روزنامه گسترش صنعت شماره 546 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 546

روزنامه گسترش صنعت شماره 546

روزنامه گسترش صنعت شماره 546

‫نگاهی به مهم ترین‬ ‫پروژه های ایدرو‬ ‫سه شنبه‬ ‫ ‪ 27‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2519‬دوره جدید شماره ‪ 8 546‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترش صنعت» از شرایط اسناد خزانه و تاثیر ان بر بدهی های دولت گزارش می دهد‬ ‫سرمقاله‬ ‫بازگشت امید به تولید‬ ‫نیاز جامعه صنعتی‬ ‫خودروها‬ ‫‪ ۵‬درصد‬ ‫زیر قیمت بازار‬ ‫عرضه می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انواع تست های االیندگی‬ ‫در استاندارد االیندگی اروپا‬ ‫‪4‬‬ ‫چالشی به نام‬ ‫الگوی مصرف انرژی‬ ‫‪6‬‬ ‫فضایی برای اتصال توان‬ ‫تولید به تقاضا‬ ‫‪8‬‬ ‫«نوار سبز» شاخص های اماری در وضعیت قرمز‬ ‫بدهی دولت در حال افزایش اس��ت و ش��رایط اقتصادی‬ ‫به گونه ای پیش می رود که اگر س��ود اس��ناد خزانه کاهش‬ ‫نیابد نمی توان ب��رای کاهش بدهی ها اق��دام کرد‪ .‬افزایش‬ ‫سود اس��ناد خزانه به معنای افزایش بدهی دولت در زمان‬ ‫سررس��ید اسناد است‪ .‬هر چند که دولت می تواند با انتشار‬ ‫و فروش این اوراق بخش��ی از بدهی ه��ای خود را پرداخت‬ ‫کند اما زمان سررس��ید اس��ناد‪ ،‬دولت باید سود این اسناد‬ ‫را ه��م پرداخ��ت کند‪ .‬نگاهی به عملکرد اس��ناد خزانه در‬ ‫اقتص��اد ایران نش��ان می دهد حجم انتش��ار اس��ناد خزانه‬ ‫تناس��بی با شرایط اقتصادی کش��ور ندارد‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫دولت ها با انتش��ار دوباره اسناد خزانه بخشی از بدهی خود‬ ‫را پرداخت می کنند اما س��ال اینده و زمان سررس��ید این‬ ‫اس��ناد‪ ،‬در بازپرداخت انها با مش��کل روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬در س��ال های این��ده دوباره این اس��ناد به‬ ‫میزانی بیش از گذشته منتشر می شود‪ .‬دلیل این کار حفظ‬ ‫بازدهی اقتصادی اسناد و پرداخت سودی است که در موعد‬ ‫سررس��ید باید پرداخت شود‪ .‬کارشناسان معتقدند دولت ها‬ ‫با این ش��یوه انتشار اس��ناد و اوراق بهادار فقط بدهی ها را‬ ‫افزای��ش می دهند‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬از دیگر موضوعاتی که در‬ ‫این زمینه اهمیت دارد‪ ،‬امارسازی دولت ها است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫پاالیشگاه های نفت‬ ‫با شناسنامه ایرانی‬ ‫تیر ‪ ۹۲‬بود که خبری از خودکفایی کامل ایران در ساخت پاالیشگاه ها‬ ‫منتش��ر شد‪ .‬ان طور که در اخبار ان س��ال ها امد‪ ،‬کشور در طراحی و‬ ‫ساخت واحدهای پاالیشگاهی به طور کامل به خودکفایی رسید‪6 .‬‬ ‫تقویت ارتباط صنایع با دانشگاه‬ ‫نیازمند نواوری‬ ‫چهارمین نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬از ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۶‬دی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش«گسترش صنعت»ازوضعیتترخیصخودروهایوارداتی‬ ‫امکان ترخیص تمام خودروهای دپو شده در گمرک فراهم شد‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 27‬اذر ‪ 10 1397‬ربیع الثانی ‪ 18 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 546‬پیاپی ‪2519‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫بازگشت امید به تولید‬ ‫نیاز جامعه صنعتی‬ ‫خبر‬ ‫بسته حمایتی جای افزایش‬ ‫مزد را نمی گیرد‬ ‫عضو کارگری ش��ورای عالی کار از‬ ‫برگزار نشدن نشست شورای عالی کار‬ ‫انتقاد کرد و گف��ت‪ :‬از مطالبات مان‬ ‫عقب نشینی نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬بی��ش از یک ماه‬ ‫اس��ت که کارگ��ران منتظر برگزاری‬ ‫نشست ش��ورای عالی کار با موضوع‬ ‫«ترمیم دستمزد» هستند‪ .‬در نیمه شهریور کارگروه دستمزد‬ ‫بر لزوم ترمیم ‪ ۸۰۰‬هزار تومانی دس��تمزد صحه گذاشت اما‬ ‫ش��ورای عالی کار تاکنون از اجرایی کردن این تصمیم که به‬ ‫اعتقاد فرامرز توفیقی‪ ،‬رئیس کارگروه دس��تمزد کانون عالی‬ ‫ش��وراها دیگر محاسباتش چندان قابل استناد نیست و امروز‬ ‫نرخ عقب ماندگی دستمزد از یک میلیون تومان نیز گذشته‪،‬‬ ‫سرباز زده است‪ .‬علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی‬ ‫کار ب��ا انتقاد از این تعلل گفت‪ :‬پی��ش از این با این بهانه که‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬وزیر ندارد و با سرپرس��ت اداره می شود‪ ،‬از اجرای‬ ‫قان��ون طفره می رفتند ولی اکنون بیش از یک ماه از ارس��ال‬ ‫درخواست برگزاری نشس��ت در زمان وزارت وزیر جدید کار‬ ‫گذشته اما هنوز خبری از تشکیل نشست نیست و هیچ پاسخ‬ ‫روش��نی به ما نمایندگان کارگران نمی دهند‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه اجرای ماده ‪ ۴۱‬قانون کار‪ ،‬یک الزام صد درصدی ا ست‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬تعلل در برگزاری نشس��ت های ش��ورای عالی کار‬ ‫تخلف از مواد ‪ ۱۶۸‬و ‪ ۱۶۷‬قانون کار است‪ .‬وزارت کار «باید»‬ ‫درخواس��ت برگزاری نشست سه جانبه را در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن محقق کند‪ .‬خدایی افزود‪ :‬اگر نخواهند به قانون تمکین‬ ‫کرده و با ترمیم دستمزد مخالفت کنند‪ ،‬ما نیز درنشست های‬ ‫مزدی اخر س��ال‪ ،‬کوتاه نخواهیم امد و به افزایش��ی کمتر از‬ ‫سبد معیشت محاسبه شده رضایت نخواهیم داد‪.‬‬ ‫این عضو کارگری ش��ورای عالی کار تاکی��د کرد‪ :‬مخالفت‬ ‫کارفرمایان با ترمیم دس��تمزد عجیب نیس��ت اما دولت باید‬ ‫وجه��ه بی طرفی خود را حفظ کرده و براس��اس اصول قانون‬ ‫اساس��ی‪ ،‬حامی حقوق فرودس��تان و کارگران باشد‪ .‬به هیچ‬ ‫عنوان از مطالبات مان عقب نشینی نخواهیم کرد و نمی توانند‬ ‫با ارائه طرح های ناکارامدی مانند «بسته های حمایتی» ما را‬ ‫از پیگیری ترمیم دستمزد منصرف کنند‪.‬‬ ‫شهریار طاهرپور‬ ‫درحال حاضر فاصله زمانی‬ ‫حرکت قطار در خط های‬ ‫مختلف مترو ‪ ۴‬تا ‪ ۹‬دقیقه‬ ‫است که باید به ‪۲‬دقیقه‬ ‫برسد طرح دیگر ایدرو در‬ ‫بخش حمل ونقل‪ ،‬ساخت‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬واگن مترو است‬ ‫که اعتبار موردنیاز ان از‬ ‫محل فاینانس کشورهای‬ ‫خارجی تامین می شود‬ ‫نگاهی به مهم ترین پروژه های ایدرو‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫ای��ران (ایدرو) از طرح های جدید این س��ازمان مبنی‬ ‫ب��ر نوس��ازی ن��اوگان حمل ونق��ل تجاری‪ ،‬س��اخت‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬واگ��ن مت��رو و همچنین راه ان��دازی کارخانه‬ ‫اب شیرین کن خبر داد‪.‬‬ ‫ش��هریار طاهرپور سرپرس��ت س��ازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از اجرای دو پروژه بزرگ‬ ‫در بخش حمل ونقل مبنی بر نوس��ازی ناوگان تجاری‬ ‫و ساخت ‪ ۲۰۰۰‬واگن مترو خبر داد‪.‬‬ ‫طاهرپ��ور ن��اوگان تج��اری را ش��امل کامی��ون و‬ ‫کش��نده ها‪ ،‬اتوبوس و مینی بوس های درون ش��هری و‬ ‫برون ش��هری دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬این طرح از سال‬ ‫گذش��ته با دس��تور رئیس جمهوری اغاز شده و قرار‬ ‫اس��ت در مدت ‪ ۳‬س��ال‪ ۲۰۲ ،‬هزار خ��ودرو تجاری‬ ‫سنگین نوسازی شوند و پیش بینی می شود با اجرای‬ ‫این طرح ساالنه میزان قابل توجهی در مصرف سوخت‬ ‫صرفه جویی شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬براس��اس پیش بینی اولیه هر س��ال از‬ ‫اجرای این طرح باید ‪ ۶۷‬هزار خودرو سنگین نوسازی‬ ‫شود که تاکنون ‪ ۴۱‬هزار خودرو ثبت سفارش شده اند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت ایدرو ت��وان تولید داخل در س��اخت‬ ‫کامی��ون و اتوب��وس را ب��ه ترتی��ب ‪ ۲۳‬و ‪۴۲‬درصد‬ ‫عن��وان ک��رد و درباره محل تامی��ن منابع مالی این‬ ‫طرح اظهار کرد‪ :‬نیم��ی از هزینه هر خودرو تجاری‬ ‫از مح��ل صرفه جویی در مصرف س��وخت از س��وی‬ ‫دول��ت و وزارت نفت‪۳۰ ،‬درصد از تس��هیالت بانکی‬ ‫و ‪۲۰‬درصد نیز از محل اورده مالک خودرو فرسوده‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت ‪ ۲۰۰۰‬واگن مترو‬ ‫وی در ادامه این نشست با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫فاصله زمان��ی حرکت قطار در خط های مختلف مترو‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۹‬دقیقه اس��ت که باید به ‪۲‬دقیقه برس��د‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طرح دیگر ایدرو در بخش حمل ونقل‪ ،‬س��اخت‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬واگن مترو است که اعتبار موردنیاز ان از محل‬ ‫فاینانس کشورهای خارجی تامین می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تامین مالی از کش��ورهای خارجی برای‬ ‫ای��ن طرح‪ ،‬ممکن اس��ت باعث کن��دی در اجرای ان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه اب شیرین کن به کجا رسید‬ ‫طاهرپور همچنی��ن از راه اندازی کارخانه س��اخت‬ ‫فیلترهای اب شیرین کن در ایالم خبر داد که در مدت‬ ‫‪ ۱۸‬م��اه این��ده تولید ان اغاز خواهد ش��د‪ .‬هر فیلتر‬ ‫می تواند روزانه ‪ ۲۵‬لیتر اب دریا را شیرین کند‪.‬‬ ‫به گفته سرپرس��ت ایدرو‪ ،‬اجرای این طرح س��االنه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سیاس��ت ها و وقایع ارزی‬ ‫در کش��ور‪ ،‬تعیین کننده این‬ ‫موضوع اس��ت که یک پروژه‬ ‫از توجیه اقتصادی برخوردار‬ ‫ش��ود یا اینکه توجیه خود را‬ ‫از دس��ت بدهد‪ .‬در ماه های‬ ‫گذش��ته به دلیل مشکالتی‬ ‫بیژن پناهی زاده‬ ‫که در نرخ ارز وجود داشت‪،‬‬ ‫عضو خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫بهره وری تسهیالت به شدت‬ ‫و تجارت‬ ‫کاهش یاف��ت و این موضوع‬ ‫باعث شد بسیاری از پروژه ها‬ ‫ب��ه حالت نیمه تعطیل یا متوقف دراید‪ .‬دولت تس��هیالت‬ ‫با س��ود ‪۱۸‬درصد پرداخت می کند ام��ا در مدت کوتاهی‬ ‫دالر ‪۳۰‬درصد افزایش می یابد‪ .‬در این شرایط تولیدکننده‬ ‫چگونه با چنین نرخی با اس��تفاده از تس��هیالت دریافتی‪،‬‬ ‫تجهی��زات و ماش��ین االت خریداری کن��د؟ دولت چگونه‬ ‫ض��رر تولیدکنن��دگان را جبران می کن��د؟ از زمان خرید‬ ‫تجهی��زات و عقد قرارداد تا تحوی��ل محصول چندین ماه‬ ‫طول می کش��د‪ ،‬زمانی که در این مدت ن��رخ دالر افزایش‬ ‫پی��دا می کن��د تولیدکنندگان چگونه تعه��دات خود را به‬ ‫طرف خارجی پرداخت کنند؟‬ ‫مش��کالتی که در ماه های گذش��ته به اوج خود رس��ید‬ ‫و البته هن��وز هم به طور کامل برطرف نش��ده‪ ،‬تا مدت ها‬ ‫بر صنایع کش��ور تاثیر خواهد داش��ت‪ .‬افزایش نرخ ارز بر‬ ‫س��اختار تولید تاثیرگذار اس��ت و امکان تولید رقابت پذیر‬ ‫در چنین ش��رایطی مقدر نیست‪ .‬این اتفاق ها در حالی رخ‬ ‫می دهد که در این ش��رایط صنایع ایران بیش از هر زمان‬ ‫دیگری نیاز به یک جهش مناسب دارد‪ .‬همان لحظه ای که‬ ‫ایران باید به لحاظ صنعتی رشد مناسبی را تجربه می کرد‪،‬‬ ‫بحران های ارزی تمام مسیرهای رشد را مسدود کرد‪.‬‬ ‫اکنون عالوه بر اینکه مشکالت پیشین هنوز پابرجا مانده‪،‬‬ ‫برخی مشکالت جدید هم اضافه شده است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫انگیزه سرمایه گذاری در کشور با چالش های جدی روبه رو‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین در این مدت کوتاه س��رمایه های‬ ‫قابل توجهی از کش��ور خارج ش��د‪ .‬تجربه نشان داده برای‬ ‫بازگشت سرمایه های خارج ش��ده نمی توان کاری کرد‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال با برگرداندن امید به بخ��ش تولید‪ ،‬می توان در‬ ‫این حوزه دوباره برای جذب سرمایه اقدام کرد‪.‬‬ ‫دول��ت برای حمایت از کاالی ایرانی ابتدا باید نرخ ارز را‬ ‫س��اماندهی کند‪ .‬این کار تا حدی انجام شده و باید ادامه‬ ‫داده ش��ود‪ .‬سپس برنامه سود تس��هیالت‪ ،‬کاهش و روند‬ ‫پرداخ��ت بدهی ها باید س��رعت یابد‪ .‬اص�لاح قانون کار و‬ ‫تامین اجتماعی گام سومی است که دولت باید برای رونق‬ ‫بخش تولید درنظر بگیرد‪ .‬با برداش��تن این ‪ ۳‬گام می توان‬ ‫امیدوار بود که کش��ور روی ریل مناس��بی در رشد تولید‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬میلی��ون دالر صرفه جویی ارزی ناش��ی از‬ ‫داخلی سازی را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه سرمایه ای به خودرو باید تغییر کند‬ ‫سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫اش��اره ای نیز ب��ه صنعت خودرو ک��رده و نگرانی های‬ ‫اغ��راق ش��ده درب��اره توق��ف تولی��دات را ناش��ی از‬ ‫کم اطالعی یا سوءاستفاده س��وداگران بازار دانست و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تولید خودرو در س��طح رف��ع نیاز واقعی‬ ‫مصرف کنندگان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی از مردم خواس��ت نگاه به خ��ودرو را از کاالیی‬ ‫س��رمایه ای ب��ه کاالی مصرف��ی که واقعی��ت جهانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اصالح کنند و به سمت س��رمایه گذاری مولد‬ ‫یا بازارهای توس��عه افرین مالی به جای واس��طه گری‬ ‫حرکت کنند تا فش��ار تقاض��ای کاذب از بازار خودرو‬ ‫رفع و امکان سوداگری کاهش یابد و درنهایت حقوق‬ ‫مصرف کننده و تولیدکننده کمتر خدشه دار شود‪.‬‬ ‫انتظارات تورمی نمی گذارد قیمت ها پایین بیاید‬ ‫کاهش حدود ‪ ۸۰۰۰‬تومانی نرخ دالر نس��بت ب��ه دوران اوج قیمتش‪،‬‬ ‫بدون همراهی قیمت هاست؛ مسئله ای که یک عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫ته��ران علت ان را در چس��بندگی قیمت ها و وج��ود انتظارات تورمی در‬ ‫بازار ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫بهانه بس��یاری از واردکنندگان یا عرضه کنن��دگان کاالهای مصرفی در‬ ‫بازارها برای افزایش نرخ محصوالت خود افزایش جهش��ی نرخ ارز در بازار‬ ‫بوده است؛ بازار ارزی که تا چند ماه پیش نرخ دالر ‪ ۱۸‬هزار تومانی را هم‬ ‫تجربه کرد‪ .‬نرخ دالر اما این روزها با دوران اوج خود فاصله زیادی گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که نرخ ان در بازاره��ای ازاد کانال ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬هزار تومان را‬ ‫هم تجربه کرد در حالی که قیمت ها متناسب با این کاهش نرخ ارز کاهش‬ ‫محسوسی در بازارها نداشته اند‪.‬‬ ‫انچه مس��لم اس��ت اینکه نمی توانیم انتظار کاهش لحظه ای قیمت ها را‬ ‫ب��ه موازات کاهش لحظه ای نرخ ارز در بازار داش��ته باش��یم؛ با این حال‬ ‫کاه��ش ‪ ۸۰۰۰‬تومان��ی قیمت ها در بازار ازاد ارز ک��ه افزایش ان علت یا‬ ‫بهانه بسیاری از جهش های قیمتی بوده‪ ،‬انقدر عدد بزرگی است که بتوان‬ ‫انتظار اثرگذاری ان بر نرخ تورم را داشت‪.‬‬ ‫در این باره حمید دیهیم عضو هیات علمی دانش��گاه تهران با اش��اره به‬ ‫اصطالح چسبندگی قیمت ها به ایلنا گفت‪ :‬زمانی که قیمت ها در اثر تورم‬ ‫باال می رود به همان سرعت پایین نمی اید‪ .‬این قاعده در همه جای جهان‬ ‫صدق می کند اما در ایران به خاطر وجود برخی از مسائل متفاوت است‪.‬‬ ‫ابزارهای مالی جدید به بازار می ایند‬ ‫رئیس س��ازمان ب��ورس که چندی پی��ش از ورود‬ ‫تع��دادی از ابزارهای مالی جدید به بازار س��رمایه در‬ ‫این��ده نزدیک خبر داده بود‪ ،‬ام��روز اعالم کرد که تا‬ ‫پایان س��ال فروش اس��تقراضی هم وارد بازار می شود‬ ‫و با این حس��اب از کاهش قیمت ه��ا در بازار می توان‬ ‫سود برد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان ب��ورس و اوراق‬ ‫بهادار تهران ‪ ،‬ش��اپور محمدی گف��ت‪ :‬ابزارهای مالی‬ ‫کالسیک تا زمانی که در کمیته فقهی تایید نشوند در‬ ‫بازار س��رمایه ایران مورد استفاده قرار نمی گیرند؛ در‬ ‫این میان تازگی ابزار اتی روی س��بد سهام را کمیته‬ ‫فقهی تایید کرده اس��ت‪ .‬وی با تاکی��د بر لزوم ایجاد‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری جدید اظهار کرد‪ :‬ابزارهای‬ ‫مالی جدید از جمله اتی روی س��بد س��هام به ایجاد‬ ‫فرصت های س��رمایه گذاری برای کس��انی که دنبال‬ ‫بازده های��ی می گردند که از بازده های عادی بیش��تر‬ ‫باشد‪ ،‬مفید اس��ت‪ .‬رئیس سازمان بورس درباره دیگر‬ ‫ابزارهای مالی اظهار کرد‪ :‬قراردادهای وارانت یا فروش‬ ‫اس��تقراضی همه به نوعی از فرصت ه��ای اربیتراژی‬ ‫اس��تفاده می کنن��د؛ اینها ب��رای ب��ازار فرصت مثبت‬ ‫خواهند داش��ت و بازار را متعادل می کنند و تعادل از‬ ‫دوام و قوام برخوردار می شود‪.‬‬ ‫محم��دی اف��زود‪ :‬نق��ش بازارگردان ه��ا در ب��ازار‬ ‫سرمایه بس��یار مهم اس��ت‪ .‬همچنین اتی روی سبد‬ ‫س��هام هم بس��یار مهم اس��ت و فرصت ه��ای خوبی‬ ‫برای س��رمایه گذاران ایجاد می کند‪ .‬این ابزارها برای‬ ‫صندوق ها مدیریت ریس��ک ایجاد می کند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در برنامه های س��ازمان بورس مشخص شده که‬ ‫تا پایان س��ال قراردادهای فروش استقراضی هم وارد‬ ‫بازار شود که اگر این اتفاق بیفتد وارانت هم وارد بازار‬ ‫می شود و ابزارهای کالسیک کامل می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس گفت‪ :‬اوراق بیمه های اتکایی‬ ‫هم در دستور کار ماست‪ .‬امسال تا پایان سال به ‪۶۵۰‬‬ ‫نهاد مالی خواهیم رس��ید که ازجمله ان مش��اوران‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬کارگزاری ه��ا و تامی��ن س��رمایه ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه در کاه��ش نیافتن قیمت ها متاثر از ن��رخ ارز تفاوتی‬ ‫بین فروش��گاه های تعاون��ی و خصوصی وجود ندارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬چه بس��ا‬ ‫در فروش��گاه های خصوصی به دلیل دارا بودن انبارهای بزرگ تر قیمت ها‬ ‫ارزان تر هم باشد که درباره برخی از اجناس همین طور است‪.‬‬ ‫این اقتصاددان همچنین با اشاره به نرسیدن ارزها به نرخ تعادلی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬زمانی که ارزها ثبات ندارند‪ ،‬بازار نمی تواند روی ان حس��اب کند و‬ ‫قیمت ها را متناس��ب با کاهش ان‪ ،‬به س��رعت کاهش دهد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫ممکن است بسیاری از کاالهایی که خریداری شده است با ارز گران تر از‬ ‫ارز فعلی بوده باشد و به این خاطر برای فروشنده به صرفه نباشد که ان را‬ ‫ارزان تر به فروش برساند‪.‬‬ ‫فاصله نرخ ارز در سامانه نیما و بازار ازاد کاهش یابد‬ ‫نماین��ده م��ردم رفس��نجان در مجل��س گفت‪:‬‬ ‫امی��دوارم در پی کاهش ن��رخ ارز‪ ،‬نرخ کاال هم در‬ ‫کش��ور کاهش یابد تا فش��ار معیشتی بر مردم کم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫احم��د انارکی ب��ه خانه ملت گفت‪ :‬کش��اورزان‬ ‫زحمتک��ش با س��ختی های ف��راوان و هزینه های‬ ‫به ش��دت افزایش یافته محصوالت کشاورزی مانند‬ ‫پسته تولید می کنند‪.‬‬ ‫نمی ش��ود با هزینه ارز بازار ازاد‪ ،‬تولید کنیم ان‬ ‫وق��ت ارز ناش��ی از صادرات مان را در ش��بکه نیما‬ ‫بفروش��یم‪ .‬فاصله ن��رخ ارز در س��امانه نیما و بازار‬ ‫ازاد باید کاهش یابد تا عرضه ارز ناشی از صادرات‬ ‫پسته و سایر محصوالت کشاورزی در سامانه نیما‬ ‫برای کشاورزان به صرفه شود‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کل درامد‬ ‫محصوالت کشاورزی کشور را ‪ ۴‬میلیارد دالر اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬کشاورزی با بخش های دیگر فرق دارد‬ ‫و باید از این بخش حمایت ش��ود‪ .‬برگشت سرمایه‬ ‫با توج��ه به هزینه های به ش��دت افزایش یافته در‬ ‫تولید محصوالت کش��اورزی مانند پس��ته‪ ،‬تناسب‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی وضعی��ت اب در اس��تان کرم��ان و جنوب‬ ‫شرق کش��ور را نامناس��ب دانس��ت و افزود‪ :‬مواد‬ ‫‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬قان��ون حفاظ��ت از مناب��ع ابی کش��ور‬ ‫اج��ازه انتق��ال اب را ب��ه وزارت نیرو داده اس��ت‪.‬‬ ‫باید مدی��ران وزارت نیرو اجازه دهند کش��اورزان‬ ‫بتوانند از اب کش��اورزی در واحد س��طح استفاده‬ ‫کرده و محصوالت بیش��تری تولید کنند که توجه‬ ‫به این مس��ئله به مدیریت منابع ابی کشور کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم رفس��نجان در مجل��س امحال‬ ‫وام های کش��اورزی ب��ه مدت ‪ ۳‬س��ال را تصمیم‬ ‫درس��ت دولت و مجلس دانس��ت و از مس��ئوالن‬ ‫دولت��ی خواس��ت ت��ا بخش��نامه های اجرای��ی را‬ ‫هرچ��ه س��ریع تر برای اج��را به بانک های کش��ور‬ ‫ابالغ کنند‪.‬‬ ‫توضیحاتی درباره عملکرد ‪ ۵‬ماهه قانون هدفمندی یارانه ها‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور درباره گ��زارش مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در زمینه عملکرد ‪ ۵‬ماهه نخست امسال در‬ ‫هدفمندی یارانه ها و اسیب شناس��ی ایین نامه اجرایی ان‪ ،‬توضیحاتی‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫این س��ازمان ملزم به رعایت موازین قانون��ی در تمامی امور ازجمله‬ ‫وصول و پرداخت منابع پیش بینی ش��ده در مقرارت مربوط به یارانه ها‬ ‫بوده و در این زمینه احکام پیش بینی شده در ایین نامه اجرایی تبصره‬ ‫(‪ )۱۴‬قانون بودجه امسال مالک پرداخت های مختلف در حوزه یارانه ها‬ ‫بوده و خواهد بود‪.‬براس��اس قانون و ایین نام��ه اجرایی ذی ربط‪ ،‬میزان‬ ‫منابع پیش بینی ش��ده در کل س��ال ‪ ۱۳۹۷‬معادل ‪ ۹۸۸ .۳۴۰‬میلیارد‬ ‫ریال و در ‪ ۶‬ماه نخس��ت میزان وصولی معادل ‪ ۳۸۲ . ۷۸۲‬میلیارد ریال‬ ‫و پرداخت های انجام ش��ده بابت واریزی به حس��اب های ش��رکت های‬ ‫مرتبط با منابع وصولی (براس��اس قانون) مع��ادل‪ 106 . 124 ،‬میلیارد‬ ‫ریال و جمع کل پرداخت های مربوط به یارانه نقدی و غیرنقدی کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬س��ازمان بهزیستی کشور‪ ،‬بهداشت و سالمت‪،‬‬ ‫یاران��ه نان و خری��د تضمینی گندم و حمای��ت از تولید در کل معادل‬ ‫‪085 . 258‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫مالحظه خواهید کرد این س��ازمان وفق تکالی��ف قانونی و با رعایت‬ ‫الزامات و مقررات ذی ربط و در سقف منابع در اختیار خود اقدام کرده‬ ‫و هیچ گونه انحرافی نداشته است‪.‬‬ ‫عالوه بر این س��قف پرداخت ها برای کل س��ال به تصویب مجلس‬ ‫شورای اس�لامی رسیده و با عنایت به ماهیت و طبع منابع درامدی‬ ‫بررس��ی و اس��تنتاج در ‪ ۵‬ماه نخست س��ال هیچ گونه محمل قانونی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪ 10 1397‬ربیع الثانی ‪ 18 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 546‬پیاپی ‪2519‬‬ ‫خبر‬ ‫خودروها ‪ ۵‬درصد زیر قیمت‬ ‫بازار عرضه می شود‬ ‫محمدعلی دهقان دهنوی‬ ‫زمانی که سود اسناد‬ ‫خزانه به ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫می رسد یعنی دولت باید‬ ‫در پایان هر سال به اندازه‬ ‫‪ ۲۵‬درصد ارزش اسنادی‬ ‫که منتشر شده سود‬ ‫بدهد‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫سالی ‪ ۲۵‬درصد فقط از‬ ‫محل افزایش سود‬ ‫اسناد خزانه بدهی ها‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از شرایط اسناد خزانه و تاثیر ان بر بدهی های دولت گزارش می دهد‬ ‫«نوار سبز» شاخص های اماری در وضعیت قرمز‬ ‫سرعت رشد بدهی های دولت افزایش می یابد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بدهی دولت در حال افزایش اس��ت و شرایط اقتصادی‬ ‫به گونه ای پیش می رود که اگر س��ود اسناد خزانه کاهش‬ ‫نیابد نمی توان برای کاه��ش بدهی ها اقدام کرد‪ .‬افزایش‬ ‫س��ود اس��ناد خزانه به معن��ای افزایش بده��ی دولت در‬ ‫زمان سررس��ید اسناد اس��ت‪ .‬هر چند که دولت می تواند‬ ‫با انتش��ار و فروش این اوراق بخش��ی از بدهی های خود را‬ ‫پرداخت کند اما زمان سررس��ید اس��ناد‪ ،‬دولت باید سود‬ ‫این اس��ناد را هم پرداخت کند‪ .‬نگاهی به عملکرد اس��ناد‬ ‫خزانه در اقتصاد ایران نش��ان می دهد حجم انتشار اسناد‬ ‫خزانه تناس��بی با شرایط اقتصادی کشور ندارد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬دولت ها با انتش��ار دوباره اس��ناد خزانه بخش��ی از‬ ‫بده��ی خ��ود را پرداخت می کنند اما س��ال اینده و زمان‬ ‫سررسید این اس��ناد‪ ،‬در بازپرداخت انها با مشکل روبه رو‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در س��ال های اینده دوباره‬ ‫این اس��ناد به میزانی بیش از گذش��ته منتش��ر می شود‪.‬‬ ‫دلی��ل این کار حفظ بازدهی اقتصادی اس��ناد و پرداخت‬ ‫سودی اس��ت که در موعد سررس��ید باید پرداخت شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند دولت ها با این ش��یوه انتشار اسناد‬ ‫و اوراق بهادار فق��ط بدهی ها را افزایش می دهند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ،‬از دیگر موضوعاتی که در ای��ن زمینه اهمیت دارد‪،‬‬ ‫امارسازی دولت ها است‪ .‬دولت با پیش خور کردن درامد‬ ‫دولت های ا ینده یا سال اینده خود شاخص های اقتصادی‬ ‫هر س��ال و هر دوره را تا حدی رشد می دهد‪ .‬پرواضح است‬ ‫که با ارائه امارهای غیرواقعی یا غیرعلمی ش��رایط واقعی‬ ‫تغییر نمی کند‪« .‬گس��ترش صنعت» در ادامه به بررس��ی‬ ‫بدهی های دولت و ش��یوه پرداخت بدهی ها با اس��تفاده از‬ ‫انتشار اوراق بهادار می پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیت اقتصادی رکن سرمایه گذاری‬ ‫مربوط به شناس��ایی بدهی های جدید است‪ .‬با وجود این‪،‬‬ ‫هنوز چنین سیاستی در کشور اجرا نمی شود‪ .‬انتشاد اسناد‬ ‫خزان��ه و جزئیات مالی و اقتصادی ان به س��رمایه گذاران‬ ‫کمک می کند تا در فضایی شفاف تصمیم گیری کنند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که فضای سرمایه گذاری برای خرید اسناد‬ ‫خزانه در ایران به اندازه کافی شفاف نیست‪.‬‬ ‫محمدعل��ی دهقان دهن��وی‪ ،‬اقتص��اددان و عض��و‬ ‫هیات علم��ی دانش��گاه عالمه طباطبای��ی در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» درباره علل شتاب باالی رشد بدهی ها‬ ‫‹ ‹افزایش بدهی ها‬ ‫و چگونگی کاه��ش ان توضیح داد‪ :‬پیش از دولت یازدهم‬ ‫این اقتصاددان درباره شیوه دولت در پرداخت بدهی ها‬ ‫ب��ه دلیل نب��ود ش��فافیت در جزئیات بدهی ه��ای دولت‬ ‫از طری��ق اوراق خزان��ه گفت‪ :‬دولت با ش��یوه ای که برای‬ ‫مش��کالتی به وجود امده بود و کسی نمی توانست میزان‬ ‫پرداخت بدهی ها در نظ��ر گرفته‪ ،‬از حجم‬ ‫بدهی دولت را محاس��به کند‪ .‬خوشبختانه‬ ‫بدهی های خود کم نمی کند‪ .‬ش��یوه دولت‬ ‫در زمان دولت قبل این ش��یوه اصالح ش��د‬ ‫در پرداخت بدهی ه��ا باعث افزایش بدهی‬ ‫و امکان محاس��به به وجود امد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬زمانی که سود اسناد خزانه به ‪۲۵‬‬ ‫انچه اکنون باعث شده اقتصاددانان شرایط‬ ‫درصد می رسد یعنی دولت باید در پایان هر‬ ‫س��ال اینده را پیچیده ارزیاب��ی کنند این‬ ‫س��ال به اندازه ‪ ۲۵‬درصد ارزش اسنادی که‬ ‫است که بدهی دولت در سال اینده افزایش‬ ‫منتش��ر شده س��ود بدهد‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫خواهد یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬شفافیت اقتصادی‬ ‫علی اکبر کریمی‬ ‫س��الی ‪ ۲۵‬درصد فقط از محل افزایش سود‬ ‫و مستند کردن ارزش اوراق بیرونی در زمان‬ ‫دولت یازدهم باعث ش��د فضای سردرگمی اگر شرایط اقتصادی کشور اسناد خزانه بدهی ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫که وجود داش��ت برطرف شود‪ .‬با این حال‪ ،‬به اندازه امارهایی بود که‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬عالوه ب��ر اینها‪ ،‬عوامل‬ ‫تاکنون ارائه شده امروز‬ ‫دیگری ه��م در این زمینه وج��ود دارد که‬ ‫قرار بود پس از مش��خص شدن ارزش اوراق‬ ‫ایران به لحاظ اقتصادی هیچ‬ ‫بهادار منتش��ر و فروخته شده‪ ،‬دولت برای مشکلی نباید می داشت‪ .‬باعث می ش��ود ش��رایط اقتصادی کشور با‬ ‫مشکل روبه رو شود‪ .‬به طور معمول دولت ها‬ ‫بازپرداخت انها تصمیم بگیرد‪ .‬متاس��فانه‬ ‫این در حالی است که‬ ‫نه تنه��ا چنین اتفاقی رخ نداد بلکه ش��اهد این گونه نیست و دولت ها با در تنظیم بودجه مش��کل دارند و هر س��ال‬ ‫افزایش انتش��ار اسناد خزانه و افزایش سود پیش خور کردن و گذاشتن ش��اهد کس��ری بودجه هس��تیم‪ .‬دولت با‬ ‫این اسناد هس��تیم‪ .‬این اقتصاددان با بیان بدهی برای دولت های اینده اس��تقراض‪ ،‬کاهش بودجه ه��ای عمرانی و‬ ‫امارهای خود را به نوار سبز‬ ‫چنین مواردی باعث می ش��ود سرعت رشد‬ ‫اینکه دسترسی مردم به این اطالعات و ارائه‬ ‫نزدیک می کنند‬ ‫بدهی ه��ا افزایش یاب��د‪ .‬علی اکبر کریمی‪،‬‬ ‫گزارش های شفاف نیز دارای اهمیت باالیی‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫است که هنوز شاهد دسترسی مردم به این‬ ‫اس�لامی درباره بدهی های دولت در س��ال های گذشته‬ ‫اطالعات نیستیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بخشی از امارهای ارائه شده‬ ‫و ادامه این مس��یر در س��ال اینده به «گسترش صنعت»‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت برای کاه��ش بدهی ها دو سیاس��ت را باید‬ ‫اجرا کند؛ باید بتوان��د درامدهای خود را افزایش و میزان‬ ‫بدهی های تصاعدی را کاهش دهد‪ .‬متاس��فانه رشد سود‬ ‫اسناد خزانه در ش��رایط کنونی از توان دولت بیشتر است‬ ‫و بدون ش��ک در زمان سررسید این اسناد دولت با مشکل‬ ‫روبه رو می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از مشکالتی که در زمینه‬ ‫اداره اقتصاد از طرف دولت ها وجود دارد این اس��ت که هر‬ ‫دول��ت عملکرد اقتصادی کابینه خود را بررس��ی می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه طبیعی اس��ت که دولت ه��ا تالش کنند تا‬ ‫امار مناس��بی ارائ��ه دهند‪ .‬این در حالی اس��ت که گاهی‬ ‫ب��رای تنظیم این امار بده��ی دولت ها به دولت های دیگر‬ ‫ارث می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹اگر امارها درست بود مشکلی نداشتیم‬ ‫کریمی با اش��اره ب��ه اینکه گزارش عملک��رد اقتصادی‬ ‫دولت ه��ا در پایان دوره ‪ ۴‬س��اله همواره س��ود اقتصادی‬ ‫را نش��ان می ده��د‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬این در حالی اس��ت که‬ ‫واقعیت ه��ای اقتصادی به گونه دیگ��ری رقم می خورد و‬ ‫مردم چنین امارهایی را نمی پذیرند‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه دولت ها‬ ‫نباید درامد س��ال های این��ده را پیش خور کنند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬با این حال‪ ،‬این اتفاق در اقتصاد ایران مرس��وم شده و‬ ‫دولت ها با استفاده از همین شیوه ها امار اقتصادی خود را‬ ‫در بهترین وضعیت نگه می دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ور به اندازه امارهایی ب��ود که تاکنون ارائه‬ ‫ش��ده امروز ایران به لحاظ اقتصادی هیچ مش��کلی نباید‬ ‫می داشت‪ .‬این در حالی است که این گونه نیست و دولت ها‬ ‫با پیش خور کردن و گذاشتن بدهی برای دولت های اینده‬ ‫امارهای خود را به نوار سبز نزدیک می کنند‪.‬‬ ‫فاصله درامد مزدبگیران با حداقل های معیشت‬ ‫با کس��ر هزینه های معیش��تی خان��وار به خوبی‬ ‫می ت��وان دریافت که تا چه میزان خانواده ها مجبور‬ ‫هستند از هزینه های خوراکی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬تحصیل‪،‬‬ ‫حمل ونقل و مس��کن بزنن��د ت��ا روزگار بگذرانند‪.‬‬ ‫افزایش اسیب های اجتماعی همچون کار کودکان‪،‬‬ ‫بی خانمانی و کارتن خوابی و سوءتغذیه در شرایطی‬ ‫ک��ه روز به روز نی��روی کار ارزان تر می ش��ود‪ ،‬امری‬ ‫متداول اس��ت‪ .‬به گزارش ایلن��ا‪ ،‬اگرچه هزینه های‬ ‫معیش��ت مزدبگی��ران این روزها س��یر صعودی را‬ ‫طی می کن��د اما با وجود ارتعاش��ات گرانی و تورم‬ ‫هن��وز دولت و ط��رف کارفرمایی در ش��ورای عالی‬ ‫کار در مقاب��ل افزایش دس��تمزد مقاومت می کنند‬ ‫و طرف ه��ای کارگری در جلس��ه های گوناگون این‬ ‫شورا نتوانسته اند در میانه سال ‪ ۹۷‬که سال سختی‬ ‫برای مزدبگیران کش��ور بوده با افزایش دس��تمزد‪،‬‬ ‫اندکی از بار س��نگین روی دوش کارگران بکاهند‪.‬‬ ‫بر اس��اس تبصره دوم م��اده ‪ ۴۱‬قانون کار‪ ،‬حداقل‬ ‫مزد بدون انکه مشخصات جسمی و روحی کارگران‬ ‫و ویژگی های کار محول ش��ده را م��ورد توجه قرار‬ ‫دهد‪ ،‬باید به اندازه ای باش��د تا زندگی یک خانواده‬ ‫را تامی��ن کند اما این س��طور قان��ون کار در عمل‬ ‫مهجور مانده اس��ت‪ .‬همچنین ب��ر مبنای اصل ‪۴۳‬‬ ‫قانون اساس��ی‪ ،‬تامین نیازهای اساس��ی مس��کن‪،‬‬ ‫خوراک‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش و‬ ‫پرورش و امکانات الزم برای تش��کیل خانواده‪ ،‬همه‬ ‫برعهده دولت اس��ت‪ .‬با این حال کارگران‪ ،‬معلمان‪،‬‬ ‫پرستاران‪ ،‬کارکنان دولت و بازنشستگان ایام سختی‬ ‫را می گذرانند‪ .‬با کسر هزینه های معیشتی خانوار به‬ ‫خوبی می توان دریاف��ت که تا چه میزان خانواده ها‬ ‫مجبور هس��تند از هزینه های خوراکی‪ ،‬بهداش��تی‪،‬‬ ‫تحصی��ل‪ ،‬حمل ونق��ل و مس��کن بزنند ت��ا روزگار‬ ‫بگذرد‪ .‬افزایش اس��یب های اجتماعی همچون کار‬ ‫کودکان‪ ،‬بی خانمانی و کارتن خوابی و سوءتغذیه در‬ ‫ش��رایطی که روز به روز نیروی کار ارزان تر می شود‪،‬‬ ‫امری متداول اس��ت‪ .‬دس��تمزد س��االنه اگرچه بر‬ ‫اساس س��بد معیشت خانوار محاس��به می شود اما‬ ‫با وج��ود گرانی ها و تورم این رق��م روزانه در حال‬ ‫نوس��ان اس��ت‪ .‬ب ر پای��ه اخرین محاس��بات فرامرز‬ ‫توفیق��ی‪ ،‬رئی��س کمیته دس��تمزد کان��ون عالی‬ ‫ش��وراهای کشور سبد معیشت خانوار به ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۶۱‬هزار تومان رس��یده است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫دستمزد کارگران و بیشتر بیمه شدگان با احتساب‬ ‫ن اوالد که ‪ ۱.۳‬اس��ت و بن و حق مس��کن و‬ ‫میانگی ‬ ‫مزایا‪ ،‬دس��تمزدی معادل یک میلیون و ‪ ۴۰۵‬هزار‬ ‫تومان است‪ .‬مابه التفاوت این مبلغ تا سبد معیشت‬ ‫خان��وار افزون بر ‪ ۸۲‬درصد کاه��ش قدرت خرید را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬ب��ه این معنا که حداقل دس��تمزد‬ ‫حدود ‪ ۸۲‬درصد خال دارد‪ .‬این خال فاصله ش��دید‬ ‫بین حداقل معیشت و دس��تمزد کارگران را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬بازنشس��تگان تامین اجتماعی نیز وضعیت‬ ‫بهتری ندارند‪ .‬علی اصغ��ر بیات‪ ،‬رئیس کانون عالی‬ ‫کشور با اعالم این خبر‬ ‫ ‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫که ‪ ۶۰‬درصد بازنشستگان تامین اجتماعی میانگین‬ ‫مس��تمری حدود یک میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫دارند گف��ت‪ :‬از کل ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر بازنشس��ته‬ ‫تامین اجتماعی حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر مستمری‬ ‫زی��ر ‪ ۳‬میلیون توم��ان در ماه دریاف��ت می کنند‪.‬‬ ‫بیشترین دریافتی بازنشستگان حدود ‪ ۷‬برابر حداقل‬ ‫ان است که تعدادی کمی از بازنشستگان را شامل‬ ‫می ش��ود‪ .‬میانگین دستمزد پرستاران بخش دولتی‬ ‫به گفته محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار)‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان و میانگین مزد‬ ‫پرس��تاران بخش خصوصی ‪ ۲‬میلیون تومان است‬ ‫که این میزان در مقابل گردش مالی بس��یار زیادی‬ ‫که در نظام س�لامت کشور جابه جا می شود‪ ،‬بسیار‬ ‫ناعادالنه است‪ .‬در عین حال‪ ،‬چندی پیش جمشید‬ ‫انص��اری‪ ،‬معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان‬ ‫ت متوسط حقوق‬ ‫امور اداری و استخدامی کشور دول ‬ ‫ماهان��ه کارکن��ان دولت را ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۹۴۰‬هزار‬ ‫تومان اعالم کرده اس��ت‪ .‬دولت حدود ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۳۰‬هزار کارمند اعم از رسمی‪ ،‬پیمانی و قراردادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در کمیس��یون اص��ل ‪ ۹۰‬گف��ت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس فرم��ول پیش بینی ش��ده با‬ ‫کاه��ش قیم��ت درنهای��ت ب��ه یک‬ ‫قیمت متعادل بی��ن کارخانه و بازار‬ ‫خواهیم رس��ید‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬رضا‬ ‫رحمان��ی گفت‪ :‬ب��رای تعیین قیمت‬ ‫خودرو بر اس��اس فرمول��ی که پیش بینی ش��ده خودروها با‬ ‫‪ ۵‬درص��د زیر قیمت بازار عرضه ش��ود و هفت��ه بعد دوباره ‪۵‬‬ ‫درص��د کاهش قیمت خواهیم داش��ت ت��ا در نهایت به یک‬ ‫قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برس��یم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫هم اکنون به دلی��ل کمبود نقدینگی با کاهش تولید یا تولید‬ ‫ناقص در خودروس��ازی ها روبه رو هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫زمینه جلس��ه ای با مع��اون اول رئیس جمهوری درباره تامین‬ ‫نقدینگی قطعه س��ازان و خودروسازان داشتیم که در این باره‬ ‫تصمیم گیری شد و این تصمیم به افزایش تولید کمک خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ادام��ه داد‪ :‬در یکی‪ ،‬دو‬ ‫هفته گذش��ته رون��د نزولی کاهش تولید متوقف ش��ده و در‬ ‫روزهای اینده افزایش تولید بیشتری خواهیم داشت‪ .‬در عین‬ ‫حال‪ ،‬بسته ای طراحی شده تا در بلندمدت مشکالت صنعت‬ ‫خودرو به طور اساس��ی برطرف ش��ود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تفاوت‬ ‫قیمتی که بین بازار با قیمت کارخانه ایجاد ش��ده‪ ،‬سودش نه‬ ‫به جیب خودروساز و نه به جیب مردم می رود‪ .‬وضعیت تولید‬ ‫در صنعت خودرو در حال بهبود اس��ت و تالش می کنیم که‬ ‫میزان تولید خودرو افزایش یابد و مشکلی برای تامین خودرو‬ ‫نباش��د‪ .‬رحمانی پس از جلس��ه مش��ترک با کمیسیون اصال‬ ‫‪ ۹۰‬تصریح کرد‪ :‬خودروس��ازان متعهد شده اند همه تعهدات‬ ‫خود را بر اس��اس قراردادهایی که با مش��تریان دارند‪ ،‬انجام‬ ‫دهن��د‪ .‬وی با بیان اینکه اخرین تصمیم درباره قیمت خودرو‬ ‫به ش��هریور بازمی گردد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬مصوبه ان زمان‪،‬‬ ‫ای��ن بود که خودرو در حاش��یه بازار عرضه ش��ود و به تدریج‬ ‫قیم��ت بازار کاهش یابد هر بار قیمت ‪ ۵‬درصد کمتر از دفعه‬ ‫پیش عرضه ش��ود تا قیمت در نهایت به تع��ادل مورد تایید‬ ‫س��ازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫برسد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در ماه های گذشته‬ ‫ب��ه علت کاهش تولید‪ ،‬اجرای این مصوبه امکان نداش��ت اما‬ ‫اکنون با افزایش تولید‪ ،‬میزان عرضه بیش��تر خواهد شد و در‬ ‫این صورت هم به تعهدات خودروس��ازان عمل خواهد شد و‬ ‫همچنین با عرضه بیشتر قیمت کاهش خواهد یافت‪ .‬رحمانی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اینها در حالی است که بسته جامعی برای صنعت‬ ‫خودرو تهیه ش��ده که رویکرد ان حمای��ت از تولید داخلی‪،‬‬ ‫افزای��ش تولید‪ ،‬بهبود کیفیت و متعادل کردن قیمت اس��ت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در این بسته باید رابطه بین خودروساز‬ ‫و قطعه س��از بازنگری شود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬این بسته در نهایت باید‬ ‫منجر به اصالح ساختارها و وضعیت فعلی خودروسازی کشور‬ ‫شود تا هر ا ز گاه شاهد نوسان ها در این صنعت نباشیم‪.‬‬ ‫چوب حراج به «شستا» نزنید‬ ‫نایب رئی��س کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان‬ ‫اینکه جامعه کارگری مخالف فروش شرکت های شستا است‪،‬‬ ‫اصالح س��اختار و تغییر مدیریت های زیرمجموعه های شستا‬ ‫را خواس��تار ش��د‪ .‬ناصر چمنی با بیان اینکه تغییر مدیریت ها‬ ‫در شس��تا برای جامعه کارگری امیدوارکننده است‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬ما در بحث مدیریت شس��تا انتقادهایی داریم اما منظور‬ ‫ما این نیست که شس��تا و کارخانه هایش فروخته شود؛ اتفاقا‬ ‫معتقدیم که فروش اموال س��ازمان تامین اجتماعی و شس��تا‬ ‫راهکار نیست و اگر درختی افت گرفت باید افت زدایی شود نه‬ ‫انکه ان را از ریشه کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جامعه کارگری مخالف‬ ‫این اس��ت که به شس��تا چوب حراج زده ش��ود و اگر شس��تا‬ ‫دچار مشکل شده این مشکل را دولتی ها به وجود اوردند که‬ ‫مدیران شان را به این حوزه تحمیل کرده اند و از طرفی مدیران‬ ‫دوشغله زیادی در شستا وجود دارند که عملکرد برخی از انها‬ ‫موجب ش��ده که امروز کنایه هایی مانند اینکه شس��تا حیات‬ ‫خلوت عده ای شده اس��ت را بشنویم‪ .‬نایب رئیس کانون عالی‬ ‫انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه نمایندگان کارگری‬ ‫بای��د به شس��تا و مباحث مرب��وط ب��ه ان ورود کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه اراده ای هس��ت که نمی خواهد نمایندگان کارگری‬ ‫در تامین اجتماعی و شس��تا نقش داشته باشند یا در جریان‬ ‫تصمیم گیری ه��ای مربوط به این حوزه ها قرار گیرند در حالی‬ ‫که شس��تا و س��ازمان تامین اجتماعی از پول کارگران درست‬ ‫شده و اگر از توانمندی های بخش کارگری استفاده شده بود‪،‬‬ ‫هشدارهای الزم و به موقع داده می شد‪ .‬چمنی در ادامه درباره‬ ‫فروش ش��رکت های زیانده شستا و واگذاری ان به بخش های‬ ‫غیردولتی‪ ،‬گفت‪ :‬با فروش شرکت های شستا حتی اگر زیانده‬ ‫باش��ند مخالفیم و معتقدیم با تغییر رویه و ساختار می توانیم‬ ‫این ش��رکت ها را به س��وددهی برگردانیم‪ .‬اگر امروز مش��کل‬ ‫شستا برخی بنگاه های زیانده است ناشی از مدیریت نادرست ‬ ‫است که بر این بنگاه ها حاکم بوده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 27‬اذر ‪ 10 1397‬ربیع الثانی ‪ 18 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 546‬پیاپی ‪2519‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انواع تست های االیندگی‬ ‫در استاندارد االیندگی اروپا‬ ‫دو ن��وع اس��تاندارد در اروپ��ا‬ ‫وجود دارد‪:‬‬ ‫یک��ی اس��تاندارد اتحادی��ه‬ ‫اروپای��ی که ح��رف مخفف ان‬ ‫‪ EC‬یا ‪ EEC‬است و به اصطالح‬ ‫به استانداردهای ‪ Euro‬معروف‬ ‫است و دیگری اس��تانداردهای‬ ‫محمدطاهر رستگاری‬ ‫سازمان ملل که با حرف مخفف‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫‪ ECE‬نش��ان داده می شود و در‬ ‫صنفی مراکز معاینه فنی‬ ‫ایران نیز اجرا می شود‪ .‬استاندارد‬ ‫خودرو‬ ‫سازمان ملل ش��امل دو سیکل‬ ‫رانندگ��ی ‪( ECE‬ش��هری) و‬ ‫‪( EUDC‬خارج شهری) است‪.‬‬ ‫س��یکل ‪ ECE‬به این صورت اس��ت که ‪۴‬مرتبه تکرار می شود‪.‬‬ ‫زمان س��یکل‪ ۸۲۰ :‬ثانیه‪ ،‬سرعت حداکثر‪۵۰ :‬کیلومتر بر ساعت‪،‬‬ ‫طول س��یکل‪۴/۰۵ :‬کیلومتر‪ .‬سیکل ‪ EUDC‬نیز به این صورت‬ ‫است‪:‬‬ ‫زم��ان س��یکل‪۴۰۰ :‬ثانیه‪ ،‬حداکث��ر س��رعت‪۱۲۰ :‬کیلومتر‬ ‫ب��ر س��اعت‪ .‬ای��ن اس��تانداردها به م��رور زم��ان دچ��ار تغییر‬ ‫و تح��ول ش��ده اس��ت ام��ا نخس��تین اس��تاندارد یعن��ی‪۱۵‬‬ ‫‪ ECE‬در س��ال‪۱۳۴۸-۴۹( ۱۹۷۰‬خورش��یدی) ش��روع‬ ‫ش��د و پ��س از ان ب��ه ترتیب این اس��تانداردهای ارائه ش��دند‪:‬‬ ‫‪ECE 15-40 ECE83-00 ECE83-01,02‬‬ ‫(‪ )Euro1‬مدت اعتبار‪ :‬پایان سال ‪)۱۳۷۱-۷۲(۱۹۹۳‬‬ ‫(‪ ECE83-03 (Euro2‬م��دت اعتب��ار‪ :‬ت��ا پای��ان س��ال‬ ‫‪)۱۳۷۴-۷۵(۱۹۹۶‬‬ ‫(‪ ECE83-04 (Euro2‬م��دت اعتب��ار‪ :‬ت��ا پای��ان س��ال‬ ‫‪)۱۳۷۸-۷۸(۲۰۰۰‬‬ ‫(‪ ECE83-05 (Euro3,4‬م��دت اعتب��ار‪ :‬تا پایان س��ال‬ ‫‪)۱۳۸۶-۸۷(۲۰۰۸‬‬ ‫در این اس��تاندارد‪ ،‬تس��ت های االیندگی‪ ،‬ش��امل ‪۵‬نوع تست‬ ‫هس��تند که برای تولید هر نوع خودرو جدید‪ ،‬کارخانه س��ازنده‬ ‫بای��د گواهینامه تایید نوع برای االینده ه��ا را دریافت کند‪ .‬برای‬ ‫این منظور خودرو باید پس از پیمایش ‪۳۰۰۰‬کیلومتر‪( ،‬بسته به‬ ‫نوع خودرو) تمام یا تعدادی از ازمایش ها را پشت س��ر بگذارد تا‬ ‫مش��مول اعطای گواهینامه تایید نوع شود اما دریافت گواهینامه‬ ‫تایید نوع به معنی پایان کار نیست چراکه هنگام تولید نیز براساس‬ ‫استاندارد‪ ،‬نمونه برداری هایی از خطوط تولید به طوراتفاقی انجام‬ ‫می شود و خودروهای انتخاب شده باید بتوانند تست های مربوط‬ ‫به تطابق تولید را نیز با موفقیت پشت س��ر بگذارند‪ .‬گفتنی است‬ ‫حدود مجاز غلظت االینده ها در این اس��تاندارد‪ ،‬یکس��ان نیست‪.‬‬ ‫این تست ها به اختصار توضیح داده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تست نوع یک (اندازه گیری میانگین االینده های‬ ‫خروجی اگزوز پس از استارت سرد)‬ ‫در ازم��ون اس��تاندارد ب��ا معیارهای یورو یک و ی��ورو ‪ ،۲‬اغاز‬ ‫نمونه برداری از گازهای خروجی خودرو ‪ ۴۰‬ثانیه پس از استارت‬ ‫و روش��ن شدن موتور اغاز می ش��ود‪ .‬در حالی که در استاندارد با‬ ‫معی��ار ی��ورو‪ ۳‬به بعد (ت��ا معیار یورو ‪ )۶‬س��یکل ازمون از لحظه‬ ‫اس��تارت اغاز می ش��ود‪ .‬با توجه به تاثیر فراوان ثانیه های نخست‬ ‫اس��تارت‪ ،‬این تغییر تاثیر فراوانی در میزان االینده های خروجی‬ ‫اندازه گیری ش��ده دارد‪ .‬با توجه به این تفاوت‪ ،‬زمان س��یکل در‬ ‫استاندارد یورو یک و ‪ 1220.2‬ثانیه و در استانداردهای یورو ‪ ۳‬به‬ ‫بعد‪ ۱۱۸۰ ،‬ثانیه است‪ .‬ضمن انکه مسافت پیموده شده در سیکل‬ ‫شهری ‪۴.۰۵۲‬کیلومتر و در سیکل اتوبان ‪۶.۹۵۵‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�ت ن�وع ‪( ۲‬اندازه گی�ری االیندگی ‪ CO‬در‬ ‫حالت ‪)Idle‬‬ ‫در این تس��ت مقدار مونواکسیدکربن خروجی اگزوز در حالت‬ ‫کارکرد درجای موتور اندازه گیری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�ت ن�وع ‪( ۳‬اندازه گی�ری االیندگی ه�ای‬ ‫محفظه کارتر و مانی فولد)‬ ‫این تست به منظور حصول اطمینان از انتشار نیافتن االیندگی‬ ‫از محفظه کارتر و مانی فولد به محیط انجام می ش��ود‪ .‬برای این‬ ‫منظور فش��ار محفظه کارتر و مانی فولد هوا باید از فش��ار محیط‬ ‫کمتر باش��د‪ .‬بدین منظور‪ ،‬خودرو در دو حالت با س��رعت ثابت‬ ‫‪۵۰‬کیلومت��ر در س��اعت ب��ه حرک��ت درمی اید و مقدار فش��ار‬ ‫اندازه گیری می شود‪ .‬نخست در حالتی که بار مقاوم تنظیم شده‬ ‫ازس��وی دینامومتر‪ ،‬همان مقدار تنظیم ش��ده در تست نوع یک‬ ‫اس��ت و دوم در حالتی که بار مقاوم ‪ ۱.۷‬برابر بار حالت نخس��ت‬ ‫است‪ .‬مقدار فشارهای نسبی (نسبت به محیط) اندازه گیری شده‬ ‫و مقدار ثبت شده نباید مثبت باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�ت ن�وع ‪( ۴‬اندازه گی�ری االیندگی بخارات‬ ‫بنزین)‬ ‫در این تست که به تست ‪ SHED‬معروف است‪ ،‬میزان بخارات‬ ‫هیدرات های کربن متصاعد ش��ده از خودرو اندازه گیری می شود‪.‬‬ ‫ب��رای ای��ن منظور از ی��ک اتاق ویژه به ن��ام ‪SHED ROOM‬‬ ‫استفاده می شود‪ .‬این تست از دو بخش مجزا تشکیل شده است‪.‬‬ ‫در بخش نخست ابتدا خودرو مانند تست نوع یک در اتاق ‪SOAK‬‬ ‫قرار داده می شود‪ .‬سپس خودرو وارد اتاق ‪ SHED‬شده و میزان‬ ‫بنزین موجود در باک به ‪۴۰‬درصد مقدار حداکثر رسانده می شود‪.‬‬ ‫سپس‪ ،‬با استفاده از یک منبع حرارتی که زیر باک نصب می شود‪،‬‬ ‫دم��ای بنزی��ن موجود در باک در مدت یک س��اعت از ‪۱۶‬درجه‬ ‫س��انتیگراد به ‪۳۰‬درجه س��انتیگراد رسانده می ش��ود و در پایان‬ ‫مقدار هیدرات های کربن موجود در محیط اندازه گیری می شود‪.‬‬ ‫در بخش دوم تست که ‪ Hot Soak‬نامیده می شود‪ ،‬خودرو ابتدا‬ ‫یک س��یکل استاندارد ‪ ECE- EUDC‬را می پیماید و در مدت‬ ‫‪۵‬دقیقه وارد اتاق ‪ SHED‬شده و به مدت یک ساعت در این اتاق‬ ‫می مان��د‪ .‬پس از این م��دت‪ ،‬میزان هیدرات کربن موجود در اتاق‬ ‫در این مرحله نیز اندازه گیری می شود‪.‬‬ ‫ازادسازی برای‬ ‫ثبت سفارش خودرو‬ ‫جدید نخواهد بود‬ ‫و فقط ازادسازی‬ ‫ثبت سفارش برای‬ ‫خودروهای موجود‬ ‫در گمرکات انجام‬ ‫می شود‬ ‫و همچنان ممنوعیت‬ ‫ثبت سفارش سر جای‬ ‫خود‬ ‫باقی است‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت ترخیص خودروهای وارداتی‬ ‫امکان ترخیص تمام خودروهای دپوشده در گمرک فراهم شد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫قرار اس��ت با پیگیری هایی از س��وی هیات دولت‬ ‫و رئیس جمه��وری‪ ،‬پرونده خودروهای دپو ش��ده در‬ ‫گم��رکات تعیین تکلیف ش��ود‪ .‬در این باره اس��حاق‬ ‫جهانگی��ری‪ ،‬معاون اول رئیس جمه��وری در نامه ای‬ ‫خط��اب به وزی��ران امور اقتص��ادی و دارای��ی و نیز‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درب��اره خودروهای دپو‬ ‫ش��ده در گمرک اظهارکرد‪ :‬نباید برای کسانی که در‬ ‫چارچ��وب قوانین و مقررات عمل کرده اند‪ ،‬مش��کلی‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه برخی واردکنن��دگان به دلیل عمل‬ ‫نک��ردن به تعهدات خود و اقدام به خروج از کش��ور‪،‬‬ ‫دس��تگیر ش��ده اند در حالی که خریداران بالتکلیف‬ ‫منتظر خودروهای ثبت نامی خود هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹همه با یک چوب رانده شدند‬ ‫مهدی دادف��ر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو‬ ‫درباره روند پرونده خودروهای دپو ش��ده در گمرک‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و نیز س��ازمان توسعه تجارت کشور باید به‬ ‫اس��تعالم های گمرک پاس��خ دهد تا خودروها مجوز‬ ‫ترخیص دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اما این نهادها ب��ه وظایف خود در این‬ ‫زمینه عمل نمی کنند و هر یک از انها نظرهای خود‬ ‫را دارند و این س��بب ش��ده تا نهاده��ای گوناگون به‬ ‫موضوع ورود کنند‪.‬‬ ‫این فعال ب��ازار خودروهای وارداتی ادامه داد‪ :‬روند‬ ‫به گون��ه ای پیش می رود ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت نمی تواند موضوع را حل وفص��ل کند و قرار‬ ‫اس��ت سران ‪۳‬قوه به موضوع ورود و ان را حل کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که چنی��ن موضوع هایی باید از‬ ‫سوی وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت زودتر از این‬ ‫برطرف می شد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو عن��وان کرد‪:‬‬ ‫‪۱۵‬ه��زار خ��ودرو وارد گم��رک ش��ده که ی��ا برگه‬ ‫ثبت س��فارش دارند یا خیر‪ .‬متصدی رسیدگی به این‬ ‫موضوع وزارتخانه است گاهی به وظایف درست عمل‬ ‫نمی شود از این رو‪ ،‬موضوع پیچیده تر می شود‪.‬‬ ‫پیرو دستوراتی که در شورای امنیت ملی مطرح شده‬ ‫دادف��ر با بیان اینکه باید س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫بود‪ ۳ ،‬نشس��ت برگزار و در این نشست ها پیشنهادی‬ ‫ه��ر چه زودتر به این موضوع رس��یدگی کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مطرح ش��د که در این تاریخ (‪۲۴‬مهر‪ )۹۷‬هم مصوب‬ ‫پرسش بس��یار س��اده اس��ت گمرک اعالم می کند‪،‬‬ ‫ش��د‪ .‬در این تصمیم ها انچه مقرر شده این است که‬ ‫می خواه��د کاالیی را خ��ارج کند یا ای��ن موجودی‬ ‫تمام��ی خودروهایی که در گمرکات دپو ش��ده اند با‬ ‫ثبت سفارش دارد یا خیر‪ .‬سازمان توسعه تجارت باید‬ ‫راهکارهای��ی که موجود اس��ت در واقع براس��اس دو‬ ‫به این مسئله پاسخ دهد‪.‬‬ ‫صورتجلسه ای که به امضا رسیده‪ ،‬ترخیص شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ما در مقابل مردم مسئول هستیم‬ ‫این کارش��ناس گم��رک در توضیح ای��ن موضوع‬ ‫و تمام این چالش ها به این دلیل اس��ت که س��ازمان‬ ‫گف��ت‪ :‬در ای��ن صورتجلس��ه ها گفت��ه ش��ده تمام‬ ‫توس��عه تجارت به وظایف خود عمل نکرده است‪ .‬باید‬ ‫خودروهایی که در تاریخ صدور این صورتجلس��ه که‬ ‫کسانی که کاالی خود را براساس قانون ثبت سفارش‬ ‫یکش��نبه (‪۲۵‬اذر) مط��رح و امضا ش��د دارای قبض‬ ‫و وارد کرده ان��د‪ ،‬کاالی خود را دریافت کنند‪ .‬انهایی‬ ‫انبار گمرکی هس��تند‪ ،‬اگر بانکی باشند مابه التفاوت‬ ‫هم که خالف قانون عمل کرده اند باید تنبیه و جریمه‬ ‫ارزی ان را پرداخت کنن��د و با تایید وزارت صنعت‪،‬‬ ‫شوند‪ .‬چرا همه را به یک چوب می رانیم؟‬ ‫معدن و تجارت با هم��ان اظهارنامه قبلی (اگر اظهار‬ ‫دادفر در پایان اظهارکرد‪ :‬اگر عنوان شود از تیر‪۹۷‬‬ ‫کرده باش��ند) می توانند خودروهای خود را ترخیص‬ ‫که ورود خودرو به کش��ور ممنوع شده در نتیجه این‬ ‫کنند‪ .‬همچنین اگر ثبت س��فارش کننده اظهار نکرده‬ ‫خودروها نمی توانند وارد کشور و بازار شوند‪ ،‬منطقی‬ ‫باشد باید ثبت سفارش خود را باطل و ثبت سفارش‬ ‫نیست زیرا قانون عطف به ماس��بق (مشمولیت افعال‬ ‫جدید بگیرد و اظهار بدون انتقال ارز داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫پی��ش از تصوی��ب یک قانون به قوانی��ن تازه تصویب‬ ‫انهایی هم که اظهار کرده اند اما به دالیلی عنوان شده‬ ‫شده) نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تمام خودروها ترخیص می شوند‬ ‫ثبت س��فارش های انها جعلی ب��وده و خطایی در ان‬ ‫در ادامه «گسترش صنعت» به سراغ یک کارشناس‬ ‫رخ داده اس��ت‪ ،‬ثبت س��فارش و اظهارنامه ها باطل و‬ ‫گمرک��ی رفت و موضوع را از طریق وی‬ ‫اجازه داده ش��ود که ثبت سفارش جدید‬ ‫پیگیری ک��رد‪ .‬این کارش��ناس گمرک‬ ‫دریافت و خودروه��ای خود را ترخیص‬ ‫درب��اره وضعیت ترخی��ص خودروهای‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ت دولت‬ ‫دپو شده‪ ،‬گفت‪ :‬در نشست هیا ‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ه این ترتیب‬ ‫یکش��نبه (‪۲۵‬اذر) ک��ه نماینده گمرک‬ ‫ازادس��ازی برای ثبت س��فارش خودرو‬ ‫هم در این نشست حضور داشت در این‬ ‫جدید نخواه��د بود و فقط ازادس��ازی‬ ‫زمینه مذاکره شد‪.‬‬ ‫ثبت س��فارش برای خودروهای موجود‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫وی افزود‪ :‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫در گمرکات انجام می ش��ود و همچنان‬ ‫نام��ه ای ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و کسانی که کاالهای خود ممنوعیت ثبت سفارش جدید سر جای‬ ‫را براساس قانون‪،‬‬ ‫تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫خود باقی است‪.‬‬ ‫ارس��ال کرد ه و اعالم می کند با توجه به ثبت سفارش و وارد‬ ‫او در توضی��ح ثبت س��فارش ب��دون‬ ‫اینکه ثبت س��فارش انجام ش��ده‪ ،‬برای کرده اند باید انها را انتقال ارز هم عن��وان کرد‪ :‬یعنی دولت‬ ‫صاحبان کاال ایجاد حق شده‪ ،‬در نتیجه دریافت کنند‪ .‬انهایی تضمینی برای تامین ارز ‪ ۴۲۰۰‬ندارد و‬ ‫نباید جلوی این موارد گرفته شود‪.‬‬ ‫هم که خالف قانون عمل باید با ارز ازاد محاسبه شود‪.‬‬ ‫کرده اند باید تنبیه و‬ ‫� پیگیری قضایی تخلف ها‬ ‫او ادامه داد‪ :‬همچنین صورتجلسه ای‬ ‫جریمه شوند‪ .‬چرا همه‬ ‫این کارش��ناس با بی��ان اینکه در هر‬ ‫ب��ا حض��ور نمایندگان گم��رک‪ ،‬وزارت‬ ‫را به یک چوب‬ ‫صورت قرار است این خودروها ترخیص‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و نمایندگان‬ ‫می رانیم؟‬ ‫ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬به ط��ور قط��ع تخلفاتی‬ ‫س��ایر نهاده��ای مرب��وط ب��ه تاری��خ‬ ‫که هن��گام ص��دور ثبت س��فارش بین‬ ‫‪ ۹۷/۷/۲۴‬تنظیم شد و در چند نشست‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و افراد ذی مدخل‬ ‫در این ب��اره انجام ش��ده‪ ،‬حضور و پیگی��ری مراجع‬ ‫قضایی را می طلبد که این مس��ئله همچنان به حال‬ ‫خود باقی اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که در‬ ‫این ترخیص ها ایا ان ‪۶۴۸۱‬خودرویی که اعالم شده‬ ‫به ش��کل غیرقانونی ثبت سفارش شدند هم ترخیص‬ ‫می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬اتفاق��ا موضوع ترخیص ها بیش��تر‬ ‫مربوط به همین خودروها اس��ت که مجوز می گیرند‬ ‫اما در ادامه از س��وی مراج��ع قضایی به تخلفات انها‬ ‫رس��یدگی می ش��ود‪ .‬ارتباطی که بین نمایندگان یا‬ ‫واس��ط ها یا هر کس��ی که در این زمینه تخلف کرده‬ ‫اگ��ر برای مراجع قضایی اثبات ش��ود اف��راد مجازات‬ ‫می ش��وند‪ .‬اما هدف این اس��ت که این مسئله عامل‬ ‫توقی��ف خودرو نش��ود‪ .‬او با تاکید ب��ر اینکه تخلفی‬ ‫در تش��ریفات گمرکی وجود نداشته‪ ،‬بلکه تخلف در‬ ‫ثبت سفارش ها بوده‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه گفته می شود برخی‬ ‫ثبت س��فارش ها باطل و دوباره گرفته شود‪ ،‬مربوط به‬ ‫همین ثبت س��فارش هایی بوده که تخلف کرده اند‪ .‬به‬ ‫هر صورت وقتی یک مجری رس��می سندی را صادر‬ ‫می کند برای ان ایجاد حق می شود‪ .‬وقتی ایجاد حق‬ ‫می ش��ود جلوگیری از ان باید با یک مس��تند قانونی‬ ‫باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬قرار است حق مصرف کننده و خریدار‬ ‫نهایی داده ش��ود اما کس��ی که در ای��ن میان تخلف‬ ‫ک��رده باید به مراجع قضایی پاس��خگو باش��د‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به ش��اکیان پرونده خودروهای وارداتی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این باره (خودروهای وارداتی) شاکیان زیادی‬ ‫وجود دارد (براس��اس مراجع قضای��ی بیش از ‪۸‬هزار‬ ‫شاکی در این زمینه وجود دارد) مردم هزینه کرده اند‬ ‫و نباید متضرر شوند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت همچنین از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در زم��ان محمد ش��ریعتمداری‪،‬‬ ‫وزیر پیش��ین ای��ن وزارتخانه تایید ک��رده که حدود‬ ‫‪۱۹۰۰‬خودرو از ‪ ۶۴۸۱‬خودرو برگه ترخیص دریافت‬ ‫کرده اند‪ .‬وی در این باره اظهارکرد‪ :‬خودروهای خارج‬ ‫ش��ده از گمرک براس��اس ثبت س��فارش های صادر‬ ‫ش��ده ای بوده که در س��امانه گمرک قابل مش��اهده‬ ‫بوده است‪ .‬اینکه چه کس��ی این کار را کرده گمرک‬ ‫اطالعی ندارد‪ ،‬بلکه برای گمرک محرز اس��ت که این‬ ‫تعداد خودرو روند قانونی خود را طی کرده اند و اجازه‬ ‫ترخیص گرفته اند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫‪42/941/000‬‬ ‫‪88/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪35/105/000‬‬ ‫‪61/500/000‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫ ‪570/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪389/900/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫‪113/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪620/000/000‬‬ ‫‪290/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫‪219/607/000‬‬ ‫‪373/000/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫‪104/311/000‬‬ ‫‪204/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل نیوفیس کیو ال‬ ‫‪319/000/000‬‬ ‫‪509/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪31/089/000‬‬ ‫‪46/000/000‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪354/916/000‬‬ ‫‪830/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‪ ۴ /‬ایربگ‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪58/088/000‬‬ ‫‪83/000/000‬‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫‪42/763/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫توقف فروش‬ ‫رنو کپچر‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪22/390/000‬‬ ‫‪74/952/000‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫‪93/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫‪72/000/000‬‬ ‫‪304/000/000‬‬ ‫‪35/400/000‬‬ ‫کیا پیکانتو‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪132/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪113/062/000‬‬ ‫‪203/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫به زودی‬ ‫‪132/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪+۱.۶‬مولتی‬ ‫‪67/796/000‬‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪266/583/000‬‬ ‫‪345/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫‪500/000/000‬‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪360/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/020/000/000‬‬ ‫‪373/500/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪650/000/000‬‬ ‫‪1/020/000/000‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 27‬اذر ‪ 10 1397‬ربیع الثانی ‪ 18 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 546‬پیاپی ‪2519‬‬ ‫خبر‬ ‫گرمابی مطرح کرد‬ ‫تشکیل کارگروه سه جانبه‬ ‫هو تحلیل دقیق‬ ‫برای تجزی ‬ ‫نحوه قیمت گذاری خودرو‬ ‫چندی است‬ ‫قطعه سازان با جدیت‬ ‫به دنبال اصالح قیمت ‬ ‫قطعات هستند‪ .‬انها‬ ‫عنوان می کنند با وجود‬ ‫افزایش چندبرابری‬ ‫نرخ مواد اولیه تولید‪،‬‬ ‫همچنان ناگزیر به‬ ‫فروش محصوالت شان‬ ‫با قیمت سال ‪۹۶‬‬ ‫هستند‬ ‫صنعت خودرو نیازمند راهکارهای بلندمدت‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چندی اس��ت قطعه س��ازان با جدی��ت به دنبال‬ ‫اصالح قیمت قطعات هس��تند‪ .‬انها عنوان می کنند‬ ‫ب��ا وج��ود افزای��ش چندبرابری ن��رخ م��واد اولیه‬ ‫تولی��د‪ ،‬قطعه س��ازان همچن��ان ناگزیر ب��ه فروش‬ ‫محصوالت شان با قیمت س��ال‪ ۹۶‬هستند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬خودروس��از نی��ز نمی پذیرد قیم��ت قطعات‬ ‫را افزای��ش دهد‪ ،‬زی��را عنوان می کن��د محصولش‬ ‫افزایش قیمتی نداش��ته اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬بیش از‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬این قطعه سازان هستند که به دنبال‬ ‫تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار بوده و مسئله‬ ‫را از کانال های گوناگون پیگیری می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه ساز در انتظار افزایش قیمت‬ ‫در نشس��ت خبری انجم��ن س��ازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خودروی��ی ک��ه با حض��ور اعضای‬ ‫هیات مدیره این انجمن و اهالی رس��انه برگزار شد‪،‬‬ ‫س��یدمرتضی مرتضوی‪ ،‬رئیس انجمن در پاس��خ به‬ ‫این پرسش که چه تضمینی وجود دارد تا با افزایش‬ ‫قیمت خودروها‪ ،‬خودروس��ازان این مبلغ به صنعت‬ ‫قطع��ه تزریق کنند‪ ،‬گفته بود «ب��ا اصالح قیمت ها‬ ‫به طور قطع‪ ،‬خود قطعه س��از به دنب��ال گرفتن حق‬ ‫خود از خوروساز خواهد بود زیرا امکانات الزم برای‬ ‫احقاق حق خود را در اختیار دارد»‪.‬‬ ‫ح��ال به امی��د تحقق ای��ن امر قطعه س��از برای‬ ‫برون رف��ت از وضعیت فعلی‪ ،‬مس��ئله به روزرس��انی‬ ‫قیمت قطع��ات را با جدیت دنب��ال می کند‪ .‬مازیار‬ ‫بیگلو در گفت وگو ب��ا ایرنا گفت‪ :‬مبنای نرخ گذاری‬ ‫قطعات‪ ،‬قیمت تمام شده انها است و در این زمینه‬ ‫مدارک و مس��تندات به خودروس��ازان و س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان ارائه و‬ ‫مقرر شد درباره انها تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬این قیمت گ��ذاری مرب��وط به‬ ‫خودروهای با قیمت کمتر از ‪۴۵‬میلیون تومان است‬ ‫که شمارگان تولید (تیراژ) باالیی دارد و بازار اصلی‬ ‫خودرو را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی است با افزایش قیمت خودروها فقط نرخ‬ ‫پرای��د و پژو ‪ ۴۰۵‬کمتر از ‪۴۵‬میلیون تومان خواهد‬ ‫بود و مش��مول قیمت گذاری می ش��وند و نرخ باقی‬ ‫خودروها که بیش از این قیمت خواهند داش��ت در‬ ‫حاشیه بازار تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫بیگلو در ادامه سخنان خود اظهارکرد‪ :‬نظر مجلس‬ ‫شورای اس�لامی تولید خودروهای خانواده پراید و‬ ‫پژو ‪ ۴۰۵‬با قیمت یارانه ای است که البته باید شیوه‬ ‫ان مشخص شود که مجلس شورای اسالمی نیز این‬ ‫موضوع را از دولت مطالبه کرده است‪.‬‬ ‫وی از ارائه بس��ته ای از س��وی خودروسازان خبر‬ ‫داد که در ان اگر قرار بر افزایش قیمت ها باشد‪ ،‬این‬ ‫افزایش به شکل پلکانی اعمال شود و خودروسازان‬ ‫شیوه های جدید فروش اقساطی و لیزینگ را دوباره‬ ‫راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطع��ه درب��اره قیمت های‬ ‫پیش��نهادی قطعه س��ازان گفت‪ :‬در ماه های گذشته‬ ‫متوس��ط قیم��ت م��واد اولی��ه داخل��ی و خارجی‬ ‫‪۱۵۱‬درص��د رش��د داش��ت ام��ا س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولید کنن��دگان فرمول خود را‬ ‫پیاده می کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرویی ادامه داد‪ :‬این سازمان مبنای قیمت مواد‬ ‫اولیه را سازمان بورس و مبنای قیمت ارز را سامانه‬ ‫نیما ق��رار داده که با ان موافق هس��تیم‪ .‬همچنین‬ ‫محدودیتی برای خودروسازان ایجاد کرده که جمع‬ ‫هزینه های سربارشان نباید بیش از ‪۲۵‬درصد باشد‪.‬‬ ‫ارزی قطعه س��ازان را تایی��د کرده ام��ا به دلیل نبود‬ ‫تراکنش های بانکی در عمل اتفاقی نمی افتد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی اضافه کرد‪ :‬تا س��ال گذشته‬ ‫قطعه سازان می توانستند با ‪۱۰‬درصد پیش پرداخت‪،‬‬ ‫نزد خارجی ها ال س��ی باز کنند و ‪۹۰‬درصد دیگر را‬ ‫پ��س از تحویل کاال در ای��ران حواله کنند اما امروز‬ ‫باید ‪100‬درصد پول محص��والت را نقدی پرداخت‬ ‫و عالوه ب��ر ان ‪۳۵‬درصد را به عن��وان ضمانتنامه نزد‬ ‫بانک بگذارند‪.‬‬ ‫‹ ‹افت تیراژ تولید‬ ‫بیگلو ادامه داد‪ :‬امروز خودروسازان بزرگ کشور با‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند‬ ‫و ایران خودرو روزانه کمتر از هزار خودرو و سایپا نیز‬ ‫در همین حدود خودرو تولید می کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی ی��اداوری کرد‪ :‬هرقدر ش��مارگان تولید‬ ‫پایی��ن می اید‪ ،‬اثربخش��ی هزینه های ثابت بیش��تر‬ ‫می شود و ناچار به تعدیل نیرو هستیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬از اغاز امس��ال تاکنون در صنعت‬ ‫قطع��ه نیروهای زیادی مش��مول تعدیل‪ ،‬کس��ری‬ ‫حقوق و تمدید نشدن قراردادها شده اند؛ سریع ترین‬ ‫کار برای خروج از این شرایط‪ ،‬اصالح قیمت ها است‬ ‫‹ ‹مبادالت بانکی با خارج صفر است‬ ‫تا قطعه س��ازان بتوانند دست کم هزینه های ناشی از‬ ‫ای��ن مق��ام صنفی از مش��کالت داخل��ی بیش از‬ ‫تحریم را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫تحریم ه��ای خارجی گالیه مند ب��ود و گفت‪ :‬تغییر‬ ‫او مدعی اس��ت‪ :‬امروز قطعه سازان با زیان خالص‬ ‫پیاپ��ی قوانین و محدودیت ه��ای داخلی و گمرکی‪،‬‬ ‫‪۵۰‬درصد تولید می کنند و تنها عاملی که انها را به‬ ‫ضربه های زیادی به قطعه سازان وارد کرده است‪.‬‬ ‫تداوم تولید هر چند با زیان ترغیب می کند‪ ،‬امید به‬ ‫بیگل��و تاکی��د ک��رد‪ :‬برخ��ی تولیدکنن��دگان‬ ‫اینده است زیرا اگر این دو صنعت کلیدی متوقف و‬ ‫قطع��ات ب��ه ش��یوه هایی ب��رای جابه جای��ی ارز‬ ‫تعطیل شوند‪ ،‬راه اندازی دوباره انها (همچون صنعت‬ ‫متوس��ل می ش��وند ام��ا ای��ن روش ه��ا‬ ‫نساجی) امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫مازیار بیگلو‪ :‬امروز‬ ‫کوتاه م��دت اس��ت و ارس��ال کنندگان به‬ ‫این مق��ام صنف��ی تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫س��ادگی شناس��ایی می ش��وند؛ بنابراین قطعه سازان با زیان خالص راه��کار دوم‪ ،‬حل وفص��ل چال��ش‬ ‫‪۵۰‬درصد تولید می کنند‬ ‫بای��د ب��ه دنب��ال راهکاره��ای بلندمدت‬ ‫نقدینگی اس��ت؛ پیشنهاد می کنیم‬ ‫و تنها عاملی که انها را به‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫تداوم تولید هر چند با در قال��ب اعتبارات این نقدینگی به‬ ‫وی یاداوری کرد‪ :‬برای تهیه مواد اولیه زیان ترغیب می کند‪ ،‬امید خودروسازی تزریق شود‪.‬‬ ‫و قطعات مورد نیاز قطعه سازان‪ ،‬ارز مرجع به اینده است زیرا اگر این ای��ن اعتبارات می توان��د عالوه بر‬ ‫و رس��می تخصیص نیافته است و دریافت دو صنعت کلیدی متوقف پرداخ��ت بده��ی و معوقه ه��ای‬ ‫و تعطیل شوند‪ ،‬راه اندازی‬ ‫ارز نیمایی نیز فرایندی طوالنی و پیچیده‬ ‫قطعه س��ازان‪ ،‬کم��ک کن��د ت��ا‬ ‫دوباره انها امکان پذیر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خودروس��ازان برنامه ه��ای ف��روش‬ ‫نیست‬ ‫این مقام صنفی اضاف��ه کرد‪ :‬از ‪۲‬هفته‬ ‫اقساطی بلندمدت خود را مدیریت‬ ‫پیش بانک مرک��زی برخی تخصیص های‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫� چینی سازها و واردات قطعات‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرویی درباره واردات قطعه در ماه های گذشته از‬ ‫س��وی خودروسازان که در امارهای گمرک به ثبت‬ ‫رسیده‪ ،‬گفت‪ :‬این امار و ارقام مربوط به ایران خودرو‬ ‫و س��ایپا نیس��ت‪ ،‬بلکه متعلق به شرکت هایی است‬ ‫ک��ه قطعات خودروهای چینی را در قالب س��ی کی‬ ‫دی(‪CKD‬یا قطعات منفصل خودرو) یا س��ی بی یو‬ ‫(‪ CBU‬یاخودرو اماده) وارد می کنند‪.‬‬ ‫بیگل��و تاکید ک��رد‪ :‬انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرویی به ش��دت ب��ه این موضوع‬ ‫معترض است زیرا وقتی توان باالیی در قطعه سازی‬ ‫داری��م و از زنجی��ره تامی��ن ق��وی به��ره می بریم‪،‬‬ ‫ورود قطع��ات برنده��ای ناش��ناس چین��ی عاقالنه‬ ‫نیس��ت‪ .‬در این باره پیش تر محمدرضا نجفی منش‪،‬‬ ‫رئیس انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور عن��وان کرده ب��ود‪ :‬تعدیل‬ ‫قیمت باید از تیر اجرایی می ش��د زی��را اکنون دیر‬ ‫ش��ده و ضرر و زیان زیادی متوجه خودروس��ازی و‬ ‫قطعه س��ازی شده اس��ت‪ .‬به گفته این مقام صنفی‪،‬‬ ‫اعالم دیرهنگام قیمت های بروزرسانی شده تاکنون‬ ‫تعدیل ‪۳۷‬درصدی نیروهای انس��انی در واحدهای‬ ‫قطعه ساز را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫وی خواس��تار ان ش��د که قیمت خودروهای زیر‬ ‫‪۴۵‬میلی��ون تومان که عمده خودروه��ای پرتیراژ و‬ ‫پرمتقاضی بازار است نیز در سریع ترین زمان ممکن‬ ‫تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز چندی پیش‬ ‫اعالم کرد‪ :‬به دنبال افزایش نقدینگی خودروس��ازها‬ ‫از روش ه��ای گوناگ��ون همچ��ون ف��روش ام��وال‬ ‫مازاد خودروس��ازان و اموال غیرتولیدی هس��تیند‬ ‫و همچنی��ن بخش��ی از طری��ق تس��هیالت بانکی‬ ‫تامین خواهد ش��د‪ .‬رض��ا رحمانی تاکی��د کرد‪ :‬در‬ ‫کنار افزای��ش تیراژ تولید‪ ،‬همچنین داخلی س��ازی‬ ‫خودروه��ا باید جدی گرفته ش��ود زی��را همچنان‬ ‫بخش��ی از خودروهای تولید داخ��ل نیاز به قطعات‬ ‫وارداتی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫براس��اس اخری��ن اخب��ار اعالم ش��ده از س��وی‬ ‫صنعتگ��ران ح��وزه قطعه اصالح قیمت ها از س��وی‬ ‫س��ازمان حمایت انجام ش��ده و تا چن��د روز اینده‬ ‫رسانه ای خواهد شد‪.‬‬ ‫عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت گفت‪ :‬مدنظر قرار دادن نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬توج��ه به امکان تامین مواد اولیه و قطعات و همچنین نگاه ویژه به‬ ‫فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار ازاد‪ ،‬از مواردی است که باید‬ ‫در واقعی سازی قیمت خودرو موردتوجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل خلخال��ی در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬از الزامات‬ ‫واقعی س��ازی قیمت خودرو بخش��ی مربوط به نرخ ارز است که باید در‬ ‫ل گذشته دست کم افزایش ‪۳‬برابری‬ ‫نظر بگیریم قیمت ان نس��بت به سا ‬ ‫داشته است؛ بنابراین قیمت گذاری ها باید براساس نرخ ارز در بازار انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از موارد دیگر می توان گفت که مواد اولیه ای که در داخل‬ ‫کش��ور تولید می شوند درحال حاضر کم شده و همچنین افزایش قیمت‬ ‫شدیدی را تجربه کرده اند‪ .‬در تامین قطعات خارجی که وارداتی هستند‬ ‫نیز برای واردات مشکالتی وجود دارد؛ بنابراین دسترسی کم به قطعات‬ ‫و افزایش قیمت انها نیز باید در قیمت گذاری خودرو لحاظ شود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه علم و صنعت تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬در کنار همه این م��وارد بحث بازار ازاد نیز مطرح اس��ت‪ .‬وجود‬ ‫فاصله زیاد بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار ازاد دردسرس��از ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در قیمت گذاری ها باید قیمت بازار ازاد نیز در نظر گرفته شود و‬ ‫به این مهم توجه ش��ود که پایی��ن و واقعی نبودن قیمت ها در کارخانه‪،‬‬ ‫فرصت داللی را پیش می اورد در صورتی که همیشه باید حمایت جدی‬ ‫از تولیدکننده وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬سیاست ها باید به سمت وسویی برود که تولید خودرو‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬برای افزایش میزان تولید نیز باید جذابیت ایجاد شود‬ ‫و س��رمایه گذاران جذب ش��وند تا به جای انکه کشش به سمت واردات‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬به تولید جذب ش��وند‪ .‬این ها مواردی است که باید در‬ ‫نظر گرفته ش��ود تا قیمت ها واقعی ش��وند و جذابیت تولید داخلی برای‬ ‫سرمایه گذاران افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫خلخالی خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاضر قیمتی که خودروسازان برای‬ ‫قطعه س��ازان تعیین می کنند‪ ،‬در برخی موارد یک دوم هزینه تمام شد ه‬ ‫انها است‪ ،‬ضمن اینکه بسیاری از خودروسازان به تامین کنندگان قطعات‬ ‫خود قول داده اند که قیمت ها اصالح و واقعی خواهد ش��د؛ بنابراین باید‬ ‫منافع یک زنجیره تامین بزرگ را نیز در نظر داشت‪ .‬درحال حاضر برای‬ ‫اینکه یک خودرو وارد بازار ش��ود حدود ‪۲‬هزار شرکت باید به طور دقیق‬ ‫و مرتب با یکدیگر کار کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هر چ��ه فضا به لحاظ منطق اقتصادی جذابیت بیش��تری‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬رشد‪ ،‬توسعه و افزایش کیفیت در مجموعه خودروسازی و‬ ‫قطعه س��ازی ایجاد می شود‪ .‬درحال حاضر در زنجیره تامین‪ ،‬قطعه سازان‬ ‫با مش��کل روبه رو هستند‪ .‬برخی قطعه س��ازان واحدهای خود را تعطیل‬ ‫کرده اند یا ‪۵۰‬درصد نیروها و نوبت های کاری خود را کاهش داده اند که‬ ‫تیراز تولید را دچار افت کرده است‪.‬‬ ‫به عقیده این کارش��ناس صنعت خودرو‪ ،‬بای��د این فرهنگ جا بیفتد‬ ‫ک��ه اگ��ر کاالیی را ب��ا قیمت گران نه‪ ،‬ام��ا به قیمت واقع��ی خریداری‬ ‫کنی��م کم��ک به اقتص��اد داخل اس��ت‪ .‬در تم��ام دنیا مردم ب��ا خرید‬ ‫کاالهای داخلی با قیمت واقعی‪ ،‬به اقتصاد کش��ور خود کمک می کنند‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر باید قیم��ت را کنترل کرد به نوعی که براس��اس قدرت‬ ‫خری��د مردم باش��د و مردم داخل کش��ور از این موضوع دچار اس��یب‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫خلخالی اظهارکرد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬ضروری است که دست دالالن در‬ ‫این حوزه کوتاه شود‪ .‬درحال حاضر فضایی وجود دارد که سرمایه گذاری‬ ‫جذابی برای خرید خودرو ایجاد شده که با قیمت پایین از کارخانه خرید‬ ‫انجام می شود و در فضای بازار ازاد به فروش می رسد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬کمیس��یون صنایع کارگروه س��ه جانبه از‬ ‫خودروس��از‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و ش��ورای‬ ‫سیاست گذاری تعیین کرده تا بر مبنای یک تجزی هو تحلیل‬ ‫دقی��ق قیم��ت روز خ��ودرو را مش��خص کنند ام��ا هنوز‬ ‫گزارش��ی مبنی بر افزایش قیمت به کمیس��یون نرس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمید گرمابی در گفت وگو ب��ا خانه ملت‪ ،‬درباره راهکار‬ ‫کاهش التهاب ه��ای بازار خودرو و برنامه های کمیس��یون‬ ‫صنایع گفت‪ :‬کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی س��اختار سه جانبه از خودروس��از‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و شورای سیاست گذاری تعیین کرد که بر‬ ‫مبنای یک تجزیه و تحلیل دقیق قیمت روز خودرو مشخص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خودروهای گوناگون ارزبری متفاوتی دارند‬ ‫و ب��اال بودن قیم��ت قطعات می تواند در ب��اال رفتن قیمت‬ ‫خ��ودرو تاثیر بگذارد ولی ای��ن افزایش قیمت به طور قطع‪،‬‬ ‫پس از تجزیه و تحلیل قیمت و قبول ان از س��وی کارگروه‬ ‫سه جانبه امکان پذیر است‪.‬‬ ‫نماینده مردم نیشابور‪ ،‬فیروزه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینک��ه اگر چه در افزایش قیمت خودرو ها توجه به‬ ‫حقوق مردم اولویت بیش��تری دارد اما باید توجه کنیم که‬ ‫اگر خودروسازهای کشور ش��رایط مناسبی نداشته باشند‪،‬‬ ‫نمی توانند ادامه کار بدهند‪.‬‬ ‫گرمابی افزود‪ :‬در صورت کسادی بازار نخستین مشکلی‬ ‫ک��ه برای خودروس��ازان داخلی به وجود خواه��د امد‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که تمام کس��انی که ب��ا این صنعت س��روکار دارند‬ ‫متضرر می ش��وند‪ .‬صنعت خودرو پس از نفت و پتروشیمی‬ ‫دومین صنعت کش��ور است و اش��تغال زیادی ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در افزایش قیمت ها باید حقوق مردم نیز‬ ‫رعایت ش��ود از جمله عرضه خودرو ب��ا قیمت و باکیفیت‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬م��ا به خودروس��ازها ه��م در کمیس��یون ها و‬ ‫نشس��ت های گوناگون تاکید کردی��م که باید از هزینه های‬ ‫اضافی احتمالی بکاهند تا بتوانند با حداقل افزایش قیمت‪،‬‬ ‫خودرو در اختیار مردم قرار بدهند‪.‬‬ ‫گرماب��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬مقرر ش��د در اخرین نشس��ت‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی کارگروه‬ ‫س��ه جانبه ش��کل بگیرد و تجزیه و تحلیل قیمت خودرو را‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫سازمان حمایت و خودروساز‬ ‫اجازه قیمت گذاری ندارند‬ ‫رئیس پیش��ین ش��ورای رقاب��ت گفت‪ :‬نه خودروس��از و‬ ‫ن��ه هیچ س��ازمان دیگری‪ ،‬اج��ازه قیمت گ��ذاری ندارند و‬ ‫براس��اس قانون این امر باید از س��وی شورای رقابت انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جمش��ید پژوی��ان در گفت وگو با خ��ودروکار اظهارکرد‪:‬‬ ‫قیمت گ��ذاری خ��ودرو‪ ،‬پیش از ای��ن در ش��ورای رقابت‬ ‫براساس شاخص ها و پارامترهای اقتصادی تعیین می شد و‬ ‫برای همه خودروها و در همه زمان ها قابلیت اجرایی داشت‬ ‫اما درحال حاضر با کنار گذاش��تن این ش��ورا قیمت گذاری‬ ‫دستخوش تغییر شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتقاد از خودروس��ازان داخلی گف��ت‪۹۵ :‬درصد‬ ‫خودروها از سوی دو خودروساز بزرگ کشور تولید می شود‬ ‫و می ت��وان گفت بازار خودرو کش��ور انحص��اری و طبیعی‬ ‫اس��ت در چنین حالتی انحصارگر به دنبال قیمت گذاری به‬ ‫میزان دلخواه باش��د و تمام هزینه های سربار و خسارات را‬ ‫به مصرف کننده تحمیل کند‪.‬‬ ‫رئیس پیشین ش��ورای رقابت خاطرنشان کرد‪ :‬در زمانی‬ ‫که بخش��نامه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت‬ ‫به خودروس��ازان ابالغ ش��د نخس��ت مورد قبول واقع شد‬ ‫اما پ��س از مدتی مخالفت هایی با ان ش��د که بی اس��اس‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پژویان با اشاره به بخشنامه این شورا برای قیمت گذاری‬ ‫خودرو یاداور ش��د‪ :‬در این بخش��نامه تورم بخشی از بانک‬ ‫مرکزی و ش��اخص کیفیت خودرو از س��ازمان اس��تاندارد‬ ‫اس��تعالم می ش��د و اگ��ر تغیی��ری در این ش��اخص ها یا‬ ‫پارامترهای دیگر بود‪ ،‬براساس ان قیمت خودرو نیز تغییر‬ ‫می ک��رد و این گونه نبود که خودروس��از به یک باره قیمت‬ ‫خودرو را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در ح��ال بررس��ی‬ ‫ب��ازار ب��رای قیمت گ��ذاری اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��ازمان‬ ‫حمای��ت ب��ا عملک��رد نامعل��وم ب��ه هیچ وج��ه صالحیت‬ ‫قیمت گ��ذاری خ��ودرو را ندارد و نه خودروس��از و نه هیچ‬ ‫س��ازمان دیگری ای��ن اج��ازه را ندارند و براس��اس قانون‬ ‫قیمت گ��ذاری خودرو باید ازس��وی ش��ورای رقابت انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین ش��ورای رقابت در پای��ان تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاضر س��ازمان ها و گروه ه��ا در یک طناب کش��ی‬ ‫گروهی هس��تند و هر س��ازمانی که توان بیش��تری داشته‬ ‫باش��د می تواند قیمت گذاری را انجام دهد چراکه از قانون‬ ‫پیروی نمی شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 27‬اذر ‪ 10 1397‬ربیع الثانی ‪ 18 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 546‬پیاپی ‪2519‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چالشی به نام‬ ‫الگوی مصرف انرژی‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته‬ ‫ب��ا اس��تفاده بهین��ه از انرژی‬ ‫توانس��ته اند مس��یر توسعه را‬ ‫هم��وار کنن��د‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫است که الگوی مصرف انرژی‬ ‫در ای��ران تبدی��ل ب��ه یکی از‬ ‫بزرگ تری��ن موان��ع توس��عه‬ ‫سهیال جلودارز اده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬از طرفی به دلیل‬ ‫نایب رئیس کمیسیون‬ ‫سیاس��ت هایی ک��ه در ای��ران‬ ‫اجتماعی مجلس شورای‬ ‫طرح ریزی ش��ده است‪ ،‬نباید‬ ‫اسالمی‬ ‫با افزای��ش قیم��ت گاز مردم‬ ‫را وادار ب��ه اص�لاح الگ��وی‬ ‫مصرف کرد‪ .‬بیش��ترین مصرف انرژی متعل��ق به دهک های‬ ‫پردرامد اس��ت و انها دغدغه مالی برای مصرف انرژی ندارند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬قیمت ها باید چندین برابر ش��ود تا این دس��ته از‬ ‫مصرف کنندگان به دلیل قیمت ب��اال حاضر به اصالح الگوی‬ ‫مصرف ش��وند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬مس��یر افزایش قیمت به طور‬ ‫معمول نتیجه مناسبی ندارد و فقط باعث می شود فشارهای‬ ‫اقتصادی بر دهک های کم درامد بیشتر شود‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن شرایط موجود دو راهکار پیش روی دولت‬ ‫وجود دارد که با اس��تفاده مناس��ب از انه��ا می توان د فرهنگ‬ ‫مصرف را در جامعه تغییر دهد‪ .‬نخس��تین راه حل تخفیف یا‬ ‫مش��وق دادن به افرادی است که مصرف گاز را توانسته اند به‬ ‫حداقل برس��انند‪ .‬ب��ه عبارتی‪ ،‬با در نظ��ر گرفتن متراژ محل‬ ‫س��کونت و تعداد افراد س��اکن دولت باید به پرداخت مشوق‬ ‫یا کاهش هزینه برای این افراد بپردازد‪ .‬این مش��وق ها اکنون‬ ‫وجود دارند و در بخش صنعت برق و مصرف برق خانگی تاثیر‬ ‫بیش��تری دارد اما تاثیر ان در حوزه گاز نیز باید افزایش یابد‬ ‫تا مردم با تغییر الگوی مصرف‪ ،‬شاهد تاثیر جدی تری باشند‪.‬‬ ‫محور دومی که در این زمینه می تواند نقش مهمی داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬تهیه ام��ار و نمودار درامد کش��ور در صورت کاهش‬ ‫مصرف گاز اس��ت‪ .‬دولت بای��د در این زمینه ب��ه تبلیغات و‬ ‫فرهنگ س��ازی بپردازد‪ .‬کش��ور امروزه ب��ا بحران های جدی‬ ‫ت حال انک��ه با نگاهی به‬ ‫در ح��وزه تامین مالی روبه رو اس�� ‬ ‫وضعیت مصرف انرژی مشخص می شو د به دلیل وجود الگوی‬ ‫اشتباه در جامعه فرصت مناسب صادرات گاز از کشور گرفته‬ ‫می شود؛ فرصتی که اگر با همیاری و همکاری جامعه و دولت‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬تاثیر ان در کل اجتماع دیده می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نفت اماده سومین عرضه‬ ‫به بورس؛ این بار ریالی‬ ‫در حالی که دو بار نفت خام سبک در بورس به صورت ارزی‪-‬‬ ‫ریالی عرضه ش��ده است‪ ،‬رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫گفت در حال انجام مذاکراتی هس��تیم که نفت به صورت کامال‬ ‫ریالی در بورس عرضه شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در ماه های گذشته‬ ‫دو بار نفت خام س��بک در بورس انرژی ایران عرضه شده است‪.‬‬ ‫ن امس��ال برای نخستین بار یک میلیون بشکه نفت خام‬ ‫اغاز ابا ‬ ‫در ب��ورس انرژی روی میز معام�لات قرار گرفت که قیمت پایه‬ ‫هر بشکه نفت در ان زمان حدود ‪ ۷۹‬دالر بود‪ .‬در روز معامالت‬ ‫نخستین عرضه‪ ۳ ،‬نفر در این رقابت شرکت کردند و در نهایت‬ ‫با تعدیل قیمت نفت در بورس ‪ ۲۸۰‬هزار بشکه نفت خام سبک‬ ‫به قیمت هر بش��که ‪ ۷۴‬دالر و ‪ ۸۵‬سنت داد و ستد شد‪ .‬بعد از‬ ‫عرضه نفت در ب��ورس‪ ،‬مدیرعامل بورس انرژی خبر از احتمال‬ ‫تعدی��ل قیمت نفت در بورس داد و گفت که این قیمت‪ ،‬قیمت‬ ‫متعادلی است؛ ضمن اینکه اگر تا زمان بارگیری محموله‪ ،‬قیمت‬ ‫نفت خام افزایش یا کاهش یابد‪ ،‬قیمت متناس��ب با ان تعدیل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در این میان ‪ ۲۰‬اب��ان ‪ ۱۳۹۷‬هم برای دومین بار‬ ‫نفت در بورس عرضه ش��د‪ .‬ان گونه که در اطالعیه عرضه امده‬ ‫بود‪ ،‬قرار بود که ‪ ۷۰۰‬هزار بش��که نفت خام سبک برای عرضه‬ ‫روی تابلو معامالت برود که در نهایت قیمت هر بشکه نفت خام‬ ‫سبک در رینگ بین الملل بورس انرژی در دومین عرضه ‪۶۴.۹۷‬‬ ‫دالر معامله شد؛ بدین معنا که نفت بورسی در این مدت حدود‬ ‫‪ ۱۰‬دالر نس��بت به نخس��تین دوره تعدیل شد‪ .‬فروش نفت در‬ ‫بورس انرژی به صورت ‪ ۲۰‬درصد ریالی و ‪ ۸۰‬درصد ارزی است ‬ ‫ی که متقاضیان خرید برای ش��رکت در معامله‪ ،‬باید ‪۱۰‬‬ ‫به طور ‬ ‫درصد ارزش سفارش را به صورت ریالی به میزان پیش پرداخت‬ ‫پیش از عرضه به حس��اب اعالمی شرکت سپرده گذاری مرکزی‬ ‫اوراق بهادار و تس��ویه وج��وه واریز کنند ک��ه در صورت انجام‬ ‫معامله بخشی از ‪ ۲۰‬درصد ریالی محسوب خواهد شد‪ .‬در عین‬ ‫حال مدتی اس��ت که عرضه نفت در بورس انرژی متوقف شده‬ ‫و در این مدت اطالعیه عرضه ای منتش��ر نش��ده اما در اخرین‬ ‫واکنش ه��ا وزیر نفت اعالم کرده که عرض��ه نفت در بورس در‬ ‫انتظار تصمیم ش��ورای هماهنگی اقتصادی است‪ .‬زنگنه تاکید‬ ‫کرد ک��ه «پیش از این ب��رای فروش یک میلیون بش��که نفت‬ ‫اج��ازه صادر ش��ده بود که به دنبال ان هس��تیم برای عرضه ‪۶‬‬ ‫ماه��ه و فروش ریالی نیز مجوز بگیری��م‪ .‬امیدواریم این موضوع‬ ‫ی عالی هماهنگی مطرح شود و با‬ ‫در نخس��تین جلس��ه ش��ورا ‬ ‫یک تغییراتی و تجاربی ک��ه پیدا کردیم‪ ،‬ما تقاضا می کنیم که‬ ‫اگر قبول کردند با مقدار بیش��تری ول��ی ‪ ۶‬ماهه اجازه بگیریم‬ ‫ک��ه عرضه کنی��م و این راه را باز کنیم‪ ».‬در عین حال‪ ،‬ش��اپور‬ ‫محمدی‪ ،‬رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار به تازگی درباره‬ ‫احتم��ال عرضه دوباره نفت در بورس ان��رژی اعالم کرد که «با‬ ‫وزارت نفت در این مورد وارد مذاکره شده ایم که نفت به صورت‬ ‫کامال ریالی در بورس عرضه شود‪ .‬هر زمان که وزارت نفت بگوید‬ ‫ما اماده عرضه نفت در بورس هستیم‪».‬‬ ‫سال هاست صنعت‬ ‫نفت ایران تالش‬ ‫می کند تا در بهترین‬ ‫جایگاه ساخت‬ ‫پاالیشگاه در منطقه‬ ‫خاورمیانه قرار گیرد‪.‬‬ ‫در این زمینه بخش‬ ‫قابل توجهی از این‬ ‫موضوع محقق شده و‬ ‫این صنعت در بخش‬ ‫تولید و اکتشاف‪،‬‬ ‫دستاوردهای بسیاری‬ ‫کسب کرده است‬ ‫«گسترش صنعت» از توان ایران در ایجاد زیرساخت های فراوری نفت خام گزارش می دهد‬ ‫پاالیشگاه های نفت با شناسنامه ایرانی‬ ‫نخواهیم داش��ت و هزینه ای که پیش از این به راحتی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫برای ساخت پاالیش��گاه تامین می شد‪ ،‬امروز افزایش‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یافت��ه اس��ت‪ .‬همچنین توان اقتصادی خ��ود را برای‬ ‫تامین مالی پروژه ها از دس��ت داده ای��م‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫اغاز تی��ر ‪ ۹۲‬بود ک��ه خب��ری از خودکفایی کامل‬ ‫ب��رای ف��روش نفت در س��ال این��ده محدودیت های‬ ‫ایران در س��اخت پاالیش��گاه ها منتشر شد‪ .‬ان طور که‬ ‫بسیاری ایجاد شده و همین موضوع تاثیر قابل توجهی‬ ‫در اخبار ان س��ال ها امد‪ ،‬کش��ور در طراحی و ساخت‬ ‫بر الیحه بودجه ‪ ۹۸‬خواهد داش��ت‪ .‬درامدهای نفتی‪،‬‬ ‫واحده��ای پاالیش��گاهی به طور کامل ب��ه خودکفایی‬ ‫مالیات و مجموع دارایی های کشور نیز به نظر می رسد‬ ‫رس��ید‪ .‬اجرای موفقیت امیز این ط��رح بزرگ با تکیه‬ ‫از بودج��ه م��ورد نیاز کش��ور کمتر باش��د‪ .‬همچنین‬ ‫بر ت��وان متخصص��ان داخل��ی‪ ،‬عالوه ب��ر صرفه جویی‬ ‫به طور متوس��ط ‪ ۱۴.۵‬درص��د از بودجه ‪ ۹۸‬به وزارت‬ ‫ارزی‪ ،‬بخ��ش زی��ادی از هزینه ها را نی��ز کاهش داد‪.‬‬ ‫نفت اختصاص یافته اس��ت‪ .‬فروش نفت نیز در س��ال‬ ‫سال هاس��ت صنعت نف��ت ایران ت�لاش می کند تا در‬ ‫اینده‪ ،‬پیش بینی می ش��ود در کمترین حالت حدود‬ ‫بهترین جایگاه ساخت پاالیشگاه در منطقه خاورمیانه‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون بشکه در روز باشد و با وجود تحریم های‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬در ای��ن زمینه بخ��ش قابل توجهی از این‬ ‫نفتی علیه ایران به نظر می رس��د ک��ه نزدیک به ‪۵۵‬‬ ‫موضوع محقق ش��ده و این صنع��ت در بخش تولید و‬ ‫دالر به فروش برس��د‪ .‬به طور کل��ی این میزان فروش‬ ‫اکتشاف‪ ،‬دستاوردهای بس��یاری کسب کرده است اما‬ ‫نفت رقم کالن��ی نخواهد بود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬به نظر‬ ‫رقابت با برخی از کشورهای منطقه موضوعی است که‬ ‫می رسد به راحتی گذش��ته نتوانیم ساخت پاالیشگاه‬ ‫ایران هنوز ب��رای ان امادگی کافی را ندارد‪ .‬همچنین‬ ‫و تامی��ن هزینه های ان را در دس��تور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫اکتش��اف و مطالعات معدن از سوی کارشناسان ایرانی‬ ‫همچنین‪ ،‬باید در نظر گرفت که ممکن است نوسان ها‬ ‫ب��دون نیاز به نیروهای خارجی انجام می ش��ود‪ .‬با این‬ ‫در بازار ارز در س��ال ‪ ۹۸‬نیز ادامه داش��ته باشد و در‬ ‫حال‪ ،‬صنعت نفت در هزارتوی تحریم ها‪،‬‬ ‫بدترین ش��رایط قیمت نفت نیز کاهش‬ ‫به س��ختی ردپای روزه��ای اوج خود را‬ ‫یاب��د‪ .‬صنعت نف��ت و انرژی کش��ور در‬ ‫حفظ می کند‪ .‬هرچند گفته ش��ده بیش‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬با چنی��ن کمبودهایی روبه رو‬ ‫از ‪ ۵‬س��ال است که پاالیش��گاه ها بدون‬ ‫می ش��ود‪ .‬هرچند که نوس��ان ها در بازار‬ ‫نیاز به کش��ورهای دیگر و به طور کامل‬ ‫اقتصادی و نفت��ی‪ ،‬همچنین چالش های‬ ‫با س��رمایه داخلی س��اخته می شوند اما‬ ‫سیاس��ی به اموری غیرقاب��ل پیش بینی‬ ‫تحریم ه��ا غیرمس��تقیم موجب کندی‬ ‫تبدیل ش��ده اند اما به نظر می رسد توان‬ ‫سید احسن علوی‬ ‫ساخت پاالیشگاه ها شده اند‪.‬‬ ‫مناسبی برای ساخت و تجهیز پاالیشگاه‬ ‫‹ ‹کمبودها در بخش اقتصادی‬ ‫تمام کمبودهای ما فقط نداشته باشیم‪ .‬البته باید به این نکته نیز‬ ‫در زمینه تامین مالی‬ ‫در این باره س��ید احسن علوی‪ ،‬عضو‬ ‫توجه کرد که تمام کمبودهای ما فقط در‬ ‫است‪ .‬ما سال هاست که‬ ‫کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای به خودکفایی در ساخت زمینه تامین مالی اس��ت‪ .‬ما سال هاست‬ ‫اسالمی به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫که به خودکفایی در ساخت پاالیشگاه ها‬ ‫پاالیشگاه ها رسیده و‬ ‫تحریم ه��ا با اختالل در اقتصاد کش��ور‪ ،‬مهارت های بومی بسیاری رسیده و مهارت های بومی بسیاری کسب‬ ‫تاثی��ر قابل توجه��ی ب��ر توان س��اخت کسب کرده ایم‪ .‬در این کرده ایم‪ .‬همچنین‪ ،‬در این میان باید در‬ ‫پاالیش��گاه ها در ایران دارن��د‪ .‬به گفته میان باید در نظر داشت نظر داشت که ممکن است در سال اینده‬ ‫که ممکن است در سال‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬اینده قیمت نفت تغییرات قیمت نفت تغییرات قابل توجهی کرده و‬ ‫در شرایط تحریم و مشکالت اقتصادی قابل توجهی کرده و به نفع به نفع کش��ور ما باش��د‪ .‬از طرفی‪ ،‬ممکن‬ ‫کشور ما باشد‬ ‫ی بای��د اعتراف ک��رد که در‬ ‫و اعتب��ار ‬ ‫است بتوانیم در تنگنای اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫راه اندازی پاالیش��گاه ها توان س��ابق را‬ ‫سرمایه گذاران خارجی را جلب کنیم‪.‬‬ ‫دانش فنی تولید بومی کاتالیست را توسعه داده ایم‬ ‫نخستین نمونه کاتالیست «تیتانیا» در چند ماه گذشته‬ ‫بر اساس دانش فنی پژوهش��گاه صنعت نفت به پاالیشگاه‬ ‫پنجم عسلویه فروخته شد و شرکت توسعه دهنده از توسعه‬ ‫و تجاری س��ازی ان بس��یار راضی بوده و عالقه مندی خود‬ ‫را برای تجاری س��ازی دو کاتالیس��ت دیگر نیز اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬اکبر زمانیان‪ ،‬رئیس پردیس پایین دستی‬ ‫پژوهش��گاه در نشس��تی با تاکید بر اینکه این پژوهش��گاه‬ ‫وظیف��ه توس��عه فناوری های مورد نیاز صنع��ت را برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حوزه صنایع پایین دستی فناوری های‬ ‫م��ورد نی��از صنع��ت نف��ت‪ ،‬گاز و پاالیش را توس��عه و در‬ ‫اختیار انه��ا قرار می دهیم و به طور عم��ده این فعالیت ها‬ ‫ش��امل فناوری های فرایندی و مواد ش��یمیایی اس��ت که‬ ‫یکی از مهم ترین مواد ش��یمیایی ک��ه در این صنایع مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد کاتالیس��ت ها و جاذب ها اس��ت‪ .‬او‬ ‫در ادامه تصریح کرد‪ :‬هدف اصلی پژوهش��کده کاتالیس��ت‬ ‫پژوهشگاه‪ ،‬تحقیقات روی کاتالیست ها با هدف بومی سازی‪،‬‬ ‫س��نتز و تجاری س��ازی کاتالیس��ت ها و جاذب ها است که‬ ‫خوشبختانه در چند سال گذش��ته توانسته ایم دانش فنی‬ ‫چندین جاذب و کاتالیست را توسعه دهیم و به سازندگان‬ ‫و توس��عه دهندگان داخل��ی انه��ا را واگ��ذار کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫پردیس پایین دس��تی پژوهشگاه دانش فنی کاتالیست های‬ ‫ریفورمینگ نفتا و اروماتیک س��ازی را متعلق به پژوهشگاه‬ ‫صنعت نفت دانست و گفت‪ :‬دانش فنی این کاتالیست ها از‬ ‫چندین سال قبل توسعه داده شده و به شرکت اکسیر نوین‬ ‫فرایند با هدف س��اخت‪ ،‬تولید انبوه و تجاری سازی واگذار‬ ‫ش��ده و خوش��بختانه این ش��رکت با همکاری متخصصان‬ ‫پژوهش��گاه این کاتالیست ها را به تولید انبوه رسانده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این دو نوع کاتالیس��ت تا قبل از تولید داخل‪،‬‬ ‫از ش��رکت های س��ازنده خارجی وارد می شدند و کشور در‬ ‫این حوزه وابستگی به این شرکت ها داشت که خوشبختانه‬ ‫با س��اخت این کاتالیس��ت ها وابس��تگی ها نیز قطع شد و‬ ‫نخس��تین نمونه صنعت��ی کاتالیس��ت ریفورمینگ نفتا در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬در پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس بارگذاری شده‬ ‫و تا کنون نیز بدون هیچ گونه مشکلی در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫‹ ‹به وقت خودکفایی‬ ‫صحبت ه��ای این عضو کمیس��یون عم��ران مجلس‬ ‫شورای اس�لامی درباره توان اقتصادی ایران در ساخت‬ ‫پاالیشگاه ها‪ ،‬در حالی بیان شد که فرداد دلیری‪ ،‬تاکید‬ ‫بس��یاری بر مهارت ایران در امور مهندس��ی‪ ،‬ساخت و‬ ‫تجهیز پاالیش��گاه ها دارد‪ .‬معاون س��ازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫اعالم کرد ‪ :‬در س��ال های گذش��ته و به ط��ور جدی در‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال گذشته کش��ور چند دوره تحریم را پشت سر‬ ‫گذاش��ته و در تمام ای��ن مدت پروژه های بس��یاری را‬ ‫مدیریت و اجرا کردی��م‪ .‬به عالوه‪ ،‬مجموعه وزارت نفت‬ ‫ک دهه اس��ت که در راستای توسعه ظرفیت‬ ‫بیش از ی ‬ ‫پاالی��ش نفت خام‪ ،‬پروژه های گوناگونی تعریف کرده تا‬ ‫بر اس��اس ان در مناطق مختلف کشور پاالیشگاه های‬ ‫جدید تاسیس شود و همچنین پاالیشگاه های قدیمی تر‬ ‫بهس��ازی و نوس��ازی ش��وند‪ .‬در ای��ن مدت نی��ز توان‬ ‫ش��رکت های ایرانی در ابعاد مختلف رشد قابل توجهی‬ ‫داش��ت‪ .‬ب��ه گفته دلیری‪ ،‬در مهندس��ی پاالیش��گاه ها‬ ‫پیشرفت بس��یاری داشته و دانش و توان در این بخش‬ ‫ب��ه طور کامل داخلی ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین در بحث‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و راه اندازی پیشرفت های‬ ‫چش��مگیری داش��تیم‪ .‬تنه��ا در بخ��ش‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات پروژه هاست که‬ ‫باید بر توان و تالش خود بیفزاییم‪.‬‬ ‫‹ ‹بای�د ب�ه نیروه�ای داخل�ی‬ ‫فرصت داد‬ ‫دلیری تکیه بر توان داخلی را مهم ترین‬ ‫عامل رش��د صنایع در کش��ور دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬در سال های گذشته ساخت برخی‬ ‫تجهیزات به نیروهای ایرانی س��پرده شد‬ ‫تا تجربه متخصص��ان ایرانی افزایش یابد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه اما گاه��ی پیمانکارانی که‬ ‫مس��ئولیت پروژه ه��ای نفت��ی را برعهده‬ ‫دارن��د‪ ،‬اعتماد چندانی ب��ه تولید داخلی‬ ‫نداش��ته و ترجیح می دهن��د از کاالهای‬ ‫واردات��ی اس��تفاده کنن��د؛ هرچن��د که‬ ‫نمی توان منکر واردات شد‪ .‬هنوز در تولید‬ ‫برخی تجهیزات مهارت و امکانات الزم را‬ ‫نداری��م و اقالمی از طریق کنوانس��یون ها‬ ‫خری��داری می ش��ود‪ .‬البت��ه در مواردی ممکن اس��ت‬ ‫واردات ان تجهی��زات به صرفه تر از تولید ان باش��د‪ .‬به‬ ‫گفت��ه دلیری‪ ،‬اکنون نزدیک ب��ه ‪ ۷۰‬درصد تجهیزات‬ ‫پاالیش��گاه ها در داخل کشور س��اخته می شود و فقط‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬درص��د از طریق واردات تامین می ش��ود‪.‬‬ ‫این ‪ ۳۰‬درصد ش��امل تجهیزاتی اس��ت ک��ه در موارد‬ ‫اس��تثنایی مورد اس��تفاده می گیرند‪ .‬بنابراین‪ ،‬توجیه‬ ‫اقتص��ادی ندارد که ب��رای تولید انها س��رمایه گذاری‬ ‫کنیم‪ .‬به عالوه در برخی موارد فناوری س��اخت برخی‬ ‫از قطعات در انحصار چند کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط برخی قطعات را وارد می کنیم‬ ‫دلیری درباره مشکالت واردات نیز گفت‪ :‬در این میان‬ ‫ش��رایط تحریم نیز چالش هایی برای واردات تجهیزات‬ ‫ایج��اد کرده اس��ت‪ .‬هرچند که برخی از ش��رکت های‬ ‫خارجی محدودیتی برای مبادله تجاری با ایران ندارند‬ ‫اما بس��یاری به دلیل نگران��ی از تحریم ه��ا‪ ،‬تمایلی به‬ ‫ف��روش محصوالت خ��ود ندارند‪ .‬از طرف��ی‪ ،‬از انجا که‬ ‫نظام بانکی مناسبی نیز ایجاد نشده‪ ،‬برخی شرکت های‬ ‫تولید کننده تجهیزات نگران بازگشت پول خود هستند‪.‬‬ ‫این ش��رایط واردات تجهی��زات مورد نی��از را گاهی با‬ ‫کندی روب��ه رو می کن��د‪ .‬همان طور که‬ ‫گفته ش��د در بسیاری از تجهیزات مورد‬ ‫نی��از‪ ،‬به خودکفایی رس��یده و در داخل‬ ‫تولی��د می کنیم‪ .‬هرچند که بس��یاری از‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی تجربه نخس��ت‬ ‫خود را درباره تجهیزات نفتی پشت س��ر‬ ‫می گذارن�� د اما باید کمک ک��رد که انها‬ ‫فرداد دلیری‬ ‫نیز کسب تجربه کرده و پیشرفت داشته‬ ‫در سال های گذشته‬ ‫باش��ند‪ .‬در س��ال های گذش��ته‪ ،‬پس از‬ ‫ساخت برخی تجهیزات به تحریم هایی که در س��ال ‪ ۹۰‬علیه ایران‬ ‫نیروهای ایرانی سپرده‬ ‫شد تا تجربه متخصصان اعمال ش��د‪ ،‬سیاس��ت ها بر پایه ساخت‬ ‫پاالیش��گاه های کوچک داخلی بنا ش��د‪.‬‬ ‫ایرانی افزایش یابد‪.‬‬ ‫در این زمینه اما گاهی هرچند که این اقدام بس��یار کوچک تر از‬ ‫پیمانکارانی که مسئولیت توان ایران بود اما در ان ش��رایط بهترین‬ ‫پروژه های نفتی را برعهده تصمیم به شمار می رفت‪ .‬با این حال‪ ،‬در‬ ‫دارند‪ ،‬اعتماد چندانی به‬ ‫تولید داخلی نداشته و تمام سال هایی که سایه تحریم در کشور‬ ‫ترجیح می دهند از کاالهای دیده می شود‪ ،‬نیروهای داخلی دست از‬ ‫وارداتی استفاده کنند توان برنداش��ته و در بس��یاری موارد به‬ ‫خودکفایی رسیده اند‪.‬‬ ‫تبادل تجاری با عراق می تواند به ‪ ۲۰‬میلیارد دالر برسد‬ ‫ایرج مسجدی‪ ،‬س��فیر جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در بغ��داد ابراز امی��دواری کرد ک��ه حجم تبادل‬ ‫تجاری با عراق در س��ال های اینده به ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر برس��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سفیر ایران در بغداد‪،‬‬ ‫یکشنبه در همایش توسعه روابط اقتصادی ایران‬ ‫و ع��راق در بصره که با حضور مقامات دو کش��ور‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬حجم تبادل تجاری و صادرات‬ ‫غیر نفت��ی ای��ران به ع��راق درحال حاض��ر به ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد دالر می رسد که باید به این رقم‪ ،‬صادرات‬ ‫گاز و ب��رق را نیز اف��زود‪ .‬وی گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫میلیون ه��ا نفر برای تج��ارت‪ ،‬درمان و تحصیل و‬ ‫زیارت میان دو کش��ور رفت وامد می کنند که در‬ ‫نوع خود میان دو کش��ور بی نظیر اس��ت‪ .‬س��فیر‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با اشاره به فعالیت سفارت‬ ‫در بغ��داد و ‪ ۵‬کنس��ولگری ایران در اس��تان های‬ ‫نجف‪ ،‬کربال‪ ،‬بصره‪ ،‬اربیل و س��لیمانیه‪ ،‬بر اهمیت‬ ‫روابط اقتصادی در ارتباط کش��ورها تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ما بر این باوریم که عراق به ایران و ایران به‬ ‫عراق در این زمینه نیازمند است‪ .‬مسجدی افزود‪:‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران همان گونه که در دوره‬ ‫جنگ با تروریس��م داعش��ی در کنار عراق ایستاد‬ ‫در زمان بازس��ازی و س��ازندگی نیز در کنار این‬ ‫کشور دوست و برادر خود خواهد بود‪ .‬او مرز بصره‬ ‫با ایران را خط دوس��تی و توسعه روابط اقتصادی‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬بصره می تواند محور اقدام ها‬ ‫و تالش های اثرگذار اقتصادی میان ایران و عراق‬ ‫باشد‪ .‬او گفت‪ :‬حضور جدی شرکت های ایرانی در‬ ‫همکاری مشترک با شرکت های عراقی نوید بخش‬ ‫افزایش تجارت خواهد بود‪ .‬س��فیر ایران در بغداد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در مذاکره با اس��تاندار بصره مقرر شد‬ ‫برنامه ریزی ها و اعمال حمایت های الزم از حضور‬ ‫ش��رکت های ایرانی به گونه ای باش��د که در سال‬ ‫‪ )۲۰۱۹( ۹۷-۹۸‬سهم برخورداری استان بصره از‬ ‫کاالهای ایرانی به دو برابر افزایش یابد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪ 10 1397‬ربیع الثانی ‪ 18 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 546‬پیاپی ‪2519‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد صادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی و صنایع تبدیلی‬ ‫در ‪ ۷‬ماه امسال حدود‬ ‫‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۴۰۸‬تن‬ ‫پسته به ارزشی‬ ‫افزون بر ‪ ۲۹۹‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۶۹‬هزار دالر به‬ ‫کشورهای مختلف صادر‬ ‫شده که ‪ ۱۳.۳۶‬درصد‬ ‫از نظر وزنی و ‪۲۰.۷۲‬‬ ‫درصد از نظر ارزشی‬ ‫نسبت به همین بازه‬ ‫زمانی در سال گذشته‬ ‫کاهش یافته است‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از افزایش قیمت خشکبار در استانه شب یلدا نشان داد‬ ‫دست خالی باغداران از بازار پرسود اجیل‬ ‫شورای اسالمی درباره باال بودن قیمت اجیل با توجه‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫به نزدیک ش��دن به ش��ب یلدا‪ ،‬به خان��ه ملت گفت‪:‬‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫باال ب��ودن و افزایش قیمت اجیل هیچ گونه س��ودی‬ ‫برای کش��اورزان و باغداران در این ح��وزه ندارد زیرا‬ ‫پس��ته های خندان از تنقالت مرسوم در ایین شب‬ ‫محصوالت خود را با قیمت بسیار پایین فروخته اند و‬ ‫یلدا برای ایرانی ها به شمار می رود اما دالیلی از جمله‬ ‫سود چندانی به جیب انها نرفته است‪.‬‬ ‫خشکس��الی و‪ ...‬باعث کاه��ش تولید این محصول در‬ ‫عضو کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و‬ ‫س��ال جاری ش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬گرانی نرخ ارز عاملی‬ ‫محیط زیس��ت مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫دیگر برای افزایش قیمت این محصول است به طوری‬ ‫دالالن بازار اجیل و بنکداران پس��ته و اجیل تولیدی‬ ‫که هر کیلو پس��ته تازه در شهریور امسال حدود ‪۸۰‬‬ ‫خ��ود کش��اورزان را با قیمت بس��یار پایین��ی از انها‬ ‫هزار تومان بود و قیمت پسته خشک نیز به ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫خریداری می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬دالالن و بنکداران هس��تند‬ ‫تومان در هر کیلو رس��ید اما تقاضا برای پسته خشک‬ ‫که برای مثال محصول پسته را از باغداران خریداری‬ ‫همچنان وجود دارد به طوری که تقاضای مردم برای‬ ‫کرده و ان را در انبارهای خود نگهداری می کنند‪.‬‬ ‫ن است‪ .‬این‬ ‫خرید پسته خش��ک در بازار تهران فراوا ‬ ‫پاپ��ی زاده با اش��اره به اینکه با توج��ه به کم بودن‬ ‫در حالی است که هیچ سودی برای کشاورزان از این‬ ‫تعداد دالالن و بنکداران بازار پسته این امکان را دارند‬ ‫افزایش قیمت حاصل نشده است‪.‬‬ ‫ت��ا با ایجاد هماهنگ��ی الزم به صورت‬ ‫در ش��رایطی که قیمت پس��ته در بازار‬ ‫تنظیم ش��ده کاالهای خود را به بازار‬ ‫افزایش و نوس��ان ش��دیدی داش��ته و به‬ ‫عرضه کنن��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تزریق کنترل‬ ‫کیلوی��ی حدود ‪ ۲۰۰‬هزار تومان رس��یده‬ ‫شده محصوالت به بازار موجب کمبود‬ ‫اس��ت‪ ،‬رئیس انجمن پس��ته اع�لام کرد‬ ‫در بازار می ش��ود و مصرف کننده برای‬ ‫که تولید این محصول به یک پنجم س��ال‬ ‫تامی��ن محص��ول ناچار ب��ه پرداخت‬ ‫گذش��ته رس��یده و بازار صادراتی پسته را‬ ‫هزینه بیشتر است‪.‬‬ ‫مصطفی احمدی‬ ‫هم به شدت تحت تاثیر قرار داده است اما‬ ‫وی معتقد است که باال بودن قیمت‬ ‫مردم امسال تحمل کنند تا از این مشکل امسال برای اجیل یلدا دو پس��ته ضعف نهاد ه��ای نظارتی مانند‬ ‫عبور کنیم‪.‬‬ ‫نوع قیمت گذاری انجام س��ازمان تعزیرات حکومتی را نش��ان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شدیدی‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫امسال‬ ‫پس��ته‬ ‫قیمت‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫اجیل شب یلدا با ‬ ‫روبه رو شده و به کیلویی حدود ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجل��س‬ ‫پوست کیلویی‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬این در حالی است که این بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۸۰‬هزار تومان شورای اسالمی با تاکید بر اینکه هیچ‬ ‫در عمده فروشی ها‬ ‫محص��ول باغ��ی یک��ی از مهم ترین اقالم‬ ‫دلیلی برای افزایش قیمت سرس��ام اور‬ ‫خش��کباری ایران در تولی��د و صادرات به و اجیل شب یلدا ب ا مغز پس��ته وجود ندارد و انتظار داریم ‪۵۰‬‬ ‫بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫ش��مار می رود که س��االنه ارزاوری باالیی تومان در عمده فروشی ها درص��د قیمت این محص��ول از طرف‬ ‫ب��رای کش��ور دارد ب��ه گونه ای که س��ال‬ ‫مصرف کنن��ده پرداخت ش��ود نه عدد‬ ‫عرضه می شود‬ ‫گذشته ارزش صادرات پسته و مغز پسته‬ ‫ب��االی ‪ ۲۰۰‬هزار توم��ان‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫به بیش از یک میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫باال بودن قیمت پسته ضعف نهادهای‬ ‫‹ ‹روی خندان پسته برای دالل‬ ‫نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫عباس پاپی زاده‪ ،‬عضو کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫را نش��ان می ده��د‪ ،‬چگونه ام��کان دارد بپذیریم این‬ ‫ادامه داد‪ :‬مدتی اس��ت در فضای مجازی پویش هایی‬ ‫سازمان توان مقابله با بنکداران و دالالن شناخته شده‬ ‫ایجاد ش��ده که ارقام چش��مگیری را برای خش��کبار‬ ‫بازار را ندارد و نمی تواند انبارهای انها را کشف کند‪.‬‬ ‫اع�لام می کنند‪ ،‬این ارقام ب��ه هیچ عنوان مورد تایید‬ ‫پاپ��ی زاده تاکید کرد‪ :‬س��ازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫ما نیست‪.‬‬ ‫باید به صورت جدی به رفع مسئله قیمت زیاد اجیل‬ ‫احم��دی همچنین درب��اره مباحث مطرح ش��ده‬ ‫ورود کنند زیرا با تداوم ش��رایط موجود مردم اسیب‬ ‫مبنی بر اینکه قیمت هر عدد پس��ته به ‪ ۱۵۰۰‬تومان‬ ‫می بینند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری دوگانه‬ ‫رس��یده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مسائل کذب است و‬ ‫متولیان ب��ازار نیز برای کنترل ب��ازار قیمت اجیل‬ ‫منطقی نیس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه خش��کبار و اجیل با‬ ‫ش��ب یلدا را در دو نوع قیمت گذاری کردند به نحوی‬ ‫اش��اره به اینکه تولید و بح��ث عرضه و تقاضای بازار‬ ‫که اجیل ش��ب یلدا با پوست کیلویی بین ‪ ۶۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫قیم��ت را تعیین می کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬قیمت منطقی‬ ‫هزار تومان در عمده فروش��ی ها و اجیل ش��ب یلدا با‬ ‫هرکیلوگرم پس��ته با توجه به جن��س‪ ،‬نوع‪ ،‬اونس و‬ ‫مغ��ز بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومان در عمده فروش��ی ها‬ ‫مح��ل تولی��د ان از ‪ ۱۱۰‬هزار ت��ا ‪ ۲۴۰‬هزار تومان‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫متغیر است‪.‬‬ ‫احمدی کاهش تولید را دلیل اصلی گرانی خشکبار‬ ‫مصطفی احمدی‪ ،‬رئیس اتحادیه خشکبار و اجیل‪،‬‬ ‫در سال جاری عنوان و اضافه کرد‪ :‬عالوه بر پسته‪ ،‬تولید‬ ‫قیمت اجیل ش��ب یلدا را اعالم کرد و گفت‪ :‬امس��ال‬ ‫بادام درختی‪ ،‬فندق و گردو امسال اسیب‬ ‫ب��رای اجیل یلدا دو ن��وع قیمت گذاری‬ ‫دید‪ .‬رئیس اتحادیه خش��کبار و اجیل با‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫اشاره به افزایش نرخ ارز افزود‪ :‬این مسئله‬ ‫احم��دی با بی��ان اینکه امس��ال برای‬ ‫باع��ث افزایش تمای��ل تولیدکنندگان به‬ ‫اجیل ش��ب یلدا دو ن��وع قیمت گذاری‬ ‫صادرات محصوالت خود ش��د‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫انجام ش��ده است‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬این‬ ‫تغییرات نرخ ارز و افزایش صادرات باعث‬ ‫اقدام دو دلیل داش��ته اس��ت؛ نخس��ت‬ ‫گرانی ش��د که اگر تولید به اندازه کافی‬ ‫انکه مردم راحت ت��ر انتخاب کنند‪ ،‬دوم‬ ‫عباس پاپی زاده‬ ‫بود چنین اتفاقی رخ نمی داد‪.‬‬ ‫اینکه بازرس��ان م��ا راحت تر به تخلف ها‬ ‫باال بودن و افزایش‬ ‫� سخن اخر‬ ‫رسیدگی کنند‪.‬رئیس اتحادیه خشکبار و‬ ‫ گونه‬ ‫قیمت اجیل هیچ‬ ‫در ‪ ۷‬م��اه امس��ال ح��دود ‪ ۳۳‬هزار و‬ ‫اجیل افزود‪ :‬در همین راستا‪ ،‬اجیل شب‬ ‫سودی برای کشاورزان‬ ‫یلدا ب ا پوست کیلویی بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۸۰‬هزار و باغداران در این حوزه ‪ ۴۰۸‬تن پس��ته به ارزشی افزون بر ‪۲۹۹‬‬ ‫تومان در عمده فروش��ی ها و اجیل شب ندارد زیرا محصوالت خود میلیون و ‪ ۵۶۹‬هزار دالر به کش��ورهای‬ ‫یلدا ب ا مغ��ز بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومان را با قیمت بسیار پایین مختلف صادر ش��ده ک��ه ‪ ۱۳.۳۶‬درصد‬ ‫فروخته اند و سود چندانی از نظ��ر وزن��ی و ‪ ۲۰.۷۲‬درص��د از نظر‬ ‫در عمده فروشی ها عرضه می شود‪.‬‬ ‫احم��دی گف��ت‪ ۱۰ :‬درص��د س��ود به جیب انها نرفته است ارزشی نس��بت به همین بازه زمانی در‬ ‫سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫خرده فروش��ی نیز به این ارق��ام افزوده باید به صورت جدی به سال گذشته کاهش یافته است‪ .‬این در‬ ‫رفع مسئله قیمت زیاد حالی اس��ت که ایران هم��واره در صدر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان پس��ته‬ ‫این فعال بخ��ش خصوصی در بخش‬ ‫اجیل ورود کنند‬ ‫قرار دارد و در سال های متمادی رقابت‬ ‫دیگری از س��خنان خود ب��ا بیان اینکه‬ ‫تنگاتنگ��ی با امریکا به عن��وان اصلی ترین‬ ‫قیمت انواع خش��کبار نسبت به حدود ‪۲۰‬‬ ‫رقیب خود داشته است‪.‬‬ ‫روز پیش‪ ،‬در مجموع ‪ ۱۰‬درصد کاهش داشته است‪،‬‬ ‫اغاز برداشت نیشکر با ‪ ۳۵‬روز تاخیر در خوزستان‬ ‫وام کشاورزان خسارت دیده تا ‪ ۳‬سال استمهال شد‬ ‫برداشت محصول راهبردی نیشکر پس از تاخیر ‪۳۵‬‬ ‫روزه‪ ،‬شنبه به صورت همزمان در طرح های هفت گانه‬ ‫نیشکر خوزستان اغاز شد‪.‬‬ ‫محمود ش��میلی‪ ،‬مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر‬ ‫و صنایع جانبی در ایین جش��ن ش��کرانه برداش��ت‬ ‫محصول نیش��کر در کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر‬ ‫در ‪ ۴۵‬کیلومتری جنوب اهواز افزود‪ :‬برداشت نیشکر‬ ‫در ‪ ۶۰‬ه��زار هکت��ار از واحدهای هفت گانه نیش��کر‬ ‫امیرکبی��ر‪ ،‬دعبل خزاعی‪ ،‬فارابی‪ ،‬س��لمان فارس��ی‪،‬‬ ‫میرزاکوچک خ��ان‪ ،‬دهخ��دا و امام خمین��ی(ره) در‬ ‫‪۱۰۰‬روز کاری انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش فودنا‪ ،‬ش��میلی با اشاره به اینکه عملیات‬ ‫برداش��ت نیش��کر بر اس��اس برنامه قرار بود ‪ ۲۰‬ابان‬ ‫ش��روع ش��ود اما به دلیل بارندگی متناوب پاییزی به‬ ‫تاخی��ر افتاده بود اب��راز امیدواری کرد که برداش��ت‬ ‫نیشکر تا پایان اردیبهشت سال ‪ ۱۳۹۸‬به پایان برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توس��عه نیشکر و صنایع جانبی‪،‬‬ ‫میانگین برداش��ت نیشکر در هکتار را ‪ ۶۵‬تن در سال‬ ‫زراعی جاری بیان کرد و افزود‪ :‬امسال به دلیل کمبود‬ ‫اب‪ ،‬تامین نشدن به موقع حقابه نیشکر و قطع مکرر‬ ‫برق‪ ،‬میانگین برداش��ت نیش��کر در واحد س��طح در‬ ‫مقایسه با سال زراعی گذشته ‪ ۳۵‬تن کاهش دارد‪.‬‬ ‫ش��میلی پیش بینی کرد امسال با برداشت حدود ‪۴‬‬ ‫میلیون تن نیشکر حدود ‪ ۴۵۰‬هزار تن شکر سفید در‬ ‫واحدهای هفت گانه نیشکری خوزستان تولید شود‪.‬‬ ‫همچنین طرح بهینه س��ازی تولید و تصفیه ش��کر‬ ‫خام در شرکت کشت و صنعت امیرکبیر با راه اندازی‬ ‫‪ ۴‬دس��تگاه س��انتریفیوژ و ‪ ۴‬دس��تگاه فیلتراسیون با‬ ‫حضور مدیرعامل ش��رکت توس��عه نیش��کر و صنایع‬ ‫جانب��ی به بهره برداری رس��ید‪ .‬با بهره ب��رداری از این‬ ‫طرح که در شرایط سخت تحریم های غیرقانونی اجرا‬ ‫شد‪ ،‬ظرفیت تولید و تصفیه شکر خام در این مجتمع‬ ‫صنعت��ی ‪ ۱.۵‬براب��ر افزایش می یاب��د و با بکارگیری‬ ‫فن��اروی روز دنیا‪ ،‬هزینه تولید کاهش می یابد‪ .‬س��ال‬ ‫زراعی گذش��ته واحدهای هفت گانه نیشکر خوزستان‬ ‫در مجموع به رکورد بی س��ابقه ‪ ۶۳۹‬هزار تن ش��کر‬ ‫دس��ت یافتند که معادل نیمی از شکر تولیدی کشور‬ ‫است‪ .‬در سال های گذشته تولید نیشکر در واحدهای‬ ‫هفت گانه حدود ‪ ۷‬میلیون تن بوده که حدود نیمی از‬ ‫کل محصوالت کشاورزی خوزستان را شامل می شود‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و امور اقتص��ادی وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی از تصویب اس��تمهال ‪ ۳‬س��اله تسهیالت‬ ‫دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه‪،‬‬ ‫از س��وی دولت خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬عبدالمهدی‬ ‫بخش��نده با اعالم این خبر گفت‪ :‬ب��ا پیگیری وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫وزارت کش��ور و بانک مرکزی‪ ،‬هیات وزیران در جلسه‬ ‫‪ ۱۸‬اذ ر امسال‪ ،‬به تسهیالت دریافتی کشاورزانی که از‬ ‫حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی و سرمازدگی در‬ ‫سال زراعی ‪ ۱۳۹۶-۱۳۹۷‬اسیب دیده اند مهلت داد و‬ ‫ان را به مدت ‪ ۳‬سال استمهال کرد‪ .‬بخشنده تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ب��ر این اس��اس‪ ،‬تولید کنندگان خس��ارت دیده‬ ‫بخش کش��اورزی که سررس��ید بدهی وام انها از اول‬ ‫مهر ‪ ۱۳۹۶‬تا پایان اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬اس��ت‪ ،‬می توانند‬ ‫با مراجع��ه به کارگ��روه ذی ربط در هر شهرس��تان‪،‬‬ ‫اق��دام الزم را برای اس��تمهال وام انجام دهند‪ .‬معاون‬ ‫برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هزینه های مالی امهال این تس��هیالت را‬ ‫دولت تقبل کرده که پس از تایید نهایی به بانک های‬ ‫عامل پرداخت می کند‪ .‬ساالنه بیش از ‪ ۹۰‬درصد منابع‬ ‫بانک کش��اورزی برای تامین امنیت غذایی کشور به‬ ‫ارائه تسهیالت به بخش کشاورزی تخصیص می یابد‪.‬‬ ‫پی��ش از این روح اهلل خدارحم��ی‪ ،‬رئیس هیات مدیره‬ ‫بانک کشاورزی به گله مندی مشتریان بانک از اجرایی‬ ‫نشدن این بند از قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد‬ ‫و گفته بود‪ :‬این بند برای اجرا به شعبه های بانک ابالغ‬ ‫ش��ده اما به دلیل نامش��خص بودن دوره زمانی برای‬ ‫امهال‪ ،‬بار مالی ناشی از ان به حساب دولت و دریافت‬ ‫تضمین های الزم از س��وی دولت ابهام هایی دارد که‬ ‫باید برطرف ش��ود که بانک مرکزی‪ ،‬س��ازمان برنامه‬ ‫بودجه و وزارت جهادکش��اورزی برای رفع ابهام ها در‬ ‫حال رایزنی هستند‪ .‬به طور معمول بدهی های معوق‬ ‫بانک کشاورزی ساالنه کمتر از ‪ ۱۰‬درصد بود و امهال‬ ‫بدهی ه��ا به راحتی انجام می ش��د اما مصوبه امس��ال‬ ‫مجلس در قانون بودجه س��بب ش��ده ت��ا بدهی های‬ ‫معوق تا ‪ ۸‬درصد نس��بت به س��ال گذشته رشد پیدا‬ ‫کند به طوری که وجود برخ��ی ابهام ها درباره امهال‬ ‫بدهی های بانکی سبب توقف جریان وصول تسهیالت‬ ‫و مطالبات شد در نتیجه بدهی های معوق این بانک تا‬ ‫‪ ۱۸‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کش��اورزی و‬ ‫صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی گفت‪ :‬در ‪ ۸‬ماه نخست‬ ‫امسال‪ ،‬صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی از نظر‬ ‫ارزشی ‪ ۱۸‬درصد و از نظر وزنی ‪ ۱۷‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمود بازاری با بیان این مطلب افزود‪ :‬در‬ ‫‪ ۸‬ماه نخست امسال‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۳۱۰‬هزار تن میوه و تره بار‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۸۶۶‬میلیون دالر صادر ش��د که نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته‪ ۵۹ ،‬درصد رشد ارزشی و ‪ ۱۹‬درصد رشد‬ ‫وزنی داشته است‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کش��اورزی و‬ ‫صنایع تبدیلی وزارت جهاد کش��اورزی اف��زود‪ :‬در این دوره‬ ‫زمانی‪ ۱۶۰ ،‬هزار تن گل به ارزش ‪ ۴۰۱‬میلیون دالر به دیگر‬ ‫کش��ورها صادر شد که در مقایس��ه با مدت زمان مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ،‬از نظر ارزش��ی ‪ ۴۰‬درصد و از نظر وزنی ‪ ۵.۴‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ازاری‪ ،‬رون��د ص��ادرات ش��یرینی و ش��کالت کش��ور را‬ ‫هم افزایش��ی توصیف کرد و گفت‪ :‬در ‪ ۸‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫انواع شیرینی و شکالت به ارزش ‪ ۵۴۹‬میلیون دالر و به وزن‬ ‫‪ ۳۳۰‬هزار تن صادر ش��د که در مقایس��ه با مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۳۴‬درصد افزایش ارزش��ی و ‪ ۳‬درصد افزایش وزنی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کش��اورزی و‬ ‫صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی گفت‪ :‬صادرات صنایع‬ ‫تبدیلی نیز نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫رشد در ارزش و ‪ ۲۷‬درصد رشد در وزن داشت‪.‬‬ ‫حل مسائل کشاورزی و‬ ‫محیط زیست با نگاه علمی‬ ‫دومی��ن همای��ش بین الملل��ی و س��ومین همای��ش ملی‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬محیط زیس��ت و امنیت غذایی اسفند امسال در‬ ‫دانشگاه جیرفت برگزار می شود‪.‬‬ ‫شاپور کوهستانی‪ ،‬رئیس دانشگاه جیرفت با اعالم این خبر‬ ‫به ایس��نا گفت‪ :‬در راس��تای تقویت روحیه کاوشگری جامعه‬ ‫دانش��گاهی برای کسب معلومات و اطالع از یافته های جدید‬ ‫در عرصه علم و دانش‪ ،‬دومین همایش بین المللی و س��ومین‬ ‫همایش ملی کش��اورزی‪ ،‬محیط زیس��ت و امنیت غذایی در‬ ‫اسفند امسال در دانشگاه جیرفت برگزار می شود‪.‬‬ ‫کوهس��تانی افزود‪ :‬برگزاری همایش ها به تجمیع تجربه ها‪،‬‬ ‫برقراری ارتباط مس��تقیم پژوهشگران‪ ،‬دانشجویان‪ ،‬مدیران و‬ ‫کارشناس��ان اجرایی و نیز ایجاد زمین��ه ای برای فعالیت های‬ ‫جمعی کمک شایانی می کند‪.‬‬ ‫رئیس دومین همایش بین المللی و س��ومین همایش ملی‬ ‫کشاورزی‪ ،‬محیط زیست و امنیت غذایی با اشاره به ظرفیت ها‬ ‫و قابلیت ه��ای ف��راوان در بخش کش��اورزی منطقه جنوب‬ ‫کرمان‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬یکی از مهم ترین اهداف این همایش‬ ‫ایجاد زمینه گفت وگوهای بین رشته ای پیرامون مسائل مربوط‬ ‫به کشاورزی‪ ،‬حفظ محیط زیست و امنیت غذایی است‪.‬‬ ‫کوهس��تانی از دیگر اهداف ای��ن همایش را تبادل دانش و‬ ‫تجرب ه در حوزه علوم کشاورزی‪ ،‬محیط زیست و امنیت غذایی‬ ‫و تالش برای تحقق نگاه علمی به حل مس��ائل کش��اورزی و‬ ‫محیط زیست بیان کرد‪.‬‬ ‫اشنایی با روش های نوین‬ ‫در کشاورزی‬ ‫مژگان مظهری‪ ،‬دبیر علمی همایش بین المللی کشاورزی‪،‬‬ ‫محیط زیست و امنیت غذایی با بیان اینکه محورهای همایش‬ ‫بر اس��اس نیاز روز بخش کش��اورزی‪ ،‬محیط زیست و امنیت‬ ‫غذایی برنامه ریزی ش��ده اس��ت‪ ،‬ب��ه ایانا گف��ت‪ :‬مهم ترین‬ ‫محوره��ای همایش «مدیری��ت بحران اب در کش��اورزی و‬ ‫محیط زیس��ت» اس��ت که در جامعه امروزی اهمیت زیادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مظه��ری اف��زود‪ :‬فناوری ه��ا و روش های نوی��ن در تولید‬ ‫محصوالت کش��اورزی و حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و الودگی ه��ای زیس��ت محیطی‪ ،‬س�لامت غذای��ی در تولید‬ ‫محصوالت زراعی‪ ،‬باغی‪ ،‬دامی و ابزیان‪ ،‬تنوع زیستی و تولید‬ ‫پایدار محصوالت کشاورزی از جمله محورهای همایش است‬ ‫ک��ه همه جامعه ام��روزه با ان در ارتباط هس��تند و ضرورت‬ ‫دارد تولیدات علمی در این بخش به این سمت حرکت کند‪.‬‬ ‫دبیر علمی همایش بین المللی کش��اورزی‪ ،‬محیط زیس��ت‬ ‫و امنی��ت غذایی با اش��اره به تولید محص��والت تراریخته در‬ ‫دنیا و چالش این تولیدات در کش��ور‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از محوره��ای همای��ش با عن��وان «محص��والت تراریخته و‬ ‫چالش های زیس��ت محیطی» مرتبط اس��ت که پژوهشگران‬ ‫می توانند به این موضوع بپردازند‪.‬‬ ‫مظهری ادامه داد‪ :‬ش��ورای سیاس��ت گذاری همایش سعی‬ ‫کرده اس��ت که محوره��ای همایش به س��مت پژوهش های‬ ‫کاربردی س��وق داده ش��ود و موضوعات��ی را در بر بگیرند که‬ ‫جامعه با ان روبه رو است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 546‬پیاپی ‪2519‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫فضایی برای اتصال توان تولید‬ ‫به تقاضا‬ ‫ نمایش��گاه پژوه��ش و فن��اوری‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که نام دیگر‬ ‫ان تقاض��ای س��اخت و تولید ایرانی‬ ‫اس��ت و به اختصا ر «تس��تا» نامیده‬ ‫می شود فرصتی برای عرضه اخرین‬ ‫دس��تاوردهای فناوران��ه ش��رکت ها‬ ‫در حوزه ه��ای صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫پیام چینی فروشان‬ ‫تجارت اس��ت‪ .‬هرچند ش��رکت های‬ ‫مسئول ستاد طرح های‬ ‫تولیدکنن��ده با یکدیگ��ر در ارتباط‬ ‫کالن ملی دبیرخانه شورای‬ ‫هستند اما ارتباط این تولیدکنندگان‬ ‫عتف‬ ‫با ب��ازار و تقاضا نیاز به تحول دارد و‬ ‫در برگزاری این نمایش��گاه سعی بر‬ ‫ان اس��ت که این اتصال برقرار ش��ود‪ .‬در کنار این نمایش��گاه نیز ‪۷‬‬ ‫ش��رکت دیگر مشارکت دارند که حلقه بین توان و نیاز را به یکدیگر‬ ‫متص��ل می کنن��د‪ .‬در برگزاری ای��ن رویداد صندوق ه��ای حمایتی‬ ‫از فعالی��ت فن��اوران و تامین تقاضا حمایت می کنن��د‪ .‬در این میان‬ ‫صندوق های ش��کوفایی و نواوری بدون محدودیت از نمایشگاه تستا‬ ‫حمای��ت می کند و بعد از انکه ارزیابی های این صندوق از متقاضیان‬ ‫انجام شود پرداخت تس��هیالت برای تمام هزینه ها انجام می شود تا‬ ‫متقاضیان بتوانند تولید و تقاضا را به هم متصل کنند‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫صندوق توس��عه دفاعی نیز در این نمایش��گاه مشارکت دارد اولویت‬ ‫این صندوق برای حمایت از ش��رکت هایی است که با وزارت دفاع و‬ ‫پشتیبانی نیروهای مسلح همکاری می کنند‪ .‬اما در جایی که فناوری‬ ‫در حوزه دفاع س��رریز داشته باش��د از حمایت خود دریغ نمی کنند‬ ‫و حاضر به همکاری هس��تند‪ .‬صندوق حمایت از پژوهش��گران نیز‬ ‫در نمایش��گاه مش��ارکت دارد و در صورتی که متقاضی اس��تفاده از‬ ‫تس��هیالت این صندوق‪ ،‬عضو هیات علمی یا پژوهشگر باشد می تواند‬ ‫از حمایت ه��ای این صندوق برخوردار ش��ود‪ .‬همچنین وزارت علوم‬ ‫برای مشارکت کنندگان در نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی‪،‬‬ ‫تس��هیالت بالعوض در نظر گرفته اس��ت‪ .‬این تسهیالت بالعوض تا‬ ‫سقف ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان برای هر پروژه است تا همکاری اولیه بین‬ ‫متقاضی ساخت و عرضه کننده ساخت شکل بگیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تخفیف ‪ ۱۰‬درصدی برای مخترعان‬ ‫و شرکت های دانش بنیان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان خراس��ان‬ ‫شمالی گفت‪ :‬نخبگان‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان و مخترعان برای‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی این استان‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد بخشودگی از کل مبلغ قرارداد برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان شمالی‪ ،‬س��یاوش وحدت‬ ‫در بازدید از نمایش��گاه پژوهش اس��تان اظهار کرد‪ :‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و مخترعان در صورتی مش��مول این ماده می شوند که‬ ‫مجوز تولید طرح یا اختراع مربوط را از مراجع ذی صالح ارائه کنند‪.‬‬ ‫تاکید بر تسریع در ساخت جاده‬ ‫دسترسی شهرک صنعتی جهرم‬ ‫در بازدید رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای ش��ورای‬ ‫اس�لامی از عملیات اجرایی طرح جاده دسترس شهرک صنعتی‬ ‫جهرم بر تسریع در اجرای طرح و بهره برداری از ان تاکید شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس‪ ،‬محمدرضا رضایی ‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم شهرستان جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی از ای��ن طرح بازدید و بر تس��ریع در اج��رای ان تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پژمان انصاری‪ ،‬معاون فنی ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫فارس در حاش��یه این بازدید گف��ت‪ :‬عملیات اجرایی طرح جاده‬ ‫دس��ترس ش��هرک صنعتی جهرم در دو بخش تملک بخشی از‬ ‫مسیر و نیز اجرای طرح عمرانی در دو باند انجام می شود‪.‬‬ ‫تقویت ارتباط صنایع با دانشگاه‪ ،‬نیازمند نواوری‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهارمی��ن نمایش��گاه پژوهش و فن��اوری صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬از ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬دی در نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ی عالی‬ ‫تهران برگزار می شود‪ .‬این رویداد از سوی شورا ‬ ‫عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری (عتف) با مش��ارکت مرکز‬ ‫همکاری های تحول و پیش��رفت و دیگر وزارتخانه ها و‬ ‫ط برپا می شود‪ .‬نمایشگاه «تقاضای‬ ‫س��ازمان های مربو ‬ ‫س��اخت و تولید ایرانی (تس��تا)» در حوزه های صنایع‬ ‫ریلی‪ ،‬دریایی‪ ،‬خودرو و صنایع معدنی‪ ،‬انرژی‪ ،‬سالمت و‬ ‫بهداشت‪ ،‬فناوری اطالعات و ارتباطات برگزار می شود‪.‬‬ ‫ه��دف از برگزاری این نمایش��گاه شناس��ایی و معرفی‬ ‫ل کردن انها ب��ه توانمندی های‬ ‫نیازمندی ه��ا و متص�� ‬ ‫فناوران��ه و پژوهش��ی در دانش��گاه ها‪ ،‬پژوهش��گاه ها و‬ ‫شرکت های دانش بنیان داخلی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت»‪ ،‬عل��ی معصومی‪،‬‬ ‫مناسبی برای حضور شرکت های تولید و تجاری در این‬ ‫مدیر انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و‬ ‫رویداد مهم فراهم خواهد بود‪ .‬معصومی تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫معادن در نشستی مشترک با عوامل برگزاری نمایشگاه‬ ‫توجه به برنامه ریزی های انجام شده تالش شده است‪،‬‬ ‫و مدیران بخش تحقیق و توس��عه واحدهای صنعتی و‬ ‫ضمن معرفی نیازهای فناوری ش��رکت های حاضر در‬ ‫تولی��دی اظهار کرد‪ :‬تقویت ارتباط صنایع با دانش��گاه‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬از طریق اطالع رسانی نیازها به دانشگاه ها و‬ ‫نیازمند نواوری باز اس��ت و باید بس��ترهای الزم برای‬ ‫شرکت های دانش بنیان حاضر در نمایشگاه‪ ،‬زمینه های‬ ‫این امر فراهم ش��ود‪ .‬اکنون ارتباط صنایع برقرار است‬ ‫ارتباط صنعت و دانش��گاه در عمل توس��عه یابد‪ .‬مدیر‬ ‫اما این ارتباط به بازار و تقاضا متصل نیست‪.‬‬ ‫انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه‬ ‫ما تالش می کنیم با برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫صنای��ع و معادن اف��زود‪ :‬صندوق ها و‬ ‫اتصال تولید و تقاضا ایجاد شود‪.‬‬ ‫نهاده��ای تامین کننده منابع مالی در‬ ‫معصومی ادامه داد‪ :‬با توجه به ضرورت رفع‬ ‫حوزه های تحقیق و توس��عه و فناوری‬ ‫نیاز شرکت های تولیدی‪ ،‬صنعتی و معدنی و‬ ‫در نمایشگاه حضور داشته و در صورت‬ ‫شرکت های تجاری و خدماتی در حوزه های‬ ‫تواف��ق صنعت و دانش��گاه برای انجام‬ ‫فناوری و بروزرسانی اطالعات این شرکت ها‬ ‫پ��روژه مش��ترک‪ ،‬ام��کان حمایت از‬ ‫علی معصومی‬ ‫در زمینه اخرین دس��تاوردهای فناوری در‬ ‫اج��رای این طرح ها فراهم ش��ود که‬ ‫رش��ته های مختل��ف صنعت��ی‪« ،‬چهارمین تقویت ارتباط صنایع با این موضوع فرصت مناس��بی را برای‬ ‫دانشگاه نیازمند نواوری‬ ‫نمایش��گاه پژوهش و فناوری صنعت‪ ،‬معدن باز است و باید بسترهای تجاری سازی دستاوردهای تحقیق و‬ ‫و تجارت» با همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن الزم برای این امر فراهم توسعه شرکت های تولیدی و تجاری‬ ‫و تج��ارت و انجمن مراکز تحقیق و توس��عه شود‪ .‬اکنون ارتباط صنایع فراه��م م��ی اورد‪ .‬معصومی با اش��اره‬ ‫صنای��ع و معادن ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۶‬دی ‪ ۱۳۹۷‬برگزار برقرار است اما این ارتباط ب��ه دوره های قبلی برگ��زاری رویداد‬ ‫می ش��ود‪ .‬مدی��ر انجم��ن تخصص��ی مراکز به بازار و تقاضا متصل تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)‬ ‫نیست‪ .‬ما تالش می کنیم با‬ ‫تحقیق و توس��عه صنای��ع و معادن گفت‪ :‬با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اکنون تم��ام حلقه های‬ ‫برگزاری این‬ ‫توجه به اینکه این نمایشگاه با حضور مقامات‬ ‫بخ��ش صنعت و بخش توان به تکامل‬ ‫نمایشگاه اتصال‬ ‫عالی رتبه کشور و همچنین سرمایه گذاران و‬ ‫نسبی رسیده اند و از نیازها و توان های‬ ‫تولید و تقاضا‬ ‫ایجاد شود‬ ‫صنعتگران و نمایندگانی از برخی کشورهای‬ ‫تولیدی خ��ود اگاهی پی��دا کرده اند‬ ‫خارج��ی برگ��زار می ش��ود‪ ،‬فرصت بس��یار‬ ‫همچنی��ن ش��رکت های برونکری یا‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫در استانه برگزاری چهارمین نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شد‬ ‫فناوری روش های یک طرفه همیشه حاکم بوده به نحوی‬ ‫نواوری باز نیز در کشور تشکیل شده است اما فعالیت‬ ‫ک��ه ظرفیت ه��ای علمی و فناوری در یک س��مت عرضه‬ ‫این شرکت ها نیاز به فضای مناسب دارد‪ .‬مدیر انجمن‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬محمدی ادامه داد‪ :‬بعد از انقالب اس�لامی‬ ‫تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن تصریح‬ ‫نمایش��گاه های یک س��ویه به تعداد مختلف برگزار ش��ده‬ ‫کرد‪ :‬اکنون این فضا در کشور وجود ندارد که متقاضیان‬ ‫و ش��رکت های ارائه دهن��ده پژوهش و فن��اوری به عرضه‬ ‫توان تولیدی به کدام قسمت برای رفع نیاز خود مراجعه‬ ‫توانمندی ه��ای خ��ود پرداخته اند‪ .‬معاون ط��رح و برنامه‬ ‫کنن��د یا اینکه تولیدکنندگان ب��رای عرضه توانمندی‬ ‫مرک��ز همکاری های تحول پیش��رفت ریاس��ت جمهوری‬ ‫خ��ود به کج��ا مراجعه کنن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬اکنون س��رریز دانش و فناوری در‬ ‫برونک��ری می توانند ب��ه عنوان حلقه‬ ‫کش��ور داریم اما نخبگان و فن��اوران ما بازاری‬ ‫واس��ط بین عرضه توانمن��دی با نیاز‬ ‫ب��رای کار خود نداش��ته و اقدام ب��ه مهاجرت‬ ‫به توانمندی ارتباط مناس��ب را برقرار‬ ‫می کنن��د‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬بخ��ش صنعت نیاز‬ ‫کنند‪ .‬معصومی تاکید کرد‪ :‬در حقیقت‬ ‫به دان��ش و فناوری در رفع نیازهای خود دارد‬ ‫بخش صنعت با ش��رکت در نمایشگاه‬ ‫در صورت��ی که اتصال بین صنعت و دانش��گاه‬ ‫تقاضای ساخت و تولید ایرانی(تستا)‬ ‫برقرار نشده است‪ .‬محمدی با اشاره به برگزاری‬ ‫به اعالم نیاز خود می پردازد‪ .‬نیازی که‬ ‫کمال محمدی‬ ‫نمایش��گاه تس��تا‪ ،‬افزود‪ :‬در این رویداد س��عی‬ ‫می تواند از نوع م��اده اولیه‪ ،‬افزودنی‪،‬‬ ‫قطعه‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬نرم افزار یا‪ ...‬باشد‪ .‬در بحث تعامالت علمی ش��ده تا صاحبان صنایع و نهاد های بهره بردار‬ ‫و فناوری روش های‬ ‫با حضور در نمایش��گاه ب��ه طرح نیازهای خود‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬ش��رکت های توانمند‬ ‫یک طرفه همیشه‬ ‫به ارائه توانمن��دی در رفع این نیازها حاکم بوده به نحوی که بپردازند و ش��رکت ها و پژوهش��گران به عنوان‬ ‫بازدیدکننده‪ ،‬توانمندی های خود را ارائه کنند‪.‬‬ ‫می پردازند‪ .‬شرکت هایی که می توانند‬ ‫ظرفیت های علمی و‬ ‫فناوری در یک سمت‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫تامین کنن��ده نیازه��ای فناوران��ه یا‬ ‫عرضه شده‬ ‫برگزاری چنین نمایش��گاهی برای کمک به‬ ‫دانشی باشند‪.‬‬ ‫است‪ .‬بعد از انقالب‬ ‫دانشگاه‬ ‫با‬ ‫صنعت‬ ‫‹ ‹اتصال‬ ‫تولی��د و س��اخت داخل اقدام ارزنده ای اس��ت‬ ‫اسالمی نمایشگاه های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫معاون‬ ‫محمدی‪،‬‬ ‫کمال‬ ‫اما به ش��رطی که بتوانیم با تدبیر و شناس��ایی‬ ‫یک سویه به تعداد‬ ‫مرک��ز همکاری های تحول پیش��رفت‬ ‫دقی��ق نیاز‪ ،‬مش��کل در ان زمین��ه را بر طرف‬ ‫مختلف برگزار‬ ‫شده است‬ ‫ریاس��ت جمهوری در ادامه این مراس��م‬ ‫کنیم‪ .‬مشکل اصلی در تدبیر و شناسایی دقیق‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در بح��ث تعامالت علمی و‬ ‫نیازهای کشور است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫از برگزاری «اس��تارت اپ دموی فناوری اطالعات در‬ ‫حوزه گردشگری» با حمایت های این شرکت خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این رویداد فناورانه از سوی فن بازار منطقه ای‬ ‫فارس و با حمایت فن بازار ملی برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان فارس‪ ،‬احد فتوحی افزود‪ :‬استارت اپ‬ ‫دم��وی فن��اوری اطالع��ات در ح��وزه گردش��گری‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۲۸‬اذر ‪ ۱۳۹۷‬در شهرک فناوری شیراز‬ ‫واقع در ش��هرک صنعتی بزرگ شیراز از ساعت ‪ ۹‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬صبح برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه یک��ی از ماموریت ه��ای مرکز‬ ‫برگزاری استارت اپ گردشگری در فارس‬ ‫فن ب��ازار منطق��ه ای ف��ارس‪ ،‬برگ��زاری رویدادهای‬ ‫استارت اپی به منظور جذب سرمایه برای شرکت های‬ ‫نوپا و اس��تارت اپ ها و تس��هیل انجام فرایند رش��د‬ ‫انه��ا در بازار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این راس��تا و با توجه‬ ‫به نیاز مبرم اس��تارت اپ ها و ش��رکت های نوپا برای‬ ‫جذب س��رمایه و نبود مکانیسم عمومی و مشخصی‬ ‫برای رویارویی اس��تارت اپ های اماده جذب سرمایه‬ ‫با س��رمایه گذاران عالقه مند به این حوزه‪ ،‬رویداد های‬ ‫با عنوان استارت اپ در این مرکز طراحی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫فارس افزود‪ :‬پس از برگزاری ‪ ۱۰‬رویداد اس��تارت اپ‬ ‫دم��و در ش��بکه فن بازار مل��ی ایران‪ ،‬این نخس��تین‬ ‫رویدادی اس��ت که در خارج از ته��ران و به میزبانی‬ ‫شیراز برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫فتوحی با بیان اینک��ه برگزاری چنین رویدادهایی‬ ‫تاثیر مناسبی بر شتاب دهی حضور سرمایه گذاران در‬ ‫بورس ایده دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه گردش��گری‬ ‫صنعتی خدماتی به شمار می رود و سرمایه گذاران این‬ ‫حوزه محدودتر از س��رمایه گذاران فناوری های بخش‬ ‫صنعت هستند‪ ،‬برگزاری این رویداد نشان از ان دارد‬ ‫که می توان با اعتماد به تخصص بخش خصوصی‪ ،‬به‬ ‫تجاری سازی ایده ها در هر زمینه ای سرعت بخشید‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه در ای��ن رویداد‬ ‫استارت اپی شرکت ها و متخصصان فناوری اطالعات‬ ‫بازدید از اخرین وضعیت صنایع در البرز‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان البرز از ادامه طرح بازدید از طرح های‬ ‫صنعتی و ماشین االت در حال نصب واحدهای‬ ‫صنعتی استان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از‬ ‫روابط عموم��ی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان الب��رز‪ ،‬محمد امین بزازی پور فرش��ی‬ ‫در ای��ن زمین��ه گفت‪ :‬در ادام��ه برنامه بازدید‬ ‫از واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک های‬ ‫صنعتی گروهی از کارشناسان معاونت صنایع‬ ‫کوچ��ک ش��هرک های صنعت��ی از طرح های‬ ‫نیمه تم��ام و ماش��ین االت در ح��ال نص��ب‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان البرز بازدید کرده‬ ‫و از نزدیک در جریان مس��ائل و روند پیشرفت‬ ‫این طرح ها قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان البرز افزود‪ :‬به منظور حل مش��کالت‬ ‫اتمام پروژه ها و راه ان��دازی واحدهای در حال‬ ‫ساخت برای بهره برداری در ایام دهه فجر این‬ ‫بازدیدها انجام می شود‪.‬‬ ‫بزازی پور فرشی تاکید کرد‪ :‬در این بازدیدها‬ ‫راهنمایی های الزم درباره چگونگی تسریع در‬ ‫اج��رای پروژه ها‪ ،‬به مجریان واحدهای صنعتی‬ ‫ارائه خواهد ش��د‪ ،‬ضمن اینکه کارشناس��ان از‬ ‫روند نصب ماش��ین االت در واحدهای صنعتی‬ ‫بازدید می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان البرز همچنین از انجام مطالعات ساخت‬ ‫و ارتق��ای م��دول دوم تصفیه خان��ه فاضالب‬ ‫شهرک صنعتی نظراباد خبر داد‪.‬‬ ‫بزازی پور فرشی با بیان این خبر گفت‪ :‬طرح‬ ‫ارتقای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهرک‬ ‫صنعت��ی نظراباد با دب��ی ‪ ۱۶۰۰‬متر مکعب بر‬ ‫ثانیه در دستور کار شرکت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان البرز با اشاره به تفاوت فاضالب شهری و‬ ‫صنعتی افزود‪ :‬ترکیبات فاضالب شهری ساده و‬ ‫قابل پیش بینی است اما فاضالب صنعتی بسیار‬ ‫پیچیده اس��ت به همین دلیل در عین فعالیت‬ ‫م��داوم ممکن اس��ت در برخ��ی اوقات غلظت‬ ‫االینده ها در فاضالب افزایش یابد‪.‬‬ ‫بزازی پ��ور فرش��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬واحدهای‬ ‫تولیدی موظف هستند فاضالب خود را پیش از‬ ‫ارسال به شبکه تصفیه شهرک پایش و پاالیش‬ ‫کنن��د تا از ورود خام فاضالب به تصفیه خانه و‬ ‫اخالل در عملکرد ان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان البرز تاکید کرد‪ :‬طرح ارتقای مدول دوم‬ ‫تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی نظراباد با‬ ‫دبی ‪ ۱۶۰۰‬متر مکعب بر ثانیه در دس��تور کار‬ ‫شرکت قرار گرفته و پس از انجام مطالعات در‬ ‫اینده ای نزدیک عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫از سراس��ر کش��ور طرح های خ��ود را ب��ه دبیرخانه‬ ‫ارس��ال کرده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬پس از انجام چند مرحله‬ ‫داوری‪ ،‬طرح هایی از اس��تان های فارس‪ ،‬تهران‪ ،‬یزد‪،‬‬ ‫خراسان رضوی و چهارمحال و بختیاری در حوزه های‬ ‫گردش��گری س�لامت‪ ،‬س��امانه ها و اپلیکیش��ن های‬ ‫گردش��گری مج��ازی‪ ،‬رزرو و تهی��ه بلی��ت اماک��ن‬ ‫گردش��گری و فرهنگی و‪ ...‬برای ارائه سرمایه گذاران‬ ‫انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫فارس از فعاالن فناوری اطالعات و نیز سرمایه گذاران‬ ‫بخش گردش��گری خواس��ت در این رویداد فناورانه‬ ‫شرکت و تبادل اید ه کنند‪.‬‬ ‫اب نگار‬ ‫منبع‪ :‬روابط عمومی ابفای اصفهان‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!