روزنامه گسترش صنعت شماره 547 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 547

روزنامه گسترش صنعت شماره 547

روزنامه گسترش صنعت شماره 547

‫سازمان های‬ ‫مسئول درباره‬ ‫بودجه ‪ ۹۸‬به مردم‬ ‫گزارش دهند‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2520‬‬ ‫خریدو فروش‬ ‫روزانه کمتر از‬ ‫‪ ۵‬خودرو لوکس‬ ‫در تهران‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 547‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫صنایع کوچک توانمند‬ ‫در عبور از تحریم‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شاخص های مورد نیاز‬ ‫صادرات‬ ‫‪4‬‬ ‫کارت سوخت‬ ‫حریف مرزها نمی شود‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش‬ ‫افزایش تولید؛ توزیع قطره چکانی‬ ‫با س��رد ش��دن هوا‪ ،‬بازار محصوالت جانبی خودرو از جمله ضدیخ ها داغ‬ ‫می شود‪ .‬ضدیخ عالوه بر جلوگیری از انجماد اب درون رادیاتور‪ ،‬ضد جوش و‬ ‫ضد رسوب هم به شمار می رود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬عالوه برجلوگیری از یخ نزدن اب‪،‬‬ ‫مانع رس��وب در مسیر عبور اب در پوسته سیلندرها‪ ،‬شیلنگ ها و‪ ...‬می شود‬ ‫ونقطه جوش اب خودرو را نیز باال می برد‪ .‬عنوان می ش��ود فصل زمس��تان‬ ‫به نوعی دشمن خودرو است زیرا می تواند به موتور ان اسیب برساند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دومینوی خروج خارجی ها از پارس جنوبی‬ ‫‪ ۲۹‬مرداد‪ ،‬بیژن زنگنه به طور رس��می اعالم کرد که ش��رکت توتال فرانسه‬ ‫از پ��روژه توس��عه ف��از ‪ ۱۱‬پ��ارس جنوب��ی خارج ش��ده اس��ت‪ .‬در ان زمان‬ ‫گمانه زنی هایی درباره جایگزینی ش��رکت ملی نفت چین در ایران مطرح شده‬ ‫بود‪ .‬پس از برجام‪ ،‬امضای قرارداد توسعه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی با کنسرسیومی‬ ‫متشکل از ش��رکت های فرانسوی توتال با س��هم ‪ ۵۰.۱‬درصد‪ ،‬شرکت چینی‬ ‫«سی ان پی س��ی» با سهم ‪ ۳۰‬درصد و ش��رکت ایرانی پتروپارس با سهم ‪۱۹.۹‬‬ ‫درصد‪ ،‬از مهم ترین دستاوردهای توافق هسته ای شناخته شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رحمانیدرنشستهم اندیشیمدیرانعاملشرکتشهرک هایصنعتیسراسرکشورمطرحکرد‬ ‫انسجا م و اقدام هماهنگ‪ ،‬رمز عبور از وضعیت موجود‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت انس��جام درون س��ازمانی و‬ ‫اق��دام هماهن��گ را رمز موفقیت دانس��ت و گفت‪ :‬شکس��ت‬ ‫این تهاجم اقتصادی که اکنون بر کش��ور تحمیل ش��ده‪ ،‬قابل‬ ‫حل اس��ت اگر با هم باش��یم‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫به نقل از روابط عمومی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬رضا رحمانی در نشس��ت هم اندیش��ی مدیران‬ ‫عامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی سراسر کش��ور در محل‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران با بیان این مطلب‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اولویت نخس��ت امروز ما حفظ وضع موجود اس��ت و هر کسی‬ ‫در هر جایی مش��غول اس��ت این موضوع را سرلوحه کار خود‬ ‫ق��رار دهد‪ .‬وی با تاکید ب��ر اینکه امروز حمایت از تولید وظیفه‬ ‫همگانی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حمایت از قش��ر تولیدکننده‬ ‫و کارافری��ن محدودیتی نداریم‪ .‬رحمانی فضای س��یاه نمایی‬ ‫ب��ه وج��ود امده را در خیل��ی جاها غیرواقع��ی توصیف کرد و‬ ‫خطاب به مدیران عامل ش��رکت ش��هرک های استانی گفت‪:‬‬ ‫اس��تانداران‪ ،‬نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه را با وضعیت‬ ‫تولی��د و ظرفیت ه��ای موجود در حوزه تولید و ش��هرک های‬ ‫صنعتی کشور بیشتر اشنا کنید‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫همچنین اضافه کرد‪ :‬ب��ا نهادهای مرتبط ارتباط خوبی برقرار‬ ‫کنی��د‪ ،‬این رمز موفقیت مدیر اس��ت‪ .‬رحمانی ب��ا بیان اینکه‬ ‫ظرفیت های خوبی برای حمایت همه جانبه از تولید در بودجه‬ ‫امس��ال داری��م‪ ،‬افزود‪ :‬دول��ت در بودجه ‪ ۹۷‬ح��دود ‪ ۶۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان فقط برای اش��تغال پیش بینی کرد که ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان ان برای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر این موضوع که تولید باید صادرات محور‬ ‫و رقابت پذیر باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬دست اندرکاران تولید و اشتغال هر‬ ‫جایی که هستند فرصت های شغلی به وجود امده را در شرایط‬ ‫کنون��ی حفظ کنند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه با‬ ‫اشاره به اینکه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای‬ ‫تولیدی را مد نظر قرار می دهیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ارتباط واحدهای‬ ‫تولی��دی باید با هم برقرار ش��ود تا در تکانه ه��ای اقتصادی و‬ ‫شرایط س��خت اقتصادی همپوشانی داش��ته باشند و شرایط‬ ‫تولی��د را حفظ کنن��د‪ .‬رحمانی با بیان اینکه طرح شناس��ایی‬ ‫یکی از کارهای زیربنایی بود که اجرا ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح به‬ ‫طور تقریبی رو به پایان اس��ت و برای شناخت وضعیت موجود‬ ‫واحدهای تولیدی کمک قابل توجهی کرد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 11 1397‬ربیع الثانی ‪ 19 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 547‬پیاپی ‪2520‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫توانمند در عبور از تحریم‬ ‫تکیه بر توان ش��رکت های‬ ‫کوچک و متوس��ط در شرایط‬ ‫فعلی و با توج��ه به تحریم ها‪،‬‬ ‫تصمیم حساب شد ه و درستی‬ ‫است‪ .‬با این حال رصد و کنترل‬ ‫شرکت های کوچک و متوسط‬ ‫ب��ه دلیل ب��اال ب��ودن تعداد‪،‬‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫امکانپذیر نیست و کنترل انها‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫با هدف تحریم‪ ،‬هزینه بر است‪ .‬شهرک های صنعتی تهران‬ ‫این درحالی اس��ت که صنایع‬ ‫کوچک و متوسط این ظرفیت‬ ‫و توانمندی را دارند ک��ه با بهره گیری از امتیازهای گوناگون‬ ‫خود از فیلترهایی که تحریم در مس��یر مب��ادالت اقتصادی‬ ‫کشور قرار داده‪ ،‬عبور کنند‪ .‬در حقیقت کلید عبور از تحریم ها‬ ‫در دس��ت صنایع کوچک و متوسط است و با حمایت از این‬ ‫بخش اقتصادی و همراهی برای رونق و توس��عه انها می توان‬ ‫از تحریم ه��ا عبور ک��رد‪ .‬صنایع کوچک و متوس��ط اروپایی‬ ‫درحال حاضر بخ��ش مهمی از تامین کنندگان ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ جهانی را تش��کیل می دهند؛ اینک��ه «اس ام ای»های‬ ‫ایران��ی تا چه اندازه می توانند در ش��رایط تحریم در برقراری‬ ‫ارتباط موثر با ش��رکت های اروپایی و س��ایر کش��ورها موفق‬ ‫باش��ند‪ ،‬در گرو ارتباط موثر‪ ،‬مداوم و تخصصی این شرکت ها‬ ‫در فضاهایی مانند نمایشگاه های تخصصی اکسپو است‪.‬‬ ‫پ��س از خ��روج امریکا از برجام‪ ،‬بس��یاری از کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی ش��رکت های کوچک و متوس��ط را ناجی مبادالت‬ ‫تجاری بین المللی ایران معرفی کرده اند‪ .‬این بخش از صنعت‬ ‫با برخ��ورداری از انعطاف‪ ،‬می تواند بهترین گزینه برای تداوم‬ ‫مناس��بات اقتصادی و فرصت ویژه ای برای عبور از تحریم ها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫براس��اس اخرین امارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ ۴۹۰‬هزار واحد تولیدی صنفی در کشور وجود دارد که حجم‬ ‫س��رمایه بزرگی را در اختیار کشور قرار می دهد‪۹۵ .‬درصد از‬ ‫واحدهای صنعتی کش��ور‪ ،‬صنایع کوچک و متوسط هستند‬ ‫و س��ال گذش��ته افزون بر ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر از ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان تهران صادرات انجام شده و این روند افزایشی‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو به دنبال تشکیل کنسرس��یوم های صادراتی‬ ‫هس��تیم تا با قرارگرفت��ن واحدهای همگ��ن‪ ،‬اهدافی چون‬ ‫تکمیل سبد کاالیی‪ ،‬تکمیل ظرفیت و نیز تقسیم هزینه های‬ ‫سربار صادراتی را تامین کند‪.‬‬ ‫ضوابط و اس��تانداردهای بازارهای ه��دف صادراتی نیز در‬ ‫توس��عه عملکرد بنگاه های کوچک و متوس��ط دارای اهمیت‬ ‫اس��ت و به این منظور قصد داریم نقش شرکت های مدیریت‬ ‫صادرات را تقویت کنیم تا در کنار صنایع کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫فرایندهای صادراتی را تسهیل کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تحقق هزینه های جاری‬ ‫در بودجه ‪ ۹۸‬قطعی است‬ ‫یک کارش��ناس اقتصادی گفت‪ :‬بس��تن بودجه ‪ ۹۸‬یکی از‬ ‫دشوارترین اقدامات دولت پس از جنگ تحمیلی است‪.‬‬ ‫عب��اس علوی راد ب��ه رونمایی از الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬و‬ ‫معرف��ی برخی از ابعاد مهم ان اش��اره کرد و ب��ه ایلنا گفت‪:‬‬ ‫با مطرح ش��دن رقم های کلی‪ ،‬کسری شدید در بودجه سال‬ ‫اینده مشهود است‪.‬‬ ‫وی «حمای��ت از معیش��ت عموم��ی س�لامت و عدال��ت‬ ‫اجتماعی»‪« ،‬حمای��ت از تولید و اش��تغال»‪« ،‬توجه ویژه به‬ ‫علم‪ ،‬فرهنگ و محیط زیس��ت»‪« ،‬افزایش پایداری بودجه در‬ ‫مقابل تحریم ها و ش��وک ها» و «افزایش انضباط و ش��فافیت‬ ‫بودج��ه ای» را از ویژگی های بودج��ه ‪ ۹۸‬عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫براساس اطالع رسانی هایی که تاکنون انجام شده است‪ ،‬بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬ظرفیت های باالیی برای رویارویی با کسری شدید‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن کارش��ناس اقتصادی با بیان اینک��ه رقم های مهم‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۸‬حاکی از ان است که مصارف مختلف‪ ،‬رشد‬ ‫قابل توجهی داشته و با ضریب اطمینان باال محقق می شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اهداف تعیین شده حوزه صنعت در بودجه سال اینده‬ ‫مبهم و پرریسک بوده در حالی که باید منطبق بر واقعیت های‬ ‫محیط اقتصادی ایران باشد‪ .‬وی با اشاره به اینکه هزینه های‬ ‫جاری کش��ور مانند «حقوق کارمندان»‪« ،‬یارانه مس��تقیم و‬ ‫غیرمستقیم»‪ ،‬بخش زیادی از پرداخت های هزینه ای بودجه‬ ‫‪ ۹۸‬را شامل می شوند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این هزینه ها به لحاظ‬ ‫تحقق قطعی اس��ت‪ .‬علوی راد با ابراز این عقیده که براساس‬ ‫اطالع��ات به دس��ت ام��ده و پژوهش های انجام ش��ده منابع‬ ‫درامدی دولت که ش��امل درامده��ای مالیاتی و درامدهای‬ ‫حاصل از صادرات نفت اس��ت به لحاظ تحقق با دشواری های‬ ‫زیادی روبه رو هس��تند‪ ،‬افت ص��ادرات نفتی را یکی از دالیل‬ ‫تحق��ق نیافتن منابع درامدی دولت عن��وان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫قانون بودجه سال ‪ ۹۷‬صادرات روزانه نفت ‪ ۲.۴‬میلیون بشکه‬ ‫بوده ک��ه در الیحه س��ال ‪ ۹۸‬به یک تا ‪ ۱.۵‬میلیون بش��که‬ ‫کاه��ش پیدا می کند‪ .‬این کاهش معن��ادار در صادرات نفتی‬ ‫ازسوی دولت نشان می دهد فضای تحقق این بخش از منابع‬ ‫درامدی در الیحه سال اینده بسیار مبهم و پرمخاطره است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش های اقتصادی ایران ضریب همبستگی‬ ‫باالیی با درامدهای نفت��ی دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رکود اقتصادی‬ ‫و گس��ترش ان با کاهش درامدهای نفتی محتمل اس��ت و‬ ‫درامدهای مالیاتی در این شرایط کاهش می یابد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد جشن‬ ‫خودکفایی در تولید‬ ‫بنزین زمان زیادی‬ ‫به درازا نکشد و با‬ ‫وضعیت کنونی رشد‬ ‫مصرف‪ ،‬به زودی باید‬ ‫شاهد ازسرگیری‬ ‫واردات باشیم‪.‬‬ ‫در نیمه نخست‬ ‫امسال و به ویژه فصل‬ ‫تابستان‪ ،‬میزان مصرف‬ ‫بنزین در کشور به مرز‬ ‫هشدار رسید‬ ‫رویای خودکفایی بنزین در باک پرمصرف ها می سوزد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫واردات بنزین به کشور در سایه راه اندازی طرح های‬ ‫جدید پاالیش��گاهی مانند ستاره خلیج فارس از حدود‬ ‫دو ماه پیش تاکنون متوقف ش��ده اس��ت که البته در‬ ‫صورت مدیریت نادرست مصرف و افزایش قاچاق‪ ،‬این‬ ‫خودکفایی خیل��ی زود به پایان رس��یده و واردات از‬ ‫سر گرفته خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬قطع واردات‬ ‫بنزین و خودکفایی در تولید این فراورده استراتژیک‬ ‫از سیاس��ت ها و ارزوهای درازمدت در کشور بوده که‬ ‫بارها به مرز تحقق نزدیک شده اما هربار با اوج گیری‬ ‫میزان مصرف‪ ،‬همه برنامه های خودکفایی بر باد رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در ماه های گذش��ته نیز با اج��رای طرح های‬ ‫جدید پاالیشگاهی مانند ستاره خلیج فارس و افزایش‬ ‫ظرفیت پاالیش��گاه بندرعباس‪ ،‬ای��ن ارزو یک گام به‬ ‫واقعیت نزدیک و واردات قطع ش��ده است اما به نظر‬ ‫می رسد که این خودکفایی چندان به درازا نکشد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش ه��ا‪ ،‬واردات بنزی��ن از بیش از دو‬ ‫ماه پیش به کش��ور قطع شده است؛ میانگین واردات‬ ‫بنزین در نیمه نخست امسال کمتر از ‪ ۵‬میلیون لیتر‬ ‫در روز بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش ستاره خلیج فارس‬ ‫فازهای نخست و دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس‬ ‫در دولت ه��ای یازدهم و دوازدهم س��اخته ش��د و به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫قرارداد س��اخت پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس در‬ ‫اواس��ط دهه ‪ ۱۳۸۰‬به امضا رس��ید که ق��رار بود در‬ ‫‪۴‬س��ال با افزای��ش تولید بنزین و خودکفایی کش��ور‬ ‫در زمینه این فراورده راهبردی این پاالیش��گاه هرچه‬ ‫زودتر س��اخته شود اما این هدف هیچ گاه محقق نشد‬ ‫و س��اخت ان به دلیل تحریم و برخی سوءمدیریت ها‬ ‫براساس برنامه پیش نرفت و بارها به تاخیر افتاد‪.‬‬ ‫درنهای��ت‪ ،‬در دولت یازده��م بخش هایی از مرحله‬ ‫نخست این پاالیش��گاه به بهره برداری رسید و در تیر‬ ‫‪ ۹۶‬نیز فاز ‪ ۲‬با حضور رئیس جمهوری به طور رس��می‬ ‫راه اندازی ش��د که درنتیجه تراز تولید بنزین کش��ور‬ ‫باال رفت‪ ۳ .‬فاز این پاالیش��گاه از ظرفیت تولید روزانه‬ ‫‪ ۳۶‬میلی��ون لیتر بنزین و ‪ ۱۴‬میلیون لیتر گازوئیل با‬ ‫استاندارد یورو ‪ ۴‬اتحادیه اروپا برخوردار است‪.‬‬ ‫با وارد مدار ش��دن همه فازهای پاالیش��گاه ستاره‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬ایران پ��س از ‪ ۱۰۵‬س��ال می تواند به‬ ‫صادرکننده این فراورده تبدیل شود‪.‬‬ ‫علیرض��ا صادق اب��ادی مدیرعام��ل ش��رکت ملی‬ ‫پاالی��ش و پخ��ش فراورده های نفتی ای��ران پیش از‬ ‫این در این باره گفته بود که با راه اندازی فاز ‪ ۳‬س��تاره‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬روزانه ‪ ۱۲‬میلی��ون لیتر دیگر به حجم‬ ‫بنزین یورو ‪ ۵‬تولیدی ایران افزوده خواهد شد؛ تالش‬ ‫بر این اس��ت که روزانه ‪۸۰‬میلیون لیتر بنزین یورو ‪۵‬‬ ‫تولید کنیم و به ه��دف ظرفیت تولید روزانه بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون لیتر بنزین نزدیک شویم‪.‬‬ ‫سازمان های مسئول درباره بودجه ‪ ۹۸‬به مردم گزارش دهند‬ ‫در نهمین نشس��ت س��تاد اطالع رس��انی و تبلیغات‬ ‫اقتصادی کش��ور که به ریاست دکتر عبدالرضا رحمانی‬ ‫فضلی برگزار شد‪ ،‬وزیر کش��ور بر ضرورت اطالع رسانی‬ ‫اگاهی بخش و کارشناس��انه سازمان های مسئول درباره‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۸‬تاکید کرد‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬در نهمین‬ ‫نشس��ت ستاد اطالع رس��انی و تبلیغات اقتصادی کشور‬ ‫که ش��امگاه دوش��نبه ‪ ۲۶‬اذر با حض��ور اعضا در محل‬ ‫وزارت کش��ور برگزار شد‪ ،‬وزیر کش��ور پس از توجه به‬ ‫گزارش های ارائه ش��ده از سوی س��ازمان ها ازجمله در‬ ‫زمینه س��پرده گذاران‪ ،‬نانوای��ی داران‪ ،‬خودروس��ازان و‬ ‫همچنین گزارش��ی از روند ن��رخ ارز ابراز امیدواری کرد‬ ‫روند ثبات در بازار و رویکرد تعدیل نرخ ارز استمرار یابد‬ ‫و در عین حال مدیریت نرخ ارز و سایر کاالها‪ ،‬توامان با‬ ‫مدیریت چالش های اصلی و نیازهای مهم در عرصه های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬تولی��دی و اجتماعی دنبال ش��ود‪ .‬رحمانی‬ ‫فضلی همچنین پس از اس��تماع گ��زارش روند فعالیت‬ ‫کارگروه های تخصصی س��تاد و نوع همکاری سازمان ها‬ ‫در این عرصه خاطرنش��ان کرد‪ :‬گام های خوبی از سوی‬ ‫بخش های مختلف برداشته شده که در اثر ان یک ثبات‬ ‫نس��بی در فضای روانی جامعه ایجاد شده است اما این‬ ‫گام ها باید استمرار پیدا کرده و همه سازمان ها در حوزه‬ ‫مس��ئولیت های خود‪ ،‬مصوبات ستاد و همچنین وظایف‬ ‫خ��ود را پیاپی تا تحقق نتیجه پایدار پیگیری کنند‪ .‬وی‬ ‫پس از ارائه گزارش��ی درباره اخری��ن تحوالت در روند‬ ‫تدوین بودجه سال ‪ ،۹۸‬ضمن توجه به برخی بایسته ها‬ ‫در این عرصه ازجمله توجه عملی به سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی و همچنین مالحظه دقیق واقعیت های حاکم‬ ‫بر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در سال ‪ ،۹۸‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬رس��انه ها ضمن مطالبه اطالع رسانی کارشناسانه و‬ ‫اگاهی بخش از س��ازمان های مسئول درباره بودجه ‪،۹۸‬‬ ‫از سیاس��ی شدن بررس��ی بودجه پرهیز کرده و فضای‬ ‫نقد و کارشناس��ی منصفانه را در ای��ن عرصه با رویکرد‬ ‫اقتصادی دنب��ال کنند‪ .‬وزیر کش��ور در موضوع بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬همچنین با اش��اره به ض��رورت عدم اکتفای‬ ‫رسانه ها به اطالع رس��انی صرف درباره بودجه‪ ،‬خواستار‬ ‫استفاده رسانه ها به ویژه رسانه ملی از سایر ظرفیت های‬ ‫رس��انه ای مانند میزگردها و گفت وگوهای کارشناس��ی‬ ‫با رویکرد اگاهی بخش��ی و نقد منصفانه و کارشناس��انه‬ ‫در این زمینه ش��د‪ .‬رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات‬ ‫اقتص��ادی در پایان با اش��اره به مرور همه تحوالت مهم‬ ‫عرصه اقتصادی کشور در ستاد خاطرنشان کرد‪ :‬بدیهی‬ ‫است حل همه چالش ها و مشکالت در عرصه اقتصادی‬ ‫از رهگ��ذر فعالیت ه��ای س��تاد متصور نیس��ت و همه‬ ‫سازمان های متولی باید نقش خود را به صورت فعاالنه‬ ‫در این عرصه ایفا کنند ازاین رو س��تاد درباره معضالت‬ ‫اقتصادی که مورد سوء اس��تفاده دشمنان قرار می گیرد‬ ‫یا نارضایتی هموطنان را در پی دارد‪ ،‬با استفاده از همه‬ ‫امکان��ات و اختی��ارات‪ ،‬حل و فصل معض�لات را دنبال‬ ‫می کند و موفقیت های اجمالی به دست امده در بسیاری‬ ‫از این عرصه ها در ماه های گذشته‪ ،‬از رهگذر همین گونه‬ ‫هماهنگی ه��ا و پیگیری های س��تاد و همکاری مطلوب‬ ‫سازمان های مسئول حاصل شده است‪.‬‬ ‫ایران در س��ال های گذش��ته ناچار ب��ه واردات ‪۱۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰‬میلی��ون لیتر بنزی��ن در روز بود اما امس��ال‬ ‫پس از راه ان��دازی فازهای پاالیش��گاه میعانات گازی‬ ‫س��تاره خلیج ف��ارس و همچنین چند طرح توس��عه‬ ‫در پاالیش��گاه هایی مانند بندرعباس توانس��ت به مرز‬ ‫خودکفایی رسیده و واردات را متوقف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹غول مصرف بنزین بیدار می شود‬ ‫به نظر می رسد جش��ن خودکفایی در تولید بنزین‬ ‫زمان زیادی به درازا نکش��د و با وضعیت کنونی رشد‬ ‫مصرف‪ ،‬به زودی باید شاهد ازسرگیری واردات باشیم‪.‬‬ ‫در نیمه نخس��ت امس��ال و به ویژه فصل تابستان‪،‬‬ ‫میزان مصرف بنزین در کش��ور به مرز هشدار رسید‪،‬‬ ‫به طوری که حج��م مصرف در برخ��ی روزهای فصل‬ ‫تابستان با رشدی چشمگیر به مرز ‪ ۱۰۰‬میلیون لیتر‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫حت��ی ‪ ۳۱‬تیر رکورد بیش��ترین مصرف بنزین کل‬ ‫کش��ور شکسته شده و رقم بی س��ابقه ‪ ۱۲۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار لیتر در ان روز ثبت شد‪.‬‬ ‫براساس گزارش ها‪ ،‬مصرف بنزین در کشور در فصل‬ ‫تابستان حدود ‪۹.۶‬درصد نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته رشد داش��ت اما با فرارس��یدن فصل پاییز و‬ ‫کاهش سفرهای برون ش��هری از حجم مصرف بنزین‬ ‫کاسته شد و به حدود ‪ ۸۰‬میلیون لیتر در روز رسید‪.‬‬ ‫البت��ه باید توجه داش��ت که کاه��ش مصرف‪ ،‬دوام‬ ‫چندانی نداشته و با پایان ماه های سرد سال و رسیدن‬ ‫تعطیالت نوروز و بهار و تابس��تان‪ ،‬غول مصرف بنزین‬ ‫دوب��اره از خواب بی��دار خواهد ش��د و میزان مصرف‬ ‫افزایش قابل توجهی خواهد یافت‪.‬‬ ‫درصورتی ک��ه فک��ری ب��رای مدیری��ت مصرف در‬ ‫ماه های پیش رو نش��ود‪ ،‬باید انتظار جهشی بزرگ در‬ ‫مصرف این فراورده اس��تراتژیک داشت‪ ،‬به طوری که‬ ‫تولید داخل نیز توان پاس��خگویی به ان را نداش��ته و‬ ‫کشور دوباره ناچار به واردات بنزین خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تهدید قاچاق بر سر خودکفایی بنزین‬ ‫تهدی��د دیگری که پیش روی خودکفایی در مصرف‬ ‫سوخت کش��ور بوده‪ ،‬معضل قاچاق است که عالوه بر‬ ‫خ��ارج کردن س��رمایه های ملی به ان س��وی مرزها‪،‬‬ ‫ارزوی خودکفایی در تولید بنزین را نیز بر باد خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫درب��اره میزان قاچاق بنزین و انواع دیگر س��وخت‪،‬‬ ‫امار دقیقی وجود ندارد اما به گفته وزیر نفت‪ ،‬مجموع‬ ‫قاچاق سوخت اکنون حدود ‪ ۴‬تا ‪۵‬میلیون لیتر براورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در فصل تابس��تان می��زان قاچاق س��وخت به طور‬ ‫غیررس��می حدود ‪ ۱۰‬میلیون لیتر اعالم شده بود که‬ ‫با تش��دید نظارت ها در مناطق و ش��هرهای مرزی‪ ،‬از‬ ‫حجم قاچاق کاسته شد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود افزای��ش نظارت ها به دلی��ل اختالف نرخ‬ ‫بنزین در داخل با کش��ورهای همس��ایه‪ ،‬بازار قاچاق‬ ‫س��وخت همچنان داغ است‪ .‬قاچاقچیان سوخت برای‬ ‫دس��تیابی س��ود هزار درصدی قاچ��اق بنزین‪ ،‬به هر‬ ‫شیوه ای متوسل می شوند‪.‬‬ ‫تورم نقطه به نقطه کاالهای وارداتی ‪ ۷۳.۳‬است‬ ‫شاخص نرخ کاالهای وارداتی (ریالی‪)۱۳۹۰=۱۰۰ ،‬‬ ‫در فصل تابس��تان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬برابر با ‪ ۸۳۲.۳‬است‬ ‫که نس��بت به فصل بهار ‪۱۶.۸ ،۱۳۹۷‬درصد افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬تغییرات ش��اخص نرخ کاالهای وارداتی‬ ‫نس��بت به فصل مشابه سال گذش��ته (تورم نقطه به‬ ‫نقطه) ‪۷۳.۳‬درصد و تغییرات ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل‬ ‫جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته (نرخ تورم)‬ ‫‪۲۸.۵‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ملی امار‪ ،‬در نظام امارهای قیمت‪،‬‬ ‫کااله��ای وارداتی برای مقاصد گوناگونی به کار گرفته‬ ‫می شوند‪ .‬شاخص نرخ کاالهای وارداتی‪ ،‬روند تغییرات‬ ‫نرخ محصوالت عرضه ش��ده از خارج به داخل کشور‬ ‫در دوره زمانی مش��خص را نشان می دهد‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه نرخ کااله��ای وارداتی یکی از مهم ترین عوامل‬ ‫اثرگذار بر میزان مبادالت خارجی کشورها و نیز یکی‬ ‫از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله بوده‪ ،‬تغییرات انها‬ ‫از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫در طرح ش��اخص نرخ کااله��ای وارداتی از تمامی‬ ‫کدهای تعرفه وارداتی کش��ور در س��ال ‪( ۱۳۹۰‬سال‬ ‫پایه) استفاده می ش��ود‪ .‬روش جمع اوری اطالعات با‬ ‫اس��تفاده از امارهای ثبتی گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫ایران (ارزش به صورت ریالی و دالری‪ ،‬کش��ور مبدا و‬ ‫مقصد‪ ،‬نحوه حمل ونقل و نرخ ارز) انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫طبقه بندی مورد استفاده شبکه‪ ،‬نظام هماهنگ شده‬ ‫توصی��ف و کدگذاری (‪ )HS‬اس��ت‪ .‬نتیجه حاصل از‬ ‫این طرح در کل کشور و برای تمامی ‪ ۲۰‬گروه اصلی‬ ‫طبقه بندی «اچ اس» قابل انتشار است‪.‬‬ ‫ی اس��ت برای محاسبه شاخص فصل تابستان‬ ‫گفتن ‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬از داده های مقدماتی (غیر قابل استناد)‬ ‫گمرک جمهوری اس�لامی اس��تفاده ش��ده است و از‬ ‫این رو نتیجه اعالم ش��ده به صورت مقدماتی اس��ت و‬ ‫از انه��ا باید با مالحظه اس��تفاده ش��ود‪ .‬پس از اینکه‬ ‫گمرک جمهوری اسالمی داده های قطعی سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫را اس��تخراج و ارائه کند‪ ،‬شاخص واردات نیز از سوی‬ ‫مرکز امار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط‬ ‫به این دوره دوباره به صورت قطعی منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫شاخص نرخ کاالهای وارداتی (ریالی‪)۱۳۹۰=۱۰۰ ،‬‬ ‫در فص��ل تابس��تان ‪ ۱۳۹۷‬برابر با ‪ ۸۳۲.۳‬اس��ت که‬ ‫نس��بت به فصل به��ار ‪۱۶.۸ ،۱۳۹۷‬درص��د افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬تغییرات ش��اخص نرخ کاالهای وارداتی‬ ‫نس��بت به فصل مشابه سال گذش��ته (تورم نقطه به‬ ‫نقطه) ‪۷۳.۳‬درصد و تغییرات ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل‬ ‫جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته (نرخ تورم)‬ ‫‪۲۸.۵‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫ش��اخص ن��رخ کااله��ای واردات��ی (دالری‪،‬‬ ‫‪ )۱۳۹۰=۱۰۰‬در فصل تابستان ‪ ۱۳۹۷‬برابر با ‪۲۵۷.۴‬‬ ‫است که نس��بت به فصل گذشته‪۴.۲ ،‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬تغییرات ش��اخص نرخ کاالهای وارداتی‬ ‫نس��بت به فصل مشابه سال گذش��ته (تورم نقطه به‬ ‫نقط��ه) ‪۸.۷‬درصد و تغییرات ‪ ۴‬فصل منتهی به فصل‬ ‫جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته (نرخ تورم)‬ ‫‪۰.۱‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫نشست شورای عالی کار برگزار می شود‬ ‫معاون روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از تش��کیل نشستی از‬ ‫سوی شورای عالی کار به منظور بررسی وضعیت معیشتی و مزدی کارگران در‬ ‫«اینده نزدیک» خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا حاتم شاه کرمی افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫کارگروه مزد ش��ورای عالی کار مشغول بررسی ش��اخص های تاثیرگذار درج‬ ‫ش��ده در قوانین و مقررات در دستمزد است‪ .‬افزایش مزد باید مبتنی بر این‬ ‫ش��اخص ها و گزارش های کارشناس��ی کارگروه تخصصی باشد‪ .‬پس از اماده‬ ‫ش��دن گزارش های کارگروه مزد در هماهنگی با ش��رکای اجتماعی نشست‬ ‫ش��ورای عالی کار تشکیل خواهد شد‪ .‬وی همچنین درباره زمان نهایی شدن‬ ‫«ایین نامه امنیت ش��غلی کارگران مشاغل غیرمستمر» به استناد تبصره (‪)۱‬‬ ‫ماده (‪ )۷‬قانون کار که تیر س��ال جاری از سوی وزیر وقت کار به معاون اول‬ ‫ارائه شد‪ ،‬گفت‪ :‬این ایین نامه در کمیسیون اجتماعی دولت در مرحله بررسی‬ ‫است و پس از نهایی شدن در دستور کار بررسی هیات دولت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 11 1397‬ربیع الثانی ‪ 19 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 547‬پیاپی ‪2520‬‬ ‫خبر‬ ‫در نشست شورای اطالع رسانی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی گلستان مطرح شد‪:‬‬ ‫ظرفیت رسانه ها برای توسعه و‬ ‫رونق را نباید نادیده گرفت‬ ‫امایش سرزمین‪،‬‬ ‫پیش مطالعه بررسی‬ ‫استقرار صنایع در‬ ‫مناطق با ظرفیت‬ ‫مناسب است‪ .‬این‬ ‫موضوع در گذشته نیز‬ ‫در دستور کار بوده اما‬ ‫اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫بخشی از تعطیلی و‬ ‫رکود در بخش صنعت‬ ‫امروز مربوط به درست‬ ‫نبودن مطالعات اولیه‬ ‫در ساخت واحدهای‬ ‫صنعتی است‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از استقرار واحدهای صنعتی بر مبنای ضوابط محیط زیست‬ ‫شهرک های صنعتی با الودگی هوا مبارزه می کنند‬ ‫چالش های امروز کش��ور عنوان و اظه��ار کرد‪ :‬امروزه با‬ ‫زینب عبدی‬ ‫توجه ب��ه حجم ب��االی چالش های زیس��ت محیطی در‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کشور‪ ،‬ناگزیر به توجه ویژه به بحث های زیست محیطی و‬ ‫توسعه پایدار به ویژه در بخش های صنعتی و شهرک های‬ ‫در سال های گذشته ایجاد اش��تغال و رشد اقتصادی‬ ‫صنعتی کش��ور هستیم و در عمل‪ ،‬توسعه صنعتی بدون‬ ‫مهم تری��ن دغدغه مدیران کش��ور و فع��االن اقتصادی‬ ‫توج��ه به الزامات زیس��ت محیطی نه تنها هیچ کمکی به‬ ‫در همه س��طوح بوده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬محیط زیست و‬ ‫اقتصاد کشور نخواهد کرد بلک ه یک عامل ضد توسعه ای‬ ‫مش��کالت ناش��ی از الودگی هوا و ریزگرده��ا به همراه‬ ‫و چالش بر انگیز قلمداد خواهد شد‪.‬‬ ‫تامی��ن اب به چالش اصلی کش��ور و دغدغه دولتمردان‬ ‫بگی با بیان اهمیت و ضرورت توجه به محیط زیس��ت‬ ‫و مردم تبدیل ش��ده است که باید با توجه ویژه به حفظ‬ ‫و ایجاد و توس��عه فضای س��بز‪ ،‬به ویژه در ش��هرک های‬ ‫محیط زیس��ت و توس��عه پوش��ش های گیاهی کشور به‬ ‫صنعتی افزود‪ :‬هر هکتار جنگل در سال افزون بر ‪ ۶۸‬تن‬ ‫مقابله با این چالش ها بپردازیم‪.‬‬ ‫گرد و غبار را به خود جذب خواهد کرد‪ .‬از این رو‪ ،‬توسعه‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که فرا رس��یدن فصل س��رما بر‬ ‫پوش��ش های گیاهی کش��ور تا بخش زی��ادی می تواند‬ ‫الودگی هوای کالنش��هرها اضافه می کن��د‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫مش��کالت ناش��ی از ریزگردها را به ویژه در اس��تان های‬ ‫فعالیت ه��ای صنعت��ی و تولی��دی نیز در کالنش��هرها‬ ‫جنوبی‪ ،‬غربی و حتی مرکزی کشور برطرف کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان‬ ‫نس��بت به سایر ش��هرها بیش��تر اس��ت که بر افزایش‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ش��هرک های صنعتی کش��ور در بسیاری از‬ ‫الودگ��ی هوا بی تاثیر نیس��ت اما کارشناس��ان معتقدند‬ ‫موارد صنعتی و تکنولوژیکی‪ ،‬پیش��رو هستند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫استقرار واحدهای صنعتی در شهرک ها مبتنی بر ضوابط‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی کش��ور بای��د در زمین��ه حف��ظ‬ ‫زیس��ت محیطی طراحی شده است که رعایت این موارد‬ ‫ زیس��ت مانند گذشته پیشرو باشند‬ ‫ ‬ ‫محیط‬ ‫از س��وی صنعتگ��ران مان��ع از االیندگی‬ ‫و از انج��ا که هر ش��هرک صنعتی از یک‬ ‫محیط زیس��ت خواهد ش��د‪ .‬این در حالی‬ ‫زیس��ت بوم برخوردار است‪ ،‬زیست بوم های‬ ‫اس��ت که نظارت ب��ر فعالی��ت واحدهای‬ ‫حاشیه شهرک های صنعتی باید به صورت‬ ‫صنعتی خارج از شهرک ها از نظر االیندگی‬ ‫کام�لا اجرایی و عملیاتی‪ ،‬تقویت ش��ود و‬ ‫دقیق و کامل نیست‪.‬‬ ‫بهب��ود یابد‪ .‬بگی به اقدام ه��ای ویژه برای‬ ‫س��رمایه گذاران با دریافت مجوز ساخت‬ ‫توس��عه فضای سبز ش��هرک های صنعتی‬ ‫واحد صنعتی از سازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫محمد جعفری‬ ‫استان اصفهان با وجود بحران خشکسالی‬ ‫و تجارت یا جهاد کشاورزی و اداره میراث‬ ‫سخت ترین مرحله‬ ‫و کم ابی در سال های گذشته اشاره کرد و‬ ‫فرهنگی برای دریافت زمین به شهرک های‬ ‫صنعتی مراجعه می کنند‪ .‬در این مرحله بر استقرار واحدهای صنعتی گفت‪ :‬با توجه به مش��کالت جدی کم ابی‬ ‫در شهرک ها مربوط به‬ ‫در اصفهان‪ ،‬کاشت درختان مقاوم در برابر‬ ‫اس��اس کد نوع تولید درج شده در پرونده‬ ‫کالنشهرهایی می شود که‬ ‫انها به ناحیه های مربوط هدایت می شوند متقاضیان تمایل دارند کم ابی‪ ،‬اس��تفاده از ابیاری مدرن و ایجاد‬ ‫تا زمین مورد نیاز خود را انتخاب کنند‪ .‬اگر در شهرک های صنعتی تصفیه خانه ه��ای فاض�لاب و اس��تفاده از‬ ‫نزدیک به کالنشهرها‬ ‫پساب ها‪ ۳ ،‬اقدام اساسی این سازمان برای‬ ‫کد نوع تولید مجوز انها با ناحیه بندی های‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی همخوانی نداش��ته استقرار یابند اما به دلیل توسعه فضای سبز شهرک های بوده است‪.‬‬ ‫باشد باید از سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفتن مالحظات مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫زیست محیطی باید خارج‬ ‫و سازمان غذا و دارو تاییدیه بگیرند‪ ،‬در غیر از شعاع ‪ ۵۰ ،۳۰‬و ‪ ۱۲۰‬اس��تان اصفهان همچنی��ن تصریح کرد‪:‬‬ ‫این صورت نمی توانن��د پروانه بهره برداری کیلومتری مستقر شوند و گسترش تصفیه خانه های فاضالب شهری‬ ‫دریاف��ت کنند‪ .‬ب��ه طور معم��ول در یک در این زمینه با اعتراض و صنعتی از مهم ترین سیاس��ت های این‬ ‫ش��هرک صنعتی با مساحت ‪ ۵۰۰‬هکتاری سرمایه گذاران روبه رو ش��رکت برای مقابل��ه با بح��ران کم ابی‬ ‫می شویم‬ ‫اس��ت‪ .‬بگی اف��زود‪ :‬تجربه موف��ق اجرای‬ ‫می توان ‪ ۶۰۰‬واحد صنعتی را استقرار داد‬ ‫تصفیه خانه های فاضالب شهری و پساب‬ ‫ام��ا اگر هرکدام از ای��ن صنایع در خارج از‬ ‫صنعتی در شهرک های صنعتی استان اصفهان می تواند‬ ‫شهرک مستقر ش��وند باید ‪ ۶۰۰‬بار برای تغییر کاربری‬ ‫به عنوان یک الگوی موفق در همه شهرک های صنعتی‬ ‫زمین و نیز تامین اب‪ ،‬برق و گاز مراجعه شود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫ضرورت دارد تا نهادهای خدمات رسان وزارت نیرو‪ ،‬نفت‬ ‫‹ ‹الزام به ناحیه بندی‬ ‫و مخاب��رات با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هماهنگی‬ ‫ضوابط و نحوه استقرار واحدهای تولیدی در شهرک ها‬ ‫بیشتری کنند تا توسعه صنایع در کشور میسر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشگامی در توسعه پایدار‬ ‫و نواحی صنعتی با تایید سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫محمد ج��واد بگی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫ی که استقرار واحدهای صنعتی‬ ‫لحاظ می ش��ود به طور ‬ ‫صنعتی استان اصفهان در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی بای��د ابتدا به تایید س��ازمان‬ ‫مشکالت زیست محیطی و ریزگردها را یکی از مهم ترین‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت رسیده باشد تا روابط همجواری‬ ‫با مکان یابی رعایت ش��ود‪ .‬تا زمانی که نقشه ناحیه بندی‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ب��ه تایی��د س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محیط زیس��ت نرس��د و بر اس��اس مصوبه هیات وزیران‬ ‫نباش��د امکان اس��تقرار واحدهای صنعتی میسر نیست‬ ‫به گونه ای که ش��رکت شهرک های صنعتی اختیاری در‬ ‫ضابطه استقرار واحدهای صنعتی ندارد‪ .‬درواقع‪ ،‬شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی به دریافت کنندگان مجوز ساخت از‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خدمات می دهد‬ ‫و این س��رمایه گذاران به نس��بت ن��وع فعالیت صنعتی‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫خود در ناحیه بندی مربوط مس��تقر می شوند اما انتخاب‬ ‫هر نوع اقدام یا تغییری در ش��هرک های صنعتی برای‬ ‫زمین در ناحیه بندی های شهرک های صنعتی به اختیار‬ ‫اس��تقرار واحده��ای صنعتی باید با هماهنگی س��ازمان‬ ‫سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت باشد و در غیر این صورت پروانه‬ ‫تاییدیه س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به تناس��ب‬ ‫بهره برداری به واحد صنعتی داده نمی شود‪.‬‬ ‫«ج��دول اس��تقرار منطقه ها» در ش��هرک های صنعتی‬ ‫در تدوین برنامه امایش س��رزمین‪ ،‬اهداف کالن ملی‬ ‫انجام می شود که همجواری و مکان یابی یکی از ضوابط‬ ‫در نظ��ر گرفته و پهنه بندی ها در دس��ته بندی صنعت‪،‬‬ ‫ی که واحدهای صنعتی کانی‬ ‫ت به طور ‬ ‫این جدول اس�� ‬ ‫معدن‪ ،‬کشاورزی و‪ ...‬انجام شده است‪ .‬از این رو‪ ،‬در زمره‬ ‫غیرفل��زی در اخرین قس��مت جهت باد غالب اس��تقرار‬ ‫اسناد باالدستی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫می یاب��د و فقط ب��ا ‪ ۴‬ناحی��ه صنایع فلزی‪ ،‬س��لولزی‪،‬‬ ‫امایش س��رزمین‪ ،‬پیش مطالعه بررس��ی اس��تقرار‬ ‫شیمیایی و نساجی می تواند همجوار باشد ب ه طوری که‬ ‫صنای��ع در مناطق با ظرفیت مناس��ب‬ ‫نمی تواند با ناحیه غذایی در یک ش��هرک‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع در گذش��ته نیز در‬ ‫صنعتی همجوار باشد‪.‬‬ ‫دستور کار بوده اما اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫در نواحی مختلف شهرک ها محدودیتی‬ ‫بخش��ی از تعطیلی و رک��ود در بخش‬ ‫از س��وی س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫صنعت امروز مربوط به درس��ت نبودن‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬همچنین مس��احت زمینی‬ ‫مطالع��ات اولیه در س��اخت واحدهای‬ ‫ش��هرک های صنعتی در ارتباط با سازمان‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬توس��عه یافتگی کشور‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت نیس��ت بلکه دفتر‬ ‫محمد جواد بگی‬ ‫از طری��ق ایجاد صنایع باید متناس��ب‬ ‫مطالع��ات فن��ی‪ ،‬اقتص��ادی و مکان یاب��ی‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫ب��ا اقتصاد‪ ،‬ش��رایط اقلیم��ی‪ ،‬ابزارها و‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��رکت‬ ‫در موارد صنعتی و‬ ‫نیازه��ای یک منطقه حاصل ش��ود‪ .‬در‬ ‫شهرک های صنعتی ایران ضرورت ساخت‬ ‫تکنولوژیکی‪ ،‬پیشرو‬ ‫عل��م اقتصاد نیز ب��ه این مورد اش��اره‬ ‫ش��هرک صنعت��ی را در ب��ازه زمان��ی ‪۱۰‬‬ ‫هستند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬در کلنگ زنی‬ ‫سال گذش��ته با مزیت نسبی ظرفیت های‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫منطقه شناس��ایی کرده و برنامه ریزی ها و کشور باید در زمینه حفظ ش��هرک های صنعت��ی باید ب��ه وجود‬ ‫تصمیم گیری ه��ا بر مبنای ای��ن مطالعات محیط زیست مانند گذشته امکانات��ی از قبی��ل نی��روی متخصص‪،‬‬ ‫ناحیه بن��دی ش��هرک ها انج��ام می ش��ود‪ .‬پیشرو باشند و از انجا زیرساخت های اولیه و راه های دسترسی‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬در صورت��ی ک��ه متقاضی برای که هر شهرک صنعتی از توجه داش��ت تا س��رمایه گذاران نیز به‬ ‫یک زیست بوم برخوردار‬ ‫اسانی اقدام به سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫ناحیه بندی زیاد باش��د پیشنهاد اصالحی‬ ‫است‪ ،‬زیست بوم های‬ ‫ارائه می ش��ود تا متقاضیان دیگر بتوانند با حاشیه شهرک های صنعتی در استقرار واحدهای صنعتی براساس‬ ‫توسعه مس��احت یک ناحیه امکان استقرار باید به صورت کامال اجرایی امایش س��رزمین باید ب��ه نکاتی ازجمله‬ ‫و عملیاتی‪ ،‬تقویت شود و وج��ود نی��روی متخص��ص در منطق��ه‪،‬‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫بهبود یابد‬ ‫‹ ‹روبه رویی با تقاضا‬ ‫زیرس��اخت های اولیه صنع��ت مورد نظر‬ ‫محم��د جعف��ری‪ ،‬کارش��ناس صنای��ع‬ ‫و دسترس��ی اس��ان به م��واد اولیه توجه‬ ‫کوچ��ک با اش��اره به در نظ��ر گرفتن صرف��ه اقتصادی‬ ‫داش��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬محدودیت استقرار برخی صنایع در‬ ‫برای س��رمایه گذاران در انتخاب شهرک های صنعتی به‬ ‫تعدادی از ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی‪ ،‬ایجاد امکانات‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬س��خت ترین مرحله استقرار‬ ‫کنترل انالین واحدهای صنعت��ی‪ ،‬الزام اتصال فاضالب‬ ‫واحدهای صنعتی در شهرک ها مربوط به کالنشهرهایی‬ ‫ش��هرک های صنعتی به ش��بکه های بازیاف��ت اب و نیز‬ ‫می ش��ود که متقاضی��ان تمایل دارند در ش��هرک های‬ ‫اس��تقرار نیافتن صنای��ع اب بر در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی نزدیک به کالنش��هرها استقرار یابند اما به دلیل‬ ‫صنعتی فاقد زیرس��اخت تصفیه خان��ه و تهیه تجهیزات‬ ‫در نظر گرفتن مالحظات زیس��ت محیطی باید خارج از‬ ‫ازمایش��گاهی الزم برای اداره های محیط زیست از دیگر‬ ‫شعاع ‪ ۵۰ ،۳۰‬و ‪ ۱۲۰‬کیلومتری مستقر شوند و در این‬ ‫راهکاره��ای کاهش معضالت زیس��ت محیطی به ش��مار‬ ‫زمینه با اعتراض سرمایه گذاران روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫می رود که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنایع کوچک تاکید کرد‪ :‬طراحی و‬ ‫ناحیه بندی شهرک های صنعتی برای استقرار واحدها بر‬ ‫اساس ضوابط زیس��ت محیطی انجام می شود و خارج از‬ ‫این ضوابط امکان استقرار واحدها وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته جعف��ری‪ ،‬اس��تقرار واحده��ای صنعتی در‬ ‫شهرک ها در صورتی با تمایل متقاضیان روبه رو می شود‬ ‫که در مکان یابی ش��هرک ها معیاره��ای الزم در کاهش‬ ‫هزینه های حمل ونقل‪ ،‬تامین زیرس��اخت ها‪ ،‬دسترس��ی‬ ‫اسان و نزدیکی به شهرهای بزرگ لحاظ شده باشد‪.‬‬ ‫تورهای عکاسی از صنایع گامی موثر در معرفی کاالی ایرانی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین‬ ‫گفت‪ :‬برگزاری تورهای عکاس��ی از صنایع و واحدهای‬ ‫تولیدی نقش موثری در معرفی کاالی ایرانی و ترغیب‬ ‫مردم به مصرف این کاالها دارد‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوی��ن‪ ،‬حمیدرضا خانپ��ور در پایان‬ ‫اردوی عکاس��ی حمایت از کاالی ایرانی افزود‪ :‬عکاسی‪،‬‬ ‫حرف��ه و هنری تخصصی همراه ب��ا ظرافت های خاص‬ ‫اس��ت که در کس��ری از ثانیه می تواند موضوعی را به‬ ‫انس��ان ها انعکاس دهد که ش��اید با استفاده از در کنار‬ ‫هم قرار دادن هزاران واژه هم نتوان ان را توصیف کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین‬ ‫افزود‪ :‬اس��تان قزوین به عنوان ی��ک قطب صنعتی در‬ ‫کش��ور ظرفیت خوبی برای معرفی به س��رمایه گذاران‬ ‫دارد و یکی از راهکارهای تحقق این مهم همین حضور‬ ‫عکاس��ان در واحده��ای صنعتی و ثب��ت تصاویر کار و‬ ‫تالش در صنایع است‪ .‬خانپور با بیان اینکه تور صنعتی‬ ‫عکاسان به افزایش شناخت انها از صنعت قزوین کمک‬ ‫می کن��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در این تور که برای نخس��تین بار‬ ‫انجام ش��د عکاس��ان در تعدادی از واحدهای صنعتی‬ ‫حضور یافتند اما تعداد واحدهای صنعتی قزوین بسیار‬ ‫بیش از این اس��ت و امیدواریم در دوره های بعدی تور‬ ‫عکاسی‪ ،‬سایر ظرفیت های صنعتی قزوین نیز به تصویر‬ ‫کشیده شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان گلستان‬ ‫گفت‪ :‬ظرفیت رسانه ها برای توسعه و رونق این استان را نباید‬ ‫نادیده گرفت بلکه به درستی باید از این ظرفیت استفاده کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان گلس��تان‪ ،‬حجت اله‬ ‫خلیل زاده صورتی در نشس��ت ش��ورای اطالع رسانی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان گلس��تان اظهار کرد‪ :‬رسانه های‬ ‫ارتب��اط جمع��ی در رفع مس��ائل و مش��کالت ش��هرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعتی گلس��تان به منظ��ور جذب س��رمایه گذار و‬ ‫رون��ق واحده��ای تولی��دی نقش مهم��ی را ایف��ا می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان افزود‪:‬‬ ‫اطالع رسانی درس��ت و ارتباط صحیح و سازنده با رسانه های‬ ‫فعال در اس��تان می تواند بر معرفی دستاوردها و فعالیت های‬ ‫این ش��رکت موثر باشد‪ .‬خلیل زاده صورتی اضافه کرد‪ :‬انتشار‬ ‫اخبار نادرس��ت و غیرواقعی در ش��بکه های مج��ازی نه تنها‬ ‫کمکی به توسعه استان نمی کند بلکه انتظار این اخبار‪ ،‬مانعی‬ ‫برای رس��یدن به توس��عه نیز است که حاصلی جز ناامیدی و‬ ‫د لس��رد کردن جامعه ندارد‪ .‬قائم مقام صدا و س��یمای مرکز‬ ‫گلستان نیز در این نشست گفت‪ :‬صدا و سیما برنامه های خود‬ ‫را برای حمایت از اقدام ها و فعالیت های انجام ش��ده نهادهای‬ ‫اجرایی استان به عمل می اورد‪ .‬پایین محلی افزود‪ :‬رسانه ملی‬ ‫ت�لاش می کند به ویژه در ایام گرامیداش��ت دهه فجر فرصت‬ ‫خوب��ی را برای نهادهای اجرایی به منظ��ور بیان فعالیت ها و‬ ‫دستاوردهای خود به مردم فراهم کند‪.‬‬ ‫قائم مقام صدا و س��یمای مرکز گلس��تان با اشاره به اینکه‬ ‫متاس��فانه بخش��ی از فضای عمومی با فعالیت های ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اشنا نیستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نخستین بحثی‬ ‫که با ش��نیدن نام ش��هرک های صنعتی ایجاد می ش��ود ان‬ ‫اس��ت که بخش عمده ای از واحدهای تولیدی راکد و تعطیل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫پایی��ن محلی افزود‪ :‬این در حالی اس��ت ک��ه فعالیت ها و‬ ‫اقدام های شرکت شهرک های صنعتی و گزارش های تولیدی‬ ‫نشان می دهد تعداد زیادی از واحدهای صنعتی با اشتغالزایی‬ ‫باال در حال فعالیت هس��تند‪ .‬قائم مقام صدا و س��یمای مرکز‬ ‫گلستان گفت‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی باید با بهره گیری‬ ‫از تم��ام ظرفیت های خود در حوزه اطالع رس��انی و تبلیغات‬ ‫موثر قدم های اساس��ی بردارد تا این نگاه فعلی در بخش��ی از‬ ‫جامعه تغییر کند و اصالح شود‪.‬‬ ‫امیرعبداس�لام مهیمنی‪ ،‬مشاور رسانه ای استاندار گلستان‬ ‫نیز در این نشست ضمن تاکید بر استفاده از روش های نوین‬ ‫اطالع رس��انی در معرفی دستاوردهای اقتصادی در دهه فجر‪،‬‬ ‫برنامه های پیشنهادی ارائه شده در این شورا از جمله معرفی‬ ‫‪ ۴۰‬واحد تولید کننده برتر‪ ،‬رونمایی از کتاب کارافرینان برتر‪،‬‬ ‫برپایی تور صنعتی بازدید برای مسئو الن روابط عمومی نهاد ها‬ ‫و رس��انه ها و تبلیغاتی محیطی را برای ارائه دس��تاوردها به‬ ‫مردم موثر عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬ش��هرک‪ ،‬ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی اترک‬ ‫برای س��رمایه گذاری اماده ش��ده که تا پایان شهریور امسال‬ ‫‪ ۷۳۶‬واح��د در این بخش ها با س��رمایه گذاری ‪ ۸‬هزار و ‪۳۰۸‬‬ ‫میلیارد ریال و ایجاد اش��تغال برای ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۵۱۹‬نفر به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ .‬واحدهای فعال در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی و منطقه ویژه اقتصادی اترک گلس��تان ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫در بخ��ش ش��یمیایی‪ ۲۵ ،‬درصد در ح��وزه صنایع غذایی و‬ ‫اش��امیدنی‪ ۱۶ ،‬درص��د در بخش فلزی‪ ۹ ،‬درصد س��لولزی‪،‬‬ ‫‪ ۷‬درص��د در بخ��ش کانی غیرفلزی و بقی��ه در بخش برق و‬ ‫الکترونیک و نساجی و خدمات فعال هستند‪.‬‬ ‫نهاد قضایی پیگیر رعایت شعاع‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتری در اشتهارد‬ ‫رئیس کل دادگس��تری اس��تان الب��رز در کمیته حمایت‬ ‫قضایی صنعتگران که در شهرک صنعتی اشتهارد برگزار شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نهاد قضایی اس��تان از تعطیلی ده ه��ا واحد تولیدی و‬ ‫صنعتی در البرز جلوگیری کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان البرز‪ ،‬احمد فاضلیان با‬ ‫بیان اینک��ه با جلوگیری از تعطیلی ای��ن واحدها‪ ،‬تاکنون ‪۵‬‬ ‫هزار شغل در این استان پایدار شده است‪ ،‬افزود‪ :‬نهاد قضایی‬ ‫استان موظف به حمایت از واحدهای تولیدی است و این نهاد‬ ‫پیگیر موضوع رعایت شعاع ‪ 120‬کیلومتری در اشتهارد بوده‬ ‫و از همه ظرفیت های قانونی برای این امر استفاده می کند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگس��تری اس��تان البرز با تاکی��د بر اینکه به‬ ‫نهاد قضایی در تمامی شهرس��تان های اس��تان ابالغ شده که‬ ‫اقدام های قانونی باید به گونه ای باشد که از تعطیلی یا ایجاد‬ ‫وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی جلوگیری شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما امروز در ش��رایط جنگ اقتصادی قرار داریم و‬ ‫وظیفه مس��ئوالن این است که در چنین ش��رایطی در کنار‬ ‫مردم باشند‪.‬‬ ‫فاضلیان با اش��اره به اینکه بخش عمده ای از کارگران ما با‬ ‫حداق��ل حقوق زندگی می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه صحبت از‬ ‫اضافه حقوق اندک کارگران می ش��ود هم��ه عنوان می کنند‬ ‫که این کار س��بب توقف تولید می شود‪ .‬بنابر این‪ ،‬دولت باید‬ ‫فکری برای این قش��ر اسیب پذیر کند و از واحد های صنعتی‬ ‫نی��ز انتظار داریم حمایت از کارگ��ران را به صورت جدی در‬ ‫برنامه های خود قرار دهند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 11 1397‬ربیع الثانی ‪ 19 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 547‬پیاپی ‪2520‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شاخص های مورد نیاز صادرات‬ ‫برای صادرات‪ ،‬شاخص هایی‬ ‫نیاز اس��ت که باید از س��وی‬ ‫قطعه ساز برای تحقق اهداف‬ ‫بلندم��دت پیاده س��ازی و‬ ‫اجرایی ش��ود‪ .‬این شاخص ها‬ ‫در ‪۷‬مورد قابل دس��ته بندی‬ ‫اس��ت؛ در مرحل��ه نخس��ت‪،‬‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫مش��ارکت با جهان و استفاده‬ ‫دبیر انجمن تخصصی‬ ‫از دانش فنی روز و نیز ایجاد‬ ‫شرکت هایی با سرمایه گذاری صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫مشترک اس��ت‪ .‬مسئله دیگر‪،‬‬ ‫ایجاد فرهنگ صادراتی است‬ ‫و تربیت و ام��وزش نیروهای‬ ‫تخصص��ی و ماهر ک��ه زبان بین المللی بدانند‪ .‬موضوع س��وم‬ ‫ارتقای سطح استانداردها و کیفیت قطعات تولید داخل است‪.‬‬ ‫برای دستیابی به این امر مهم نیاز به کار نظام مند و سازمانی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫«رفت��ن به س��وی دانش بنیان کردن ش��رکت ها» موضوع‬ ‫دیگری بوده که شرایط ان در کشور فراهم شده است‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط تقویت و توسعه بخش تحقیق و توسعه در بنگاه های‬ ‫قطعه سازی مسئله بسیار مهمی به شمار می رود‪.‬‬ ‫موض��وع مه��م دیگ��ر ای��ن اس��ت ک��ه در هر ح��وزه ای‬ ‫س��رمایه گذاری انجام نشود‪ .‬کش��ور دارای نیروی کار ارزان و‬ ‫ب��ا هوش بوده و این امر با کیفیت کار انها از میانگین درصد‬ ‫جهانی قابل اثبات است‪ .‬می توان با تکیه بر توان انها کیفیت‬ ‫محصوالت را به استانداردهای جهانی نزدیک کرد و سهمی از‬ ‫بازار جهانی را در اختیار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین اصالح «فرهنگ س��نتی کاس��ب کارانه» جامعه‬ ‫بازرگانی کش��ور است روابط برد‪-‬برد و س��ود برای دو طرف‬ ‫کمتر دیده می شود‪ .‬خودروساز‪ ،‬قطعه ساز و بازرگان به دنبال‬ ‫س��هم بیشتر در بهره ها هس��تند و منافع خود را فقط درنظر‬ ‫می گیرند‪ .‬اگر قرار باشد قراردادها بلندمدت و پایداری باشد و‬ ‫تعامل دوجانبه ماندگار ش��کل گیرد باید با حفظ عدالت سود‬ ‫دو طرف دیده شود‪.‬‬ ‫اخری��ن ش��اخص «انتخاب بازار هدف» اس��ت‪ .‬این امر در‬ ‫بحث لجستیک‪ ،‬هزینه های حمل ونقل و‪ ...‬کشور بسیار تاثیر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اگر قرار است به سوی صادرات حرکت جدی داشته باشیم‬ ‫باید از ابتدا با برنامه ریزی درست و اصولی همه ابعاد را بررسی‬ ‫و تمام قطعات پازل را درست جانمایی کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران‪:‬‬ ‫با توزیع مناسب‬ ‫قیمت خودروها کاهش می یابد‬ ‫حمید قاسم نژاد‬ ‫اگر کمبودی در محصوالت‬ ‫جانبی خودرو وجود دارد‬ ‫از سوی تولید نیست و‬ ‫بیشتر در بحث توزیع بوده‬ ‫که ان هم ناشی از ترس از‬ ‫اینده است‬ ‫افزایش تولید؛ توزیع قطره چکانی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫با س��رد ش��دن هوا‪ ،‬بازار محصوالت جانبی خودرو‬ ‫از جمل��ه ضدیخ ها نیز داغ می ش��ود‪ .‬ضدیخ عالوه بر‬ ‫جلوگی��ری از انجم��اد اب درون رادیات��ور‪ ،‬ضد جوش‬ ‫و ضد رس��وب هم به ش��مار م��ی رود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬عالوه‬ ‫برجلوگیری از یخ نزدن اب‪ ،‬مانع رس��وب در مس��یر‬ ‫عبور اب در پوس��ته سیلندرها‪ ،‬شیلنگ ها و‪ ...‬می شود‬ ‫ونقطه جوش اب خودرو را نیز باال می برد‪.‬‬ ‫عنوان می شود فصل زمستان به نوعی دشمن خودرو‬ ‫اس��ت زی��را می تواند به موتور ان اس��یب برس��اند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬توجه ب��ه نکات فنی می تواند ضامن س�لامت‬ ‫خودرو باش��د‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬نی��روی انتظامی مدام به‬ ‫صاحب��ان خودرو که قصد س��فر در فصل زمس��تان را‬ ‫دارند‪ ،‬توصیه می کند از سالمت خودرو خود اطمینان‬ ‫حاص��ل کنند‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬تیغ��ه برف پاک کن و‬ ‫زنجیر چرخ دو وس��یله ضروری برای خودرو در فصل‬ ‫زمس��تان است که به همراه نداش��تن یا معیوب بودن‬ ‫انه��ا موجب جریم��ه صاحب خودرو از س��وی پلیس‬ ‫راهنمایی و رانندگی می شود‪.‬‬ ‫در این ش��ماره «گس��ترش صنعت» با ‪۲‬تولیدکننده‬ ‫قطعات جانبی خ��ودرو درباره وضعی��ت تولید و بازار‬ ‫این قطعات گفت وگویی داشت که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید و کاهش توزیع‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران‬ ‫گفت‪ :‬اگر خودروهای داخلی با قیمت ‪۵‬درصد کمتر از قیمت‬ ‫بازار به شکل مناسب عرضه شوند‪ ،‬می توان پیش بینی کرد که‬ ‫قیمت ها کاهش یابد اما اگر عرضه قطره چکانی باش��د حتی‬ ‫موجب موج جدیدی از افزایش قیمت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫س��عید موتمن��ی‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو تهران در گفت وگو ب��ا خودروکار درباره‬ ‫ب��ازار خودرو گف��ت‪ :‬در هفته گذش��ته قیم��ت خودروهای‬ ‫متعادل بوده و تغییر چندانی نداشته است و فقط خودروهای‬ ‫گروه س��مند‪ ،‬گ��روه ‪ ۲۰۶‬و اچ س��ی ک��راس افزایش قیمت‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ب��ازار خودروه��ای وارداتی نیز قیمت ها‬ ‫نوس��ان محسوس��ی نداش��ته و برخ��ی خودروها ب��ا کاهش‬ ‫‪۵‬درصدی قیمت روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران‬ ‫در پاسخ به این پرس��ش که اگر خودروهای داخلی با قیمت‬ ‫‪۵‬درصد کمتر از قیمت بازار عرضه ش��وند چه تاثیری بر بازار‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر عرضه متناسب باشد می توان‬ ‫پیش بین��ی کرد که قیمت خودرو ها در بازار کاهش پیدا کند‬ ‫اما اگر عرضه قطره چکانی باشد حتی موجب موج جدیدی از‬ ‫افزایش قیمت را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫این فعال بازار با اش��اره به لزوم عرضه خودرو به بازار برای‬ ‫کاهش قیمت ها بی��ان کرد‪ :‬برخی خریداران خودرو که برای‬ ‫س��رمایه گذاری و س��وددهی اقدام به خرید کرده بودند که با‬ ‫افزایش قیمت ‪ ۶‬تا ص��د درصدی قیمت ها در بازار در انتظار‬ ‫افزایش قیمت بیش��تر هستند تا خودروهای خود را بفروشند‬ ‫که اگر این خودروها به بازار وارد شود موجب تعادل قیمت ها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫موتمنی با انتقاد از غیرمنطقی بودن عرضه برخی خودروها‬ ‫تصریح کرد‪ :‬عرضه نامناس��ب موجب شد تا برخی خودروها‬ ‫مانن��د ‪ ۲۰۷‬و تن��در پ�لاس افزایش قیم��ت ‪۱۱۰‬درصدی‬ ‫داش��ته اند‪ .‬اگر عرضه از امروز به ش��کل منطقی اغاز ش��ود‬ ‫می توان امیدوار بود که قیمت ها کاهش یابند‪.‬‬ ‫برخ��ی تعمی��رکاران خودروه��ا از کمب��ود قطعات‬ ‫جانب��ی در بازار گالیه مند هس��تند‪ ،‬در این باره حمید‬ ‫قاس��م نژاد‪ ،‬یکی از تولیدکنن��دگان انواع روغن موتور‪،‬‬ ‫گیربک��س‪ ،‬ضدیخ و‪ ...‬گف��ت‪ :‬در زمینه روغن موتور و‬ ‫س��ایر محصوالت کمبودی در ب��ازار وجود ندارد حتی‬ ‫باید گفت تیراژ تولید در سال‪ ۹۷‬روند افزایشی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر کمبودی هم در بازار دیده می ش��ود‬ ‫مربوط به ابهام اینده و توزیع قطره چکانی محصوالت‬ ‫از سوی ش��رکت های توزیع کنندگان است که در این‬ ‫موقعیت ها به طور معم��ول‪ ،‬با احتیاط در بازار فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ .‬ب��ه این ترتیب اگ��ر کس��ی ‪100‬کارتن از‬ ‫محصول��ی خریداری کرده‪ ،‬به ش��کل قط��ره چکانی‬ ‫ان را عرض��ه می کند‪ ،‬وگرنه در بح��ث تولید و عرضه‬ ‫محصوالت از سوی تولیدکننده مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫این فعال در ب��ازار ادامه داد‪ :‬البته اینکه تولید روند‬ ‫افزایش��ی دارد‪ ،‬به این معنی نیس��ت که واردات مواد‬ ‫اولی��ه مورد نیاز به راحتی تامین یا مواد اولیه داخلی با‬ ‫درصد فراوان در بازار یافت می شود‪.‬‬ ‫قاس��م نژاد با بیان اینکه مش��کالت تامین مواد اولیه‬ ‫همچنان وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬رون��د واردات مواد اولیه‬ ‫م��ورد نی��از کمی زمان بر اس��ت‪ .‬همچنی��ن در بحث‬ ‫واردات افزودنی ه��ای روغن موتور و‪ ...‬به این دلیل که‬ ‫بیش��تر تامین کنندگان اروپایی هس��تند ممکن است‬ ‫به دلیل فشار تحریمی با ما همکاری نکنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬واقعیت این اس��ت که نگرانی‬ ‫نسبت به چش��م انداز اینده جو روانی به وجود اورده و‬ ‫بازار را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫قاس��م نژاد تاکید کرد‪ :‬اگر کمب��ودی وجود دارد از‬ ‫س��وی تولید نیست‪ ،‬بلکه بیش��تر در بحث توزیع بوده‬ ‫که ان هم ناشی از ترس از اینده است‪.‬‬ ‫‹ ‹محصول دوستدار طبیعت‬ ‫بخ��ار اب و نیتروژن می کند ت��ا از درصد الودگی ان‬ ‫تا می��زان زیادی بکاهد‪ .‬در واق��ع این محلول به نوعی‬ ‫جزو محصوالت دوس��تدار طبیعت ب��وده و مربوط به‬ ‫خودروهای دیزلی است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار محصوالت جانبی خودرو در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که ایا این محلول ب��رای خودروهای‬ ‫س��واری هم کارب��رد دارد یا خیر؟ گف��ت‪ :‬البته روی‬ ‫خودروهای س��واری دیزل هم کارب��رد دارد اما چون‬ ‫ایران خودروهای سواری دیزلی ندارد و تولید نمی کند‬ ‫ای��ن محصول تنها ب��رای خودروهای س��نگین به کار‬ ‫م��ی رود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ب��ا ورود یا تولید این خودروها‬ ‫در کش��ور می توان محلول های مب��دل گازهای اگزوز‬ ‫خودروهای سواری را هم تولید کرد‪.‬‬ ‫در تفاوت خودروهای دیزلی و بنزینی گفتنی اس��ت‬ ‫در خودروهای بنزینی‪ ،‬س��وخت به کمک جرقه شمع‬ ‫مش��تعل می شود در حالی که یک خودرو دیزلی برای‬ ‫مشتعل کردن سوخت به جرقه نیاز ندارد‪ .‬در این نوع‬ ‫خودروها این وظیفه را هوای فشرده شده همراه با دما‬ ‫و فش��ار معین برعهده می گیرد‪ .‬شمع های جرقه تنها‬ ‫برای خودروهای بنزینی ساخته شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید با استانداردهای روز‬ ‫از دیگ��ر محصوالت جانبی خ��ودرو می توان به اب‬ ‫در ادام��ه «گس��ترش صنعت» ب��ا رزاق یعقوب��ی‪،‬‬ ‫رادیاتور اشاره کرد که باید از اب بدون امالح یا همان‬ ‫مدیرف��روش یک��ی از ش��رکت های تولیدکنن��ده اب‬ ‫اب مقطر باش��د‪ .‬این محل��ول همراه با‬ ‫رادیاتور‪ ،‬شیشه ش��ور ضدی��خ دار‪ ،‬محلول‬ ‫ضدیخ مانع از یخ زدگ��ی موتور خودرو‬ ‫مب��دل گازه��ای اگ��زوز‪ ،‬اب بات��ری و‪...‬‬ ‫در زمستان می ش��ود و در تابستان هم‬ ‫گفت وگ��و ک��رد‪ .‬وی درب��اره تولی��د این‬ ‫از داغ و ج��وش اوردن ان جلوگی��ری‬ ‫محصوالت اظهارکرد‪ :‬محصوالت ش��رکت‬ ‫می کن��د‪ .‬یک��ی از دالیل��ی که س��بب‬ ‫م��ا متن��وع اس��ت و در راس��تای ش��عار‬ ‫می شود خودروها و از جمله خودروهای‬ ‫دوستدار طبیعت تولید می شود‪ .‬به عنوان‬ ‫س��نگین دچ��ار خرابی ه��ای پی درپی‬ ‫مبدل‬ ‫نمون��ه‪ ،‬در بح��ث تولید محل��ول‬ ‫رزاق یعقوبی‬ ‫شوند‪ ،‬بی توجهی نسبت به تعویض اب‬ ‫گازه��ای اگزوز مربوط به اس��تانداردهای‬ ‫محلول مبدل گازهای‬ ‫رادیاتور و نیز نداشتن ضدیخ است‪.‬‬ ‫یورو‪ ۴‬به باال و وی��ژه خودروهای دیزل و‬ ‫اگزوز‪ ،‬مربوط به‬ ‫یعقوب��ی در این باره ب��ه اب رادیاتور‬ ‫سنگین است که اس��تفاده از این محلول استانداردهای یورو‪ ۴‬به‬ ‫منجر به کاهش الودگی گازهای خروجی باال بوده که منجر به کاهش ب��ا پایه اب مقطر این برند ملی اش��اره‬ ‫الودگی گازهای خروجی از کرد و گفت‪ :‬این محلول مانع خوردگی‬ ‫اگزوز خودروها می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محلول مبدل گازهای اگزوز‪ ،‬اگزوز خودروها می شود ش��ده و از زنگ زدگی و ایجاد رسوب در‬ ‫رادیات��ور و باال رفتن امپ��ر اب خودرو‬ ‫گازه��ای خروج��ی خ��ودرو را تبدیل به‬ ‫جلوگی��ری می کن��د‪ .‬همچنین در تابس��تان به عنوان‬ ‫س��رریز اب رادیاتور و در پاییز و زمس��تان به ش��کل‬ ‫مخلوط با ضدیخ قابل اس��تفاده اس��ت‪ .‬این امر باعث‬ ‫می ش��ود ق��درت و کارایی ضدی��خ چند برابر ش��ود‪.‬‬ ‫به ش��رط اینکه از اب معمولی و سایر کاالهای متفرقه‬ ‫استفاده نشود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه شیشه ش��ور خ��ودرو از دیگر‬ ‫محصوالت این ش��رکت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به طور معمول‪،‬‬ ‫شیشه ش��ور محافظ تیغه برف پاک کن خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬بای��د در انتخاب ان دق��ت و از محصوالت‬ ‫با کیفیت و اس��تانداردهای مطلوب استفاده کرد‪ .‬این‬ ‫امر از رس��وب و جرم داخل ش��یلنگ های خودرو و‪...‬‬ ‫جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین بازار داخل و خارج‬ ‫یعقوبی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه چند درصد‬ ‫از م��واد اولی��ه ای��ن محص��والت‪ ،‬داخل��ی و چق��در‬ ‫ارزبری دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬تمام مواد م��ورد نیاز خود را از‬ ‫پتروش��یمی ها خری��داری می کنیم و می ت��وان گفت‬ ‫ی هستند‪.‬‬ ‫‪100‬درصد این محصوالت داخل ‬ ‫او در بح��ث صادرات هم گف��ت‪ :‬درحال حاضر فقط‬ ‫نیاز بازار داخ��ل را تامین می کنیم‪ .‬هر تولیدکننده ای‬ ‫خواه��ان داش��تن س��همی در بازاره��ای بین المللی‬ ‫اس��ت ام��ا به دلی��ل مش��کالت ارزی و چالش های��ی‬ ‫که ب��ه لح��اظ دریاف��ت نمایندگ��ی در کش��ورهای‬ ‫م��ورد نظر وج��ود دارد هن��وز به ان س��مت حرکت‬ ‫نکرده ایم‪ .‬وی درباره پیش��ینه فعالیت این برند بومی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬فعالیت خود را از س��ال‪ ۸۴‬اغاز کردیم با‬ ‫چنی��ن رویکردی ک��ه تامین نیازه��ای کیفی و کمی‬ ‫مش��تریان اولویت نخس��ت ما اس��ت از این رو‪ ،‬در این‬ ‫مدت سعی ش��د با اس��تانداردهای روز پیش برویم و‬ ‫ب��ا اس��تفاده از فرموالس��یون روز جهان��ی و تولید با‬ ‫دستگاه های اتوماتیک جلب رضایت حداکثری داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬یعقوب��ی درب��اره ظرفیت تولید ه��م گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر با توجه به نیاز بازار از تمام ترکیبات بین‬ ‫‪ ۵‬تا ‪۱۰‬هزار بس��ته ماهانه تولید و توزیع می ش��ود اما‬ ‫این امار تا ‪۵۰‬هزار بسته در ماه قابل افزایش است اگر‬ ‫تقاضا وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫خریدو فروش روزانه کمتر از ‪ ۵‬خودرو لوکس در تهران‬ ‫در ماه های نخس��ت س��ال‪ ،‬با افزایش نرخ ارز برخی با‬ ‫نگاه سرمایه ای اقدام به خرید خودرو کرده اند و امروز که‬ ‫قیم��ت ارز کاهش یافته‪ ،‬نگران هایی درباره از بین رفتن‬ ‫س��رمایه ها از س��وی انها به وجود امده است‪ .‬البته بارها‬ ‫فعاالن و کارشناسان بازار خودرو عنوان کرده اند در نظام‬ ‫قیمت گذاری‪ ،‬عرضه نش��دن به بازار و کمبود انها‪ ،‬باعث‬ ‫تعیین س��لیقه ای قیمت ها از س��وی صاحبان خودروها‬ ‫ش��ده و دالالن س��ود زی��ادی در این راس��تا به دس��ت‬ ‫اورده ان��د‪ .‬نعم��ت اهلل کاشانی نس��ب‪ ،‬ب��ازرس اتحادیه‬ ‫نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت وگو‬ ‫ب��ا خبرخودرو‪ ،‬درباره اخرین وضعی��ت بازار خودرو در‬ ‫پایتخت اظهارکرد‪ :‬بازار خودرو همچنان در رکود به سر‬ ‫می ب��رد و تغییراتی که به تازگی در اعالم قیمت ها انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬تفاوتی در بازار خودرو به وجود نیاورده است‪ .‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬فروشندگان خودروهای لوکس پایتخت‬ ‫نیز ش��رایط مس��اعدی ندارند‪ .‬روزانه کمتر از ‪۵‬خودرو‬ ‫لوک��س در ته��ران خرید و فروش می ش��ود و باید گفت‬ ‫بازار به طور کامل قفل ش��ده است‪.‬این فعال بازار خودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬روند نزول��ی قیمت دالر و مش��خص نبودن ان‬ ‫باع��ث کاهش حجم معامله در بازار خودرو ش��ده‪ ،‬زیرا‬ ‫هم خریداران و هم فروش��ندگان با ترس از اینکه مبادا‬ ‫قیمت خودرو متاثر از تغییرات نرخ ارز نوس��ان داش��ته‬ ‫باش��د اقدام ب��ه خرید و فروش خ��ودرو نمی کنند‪ .‬او با‬ ‫اب��راز نارضایتی از روش قیمت گ��ذاری کنونی و تدوین‬ ‫نشدن قانونی مش��خص‪ ،‬به منظور تعیین قیمت خودرو‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬باید قانونی مدون برای تعیین قیمت خودرو‬ ‫با در نظر گرفتن س��طح کیفیت تدوین و به شرکت های‬ ‫بزرگ خودروس��از ابالغ شود تا با پیروی از قانون‪ ،‬اقدام‬ ‫به عرضه خودرو با قیمت های واقعی کنند اما متاس��فانه‬ ‫تعیی��ن قیمت خودرو بین زمین و اس��مان معلق مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬بازرس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو تهران خاطرنش��ان کرد‪ :‬نظام قیمت گذاری باید‬ ‫به گونه ای باش��د که تولیدکنندگان متحمل ضرر و زیان‬ ‫نش��وند و ازس��وی دیگر‪ ،‬هزینه س��وء مدیریت و فقدان‬ ‫به��ره وری از جیب خری��داران پرداخت نش��ود‪ .‬رییس‬ ‫پیش��ین اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران یاداور ش��د‪ :‬اما متاس��فانه امروز ش��اهد گالیه دو‬ ‫شرکت بزرگ خودروس��از از قیمت ها هستیم که باعث‬ ‫عرض��ه قط��ره چکانی خودرو به بازار و ش��رایط را برای‬ ‫سوء اس��تفاده صاحب��ان خودرو برای تعیین س��لیقه ای‬ ‫قیمت فراهم کرده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از انجا که در‬ ‫ه��ر بازاری‪ ،‬تعیین کننده قیم��ت‪ ،‬میزان عرضه و تقاضا‬ ‫ب��وده و تعادل بازار در گرو متعادل بودن میزان عرضه و‬ ‫تقاضا اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در برهه ای که به دلیل افزایش‬ ‫نرخ ارز با سرازیر شدن سرمایه ها به بازار خودرو روبه رو‬ ‫هس��تیم ب��ا توجه ب��ه عرضه کم خ��ودرو و حجم باالی‬ ‫تقاضا ش��اهد افزای��ش بی رویه قیمت ها و کاهش قدرت‬ ‫خرید مردم شدیم که در نهایت منجر به رکود فعلی در‬ ‫بازار خودرو ش��د‪ .‬به اعتقاد کاشانی نسب شکاف قیمتی‬ ‫موجود به دلیل عرضه قطره چکانی خودرو اس��ت و اگر‬ ‫خودرو به اندازه کافی در بازار وجود داش��ته باشد شاهد‬ ‫کاهش این شکاف قیمتی خواهیم بود‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 11 1397‬ربیع الثانی ‪ 19 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 547‬پیاپی ‪2520‬‬ ‫خبر‬ ‫دادستان تهران‪:‬‬ ‫پرونده تخلفات خودرویی‬ ‫در مراحل پایانی تحقیقات‬ ‫در راستای برخورداری‬ ‫از هوای پاک و نوسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل‬ ‫شهری‪ ،‬از ‪5‬ابان‬ ‫امسال شماره گذاری‬ ‫موتورسیکلت ها از‬ ‫سوی پلیس راهور‬ ‫متوقف شده و قرار‬ ‫است به ازای اسقاط‬ ‫هر موتورسیکلت‬ ‫فرسوده‪ ،‬یک‬ ‫موتورسیکلت نو‬ ‫پالک گذاری شود‬ ‫مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران خبر داد‬ ‫‪۹۰‬درصد خودروهای تهران معاینه فنی گرفتند‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫الودگ��ی هوای کالنش��هرها از جمل��ه دغدغه های‬ ‫تم��ام کش��ورهای صنعتی ب��وده که بحث اس��تفاده‬ ‫از خودروه��ای برق��ی را جدی کرده اس��ت‪ .‬هوا پاک‬ ‫از مطالب��ات م��ورد پیگی��ری بس��یاری از نهادهای‬ ‫زیس��ت محیطی اس��ت که با اجرای طرح ها و قوانین‬ ‫گوناگون سعی در تحقق ان دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹شکسته شدن رکورد‬ ‫یکی از بس��ترهای کنترل الودگی هوا‪ ،‬ش��هرداری‬ ‫و مراک��ز معاین��ه فنی هس��تند‪ .‬پیش تر س��یدنواب‬ ‫حس��ینی منش‪ ،‬مدیرعام��ل س��تاد معاین��ه فن��ی‬ ‫خودروه��ای تهران به «گس��ترش صنعت» گفته بود‬ ‫اماره��ا نش��ان می دهد از ح��دود ‪۲۵۰‬ت��ا ‪۲۶۰‬هزار‬ ‫خودرو ثبت نامی در ط��رح ترافیک‪ ،‬حدود ‪۱۳۰‬هزار‬ ‫خودرو معاینه فنی برتر را دریافت کرده اند‪ .‬این نشان‬ ‫می ده��د نیمی از خودروها توانس��ته اند این ازمون را‬ ‫بگذرانن��د‪ .‬اینکه تمام خودروه��ا بتوانند برگه معاینه‬ ‫فنی برتر دریافت کنند‪ ،‬بس��تگی زی��ادی به کیفیت‬ ‫انها دارد‪ .‬در این باره خالهایی در کش��ور وجود دارد‬ ‫به طوری که حت��ی برخی خودروهای نوش��ماره هم‬ ‫نمی توانن��د برگ��ه معاین��ه فنی برت��ر دریافت کنند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬از حدود ‪۵۰‬هزار خودرو کمتر از ‪۴‬سال‬ ‫ساخت(خودروهایی که به لحاظ قانونی مشمول الزام‬ ‫معاینه فنی نیس��تند اما برای دریافت تخفیف‪ ،‬اقدام‬ ‫به انجام معاینه فنی برتر کرده اند) کمتر از ‪۶۰‬درصد‬ ‫موفق به دریافت برگه معاینه فنی برتر شده اند‪ .‬بیش‬ ‫از ‪۴۰‬درصد خودروهای نو مراجعه کننده‪ ،‬رد ش��دند‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن خودروها برگ��ه معاینه فن��ی معمولی را‬ ‫دریافت می کنند‪.‬‬ ‫در ادامه حس��ینی منش در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در ‪۸‬ماه نخس��ت امس��ال ب��ا صدور افزون‬ ‫ب��ر یک میلیون و ‪۲۴۰‬هزار برگه معاینه فنی و رش��د‬ ‫‪۲۲‬درصدی نس��بت به س��ال گذش��ته رکور د در این‬ ‫بحث شکسته شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ش��روع قدرتمن��د «طرح کاهش»‬ ‫اف��زود‪ :‬به دلی��ل اطالع رس��انی های گس��ترده ای که‬ ‫درباره اجرای طرح کاهش در تیر امس��ال اعالم ش��د‬ ‫تعداد مراجعه ه��ا در ماه های مرداد‪ ،‬ش��هریور و مهر‬ ‫روند افزایش��ی به خود گرف��ت و در اواخر مهر و ابان‬ ‫ب��ه اوج خود رس��ید‪ ،‬به ط��وری که روزان��ه افزون بر‬ ‫‪۹۵۰۰‬خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند‪ .‬اما‬ ‫درحال حاضر تعداد مراجعات کاهش یافته و به حدود‬ ‫‪۶‬هزار مراجعه در روز رس��یده اس��ت که البته بیشتر‬ ‫انها خودروهایی هستند که برای تجدید معاینه فنی‬ ‫حضور پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��تاد معاینه فن��ی خودروهای تهران‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس پیش بینی ها ‪۹۰‬درص��د خودروهای‬ ‫ش��هر تهران موف��ق به دریافت معاینه فنی ش��دند و‬ ‫باقیمان��ده انها باید اس��قاط ش��وند‪ .‬در واقع هدف از‬ ‫اجرای طرح کاهش نیز همین اس��ت که خودروهای‬ ‫االینده‪ ،‬دودزا‪ ،‬فرسوده و کم ایمن از چرخه حمل ونقل‬ ‫شهری خارج شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروه�ای رد ش�ده از‬ ‫ازمون‬ ‫حس��ینی منش خاطرنشان کرد‪ :‬بیش‬ ‫از ‪۶۰‬درصد خودروهای نوشماره قادر به‬ ‫پاس کردن معاینه فنی برتر نیس��تند و‬ ‫تع��داد باالی خودروهای با عمر کمتر از‬ ‫‪۴‬سال که موفق به دریافت معاینه فنی‬ ‫نمی ش��وند چالش جدی ای��ن روزهای‬ ‫معاینه فنی است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��تاد معاین��ه فن��ی‬ ‫خودروه��ای ته��ران در ادام��ه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در ش��هر تهران افزون بر ‪۴‬میلیون‬ ‫خ��ودرو در حال تردد اس��ت ک��ه تنها‬ ‫توانسته ایم برای یک میلیون و ‪۷۰۰‬هزار‬ ‫خودرو معاینه فنی صادر کنیم و حدود‬ ‫‪۲‬میلیون خودرو با عمر کمتر از ‪۴‬س��ال‬ ‫که مشکل فنی دارند در چرخه نظارتی‬ ‫نگاه��ی به رون��د تولید خودروهای تجاری در ‪ ۸‬ماه امس��ال در حالی‬ ‫نشان از کاهش چشمگیر تولید این خودروها دارد که به گفته فعاالن این‬ ‫حوزه‪ ،‬حذف خودروهای تجاری از دریافت ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی و همچنین‬ ‫ف��روش این محصوالت با قیمت قطع��ی از چالش های اصلی فعاالن این‬ ‫حوزه به ش��مار می رود تا جایی که نه تنها س��ودی ب��رای انها به همراه‬ ‫نداشته‪ ،‬بلکه باعث شده تا تجاری سازها محصوالت خود را با زیان تولید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخودرو‪ ،‬نگاهی به امار دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و تولید کامیونت‪ ،‬کامیون و کش��نده تا‬ ‫پایان ابان امارها نش��ان می دهد در ابان ‪۱۳۴۵‬خودرو از این محصوالت‬ ‫تولید شده این در حالی است که در مشابه سال گذشته ‪۶۳۷‬مورد تولید‬ ‫شده بود که این امر نشان از کاهش ‪۵۲.۶‬درصدی تولید دارد‪ .‬در همین‬ ‫حال تولید تجمعی ای��ن محصوالت نیز تا پایان ابان ‪۸۲۱۴‬خودرو بوده‬ ‫که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ‪۹۳۷۶‬خودرو تولید شده بود‪،‬‬ ‫کاهش ‪۱۲.۴‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫از ای��ن می��زان تولید تجمعی‪ ،‬س��هم گ��روه صنعت��ی ایران خودرو از‬ ‫تولید ابان امس��ال ‪۱۱۶‬خودرو بوده‪ ،‬در حالی که در ابان س��ال گذشته‬ ‫‪۶۱‬کامیون‪ ،‬کامیونت و کش��نده تولید ش��ده بود که رشد ‪۹۰.۲‬درصدی‬ ‫داشته است‪ .‬تولید تجمعی ایران خودرو نیز در ابان امسال به ‪۹۶۹‬خودرو‬ ‫رس��یده در حالی که در مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪۱۱۰‬خودرو از این‬ ‫محصوالت تولید شده بود که نشان از رشد ‪۷۸۰.۹‬درصدی تولید دارد‪.‬‬ ‫وضعی��ت مطلوب تولید این خودروها در ایران خودرو در حالی اس��ت‬ ‫وجود ندارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬چنانچه خواه��ان بازدهی طرحی مانند‬ ‫کاهش هس��تیم باید از داده ها و امار به دس��ت امده‬ ‫بیش��ترین اس��تفاده را ببریم زی��را توانمن��د نبودن‬ ‫خودروهای نوش��ماره ب��ه حفظ اس��تاندارد در زمان‬ ‫تولید‪ ،‬معضل جدی است که باید برطرف شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ‪ ۳‬بعد نگه داشت خودرو تصریح کرد‪:‬‬ ‫نخس��تین بعد نگه داشت خودرو‪ ،‬تولید است و پس از‬ ‫ان نگه داشت از سوی مالک و خدمات پس از فروش‬ ‫و بعد سوم نظارت است که از سوی مراکز معاینه فنی‬ ‫و پلیس انجام می ش��ود‪ .‬مورد سوم از سوی نهادهای‬ ‫مربوط در حال اجرا اس��ت که متاس��فانه بیش��ترین‬ ‫فش��ار در موض��وع معاینه فنی ب��ر دوش مردم و بعد‬ ‫نظارتی ان اس��ت و هیچ توجهی به خودروسازانی که‬ ‫خودروهایی تولی��د می کنند که حتی در زمان تولید‬ ‫قادر به پاس کردن استانداردها نیستند‪ ،‬نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اسقاط موتورسیکلت های کاربراتوری‬ ‫حسینی منش با اشاره به اینکه در قانون هوای پاک‬ ‫بحث موتورس��یکلت به طورویژه مطرح‬ ‫شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تولید موتورسیکلت های‬ ‫انژکتوری به تنهایی مش��کالت کالنشهر‬ ‫ته��ران را برط��رف نمی کن��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫یکی از بخشنامه های ماده‪ ۲‬قانون هوای‬ ‫پ��اک که به تصویب رس��ید و دولت ان‬ ‫را ابالغ کرد‪ ،‬اس��قاط موتورسیکلت های‬ ‫سیدنواب حسینی منش‬ ‫کاربراتوری فرسوده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��تاد معاین��ه فن��ی‬ ‫اینکه تمام خودروها‬ ‫بتوانند برگه معاینه‬ ‫خودروه��ای ته��ران در ادام��ه اف��زود‪:‬‬ ‫فنی برتر دریافت کنند‪ ،‬درحال حاض��ر بی��ش از ‪۷۰‬درص��د‬ ‫بستگی زیادی به کیفیت‬ ‫موتورس��یکلت هایی که در تهران تردد‬ ‫انها دارد‪ .‬در این باره‬ ‫می کنند عم��ر باالی ‪۸‬س��ال دارند که‬ ‫خالهایی وجود دارد‪،‬‬ ‫به طوری که حتی برخی فرس��وده بوده و براس��اس قانون هوای‬ ‫خودروهای نوشماره هم پاک امکان خری��د و فروش‪ ،‬دادن برگه‬ ‫نمی توانند برگه معاینه معاینه فنی و بیمه ش��خص ثالث برای‬ ‫فنی برتر دریافت کنند‬ ‫این موتورسیکلت ها میسر نیست‪.‬‬ ‫حس��ینی منش با اش��اره ب��ه افزایش‬ ‫زیان دهی تجاری سازان در ‪ ۸‬ماه سال جاری‬ ‫که سایپا دیگر تولیدکننده این محصوالت چنین شرایطی نداشته است‪.‬‬ ‫به طوری که در ابان امس��ال ‪۲۲۷‬کامیون‪ ،‬کامیونت و کش��نده در سایپا‬ ‫دیزل به تولید رس��ید که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته با تولید‬ ‫‪ ۲۹۸‬خودرو از این نوع‪۲۳.۸ ،‬درصد رشد منفی داشته است‪.‬‬ ‫تولی��د تجمعی این محصوالت تا پایان ابان امس��ال نیز ‪۲۸۳۶‬خودرو‬ ‫بوده که در مقایسه با تولید ‪۱۹۴۱‬خودرو در سال‪ ۹۶‬رشد ‪۴۶.۱‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫بررس��ی میزان تولید خودروهای تجاری در ابان امسال نشان می دهد‬ ‫‪۴۸۸۶‬خودرو تجاری تولید ش��ده که در مقایس��ه با ابان س��ال گذشته‬ ‫که ‪۹۲۰۰‬خودرو به تولید رس��یده‪ ،‬روند کاهش��ی ‪۴۶.۹‬درصد را تجربه‬ ‫کرده که نش��ان از وضعیت نه چندان مناس��ب خودروهای تجاری دارد‪.‬‬ ‫در همین ح��ال نگاهی به تولید تجمعی خودروهای تجاری نیز نش��ان‬ ‫می ده��د در این م��دت ‪۴۵‬هزار و ‪۴۱۸‬خودرو تجاری به تولید رس��یده‬ ‫که در مقایس��ه با تولید ‪۵۹‬هزار و ‪۱۷‬دس��تگاهی س��ال گذشته کاهش‬ ‫چشمگیر روزهای پاک گفت‪ :‬طرح هایی مانند کاهش‬ ‫و مش��ابه ان در بلندمدت پاس��خگو اس��ت؛ بنابراین‬ ‫ش��هروندان تهرانی اث��رات مطلوب ان را س��ال های‬ ‫این��ده ب��ه ش��کل ملموس ت��ری مش��اهده خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بای��د برنامه ریزی ه��ا و تصمیم ه��ا به‬ ‫س��متی برود که ص��رف دریافت معاین��ه فنی مالک‬ ‫تردد در ش��هر نباش��د زیرا دریافت معاینه فنی شرط‬ ‫الزم است اما ش��رط کافی برای حضور در شهرهایی‬ ‫ک��ه مش��کل الودگی ه��وا دارن��د کم االین��ده بودن‬ ‫خودرو ها اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬طرح��ی در پاریس‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده ک��ه در س��ال ‪۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۹-۱۴۰۰‬خورشیدی) خودروهای دیزلی اجازه‬ ‫ورود به شهر را ندارند‪ .‬همچنین در لندن اعالم شده‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۹-۱۴۰۰( ۲۰۲۰‬خودروهای با عمر‬ ‫باالت��ر از ‪۱۰‬س��ال اجازه ورود به محدوده ش��هری را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫حس��ینی منش با تاکید بر اینکه ما ب��ا برنامه های‬ ‫کاهش الودگی هوا در دنیا فاصله زیادی داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طرح کاهش با اس��تقبال خوب شهروندان روبه رو شد‬ ‫و ح��دود ‪۱۵۰‬هزار خ��ودرو با عمر کمتر از ‪۴‬س��ال‬ ‫داوطلبانه ب��ه مراکز معاینه فنی مراجعه کردند‪ .‬البته‬ ‫حضور داوطلبانه ش��هروندان ع�لاوه بر اینکه ما را در‬ ‫جریان کیفیت خودروها قرار می دهد به ش��هروندان‬ ‫نیز این امکان را می دهد که در زمان گارانتی خودرو‬ ‫با مراجعه به شرکت‪ ،‬عیوب ان را برطرف کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫گفتنی است در راستای هوای پاک و نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل ش��هری‪ ،‬از ‪5‬ابان امس��ال ش��ماره گذاری‬ ‫موتورس��یکلت ها از س��وی پلیس راهور متوقف شده‬ ‫و قرار اس��ت به ازای اس��قاط هر یک موتورس��یکلت‬ ‫فرسوده‪ ،‬یک موتورسیکلت نو پالک گذاری شود‪.‬‬ ‫همچنین در بحث معاین��ه فنی اختالف هایی بین‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و دولتی وجود دارد ک��ه برخی از‬ ‫مسائل مطرح از س��وی مراکز معاینه فنی شهرداری‬ ‫از سوی بخش خصوصی رد می شود‪.‬‬ ‫‪۲۳‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫رون��د کاهش��ی تولی��د خودروه��ای تج��اری در حال��ی اس��ت ک��ه‬ ‫تولیدکنندگان این دس��ته از خودروها به دلیل فروش قطعی محصوالت‬ ‫خود با حاشیه زیان باال روبه رو شده اند‪ .‬ضمن انکه اختصاص نیافتن ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی به قطعات این خودروها نیز مزید بر علت شده و زیاندهی‬ ‫بیشتر تجاری سازان را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فع��االن این حوزه از ‪۱۸‬م��رداد س��ال جاری تولیدکنندگان‬ ‫خودروه��ای تجاری از چرخه دریافت ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی حذف ش��ده اند‪،‬‬ ‫در حال��ی که مواد اولیه مورد نیاز داخلی ای��ن خودروها افزایش قیمت‬ ‫چشمگیری داشته اس��ت‪ .‬از انجایی که قیمت گذاری در این حوزه ازاد‬ ‫نیست‪ ،‬این تولیدکنندگان با زیان فعالیت دارند‪.‬‬ ‫مش��ارکت در طرح نوس��ازی ناوگان تج��اری‪ ،‬تجاری س��ازان را ملزم‬ ‫ب��ه فروش قطعی محص��والت خود کرده که در کنار این امر مش��کالت‬ ‫بیرونی و حاشیه قیمت ایجاد شده منجر به زیاندهی خودروسازان شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این ش��رایط این پرسش برای تجاری س��ازان مطرح است که‬ ‫با وجود فروش این خودروها در حاش��یه ب��ازار به قیمت های میلیاردی‬ ‫چ��را خودروس��ازان باید اقدام به فروش ای��ن خودروها با قیمت ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪۴۰۰‬میلیون تومان کنند؟‬ ‫این ش��رایط در حالی اس��ت که به دلیل نظارت بر روند قیمت گذاری‬ ‫س��ی کی دی ها تولیدکنندگان ای��ن خودروها اجازه افزایش خودس��رانه‬ ‫قیمت را ندارند و ش��اید از ارزی اس��تفاده نکنند ام��ا به دلیل نظارت بر‬ ‫قیمت قطعات انها‪ ،‬با زیان در حال تولید هستند‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته ‪۲‬نف��ر دیگر از متهم��ان پرون��ده تخلفات‬ ‫خودرویی دس��تگیر ش��دند و این پرونده به پایان تحقیقات‬ ‫نزدیک شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬عباس جعفری دولت ابادی‪ ،‬دادستان‬ ‫تهران گف��ت‪ :‬در پرونده خ��ودرو‪ ،‬پلیس فتا گزارش بس��یار‬ ‫جامع��ی درباره تخلفات مرتبط با س��ایت ثبت س��فارش ارائه‬ ‫کرد که به موجب این گزارش ‪۴۶‬هزار ثبت سفارش در ‪۲‬دوره‬ ‫محدودی��ت و ممنوعیت رخ داده ک��ه از مجموع این ‪۴۶‬هزار‬ ‫ثبت س��فارش‪ ،‬درباره حدود ‪۹‬هزارخودرو تخلف انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این امار نس��بت به گزارش قبل��ی وزارت اطالعات و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت که عدد ‪ ۶۵۰۰‬را اعالم کرده ‬ ‫بودند‪ ،‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫دادستان تهران تصریح کرد‪ :‬در هفته گذشته ‪۲‬نفر دیگر از‬ ‫متهمان در این زمینه دس��تگیر شدند و این پرونده به پایان‬ ‫تحقیقات نزدیک می شود‪.‬‬ ‫جعفری دولت ابادی بیان کرد‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬کاربری که‬ ‫ادمین داشته اند‪ ،‬شناسایی و برخی از انها دستگیر شده اند‪.‬‬ ‫افزایش ‪۲۰‬درصدی‬ ‫تولیدات سایپا‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا گف��ت‪ :‬در ‪۱۰‬روز‬ ‫گذشته میزان تولید خودرو در این شرکت بیش از ‪۲۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬به گزارش خبر خودرو محمدرضا سروش‬ ‫در نشست کمیسیون اصل‪ ۹۰‬که در مجلس شورای اسالمی‬ ‫برای بررسی موضوع شکایت ها از صنعت خودروسازی برگزار‬ ‫شد با اشاره به افزایش هزینه های تولید‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از مواد‬ ‫اولیه از بورس کاال تامین می ش��ود که بین ‪ ۷۰‬تا ‪۲۴۵‬درصد‬ ‫افزایش قیمت داش��ته اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬خودروساز تمایلی‬ ‫به نگه داش��تن خودروه��ای تولیدی ندارد زی��را برای تاخیر‬ ‫در انج��ام تعهدات به مش��تری جریمه پرداخت می کند‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه تا پایان س��ال جاری ح��دود ‪۲۰۰‬هزار خودرو‬ ‫جزوه تعهدات س��ایپا برای تحویل اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بخش عمده‬ ‫این خودروها تا پایان سال به مشتریان تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬در این نشس��ت نمایندگان عضو کمیسیون‬ ‫اصل‪ ۹۰‬مجلس مش��کالت را از جمل��ه تحویل ندادن خودرو‬ ‫در زمان مناسب‪ ،‬درخواست مبلغ اضافی‪ ،‬کثرت شرکت های‬ ‫فروش��نده خودرو و نب��ود کنترل بر انها فاصل��ه قیمت بازار‬ ‫و نمایندگ��ی هزینه ه��ای ب��االی مدیریت��ی در گروه ه��ای‬ ‫خودروس��ازی را از جمله مشکالت و شکایت های مطرح شده‬ ‫به کمیسیون اصل‪ ۹۰‬بر شمرده اند‪ .‬در این نشست همچنین‬ ‫به زیان انباشته خودروسازان اشاره شد و نمایندگان پیشنهاد‬ ‫کردند نیروهای مازاد تعیین تکلیف و هزینه های اضافی کمتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جوالن تایرهای چینی در بازار‬ ‫دولت همواره مش��وق اصل��ی واردات تایر به وی��ژه تایرهای‬ ‫س��نگین چینی به کش��ور بوده و در ش��رایط کنونی با وجود‬ ‫مس��ائل مربوط به کیفیت‪ ،‬باز هم ناگزیر ب��ه ارائه مجوز برای‬ ‫واردات تایرهای چینی به کش��ور شده است‪ .‬در شرایطی که‬ ‫برخی مس��ئوالن در ش��رایط تحریم تنها راهکار تامین نیاز به‬ ‫الستیک های باری‪ -‬اتوبوسی به کشور را واردات تایرهای چینی‬ ‫می دانند‪ ،‬کیفیت برخی از ان��واع این تایرها نگرانی هایی را در‬ ‫ب��ازار مصرف ایج��اد کرده اما به گفته یک��ی از فعاالن صنعت‬ ‫تایر‪ ،‬وارد نش��دن تایرهای معتبر به کش��ور‪ ،‬دولت و شرکت ها‬ ‫را ناگزیر به واردات تایر از چین و تش��ویق در این زمینه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬محمدرضا تقی گنجی‪ ،‬رئیس انجمن صنعت تایر ایران‬ ‫در گفت وگو با پرشین خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬دولت همواره مشوق اصلی‬ ‫واردات تایر به ویژه تایرهای سنگین چینی به کشور بوده و در‬ ‫ش��رایط کنونی به دلیل مسائل مربوط به کیفیت‪ ،‬دولت باز هم‬ ‫ناگزی��ر به ارائ��ه مجوز برای واردات تایرهای چینی به کش��ور‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به طوری که هم اکنون عم��ده تایرهای باری در‬ ‫کشور از چین وارد می شود‪ .‬تقی گنجی اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تحریم ایران موجب فروش نرفتن برندهای معتبر تایر جهان به‬ ‫کشورمان شده و این شرایط تاجران را ناگزیر کرده تا تایرهای‬ ‫مورد نیاز بازار داخل را از کشورهای دیگر وارد کنند‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بر همین اساس هم اکنون واردات الستیک کامیون با ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی به کش��ور ازاد است و واردات تایرهای سواری با‬ ‫ارز نیمایی که از قبل وجود داشته‪ ،‬همچنان ادامه دارد‪ .‬رئیس‬ ‫انجمن صنعت تایر در ادامه به مس��ائل مربوط به تایرس��ازان‬ ‫داخلی پرداخت و تنها مش��کل تولیدکنندگان تایر در شرایط‬ ‫فعلی را انتقال ارز عنوان کرد و افزود‪ :‬متاسفانه شرایط ناشی از‬ ‫تحریم ها‪ ،‬موانعی را برای انتقال ارز در تمامی س��طوح تولید از‬ ‫جمله تولیدکنندگان تایر در کش��ور ایجاد کرده است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به نبود مش��کل تخصیص ارز به تایرسازان اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫وجود مش��کالت فعلی در انتقال ارز و مسائل ان مشکلی برای‬ ‫تولید و واردات تایر به کش��ور وجود ن��دارد‪ .‬این تولیدکننده‬ ‫تایر همچنین با اشاره به سایر موانع تولید در این صنعت بیان‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر مشکل انتقال ارز‪ ،‬مسائل دیگری چون نقدینگی‬ ‫مش��کالتی را ب��رای تولیدکنن��دگان تایر ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫تقی گنجی در پایان با اش��اره به مش��کالت ناش��ی از تغییرات‬ ‫قیمتی در مواد اولیه داخلی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تایرس��ازان با مواد اولیه خارجی که با ارز ‪ ۴۲۰۰‬ومانی تامین‬ ‫می شود مشکلی ندارند و مهم ترین معضل انها تغییر قیمتی در‬ ‫مواد اولیه داخلی اس��ت که حدود ‪۶۰‬درصد نیاز تولید در این‬ ‫صنعت را تامین می کند و نیز تغییر دائم قوانین است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 11 1397‬ربیع الثانی ‪ 19 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 547‬پیاپی ‪2520‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کارت سوخت‬ ‫حریف مرزها نمی شود‬ ‫خبر‬ ‫کشف میدان های جدید نفت‬ ‫و گاز در کشور‬ ‫ مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی نفت اعالم ک��رد‪ :‬همکاری با‬ ‫ش��رکت های بین المللی برای مطالعات اکتش��اف میدان های‬ ‫نفت��ی ادامه دارد و در س��ال های ‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۱۳۹۷‬میدان های‬ ‫جدیدی کشف شده است که وزیر نفت جزئیات انها را اعالم‬ ‫می کند‪ .‬س��یدصالح هندی در نشس��ت خب��ری گفت‪ :‬در ‪۳‬‬ ‫بخش اکتش��اف میدان های جدید‪ ،‬مخ��ازن جدید و افزایش‬ ‫حجم میدان های کشف شده در حال فعالیت هستیم و در هر‬ ‫‪ ۳‬بخش دستاوردهای خوبی داشته ایم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در کشور‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬مخزن نفتی کشف ش��ده و توس��عه یافته داریم که‬ ‫نش��ان می دهد بخش اکتشاف از تولید و توسعه جلوتر است‪.‬‬ ‫«بر اس��اس برنامه های پنج ساله توس��عه‪ ،‬در بخش اکتشاف‬ ‫میادین و مخازن نفت و گاز دس��تاوردهای خوبی داشتی م به‬ ‫ط��وری که اکنون از نظر ذخایر نفت و گاز در رتبه نخس��ت‬ ‫جهان قرار داریم»‪ .‬مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی نفت گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس برنامه ششم توسعه‪ ،‬درباره همه مناطق کشور که‬ ‫احتم��ال وجود منابع هیدروکربنی در انها وجود دارد مطالعه‬ ‫جامعی انجام می ش��ود‪ .‬به گفته او‪ ،‬در برخی مناطق کش��ور‬ ‫مانن��د هم��دان که الیه گرانیت��ی الوند در انج��ا وجود دارد‬ ‫احتم��ال وجود ذخایر نفت و گاز بس��یار کم اس��ت و در انها‬ ‫اکتشافی نمی ش��ود‪ .‬مطالعات اولیه اکتشاف میدان های نفت‬ ‫و گاز در بی��ش از ‪ ۶۰‬درصد کش��ور ادامه دارد؛ البته حفاری‬ ‫چاه های اکتش��افی فقط در منطقه خلیج فارس‪ ،‬جنوب غرب‬ ‫و شمال شرق کش��ور انجام می شود‪ .‬هندی درباره شناسایی‬ ‫منابع جدید گازی در دریای عمان گفت‪ :‬هیدرات های گازی‬ ‫در دریای عمان شناس��ایی شده است و ذخایر گازی زیر انها‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬او افزود‪ :‬این منابع کش��ف ش��ده در عمق ‪۸۰۰‬‬ ‫متری دریا قرار دارد که حفاری چاه در انها بسیار گران قیمت‬ ‫ت به طوری که هر چاه حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر و ‪۳۰۰‬‬ ‫اس�� ‬ ‫میلیارد تومان هزینه دارد‪« .‬تصمیم گرفته شده است مرحله‬ ‫دوم مطالعات هیدرات های گازی دریای عمان بدون حفر چاه‬ ‫انجام ش��ود و قرارداد ان امروز با پژوهش��گاه صنعت نفت به‬ ‫امضا رس��ید»‪ .‬هندی اضافه کرد‪ :‬ضریب موفقیت کش��ف در‬ ‫طرح های اکتشافی کش��ور بیش از ‪ ۶۰‬درصد است‪« .‬پس از‬ ‫وضع تحریم های جدید امریکا علیه ایران‪ ،‬مشکلی برای ما رخ‬ ‫نداده و برنامه های اکتش��اف تغییری نکرده اس��ت»‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬تا یک س��ال اینده اکتش��اف چند بلوک جدید از س��وی‬ ‫شرکت های داخلی اغاز می شود‪.‬‬ ‫محمدجواد جمالی نوبندگانی‬ ‫نمای یکی از سکوهای پارس جنوبی‬ ‫کارت س��وخت ب��ا توجیه‬ ‫کنت��رل قاچ��اق و کاه��ش‬ ‫مصرف احیا ش��د ام��ا به نظر‬ ‫نمی رس��د که تنها با داشتن‬ ‫کارت س��وخت میزان مصرف‬ ‫مش��خص و کنترل شود‪ .‬این‬ ‫موضوع ش��اید فق��ط در ارائه‬ ‫مرتضی بهروزی فر‬ ‫امار مصرف بتواند موثر باشد ‬ ‫تحلیلگر انرژی‬ ‫چرا که هیچ تاثیری بر مصرف‬ ‫س��وخت هم نمی تواند داشته‬ ‫باش��د‪ .‬من می توانم به عنوان‬ ‫یک ش��هروند‪ ،‬چند خودرو و چند کارت سوخت داشته باشم‬ ‫ی��ا از کارت س��وخت افراد دیگر اس��تفاده کن��م؛ جایگاه ها و‬ ‫کارت س��وخت چه روالی برای تش��خیص صحت مصرف من‬ ‫ارائ��ه می کنند؟ زمانی که ما می توانی��م تحریم های امریکا را‬ ‫دور بزنیم به نظر نمی رسد کارت سوخت بتواند کنترلی برای‬ ‫میزان مصرف و قاچاق باشد‪.‬‬ ‫قاچاق س��وخت تنها ب��ه جایگاه ها باز نمی گ��ردد و مبادی‬ ‫مختلفی برای قاچاق وجود دارد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬کارت سوخت‬ ‫نه تنه��ا بر کاهش می��زان قاچاق موثر نیس��ت بلکه منجر به‬ ‫افزایش قیمت این فراورده نیز خواهد ش��د‪ .‬در این باره باید‬ ‫گف��ت که مهم ترین راه برای کاهش قاچاق س��وخت‪ ،‬کنترل‬ ‫مرزهاست‪ .‬تمام مرزهای کشور به صورت روزانه درگیر قاچاق‬ ‫س��وخت هستند‪ ،‬ان هم در حجمی که هیچ فردی نمی تواند‬ ‫از جایگاه ان میزان را خارج کند و به مرزها برساند‪.‬‬ ‫هرچند که در برخی ش��رایط خودروهای تک سرنش��ین یا‬ ‫کامیون ه��ای ب��دون بار محموله هایی را ک��ه در حجم پایین‬ ‫دریافت می کنند به مرز یا دریا رس��انده و پس از ان از سوی‬ ‫مردم یا وسایل نقلیه دیگر یا لنج به ان سوی مرزها می رسد‬ ‫اما این موضوع‪ ،‬قاچاق س��وختی نیس��ت که س��ال ها کشور‬ ‫درگیر ان بوده اس��ت‪ .‬این مقدار از قاچاق نمی تواند از طریق‬ ‫کارت های سوخت خودروهای شخصی انجام شود‪.‬‬ ‫بخشی از قاچاق سوخت از محل جایگاه های توزیع سوخت‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬تف��اوت قیمت بنزین و گازوئی��ل در ایران با‬ ‫برخی کش��ورهای همس��ایه نیز یکی دیگر از عوامل افزایش‬ ‫قاچاق سوخت شده است‪ .‬این موضوع را نمی توان به راحتی با‬ ‫احیای کارت سوخت کنترل کرد زیرا به نظر نمی رسد ساز کار‬ ‫مناسبی برای ان تعریف شده باشد‪.‬‬ ‫راه های متفاوتی برای جلوگیری از قاچاق سوخت هست اما‬ ‫کنترل و نظارت از انبارها تا جایگاه ها و مرزها‪ ،‬بهترین روش‬ ‫کاهش قاچاق س��وخت خواهد بود‪ .‬قاچاق اقدامی سازمانی و‬ ‫گس��ترده تر از ان است که افراد به تنهایی بتوانن د ان را انجام‬ ‫دهند ‪ .‬تا زمانی که زیرس��اخت ها اصالح نش��ده و کنترل در‬ ‫مقیاس وسیع تری انجام نشود‪ ،‬کارت سوخت کارامد نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اگر چین به این نتیجه‬ ‫برسد که حفظ روابط تجاری‬ ‫با ایران می تواند تهدیدی‬ ‫برای مراودات تجاری با‬ ‫امریکا ایجاد کند‪ ،‬بدون‬ ‫شک حرکت در راستای‬ ‫سیاست های امریکا را‬ ‫انتخاب خواهد کرد‬ ‫دومینوی خروج خارجی ها از پارس جنوبی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ ۲۹‬م��رداد‪ ،‬بی��ژن زنگنه به طور رس��می اعالم‬ ‫کرد که ش��رکت توتال فرانسه از پروژه توسعه فاز‬ ‫‪ ۱۱‬پارس جنوبی خارج ش��ده است‪ .‬در ان زمان‬ ‫گمانه زنی هایی درباره جایگزینی شرکت ملی نفت‬ ‫چین در ایران مطرح شده بود‪.‬‬ ‫پ��س از برج��ام‪ ،‬امضای ق��رارداد توس��عه فاز‬ ‫‪ ۱۱‬پ��ارس جنوبی با کنسرس��یومی متش��کل از‬ ‫شرکت های فرانس��وی توتال با سهم ‪۵۰.۱‬درصد‬ ‫شرکت چینی «سی ان پی سی» با سهم ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫و ش��رکت ایرانی پتروپارس با سهم ‪ ۱۹.۹‬درصد‪،‬‬ ‫از مهم ترین دستاوردهای توافق هسته ای شناخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫با خروج ترامپ از برجام‪ ،‬فعالیت توتال در پارس‬ ‫جنوبی متوقف شد و با تالش و مذاکره مدیرعامل‬ ‫این ش��رکت با ترامپ برای ادامه فعالیت در ایران‬ ‫و فرص��ت ‪ ۹۰‬روزه زنگنه به توتال‪ ،‬این غول نفتی‬ ‫فرانسوی سرنوشتی جز خروج از فاز ‪ ۱۱‬نداشت‪.‬‬ ‫پس از گذش��ت بیش از ‪ ۳‬ماه از خروج فرانسه‪،‬‬ ‫وزیر نفت ایران خبر از جایگزینی «سی ان پی سی»‬ ‫ش��رکت ملی نفت چی��ن‪ -‬داد و مهر تاییدی بر‬‫گمانه زنی ها شد‪.‬‬ ‫ان ط��ور ک��ه در ان زمان گفته ش��د‪ ،‬چین به‬ ‫پارس جنوبی‪ ،‬س��هم ‪ ۸۰.۱‬درصدی ایجاد کرده و‬ ‫ان را موظف به سرمایه گذاری حدود ‪ ۴‬میلیارد در‬ ‫پارس جنوبی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹درگیر بدقولی شرکت های خارجی‬ ‫همان طور که گفته ش��د‪ ،‬ایران در پروژه توسعه‬ ‫پ��ارس جنوبی ش��اهد بدعهدی و خروج فرانس��ه‬ ‫بود‪ .‬پس از ورود «سی ان پی س��ی» نیز نگرانی های‬ ‫بس��یاری درباره چینی ها در این پروژه ایجاد شد‪.‬‬ ‫این در حالی بود که این ش��رکت که پیش از این‬ ‫نیز در دشت ازادگان جنوبی حضور داشت‪ ،‬پس از‬ ‫امضای قرارداد نهایی‪ ،‬میدان نفتی ازادگان را رها‬ ‫و طرف ایرانی نیز پیمانکار خود را اخراج کرد‪ .‬این‬ ‫بار چه تضمینی بود ک��ه چین‪ ،‬متعهد به قرارداد‬ ‫باشد و فعالیت های خود را به درستی انجام دهد؟‬ ‫در روزهای گذش��ته رویترز به نقل از مقام های‬ ‫اگاه شرکت ملی نفت چین اعالم کرد که به دنبال‬ ‫فشار امریکا به چین و همچنین کاهش تنش های‬ ‫تج��اری میان پکن و واش��نگتن‪ ،‬چی��ن از پارس‬ ‫جنوبی خارج می ش��ود‪ .‬هرچند که هنوز صحت و‬ ‫سقم این خبر از سوی هیچ کدام از مقامات رسمی‬ ‫دو طرف تایید نش��ده اما نگرانی هایی که پیش از‬ ‫این درباره توتال و ش��رکت جایگزین مطرح شده‬ ‫بود‪ ،‬دوباره قوت گرفته اس��ت‪ .‬به عالوه بر اس��اس‬ ‫گزارش رویترز‪ ،‬معلوم نیس��ت ایا دس��تور توقف‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬مس��تقیم از س��وی دولت چین‬ ‫داده ش��ده است اما منابع اگاه اعالم کردند که در‬ ‫ش��رایط مذاکرات تجاری می��ان چین و امریکا‪ ،‬از‬ ‫نظر سیاسی بسیار حساس است‪.‬‬ ‫مناب��ع اگاه به دلی��ل محرمانه ب��ودن موضوع‪،‬‬ ‫مایل نبودند نام شان فاش شود‪ .‬این خبر در حالی‬ ‫منتشر شد که س��خنگوی وزارت امور خارجه در‬ ‫این ب��اره واکنش نش��ان داده و گف��ت‪ :‬تا زمانی‬ ‫که نامه انصراف ش��رکت چینی را به طور رس��می‬ ‫دریافت نکنیم ان را نوعی جنگ روانی‬ ‫علیه ایران می دانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چی�ن‪ ،‬در می�ان امری�کا و‬ ‫ایران‬ ‫� هراس چین از تحریم های امریکا‬ ‫چین سال هاست به عنوان مهم ترین‬ ‫ش��ریک تجاری ایران در کشور حضور‬ ‫دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که پکن نیز‬ ‫غالمرضا شرفی‬ ‫یکی از بزرگ ترین واردکنندگان نفت‬ ‫در جهان اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬چین اکنون بسیاری از شرکت ها‬ ‫که پیش از این پروژه های‬ ‫واردکننده بخ��ش قابل توجهی از نفت‬ ‫گوناگونی را در فازهای‬ ‫ای��ران بود و در زمان اوج تحریم ها نیز‬ ‫مختلف پارس جنوبی‬ ‫روابط تج��اری خود را ب��ا ایران قطع در اختیار داشتند‪ ،‬انها‬ ‫را تحویل داده اند و بر‬ ‫نکرد‪.‬‬ ‫پس از خ��روج امری��کا از برجام اما این اساس‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫بسیاری برای توسعه فاز‬ ‫ش��رایط تغییر کرده و پیچیدگی های‬ ‫‪ ۱۱‬ایجاد شده‬ ‫خاصی پیدا کرد‪ .‬این کش��ور با کاهش‬ ‫است‬ ‫خری��د نفت خود از ایران در راس��تای‬ ‫بیشتر سدهای کشور بی استفاده هستند‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬در همایش اقتصاد‬ ‫اب با اشاره به اینکه در اینده اب مهم تر از نان‬ ‫می شود و اگر برای حل این مشکل فکر اساسی‬ ‫نشود در اینده دچار بحران شدی د خواهیم شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیشتر کارهایی که تاکنون برای حل این‬ ‫مش��کل انجام شده از جمله ساخت بسیاری از‬ ‫س��دها غیرکارشناسی بوده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫سایت خبری اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬غالمحسین‬ ‫ش��افعی افزود‪ :‬در این زمین��ه مقاومت ها برای‬ ‫تغیی��ر بس��یار زیاد اس��ت که باید با تش��کیل‬ ‫جلس��ه های تخصص��ی و برگ��زاری این گون��ه‬ ‫همایش ها و ارائه راه حل سعی کنیم این مشکل‬ ‫را با مدیریت بخش خصوصی حل کنیم‪ .‬اتاق بر‬ ‫این عقیده است که مجموع فعالیت های مربوط‬ ‫به کش��اورزی ایران در گذش��ته بسیار ضعیف‬ ‫بوده و اکنون باید بخش خصوصی ان را جبران‬ ‫کند‪ .‬ش��افعی با اش��اره به موقعیت جغرافیایی‬ ‫کشورمان گفت‪ :‬متاسفانه ایران در طول تاریخ‬ ‫با مش��کل کم ابی و خشکسالی روبه رو بوده اما‬ ‫با این وجود ایرانیان نشان داده اند برای غلبه بر‬ ‫سیاس��ت های امریکا‪ ،‬پیروی خود را از واش��نگتن‬ ‫ثاب��ت کرد‪ .‬به عالوه این کش��ور در مواردی نیز از‬ ‫پرداخ��ت پول خری��د نفت به ای��ران خودداری و‬ ‫پیشنهاد تهاتر را مطرح کرد‪.‬‬ ‫ان ط��ور ک��ه ش��واهد نش��ان می ده��د چی��ن‬ ‫در س��ال های بع��د از جن��گ جهان��ی دوم‪ ،‬نگاه‬ ‫فرصت طلبانه ای در تجارت داش��ته و اکنون حتی‬ ‫با توجه به جنگ تجاری واشنگتن و پکن‪ ،‬باز هم‬ ‫منافع خود در امریکا را دنبال می کند‪.‬‬ ‫در این باره محمدجواد جمالی نوبندگانی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات رئیس��ه کمیس��یون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس ش��ورای اس�لامی به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬چین هم مانند سایر کشورها تنها‬ ‫به دنبال منافع خود بوده و روابط تجاری را بر پایه‬ ‫س��ود اقتصادی خود بنا می کند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬با‬ ‫فشارهای امریکا دور از ذهن نیست که این کشور‬ ‫در ت�لاش باش��د تا رابطه خود ب��ا امریکا را حفظ‬ ‫کند‪ .‬هرچند چین یکی از بزرگ ترین اقتصادهای‬ ‫دنیا به ش��مار م��ی رود اما همچنان از واش��نگتن‬ ‫پیروی می کند ‪.‬‬ ‫این محدودیت ها از ابتکار و خالقیت های خوبی‬ ‫بهره من��د بودند به طوری که این کارها همواره‬ ‫مورد تحسین مورخان و متخصصان بوده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اتفاقاتی همچون افزایش جمعیت‬ ‫و به وجود امدن س��از کار جدید برای مدیریت‬ ‫ان باعث شد تس��لط دولت بر مسئله مدیریت‬ ‫اب افزایش پیدا کند‪ .‬در زمینه ساخت سد در‬ ‫کش��ور مطالعه کافی نشد و در این باره نه تنها‬ ‫بهره ای نبردیم بلکه در مواقعی مش��کالتی نیز‬ ‫برای کشور ایجاد شد که هنوز هم با انها دست‬ ‫ن هس��تیم‪ .‬او با اش��اره به استفاده از‬ ‫به گریبا ‬ ‫اب های زیرزمینی گفت‪ :‬در مقطعی متاس��فانه‬ ‫کارهای خطرناکی در کش��ور انجام ش��د و ان‬ ‫هم پروانه دار کردن تمام چاه های غیرمجاز بود‬ ‫ک��ه با تالش همکاران م��ن در اتاق جلوی این‬ ‫حرکت گرفته شد‪ ،‬در نهایت امروز به وضعیتی‬ ‫رس��یدیم ک��ه با بح��ران اب روبه رو هس��تیم‪.‬‬ ‫امیدواریم در این زمینه با همکاری وزارت نیرو‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی پیش‬ ‫از به وجود امدن فاجعه فکری اساسی بشود‪.‬‬ ‫به گفته جمال��ی نوبندگانی‪ ،‬چین‬ ‫به عنوان کشوری دوست‪ ،‬سال هاست‬ ‫ مناسبات تجاری گسترده ای با ایران‬ ‫دارد و در میان چند کش��ور نخست‬ ‫این حوزه به شمار می رود‪ .‬همچنین‬ ‫ای��ن کش��ور در تالش اس��ت که به‬ ‫تمام حوزه ها و بیش��تر کشورها وارد‬ ‫شود‪ .‬همچنان در چابهار نیز ردپای‬ ‫ن‬ ‫حضور چینی ها دیده می شود‪ .‬با ای ‬ ‫حال‪ ،‬تجارت این کش��ور به شدت به‬ ‫ب��ازار ازاد تکیه دارد‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫اگر چین ب��ه این نتیجه برس��د که‬ ‫حفظ روابط تجاری با ایران می تواند‬ ‫تهدیدی ب��رای م��راودات تجاری با‬ ‫امریکا ایجاد کند‪ ،‬بدون شک حرکت‬ ‫در راس��تای سیاس��ت های امریکا را‬ ‫انتخ��اب خواهد ک��رد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫باید توجه داشت که در این زمینه چین بر اساس‬ ‫منافع خود بررس��ی می کند ک��ه در صورت ادامه‬ ‫همکاری با ایران چه بازارهایی را از دس��ت داده یا‬ ‫چه جریمه هایی را متحمل می شود‪.‬‬ ‫به گفته این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫هر ان��دازه که روابط تجاری ایران برای چین مهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬ده ها برابر حفظ رابطه ب��ا امریکا برای این‬ ‫کشور اهمیت دارد‪.‬‬ ‫� تکی�ه بر توان داخل�ی اولویت پارس‬ ‫جنوبی‬ ‫توت��ال در کن��ار «سی ان پی س��ی» و ش��رکت‬ ‫ایرانی پتروپارس‪ ،‬مس��ئول توس��عه فاز ‪ ۱۱‬بودند‬ ‫که رهبری این کنسرس��یوم بر عهده توتال فرانسه‬ ‫بود‪ .‬پس از خروج این شرکت فرانسوی‪ ،‬بر اساس‬ ‫قرارداد ش��رکت ملی نفت چی��ن جایگزین توتال‬ ‫شد و س��هم ان در قرارداد به ‪ ۸۰ .۱‬درصد رسید‪.‬‬ ‫اکنون به نظر می رسد که شرکت چینی هم پارس‬ ‫جنوبی را در اینده ای نه چندان دور رها کند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان پتروپ��ارس تنها ی��ار باقی مانده‬ ‫پارس جنوبی است‪ .‬در این زمینه غالمرضا شرفی‬ ‫در گفت وگویی با «گس��ترش صنعت» تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید درحال حاضر بیش��ترین تمرکز را به س��مت‬ ‫توان داخلی برده و از ظرفیت ش��رکت های ایرانی‬ ‫در راس��تای توسعه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬اکنون بس��یاری از شرکت ها که‬ ‫پیش از ای��ن پروژه های گوناگون��ی را در فازهای‬ ‫مختل��ف پارس جنوب��ی در اختیار داش��تند‪ ،‬انها‬ ‫را تحوی��ل داده اند و بر این اس��اس‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫بس��یاری ب��رای توس��عه ف��از ‪ ۱۱‬ایج��اد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته ش��رفی‪ ،‬با توجه به شرایط پیش امده‪،‬‬ ‫تحریم این گونه ایجاب می کند که تنها راه توسعه‬ ‫ف��از ‪ ۱۱‬اس��تفاده از ت��وان داخلی باش�� د چرا که‬ ‫ش��واهد نش��ان می دهد ش��رکت های خارجی با‬ ‫ش��رایط حاضر کش��ور این فاز را توسعه نخواهند‬ ‫داد‪.‬‬ ‫هنوز زمان الزامی شدن استفاده‬ ‫از کارت سوخت مشخص نشده است‬ ‫س��خنگوی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی گفت‪ :‬هنوز هیچ تصمیمی درباره زمان الزامی شدن‬ ‫اس��تفاده از کارت سوخت ابالغ نشده است و اطالع رسانی‬ ‫در این زمینه از طریق مراجع رس��می انجام خواهد ش��د‪.‬‬ ‫برخی نماین��دگان مجلس در حالی از اغاز الزامی ش��دن‬ ‫اس��تفاده از کارت سوخت در اواس��ط دی خبر داده اند که‬ ‫هنوز هیچ منبع رسمی ان را تایید نکرده است‪ .‬در صورت‬ ‫الزامی ش��دن اس��تفاده از کارت س��وخت‪ ،‬سوخت گیری‬ ‫خودروها و موتورسیکلت ها فقط با استفاده از این کارت ها‬ ‫انجام می ش��ود که اجرای ان جلوی سوءاستفاده ها به ویژه‬ ‫قاچاق را می گیرد‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام کارت س��وخت المثنی برای ان دسته از‬ ‫مالکان خودرو و موتورس��یکلت فاق��د کارت که از مرحله‬ ‫نخس��ت ثبت نام جا مانده اند تا شنبه اول دی تمدید شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی در گفت وگ��و با ایرنا ب��ا بیان اینکه زمان اس��تفاده‬ ‫رس��می از کارت س��وخت هنوز ابالغ ش��ده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مال��کان خودروهای فاقد کارت س��وخت فقط تا اول دی‬ ‫برای ثبت نام فرصت دارند‪ .‬این مهلت قابل تمدید نیس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬از فرصت فراهم شده برای ثبت نام کارت سوخت‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫زیبا اسماعیلی یاداور شد‪ :‬البته امکان ویرایش اطالعات‬ ‫ثبت نام کارت سوخت در سامانه های اعالم شده فراهم است‬ ‫و متوقف نمی شود‪.‬‬ ‫او درباره ش��مار مالکان خودروهایی که اقدام به ثبت نام‬ ‫کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر اقدام به‬ ‫ثبت نام کارت س��وخت المثنی کرده اند‪ .‬سخنگوی شرکت‬ ‫مل��ی پاالیش و پخش فراورده های نفت��ی ادامه داد‪۳۰۰ :‬‬ ‫ه��زار نفر از طریق مراجعه حض��وری به دفاتر پلیس ‪۱۰+‬‬ ‫و ‪ ۲‬میلی��ون نفر نی��ز به صورت غیرحض��وری و از طریق‬ ‫سامانه های اینترنتی و موبایلی ثبت نام قطعی کرده اند‪ .‬او با‬ ‫هش��دار نسبت به واگذاری کارت سوخت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫صورت واگذاری کارت سوخت به افراد دیگر و سوءاستفاده‬ ‫از انها‪ ،‬مس��ئولیت این اقدام با مالکان خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی‬ ‫گفت‪ :‬کارت های س��وخت واگذار شده‪ ،‬شناسایی و ابطال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 11 1397‬ربیع الثانی ‪ 19 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 547‬پیاپی ‪2520‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش واردات‬ ‫عامل گرانی گوشت قرمز‬ ‫در کشور ما ساالنه‬ ‫‪۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تن گوشت مرغ تولید‬ ‫می شود که از نظر رتبه‬ ‫جهانی در مرتبه هفتم‬ ‫و با مصرف سرانه ‪۲۶‬‬ ‫کیلو گرم در رتبه ‪۱۴‬‬ ‫دنیا قرار گرفته ایم‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از نابسامانی در تولید و عرضه گوشت مرغ نشان داد‬ ‫چانه زنی مرغداران برای تامین هزینه تولید‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫افزای��ش قیمت گوش��ت مرغ در حالی خبرس��از‬ ‫ش��ده است که از اغاز امس��ال گوشت قرمز به دلیل‬ ‫افزایش نرخ ارز گران ش��د‪ .‬کارشناسان معتقدند این‬ ‫امر باعث روی اوری مردم به مصرف گوش��ت مرغ و‬ ‫ماهی شده اس��ت اما این پروتئین ها نیز در ماه های‬ ‫ت داشته اند به طوری که برخی‬ ‫گذشته افزایش قیم ‬ ‫اعالم می کنند مردم توان تهیه گوشت ماهی ندارند‬ ‫و پروتئی��ن مصرف��ی خود را از گوش��ت م��رغ تهیه‬ ‫می کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬قیمت خوراک دام و طیور‬ ‫نیز بی تاثی��ر از افزایش نرخ ارز نبوده و همین امر بر‬ ‫قیمت نهایی پروتئین اثر گذاشته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارها‪ ،‬تولید ساالنه کشور ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫راس ب��ره و میانگی��ن جمعیت دام گوس��فندی ‪۵۵‬‬ ‫میلی��ون راس اس��ت‪ ،‬ضم��ن انکه گوش��ت قرمز از‬ ‫دامدار بس��یار کمت��ر از قیمت های عرضه ش��ده در‬ ‫بازار خریداری می ش��ود‪ .‬درواقع‪ ،‬دامداران از افزایش‬ ‫قیمت گوشت س��ودی نمی برند‪ .‬همچنین در کشور‬ ‫م��ا س��االنه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن گوش��ت مرغ‬ ‫تولید می شود که از نظر رتبه جهانی در مرتبه هفتم‬ ‫و با مصرف سرانه ‪ ۲۶‬کیلو گرم در رتبه ‪ ۱۴‬دنیا قرار‬ ‫گرفته ایم‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند ک��ه کف قیمت مرغ‬ ‫باید ‪ ۱۲‬هزار تومان باش��د ک��ه تولید کننده می تواند‬ ‫به کمترین مقدار سود در پرورش مرغ دست یابد‪.‬‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان در خبری اورده است که‬ ‫نرخ هر کیلو مرغ زن��ده در مرغداری ‪ ۸‬هزار و‪،۷۰۰‬‬ ‫م��رغ اماده به طبخ در کش��تارگاه ‪ ۱۱‬هزار و ‪،۸۰۰‬‬ ‫تحویل در واحدهای صنفی ‪ ۱۲‬هزار و خرده فروشی‬ ‫‪ ۱۳‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬کارشناسان ‪ ،‬کمبود عرضه مرغ به‬ ‫کش��تارگاه ها را دلیل اصلی افزای��ش قیمت در بازار‬ ‫اع�لام کرده اند‪ ،‬ضمن انکه وضعی��ت کنونی عرضه‬ ‫مانع از پیش بینی خاصی درباره وضعیت بازار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹چانه زنی دولت با مرغداران‬ ‫علی صابری‪ ،‬دبیر انجمن ملی تولید گوش��ت مرغ‬ ‫نیز در این باره به باش��گاه خبرنگاران گفت‪ :‬اختالف‬ ‫قیمت پیشنهادی تولید کنندگان مرغ با دولت در هر‬ ‫کیلوگرم ‪ ۲‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه در ماه های‬ ‫گذشته کاهشی در تولید مرغ در‬ ‫کشور وجود نداشته است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬قیم��ت م��ورد انتظ��ار‬ ‫تولید کنن��دگان مرغ ‪ ۱۱‬و نیم تا‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار توم��ان ب��ه ازای ه��ر‬ ‫کیلوگرم است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تقاضا برای مرغ‬ ‫محمد یوس��فی‪ ،‬رئی��س انجمن‬ ‫پرورش دهندگان مرغ گوشتی نیز‬ ‫افزایش تقاضا را دلیل گرانی مرغ‬ ‫در روزه��ای اخیر عنوان کرد و به‬ ‫مهر گف��ت‪ :‬قیمت ای��ن کاال در‬ ‫هفته اینده متعادل تر می شود‪.‬‬ ‫یوسفی درباره دالیل افزایش قیمت مرغ در روزهای‬ ‫اخیر در بازار گفت‪ :‬این روزها با پرداخت یارانه نقدی‪،‬‬ ‫قدرت خرید مردم افزایش یافته و همین مسئله روی‬ ‫قیمت مرغ تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی با‬ ‫بیان اینکه قیمت س��ایر محص��والت پروتئینی مانند‬ ‫گوشت قرمز و ماهی خیلی باالتر از مرغ است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به همین دلیل تقاضای مردم برای مرغ بیشتر است‪.‬‬ ‫یوس��فی اظهار کرد‪ :‬قیمت این کاال در هفته اینده‬ ‫متعادل تر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی درباره‬ ‫قیم��ت مص��وب ‪ ۹۸۰۰‬تومانی مرغ از س��وی دولت ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما این قیمت را قبول نداریم و حاضریم با دولت‬ ‫در این زمینه مناظره کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش ارزی مرغداری ها‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬برخی کارشناسان معتقدند قیمت‬ ‫تمام ش��ده مرغ با وجود افزایش ن��رخ دالر و افزایش‬ ‫‪ ۹۰‬درصدی قیمت خوراک و هزینه های مرغداری ها‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫نادر عاش��قی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجم��ن پرورش دهن��دگان مرغ‬ ‫گوش��تی ب��ا اش��اره ب��ه افزایش‬ ‫هزینه ه��ای تولید در مرغداری ها‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در اردیبهشت امسال‬ ‫مرغداری ها گوشت پرورشی را با‬ ‫قیم��ت ‪ ۴۲۰۰‬تومان عرضه کردند که هر کیلو گرم با‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬تومان زیان روبه رو بود اما هیچ مس��ئولی ضرر‬ ‫پرداخت مطالبات چایکاران تا یک ماه اینده‬ ‫رئی��س س��ازمان چ��ای‪ ،‬از پرداخ��ت باقی مانده‬ ‫مطالب��ات چای��کاران ت��ا ی��ک م��اه این��ده خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حبیب جهان ساز‪ ،‬رئیس سازمان چای از پرداخت‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۷‬درصد مطالبات چای��کاران خبر داد و‬ ‫به باش��گاه خبرن��گاران گفت‪ :‬امس��ال ‪ ۱۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۳۶‬ت��ن برگ س��بز چای ب��ا ارزش افزون بر ‪۲۲۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان از چای��کاران خریداری ش��د که‬ ‫فق��ط ‪ ۴‬میلیارد تومان از بهای ان پرداخت نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جهان س��از با اش��اره به اینکه باقی مانده مطالبات‬ ‫تا یک ماه اینده به حس��اب چایکاران واریز می شود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬دول��ت تا ‪ ۹‬اب��ان ‪ ۱۲۷.۶ ،‬میلی��ارد تومان‬ ‫مجم��وع مطالبات خود به چای��کاران را پرداخته و‬ ‫بقیه مربوط به کارخانه های چای سازی است که به‬ ‫مرور پرداخت می شود‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان چای درب��اره اخری��ن وضعیت‬ ‫ف��روش چای خش��ک تولی��دی بیان کرد‪ :‬امس��ال‬ ‫‪ ۲۵‬ه��زار و ‪ ۶۳۳‬ت��ن چ��ای خش��ک از مجم��وع‬ ‫بهای برگ سبز خریداری ش��ده‪ ،‬بهره برداری شده‬ ‫اس��ت که به س��بب افزای��ش کیفیت و اس��تقبال‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬مش��کلی در فروش چای تولیدی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫جهان س��از در پای��ان درب��اره اخری��ن وضعیت‬ ‫تس��هیالت پرداختی به چایکاران گفت‪ :‬برای سال‬ ‫زراع��ی جدی��د ‪ ۳۰‬میلی��ارد تومان تس��هیالت از‬ ‫محل صن��دوق چایکاران برای س��رمایه در گردش‬ ‫در اختی��ار چایکاران قرار خواه��د گرفت که مبلغ‬ ‫ان ب��ه م��رور از به��ای برگ س��بز تحویلی کس��ر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تولید کننده را پیگیری نکرد و گزارش��ی هم از صدا و‬ ‫سیما منتشر نشد‪.‬‬ ‫عاشقی با اشاره به اینکه ورود مسئوالن به بازار برای‬ ‫کنترل قیمت «نوشدارو پس از مرگ سهراب » است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬زیان مس��تمر در سال های مختلف تولید کننده‬ ‫را از ورود ب��ه چرخه تولید خ��ارج می کند‪ .‬تولید نیاز‬ ‫به حمایت مستمر دارد‪ .‬مس��ئوالن با ورود به موقع و‬ ‫تدابیر الزم باید مانع از نوس��ان های تولید و قیمت در‬ ‫بازار شوند‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن پرورش دهندگان‬ ‫مرغ گوش��تی به ایس��نا گفت‪ :‬قیمت ‪ ۱۲‬هزار تومان‬ ‫برای هر کیلو گرم قیمت مرغ کمترین قیمت گوشت‬ ‫مرغ اس��ت که تولید کننده می تواند به کمترین مقدار‬ ‫س��ود در پرورش مرغ دست یابد‪ .‬عاشقی به تاخیر در‬ ‫تامین ارز از س��وی بانک مرکزی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در ماه های گذش��ته مردم نیز از گوشت مرغ بیشتری‬ ‫اس��تفاده کرده اند که میزان تقاض��ای بازار را افزایش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫وی یک��ی از تدبیر ه��ای الزم ب��رای جلوگی��ری از‬ ‫نوسان های قیمت مرغ در بازار را ذخیره سازی مازاد بر‬ ‫نی��از مصرف کننده اعالم کرد و گفت‪ :‬باید تولید مازاد‬ ‫بر نیاز بازار ذخیره ش��ود تا ب��ه تولید کننده لطمه ای‬ ‫وارد نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه هفتم تولید گوشت مرغ‬ ‫امید امین��ی‪ ،‬مدیرکل دفتر امور‬ ‫طی��ور وزارت جه��اد کش��اورزی‬ ‫گفت‪ :‬بازار تولید گوش��ت و مرغ‬ ‫تابع عوامل مختلف است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه خ��وراک‬ ‫واردات��ی م��رغ درحال حاض��ر با‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان وارد می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر قیمت دالر‬ ‫در کش��ور هم ثابت شود قیمت های جهانی نهاده ها و‬ ‫خوراک مصرفی مرغ تغییر می کند که بر قیمت مرغ‬ ‫در بازار داخلی تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫ب��ا بیان اینکه در دراز مدت تولید کننده باید به س��ود‬ ‫برس��د‪ ،‬افزود‪ :‬در قیمت تمام ش��ده م��رغ ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫هزینه ه��ای تولید مربوط به دان��ه و خوراک مصرفی‬ ‫مرغ است که همه وارداتی و تحت تاثیر قیمت سویا‪،‬‬ ‫ذرت و کنجاله جهانی قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش فودنا‪ ،‬امینی درباره جایگاه تولید گوشت‬ ‫مرغ گفت‪ :‬در کشور ما ساالنه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تن گوشت مرغ تولید می شود که از نظر رتبه جهانی‬ ‫در مرتبه هفتم و با مصرف سرانه ‪ ۲۶‬کیلو گرم در رتبه‬ ‫‪ ۱۴‬دنیا قرار گرفته ایم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه عوامل مختلف��ی بر قیمت مرغ‬ ‫از جمله عرضه و تقاضا تاثیر گذار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫مواقع باید ش��رکت پش��تیبانی برای کنترل و تعادل‬ ‫قیمت مرغ در بازار وارد شود و دخالت کند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫افزود‪ :‬انتظار داریم قیمت گوشت مرغ در بازار در یک‬ ‫تعادل منطقی قرار گیرد‪.‬‬ ‫امینی با بیان اینکه تمهیدات الزم برای ش��ب های‬ ‫عید و ایام خاص اندیش��یده می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در ایام‬ ‫خ��اص تا ‪ ۲۰۰‬هزار تن مرغ کش��تار و ب��ه بازار روانه‬ ‫می ش��ود‪ .‬امینی با بیان اینکه قیمت گوش��ت مرغ را‬ ‫ستاد تنظیم بازار تعیین می کند‪ ،‬گفت‪ :‬نباید از بحث‬ ‫روانی بازار در افزایش یا کاهش قیمت غافل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تولید مرغ‬ ‫در این میان برخی معتقدند که مقایسه قیمت مرغ‬ ‫در مدت زمانی مشابه سال گذشته اشتباه است‪.‬‬ ‫حمی��د ورناص��ری‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫شرکت پشتیبانی امور دام با بیان‬ ‫این مطلب به باش��گاه خبرنگاران‬ ‫جوان گفت‪ :‬س��ال گذش��ته برای‬ ‫اینکه تولید کنندگان مرغ اسیب‬ ‫نبینن��د ‪ ۴۸‬ه��زار ت��ن م��رغ را‬ ‫خریداری کردیم‪.‬‬ ‫ورناصری افزود‪ :‬س��تاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو‬ ‫گوشت مرغ را ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان و سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان با ‪ ۵‬درصد افزایش حدود ‪ ۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬تومان اعالم کرده اس��ت و بیش از این مبلغ به‬ ‫هیچ وجه قابل پذیرش نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام گفت‪ :‬عرضه‬ ‫م��رغ منجمد به قیمت هر کیلو ‪ ۸‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫را به بازار اغاز کرده ایم‪ .‬ورناصری همچنین از افزایش‬ ‫‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۳۰‬درصدی حجم واردات نهاده ها به کش��ور‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬حج��م موجودی نهاده ها در بنادر و‬ ‫انبارها به میزان کافی است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ماهانه ‪ ۱۱۰‬میلیون جوجه ریزی می شود و ‪ ۱۸۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود اما‬ ‫افزایش قیمت محصوالت پروتئینی و دیگر محصوالت‬ ‫جایگزین م��رغ از جمله عوام��ل افزایش قیمت مرغ‬ ‫عنوان می شود‪.‬‬ ‫تولید شکر در نیشکر هفت تپه تا ‪ ۱۰‬روز اینده‬ ‫مدی��ر کل هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی اس��تانداری‬ ‫خوزس��تان گفت‪ :‬حداکثر ت��ا ‪ ۱۰‬روز اینده تعمیرات‬ ‫اساس��ی کارخانه نیش��کر هفت تپه به پایان می رسد‬ ‫و اگ��ر اتف��اق خاص��ی در کارخانه رخ ندهد‪ ،‬ش��اهد‬ ‫تولید ش��کر در ش��رکت نیش��کر هفت تپ��ه خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فودن��ا‪ ،‬امید ب��ن عباس درب��اره حل‬ ‫مشکالت نیشکر هفت تپه اظهار کرد‪ :‬کارگران شرکت‬ ‫کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اکنون به کار مشغول‬ ‫هستند و حدود ‪ ۱۰‬روز است که اعتصابات انها پایان‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هی��ات نظارتی که از س��وی اس��تاندار‬ ‫خوزستان و به ریاس��ت دادستان استان تعیین شده‪،‬‬ ‫در کارخانه حضور یافته است و بر روند اجرای کار در‬ ‫این کارخانه به صورت هفتگی نظارت دارد و ش��رایط‬ ‫را به صورت فنی و مالی رصد می کند‪.‬‬ ‫مدی��ر کل هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تانداری‬ ‫خوزستان با بیان اینکه درحال حاضر اورهال کارخانه‬ ‫در حال انجام اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حداکثر تا ‪ ۱۰‬روز‬ ‫اینده تعمیرات اساس��ی کارخانه نیش��کر هفت تپه به‬ ‫اتمام می رس��د و کوره های بخ��ار این کارخانه اغاز به‬ ‫کار می کنند‪.‬‬ ‫بن عباس ادامه داد‪ :‬با اغاز برداشت نیشکر‪ ،‬نیشکر‬ ‫برداشته ش��ده به کارخانه تحویل داده خواهد ش��د و‬ ‫روند تولید نیشکر در شرکت کشت و صنعت هفت تپه‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با تمهیداتی که اندیشیده شده است‪،‬‬ ‫اگر اتفاق خاصی در کارخانه رخ ندهد‪ ،‬حداکثر تا ‪۱۰‬‬ ‫روز اینده شاهد تولید شکر در شرکت نیشکر هفت تپه‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرکل پش��تیبانی امور دام استان تهران با اشاره به افزایش‬ ‫نرخ گوش��ت گرم در بازار تهران گف��ت‪ :‬به دلیل کاهش میزان‬ ‫واردات گوش��ت گرم در روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت‬ ‫گوشت گرم هستیم‪.‬‬ ‫رضا سالمی‪ ،‬یکشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫ش��روع فصل س��رما میزان واردات گوش��ت گرم از کشورهای‬ ‫اس��یای میانه و اس��ترالیا کاه��ش یافت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در فصل‬ ‫تابس��تان روزانه ‪ ۱۴۰‬تا ‪ ۱۵۰‬تن گوش��ت گرم از کش��ورهای‬ ‫اسیای میانه و استرالیا واردات داشتیم که این میزان به ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬تن رس��یده است‪ .‬مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬به دلیل کمبود دام زنده در کش��ور قیمت گوش��ت‬ ‫گرم در اس��تان ها به ویژه تهران با افزایش روبه رو است‪ .‬سالمی‬ ‫از اجرایی و عملیاتی شدن دام زنده از رومانی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت پش��تیبانی امور دام تالش می کند واردات دام زنده از‬ ‫رومانی و از طریق مرز ترکیه وارد اردبیل شود که پس از کشتار‬ ‫این دام های زنده به تهران منتقل شوند‪.‬‬ ‫پروانه ها در یزد‬ ‫«چوب گردو خوار» شده اند‬ ‫مدیر باغبانی جهاد کش��اورزی استان یزد گفت‪ :‬خشکسالی‬ ‫عام��ل غیراقتصادی ش��دن باغ های گردو ش��ده اس��ت‪ .‬یداهلل‬ ‫جوادپ��ور ب��ا بیان اینکه کاش��ت درخت گردو برای اس��تان از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است به ایسنا گفت‪ :‬استان یزد با سطح‬ ‫‪ ۱۰۸۵‬هکت��ار باغ های گردو در س��ال گذش��ته ‪ ۷۶۵‬تن گردو‬ ‫تولید کرده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه میزان گردوی برداشتی‬ ‫در س��ال جاری نسبت به سال گذش��ته حدود ‪ ۱۰‬درصد رشد‬ ‫داشته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬توصیه های فنی کارشناسان درباره تغذیه‬ ‫مناس��ب درختان مهم ترین دلیل افزایش تولید در سال جاری‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مدیر باغبانی جهاد کشاورزی اس��تان یزد با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۶۵‬درصد محصول برداشت ش��ده از شهرستان تفت بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ ۱۵ :‬درصد هم از شهرستان مهریز و بقیه از سایر‬ ‫نقاط اس��تان برداشت شده اس��ت‪ .‬جوادپو ر کاهش میزان اب‬ ‫قنات های اس��تان را مش��کل جدی فعاالن این حوزه دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ب��ه دلیل اینکه گردو در مناطق کوهپایه ای تولید‬ ‫می ش��ود کاهش می��زان بارندگی در ای��ن مناطق باعث هجوم‬ ‫پروانه چوب گردوخوار شده است‪ .‬مدیر باغبانی جهاد کشاورزی‬ ‫اس��تان یزد‪ ،‬خشکس��الی را عامل غیراقتصادی ش��دن باغ های‬ ‫گردو برش��مرد و گفت‪ :‬این امر باعث کاهش سطح زیر کشت و‬ ‫نابودی بسیاری از درختان کهنسال گردو در مناطق کوهستانی‬ ‫شده است‪ .‬جوادپور با اش��اره به اینکه گردو مصرف اب باالیی‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬به دلیل خشکسالی و کمبود اب برنامه‬ ‫کاهش س��طح زیر کشت گردو در دس��تور کار داریم تا بتوانیم‬ ‫گیاهان کم ابخ��واه مانند زعفران و گیاهان دارویی را جایگزین‬ ‫ان کنیم‪ .‬مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان یزد تغییر پیوند‬ ‫پایه های گردوی نامرغوب از طرح عملیات سرشاخه کاری را از‬ ‫دیگر اقدام های س��ازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫اس��تفاده از این روش می توان گردوه��ای نامرغوب را با پیوند‬ ‫زدن ب��ه گردوهای��ی مرغوب تبدیل کرد که در طول دو س��ال‬ ‫گذشته در باغ های بسیاری از متقاضیان انجام شده است‪.‬‬ ‫مصرف زیاد سم‬ ‫در خاستگاه تولید سیب ایران‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات و اموزش کش��اورزی و منابع طبیعی‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬مش��اهده لکه س��یاه در س��یب باغ های‬ ‫اس��تان در سال گذش��ته به علت استفاده از س��موم زیاد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬عباس��علی روانل��و در همای��ش تخصصی‬ ‫زیس��ت فناوری و اس��تراتژی نواورانه که در سالن همایش های‬ ‫دانشگاه ارومیه برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬اذربایجان غربی با دو مشکل‬ ‫شوری خاک و کمبود اب روبه رو است و با استفاده از مهندسی‬ ‫ژنتیک می توان از ناب��ودی گیاهان منطقه جلوگیری کرد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه مشاهده لکه سیاه در سیب باغ های استان در‬ ‫سال گذشته به علت اس��تفاده از سموم زیاد بود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر علم زیس��ت فناوری در استان اجرا می شد از مصرف سموم‬ ‫زیاد جلوگیری می ش��د و این مس��ئله به وجود نمی امد‪ .‬روانلو‬ ‫با اش��اره به اینکه دوره نوین بیوفن��اوری با کمک علم ژنتیک‬ ‫در حال ایجاد تحول در زندگی بش��ر اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر با رش��د بی رویه جمعیت‪ ،‬اس��تفاده از بیوفناوری‬ ‫فن��اوری و محص��والت تراریخته همچون ذرت‪ ،‬برنج‪ ،‬س��ویا و‬ ‫گوجه فرنگی در حال افزایش اس��ت‪ .‬رئی��س مرکز تحقیقات و‬ ‫اموزش کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی اظهار کرد‪:‬‬ ‫کاشت محصوالت متنوع با ویژگی خاص‪ ،‬ایجاد مقاومت در برابر‬ ‫افت ها و س��موم‪ ،‬تولید محصوالت با ویژگی دارویی و افزایش‬ ‫ارزش غذایی و بسیاری از موارد از جمله تولید گونه های اصالح‬ ‫ش��ده گیاهان به ویژه محصوالت کشاورزی از جمله کاربردهای‬ ‫زیس��ت فناورانه در بخش کشاورزی است‪ .‬سال گذشته بیش از‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن س��یب در اذربایجان غربی تولید‬ ‫ش��ده که میزان تولید س��یب در استان نسبت به سال پیش از‬ ‫ان بیش از ‪ ۴۵۳‬هزار تن افزایش داشته است‪ .‬اذربایجان غربی‬ ‫با داش��تن ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۸۸‬هکتار باغ های سیب بارور‪ ،‬همزمان با‬ ‫اینکه از نظر س��طح رتبه نخست را به خود اختصاص داده‪ ،‬در‬ ‫بازده تولید نیز دارای رتبه نخس��ت کشوری است‪ .‬اذربایجان‬ ‫غربی با تولید ساالنه ‪ ۱.۲‬میلیون تن سیب درختی رتبه نخست‬ ‫کشوری را به خود اختصاص داده است و این استان ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از تولید ‪ ۳.۷‬میلیون تنی س��یب کش��ور را برعهده دارد‪ .‬سیب‬ ‫این اس��تان به کشورهای افغانس��تان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬ترکمنستان و‬ ‫عراق صادر می شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 547‬پیاپی ‪2520‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫ ‪ 19‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫ شود‪ .‬شود‪.‬‬ ‫نقل می‬ ‫وفاداری بی‬ ‫است که‬ ‫صنعت‬ ‫مطبوعات و‬ ‫یاداوری‬ ‫صفحه‪،‬‬ ‫ وکاست می‬ ‫ کمعینا نقل‬ ‫وفاداری‬ ‫جهتجهت‬ ‫استدرکه در‬ ‫صنعت‬ ‫مطبوعات و‬ ‫تاریختاریخ‬ ‫یاداوری‬ ‫صفحه‪،‬‬ ‫این این‬ ‫پیشرفت صنایع غذایی متکی بر تولید گوشت‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫مطبوعات دیروز‬ ‫نشریه پژوهش و هنر برای فرش‬ ‫صنع��ت ف��رش یک��ی از قدیمی ترین‬ ‫صنایع کش��ور ایران به شمار می اید‪ .‬این‬ ‫فعالیت خاس��تگاهی در طبق��ات پایین‬ ‫جامعه ایرانی دارد ام��ا تداوم در فعالیت‬ ‫تولید فرش به کوشش همین افراد منجر‬ ‫به عرضه بهترین محصول تولیدی کشور‬ ‫می ش��ود که هنر من��درج در ان تنها به‬ ‫ی��اری توانمندی ه��ای ذهن��ی و فکری‬ ‫بافن��دگان اش امکان پذی��ر خواهد بو د به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬فرشبافی از یک فعالیت عادی تبدیل به یک فعالیت‬ ‫برجس��ته هنر‪-‬صنعت می شود که تولید کنندگان ان نیز از جمله‬ ‫نخبگان و برگزیدگان جامعه به شمار خواهند امد به همین دلیل‬ ‫به منظور بزرگداش��ت این هنر و پیش��رفت ان‪ ،‬فعالیت رسانه ای‬ ‫می تواند بس��یار مفید و موثر باش��د‪« .‬پژوه��ش و هنر» از جمله‬ ‫نشریاتی است که برای پیوند میان عرصه های علمی‪ ،‬پژوهشی و‬ ‫دانشگاهی فرشبافی فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫«پژوهش و هنر» به عنوان رسانه جامع فرش تالش کرده هنر‬ ‫و صنعت فرش��بافی را به عنوان یک پدی��ده فراگیر معرفی کرده‬ ‫و درباره جنبه های مختلف ان بررس��ی های علمی به عمل اورد‪.‬‬ ‫از جمله مطالبی که این نش��ریه به ان توجه نشان داده عبارتند‬ ‫از‪ :‬فرش دس��تباف ای��ران می تواند بازار جهان��ی فرش را رهبری‬ ‫کند‪ ،‬چش��م انداز فرش ایرانی در چالش های پیش رو‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫فرش مربع ریزبافت جهان‪ ،‬مطالعه تطبیقی مفهوم ارمانش��هر و‬ ‫طراح��ی فرش با تکیه بر تقدس هفت گان��ه‪ ،‬اقتصاد فرش ایرانی‬ ‫بررسی جایگاه فرش در اقتصاد ملی و نقش ان در ایجاد اشتغال‬ ‫و تولید ملی‪.‬‬ ‫در حقیقت بیش��تر فعالیت های رس��انه ای درب��اره فرش تنها‬ ‫ب��ه جنبه های زیباش��ناختی ان و تبلیغ فرش به عنوان س��مبل‬ ‫هن��ر ایران��ی ی��ا درج اگهی ه��ای تبلیغاتی از ف��رش اختصاص‬ ‫می یافتند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۴۲‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫بر تش��کیل س��ندیکای فرش تاکید کرده و یکی از وظایف اصلی‬ ‫این س��ندیکا نی��ز تبلیغات برای فرش ایران عنوان می ش��ود‪ .‬در‬ ‫این سیاس��ت گذاری مطرح می شود‪ :‬تبلیغات برای فرش ایران را‬ ‫م��ورد توجه قرار دهید و برای این منظور س��الیانه بودجه تنظیم‬ ‫می ش��ود تا به وسیله ارسال کاتالوگ ها و نمایش فیلم های رنگی‬ ‫و اگه��ی در وس��ایل تبلیغاتی رادیو‪ ،‬تلویزی��ون‪ ،‬روزنامه و مجله‬ ‫کوش��ش می نماید تا خریداران خارجی را تح��ت تاثیر زیبایی و‬ ‫هنر فرش ایران قرار دهد و این تبلیغات مرتبا باید ادامه داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اما انتش��ار نش��ریاتی مانن��د پژوهش هنر نش��ان می دهد که‬ ‫حمای��ت از این هن��ر و صنعت نیازمند کوش��ش ها و تالش های‬ ‫تخصصی و بنیادین است‪ .‬صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر‬ ‫نش��ریه دکتر«بهنام زنگی» است‪ .‬ترتیب انتشار نشریه فصلنامه و‬ ‫روش ان علمی اموزشی و پژوهشی است‪ .‬نخستین شماره نشریه‬ ‫در بهار س��ال ‪ ۹۲‬منتشر گردید‪ .‬تیراژ نشریه در نخستین شماره‬ ‫به ‪ ۲۵۰۰‬نسخه بالغ می گردید‪.‬‬ ‫توسعه صنایع کشور‬ ‫به جای فروش نفت‬ ‫‪ ۸‬ابان ‪ ۵۲‬گزارش��ی منتش��ر ش��د که در ان عنوان ش��ده بود‪:‬‬ ‫مقامات ایرانی در راه توس��عه صنایع کش��ور فعالیت می کنند زیرا‬ ‫معتقدند که از ‪ ۱۰‬س��ال دیگر ایران باید بیش از هر چه به صنایع‬ ‫تولیدی خود متکی باشد‪.‬‬ ‫قرار ش��ده بود در برنامه ریزی ها دولت ایران در طول ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫بع��دی همه مس��اعی خود را به کار برد ت��ا در زمینه منابع نفت و‬ ‫استفاده از درامدهای حاصل در توسعه صنایع تولیدی برنامه ریزی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه بود که در س��ال ‪ 1358‬ی��ک واحد کوچک‬ ‫پتروشیمی در مرودشت فارس که مخصوص کود شیمیایی بود در‬ ‫زمینه صنعت پتروش��یمی فعالیت خود را اغاز کرد سپس ‪ ۳‬طرح‬ ‫دیگر در این زمینه به مرحله عمل درامد مجتمع کود ش��یمیایی‬ ‫ش��یراز که متعلق به شرکت ایران کود ش��یمیایی بود نیز فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫حسن محرابی‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنای��ع غذایی از مهم ترین گونه های صنایع به ش��مار‬ ‫می ایند‪ .‬در کش��ور ما مصرف گوشت به عنوان مهم ترین‬ ‫ماده در صنایع غذایی همواره رواج داش��ته است‪ .‬در اغاز‬ ‫ده��ه ‪ ۵۰‬ب��ازار مصرف گوش��ت گاو به تدری��ج و در طول‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال افزای��ش می یابد و البته در این زمان گوش��ت‬ ‫گاو همیش��ه از منابع داخلی تامین می ش��ود به گونه ای‬ ‫که در طول ‪ ۲۰‬س��ال افزایش��ی معادل ‪ ۱۰‬برابر در زمینه‬ ‫مص��رف گوش��ت گاو را ش��اهد هس��تیم‪ .‬از پای��ان دوره‬ ‫حکومت قاجاریه از گوش��ت از گوشت گاو انواع خوراک ها‬ ‫تهیه می ش��د‪ .‬به طور معمول بر س��ر س��فره خانواده های‬ ‫ممتاز و اش��رافی غذاهایی که با گوش��ت گاو پخته ش��ده‬ ‫بودن��د‪ ،‬قرار می گرف��ت‪ .‬در دهه ‪ ۵۰‬دو عامل مهم موجب‬ ‫کاهش پرورش گاو در روس��تاها ش��د؛ محدودیت مراتع و‬ ‫چراگاه ه��ا و نیز گرانی هزینه های نگهداری گاو‪ .‬همچنین‬ ‫ب��ه دنب��ال مکانیزه کردن کش��اورزی و چون دیگر گاو به‬ ‫عن��وان اب��زار زراعی ب��رای ش��خم زدن و گرداندن چرخ‬ ‫خرم��ن به کار گرفته نمی ش��د‪ ،‬این تص��ور پیش امد که‬ ‫ممکن اس��ت تولید گوش��ت گاو که مرکز ان روس��تاها و‬ ‫واحدهای کش��اورزی بودند رو به کاهش بگذارد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫و به دلیل مشکالت ناشی از کمبود مراتع و ذخیره علوفه‪،‬‬ ‫گاوداران به پرورش انواع دیگر دام ها روی اوردند‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۵۲‬خورش��یدی ‪ ۱۲۰۰‬دکان قصابی در سراسر تهران‬ ‫فروش��ندگی گوشت گاو و گوس��اله را برعهده داشتند‪ .‬بر‬ ‫اس��اس برنامه ریزی ها‪ ،‬با توجه به ضرورت مدرن و مجهز‬ ‫ش��دن فروش��گاه های قصابی تصمیم گرفته شد از تعداد‬ ‫مراکز عرضه گوش��ت کاس��ته ش��ود‪ .‬در ان زمان مصرف‬ ‫گوشت گاو در تهران افزون بر ‪ ۱۰۰‬تن در روز بود‪ .‬با توجه‬ ‫به انکه ذائقه مردم به تدریج تغییر یافت پیش بینی می شد‬ ‫که مصرف گوش��ت گاو بیش از این نخواهد شد زیرا شهر‬ ‫تهران به علت رش��د جمعیت و تمرکز نیروی اقتصادی و‬ ‫باالخره تردد دائمی مردم سراس��ر ایران در کنار استفاده‬ ‫از گوش��ت گاو همیشه به گوشت گوسفند به عنوان ماده‬ ‫اصلی غذایی توجه داش��ته اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬بین مشاغل‬ ‫و صنایع گوناگون فروش��ندگان گوشت گوسفند از جمله‬ ‫گروه های صنفی معدودی هس��تند که نس��ل اندر نسل‪،‬‬ ‫پیش��ه گذش��تگان خود را دنبال کرده اند‪ .‬همین مسئله‬ ‫موجب ش��ده که فروشندگان گوشت به عنوان یک طبقه‬ ‫مش��خص اجتماعی با ویژگی های اخالقی مثبت شهرت‬ ‫ ‬ ‫و اعتباری اس��تثنایی کس��ب کند‪ .‬اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫گوشت گوسفند نیز مانند فروشندگان گوشت گاو در سال‬ ‫‪ ۱۳۵۲‬دارای سابقه ای بیش از ‪ ۱۰۰‬سال بود‪ .‬در این سال‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬واحد صنفی در سراسر شهر تهران توزیع و فروش‬ ‫گوشت گوس��فند مصرفی این شهر را برعهده داشتند‪ .‬با‬ ‫توجه به ضرورت تمرکز واحدهای توزیع گوش��ت و اینکه‬ ‫فروش گوش��ت گوس��فند از نظر اقتصادی به صرفه بوده‪،‬‬ ‫ب��رای خریداران نیز تس��هیالتی فراهم اید‪ ،‬مقرر ش�� د از‬ ‫تعداد فروش��گاه های گوشت کاسته شود‪ .‬در طرح جدید‬ ‫ن وزیر نفت‬ ‫گفت وگو با نخستین کفیل‪،‬جانشی ‬ ‫مهندس سادات در سال ‪۱۳۶۰‬‬ ‫به مدت ‪ ۹‬ماه مسئولیت اداره امور‬ ‫مرب��وط به وزارت نف��ت را برعهده‬ ‫داش��ت‪ .‬در ان زم��ان گفت وگویی‬ ‫درباره مس��ئولیت های وی منتشر‬ ‫ش��د ک��ه به بخش��ی از ان اش��اره‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫€ €ب�ه عنوان نخس�تین س�وال لطفا‬ ‫س�وابق و گذش�ته خ�ود را ب�ه ط�ور‬ ‫مختصر بفرمایید‪.‬‬ ‫در اصفه��ان متولد ش��دم‪ .‬دوران دبس��تان‬ ‫را در ته��ران گذران��دم‪ ،‬دوران دبیرس��تان را‬ ‫در اصفه��ان و دانش��کده را در دانش��کده نفت‬ ‫ابادان‪ .‬در کارخانه ها و پاالیش��گاه های متعدد‬ ‫از جمله گچساران و اصفهان فعالیت می کردم ‬ ‫تا اینکه اقای مهندس بوش��هری از من دعوت‬ ‫ب��ه عمل اورد به اتفاق اقای ایت اهلل اش��راقی‬ ‫و حجت االس�لام ابطحی از ط��رف امام مامور‬ ‫بررسی در صنعت نفت شدیم‪ .‬در پی بررسی ها‬ ‫بود که قرار شد من به صنعت نفت برگردم‪.‬‬ ‫€ € نظرتان در مورد فعالیت های انجام‬ ‫ش�ده در زمان تصدی پس�ت معاونت و‬ ‫کفالت وزارت نفت چیست؟‬ ‫در حقیقت من همراه با تالش ها و زحمات‬ ‫تمامی کارکنان صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫بوده ام زیرا فعالیت در ش��رایط جنگ بس��یار‬ ‫سخت و دشوار است‪ .‬شرایطی است که شاید‬ ‫در ط��ول تاریخ صنایع نف��ت و گاز در جهان‬ ‫س��ابقه نداش��ته باش��د‪ .‬ما در این شرایط به‬ ‫تولید نفت پرداختیم‪ .‬مهم ترین اقدام بس��تن‬ ‫دفتر کنسرس��یوم س��ابق و تش��کیل شرکت‬ ‫نفت ف�لات قاره ایران و همین طور ش��رکت‬ ‫در کنفران��س اوپ��ک در بالی اندونزی بود که‬ ‫در ان موفقیت های��ی ب��ه دس��ت اوردیم‪ .‬در‬ ‫خص��وص فعالیت های صنعت��ی نیز می توان‬ ‫عملیات پروژه کنگان‪ ،‬ادامه پروژه پاالیش��گاه‬ ‫خانگیران‪ ،‬ش��روع مجدد عملیات‬ ‫خط دوم گاز و شروع بهره برداری از‬ ‫خط لوله مارون اصفهان را نام برد‪.‬‬ ‫€ €نظرت�ان در رابط�ه ب�ا‬ ‫فعالیت ه�ای همزمان با جنگ‬ ‫تحمیلی چیست؟‬ ‫زمان��ی که جنگ ش��روع ش��د‬ ‫برادرم��ان اقای تندگوی��ان وزیر محترم نفت‬ ‫فرمودن��د ک��ه «ما هم وزارت دفاع هس��تیم‪،‬‬ ‫وزارت نفت هم وزارت دفاع است‪ ».‬در حقیقت‬ ‫م��ا خودمان را هیچ گاه جدا از برادرانی که در‬ ‫جنگ هس��تند‪ ،‬نمی دانیم‪ .‬تمام امکاناتی که‬ ‫داش��تیم در حوزه هایی که درگیر جنگ است‬ ‫در اختیار برادران رزمنده گذاش��تیم‪ .‬حکایت‬ ‫ای��ن کمک ها در جلد دفتر اول دفتر خدمات‬ ‫و کمک های س��ازمان های تابعه وزارت نفت‬ ‫در رابطه با جنگ تحمیلی منتش��ر شده جلد‬ ‫دومش هم در دس��ت تهیه است که امیدوارم‬ ‫به زودی منتشر شود‪.‬‬ ‫وی در خص��وص فعالیت ه��ای مهم دیگر‬ ‫وزارت نفت در س��ال های ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬می گوید‪:‬‬ ‫در زمستان سال ‪ ۵۹‬در حقیقت مشکل ترین‬ ‫زمس��تان را با موفقیت پشت س��ر گذاشتند‪.‬‬ ‫برای نخس��تین بار مس��ئله جیره بندی مواد‬ ‫نفت��ی که مش��کل ترین ن��وع جیره بندی در‬ ‫مقایسه با س��ایر اقالم است با موفقیت انجام‬ ‫شد‪ .‬ما توانستیم این سال را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫انچ��ه هم جنگ تحمیلی ب��ه ما اموخت این‬ ‫اس��ت که بایستی امنیت صنعتی و همچنین‬ ‫امنی��ت تولیدی خودمان را بیش��تر کنیم‪ .‬در‬ ‫پی ان هس��تیم که نقاط تولیدی را در سطح‬ ‫مراکز بپراکنیم به طوری که اسیب پذیری ما‬ ‫کمتر شود‪ .‬برای این برنامه طبعا افق های تازه‬ ‫در فعالیت های اینده صنعت به وجود می اید‬ ‫که نیاز به تالش و کوشش همگی ما دارند‪.‬‬ ‫نشریه مشعل مرداد ‪۱۳۶۰‬‬ ‫امارگیری محصوالت صنعتی در نیم قرن قبل‬ ‫در گزارش��ی که ‪ ۲۶‬ابان ‪ ۱۳۴۷‬منتش��ر‬ ‫شد‪ ،‬مقرر شد که تا اخر برنامه چهارم عمرانی‬ ‫کش��ور از تمام کاالهای تولی��دی در مراحل‬ ‫مختلف امارگیری به عمل اید و به خصوص‬ ‫امار جامع از تولیدات کش��اورزی و دامی نیز‬ ‫تهیه ش��ود‪ .‬هزین��ه این امارگی��ری از محل‬ ‫بودجه ه��ای مس��تمر و عمرانی ی��ا اعتبارات‬ ‫عمومی دولت تامین می ش��د و امارگیری از‬ ‫دس��تگاه های وابس��ته به دولت که بر اساس‬ ‫قانون تجارت اداره می ش��وند و موسسه های‬ ‫عمومی خیریه و عام المنفعه نیز انجام می شد‪.‬‬ ‫همچنین قرار شد برای بررسی دقیق مراحل‬ ‫تکامل اقتصادی و اجتماعی ایران در سازمان‬ ‫و مق��ررات فعلی اماری ان زمان‪ ،‬تجدید نظر‬ ‫شده و وظایفی که بر عهده مرکز امار ایران و‬ ‫سایر دستگاه ها بود تفکیک شد‪.‬‬ ‫ساخت پنی سیلین نخستین بار در ایران‬ ‫‪ ۱۲‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۶۰‬اع�لام ش��د‬ ‫پژوهش��گران ایران��ی موف��ق ش��دند برای‬ ‫نخس��تین بار در ایران پنی س��یلین بسازند‪.‬‬ ‫این موفقیت بزرگ علمی در مرکز تحقیقات‬ ‫بیوش��یمی و کنترل محیط زیس��ت دانشگاه‬ ‫صنعت��ی ش��ریف به انجام رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان پژوهش ه��ای خ��اص‬ ‫صنعتی ای��ران در این باره عن��وان کرد این‬ ‫پنی س��یلین در درم��ان هم��ه بیماری های‬ ‫عفونی حس��اس به انتی بیوتیک پنی سیلین‬ ‫قابل استفاده اس��ت‪ .‬بر اساس اماری که در‬ ‫اختیار این س��ازمان قرار دارد س��االنه ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار کیلو انتی بیوتیک وارد کش��ور می شود‬ ‫و مجری��ان این ط��رح امیدوارن��د گامی در‬ ‫خودکفایی و معالجه بیماران داش��ته باشند‪.‬‬ ‫تمامی مواد اولیه پنی س��یلین ساخت ایران‬ ‫در داخل کش��ور تهیه می شود و اگر مقامات‬ ‫مس��ئول در ایج��اد کارخان��ه پنی س��یلین‬ ‫کمک ه��ای الزم را به س��ازمان انجام دهند‪،‬‬ ‫مجریان طرح تعهد می کنند نیاز ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫کش��ور را براورده س��ازند‪ .‬از مرحله طرح تا‬ ‫پایان تولید ازمایش��گاهی پنی سیلین ‪ ۶‬ماه‬ ‫طول کش��یده اس��ت‪ .‬دکتر کیهان پناهنده‪،‬‬ ‫مسئول طرح دکتر یوسفی‪ ،‬دکتر احمدرضا‬ ‫بهره مند و خانم اخت��ر کاظمی مجریان این‬ ‫طرح بزرگ هس��تند‪ ،‬ضمن ان سرم س��ازی‬ ‫رازی حص��ارک پ��س از ازمایش ه��ای الزم‬ ‫ساخت موفقیت امیز را تایید کرده اند‪.‬‬ ‫قرار ب��ود ‪ ۱۲۰۰‬دکان قصابی از میزان مغازه های موجود‬ ‫حذف شود و فروشگاه های مجهز با انبارهای ذخیره کافی‬ ‫س��اختند تا فروش بر اس��اس موازین درس��ت به صورت‬ ‫اقتص��ادی و قاب��ل قبولی در اید‪ .‬برای انجام این برنامه در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۵۲‬اتحادیه گوشت گوس��فندی با موافقت اتاق‬ ‫اصن��اف اعتباری نزدیک ب��ه ‪ ۱۰‬میلیون تومان اختصاص‬ ‫داد‪ .‬همچنین اقدام به تاس��یس ش��رکت تعاونی و توزیع‬ ‫گوشت با سرمایه ای معادل ‪ ۱۰‬میلیون تومان که اتحادیه‬ ‫ان را برعهده داشت‪ ،‬در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫اختراعات صنعتی محصول یک تصادف‬ ‫در گزارشی که ابان ‪ ۱۳۴۸‬منتشر شد‪ ،‬در یک پژوهش‬ ‫تحقیقی عنوان ش��ده ‪ ۹۰‬درصد از تحقیقات اصلی تصادفا‬ ‫تکمیل شده است‪.‬‬ ‫مدی��ران طرح های علمی از دیرباز ای��ن نظریه قدیمی را‬ ‫مورد قبول قرار دادند که پژوهش های علمی غیر مس��تقیم‬ ‫در واق��ع منش��ا تمامی اختراعات و اکتش��افات علمی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در گ��زارش نهای��ی ک��ه ارائه ش��ده عن��وان گردیده که‬ ‫ابتکارات اختراعات نسل اینده به طور کلی مرهون و مربوط‬ ‫به پژوهش های غیر مس��تقیم خواهد بود به عبارت ساده تر‬ ‫اختراعات و علمی زاده تصادف در تحقیق و پژوهش اس��ت‬ ‫که بدون ماموریت خاصی انجام شده است‪.‬‬ ‫در این گ��زارش به برخی از اختراع��ات که اثرات مهمی‬ ‫در وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع نیز گذاش��ته شده‬ ‫اشاره می شود‪.‬‬ ‫از جمله این اختراعات می توان به میکروسکوپ الکترونی‬ ‫که می تواند تصاویر را با صد هزار بار بزرگنمایی کند اشاره‬ ‫کرد‪ .‬این وس��یله برای پژوهش های علمی و صنعتی در این‬ ‫زمان بسیار اهمیت داشته است‪.‬‬ ‫وس��یله دیگر ضبط صوت ویدئو اس��ت که به وسیله ان‬ ‫می توان تصاویر تلویزی��ون را به نحو صرفه جویانه ای دوباره‬ ‫نمایش داد‪ .‬در این گزارش خاطرنش��ان شده است که ‪۹۰‬‬ ‫درص��د از تحقیقات اصلی مرب��وط در هر مورد قبل از انکه‬ ‫کسی در مورد تکامل ان فکری کنند تکمیل گردیده است‪.‬‬ ‫طراحی اشتباه‪ ،‬کارخانه را از کار انداخت‬ ‫ ‪ ۲۸‬مهر ‪ ۱۳۵۶‬اعالم ش��د بر اثر اشتباه طراحان شرکت‬ ‫امریکایی جنرال الکتری��ک بزرگ ترین نیروگاه برقی ایران‬ ‫نیروگاه ‪ ۶۰۰‬مگاواتی ش��هریار پس از ‪ ۴‬س��ال عمال از کار‬ ‫افت��اد و از این طری��ق میلیون ها ریال به ای��ران زیان وارد‬ ‫امد‪ .‬کوتاهی و سهل انگاری شرکت امریکایی در یک برنامه‬ ‫تلویزیونی با عنوان نگاهی به درون از ش��بکه دوم تلویزیون‬ ‫ان زمان نیز اعالم شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم مهن��دس اخوان رئیس نی��روگاه‪ ،‬طراح‬ ‫امریکای��ی رعایت نک��ردن فاصل��ه حساب ش��ده برج های‬ ‫خنک کننده و واحد نیروگاه که مازوت می س��وزانند سبب‬ ‫ش��ده که از ترکی��ب بخار اب و گوگرد حاصل از س��وخت‬ ‫تصویر دیروز‬ ‫مازوت اسید سولفوریک در فضای نیروگاه پراکنده گردد و‬ ‫ریزش دائمی این اس��ید باعث پوسیدگی ابزارهای نیروگاه‬ ‫ش��ود‪ .‬طراح امریکایی در عین حال در ط��رح تصفیه خانه‬ ‫نی��روگاه نیز جای کافی برای افرادی که در تصفیه خانه کار‬ ‫می کنند پیش بینی نکرده بود و س��بب ش��ده سالمت این‬ ‫افراد در خطر باش��د لذا در نتیجه این س��هل انگاری تا ان‬ ‫زمان سه تن از کارگران در اثر ریزش اسید دچار سوختگی‬ ‫ش��دند‪ .‬باید دانست که نیروگاه شهریار بزرگترین نیروگاه‬ ‫موجود کشور در ان زمان به شمار می امد و به همین لحاظ‬ ‫می توان اهمیت این اش��تباه و باال بودن رقم زیان حاصل از‬ ‫ان را حدس زد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!