روزنامه گسترش صنعت شماره 548 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 548

روزنامه گسترش صنعت شماره 548

روزنامه گسترش صنعت شماره 548

‫اختصاص ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار برای‬ ‫بازسازی و نوسازی‬ ‫صنایع کرمانشاه‬ ‫شنبه‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2521‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 548‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫احتمال ترمیم‬ ‫و افزایش‬ ‫دستمزد‬ ‫کارگران‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫هیدرواستاتیک‬ ‫و مشکالت ان‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منابع ابی‬ ‫بحران زده اند‬ ‫‪6‬‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫سربازان جنگ اقتصادی‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫ناجی سرمایه های برباد رفته‬ ‫این روزها کارت س��وخت با توجی��ه کنترل مصرف و کاهش قاچاق‪،‬‬ ‫پ��س از مدت ها دوباره در خبرها خودنمایی می کند‪ .‬بس��یاری بر این‬ ‫باورند که حذف س��همیه بندی و کارت سوخت‪ ،‬تصمیم اشتباهی بود‬ ‫که بدون بررس��ی به اجرا گذاش��ته ش��د‪ .‬برخی ها نیز بازگشت کارت‬ ‫سوخت را راهکاری مفید برای کنترل مصرف سوخت و مبارزه با قاچاق‬ ‫می دانن��د‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت روزانه حدود ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬میلیون لیتر‬ ‫سوخت از مبادی غیر قانونی به کشورهای همسایه قاچاق می شود‪.‬‬ ‫طرح« مسیر کسب وکار من»‬ ‫به ایستگاه اول رسید‬ ‫‪6‬‬ ‫نشس��ت پایانی فاز نخست طرح «مسیر کسب وکار من» با حضور‬ ‫معصوم��ه ابتکار مع��اون امور زن��ان و خانواده‪ ،‬رخش��ان بنی اعتماد‬ ‫فیلمس��از‪ ،‬پرویز عقیلی مدیرعامل بان��ک خاورمیانه و کارافرینان و‬ ‫صاحبان کسب وکار برگزار شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫درحاشیهایینگرامیداشتروزملیحمل ونقلمطرحشد‬ ‫همکاری روبنایی و زیربنایی دولت با بخش خصوصی‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫اول دی ‪ 14 1397‬ربیع الثانی ‪ 22 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 548‬پیاپی ‪2521‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫هیدرواستاتیک و مشکالت ان‬ ‫خبر‬ ‫نقدینگی را چگونه از طال و ارز‬ ‫دور کنیم؟‬ ‫رئی��س ش��رکت ب��ورس و اوراق بهادار ته��ران با اش��اره به‬ ‫ابزارهای جدید معامالتی گفت‪ :‬هرچه ابزارها متناسب با سلیقه‬ ‫سرمایه گذاران افزایش یابد‪ ،‬جریان های نقدینگی به جای اینکه‬ ‫وارد بازارهای س��که و ارز شود‪ ،‬وارد بازار سرمایه می شود‪ .‬علی‬ ‫صحرای��ی درب��اره اینکه تا پایان س��ال اب��زار معامالتی فروش‬ ‫اس��تقراضی و وارانت وارد بازار سرمایه می شود یا خیر‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬وارانت در برنامه شرکت بورس قرار دارد اما ابزار معامالتی‬ ‫فروش استقراضی از اولویت بیشتری نسبت به وارانت برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬در عین حال هر دوی این ابزارها‪ ،‬مصوبه کارگروه فقهی‬ ‫سازمان بورس را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین ابزار مالی اتی سبد اختیار معامله هم مورد تصویب‬ ‫کارگروه فقهی س��ازمان بورس قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به اینکه ایا تخمی��ن زده اید در صورت ورود این ابزارهای مالی‬ ‫حجم معامالت مربوط به انها چقدر می شود؟ گفت‪ :‬این ابزارها‬ ‫بازیگران خود را دارند که بیش��تر ان بازیگران و سرمایه گذاران‬ ‫حرفه ای و مالی هس��تند‪ .‬رئیس ش��رکت بورس و اوراق بهادار‬ ‫ته��ران ادامه داد‪ :‬با توج��ه به اینکه ابزار اتی ش��اخص مالی و‬ ‫قابلیت تحویل ندارد‪ ،‬کارگروه فقهی این ابزار را شرعی ندانست‬ ‫اما در خالقیتی شاخص صنایع و ‪ ۳۰‬شرکت بزرگ را مبنا قرار‬ ‫داد و روی انها سبدی تعریف کرد که براساس ان سبد می توان‬ ‫یک قرارداد فقهی منعقد کرد‪.‬‬ ‫محمد شریعتمداری‬ ‫درباره این سیاست کلی‬ ‫که ما در کشور بتوانیم‬ ‫چند بار حداقل دستمزد را‬ ‫تعیین کنیم باید با دولت‬ ‫هماهنگی کامل داشته‬ ‫باشیم ولی برای سال ‪،۹۸‬‬ ‫باید از یک روش متنوع تر‬ ‫و متفاوت تر بهره مند‬ ‫شویم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ط��رح دوگانه س��وز ک��ردن‬ ‫خودروها از سال ‪ ۸۲‬راه اندازی‬ ‫ش��د‪ .‬انجام ازمون خودروهای‬ ‫دوگانه سوز به دلیل برنامه ریزی‬ ‫نداش��تن از ابت��دای راه اندازی‬ ‫دچ��ار مش��کالت و خال ه��ای‬ ‫فراوان��ی ب��ود‪ .‬خودروه��ای‬ ‫مجید مرادی‬ ‫دوگانه س��وز از س��ال‪ ۸۲‬ک��ه‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫دوگانه س��وز کردن انها شروع‬ ‫صنفی مراکز معاینه فنی‬ ‫ش��د‪ ،‬تاکنون مورد معاینه فنی‬ ‫خودرو‬ ‫قرار نگرفته اند‪ .‬با گذشت زمان‬ ‫ای��ن معضل به ش��کل حاد در‬ ‫امده و در کمال تاسف بر اثر سانحه های انفجار مخازن سی ان جی‬ ‫جان چند نفر از شهروندان گرفته شده است‪ .‬ضرورت معاینه فنی‬ ‫و ازمون خودروهایی که دوگانه شده بودند بر همگان روشن است‬ ‫اما این مسامحه و قصور به هر شکل اتفاق افتاده است‪ .‬در سال‪۹۶‬‬ ‫به ط��ور غیرمنتظره و بدون برنامه ریزی و به ش��کل ناگهانی اعالم‬ ‫ش��ده که مراک��ز معاینه فنی موظف به ازمون چش��می خودروها‬ ‫هس��تند ام��ا با وجود ش��رایط الزم در مراکز معاین��ه فنی به دلیل‬ ‫نبود ازمایش��گاه های ازمون هیدرواس��تاتیک ط��رح با معضالت‬ ‫گوناگون��ی روب��ه رو ش��د‪ .‬از زمانی که ازمون مخازن س��ی ان جی‬ ‫خودرو (هیدرواس��تاتیک) راه اندازی ش��د‪ ،‬نخس��تین و مهم ترین‬ ‫اولویت ان افزایش و ارتقای امنیت شهروندان و استفاده کنندگان‬ ‫خودروهای دوگانه س��وز بوده است‪ ،‬در حالی که متاسفانه چندین‬ ‫نفر از هموطنان به دلیل روند نادرست نظارت در سازمان متولی و‬ ‫ازمون مخازن در ازمایش��گاه های هیدرواس��تاتیک جان خود را از‬ ‫دس��ت داده اند‪ .‬ادار ه کل اس��تاندارد ایران به عنوان متولی این امر‬ ‫اقدام مناس��بی در جهت برنامه ریزی برای بهره مندی ش��هروندان‬ ‫در این فرایند انجام نداده اس��ت‪ .‬به همین مناس��بت اقدام به ارائه‬ ‫مجوزه��ای گوناگ��ون و بی روی��ه کرده که با توجه ب��ه حجم زیاد‬ ‫مراجعان‪ ،‬متاس��فانه دق��ت الزم در زمینه نیازس��نجی و افزایش‬ ‫مراکز هیدرواس��تاتیک انجام نش��ده است‪ .‬بی برنامه بودن و رعایت‬ ‫نکردن مکان یابی برای ازمایش��گاه های هیدرواس��تاتیک از سوی‬ ‫اداره کل اس��تاندارد‪ ،‬ط��رح را با معض�لات جدی روبه رو کرد که با‬ ‫به وجود امدن این ش��رایط و تعدد بی رویه ازمایش��گاه های تست‬ ‫هیدرواس��تاتیک و از ان مهم تر رعای��ت نکردن موازین موجود در‬ ‫تایید صالحیت برای ازمایش��گاه های هم��کار‪ ،‬این بخش را دچار‬ ‫تنش ه��ای جدی کرد‪ .‬از اوایل پاییز س��ال گذش��ته مکان یابی به‬ ‫کارگروه مراکز معاینه فنی خودرو کشور ارجاع داده شد‪ .‬این مورد‬ ‫نیز فرجامی بهتر از روند گذش��ته نداشته و با شکست روبه رو شده‬ ‫ت��ا انجا که اواخر س��ال‪ ،‬دوب��اره این طرح به اداره کل اس��تاندارد‬ ‫محول ش��د‪ .‬این روند تاکنون نیز نتوانس��ته برنامه ریزی مدونی در‬ ‫جهت ساماندهی ازمایشگاه های تست هیدرواستاتیک انجام دهد‪.‬‬ ‫وزارت کشور‪ ،‬سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین با توجه‬ ‫به اشراف اتحادیه حمل ونقل همگانی کل کشور نسبت به شرایط‬ ‫و موض��وع و جلوگیری از سوءاس��تفاده برخی صنف ه��ا و افراد از‬ ‫این محمل اقدامی س��نجیده و بجا انجام ش��د‪ .‬این حرکت را باید‬ ‫در روند ش��بکه ای کردن ازمایش��گاه ها دانس��ت‪ .‬ارجاع نظام مند‬ ‫به ازمایش��گاه ها که با پیگیری های سازمان های متولی انجام شد‪،‬‬ ‫ب��ا تبانی و س��ودجویی بعضی از افراد متاس��فانه ب��ه تعویق افتاده‬ ‫و تاکن��ون نیز به بهره برداری نرس��یده اس��ت‪ .‬تعویق در این روند‬ ‫شفافیت از این فرایند را دچار ابهام کرده و به عاملی در جهت ایجاد‬ ‫ش��رایطی برای سوءاستفاده منجر شده است‪ .‬این افراد سودجو در‬ ‫جهت سوءاستفاده های مادی خود با البی گری و با ایجاد روش های‬ ‫گوناگ��ون ب��رای دور زدن قانون جان ش��هروندان را با خطر جدی‬ ‫روبه رو می کنند‪ .‬متاسفانه این امر بزرگ ترین تهدید جانی و مالی‬ ‫را ب��رای هموطنان به هم��راه دارد که تاکنون پیگیری های الزم از‬ ‫سوی سازمان های متولی انجام نشده است‪.‬‬ ‫امید است مدیران سازمان های متولی با توجه به پیشینه مثبت‬ ‫این طرح و همچنین با درنظر گرفتن حجم زیاد تخلف ها در زمان‬ ‫اجرا نشدن این طرح‪ ،‬از اتفاق های ناگوار اینده پیشگیری کنند تا‬ ‫در اینده شاهد به خطر افتادن جان هموطنان عزیزمان نباشیم‪.‬‬ ‫احتمال ترمیم و افزایش دستمزد کارگران‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از احتمال ترمیم‬ ‫دس��تمزد کارگران تا قبل از پایان امس��ال خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬منتظر پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری‬ ‫در این زمینه هستیم‪.‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری با اشاره به اینکه در چند روز‬ ‫گذشته نشس��تی با کمیسیون فرعی شورای عالی کار‬ ‫در زمینه دس��تمزد داش��تیم‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬در انجا‬ ‫یک گزارش مقدماتی تهیه ش��ده ک��ه اماده طرح در‬ ‫نشست اینده شورای عالی کار است‪.‬‬ ‫وی درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل‬ ‫از پایان س��ال ‪ ۹۷‬گفت‪ :‬درباره این سیاست کلی که‬ ‫ما در کشور بتوانیم چند بار حداقل دستمزد را تعیین‬ ‫کنیم باید با دولت هماهنگی کامل داشته باشیم ولی‬ ‫برای سال ‪ ،۹۸‬باید از یک روش متنوع تر و متفاوت تر‬ ‫بهره مند شویم‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در گذش��ته ه�� م چنین رویکردی ب��وده و موارد‬ ‫گوناگون��ی در تعیی��ن حقوق و دس��تمزد جامعه کار‬ ‫نقش افرین بوده اس��ت؛ گاهی دولت تصمیم هایی در‬ ‫حوزه مس��کن در س��ال اتخاذ می کرده و حق مسکن‬ ‫را تغییر می داده اس��ت‪ ،‬از این رو هر چند سال یک بار‬ ‫چنین هدفی محقق می ش��ود و ما این مباحث را در‬ ‫نشست شورای عالی کار مطرح می کنیم‪ .‬شریعتمداری‬ ‫در ادامه از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری‬ ‫برای امکان بررس��ی دوباره مزد در طول س��ال خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در نشست شورای عالی کار‪ ،‬یکی از اعضا‬ ‫موردی را مطرح کرد و گفت که قانون گفته دستمزد‬ ‫را س��االنه و هرسال یک بار تعیین کنیم و اینکه چند‬ ‫بار در س��ال دستمزد را تغییر دهیم‪ ،‬منطق ندارد و با‬ ‫ان مخالفت کردند؛ ما در ان نشس��ت به جمع بندی‬ ‫نرس��یدیم ولی این کار را هم نفی نکردیم و به همین‬ ‫دلیل از معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری اس��تعالم‬ ‫مکتوب به عمل اوردیم و درحال حاضر منتظر پاس��خ‬ ‫دکتر جنیدی در این زمینه هستیم و ان را در نشست‬ ‫شورای عالی کار مورد بهره برداری قرار می دهیم‪.‬‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی گفت‪ :‬چنانچه‬ ‫مش��کل قانون��ی وج��ود نداش��ته باش��د‪ ،‬در مس��یر‬ ‫کارشناس��ی که برای دس��تمزد کارگران طی کردیم‪،‬‬ ‫درباره ح��ق بن و اینکه چه میزان��ش را دولت و چه‬ ‫میزان��ش را کارفرمایان و واحده��ای تولیدی تامین‬ ‫کنند‪ ،‬بحث و گفت وگو خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری افزود‪ :‬ممکن اس��ت نظ��ر معاونت‬ ‫حقوقی ریاس��ت جمه��وری چیز دیگری باش��د ولی‬ ‫ترمیم دس��تمزد در دست بررسی حقوقی و منوط به‬ ‫نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری است‪.‬‬ ‫در نخستین نشست شورای عالی کار‪ ،‬موضوع ترمیم‬ ‫دس��تمزد کارگران مطرح و گ��زارش کاملی از نحوه‬ ‫تعیی��ن مزد و امار و ارقام مربوط به ان از س��ال های‬ ‫گذش��ته تاکنون ارائه ش��د‪ .‬پیش تر وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی در دیدار با تش��کل های کارگری و‬ ‫کارفرمایی با تایی��د عقب ماندگی مزد کارگران گفته‬ ‫بود« امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط‬ ‫کنونی وجود دارد‪».‬‬ ‫تا پایان سال ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می شود‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫گفت که از سال ‪ ۹۵‬به بعد باالی ‪ ۶۰‬درصد کشور با‬ ‫اوراق مالی اداره شده است‪.‬‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی با اشاره به جزئیات‬ ‫تامی��ن منابع کش��ور از محل واگ��ذاری دارایی های‬ ‫مال��ی به خان��ه ملت گف��ت‪ :‬در بخ��ش اوراق مالی‬ ‫که درواق��ع با این ایده کش��ور را بده��کار کرده ایم‬ ‫بای��د گف��ت در س��ال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬ف��روش اوراق‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫ادامه داد‪ :‬فروش اوراق مش��ارکت از سال ‪ ۹۲‬شروع‬ ‫شده اس��ت و در ان س��ال ‪۱۰‬درصد منابع کشور با‬ ‫ف��روش اوراق مش��ارکت تامین ش��د‪ .‬در س��ال ‪۹۳‬‬ ‫حدود‪ ۱۹‬درصد‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۵‬نی��ز ‪ ۶۹‬درصد و در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬همچنین ‪ ۶۴‬درصد بودجه کشور با فروش‬ ‫اوراق مشارکت تامین شده که این نرخ در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۶۱‬درصد رسید‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم رش��ت در مجلس دهم‬ ‫شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬درواقع از سال‬ ‫‪ ۹۵‬به بعد باالی ‪ ۶۰‬درصد کش��ور با اوراق‬ ‫مالی اداره شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره میزان فروش ش��رکت های‬ ‫دولتی بیان کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۰‬فروش ش��رکت های‬ ‫دولتی ‪۸۴‬درصد منابع کش��ور را تامین کرده است‪،‬‬ ‫این نرخ در س��ال ‪ ۹۱‬به ‪۷۱‬درصد و در س��ال ‪ ۹۲‬به‬ ‫‪۸۷‬درصد رس��ید‪ .‬این روند در س��ال های ‪ ۹۳‬تا ‪۹۷‬‬ ‫کاهشی شد و در سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۱۰‬درصد رسید‪.‬‬ ‫جعفرزاده ایمن ابادی به استفاده از ذخایر صندوق‬ ‫توس��عه ملی در سال های گذشته اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در س��ال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬اس��تفاده از مناب��ع صندوق‬ ‫توسعه ملی بس��یار کم بود و در سال های‬ ‫‪ ۹۲‬و ‪ ۹۵‬از این منابع اس��تفاده نشده‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در سال ‪ ۹۷‬استفاده از‬ ‫منابع صندوق توس��عه ملی به ‪۲۲.۸‬درصد‬ ‫رس��ید‪ .‬این نماین��ده مجلس بی��ان کرد‪:‬‬ ‫این امار نش��ان می دهد اس��تفاده از منابع‬ ‫صندوق کار درس��تی نیست و به اشتباه از‬ ‫منابع استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره تس��ویه اوراق اس��ناد خزانه مشارکت‪،‬‬ ‫صکوک و سلف در سال ‪ ۹۸‬توضیح داد‪ :‬میزان اوراق‬ ‫منتش��ر ش��ده تا پایان س��ال ‪ ۹۶‬که سررسید نشده‬ ‫است‪ ،‬افزون بر‪ ۶۳‬هزار میلیارد تومان و اوراق منتشر‬ ‫ش��ده در س��ال ‪ ۹۷‬تاکنون معادل ‪ ۲۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫نایب رئیس فراکسیون مستقلین والیی در مجلس‬ ‫بازنشستگان و معضل دستمزد‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی در الیحه بودجه سال‬ ‫این��ده دیده نش��ده اند‪ .‬دولت درمجم��وع فقط ‪۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان‬ ‫درنظر گرفته اس��ت‪ .‬این مبلغ‪ ،‬فقط یک هفتم بودج ه‬ ‫مورد نیاز برای همسان س��ازی مستمری بازنشستگان‬ ‫کشوری ا ست‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬بار س��نگین مش��کالت اقتصادی بر‬ ‫دوش انهایی است که دریافتی ثابتی دارند؛ انهایی که نمی توانند‬ ‫همپ��ای صعود قیمت ها‪ ،‬س��طح مع��اش خود را ارتق��ا دهند و‬ ‫مجبورند با تمام کاس��تی ها بس��ازند‪ .‬در می��ان تمام مزدبگیران‬ ‫اقتصاد‪ ،‬وضعیت بازنشستگان از همه بغرنج تر است؛ بازنشستگان‬ ‫نه قادر به ترک شغل و حرفه پیشین خود هستند و نه می توانند‬ ‫منبع درامد جایگزینی برای مس��تمری محدود خود پیدا کنند‪.‬‬ ‫«مستمری ناچیز بازنشس��تگی» تنها منبع درامد انهایی ا ست‬ ‫که پس از ‪ ۳۰‬س��ال اش��تغال در بخش های مختل��ف دولتی یا‬ ‫خصوصی‪ ،‬معیشت شان متصل به صندوق های بازنشستگی ا ست‪.‬‬ ‫علی دهقان کیا به نمایندگی از کارگران بازنشس��ته گفت‪ :‬در‬ ‫بودجه سال اینده‪ ،‬تامین اجتماعی را درنظر نگرفته اند؛ مدیریت‬ ‫سازمان برنامه و بودجه به جز ایجاد تبعیض بین مردم و گسترش‬ ‫نارضایتی ها‪ ،‬تاکنون هیچ اقدام مثبتی انجام نداده اس��ت‪ .‬س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬مجلس ‪۷‬هزار و ‪۲۰۰‬میلیارد تومان برای همسان سازی‬ ‫حقوق کارگران بازنشسته درنظر گرفت و این بودجه مصوب شد‬ ‫اما دریغ از پرداخت یک ریال از این بودج ه مصوب‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬امس��ال ه��م این ‪ ۲‬هزار میلی��ارد تومان را فقط‬ ‫ب��رای صندوق بازنشس��تگی کش��وری درنظ��ر گرفته اند و هیچ‬ ‫اعتباری برای کارگران بازنشسته لحاظ نکرده اند‪ .‬همسان سازی‬ ‫به کنار‪ ،‬ما کارگران بازنشس��ته توقع نداری��م دولت برای اجرای‬ ‫همسان س��ازی مس��تمری های م��ا‪ ،‬بودج��ه درنظ��ر‬ ‫بگیرد؛ حتی برای پرداخ��ت بدهی ‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی دولت ب��ه تامین اجتماعی نی��ز اعتبار درنظر‬ ‫نگرفته ان��د‪ .‬دول��ت‪ ،‬بدهی های انباش��ت ه خ��ود را به‬ ‫تامی��ن اجتماع��ی بپردازد؛ م��ا توقع همسان س��ازی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کانون بازنشس��تگان تهران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬دولت اگ��ر بدهی خود را بپردازد‪ ،‬تامین اجتماعی از محل‬ ‫همان بدهی ها قادر خواهد بود‪« ،‬همسان سازی» را اجرایی کند‪.‬‬ ‫پس برای بازنشستگان تامین اجتماعی وصول بدهی های دولت‬ ‫اولویت بیش��تری نس��بت به تزریق بودجه برای همسان س��ازی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اگر بدهی ها پرداخت نش��ود‪ ،‬نه فقط همسان س��ازی که همه‬ ‫خدمات رفاهی بازنشستگان و ازجمله پرداخت مستمری ها دچار‬ ‫مش��کل اساسی خواهد ش��د‪ .‬ان ‪ ۷۲۰۰‬میلیارد تومان هم قرار‬ ‫بود از محل بدهی انباش��ت ه دولت به سازمان پرداخت شود و به‬ ‫مصرف اجرای همسان سازی برسد‪.‬‬ ‫دهقان کیا به یک مش��کل اساس��ی دیگر ورود ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫بده��ی ‪ ۳۱‬هزار میلیارد تومانی تامی��ن اجتماعی به بانک رفاه‪،‬‬ ‫ان هم با بهر ه ‪۳۵‬درصد؛ این بدهی نیز محصول خلف وعده های‬ ‫بی شمار دولت است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬هم��ه گرفتاری های تامی��ن اجتماع��ی و کارگران‬ ‫بازنشسته‪ ،‬دولت ساخته است؛ دولت‪ ،‬به عبارت دقیق تر مجموعه ‬ ‫دولت های پیشین تا امروز‪ ،‬مسئول تمامی مشکالت ما کارگران‬ ‫بازنشسته هستند؛ دولت نه تنها بدهی ها را نمی پردازد بلکه برای‬ ‫تامین حق بیمه ‪ ۲۶‬گروه خ��اص ازجمله رانندگان و قالیبافان‪،‬‬ ‫دست در جیب کارگران بازنشسته می کند‪.‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬این رقم در صورت استفاده از سقف تعیین‬ ‫شده در جدول شماره ‪ ۴‬قانون برنامه ششم توسعه به‬ ‫‪ ۱۴‬هزار میلیارد تومان می رس��د‪ .‬در صورت استفاده‬ ‫از مجوز انتشار اوراق بند (ح) تبصره (‪ )۵‬سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫‪ ۳‬هزارمیلیارد تومان می رسد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس در مجم��وع تا پایان س��ال بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار میلیارد توم��ان اوراق منتش��ر کرده ایم‪.‬‬ ‫اگ��ر مبل��غ ‪ ۱۲‬هزار میلی��ارد تومان را تس��ویه و از‬ ‫این رقم کس��ر کنیم ‪ ۹۲‬هزار میلیارد تومان کش��ور‬ ‫را بده��کار کرده و درواقع منابع کش��ور را پیش خور‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫گفت‪ :‬براورد تس��ویه س��ال ‪ ۹۸‬اصل و س��ود اسناد‬ ‫منتش��ر شده تاکنون و استفاده از باقی مانده ظرفیت‬ ‫‪ ۳۹‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫اوراق تسویه بخشی از فشار نظام بانکی را خواهد کاست‬ ‫«به باور من بهتر بود بدهی دولت به نظام‬ ‫بانکی که ‪ ۲۵۰‬هزار میلیارد تومان است به‬ ‫اوراق تبدیل و جایگزین بدهی شود و اوراق‬ ‫جدید فروخته و درامد حاصل به طلبکاران‬ ‫از دولت به ویژه پیمانکاران پرداخت ش��ود‪.‬‬ ‫وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی به تازگی در‬ ‫بخش��نامه ای نام بانک های مجاز به تسویه‬ ‫بدهی از طریق اوراق تسویه خزانه نوع دوم‬ ‫را منتشر کرده است»‪.‬‬ ‫علی سعدوندی کارشناس اقتصاد ضمن‬ ‫بیان ای��ن مطلب‪ ،‬درب��اره کارک��رد اوراق‬ ‫تسویه به ایلنا گفت‪ :‬اوراق تسویه یک ابداع‬ ‫و نواوری است که از سوی سازمان برنامه و‬ ‫بودجه ارائه شده است تا اگر سازمان دولتی‬ ‫به بانکی بدهی داش��ته و ان بانک به بانک‬ ‫مرکزی بده��ی دارد‪ ،‬به صورت س��ه جانبه‬ ‫تسویه انجام ش��ود‪ .‬درواقع بدهی نهادهای‬ ‫دولتی ب��ه بانک ها و بدهی بانک ها به بانک‬ ‫مرکزی درنهایت تهاتری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اوراق تس��ویه بخش��ی از‬ ‫بدهی دول��ت را کاهش داده و فش��ار را از‬ ‫نظ��ام بانکی برخواه��د داش��ت ‪ ،‬چون در‬ ‫نظام فعلی ما بده��ی دولت به نظام بانکی‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬هزار میلیارد تومان و همچنین‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰۰‬هزار میلی��ارد تومان بدهی‬ ‫خط اعتباری اس��ت که نظام بانکی از بانک‬ ‫مرکزی دریافت کرده اس��ت ک��ه به راحتی‬ ‫می ت��وان با اوراق تس��ویه کرد‪ .‬این اس��تاد‬ ‫دانشگاه تصریح کرد‪ :‬بهتر بود بدهی دولت‬ ‫به نظام بانکی که ‪ ۲۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت ب��ه اوراق تبدی��ل و جایگزین بدهی‬ ‫شود و اوراق جدید فروخته و درامد حاصل‬ ‫به طلب��کاران از دولت به وی��ژه پیمانکاران‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی ب��ا بیان اینکه‬ ‫این نواوری خوب اس��ت اما کافی نیس��ت‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬ما بای��د از راه مس��تقیم وارد‬ ‫ش��ویم یعنی بدهی برخی طلبکاران دولت‬ ‫مانن��د بانک ه��ای تج��اری و صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی که مایل به داش��تن اوراق در‬ ‫س��بد دارایی های خود هس��تند‪ ،‬ب��ه اوراق‬ ‫تبدیل کرد و س��ایر بدهی های دولت مانند‬ ‫طلب پیمان��کاران‪ ،‬به صورت ریالی پرداخت‬ ‫شود که راهکار ان فروش اوراق است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درواق��ع حجم بدهی های‬ ‫دولت افزایش نمی یابد بلکه به اوراق تبدیل‬ ‫می ش��ود و خاصیت این اوراق در این است‬ ‫که چون ام��کان غلتاندن دارد‪ ،‬دیگر دولت‬ ‫نمی تواند نکول کند و باید سود این بدهی ها‬ ‫را بپ��ردازد ک��ه ی��ک گام بزرگ به س��وی‬ ‫ش��فافیت است‪ .‬س��عدوندی انتشار اوراق را‬ ‫در مدیریت نقدینگی موثر دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫این اوراق در جذب بخش��ی از شبه پول در‬ ‫بانک ها به سمت اوراق مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫در حاشیه ایین گرامیداشت روز ملی حمل ونقل مطرح شد‬ ‫همکاری روبنایی و زیربنایی دولت با بخش خصوصی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در ایین��ی ب��ا حض��ور مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و‬ ‫دریانوردی و فعاالن بخش خصوصی صنعت دریایی‪۱۹ ،‬‬ ‫تفاهمنام��ه و قرارداد س��رمایه گذاری با بخش خصوصی‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۱۸۰۰‬میلیارد تومان در بنادر تجاری کش��ور‬ ‫بس��ته ش��د‪ .‬در این ایی��ن مدیرعامل س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی‪ ،‬استانداران اس��تان های ساحلی‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬نمایندگان انجمن های تخصصی‬ ‫و دست اندرکاران صنعت حمل ونقل دریایی کشور حضور‬ ‫داشتند‪ .‬در قالب این ‪ ۱۹‬تفاهمنامه و قرارداد در مجموع‬ ‫‪ ۸۷‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری در بندر شهیدرجایی‪،‬‬ ‫‪ ۷۱۷‬میلی��ارد تومان در بندر امام خمینی (ره) به منظور‬ ‫تاسیسات تولیدی و ارزش افزوده ای‪ ۳۳۵ ،‬میلیارد تومان‬ ‫در بن��در انزل��ی در بخ��ش پایانه های صادرات��ی‪ ،‬مراکز‬ ‫تعمیرات و سوخت کشتی و مخازن روغن خوراکی‪۱۰۳ ،‬‬ ‫میلیارد تومان در بندر بوش��هر برای ساخت سردخانه و‬ ‫تاسیسات جمع اوری مواد زائد نفتی‪ ۱۰۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫در بندر امیراب��اد‪ ۳۳۲ ،‬میلیارد توم��ان در بندر چابهار‬ ‫و ‪ ۷۰‬میلی��ارد توم��ان در بندر نوش��هر از س��وی بخش‬ ‫خصوصی س��رمایه گذاری می ش��ود‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫«گسترش صنعت» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫ن باره خب��ر داد‪ :‬تاکنون ‪ ۱۲‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫در ای�� ‬ ‫س��رمایه بخش خصوصی در بنادر تجاری کش��ور جذب‬ ‫ش��ده و سیاست ما این است که همه روبناها و تجهیزات‬ ‫با سرمایه بخش خصوصی اجرا و زیربنا هم از سوی دولت‬ ‫تامین ش��ود‪ .‬به گفته محمد راس��تاد‪ ،‬سیاست سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی این اس��ت که به اس��تثنای زیربناها‪،‬‬ ‫ایجاد روبناها و تجهیزات را از طریق جذب سرمایه گذاری‬ ‫از س��وی بخش خصوصی مدنظر ق��رار دهد و پروژه های‬ ‫توس��عه ای این سازمان در راس��تای همین سیاست و با‬ ‫هدف ارتقای ظرفیت عملیاتی بنادر کشور به امضا رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹سرنوشت ‪ ۲‬هزار نقطه حادثه خیز تا ‪ ۳‬سال‬ ‫اینده‬ ‫رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با اشاره‬ ‫به ثبت ‪ ۲۲‬هزار شکایت مستقل از سوی رانندگان علیه‬ ‫ش��رکت های حمل ونقل گفت‪ :‬تالش کردیم تمامی این‬ ‫ش��کایت ها را بررس��ی کنیم و نتیجه ان تذک��ر‪ ،‬توبیخ‬ ‫یا پلمب ‪ ۱۱۲۴‬ش��رکت حمل ونقل اس��ت‪ .‬عبدالهاش��م‬ ‫حس��ن نیا در حاش��یه س��ومین نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫حمل ونقل کش��ور درباره روند رسیدگی به شکایت های‬ ‫رانندگان شبکه حمل ونقل جاده ای اظهار کرد‪ :‬تاکنون به‬ ‫‪ ۸۹‬درصد شکایت رانندگان در بخش حمل ونقل جاده ای‬ ‫رسیدگی شده است و کمیسیون ماده ‪ ۱۲‬نیز به صورت‬ ‫س��رزده به مسائل و مش��کالت موجود در پایانه های بار‬ ‫رس��یدگی می کند‪ .‬وی با اشاره به ثبت ‪ ۲۲‬هزار شکایت‬ ‫مستقل از س��وی رانندگان علیه شرکت های حمل ونقل‬ ‫افزود‪ :‬ما تالش کردیم تمامی این ش��کایت ها را بررس��ی‬ ‫کنیم و نتیج��ه ان تذکر‪ ،‬توبیخ یا پلمب ش��دن ‪۱۱۲۴‬‬ ‫شرکت حمل ونقل در طول این مدت است‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره طرح ش��بکه سیر‬ ‫همنام گفت‪ :‬شرکت های مسافری پیش از این باید تعداد‬ ‫دارد‪ .‬امس��ال برای عملیات زمستانی راهداری ‪ ۳‬فرایند‬ ‫قبل از بارش‪ ،‬هنگام بارش و پس از بارش تعریف ش��ده‬ ‫اس��ت تا راه ها را برای تردد باز نگه داریم‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای تصری��ح ک��رد‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۷۰۰‬س��رمایه گذار برای س��اخت مجتمع ه��ای رفاهی‬ ‫در راه های کش��ور درخواس��ت های خود را به س��ازمان‬ ‫راه��داری ارائه کرده اند که س��ازمان راه��داری در حال‬ ‫بررسی درخواس��ت ها برای مکان یابی مناسب است‪ .‬وی‬ ‫درباره چگونگی برنامه ریزی برای راهداری زمس��تانی نیز‬ ‫توضیح داد‪ :‬ما ‪ ۹۰۰۰‬دس��تگاه ماشین االت راهداری در‬ ‫سراسر کش��ور داریم و به منظور جلوگیری از مشکالتی‬ ‫که برای تهران در سال گذشته شکل گرفت ‪ ۷۰‬دستگاه‬ ‫ماش��ین االت جدی��د خریداری ش��د و در اختی��ار این‬ ‫اس��تان ها قرار گرفت‪ .‬در کنار ان با اس��تفاده از امکانات‬ ‫استانی بهترین شرایط برای حمل ونقل زمستانی در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۳‬سال تعر فه تغییر نکرد‬ ‫محمد راستاد‬ ‫عبدالهاشم حسن نیا‬ ‫محمدرضا قائم مقامی‬ ‫سیاست سازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی این است که‬ ‫به استثنای زیربناها‪ ،‬ایجاد‬ ‫روبناها و تجهیزات را از‬ ‫طریق جذب سرمایه گذاری‬ ‫از سوی بخش خصوصی‬ ‫مدنظر قرار دهد و‬ ‫پروژه های توسعه ای این‬ ‫سازمان در راستای همین‬ ‫سیاست و با هدف ارتقای‬ ‫ظرفیت عملیاتی بنادر‬ ‫کشور به امضا رسید‬ ‫تاکنون به ‪ ۸۹‬درصد‬ ‫شکایت رانندگان رسیدگی‬ ‫شده و کمیسیون ماده ‪۱۲‬‬ ‫نیز به صورت سرزده به‬ ‫مسائل و مشکالت موجود‬ ‫در پایانه های بار رسیدگی‬ ‫می کند‪ .‬ما تالش کردیم‬ ‫تمامی این شکایت ها را‬ ‫بررسی کنیم و نتیجه ان‬ ‫تذکر‪ ،‬توبیخ یا پلمب شدن‬ ‫‪ ۱۱۲۴‬شرکت حمل ونقل‬ ‫است‬ ‫سیاست های جدید‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫برای متوازن ساختن بنادر‬ ‫و ارتقای فرصت ها به‬ ‫بخش های شرقی کشور‬ ‫فرصت های مشابهی‬ ‫است و شرایط بهتری‬ ‫در بنادر شرقی برای‬ ‫سرمایه گذاران فراهم‬ ‫می کند در ‪ ۴۳‬سال گذشته‬ ‫تعرفه های تخلیه و بارگیری‬ ‫بنادر تغییر نکرده است‬ ‫اتوبوس های خ��ود را برای فعالی��ت در این عرصه اعالم‬ ‫می کردند اما متوجه شدیم برخی از این شرکت ها اتوبوس‬ ‫ندارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬تاکن��ون با اجرای این طرح فعالیت ‪۹۵‬‬ ‫شرکت مس��افری متوقف ش��ده زیرا رفاه و ایمنی تردد‬ ‫مردم اولویت نخس��ت است‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬اس��تفاده از خس��ارت بیمه تکمیلی یکی‬ ‫از خواس��ته های بحق رانندگان ب��ود که از زمان برقراری‬ ‫این نوع بیمه تاکنون باید ‪ ۴۸‬میلیارد تومان خس��ارت به‬ ‫رانندگان و اعضای خانواده انها پرداخت شود‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برای پوشش بیمه تکمیلی ‪ ۷۵۰‬هزار نفر از رانندگان‬ ‫و اعضای خانواده انان بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫نیازمندی��م که تاکنون ش��رکت های حمل ونقل جاده ای‬ ‫‪ ۵۰‬میلی��ارد تومان از این مبلغ را به ش��رکت های بیمه‬ ‫پرداخته اند‪ .‬رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬محاس��به کرایه بر اساس تن‪-‬کیلومتر در‬ ‫کش��ور م�لاک عمل قرار گرفته اس��ت و با اج��رای این‬ ‫خواس��ته مهم رانندگان از این پس کرایه ها پشت بارنامه‬ ‫نخواهد بود‪ .‬س��ازمان راهداری برای تعیین نرخ کرایه بر‬ ‫اس��اس تن‪-‬کیلومت��ر ‪ ۴‬میلیون ع��دد را در پارامترهای‬ ‫مختلف محاس��به کرده اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره کمبود الس��تیک کامیون گفت‪ :‬در ‪ ۸‬ماه گذشته‬ ‫ماهانه ‪ ۱۳۰‬هزار الس��تیک بین رانندگان توزیع شده اما‬ ‫این برای نیازهای رانندگان کافی نیست‪ .‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم کرد تا پایان سال ‪ ۳۰‬هزار الستیک‬ ‫دیگر برای توزیع بین رانندگان وارد بازار می شود‪ .‬معاون‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬ب��رای تامین نیاز رانندگان‬ ‫از تیر امس��ال تاکنون ‪ ۳۵۰‬هزار الس��تیک و دیروز نیز‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار الستیک جدید با قیمت تنظیم بازار بین انان‬ ‫توزیع شده است‪ .‬حسن نیا ادامه داد‪ :‬برای ارتقای ایمنی‬ ‫راه های کش��ور و کنترل رفتار رانن��دگان ‪ ۲‬هزار دوربین‬ ‫کنترل سرعت نصب شده و در مرحله بعدی نیز نصب ‪۲‬‬ ‫هزار دس��تگاه دیگر در دستور کار سازمان راهداری قرار‬ ‫در ادام��ه ای��ن ایی��ن‪ ،‬محمدرض��ا قائم مقامی گفت‪:‬‬ ‫سیاس��ت های جدید س��ازمان بنادر و دریان��وردی برای‬ ‫متوازن س��اختن بنادر و ارتق��ای فرصت ها به بخش های‬ ‫شرقی کشور فرصت های مشابهی است و شرایط بهتری‬ ‫در بنادر شرقی برای سرمایه گذاران فراهم می کند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه انجم��ن پایانه داران بن��ادر ایران با‬ ‫انتق��اد از اینکه در ‪ ۴۳‬س��ال گذش��ته تعرفه های تخلیه‬ ‫و بارگی��ری بنادر تغییر نکرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫در ش��رایط تحریم‪ ،‬بنگاه های دولتی حمایت می ش��وند ‬ ‫اما ش��رکت های خصوصی بن��دری م��ورد حمایت قرار‬ ‫نمی گیرن��د‪ .‬وی با بی��ان اینکه در ش��رایط خاصی قرار‬ ‫داریم‪ ،‬گفت‪ :‬در این ش��رایط که قرار است به تولید‪ ،‬کار‬ ‫و خدم��ات ملی اهمیت دهیم‪ ،‬دول��ت باید نگاه مهربانی‬ ‫به بخ��ش خصوصی داش��ته باش��د‪ .‬قائم مقام��ی افزود‪:‬‬ ‫بخش خصوصی با س��رمایه گذاری کالن در بنادر کشور‬ ‫‪ ۱۵‬هزار نفر اش��تغال ایجاد ک��رده و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر‬ ‫س��رمایه در بنادر فراهم کرده اس��ت‪ .‬تجهی��زات اورده‬ ‫است و منش��ا هزینه تعمیرات این تجهیزات ارزی است‪.‬‬ ‫س��ازمان بنادر هم تجهیزات استراتژیک خود را در بنادر‬ ‫با منابع ارزی تامین کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذشته درامدهای س��ازمان بنادر از محل ارائه خدمات‬ ‫به کش��تی ها با شریک شدن در فعالیت بخش خصوصی‬ ‫‪ ۱۰‬برابر ش��ده است اما برای شرکت های خصوصی در ‪۴‬‬ ‫سال گذش��ته تعرفه تخلیه و بارگیری و خدمات بندری‬ ‫بس��یار نازل و تاس��ف بار اس��ت‪ ،‬این برای دولت درامد‬ ‫داشته اس��ت و نشان از مظلومیت بخش خصوصی دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه انجمن پایان��ه داران بنادر ایران افزود‪:‬‬ ‫به گفته یکی از مس��ئوالن س��ازمان بنادر و دریانوردی‪،‬‬ ‫هزینه نگهداری تجهیزات بنادر مربوط به س��ازمان ارزی‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید تعرفه ارزی دریافت کنند‪ ،‬اما بخش‬ ‫خصوصی چه می شود؟ انها هزینه ارزی ندارند؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دول��ت مدع��ی اس��ت ب��ا سیاس��ت ها و‬ ‫حمایت های خودی سعی کرده هزینه خدمات و تولیدات‬ ‫را محاس��به کند و مابه التفاوت خس��ارت افزایش هزینه‬ ‫در ف��روش محص��والت را جبران کن د اما ای��ا این اتفاق‬ ‫رخ داده است؟‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫اختصاص ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی و نوسازی صنایع کرمانشاه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست هم اندیشی و‬ ‫جلسه با مجمع نمایندگان استان کرمانشاه برای ارتقای‬ ‫جایگاه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این استان از اختصاص‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای بازس��ازی و نوس��ازی‬ ‫صنایع اس��تان خبر داد و گف��ت‪ :‬برای حمایت از تولید‬ ‫این اس��تان ‪ ۳‬میلی��ارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان اعتبارات‬ ‫بالعوض در نظر گرفته شده است‪ .‬به گزارش شانا‪ ،‬رضا‬ ‫رحمانی در این نشس��ت س��رمایه در گردش اختصاص‬ ‫یافته به س��رمایه گذاران استان کرمانشاه را حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان عنوان کرد و گفت‪ :‬اعتبارات خوبی برای‬ ‫بهبود وضعیت واحدهای صنعتی در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است و باید مسئوالن استانی برای جذب این اعتبارات‬ ‫و تزریق به صنایع اقدام کنند‪.‬‬ ‫رحمان��ی در ادام��ه توس��عه مناط��ق مح��روم را از‬ ‫پروژه های ویژه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برشمرد‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬ظرفیت های موجود برای اجرای این‬ ‫مهم مورد بررس��ی قرار گرفت و شاخص هایی نیز برای‬ ‫تحقق این موضوع احصا شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از بررسی های گوناگون در فاز نخست‬ ‫‪ ۱۰‬اس��تان کمت��ر توس��عه یافته صنعتی شناس��ایی و‬ ‫شاخص هایی مانند نرخ بیکاری‪ ،‬تعداد کارگاه ها‪ ،‬تعداد‬ ‫شاغالن و ارزش افزوده صنعت برای بررسی وضعیت این‬ ‫استان ها در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح کرد‪ :‬اس��تان‬ ‫کرمانش��اه نیز از جمله اس��تان هایی ب��ود که وضعیت‬ ‫ان مورد بررس��ی ق��رار گرف��ت و درحال حاضر نیز در‬ ‫حال شناس��ایی راهکارهای اجرایی برای توسعه استان‬ ‫هس��تیم‪ .‬رحمان��ی با تاکید ب��ر اینک��ه تصمیم ها باید‬ ‫عملیاتی و اجرایی باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به همین دلیل‬ ‫ما اصرار داریم با امکانات موجود و شناس��ایی امکانات‬ ‫مورد نیازبرنامه هایی که قابلیت اجرایی دارد‪ ،‬در دستور‬ ‫کار قرار بگیرد‪ .‬وی در ادامه بر تکمیل طرح های باالی‬ ‫‪ ۶۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی استان تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۳۴‬واحد صنعتی و معدنی در اس��تان با‬ ‫پیش��رفت فیزیکی باالی ‪ ۶۰‬درصد مشغول به فعالیت‬ ‫هستند که در صورت حمایت و تالش مسئوالن استانی‬ ‫می توانند تا دو سال اینده به بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش گف��ت‪ :‬باید هر‬ ‫تصمیمی که در گذش��ته برای استان اتخاذ شده‪ ،‬مرور‬ ‫و در ش��رایط فعلی بر اساس منابع موجود تصمیم های‬ ‫عملیاتی گرفته شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به س��هم‬ ‫‪ ۳۰‬درص��دی بخش صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی(‪ )GDP‬کش��ور افزود‪ :‬سیاس��ت ها و‬ ‫برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای‬ ‫ایجاد اش��تغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم حرکت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وزیرصنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه بهبود روابط‬ ‫تجاری و صنعتی استان با کشورهای همسایه‪ ،‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه دائمی در عراق را ازجمل��ه برنامه های مهم‬ ‫در اس��تان عنوان ک��رد و گفت‪ :‬اس��تان کرمانش��اه با‬ ‫کش��ورهایی مانند عراق دارای مرز مش��ترک است و از‬ ‫موقعیت کش��اورزی‪ ،‬گردش��گری و اقلیم مناسبی نیز‬ ‫برخوردار است به همین دلیل با ترسیم نقشه راهبردی‬ ‫و برنامه ریزی هدفمند می تواند در ش��رایط مناسبی از‬ ‫نظر توسعه یافتگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫رحمانی در بخش دیگری از س��خنانش به تفاهمنامه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت های‬ ‫موج��ود در تبص��ره ‪ ۱۸‬قانون بودج��ه‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ‪ ۳‬برنام��ه هدفمن��د ب��رای تکمیل‬ ‫پروژه ه��ای نیمه تمام‪ ،‬نوس��ازی و بازس��ازی صنایع و‬ ‫توس��عه خوش��ه های صنعتی با اعتبار‪ ۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی و ه��زار میلیارد یارانه در نظر گرفته اس��ت که‬ ‫امیدواریم ای��ن هدف گذاری ب��ا برنامه ریزی های انجام‬ ‫شده اجرایی شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی در پایان افزایش صادرات محصوالت ایرانی‬ ‫ب��ه کش��ورهای همس��ایه را از دیگ��ر برنامه های مهم‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت عنوان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر حدود ‪ ۲‬درصد از س��هم واردات بازارهای‬ ‫همس��ایه در اختیار ایران اس��ت که اگ��ر این میزان به‬ ‫‪ ۴‬درص��د افزایش یابد س��هم ایران از بازار کش��ورهای‬ ‫همسایه به حدود ‪ ۴۰‬میلیارد دالر افزایش خواهد یافت‬ ‫که این اتفاق بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم بس��یار‬ ‫تاثیر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این نشس��ت که نمایندگان مردم‬ ‫استان کرمانشاه نیز حضور داشتند به بیان دغدغه های‬ ‫واحدهای صنعتی استان پرداخته و خواستار راه اندازی‬ ‫واحدهای راکد‪ ،‬بخشودگی جرایم معادن استان‪ ،‬اعطای‬ ‫تس��هیالت س��رمایه در گ��ردش به صنایع و‪ ...‬ش��دند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز ب��ا تاکید بر احصای‬ ‫مش��کالت صنایع اس��تان از برنامه ریزی ب��رای تدوین‬ ‫برنامه راهبردی همه جانبه برای توس��عه اس��تان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬با تهیه این برنامه و شناس��ایی مش��کالت‬ ‫و ظرفیت های اس��تان می توان اقدام های مناسبی برای‬ ‫بهبود وضعیت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان انجام داد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول دی ‪ 14 1397‬ربیع الثانی ‪ 22 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 548‬پیاپی ‪2521‬‬ ‫خبر‬ ‫با وجود ‪ ۱۴‬بندر در کشور‬ ‫فقط ‪ ۴‬بندر فعال است‬ ‫مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس اسناد باالدس��تی باید تا افق ‪ ۱۴۰۴‬حدود ‪۷‬‬ ‫درصد از تولید ناخالص صنایع دریایی رشد کند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬افش��ار فتح الهی در ایی��ن معارفه رئیس‬ ‫دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور افزود‪ :‬کشور ما با‬ ‫وجود ‪ ۵۸۰۰‬کیلومتر نوار س��احل دریایی و ‪ ۷‬استان در این‬ ‫پهنه ساحلی‪ ،‬موقعیت استراتژیکی در اختیار دارد و به لحاظ‬ ‫ترانزیتی از گذشته دور نیز کشور در مسیر جاده ابریشم بوده‬ ‫اما به دالیلی تالش می ش��ود که موقعیت اس��تراتژیک کشور‬ ‫کمرنگ شود اما موفق نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بخ��ش عم��ده ای از حج��م مب��ادالت تجاری‬ ‫کش��ورمان از طریق دریا اتفاق می افتد و هر گونه جابه جایی‬ ‫از مس��یرهای دیگر هزینه هایی را به صاحب��ان کاال تحمیل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫فتح الهی با اش��اره ب��ه موقعیت ویژه ش��هرهای بندری در‬ ‫جهان افزود‪ :‬ش��هرهای بندری ما در نقاط کمتر توسعه یافته‬ ‫قرار دارند و اس��تان هرمزگان با وج��ود دارا بودن بزرگ ترین‬ ‫بن��در نقل و انتق��ال کاالیی در بندرعباس جز و اس��تان های‬ ‫کمتر توسعه یافته کشور است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬هم اکنون فق��ط از ‪ ۵‬درصد‬ ‫ظرفیت خالی کشتی س��ازی استفاده می شود و شورای عالی‬ ‫صنایع دریایی ظرفیت خوبی برای ساماندهی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬صنع��ت دریایی بای��د ارتب��اط قوی تری با‬ ‫اس��تادان دانشگاه و صاحب نظران حوزه دریا و صنایع دریایی‬ ‫داشته باشند و در روزامد کردن علوم دریایی مشارکت کنند‪.‬‬ ‫فتح اله��ی با تاکید بر اس��تفاده از فن��اوری روز دنیا در این‬ ‫صنع��ت افزود‪ :‬نباید به علوم روز دنیا با ازمون و خطا دس��ت‬ ‫یابیم و شعار استقالل خواهی نباید محرومیت از دانش دنیا را‬ ‫در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر وزارت��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در انتقال فن��اوری در حوزه صنایع دریایی باید‬ ‫تالش کنی��م و هر انچه می توانیم در حوزه تعمیق س��اخت‬ ‫داخل به کار بگیریم که این مجموعه ها به دانش روز و انتقال‬ ‫فناوری بیشتر دست یابند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وجود ظرفیت های ای��ن صنعت گفت‪ :‬در‬ ‫ساخت شناورهای کوچک و تفریحی و جاذبه های گردشگری‬ ‫می توانی��م بیش��تر فعالیت کنی��م و این موض��وع باید جزو‬ ‫اولویت های این صنعت باشد و فقط نباید ساخت کشتی هایی‬ ‫با ظرفیت باال در اولویت باشد‪.‬‬ ‫در ادامه ایین‪ ،‬س��یامک مرندی‪ ،‬رئیس دبیرخانه ش��ورای‬ ‫ عالی صنایع دریایی کش��ور گفت‪ :‬با وجود ‪ ۱۴‬بندر درکشور‬ ‫فقط ‪ ۴‬بندر فعال اس��ت و از قابلیت ها و ظرفیت های صنایع‬ ‫دریایی و نیز گردشگری این حوزه استفاده نشده است‪.‬‬ ‫نگاهی به جانشین پروری‬ ‫و جوانگرایی‬ ‫حس��ین س�لاح ورزی‪ ،‬نایب رئیس اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی ایران به ایرنا گف��ت‪ :‬ضعف در مدیریت‬ ‫و بی توجه��ی به جوانانی که اس��تعدادهای وی��ژه ای دارند و‬ ‫می توانن��د در حوزه های مختلف‪ ،‬حض��ور پررنگ و اثرگذاری‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬از جمله ضعف های جدی کشورمان به شمار‬ ‫می اید‪ .‬س�لاح ورزی افزود‪ :‬برخی بنگاه های بزرگ اقتصادی‪،‬‬ ‫عملکرد بس��یار موفقی دارند اما نس��بت به جانشین پروری‪،‬‬ ‫بی توج ه هس��تند و ب��ه همین دلیل می بینیم که متاس��فانه‬ ‫عمر کوتاهی داش��ته و به نسل بعدی منتقل نمی شود‪ .‬امروز‬ ‫دنیا در حوزه تربیت نیروهای متخصص که توانایی اداره امور‬ ‫را داش��ته باشند‪ ،‬فعال ش��ده و به اموزش مهارت و تخصص‬ ‫بسیار بها می دهد‪ .‬جوانان به دلیل قدرت ریسک پذیری باال و‬ ‫جس��ارت انجام کارهای بزرگ‪ ،‬اگر مهارت های الزم را داشته‬ ‫باشند می توانند اثرگذار بوده و خالقیت را چاشنی کار کرده و‬ ‫به توسعه فعالیت های بنگاه کمک کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫موضوع اموزش را می توان به کمک تشکل های تخصصی نیز‬ ‫اجرای��ی کرد‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬با توجه به اینکه تش��کل ها روی‬ ‫موضوعات و رش��ته های کاری مش��خصی تمرک��ز می کنند‪،‬‬ ‫بهترین گزینه ب��رای انتقال علم و دانش به صورت تخصصی‬ ‫هس��تند‪ .‬فرهنگ جانشین پروری در ایران نه به دلیل اهمیت‬ ‫نداش��تن ان بلکه به دلیل بی توجهی و نبود درک درس��ت از‬ ‫میزان اثرگذاری ان‪ ،‬شکل نگرفته است‪ .‬البته مدتی است که‬ ‫ات��اق ایران در این حوزه فعال ش��ده و س��عی دارد از جوانان‬ ‫مستعد و توانمند استفاده و مدیرانی برای اینده تربیت کند؛‬ ‫بو کار را رشد دهند و حتی زمینه رشد‬ ‫افرادی که بتوانند کس ‬ ‫دیگران را نیز فراهم سازند‪ .‬نایب رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی ایران خبر داد‪ :‬به منظور تعمیم فرهنگ‬ ‫جانش��ین پروری‪ ،‬شبکه س��ازی در حوزه کارافرینی و تقویت‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت جوانان کارافرین‬ ‫در تشکل های مختلف بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی الزم و ضروری است‪ .‬برای همین‬ ‫منظور س��ازمان ملی کارافرینی ایران را در اتاق ایجاد کردیم‬ ‫و س��عی داری��م در این قالب‪ ،‬گفتمان جانش��ین پروری را در‬ ‫کشور ایجاد کنیم‪ .‬بخش خصوصی بر این باور است که حضور‬ ‫جوانان تحصیلکرده‪ ،‬خوش��فکر‪ ،‬خالق و کارافرین در فضای‬ ‫بو کار کش��ور می تواند نقش مهم و بی بدیلی در تزریق‬ ‫کس�� ‬ ‫بو کارهای س��نتی و افزایش تولید ناخالص‬ ‫نواوری به کس�� ‬ ‫داخلی و اش��تغالزایی کشور به دنبال داشته باشد‪ .‬در شرایط‬ ‫تحریم و ض��رورت افزایش تاب اوری اقتصاد کش��ور‪ ،‬جوانان‬ ‫کارافری��ن می توانند راه حل ها و راهکارهای نو و موثری برای‬ ‫برون رفت از چالش های اقتصادی ارائه دهند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫اول دی ‪ 14 1397‬ربیع الثانی ‪ 22 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 548‬پیاپی ‪2521‬‬ ‫خبر‬ ‫تبدیل موتورسیکلت های‬ ‫انژکتوری به کاربراتوری‬ ‫موتورس��یکلت یکی از وسایلی اس��ت که این روزها جزیی‬ ‫از زندگی بس��یاری از ش��هروندان ش��ده به طوری که با ان‬ ‫امرارمعاش می کنند‪ .‬اما به اعتقاد رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫دوچرخ��ه و موتورس��یکلت تهران با تغییرات��ی که در تولید‬ ‫موتورسیکلت رخ داده مشکالتی در این بخش به وجود امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محم��د خادم منصوری در گفت وگو ب��ا خبرخودرو‪ ،‬درباره‬ ‫تمای��ل مردم به اس��تفاده از موتورس��یکلت های کاربراتوری‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬متاس��فانه توجه نکردن به زیرس��ازی مناس��ب‬ ‫ب��رای تولید موتورس��یکلت و همچنین مش��ورت نش��دن با‬ ‫فعاالن اگاه‪ ،‬گاهی ش��اهد تصمیم های نادرستی مانند تولید‬ ‫موتورس��یکلت های انژکتوری به جای کاربراتوری ش��دیم که‬ ‫مشکالتی را به همراه داشت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر کمب��ود قطع��ات‬ ‫موتورسیکلت های انژکتوری و معضالتی که مردم برای تامین‬ ‫قطعات ان ها دارند‪ ،‬س��بب ش��ده مردم موتورس��یکلت های‬ ‫انژکتوری را تبدیل به کاربراتوری کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬قطعه س��ازان داخلی قطعاتی مانند گل گیر‪ ،‬زین‪،‬‬ ‫اگ��زوز و قطعات ظاهر موتورس��یکلت را تولی��د می کنند اما‬ ‫انجین ان وارداتی اس��ت و در داخل کشور امکان تولید این‬ ‫مدل وجود ندارد‪.‬‬ ‫منصوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬سیاس��ت هایی ک��ه در حوزه‬ ‫موتورس��یکلت اتخاذ می شود بدون مشاوره با فعاالن اگاه در‬ ‫این زمینه است و گاهی شاهد ارائه امار و ارقام نادرستی در‬ ‫زمینه موتورسیکلت هستیم که عنوان می شود االیندگی هر‬ ‫موتورس��یکلت برابر با ‪۷‬خودرو اس��ت در حالی که این امار‬ ‫درباره موتورسیکلت های با عمر بیش از ‪۱۵‬سال صادق است‬ ‫نه همه موتورسیکلت ها‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه حتی تولید کنندگان موتورسیکلت نیز‬ ‫تمایلی به افزایش الودگی هوا ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬چنانچه مدیران‬ ‫خواه��ان پیش��برد اهداف کیف��ی در زمینه موتورس��یکلت‬ ‫هس��تند باید با انجمن موتورسیکلت مشورت کنند زیرا همه‬ ‫به دنبال هدفی واحد برای کاهش الودگی هوا و بهبود شرایط‬ ‫زیست محیطی هستیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران‬ ‫درب��اره افزایش قیمت موتورس��یکلت در چند ماه گذش��ته‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه قیمت ها متاثر از نوسان های نرخ ارز افزایش‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪۵۰‬درصدی داش��ت اما حت��ی با وجود کاهش نرخ ارز‬ ‫در هم��ان رنج قیمتی ثابت مان��د؛ بنابراین نهادهای نظارتی‬ ‫باید با دقت بیش��تر بر بازار نظارت داشته باشند و با استفاده‬ ‫از تجربه های فعاالن با تجربه در این حوزه در متعادل س��ازی‬ ‫قیمت ها تالش کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با توجه به انکه قیمت موتورس��یکلت را س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��ده و تولیدکنن��ده مش��خص می کند؛‬ ‫بنابراین باید با اطالعات درست از وضعیت بازار و نوع تقاضای‬ ‫بازار اقدام به تعیین قیمت کنند ضمن انکه نهادهای نظارتی‬ ‫نیز باید نظارت داشته باش��ند تا بازار موتورسیکلت متالطم‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر براس��اس روال هر‬ ‫س��ال با توجه به اغاز فصل سرد سال ش��اهد رکود در بازار‬ ‫موتورس��یکلت هستیم که این ش��رایط تا پایان بهمن ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خادم منصوری در پایان گفت‪ :‬از مسئوالن و تصمیم گیران‬ ‫درخواس��ت داریم درباره موتورسیکلت های برقی عجوالنه و‬ ‫غیرکارشناس��انه تصمیم گیری نکنند زیرا موتورسیکلت های‬ ‫‪۴‬میلیون تومانی کیفیت ندارند و شهروندان چنانچه خواهان‬ ‫موتورس��یکلت های برقی هس��تند باید موتورس��یکلت های‬ ‫ب��االی ‪۱۵‬میلیون تومانی خریداری کنند تا پاس��خگوی نیاز‬ ‫انها باش��د‪ .‬البت��ه باید در زمینه خدمات پ��س از فروش نیز‬ ‫تمهیداتی اندیشیده شود تا مردم با مشکلی روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫یک قطعه ساز پیشنهاد کرد‬ ‫برون رفت صنعت خودرو‬ ‫از چالش ها با تشکیل‬ ‫شورای عالی صنعت‬ ‫ی��ک فعال صنعت قطعه بر تش��کیل ش��ورای عالی صنعت‬ ‫به عنوان یک تش��کل فراقوه ای تاکید کرد‪ .‬محس��ن رزم خواه‬ ‫در گفت وگ��و با عصرخودرو‪ ،‬با تاکید بر ضرورت اجرای تفکر‬ ‫اس��تراتژیک در صنعت خودرو اظهارک��رد‪ :‬عالوه بر این تفکر‬ ‫الزم اس��ت ش��ورای عالی صنعت به عنوان تشکلی فراقوه ای‬ ‫تشکیل تا نسبت به تدوین برنامه استراتژیک و هدف گذاری‬ ‫الزم در این صنعت اقدام شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با این اق��دام می توان چرخه مونتاژ ‪۵۰‬س��اله‬ ‫صنعت خودرو که با هر مش��کل و تحریم با چالش گوناگونی‬ ‫روبه و می شود را نجات داد اما الزم است برنامه ای در این باره‬ ‫در اختیار داشته باشیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه تش��کیل چنین ش��ورایی را خارج‬ ‫از ت��وان وزارتخانه ها دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬با تش��کیل این‬ ‫ش��ورا تکلیف صنعت خودرو روشن ش��ود زیرا اگر خواستار‬ ‫در اختی��ار داش��تن صنعت خودرو هس��تیم ای��ن روند جز‬ ‫ب��ا پیش بین��ی اقدام های��ی از این دس��ت محق��ق نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رزم خ��واه ادامه داد‪ :‬فعاالن صنعت قطعه باید به عنوان یک‬ ‫برند ش��ناخته ش��ده بین المللی‪ ،‬قابل رقاب��ت از نظر قیمت‬ ‫و کیفی��ت در بازارهای بین المللی باش��ند همان اقدامی که‬ ‫کره ای ها و ژاپنی ها در سال های گذشته کرده و چینی ها نیز‬ ‫در حال حرکت به این سمت هستند‪.‬‬ ‫شرکت خودروسازی‬ ‫هیوندای برای یکی از‬ ‫اصلی ترین بازارهای‬ ‫بین المللی خود یعنی‬ ‫روسیه‪ ،‬خودرویی‬ ‫اختصاصی باعنوان‬ ‫«سوالریس» ارائه کرده‬ ‫که تا امروز فروش خوبی‬ ‫برای هیوندای به همراه‬ ‫داشته است‬ ‫بررسی وضعیت بازار خودرو روسیه در هفته گذشته‬ ‫«الدا گرانتا» روسی ‪۲۳‬میلیون تومان معامله شد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬قرار است «گسترش صنعت» در بعضی از گزارش های خود‬ ‫ضمن بررس�ی وضعیت بازار خودرو ای�ران نگاهی هم به بازارهای خودرو س�ایر‬ ‫کش�ورهای جهان بیندازد‪ .‬برای نخس�تین شماره به س�راغ بازار خودرو روسیه‬ ‫الدا گرانتا‬ ‫رفتیم و ‪۱۰‬مدل انتخاب و به بررسی وضعیت قیمت انها پرداخت ه شد‪ .‬قیمت های‬ ‫اعالم شده در این گزارش مربوط به پایان هفته گذشته و نرخ برابری روبل با ریال‬ ‫نشان می دهد که هر یک روبل‪630‬ریال است‪.‬‬ ‫الدا وستا‬ ‫گرانتامحصولشرکت‪AvtoVAZ‬‬ ‫روسیه است‪ ،‬س��دان ارزان قیمتی که‬ ‫ت��ا حد زیادی بر پای��ه پلتفرم معروف‬ ‫ل��وگان(‪ )L90‬و هم��کاری فن��ی رنو‬ ‫برای بازار داخلی روس��یه و کشورهای‬ ‫اس��تقالل یافته از شوروی سابق تولید‬ ‫شده است‪ .‬این مدل در بسیاری بخش های فنی با ‪ L90‬مشترک است‪ .‬گرانتا برای‬ ‫شرایط اب وهوایی سخت روسیه طراحی شده و براساس تبلیغات‪ ،‬خودرو مقاومی‬ ‫است‪ .‬از نظر طراحی‪ ،‬می توان گرانتا را در مجموع نسخه ای ماهرانه تری نسبت‬ ‫به ‪ L90‬دانس��ت‪ .‬در این خودرو از وضعیت خش��ک‪ ،‬ساده و بی روح ‪ L90‬خبری‬ ‫نیست و طراحان توانسته اند تا حدودی ان را شبیه خودروهای لوکس طراحی‬ ‫کنند‪ .‬قیمت این خودرو در بازار روس��یه ‪ ۳۷۹.۹۰۰‬روبل اس��ت که با احتساب‬ ‫هر روبل ‪۶۳۰‬ریال معادل ‪۶۳‬تومان حدود ‪۲۳۹‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار ریال برابر با‬ ‫‪۲۳‬میلیون و ‪۹۴۰‬هزار تومان می شود‪.‬‬ ‫نزدیک ترین خودرویی‬ ‫ک��ه از نظ��ر قیمت��ی ب��ا‬ ‫تن��در‪ 90‬یک��ی ب��ود‪،‬‬ ‫می توان به الدا وستا اشاره‬ ‫کرد‪ .‬همان گونه که گفته‬ ‫ش��د الدا برندی روس��ی‬ ‫اس��ت که زیرمجموعه ای از شرکت رنو‪-‬نیسان است و وستا یکی از‬ ‫پرفروش ترین خودروهای این شرکت خودروسازی به شمار می رود‪.‬‬ ‫این خودرو با دو موتور ‪ 1.6‬و ‪1.8‬لیتری تولید شده که هر دو موتور‬ ‫شامل جعبه دنده دستی و اتوماتیک است و می توان گفت از لحاظ‬ ‫فنی چیزی از رنو تندر ‪ 90‬کم ندارد و از نظر مصرف سوخت مناسب تر‬ ‫اس��ت‪ .‬قیمت این خودرو در بازار روس��یه ‪۵۳۹.۹۰۰‬روبل بوده که‬ ‫با احتساب پول به ریال ایران حدود ‪۳۴۰‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار ریال‬ ‫معادل ‪۳۴‬میلیون تومان می شود‪.‬‬ ‫هیوندای سوالریس‬ ‫کیا ریو‬ ‫س��دان کیا ریو ‪ ۲۰۱۷‬ویژه روسیه ترکیبی از‬ ‫س��دان کیا ریو ‪ 2018‬جهانی و کیا ‪2017 K2‬‬ ‫ویژه چین اس��ت‪ .‬در قسمت جلوی این خودرو‬ ‫جلو پنجره و سپری مشابه نسخه جهانی ان قرار‬ ‫دارد در حالی که چراغ های جلوی کشیده شده‬ ‫به س��مت عقب ان از ‪ K2‬گرته برداریش شده و‬ ‫نیم رخ ان نیز مشابه ‪ K2‬است‪ .‬در قسمت پشت این خودرو چراغ های عقب و در صندوق‬ ‫عقب ش��بیه به ‪ K2‬هس��تند و سپر ان ویژه بازار روسیه است‪ .‬همچنین چراغ های جلوی‬ ‫ید ی» های دید در روز‪ ،‬رینگ های الیاژی ‪16‬اینچی (‪۴۰.۶۴‬سانتی متر)‬ ‫پروژکتوری‪« ،‬ال ا ‬ ‫و چراغ های عقب ال ای دی هایالیت های بدنه ریو ‪ 2017‬هستند‪ .‬کابین این خودرو رقیب‬ ‫هیوندای سوالریس و فولکس واگن پولو دارای صندلی های چرمی‪ ،‬کنترل دمای خودکار‪،‬‬ ‫فرمان گرم شونده‪ ،‬صندلی های گرم شونده‪ ،‬سیستم سرگرمی ‪7‬اینچی (‪۱۷.۷۸‬سانتی متر)‬ ‫و‪ ...‬اس��ت‪ .‬این خودرو در بازار روس��یه به مبلغ ‪66۹.۹۰۰‬روبل معامله می شود که معادل‬ ‫حدود ‪۴۲۲‬میلیون و‪۱۰۰‬هزار ریال (حدود ‪۴۲‬میلیون تومان) است‪.‬‬ ‫هیوندای کرتا‬ ‫شرکت خودروسازی هیوندای برای‬ ‫یکی از اصلی ترین بازارهای بین المللی‬ ‫خ��ود یعن��ی روس��یه‪ ،‬خودروی��ی‬ ‫اختصاص��ی باعنوان «س��والریس»‬ ‫ارائه کرده که ت��ا امروز فروش خوبی‬ ‫برای هیوندای به همراه داشته است‪.‬‬ ‫درست مانند سایر محصوالت هیوندای‪ ،‬بر چهره هیوندای سوالریس هم طراحی‬ ‫نس��ل جدید شرکت خودروس��ازی هیوندای دیده می شود‪ .‬این خودرو شباهت‬ ‫زیادی با نس��خه چینی هیوندای ورنا دارد که بیش��تر سیاست بازاریابی شرکت‬ ‫خودروس��ازی هیوندای را ب��ا تغییر نام محصوالتش نش��ان می دهد‪ .‬هیوندای‬ ‫س��والریس پایان فوریه ‪(2017‬بهمن ‪ )۱۳۹۵‬در کارخانه س��ن پترزبورگ و در‬ ‫کنار برادر ناتنی خود‪ ،‬یعنی نس��ل بعد کی ا ریو برای تامین بازار روس��یه تولید و‬ ‫مونتاژ شد‪ .‬سوالریس ‪۶۶۴.۷۳۵‬روبل قیمت دارد که معادل حدود ‪ ۴۱۸‬میلیون‬ ‫و ‪۹۵۰‬هزار ریال معادل ‪ ۴۱‬میلیون و ‪۸۹۵‬هزار تومان می شود‪.‬‬ ‫کرت��ا ک��ه ن��ام‬ ‫ان برگرفت��ه از‬ ‫بزرگ تری��ن جزای��ر‬ ‫یون��ان یعن��ی کرت‬ ‫اس��ت کوچک ترین‬ ‫کراس اوور هیوندای و‬ ‫برای بازارهای خاصی طراحی شده است‪ .‬این خودرو که با نام‬ ‫‪ IX25‬هم ش��ناخته می شود از س��وی سرمایه گذاری مشترک‬ ‫هیوندای و ش��رکت چینی «‪ »Beijing Grou‬توس��عه یافته‬ ‫و تولی��د ان در اوری��ل ‪(2014‬اردیبهش��ت ‪ )1393‬در چی��ن‬ ‫اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه بر چین‪ ،‬روس��یه و هند هم این مدل را‬ ‫تولی��د می کنن��د‪ .‬قیمت کرتا یا همان ‪ IX25‬در بازار روس��یه‬ ‫‪855.0۰۰‬روبل اس��ت که حدود ‪۵۳۸‬میلیون و ‪۶۵۰‬هزار ریال‬ ‫معادل ‪۵۳‬میلیون و ‪۸۶۵‬هزار تومان خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫فولکس واگن پولو‬ ‫پژو ‪۳۰۰۸‬‬ ‫یک خودرو از نوع کامپکت اس یووی که از س��وی‬ ‫ش��رکت خودروسازی فرانس��وی پژو در مه ‪۲۰۰۸‬‬ ‫(اردیبهش��ت ‪ )۱۳۸۷‬از ان رونمایی ش��د‪ .‬کانسپت‬ ‫این خودرو نخست سال ‪ ۲۰۰۸‬در نمایشگاه خودرو‬ ‫پاریس با نام پژو پرولوگ معرفی ش��د و س��پس پژو‬ ‫‪ ۳۰۰۸‬برای نخس��تین بار در شهر دوبروونیک کشور‬ ‫کرواتی به نمایش عموم درامد و تولید ان در اوریل ‪( ۲۰۰۹‬فروردین ‪ )۱۳۸۸‬اغاز شد‪ .‬نسل‬ ‫نخست این خودرو از سال ‪ ۲۰۰۹‬تا ‪ ۱۳۸۸( ۲۰۱۳‬تا ‪ )۱۳۹۲‬در فرانسه و چین با مشخصات‬ ‫و ظاهر یکس��ان تولید ش��د‪ .‬پژو درحالی از نسل دوم ان در سال ‪ )۱۳۹۵(۲۰۱۶‬رونمایی کرد‬ ‫که تغییرات اعمال شده روی این خودرو در بازار چین بسیار متفاوت از بازارهای جهانی بود‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬در اروپا یک خودرو کامال متفاوت از نظر پلتفرم‪ ،‬کالس بدنه‪ ،‬اندازه‪ ،‬کارایی‪ ،‬چهره‪،‬‬ ‫فناوری و امکانات به عنوان پژو ‪ ۳۰۰۸‬نسل دوم معرفی شد‪.‬این خودرو که پیش تر قرار بود به‬ ‫شکل سی بی یو(‪ )CBU‬وارد ایران شود در بازار خودرو روسیه با مبلغ ‪۱.۴۸۸.۰۰۰‬روبل یعنی‬ ‫حدود ‪937‬میلیون و ‪44۰‬هزار ریال (بیش از ‪۹۳‬میلیون تومان) معامله می شود‪.‬‬ ‫رنو داستر‬ ‫فولکس واگ��ن یک ش��رکت‬ ‫المانی است که نام ان در زبان‬ ‫این کش��ور به معن��ای خودرو‬ ‫ملی ترجمه می ش��ود‪ ،‬نس��خه‬ ‫جدید ای��ن خودروس��از با نام‬ ‫سدان فولکس واگن پولو (ونتو‬ ‫در هند) برای بازار روسیه عرضه شده که فولکس واگن پولو ‪ GT‬معروف‬ ‫است‪ .‬از تجهیزات این خودرو می توان به کنترل دما‪ ،‬شیشه های برقی و‬ ‫صندلی های جلوی گرم ش��ونده اشاره کرد‪ .‬فولکس واگن پولو یک خودرو‬ ‫سوپرمینی است که ازسوی شرکت المانی فولکس واگن تولید شد که از‬ ‫سال‪ )۱۳۵۷(۱۹۷۵‬در حال تولید است‪ .‬قیمت این خودرو پایین تر از پژو‬ ‫‪ ۳۰۰۸‬فرانس��وی در بازار روسیه بوده و هر روسی می تواند فولکس واگن‬ ‫پولو را ‪ ۵۸۴.۷۰۴‬روبل خریداری کند که به پول ما ‪۳۶۸‬میلیون و ‪۵۵۰‬‬ ‫هزار ریال معادل ‪۳۶‬میلیون و ‪۸۵۵‬هزار تومان می شود‪.‬‬ ‫رنو داستر یا داچیا داستر خودرویی است‬ ‫که از سال ‪ )۱۳۸۸(۲۰۰۹‬از سوی شرکت‬ ‫داچیا رومانی و رنو فرانس��ه طراحی ش��د‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو مانند تندر‪ ۹۰‬و رنو س��اندرو‪،‬‬ ‫در بازارهای��ی که ن��ام رنو از داچیا معتبرتر‬ ‫و ش��ناخته شده تر اس��ت با نام رنو عرضه‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما در بازارهایی که هم داچیا و هم رنو به رس��میت از سوی مردم شناخته‬ ‫ش��ده با نام داچیا عرضه می ش��ود‪ .‬داستر طراحی شده برای بازار روسیه با چراغ های‬ ‫قابی تاریک تر‪ ،‬باربند بزرگ تر و چند قلم ریزه کاری دیگر و‪ ...‬است‪ .‬داخل کابین رنو‬ ‫داستر بازار روسیه هم تغییرات محسوسی اعمال شده که می توان به طراحی جدید‬ ‫کنسول مرکزی و استفاده از نمایشگری لمسی مجهز به تجهیزات ناوبری جی پی اس‬ ‫و دوربین دید عقب روی ان و‪ ...‬اش��اره کرد‪ .‬همچنین گفتنی اس��ت رنو داس��تر در‬ ‫دو نوع تک و دو دیفرانس��یل مجوز واردات را گرفت و پیش تر نگین خودرو ان را در‬ ‫ایران پیش فروش می کرد‪.‬‬ ‫اسکودا رپید‬ ‫اس��کودا رپی��د در س��ال‬ ‫‪ )۱۳۹۵(۲۰۱۷‬ب��ا امکانات��ی جدید‬ ‫و روزام��د‪ ،‬تولید و ام��اده فروش در‬ ‫بازارهای جهانی ش��د‪ .‬خودرویی که‬ ‫به لح��اظ ایمنی و رفاهی نیز تقویت‬ ‫ش��ده است‪ .‬اس��کودا رپید در نمای‬ ‫جلو دارای چراغ های ال ای دی و دی الیت های ال ای دی است‪ .‬در نمای کناری‬ ‫رینگ های جدید ‪۱۶‬اینچی (‪۴۰.۶۴‬سانتی متر) خودرو خودنمایی می کند‪ .‬در‬ ‫داخل کابین این خودرو دارای نمایشگر ‪۶ ۵‬اینچی(‪ ۱۶.۵۱‬سانتی متر) لمسی‬ ‫و تجهیزات مولتی مدیای روزامد است و از سیستم نرم افزاری ‪،Mirrorlink‬‬ ‫کروز کنترل‪ ،‬برف پاک کن خودکار بهره می برد‪ .‬قیمت اسکودا رپید در روسیه‬ ‫که بیش��تر به عنوان تاکس��ی از ان در ناوگان حمل ونقل عمومی این کش��ور‬ ‫اس��تفاده می ش��ود به مبلغ ‪681.6۰۰‬روبل اس��ت که ح��دود ‪429‬میلیون و‬ ‫‪۶6۰‬هزار ریال (حدود ‪۴۳‬میلیون تومان) می شود‪.‬‬ ‫فولکس واگن تیگوان‬ ‫نسل جدید تیگوان‪ ،‬با افزایش حجم بدنه و استفاده از پیشرانه های مدرن فولکس واگن‪،‬‬ ‫رقیب مهمی برای برندهای اسیایی و امریکایی به شمار می رود‪.‬‬ ‫این شرکت در زمینه طراحی‪ ،‬مهندسی‪ ،‬تولید و توزیع انواع خودرو ها‪ ،‬وسایل نقلیه‬ ‫تج��اری‪ ،‬موتورس��یکلت ها‪ ،‬توربوجت ها و موتورهای درون س��وز فعالی��ت دارد‪ .‬یکی از‬ ‫خودروهای این ش��رکت‪ ،‬فولکس واگن تیگوان اس��ت که بیش��ترین عرضه را در امریکا‬ ‫تجربه کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو هفته گذش��ته در بازار خ��ودرو روس��یه ‪۱.۳۹۹.۰۰۰‬روبل یعنی حدود‬ ‫‪۸۸۱‬میلیون و ‪۳۷۰‬هزار ریال معادل به طورتقریبی ‪۸۸‬میلیون تومان معامله شد‪.‬‬ ‫‪٫‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫اول دی ‪ 14 1397‬ربیع الثانی ‪ 22 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 548‬پیاپی ‪2521‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور‪:‬‬ ‫‪۹۵‬درصد تقاضای خودرو‬ ‫برای مصرف نیست‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫تجهیزات اصلی یا‬ ‫اوای ام ها شرکت هایی‬ ‫هستند که محصول‬ ‫نهایی را برای ارائه به‬ ‫بازار و رسیدن به دست‬ ‫مشتری‪ ،‬می سازند‬ ‫زنجیره تامین چند الیه‪ ،‬ضرورت صنعت خودرو‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک خودرو برای اینکه به خودرو تبدیل ش��ود به‬ ‫حدود ‪۳۰‬هزار قطعه نیاز دارد‪ .‬این ‪۳۰‬هزار قطعه از‬ ‫کوچک ترین پیچ تا موتور را شامل می شوند‪ .‬در این‬ ‫میان تنها موضوع خودروس��ازان کنار هم قرار دادن‬ ‫این قطعات برای تبدیل انها به یک خودرو نیست‪.‬‬ ‫خودرو که س��اخته می ش��ود‪ ،‬مرحله شناس��ایی‬ ‫نیازها و ایجاد راه حل ها اغاز می ش��ود‪ .‬در واقع حاال‬ ‫نوبت زنجیره تامین و شرکت های فعال در ان است‬ ‫که وارد صحنه ش��وند؛ بنابراین یکپارچگی در میان‬ ‫ش��رکت هایی که در الیه های گوناگ��ون تولید قرار‬ ‫می گیرن��د‪ ،‬ای��ن روزها ام��ری اجتناب ناپذیر به نظر‬ ‫می رسد‪ .‬این هماهنگی این روزها با یک مفهوم تازه‬ ‫در جهان برای خودروس��ازها در حال ایجاد ش��دن‬ ‫است‪.‬‬ ‫در چرخ��ه تولید و زنجیره تامین ش��رکت اصلی‬ ‫س��ازنده یک کاال ب��ه نام «اوای ام» ی��ا تولیدکننده‬ ‫تجهی��زات اصل��ی (‪ )OEM‬مطرح و ش��رکت های‬ ‫تامین کنن��ده قطع��ات و خدمات پ��س از فروش با‬ ‫عن��وان تیره��ا (‪ )Tiers‬ش��ناخته می ش��وند‪ .‬این‬ ‫شرکت ها در واقع دو روی سکه برای به ثمر رسیدن‬ ‫هر چرخه تولیدی هستند‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان تجهی��زات اصل��ی ی��ا اوای ام ها‬ ‫شرکت هایی هستند که محصول نهایی را برای ارائه‬ ‫به بازار و رس��یدن به دست مشتری‪ ،‬می سازند‪ .‬برای‬ ‫نمونه فورد و جنرال موتورز ش��رکت های اوای ام در‬ ‫صنعت خودرو هس��تند‪ .‬اما در بخش زنجیره تامین‬ ‫‪۳‬دسته برای ش��رکت ها تعریف ش��ده که در قالب‬ ‫تیر‪ ،۱‬تیر‪ ۲‬و تیر‪ ۳‬ش��ناخته می شوند‪ .‬شرکت های‬ ‫تیر‪ ۱‬در واقع تامین کنندگان اصلی و مستقیم برای‬ ‫اوای ام ها هس��تند‪ .‬این اصط�لاح به ویژه در صنعت‬ ‫خ��ودرو معم��ول و مورد اس��تفاده اس��ت‪ .‬تیر‪ ۱‬به‬ ‫تامین کنندگان بزرگ قطعات برای اوای ام ها اش��اره‬ ‫می کند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬ش��رکت سنس��اتا تکنولوجیز‬ ‫(‪ )Sensata Technologies‬یکی از شرکت های‬ ‫تی��ر‪ ۱‬در تامین حس��گرهای خروجی اگ��زوز برای‬ ‫اوای ام های خودروس��از اس��ت‪ .‬ش��رکت های تیر‪۲‬‬ ‫ش��رکت های اصلی برای تامین قطعات شرکت های‬ ‫تیر‪ ۱‬هس��تند و مس��تقیم با یک رده باالتر از خود‬ ‫ارتباط دارند‪ .‬این یعنی قطعات را به طور مستقیم به‬ ‫شرکت س��ازنده اصلی نمی فرستند‪ .‬اما یک شرکت‬ ‫فعال در زنجی��ره تامین می تواند همزمان برای یک‬ ‫شرکت تیر‪ ۱‬و برای شرکتی دیگر تیر‪ ۲‬باشد‪ .‬تیرها‬ ‫یک رده دیگر هم دارند که با عنوان تیر‪ ۳‬ش��ناخته‬ ‫می شوند‪ .‬این شرکت ها نیز تامین کننده قطعات برای‬ ‫شرکت های تیر‪ ۲‬هستند‪ .‬اخرین گروه‪ ،‬شرکت های‬ ‫تیر‪ ۴‬هستند که در واقع به عنوان تامین کننده مواد‬ ‫اولیه مانند فوالد یا شیشه شناخته می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹هماهنگی با شرکت های زنجیره تامین‬ ‫البت��ه در ش��رکت های خودروس��از ش��رکت های‬ ‫عرضه محصول جدید که به طور معمول فصلی یا‬ ‫تیر‪ ۳‬به ط��ور معمول تامین کنن��دگان مواد اولیه یا‬ ‫در فاصله های معین برای نمونه در خودروسازی در‬ ‫ش��رکت های نزدیک به تامین کنن��دگان مواد اولیه‬ ‫قالب مدل های س��االنه انجام می شود به مولتی تیر‬ ‫هستند که موادی مانند فلز و پالستیک مصرفی در‬ ‫نیاز فراوان دارد‪.‬‬ ‫خودروها را تامین می کنند‪ .‬البته گاهی شرکت ها از‬ ‫در محصوالت��ی که چرخه عمر انها کوتاه اس��ت‬ ‫الگوهای صورتحس��اب برای تعریف سطوح یا همان‬ ‫بیش��ترین سود در همان هفته های نخست به دست‬ ‫تیرها استفاده می کنند‪ .‬شرکت هایی که صورتحساب‬ ‫می اید پس هماهنگی با شرکت های زنجیره تامین‬ ‫خود را به ش��رکت های تولیدکننده ارسال می کنند‪،‬‬ ‫در س��طوح گوناگون برای اطمین��ان از اینکه روند‬ ‫در رتبه نخس��ت قرار می گیرند و ش��رکت هایی که‬ ‫تولید درس��ت پیش می رود‪ ،‬ضروری است‪ .‬این کار‬ ‫صورتحس��اب خود را به شرکت هایی غیر از شرکت‬ ‫باع��ث ارتب��اط نزدی��ک اوای ام با همه‬ ‫اصلی ارائه می دهن��د دارای رتبه دوم‬ ‫س��طوح زنجیره تامین ش��ده و امکان‬ ‫هس��تند‪.‬حاال چند سالی است که یک‬ ‫یکپارچگی در میان‬ ‫موفقی��ت در عرضه یک محصول را باال‬ ‫مفهوم تازه مهم��ان زنجیره تامین در‬ ‫شرکت هایی که در‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫جهان ش��ده اس��ت‪ .‬هدف این مفهوم‬ ‫الیه های گوناگون‬ ‫جز یکپارچه سازی ش��رکت های فعال تولید قرار می گیرند‪ � ،‬برنامه ریزی برای تولید‬ ‫در فرایند تولید‪ ،‬تولیدکنندگان نیاز‬ ‫در زنجی��ره تامین نیس��ت‪« .‬مولتی‪-‬‬ ‫این روزها امری‬ ‫تی��ر» (‪ )Multi-Tier‬ی��ا به عبارتی اجتناب ناپذیر به نظر به اط�لاع یافتن از موج��ودی قطعات‬ ‫چندالیه ای وظیفه ایج��اد یکپارچگی می رسد‪ .‬این هماهنگی کلی��دی دارند ت��ا مطمئن ش��وند در‬ ‫میان هم��ه الیه های پایه تامین کننده‪ ،‬این روزها با یک مفهوم فرایند تولید مشکلی ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫تازه در جهان برای‬ ‫برخی از این قطعات ممکن است در‬ ‫تسهیل همکاری‪ ،‬ارتباطات و شفافیت‬ ‫را برعه��ده دارد‪ .‬اکنون زنجیره تامین خودروسازها با عنوان دوره زمانی کوتاهی عرضه شوند‪ .‬برای‬ ‫چندالیه یا مولتی تیر به طور کامل قابل زنجیره تامین چند الیه نمونه ممکن اس��ت در اث��ر یک فاجعه‬ ‫دس��تیابی اس��ت و موانعی که پیش از در حال شکل گرفتن طبیعی قطعات موردنیاز س��اخت یک‬ ‫است‬ ‫خودرو از تامین کنندگان رده پایین به‬ ‫ای��ن وجود داش��ت ح��اال از بین رفته‬ ‫اوای ام نرسد‪.‬‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر دسترسی گسترده‬ ‫ب��ه اینترنت برای کارخانه ه��ای نیازمند مواد اولیه‪،‬‬ ‫دس��تیابی به جزئیات فرایند تولید و امادگی برای‬ ‫حمل بار فراهم اس��ت‪ .‬با داش��تن پلتفرم های ابری‬ ‫و از ان مهم ت��ر ام��کان دسترس��ی هم��گان به این‬ ‫پلتفرم ها‪ ،‬دسترسی به شرکت های دیگر در واقعیت‬ ‫میس��ر ش��ده و دیگر تنها یک امید واهی نیست‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب پرچم��داران بازار در صنای��ع گوناگون‬ ‫نه تنها به تامین کنندگان درجه یک خود دسترسی‬ ‫دارند بلکه س��طح محدودی از تامین کنندگان رده‬ ‫دوم و س��وم را نیز می بینن��د‪ .‬بنابراین همه صنایع‬ ‫از جمله خودروس��ازی به ارتباط از نوع مولتی تیر یا‬ ‫چندالیه ای نیاز دارند و دالیل خوبی نیز برای اثبات‬ ‫این نیاز وجود دارد‪:‬‬ ‫مولتی تی��ر درباره در دس��ترس بودن م��واد اولیه‬ ‫دیدگاه ش��فافی به اوای ام و س��ایر تیرها می دهد و‬ ‫برنامه ری��زی برای تولید نیز با اس��ودگی بیش��تری‬ ‫پیش می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش سریع نسبت به تغییرات‬ ‫سازمان هایی که تجارت جهانی را کنترل می کنند‬ ‫در محیط کنونی کس��ب وکار نیاز به واکنش سریع‬ ‫نس��بت به تغیی��رات در عادت های خرید مش��تری‬ ‫دارند؛ عادت هایی که بر زنجیره تامین اثر می گذارد‪.‬‬ ‫موسس��ه پژوهش��ی «ابردی��ن» (‪Aberdeen‬‬ ‫‪ )Research‬ب��راورد می کن��د بی��ش از ‪۸۵‬درصد‬ ‫داده های موردنیاز یک ش��رکت برای کنترل کردن‬ ‫الیه های گوناگون‪ ،‬مربوط به اش��تراک گذاری داده ها‬ ‫در میان همه طرف ها است‪.‬‬ ‫به اش��تراک گذاری پیش بینی ه��ا درب��اره تقاضا و‬ ‫تعه��د ش��رکت های زنجیره تامین وقت��ی همکاری‬ ‫دوجانب��ه می��ان اوای ام ها و تامین کنن��دگان وجود‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬انها می توانند پاس��خگویی بیشتری‬ ‫هن��گام تقاضا داش��ته باش��ند‪ .‬با ایج��اد تعادل در‬ ‫ارتباطات ش��رکت های خودروس��از می توانند زمان‬ ‫تحویل محصول به مش��تریان را بهتر مدیریت کنند‬ ‫و ب��ا تغییر س��ریع تقاضاها بدون اضاف��ه کردن به‬ ‫موجودی بهتر کنار بیایند‪.‬‬ ‫‹ ‹اطمینان از توان و ظرفیت تولید‬ ‫اطمینان از ظرفیت و ت��وان تولید و نیز منابعی که‬ ‫در اختی��ار تولیدکنندگان س��طوح گوناگون قرار دارد‬ ‫می تواند تقاضای پیش بینی ش��ده را به واقعیت تبدیل‬ ‫کند و هش��دارهای الزم را به تولیدکنندگان بدهد تا‬ ‫خطر کمتر شود‪.‬‬ ‫این هم��کاری همچنین س��بب می ش��ود ردیابی‬ ‫بهتری برای تعیین سفارش های واقعی انجام و امکان‬ ‫عمل کردن به تعهدها بیش��تر فراهم ش��ود‪ .‬حتی اگر‬ ‫بهره وری کم باش��د نیز این هم��کاری می تواند زمینه‬ ‫هشدار در این بخش را فراهم کند‪.‬‬ ‫منبع‪Amatechinc.com :‬‬ ‫‪Chorn.com‬‬ ‫‪Scdigest.com‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫مابه التفاوت ها باید صرف منافع عمومی شود‬ ‫عض��و هیات مدی��ره خان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ایران معتقد اس��ت ک��ه مابه التفاوت قیمت تمام ش��ده‬ ‫خودروس��ازان ب��ه عالوه س��ود متع��ارف و مالیات ها و‬ ‫ع��وارض این چنینی ب��ا قیمت بازار بای��د صرف منافع‬ ‫عمومی شود‪ ،‬نه اینکه تنها در راستای انتفاع گروهی از‬ ‫تولیدکنندگان از جمله خودروسازان باشد‪.‬؛ بنابراین این‬ ‫مسئله باید تبدیل به یک مطالبه عمومی شود‪.‬‬ ‫ارم��ان خالقی در گفت وگو با خبرخ��ودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫همچنان یک تف��اوت قیمت چش��مگیر و معنادار بین‬ ‫قیمت خ��ودرو در کارخانه و بازار وجود دارد‪ .‬وقتی این‬ ‫تف��اوت قیمت وجود دارد‪ ،‬پیش ف��روش خودرو و دیگر‬ ‫روش ه��ای فروش خودروس��ازان با صف ه��ای طوالنی‬ ‫روبه رو می شود‪ .‬در این ش��رایط دالالن و افراد بسیاری‬ ‫که می تواند ش��امل تمام عموم افراد جامعه باشد زیرا‬‫در اینج��ا یک تفاوت قیمت و ران��ت وجود دارد و برای‬ ‫هم��گان خرید از کارخانه و فروش در بازار ازاد اس��ت‪-‬‬ ‫این نوع خرید را به چش��م س��رمایه گذاری نگریسته و‬ ‫بنابراین صف پیش فروش ها از س��وی کارخانه‪ ،‬طوالنی‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر از عمده ترین دالیل‬ ‫تف��اوت قیمت‪ ،‬کمب��ود خودرو و کمبود عرضه اس��ت‪،‬‬ ‫کمبود عرضه موجب ش��ده که میزان تقاضا در بازار باال‬ ‫رفت��ه و تفاوت قیمت نیز به ای��ن موضوع دامن بزند‪ .‬از‬ ‫یک س��و واردات خودرو ممنوع ش��ده و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫توان تولید خودروس��ازان محدود اس��ت و خودروسازان‬ ‫پاس��خگوی نیاز بازار نیستند‪ .‬عطش موجود در بازار نیز‬ ‫ب��ا توجه به اگاهی به این امر که خودروس��ازان قادر به‬ ‫تامین نیاز بازار نیس��تند‪ ،‬زیاد اس��ت‪ .‬بنابراین شرایطی‬ ‫به لحاظ روانی در بازار حاکم ش��ده که به این زودی ها‬ ‫و ب��ا تمهیدات اندیش��یده ش��ده فعلی‪ ،‬قیم��ت خودرو‬ ‫متعادل نخواهد ش��د‪ .‬وی درباره کاهش تفاوت قیمت‬ ‫کارخانه و ب��ازار با توجه به اع�لام قیمت های جدید از‬ ‫س��وی خودروسازان به قیمت حاشیه بازار‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه‬ ‫خودروس��ازان قیمت ه��ای جدی��د خودروه��ای باالی‬ ‫‪۴۵‬میلیون تومان را به قیم��ت ‪۵‬درصد زیر قیمت بازار‬ ‫اع�لام و اقدام به فروش کنن��د‪ ،‬فاصله قیمتی بین بازار‬ ‫و کارخان��ه را کاهش می دهد اما در این ش��رایط ما به‬ ‫نوعی تابع بازار ش��ده ایم‪ ،‬بازاری که افسارگسیخته شده‬ ‫و قیمت ها به میزان زیاد در ان افزایش یافته اس��ت‪ .‬او‬ ‫اف��زود‪ :‬زمانی که تابع قیمت بازار می ش��ویم به معنای‬ ‫پذیرش ش��رایط بازار از سوی ما است یعنی قیمت های‬ ‫بازار را به عنوان قیمت های مناسب و خوبی پذیرفته ایم‬ ‫و خودروس��ازان نیز تابع این قیمت شوند‪ ،‬اما بحث این‬ ‫است که قیمت تمام شده برای خودروساز به عالوه سود‬ ‫منطقی که باید از تولید خود داشته باشد درحال حاضر‬ ‫ب��ا قیمت ب��ازار فاصل��ه دارد‪ .‬این مابه التف��اوت باید به‬ ‫کجا واریز ش��ود؟ ایا باید به خودروس��از برس��د؟ عضو‬ ‫هیات مدی��ره خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر قرار اس��ت این مابه التفاوت به خودروساز برسد‬ ‫خودروس��از تمایل و طمع پیدا خواه��د کرد که بازار را‬ ‫ب��ه نحوی مدیریت کند که ن��ه تنها قیمت بازار کاهش‬ ‫نیابد‪ ،‬بلکه افزایش��ی باش��د در صورتی که قیمت تمام‬ ‫شده خودروساز به طورتقریبی ثابت است‪ .‬خالقی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگ��ر مابه التفاوت بین قیمت تمام ش��ده به عالوه‬ ‫س��ود متعارف خودروساز و هزینه مالیات ارزش افزوده و‬ ‫عوارضی از این دس��ت و قیمت بازار به مبلغ ‪ X‬باش��د‪،‬‬ ‫عدد ایکس نباید به جیب خودروس��از ب��رود‪ ،‬بلکه باید‬ ‫برای توسعه ناوگان حمل ونقل‪ ،‬بهبود کیفیت و کاهش‬ ‫االیندگ��ی خودروه��ا‪ ،‬مش��وق هایی برای اس��تفاده از‬ ‫خودروهایی که از فرایندهای س��بز اس��تفاده می کنند‪،‬‬ ‫توس��عه خ��ودرو و موتورس��یکلت های برق��ی و اموری‬ ‫از این دس��ت هزینه ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬بای��د در این باره‬ ‫اطالع رسانی شود و این فکر باید رایج شود و این مسئله‬ ‫باید به ش��کل یک خواسته عمومی دراید‪ .‬درحال حاضر‬ ‫با توجه به اینکه خودروسازان‪ ،‬هیات مدیره دولتی دارند‬ ‫و به نوعی تصمیم ها در درون بدنه دولت گرفته می شود‬ ‫و خودروس��ازان و تصمیم گیران به طور تقریبی مواضع‬ ‫واحد دارند‪ .‬هر دو خودروس��از بزرگ از س��وی مدیران‬ ‫دولتی اداره می ش��وند‪ ،‬هر کاری که خودروسازان انجام‬ ‫می دهند به نوعی منویات مدیران ارش��د دولت اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین این موضوع که مابه التفاوت گفته ش��ده باید در‬ ‫منافع عمومی مصرف ش��ود باید تبدیل به یک خواسته‬ ‫عمومی شده و نمایندگان مجلس شورای اسالمی باید با‬ ‫درک این موضوع‪ ،‬این امر را به شکل یک مطالبه‪ ،‬مطرح‬ ‫و حل کنند‪ .‬خالقی افزود‪ :‬این مسئله باید مبسوط و باز‬ ‫شود که اگر قرار اس��ت انتفاعی حاصل شود این انتفاع‬ ‫بای��د برای عموم باش��د‪ ،‬ن��ه اینکه یک گ��روه خاص از‬ ‫تولیدکنندگان مانند خودروسازان از ان بهره مند شوند‬ ‫و احتمال سوءاس��تفاده نیز باشد‪ .‬این موضوع را باید در‬ ‫شورایی که قرار است در حوزه خودرو در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تش��کیل ش��ود‪ ،‬مطرح کنند‪ .‬همچنین‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی باید این موضوع‬ ‫را پیگی��ری کنند و زمانی ک��ه در مجلس بحث بودجه‬ ‫مطرح می ش��ود نمایندگان می توانند در قالب تمکله یا‬ ‫ماده واحده یا پیشنهاد این امر را سامان دهند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور گفت‪ :‬بیش از ‪۹۵‬درصد ثبت نام کنندگان‬ ‫خ��ودرو را ب��رای مصرف نمی خواهند و فق��ط برای فروش‬ ‫اقدام به خرید می کنند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی من��ش در گفت وگ��و ب��ا خ��ودروکار‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬تعیی��ن قیم��ت جدی��د ب��رای خ��ودرو‬ ‫دس��ت کم بای��د ‪۲‬م��اه پی��ش انج��ام می ش��د و اکن��ون‬ ‫بس��یار دیر ش��ده و جب��ران ض��رر و زیان خیلی س��خت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حتی با قیمت جدید ه��م پرداخت مطالبات‬ ‫صنع��ت قطعه کش��ور بس��یار زمانبر خواهد ش��د‪ ،‬هر چه‬ ‫سریع تر این کار انجام شود بهتر خواهد بود تا چرخ صنعت‬ ‫قطعه کشور متوقف نشود‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ایا ب��ا افزایش قیمت‬ ‫ثبت نام کنن��دگان انص��راف نخواهن��د داد‪ ،‬گف��ت‪ :‬بی��ش‬ ‫از ‪۹۵‬درص��د ثبت نام کنن��دگان خ��ودرو را ب��رای مصرف‬ ‫نمی خواهن��د و فقط برای فروش اق��دام به خرید می کنند‬ ‫و هر زمان در بازار ا ن را به فروش برس��انند‪ ،‬س��ود کرده‬ ‫و در کن��ار ان س��ود حاصل از مش��ارکت را ه��م دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کش��ور ادامه داد‪ :‬هما ن گونه که هفته گذشته‬ ‫با اعالم پیش فروش خودرو در س��ریع ترین زمان خودروها‬ ‫به فروش رسیدند‪.‬‬ ‫نجفی منش درباره مطالبات قطعه سازان از خودروسازان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بین ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان حجم‬ ‫مطالبات قطعه س��ازان از خودروس��ازان اس��ت که نه تنها‬ ‫حجم مطالبات کاهش نیافته‪ ،‬بلکه بیش��تر از قبل نیز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی بیمه‪:‬‬ ‫نرخ بیمه شخص ثالث‬ ‫باید اصالح شود‬ ‫نماین��ده اتحادیه بیمه گران ایران در ش��ورای عالی بیمه‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا توجه به جهش قیمت خ��ودرو و نیز هزینه های‬ ‫درمان‪ ،‬بیم��ه مرکزی باید هرچه س��ریع تر نرخ حق بیمه‬ ‫شخص ثالث را اصالح کند‪.‬‬ ‫حسین کریمخان زند در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته نرخ های حق بیمه ح��دود ‪۲۶‬درصد کمتر از نرخ‬ ‫واقعی ان تعیین شد و در شرایطی که هنوز هم این فاصله‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ش��اهد افزایش قیمت خودرو و قطعات ان در‬ ‫بازار هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینک��ه بخ��ش قابل توجهی از‬ ‫خس��ارت های بیمه شخص ثالث به حوزه درمان اختصاص‬ ‫می یابد‪ ،‬شاهد ان هستیم که نوسان های ارزی روی قیمت‬ ‫تمام شده تجهیزات‪ ،‬اقالم و خدمات پزشکی اثر گذاشته و‬ ‫نرخ ها را افزایش داده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیمه نوی��ن تاکی��د ک��رد‪ :‬ادام��ه ای��ن روند‬ ‫اثر س��وء ب��ر عملک��رد ش��رکت های بیم��ه می گ��ذارد و‬ ‫ضریب خس��ارت را در این رش��ته بی��ش از پیش افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫کریمخان زن��د اف��زود‪ :‬در چنین ش��رایطی که حق بیمه‬ ‫دریافتی از بیمه گذاران پاس��خگوی خسارت های پرداختی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬از بیمه مرکزی انتظار می رود بر اساس ایین نامه ها‬ ‫عمل کند و هرچه س��ریع تر پیش��نهاد اصالح نرخ ها را به‬ ‫شورای عالی بیمه ارائه کند‪.‬‬ ‫نماینده شرکت های بیمه در شورای عالی بیمه گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی نرخ حق بیمه ش��خص ثالث دست کم باید‬ ‫‪۳۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫گفتنی است به دنبال افزایش قیمت خودرو در بازار‪ ،‬بیمه‬ ‫مرکزی به م��ردم توصیه کرده س��رمایه بیمه بدنه خودرو‬ ‫خود را افزایش دهند تا در زمان بروز خس��ارت با مش��کل‬ ‫روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫براس��اس ماده‪ ۱۰‬قانون بیم��ه‪« ،‬در صورتی که مالی به‬ ‫کمتر از قیمت واقعی بیمه ش��ده باش��د‪ ،‬بیمه گر به تناسب‬ ‫مبلغ��ی که بیمه ک��رده ‪-‬با قیم��ت واقعی مال‪ -‬مس��ئول‬ ‫خسارت خواهد بود‪».‬‬ ‫با این حال شرکت های بیمه به دارندگان خوردو توصیه‬ ‫می کنند که نسبت به خرید الحاقیه اقدام کنند تا در زمان‬ ‫بروز خس��ارت‪ ،‬مجبور نش��وند مبالغ کالنی را خود متقبل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫چندی پی��ش نیز محم��د علی پ��ور‪ ،‬دبی��رکل اتحادیه‬ ‫بیمه گ��ران ای��ران با اع�لام اینکه «نرخ کنون��ی حق بیمه‬ ‫ش��خص ثالث کمتر از نرخ واقعی ان اس��ت» تاکید کرده‬ ‫بود‪ :‬امس��ال ب��ا توجه به جه��ش قیمت خ��ودرو در بازار‪،‬‬ ‫جا داش��ت که بیمه مرکزی در اواس��ط س��ال ن��رخ بیمه‬ ‫ش��خص ثالث را اص�لاح کند اما این کار اجرایی نش��د؛ از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬انتظار می رود امس��ال در زم��ان تعیین نرخ دیه و‬ ‫نرخ ه��ای بیم��ه ش��خص ثالث به هم��ه این م��وارد توجه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی گفته بود‪ :‬دس��ت کم ‪۳۰‬درصد خس��ارت های ناشی‬ ‫از تصادف ه��ای رانندگ��ی‪ ،‬جان��ی اس��ت که ب��ا توجه به‬ ‫افزایش سرس��ام اور هزینه های پزش��کی‪ ،‬این موارد حجم‬ ‫خس��ارت های پرداختی در رشته ش��خص ثالث را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫اول دی ‪ 14 1397‬ربیع الثانی ‪ 22 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 548‬پیاپی ‪2521‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منابع ابی بحران زده اند‬ ‫اماره��ای بس��یاری درباره‬ ‫مص��رف اب در ای��ران وجود‬ ‫دارد‪ .‬سال هاس��ت ک��ه بخش‬ ‫کش��اورزی مصرف کنن��ده‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد اب اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن ای��ران در بی��ن‬ ‫کشورهای جهان تنها کشوری‬ ‫نظر افضلی‬ ‫اس��ت که مصرف اب باالتر از‬ ‫نایب رئیس کمیسیون‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د منابع تجدیدپذیر‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اب و منابع‬ ‫ ترین‬ ‫دارد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬مهم‬ ‫طبیعی‬ ‫اولوی��ت م��ا اس��تفاده بهینه‬ ‫از مناب��ع اب��ی و افزای��ش‬ ‫بهره وری در کشاورزی اس��ت‪ .‬توجه به قنات ها‪ ،‬ابخیزداری‪،‬‬ ‫ابخوان داری‪ ،‬توجه به عش��ایر‪ ،‬ریزگردها‪ ،‬بیابان زدایی‪ ،‬توزیع‬ ‫علوفه یارانه دار‪ ،‬جایگزینی اشتغال صنایع دستی با کشاورزی‬ ‫در روس��تاها و مناط��ق مرزی و ایج��اد کارخانجات کم اب بر‬ ‫و واحده��ای معدنی در نزدیکی معادن در راس��تای پایداری‬ ‫جمعی��ت در م��رز از موضوعاتی اس��ت که باید در راس��تای‬ ‫بهینه سازی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫در تحقق اهداف افزایش بهره وری در کشاورزی‪ ،‬بی توجهی‬ ‫دولت در مواردی نیز مشکل س��از اس��ت‪ .‬اردیبهشت امسال‪،‬‬ ‫بر اس��اس بررس��ی ها‪ ،‬مشخص ش��د دولت باید ‪ ۷۰‬درصد و‬ ‫کش��اورزان ‪ ۳۰‬درصد اعتبارات صندوق بیمه کش��اورزی را‬ ‫پرداخت کنند اما متاس��فانه دولت س��هم خود را به صندوق‬ ‫بیمه کشاورزی پرداخت نکرد‪ .‬سال های گذشته نیز بسیاری‬ ‫از استان ها خسارت خود را دریافت نکردند‪.‬‬ ‫در کنار الگوی نامناسب کشت و مصرف اب در بخش های‬ ‫مختلف کشاورزی‪ ،‬حفر چاه های غیرمجاز مزید بر علت شده‬ ‫و مقابل��ه با این اقدام غیرقانونی ب��ه یکی از دغدغه های مهم‬ ‫مس��ئوالن تبدیل شده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬تغییر الگوی کشت‬ ‫یکی از مهم ترین راهکارهایی اس��ت که می ت��وان راه نجاتی‬ ‫برای منابع ابی کش��ور به شمار اید‪ .‬با توجه به تغییر شرایط‬ ‫اب و هوای و بروز خشکسالی و کمبود بارش باران در کشور‪،‬‬ ‫باید تغییراتی در کاشت محصوالت اب بر در بخش کشاورزی‬ ‫کشور ایجاد ش��ود تا هم بخش کشاورزی دچار اسیب نشود‬ ‫و هم منابع ابی کش��ور که بیش��تر ان در بخش کش��اورزی‬ ‫مورد مصرف قرار می گیرد کمتر هدر رود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬بهتر‬ ‫است مس��ئوالن به سمت تغییر الگوی کشت حرکت کنند و‬ ‫از طرفی‪ ،‬کشت بسیاری از محصوالتی که اب بر هستند را از‬ ‫فضای باز به س��مت فضای گلخانه ای انتقال دهند تا مصرف‬ ‫اب برای تولید این محصوالت کمتر شود‪.‬‬ ‫در راس��تای بررسی های دقیق‪ ،‬کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و‬ ‫منابع طبیعی مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬هر ‪ ۲‬ماه به یکی از‬ ‫استان های کشور سفر می کند تا از نزدیک مشکالت مردم را‬ ‫در این بخش بررسی کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۰‬سناریوی کنترل مصرف بنزین‬ ‫از سوی مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی با انتشار گزارشی‬ ‫‪ ۱۰‬س��ناریو برای کاهش مصرف بنزین و اث��رات تورمی ان را مورد‬ ‫بررس��ی قرار داده است‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫با انتش��ار گزارش ‪ ۳۵‬صفحه ای‪ ،‬سناریو های کنترل مصرف بنزین‬ ‫را مورد بررس��ی قرار داده اس��ت‪ .‬این گزارش سناریوهای مختلفی‬ ‫برای رویارویی با مس��ئله بنزین ارائه کرده ک��ه هر کدام نقاط قوت‬ ‫و ضعف های��ی دارد‪ .‬هدف این گزارش ارائه ابعاد مختلف مس��ئله و‬ ‫راهکارهای موجود بوده در نتیجه رویکردهای احیای کارت سوخت‬ ‫بدون س��همیه بندی‪ ،‬احیای کارت سوخت به همراه سهمیه بندی‪،‬‬ ‫انالین کردن کارت سوخت با سهمیه بندی‪ ،‬ترکیب کارت سوخت‬ ‫و مالی��ات جدید بر مصرف بنزین‪ ،‬ترکیب کارت س��وخت و مالیات‬ ‫ارزش افزوده و س��همیه به یک خودر و خانواده با س��همیه مکفی در‬ ‫خان��واده‪ ،‬رویکردهای مبتنی بر کاهش تقاضا معرفی ش��د‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ای��ن رویکردهایی همچون بنزین به همه افراد‪ ،‬بازار انالین بنزین یا‬ ‫کوپن سوخت‪ ،‬عرضه هدف گذاری شده بنزین و شناور سازی قیمت‬ ‫بنزین در مجموع یارانه بنزین به همه ایرانیان معرفی شد‪.‬‬ ‫این گزارش با بررس��ی اثار تورمی اجرای این سناریو ها می افزاید‪:‬‬ ‫با مقایسه اثار تورمی س��ناریوهای مختلف‪ ،‬افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫قیمت بنزین مبنا قرار گرفته است‪ .‬اگر افزایش قیمت بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد باشد نرخ تورم محاسبه شده دست کم متناسب با ان افزایش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬افزای��ش قیمت بنزین از ‪ ۱۰۰۰‬ب��ه ‪ ۲۰۰۰‬تومان با‬ ‫اختصاص س��همیه ‪ ۲۰‬لیتر برای هر فرد به همراه اختصاص سهمیه‬ ‫برای خودروهای عمومی ‪ ۱.۳‬درصد تورم را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫در این گزارش تاکید ش��ده اس��ت‪ :‬تورم تحمیل��ی به خانوارهای‬ ‫دهک ه��ای میانی بیش از دهک های ب��اال و پایین درامدی خواهد‬ ‫بود و بیش��ترین اثر افزایش مس��تقیم قیمت بنزی��ن بر خانوارهای‬ ‫دهک ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬روس��تایی و ‪ ۵‬تا ‪ ۹‬ش��هری خواهد بود‪ .‬در جمع بندی‬ ‫این گزارش اشاره شده اس��ت‪ :‬کارت سوخت یک روش غیرقیمتی‬ ‫برای مهار تقاضاست‪.‬‬ ‫اگ��ر ه��دف سیاس��ت گذار کاه��ش تقاضاس��ت‪ ،‬باید از س��ایر‬ ‫ابزاره��ای غیرقیمتی نیز اس��تفاده کن��د‪ .‬این ابزار ه��ا عبارتند از‪:‬‬ ‫گس��ترش خودروهای گازس��وز‪ ،‬گس��ترش خودروهای ال پی جی‬ ‫س��وز‪ ،‬جایگزینی تاکس��ی ها و وانت ها با نوع تمام گازس��وز ‪ ،‬توسعه‬ ‫حمل ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و ‪ ۸‬کالنشهر ‪ ،‬طرح تولید‬ ‫قوای محرکه کم مصرف در خودروها و موتورس��یکلت های داخلی و‬ ‫جایگزینی با خودروهای فرس��وده و موتورسیکلت های پرمصرف و‬ ‫گسترش خودروها و موتورسیکلت های برقی‪.‬‬ ‫مرتضی بهروزی فر‬ ‫در صورتی که‬ ‫زیرساخت ها در زمینه‬ ‫واردات‪ ،‬حمل ونقل و سایر‬ ‫موارد مرتبط اصالح شود‬ ‫می توان انتظار داشت که‬ ‫شهروندان یا از خودروهای‬ ‫کم مصرف استفاده کنند یا‬ ‫هزینه مصرف باالی خودرو‬ ‫خود را بپردازند‪ .‬در این‬ ‫صورت مصرف نیز کاهش‬ ‫می یابد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫این روزها کارت س��وخت با توجیه کنترل مصرف‬ ‫و کاهش قاچ��اق‪ ،‬پس از مدت ها دوب��اره در خبرها‬ ‫خودنمایی می کند‪ .‬بس��یاری بر این باورند که حذف‬ ‫س��همیه بندی و کارت س��وخت‪ ،‬تصمیم اش��تباهی‬ ‫بود که بدون بررس��ی به اجرا گذاش��ته شد‪ .‬برخی ها‬ ‫نیز بازگش��ت کارت س��وخت را راهکاری مفید برای‬ ‫کنترل مصرف س��وخت و مبارزه با قاچاق می دانند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت روزانه ح��دود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫لیت��ر س��وخت از مب��ادی غیر قانونی به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه قاچاق می شود‪ .‬نکته ای که در اینجا مطرح‬ ‫می شود این اس��ت که ایا قاچاق سوختی که در این‬ ‫وسعت سال هاست امنیت صادرات را به خطر انداخته‬ ‫و س��رمایه مل��ی را از بین برده‪ ،‬از طری��ق جایگاه و‬ ‫کارت های سوخت رخ می دهد؟‬ ‫در پایان ابان‪ ،‬در حاش��یه نشس��ت جلس��ه دولت‬ ‫وزی��ر نفت اعالم کرد که اس��تفاده دوب��اره از کارت‬ ‫س��وخت راهکاری برای کنت��رل قاچاق بوده و ربطی‬ ‫به افزایش قیمت و س��همیه بندی نخواهد داشت‪ .‬به‬ ‫عالوه در گزارش های هفته گذشته گفته شد واردات‬ ‫بنزین به کشور در س��ایه راه اندازی طرح های جدید‬ ‫پاالیشگاهی مانند ستاره خلیج فارس از بیش از ‪ ۲‬ماه‬ ‫پیش تاکنون متوقف شده است و در صورت مدیریت‬ ‫نادرس��ت مصرف و افزایش قاچ��اق‪ ،‬این خودکفایی‬ ‫خیلی زود به پایان می رس��د و واردات از س��ر گرفته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق سوخت فراتر از جایگاه هاست‬ ‫گزینه پیش��نهادی مسئوالن برای مدیریت مصرف‬ ‫و س��اماندهی سوخت‪ ،‬الزامی کردن استفاده از کارت‬ ‫سوخت شخصی بود که هنوز به طور دقیق زمان الزام‬ ‫اس��تفاده از ان مشخص نشده است‪ .‬در این میان اما‪،‬‬ ‫مرتضی بهروزی فر‪ ،‬تحلیلگر حوزه انرژی نگاه دیگری‬ ‫به قاچاق حامل های انرژی دارد‪ .‬او در گفت وگویی با‬ ‫«گسترش صنعت» گفت‪ :‬به نظر نمی رسد این حجم‬ ‫بنزی��ن و گازوئیل را ش��هروندان بتوانند از جایگاه ها‬ ‫ناجی سرمایه های برباد رفته‬ ‫خ��ارج کرده و به ان س��وی مرزها برس��انند‪ .‬قاچاق‬ ‫س��وخت از طریق مرزها در حجم وس��یعی اس��ت و‬ ‫باید به سرعت راهکاری برای کنترل مرزها ارائه شود‬ ‫چراکه کارت س��وخت به تنهایی چاره کنترل قاچاق‬ ‫نیس��ت‪ .‬ای��ن تحلیلگر ح��وزه انرژی درب��اره کنترل‬ ‫مصرف س��وخت نیز گفت‪ :‬تا زمانی که زیرساخت ها‬ ‫اصالح نش��ود از طریق سهمیه بندی نمی توان میزان‬ ‫مص��رف انرژی را کاهش داد‪ .‬به گفته او‪ ،‬ش��هروندان‬ ‫به راحتی امکان تعویض خودرو را ندارند و نمی توانند‬ ‫برای خری��د خودروهای کم مص��رف هزینه کنند‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬چ��اره ای ندارند که س��وخت مورد نیاز‬ ‫ی پرمصرف خود را تامی��ن کنند‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫خ��ودرو ‬ ‫س��امانه حمل ونقل عمومی کارایی مورد نیاز را برای‬ ‫استفاده عموم شهروندان ندارد‪ .‬گذشته از این‪ ،‬نظام‬ ‫اداری کارامدی الزم را ندارد و شهروندان در بسیاری‬ ‫موارد بدون حضور در اداره‪ ،‬موسس��ه و سازمان مورد‬ ‫نظر‪ ،‬نمی توانند امور خود را پیگیری کنند‪ .‬این مورد‬ ‫به طور واضح به معنای افزایش مصرف وسایل نقلیه و‬ ‫در نتیجه افزایش مصرف سوخت است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش قیم�ت س�وخت‬ ‫ضربه ای بر دهک های پایین‬ ‫بهروزی ف��ر درب��اره افزای��ش قیمت‬ ‫بنزی��ن نیز بیان کرد‪ :‬ای��ن موضوع دور‬ ‫از ذهن نیست ؛ می توان به راحتی تصور‬ ‫ک��رد که پس از احیای کارت س��وخت‬ ‫ب��ه س��همیه بندی و افزای��ش قیم��ت‬ ‫حامل ه��ای انرژی منجر ش��ود اما این‬ ‫اتفاق جز اس��یب به دهک های پایین‪،‬‬ ‫دس��تاوردی نخواه��د داش��ت‪ .‬افزایش‬ ‫قیمت ب��رای ش��هروندی که ش��رایط‬ ‫اقتصادی مناس��ب دارد نمی تواند عامل‬ ‫بازدارن��ده ای ب��رای مصرف باال باش��د‪.‬‬ ‫ب��ه عالوه از انجا ک��ه قیمت حامل های‬ ‫ان��رژی به عن��وان یک��ی از ش��اخص ها‬ ‫به ش��مار می رود افزای��ش قیمت انها بر‬ ‫نرخ کاالهای دیگر تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫با ب��اال رفتن قیمت س��وخت‪ ،‬کاالهای‬ ‫دیگر بر اساس ان افزایش خواهد یافت‬ ‫تا به تعادل برسد‪.‬‬ ‫به گفته ای��ن تحلیلگر حوزه انرژی‪ ،‬در صورتی که‬ ‫زیرس��اخت ها در زمینه واردات‪ ،‬حمل ونقل و س��ایر‬ ‫موارد مرتبط اصالح ش��ود می توان انتظار داشت که‬ ‫ش��هروندان یا از خودروهای کم مصرف استفاده کنند‬ ‫یا هزینه مصرف باالی خودرو خود را بپردازند‪ .‬در این‬ ‫صورت مصرف نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫این صحبت ها در حالی بیان شد که وزیر نفت اعالم‬ ‫کرد با اس��تفاده دوباره از کارت س��وخت می خواهیم‬ ‫قاچاق س��وخت را کنترل کنی��م و بحث مان افزایش‬ ‫قیمت و سهمیه بندی بنزین نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین قدم در راستای قاچاق سوخت‬ ‫حس��ن بهرام نیا‪ ،‬عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نی��ز در گفت وگ��و با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» اعالم کرد‪ :‬احیای کارت س��وخت تنها راه‬ ‫کنترل قاچاق سوخت نیست‪ .‬قاچاق به طور تقریبی‬ ‫از مبادی مرزه��ا به صورت نظام من��د در حال انجام‬ ‫است و سهمیه بندی و احیای کارت سوخت‪ ،‬می تواند‬ ‫نخس��تین قدم در راس��تای کنترل قاچاق باش��د‪ .‬به‬ ‫گفت��ه او‪ ،‬احیای کارت س��وخت‪ ،‬بیش‬ ‫از ه��ر چی��زی می تواند به س��اماندهی‬ ‫مصرف س��وخت کمک کن��د‪ .‬بهرام نیا‬ ‫مرزهای شرقی را مهم ترین عامل خروج‬ ‫س��رمایه ملی از ایران دانس��ت و اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬تا زمان��ی که ای��ن مرزها کنترل‬ ‫نش��ود‪ ،‬شاهد قاچاق گسترده سوخت و‬ ‫حسن بهرام نیا‬ ‫حامل های انرژی خواهیم بود‪.‬‬ ‫درحال حاضر بخش‬ ‫در این میان اما احیای کارت سوخت‬ ‫قابل توجهی از یارانه‬ ‫می توان��د ت��ا ح��دودی نامنظ�� م بودن‬ ‫دولتی‪ ،‬مورد مصرف‬ ‫خودروها قرار می گیرد‪ .‬برداشت را کنترل کند‪ .‬هرچند که این‬ ‫در واقع می توان گفت که موضوع به طور کام��ل نمی تواند قاچاق‬ ‫دولت به طور غیرمستقیم س��وخت را مه��ار کند اما ت��ا حدودی‬ ‫یارانه پنهان به وسایل نقلیه می تواند راهگش��ا باشد‪ ،‬حتی اگر بتواند‬ ‫و سوخت انها پرداخت‬ ‫مص��رف را در میان ش��هروندان کاهش‬ ‫می کند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫کارت سوخت می تواند قدم ده��د نی��ز می ت��وان گفت مفی��د بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مثبتی در راستای اصالح‬ ‫به گفته این عضو کمیس��یون انرژی‪،‬‬ ‫یارانه انرژی باشد‬ ‫درحال حاضر زیرس��اخت های استفاده‬ ‫جزئیات کشف منابع گاز طبیعی در دریای عمان‬ ‫در حال��ی که دو س��ال از تایید کش��ف منابع گازی‬ ‫در دریای عمان می گذرد‪ ،‬ش��رکت اکتشاف با امضای‬ ‫ق��راردادی با پژوهش��گاه صنعت نفت‪ ،‬ف��از دوم طرح‬ ‫پژوهش��ی هیدرات ه��ای گازی در دری��ای عم��ان را‬ ‫برای افزایش قطعیت نتایج پیش��ین در دس��تور کار‬ ‫قرار داد‪ .‬به گزارش ش��انا‪ ،‬زمس��تان دو س��ال گذشته‬ ‫بود که س��ید صالح هندی‪ ،‬مدیر اکتشاف شرکت ملی‬ ‫نفت از کس��ب نتایج امیدوارکننده از کشف هیدرات‬ ‫گازی در دری��ای عم��ان خبر داد و گف��ت‪ :‬در دریای‬ ‫عم��ان‪ ،‬منابع غیرمتعارف خوبی وج��ود دارد‪ .‬البته تا‬ ‫حف��اری انجام نش��ود‪ ،‬نمی توان ع��دد دقیقی در این‬ ‫زمین��ه ارائه کرد اما با توجه ب��ه رایزنی ها‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود پایان برنامه ‪ ۵‬س��اله ششم در دریای عمان‪،‬‬ ‫یک چاه اکتشافی برای هیدرات های گازی حفر کنیم‪.‬‬ ‫این پژوهش از س��وی پژوهش��گاه صنعت نفت انجام‬ ‫شده بود‪ .‬منابع غیرمتعارف منابعی هستند که به دلیل‬ ‫ویژگی های خاصی که سنگ مخزن دارد‪ ،‬همان جایی‬ ‫که نفت و گاز ایجاد می ش��ود‪ ،‬به تله میفتند و حرکت‬ ‫نمی کنند‪ .‬در مدیریت اکتش��اف‪ ،‬بررس��ی و مطالعه‬ ‫‪ ۳‬منب��ع غیرمتعارف هیدرات های گازی‪ ،‬ش��یل های‬ ‫گازی و ش��یل های نفتی در دستور کار قرار دارد‪ .‬البته‬ ‫این منابع در حد مطالعات و شناس��ایی مورد بررسی‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬هندی به تازگی درباره‬ ‫کش��ف منابع گازی در دریای عمان توضیح داد‪ :‬وجود‬ ‫هیدرات ه��ای گازی و گاز طبیع��ی در دری��ای عمان‬ ‫تایید ش��ده اس��ت‪ .‬البته این منابع در عمق اب باالی‬ ‫‪ ۸۰۰‬متر بوده و حفر چاه اکتشافی در این عمق‪ ،‬بسیار‬ ‫گران قیمت است‪ .‬سرمایه مورد نیاز برای حفر چاه های‬ ‫اکتش��افی در این منطقه‪ ۳۰۰ ،‬میلی��ون دالر و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اس��ت و زمان��ی که وزارت نفت تصمیم‬ ‫ت فاز ‪ ۲‬شناسایی هیدرا ت ها به صورت مطالعاتی‬ ‫گرف ‬ ‫باش��د‪ ،‬این کار انجام می شود‪ .‬هرگونه اقدام توسعه ای‬ ‫در منطقه راهبردی مکران که نگاه ویژه ای به ان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬دارای اهمیت اس��ت و نزدیکی به اب های ازاد‪،‬‬ ‫نزدیکی به بازار پاکس��تان و‪ ...‬بر این اهمیت می افزاید‪.‬‬ ‫نزدیکی به دریای ازاد‪ ،‬نزدیکی به پاکس��تان به عنوان‬ ‫ه��دف صادرات گاز و اینکه دری��ای عمان بعد از تنگه‬ ‫هرمز قرار دارد‪ ،‬از مزایای کشف منابع در دریای عمان‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬گاز در س��ال های اینده‪ ،‬نقش‬ ‫اثرگذارت��ری در بازار انرژی جه��ان ایفا می کند و نیاز‬ ‫بخش انرژی بیش��تر ب��ه این حوزه معط��وف خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬از این رو‪ ،‬کار در حوزه شناس��ایی و بهره برداری‬ ‫از منابع گازی متعارف و غیرمتعارف در اینده اهمیت‬ ‫بیشتری خواهد داشت‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬قرارداد‬ ‫ف��از دوم ط��رح پژوهش��ی هیدرات ه��ای گازی بین‬ ‫مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه‬ ‫صنعت نفت امضا ش��د‪ .‬این قرارداد دوش��نبه‪ ۲۶ ،‬اذر‬ ‫بین س��یدصالح هندی‪ ،‬مدیر امور اکتش��اف شرکت‬ ‫ملی نفت ای��ران و جعفر توفیقی‪ ،‬رئیس پژوهش��گاه‬ ‫صنعت نفت امضا ش��د و در ادامه قرارداد فاز نخس��ت‬ ‫این طرح پژوهش��ی در دس��تور کار قرار گرفته است؛‬ ‫مدیری��ت پژوهش و فناوری ش��رکت ملی نفت ایران‪،‬‬ ‫بودجه ان را تامین می کند و مدت زمان اجرای ان ‪۴۸‬‬ ‫ماه تعیین شده اس��ت‪ .‬با اجرای فاز نخست این طرح‪،‬‬ ‫مناب��ع هی��درات گازی و گاز طبیعی(منابع متعارف و‬ ‫غیرمتعارف) در دریای عمان شناسایی شد که با توجه‬ ‫ب��ه هزینه باالی فعالیت اکتش��افی در اب های عمیق‬ ‫این منطقه‪ ،‬تصمیم گرفته ش��د برای افزایش قطعیت‬ ‫نتایج‪ ،‬فاز دوم این طرح پژوهش��ی نیز اجرا شود که به‬ ‫بستن قرارداد انجامید‪.‬‬ ‫از کارت س��وخت ایج��اد ش��ده و به نظ��ر می رس��د‬ ‫منطقی ترین تصمیم‪ ،‬اس��تفاده از این زیرس��اخت ها‬ ‫برای رعایت عدالت اجتماعی است‪ .‬بهرام نیا با تاکید‬ ‫نظ��ارت بر خودروهای پرمصرف گفت‪ :‬س��ازمان های‬ ‫متول��ی اقدام��ی برای بررس��ی اس��تاندارد خودروها‬ ‫نداش��ته و وس��ایل نقلیه با هر میزان مصرفی وارد یا‬ ‫تولید می ش��وند‪ .‬با ورود وس��ایل نقلی��ه پر مصرف به‬ ‫بازار‪ ،‬نمی توان انتظار داش��ت که ش��هروندان بتوانند‬ ‫مصرف س��وخت را کاهش دهند‪ .‬درحال حاضر بخش‬ ‫قابل توجهی از یارانه دولت��ی‪ ،‬مورد مصرف خودروها‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬در واقع می توان گفت که دولت به طور‬ ‫غیرمس��تقیم یارانه پنهان به وس��ایل نقلیه و سوخت‬ ‫انها پرداخت می کند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬کارت سوخت‬ ‫می تواند قدم مثبتی در راس��تای اصالح یارانه انرژی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرس�اخت های کارت سوخت نیازمند‬ ‫بازنگری است‬ ‫بهرام نیا درباره افزایش نرخ بنزین نیز گفت‪ :‬قیمت‬ ‫امروز بنزین در کشور واقعی نیست و دولت باید برای‬ ‫واقعی ش��دن قیمت گام های موثری بردارد‪ .‬از طرفی‬ ‫هم دولت باید اقدام هایی برای اعتمادسازی انجام دهد‬ ‫و مابه التف��اوت اصالح قیمت های حامل های انرژی و‬ ‫واقعی کردن قیمت س��وخت را در زیرس��اخت های‬ ‫ریلی حمل ونقل به کار گیرد تا اعتماد ازدس��ت رفته‬ ‫م��ردم دوب��اره احیا ش��ود‪ .‬ب��ا اجرای سیاس��ت ه ا و‬ ‫برنامه ریزی های درس��ت باید از س��رمایه های بالقوه‬ ‫خدادادی که در اختیار ما قرار گرفته اس��تفاده کنیم‬ ‫زیرا این موهبت ها ویژه امروز نیست و این سرمایه ها‬ ‫باید برای ایندگان نیز حفظ شود‪.‬‬ ‫به گفته بهرام نیا‪ ،‬هرچند که احیای کارت سوخت‬ ‫به عن��وان یکی از اقدام های اولیه برای کنترل مصرف‬ ‫و قاچ��اق ب ه ش��مار م��ی رود ام��ا بای��د پذیرفت که‬ ‫زیرس��اخت های ان نی��از به بازنگ��ری دارد‪ .‬به گفته‬ ‫این کارش��ناس حوزه ان��رژی‪ ،‬این بازنگ��ری باید با‬ ‫در نظر گرفتن دیدگاه های کارشناس��ان انجام شود‪.‬‬ ‫البته مجل��س در این باره نظر پژوهش��کده و دیوان‬ ‫محاس��بات و بازرس��ی و دولت را بررسی کرده و در‬ ‫تالش است به راهکارهای پایدار برسد‪.‬‬ ‫معافیت عراق از تحریم های‬ ‫ضد ایرانی ‪ ۳‬ماه تمدید شد‬ ‫مناب��ع خبری در ع��راق از تمدی��د ‪ ۹۰‬روزه معافیت عراق از‬ ‫اج��رای تحریم های ضد ایرانی و یکجانب��ه امریکا خبر دادند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬برخی رس��انه های عراقی به نق��ل از خبرگزاری‬ ‫فرانس��ه و از قول یک منبع دولتی حاضر در مذاکرات‪ ،‬از تمدید‬ ‫معافی��ت عراق از واردات نفت و گاز ای��ران به مدت ‪ ۳‬ماه دیگر‬ ‫خبر داد‪ .‬پیش تر اعالم شده بود واشنگتن به بغداد یک مهلت ‪۴۵‬‬ ‫روزه داده اس��ت‪ .‬این مهلت به تازگی به پایان رسیده است‪ .‬عادل‬ ‫عبدالمهدی‪ ،‬نخست وزیر عراق تاکنون بارها تاکید کرده است که‬ ‫کش��ورش بخش��ی از نظام تحریم های امریکا علیه ایران نخواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬وی به تازگی گفته بود که ب��ه زودی هیاتی برای مذاکره با‬ ‫دولت امریکا در این زمینه اعزام خواهد ش��د‪ .‬عراق که با کمبود‬ ‫ش��دید برق و خاموشی ایام تابستان تا ‪ ۲۰‬ساعت در روز روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬اکنون روزانه ‪ ۱۲۰۰‬مگاوات برق و همچنین گاز مصرفی‬ ‫برای خوراک ‪ ۳‬نیروگاه تولید برق خود را از جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران وارد می کند‪.‬‬ ‫تابس��تان گذش��ته مش��کالت مختلف از جمله خاموشی های‬ ‫طوالنی مدت‪ ،‬باعث تظاهرات گسترده با چندین کشته و زخمی‬ ‫در استان بصره در جنوب عراق و اتش گرفتن ده ها مقر دولتی‪،‬‬ ‫نظامی و حزبی شد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫شنبه‬ ‫اول دی ‪ 14 1397‬ربیع الثانی ‪ 22 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 548‬پیاپی ‪2521‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش دوباره نرخ خرید تضمینی‬ ‫گندم به نفع اقتصاد نیست‬ ‫حبیب جهانساز‬ ‫چایکاران‬ ‫امسال سال خوبی‬ ‫داشتند؛ هم کارخانه ها‬ ‫توانستند سهم خود را‬ ‫پرداخت کنند‬ ‫و هم تا پایان برداشت‬ ‫چای در ‪ ۳۰‬مهر ‪ ،‬چایکاران‬ ‫توانستند بعد از یک ماه از‬ ‫برداشت چای‪ ۹۵ ،‬درصد‬ ‫مطالبات خود را دریافت‬ ‫کنند‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از افت و خیزهای کشت و تولید یک نوشیدنی گرم ایرانی‬ ‫چای «سنواتی» خاطره شد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مسافرانی که به گیالن سفر می کنند معتقدند چای‬ ‫داخلی که دسترنج کش��اورز گیالنی است هنوز جایی‬ ‫در برخی اس��تان ها به ویژه اس��تان های جنوبی ندارد و‬ ‫مردم این استان ها هنوز چای خارجی مصرف می کنند‬ ‫و از طع��م و خاصیت چای ایران��ی‪ ،‬اطالعی ندارند‪ .‬در‬ ‫حالی که بیش از ‪ ۱۰۰‬س��ال پیش کاشف الس��لطنه با‬ ‫بررس��ی همه جانبه ای که از وضعیت جغرافیایی کشور‬ ‫انجام داد‪ ،‬در نهایت به این تشخیص رسید که بوته های‬ ‫چای فقط در گیالن و ان هم در الهیجان قابل رویش‬ ‫است و امکان کشت ان در دیگر استان ها وجود ندارد؛‬ ‫امروز ای��ن بوته ها تا ‪ ۳۴‬هزار هکتار از اراضی ش��مال‬ ‫ایران را ش��امل می ش��ود که ‪ ۹۰‬درصد بوته های چای‬ ‫کش��ور در گیالن و ‪ ۱۰‬درص��د بقیه در غرب مازندران‬ ‫کشت شده است‪.‬‬ ‫چای ایرانی از افزون بر ‪ ۱۰۰‬س��ال قبل زمان کشت‬ ‫افتو خیزهای زیادی داش��ته و‬ ‫ان در گی�لان تاکنون‪ ،‬‬ ‫در س��ال های نه چندان دور به طور کلی کنار گذاشته‬ ‫ش��ده بود و بسیاری از باغ ها متروکه شده یا در معرض‬ ‫ف��روش و تغیی��ر کاربری ق��رار گرفتند ام��ا در طول‬ ‫س��ال های گذشته به ویژه با اهتمام دولت تدبیر و امید‬ ‫در حمایت از صنعت چایکاری‪ ،‬بارقه های امید مشاهده‬ ‫می شود‪ .‬با این حال‪ ،‬چنانچه برنامه ریزی دقیقی برای‬ ‫ای��ن محصول راهبردی ش��مال کش��ور انجام نش��ود؛‬ ‫س��ربراوردن ساختمان های سنگی و ویالیی از باغ های‬ ‫چای‪ ،‬سرنوشت محتوم ان است‪.‬‬ ‫تالش ب��رای بهبود کیفی چای بای��د از همان پایان‬ ‫برداشت پاییزه در مهر هر س��ال اغاز شود؛ کشاورزان‬ ‫باید باغ را در پاییز و زمس��تان برای برداشت محصول‬ ‫فصل بهار اماده کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته کارشناس��ان‪ ،‬ارتقای تولی��د و بازگرداندن‬ ‫رونق به تولید چای داخلی باید از باغ اغاز و به چایکار‬ ‫اموزش داده ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه زمین��ه بهره مندی او‬ ‫از تس��هیالت به زراعی‪ ،‬تهیه نهاده های کشاورزی و نیز‬ ‫جوان سازی بوته های چای فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کشت چای بدون حضورکارشناس تولید‬ ‫کیفی‬ ‫امیر مظفری‪ ،‬مدیر یکی از کارخانه های مشهور چای‬ ‫الهیجان در این باره ب��ه ایرنا گفت‪ :‬باید اراده ای برای‬ ‫حل معضالت و مش��کالت صنعت چای وجود داش��ته‬ ‫باشد؛ ان گونه که گفته می شود این صنعت رو به زوال‬ ‫نیس��ت بلکه با رکود مواجه است که علت ان نیز نبود‬ ‫مدیریت درست برای پیشرفت و تولید محصول کیفی‬ ‫اس��ت‪ .‬مظفری تاکید کرد‪ :‬تاکنون تمامی برنامه ها در‬ ‫ح��د ازمون و خطا بوده و از س��وی دیگر‪ ،‬کش��اورز و‬ ‫کارخانه دار هم به روزمرگی دچار شده اند‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده با بیان اینکه بیش��تر بوته هایی که‬ ‫هم اکنون برداش��ت چای از انها انجام می ش��ود‪ ،‬هرس‬ ‫نمی ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬به زراعی الزمه به وجود امدن برگ‬ ‫س��بز مناس��ب برای تولید چای مرغوب اس��ت و باید‬ ‫برنامه ای ب��رای چایکاران در راس��تای انجام این مهم‬ ‫تدوین ش��ود‪ .‬مظفری با تاکید ب��ر اینکه کارخانه های‬ ‫چای س��ازی نیز باید متخصص چای ساز داشته باشند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬یکی از مش��کالت این صنعت‪ ،‬نبود کارش��ناس‬ ‫برای تولید کیفی است زیرا چای لطافتی دارد و باید با‬ ‫همان لطافت ان را عمل اوری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مکانیزاسیون صنعت چای‬ ‫را پیش روی این صنعت و فعاالن ان به وجود می اورد‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناسان و صاحبان صنایع می گویند اگر‬ ‫خرید تضمینی برگ س��بز چای به درس��تی اجرا شود‪،‬‬ ‫مشکل چایکاران برطرف خواهد شد و باید بهای برگ‬ ‫س��بز چای‪ ،‬نیمه هر ماه پرداخت ش��ود تا کش��اورز با‬ ‫دریافت ان‪ ،‬بتواند اقتصاد زندگی خود را مدیریت کند‪.‬‬ ‫افش��ین گلش��اهی یکی دیگر از تولید کنندگان عمده‬ ‫چ��ای در الهیجان نیز ب��ه خبرنگار ایرن��ا گفت‪ :‬الزم‬ ‫است امکانات مکانیزاس��یون صنعت چای فراهم شود‬ ‫به ویژه انکه وجود دس��تگاه کارل س��ورتر (چوبگیر) در‬ ‫تولید برگ س��بز کیفی موثر است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که برخی کارخانه ها این دس��تگاه را ندارند‪ .‬گلش��اهی‬ ‫افزود‪ :‬برای حل مش��کالت چای و چایکاری الزم است‬ ‫دولت سهم کشاورز را پرداخت کند‪ ،‬نظارت کارشناسی‬ ‫و قیمت برگ سبز چای افزایش یابد و سهم کارخانه ها‬ ‫بابت قیمت برگ سبز بعد از فروش ان دریافت شود‪.‬‬ ‫مکانی��زه کردن فراینده کاش��ت‪ ،‬برداش��ت و تولید‬ ‫‹ ‹فروش بی سابقه چای در بازار‬ ‫چای‪ ،‬امری ضروری اس��ت که کار کشاورزی را نیز به‬ ‫محمد ص��ادق حس��نی‪ ،‬مدی��ر اجرای��ی اتحادی��ه‬ ‫لحاظ اقتصادی‪ ،‬به صرفه می کند؛ در مناطق چای خیز‬ ‫کارخانه های چای س��ازی شمال کش��ور نیز امسال را‬ ‫گیالن و مازندران ‪۱۸۰‬کارخانه چای سازی وجود دارد‬ ‫یکی از س��ال های خوب در ف��روش چای عنوان کرد و‬ ‫که در سال جاری ‪ ۱۵۱‬واحد در کار تحویل چای نقش‬ ‫گفت‪ :‬فروش بی س��ابقه چای در ب��ازار داخلی با تالش‬ ‫داش��تند و بقیه غیرفعال بودند‪ .‬مال��کان کارخانه های‬ ‫چایکاران در برداش��ت کیفی برگ سبز و کارخانه های‬ ‫چای س��ازی معتقدند ماشین االت‪ ،‬فرس��وده شده اما‬ ‫چای سازی در تجهیز و نوسازی واحدهای کارخانه های‬ ‫قابل بازس��ازی هس��تند و در صورت نیاز به استفاده از‬ ‫چای سازی انجام شده است‪.‬‬ ‫برخی دستگاه های جدید‪ ،‬با کمک دولت و نظام بانکی‪،‬‬ ‫حسنی با اشاره به اینکه مردم ایران به خرید و مصرف‬ ‫امکان وارد کردن انها به کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫چای به عنوان یک کاالی ایرانی تمایل یافته اند‪ ،‬اظهار‬ ‫اقاجان��ی‪ ،‬تولیدکننده و باغدار چ��ای در این باره به‬ ‫ک��رد‪ :‬چ��ای مرغوب ایران��ی در داخل‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬هزینه برداش��ت ه��ر کیلوگرم‬ ‫کش��ور مصرف می شود و حدود ‪ ۹‬هزار‬ ‫برگ س��بز چ��ای ‪ ۷۰۰‬تومان اس��ت که با‬ ‫تن چای متوسط داخلی نیز صادر شده‬ ‫چیدن و حمل ونقل ت��ا کارخانه‪ ،‬این مبلغ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��رای هر کیلوگرم ‪ ۸۰۰‬تومان می ش��ود و‬ ‫� چای سنواتی تمام شد‬ ‫در مجم��وع هر نیم هکت��ار باغ چای‪ ،‬برای‬ ‫حبیب جهانساز‪ ،‬رئیس سازمان چای‬ ‫انجام هرس‪ ،‬شخم و کود ‪ ۵‬میلیون تومان‬ ‫کشور نیز به ایرنا گفت‪ :‬چایکاران امسال‬ ‫هزینه دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که از این‬ ‫محمد صادق حسنی‬ ‫س��ال خوبی داش��تند؛ هم کارخانه ها‬ ‫میزان‪ ۳ ،‬و نیم تا ‪ ۶‬تن برگ سبز برداشت‬ ‫فروش بی سابقه چای‬ ‫توانستند سهم خود را پرداخت کنند و‬ ‫می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬به منظور کاهش هزینه‬ ‫و به صرفه بودن محصول چای‪ ،‬باید فرایند در بازار داخلی با تالش هم تا پایان برداشت چای در ‪ ۳۰‬مهر ‪،‬‬ ‫چایکاران در برداشت‬ ‫چایکاران توانس��تند بع��د از یک ماه از‬ ‫کار مکانیزه ش��ود تا کش��اورز نیز از عهده‬ ‫کیفی برگ سبز و‬ ‫هزینه ه��ای ان برای��د و ای��ن مه��م بدون کارخانه های چای سازی در برداشت چای‪ ۹۵ ،‬درصد مطالبات خود‬ ‫تجهیز و نوسازی واحدهای را دریاف��ت کنند در حالی که در طول‬ ‫حمایت سازمان چای امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید تضمینی برگ سبز‬ ‫کارخانه های چای سازی س��ال های گذش��ته پرداخت مطالبات‬ ‫هر س��ال دولت قبل از ف��روش چای به انجام شده است‪ .‬چای چایکاران تا اس��فند طول می کش��ید و‬ ‫دس��ت امده از س��وی واحدهای تولیدی‪ ،‬مرغوب ایرانی در داخل بعضی سال ها به سال اینده هم موکول‬ ‫کشور مصرف می شود و‬ ‫بهای خری��د تضمینی برگ س��بز چای را حدود ‪ ۹‬هزار تن چای نیز می شد‪ .‬جهانساز افزود‪ :‬پیشتر سازمان‬ ‫پرداخ��ت می کن��د ک��ه در برخ��ی مواقع‪،‬‬ ‫چای‪ ،‬چای تولی��د داخلی را خریداری‬ ‫صادر شده است‬ ‫پرداخت نش��دن به موقع ان‪ ،‬دشواری هایی‬ ‫و ب��ا چ��ای خارجی مخل��وط می کرد‬ ‫و ای��ن چای در س��طح بازار عرضه می ش��د که بعد از‬ ‫اصالح س��اختار چای‪ ،‬خرید و عرض��ه چای به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ش��د اما بخش خصوصی نتوانس��ت با‬ ‫واردات چای خارجی رقابت کند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در طول‬ ‫‪ ۵‬سال گذش��ته با احیای صنعت چای‪ ،‬دوباره حرکت‬ ‫به س��وی جلو اغاز شده‪ ،‬چای سنواتی در انبارها وجود‬ ‫ندارد و امی��دی نزد چایکاران باب��ت پرداخت به موقع‬ ‫بهای برگ سبز ایجاد شده که خیلی مهم است‪ .‬با این‬ ‫حس��اب می توان گفت چای سنواتی دیگر وجود ندارد‬ ‫و انبارها خالی از این چای ش��ده اند‪ .‬به گفته جهانساز‪،‬‬ ‫قیمت مناس��بی هم برای برگ سبز چای طراحی شده‬ ‫و ای��ن امکان وجود دارد که به دوران ش��کوفایی چای‬ ‫بازگردیم که البته نیاز به برنامه دارد و س��ازمان چای‬ ‫هم این برنامه را تهیه کرده است‪ .‬وی بر اهمیت وجود‬ ‫هماهنگی بین حلقه های تولید تا بازرگانی چای تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬حلقه ای واس��ط در صنعت چای با عنوان‬ ‫صندوق حمایت از توس��عه صنعت چای ایجاد شده که‬ ‫منابع مالی هم در اختیار دارد تا محصول کشاورز را به‬ ‫قیمت خوب و مناس��ب خریداری کند‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫چ��ای همچنین با تاکید بر ل��زوم کنترل واردات چای‬ ‫اف��زود‪ :‬تعرفه واردات باید به گونه ای تدوین ش��ود که‬ ‫اختالف قیمت چای داخلی و خارجی‪ ،‬در بازار کشش‬ ‫ایجاد کند تا چای داخلی بازار خود را داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫جهانساز یاداوری کرد‪ :‬دولت در طول سال گذشته ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و هزینه های س��رمایه ای کشاورزان و کارخانه ها تعیین‬ ‫کرد و این امادگی وجود داشت که بیش از ان را نیز در‬ ‫صورت استقبال چایکاران پرداخت کند اما فقط کمتر‬ ‫از نیمی از ان اعتبار‪ ،‬جذب شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در سال‬ ‫زراع��ی اینده نیز این امادگی وجود دارد که به منظور‬ ‫حمایت از تولی��د و فراوری چ��ای‪ ،‬اعتباری تا همین‬ ‫سقف پرداخت شود که این پرداخت از هم اکنون وجود‬ ‫دارد و کشاورزان باید مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫این راهکارها در حالی اس��ت که در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته یکی از مش��کالت چایکاران و تولید کنندگان‬ ‫چای خش��ک‪ ،‬به فروش نرفتن ان و انباشت در انبارها‬ ‫بود اما در س��ال های اخیر به ویژه ‪ ۳‬س��ال گذش��ته با‬ ‫تخلیه انبارها از چای س��نواتی‪ ،‬پرداخت به موقع بهای‬ ‫برگ سبز کش��اورزان و دقت بیش��تر در تحویل برگ‬ ‫سبز مناس��ب‪ ،‬امیدها برای احیا و تقویت صنعت چای‬ ‫دوچندان ش��ده است‪ .‬باغ های چای میراثی با ارزش به‬ ‫یادگار مانده از گذش��تگان اس��ت که باید انها را حفظ‬ ‫کرد و مس��ئولیتی س��نگین بر دوش نسل امروز وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی جلوی صدور پروانه چاه های غیرمجاز را گرفت‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت حتی‬ ‫در دوره ای می خواس��ت برای تمام چاه های غیرمجاز‬ ‫پروانه مج��از بدهد‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��بختانه با اقدام های‬ ‫برخی از اعضای اتاق جلوی این حرکت گرفته شد‪.‬‬ ‫به گزارش فودنا‪ ،‬غالمحس��ین ش��افعی در دومین‬ ‫کنفرانس دوساالنه اقتصاد اب در اتاق بازرگانی ایران‬ ‫گفت‪ :‬کش��ور ما در منطقه ای ق��رار دارد که در طول‬ ‫تاریخ همیشه با مسئله کم ابی روبه رو بوده است اما با‬ ‫وجود محدودیت ها در حوزه اب‪ ،‬همواره از نبوغ کافی‬ ‫برای غلبه با این مسئله برخوردار بوده و کارهایی که‬ ‫در طول این سال ها انجام شده‪ ،‬بیانگر این امر است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به س��یر تح��والت اقتص��اد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مداخالتی در مس��ئله اب به عل��ت افزایش جمعیت‬ ‫رخ داد؛ در ی��ک مقطع تس��لط دولت بر مس��ئله اب‬ ‫افزای��ش یافت و در نهایت در مقطعی از زمان و طول‬ ‫دهه های گذش��ته سدهای زیادی در کشور ایجاد شد‬ ‫که متاس��فانه مطالعات کافی درباره ان انجام نش��ده‬ ‫بود و نه تنها بهره ای از س��اخت انها حاصل نشد بلکه‬ ‫مش��کالتی ایجاد کرد و استفاده از اب های زیرزمینی‬ ‫افزایش یافت‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه‬ ‫حتی در دوره ای می خواس��تند ب��رای تمام چاه های‬ ‫غیرمج��از پروانه مجاز بدهند‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��بختانه با‬ ‫اقدام ه��ای برخی از اعضای ات��اق جلوی این حرکت‬ ‫گرفته شد‪ .‬ش��افعی با بیان اینکه به لحاظ منابع ابی‬ ‫امروز وضعیت خوبی نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع مورد‬ ‫اذع��ان و قبول همه اس��ت که در این��ده اب از نان‬ ‫ی اب‪ ،‬حیاتی وجود نخواهد‬ ‫واجب تر خواهد بود و ب�� ‬ ‫داشت و اگر فکری اساسی قبل از وقوع فاجعه نشود‪،‬‬ ‫ممکن است مخاطرات فراوانی به وجود اید‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬امیدوارم با حرکت هایی که در این زمینه وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬این مورد را به غفلت نگذرانیم‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد‪ :‬در زمان وزارت‬ ‫اقای چیت چیان به بخ��ش خصوصی درباره موضوع‬ ‫اب به خوبی میدان داده شد‪ ،‬چنان که دفتر اب اتاق‬ ‫ایران با همکاری وزارت نیرو اقدام های خوبی را انجام‬ ‫داد و البته جن��اب اقای اردکانیان هم این موضوع را‬ ‫ادامه می دهند‪.‬‬ ‫ش��افعی در ادامه با بیان اینکه به جای اینکه نگران‬ ‫کمبود اب باش��یم باید نگ��ران چگونگی مدیریت ان‬ ‫باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با برگزاری این جلسه ها برای‬ ‫اینده اب کشور و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در‬ ‫اقتصاد اب‪ ،‬مفید بوده و اینده را مدیریت و گذش��ته‬ ‫مغموم را جبران کنیم‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد توانمندس��ازی گندمکاران گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫انکه افزایش دوباره قیمت تضمینی گندم تاثیر نامناس��بی بر‬ ‫اقتصاد دارد‪ ،‬به نفع اقتصاد ملی نیست‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬علیقلی ایمانی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه افزایش دوباره قیمت تضمینی گندم به نفع اقتصاد‬ ‫ملی نیس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اگرچه من به عنوان کش��اورز‪ ،‬از‬ ‫افزایش دوباره نرخ گندم ناراضی نیس��تم اما این امر می تواند‬ ‫اثر سوء در اقتصاد به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود انکه نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر‬ ‫اجرای قانون می توانند اقدام به استیضاح وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫و پیگیری حقوق کشاورزان از مراجع قضایی کنند‪ ،‬این سوال‬ ‫مطرح است که چرا نمایندگان مجلس نسبت به ثبات قیمت‬ ‫ل پیش هیچ گونه واکنشی نداشتند‪.‬‬ ‫خرید تضمینی دو سا ‬ ‫ایمان��ی ادامه داد‪ :‬دولت در اجرای قانون خرید تضمینی بر‬ ‫اس��اس چارچوب قانونی و مصلحت عمومی جامعه نرخی را‬ ‫اعالم می کند و تنها قشر خاصی را نمی بیند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬اگر دولت از ابتدا نرخ ‪ ۱۶۰۰‬تومانی را برای‬ ‫سال زراعی جدید اعال م می کرد‪ ،‬این توقع در بین کشاورزان‬ ‫ایجاد نمی شد که در صورت تجمع و اعتراض می توانند قیمت‬ ‫را دوباره افزایش دهند‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد‪ :‬نرخ ‪۱۶۰۰‬‬ ‫تومان��ی خرید تضمینی گندم برای س��ال زراعی ‪ ۹۷-۹۸‬بر‬ ‫اساس هزینه های شخم‪ ،‬کود‪ ،‬مبارزه با افات و بیماری‪ ،‬سود‬ ‫سرمایه در گردش‪ ،‬سود کشاورز‪ ۵ ،‬درصد هزینه های سایر و‬ ‫عملکرد گندم به طور متوس��ط در ‪ ۳.۸۰۰‬تن محاسبه شده‬ ‫اس��ت در حالی که دست کم باید در ‪ ۶‬تن یا ‪ ۷‬تن در هکتار‬ ‫محاس��به ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه افزایش دوباره قیمت‬ ‫تضمینی گندم بر نرخ خدمات و کاالهای کشاورزی و قیمت‬ ‫نان تاثیر بس��زایی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬افزایش دوباره‬ ‫به نرخ ‪ ۲‬هزار تومان اثرات س��وء به دنبال دارد‪ .‬ایمانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬دول��ت عالوه بر خرید تضمینی گندم‪ ،‬اقدام های حمایتی‬ ‫دیگر برای دفاع از حقوق کشاورزان همچون اختصاص یارانه‬ ‫به کودهای کش��اورزی‪ ،‬ثبات قیمت کود در ‪ ۵‬س��ال گذشته‬ ‫و تخصیص یارانه ‪ ۸۵‬درصدی به س��امانه ابیاری تحت فشار‬ ‫انجام داده اس��ت‪.‬به گفته وی‪ ،‬از کمیس��یون مجلس انتظار‬ ‫می رود که در برنامه شش��م توسعه با فش��ار اوردن بر دولت‬ ‫بن��دی را ایجاد کند تا در ح��وادث ناگهانی‪ ،‬بانک ها را مجاب‬ ‫ن حمایت کند‪.‬‬ ‫کند تا از کشاورزا ‬ ‫ایمان��ی در پایان افزایش عملکرد در واحد س��طح را امری‬ ‫ضروری برش��مرد و گفت‪ :‬تا زمانی ک��ه افزایش بهره وری در‬ ‫واحد سطح و کاهش ضایعات در مزارع رخ دهد‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫خرید تضمینی گندم بر اقتصادی بودن تولید تاثیری ندارد‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۳۵۵‬دشت ممنوعه‬ ‫در کشور‬ ‫رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کش��اورزی و اب اتاق‬ ‫بازرگانی ایران گفت‪ :‬طرح جامع بهره وری اب کشور و تدوین‬ ‫اس��تراتژی اصالح و ترمیم اب به عن��وان برنامه های مهم در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمدحس��ین ش��ریعتمدار‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و اب اتاق ایران در دومین‬ ‫همایش دوس��االنه اقتص��اد اب که در ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬رس��الت نس��ل امروز احیا و ترمیم منابع‬ ‫ابی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر ‪ ۳۰‬درصد در مصرف اب کشور صرفه جویی‬ ‫ک��رده و اتکای ما به موضوع بهره وری اب باش��د‪ ،‬تحقق این‬ ‫هدف امکان پذیر اس��ت‪ .‬شریعتمدار در ادامه تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این راس��تا ‪ ۱۲۰‬ش��اخص برای اقتصاد اب تعریف ش��ده که‬ ‫ظرفیت ه��ای قابل مالحظه ای در انها وجود دارد و تنها یکی‬ ‫از این ش��اخص ها موضوع قیمت اب اس��ت‪ .‬این مسئول در‬ ‫ادامه با اشاره به موضوع اصالحات ارضی در کشور گفت‪ :‬این‬ ‫اصالحات با دو هدف از بین بردن فئودالیسم ارضی و توسعه‬ ‫کشاورزی انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از ریش��ه های چالش کنونی اب در کش��ور‬ ‫مس��ئله اصالحات ارضی بود که پس از ان استراتژی توسعه‬ ‫ملی بر اساس ساخت زیربناها و اتکا بر منابع نفتی و همچنین‬ ‫توس��عه کشاورزی با استفاده از چاه های عمیق و سدسازی ها‬ ‫رونق گرفت‪ .‬ش��ریعتمدار اظهار کرد‪ :‬در ان س��ال ها مالکان‬ ‫اراض��ی جدید به دلیل اینکه تولی��د اب در قالب های جدید‬ ‫صرف ه بیش��تری داشت‪ ،‬از ترمیم منابع اب موجود خودداری‬ ‫کردن��د که به این دلیل بود که یارانه انرژی و نیز یارانه ارزی‬ ‫بیش��تری دریافت می کردند‪ .‬این مس��ئول ات��اق ایران گفت‪:‬‬ ‫افزایش قیمت نفت در دهه ‪ ۵۰‬به تخصیص یارانه های بیشتر‬ ‫کمک کرد و در نیمه دوم دهه ‪ ۸۰‬اثار فیزیکی این استراتژی‬ ‫به صورت خش��ک ش��دن تاالب ها و افت اب های زیرزمینی‬ ‫نمایان شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تعداد دشت های ممنوعه کشور از ‪ ۲۲‬دشت در‬ ‫س��ال ‪ ۴۵‬به ‪ ۳۵۵‬دشت در سال ‪ ۹۴‬رسید‪ .‬همچنین‪ ،‬امروز‬ ‫میزان روان اب های کش��ور به کمتر از ‪ ۵۰‬میلیارد مترمکعب‬ ‫رس��یده است‪ .‬شریعتمدار یاداور ش��د‪ :‬در سال ‪ ۹۰‬با ابتکار‬ ‫اتاق بازرگانی ایران قرار ش��د این ات��اق به موضوع اب ورود‬ ‫کند و در این راس��تا مرکز ملی مطالعات راهبردی اب شکل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی از ش��کل گیری بنیاد ش��ور ورزی ایران برای استفاده از‬ ‫منابع اب شور موجود در کشور خبر داد و گفت‪ :‬طرح جامع‬ ‫بهره وری اب کشور و تدوین استراتژی اصالح و ترمیم اب به‬ ‫عنوان برنامه های مهم در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 548‬پیاپی ‪2521‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫طرح« مسیر کسب وکار من» به ایستگاه اول رسید‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫سربازان جنگ اقتصادی‬ ‫در ش��رایطی ک��ه کش��ور در‬ ‫التهاب اقتصادی به س��ر می برد‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان مانن��د س��رباز‬ ‫عم��ل می کنن��د‪ .‬در وضعی��ت‬ ‫کنون��ی اقتص��اد کش��ور‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود تصمیم ه��ای جدی تری‬ ‫در قان��ون ب��رای بهب��ود اقتصاد مسعود مهدی زاده مقدم‬ ‫گرفته ش��ود زیرا با وضع کنونی‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫صنعت ما نمی تواند به جلو برود‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫به منظور شناس��ایی مش��کالت‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫و گرفت��اری صنعتگ��ران و رفع‬ ‫انها در اس��تان خراس��ان رضوی‬ ‫کارگروهی برای رفع مش��کالت اقتصادی تش��کیل شده است‪.‬‬ ‫این کارگروه راهکارهای رفع مش��کالت‪ ،‬بررس��ی دغدغه نظام‬ ‫بانکی و رفع مس��ائل قانونی را پیگی��ری می کن د زیرا حمایت‬ ‫از تولیدات داخلی با توجه به ش��عار س��ال و حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی‪ ،‬مهم ترین وظیفه هر فرد ایرانی به شمار می رود‪.‬‬ ‫ایجاد اش��تغال مولد و رش��د و رونق تولی��د در گرو حمایت‬ ‫و اس��تفاده هم��گان از محص��والت داخل��ی ب��وده ت��ا فضای‬ ‫بو کار به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته شکل‬ ‫مطلوب کس�� ‬ ‫گی��رد و فرصت ه��ای ش��غلی ب��رای جوانان جامع��ه ب ه وجود‬ ‫اید‪.‬‬ ‫ع اگر بخواهیم به س��اختاری دقیق و نظام مند در‬ ‫به طور قط ‬ ‫رش��د و توسعه اقتصادی جامعه برس��یم باید همان طور که در‬ ‫اهداف اقتصاد مقاومتی بیان شده حمایت از تولید ملی‪ ،‬تقویت‬ ‫و توسعه کار شایس��ته و کارافرینی و حمایت از کار و سرمایه‬ ‫ایرانی مد نظر همگان باش��د و خرید کاالی ایرانی یک فرهنگ‬ ‫عمومی و ماندگار تبدیل شود‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬باید حمایت از تولی��د داخلی و مصرف کاالی‬ ‫داخلی یک فرهنگ مستمر باشد و همه خرید کاالی ایرانی را‬ ‫یک ضرورت بدانند تا زمینه ساز رشد و رونق تولید و اقتصاد و‬ ‫همچنین اشتغال پایدار در همه جا فراهم شود‪.‬‬ ‫اکنون در ش��هرک های صنعتی ش��رایط بسیار خوبی برای‬ ‫س��رمایه گذاری فراهم ش��ده که موجب رونق سرمایه گذاری و‬ ‫ایجاد اش��تغال در این مناطق ش��ده است‪ .‬این امر در استقبال‬ ‫س��رمایه گذاری برای ورود به ش��هرک ها و نواحی صنعتی نیز‬ ‫مشخص است‪.‬‬ ‫محبوب�ه قرمزچش�مه‪ :‬نشس�ت پایانی فاز نخس�ت طرح «مس�یر‬ ‫کس�ب وکار من» با حضور معصومه ابتکار معاون ام�ور زنان و خانواده‪،‬‬ ‫رخشان بنی اعتماد فیلمساز‪ ،‬پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه‬ ‫و کارافرینان‪ ،‬صاحبان کسب وکار برگزار شد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫گس�ترش نیوز‪ ،‬در این نشس�ت گزارش�ی از فعالیت های بنیاد توسعه‬ ‫کارافرینی زنان و جوانان و همچنین نتایج طرح «مس�یر کس�ب وکار‬ ‫من» از س�وی ناصر برات�ی مدیرعامل این بنیاد ارائه ش�د‪ .‬عالوه بر ان‬ ‫برخی جوانان حاضر در این طرح به بیان ایده ها‪ ،‬فرصت ها و مش�کالت‬ ‫خود در کارافرینی پرداختند‪ .‬برگزاری این نشس�ت فرصتی بود برای‬ ‫اش�اعه فرهنگ خویش فرمایی و کمک به شکل گیری کسب وکارهای‬ ‫جدید از س�وی منتخبان‪ .‬طرح «مس�یر کس�ب وکار من» با همکاری‬ ‫معاونت زنان و خانواده در تمامی استان های کشور برگزار شد‪ ،‬افز ون بر‬ ‫‪ ۷۰۰‬نف�ر از جوان�ان ش�رکت کننده در این طرح ام�اده ورود به عرصه‬ ‫کس�ب وکار هستند‪ .‬هدف از این طرح ترویج و توسعه کارافرینی زنان‬ ‫و جوانان به ویژه در مناطق محروم است‪.‬‬ ‫«احترام به مشتری» اصلی بنیادی در موفقیت کسب وکار‬ ‫پروی��ز عقیلی‪ ،‬مدیرعامل بان��ک خاورمیانه در زمینه‬ ‫عوامل اثر گذار بر ایجاد یک کس��ب وکار در ایین پایانی‬ ‫ف��از یک «طرح مس��یر کس��ب وکار من» اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫نخس��تین نکته حیات��ی برای موفقی��ت در کارافرینی‪،‬‬ ‫تمرکز روی هدف اس��ت‪ ۱۷ .‬س��ال پی��ش من تصمیم‬ ‫گرفت��م در ایران بانک ایجاد کنم‪ ،‬هدف من فقط ایجاد‬ ‫ی��ک بانک بود نه بنگاه اقتصادی و نه هیچ چیز دیگری‪،‬‬ ‫در این سال ها در چارچوب این هدف پیش رفته ام حتی‬ ‫ن��ه یک قدم عقب تر و نه ی��ک قدم جلوتر از هدف خود‬ ‫عمل کرده ام‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ریسک پذیری و قانونمندی به عنوان‬ ‫یک��ی دیگ��ر از ش��اخصه های کارافرین موف��ق افزود‪:‬‬ ‫قانونمن��د بودن یکی از عواملی اس��ت ک��ه موفقیت را‬ ‫تس��هیل می کند‪ ،‬م��ن کارافرینی بودم که از‬ ‫صفر ش��روع ک��ردم‪ ،‬چطور به ای��ن موفقیت‬ ‫رسیده ام؟ با هدف درست‪ ،‬الزم نیست هدف‬ ‫را کپ��ی کنید‪ ،‬خواس��ته دلی خ��ود را انجام‬ ‫دهید‪ ،‬باید به تمام ذی نفعان احترام گذاشت‪.‬‬ ‫بای��د رفتاری در خور و شایس��ته با کارمندان‬ ‫داشته باشیم چرا که این گروه بیشترین وقت‬ ‫خود را در محیط کار می گذرانند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک خاورمیانه با اش��اره به س��ختی ها و‬ ‫فراز و نش��یب های ایجاد کسب وکار گفت‪ :‬من بعد از ‪۶‬‬ ‫سال تالش توانستم مجوز تاسیس بانک خصوصی را در‬ ‫ایران بگیرم‪ ،‬مجوزی که پیش بینی شده بود فقط در دو‬ ‫م��اه می توان ان را گرفت‪ .‬تاس��یس بانک خصوصی در‬ ‫زمانی که تم��ام بانک های ایران دولتی بودند‬ ‫و برخی از انها بیش از ‪ ۳‬هزار ش��عبه داشتند‬ ‫کار چندان ساده ای نبود‪ .‬من در شعبه سازی‬ ‫نمی توانس��تم با بانک های دولتی رقابت کنم‪.‬‬ ‫تالشم را روی موضوعات دیگر متمرکز کردم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان این موض��وع که احت��رام به‬ ‫مشتری اصلی بنیادی در موفقیت کسب وکار‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سال های پیش از امدن به ایران به‬ ‫یک بانک دولتی رفته بودم‪ ،‬جمعیت زیادی برای انجام‬ ‫عملیات بانکی پشت گیشه ایس��تاده بودند‪ ،‬دعوایی در‬ ‫گرفت و در این بین مش��تی هم به پیش��انی من خورد‪،‬‬ ‫در مقاب��ل اعتراض من برای رعایت صف‪ ،‬ش��خصی که‬ ‫بدون نوبت به جلوی گیش��ه رف��ت گفت‪« :‬بروبابا»‪ .‬من‬ ‫بنیادی به نام کارافرینی زنان‬ ‫توان افزایی در اشتغال‬ ‫معصومه ابتکار‪ ،‬مش��اور رئیس جمهوری‬ ‫در امور زنان و خانواده با بیان این موضوع‬ ‫ک��ه جمعیت زن��ان فارغ التحصی��ل بیکار‬ ‫چن��د برابر م��ردان بیکار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫تمام مش��کالت‪ ،‬هرجا فرص��ت بوده زنان‬ ‫توانس��ته اند به مس��یر روش��ن دست پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ابتکار اف��زود‪ :‬تس��هیالت پایدار خاص روس��تاها‬ ‫درحال حاض��ر فعال اس��ت‪ .‬زنان روس��تایی تا کنون‬ ‫‪ ۱۸‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت ب��رای راه اندازی‬ ‫بنگاه ه��ا و فعالیت های اقتص��ادی دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫زن��ان توانس��ته اند همپای م��ردان طرح های خود را‬ ‫پیش ببرند‪.‬‬ ‫مش��اور رئیس جمه��وری در امور زن��ان و خانواده‬ ‫انجا با خود گفتم در بانکی که من تاسیس می کنم باید‬ ‫به مش��تری احترام گذاشته ش��ود‪ .‬نظامی راه می اندازم‬ ‫که مش��تری بانک روی صندلی با متصدی سخن بگوید‬ ‫و بر اس��اس نوبت دهی‪ ،‬کارهای بانکی انجام شود‪ .‬اصل‬ ‫موضوع این اس��ت که اگر مشتری نداشته باشیم بانکی‬ ‫هم نخواهیم داش��ت‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به موضوع‬ ‫ش��فافیت به عنوان یک��ی از مهم تری��ن موضوعاتی که‬ ‫موجب تداوم روند کس��ب وکار می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬همواره‬ ‫س��عی کرده ام فعالیت هایی که انجام می دهم ش��فاف و‬ ‫روش��ن باشد‪ .‬اگر همه کارهای مان از شفافیت برخوردار‬ ‫بود‪ ،‬امروز مشکلی پیش رو نداشتیم‪ .‬موسسه ها و بانک ها‬ ‫باید عملکرد شفافی داشته باشند‪ ،‬اگر می خواهند موفق‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬پیش از گذش��ته نسبت به موضوع‬ ‫توان افزایی در اش��تغال همت گمارده ایم‪،‬‬ ‫از جمله انها کار مش��ترک با سازمان های‬ ‫تخصصی غیر دولتی‪ ،‬بخش خصوصی است‬ ‫که تجربه های موفق دارند و مش��کالت را‬ ‫می شناس��ند‪ ،‬باید شبکه س��ازی های الزم‬ ‫ب��رای توان افزای��ی و تکثی��ر فعالیت های‬ ‫کارافرینی انجام شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬درحاش��یه ایین پایانی فاز نخست‬ ‫طرح «مسیر کسب وکار من» مشاور رئیس جمهوری‬ ‫در ام��ور زنان و خانواده در بی��ن کارافرینان حضور‬ ‫یافتند و کارافرینان مش��کالت مس��یر کسب وکار و‬ ‫دغدغه های خود را با مش��اور رئیس جمهوری مطرح‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ناص��ر برات��ی‪ ،‬مدیرعامل بنیاد توس��عه‬ ‫کارافرین��ی نی��ز گف��ت‪ :‬بنی��اد توس��عه‬ ‫کارافرین��ی زنان در س��ال ‪ ۱۳۸۵‬با هدف‬ ‫ن و جوانان‬ ‫ترویج و توس��عه کارافرینی زنا ‬ ‫به ویژه در مناطق محروم شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این بنیاد در راستای ترویج و‬ ‫اش��اعه فرهنگ کارافرینی در نسل جوان‪،‬‬ ‫از سال ‪ ۱۳۹۰‬طرح هایی را برای ترغیب انها به ویژه‬ ‫در مناطق کمتر توسعه یافت ه یا اقشار کمتر برخوردار‬ ‫از منابع‪ ،‬به اجرا گذاشته است‪ .‬در همین راستا طرح‬ ‫ملی «مس��یر کسب وکار من» با مس��اعدت معاونت‬ ‫امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری از سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫طراحی و در تابس��تان و پاییز س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با هدف‬ ‫اموزش ‪ ۱۰۰‬جوان در هر استان اجرا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه برات��ی‪ ،‬دوره های اموزش��ی‬ ‫ط به مدت ‪ ۳‬روز در مرکز هر اس��تان‬ ‫مربو ‬ ‫با همکاری دفاتر امور بانوان اس��تانداری ها‬ ‫و ب��ه طور جم��ع با بی��ش از ‪ ۲۶۰۰۰‬نفر‬ ‫س��اعت ام��وزش در کل اس��تان ها برگزار‬ ‫شد و اکنون افزون بر ‪ ۷۸۰‬نفر از منتخبان‬ ‫از س��وی مدرس��ان و مش��اوران ط��رح با‬ ‫ش��اخص های ایده قابل تحقق‪ ،‬قابلیت های فردی و‬ ‫کلیات بوم مدل کس��ب وکار انها ب��رای ورود به فاز‬ ‫دوم انتخاب ش��ده و اماده ورود به عرصه کسب وکار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه س��خنرانی خ��ود اقدام هایی چند از‬ ‫فعالیت های��ی که بنیاد توس��عه کارافرین��ی زنان و‬ ‫توسعه‪ ،‬انجام داده است را معرفی کرد‪.‬‬ ‫بنی اعتماد و کلوزاپ کسب وکار زنان‬ ‫رخش��ان بنی اعتماد فیلمس��از ایرانی در ادامه این مراسم با‬ ‫اش��اره به نقش رس��انه در هموار کردن مسیر کسب وکار زنان‬ ‫و جوانان گف��ت‪ :‬ما باید تالش کنیم از زاویه تخصص خود در‬ ‫جه��ت بارور کردن این طرح در کنار ایده های جدید و جوانان‬ ‫قرار بگیریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برای نمونه‪ ،‬کار من فیلمس��ازی اس��ت باید‬ ‫ان طور ک��ه امکانات من اجازه می دهد برای پیش��برد اهداف‬ ‫توس��عه کارافرینی در کن��ار متخصصان حوزه ه��ای مختلف‬ ‫قرار بگیرم و فعالیت کن��م‪ .‬بنی اعتماد در ایین پایانی طرح‬ ‫«مس��یر کسب وکار من» این گونه س��خنان خود را به پایان‬ ‫رس��اند‪ :‬باید بیندیشیم برای پیشبرد بهتر اهداف کارافرینی‬ ‫چه کاری می توانیم انجام دهیم‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۳۹‬طرح پژوهشی در شهرک های صنعتی فارس‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫فارس از اجرای ‪ ۳۹‬طرح پژوهش��ی در این شرکت‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬برای اج��رای این طرح ها که در‬ ‫راس��تای توسعه و تقویت صنایع کوچک و متوسط‬ ‫انجام ش��ده حدود ‪ ۱۰‬میلی��ارد ریال اعتبار هزینه‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل‬ ‫از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫فارس‪ ،‬احد فتوحی در حاش��یه مراس��م نمایشگاه‬ ‫هفته پژوهش و فناوری ب��ا بیان اینکه اجرای این‬ ‫طرح ه��ا در راس��تای برنامه های س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران در زمینه‬ ‫ارتقای وضعیت صنایع کوچک این استان در حال‬ ‫انجام است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اجرای طرح های پژوهشی‬ ‫ب��ا محوریت توجه به صنایع کوچک در بخش های‬ ‫ارتقای سطح بهره وری و کیفیت محصوالت واحدها‬ ‫و نیز شناس��ایی ظرفیت های صنعتی استان فارس‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬از ویژگی ه��ای مهم اجرای این‬ ‫طرح های پژوهشی‪ ،‬تحقیقاتی استفاده کاربردی از‬ ‫نتایج طرح ها در راس��تای تقویت و حل مشکالت‬ ‫صنایع بوده ک��ه در این زمینه فعالیت های موثری‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬فتوحی بر ض��رورت تقویت و‬ ‫توس��عه همکاری های علمی پژوهشی بین شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی فارس و دانش��گاه ها و مراکز‬ ‫اموزش عالی و همچنین مراکز علمی و تحقیقاتی‬ ‫این اس��تان تاکی��د کرد و گفت‪ :‬در ای��ن زمینه از‬ ‫دیدگاه ها و طرح ها ب��ا اولویت تقویت و حمایت از‬ ‫صنایع کوچک و ارتقای بهره وری‪ ،‬تولید و افزایش‬ ‫س��هم واحدهای صنعت��ی در بازاره��ای داخلی و‬ ‫خارجی حمای��ت می کنیم و تاکن��ون قراردادها و‬ ‫تفاهمنامه ه��ای مختلفی با دانش��گاه های اس��تان‬ ‫فارس بس��ته شده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫زمینه تاکنون ‪ ۴‬تفاهمنامه پژوهش��ی با دانشگاه ها‬ ‫و مراک��ز اموزش عال��ی فارس از جمله دانش��گاه‬ ‫شیراز‪ ،‬دانش��گاه صنعتی و دانشگاه ازاد اسالمی و‬ ‫فنی و حرفه ای بسته شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان فارس با بیان اینکه این‬ ‫شرکت تاکنون از ‪ ۳۱‬پایان نامه تحصیالت تکمیلی‬ ‫نی��ز حمایت کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن پایان نامه ها‬ ‫در راس��تای تقویت صنایع کوچک اجرایی شده و‬ ‫نتای��ج ان به صورت رای��گان در اختیار صنایع قرار‬ ‫گرفت��ه اس��ت‪ .‬وی در ادامه مهم تری��ن محورهای‬ ‫طرح های پژوهش��ی را کارافرینی‪ ،‬توسعه فناوری‪،‬‬ ‫ارتق��ا و بهبود روش های تولی��د‪ ،‬کاهش ضایعات‪،‬‬ ‫ارتقای بهره وری‪ ،‬افزایش کیفیت توس��عه شبکه ها‬ ‫و خوش��ه های صنعتی‪ ،‬توسعه بازار و همکاری های‬ ‫فنی و اقتصادی‪ ،‬اسیب شناسی‪ ،‬عارضه یابی و ارائه‬ ‫راهکار برای حل مش��کالت صنایع کوچک‪ ،‬توسعه‬ ‫صادرات‪ ،‬ارتقای ش��اخصه های کسب وکار و ارتقای‬ ‫ت��وان رقابتی واحده��ای صنعتی‪ ،‬مص��رف بهینه‬ ‫انرژی و بهره گیری از روش های نوین و فناوری های‬ ‫روز در ای��ن صنایع اعالم کرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس افزود‪ :‬تحقیق‬ ‫و پژوهش زیربنای توس��عه بوده و بدین لحاظ نیز‬ ‫حمای��ت از طرح های پژوهش��ی از اهمیت باالیی‬ ‫برای توسعه صنعتی برخوردار است‪ .‬فتوحی افزود‪:‬‬ ‫محققان‪ ،‬صاحب نظران‪ ،‬اس��تادان و دانش��جویان و‬ ‫شرکت های مشاوره ای می توانند از حمایت های این‬ ‫ش��رکت در زمینه طرح ها و محورهای تحقیقاتی و‬ ‫پژوهشی مرتبط با صنایع کوچک‪ ،‬بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بی��ش از ‪ ۹۵‬درصد از صنایع‬ ‫مستقر در شهرک های صنعتی این استان را صنایع‬ ‫کوچک تش��کیل می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬از برنامه های ویژه‬ ‫در حمای��ت از صنای��ع کوچک‪ ،‬کارب��ردی کردن‬ ‫تحقیقات و پژوهش های مرتبط با این صنایع است‬ ‫که بر مبنای اصول علمی انجام شده باشد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!