روزنامه گسترش صنعت شماره 549 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 549

روزنامه گسترش صنعت شماره 549

روزنامه گسترش صنعت شماره 549

‫بودجه یکشنبه‬ ‫یا سه شنبه‬ ‫به مجلس می رود‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2522‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 549‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫ایران فناوری‬ ‫توتال را به‬ ‫«سی ان پی سی»‬ ‫می دهد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫صادرات‬ ‫متوقف شود‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ثبات در نرخ‬ ‫خدمات مراکز معاینه فنی‬ ‫‪4‬‬ ‫راهکاری برای‬ ‫اتصال عرضه و تقاضا‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫جای خای ایران در رتبه بندی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬بحران جذب سرمایه‬ ‫یک��ی از ش��اخص هایی که تا کن��ون در ایران جدی گرفته نش��ده و‬ ‫کارشناسان اقتصاد معتقدند تاثیر بسیاری بر تصمیم گیری شرکت های‬ ‫خارجی برای همکاری با ایران دارد‪« ،‬امنیت سرمایه گذاری» است‪ .‬به‬ ‫گفته فعاالن اقتصاد‪ ،‬ش��اخص امنیت س��رمایه گذاری در ایران باید به‬ ‫تفکیک اس��تان ها به دست اید تا شرایطی برای رقابت بین استان های‬ ‫کشور نیز ایجاد شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شش��مین نمایش��گاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی س��اخت داخل با‬ ‫عرضه ‪ ۹‬هزار محصول داخل برگزار می شود‪ .‬این نمایشگاه از ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬دی‬ ‫در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برپا خواهد بود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مشکالت صنعت خودرو‬ ‫به داخلی سازی برمی گردد‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫عرضه ‪ ۹‬هزارمحصول فناورانه ایرانی‬ ‫به بخش تولید‬ ‫صنعت قطعه در سال های گذشته ارزیابی نشد‬ ‫یکشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 15 1397‬ربیع الثانی ‪ 23 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 549‬پیاپی ‪2522‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫صادرات متوقف شود‬ ‫خبر‬ ‫رهاسازی اب به سمت دریاچه‬ ‫ارومیه اغاز شد‬ ‫مرحله نخست رهاسازی اب از سد مخزنی بوکان به سمت‬ ‫دریاچه ارومیه در سال ابی ‪ ۱۳۹۷-۹۸‬از امروز اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در راس��تای اجرای مصوبات س��تاد احیای‬ ‫دریاچه ارومیه و پیرو ابالغیه اخیر شرکت مدیریت منابع اب‬ ‫ایران‪ ،‬مرحله نخس��ت عملیات رهاسازی اب از سد بوکان با‬ ‫دبی ‪ ۷۰‬مترمکعب در ثانیه از ‪ ۱‬دی امسال اغاز شد‪.‬‬ ‫در این ب��اره کیوم��رث دانش��جو مدیرعام��ل ش��رکت اب‬ ‫منطقه ای اذربایجان غربی اظهار کرد‪ :‬بر اساس ابالغیه اخیر‬ ‫شرکت مدیریت منابع اب ایران رهاسازی اب از سد بوکان تا‬ ‫سقف ‪ ۶۴‬میلیون مترمکعب بدون توقف ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫ب��ا رهاس��ازی این میزان اب‪ ،‬مناطق پایین دس��ت س��د و‬ ‫رودخانه های زرینه رود و سیمینه رود تحت تاثیر قرار خواهند‬ ‫گرفت‪ .‬بر اس��اس اطالعات سایت وزارت نیرو‪ ،‬از عموم مردم‬ ‫و س��اکنان محلی خواسته شده ضمن رعایت دقیق نکته های‬ ‫ایمن��ی در زمان رهاس��ازی و پس از ان از نزدیک ش��دن به‬ ‫حری��م و بس��تر رودخانه ه��ا خ��ودداری کنن��د و همچنین‬ ‫کش��اورزان منطقه در راس��تای حمایت از برنامه های احیای‬ ‫دریاچه ارومیه از برداشت های غیرمجاز اب در طول مسیرها‬ ‫برای اهداف زراعی خودداری کنند‪.‬‬ ‫محمدباقر نوبخت‬ ‫تقدیم بودجه ‪ 97‬به مجلس شورای اسالمی‬ ‫با توج��ه ب��ه نیاز ع��راق به‬ ‫گاز طبیعی ای��ران برای تامین‬ ‫نیروگاه ه��ای برق‪ ،‬این کش��ور‬ ‫تمای��ل بس��یاری ب��رای حفظ‬ ‫مبادالت تجاری خود با ایران در‬ ‫حوزه انرژی دارد‪ ،‬چراکه میزان‬ ‫تولید گاز داخلی در این کشور‬ ‫هدایت اهلل خادمی‬ ‫کافی نیست‪ .‬این در حالی است‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫که امریکا بر اساس تحریم های‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫نفتی علیه کشور‪ ،‬تمرکز زیادی‬ ‫برای کاهش صادرات نفت و گاز‬ ‫ایران دارد‪ .‬همچنین به گفته مقام های مس��ئول عراقی‪ ،‬این‬ ‫کش��ور برای افزای��ش تولید گاز خود و توق��ف واردات گاز از‬ ‫ایران برای تامین س��وخت نیروگاه های برق حداقل دو س��ال‬ ‫دیگ��ر زمان نی��از دارد‪ .‬در این میان امریکا نیز ماه گذش��ته‬ ‫اع�لام کرد تا زمانی که عراق پول واردات انرژی از ایران را به‬ ‫دالر پرداخت نکند‪ ،‬می تواند به واردات گاز طبیعی از ایران و‬ ‫تامین انرژی از این کش��ور در بازه ‪۴۵‬روزه ادامه دهد‪ .‬اکنون‬ ‫این مدت ‪۴۵‬روزه به پایان رسیده و بر اساس خبرهای منتشر‬ ‫ش��ده‪ ،‬این معافیت تا ‪ ۹۰‬روز دیگر تمدید ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که همچنان مذاکرات ب��رای انتقال پول گاز‬ ‫صادراتی ایران به عراق از س��وی این کشور به نتیجه نرسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این میان پیش��نهادهایی از س��وی ع��راق درباره‬ ‫پرداخت پول گاز ایران بر اس��اس ارز رایج ان کش��ور مطرح‬ ‫شد‪ .‬این درحالی است که در صورت تایید این پیشنهاد‪ ،‬دینار‬ ‫عراق برای ما کاربردی نخواهد داشت‪ .‬از سوی دیگر ناچاریم‬ ‫ت�لاش خود را برای صادرات نفت ادامه دهیم‪ .‬مهم تر از همه‬ ‫زمان��ی که امریکا بر به صفر رس��اندن ص��ادرات ایران تمرکز‬ ‫دارد‪ ،‬ما نیز نباید دست از تالش برداریم‪ .‬هرچند صادرات ما‬ ‫نیز کاهش پیدا کرده اما با توجه به منابع نفت و گاز کش��ور‪،‬‬ ‫باید به ت�لاش خود برای صادرات ادام��ه دهیم‪ .‬در این میان‬ ‫حتی اگر نتوانیم منابع مالی را به کشور بازگردانیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫با توجه به منابع ان کشور‪ ،‬شیوه های تهاتر را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن نیز تجربه ه��ای بس��یاری در زمینه تحریم‬ ‫داش��تیم اما این بار ش��رایط کمی س��خت تر به نظر می رسد‪.‬‬ ‫به عالوه باید درنظر داشت که نیاز عراق به گاز و برق ایران در‬ ‫فصل زمس��تان کاهش می یابد‪ .‬بر اساس گزارش های منتشر‬ ‫ش��ده نیاز عمده انها در تابس��تان و برای وس��ایل سرمایشی‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال کاهش یا قطع ص��ادرات ایران به عراق کار‬ ‫س��اده ای نخواهد بود و در روابط دو کشور تاثیرگذار است‪ .‬در‬ ‫این شرایط نباید به سیاستی برای قطع صادرات فکر کرد‪ .‬به‬ ‫نظر می رس��د بهترین گزینه پیدا کردن راهکاری برای انتقال‬ ‫پول و دسترسی به سوئیفت خواهد بود‪.‬‬ ‫با توجه به نظری که وجود‬ ‫داشته اصالحات در‬ ‫الیحه انجام شده است و‬ ‫درنهایت با نظر و هماهنگی‬ ‫دو قوه مجریه و مقننه‬ ‫الیحه یکشنبه یا سه شنبه‬ ‫هفته جاری از سوی‬ ‫رئیس جمهوری به مجلس‬ ‫شورای اسالمی ارائه‬ ‫می شود‬ ‫محمدباقر نوبخت خبر داد‪:‬‬ ‫بودجه یکشنبه یـا سه شنبه به مجلس می رود‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ان ط��ور ک��ه رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه‬ ‫می گوید به احتمال زیاد الیحه بودجه س��ال اینده‬ ‫یکشنبه یا سه شنبه هفته جاری به مجلس شورای‬ ‫اسالمی ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ۱۵ ،‬اذر امس��ال بود که دولت‬ ‫الیحه بودجه سال اینده را اماده کرده و با توجه به‬ ‫اینکه نمایندگان در تعطیالت به سر می بردند‪ ،‬ان را‬ ‫برای مجلس ش��ورای اسالمی ارسال کرد اما طولی‬ ‫نکش��ید که با نظر رهبر معظ��م انقالب و همچنین‬ ‫سران قوا قرار بر اصالح بخش هایی از الیحه بودجه‬ ‫به ویژه در بخش های هزینه ای شد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که محمدباقر نوبخت رئیس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه روز گذش��ته اعالم کرد با‬ ‫توجه به نظری که وجود داشته اصالحات در الیحه‬ ‫انجام ش��ده است و درنهایت با نظر و هماهنگی دو‬ ‫قوه مجریه و مقننه الیحه یکشنبه یا سه شنبه هفته‬ ‫جاری از س��وی رئیس جمهوری به مجلس شورای‬ ‫اسالمی ارائه می شود‪.‬‬ ‫نوبخت اع�لام دیگری نیز درب��اره الیحه بودجه‬ ‫داشت و گفت که الیحه بودجه سال اینده با نگرش‬ ‫دو س��اله تنظیم شده اس��ت‪ .‬البته وی جزئیاتی در‬ ‫ای��ن زمینه اعالم نکرد اما بر این تاکید داش��ت که‬ ‫الیحه را به گونه ای بازنگری کردند که بتوانند بیش‬ ‫از گذشته کشور را در مقابل تحریم ها مقاوم کنند‪.‬‬ ‫الیح��ه بودجه س��ال اینده بر اس��اس پیش بینی‬ ‫شرایط تحریمی و همچنین تورمی تدوین شده بود‬ ‫بررسی ‪ ۳‬سناریوی تعیین کننده نرخ نفت در اینده‬ ‫به ه��م خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت روی‬ ‫ن��رخ ان تاثیرگذار بود و باعث س��قوط نرخ جهانی نفت‬ ‫شد؛ تصمیمی که اعضای اوپک را بر ان داشت تا گردهم‬ ‫جمع ش��ده و دوب��اره بر تعهد کاهش تولی��د‪ ،‬مهر تایید‬ ‫بزنن��د تا قیمت ها ب��ه حد عادی خود برس��د‪ .‬تصمیمی‬ ‫که تحلیلگران می گویند اگر اجرایی ش��ود‪ ،‬نرخ نفت در‬ ‫محدوده ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬دالر در حرکت خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬معافیت دادن امریکا به ‪ ۸‬مشتری نفت‬ ‫ایران‪ ،‬باعث وارد شدن شوک به بازاری بود که عربستان‪،‬‬ ‫روسیه و امریکا‪ ،‬بزرگ ترین تولیدکنندگان ان‪ ،‬براساس‬ ‫خواس��ته امریکا و برای جبران خال نف��ت ایران در بازار‬ ‫تولید خود را به باالترین حد رس��انده بودند‪ .‬این ش��وک‬ ‫باعث سقوط ناگهانی نرخ نفت و نگرانی عربستان و سایر‬ ‫اعضای اوپک شد‪.‬‬ ‫به همی��ن دلی��ل‪ ،‬در اج�لاس ‪ ۱۷۵‬اوپ��ک و درحالی‬ ‫که رئیس جمه��وری امریکا پیش از ای��ن اجالس‪ ،‬بارها‬ ‫مخالفت خ��ود را با کاهش تولید ک��ه افزایش نرخ نفت‬ ‫در ب��ازار جهانی را در پ��ی دارد‪ ،‬اعالم کرده بود‪ ،‬اعضای‬ ‫اوپک و غیراوپک بر س��ر کاهش ‪ ۱.۲‬بش��که ای نفت به‬ ‫توافق رس��یدند‪ .‬قرار اس��ت این کاهش تولید از ابتدای‬ ‫س��ال جدید میالدی اجرایی ش��ود و کارشناس��ان بازار‬ ‫نف��ت بر این باورن��د که نرخ نفت را در مح��دوده ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬دالر نگه خواهد داش��ت‪ .‬در این راس��تا سید مهدی‬ ‫حسینی‪ ،‬کارش��ناس ارش��د حوزه انرژی نرخ ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫دالر را قیمت��ی منطق��ی برای نفت در اینده دانس��ت و‬ ‫گفت‪ ۳ :‬س��ناریو تعیین کننده نرخ در اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫نخس��تین سناریو این اس��ت که توافق اوپک و غیراوپک‬ ‫باق��ی بماند و به دقت اجرا ش��ود‪ .‬در این ش��رایط‪۱.۲ ،‬‬ ‫بش��که باید از بازار حذف ش��ود‪ .‬اگر ای��ن اتفاق رخ دهد‬ ‫و تحریم های ایران ادامه دار باش��د و معافیت ‪ ۸‬مشتری‬ ‫نفت ایران نیز تمدید ش��ود‪ ،‬نرخ نفت در محدوده ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬دالر خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬یک س��ناریوی دیگر این‬ ‫اس��ت که توافق اوپک‪ ،‬به صورت صددرصد اجرایی نشود‬ ‫و اعض��ای اوپک و غیراوپک‪۸۰ ،‬درصد این توافق را اجرا‬ ‫کنند‪ ،‬ازسوی دیگر معافیت مشتریان ایران تمدید شود‪،‬‬ ‫در این ش��رایط نرخ نفت بیشتر افت می کند زیرا میزان‬ ‫عرض��ه در بازار بیش��تر از تقاضا خواهد بود‪ .‬به گفته این‬ ‫کارشناس ارش��د حوزه انرژی‪ ،‬سناریوی دیگر این است‬ ‫که معافیت ها حذف ش��ود و ایران نتواند نفتی صادر کند‬ ‫و اعضای اوپ��ک و غیراوپک تولید خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫در این شرایط نرخ افزایش بسیاری خواهد یافت و حتی‬ ‫به مرز ‪ ۸۰‬دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫به طوری ک��ه با توجه به تحریم ه��ای اعمالی امریکا‬ ‫در س��ال جاری و تاثیری که بر برخی از محل های‬ ‫تامین منابع داش��ت‪ ،‬میزان درام��د نفتی دولت را‬ ‫تا حدی کاه��ش داد؛ از این رو پیش بینی ش��د در‬ ‫س��ال اینده میزان فروش نفت حدود ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫بش��که و با براورد ‪ ۵۴‬دالر در هر بشکه و از سویی‬ ‫دیگر نرخ دالر ‪۵۷۰۰‬تومان به عنوان مبنای تبدیل‬ ‫درامد نفتی به ریال باشد‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی است که دولت امسال بودجه را‬ ‫ب��ا فروش روزانه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار بش��که و با‬ ‫نرخ ‪ ۵۵‬دالر بسته بود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر میزان افزایش حقوق کارکنان برای‬ ‫پوش��ش اس��یب های موجود ‪۲۰‬درصد پیش بینی‬ ‫شده و مبلغ یارانه های نقدی تغییری نخواهد کرد‪.‬‬ ‫تاکن��ون دول��ت ب��ه صراح��ت درب��اره افزایش‬ ‫ن��رخ حامل ه��ای ان��رژی س��خن نگفت��ه و تنه��ا‬ ‫تاکی��د داش��ته ک��ه افزایش��ی در بودج��ه ب��رای‬ ‫ن��رخ س��وخت نخواهد داش��ت‪ ،‬با این ح��ال روند‬ ‫بررس��ی ها برای تغییر ن��رخ حامل های انرژی ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از اصالحاتی ک��ه در الیح��ه بودجه انجام‬ ‫ش��ده مرب��وط به س��هم صن��دوق توس��عه ملی از‬ ‫درامده��ای نفتی اس��ت که ب��رای س��ال اینده تا‬ ‫‪۲۰‬درصد پیش بینی ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫براساس قانون برنامه ششم توسعه در سال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫‪۳۴‬درص��د مناب��ع نفتی به عنوان ذخی��ره ارزی به‬ ‫صندوق واریز می شد اما شرایط خاص اقتصادی به‬ ‫ویژه در حوزه بین الملل موجب شده سهم صندوق‬ ‫به بی��ش از ‪۲۰‬درصد کاهش یافت��ه و باقی به طور‬ ‫مستقیم در اختیار دولت قرار گیرد‪.‬‬ ‫تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز پرقدرت تر از همیشه است‬ ‫عبدالناص��ر همتی رئی��س کل بانک‬ ‫مرکزی ایران در اینس��تاگرام نوش��ت‪:‬‬ ‫تس��لط و احاطه بر ب��ازار ارز پرقدرت تر‬ ‫از همیش��ه است و سیاس��ت های بانک‬ ‫مرکزی ب��رای تقویت ارزش پول ملی و‬ ‫واقعی ش��دن نرخ ارز‪ ،‬بر مبنای نظرات‬ ‫کارشناس��ی و واقعیت ه��ای اقتصادی‬ ‫تداوم می یابد‪.‬‬ ‫همتی افزود‪ :‬ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز‪،‬‬ ‫به همراه تقویت تدریجی ارزش پول ملی کش��ور‬ ‫که موج��ب ارامش در میان قش��ر مختلف مردم‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬با ترفندهایی از طرف کسانی همراه‬ ‫ش��ده که با اهداف مختلف ازجمله کسب سود از‬ ‫نوسانات بازار‪ ،‬علیه ثبات و ارامش اقتصادی کشور‬ ‫جو روانی ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درج مطال��ب جعل��ی به نقل از‬ ‫این جانب درباره ذخایر ارزی و سرنوشت برخی از‬ ‫سپرده های بانکی و کسری بودجه و‪ ...‬و بازنشر ان‬ ‫در فضای مجازی و بزرگ نمایی برخی اظهارات و‬ ‫خبرهای بین المللی برای ایجاد نگرانی از وضعیت‬ ‫ارزی کش��ور در بی��ن مردم‪ ،‬از جمل��ه این موارد‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی با تاکید‬ ‫بر اینکه ذخایر ارزی کشور در وضعیت‬ ‫مطلوبی قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬الزم اس��ت بار‬ ‫دیگر ی��اداوری کنم ک��ه بانک مرکزی‬ ‫ضم��ن صیانت از س��پرده های مردم در‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬اص�لاح و به روزرس��انی نظام‬ ‫بانکی را با دقت طراحی و اجرا می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مجموع��ه بانک��ی تمام ظرفیت‬ ‫خ��ود را ب��رای تقویت تولی��د و رش��د اقتصادی‬ ‫ب��ه کار می گیرد‪.‬ب��ازار ارز در هفته های گذش��ته‬ ‫ش��اهد کاهش تدریج��ی قیمت ها ب��وده و تا حد‬ ‫زیادی از نوس��انات ان کاسته ش��ده است‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب دالر در روزهای گذش��ته در کانال ‪ ۹‬هزار‬ ‫تومان معامله ش��د و بهای س��که و طال به نرخ ‪۵‬‬ ‫ماه پیش بازگشت‪ .‬همزمان به گزارش رسانه های‬ ‫بین المللی همچ��ون رویترز‪ ،‬ریال ایران روی ریل‬ ‫تقویت قرار گرفته و بازار به ثبات نس��بی رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬کارشناسان معتقدند اقدامات حساب شده‬ ‫بان��ک مرکزی بر این کاهش ن��رخ اثرگذار بوده و‬ ‫باعث خروج تقاضای احتیاطی و سفته بازی از این‬ ‫بازار شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 15 1397‬ربیع الثانی ‪ 23 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 549‬پیاپی ‪2522‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫احتمال بروز یک واقعه در استان مازندران‬ ‫مصادره ‪ ۲۵۰‬کارخانه‬ ‫از طرف بانک ها‬ ‫سید امیر سیاح‬ ‫ایران بزرگ ترین کشور‬ ‫و اقتصادی است که در‬ ‫رتبه بندی های جهانی‬ ‫حضور ندارد‪۹۵ .‬‬ ‫درصد رتبه بندی های‬ ‫اقتصادی در موسسه های‬ ‫امریکایی انجام می شود‬ ‫و به این دلیل ایران در‬ ‫رتبه بندی های جهانی‬ ‫جایگاهی ندارد‬ ‫«گسترش صنعت» از مشکالت سرمایه گذاری در ایران گزارش می دهد‬ ‫جای خای ایران در رتبه بندی اقتصادی‪ ،‬بحران جذب سرمایه‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکی از ش��اخص هایی که تا کن��ون در ایران جدی‬ ‫گرفته نش��ده و کارشناس��ان اقتص��اد معتقدند تاثیر‬ ‫بس��یاری بر تصمیم گیری ش��رکت های خارجی برای‬ ‫همکاری با ایران دارد‪« ،‬امنیت سرمایه گذاری» است‪.‬‬ ‫به گفته فعاالن اقتصاد‪ ،‬شاخص امنیت سرمایه گذاری‬ ‫در ای��ران باید به تفکیک اس��تان ها به دس��ت اید تا‬ ‫ش��رایطی برای رقابت بین استان های کشور نیز ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به تازگ��ی مرکز پژوهش های مجل��س برای ارزیابی‬ ‫این ش��اخص اقدام هایی کرده اس��ت‪ .‬به گفته یکی از‬ ‫مجری��ان این طرح‪ ،‬دامنه اماری این پژوهش هنوز به‬ ‫میزانی نرس��یده که بتوان از ان به عنوان شاخص نام‬ ‫برد‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬بر اس��اس فعالیت هایی که تاکنون‬ ‫انجام ش��ده به نظر می رس��د گزارش های اماری این‬ ‫شاخص از بهار ‪ ۹۸‬گزارش های علمی با دامنه اماری‬ ‫مناسب باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۹۵‬درصد رتبه بندی در امریکا است‬ ‫س��ید امیر س��یاح‪ ،‬مدی��ر گروه مطالع��ات محیط‬ ‫کس��ب وکار در مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در این ب��اره به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫ای��ران بزرگ تری��ن کش��ور و اقتصادی اس��ت که در‬ ‫رتبه بندی ه��ای جهان��ی حض��ور ن��دارد‪ ۹۵ .‬درصد‬ ‫رتبه بندی ه��ای اقتصادی در موسس��ه های امریکایی‬ ‫انجام می ش��ود و به این دلیل ایران در رتبه بندی های‬ ‫جهانی جایگاهی ندارد‪.‬‬ ‫س��یاح با اش��اره به اینکه متاس��فانه ای ع��ده ای در‬ ‫از اقتص��اد نفتی فاصله گرفت‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬از دیگر‬ ‫داخل کشور معتقدند این رتبه بندی ها اهمیت ندارد‪،‬‬ ‫نیازهایی که در ایران احس��اس می شود تغییر نگرش‬ ‫توضیح داد‪ :‬این در حالی اس��ت که یکی از مهم ترین‬ ‫مدیریتی به حوزه س��رمایه پذیری اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫شاخص های سرمایه گذاری در هر کشور رتبه اقتصادی‬ ‫تا زمانی که س��رمایه در ایران امنیت نداش��ته باشد‪،‬‬ ‫ان کشور است‪ .‬ش��رکت هایی که قصد سرمایه گذاری‬ ‫نمی توان برای جذب س��رمایه های کالن برنامه ریزی‬ ‫در ای��ران را دارند باید به چنین اطالعاتی دسترس��ی‬ ‫ک��رد‪ .‬دالره��ای نفتی ای��ران به دلی��ل حجم باالیی‬ ‫داشته باشند اما متاسفانه چنین اماری در ایران وجود‬ ‫که دارند دالر پرقدرت به ش��مار می روند‪ .‬این دالرها‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫باعث می ش��ود پروژه های کوچک ی��ا غیرنفتی دچار‬ ‫وی با بی��ان اینکه یک��ی از بزرگ ترین مش��کالت‬ ‫نبود امنیت ش��وند‪ .‬در این زمینه مشکل دیگری هم‬ ‫اقتصادی ایران امروزه تامین مالی است‪ ،‬افزود‪ :‬تامین‬ ‫وجود دارد و ان نبود ثبات اقتصادی اس��ت‪ .‬سیاح با‬ ‫مال��ی پروژه ه��ا در ایران به ط��ور کلی‬ ‫اشاره به اینکه اقتصاد ایران باید به ثبات‬ ‫وابس��ته ب��ه تولید و فروش نفت اس��ت‪.‬‬ ‫برسد‪ ،‬گفت‪ :‬بی ثباتی در حوزه قیمت ها‬ ‫به طور معمول هر س��الی که درامدهای‬ ‫و سیاست ها دو موضوعی است که کشور‬ ‫نفت��ی ایران مناس��ب باش��د‪ ،‬پروژه های‬ ‫را با مش��کل جذب سرمایه روبه رو کرده‬ ‫عمران��ی و زیرس��اختی بیش��تری اجرا‬ ‫ت در ایران شاهد‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر اردیبهش�� ‬ ‫می ش��ود و هر س��الی که ای��ن درامدها‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی بودیم‪ ،‬حجم‬ ‫کاهش یابد میزان پیشروی پروژه ها نیز‬ ‫سرمایه گذاری به دلیل تورم ‪ ۳۴‬درصدی‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫امروز به حدود یک س��وم رسیده بود‪ .‬بر‬ ‫مدیر گروه مطالعات محیط کسب وکار عده ای در کشور معتقدند این اس��اس‪ ،‬سرمایه گذاران تمایلی برای‬ ‫در مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای تحریم ها بر اقتصاد ایران حض��ور در ایران نش��ان نمی دهند‪ .‬وی‬ ‫تاثیری ندارد‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه تصور مس��ئوالن‬ ‫با اش��اره به اهمی��ت تولی��د رقابتی در‬ ‫و به طور کلی برای ما مهم‬ ‫درباره س��رمایه گذاری بای��د تغییر کند‪ ،‬نیست‪ .‬در پاسخ به این ای��ران گفت‪ :‬در ایران ی��ک تولید کننده‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬متاس��فانه هن��وز برخی از‬ ‫باید ‪ ۳۵‬درصد س��ود داش��ته باش��د تا‬ ‫افراد‬ ‫باید گفت تحریم ها‬ ‫مسئوالن احس��اس می کنند یک پروژه‬ ‫بتواند هزینه های تولید را پوش��ش دهد‪.‬‬ ‫علیه ایران برای شما‬ ‫در وزارتخانه مربوط باید تعریف ش��ود و‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که در کش��ورهای‬ ‫مهم نیست اما برای‬ ‫برای تخصیص بودجه به سازمان برنامه‬ ‫توس��عه یافته ای��ن ع��دد ب��ه ‪ ۵‬درصد‬ ‫سرمایه گذاران خارجی و‬ ‫و بودج��ه ارجاع داده ش��ود‪ .‬متاس��فانه‬ ‫می رسد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬کشورهای دیگر‬ ‫مردم مهم است‬ ‫درامده��ای نفتی همه را به این موضوع‬ ‫در ش��اخص رقابت پذی��ری ح��دود ‪۳۰‬‬ ‫متکی کرده و این در حالی است که باید‬ ‫درصد در س��ود از ایران جلوتر هستند‪.‬‬ ‫عاقبت نزدیک شدن تورم به سود بانکی‬ ‫افزایش تورم و نزدیک ش��دن ان به نرخ سود بانکی‬ ‫باعث ش��ده س��رمایه گذاری در بانک ها دیگر جذابیت‬ ‫گذشته را نداشته باشد و به گفته یک اقتصاددان‪ ،‬اگر‬ ‫این مسئله باعث شود سپرده گذاران بانکی سرمایه شان‬ ‫را از بانک ه��ا خارج کنند‪ ،‬در بازارهای دیگر نیز تالطم‬ ‫ایجاد خواهد کرد ‪ .‬اعالم تورم ‪ ۱۸.۴‬درصدی از س��وی‬ ‫ن امس��ال نشان دهنده نزدیک تر‬ ‫بانک مرکزی برای ابا ‬ ‫ش��دن هرچه بیشتر تورم به نرخ سود بانکی است‪ .‬این‬ ‫ش��رایط می تواند باعث شود برخی از س��پرده گذاران‬ ‫ترغیب ش��وند تا پول خ��ود را از بانک ها خارج کنند؛‬ ‫هرچن��د ی��ک اقتص��اددان در این باره معتقد اس��ت‬ ‫س��رمایه گذاری در بانک ها به دلی��ل امنیتی که برای‬ ‫س��رمایه ها فراهم می کند همچن��ان جذابیت خود را‬ ‫دارد‪ .‬قدرت اله امام وردی با اشاره به نزدیک شدن رقم‬ ‫رس��می تورم اعالم شده به نرخ سود پرداختی از طرف‬ ‫بانک ها به نحوه محاسبه نرخ سود واقعی پرداخت و به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬نرخ سود واقعی پرداختی از سوی بانک ها‬ ‫از کسر نرخ سود اس��می از نرخ تورم ب ه دست می اید‬ ‫ک��ه با توجه به نرخ باالی ت��ورم روز به روز در حال کم‬ ‫ش��دن اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬بعید به نظر می رس��د این‬ ‫مسئله باعث ش��ود تا خروج انچنانی س��رمایه ها را از‬ ‫بانک ها داشته باش��یم چرا که بیشتر سپرده گذاران در‬ ‫این عرصه افراد محافظه کاری هس��تند که نمی توانند‬ ‫ریسک حوزه های دیگر را بپذیرند‪ .‬او با بیان اینکه اگر‬ ‫س��رمایه ها از بانک ها خارج و از س��وی سپرده گذاران‬ ‫مصرف ش��ود می توان��د باعث ایجاد ت��ورم و نقدینگی‬ ‫بیش��تر ش��ود‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬ای��ن فرض ه��م البته در‬ ‫ش��رایط فعلی بعید است اما ممکن است اگر نرخ تورم‬ ‫بیش��تر از اینها شود و سپرده گذاران احساس کنند که‬ ‫س��رمایه گذاری در بانک ها برای ش��ان به صرفه نیست‬ ‫سرمایه خود را در بازارهای سرمایه ای دیگر مانند بازار‬ ‫بورس یا مسکن سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن موضوع دیگ��ری که مطرح می ش��ود‪،‬‬ ‫افزایش کیفیت تولید اس��ت‪ .‬افزایش کیفیت تولید در‬ ‫موارد زیادی نیاز به س��رمایه گذاری خارجی و انتقال‬ ‫دانش فنی دارد‪ .‬تا زمانی که ایران به لحاظ اقتصادی‬ ‫از سوی نهادهای اقتصادی بین المللی رتبه بندی نشود‬ ‫موانع سرمایه گذاری مشترک بسیار است و شرکت ها‬ ‫داده های مناسبی برای تحلیل سرمایه گذاری نخواهند‬ ‫داشت‪ .‬در این شرایط طبیعی است که متقاعد کردن‬ ‫انها برای این کار مشکالت بسیاری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر تحریم ها بر مردم است‬ ‫پیم��ان مولوی‪ ،‬دبی��ر انجمن اقتصاددان��ان درباره‬ ‫جذب س��رمایه های خارجی به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬عده ای در کش��ور معتقدند تحریم ها بر اقتصاد‬ ‫ایران تاثیری ندارد و به طور کلی برای ما مهم نیست‪.‬‬ ‫در پاس��خ به این افراد باید گفت تحریم ها علیه ایران‬ ‫برای شما مهم نیست اما برای سرمایه گذاران خارجی‬ ‫و مردم مهم است‪.‬‬ ‫مولوی با اشاره به اینکه ایران اکنون رتبه اقتصادی‬ ‫ندارد و این موضوع مشکالت و موانع بسیاری را پیش‬ ‫روی توس��عه ایران قرار داده اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی‬ ‫از دالیل��ی ک ه هیچ کدام از بانک ه��ای خارجی حاضر‬ ‫نیستند در ایران شعبه ای داشته باشند‪ ،‬همین موضوع‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک ها در حالی به ایران نمی ایند که ایران در‬ ‫ش��رایط کنونی نیاز جدی به حضور بانک ها دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬یکی از دالیلی که هیچ کش��وری در ایران بانک‬ ‫نمی س��ازد ‪ ،‬این اس��ت که رتبه اقتصادی ایران هنوز‬ ‫مشخص نشده اس��ت‪ .‬باید این موضوع مشخص شود‬ ‫و پس از ان برای حل مشکالت شرکت های داخلی با‬ ‫خارجی می توان مذاکره کرد‪.‬‬ ‫اصرار کارخانه داران‪ ،‬امتناع دامداران‬ ‫رئیس هیات مدی��ره اتحادیه صنع��ت دامپروری با‬ ‫ابراز تاس��ف از شایعه های کاهش تولید شیر در داخل‬ ‫کش��ور تصریح کرد‪ :‬کارخانجات‪ ،‬شیر تولید شده در‬ ‫دامداری ه��ا را کمت��ر از قیمت مص��وب می خرند که‬ ‫موجب شده انها از فروش محصوالت لبنی خود امتناع‬ ‫کرده و ان را به طور مس��تقیم و با قیمت متعارف به‬ ‫خرده فروش ها بفروش��ند‪ .‬اهلل یار ولی زاده با بیان اینکه‬ ‫برخ��ی به بهانه های واهی در حال وارد کردن بی رویه‬ ‫شیر خش��ک به داخل کشور هس��تند‪ ،‬به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫مدیریت نادرست دولت در حمایت از بخش دامداری‬ ‫موجب وابس��تگی کش��ور در زمینه لبنیات و گوشت‬ ‫قرمز به کشورهای دیگر خواهد شد‪.‬‬ ‫ی واردات ش��یر خش��ک ب��ا ارز دولتی از س��وی‬ ‫و ‬ ‫کارخانجات��ی که به بهان��ه کمبود تولید ش��یر اقدام‬ ‫به ای��ن کار می کنند را زنگ خطری ب��رای تولیدات‬ ‫داخلی لبنیات دانس��ت و افزود‪ :‬به نظر می رس��د که‬ ‫اف��رادی ب��ه صورت مغرضان��ه در حال سوء اس��تفاده‬ ‫از مدیریت نادرس��ت تعیین قیمت ش��یر هس��تند و‬ ‫با افزایش واردات شیرخش��ک عالوه ب��ر تولیدکننده‬ ‫ب��ه مصرف کننده نی��ز لطم��ه می زنند‪ .‬وی ب��ا ابراز‬ ‫نگران��ی از فروش ازاد س��بوس هایی که از گندم های‬ ‫یارانه ای حاصل می ش��وند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬صادرات‬ ‫این س��بوس ها ب��ه خارج از کش��ور ان هم به صورت‬ ‫ازاد در ش��رایطی اتفاق می افتد که سهم دامداران از‬ ‫س��بوس های تولید داخل تنها محص��والت نامرغوب‬ ‫و ناخالص اس��ت‪ .‬این مس��ئول با تاکی��د بر اینکه اگر‬ ‫ب��ه محصولی مانند گندم یارانه اختصاص داده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید محصوالت جانبی ان نیز مانند سبوس به‬ ‫صورت دولتی فروخته ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬سبوس هایی که‬ ‫در اختیار دامداران قرار می گیرد کیفیت پایینی د ارد‬ ‫و پس از وارد شدن به جیره غذایی دام ها در بلندمدت‬ ‫اسیب های جبران ناپذیری به بخش دامداری می زند‪.‬‬ ‫بدهی بیش از ‪ ۵‬میلیارد دالر ی دولت به صندوق توسعه ملی‬ ‫یک عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬دولت ب��ه صندوق‬ ‫توس��عه ملی بدهی ه��ای ارزی و ریال��ی دارد که در‬ ‫بخش ارزی بیش از ‪ ۵‬میلیارد دالر بدهی وجود دارد‬ ‫که تا امروز باز پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی با اش��اره به مصارف‬ ‫صندوق توسعه ملی از اغاز تاسیس تا پایان سال ‪،۹۶‬‬ ‫به خانه ملت گفت‪ :‬مهم ترین هدف صندوق توس��عه‬ ‫ملی با توجه به اساسنامه قانون ان‪ ،‬اعطای‬ ‫تسهیالت به بخش غیردولتی برای تولید و‬ ‫توسعه سرمایه گذاری بوده است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودج��ه و‬ ‫محاس��بات مجل��س عن��وان ک��رد‪ :‬میزان‬ ‫تحقق اهداف صندوق توسعه ملی با لحاظ‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص��د پرداخت تس��هیالت از محل‬ ‫س��پرده گذاری‪ ،‬فقط معادل ‪ ۲۴‬درصد مصارف بوده‬ ‫و پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به‬ ‫منظور اهداف بودجه و برنامه های توس��عه‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۳۵.۲‬میلیارد دالر بوده که حدود‬ ‫‪ ۳۸‬درصد از مصارف صندوق اس��ت که به‬ ‫طور عموم مربوط به تامین کسری بودجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم رش��ت در مجلس دهم‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره بازپرداخت تعهدات دولت‬ ‫ب��ه صندوق توس��عه ملی گفت‪ :‬در زمین��ه مطالبات‬ ‫سررس��ید گذش��ته صندوق از مح��ل تضامین ارزی‬ ‫ت مجم��وع تعهدات دول��ت از جمله‬ ‫دول��ت باید گف ‬ ‫اصل و سود تسهیالت اختصاص یافته از محل منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملی با تضمی��ن و تعهد پرداخت از‬ ‫سوی دولت‪ ،‬منتهی به اسفند ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫دالر است که تاکنون وجهی به حساب صندوق واریز‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫با اینکه بارها مس��ئوالن اعالم کرده اند هیچ کارخانه ای‬ ‫به دلیل بدهی نباید تعطیل ش��ود و ق��رار بود تالش ها بر‬ ‫مبنای حفظ ش��رایط تولید در کارخانه ها باش��د‪ ،‬ش��واهد‬ ‫نشان می دهد در استان مازندران ‪ ۲۵۰‬کارخانه در استانه‬ ‫مصادره قرار دارند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن استانی معتقدند دلیل اصلی مشکالتی که در‬ ‫این واحدها به وجود امده نوس��ان های ارزی‪ ،‬ناارامی بازار‬ ‫و نقدینگی کارخانه ها است‪.‬‬ ‫این کارخانه ها به دلیل س��وءمدیریت و ناکارامدی ستاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید در بررس��ی مشکالت انها‪ ،‬در‬ ‫اس��تانه تعطیلی ق��رار گرفته اند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫واگ��ذاری کارخانه ها به بانک مس��یری اس��ت که تاکنون‬ ‫چندین کارخانه طی کرده اند و در نهایت به ورشکس��تگی‬ ‫و تعطیلی انجامیده است‪.‬‬ ‫به عقیده بس��یاری از کارشناس��ان‪ ،‬بانک ها توان اداره‬ ‫بنگاه ه��ای تولی��دی را ندارند و مص��ادره کارخانه ها فقط‬ ‫ب��ه از بی��ن رفت��ن اش��تغال و س��رمایه گذاری انها منجر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫راهکاری که دولت دوازدهم برای جلوگیری از این اتفاق‬ ‫در نظر گرفته بود‪ ،‬تس��هیل مسیر تولید و خروج از بحران‬ ‫برای کارخانه ها بود اما گفته های نایب رئیس خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت مازندران نش��ان می دهد این مس��یر در‬ ‫اس��تان مازندران طی نمی ش��ود‪ .‬با اینکه بر اساس قوانین‬ ‫موجود ستادهای تس��هیل و رفع موانع تولید با اختیاراتی‬ ‫دارند باید مانع تعطیلی کارخانه ها ش��وند‪ ،‬اما در مازندران‬ ‫به نظر می رسد شرایط این گونه نیست‪.‬‬ ‫علیرض��ا فرجی از افزایش بده��کاری واحدهای صنعتی‬ ‫ب��ه بانک ها خبر داد و گفت‪ :‬متاس��فانه حدود ‪ ۲۵۰‬واحد‬ ‫صنعتی دیگر بر اثر س��وءمدیریت در تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید در حال مصادره از طرف بانک ها هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۱۶۸‬واحد صنعتی استان در شهرستان‬ ‫ساری در گذشته به تصرف بانک ها در امده است‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون نیز حدود ‪ ۲۵۰‬پرونده دیگر اماده تحویل‬ ‫به بانک ها بوده و این یعنی بدهکاری مشکل بخش زیادی‬ ‫از این واحدها بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷۰‬درصد فناوری برای ‪ ۳‬دهه پیش‬ ‫وی نوس��ازی فناوری صنایع را یکی دیگر از مش��کالت‬ ‫این بخش دانس��ت و اظهار کرد‪ ۷۰ :‬درصد فناوری صنایع‬ ‫ما متعلق به ‪ ۳‬دهه پیش اس��ت ک��ه امیدواریم با حمایت‬ ‫دولتمردان بازسازی شوند‪.‬‬ ‫این مس��ئول با اب��راز نگران��ی از اینکه مدی��ران دارای‬ ‫صالحیت در بخش های صنعتی وجود ندارند‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫قوانینی که در س��ال های گذش��ته برای پیش��برد اهداف‬ ‫صنایع قرار داده ش��ده اس��ت‪ ،‬مناس��ب زمان حال نیست‬ ‫زیرا هم اکنون کشور ما در جنگ اقتصادی به سر می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد از ناکارامدی‬ ‫فرجی با انتقاد از ناکارامد بودن س��تاد تس��هیل و رفع‬ ‫موان��ع تولید تصریح ک��رد‪ :‬اقدام به برگزاری جلس��ه های‬ ‫گوناگون در همه واحدها برای رفع مشکل یک واحد‪ ،‬فقط‬ ‫اتالف وقت است در حالی که برای رفع هر مشکل‪ ،‬مجلس‬ ‫می تواند یک قانون یا طرح تصویب کند‪.‬‬ ‫نایب رئیس خانه صنعت و معدن انتخاب مدیران صنعتی‬ ‫از بین کس��انی که از مشکالت این بخش به خوبی اگاهند‬ ‫را یکی از بهترین راه های حل مشکالت صنعتی برشمرد و‬ ‫افزود‪ :‬کسی که برای رسیدن به این سمت تمامی درجات‬ ‫پایین دس��ت را به درس��تی طی کرده باش��د و به صورت‬ ‫ج��دی برای بهب��ود اوضاع تالش کند‪ ،‬الی��ق مدیریت در‬ ‫این بخش است‪.‬‬ ‫فرجی ب��ا ابراز تاس��ف از اینکه برخی اف��راد به صورت‬ ‫سفارش��ی و بدون اگاهی در زمینه بخ��ش صنعت و تنها‬ ‫با اعمال سیاسی وارد ان می شوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخش های‬ ‫مختل��ف از قبیل اتاق بازرگانی کل کش��ور و خانه صنعت‬ ‫و معدن تمام اس��تان ها از این موضوع شکایت کرده اند اما‬ ‫دولت هیچ گونه همکاری برای رفع مشکالت در این زمینه‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس خان��ه صنعت و معدن عملک��رد مجلس در‬ ‫زمین��ه تعام��ل با بخش ه��ای خصوصی را بس��یار ضعیف‬ ‫توصی��ف ک��رد و افزود‪ :‬اختالف طبقاتی موجب ش��ده که‬ ‫کشور از درون دچار تحریم شو د‪.‬‬ ‫فرج��ی مدیران و کارگ��ران بخش صنعتی را س��ربازان‬ ‫جنگ اقتصادی دانس��ت و بیان کرد‪ :‬اگر مس��ئوالن از ما‬ ‫حمای��ت کنند و مواد اولیه در داخل کش��ور تولید ش��ود‬ ‫بخ��ش زیادی از مش��کالت صنعت از قبی��ل بدهکاری به‬ ‫بانک ها حل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارخانه های چوب در حال تعطیل شدن‬ ‫وی ب��ه نب��ود مدیری��ت در اس��تفاده کارخانج��ات از‬ ‫جنگل ه��ا برای تولی��د مواد اولیه و اج��رای طرح «تنفس‬ ‫جنگل» اشاره کرد و گفت‪ :‬از مسئوالنی که برای استفاده‬ ‫بی روی��ه از جنگل مجوز صادر می کردند انتظار می رفت با‬ ‫اینده نگری و اقدام به جایگزینی درختان‪ ،‬بستری مناسب‬ ‫ب��رای جلوگیری از نابودی جن��گل و به دنبال ان تعطیلی‬ ‫کارخانه ها و واردات چوب فراهم کنند‪.‬‬ ‫فرجی تصریح کرد‪ :‬افزایش قیمت محصوالت‪ ،‬ناش��ی از‬ ‫ناهماهنگی بین س��رمایه های به دس��ت امده از صادرات و‬ ‫هزینه هایی است که وارد کنندگان با توجه به نرخ ارز باید‬ ‫برای خرید محصوالت وارداتی بپردازند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 15 1397‬ربیع الثانی ‪ 23 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 549‬پیاپی ‪2522‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ثبات در نرخ خدمات‬ ‫مراکز معاینه فنی‬ ‫‪۲۶‬اذر ه��ر س��ال‪ ،‬یاداور‬ ‫ص��دور فرم��ان ام��ام راحل‬ ‫در س��ال‪ ۱۳۶۲‬ب��رای اعزام‬ ‫کامیون ه��ا ب��ه بندره��ای‬ ‫جنوب��ی و تخلی��ه کاالهای‬ ‫واردات��ی از مب��ادی دریایی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫عباس مجیدی نژاد‬ ‫به دنبال صدور این فرمان‪،‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن‬ ‫کامیون��داران‪ ،‬رانن��دگان و‬ ‫صنفی مراکز معاینه فنی‬ ‫موسس��ه ها و انجمن ه��ای‬ ‫خودرو‬ ‫صنفی‪ ،‬امادگی خود را برای‬ ‫مش��ارکت و تخلی��ه بندرها‬ ‫اعالم کردن��د‪ .‬معاون��ت حمل ونق��ل وزارت راه و ترابری‬ ‫وق��ت نی��ز با ایجاد س��تاد تخلیه کاال از مب��ادی ورودی‪،‬‬ ‫مدیری��ت موثری را در راس��تای هماهنگی س��ازمان ها و‬ ‫نهاده��ای ذی ربط‪ ،‬ب��ا برنامه ریزی این ام��ر خطیر انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ا تامین و بکارگیری تجهیزات و عوامل تخلیه بندرها‪،‬‬ ‫خدم��ات م��ورد نیاز کامیون��داران مهیا ش��د و در نهایت‬ ‫ب��ا درایت حض��رت امام(ره) و ف��داکاری‪ ،‬ایث��ار و تالش‬ ‫ش��بانه روزی دس��ت اندرکاران حمل ونقل‪ ،‬مش��کل تجمع‬ ‫کاالهای وارداتی و نوبت های طوالنی تخلیه کش��تی ها در‬ ‫بندرهای کشور برطرف شد‪.‬‬ ‫سال‪ ۱۳۷۶‬به پیشنهاد وزارت راه و ترابری وقت و برای‬ ‫اگاه س��ازی جامعه با نقش و جای��گاه حمل ونقل‪۲۶ ،‬اذر‬ ‫به عنوان روز حمل ونقل شناخته شد‪.‬‬ ‫این روز را مناسب قدردانی از خدمات ارزشمند رانندگان‬ ‫و سایر دست اندرکاران و شاغالن بخش حمل ونقل کشور‬ ‫دانسته و فرصتی مناسب برای بازنگری نیازها و مشکالت‬ ‫این بخش در نظر گرفتند‪.‬‬ ‫امس��ال نیز مانند دوره های گذشته‪ ،‬همایشی در جهت‬ ‫قدردانی از شاغالن و دست اندرکاران حمل ونقل در وزارت‬ ‫کش��ور برگزار شد؛ همایش��ی که درخور این صنف خدوم‬ ‫نب��ود‪ ،‬با کم وکاس��ت و بدون رعایت ش��ان این صنف به‬ ‫اجرا درامد‪.‬‬ ‫پس از س��خنرانی وزیر کش��ور نوبت به اه��دای جوایز‬ ‫حاضران رس��ید اما به علت کمبود وقت جناب اقای وزیر‪،‬‬ ‫مجری همایش مسلسل وار فقط تعداد نام ها را قرائت کرد‪،‬‬ ‫به گون��ه ای که حتی افراد امکان دریافت جوایز خود را نیز‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫به دلی��ل این بی برنامگ��ی جوایز اهدایی ه��م با نظم و‬ ‫ترتیب به منتخبان همایش تحویل نشد‪.‬‬ ‫چنی��ن چی��زی شایس��ته نب��ود زی��را چن��د جای��زه‬ ‫نخس��ت را اق��ای وزی��ر اه��دا می ک��رد و باق��ی انه��ا‬ ‫از س��وی دیگ��ر دولتم��ردان حاض��ر در همای��ش ب��ا‬ ‫رعای��ت احت��رام مدعوی��ن ب��ه اف��راد م��ورد نظ��ر اهدا‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫هر س��ال یک روز برای قدردان��ی از این خانواده بزرگ‬ ‫و شاخص مقرر می ش��ود و در نهایت هم این می شود که‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نکته دیگر در این همایش اینکه تمام سخنرانان از نقش‬ ‫معاینه فنی برای پیشگیری از الودگی هوا سخن گفتند و‬ ‫به روش های گوناگ��ون روی این مطلب مانور دادند اما از‬ ‫هیچ یک از مدیران مراکز معاینه فنی در همایش قدردانی‬ ‫نشد و حتی بحثی هم به میان نیامد‪.‬‬ ‫مراک��ز معاینه فنی با س��خت ترین ش��رایط‪ ،‬مش��غول‬ ‫خدمات دهی به ش��هروندان این مرز و بوم هس��تند‪ .‬بیش‬ ‫از ‪۳‬سال اس��ت که نرخ مراکز معاینه فنی تغییری نکرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در صورتی که در جهت بروزرس��انی نرم افزارهای‬ ‫موج��ود اقدام های الزم انجام ش��ده و پیوس��ته متحمل‬ ‫هزینه های این بروزرسانی است‪.‬‬ ‫نرخ خدمات پش��تیبانی براس��اس ش��رایط روز افزایش‬ ‫گزافی داش��ته و در زمینه قطع��ات تجهیزات خط معاینه‬ ‫فنی نیز ت��ا چندین برابر افزایش نرخ داش��ته ایم اما نرخ‬ ‫مراکز معاینه فن��ی تغییر نمی کند با این وجود اداره امور‬ ‫مالیاتی هر س��ال بر مبنای سیاق خود مالیات بیشتری از‬ ‫مراکز معاینه فنی طلب می کند‪.‬‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی با وجود این شرایط‪ ،‬تخفیف‬ ‫کارفرمایی را برای مراکز معاینه فنی قائل نیست‪.‬‬ ‫در ‪۳‬س��ال گذش��ته ب��ر اس��اس مصوب��ه اداره تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماع��ی‪ ،‬ح��دود ‪۵۰‬درص��د ب��ه حق��وق‬ ‫کارکن��ان ش��اغل در مراک��ز معاین��ه فنی افزوده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا این معض�لات به وجود ام��ده و تغییر نک��ردن نرخ‬ ‫مراکز معاینه فنی خودرو کش��ور بازهم مراکز معاینه فنی‬ ‫براساس تعهدات اخالقی و اجتماعی و درک شرایط حاکم‬ ‫در اوض��اع کنونی کش��ور بدون کوچک تری��ن اعتراضی‪،‬‬ ‫مش��غول به انجام امور محوله خود هستند تا دین خود را‬ ‫به حمل ونقل کش��ور ایفا کنند و حقوق شهروندان در حد‬ ‫بضاعت تضییع نشود‪.‬‬ ‫شایس��ته بود که دولتمردان و س��ازمان های متولی این‬ ‫فراین��د در چنی��ن همایش های��ی مراکز معاین��ه فنی را‬ ‫م��ورد التفات قرار داده و از مدیران مراکز معاینه فنی نیز‬ ‫قدردانی می کردند‪.‬‬ ‫ای��ن کم مه��ری و بی توجهی ب��ه اصن��اف و حرفه های‬ ‫گوناگ��ون از طرف س��ازمان های متول��ی در امور مختلف‬ ‫باعث دلس��ردی و یاس خواهد ش��د و در عمل نیز عاملی‬ ‫برای انحراف از محور در انجام کارهاست‪.‬‬ ‫محمد شهپری‬ ‫پیش تر گشایش اعتبار‬ ‫‪ ۱۰‬به ‪۹۰‬درصد بود‬ ‫یعنی ‪۱۰‬درصد مبلغ‬ ‫ابتدا و باقیمانده ان‬ ‫هزینه به مرور پرداخت‬ ‫می شد‪ .‬اما امروز این‬ ‫گونه نیست گاهی باید‬ ‫مبلغ ‪100‬درصد و حتی‬ ‫گاهی ‪۱۳۰‬درصد‬ ‫پرداخت شود‬ ‫صنعت قطعه در سال های گذشته ارزیابی نشد‬ ‫مشکالت صنعت خودرو به داخلی سازی برمی گردد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدتی اس��ت کمبود نقدینگ��ی واحدهای صنعتی‬ ‫کشور را درگیر کرده است‪ .‬مشکالت مالی سبب شده‬ ‫تیراژ تولی��د در صنعت خودرو و به دنبال ان قطعات‬ ‫سیر نزولی داشته باشد‪ .‬افزایش قیمت محصوالت از‬ ‫جمله خواس��ته صنعتگران این حوزه بود تا به نوعی‬ ‫بخش��ی از مش��کالت را پوش��ش دهند‪ .‬در این باره‬ ‫قیمت برخی محصوالت مانن��د پژ و پارس اتوماتیک‬ ‫در کارخانه تغییر زیادی داشت و از حدود ‪۵۴‬میلیون‬ ‫تومان به ‪۷۹‬میلیون توم��ان (جمعه‪۳۰‬اذر) افزایش‬ ‫یاف��ت در حالی که قیم��ت ان در بازار ‪۹۰‬میلیون و‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬حال باید دید ایا مش��کالت‬ ‫مال��ی صنعت خودرو و قطعه کش��ور کاهش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت داخلی سازی قطعات‬ ‫جعفر نصی��ری‪ ،‬فع��ال صنعت قطعه با اش��اره به‬ ‫کاهش تیراژ تولید‪ ،‬در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬تی��راژ تولید محص��والت در واحدهای‬ ‫صنعت��ی کاهش پیدا کرده زیرا اصل تیراژ براس��اس‬ ‫س��فارش خودروس��از و تولید خودرو اس��ت‪ .‬با افت‬ ‫تولید خودرو‪ ،‬قطعه س��از نی��ز ناگزیر از ظرفیت خود‬ ‫کاسته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این ش��رایط با وجود مشکالت مالی‪،‬‬ ‫تعدی��ل نیرو ه��م امری طبیعی اس��ت؛ در حالی که‬ ‫بزرگ تری��ن دغدغه صنعتگر در برخ��ورد با این امر‪،‬‬ ‫از دس��ت دادن نیروهای کارازموده و تربیت شده ای‬ ‫اس��ت که ب��رای اموزش انها س��رمایه زمانی و مالی‬ ‫زیادی صرف ش��ده و حال که زمان بهره بردن از این‬ ‫نیروها در تولید محصوالت اس��ت‪ ،‬ناگزیر به از دست‬ ‫دادن انها هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن قطعه س��از ادام��ه داد‪ :‬بزرگ تری��ن ضربه به‬ ‫تمام واحدهای تولیدی قطعه همین موضوع اس��ت‪.‬‬ ‫چش��م انداز ای��ن صنعت متزل��زل اس��ت از این رو‪،‬‬ ‫از مدی��ران وزارتخانه ه��ای مربوط و خودروس��ازان‬ ‫گالیه مند هستیم‪.‬‬ ‫نصی��ری درخواس��ت کرد‪ :‬مدیران باالدس��ت باید‬ ‫چشم اندازی برای صنعتگران این حوزه تعریف کنند‬ ‫کش��ور فراهم اس��ت‪ ،‬اما چرا تولید نمی شوند؟ چون‬ ‫ت��ا ما بدانیم برای برون رف��ت از وضعیت موجود چه‬ ‫به نام ساخت داخل وارد می شدند‪.‬‬ ‫تدابیری اندیشیده شده است و تصمیم ها برای اینده‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نس��بت به صنعت قطعه ازس��وی‬ ‫چیست؟‬ ‫مدیران باالدس��تی سهل انگاری ش��د‪ .‬این در حالی‬ ‫وی با بی��ان اینکه در مذاکره با مس��ئوالن حوزه‪،‬‬ ‫اس��ت که در ده��ه‪ ۷۰‬وقتی با قطعه س��از قراردادی‬ ‫درخواس��ت خود را مط��رح کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال ها‬ ‫بس��ته می شد ش��رط این بود تا قطعه در مدت ‪ ۲‬تا‬ ‫صنع��ت قطعه رص��د و ارزیابی نس��بت ب��ه فعالیت‬ ‫‪۳‬سال داخلی س��ازی ش��ود‪ .‬اما این روند ادامه پیدا‬ ‫قطعه سازان انجام نش��ده است‪ .‬متاسفانه فعاالن این‬ ‫نکرد و به جای عمق ساخت داخل‪ ،‬کاال وارد می شد‪.‬‬ ‫حوزه در قالب سی کی دی(‪ )CKD‬یا واردات به شکل‬ ‫ای��ن فعال ح��وزه صنعت قطعه تاکی��د کرد‪ :‬روند‬ ‫کامل قطعات‪ ،‬با تعویض جعبه بس��ته بندی و ش��اید‬ ‫جدی گرفته نشد و در این باره از صنعتگر مطالبه ای‬ ‫انجام دو مرحله پایانی مونتاژ قطعات را به نام ساخت‬ ‫هم نش��ده اس��ت‪ .‬موضوع های این چنینی ضروری‬ ‫داخل تحویل خودروس��از می دادند و همچنین وارد‬ ‫است س��االنه پیگیری ش��ود که چرا پیشرفت مورد‬ ‫بازار می کردند‪.‬‬ ‫انتظار محقق نشده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در قطعه ای‬ ‫این فعال صنعت قطع��ه در توضیح این امر گفت‪:‬‬ ‫که ما تولید می کنیم چندین رقیب و س��ورس وجود‬ ‫پیش از ممنوعیت واردات و گرانی ارز‪ ،‬واردات قطعه‬ ‫داش��ت‪ .‬اما با پیش امدن ش��رایط امروز تک سورس‬ ‫امر بس��یار اسان تر از ساخت ان بود و نفوذ این افراد‬ ‫ش��دیم زی��را انه��ا قطع��ات را از چین و هن��د وارد‬ ‫به صنعت خودرو مش��کالت امروز را رقم زده اس��ت‪.‬‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫قطعه س��ازان واقعی در ش��رایط فعلی با افزایش نرخ‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬انها امروز با گران ش��دن ارز چون‬ ‫دالر‪ ،‬قط��ع ارتباط��ات بانکی و ممنوعی��ت واردات‬ ‫واردات صرف��ه اقتص��ادی ن��دارد‪ ،‬به راحت��ی تغییر‬ ‫مشکلی ندارند‪ ،‬ضمن انکه در حال تولید هستند‪.‬‬ ‫رویه داده اند‪ .‬اگر به وظایف درس��ت عمل می ش��د‪،‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در صنعت خودرو کشور کارشناس‬ ‫نه فش��اری به س��ایر قطعه س��ازان وارد می شد و نه‬ ‫قطعه کم نیست‪ .‬برای ساخت یک مجموعه تیم های‬ ‫خودروساز در تامین قطعات به مشکل برمی خورد‪.‬‬ ‫فنی وجود دارد که برایندها را از س��اخت تا رسیدن‬ ‫نصی��ری با بی��ان اینک��ه در ح��ال تامی��ن تمام‬ ‫به مرحله تولید رصد و ارزیابی می کنند‪ .‬این کار باید‬ ‫مجموعه قفل های س��وئیچی کل خودروهای داخلی‬ ‫در ش��کل کالن برای صنعت قطعه از سوی مدیران‬ ‫خودروس��ازان بزرگ از جمله ایران خودرو هس��تیم‪،‬‬ ‫و کارشناس��ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام‬ ‫گفت‪ :‬داخلی س��ازی امر راحتی نیست‪.‬‬ ‫می ش��د‪ .‬اگر این گونه است نباید برخی‬ ‫چند س��ال زمان نیاز است تا مهندسی‬ ‫چالش های امروز ب��رای صنعت خودرو‬ ‫معکوس و کاال بومی سازی شود‪.‬‬ ‫کشور رخ می داد‪.‬‬ ‫‹ ‹سختی هایی که امروز نتیجه‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بخ��ش الکتریکال‬ ‫داد‬ ‫قطعات هم ورود کرده ایم‪ ،‬تنها مش��کل‬ ‫نصیری با بیان اینکه س��اخت برخی‬ ‫خاص قیمت مواد اولیه داخلی است که‬ ‫قطع��ات به وی��ژه در بخ��ش قطع��ات‬ ‫افزایش زیادی داشته اند‪.‬‬ ‫جعفر نصیری‬ ‫الکترونی��ک توجی��ه اقتص��ادی ندارد‪،‬‬ ‫نصی��ری در پای��ان گف��ت‪ :‬اگ��ر‬ ‫گف��ت‪ :‬تولی��د برخ��ی قطعات نی��از به اگر داخلی سازی به‬ ‫داخلی س��ازی به معن��ای واقعی محقق‬ ‫ظرفیت میلیونی دارد و طبیعی اس��ت معنای واقعی محقق‬ ‫می شد به طور قطع ‪ ۵۰‬درصد مشکالت‬ ‫می شد به طور قطع‪،‬‬ ‫معدود ش��رکت هایی به این سو حرکت‬ ‫امروز به ‪۵‬درصد کاهش می یافت‪.‬‬ ‫‪۵۰‬درصد مشکالت‬ ‫� اعتبارات و جریان نقدینگی‬ ‫کنند‪ .‬اما امروز می بینیم که مش��کالت‬ ‫امروز به ‪۵‬درصد‬ ‫در ادام��ه محم��د ش��هپری‪ ،‬عض��و‬ ‫صنعت خودرو در زمینه قطعاتی اس��ت‬ ‫کاهش می یافت‬ ‫هیات مدی��ره انجم��ن س��ازندگان و‬ ‫که مواد اولیه انها در داخل وجود دارد‬ ‫مجموعه ه��ای خودروی��ی در گفت و گو‬ ‫تمام امکانات الزم برای ساخت انها در‬ ‫با «گس��ترش صنع��ت» در تش��ریح وضعیت فعلی‬ ‫گف��ت‪ :‬تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی‬ ‫به ش��کل داخلی و وارداتی قابل پیگیری اس��ت زیرا‬ ‫برخ��ی مواد اولیه و قطعات منفصل��ه مورد نیاز وارد‬ ‫اما در گمرک دپو ش��د که با تدابیر اندیش��یده شده‪،‬‬ ‫قرار اس��ت ترخیص شوند‪ .‬در بحث تامین مواد اولیه‬ ‫داخل��ی چون افزای��ش قیمت چند برابری داش��تند‬ ‫پیش��نهاد ش��ده در امر نقدینگی به خودروس��ازان‬ ‫کمک ش��ود تا بتواند هزینه های تمام شده قطعه ساز‬ ‫را بپردازد‪ .‬وی با اش��اره به اهمیت جریان نقدینگی‬ ‫(‪ )cash flow‬گفت‪ :‬پیش تر گش��ایش اعتبار ‪ ۱۰‬به‬ ‫‪۹۰‬درصد بود یعنی ‪۱۰‬درصد مبلغ ابتدا و باقیمانده‬ ‫ان هزینه به مرور پرداخت می شد‪ ،‬اما امروز این گونه‬ ‫نیس��ت گاهی باید مبلغ ‪100‬درص��د و حتی گاهی‬ ‫‪۱۳۰‬درصد پرداخت شود در حالی که قیمت ارز ‪۲.۵‬‬ ‫تا ‪۳‬برابر ش��ده‪ ،‬قیمت مواد اولیه دس��ت کم بیش از‬ ‫‪۳‬برابر افزایش یافته اس��ت‪ .‬در این وضعیت صنعتگر‬ ‫به جریان نقدینگی حدود ‪۲۵‬برابری نیاز دارد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش��اره به اینکه پیشنهاد‬ ‫این اس��ت که س��قف اعتبار قطعه س��از و خودروساز‬ ‫همزمان با یکدیگر افزایش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬به این ترتیب‬ ‫شاید بخشی از مشکالت حل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تکیه به تولید‬ ‫هفته گذش��ته قیمت کارخان��ه ای برخی خودروها‬ ‫افزای��ش یافت‪ ،‬اما به طور قط��ع این افزایش با وجود‬ ‫پایی��ن بودن ق��درت خرید مردم تاثی��ر منفی روی‬ ‫بازار تقاضا خواهد داش��ت‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫س��ازندگان و مجموعه ه��ای خودرویی در پاس��خ به‬ ‫ای��ن پرس��ش که با اف��ت تقاضا خرید م��ورد انتظار‬ ‫محق��ق نخواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��از می تواند با‬ ‫سیاست های تشویقی و وام های بلندمدت به موضوع‬ ‫رسیدگی کند‪ .‬مدیریت بازار مسئله ای تخصصصی و‬ ‫مربوط به بخش فروش اس��ت‪ .‬شهپری تصریح کرد‪:‬‬ ‫در همه جای جهان وقتی صنعتگر به مش��کل جدی‬ ‫برمی خورد دولت پیگیر موضوع می شود‪ .‬برای تامین‬ ‫ب��ازار داخل تا وقتی ک��ه تولید داخ��ل داریم نباید‬ ‫ب��ه واردات ات��کا کرد و ب��ه ان ارز اختصاص داد‪ .‬اما‬ ‫به طور قط��ع افزایش قیمت خودروه��ا در بازار تقاضا‬ ‫تاثی��ر خواهد داش��ت‪ ،‬ام��ا به مرور مس��ئله برطرف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫‪42/941/000‬‬ ‫‪87/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪35/105/000‬‬ ‫‪60/800/000‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫ ‪570/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪389/900/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪620/000/000‬‬ ‫‪285/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫‪219/607/000‬‬ ‫‪373/000/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫‪194/000/000‬‬ ‫‪200/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل نیوفیس کیو ال‬ ‫‪319/000/000‬‬ ‫‪509/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪31/089/000‬‬ ‫‪46/000/000‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪354/916/000‬‬ ‫‪830/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‪ ۴ /‬ایربگ‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪58/088/000‬‬ ‫‪79/000/000‬‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫‪90/300/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫‪42/763/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪299/000/000‬‬ ‫رنو کپچر‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫‪22/390/000‬‬ ‫‪74/952/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫‪72/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪36/100/000‬‬ ‫کیا پیکانتو‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪130/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫‪110/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪113/062/000‬‬ ‫‪200/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫به زودی‬ ‫‪131/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪+۱.۶‬مولتی‬ ‫‪63/741/000‬‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪266/583/000‬‬ ‫‪345/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫‪500/000/000‬‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪360/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/020/000/000‬‬ ‫‪373/500/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪650/000/000‬‬ ‫‪1/020/000/000‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 15 1397‬ربیع الثانی ‪ 23 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 549‬پیاپی ‪2522‬‬ ‫تولید اتوبوس‬ ‫به صفر نزدیک شد‬ ‫مسئولیت پذیری‬ ‫زیست محیطی افراد‪ ،‬از‬ ‫فرسایش طبیعی خودرو‬ ‫یا کارخانه ها جلوگیری‬ ‫می کند‪ .‬غارتگران‬ ‫زیست محیطی به‬ ‫کسانی که به طور عمد‬ ‫سیستم های خروجی‬ ‫کارخانه ها را به ضرر‬ ‫محیط زیست دستکاری‬ ‫می کنند‪ ،‬اطالق می شود‬ ‫مسئولیت پذیری زیست محیطی افراد و معاینه فنی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اجاره الس��تیک‪ ،‬کاتالیس��ت و‪ ...‬از جمله معضالت‬ ‫موجود در بخش معاینه فنی است؛ در حالی که برخی‬ ‫ه��م بدون مراجعه به مراکز معاینه فنی‪ ،‬برگه معاینه‬ ‫فنی را دریافت می کنند‪ .‬چنین پدیده هایی نش��ان از‬ ‫ضعف فرهنگی دارد که در ادامه به برخی مش��کالت‬ ‫اجتماعی و بهداش��تی دامن می زند‪ .‬بعضی صاحبان‬ ‫خودرو با این تفکر اشتباه که کاتالیست شتاب خودرو‬ ‫را می گیرد‪ ،‬مبادرت به برداشتن کاتالیست کرده و در‬ ‫ادام��ه برای دریافت برگ��ه معاینه فنی ناچار به اجاره‬ ‫ان می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش اجاره کاتالیست‬ ‫زمانی بستن کمربند خودرو نیز یکی از معضالت بود‬ ‫اما امروز این باور برای صاحبان خودرو به وجود امده‬ ‫که بستن ان برای س�لامت سرنشینان خودرو مفید‬ ‫اس��ت‪ .‬در بحث دریافت برگه معاین��ه فنی هم امروز‬ ‫با چالشی جدید روبه رو هستیم که با سختگیری های‬ ‫مراک��ز افراد به جای رعایت قانون س��عی در دور زدن‬ ‫ان دارن��د‪ .‬س��یدنواب حس��ینی منش‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫س��تاد معاینه فن��ی خودروهای ته��ران در گفت وگو‬ ‫ب��ا خبرخودرو درباره نش��انه گذاری کاتالیس��ت ها در‬ ‫مراکز معاینه فنی اظهارکرد‪ :‬کاتالیس��ت ان دس��ته‬ ‫از خودروهای��ی که در مرحله نخس��ت رد و ناچار به‬ ‫تعویض کاتالیست می ش��وند‪ ،‬نشانه گذاری می شود و‬ ‫این مس��ئله درباره تمام خودروها انجام نمی شود اما‬ ‫به طور کل��ی با پیگیری های ج��دی در تهران امکان‬ ‫اجاره کاتالیس��ت کاهش یافته اس��ت‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫ب��ه ابطال معاینه فن��ی خودروه��ای تصادفی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��ورای عالی ترافیک کش��ور در ح��ال پیگیری این‬ ‫موضوع اس��ت اما ما در ستاد معاینه فنی خودروهای‬ ‫تهران‪ ،‬پیگی��ر بحث ابطال معاین��ه فنی خودروهای‬ ‫دودزا هس��تیم و ای��ن موض��وع در قال��ب فعالی��ت‬ ‫اکیپ های مش��ترک ستاد معاینه فنی تهران و پلیس‬ ‫راهور تهران بزرگ در حال انجام است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اگر خودرویی در بازدید و ازمون دوباره رد‬ ‫شود‪ ،‬پلیس در لحظه‪ ،‬این خودرو را به دلیل دودزایی‬ ‫جریمه ک��رده و معاینه فنی خودرو را ابطال می کند‪.‬‬ ‫ام��ا در این باره نیاز به س��ازکاری بود که معاینه فنی‬ ‫خودرو یادش��ده هم در سامانه ملی ابطال شود که در‬ ‫این باره ابهام هایی در قانون وجود داشت‪ .‬این موضوع‬ ‫در نشست کارگروه ملی الودگی هوا مطرح و مصوب‬ ‫ش��د که اگر اکیپ های مشترک پلیس و ستاد معاینه‬ ‫فن��ی‪ ،‬خودرویی را خارج از اس��تاندارد تعیین ش��ده‬ ‫یافتند‪ ،‬معاینه فنی خودرو یادشده در سامانه ملی نیز‬ ‫ابطال شود از این رو سازکار این امر فراهم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹واحد سیار ازمون کنار جاده ای‬ ‫افزون بر ‪۲۲۰۰‬خودرو س��نگین را شامل خودروهای‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی‪ ،‬خودروهای خدمات شهری‪،‬‬ ‫خودروهای حمل بار و حمل زباله های درون ش��هری‬ ‫به طورتصادفی کنت��رل کرده و متاس��فانه ‪۲۵‬درصد‬ ‫خودروه��ا در بازدی��د دوباره رد ش��ده اند که این امر‬ ‫نشان دهنده فرسودگی ناوگان است؛ بنابراین نوسازی‬ ‫ناوگان دیزل باید در دستور کار جدی قرار گیرد‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امسال با برنامه های انجام شده ‪ -‬جدا از‬ ‫میزان بارش باران‪ -‬تعداد روزهای سالم حدود ‪۲۳‬روز‬ ‫تا امروز افزایش داش��ته و حت��ی روزهای پاک نیز با‬ ‫افزایش همراه بوده و این نش��ان می دهد شهروندان‪،‬‬ ‫پلیس راهور‪ ،‬وزارت کشور‪ ،‬سازمان راهداری و وزارت‬ ‫راه همگی در حال تالش در این باره هستند‪ .‬اما به هر‬ ‫حال معضل خودروهای فرسوده مشکل جدی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد مراجعات به مراکز‬ ‫مدیرعام��ل س��تاد معاینه فن��ی خودروهای تهران‬ ‫حس��ینی منش درباره تع��داد خودروهایی که برای‬ ‫درب��اره کنت��رل االیندگ��ی خودروهای س��نگین و‬ ‫بار نخس��ت به مراک��ز معاینه فنی مراجع��ه کردند‪،‬‬ ‫اکیپ واحد س��یار ازمون کنار ج��اده ای‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر نتوانس��ته ایم امار دقیقی در این‬ ‫از مس��ائلی که در ش��هر تهران با ان روبه رو هستیم‬ ‫باره اس��تخراج کنیم اما نرخ رش��د مراجعات نخست‬ ‫این اس��ت که مسبب بیشتر ذرات معلق کمتر از ‪۲.۵‬‬ ‫در ‪۹‬ماه نخس��ت سال نس��بت به سال گذشته حدود‬ ‫میکرون‪ ،‬خودروهای س��نگین ب��وده و دو عامل برای‬ ‫‪۲۲‬درصد رش��د داش��ته یعنی دریافت معاینه فنی از‬ ‫کنترل این خودروها وجود دارد‪ .‬موضوع نخست‪ ،‬ارائه‬ ‫ح��دود یک میلیون خودرو ب��ه بیش از‬ ‫س��وخت با کیفیت باالتر در شهر تهران‬ ‫یک میلی��ون و ‪۲۵۰‬هزار خودرو در ‪۹‬ماه‬ ‫است که ش��رکت ملی پخش و پاالیش‬ ‫نخست سال رسیده است‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی به خوب��ی ب��ه این‬ ‫البت��ه این طرح ادامه خواهد داش��ت و‬ ‫موضوع پرداخته اس��ت‪ .‬حس��ینی منش‬ ‫خودروهای بدون معاینه جریمه خواهند‬ ‫افزود‪ :‬مس��ئله دوم‪ ،‬استاندارد خودروها‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬بس��یاری از خودروه��ا به دلیل‬ ‫� فعالیت ‪ ۵‬خط سیار‬ ‫فرس��ودگی بیش از حد‪ ،‬مدت کوتاهی‬ ‫سیدنواب حسینی منش‬ ‫مدیرعام��ل س��تاد معاین��ه فن��ی‬ ‫پس از دریافت معاینه فنی دچار مشکل‬ ‫دودزایی می ش��وند‪ .‬م��ا در قالب اجرای براساس پیش بینی ها و خودروه��ای تهران درب��اره تعداد مراکز‬ ‫مرحله دوم طرح کاهش در شهر تهران انچه در واقع اتفاق افتاده معاینه فنی ثابت و س��یار ش��هر تهران‬ ‫به ص��ورت اپش��نی و در ی��ک فعالیت حدود ‪۳۰۰‬هزار خودرو اظهارکرد‪ :‬در تهران ‪۱۳‬مرکز ثابت وجود‬ ‫م��ازاد‪ ،‬با همکاری پلی��س راهور تهران برای دریافت معاینه فنی داشت که دو مرکز جدید نیز اضافه و به‬ ‫اقدام نکرده اند‬ ‫بهره برداری رسیده که به طوررسمی و با‬ ‫ب��زرگ توانس��تیم ای��ن کار را عملیاتی‬ ‫حضور شهردار تهران راه اندازی خواهند‬ ‫کرده و با گذشت ‪۲‬ماه از اغاز این طرح‪،‬‬ ‫شد‪ .‬همچنین حدود ‪۵‬خط س��یار در شهر تهران در‬ ‫حال فعالیت هس��تند که حدود ‪۳‬خط سیار در چند‬ ‫م��اه اینده به ان افزوده خواهد ش��د‪ .‬ب��ه این ترتیب‬ ‫جمع خطوط س��یار ب��ه ‪۸‬خط می رس��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر تعداد خطوط ثابت ‪۴۴‬خط است و جمع‬ ‫خطوط تهران تا پایان سال به بیش از ‪۵۰‬خط خواهد‬ ‫رسید‪ .‬مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران‬ ‫درب��اره اخرین امارهای مرتبط با مرحله جدید طرح‬ ‫کاهش گفت‪ :‬بر اس��اس پیش بینی ها و انچه در واقع‪،‬‬ ‫حادث ش��ده هنوز حدود هزار خ��ودرو برای دریافت‬ ‫معاین��ه فنی اق��دام نکرده ان��د‪ .‬ش��هروندان مطمئن‬ ‫باش��ند که به وس��یله دوربین ها و به ش��کل مکانیزه‬ ‫جریم��ه می ش��وند‪ .‬ج��دا از این موضوع‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫در ته��ران فوق العاده بود و ش��هروندان در این طرح‬ ‫ملی ک��ه منافع عمومی را در بر دارد‪ ،‬ش��رکت فعال‬ ‫داشته اند‪ .‬حسینی منش در پایان افزود‪ :‬مراکز معاینه‬ ‫فنی در چند ماه گذش��ته به طور ‪۳‬نوبت فعال بودند و‬ ‫خدمت رسانی مطلوبی به ش��هروندان ارائه شد‪ .‬اما از‬ ‫ش��هروندانی که هنوز برای دریافت معاینه فنی اقدام‬ ‫نکرده ان��د‪ ۷‬تقاضا داریم با توجه به صف خلوت مراکز‬ ‫معاینه فنی در دی ماه‪ ،‬نسبت به دریافت معاینه فنی‬ ‫خ��ودرو خود در یک ماه پی��ش رو اقدام کنند زیرا از‬ ‫بهمن طرح استقبال بهار اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫جالب است اصطالح «معاینه فنی زیست محیطی»‬ ‫نیز در این باره بیش��تر به لح��اظ اخالقیات صاحبان‬ ‫خودرو را ملزم ب��ه رعایت فنون این چنینی می کند‪.‬‬ ‫در این ب��اره گفت��ه می ش��ود «مس��ئولیت پذیری‬ ‫زیس��ت محیطی اف��راد‪ ،‬از فرس��ایش طبیع��ی‬ ‫خ��ودرو یا کارخانه ه��ای جلوگی��ری می کند‪ .‬غفلت‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬نگه��داری ناقص را به دنب��ال دارد‬ ‫و غارت زیس��ت محیطی واژه ای اس��ت که به کسانی‬ ‫که به طور عمد سیس��تم های خروج��ی کارخانه ها یا‬ ‫خودروها را به ضرر محیط زیست دستکاری می کنند‪،‬‬ ‫اطالق می شود»‪.‬‬ ‫تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار توازن را برقرار می کند‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت‪ :‬با فرمول قیمت گذاری در حاشیه‬ ‫بازار و ‪۵‬درصد پایین تر از قیمت بازار انگیزه برای کس��ب س��ود به واسطه‬ ‫خرید به قیمت کارخانه و فروش به قیمت بازار از بین می رود‪.‬‬ ‫حس��ن کریمی سنجری در گفت وگو با عصر خودرو‪ ،‬با اشاره به تاثیرات‬ ‫منفی تاخیر س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اعالم‬ ‫قیمت های جدید خودرو اظهارکرد‪ :‬ش��رکت هایی که در س��اختار دولتی‬ ‫اقدام به حسابرس��ی می کنند در شرایط نامناسب چندان توجهی به زیان‬ ‫روزانه خود ندارند این در حالی اس��ت که این بی توجهی منجر به افزایش‬ ‫زیان انباشته این بنگاه های تولیدی می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در بررس��ی س��اختار دولتی به ای��ن موضوع چندان‬ ‫توجهی نمی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬حتی در زمانی که مش��کل قیمت گذاری وجود‬ ‫نداش��ت به ش��اخص های دیگری که نه تنها به خودروس��ازان‪ ،‬بلکه سایر‬ ‫بخش های صنعتی اس��یب وارد می کرد‪ ،‬توجهی نمی ش��د و این مشکل‬ ‫همچنان در این سال ها وجود داشته است‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری ادامه داد‪ :‬بس��یاری از اوقات در بهبود ش��اخص های‬ ‫صنعت��ی ب��ه ان��دازه ای تعلل و اهم��ال می کنیم که مش��کالت به بخش‬ ‫صنعت اس��یب وارد کنند‪ .‬نمونه بارز این مش��کل بی توجهی به تحریم ها‬ ‫و لطمه هایی بود که به زیرس��اخت های صنعت��ی وارد می کرد و با وجود‬ ‫تجربه ه��ای قبلی برای کاهش و جلوگیری از این اس��یب ها راهکارهایی‬ ‫پیش بینی نشد‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت خودرو با تاکید بر اینکه به طور قطع اس��یب پذیری‬ ‫و زی��ان انباش��ته بس��یاری از بخش��نامه ها‪ ،‬لوای��ح و قوانی��ن در صورت‬ ‫تصمیم گی��ری چابک تر و س��ریع تر‪ ،‬بخش های صنعت��ی کاهش می یابد‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تعلل س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان نیز‬ ‫مصداق همین امر اس��ت به طوری که بیش��ترین انرژی سیستم و صنعت‬ ‫خودرو صرف این ش��د که تصمیم گیران نس��بت به ضرورت های افزایش‬ ‫قیمت خودرو توجیه شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس درحال حاضر ضرورت اصالح روند قیمت گذاری‬ ‫و خروج ش��ورای رقابت از قیمت گذاری و تغییر شکل کار و واگذاری ان‬ ‫به سازمان حمایت تشریح شده به این ترتیب به خودروسازان اجازه داده‬ ‫ش��د تا در برخی سگمنت ها نسبت به حاشیه بازار‪ ،‬قیمت فروش خود را‬ ‫اعالم کنند هرچند فرایند کار طوالنی بود‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه سازمان حمایت همچنان از‬ ‫اعالم قیمت های جدید ممانعت می کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به دلیل تاخیر در‬ ‫عملکرد این س��ازمان خودروسازان به دلیل وجود شرایط نامناسب ناگزیر‬ ‫ش��دند بنا به ض��رورت‪ ،‬اقدام به قیمت گذاری در برخی از س��گمنت های‬ ‫اقتصادی کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اثرات و دس��تاوردهای مثبت قیمت گذاری در حاشیه‬ ‫بازار تصریح کرد‪ :‬برخالف بس��یاری از کارشناس��ان که معتقد به افزایش‬ ‫چند درصدی خودرو هس��تند‪ ،‬معتقدم به قیمت گذاری در حاش��یه بازار‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫کریمی سنجری با بیان اینکه قیمت گذاری با فرمول ‪۵‬درصد پایین تر از‬ ‫قیمت حاش��یه بازار انگیزه را برای کسب سود به واسطه خرید به قیمت‬ ‫کارخانه و فروش به قیمت بازار صرف کس��ب سود از بین می برد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این مدل قیمت گذاری از س��وی دیگر برای مصرف کننده نهایی نیز‬ ‫انگی��زه خری��د از کارخانه را ایجاد کرده و باع��ث فروکش کردن تقاضای‬ ‫کاذب و واقعی ش��دن تقاضا ش��ده و در ادامه نیز مصرف کننده واقعی را‬ ‫برای خرید از کارخانه ترغیب خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت خودرو ادام��ه داد‪ :‬وقتی تقاضا فروکش کند و قیمت‬ ‫به اندازه ای برس��د که خودروساز از ان سود کرده‪ ،‬توان ادامه تولید برای‬ ‫ان میس��ر بوده و نس��بت به تقویت عرضه به تقاضا اقدام خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط اصالح تقاضا باعث می ش��ود قیمت به مرور زمان در صورت‬ ‫صبوری به قیمت درستی برس��د که هم مصرف کننده و هم تولید کننده‬ ‫راضی باشند‪.‬‬ ‫کریمی سنجری با تاکید بر اینکه الزم است نسبت به اجرایی کردن این‬ ‫مدل قیمت گذاری در همه س��گمنت ها اقدام ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫این امر باید ش��رکت های خودروس��از مراقب باش��ند تا به صورت صوری‬ ‫نس��بت به مدیریت عرضه اقدام نش��ود زیرا قاعده درس��ت باید در کنار‬ ‫بازی درس��ت انجام ش��ود و در این صورت است که قیمت به مرور زمان‬ ‫کاهشی ش��ده و در نقطه ای قرار خواهد گرفت که هم عرضه کننده و هم‬ ‫مصرف کننده رضایت مند خواهند بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امار منتشر شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نش��ان می دهد تولید انواع اتوبوس در ابان امس��ال به طور‬ ‫تقریبی صفر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر این اس��اس تولید انواع اتوبوس در‬ ‫ابان امسال با کاهش ‪۹۹.۴‬درصدی از ‪۱۶۳‬خودرو در ابان‬ ‫سال گذشته به یک خودرو کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در ابان امس��ال‪ ،‬می��زان تولید اتوبوس در ش��رکت های‬ ‫ایران خ��ودرو دی��زل‪ ،‬عقاب افش��ان و یاوران خودروش��رق‬ ‫‪۱۰۰‬درصد کاهش داشته و تولید انها به ترتیب از ‪۱۴۰ ،۶‬‬ ‫و ‪ ۱۲‬خودرو در ابان ‪ ۱۳۹۶‬به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫میزان تولید اتوبوس در ش��رکت پیش��رودیزل اسیا نیز‬ ‫در ابان امس��ال ح��دود ‪۸۰‬درصد کاهش داش��ته و تعداد‬ ‫اتوبوس های تولید ش��ده در این شرکت از ‪۵‬خودرو در ابان‬ ‫سال گذشته به یک خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان وضعیت تولید ش��رکت اکیادویچ در ابان‬ ‫امسال نسبت به ماه مشابه در سال گذشته تغییری نداشته‬ ‫و این ش��رکت در ماه ابان هر دو سال هیچ اتوبوسی تولید‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫ژاپن برای سومین بار‬ ‫دستور بازداشت‬ ‫«کارلوس گون» را صادر کرد‬ ‫دادس��تانی توکیو برای س��ومین بار در یک ماه گذشته‪،‬‬ ‫حکم بازداش��ت «کارلوس گون» رئیس پیش��ین ش��رکت‬ ‫نیسان ژاپن را صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬دادس��تانی توکیو ای��ن بار «گون» را به‬ ‫اتهام خیانت در امانت بازداشت کرده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که وکالی گون در حال اماده شدن‬ ‫برای تسلیم درخواست گذاشتن وثیقه برای او هستند‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬دادس��تانی ادعا می کن��د که گون ضرری‬ ‫‪۱۶‬میلی��ون دالری را در یک س��رمایه گذاری خصوصی در‬ ‫گیرو دار بحران برادران لمان‪ ،‬در س��ال ‪)۱۳۸۶-۸۷(۲۰۰۸‬‬ ‫به نیسان منتقل کرده است‪.‬‬ ‫گون پس از بازداشت‪ ،‬به طور تقریبی یک ماه است که در‬ ‫بازداشتگاهی در توکیو به سر می برد‪.‬‬ ‫علی��ه گون به اتهام توطئه ب��رای گزارش درامد کمتر از‬ ‫مبلغ واقعی به ارزش ده ها میلیون دالر در بیش از ‪ ۵‬سال‪،‬‬ ‫از سال‪ ،)۱۳۸۸-۸۹(۲۰۱۰‬کیفر خواست صادر شده است‬ ‫ام��ا گون انجام دادن هر گونه عمل خالفی را تکذیب کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پای��ان هفته گذش��ته‪ ،‬در ی��ک اق��دام غیرمعمولی‪ ،‬یک‬ ‫دادگاه درخواس��ت دادس��تانی برای تمدید مدت بازداشت‬ ‫گ��ون برای ‪ ۱۰‬روز دیگر را رد و راه را برای ازادی گون به‬ ‫قید وثیقه هموار کرد‪.‬‬ ‫اما با این اقدام دادس��تانی‪ ،‬ب��ه احتمال زیاد گون به قید‬ ‫وثیق��ه ازاد نخواه��د ش��د و مدت بازداش��ت او نیز تمدید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همکاری خودروسازان المانی‬ ‫با یکدیگر‬ ‫ب��رای پیش��رفت و فعالی��ت در بازارهای ب��زرگ جهانی‬ ‫به وی��ژه امری��کا‪ ،‬اتحاد غیرمس��تقیم میان دو خودروس��از‬ ‫همیش��ه رقیب المانی یعنی دایملر و ب ام و ش��کل گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬گفتن این موضوع سخت و باور‬ ‫ان سخت تر خواهد بود‪ ،‬اما در روزهای گذشته مقامات دو‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی دایملر و ب ام و چراغ سبز همکاری‬ ‫خ��ود را برای فعالیت اصلی و گس��ترده در خ��اک امریکا‬ ‫نش��ان داده اند و قرار اس��ت که س��رمایهگذاری مش��ترک‬ ‫انه��ا از اوای��ل ‪ )۱۳۹۷-۹۸(2019‬به ط��ور رس��می اغاز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫البت��ه ناگفته نماند ک��ه همکاری می��ان دایملر و ب ام و‬ ‫تنها برای س��رویس ها و خدمات رس��انی مبتنی بر سیستم‬ ‫حمل ونق��ل از جمله ش��رکت تاکس��یرانی‪ ،‬س��رویس های‬ ‫اش��تراک گذاری خودرو‪ ،‬ایستگاه های ش��ارژ‪ ،‬پارکینگ و‪...‬‬ ‫خواهد بود و این دو شرکت خودروساز المانی به هیچ وجه‬ ‫در زمینه طراحی و توس��عه اتومبیل ب��ا یکدیگر همکاری‬ ‫نخواهند ک��رد و همچنان رقیب یکدیگ��ر در زمینه تولید‬ ‫و ف��روش اتومبی��ل در بازارهای جهانی به ش��مار خواهند‬ ‫امد‪.‬‬ ‫هر دو ش��رکت خودروسازی به توافق سرمایه گذاری ‪50‬‬ ‫درصدی رس��یده اند و قرار اس��ت دفتر مرک��زی همکاری‬ ‫انها در پایتخت کش��ور المان‪ ،‬یعنی ش��هر برلین باش��د و‬ ‫چشم انداز انها فعالیت در ‪31‬شهر بزرگ بین المللی به ویژه‬ ‫ش��هرهای امریکا و استفاده از ‪20‬هزار وسیله نقلیه مختلف‬ ‫باش��د که در خدمات گوناگون حمل ونقل از جمله خدمات‬ ‫ارائه شده از سوی تاکسیرانی خواهد بود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 15 1397‬ربیع الثانی ‪ 23 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 549‬پیاپی ‪2522‬‬ ‫خبر‬ ‫تا ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫‪ ۳۵‬چاه جدید نفت وارد مدار می شود‬ ‫‪ ۳۵‬چ��اه جدید ت��ا ‪ ۲‬ماه اینده‪ ،‬در می��دان نفتی ازادگان‬ ‫جنوبی وارد مدار تولید می ش��ود و حدود ‪ ۵۰‬هزار بشکه نفت‬ ‫در روز به ظرفیت تولید این میدان افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت متن‪ ،‬ت��ورج دهقانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و توس��عه نفت با بیان اینکه‬ ‫س��اخت واحد فراورش س��یار برای نخس��تین بار در ایران از‬ ‫ی در میدان نفتی ازادگان‬ ‫جمله مهم ترین اقدام های توسعه ا ‬ ‫جنوبی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این فعالیت هم اکنون از سوی یک‬ ‫شرکت خارجی در مرحله نصب و راه اندازی قرار دارد‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬تا ‪ ۲‬ماه اینده ‪ ۳۵‬چاه جدید وارد مدار تولید می شود‬ ‫و ح��دود ‪ ۵۰‬هزار بش��که نفت در روز ب��ه ظرفیت تولید این‬ ‫میدان افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫او دام��ه داد‪ :‬با احتس��اب این موض��وع‪ ،‬امیدواریم تا پایان‬ ‫امس��ال‪ ،‬ظرفیت تولید از این میدان را به ‪ ۱۵۰‬هزار بش��که‬ ‫در روز برسانیم؛ همان طور که در طول سال گذشته با تالش‬ ‫همکاران در شرکت متن‪ ،‬توانستیم با افزایش‪ ۵۰‬چاه‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولید را از‪ ۳۰‬هزار بش��که در روز به حدود ‪ ۱۰۰‬هزار بش��که‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫دهقانی افزود‪ :‬طرح توس��عه می��دان نفتی ازادگان جنوبی‬ ‫ازجمله بزرگ ترین طرح های توس��عه ای نفتی کشور ب ه شمار‬ ‫می رود که از محل منابع داخلی تامین بودجه می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫همچنین گفت که س��اخت ‪ ۲‬واحد سطح االرضی تفکیک گر‬ ‫نفت و گاز در ماه های گذش��ته به مراحل پایانی رس��یده که‬ ‫دارای پیشرفت حدود ‪ ۹۸‬درصد است‪.‬‬ ‫وی به دیگر فعالیت های توسعه ای در میدان نفتی ازادگان‬ ‫جنوبی اش��اره کرد و پیش��رفت قابل توجه حفاری از س��وی‬ ‫پیمان��کاران ایران��ی را ازجمله مهم ترین دس��تاوردهای این‬ ‫میدان برشمرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالعات سایت شرکت مهندسی و توسعه نفت‪،‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت با بیان اینکه با اجرای سیاس��ت های‬ ‫کالن کش��ور و اس��تراتژی افزایش تولید به صورت مرحله ای‪،‬‬ ‫این میدان مشترک در دستور کار شرکت ملی نفت قرار دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در همین راس��تا اقدام های مهمی در مسیر به سرانجام‬ ‫رس��یدن این میدان بزرگ نفتی انجام ش��ده اس��ت که فقط‬ ‫مربوط به راه اندازی واحد فراورش سیار نیست‪.‬‬ ‫همچنی��ن به گفته او‪ ،‬در راس��تای جامه عمل پوش��اندن‬ ‫حمای��ت از کاالی داخل��ی ایران��ی و اس��تفاده از ظرفی��ت‬ ‫سازندگان و تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬شرکت مهندسی و توسعه‬ ‫نفت‪ ،‬قراردادهای تجهیزات س��اخت خارج که امکان ساخت‬ ‫داخل را داشتند‪ ،‬لغو کرده و از این سیاست ها به صورت جدی‬ ‫حمایت و پیگیری می کند‪.‬‬ ‫راهکارهای پژوهش محورانه‬ ‫ارائه شود‬ ‫معاون مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره‬ ‫به اهمیت نقش تحقیق و توس��عه در پیش��رفت کشور افزود‪:‬‬ ‫هدف دانش��گاه و مراکز پژوهش��ی فقط انجام پژوهش برای‬ ‫پژوهش نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سید جالل دهقانی فیروزابادی در ایین‬ ‫ی نمایشگاه فن بازار و هفته پژوهش شعار هفته پژوهش‬ ‫پایان ‬ ‫را «پژوهش هدفمن��د» بیان و اظهار کرد‪ :‬پژوهش باید مولد‬ ‫باشد و به ایده تبدیل و ان ایده هم عملی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پژوهش و علم از مس��ئله اغاز می ش��ود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر پژوهش تجاری نش��ود پیشرفت و توسعه ای‬ ‫نخواهی��م کرد‪.‬دهقانی فیروزابادی ادامه داد‪ :‬اس��تان یزد در‬ ‫هندس��ه ملی جمهوری اس�لامی ایران و ب��ه لحاظ تاریخی‪،‬‬ ‫اقتصادی و فرهنگی به عنوان یکی از مراکز مهم کشور است‪.‬‬ ‫ سید ابوالفضل موسوی بیوکی‪ ،‬نماینده مردم یزد و اشکذر‬ ‫در مجلس شورای اسالمی نیز اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر یکی‬ ‫از پیچیده ترین مشکالت استان یزد مسئله اب است و به نظر‬ ‫می رسد یکی از اقدام هایی که می تواند این مشکل را به شکل‬ ‫پایدارتری حل کند‪ ،‬ارائه راهکارهای پژوهش محورانه است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در همین راستا انتظار می رود دانشگاه‬ ‫یزد و پارک علم و فناوری به بحث رفع مش��کل اب اس��تان‬ ‫ورود کنن��د‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بهترین راه��کار برای حل‬ ‫مش��کل اب اش��امیدنی یزد‪ ،‬پژوهش در زمینه دانش بومی‬ ‫ا ب شیرین کن هاست و به طور قطع دانشگاه یزد و پارک علم‬ ‫و فناوری استان می توانند در این زمینه راهکار دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خالقیت نخبگان اس��تان یزد باالس��ت و به نظر‬ ‫می رس��د اگر به ش��کل ج��دی روی این مس��ئله کار کنند‪،‬‬ ‫مطالع��ات و پژوهش ه��ای انها به نتایج خوبی برس��د و گره‬ ‫بزرگی از مش��کالت استان باز کند‪ .‬موس��وی بیوکی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با تکیه بر همین خالقیت می توان در راستای توسعه در‬ ‫سطح کشور گام برداش��ت اما الزم است این ظرفیت تقویت‬ ‫ش��ود تا بتوانیم دان��ش نهفته در پژوهش��گران و نخبگان را‬ ‫متبلور کنیم‪ .‬محمدصالح اولیاء‪ ،‬رئیس دانش��گاه یزد با اشاره‬ ‫به اینکه کش��ور در حال گذر از مس��یر توس��عه است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬توس��عه ملزوماتی نی��از دارد که از جمل��ه انها تقویت‬ ‫زیرس��اخت های توس��عه اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای‬ ‫اینکه گذر از مس��یر توس��عه با موفقیت انجام ش��ود‪ ،‬باید در‬ ‫ن صورت‬ ‫زیرس��اخت ها تحوالت جدی ایجاد شود و در غیر ای ‬ ‫توس��عه همراه با اسیب های فرهنگی و اجتماعی خواهد بود‪.‬‬ ‫اولی��اء یکی دیگر از ملزومات توس��عه را تقوی��ت فن بازارها‪،‬‬ ‫پارک های علم و فناوری و ش��رکت های دانش بنیان دانس��ت‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬توجه به شرکت های دانش بنیان به عنوان‬ ‫یک زیرس��اخت‪ ،‬می تواند تحوالت چش��مگیری را در مسیر‬ ‫توسعه استان رقم زند‪.‬‬ ‫محمد مشکین فام‬ ‫فلرهایی که مربوط به‬ ‫بخش میدان های نفتی‬ ‫است‪ ،‬در مدیریت ما‬ ‫ت اما درباره سوختن‬ ‫نیس ‬ ‫این گازها در فلرهای‬ ‫میدان گازی‪ ،‬فقط از‬ ‫جنبه محیط زیستی ورود‬ ‫کرده ایم و اقدا م هایی نیز‬ ‫با استفاده از مشاوران‬ ‫خارجی انجام شده است‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی درباره خروج توتال و جایگزینی شرکت ملی نفت چین توضیح داد‬ ‫ایران فناوری توتال را به «سی ان پی سی» می دهد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس گفت‪ :‬یکی‬ ‫از بلوک ه��ای فاز ‪ ۱۲‬پ��ارس جنوبی‪ ،‬زیر ظرفیت‬ ‫خود تولید کرده که علت ان‪ ،‬مش��کل موجود در‬ ‫مخزن بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» محم��د‬ ‫مشکین فام‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس‬ ‫در نشس��تی خبری درباره علت تولید زیر ظرفیت‬ ‫فاز ‪ ۱۲‬پارس جنوبی گفت‪ :‬فاز ‪ ۱۲‬در یال شرقی‬ ‫میدان پارس جنوبی قرار دارد و یکی از بلوک های‬ ‫ان زی��ر ظرفیت خود تولید ک��رده که البته علت‬ ‫ان‪ ،‬مش��کل موجود در مخزن بوده اس��ت چرا که‬ ‫این مخزن خش��ک اس��ت و امکان برداشت برای‬ ‫ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب‪ ،‬به جای ظرفیت ی��ک میلیارد‬ ‫فوت مکعبی‪ ۳۰۰ ،‬میلیون فوت مکعب برداش��ت‬ ‫می کنیم‪ ،‬ضمن اینکه کس��ری این بلوک را برای‬ ‫پاالیش��گاه فاز ‪ ۱۲‬از طریق فاز ‪ ۱۴‬تولید کرده ایم‬ ‫و قصد داریم سکوی ‪ ۵۰۰‬میلیون فوت مکعبی را‬ ‫ب��رای بخش ‪ C‬فاز ‪ ۱۲‬اورده و گاز تولیدی ان را‬ ‫به پاالیشگاه این فاز تزریق کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیروی از دستورهای باالدستی‬ ‫این مقام مس��ئول در پاس��خ به پرسشی درباره‬ ‫اینک��ه درب��اره اینکه با توجه به کاهش مش��تری‬ ‫میعانات گازی ای��ران و اینکه حداقل این کاهش‬ ‫رقم ‪ ۴۰۰‬هزار بش��که در روز را در بر می گیرد‪ ،‬ایا‬ ‫برنامه ای ب��رای کاهش تولی��د گاز دارید‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬بر اس��اس تکلیف وزارت نف��ت باید هر چه‬ ‫می توانی��م تولید گاز و در پ��ی ان میعانات گازی‬ ‫داش��ته باش��یم و اگر در برخی از موارد‪ ،‬از برنامه‬ ‫تولید اندکی عقب هستیم‪ ،‬علت ان بدی اب و هوا‬ ‫است که در کمترین زمان ممکن جبران می شود؛‬ ‫به این ترتیب ما تکلیف��ی برای کاهش تولید گاز‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫مش��کین فام درب��اره می��زان کلیم ه��ای‬ ‫پیمانکاران (اختالف هزینه با س��قف قرارداد) این‬ ‫ش��رکت تصریح کرد‪ :‬پیمانکاران همیش��ه دارای‬ ‫اختالف هزینه با س��قف قرارداد هس��تند اما باید‬ ‫گف��ت پرداخت این منابع پویا اس��ت؛ به این معنا‬ ‫که هزینه های صرف شده از سوی انها و همچنین‬ ‫بدهی ها‪ ،‬شناس��ایی شده و به نحوی که کار لطمه‬ ‫نخورد‪ ،‬محاس��به و پرداخت می ش��ود ک��ه البته‬ ‫اکنون رقم دقیقی درباره ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از مشاوران خارجی‬ ‫برعهده این ش��رکت است اما این مقام مسئول در‬ ‫شرکت نفت و گاز پارس مستقر است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس ادامه‬ ‫داد‪ :‬درب��اره وضعی��ت فاز ‪ ۱۱‬پ��ارس جنوبی باید‬ ‫توضی��ح داد ک��ه اینکه گفته می ش��ود ش��رکت‬ ‫«سی ان پی سی» چین از این فاز خارج شده است‪،‬‬ ‫فقط در رس��انه ها مطرح شده و این شرکت اعالم‬ ‫رس��می به ما نکرده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬تا زمانی که‬ ‫این اعالم اتفاق نیفتد‪ ،‬مانند گذش��ته و بر مبنای ‬ ‫قرارداد عمل می کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬مهم ترین رکن قرارداد فاز‬ ‫‪ ۱۱‬پارس جنوبی مربوط به فناوری تولید سکوهای‬ ‫تقویت فش��ار است که پیش از این فناوری ان در‬ ‫اختیار ایران قرار نداش��ت؛ پس چنانچه ش��رکت‬ ‫توت��ال در زمینه طراحی فن��اوری ان اقدام هایی‬ ‫انجام داد‪ ،‬ماحصل ای��ن اقدام ها اکنون در اختیار‬ ‫ایران قرار دارد و می توان گفت مقدمه چینی برای‬ ‫استفاده از این فناوری به منظور ساخت سکوهای‬ ‫تقویت فشار در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس درباره گاز‬ ‫ال پی جی س��وخته ش��ده در فلره��ا توضیح داد‪:‬‬ ‫فلرهایی ک��ه مربوط به بخ��ش میدان های نفتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در مدیریت ما نیس��ت اما درباره سوختن‬ ‫ای��ن گازه��ا در فلره��ای می��دان گازی‪ ،‬فقط از‬ ‫جنبه محیط زیس��تی ورود کرده ای��م و اقدا م هایی‬ ‫نیز با اس��تفاده از مش��اوران خارجی انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی از ورود ‪ ۴‬مخ��زن ‪ ۵۰۰‬ه��زار بش��که ای‬ ‫میعان��ات گازی ب��ه مدار تولید خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫به ای��ن ترتیب‪ ،‬میزان تولید به ‪ ۲‬میلیون بش��که‬ ‫در روز می رس��د‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که میزان‬ ‫تولید کنونی میعانات گازی ‪ ۶۰۰‬هزار بش��که در‬ ‫‹ ‹انتق�ال فن�اوری از توت�ال ب�ه‬ ‫روز است‪.‬‬ ‫«سی ان پی سی»‬ ‫مش��کین فام درباره جریمه نی��م میلیون دالری‬ ‫به گفت��ه مش��کین فام‪ ،‬درحال حاض��ر مدارک‬ ‫ش��رکت توتال به علت رش��وه به مهدی هاشمی‪،‬‬ ‫مربوط به فناوری س��اخت اولیه سکوهای تقویت‬ ‫مدیرعام��ل وق��ت ش��رکت بهینه س��ازی مصرف‬ ‫فش��ار بر مبنای قرارداد باید به شرکت چینی در‬ ‫سوخت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این حکم برای شرکت توتال‬ ‫فاز ‪ ۱۱‬منتقل ش��ود‪ .‬به هر حال فازهای مختلف‬ ‫در فرانسه بررسی و ابالغ شده است و ما هیچ نامه‬ ‫پارس جنوبی به این سکوی تقویت فشار نیاز پیدا‬ ‫مکتوب یا اطالع رس��می از دولت فرانس��ه درباره‬ ‫می کند و براورد مالی ما برای تامین مالی این نیاز‬ ‫این موضوع نداش��ته ایم‪ .‬این در حالی‬ ‫ب��رای کل فازهای جنوب��ی‪ ۲۰ ،‬هزار‬ ‫است که اسنادی هم ذیل این موضوع‬ ‫میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫بخش ‪ B‬فاز ‪ ۱۴‬تا‬ ‫در دست ایران نیست‪.‬‬ ‫این مق��ام مس��ئول یاداور ش��د‪:‬‬ ‫پایان امسال تکمیل و‬ ‫‹ ‹بازنشس�تگان نف�ت و گاز بهره برداری می شود‪ ،‬حتی اگر ش��رکت «سی ان پی س��ی»‬ ‫چی��ن و توت��ال از این کنسرس��یوم‬ ‫پارس‬ ‫البته برای این‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت و گاز پروژه تکلیف قطعی خارج ش��وند‪ ،‬ش��رکت ایرانی که در‬ ‫پ��ارس درباره وضعیت بازنشس��تگان وجود ندارد‪ .‬این در این کنسرسیوم وجود دارد‪ ،‬می تواند‬ ‫حالی است که تمام‬ ‫با سایر ش��رکت های داخلی پروژه را‬ ‫این ش��رکت ک��ه احم��دی‪ ،‬مجری‬ ‫ط��رح پ��ارس جنوبی نیز ش��امل ان لوله گذاری های فازهای پیش ب��رده و تکمیل کند که البته تا‬ ‫نیز می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬طرح پارس پارس جنوبی به جز فاز پیش از حضور توتال‪ ،‬فناوری ساخت‬ ‫‪ ۱۱‬تا پایان سال تکمیل‬ ‫س��کوهای تقوی��ت فش��ار در اختیار‬ ‫جنوبی یک طرح مس��تقل و زیر نظر‬ ‫می شود‬ ‫ش��رکت های ایرانی نبود در حالی که‬ ‫شرکت ملی نفت ایران است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫اکنون این امکان فراهم است‪.‬‬ ‫تعیین وضعیت مسئول این طرح نیز‬ ‫ایران‪ ،‬چهارمین کشور سازنده َ‬ ‫«شفت توربین گازی مولد کرافت»‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تولی��د نیروی برق ی��زد گفت‪ :‬در‬ ‫راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و با استفاده‬ ‫از ش��رایط تحریم ها‪ ،‬ایران به عنوان چهارمین کشور دنیا‬ ‫موفق به س��اخت « ش��فت توربی��ن گازی مولد کرافت»‬ ‫نیروگاه سیکل ترکیبی در این استان شد‪.‬‬ ‫ابوالفضل اس��دی در بازدید از این دس��تگاه در نیروگاه‬ ‫س��یکل ترکیبی یزد به ایرن��ا گفت‪« :‬تای راد» (شَ ��فت)‬ ‫مولد کرافت س��اخته شده به دس��ت متخصصان داخلی‪،‬‬ ‫صرفه جوی��ی ‪ ۲۳۰‬ه��زار یوروی��ی ب��ه هم��راه داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تولید کننده ب��رق یزد تصریح کرد‪:‬‬ ‫این شفت توربین اگر قرار بود از خارج از کشور خریداری‬ ‫شود‪ ،‬برای واردات به کشور‪ ،‬زمان زیادی نیاز داشتیم اما‬ ‫ی بین‬ ‫ب��ا تالش متخصصان ایرانی و ب��ا توجه به هماهنگ ‬ ‫ش��رکت فوالد الیاژی اصفهان و شرکت توگا در مدت ‪۹‬‬ ‫ماه ساخته شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنع��ت برق در پای��ان تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫واق��ع این تالش ها ناش��ی از اعتماد به نفس مهندس��ان‬ ‫و متخصصان داخلی اس��ت که نش��ان دادند در ش��رایط‬ ‫تحریم اقتصادی و محدودیت ها‪ ،‬بس��یاری از فرصت ها و‬ ‫دستاوردهای ماندگار‪ ،‬نصیب ایران اسالمی خواهد شد‪.‬‬ ‫کار توربین های گازی بر اساس ازاد سازی انرژی حاصل‬ ‫از گازهای داغ احتراق است‪.‬‬ ‫در مولد های گازی کرافت‪ ،‬مجموعه ای از پره های ثابت‬ ‫و متح��رک توربین و کمپرس��ور روی یک محوری به نام‬ ‫«تای راد» یا «ش��فت» توربو کمپرسور نصب شده اند که‬ ‫بر اثر برخ��ورد گازهای داغ حاصل احتراق‪ ،‬این محور به‬ ‫حرکت درامده و با سرعت ‪ ۳۰۰۰‬دور بر دقیقه می چرخد‬ ‫ت��ا محور ژنراتور را ب��ه حرکت دراورد و برق به وس��یله‬ ‫ژنراتور تولید و به شبکه برق سراسری ارسال شود‪.‬‬ ‫مش��کین فام‪ ،‬درب��اره هزینه فازه��ای ‪ ۱۳‬و ‪۲۲‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۴‬گف��ت‪ ۴ :‬میلیارد دالر هزین��ه پیش بینی‬ ‫ش��ده برای این دو پروژه اس��ت که در گذشته‪ ،‬از‬ ‫منابع صندوق توس��عه ملی در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه به ج��ز فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی‬ ‫س��ایر بلوک های مرزی پارس جنوب��ی را تکمیل‬ ‫کرده ای��م‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬بر اس��اس برنام��ه ابالغی‬ ‫وزارت نف��ت باید ‪ ۳‬میلیارد فوت مکعب گاز از فاز‬ ‫‪ ۱۴ ،۱۳‬و ‪ ۲۴- ۲۲‬تا پایان امسال وارد مدار شود‬ ‫که از این میزان‪ ،‬ی��ک میلیارد فوت مکعب از فاز‬ ‫‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬در نیمه نخس��ت امسال وارد مدار شد و‬ ‫تا اواسط بهمن امس��ال به طور قطع میزان وعده‬ ‫داده شده از فاز ‪ ۲۴-۲۲‬تا پایان امسال وارد مدار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۶۰۰‬میلیون متر مکعب تولید گاز‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پ��ارس ظرفیت‬ ‫تولی��د از فازهای پارس جنوب��ی را ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب در روز اع�لام ک��رد و توضی��ح داد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۵۸۳‬میلی��ون مترمکعب در روز از‬ ‫فازهای پارس جنوبی برداش��ت می شود و به این‬ ‫ترتیب می توان گفت ‪ ۷۰‬درصد گاز کش��ور از این‬ ‫منطقه تامین و استفاده می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که میزان برداشت تجمعی‬ ‫منطق��ه پارس جنوب��ی ‪ ۱۳۴۸‬میلیارد مترمکعب‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینک��ه از ‪ ۴‬ردیف فاز ‪۱۳‬‬ ‫پارس جنوبی‪ ۳ ،‬بلوک ان در بهره برداری اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بخش ‪ B‬فاز ‪ ۱۴‬تا پایان امس��ال تکمیل و‬ ‫بهره برداری می شود‪ ،‬البته برای این پروژه تکلیف‬ ‫قطعی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که تم��ام لوله گذاری های‬ ‫فازهای پارس جنوبی به جز فاز ‪ ۱۱‬تا پایان س��ال‬ ‫تکمیل می شود‪ .‬مش��کین فام‪ ،‬پیشرفت فاز ‪ ۱۴‬را‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د‪ ۲۲ ،‬تا ‪ ۲۴‬را ‪ ۹۱.۵‬درصد و فاز ‪ ۱۳‬را‬ ‫‪ ۹۴.۵‬درصد اعالم کرد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در شرکت ملی شرکت نفت‬ ‫و گاز پارس خاطرنشان کرد‪ :‬میزان سرمایه گذاری‬ ‫دو شرکت خارجی در فاز ‪ ۱۱‬تاکنون ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫دالر بوده که از این میزان‪ ،‬حدود ‪ ۴۵‬میلیون دالر‬ ‫ان مربوط به توتال است‪.‬‬ ‫توتال جریمه شد‬ ‫یک دادگاه فرانس��وی روز جمعه شرکت‬ ‫نفت��ی توتال را به اتهام پرداخت رش��وه در‬ ‫جریان عقد قرارداد مربوط به دو دهه پیش‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار یورو جریمه کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا به نق��ل از خبرگزاری‬ ‫رویترز‪ ،‬ای��ن اتهام‪ ،‬پرداخ��ت ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫دالر رش��وه در س��ال ‪ )۱۳۷۷( ۱۹۹۷‬برای‬ ‫تس��هیل فرایند عقد یک ق��رارداد با پارس‬ ‫جنوبی است‪.‬‬ ‫شرکت توتال بعد از انتشار حکم دادگاه‪،‬‬ ‫در عین تکذیب پرداخت رش��وه اعالم کر د‬ ‫از انجا که هیچ یک از افراد مورد تحقیق در‬ ‫این پرونده در قید حیات نیس��تند‪ ،‬موضوع‬ ‫را پیگیری نمی کند‪.‬‬ ‫ پاتری��ک پوی��ان‪ ،‬رئیس این ش��رکت در‬ ‫بیانیه ای نوش��ت‪ :‬هر کس که کریس��توفر‬ ‫دی مارگاری (رئی��س وق��ت توت��ال در‬ ‫زم��ان انعقاد قرارداد) را بشناس��د‪ ،‬می داند‬ ‫ک��ه او به هیچ وج��ه خود را درگیر فس��اد‬ ‫نمی کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با این وجود و با توجه به‬ ‫ش��رایط خاص این پرونده ک��ه پیش تر در‬ ‫امریکا داوری ش��ده بود و هیچ یک از افراد‬ ‫نام برده‪ ،‬قادر به دفاع از خود نیستند‪ ،‬توتال‬ ‫قصدی برای پیگیری ندارد‪.‬‬ ‫این ش��رکت پیش تر در پرونده ای مشابه‬ ‫و اته��ام دور زدن تحریم ه��ای ای��ران‪ ،‬ب��ا‬ ‫دادگس��تری امریکا به مصالحه رس��یده و‬ ‫نزدیک ب��ه ‪ ۴۰۰‬میلی��ون دالر جریمه به‬ ‫نهادهای قضایی این کشور پرداخته بود‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 15 1397‬ربیع الثانی ‪ 23 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 549‬پیاپی ‪2522‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید پنبه تراریخته‬ ‫منتظر تایید وزارت بهداشت‬ ‫محمد طحان پور‬ ‫تولید کننده‬ ‫داخلی از ارز نیمایی‬ ‫‪ ۸‬تا ‪ ۹‬هزار‬ ‫تومانی استفاده‬ ‫کرده و کاهش قیمت‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫به دلیل کاهش‬ ‫قیمت کاذب‬ ‫ارز است‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از کاهش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی قیمت لوازم خانگی نشان داد‬ ‫تولیدکنندگان در برابر بازار کوتاه امدند‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کاه��ش قدرت خرید مردم باعث ش��د تا تعدادی از‬ ‫تولیدکنن��دگان لوازم خانگی قیمت محصوالت خود را‬ ‫کاهش دهند‪ .‬با افزایش نرخ ارز و تاثیرگذاری بر تولید‬ ‫لوازم خانگی از اغاز امس��ال برخ��ی از تولیدکنندگان‬ ‫قیمت محصوالت خود را افزایش دادند اما این افزایش‬ ‫قیمت باعث رکود در بازار لوازم خانگی شد چراکه توان‬ ‫اقتصادی م��ردم اجازه خرید یا تعویض لوازم خانگی را‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫تولی��د لوازم خانگی پ��س از افزای��ش قیمت ارز در‬ ‫اغاز امس��ال‪ ،‬یک��ی از بخش های صنعت ب��ود که به‬ ‫ دلیل تامین مواد اولیه ش��اهد افزایش قیمت ها ش��د‪،‬‬ ‫هرچند که در برخی موارد قیمت ها خارج از عرف نیز‬ ‫افزایش یافت‪ .‬با این حال‪ ،‬ساماندهی وضعیت قیمت ها‬ ‫در دس��تور کار وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قرار‬ ‫گرفته و در نشستی که با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با تولیدکنندگان لوازم خانگی و فعاالن صنعتی‬ ‫ای��ن حوزه برگزار ش��ده اس��ت‪ ،‬در ارتباط با مس��ائل‬ ‫مختلف��ی صحبت ش��ده که در راس��تای س��اماندهی‬ ‫وضعیت تولید و فروش محصوالت لوازم خانگی است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان برخ��ی کارشناس��ان معتقدند با کم‬ ‫شدن قدرت خرید مردم از ‪ ۳‬هفته پیش در یک رکود‬ ‫تورمی قرار گرفته ایم‪ ،‬امروزه تولید هس��ت اما خریدار‬ ‫نیس��ت و تولیدکننده در یک بن بس��ت ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫برخ��ی هم معتقدن��د در بازار ام��روز ‪ ۲۴۰۰‬درصد‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته نیاز به س��رمایه در گردش‬ ‫بیش��تر ش��ده‪ ،‬این کاهش قیمت یک فرصت اس��ت‬ ‫اما پایدار نخواهد بود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬عنوان می شود‬ ‫برخی از صنایع وابسته به تولید داخلی لوازم خانگی تا‬ ‫‪ ۱۲۰‬درصد افزایش قیمت داشته اند اما تولید کنندگان‬ ‫داخلی تا اغاز ش��هریور امسال افزایش قیمت چندانی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید هست خریدار نیست‬ ‫قرار شد تا ‪ ۴‬کمیته با عنوان حمل ونقل‪ ،‬مالی‪ ،‬قاچاق‬ ‫و بازار برای پیگیری امور مربوط به حوزه لوازم خانگی‬ ‫تشکیل ش��ود و به جدیت مس��ائل مختلف را در این‬ ‫حوزه رصد کنند‪.‬‬ ‫غزنوی ادامه داد‪ :‬مباحث دیگری که در این جلس��ه‬ ‫مطرح ش��د‪ ،‬به قیمت لوازم خانگی‪ ،‬مش��کالت ارزی‪،‬‬ ‫هزینه های م��ازاد و اضافی‪ ،‬هزینه م��واد اولیه‪ ،‬مقوله‬ ‫نقدینگی‪ ،‬رکود در بازار‪ ،‬تس��هیالت برای فعال سازی‬ ‫کارت اعتب��اری خرید کاالی ایران��ی‪ ،‬رکود تورمی در‬ ‫بازار و لزوم تدوین طرح هایی برای مقابله با این مسئله‬ ‫در اینده ای نزدیک بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬س��خنگوی انجم��ن صنف��ی‬ ‫تولیدکنندگان لوازم خانگی‪ ،‬ب��ا بیان اینکه مواد اولیه‬ ‫تولید لوازم خانگی از اغاز امسال تاکنون‬ ‫‪ ۲۵۰‬ت��ا ‪ ۳۵۰‬درص��د افزای��ش قیمت‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که‬ ‫نی��از به نقدینگ��ی در واحدهای تولیدی‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬به دلیل نبود تبادل مالی از‬ ‫طریق ال س��ی و فاینانس ‪ ۲۴۰۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫کارشناسان با اش��اره به سودجویی برخی از نوسان‬ ‫نرخ ارز معتقدند اگر خریداران از فروشگاه های دارای‬ ‫جواز کسب خرید کنند‪ ،‬دیگر افزایش قیمتی نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫محم��د طحان پ��ور‪ ،‬رئی��س اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫لوازم خانگ��ی ته��ران با اش��اره به کاه��ش قیمت ‪۱۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۵‬درصدی ‪ ۳‬برن��د داخلی اس��نوا‪ ،‬دوو و بوتان‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دو برند خارجی بکو و بوش نیز قیمت اجناس‬ ‫لوازم خانگی خود را کاهش داده اند‪.‬‬ ‫طحان پور با اشاره به اینکه ‪ ۴‬ماه دیگر‬ ‫می��وه دالر ‪ ۵‬ه��زار تومانی راه��ی بازار‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬تولید کننده‬ ‫داخل��ی از ارز نیمای��ی ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۹‬ه��زار‬ ‫تومانی اس��تفاده ک��رده و کاهش قیمت‬ ‫لوازم خانگ��ی ب��ه دلیل کاه��ش قیمت‬ ‫حمیدرضا غزنوی‬ ‫کاذب ارز است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان‬ ‫قرار است‬ ‫لوازم خانگی با اشاره به اینکه ثبات قیمت‬ ‫‪ ۴‬کمیته با عنوان‬ ‫به علت حذف بازار سیاه ارز است‪ ،‬گفت‪ :‬حمل ونقل‪ ،‬مالی‪ ،‬قاچاق و‬ ‫بازار برای‬ ‫اکنون کاالهای درجه یک داخلی کاهش‬ ‫پیگیری امور‬ ‫قیم��ت داده اند و برخی از انها به صورت‬ ‫مربوط به حوزه‬ ‫قسطی و اعتباری کاال ارائه می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد مشکالت‬ ‫حمیدرضا غزنوی با تش��ریح جزئیات‬ ‫نشس��ت وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ب��ا تولیدکنن��دگان و فع��االن صنع��ت‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این نشس��ت‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫تشکیل شود‬ ‫و به جدیت‬ ‫مسائل مختلف را در این‬ ‫حوزه رصد کنند‬ ‫� هشدار نسبت به رکود تورمی‬ ‫غزنوی در ادامه نس��بت ب��ه وضعیت‬ ‫رکود تورمی در بازار لوازم خانگی هشدار‬ ‫داد و گفت‪ :‬در نشس��ت برگزار ش��ده با‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در زمینه‬ ‫رکود تورمی در بازار لوازم خانگی صحبت‬ ‫و عنوان ش��د ک��ه این مس��ئله به ضرر‬ ‫تم��ام تولیدکنن��دگان‪ ،‬مصرف کنندگان‬ ‫و ش��رایط حاکم بر بازار است‪ .‬اگر برای‬ ‫رک��ود تورم��ی حاک��م ب��ر لوازم خانگی‬ ‫چاره اندیش��ی نکنیم و تسهیالت الزم را‬ ‫در نظر نگیریم‪ ،‬در دو ماه اینده ش��اهد‬ ‫وضعیت نابس��امان تر در ب��ازار لوازم خانگ��ی خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تامین اعتبار‬ ‫به گفته س��خنگوی انجمن صنف��ی تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگ��ی‪ ،‬در این نشس��ت همچنی��ن درباره لزوم‬ ‫تامین اعتبار و تس��هیالت الزم به منظور فعال س��ازی‬ ‫کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی صحبت و قرار ش��د‬ ‫در کمیته مالی تشکیل شده به منظور پیگیری و رصد‬ ‫اوضاع لوازم خانگی دنبال شود‪.‬‬ ‫غزنوی همچنین درباره اخرین وضعیت لوازم خانگی‬ ‫در ب��ازار بیان ک��رد‪ :‬در زمینه مقول��ه کاهش قیمت‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬در این نشس��ت صحبت هایی شد و نظر‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت این بود که قیمت ها به‬ ‫میزان ‪ ۱۰‬درصد کاهش یابند که تولیدکنندگان اعالم‬ ‫کردند اگر م��واد اولیه فوالد‪ ،‬الومینیوم و س��ایر مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز در تولید لوازم خانگی که بخش��ی از ان‬ ‫در اختیار حاکمیت اس��ت‪ ،‬کاهش یابد‪ ،‬امکان کاهش‬ ‫لوازم خانگی وجود دارد و تولید کنندگان در این مسئله‬ ‫اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬مردم باید بدانن��د که کاهش قیمت ارز در‬ ‫بازار ازاد ربطی به بخش تولید ندارد و اگر قرار اس��ت‬ ‫که تغییری در قیمت ها ایجاد ش��ود و ش��اهد کاهش‬ ‫قیمت ها باشیم‪ ،‬باید قیمت ارز در سامانه نیما کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در ب��ازار لوازم خانگی ‪ ۳‬تخلف عمده گران فروش��ی‪،‬‬ ‫کاالهای تقلبی و ضمانت ه��ای تقلبی وجود دارد‪ ،‬در‬ ‫این ب��ازار کاهش قیمت ارز تاثیر گذار اس��ت اما تاثیر‬ ‫ان بر بازار فروش زمان بر است و دست کم ‪ ۴‬ماه دیگر‬ ‫اتفاق می افتد در حالی که افزایش قیمت ارز بالفاصله‬ ‫بر قیمت لوازم خانگی تاثیر گذاشت‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور میوه های سردس��یری و خشک‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد‪ :‬بر پایه گزارش ها‪،‬‬ ‫تولید گردوی امسال در ‪ ۱۷۱‬هزار هکتار باغ به سبب‬ ‫سرمازدگی حتی به ‪ ۲۰۰‬هزار تن نرسید که از میزان‬ ‫پیش بینی شده ‪ ۲۰۰‬هزار تن کمتر است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬ش��کراهلل حاجی ون��د اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��رمازدگی به ش��اخه های جوان و سرش��اخه های‬ ‫درخت گردو اس��یب وارد می کند و درخت برای دو‬ ‫سال پیاپی محصول نمی دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شناس��ایی و انتخ��اب ارقام گردوی‬ ‫مقاوم به س��رما و حفظ ژنوتیپ ها از سوی دفتر امور‬ ‫میوه ه��ای سردس��یری در دس��تور کار ق��رار گرفت‬ ‫تاجای��ی که با تش��کیل کارگروه فن��ی و تحقیقاتی‪،‬‬ ‫مش��ارکت موسس��ه تحقیق��ات عل��وم باغبان��ی و‬ ‫پژوهش��گران مرتبط گردو چند رق��م گردو از جمله‬ ‫رقم چندلر شناسایی و معرفی شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور میوه های سردس��یری و خشک‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد‪ :‬به دلیل اهمیت‬ ‫تولید گردو در کشور‪ ،‬تکنیک پیوند و سرشاخه کاری‬ ‫ارقام مقاوم به س��رما در اولویت فعالیت ها قرار گرفت‬ ‫و همچن��ان ادام��ه دارد که در این اق��دام از دانش و‬ ‫تجربه پژوهش��گران خارجی و داخلی اس��تفاده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حاجی وند تاکید کرد‪ :‬برای سرش��اخه کاری گردو‪،‬‬ ‫سرشاخه‪ ،‬پیوندک و اندام تکثیری نیاز است که این‬ ‫کار ب��ا ایجاد باغ های مادری و زنجیره تولید گردو در‬ ‫ت به‬ ‫کش��ور از جمله نهالکاری گردو درحال انجام اس ‬ ‫طوری که در تویس��رکان همدان زنجیره تولید نهال‬ ‫گواهی شده گردو از سال ‪ ۱۳۹۶‬کلید خورد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان‬ ‫بی��ش از ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۷۵۰‬هزار تن گ��ردو در دنیا‬ ‫از ی��ک میلی��ون و ‪ ۱۹۰‬ه��زار هکتار باغ برداش��ت‬ ‫می ش��ود ک��ه ای��ران از لح��اظ تولید پ��س از چین‬ ‫و امریکا رتبه س��وم و از نظر س��طح زیرکش��ت پس‬ ‫از چی��ن رتب��ه دوم را ب��ه خ��ود اختص��اص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ص��ادرات گ��ردوی ایران را ان��دک و چمدانی‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬در س��ال های ‪ ۹۵ ،۹۴‬و ‪۹۶‬‬ ‫به ترتیب ‪ ۳‬هزار‪ ۲ ،‬هزار و کمتر از ‪ ۳‬هزار تن گردو‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫منش��ا درخت گ��ردو را اس��یای غرب��ی و نواحی‬ ‫هیمالی��ا می دانند‪ ۱۵ .‬درصد چربی های مغز گردو از‬ ‫نوع غیر اش��باع و سودمند برای بدن است و با مصرف‬ ‫یک چه��ارم فنجان مغز گردو‪ ،‬در حدود ‪ ۹۰.۸‬درصد‬ ‫نیاز روزانه به این چربی ضروری تامین می شود‪.‬‬ ‫کارخانه تولید اسفالت «خورموج» اغاز به کار کرد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫بوش��هر از گش��ایش کارخان��ه اس��فالت ‪ ۱۶۰‬تن��ی‬ ‫تمام اتوماتیک در شهرک صنعتی خورموج خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫بوش��هر‪ ،‬در مراس��می با حضور عبدالکری��م‪ ،‬گراوند‬ ‫اس��تاندار بوش��هر بزرگ ترین کارخانه تولید اسفالت‬ ‫اس��تان در ش��هرک صنعتی خورموج با ظرفیت ‪۱۶۰‬‬ ‫ت��ن در س��اعت گش��ایش یافت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان بوشهر در ایین گشایش‬ ‫کارخانه اس��فالت با بیان اینکه در اس��تانه چهلمین‬ ‫سالگرد پیروزی انقالب اسالمی شاهد چنین پروژه ای‬ ‫هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این کارخانه به منظور حذف‬ ‫ت و جلوگی��ری از الودگی‬ ‫س��وخت گازوئیل و م��ازو ‬ ‫هوا و محیط زیس��ت‪ ،‬عملیات گازرس��انی انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مهدی صفوی افزود‪ :‬ای��ن کارخانه در زمینی‬ ‫به مس��احت ‪ ۱۳۰۰۰‬مترمربع س��اخته و‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال س��رمایه گذاری ش��ده که با بهره ب��رداری از ان‬ ‫برای ‪ ۱۸‬نفر به صورت مس��تقیم و ‪ ۳۵‬نفر به صورت‬ ‫غیرمس��تقیم شغل ایجا د شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫کارخان��ه با هدف افزایش کیفی��ت اجرایی پروژه های‬ ‫کمبود اعتبار برای پروژه های‬ ‫شیالتی سواحل مکران‬ ‫دبیر ستاد توسعه سواحل مکران با بیان اینکه پروژه های‬ ‫مهم ش��یالتی سواحل مکران در محدوده چابهار و کنارک‬ ‫با کمبود ش��دید اعتبارات روبه رو هستند‪ ،‬گفت‪ :‬طرح های‬ ‫ش��یالتی و صنایع وابس��ته بیش از ‪ ۲۴‬هزار نفر را مشغول‬ ‫ب��ه کار ک��رده و نیاز اس��ت توجه بیش��تر در ای��ن حوزه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬باب��ک ن��وری در حاش��یه بازدید از‬ ‫رون��د اجرای پروژه های ش��یالتی چابه��ار و کنارک اظهار‬ ‫کرد‪ :‬موج ش��کن جدید در حال س��اخت تنگ‪ ،‬موج ش��کن‬ ‫س��اماندهی قایق ه��ای صیادی کن��ارک‪ ،‬پروژه دس��تک‬ ‫رسوب گیر اس��کله رمین و بریس و سایر طرح های تعریف‬ ‫ش��ده در حوزه ش��یالت به علت کمبود اعتبارات پیشرفت‬ ‫چندانی ندارند‪.‬‬ ‫نوری افزود‪ :‬فعالیت موج شکن چند منظوره و مردمی ُجد‪،‬‬ ‫اسکله شهید رضایی زراباد(کالت) و اسکله های ماهیگیری‬ ‫به افزایش اشتغال بومیان کمک می کند‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد توسعه س��واحل مکران گفت‪ :‬یکی از اهدف‬ ‫س��فر به س��واحل مکران بازدید و رصد موانع و مش��کالت‬ ‫موجود در روند اجرای پروژه هاس��ت و مسائل مهم را برای‬ ‫رفع موانع به مس��ئوالن مرکز کش��ور گ��زارش و پیگیری‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫نوری ب��ر جذب اعتبارات از صندوق توس��عه ملی‪ ،‬دفتر‬ ‫رهبری و مش��ارکت بخش خصوصی تاکید کرد و افزود‪ :‬با‬ ‫تمام توان برای رفع موانع و مش��کالت اعتباری طرح های‬ ‫ش��یالتی و رسیدگی به معیشت مردم پیگیری های الزم را‬ ‫انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬تکمیل اس��کله صیادی س��اماندهی‬ ‫قایق ه��ای کن��ارک‪ ،‬بندر صی��ادی تن��گ و الیروبی بنادر‬ ‫صیادی بریس‪ ،‬رمین و تیس می تواند به افزایش اش��تغال‬ ‫و تولید کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال ‪ ۲۴‬هزار نفری‬ ‫نوبت کاهش تولید به گردو رسید‬ ‫اینک��ه زنجیره تولی��د گردو تا پایان امس��ال تکمیل‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬امسال س��اخت گلخانه نهال گردو و‬ ‫سایر زیرساخت ها را در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫حاجی ون��د یاداوری ک��رد‪ :‬برای س��ال های ‪ ۹۸‬و‬ ‫‪ ۹۹‬از این تکنیک در اس��تان های خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬فارس‪ ،‬کردس��تان و کرمانش��اه‬ ‫و لرس��تان و س��ایر مناطق گردو خیز کشور استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬س��ال گذش��ته کمتر از یک ه��زار هکتار‬ ‫سرش��اخه کاری گردو انجام ش��د و امسال نیز همین‬ ‫میزان در دستور کار است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و‬ ‫خش��ک وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬سال ‪ ۱۳۹۵‬از ‪۱۵۷‬‬ ‫هزار هکت��ار باغ ‪ ۲۵۲‬هزار تن و در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬از‬ ‫‪ ۱۶۶‬هزار هکتار باغ‪ ۲۶۲ ،‬هزار تن گردو تولید شد‪.‬‬ ‫حاجی ون��د ی��اداوری ک��رد‪ :‬ب��ر مبن��ای امارها‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان تحقیقات‪ ،‬اموزش و ترویج کش��اورزی‬ ‫گفت‪ :‬س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت اج��ازه تولید پنبه‬ ‫تراریخته در کش��ور را داده است و اگر وزارت بهداشت هم‬ ‫تایید کند‪ ،‬از نظر وزارت جهاد مشکلی برای تایید نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فودن��ا‪ ،‬کاظم خ��اوازی‪ ،‬مع��اون وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی امروز در حاشیه معرفی ‪ ۱۲‬دستاورد تحقیقاتی‬ ‫در سازمان «تات» در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا‬ ‫پنب��ه تراریخته مج��وز تولید گرفته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت اجازه کشت پنبه تراریخته را داده‬ ‫اس��ت اما برای تایید نهایی باید وزارت بهداش��ت و وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی هم تایید کنند‪.‬‬ ‫خاوازی با بی��ان اینکه منتظر تاییدیه وزارت بهداش��ت‬ ‫هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که وزارت بهداش��ت تایید کند‬ ‫که تولید این محصول برای س�لامتی ضرری ندارد‪ ،‬وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی هم مشکلی از نظر تایید ندارد‪.‬‬ ‫وی در عی��ن ح��ال اضاف��ه کرد‪ :‬پ��س از تایی��د وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬س��ازمان تحقیقات هم کارهای پژوهشی خود را‬ ‫انج��ام می دهد و در صورت تایید پنبه تراریخته در مس��یر‬ ‫تولید رقم قرار می گیرد و بعد از ان در س��طح کشور تولید‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫برای اینکه محصول تراریخته در مزرعه کاشته شود‪ ،‬باید‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬وزارت بهداشت و وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی ان را تایید کنند‪.‬‬ ‫در کمیت��ه ایمنی زیس��تی هم نماین��دگان این ‪ ۳‬نهاد‬ ‫حضور دارند‪ .‬به تازگی گفته ش��ده که پنبه تراریخته مجوز‬ ‫تولید در کشور گرفته است‪.‬‬ ‫اس��فالت با توجه به بعد مسافت س��ایر کارخانه های‬ ‫اس��فالت در منطقه ساخته شده اس��ت‪ .‬بزرگ ترین‬ ‫مشکل ساخت این واحد صنعتی در سال های گذشته‬ ‫انتخاب مکان مناسب برای ساخت بود که این موضوع‬ ‫چندین س��ال بی نتیجه مانده بود ت��ا اینکه مجموعه‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی در طول یک روز کاری‬ ‫این مشکل را بر طرف کرد‪.‬‬ ‫هدای��ت اهلل میرمرادزهی‪ ،‬مدیر کل ش��یالت سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان نیز در ادامه اظهار کرد‪ :‬طرح های ش��یالتی و‬ ‫صنایع وابسته بیش از ‪ ۲۴‬هزار نفر را مشغول به کار کرده‬ ‫و نیاز است توجه بیشتر در این حوزه شود‪.‬‬ ‫میرمرادزهی با اشاره به اینکه صیادان چابهار و کنارک با‬ ‫‪ ۹۰۷‬فروند لنج و هزار و ‪ ۴۳۰‬فروند قایق مش��غول صید و‬ ‫صیادی هستند‪ ،‬افزود‪ :‬شغل بیشتر مردم این سواحل صید‬ ‫و صیادی اس��ت و تمامی پروژه های ش��یالتی که در طول‬ ‫این سواحل تعریف و در حال اجراست برای معیشت مردم‬ ‫محروم تاثیر گذار هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬حدود ‪ ۴‬هزار صیاد در نوار س��احلی سیستان‬ ‫و بلوچستان بیش از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۷‬سال در انتظار صدور مجوز‬ ‫صید هستند و باید برای رفع مشکالت انان اقدام های الزم‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫مدیر کل شیالت سیس��تان و بلوچستان تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫اس��کله بریس و هفت تیر چابهار ش��ناورها صید خود را به‬ ‫س��ختی تخلیه می کنند و نیاز اس��ت در منطقه گواتر نیز‬ ‫بندر صیادی ساخته شود‪.‬‬ ‫میرمرادزهی‪ ،‬بر س��اماندهی‪ ،‬اس��فالت‪ ،‬روشنایی معابر‬ ‫و توجه به توس��عه و مش��کالت ‪ ۹‬اس��کله صیادی چابهار‬ ‫و کن��ارک تاکید کرد و افزود‪ :‬بندر صی��ادی تیس قابلیت‬ ‫پهلوگیری لنج ها را ندارد و صیادان این منطقه سال هاست‬ ‫به سایر بنادر کوچ کرده اند‪.‬‬ ‫وی پیگیری اعتبارات از س��وی س��تاد توسعه مکران را‬ ‫خواستار شد و گفت‪ :‬مس��ئوالن باید به طور ویژه موانع را‬ ‫پیگیری و برای رفع مش��کالت موجود به ویژه تامین اعتبار‬ ‫الزم نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 549‬پیاپی ‪2522‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکاری برای‬ ‫اتصال عرضه و تقاضا‬ ‫پیش��رفت های علمی و فناوری در‬ ‫سطح دانشگاه های کشور روند رو به‬ ‫رشد و مناس��بی دارد اما ارتباط این‬ ‫بخ��ش با بخش صنع��ت ان طور که‬ ‫شایسته است شکل نگرفته است در‬ ‫حالی که بخش صنعت با بکارگیری‬ ‫روش های جدید علمی و فناوری های‬ ‫زینب عبدی‬ ‫روز می تواند نقص ها و نیازهای خود‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫را تامین کند‪ .‬هرچند بخش صنعت‬ ‫در س��ال های گذش��ته ب��ا کمب��ود‬ ‫نقدینگی و تامین مالی به عنوان چالش اصلی روبه رو بوده اس��ت اما‬ ‫بخش علمی و فناوری کشور در رفع این نیاز نیز می تواند یاری دهنده‬ ‫بخش صنعت باش��د‪ .‬در روزهای پیش رو قرار اس��ت نمایشگاه برای‬ ‫کمک به ساخت و تولید برگزار شود که نسبت به سایر نمایشگاه های‬ ‫برگزار ش��ده متفاوت اس��ت به نحوی که در این نمایشگاه محصولی‬ ‫عرضه نمی شود و هدف ان است که دو طرف عرضه و تقاضا از وجود‬ ‫یکدیگر باخبر ش��وند‪ .‬درحقیقت غرفه داران نیازهای شناسایی شده‬ ‫خود را عرضه می کنند انها بخشی از جامعه صنعت و تولید هستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر بازدیدکنندگان نی��ز از جامعه علمی و دانش��گاهی‬ ‫هس��تند که به بررسی نیازهای عرضه شده در این نمایشگاه خواهند‬ ‫پرداخ��ت و در صورتی که توان رفع ان نیاز را داش��ته باش��ند برای‬ ‫اتصال حلقه دانشگاه و صنعت اقدام خواهند کرد‪ .‬برای برقراری این‬ ‫اتصال نیز مس��ئوالن بسته های حمایتی و تشویقی در نظر گرفته اند‬ ‫به طوری که صندوق های حمایتی از قراردادهای امضا شده تا سقف‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون تومان کمک بالعوض در نظر گرفته اند تا این قراردادها‬ ‫به مرحله اجرایی برسد‪.‬‬ ‫در نظر داشته باشید که تاکنون در بحث تعامالت علمی و فناوری‬ ‫روش های یک طرفه همیش��ه حاکم بوده به گونه ای که ظرفیت های‬ ‫علمی و فناوری در یک س��مت عرضه ش��ده اس��ت‪ .‬بع��د از انقالب‬ ‫اس�لامی نمایش��گاه های یک س��ویه به تعداد مختلف برگزار شده و‬ ‫ش��رکت های ارائه دهنده پژوهش و فن��اوری به عرضه توانمندی های‬ ‫خود پرداخته اند‪.‬‬ ‫اکنون سرریز دانش و فناوری در کشور داریم اما نخبگان و فناوران‬ ‫ما بازاری برای کار خود نداش��ته و مهاجرت می کنند‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫بخ��ش صنعت نیاز به دانش و فناوری در رفع نیازهای خود دارد در‬ ‫صورتی که اتصال بین صنعت و دانش��گاه برقرار نش��ده است‪ .‬با این‬ ‫برگزاری نمایشگاه هایی برای اعالم نیاز می تواند فرصتی برای اتصال‬ ‫حلقه های گمشده در بخش صنعت باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صدور پروانه تاسیس شهرک صنعتی‬ ‫غیردولتی «کشوین» در قزوین‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت‪ :‬پروانه‬ ‫تاس��یس ش��هرک صنعتی غیردولتی (خصوصی) کش��وین از س��وی‬ ‫این ش��رکت صادر ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از‬ ‫روابط عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫خانپور با بیان اینکه مدت اولیه زمان این پروانه تاسیس دو سال است‬ ‫و پس از ان در صورت احراز ش��رایط الزم تمدید می شود‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫ش��هرک صنعتی غیردولتی در بخش محمدیه (جنب ازادراه قزوین‪-‬‬ ‫کرج) شهرس��تان البرز واقع اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین همچنین یاداور شد‪ :‬مساحت شهرک صنعتی‬ ‫غیردولتی کش��وین ‪ ۳۰‬هکتار اس��ت‪ .‬خانپور اظهار کرد‪ :‬کش��وین تا‬ ‫قب��ل از این یک مجتم��ع صنعتی بود و از این پ��س با ایجاد بعضی‬ ‫زیرس��اخت ها به ش��هرک صنعتی تبدیل می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان قزوین یاداور شد‪ :‬درحال حاضر یک شهر‬ ‫صنعت��ی خصوصی (البرز) و ‪ ۴‬ش��هرک صنعتی خصوصی در اس��تان‬ ‫قزوین وجود دارد‪ .‬خانپور س��رعت در ارائه خدمات زیربنایی همچون‬ ‫اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و تلفن از سوی نهادهای خدمات رسان به همراه کاهش‬ ‫هزینه ه��ای تولید‪ ،‬ان��رژی و حمل ونقل را از جمله مزایای اس��تقرار‬ ‫واحدهای تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی نسبت به واحدهای‬ ‫پراکنده دانست‪.‬‬ ‫عرضه ‪ ۹‬هزارمحصول فناورانه ایرانی به بخش تولید‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫شش��مین نمایش��گاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی‬ ‫س��اخت داخل با عرضه ‪ ۹‬ه��زار محصول داخل برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬ای��ن نمایش��گاه از ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۶‬دی در مح��ل‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی ته��ران برپا خواه��د بود‪.‬‬ ‫همچنین در این ایام نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای‬ ‫پژوه��ش‪ ،‬فن��اوری و فن ب��ازار برگزار خواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫حاشیه این نمایشگاه ها قرار است از ‪ ۷۵‬فناوری جدید‬ ‫رونمایی ش��ود‪ ۸ .‬کارگاه اموزشی در حوزه های مرتبط‬ ‫نیز برای عالقه مندان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» مسعود برومند‪ ،‬معاون‬ ‫پژوه��ش و فناوری وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در‬ ‫نشست خبری شش��مین نمایش��گاه تجهیزات و مواد‬ ‫ازمایش��گاهی س��اخت ایران و نوزدهمین نمایش��گاه‬ ‫دس��تاوردهای پژوهش‪ ،‬فناوری و فن بازار که در محل‬ ‫فناوری را از جمله برنامه های این دوره از نمایشگاه نام‬ ‫ی و فناوری ریاس��ت جمهوری برگزار شد‪،‬‬ ‫معاونت علم ‬ ‫برد و اضافه کرد‪ :‬عالوه بر ان‪ ،‬کارگاه های اموزش��ی نیز‬ ‫با اشاره به برگزاری نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫پژوه��ش‪ ،‬فناوری و فن بازار از ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۶‬دی‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫مع��اون پژوه��ش و فناوری وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫نمایش��گاه همزمان با شش��مین نمایش��گاه تجهیزات‬ ‫فناوری با بیان اینکه بیش��ترین طرح های ارسال شده‬ ‫و م��واد ازمایش��گاهی س��اخت داخ��ل در نمایش��گاه‬ ‫ن تهران با تعداد ‪۳۲۰‬‬ ‫به این نمایش��گاه مربوط به استا ‬ ‫بین المللی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫فناوری اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬گلس��تان با عرضه ‪ ۲۵۵‬فناوری‪،‬‬ ‫برومن��د همچنی��ن از عرض��ه ‪ ۳۱۹۹‬فن��اوری در‬ ‫مازن��دران با عرضه ‪ ۱۳۰‬فناوری‪ ،‬گیالن با عرضه ‪۱۳۱‬‬ ‫نوزدهمین نمایش��گاه دستاوردهای پژوهش‪ ،‬فناوری و‬ ‫فن��اوری و خراس��ان رضوی با ‪ ۱۱۸‬فن��اوری از جمله‬ ‫فن بازار کش��ور خبر داد و گفت‪ :‬در بخش تقاضای این‬ ‫استان هایی هستند که باالترین طرح های خود را ارائه‬ ‫نمایش��گاه نیز ‪ ۶۰‬دس��تگاه با ‪ ۵۰۰‬نیاز فناوری حاضر‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫برومند با بیان اینکه در این دوره از نمایشگاه از ‪۸۰۰‬‬ ‫معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تاکید بر اینکه‬ ‫سرمایه گذار داخلی و خارجی دعوت شده است‪ ،‬یاداور‬ ‫ای��ن دوره از نمایش��گاه به عرضه و تقاض��ای فناوری‬ ‫ش��د‪ :‬سه شنبه‪ ۴ ،‬دی دومین نشست مدیران ارتباط با‬ ‫اختص��اص یافت��ه اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن دوره از‬ ‫صنعت و دانش��گاه برگزار خواهد ش��د و در ان درباره‬ ‫نمایشگاه ‪ ۳۱۹۹‬طرح از سوی دانشگاه ها‪ ،‬پژوهشگاه ها‬ ‫روش های همکاری با بخش ه��ای خصوصی‪ ،‬ارتباط با‬ ‫و پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و موسسه های‬ ‫پژوهش های دس��تگاهی و متصل کردن پژوهش های‬ ‫تحقیقاتی ارائه می شود‪.‬‬ ‫فناوری با نیازهای کشور بحث و تبادل نظر می شود‪.‬‬ ‫برومند با بی��ان اینکه این تعداد محصول از س��وی‬ ‫مع��اون پژوه��ش و فناوری وزیر عل��وم همچنین به‬ ‫‪ ۱۹۹‬مرکز ارائه می ش��ود‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬از ‪۳۱۹۹‬‬ ‫بخ��ش تقاضای نوزدهمین نمایش��گاه دس��تاوردهای‬ ‫طرح‪ ۵۸ ،‬درصد مربوط به دانشگاه ها‪ ۵ ،‬درصد مربوط‬ ‫پژوهش‪ ،‬فناوری و فن بازار اش��اره کرد و یاداور ش��د‪:‬‬ ‫به موسس��ه های تحقیقاتی‪ ۱۱ ،‬درصد مربوط به مراکز‬ ‫در ای��ن دوره از نمایش��گاه با همکاری مرکز توس��عه‬ ‫رش��د‪ ۵ ،‬درصد به مربوط به پژوهشگاه ها و ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫ی عالی‬ ‫فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬دبیرخان��ه ش��ورا ‬ ‫مربوط به پارک های علم و فناوری می شود‪.‬‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری(عتف) از سازمان ها و نهادها‬ ‫ب��ه گفته مع��اون پژوه��ش و فناوری‬ ‫درخواست شد تا نیازهای فناورانه خود را‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری‪ ،‬از ‪۱۹۹‬‬ ‫در این نمایشگاه عرضه کنند‪.‬‬ ‫موسسه‪ ۵۱ ،‬دانشگاه‪ ۱۵ ،‬پژوهشگاه‪۴۰ ،‬‬ ‫برومند هدف از این بخش از نمایشگاه‬ ‫پارک علم وفناوری و ‪ ۷۲۰‬مرکز رش��د و‬ ‫را حمایت از تولید ملی و سیاس��ت های‬ ‫‪ ۱۴‬موسس��ه تحقیقاتی در این نمایشگاه‬ ‫اقتصاد مقاومتی و رف��ع نیازهای داخلی‬ ‫محصوالت خود را عرضه کرده اند‪.‬‬ ‫از س��وی تولیدکنن��دگان داخلی نام برد‬ ‫برومن��د از اعطای گرن��ت فناوری ‪۲۵‬‬ ‫و گفت‪ :‬برای این منظور س��امانه ثبت و‬ ‫مسعود برومند‬ ‫میلی��ارد ریال��ی خب��ر داد و گف��ت‪ :‬این‬ ‫مشاهده نیازمندی های فناورانه راه اندازی‬ ‫گرنت ب��ه منظور تجاری س��ازی طرح ها‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گرنت فناوری‬ ‫‪ ۲۵‬میلیارد ریالی‬ ‫و محصوالت فناورانه عرضه ش��ده در این‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬در این بخ��ش تاکنون‬ ‫نمایش��گاه اختصاص می یاب��د که بعد از به تجاری سازی طرح ها ‪ ۶۰‬س��ازمان با بیش از ‪ ۵۰۰‬نیاز فناورانه‬ ‫و محصوالت فناورانه‬ ‫ارزیابی در مکان پژوهشگاه ها به صاحبان‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫عرضه شده در این‬ ‫طرح ها اعطا می شود‪.‬‬ ‫� حمایت های دولت�ی از خرید‬ ‫نمایشگاه‬ ‫ش و فن��اوری وزیر علوم‬ ‫مع��اون پژوه ‬ ‫فناوری های داخلی‬ ‫اختصاص می یابد‬ ‫که بعد‬ ‫قابلیت ب��االی فروش و س��رمایه گذاری‬ ‫پیم��ان صالح��ی‪ ،‬مع��اون ن��واوری و‬ ‫از ارزیابی‬ ‫با تایید کارگروه تجاری س��ازی و س��طح‬ ‫تجاری س��ازی فن��اوری معاونت علمی و‬ ‫در مکان پژوهشگاه ها‬ ‫فن��اوری پیش��رفته را از جمله ش��رایط‬ ‫فناوری ریاست جمهوری نیز در ادامه این‬ ‫به صاحبان طرح ها‬ ‫اعطای این گرنت نام برد‪.‬‬ ‫نشست خبری با تاکید بر اینکه ششمین‬ ‫اعطا می شود‬ ‫برومن��د همچنی��ن رونمای��ی از ‪۷۵‬‬ ‫نمایش��گاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی‬ ‫معاونت علمی برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫وی در این باره توضیح داد‪ :‬فناوری های سطح یکی که‬ ‫دارای فناوری پیچیدگی باال هستند و برای نخستین بار‬ ‫عرضه می ش��وند از حمایت ‪ ۵۰‬درصدی معاونت علمی‬ ‫برای تجاری س��ازی برخ��وردار می ش��وند‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت فناوری های سطح یک مشمول حمایت های ‪۴۰‬‬ ‫درصدی معاونت علمی می شود‪.‬‬ ‫یو‬ ‫معاون نواوری و تجاری سازی فناوری معاونت علم ‬ ‫فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد‪ :‬فناوری های سطح‬ ‫‪ ۲‬از حمای��ت ‪ ۲۵‬درص��دی و فناوری های س��طح ‪ ۳‬از‬ ‫حمایت ‪ ۱۰‬درصدی برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫صالحی همچنین از اعطای تس��هیالت لیزینگ با نرخ‬ ‫‪ ۸‬ت��ا ‪ ۱۰‬درصدی برای محصوالت عرضه ش��ده در این‬ ‫نمایش��گاه خبر داد و گفت‪ :‬تسهیالت لیزینگ ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬‬ ‫درصدی ب��رای خریداران بخش خصوصی از محصوالت‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان که از س��وی خط اعتباری ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد تومانی صندوق نواوری و شکوفایی ایجاد شده‪،‬‬ ‫از طریق صندوق توسعه فناوری نانو پرداخت می شود‪.‬‬ ‫س��اخت داخل با عرضه ‪ ۹‬ه��زار محصول داخل برگزار‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای تشویق شرکت ها به فروش بدون‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در ای��ن دوره حمایت های بالعوض از‬ ‫یارانه معاونت و ارائه تخفیف مناس��ب به خریدارانی که‬ ‫خرید دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی کش��ور به منظور‬ ‫مش��مول حمایت ها نمی ش��وند نیز ‪ ۱۵‬میلی��ارد تومان‬ ‫خری��د تجهیزات و مواد ازمایش��گاهی س��اخت داخل‬ ‫تس��هیالت وام با کارمزد کم از س��وی صندوق توس��عه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فناوری نانو اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫صالحی با اشاره به هم افزایی ایجاد شده میان معاونت‬ ‫معاون نواوری و تجاری س��ازی فناوری معاونت علمی‬ ‫علم��ی و وزارت عل��وم‪ ،‬اف��زود‪ :‬بر این اس��اس از اغاز‬ ‫ و فناوری ریاس��ت جمهوری در ادامه افزود‪ :‬حمایت های‬ ‫امس��ال تصمیم گرفته ش��د که دو نمایشگاه ششمین‬ ‫وی��ژه بالع��وض خری��د تجهیزات ش��امل دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫نمایش��گاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی ساخت داخل‬ ‫پژوهش��گاه ها‪ ،‬مراک��ز علم��ی و پژوهش��ی وابس��ته به‬ ‫و نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش‪ ،‬فناوری و‬ ‫وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬دانش��گاه ها و مراکز‬ ‫فن بازار کشور به طور همزمان برگزار شود‪.‬‬ ‫علمی وابس��ته به وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش‬ ‫معاون��ت نواوری و تجاری س��ازی فن��اوری معاونت‬ ‫پزش��کی‪ ،‬مراکز و موسس��ه های تحقیقاتی وابس��ته به‬ ‫ی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اشاره به جزئیات‬ ‫علم ‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬دانشگاه ازاد‪ ،‬مراکز اموزشی و‬ ‫برگزاری شش��مین نمایش��گاه تجهی��زات‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫پژوهشی مستقل وابس��ته به نهاد های اجرایی‪ ،‬مدارس‬ ‫نمایشگاه از ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬دی در نمایشگاه بین المللی با حضور‬ ‫و پژوهش س��راهای دانش ام��وزی و س��ازمان ام��وزش‬ ‫‪ ۳۵۰‬شرکت تولیدکننده تجهیزات و مواد ازمایشگاهی‬ ‫فن��ی و حرف��ه ای می ش��ود‪ .‬ب��ه گفته صالح��ی‪ ،‬جهاد‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬صالحی تعداد تولیدات عرضه شده در‬ ‫دانش��گاهی نی��ز مش��مول تخفیف ‪ ۲۰‬درص��دی برای‬ ‫این دوره از نمایشگاه را بیش از ‪ ۹‬هزار محصول عنوان‬ ‫محصوالت س��طح یک و ‪ ۲‬و ‪ ۱۰‬درصدی برای سطح ‪۳‬‬ ‫کرد و یاداور شد‪ :‬در نخستین دوره این نمایشگاه ‪۱۲۰‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شرکت حضور داشتند که این تعداد در سال جاری به‬ ‫معاون نواوری و تجاری س��ازی فناوری معاونت علمی ‬ ‫‪ ۳۵۰‬شرکت رسیده است‪ ،‬ضمن اینکه در دور نخست‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره به اینکه در سال‬ ‫این نمایش��گاه هزار و ‪ ۴۰۰‬محصول عرضه شد که در‬ ‫جاری ‪ ۳‬نوع حمایت مالی از خریداران می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سال جاری ‪ ۹‬هزار محصول و مواد ازمایشگاهی ساخت‬ ‫مراکز تحقیقاتی فوق از مح��ل اعتبارات معاونت علمی‬ ‫داخل عرضه می شود‪.‬‬ ‫ش��امل حمایت های تا س��قف ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ف��روش ‪ ۵‬دوره قبلی‬ ‫توم��ان می ش��وند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از س��وی‬ ‫نمایش��گاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی‬ ‫صندوق نواوری و ش��کوفایی نیز تا سقف‬ ‫س��اخت داخ��ل‪ ،‬افزون ب��ر ‪ ۳۸۰‬میلیارد‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ارد توم��ان وام لیزینگ با نرخ ‪۸‬‬ ‫تومان می ش��ود که با اهرمی کردن ‪۱۴۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰‬درصدی ب��رای خری��داران بخش‬ ‫میلیارد توم��ان یارانه معاونت علمی‪ ،‬این‬ ‫خصوصی اعطا می ش��ود‪ .‬ضمن اینکه ‪۱۵‬‬ ‫امر محقق شده است‪.‬‬ ‫میلی��ارد تومان نیز وام از س��وی صندوق‬ ‫معاون نواوری و تجاری س��ازی فناوری‬ ‫پیمان صالحی‬ ‫توس��عه فناوری نانو به تمامی شرکت های‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫در ادامه خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬در این دوره تسهیالت لیزینگ ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬مس��تقر در ای��ن نمایش��گاه در حالت وام‬ ‫از نمایش��گاه از ‪ ۹‬ه��زار محصول عرضه درصدی برای خریداران پرداخت می ش��ود‪ .‬صالحی ب��ا بیان اینکه‬ ‫بخش خصوصی از‬ ‫همه پیش فاکتورهای صادر ش��ده در این‬ ‫ش��ده‪ ۴ ،‬درصد دارای فناوری سطح یک‬ ‫هس��تند‪ ۲۰ ،‬درصد دارای فناوری سطح محصوالت شرکت های نمایش��گاه منجر به خرید نخواهد شد‪ ،‬در‬ ‫دانش بنیان که از خط‬ ‫ای��ن باره گف��ت‪ :‬پیش فاکتوره��ا حتی از‬ ‫‪ ۴۰ ،۲‬درص��د فن��اوری س��طح ‪ ۳‬و ‪۳۶‬‬ ‫اعتباری ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫طریق سایت این نمایشگاه قابل دسترسی‬ ‫درصد نیز دارای فناوری سطح ‪ ۴‬هستند‪.‬‬ ‫تومانی صندوق‬ ‫صالح��ی در بخ��ش دیگ��ری از نواوری و شکوفایی ایجاد است و ارائه پیش فاکتور نیز حتی تا بعد از‬ ‫صحبت های خود با اشاره به حمایت های شده‪ ،‬از طریق صندوق برگزاری نمایشگاه امکان پذیر خواهد بود و‬ ‫توسعه فناوری‬ ‫پ��س از دریافت این پیش فاکتورها نهادها‬ ‫مال��ی معاون��ت علمی از این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫نانو پرداخت‬ ‫در صورت تامین منابع مالی س��فارش های‬ ‫گفت‪ :‬فناوری هایی که دارای س��طح یک‬ ‫می شود‬ ‫خود را ثبت نهایی می کنند‪.‬‬ ‫هس��تند‪ ،‬از ‪ ۴۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬درص��د حمایت‬ ‫برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن فراوری انگور استان قزوین‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین از‬ ‫برگزاری مجمع عمومی انتخابات هیات مدیره انجمن فراوری انگور استان‬ ‫قزوین از س��وی خوش��ه فراوری انگور و با همکاری شرکت شهرک های‬ ‫اس��تان قزوی��ن خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان قزوین‪ ،‬شهریار کشاورز‬ ‫در حاش��یه برگزاری مجم��ع انتخابات انجمن ف��راوری محصوالت انگور‬ ‫اس��تان قزوین اظهار کرد‪ :‬در راستای تحقق اهداف و برنامه های حمایتی‬ ‫از خوش��ه فراوری انگور و بر مبنای شیوه نامه توسعه خوشه های صنعتی‪،‬‬ ‫نگاه ویژه ای به این بخش صنعتی و توس��عه برای صنعت کشمش و انگور‬ ‫اس��تان و کشور شده است که با این رویکرد انتخابات اعضای هیات مدیره‬ ‫ی خوشه‪،‬‬ ‫انجمن فراوری محصوالت انگور استان با حضور ‪ ۲۱‬نفر از اعضا ‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و قزوین برگزار ش��د‪ .‬کشاورز گفت‪ :‬انجمن‬ ‫فراوری محصوالت انگور اس��تان قزوین به عنوان ش��بکه فراگیر خوش��ه‬ ‫صنعتی چانه زنی برای پیشبرد اهداف توسعه ای را برعهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین از فعالیت‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬واح��د صنعتی در حوزه تولید محص��والت فراوری انگور در‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در استانه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش‪ ،‬فناور ی و فن بازار خبر داد‬ ‫اب نگار‬ ‫اس��تان خبر داد و تصریح ک��رد‪ :‬محصول انگ��ور و فراورده های ان یکی‬ ‫از اولویت ها و ظرفیت های مهم اس��تان اس��ت ک��ه ظرفیت باالیی نیز در‬ ‫افزایش تولید و توس��عه اش��تغال و تولید ثروت در استان دارد‪ .‬کشاورز از‬ ‫راه اندازی کنسرس��یوم صادراتی در عراق خب��ر داد و افزود‪ :‬پیش از این‪،‬‬ ‫دفتر کنس��ریوم صادراتی تکوین با هدف حمایت و مشارکت تمام اعضای‬ ‫خوش��ه فراوری انگور قزوین ب��رای حضور پرت��وان در بازارهای خارجی‬ ‫به ویژه روسیه در شهر مسکو راه اندازی شده بوه و دومین دفتر کنسرسیوم‬ ‫صادراتی کمتر از یک ماه اینده با حضور مسئوالن ایرانی و عراقی در شهر‬ ‫بغداد گشایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬پس از برگزاری انتخابات‪ ،‬عبداهلل طاهرخانی( ش��رکت‬ ‫رزتاک نگین)‪ ،‬عبدالصمد رحمانی(ش��رکت تاک نشان اطمینان )‪ ،‬مجتبی‬ ‫شهرامیار( شرکت توسعه بازار راسن)‪ ،‬سپهدار هاشمی( شرکت تاک جهان‬ ‫ن) به عنوان‬ ‫ی( شرکت توسعه صادرات کاسپی ‬ ‫احس��ان ) و سید محمد میراب ‬ ‫اعض��ای اصلی هیات مدیره و عب��داهلل علم بیگی به عن��وان بازرس اصلی‬ ‫ی اعض ا به مدت دو‬ ‫هیات مدیره انجمن فراوری انگور اس��تان قزوین با را ‬ ‫سال انتخاب شدند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۴۵۵‬درصدی واگذاری زمین صنعتی در کرمانشاه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان کرمانش��اه از رشد ‪۴۵۵‬‬ ‫درصدی بس��تن قرارداد واگذاری زمین در طول امسال خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان کرمانشاه‪ ،‬بیژن کردستانی گفت‪ :‬در ‪ ۸‬ما ه امسال ‪ ۱۸۲‬مورد قرارداد‬ ‫با مساحت حدود ‪ ۷۰‬هکتار بسته شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان کرمانشاه تصریح کرد‪ :‬از لحاظ رشد مساحتی در ‪ ۸‬ماه امسال‬ ‫در مقایسه با مشابه سال قبل شاهد رشد ‪ ۳۵۰‬درصدی هستیم‪ .‬کردستانی‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬س��اخت و تکمیل زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��تان به ویژه ش��هرک صنعتی زاگرس و تخفیف ها و مش��وق هایی که به‬ ‫متقاضیان ارائه شد این روند رو به رشد را به همراه داشت‪.‬‬ ‫منبع‪:‬روابط عمومی ابفا اصفهان‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!