روزنامه گسترش صنعت شماره 550 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 550

روزنامه گسترش صنعت شماره 550

روزنامه گسترش صنعت شماره 550

‫طرح تحقیق وتفحص‬ ‫از خودروسازان‬ ‫تصویب شد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2523‬دوره جدید شماره ‪ 8 550‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫دوشنبه‬ ‫ ‪ 3‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫شرط های کاهش‬ ‫نرخ خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نوسازی صنایع با همکاری‬ ‫کشورهای همسایه‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم خواهی از بازار جهانی‬ ‫با «خودباوری»‬ ‫‪4‬‬ ‫تکنیک‪ ،‬نواوری و‬ ‫خالقیت در تولید‬ ‫‪8‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫توقف خدمات سازمان مرکزی‬ ‫تعاون روستایی‬ ‫با خصوصی سازی‬ ‫«گسترشصنعت»ازنوسازیواحدهایصنعتیدرشرایطکنونیاقتصا دایرانگزارشمی دهد‬ ‫بخش تعاون یکی از بخش های مهم اقتصاد اس��ت که مدیریت اقتصادی‬ ‫کالن کش��ور به ان تاکید خاص دارند و رهبر معظم انقالب نیز بر توس��عه‬ ‫تعاون در اقتصاد تاکید داشته اند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫اقتصاد دانش بنیان برای همه گیر ش��دن نیازمند تولید محتوای فرهنگی و‬ ‫هنری اس��ت‪ .‬جشنواره «ایران س��اخت» با به جریان انداختن جشنواره های‬ ‫گوناگون در دل خود‪ ،‬تالش می کند ضمن معرفی کردن اقتصاد دانش بنیان‪،‬‬ ‫جامعه را نسبت به این موضع دغدغه مند و مطالبه گر کند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫جریان سازی فرهنگی‬ ‫برای حمایت از ساخت ایران‬ ‫نوسازی‪ ،‬استراتژی‬ ‫یا رویای واحدهای صنعتی؟‬ ‫دوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 3‬دی ‪ 16 1397‬ربیع الثانی ‪ 24 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 550‬پیاپی ‪2523‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نوسازی صنایع با همکاری‬ ‫کشورهای همسایه‬ ‫رقابت پذی��ر ک��ردن صنایع و‬ ‫محص��والت تولی��دی در ایران‬ ‫ازجمله موضوع هایی اس��ت که‬ ‫در سال های گذشته بارها بر ان‬ ‫تاکید ش��ده است‪ .‬پیش از سال‬ ‫‪ ،۹۷‬در دول��ت یازده��م و اغاز‬ ‫دول��ت دوازده��م در این زمینه‬ ‫رامین نورقلی پور‬ ‫اقدامات مناس��بی انجام شد اما‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫ب��ا اغاز بحران های ارزی و پولی‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫در اقتص��اد ایران‪ ،‬رقابتی کردن‬ ‫اسالمی‬ ‫صنایع و محصوالت صنعتی در‬ ‫کشور فراموش شد‪.‬‬ ‫ه��ر چند گفته می ش��ود در برخی از موارد سیاس��ت های‬ ‫نوس��ازی و توس��عه ای با هدف کاهش قیمت دنبال می شوند‬ ‫اما باید درنظر داش��ت که ش��اخصی مانند نوسازی را باید در‬ ‫کل کشور بررسی کرد‪ .‬شرایط امروز کارخانه های ایران نشان‬ ‫می دهد که انها در واحدهای مدیریتی بیش��تر به بقای خود‬ ‫فک��ر می کنند و برنامه چندانی برای کاهش هزینه های تولید‬ ‫یا توسعه و نوسازی ندارند‪.‬‬ ‫در این شرایط باید درنظر داشت که نرخ محصوالت ایرانی‬ ‫افزای��ش می یابد و مزیت صادراتی در تولی��د از بین می رود‪.‬‬ ‫گران بودن تولید داخلی و فرسوده بودن تجهیزات کارخانه ها‬ ‫ازجمله مس��ائلی اس��ت که ب��ه بازنگری نی��از دارد چراکه با‬ ‫نوسازی در این حوزه می توان نرخ تمام شده نهایی تولید کاال‬ ‫را کاهش داد؛ اگرچه نوس��ازی واحدهای تولیدی کش��ور به‬ ‫اعتبار باالیی نیاز دارد اما بازده تولید را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫بخش قابل توجهی از صنایع ایران امروز درگیر فرس��ودگی‬ ‫هستند‪ .‬این موضوع باعث شده نرخ تمام شده در ایران افزایش‬ ‫یافته و حاش��یه سود برای تولیدکنندگان کاهش یابد‪ .‬اگرچه‬ ‫نوس��ازی و س��رمایه گذاری در این حوزه چالش های بسیاری‬ ‫دارد اما می توان برای تحقق این مهم از ظرفیت کش��ورهای‬ ‫همسایه استفاده کرد‪ .‬بسیاری از صنایع کشور غیردولتی است‪،‬‬ ‫به همین دلیل نمی توان به طور مستقیم برای انها برنامه ریزی‬ ‫کرد‪ .‬دولت در دو سال گذشته تسهیالت بسیاری برای رونق‬ ‫تولید و صنایع پیش بینی کرد که بخشی از این تسهیالت به‬ ‫منظور نوسازی این حوزه بود اما متاسفانه این اعتبارات تاثیر‬ ‫چندانی در نوس��ازی صنایع و ماشین االت صنعتی و تولیدی‬ ‫نداش��ت‪ .‬اگرچه پرداخت یارانه به عنوان تسهیالت پرداختی‬ ‫باری بر دوش دولت اس��ت اما در نوسازی تجهیزات صنعتی‬ ‫و تولیدی اثر بس��یاری دارد‪ .‬در این ش��رایط لزوم استفاده از‬ ‫ظرفیت کش��ورهای همس��ایه در این زمینه بیش از گذشته‬ ‫احساس می ش��ود و یارانه صنایع کشور بس��یار ناچیز است‪.‬‬ ‫در گذشته این تس��هیالت با سود ‪۱۸‬درصد پرداخت می شد‬ ‫و دولت تنها ‪۵‬درصد این س��ود را با عن��وان یارانه به صنایع‬ ‫پرداخت می کرد‪ ،‬در حالی که باید تسهیالت با نرخ پایین تری‬ ‫در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا بتوانند برای نوس��ازی‬ ‫تجهی��زات خود به کار گیرند‪ .‬انتقال فناوری در دوران تحریم‬ ‫راهکار مناسبی برای نوسازی صنایع است‪ .‬کشورهایی که در‬ ‫گذشته در راس��تای انتقال فناوری با ایران همکاری داشتند‬ ‫درحال حاضر تمایل کمتری به ادامه همکاری دارند اما در این‬ ‫شرایط نیز می توان تحریم ها را دور زد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مراقب سرمایه گذاری درحوزه‬ ‫امالک کشورهای همسایه باشید‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫کنونی گزارش های��ی درباره س��رمایه گذاری مردم در بخش‬ ‫امالک کش��ورهایی مانند ترکیه و گرجس��تان مطرح ش��ده‬ ‫اس��ت که امارها چش��مگیر اس��ت‪ .‬صدیف بدری نسبت به‬ ‫افزایش س��رمایه گذاری برخی از ش��هروندان در حوزه امالک‬ ‫کشورهای منطقه هش��دار داد و به خانه ملت گفت‪ :‬افزایش‬ ‫ام��ار س��رمایه گذاری در حوزه امالک در کش��ورهای منطقه‬ ‫نش��ات گرفت��ه از تالطم ن��رخ ارز و افت ارزش پولی کش��ور‬ ‫در یک س��ال گذش��ته اس��ت‪ ،‬به طوری که بخش��ی از مردم‬ ‫برای حف��ظ دارایی های مالی خود‪ ،‬اق��دام به خرید ملک در‬ ‫کش��ورهای خارجی کردند‪ .‬نماینده مردم اردبیل‪ ،‬نیر و نمین‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪ :‬متاسفانه در این مدت‬ ‫سیاست ها و تصمیم های اشتباهی در حوزه ارزی و اقتصادی‬ ‫گرفته ش��د و این مسئله موجب خروج بخشی از سرمایه های‬ ‫مالی کشور شد‪ ،‬از این رو مهم ترین اولویت در این عرصه باید‬ ‫تقویت ارزش پولی باشد تا به تدریج سرمایه های خارج شده‪،‬‬ ‫بازگردد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته کشورهای‬ ‫همسایه قوانینی را برای تسهیل در فرایند جذب سرمایه های‬ ‫خارجی صورت داده اند و این مس��ئله موجب ش��ده کشوری‬ ‫مانند ترکیه بتواند میزان چش��مگیری سرمایه را جذب کند‪.‬‬ ‫بدری نس��بت به پرریسک بودن سرمایه گذاری در کشورهای‬ ‫منطقه هش��دار داد و گفت‪ :‬به نظر من نمی توان روی چنین‬ ‫سرمایه گذاری هایی حس��اب باز کرد‪ ،‬در هر صورت شاید در‬ ‫اینده همان کش��وری که به راحتی اجازه سرمایه گذاری را به‬ ‫س��رمایه گذاران داده بود‪ ،‬با وضع قوانین جدید مانع از خروج‬ ‫همان سرمایه ها شود‪ .‬این نماینده مردم در مجلس ادامه داد‪:‬‬ ‫در شرایط کنونی گزارش هایی درباره سرمایه گذاری مردم در‬ ‫بخش امالک کشورهایی مانند ترکیه و گرجستان مطرح شده‬ ‫است که امارها چشمگیر است‪ .‬به طور قطع باید استراتژی در‬ ‫داخل کشور تدوین شود تا نقدینگی و سرمایه های داخلی به‬ ‫جای خروج از کشور در داخل سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫دو خودروساز اصلی کشور‬ ‫فقط مجوز پیش فروش‬ ‫‪۳۰‬درصد از ظرفیت‬ ‫تولیدشان را دریافت‬ ‫کرده اند اما باید گفت که‬ ‫دو علت اصلی بدقولی‬ ‫خودروسازان در عمل به‬ ‫تعهدات شان‪ ،‬مشکالت‬ ‫ورود قطعات از خارج و‬ ‫کاهش تولید خودرو بود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تشریح کرد‬ ‫شرط های کاهش نرخ خودرو‬ ‫قیمت خودروهای پرفروش هفته اینده اعالم می شود‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه نرخ‬ ‫جدی��د خودروه��ای پرف��روش تا هفته این��ده اعالم‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬هدف اصل��ی‪ ،‬کاهش نرخ خودرو‬ ‫در بازار است اما شرط ان افزایش تولید و عرضه است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» رض��ا رحمانی در‬ ‫برنامه گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه دو سیما گفت‪:‬‬ ‫خودروس��ازان موظفند خودروهایی که با نرخ قطعی‬ ‫فروخته اند‪ ،‬با همان نرخ واگذار کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه مصوبه فروش خودرو بر اس��اس‬ ‫حاش��یه بازار گف��ت‪ :‬هدف اصلی ای��ن مصوبه پایین‬ ‫اوردن نرخ خودرو در بازار است؛ البته شرط این گونه‬ ‫فروش خودرو‪ ،‬افزایش تولید و عرضه انهاست‪.‬‬ ‫رحمان��ی گفت‪ :‬دو خودروس��از اصلی کش��ور فقط‬ ‫مجوز پیش ف��روش ‪۳۰‬درصد از ظرفیت تولیدش��ان‬ ‫را دریاف��ت کرده اند اما باید گف��ت که دو علت اصلی‬ ‫بدقول��ی خودروس��ازان در عم��ل به تعهدات ش��ان‪،‬‬ ‫مشکالت ورود قطعات از خارج و کاهش تولید خودرو‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بازار ‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومانی خودرو‬ ‫در کشور گفت‪ ۵۰۰ :‬هزار نفر در ‪ ۲‬هزار واحد صنعتی‬ ‫قطعه ساز در ‪ ۱۵‬استان کشور مشغول به کار هستند؛‬ ‫این در حالی اس��ت که چند م��اه پیش تولید خودرو‬ ‫در کش��ور به ش��دت کاهش یافته بود و در وضعیت‬ ‫خطرناکی بودیم ام��ا اکنون روند نزولی تولید خودرو‬ ‫کاهش یافته و شاهد افزایش تولید هستیم‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به وجود ‪ ۱۳‬هزار خودرو وارداتی‬ ‫در گم��رک گف��ت‪ :‬ب��ا هماهنگی های انجام ش��ده با‬ ‫دس��تگاه قضای��ی ای��ن خودروها ب��ه زودی ترخیص‬ ‫می ش��ود و به دس��ت خری��داران و مصرف کنن��دگان‬ ‫خواهد رسید‪ .‬بنایراین تاثیر کاهش نرخ ارز در اینده‬ ‫خودش را نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هیچ دلیلی برای افزایش قیمت کاالهای‬ ‫اساس��ی ک��ه با نرخ ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومان��ی دالر به‬ ‫کش��ور وارد می شوند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬در تامین کاالهای‬ ‫اساسی نیز مشکلی نداریم اما مشکل اصلی در شبکه‬ ‫توزیع اس��ت که این کاالها به دست مردم نمی رسد و‬ ‫رضایتمندی عمومی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫رحمانی ب��ا بیان اینکه در فراین��د توزیع کاالهای‬ ‫اساس��ی بازنگری داش��ته ایم‪ ،‬به تش��دید کنترل ها و‬ ‫نظارت ها در بازار اش��اره کرد و افزود‪ :‬در ‪ ۷‬ماه امسال‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیون بازرسی در سراسر کشور انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه نظ��ام جدید توزیع کاالهای‬ ‫اساس��ی یارانه ای به زودی اعالم و اجرایی خواهد شد‪،‬‬ ‫به نوس��انات اخیر در بازار مرغ اش��اره داشت و افزود‪:‬‬ ‫برای تنظیم این بازار وزارت جهاد کشاورزی اقدام به‬ ‫عرضه ذخایر موجود در انبارها کرد و از صادرات مرغ‬ ‫جلوگیری شد‪.‬‬ ‫افزایش فساد اداری با وجود ‪ ۲۷‬سازمان نظارتی‬ ‫معاون امور اقتصادی و توس��عه منابع استانداری تهران گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫درحال حاضر در حوزه س�لامت اداری در جهان رتبه ‪ ۱۳۰‬را داریم و این‬ ‫چیزی نیس��ت که انتظار مردم است و علت بخش مهمی از نارضایتی انها‬ ‫هم همین مشکالتی است که در اداره ها‪ ،‬سازمان های دولتی و حاکمیتی‬ ‫با ان روبه رو هستند‪.‬‬ ‫محمد امامی امین معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران‬ ‫درب��اره اظهارات اخیر مع��اون اول رئیس جمهوری مبن��ی بر وجود ده ها‬ ‫س��ازمان موازی و بودجه بگیر در کش��ور و لزوم اصالح نظام بودجه ریزی‬ ‫به ایلنا گفت‪ :‬اش��کالی که بر بروکراسی در کشور وارد شده‪ ،‬بخشی از ان‬ ‫متوجه بودجه است و این دیو بروکراسی در حقیقت سرهای بسیاری دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬میراث دار یک نظام دیوان س��االری هستیم که قدمتی‬ ‫در حدود ‪ ۷۰‬سال دارد و متاسفانه هرچه جلوتر امدیم‪ ،‬این دیو تنومندتر‬ ‫ش��ده و قدرت گرفته اس��ت‪ .‬به جرات می توان گفت ک��ه امروز مهم ترین‬ ‫معضل و پیچیدگی در مسیر توسعه کشور به دلیل همین نظام بروکراسی‬ ‫و دیوان س��االری است که در کشور وجود دارد و مسیر توسعه کشور را به‬ ‫شدت محدود و مسدود کرده است‪.‬‬ ‫مع��اون امور اقتصادی و توس��عه منابع اس��تانداری تهران با اش��اره به‬ ‫سازمان هایی که اقدامات موازی انجام می دهند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در کنار‬ ‫این سازمان ها‪ ،‬س��ازمان های نظارتی گوناگونی نیز وجود دارند‪ .‬همچنین‬ ‫بخشنامه ها‪ ،‬شیوه نامه ها و قوانین گوناگون از دیگر معضالت نظام اداری ما‬ ‫هستند‪ .‬در حالی که گفته می شود قوا مستقل از یکدیگر هستند اما شاهد‬ ‫ورود قوا به حوزه مسئولیت یکدیگر هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬قوه مجری��ه امروز در حوزه س��رمایه گذاری مجوزهایی‬ ‫را ص��ادر می کن��د اما می بینیم فردا ان مجوزه��ا غیرقانونی و باطل اعالم‬ ‫می ش��ود و این س��رمایه گذار بوده که هزینه س��نگین انجام داده است و‬ ‫هیچ سودی برایش ندارد‪ .‬نمونه هی این چنینی زیادی وجود دارد یا اینکه‬ ‫مجلس قانونی را مصوب می کند و بر اساس ان قوه مجریه سرمایه گذاری‬ ‫می کند اما دوباره قانون موخری مصوب می شود که تمام ان زحمت هایی‬ ‫که انجام شده‪ ،‬معطل باقی می ماند‪.‬‬ ‫به ج��رات می توان گفت که این وضعیت و ش��رایطی که درحال حاضر‬ ‫وجود دارد‪ ،‬شرایطی نیس��ت که مناسب جامعه ایرانی باشد و باید هرچه‬ ‫سریع تر برای این معضالت چاره ای اندیشیده شود‪.‬‬ ‫امام��ی امی��ن تاکید کرد‪ :‬به ج��رات می توان گفت ک��ه این وضعیت و‬ ‫ش��رایطی که درحال حاضر وجود دارد‪ ،‬شرایطی نیست که مناسب جامعه‬ ‫ایرانی باش��د و باید هرچه س��ریع تر برای این معضالت فکری شود‪ .‬در ‪۳‬‬ ‫س��ال گذش��ته با موضوع های گوناگونی روبه رو بودیم که باعث شده فضا‬ ‫و افکار عمومی جامعه نس��بت به مس��ئوالن به گونه ای ش��ود که به مقدار‬ ‫زیادی اعتمادش��ان را در میان مردم از دس��ت بدهند‪ .‬معتقدم متاسفانه‬ ‫هرچه جلوتر می رویم به دلیل ش��رایطی که وجود دارد‪ ،‬س��طح مشارکت‬ ‫عمومی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به قانون مقررات زدایی تصریح کرد‪ :‬کمیسیونی در وزارت‬ ‫اقتصاد این وظیفه را به عهده دارد‪ .‬در س��ال ‪ ۹۷‬این کمیسیون ‪۳‬نشست‬ ‫برگزار کرده است؛ در سال ‪ ۲ ۹۶،‬نشست و در سال ‪ ۳ ،۹۵‬نشست برگزار‬ ‫شده است اما در کنار این نشست هایی که برای مقررات زدایی برگزار شده‪،‬‬ ‫چندین نشس��ت نیز برای وضع مقررات جدید برگزار ش��ده است؛ به طور‬ ‫نمونه ‪ ۱۰‬قانون حذف شده اما در مقابل ده ها مقررات جدید وضع و صدها‬ ‫مجوز جدید اضافه شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقتی ارباب رجوع به یک س��ازمان وارد می شوند به دلیل‬ ‫همی��ن موازی کاری ها و ورودهای غیرکارشناس��ی در حوزه های مختلف‬ ‫وقت زیادی را از دست می دهد و به شخصیت او اهانت می شود و متاسفانه‬ ‫بعضا مجبور اس��ت برای اینکه کارش پیش برود از مسیرهای غیر قانونی‬ ‫وارد شود و این باعث فساد بیشتر می شود‪.‬‬ ‫او همچنین با بیان اینکه گفته می ش��ود‪ ،‬در کشور ‪ ۲۷‬سازمان نظارتی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ایا این ‪ ۲۷‬سازمان نظارتی باعث شدند امروز فساد‬ ‫در نظام بروکراسی اداری کمتر شود؟ به طور قطع فساد بیشتر شده است‪.‬‬ ‫ایا در کشورهای توسعه یافته این همه سازمان نظارتی وجود دارد؟ به طور‬ ‫قطع ندارد‪ .‬باید دانس��ت انها چه اقداماتی را انجام دادند که امروز مس��یر‬ ‫توسعه در کشورهای شان هموار است‪ .‬امروز مجوزی را یک سازمان صادر‬ ‫می کند و فردا یکی از همین س��ازمان های نظارتی ان مجوز را غیرقانونی‬ ‫اعالم می کند‪.‬‬ ‫معتقدم نشست های س��ران قوا و شورای مشورتی که تشکیل می شود‪،‬‬ ‫بس��یار موثر است اما متاس��فانه وقتی تصمیم های این نشست ها در بدنه‬ ‫وارد می ش��ود‪ ،‬عملیاتی نش��ده و اجرا نمی ش��ود و در مقابل ان مقاومت‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اعضای ستاد تنظیم بازار پس از شنیدن‬ ‫صحبت های تولید کنندگان ش��یر با افزایش نرخ شیر‬ ‫خام به ش��رط تامین شیر واحدهای تولیدی موافقت‬ ‫کردن��د‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اف��زود‪ :‬روند‬ ‫ت در برخی کاالها متوقف ش��ده و در‬ ‫افزای��ش قیم�� ‬ ‫ت هستیم‪.‬‬ ‫برخی کاالها نیز شاهد کاهش قیم ‬ ‫رحمانی گف��ت‪ :‬با ثبت س��فارش های جدیدی که‬ ‫برای واردات گوش��ی های تلفن همراه انجام شده و با‬ ‫ورود این گوشی ها به بازار‪ ،‬شاهد روند کاهشی قیمت‬ ‫گوشی تلفن همراه تا ش��ب عید خواهیم بود‪ .‬امسال‬ ‫اقدامات خوبی برای تقویت صادرات انجام شده است‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به اینکه اکنون مبادالت تجاری‬ ‫میان ایران و ترکیه ‪ ۱۰‬میلیارد دالر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫سفر رئیس جمهوری به ترکیه توافق شد این مبادالت‬ ‫به ‪ ۳۰‬میلیارد دالر برس��د‪ .‬ب��ه ازای هر یک میلیارد‬ ‫دالر افزایش صادرات‪ ۵۰ ،‬هزار فرصت ش��غلی جدید‬ ‫در کشور ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫شورای پول و اعتبار تصویب کرد‬ ‫پایان پرداخت سود روزشمار‬ ‫حساب های بانکی‬ ‫ب��ا تصوی��ب ش��ورای پ��ول و اعتب��ار پرداخت س��ود س��پرده های‬ ‫سرمایه گذاری کوتاه مدت از ابتدای بهمن امسال از روزشمار به ماه شمار‬ ‫تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و شصت و‬ ‫دومین نشس��ت خود در ‪ ۲۰‬اذر امسال تصویب کرد که معیار پرداخت‬ ‫سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار‬ ‫تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حس��اب در ماه مبنای محاسبه‬ ‫سود سپرده های یادشده باشد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬همچنین مقرر ش��د که یک ماه پس از زمان ابالغ‬ ‫مصوبه و تمهید مقدمات و زیرس��اخت های الزم در شبکه بانکی کشور‪،‬‬ ‫در ان مقطع زمانی‪ ،‬مراتب در بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی‬ ‫به اجرا دراید‪.‬‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار بانک ها و موسس��ه های اعتب��اری غیربانکی را‬ ‫موظف کرده که اطالع رس��انی الزم را در این زمینه به س��پرده گذاران‬ ‫خود انجام دهند‪.‬‬ ‫تصویب تغییر پرداخت س��ود س��پرده های کوتاه مدت از روزشمار به‬ ‫ماه ش��مار در حالی است که بر اساس بخش��نامه متعدد شورای پول و‬ ‫اعتبار در نشست ها و سال های گذشته‪ ،‬درحال حاضر حداکثر نرخ سود‬ ‫علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی ‪ ۱۰‬درصد ساالنه است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی با ابالغ این بخش��نامه به بانک ها تاکید کرده اس��ت که‬ ‫این نهاد عالوه بر رصد عملکرد ش��بکه بانک��ی در این زمینه‪ ،‬عملکرد‬ ‫شرکت های پشتیبانی فناوری اطالعات بانک ها و موسسه های اعتباری‬ ‫را نیز مورد پایش قرار خواهد داد و در صورت مشاهده و کشف هرگونه‬ ‫مغایرت یا هرگون��ه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن‬ ‫رویدادهای مالی ش��ود‪ ،‬شرکت های یادشده در فهرست اشخاص بدون‬ ‫ش��رایط و صالحی��ت الزم برای همکاری با ش��بکه بانکی کش��ور قرار‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬این در حالی اس��ت که چندی پیش‪ ،‬عبدالناصر همتی‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با هشدار جدی به بانک ها اعالم کرده بود که با‬ ‫بانک ها و موسسه هایی که سود بیش از ‪ ۲۰‬درصد به سپرده ها بدهند‪،‬‬ ‫برخورد جدی خواهد کرد‪.‬‬ ‫این تصمیم های ش��ورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که در راستای‬ ‫کاه��ش نرخ س��ود پرداخت��ی به س��پرده های بانکی گرفته می ش��ود‪،‬‬ ‫پیش زمین��ه ای برای اصالح نظام بانکی و ناترازی بانک هاس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫همتی گفته بود بانک ها با پرداخت سود باال به سپرده ها نمی توانند ان‬ ‫را تامین کرده و این کار سبب اضافه برداشت انها می شود‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪ 16 1397‬ربیع الثانی ‪ 24 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 550‬پیاپی ‪2523‬‬ ‫خبر‬ ‫مهم ترین اولویت بودجه ای مشخص شد‬ ‫تاکید بر واقعی کردن قیمت ارز‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫هر چند که ممکن است‬ ‫برخی از کارخانه ها در‬ ‫شرایط کنونی به توسعه‬ ‫و نوسازی بنگاه های‬ ‫خود فکر کنند و برای‬ ‫ان حتی سیاست هایی‬ ‫را هم اجرا کنند اما به‬ ‫طور کلی شرایط کشور‬ ‫به گونه ای نیست که‬ ‫کارخانه داران بتوانند‬ ‫گامی برای نوسازی‬ ‫و انتقال دانش فنی‬ ‫بردارند‬ ‫«گسترش صنعت» از نوسازی واحدهای صنعتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران گزارش می دهد‬ ‫نوسازی‪ ،‬استراتژی یا رویای واحدهای صنعتی؟‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دیگر به نوس��ازی فکر نکنند و تمام همت و دغدغه‬ ‫خود را بر حفظ شرایط کارخانه بگذارند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬موضوع نوسازی فراموش شد و اگر‬ ‫هم واحدی توانست از این تسهیالت استفاده کند‪،‬‬ ‫ان را محل دیگری هزینه کرد‪.‬‬ ‫هر چند که ممکن اس��ت برخی از کارخانه ها در‬ ‫ش��رایط کنونی به توسعه و نوسازی بنگاه های خود‬ ‫فکر کنند و برای ان حتی سیاست هایی را هم اجرا‬ ‫کنند اما به طور کلی ش��رایط کش��ور ب��ه گونه ای‬ ‫نیس��ت که کارخان��ه داران بتوانند در این ش��رایط‬ ‫گامی برای نوسازی و انتقال دانش فنی بردارند‪.‬‬ ‫این اتفاق ها در حالی رخ می دهد که تحلیلگران‬ ‫توس��عه پایدار و فعاالن صنعتی‪ ،‬نوس��ازی و به روز‬ ‫ب��ودن خ��ط تولی��د را رک��ن اصلی ی��ک کارخانه‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫پس از ش��روع مش��کالت اقتص��ادی و در پی ان‬ ‫افزای��ش ن��رخ ارز و نقدینگی در جامع��ه‪ ،‬یکی از‬ ‫موضوعات��ی که کارشناس��ان بخش صنعت را بیش‬ ‫از گذشته نگران کرد‪ ،‬فرسودگی واحدهای تولیدی‬ ‫بود‪ .‬پیش از این بارها تاکید ش��ده بود که بسیاری‬ ‫از واحدهای صنعتی ایران فرس��وده هستند و حتی‬ ‫در برخی از کارخانه های بزرگ کشور ماشین االتی‬ ‫اس��تفاده می ش��وند که تولی��د انها متوقف ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬برنامه ریزی هایی ش��ده بود تا‬ ‫واحده��ای صنعت��ی بتوانن��د ب��رای‬ ‫نوس��ازی کارخانه تس��هیالت دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در پی اجرای این سیاس��ت مشکل‬ ‫دیگری وجود داش��ت که کارشناسان‬ ‫اقتص��اد از ان ب��ا عن��وان انح��راف‬ ‫تس��هیالت یاد می کنند‪ .‬به دلیل نبود‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫نظارت های کاف��ی بر محل هزینه کرد‬ ‫اگر صاحبان‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬در بس��یاری از م��وارد‬ ‫بنگاه های‬ ‫اف��راد تس��هیالت را دریافت می کنند‬ ‫تولیدی و دولت فکری‬ ‫ام��ا ب��ه ج��ای اس��تفاده از ان برای‬ ‫برای رفع فرسودگی‬ ‫نوس��ازی کارخانه مواد اولیه سفارش‬ ‫نکنند مشکالتی‬ ‫می دهد ی��ا در بخش های دیگر هزینه‬ ‫ایجاد می شود که‬ ‫با رفع تحریم هم‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نمی توان‬ ‫پ��س از اینک��ه از خ��رداد امس��ال‬ ‫کاری کرد‬ ‫مش��کالت اقتصادی در بخش تولیدی‬ ‫اغاز ش��د‪ ،‬طبیعی بود ک��ه کارخانه ها‬ ‫� چ�را نوس�ازی فرام�وش‬ ‫می شود‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬تحلیلگر توسعه‬ ‫پایدار درباره لزوم نوس��ازی و بهسازی‬ ‫و موان��ع ای��ن سیاس��ت در کش��ور به‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫موضوعات��ی ک��ه در واحدهای تولیدی‬ ‫اهمی��ت دارد‪ ،‬مزی��ت صادراتی بودن‬ ‫انها اس��ت‪ .‬به عبارتی‪ ،‬اگ��ر یک واحد‬ ‫تولیدی نتواند محص��ول خود را صادر‬ ‫کن��د‪ ،‬بازار خود را مح��دود کرده و به‬ ‫مح��ض واردات محص��والت به روزت��ر‬ ‫و جدیدت��ر خارج��ی ب��ازار به س��مت‬ ‫محصوالت جدید هدایت می ش��ود‪ .‬بر‬ ‫این مبنا‪ ،‬تولید سنتی یا نبود ایده های‬ ‫خالقان��ه باعث می ش��ود ب��ازار به طور‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬پس از نس��ل نخس��ت‬ ‫مقطعی و بدون اطمینان در اختیار تولیدکنندگان‬ ‫کارخانه های صنعتی در ایران مشکل فرسودگی به‬ ‫داخلی قرار گیرد‪ .‬با این حال‪ ،‬مش��کالت اقتصادی‬ ‫وجود امد و هنوز هم وجود دارد‪ .‬ش��رایط ایران در‬ ‫ام��روز ای��ران ب��ه ق��دری اس��ت ک��ه واحده��ای‬ ‫س��ال های پس از انقالب به گونه ای بود که همیشه‬ ‫تولی��دی به راحت��ی نمی توانن��د وارد عرصه رقابت‬ ‫مش��کالت باالدس��تی بر صنایع تاثیر می گذاشتند‪.‬‬ ‫ش��وند‪ .‬ساس��انی افزود‪ :‬تولید رقابتی به طور کلی‬ ‫یک��ی از بزرگ تری��ن عوام��ل موثر بر فرس��ودگی‬ ‫دو ش��اخص اصلی دارد که شامل کیفیت و قیمت‬ ‫تحریم ها و نبود نگاه توس��عه محور در ساختارهای‬ ‫می شود‪ .‬عاملی که به راحتی هر دو شاخص را نشانه‬ ‫مدیریتی است‪ .‬وی با اشاره به اینکه پس از برجام‬ ‫می گیرد‪ ،‬فرسودگی اس��ت‪ .‬این عامل می تواند هم‬ ‫فرصت بس��یار مناسبی ایجاد ش��د تا کارخانه ها از‬ ‫قیم��ت را افزایش و هم کیفی��ت را کاهش دهد‪ .‬بر‬ ‫طری��ق ارتب��اط مس��تقیم با ش��رکت های خارجی‬ ‫این اساس‪ ،‬شرط بقای واحدهای تولیدی این است‬ ‫بتوانند به انتق��ال دانش فنی و خط تولید به ایران‬ ‫ک��ه محصول با کیفیت را با بهتری��ن قیمت به بازار‬ ‫فک��ر کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬با این حال‪ ،‬از ای��ن فرصت نیز‬ ‫عرضه کنند‪ .‬با توجه به اینکه در کش��ورهایی مانند‬ ‫مانند فرصت های دیگر استفاده نشد و امروز شاهد‬ ‫ای��ران این ش��یوه تولید به هیچ وجه کار س��اده ای‬ ‫افزایش فرسودگی در کارخانه های کشور هستیم‪.‬‬ ‫نیس��ت‪ ،‬دول��ت تعرفه واردات گذاش��ته ت��ا از این‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫طری��ق عالوه بر درام��د و اطمینان از‬ ‫مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫ورود محص��والت قانون��ی به کش��ور‪،‬‬ ‫ادامه این مس��یر اس��یب های بس��یار‬ ‫قیم��ت انها را ه��م در ب��ازار افزایش‬ ‫ج��دی برای کش��ور دارد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫دهد‪ .‬ساس��انی با بی��ان اینکه یکی از‬ ‫اگ��ر صاحب��ان بنگاه ه��ای تولیدی و‬ ‫مهم ترین موضوعات این حوزه مربوط‬ ‫دول��ت فکری ب��رای رفع فرس��ودگی‬ ‫ب��ه بحث بهس��ازی می ش��ود‪ ،‬توضیح‬ ‫نکنند مش��کالتی ایجاد می شود که با‬ ‫داد‪ :‬تس��هیالت این بخش بیش��تر به‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫رفع تحریم هم نمی توان کاری کرد‪ .‬در‬ ‫حوزه س��خت افزار داده می شود و این‬ ‫موضوع باعث شده بسیاری از مدیران تولید رقابتی به طور کلی شرایط کنونی کارخانه ها و خط تولید‬ ‫دو شاخص اصلی دارد‬ ‫ارزش ریال��ی دارن��د و برای نوس��ازی‬ ‫و صاحبان صنایع در کش��ور در حوزه‬ ‫که شامل کیفیت و قیمت‬ ‫اص�لاح فراینده��ا و تقوی��ت نی��روی می شود‪ .‬عاملی که به راحتی بای��د مابه التفاوت پرداخ��ت کنند‪ .‬اگر‬ ‫این مس��یر ادام��ه یاب��د ارزش ریالی‬ ‫انس��انی نتوانند از تس��هیالت مناسبی‬ ‫هر دو شاخص را نشانه‬ ‫می گیرد‪ ،‬فرسودگی است‪ .‬این دارایی ها بس��یار کاهش می یابد و‬ ‫برخوردار شوند‪.‬‬ ‫این عامل می تواند هم‬ ‫� مسیر خطرناک صنایع‬ ‫دیگر نمی شود کاری کرد‪ .‬نباید مسیر‬ ‫قیمت را افزایش و هم‬ ‫رمضانعل��ی س��بحانی فر‪ ،‬عض��و‬ ‫صنای��ع در ایران به گونه ای باش��د که‬ ‫کیفیت را کاهش دهد‬ ‫کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫حتی با رفع تحریم ها هم نش��ود برای‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره نوس��ازی به‬ ‫کارخانه ها کاری کرد‪.‬‬ ‫نایب رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس شورای اسالمی‬ ‫اولویت های بودجه ای کمیته اقتصادی فراکس��یون مستقلین را‬ ‫تشریح کرد‪ .‬غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت‪ ،‬در تش��ریح نشست یکش��نبه ‪ ۲‬دی فراکسیون مستقلین‬ ‫والیی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬فراکسیون مستقلین والیی‬ ‫در راس��تای حل مش��کالت و دغدغه های مردم سوءگیری فقط‬ ‫سیاس��ی ندارد و سعی می کند در مس��ائل اجتماعی و اقتصادی‬ ‫م��ردم ورود کن��د و در راس��تای کمک ب��ه م��ردم گام بردارد‪.‬‬ ‫نایب رئیس فراکس��یون مستقلین والیی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه نشست جلسه مشورتی با محوریت کمیته اقتصادی‬ ‫فراکس��یون بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این جلس��ه ‪ ۱۰‬اولویت کمیته‬ ‫اقتصادی که از گذش��ته تعیین شده بود به بحث گذاشته شد تا‬ ‫اولویت خود را برای بودجه س��ال ‪ ۹۸‬و سال های اینده مشخص‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم رش��ت در مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به‬ ‫اینک��ه قبل از اینکه اقدام های کارشناس��ی الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬اغ��از ش��ود در زمینه اولویت ه��ای مردم بحث هایی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬پرهیز جدی از تنش و رعایت الزامات روابط‬ ‫بین الملل و تس��ریع در بهبود در روابط خارجی‪ ،‬توجه و ارتقای‬ ‫بو کار‪ ،‬طرح س��اماندهی صنعت گردشگری کشور و‬ ‫فضای کس ‬ ‫س��اماندهی مدیریت منابع اب‪ ،‬محیط زیس��ت و منابع طبیعی‬ ‫از جمل��ه موارد ده گانه مطرح ش��ده بود‪ .‬ای��ن نماینده مردم در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مواردی از جمله تامین‬ ‫مناب ع( جذب س��رمایه گذار خارجی و س��رمایه گذاری و س��رمایه‬ ‫ایرانیان خارج از کش��ور و سایر روش های تامین اعتبار)‪ ،‬اصالح‬ ‫قیمت حامل های انرژی و واقعی کردن قیمت ارز و س��ازماندهی‬ ‫اش��تغال کش��ور در جلس��ه عنوان ش��د‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬همچنین‬ ‫مواردی شامل واگذاری ‪ ۱۰۰‬در صدی اجرای پروژه های عمرانی‬ ‫کشور به بخش خصوصی با اولویت شرکت های تعاونی با تسهیل‬ ‫در واگذاری‪ ،‬ساماندهی سوخت با حذف یارانه و پرداخت درامد‬ ‫حاصل به مردم و تس��ریع در کاهش تورم از طریق س��ازکارهای‬ ‫ان به ویژه کنترل نقدینگی در نشس��ت مطرح ش��د‪ .‬نایب رئیس‬ ‫فراکسیون مس��تقلین والیی مجلس شورای اس�لامی در پایان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ ۱۰ :‬مورد مطرح شده را جمع بندی می کنیم و‬ ‫دوباره به رای گیری می گذاریم تا اولویت فراکسیون برای بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬مشخص شود‪.‬‬ ‫تداوم روند نزولی نرخ دالر‬ ‫نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه روند کاهشی نرخ دالر ادامه می یابد‪ ،‬به شرطی که صادرات‬ ‫غیرنفتی تداوم یابد‪ ،‬گفت‪ :‬دالرهای خانگی حجم کمی نداشته و‬ ‫ب��ا ورود به بازار تحول اقتصادی ایجاد کرده و به روند نزولی نرخ‬ ‫دالر تداوم می بخش��د‪ .‬معصومه اقاپور علیشاهی با اشاره به روند‬ ‫کاهشی نرخ دالر‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬با نظارت دقیق بانک مرکزی در‬ ‫بازار ارز و ایجاد س��اماندهی در بخش فرامرزی تا حدودی ثبات‬ ‫در بازار ارز ایجاد ش��د‪ .‬نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه نوسان های شدید نرخ دالر سبب‬ ‫ ‬ ‫شورای‬ ‫شد که دالالن شرایطی را پدید اورند تا مردم وارد بازار ارز شوند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در این ش��رایط مردم پس از مدتی متوجه شدند که نباید‬ ‫وارد این بازار ش��ده و سوداگری کنند‪ .‬کنترل صادرات غیرنفتی‬ ‫نیز در این راستا سبب شد که بازار ارز به یک نقطه ثبات دست‬ ‫یابد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه این نقطه ثبات ارز باید کنترل و حفظ‬ ‫شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قیمت کاالها کاهش نمی یابد چراکه مردم هنوز‬ ‫اطمین��ان کامل به ثبات قیم��ت دالر ندارن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬دولت‬ ‫باید این اطمین��ان را برای مردم حاصل کند که این ثبات ادامه‬ ‫می یابد و تقاضای داخل کش��ور نیز باید کنترل و هدایت شود و‬ ‫به تقاضاهای واقعی پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 3‬دی ‪ 16 1397‬ربیع الثانی ‪ 24 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 550‬پیاپی ‪2523‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم خواهی از بازار جهانی‬ ‫با «خودباوری»‬ ‫خبر‬ ‫جدیدترین وضعیت تولید در سواری سازان‬ ‫تولید خودروهای سواری‬ ‫در ابان روند کاهشی داشت‬ ‫امار منتشر شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نشان‬ ‫می دهد میزان تولید خودروهای سواری در ابان امسال کمتر از‬ ‫نصف تولید انجام شده در مدت مشابه سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬بر این اس��اس میزان تولی��د خودروهای‬ ‫سواری در ابان امسال ‪ ۵۸.۲‬درصد نسبت به ماه مشابه در سال‬ ‫گذش��ته کاهش یافته و از ‪۱۲۶‬هزار و ‪۱۳۵‬خودرو به ‪ ۵۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۲۳‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫براس��اس امار مقایس��ه ای ماهان��ه تولید انواع خ��ودرو‪ ،‬ابان‬ ‫امس��ال می��زان تولید خودروهای س��واری در ش��رکت صنعت‬ ‫خ��ودرو اذربایج��ان به صفر رس��یده و بع��د از ان میزان تولید‬ ‫در ش��رکت های کارمانی��ا‪ ،‬گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو‪ ،‬گروه‬ ‫خودروسازی سایپا و گروه بهمن به ترتیب با ‪۵۹.۳ ،۶۱.۲ ،۷۴.۵‬‬ ‫و ‪ ۲۱.۲‬درصد کاهش‪ ،‬بیش��ترین می��زان افت تولید را در میان‬ ‫سواری سازان داخلی داشته است‪.‬‬ ‫امارها نش��ان می دهد تعداد خودروهای س��واری تولید شده‬ ‫در ش��رکت های کارمانی��ا‪ ،‬گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو‪ ،‬گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا و گروه بهمن در ابان امسال به ترتیب ‪،۴۰‬‬ ‫‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۲۲ ،۴۹۹‬هزار و ‪ ۶۲۸‬و ‪ ۸۹۷‬خودرو بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس این امار میزان تولید خودرو س��واری در ش��رکت‬ ‫س��ازه های خودرو دیار در ابان س��ال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬صفر بوده و‬ ‫تغییری نداشته است‪.‬‬ ‫در این میان ش��رکت کرمان موتور تولیدکننده ای اس��ت که‬ ‫میزان تولید خودرو سواری ابان امسال ان نسبت به مشابه سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۶‬معادل ‪۳۱.۹‬درصد افزایش داشته و از ‪ ۲۰۶۴‬خودرو به‬ ‫‪ ۲۷۲۳‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین در ابان امسال تولید انواع خودرو سواری در ریگان‬ ‫خودرو اغاز ش��ده و از صفر در ابان سال گذشته به ‪۳۱۳‬خودرو‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫رضا هجرانی‪:‬‬ ‫تایرهای خودرو من‬ ‫هنوز به کیلومتر‬ ‫حد نصاب نرسیده‪ ،‬نیاز‬ ‫به تعویض پیدا کرده‬ ‫است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صادرات بستری می خواهد‬ ‫ت��ا محقق ش��ود‪ .‬این بس��تر‬ ‫باید از س��وی دولت و مدیران‬ ‫دولتی فراهم شود‪ .‬اما بخشی‬ ‫از راه نیز برعهده خود صنعتگر‬ ‫اس��ت‪« .‬خودباوری» یکی از‬ ‫مهمترین پیش نیازهایی است‬ ‫امید رضایی‬ ‫ک��ه می توان��د در کوتاه مدت‬ ‫عضو انجمن تخصصی‬ ‫ما را ب��ه هدف یعنی صادرات‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫هدایت کند‪ .‬در صنعت خودرو‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫م��ا توانس��ته ایم خودروهای‬ ‫خود را به واس��طه همکاری و‬ ‫وصل ش��دن به خودروس��ازان خارجی صادراتی کنیم اما در‬ ‫حوزه قطعه خیلی عقب هس��تیم زیرا این دو صنعت همسو و‬ ‫همسان با یکدیگر پیش نرفته اند‪.‬‬ ‫با توجه به سیاس��ت گذاری هایی که در بخش خودروسازی‬ ‫ب��وده به دلیل دولتی بودن‪ ،‬نگاه ویژه به ان ش��ده اما صنعت‬ ‫قطعه که بخش خصوصی است از گردونه عقب افتاده است‪ .‬با‬ ‫ورود مدل ه��ای جدید و روزامدتر در صنعت خودرو در عمل‬ ‫بس��تر برای صادرات قطعات اماده می ش��ود زیرا این مسئله‬ ‫مهم اس��ت ک��ه برای ص��ادرات بتوانیم قطع��ات خودروهای‬ ‫ب��ه روز و در تردد جهان را تولید کنیم‪ .‬با تحقق این امر مهم‬ ‫قطعه س��از می داند باید چ��ه برنامه ای برای تولی��د و تامین‬ ‫قطعات موردنیاز در بازار داخل و خارج داش��ته باشد‪ .‬هر یک‬ ‫از این قطعات در داخل تولید شود به طور قطع ما را به سوی‬ ‫جهانی ش��دن س��وق داده اس��ت؛ چه در ایران استفاده شود‬ ‫چه خارج‪.‬‬ ‫توس��عه صادرات امری پیچیده نیس��ت‪ ،‬ضمن انکه کاری‬ ‫س��هل هم نبوده و داش��تن س��همی در بازارهای بین المللی‬ ‫مولفه های خود را دارد‪ .‬امروز ما بازار وسیعی در اختیار نداریم‬ ‫مگر بازارهای محدودی که در کش��ورهای همس��ایه هستند‬ ‫که خیلی قابل توجه نیس��تند‪ .‬اما می توانیم ان را گس��ترش‬ ‫دهیم‪ .‬اگر قطعه س��از داده های س��اخت قطعات به روز را در‬ ‫اختیار داش��ته به لحاظ توان دانش مهندس��ی و تجربه و نیز‬ ‫زیرساخت کمبودی ندارد که ان استانداردها را در محصوالت‬ ‫خود داش��ته باشد‪ .‬اما چون این اطالعات به اشتراک گذاشته‬ ‫نمی شود‪ ،‬ساخت قطعات با مشکل همراه شده است‪.‬‬ ‫امروز خودروس��از جهانی در ترکیه از قطعه ساز این کشور‬ ‫اس��تفاده می کند به طوری که شرکت هیوندا قطعات خود را‬ ‫از قطعه س��ازان این کش��ور تامین می کند؛ فورد‪ ،‬پژو‪ ،‬رنو و‪...‬‬ ‫همین طور‪ .‬تمام این برندها بین المللی هستند و هر زمان الزم‬ ‫داش��ته باش��ند همان قطعات صادر هم می شود‪« .‬خواستن»‬ ‫باید جدی پیگیری شود‪.‬‬ ‫در گزارش میدانی «گسترش صنعت» مصرف کنندگان مطرح کردند ‪:‬‬ ‫تایر استاندارد ‪ ۲‬تا ‪۴‬ماه عمر مفید دارد !‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫این روزها کمبود قطعات مش��کالتی را برای صاحبان‬ ‫خودرو به وجود اورده که این امر بیشتر در بخش تایرهای‬ ‫س��بک و س��نگین و نیز خودروهای وارداتی است‪ .‬برای‬ ‫برون رف��ت از وضعیت فعلی‪ ،‬تعرف��ه واردات تایر کاهش‬ ‫یاف��ت‪ .‬اما این ام��ر منجر به گالیه هایی ازس��وی برخی‬ ‫تولیدکنندگان داخلی شد‪ .‬بارها مسئوالن انجمن صنعت‬ ‫تای��ر بر کیفیت و کمیت تایرهای س��اخت داخل تاکید‬ ‫داش��تند و اینکه الس��تیک های تولیدی داخل می تواند‬ ‫نیازهای داخلی را پوش��ش دهد‪ .‬اما مسئله این است که‬ ‫کمیت بخش��ی از مس��ئله بوده و کیفیت محصوالت هم‬ ‫موضوع مهمی اس��ت که بارها رئیس سازمان استاندارد‬ ‫روی ان تاکید کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعویض بدون حد نصاب‬ ‫در گزارشی میدانی «گسترش صنعت» گفت وگویی با‬ ‫برخ��ی مراجعه کنندگان به یکی از ش��عب خدمات دهی‬ ‫دو برن��د داخلی داش��ت که صاحبان خودرو نس��بت به‬ ‫کیفی��ت تایره��ا گالیه مند بودند‪ .‬رض��ا هجرانی یکی از‬ ‫مراجعه کنندگان به این واحد خس��ارت‪ ،‬درباره خدمات‬ ‫پس از فروش دو برند داخلی به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫امروز به این واحد خس��ارت مراجعه کرده ایم تا تایرهایی‬ ‫که ایراد پیدا کرده اند را با تایر نو تعویض کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مهر اس��تاندارد روی تایرها در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که این تعویض پس از چه مدت اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این زمان بین ‪ ۲‬تا ‪۶‬ماه اس��ت و جای پرسش‬ ‫دارد که چگونه این تایرها با این کیفیت مهر اس��تاندارد‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫در ادامه یکی دیگر از مراجعه کنندگان با گالیه گفت‪:‬‬ ‫تایره��ا ‪۶‬م��اه ضمانت دارند اما پ��س از ‪ ۲‬تا ‪۴‬ماه نیاز به‬ ‫تعویض پیدا می کنند‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که باید‬ ‫یک تایر چقدر کارکرد داشته باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫عمل انچه در مقایسه با تایرهای خارجی انتظار است باید‬ ‫بین یک سال تا یک سال و ‪۶‬ماه عمر مفید داشته باشند‪.‬‬ ‫هجران��ی ه��م در ادام��ه گفت وگو گف��ت‪ :‬عمر مفید‬ ‫یک تایر اس��تاندارد به طور میانگین ‪۲‬س��ال است‪ .‬البته‬ ‫این براورد براس��اس پیمایشی اس��ت که خودرو دارد و‬ ‫کیلومتری محاسبه می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کارمند است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای افرادی‬ ‫مانند یک کارمند که از خودرو خود استفاده زیادی ندارد‬ ‫مانند صنف تاکسیرانی‪ ،‬عمر مفید باید ‪۲‬سال باشد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬تایرهای خودرو من هنوز به کیلومتر حد‬ ‫نصاب نرسیده اما نیاز به تعویض پیدا کرده است‪ .‬هجرانی‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که برای تعویض‪ ،‬باید هزینه ای‬ ‫هم از سوی صاحب خودرو پرداخت شود‪ ،‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫ساییدگی الستیک مابه التفاوت گرفته می شود‪ .‬بستگی‬ ‫به تایر بین ‪ 100‬تا ‪۲۰۰‬هزار تومان دریافت می ش��ود در‬ ‫حال��ی که قیمت تایر ایران��ی از ‪۳۰۰‬تا حدود ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬وی درباره عمر مفید تایرهای خارجی هم‬ ‫گف��ت‪ :‬به طور قطع کیفیت و اس��تانداردهای باالتر و به‬ ‫همان نس��بت هم عمر بیشتری دارند‪ .‬اما قیمت انها باال‬ ‫است و از ‪۸۰۰‬هزار تومان شروع می شود‪.‬‬ ‫هن��گام گفت وگو ب��ا هجرانی اف��راد در صف در حال‬ ‫گفت وگ��و و به نوع��ی درددل با یکدیگ��ر درباره کیفیت‬ ‫تایرهای خودروهای خود بودند‪ .‬یکی از این افراد خانمی‬ ‫بود که به نفر کناری خود می گفت‪ :‬جفت الستیک های‬ ‫جلوی خودرو من نیاز به تعویض دارد در حالی که خودرو‬ ‫نو و صفر بوده است‪.‬‬ ‫هجرانی در ادامه با اشاره به تجربه استفاده از یک برند‬ ‫داخل��ی‪ ،‬گفت‪ :‬در دو بازده زمانی از یک برند داخلی تایر‬ ‫تهیه و اس��تفاده کرده ام که در هر دو بار با گذش��ت زمان‬ ‫کوتاهی نیاز به تعویض پیدا کردند‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که با وجود این صف‪ ،‬پرداخ��ت مابه التفاوت و‬ ‫زحمتی که برای جایگزینی تایرها در کوتاه مدت است ایا‬ ‫خرید تایر خارجی به صرفه تر نیست‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬قیمت ها‬ ‫خیلی باال است و برای صنف کارمند و صنف تاکسیرانی‬ ‫با درامدی که دارند‪ ،‬خرید تایر خارجی صرفه اقتصادی‬ ‫ن��دارد‪ .‬هجران��ی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬گالیه من‬ ‫به عنوان یک مصرف کننده‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫چرا روی تایرها مهر اس��تاندارد می خورد‬ ‫اما کیفیت انها مناس��ب نیس��ت‪ .‬پرسش‬ ‫این است مولفه های اس��تاندارد تایر برای‬ ‫سازمان ملی استاندارد چیست؟‬ ‫‹ ‹رد سخن مصرف کننده‬ ‫در ادامه‪« ،‬گس��ترش صنعت» به انجمن‬ ‫صنعت تایر کشور رفت‪ .‬سخنگوی انجمن‬ ‫صنعت تایر کشور ضمن رد کیفیت پایین‬ ‫تایره��ا در مقاب��ل این پرس��ش که برخی‬ ‫گالیه من��د هس��تند که تایره��ا پس از ‪۲‬‬ ‫ی��ا ‪۴‬ماه نیاز ب��ه تعویض پی��دا می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این س��خن صحت ن��دارد‪ .‬تایرها با‬ ‫کیفیت همیش��گی در حال تولید هستند‬ ‫و عالوه ب��ر این برای تامین اطمینان خاطر‬ ‫مصرف کنندگان تایرها به مدت ‪۴‬سال هم‬ ‫� واردات تایر بدون ضمانت‬ ‫به ط��ور معم��ول‪ ،‬عمر مفید تایر ‪۲‬س��ال اس��ت‪ .‬تنها‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه چگونه تایرس��از داخلی‬ ‫محصوالتش را ‪۴‬س��ال ضمان��ت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر هیچ ی��ک از تایرهای خارجی که در بازار کش��ور‬ ‫توزیع و فروخته می ش��ود‪ ،‬ضمان��ت ندارند‪ .‬با وضعیتی‬ ‫که در کش��ور به وجود امده و اینک��ه هر فردی می تواند‬ ‫مبادرت به واردات تایر کند‪ ،‬بدون داشتن‬ ‫نمایندگی‪ ،‬انتظار خدمات پس از فروش و‬ ‫ضمانت منتفی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براساس مقررات جدیدی‬ ‫که از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ابالغ ش��ده و مورد اعتراض انجمن صنعت‬ ‫تایر هم قرار گرفته‪ ،‬هر فردی می تواند تایر‬ ‫مصطفی تنها‬ ‫وارد کن��د‪ .‬البته زمانی تایرس��از خارجی‬ ‫بی‪‎‬کیفیت بودن تایرهای می توان��د به مصرف کنن��ده ضمانت بدهد‬ ‫داخلی صحت ندارد زیرا که نمایندگی داشته باشد و نسبت به ارائه‬ ‫تایرها با کیفیت همیشگی خدمت پس از فروش خود را مسئول بداند‪.‬‬ ‫تولید می شوند‪ .‬عالوه بر‬ ‫س��خنگوی انجمن صنع��ت تایر گفت‪:‬‬ ‫این‪ ،‬برای اطمینان خاطر حدود یک سال پیش‪ ،‬برای واردات داشتن‬ ‫مصرف کنندگان تایرها‬ ‫به مدت ‪۴‬سال ضمانت نمایندگی الزامی بود اما براساس بخشنامه‬ ‫جدیدی که س��تاد تنظیم بازار ارائه کرده‪،‬‬ ‫می شوند‬ ‫تاکی��د می کن��م هر کس می توان��د از هر‬ ‫تولید کامیون نصف شد‬ ‫جدیدتری��ن امار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نش��ان می دهد تولید انواع کامیون در ابان امسال‬ ‫نسبت به ماه مش��ابه در سال گذشته‪۵۲.۶ ،‬درصد‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بر این اساس‬ ‫تولید انواع کامیون در ابان امس��ال به ‪۶۳۷‬خودرو‬ ‫رس��یده که نسبت به تعداد ‪۱۳۴۵‬خودرو در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته‪۵۲.۶ ،‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫براس��اس امار مقایسه ای ماهانه تولید انواع خودرو‪،‬‬ ‫می��زان تولید کامی��ون در ش��رکت های اریادیزل‬ ‫موت��ور‪ ،‬اذهای تک��س و تیراژه دی��زل ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫کاه��ش داش��ته و ب��ه ترتی��ب از تع��داد ‪ ۱۱ ،۹‬و‬ ‫‪۱۲‬خ��ودرو کامیون در ابان س��ال ‪ ،۱۳۹۶‬به صفر‬ ‫رس��یده است‪ .‬این امار نشان می دهد شرکت های‬ ‫بهم��ن دیزل‪ ،‬گروه بهمن‪ ،‬ماموت‪ ،‬س��روش دیزل‬ ‫ضمانت می شوند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که یکی از مراجعه کنندگان برای‬ ‫دریافت خس��ارت گفته ب��ود ضمانت برخ��ی برندهای‬ ‫داخلی فقط ‪۶‬ماه است‪.‬‬ ‫مصطفی تنها در ادامه افزود‪ :‬اگر فردی مدعی است که‬ ‫تایر خودرو وی به دلیل ضعف کیفی‪ ،‬نه بدی نوع مصرف‬ ‫مش��کل دارد‪ ،‬به شرکت س��ازنده برای تعویض مراجعه‬ ‫کند تا خس��ارت واردش��ده جبران شود‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این پرسش که برای جبران خسارت صاحب خودرو ملزم‬ ‫به پرداخت مابه التفاوتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به اندازه ای که تایر‬ ‫س��اییده ش��ده یعنی به اندازه ای که از تایر استفاده شده‬ ‫مبلغی به عنوان مابه التفاوت گرفته می شود و این طبیعی‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتی��ب اگر به عنوان نمونه‪ ،‬از الس��تیک‬ ‫‪۱۰‬درصد اس��تفاده شده باش��د ‪۹۰‬درصد باقیمانده پول‬ ‫برگردانده می شود‪ .‬عدالت در این باره رعایت می شود‪.‬‬ ‫او اظهارک��رد‪ :‬نباید ‪۳‬س��ال از یک تایر اس��تفاده کرد‬ ‫و پس از صاف ش��دن س��طح ان‪ ،‬مدعی ش��د‪ .‬در هیچ‬ ‫جای جهان این روند معمول نیس��ت‪ .‬پس منطقی است‬ ‫به اندازه ای که از تایر استفاده شده مبلغ کسر و باقیمانده‬ ‫ان برگردانده شود‪.‬‬ ‫مبن��ا و کاری��زان خودرو در ابان امس��ال به ترتیب‬ ‫‪ ۲۷ ،۹۴ ،۱۰۰ ،۴۸‬و ‪ ۵۷‬کامی��ون تولی��د کرده اند‬ ‫که میزان تولید ان ها نس��بت به ماه مشابه در سال‬ ‫گذش��ته به ترتیب ‪ ۵۶.۵ ،۶۲.۲ ،۸۱.۹ ،۹۰‬و ‪۳۶.۷‬‬ ‫درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن براس��اس امارهای منتش��ر ش��ده از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت میزان تولید‬ ‫ش��رکت های سیبا موتور‪ ،‬س��ایپا دیزل و زامیاد در‬ ‫ماه هش��تم امس��ال به ترتی��ب ‪ ۲۵.۵ ،۲۸.۸‬و ‪۴.۳‬‬ ‫درصد کمتر از مدت مش��ابه در س��ال گذشته بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این میان تنها تولید شرکت ایران خودرو‬ ‫دیزل افزایش بیش از ‪۹۰‬درصدی داش��ته و میزان‬ ‫تولی��د ان از ‪۶۱‬کامی��ون در ابان س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به‬ ‫‪۱۱۶‬کامیون در ابان ‪ ۹۷‬رسیده است‪.‬‬ ‫منبعی تایر بخرد و وارد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت الزام استانداردها‬ ‫تنها با اش��اره به پدیده لغو مقررات عام تایر اظهارکرد‪:‬‬ ‫پیش تر برای وارد کردن تایر ضوابط عامی گذاشته شده‬ ‫بود که الس��تیک را فقط می توانستند به نمایندگی های‬ ‫مج��از وارد کنند که ملزم به ارائه ضمانت و خدمات پس‬ ‫از فروش باش��ند‪ .‬ضمن انکه بای��د این تایرهای وارداتی‬ ‫دارای یک سلس��له اس��تانداردهای کیفی مانند ‪SWR‬‬ ‫باش��ند که درحال حاضر تمام انها تعلیق شده است‪ .‬وی‬ ‫در توضی��ح اس��تاندارد ‪ SWR‬گفت‪ :‬این اس��تاندارد به‬ ‫کارکرد تایر برمی گردد‪ .‬استانداردهایی که در کشورهای‬ ‫صنعتی اجباری شده‪ ،‬اما در کشور ما هنوز اجبار نیست‪.‬‬ ‫به این ترتیب با الزام این استاندارد تایرهایی که به کشور‬ ‫وارد می ش��ود را کنت��رل می کنن��د ت��ا تایرهای ضعیف‬ ‫دیگر کش��ورها نباش��د‪ .‬این فعال صنعت تایر افزود‪ :‬این‬ ‫استاندارد الزامی از سوی اتحادیه اروپا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره‪ ،‬امریکا‬ ‫شمالی و‪ ...‬است که شامل صدای تایر‪ ،‬ترمز تایر در جاده‬ ‫خیس و مقاومت غلتش��ی ان می شود‪ .‬تنها در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که با اجباری ش��دن رعایت استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه برای خودروس��ازان ازس��وی سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ایا انها شامل استانداردهای ‪ SWR‬هم‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬خیر‪ .‬اما انجمن درباره این اس��تاندارد‬ ‫مطالعه داش��ته و مولفه ها را تدوین کرده اس��ت و منتظر‬ ‫تصویب ان در ش��ورای عالی اس��تاندارد هستیم زیرا تا از‬ ‫سوی این شورا تصویب نشود‪ ،‬الزامی نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تست ‪۱۱۰‬هزار کیلومتری تایرها‬ ‫سخنگوی انجمن صنعت تایر درباره عمر مفید تایرها‬ ‫هم گفت‪ :‬عمر تایر به طور پیمایشی اندازه گیری می شود‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬تایر تاکس��ی که در درون شهر تردد دارد‬ ‫و م��دام در ح��ال ترمزگرفت��ن اس��ت متفاوت تر از یک‬ ‫خودرو ش��خصی اس��ت که در س��ال بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬هزار‬ ‫کیلومتر پیمایش می کند‪ .‬اما به طور معمول‪ ،‬اس��تاندارد‬ ‫کیفی ‪۵۰‬هزار کیلومتر است که تایر باید طی کند‪ .‬وی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬البته ما درباره تایرهای داخلی تس��ت هایی‬ ‫انجام داده ایم و تا پیمایش ‪۱۱۰‬هزار کیلومتر برای بعضی‬ ‫تایرها پاس��خ گرفته ایم‪ .‬تنها در پاسخ به این پرسش که‬ ‫این دست کم ‪۵۰‬هزار کیلومتر برای تمام تایرهای داخلی‬ ‫ب��ه لحاظ کیفی ص��دق می کند‪ ،‬گفت‪ :‬بل��ه‪ .‬برای تمام‬ ‫برندهای داخلی با توجه به شرایط کارکردی انها صادق‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا مهم است‪ ،‬اگر تایر افرود (رانندگی خارج از‬ ‫جاده اس��فالت) برود یک کیلومتر پیمایش ان با حرکت‬ ‫در جاده اسفالت متفاوت می شود‪ .‬ترمزگرفتن ا روی عمر‬ ‫تایر تاثیر زیادی دارد و عمر مفید ان را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫طرح تحقیق وتفحص از خودروسازان تصویب شد‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ابعاد ط��رح تحقیق وتفحص از خودروس��ازان را‬ ‫برش��مرد و درب��اره گرانی خ��ودرو توضیحات��ی ارائه کرد‪.‬‬ ‫ول��ی ملک��ی در گفت وگو با خانه مل��ت از تصویب «طرح‬ ‫تحقیق وتفحص از خودروسازان» خبر داد و گفت‪ :‬نخستین‬ ‫جلس��ه کار گروه تحقیق وتفحص هفته گذشته برگزار شد‬ ‫و در ان وظایف اعضا برای بررس��ی مشکالت بازار خودرو‪،‬‬ ‫نظارت بر نحوه قیمت گذاری و‪ ...‬مشخص شد‪ .‬نمایندگان‬ ‫عضو کارگروه موظف هس��تند با جم��ع اوری اطالعات به‬ ‫ابهام های موجود این حوزه رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪:‬‬ ‫مجل��س مرجع قیمت گذاری خودرو نیس��ت بلکه این امر‬ ‫در حیطه وظایف شورای رقابت و حمایت از مصرف کننده‬ ‫اس��ت اجرای ط��رح تحقیق وتفحص به منظ��ور نظارت بر‬ ‫عملکرد خودروس��ازان اس��ت؛ در صورتی که شرکت های‬ ‫خودروس��ازی تخلفی در این زمینه انجام داده باش��ند‪ ،‬در‬ ‫گزارش نهایی درج می ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به دالیل گرانی‬ ‫خودرو در ماه های گذش��ته‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خودرو مجموعه ای‬ ‫از قطعات��ی مانن��د موت��ور‪ ،‬گیربکس‪ ،‬دیفرانس��یل‪ ،‬بدنه‪،‬‬ ‫الس��تیک‪ ،‬چرخ و‪ ...‬اس��ت به همین دلی��ل نمی توان تنها‬ ‫کارخانه های خودروس��ازی را مقصر گرانی خودرو دانست‪.‬‬ ‫ملکی با بیان اینکه حدود هزار قطعه ساز در کشور موجود‬ ‫اس��ت و ‪۸۰۰‬هزار نفر در این کارخانه ها مش��غول هستند‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬نوسان های ارزی از یک سو و بعد روانی از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬باعث افزایش قیمت مواد پتروش��یمی‪ ،‬پالس��تیک‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬مواد اولیه تولید الس��تیک و‪ ...‬ش��د‪ .‬در نهایت این‬ ‫رون��د باعث ب��اال رفتن قیمت قطع��ات و در نتیجه گرانی‬ ‫خودرو شد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 3‬دی ‪ 16 1397‬ربیع الثانی ‪ 24 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 550‬پیاپی ‪2523‬‬ ‫خبر‬ ‫براساس اعالم شرکت بازرسی کیفیت‬ ‫و استاندارد ایران‬ ‫رضایت مشتریان از خدمات‬ ‫ایساکو افزایش یافت‬ ‫قطعه سازان معتقدند‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫نهاده های تولید برای‬ ‫صنعت قطعه بوده‬ ‫از این رو‪ ،‬ضروری‬ ‫است افزایش قیمت‬ ‫خودروها به واحدهای‬ ‫صنعتی قطعه تزریق‬ ‫شود‬ ‫کاهش وابستگی خودروهای داخلی به ارز امکان پذیر نیست‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫قیمت خودروها ارام ارام در حال افزایش است‪ .‬این‬ ‫امر مدل به مدل در حال محقق ش��دن اس��ت تا شاید‬ ‫ش��وک کمتری در بازار تقاضا ایجاد کند‪ .‬البته هنوز‬ ‫قیمت نهایی و قطعی از س��وی مراجع رس��می اعالم‬ ‫نشده و هر یک از سازمان های مربوط عنوان می کنند‬ ‫در حال بررس��ی و رایزنی هستند اما جریان افزایش‬ ‫قیمت ها از س��وی صنعتگران ادام��ه دارد و همچنان‬ ‫فعاالن ای��ن حوزه خواه��ان افزایش ن��رخ خودروها‬ ‫براس��اس حاشیه بازار هس��تند‪ .‬حال باید دید ایا در‬ ‫ادام��ه هزینه های س��ربار خودروس��ازی هم کاهش‬ ‫خواهد یافت؟‬ ‫‹ ‹تصمیم گیری خارج از خودروسازی‬ ‫کارشناس��ان خودرو معتقدند بخشی از هزینه های‬ ‫خودروسازی کش��ور صرف مواردی می شود که هیچ‬ ‫ش قیمت‬ ‫خروجی ن��دارد؛ از ای��ن رو‪ ،‬پی��ش از افزای ‬ ‫خودروها باید راهکاری برای حل این هزینه های سربار‬ ‫ارائه داد‪ .‬اما مس��ئله ای که وج��ود دارد افزایش چند‬ ‫برابری نرخ خودرو ها اس��ت‪ .‬سعید مدنی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پیشین گروه خودروسازی سایپا در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه صنعت خودرو با بسیاری از زیرساخت های‬ ‫کشور ارتباط دارد و تصمیم های مربوط به ان‪ ،‬خارج‬ ‫از این صنعت گرفته می شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مدیران شرکت های خودروسازی در تصمیم گیری ها‬ ‫تنه��ا نقش ‪۳۰‬درص��دی دارند و بی��ش از ‪۶۰‬درصد‬ ‫ی بیرون از این‬ ‫تصمیم گیری ه��ای کالن خودروس��از ‬ ‫مجموعه ها گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬واقعیت ه��ا را بای��د ب��ه م��ردم گفت‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه قیم��ت دالر ‪۳‬براب��ر ش��ده و قیمت‬ ‫‪ 1‬دوچرخ��ه ب��ه ‪۱۲‬میلی��ون تومان رس��یده چگونه‬ ‫می توان انتظار داشت که همچنان قیمت پراید تغییر‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت تمام شده تولید‬ ‫هیچ وجه صرفه اقتصادی ندارد‪ .‬هر خودرو دست کم‬ ‫‪۲۰‬مترمرب��ع فض��ا می خواه��د و ام��کان نگه��داری‬ ‫خودروها در مجموعه ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدنی یاداور ش��د‪ :‬امروز قیمت پراید با ‪ 2‬دوچرخه‬ ‫برابر اس��ت و باید مردم بدانند ک��ه قیمت دالر تمام‬ ‫‹ ‹کاهش وابستگی ارزی ممکن نیست‬ ‫محص��والت را تحت تاثیر قرار داده اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا با تاکید‬ ‫اینک��ه در ‪۴‬س��ال گذش��ته قیمت نهاده ه��ای تولید‬ ‫بر اینکه تولید خودرو وابس��ته به ارز است‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو افزای��ش داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا وجود‬ ‫افزای��ش قیم��ت خودروها نش��ات گرفت��ه از فضای‬ ‫ت نهاده ه��ای تولید‪ ،‬قیمت‬ ‫افزایش ‪۲۵‬براب��ری قیم ‬ ‫اقتصادی کش��ور است و از س��وی دیگر‪ ،‬هم کاهش‬ ‫پراید فقط ‪۳.۵‬برابر ش��ده و نمی توان انتظار داش��ت‬ ‫وابستگی تولید خودرو به ارز هم ممکن نیست‪.‬‬ ‫با این رون��د همچنان قیمت خودرو ثابت باقی بماند‪.‬‬ ‫مدنی با بی��ان اینکه صنعت خ��ودرو در تمام دنیا‬ ‫این کارش��ناس حوزه خودرو تاکی��د کرد‪ :‬دولت حق‬ ‫نیاز ب��ه واردات قطعات و نی��از ارزی دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫دارد ب��رای تنظیم بازار قیمت ها را کنترل کند و این‬ ‫خودروس��ازی المان از ‪۳۰‬کشور واردات قطعات دارد‬ ‫حق مس��لم دولت و مردم اس��ت‪ .‬اما اگر قرار اس��ت‬ ‫ن��ه اینکه نتواند این قطعات را تولید کند‪ ،‬بلکه تولید‬ ‫یارانه ای داده ش��ود‪ ،‬دولت نباید ان را از جیب بنگاه‬ ‫انه��ا صرفه اقتصادی برای ای��ن بنگاه ندارد به همین‬ ‫اقتصادی بپردازد‪ .‬وی با بیان اینکه قیمت تمام ش��ده‬ ‫دلی��ل وارد می کند‪ .‬در واقع در جهان خودروس��ازی‬ ‫ه��ر پرای��د ‪۳۵‬میلیون تومان اس��ت ام��ا ‪۲۲‬میلیون‬ ‫را پیدا نمی کنی��د که تمام قطعات مورد نیازش را به‬ ‫تومان به فروش می رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن فاصله قیمت‬ ‫تنهایی تولید و تامین کند‪.‬‬ ‫باعث کمبود نقدینگی خودروس��ازی ها ش��ده و زیان‬ ‫وی افزود‪ :‬باید پذیرفت در برخی موارد کش��ورمان‬ ‫انباش��ته این صنعت را افزایش می ده��د‪ .‬هر خودرو‬ ‫ارتباط منطقی با جه��ان ندارد و انتقال دانش هم به‬ ‫پر تیراژی به طور متوس��ط ‪۲‬ه��زار دالر ارزبری دارد‬ ‫صنایع‪ ،‬بسیار سخت تر از سایر کشورها‬ ‫و اگر مابه التف��اوت تغییر قیمت دالر را‬ ‫انج��ام می ش��ود؛ بنابرای��ن کش��وری‬ ‫‪۶‬هزار تومان در نظ��ر بگیریم تولید هر‬ ‫مانن��د ایران در تم��ام بخش ها از جمله‬ ‫خ��ودرو ‪۱۲‬میلیون توم��ان بودجه را به‬ ‫خودروسازی‪ ،‬نیاز ارزی دارد‪.‬‬ ‫خودروس��ازی ها تحمیل می کند‪ .‬مدنی‬ ‫ای��ن کارش��ناس خ��ودرو تاکید کرد‪:‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این ش��رایط باعث می ش��ود‬ ‫‪۲۰‬درص��د تخم مرغی که می خوریم هم‬ ‫س��فارش گذاری قطعات به تعویق بیفتد‬ ‫قیمت ارزی دارد زیرا دانه و واکسن های‬ ‫و در نهای��ت خط تولی��د کند یا متوقف‬ ‫سعید مدنی‬ ‫مرغداری ها از خارج وارد می شود‪ ،‬حال‬ ‫ش��ود‪ .‬به طوری که امروز هم بس��یاری‬ ‫درحال حاضر مدیران‬ ‫چگون��ه انتظ��ار داریم صنع��ت خودرو‬ ‫از خودروه��ا با کمبود قطع��ات روبه رو‬ ‫شرکت های خودروسازی‬ ‫وابستگی ارزی نداشته باشد‪.‬‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫در تصمیم گیری ها تنها‬ ‫این کارش��ناس خ��ودرو با اش��اره به نقش ‪۳۰‬درصدی دارند � خودروه�ای داخل�ی رقابتی‬ ‫هستند‬ ‫موضوع های مبنی بر اینکه خودروسازی‬ ‫و بیش از ‪۶۰‬درصد‬ ‫تصمیم های کالن‬ ‫مدنی در پاس��خ به این پرسش که با‬ ‫از فروش خودرو خ��ودداری کرده اند تا‬ ‫ب��ا افزایش قیم��ت تولی��دات را به بازار خودروساز ‬ ‫ی بیرون از این تعرفه صفر درص��د واردات خودروهای‬ ‫عرض��ه کنن��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نگه داش��تن مجموعه ها گرفته می شود خارجی و واقعی س��ازی قیمت سوخت‬ ‫و ایجاد ش��رایط رقابت��ی در بازار موافق‬ ‫خ��ودرو در پارکین��گ و در کارخانه به‬ ‫هستید‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم شرایط کشور خاص است و در‬ ‫ش��رایط تحریم و بین سرمایه گذاران بخش خصوصی‬ ‫کمتر کسی حاضر است در این بخش سرمایه گذاری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اگر این ش��رایط خ��اص را کنار‬ ‫بگذاریم در شرایط عادی صنعت خودر و و بازار خودرو‬ ‫ارزش افزوده باالیی دارد و نباید از بین برود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬این قیاس بی��ن خودروهای پر تیراژ‬ ‫مانن��د پراید ب��ا خودروه��ای ارزان قیم��ت خارجی‬ ‫در ش��رایط ح��ذف تعرف��ه واردات را قب��ول ن��دارم‪.‬‬ ‫‪۱۵‬درصد قیم��ت خودروهای تولید داخل ناش��ی از‬ ‫هزینه های مالی مانند بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬ش��ماره گذاری‪،‬‬ ‫سود تسهیالت و‪ ...‬اس��ت که اگر این هزینه ها حذف‬ ‫ش��ود هیچ خودروی��ی از نظر قیمتی قاب��ل رقابت با‬ ‫خودروهای داخلی نیست‪.‬‬ ‫مدنی با اش��اره به قیمت پراید در داخل و خارج از‬ ‫کشور اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر قیمت یک پراید ‪۳‬هزار‬ ‫و ‪۵۰۰‬دالر است که همین خودرو در خارج از کشور‬ ‫ب��ا قیمت ‪۴‬هزار و ‪۸۰۰‬دالر ت��ا ‪۵‬هزار دالر به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫با وج��ود اینکه خودروس��از اع�لام می کند قیمت‬ ‫نهاده های تولیدش افزایش یافته اما پرسش این است‬ ‫ک��ه این افزایش از کج��ا بوده‪ ،‬غیر از این اس��ت که‬ ‫به دلیل دولتی بودن این صنعت‪ ،‬به نوعی همیش��ه از‬ ‫ت مالی انها برطرف شده است‪.‬‬ ‫سوی دولت‪ ،‬مش��کال ‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬برخی قطعه س��ازان معتقدند افزایش‬ ‫قیمت نهاده ه��ای تولید برای صنع��ت قطعه بوده از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬ضروری اس��ت افزایش قیم��ت خودروها به‬ ‫واحدهای صنعتی قطعه تزریق شود‪.‬‬ ‫ح��ال باید منتظر بود و دی��د خروجی رایزنی های‬ ‫دولت‪ ،‬مجلس ش��ورای اس�لامی و سایر سازمان های‬ ‫مرتبط با این صنعت چ��ه خواهد بود و ایا با افزایش‬ ‫قیمت خودروها مشکالت مالی صنعت خودرو و قطعه‬ ‫برطرف خواهد شد؟‬ ‫اغاز بازرسی استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی‬ ‫بازرسان سازمان ملی استاندارد ایران با پایان مهلت خودروسازان برای‬ ‫اعمال استانداردهای هشتادوپنج گانه‪ ،‬فعالیت خود را برای بررسی خطوط‬ ‫تولید اغاز کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬براس��اس برنامه زمان بندی اعالم شده از سوی سازمان‬ ‫مل��ی اس��تاندارد ایران مقرر بود ب��رای خروج خودروهای غیراس��تاندارد‬ ‫و بی کیفی��ت از خط��وط تولید‪ ،‬از ابتدای دی بازرس��ی اس��تانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه خودرویی اغاز شود‪.‬‬ ‫جلوگی��ری از تولید خودروه��ای بی کیفیت و غیراس��تاندارد از حدود‬ ‫‪۱۵‬س��ال پیش مطرح و در اغاز ‪۱۱‬استاندارد به طور اجباری اعالم شد که‬ ‫پس از مدتی به ‪۶۳‬مورد رس��ید و از ابت��دای هفته(اول دی) به ‪۸۵‬مولفه‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫فرصت زمانی خودروس��ازان برای اجرای این اس��تانداردها در حالی به‬ ‫پایان رس��ید که در ماه های گذشته برخی دست اندرکاران صنعت خودرو‬ ‫ب��ا توجه به تحریم های یک جانبه امریکا‪ ،‬درباره اجرای این اس��تانداردها‬ ‫ابهام داشتند‪.‬‬ ‫مسئوالن س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران معتقدند ش��رایط اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاسی یا تحریم ها از موضوع استاندارد متفاوت است؛ یعنی استانداردها‬ ‫همگام با پیشرفت های روز جهان از نظر کمی و کیفی رشد می کند و هر‬ ‫چه نیاز و دانش روز جوامع افزایش می یابد‪ ،‬تدوین اس��تانداردهای جدید‬ ‫نیز ضروری می شود‪.‬‬ ‫این س��ازمان مسئول نگارش استانداردهای جدید است که مانند نقشه‬ ‫راه واحدهای تولیدی متناسب با نیازهای روز جامعه تدوین می شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران در این زمینه گفت‪ :‬در بررس��ی‬ ‫استانداردها ش��رایط روز جامعه را لحاظ می کنیم؛ شاید نتوان با سرعتی‬ ‫که الزم اس��ت کارخانه های تولیدکننده خودرو را به سمت استانداردهای‬ ‫یادشده سوق داد‪.‬‬ ‫نیره پیروزبخت اضافه کرد‪ :‬همه خودروسازان برنامه های خود را در این‬ ‫زمینه اعالم کرده اند اما اگر نتوانند در مهلت تعیین ش��ده براساس برنامه‬ ‫اقدام کنند از تولید خودروهای غیراستاندارد جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬سایپا و ایران خودرو خودروهای پیش فروش شده خود را‬ ‫تا اواخر تابستان اینده تحویل می دهند‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت در این باره گفت‪ :‬برنامه پیش فروش خودروها تا زمانی که‬ ‫مورد تایید س��ازمان ملی اس��تاندارد باشد‪ ،‬مش��کلی ندارد و خودروهای‬ ‫تحویلی به مردم برای شماره گذاری مشکلی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن پیون��د‪ ،‬مع��اون نظارت ب��ر اجرای اس��تاندارد س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران عنوان کرد‪ :‬تا امروز همه خودروسازان موفق به گذراندن‬ ‫اس��تانداردهای شصت وس��ه گانه خودرویی ش��ده اند و از اول دی بازرسی‬ ‫واحدهای تولیدی برای بررسی استانداردهای هشتادوپنج گانه اغاز شد‪.‬‬ ‫وحید مرندی مقدم افزود‪ :‬بازرس��ان این س��ازمان نمونه گیری و ازمون‬ ‫خودروه��ا را در دس��تور کار دارند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬برخ��ی از خودروها نیز‬ ‫نیازمند ازمون های خارجی است و باید به خارج از کشور فرستاده شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬اط�لاع داریم برخی خودروس��ازان موفق به ارس��ال‬ ‫خودروهای خود به مراکز تس��ت اروپایی ش��ده اند و اینکه عنوان می شود‬ ‫تحریم ها مانعی برای این موضوع بوده است‪ ،‬صحت ندارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت س��ال گذش��ته ‪۲۵‬خودرو غیراس��تاندارد و بی کیفیت از‬ ‫خط تولید خارج ش��د و تیر امسال نیز به ‪۸‬خودرو به دلیل رعایت نکردن‬ ‫الزام های معیار مصرف س��وخت‪ ،‬مجوز شماره گذاری از سوی نیروی داده‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای استانداردها در هاله ای از ابهام‬ ‫این در حالی است که برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند اجرای‬ ‫استاندارد های هش��تادوپنج گانه امکان پذیر نیست‪ .‬به گزارش خودروکار‪،‬‬ ‫فرب��د زاوه درباره اجرای اس��تاندارد های هش��تادوپنج گانه از ابتدای دی‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬حتی اگر صنعت خودرو تحریم هم نمی شد اجرای استاندارد ها‬ ‫در این ب��ازه زمانی و ب��ا توجه به اصرار بر اینکه صنع��ت و بازار خودرو را‬ ‫می خواهیم با مدیریت دولتی اداره کنیم امکان پذیر نبود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اجرای این اس��تاندارد ها از ابتدای دی اجرایی نخواهد بود و‬ ‫اگر س��ازمان اس��تاندارد برای اجرای ان اصرار کند بازار خودرو اشفته تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تعداد زیادی خودرو ثبت نام‬ ‫ش��ده که هنوز تحویل نش��ده و با اجرای این اس��تاندارد ها دچار مشکل‬ ‫خواهند ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این اس��تاندارد ها به دلیل اینکه متناس��ب با شرایط‬ ‫روز کش��ور‪ ،‬بازار‪ ،‬توان مالی خریداران و توانایی فنی خودروسازان نیست‪،‬‬ ‫می تواند منجر به پیامدهای اجتماعی ش��ود اما‪ ،‬منجر به افزایش ایمنی و‬ ‫کیفیت محصوالت نخواهد بود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر در حوزه تجاری‪ ،‬یک یا دو خودرو می توانند‬ ‫اس��تاندارد های هشتادوپنج گانه را بگذراند اما در خودرو های سواری هیچ‬ ‫ک��دام از خودرو ه��ای در حال تولید ق��ادر به گذراندن این اس��تاندارد ها‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫زاوه با بی��ان اینکه اس��تاندارد های هش��تادوپنج گانه‪ ،‬اس��تاندارد های‬ ‫جدیدی است که در اتحادیه اروپا در حال اجراست‪ ،‬گفت‪ :‬رفتار سازمان‬ ‫استاندارد ‪۱۰‬برابر سختگیرانه تر از اتحادیه اروپاست و این موضوع نتیجه‬ ‫مثبتی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫براساس اخرین نتایج اعالم ش��ده از سوی شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و استاندارد ایران‪ ،‬در پایان ابان امسال‪ ،‬امتیاز شاخص‬ ‫رضایت مش��تریان ایران خودرو از خدم��ات پس از فروش‪ ،‬به‬ ‫عدد ‪ 753‬رسید‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬معاون خدمات پس از فروش ش��رکت‬ ‫ی شرکت‬ ‫ایساکو با اعالم این مطلب گفت‪ :‬براساس نظرسنج ‬ ‫بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران از مشتریان‪ ،‬خدمات پس‬ ‫از فروش‪ ،‬ایران خودرو از پاییز س��ال گذشته تا کنون توانسته‬ ‫به طور صعودی امتیاز خ��ود را در حوزه خدمات ارتقا دهد و‬ ‫ن امسال‬ ‫از امتیاز‪ 747‬در ابان س��ال‪ 96‬به امتیاز‪ 753‬در ابا ‬ ‫ارتقا یابد و با این رش��د‪ ،‬تصویر ذهنی مشتریان و رضایت از‬ ‫خدمات را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫شهریار سلطانی ادامه داد‪ :‬شرکت های ارائه دهنده خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش خودرو‪ ،‬به ط��ور ماهانه در ش��اخص رضایت‬ ‫مشتریان مورد ارزیابی قرار می گیرند و در این بررسی ها نظر‬ ‫مش��تریان به عنوان یک شاخص مهم درباره کیفیت خدمات‪،‬‬ ‫لحاظ می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مهم ترین پارامترهایی که بهبود انها در ماه های‬ ‫مهر و ابان س��ال‪ ،97‬باعث افزایش رضایت مش��تریان شده‪،‬‬ ‫ش��امل بهبود کیفیت تعمیرات ارائه ش��ده‪ ،‬تشریح تعمیرات‬ ‫(ارائه توضیح به مشتریان درباره کارهای انجام شده و قطعات‬ ‫تعویض��ی هنگام ترخیص خودرو) و تامین به موقع قطعات از‬ ‫سوی نمایندگی ها بوده است‪.‬‬ ‫او همچنین گفت‪ :‬بهبود فرایند طرح پیگیری مش��تریان‪،‬‬ ‫پیاده س��ازی اس��تانداردهای رفت��اری و کالم��ی‪ ،‬برگ��زاری‬ ‫کارگاه های تخصصی ‪ CSI‬برای مدیران نمایندگی ها‪ ،‬برگزاری‬ ‫دوره های عارضه یابی با رویکرد جدید در نمایندگی ها و بهبود‬ ‫فرایند پذی��رش تا ترخیص در نمایندگی ه��ا جزو مهم ترین‬ ‫اقدام ه��ای انجام ش��ده در راس��تای افزای��ش رضایت مندی‬ ‫مشتریان بوده است‪.‬‬ ‫س��لطانی در پایان گفت‪ :‬جلب رضایت کامل مش��تریان و‬ ‫دست یافتن به باالترین امتیاز در شاخص رضایت مشتری‪ ،‬با‬ ‫توجه به گستردگی شبکه خدمات پس از فروش ایران خودرو‬ ‫در سراسر کشور‪ ،‬امری دشوار است اما امیدواریم با برنامه های‬ ‫در دس��ت اجرا و تالش برای بهبود مس��تمر ه��ر روز به ان‬ ‫نزدیک تر شویم‪.‬‬ ‫پیش پرداخت خرید خودرو‬ ‫به نرخ روز محاسبه نمی شود‬ ‫سخنگوی کمیسیون اصل‪ 90‬قانون اساسی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی معتقد اس��ت پیش پرداختی که خری��داران خودرو‬ ‫هنگام ثبت نام پرداخ��ت کردند باید زمان تحویل به نرخ روز‬ ‫محاسبه شود‪.‬‬ ‫به��رام پارس��ایی در گفت وگو ب��ا خانه مل��ت‪ ،‬درباره نحوه‬ ‫محاس��به پیش پرداخت خریداران خ��ودرو در زمان تحویل‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگرچه ممکن اس��ت به دالیلی مانند نوسان های ارزی‬ ‫قیم��ت خ��ودرو در زمان پیش ف��روش و تحویل ب��ا یکدیگر‬ ‫متفاوت باش��د اما بای��د مبلغی که خری��داران خودرو هنگام‬ ‫ثبت نام پرداخت کنند در زمان تحویل براساس این تغییرات‬ ‫افزایش یافته و به نرخ روز محاس��به ش��ود؛ ب��ه این معنا که‬ ‫اگر قیمت خودرو هنگام ثبت نام ‪100‬میلیون تومان اس��ت و‬ ‫خریداران ‪50‬میلیون تومان یعنی نیمی از قیمت را پرداخت‬ ‫کردن��د در زمان تحویل باید ‪50‬درصد خودور به قیمت زمان‬ ‫پیش فروش و ‪50‬درصد باقی به قیمت روز محاسبه شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��یراز در مجلس شورای اسالمی از تشکیل‬ ‫کارگروهی با حضور نمایندگان مردم در کمیسیون اصل نود‬ ‫قانون اساس��ی‪ ،‬کمیس��یون حقوقی قضایی‪ ،‬صنایع و معادن‪،‬‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫تعزیرات حکومتی و س��ازمان بازرس��ی و مرکز پژوهش ها با‬ ‫هدف بررس��ی مش��کالت موجود در بازار خودرو کشور خبر‬ ‫داد و اف��زود‪ :‬این کارگ��روه درباره قیمت گ��ذاری خودرو نیز‬ ‫تصمیم گیری خواهد کرد و میزان افزایش قیمت را مشخص‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نمایندگان حاضر در کارگروه یادشده‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون به طور دقیق مش��خص نش��ده اما من به عنوان‬ ‫رئیس کارگ��روه اقتصادی‪ ،‬یک نفر از اعضای هیات رئیس��ه‬ ‫کمیس��یون اصل‪ 90‬و محمدرضا منصوری به عنوان نماینده‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن در این کارگروه شرکت خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درباره نحوه قیمت گذاری خ��ودرو در این کارگروه‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬قیمت گذاری خودرو تا کنون روند خاصی نداشته‬ ‫و به ص��ورت خوداظهاری بود اما با توجه به افزایش قیمت و‬ ‫نحوه ثبت نام شرکت های خودروسازی که در پی ان شکایت‬ ‫بس��یاری به کمیس��یون اصل ‪ 90‬ارجاع ش��ده مقرر شد این‬ ‫کارگروه درباره این موضوع نیز تصمیم گیری کند تا چارچوب‬ ‫و الگوی مشخصی برای ان ایجاد شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 3‬دی ‪ 16 1397‬ربیع الثانی ‪ 24 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 550‬پیاپی ‪2523‬‬ ‫خبر‬ ‫اگر در تهران برف نبارد‪...‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب استان تهران با تاکید بر‬ ‫اینکه بارندگی در تهران می تواند تا حدی چالش های موجود‬ ‫در ح��وزه تامین منابع اب را حل کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع مهم‪،‬‬ ‫ب��ارش برف اس��ت چراکه اگ��ر در تهران ش��اهد بارش برف‬ ‫باشیم‪ ،‬بسیاری از مشکالت حل می شو د اما اگر برف نبارد‪ ،‬با‬ ‫مشکالتی در این حوزه روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫محمدرضا بختیاری با بیان اینکه برای مش��خص شدن این‬ ‫موضوع باید منتظر پایان زمس��تان باش��یم‪ ،‬به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫بدترین س��ناریو را برای گذر از محدودیت منابع ابی در نظر‬ ‫گرفته ای��م تا اگر بارش ها به حد کافی نبود‪ ،‬بتوانیم خود را با‬ ‫شرایط منطبق کنیم به گونه ای که تامین اب برای مشترکان‬ ‫با مشکلی مواجه نشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب استان تهران با اشاره به‬ ‫میزان بارندگی ها در تهران گفت‪ :‬بارندگی ها در پاییز امسال‪،‬‬ ‫ت مطلوب بود به گونه ای ک��ه ‪ ۱۲۰‬میلی متر بارندگی‬ ‫به نس��ب ‬ ‫را ش��اهد بودیم که این میزان نسبت به دراز مدت ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫بختی��اری با بیان اینکه تا به ح��ال وضعیت بارندگی ها در‬ ‫تهران مطلوب بوده اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬با وجود اینکه در مهر ‪،‬‬ ‫تراز سدهای تهران ‪ ۲۵۰‬میلیون مترمکعب منفی بود‪ ،‬اکنون‬ ‫ت اما همچنان نسبت‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیون مترمکعب جبران شده اس ‬ ‫به سال گذشته‪ ۸۰ ،‬میلیون مترمکعب منفی هستیم که باید‬ ‫برای حل این موضوع منتظر شرایط زمستان باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اب و فاضالب اس��تان ته��ران گفت‪:‬‬ ‫افزایش تعرفه مش��ترکان پرمصرف‪ ،‬بی ش��ک می تواند تاثیر‬ ‫باالیی بر میزان مصرف و مدیریت منابع ابی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مصوبه افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف‬ ‫هنوز در هیات دولت به تصویب نرسیده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫ع می توان‬ ‫این مس��ئله مورد تصویب قرار گیرد‪ ،‬ب��ه طور قط ‬ ‫بسیاری از مشکالت موجود در حوزه منابع ابی را حل کرد‪.‬‬ ‫حمیدرضا جانباز‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب کشور‬ ‫نی��ز چندی پیش گفته بود با توجه به اینکه میزان بارش های‬ ‫فعل��ی فقط ‪ ۲۵‬درصد کل بارش های کل س��ال ابی اس��ت‪،‬‬ ‫نمی توان پیش بینی درباره وضعیت منابع ابی تابستان نداشت ‬ ‫اما باید گفت که س��ناریوی تعریف ش��ده برای بهبود شرایط‬ ‫همچون سال گذشته تعریف شده است‪.‬‬ ‫اجرای طرح «کاهش تبخیر»‬ ‫در حوضه ابریز سد دز‬ ‫محققان دانش��گاه صنعتی جندی ش��اپور دزفول موفق به‬ ‫طراحی و س��اخت ش��بکه پایش و هشدار س��یل در سد دز‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد ذاکر مش��فق‪ ،‬مدیر امور فناوری‪،‬‬ ‫تجاری سازی‪ ،‬ارتباط با صنعت و کارافرینی دانشگاه صنعتی‬ ‫جندی ش��اپور دزفول گفت‪ :‬دانش��گاه جندی ش��اپور دزفول‬ ‫درحال حاضر ‪ ۲۴‬طرح پژوهشی با صنایع استان خوزستان و‬ ‫سایر استان ها در دست اجرا دارد که بیشترین سهم تحقیقات‬ ‫را حوزه اب و انرژی به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ذاکرمش��فق افزود‪« :‬ش��بکه پایش و هشدار سیل سد دز»‬ ‫یکی از پروژه های تحقیقاتی دانش��گاه جندی ش��اپور دزفول‬ ‫اس��ت که با همکاری س��ازمان اب و برق خوزستان و سد دز‬ ‫در دست اجراست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به سیالب بزرگی که سال ‪ ۹۵‬در دزفول‬ ‫اتفاق افتاد‪ ،‬نیاز به انجام طرح های مطالعاتی در این زمینه از‬ ‫طرف این دانش��گاه احساس شد که پس از پیگیری های الزم‬ ‫با سازمان اب و برق خوزستان و شرکت بهره برداری از سد و‬ ‫نیروگاه دز‪ ،‬به دانشگاه ابالغ و این تحقیق انجام شد‪.‬‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه جندی ش��اپور دزف��ول افزود‪:‬‬ ‫مطالع��ات و طراحی ه��ا ب��رای این ط��رح تحقیقات��ی انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬سنسورها و تجهیزات ساخته ش��ده اند و تمام وسایل‬ ‫و سنس��ورهای موردنی��از این طرح بومی س��ازی ش��ده اند و‬ ‫درحال حاضر در تولید تجهیزات نه تنها از خارج کشور بلکه از‬ ‫خارج استان نیز بی نیاز هستیم‪.‬‬ ‫ذاکرمش��فق با بیان اینکه س��خت افزار و نرم افزار این طرح‬ ‫تحقیقات��ی ب��ه طور کلی بومی س��ازی ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر اماده نصب سنسورها و تجهیزات روی رودخانه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی طرح کاهش تبخیر را یکی دیگر از طرح های تحقیقاتی‬ ‫این دانش��گاه عنوان کرد و گفت‪ :‬کشورمان در منطقه گرم و‬ ‫خشک واقع شده و بخش عمده ای از منابع ابی که در سدها‬ ‫ذخیره می کنیم‪ ،‬با عنوان تبخیر از دست می رود‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫هر سال ‪ ۲‬متر از مخزن سد کرخه بابت تبخیر تلف می شود‪.‬‬ ‫ذاکرمشفق افزود‪ :‬در این طرح تحقیقاتی با استفاده از نوع‬ ‫خاصی مواد شیمیایی که الودگی برای محیط زیست ندارند‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬درصد تبخیر کاهش می یابد که قرار است کارایی‬ ‫این روش ها برای اقلیم سد دز مطالعه و نتایج گزارش شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برای اجرای این طرح یک ایس��تگاه تحقیقاتی‬ ‫هواشناسی و تبخیرسنجی کامل در دانشگاه نصب خواهد شد‬ ‫و تمام پارامترهای هواشناس��ی در این ایستگاه ثبت و ضبط‬ ‫می ش��ود که طراحی این ایس��تگاه با اس��تانداردهای جهانی‬ ‫سازگار است و می توانیم متغیرهای هواشناسی مانند رطوبت‬ ‫نس��بی‪ ،‬بارندگی‪ ،‬س��رعت و جهت باد‪ ،‬تابش خورش��یدی و‬ ‫تبخیر را با این ایس��تگاه در اختیار س��ازمان ها و عموم مردم‬ ‫قرار دهیم‪ .‬ذاکرمش��فق تخمین بارش اتفاق افتاده در حوضه‬ ‫ابریز س��د دز را یکی دیگر از طرح های پژوهشی این دانشگاه‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬با اجرای این طرح توزیع مکانی بارش با‬ ‫دقت باال در هر واقعه بارندگی در حوضه ابریز س��د دز قابل‬ ‫محاسبه خواهد بود‪.‬‬ ‫یوسف داوودی‬ ‫اگر اکنون شرایط‬ ‫ایجاب می کند‬ ‫که انتقال اب‬ ‫به مناطق کم اب‬ ‫و کویری انجام‬ ‫شود باید‬ ‫راه عقالنی و‬ ‫درست را در‬ ‫پیش بگیریم‬ ‫عمان‪ ،‬پیشقراول خزر‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چند س��الی اس��ت که از گوش��ه و کنار خبرهایی‬ ‫از بحران کم ابی ش��نیده می ش��ود و در میان عموم‬ ‫ش��هروندان نگرانی هایی ایجاد ش��ده است‪ .‬خبرهای‬ ‫پراکنده از بحران کم ابی در برخی شهرهای کویری‪،‬‬ ‫از ساده گرفتن و شایعه به واقعیت تلخ روزمره تبدیل‬ ‫شده و ساکنان انها را به کوچ اجباری واداشته است‪.‬‬ ‫ای��ن نگرانی ها در بح��ث مدیریتی‪ ،‬کالن تر ش��ده و‬ ‫تصمیم و راهکاره��ای گوناگونی را به دنبال داش��ته‬ ‫است‪ .‬در میان سایر تصمیم هایی که از سوی مسئوالن‬ ‫مطرح ش��ده‪ ،‬جدی ترین شان شاید انتقال اب از خزر‬ ‫و خلیج فارس به ش��هرهای کویری است‪ .‬گفته شده‬ ‫که برای نخس��تین بار طرح انتقال اب کش��اورزی در‬ ‫دوران صفویه ش��کل گرفت که ب��ا توجه به امکانات‬ ‫ان دوره‪ ،‬به نتیجه نرسید‪ .‬پس از ان در سال ‪۱۳۳۲‬‬ ‫تونل اول کوهرنگ ساخته شد و نخستین انتقال اب‬ ‫سرش��اخه های کارون برای کشاورزی و صنعت شکل‬ ‫گرفت‪ .‬در سال ‪ ۱۳۶۸‬نیز باقی مانده اب کوهرنگ با‬ ‫تونل دوم به زاینده رود منتقل ش��د و تونل سوم نیز‬ ‫از دهه ‪ ۷۰‬وارد فاز اجرایی ش��د‪ .‬ای��ن در حالی بود‬ ‫که به علت تغییرات اقلیمی‪ ،‬کارون روزبه روز کم اب تر‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫این تصمیم ها و شرایط اقلیمی کارون را اکنون در‬ ‫بدترین تغییرات قرار داده و کاهش بارش ها‪ ،‬افزایش‬ ‫دم��ا و ریزگرده��ا ای��ن رودخانه را به مرک��ز بحران‬ ‫محیط زیست تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تکرار کابوس کارون‬ ‫حاال چند س��الی اس��ت که قرار اس��ت تب ویرانی‬ ‫کارون و جلگه ه��ای خوزس��تان به خزر هم برس��د‬ ‫در حال��ی که امارها کاهش ت��راز اب دریای خزر را‬ ‫نش��ان می دهد اما هر لحظه طرح توس��عه ای تازه ای‬ ‫در این منطقه کلید می خورد‪ .‬نخس��تین بار‪ ،‬محمود‬ ‫اب از دریای خزر به اس��تان سمنان یا کویر ایران را‬ ‫احمدی ن��ژاد‪ ،‬رئی��س دولت نهم و ده��م‪ ،‬انتقال اب‬ ‫غیر اقتصادی و ناس��ازگار با محیط زیست می دانند‪ .‬بر‬ ‫دریای خزر به سمنان و کویر را برای مصارف صنعت‬ ‫این اس��اس‪ ،‬اگ��ر تاکید بر انجام این کار اس��ت باید‬ ‫و اش��امیدنی مط��رح کرد‪ .‬ای��ن کار از ان جهت که‬ ‫بررسی های کافی انجام شود تا عوارضی برای گیالن‬ ‫بحران های بس��یاری ب��رای محیط زیس��ت به همراه‬ ‫و مازندران به دنبال نداش��ته باشد‪ .‬از طرفی‪ ،‬استانی‬ ‫داش��ت با مخالفت های بس��یاری روبه رو شد‪ .‬در ان‬ ‫مانند مازندران‪ ،‬هرچند که اس��تانی ساحلی است اما‬ ‫زمان مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی نیز‬ ‫همواره با کمبود اب اشامیدنی سالم روبه رو است‪ .‬بر‬ ‫ای��ن طرح را بدون توجیه اقتصادی و محیط زیس��ت‬ ‫این اس��اس‪ ،‬باید توجیه منطقی انتقال اب از شمال‬ ‫دانست‪ .‬پس از ان به نظر می رسید که طرح به دست‬ ‫به مرکز کش��ور بررس��ی های دقیق تری انجام شود‪.‬‬ ‫فراموشی سپرده شود اما سفر استانی حسن روحانی‪،‬‬ ‫مش��کالت دریای خزر به قدری است که تالش های‬ ‫شوک بزرگی به دنبال داشت‪ .‬رئیس جمهوری در سفر‬ ‫بین المللی فقط توانست روند نابودی را اهسته تر کرد‪.‬‬ ‫به سمنان از س��رگیری انتقال اب خزر به سمنان را‬ ‫الودگی ها همچنان ادامه دارد و بهره برداری نادرست‬ ‫مطرح کرد‪ .‬این در حالی است که به گفته بسیاری از‬ ‫از دریا در نقاط مختلف هنوز متوقف نشده است‪ .‬در‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬در صورت تایید انتقال اب به شهرهای‬ ‫کنار اینها انتقال اب به سمنان اغاز شده است و این‬ ‫کویری‪ ،‬دریای عمان گزینه مناس��بی برای این اقدام‬ ‫اتفاق اسیب های بیشتری به خزر خواهد زد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی‬ ‫در ای��ن ب��اره یوس��ف داوودی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫مجل��س درب��اره انتق��ال اب از دریای‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬اب و مناب��ع طبیع��ی ب��ه‬ ‫عمان ب��ه مناط��ق کویری نی��ز گفت‪:‬‬ ‫«گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬اگر اکنون‬ ‫می��زان اب م��ورد نیاز ب��رای انتقال در‬ ‫شرایط ایجاب می کند که انتقال اب به‬ ‫دس��ت مطالعه است‪ .‬همچنین مسائلی‬ ‫مناطق کم اب و کویری انجام شود باید‬ ‫مثل عمق و روش ابگیری‪ ،‬نوع فناوری‬ ‫راه عقالنی و درست را در پیش بگیریم‪.‬‬ ‫اب شیرین کن و محل استقرار ان‪ ،‬مسیر‬ ‫به گفت��ه این نماینده مجلس ش��ورای‬ ‫انتقال اب و محل بازگرداندن تلخ ابه ها‬ ‫اس�لامی‪ ،‬انتقال اب خزر به ش��هرهای‬ ‫حسین هاشمی تختی نژاد‬ ‫باید مورد مطالعه قرار گیرد‪.‬‬ ‫کویری پیش��نهاد تازه ای نیست‪ .‬پیش‬ ‫� انتق�ال اب عمان به کویر در‬ ‫از ای��ن نیز مطرح ش��ده ب��ود به دلیل‬ ‫هرچند که انتقال اب‬ ‫مش��کالت گس��ترده ای ک��ه به دنب��ال اخرین گزینه برای کاهش انتظار اجرا‬ ‫کم ابی در کشور است‬ ‫در ای��ن ب��اره‪ ،‬حس��ین هاش��می‬ ‫داش��ت‪ ،‬اجرایی نش��د‪ .‬اکن��ون نیز این‬ ‫اما دریای عمان می تواند‬ ‫تختی ن��ژاد‪ ،‬عض��و کمیس��یون عمران‬ ‫طرح نیازمند بررسی های متعدد است‪.‬‬ ‫گزینه بهتری‬ ‫نمی ش��ود که به صرف ایجاد ابادانی در برای این تصمیم باشد‪ .‬مجلس شورای اسالمی نیز به «گسترش‬ ‫صنع��ت» گف��ت‪ :‬ای��ن کمیس��یون‬ ‫برخی شهرها‪ ،‬مناطق دیگر را به نابودی‬ ‫این موضوع‬ ‫بکش��انیم‪ .‬این طرح درحال حاضر هیج نیز نیازمند بررسی های جلس��ه های گوناگونی درباره انتقال اب‬ ‫گوناگون است اما به نظر از دری��ای عمان برگزار ک��رد‪ .‬ضرورت‬ ‫توجیه عملی و اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫می رسد توجیه‬ ‫‹ ‹خزر تاب کم ابی ندارد‬ ‫این کار نیز ب��رای مجلس و دولتمردان‬ ‫بیشتری دارد‬ ‫ب��ه گفت��ه داوودی‪ ،‬کارشناس��ان و‬ ‫به اثبات رس��یده اس��ت‪ .‬در این باره‪ ،‬بر‬ ‫مدیران وزارت نیرو درحال حاضر انتقال‬ ‫اساس بررسی ها باید ابتدا اب مورد نیاز‬ ‫ناوگان ملی حفاری فرسوده است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی حفاری ایران گف��ت‪ :‬امروز با‬ ‫توجه به اینکه صنعت نفت مانند گذشته مورد تحریم قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬باید از داش��ته های داخلی به��ره گرفت و صنعت‬ ‫حفاری یکی از داش��ته هایی اس��ت که بای��د به ان توجه‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید عبداهلل موس��وی گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۵۸‬بود که جمعی از کارگران فهیم حفاری نزد امام ‬ ‫خمین��ی(ره) رفتند و کار حفاری را برای ایش��ان توضیح‬ ‫دادند و امام(ره) با بصیرتی که داش��تند فرمان تاس��یس‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران را صادر کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز‬ ‫با توجه به اینکه صنعت نفت مانند گذش��ته مورد تحریم‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬باید از داشته های داخلی بهره گرفت و صنعت‬ ‫حفاری یکی از داشته هایی است که باید به ان توجه کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران تصریح کرد‪ :‬صنعت‬ ‫حفاری م��ادر علم نفت اس��ت و هم��ه فرایندهای نفتی‬ ‫زاییده از صنعت حفاری است و هر کسی به بحث حفاری‬ ‫تسلط داشته باشد‪ ،‬در سطح االرض هم بهتر عمل خواهد‬ ‫کرد‪ .‬موس��وی با اش��اره به عملکرد این شرکت در ‪ ۴‬دهه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ح��دود ‪ ۹‬میلیون متر حفاری‪ ،‬حفر‬ ‫‪ ۴۵۰۰‬حلق��ه چاه‪ ،‬ارائه بیش از ‪ ۱۶۵‬هزار خدمات جانبی‬ ‫و فعالیت های ارزنده دیگر از جمله اقدام های انجام شده در‬ ‫‪ ۴‬دهه فعالیت این شرکت بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬قراردادهایی که با دانش��گاه های علمی‬ ‫کش��ور و مراکز پژوهش��ی بسته ش��ده و توجه به توسعه‬ ‫س��اخت داخل‪ ،‬از جمله اقدام های انجام ش��ده در راستای‬ ‫خودکفای��ی در حوزه صنعت نفت بوده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران گفت‪ :‬شرکت دچار چالش های‬ ‫متنوعی اس��ت که امیدواریم ب��ا برنامه ریزی و تالش همه‬ ‫همکاران بتوانیم در صنعت نفت ایران نقش اساس��ی خود‬ ‫را ایفا کنیم‪ .‬موس��وی بیان ک��رد‪ :‬برنامه ریزی‪ ،‬اموزش و‬ ‫بهینه س��ازی هزینه ه��ا مهم تری��ن برنامه هایی اس��ت که‬ ‫باید در درون ش��رکت اجرایی ش��وند تا بتوانیم بخشی از‬ ‫نارس��ایی های شرکت را حل کنیم و مشکالت را پشت سر‬ ‫بگذاریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬افزایش بازده حفاری‪ ،‬بازس��ازی و‬ ‫نوسازی ناوگان حفاری و باال رفتن میزان حفاری از جمله‬ ‫اقدام هایی اس��ت که برای ادامه راه در دس��تور کار ما قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه باید‬ ‫تناس��بی میان درامد و هزینه های ش��رکت ایجاد کنیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این کار باید انجام ش��ود تا بتوانی��م برای دکل ها‬ ‫بازاریاب��ی مناس��بی را انج��ام دهیم و به م��رور به دنبال‬ ‫اجرایی کردن این برنامه هس��تیم‪ .‬موسوی گفت‪ :‬باید در‬ ‫ش��رایط س��خت فعلی کار و تالش کرده و از داش��ته های‬ ‫خودمان اس��تفاده کنیم‪ .‬باید بر همه داش��ته های صنعت‬ ‫نفت مدیریت کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود ‪ ۷۲‬دستگاه حفاری در این شرکت‬ ‫گفت‪ :‬این دکل ها سرمایه های ملی هستند و اگر مدیریت‬ ‫نشوند از بین خواهند رفت‪ .‬در این زمینه باید تالش شود‬ ‫تا بهترین کارایی را برای ما داشته باشند‪.‬‬ ‫دریای عمان نمک زدایی شده و سپس انتقال دهیم‪.‬‬ ‫در واقع باید گفت که بررس��ی های عملی و توجیهی‬ ‫این طرح به پایان رس��یده و درحال حاضر انتقال اب‬ ‫از دریای عمان در انتظار تایید منابع مالی و بررس��ی‬ ‫ورود بخش خصوصی به این طرح است‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون عمران درباره طرح انتقال اب‬ ‫از عمان گفت‪ :‬هرچن��د که انتقال اب اخرین گزینه‬ ‫برای کاهش کم ابی در کش��ور است اما دریای عمان‬ ‫می توان��د گزینه بهتری برای این تصمیم باش��د‪ .‬این‬ ‫موضوع نیز نیازمند بررس��ی های گوناگون اس��ت اما‬ ‫به نظر می رس��د توجیه بیشتری دارد چرا که این دریا‬ ‫به اب های ازاد و اقیانوس راه دارد و انتقال اب از ان‪،‬‬ ‫منجر به کاهش س��طح اب دریا نخواهد شد‪ .‬دریای‬ ‫عمان به ویژه ش��مال شرقی ان در مقایسه با دریاچه‬ ‫خزر‪ ،‬شرایط متفاوتی دارد ضمن اینکه چاره دیگری‬ ‫برای تامین مناب��ع اب مورد نیاز این مناطق نداریم‪.‬‬ ‫ن حال‪ ،‬همچنان تاکید بر بررس��ی های بیش��تر‬ ‫با ای ‬ ‫است‪ .‬مطالعات باید انجام شود و تا قبل از ارائه نتایج‬ ‫ن ب��اره نظر قطعی‬ ‫تمامی مطالع��ات نمی توان در ای ‬ ‫داد‪ .‬همچنین س��ازمان حفاظت محیط زیست بدون‬ ‫گزارش های ارزیابی ریسک و ارزیابی زیست محیطی‬ ‫با اجرای طرح موافق��ت نخواهد کرد‪ .‬هرچند که در‬ ‫این میان باید گفت کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس‬ ‫با اس��تفاده از اب ش��یرین کن های متع��دد از دریای‬ ‫عم��ان اس��تفاده می کنند و حجم ابی ک��ه ما از این‬ ‫دریا و خلیج فارس برداش��ت می کنیم در مقابل دیگر‬ ‫کش��ورهای حاشیه خلیج فارس بس��یار ناچیز و صفر‬ ‫است‪ .‬به گفته هاشمی تختی نژاد‪ ،‬با توجه به ساحل‬ ‫طوالن��ی ایران در کنار دریای عمان و وجود ش��هرها‬ ‫و اس��تان هایی مانند بندرعباس و بوش��هر‪ ،‬هرمزگان‬ ‫و بلوچس��تان که با مشکالت کم ابی شدیدی روبه رو‬ ‫هس��تند‪ ،‬می توان اب دریای عمان را ش��یرین کرده‬ ‫و ب��ه این اس��تان ها فرس��تاد‪ .‬از طرفی با گس��ترش‬ ‫زیرس��اخت های مورد نی��از‪ ،‬در انتقال به ش��هرهای‬ ‫دورتر نیز امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫انتقاد بخش خصوصی از شیو ه نامه تازه بانک مرکزی‬ ‫سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده های‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی با اش��اره به مش��کالت‬ ‫صادرکنندگان از ش��یوه نامه تازه بانک مرکزی‬ ‫انتقاد ک��رد‪ .‬به گ��زارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫احس��ان باقریان در نشس��تی خبری با تاکید بر‬ ‫اینکه اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی‪،‬‬ ‫ب ه دنب��ال برنگرداندن ارز ب��ه چرخه اقتصادی‬ ‫کش��ور نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ارزی که امسال از سوی‬ ‫شرکت های پتروشیمی عضو اتحادیه به چرخه‬ ‫اقتصادی برگردانده ش��ده‪ ،‬قابل دفاع اس��ت اما‬ ‫این موضوع درباره س��ایر اعضا صدق نمی کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره موانع بازگرداندن ارز صادرکنندگان‬ ‫به چرخه اقتصادی کشور توضیح داد‪ :‬واحدهای‬ ‫تولی��دی عضو اتحادی��ه در تامین خ��وراک از‬ ‫نرخ های پایی��ن (‪ ۳۸۰۰‬توم��ان‪ ۴۲۰۰ ،‬تومان‬ ‫و ارز س��امانه نیم��ا) اس��تفاده نکرده اند و نرخ‬ ‫س��نا و نرخ ازاد معیار تس��عیر انها ق��رار داده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده های‬ ‫نف��ت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی با تاکید ب��ر اینکه بر‬ ‫اس��اس مصوبه هیات وزیران‪ ،‬عرضه و تقاضا در‬ ‫س��امانه نیما باید ازاد باشد‪ ،‬گفت‪ :‬با این وجود‬ ‫به پتروشیمی ها تکلیف شده است که ارز خود را‬ ‫باالتر از ‪ ۸۰۰۰‬تومان در نیما عرضه نکنند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که هزینه صادرات از جمله نقل‬ ‫و انتقال پول‪ ،‬لجستیک و‪ ...‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ش��یوه نام ه تازه بانک مرکزی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اینکه صادرکنندگان را دسته بندی‬ ‫کنیم تا بر اس��اس میزان ص��ادرات خود ارز را‬ ‫به چرخ��ه اقتصادی کش��ور بازگردانند‪ ،‬تنبیه‬ ‫شرکت هایی است که بیش از ‪ ۱۰‬میلیون یورو‬ ‫ص��ادرات دارند‪ .‬باقری��ان در ادامه با بیان اینکه‬ ‫اتحادیه مخالف عرضه خوراک در بورس نیست‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اتحادی��ه ب��ا عرضه خ��وراک در بورس‬ ‫مخالفتی ندارد‪ ،‬اگر س��قف رقابت باز می ش��ود‪،‬‬ ‫تفکیکی بین محصوالت عرضه شده و مواد اولیه‬ ‫قائل شویم‪.‬‬ ‫اما در این شرایط هیچ واحدی نمی داند ماه‬ ‫اینده چقدر خوراک خواهد داش��ت‪ .‬سخنگوی‬ ‫اتحادیه صادرکنن��دگان فراورده های نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروش��یمی افزود‪ :‬ات��اق بازرگانی طرحی را‬ ‫در ش��ورای گفت وگو پیگیری می کند‪ ،‬مبنی بر‬ ‫اینک��ه بای��د معافیت مالی��ات ص��ادرات مواد‬ ‫اولیه ای که در کش��ور خواهان دارد‪ ،‬برداش��ته‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین نرخ خوراک باید تعدیل شود‬ ‫و برای فعاالنی که تازه می خواهند مش��غول به‬ ‫کار ش��وند‪ ،‬نرخ خ��وراک ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد باید‬ ‫تعدیل شود‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪ 16 1397‬ربیع الثانی ‪ 24 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 550‬پیاپی ‪2523‬‬ ‫خبر‬ ‫زعفران گناباد‬ ‫در فائو به ثبت رسید‬ ‫شبکه تعاون‬ ‫روستایی با داشتن‬ ‫ساختاری متناسب با‬ ‫وضعیت روستاهای‬ ‫کشور‪ ،‬جزو معدود‬ ‫سازمان هایی است‬ ‫که می تواند در توزیع‬ ‫نیازهای روستاییان با‬ ‫قیمتی مناسب و نیز‬ ‫بازاررسانی محصوالت‬ ‫روستایی‪ ،‬نقشی موثر‬ ‫داشته باشد‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با معاون وزیر جهاد کشاورزی واکاوی شد‬ ‫توقف خدمات سازمان مرکزی تعاون روستایی با خصوصی سازی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بخ��ش تعاون یک��ی از بخش های مهم اقتصاد اس��ت که‬ ‫مدیریت اقتصادی کالن کش��ور ب��ه ان تاکید خاص دارند‬ ‫و رهبر معظم انقالب نیز بر توس��عه تعاون در اقتصاد تاکید‬ ‫داش��ته اند‪ .‬س��ازمان تعاون روس��تایی نیز متولی گس��تره‬ ‫وس��یعی از فعالیت ها در حوزه توسعه روستایی و کشاورزی‬ ‫اس��ت و از انجا که توس��عه روس��تایی و کش��اورزی اساس‬ ‫امنیت پایدار غذایی و سالمت پایدار غذایی نخستین سنگ‬ ‫بنای اقتصاد مقاومتی است‪ ،‬حس��ین شیرزاد‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫جهاد کش��اورزی معتقد است که س��ازمان مرکزی تعاون‬ ‫روستایی باید از فهرست گروه ‪ ۲‬شرکت های قابل واگذاری‬ ‫خصوصی س��ازی خارج ش��ود‪ ،‬ضمن انکه این س��ازمان به‬ ‫لحاظ جذابیت و س��وداوری م��ورد توجه بخش خصوصی‬ ‫نیس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬فعالیت های نظارتی یا مداخالت در‬ ‫تنظیم بازار از سوی این سازمان جنبه حاکمیتی و یارانه ای‬ ‫داش��ته و از نظر بخش خصوصی دارای جذابیت نیس��تند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬در صورت واگذاری س��ازمان به بخش خصوصی‪،‬‬ ‫به طور قطع این فعالیت های ضروری متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫از این رو‪« ،‬گس��ترش صنعت» در گفت وگو با شیرزاد به‬ ‫واکاوی خصوصی سازی این سازمان دولتی پرداخت که در‬ ‫ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €موضوع واگذاری س�ازمان تعاون روس�تایی از‬ ‫کجا اغاز شد؟‬ ‫واقعیت این اس��ت که بح��ث واگذاری س��ازمان تعاون‬ ‫روس��تایی به بخش خصوصی از س��ال ‪ ۱۳۸۸‬اغاز شد‪ .‬در‬ ‫نهایت‪ ،‬هیات واگذاری در جلسه ‪ ۷‬شهریور ‪ ۱۳۸۸‬سازمان‬ ‫مرکزی تعاون روس��تایی را بدون توجه به اثار و پیامدهای‬ ‫ناش��ی از ان‪ ،‬در فهرس��ت ش��رکت های قاب��ل واگذاری به‬ ‫بخ��ش خصوصی قرار داد که از ان تاریخ تا کنون‪ ،‬س��ازمان‬ ‫تعاون روس��تایی‪ ،‬اتحادیه های مرکزی تعاون روس��تایی و‬ ‫تمامی کارشناس��ان ذی ربط به مخالفت و غیر قانونی بودن‬ ‫این تصمیم معترض ش��ده اند اما سازمان خصوصی سازی‬ ‫همچنان بر تصمیم نادرست خود اصرار دارد‪ .‬حتی کارگروه‬ ‫بن��د ‪ ۷‬و تبصره ه��ای ذیل ان در صورتجلس��ه ‪ ۲۶‬خود در‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۸۸‬مستند به قوانین موضوعه‪ ،‬به صراحت اعالم‬ ‫می کند که عمده وظایف س��ازمان تعاون روستایی‪ ،‬وظایف‬ ‫حاکمیت��ی بوده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬پیش��نهاد تغییر ماهیت‬ ‫تعاون روس��تایی از ش��رکت به موسس��ه دولت��ی را مطرح‬ ‫می کند که در جای خود پیشنهاد قابل بحثی است‪ .‬سازمان‬ ‫مرکزی تعاون روس��تایی در س��ال ‪ ۱۳۴۲‬به دنبال مسائلی‬ ‫ک��ه در اج��رای قوانین مختلف اصالح��ات ارضی در بخش‬ ‫کشاورزی ایجاد ش��د برای به نظم و نسق در اوردن فرایند‬ ‫تولی��د و اعمال مدیریت درس��ت و به وج��ود اوردن امکان‬ ‫بر اس��اس ابالغیه وزیر جهاد کش��اورزی‪ ،‬سازمان دارای‬ ‫کاربرد فناوری های جدید و نهاده های مختلف کشاورزی و‬ ‫وظای��ف گوناگونی اس��ت ک��ه از ان میان تع��داد وظایف‬ ‫متش��کل کردن تولید کنندگان کوچک کشاورزی تشکیل‬ ‫تصدی گ��ری حدود ‪ ۲۰‬وظیفه‪ ،‬تع��داد وظایف حاکمیتی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا مراحل قانونی برای قرار دادن این س�ازمان‬ ‫مع��ادل ‪ ۳۵‬وظیف��ه و در مجم��وع وظای��ف حاکمیت��ی و‬ ‫دولتی به فهرست خصوصی سازی طی شده است؟‬ ‫تصدی گ��ری س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران ‪۵۵‬‬ ‫به نظر می رس��د قرار دادن نام س��ازمان تعاون روستایی‬ ‫ت که در این میان تاکنون حدود‬ ‫وظیفه در س��طوح ملی اس ‬ ‫در فهرست شرکت های قابل واگذاری‪ ،‬مراحل قانونی مورد‬ ‫‪ ۹‬عنوان از وظیفه تصدی گری س��ازمان به طور کلی واگذار‬ ‫نیاز برای اصالح اساس��نامه و نیز دریافت مجوز های الزم را‬ ‫شده و ‪ ۱۱‬وظیفه تصدی گری در حال واگذاری است‪.‬‬ ‫طی نکرده است‪.‬‬ ‫البت��ه بخش��ی از ان در حوزه امور تعاونی ها‪ ،‬تش��کل ها‪،‬‬ ‫وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وظایفی‬ ‫اتحادیه ها و ش��رکت های بخش کش��اورزی‪ ،‬روس��تایی و‬ ‫اس��ت که در گروه یک ماده ‪ ۲‬قانون اصالح موادی از قانون‬ ‫عشایری و بخش��ی دیگر در امور بازرگانی است‪ .‬مهم ترین‬ ‫برنام��ه چهارم توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی و فرهنگی‬ ‫وظایف حاکمیتی سازمان عبارت است از ایجاد و ساماندهی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ‪۴۴‬‬ ‫تعاونی ه��ا‪ ،‬تش��کل ها‪ ،‬اتحادیه ه��ا و ش��رکت های بخش‬ ‫قانون اساسی فقط در اختیار دولت بوده و در هیات واگذاری‬ ‫کشاورزی‪ ،‬روستایی و عشایری؛ اموزش و ترویج تعاونی ها‪،‬‬ ‫خصوصی س��ازی‪ ،‬قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست‪.‬‬ ‫تش��کل ها‪ ،‬اتحادیه ه��ا و ش��رکت های بخش کش��اورزی‪،‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬هیات واگذاری خصوصی س��ازی مدخلیتی در‬ ‫روس��تایی و عش��ایری؛ حمای��ت از تعاونی ها‪ ،‬تش��کل ها‪،‬‬ ‫اصالح اساسنامه س��ازمان مرکزی تعاون روستایی نداشته‬ ‫اتحادیه ها و ش��رک ت های بخش کش��اورزی‪ ،‬روس��تایی‬ ‫و ب��ا عنایت به ماده ‪ ۴۷‬اساس��نامه س��ازمان مرکزی تعاون‬ ‫و عش��ایری؛ نظارت ب��ر تعاونی ها‪ ،‬تش��کل ها‪ ،‬اتحادیه ها و‬ ‫روس��تایی ایران‪ ،‬اساسنامه نام برده در قوه مقننه به تصویب‬ ‫ش��رکت ها ی بخش کشاورزی‪ ،‬روس��تایی و عشایری؛ امور‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬هرگونه اصالح اساسنامه سازمان‬ ‫نظام های بهره برداری و توسعه بازرگانی و بازاریابی (اجرای‬ ‫حسب ماده ‪ ۷‬قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی مصوب‬ ‫قانون تضمین خرید محصوالت اساس��ی کشاورزی و سایر‬ ‫‪ ۱۳۴۸‬باید در قوه مقننه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد‪.‬‬ ‫سیاست های حمایتی‪ ،‬سیاست گذاری‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬تامین‬ ‫€ €ایا این مصوبه قابلیت اجرا دارد؟‬ ‫منابع و مستند س��ازی مال��ی مربوط به تامی��ن نهاده های‬ ‫ی( ب��ه دادنام��ه ش��ماره‬ ‫رای دی��وان عدال��ت ادار ‬ ‫کشاورزی)‪.‬‬ ‫€ €چارچ�وب فعالیت ه�ای س�ازمان از نظر قانونی‬ ‫‪ ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۹۳‬م��ورخ ‪ ۲۲‬اس��فند ‪ ) ۹۶‬نی��ز‬ ‫چگونه است؟‬ ‫مبنی بر اینکه مصوبه هیات واگذاری در حد پیش��نهاد بوده‬ ‫سازمان تعاون روس��تایی از معدود سازمان های قدیمی‬ ‫ت برای تحقق الزام‪ ،‬این‬ ‫و در ان الزامی برای واگذاری نیس�� ‬ ‫کش��ور اس��ت که دارای مبانی قانونی تاس��یس و تشکیل‬ ‫پیشنهاد باید ابتدا در جلسه شورای عالی سیاست های اصل‬ ‫اس��ت و فعالیت س��ازمان تعاون روس��تایی از منظر قوانین‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی مطرح و مصوب می شد که این مراحل طی‬ ‫ش��امل ایین نامه اجرایی قانون خالصجات مصوب ‪،۱۳۳۴‬‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬مصوبه یادشده متضمن وضع قاعده‬ ‫اساسنامه س��ازمان مرکزی تعاون روستایی‬ ‫امره و الزم االجرا نیست‪.‬‬ ‫€ €ایا ب�رای ادامه فعالیت ش�بکه ها و‬ ‫ای��ران مص��وب ‪ ،۱۳۴۸‬قانون ش��رکت های‬ ‫تش�کل های مرب�وط‪ ،‬با تغیی�ر ماهیت سازمان مرکزی تعاون تعاونی مص��وب ‪ ،۱۳۵۰‬قانون تعاونی کردن‬ ‫س�ازمان تعاون روس�تایی به ش�رکت روستایی در سال ‪ ۱۳۴۲‬تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل‬ ‫خصوصی فکری شده است؟‬ ‫به دنبال مسائلی که در شرکت های تعاونی روس��تایی مصوب سال‬ ‫اجرای قوانین مختلف‬ ‫راهب��ردی‪-‬‬ ‫در ش��اکله س��نتی وظای��ف‬ ‫‪ ۱۳۴۹‬می شود‪.‬‬ ‫اصالحات ارضی در‬ ‫حاکمیتی س��ازمان از ن��گاه قوانین امده که‬ ‫همچنی��ن ایین نامه اجرایی قانون تعاونی‬ ‫بخش کشاورزی ایجاد‬ ‫س��ازمان مرکزی تع��اون روس��تایی یگانه شد برای به نظم و نسق ک��ردن تولی��د و یکپارچه ش��دن اراضی در‬ ‫مجری این قوانین در کشور است‪.‬‬ ‫در اوردن فرایند تولید حوزه عمل ش��رکت های تعاونی روس��تایی‪،‬‬ ‫ش��بکه ب��زرگ تعاونی های روس��تایی و و اعمال مدیریت درست قانون تش��کیل شرکت های س��هامی زراعی‬ ‫و به وجود اوردن امکان‬ ‫کشاورزی و نیز تش��کل های مربوط ‪ ،‬نیاز به‬ ‫مصوب س��ال ‪ ،۱۳۵۲‬قانون ش��مول قانون‬ ‫کاربرد فناوری های‬ ‫سیاس��ت گذاری‪ ،‬هدایت‪ ،‬همیاری و از همه جدید و نهاده های مختلف استخدام کش��وری درباره کارکنان سازمان‬ ‫مهم ت��ر‪ ،‬نظ��ارت دارند و تنها س��ازمانی که کشاورزی و متشکل کردن مرکزی تعاون روس��تایی ایران مصوب سال‬ ‫تولید کنندگان کوچک‬ ‫دارای س��اختار‪ ،‬قوانین و شیوه نامه های الزم‬ ‫‪ ،۱۳۵۶‬قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی‬ ‫شد‬ ‫کشاورزی تشکیل‬ ‫و امتحان ش��ده در این زمینه است‪ ،‬سازمان‬ ‫کش��اورزی و ایج��اد قطعات مناس��ب فنی‪،‬‬ ‫تعاون روستایی است‪.‬‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬ایین نامه اجرای��ی نظام صنفی‬ ‫جلوگیری از خروج ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر ارز با تولید مواد اولیه دارویی‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری گفت‪ :‬با تولید مواد اولیه دارویی‬ ‫در داخل کش��ور‪ ،‬از خروج ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر ارز از کش��ور‬ ‫جلوگی��ری کردیم که می توان ان را یک دس��تاورد بزرگ‬ ‫به ش��مار اورد‪ .‬به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی‬ ‫معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬مصطفی‬ ‫قانعی‪ ،‬دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬درباره اولویت های ستاد توسعه‬ ‫ی بیان کرد‪ :‬اولویت های ستاد مشخص است‬ ‫زیس��ت فناور ‬ ‫و برنامه های ما بر مبنای اولویت های مش��خص ش��ده جلو‬ ‫می رود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬ایران موفق خواهد‬ ‫ش��د ‪ ۳‬درصد از س��هم جهانی زیس��ت فناوری را از ان خود‬ ‫کند‪ .‬دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی افزود‪:‬‬ ‫در س��تاد توسعه زیس��ت فناوری موفق ش��دیم تا از دانش‬ ‫متخصصان این حوزه اس��تفاده کنیم و در تولید محصوالت‬ ‫زیست فناوری از انها بهره ببریم‪ .‬قانعی ادامه داد‪ :‬ستادهای‬ ‫توسعه فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری باید کاهش‬ ‫ارزبری را در اولویت برنامه های خود قرار دهند‪ .‬دبیر س��تاد‬ ‫توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی همچنین تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر در کش��ور ما واردات خوراک دام بیش از‬ ‫‪۲‬میلیارد دالر در سال است که خوراک دام‪ ،‬بیشترین سهم‬ ‫را در سبد واردات کشور دارد‪.‬‬ ‫کارهای کشاورزی مصوب ‪ ۱۳۸۷‬و ایین نامه اجرایی قانون‬ ‫جلوگیری از خرد ش��دن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات‬ ‫مناس��ب فنی و اقتصادی بخش��ی دیگر از ای��ن مقررات به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توج�ه ب�ه پراکندگ�ی روس�تاهای کش�ور‬ ‫خدمات دهی سازمان تعاون روستایی چگونه است؟‬ ‫تع��دد ف��راوان و پراکندگ��ی در گس��تره ای وس��یع‪ ،‬از‬ ‫ویژگی ه��ای روس��تاهای کش��ور اس��ت ک��ه کار توزی��ع‬ ‫نیازه��ای عموم��ی و کاالهای مورد نیاز به انه��ا را به کاری‬ ‫دش��وار بدل می سازد‪ .‬ش��بکه تعاون روس��تایی با داشتن‬ ‫س��اختاری متناس��ب با وضعیت روس��تاهای کشور‪ ،‬جزو‬ ‫معدود سازمان هایی اس��ت که می تواند در توزیع نیازهای‬ ‫روستاییان با قیمتی مناس��ب و نیز بازاررسانی محصوالت‬ ‫روس��تایی‪ ،‬نقش��ی موثر داشته باش��د‪ .‬با حذف این شبکه‪،‬‬ ‫این توانمن��دی نیز از بین خواهد رف��ت و در اینده نزدیک‬ ‫(و ش��اید هم هرگز) جایگزینی به جای ان مستقر نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬با انحالل یا واگذاری وظایف این س��ازمان‪،‬‬ ‫توان نظارت بر ش��بکه تعاونی ها به حداقل رسیده و با توجه‬ ‫ب��ه حجم بی ش��مار ثروت موج��ود در این ش��بکه‪ ،‬فرصت‬ ‫برای فس��اد گس��ترده فراهم می شود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬نبود‬ ‫جذابیت و صرفه اقتص��ادی برای بخش خصوصی در انجام‬ ‫تکالیف سازمان بس��یاری از فعالیت های سازمان‪ ،‬از جمله‬ ‫فعالیت ه��ای نظارت��ی یا مداخله ها در تنظی��م بازار‪ ،‬جنبه‬ ‫حاکمیتی و یارانه ای داشته و از نظر بخش خصوصی دارای‬ ‫جذابیت نیس��تند و در صورت واگذاری س��ازمان به بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬به یقین این فعالیت های ضروری متوقف ش��ده‬ ‫و همه ذی نفعان حتی ذی مدخالن متضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫پس از قرار گرفتن نام س��ازمان در فهرست شرکت های‬ ‫سازمان خصوصی سازی یعنی از سال ‪ ۱۳۸۸‬تا کنون بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰۰‬نفر از کارکنان‪ ،‬کارشناس��ان و مدیران س��ازمان‬ ‫بازنشسته ش��ده اند که متاس��فانه جایگزینی برای انها در‬ ‫س��ازمان وجود ندارد و ام��کان بکارگیری نیروهای جوان و‬ ‫متخصص و کارشناس از سازمان سلب شده است‪ .‬بسیاری‬ ‫از زیرس��اخت های انب��اری‪ ،‬ن��اوگان حمل ونق��ل و حتی‬ ‫زیربناهای اداری س��ازمان در شهرس��تان ها و استان ها در‬ ‫حال مستهلک شدن هستند‪.‬‬ ‫ردیف ه��ای بودجه ای ب��رای بس��یاری از وظایف وجود‬ ‫ندارد و س��ازمان خصوصی سازی‪ ،‬سازمان تعاون روستایی‬ ‫را در حالت بالتکلیفی و منفعل نگه داش��ته و هیچ تغییری‬ ‫را نمی ت��وان بدون اجازه این س��ازمان به وج��ود اورد‪ .‬واقعا‬ ‫وضعی��ت غم انگیزی اس��ت که س��ازمانی با این پیش��ینه‬ ‫تاریخی را که هویت و برند و س��ازه های فیزیکی ان در یک‬ ‫دوره ‪۵۰‬س��اله به ما به ارث رسیده اس��ت را با یک تصمیم‬ ‫نادرست در چمبره خصوصی سازی گرفتار بحران های حاد‬ ‫امروزی سازیم‪.‬‬ ‫فروش اب چاه کشاورزی برای اراضی دیم‬ ‫مدیر جهاد کش��اورزی خرم اباد گفت‪ :‬برخی کش��اورزان‬ ‫بوم��ی زمین های دیم را با ف��روش و انتقال اب به اراضی ابی‬ ‫تبدیل کرده اند‪.‬‬ ‫مراد بیرانوند با اش��اره به مش��کل انتق��ال و فروش اب در‬ ‫اس��تان لرستان به ایس��نا گفت‪ :‬متاسفانه این مشکل سبب‬ ‫ش��ده که کشاورزهای مهاجر به لرس��تان بیایند و با افزایش‬ ‫محصوالت اب دوست به ما لطمه بزنند‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کش��اورزی خرم اباد ادامه داد‪ :‬این کشاورزان‬ ‫مهاج��ر مش��کالت زیس��ت محیطی نیز ایج��اد می کنند و‬ ‫ب��ه عنوان مثال برای کش��ت هندوانه ‪ ۲۰‬هکت��ار زمین را با‬ ‫پالستیک کشیده اند و پس از برداشت محصول‪ ،‬پالستیک ها‬ ‫را همان طور رها کرده و رفته اند‪.‬‬ ‫بیرانون��د اضافه کرد‪ :‬برخی کش��اورزان بومی زمین های‬ ‫دی��م را ب��ا فروش و انتق��ال اب به اراضی اب��ی تبدیل کرده‬ ‫و ش��بکه اصالح الگوی کش��ت را به ه��م زده اند‪ .‬مدیر جهاد‬ ‫کش��اورزی خرم اباد یاداوری کرد‪ :‬ای��ن افراد با کارهایی که‬ ‫انجام می دهند برنامه الگوی کشت را به هم می زنند و شرایط‬ ‫را بدتر می کنند‪ .‬بیرانوند تاکید کرد‪ :‬سیب زمینی و هندوانه‬ ‫از ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۵۵۰۰‬هکتار در س��ال های گذشته به ‪ ۴۰۰‬و ‪۴۵۰‬‬ ‫هکتار در س��ال جاری رسیده اس��ت‪ .‬مدیر جهاد کشاورزی‬ ‫خرم اباد بیان کرد‪ :‬با توجه به شرایط هندوانه و سیب زمینی‬ ‫بر حسب نیاز استان کشت می شود‪.‬‬ ‫پی��رو توافق ه��ای وزیر جهاد کش��اورزی و مدی��رکل فائو‪،‬‬ ‫سومین میراث کشاورزی جهانی از ایران در فائو به ثبت رسید‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬این دس��تاورد مهم با‬ ‫پذیرش مدارک‪ ،‬مستندات و دفاعیه های ارائه شده در اجالس‬ ‫تازه گروه مش��اوران علمی (‪ )SAG‬دبیرخانه میراث های مهم‬ ‫کش��اورزی جهانی (‪ )GIAHS‬در مقر فائو در شهر رم حاصل‬ ‫شد‪ .‬این ثبت با ازمایش روستای سنو شهرستان گناباد استان‬ ‫خراسان رضوی شد‪.‬‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی این ثب��ت جهانی را ب��ه تمامی‬ ‫زعفران کاران‪ ،‬فعاالن زنجیره ارزش زعفران و جامعه کشاورزی‬ ‫کش��ور تبریک گفت��ه و ان را نش��انه ای از پیوند عمیق مردم‬ ‫منطق��ه با اص��ول بهره برداری پایدار از مناب��ع اب و خاک در‬ ‫گذر تاریخ می داند‪.‬‬ ‫ثبت میراث های کش��اورزی مهم جهانی(‪ )GIAHS‬ابتکار‬ ‫عمل س��ازمان فائو بوده که از س��ال ‪ 1381‬اغاز ش��ده است‪.‬‬ ‫هدف از این ابتکار عمل‪ ،‬شناسایی‪ ،‬معرفی و حفاظت از میراث‬ ‫کشاورزی جهانی است‪.‬‬ ‫ه��ر پرونده که درخواس��ت ثبت در این نظ��ام را دارد باید‬ ‫واجد ش��رایط ‪ ۵‬معیا ر نقش ان در امنیت غذایی و معیش��ت‬ ‫خانوارهای روس��تایی‪ ،‬تنوع زیستی کش��اورزی‪ ،‬دانش محلی‬ ‫و بومی و س��نتی‪ ،‬فرهنگ و نظام های ارزش��ی و سازمان های‬ ‫اجتماعی و چش��م اندازهای طبیعی و گردش��گری کشاورزی‬ ‫باشد و همچنین کشور درخواست کننده باید یک برنامه عمل‬ ‫جامع برای حفاظت و صیانت و توسعه ان به فائو را ارائه دهد‪.‬‬ ‫از میان هزاران درخواس��ت رس��یده از کشورهای مختلف‪،‬‬ ‫پیش از این فقط ‪ ۵۴‬درخواست در کل جهان موفق به عبور از‬ ‫فرایند سختگیرانه نظام ثبت فائو شده بودند که از کشورمان‬ ‫نظام کش��اورزی مبتنی بر قنات در کاش��ان در سال ‪ ۱۳۹۳‬و‬ ‫نظام تولید انگور مالیر در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به عنوان نخس��تین و‬ ‫دومین میراث کشاورزی مهم جهانی از کشورمان نیز در میان‬ ‫این فهرست قرار دارند‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به لحاظ برخورداری از تاریخ و تمدن‬ ‫ریش��ه ای در بخش کشاورزی و تنوع زیس��تی منحصربه فرد‪،‬‬ ‫ظرفیت های مهمی از بعد میراث جهانی کش��اورزی دارد‪ ،‬که‬ ‫در تفاهمات وزیر جهاد کشاورزی با مدیرکل فائو به این ابعاد‬ ‫توجه ش��ده اس��ت و پس از ثبت کشاورزی مبتنی بر قنات در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۳‬و نیز انگور مالیر و زراعت زعفران مبتنی بر قنات‬ ‫در چند روز گذش��ته‪ ،‬چند پرونده دیگر نیز از س��وی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی تکمیل و به دبیرخانه میراث کشاورزی مهم‬ ‫جهانی (جیاس) فائو تسلیم شده است‪.‬‬ ‫انتظ��ار می رود به زودی چندین پرونده دیگر نیز با موفقیت‬ ‫به سرانجام برسد‪ ،‬که به اطالع ملت شریف و جامعه کشاورزی‬ ‫پرتالش ایران خواهد رسید‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۰‬برابری پالک گذاری‬ ‫ماشین االت کشاورزی‬ ‫رئی��س مرک��ز مل��ی توس��عه مکانیزاس��یون وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی با اشاره به رشد ‪ ۱۰‬برابری پالک گذاری ماشین االت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬خواستار تهیه کارت سوخت برای کشاورزان شد‪.‬‬ ‫کامبیز عباسی در نشست خبری با بیان اینکه مکانیزاسیون‬ ‫فرات��ر از ماش��ین اس��ت و می توان��د س��ایر نهاده های بخش‬ ‫کش��اورزی را نیز مدیریت کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬در دول��ت یازدهم و‬ ‫دوازدهم به تاکید وزیر جهاد کش��اورزی مکانیزاس��یون را در‬ ‫تمام زیربخش های حوزه کشاورزی پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬عباس��ی با اش��اره به اینک��ه ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫افزای��ش تولی��د محصوالت کش��اورزی در ای��ن مدت تحت‬ ‫تاثیر مکانیزاس��یون اتفاق افتاده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان در این مدت در حوزه مکانیزاس��یون‬ ‫سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد با‬ ‫اش��اره به اینکه بسیاری از مشکالت ما در حوزه مکانیزاسیون‬ ‫حل شده است‪ ،‬گفت‪ :‬مکانیزه بودن اراضی برنج از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫در اغاز دولت یازدهم به ‪ ۸۰‬درصد درحال حاضر رسیده است‪.‬‬ ‫عباس��ی‪ ،‬کاهش ضایعات‪ ،‬افزایش درامد کشاورزان و رونق‬ ‫شالیکاری‪ ،‬کاهش تغییر کاربری اراضی برنج و اقتصادی شدن‬ ‫تولید را از جمله نتایج این مسئله عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حدود ‪ ۲۰‬درصد اراضی برنج کشور نیاز داریم‬ ‫که حمایت های بیشتری در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه مکانیزاسیون کش��اورزی وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی با اشاره به اینکه در حوزه غالت نیز هم اکنون ‪۹۵‬‬ ‫درصد مزارع به صورت مکانیزه برداش��ت می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ضایع��ات این بخش که در اغاز دولت یازدهم ‪ ۷.۵‬تا ‪ ۸‬درصد‬ ‫بوده هم اکنون به کمتر از ‪ ۴‬درصد رس��یده است‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫درحال حاضر ‪ ۷۵‬درصد کشت گندم به صورت مکانیزه انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه‬ ‫از ابتدای دولت یازدهم بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬کمباین برداشت‬ ‫غالت وارد مزارع غالت کشور شده است‪ ،‬گفت‪ :‬تا پایان برنامه‬ ‫ششم‪ ،‬برنامه ریزی کرده ایم که ‪ ۴۵‬درصد از اراضی کشورمان‬ ‫را تحت روش های کم خاک ورزی و بی خاک ورزی قرار دهیم‪.‬‬ ‫رئی��س مرک��ز توس��عه مکانیزاس��یون کش��اورزی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی با اش��اره به رش��د ‪ ۱۰‬برابری پالک گذاری‬ ‫ماش��ین االت کش��اورزی اف��زود‪ :‬س��االنه ‪ ۴۰‬ه��زار ع��دد‬ ‫ماش��ین االت این حوزه را پالک گذاری می کنیم‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫بیمه ماش��ین های کش��اورزی ‪ ۳۰‬درصد به م��ا تخفیف داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 550‬پیاپی ‪2523‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫تکنیک‪ ،‬نواوری و خالقیت در تولید‬ ‫جش��نواره ملی‪ ،‬فرهنگی و هنری‬ ‫«ایران س��اخت» با دغدغ��ه معرفی‬ ‫کاالی با کیفیت ایرانی برگزار می شود‬ ‫و در راس��تای نهادینه کردن اقتصاد‬ ‫دانش بنیان در کشور است‪ .‬مهم ترین‬ ‫دغدغه دست اندرکاران این جشنواره‬ ‫نیز مش��ارکت و همراهی سازمان ها‬ ‫و نهاد ه��ای اجرای��ی کش��ور ب��رای مسعود شجاعی طباطبایی‬ ‫دبیر تخصصی دومین‬ ‫جریان سازی اس��ت‪ .‬در حقیقت این‬ ‫جشنواره ایران ساخت‬ ‫رویداد به عن��وان یک ضرورت برای‬ ‫کشور باید مورد توجه مسئوالن قرار‬ ‫بگیرد و در ساختار جشنواره نیز باید سازکاری برای ترغیب صاحبان‬ ‫اثر بخش هایی که محصول محور هس��تند و سفارش اثر جزئی از کار‬ ‫انهاست تمهید شود‪ .‬شهروند ایرانی باید سراغ جنس با کیفیت ایرانی‬ ‫برود و این امر با مطالبه عمومی جامعه تحقق می یابد‪ .‬این جشنواره نیز‬ ‫یک اموزش و ترویج عمومی را پشت سر دارد و با حمایت هنرمندان و‬ ‫استفاده از توانایی انها تالش می کند تا به اهداف خود برسد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که امسال حمایت از کاالی ایرانی مورد تاکید رهبر معظم‬ ‫انقالب قرار گرفت‪ .‬از این رو‪ ،‬پیوند هنرمندان و جامعه دانش بنیان در‬ ‫برگزاری دومین جش��نواره ملی‪ ،‬فرهنگی و هنری ایران ساخت مورد‬ ‫توجه قرار گرفت‪ .‬با توجه به استقبال خوب از دوره پیشین جشنواره‬ ‫و هم راستایی شعار امسال با این موضوع‪ ،‬این ظرفیت وجود دارد که‬ ‫لوگوی تایپ منحصر و ویژه «ایران س��اخت» طراحی و رونمایی شود‬ ‫ت��ا در کاالهای ایرانی باکیفیت و معیارهای یک کاالی ایران س��اخت‬ ‫مورد اس��تفاده ق��رار بگیرد‪ .‬موضوع‪ ،‬تکنیک‪ ،‬ن��واوری و خالقیت در‬ ‫داوری اثار مد نظر قرار داش��ت که از نظر تکنی��ک و اجرا اثار خوبی‬ ‫مش��اهده شد اما اثاری هم وجود داشت که ارتباط موضوعی کمتر با‬ ‫ایران س��اخت داشته یا ایده پردازی ان مد نظر داوران نبود‪ .‬اثار در ‪۴‬‬ ‫بخش هنرهای تجس��می حوزه عکس‪ ،‬کارتون‪ ،‬تصویرسازی و پوستر‬ ‫داوری ش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬با پایان داوری نهایی بخش هنرهای تجسمی‬ ‫دومین جشنواره ملی‪ ،‬فرهنگی و هنری ایران ساخت ‪ ۱۰۲‬اثر از سوی‬ ‫داوران برای حضور در نمایشگاه ایران ساخت انتخاب شد‪ .‬برگزیدگان‬ ‫دو بخش پوستر و کارتون نیز مشخص شدند که یک اثر جایزه اصلی‬ ‫را دریافت می کند و از ‪ ۳‬اثر قدردانی می شود‪ .‬در بخش تصویرسازی‬ ‫نی��ز داوران اث��ری انتخاب نکردند و این بخش حذف ش��د اما در دو‬ ‫بخش دیگر رشد کیفی اثار نسبت به دوره گذشته را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۲‬برابری واگذاری زمین‬ ‫در شهرک های صنعتی تهران‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران گفت‪:‬‬ ‫امسال ‪ ۱۲۵‬قرارداد واگذاری بین سرمایه گذاران بخش خصوصی و‬ ‫این ش��رکت بسته شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۲‬برابر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ش��اهپور قنبری در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫شهرس��تان ری به ایرنا گفت‪ :‬مساحت واگذاری زمین های صنعتی‬ ‫برای اس��تقرار واحدها در سال گذش��ته تا ماه نهم ‪ ۲۴‬هکتار بود‬ ‫که این میزان در س��ال جاری با ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش به ‪ ۴۸‬هکتار‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران تعداد‬ ‫قراردادهای واگذاری زمین در مدت مش��ابه س��ال گذشته را ‪۸۰‬‬ ‫مورد اعالم و اظهار کرد‪ :‬صادرات سال گذشته شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان تهران بیشتر در حوزه واحدهای کوچک و متوسط‬ ‫بود که به طور عمده به کش��ورهای اسیای مرکزی و قفقاز‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫افغانستان و روسیه انجام شد و این روند امسال نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫قنبری عنوان کرد‪ :‬محصوالت غیرفلزی هم بیشتر به کشورهای‬ ‫حاشیه خلیج فارس صادر می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران اظهار کرد‪:‬‬ ‫انتظار می رود با استقرار و بهره برداری از واحدهای صنعتی جدید‪،‬‬ ‫زمینه تولید و اش��تغال مولد و پایدار برای افراد جویای کار فراهم‬ ‫و اقتصاد استان همراس��تا با سیاست های اقتصاد مقاومتی تقویت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جریان سازی فرهنگی برای حمایت از ساخت ایران‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اقتص��اد دانش بنیان ب��رای همه گیر ش��دن نیازمند‬ ‫تولی��د محت��وای فرهنگی و هنری اس��ت‪ .‬جش��نواره‬ ‫«ایران س��اخت» با ب��ه جریان انداختن جش��نواره های‬ ‫گوناگ��ون در دل خ��ود‪ ،‬تالش می کن��د ضمن معرفی‬ ‫ک��ردن اقتصاد دانش بنی��ان‪ ،‬جامعه را نس��بت به این‬ ‫موضع دغدغه مند و مطالبه گر کند‪ .‬این امر با مشارکت‬ ‫هنرمندان تحقق می یاب��د‪ .‬در حقیقت‪ ،‬اثار هنرمندان‬ ‫در عرصه ه��ای گوناگ��ون فرهنگی و هن��ری‪ ،‬می تواند‬ ‫ب��ر تولید این محتوا و موفقیت جش��نواره موثر باش��د‪.‬‬ ‫امس��ال نیز دومین جش��نواره ملی فرهنگ��ی و هنری‬ ‫ایران ساخت‪ ،‬با شعار «فناوری ایرانی کسب وکار ایرانی»‬ ‫از‪ ۴‬ت��ا ‪ ۸‬دی برگزار می ش��ود‪ .‬این جش��نواره‪ ،‬عالوه بر‬ ‫بخش های پیش��ین‪ ،‬دو بخش جدید «دانش اموزی» و‬ ‫«پایان نامه های برتر» را تجربه می کند‪ .‬ایین گش��ایش‬ ‫دیگر‪ ،‬اصالح فرهنگ نادرست در بی توجهی به تولیدات‬ ‫جش��نواره ایران س��اخت همراه با داوری اثار ارائه شده‬ ‫دانش بنیان ایرانی و حمایت از کاالهای ساخت داخل را‬ ‫از س��وی ‪ ۵۰۰‬هنرمن��د‪ ،‬سه ش��نبه ‪ ۴‬دی در خان��ه‬ ‫دنبال می کند‪ .‬دبیر س��تاد توسعه فرهنگ علم‪ ،‬فناوری‬ ‫هنرمندان برگزار می ش��ود و نمایش��گاه ‪ ۴‬روزه نیز در‬ ‫و اقتصاد دانش بنیان ادامه داد‪ :‬جش��نواره ملی فرهنگی‬ ‫این محل برپا می ش��ود‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‬ ‫و هن��ری ایران س��اخت در حمایت از تجاری س��ازی و‬ ‫پرویز کرمی‪ ،‬دبیر س��تاد توسعه فرهنگ علم‪ ،‬فناوری و‬ ‫بازار س��ازی و تحریک تقاض��ا برای ایده ه��ای نواورانه‬ ‫اقتصاد دانش بنیان در نشس��ت خبری دومین جشنواره‬ ‫نقش مهم��ی دارد و در این جش��نواره دس��تاوردهای‬ ‫مل��ی فرهنگی و هنری ایر ان س��اخت اظه��ار کرد‪ :‬این‬ ‫بس��یاری در عرصه فناوری و نواوری حاصل می ش��ود‬ ‫جش��نواره در حمایت از کاال و خدمات ایرانی از طریق‬ ‫که به طور عموم مردم جامعه اش��نایی چندانی با انها‬ ‫جریان س��ازی و تولید محتوا با ش��عار «فناوری ایرانی‬ ‫ندارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اش��نایی جامعه ب��ا مفاهیم کلیدی و‬ ‫ی برگزار می شود‪.‬‬ ‫کسب وکار ایرانی» هفته اول د ‬ ‫دستاوردهای اقتصاد دانش بنیان ب ه طوری که با مفاهیم‬ ‫کرمی درباره اهداف برگزاری این رویداد توضیح داد‪:‬‬ ‫این حوزه مانوس ش��وند‪ ،‬از ضرورت هایی اس��ت که در‬ ‫جش��نواره ایران ساخت در سال جاری که مصادف است‬ ‫اهداف جش��نواره هست و ایران س��اخت این اولویت ها‬ ‫ب��ا نام گذاری «حمای��ت از کاالی ایرانی»‬ ‫را پیگی��ری می کند‪ .‬کرم��ی تاکید کرد‪:‬‬ ‫از س��وی رهبر فرزانه انقالب اس�لامی و‬ ‫دستاورد ش��رکتی که ارزش افزوده خود‬ ‫ب��ا هدف جریان س��ازی و تولید محتوا در‬ ‫را از طری��ق نواوری دان��ش و فناوری به‬ ‫راستای فرهنگ س��ازی و ترویج گفتمان‬ ‫دس��ت اورده است از راه فرهنگ سازی و‬ ‫کاالی ایرانی برگزار می ش��ود‪ .‬دبیر ستاد‬ ‫ترویج و شناساندن زیست بوم کارافرینی‬ ‫توس��عه فرهنگ علم‪ ،‬فن��اوری و اقتصاد‬ ‫فن��اوری و ضرورت ایج��اد ان به جامعه‬ ‫دانش بنیان عنوان ک��رد‪ :‬هدف اصلی این‬ ‫ممک��ن می ش��ود‪ .‬نقش جش��نواره ملی‬ ‫جش��نواره‪ ،‬جریان س��ازی و تولید محتوا‬ ‫فرهنگ��ی و هنری ایران س��اخت را تولید‬ ‫پرویز کرمی‬ ‫برای فضای مجازی و رس��انه های مرتبط‬ ‫محتوا در راس��تای جریان سازی و شکوفا‬ ‫جشنواره ملی فرهنگی‬ ‫اس��ت‪ .‬دومین جش��نواره مل��ی فرهنگی و هنری ایران ساخت در کردن انگیزه های الزم برای فرهنگ سازی‬ ‫و هنری ایران س��اخت‪ ،‬حمای��ت از تولید حمایت از تجاری سازی و و تروی��ج اقتصاد دانش بنی��ان در فضای‬ ‫ایران��ی را دنب��ال می کن��د و ب��ر همین بازار سازی و تحریک تقاضا مج��ازی و رس��انه ها در اش��کال مختلف‬ ‫اساس‪ ،‬فناوری ایرانی کس��ب وکار ایرانی برای ایده های نواورانه ان است‪ .‬دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم‪،‬‬ ‫ش��عار و راهبرد اصلی این جشنواره است‪ .‬نقش مهمی دارد و در این فن��اوری و اقتصاد دانش بنی��ان یاداوری‬ ‫جشنواره دستاوردهای‬ ‫کرمی افزود‪ :‬ایران ساخت ضمن کمک به بسیاری در عرصه فناوری ک��رد‪ :‬از انجا که اقتصاد دانش بنیان برای‬ ‫ساماندهی واردات بی رویه از یک سو و ارج و نواوری حاصل می شود همه گیر ش��دن نیازمن��د تولید محتوای‬ ‫نهادن به تولیدات ایرانی باکیفیت از سوی‬ ‫فرهنگی و هنری اس��ت جش��نواره ایران‬ ‫ساخت با به جریان انداختن جشنواره های گوناگون در‬ ‫دل خ��ود‪ ،‬تالش می کند ضمن معرف��ی کردن اقتصاد‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬جامعه را نس��بت به این موضع دغدغه مند‬ ‫و مطالبه گر کند ک��ه در تحقق این موضوع‪ ،‬هنرمندان‬ ‫عرصه ه��ای گوناگون فرهنگی و هن��ری‪ ،‬می توانند در‬ ‫تولید این محتوا و موفقیت جش��نواره موثر باشند و از‬ ‫زبان موثر هنر در تثبیت این گفتمان بهره گیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ترغیب صاحبان ایده در جشنواره‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫در استانه برگزاری دومین جشنواره ملی‪ ،‬فرهنگی و هنری «ایران ساخت» مطرح شد‬ ‫ایده انتخاب ش��دند‪ .‬دلیری ادامه داد‪ :‬ابتدا ‪ ۶۷‬ایده با ‪۱۷‬‬ ‫ش��اخصه انتخاب شد و کارگروه ‪ ۴‬نفره ای تمام ایده ها را‬ ‫مورد بررس��ی قرار دادند و ب��ه جمع بندی ‪ ۲۵‬طرح برتر‬ ‫رسیدیم و ما از انها حمایت می کنیم و به شتاب دهنده ها‬ ‫و صندوق های سرمایه گذاری می رسانیم‪ .‬دبیر بخش ایده‬ ‫بازار جش��نواره ایران س��اخت اظهار کرد‪ :‬در این بخش از‬ ‫اف��راد صاحب ایده و فکر حمایت می کنیم و بس��یاری از‬ ‫ایده های ما مربوط به چالش های روز کشور است و تمرکز‬ ‫ما روی ایده هایی اس��ت که بتواند فرهنگ سازی مناسبی‬ ‫داشته باشد‪ .‬دلیری گفت‪ :‬امیدوارم ادامه جشنواره ایران‬ ‫س��اخت فرهنگ س��رمایه گذاری در فناوری های نوین‪،‬‬ ‫فرهنگ حمایت از دانش بنیانی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫دبی��ر بخش ایده بازار جش��نواره ایران س��اخت گفت‪:‬‬ ‫این جش��نواره صاحبان ایده را ترغیب می کند تا بتوانیم‬ ‫شرایط حمایت از تولیدات داخلی را با جذابیت بیشتری‬ ‫تروی��ج دهی��م‪ .‬علیرضا دلی��ری‪ ،‬دبیر بخش ای��ده بازار‬ ‫� سخن اخر‬ ‫جش��نواره ایران س��اخت در ادامه نشست خبری دومین‬ ‫دومین جش��نواره ملی فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫دوره از جش��نواره ایران ساخت در معاونت‬ ‫ت ب��ا اهداف «جریان س��ازی و‬ ‫ ایران س��اخ ‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت‪:‬‬ ‫تولی��د محتوا برای فض��ای مجازی مرتبط‬ ‫ای��ن جش��نواره صاحبان ای��ده را ترغیب‬ ‫ب��ا چرخ��ه تجاری س��ازی‪ ،‬کارافرین��ی و‬ ‫می کن��د ت��ا بتوانی��م ش��رایط حمایت از‬ ‫اقتص��اد دانش بنیان»‪« ،‬حمایت از خدمات‬ ‫تولی��دات داخلی را با جذابیت بیش��تری‬ ‫و تولی��دات دانش بنی��ان س��اخت ایران»‪،‬‬ ‫تروی��ج دهیم‪ .‬دلیری اظه��ار کرد‪ :‬در این‬ ‫«س��اماندهی واردات بی روی��ه و ارج نهادن‬ ‫دوره تغییراتی ایجاد شد و موضوعات ارتقا‬ ‫ب��ه کاالها و محصوالت ایرانی با کیفیت» و‬ ‫پیدا کردند‪ .‬امس��ال روش های بسترسازی‬ ‫علیرضا دلیری‬ ‫همچنین «کمک به برجسته سازی (نشان‬ ‫کارافرین��ی ب��رای اف��راد در دس��تور کار‬ ‫از افراد صاحب ایده و فکر‬ ‫حمایت می کنیم و بسیاری تجاری) کاالهای مرغوب ایرانی»‪ ،‬در بخش‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه از ایده های ما مربوط به ادبی��ات‪ ،‬هنرهای تجس��می‪ ،‬رس��انه های‬ ‫دیداری و ش��نیداری‪ ،‬رسانه های دیجیتال‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫چالش های روز کشور‬ ‫است و تمرکز ما روی‬ ‫و ایده ب��ازار و بخش دانش اموزی به همت‬ ‫ب��ا بیان اینکه ‪ ۲۳۴‬ایده به این جش��نواره‬ ‫ایده هایی است‬ ‫س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان‬ ‫ارس��ال ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای این کار‬ ‫که بتوانند‬ ‫ش��اخص های مختلفی در نظر گرفته شد‪ .‬فرهنگ سازی مناسبی معاون��ت علمی و به دبیر کلی پرویز کرمی و‬ ‫بو کار ایرانی»‬ ‫با شعار «فناوری ایرانی‪ ،‬کس ‬ ‫جذابی��ت ایده‪ ،‬ش��فافیت ایده‪ ،‬نواوری در‬ ‫داشته باشند‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۸‬دی امسال برگزار می شود‪.‬‬ ‫ای��ده‪ ،‬هزینه های ایده اثار بررس��ی و ‪۶۷‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد ‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۴۸‬واحد تولیدی و صنعتی در سال جاری‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫گفت‪ :‬از اغاز سال تاکنون ‪ ۱۴۸‬واحد تولیدی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫خدماتی و صنفی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی فارس‬ ‫راه اندازی و زمینه اش��تغال ‪ ۱۱۷۲‬نفر فراهم شده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬احد فتوحی‬ ‫با بی��ان این خبر اظهار کرد‪ :‬برای س��اخت و راه اندازی‬ ‫ای��ن واحد های تولی��دی افزون بر ‪۱۱۰۰‬میلی��ارد ریال‬ ‫سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی انجام شده است‪.‬‬ ‫فتوحی بیشترین تعداد واحدهای صنعتی راه اندازی شده‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی فارس را مربوط به صنایع فلزی‪،‬‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬کانی غیرفلزی و صنایع غذایی اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬ش��هرک های صنعتی بزرگ شیراز‪ ،‬اباده و اقلید‪۱‬‬ ‫به ترتیب ش��اهد راه اندازی بیش��ترین تعداد واحدهای‬ ‫صنعتی بوده اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان فارس ب��ا بیان اینک��ه درحال حاضر ‪۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۰۰‬واح��د تولیدی و صنعتی در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی فارس دارای پروانه بهره برداری هستند‪،‬‬ ‫مرز میان شرکت های دانش بنیان و استارت اپ ها مشخص نیست‬ ‫نایب رئی��س مجمع تش��کل های دانش بنیان‬ ‫ای��ران گف��ت‪ :‬اقتصاد دانش بنیان در س��ال های‬ ‫گذش��ته به عن��وان معب��ر اقتص��اد مقاومتی و‬ ‫مهم تری��ن موضوع برنامه شش��م توس��عه مورد‬ ‫توج��ه ق��رار گرفته تا نیاز کش��ور برای رش��د و‬ ‫توس��عه اقتصادی فراهم شود اما بیشتر مواقع دو‬ ‫مفهوم ش��رکت های دانش بنیان و استارت اپ ها‬ ‫با یکدیگر اش��تباه گرفته می ش��وند‪ .‬به گزارش‬ ‫«گسترش صنعت» به نقل از مجمع تشکل های‬ ‫دانش بنی��ان ایران‪ ،‬عبدالرضا نوروزی اظهار کرد‪:‬‬ ‫از یک سو‪ ،‬تعدادی از شرکت های استارت اپی به‬ ‫دنبال دانش بنیان شدن هستند تا از حمایت های‬ ‫این بخش بهره مند شوند که این امر موجب شده‬ ‫ارائه حمایت و خدمات به دانش بنیان ها از مسیر‬ ‫اصلی خود دور شود و از سوی دیگر حمایت های‬ ‫مورد نیاز اس��تارت اپ ها بیشتر از انکه از جنس‬ ‫حمای��ت مال��ی دولتی باش��د از جن��س تنظیم‬ ‫س��ازکارها‪ ،‬قوانین و مقررات است‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که ایا تفاوتی میان شرکت های‬ ‫دانش بنیان با استارت اپ ها وجود دارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫این دو مبحث کامال متفاوت هستند‪ .‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان بر اس��اس فعالیت برخاسته از دانش‬ ‫و تولی��د فناوری ایجاد می ش��وند و دانش محور‬ ‫هس��تند اما ش��رکت های اس��تارت اپی پاسخی‬ ‫اس��ت خالقان��ه به یک نی��از موجود ی��ا تعریف‬ ‫ی��ک نیاز و پاس��خ به ان اس��ت‪ .‬ن��وروزی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬به لحاظ س��رمایه میزان سرمایه گذاری در‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان با توجه به نوع فعالیت‬ ‫متغیر بوده‪ ،‬هم می تواند خیلی کم و هم به نسبت‬ ‫زیاد باش��د اما شرکت های اس��تارت اپی به طور‬ ‫ل سرمایه اولیه خیلی کمی دارند‪ .‬از سوی‬ ‫معمو ‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان ب��ه طور عموم ‬ ‫تولیدکننده هس��تند و شرکت های استارت اپی‪،‬‬ ‫خدمات می دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬توجه داشته باشید‬ ‫که خل��ط بحثی که بین ش��رکت دانش بنیان و‬ ‫استارت اپ در س��ال های گذشته به وجود امده‬ ‫و متاس��فانه در ادبیات مس��ئوالن نیز به چش��م‬ ‫می خورد در سال های اینده می تواند به رشد علم‬ ‫و فناوری و اقتصاد دانش بنیان کشور اسیب وارد‬ ‫اورد‪ .‬نوروزی به علت بروز این موضوع اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬با توجه به اش��تراک ها و هم پوشانی های‬ ‫کارکردی این دو مقوله‪ ،‬یکی بودن متولی اصلی‬ ‫انها (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)‪،‬‬ ‫نیاز فوری کش��ور به رش��د این دو ح��وزه برای‬ ‫ح��ل مش��کالت کالن و نبود زم��ان کافی برای‬ ‫بررس��ی دقیق تمایزها و ارائ��ه راه حل ها‪ ،‬چنین‬ ‫خلط های��ی دور از انتظار نیس��ت‪ .‬وی در پاس��خ‬ ‫ب��ه این پرس��ش که بروز این خط��ا چه مضراتی‬ ‫را متوج��ه ش��رکت های دانش بنی��ان می کند ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مش��خص نبودن مرز میان ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان و اس��تارت اپی س��بب ش��ده ت��ا‬ ‫شرکت های استارت اپی نیز دانش بنیان به شمار‬ ‫روند و از سهم حمایتی دانش بنیان استفاده کنن د‬ ‫و این کار باعث تضعیف شرکت های دانش بنیان‬ ‫و گم کردن مس��یر اصلی حمایت های این حوزه‬ ‫ی که در‬ ‫می ش��ود‪ .‬ن��وروزی ادام��ه داد‪ :‬در حال�� ‬ ‫ادبیات حوزه اس��تارت اپ نیز این نوع حمایت از‬ ‫استارت اپ جایگاه خاصی نداشته و نوع حمایت‬ ‫دولتی که استارت اپ الزم دارد‪ ،‬بیشتر از جنس‬ ‫تنظی��م س��از کارها و قوانین و مقررات اس��ت تا‬ ‫حمای��ت مالی دولت��ی‪ .‬در واقع این خلط مبحث‬ ‫هم باعث تضعیف حوزه اقتصاد دانش بنیان شده‬ ‫و هم اینکه چندان به کار اس��تارت اپ ها و رش��د‬ ‫اکوسیس��تم اس��تارت اپی نمی اید‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه در وضعیت فعلی اقتصاد کش��ور‪ ،‬بین‬ ‫ارائه تسهیالت و س��رمایه گذاری کدام یک برای‬ ‫بقای شرکت های دانش بنیان مفید است ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حمایت ه��ای مالی مس��تقیم که در س��ال های‬ ‫گذش��ته ارائه شده نشان داده که به طور معمول ‬ ‫چنین سبک حمایت ها و ایجاد شرایط گلخانه ای‬ ‫بو کارهای دانش بنیان چندان سودمند‬ ‫برای کس ‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۵‬واحد تولیدی و صنعتی نیز‬ ‫در مرحله ساخت وس��از قرار دارد که ب��ا بهره برداری از‬ ‫این واحدها تحول مناس��بی در اش��تغال و تولید استان‬ ‫ایجاد خواهد ش��د‪ .‬فتوحی تصریح کرد‪ :‬مجموع اشتغال‬ ‫واحدهای بهره بردار در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫فارس به بیش از ‪ ۳۴‬هزار نفر رسیده است‪.‬‬ ‫اب نگار‬ ‫منبع‪:‬روابط عمومی ابفا اصفهان‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!