روزنامه گسترش صنعت شماره 551 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 551

روزنامه گسترش صنعت شماره 551

روزنامه گسترش صنعت شماره 551

‫ظهور دستاوردهای‬ ‫فناوری در نمایشگاه‬ ‫‪8‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2524‬دوره جدید شماره ‪ 8 551‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫رابطه خوشبینی‬ ‫و موفقیت‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ ‪ 4‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫کمک غیرنقدی‬ ‫به کارگران‬ ‫با جدیت‬ ‫دنبال شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مگاپروژه ها؛ توسعه یا اتالف منابع؟‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫ادغام قطعه سازان در دو راهی‬ ‫«شدن» یا «نشدن»‬ ‫تعطیل��ی واحده��ای صنعتی به نوعی از س��ال‪ ۹۰‬کلید خ��ورد‪ .‬به طور‬ ‫معمول‪ ،‬تولیدکنندگانی که توان ادامه راه را در ش��رایط س��خت نداشتند‪،‬‬ ‫ح��ذف ش��دند‪ .‬حتی در این بره��ه زمانی کارخانه های ب��زرگ نیز پس از‬ ‫سال ها فعالیت تعطیل شدند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رشد فروش‬ ‫در شرکت های دانش بنیان‬ ‫نوزدهمین نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوهش و فن��اوری و فن بازار‬ ‫کش��ور و نمایش��گاه تجهیزات و مواد ازمایش��گاهی به م��دت ‪ ۳‬روز‬ ‫در نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار می ش��ود‪ .‬همچنین شش��مین‬ ‫نمایش��گاه تجهیزات و مواد ازمایش��گاهی س��اخت ایران تا ‪ ۶‬دی در‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران دایر است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سودهای نامتعارف بانکی‬ ‫ابنبات تلخ تولید‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نشستی با محور بررسی مشکالت صنعتگران در حوزه پولی و مالی‬ ‫با حضور معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع ج��رم قوه قضاییه به‬ ‫دعوت ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان برگزار شد‪ .‬در این ایین‪،‬‬ ‫دادستان‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و برخی از صنعتگران‬ ‫حضور داش��تند که صنعتگرانی که با ‪ ۵‬مش��کل عمده دس��ت و پنجه‬ ‫نرم می کردند با طرح موضوع خواس��تار جلوگیری از ربا یا (سود های‬ ‫نامتعارف بانکی و سود بر سود) و حمایت قوه قضاییه شدند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 17 1397‬ربیع الثانی ‪ 25 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 551‬پیاپی ‪2524‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫رابطه خوشبینی و موفقیت‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫این دولت است که با‬ ‫وجود انکه دستمزد‬ ‫غیرکارمندان را پرداخت‬ ‫نمی کند تصمیم گیرنده‬ ‫اصلی در بحث دستمزد‬ ‫کارگران است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫برنامه ری��زی‬ ‫سفس��طه‬ ‫تنه��ا یک��ی از مظاه��ر غال��ب‬ ‫پیش داوری خوش��بینانه است‪.‬‬ ‫بیش��تر م��ا جه��ان را از انچه به‬ ‫راس��تی هس��ت خوش��ایندتر‬ ‫می بینی��م‪ ،‬ویژگی ه��ای خ��ود‬ ‫را دلپذیرت��ر از انچه به راس��تی‬ ‫حامد هدایی‬ ‫هس��تند و اهداف��ی را که درنظر‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫داری��م دس��ترس پذیرتر از انچه‬ ‫هس��تند‪ ،‬می بینی��م‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫در توانای��ی خود برای پیش بین��ی اینده اغراق می کنیم که باعث‬ ‫می شود اعتماد به نفس خوشبینانه ای داشته باشیم‪ .‬پیش داوری‬ ‫خوش��بینانه درباره پیامد تصمیم ها ممکن اس��ت بارزترین شکل‬ ‫پیش داوری های ذهن باش��د‪ .‬از انجا که پیش داوری خوشبینانه‪،‬‬ ‫امکان دارد هم موهبت باش��د و هم مخاطره‪ ،‬اگر از نظر ش��خصی‬ ‫خوش بین هس��تیم باید هم شاد باش��یم و هم نگران‪ .‬خوش بینی‬ ‫امری طبیعی اس��ت اما برخی افراد خوش ش��انس‪ ،‬بیشتر از بقیه‬ ‫ما خوش بین هس��تند‪ .‬اگر از نظر ژنتیکی با ویژگی خوش��بینانه‬ ‫ب��ه دنیا امده باش��یم به ندرت احتیاج پیدا می کنیم کس��ی به ما‬ ‫بگوید خوش ش��انس‪ .‬ما همیشه خودمان احساس خوش شانسی‬ ‫می کنیم‪ .‬رفتار خوش بینانه تا حدود زیادی ارثی اس��ت و قسمتی‬ ‫از امادگی برای سالمت بوده که ممکن است شامل تمایل به دیدن‬ ‫نیمه روش��ن تر هر چیزی باشد‪ .‬افراد خوش بین نقش نامتناسبی‬ ‫در ش��کل دادن زندگ��ی ما دارند‪ .‬تصمیم ه��ای انان تفاوت ایجاد‬ ‫می کن��د‪ ،‬این افراد مخترع‪ ،‬کارافرین‪ ،‬رهبر سیاس��ی یا ارتش��ی‬ ‫هس��تند‪ ،‬ن��ه افراد معمولی‪ .‬ای��ن افراد با اس��تعدادند و بخت نیز‬ ‫ب��ا انان یار اس��ت و به طور قطع خوش اقبال تر از ان هس��تند که‬ ‫ادعا می کنند‪ .‬پژوهش��ی درباره افرادی ک��ه تجارت های کوچک‬ ‫را اغاز کرده اند نش��ان داد کارافرینان نس��بت به مدیران س��طوح‬ ‫متوس��ط در کل ب��ه زندگی امیدوارترند‪ .‬تج��ارت موفق انان نیز‬ ‫اعتقاد به قضاوت های خودشان و توانایی اختیارداری رویدادها را‬ ‫تایید می کند‪ .‬اعتماد به نفس انان با تحس��ین های دیگران بیشتر‬ ‫می شود‪ .‬این استدالل به فرضیه ای می انجامد‪ .‬افرادی که بیشترین‬ ‫تاثیر را در زندگی دیگران دارند به احتمال زیاد خوش بین و دارای‬ ‫اعتم��اد به نفس بیش از اندازه هس��تند و بیش��تر از معمول خطر‬ ‫می کنند‪ .‬ش��واهد نش��ان می دهد که هرگاه افراد یا موسسه ها به‬ ‫ص��ورت داوطلبانه مخاطرات ب��ارزی انجام می دهند‪ ،‬پیش داوری‬ ‫خوش��بینانه در ان نقش دارد‪ .‬بیش��تر اوقات افرادی که دست به‬ ‫مخاطره می زنند‪ ،‬مشکالت احتمالی را دست کم می گیرند و تالش‬ ‫زیادی به خرج می دهند که این مش��کالت را شناس��ایی کنند و‬ ‫از انج��ا که کارافرینان خطرهای احتمالی را درس��ت نمی بینند‪،‬‬ ‫بیشتر اعتقاد دارند که اینده نگرند در حالی که نیستند‪ .‬اطمینان‬ ‫ب��ه موفقیت در اینده حالت مثبتی برای ش��ان ایجاد می کند که‬ ‫سبب می شود منابع را از دیگران به دست اورند‪ ،‬روحیه کارمندان‬ ‫را باال ببرند و نتیجه موجود را بهبود بخش��ند‪ .‬هرگاه نیاز به عمل‬ ‫اس��ت‪ ،‬خوش بینی حتی تا اندازه ای امیخته با توهم نیز می تواند‬ ‫چیز خوبی باش��د‪ .‬احتمال اینکه کس��ب وکاری کوچک در امریکا‬ ‫به مدت ‪ ۵‬س��ال دوام بیاورد حدود ‪۳۵‬درصد اس��ت اما افرادی که‬ ‫چنین کس��ب وکاری را اغاز می کنند‪ ،‬معتقدن��د این امار به انان‬ ‫مربوط نیس��ت‪ .‬یک همه پرسی نشان داد که کارافرینان امریکایی‬ ‫تمایل دارند باور کنند در خط مساعدی از تجارت مشغول به کارند؛‬ ‫تخمین میانگی��ن انان از امکان موفقیت در هر تجارتی ‪۶۰‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬این پیش داوری وقتی از افراد خواسته شد مشکالت شغلی‬ ‫خود را ارزیابی کنند‪ ،‬خیره کننده تر نیز بود‪۸۱ .‬درصد کارافرینان‬ ‫مشکالت شخصی خود را در راه موفقیت ‪ ۷‬از ‪ ۱۰‬یا بیشتر درنظر‬ ‫گرفتند و ‪۳۳‬درصد گفتند احتمال شکس��ت صفر اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫مزایای سرش��ت خوشبینانه این است که مقاوت درمقابل موانع را‬ ‫بیشتر می کند اما این مقاومت ممکن است هزینه هایی نیز داشته‬ ‫باشد‪ .‬مجموعه ای از پژوهش های تاثیرگذار که تامس استبرو انجام‬ ‫داد‪ ،‬نش��ان می دهد وقتی افراد خوش بین خبر بدی می شنوند چه‬ ‫اتفاقی می افتد؟ او داده هایش را از یک سازمان کارافرین کانادایی‬ ‫گرفته اس��ت که از جنبه های مال��ی طرح های کارافرینان ارزیابی‬ ‫عینی ارائه می دهد‪ .‬این ارزیابی بر اساس رده بندی دقیق هر اختراع‬ ‫بر پایه ‪ ۳۷‬معیار انجام می شود‪ .‬این معیار ها شامل نیاز به محصول‪،‬‬ ‫هزینه تولید و میزان تقریبی تقاضا اس��ت‪ .‬تحلیلگران دسته بندی‬ ‫خود را با حروف الفبایی مشخص می کنند‪ .‬مثال ‪ D‬و ‪ E‬که نشانه‬ ‫شکست است و در ‪۷۰‬درصد از اختراع ها که بررسی کرده اند دیده‬ ‫می شود‪ .‬پیش بینی های شکست به گونه ای شگفت انگیز دقیق اند؛‬ ‫تنه��ا ‪ ۵‬طرح از ‪ ۴۱۱‬طرح هایی که امتیازهای کمی کس��ب کرده‬ ‫بودند‪ ،‬به مرحله تبلیغات رس��یدند اما هیچ یک موفق نشدند‪ .‬این‬ ‫اخبار مایوس کننده سبب شد نیمی از کارافرینان‪ ،‬پس از شنیدن‬ ‫این پیش بینی قاطع‪ ،‬دس��ت از تالش بردارند‪ .‬اگر چه ‪۴۷‬درصد از‬ ‫انان‪ ،‬با اینکه ش��نیده بودند امیدی به موفقیت طرح ش��ان نیست‪،‬‬ ‫باز هم به تالش ادامه دادند و به طور میانگین‪ ،‬این افراد سرسخت‬ ‫وقتی دس��ت از تالش کش��یدند که ضرر و زیان شان دو برابر شده‬ ‫بود‪ .‬مقاومت در برابر پیشنهادها به طور چشمگیر مایوس کننده به‬ ‫نسبت در میان سرمایه گذارانی بیشتر بود که در سنجش شخصیت‬ ‫خوش بین تر تش��خیص داده ش��ده بودند‪ .‬در کل‪ ،‬بازده ابداع های‬ ‫کوچک کم بود یعنی کمتر از بازده سهام اختصاصی و اوراق بهادار‬ ‫با خطر باال‪ .‬به ش��کل کلی تر افراد با صالحیت های یکس��ان وقت و‬ ‫مهارت های خود را در اختیار کارگزاران قرار می دهند و نس��بت به‬ ‫زمانی که خودش��ان بخواهند از ان اس��تفاده کنند‪ ،‬سود بیشتری‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫این ش��واهد نش��ان می دهد که خوش بینی فراگیر‪ ،‬سرسخت و‬ ‫هزینه بر است‪ .‬روان شناسان تایید کرده اند که بیشتر افراد خالصانه‬ ‫معتقدند در برخی ویژگی ها نس��بت به دیگران برترند‪ ،‬انان حتی‬ ‫تمای��ل دارند مق��دار ناچیزی نیز بر س��ر این باور در ازمایش��گاه‬ ‫ش��رط بندی کنند‪ .‬در بازار اعتقاد داش��تن به برت��ری برخی افراد‬ ‫پیامدهایی نیز در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ضرورت بازنگری دولت در برنامه های حمایتی از قشر ضعیف‬ ‫کمک غیرنقدی به کارگران با جدیت دنبال شود‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پ��س از کاه��ش ارزش پول ملی و ش��دت گرفتن‬ ‫تورم و گرانی در کش��ور موضوع افزایش دس��تمزد و‬ ‫قدرت خرید کارگران مطرح شد‪ .‬هر چند دولت هنوز‬ ‫تن به این خواس��ته فعاالن کارگ��ری نداده و حاضر‬ ‫نیست نشست شورای عالی دستمزد را بررسی کند اما‬ ‫قانون حکم می کند که حداقل افزایش دستمزد باید‬ ‫بیش از تورم باش��د‪ .‬با توجه به مشکالت اقتصادی و‬ ‫افزایش ‪۳۴‬درصدی تورم نقطه به نقطه دولت موظف‬ ‫است برای افزایش دس��تمزد چاره ای بیندیشد‪ .‬یک‬ ‫کارشناس حوزه کار با بیان اینکه منعی برای بازنگری‬ ‫دستمزد در کشور نیست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نیازی به گرفتن‬ ‫مجوز یا استفساریه از مجلس برای ترمیم یا بازنگری‬ ‫دس��تمزد کارگران نیس��ت‪ .‬حمید حاج اسماعیلی با‬ ‫اشاره به اینکه بازنگری دستمزد هیچ منع قانونی در‬ ‫کشور ندارد‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬می توان در هر زمان از‬ ‫س��ال و باتوجه به ش��رایط موجود ای��ن کار را انجام‬ ‫داد اما به طور معمول افزایش دس��تمزد‪ ،‬پیامدهایی‬ ‫در ب��ازار کار و در حوزه اقتصادی کش��ور دارد که از‬ ‫این نظر س��الی یک بار تعیین می شود و بازنگری ان‬ ‫در کش��ور پیش��ینه ندارد ولی این دولت است که با‬ ‫وجود انکه دس��تمزد را درباره غیرکارمندان پرداخت‬ ‫نمی کند اما تصمیم گیرنده اصلی در بحث دس��تمزد‬ ‫کارگران است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تجربه نش��ان می دهد که دولت بر‬ ‫اس��اس محاسبات خود در زمینه دستمزد کارگران و‬ ‫تعیین ان هر س��ال تصمیم می گیرند اگرچه مزد در‬ ‫ش��ورای عالی کار تعیین می شود ولی فراموش نکنیم‬ ‫که دولت یکی از ‪ ۳‬ضلع ‪ ۳‬جانبه گرایی در شورای عالی‬ ‫کار اس��ت و س��کاندار اصل��ی تعیی��ن دس��تمزد در‬ ‫مذاکرات س��ه جانبه بین کارگران و کارفرمایان است‬ ‫که بیشتر جانب هر دو گروه کارگری و کارفرمایی را‬ ‫می گیرد ولی اختیارات گسترده ای دارد و دولت است‬ ‫که نظر کارفرمایان و کارگران را با خواسته های خود‬ ‫همراه می کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه کار با ای��ن اعتقاد که دولت‬ ‫مایل نیس��ت ت��ا قبل از پایان س��ال دس��تمزدها را‬ ‫بازنگری کند‪ ،‬گفت‪ :‬دلیلش پیامدهایی است که فکر‬ ‫می کند با این کار برای حوزه اقتصاد کشور‪ ،‬بازار کار‬ ‫ایجاد شود و عالقه مند است این چند ماه سپری شود‬ ‫تا برای سال اینده تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫دولت به خوبی می داند که کارگران زیر فش��ارند و‬ ‫به س��ختی زندگی می کنند چون قدرت خریدش��ان‬ ‫چه کسانی برای دریافت سود سهام عدالت در اولویت هستند؟‬ ‫سازمان خصوصی س��ازی در حال حاضر زمانی را‬ ‫برای پرداخت نوبت دوم س��ود سهام عدالت مربوط‬ ‫به سال مالی ‪ ۱۳۹۶‬اعالم نکرده اما تاکید کرده که‬ ‫دهک های کم درامدتر را در اولویت قرار می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬در ماه گذش��ته مقداری از س��ود‬ ‫سهام عدالت مربوط به سال مالی ‪ ۱۳۹۶‬به حساب‬ ‫تعدادی از مش��موالن واریز ش��د‪ .‬در ان مرحله به‬ ‫مش��موالنی که مددجوی کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره) یا زیر پوشش س��ازمان بهزیستی کشور بودند‬ ‫و از تخفیف ‪۵۰‬درصدی برخوردار شدند‪۱۷۵ ،‬هزار‬ ‫تومان سود سهام عدالت پرداخت شد‪.‬‬ ‫س��ازمان خصوصی سازی در حال حاضر زمانی را‬ ‫برای واریز نوبت دوم س��ود سهام عدالت سال مالی‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬اع�لام نکرده ولی ان طور که مس��ئوالن این‬ ‫س��ازمان اعالم کرده اند‪ ،‬به محض اینکه مبلغ هایی‬ ‫از ش��رکت های س��رمایه پذیر دریافت شود و مقدار‬ ‫ان در حدی باش��د که سود یک دهک درامدی را‬ ‫تامین کند‪ ،‬این س��ازمان اقدام به واریز این مبلغ ها‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین قرار ش��د س��ود س��هام س��ال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫ان دسته از مشموالن که شماره شبای بانکی معتبر‬ ‫خ��ود را با تاخیر به این س��ازمان اع�لام کرده اند و‬ ‫همچنین ان دس��ته از ورثه های قانونی مش��موالن‬ ‫متوفی که ناش��ی از تقس��یم س��هام فوت ش��دگان‬ ‫مش��مول‪ ،‬واجد ش��رایط دریافت س��ود ش��ده اند و‬ ‫تقس��یم س��هام انان از طریق دفترهای پیش��خوان‬ ‫دولت قطعی شده نیز در این مرحله پرداخت شود‪.‬‬ ‫سازمان خصوصی س��ازی بارها اعالم کرده که سود‬ ‫س��هام عدالت فقط به حساب بانکی همان سهامدار‬ ‫واریز می شود و مش��موالن باید اگاه باشند که این‬ ‫س��ازمان از طریق هیچ شخص یا واسطه و افرادی‪،‬‬ ‫از هی��چ روش��ی ازجمله تم��اس تلفنی یا ارس��ال‬ ‫پیامک یا س��ایر ش��یوه های ارتباطی با عنوان های‬ ‫نیابت‪ ،‬نمایندگی یا کارگزاری با مش��موالن ارتباط‬ ‫برق��رار نمی کند و این گون��ه ارتباطات دارای زمینه‬ ‫کالهبرداری یا س��ودجویی بوده و مش��موالن باید‬ ‫نس��بت به ای��ن ارتباطات و تماس ها حساس��یت و‬ ‫اگاهی داش��ته باش��ند و از هرگونه در اختیار قرار‬ ‫دادن اطالعات مالی و بانکی و هویتی خود اجتناب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به ش��دت کاهش یافته و نمی توانند نیازهای زندگی‬ ‫خود را تامین کنند‪ ،‬از این رو وزارت کار نیازمند چراغ‬ ‫س��بز هیات دولت اس��ت و به همین دلیل با معاونت‬ ‫حقوقی ریاس��ت جمهوری مکاتبه کرده تا در صورت‬ ‫مثبت بودن پاس��خ‪ ،‬مذاکرات مرب��وط را اغاز کند‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال به نظر می رس��د دولت راض��ی به افزایش‬ ‫دستمزد نیست‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫بازنگری و ترمیم دس��تمزد کارگ��ران باید از مجرای‬ ‫مجلس بگذرد؟ گفت‪ :‬این مسئله ارتباطی به مجلس‬ ‫و مجوز ان ندارد چون من��ع قانونی برای بازنگری و‬ ‫افزایش دوباره دس��تمزد وجود ندارد و نیازی هم به‬ ‫استفساریه نیست‪ .‬هیچ قانونی نگفته که باید یک بار‬ ‫در س��ال مزد را تعیین کنیم‪ .‬درست است اشکاالتی‬ ‫به م��اده ‪ ۴۱‬قانون کار برای تعیین مزد وارد اس��ت‬ ‫که الزم اس��ت شفاف سازی ش��ود ولی معتقدم برای‬ ‫انکه بتوانیم فرایند تعیین مزد را کارامدتر و شفاف تر‬ ‫کنیم باید شاخص های ان را صریح و روشن از طریق‬ ‫مجلس شورای اسالمی اصالح کنیم‪.‬‬ ‫وی در عی��ن ح��ال با بی��ان اینک��ه در حمایت از‬ ‫کارگران دارای مش��کل تردیدی نیست‪ ،‬اشاره ای به‬ ‫برنامه اختصاص س��بد حمای��ت غذایی دولت کرد و‬ ‫گفت‪ :‬م��ا موافق واریز نقدی به حس��اب ها نبودیم و‬ ‫اگر دولت می خواس��ت به قش��ر کم درامد و محروم‪،‬‬ ‫افراد زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی‪ ،‬کارمندان‬ ‫و بازنشس��تگان دارای دریافتی زیر ‪ ۳‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان بسته حمایتی بدهد چه منعی برای‬ ‫بازنگری مزد در طول سال داشت؟‬ ‫حاج اس��ماعیلی تصریح کرد‪ :‬پیش��نهاد ما اعطای‬ ‫کمک ه��ای غیرنقدی بود تا دولت کاالهای اساس��ی‬ ‫را در اختی��ار مردم بگ��ذارد و پیامدهای منفی این‬ ‫کار ک��ه دولت نگران ان بود‪ ،‬در جامعه ایجاد نش��ود‬ ‫ول��ی می بینیم که هنوز به کارگران و بازنشس��تگان‬ ‫تامین اجتماعی کاالی اساس��ی داده نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن انتظار م��ی رود دولت بازنگ��ری جدی در‬ ‫برنامه حمایتی خود داشته باشد و به شکل کاالهای‬ ‫غیرنقدی از کارگران حمایت کند‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه بس��ته های حمایت غذای��ی دولت‬ ‫به بیش��تر گروه های مورد هدف اختص��اص یافته و‬ ‫بسیاری از کارمندان و بازنشستگان دولتی نیز ان را‬ ‫دریافت کردن��د‪ ،‬به گفته مقامات کارگری‪ ،‬این طرح‬ ‫هنوز در زمینه کارگران اجرایی نش��ده است‪ .‬پیش تر‬ ‫یکی اعضای هیات رئیس��ه کانون عالی بازنشستگان‬ ‫کارگ��ری گفته بود که بس��ته حمایت��ی ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومانی مس��کن مقطعی اس��ت و دردی از معیش��ت‬ ‫کارگران و بازنشستگان دوا نمی کند‪.‬‬ ‫خارجی ها خواستار خرید نفت ایران از بورس شدند‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی گفت‪ :‬برخی کشورها از طریق‬ ‫س��فارتخانه ها دنبال کسب اطالعات درباره خرید نفت از‬ ‫بورس بوده اند‪ .‬تعدادی از شرکت های خارجی نیز به طور‬ ‫مس��تقیم برای رایزن��ی در این باره مراجع��ه و حتی کد‬ ‫معامالتی نیز دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫س��یدعلی حس��ینی با بیان اینکه زمان مرحله جدید‬ ‫عرضه نفت خام در بورس هنوز مش��خص نش��ده است‪،‬‬ ‫به ایرن��ا گف��ت‪ :‬ش��ورای عالی هماهنگی اقتص��ادی (با‬ ‫حضور س��ران ‪ ۳‬ق��وه) با ت��داوم عرضه نف��ت در بورس‬ ‫موافقت کرده اس��ت و بر این اساس مرحله جدید عرضه‬ ‫پس از اماده س��ازی از س��وی وزارت نف��ت انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بورس ان��رژی درباره تس��ویه صد درصد‬ ‫ریالی پول خرید نفت افزود‪ :‬درخواست های گوناگونی از‬ ‫سوی مش��تریان برای تس��ویه همه پول خرید به شکل‬ ‫ریالی ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬وی درباره حجم عرضه نفت در‬ ‫بورس نیز بیان کرد‪ :‬در هفته های گذش��ته پیشنهادها و‬ ‫درخواس��ت های فراوانی برای خرید نفت ارائه ش��ده که‬ ‫نش��ان می دهد جذابیت عرضه نفت باال اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫محدودیتی برای میزان عرضه از سوی شرکت ملی نفت‬ ‫وجود ندارد‪ .‬حسینی به استقبال خارجی ها از خرید نفت‬ ‫اش��اره و تصریح کرد‪ :‬اکنون از نظر تعداد مشتریان خرید‬ ‫نفت‪ ،‬مش��کل و محدودیتی وجود ندارد و تنها مسئله ای‬ ‫ک��ه باید مورد توجه قرار گیرد موضوع بی ثباتی بازارهای‬ ‫جهانی نفت و روند نزولی ان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد‪ :‬امیدوارم شرکت ملی‬ ‫نفت بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هر‬ ‫چه سریع تر نسبت به ارائه برنامه خود برای عرضه دوباره‬ ‫نفت در بورس اقدام کند‪.‬‬ ‫در مرحله نخس��ت فروش نفت (‪ ۶‬ابان امس��ال)‪ ،‬یک‬ ‫میلیون بشکه نفت خام عرضه شد اما ‪ ۸‬محموله ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫بش��که ای (‪ ۲۸۰‬هزار بش��که) به نرخ بشکه ای ‪ ۷۴‬دالر و‬ ‫‪ ۸۵‬سنت به فروش رسید‪.‬‬ ‫در دومین مرحله فروش نفت خام در بورس انرژی (‪۲۰‬‬ ‫ابان) نیز ‪ ۷۰۰‬هزار بش��که نفت خام به نرخ بشکه ای ‪۶۴‬‬ ‫دالر و ‪ ۹۷‬سنت دادوستد شد‪.‬‬ ‫تاکنون‪ ،‬ش��یوه فروش نفت در بورس انرژی ‪۲۰‬درصد‬ ‫ریالی و ‪۸۰‬درصد ارزی بوده اما با توجه به درخواس��ت ها‬ ‫و پیش��نهادهای مطرح شده قرار است از این پس به طور‬ ‫‪۱۰۰‬درصد ریالی انجام شود‪.‬‬ ‫یک سوم مدرسه ها از استحکام بنا برخوردار نیستند‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران مجلس گفت‪ :‬یک س��وم‬ ‫مدرسه های کشور از امکانات و تجهیزات الزم ازجمله‬ ‫تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مناسب و استحکام بنا‬ ‫برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫محمدرضا رضایی کوچی‪ ،‬از ورود کمیسیون عمران‬ ‫مجلس به مس��ئله غیرایمن بودن مدرس��ه های کشور‬ ‫خب��ر داد و به خانه مل��ت گفت‪ :‬با توج��ه به حوادث‬ ‫چند س��ال گذشته در مدرس��ه های کشور‪ ،‬کمیسیون‬ ‫عمران مجلس یکی از اولویت های اصلی خود را بررسی‬ ‫وضعیت ایمنی مدرسه ها قرار خواهد داد و این موضوع‬ ‫در نشس��ت های اینده با حضور مسئوالن مربوط مورد‬ ‫بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬جان باختن چند دانش اموز در اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان بسیار تاس��ف بار بوده و این مسئله ناشی از‬ ‫بی درایت��ی و کم توجهی برخی از مس��ئوالن اموزش و‬ ‫پرورش است‪.‬‬ ‫وضعیت نامناس��ب مدرس��ه ها در حالی است که بر‬ ‫اس��اس قانون بودجه مناسب قابل قبولی از درامدهای‬ ‫دس��تگاه های اجرایی باید برای نوس��ازی مدرسه ها و‬ ‫تجهیز این مراکز اختصاص داده شود‪ ،‬همچنین وزارت‬ ‫نفت مکلف است ‪۱۰‬درصد از درامدهای فروش گاز را‬ ‫برای نوسازی مدرسه ها تخصیص دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در شرایط کنونی بیش از یک سوم‬ ‫مدرسه های کشور از امکانات و تجهیزات الزم ازجمله‬ ‫تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مناسب و استحکام بنا‬ ‫برخوردار نیس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬وضعیت نامناسب مدرسه ها‬ ‫در حالی اس��ت که بر اس��اس قانون بودجه مناس��ب‬ ‫قابل قبولی از درامدهای دستگاه های اجرایی باید برای‬ ‫نوسازی مدرس��ه ها و تجهیز این مراکز اختصاص داده‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین وزارت نفت مکلف است که ‪۱۰‬درصد‬ ‫از درامدهای فروش گاز را برای نوس��ازی مدرس��ه ها‬ ‫تخصیص دهد‪.‬‬ ‫رضایی کوچی ادامه داد‪ :‬کمیس��یون عمران مجلس‬ ‫امسال نشستی را با مسئوالن وزارت نفت برگزار کرده‬ ‫و انها را مکلف به پرداخت مطالبات مربوط به نوسازی‬ ‫مدرس��ه ها کرد‪ .‬در این راستا امسال حدود ‪۹۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان اعتبار به حس��اب نوس��ازی مدرس��ه ها واریز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران مجلس افزود‪ :‬متاس��فانه‬ ‫امروز با بهسازی کامل مدرسه ها فاصله طوالنی داریم‪،‬‬ ‫از این رو دستگاه های اجرایی باید به تمام تعهدات خود‬ ‫عمل کنند زیرا دانش اموزان سرمایه های کشور هستند‬ ‫و باید شرایط قابل قبولی برای تحصیل انها فراهم شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 17 1397‬ربیع الثانی ‪ 25 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 551‬پیاپی ‪2524‬‬ ‫خبر‬ ‫همکاری دو قطب صنعتی‬ ‫احمد پورفالح‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫درباره رشد و اهمیت‬ ‫مگاپروژه ها مک کینزی‬ ‫پیش بینی می کند تا ‪۱۲‬‬ ‫سال اینده بیش از ‪۵۷‬‬ ‫تریلیون دالر در حوزه‬ ‫مگاپروژه ها سرمایه گذاری‬ ‫شود‪ .‬انچه درباره گزارش‬ ‫مک کینزی اهمیت دارد این‬ ‫است که همچنین پیش بینی‬ ‫می شود ‪ ۶۰‬درصد این‬ ‫مگاپروژه ها در کشورهای‬ ‫جهان سوم باشد‬ ‫مگاپروژه ها؛ توسعه یا اتالف منابع؟‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررسی روند رشد اقتصادی و صنعتی کشورهای‬ ‫توس��عه یافته نش��ان می دهد که این کشورها برای‬ ‫رشد خود دست روی ش��اه کلید توسعه گذاشته اند‬ ‫و توانس��ته اند با اجرا و مدیری��ت علمی مگاپروژه ها‬ ‫ظرفیت ه��ای اقتصادی قاب��ل توجهی برای خود به‬ ‫ دست اورند‪ .‬ایران نیز به عنوان یکی از اقتصادهای‬ ‫نوظهور‪ ،‬در س��ال های اخیر تالش کرد تا به حوزه‬ ‫اج��رای مگاپروژه ها وارد ش��ود‪ .‬هر چن��د برخی از‬ ‫تجربه های کش��ورمان در اج��رای این گونه پروژه ها‬ ‫تا حدی قابل قبول بود اما دسترس��ی نداش��تن به‬ ‫پول های ارزان در دنیا‪ ،‬ساختار مدیریت مگاپروژه ها‬ ‫در ایران و تاخیر در اجرای پروژه ‪ ۳‬عاملی است که‬ ‫کارشناس��ان معتقدند بیش��ترین تاثیر را بر توسعه‬ ‫نیافتن مگاپروژه ها در ایران دارد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» اهمیت مگاپروژه ها‬ ‫به اندازه ای اس��ت که کش��ورها برای اج��رای انها‬ ‫مدت ه��ا برنامه ری��زی می کنن��د و در محاس��بات‬ ‫افزای��ش درام��د ناخالص مل��ی نیز بر انه��ا تکیه‬ ‫می کنند‪ .‬ات��اق بازرگانی ایران برای بررس��ی تاثیر‬ ‫مگاپروژه ه��ا ب��ر روند توس��عه و مش��کالت اجرای‬ ‫ای��ن پروژه ها در ایران نشس��تی با حضور حس��ین‬ ‫س�لاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬احمد‬ ‫پورفالح رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا و پیمان‬ ‫ی دبیرکل انجمن اقتصاددانان برگزار کرد‪.‬‬ ‫مولو ‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬اصل اجرای مگاپروژه‬ ‫در ای��ن نشس��ت‪ ،‬احم��د پور ف�لاح مگاپروژه ها‬ ‫را بررس��ی ک��رد و گف��ت‪ :‬در اغ��از بای��د تعریفی‬ ‫از مگاپروژه ه��ا ارائ��ه دهی��م‪ .‬راهنمای اکس��فورد‬ ‫مگاپروژه ها را این گون��ه تعریف می کند‪ :‬پروژه های‬ ‫زمینه وجود دارد این است که فرودگاه جدید دوبی‬ ‫بزرگ‪ ،‬حجیم و متحول کننده که س��رمایه ای بیش‬ ‫بر تراز اقتصادی منطقه تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫از یک میلیارد یورو نیاز داش��ته باشند و اجرای ان‬ ‫پورفالح فرودگاه بین المللی دوبی را بررسی کر د‬ ‫دس��ت کم به مدت یک س��ال نیاز به زمان داش��ته‬ ‫و توضیح داد‪ :‬این فرودگاه ‪ ۲۷‬درصد تولید ناخالص‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫داخلی ام��ارات و عالوه بر این‪ ۲۱ ،‬درصد اش��تغال‬ ‫پورف�لاح ادام��ه داد‪ :‬درب��اره رش��د و اهمی��ت‬ ‫مستقیم این کشور را رشد می دهد‪ .‬به عبارتی‪ ،‬اگر‬ ‫مگاپروژه ه��ا مک کینزی پیش بین��ی می کند تا ‪۱۲‬‬ ‫قرار باشد دوبی نیروی کار این پروژه را جذب کند‬ ‫س��ال اینده بی��ش از ‪ ۵۷‬تریلی��ون دالر در حوزه‬ ‫با کمبود شدید نیروی کار روبه رو می شود و امارات‬ ‫مگاپروژه ها سرمایه گذاری شود‪ .‬انچه درباره گزارش‬ ‫مجبور است از کشورهای منطقه برای بهره برداری‬ ‫مک کین��زی اهمیت دارد این اس��ت که همچنین‬ ‫از این پروژه اس��تفاده کند‪ .‬اگر مگاپروژه ها به طور‬ ‫پیش بینی می ش��ود ‪ ۶۰‬درصد ای��ن مگاپروژه ها در‬ ‫اصولی تعریف و اجرا ش��وند‪ ،‬به راحتی اقتصاد یک‬ ‫کشورهای جهان سوم باشد‪.‬‬ ‫کشور را متحول می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن تحلیلگر اقتصاد‪ ،‬انچ��ه در زمینه‬ ‫وی با اش��اره به مگاپروژه های ایرانی توضیح داد‪:‬‬ ‫مگاپروژه ها اهمی��ت ویژه ای دارد‪ ،‬زمان‬ ‫در ایران نیز چند سد‪ ،‬مگامال‪ ،‬پروژه‬ ‫است‪ .‬مگاپروژه ها به این دلیل که حجم‬ ‫انتق��ال اب خلیج ف��ارس به دش��ت‬ ‫س��رمایه گذاری باالیی دارند‪ ،‬تاخیر در‬ ‫مرک��زی‪ ،‬تکمیل راه اه��ن جنوب به‬ ‫تحویل انها ضررهای بس��یاری را ایجاد‬ ‫ش��مال و چند ف��از از پ��روژه پارس‬ ‫می کند‪ .‬بررس��ی مگاپروژه های مهم در‬ ‫جنوب��ی به ط��ور مگاپ��روژه تعریف‬ ‫منطقه نش��ان می دهد انچه باعث شده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬دلیل اصلی‬ ‫کش��ورهای منطقه برای رش��د توسعه‬ ‫اینکه ایران نتوانس��ت ب��ا اجرای این‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫خود بتوانن��د روی مگاپروژه ها دس��ت‬ ‫مگاپروژه ها به رش��د مناس��بی برسد‬ ‫مدیریت درست‬ ‫بگذارن��د‪ ،‬ارتب��اط با بانک ه��ای معتبر‬ ‫تاخی��ر در تحوی��ل و در دس��ترس‬ ‫پروژه‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫جهانی‪ ،‬ظرفیت س��نجی مناسب از توان‬ ‫نبودن پول های ارزان دنیا برای ایران‬ ‫بازدهی داخلی‪ ،‬استفاده‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬هم��کاری ب��ا ش��رکت های از توان مهندسی دنیا است‪.‬‬ ‫متخصص و تحویل به موقع پروژه است‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن‪ ،‬متاس��فانه در ایران‬ ‫و نه یک کشور و‬ ‫وی افزود‪ :‬مگاپروژه ها اگر به درس��تی جلوگیری از اتالف منابع تاکی��د جدی وج��ود دارد ک��ه باید‬ ‫مهم ترین عواملی‬ ‫تعری��ف ش��وند‪ ،‬حت��ی یک پ��روژه هم‬ ‫هم��ه کاره��ا در داخل کش��ور و به‬ ‫هستند که کمک‬ ‫می تواند کل اقتصاد و اشتغال یک کشور‬ ‫ دست ایرانی ها انجام شود‪ .‬این رفتار‬ ‫می کنند کشورها به‬ ‫را متح��ول کن��د‪ .‬ف��رودگاه بین المللی توسعه پایدار‪ ،‬افزایش مدیریتی در دنیا پذیرفته شده نیست‬ ‫دوب��ی ب��ا س��رمایه گذاری ‪ ۹۷‬میلیارد درامد و قدرت بیشتر و باید بتوانیم با کشورهای توسعه یافته‬ ‫یورو بزرگ ترین فرودگاه بین المللی دنیا‬ ‫ارتب��اط منطق��ی و برد‪-‬برد داش��ته‬ ‫دست یابند‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬پیش بینی هایی که در این‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫� مقایسه مگاپروژه ایرانی با کره ای‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت‪ ،‬پیمان مول��وی‪ ،‬دبیر کل‬ ‫انجم��ن اقتصاددانان گفت‪ :‬در ای��ران حدود ‪۱۱۴‬‬ ‫میلی��ارد دالر پروژه نیمه تمام وجود دارد که برخی‬ ‫از انها توجیه اقتصادی خود را از دس��ت داده اند‪ .‬به‬ ‫ع�لاوه‪ ،‬اتالف منابع در ای��ران از مهم ترین عواملی‬ ‫است که ظرفیت ایجاد رقابت بین بنگاهی را از بین‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫وی با هدف تشریح تفاوت اجرای مگاپروژه ها در‬ ‫ایران و کش��ورهای توس��عه یافته دو بندر چابهار و‬ ‫بوسان را با یکدیگر مقایسه کرد و توضیح داد‪ :‬بندر‬ ‫بوسال تا ‪ ۳‬سال پیش جزو ‪ ۳‬بندر بزرگ دنیا بود و‬ ‫اکنون در رتبه ششم دنیا است‪ .‬نرخ بازدهی داخلی‬ ‫این پروژه ‪ 9 .6‬است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬کارفرمای بخش خصوصی ‪ ۵۰‬س��ال‬ ‫می تواند از ان بهره برداری کند‪ .‬انچه در این زمینه‬ ‫اهمیت دارد این اس��ت که س��رمایه مورد نیاز این‬ ‫پروژه ‪1. 4‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫این اتف��اق در حالی رخ داده که س��رمایه مورد‬ ‫نی��از بندر چابه��ار ‪ ۳‬میلی��ارد دالر براورد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید در نظر داش��ت که چنین‬ ‫پروژه هایی در ایران در ادامه مس��یر از تس��هیالت‬ ‫دیگری هم اس��تفاده می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬مقایسه‬ ‫‪ ۲‬بندر ب��ا حجم س��رمایه گذاری ‪ ۳‬میلی��ارد دالر‬ ‫در ای��ران و ‪1. 4‬میلیارد دالر در کره جنوبی نش��ان‬ ‫می دهد حجم سرمایه گذاری یکی از عوامل کم تاثیر‬ ‫مگاپروژه ها است‪.‬‬ ‫مدیریت درس��ت پ��روژه‪ ،‬افزایش ن��رخ بازدهی‬ ‫داخلی‪ ،‬اس��تفاده از توان مهندس��ی دنیا و نه یک‬ ‫کشور و جلوگیری از اتالف منابع مهم ترین عواملی‬ ‫هس��تند که کمک می کنند کش��ورها به توس��عه‬ ‫پایدار‪ ،‬افزایش درامد و قدرت بیشتر دست یابند‪.‬‬ ‫سرمایه گذار خارجی از تصمیم های سیاسی وحشت دارد‬ ‫ی��ک پژوهش��گر اقتصادی ب��ر این باور اس��ت که‬ ‫اقتص��اد جهان در قرن ‪ ۲۱‬ش��اهد تح��ول لحظه ای‬ ‫اس��ت و اگر کشوری کوچک ترین اشتباهی کند و به‬ ‫عق��ب برگردد‪ ،‬رقیبانی در میدان ظهور می کنند که‬ ‫اجازه اس��تفاده دوباره از ان موقعیت را می گیرند‪ .‬به‬ ‫دلیل همین است که همیشه باید عملکردها را مورد‬ ‫ارزیابی قرار داد و نباید نس��بت به بررسی سیاست ها‬ ‫به عنوان تابو نگاه شود‪.‬‬ ‫ناصر ذاکری درباره تاثیر رویکرد سیاسی بر اقتصاد‬ ‫ب��ه ایلنا گفت‪ :‬اگر م��ا اقتصاد را مس��تقل از فضای‬ ‫سیاس��ی در نظر بگیریم موقعیت��ی پیش می اید که‬ ‫می توانی��م از ظرفیت ها اس��تفاده ک��رده و از طریق‬ ‫تجارت با س��ایر کشورها سود خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫اما وقتی سهم عامل سیاسی را افزایش می دهیم‪ ،‬به‬ ‫ناچ��ار با بلوک هایی از ق��درت در می افتیم که امکان‬ ‫تجارت ما را محدود می کند‪ .‬برای مثال‪ ،‬در سال های‬ ‫گذشته ما می توانستیم از فضای ایران و فرودگاه امام‬ ‫خمینی برای رفت وامد هوایی میان ش��رق اس��یا و‬ ‫اروپا استفاده و درامد باالیی را نصیب کشور کنیم اما‬ ‫با رویکردهای اتخاذ شده و ارتباط ضعیف ما با جهان‬ ‫خارج این موقعیت را به نوعی به دوبی هدیه کردیم‬ ‫و اکن��ون عالوه ب��ر امارات‪ ،‬دیگر کش��ورهای جنوب‬ ‫خلیج ف��ارس با مدیریت ای��ن پروازه��ا‪ ،‬درامدهای‬ ‫بس��یاری کسب می کنند و ما متاسفانه این موقعیت‬ ‫را به راحتی از دست دادیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وقتی ما فضای پرتنش��ی را ایجاد‬ ‫می کنیم‪ ،‬به طور طبیعی سرمایه گذار خارجی عالقه‬ ‫و انگیزه کافی برای مش��ارکت در اقتصاد کش��ور را‬ ‫پیدا نمی کند‪ .‬باید در نظر گرفت که سرمایه خارجی‬ ‫بو کار حس��اس و نگران است‬ ‫نس��بت به فضای کس ‬ ‫در حالی که کش��ور ما از بس��یاری جه��ات امادگی‬ ‫جذب سرمایه خارجی را دارد که می تواند زمینه ساز‬ ‫افزایش اش��تغال‪ ،‬تولید و صادرات باشد اما به دلیل‬ ‫فض��ای موجود‪ ،‬س��رمایه گذار خارج��ی این ترس را‬ ‫دارد که سرمایه او هر لحظه تحت تاثیر تصمیم های‬ ‫سیاس��ی قرار بگیرد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در کشور چین این‬ ‫ش��رایط برای جذب سرمایه گذار خارجی کامال مهیا‬ ‫است‪.‬‬ ‫ذاک��ری ی��اداور ش��د‪ :‬همچنی��ن ما ب��ا توجه به‬ ‫جاذبه های طبیعی و فرهنگی و تاریخی کش��ورمان‪،‬‬ ‫ظرفیت باالی��ی در بخش گردش��گری داریم که به‬ ‫دلیل تمایل پایین سفر به ایران از ان استفاده بهینه‬ ‫نشده است‪ .‬در نظر بگیرید درامد عظیم گردشگری‬ ‫جهان از س��ال پایان دفاع مق��دس تا امروز ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫میلیارد دالر بوده است‪ ،‬که سهم فرانسه ‪ ،۴.۵‬اسپانیا‬ ‫‪ ۴‬و ترکیه ‪ ۲.۵‬درصد بوده اس��ت‪ .‬پرسش این است‬ ‫که با توج��ه به ظرفیت باالی کش��ور در این زمینه‬ ‫جایگاه ما کجا بود ه است؟ به جرات می توان گفت به‬ ‫دلیل عملکرد ما ای��ن میدان نیز تحت تاثیر رویکرد‬ ‫سیاسی بوده است‪.‬‬ ‫این اقتصاددان در زمینه رویکرد کش��ورهای شرق‬ ‫اس��یا گفت‪ :‬رویکرد این کشورها را «اقتصاد منهای‬ ‫سیاس��ت» نام گ��ذاری کرده ایم یعنی این کش��ورها‬ ‫در ام��ر تجارت توجهی به ط��رف مقابل خود ندارند‬ ‫و نمونه بارز ان ویتنام اس��ت؛ کش��وری که س��ال ها‬ ‫از امری��کا لطمه خ��ورد و هواپیماهای بی ‪ ۵۲‬امریکا‪،‬‬ ‫ویتنام ش��مالی را با خاک یکسان کردند و خسارت‬ ‫زیادی به ان وارد کردند‪ .‬اما این کشور به جای انتقام‬ ‫ ‬ ‫گرفتن‪ ،‬از بازار امریکا استفاده کرد تا رشد اقتصادی‬ ‫خ��ود را محقق کند‪ ،‬ه��ر چند که ای��ن کینه را در‬ ‫دل داش��ت‪ .‬ویتنام سعی کرد با تجارت سود خود را‬ ‫حداکثر کند و امروز ش��اهد هستیم در طول نزدیک‬ ‫به ‪ ۳۷‬س��ال گذشته اقتصاد این کش��ور از رتبه ‪۶۲‬‬ ‫تا رتبه جهانی ‪ ۳۵‬خود را باال کش��یده و این نتیجه‬ ‫مصون نگه داشتن اقتصاد از اثار سیاست است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مورد دیگر ژاپن اس��ت که پس از جنگ‬ ‫جهان��ی دوم با وجود درگیری ب��ا امریکا از بازارهای‬ ‫این کش��ور نهایت استفاده را کرد و با رشد اقتصادی‬ ‫خود رفاه بزرگی را به مردم ژاپن و نس��ل های اینده‬ ‫ان هدی��ه داد‪ .‬اگر ژاپن به جای ای��ن اقدام رویکرد‬ ‫سیاس��ی به اقتصاد داش��ت‪ ،‬هیچ گاه ای��ن جایگاه را‬ ‫کس��ب نمی کرد و به طور احتمال��ی با ژاپنی روبه رو‬ ‫بودیم که جایگاهی پایین تر از رتبه ‪ ۳۰‬را در اقتصاد‬ ‫جهانی داشت‪.‬‬ ‫ذاک��ری با بی��ان اینک��ه در سیاس��ت های کالن‬ ‫اقتصادی کالن کش��ور باید باب گفت وگو باز باش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خیلی وقت ها ما اصولی را در نظر می گیریم و‬ ‫تصور می کنیم که این اصول قابل گفت وگو نیستند‬ ‫و بای��د بر اس��اس ان عمل ش��ود‪ .‬به ط��ور طبیعی‬ ‫در جامع��ه ای که مردم احس��اس کنن��د در انتخاب‬ ‫اولویت ها درگیر هس��تند و به نوعی مشارکت دارند‪،‬‬ ‫نس��بت به ان احس��اس تعلق می کنند و از مجموعه‬ ‫ارمان های حاصل بیش��تر و بهتر دفاع می کنند‪ .‬این‬ ‫نقطه مقابل شرایطی است که عده محدودی تصمیم‬ ‫بگیرن��د‪ ،‬در این گون��ه موارد حتی اگ��ر انها تصمیم‬ ‫درس��تی هم بگیرد‪ ،‬چون مشارکت مردمی را ندار ند‬ ‫نمی توا نند مفید واقع شوند‪.‬‬ ‫این پژوهشگر اقتصاد یاداور شد‪ :‬در شرایط تحریم‬ ‫اقتص��ادی ما باید مس��یر خود را اص�لاح کنیم‪ .‬این‬ ‫امکان برای ما وجود دارد که در سیاست ها بازنگری‬ ‫و تنش زدایی در سیاست خارجی را در پیش بگیریم‪.‬‬ ‫ب��ه باور من‪ ،‬یک��ی از اثار مثبت برج��ام این بود که‬ ‫س��بب ش��د تا صف متحد دشمنان کش��ور ما دچار‬ ‫تزلزل شود‪ ،‬قبل از برجام فضا به گونه ای بود که همه‬ ‫کشورهای بزرگ علیه ما بودند‪ .‬اما درحال حاضر این‬ ‫ت و این یک پیروزی برای ما‬ ‫صف در هم شکست ه اس ‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید مسیر خود را ادامه دهیم و اجازه‬ ‫ندهیم اجماع جهانی علیه ما شکل بگیرد‪.‬‬ ‫در جلسه بازدید عادل نژادسلیم‪ ،‬مدیرعامل هلدینگ نفت‬ ‫و گاز پارسیان از س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬طرف ها درباره‬ ‫توسعه همکاری ها توافق کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬در این‬ ‫جلسه ابوالفضل کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل سازمان مدیریت‬ ‫ی ب��ا بیان تاریخچه ای از فعالیت های س��ازمان اظهار‬ ‫صنعت ‬ ‫کرد‪ :‬این س��ازمان نتیجه یک تفکر متعالی اس��ت؛ ‪ ۵۵‬سال‬ ‫پیش که نظام مدیریتی بر کشور حاکم نبوده این تشکیالت‬ ‫را ب��رای پرورش مدیران بنگاه ها و صنایع در حال س��اخت‪،‬‬ ‫پایه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی خاطر نشان کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه اموزش با دانش��گاه های معتبر فرانسه‪ ،‬کانادا و المان‬ ‫هم��کاری داریم و به تازگی س��ازمان‪ ،‬دوره مدیریت اجرایی‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی در س��ازمان را برگزار کرد و نشریه ای‬ ‫نیز در این زمینه منتش��ر می کند که ش��ماره دوم ان اماده‬ ‫چاپ است‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری با تاکی��د بر رویک��رد مهارت محوری در‬ ‫دوره های اموزش��ی سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬درباره «مرکز‬ ‫کاریابی و توس��عه اش��تغال دانش اموختگان کشور» اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬دانش اموختگان در این مرک��ز مهارت های الزم برای‬ ‫بو کار حرفه ای را می اموزند و در پایان دوره با معرفی‬ ‫کس�� ‬ ‫و هماهنگی س��ازمان‪ ،‬به بنگاه ه��ا و صنایع مختلف معرفی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری دوره های مدیریت اجرایی فناوری‬ ‫و ن��واوری و دیگ��ر دوره های تخصص��ی از جمله دوره های‬ ‫بو کار صنایع کوچک و متوسط در‬ ‫پسا دکترای مدیریت کس ‬ ‫س��ازمان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برگزاری این دوره ها چهره جدیدی از‬ ‫فعالیت های سازمان مدیریت صنعتی ارائه می کند‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری ضمن برش��مردن اقدام هایی که س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی درباره فرهنگ سازی و ادبیات سازی درباره‬ ‫انقالب صنعتی چهارم انجام داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان در‬ ‫این زمینه انتش��ار کتاب های معتب��ر را هدف گذاری کرده و‬ ‫تاکنون ‪ ۲۰‬عنوان ان منتش��ر شده است که با بهره بردن از‬ ‫این امکانات و برگ��زاری کنفرانس های مختلف‪ ،‬می تواند به‬ ‫عنوان دبیرخانه مطالعات انقالب صنعتی چهارم در کش��ور‬ ‫ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه عادل نژاد س��لیم‪ ،‬مدیرعامل شرکت نفت‬ ‫و گاز پارس��یان ضم��ن معرفی این ش��رکت‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫هلدینگ پارسیان امادگی دارد بر اساس نیازهای اموزشی و‬ ‫مشاوره ای خود و با توجه به تجربه سازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫راهکارهای این سازمان برای حل مسائل مدیریتی را دریافت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود ب��ر ل��زوم‬ ‫به روز ش��دن نظ��ام اموزش��ی تاکید ک��رد و گف��ت‪ :‬برای‬ ‫اعت�لای ارزش مدیری��ت‪ ،‬نظ��ام شایسته س��االری باید در‬ ‫بنگاه ه��ا و صنایع کش��ور اجرا ش��ود‪ .‬در پایان این جلس��ه‬ ‫طرف ه��ا ب��ر توس��عه همکاری ه��ای همه جانبه ب��ه توافق‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫بورس چگونه می تواند نقدینگی‬ ‫را جذب کند؟‬ ‫ب��ه اعتقاد عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران‪،‬‬ ‫پیش��نهاد بانک مرک��زی مبنی بر کمک گرفت��ن از بورس‬ ‫ت اما تا‬ ‫برای مدیریت نقدینگی‪ ،‬حرفی کامال درس��ت اس�� ‬ ‫زمانی که دولت برنامه ای برای حمایت از واحدهای تولیدی‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬در عمل نظام بورس موفق به جذب نقدینگی‬ ‫سرگردان نخواهند شد‪.‬‬ ‫به تازگی رئیس کل بان��ک مرکزی اعالم کرده که حجم‬ ‫نقدینگی به مرز ‪ ۱۷۰۰‬هزار میلیارد تومان رسیده که یکی‬ ‫از راه ها برای مدیریت این نقدینگی‪ ،‬هدایت ان به س��مت‬ ‫بورس است‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬مسعود دانش��مند‪ ،‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫ن در گفت وگو با ایس��ن ا اظهار کرد‪ :‬تا‬ ‫ات��اق بازرگانی ای��را ‬ ‫زمانی که تولید در کشور شکل نگیرد اتفاق خاصی نخواهد‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر فرض مثال که پول نقد موجود باشد‪ ،‬اما‬ ‫وقتی شرکت های بزرگ در حال رکود و واحدهای تولیدی‬ ‫کوچک و متوسط در حال ورشکستگی هستند‪ ،‬سهام کجا‬ ‫را می توان خریداری کرد؟ پرس��ش منطق��ی و اصلی این‬ ‫است‪.‬‬ ‫دانش��مند افزود‪ :‬ح��رف رئیس کل بان��ک مرکزی برای‬ ‫هدایت نقدینگی به س��مت و سوی نظام بورسی و سهام و‬ ‫س��پس به سمت تولید‪ ،‬درست است اما ابتدا باید تولید راه‬ ‫ی داشته باشیم‪ .‬عمده تعداد‬ ‫بیفتد‪ ،‬س��پس چنین توقع های ‬ ‫سهام بورس در اختیار شرکت های کوچک و متوسط است‬ ‫که مردم می توانند انها را بخر ن د وگرنه ش��رکت های بزرگ‬ ‫همچون فوالد خوزستان‪ ،‬ذوب اهن‪ ،‬مس سرچشمه و‪ ...‬که‬ ‫سهام ش��ان در دس��ت دولت بوده و خریداری انها سخت و‬ ‫بعید است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 17 1397‬ربیع الثانی ‪ 25 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 551‬پیاپی ‪2524‬‬ ‫خبر‬ ‫علیزاده مطرح کرد‪:‬‬ ‫باال بودن هزینه تولید خودرو‬ ‫داخلی به واسطه نرخ ارز نیست‬ ‫فناوری در خدمت کاهش الودگی هوا‬ ‫تولید کاتالیست های نانویی‬ ‫دوستدار طبیعت در کشور‬ ‫ی نانو‪ ،‬کاتالیست هایی‬ ‫یک شرکت ایرانی با استفاده از فناور ‬ ‫تولی��د می کند ک��ه االینده های خروجی از اگ��زوز خودرو را‬ ‫به حداقل می رساند‪ .‬این کاتالیست ها سهم االیندگی خودروها‬ ‫را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش س��تاد توسعه فناوری نانو‪ ،‬چند سالی است که‬ ‫پاییز و زمس��تان در کنار برف و ب��اران‪ ،‬تحف ه نامبارکی به نام‬ ‫«الودگی ش��دید هوا» برای ش��هروندان کالنشهرها به همراه‬ ‫دارد؛ مش��کلی که هر س��ال با افزایش تعداد خودروها شدت‬ ‫بیشتری پیدا می کند و موجب تعطیلی مدارس و محدودیت ‬ ‫تردد خودروها می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬الزم است تدابیر جدی برای‬ ‫حل این مش��کل اندیشیده شود تا خسارت های جانی و مالی‬ ‫ان به حداقل برسد‪.‬‬ ‫با توجه به س��هم باالی خودروها در االیندگی هوا‪ ،‬کاهش‬ ‫انتشار گازهای سمی و خطرناک یکی از راهکارهای کم کردن‬ ‫الودگی هوا اس��ت‪ .‬یک شرکت ایرانی در چند سال گذشته با‬ ‫استفاده از فناوری نانو‪ ،‬کاتالیست هایی برای کاهش االیندگی‬ ‫خودروها به بازار عرضه کرده است‪.‬‬ ‫نازنین شاهوردی‪ ،‬مدیر بازرگانی این شرکت گفت‪ :‬از حدود‬ ‫‪4‬س��ال پیش‪ ،‬با تولید کاتالیس��ت های ح��اوی نانومواد‪ ،‬وارد‬ ‫ی که پیش تر استفاده می شد‪،‬‬ ‫حوز ه فناوری نانو شدیم‪ .‬فناور ‬ ‫بس��یار قدیمی بود و قیمت باال و عملکرد پایینی داش��ت‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬با پیاده س��ازی برنام ه تحقیق و توس��عه‪ ،‬موفق به ارائ ه‬ ‫کاتالیست هایی شدیم که عالوه بر ارزان بودن‪ ،‬کارایی باالیی‬ ‫دارند و کسب استانداردهای زیست محیطی را در خودروهای‬ ‫تولید داخل امکان پذیر می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دلیل کاهش هزین ه تولید ان اس��ت که با نانویی‬ ‫شدن‪ ،‬میزان اس��تفاده از فلزات گرانبها در کاتالیست کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با نانویی ش��دن‪ ،‬عملکرد به گونه ای‬ ‫افزای��ش یافته ک��ه کاتالیس��ت های نانویی ام��کان دریافت‬ ‫استاندارد یورو‪ ۵‬و ‪ ۶‬را دارند‪.‬‬ ‫ش��اهوردی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر یکی از خودرو س��ازان‬ ‫داخلی بیش��ترین سهم را در خرید کاتالیست های نانویی این‬ ‫ش��رکت دارد‪ ،‬به طوری که ما ظرفیت تولید ساالنه ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫ت نانویی برای تیبا و ‪۲۰۰‬هزار کاتالیست نانویی برای‬ ‫کاتالیس ‬ ‫پراید داریم‪.‬‬ ‫مدیر بازرگانی این ش��رکت درباره مزیت کاتالیس��ت های‬ ‫نانویی نسبت به فناوری های رایج‪ ،‬گفت‪ :‬از انجایی که در این‬ ‫کاتالیست ها از فناوری نانو اس��تفاده شده‪ ،‬عملکرد محصول‬ ‫ارتقایافته و این موضوع مزیت رقابتی برای شرکت مان ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬استفاده از این کاتالیست ها کمک زیادی به بهبود‬ ‫هوا کرده و تاثیر مثبتی بر محیط زیست دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬این روش که اجازه واردات خودرو را ندهیم و‬ ‫با اعمال تعرفه باال‪ ،‬واردات را محدود کنیم تا خودروس��ازان‬ ‫یکه تازی کنند‪ ،‬درست نیست‪.‬‬ ‫رض��ا علیزاده در گفت وگ��و با خانه مل��ت‪ ،‬درباره وضعیت‬ ‫صنع��ت خ��ودرو کش��ور و همچنین کنت��رل ب��ازار خودرو‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه خودروس��ازان کش��ور در ح��ق مردم‪،‬‬ ‫بیت الم��ال و ملت جفا کرده اند و مقصر این موضوع ش��خص‬ ‫یا مدیر خاصی نیست‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه س��نگ بنای صنعت خودرو در کشور‬ ‫به درس��تی گذاشته نشده و این مسیر نادرست در حال ادامه‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر که به بن بس��ت رسیده ایم‬ ‫به دنبال نقاط ضعف و اش��کاالت موج��ود در صنعت خودرو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه چندین‬ ‫س��ال اس��ت کارشناس��ان اعالم می کنند رویه فعلی صنعت‬ ‫خودر و با شیوه کنونی نادرست است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این روش که‬ ‫اجازه واردات خودرو را ندهیم و با اعمال تعرفه باال‪ ،‬واردات را‬ ‫محدود کنیم تا خودروسازان یکه تازی کنند‪ ،‬درست نیست‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با تاکید بر اینکه با صرف بیت المال و به خطر انداختن‬ ‫جان مردم برای خودروس��ازان بازار انحصاری ایجاد کرده ایم‪،‬‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬صنعت خودرو تنبل بار امده و پاس��خگوی نیاز‬ ‫کش��ور نیس��ت و از س��وی دیگر‪ ،‬باال بودن قیمت تمام شده‬ ‫محصوالت انها به واس��طه باال رفتن نرخ ارز و تورم نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه به طور عمده به دلیل سوء مدیریت شاهد وضعیت موجود‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫علی��زاده در پای��ان با بیان اینکه خودروس��ازان تا کنون به‬ ‫خودش��ان زحم��ت نداده اند قیم��ت محص��والت تولیدی و‬ ‫هزینه ه��ای س��ربار را کاهش دهن��د‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫کوتاه ترین راه که افزایش قیمت و باال بردن دریافتی از مردم‬ ‫است را به خوبی اموخته اند و راهی غیر از این را نمی شناسند‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان صنعتی‬ ‫معتقدند اگر واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫در هم ادغام و کارخانه های‬ ‫بزرگ را تشکیل دهند‬ ‫و کارخانه های بزرگ نیز‬ ‫با مجموعه سازی تبدیل‬ ‫به هلدینگ های بزرگ‬ ‫صنعتی شوند‪ ،‬در شرایط‬ ‫سخت و وضعیت بحرانی‬ ‫اسیب کمتری می بینند‬ ‫ادغام قطعه سازان در دو راهی «شدن» یا «نشدن»‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تعطیل��ی واحدهای صنعتی به نوعی از س��ال‪۹۰‬‬ ‫کلید خورد‪ .‬به ط��ور معم��ول‪ ،‬تولیدکنندگانی که‬ ‫توان ادامه راه را در ش��رایط سخت نداشتند‪ ،‬حذف‬ ‫شدند‪ .‬حتی در این برهه زمانی کارخانه های بزرگ‬ ‫نیز پس از سال ها فعالیت تعطیل شدند‪.‬‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان صنعت��ی معتقدن��د اگ��ر‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در هم ادغام و‬ ‫کارخانه های بزرگ را تشکیل دهند و کارخانه های‬ ‫بزرگ نیز با مجموعه سازی تبدیل به هلدینگ های‬ ‫بزرگ صنعتی ش��وند‪ ،‬در شرایط سخت و وضعیت‬ ‫بحرانی اس��یب کمتری می بینن��د‪ ،‬ضمن انکه در‬ ‫ش��رایط مناس��ب هم قدرت مانور بیش��تری برای‬ ‫توسعه خواهند داشت‪.‬‬ ‫ادغام س��ازی از جمل��ه محورهای��ی اس��ت ک��ه‬ ‫«گسترش صنعت» به شکل سلسله گزارش در حال‬ ‫پیگیری ان بوده اس��ت‪ .‬طرح ای��ن موضوع حدود‬ ‫یک دهه پی��ش در صنعت قطعه مطرح ش��ده اما‬ ‫هنوز به طور جدی‪ ،‬به مرحله اجرا در نیامده است‪.‬‬ ‫‹ ‹غفلت های تاریخی‬ ‫یون��س اکبرپورپایدار‪ ،‬رئیس انجمن س��ازندگان‬ ‫قطعه‪ ،‬ماش��ین و مجموعه ه��ای صنعتی و خودرو‬ ‫تبری��ز درب��اره ادغ��ام در واحده��ای صنعت��ی به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬متاسفانه کارهایی مانند‬ ‫ام��ور زیربنایی و فرهنگی که بای��د در زمان رونق‬ ‫انجام شود به فراموشی سپرده می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬ما‬ ‫به ط��ور معمول‪ ،‬در کارهای جمعی و گروهی موفق‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کارهای فردی بهتر انجام می ش��ود اما‬ ‫وقتی گروه��ی به عنوان نمونه‪۳ ،‬نفری همان کار را‬ ‫بخواهند دنبال کنند با چالش های اساس��ی روبه رو‬ ‫می شوند‪ .‬این امر ناشی از ضعف فرهنگی است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ش��رکت ها در کشورهای صنعتی‬ ‫قدمتی ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬ساله دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در جهان‬ ‫اول کارخانه های نسل به نسل از پدران به فرزندان‬ ‫منتقل می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬تالش برای حفظ صنعت‬ ‫در کشورهای پیشرفته‪ ،‬سبب شده تا موفقیت های‬ ‫مطلوبی در صنعت داشته باشند‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن س��ازندگان قطع��ه‪ ،‬ماش��ین و‬ ‫مجموعه ه��ای صنعتی و خودرو تبریز یاداور ش��د‪:‬‬ ‫دولت‪ ،‬سازمان ها و انجمن های مربوط به هر حوزه‬ ‫در زمان رونق از کارهای جمعی غافل هس��تند و با‬ ‫برخورد با مشکل به دنبال راهکارهای‬ ‫گوناگ��ون ب��ه ش��کل ازم��ون و خطا‬ ‫چالش ها را پشت سر می گذارند‪.‬‬ ‫‹ ‹در س�ال حمای�ت مل�ی‪،‬‬ ‫دولتی ها حمایت نمی کنند‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ری��زش واحده��ای تولیدی‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬به وی��ژه در ش��رایط س��خت تحری��م و‬ ‫سیاس��ت هایی ک��ه دولت درباره صنع��ت در پیش‬ ‫گرفته‪ ،‬زیاد ش��ده اس��ت؛ مش��کالت بیمه‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬دارای��ی‪ ،‬اداره کار‪ ،‬بان��ک و‪ ...‬ه��ر روز‬ ‫مشکالت بیش��تری به وجود می اورند زیرا به شکل‬ ‫جزیره ای عمل می کنند‪ .‬در س��ال حمایت از تولید‬ ‫داخلی حمایتی از س��وی سازمان های دولتی دیده‬ ‫نمی شود و هر نهادی قوانین جداگانه ای برای خود‬ ‫دارد و نوعی س��تیز بین برخ��ی نهاد های دولتی با‬ ‫تولیدکننده دیده می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در جن��گ اقتص��ادی وقتی از این‬ ‫نهادها خواس��ته می شود بار را از دوش تولیدکننده‬ ‫س��بک کنن��د‪ ،‬قوانی��ن خ��ود را ب��ه رخ صنعتگر‬ ‫می کشند‪ .‬عنوان می کنیم واحد صنعتی با ضرر در‬ ‫حال فعالیت اس��ت؛ می گویند این مسئله ارتباطی‬ ‫به انها ندارد؛ بنابراین اگر س��ال گذش��ته ‪A‬تومان‬ ‫پرداخت می کردیم امسال باید دو برابر هزینه سال‬ ‫گذشته را پرداخت کنیم‪ .‬در حالی که ضروری است‬ ‫در ش��رایط فعلی سازمان دارایی بخشودگی های را‬ ‫برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن س��ازندگان قطع��ه‪ ،‬ماش��ین و‬ ‫مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز اظهارکرد‪ :‬اگر‬ ‫با این روند حرکت را ادامه دهیم باید منتظر باشیم‬ ‫تا تولید تعطیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش بورسی شدن مواد اولیه‬ ‫اکبرپورپایدار با اشاره به بورسی شدن مواد اولیه‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش تر تولیدکننده ‪ ۱۰۰‬ی��ا ‪۲۰۰‬تن ورق‬ ‫ف��والد مورد نیاز خ��ود را به راحت��ی تهیه می کرد‬ ‫ام��ا امروز با عرضه ش��دن ان در بورس خرید باید‬ ‫‪ ۵۰۰‬یا ‪۱۰۰۰‬تنی باش��د و به طور قطع‪ ،‬این حجم‬ ‫ن��ه مورد نیاز تولیدکننده اس��ت و نه قادر به خرید‬ ‫ان است‪ .‬شرایط به گونه ای است که بیشترین سود‬ ‫را دالل ها می برند‪.‬‬ ‫اگ��ر مجموعه س��ازی اتفاق بیفت��د به طور قطع‪،‬‬ ‫این مش��کل برطرف خواه��د ش��د‪ .‬اکبرپورپایدار‬ ‫در این باره گفت‪ :‬درحال حاضر انجمن س��ازندگان‬ ‫قطعه‪ ،‬ماش��ین و مجموعه ه��ای صنعتی و خودرو‬ ‫تبریز‪ ،‬ش��رکتی را تاسیس کرده تا به شکل جمعی‬ ‫اهن های مورد نیاز اعضا یکجا خریداری ش��ود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب خرید و صادرات از س��وی این ش��رکت‬ ‫بازرگانی دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن از برنامه ه��ای اینده این‬ ‫ش��رکت بازرگانی راه اندازی یک دفت��ر نمایندگی‬ ‫ف��روش به عن��وان نمون��ه‪ ،‬در ترکی��ه اس��ت تا هر‬ ‫تولیدکنن��ده نخواه��د ف��ردی هزینه‬ ‫و دفت��ری راه اندازی کن��د‪ .‬هر یک از‬ ‫اعضای از طریق این ش��رکت می تواند‬ ‫صادرات و واردات داشته باشد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬در‬ ‫زمینه تامین م��واد اولیه حتی با فوالد‬ ‫الی��اژی ایران و ف��والد مبارکه مذاکره‬ ‫سیدناصر قریشی‬ ‫و درخواس��ت نمایندگی شد تا مشکل‬ ‫در این شرایط که بازار تولیدکنندگان��ی که تن��اژ کمتری نیاز‬ ‫تقاضا دچار افت شده‪ ،‬دارن��د با خری��د از واس��طه ها متضرر‬ ‫حتی اگر ادغام سازی‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫اکبرپورپایدار با اشاره به این مسئله‬ ‫که انجمن س��ازندگان قطعه‪ ،‬ماشین‬ ‫و مجموعه ه��ای صنعت��ی و خ��ودرو‬ ‫تبریز در ح��ال کار روی فعالیت های‬ ‫گروهی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬انجمن همیشه‬ ‫به ش��کل گروهی در نمایش��گاه های‬ ‫گوناگ��ون داخلی و خارجی ش��رکت هم انجام شود‪ ،‬تفاوتی‬ ‫نمی کند‪ .‬ضمن انکه با‬ ‫می کند و این امر در سرش��کن شدن‬ ‫توجه به بازار تقاضایی که‬ ‫هزینه ه��ا بس��یار کمک کنن��ده بوده برای رینگ در کشور در‬ ‫اس��ت‪ .‬به همان نس��بت این حرکت شرایط عادی وجود دارد‪،‬‬ ‫ادغام سازی ضرورتی‬ ‫جمعی نیز س��ود داشته زیرا استقبال‬ ‫ندارد‬ ‫بازدیدکنن��دگان از غرفه های گروهی‬ ‫بیش از غرفه های فردی است‪.‬‬ ‫� بازار تقاضا بدون پاسخ‬ ‫رئی��س انجم��ن س��ازندگان قطعه‪،‬‬ ‫ماش��ین و مجموعه ه��ای صنعت��ی و‬ ‫خودرو تبریز با اشاره به قطع ارتباطات‬ ‫مال��ی‪ ،‬گفت‪ :‬نباید فراموش کرد که در‬ ‫امر ص��ادرات با قطع ش��دن ارتباطات‬ ‫بی��ن بانک��ی مش��کالت ج��دی برای‬ ‫صادرات به وجود امده است‪.‬‬ ‫وی عنوان ک��رد‪ :‬اگ��ر ش��رایط مناس��ب ب��ود‪،‬‬ ‫می توانس��تیم در بازار خدمات پس از فروش فعال‬ ‫ظاهر شویم زیرا درخواست های زیادی برای تامین‬ ‫قطعات مورد نیاز در این بخش وجود دارد‪.‬‬ ‫یکی از عوامل اصلی بر س��ر راه صادرات قطعات‬ ‫وابستگی قطعه سازان به بازار داخل و خودروسازان‬ ‫است اما پرسش این است که قطعه ساز ایرانی چقدر‬ ‫ظرفی��ت دارد که بدون وابس��تگی ب��ه خودروهای‬ ‫داخلی برای بازار جهانی تامین قطعه داشته باشد؟‬ ‫اکبرپورپای��دار در این باره به یک��ی از مصداق های‬ ‫بازار تقاضا برای قطعات ایرانی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫سال گذش��ته انجمن در نمایش��گاه دوبی شرکت‬ ‫داش��ت‪ .‬ف��ردی از دانمارک از غرف��ه بازدید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ساالنه ‪۳‬میلیون دیسک چرخ وارد و در تمام‬ ‫اروپ��ا توزیع می کند‪ .‬او گفت که می تواند بخش��ی‬ ‫از ان را از ای��ران تامین کن��د‪ .‬اگر تنها یک میلیون‬ ‫از ای��ن محصول را م��ا تولید و تامی��ن می کردیم‪،‬‬ ‫تحول بزرگی در صنعت قطعه کشور رخ می داد‪ .‬اما‬ ‫به دلیل مشکالت نقل و انتقال پول مسئله به نتیجه‬ ‫نرس��ید‪ .‬مشکالت س��وئیفت و ارتباطات مالی بین‬ ‫بانکی سبب شد صادرات با مشکل روبه رو شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬بنابراین ب��ازار فرامرزی خوبی‬ ‫برای قطعه س��ازی کشور وجود دارد ضمن انکه اگر‬ ‫صادرات به معنای واقعی محقق ش��ود با ورود ارز‪،‬‬ ‫صنعتگر می تواند تجهیزات و ماش��ین االت خود را‬ ‫هم ارتقا دهد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که می توان تهاتری عمل ک��رد و در ازای صادرات‬ ‫ماش��ین االت ب��ه روز و مجه��ز وارد ک��رد‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫ش��رکت ها به دلیل مسائل سیاسی در این باره شاید‬ ‫همکاری الزم را نداش��ته باشند‪ .‬راهکارهای زیادی‬ ‫وجود دارد باید با مذاکره و مشورت بهترین راهکار‬ ‫را انتخاب کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک پیشنهاد کشوری‬ ‫به گفت و گو نشست‪ .‬قریشی درباره مجموعه سازی‬ ‫در ح��وزه رین��گ گف��ت‪ :‬اس��یب پذیری مرب��وط‬ ‫به ش��رکت هایی اس��ت ک��ه در واقع تقاض��ا برای‬ ‫محصوالت ش��ان وجود ن��دارد‪ .‬تع��دد تولیدکننده‬ ‫باعث ش��ده این مشکالت برای ش��رکت ها به وجود‬ ‫ای��د‪ .‬ت��ا پی��ش از ای��ن بحران هایی ک��ه به تازگی‬ ‫برای کش��ور و صنع��ت خودرو به وج��ود امده نیاز‬ ‫خودروس��ازان س��االنه ‪۷.۵‬میلیون رین��گ بود‪ ،‬در‬ ‫حالی که ظرفیت تولید رینگ در کش��ور بیشتر از‬ ‫‪۳.۵‬میلیون رینگ نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در نتیج��ه حت��ی ظرفی��ت خال��ی‬ ‫‪۴‬میلیونی داش��تیم‪ .‬ب��ه این ترتیب حت��ی نیاز به‬ ‫سرمایه گذاری جدید برای توسعه این محصول بود‪.‬‬ ‫او معتقد است در این شرایط که بازار تقاضا دچار‬ ‫افت ش��ده حتی اگر ادغام س��ازی هم انجام ش��ود‪،‬‬ ‫تفاوت��ی نمی کند‪ .‬ضمن انکه ب��ا توجه به وضعیت‬ ‫تقاضای رینگ در بازار کش��ور در ش��رایط عادی‪،‬‬ ‫ادغام سازی ضرورتی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت یکی است‬ ‫قریش��ی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا ادغام‬ ‫هزینه های تولید را کاهش نمی دهد‪ ،‬گفت‪ :‬تفاوتی‬ ‫ندارد زیرا ‪۹۰‬درصد هزینه تمام ش��ده ما مربوط به‬ ‫مواد اولیه اس��ت و چون از طری��ق بورس عرضه و‬ ‫تامین می شود‪ ،‬قیمت برای همه ثابت است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه تش��کیل کنسرس��یومی در‬ ‫حوزه رینگ س��ازی اظهارکرد‪ :‬پیش تر مطرح ش��د‬ ‫ش��رکت های رینگ س��ازی‪ ،‬خ��ود کنسرس��یومی‬ ‫داشته باشند و مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند‪.‬‬ ‫اگر ش��رایط طبیعی حاک��م بر صنعت باش��د این‬ ‫کنسرسیوم روی قیمت تمام شده نهاده های تولید‬ ‫تاثیر می گذارد‪ ،‬اما در شرایط فعلی خیر‪.‬‬ ‫وی درب��اره ارزب��ری رینگ ه��ای الومینیوم��ی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مواد اولیه اصلی ما الومینیوم است‬ ‫که در کنار ان یک سلس��له الیاژه��ا قرار دارد که‬ ‫س��هم خیلی زیادی نیست و در ایران در سال های‬ ‫گذش��ته الیاژها توسعه پیدا کرده و تولیدکنندگان‬ ‫س��عی در اس��تفاده از محص��والت داخل��ی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن س��ازندگان قطع��ه‪ ،‬ماش��ین و‬ ‫مجموعه ه��ای صنعت��ی و خ��ودرو تبریز ب��ا بیان‬ ‫اینکه قطعه س��ازی کش��ور به روزمرگی دچار شده‪،‬‬ ‫‹ ‹اهمیت طراحی در ساخت رینگ‬ ‫گفت‪ :‬روزمرگی چش��م اسفندیار صنعتگر است که‬ ‫قریش��ی درب��اره اهمیت طراح��ی در رینگ ها با‬ ‫نمی گذارد اینده نگری داشته باشند‪.‬‬ ‫بی��ان اینکه مهم ترین مولفه در س��اخت این قطعه‬ ‫وی افزود‪ :‬ص��دور بخش��نامه های جدید معضل‬ ‫طراحی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬طراحی باید براس��اس یک‬ ‫دیگری اس��ت که می توان گفت در ‪۶‬ماه نخس��ت‬ ‫سلسله اس��تانداردهای ویژه انجام شود‪ .‬شرکت ما‬ ‫س��ال بی��ش از ‪۲۰‬بخش��نامه صادر ش��د که خود‬ ‫جزو نخستین شرکت هایی است که تحت لیسانس‬ ‫منجر به س��ردرگمی تولیدکنندگان ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫هیچ کدام از برندهای معتبر جهان نبوده و توانسته‬ ‫شفاف س��ازی نیاز اس��ت تا رونق دوباره در صنعت‬ ‫رین��گ را ب��ا اس��تانداردهای جهان��ی‬ ‫رقم بخورد‪.‬‬ ‫و دان��ش بومی ش��ده طراح��ی و تولید‬ ‫اکبرپورپای��دار در پایان پیش��نهاد‬ ‫کند‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬رینگ الومینیوم‬ ‫ک��رد‪ :‬ضروری اس��ت همچ��ون اتاق‬ ‫پراید نخس��تین بار از طراحی استایل و‬ ‫بازرگانی ای��ران که متش��کل از اتاق‬ ‫طراحی مکانیکی تا ساخت ان در این‬ ‫ش��هرهای گوناگ��ون اس��ت‪ ،‬انجمن‬ ‫واحد انجام شد‪.‬‬ ‫قطعه س��ازان ایران نیز تش��کیل شود‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��اخت قالب بس��یار‬ ‫زیرا صنعت قطعه هر اس��تانی دارای‬ ‫یونس اکبرپورپایدار‬ ‫مهم اس��ت و س��هم زیادی در ارزبری‬ ‫ظرفی��ت جداگان��ه و خاص��ی اس��ت‬ ‫دارد ک��ه ای��ن بخ��ش از تولی��د ه��م‬ ‫که ای��ن ظرفیت ها در کن��ار یکدیگر‬ ‫دولت‪ ،‬سازمان ها و‬ ‫داخلی سازی شده است‪ .‬در زمینه رنگ‬ ‫می توانند کارهای بزرگی انجام دهند‬ ‫انجمن های مربوط به‬ ‫و از هدر رفت هزینه و زمان جلوگیری هر حوزه در زمان رونق با تولیدکنندگان داخلی مذاکره و رنگ‬ ‫از کارهای جمعی غافل این رینگ ها نیز از داخل تامین شد‪.‬‬ ‫کند‪.‬‬ ‫هستند و در برخورد‬ ‫ندارد‬ ‫ضرورتی‬ ‫ادغام‬ ‫قریشی در پایان گفت‪ :‬طراحی رینگ‬ ‫‹‹‬ ‫با مشکل به دنبال‬ ‫اس��یب پذیری در بخش خصوصی‬ ‫یا به س��فارش مشتری اس��ت یا خود‬ ‫راهکارهای گوناگون‬ ‫به وی��ژه صنای��ع کوچک زیاد ش��ده‬ ‫س��ازنده طرحی را پیشنهاد می کند‪ .‬به‬ ‫به شکل ازمون و خطا‬ ‫چالش ها را پشت سر‬ ‫اس��ت‪ .‬درب��اره موضوع ادغام س��ازی‬ ‫این ترتیب ساخت رینگ الومینیوم هم‬ ‫می گذارند‬ ‫«گس��ترش صنعت» ب��ا س��یدناصر‬ ‫هنر ویژه خود را می طلبد تا بازار تقاضا‬ ‫قریشی یکی از تولیدکنندگان رینگ‬ ‫رضایت مندی الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 17 1397‬ربیع الثانی ‪ 25 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 551‬پیاپی ‪2524‬‬ ‫خبر‬ ‫عرضه خودرو‬ ‫‪ ۵‬درصد زیرقیمت بازار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫خودروسازان اروپایی‬ ‫به هیچ وجه مایل به‬ ‫حذف خودروهای‬ ‫دیزلی نیستند؛‬ ‫هرچند مقام های‬ ‫اتحادیه اروپا با تدوین‬ ‫استانداردهای تازه تر‬ ‫برای کمتر شدن انتشار‬ ‫گازهای گلخانه ای تالش‬ ‫می کنند‬ ‫خودروسازان ناگزیر به ارتقای خودروهای دیزلی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫زمانی این طور به نظر می رسید قرار است خودروهای‬ ‫دیزلی حکومت بلندمدتی در بازار اروپا داشته باشند‪.‬‬ ‫وعده مصرف بهترین سوخت و گشتاورهای قدرتمند‬ ‫مردم را محو خودروهای دیزلی کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی(‪۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی)‬ ‫چندی��ن عامل دست به دس��ت ه��م دادند ت��ا تقاضا‬ ‫ب��رای خودروهای دیزلی کاهش ش��دیدی پیدا کند‪.‬‬ ‫ب��ه ه��ر روی‪ ،‬خودروس��ازان موظف هس��تند درصد‬ ‫باالی��ی از خودروه��ای دیزلی را س��ازگار ب��ا مقررات‬ ‫منع انتش��از کربن نگ��ه دارند‪ .‬براس��اس این مقررات‬ ‫درحال حاضر برای ناوگان خودرو اروپا انتشار ‪۱۳۰‬گرم‬ ‫دی اکس��یدکربن به ازای هر یک کیلومتر مجاز است‪.‬‬ ‫پیترو بوگیا‪ ،‬مش��اور ارشد موسسه معتبر «فورست اند‬ ‫سالیوان» که پیش بینی کرده فروش دیزلی ها در اروپا‬ ‫‪ ۲‬تا ‪۳‬درصد س��االنه کاهش یابد‪ ،‬دراین باره گفت‪ :‬من‬ ‫کاهش ش��دیدی را برای فروش خودروهای دیزلی در‬ ‫‪۲‬سال اینده نمی بینم و شیب کاهش فروش پیوسته‬ ‫کم خواهد شد‪.‬‬ ‫ال ام س��ی اتومتیو نیز ک��ه بازار ‪۱۷‬کش��ور اروپایی‬ ‫را رص��د کرده‪ ،‬گزارش داد س��هم دیزلی ها در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۶‬می�لادی تا ماه اکتبر (مه��ر ‪۴۲ )۱۳۹۶‬درصد‬ ‫بوده که کاهش ‪۷‬درصدی را نس��بت به سال پیش از‬ ‫ان نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تانداردهای س�ختگیرانه و چال�ش‬ ‫دیزلی ها‬ ‫پادش��اهی دیزلی ه��ا در بازار اروپ��ا به دالیلی مانند‬ ‫س��ختگیرانه تر ش��دن اس��تانداردهای اتحادی��ه اروپا‬ ‫در انتش��ار گازهای گلخانه ای‪ ،‬تردید ایجاد ش��ده در‬ ‫مشتریان به دنبال رسوایی دیزل گیت فولکس واگن و‬ ‫تهدید مقام های شهری چندین شهر مبنی بر ممنوع‬ ‫‪ )۱۳۸۹‬تا ‪ )۱۳۹۰-۹۱(۲۰۱۲‬بس��یار کمتر است‪ .‬در‬ ‫کردن اس��تفاده از خودروهای دیزلی در مرکز شهرها‬ ‫فرانسه فروش خودروهای دیزلی ‪۵‬درصد در طول این‬ ‫به خطر افتاد‪ .‬سال ‪ )۱۳۸۹-۹۰(۲۰۱۱‬سهم دیزلی ها‬ ‫سال ها کم شده‪ ،‬حال انکه در کشورهایی مانند المان‬ ‫از ف��روش ‪۵۰‬درصد (در براب��ر ‪۴۳‬درصد گازوئیلی ها)‬ ‫و بریتانیا کاهش فروش به ترتیب ‪ ۱۲‬و ‪۱۵‬درصد بوده‬ ‫ب��ود اما این میزان براس��اس بررس��ی های موسس��ه‬ ‫اس��ت‪ .‬بدول دراین باره گفت‪ :‬فرانسه نقش بزرگی در‬ ‫«جاتو داینامیک��ز» (‪ )JATO Dynamics‬تا اکتبر‬ ‫کاهش فروش دیزلی ها در چند س��ال گذشته داشته‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬مه��ر ‪ )۱۳۹۶‬به ‪۴۴‬درص��د کاهش یافته و به‬ ‫اس��ت‪ .‬من نمی گویم کاهش بیش��تری پیش نخواهد‬ ‫پایین ترین میزان از س��ال ‪ )۱۳۸۱-۸۲(۲۰۰۳‬رسیده‬ ‫امد اما ش��کاف بزرگ اکن��ون پدید امده اس��ت‪ .‬در‬ ‫بود‪ .‬براس��اس اعالم جاتو‪ ،‬این کاهش به ویژه در سال‬ ‫مقابل جیمز وری��ر‪ ،‬مدیرعامل بخش متخصصان برق‬ ‫‪ )۱۳۹۴-۹۵(۲۰۱۶‬با ثبت میزان ‪ ۵‬درصد به چش��م‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی بورگ وارنر همچن��ان معتقد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫اس��ت کاهش قابل توجهی در فروش دیزلی ها به وجود‬ ‫فیلیپ مونوز‪ ،‬تحلیلگر موسسه جاتو دراین باره گفت‪:‬‬ ‫نیامده اس��ت‪ .‬او در این باره گف��ت‪ :‬ما از فروش حدود‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬پدیده دیزلی ها به همان سرعتی که‬ ‫‪۵۰‬درص��دی خودروهای جدی��د دیزلی به ‪ ۴۰‬و چند‬ ‫ایجاد شد‪ ،‬در حال از بین رفتن است‪ ».‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫درص��د رس��یده ایم‪ .‬کج��ای ای��ن رقم بس��یار پایین‬ ‫خودروس��ازان در تالش برای رسیدن به یک سوخت‬ ‫اس��ت؟ کریستوفر اس��توئرمر‪ ،‬تحلیلگر ارشد موسسه‬ ‫ترکیبی هستند تا بتوانند با استانداردهای تازه کاهش‬ ‫«پی دبلیوس��ی اتوفکت��ر» (‪ )PwC Autofacts‬در‬ ‫انتشار گازهای گلخانه ای سازگار شوند‪ .‬استانداردهای‬ ‫فرانکفورت المان‪ ،‬پیش بینی می کند فروش دیزلی ها‬ ‫جدید که قرار اس��ت از س��ال ‪)۱۳۹۹-۱۴۰۰(۲۰۲۱‬‬ ‫در اروپ��ا تا پایان س��ال ‪( ۲۰۱۸‬ابت��دای دی ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫اجرایی ش��وند‪ ،‬به می��زان ‪۹۵‬گرم ب��ر کیلومتر تعیین‬ ‫به ‪۴۰‬درصد رس��ید که این رقم کاهش��ی ‪۵‬درصدی‬ ‫ش��ده اس��ت؛ یعنی هر خودرو اجازه انتش��ار ‪۹۵‬گرم‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬ب��ا این حال به ب��اور او صحبت از‬ ‫دی اکسیدکربن در هر کیلومتر را دارد‪ .‬به طورتقریبی‬ ‫بازار دیزلی های اروپا به عنوان یک واحد مجزا بس��یار‬ ‫هم��ه با ای��ن ایده موافق هس��تند که رق��م جدید به‬ ‫س��طحی و س��اده انگارانه است‪ .‬اس��توئرمر دراین باره‬ ‫گسترش استفاده از خودروهای برقی خواهد انجامید‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نمی ت��وان درب��اره دیزلی ها حکم کل��ی داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت در دیدگاه ها‬ ‫تردیده��ا درباره خودروه��ای دیزلی در‬ ‫بدول‪ ،‬کارش��ناس موسسه ال سی من‬ ‫المان روند فزاینده ای دارد و در فرانس��ه‬ ‫ب��ه «تع��ادل دوباره» ب��ازار به وی��ژه در‬ ‫خودروسازان ملزم ت��ا ح��دی دیده می ش��ود اما در س��ایر‬ ‫فرانسه اش��اره می کند که بین سال های به ساخت موتورهای کش��ورهای اروپایی هنوز به واقع چنین‬ ‫کارامدتر و بهینه تر‬ ‫‪ )۱۳۸۹-۹۰(۲۰۱۱‬ت��ا ‪-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫شکی دیده نمی شود‪.‬‬ ‫برای سازگاری با‬ ‫� توسعه سرمایه گذاری ‬ ‫‪ )۱۳۹۴‬مسئول ‪۶۰‬درصد کاهش فروش‬ ‫استانداردهای جدید‬ ‫خودروس��ازان ک��ه میلیارده��ا دالر‬ ‫کل اروپا بوده اس��ت‪ .‬نف��وذ دیزلی ها در‬ ‫در زمینه خودروهای‬ ‫ب��رای فناوری ه��ای پیش��رفته دیزل��ی‬ ‫این کشور ‪۴۸‬درصد است که در مقایسه‬ ‫دیزلی هستند‬ ‫س��رمایه گذاری کردند‪ ،‬هم قسم شدند تا‬ ‫با رقم بیش از ‪ ۷۲‬درصدی کش��ورهای‬ ‫از حذف نشدن انها اطمینان پیدا کنند‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا بین سال های ‪-۹۰( ۲۰۱۱‬‬ ‫دیت��ر زچه‪ ،‬مدیرعام��ل دایملر در ژوئی��ه ‪(۲۰۱۷‬تیر‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬گف��ت‪« :‬دیزلی ه��ا ارزش جنگی��دن دارند‪».‬‬ ‫تالش ه��ای دایملر ب��رای حفظ دیزلی ه��ا در فروش‬ ‫نش��ان تجاری مرس��دس‪-‬بنز خ��ود را نش��ان داد‪ .‬با‬ ‫شروع سال جدید میالدی فروش وسایل نقلیه دیزلی‬ ‫مرس��دس‪-‬بنز در اروپا کمی بیش��تر از دوره مش��ابه‬ ‫سال پیش شده اس��ت‪ .‬این را سخنگوی دایملر اعالم‬ ‫کرد‪ .‬موسس��ه جاتو داینامیکز ه��م تایید کرد فروش‬ ‫دیزلی های مرس��دس‪-‬بنز در این دوره زمانی ‪۴‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪ .‬مرسدس‪-‬بنز با فروش ‪۵۱۲‬هزار و‪۶۲۲‬‬ ‫خودرو در این دوره دومین خودروس��از پرفروش پس‬ ‫از فولک��س واگن ش��د‪ .‬ماریو موئروال��د‪ ،‬رئیس بخش‬ ‫توس��عه دیزلی های دایملر در این باره گفت‪ :‬دور شدن‬ ‫از دیزلی ها اش��تباهی بزرگ چه از جنبه اکولوژیک و‬ ‫چه از لحاظ اقتصادی اس��ت‪ .‬ما به دور ش��دن از یک‬ ‫نوع س��وخت به طور عمدی متعهد نمی شویم‪ ،‬بلکه به‬ ‫هم زیستی موتورهای بنزینی کارامد و تمیز‪ ،‬دیزلی ها‪،‬‬ ‫پالگین هیبریدی ها‪ ،‬باتری دارها و هیدروژنی ها معتقد‬ ‫هستیم‪ .‬س��خنگوی فورد درباره روند فروش دیزلی ها‬ ‫چنین گفت‪ :‬تغییر در چش��م انداز فروش دیزلی ها به‬ ‫ش��کلی اس��ت که تصور ان چه برای خودروسازان و‬ ‫چه برای دولت ها س��خت است‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫دیزلی های بهینه و مدرن هسته اصلی راهبرد ما برای‬ ‫این س��گمنت خاص هستند‪ .‬به هرحال انچه مشخص‬ ‫است اینکه خودروسازان اروپایی به هیچ وجه مایل به‬ ‫حذف خودروهای دیزلی نیس��تند؛ هرچند مقام های‬ ‫اتحادیه اروپا با تدوین استانداردهای تازه تر برای کمتر‬ ‫ش��دن انتش��ار گازهای گلخانه ای تالش می کنند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب خودروس��ازان راهی جز ساخت موتورهای‬ ‫کارامدتر و بهینه تر برای س��ازگاری با استانداردهای‬ ‫جدید ندارند‪.‬‬ ‫منبع‪Europe.autonews :‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ضرورت سیاست گذاری برای تامین منافع متوازن در صنعت خودرو‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اسالمی یکی از مسائل مهم در‬ ‫ح��وزه خودرو را مقوله قیمت گذاری دانس��ت و اظهارک��رد‪ :‬از موضوع های‬ ‫مهم��ی که الزم اس��ت در کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ب��ه ان پرداخته ش��ود‪ ،‬قیمت گ��ذاری خودروه��ای تولید داخل‬ ‫است‪ .‬محمدرضا نجفی در گفت وگو با خبرخودرو‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫و عملک��رد غیراصولی در ح��وزه تامین‪ ،‬مدیریت بازار و قیمت‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫موجب اس��یب عمده تولیدکنندگان ش��ده اس��ت و چش��م انداز نامطلوبی‬ ‫را پی��ش روی اف��راد و گروه هایی ک��ه تحت تاثیر این حوزه هس��تند‪ ،‬قرار‬ ‫می ده��د‪ .‬عالوه ب��ر این تولی��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امر‬ ‫قیمت گ��ذاری خودرو تولید داخل‪ ،‬موجب تعارض منافع‪ ،‬بی عدالتی و نبود‬ ‫توازن بیش��تر‪ ،‬بین مناف��ع ذی نفعان متنوع و متکث��ر‪ ،‬این صنعت خواهد‬ ‫ش��د و به طبع اس��باب نارضایتی بیش��تر مردم را فراهم خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫وزارتخانه عهده دار اداره ش��رکت های اصلی خودروس��از است و پاسخگوی‬ ‫نارسایی ها و کاستی ها و دست نیافتن به جایگاه مورد انتظار در این عرصه‬ ‫اس��ت‪ .‬نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات و اسالمشهر در مجلس شورای‬ ‫اسالمی اذعان کرد‪ :‬در حالی فرایند قیمت گذاری خودرو به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت سپرده شده که این نهاد در مباحث تولید و عرضه خودرو‬ ‫مس��ئولیت و طرفیت داش��ته و دارد و باید درباره چگونگی عرضه و تامین‬ ‫بازار خودرو پاس��خگو باش��د‪ .‬بر این اس��اس این سیاس��ت می تواند عامل‬ ‫دیگ��ری برای بهم خوردن تامین منافع مت��وازن ذی نفعان و به طور خاص‬ ‫مردم شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه زندگی و معاش عموم مردم و خانوارها در‬ ‫دورترین نقاط کشور متاثر از صنعت خودرو است‪ ،‬گفت‪ :‬منابع‪ ،‬سرمایه ها‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬اسایش مردم و اقتصاد کشور تحت تاثیر این صنعت بوده و‬ ‫اگر تحول مناس��بی در روش ها و راهبردهای اداره این صنعت اتخاذ شود‪،‬‬ ‫می تواند به یکی از پیش��رانه های اقتصاد کش��ور و از کانون های خلق ثروت‬ ‫و اعتبار و خدمت به شمار اید‪ .‬این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در باره موضوع تحقیق و تفحص از خودروس��ازان گفت‪ :‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در بحث تحقیق و تفحص خودرو با درنظر داش��تن این‬ ‫نکته که بخش��ی از تحقیق و تفحص از جنس حسابرس��ی و بازرسی است‬ ‫و بخش��ی نیز به دنبال دس��تیابی به چارچوب های طرح تحول بنیادین در‬ ‫صنعت خودرو کشور است‪ .‬نجفی اذعان کرد‪ :‬در بحث تحقیق و تفحص از‬ ‫خودروسازان به بخش تحقیق‪ ،‬اهمیت و توجه ویژه ای خواهد شد و انتظار‬ ‫داری��م در بازه زمانی حدود ‪۶‬ماه چارچوب ه��ای بنیادین تحول در صنعت‬ ‫خودرو کش��ور با مشارکت همه ذی نفعان و صاحب نظران استخراج شود تا‬ ‫بتواند صنعت خودرو کشور را در مسیری قرار دهد که منافع متوازن برای‬ ‫کل کشور به شکل بلند مدت تضمین شود‪.‬‬ ‫محموله جدید الستیک در مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز است‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫براس��اس گفته های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بخشی از الستیک مورد‬ ‫نیاز کامیونداران وارد و توزیع ش��ده و بخش دیگر در مرحله ثبت س��فارش‬ ‫و تخصی��ص ارز اس��ت‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی اعالم کرد‪ :‬در نشس��ت اعضای کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی و وزیر صنعت در این وزارتخانه‬ ‫دغدغه ه��ای اعضای کمیس��یون از جمله ارز‪ ،‬نح��وه قیمت گذاری خودرو‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬ثبت س��فارش‪ ،‬تنظی��م بازار‪ ،‬توجه ویژه به معدن و‪ ...‬بیان ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش تارنمای مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬فریدون احمدی افزود‪ :‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با همه توان به دنبال حل مش��کل کامیونداران و‬ ‫رانندگان است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری خودرو نباید بازار را متالطم کند‬ ‫نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬خودرو‬ ‫‪۵‬درص��د زیر قیمت بازار عرضه می ش��ود‪ ،‬این اقدام بای��د به گونه ای انجام‬ ‫ش��ود که بازار متالطم نش��ود‪ .‬احم��دی ادامه داد‪ :‬تعدی��ل قیمت خودرو‬ ‫اجتناب ناپذیر اس��ت زیرا باید زمینه تولید فراهم ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط تحریم باید با انسجام و همدلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت از گردنه های مش��کالت عبور کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دوم دی ماه در نشست هم فکری‬ ‫و هم اندیش��ی با اعضای هیات رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی اعالم کرد‪ :‬س��اختار خودروسازی کش��ور تا ‪۲‬سال اینده‬ ‫اصالح می شود و تولید نیز در حال اصالح است‪ .‬به نوشته تارنمای وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رضا رحمانی افزود‪ :‬قرار است خودروسازان اموال‬ ‫غیرتولیدی خود را به فروش برس��انند تا بخشی از نقدینگی مورد نیازشان‬ ‫تامین شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬از اغاز امسال تاکنون ‪۱۴‬میلیارد دالر ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به کاالهای اساس��ی اختصاص یافت و برای س��ال بعد تخصیص ها‬ ‫ادامه می یابد‪ .‬گروه کاالیی نخس��ت مربوط به کاالهای اساس��ی و ضروری‬ ‫اس��ت که ارز ان از محل درامدهای ناش��ی از فروش نفت تامین می شود‪.‬‬ ‫گ��روه کاالیی دوم ش��امل مواد اولیه و کاالهای واس��طه ای و س��رمایه ای‬ ‫می شود که تامین ارز انها از محل صادرات پتروشیمی‪ ،‬فوالد و مواد معدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین گروه کاالیی س��وم برای کاالهای مصرفی در نظر گرفته‬ ‫شده که ارز انها ناشی از صادرات کاالهایی است که ملزم به ارائه در سامانه‬ ‫نیما نیستند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه بخش��ی از الستیک مورد نیاز کامیونداران وارد شده‬ ‫و در حال توزیع اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خودروها با ‪۵‬درصد زیرقیمت بازار‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫فری��دون احم��دی در گفت وگو با خانه ملت در تش��ریح بازدید‬ ‫اعضای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در این نشست گزارشی‬ ‫از عملکرد ‪۲‬ماهه رضا رحمانی‪ ،‬برنامه ها‪ ،‬پیش��رفت ها و اقدام های‬ ‫این وزارتخانه ارائه ش��د‪ .‬نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬در این نشس��ت همچنی��ن دغدغه های‬ ‫اعضای کمیسیون صنایع از جمله ارز‪ ،‬نحوه قیمت گذاری خودرو‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬ثبت سفارش‪ ،‬تنظیم بازار‪ ،‬توجه ویژه به معدن و‪ ...‬بیان شد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن سی ان جی خبر داد‪:‬‬ ‫کاهش تولید دوگانه سوزها‬ ‫ش��اید به اعتق��اد برخی‪ ،‬اقبال عمومی خودروس��ازان به تولید‬ ‫خودروهای گازس��وز کم ش��ده و به سمت تولید خودروهای برقی‬ ‫و هیبریدی در حرکت باش��ند اما از انجا که هنوز زیرساخت های‬ ‫تولی��د خودروه��ای هیبری��دی در کش��ور فراهم نش��ده‪ ،‬تولید‬ ‫خودروهای دوگانه س��وز به دلیل داشتن منابع غنی گاز به صرفه تر‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش خبرخ��ودرو‪ ،‬رئی��س هیات مدی��ره انجمن‬ ‫س��ی ان جی اظهارکرد‪ :‬خودروس��ازان در‪۳‬سال گذش��ته و ‪۶‬ماه‬ ‫نخس��ت امسال اس��تقبال خوبی از تولید خودروهای دوگانه سوز‬ ‫نداش��تند و در این مدت ش��اهد کاهش رش��د تولید خودروهای‬ ‫س��ی ان جی هستیم‪ .‬اردش��یر دادرس در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫ادامه افزود‪ :‬امیدواریم خودروس��ازان درراستای حفظ منافع ملی‬ ‫کش��ور و بهینه س��ازی مصرف س��وخت اقدام هایی انجام دهند تا‬ ‫افزایش مصرف بنزین و پیمایش بیش از ش��اخص های استاندارد‬ ‫خودرو با دوگانه س��وز ش��دن خودروها جبران و کمکی به حفظ‬ ‫منافع عمومی و ثروت ملی کشور شود‪ .‬وی گفت‪ :‬در حالی تولید‬ ‫خودروهای دوگانه سوز به کمتر از ‪۱۰۰‬هزار خودرو رسیده که در‬ ‫یک دهه گذش��ته تا مرز باالی ‪ ۵۰۰‬هزار خودرو هم رس��یده ایم‬ ‫که این کاهش امار تولید به دلیل نبود اقبال و اراده خودروس��ازان‬ ‫برای تولید خودروهای دوگانه س��وز اس��ت‪ .‬بنابرای��ن باید با ورود‬ ‫رئیسان ‪3‬قوه‪ ،‬گسترش خودروهای سی ان جی سوز روند گذشته‬ ‫خ��ود را پیدا کند‪ .‬دادرس اذعان کرد‪ :‬براس��اس برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده باید ‪۲۵‬درصد سبد خودرو به دوگانه سوزها اختصاص‬ ‫یابد که درصد بس��یار مطلوبی است اما متاسفانه با رعایت نکردن‬ ‫این درصد از سوی خودروسازان‪ ،‬درحال حاضر کمتر از ‪۱۰‬درصد‬ ‫خودرو دوگانه س��وز در کش��ور تولید می شود‪ .‬رئیس هیات مدیره‬ ‫انجمن سی ان جی کشور خاطرنشان کرد‪ :‬براساس تبصره ماده‪۱۲‬‬ ‫قانون رفع موانع تولید چنانچه خودروس��از به ازای هر لیتر بنزین‬ ‫در حامل ه��ای ان��رژی صرفه جویی کن��د در مقابل دولت موظف‬ ‫اس��ت مبالغی با عنوان صرفه جویی و بهینه سازی مصرف سوخت‬ ‫پرداخت کند اما خودروسازان از این بسته های حمایتی به درستی‬ ‫استفاده نمی کنند‪ .‬دادرس در پایان گفت‪ :‬درحال حاضر ‪۹۵‬درصد‬ ‫تاکس��ی ها و بی��ش از ‪۷۰‬درصد حمل ونقل عمومی دوگانه س��وز‬ ‫هس��تند که این امار توفیق بس��یار خوبی برای ناوگان حمل ونقل‬ ‫شهری و برون شهری به شمار می رود‪.‬‬ ‫روغن موتورهای چینی‬ ‫با بسته بندی ایرانی‬ ‫در ماه های گذش��ته‪ ،‬محموله های بزرگ��ی از روغن موتورهای‬ ‫چینی با بس��ته بندی ایرانی به کش��ور وارد شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫خودروکار‪ ،‬براساس اخبار رسیده‪ ،‬در چند ماه گذشته با تغییرات‬ ‫رخ داده در قیم��ت نفت و مش��تقات نفتی‪ ،‬برخی تولیدکنندگان‬ ‫روانکارها در همکاری مش��ترک با تولیدکنندگان روغن در کشور‬ ‫چی��ن‪ ،‬واردات روغن ه��ای چین��ی با بس��ته بندی ایرانی را کلید‬ ‫زده اند‪ .‬بر همین اساس ایران که تا حدود ‪۳‬سال گذشته در میان‬ ‫کشورهای قدرتمند در عرصه تولید روغن موتور بود امروز از سوی‬ ‫برخی ش��رکت های متخلف اقدام به واردات این محصول از چین‬ ‫و بس��ته بندی ان در قالب محصول ملی کرده اند‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫ایران در زمین ه صادرات روغن موتور و صنعتی از میان ‪۲۱۷‬کشور‬ ‫جه��ان رتب��ه ‪ ۳۴‬را به خود اختصاص داده بود و در زمینه واردات‬ ‫این محصول از میان ‪۲۳۷‬کش��ور رده ‪ ۱۳۴‬را داش��ته اس��ت‪ .‬اما‬ ‫با کاهش میزان تولید در چند س��ال گذش��ته به نوعی با ظرفیت‬ ‫بزرگ برای تولید مواجه اس��ت اما هزینه های تولید در کنار رش��د‬ ‫قیم��ت ارز و م��واد اولیه به نوعی تولید ای��ن محصول را با چالش‬ ‫روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 17 1397‬ربیع الثانی ‪ 25 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 551‬پیاپی ‪2524‬‬ ‫خبر‬ ‫سرنوشت فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی‬ ‫چه می شود؟‬ ‫ف��از ‪ ،۱۱‬تنها ف��از باقی مانده می��دان گازی پارس جنوبی‬ ‫است که روزگاری قرار بود به عنوان نخستین ‪ IPC‬پرچمدار‬ ‫توسعه میدان های نفتی و گازی ایران از طریق این قراردادها‬ ‫باش�� د اما به صورت مس��تقیم تحت تاثی��ر تحریم های امریکا‬ ‫علی��ه ایران قرار گرفت و نحوه توس��عه ان فع�لا در هاله ای‬ ‫از ابهام قرار دارد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬تیر سال گذشته قرارداد‬ ‫توس��عه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی بین ش��رکت ملی نفت ایران و‬ ‫کنسرسیوم ایرانی‪-‬فرانسوی‪-‬چینی توتال‪ ،‬شاخه بین المللی‬ ‫ش��رکت ملی نفت چین (‪ )CNPCI‬و پتروپارس امضا ش��د‪.‬‬ ‫مهم تری��ن پاراگراف این قرارداد‪ ،‬برای ایران خط هایی بود که‬ ‫از الگو ش��دن بکارگیری ش��بکه تقویت فشار در فاز ‪ ۱۱‬برای‬ ‫سایر فازهای پارس جنوبی می گفت‪ .‬جذب ‪ ۴.۸‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه برای ایران و درامد ‪ ۸۴‬میلیارد دالری ایران از طریق‬ ‫اج��رای قرارداد توس��عه فاز ‪ ،۱۱‬در درج��ه دوم اهمیت قرار‬ ‫داش��ت‪ .‬توتال کار خود را در ای��ن فاز اغاز و بر مبنای برنامه‬ ‫حرکت کرد‪ .‬س��اخت نخستین جکت فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی از‬ ‫سوی ش��رکت های ایرانی‪ ،‬شروع ب ه کار دفتر توتال در ایران‪،‬‬ ‫انج��ام کار توتال در فاز ‪ ۱۱‬بر اس��اس زمانبن��دی‪ ،‬برگزاری‬ ‫مناقص��ه‪ ،‬هزینه ‪ ۹۰‬میلیون دالری توتال در فاز ‪ ۱۱‬از جمله‬ ‫مهم ترین اقدام های توتال بود‪ .‬با خروج ترامپ از برجام‪ ،‬برگ‬ ‫جدیدی از تعامل بین ایران و توتال گشوده شد و زمزمه های‬ ‫رفتن توتال به گوش رسید؛ زمزمه هایی که تحقق یافت و این‬ ‫ش��رکت فرانسوی به طور رسمی قرارداد را ترک گفت‪ .‬بعد از‬ ‫توتال‪ ،‬بر اساس مفاد قرارداد مسئولیت این شرکت‪ ،‬باید سهم‬ ‫توتال به شرکت چینی واگذار شود‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق‪ ،‬ش��بهه هایی را درب��اره ادام��ه کار در فاز ‪،۱۱‬‬ ‫مناقصه ه��ا‪ ،‬مباحث مالی و بکارگیری ش��بکه تقویت فش��ار‬ ‫ایجاد کرد و انچه در این میان از اهمیت بیش��تری برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬اینکه قرار بود ش��بکه تقویت فش��ار این ف��از الگوی‬ ‫فازهای دیگر ش��ود‪ .‬افت فش��ار فازهای پارس جنوبی‪ ،‬یکی‬ ‫از موضوعات مهمی اس��ت که همواره ذهن مس��ئو الن را به‬ ‫خود مش��غول کرده اس��ت‪ .‬بر مبنای برنامه ریزی انجام شده‪،‬‬ ‫فاز دوم توس��عه پارس جنوبی نیز به جلوگیری از افت فش��ار‬ ‫پارس جنوبی اختصاص دارد و هزینه مورد نیاز برای این فاز‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬میلیارد دالر براورد شده است‪ .‬به گفت ه مسئو الن‪،‬‬ ‫درب��اره تکمیل ف��از ‪ ،۱۱‬از نظر مالی مش��کلی وجود ندارد و‬ ‫چنانچه ش��رکت چینی جایگزین توتال شود‪ ،‬شرکت چینی‬ ‫س��رمایه الزم را دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اگر شرکت چینی هم‬ ‫از قرارداد خارج ش��ود‪ ،‬ش��رکت پتروپارس توانایی تولید گاز‬ ‫طبیعی از مخزن را با تجربه ای که در فازهای ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۹‬کسب‬ ‫کرده‪ ،‬دارد‪ .‬در واقع‪ ،‬موضوع مهم همان ش��بکه تقویت فشار‬ ‫ل در حالی وجود دارد که زمزمه هایی مبنی بر‬ ‫است‪ .‬این مسائ ‬ ‫خروج «سی ان پی س��ی» از این قرارداد هم به گوش می رسد‪.‬‬ ‫همچنی��ن بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت چندی پیش اعالم کرد‪ :‬بعد‬ ‫از انکه توتال از این قرارداد خارج ش��د‪ ،‬قرار بود شرکت ملی‬ ‫ن بر اس��اس قرارداد فاز ‪ ۱۱‬را توس��عه بدهد که اگر‬ ‫نفت چی ‬ ‫این کار را نکند‪ ،‬تخلف کرده است‪ .‬با این حال‪ ،‬ما به این فکر‬ ‫کرده ایم که چه باید بکنیم‪.‬‬ ‫هرچن��د این حرف وزیر نفت‪ ،‬ش��ائبه خروج این ش��رکت‬ ‫چینی را ایجاد کرد اما محمد مشکین فام‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫نف��ت و گاز پارس در نشس��ت خبری اعالم ک��رد که قرارداد‬ ‫س��ه جانبه ای بین توتال‪« ،‬سی ان پی س��ی» و پتروپارس امضا‬ ‫ش��ده و مراحل نهایی را طی می کند‪ .‬اخباری هم وجود دارد‬ ‫مبنی بر اینکه شرکت چینی قصد دارد قرارداد را ترک کند اما‬ ‫این ش��رکت هنوز به صورت رسمی چیزی اعالم نکرده است‪.‬‬ ‫ل وضعیت پارس جنوبی مش��خص‬ ‫در هر حال‪ ،‬تا پایان س��ا ‬ ‫می شود‪ .‬توتال مدارک و مستندات را به شرکت چینی تحویل‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬مهم ترین موضوع الگو شدن شبکه‬ ‫تقویت فشار فاز ‪ ۱۱‬برای سایر فازها بود و اینکه اگر توتال از‬ ‫این قرارداد برود‪ ،‬تکلیف بکارگیری این شبکه در فاز ‪ ۱۱‬چه‬ ‫می ش��ود؟ نگرانی ای که مشکین فام این طور به ان پاسخ داد‪:‬‬ ‫طراحی توتال‪ ،‬تا ‪ ۱۵‬ماه برای تقویت فشار در اختیار ما قرار‬ ‫دارد‪ .‬مدارکی که قبل از تیر ‪ ۹۶‬وجود نداش��ت و اگر شرکت‬ ‫چینی هم از قرارداد خارج شود‪ ،‬کار را بر اساس مدارک توتال‬ ‫از سوی توتال ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫نشست فوق العاده اوپک‬ ‫برای کاهش تولید روزانه نفت‬ ‫سهیل المزروعی‪ ،‬وزیر انرژی امارات گفت‪ :‬در صورت کافی‬ ‫نبودن میزان کاهش تولید روزانه نفت خام توافق ش��ده برای‬ ‫متوازن کردن بازار‪ ،‬کش��ورهای تولیدکننده عضو و غیر عضو‬ ‫اوپک برای تصمیم گی��ری درباره کاهش عرضه این محصول‬ ‫استراتژیک نشست فوق العاده تشکیل خواهند داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا ب��ه نقل از خبرگزاری رویت��رز‪ ،‬المزروعی‬ ‫در حاش��یه گردهمایی وزیران کش��ورهای عربی صادر کننده‬ ‫نفت (ااوپ��ک) در کویت افزود‪ :‬تمدی��د توافقنامه تولید امضا‬ ‫ش��ده مش��کل نخواهد بود و کش��ورهای تولید کننده نفت با‬ ‫توجه به تقاضای بازار درباره ان تصمیم خواهند گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چنانچه کاهش یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه ای‬ ‫کافی نباش��د‪ ،‬نشس��ت فوق العاده ای تش��کیل خواهد شد تا‬ ‫ببینیم چه میزان کاهش تولید کافی اس��ت و همان تصمیم‬ ‫را اجرا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رویترز افزود‪ :‬ب��ا وجود توافق اعضای اوپک و متحدانش به‬ ‫ریاست روسیه برای کاهش تولید نفت به میزانی فراتر از حد‬ ‫انتظار ب��ازار‪ ،‬بهای نفت به علت عرضه م��ازاد نفت و کاهش‬ ‫تمای��ل خریداران پی��ش از تعطیالت ‪ ۲‬هفته ای س��ال نوی‬ ‫میالدی‪ ،‬به پایین ترین سطح افت کرد‪.‬‬ ‫احمد صرامی‬ ‫کاهش فقر و بیکاری و‬ ‫افزایش نرخ مشارکت در‬ ‫تولید در کنار دغدغه های‬ ‫زیست محیطی برای فعاالن‬ ‫عرصه تولید می تواند‬ ‫اینده ثمر بخشی را برای‬ ‫اقتصاد کشور رقم بزند‬ ‫و چنانچه از توان بخش‬ ‫خصوصی در فضای‬ ‫کسبو کار درست استفاده‬ ‫ ‬ ‫شود ارتقای اقتصادی‬ ‫مطلوبی محقق خواهد شد‬ ‫بازار قیـر از دست رفت‬ ‫ب�رای سروس�امان دادن ب�ه وضعی�ت ب�ازار صادراتی‬ ‫فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی ‪ ۳‬سال پیش از سوی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫احم��د صرام��ی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره اتحادی��ه‬ ‫صادرکنندگان فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫ایران در نشس��تی خبری با بیان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫رویک��رد و س��اختار نگاه دولت به س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی در حوزه بازرگان��ی و صنایع باید متحول‬ ‫ش��ود تا اهمیت حض��ور بخش خصوص��ی‪ ،‬بهبود‬ ‫محیط کس��ب وکار‪ ،‬مبارزه جدی با فساد و رقابتی‬ ‫کردن بخش های اقتصادی جنبه تحقق و عملیاتی‬ ‫به خود بگیرد‪.‬‬ ‫وی که در این نشست خبری محورهایی همچون‬ ‫وضعی��ت ارز‪ ،‬موض��وع ب��ورس و تامی��ن خوراک‬ ‫واحدهای تولیدی را اصلی ترین سرفصل های قابل‬ ‫توج��ه ارزیابی می کرد‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا موازی کاری ها و‬ ‫تکرار دوباره اقدام ه��ای نهاد های متولی نمی توان‬ ‫ثب��ات اقتصادی ایجاد کرد و باید دانس��ت که این‬ ‫ثب��ات درحال حاض��ر باید به یک دغدغه اساس��ی‬ ‫مبدل شود‪.‬‬ ‫صرام��ی ادام��ه داد‪ :‬کاه��ش فقر و بی��کاری و‬ ‫افزایش نرخ مشارکت در تولید در کنار دغدغه های‬ ‫زیس��ت محیطی برای فعاالن عرصه تولید می تواند‬ ‫اینده ثمر بخش��ی را برای اقتصاد کش��ور رقم بزند‬ ‫و چنانچ��ه از ت��وان بخ��ش خصوص��ی در فضای‬ ‫کسب و کار درست اس��تفاده شود ارتقای اقتصادی‬ ‫مطلوبی محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گزارش‪ ،‬همچنین احس��ان باقریان‪،‬‬ ‫س��خنگوی اتحادیه صادرکنن��دگان فراورده های‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی در این نشس��ت خبری با‬ ‫اش��اره به اینکه هم این��ک مهم ترین چالش فعاالن‬ ‫صادرکننده فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‪،‬‬ ‫مس��ئله ارز است‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬اورده ارزی‬ ‫ای��ن اتحادیه برای کش��ور ‪ ۶.۵‬میلی��ارد دالر بود‬ ‫ک��ه از این می��زان‪ ۴.۵ ،‬میلیارد دالر ان مربوط به‬ ‫پتروشیمی ها است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در صورتی که مجموعه های این‬ ‫اتحادی��ه‪ ،‬خوراک را با ن��رخ ارز نیمایی (ارزان تر از‬ ‫ارز ازاد) دراختیار بگیرند‪ ،‬می توان انتظار داش��ت‬ ‫فعاالن صنفی پیش�نهادهایی ش�امل ‪ ۹‬بند به دولت ارائه‬ ‫دادیم اما متاسفانه این سرفصل ها مورد توجه قرار نگرفت‬ ‫و اگر در این زمینه حساسیتی به خرج داده می شد اکنون‬ ‫دچار رکود نبودیم و بازار قیر را از دست نمی دادیم‪.‬‬ ‫ک��ه ارز حاص��ل از درامد خود را در س��امانه نیما‬ ‫محصول را در بازارهای بین المللی رقابت پذیر کند‪،‬‬ ‫عرضه کنند‪.‬‬ ‫به شدت مورد تاثیر منفی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده های‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره رویکرده��ای جدی��د‬ ‫نف��ت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی درب��اره رقابتی ش��دن‬ ‫ضدتحریم��ی تصریح کرد‪ :‬در موج جدید تحریم ها‬ ‫فراورده های عرضه ش��ده در ب��ورس نیز گفت‪ :‬این‬ ‫روش های گذشته دور زدن تحریم ها مانند خاموش‬ ‫مقول��ه به خودی خود مورد تحس��ین و اس��تقبال‬ ‫کردن رادار کش��تی ها و اقدام هایی از این دست به‬ ‫اس��ت اما ب��رای برخ��ی از صنایع ک��ه محصوالت‬ ‫نتیجه دلخواه رس��ید و ح��اال دیگر با هزینه کردن‬ ‫خود را به صورت خ��ام عرضه می کنند‪ ،‬این روش‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد در انتقال فراورده مبادالت اقتصادی‬ ‫توجیه پذی��ر اس��ت در حالی که اگ��ر مجموعه ای‬ ‫نیز ش��کل نخواهد گرفت و در این میان نهادهای‬ ‫خوراک م��ورد نیاز خود را با نرخ ازاد ارز از بورس‬ ‫متولی باید در نظر داشته باشند که با نگاه حمایتی‬ ‫به منظور تامین خوراک خود تهیه کند‪ ،‬بی ش��ک‬ ‫در تامین خوراک واحدهای تولیدی می توان بخش‬ ‫متضرر می شود‪.‬‬ ‫اش��تغال را بیش از پیش فعال کرد و اقتصاد کشور‬ ‫وی همچنین در پاس��خ به پرسش ایران پترونت‬ ‫را بهبود بخشید‪.‬‬ ‫مبنی ب��ر اینکه گفته می ش��ود موضوع رگوالتوری‬ ‫وحی��د ش��یخی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره اتحادی��ه‬ ‫مبحثی است که فعاالن بخش پتروشیمی چندان‬ ‫صادرکنندگان فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫به ان خوشبین نیستند‪ ،‬گفت‪ :‬ما معتقدیم در این‬ ‫نیز در این نشست گفت‪ :‬بخش خصوصی امروز به‬ ‫حیطه باید همه بخش ها شامل بخش باالدستی تا‬ ‫دنبال ایجاد ثبات در نرخ ارز است و این بی ثباتی‪،‬‬ ‫پایین دستی مستقیم مشارکت داشته باشند تا این‬ ‫اس��یب های زیادی به فعالیت بخش خصوصی زده‬ ‫زنجیره شکل درستی به خود بگیرد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه تجربه نشان داده در دو‬ ‫وی افزود‪ :‬ماه گذشته ‪ ۱۵۵۰۰‬تن عرضه عمومی‬ ‫سال گذشته بخش هایی مانند بورس‬ ‫وکیوم باتوم انجام شد در حالی که ‪۵۰‬‬ ‫کاال به ص��ورت جداگانه ب��رای خود‬ ‫هزار تن درخواس��ت وجود داشت اما‬ ‫تصمی��م می گیرن��د و ای��ن یک طرفه‬ ‫در هفته گذش��ته ‪ ۴۵‬هزار تن عرضه‬ ‫بودن‪ ،‬بر ش��کل نگرفت��ن رگوالتوری‬ ‫عموم��ی ای��ن م��اده رقم خ��ورد اما‬ ‫بسیار تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫درخواس��ت برای ان فقط ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫این میزان بود‪.‬‬ ‫فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‬ ‫ش��یخی ب��ا بی��ان اینک��ه ن��رخ‬ ‫وحید شیخی‬ ‫همچنین با بیان اینکه به پتروشیمی ها‬ ‫فراورده ه��ای موج��ود باالس��ت و‬ ‫متاسفانه کشور ما بازار‬ ‫و س��ایر واحدهای عرضه کننده ارز در‬ ‫خریداران خارجی تمایلی به خرید ان‬ ‫سنتی قیر را به راحتی‬ ‫سامانه نیما اعالم شده است که نباید‬ ‫ندارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل افزایش قیمت‬ ‫از دست داده است و‬ ‫ن��رخ خ��ود را بی��ش از ‪ ۸۵۰۰‬تومان‬ ‫تمام شده‪ ،‬بازارهای سنتی و مشتریان‬ ‫هم اکنون پاالیشگاه های‬ ‫عرض��ه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ه طور طبیعی کشور پر از وکیوم باتوم وفادارمان را در بخش صادرات قیر از‬ ‫صادرکنندگان نخواهند توانست ارزی هستند و مشتری مطلوبی دست دادیم‪.‬‬ ‫برای خود ندارند و‬ ‫را ک��ه به صورت ازاد هزینه می کنند‪،‬‬ ‫ب��ه ط��ور مث��ال‪ ،‬قطر ک��ه یکی از‬ ‫با نرخ نیمایی در س��امانه نیما عرضه پاالیشگاهی مانند پاالیشگاه مش��تریان وف��ادار قی��ر ایران��ی بود‪،‬‬ ‫کنند چرا که تمامی هزینه ها از جمله تهران که روزگاری ‪ ۵‬هزار به تازگی یک کش��تی ‪ ۳۷‬ه��زار تنی‬ ‫تن در روز فروش داشت‬ ‫هزینه ه��ای لجس��تیکی و هزینه نقل هم اکنون در روز ‪ ۲۵‬تن قی��ر از یونان و یک کش��تی ‪ ۳۶‬هزار‬ ‫و انتقال مالی افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬وکیوم باتوم می فروشد تن��ی قی��ر از امری��کا دریاف��ت کرده‬ ‫بنابراین‪ ،‬حاش��یه س��ودی که بتواند‬ ‫اس��ت و ش��اهد پهلوگی��ری کش��تی‬ ‫‪ ۱۷‬ه��زار تن��ی قی��ر از یون��ان از بن��ادر ام��ارات‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال بخ��ش خصوص��ی تاکی��د ک��رد‪:‬‬ ‫صادرکنن��دگان قی��ر در بالتکلیف��ی مطل��ق قرار‬ ‫دارند و ای��ن موضوع روی ص��ادرات این محصول‬ ‫به شدت تاثیر گذاشته است و هم اکنون بسیاری از‬ ‫واحدهای تولیدی درحوزه قیر یا تعطیل شده اند یا‬ ‫رو به سوی رکود کامل می روند‪.‬‬ ‫ش��یخی با بیان اینکه وزارت نفت‪ ،‬اذر امسال در‬ ‫یک مصوبه تاکید کرده اس��ت که نرخ تس��عیر ارز‬ ‫وکیوم باتوم با نرخ تس��عیر ارز نیما مورد محاس��به‬ ‫قرار بگیرد گفت‪ :‬عمل شرایطی را ایجاد کرده است‬ ‫ک��ه مابه التفاوت مربوط که با ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫از س��وی دولت پرداخت می ش��د دیگر ادامه پیدا‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس‪ ،‬صنایع پاالیش��ی نی��ز برای‬ ‫تولید کنندگان قیر کشور فاکتور مابه التفاوت صادر‬ ‫ی که چنین مصوبه ای نباید عطف‬ ‫می کنند در حال ‬ ‫به ماسبق برای ماه ابان می شد‪.‬‬ ‫وی همچنین گف��ت‪ :‬ایجاد س��قف رقابت برای‬ ‫فراورده ای مانند وکیوم باتوم اقدام درس��تی نیست‬ ‫زیرا این ماده اولیه که برای تهیه قیر مورد استفاده‬ ‫ق��رار می گیرد ب��رای تولید کنن��ده و عرضه ان در‬ ‫بورس مشکل سازی خواهد کرد‪.‬‬ ‫شیخی در پایان گفت‪ :‬متاس��فانه کشور ما بازار‬ ‫س��نتی قی��ر را به راحتی از دس��ت داده اس��ت و‬ ‫هم اکنون پاالیش��گاه های کش��ور پر از وکیوم باتوم‬ ‫هس��تند و مش��تری مطلوبی برای خ��ود ندارند و‬ ‫پاالیشگاهی مانند پاالیشگاه تهران که روزگاری ‪۵‬‬ ‫هزار تن در روز فروش داشت هم اکنون در روز ‪۲۵‬‬ ‫تن وکیوم باتوم می فروشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬محصولی که سهم ‪ ۱۰‬درصدی در‬ ‫بازارهای جهانی داشت امروز بازارهای سنتی خود‬ ‫را از دس��ت داده و شاهد هس��تیم که وکیوم باتوم‬ ‫در مخ��ازن پاالیش��گاه ها پ��ر ش��ده و ب��ه فروش‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال‪ ،‬خروج��ی روزان��ه وکیوم باتوم از‬ ‫پاالیش��گاه تهران ‪ ۵۰۰۰‬تن بود که این رقم در دو‬ ‫روز گذشته به روزی ‪ ۲۵‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫قطب سوم پتروشیمی در ساحل خلیج فارس ایجاد می شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی گفت‪:‬‬ ‫از برنامه های صنعت پتروشیمی‪ ،‬ایجاد قطب (هاب)‬ ‫جدیدی در س��واحل خلیج فارس اس��ت که از نظر‬ ‫منطقه ای‪ ،‬امکان��ات و موقعیت راهبردی برای همه‬ ‫سرمایه گذاران جذابیت های الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ایران در شمار معدود کشورهای‬ ‫جهان اس��ت که هم��ه اب��زار‪ ،‬ظرفیت ه��ا و منابع‬ ‫موردنیاز برای یک صنعت پتروش��یمی س��وداور و‬ ‫فعال را در اختیار دارد؛ در واقع صنعت پتروشیمی‬ ‫ای��ران‪ ،‬دارای مزیت های بی نظیری اس��ت و برخی‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬از کش��ور ما به عنوان بهش��ت اینده‬ ‫صنعت پتروشیمی نام می برند‪.‬‬ ‫وجود مخ��ازن ب��زرگ گازی و خ��وراک فراوان‪،‬‬ ‫دسترسی به منابع ابی در سواحل جنوبی و استقرار‬ ‫کنار مس��یرهای حمل ونقل دریای��ی از مزیت های‬ ‫ایران به ش��مار می رود که ان را ب��ه مکانی جذاب‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاران صنعت پتروش��یمی تبدیل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫برای تسهیل سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی‬ ‫تاکنون ‪ ۲‬منطقه ماهش��هر در اس��تان خوزستان و‬ ‫عسلویه در استان بوش��هر تشکیل شده است اما با‬ ‫توجه به ظرفیت گسترده در کشور‪ ،‬تالش می شود‬ ‫قطب های جدید پتروشیمی در سواحل خلیج فارس‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬منطقه انرژی بر پارسیان در استان‬ ‫هرمزگان به عنوان قطب جدید صنعت پتروشیمی‬ ‫تعریف شده است که با همکاری وزارتخانه های نفت‬ ‫و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اجرا می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش تارنم��ای ش��رکت مل��ی صنای��ع‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی‬ ‫گف��ت‪ :‬فعالیت ه��ای انجام ش��ده در منطق��ه ویژه‬ ‫اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در بخش صنعت‬ ‫پتروش��یمی قابل توجه است‪ .‬بهزاد محمدی افزود‪:‬‬ ‫تنوع خوراک های مایع و گازی یکی از جذابیت های‬ ‫جذب س��رمایه گذاری در صنعت پتروشیمی است‬ ‫و می توان ب��ه جرات گفت این صنع��ت مولدترین‬ ‫صنعت میان صنایع کشور است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به مزیت ها و زیرساخت های‬ ‫فنی‪ -‬تخصصی موجود و در دس��ت س��اخت مانند‬ ‫دریاف��ت مجوزهای قانونی و نزدیک��ی به فرودگاه‪،‬‬ ‫دری��ا‪ ،‬منطقه عس��لویه و منابع خوراک‪ ،‬پارس��یان‬ ‫می توان��د ی��ک قطب جدی��د صنعت پتروش��یمی‬ ‫باش��د‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬باید برنامه های��ی مانند تنوع‬ ‫خ��وراک و تن��وع تولید داش��ت تا س��رمایه گذاران‬ ‫منطقه در اینده دچار ریس��ک های سرمایه گذاری‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان به‬ ‫مساحت ‪ ۹۸۰۰‬هکتار در ‪ ۱۵‬کیلومتری غرب شهر‬ ‫پارس��یان در استان هرمزگان قرار دارد‪ .‬این منطقه‬ ‫یکی از قطب های توسعه در کشور به شمار می رود‬ ‫که با توج��ه به مولفه ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬امنیت��ی‪ ،‬زیس��ت محیطی و جغرافیایی‪،‬‬ ‫امکان استقرار صنایع مختلف انرژی بر در ان فراهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس برنامه های ترسیم ش��ده در این منطقه‬ ‫وی��ژه به ج��ز توس��عه صنع��ت پتروش��یمی‪ ،‬ایجاد‬ ‫صنایعی همچون فوالد‪ ،‬صنایع الومینیوم و توس��عه‬ ‫زیرس��اخت هایی مانند اسکله های صادراتی و تولید‬ ‫برق و اب در دست اجراست‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید محصوالت پتروش��یمی کش��ور با‬ ‫توجه به سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و راه اندازی‬ ‫طرح ه��ای جدید ب��ه ‪ ۶۵‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫افزایش یافته اس��ت؛ درامد صادراتی کشور در این‬ ‫بخش نیز به بیش از ‪ ۱۳‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 17 1397‬ربیع الثانی ‪ 25 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 551‬پیاپی ‪2524‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر نظارت بر توزیع نهاده های وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪:‬‬ ‫در تامین نهاده های کشاورزی‬ ‫به هیچ عنوان مشکل نداریم‬ ‫محمدباقر الفت‬ ‫محمدرضا شیبانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محمدرضا صباغ زاده‬ ‫گزارش اختصاصی «گسترش صنعت» از دیدار معاون اجتماعی قوه قضاییه با صنعتگران خراسان جنوبی‬ ‫سودهای نامتعارف بانکی‪ ،‬ابنبات تلخ تولید‬ ‫مصطفی مالئی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫جنوبی خیل��ی از بانک ها توقع دارن��د‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید روابط مان را با بانک ها منطقی کنیم‪.‬‬ ‫نشس��تی با محور بررسی مش��کالت صنعتگران‬ ‫در حوزه پول��ی و مالی با حضور مع��اون اجتماعی‬ ‫و پیش��گیری از وق��وع جرم قوه قضایی��ه به دعوت‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایی��ن‪ ،‬دادس��تان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی و برخی از صنعتگران حضور‬ ‫داش��تند ک��ه صنعتگرانی ک��ه با ‪ ۵‬مش��کل عمده‬ ‫تو پنجه نرم می کردند با طرح موضوع خواستار‬ ‫دس ‬ ‫جلوگیری از ربا یا (سود های نامتعارف بانکی و سود‬ ‫بر سود) و حمایت قوه قضاییه شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار «گس��ترش صنع��ت» از‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬معاون اجتماعی و پیش��گیری از‬ ‫وق��وع جرم ق��وه قضاییه معتقد اس��ت که در یکی‬ ‫از ش��هرهای خراس��ان جنوبی ‪ ۱۲۷‬میلیارد تومان‬ ‫به بهان��ه تجارت تس��هیالت داده ش��د‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫خراس��ان جنوب��ی و سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫اس��تان هایی هستند که بیشترین توقع را از بانک ها‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫الف��ت ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بانک ه��ا در روابط‬ ‫اقتصادی ش��ان بی رحمان��ه عمل می کنن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قانون تس��هیل و رف��ع موانع تولید ه��م نمی تواند‬ ‫کاری کند چراکه بانک سخت ترین ضمانت را قبول‬ ‫می کند تا زودتر به پول خود برسند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه بانک ها هم ی��ک بنگاه‬ ‫اقتصادی اس��ت و باید س��وددهی داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در ارزیابی امالک از س��وی بانک ها به‬ ‫درستی عمل نمی ش��ود که بخشی شاید سهم قوه‬ ‫قضایی باشد‪ .‬الفت خاطرنش��ان کرد‪ :‬مدت ارزیابی‬ ‫ت��ا مزایده فق��ط ‪ ۲‬ماه اس��ت و اگ��ر از ارزیابی ها‬ ‫مدت زمان قابل مالحظه گذشت باید تجدید مزایده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قطع طناب تسهیالت‬ ‫محمدباقر الفت‪ ،‬معاون اجتماعی و پیش��گیری از‬ ‫وق��وع جرم قوه قضاییه نی��ز در این ایین گفت‪ :‬در‬ ‫س��تاد اقتصاد مقاومتی موضوعات س��رمایه گذاران‬ ‫مورد بررس��ی قرار می گیرد و از حقوق انها حمایت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جامعه س��رمایه گذاری ما با ورشکستی‬ ‫اش��نا نیس��ت و وقتی فردی وارد گرداب دیون شد‬ ‫باید طناب تس��هیالت دوباره خ��ود را با بانک قطع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫معاون قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مثل اس��تان‬ ‫خراسان رضوی ش��ورای بانک ها را تشکیل دهید و‬ ‫اتفاق بدی که در خراس��ان جنوبی افتاده این است‬ ‫که بانک ها به بدهکاران تسهیالت می دهند‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬م��ا نباید خیل��ی از بانک ها انتظ��ار بی جهت‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در سیس��تان و خراس��ان‬ ‫‹ ‹قانون تس�هیل و رفع موان�ع تولید هم‬ ‫نمی تواند کاری کند‬ ‫‹ ‹م�ردم نجات دهنده اقتص�اد و تجارت‬ ‫هستند‬ ‫مع��اون قوه قضاییه با تاکید بر اینکه صنعتگران و‬ ‫برخی از مردم به دنبال پول های بانک ها هس��تند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما به بهانه تجارت و ایجاد طرح ها‬ ‫توقع داری��م که بانک ه��ا ابتدایی تری��ن طرح های‬ ‫صنعتی را قبول کنند‪.‬‬ ‫وی خواس��تار ش��فافیت و حقیق��ی ش��دن‬ ‫س��رمایه گذاران ش��د و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگ��ر‬ ‫س��رمایه گذار واقعی هستید به س��راغ نقدینگی در‬ ‫دس��ت مردم بروید‪ .‬اگر ای��ن کار را نکنید اقتصاد و‬ ‫تجارت درست نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�عبه های اختصاصی‪ ،‬سمی در گلوی‬ ‫الفت تاکید کرد‪ :‬ما در سال های گذشته در کشور‬ ‫قوه قضاییه‬ ‫پول پاش��ی کردیم و پول نفت را از طریق تسهیالت‬ ‫وی با بیان اینکه شعبه اختصاصی حوزه اقتصادی‬ ‫به مردم دادیم؛ در یکی از ش��هرهای بیرجند ‪۱۲۷‬‬ ‫را همچون س��می در گلو ما انداخته اند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫میلی��ارد توم��ان به بهان��ه اقتصاد تس��هیالت داده‬ ‫ک��رد‪ :‬قانون به ما گفته اس��ت که ش��عبه تخصصی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫راه ان��دازی کنی��م نه اینک��ه همچون‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬نمی خواهم‬ ‫اوق��اف‪ ،‬بانک و محیط زیس��ت ش��عبه‬ ‫بگوی��م که دولتمردان فک��وری داریم‪.‬‬ ‫بانک ها در روابط‬ ‫اختصاص��ی راه ان��دازی کنن��د و ای��ن‬ ‫شما سرمایه گذاران چه کردید؟ معاون‬ ‫اقتصادی شان‬ ‫موضوع همه به ضرر مردم است چرا که‬ ‫ق��وه قضاییه گف��ت‪ :‬ما باید در س��تاد‬ ‫بی رحمانه عمل‬ ‫قضات دچار سوءگیری می شوند‪.‬‬ ‫مرک��زی قوه قضایی��ه موانع را از پیش‬ ‫می کنند‪ ،‬قانون‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫‹ ‹م�ردم را س�هامدار‬ ‫روی س��رمایه گذاران واقعی برداریم و‬ ‫تسهیل و رفع‬ ‫تولید در استان کنید‬ ‫تاکید ما رفع ربا خواری اس��ت یا همان‬ ‫موانع تولید هم‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬بانک ها ب��ه دنبال‬ ‫س��ود بر سود اما بر اساس قانون‪ ،‬ما در‬ ‫نمی تواند کاری‬ ‫ایج��اد خ��ط اعتباری هس��تند و این‬ ‫دادگستری این گونه پرونده ها را باطل‬ ‫کند چراکه بانک‬ ‫موض��وع با گرفتن تس��هیالت متفاوت سخت ترین ضمانت را می کنیم‪.‬‬ ‫وی مش��ورت نک��ردن را یک��ی از‬ ‫اس��ت زیرا این موضوع عین مشارکت قبول می کند تا زودتر‬ ‫اس��ت و باید س��رمایه گذاران به دنبال به پول خود برسند‪ .‬مهم تری��ن مس��ائل س��رمایه گذاران‬ ‫این باشند‪.‬‬ ‫بانک ها هم یک بنگاه دانست ‪.‬‬ ‫الفت ب��ا بیان اینک��ه قانون تجارت اقتصادی هستند و � ‪ ۵‬پرسش راهبردی صنعتگران‬ ‫باید سوددهی‬ ‫محمدرضا شیبانی‪ ،‬معاون دادستان‬ ‫بای��د سرمش��ق فعالی��ت صنعتگ��ران‬ ‫داشته باشند‬ ‫دادگس��تری اس��تان که از اغاز جلسه‬ ‫و تولید کنن��دگان باش��د‪ ،‬بی��ان کرد‪:‬‬ ‫پای درد دل صنعتگران نشسته بود به‬ ‫ورود به عرصه س��رمایه گذاری باید در‬ ‫صادرات دام زنده مولد ازاد است‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در نامه ای خطاب‬ ‫به گمرک جمهوری اس�لامی‪ ،‬ص��ادرات دام زنده مولد‬ ‫غیرگوش��تی و همچنین پریفرم(‪ )PET‬را بالمانع اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬در نام��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬همچنین ص��ادرات ‪ ۵‬ردیف تعرفه ای ش��امل‬ ‫«اس��ب مولد نژاد خالص»‪« ،‬اسب برای مسابقه»‪« ،‬شتر‬ ‫مولد نژاد خالص»‪« ،‬گاو مولد نژاد ش��یری» و «پریفرم‬ ‫(‪ »)PET‬بالمانع اعالم شد‪.‬‬ ‫ممنوعیت ه��ای صادراتی ب��ه طور معم��ول با هدف‬ ‫تنظیم بازار وضع می ش��ود اما بازرگان��ان معتقدند این‬ ‫اح��کام‪ ،‬بازارهای صادراتی را در معرض خطر از دس��ت‬ ‫رفتن قرار می دهد‪ .‬مجید س��رجویی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اش��کان شیمی اصفهان که امسال به عنوان صادرکننده‬ ‫نمونه س��ال ‪ ۹۶‬معرفی ش��د‪ ،‬در ای��ن زمینه گفت‪ :‬گاه‬ ‫بخش��ی از کااله��ای مورد قرارداد به دس��ت مش��تری‬ ‫می رس��د اما به یک باره بخشنامه یا شیوه نامه ای مبنی بر‬ ‫ممنوعی��ت صادرات ان صادر ش��ده و ب��ه این ترتیب‪،‬‬ ‫قالب هفت گانه قانون تجارت باش��د‪ .‬وی خطاب به‬ ‫سرمایه گذاران افزود‪ :‬برای طرح های توسعه ای باید‬ ‫به دنبال انتش��ار س��هام جدید و فروش سهام قدیم‬ ‫باشید نه اینکه تسهیالت با سود باال بگیرید چرا که‬ ‫مردم بهترین سرمایه گذاران هستند‪.‬‬ ‫نمی ت��وان به تعهد خ��ود در قبال مش��تری عمل کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده پیش از این‪،‬‬ ‫ازادسازی صادرات دام زنده را تنها راهکار کاهش قاچاق‬ ‫بیان کرده و گفته ب��ود‪ :‬با ممنوعیت صادرات دام زنده‪،‬‬ ‫نوس��ان نرخ ارز و رکود بازار داخلی این محصول‪ ،‬اکنون‬ ‫میزان قاچاق دام زنده در مرزهای جنوبی کشور از جمله‬ ‫خرمشهر و شلمچه افزایش چشمگیری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رئی��س مجمع مل��ی صادرکنندگان دام زن��ده افزود‪:‬‬ ‫قاچ��اق دام زنده به کویت‪ ،‬ع��راق‪ ،‬قطر و عمان افزایش‬ ‫یافته است تا جایی که عراقی ها گوساله و گوسفند را با‬ ‫کمترین قیمت از مرزهای ایران می خرند و با قطعه قطعه‬ ‫و بسته بندی کردن به کشورهای خود می برند‪.‬‬ ‫نمایندگی از انها پرس��ش ها را به صورت تخصصی‬ ‫ب��ا معاون ق��وه قضاییه مطرح کرد و گفت‪ :‬بیش��تر‬ ‫صنعتگ��ران ‪ ۵‬پرس��ش راهبردی همچ��ون وقتی‬ ‫در جلس��ه ای مصوب می ش��ود که بای��د ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫توم��ان ب��ه صنعتگر داده ش��ود چرا تم��ام مبلغ را‬ ‫اختصاص نمی دهد و بانک ها بخش��ی از تس��هیالت‬ ‫را نگه می دارند؟‬ ‫چرا بانک ها نس��خه ق��رارداد را به س��رمایه گذار‬ ‫نمی دهند؟ چرا بانک ها س��ود بر س��ود می گیرند؟‬ ‫محل اجرای طرح باید به وثیقه گذاش��ته ش��ود اما‬ ‫بانک ها ان را قبول نمی کنند و عالوه بر سند پروژه‪،‬‬ ‫مل��ک تجاری را ه��م طلب می کنند‪ .‬چ��را بانک ها‬ ‫ارزیابی ملک را کم اعالم می کنند؟‬ ‫‹ ‹نق�ش دول�ت و بانک ه�ا در بی ثبات�ی‬ ‫اقتصادی مشخص شود‬ ‫محمدرضا صباغ زاده‪ ،‬رئیس کمیس��یون صنعت و‬ ‫معدن اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این ایین با بیان‬ ‫اینکه نقش دولت در نابسامانی دولت زیاد است و به‬ ‫لحاظ بی ثباتی اقتصادی س��رمایه گذاران نتوانستند‬ ‫اقساط خود را به موقع پرداخت کنند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به‬ ‫موضوعات بانکی و س��رمایه گذاری باید کارشناسان‬ ‫دادگستری رس��یدگی کنند و قوه قضاییه هم باید‬ ‫س��هم تقصی��ر بانک و دول��ت را هم ببین��د و فقط‬ ‫سرمایه گذار را مقصر نداند ‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط صنع�ت با قوه قضایی�ه افزایش‬ ‫یابد‬ ‫ابراهیم��ی‪ ،‬مش��اوره حقوقی اتاق تعاون اس��تان‬ ‫نی��ز در این ایین گفت‪ :‬بانک ها از رسالت ش��ان که‬ ‫بانکداری اسالمی اس��ت‪ ،‬خارج شده اند و به سمت‬ ‫بنگاهداری رفته اند‪ .‬وی با اشاره به اینکه به مشتری‬ ‫به چش��م س��وددهی نگاه می کنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬ارتباط‬ ‫بین صنعت و مراجع قضایی اختصاص داده ش��ود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید از این مس��ائل پیشگیری‬ ‫ک��رد‪ ،‬اف��زود‪ :‬قرارداده��ای یک طرفه بای��د پایان‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در برخی از پرونده ها فساد‬ ‫وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از بانک ها ملکی را در س��ال‬ ‫‪ ۹۰‬تصرف کرده اس��ت اما در س��ال ‪ ۹۵‬به مزایده‬ ‫گذاشته شده است‪ .‬ایا این عمل قانونی است؟‬ ‫ذخیره ‪ ۷۰۰‬هزار تن سیب در سردخانه های کشور‬ ‫مدی��رکل دفت��ر میوه ه��ای سردس��یری و‬ ‫خش��ک وزارت جهاد کش��اورزی موجودی س��یب‬ ‫سردخانه های کش��ور را حدود ‪ ۷۰۰‬هزار تن اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬امس��ال ذخی��ره کافی از این محصول‬ ‫برای مصرف داخلی و نیاز شب عید داریم‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی‪ ،‬ش��کراله حاجی وند افزود‪ :‬امسال‬ ‫تولید ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار تن س��یب در‬ ‫کشور پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر میوه های سردس��یری و خش��ک‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی‪ ،‬میزان صادرات س��یب‬ ‫درختی در س��ال ‪ ۹۶‬را حدود ‪ ۶۰۵‬هزار تن عنوان‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬این ص��ادرات به کش��ورهای حوزه‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬اسیای میانه و کمی هم به اروپا انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حاجی وند گفت‪ :‬از اغاز س��ال تا کنون نیز حدود‬ ‫‪ ۲۰۷‬هزار تن صادرات سیب داشته ایم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر میوه های سردس��یری و خش��ک‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی ب��ا بی��ان اینک��ه س��ال‬ ‫گذش��ته ذخیره سیب ش��ب عید ‪ ۲۰‬هزار تن بود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای ذخیره س��ازی شب عید امسال‪،‬‬ ‫ب��ه ان��دازه کاف��ی و بی��ش از نیاز س��یب موجود‬ ‫است‪.‬‬ ‫حاجی وند درباره قیمت س��یب نیز گفت‪ :‬قیمت‬ ‫ت اما از بارانداز به بعد قیمت این‬ ‫سیب متعادل اس ‬ ‫محصول بس��یار متغیر می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬نهاد های‬ ‫نظارتی باید کنترل های الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی تولید جهانی سیب را ‪ ۹۰‬میلیون تن عنوان‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬ایران به لحاظ تولی��د پس از چین‪،‬‬ ‫امریکا و هلند‪ ،‬رتبه چهارم جهان را دارد‪.‬‬ ‫مدیر نظ��ارت بر توزیع نهاده ها و کاالهای اساس��ی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی گفت‪ :‬با ارتباط��ات و هماهنگی های خوبی‬ ‫که بی��ن تمام بخش های نظارتی بخش کشاورزی(حراس��ت‬ ‫و بازرس��ی) وجود دارد ام��ر نظارت و پیگی��ری امور به نحو‬ ‫شایس��ته ای در طول این مدت انجام ش��ده و خوش��بختانه‬ ‫توانسته ایم ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن واردات نهاده به کشور‬ ‫را به صورت مویرگی کنترل کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی قدیری ابیانه با حضور در س��ازمان‬ ‫جهاد کشاورزی استان البرز گفت‪ :‬تا امروز امار میزان تامین‬ ‫نهاده ‪ ۲۰‬درصد باالتر از س��ال گذش��ته بوده که نشان دهنده‬ ‫موفقیت دولت و بانک مرکزی بوده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما در تامین نهاده ها به هیچ عنوان مش��کل ‬ ‫نداری��م و در بخش توزیع نیز که بخش خصوصی وارد ش��ده‬ ‫است بیشترین نظارت اعمال می شو د که با توزیع درست این‬ ‫نهاده ها به س�لامت به دس��ت تولید کننده برسد‪ .‬وظیفه ما با‬ ‫توجه به رس��التی که وزارت جهاد کش��اورزی در قبال سفره‬ ‫مردم دارد بس��یار سنگین اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬دولت هم در این‬ ‫باره تدابیری اندیشیده تا سفره مردم اسیب نبیند‪.‬‬ ‫مدیر نظ��ارت بر توزیع نهاده ها و کاالهای اساس��ی وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی افزود‪ :‬در همین راستا وظایفی بر عهده وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی سپرده ش��ده‪ ،‬از جمله نظارت بر نهاده هایی‬ ‫که در بخش تولید کشاورزی استفاده می شود که این نهاده ها‬ ‫در حقیقت زیر ساخت بخش پروتئین کشور است‪.‬‬ ‫قدیری ابیان��ه ادامه داد‪ :‬در طول مدت واگذاری این وظیفه‬ ‫خطی��ر با همکاری ح��دود ‪ ۱۰۰۰‬نفر از کارکنان توانس��تیم‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۵‬هزار پای��ش میدانی که به ط��ور تقریبی روزی‬ ‫‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬پایش در س��طح کشور اس��ت را انجام دهیم و‬ ‫نهاده هایی که قیمت گذاری مصوب تعزیراتی دارد را به دست‬ ‫مصرف کننده واقعی(تولید کننده ) برسانیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در بخش حمل ونقل یک س��ری اس��یب را‬ ‫ب��ه صورت مدت دار متحمل ش��دیم اما ب��ا تالش های انجام‬ ‫شده توانستیم از لجام گسیختگی و افزایش بی رویه قیمت ها‬ ‫جلوگیری کنی��م و تمام تالش دولت تدبی��ر و امید این بود‬ ‫که این مش��کل رفع ش��ود و نهاده ها را با قیمت های مصوب‬ ‫ب ه دست تولید کننده برسانیم‪ .‬مدیر نظارت بر توزیع نهاده ها‬ ‫و کاالهای اساس��ی وزارت جهاد کشاورزی از همکاری سایر‬ ‫نهاد ه��ا در این باره خبر داد و افزود‪ :‬جا دارد که از س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان‪ ،‬س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی که تمام قد در کنار همکاران مان ایس��تادند و کمک‬ ‫شایانی کردند و معاونت دادستانی در استان ها و شهرستان ها‬ ‫که در کنار ما قرار دارند تشکر ویژه کنم‪.‬‬ ‫‪ ۳۴‬کشور اروپایی و اسیایی‬ ‫مشتری مهم چای ایرانی‬ ‫رئیس س��ازمان چای کشور گفت‪۱۲ :‬هزار و ‪ ۵۷۱‬تن چای‬ ‫خش��ک ایرانی امسال صادر شد که ‪ ۵۱‬درصد بیشتر از سال‬ ‫گذش��ته است‪ .‬حبیب جهانساز با بیان اینکه ‪ ۱۲‬هزار و ‪۵۷۱‬‬ ‫تن چای خش��ک ایرانی ب��ه ارزش ح��دود ‪ ۱۸‬میلیون دالر‬ ‫امسال صادر شده به ایسنا گفت‪ ۳۴ :‬کشور اروپایی و اسیایی‬ ‫مانند هند‪ ،‬چین‪ ،‬کانادا‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬المان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬فرانس��ه و‬ ‫لهستان مقصد چای خشک ایرانی صادراتی بوده است‪.‬‬ ‫جهانس��از ادام��ه داد‪ :‬به علت کیفیت خوب چای خش��ک‬ ‫ایرانی‪ ،‬صادرات این محصول امس��ال از نظر حجم ‪ ۵۱‬درصد‬ ‫و از نظر ارزش ارزی ‪ ۴۰‬درصد بیشتر از سال گذشته است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان چای کشور افزود‪ ۲۵ :‬هزار و ‪ ۶۳۳‬تن چای‬ ‫خش��ک امس��ال در گیالن و مازندران تولید شد که ‪ ۳‬درصد‬ ‫بیش��تر از سال گذشته است‪ .‬جهانس��از تاکید کرد‪ :‬گیالن و‬ ‫مازندران ‪ ۱۵۱‬کارخانه چایسازی دارد که ‪ ۵۵‬کارخانه با برند‬ ‫خود مجوز بسته بندی دارند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان چای کشور گفت‪ :‬نیاز ساالنه کشور به چای‬ ‫خشک ‪ ۱۰۵‬تا ‪ ۱۱۰‬هزار تن است که به طور میانگین ساالنه‬ ‫‪ ۲۵‬هزار تن ان در داخل تولید می شود‪.‬‬ ‫تشکیل شورای عالی خاک‬ ‫راهکار حفظ خاک کشور‬ ‫رئیس موسسه تحقیقات اب و خاک کشور گفت‪ :‬برای رفع‬ ‫مشکالت مربوط به حوزه خاک باید شورای عالی خاک مانند‬ ‫شورای عالی اب تشکیل شود تا خاک در کشور متولی داشته‬ ‫باشد و همه نهاد ها و سازمان های مرتبط‪ ،‬با هماهنگی بهتری‬ ‫از این عنصر مطلوب و اثرگذار حمایت کنند‪.‬‬ ‫ه��ادی اس��دی رحمانی در همای��ش «روز جهان��ی خاک؛‬ ‫چالش ه��ا و راهکارهای بهره برداری» با بی��ان اینکه حفظ و‬ ‫حراست از خاک امری بدیهی برای کشورهای مختلف است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬نق��ش خاک در زنجی��ره اقتص��اد و تولید مواد‬ ‫غذایی و مس��ائل مهمی همچون محیط زیس��ت‪ ،‬تغییر اقلیم‬ ‫و پاالیش االینده ها بس��یار اثرگذار اس��ت‪ .‬خ��اک مهم ترین‬ ‫تامین کنن��ده نیازهای جس��می و معنوی انس��ان اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش فودنا‪ ،‬اس��دی رحمانی تصریح ک��رد‪ :‬در طول تاریخ‪،‬‬ ‫تمدن های بسیاری به واس��طه تخریب خاک از بین رفته اند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر چالش های منابع خاک کش��ور‪ ،‬تغییر کاربری‬ ‫اراضی کش��اورزی‪ ،‬ش��وری خاک‪ ،‬پایین بودن منابع مغذی‬ ‫خاک‪ ،‬فرس��ایش و تخلیه بنیه خاک است و باید تالش کنیم‬ ‫منابع خاک کشور را پایش و نگهداری کنیم‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 551‬پیاپی ‪2524‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫با همکاری وزارت علوم و معاونت علمی‪۲ ،‬نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ایران اغاز به کار کرد‬ ‫رشد فروش در شرکت های دانش بنیان‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫زین�ب عبدی‪ :‬نوزدهمین نمایش�گاه دس�تاوردهای پژوهش و فن�اوری و فن بازار‬ ‫کش�ور و نمایش�گاه تجهیزات و مواد ازمایش�گاهی به مدت ‪ ۳‬روز در نمایش�گاه‬ ‫بین المللی تهران برگزار می ش�ود‪ .‬همچنین شش�مین نمایشگاه تجهیزات و مواد‬ ‫ازمایشگاهی ساخت ایران تا ‪ ۶‬دی در نمایشگاه بین المللی تهران دایر است‪ .‬این‬ ‫دو نمایشگاه با همکاری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و معاونت عملی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری برگزار می شود‪ .‬در این دوره از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی‬ ‫و فناوری و فن بازار‪ ۵۱ ،‬دانشگاه‪ ۱۵ ،‬پژوهشگاه‪ ۴۰ ،‬پارک علم و فناوری‪ ۷۹ ،‬مرکز‬ ‫رش�د و ‪ ۱۴‬موسسه تحقیقاتی دس�تاوردهای خود را عرضه کرده اند‪ .‬همچنین‪ ،‬در‬ ‫ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی ساخت ایران ‪ ۳۵۰‬شرکت بیش‬ ‫از ‪ ۹‬هزار محصول را ارائه می کنند‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫ظهور دستاوردهای فناوری در نمایشگاه‬ ‫عرض��ه و ف��روش خدم��ات‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان م��ورد‬ ‫حمای��ت مالی قرار گرفته اس��ت به‬ ‫نحوی که معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری بخش��ی از هزینه‬ ‫خری��د مراک��ز علم��ی و پژوهش��ی‬ ‫دولت��ی را بر اس��اس س��طح بندی‬ ‫پیام صالحی‬ ‫محص��والت پرداخ��ت می کن��د‪.‬‬ ‫معاون نواوری معاونت‬ ‫بنابراین‪ ،‬فناوری های سطح یک که‬ ‫علمی و فناوری‬ ‫برای نخس��تین بار عرضه می شوند‪،‬‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫از حمای��ت یاران��ه ای ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫برخ��وردار می ش��وند‪ .‬عالو ه بر این‪،‬‬ ‫تس��هیالت لیزینگ ب��رای حمایت‬ ‫ی و ش��کوفایی پراخت‬ ‫از خری��داران از خط اعتب��اری صندوق نواور ‬ ‫می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬در نظر داریم تسهیالت لیزینگی ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬درصد را‬ ‫برای خریداران بخش خصوصی از محصوالت شرکت های دانش بنیان‬ ‫اختص��اص دهیم‪ .‬این لیزینگ به وس��یله خط اعتب��اری ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫تومانی صندوق نواوری و ش��کوفایی از طریق صندوق توسعه فناوری‬ ‫نانو پرداخت می ش��ود‪ .‬در نوزدهمین دوره از نمایشگاه دستاوردهای‬ ‫پژوه��ش‪ ،‬فناوری و فن بازار و شش��مین نمایش��گاه تجهیزات و مواد‬ ‫ازمایش��گاهی س��اخت ایران ‪ ۳۵۰‬ش��رکت حضور دارند و بیش از ‪۹‬‬ ‫هزار مدل محصول را ارائه کرده اند‪ .‬همچنین‪ ،‬ارزیابی و س��طح بندی‬ ‫محصوالت بر اس��اس س��طح ذاتی فن��اوری و میزان داخلی س��ازی‬ ‫محصوالت انجام می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬محصوالت س��طح نخس��ت که‬ ‫برای نخس��تین بار در کشور تولید ش��ده اند ‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬سطح نخست‬ ‫عادی ‪ ۴۰‬درصد‪ ،‬س��طح دوم ‪ ۲۵‬درصد‪ ،‬س��طح س��وم ‪ ۱۰‬درصد و‬ ‫س��طح چهارم بدون حمایت خواهند بود‪ .‬این در حالی است که برای‬ ‫تشویق شرکت ها به فروش بدون یارانه معاونت و ارائه تخفیف مناسب‬ ‫به خریداران که مش��مول حمایت ها نمی شوند نیز ‪ ۱۵‬میلیارد تومان‬ ‫تس��هیالت وام با کارمزد کم از س��وی صندوق توس��عه فناوری نانو‬ ‫پرداخت می شود‪ ،‬خریداران می توانند «خریداران حقوقی خصوصی»‪،‬‬ ‫«موسسه های اموزشی و پژوهشی»‪« ،‬غیر انتفاعی»‪« ،‬بیمارستان ها»‪،‬‬ ‫«ازمایشگاه های خدماتی و تحقیقاتی»‪« ،‬شرکت های دانش بنیان» و‬ ‫«ش��رکت های مستقر در پارک ها و مراکز رش��د» باشند‪ .‬با همکاری‬ ‫معاونت امور بین الملل معاونت علمی و بخش بین الملل وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری بن��ا داریم بازار بین المللی برای فناوری های ارائه‬ ‫شده در نمایشگاه داشته باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت استفاده از فناوری نانو‬ ‫برای رفع مشکالت صنایع‬ ‫در راس��تای تروی��ج صنعت��ی و معرف��ی توانمندی ه��ای داخلی‪،‬‬ ‫کاربرده��ا‪ ،‬محصوالت و تجهی��زات فناوری نانو به صنایع‪ ،‬نشس��ت‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان اردبیل و کارشناسان‬ ‫ش��رکت با هدف بح��ث و تبادل نظ��ر پیرامون زمینه های مش��ترک‬ ‫همکاری‪ ،‬در محل س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری در تهران برگزار ش��د‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» از اس��تان اردبیل‪ ،‬عل��ی نظری ش��یخ احمد‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان اردبیل در این نشست‬ ‫ضم��ن معرفی ظرفیت های موجود در ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫اردبیل‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۸‬شهرک خصوصی و دولتی‬ ‫در سطح استان اردبیل با ظرفیت اشتغالزایی بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر در‬ ‫حوزه واحدهای متوس��ط و کوچک فعالیت دارند که زمینه مساعدی‬ ‫برای تولید محصوالت متنوع صنعتی در حوزه های گوناگون صنعتی‬ ‫مهیا کرده اند‪ .‬وی بر لزوم ترویج و فرهنگ س��ازی استفاده از فناوری‬ ‫نانو در صنایع به منظور ارتقای محصول و رفع برخی مشکالت صنایع‬ ‫تاکید کرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان اردیبل‪،‬‬ ‫ورود فناوری ه��ای نوین��ی همچ��ون نانو در صنای��ع را موجب رونق‬ ‫تولیدات بسترساز اشتغال و کسب وکار برای واحدهای تولیدی دانست‬ ‫و بر لزوم ارائه محتوا و استمرار برپایی جلسه ها و سمینارهای صنعتی‬ ‫برای معرفی کاربردهای فن��اوری نانو به واحدهای صنعتی حاضر در‬ ‫شهرک ها به منظور ثروت افرینی و رشد اقتصادی واحدها تاکید کرد‪.‬‬ ‫جهت گیری دانش بنیان ها در اقتصاد‬ ‫س��ورنا س��تاری‪ ،‬معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ر یاس��ت جمهوری در ایی��ن گش��ایش ای��ن‬ ‫نمایش��گاه ها اظه��ار ک��رد‪ :‬حج��م اقتص��اد‬ ‫دانش بنی��ان به ش��دت در حال افزایش اس��ت‬ ‫و ف��روش ش��رکت های دانش بنی��ان روز به روز‬ ‫بیشتر می ش��ود‪ .‬س��تاری گفت‪ :‬حجم اقتصاد‬ ‫دانش بنیان به ش��دت در حال افزایش اس��ت و‬ ‫با تمام مش��کالت اقتصادی که داریم فروش شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان افزای��ش پیدا کرده اس��ت‪ .‬معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری ادام��ه داد‪ :‬امروز می بینیم که‬ ‫پارک های علمی و فناوری توس��عه داش��ته اند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫باید فناوری را به زندگی مردم اوریم تا انها هم شیرینی‬ ‫دان��ش را حس کنند‪ .‬س��تاری با بیان اینکه نمایش��گاه‬ ‫ن نمایش��گاه فن��اوری بوده‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫پژوهش بزرگ تری ‬ ‫دوره از نمایش��گاه با همکاری و هماهنگی دو نهاد علمی‬ ‫برگزار شده که امیدواریم خروجی خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ام��روز نمایش��گاه مش��ترک «تجهی��زات‬ ‫ازمایش��گاهی س��اخت داخل» با هم��کاری وزارت علوم‬ ‫و وزارت بهداش��ت فعالیت خود را اغ��از می کند‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه فناوری های ایرانی برای ساخت ازمایشگاه ها‬ ‫عرضه می شود‪ .‬معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫با اشاره به اینکه حدود ‪ ۹‬هزار دستگاه «های تک» در این‬ ‫نمایش��گاه عرضه می شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تاکنون نمایشگاهی‬ ‫با این وسعت در ایران نداشته ایم‪ .‬نکته مهم جهت گیری‬ ‫فوق العاده در اقتصاد است که از اغاز این دولت به سمت‬ ‫اقتصاد دانش بنیان ایجاد ش��د و نتایج ان را امروز شاهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫س��تاری تاکید کرد‪ :‬سال گذش��ته فروش شرکت های‬ ‫دانش بنیان ایرانی بی��ش از ‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬تا پایان س��ال ‪ ۹۶‬بی��ش از ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫اعتماد به پایگاه های فکری‬ ‫شغل مستقل برای افراد تحصیلکرده ایجاد شد‪.‬‬ ‫معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫با تاکید ب��ر اینکه ح��وزه دانش بنیان حوزه ای‬ ‫اس��ت که مردم در زندگی روزمره اثرات تحول‬ ‫ان را شاهد هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت های حوزه‬ ‫فن��اوری اطالع��ات‪ ،‬بیوفن��اوری‪ ،‬س��لول های‬ ‫بنی��ادی و دیگ��ر حوزه ها از جمل��ه این موارد‬ ‫اس��ت‪ .‬س��تاری ادامه داد‪ :‬نیروی انسانی فوق العاده ای در‬ ‫ایران وجود دارد‪ .‬چنانچ��ه بتوانیم این نیرو را به زندگی‬ ‫روزمره بکشانیم و شیرینی توسعه علومی چون نانو و بایو‬ ‫را در زندگی روزمره خود ش��اهد باشند‪ ،‬می توان امیدوار‬ ‫بود اتفاقی که منتظر ان هستیم رخ دهد‪ .‬معاونت علمی‬ ‫ل ‪ ۱۰‬سال‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری بیان کرد‪ :‬در طو ‬ ‫گذش��ته ایران توانس��ته از رتبه ‪ ۳۴‬تولید کننده علم در‬ ‫جهان به رتبه ‪ ۱۶‬دس��ت پیدا کند‪ .‬پیش بینی می ش��ود‬ ‫این رتبه امس��ال به ‪ ۱۵‬در جهان برس��د‪ .‬همان گونه که‬ ‫در حوزه های��ی مانند علم نانو ایران ب��ا دارا بودن رتبه ‪۴‬‬ ‫در جهان پیش��تاز است‪ .‬کش��ور ما در حوزه های خاصی‬ ‫مانند بیوفناوری و س��لول های بنیادی نیز به س��رعت در‬ ‫حال رشد است‪.‬‬ ‫س��تاری اف��زود‪ :‬نکته مهم این اس��ت که م��ا بهترین‬ ‫اکوسیس��تم اس��تارت اپی منطقه را ایج��اد کرده ایم‪ .‬در‬ ‫طول چند س��ال گذشته توانس��ته ایم محیطی در حوزه‬ ‫اس��تارت اپی کش��ور ایجاد کنیم که فع��االن این عرصه‬ ‫بتوانند با ایده های نو خود زندگی مردم را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهند‪ .‬این اقدام را می توان تزریق شیرینی علم در جامعه‬ ‫دانست‪ .‬وی با اشاره به اینکه اینده روشن دیده می شود‪،‬‬ ‫بو کار نو‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ما در ایران نیازمند یک محیط کس�� ‬ ‫هس��تیم تا موجب رویش ایده های نو ش��ود‪ ،‬قدمی که تا‬ ‫امروز به خوبی در ان پیش رفته ایم‪.‬‬ ‫پیش به سوی استفاده از توان دانشگاه در تولید‬ ‫امیرحاتمی‪ ،‬وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای‬ ‫مس��لح با بی��ان اینکه بای��د نگاه ب��ه بیرون‬ ‫را قط��ع ک��رده و تمرکز به داخ��ل و اعتماد‬ ‫به جوانان داش��ته باش��یم‪ ،‬گف��ت‪ :‬می توانیم‬ ‫ش��رایط تحریم را تبدیل ب��ه فرصت طالیی‬ ‫برای کش��ور کنیم‪ .‬حاتمی در ایین گشایش‬ ‫نوزدهمین نمایش��گاه دستاوردهای پژوهش‪،‬‬ ‫فن��اوری و فن بازار و شش��مین نمایش��گاه تجهیزات و‬ ‫مواد ازمایش��گاهی ساخت ایران‪ ،‬بر استفاده از ظرفیت‬ ‫دانش��گاه ها و مراکز علمی تاکید ک��رد و گفت‪ :‬از همه‬ ‫صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی خواهش می کنم از‬ ‫ظرفیت دانش��گاه ها و بخش های پژوهشی و خصوصی‬ ‫به��ر ه بگیرند‪ .‬بخش خصوصی دریای بیکران و ظرفیت‬ ‫بی نهایت است‪ .‬ان شاء اهلل بتوانیم از توان بخش خصوصی‬ ‫به خوبی استفاده کنیم‪ .‬وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای‬ ‫مسلح تاکید کرد‪ :‬ازمایشگاه های تحقیقاتی بخش هایی‬ ‫در این مجموعه بس��یار مهم و گمنام هس��تند و کمتر‬ ‫سراغ انها می رویم‪ ،‬برای تقویت شرکت های دانش بنیان‬ ‫باید این ازمایشگاه ها تقویت شوند‪ .‬حاتمی با بیان اینکه‬ ‫استادان بنامی محورهای این ازمایشگاه های تحقیقاتی‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬تالش می کنیم در بخ��ش دفاع از این‬ ‫مجموعه های ارزش��مند که چش��مه های اصلی علم و‬ ‫فناوری در کش��ور هستند‪ ،‬اس��تفاده و رابطه درست با‬ ‫انها برقرار کنیم‪.‬‬ ‫وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود‪ :‬بسیاری‬ ‫از بخش ها با رابطه پیمانکاری به سراغ این ازمایشگاه ها‬ ‫می روند که بس��یار غلط است‪ .‬باید از این ازمایشگاه ها‬ ‫حمایت و نیازهای اینده را به انها اعالم کرد؛ امیدواریم‬ ‫وزارت دفاع بتواند با س��ازکاری روش��ن به این س��مت‬ ‫حرکت کند‪.‬‬ ‫حاتمی از وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و سازمان‬ ‫برنامه و بودجه خواست عنایت ویژه ای به ازمایشگاه های‬ ‫تحقیقاتی و فناوری داشته باشند‪.‬‬ ‫وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح گفت‪ :‬امروزه‬ ‫در حوزه دفاع وضعی��ت خوبی داریم‪ ،‬ما نیاز به ارتقای‬ ‫کیفی��ت داری��م و ارتق��ای کیفی��ت در گرو‬ ‫پژوهش‪ ،‬فناوری و اس��تفاده از ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬دانش��گاه و ازمایشگاه هاس��ت‪.‬‬ ‫حاتمی ب��ا بیان اینک��ه ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ماه گذش��ته‬ ‫یک��ی از فرماندهان اعالم ک��رد که در حوزه‬ ‫پدافند هوایی بای��د در زمان کوتاهی بتوانیم‬ ‫عملیات و جابه جای��ی را انجام دهیم که این‬ ‫امر مس��تلزم دس��تیابی به فناوری های زیادی اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬من به مجموعه های خودم گفتم که‬ ‫چ��ه کار می توانی��د انجام دهید‪ ،‬اع�لام کردند که زیر‬ ‫یک س��ال و نیم چنین س��امانه ای را اماده می کنیم و‬ ‫تحویل می دهیم‪ .‬وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‬ ‫ادامه داد‪ :‬گفتم احساساتی نشوید‪ ،‬ممکن است نتوانید‬ ‫ای��ن کار را انجام دهید‪ .‬این فرماندهان اعالم کردند که‬ ‫طراحی ها انجام شده‪ ،‬تمام فناوری های مورد نیاز را در‬ ‫اختیار داریم و دس��ته بندی ش��ده است‪ .‬حاتمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید همه حوزه ها به سمت استفاده از این ظرفیت‬ ‫بروند تا نیازهای ضروری کشور تامین شود‪ .‬وزیر دفاع و‬ ‫پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد‪ :‬دوستان خودروساز‬ ‫چند وقت قبل گفتند ما به ش��دت تحریم ش��ده ایم‪ ،‬در‬ ‫تامی��ن قطعاتی مانند ‪ ECU‬مش��کل داریم‪ .‬من اعالم‬ ‫کردم مطمئن باشید همه نیازهای شما در داخل کشور‬ ‫قابل تامین است‪.‬‬ ‫حاتمی تاکید کرد‪ :‬چند روز پیش یکی از مجموعه ها‬ ‫اع�لام کرد که ماهانه ‪ ۱۶‬هزار ‪ ECU‬تولید می کنیم و‬ ‫تحویل می دهیم و قرار اس��ت این ظرفیت به تولید ‪۴۰‬‬ ‫هزار ‪ ECU‬در ماه برسد‪.‬‬ ‫وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یاداوری کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت درون کش��ور بسیار زیاد است‪ .‬کافی است نگاه‬ ‫ب��ه بیرون را قطع کرده و تمرک��ز به داخل و اعتماد به‬ ‫حتم ما می توانیم این‬ ‫جوانان داش��ته باش��یم‪ .‬به طور ‬ ‫ش��رایط تحریم را تبدیل به فرصت طالیی برای کشور‬ ‫کنی��م و در پایان این دوره ک��ه کوتاه خواهد بود‪ ،‬ملت‬ ‫ایران‪ ،‬مس��ئوالن جمهوری اس�لامی و دولت سرافراز و‬ ‫سربلند در تامین نیازهای مردم خواهند بود‪.‬‬ ‫منصور غالمی‪ ،‬وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری در ا یین گشایش نوزدهمین‬ ‫نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوه��ش‪،‬‬ ‫فناوری و فن بازار و ششمین نمایشگاه‬ ‫تجهی��زات و م��واد ازمایش��ی گف��ت‪:‬‬ ‫ض��روری اس��ت هم��ه تولیدکنندگان‬ ‫داخلی در بخش صنعتی به پایگاه های‬ ‫فک��ری اعتماد ک��رده و همکاری خود را ش��روع‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫غالمی تاکید کرد‪ :‬چند س��الی اس��ت که این‬ ‫نمایش��گاه برگزار و سال به س��ال به اهمیت ان‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر علوم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری با بیان اینکه‬ ‫گاهی زمان‪ ،‬ارزش و اعتبار کارها را دقیق تر نشان‬ ‫می ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر دانش��گاه ها‪ ،‬مراکز‬ ‫علم��ی و تحقیقاتی‪ ،‬ظرفیت های خوبی دارند که‬ ‫ان را می توانیم در رتبه بندی های علمی مشاهده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫غالم��ی افزود‪ :‬م��ا رتبه ‪ ۱۶‬تولی��د علم و رتبه‬ ‫نخس��ت سرعت رش��د تولیدات علمی را در سال‬ ‫گذشته میالدی به خود اختصاص داده ایم‪.‬‬ ‫وزی��ر علوم با بیان اینک��ه همچنین در منطقه‬ ‫رتبه نخست را از نظر رشد تولیدات علمی داریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما باید به س��مت تولید ثروت و کارافرینی‬ ‫حرکت کنیم که در این راس��تا پارک های علم و‬ ‫فناوری از چند سال گذشته ایجاد شده اند‪.‬‬ ‫غالمی اف��زود‪ :‬همچنین در برخی رش��ته های‬ ‫تخصصی ایران رتبه زیر ‪ ۱۰‬را در بین مراکز دنیا‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وزی��ر علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فن��اوری تاکید کرد‪:‬‬ ‫وزارت عل��وم در راس��تای حمای��ت از‬ ‫تبدیل دانش و فناوری به دستاوردهای‬ ‫کارب��ردی حمایت ه��ای مال��ی را از‬ ‫ح��وزه پژوه��ش به س��مت حمایت از‬ ‫شرکت های جوان هدایت کرده است‪.‬‬ ‫غالم��ی ادام��ه داد‪ :‬در حال��ی ک��ه‬ ‫در مجم��وع بخش کم��ی از اعتبارات‬ ‫پژوهش��ی را داریم‪ ،‬حمایت ها را به این شرکت ها‬ ‫سوق داده ایم‪.‬‬ ‫وزیر علوم تاکید کرد‪ :‬اگر تمام نهادها اعتبارات‬ ‫پژوهشی را به این سمت سوق دهند‪ ،‬یک حرکت‬ ‫جهادی و ملی ش��کل می گیرد که با اقتدار کشور‬ ‫ما همراه است‪.‬‬ ‫غالمی گفت‪ :‬در ح��وزه حمایت از پژوهش ها‪،‬‬ ‫صندوق ه��ای ن��واوری و ش��کوفایی ب��ه عنوان‬ ‫سرمایه گذار روی طرح های فناورانه حضور دارند‬ ‫ک��ه به صورت ریس��ک پذیر فعالی��ت می کنند و‬ ‫حمایت هایی را برای ش��رکت های در حال رش��د‬ ‫در نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫وزی��ر علوم تاکید کرد‪ :‬م��ا ظرفیت های باالیی‬ ‫داریم‪ .‬اگرچه تجربه این کار خیلی طوالنی نیست‬ ‫اما نمونه های متفاوتی داش��ته ایم؛ ضروری است‬ ‫که تم��ام تولیدکنندگان داخل��ی در بخش های‬ ‫صنعت��ی به پایگاه های فکری اعتماد کنند و قدم‬ ‫بگذارن��د و هم��کاری خود را با ای��ن نهادها اغاز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫غالمی افزود‪ :‬نمونه ه��ای خوبی برای عرضه و‬ ‫تقاضای فن��اوری داریم که حاصل ان پیش روی‬ ‫صاحب��ان فن��اوری و بخش صنع��ت خواهد بود‪.‬‬ ‫امیدواریم این موضوع روز به روز تقویت شود‪.‬‬ ‫توجه به پژوهش های کاربردی‬ ‫مس��عود برومند‪ ،‬معاون پژوهشی وزیر‬ ‫علوم نی��ز در ادامه ای��ن ایین گفت‪ :‬در‬ ‫نوزدهمی��ن نمایش��گاه دس��تاوردهای‬ ‫پژوهش��ی و فن��اوری بن��ا داری��م ب��ه‬ ‫پژوهش ه��ای کارب��ردی و تولی��دی که‬ ‫توجیه اقتص��ادی دارند توج��ه ویژه ای‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫برومند اظهار ک��رد‪ :‬با برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫تالش می کنیم تجاری س��ازی محصوالت فناورانه‬ ‫توسعه پیدا کند‪ .‬وی با بیان اینکه کارگاه هایی در‬ ‫این نمایش��گاه برگزار می ش��ود‪ ،‬افزود‪ ۱۹۹ :‬واحد‬ ‫فناوری و دانشگاهی در نمایشگاه شرکت کردند و‬ ‫‪ ۱۰۰‬سرمایه گذار نیز حضور دارند‪.‬‬ ‫معاون پژوهشی وزیر علوم تاکید کرد‪ :‬فناوری ها‬ ‫در هم��ه حوزه ه��ا از جمله انرژی‪ ،‬اب‪ ،‬س�لامت‪،‬‬ ‫بیوفناوری و محیط زیست در این دوره از نمایشگاه‬ ‫ارائه شده است‪ .‬برومند گفت‪ :‬نمایشگاه تقاضامحور‬ ‫«تس��تا» از س��وی ش��ورای عالی «عتف» برگزار‬ ‫می ش��ود که می توان��د محلی ب��رای عرضه تقاضا‬ ‫باشد که به واس��طه فناوری های داخلی در اینده‬ ‫بر طرف شود‪ .‬معاون پژوهش��ی وزیر علوم تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬نوزدهمین نمایش��گاه پژوهش و‬ ‫فناوری زمینه س��رمایه گذاری و اشتغال‬ ‫دانش بنیان را فراهم می کند‪.‬‬ ‫برومن��د گفت‪ :‬در کش��ور نی��از داریم‬ ‫بو کار توجی��ه اقتصادی‬ ‫طرح های کس�� ‬ ‫توس��عه پی��دا کنند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬طرحی‬ ‫مبنی بر اعطای گرنت را در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن گرنت در مجم��وع به میزان ‪۲‬‬ ‫و نی��م میلیارد توم��ان و حداکثر ب��رای هر طرح‬ ‫‪۲۵۰‬میلی��ون توم��ان اختصاص می یاب��د‪ .‬معاون‬ ‫پژوهش��ی وزیر عل��وم گفت‪ :‬همچنی��ن صندوق‬ ‫ن��واوری و ش��کوفایی در ای��ن دوره از نمایش��گاه‬ ‫درص��دد برامدن��د ت��ا س��هم موث��ری در فروش‬ ‫شرکت ها داشته باشند‪.‬‬ ‫برومن��د ادامه داد‪ :‬صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫‪ ۷۰‬درصد هزینه های تجاری س��ازی ب��ا بهره ‪۱۱‬‬ ‫درص��د را ب��رای س��رعت دادن به تجاری س��ازی‬ ‫طرح ها در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫مع��اون پژوهش��ی وزی��ر علوم تاکید ک��رد‪۴۰ :‬‬ ‫درخواس��ت امضای تفاهمنامه در اغاز نمایش��گاه‬ ‫تایید شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!