روزنامه صاحب قلم شماره 3978 - مگ لند

روزنامه صاحب قلم شماره 3978

روزنامه صاحب قلم شماره 3978

روزنامه صاحب قلم شماره 3978

‫سکوتجامعهبین المللائتالف‬ ‫سعودی را گستاخ تر کرده است‬ ‫مخالفتاصنافبابرپایی‬ ‫نمایشگاهبهاره‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجه حمله‬ ‫نیروهــای ائتالف به شــهر المصلوب یمن را‬ ‫محکوم کرد و گفت‪ :‬سکوت جامعه بین المللی‬ ‫نسبت به این جنایات جنگی‪..... ،‬‬ ‫دبیــر اتاق اصنــاف تهران با بیــان اینکه‬ ‫واحدهای سطح شهر توان پاسخگویی به نیاز‬ ‫جامعــه را دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اصنــاف با برگزاری‬ ‫نمایشگاه های فصلی مخالف ‪.....‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫معاون سیاســی وزیــر خارجه تصریــح کرد‪:‬‬ ‫شرکت هاییکهایرانراترکمی کنندحتمادراینده‬ ‫اقتصاد ایران در اولویت قرار نخواهند داشــت‪ .‬سید‬ ‫عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در‬ ‫گفتگویی درباره شــرکت های خارجــی از جمله‬ ‫کره ای ها که بازار ایران را ترک کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬ما االن‬ ‫دریکمقطعبسیارمهمتاریخیقرارداریموسیاست‬ ‫فشارحداکثریامریکادراوجخوداست‪.‬طبیعیاست‬ ‫کسانی که با این سیاست امریکا همراهی می کنند و‬ ‫ملت ایران در این شــرایط تحت فشار و سخت تنها‬ ‫می گذارند‪ ،‬حساب خودشان را برای اینده مشخص‬ ‫می کنند و حتما ملت ایران فراموش نخواهد کرد‪.‬‬ ‫عراقچی بیان کرد‪ :‬کمپانی ها و شرکت هایی که‬ ‫ایران را ترک می کنند‪ ،‬در اینده اقتصاد ایران حتما‬ ‫در اولویت قرار نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همواره اولویت با تولید کنندگان‪،‬‬ ‫شرکت ها و کارافرینان داخلی است و اگر نیاز باشد با‬ ‫شرکت هایخارجیمراوده ایصورتبگیرد‪،‬بازحتما‬ ‫شرکت هایی که در این شرایط در ایران باقی ماندند‪،‬‬ ‫اولویت خواهند داشت و کســانی که ایران را ترک‬ ‫کردنــد بازارهایی را از دســت دادند که به اســانی‬ ‫نخواهند توانست دوباره به دست بیاورند‪.‬‬ ‫پیش از این نیز ســید عباس موسوی سخنگوی‬ ‫وزارت خارجه جمعه شــب ‪ ۲۵‬بهمن ماه با انتشار‬ ‫تصویری از جمع کردن تابلوی شرکت سامسونگ در‬ ‫توئیترش نوشــته بود‪« :‬ایرانیان‬⁩ دوستان روزهای‬ ‫سخت را فراموش نمی کنند؛ اما برخی شرکت های‬ ‫خارجی که در سال ها و ماه های اخیر صرفا با پذیرش‬ ‫قلدری امریکا‪⁧،‬‬ ‫گفتنیاستشرکت هایال جیوسامسونگکره ‬ ‫جنوبــی که در پی تحریم هــای امریکا علیه ایران‪،‬‬ ‫همکاریخودراباایرانطیماه هایاخیرقطعکردند‪،‬‬ ‫روز جمعه اخرین تابلوهای خود را از سطح شهرها‬ ‫جمع کردند‪.‬کره ای هــا از حدود ‪ ۶‬ماه قبل به دلیل‬ ‫تحریم ها علیه ایــران دیگر مواد اولیه وارد نکردند و‬ ‫همین امر ســبب شــده که به تدریج کاالهای این‬ ‫شرکت ها در بازار کم شود‪ .‬البته توجه داشته باشید‬ ‫که هم اکنون کارخانه تولیدکننده محصوالت این‬ ‫شرکتها در ایران کار می کنند زیرا از مواد اولیه ای که‬ ‫در انبارها وجود داشت استفاده می کنند‪ .‬این موارد‬ ‫سبب شده تا نهایتا تصمیم گرفته شود تولیدات این‬ ‫دو کارخانه دیگر در ایران انجام نگیرد و دو برند ایرانی‬ ‫جایگزین کره ای ها شود‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه‪ ۲۸‬بهمن‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 8 3978‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫واکنش عراقچی به خروج شرکت های‬ ‫کره ای از ایران‬ ‫پنجره‬ ‫ایا«کرونا»جنگبیولوژیکامریکاضدچیناست؟‬ ‫‪۲۷‬بــا توجه به عالئم و چگونگی شــیوع ویروس «کرونا» و‬ ‫شباهتانبابیماریهایمیکروبیگذشتهظنوگمان هاییمبنی‬ ‫بر اینکه ان یک ویروس عادی نیست مطرح شده است‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه خبری المیادین وحشت واقعی ترین تعبیری‬ ‫اســت که می توان با ان احســاس مردم جهان را از صحنه های‬ ‫خیابان های خالی از مردم در چین به دلیل انتشار ویروس «کرونا»‬ ‫توصیف کرد‪.‬این صحنه ها ذهن ها را به سمت کشتار میلیون ها‬ ‫انسان در دوره های گذشــته برده و بار دیگر صحبت از «جنگ‬ ‫بیولوژیک» یا «جنگ میکروبی» و احتمال مداخله انســان در‬ ‫گسترش این فاجعه به میان امده است‪.‬‬ ‫المیادین می نویسد که با اغاز سال جاری میالدی وحشت از‬ ‫انتشار اخبار ابتالی روزافزون افراد به ویروس کرونا در چین که‬ ‫تا این لحظه در ده ها کشــور دیگر نیز اتفاق افتاده همه گیر شده‬ ‫است‪ .‬همه کشورها در حالت هشدار نسبت به ورود این ویروس‬ ‫از طریق مســافرانی که از چین می ایند و یا از راه های دیگر قرار‬ ‫دارند‪ .‬کلیپ های ویدئویی که از خیابان های خالی در شهر ووهان‬ ‫چین(مرکزانتشارویروسکرونا)منتشرمی شودبهمعنایواقعی‬ ‫کلمه ترسناک است‪ .‬این وضعیت بحرانی موجب شده تا این فکر‬ ‫به ذهن همه خطور کند که ویروس کرونا نمی تواند یک ویروس‬ ‫عادی باشد و بحث یک «جنگ بیولوژیک» در میان است‪.‬‬ ‫به گزارش المیادین در جنگ کثیف سوریه که از سال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫اغاز شد چندین مورد از استفاده از سالح های شیمیایی توسط‬ ‫گروه های تروریستی ثابت شد و پس از ان ظن و گمان هایی مبنی‬ ‫بر اینکه این مواد به خارج از سوریه منتقل و در سطح گسترده ای‬ ‫ضد غیرنظامیان استفاده می شود مطرح شد‪.‬‬ ‫المیادین خاطرنشان می کند که جنگ بیولوژیک به معنای‬ ‫استفاده عمدی از میکروب ها و و یا ویروس ها و یا سایر موجودات‬ ‫زنده و سموم انها با هدف انتشار بیماری های و «وبائیات» میان‬ ‫انسان و حیوانات و گیاهان است‪ .‬این نوع از جنگ ها برای انسان‬ ‫تازگی ندارد و بســیاری از ملت ها در گذشته برای ضربه زدن به‬ ‫اقتصاد و تولیدات یک کشور و اهداف دیگر به سمی کردن منابع‬ ‫غذایی و نوشیدنی ها روی می اوردند‪.‬‬ ‫طبــق اطالعات پایگاه خبــری المیادیندر چارچوب جنگ‬ ‫بیولوژیک می توان بســیاری از گونه ها را مورد استفاده قرار داد‬ ‫(باکتری هاقارچ هاویروس هاسمومگیاهیوحیوانیگیاهانمضر‬ ‫و یا حیوان های ناقل عفونت)‪ .‬این عفونت ها از طریق لمس کردن‬ ‫و خوراکــی و اب و هــوا و یا ناقالن پیشــرفته مانند راکت ها و‬ ‫موشک ها و‪..‬منتقل می شوند‪.‬‬ ‫المیادیــن می افزاید که از انجایی که کنترل و محدود کردن‬ ‫سالح های شیمیایی بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است؛ این‬ ‫سالح ها و یا سالح های بیولوژیک و میکروبی به سرعت از کنترل‬ ‫ســازندگان و استفاده کنندگان ان خارج شده و به سالحی ضد‬ ‫خودشان تبدیل می شود؛ زیرا این سالح ها برعکس سالح های‬ ‫ســنتی میان مبدا انتشار و مقصدشان تفکیک قائل نمی شوند‪.‬‬ ‫هرچند بسیاری از کشــورها به خطرناک بودن این مواد اقرار و‬ ‫معاهداتی به منظور مقابله با انتشار ان را امضا کرده اند؛ اما امریکا‬ ‫و رژیم صهیونیســتی همچنان از پیوستن به توافق «ژنو» که به‬ ‫منظور ممنوعیت استفاده از این سالح ها تنظیم شده خودداری‬ ‫می کنند‪.‬بهنوشتهالمیادیندرمطبوعاتبین المللیاخبارزیادی‬ ‫درباره کشورهایی که به گســترش سالح های بیولوژیک برای‬ ‫استفاده از انها ضد دشمنانشان روی اورده اند منتشر شده است‪.‬‬ ‫رژیم صهیونیستی در محور این اخبار قرار دارد‪ .‬در سال ‪۱۹۹۸‬‬ ‫روزنامه انگلیسی «ساندی تایمز» گزارشی از یک پروژه اسرائیلی‬ ‫برای تولید یک بمب ژنتیکی نژادپرســتانه برای کشتار اعراب‬ ‫منتشر کرد‪ .‬در این گزارش امده که این پروژه رژیم صهیونیستی‬ ‫بسیار سری بوده و بر مبنای مباحث پزشکی است که می تواند‬ ‫ژن های اعراب را تفکیک دهد‪ .‬کار این پروژه در موسسه تحقیقات‬ ‫بیولوژیک در «نیس تزیونا» معتبرترین مرکز اصلی تحقیقات‬ ‫متعلق به زرادخانه ســری از ســاح های شیمیایی ومیکروبی‬ ‫اسرائیل انجام شد‪.‬‬ ‫اغازخاموشی های‬ ‫اضطراریدرکشور‬ ‫سخنگویصنعتبرقازاعمالخاموشی های‬ ‫اضطراری ناشی از محدودیت سوخت نیروگاه ها‬ ‫درکشورخبردادوتصریحکرد‪:‬ایناقدامدرجهت‬ ‫پایدارنگه داشتنشبکهبرقبسیارضروریاست‪.‬‬ ‫روزگذشــته مناطــق وســیعی از تهران با‬ ‫خاموشــی طوالنی مدت روبرو بودند ‪ .‬منطقه‬ ‫هشت‪ ،‬منطقه چهار‪ ،‬منطقه شش تهران بنا بر‬ ‫اعالم شهروندان با خاموشی بیش از سه ساعت‬ ‫روبرو بودند‪ .‬مصطفی رجبی مشهدی با بیان این‬ ‫که هم اکنون به دلیل گســترش سرمای هوا در‬ ‫کشوروافزایشمصرفگازتوسطبخشخانگی‪،‬‬ ‫اولویت با تامین گاز این بخش (خانگی) است تا‬ ‫مشــکلی در گرمایش منازل هموطنان ایجاد‬ ‫نشود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬میزان سوخت تحویلی‬ ‫بهنیروگاه هایکشورکاهشیافتهاست‪.‬‬ ‫سخنگویصنعتبرقبابیاناینکههماکنون‬ ‫ناچاربهاعمالخاموشی هایناشیازمحدودیت‬ ‫سوخت نیروگاه ها در کشور شده ایم‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫این اقدام در جهت پایدار نگه داشتن شبکه برق‬ ‫بسیار ضروری است و در صورتی که مردم به ویژه‬ ‫درمناطقگرمسیر‪،‬میزانمصرفبرقوگازخود‬ ‫را در حــدود‪ ۱۰‬درصد کاهش دهند‪ ،‬بالفاصله‬ ‫خاموشی های اضطراری ناشی از این شرایط لغو‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫رجبی مشهدیبااشارهبهاینکهدراینشرایط‬ ‫نیروگاه ها باید از ســوخت مایع استفاده کنند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه به مشکالت تامین‬ ‫سوخت در مناطق سردســیر و برفی کشور‪ ،‬از‬ ‫هموطنان انتظار داریم به طور جدی نسبت به‬ ‫کاهش مصــرف خود اقدام کنند تــا به زودی‬ ‫خاموشی هایاعمالشدهبرطرفگردد‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت برق با اشاره به ضرورت‬ ‫کاهش مصرف برق و گاز تاکید کرد‪ :‬اســتفاده‬ ‫بیشتر از نور طبیعی و خاموش کردن المپ های‬ ‫اضافی‪،‬تنظیموسایلگرمایشیدردمایاسایش‪،‬‬ ‫پوشــیدن لباس گرم در منــزل و جلوگیری از‬ ‫هدررفت انرژی نسبت به کاهش مصرف انرژی‬ ‫درزمستان‪،‬راهکارهایسادهوبدونهزینهبرای‬ ‫عبور از این شرایط است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۸‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3978‬‬ ‫موسوی‪:‬‬ ‫میز خبر‬ ‫اتهام زنی عربستان به ایران و حزب اهلل در سالگرد‬ ‫ترور رفیق حریری‬ ‫«خالد بن ســلمان » معاون وزیر دفاع سعودی پانزدهمین ســالروز ترور «رفیق الحریری»‬ ‫نخســت وزیر اسبق لبنان در چهارده فوریه را بهانه ای قرار داد تا به حزب اهلل و ایران حمله کند‪ .‬بر‬ ‫اســاس گزارش «النشره»‪ ،‬وی مدعی شد‪ :‬پانزده سال پیش رفیق الحریری ترور شد‪ .‬وی رهبری‬ ‫ملی و مصلح بود که مســیر بازسازی و تحقق ثبات در کشورش را دنبال می کرد‪ ....‬شبه نظامیان‬ ‫خیانتــکار ایرانــی که از او و پروژه نهضــت ملی اش به تنگ امده بودنــد‪ ،‬وی را ترور کردند؛ این‬ ‫شبه نظامیان تنها فرهنگ ویرانی را می شناسند‪.‬‬ ‫خالد بن سلمان ادامه داد‪ ،‬رفیق الحریری رفت اما پروژه ملی وی که در راستای «تحقق ثبات‬ ‫و همزیســتی برای مقابله با پروژه های شبه نظامیان فرقه گرا» اســت‪ ،‬باقی خواهد ماند‪« .‬سعد‬ ‫الحریری» نخست وزیر سابق و پسر رفیق الحریری هم در سخنرانی خود پایان «تسویه ریاستی»‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۶‬با «میشل عون» رئیس جمهور لبنان به عنوان حامی حزب اهلل را اعالم کرد‪ ،‬به «جبران‬ ‫باسیل» وزیر خارجه سابق لبنان هجمه برد و وی را «رئیس در سایه» خواند‪ .‬لبنان دو سال و نیم‬ ‫با خال ریاســتی روبرو بود تا اینکه در سال ‪ ۲۰۱۶‬و در چهل و ششمین تالش پارلمان لبنان برای‬ ‫انتخاب رئیس جمهور‪ ،‬با تفاهم حاصل شده میان احزاب لبنانی ‪ ،‬میشل عون با ‪ ۸۳‬رای به عنوان‬ ‫رئیس جمهور لبنان انتخاب شد؛ موضوعی که به تسویه ریاستی معروف است‪.‬‬ ‫بن علوی‪:‬عمان به تماس با واشنگتن و تهران ادامه می دهد‬ ‫وزیر خارجه عمان در حاشــیه کنفرانس امنیتی مونیخ تاکید کرد که این کشور برای کاهش‬ ‫تنش در منطقه خلیج فارس تالش می کند‪.‬‬ ‫«یوسف بن علوی» وزیر خارجه عمان روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره‬ ‫بــه اینکه عمان برای کاهش تنش در منطقه خلیج فارس تالش می کند‪ ،‬هر گونه وقوع درگیری‬ ‫نظامی(بین ایران و امریکا) در شــرایط کنونی را بعید دانست‪.‬طبق گزارش خبرگزاری عمان‪ ،‬بن‬ ‫علوی گفت که « عمان به تماس با واشنگتن و تهران ادامه می دهد و احساس ما این است که امکان‬ ‫گفت وگو بین دو طرف وجود دارد و وقوع هر گونه رویارویی نظامی در شــرایط کنونی در منطقه‬ ‫بعید است»‪.‬وی افزود که «برخی ها حق دارند از تشدید تنش ها نگران باشند و ایران نیز یک کشور‬ ‫بزرگ و همسایه است»‪.‬‬ ‫پیش از عزیمت به سوریه‬ ‫الریجانی‪ :‬سوریه از کشورهای محور مقاومت است‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی ایران در صدر هیئتی پارلمانی تهران را به مقصد دمشق پایتخت‬ ‫سوریه ترک کرد‪.‬‬ ‫علی الریجانی در فرودگاه مهراباد تهران و پیش از عزیمت به سوریه در جمع خبرنگاران سوریه‬ ‫را یکی از کشورهای دوست ایران و محور مقاومت دانست و گفت‪ :‬برای بررسی تحوالت سوریه و‬ ‫منطقه‪ ،‬نیازمند رایزنی نزدیک با کشورهایی که در منطقه با هم همکاری داریم‪ ،‬هستیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫از مدتی پیش قرار بود به کشور دوست سوریه سفر کنیم‪ ،‬اما بنا به دالیلی این سفر به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫دوست ایران و محور مقاومت است و برای بررسی تحوالت‬ ‫رئیس مجلس گفت‪ :‬سوریه از کشورهای‬ ‫سوریه و منطقه‪ ،‬نیازمند رایزنی نزدیک با کشورهایی که در منطقه باهم همکاری داریم‪ ،‬هستیم‪.‬‬ ‫الریجانی افزود‪ :‬تحوالت در منطقه پر اهمیت بوده و از طرفی سوریه کشوری است که در این مدت‬ ‫نشان داد‪ ،‬محور مقاومت اهداف خوبی را دنبال می کند‪ .‬رئیس مجلس گفت‪ :‬این سفر به منظور‬ ‫دیدار و گفتگو در زمینه های مختلف و توسعه همکاری های پارلمانی انجام می شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات کشور‪:‬‬ ‫احراز هویت الکترونیکی در یک ثانیه انجام می شود‬ ‫رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات کشور با بیان این که با احراز هویت الکترونیکی‪،‬‬ ‫کسی نمی تواند بیش از یک بار رای دهد‪ ،‬گفت‪ :‬احراز هویت الکترونیکی از زمانی که اطالعات وارد‬ ‫دستگاه می شود‪ ،‬یک ثانیه انجام می شود البته در مناطقی که امکانات زیرساختی ضعیف تر است‪،‬‬ ‫احراز هویت حداکثر ده تا پانزده ثانیه انجام می شود‪.‬‬ ‫امیر شجاعان با اشاره به اینکه به تعداد شعب اخذ رای‪ ،‬دستگاه احراز هویت الکترونیکی تولید‬ ‫شــده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دستگاه ها به گونه ای طراحی شده که امکان هک شدن انها بسیاربسیار‬ ‫ضعیف است و از این بابت نگرانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرد‪ :‬در روز اخذ رای شناســنامه و کارت ملی مورد نیاز است‪ ،‬ولی الزامی‬ ‫برای کارت ملی هوشمند نداریم البته بدون شماره ملی به هیچ وجه از کسی رای گیری نخواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا‪ :‬متعهدم که برجام را‬ ‫زنده نگه دارم‬ ‫بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه پس از دیدار با وزیر امور خارجه روسیه‬ ‫در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ‪ ،‬گفت‪ :‬در کسوت مسئول هماهنگ کننده‪ ،‬متعهدم [استدالل]‬ ‫تمام طرف ها را شنیده و توافق هسته ای ایران را زنده نگه دارم‪.‬‬ ‫«جوزپ بورل» با انتشــار پیامی در توییتر افزود که در رابطه با طرح ادعایی رئیس جمهوری‬ ‫امریکا در خصوص صلح خاورمیانه موســوم به «معامله قرن» نیز با سرگئی الوروف رایزنی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او پیش از این با وزرای امور خارجه عربستان‪ ،‬عمان و عراق نیز دیدار و درباره تحوالت منطقه‬ ‫از جمله برجام رایزنی کرد‪.‬‬ ‫ایران به دنبال خروج یکجانبه و برخالف مقررات بین المللی امریکا از برجام‪ ،‬تالش کرد توافق‬ ‫هسته ای را به شرط عمل دیگر طرف های این توافق به تعهداتشان حفظ کند اما با گذشت نزدیک‬ ‫به دو سال و ناتوانی طرف های اروپایی به تعهدات برجامی‪ ،‬با هدف حفظ بهره مندی اقتصادی ایران‪،‬‬ ‫گام های کاهش تعهدات خود را در بازه زمانی شصت روزه اغاز کرد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬ایران یکشنبه شب‪ ۱۵‬دی ماه‪ ،‬با صدور بیانیه ای گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات‬ ‫برجامی خود را اعالم کرد که طبق ان‪ ،‬تهران دیگر هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شــامل‬ ‫ظرفیت غنی سازی‪ ،‬درصد غنی سازی‪ ،‬میزان مواد غنی شده‪ ،‬و تحقیق و توسعه) نخواهد داشت و‬ ‫از این پس‪ ،‬برنامه هسته ای ایران فقط بر اساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت و همکاری با‬ ‫اژانس بین المللی انرژی اتمی نیز طبق روال ادامه می یابد‪.‬‬ ‫‪ ۹‬روز بعد (‪ ۲۴‬دی ماه) سه کشور اروپایی عضو برجام با صدور بیانیه ای سازوکار حل اختالف در‬ ‫برجام را فعال کردند‪ .‬البته جوســپ بورل می گوید که این سازوکار هنوز به صورت رسمی فعال‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ایران تاکید کرده که در صورت رفع تحریم ها و منتفع شــدن ایران از منافع برجام‪ ،‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران اماده بازگشت به تعهدات برجامی خود است‪.‬‬ ‫المان‪ :‬در عملیات دریایی امریکا در تنگه هرمز‬ ‫شرکتنمی کنیم‬ ‫وزیردفاعالمانتاکیدکردکهکشورشدرعملیاتدریاییامریکادرتنگههرمزشرکتنمی کند‪.‬‬ ‫انگرت کرامپ کارن بائر وزیر دفاع المان در سخنان خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که المان‬ ‫در عملیات دریایی امریکا در تنگه هرمز شــرکت نمی کند‪ ،‬چراکه دولت فدرال بر این باور است‪،‬‬ ‫کارزار فشار حداکثری (واشنگتن علیه تهران) راهی غلط برای مواجهه با ایران است‪.‬وی در ادامه‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اما برای المان‪ ،‬حفظ ثبات در این منطقه و اصل ازاد بودن راه های دریایی ان بسیار‬ ‫حائزاهمیتاست‪.‬کارنبائرهمچنینپیشنهادتشکیلیکماموریت دریاییمشترکتحترهبری‬ ‫اتحادیه اروپا برای محافظت از تنگه هرمز را مطرح کرد و خواستار تالش بیشتر کشورهای اروپایی‬ ‫برای امنیت مشترک شد‪ .‬امریکا پس از وقوع چند سانحه برای کشتی های تجاری در اب های خلیج‬ ‫فارس‪ ،‬ابتدا ایران را به دست داشتن در این حوادث متهم و سپس تالش کرد به بهانه محافظت از‬ ‫این منطقه یک ائتالف دریایی بین المللی راه بیندازد که تاکنون طرحش با شکست مواجه شده‬ ‫است‪ ،‬چراکه کشورهای بسیار معدودی برای مشارکت در این ائتالف اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫سکوتجامعهبین المللائتالفسعودی‬ ‫راگستاخ ترکردهاست‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه حمله نیروهای‬ ‫ائتالف به شهر المصلوب یمن را محکوم کرد و گفت‪:‬‬ ‫سکوت جامعه بین المللی نســبت به این جنایات‬ ‫جنگی‪ ،‬عامالن انها را در کشتار بیشتر غیرنظامیان‬ ‫گستاخ تر کرده است‪.‬‬ ‫سیدعباس موســوی ســخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه حمله جنایتکارانه نیروهای ائتالف به رهبری‬ ‫عربستان سعودی به شهر المصلوب واقع در استان‬ ‫جوف یمن که منجر به شهادت و مجروح شدن ده ها‬ ‫نفــر غیرنظامی از جمله زنان و کودکان شــد را به‬ ‫شــدت محکوم و با خانواده قربانیان و مردم مظلوم‬ ‫یمن ابراز همدردی کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در چند ســال گذشــته بارها شاهد‬ ‫بوده ایم هر زمان نیروهای ائتالف به رهبری سعودی‬ ‫و یا همپیمانــان انها در جبهه هــای جنگ دچار‬ ‫شکس ت های مفتضحانه ای می شوند با سالح های‬ ‫امریکایــی اقدام بــه کشــتار ناجوانمردانه زنان و‬ ‫کودکان و غیرنظامیان می کنند و فاجعه می افرینند‬ ‫که جنایت روز گذشــته در استان جوف نمونه ای از‬ ‫ده ها جنایت جنگی انان است‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه‬ ‫فاجعه انسانی در یمن باید پایان یابد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫ســکوت جامعه بین المللی نسبت به این جنایات‬ ‫جنگی‪ ،‬عامالن انها را در کشتار بیشتر غیرنظامیان‬ ‫گستاخ تر کرده و موجب اســتمرار زیر پا گذاشتن‬ ‫تمامی قوانین بین المللی و حقوق بشری شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در چند سال گذشته بارها شاهد بوده ایم‬ ‫هر زمان نیروهای ائتالف به رهبری ســعودی و یا‬ ‫همپیمانــان انهــا در جبهه هــای جنــگ دچار‬ ‫شکس ت های مفتضحانه ای می شوند با سالح های‬ ‫امریکایــی اقدام بــه کشــتار ناجوانمردانه زنان و‬ ‫کودکان و غیرنظامیان می کنند و فاجعه می افرینند‬ ‫که جنایت روز گذشــته در استان جوف نمونه ای از‬ ‫ده ها جنایت جنگی انان است‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی‪ :‬درخواست خانواده جان باختگان حادثه کرمان را پیگیری می کنم‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬خواســته خانواده‬ ‫جان باختگان حادثه کرمان را پیگیری می کنم‪.‬‬ ‫ایت اهلل سیدابراهیم رئیسی در دیدار با خانواده‬ ‫جان باختگان حادثه کرمان در بیت الزهرا اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬امروز خداوند به من توفیق داد که در‬ ‫جمع خانواده شهید باشم ان شاءاهلل در مسیرش‬ ‫که پیمود خداوند توفیق دهد که حرکت کنیم‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه ابراز داشــت‪ :‬عزیزانی که در‬ ‫این تشییع جنازه باشکوه شرکت کردند نیتشان‬ ‫خداوند بود‪ ،‬تعظیم شــعائر دین بود تجلیل از‬ ‫شــخصیتی بود که او خود محو در والیت بود‪،‬‬ ‫یک انسان مجاهد‪ ،‬ســالک و اصل بود حقیقتا‬ ‫چهره اش چهره خدایی بود و در مسیر خدا گام‬ ‫نهاد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬شــرکت در تشــییع او‬ ‫تجلیل از مقام شــهادت‪ ،‬ایثــار‪ ،‬صبر‪ ،‬توکل و‬ ‫ایمــان به خدا و ارزش های الهی بود‪.‬رئیس قوه‬ ‫قضائیه بیان داشــت‪ :‬تکریم او نه امروز و همه‬ ‫زمان ها تجلیل از شخصیتی است که در تداوم‬ ‫عاشــورای اباعبداهلل گام برداشــت کسی که‬ ‫خواست حســینی زندگی کند و حسینی جان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اخالص حاج قاسم دل ها را در‬ ‫ایران اســامی متوجه او کرد چون با خدا بود‪،‬‬ ‫کســی که با خدا باشــد خدا هم با اوســت‪ .‬او‬ ‫خودش را با خدا تنظیم کرده بود و دل ها دست‬ ‫خداست‪ ،‬کارهای تبلیغات و ژئونالیستی برای‬ ‫جذب نگاه ها زودگذر اســت نــگاه به کربالی‬ ‫حســین اســت که می ماند و روز به روز رونق‬ ‫می گیرد‪.‬وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تمام دل ها را‬ ‫خداوند متوجه حســین بن علی (ع) کرد و این‬ ‫تضمین حسین است که کسی حسینی زندگی‬ ‫کنــد خداوند دل ها را متوجــه او خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه بیان کرد‪ :‬این راه‪ ،‬راه خدا بود‬ ‫که او رفت و کسانی که در این مسیر امدند برای‬ ‫تجلیل از او حقیقتا تجلیل از شــهید در مسیر‬ ‫حسینی و اباعبداهلل بود هر گامی که برداشتند‬ ‫در مســیر خداوند است‪.‬وی بیان داشت‪ :‬کسی‬ ‫که به طــرف قبر مطهر اباعبداهلل (ع)‪ ،‬امام رضا‬ ‫(ع) و مدینــه قدم بر می دارد خداوند پاداش او‬ ‫را پاداش کربالئیان می دهد‪.‬ایت اهلل رئیســی‬ ‫افزود‪ :‬کســان شــما‪ ،‬دختر و پسر و پدر و همه‬ ‫عزیزان شما حضورشــان در این مسیر تردید‬ ‫نکنید که در مسیری بود که مورد پسند خداوند‬ ‫اســت و خداوند قلب های ان ها را به این سمت‬ ‫متوجه کرد و خداوند متعال دل انها را تصرف‬ ‫کرده بود که در این راه حرکت کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه من در روایات دیدم یک‬ ‫مجاهــد مگر در جبهه چه می کنــد در مقابل‬ ‫دشــمن؛ کار اول این است که بجنگد تا پیروز‬ ‫شــود کار دوم اینکه بجنگد تا اسیر شود و کار‬ ‫ســوم اینکه بجنگد تا دشمن را به خاک بمالد‬ ‫خرازی‪ :‬تحریم کنندگان انتخابات می خواهند‬ ‫کشور به سمت نابودی برود‬ ‫دبیرکل حزب ندای ایرانیان با اشاره به اینکه‬ ‫هر که انتخابات را تحریــم کند می خواهد این‬ ‫کشــور بــه ســمت نابــودی بــرود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تحریم کنندگان انقالب در اتاق فکر غرب و شرق‬ ‫نشستند‪.‬‬ ‫سیدمحمدصادق خرازی دبیرکل حزب ندای‬ ‫ایرانیان‪ ،‬بــا حضور در ‪ 221‬قســمت از برنامه‬ ‫تلویزیونی «بدون توقف» که ‪ 26‬بهمن ماه برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬با اشاره به اینکه هر که انتخابات را تحریم‬ ‫کند می خواهد این کشور به سمت نابودی برود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تحریم کنندگان انقالب در اتاق فکر غرب‬ ‫و شرق نشســتند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬من تبریک‬ ‫می گویم که در کشور و انقالبی که ‪ 40‬سال از ان‬ ‫گذشــته کنش گــران سیاســی و نمادهــای‬ ‫دیدگاه هــای مختلف می تواننــد دور یک میز‬ ‫نشسته و با هم مباحثه و مناظره کنند‪ ،‬این نشانه ‬ ‫بلوغ مردم ساالری و دموکراسی است و قدر ان را‬ ‫باید خیلی دانســت‪ ،‬فارغ از هر دیدگاه و تعلق‬ ‫خاطری که به هر تفکری داریم ما یک مسلمانیم‪،‬‬ ‫میزان تقوا را خداوند عدالت دانســته‪ ،‬بعضی ها‬ ‫امروز در موقعیت خاص حکومتی هستند و فردا‬ ‫نیستند انچه که باقی می ماند کالم انسان تفکر و‬ ‫عملکرد انسان است‪ .‬خرازی در ادامه در خصوص‬ ‫نقش احــزاب در انتخابات اظهــار کرد‪ :‬بخش‬ ‫عمــده ای از ریزش هــا و رویش هــا در احزاب‬ ‫گام هایی است که در کشورهایی مثل کشور ما‬ ‫حاکمیت برمی دارد و هزینه ان را هم حاکمیت و‬ ‫دولت می دهد و اتفاقا چیستی و چرایی اقبال و‬ ‫عدم اقبال مردم را به همراه دارد‪ .‬من اگر می گویم‬ ‫مشارکت مردم اسیب می بیند اسیب مشارکت‬ ‫مردم را فقط در شــورای نگهبان نمی بینم من‬ ‫اسیب مشــارکت مردم را در عملکرد دولت هم‬ ‫می بینم اگر بخواهیم سهم هر کسی را مشخص‬ ‫کنیم ان موقع باید کارشناســان بنشینند و در‬ ‫مورد نظرسنجی هایی که در کشور هست بحث‬ ‫کنند‪ .‬این چهره اصالح طلب اضافه کرد‪ :‬چرا مردم‬ ‫اقبال می کنند به ماهــواره و تلویزیون هایی که‬ ‫دارندمثلموریانهانداماندیشه هایاعتقادینسل‬ ‫جوان ما را می خورند و ما بدون توجه داریم نگاه‬ ‫می کنیم من یادم می اید غیر از اینکه در احادیث‬ ‫داریــم «حب الوطن من االیمــان» و احادیث و‬ ‫روایــات زیادی را در نقل بــزرگان داریم‪ ،‬وقتی‬ ‫عراقی ها مدرســه ابتدایی را در بروجرد زدند و‬ ‫‪ 190 ،180‬کــودک را شــهید کردند حضرت‬ ‫امام(ره) یک بیانیه دادند که اوج ملی گرایی بود و‬ ‫بعــد فرمودند من برای یــک وجب خاک ایران‬ ‫حاضرم تمام زندگــی ام و برای خون یک ایرانی‬ ‫حاضرم تماموجودمرابدهم‪ .‬تماممبارزه منبرای‬ ‫این بوده که استعمار و استبداد دو لبه قیچی که‬ ‫همه حیثیت این مملکت را زیر سوال می برد از‬ ‫بین برود‪ ،‬این ناســیونالیزم ایرانی مورد احترام‬ ‫است‪.‬‬ ‫کار او عقب نشینی نیست‪.‬‬ ‫ایــت اهلل رئیســی افــزود‪ :‬پرچم ســفید‬ ‫عقب نشــینی هرگز در قاموس ما نبوده اســت‬ ‫کسی که در ســنگر اهل بیت و وظیفه شناسی‬ ‫باشد این موضوع را می داند‪.‬وی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫عزیزان شما تا لحظه ای که جان دادند در سنگر‬ ‫وظیفه شناسی بودند‪ ،‬در سنگر اهل بیت بودند‬ ‫ان روز همه احساس کردند وظیفه شان حضور‬ ‫در مراسم تجلیل از حاج قاسم است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه تاکید کرد‪ :‬امروز دشمن‬ ‫بداند که قضیه حاج قاسم قضیه یک فرد نیست‬ ‫بلکه قضیه اســام است که باید در برابر جهان‬ ‫جلوه ای از ان نشان بدهند که همه ما پای حاج‬ ‫قاسم ایستاده ایم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬او وســعت وجودی اش یک‬ ‫امت و یک ملت بود؛ حاج قاسم شخصی بود که‬ ‫توســعه وجودی او همه قلب ها را فرا گرفته بود‬ ‫ان روز نشان دادن به دشمن این بود که هر که‬ ‫توانی دارد به خیابان بیاید و در برابر امریکا جلوه‬ ‫بی بدیل نشــان دهد و دوســتان را امیدوار و‬ ‫دشــمنان را ناامید کند‪.‬ایت اهلل رئیسی خطاب‬ ‫به خانواده جان باختگان ادامه داد‪ :‬ما ســاالنه‬ ‫امار کشــته زیادی داریم‪ ،‬اما کسانی با قصد و‬ ‫نیت و حتی برخی غسل شهادت کردند و امدند‬ ‫این تفاوت دارد با کسی که در حوادث مختلف‬ ‫جان به جان افرین تســلیم می کند ولی اینکه‬ ‫انســان با اخالص و اراده و تصمیم گام بردارد و‬ ‫خــودش را در دریایی از انســان ها قرار دهد با‬ ‫هدف مقدس و نام خــود را در این طومار ثبت‬ ‫کند و دچار حادثه شــود این دیگر پاداشش با‬ ‫خداوند است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این افتخاری است که کسان‬ ‫و عزیزان دل شما در جایی با اراده و تصمیم گام‬ ‫نهادند که تا لحظه جان دادن در سنگر دفاع از‬ ‫دین و تجلیل از شــعائر بودند‪ ،‬این افتخار است‬ ‫این جان دادن افتخارامیزی است که خودشان‬ ‫بــا قصد و اراده در مســیری قــرار گرفتند که‬ ‫حادثه ای رخ داده و منجر به جان دادن انها شده‬ ‫اســت‪ .‬رئیس قوه قضائیه گفــت‪ :‬یقین بدانید‬ ‫ان چه در ما روایات داریم و از لسان معصومین‬ ‫سراغ داریم اینها انسان های برگزیده ای هستند‬ ‫که با حاج قاسم و اباعبداهلل محشور خواهند شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خواسته شهید محسوب شدن‬ ‫را پیگیری می کنم‪ ،‬افــزود‪ :‬من وظیفه خودم‬ ‫می دانســتم به تک تک شما ســر بزنم و تشکر‬ ‫می کنم که در این جمع حضور یافتید‪.‬ایت اهلل‬ ‫رئیســی اظهار کرد‪ :‬خانواده هــای متدین در‬ ‫مســیر اباعبــداهلل خداونــد اجر شــما را اجر‬ ‫بازمانــدگان کربال عنایت کند مــن پیگیری‬ ‫اجمالی کردم موضوع را و بعد از این هم خواسته‬ ‫شما را پیگیری خواهم کرد‪.‬‬ ‫اخرین تالش ها‬ ‫برای وحدت‬ ‫اخرین پیشنهاد قالیباف برای وحدت نیز رد‬ ‫شــد و در نهایت اصولگراها با دو لیست به صحنه‬ ‫انتخابات مجلس یازدهم وارد می شوند‪.‬‬ ‫به گــزارش فارس‪ ،‬بعد از چندین جلســه و‬ ‫پیشنهادهای مختلف در نهایت اصولگرایان با ‪۲‬‬ ‫لیست به انتخابات وارد می شود‪ .‬این درحالی است‬ ‫که واپسین تالش های برای وحدت لیست ائتالف‬ ‫تهران با جبهه پایداری به نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫بعد از انتشار لیست اولیه ائتالف اصولگرایان‪،‬‬ ‫محمدباقر قالیباف اعالم کرد به جهت شــرایط‬ ‫اقتصادی کشــور الزم اســت تعــداد نامزدهای‬ ‫اقتصادی در لیســت بیشتر شــود و لذا ائتالف‬ ‫اصولگراها‪ ،‬مجددا با ترکیب ‪ 9‬نفره وارد شــور و‬ ‫تصحیح لیست قبلی شد‪.‬‬ ‫در همین فاصله حجت االسالم اقاتهرانی در‬ ‫مصاحبــه ای اعالم کرد که جبهه پایداری حاضر‬ ‫است بر سر اصول مشترک و شاخص های اصولی‬ ‫با ائتالف به وحدت برسد و در اینصورت از انتشار‬ ‫لیســت مجزا خودداری خواهنــد کرد‪ .‬پیرو این‬ ‫مصاحبــه قالیباف در یک توئیــت از این موضع‬ ‫استقبال و اعالم کرد که لیست ائتالف هنوز نهایی‬ ‫نشده است و برای وحدت اماده مذاکره ایم‪.‬‬ ‫یک عضو جلســه گفت‪ :‬در جریــان مذاکره‪،‬‬ ‫درخواست اصلی اقایان اقاتهرانی و محصولی برای‬ ‫ارائه فهرست مشترک حذف قالیباف از فهرست‬ ‫نهایی بود‪ .‬حدادعادل با این پیشنهاد مخالفت می‬ ‫کند و پیشــنهاد دیگری می دهد که درصورت‬ ‫لیســت مشــترک‪ ،‬ائتالف با سرلیستی قالیباف‬ ‫منتشر شود و پایداری با سرلیستی اقاتهرانی که‬ ‫این پیشنهاد نیز از سوی محصولی و اقاتهرانی رد‬ ‫می شــود‪ .‬در ادامه محمدباقر قالیباف پیشنهاد‬ ‫دیگری می دهد و اعالم می کند حاضر اســت از‬ ‫لیســت کناره گیری کند و به صورت مستقل و‬ ‫منفرد در انتخابات شــرکت کند‪ .‬لیست جبهه‬ ‫انقالب نیز ‪ 29‬نفره منتشر شود که این نیز مورد‬ ‫موافقت ائتالف قرار نمی گیرد و در نهایت نتیجه‬ ‫این می شود که اصولگرایان در انتخابات ‪ 98‬با ‪۲‬‬ ‫فهرست شرکت می کند‪ .‬بعد از انتشار لیست اولیه‬ ‫ائتالف اصولگرایان‪ ،‬محمدباقر قالیباف اعالم کرد‬ ‫به جهت شرایط اقتصادی کشور الزم است تعداد‬ ‫نامزدهای اقتصادی در لیســت بیشتر شود و لذا‬ ‫ائتالف اصولگراها‪ ،‬مجــددا با ترکیب ‪ 9‬نفره وارد‬ ‫شور و تصحیح لیست قبلی شد‪.‬‬ ‫در همین فاصله حجت االسالم اقاتهرانی در‬ ‫مصاحبه ای اعالم کرد که جبهه پایداری حاضر‬ ‫است بر ســر اصول مشــترک و شاخص های‬ ‫اصولی با ائتالف به وحدت برسد و در اینصورت‬ ‫از انتشــار لیست مجزا خودداری خواهند کرد‪.‬‬ ‫پیرو این مصاحبه قالیباف در یک توئیت از این‬ ‫موضع اســتقبال و اعالم کرد که لیست ائتالف‬ ‫هنوز نهایی نشده اســت و برای وحدت اماده‬ ‫مذاکره ایم‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۲.۵‬برابر نیاز بازار شکر در حال عرضه است‬ ‫دبیر انجمن قند و شکر با اشاره به اینکه ‪ ۲.۵‬برابر نیاز کشور شکر در بازار‬ ‫عرضه می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬باید بر فرایندی که شکر از کارخانه خارج می شود تا‬ ‫به مصرف نهایی برسد‪ ،‬نظارت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫بهمن دانایی‪ ،‬دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر با اشاره به اخرین‬ ‫وضعیت بازار شکر اظهارداشت‪ :‬حدود سه هفته قبل التهاباتی در بازار ایجاد‬ ‫و موجب شد دولت عرضه شکر به بازار را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه هم اکنون روزانه حدود ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬هزارتن حواله شــکر‬ ‫صادر می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬این درحالی است که نیاز مصرفی کشور به شکر تا اخر‬ ‫بهمن ماه حداکثر شش هزارتن در روز است بنابراین بین ‪ ۲‬تا ‪ ۲.۵‬برابر عرضه‬ ‫بیشتر در بازار در حال انجام است‪.‬این فعال بخش خصوصی اضافه کرد‪ :‬با این‬ ‫توزیع موفق شــدیم که قیمت شکر را درب کارخانه و در عمده فروشی ها در‬ ‫حدود نرخ مصوب نگه داریم ضمن اینکه ما از مسئوالن دولتی خواسته بودیم‬ ‫بر فرایندی که شکر از کارخانه خارج می شود تا به مصرف نهایی برسد نظارت‬ ‫بیشــتری انجام دهند اما متاسفانه نظارت ها کافی نیست و مقداری از شکر‬ ‫توزیعی که نرخ ان با ارز دولتی محاســبه شده‪ ،‬از شبکه توزیع رسمی خارج‬ ‫و به قیمت ازاد فروخته می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با این حجم از توزیعی که در حال حاضر انجام می شــود‬ ‫قیمت شکر فله در مغازه ها باید کیلویی ‪ ۴۸۰۰‬و شکر بسته بندی ‪ ۹۰۰‬گرمی‬ ‫‪ ۵,۴۰۰‬تومان باشد‪ .‬دانایی تاکید کرد‪ :‬دستگاه های نظارتی از جمله سازمان‬ ‫حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی باید میزان نظارت خود را افزایش دهند‬ ‫تا قیمت شکر متعادل شــود‪.‬به گفته وی‪ ،‬با تدابیر پیش بینی شده‪ ،‬در ایام‬ ‫عید مشــکلی در این زمینه نخواهیم داشت‪.‬وی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود با اشاره به اینکه واردات شــکر با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای عده ای بسیار‬ ‫ســود اور بود‪ ،‬گفت‪ :‬این کاال بــا ارز ‪ ۴,۲۰۰‬تومان وارد و تبدیل به کاالهای‬ ‫گروه دوم و سوم از جمله شیرینی و شکالت و … می شد که این کاالها نیز از‬ ‫کشــور صادر می شدند‪.‬دانایی با بیان اینکه در این میان رقم درشتی نصیب‬ ‫عده ای شــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬از ‪ ۲.۲‬میلیون تن نیاز کشور به شکر تنها ‪۵۰۰‬‬ ‫هزارتن نیاز مستقیم سفره مردم است و ‪ ۱.۷‬میلیون تن ان تبدیل به کاالهای‬ ‫گروه دوم و سوم می شود بنابراین ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی که در این زمینه هزینه‬ ‫می شــد بعد از مدتی در قالب کاالی گروه دوم و سوم صادر و از کشور خارج‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫فرایند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی‬ ‫فرایند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی در ســامانه اعتبارسنجی و‬ ‫رتبه بندی‪ ،‬برای اجرا به روســای ســازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان ها ابالغ شده است‪.‬‬ ‫فرایند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی در ســامانه اعتبارسنجی و‬ ‫رتبه بندی به روســای سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها برای‬ ‫اجرا ابالغ شــده است‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬در نامه وزارت بازرگانی خطاب به‬ ‫روسای سازمان های سمت اســتان ها درباره عملیاتی شدن فرایند جدید‬ ‫صدور و تمدید کارت بازرگانی امده اســت‪ :‬در طراحی ســامانه سه نقش‬ ‫کارشناس جهت بررسی و تایید اولیه‪ ،‬مدیر جهت تایید نهایی و ناظر جهت‬ ‫مشــاهده و اعمال نظارت تعریف شده است که نقش مدیر صرفا در اختیار‬ ‫شخص جنابعالی بوده و در صورت تفویض اختیار نیز مسئولیت امور مربوط‬ ‫به تایید نهایی کارت بازرگانی متوجه رییس سازمان است‪.‬‬ ‫بر این اســاس در فاز اول ضرورت دارد بازرگانانی که تاریخ صدور کارت‬ ‫بازرگانی انها از اول فروردین ‪ ۱۳۹۷‬به بعد است‪ ،‬نسبت به ثبت «درخواست‬ ‫تائید» در سامانه جامع تجارت اقدام کنند تا پس از بررسی و تائید اطالعات‬ ‫توســط ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ذیربط طبق شرایط مندرج در‬ ‫سامانه‪ ،‬نتیجه به صورت الکترونیکی در سامانه یکپارچه مجوزها درج شود‪.‬‬ ‫واردات ‪ ۱۲‬میلیون تن نهاده های دامی به‬ ‫کشور در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماهه ســال جاری ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۸۱۰‬هزار و ‪ ۵۴۰‬تن نهاده های‬ ‫دام و طیور به ارزش ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۲۷۴‬میلیون و ‪ ۷۲۰‬دالر وارد کشور شد‪.‬‬ ‫واردات نهاده های دام و طیور در ‪ 10‬ماهه سال ‪ 97‬بیش از ‪ 10‬میلیون‬ ‫و ‪ 175‬هــزار تن و به ارزش ‪ 2‬میلیارد و ‪ 590‬میلیون و ‪ 480‬هزار دالر بود‪.‬‬ ‫مقایســه امار واردات نهاده های دام و طیور در ‪ 10‬ماهه امسال نسبت‬ ‫به دوره مشــابه سال قبل از رشــد ‪ 16‬درصدی به لحاظ وزنی و رشد ‪26‬‬ ‫درصدی به لحاظ ارزشی حکایت دارد‪.‬‬ ‫در ‪ 10‬ماهه امســال میزان واردات ذرت بیش از ‪ 6‬میلیون و ‪ 959‬هزار‬ ‫تن به ارزش ‪ 1‬میلیارد و ‪ 709‬میلیون و ‪ 40‬هزار دالر اســت که نســبت به‬ ‫دوره مشــابه به لحاظ وزنی تغییری نداشــته اما از لحاظ ارزشــی رشد ‪6‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫در بازه زمانی یادشــده در این گزارش‪ ،‬بیش از ‪ 3‬میلیون و ‪ 38‬هزار تن‬ ‫جو به ارزش بیش از ‪ 772‬میلیون و ‪ 580‬هزار دالر وارد کشــور شــده که‬ ‫درمقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد ‪ 42‬درصدی به لحاظ وزنی و رشد‬ ‫‪ 61‬درصدی به لحاظ ارزشــی را نشان می دهد‪.‬گفتنی است؛ در ‪ 10‬ماهه‬ ‫امسال بیش از ‪ 1‬میلیون و ‪ 812‬هزار تن کنجاله سویا به ارزش ‪ 793‬میلیون‬ ‫و ‪ 100‬هزار دالر وارد کشــور شــده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل‬ ‫رشــد ‪ 66‬درصدی به لحاظ وزنی و رشــد ‪ 61‬درصدی به لحاظ ارزشی را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫خانه کلنگی ‪ ۸۶‬درصد گران شد‬ ‫مرکز امار ایران در گزارشــی از افزایــش ‪ ۳۱‬درصدی نرخ اجاره بهای‬ ‫مسکن و ‪ ۸۶‬درصدی قیمت خانه های کلنگی طی پاییز امسال در مقایسه‬ ‫با پاییز سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی مرکز امار ایران متوسط قیمت‬ ‫فروش هر مترمربع زمین یا زمین ســاختمان مسکونی کلنگی معامله شه‬ ‫از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شــهر تهران ‪ 187330‬هزار ریال با‬ ‫میانگین مســاحت ‪ 245‬متر بوده که نسبت به فصل قبل (تابستان ‪ )98‬و‬ ‫پاییز ســال گذشته به ترتیب ‪ .4‬و ‪ 86.3‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‬ ‫های معامالت ملکی در شهر تهران ‪ 136047‬هزار ریال با میانگین مساحت‬ ‫‪ 86‬مترمربع و متوســط عمر بنای ‪ 11‬سال بوده که نسبت به فصل قبل ‪.6‬‬ ‫درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ‪ 44.8‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی‬ ‫برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های‬ ‫معامالت ملکی شــهر تهــران ‪ 441470‬ریال با میانگین مســاحت ‪80‬‬ ‫مترمربع و متوســط عمر بنای ‪ 14‬ســال بوده که نسبت به فصل قبل ‪1.4‬‬ ‫درصد و در مقایســه با پاییز سال گذشته ‪ 31.1‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بر اســاس اطالعات منتشر شده از ســوی مرکز امار ایران متوسط قیمت‬ ‫فروش هر مترمربع زمین یا زمین ســاختمان مسکونی کلنگی معامله شه‬ ‫از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شــهر تهران ‪ 187330‬هزار ریال با‬ ‫میانگین مســاحت ‪ 245‬متر بوده که نسبت به فصل قبل (تابستان ‪ )98‬و‬ ‫پاییز ســال گذشته به ترتیب ‪ .4‬و ‪ 86.3‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۸‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3978‬‬ ‫مخالفتاصنافبابرپایی‬ ‫نمایشگاهبهاره‬ ‫دبیــر اتاق اصناف تهران با بیان اینکه واحدهای‬ ‫سطح شهر توان پاسخگویی به نیاز جامعه را دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اصناف بــا برگزاری نمایشــگاه های فصلی‬ ‫مخالف است اما بنابر تکلیف قانونی‪ ،‬نمایشگاه های‬ ‫بهاره را برگزار می کند‪.‬‬ ‫علی فاضلی در رابطه با برگزاری نمایشگاه های‬ ‫فصلــی گفت‪ :‬اکثر مدیــران صنوف بــا برگزاری‬ ‫نمایشگاه های بهاره یا نمایشگاه های صنفی مخالفند‬ ‫اما اتاق اصناف تکلیف حقوقی و قانونی خود را انجام‬ ‫می دهد و این مخالفت به دلیل ان اســت که تعداد‬ ‫قابل توجهی واحد صنفی در سطح شهر وجود دارد‬ ‫که توان پاسخگویی به نیاز مردم را دارند و از سوی‬ ‫دیگر محل برگزاری نمایشگاه های فصلی مناسب‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫دبیر اتاق اصناف تهران ادامه داد‪ :‬اگر در برگزاری‬ ‫نمایشــگاه های بهاره امکانات و خدمات مناسب به‬ ‫مردم ارائه شــود‪ ،‬اصنــاف مخالفتی بــا برگزاری‬ ‫نمایشگاه های فصلی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬در برگزاری این نمایشــگاه ها‬ ‫نظارت بر قیمت گــذاری و ارائه کاالی تولید داخل‬ ‫مرغوب با جدیت پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫فاضلــی همچنین در رابطه با فعالیت واحدهای‬ ‫کوچک و متوسط در شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری گفت‪:‬‬ ‫شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری در ابتدای دهه ‪ ۷۰‬تغییراتی‬ ‫در زمینــه فعالیت واحد های بــزرگ و کارخانه ها‬ ‫داشت که در کنار ان برای فعالیت واحدهای کوچک‬ ‫و متوسط قرار شده شهرک هایی از سوی اتاق اصناف‬ ‫در نظر گرفته شود تا این واحدها در اطراف شهر به‬ ‫فعالیت بپردازند و این در حالی اســت که در اطراف‬ ‫تهران هفت شهرک وجود دارد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬هیئت دولت در سال ‪ ۱۳۴۶‬مصوب‬ ‫کرد که واحدهای صنعتی در محدوده شعاع ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومتری تهران فعالیتی نداشــته باشند؛ مگر با‬ ‫اجازه هیئت دولت که تا ســال ‪ ۱۳۸۸‬برخی از مواد‬ ‫این مصوبه تغییر کــرد و در اخرین تغییرات اعالم‬ ‫شده برخی صنایع همچون صنایع با تکنولوژی برتر‬ ‫می توانند در این شعاع فعالیت کنند‪.‬‬ ‫ورود بندر اقیانوسی ایران به رقابت با سایر‬ ‫بنادر اصلی کشور‬ ‫مقام مسئول سازمان بنادر با بیان این که بندر چابهار به بازار رقابت با بنادر‬ ‫اصلی کشــور وارد شده است‪،‬گفت‪:‬تخلیه و بارگیری کاالی اساسی در بندر‬ ‫چابهار نسبت به سال گذشته ‪ ۱۴۳‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بهروز اقایی درباره ابالغ قانون الحاق بنادر شــهید بهشتی و کالنتری به‬ ‫منطقه ازاد چابهار و اثرگذاری ان در توســعه زیرساخت های این منطقه از‬ ‫کشور‪ ،‬اظهار کرد ‪ :‬معموال در جاهایی که قوانین یکپارچه وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫تســهیالت و تشویقات خوبی از جمله معافیت های مالیاتی به صاحبان کاال‬ ‫ارائه می شود‪ .‬این مسئله نیز باعث افزایش سرمایه گذاری ها و در نهایت رونق‬ ‫می شود‪ .‬وی با بیان این که در گذشته بندر چابهار نه منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫بود و نه منطقه ازاد‪ ،‬افزود ‪ :‬به همین دلیل این بندر در گردونه رقابت با بنادر‬ ‫اصلی کشور از جمله بندر شهید رجایی و امام خمینی (ره) نبود‪.‬با این اتفاق‬ ‫(الحاق ‪ 2‬بندر به منطقه ازاد چابهار) شــاهد تاثیر خوبی در ترافیک بار کاال‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر چابهار‬ ‫افزایــش یافته و این اطمینان را به این بخش می دهد که می تواند با توجه به‬ ‫رونق اقتصادی در دو بندر شــهید بهشتی و کالنتری چابهار در بخش های‬ ‫مختلف سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان همچنین با اشاره به‬ ‫این که عملیات تخلیه و بارگیری بندر چابهار نسبت به سال گذشته ‪40‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬اضافه کرد ‪ :‬در بحث تخلیه و بارگیری فراورده های نفتینیز‬ ‫‪ 53‬درصد رشد داشته ایم‪ .‬در کاالی غیرنفتی مجموعا نسبت با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته حدود ‪ 23‬درصد رشد را شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫اقایی با تاکید بر این که در حوزه کاالی اساســی نیز ‪ 143‬درصد رشــد‬ ‫داشــته ایم‪ ،‬گفت ‪ :‬بندر چابهار در مســیر حمل ونقل بار قرار دارد و عالوه بر‬ ‫سیستان و بلوچستان استان های محور شرق نیز از زیرساخت های این بندر‬ ‫سود خواهند برد‪.‬‬ ‫معاون وزیر کار اعالم کرد‬ ‫منتظر تصمیم مجلس برای افزایش حقوق‬ ‫کارکنانهستیم‬ ‫معاون وزیر کار از نهایی شدن سبد هزینه معیشت کارگران تا هفته اینده‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬اگر چه امســال سال سختی برای تعیین حداقل دستمزد‬ ‫کارگران داریم ولی امیدواریم با درک متقابل هر دو گروه کارگری و کارفرمایی‬ ‫و در نظر گرفتن شــرایط بنگاه های اقتصادی و هزینه های زندگی کارگران‪،‬‬ ‫دستمزدی شایسته و مناسب تعیین کنیم‪.‬‬ ‫حاتم شــاکرمی در یک نشست خبری با اشاره به راه اندازی سامانه جامع‬ ‫روابط کار گفت‪ :‬در راستای ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک‬ ‫به جامعه هدف وزارت کار تصمیم گرفت در حوزه روابط کار با استقرار سامانه‬ ‫جامــع روابط کار خدمات خود را به جامعــه هدف بدون حضور فیزیکی در‬ ‫ادارات کار ارائه بدهد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با پیگیری های صورت گرفته کمیته ای به منظور بررســی و‬ ‫پیگیری اجرای این طرح تشکیل شد و تا امروز ادارات کل کار امادگی یافته‬ ‫اند که ‪ ۲۲‬خدمت از خدمات خود را به کارگران و کارفرمایان به صورت غیر‬ ‫حضوری ارائه کنند‪.‬البته این خدمات تا ‪ ۲۹‬خدمت قابل افزایش اســت و به‬ ‫تدریج ســایر خدمات هم به ان افزوده خواهد شــد تا با سرعت‪ ،‬سالمت و‬ ‫شفافیت بیشتری این خدمات در حوزه روابط کار ارائه شود‪.‬‬ ‫معــاون روابط کار وزیر کار نظارت بر اجرای صحیح کار را از رویکردهای‬ ‫این سامانه ذکر کرد و گفت‪ :‬انتظار ما این است که خدماتی که از طریق سامانه‬ ‫جامع روابط کار ارائه می شود با کمترین اتالف وقت و به دور از اعمال سالیق‬ ‫مختلف همراه باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ازادراه تهران‪ -‬شمال‪ ۱۰‬اسفندماه‬ ‫به طور رسمی افتتاح می شود‬ ‫قطعه یک ازادراه تهران‪ -‬شــمال ‪ ۱۰‬اســفندماه با‬ ‫حضور رییس جمهوری به طور رسمی افتتاح می شود‪.‬‬ ‫ازادراه تهران‪ -‬شمال روزهای چهارشنبه و پنج شنبه‬ ‫هفته گذشــته زیر عبور ازمایشــی رفــت تا هم ثبت‬ ‫پالک های خودروهایی که طی این دو روز از ازادراه عبور‬ ‫کردند ازمایش شود و هم این منطقه یکبار قبل از بهره‬ ‫برداری رسمی برای رفع نواقص احتمالی مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫قطعــه ای که بــه زودی مورد افتتاح رســمی قرار‬ ‫می گیرد از بزرگراه همت پــس از تقاطع ازادگان اغاز‬ ‫می شودودرمسیر‪ ۳۲‬کیلومتریتاسه راهیشهرستانک‬ ‫در جاده قدیم کندوان ادامه دارد‪ .‬مسافران شمال سپس‬ ‫وارد جاده قدیم کندوان می شوند و در منطقه مرزن اباد‬ ‫به منطقه چهار ازادراه تهران ‪ -‬شمال می رسند و برای‬ ‫ادامه سفر به شمال از این قطعه که سال ها پیش افتتاح‬ ‫شده است استفاده می کنند‪.‬‬ ‫پرداخت عوارض در ازادراه تهران ‪ -‬شمال الکترونیکی‬ ‫انجام می شود اما هنوز رقم نهایی ان مشخص نیست‪.‬‬ ‫از ماه های گذشــته رقم ‪ ۳۵‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومان برای‬ ‫عوارضی ازادراه از منابع غیررســمی اعالم شده بود که‬ ‫درنهایت مشــخص شد نرخ عوارض ازادراه کمتر از ‪۵۰‬‬ ‫هزار تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫نکته ای که تاکنون در خصوص پرداخت عوارض این‬ ‫ازادراه قطعی شــده‪ ،‬شناور بودن ان است؛ بدین معنی‬ ‫که بســته به ســاعت و روز عبور‪ ،‬خودروها مشــمول‬ ‫پرداخت عوارض بیشتری از نرخ پایه خواهند بود‪.‬‬ ‫پیش بینی می شــود که در هر شبانه روز حدود ‪۱۲‬‬ ‫هزار تردد در این ازاد راه انجام شده و در خوش بینانه ترین‬ ‫حالت ‪ ۵‬درصد مردم از ان استفاده مستمر داشته باشند‬ ‫و ‪ ۲۰‬درصد نیز به شکل عبوری از ان استفاده کنند؛ به‬ ‫همین دلیل تصمیم بر شــناور بودن نرخ عوارضی این‬ ‫ازادراه است‪.‬‬ ‫قطعه یک ازادراه تهران ‪ -‬شمال ترکیبی از پل‪ ،‬تونل‬ ‫و دیوارهای حایل به طول ‪ ۲۸‬کیلومتر اســت و طوالنی‬ ‫ترین تونل این قطعه به نام تونل «تالون» در این منطقه‬ ‫واقع شده است که ‪ ۵‬کیلومتر طول دارد‪.‬‬ ‫افتتاح منطقه یک این ازادراه تاثیر بسزایی در کاهش‬ ‫طول مسافرت به شمال کشــور دارد و فاصله تهران تا‬ ‫چالوس را ‪ ۶۲‬کیلومتر کوتاه تر می کند که معادل کاهش‬ ‫‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬ساعت زمان سفر است‪.‬‬ ‫تا ســال ‪١٣٩٣‬منطقه یک ازادراه حدود ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫رشد داشت اما با تالش دولت تدبیر و امید این پروژه بعد‬ ‫از ‪ ۲۴‬ســالی که از زمان کلنــگ زنی ان می گذرد تا دو‬ ‫هفته دیگر زیر بار عبور می رود‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی‪:‬‬ ‫‪ ۱۱۰۰‬میلیارد تومان ضمانت بانکی‬ ‫برای استارتاپ ها صادر شد‬ ‫رییس هیات عامل صندوق نواوری و شکوفایی گفت‪:‬‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۱۰۰‬میلیارد تومان ضمانت نامه توسط‬ ‫بانک ها برای شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها صادر‬ ‫شده اســت‪«.‬علی وحدت» روزیکشنبه در گردهمایی‬ ‫شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های صنعت نفت و‬ ‫ارایه نیازهای فناورانه در محل پژوهشگاه صنعت نفت‪،‬‬ ‫با بیان اینکه صنعت نفت قدیمی ترین صنعت کشور و‬ ‫توسعه دهنده و پیشران اقتصاد کشور است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از‬ ‫همین رو‪ ،‬باید در اکوسیستم نواوری کشور این بخش‬ ‫توجه ویژه داشته باشیم‪.‬وی افزود‪ :‬وزیر نفت در تالش‬ ‫است تا اکوسیستم نواوری در صنعت نفت شکل بگیرد‪.‬‬ ‫وحدت به بحث خرید تضمینی کاالهای مورد نیاز نفت‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬موضوع کیفیت نیز در این عرضه باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬رییس هیات عامل صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی ادامه داد‪ :‬ابزارهای مالی این صندوق کامل‬ ‫است و تا پایان سال بیمه سرمایه گذاری را رونمایی می‬ ‫کنیم و انواع ابزارها را طراحی کرده ایم‪.‬وی با اشــاره به‬ ‫اینکــه امیدواریم از این رویدادها حداکثر اســتفاده را‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬در ســال گذشته ‪ ۲۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان توسط صندوق نواوری و شکوفایی به شرکت های‬ ‫دانش بنیان تزریق شده است‪.‬وحدت همچنین به صدور‬ ‫‪ ۱۱۰۰‬میلیارد تومان ضمانت نامه توسط بانک ها اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ ۴ :‬هزار میلیارد تومان نیز قرارداد توسط این‬ ‫شرکت ها به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در این رویداد‪ ۴۰ ،‬نشســت در ‪ ۳‬روز‬ ‫برگزار خواهد شــد و نیازهای فناورانه اعالم می شــود‪.‬‬ ‫همچنیننمایشگاهیازدستاوردهای‪ ۲۵۰‬شرکتدانش‬ ‫بنیان‪ ،‬فناور و اســتارتاپ نیز برگزار اســت‪.‬گردهمایی‬ ‫شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های صنعت نفت و‬ ‫نیازهای فناورانه‪ ،‬از امروز ‪ ۲۷‬بهمن تا روز سه شنبه ‪۲۹‬‬ ‫بهمــن در محل پژوهشــگاه صنعت نفــت برگزار می‬ ‫شــود‪.‬رییس هیات عامل صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫گفت‪ :‬سال گذشــته ‪ ۱۱۰۰‬میلیارد تومان ضمانت نامه‬ ‫توسطبانک هابرایشرکت هایدانش بنیانواستارتاپ ها‬ ‫صادرشدهاست‪«.‬علیوحدت»روزیکشنبهدرگردهمایی‬ ‫شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های صنعت نفت و‬ ‫ارایه نیازهای فناورانه در محل پژوهشگاه صنعت نفت‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه صنعت نفت قدیمی ترین صنعت کشــور و‬ ‫توسعه دهنده و پیشران اقتصاد کشور است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از‬ ‫همین رو‪ ،‬باید در اکوسیســتم نواوری کشور این بخش‬ ‫توجه ویژه داشــته باشیم‪.‬وی افزود‪ :‬وزیر نفت در تالش‬ ‫است تا اکوسیستم نواوری در صنعت نفت شکل بگیرد‪.‬‬ ‫وحدت به بحث خرید تضمینی کاالهای مورد نیاز نفت‬ ‫اشارهکردوگفت‪:‬موضوعکیفیتنیزدراینعرضهبایدمورد‬ ‫توجه قــرار گیرد‪.‬رییس هیات عامل صنــدوق نواوری و‬ ‫شکوفایی ادامه داد‪ :‬ابزارهای مالی این صندوق کامل است‬ ‫و تا پایان سال بیمه سرمایه گذاری را رونمایی می کنیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۸‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫پایش نیاز پیمانکاران بزرگ معادن توسط ایمیدرو‬ ‫قائم مقام ایمیدرو از نیاز ‪ 1.5‬میلیارد دالری بخش معدن و صنایع معدنی برای تامین ماشین‬ ‫االت این حوزه طی ســال های اتی خبر داد‪.‬عباس نعیمی در نشســت هم اندیشی طرح تامین‬ ‫ماشین االت و تجهیزات معدن و صنایع معدنی که با حضور نمایندگان سه شرکت گل گهر‪ ،‬ملی‬ ‫مس و چادرملو برگزار شــد‪ ،‬افزود‪ :‬در این طرح نیازهای پیمانکاران بزرگ معادن توسط ایمیدرو‬ ‫مورد پایش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر پیمانکاران این بخش از توان مالی باال برخوردار نیستند و از سوی دیگر‬ ‫روند توسعه معدن و صنایع معدنی باید ادامه یابد‪.‬این عضو هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫ایمیدرو امادگی دارد تا با مشارکت شرکت های بزرگ‪ ،‬اقدامات الزم برای تامین مالی و بسترسازی‬ ‫برای تحقق این مهم را به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫نعیمی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به اهتمام شرکت های بزرگ معدنی همچون‬ ‫چادرملو‪ ،‬ملی مس و گل گهر برای تامین ماشــین االت این بخش‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این شرکت ها‬ ‫امادگی خود را برای تامین ماشین االت این بخش به ویژه نیازهای مجموعه خودشان‪ ،‬اعالم کرده‬ ‫اند‪.‬وی با بیان اینکه تا اواسط اسفندماه امسال نیازهای شرکت ها به ماشین االت و تجهیزات این‬ ‫حوزه مشــخص می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا شرکت ها می توانند مدل های تامین مالی خود را‬ ‫اعالم کنند و ایمیدرو حمایت های الزم برای واردات ماشــین االت مورد نیاز شرکت ها را خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫قائم مقام ایمیدرو با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در تامین ماشین االت مجموعه‬ ‫های معدن و صنایع معدنی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در بخش معادن کوچک‪ ،‬صندوق بیمه ســرمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی نقش حمایتی خود را با ارایه تسهیالت ایفا می کند‪.‬‬ ‫نعیمی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر سه شرکت چادرملو‪ ،‬گل گهر و ملی مس حمایت های الزم در‬ ‫تحقق اهداف این طرح را دنبال خواهند کرد‪.‬وی گفت‪ :‬ایمیدرو در زمینه تامین ارز مورد نیاز این‬ ‫طرح مشــارکت خواهد داشت‪.‬بنابر این گزارش‪ ،‬در این نشست محمد نوریان مدیرعامل شرکت‬ ‫چادرملو‪ ،‬حامد عسکری زاده مشاور ارشد امور اجرایی مدیرعامل شرکت گل گهر و علی محمدی‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت ملی مس حضور داشتند‪.‬‬ ‫انگوران به عنوان بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه‬ ‫گردشگر می پذیرد‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت‪ :‬معدن سرب و روی‬ ‫انگوران ‪ 98‬ساله انگوران‪ ،‬بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه که همچنان فعال است‪ ،‬پذیرای‬ ‫تورهای گردشگری می شود‪.‬‬ ‫امیر ارجمند‪ ،‬گفت‪ :‬معدن انگوران جزء معدود معادن فعال کشور است که صنعت گردشگری‬ ‫را در برنامه های خود قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه معرفی معدن انگوران زنجان در نمایشگاه بین المللی گردشگری انجام شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬گردشگری معدنی در معدن انگوران زنجان بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه‪ ،‬از طرف‬ ‫وزیر میراث فرهنگی نیز مورد استقبال قرار گرفت‪.‬‬ ‫ارجمند با بیان اینکه این معدن در ‪ 130‬کیلومتری شهر زنجان قرار دارد‪ .‬فعالیت این معدن به‬ ‫سال ‪ 1301‬بر می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس برنامه ریزی که در معدن انگوران صورت گرفته بازدید از‬ ‫پیتمعدنی‪،‬تونلزیرزمینی‪،‬معدنتراورتنوورودیییالقهمهازجاذبههایگردشگریبزرگترین‬ ‫معدن سرب و روی خاورمیانه است‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان‬ ‫زنجان عنوان کرد‪ :‬گردشگران در اینده نزدیک می توانند از طریق دفاتر خدمات گردشگری نسبت‬ ‫به ثبت نام در تور گردشگری معدن انگوران اقدام کنند‪.‬‬ ‫با حضور معاون اَفتای نهاد ریاست جمهوری انجام شد‬ ‫اعطای گواهینامه ملی سیستم مدیریت امنیت اطالعات به‬ ‫شرکت مس‬ ‫در مراسمی با حضور مدیر گروه فاوای شرکت مس و معاون مرکز مدیریت راهبردی اَفتای نهاد‬ ‫ریاست جمهوری گواهینامه ملی سیســتم مدیریت امنیت اطالعات (‪ )ISMS‬به شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران‪ ،‬اعطا شد‪.‬‬ ‫استفاده از فناورهای اطالعاتی و الزامات ان همچون سیستم های امنیت اطالعات در حال حاضر‬ ‫یکی از مهمترین مزیت های رقابتی است که بنگاه های اقتصادی برای افزایش رقابت پذیری باید‬ ‫در سطح سازمان پیاده ســازی کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬بکارگیری فناوری های روز اطالعات در مدیریت‬ ‫سازمانی یکی از محورهایی بود که دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس از ابتدای‬ ‫سال جاری بر پیاده سازی ان تاکید می کرد‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬مجموعه فاوای معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مس از ابتدای سال جاری‬ ‫و با حمایت مدیرعامل شرکت مس در کنار اجرای طرح جامع سیستم های یکپارچه شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران‪ ،‬که به جرات می توان ان را یکی از مهمترین دستاوردهای شرکت مس در کنار‬ ‫موفقیت های تولیدی در سال ‪ 98‬برشمرد‪ ،‬موفق به استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات در‬ ‫شرکت مس شد‪ .‬در این زمینه و پس از استقرار این سیستم طی مراسمی با حضور معاون اَفتای‬ ‫نهاد ریاســت جمهوری‪ ،‬مدیر گروه فاوای شرکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬سرپرست حوزه وزارت‬ ‫صمتاَفتاینهادریاست جمهوریوجمعیازپرسنلفاواوحراستگواهینامهملیسیستممدیریت‬ ‫امنیت اطالعات (‪ )ISMS‬به شرکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬اعطا شد‪.‬‬ ‫«احسان طهماسبی»‪ ،‬مدیر گروه فاوای شرکت مس در این جلسه با اشاره به این که سیستم‬ ‫مدیریتامنیتاطالعات‪ ISMS‬راهکاریمدیریتیبرایبهبودامنیتاطالعاتدرسازمان هاست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با تالش های پرسنل فاوای شرکت مس‪ ،‬حمایت معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت و‬ ‫همچنین تعامل سازنده پرسنل حراست‪ ،‬شرکت مس موفق به اخذ گواهینامه ارزشمند ‪ISMS‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر این گواهینامه برای ســتاد تهران شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫کسب شده و الزم است که هر سال این گواهینامه تمدید شود‪ .‬گام بعدی ما این است که سیستم‬ ‫مدیریت امنیت اطالعات را در مجتمع های ســه گانه شرکت ملی صنایع مس ایران پیاده سازی و‬ ‫برای اخذ گواهینامه اقدام کنیم‪.‬‬ ‫«محمدیان»‪ ،‬معاون مرکز مدیریت راهبردی افتای نهاد ریاست جمهوری نیز در ادامه با بیان‬ ‫این که پیاده ســازی و استقرار ‪ ISMS‬زمان بر اســت و حجم کاری زیادی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اخذ این‬ ‫گواهینامه توسط شــرکت مس نتیجه تعامل خوب بخش های مختلف این شرکت و همچنین‬ ‫تالش های ان هاســت‪ .‬امیدواریم هر سال این گواهینامه تمدید شود و امیدواریم برای گسترش‬ ‫دامنه استقرار این سیستم در زیرمجموعه های شرکت مس اقدامات الزم صورت گیرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫با توجه به این که شرکت مس یک شرکت صنعتی و معدنی است‪ ،‬ما امیدواریم که شرکت مس به‬ ‫سمت اخذ گواهینامه های الزم در حوزه امنیت سیستم های صنعتی‪ ،‬کنترل صنعتی و اتوماسیون‬ ‫صنعتی(‪)OT‬نیزپیشبرود‪.‬درادامهاینجلسه«مهدیطالبی»‪،‬کارشناسارشدامنیتاطالعات‬ ‫شرکتملیصنایعمسایرانبهتشریحرونداستقراروپیاده سازی‪ ISMS‬درشرکتمسپرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬پروژه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات در شرکت ملی صنایع مس ایران از مهرماه‬ ‫‪ 97‬اغاز و ســتاد تهران به عنوان پایلوت انتخاب شد‪ .‬پس از استقرار این سیستم‪ ،‬در اردیبهشت‬ ‫امسال ممیزی ‪ ISMS‬در شرکت مس توسط تیم ممیزی مورد تایید افتا انجام گرفت که منجر‬ ‫به اخذ گواهینامه در این زمینه شد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬با توجه به افزایش تهدیدها و ریسک های امنیتی‪،‬‬ ‫در یک سال و نیم گذشته فعالیت های چشم گیری در زمینه امنیت در شرکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران صورت گرفته که محوریت ان ها فرایندمحور کردن موضوع امنیت در شرکت است‪.‬طالبی‬ ‫افزود‪ :‬در همین راستا‪ ،‬گام های متعددی در شرکت مس انجام گرفته است که ازجمله ان ها می توان‬ ‫به تدوین برنامه استراتژیک امنیت اطالعات شرکت مس اشاره کرد‪ .‬این برنامه هم راستا با استراتژی‬ ‫کالن کسب وکار شرکت مس و همچنین الزامات نهادهای باالدستی تدوین شده است‪.‬استفاده از‬ ‫فناورهای اطالعاتی و الزامات ان همچون سیســتم های امنیت اطالعات در حال حاضر یکی از‬ ‫مهمترین مزیت های رقابتی است که بنگاه های اقتصادی برای افزایش رقابت پذیری باید در سطح‬ ‫سازمان پیاده سازی کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬بکارگیری فناوری های روز اطالعات در مدیریت سازمانی یکی‬ ‫از محورهایی بود که دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس از ابتدای سال جاری بر‬ ‫پیاده سازی ان تاکید می کرد‪« .‬احسان طهماسبی»‪ ،‬مدیر گروه فاوای شرکت مس در این جلسه‬ ‫با اشاره به این که سیستم مدیریت امنیت اطالعات ‪ ISMS‬راهکاری مدیریتی برای بهبود امنیت‬ ‫اطالعات در سازمان هاست‪ ،‬گفت‪ :‬با تالش های پرسنل فاوای شرکت مس‪ ،‬حمایت معاونت منابع‬ ‫انسانی و پشتیبانی شرکت و همچنین تعامل سازنده پرسنل حراست‪ ،‬شرکت مس موفق به اخذ‬ ‫گواهینامه ارزشمند ‪ ISMS‬شد‪.‬‬ ‫شماره ‪3978‬‬ ‫نفت و معدن‬ ‫‪ ۴۰۰‬لیتربنزیننوروزیتاکسی های‬ ‫بینشهری‬ ‫مدیرکلمسافریسازمانراهداریازاختصاص‪۴۰۰‬‬ ‫لیتر بنزین یارانه ای در اسفند امسال و فروردین ‪ ۹۸‬به‬ ‫تاکسی های بین شــهری خبر داد‪ .‬داریوش باقرجوان‬ ‫درباره اختصاص سهمیه سوخت به تاکسی های بین‬ ‫شهری بر اساس پیمایش اظهار داشت‪ :‬این اتفاق از ماه‬ ‫اســفند رخ می دهد و در بهمن ماه ‪ ۷۵۰‬لیتر سوخت‬ ‫یارانه ای به کارت هوشــمند تاکسی های بین شهری‬ ‫پالک «ع» واریز شد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬ازماهاینده‪ ۴۰۰‬لیتربهعنوانکفسهمیه‬ ‫بهکارتسوختتاکسی هایبینشهریواریزمی شود‬ ‫کهبهعنوانتنخواهانهامنظورمی شود‪،‬مازادبراین‪۴۰۰‬‬ ‫لیترنیزهرچهقدرکهپیمایشوصدورصورتوضعیت‬ ‫داشتهباشند‪،‬بهصورتمابهالتفاوتنرخسوختیارانه ای‬ ‫با سوخت ازاد به شماره شبای رانندگان که در سامانه‬ ‫کارتهوشمندانهاثبتشده‪،‬بهصورتاعتباریوصرفاً‬ ‫قابل استفاده در جایگاه های سوخت‪ ،‬شارژ می شود و‬ ‫قابلسوختگیریاست‪.‬‬ ‫مدیرکل حمل و نقل مســافری سازمان راهداری‬ ‫حمل و نقل جاده ای ادامه داد‪ :‬این‪ ۴۰۰‬لیتر در ماه های‬ ‫اتیبهتدریجحذفمی شودولیفع ً‬ ‫الامکانصفرکردن‬ ‫ان به یک باره وجود ندارد چون هنوز برخی شرکت ها‬ ‫برای تاکسی های بین شهری که در مسافت شهرهای‬ ‫نزدیک یا روستاها فعالیت می کنند‪ ،‬صورت وضعیت‬ ‫صادر نمی کنند ولی به تدریج که ســامانه های صدور‬ ‫صورت وضعیت ها یکپارچه شد‪ ،‬این ‪ ۴۰۰‬لیتر بنزین‬ ‫یارانه ایوتنخواه‪،‬حذفمی شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول تصریح کرد‪ :‬وزارت نفت و وزارت‬ ‫کشور قرار است برای فروردین ماه و سفرهای نوروزی‬ ‫نیــز این ‪ ۴۰۰‬لیتــر را به کارت ســوخت رانندگان‬ ‫تاکسی های بین شهری واریز کنند ولی هر چه قدر که‬ ‫در ایام نوروز کار کنند و پیمایش داشته باشند‪ ،‬از سوی‬ ‫این دو وزارتخانه میزان پیمایش انها محاسبه شده و‬ ‫مابــه التفاوت نرخ ســوخت ازاد و یارانه ای به کارت‬ ‫هوشــمند انها واریز اعتباری می شود‪ .‬سقف ان نیز‪،‬‬ ‫میزان پیمایش انها خواهد بود و رقم خاصی به عنوان‬ ‫سقف در نظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫ویدرخصوصتاکسی هایپالک«ع»فرودگاهامام‬ ‫خمینی(ره)نیزیاداورشد‪:‬تاکسی هایفرودگاهحضرت‬ ‫امام هم مانند سایر تاکسی های پالک «ع»‪ ،‬در سه ماه‬ ‫اخیر ‪ ۷۵۰‬لیتر سوخت دریافت کرده اند؛ اما قرار شده‬ ‫ازین پس شرکت های تاکسیرانی فعال در فرودگاه امام‬ ‫صــورت وضعیت برای این تاکســی ها صادر کنند تا‬ ‫تخصیص سهمیه سوخت انها نیز بر اساس پیمایش‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫باقرجوان ادامه داد‪ :‬برای تاکسی های فرودگاه امام‬ ‫قرار اســت ضرایب خاصی به عنوان سهمیه سوخت‬ ‫پیمایشیدرنظرگرفتهشودازجملهاینکهتاکسی های‬ ‫فرودگاهامامعمدتاًپسازانتقالمسافربهتهران‪،‬یکسر‬ ‫خالیبرمیگردند؛همچنینترافیکدرونشهریبرای‬ ‫تاکسی هایفرودگاهامامنیزدرنظرگرفتهمی شودتادر‬ ‫حقانهااجحافیصورتنگیرد‪.‬‬ ‫وی درباره امکان ورود تاکسی های فرودگاه امام‬ ‫به طرح ترافیک تهران با پالک «ع» خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در گذشــته امکان ورود به محدوده طرح ترافیک با‬ ‫پالک «ع» برای تاکسی های بین شهری وجود داشت‬ ‫اما با مصوبه شورای عالی ترافیک و معاونت حمل و‬ ‫نقل شهرداری تهران این امکان از انها سلب شده و با‬ ‫تاکسی های بین شــهری مانند خودروهای سواری‬ ‫پالک سفید برخورد می شود این در حالی است که‬ ‫ســازمان راهداری اجازه تردد به تاکسی های درون‬ ‫شــهری با پالک «ت» و حمل مسافر را می دهد که‬ ‫این موضوع اجحاف در حق تاکسی های بین شهری‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل مسافری سازمان راهداری گفت‪ :‬در حال‬ ‫رایزنیباشهرداریهستیمتاتاکسی هایبینشهریبا‬ ‫شماره های خاص مث ً‬ ‫ال شماره های تهران نیز بتوانند در‬ ‫محدودهطرحترافیکپایتختترددکنندواینمعافیت‬ ‫به انها داده شود‪.‬‬ ‫باقرجوانفعالیتهمزماندرشرکت هایتاکسیرانی‬ ‫بین شهری و تاکسی های اینترنتی را تخلف دانست و‬ ‫افزود‪:‬سامانه هایمربوطهباهمتالقیدادهمی شودتااگر‬ ‫تاکسیپالک«ع»ازهردونهادسوختدریافتمی کند‬ ‫را شناســایی کرده و امکان دریافت دو سری سوخت‬ ‫یارانه ایراحذفکنیم‪.‬‬ ‫زنگنه‪ :‬تحریم ها مانع تعمیر و اصالح تجهیزات رفع االیندگی در پارس جنوبی‬ ‫وزیر نفت با اشــاره به این که اکنون در منطقه‬ ‫پارس جنوبی گازهایی ســوزانده می شوند که در‬ ‫محدوده مجاز محیط زیستی نیستند گفت‪ :‬این‬ ‫مــورد از جملــه مواردی اســت کــه باید جزو‬ ‫جنایت های امریکا تلقی کنیم چراکه ما برای این‬ ‫واحدها تجهیزات رفع االیندگی گرفته بودیم اما‬ ‫شــرکت هایی که از ان ها خریــداری کردیم‪ ،‬در‬ ‫زمان تحریم نسبت به تعمیر و اصالح ان ها اقدام‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه دیروز در بیست و یکمین همایش‬ ‫ملی واحدهای صنعتی و خدمات سبز اظهار کرد‪:‬‬ ‫به طور کلی کار نفت‪ ،‬با الودگی هوا همراه اســت‬ ‫و هیدروکربن ها چه در مرحله استخراج و چه در‬ ‫مرحله انتقال و مصرف سبب الوده شدن محیط‬ ‫زیست می شــوند‪ .‬فعالیت های نفتی سبب تولید‬ ‫االینده هایی مانند کربن دی اکســید می شوند و‬ ‫در محیط زیست تغییراتی ایجاد می کنند و حتی‬ ‫سبب تولید گازهای گلخانه ای می شود‪.‬‬ ‫وزیــر نفت با بیــان این که مــا از بزرگترین‬ ‫تولیدکننــدگان نفت بودیم تصریــح کرد‪ :‬برای‬ ‫فعالیت های نفتی با انواع و اقســام الودگی ها در‬ ‫محیط کار رو به رو هســتیم و انواع سموم نیز در‬ ‫این زمینه مرتبط هستند‪.‬‬ ‫زنگنه ضمن اشــاره به اقدامــات وزارت نفت‪،‬‬ ‫برای بهبود محیط زیســت کشور توضیح داد‪ :‬در‬ ‫ســال ‪ ۴۳ ،۱۳۹۲‬درصد سوخت نیروگاه ها مایع‬ ‫بود اما طی سال گذشته این رقم به زیر ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫رســید همچنین تولید گاز بــا محوریت پارس‬ ‫جنوبی ‪ ۲.۴‬برابر بیشــتر شــده است‪ .‬به گفته ی‬ ‫زنگنه در ســال ‪ ۱۳۹۲‬روزانه ‪ ۲۸۰‬میلیون متر‬ ‫مکعب گاز در کشــور تولید می شد اما امسال این‬ ‫رقم به ‪ ۶۷۰‬میلیون متر مکعب رســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنین برای هر ‪ ۲۵‬میلیون متر مکعب گاز‪۳ ،‬‬ ‫میلیارد دالر هزینه می شود‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بیان این که کشور ما سومین کشور‬ ‫تولید کننده گاز است تصریح کرد‪ :‬گاز پاک ترین‬ ‫ســوخت هیدروکروبنــی اســت کــه می تواند‬ ‫جایگزین ســوخت نفت کوره شــود که گوگرد‬ ‫باالیی دارد‪ .‬در حــال حاضر ‪ ۹۵‬درصد جمعیت‬ ‫کشور تحت پوشش گاز رسانی قرار دارند و از گاز‬ ‫طبیعی اســتفاده می کنند‪ .‬همچنین بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد روستاها‪ ،‬گازرسانی شده است و از این رو‬ ‫دیگر نیاز نیســت که این روســتاها برای تامین‬ ‫ســوخت خود به کندن درختــان و بوته ها روی‬ ‫بیاورنــد‪ .‬می توان گفت که به نوعی با این اقدام از‬ ‫جنگل ها و مراتع حفاظت شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه با اشــاره به این کــه از دیگر‬ ‫دســتاوردهای وزارت نفت برای بهبود وضعیت‬ ‫محیط زیست کشور‪ ،‬افزایش کیفیت فراوردهای‬ ‫همکاری وزارت نفت با ‪ ۴‬پارک فناوری در‬ ‫راستای مزیت های هر استان‬ ‫درحاشیهگردهماییشرکت هایدانش بنیان‬ ‫صنعتنفت‪،‬وزارتنفتچهارتفاهم نامههمکاری‬ ‫راباچهارپارکعلموفناوریدرراستایمزیت های‬ ‫نسبیهراستانمنعقدکرد‪.‬‬ ‫این تفاهم نامه ها با شهرک علمی وتحقیقاتی‬ ‫اصفهان‪ ،‬پارک علم و فناوری فارس‪ ،‬پارک علم و‬ ‫فناوری خراسان رضوی و پارک فناوری خوزستان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ایــن تفاهم نامه های همکاری مشــترک در‬ ‫راستای ایجاد و توســعه فناوری های نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیشوپتروشیمیاست‪.‬‬ ‫هدف از انعقاد این تفاهم نامه ها‪ ،‬بهره گیری هر‬ ‫چه بهتر از پتانسیل ها و توانمندی های علمی این‬ ‫مراکزدرجهتدستیابیبهفناوری هایحوزهنفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬باالیش و پتروشیمی و تجاری سازی انها برای‬ ‫رفعنیازهایاینصنعتبودهاست‪.‬‬ ‫ایجاد و توســعه بستر نواوری و فناوری جهت‬ ‫شتاب دهیبهرونددستیابیبهفناوری هایمدنظر‬ ‫صنعتنفتباحمایتازشرکت هایفناور‪،‬ایجادو‬ ‫توسعهشبکههمکاریفناورانهدرراستایهم افزایی‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬توســعه تسهیل و تسریع معامالت‬ ‫فناوریباایجادبسترهایالزمجهتعرضهوتقاضا‪،‬‬ ‫ایجادسازوکارمناسبجهتارجاعنیازهایفناورانه‬ ‫صنعت نفت و رفع نیازهای مذکور از طریق شبکه‬ ‫شرکت هایفناورتوانمندوبرنامه ریزیوهمراستا‬ ‫کردن حمایت ها از شرکت های فناور جهت ایجاد‬ ‫و توسعه فناوری های کلیدی و مورد نیاز صنعت‬ ‫نفت از جمله اهداف این تفاهم نامه ها تعریف شده‬ ‫است‪.‬ازدیگراهدافاینتفاهم نامه هامی توانبهارائه‬ ‫فرصت هایسرمایه گذاری‪،‬جلبسرمایه گذارانو‬ ‫تسهیلروندتجاری سازیدرحوزهفناوریصنعت‬ ‫نفتاشارهکرد‪.‬‬ ‫مایــع تولیــدی بــود تصریــح کــرد‪ :‬بنزین‬ ‫پتروشیمی ها بنزینی غیر اقتصادی و غیر زیست‬ ‫محیطــی بــود‪ ،‬در حــال حاضر با به ســازی‬ ‫پاالیشــگاه های موجود و راه اندازی پاالیشگاه‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬تولید بنزیــن یورو به ‪ ۷۶‬میلیون‬ ‫لیتر در روز رســیده است و پیش از این در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬تولیــد بنزین یورو صفر میلیون لیتر بود‪.‬‬ ‫تولید سوخت نفت گاز نیز در حال حاضر به ‪۴۵‬‬ ‫میلیون لیتر رســیده اســت‪.‬وزیر نفــت افزود‪ :‬‬ ‫متاسفانه ما در حال حاضر وضعیت خوبی از نظر‬ ‫سوزاندن فیلرها در پاالیشگاه ها نداریم‪ .‬چندین‬ ‫طــرح برای مدیریت فلرها در نظر گرفته شــده‬ ‫است که طی اواخر امسال و اوایل سال اینده به‬ ‫بهره برداری می رســند‪ .‬طرح ملی جلوگیری از‬ ‫سوزاندن گازهای همراه نفت در نزدیکی بهبهان‬ ‫به بهره برداری خواهد رســید و حدود ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫دالر برای ان هزینه شــده اســت‪ .‬بر اساس این‬ ‫طرح خواهیم توانست که گازهای همراه نفت را‬ ‫با ظرفیت ‪ ۵۶‬میلیــون متر مکعب در روز جمع‬ ‫اوری و جداسازی کنیم‪.‬‬ ‫زنگنه در ادامه بــا بیان این که در حال حاضر‬ ‫گازهایی در پارس جنوبی ســوزانده می شوند که‬ ‫االیندگی انها بیش از حد مجاز است توضیح داد‪:‬‬ ‫این از مواردی اســت که بایــد جزو جنایت های‬ ‫امریکا دانســت چراکه ما بــرای واحدهایی که‬ ‫گازهــای بیش از حــد مجاز تولیــد می کردند‪،‬‬ ‫کمپرســورهایی را تحــت شــرایط تحریــم از‬ ‫شــرکت های درجــه ‪ ۲‬و یا درجــه ‪ ۳‬خریداری‬ ‫کردیم‪ .‬در درجه اول باید گفت که شــرکت های‬ ‫درجه یک کشور ما را تحریم کرده بودند و مجبور‬ ‫شدیم که سراغ شرکت های درجه دو و سه برویم‪.‬‬ ‫در حال حاضر این کمپرســورها با مشکل مواجه‬ ‫شده است و شــرکت هایی که از ان ها خریداری‬ ‫کرده بودیم‪ ،‬به دلیل تحریم های امریکا نسبت به‬ ‫اصــاح و تعمیر ان ها اقــدام نمی کنند‪ .‬این که‬ ‫امریکا می گویــد با مردم ایــران کاری نداریم‪،‬‬ ‫اشتباه است‪ .‬در واقع تمام ابعاد این گونه تحریم ها‬ ‫به طور مستقیم بر مردم تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۳۰۰۰‬جایگاه سی ان‬ ‫جی در کشور وجود دارد که هنوز ظرفیت برخی‬ ‫از ان ها خالی است‪ .‬البته بعد از گران شدن بنزین‬ ‫تمایل مردم به استفاده از سی ان جی بیشتر شده‬ ‫اســت‪ .‬از ایــن رو ما طرح گاز ســوز کردن یک‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خودروی وانت و حمل مسافر‬ ‫را در دستور کار قرار دادایم و قرار است که با پول‬ ‫دولت و به صورت رایگان این خودروها گازســوز‬ ‫شــوند که این از جمله اقدامات مهم وزارت نفت‬ ‫برای گاز ســوز کردن خودروها و محیط زیست‬ ‫است‪.‬‬ ‫روسیه نمی تواند نورد استریم‬ ‫دو را تکمیل کند‬ ‫وزیر انرژی امریکا گفته اســت که واشنگتن‬ ‫اطمینان دارد روســیه نمی تواند نورد استریم دو‬ ‫(خط لوله انتقال گاز طبیعی) را در دریای بالتیک‬ ‫تکمیل کند و امریکا نیز در مخالفت با این پروژه‬ ‫تالش می کند‪.‬‬ ‫به نقل از بلومبرگ انگلیسی‪« ،‬دن بروئیل ِت»‬ ‫در پاســخ به پرسشی مبنی بر تالش های مسکو‬ ‫در راستای دور زدن تحریم های امریکا و تکمیل‬ ‫پــروژه نــورد اســتریم دو‪ ،‬گفــت کــه «انها‬ ‫نمی تواننــد» و ادعاها را مبنی بر اینکه گازپروم‬ ‫که مالکیت این پروژه را برعهده دارد‪ ،‬تنها با یک‬ ‫تاخیر کوتاه مدت مواجه شده است‪ ،‬رد کرد‪ .‬وی‬ ‫در حاشــیه نشســت امنیتی مونیخ در این باره‬ ‫گفت‪ :‬برعکس‪ ،‬این تاخیر بسیار طوالنی خواهد‬ ‫بود زیرا روســیه فناوری پیشــبرد این پروژه را‬ ‫ندارد‪ .‬فکر نمی کنم انجام این کار به اسانی حرف‬ ‫زدن در مورد ان باشد‪.‬‬ ‫این خط لوله که قابلیت انتقال مستقیم سالیانه‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون مکعب گاز طبیعی را از میادین سیبری‬ ‫به المان دارد‪ ،‬به کانون تنش های ژئوپولتیک در‬ ‫سرتاسر اقیانوس اطلس تبدیل شده است‪ .‬ترامپ‬ ‫المــان را به دلیل پرداخت میلیاردها دالر پول به‬ ‫روسیه در ازای گاز به شدت مورد انتقاد قرار داده‬ ‫است و این در حالی است که به گفته ترامپ برلین‬ ‫از مصونیت واشنگتن بهره می برد‪ .‬براساس اسناد‬ ‫ارائه شده توسط گازپروم‪ ،‬مالکان نورد استریم دو‬ ‫تا ماه مه‪ ۲۰۱۹‬مبلغ‪ ۵.۸‬میلیارد یورو در این پروژه‬ ‫سرمایه گذاری کرده اند‪ .‬تحریم های ماه دسامبر‬ ‫امریکا شرکت سوئیسی «ال سیز» را که در زمینه‬ ‫احداث خطوط لوله و تاسیسات زیر ابی فعالیت‬ ‫می کند‪ ،‬مجبور به قطع مشــارکت خود در این‬ ‫پروژه کرد و سرنوشت ان را در ابهام قرار داد‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پنجره‬ ‫بخش سی تی انژیوگرافی قلب و سامانه مدیریت‬ ‫هوشمند بیمارستان بانک ملی ایران افتتاح شد‬ ‫امروزبخشسیتیانژیوگرافیقلبوسامانهمدیریتهوشمندبیمارستان‬ ‫بانک ملی ایران با حضور دکتر محمدرضا حســین زاده مدیرعامل این بانک‬ ‫به بهره برداری رسیدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬بخش سی تی انژیوگرافی قلب‪،‬‬ ‫سامانه مدیریت هوشمند بیمارستان انالین‪ ،‬بخش های نوسازی و بازسازی‬ ‫شده ای سی یو‪ ،‬بخش قلب و البی بیمارستان از جمله بخش هایی است که‬ ‫امروز با حضور مدیرعامل‪ ،‬محمود شــایان و مسعود خاتونی اعضای هیات‬ ‫مدیره‪ ،‬حبیب اهلل رشید ارده معاون منابع انسانی‪ ،‬سعداله عیسی زاده مدیر‬ ‫امور حوزه مدیریت و روابط عمومی‪ ،‬ســایر مدیران امور‪ ،‬روســای ادارات و‬ ‫روسای شعب مستقل بانک‪ ،‬دکتر محمد حسین ماندگار از پزشکان صاحب‬ ‫نام در جراحی های قلبی و عروقی‪ ،‬مدیران‪ ،‬پزشکان و پرستاران بیمارستان‬ ‫افتتاح شدند‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا حسین زاده در این مراسم ضمن قدردانی از تالش مدیران‬ ‫و کارکنان بیمارســتان این بانک با اشاره به بهره برداری از دستگاه سی تی‬ ‫انژیوگرافی گفت‪ :‬امروز شاهد بهره برداری از یکی از مجهزترین و پیشرفته‬ ‫ترین دستگاه ها در بیمارستان بانک ملی ایران هستیم که اخرین نسخه در‬ ‫ایران و سومین دستگاه در خاورمیانه است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز بیمارســتان بانک ملی ایــران به یکی از بهترین‬ ‫بیمارستان های کشور و ابروی بانک ملی ایران تبدیل شده است؛ گفت‪ :‬البته‬ ‫این امر تنها مختص به ســاختمان و تجهیزات نیســت بلکه به کادر نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬پزشکان حاذق و پرستاران توانمند ما نیز مربوط می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران ضمن قدردانی از صبوری همکاران بیمارستان‬ ‫و مراجعیــن و بیماران برای انجام بازســازی بخش ها بیان کرد‪ :‬اجرای این‬ ‫تغییرات در زمانی که بیمارستان در حال خدمت رسانی به سر می برد‪ ،‬بسیار‬ ‫ســخت بود و همه این تالش ها برای خدمت رســانی بهتر و شایسته تر به‬ ‫بیماران و مردم عزیز صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬خوشبختانه زمانی که بحث خدمت رسانی و حمایت‬ ‫از معیشــت بیماران در هیات مدیره بانک مطرح می شــود‪ ،‬همه در جهت‬ ‫حمایت بر می ایند که اگر این حمایت ها نبود‪ ،‬امروز شــاهد این عظمت و‬ ‫پیشرفت در بیمارستان بانک ملی ایران نبودیم‪.‬‬ ‫حسینعلی سخندان مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری بانک نیز‬ ‫در این مراسم بهره برداری از بخش سی تی انژیوگرافی قلب را گامی اساسی‬ ‫و مهم در درمان بیماران عنوان و اضافه کرد‪ :‬برای اینکه امروز بتوانیم دستگاه‬ ‫سی تی انژیوگرافی را در بیمارستان بانک داشته باشیم‪ ،‬زحمات بسیار زیادی‬ ‫کشیده شده اســت و در صدد هستیم با ایجاد زیر ساخت های الزم‪ ،‬بخش‬ ‫های پیشرفته تر و مجهزتری در بیمارستان ایجاد شود‪.‬‬ ‫سخندان با بیان اینکه امار بستری بیمار در بیمارستان بانک ملی ایران از‬ ‫‪ 60‬درصد در سال ‪ 96‬به ‪ 95‬درصد در سال جاری رسیده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال برنامه ریزی برای انجام نخســتین پیوند قلب مصنوعی کشــور در‬ ‫بیمارســتان بانک ملی ایران توسط پروفســور ماندگار هستیم که نشان از‬ ‫پیشرفت‪ ،‬نواوری و پیشتازی این بیمارستان دارد‪.‬‬ ‫همچنین دکتر منتظر ریاست بیمارستان بانک ملی ایران نیز با تاکید بر‬ ‫اینکه این بیمارستان امروز از کیفیت خوب به سمت عالی پیش رفته است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اکنون پرچم بیمارســتان بانک ملی ایران بــا همت و حمایت های‬ ‫مدیرعامل بانک برافراشته است‪.‬‬ ‫در پایان این مراســم نیز از تالش های سخندان مدیر امور بیمارستان و‬ ‫دانشکده پرستاری بانک با اهدای لوحی بعنوان مدیر جهادی‪ ،‬توسط دکتر‬ ‫حسین زاده قدردانی شد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬بیمارستان بانک ملی ایران از سوی سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیست به عنوان بیمارستان سبز و دوست دار محیط زیست در کشور انتخاب‬ ‫و موفق به اخذ ایزو ‪ 2014‬شده است‪.‬‬ ‫پیش از این محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه کشور در بازدید از بخش های مختلف بیمارستان بانک ملی ایران از‬ ‫جمله بخش انژیوگرافی‪ ،‬خدمات ارزنده این بیمارســتان را نمادی از مردم‬ ‫ساالری عنوان و ابراز امیدواری کرده بود بیمارستان بانک ملی ایران الگویی‬ ‫برای دستگاه های خدمت رسان به مردم باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت‪ ،‬با افتتاح بخش سی تی انژیوگرافی بیمارستان بانک‬ ‫ملی ایران انواع سی تی انژیو‪ ،‬سی تی اسکن سه بعدی و‪ ...‬انجام و بسیاری از‬ ‫دغدغه های بیماران نیازمند اســکن از جمله بیماران قلبی عروقی‪ ،‬بیماران‬ ‫بستری در بخش های مراقبت های ویژه‪ ،‬بیماران کلیوی‪ ،‬نقرس و‪ ...‬رفع می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت‪ ،‬با افتتاح سامانه مدیریت هوشــمند بیمارستان در‬ ‫بیمارستان بانک ملی ایران نیز اطالعات بالینی افراد به صورت لحظه ای در‬ ‫دســترس خواهد بود که این اطالعات به روز‪ ،‬نقش قابل توجهی در تسریع‬ ‫روند درمان بیماران خواهد داشت‪.‬‬ ‫دسترسی لحظه ای به سوابق درمانی‪ ،‬یکپارچه سازی سیستم های داخلی‪،‬‬ ‫ارتباط با سایر بیمارستان ها و سیستم های سطح حاکمیت درمان از جمله‬ ‫مزایای سامانه مدیریت هوشمند بیمارستان بانک ملی ایران است‪.‬‬ ‫کنفرانس «توسعه نظام مالی در صنعت نفت» با‬ ‫حمایت بانک صادرات ایران برگزار شد‬ ‫کنفرانس «توســعه نظام مالی در صنعت نفت» با حمایت بانک صادرات‬ ‫ایران و با حضور وزیر نفت و مدیران شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و تامین‬ ‫سرمایه کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانــک صادرات ایران‪ ،‬در این کنفرانس راه های‬ ‫تامین مالی صنعت نفت و گاز از سوی وزیر نفت‪ ،‬رئیس سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار‪ ،‬مدیران بورس های کشور‪ ،‬رییس‪ ‬موسسه مطالعات بین المللی انرژی‪،‬‬ ‫مدیران نهادهای سرمایه گذاری بازار سرمایه و بانک ها مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬بیژن زنگنه در این کنفرانس‪ ،‬تامین مالی از طریق بازار سرمایه‬ ‫را بهترین مسیر برای توسعه صنعت نفت دانست و گفت‪ :‬در حال حاضر ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۵‬درصد ســرمایه در صنعت نفت گزارش می شود که اگر این رقم دچار‬ ‫مشــکل شود ما دچار اختالل می شــویم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنابراین با توجه به‬ ‫سرمایه باالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه ها و همچنین تعریف پروژه های‬ ‫جدید از جمله احداث پتروپاالیشــگاه ها در کشور‪ ،‬ضروری است قوانین و‬ ‫مقررات ساختار تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز متناسب با ویژگی این‬ ‫پروژه ها یعنی نیاز به ســرمایه بیشتر و دیربازده بودن مورد بازبینی و اصالح‬ ‫قرار گیرد‪ .‬زنگنه بیان کرد‪ :‬صندوق توسعه ملی‪ ،‬فاینانس‪ ،‬منابع بانکی‪ ،‬اوراق‬ ‫مشارکت‪ ،‬انواع اوراق مالی اسالمی و فروش سهام شرکت ها منابعی هستند‬ ‫که از ان ها استفاده کردیم و استفاده خواهیم کرد‪ .‬ما باید افزون بر موارد فوق‬ ‫از راه های دیگری هم برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫زنگنه تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر در بخش پتروشیمی ‪ ۳۰‬میلیارد دالر‬ ‫پروژه نیمه کاره وجود دارد و باید تالش کنیم از سرمایه مردمی استفاده کنیم؛‬ ‫اگرچه معتقدم بخش خصوصی می تواند سرمایه گذاری را انجام دهد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۸‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3978‬‬ ‫رونماییازپایگاهخبریتوسعهتعاونو‬ ‫پورتالجدیدبانکتوسعهتعاون‬ ‫سعید معادی مشــاور مدیر عامل و مدیر امور‬ ‫روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون‬ ‫صبح امروز در نشست رسانه ای رییس هیات مدیره‬ ‫و مدیر عامل این بانک که به منظور تبیین عملکرد‬ ‫بانــک و رونمایی پایگاه خبری توســعه تعاون و‬ ‫راه انــدازی پورتال جدید ایــن بانک گفت‪ :‬نظام‬ ‫اطالع رســانی بانک توســعه تعاون متشــکل از‬ ‫فرهیختگان رســانه ای و روابــط عمومی بانک‪،‬‬ ‫رسالت مهمی در تبیین عملکرد بانک‪ ،‬شناسایی‬ ‫فرصت ها‪ ،‬بیان قابلیت هــا و ظرفیت ها و هدایت‬ ‫تعاونگران و کارافرینان در مســیرهای کارامد و‬ ‫حائز مزیت بر عهده دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مســلما پیشرفت های الکترونیک و‬ ‫افزایش ظرفیت ابــزاری در انجام ماموریت های‬ ‫اطالع رســانی بانک حائز اهمیت است‪ ،‬اما هدف‬ ‫غایی هم افزایی میان روابط عمومی و اهالی رسانه‬ ‫و همچنیــن تهیه محتوای مفیــد در‪  ‬خصوص‬ ‫اقتصاد تعاون می باشد‪.‬‬ ‫مشــاور مدیر عامــل بانک توســعه تعاون‬ ‫پاســخگویی‪ ،‬شــفافیت و تبییــن اهــداف و‬ ‫واقعیت هــا را از ویژگی های مدیران ارشــد‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬رییــس هیا ت مدیــره و‬ ‫مدیر عامل بانک توســعه تعاون التزام فراوان‬ ‫در برگزاری نشســت تخصصی با خبرنگاران تعاونگران بسیار حائز اهمیت است و تا تحقق سهم‬ ‫دارد و اعتقــاد خــاص بــه بهر ه گیــری از واقعی تعاون در اقتصاد و شکوفا شدن ظرفیت های‬ ‫ظرفیت های رســانه ای برای بهبود و افزایش تعاون در اقتصاد‪ ،‬اقدامات و تمهیدات گسترده ای‬ ‫اثربخشــی خدمــات و افزایــش ظرفیــت الزم است انجام شود‪.‬‬ ‫خدمت رسانی و‪  ‬بانک دارد‪.‬‬ ‫وی بیان حقایق را از جمله رسالت های اصحاب‬ ‫معــادی تعهد خود و مجموعه بانک توســعه رســانه و روابط عمومی دانست و افزود‪ :‬همکاری‪،‬‬ ‫تعاون به “تعاون” بســیار باال دانســت و افزود‪ :‬تعامــل و هم افزایــی میــان این دو نهــاد نتایج‬ ‫مجموعــه فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعی درخشانی در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫هدفگذاریپرداختتسهیالت‪ ۱۷۰‬هزار‬ ‫میلیاردریالیبانکتوسعهتعاوندرسال‪۹۹‬‬ ‫حجت الــه مهدیان رییــس هیات مدیره و‬ ‫مدیر عامل بانک توسعه تعاون از هدف گذاری‬ ‫پرداخت ‪ ۱۷۰‬هزار میلیارد تسهیالت این بانک‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬خبر داد‬ ‫حجت الــه مهدیان رییــس هیات مدیره و‬ ‫مدیر عامل بانک توســعه تعاون صبح امروز در‬ ‫نشست رسانه ای با خبرنگاران و اصحاب رسانه‬ ‫بــه منظور ارائه گزارش عملکــرد بانک و بیان‬ ‫برنامه های اتی بانک اظهار داشــت‪ :‬پرداخت‬ ‫تسهیالت این بانک در سال ‪ ۹۸‬مطابق برنامه‬ ‫به ‪ ۱۳۵‬هزار میلیارد ریال خواهد رســید‪ ،‬و در‬ ‫سال اتی نیز ‪ ۱۷۰‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫بــه بخش هــای مختلف اقتصــادی پرداخت‬ ‫خواهد گردید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هفتاد درصد تسهیالت این بانک‬ ‫به بخش های تولیدی اختصاص یافته و ســهم‬ ‫بخش های بازرگانــی و خدمات در حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫مهدیان با اشــاره به اینکه مطابق اساسنامه‬ ‫و تکلیف قانونی ‪ ۷۰‬درصد تسهیالت این بانک‬ ‫به تعاونگران پرداخت می گردد در ادامه گفت‪:‬‬ ‫تعامل بــا اتحادیه های شــرکت های تعاونی‬ ‫همواره در دســتور کار بوده اســت‪ ،‬و چنانچه‬ ‫اتحادیه ها و شــرکت های تعاونی زیر مجموعه‬ ‫در تعامل با بانک‪ ،‬توجه کافی داشــته باشند‪،‬‬ ‫ظرفیت اعطای تســهیالت به مراتب افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به ســوال مطرح شــده در‬ ‫خصــوص اموال مازاد و تملیکــی بانک گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۸۶‬فقره امالک مازاد تملیکی به ارزش ‪۷۸۰‬‬ ‫میلیارد ریال وجود دارد که با فروش انها منابع‬ ‫جدیدی برای چرخه تســهیالت بانک فراهم‬ ‫خواهد گردید و از این نظر بانک توسعه تعاون‬ ‫از بانک های منضبط و چابک می باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به نقش مهم افزایش ســرمایه‬ ‫بانک توسعه تعاون اشاره نمود و گفت‪ :‬ده هزار‬ ‫میلیارد ریال ســرمایه تناسب چندانی با بانک‬ ‫توسعه ای و با این حجم تکالیف گسترده ندارد‬ ‫و با تدابیر مســئولین‪  ‬شایســته است سرمایه‬ ‫بانک به ‪ ۳۵‬هزار میلیارد ریال افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی تفاهم ســه جانبه بانک توسعه تعاون با‬ ‫معاونــت تعــاون وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعی و صندوق نواوری و شــکوفایی را یاد‬ ‫اور گردید و افزود‪ :‬اولین مرکز تعاون‪ ،‬نواوری‬ ‫و شــکوفایی معاونت تعاون در اســتان فارس‬ ‫راه انــدازی گردیــده و با افزایــش مراکز در‬ ‫اســتان ها‪ ،‬گام هــای مهمــی در حمایــت از‬ ‫کارافرینان و بنگاه های دانش محور برداشــته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون از‬ ‫امضــای تفاهم ایــن بانک با معاونــت زنان و‬ ‫خانواده رییس جمهور یاد نمود و افزود‪ :‬مطابق‬ ‫تفاهم نامــه به میزان ســیصد میلیــارد ریال‬ ‫قرض الحســنه از محل منابع داخلی بانک‪ ،‬به‬ ‫معرفی شــدگان معاونت زنان و خانواده اعم از‬ ‫زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست تعلق‬ ‫می گیــرد‪ ،‬و در گام های بعدی‪ ،‬با تلفیق منابع‬ ‫دولتی و منابع داخلی‪ ،‬تسهیالت گسترده تری‬ ‫برای بانوان در نظر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدیــان همچنیــن به انجام مســئولیت‬ ‫اجتماعی بانک در قبال اســتان های سیل زده‬ ‫کشور اشاره نمود و گفت‪ :‬در سیل اخیر استان‬ ‫سیستان و بلوچستان اقدامات مهمی در تهیه‬ ‫مایحتاج هموطنان سیل زده‪ ،‬اعطای تسهیالت‬ ‫کشاورزی و مسکن و همچنین امهال و بخشش‬ ‫جرایم در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن تشریح کرد؛‬ ‫دو گام اولویت دار گروه سرمایه گذاری مسکن‬ ‫کمی» و « اصالح ساختار‬ ‫مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن « توسعه ّ‬ ‫و فرایندها در جهت افزایش کیفیت پروژه ها» را دو اولویت این شرکت عنوان‬ ‫کرد و از جهش برابری تعریف پروژه های شــرکت نسبت به سال های اخیر‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫روزبه ظهیری در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا‪ ،‬با اشاره به‬ ‫عملکرد شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن اظهار داشت‪ :‬به لطف همکاران‬ ‫در ‪ 18‬ماهه فعالیت شرکت در زمان مدیریت اینجانب‪ ،‬سعی کردیم شرایط‬ ‫را به سمتی ببریم که گروه سرمایه گذاری مسکن به جایگاه خود برسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــرکت ها نیز مانند انســان ها طول عمر دارند‪ ،‬با این‬ ‫تفاوت که در انســان ها امکان برگشت به گذشته وجود ندارد اما در شرکت‬ ‫ها اگر برنامه ریزی باشد می توانیم شاهد تولد دوباره باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن افزود‪ :‬به همین منظور از زمانی‬ ‫که مدیریت شرکت به اینجانب سپرده شد‪ ،‬طرح پویش فصل نو را طراحی‬ ‫کردیم که شاهد نوزایی گروه سرمایه گذاری مسکن باشیم‪.‬‬ ‫کمی» و « اصالح ساختار و فرایندها در جهت افزایش‬ ‫ظهیری « توسعه ّ‬ ‫کیفیــت پروژه ها» را دو هدف طــرح پویش فصل نو عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫کمی اواخر ‪ 96‬و نیمه اول سال ‪ 97‬حجم پروژه ها به کمترین‬ ‫حوزه توسعه ّ‬ ‫میزان در ادوار خود رسیده بود به طوری که در سه سال مالی گذشته میزان‬ ‫تولید پروژه ها بین ‪ 350‬تا حداکثر ‪ 750‬واحد بود در حالی که متوسط تولید‬ ‫پروژه های گروه ســرمایه گذاری مسکن در ‪ 30‬سال فعالیت شرکت ساالنه‬ ‫‪ 2000‬واحد بود‪ .‬بنابراین در سه سال مالی گذشته شاهد افت قابل توجهی‬ ‫کمی بودیم‪.‬‬ ‫در حوزه ّ‬ ‫مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن با تاکید بر اینکه ناشی از افت تولید‬ ‫پروژه های شرکت یکی از اقدامات مهم و اهداف توسعه حجم فعالیت ها به‬ ‫کمی بود‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا تالش کردیم با طی یک مسیر منطقی‬ ‫لحاظ ّ‬ ‫پروژه هایی را که هم توجیه اقتصادی داشته باشند و هم با ماموریت شرکت‬ ‫باید بر تولید مســکن برای اقشــار میان درامدی هم راستا باشند را تعریف‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ظهیری افزود‪ :‬عالوه بر این شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با در نظر‬ ‫داشــتن سیاست های بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی تالش می کند‬ ‫در پروژه های بازافرینی شهری و مسکن ملی ورود کرده است‪.‬‬ ‫این مقام مسوول در بازوی اجرایی بانک مسکن‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در همین‬ ‫زمینــه طرح اباد (اغاز – بهبود – اقدامی دوباره) در قالب طرح پویش فصل‬ ‫نو اغاز شــد که در ان اجرای ‪ 6500‬واحد مســکونی تعریف شده است که‬ ‫‪ 3500‬واحد از این پروژه ها در قالب طرح اقدام ملی و بازافرینی شــهری و‬ ‫مابقی نیز پروژه های اقشار میان درامدی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه ســرمایه گذاری مسکن از اغاز عملیات اجرایی ‪2500‬‬ ‫واحد از ‪ 6500‬پروژه تعریف شده در قالب طرح اباد خبر داد و گفت‪ :‬از سال‬ ‫مالی ‪ 95‬تا ‪ 97‬در گروه سرمایه گذاری مسکن جهش قابل توجه ‪ 5‬برابری را‬ ‫در تولید پروژه ها داشــتیم که تصور مــی کنم در زمینه تعریف پروژه های‬ ‫جدید اقدام بی سابقه در گروه صورت گرفته است‪.‬‬ ‫کمی در گروه سرمایه گذاری‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اقدام دوم که به موازات توسعه ّ‬ ‫مســکن در دستور کار قرار گرفت‪ ،‬اصالح ســاختارها و فرایندها به منظور‬ ‫افزایش کیفیت پروژه ها بود که در این زمینه تالش کردیم از فاز تعریف پروژه‬ ‫به عنوان اولین مرحله اغاز تا بهره برداری را متناسب با دانش به روز رسانی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫کمی» و « اصالح ساختار و فرایندها در جهت افزایش‬ ‫توسعه‬ ‫«‬ ‫ظهیری‬ ‫ّ‬ ‫کیفیــت پروژه ها» را دو هدف طــرح پویش فصل نو عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫کمی اواخر ‪ 96‬و نیمه اول سال ‪ 97‬حجم پروژه ها به کمترین‬ ‫حوزه توسعه ّ‬ ‫میزان در ادوار خود رسیده بود به طوری که در سه سال مالی گذشته میزان‬ ‫تولید پروژه ها بین ‪ 350‬تا حداکثر ‪ 750‬واحد بود در حالی که متوسط تولید‬ ‫پروژه های گروه ســرمایه گذاری مسکن در ‪ 30‬سال فعالیت شرکت ساالنه‬ ‫‪ 2000‬واحد بود‪ .‬بنابراین در سه سال مالی گذشته شاهد افت قابل توجهی‬ ‫کمی بودیم‪.‬‬ ‫در حوزه ّ‬ ‫مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن با تاکید بر اینکه ناشی از افت تولید‬ ‫پروژه های شرکت یکی از اقدامات مهم و اهداف توسعه حجم فعالیت ها به‬ ‫کمی بود‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا تالش کردیم با طی یک مسیر منطقی‬ ‫لحاظ ّ‬ ‫پروژه هایی را که هم توجیه اقتصادی داشته باشند و هم با ماموریت شرکت‬ ‫باید بر تولید مســکن برای اقشــار میان درامدی هم راستا باشند را تعریف‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ظهیری افزود‪ :‬عالوه بر این شــرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با‬ ‫در نظر داشــتن سیاست های بانک مســکن و وزارت راه و شهرسازی‬ ‫تالش می کند در پروژه های بازافرینی شهری و مسکن ملی ورود کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مقام مسوول در بازوی اجرایی بانک مسکن‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در همین‬ ‫زمینــه طرح اباد (اغاز – بهبود – اقدامی دوباره) در قالب طرح پویش فصل‬ ‫نو اغاز شــد که در ان اجرای ‪ 6500‬واحد مســکونی تعریف شده است که‬ ‫‪ 3500‬واحد از این پروژه ها در قالب طرح اقدام ملی و بازافرینی شــهری و‬ ‫مابقی نیز پروژه های اقشار میان درامدی است‪.‬‬ ‫میز خبر‬ ‫دکتر صالح ابادی در مراسم‬ ‫گرامیداشت روز زن‪:‬‬ ‫بانوان در تمام سطوح بانک توسعه‬ ‫صادرات حاضر هستند‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت‪ :‬این بانک تنها‬ ‫بانک دولتی اســت که بانوان در تمام سطوح از جمله‬ ‫عضویت در هیات مدیره حضور دارند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات‪ ،‬دکتر‬ ‫علی صالح ابادی در مراسم گرامیداشت روز زن با تبریک‬ ‫والدت حضــرت فاطمه زهرا (س) افــزود‪ :‬با نگاهی به‬ ‫وضعیت نیروی انسانی بانک توسعه صادرات مشاهده‬ ‫می شود که ریاست هفت مدیریت و اداره در این بانک‬ ‫بعهده بانوان اســت که به خوبی در حال انجام وظیفه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بانوان در بانک توسعه صادرات فعالیت‬ ‫چشــمگیری دارند و با همان تالش اقایان‪ ،‬برای انجام‬ ‫وظایف و در برخی موارد حتی بیشتر در ارائه خدمت به‬ ‫صادرکنندگان می کوشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اعالم این مطلب‬ ‫که مهمترین سرمایه در بانک “نیروی انسانی” است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در شرکت های تولیدی ممکن است مواد اولیه‬ ‫و ماشین االت حکم سرمایه را داشته باشند اما در بانک‬ ‫این نیروی انسانی است که حکم سرمایه را داشته و می‬ ‫تواند منابع را در بخشهایی تخصیص دهد تا بیشترین‬ ‫نتیجه در حوزه صادرات غیرنفتی حاصل شود‪.‬‬ ‫دکتر صالح ابادی وضعیت عمومی بانک را مطلوب‬ ‫توصیــف کرد و گفت ‪ :‬به لحاظ شــاخص نقدینگی در‬ ‫شــرایط مناســبی قرارداریم و حتی یــک روز اضافه‬ ‫برداشت از بانک مرکزی نداشته ایم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬معوقات بانک زیر ‪ 10‬درصد است‬ ‫و به رغم تحریمها سعی شده است تا خدمات با کیفیت‬ ‫بهتر ارائه شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اقدامات‬ ‫در حوزه بانکداری باز و دیجیتال گفت‪ :‬نقشه بانکداری‬ ‫باز بانک توسعه صادرات در جلسه مشترک با کارشناسان‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح شده و در حال نهایی‬ ‫شدن است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬عمده صادرکنندگان نمونه‬ ‫کشور مشتری بانک توسعه صادرات هستند و شعب با‬ ‫اشراف روی مشتریان‪ ،‬در زمینه جذب مشتریانی که ارز‬ ‫را به کشور باز می گردانند‪ ،‬فعال هستند‪.‬‬ ‫دکتر صالح ابادی با اشاره به لزوم تغییر در معیارهای‬ ‫نرخ سود تاکید کرد‪ :‬می بایست بین صادرکنندگانی که‬ ‫ارز را بــه کشــور بازمــی گرداننــد با ان دســته از‬ ‫صادرکنندگانی که در بازگرداندن ارز به کشور تعلل می‬ ‫ورزند‪ ،‬تفاوت قائل شد‪.‬‬ ‫کنفرانس «توسعه نظام مالی در‬ ‫صنعت نفت» با حمایت بانک‬ ‫صادرات ایران برگزار شد‬ ‫کنفرانس «توســعه نظام مالی در صنعت نفت» با‬ ‫حمایــت بانک صادرات ایران و با حضــور وزیر نفت و‬ ‫مدیران شــرکت های بزرگ ســرمایه گذاری و تامین‬ ‫سرمایه کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬در این‬ ‫کنفرانس راه های تامین مالی صنعت نفت و گاز از سوی‬ ‫وزیر نفت‪ ،‬رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬مدیران‬ ‫بورس های کشور‪ ،‬رییس‪ ‬موسسه مطالعات بین المللی‬ ‫انرژی‪ ،‬مدیران نهادهای سرمایه گذاری بازار سرمایه و‬ ‫بانک ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه در این کنفرانس‪ ،‬تامین مالی از طریق‬ ‫بازار سرمایه را بهترین مسیر برای توسعه صنعت نفت‬ ‫دانست و گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد سرمایه‬ ‫در صنعت نفت گزارش می شــود که اگر این رقم دچار‬ ‫مشکل شود ما دچار اختالل می شویم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنابراین با توجه به سرمایه باالی مورد‬ ‫نیاز برای تکمیل پروژه ها و همچنین تعریف پروژه های‬ ‫جدید از جمله احداث پتروپاالیشــگاه ها در کشــور‪،‬‬ ‫ضروری اســت قوانین و مقررات ساختار تامین مالی از‬ ‫طریق بازار سرمایه نیز متناسب با ویژگی این پروژه ها‬ ‫یعنی نیاز به سرمایه بیشتر و دیربازده بودن مورد بازبینی‬ ‫و اصالح قرار گیرد‪ .‬زنگنه بیان کرد‪ :‬صندوق توسعه ملی‪،‬‬ ‫فاینانس‪ ،‬منابع بانکی‪ ،‬اوراق مشارکت‪ ،‬انواع اوراق مالی‬ ‫اسالمی و فروش سهام شرکت ها منابعی هستند که از‬ ‫ان ها استفاده کردیم و اســتفاده خواهیم کرد‪ .‬ما باید‬ ‫افــزون بر موارد فوق از راه های دیگری هم برای تامین‬ ‫مالی پروژه های صنعت نفت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫زنگنــه تصریــح کــرد‪ :‬در حال حاضــر در بخش‬ ‫پتروشیمی ‪ ۳۰‬میلیارد دالر پروژه نیمه کاره وجود دارد‬ ‫و باید تالش کنیم از ســرمایه مردمی استفاده کنیم؛‬ ‫اگرچه معتقدم بخش خصوصی می تواند سرمایه گذاری‬ ‫را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۱۲ :‬میلیارد دالر طرح در بخش پتروشیمی‬ ‫نهایی شده‪ ،‬اما هنوز اغاز نشده است و می توان از سرمایه‬ ‫مردمی در این بخش استفاده کرد‪.‬‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬بازار سرمایه با توجه به تنوع ابزارهای‬ ‫مالی اسالمی می تواند حداقل نیمی از نیاز ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫دالری صنعت نفت را از طریق انتشار اوراق بهادار تامین‬ ‫مالی کند‪ .‬شاپور محمدی‪ ،‬رییس سازمان بورس نیز در‬ ‫ایــن در کنفرانس گفت‪ :‬اقدامــات زیادی در خصوص‬ ‫تامین مالی نفت در بازار ســرمایه انجام شده است به‬ ‫طوری که در ســال ‪ ،94‬پنج هزار میلیارد تومان اوراق‬ ‫برای وزارت نفت و سپس اوراق سلف موازی استاندارد‬ ‫منتشر شد که این نشان می دهد بازار سرمایه در تامین‬ ‫مالی صنعت نفت دارای تجربه است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۸‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫هنوزپیشگیریبهتریندرماناست‬ ‫وقتی اختالف و درگیری اوج می گیرد‪ ،‬حفظ ارامش دشــوار است‪ .‬وقتی مشاجره و رد و بدل‬ ‫شدن عبارت ها و کلمات نامناسب افزایش می یابد و خشم بر دو طرف مستولی می شود‪ ،‬نتیجه‬ ‫ای جز بروز احساســات بد و اسیب دیدن ندارد‪ .‬بهترین راه برای مهار مشاجره و نزاع ‪ ،‬پیشگیری‬ ‫است‪ .‬در ادامه با برخی از توصیه های مفید برای پیشگیری از اختالف و درگیری اشنا می شوید‪.‬‬ ‫تحمل‪:‬شاید مهم ترین عامل در هررابطه‪،‬تحمل است‪ .‬تحمل‪ ،‬توانایی است که به سادگی می‬ ‫توان به دســت اورد و به دیگران نیز منتقل کرد‪ .‬همچنین ‪ ،‬تحمل ‪ ،‬به معنای احترام به نیازهای‬ ‫یکدیگر اســت‪.‬برای اجرای موفقیت امیز این روش باید خودخواهی و غرور را کنار گذاشــته و از‬ ‫همدلی و درک متقابل استفاده کرد‪.‬‬ ‫اموختن بروز دادن محبت و برقراری ارتباط دوســتانه ‪:‬خشم زمانی نمایان می شود که فرد‪،‬‬ ‫احساس قدرشناسی و رضایت نکنند‪ .‬در این زمان‪ ،‬افراد عصبی‪،‬فرسوده و افسرده می شوند‪.‬برای‬ ‫پیشگیری از بروز چنین عالیم و نشانه هایی‪ ،‬زوجین باید روش های نشان دادن محبت و برقراری‬ ‫ارتباط دوستانه را بیاموزند‪ .‬با هدیه گل ‪ ،‬کارت تبریک و به زبان اوردن جمله کوتاه«دوستت دارم»‬ ‫می توان محبت را بروز داد و زمینه برقراری ارتباط دوستانه را فراهم کرد‪.‬‬ ‫انتخاب زمان مناسب‪:‬درخواست ها باید در زمان مناسب بیان شوند‪ .‬اگر یکی از زوجین ‪ ،‬از همسر‬ ‫خود که مشــغول کار اســت درخواستی کند‪ ،‬پاسخ او به احتمال زیاد از روی حوصله و خوشایند‬ ‫نخواهد بود‪ .‬زوجین باید زمان مناسبی برای بیان درخواست های خود انتخاب کنند‪.‬‬ ‫اختصاص زمان برای گفتگوی روزانه‪ :‬رابطه زن و شوهر می تواند در طول زمان سرد شود‪ .‬علت‬ ‫ان می تواند کمبود و یا عدم ارتباط زن و شوهر باشد‪.‬یکی از عناصر مهم تقویت ارتباط زوجین ‪،‬‬ ‫گفتگــو درباره نیازها‪ ،‬تجارب و اتفاقات روزانه اســت‪.‬برای اینکه این گفتگوبتواند تاثیرخود را در‬ ‫صمیمیت زوجین ایجاد کند‪ ،‬هنگامی که همسرشما درباره مسائل روزانه خود صحبت می کند‪،‬‬ ‫دقت و عالقه خود را نشان دهید‪.‬‬ ‫اموختن ســتایش کردن و پاداش دادن‪:‬مخزن ســوخت عاطفی افراد باید با اعتماد به نفس‬ ‫واحساسات مثبت پر شود تا انرژی الزم برای زندگی فراهم شود‪ .‬زوجین ‪ ،‬باید برای پر نگهداشتن‬ ‫این مخزن به یکدیگر هدیه بدهند‪ ،‬همدیگر را تشویق نمایند و کلمات محبت امیز نثار هم کنند‪.‬‬ ‫بررسی نیازهای براورده نشده همسر‪:‬به همان میزان که همسر خود را می شناسیم‪ ،‬ممکن است‬ ‫از افکار او هم بی اطالع باشیم‪.‬هرگز نباید تصور کنیم از کلیه نیازهای همسر خوداگاهیم و انها را‬ ‫براورده می کنیم‪ .‬این امر به ما کمک می کند تا از او درباره نیازهایش بپرســیم ‪ .‬نتیجه این کار‪،‬‬ ‫القای احساس امنیت و احترام به همسر است‪.‬‬ ‫نشاندادنصمیمیتباهمسر‪،‬فرزندانوخویشاوندان‪:‬گاهیاوقاتاتفاقاتیمیافتدکهفرزندان‬ ‫و خویشاوندان کلمات تند و زننده ای را که ناشی از اختالف تفکر و اختالف سلیقه زوجین است از‬ ‫انها می شــنوند‪ .‬برای جلوگیری از بروز این اتفاقات‪ ،‬زن و شوهر پیش از ابراز تصمیمات و نظرات‬ ‫خود درباره مسائل مختلف نزد دیگران‪ ،‬باید از نظرات یکدیگر اگاه باشند‪.‬‬ ‫حفظ احترام همســروحریم خانواده و ابراز احساسات مثبت به همسردر حضور دیگران مهم‬ ‫است‪ .‬این کار می تواند باعث رفع کدورت و استحکام رابطه زوجین شود‪.‬‬ ‫چیزی به عنوان تعارض سازنده وجود دارد؟گاهی به زبان اوردن اختالفات و مشاجره‪ ،‬دیدگاه‬ ‫زوجین را نســبت به یک موضوع تغییر می دهد و به انها می فهماند که با استفاده از گزینه های‬ ‫مناسب و روش های مسالمت امیز‪ ،‬می توان مشکالت را حل و فصل نمود و با راه حل های مناسب‬ ‫‪ ،‬زندگی را بهتر کرد‪.‬وقتی با چیزی که همســر شما می خواهد مخالف هستید‪ ،‬چیزدیگری به او‬ ‫پیشنهاد کنید‪.‬سعی کنید موضوعی که سبب بروز مشکل شده را به زبان اورید و احساس خود را‬ ‫نسبت به ان بیان کنید‪ .‬بیان نیازها و بهره مند شدن از پیشنهادهای یکدیگر اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫حرف اخر‬ ‫سرزنش نکردن و مودب و موثر بودن‪،‬کلید حل و فصل مشکالت و اختالفات است ‪ .‬زوجین باید‬ ‫از طرح نیازها و تقاضاهای نادرست و بی جا اجتناب کنند ‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬برگرفته از مجموعه مطالب کتابچه راهنمای ازدواج شادو پایدار‬ ‫مرکز مشاوره معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایالم‬ ‫چگونه ارامش داشته و شاد زندگی کنیم‬ ‫در دنیای پراضطراب و سراسر استرس امروز‪ ،‬ارامش و راحتی خیال نعمتی است که بسیاری‬ ‫ارزوی ان را دارند؛ اما برای رســیدن به ارامش تنها ارزو کافی نیست‪ ،‬بلکه باید قدم پیش نهاد و‬ ‫کاری کرد‪.‬‬ ‫‪ ‬ان چه در ذیل می اید برخی تکنیک های روانشناختی است که ضمن کمک به رفع تشویش‬ ‫و نگرانی‪ ،‬ارامش‪ ،‬نشاط و شادی را در زندگی ما رونق می بخشد‪.‬‬ ‫راز اول‪ :‬با خدا ارتباط برقرار کنید‪-‬حداقل نیاز انسان به روح خدایی‪ ،‬مانند احتیاج نوزاد است به‬ ‫مادر‪ .‬به همان میزان که جسم برای ادامه حیات به هوا و غذا نیازمند است‪ ،‬روح و باطن نیز به هدایت‬ ‫الهی و روح ربانی محتاج است‪.‬‬ ‫ارامش جان‪ ،‬زمینی حاصلخیز است که دانه های «خواست و نیاز»در ان به خوبی می روید‪.‬‬ ‫نیازهای به حق خود را در یاد خداوند که ارامش جان و قلب اســت؛ بکارید تا به خوبی تحقق‬ ‫یابند‪ .‬خداوند همراه کسی است که او همراه خداوند باشد‪.‬با توجه به خداوند و خواندن نام های او‪،‬‬ ‫همراهی و پشتیبانی خدا را به سوی خود جلب کنید‪.‬‬ ‫انسان همان است که به ان توجه می کند‪ ،‬پس به خداوند توجه کنید تا الهی شوید! به خدا توکل‬ ‫کنید‪ .‬هرچه ارتباط شما با خدا «ان نیروی عظیم و خرد الیتناهی»بیشتر و بیشتر شود‪ ،‬ارامش و‬ ‫نشاط بیشتری را در خود تجربه می کنید و هر چه ارتباط شما با خدا محدودتر شود‪ ،‬ترس و اضطراب‬ ‫بیشتری بر شما چیره می شود‪.‬‬ ‫خداوند فرموده اســت‪« :‬اگر مرا یاری کنید‪ ،‬شــما را یاری می کنم و قدم هایتان را استوار می‬ ‫گردانم‪ ».‬یار خدا بودن یعنی بر اســاس قوانین الهی رفتار کردن‪ ،‬گناه نکردن‪ ،‬کمک به دیگران‪،‬‬ ‫نرنجاندن دیگران‪ ،‬احترام به والدین و‪ »....‬یار خدا بودن در واقع همان “یاری کردن به خود است‪.‬‬ ‫راز دوم‪ :‬مثبت فکر کنید‪-‬هر فکر‪ ،‬صورتی از انرژی است که در جهت نیکی یا بدی خود تولید‬ ‫می کنیم‪ .‬با اندیشیدن به افکار بهشتی با نیروی بهشتی مرتبط می شویم‪ ،‬شادی را احساس می‬ ‫کنیم و افتاب سرور را هر جا که رویم‪ ،‬می تابانیم‪.‬‬ ‫یاد بگیرید که احســاس هایتان را از طریق افکار مثبت مهار کنید‪ .‬به دقت افکارتان را زیر نظر‬ ‫بگیرید و هنگامی که یک فکر منفی هجوم می اورد‪ ،‬خودتان را وارسی و به جای ان یک فکر مثبت‬ ‫جایگزینکنید‪.‬‬ ‫‪ 3‬اشتباه بزرگ که در ابتدای روابط مرتکب می شویم‬ ‫دالیل متفاوتی می توانند موجب شوند تا بدون این که عاشق شده باشید‪،‬با کسی رابطه ای را‬ ‫اغاز کنید‪.‬بســیاری از ما فرد نامناسب را برمی گزینیم و سپس می اندیشیم که چرا ازدواجمان‬ ‫شکست می خورد‪.‬‬ ‫هفت دلیل نادرســت برای ازدواج‪ -1:‬فشار(سن‪،‬خانواده‪،‬دوســتان و غیــره)‪ -2-‬تنهایی و‬ ‫اســتیصال‪ -3-‬گرسنگی جنســی‪ ---‬بی توجهی به زندگی خود‪ -5-‬اجتناب از بزرگ شد‪-6-‬‬ ‫احساس گناه‪ -7-‬پر کردن خالء های احساسی و روحی‬ ‫ما می توانیم از قسمت اعظم رنج ‪ ،‬دلشکستگی و یاسی که در انتخاب تجربه می کنیم جلوگیری‬ ‫کنیم؛ اگر فقط توجه بیشتری به ((شروع )) یک رابطه داشته باشیم‪.‬‬ ‫در ابتدای درگیر شــدنمان با یک شخص ‪ ،‬مرتکب شش اشتباه بزرگ می شویم‪ -1:‬سواالت‬ ‫کافی نمی پرسیم‪ :‬از دالیلی که نمی خواهیم در شروع رابطه سواالت کافی بپرسیم می توان به دو‬ ‫مورد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫رمانتیک نیســت‪ :‬عاشق شدن یک تجربه رمانتیک اســت ‪ ،‬اما(( مصاحبه)) یک شخص ‪ ،‬نه‬ ‫‪.‬بنابراین به خود اجازه می دهیم اغوا شویم و به بیرون رفتن برای شام و میهمانی و تحسین و تعریف‬ ‫از یکدیگربپردازیم و از خود بی خود شویم‪.‬‬ ‫شما نمی خواهید جواب ها را بدانید؛ نمی خواهیم چون ممکن است جوابی را که می شنویم‬ ‫دوست نداشته باشیم‪ .‬در واقع نمی خواهیم رابطه تمام شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬عالیم هشدار دهنده را که حاکی از مشکالت بالقوه هستند نادیده می گیریم‪ :‬چیزی از کسی‬ ‫که به ازدواج با او فکر می کنید‪ ،‬مشاهده می کنید که نشانگر این واقعیت است که بایدمحتاط تر‬ ‫باشید ‪ ،‬اما خوداگاه یا نا خوداگاه ترجیح می دهید که از ان چشم پوشی کنیدبدین صورت که یا‬ ‫انها را کم اهمیت جلوه می دهید یا کارهای او را توجیه می کنید‪.‬‬ ‫‪ -3‬سازش های عجوالنه و زود هنگام‪ :‬هرگونه تغییر و ویرایش ارزش ها ‪ ،‬رفتارها و عادت هایتان‬ ‫تنها به این امید که وانمود کنید شما و نامزدتان از توافق و هماهنگی کافی برخوردارید‪.‬خطر سازش‬ ‫عجوالنه و زود هنگام در این اســت که حس خود باوریتان را در همان ابتدای رابطه از دســت می‬ ‫دهید و ان را با احساس تفاهم قالبی جایگزین می کنید‪.‬‬ ‫شماره ‪3978‬‬ ‫دور از پایتخت‬ ‫مجتمعابرسانی‪ ۶‬روستاییشمالشرق‬ ‫اشتیانبهبهرهبرداریرسید‬ ‫همزمان با چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب‪ ‬‬ ‫اســامی ‪ ،‬مجتمع ابرسانی ‪ ۶‬روستایی شمال شرق‬ ‫اشتیان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫در مراســم‪  ‬بهره برداری از ایــن مجتمع بزرگ‬ ‫ابرسانی که در ‪ ۲۱‬بهمن سال در اشتیان برگزار شد‬ ‫استاندار اســتان مرکزی و معاونین ایشان ‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم اشتیان در مجلس ‪ ،‬فرمانداراشتیان ‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب و فاضالب شهری و روســتایی استان‬ ‫مرکزی و جمعی از مردم و مسولین شهرستان حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالبشهریوروستایی‬ ‫استان مرکزی در این مراسم گفت‪ :‬مجتمع ابرسانی‬ ‫شمال شرق اشتیان با اعتباری بالغ بر‪9‬میلیارد و‪500‬‬ ‫میلیون تومان انجام شــد و اب مورد نیاز ‪ 6‬روستای‬ ‫انانجرد ‪ ،‬بهارستان ‪ ،‬کوشکک ‪ ،‬صالح اباد ‪ ،‬امیر اباد ‪،‬‬ ‫مزرعه نو را تامین کرد‪.‬‬ ‫مهندس عرفانی نسب افزود ‪ :‬برای انجام این پروژه‬ ‫حفر یک حلقه چاه به عمق‪ 130‬متر و ابدهی‪ 23‬لیتر‬ ‫بر ثانیه ‪ ،‬احداث ‪ 4‬مخزن ذخیره اب مجموعا به حجم‬ ‫‪ 1240‬متر مکعب و اجرای‪ 34718‬متر خطوط انتقال‬ ‫صورت گرفته است‪ ‬‬ ‫وی ادامه داد ‪:‬اجرای ‪ 8855‬متر خطوط شــبکه و‬ ‫نصب ‪ 278‬انشعاب جدید از دیگر اقدامات انجام شده‬ ‫در این مجتمع ابرسانی می باشد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالبشهریوروستایی‬ ‫اســتان تصریح کرد ‪ :‬همزمان با بهره برداری از این‪ ‬‬ ‫مجتمع ‪ ،‬پروژه ابرســانی به روســتای سعد اباد این‬ ‫شهرستان که شامل اجرای ‪ 1010‬متر شبکه توزیع‬ ‫اب و نصب ‪ 10‬فقره انشعاب جدید می باشد اغاز شد‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬تعداد ‪ 25‬پروژه ابرســانی در ســطح‬ ‫روستاهای اســتان مرکزی با هزینه ای بالغ بر‪300‬‬ ‫میلیاردریالدرچهلویکمینسالگردپیروزیانقالب‬ ‫اسالمی ایران ‪ ،‬به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫عرفانی نســب بیان داشــت ‪ :‬این پروژه ها در ‪9‬‬ ‫شهرســتان اجرا شده و ‪ 49‬روستا با جمعیتی بالغ بر‬ ‫‪13‬هزارو ‪ 355‬نفر از مزایای ان بهره مند می باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت های اب و فاضالب روستایی و‬ ‫شــهری اســتان مرکزی ادامه داد ‪ :‬عملیات اجرایی‬ ‫صورت گرفته دراین‪ 25  ‬پروژه ها شامل ‪:‬حفر ‪ 5‬حلقه‬ ‫چاه ‪ ،‬اجرای ‪ 184‬کیلو متر خطوط انتقال و شــبکه‬ ‫توزیع اب ‪،‬احداث ‪ 23‬مخزن ذخیره اب مجموعا به‬ ‫حجم‪ 3670‬متر مکعب ‪ ،‬احداث یک باب تصفیه خانه‬ ‫اب و نصب ‪ 1713‬فقره انشعاب جدید ‪ ،‬می باشد‪.‬‬ ‫همچنین همزمان با سفر مهندس زندیه وکیلی‬ ‫معاون هماهنگی در امور عمرانی اســتانداری استان‬ ‫مرکزی به شهرستان تفرش ‪ ،‬بهره برداری از ‪ ۳‬پروژه‬ ‫ابرسانی به روستاهای‪  ‬این شهرستان انجام شد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالبشهریوروستایی‬ ‫اســتان مرکزی در این مراسم در روستای کهک این‬ ‫شهرســتان برگزار شــد گفت‪ :‬در ‪ 3‬روستای کهک‬ ‫دیزک و بکلیک عملیات تعویض و اصالح شبکه توزیع‬ ‫اب مجموعا با هزینه ای بالغ بر ‪12‬هزارو ‪ 875‬میلیون‬ ‫ریال انجام شد‪.‬‬ ‫مهندس عرفانی نســب افزود ‪ :‬در این ‪ 3‬روســتا‬ ‫مجموعا ‪ 6800‬متر شبکه توزیع اب تعویض و اصالح‬ ‫شد و ‪ 375‬انشعاب اب نصب گردید‪.‬‬ ‫اضافــه میگر دد که مجتمع ابرســانی امامزاده‪-‬‬ ‫خشتیجانشهرستانخمین‪ ‬باحضوراقایان‪،‬طهرانی‬ ‫فرماندار ‪ ،‬نجاری بخشدار ومسعود عالی مدیر امور ابفار‬ ‫شهرستان خمین به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫در این مراسم که همزمان با دهه فجر و در روز شنبه‬ ‫‪ 19‬بهمن ماه برگزار شد مسعود عالی مدیر امور اب و‬ ‫فاضالب روستایی شهرستان خمین گفت ‪ :‬این پروژه‬ ‫شامل اجرای‪ 5560‬متر شبکه توزیع‪ ،‬اجرای‪10450‬‬ ‫متــر خطوط انتقال‪،‬حفر یک حلقه چاه‪ ،‬احداث یک‬ ‫بابمخزنذخیرهاببهحجم‪ 300‬مترمکعبونصب‬ ‫‪ 180‬فقره انشعاب جدید میباشد‪.‬‬ ‫همچنین در ســفر استاندار اســتان مرکزی به‬ ‫شهرستان زندیه در دهه فجر همزمان با بهره برداری‬ ‫مجتمع ابرســانی روســتایی نقاط عشــایری این‬ ‫شهرستان ‪ ،‬پروژه های ابرسانی به دو روستای مذکور‪ ‬‬ ‫به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫مهندس یوسف عرفانی نسب در این مراسم گفت‪ :‬‬ ‫دو پروژه ابرسانی به روستاهای اصفهانک و فرج اباد‬ ‫شهرستان زرندیه مجموعا با هزینه ای بالغ بر ‪4375‬‬ ‫میلیون ریال انجام شــد و اب مورد نیاز‪ 324  ‬نفر از‬ ‫ساکنین این دو روستا را تامین کرد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬عملیات اجرایی صورت گرفته در این‬ ‫روســتاها شــامل احداث دو مخزن ‪ 50‬متر مکعبی‬ ‫‪،‬اجرای ‪ 3600‬متر خطوط انتقال اب ‪ ،‬اجرای ‪5137‬‬ ‫متر شبکه توزیع اب و‪  ‬نصب ‪ 46‬فقره انشعاب جدید‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‍ ایین افتتاح کتابخانه شهید رستگار و کتابخانه سیار مهربانی‪ 9‬شهرستان ری‬ ‫شهرری فاطمه ممیوند(میری)‬ ‫با حضور مســئولین اســتانی اییــن افتتاح‬ ‫کتابخانه شهید رستگار و کتابخانه سیار مهربانی‬ ‫‪ 9‬شهرستان ری برگزار شد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬به همین جهــت تصمیم گرفتیم‬ ‫روستای اسال م اباد سیمان را به عنوان روستای‬ ‫فراهــم کردن فضــای جــذاب کتابخوانی و در‬ ‫دســترس قراردادن ان برای مردم است‪ ،‬عنوان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫کتابخانه های عمومی استان تهران؛ ائین افتتاح‬ ‫کتابخانه عمومی شــهید رستگار شهرستان ری‬ ‫و کتابخانه سیار یار مهربان ‪۹‬شهرستان‪ ،‬با حضور‬ ‫انوشیروان محســنی بندپی اســتاندار تهران؛‬ ‫اســماعیل شــفاعی معــاون اداری و مالی نهاد‬ ‫کتابخانه های عمومی کشــور؛ حســین توکلی‬ ‫کجانی معاون اســتاندار تهران و فرماندار ویژه‬ ‫شهرســتان ری؛ محمدهــادی ناصری طاهری‬ ‫سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان‬ ‫تهران؛ حجت االسالم ســید صالح یاسینی امام‬ ‫جمعه خاورشــهر؛ فاطمه فکوریان‪ ،‬بخشــدار‬ ‫مرکزی شهرســتان ری و جمعی از مســئولین دوســت دار کتاب نامگذاری کنیــم و اقدام به‬ ‫شهرستانی و عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی احداث بوســتان کتاب و کتابخانه عمومی برای‬ ‫عالقه مندان به کتابخوانی کنیم‪.‬‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫فکوریان خاطرنشان کرد‪ :‬برای ترویج فرهنگ‬ ‫فاطمه فکوریان‪ ،‬بخشدار مرکزی شهرستان کتابخوانــی و پویایــی کتابخانــه بــا همکاری‬ ‫ری در حاشــیه این مراسم اظهار داشت‪ :‬یکی از کتابخانه های عمومی تالش های گســترده ای را‬ ‫اولویت های اصلی ما در بخش مرکزی شهرستان داشته ایم تا با فعالیت هایی که توسط کتابداران‬ ‫ری‪ ،‬ترویــج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بوده که پرتالش این کتابخانه صــورت می گیرد بتوانیم‬ ‫در این راستا فقط به شعار اکتفا نکرده ایم و سعی شــاهد اعتالء بیش از پیش فرهنگ مطالعه در‬ ‫ما بر این بوده تا در هر منطقه با توجه به شــرایط این منطقه باشیم‪.‬‬ ‫بخشــدار مرکزی شهرستان ری با بیان اینکه‬ ‫موجود ان محل اقداماتی برای رشد کتابخوانی‬ ‫یکی از نیازهای اصلی در ارتفاء ســرانه مطالعه‬ ‫انجام دهیم‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬اعتقاد ما بر این اســت که پایه و اســاس‬ ‫توسعه کارهای فرهنگی‪ ،‬مقوله کتابخوانی است‬ ‫و به همین جهت با تمام امکانات خود از این امر‬ ‫مقدس حمایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه افتتاح کتابخانــه عمومی‬ ‫رســتگار در روستای اسالم اباد خاطر نشان شد‪:‬‬ ‫ما در روســتاهای کوچکتر با توجــه به ترکیب‬ ‫جمعیتی که داشــتند نیز اقداماتــی را از قبیل‬ ‫احــداث کلبه کتاب‪ ،‬خانه کتــاب و دیگر موارد‬ ‫انجــام داده ایم تا با توجه به ظرفیت های موجود‬ ‫هر منطقه‪ ،‬قدمــی در زمینه کتابخوان تر کردن‬ ‫مردم برداریم‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ :‬کتابخانه عمومی شهید رستگار‬ ‫بــا زیربنای ‪ ۱۸۰‬متر مربــع و ظرفیت ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫نسخه کتاب دارای بخش های مستقل کودک و‬ ‫ســالن مطالعه و تجهیزات کامــل کتابخانه ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫کتابخانه ســیار یار مهربــان ‪ ۹‬نیز به عنوان‬ ‫اولین کتابخانه سیار شهرستان ری با گنجایش‬ ‫حمل ‪ ۳۵۰۰‬نسخه کتاب و تجهیزات کتابخانه ای‬ ‫به مردم کتابدوســت روستاهای این شهرستان‬ ‫خدمات رسانی خواهد کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬به همین‬ ‫جهت تصمیم گرفتیم روستای اسالم اباد سیمان‬ ‫را به عنوان روستای دوست دار کتاب نامگذاری‬ ‫کنیم و اقدام به احداث بوستان کتاب و کتابخانه‬ ‫عمومی برای عالقه مندان به کتابخوانی کنیم‪.‬‬ ‫فکوریان خاطرنشان کرد‪ :‬برای ترویج فرهنگ‬ ‫کتابخوانــی و پویایــی کتابخانــه بــا همکاری‬ ‫کتابخانه های عمومی تالش های گســترده ای را‬ ‫داشته ایم تا با فعالیت هایی که توسط کتابداران‬ ‫پرتالش این کتابخانه صــورت می گیرد بتوانیم‬ ‫شــاهد اعتالء بیش از پیش فرهنگ مطالعه در‬ ‫این منطقه باشیم‪.‬‬ ‫بخشــدار مرکزی شهرستان ری با بیان اینکه‬ ‫یکی از نیازهای اصلی در ارتفاء ســرانه مطالعه‬ ‫فراهــم کردن فضــای جــذاب کتابخوانی و در‬ ‫دســترس قراردادن ان برای مردم است‪ ،‬عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬اعتقاد ما بر این اســت که پایه و اســاس‬ ‫توسعه کارهای فرهنگی‪ ،‬مقوله کتابخوانی است‬ ‫و به همین جهت با تمام امکانات خود از این امر‬ ‫مقدس حمایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫معاون مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبرداد‬ ‫برگزاری دومین گردهمایی دو ساالنه فعاالن سواد رسانه ای سراسر کشور‬ ‫به میزبانی استان البزر‬ ‫البــرز محمد رضا خمســه ‪ -‬معاون مرکز‬ ‫فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬دومین‬ ‫گردهمایی دو ســاالنه فعاالن سواد رسانه ای‬ ‫سراســر کشــور در اسفندماه ســال جاری به‬ ‫میزبانی استان البزر برگزار میشود‪.‬‬ ‫دکتر محمد صادق افراســیابی با اشــاره به‬ ‫برنامــه ارتقای نقش وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی در فضای مجازی خاطر نشان ساخت‪:‬‬ ‫برگــزاری «همایش ملی ســواد رســانه ای و‬ ‫اطالعاتی» و «گردهمایی فعاالن ســواد رسانه‬ ‫ای» دو برنامه ای بودند که پیش از این توسط‬ ‫مرکز فناوری اطالعات و رســانه های دیجیتال‬ ‫اجرا میشــد اما از امسال برگزاری همایش ملی‬ ‫ســواد رسانه ای و اطالعاتی با هدف استفاده از‬ ‫ظرفیــت های علمی‪ ،‬اموزشــی و پژوهشــی‬ ‫دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور‪ ،‬پس از اخذ‬ ‫پیشــنهادات دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های‬ ‫مشــارکت کننده در دو همایش قبلی ســواد‬ ‫رســانه ای و اطالعاتی و بعــد از ارزیابی طرح‬ ‫های ارائه شــده از سوی ایشان به دانشگاه امام‬ ‫صادق (ع) واگذار شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجرای برنامه گردهمایی فعاالن‬ ‫سواد رسانه ای کشــور نیز با هدف استفاده از‬ ‫ظرفیت های استانی و تقویت استانهای کشور‬ ‫به اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان‬ ‫البزر واگذار شد‪.‬‬ ‫افراســیابی تاکید کرد‪ :‬هــدف از برگزاری‬ ‫دومین گردهمایی دو ســاالنه فعاالن ســواد‬ ‫رسانه ای کشــور‪ ،‬مدیریت دانش فعاالن سواد پاســخگوی ســواالت احتمالی فعاالن ســواد‬ ‫رســانه ای کشــور‪ ،‬تقویت هم افزایی ایشان‪ ،‬رسانه ای کشور خواهند بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجرای برنامه گردهمایی فعاالن‬ ‫افزایش فعالیت های تیمی و شــبکه ای فعاالن‬ ‫سواد رســانه ای و بررسی موانع و چالش های سواد رسانه ای کشــور نیز با هدف استفاده از‬ ‫پیش روی نهضت ســواد رســانه ای در کشور ظرفیت های استانی و تقویت استانهای کشور‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬شناسایی و الگوگیری فعاالن به اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان‬ ‫سواد رســانه ای از ایده های برتر برای تقویت البزر واگذار شد‪.‬‬ ‫افراســیابی تاکید کرد‪ :‬هــدف از برگزاری‬ ‫تولید و انتشــار محتوای مناســب در زمینه ی‬ ‫ارتقای ســواد رسانه ای و شناســایی تجارب دومین گردهمایی دو ســاالنه فعاالن ســواد‬ ‫موفق در زمینه ی ارتقای ســواد رســانه ای از رسانه ای کشــور‪ ،‬مدیریت دانش فعاالن سواد‬ ‫جملــه دســتاوردهای احتمالی این نشســت رســانه ای کشــور‪ ،‬تقویت هم افزایی ایشان‪،‬‬ ‫افزایش فعالیت های تیمی و شــبکه ای فعاالن‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت به گفته ی افراســیابی سواد رســانه ای و بررسی موانع و چالش های‬ ‫شــماره تمــاس هــای ‪ 02632524849‬و پیش روی نهضت ســواد رســانه ای در کشور‬ ‫‪ 09178722713‬در طــول ایــن مــدت است‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شهرما‬ ‫اهدای ویلچر به توانیابان نیازمند منطقه‪7‬‬ ‫به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و گرامیداشت‬ ‫روز زن ‪ 3‬عدد ویلچر از محل فروش درب بطری های جمع اوری شده توسط‬ ‫همکاران و شهروندان به افراد توانیاب نیازمند سطح منطقه ‪ 7‬اهدا شد ‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی شــهرداری منطقه ‪ ،7‬درب های بطری تجزیه پذیر‬ ‫ی می مانند‪ .‬لذا منطقه ‪ 7‬به عنوان یکی از‬ ‫نیستند و برای قرن ها در طبیعت باق ‬ ‫مناطق دوستدار حفظ محیط زیست اقدام به جمع اوری این درب ها و فروش‬ ‫ان ب ه کارگاه های بازیافت نموده است و درامد حاصل از ان را جهت تهیه ویلچر‬ ‫برای توانیابان نیازمند هزینه می نماید ‪.‬‬ ‫گفتنی اســت؛ در این مراســم از مادران توانیاب و شهروندان فعال در امر‬ ‫تفکیک با اهدای جوایزی به رسم یادبود تقدیر شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت شهروندان عالقمند می توانند با جمع اوری درب های‬ ‫پالستیکیبطریهاواهدایانبهادارهپسماندمنطقه‪ 7‬دراینامرخداپسندانه‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬ ‫بوستان نیاوران هوشمندسازی می شود‬ ‫بوســتان نیاوران در راســتای مدیریت نوین شــهری با محوریت توسعه‬ ‫گردشگری در شمال تهران ‪ ،‬هوشمند سازی می شود‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک‪ ،‬سید حمید موسوی شهردار‬ ‫این منطقه با بیان مطلب فوق اظهار داشــت ‪ :‬باتوجه به ظرفیت های بالقوه ی‬ ‫گردشگری و دارا بودن مراکز خاص به ویژه بوستانهای شاخص در شمال تهران‬ ‫‪ ،‬مدیریت شهری منطقه یک‪،‬هوشمندسازی را با تمرکز بر گردشگری پیش‬ ‫خواهد برد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به انجام مطالعات اولیه در حوزه ی هوشمندسازی منطقه در ماه‬ ‫های گذشــته‪ ،‬افزود ‪ :‬براساس مطالعات انجام شده بر روی مراکز گردشگری‬ ‫شمال تهران ‪ ،‬بوستان نیاوران به عنوان یکی از بوستان های فرا منطقه ای گزینه‬ ‫ی مناســبی برای انجام پروژه های هوشمندســازی به عنوان پایلوت در گام‬ ‫نخست‪ ،‬شناسایی و به ستاد هوشمندسازی تهران معرفی شده است‪.‬‬ ‫شــهردار منطقه یک گفت‪ :‬در همین راستا معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫شــهری به همراه گروه متخصص و فنی در حوزه ی هوشمندسازی به منظور‬ ‫بررسی شرایط موجود و طراحی های الزم در انجام پروژه ها از بوستان نیاوران‬ ‫بازدید کرد و مقرر شــد بعد از براوردهای زمانی و ریالی‪ ،‬فاز عملیاتی ان اغاز‬ ‫شود‪.‬موســوی تصریح کرد‪ :‬ابیاری هوشمند فضای سبز‪ ،‬هوشمندسازی چاه‬ ‫های اب‪ ،‬تصفیه پساب و بازچرخانی اب بوستان ها ‪ ،‬هوشمندسازی روشنایی‬ ‫بوستان ها ‪ ،‬اجرای ابنمای هوشمند تعاملی‪ ،‬سیستم پیش بینی وقوع سیل و‬ ‫‪ ...‬از جمله پروژه های پیشنهادی در حوزه ی هوشمندسازی در بوستان های‬ ‫منطقه یک است‪ .‬بوستان نیاوران در راستای مدیریت نوین شهری با محوریت‬ ‫توسعه گردشگری در شمال تهران ‪ ،‬هوشمند سازی می شود‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک‪ ،‬سید حمید موسوی شهردار‬ ‫این منطقه با بیان مطلب فوق اظهار داشــت ‪ :‬باتوجه به ظرفیت های بالقوه ی‬ ‫گردشگری و دارا بودن مراکز خاص به ویژه بوستانهای شاخص در شمال تهران‬ ‫‪ ،‬مدیریت شهری منطقه یک‪،‬هوشمندسازی را با تمرکز بر گردشگری پیش‬ ‫خواهد برد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به انجام مطالعات اولیه در حوزه ی هوشمندسازی منطقه در ماه‬ ‫های گذشــته‪ ،‬افزود ‪ :‬براساس مطالعات انجام شده بر روی مراکز گردشگری‬ ‫شمال تهران ‪ ،‬بوستان نیاوران به عنوان یکی از بوستان های فرا منطقه ای گزینه‬ ‫ی مناســبی برای انجام پروژه های هوشمندســازی به عنوان پایلوت در گام‬ ‫نخست‪ ،‬شناسایی و به ستاد هوشمندسازی تهران معرفی شده است‪.‬‬ ‫شــهردار منطقه یک گفت‪ :‬در همین راستا معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫شــهری به همراه گروه متخصص و فنی در حوزه ی هوشمندسازی به منظور‬ ‫بررسی شرایط موجود و طراحی های الزم در انجام پروژه ها از بوستان نیاوران‬ ‫بازدید کرد و مقرر شــد بعد از براوردهای زمانی و ریالی‪ ،‬فاز عملیاتی ان اغاز‬ ‫شود‪.‬موســوی تصریح کرد‪ :‬ابیاری هوشمند فضای سبز‪ ،‬هوشمندسازی چاه‬ ‫های اب‪ ،‬تصفیه پساب و بازچرخانی اب بوستان ها ‪ ،‬هوشمندسازی روشنایی‬ ‫بوستان ها ‪ ،‬اجرای ابنمای هوشمند تعاملی‪ ،‬سیستم پیش بینی وقوع سیل و‬ ‫‪ ...‬از جمله پروژه های پیشنهادی در حوزه ی هوشمندسازی در بوستان های‬ ‫منطقه یک است‪.‬‬ ‫امادگی شهرداری منطقه‪ 2‬برای اجرای طرح‬ ‫دوستدار کودک در تمامی محالت‬ ‫شــهردار منطقه ‪ 2‬در نشست هم اندیشــی محله دوستدار کودک گفت‪:‬‬ ‫کودکان از اقشــار اسیب پذیر جامعه هستند و ایجاد محله دوستدار کودک‬ ‫یکی از نیازهای امروز شهری است‪.‬رسول کشت پور‪ ،‬شهردار منطقه در نشست‬ ‫هم اندیشــی محله دوســتدار کودک با بیان اینکه مبحث کودکان و کیفیت‬ ‫زندگی ان ها یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار شهری است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از این رو ضرورت دارد برای این قشر از جامعه برنامه ریزی دقیق انجام شود و‬ ‫در مباحث کالبدی به کودکان توجه کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کودکان عامل پیوند نسل های گذشته و اینده در جامعه محسوب‬ ‫می شــوند و همزمان با برنامه های توسعه شهری ‪،‬تالش برای ایجاد محیطی‬ ‫مناسب برای رشد کودک و متناسب با نیازهای انها امری ضروری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اجرای طرح محله دوســتدار کودک در شهرارا به عنوان نقطه‬ ‫اغاز بسیار خوبی است و مدیریت منطقه امادگی دارد تا این طرح را در تمامی‬ ‫محالت اجرا کندو در خواست می شود برنامه عملیاتی و کارشناسی با سرعت‬ ‫تدوین وجهت اجرا به منطقه ابالغ شود‪.‬‬ ‫وی بااشارهبهاینکهایجادشهردوستدارکودکنیازمندهمافزاییومشارکت‬ ‫همگانی اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در طرح محله دوستدار کودک ‪ ،‬عالوه بر اماده‬ ‫سازی محیط شهری و زیر ساخت ها ‪ ،‬می بایست به مباحث فرهنگی نیز توجه‬ ‫شود‬ ‫شهردار منطقه ‪2‬در ادامه از حوزه های اجرایی درخواست کرد پیش از هر‬ ‫پروژه شهری ‪،‬شاخص های استاندارد متناسب با نیازهای کودکان مورد توجه‬ ‫قرار بگیرد تا تغییرات ملموس در سطح منطقه را شاهد باشیم ‪ .‬شهردار منطقه‬ ‫‪ 2‬در نشست هم اندیشی محله دوستدار کودک گفت‪ :‬کودکان از اقشار اسیب‬ ‫پذیر جامعه هستند و ایجاد محله دوستدار کودک یکی از نیازهای امروز شهری‬ ‫است‪.‬رسول کشت پور‪ ،‬شهردار منطقه در نشست هم اندیشی محله دوستدار‬ ‫کودک با بیان اینکه مبحث کودکان و کیفیت زندگی ان ها یکی از شاخص های‬ ‫مهم توسعه پایدار شهری است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این رو ضرورت دارد برای این قشر‬ ‫از جامعه برنامه ریزی دقیق انجام شود و در مباحث کالبدی به کودکان توجه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کودکان عامل پیوند نسل های گذشته و اینده در جامعه محسوب‬ ‫می شــوند و همزمان با برنامه های توسعه شهری ‪،‬تالش برای ایجاد محیطی‬ ‫مناسب برای رشد کودک و متناسب با نیازهای انها امری ضروری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اجرای طرح محله دوســتدار کودک در شهرارا به عنوان نقطه‬ ‫اغاز بسیار خوبی است و مدیریت منطقه امادگی دارد تا این طرح را در تمامی‬ ‫محالت اجرا کندو در خواست می شود برنامه عملیاتی و کارشناسی با سرعت‬ ‫تدوین وجهت اجرا به منطقه ابالغ شود‪.‬‬ ‫وی بااشارهبهاینکهایجادشهردوستدارکودکنیازمندهمافزاییومشارکت‬ ‫همگانی اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در طرح محله دوستدار کودک ‪ ،‬عالوه بر اماده‬ ‫سازی محیط شهری و زیر ساخت ها ‪ ،‬می بایست به مباحث فرهنگی نیز توجه‬ ‫شود‬ ‫‪7‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۸‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3978‬‬ ‫جزئیاترزرومجوزطرحترافیک‬ ‫در سال‪۹۹‬‬ ‫مدیر واحد ســاماندهی محدوده ها و طرح های‬ ‫ترافیک درباره رزرو مجوز طرح ترافیک در سال ‪۹۹‬‬ ‫توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫عمار ســعیدیان فر درباره رزرو مجــوز ورود به‬ ‫محدوده طرح ترافیک در ســال ‪ ،99‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫سال اینده شــهروندان باید برای ورود به محدوده‬ ‫طرح ترافیک حســاب خود را به انداز ه روزهایی که‬ ‫قصد رزرو دارند‪ ،‬شــارژ کنند؛ بنابراین در سال ‪99‬‬ ‫شرایط اینطور نیست که شهروندان بتوانند حساب‬ ‫خود را شــارژ کرده‪ ،‬وارد محدوده شوند و هزینه از‬ ‫حسابشان برداشت شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امکان رزرو ســاالنه برای ورود به‬ ‫محدوده طرح وجود ندارد و رزروها به صورت هفتگی‬ ‫اســت‪ .‬بر این اساس شــهروندان می توانند از ظهر‬ ‫چهارشنبه هر هفته نســبت به رزرو مجوز ورود به‬ ‫محدوده‪ ،‬تا چهارشــنبه هفته بعــد‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫چنانچه به هر دلیلی از ورود به محدوده طرح در روز‬ ‫رزرو شده منصرف شوند‪ ،‬تا ساعت ‪ 6‬صبح همان روز‬ ‫فرصت لغو دارنــد؛ در غیر این صورت طبق مصوبه‬ ‫شورای شهر باید ‪ 20‬درصد رقم پایه ورود به محدوده‬ ‫طرح را بپردازند‪.‬‬ ‫مدیر واحد ســاماندهی محدوده ها و طرح های‬ ‫ترافیک تصریح کرد‪ :‬اگر برای فردی شرایط خاص و‬ ‫فوری پیش امد و در حالی مجبور به ورود به محدوده‬ ‫طرح ترافیک شــد که رزرو را انجام نداده‪ ،‬می تواند‬ ‫بعد از اتمام کار خود تا ساعت ‪ 24‬همان روز نسبت‬ ‫به رزرو مجوز اقدام کند‪ .‬همچنین اگر فردی بدون‬ ‫رزرو وارد محدوده شود و حتی از امکان رزرو همان‬ ‫روز استفاده نکند‪ ،‬باید بیشترین رقم مجوز ورود به‬ ‫محدوده را بپردازد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در صــورت تایید مصوبه‬ ‫شورای شهر از سوی فرمانداری‪ ،‬حداقل هزین ه ورود‬ ‫به محــدوده برای فردی که دارای معاینه فنی برتر‬ ‫است‪ 16 ،‬هزار و ‪ 464‬تومان و حداکثر هزینه برای‬ ‫فردی کــه معاینه فنی عادی دارد‪ 54 ،‬هزار و ‪400‬‬ ‫تومان تعیین شــده است‪.‬سعیدیان فر خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬سقف مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک‬ ‫‪ 103‬هزار مجوز اســت و به صورت روزانه نیز امکان‬ ‫فروش ‪ 40‬هــزار مجوز وجود دارد‪ .‬این وضعیت در‬ ‫ســال ‪ 99‬نیز تغییــری نخواهــد کرد‪.‬مدیر واحد‬ ‫ســاماندهی محدوده ها و طرح های ترافیک درباره‬ ‫رزرو مجوز طرح ترافیک در سال ‪ ۹۹‬توضیحاتی ارائه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫عمار ســعیدیان فر درباره رزرو مجــوز ورود به‬ ‫محدوده طرح ترافیک در ســال ‪ ،99‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫سال اینده شــهروندان باید برای ورود به محدوده‬ ‫طرح ترافیک حســاب خود را به انداز ه روزهایی که‬ ‫قصد رزرو دارند‪ ،‬شــارژ کنند؛ بنابراین در سال ‪99‬‬ ‫شرایط اینطور نیست که شهروندان بتوانند حساب‬ ‫خود را شــارژ کرده‪ ،‬وارد محدوده شوند و هزینه از‬ ‫حسابشان برداشت شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امکان رزرو ساالنه برای ورود به‬ ‫محــدوده طرح وجود نــدارد و رزروها به صورت‬ ‫هفتگی اســت‪ .‬بر این اساس شهروندان می توانند‬ ‫از ظهر چهارشــنبه هر هفته نسبت به رزرو مجوز‬ ‫ورود به محدوده‪ ،‬تا چهارشــنبه هفته بعد‪ ،‬اقدام‬ ‫کننــد‪ .‬چنانچه به هر دلیلــی از ورود به محدوده‬ ‫طرح در روز رزرو شده منصرف شوند‪ ،‬تا ساعت ‪6‬‬ ‫صبح همــان روز فرصت لغو دارنــد؛ در غیر این‬ ‫صورت طبق مصوبه شــورای شهر باید ‪ 20‬درصد‬ ‫رقم پایه ورود به محدوده طرح را بپردازند‪.‬‬ ‫مدیر واحد ســاماندهی محدوده ها و طرح های‬ ‫ترافیک تصریح کرد‪ :‬اگر برای فردی شرایط خاص و‬ ‫فوری پیش امد و در حالی مجبور به ورود به محدوده‬ ‫طرح ترافیک شــد که رزرو را انجام نداده‪ ،‬می تواند‬ ‫بعد از اتمام کار خود تا ساعت ‪ 24‬همان روز نسبت‬ ‫به رزرو مجوز اقدام کند‪ .‬همچنین اگر فردی بدون‬ ‫رزرو وارد محدوده شود و حتی از امکان رزرو همان‬ ‫روز استفاده نکند‪ ،‬باید بیشترین رقم مجوز ورود به‬ ‫محدوده را بپردازد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در صورت تایید مصوبه‬ ‫شورای شهر از ســوی فرمانداری‪ ،‬حداقل هزینه ‬ ‫ورود بــه محدوده برای فردی کــه دارای معاینه‬ ‫فنی برتر اســت‪ 16 ،‬هزار و ‪ 464‬تومان و حداکثر‬ ‫هزینه برای فردی که معاینه فنی عادی دارد‪54 ،‬‬ ‫هزار و ‪ 400‬تومان تعیین شده است‪.‬سعیدیان فر‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬ســقف مجوزهــای ورود به‬ ‫محدوده طرح ترافیک ‪ 103‬هزار مجوز است و به‬ ‫صورت روزانه نیز امــکان فروش ‪ 40‬هزار مجوز‬ ‫وجود دارد‪ .‬این وضعیت در سال ‪ 99‬نیز تغییری‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫کالنتری‪ :‬تلفات الودگی هوا دو برابر امار تصادفات جاده ای است‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به‬ ‫اینکه ســاالنه ‪ ۳۰‬هزار نفر به دلیل الودگی هوا جان‬ ‫خود را از دست می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬تصادفات جاده ای ما‬ ‫در کشور سبب مرگ ‪ ۱۶‬هزار نفر در سال می شود اما‬ ‫الودگی هوا تلفاتی تقریبا دو برابر تلفات جاده ای به‬ ‫دنبال دارد‪ .‬عیســی کالنتری در بیســت و یکمین‬ ‫همایش ملی واحدهای صنعتی و خدمات سبز که‬ ‫امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد‬ ‫ضمن اشــاره به روز زن و مــادر اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر بیش از ‪ ۵۰‬درصد پرســنل سازمان محیط‬ ‫زیست را خانم ها تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬امروزمحیطزیستیکانتخاباجباری‬ ‫اســت چرا که ما سال های طوالنی به طبیعت فشار‬ ‫واردکرده ایمهمچنینافزایشجمعیتوافزایشنیاز‬ ‫سبب وارد شدن اسیب هایی به طبیعت شده است‪.‬‬ ‫امروزههیچصنعتوفعالیتیوجودنداردکهدوستدار‬ ‫محیط زیســت باشــد‪ .‬در حال حاضر ما با دو نوع‬ ‫االیندگی مواجهیم که یکی از انها سبب تغییر اقلیم‬ ‫و گرم شدن زمین می شود و دیگری اثرات مستقیمی‬ ‫بر سالمت مردم دارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این‬ ‫که گاز کربنیک به طور مســتقیم سبب گرم شدن‬ ‫زمین می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امروزه صنعت گاوداری‬ ‫در جهان ‪ ۷.۱‬میلیارد تن در سال معادل گاز کربنیک‬ ‫تولید می کند و ‪ ۱۸‬درصد از االینده های که ســبب‬ ‫تغییر اقلیم و گرم شدن زمین می شوند به گاوداری ها‬ ‫طهستند‪.‬‬ ‫مرتب ‬ ‫معاون رئیس جمهوری با اشاره به این که مزراع و‬ ‫ک را‬ ‫شــالیزهای جهان ‪ ۱۷‬درصد معادل گاز کربنی ‬ ‫تولید می کنند تصریح کرد‪ :‬هر صنعتی به نســبت‬ ‫اقداماتی که انجام می دهند االینده است‪ .‬ما در کشور‬ ‫خودروها را االینده اعالم می کنیم چرا که به صورت‬ ‫مستقیم خسارت هایی به سالمت مردم وارد می کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در حال حاضر حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫هکتار از جنگل های زاگرس در حال خشــک شدن‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهــوری افزود‪ :‬دولت دوم اقای‬ ‫روحانی هزینه های بســیاری را برای حفظ محیط‬ ‫زیســت کرده است‪ .‬متاسفانه در حال حاضر برخی‬ ‫برنامه های زیست محیطی ما به دلیل تحریم نیمه‬ ‫تمام مانده است قرار بود ما هر سال ‪ ۷۰‬هزار کامیون‬ ‫نوسازی کنیم و کل مینی بوس ها و اتوبوس ها تا پایان‬ ‫دولت نوسازی شــوند همچنین قرار بود که موتور‬ ‫سیکلت های کاربراتوری ظرف‪ ۱۰‬سال حذف شوند‪.‬‬ ‫تمامی این موارد به ‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر سرمایه گذاری‬ ‫نیاز دارد این در حالیست که کل درامد دولت صرف‬ ‫واردات کاالهای اساسی می شود و اولویت اول واردات‬ ‫کاالهای اساسی است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر ما از صنعت حمل و نقل به دلیل الودگی هوا‬ ‫گله داریم این الودگی از بابت سوخت نیست‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۹۶‬گزارش هایی از مشهد داشتیم که در چند پمپ‬ ‫بنزین سولفور گازوئیل باالی ‪ ۱۰‬هزار پی پی ام بود‪.‬‬ ‫در حال حاضر متوسط بنزین ما تقریبا در کل کشور‬ ‫استاندارد است‪.‬‬ ‫کالنتری با اشاره به این که کشور ما بعد از روسیه‬ ‫بیشترین شدت مصرف انرژی را دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مــا روزانه ‪ ۸۵‬تــا ‪ ۹۰‬میلیون لیتــر بنزین مصرف‬ ‫می کنیم‪ .‬کشــور ترکیه که درامد سرانه بیشتری‬ ‫نسبت به ما دارد و جمعیتی تقریبا معادل جمعیت‬ ‫ما دارد مصرف روزانه بنزینشــان کمتر از یک پنجم‬ ‫مصرف ماست‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست ضمن‬ ‫اشاره به این که پروژه های زیست محیطی به دلیل‬ ‫تحریم ها نیمه تمام مانده است‪ ،‬گفت‪ :‬قرار بود که ما‬ ‫ســاالنه ‪ ۷۰‬هزار کامیون نوسازی کنیم و کل مینی‬ ‫بوس ها و اتوبوس ها تا پایان دولت نوسازی شوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۸۱‬درصــد‬ ‫موتورسیکلت های ما اسقاطی هستند و ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫کامیون ها از زمان جنگ جهانی دوم هستند ما با این‬ ‫وضعیت انتظار هوای پاک را هم داریم‪ .‬باید گفت که‬ ‫ذرات معلق کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون به صورت مستقیم‬ ‫وارد خون بچه های زیر شش ماه می شوند و مقصر‪۶۱‬‬ ‫درصد ذرات معلق کمتراز ‪ ۲.۵‬میکرون خودروهای‬ ‫دیزلی هستند‪.‬‬ ‫اما و اگرهای تلف شدن پرندگان میانکاله‬ ‫چندی پیش بیش از ‪ ۱۰‬هزار قطعه و به روایتی‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬هزار قطعه پرنده در تاالب میانکاله تلف‬ ‫شد و سازمان دامپزشکی علت ان را سم بوتولیسم‬ ‫اعالم کرد اما برخی شواهد‪ ،‬اما و اگرهایی را در زمینه‬ ‫علت این میزان مرگ و میر به وجود اورده است‪.‬‬ ‫ایرنا نوشت‪ :‬تاکنون گمانه زنی های زیادی درباره‬ ‫علت تلف شدن هزاران هزار پرنده در تاالب میانکاله‬ ‫شنیده شده است‪ ،‬اما سازمان دامپزشکی همچنان‬ ‫بر ســر حرف خود است و سم بوتولیسم را قاتل این‬ ‫تعداد پرنده می داند‪ ،‬عیسی کالنتری رییس سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست نیز چندی پیش در دیدار با‬ ‫نمایندگان سمن های محیط زیستی گفته بود که‬ ‫طبق قانــون‪ ،‬ســازمان دامپزشــکی تنها مرجع‬ ‫تشخیص بیماری های حیات وحش و حیات اهل‬ ‫است که علت تلف شدن پرندگان در میانکاله را سم‬ ‫بوتولیسم عنوان کرد‪ ،‬سازمان محیط زیست هم با‬ ‫توجه به شناخت از سازمان دامپزشکی و تخصص‬ ‫انها از این ســازمان حمایت می کند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که تلفات متوقف نشده بلکه کمتر شده است‪.‬‬ ‫مســاله اینجاســت کــه این جــواب خیلی از‬ ‫کارشناسان را قانع نکرده است و می بینیم که مرگ‬ ‫و میر هر چند کم شده اما همچنان ادامه دارد‪ ،‬مساله‬ ‫مهم تر اینکه در میان پرندگان تلف شده بیشترین‬ ‫حجم مربوط به فالمینگوها و چنگرهاست در حالی‬ ‫که زیســتگاه این دو گونه با هم متفاوت اســت در‬ ‫زیستگاه فالمینگو‪ ،‬جلبک وجود ندارد که بخواهد‬ ‫بمیرد و سم بوتولیسم ایجاد کند و دیگر اینکه این‬ ‫پرندگان از موجودات کــف زی تغذیه میکنند‪ ،‬در‬ ‫مقابل در زیســتگاه چنگر معموال گیاهان دریایی‬ ‫غوطه ور و شــناور بر روی بستر هستند و چنگرها‬ ‫عمدتــا جلبک خوارند و از گیاهان تغذیه می کنند‪،‬‬ ‫پس رژیم غذایی این دو گونه با هم متفاوت است و‬ ‫این تفاوت ها اما و اگرهایی را در ذهن متبادر می کند‪.‬‬ ‫مجری طرح بین المللی اثر نوسانات دریای خزر‬ ‫بر محیط زیست مناطق ساحلی و به عنوان فردی‬ ‫که سالهاست بر روی این طرح بین المللی کار می‬ ‫کند و چندین مقالــه درباره این منطقه از خزر که‬ ‫همان تاالب میانکاله است ارائه کرده گفت‪ :‬اقداماتی‬ ‫توســط اســتانداری مازنــدران انجــام شــده‪،‬‬ ‫نمونه برداری هایــی صــورت گرفته و ســازمان‬ ‫دامپزشــکی کشور هم بحث بوتولیسم را دلیل این‬ ‫تلفات اعالم کرد که عده ای موافق و عده ای مخالف‬ ‫این نظر هستند‪.‬‬ ‫همایون خوشــروان افزود‪ :‬بــا توجه به اینکه به‬ ‫عنوان مجری یک طرح بین المللی اثر نوســانات‬ ‫سطح اب دریای خزر بر روی محیط زیست مناطق‬ ‫ساحلی‪ ،‬شناخت کاملی روی ان منطقه دارم و بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬ســال اســت که در ان منطقه کار می کنم و‬ ‫چندین مقاله درباره این منطقه نوشته ام‪ ،‬این شرایط‬ ‫من را برای پذیرش بوتولیسم به عنوان علت مرگ‬ ‫پرندگان دچار تردید می کند‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫مردان ایرانی صاحب سند سالمت‬ ‫میشوند‬ ‫نشست خبری هیات مدیره انجمن اورولوژی ایران‪ ،‬با‬ ‫اعالم خبر رونمایی از سند سالمت مردان‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫اعضای هیات مدیره انجمن اورولوژی ایران‪ ،‬در نشست‬ ‫خبری که روز یکشنبه به مناسبت هفته سالمت مردان‬ ‫ایرانی برگزار شد‪ ،‬به ارائه گزارشی از وضعیت بیماری های‬ ‫اورولوژی در مردان پرداختند‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشســت‪ ،‬ســید فرزاد عالمه مسئول‬ ‫برگزاری روز ملی سالمت مردان‪ ،‬با اشاره به سابقه‪ ۱۵‬ساله‬ ‫برگزاری روز سالمت مردان در ایران‪ ،‬گفت‪ :‬در چند سال‬ ‫اول‪ ،‬انجمن اورولوژی ایران متولی برگزاری این روز بود که‬ ‫در ادامه با همکاری وزارت بهداشت‪ ،‬این روز به هفته ملی‬ ‫سالمت مردان تبدیل شد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬باتوجهبهاینکههفتهسالمتمردانراداریم‪،‬‬ ‫اما روز ملی سالمت مردان همچنان در اولین پنج شنبه‬ ‫اسفند برگزار می شود‪.‬‬ ‫عالمه‪ ،‬هدف از برگزاری هفته سالمت مردان را‪ ،‬ارتقا‬ ‫اگاهی ســامت مردان عنوان کرد و گفت‪ :‬در اولین پنچ‬ ‫شنبه اسفند‪ ،‬اورولوژیست های کشور نسبت به مشاوره و‬ ‫ویزیترایگانمرداندرنقاطمختلفکشوراقداممیکنند‬ ‫که در تهران‪ ،‬این برنامه با همکاری شهرداری در خانه های‬ ‫سالمت برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بر اهمیت مردان نســبت به اطالع از ســامتی‬ ‫خودشان تاکید کرد و افزود‪ :‬هر سال یک شعار برای هفته‬ ‫ســامت مردان اعالم می شــود که برای امسال‪ ،‬شعار«‬ ‫بیمــاری های پروســتات‪ ،‬چالش جوانی‪ ،‬میانســالی و‬ ‫سالمندی»‪ ،‬نامگذاری شده است‪.‬‬ ‫عالمه از برنامه مشترک انجمن اورولوژی ایران و مرکز‬ ‫تحقیقاتسالمتمرداندربرگزاریکنگرهسالمتمردان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬برای ویزیت رایگان مردان در تهران‪ ،‬هفت‬ ‫مرکزمشخصشدهکهاولویتبامناطقجنوبشهراست‪.‬‬ ‫وی همچنین از اســتقرار اتوبوس ســامت در پارک‬ ‫پیروزی و به دنبال ان در یکی از کارخانه های شــهرک‬ ‫صنعتی خاوران خبر داد و افزود‪ :‬یکی از اولویت های ما در‬ ‫برنامه ویزیت رایگان‪ ،‬کارگران خدمات شهری و صنعتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالمــه به اجرای این برنامه در شهرســتان هایی که‬ ‫اورولوژیست ها مطب دارند‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬همکاران‬ ‫اورولوژیســت در شهرستان هایی که مطب دارند و یا در‬ ‫کلینیک هستند‪ ،‬نسبت به ویزیت رایگان مردان در روز‬ ‫پنج شنبه اقدام می کنند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشســت خبری‪ ،‬محمدعلی زرگر عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن اورولوژی ایران‪ ،‬با عنوان این مطلب‬ ‫که ‪ ۱۳۰۰‬اورولوژیست و ‪ ۱۵۰‬دستیار اورولوژی در کشور‬ ‫داریم‪ ،‬افزود‪ :‬در تهــران نزدیک به ‪ ۲۰۰‬مطب اورولوژی‬ ‫وجود دارد که نســبت به ویزیت رایگان مردان اقدام می‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۶۰ :‬درصد اورولوژیســت های کشور در‬ ‫بخش خصوصی فعال هســتند و مابقی نیز هیات علمی‬ ‫دانشگاههاهستند‪.‬‬ ‫محمدهادی رادفر دبیر انجمن اورولوژی ایران‪ ،‬بر اگاه‬ ‫سازی مردان از سالمت خودشان تاکید کرد و گفت‪ :‬هفته‬ ‫ســامت مردان‪ ،‬فرصت بســیار خوبی برای ارتباط بین‬ ‫پزشکان و مردم است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به همکاری وزارت بهداشــت‪ ،‬انجمن‬ ‫اورولوژی ایران و شهرداری تهران در برنامه ویزیت رایگان‬ ‫مردان‪ ،‬افزود‪ :‬نکته مهم در این بین‪ ،‬حساس شدن مردان‬ ‫نسبت به سالمت خودشان است‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست خبری‪ ،‬سید جلیل حسینی دبیر‬ ‫کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی‪ ،‬از رونمایی‬ ‫ســند سالمت مردان ایرانی خبر داد و گفت‪ :‬در برنامه ای‬ ‫کهازسال‪ ۱۳۸۴‬درکشورشروعکردیم‪،‬تالششدبیماری‬ ‫هایخطیروکمعالمتمردانمطرحشودکهبهانهاتوجه‬ ‫نشــده است‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬سند سالمت مردان ظرف‬ ‫روزهای اینده توسط وزارت بهداشت رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس این سند‪ ،‬در شبکه سالمت کشور‪،‬‬ ‫توجهبهسالمتمردانبیشترموردتاکیدقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫به طوری که برنامه ای را طراحی کرده ایم که شبکه های‬ ‫سالمت در ساعات غیر اداری و تا نیمه شب بتوانند فعال‬ ‫شوند تا مردان فرصت مراجعه به این مراکز را داشته باشند‪.‬‬ ‫حسینیادامهداد‪:‬سیاستمادردههاولهفتهسالمت‬ ‫مردان‪ ،‬اطالع رســانی بود و در دهه دوم هفته ســامت‬ ‫مردان‪ ،‬به دنبال کارهای تحقیقاتی و پژوهشــی بر روی‬ ‫بیماری های مردان هستیم‪.‬‬ ‫مسواک زدن و استفاده از نخ دندان‬ ‫عامل حفاظت در مقابل سکته مغزی‬ ‫یافتههانشانمیدهدبیماریهایلثهبانرخباالسکته‬ ‫ناشی از سفت شدگی و انسداد شریان ها مرتبط هستند‪.‬‬ ‫نتایج دو مطالعه نشان می دهد درمان بیماری لثه در‬ ‫کنار ســایر فاکتورهای پرخطر ســکته از طریق کاهش‬ ‫تشکیل پالک در شریان ها و ممانعت از تنگ شدن عروق‬ ‫خونی مغز به پیشگیری از سکته کمک می کند‪.‬‬ ‫دکتر «سوویک سن»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق در هر دو‬ ‫مطالعه از دانشگاه کارولینای جنوبی‪ ،‬در این باره می گوید‪:‬‬ ‫«ازانجائیکهالتهابنقشمهماصلیدرپیشرفتوتشدید‬ ‫تصلبشریاندارد‪،‬مابهبررسیارتباطبیماریلثهباانسداد‬ ‫عروق مغزی و سکته ناشی از تصلب شریان عروق مغزی‬ ‫پرداختیم‪».‬‬ ‫محققان در مطالعه اول بر روی‪ ۲۵۶‬بیمار دچار سکته‬ ‫دریافتندبیماراندچاربیماریلثهدوبرابربیشتربااحتمال‬ ‫سکته مغزی ناشی از سفت و سخت شدگی عروق مغزی‬ ‫روبرو بودند‪ .‬در مطالعه دوم شامل بیش از ‪ ۱۱۰۰‬بیماری‬ ‫کهدچارسکتهمغزینشدهبودند‪،‬محققانمشاهدهکردند‬ ‫بیماران مبتال به بیماری لثه ‪ ۲.۴‬برابر بیشــتر با احتمال‬ ‫انسداد شدید عروق مغزی روبرو بودند‪ .‬حال محققان در‬ ‫حال بررسی این موضوع هستند که ایا درمان بیماری لثه‬ ‫موجب کاهش ارتباط ان با سکته می شود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویس اقتصادی‪ :‬طال مومن هاشمی| بخش اجتماعی‪ :‬سمیه روح بخش| چندرسانه ای‪ :‬رزا مومن هاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫پزشکان نظر مجیدی درباره قائدی‬ ‫را تغییر دادند‬ ‫هافبک مصدوم ابی پوشان با استقالل در کویت به سر‬ ‫می برد‪ ،‬اما همراه با سایر بازیکنان این تیم تمرین سنگین‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫پزشــکان استقالل در مورد مصدومیت مهدی قائدی‬ ‫باید نظر نهایی را بدهند‪ ،‬اما شــنیده می شــود به فرهاد‬ ‫مجیدی توصیه شــده بهتر اســت قائدی مقابل االهلی‬ ‫نماینده عربســتان بــازی نکند‪ ،‬چون امکان تشــدید‬ ‫مصدومیتش وجود دارد‪ .‬حتی شاید این مهاجم به صورت‬ ‫یــار تعویضی هم راهی میدان نشود‪.‬اســتقالل عالوه بر‬ ‫قائدی‪ ،‬برای بازی ام چرا کاسیاس می تواند و دایی نه؟‬ ‫فکس‪-66567767 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907476 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬کارو کارگر ‪ -‬لیتو گرافی ‪ :‬کارو کارگر‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪Sahebghalamdaily@gmail.com :‬‬ ‫سایت روزنامه ‪ -www.sahebghalam.com :‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪:‬‬ ‫‪www.ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۸‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3978‬‬ ‫نگاه‬ ‫بردمقابلاالهلی؛‬ ‫پل بزرگی برای صعود استقالل‬ ‫چرا کاسیاس می تواند و دایی نه؟‬ ‫انتخابات ریاست فدراســیون فوتبال اسپانیا نزدیک‬ ‫اســت و روبیالس که تا چند هفته پیش خود را بی رقیب‬ ‫می دانست حاال با یک رقیب جدی مواجه شده که نامش‬ ‫ایکر کاسیاس است‪.‬ای اسپورت در ادامه نوشت‪ :‬این که‬ ‫چه کســانی در این انتخابات شرکت کنند مانند ذات هر‬ ‫انتخاباتی تا حدود زیادی قابل پیش بینی نیست چرا که‬ ‫همیشــه باید صبر کرد تا مطمئن شــد ایا بــا توجه به‬ ‫ویژگیهای اعالم شده فرد جدیدی حضور دارد که در این‬ ‫انتخابات شرکت کند یا خیر‪ .‬ذکر این جمالت بدیهی به‬ ‫این دلیل است که همین بدیهیات در انتخابات فدراسیون‬ ‫فوتبال ایران تا حد قابل تاملی رعایت نمی شود!‬ ‫به عنوان مثال پرواضح است که از مدت ها قبل بسیاری‬ ‫از مقامات فوتبالی و غیر فوتبالی می دانند چه کسانی نامزد‬ ‫هستند و حتی اگر به اقایان برنمی خورد باید بگوییم که‬ ‫می داننــد چــه کســانی انتخــاب خواهند شــد! در‬ ‫فدراسیون های مختلف ورزشی ایران هم چنین اتفاقاتی‬ ‫رخ می دهــد و گاهی تنها یک نامزد‪ ،‬چنان از پیروزی در‬ ‫انتخابات بدون رقیب به وجــد می اید که مخاطب واقعاً‬ ‫شک می کند ایا پیروزی در انتخابات یک نفره هم هیجان‬ ‫دارد یا خیر‪.‬‬ ‫ایکر کاسیاس دروازه بان سابق و محبوب رئال مادرید‬ ‫و تیم ملی فوتبال اسپانیا اخیرا ً اعالم کرده که می خواهد‬ ‫رقیب لوییس روبیالس باشد‪ .‬اگر فکر می کنید یکی از برگ‬ ‫برنده های ایکر می تواند این باشد که سالهاست حمایت‬ ‫بی چون و چرای بزرگانی چون پویول‪ ،‬ژاوی‪ ،‬رائول و دل‬ ‫بوسکه و ده ها ســتاره و ابر ستاره فوتبالی و غیر فوتبالی‬ ‫اسپانیا را دارد اشتباه می کنید‪ .‬در واقع همه این حمایت ها‬ ‫بســیار مهم و حیاتی است اما برگ برنده اصلی کاسیاس‬ ‫در قدم اول این اســت که تمام ویژگی هــای الزم برای‬ ‫کاندیدا شــدن در انتخابات فدراسیون فوتبال اسپانیا را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫برای اینکه بدانید این ویژگی ها چه هستند چند قدم‬ ‫به عقب بر می گردیم و شاید دیگر نیازی به مقایسه نباشد‬ ‫در هر قدم به راحتی می توانیــد این وضعیت ایده ال اما‬ ‫واقعی را با وضعیت مشابه خود در ایران مقایسه کنید‪ .‬هر‬ ‫کدام از این ایالت های کشــور اسپانیا که رسما به کشور‬ ‫‪ ۷۲‬ملت تبدیل شــده و همچنان با احساســات جدایی‬ ‫طلبانه اندولوســیا در جنوب‪ ،‬کاتالونیا در شرق‪ ،‬گالیسیا‬ ‫در غرب و باســک در شمال دست و پنجه نرم می کند‪ ،‬به‬ ‫مناطق ده گانه فوتبال تقسیم شده است‪.‬‬ ‫هر منطقه هیئت فوتبال یا همان کمیته محلی فوتبال‬ ‫خــود را دارد و رئیس هیئت فوتبال هــر منطقه با رای‬ ‫مستقیم و شفاف مردم منطقه انتخاب می شود‪ .‬در هیئت‬ ‫فوتبال اصلی هر ایالت نیز اشخاصی انتخاب می شوند که‬ ‫جدا از رای مردم منطقه و ایالت‪ ،‬از حمایت تیم های فوتبال‬ ‫باشگاهی همان ایالت و هواداران همچنین شهرداران شهر‬ ‫برخوردار هســتند‪ .‬افتخار وزارت ورزش و جوانان کشور‬ ‫اسپانیا که اتفاقاً با همین عنوان مشابه نسبت به ایران زیر‬ ‫ذره بین قرار دارد این اســت که اوج تاثیر گذاری اش در‬ ‫انتخابات فدراسیون فوتبال به اندازه یک رای از سوی یک‬ ‫شهروند است‪ .‬رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا کسی است‬ ‫که حداقل پنج ویژگی زیر را دارد اما بیشــترین رای را از‬ ‫سوی روســای هیئت های فوتبال سراسر کشور اسپانیا‬ ‫کســب می کند‪ :‬اول اینکه ملیت اســپانیایی دارد هرگز‬ ‫مرتکب جرم نابخشوده نشده ســابقه کیفری ندارد و به‬ ‫اصطالح طبق قانون اساســی اسپانیا یک شهروند خوب‬ ‫اســت‪ .‬دوم اینکه به غیر از زبان مادری به عنوان یکی از‬ ‫زبان های زنده دنیا یعنی اسپانیایی حتماً به یک زبان زنده‬ ‫دیگر تســلط کامل دارد‪ .‬ســوم اینکه مدرک اطالعات‬ ‫عمومی فیفا را که هر ســال یک بار برگزار می شــود در‬ ‫اختیار داشته و یا فارغ التحصیل رشته مدیریت ورزشی‬ ‫است‪.‬‬ ‫چهارم اینکه به عنوان بازیکن‪ ،‬مربی‪ ،‬عضو کادر فنی و‬ ‫یا حتی روانشــناس تیم حداقل برای یک فصل کامل در‬ ‫اللیگا یا لیگ دسته اول تا سوم رسمی اسپانیا مشغول به‬ ‫کار بوده باشد‪.‬‬ ‫مسئله پنجم این است که هیچ مشکل مالیاتی نداشته‬ ‫و از دید اداره مالیات و نهادهای امنیتی یک شهروند خوب‬ ‫محسوب شود همچنین حساب بانکی او هیچ بی نظمی‬ ‫نداشته و ثروتش در حدی باشد که طبق فرمول و قوانین‬ ‫اداره مالیات معادل یک سوم ضرر مالی فدراسیون فوتبال‬ ‫اسپانیا در یک سال را در ثروت خود داشته باشد‪.‬‬ ‫البته قرار نیست کسی که صالحیتش در این انتخابات‬ ‫تایید می شود همه این موارد را در بهترین حالت دارا باشد‬ ‫اما به نظر می رسد ایکر کاسیاس گزینه ایده الی محسوب‬ ‫شــود طوری که به واقع هر پنج مورد را تجربه کرده و به‬ ‫ثبت رسانده است‪ .‬او حتی در کالس های درجه یک فیفا‬ ‫و یوفا برای مربیگری شــرکت کــرده و مدرک مدیریت‬ ‫ورزشی خود را از دانشگاه ساالمانکا اخذ کرده است‪.‬‬ ‫به بهانه ماجرای کاسیاس و انتخابات فدراسیون فوتبال‬ ‫اسپانیا بد نیست کمی هم به شرایط انتخابات در فدراسیون‬ ‫فوتبال ایران بیندیشیم‪ .‬ایا کسانی که برای شرکت در این‬ ‫انتخابــات نام نویســی و اعالم امادگــی کرده اند به واقع‬ ‫فیلترهایی استاندارد مانند انچه گذشت را تجربه کرده اند؟‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫قرارداد‪ ۱۸۰‬میلیون پوندی قطری ها با بکام‬ ‫برد مقابل االهلی عربســتان پل بزرگی‬ ‫برای صعود استقالل در لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫است‪.‬‬ ‫همه امیدوار هســتند که استقالل با سه‬ ‫امتیاز به ایران برگردد‪ .‬بازی تیم های ایران و‬ ‫عربستان همیشــه جذاب بوده است‪ .‬چقدر‬ ‫خوب می شد این بازی ها در کشور خودمان‬ ‫برگزار می شد‪ .‬مربی اســتقالل می گوید با‬ ‫توجه به انگیزه ای کــه بازیکنانش دارند‪ ،‬به‬ ‫دنبــال پیــروزی مقابل االهلی عربســتان‬ ‫هستند‪ .‬فرهاد مجیدی‪ ،‬سرمربی استقالل به‬ ‫دلیل کســالت در کنفرانس خبری پیش از‬ ‫بازی با االهلی عربســتان حضور پیدا نکرد و‬ ‫به جای او‪ ،‬مجید نامجومطلق در این نشست‬ ‫شــرکت کرد‪ .‬مجید نامجو مطلق‪ ،‬مربی تیم‬ ‫فوتبال استقالل در این کنفرانس مطبوعاتی‬ ‫گفت ‪ :‬بازی سختی با االهلی داریم اما تیم ما‬ ‫شرایط خیلی خوبی دارد‪ .‬دومین بازی ما در‬ ‫رقابت هــای لیگ قهرمانان اســیا اســت‪.‬‬ ‫بازیکنــان ما کیفیــت خوبی قــرار دارند و‬ ‫می تواننــد جای بازیکنان مصــدوم ما را پر‬ ‫کنند‪ .‬با توجه به انگیزه ای که داریم‪ ،‬به دنبال‬ ‫سه امتیاز این بازی هستم‪ .‬ما دو بار قهرمان‬ ‫اسیا شدیم و دو بار به فینال صعود کردیم و‬ ‫از تیم های پرافتخار این رقابت ها هســتیم و‬ ‫می دانم کــه بــازی زیبایی را بــه نمایش‬ ‫می گذاریم‪ .‬دو تیم فوتبال اســتقالل ایران و‬ ‫االهلی عربســتان از ســاعت ‪ ۱۹:۰۰‬امروز‬ ‫دوشــنبه در ورزشگاه جابر االحمد کویت به‬ ‫مصاف هم می روند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫شاهین طبع‪ :‬احتماال صمد نیکخواه و زنگنه به انتخابی کاپ‬ ‫اسیانرسند‬ ‫سرمربیتیمملیبسکتبالایرانگفت‪:‬احتماالصمدنیکخواهبهرامی‬ ‫و ارمان زنگنه به ترکیب پایانی برای پنجره نخست انتخابی کاپ اسیا‬ ‫نرسند‪ .‬مهران شاهین طبع در حاشیه تمرین روز یک شنب) ‪ ۲۷‬بهمن‬ ‫ماه تیم ملی بسکتبال ایران پیش از حضور در مسابقات پنجره نخست‬ ‫انتخابی کاپ اسیا‪ ،‬در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬اردوی ما کوتاه مدت است‬ ‫وبایدبرایپنجرهاولانتخابیکاپاسیا‪ ۲۰۲۱‬امادهشویم‪.‬اینرقابت ها‬ ‫در ســه پنجره برگزار می شود که فعال میزبان مرحله پایانی مشخص‬ ‫نیست‪.‬با‪ ۱۸‬بازیکنشروعکردیموالبتهمصدوم هاییهمداریم‪.‬اوافزود‪:‬‬ ‫ن گرامی پور درگیر مســابقات خارج از کشور بود و این اردو را به او‬ ‫ارو ‬ ‫مرخصی دادیم‪ .‬دو ســه اسیب دیده هم مثل زنگنه و صمد داریم که‬ ‫احتماال در ترکیب پایانی ما نباشند‪ ،‬اما در مجموع‪ ۱۵‬نفر شرایط خوب‬ ‫وبازیدارند‪.‬سرمربیتیمملیبسکتبالایرانادامهداد‪:‬سعیمااینبوده‬ ‫است که با توجه به بازیکنان خیلی خوب موجود در لیگ‪ ،‬تغییراتی را در‬ ‫ترکیب نفرات دعوت شده داشته باشیم تا همه پتانسیل خود را به کار‬ ‫گیریم‪.‬اودرموردبرنامه هایامادهسازیتیمملیبرایالمپیکنیزگفت‪:‬‬ ‫برای قبل از مسابقات المپیک چند دعوت نامه خوب داریم‪ .‬تورنمنت‬ ‫استانکوویچ در چین و دو تورنمنت خوب دیگر هم در چین داریم که با‬ ‫توجه به شرایط جدید امکان تصمیم گیری وجود ندارد‪ .‬یک تورنمنت‬ ‫خوب هم پیش از المپیک در ژاپن هســت که شــرکت می کنیم‪ .‬یک‬ ‫دعوتنامه خوب اروپایی هم داریم که با بازی های ژاپن تداخل دارد و االن‬ ‫در حال رایزنی هستیم تا تاریخ این تورنمنت یک مقدار تغییر کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ارمنستان هم دو بازی دوستانه با ما را خواستار است‪ .‬به‬ ‫نظر من تنها نیازمند هماهنگی کافی هستیم‪ .‬فدراسیون بسکتبال هم‬ ‫تالش می کند که برنام ه خوب خودش را مانند جام جهانی داشته باشد‪.‬‬ ‫شاهین طبع درباره پیش بینی خود از نتیجه تیم ملی ایران در بازی های‬ ‫المپیک نیز گفت‪ :‬تیم های قوی در المپیک هســتند‪ ،‬گروه بندی هم‬ ‫حساب شده است و تعادل وجود دارد‪ .‬مطمئن هستم بازیکنانم از هیچ‬ ‫تالشی فروگذار نمی کنند و با بهترین شرایط شرکت خواهند کرد‪ .‬برای‬ ‫صعود به دور بعد به دو برد نیاز داریم و ســعی می کنیم این نتیجه را به‬ ‫دست اوریم‪.‬‬ ‫جمشیدی‪ :‬صعود تیم ملی از گروهش در المپیک کار بزرگی‬ ‫است‬ ‫گاردتیمملیبسکتبالایرانگفت‪:‬کاردرالمپیکبسیارسختاست‬ ‫و همین که از گروه خود به دور بعد صعود کنیم‪ ،‬کار بسیار بزرگی است‪.‬‬ ‫محمد جمشیدی گارد تیم ملی بسکتبال ایران در حاشیه تمرین امروز‬ ‫تیم ملی‪ ،‬با حضور در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬تقریبا دو هفته وقت داریم‬ ‫ل انتخابی کاپ اسیا ‪ ۲۰۲۱‬اماده شویم‪ .‬بازیکنان از‬ ‫که برای پنجره او ‬ ‫لیگبهاردوامده اندوازهمینجهتبهبدنسازینیاز نداریم‪،‬تنهاکارهای‬ ‫تاکتیکی را مرور می کنی م و ان شاءااهلل برای برد در این دو بازی وارد زمین‬ ‫می شویم‪.‬اودرموردتیم هایسوریهوقطرنیزگفت‪:‬دوتیمخوبیهستند‬ ‫که در غرب اســیا مطرح هستند‪ .‬البته برای ما مهم نیست حریف چه‬ ‫تیمی است و با تمام توان تالش می کنیم‪ .‬امیدوارم بتوانیم بهترین نتایج‬ ‫را کسب کنیم‪ .‬ملی پوش بسکتبال ایران درباره حضور در المپیک نیز‬ ‫گفت‪ :‬المپیک واقعا میدان خیلی بزرگی است و کال ‪ ۱۲‬تیم از کل دنیا‬ ‫در این مســابقات حضور دارند‪ .‬این موضوع نشان می دهد که کیفیت‬ ‫بازی ها خیلی باال اســت‪ .‬مطمئن باشید در هر بازی برای برد به میدان‬ ‫می روی مولیکارسختاست‪.‬اودرپایانتاکیدکرد‪:‬کاردرالمپیکدشوار‬ ‫است‪ .‬اگر از گروه خود صعود کنیم کار بزرگی کرده ایم‪.‬‬ ‫احتمال انتقال مسابقات لیگ به زمین بی طرف؛‬ ‫مهدی‪ :‬خوشبختانه اسکوچیچ به اردوی بلندمدت اعتقاد‬ ‫ندارد‬ ‫سرپرســت کمیته مســابقات ســازمان لیگ فوتبال ایران گفت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی اعتقادی به اردوی‬ ‫بلندمدت ندارد و ذهن مشــترکی با وی داریم! ســهیل مهدی درباره‬ ‫برگزاری جلسه امروز با دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال به‬ ‫رادیو تهران گفت‪ :‬در جلسه امروز مقدماتی را برای پایان لیگ داشتیم و‬ ‫تعامالتی انجام می شود‪ .‬برنامه فصل اینده را هم با اسکوچیچ چک می‬ ‫کنیم تا تداخل کمتری (بین برنامه های باشگاهی و تیم ملی) باشد‪.‬‬ ‫سرمایهگذارانقطریباامضایقراردادی‪ ۱۸۰‬میلیونپوندیباباشگاهدیویدبکام‪،‬اسپانسررسمی‬ ‫اینترمیامیشدند‪.‬‬ ‫بعدازهفته هامذاکرهفشردهومحرمانه‪،‬دیویدبکام‪،‬مالکباشگاهاینترمیامیدرلیگامریکا‪-‬کهچند‬ ‫هفتهدیگراولینبازیخودرادر‪ MLS‬انجامخواهدداد‪-‬باسرانقطریبهتوافقرسیدوسرمایهگذاران‬ ‫قطریبهعنواناسپانسراینباشگاهفعالیتخواهندکرد‪.‬قطرمایلاستسرمایه گذاری هارابهخارجاز‬ ‫کشورهدایتکندتاتصویرووجههبین المللیخودرابهبودبخشد‪.‬میامیوبرندبکامکام ً‬ ‫البااینهدف‬ ‫متناسب هستند‪ .‬در این قرارداد‪ ۱۸۰‬میلیون پوندی که دو هفته پیش به امضا رسیده است‪ ،‬نام قطر در‬ ‫ورزشگاه‪،‬البسهوکاالهایتجاریاینترمیامینقشخواهدبست‪.‬اینترمیامیاولینبازی‪ MLS‬خودرا‬ ‫دراولمارسانجاممی دهد‪.‬‬ ‫بنیادقطربهمدتدوفصلازبارسلوناحمایتمالیکرد‪.‬منابعخبریمی گویند‪،‬بکام‪۴۴‬سالهاطمینان‬ ‫داردکهاینکشورمواضعخودرادرموردمسائلحقوقبشریتعدیلخواهدکرد‪.‬بکامنیزچندیپیش‬ ‫از برگزاری جام جهانی‪ ۲۰۲۲‬در کشور قطر حمایت کرد و اخیرا ًعکس سلفی با ناصر الخلیفی‪ ،‬رئیس‬ ‫سرمایه گذاری هایورزشیقطرمنتشرکرد‪.‬‬ ‫کافو‪ :‬ارنولد روزی توپ طال خواهد گرفت‬ ‫مدافعبزرگسابقسلسائوپیش بینیکردالکساندرارنولدروزیصاحبتوپطالیفوتبالجهانشود‪.‬‬ ‫مارکوسکافوبرندهدوجامجهانیفوتبالکهقهرمانیدرلیگقهرمانانرانیزدرکارنامهدارد‪،‬بهتمجیداز‬ ‫همپستخوددرفوتبالپرداختوالکساندرارنولدرایکیازبهترینبازیکنانجهاندانست‪.‬کافوباتمجید‬ ‫ازارنولدگفت‪:‬قطعابدونهیچشکیالکساندرارنولدیکیازبهترینبازیکنانجهاناست‪.‬اوهمانکیفیت‬ ‫وفوتبالیراارائهمی دهدکهمنمی دادم‪.‬ارنولددارایپتانسیلبزرگیاست‪.‬اوقویوماهراستوبهخوبی‬ ‫بازیراپیشمی بردوبازیکنیاستکهلیورپولگل هایخودرارویحرکاتاوبرنامه ریزیمی کند‪.‬بنابراین‬ ‫بله!منهنگامبازیمی توانمشباهت هایزیادیبیناووخودمببینم‪.‬اوبهطریقیبازیمی کندکهغریزه‬ ‫برزیلی را در بازی خود نشان می دهد‪ .‬او در پاسخ به این سوال که چه توصیه ای به این بازیکن دارد اضافه‬ ‫کرد‪:‬توصیهمنبرایاوسادهاست‪:‬فقطکاریراکهدرچندسالگذشتهانجامداده ایراتکرارکن‪.‬الکساندر‬ ‫ارنولدنبایدشیوهبازیخودراتغییردهد‪.‬حتیاگراشتباهکند‪،‬بایدانچهانجاممی دهدادامهدهد‪.‬منفکر‬ ‫می کنم او انچه برای برنده شدن جایزه توپ طال نیاز دارد در بازی خود دارد و به زودی به این مهم دست‬ ‫خواهدیافت‪.‬بایداینالگوراتغییردادکهفقطگلزنانومهاجمانتوپطالمی گیرند‪ .‬مردمبایدببینندکه‬ ‫مدافعانبههماناندازهمهاجمانمهمهستند‪.‬لیورپولخودرابرایبازیدرلیگقهرماناناروپاامادهمی کند‬ ‫واینهفتهبایددربازیرفتمرحلهیکهشتمنهاییبهدیداراتلتیکومادریدبرود‪.‬‬ ‫نحسی سن سیرو برای والنسیا‬ ‫والنسیاهرگزدررقابت هایاروپاییدرورزشگاهسنسیروپیروزنشدهاست‪.‬بهنقلازاس‪،‬والنسیااکنون‬ ‫لیگقهرماناناروپادرذهنشاست‪.‬پسازبازیجمعهشببرابراتلتیکومادریدخفاش هابایکحسخوب‬ ‫بهمصافاتاالنتامی روند‪.‬شاگردانسالدسکهنتوانستندبهاماربدخودبرابرقرمزوسفیدپوشانپایان‬ ‫دهند(ازسال‪ ۲۰۱۴‬اینتیمراشکستنداده اند)اکنونیکنحسیدیگرپیشرودارندومی خواهندبه‬ ‫انپایاندهند‪.‬والنسیامی خواهددرتاریخ‪ ۱۰۰‬ساله اشبراینخستینباردرسنسیروپیروزشود‪.‬‬ ‫سنسیرویاجوزپهمئتاساورزشگاهیاستکهتیمسفیدومشکیپوشبیشازهمهدررقابت های‬ ‫اروپایی در ان بازی کرده است‪ .‬در شش بازی اش در استادیوم شهر میالن هرگز پیروز نشده است‪ .‬نه در‬ ‫لیگقهرماناناروپاکهدوتساویودوشکستراتجربهکردونهدرلیگاروپایااینترسیتیزفیرزکاپکه‬ ‫دومساویبهدستاورد‪.‬ایننحسیتنهادردیداربرابراینتریامیالنرخوجودنداشتهاست‪.‬والنسیابرای‬ ‫فینال لیگ قهرمانان سال‪ ۲۰۰۱‬به این ورزشگاه رفت و ان شکست تلخ را برابر بایرن مونیخ تجربه کرد‪.‬‬ ‫خفاش هادوبارهبهمیالنسفرمی کنندتادوبارهبایکیازتیم هایغیرمیالنیدیدارکنند‪.‬سنسیروورزشگاه‬ ‫خانگیاتاالنتانیستواینتیمباوجودمیزبانیبایددرشهردیگریبرابروالنسیاقراربگیرد‪.‬والنسیاواتاالنتا‬ ‫چهارشنبهشبدرمرحلهیکهشتمنهاییلیگقهرماناناروپابهمصافهممی روند‪.‬‬ ‫لیگ جهانی کاراته‪ -‬امارات؛‬ ‫اسیب دیدگی مهدیزاده جدی نیست‬ ‫اسیبدیدگیامیرمهدیزادهدرجریانروزنخستازرقابتهای«کاراتهوان»اماراتجدینیستووی‬ ‫میتواندبرایمسابقاتاتیامادهشود‪.‬امیرمهدیزادهدرروزیکهمی توانستدررقابتهایلیگجهانی‬ ‫کاراته به مدال برسد‪ ،‬اسیب دید و با صالحدید کادر فنی از ادامه مسابقات انصراف داد تا مانع از تشدید‬ ‫اسیب شود‪ .‬وی در وزن‪ -۶۷‬کیلوگرم رقبای خود از شیلی و مصر را شکست داد و در حالی که از رقیب‬ ‫گرجستانی با‪ ۴‬امتیاز اختالف پیش بود‪ ،‬به دلیل اسیب دیدگی از ادامه مسابقات بازماند‪ .‬هرچند گفته‬ ‫می شوداسیبمهدیزادهجدینیست‪،‬ولیبعدازبازگشتتیمملیبهتهرانوانجاممقدماتالزم‪،‬میزان‬ ‫دقیق اسیب بر روی زانوی وی مشخص خواهد شد‪ .‬مهدیزاده گزینه اول ایران برای حضور در رقابتهای‬ ‫نهایی کسب سهمیه المپیک است که‪ ۱۹‬اردیبهشت ماه‪ ۹۹‬در پاریس برگزار خواهد شد و مسئوالن‬ ‫فدراسیوندرتالشهستندتاویرابرایحضوردراینمسابقاتامادهکنند‪.‬‬ ‫رقابت های گزینشی المپیکقاره اسیا؛‬ ‫اتحادیه جهانی کشتی شرایط میزبانی چین را بررسی می کند‬ ‫اتحادیهجهانیکشتیشرایطکشورچینبرایبرگزاریرقابتهایگزینشیالمپیکدرقارهاسیارا‬ ‫بررسیمیکند‪.‬‬ ‫طبقاعالمحسنرنگرزسخنگویفدراسیونکشتیدراخرینایمیلیکهاتحادیهجهانیبهکشورهای‬ ‫عضوارسالکرده‪،‬اعالمکردهدرحالبررسیشرایطمیزبانیکشورچینازلحاظشرایطپزشکیوسالمتی‬ ‫برایکشتیگیراناستتاامکانبرگزارییاعدمبرگزاریمسابقاتدراینکشوررااعالمکنند‪.‬حسنرنگرز‬ ‫باردنهاییشدنمیزبانیقرقیزستانازاینرقابتهانیزگفت‪:‬اتحادیهجهانیکشتیهمچنینازتمامی‬ ‫کشورهای عضو در قاره اسیا درخواست کرده در صورت تمایل میزبانی از این رقابتها با ارسال فرم های‬ ‫مربوطهبهایناتحادیه‪،‬امادگیخودرااعالمکند‪.‬طبقتقویماتحادیهجهانیکشتیقراراسترقابت های‬ ‫گزینشیالمپیکدرقارهاسیاروزهای‪ ۸‬تا‪ ۱۰‬فروردینماهدرشهرشیانچینبرگزارشودکهبهاحتمال‬ ‫بسیارزیادمیزباناینمسابقاتتغییرخواهدکرد‪.‬‬ ‫هفته سرنوشت ساز در لیگ ووشو‬ ‫هفتهپنجموششملیگبرترووشویباشگاه هایایراندربخشمردانبرگزارخواهدشدتاتیم های‬ ‫راهیافتهبهنیمه نهاییمشخصشوند‪.‬درگروهنخستلیگبرترووشو‪،‬دانشگاه ازادبندرعباس‪،‬پاسناجا‪،‬‬ ‫هیاتهمدان وهیاتالبرزحضوردارند‪.‬‬ ‫تمی کنند‪.‬‬ ‫درگروهدومنیز‪،‬پارسجنوبی‪،‬باشگاهمقاومت‪،‬هیاتاصفهانوهیاتبندرماهشهررقاب ‬ ‫دیدارهایهفتهپنجموششم‪،‬روزسه شنبه(‪ 29‬بهمنماه)دراکادمیووشوبرگزارمی شودتاتیم های‬ ‫راهیافتهبهنیمه نهاییمشخصشوند‪.‬‬ ‫هم اکنون در گروه نخست تیم دانشگاه ازاد بندرعباس با‪ 12‬امتیاز صدرنشین است و پاس و هیات‬ ‫همدانبا‪ 6‬امتیازدررتبه هایبعدیقراردارند‪.‬هیاتالبرزهماندوخته ایندارد‪.‬‬ ‫درگرهدوم‪،‬پارس جنوبیبا‪ 9‬امتیازاولاست‪،‬باشگاهمقاومتبا‪ 6‬امتیازدرجایگاهدومقرارداردوهیات‬ ‫بندرماهشهرهم‪ 3‬امتیازیاست‪.‬هیاتاصفهانهمامتیازیندارد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4010

روزنامه صاحب قلم 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم 4009

روزنامه صاحب قلم 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم 4008

روزنامه صاحب قلم 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم 4007

روزنامه صاحب قلم 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم 4005

روزنامه صاحب قلم 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!