روزنامه صاحب قلم شماره 4005 - مگ لند

روزنامه صاحب قلم شماره 4005

روزنامه صاحب قلم شماره 4005

روزنامه صاحب قلم شماره 4005

‫دستور روحانی به همتی برای‬ ‫تامین ارز واردات ماسک‬ ‫ولباسپزشکی‬ ‫شمخانی‪ :‬از تداوم‬ ‫همکاری هاینزدیکبرای‬ ‫ریشه کن کردن گروه های‬ ‫تروریستیاستقبالمیکنیم‬ ‫قائم مقام وزیرصمت بابیان اینکه حمایت از‬ ‫تولیدداخلــی ماســک ولباس پزشــکی در‬ ‫دســتورکار این وزارتخانه قرار دارد‪،‬از دستور‬ ‫رئیس جمهور به بانک مرکزی ‪...‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مکشوفاتماسککجا‬ ‫می روند؟‬ ‫رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت‬ ‫بهداشت در معالجه بیماران با اشاره به اقدامات‬ ‫انجام شده برای تامین ماسک و البسه حفاظتی‬ ‫در بیمارستان ها‪ ،‬از توزیع روزانه ‪ ۶۰۰۰‬لباس‬ ‫حفاظتی برای بیمارســتان های درگیر کرونا‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر مهدی یوســفی با اشاره به وضعیت‬ ‫تامین تجهیزات حفاظتی مانند ماسک ‪ N۹۵‬و‬ ‫لباس مخصوص برای پزشکان و پرستارانی که‬ ‫در بیمارستان ها در خط مقدم مقابله با کرونا‬ ‫ویروس جدید قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬باید توجه کرد‬ ‫که هیات امنای صرفه جویــی ارزی یک نهاد‬ ‫عمومی غیر دولتی و مربوط به وزارت بهداشت‬ ‫است که اقدامات مربوط به دانشگاه های علوم‬ ‫پزشــکی را انجام می دهد و به نوعی مسئول‬ ‫خرید برای دانشگاه های علوم پزشکی است و‬ ‫بنابراین مســئولیتی در حوزه هــای خارج از‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی ندارد‪ .‬بر این اساس‬ ‫اقدام برای تامین تجهیزات حفاظتی مطب ها‬ ‫در حوزه مسئولیت ما نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬میلیون ماسک برای دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی توزیع کرده ایم که سه میلیون ان‬ ‫از شرکت های تولیدکننده داخلی خریداری‬ ‫شد‪ ،‬نزدیک سه میلیون هم از طریق مکشوفات‬ ‫تامین شد و مابقی ان را خودمان هم از بازارهای‬ ‫موجود خریداری کرده ایم‪ .‬وی درباره وضعیت‬ ‫مکشوفاتماسکنیزگفت‪:‬تاقبلازبحثکرونا‬ ‫مکشــوفات توســط تعزیــرات در اختیــار‬ ‫دانشــگاه های علوم پزشکی همان استان قرار‬ ‫می گرفت‪ ،‬اما با اغاز کرونا درخواست کردیم که‬ ‫مکشوفاتی مانند ماسک در اختیار هیات امنا‬ ‫قرار گیرد تا بتوانیم تمام کشور را پوشش دهیم‪،‬‬ ‫اما ابالغیه صادر شــد که بر اســاس ان فقط‬ ‫مکشــوفات استان تهران در اختیار هیات امنا‬ ‫قرار گیرد‪ .‬در عین حال بعد از چند روز هم دکتر‬ ‫زالی فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری‬ ‫کرونا در کالن شهر تهران ‪ ،‬از تعزیرات خواستند‬ ‫که مکشــوفات اســتان تهران هم در اختیار‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار گیرد‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫بانک هاامادهتعویقپرداخت‬ ‫تسهیالتمشتریان‬ ‫پنجره‬ ‫میانگین مصرف بنزین به‪ ۷۲‬میلیون لیتر در روز رسید‬ ‫ف بنزین کشور در ‪ ۱۶‬روز نخست اسفندماه‬ ‫میانگین مصر ‬ ‫‪ ۹۸‬به حدود ‪ ۷۲‬میلیون لیتر رسید‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی‪،‬‬ ‫بر اســاس گزارش های اخیر شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬میانگین مصرف روزانه بنزین کشور پیش از اجرای طرح‬ ‫مدیریت مصرف سوخت (‪ ۲۴‬ابان ماه ‪ ۹۵ ،)۹۸‬میلیون لیتر در‬ ‫روز بود که پس از اجرای طرح با ‪ ۲۰‬میلیون لیتر کاهش به ‪۷۵‬‬ ‫میلیون لیتر در روز رسید‪ .‬این در حالی است که کاهش پلکانی‬ ‫مصرف بنزین با شــیوع ویروس کرونا و در پی ان خانه نشین‬ ‫شــدن مردم و کاهش محســوس تردد خودروها‪ ،‬در ‪ ۱۶‬روز‬ ‫نخست اسفندماه به رقم مصرف حدود ‪ ۷۲‬میلیون لیتر در روز‬ ‫رســید و انتظار می رود این روند با توجه به محدویت هایی که‬ ‫برای سفرهای نوروزی اعمال شده است‪ ،‬همچنان ادامه یابد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر باتوجه به انتشار ویروس کرونا در کشور باید‬ ‫گفت به رغم کاهش ترددها و خلوت تر شدن خیابان ها انتظار‬ ‫می رود تا با توجه به ابالغیه های صادر شــده از سوی شرکت‬ ‫ملی پخش‪ ،‬توجه خاص تری نسبت به نحوه سوخت گیری در‬ ‫جایگاه های عرضه ســوخت چه از سوی جایگاه داران و چه از‬ ‫ســوی مردم صورت بگیرد‪ .‬بر اساس ابالغیه ای که به تازگی از‬ ‫ی نفتی صادر شده است‪،‬‬ ‫ش فراورده ها ‬ ‫ی پخ ‬ ‫ت مل ‬ ‫سوی شرک ‬ ‫سرنشــینان خودرو بــا توجه به محدودیت های ایجادشــده‬ ‫به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا یا باید با استفاده‬ ‫از دســتکش اقدام به ســوخت گیری کنند‪ ،‬یا به اپراتورهای‬ ‫جایگاه اجازه این کار را بدهند‪.‬این در حالی اســت که کاهش‬ ‫پلکانــی مصرف بنزین با شــیوع ویروس کرونــا و در پی ان‬ ‫خانه نشین شدن مردم و کاهش محسوس تردد خودروها‪ ،‬در‬ ‫‪ ۱۶‬روز نخست اسفندماه به رقم مصرف حدود ‪ ۷۲‬میلیون لیتر‬ ‫در روز رسید و انتظار می رود این روند با توجه به محدویت هایی‬ ‫که برای ســفرهای نوروزی اعمال شده است‪ ،‬همچنان ادامه‬ ‫یابد‪ .‬از سوی دیگر باتوجه به انتشار ویروس کرونا در کشور باید‬ ‫گفت به رغم کاهش ترددها و خلوت تر شدن خیابان ها انتظار‬ ‫می رود تا با توجه به ابالغیه های صادر شــده از سوی شرکت‬ ‫ملی پخش‪ ،‬توجه خاص تری نسبت به نحوه سوخت گیری در‬ ‫جایگاه های عرضه ســوخت چه از سوی جایگاه داران و چه از‬ ‫سوی مردم صورت بگیرد‪.‬‬ ‫ی پخش ‬ ‫ت مل ‬ ‫بر اساس ابالغیه ای که به تازگی از سوی شرک ‬ ‫ی نفتی صادر شده است‪ ،‬سرنشینان خودرو با توجه‬ ‫فراورده ها ‬ ‫به محدودیت های ایجادشده به منظور پیشگیری از گسترش‬ ‫ویــروس کرونــا یا باید با اســتفاده از دســتکش اقــدام به‬ ‫ســوخت گیری کنند‪ ،‬یا به اپراتورهای جایگاه اجازه این کار را‬ ‫بدهند‪.‬این در حالی اســت که کاهش پلکانی مصرف بنزین با‬ ‫شیوع ویروس کرونا و در پی ان خانه نشین شدن مردم و کاهش‬ ‫محسوس تردد خودروها‪ ،‬در ‪ ۱۶‬روز نخست اسفندماه به رقم‬ ‫مصرف حدود ‪ ۷۲‬میلیون لیتر در روز رســید و انتظار می رود‬ ‫این روند با توجه به محدویت هایی که برای سفرهای نوروزی‬ ‫اعمال شده است‪ ،‬همچنان ادامه یابد‪ .‬از سوی دیگر باتوجه به‬ ‫انتشار ویروس کرونا در کشور باید گفت به رغم کاهش ترددها‬ ‫و خلوت تــر شــدن خیابان ها انتظــار می رود تا بــا توجه به‬ ‫ابالغیه های صادر شــده از سوی شــرکت ملی پخش‪ ،‬توجه‬ ‫خاص تری نسبت به نحوه سوخت گیری در جایگاه های عرضه‬ ‫ســوخت چه از سوی جایگاه داران و چه از سوی مردم صورت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫دوشنبه‪ ۱۹‬اسفند‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 8 4005‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫اوج کرونا در ایران اواخر‬ ‫فروردین خواهد بود‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫یــک متخصص طب اورژانــس گفت‪ :‬اوج‬ ‫بیماری کرونا در کشور اواخر فروردین و اوایل‬ ‫اردیبهشت اتفاق می افتد و اکنون در ابتدای راه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫کوروش احمدی متخصص طب اورژانس‪،‬‬ ‫در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید در ورودی اورژانس های بیمارســتان ها‬ ‫بیماران کرونایی از دیگر بیماران جدا شوند و‬ ‫انان را بــه بخش دیگری منتقــل کنند تا از‬ ‫بیماران دیگر جدا باشند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬البته بسیاری از بیماران مبتال به‬ ‫ویروس کرونا عالئم چندانی ندارند و می توانند‬ ‫در خانه بیماری خود را عالج کنند‪.‬‬ ‫احمدی افزود‪ :‬هر روز ورودی ها به اورژانس‬ ‫بیمارستان ها بیشتر می شــود‪ ،‬اما ‪ ۸۰‬تا ‪۹۰‬‬ ‫درصد انان عالئمی مانند انفلوانزای خفیف یا‬ ‫سرماخوردگی دارند که با خود درمانی ساده در‬ ‫منزل می توانند خود را درمان کنند‪.‬‬ ‫این متخصص طب اورژانس‪ ،‬گفت‪ :‬کسانی‬ ‫که عالئــم خفیف بیماری دارند به اورژانس ها‬ ‫مراجعهنکنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اســتان البرز یک بیمارستان‬ ‫‪ ۵۰۰‬تختخوابی برای بیماران کرونایی در نظر‬ ‫گرفته شده است که ورودی ان هر روز بیشتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫احمــدی گفــت‪ :‬تاکنون کمبــود تخت‬ ‫بیمارســتانی در اســتان البرز نداشته ایم‪ ،‬اما‬ ‫انتظار داریم با این کمبود روبرو شویم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در نیروی انســانی درمانی‬ ‫کمبودی وجــود نــدارد و امیدواریم کمبود‬ ‫ماســک و کاالهای بهداشــتی برای مقابله با‬ ‫ویروس کرونا در مراکز درمانی رفع شود‪.‬‬ ‫احمدی گفت‪ :‬در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشته در‬ ‫استان البرز ‪ ۱۵‬مورد کرونایی شناسایی شده‬ ‫اند‪ ،‬اما به دلیل داشــتن عالئــم خفیف برای‬ ‫خوددرمانی به منزل راهنمایی شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس مردم از خارج شدن‬ ‫غیــر ضروری از منزل پرهیز کنند‪ ،‬زیرا امکان‬ ‫دارد در کنار فرد کرونایی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫پروازهای هما به اروپا متوقف شد‬ ‫شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی با صدور اطالعیه‬ ‫ای از توقف پروازهای خود به اروپا خبر داد‪.‬‬ ‫شــرکت هواپیمایی جمهــوری اســامی با صدور‬ ‫اطالعیه ای از توقف پروازهای خود به اروپا خبر داد‪.‬‬ ‫متن کامل اطالعیه به این شــرح اســت‪ :‬به اگاهی‬ ‫مسافران گرامی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران هما‬ ‫به مقاصد اروپایی می رساند با توجه به محدودیت هایی که‬ ‫به دالیل نامعلوم از طــرف اروپا بر پروازهای هما اعمال‬ ‫گردیده‪ ،‬تمامی پروازهای هواپیمایی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ‪ -‬هما به مقاصــد اروپایی تا اطالع ثانوی به حالت‬ ‫تعلیق درامده است‪.‬‬ ‫مسافران محترم می توانند جهت استرداد بلیت خود‬ ‫با شــماره تلفن ‪ ۴۶۶۲۱۸۸۸‬تماس گرفته و یا به دفاتر‬ ‫فروش هما یا دفاتر خدمات مسافرتی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی اعالم کرد‪ :‬لغو‬ ‫پروازهای اروپایی شرکت هواپیمایی ایران ایر ارتباطی با‬ ‫ویروس کرونا ندارد و در ادامه فشــارهای امریکایی ها به‬ ‫صنعت هوانوردی ایران اعمال شده است‪.‬‬ ‫شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران هما امروز‬ ‫اعالم کرد‪ :‬با توجه به محدودیت هایی که به دالیل نامعلوم‬ ‫از طــرف اروپا بر پروازهای همــا اعمال گردیده‪ ،‬تمامی‬ ‫پروازهای هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران به مقاصد‬ ‫اروپایی تا اطالع ثانوی به حالت تعلیق درامده است‪.‬‬ ‫در این راســتا مقصود اسعدی سامانی ‪-‬دبیر انجمن‬ ‫شرکت های هواپیمایی‪ -‬اظهار کرد‪ :‬حرکتی که اروپا برای‬ ‫لغو و تعلیــق پروازهای شــرکت هواپیمایی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران هما به مقصد کشورهای این قاره انجام داد‬ ‫به نظر می رسد که ارتباطی با ویروس کرونا ندارد و در پی‬ ‫فشارهای امریکایی ها بر صنعت هوانوردی ایران اعمال‬ ‫شــده است و نشان می دهد اروپایی ها در این زمینه هم‬ ‫دنباله رو امریکا بودند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر هیچ پرواز باری و مســافری‬ ‫به صورت انحصاری در اختیار امریکا بوده و ان را به ایران‬ ‫نمی دهند‪ .‬به همین دلیل است که می گویم ممنوعیت‬ ‫پروازهای ایران ایر به اروپا ارتباطی با ویروس کرونا ندارد‪.‬‬ ‫توسط ایرالین های داخلی به اروپا انجام نمی شود و تنها‬ ‫پرواز شــرکت هواپیمایی ماهان به بارســلون تا هشتم‬ ‫فروردین ماه سال اینده مجوز دارد‪.‬‬ ‫دبیرانجمنشرکت هایهواپیماییدرپاسخبهسئوالی‬ ‫درباره علت این ممنوعیت پرواز به اروپا گفت‪ :‬اروپایی ها‬ ‫مقرراتی را برای انجام پروازهای مسافری و باری به مقاصد‬ ‫مختلف وضــع کرده اند و اجرای این قوانین و مقررات به‬ ‫داشتن نرم افزارهایی مشروط شده است که این نرم افزارها‬ ‫اسعدی سامانی اعالم کرد‪ :‬وزارت امور خارجه و سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری هم اکنون در حال رایزنی برای حل‬ ‫این مشکل و برقرار شدن مجدد پرواز های اروپایی شرکت‬ ‫هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران هستند و امیدواریم‬ ‫که این مشکل هر چه زودتر حل شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته برخی از پرواز های قطر ایرویز که عمدتاً‬ ‫پروازهای باری اســت از تهران به مقاصد اروپایی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اوج کرونا در ایران اواخر فروردین خواهد بود‬ ‫یک متخصص طب اورژانس گفت‪ :‬اوج بیماری کرونا در کشور اواخر فروردین و اوایل‬ ‫اردیبهشت اتفاق می افتد و اکنون در ابتدای راه هستیم‪.‬‬ ‫کوروش احمدی متخصص طب اورژانس‪ ،‬در گفتگوی ویژه خبری شــبکه دو سیما‪،‬‬ ‫افزود‪:‬بایددرورودیاورژانس هایبیمارستان هابیمارانکروناییازدیگربیمارانجداشوند‬ ‫و انان را به بخش دیگری منتقل کنند تا از بیماران دیگر جدا باشند‪.‬‬ ‫ویگفت‪:‬البتهبسیاریازبیمارانمبتالبهویروسکروناعالئمچندانیندارندومی توانند‬ ‫در خانه بیماری خود را عالج کنند‪.‬‬ ‫احمدی افزود‪ :‬هر روز ورودی ها به اورژانس بیمارستان ها بیشتر می شود‪ ،‬اما ‪ ۸۰‬تا ‪۹۰‬‬ ‫درصد انان عالئمی مانند انفلوانزای خفیف یا سرماخوردگی دارند که با خود درمانی ساده‬ ‫در منزل می توانند خود را درمان کنند‪.‬‬ ‫این متخصص طب اورژانس‪ ،‬گفت‪ :‬کسانی که عالئم خفیف بیماری دارند به اورژانس ها‬ ‫مراجعهنکنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در استان البرز یک بیمارستان‪ ۵۰۰‬تختخوابی برای بیماران کرونایی در نظر‬ ‫گرفته شده است که ورودی ان هر روز بیشتر می شود‪ .‬احمدی گفت‪ :‬تاکنون کمبود تخت‬ ‫بیمارستانی در استان البرز نداشته ایم‪ ،‬اما انتظار داریم با این کمبود روبرو شویم‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در نیروی انسانی درمانی کمبودی وجود ندارد و امیدواریم کمبود ماسک و کاالهای‬ ‫بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا در مراکز درمانی رفع شود‪.‬‬ ‫احمدی گفت‪ :‬در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته در استان البرز ‪ ۱۵‬مورد کرونایی شناسایی شده‬ ‫اند‪ ،‬اما به دلیل داشتن عالئم خفیف برای خوددرمانی به منزل راهنمایی شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس مردم از خارج شدن غیر ضروری از منزل پرهیز کنند‪ ،‬زیرا امکان‬ ‫دارد در کنار فرد کرونایی قرار بگیرند‪.‬این متخصص طب اورژانس‪ ،‬گفت‪ :‬کسانی که عالئم‬ ‫خفیف بیماری دارند به اورژانس ها مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در استان البرز یک بیمارستان‪ ۵۰۰‬تختخوابی برای بیماران کرونایی در نظر‬ ‫گرفته شده است که ورودی ان هر روز بیشتر می شود‪.‬‬ ‫احمدی گفت‪ :‬تاکنون کمبود تخت بیمارستانی در استان البرز نداشته ایم‪ ،‬اما انتظار‬ ‫داریم با این کمبود روبرو شویم‪.‬‬ ‫ویاضافهکرد‪:‬درنیرویانسانیدرمانیکمبودیوجودنداردوامیدواریمکمبودماسک‬ ‫و کاالهای بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا در مراکز درمانی رفع شود‪.‬‬ ‫احمدی گفت‪ :‬در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته در استان البرز ‪ ۱۵‬مورد کرونایی شناسایی شده‬ ‫اند‪ ،‬اما به دلیل داشتن عالئم خفیف برای خوددرمانی به منزل راهنمایی شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس مردم از خارج شدن غیر ضروری از منزل پرهیز کنند‪ ،‬زیرا امکان‬ ‫دارد در کنار فرد کرونایی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۹‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫انهدام یک تیم تروریستی در زاهدان‬ ‫یک تیم وابسته به گروهک های تروریستی که قصد انفجار بمب مقابل کالنتری ‪ ۱۵‬زاهدان را‬ ‫داشت منهدم شد‪.‬‬ ‫یک تیم وابسته به گروهک های تروریستی که قصد انفجار بمب مقابل کالنتری ‪ ۱۵‬زاهدان را‬ ‫داشت منهدم شد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ۲،‬نفر عامل بمب گذاری پس از زخمی شدن دستگیر شدند و بمب کار گذاشته‬ ‫شده به وزن ‪ ۵‬کیلوگرم خنثی شد‪.‬‬ ‫گفت و گوی تلفنی رییس مجلس با مراجع عظا م تقلید درباره‬ ‫اقدامات کشور برای مقابله با کرونا‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس شورای اسالمی در تماس تلفنی با مراجع عظام تقلید‪ ،‬سیزدهم‬ ‫رجب‪ ،‬سالروز والدت موالی متقیان امام علی (ع) را تبریک گفت و گزارشی از روند اقدامات انجام‬ ‫شده در مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور ارائه کرد‪.‬‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی‪ ،‬صبح امروز‪ ،‬یکشنبه‪۱۸ ،‬اسفند به مناسبت فرخنده میالد مولی‬ ‫الموحدین‪ ،‬امام علی (ع) طی تماس تلفنی با مراجع تقلید‪ ،‬حضرات ایات عظا م صافی گلپایگانی‪،‬‬ ‫وحید خراســانی‪ ،‬مکارم شیرازی‪ ،‬شبیری زنجانی ‪ ،‬سبحانی‪ ،‬جوادی املی‪ ،‬نوری همدانی‪ ،‬علوی‬ ‫گرگانی و مظاهری سالروز والدت موالی متقیان حضرت امام علی (ع) را تبریک گفت و درباره‬ ‫اخرین اقدامات صورت گرفته در سراسر کشور و شهرمقدس قم در مقابله با شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫روند رفع نیازمندیهای مردم و تجهیز مراکز درمانی با ایشان گفت وگو کرد ‪.‬‬ ‫در این گفت و گوها مراجع عظام تقلید با اظهار قدردانی از پیگیری های رییس مجلس شورای‬ ‫اسالمی و اقدامات انجام شده در کشور‪ ،‬بر ضرورت هرچه بیشتر رسیدگی به نیازمندی های عموم‬ ‫در شــرایط کنونی‪ ،‬و تدابیر الزم در مقابله با ویروس کرونا تاکید و برای دفع بال و رفع بیماری از‬ ‫جامعه اسالمی‪ ،‬دعا کردند و صحت مسلمین و شفای مبتالیان را از خداوند متعال مسئلت نمودند‪.‬‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی‪ ،‬صبح امروز‪ ،‬یکشنبه‪۱۸ ،‬اسفند به مناسبت فرخنده میالد مولی‬ ‫الموحدین‪ ،‬امام علی (ع) طی تماس تلفنی با مراجع تقلید‪ ،‬حضرات ایات عظا م صافی گلپایگانی‪،‬‬ ‫وحید خراســانی‪ ،‬مکارم شیرازی‪ ،‬شبیری زنجانی ‪ ،‬سبحانی‪ ،‬جوادی املی‪ ،‬نوری همدانی‪ ،‬علوی‬ ‫گرگانی و مظاهری سالروز والدت موالی متقیان حضرت امام علی (ع) را تبریک گفت و درباره‬ ‫اخرین اقدامات صورت گرفته در سراسر کشور و شهرمقدس قم در مقابله با شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫روند رفع نیازمندیهای مردم و تجهیز مراکز درمانی با ایشان گفت وگو کرد ‪.‬‬ ‫پیام اسماعیل هنیه در پی درگذشت حسین شیخ االسالم‬ ‫اسماعیل هنیه در پیامی درگذشت حسین شیخ االسالم را تسلیت گفت‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه خبری العهد‪ ،‬اســماعیل هنیه‪،‬رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پیامی‬ ‫درگذشت حسین شیخ االسالم ‪ ،‬سفیر پیشین ایران در دمشق را به مقام معظم رهبری تسلیت‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫در پیام هنیه امده است‪ :‬با نهایت تاسف و خشنودی وتسلیم و با قلب هایی مومن به قضا و قدر‬ ‫الهی خبر درگذشت برادر بزرگ حسین شیخ االسالم را دریافت کردیم و از خداوند میخواهیم که‬ ‫او را مورد لطف و رحمت خود قرار دهد و به خانواده او خیر عطا فرماید‪.‬‬ ‫اسماعیل هنیه در پیام خود از مواضع شیخ االسالم در حمایت از مساله فلسطین و همچنین‬ ‫تالش برای تقریب مذاهب اسالمی تمجید کرد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫از امروز افغانستان با ‪ ۲‬رئیس جمهور اداره می شود‬ ‫«اشرف غنی» و «عبداهلل عبداهلل» قرار است فردا دوشنبه به عنوان روسای جمهور افغانستان‬ ‫ادای سوگند کنند‪.‬‬ ‫به نقل از الجزیره‪ ،‬قرار اســت اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل در دو مراسم جداگانه‪ ،‬اما همزمان‪،‬‬ ‫مراسم سوگند ریاست جمهوری افغانستان را انجام دهند‪.‬‬ ‫اشرف غنی از میهمانان خود دعوت کرده است ساعت هشت و سی دقیقه روز دوشنبه‪ ،‬در مراسم‬ ‫سوگند وی به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان در ارگ ریاست جمهوری شرکت کنند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬عبداهلل عبداهلل نیز میهمانان خود را برای شرکت در مراسم مشابه روز دوشنبه‪ ،‬ساعت‬ ‫‪ ۹‬صبح‪ ،‬دعوت کرده است‪.‬‬ ‫شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد فرهنگی رئیس جمهور افغانستان گفته است‪ ،‬روز دوشنبه‬ ‫به مناسبت برگزاری مراسم تحلیف‪ ،‬تعطیل عمومی در کابل اعالم شده است‪ .‬عبداهلل عبداهلل که‬ ‫خود را بر اساس ارای پاک‪ ،‬رئیس جمهور افغانستان می داند قبل از این نیز برای چند استان شمالی‬ ‫افغانستان استاندار معرفی کرده بود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر اما سخنگوی عبداهلل عبداهلل روز شنبه گفت‪« :‬ما این دعوتنامه ها را برای همه‬ ‫سازمان های ملی و بین المللی فرستاده ایم و تمهیدات الزم برای برگزاری مراسم سوگند عبداهلل‬ ‫عبداهلل اتخاذ شده است‪».‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این مراسم قرار است امروز (دوشنبه) در کابل و همزمان با مراسم سوگند اشرف غنی‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫قرار بود مراســم تحلیف ریاست جمهوری افغانستان نهم اسفند برگزار شود‪ ،‬اما به درخواست‬ ‫امریکا برگزاری این مراسم به بعد از امضای توافقنامه امریکا و طالبان موکول شد‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫نتایج نهایی انتخابات ریاســت جمهوری افغانستان‪ ،‬اشرف غنی نزدیک به پنجاه و یک درصد و‬ ‫عبداهلل عبداهلل حدود چهل درصد ارا را به دست اوردند‪.‬‬ ‫حامد کرزی و عبدالرب رســول سیاف برای میانجیگری بین عبداهلل و اشرف غنی وارد میدان‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫خلیل زاد نماینده امریکا در امور افغانستان نیز که به کابل امده با هر دو طرف دیدار و گفتگو‬ ‫کرده است‪ .‬به نظر می رسد‪ ،‬میانجی گری ها بین ستادهای انتخاباتی عبداهلل عبداهلل و محمد اشرف‬ ‫غنی تاکنون نتیجه نداده است‪.‬‬ ‫بنی گانتز با‪ ۵‬شرط لیبرمن موافقت کرد‬ ‫رئیس ائتالف ابی‪-‬سفید رژیم صهیونیستی با همه شروط لیبرمن رئیس حزب «اسرائیل خانه‬ ‫ما» برای پیوستن به ائتالف تشکیل کابینه موافقت کرد‪.‬‬ ‫به نقل از رای الیوم‪ ،‬بنی گانتز رئیس ائتالف ابی‪-‬سفید رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه با همه‬ ‫شروط اویگدور لیبرمن رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» برای پیوستن به ائتالف تشکیل کابینه‬ ‫موافقت کرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که لیبرمن ساعاتی قبل پنج شرط را مطرح کرده بود‪.‬‬ ‫به اعتقاد ناظران امور رژیم صهیونیستی‪ ،‬لیبرمن که حزبش هفت کرسی در انتخابات به دست‬ ‫اورده است به مثابه کلید حل بن بست سیاسی کنونی در این رژیم محسوب می شود که با پیوستن‬ ‫به هر طرفی امکان تشکیل کابینه را به ان طرف می دهد‪.‬‬ ‫گفتنی است که طبق نتیجه نهایی انتخابات رژیم صهیونیستی لیکود ‪ ۳۶‬کرسی‪ ،‬ابی‪-‬سفید‬ ‫‪ ۳۳‬کرسی‪ ،‬لیست مشترک اعراب ‪ ۱۵‬کرسی‪ ،‬شاس ‪ ۹‬کرسی‪ ،‬اتحادیه یهودیان توراتی ‪ ۷‬کرسی‪،‬‬ ‫اسرئیل خانه ما ‪ ۷‬کرسی‪ ،‬کارگر گرشر مرتص ‪ ۷‬کرسی و یامینا ‪ ۶‬کرسی را به دست اورده اند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب ائتالف راســتگرا به مرکزیت حزب لیکود به ریاست نتانیاهو حائز ‪ ۵۸‬کرسی و ائتالف‬ ‫چپگرا به مرکزیت حزب ابی‪-‬سفید به ریاست بنی گانتز در صورت ائتالف با لیست اعراب حائز ‪۵۵‬‬ ‫کرسی در کنست خواهد شد با این حال هیچکدام از این ائتالف ها حائز اکثریت ‪ ۶۱‬کرسی کنست‬ ‫نخواهند بود و در صورت عدم پیوستن حزب «اسرائیل خانه ما» به ریاست اویگدور لیبرمن به یکی‬ ‫از این دو طرف‪ ،‬بن بست و بحران و معضل عدم تشکیل کابینه در تل اویو ادامه خواهد یافت‪ .‬بنی‬ ‫گانتز از عزم خود برای ائتالف با فهرست اعراب که به شدت با نتانیاهو مخالف هستند و نیز حزب‬ ‫«اسرائیل خانه ما» برای تشکیل کابینه سخن گفته بود به ویژه که حزب اسرائیل خانه ما به ریاست‬ ‫اویگدور لیبرمن چند روز قبل به احزاب میانه و چپ اسرائیل درباره طرح پیش نویس یک قانون‬ ‫در کنست برای جلوگیری از نخست وزیر شدن نتانیاهو پیوسته است‪ .‬این در حالی است که قرار‬ ‫است که محاکمه نتانیاهو در سه پرونده فساد از هفدهم مارس جاری برابر با‪ ۲۷‬اسفند جاری شروع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شماره ‪4005‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شمخانی‪:‬ازتداومهمکاری هاینزدیکبرایریشه‬ ‫کنکردنگروههایتروریستیاستقبالمیکنیم‬ ‫دبیر شــورای عالی امنیت ملی در دیدار با رئیس‬ ‫سرویس اطالعاتی عراق گفت‪ :‬اخراج امریکا از منطقه‬ ‫از بامداد جمعه (‪ ۱۳‬دی ماه) اغاز شده است‪.‬‬ ‫دریابان علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی در‬ ‫دیدار با مصطفی کاظمی رئیس ســرویس اطالعاتی‬ ‫عراق‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی عراق‪،‬‬ ‫نقش دستگاه های اطالعاتی و امنیتی برای مدیریت‬ ‫شرایط جدید بسیار مهم وپیچیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تحوالت سیاسی و امنیتی عراق بر ثبات‬ ‫و ارامش منطقه به صورت جدی تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫دبیر شورای امنیت ملی تاکید کرد‪ :‬تشکیل دولت‬ ‫مقتــدر و کارامد مبتنی بــر رای و اراده عموم مردم‬ ‫خواست همیشگی جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫شمخانیبهترورسپهبدشهیدحاجقاسمسلیمانی‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬ترور ناجوانمردانه سرداران جبهه‬ ‫مقاومت‪ ،‬شهیدان حاج قاســم سلیمانی و ابومهدی‬ ‫المهندس حاصل خطای راهبردی ترامپ و تیم شرور‬ ‫حاکمبرکاخسفیدبود‪.‬شمارشمعکوساخراجامریکا‬ ‫از منطقه از بامداد جمعه ‪ ۱۳‬دی ماه اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برپایی تظاهــرات میلیونی و تاریخی‬ ‫مخالفت با اشــغالگری امریکا و حمایت از استقالل و‬ ‫حاکمیتملیعراق‪،‬نشانهایازپیشتازیوپرچمداری‬ ‫مردم پرافتخار عراق در مسیر اخراج امریکا از منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مصطفی کاظمی رئیس سرویس اطالعاتی عراق‬ ‫نیز در این دیدار‪ ،‬گفت‪ :‬از نقش موثر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در مقابله با تروریسم و افزایش ثبات و امنیت در‬ ‫منطقهتقدیرمیکنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موفقیت ایران در مقابله با تروریســم و‬ ‫برقراری امنیت در داخل و پیرامون مرزهای خود دلیل‬ ‫روشنی بر کارکرد کم نظیر الگوی امنیتی جمهوری‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫رئیسسرویساطالعاتیعراقتصریحکرد‪:‬قدردان‬ ‫کمک های بی دریغ جمهوری اسالمی ایران به عراق در‬ ‫عرصهمبارزهباتروریسمهستیموازتداومهمکاری های‬ ‫نزدیک برای ریشــه کن کردن گروه های تروریستی‬ ‫استقبالمیکنیم‪.‬ویافزود‪:‬تحوالتسیاسیوامنیتی‬ ‫عــراق بر ثبات و ارامش منطقه به صورت جدی تاثیر‬ ‫گذار است‪.‬‬ ‫دبیر شورای امنیت ملی تاکید کرد‪ :‬تشکیل دولت‬ ‫مقتــدر و کارامد مبتنی بــر رای و اراده عموم مردم‬ ‫خواست همیشگی جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫شمخانیبهترورسپهبدشهیدحاجقاسمسلیمانی‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬ترور ناجوانمردانه سرداران جبهه‬ ‫مقاومت‪ ،‬شهیدان حاج قاســم سلیمانی و ابومهدی‬ ‫المهندس حاصل خطای راهبردی ترامپ و تیم شرور‬ ‫حاکمبرکاخسفیدبود‪.‬شمارشمعکوساخراجامریکا‬ ‫از منطقه از بامداد جمعه ‪ ۱۳‬دی ماه اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برپایی تظاهــرات میلیونی و تاریخی‬ ‫مخالفت با اشــغالگری امریکا و حمایت از استقالل و‬ ‫حاکمیتملیعراق‪،‬نشانهایازپیشتازیوپرچمداری‬ ‫مردم پرافتخار عراق در مسیر اخراج امریکا از منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مصطفی کاظمی رئیس سرویس اطالعاتی عراق‬ ‫نیز در این دیدار‪ ،‬گفت‪ :‬از نقش موثر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در مقابله با تروریسم و افزایش ثبات و امنیت در‬ ‫منطقهتقدیرمیکنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موفقیت ایران در مقابله با تروریســم و‬ ‫برقراری امنیت در داخل و پیرامون مرزهای خود دلیل‬ ‫روشنی بر کارکرد کم نظیر الگوی امنیتی جمهوری‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫رئیسسرویساطالعاتیعراقتصریحکرد‪:‬قدردان‬ ‫کمک های بی دریغ جمهوری اسالمی ایران به عراق در‬ ‫عرصهمبارزهباتروریسمهستیموازتداومهمکاری های‬ ‫نزدیک برای ریشــه کن کردن گروه های تروریستی‬ ‫استقبالمیکنیم‪.‬‬ ‫نقوی حسینی‪:‬جنایتافراطیونعلیهمسلمانانهندوستانخوش رقصیبرایامریکاست‬ ‫سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان‬ ‫اینکه پشت پرده جنایات علیه مسلمانان در هند‪،‬‬ ‫امریکایی ها و رژیم صهیونیستی قرار دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایــن نوع جنایــت افراطیــون علیه مســلمانان‬ ‫هندوســتان نوعــی خوش رقصی هنــد در برابر‬ ‫امریکایی ها است و باید این روند متوقف شود‪.‬‬ ‫سیدحسیننقوی حسینیسخنگویکمیسیون‬ ‫امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای‬ ‫اسالمی با اشاره به کشتار مسلمانان در هند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز شاهد کشتار وسیع مسلمانان در کشور هند‬ ‫هســتیم که این جنایــات باید از ســوی جوامع‬ ‫بین المللی و کشــورهای اسالمی با قدرت محکوم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه کشتار مسلمانان در کشور‬ ‫هند هیچ مبنایی ندارد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬معتقدم از‬ ‫زمانی که ترامپ رئیس جمهور امریکا سفری به هند‬ ‫داشت و دیدارهایی با مقامات این کشور انجام داد‪،‬‬ ‫رویه و قوانین این کشــور در مواجهه با مسلمانان‬ ‫هندی نیز تغییر کرد‪.‬‬ ‫سخنگویکمیسیونامنیتملیمجلستصریح‬ ‫کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران و دستگاه دیپلماسی‬ ‫کشــور می بایســت از ظرفیت هــای ســازمان‬ ‫همکاری های اسالمی و نیز جنبش عدم تعهد برای‬ ‫مقابله با کشتار مسلمانان در هند استفاده کند‪.‬‬ ‫نقوی حسینی با بیان اینکه پشت پرده جنایات‬ ‫علیه مســلمانان در هنــد‪ ،‬امریکایی هــا و رژیم‬ ‫صهیونیســتی قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫حزب حاکم هندوستان ارتباطات وسیعی با رژیم‬ ‫صهیونیســتی و امریکا دارد‪ ،‬بعید نیست که این‬ ‫تحرکات علیه مسلمانان در این کشور‪ ،‬از سوی رژیم‬ ‫صهیونیستی و امریکا کلید خورده باشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬فاجعه انسانی علیه مسلمانان در‬ ‫هند در حال شکل گیری اســت که باید از تمامی‬ ‫ظرفیت های کشورهای مسلمان برای مقابله با ان‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایــن نوع جنایت افراطیون علیه مســلمانان‬ ‫هندوســتان نوعــی خوش رقصی هنــد در برابر‬ ‫امریکایی ها است و باید این روند متوقف شود؛ این‬ ‫مایه ننگ دولتمردان هندوستان است که مسلمانان‬ ‫مورد تعدی هندوهای افراطــی قرار گیرند و انها‬ ‫تماشاگر این صحنه های دلخراش باشند‪.‬‬ ‫نقوی حسینی در پایان با تاکید بر اینکه جهان‬ ‫اســام نباید در مورد مظلومیت مســلمانان هند‬ ‫سکوت کند‪ ،‬از فعاالن رسانه خواست ضمن تبیین‬ ‫ابعــاد این جنایات افکار عمومی جهان اســام را‬ ‫متوجــه دفــاع از مســلمانان مظلــوم هنــد‬ ‫کنند‪.‬سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با‬ ‫بیان اینکه پشت پرده جنایات علیه مسلمانان در‬ ‫هند‪ ،‬امریکایی ها و رژیم صهیونیستی قرار دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این نوع جنایت افراطیون علیه مســلمانان‬ ‫هندوســتان نوعــی خوش رقصی هنــد در برابر‬ ‫امریکایی ها است و باید این روند متوقف شود‪.‬‬ ‫سیدحسیننقوی حسینیسخنگویکمیسیون‬ ‫امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای‬ ‫امیر حیدری‪:‬باید با رویکرد تهاجمی به مقابله با‬ ‫ویروس کرونا رفت‬ ‫فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه باید‬ ‫با رویکرد تهاجمی به مقابلــه با ویروس کرونا‬ ‫رفت‪،‬گفــت‪ :‬تمام نفرات باید خود را مســئول‬ ‫بدانند و در مبارزه با ویروس منحوس کرونا پای‬ ‫کار باشند‪.‬‬ ‫امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی‬ ‫زمینی ارتش در بازدید از کارگاه تولید مواد ضد‬ ‫عفونی کننده شــهید زرهرن‪ ،‬ضمن تبریک به‬ ‫مناسبت فرا رسیدن والدت حضرت علی (ع) و‬ ‫روز پدر‪ ،‬گفت‪ :‬امروز در شرایط جنگی قرار داریم‬ ‫و میدان مبارزه متفاوت اســت‪ ،‬باید با رویکرد‬ ‫تهاجمی به مقابله با ویروس کرونا رفت از این رو‬ ‫تمام نفــرات باید خود را مســئول بدانند و در‬ ‫مبارزه با ویروس منحوس کرونا پای کار باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولید مواد ضد عفونی باید‬ ‫به صورت شبانه روزی انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬امروز‬ ‫اولویــت در تولید مواد ضد عفونی‪ ،‬ماســک و‬ ‫لباس های بهداشتی اســت که نیروی زمینی‬ ‫ارتش پیشــگام است‪ .‬در تمامی استان ها یگان‬ ‫های نزاجا در راستای پیشگیری از این ویروس‬ ‫فعالیت های خوبی را اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی زمینــی ارتش با بیان اینکه‬ ‫تولید باید افزایش یابد‪ ،‬شرایط به گونه ای است‬ ‫که بایــد در این حوزه خودکفا باشــیم‪،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬از تمامی کارکنان می خواهم با جان و‬ ‫دل کار کنند تا با اتحاد عمومی این مشــکل را‬ ‫ریشه کن کنیم‪.‬‬ ‫امیــر حیدری ضمن قدردانــی از کارکنان‬ ‫کارگاه تولیــد مــواد ضــد عفونــی شــهید‬ ‫زرهرن‪،‬گفت‪ :‬ما مرد میدان نبرد هستیم و باید‬ ‫در این ازمون همچون دیگر ازمون ها سربلند‬ ‫بیرون بیاییم‪.‬‬ ‫اسالمی با اشاره به کشتار مسلمانان در هند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز شاهد کشتار وسیع مسلمانان در کشور هند‬ ‫هســتیم که این جنایــات باید از ســوی جوامع‬ ‫بین المللی و کشــورهای اسالمی با قدرت محکوم‬ ‫شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه کشتار مسلمانان در کشور‬ ‫هند هیچ مبنایی ندارد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬معتقدم از‬ ‫زمانی که ترامپ رئیس جمهور امریکا سفری به هند‬ ‫داشت و دیدارهایی با مقامات این کشور انجام داد‪،‬‬ ‫رویه و قوانین این کشــور در مواجهه با مسلمانان‬ ‫هندی نیز تغییر کرد‪ .‬سخنگوی کمیسیون امنیت‬ ‫ملی مجلس تصریح کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫دستگاه دیپلماسی کشور می بایست از ظرفیت های‬ ‫ســازمان همکاری های اسالمی و نیز جنبش عدم‬ ‫تعهد برای مقابله با کشتار مسلمانان در هند استفاده‬ ‫کند‪ .‬نقوی حسینی با بیان اینکه پشت پرده جنایات‬ ‫علیه مســلمانان در هنــد‪ ،‬امریکایی هــا و رژیم‬ ‫صهیونیســتی قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫حزب حاکم هندوستان ارتباطات وسیعی با رژیم‬ ‫صهیونیســتی و امریکا دارد‪ ،‬بعید نیست که این‬ ‫تحرکات علیه مسلمانان در این کشور‪ ،‬از سوی رژیم‬ ‫صهیونیستی و امریکا کلید خورده باشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬فاجعه انسانی علیه مسلمانان در‬ ‫هند در حال شکل گیری اســت که باید از تمامی‬ ‫ظرفیت های کشورهای مسلمان برای مقابله با ان‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایــن نوع جنایت افراطیون علیه مســلمانان‬ ‫هندوســتان نوعــی خوش رقصی هنــد در برابر‬ ‫امریکایی ها است و باید این روند متوقف شود؛ این‬ ‫مایه ننگ دولتمردان هندوستان است که مسلمانان‬ ‫مورد تعدی هندوهای افراطــی قرار گیرند و انها‬ ‫تماشاگر این صحنه های دلخراش باشند‪.‬‬ ‫نقوی حسینی در پایان با تاکید بر اینکه جهان‬ ‫اســام نباید در مورد مظلومیت مســلمانان هند‬ ‫سکوت کند‪ ،‬از فعاالن رسانه خواست ضمن تبیین‬ ‫ابعــاد این جنایات افکار عمومی جهان اســام را‬ ‫متوجــه دفــاع از مســلمانان مظلــوم هنــد‬ ‫کنند‪.‬سیدحســین نقوی حســینی ســخنگوی‬ ‫کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به کشتار مسلمانان در هند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امروز شاهد کشتار وسیع مسلمانان در کشور‬ ‫هند هســتیم که این جنایات باید از سوی جوامع‬ ‫بین المللی و کشــورهای اسالمی با قدرت محکوم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه کشتار مسلمانان در کشور‬ ‫هند هیچ مبنایی ندارد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬معتقدم از‬ ‫زمانی که ترامپ رئیس جمهور امریکا سفری به هند‬ ‫داشت و دیدارهایی با مقامات این کشور انجام داد‪،‬‬ ‫رویه و قوانین این کشــور در مواجهه با مسلمانان‬ ‫هندی نیز تغییر کرد‪.‬‬ ‫سخنگویکمیسیونامنیتملیمجلستصریح‬ ‫کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران و دستگاه دیپلماسی‬ ‫کشــور می بایســت از ظرفیت هــای ســازمان‬ ‫همکاری های اسالمی و نیز جنبش عدم تعهد برای‬ ‫مقابله با کشتار مسلمانان در هند استفاده کند‪.‬‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬بر اساس ظرفیت های قانون اساسی‬ ‫به شورای نگهبان ارسال شد‬ ‫نایب رئیس کمیســیون شوراها و امور داخلی‬ ‫کشور با اشــاره به اینکه نمی شود کشور را بدون‬ ‫بودجه گذاشت‪ ،‬گفت‪ :‬بودجه سال اینده مطابق‬ ‫ظرفیت های قانون اساســی به شــورای نگهبان‬ ‫ارسال شد‪.‬‬ ‫سید حمیدرضا کاظمی با اشاره به دریافت اذن‬ ‫رهبر انقالب از ســوی رئیس مجلس برای ارسال‬ ‫مســتقیم الیحه بودجه ‪ ۹۹‬بعــد از تصویب در‬ ‫کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان‪ ،‬بدون بررسی‬ ‫در صحن علنی مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬همگان می دانند‬ ‫جلسات صحن علنی با حضور نمایندگان مجلس‪،‬‬ ‫نمایندگان دســتگاه های اجرایــی و همچنین‬ ‫کارکنان بخش های مختلف برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین طبق تاکید ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا برگزاری جلســات علنــی در قوه مقننه‬ ‫می توانست سبب تشدید شیوع این ویروس شود؛‬ ‫این مهم در حالی اســت که هم اکنون مشاهده‬ ‫می شود برخی از نمایندگان مبتال به این بیماری‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫نماینده مردم پلدختر در مجلس با اشــاره به‬ ‫اینکه بودجه ‪ ۹۹‬با توجه به نزدیک شدن به پایان‬ ‫سال جاری و چارچوب قانون اساسی باید هر چه‬ ‫سریع تر به شورای نگهبان ارسال می شد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بنابراین در ابتدا بهترین اقدام بهره گیری‬ ‫از اصل ‪ ۸۵‬قانون اساســی به نظر می رسید اما با‬ ‫توجه به محدودیت ها‪ ،‬این مهم امکان پذیر نشد‪.‬‬ ‫کاظمی خاطرنشــان کرد‪ :‬همچنین برخی‬ ‫پیشــنهادهای ارائه بودجه دو دوازدهم و ســه‬ ‫دوازدهم نیز قابلیت محقق شــدن نداشت‪ ،‬زیرا‬ ‫چنین موضوعی نیازمند برگزاری جلسه بود که با‬ ‫توصیه ســتاد ملی مبارزه با کرونا نباید جلسه ای‬ ‫تشکیل می شد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫مشکل کامیون های ایرانی در مرزهای ترکیه‬ ‫حل شد‬ ‫وزیر تجارت ترکیه در تماس تلفنی با رئیس دفتر رئیس جمهور اعالم کرد‪:‬‬ ‫مشکل کامیون های ایرانی در مرزهای این کشور حل شد‪ .‬پیرو گفتگوی تلفنی‬ ‫دو روز گذشته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و رخسار پِکجان وزیر‬ ‫تجارت ترکیه در خصوص مشکالت کامیون های ایرانی در مرزهای این کشور‪،‬‬ ‫وزیر تجارت ترکیه امروز (یکشنبه) در تماس تلفنی با محمود واعظی گفت که‬ ‫دســتور حل مشــکل عبور و مرور کامیون های ایرانــی در مرزهای ترکیه با‬ ‫بلغارستان‪ ،‬گرجستان و یونان صادر شده است‪.‬‬ ‫واعظی و پکجان توافق کردند که پروتکل بهداشتی تهیه شده دو کشور‪ ،‬هر‬ ‫چه سریع تر امضا و نهایی شود تا با به این ترتیب وضعیت رفت و امد کامیون های‬ ‫ایران به طور دائم به حالت عادی بازگردد‪.‬‬ ‫همچنینکامیون هایایرانیمجوز یافته اندبرایبارگیریراهیبندرمرسین‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫عراق پنج مرز زمینی با ایران را به صورت‬ ‫موقت بست‬ ‫بر اســاس اعالم هیات گذرگاه های مرزی عراق‪ ،‬این کشور پنج مرز زمینی‬ ‫خــود با ایران را به صورت موقت از امروز تا یک هفته بســت‪ .‬به نقل از گمرک‬ ‫جمهوری اســامی ایران‪ ،‬بر اساس اعالم هیات گذرگاه های مرزی عراق‪ ،‬این‬ ‫کشور پنج مرز زمینی خود با ایران را به صورت موقت از امروز تا یک هفته بست‪.‬‬ ‫این اقدام دولت عراق با هدف افزایش تجهیزات بهداشتی در مرزهای زمینی‬ ‫برای مبارزه با شیوع کرونا و اقدامات پیشگیرانه بهداشتی و افزایش کنترل های‬ ‫مرزی به مدت یک هفته صورت گرفته است‪.‬‬ ‫بر اســاس اعالم مسئوالن گمرکات مرزی ایران‪ ،‬رایزنی ها و مذاکرات برای‬ ‫تجهیز سریع مرزها به امکانات بهداشتی و بهبود کنترل ها میان دو طرف در حال‬ ‫انجام است و پیشــنهاداتی به طرف عراقی اعالم شده است تا مدت زمان یک‬ ‫هفته ای به چند روز کاهش یابد‪.‬‬ ‫بر اســاس اعالم هیات گذرگاه های مرزی عراق‪ ،‬پنج مرز زمینی شلمچه‪،‬‬ ‫شیب‪ ،‬زرباطیه‪ ،‬منذریه و مندلی میان ایران و عراق بسته شدند و این گذرگاه ها‬ ‫از ‪ ۸‬مارس تا ‪ ۱۵‬مارس بسته خواهند بود‪.‬‬ ‫مرزهای مشترک ایران و عراق در منطقه اقلیم کردستان عراق همچنان باز‬ ‫است‪ ،‬اما تردد کامیون ها در این مرزها با ترافیک سنگینی همراه است‪.‬‬ ‫استقرار رگوالتوری سندباکس برای اقتصاد‬ ‫فضای مجازی‬ ‫معاونمرکزملیفضایمجازیازبرنامه ریزیبرایاستقراررگوالتوریمبتنی‬ ‫بــر محیط ازمون برای تنظیم اقتصاد بازار فضای مجازی خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع مشکل نظام مجوزدهی ایده های نو را برطرف می کند‪.‬‬ ‫ویگفت‪:‬مرکزملیفضایمجازیبررسی ها‪،‬مطالعاتونیزدستورالعمل های‬ ‫مربوطه را شناســایی کرده و در حال برنامه ریزی برای اســتقرار رگوالتوری‬ ‫سندباکس است‪ .‬بسیاری از نظام های دیگر که تقویت کننده کسب و کارهای‬ ‫فضای مجازی هستند نیز در کشور باید ایجاد شود که فعالیت در این زمینه ها‬ ‫از ســوی مراکز مختلف و با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫سجادی با اشاره به نامگذاری ششمین روز از هفته فضای مجازی به نام فضای‬ ‫مجازی؛عدالتورفاهبرلزومپرداختننیازهایتنظیم گریاقتصادفضایمجازی‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬تحوالت یک دهه اخیر در فضای مجازی بسیاری از حوزه ها‬ ‫را تحت تاثیر خود قرار داده و ما شاهد تحوالت سریع و نواوری های مهیجی در‬ ‫زمینــه فعالیت های اقتصادی و خدماتی جامعه بر بســتر فناوری های فضای‬ ‫مجازی هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رشد سریع این خدمات انتظارات مختلفی را برای حاکمیت‪،‬‬ ‫مردم و کسب و کارها در ابعاد مختلف ایجاد کرده و حاکمیت در این زمینه دو‬ ‫ماموریت مهم شــامل کمک به تامین انتظارات مرتبــط با امنیت اطالعات‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬افراد و مالحظــات امنیت ملی در کســب و کارهای مبتنی بر‬ ‫قابلیت های فضای مجازی و نیز کمک به توسعه و رشد اقتصادی کشور‪ ،‬کاهش‬ ‫بیکاری‪ ،‬افزایش بهره وری‪ ،‬کارایی و رفاه در عین تامین حقوق شــهروندان و‬ ‫کســب و کارها در سایه رشــد خدمات فضای مجازی دارد‪ .‬معاون مرکز ملی‬ ‫فضــای مجازی گفت‪ :‬در وجه اول نیازمند نهادســازی‪ ،‬تقســیم کار ملی و‬ ‫توانمندسازی بیشتر کشور برای پایش انالین مخاطرات‪ ،‬تهدیدات و حوادث‬ ‫و رسیدگی فوری به انها‪ ،‬اگاهی رسانی به مردم و افزایش سواد امنیت فضای‬ ‫مجازی هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬توجه به ایجاد رایاهویت های مطمئن (هویت مجازی) و تامین‬ ‫انها به عنوان پایه اعتماد مردم در فعالیت های اقتصادی‪ ،‬رکن مهم دیگری در‬ ‫این زمینه اســت‪ .‬در عین حال ایجاد زیرساخت های مهم این زمینه و خدمات‬ ‫شناســایی و تحلیل در کنار ظرفیت سازی بزرگ در نیروی انسانی متخصص‪،‬‬ ‫کمک موثری به این توانمندی می کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۹‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4005‬‬ ‫دستور روحانی به همتی برای تامین‬ ‫ارز واردات ماسک و لباس پزشکی‬ ‫قائم مقــام وزیرصمت بابیان اینکــه حمایت از‬ ‫تولیدداخلی ماسک ولباس پزشکی در دستورکار این‬ ‫وزارتخانــه قــرار دارد‪،‬از دســتور رئیس جمهور به‬ ‫بانک مرکزی برای تامین بدون پیش شرط ارز واردات‬ ‫این اقالم خبرداد‪.‬‬ ‫حســین مدرس خیابانی از دستور صریح رئیس‬ ‫جمهور به بانک مرکزی بــرای تامین ارز مورد نیاز‬ ‫واردات ماســک و لباس پزشــکی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫رئیس جمهور در دســتوری صریح‪ ،‬بانک مرکزی را‬ ‫مکلف کرده تا بدون قید و شرط‪ ،‬ارز مورد نیاز واردات‬ ‫ماســک و لباس پزشــکی را تامین نماید که بر این‬ ‫اســاس‪ ،‬فراخوانــی از ســوی وزارت صنعــت به‬ ‫واردکنندگان ارســال شده تا از تمام توان خود برای‬ ‫تامین این دو قلم کاالی ضروری مورد نیاز شــبکه‬ ‫درمانی کشور‪ ،‬استفاده نمایند‪.‬‬ ‫به گفته قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬با‬ ‫دستور صریح رئیس جمهور به بانک مرکزی‪ ،‬اولویت‬ ‫اول تخصیص ارز کشور هم اکنون به تامین ارز مورد‬ ‫نیاز واردات ماسک و لباس پزشکی تغییر یافته است‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی از کاهش زمان تائید ثبت سفارش‬ ‫برخی اقالم پزشکی دارای اولویت از طریق اداره کل‬ ‫تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی خبر داد و گفت‪ :‬واردکنندگان نگران تائید‬ ‫پرونده های خود برای واردات اقالم پزشکی مورد نیاز‬ ‫وزارت بهداشــت نباشند؛ چراکه این کار در کمتر از‬ ‫یک روز کاری به ثمر خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی افــزود‪ :‬حمایت از تولید داخلی‬ ‫ماسک و لباس پزشکی‪ ،‬یکی از دستورکارهای جدی‬ ‫دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است؛ اما در‬ ‫عین حال به منظور تامین کسری نیاز داخلی‪ ،‬واردات‬ ‫ماســک و لباس پزشــکی با اولویت یک کاالیی‪ ،‬در‬ ‫اولویت تامین ارز قرار دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬فعال کردن تولیدات کارگاهی‬ ‫ماســک و لباس پزشــکی در کنار واردات‪ ،‬یکی از‬ ‫برنامه های جدی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‬ ‫که بر این اساس‪ ،‬در قالب هماهنگی های انجام شده‬ ‫با اتحادیه پوشــاک کشور‪ ،‬سازمان فنی و حرفه ای‪،‬‬ ‫بســیج اصناف و تمامی تولیدکنندگانی که امکان و‬ ‫ظرفیت تولید ماسک را دارند‪ ،‬ظرفیت های تولیدی‬ ‫ماســک و لباس پزشکی در کشور فعال شده و نحوه‬ ‫تامین مواد اولیه مورد نیاز انها با استانداردهای وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشی از پارچه مورد‬ ‫نیاز تولیدکنندگان ماسک و لباس پزشکی‪ ،‬با تائید‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی تامین شده‬ ‫ومابقینیزازطریقخودتولیدکنندگانفراهمخواهد‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬شبکه توزیع این ماسک های تولیدی که‬ ‫کام ً‬ ‫ال منطبق بر استانداردهای وزارت بهداشت است‪،‬‬ ‫با سه شرکت پخش بزرگ مورد تائید است که بر این‬ ‫اســاس قرار اســت توزیع از طریق این شرکتها‪ ،‬در‬ ‫داروخانه های کشور صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬تمامی ماسک های تولیدی این‬ ‫کارگاه ها‪ ،‬در اختیار شــبکه توزیع داروخانه ای قرار‬ ‫می گیرد تا میان مردم توزیع شوند؛ این در حالی است‬ ‫که این ماسک ها چندبار مصرف و قابل شستشو بوده‬ ‫و قرار است در کنار کارگاه های تولیدی‪ ،‬اموزش های‬ ‫تولید ماسک در منازل نیز‪ ،‬از سوی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشــکی و از طریق صدا و سیمای‬ ‫جمهوری اســامی ایــران‪ ،‬به مردم ارایه شــود تا‬ ‫ظرفیت های تولیدی خانگی نیز‪ ،‬با اســتانداردهای‬ ‫ارایه شده از سوی این وزارتخانه؛ در این بخش فعال‬ ‫گردند‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشی از تولیدات‬ ‫کارگاهی به خصوص تولیدات سازمان بسیچ اصناف‪،‬‬ ‫در واحدهای صنعتی‪ ،‬صنفی و نانوایی های کشــور‬ ‫توزیع خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬بسیج اصناف پای کار است‬ ‫و به موازات تولیدکنندگان و اتحادیه پوشاک‪ ،‬اقدام‬ ‫به تولید و توزیع ماسک و لباس پزشکی کرده است‪.‬‬ ‫وی از انجــام فراخوانی از ســوی معاونت صنایع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت به تولیدکنندگان‬ ‫پارچه و کارخانجات نساجی برای تامین پارچه مورد‬ ‫نیاز تولیدکنندگان داخلی ماسک و لباس پزشکی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی گفت‪ :‬اتحادیه پوشــاک کشور‬ ‫امادگی تولید و توزیع روزانه دو میلیون ماسک را دارد‬ ‫که باید ظرفیت تولیدی بسیج اصناف و ظرفیت های‬ ‫کارگاهــی فنی و حرفه ای را نیز به ان اضافه کرد که‬ ‫تولیدات انها به مرور روانه بازار خواهند شد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با بیان اینکه بر اســاس توافقات‬ ‫صورت گرفته میان وزارتخانه های بهداشت و صمت‪،‬‬ ‫قیمت ماســک های قابل شستشو و چندبار مصرف‬ ‫کارگاهیبرایمصرف کنندگان‪ ۲,۲۰۰،‬تومانتعیین‬ ‫شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ماسک هایی که با هدایت‬ ‫و راهبری هیات امنای ارزی وزارت بهداشــت‪ ،‬وارد‬ ‫کشــور می شــوند‪ ،‬تنها در اختیــار کادر درمانی و‬ ‫بیمارستانی کشور قرار خواهند گرفت؛ این در حالی‬ ‫است که شیوه واردات و تامین و توزیع این ماسک ها‬ ‫کام ً‬ ‫ال در اختیار هیات امنای ارزی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در عین حال‪ ،‬با تاکید بر حمایت‬ ‫از تولید داخلی و به منظور تامین کسری ماسک‬ ‫و لباس پزشکی‪ ،‬واردکنندگان توانمند در عرصه‬ ‫واردات این دو قلم کاال‪ ،‬شناســایی شده و اعالم‬ ‫امادگی برای واردات این کاالها را صورت داده اند‪،‬‬ ‫به نحوی که هــم اکنون مطابق با تصمیمات روز‬ ‫گذشته دولت‪ ،‬واردکنندگان بدون ثبت سفارش‬ ‫و طی تشــریفات گمرکی‪ ،‬صرفاً بر اســاس ثبت‬ ‫امــاری واردات را در گمــرکات انجــام داده و‬ ‫کاالهای وارداتی انها تحــت کلید دولت خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پیش بینی عدم پرداخت سنوات و عیدی‬ ‫‪۳۰‬درصد کارگران با ظهور کرونا‬ ‫بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه کارگران‬ ‫در بحث شیوع بیماری کرونا متضرر شدند گفت‪ :‬به خاطر شرایط اقتصادی‬ ‫پیــش امده با این بیماری ‪،‬حدود ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصد کارگران بدون دریافت‬ ‫عیدی‪ ،‬سنوات و پاداش پایان خدمت به استقبال بهار می روند‪.‬‬ ‫حمیدرضا امام قلی تبار‪ ،‬بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور‪،‬‬ ‫با اشــاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت‪ :‬کارگران کشورمان در چند‬ ‫ساله اخیر با کاهش شدید قدرت خرید خود مواجه بوده اند که ناشی از سوء‬ ‫مدیریت دست اندرکاران اقتصادی و مالی دولت ها بوده است‪.‬کاهش قدرت‬ ‫خرید یقیناً رکود فراگیر را با خود به همراه خواهد داشــت‪ ،‬اما تبعات منفی‬ ‫این موضوع از چند منظر قابل بررسی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کاهش قدرت خرید کارگران کشــور و یا بهتر بگوئیم احاد‬ ‫جامعه در شرائطی بوجود امده که حجم نقدینگی کشور طی پنج شش سال‬ ‫اخیر از‪ ۸۰۰‬هزار میلیارد تومان به باالی ‪ ۲۰۰۰‬هزار میلیارد تومان رســیده‬ ‫است‪ .‬یعنی افزایش بیش از دویست درصدی را تجربه نموده است‪.‬این موضوع‬ ‫در حالــی بوجود امده که به رغم این افزایش ‪ ،‬با کاهش قدرت خرید جامعه‬ ‫مواجه بوده ایم ‪ .‬این موضوع بیانگر این واقعیت است که توزیع ناعادالنه ثروت‬ ‫در کشور صورت گرفته که باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اکثریت جامعه‬ ‫را به ســوی دهک های پایین تر سوق داده است‪ .‬امام قلی تبار افزود‪ :‬اگرچه‬ ‫که ره اورد این موضوع ‪ ،‬رکود بوده است اما نکته مهم تر و قابل تامل تر افزایش‬ ‫تورم و بالطبع افزایش ســطح معیشت خانوارهاست که انها را مجبور نموده‬ ‫است تمامی درامد خود را برای جبران هزینه های اجاره مسکن و پوشاک و‬ ‫اموزش فرزندان و درمان اختصاص دهند و هیچ بودجه ای بابت تامین مواد‬ ‫غذایی حداقلی برای جذب فقط‪ ۲۱۰۰‬کالری روزانه خود و خانوادهایشــان‬ ‫نداشته باشند‪ .‬ادامه دار شدن این موضوع تبعات سنگین اجتماعی و غیره را‬ ‫با خود به همراه دارد که به اعتقاد نمایندگان کارگران ‪ ،‬جامعه ی زیر مجموعه‬ ‫ی انان در شــرائط فعلی به شکل محسوسی درگیر همین موضوع هستند‪.‬‬ ‫بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه در بحث مشکالت‬ ‫پیــش امده کرونا کارگران بیشــتر ضــرر را کردند گفت‪ :‬تعــداد زیادی از‬ ‫کارفرمایان با شــیوع بیماری کرونا دچار مشــکالت متعدد در بحث فروش‬ ‫محصوالت خود شــدند و همین موضوع باعث شــد که به در بهترین حالت‬ ‫حدود ‪۳۰‬درصد کارگران کشــور با مرخصی بدون حقوق به خانه های خود‬ ‫رفته اند‪ .‬وی با بیان اینکه ‪۹۹‬درصد کارگرانی که به خاطر شــیوع بیماری‬ ‫کرونا با تعطیلی بنگاه بــه مرخصی بدون حقوق رفته اند قرارداد موقت می‬ ‫باشند گفت‪ :‬مطابق قانون بیمه بیکاری‪ ،‬در چنین شرایطی که کارگران بدون‬ ‫خواست و اراده خود بیکار می شود‪،‬بیمه بیکاری باید حقوق به وی پرداخت‬ ‫کند‪،‬اما این کارگران به خاطــر ترس از بیکاری جرات رفتن به ادارات کار و‬ ‫شــکایت از کارفرمای خود را ندارند‪ .‬در صورتی کــه کارگران به ادارات کار‬ ‫مراجعه کنند و اعالم کنند که بدون خواســت خود بیکار شده اند‪،‬مشمول‬ ‫بیمه بیکاری می شوند‪،‬اما اکثر انها قراردادهای موقت دارند و از ترس اینکه‬ ‫کارفرما دیگر با انها همکاری نکند اقدام به رفتن به ادارات کار و شــکایت و‬ ‫اقدامات الزم برای بیمه بیکاری نمی کنند‪ .‬امام قلی تبار گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫بخش عمده ای از کارگران بدون ماسک و دستکش مشغول فعالیت هستند‬ ‫و از انجایی که نگران موقعیت شغلی خود هستند با ریسک خطر ابتال به این‬ ‫بیماری فعالیت می کنند‪ .‬کارفرمایان نیز با توجه به اینکه با شــیوع بیماری‬ ‫کرونا دچار مشــکالتی در تولید شده اند قادر به پرداخت عیدی و سنوات و‬ ‫پاداش پایان ســال کارگران نیســتند‪ ،‬تعداد زیادی از کارگران در حالی به‬ ‫اســتقبال سال نو می روند که عیدی و ســنوات و پاداش پایان سال خود را‬ ‫دریافت نکرده اند و صرف ٌا با حقوق اسفند ما باید روزگار خود را سپری کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که با توجه به عقب ماندگی مزدی زندگی کارگران‪ ،‬حقوق‬ ‫یک ماه تنها ‪ ۳۵‬درصد هزینه ها پوشش می دهد‪،‬حتی اگر در بهترین حالت‬ ‫‪۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان دریافت کنند‪ ،‬با خط فقر ‪۵‬میلیون تومانی فاصله‬ ‫زیادی برای تامیــن امرار معاش خود دارند‪ .‬بازرس مجمع عالی نمایندگان‬ ‫کارگران با اشاره به اینکه در بحث مشکالت پیش امده کرونا کارگران بیشتر‬ ‫ضرر را کردند گفت‪ :‬تعداد زیادی از کارفرمایان با شــیوع بیماری کرونا دچار‬ ‫مشکالت متعدد در بحث فروش محصوالت خود شدند و همین موضوع باعث‬ ‫شد که به در بهترین حالت حدود ‪۳۰‬درصد کارگران کشور با مرخصی بدون‬ ‫حقــوق به خانه های خود رفته اند‪ .‬وی با بیان اینکه ‪۹۹‬درصد کارگرانی که‬ ‫به خاطر شیوع بیماری کرونا با تعطیلی بنگاه به مرخصی بدون حقوق رفته‬ ‫اند قرارداد موقت می باشــند گفت‪ :‬مطابق قانــون بیمه بیکاری‪ ،‬در چنین‬ ‫شرایطی که کارگران بدون خواست و اراده خود بیکار می شود‪،‬بیمه بیکاری‬ ‫بایــد حقوق به وی پرداخت کند‪،‬اما ایــن کارگران به خاطر ترس از بیکاری‬ ‫جرات رفتن به ادارات کار و شکایت از کارفرمای خود را ندارند‪ .‬در صورتی که‬ ‫کارگران به ادارات کار مراجعه کنند و اعالم کنند که بدون خواست خود بیکار‬ ‫شده اند‪،‬مشمول بیمه بیکاری می شوند‪،‬اما اکثر انها قراردادهای موقت دارند‬ ‫و از ترس اینکه کارفرما دیگر با انها همکاری نکند اقدام به رفتن به ادارات کار‬ ‫و شــکایت و اقدامات الزم برای بیمه بیکاری نمی کنند‪ .‬امام قلی تبار گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر بخش عمده ای از کارگران بدون ماســک و دستکش مشغول‬ ‫فعالیت هستند و از انجایی که نگران موقعیت شغلی خود هستند با ریسک‬ ‫خطر ابتال به این بیماری فعالیت می کنند‪ .‬کارفرمایان نیز با توجه به اینکه با‬ ‫شیوع بیماری کرونا دچار مشکالتی در تولید شده اند قادر به پرداخت عیدی‬ ‫و ســنوات و پاداش پایان سال کارگران نیستند‪ ،‬تعداد زیادی از کارگران در‬ ‫حالی به استقبال ســال نو می روند که عیدی و سنوات و پاداش پایان سال‬ ‫خود را دریافت نکرده اند و صرف ٌا با حقوق اسفند ما باید روزگار خود را سپری‬ ‫کنند‪ .‬این در حالی است که با توجه به عقب ماندگی مزدی زندگی کارگران‪،‬‬ ‫حقوق یک ماه تنها ‪ ۳۵‬درصد هزینه ها پوشش می دهد‪،‬حتی اگر در بهترین‬ ‫حالت ‪۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان دریافت کنند‪ ،‬با خط فقر ‪۵‬میلیون تومانی‬ ‫فاصله زیادی برای تامین امرار معاش خود دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون وزیر صنعت‪:‬‬ ‫ایمیدرو بدهی دوره هشت ساله‬ ‫خود با دولت را تسویه کرد‬ ‫رئیــس هیات عامل ایمیدرو از تســویه بدهی این‬ ‫ســازمان بابت ســود ســهم دولت خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ایمیدرو امسال برای نخســتین بار‪ ،‬بدهی یک دوره‬ ‫هشت ساله را با دولت تسویه کرد‪.‬‬ ‫به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران‪ ،‬خداداد غریب پور در نشســت شــورای‬ ‫معاونان این سازمان گفت‪ :‬با وجود همه مطالباتی که‬ ‫از دولت داشــتیم‪ ،‬پرداخت بدهی (سود سهم دولت)‬ ‫مربوط به ســال های ‪ ۸۹‬تا ‪ ۹۷‬پرداخت شــد که این‬ ‫عملکرد تاکنون در مجموعه ایمیدرو بی ســابقه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معــاون وزیر صنعت معدن و تجارت یاداور شــد‪:‬‬ ‫ایمیدرو همواره بابت واگذاری سهام شرکت های ذیل‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساســی‪ ،‬از دولت طلب داشته با این‬ ‫حال در ســال جاری‪ ،‬اقدام به پرداخت بدهی دوره ‪۸‬‬ ‫ساله کرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬عالوه بر ایــن‪ ،‬ایمیدرو مالیات‬ ‫عملکرد ســنوات پیشین که تعیین تکلیف شده اند را‬ ‫نیز پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫غریب پور مجمــوع پرداختی هــای دیون دولتی‬ ‫توســط ایمیدرو را بالغ بر ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان اعالم‬ ‫کرد و افــزود‪ :‬پرداختی ها مــواردی از جمله مالیات‬ ‫معوق و بدهی سود سهم دولت و حقوق دولتی معادن‬ ‫را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد‪ :‬این سازمان‬ ‫تاکنون چنین حجمــی از بدهی ها را پرداخت نکرده‬ ‫بود ان هم در شرایطی که بابت واگذاری های پیشین‬ ‫از سازمان خصوصی سازی و دولت طلب دارد‪.‬‬ ‫اعمال محدودیت فروش‬ ‫پروازهای کیش‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری با درخواست مدیرعامل‬ ‫منطقه ازاد کیش بــرای محدودیت پروازی به جزیره‬ ‫کیش موافقت کرد‪ .‬این محدودیت قرار اســت از امروز‬ ‫‪ ۱۹‬اسفند اعمال شود‪.‬‬ ‫شورای سالمت کیش به منظور پیشگیری از شیوع‬ ‫کرونا در کیش خواستار محدودیت پرواز به این جزیره‬ ‫شــد‪ .‬طی این درخواست‪ ،‬غالمحسین مظفری رییس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش با‬ ‫ارســال نامه ای به علــی عابدزاده معــاون وزیر راه و‬ ‫شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشور خواستار‬ ‫ت سفرهای هوایی به کیش شد‪.‬‬ ‫اعمال محدودی ‬ ‫در این نامه امده است‪:‬‬ ‫با عنایت نظر به شــیوع بیمــاری کرونا ویروس در‬ ‫کشور و باتوجه به سیاســت های سازمان منطقه ازاد‬ ‫کیش مبنی بر محدودســازی جزیره کیش به منظور‬ ‫مدیریــت و کنترل این بیماری و همچنین با عنایت به‬ ‫مصوبات جلســه کارگروه تخصصی بنــدر و فرودگاه‬ ‫شورای عالی سالمت کیش‪ ،‬موارد ذیل را به استحضار‬ ‫می رساند‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ مقرر گردید از روز دوشنبه مورخ ‪،۱۹/۱۲/۱۳۹۸‬‬ ‫پروازهــای ورودی با محدودیت در تعداد پرواز در روز‪،‬‬ ‫از مبدا فرودگاه های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مشــهد‪ ،‬شیراز‪،‬‬ ‫بندرعباس‪ ،‬و درصورت لزوم با نظر کارگروه مربوطه از‬ ‫سایر شهرها صرفا جهت امور ضروری‪ ،‬برقرار باشد‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ این پروازها با محوریت شرکت هواپیمایی کیش‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ جهت خروج ضروری کیشوندان‪ ،‬برنامه ریزی های‬ ‫اتی صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫لذا خواهشــمند است دستور فرمائید اقدامات الزم‬ ‫درخصوص اجرایی شدن موارد مذکور صورت پذیرد؛‬ ‫قبال از حسن نظر حضرتعالی قدردانی می نماییم‪.‬‬ ‫بر همین اساس و با دستور رئیس سازمان هواپیمایی‬ ‫کشــور محدودیت های پروازی در این خط پروازی از‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۹‬اسفند اعمال می شود‪.‬‬ ‫در بخشــی از نامه علی عابدزاده معــاون وزیر راه و‬ ‫شهرسازی نیز امده است‪ :‬مقتضی است دستور فرمائید‬ ‫از هرگونه فــروش گروهی و تور بــه مقصد ان جزیره‬ ‫خودداری نمــوده و بلیط ها صرفا برای کیشــوندان و‬ ‫کارکنان و خانواده های دستگاه های ارائه دهنده خدمات‬ ‫دولتی در کیش محدود گردد و امار پروازها به تفکیک‬ ‫هر پرواز و به صورت روزانه برای این سازمان ارسال گردد‪.‬‬ ‫انتقاد از نابسامانی سامانه بازارگاه‬ ‫دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی گفت‪:‬‬ ‫عرضه نهاده های دامی در ســامانه بــازارگاه منجر به‬ ‫افزایش قیمت نهاده ها می شود‪.‬‬ ‫کورش ســیامک درباره دستورالعمل وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی مبنی بر اینکه جو نیز همانند کنجاله سویا‬ ‫در سامانه بازارگاه عرضه شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در روزهای‬ ‫پایانی ســال بحث تنظیم بازار محصوالت پروتئینی از‬ ‫اهمیت بسزایی برخوردار اســت بنابراین برای حفظ‬ ‫ثبات قیمت کاالی اساســی در بازار الزم است تا مانع‬ ‫ایجــاد هر نوع تغییری در قیمت نهاده های دام و طیور‬ ‫شد‪ ،‬همچنین باید تامین این اقالم با تخصیص به موقع‬ ‫ارز در دستور کار مسئوالن قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از عدم نظارت بر فعالیت افرادی که در‬ ‫ســامانه بازارگاه ثبت نام کرده انــد‪ ،‬افزود‪ :‬در روزهای‬ ‫پایانی ســال گذشته برای نخستین بار سامانه بازارگاه‬ ‫راه اندازی شــد و عرضه کنجاله ســویا در این سامانه‬ ‫صورت گرفت اما با توجه به مشکالت و محدودیت هایی‬ ‫که برای ثبت نام در این سامانه وجود داشت ان دسته‬ ‫از دالالنی که توانسته بودند در این سامانه ثبت نام کنند‬ ‫محصــول را با نرخ مصوب خریداری کرده و با چندین‬ ‫برابر قیمت به فعاالن صنایع دام و طیور فروختند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۹‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫کاهش صادرات سنگ اهن هند در ماه فوریه در پی تضعیف‬ ‫تقاضایچین‬ ‫صادرات سنگ اهن هند در فوریه ‪ 2020‬به ‪ 2.05‬میلیون تن کاهش یافت‪.‬‬ ‫صادرات شاهد کاهش ‪ 28‬درصدی ماهانه در مقایسه با صادرات ژانویه ‪ 2020‬با حجم صادرات‬ ‫‪ 2.85‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫صادرات سنگ اهن هند به دلیل تقاضای ضعیف در پی شیوع ویروس کرونا در چین در ژانویه‪،‬‬ ‫کاهشی شده است که تقاضای محموله های دریایی در فوریه را کاهش داد‪ .‬بررسی ها نشان می‬ ‫دهد‪ ،‬صادرات سنگ اهن هند به چین در فوریه ‪ 35‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫صادرات ســنگ اهن هند به چین در ماه فوریه ‪ 1.71‬میلیون تن گزارش شده که ‪ 35‬درصد‬ ‫نسبت به صادرات ‪ 2.63‬میلیون تنی در ژانویه کمتر بوده است‪ .‬صادرات به ژاپن به عنوان دومین‬ ‫واردکننده سنگ اهن از هند پس از چین نیز در ماه فوریه ‪ 150‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫اغاز نصب تجهیزات فاز نخست کارخانه فراوری روی‪ ،‬از‬ ‫ابتدای سال ‪99‬‬ ‫مدیر مجتمع روی مهدی اباد با اعالم اینکه تجهیزات فاز نخست کنسانتره روی وارد شده‪ ،‬خبر‬ ‫داد‪ :‬عملیات فوندانسیون و نصب فاز نخست کارخانه فراوری روی مهدی اباد‪ ،‬از ابتدای سال ‪99‬‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫امین صفری مدیر مجتمع معدن مهدی اباد با اشاره به برنامه معین شده برای سال ‪ ،99‬افزود‪:‬‬ ‫مهمترین برنامه‪ ،‬راه اندازی فاز یک کارخانه سولفیدی است که‪ 90‬درصد پیشرفت فیزیکی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬همچنین خط انتقال اب تا پایان سال اینده ‪ 100‬درصد کامل می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حدود ‪ 20‬میلیون تن باطله برداری در سال اینده داریم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در بخش‬ ‫فروش‪ ،‬برای باریت ‪ 50‬هزار تن‪150 ،‬هزار تن برای اکسید روی و ‪ 50‬هزارتن نیز کاالمین در برنامه‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫امین صفری ضمن اشاره به اینکه مهدی اباد یکی از بزرگترین پروژه های صنایع معدنی و روی‬ ‫کشور را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تمام صاحبان صنایع منتظر بهره برداری از این مجتمع عظیم هستند که بدون‬ ‫حمایت حاکمیت‪ ،‬دولت و نهادهای دیگر برای راه اندازی ان به مشکل برخواهیم خورد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬مهدی اباد یک پروژه ملی است که بزرگترین برنامه تولید روی کشور و یکی از‬ ‫بزرگ ترین کارخانه روی دنیا را در حال اجرا دارد‪ .‬تا سه سال اینده‪ ،‬فاز اول کلیه بخش های ان‬ ‫راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به طرح جامع سرب و روی کشور که نهایی شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با کمک صاحبان صنایع‬ ‫و بخش خصوصی این طرح را به انجام رساندیم‪ .‬کشور یک برنامه ‪ 20‬ساله مدون دارد که همه باید‬ ‫در این راه کمک کنند تا این طرح محور قرار گیرد و بدین ترتیب اهداف توســعه صنعت روی به‬ ‫نتیجه مطلوب برسد‪.‬‬ ‫صفری گفت‪ :‬پروژه مهدی اباد با ظرفیت ‪ 800‬هزار تنی کنسانتره روی به صورت فازبندی با‬ ‫حضور ســرمایه گذار در حال اجرا اســت و از ابتدای قرارداد تا به امــروز‪ ،‬حدود ‪ 64‬میلیون تن‬ ‫باطله برداری انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع سرب و روی و باریت مهدی اباد تصریح کرد‪ :‬فاز نخست پروژه به منظور احداث‬ ‫کارخانه ای با خوراک دومیلیون تن ورودی و ‪ 200‬هزار تن محصول کنسانتره روی‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫‪ 28‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته که نصب تجهیزات ان سال اینده انجام می شود‪.‬‬ ‫به گفته صفری‪ ،‬همچنین پروژه بزرگ و حیاتی خط انتقال فاضالب یزد به معدن به طول ‪100‬‬ ‫کیلومتر‪ 29 ،‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‪.‬‬ ‫صفری یاداور شد‪ :‬در بخش هایی از مهدی اباد که هیچ گونه عملیات اکتشاف و پی جویی انجام‬ ‫نشده (به مساحت دو هزار و ‪ 300‬هکتار) فعالیت های اکتشافی در بخش های امیدبخش صورت‬ ‫می گیرد که به زودی خبرهای جدیدی از این فعالیت ها منتشر می شود‪.‬‬ ‫وی خبر داد‪ :‬در بخش شمال شرقی محدوده معدن نیز ذخیره احتمالی‪ 26‬میلیون تنی "اکسید‬ ‫روی " شناسایی شده که نیازمند اکتشافات تکمیلی است‪.‬‬ ‫وی در مورد ذخیره بخش کاالمین گفت‪ :‬یک میلیون و پانصدهزارتن ذخیره جدید کاالمین با‬ ‫عیار ‪ 6‬درصد در این معدن کشــف شده که سال اینده اســتخراج و بهره برداری از ان به صورت‬ ‫جداگانه انجام می شود‪.‬‬ ‫به گفته صفری‪ ،‬در بخش شرقی معدن نیز ذخیره احتمالی ‪ 26‬میلیون تنی شناسایی شده که‬ ‫نیازمند اکتشافات تکمیلی است‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع سرب و روی و باریت مهدی اباد درباره وضعیت فروش گفت‪ :‬تا پایان اسفند ماه‬ ‫سال ‪ ،98‬حدود ‪ 65‬الی ‪ 70‬هزار تن باریت فروش می ورد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫از نظر ریالی و حجمی‪ ،‬افزایش دو برابری داشته که حاکی از عملکرد قابل توجه در این حوزه است‪،‬‬ ‫ضمن اینکه به دلیل محدودیت بازار‪ ،‬فروش باریت ســخت و صادرات ان به کشورهای منطقه با‬ ‫مشکالتی مواجه است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬پیش بینی شــده تا پایان اسفند‪ ،‬حدود ‪ 140‬هزارتن اکسید روی به فروش رسد‬ ‫که نسبت به سال گذشته ‪ 20‬درصد افزایش حجمی و ریالی خواهد داشت‪ .‬وی در عین حال تاکی‬ ‫کرد‪ :‬به طور کلی فروش مجتمع با وجود موانع موجود در فروش از جمله عیار پایین و ‪ ...‬نسبت به‬ ‫سال گذشته دوبرابر شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬مواد معدنی مهدی اباد به دلیل کم عیاری اکسید روی و باریت‪ ،‬به سختی به‬ ‫فروش می رســد‪ .‬به دلیل عیار پایین در سرب و روی‪ ،‬فقط کارخانه های اطراف از مجتمع خرید‬ ‫می کنند‪ .‬سال اینده کاالمین‪ ،‬نوعی فلز روی به سبد محصوالت اضافه می شود‪.‬‬ ‫امین صفری تصریح کرد‪ :‬باریت بیشتر در گِل حفاری نفت استفاده می شود‪ .‬شرکت های مرتبط‪،‬‬ ‫ماده معدنی را از مهدی اباد خرید و در کارخانه به پودر تبدیل می کنند که بعد از تامین مواد مورد‬ ‫نیاز گِل حفاری‪ ،‬در مناقص ه‪‎‬های شرکت نفت حضور می یابند تا این محصول معدنی را به فروش‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی اذعان داشــت‪ :‬برخی از شرکت های دیگر نیز با خرید از مجتمع مهدی اباد و‬ ‫تبدیل ماده معدنی به پودر استاندارد‪ ،‬ان را به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکمنستان صادر‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رفت وامد از مسیر استان های درگیر به عسلویه ممنوع شود‬ ‫استاندار بوشهر با بیان اینکه کنترل ورودی ها را به صورت جدی ادامه می دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫موارد مثبت ویروس کرونا در فرودگاه عسلویه غیربومی بود و از طریق همین تب سنجی شناسایی‬ ‫و به سمت بیمارستان خلیج فارس هدایت شد‪.‬‬ ‫عبدالکریم گراوند در نشست ستاد مقابله با کرونا عنوان کرد‪ :‬در ارتباط با عسلویه دو مورد وجود‬ ‫دارد و ما باید پیشــنهادات خود را به وزارت نفت و ســتاد ملی مبارزه با ویروس کرونا ارائه بدهیم‪.‬‬ ‫پیشنهاد ما به ستاد این بوده که رفت و امد را از مسیر استان های درگیر به عسلویه ممنوع شود‪.‬‬ ‫حتی پیشنهاد ما این است که به مدت دو هفته پرواز استان هایی که الودگی باالیی دارند به سوی‬ ‫عسلویه قطع شود‪.‬‬ ‫مقام عالی دولت در استان بوشهر اضافه کرد‪ :‬همچنین کارکنان شیفتی و افرادی که در محل‬ ‫مستقر هستند تا عید کار خود را ادامه دهند و پس از پایان تعطیالت عید‪ ،‬شیفت و جابجایی همراه‬ ‫با کنترل های دقیق انجام شود‪ .‬باالخره افرادی که از مناطق الوده می ایند باید ‪ ۱۴‬روز قرنطینه‬ ‫باشند چون این بیماری تا ‪ ۲‬هفته قابل تشخیص نیست و افراد نیز دو هفته بیشتر سرکار نیستند‬ ‫پس بهترین کار این است که وزیر محترم نفت تدبیری بیاندیشد که اجازه جابجایی نیرو را ندهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عسلویه ایران کوچکی است که از همه مناطق کشور در این منطقه حضور دارند و از‬ ‫همهجاکارمندوکارگروجوددارد‪.‬خواهشیکهداریمایناستکهجابجایینیروراتاپایانتعطیالت‬ ‫عید به تاخیر بیاندازند‪.‬استاندار بوشهر با بیان اینکه کنترل ورودی ها را به صورت جدی ادامه می‬ ‫دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از موارد مثبت ویروس کرونا در فرودگاه عسلویه غیربومی بود و از طریق همین‬ ‫تب سنجی شناسایی و به سمت بیمارستان خلیج فارس هدایت شد‪.‬‬ ‫مقام عالی دولت در استان بوشهر اضافه کرد‪ :‬همچنین کارکنان شیفتی و افرادی که در محل‬ ‫مستقر هستند تا عید کار خود را ادامه دهند و پس از پایان تعطیالت عید‪ ،‬شیفت و جابجایی همراه‬ ‫با کنترل های دقیق انجام شود‪ .‬باالخره افرادی که از مناطق الوده می ایند باید ‪ ۱۴‬روز قرنطینه‬ ‫باشند چون این بیماری تا ‪ ۲‬هفته قابل تشخیص نیست و افراد نیز دو هفته بیشتر سرکار نیستند‬ ‫پس بهترین کار این است که وزیر محترم نفت تدبیری بیاندیشد که اجازه جابجایی نیرو را ندهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عسلویه ایران کوچکی است که از همه مناطق کشور در این منطقه حضور دارند و از‬ ‫همه جا کارمند و کارگر وجود دارد‪ .‬خواهشــی که داریم این اســت که جابجایی نیرو را تا پایان‬ ‫تعطیالت عید به تاخیر بیاندازند‪.‬‬ ‫شماره ‪4005‬‬ ‫نفت و معدن‬ ‫برنامه وزارت صمت برای ممنوع کردن‬ ‫با وضع عوارض سنگین بر صادرات‬ ‫سنگ اهن در سال اینده‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت‬ ‫گفت‪ :‬در ســال اینده صادرات ســنگ اهن را یا‬ ‫ممنوع می کنیم و یا عوارض تعرفه ای سنگین برای‬ ‫صادرات ان وضع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت‬ ‫گفت‪ :‬در ســال اینده صادرات ســنگ اهن را یا‬ ‫ممنوع می کنیم و یا عوارض تعرفه ای سنگین برای‬ ‫صادرات ان وضع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫داریــوش اســماعیلی در خصــوص صادرات‬ ‫مجموعه کاالهای صنایع معدنی گفت‪ :‬بر اســاس‬ ‫مصوبه ستاد تنظیم بازار صادرات مجموعه کاالهای‬ ‫صنایع معدنــی باید با نظر و مجور معاونت معدنی‬ ‫باشــد و اگر عرضه تولید کننده ای در داخل کشور‬ ‫متناسب با تعهداتش نباشد‪ ،‬حتماً جلوی صادراتش‬ ‫را خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫اسماعیلی در خصوص خام فروشی مواد معدنی‬ ‫نیز بیــان کرد‪ :‬علم خام فروشــی در مجلس را بر‬ ‫دوش گرفتیم و ســعی کردیم که قوانین زاید را در‬ ‫این حوزه حــذف کنیم و امروز نیز به صراحت می‬ ‫گویم که خام فروشی سنگ اهن را در سال ‪1399‬‬ ‫به صفر کاهــش می دهیم‪ .‬اما موضوع کاهش خام‬ ‫فروشی در بقیه حوزه ها بستگی به نیاز داخل دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ســنگ اهن برای مــا مورد نیاز‬ ‫است‪ ،‬چرا که برای رسیدن به ‪ 55‬میلیون تن تولید‬ ‫فوالد تا افق ‪ 1404‬داشتیم نیاز به ‪ 160‬میلیون تن‬ ‫ســنگ اهن داریم و در سال اینده صادرات سنگ‬ ‫اهن را یا ممنوع می کنیم و یا عوارض سنگین برای‬ ‫صادرات ان وضع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت‬ ‫گفت‪ :‬نظر شــخصی من این اســت کــه عوارض‬ ‫صادرات بر روی زنجیره برداشــته شود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه اگر میزان کنسانتره تولیدی به اندازه خوراک‬ ‫واحد بعدی (گندله) باشــد دلیلــی ندارد که یک‬ ‫کیلوگــرم را در داخل نگه داریــم و باید صادرات‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اســماعیلی همچنیــن اضافه کــرد‪ :‬معتقدم‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بخش‬ ‫معدن می تواند جایگزین درامدهای نفتی بشــود‬ ‫کام ً‬ ‫ال کارشناسی و فنی و راهگشا بوده است و تالش‬ ‫می کنیم تا بخشــی از نقدینگی موجود در جامعه‬ ‫جذب بخش معدن و صنایع معدنی بشود تا شاهد‬ ‫رشد این حوزه باشیم‪.‬معاون امور معادن و صنایع‬ ‫معدنی وزارت صمت گفت‪ :‬در سال اینده صادرات‬ ‫سنگ اهن را یا ممنوع می کنیم و یا عوارض تعرفه‬ ‫ای سنگین برای صادرات ان وضع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت‬ ‫گفت‪ :‬در ســال اینده صادرات ســنگ اهن را یا‬ ‫ممنوع می کنیم و یا عوارض تعرفه ای سنگین برای‬ ‫صادرات ان وضع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫داریــوش اســماعیلی در خصــوص صادرات‬ ‫مجموعه کاالهای صنایع معدنی گفت‪ :‬بر اســاس‬ ‫مصوبه ستاد تنظیم بازار صادرات مجموعه کاالهای‬ ‫صنایع معدنــی باید با نظر و مجور معاونت معدنی‬ ‫باشــد و اگر عرضه تولید کننده ای در داخل کشور‬ ‫متناسب با تعهداتش نباشد‪ ،‬حتماً جلوی صادراتش‬ ‫را خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫اسماعیلی در خصوص خام فروشی مواد معدنی‬ ‫نیز بیــان کرد‪ :‬علم خام فروشــی در مجلس را بر‬ ‫دوش گرفتیم و ســعی کردیم که قوانین زاید را در‬ ‫این حوزه حــذف کنیم و امروز نیز به صراحت می‬ ‫گویم که خام فروشی سنگ اهن را در سال ‪1399‬‬ ‫به صفر کاهــش می دهیم‪ .‬اما موضوع کاهش خام‬ ‫فروشی در بقیه حوزه ها بستگی به نیاز داخل دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ســنگ اهن برای مــا مورد نیاز‬ ‫است‪ ،‬چرا که برای رسیدن به ‪ 55‬میلیون تن تولید‬ ‫فوالد تا افق ‪ 1404‬داشتیم نیاز به ‪ 160‬میلیون تن‬ ‫ســنگ اهن داریم و در سال اینده صادرات سنگ‬ ‫اهن را یا ممنوع می کنیم و یا عوارض سنگین برای‬ ‫صادرات ان وضع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت‬ ‫گفت‪ :‬نظر شــخصی من این اســت کــه عوارض‬ ‫صادرات بر روی زنجیره برداشــته شود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه اگر میزان کنسانتره تولیدی به اندازه خوراک‬ ‫واحد بعدی (گندله) باشــد دلیلــی ندارد که یک‬ ‫کیلوگــرم را در داخل نگه داریــم و باید صادرات‬ ‫کنیم‪ .‬اســماعیلی همچنین اضافــه کرد‪ :‬معتقدم‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بخش‬ ‫معدن می تواند جایگزین درامدهای نفتی بشــود‬ ‫کام ً‬ ‫ال کارشناســی و فنی و راهگشــا بوده است و‬ ‫تالش می کنیم تا بخشــی از نقدینگی موجود در‬ ‫جامعه جذب بخش معدن و صنایع معدنی بشــود‬ ‫تا شاهد رشد این حوزه باشیم‪.‬‬ ‫‪ ۵۵‬درصد حجم مخازن سدها پر است‬ ‫مدیرکل مدیریــت بحران و پدافند غیرعامل‬ ‫شرکت مدیریت منابع اب ایران گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫فعلی میزان ابی که در مخازن ســدهای کشور‬ ‫ذخیره شــده معادل ‪ ۵۵‬درصــد حجم مخازن‬ ‫سدهاست و اکنون به دلیل وجود بارش هایی که‬ ‫در ســال ابی ‪ ۱۳۹۹-۱۳۹۸‬شــاهد ان بودیم‪،‬‬ ‫دغدغه ای برای تامین اب نداریم‪.‬‬ ‫اقابیگــی با تاکیــد بر این کــه از حدود ‪۵۰‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون مترمکعــب ظرفیت‬ ‫ســدهای کشــور امروز معادل ‪ ۵۵‬درصد حجم‬ ‫مخازن ســدها پر شده و حدود ‪ ۴۵‬درصد خالی‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این عدد به طور متوسط برای‬ ‫کل ســدهای کشور عنوان می شــود اما ممکن‬ ‫اســت حجم اب در برخی ســدها پایین تر و در‬ ‫برخی سدها باالی ‪ ۹۰‬درصد پر باشد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به موضوع بحران اب در کشور‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬با توجه به فصلی که در ان قرار گرفته ایم‬ ‫و پوشش برفی که در برخی از حوزه ها وجود دارد‬ ‫و حتی پیش بینی بارندگی در ایام باقی ســال و‬ ‫ماه فروردین در خیلی از استان های شمال غرب‪،‬‬ ‫غرب و مناطق شــمالی وضعیت منابع اب خوب‬ ‫شــرکت مدیریت منابع اب ایران با بیان این که‬ ‫انتظار افزایش جریان ورودی اب به سدها وجود‬ ‫پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریــت بحران و پدافند غیرعامل‬ ‫دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با این شرایط نمی توان مساله ی‬ ‫بحران اب را مطرح کرد اما این موضوع به معنای‬ ‫اقدامات خوب شرکت مس برای پیشگیری از‬ ‫«کرونا» در شهربابک‬ ‫سعید قائینی فرماندار شهرستان شهربابک با‬ ‫اشاره به تعامل خوب شرکت مس و مجتمع مس‬ ‫شهربابکبامجموعه هایدولتیشهرستان‪،‬گفت‪:‬‬ ‫از زمان شیوع ویروسکرونا درکشور‪ ،‬شرکت مس‬ ‫تعاملبسیارخوبیرابافرمانداریوشبکهبهداشت‬ ‫و درمان شهرستان داشته است‪.‬‬ ‫سعید قائینی فرماندار شهرستان شهربابک با‬ ‫اشاره به تعامل خوب شرکت مس و مجتمع مس‬ ‫شهربابکبامجموعه هایدولتیشهرستان‪،‬گفت‪:‬‬ ‫از زمان شیوع ویروسکرونا درکشور‪ ،‬شرکت مس‬ ‫تعاملبسیارخوبیرابافرمانداریوشبکهبهداشت‬ ‫و درمان شهرستان داشته است‪.‬‬ ‫فرماندارشهرستانشهربابکضمنقدردانیاز‬ ‫ســعدمحمدی مدیریت ارشد شــرکت مس و‬ ‫مهندسمهدوی پورمدیرمجتمعمسشهربابک‬ ‫به خاطر انجام اقدامات شایسته برای پیشگیری از‬ ‫شیوعویروسکرونادرسطحاستانگفت‪:‬اقدامات‬ ‫شرکت مس در روزهای گذشته در تمامی ابعاد و‬ ‫درحوزه هایمختلفاطالع رسانیوعملیاتیبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چاپ بروشور‪ ،‬چاپ بنر و استندهای‬ ‫تبلیغاتــی از مهم ترین اقدامــات مجتمع مس‬ ‫شهربابک در حوزه اطالع رسانی برای پیشگیری‬ ‫از ویروس کرونا بوده است‪.‬‬ ‫قائینی با بیــان این که همچنین کمک های‬ ‫خوبی از سوی مجتمع مس شهربابک در زمینه‬ ‫خرید لوازم و ملزومات بهداشــتی‪ ،‬شــوینده و‬ ‫ضدعفونی کننده انجام شده است اظهار داشت‪:‬‬ ‫درمجموع‪ ،‬در حال حاضر یک هماهنگی و تعامل‬ ‫بسیارخوبودرخورتوجهیبینمجموعهشرکت‬ ‫مس و ستاد مدیریت بحران شهرستان شهربابک‬ ‫حاکم است‪.‬‬ ‫فرماندار شهرســتان شــهربابک در ادامه به‬ ‫اقدامات زیست محیطی شرکت مس اشاره کرد و‬ ‫گفت‪:‬انصافاًاقداماتاخیرشرکتملیصنایعمس‬ ‫در حوزه محیط زیست در شهربابک در خور تقدیر‬ ‫اســت‪ .‬اجرای طرح توســعه ذوب خاتون اباد و‬ ‫اسیدسولفوریک هر دو طرح هایی بودند در حوزه‬ ‫محیط زیســت و تبدیل شدن ان به یک صنعت‬ ‫سبز‪.‬‬ ‫ناین کهاجرایاینطرح هایاقدام‬ ‫قائینیبابیا ‬ ‫بزرگی بود اظهار داشــت‪ :‬این نویــد را به مردم‬ ‫ن طرح ها که مطابق با‬ ‫می دهــم که با اجرای ایــ ‬ ‫تکنولوژی روز دنیا از ســوی شرکت مس صورت‬ ‫گرفتهباعثمی شودکهاالیندگیذوبخاتون اباد‬ ‫نزدیک به صفر باشد‪.‬‬ ‫مصرف بی رویه در کشور نیست‪.‬‬ ‫اقابیگی تصریح کرد‪ :‬میزان مصارف در ایران‬ ‫برای بخش های مختلف به ویژه بخش کشاورزی‬ ‫از عدد باالیی برخوردار اســت که همین موضوع‬ ‫لــزوم مدیریــت مصرف و مصــرف بهینه اب را‬ ‫بیشــتر در حوزه کشــاورزی و اب شرب نشان‬ ‫می دهد‪ .‬مدیــرکل مدیریت بحــران و پدافند‬ ‫غیرعامل شرکت مدیریت منابع اب ایران با بیان‬ ‫این که باید به مساله ی مدیریت مصرف در همه‬ ‫زمان ها توجه شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نسبت به سال‬ ‫ابی ‪ ۱۳۹۶ – ۱۳۹۵‬و قبل از ان وضعیت ذخیره‬ ‫منابــع ابی مطلوب اســت و با توجــه به جمیع‬ ‫شرایط منابع ابی خوبی امسال در اختیار داریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به افزایش مصرف اب در پی شیوع‬ ‫بیمــاری کرونا و فرهنــگ خانه تکانی نیز گفت‪:‬‬ ‫الزم اســت کــه در این مقطع زمانــی مدیریت‬ ‫مصرف در دستور کار همه مصرف کنندگان قرار‬ ‫گیــرد‪ ،‬اما در مجموع دغدغه ای برای تامین اب‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫خبر بد بزرگترین واردکننده ‪ LNG‬جهان‬ ‫برای بازار‬ ‫تقاضا برای گاز طبیعی مایع (‪ )LNG‬در‬ ‫ژاپن که بزرگترین واردکننده این ســوخت‬ ‫در جهان اســت‪ ،‬ماه میالدی جاری در پی‬ ‫تعطیلی مدارس و درخواســت شــرکتها از‬ ‫کارمندانشان برای دورکاری به دلیل شیوع‬ ‫ویــروس کرونا‪ ،‬افت بیشــتری پیدا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ژاپن در حال حاضر بزرگترین واردکننده‬ ‫‪ LNG‬اســت اما تحلیلگــران پیش بینی‬ ‫کرده اند افت تقاضا برای برق و تقاضا برای‬ ‫نیــرو که عمــده تقاضای این کشــور برای‬ ‫‪ LNG‬را تشــکیل می دهد‪ ،‬باعث شود نیاز‬ ‫این کشــور برای واردات این سوخت کمتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شیوع ویروس کرونا به ژاپن‪ ،‬چین و کره‬ ‫جنوبی که ســه بازار بــزرگ و مهم ‪LNG‬‬ ‫هستند‪ ،‬به شدت ضربه زده است‪.‬‬ ‫کندی تقاضا در پی شیوع اپیدمی کرونا‬ ‫به عوامــل منفی دیگر شــامل اب و هوای‬ ‫زمســتانی گرمتر در شمال اســیا و ذخایر‬ ‫بــاالی ‪ LNG‬ایــن منطقه اضافه شــده و‬ ‫قیمت ‪ LNG‬را بــه پایینترین رکورد چند‬ ‫سال اخیر رسانده است‪.‬‬ ‫شــرکت ملی نفــت فراســاحلی چین‬ ‫(‪ )CNOOC‬کــه بزرگتریــن واردکننده‬ ‫‪ LNG‬این کشور اســت‪ ،‬ماه گذشته برای‬ ‫دریافــت محمولــه هــای ‪ LNG‬وضعیت‬ ‫اضطــراری اعالم کــرد و به دلیل شــیوع‬ ‫ویــروس مرگبــار از دریافت شــماری از‬ ‫محموله های قراردادی خودداری کرد‪.‬‬ ‫حتــی پیــش از این کــه واردکنندگان‬ ‫چینی بــرای دریافت محموله های ‪LNG‬‬ ‫وضعیــت اضطــراری اعالم کننــد‪ ،‬قیمت‬ ‫‪ LNG‬بــه دلیــل دمــای گرمتــر هوا در‬ ‫بخشهای زیادی از اسیا‪ ،‬رونق عرضه جدید‬ ‫به خصوص از سوی امریکا و استرالیا و رشد‬ ‫کندتر واردات چین‪ ،‬ســقوط شدیدی پیدا‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫میانگیــن قیمــت محموله های ‪LNG‬‬ ‫برای تحویل فوری هفته گذشــته به حدود‬ ‫ســه دالر در هر واحد ‪ MMBtu‬رسید و‬ ‫نســبت به هفته پیش از ان ثابــت بود اما‬ ‫معاملــه گران نگران هســتند که تقاضا در‬ ‫هفته های اینده افت بیشــتری پیدا کند‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پنجره‬ ‫با نشان پرداخت مقابل کرونا بایستید!‬ ‫در روزهایی که ویروس کرونا به شــدت سالمت عموم مردم را تهدید می‬ ‫کند‪ ،‬لمس کردن اشــیای الوده از جمله کارت های بانکی و دســتگاه های‬ ‫کارتخوان می تواند یکی از ساده ترین عوامل انتقال این ویروس باشد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬یکی از راهکارهای مقابله با انتقال‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬ضد عفونی کردن دســتگاه های بانکداری الکترونیک از جمله‬ ‫کارتخوان هاست؛ با این حال کمبود مواد ضد عفونی کننده و نیز عدم رعایت‬ ‫بهداشت عمومی می تواند این روش را با چالش مواجه کند‪.‬‬ ‫در چنین شــرایطی‪ ،‬مشتریان فروشــگاه ها به دنبال راهکاری جایگزین‬ ‫هستند که هم خرید را ممکن کند و هم از تماس با کارتخوان دوری شود‪.‬‬ ‫نشان پرداخت بهترین جایگزین برای کشیدن کارت بانکی است‪ .‬این ابزار‬ ‫که اکنون در بسیاری از فروشگاه ها موجود است‪ ،‬یک ‪ QR‬سی‪OD‬ای است‬ ‫که به وســیله اپلیکیشن اســان پرداخت بر روی تلفن همراه خوانده شده و‬ ‫عملیات پرداخت پول را انجام می دهد‪.‬‬ ‫کاربر با استفاده از این روش‪ ،‬نه تنها نیازی به لمس کردن دستگاه کارتخوان‬ ‫ندارد‪ ،‬بلکه رمز کارت بانکی خود را نیز به صورت کامال شخصی بر روی تلفن‬ ‫همراه وارد می کند و از این طریق عملیات پرداخت به مطمئن ترین شــکل‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫پروژه نشــان پرداخت یک اقدام ملی در جهت توســعه سریع بانکداری‬ ‫دیجیتال و حذف پایانه های فروش اســت که به تازگی با مشارکت بانک ملی‬ ‫ایران رونمایی شده است‪ .‬در روزهایی که ویروس کرونا به شدت سالمت عموم‬ ‫مردم را تهدید می کند‪ ،‬لمس کردن اشــیای الوده از جمله کارت های بانکی‬ ‫و دستگاه های کارتخوان می تواند یکی از ساده ترین عوامل انتقال این ویروس‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬یکی از راهکارهای مقابله با انتقال‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬ضد عفونی کردن دســتگاه های بانکداری الکترونیک از جمله‬ ‫کارتخوان هاست؛ با این حال کمبود مواد ضد عفونی کننده و نیز عدم رعایت‬ ‫بهداشت عمومی می تواند این روش را با چالش مواجه کند‪.‬‬ ‫در چنین شــرایطی‪ ،‬مشتریان فروشــگاه ها به دنبال راهکاری جایگزین‬ ‫هستند که هم خرید را ممکن کند و هم از تماس با کارتخوان دوری شود‪.‬‬ ‫نشان پرداخت بهترین جایگزین برای کشیدن کارت بانکی است‪ .‬این ابزار‬ ‫که اکنون در بسیاری از فروشگاه ها موجود است‪ ،‬یک ‪ QR‬سی‪OD‬ای است‬ ‫که به وســیله اپلیکیشن اســان پرداخت بر روی تلفن همراه خوانده شده و‬ ‫عملیات پرداخت پول را انجام می دهد‪.‬‬ ‫کاربر با استفاده از این روش‪ ،‬نه تنها نیازی به لمس کردن دستگاه کارتخوان‬ ‫ندارد‪ ،‬بلکه رمز کارت بانکی خود را نیز به صورت کامال شخصی بر روی تلفن‬ ‫همراه وارد می کند و از این طریق عملیات پرداخت به مطمئن ترین شــکل‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫پروژه نشــان پرداخت یک اقدام ملی در جهت توســعه سریع بانکداری‬ ‫دیجیتال و حذف پایانه های فروش اســت که به تازگی با مشارکت بانک ملی‬ ‫ایران رونمایی شده است‪.‬‬ ‫تمدید خودکار کارت های بانک دی تا پایان‬ ‫خردادماه ‪1399‬‬ ‫با هدف حفظ ســامتی مشتریان و کارکنان بانک دی‪ ،‬کارت های بانکی‬ ‫مشــتریانی که تاریخ انقضای ان ها در بازه زمانی مهر ماه تا اســفند ماه سال‬ ‫جاری قرار دارد‪ ،‬به صورت خودکار تمدید می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک دی‪ ،‬بر اساس ابالغ بانک مرکزی که با هدف‬ ‫کاهش مراجعه حضوری مردم به شــعب و دســتگاه های خودپرداز به شکل‬ ‫موقت اجرایی شده است‪ ،‬ان دسته از مشتریان بانک دی که تاریخ کارت بانکی‬ ‫ان ها تا پایان ســال جاری منقضی می شود‪ ،‬بدون نیاز به مراجعه حضوری به‬ ‫شعب بانک می توانند تا تاریخ ‪ 31‬خرداد ماه ‪ 1399‬به مدت سه ماه از کارت‬ ‫خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫این دســته از مشــتریان باید تا پایان خردادمــاه در تمامی تراکنش ها و‬ ‫خریدهــای اینترنتی خود از تاریخ انقضای جدید (یعنی ‪ )31/03‬اســتفاده‬ ‫نمایند‪ .‬با هدف حفظ سالمتی مشتریان و کارکنان بانک دی‪ ،‬کارت های بانکی‬ ‫مشــتریانی که تاریخ انقضای ان ها در بازه زمانی مهر ماه تا اســفند ماه سال‬ ‫جاری قرار دارد‪ ،‬به صورت خودکار تمدید می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک دی‪ ،‬بر اساس ابالغ بانک مرکزی که با هدف‬ ‫کاهش مراجعه حضوری مردم به شــعب و دســتگاه های خودپرداز به شکل‬ ‫موقت اجرایی شده است‪ ،‬ان دسته از مشتریان بانک دی که تاریخ کارت بانکی‬ ‫ان ها تا پایان ســال جاری منقضی می شود‪ ،‬بدون نیاز به مراجعه حضوری به‬ ‫شعب بانک می توانند تا تاریخ ‪ 31‬خرداد ماه ‪ 1399‬به مدت سه ماه از کارت‬ ‫خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫این دســته از مشــتریان باید تا پایان خردادمــاه در تمامی تراکنش ها و‬ ‫خریدهــای اینترنتی خود از تاریخ انقضای جدید (یعنی ‪ )31/03‬اســتفاده‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫شعب و ساختمان های ستادی بانک صادرات‬ ‫ایران ضد عفونی شدند‬ ‫حجت اله صیدی‬ ‫ساختمان ها و شــعب بانک صادرات ایران روز جمعه ‪ ۱۶‬اسفندماه برای‬ ‫خدمت رسانی به مشتریان بانک ضدعفونی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادانالین‪ ،‬با‪  ‬دستور‪ ،‬پیگیری و نظارت مستقیم حجت اهلل‬ ‫صیدی‪ ،‬مســاعدت مدیران و همکاران شعب و بخش تدارکات و ساختمان‪،‬‬ ‫فضای عمومی ساختمان های بانک صادرات ایران به صورت کامل ضد عفونی‬ ‫و برای خدمت رسانی به مشتریان در روز شنبه ‪ ۱۷‬اسفند اماده شدند‪.‬‬ ‫حجت اهلل صیــدی‪ ،‬مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز از روند ضد عفونی‬ ‫کردن شعب در مناطق مختلف تهران بازدید کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین در این بازدیدها دستورات الزم را برای تامین هر چه بیشتر‬ ‫امکانات بهداشتی برای همکاران و مشتریان صادر کرد‪.‬‬ ‫با گســترش کرونا ویروس‪ ،‬بانک صادرات ایران با انواع خدمات بانکداری‬ ‫الکترونیــک از قبیل‪ ،‬اپلیکیشــن صاپ‪ ،‬همراه بانــک و درگاه های مختلف‬ ‫بانکداری الکترونیک امکان خدمات رســانی غیر حضوری را نیز فراهم کرده‬ ‫است‪ .‬ساختمان ها و شعب بانک صادرات ایران روز جمعه ‪ ۱۶‬اسفندماه برای‬ ‫خدمت رسانی به مشتریان بانک ضدعفونی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادانالین‪ ،‬با‪  ‬دستور‪ ،‬پیگیری و نظارت مستقیم حجت اهلل‬ ‫صیدی‪ ،‬مســاعدت مدیران و همکاران شعب و بخش تدارکات و ساختمان‪،‬‬ ‫فضای عمومی ساختمان های بانک صادرات ایران به صورت کامل ضد عفونی‬ ‫و برای خدمت رسانی به مشتریان در روز شنبه ‪ ۱۷‬اسفند اماده شدند‪.‬‬ ‫حجت اهلل صیــدی‪ ،‬مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز از روند ضد عفونی‬ ‫کردن شعب در مناطق مختلف تهران بازدید کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین در این بازدیدها دستورات الزم را برای تامین هر چه بیشتر‬ ‫امکانات بهداشتی برای همکاران و مشتریان صادر کرد‪.‬‬ ‫با گســترش کرونا ویروس‪ ،‬بانک صادرات ایران با انواع خدمات بانکداری‬ ‫الکترونیــک از قبیل‪ ،‬اپلیکیشــن صاپ‪ ،‬همراه بانــک و درگاه های مختلف‬ ‫بانکداری الکترونیک امکان خدمات رســانی غیر حضوری را نیز فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۹‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4005‬‬ ‫نقشهمسکن‪ ۹۹‬دربودجهسالاینده‬ ‫در بودجه ســال اینده به دولــت و وزارت راه و‬ ‫شهرســازی برای تکمیل واحدهای مسکن مهر‪،‬‬ ‫طرح بازافرینی شهری و احیای بافت های فرسوده‬ ‫و همچنیــن طرح اقدام ملی تامین مســکن چند‬ ‫مجوز داده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن‪-‬هیبنا‪،‬‬ ‫براســاس بند یک تبصره هشت بودجه سال ‪،۹۹‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق شرکت‬ ‫مادر تخصصی عمران شــهرهای جدید و سازمان‬ ‫ملی زمین و مسکن‪ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان از‬ ‫محل منابع این شرکت ها درامدزایی کند و منابع‬ ‫حاصل از ان را صرف اجرای ســه طرح مورد اشاره‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اعتبار مصوب از محل منابــع یا تهاتر اراضی و‬ ‫امالک متعلق به دو شرکت پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرســازی باید امالک را به قیمت‬ ‫کارشناســی یا فروش از طریق مزایده مشروط به‬ ‫حفظ کاربری واگذار کند‪.‬‬ ‫در بند دو‪ ،‬دولت در صورت درخواســت مالکان‬ ‫اعیانی واحدهای مســکن مهر ‪ ،‬مکلف به واگذاری‬ ‫قطعی زمین های اجاره ای ‪ ۹۹‬ســاله است‪ .‬منابع‬ ‫حاصل از این محل نیز صرف تکمیل مسکن مهر ‪،‬‬ ‫بازافرینی شهری‪ ،‬احیای بافت های فرسوده و طرح‬ ‫اقدام ملی باید شود‪.‬‬ ‫در بند سوم این تبصره نیز وزارت راه مجاز است‬ ‫که از طریق رهن زمین های متعلق به دو شــرکت‬ ‫مادر تخصصی عمران و سازمان ملی زمین و مسکن‬ ‫تا سقف سه هزار میلیارد تومان منابع تامین کند‪.‬‬ ‫منابــع از طریق قراردادهایی بــا بانک عامل و‬ ‫صنــدوق های تامین مالی ایجاد خواهد شــد‪ .‬در‬ ‫مقابل زمین های دو شــرکت در رهن بانک های‬ ‫عامل و صندوق ها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در مجــوز الحاقی نیز وزارت راه و شهرســازی‬ ‫مکلف شــده اســت زمین موردنیاز برای احداث‬ ‫مدرســه‪ ،‬پاســگاه‪ ،‬پایگاه بسیج‪ ،‬مســجد‪ ،‬مراکز‬ ‫بهداشتی و سایر مراکز اداری و خدماتی موردنیاز‬ ‫به صورت رایگان در اختیار دســتگاه های دولتی‬ ‫ذیربط در مسکن مهر قرار دهد‪.‬‬ ‫ایین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارتراه و‬ ‫شهرسازی با همکاری وزارت اقتصاد‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫و ســازمان برنامه و بودجه کشور باید تهیه شود و‬ ‫برای اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران برسد‪.‬‬ ‫همچنین در بند الحاقی چهــار به وزارت راه و‬ ‫شهرسازی اجازه داده شده با استفاده از زمین های‬ ‫در اختیار از طریق شــرکت هــای تابعه خود یا از‬ ‫طریق مشارکت با بخش غیردولتی تمهیدات الزم‬ ‫برای تولید و احداث واحدهای مســکن در ســال‬ ‫اینده را فراهم کند‪.‬‬ ‫وزارت راه موظف شده برای اجرای این ماموریت‬ ‫بــا همکاری وزارت تعاون نســبت به شناســایی‬ ‫خانوارهای فاقد مســکن متقاضــی این واحدها با‬ ‫اولویــت خانوارهای کم درامد از طریق ســامانه‬ ‫مناسب اقدام کند‪.‬‬ ‫بودجه سال اینده با هدف اجرایی شدن این بند‬ ‫و کاهش قیمت تمام شده مسکن‪ ،‬وزارتخانه های‬ ‫نفــت‪ ،‬نیــرو و کشــور را در کنار بانــک مرکزی‪،‬‬ ‫شــهرداری ها‪ ،‬ســازمان تامین اجتماعی و بنیاد‬ ‫مسکن موظف به همکاری کرده است‪.‬‬ ‫این دســتگاه ها باید زمین ارائه مجوزها‪ ،‬تامین‬ ‫مالــی ‪ ،‬تامین خدمات زیربنایی و اقدامات اجرایی‬ ‫الزم را به عمل اورد‪.‬‬ ‫بودجه ســال اینده به وزارت راه و شهرسازی و‬ ‫سایر دستگاه های دولتی یک مجوز دیگر در جهت‬ ‫تسهیل تامین خانه برای کم درامدها داده است‪.‬‬ ‫براساس این مجوز‪ ،‬مطالبات دولت‪ ،‬شرکت های‬ ‫دولتی و نهادهای عمومی از سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی می تواند به عنوان ســهم الشرکه انها در‬ ‫اجرای این طرح منظور شود‪.‬‬ ‫در بودجه ســال اینده به دولــت و وزارت راه و‬ ‫شهرســازی برای تکمیل واحدهای مسکن مهر‪،‬‬ ‫طرح بازافرینی شهری و احیای بافت های فرسوده‬ ‫و همچنیــن طرح اقدام ملی تامین مســکن چند‬ ‫مجوز داده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن‪-‬هیبنا‪،‬‬ ‫براســاس بند یک تبصره هشت بودجه سال ‪،۹۹‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق شرکت‬ ‫مادر تخصصی عمران شــهرهای جدید و سازمان‬ ‫ملی زمین و مسکن‪ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان از‬ ‫محل منابع این شرکت ها درامدزایی کند و منابع‬ ‫حاصل از ان را صرف اجرای ســه طرح مورد اشاره‬ ‫شود‪ .‬اعتبار مصوب از محل منابع یا تهاتر اراضی و‬ ‫امالک متعلق به دو شرکت پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرســازی باید امالک را به قیمت‬ ‫کارشناســی یا فروش از طریق مزایده مشروط به‬ ‫حفظ کاربری واگذار کند‪.‬‬ ‫در بند دو‪ ،‬دولت در صورت درخواســت مالکان‬ ‫اعیانی واحدهای مســکن مهر ‪ ،‬مکلف به واگذاری‬ ‫قطعی زمین های اجاره ای ‪ ۹۹‬ســاله است‪ .‬منابع‬ ‫حاصل از این محل نیز صرف تکمیل مسکن مهر ‪،‬‬ ‫بازافرینی شهری‪ ،‬احیای بافت های فرسوده و طرح‬ ‫اقدام ملی باید شود‪.‬‬ ‫در بند سوم این تبصره نیز وزارت راه مجاز است‬ ‫که از طریق رهن زمین های متعلق به دو شــرکت‬ ‫مادر تخصصی عمران و سازمان ملی زمین و مسکن‬ ‫تا سقف سه هزار میلیارد تومان منابع تامین کند‪.‬‬ ‫منابــع از طریق قراردادهایی بــا بانک عامل و‬ ‫صنــدوق های تامین مالی ایجاد خواهد شــد‪ .‬در‬ ‫مقابل زمین های دو شــرکت در رهن بانک های‬ ‫عامل و صندوق ها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در مجــوز الحاقی نیز وزارت راه و شهرســازی‬ ‫مکلف شــده اســت زمین موردنیاز برای احداث‬ ‫مدرســه‪ ،‬پاســگاه‪ ،‬پایگاه بسیج‪ ،‬مســجد‪ ،‬مراکز‬ ‫بهداشتی و سایر مراکز اداری و خدماتی موردنیاز‬ ‫به صورت رایگان در اختیار دســتگاه های دولتی‬ ‫ذیربط در مسکن مهر قرار دهد‪.‬‬ ‫ایین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارتراه و‬ ‫شهرسازی با همکاری وزارت اقتصاد‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫و ســازمان برنامه و بودجه کشور باید تهیه شود و‬ ‫برای اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران برسد‪.‬‬ ‫همچنین در بند الحاقی چهــار به وزارت راه و‬ ‫شهرسازی اجازه داده شده با استفاده از زمین های‬ ‫در اختیار از طریق شــرکت هــای تابعه خود یا از‬ ‫طریق مشارکت با بخش غیردولتی تمهیدات الزم‬ ‫برای تولید و احداث واحدهای مســکن در ســال‬ ‫اینده را فراهم کند‪.‬‬ ‫وزارت راه موظف شده برای اجرای این ماموریت‬ ‫بــا همکاری وزارت تعاون نســبت به شناســایی‬ ‫خانوارهای فاقد مســکن متقاضــی این واحدها با‬ ‫اولویــت خانوارهای کم درامد از طریق ســامانه‬ ‫مناسب اقدام کند‪.‬‬ ‫بودجه سال اینده با هدف اجرایی شدن این بند‬ ‫و کاهش قیمت تمام شده مسکن‪ ،‬وزارتخانه های‬ ‫نفــت‪ ،‬نیــرو و کشــور را در کنار بانــک مرکزی‪،‬‬ ‫شــهرداری ها‪ ،‬ســازمان تامین اجتماعی و بنیاد‬ ‫مسکن موظف به همکاری کرده است‪.‬‬ ‫این دســتگاه ها باید زمین ارائه مجوزها‪ ،‬تامین‬ ‫مالــی ‪ ،‬تامین خدمات زیربنایی و اقدامات اجرایی‬ ‫الزم را به عمل اورد‪.‬‬ ‫بودجه ســال اینده به وزارت راه و شهرسازی و‬ ‫سایر دستگاه های دولتی یک مجوز دیگر در جهت‬ ‫تسهیل تامین خانه برای کم درامدها داده است‪.‬‬ ‫براساس این مجوز‪ ،‬مطالبات دولت‪ ،‬شرکت های‬ ‫دولتی و نهادهای عمومی از سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی می تواند به عنوان ســهم الشرکه انها در‬ ‫اجرای این طرح منظور شود‪.‬‬ ‫با حضور وزیر راه و شهرسازی؛ عملیات ساخت ‪ ۱۲۰۰‬واحد مسکن طرح اقدام ملی‬ ‫در جنوب فارس اغاز شد‬ ‫ساخت ‪ ۱۲۰۰‬واحد مسکن طرح اقدام ملی‬ ‫عملیات اجرایی ‪ ۱۸۰۰‬واحد مسکن طرح اقدام‬ ‫ملی در فــارس با حضور وزیر راه و شهرســازی در‬ ‫الرستان اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اســتانی پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن‪ -‬هیبنا‪،‬عملیات اجرایی‪ ۱۸۰۰‬واحد مسکن‬ ‫طــرح اقــدام ملی در فــارس با حضور وزیــر راه و‬ ‫شهرسازی در الرســتان اغاز شد‪ .‬در این طرح قرار‬ ‫اســت ‪ ۲۰۰‬واحد در الر‪ ۲۰۰ ،‬واحد در گراش‪۲۰۰،‬‬ ‫واحد در خنج‪ ۱۸۰،‬واحد در المرد‪ ۲۰۰،‬واحد در اوز‬ ‫و ‪ ۲۲۰‬واحد در بخش گله دار ساخته شود‪.‬‬ ‫کلنگ ســاخت ‪ ۱۸۰۰‬واحد مسکن طرح اقدام‬ ‫ملــی در فارس با حضور محمد اســامی وزیر راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬عنایت اهلل رحیمی استاندار فارس‪،‬امام‬ ‫جمعه الرســتان‪ ،‬نماینده مردم شهرســتان های‬ ‫الرســتان‪ ،‬خنج‪،‬گراش و اوز در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬فرمانداران گراش و الرستان‪ ،‬مدیر کل راه و‬ ‫شهرسازی الرستان و فارس‪ ،‬مدیر کل بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اســامی فارس‪ ،‬مســئولین دستگاه های‬ ‫اجرایی شهرســتان های الرستان و گراش و اقشار‬ ‫مختلف مردم در الرستان به زمین زده شد‪.‬‬ ‫محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم‬ ‫اغــاز عملیات‪ ۱۸۰۰‬واحد طــرح اقدام ملی تولید‬ ‫مسکن در اســتان فارس گفت‪ ۴۰۰ :‬هزار واحد در‬ ‫طرح اقدام ملی تولید مسکن در کشور تا سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در طرح اقدام ملی تولید مسکن اتفاق‬ ‫های بسیار خوبی افتاده است‪ .‬اوالً کل زمین هایی که‬ ‫برای این طرح انتخاب شده زمین های مرغوب است‬ ‫یعنی زمین هایی است که در بافت شهر قرار دارد و از‬ ‫تاسیساتزیربناییوخدماتشهریبرخورداراست‪.‬‬ ‫محمد اسالمی اضافه کرد‪ :‬نکته مهم دیگری که‬ ‫در این طــرح وجود دارد اینکه ســهم مردم در ان‬ ‫حداکثر است و در خیلی از شهرها زمین را بر اساس‬ ‫ثبت نامی که انجام دادیم و تشخیص داده شده که‬ ‫افراد واجد شرایط هستند زمین را به صورت فردی و‬ ‫گروهی به انها خواهیم داد که خودشــان با نظارت‬ ‫سازمان های نظام مهندسی در استان ها ساختمان‬ ‫های خود را احداث کنند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موارد فوق افزود‪:‬‬ ‫از این طریق یک نهضت خانه سازی در کشور شکل‬ ‫گرفته و امیدواریم شتاب بیشتری بگیرد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫در شهرهای زیر‪ ۱۰۰‬هزار نفر این طرح بر عهده بنیاد‬ ‫مسکن و در شهرهای باالی‪ ۱۰۰‬هزار نفر دستگاه ها‬ ‫و شرکت های گوناگون طرف قرارداد ما هستند‪.‬‬ ‫در طرح اقدام ملی تولید مسکن قرار است ‪۲۰۰‬‬ ‫واحد در الر‪ ۲۰۰،‬واحد در گراش‪ ۲۰۰،‬واحد در خنج‪،‬‬ ‫‪ ۱۸۰‬واحد در المرد‪ ۲۰۰ ،‬واحد در اوز و ‪ ۲۲۰‬واحد‬ ‫در بخش گله دار ساخته شود‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی ‪ ۱۸۰۰‬واحد مسکن طرح اقدام‬ ‫ملی در فــارس با حضور وزیر راه و شهرســازی در‬ ‫الرستان اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اســتانی پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن‪ -‬هیبنا‪،‬عملیات اجرایی‪ ۱۸۰۰‬واحد مسکن‬ ‫طــرح اقــدام ملی در فــارس با حضور وزیــر راه و‬ ‫شهرسازی در الرســتان اغاز شد‪ .‬در این طرح قرار‬ ‫اســت ‪ ۲۰۰‬واحد در الر‪ ۲۰۰ ،‬واحد در گراش‪۲۰۰،‬‬ ‫واحد در خنج‪ ۱۸۰،‬واحد در المرد‪ ۲۰۰،‬واحد در اوز‬ ‫و ‪ ۲۲۰‬واحد در بخش گله دار ساخته شود‪.‬‬ ‫کلنگ ســاخت ‪ ۱۸۰۰‬واحد مسکن طرح اقدام‬ ‫ملــی در فارس با حضور محمد اســامی وزیر راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬عنایت اهلل رحیمی استاندار فارس‪،‬امام‬ ‫جمعه الرســتان‪ ،‬نماینده مردم شهرســتان های‬ ‫الرســتان‪ ،‬خنج‪،‬گراش و اوز در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬فرمانداران گراش و الرستان‪ ،‬مدیر کل راه و‬ ‫شهرسازی الرستان و فارس‪ ،‬مدیر کل بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اســامی فارس‪ ،‬مســئولین دستگاه های‬ ‫اجرایی شهرســتان های الرستان و گراش و اقشار‬ ‫مختلف مردم در الرستان به زمین زده شد‪.‬‬ ‫محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم‬ ‫اغــاز عملیات‪ ۱۸۰۰‬واحد طــرح اقدام ملی تولید‬ ‫مسکن در اســتان فارس گفت‪ ۴۰۰ :‬هزار واحد در‬ ‫طرح اقدام ملی تولید مسکن در کشور تا سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در طرح اقدام ملی تولید مسکن اتفاق‬ ‫های بسیار خوبی افتاده است‪ .‬اوالً کل زمین هایی که‬ ‫برای این طرح انتخاب شده زمین های مرغوب است‬ ‫یعنی زمین هایی است که در بافت شهر قرار دارد و از‬ ‫تاسیساتزیربناییوخدماتشهریبرخورداراست‪.‬‬ ‫محمد اسالمی اضافه کرد‪ :‬نکته مهم دیگری که‬ ‫در این طــرح وجود دارد اینکه ســهم مردم در ان‬ ‫حداکثر است و در خیلی از شهرها زمین را بر اساس‬ ‫ثبت نامی که انجام دادیم و تشخیص داده شده که‬ ‫افراد واجد شرایط هستند زمین را به صورت فردی و‬ ‫گروهی به انها خواهیم داد که خودشــان با نظارت‬ ‫سازمان های نظام مهندسی در استان ها ساختمان‬ ‫های خود را احداث کنند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موارد فوق افزود‪:‬‬ ‫از این طریق یک نهضت خانه سازی در کشور شکل‬ ‫گرفته و امیدواریم شتاب بیشتری بگیرد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫در شهرهای زیر‪ ۱۰۰‬هزار نفر این طرح بر عهده بنیاد‬ ‫مسکن و در شهرهای باالی‪ ۱۰۰‬هزار نفر دستگاه ها‬ ‫و شرکت های گوناگون طرف قرارداد ما هستند‪.‬‬ ‫در طرح اقدام ملی تولید مسکن قرار است ‪۲۰۰‬‬ ‫واحد در الر‪ ۲۰۰،‬واحد در گراش‪ ۲۰۰،‬واحد در خنج‪،‬‬ ‫‪ ۱۸۰‬واحد در المرد‪ ۲۰۰ ،‬واحد در اوز و ‪ ۲۲۰‬واحد‬ ‫در بخش گله دار ساخته شود‪.‬‬ ‫محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم‬ ‫اغــاز عملیات‪ ۱۸۰۰‬واحد طــرح اقدام ملی تولید‬ ‫مسکن در اســتان فارس گفت‪ ۴۰۰ :‬هزار واحد در‬ ‫طرح اقدام ملی تولید مسکن در کشور تا سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در طرح اقدام ملی تولید مسکن اتفاق‬ ‫های بسیار خوبی افتاده است‪ .‬اوالً کل زمین هایی که‬ ‫برای این طرح انتخاب شده زمین های مرغوب است‬ ‫یعنی زمین هایی است که در بافت شهر قرار دارد و از‬ ‫تاسیساتزیربناییوخدماتشهریبرخورداراست‪.‬‬ ‫محمد اسالمی اضافه کرد‪ :‬نکته مهم دیگری که‬ ‫در این طــرح وجود دارد اینکه ســهم مردم در ان‬ ‫حداکثر است و در خیلی از شهرها زمین را بر اساس‬ ‫ثبت نامی که انجام دادیم و تشخیص داده شده که‬ ‫افراد واجد شرایط هستند زمین را به صورت فردی و‬ ‫گروهی به انها خواهیم داد که خودشــان با نظارت‬ ‫سازمان های نظام مهندسی در استان ها ساختمان‬ ‫های خود را احداث کنند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موارد فوق افزود‪:‬‬ ‫از این طریق یک نهضت خانه سازی در کشور شکل‬ ‫گرفته و امیدواریم شتاب بیشتری بگیرد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫در شهرهای زیر‪ ۱۰۰‬هزار نفر این طرح بر عهده بنیاد‬ ‫مسکن و در شهرهای باالی‪ ۱۰۰‬هزار نفر دستگاه ها‬ ‫و شرکت های گوناگون طرف قرارداد ما هستند‪.‬‬ ‫در طرح اقدام ملی تولید مسکن قرار است ‪۲۰۰‬‬ ‫واحد در الر‪ ۲۰۰،‬واحد در گراش‪ ۲۰۰،‬واحد در خنج‪،‬‬ ‫‪ ۱۸۰‬واحد در المرد‪ ۲۰۰ ،‬واحد در اوز و ‪ ۲۲۰‬واحد‬ ‫در بخش گله دار ساخته شود‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی ‪ ۱۸۰۰‬واحد مسکن طرح اقدام‬ ‫ملی در فــارس با حضور وزیر راه و شهرســازی در‬ ‫الرستان اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اســتانی پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن‪ -‬هیبنا‪،‬عملیات اجرایی‪ ۱۸۰۰‬واحد مسکن‬ ‫طــرح اقــدام ملی در فــارس با حضور وزیــر راه و‬ ‫شهرسازی در الرســتان اغاز شد‪ .‬در این طرح قرار‬ ‫اســت ‪ ۲۰۰‬واحد در الر‪ ۲۰۰ ،‬واحد در گراش‪۲۰۰،‬‬ ‫واحد در خنج‪ ۱۸۰،‬واحد در المرد‪ ۲۰۰،‬واحد در اوز‬ ‫و ‪ ۲۲۰‬واحد در بخش گله دار ساخته شود‪.‬‬ ‫کلنگ ســاخت ‪ ۱۸۰۰‬واحد مسکن طرح اقدام‬ ‫ملــی در فارس با حضور محمد اســامی وزیر راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬عنایت اهلل رحیمی استاندار فارس‪،‬امام‬ ‫جمعه الرســتان‪ ،‬نماینده مردم شهرســتان های‬ ‫الرســتان‪ ،‬خنج‪،‬گراش و اوز در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬فرمانداران گراش و الرستان‪ ،‬مدیر کل راه و‬ ‫شهرسازی الرستان و فارس‪ ،‬مدیر کل بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اســامی فارس‪ ،‬مســئولین دستگاه های‬ ‫اجرایی شهرســتان های الرستان و گراش و اقشار‬ ‫مختلف مردم در الرستان به زمین زده شد‪.‬‬ ‫میز خبر‬ ‫دستورالعملاجراییقانونتسهیل‬ ‫تسویهبدهیبدهکارانشبکهبانکی‬ ‫کشور ابالغ شد‬ ‫بانک مرکزی به منظور اجرای تکلیف مقرر در قانون‬ ‫تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور‪ ،‬دایر‬ ‫بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مشتمل بر‬ ‫تشخیص تســهیالت تولیدی از غیرتولیدی توسط این‬ ‫بانک‪ ،‬دســتورالعمل مورد اشاره را به شبکه بانکی ابالغ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل‬ ‫از بانک مرکزی‪ ،‬پیرو بخشــنامه شماره ‪359070‬‏‏‪98.‬‬ ‫مورخ ‪17‬‏‏‪10.‬‏‏‪ 1398.‬موضوع ابالغ قانون تسهیل تسویه‬ ‫بدهی بدهکاران شــبکه بانکی کشور و به منظور اجرای‬ ‫تکلیــف مقــرر در قانون مورد اشــاره دایر بــر تدوین‬ ‫دستورالعمل اجرایی قانون یادشده‪ ،‬مشتمل بر تشخیص‬ ‫تســهیالت تولیدی از غیرتولیدی توســط این بانک‪،‬‬ ‫دســتورالعمل اجرایی قانون تســهیل تســویه بدهی‬ ‫بدهکاران شــبکه بانکی کشــور مصوب جلسه مورخ‬ ‫‪28‬‏‏‪11.‬‏‏‪ 1398.‬هیات عامل بانک مرکزی‪ ،‬به شبکه بانکی‬ ‫ابالغ شد‪.‬‬ ‫براساس ماده (‪ )2‬دستورالعمل مورد اشاره مطالبات‬ ‫ناشــی از تســهیالت اعطایی ریالی که قرارداد مالک‬ ‫محاســبه ان در ســامانه ســمات صرفاً در بخش های‬ ‫اقتصادی کشــاورزی‪ ،‬شــکار و جنگلداری؛ شــیالت؛‬ ‫استخراج معادن؛ صنعت؛ ساختمان و تامین برق‪،‬اب و‬ ‫گاز با هدف ایجاد‪ ،‬توســعه‪ ،‬تامین سرمایه در گردش و‬ ‫تعمیرات طبقه بندی شــده باشد‪ ،‬مشــمول مفاد این‬ ‫دستورالعمل است‪.‬‬ ‫در پایــان تاکید می شــود‪ ،‬اخذ و ثبت درخواســت‬ ‫متقاضیان در مهلت قانونی تعیین شــده (پایان ســال‬ ‫جاری) الزامی است و هیچ دلیل و توجیهی نباید مانع از‬ ‫پذیرش درخواست متقاضیان شــود‪ .‬بانک مرکزی به‬ ‫منظور اجرای تکلیف مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی‬ ‫بدهکاران شبکه بانکی کشور‪ ،‬دایر بر تدوین دستورالعمل‬ ‫اجرایی قانون یادشــده مشتمل بر تشخیص تسهیالت‬ ‫تولیدی از غیرتولیدی توســط این بانک‪ ،‬دستورالعمل‬ ‫مورد اشاره را به شبکه بانکی ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل‬ ‫از بانک مرکزی‪ ،‬پیرو بخشــنامه شماره ‪359070‬‏‏‪98.‬‬ ‫مورخ ‪17‬‏‏‪10.‬‏‏‪ 1398.‬موضوع ابالغ قانون تسهیل تسویه‬ ‫بدهی بدهکاران شــبکه بانکی کشور و به منظور اجرای‬ ‫تکلیــف مقــرر در قانون مورد اشــاره دایر بــر تدوین‬ ‫دستورالعمل اجرایی قانون یادشده‪ ،‬مشتمل بر تشخیص‬ ‫تســهیالت تولیدی از غیرتولیدی توســط این بانک‪،‬‬ ‫دســتورالعمل اجرایی قانون تســهیل تســویه بدهی‬ ‫بدهکاران شــبکه بانکی کشــور مصوب جلسه مورخ‬ ‫‪28‬‏‏‪11.‬‏‏‪ 1398.‬هیات عامل بانک مرکزی‪ ،‬به شبکه بانکی‬ ‫ابالغ شد‪.‬‬ ‫براساس ماده (‪ )2‬دستورالعمل مورد اشاره مطالبات‬ ‫ناشــی از تســهیالت اعطایی ریالی که قرارداد مالک‬ ‫محاســبه ان در ســامانه ســمات صرفاً در بخش های‬ ‫اقتصادی کشــاورزی‪ ،‬شــکار و جنگلداری؛ شــیالت؛‬ ‫استخراج معادن؛ صنعت؛ ساختمان و تامین برق‪،‬اب و‬ ‫گاز با هدف ایجاد‪ ،‬توســعه‪ ،‬تامین سرمایه در گردش و‬ ‫تعمیرات طبقه بندی شــده باشد‪ ،‬مشــمول مفاد این‬ ‫دستورالعمل است‪.‬‬ ‫پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه به‬ ‫مناسبت والدت حضرت علی (ع) و‬ ‫روز پدر‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی‪ ،‬سالروز والدت‬ ‫با سعادت حضرت علی(ع) و‪ ‬روز پدر را تبریک گفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬متن پیام‬ ‫به این شرح است‪:‬‬ ‫بسمهتعالی‬ ‫فرا رسیدن ســیزدهم رجب المرجب سالروز میالد‬ ‫فرخنده و‪ ‬سراسر نور مولی الموحدین حضرت علی(ع)‬ ‫و‪ ‬گرامیداشت روز پدر را به تمامی عاشقان و‪ ‬شیفتگان‬ ‫ان امام همام به ویژه پدران فداکار و‪ ‬پرتالش ســرزمین‬ ‫عزیزمان صمیمانه تبریک و‪ ‬تهنیت عرض می کنم‪.‬‬ ‫در سیزدهم رجب سال سی عام الفیل بزرگ مردی پا‬ ‫به عرصه گیتی نهاد و‪ ‬ســراغاز فصلی نو در کتاب تاریخ‬ ‫بشریت از جوانمردی‪ ،‬فتوت‪ ،‬نوع دوستی‪ ،‬عدالت‪ ،‬ظلم‬ ‫ستیزی و‪ ‬شجاعت شد‪ .‬نیک مردی که یار و‪ ‬یاور رسول‬ ‫و‪ ‬فرستاده خدا شد و‪ ‬امام و‪ ‬ولی مردمان در سراسر عالم‬ ‫بشریت‪ .‬حضرت علی(ع) به عنوان ابر مرد و‪ ‬انسانی کامل‬ ‫در بستر زمان‪ ،‬بهترین و‪ ‬واالترین الگو جهت بنای حیات‬ ‫طیبه به ویژه برای مردان میهن عزیزمان ایران اسالمی به‬ ‫شمار می رود تا با بهره گیری از سجایای اخالقی و‪ ‬رفتاری‬ ‫ایشان در ســاختن جامعه اسالمی و‪ ‬اخالق مدار موفق‬ ‫و‪ ‬کامیاب گردند‪ .‬خداوند سبحان را سجده شکر می نهیم‬ ‫که توفیق پیروی از امام اول شــیعیان جهان را بر ما عطا‬ ‫کرد و‪ ‬از درگاهش مسالت می نماییم ما را همواره در خیل‬ ‫عاشقان راستین والیتش قرار دهد‪.‬‬ ‫حضرت علی(ع) به عنوان ابر مرد و‪ ‬انســانی کامل در‬ ‫بســتر زمان‪ ،‬بهترین و‪ ‬واالترین الگو جهت بنای حیات‬ ‫طیبه به ویژه برای مردان میهن عزیزمان ایران اسالمی به‬ ‫شمار می رود تا با بهره گیری از سجایای اخالقی و‪ ‬رفتاری‬ ‫ایشان در ســاختن جامعه اسالمی و‪ ‬اخالق مدار موفق‬ ‫و‪ ‬کامیاب گردند‪.‬‬ ‫خداوند ســبحان را سجده شکر می نهیم که توفیق‬ ‫پیروی از امام اول شــیعیان جهان را بر ما عطا کرد و‪ ‬از‬ ‫درگاهش مسالت می نماییم ما را همواره در خیل عاشقان‬ ‫راستین والیتش قرار دهد‪.‬‬ ‫بار دیگر ضمــن تبریک والدت سرسلســله امامت‬ ‫و‪ ‬والیت و‪ ‬مقام شــامخ پــدر‪ ،‬از درگاه خداوند متعال‬ ‫پیشــگامی میهن پر افتخارمان و‪ ‬سالمتی و‪ ‬شادکامی‬ ‫احاد ملت شریف ایران را مسالت دارم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۹‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫تمام اماکن و رویدادهای ورزشی ایالم تا پایان سال تعطیل شد‬ ‫مدیر کل ورزش و جوانان ایالم گفت‪ :‬برای پیشــگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا تمامی‬ ‫مســابقات‪ ،‬تمرینات و باشگاه های ورزشی این استان تا پایان سال تعطیل شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم مظفر علی شائی اظهار داشت‪:‬‬ ‫بر اســاس اطالعیه شــماره پنج ســتاد مقابله با کرونا در ورزش‪ ،‬تمام اماکن و باشــگاه های‬ ‫ورزشی‪،‬مســابقات‪ ،‬لیگ های مختلف و تمرینات ورزشــی باشگاه ها در سراسر کشور تعطیل‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر الزام همه اماکن و باشگاه های ورزشی نسبت به این مصوبه افزود‪ :‬فعالیت در‬ ‫اماکن ورزشی به هر عنوانی ممنوع است و این ممنوعیت به همه باشگاه ها و مکان های ورزشی‬ ‫اطالع رسانی شده است‪.‬‬ ‫ویروس کرونا که رســما کووید – ‪ ۱۹‬نام دارد‪ ،‬نخستین بار در شهر ووهان چین شناسایی‬ ‫شــد تا کنون به بیش از ‪ ۵۰‬کشور سرایت کرده و سازمان بهداشت جهانی را بران داشته است‬ ‫تا وضعیت فوق العاده اعالم کند‪.‬‬ ‫نیمی از زندانیان ایالمی تا‪ ۱۵‬فروردین ماه به مرخصی رفتند‬ ‫ سرپرست اداره کل زندان های ایالم از اعطای مرخصی به نیمی از زندانیان خبر داد و گفت‪:‬‬‫در این راســتا و براســاس صالحدید مراجع قضایی مرخصی زندانیان این اســتان تا نیمه اول‬ ‫فروردین ماه تمدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های اســتان ایالم توفیق مهدی زاده اظهار داشت‪:‬‬ ‫تمام زندانی هایی که شرایط گرفتن مرخصی داشته‪ ،‬زندانیان نظامی و دارای رای باز مرخصی‬ ‫انها تا نیمه اول فرودین ماه به علت شــیوع کرونا تمدید شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه روزانه کلیه اماکن زندان و محل های نگهداری زندانیان ضدعفونی و تست‬ ‫تشخیص سالمت نیز انجام می گیرد‪ ،‬تاکید‬ ‫در حال حاضر امار رسمی مبتالیان به ویروس کرونا در استان ایالم ‪ ۹‬نفر است و ‪ ۱۰‬بیمار‬ ‫مشــکوک به کرونا نیز در بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایالم بستری و قرنطینه هستند‬ ‫مدیر عامل جمعیت هالل استان ایالم‪:‬پایانه مسافربری و معابر‬ ‫اصلی شهر ایالم ضدعفونی شد‬ ‫ایالم‪-‬مدیر عامل جمعیت هالل اســتان ایالم گفت‪ :‬شــب گذشته پایانه مسافربری و معابر‬ ‫اصلی شهر ایالم ضدعفونی شده است‪.‬‬ ‫حســین عارفی اظهار کرد‪ :‬از دیشب ‪ ۱۵‬اســفند ماه تا بامداد امروز (جمعه ‪ ۱۶‬اسفند ماه)‬ ‫پایانه مسافربری شهر ایالم‪ ،‬معابر اصلی‪ ،‬میادین‪ ،‬پارک ها و نیمکت های شهری جهت جلوگیری‬ ‫از شیوع ویروس کرونا توسط نیروهای هالل احمر ضد عفونی شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عملیات ضد عفونی شــهر ایالم توسط نیروهای هالل احمر ایالم به صورت شبانه‬ ‫همچنان ادامه خواهد داشت‬ ‫فرمانده انتظامی ایالم خبر داد‪:‬کشف‪ ۹۰۰‬عدد قرص غیرمجاز‬ ‫در ایالم‬ ‫ایالم‪-‬فرمانده انتظامی ایالم از کشف ‪ ۹۰۰‬عدد قرص غیرمجاز توسط ماموران کالنتری ‪۱۴‬‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جمال موسوی اظهار کرد‪ :‬به دنبال اطالع از فروش و توزیع قرص های فاقد مجوز‬ ‫در یکی از محالت ایالم‪ ،‬موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کالنتری ‪ ۱۴‬قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متهم که با یک دستگاه خودرو اقدام به فروش قرص های روان گردان می کرد در‬ ‫یک عملیات موفق پلیسی شناسایی و دستگیر شد‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی با اشاره به اینکه فروش قرص های روانگردان با هدف ضربه زدن به بنیان‬ ‫خانواده ها صورت می گیرد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در بازرسی از خودرو ‪ ۹۰۰‬قرص غیر مجاز کشف‬ ‫شــد‪ .‬سرهنگ موسوی با بیان اینکه پلیس در برخورد با این گونه جرایم با قاطعیت وارد عمل‬ ‫می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متهم جهت سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان ایالم به شهروندان توصیه کرد‪ :‬ارتباط عاطفی والدین با فرزندان‬ ‫باعث استحکام بنیان خانواده و عامل بازدارنده ای در رویارویی انان با معضالت اجتماعی است‪.‬‬ ‫تب سنجی ‪ ۶‬هزار مسافر در مبادی ورودی ایالم‬ ‫ســرهنگ رضا همتی زاده رئیس پلیس راه استان ایالم گفت‪ :‬در راستای اجرای دستورات‬ ‫مقام قضایی‪ ،‬پلیس راه اســتان با همکاری دانشگاه علوم پزشــکی‪ ،‬هالل احمر و فوریت های‬ ‫پزشکی مبادی ورودی استان را کنترل می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راســتا تاکنون ‪ ۶‬هزار مسافر در مبادی ورودی استان تب سنجی شده که‬ ‫خوشــبختانه تاکنون مورد مشکوک یا مثبت به کرونا در بین این افراد مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راه اســتان ایالم با بیان اکثر این مســافران افراد غیر بومی می باشــند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪:‬تمام تمهیدات الزم در این راســتا اندیشیده شده اســت و جای نگرانی برای مردم استان‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬رعایت توصیه های وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و پرهیز از سفرها‬ ‫و ترددهای غیرضروری مورد توجه مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫همتی زاده خاطر نشــان کرد‪ :‬با توجه به اینکه پلیس راه ارتباط مستقیم در جهت خدمات‬ ‫دهی به مردم اســتان دارد‪ ،‬این مکان در جهت پیشگیری از ابتال به ویروس کر و نا ضدعفونی و‬ ‫گندزدایی شده است‪.‬‬ ‫استمرار طرح ارتقای امنیت اجتماعی در ایالم‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان ایالم از اســتمرار طرح ارتقای امنیت اجتماعی در ‪ ۷۲‬ساعت‬ ‫گذشته خبرداد‪ .‬سرهنگ جمال موسوی اظهار داشت‪ :‬در راستای اجرای احکام قضایی و برخورد‬ ‫با اخاللگران نظم و امنیت در جامعه طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرســتان اجرا شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه برقراری امنیت از مطالبات به حق شــهروندان از پلیس است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نیروی انتظامی برابر وظایف ذاتی خود و در جهت تامین امنیت مردم اقدام به اجرای طرح های‬ ‫انتظامی می کند‪ .‬فرمانده انتظامی شهرســتان ایالم خاطر نشــان ساخت‪ :‬در طول اجرای این‬ ‫طــرح تعداد ‪ ۱۷‬نفر در اجرای احکام قضایی‪ ،‬تعداد ‪ ۲‬معتاد متجاهر و خرده فروش مواد مخدر‬ ‫و ‪ ۳‬ســارق دســتگیر شدند‪ .‬موســوی با بیان اینکه این طرح طی ‪ ۷۲‬ساعت گذشته در سطح‬ ‫شهرســتان اجرا شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این راستا ‪ ۳‬فقره ســرقت کشف و مقادیری مواد مخدر‬ ‫کشــف و تعداد ‪ ۵‬وسیله نقلیه متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند‪.‬‬ ‫پایش حرارت بدن در ورودی ساختمان های شهرداری مشهد‬ ‫همزمان با شیوع ویروس کرونا‪ ،‬حرارت بدن کارکنان و مراجعان ساختمان های شهرداری مشهد‬ ‫با تجهیزات تب سنج اندازه گیری می شود‪.‬‬ ‫به گزارش قلم نیوز این عملیات توسط نیروهای حراست مجموعه با هدف پیشگیری و مقابله‬ ‫با شیوع ویروس کرونا انجام می گیرد‪ .‬همچنین با نصب محلول ضدعفونی در تمام ورودی های‬ ‫شهرداری‪ ،‬مراجعان ملزم به استفاده از ان می شوند‪.‬‬ ‫شماره ‪4005‬‬ ‫دور از پایتخت‬ ‫رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج خبرداد‬ ‫جمع اوری بیش از‪ ۲۰۰۰‬چرخ زباله‬ ‫گردیازسطحشهرکرج‬ ‫البرز ‪ -‬ولی ابراهیمی ‪ -‬رئیس سازمان مدیریت‬ ‫پســماند شــهرداری کرج بر ضــرورت تعامل و‬ ‫مشارکت شهروندان برای ســاماندهی سگ های‬ ‫بالصاحب شهر تاکید کرد‪.‬‬ ‫احمد خیری اظهار داشت‪ :‬از انجایی که فعالیت‬ ‫کســانی که با چرخ دستی اقدام به جداسازی زباله ‬ ‫از سطل های زباله مناطق مختلف می کنند‪ ،‬تحت‬ ‫نظــارت و کنتــرل هیچ نظام صنفی ای نیســت‪،‬‬ ‫ساماندهی انها با دشواری های خاصی مواجه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به شیوع ویروس کرونا در‬ ‫استان‪ ،‬حساســیت عمومی نسبت به فعالیت این‬ ‫افراد در ســطح شــهر باال رفته به همین دلیل با‬ ‫همکاری دســتگاه قضا و پلیس بنا شــده تا اطالع‬ ‫ثانوی از فعالیت این چرخ دستی های زباله گرد در‬ ‫کرج جلوگیری شود‪.‬‬ ‫این مسئول گفت‪ :‬بر این اساس طی هفته قبل‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰۰‬چرخ دستی زباله گرد از سطح شهر‬ ‫جمع اوری شده است‪.‬‬ ‫خیری اضافه کرد‪ :‬ســازمان مدیریت پسماند‬ ‫هیچ قراردادی با صاحبان این چرخ دستی ها ندارد‬ ‫و به شدت با فعالیت افرادی که با زباله گردی ضمن‬ ‫نازیباکردن سطح شــهر باعث پراکندگی الودگی‬ ‫می شوند مخالف است‪.‬‬ ‫برای جمع اوری ســگ های بالصاحب با‬ ‫‪ ۱۳۷‬تماس بگیرید‬ ‫رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج‬ ‫در ادامه با اشــاره به اقدامــات صورت گرفته برای‬ ‫ساماندهی ســگ های بالصاحب شهر اضافه کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه مقاومت برخی از شهروندان در خصوص‬ ‫جمع اوری این حیوانات روند کار را ســخت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی شهروندان به واسطه حس‬ ‫حیوان دوســتی‪ ،‬تــا خودروی حمل ســگ های‬ ‫بالصاحــب را می بینند دورش جمع می شــوند و‬ ‫اجــازه نمی دهند همکاران ما عملیات زنده گیری‬ ‫و انتقال سگ ها را انجام دهند‪.‬‬ ‫این مســئول تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه کرج‬ ‫محیط های بی دفاع شــهری و مناطق حاشیه ای‬ ‫زیادی دارد‪ ،‬طی ســال های اخیر شــاهد افزایش‬ ‫جمعیت سگهای بالصاحب در این شهر بوده ایم‪.‬‬ ‫خیــری تاکید کرد‪ :‬البته پرســه ســگ های‬ ‫بالصاحب درگوشــه و کنار شهر صرفا مشکل کرج‬ ‫نیست و به معضلی برای اغلب شهرها تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از شهروندان درخواست می شود در‬ ‫صورت مشاهده سگ های بالصاحب در محله خود‬ ‫بــا ‪ ۱۳۷‬تماس بگیرند تا اکیــپ های زنده گیری‬ ‫ســازمان بتوانند با مراجعه به مکان عنوان شــده‬ ‫حیوانــات را زنده گیری و پس از عقیم ســازی به‬ ‫پناهگاه های شهر منتقل کنند‪.‬‬ ‫تشکیل کمیته مقابله و پیشگیری از بروز ویروس کرونا در شرکت خطوط لوله و‬ ‫مخابراتنفتمنطقهمرکزی‬ ‫کمیته ای با عنوان اقدامات مرتبط با مقابله و‬ ‫پیشگیری از بروز ویروس کرونا در منطقه مرکزی‬ ‫تشکیل شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و‬ ‫مخابرات نفت ایران‪ -‬منطقه مرکزی‪ ،‬شمس الدین‬ ‫متشابهی‪ ،‬رئیس بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست‬ ‫منطقــه گفت‪ :‬با توجه به شــیوع بیماری کرونا و‬ ‫حساسیت و ضرورت اموزش نکات و رعایت موازین‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬کمیته شــرایط اضطراری با عنوان‬ ‫اقدامات مرتبط با مقابله و پیشگیری از بروز ویروس‬ ‫کرونا به دستور مدیر منطقه و با محوریت واحد و‬ ‫حضــور معاونین و روســای واحدهــای‪ ،‬روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬امــور اداری و انبار‪ ،‬بصورت روزانه از اول‬ ‫ایــن هفته برگزار و تا اطــاع ثانوی ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫متشابهی گفت‪ :‬در این کمیته اقدامات در دست‬ ‫انجام پیگیری و تصمیمات متناسب با دستورالعمل‬ ‫هــای ابالغی از مراجع ذیصــاح گرفته و تمامی‬ ‫دستورالعمل ها و توصیه های بهداشتی از طریق‬ ‫سامانه برید برای تمامی کاربران ارسال می شود‪.‬‬ ‫رئیس بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست منطقه‬ ‫از جمله فعالیت های انجام شده در این منطقه را‬ ‫غیرفعال نمودن سیســتم انگشت نگار ورودی و‬ ‫خروجی و فعال نمودن ثبت ورود و خروج با کارت‬ ‫شناسایی‪ ،‬ضدعفونی نمودن مرتب اتاقها با ترکیب‬ ‫اب و الــکل‪ ،‬توزیــع محلــول ضدعفونی کننده‬ ‫ودســتکش یکبار مصرف به تمامــی مراکز فنی‪،‬‬ ‫عملیاتی و ستادی‪ ،‬ممنوع نمودن تردد افراد غیر‬ ‫مســئول به ابدارخانه ها‪ ،‬اســتفاده از دستمال و‬ ‫وسایل تنظیف بصورت اختصاصی برای هر اتاق‪،‬‬ ‫جایگزیــن نمودن لیوانهای کاغــذی با لیوانهای‬ ‫شیشه ای در توزیع چای‪ ،‬استفاده از ظروف یکبار‬ ‫مصرف در رستوران های منطقه وجایگزین نمودن‬ ‫جامایع سنسور دار در ســرویس های بهداشتی‬ ‫عنوان نمود و گفت‪ :‬تهیه ماسک نیز در دست اقدام‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا از ترددهای‬ ‫غیرضروری جلوگیری می شود و همچنین جهت‬ ‫واحد ترابــری و مراکز عملیاتی قم دســتگاهی‬ ‫ضدعفونی کننده تهیه شده است وکلیه خودرو ها‬ ‫قبل و بعــد از ماموریت ضدعفونی می شــوند و‬ ‫رعایت موازین بهداشتی به نفرات مامور نیز توصیه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫متشابهی در پایان صحبتهایش تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫شرط همدلی و همراهی همکاران و با استعانت از‬ ‫خداوند متعال مانند گذشــته‪ ،‬مطمئنا در کنترل‬ ‫این ویروس هیچ مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫رئیس بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست منطقه‬ ‫از جمله فعالیت های انجام شده در این منطقه را‬ ‫غیرفعال نمودن سیســتم انگشت نگار ورودی و‬ ‫خروجی و فعال نمودن ثبت ورود و خروج با کارت‬ ‫شناسایی‪ ،‬ضدعفونی نمودن مرتب اتاقها با ترکیب‬ ‫اب و الــکل‪ ،‬توزیــع محلــول ضدعفونی کننده‬ ‫ودســتکش یکبار مصرف به تمامــی مراکز فنی‪،‬‬ ‫عملیاتی و ستادی‪ ،‬ممنوع نمودن تردد افراد غیر‬ ‫مســئول به ابدارخانه ها‪ ،‬اســتفاده از دستمال و‬ ‫وسایل تنظیف بصورت اختصاصی برای هر اتاق‪،‬‬ ‫جایگزیــن نمودن لیوانهای کاغــذی با لیوانهای‬ ‫شیشه ای در توزیع چای‪ ،‬استفاده از ظروف یکبار‬ ‫مصرف در رستوران های منطقه وجایگزین نمودن‬ ‫جامایع سنسور دار در ســرویس های بهداشتی‬ ‫عنوان نمود و گفت‪ :‬تهیه ماسک نیز در دست اقدام‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا از ترددهای‬ ‫غیرضروری جلوگیری می شود و همچنین جهت‬ ‫واحد ترابــری و مراکز عملیاتی قم دســتگاهی‬ ‫ضدعفونی کننده تهیه شده است وکلیه خودرو ها‬ ‫قبل و بعــد از ماموریت ضدعفونی می شــوند و‬ ‫رعایت موازین بهداشتی به نفرات مامور نیز توصیه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫متشابهی در پایان صحبتهایش تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫شرط همدلی و همراهی همکاران و با استعانت از‬ ‫خداوند متعال مانند گذشــته‪ ،‬مطمئنا در کنترل‬ ‫این ویروس هیچ مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران‬ ‫اجرای عملیات روکش اسفالت محورساری‪ -‬خزر اباد اغاز شد‪ ‬‬ ‫​معاون راهداری اداره‪ ‬کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای اســتان مازندران اظهار داشت ‪:‬در راستای‬ ‫ایمن سازی محورهای ارتباطی ‪ ،‬اجرای عملیات لکه‬ ‫گیری و ‪ ‬روکش اســفالت ساری‪-‬خزر اباد‪ ‬به طول‬ ‫‪15‬کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ‪60‬میلیارد ریال‪ ‬اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بهگزارش روابطعمومی ادارهکل راهداری و حمل‬ ‫ونقلجادهایاستانمازندران‪ ‬حسنجهانیانعنوان‬ ‫نمود ‪ :‬موثرترین شرایط برای حمل و نقل ارام و ایمن‬ ‫‪ ،‬داشتن یک رویه سالم راه همراه با نصب عالئم ایمنی‬ ‫الزم بوده تا بتوان با خیالی اسوده تردد کرد و از جمله‬ ‫اهدافی که این اداره برای دستیابی به ان تالش می‬ ‫کندمطالعهوفراهمنمودنطرحهایالزمبرایانجام‬ ‫و اجرای رویه های اسفالتی مناسب و اقتصادی بودن‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای استان مازندران با بیان اینکه فعالیت ما در‬ ‫هیچ فصل و ایامی محدود و متوقف نیست‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در طول ســال به شکل مرتب برنامه های ما در‬ ‫بخش های مختلف به ویژه راهداری اعم از راهداری‬ ‫زمستانی‪،‬ایامتعطیالتنوروزی‪،‬ایامتابستانو‪...‬انجام‬ ‫می شود‪ .‬وی خاطر نشان ساخت‪ :‬هدف نگهداری راه‬ ‫‪ ،‬تقلیــل میزان خرابی راه و افزایش عمر ان ‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه های استهالک وسایل نقلیه با تامین سطوح‬ ‫عبور مناســب و مطلوب و همچنین ایجاد شرایط‬ ‫مناسب جهت رســیدن به موقع به مقصد با تامین‬ ‫ایمنی اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جاده ها از جمله اموال‬ ‫عمومیاستکهقانونگذارحفظ‪،‬حراستنگهداری‬ ‫‪ ،‬تعریض و هرگونه فعالیتهای مرتبط با ان را به این‬ ‫اداره کل محول نموده ‪ ،‬بدیهی اســت ایمن نمودن‬ ‫محورها برای سالمت عبور و مرور و توسعه اتی راهها‬ ‫از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ ​.‬‬ ‫​معاون راهداری اداره‪ ‬کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای اســتان مازندران اظهار داشت ‪:‬در راستای‬ ‫ایمن سازی محورهای ارتباطی ‪ ،‬اجرای عملیات لکه‬ ‫گیری و ‪ ‬روکش اســفالت ساری‪-‬خزر اباد‪ ‬به طول‬ ‫‪15‬کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ‪60‬میلیارد ریال‪ ‬اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بهگزارش روابطعمومی ادارهکل راهداری و حمل‬ ‫ونقلجادهایاستانمازندران‪ ‬حسنجهانیانعنوان‬ ‫نمود ‪ :‬موثرترین شرایط برای حمل و نقل ارام و ایمن‬ ‫‪ ،‬داشتن یک رویه سالم راه همراه با نصب عالئم ایمنی‬ ‫الزم بوده تا بتوان با خیالی اسوده تردد کرد و از جمله‬ ‫اهدافی که این اداره برای دستیابی به ان تالش می‬ ‫کندمطالعهوفراهمنمودنطرحهایالزمبرایانجام‬ ‫و اجرای رویه های اسفالتی مناسب و اقتصادی بودن‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای استان مازندران با بیان اینکه فعالیت ما در‬ ‫هیچ فصل و ایامی محدود و متوقف نیست‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در طول ســال به شکل مرتب برنامه های ما در‬ ‫بخش های مختلف به ویژه راهداری اعم از راهداری‬ ‫زمســتانی‪ ،‬ایام تعطیالت نوروزی‪ ،‬ایام تابستان و ‪...‬‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شهرما‬ ‫طرح ضربتی ضدعفونی معابر شمال تهران‬ ‫اجرا شد‬ ‫طرح ضربتی ضدعفونی معابر‪ ،‬المان های شــهری‪ ،‬محل های پر تردد‪،‬‬ ‫ایســتگاه های اتوبوس و تاکسی‪ ،‬اماکن عمومی ‪ ،‬پیاده روها‪ ،‬بوستانها و‪ ...‬در‬ ‫شمال تهران اجرایی شد ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه یک‪ ،‬ســید حمید موسوی‬ ‫شهردار منطقه یک با اعالم این خبر اظهار داشت‪ :‬با حضور معاونت خدمات‬ ‫شهری وشــهرداران نواحی ‪ ۷ ،۳ ،۲‬و ‪ ۱۰۰‬نفر از عوامل خدمات شهری این‬ ‫منطقه در قالب ‪ ۱۰‬اکیپ عملیاتی با ‪ ۶‬دســتگاه واتر جت ‪ ۱۰ ،‬دستگاه سم‬ ‫پاش کولی‪ ۲ ،‬دستگاه تانکر نسبت به ضدعفونی و گند زدایی میدان تجریش‬ ‫‪ ،‬پایانه اتوبوسرانی‪ ،‬تاکسیرانی و تکیه و بازار تجریش‪ ،‬خیابان ولیعصر ( عج)‬ ‫و‪ ...‬اقدام شد ‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این عملیات با حضور ‪ ۱۵۰۰‬نفر و در قالب ‪ ۲۰۰‬اکیپ عملیاتی‬ ‫ســاعت ‪ ۱۰‬صبح از تجریش اغــاز و در ادامه بطــول ‪ ۱۸‬کیلومتر خیابان‬ ‫ولیعصر(عج) تا میدان راه اهن ادامه و خاتمه یافت و مصطفی کاظمی مشاور‬ ‫عالی و مدیر کل دفتر شهردار تهران‪ ،‬معاونت خدمات شهری شهرداری تهران‬ ‫و مدیران عامل سازمان بوستانها ‪ ،‬اتش نشانی و شرکتهای پسماند ‪ ،‬ساماندهی‬ ‫و رییس سازمان نظام پزشکی بر این عملیات نظارت مستقیم داشتند ‪.‬‬ ‫شهردار منطقه یک گفت‪ :‬در یک طرح جهادی نیز با همکاری فرماندهی‬ ‫سپاه جماران( پایگاه های نیروی مقاومت بسیج) و خدمات شهری اقدامات‬ ‫الزم در راســتای ضدعفونــی معابر و اماکن و توزیع اقالم بهداشــتی میان‬ ‫شهروندان انجام شد ‪.‬‬ ‫موسوی ضمن قدردانی و تجلیل از تالش بی وقفه و فداکارانه پرستاران ‪،‬‬ ‫پزشــکان و کادر درمانی مراکز بیمارستانی و درمانی گفت‪ :‬مدیریت شهری‬ ‫منطقه یک از ابتدای هفته گذشته در راستای دستور العمل های ستاد ملی‬ ‫مقابله با ویروس کرونا و همچنین بخشنامه های شهرداری تهران‪ ،‬با تشکیل‬ ‫ســتاد ویژه ای در سطح منطقه اقدامات پیشــگیرانه اعم از توزیع ماسک و‬ ‫دستکش و مایع ضد عفونی دست و سطوح و ضد عفونی کلیه ساختمانهای‬ ‫منطقه را در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اکنون بیش از همیشه نیازمند اگاهی بخشی مناسب‪،‬‬ ‫دقیق و اقدامات خود مراقبتی شــهروندان هســتیم افزود‪ :‬اجرای طرح ضد‬ ‫عفونی معابر و اماکن شــمال تهران را به صورت مستمر و شبانه روزی ادامه‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫نصب مخازن سه گانه پسماند در مراکز مهم و‬ ‫پرتردد منطقه‪15‬‬ ‫مخازن سه گانه پسماند با هدف تحقق برنامه های مدیریت شهری پیرامون‬ ‫اجرای طرح کاپ (کاهش پسماند)‪ ،‬در ‪ 6‬نقطه و مراکز مهم و پرتردد منطقه‬ ‫‪ 15‬جانمایی و نصب شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ‪ ،15‬علی اکبر کریمی پور معاون‬ ‫خدمات شهری و محیط زیســت منطقه با اعالم این خبر گفت‪ :‬مخازن سه‬ ‫گانه‪ 240‬لیتری شامل مخزن سبز ویژه شیشه‪ ،‬مخزنابی مخصوص کاغذ و‬ ‫مقوا و مخزن زرد برای ظروف پت‪ ،‬پالســتیک و فلزات در اماکنی که تولید‬ ‫پسماند انبوه دارند جانمایی شد‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬این مخازن در فرهنگســرای خاوران‪ ،‬دانشــگاه فنی ولی‬ ‫عصر(عج)‪ ،‬ناحیه ‪ ،2‬معاونت اجتماعی و فرهنگی و ساختمان های شماره یک‬ ‫و دو شهرداری منطقه ‪ 15‬نصب شد‪.‬‬ ‫کریمی پور با اشاره به برنامه های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬تشویقی و اموزشی‬ ‫طرح کاپ که با هدف ایجاد یک جریان اجتماعی اجرا می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تشــویق شهروندان به تولید کمتر پسماند در کنار جداسازی زباله ها در بدو‬ ‫تولید از رویکردهای سازمان مدیریت پسماند است‪.‬‬ ‫وی به برگزاری کالس های اموزشــی چهره به چهــره و کارگاهی برای‬ ‫گروههای متفاوت مخاطبان شامل کسبه‪ ،‬شهروندان و دانش اموزان اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬محیط زیست شهری یکی از ارکان توسعه پایدار است و برگزاری‬ ‫دوره های اموزشی در فرهنگسازی‪ ،‬تحقق مدیریت پسماند و حفظ محیط‬ ‫زیست و منابع طبیعی نقش بسیار مهمی دارد‪.‬‬ ‫بخشودگی اجاره ماهانه مجموعه های ورزشی‬ ‫شهرداری تهران‬ ‫با توجه به شرایط پیش امده بعد از شیوع ویروس کرونا در جامعه به منظور‬ ‫حمایــت از بخش خصوصــی‪ ،‬اجاره ماهانه مجموعه های ورزشــی تا زمان‬ ‫بازگشایی مجدد مجموعه ها بخشوده شد‪.‬‬ ‫به پیشنهاد امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران و با‬ ‫موافقت هیات مدیره این سازمان‪ ،‬با توجه به شرایط پیش امده بعد از شیوع‬ ‫ویــروس کرونا در جامعه به منظور حمایت از بخش خصوصی‪ ،‬اجاره ماهانه‬ ‫مجموعه های ورزشی تا زمان بازگشایی مجدد مجموعه ها بخشوده شد‪.‬‬ ‫پس از شــیوع کرونا و به منظور مقابله با شیوع این ویروس مجموعه های‬ ‫ورزشی تحت پوشش شهرداری تعطیل شد که بخشی از این مجموعه ها در‬ ‫اجاره بخش خصوصی قرار دارد‪ .‬با توجه به عدم درامدزایی بخش خصوصی‬ ‫از مجموعه ها‪ ،‬اجاره ماهانه ‪ ۵۶‬مجموعه ورزشــی برون سپاری شده تا پایان‬ ‫بحران کرونا به صورت رایگان محسوب خواهد شد‪.‬‬ ‫مبلغ ماهانه این بخشــودگی بیش از ‪ ۱۳‬میلیارد ریال است که با توجه به‬ ‫شــرایط جامعه این مبلغ دریافت نخواهد شــد‪ .‬از سویی‪ ،‬برای جلوگیری از‬ ‫هرگونه تجمع در ورزشگاه های سازمان ورزش برای جلوگیری از شیوع کرونا‪،‬‬ ‫درب تمام این اماکن پلمپ شده و به صورت روزانه‪ ،‬مورد بازرسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫با توجه به شــرایط پیش امده بعد از شیوع ویروس کرونا در جامعه به منظور‬ ‫حمایــت از بخش خصوصــی‪ ،‬اجاره ماهانه مجموعه های ورزشــی تا زمان‬ ‫بازگشایی مجدد مجموعه ها بخشوده شد‪.‬‬ ‫به پیشنهاد امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران و با‬ ‫موافقت هیات مدیره این سازمان‪ ،‬با توجه به شرایط پیش امده بعد از شیوع‬ ‫ویــروس کرونا در جامعه به منظور حمایت از بخش خصوصی‪ ،‬اجاره ماهانه‬ ‫مجموعه های ورزشی تا زمان بازگشایی مجدد مجموعه ها بخشوده شد‪.‬‬ ‫پس از شــیوع کرونا و به منظور مقابله با شیوع این ویروس مجموعه های‬ ‫ورزشی تحت پوشش شهرداری تعطیل شد که بخشی از این مجموعه ها در‬ ‫اجاره بخش خصوصی قرار دارد‪ .‬با توجه به عدم درامدزایی بخش خصوصی‬ ‫از مجموعه ها‪ ،‬اجاره ماهانه ‪ ۵۶‬مجموعه ورزشــی برون سپاری شده تا پایان‬ ‫بحران کرونا به صورت رایگان محسوب خواهد شد‪.‬‬ ‫مبلغ ماهانه این بخشــودگی بیش از ‪ ۱۳‬میلیارد ریال است که با توجه به‬ ‫شــرایط جامعه این مبلغ دریافت نخواهد شــد‪ .‬از سویی‪ ،‬برای جلوگیری از‬ ‫هرگونه تجمع در ورزشگاه های سازمان ورزش برای جلوگیری از شیوع کرونا‪،‬‬ ‫درب تمام این اماکن پلمپ شده و به صورت روزانه‪ ،‬مورد بازرسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫با توجه به شــرایط پیش امده بعد از شیوع ویروس کرونا در جامعه به منظور‬ ‫حمایــت از بخش خصوصــی‪ ،‬اجاره ماهانه مجموعه های ورزشــی تا زمان‬ ‫بازگشایی مجدد مجموعه ها بخشوده شد‪.‬‬ ‫به پیشــنهاد امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران‬ ‫و با موافقت هیات مدیره این ســازمان‪ ،‬با توجه به شرایط پیش امده بعد‬ ‫از شــیوع ویروس کرونا در جامعه بــه منظور حمایت از بخش خصوصی‪،‬‬ ‫اجاره ماهانه مجموعه های ورزشــی تا زمان بازگشایی مجدد مجموعه ها‬ ‫بخشوده شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۹‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4005‬‬ ‫گالیهشدیدوزیرازمسافران‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬به تشــریح مهم ترین مصوبات‬ ‫جلسه روز شنبه ستاد ملی مبارزه با کرونا پرداخت‪.‬‬ ‫سعید نمکی‪ ،‬در پایان جلسه ستاد ملی مبارزه با‬ ‫کرونا که با حضور رئیس جمهور برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزیر کشــور‪ ،‬مســئول پیگیری مســائل امنیتی‪،‬‬ ‫اجتماعی و سیاســی مرتبط با بحران کرونا شدند‪.‬‬ ‫چون دلیل ندارد‪ ،‬وزیر بهداشــت بخواهد هم اعالم‬ ‫کند‪ ،‬هم اعمال کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درست است که مسئولیت ستاد را بر‬ ‫عهده گرفته ام‪ ،‬ولی کار ما در وزارت بهداشت‪ ،‬اعالم‬ ‫استانداردها و پروتکل ها است‪ .‬ولی اعمال انها قطعاً‬ ‫در توان و قدرت وزارت بهداشت نیست‪.‬‬ ‫نمکی با عنــوان این مطلب که کار اصلی وزارت‬ ‫بهداشت پرداختن به مسائل و مشکالت بسیار حاد‬ ‫است که گرفتار انها هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عزیزان دیگر‬ ‫به بقیــه امور بپردازند‪ ،‬تا وزارت بهداشــت اینقدر‬ ‫گرفتار کارهای جنبی نشود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت تاکید کرد‪ :‬باز هم از عزیزان تقاضا‬ ‫می کنم ما را همراهی کنند‪ ،‬اینقدر اجازه ندهند که‬ ‫به عنوان وزیر از مردم تقاضا و تمنا و خواهش کنم و‬ ‫اینقدر گوش ندهند تا دوستان تصمیمات تند و تیز‬ ‫برای اعمال محدودیت ها در ترددها و یا موارد دیگر‬ ‫تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫نمکی ادامه داد‪ :‬بارها از مردم تقاضا کرده ام بار ما‬ ‫را اضافه نکنند‪ ،‬ما در شــرایط بســیار ســختی به‬ ‫هموطنــان خدمــات می دهیــم‪ .‬کادر درمانی با‬ ‫بیشــترین مشکالت‪ ،‬شــبانه روز در حال خدمت‬ ‫هستند و متاسفانه هموطنان عزیز ما با عدم شنیدن‬ ‫پیام ها و توصیه های ما‪ ،‬هم بر خودشان و همکاران‬ ‫ما کار را سخت تر می کنند‪ .‬این اولین گالیه شدید‬ ‫بنده از کســانی اســت که روز گذشــته سفرهای‬ ‫خودشان را شروع کردند‪.‬وی افزود‪ :‬درست است که‬ ‫مســئولیت ستاد را بر عهده گرفته ام‪ ،‬ولی کار ما در‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬اعالم اســتانداردها و پروتکل ها‬ ‫اســت‪ .‬ولی اعمال انها قطعاً در توان و قدرت وزارت‬ ‫بهداشت نیست‪.‬‬ ‫نمکی با عنــوان این مطلب که کار اصلی وزارت‬ ‫بهداشت پرداختن به مسائل و مشکالت بسیار حاد‬ ‫و تمنــا و خواهش کنم و اینقدر گوش ندهند تا‬ ‫دوســتان تصمیمــات تند و تیز بــرای اعمال‬ ‫محدودیت هــا در ترددهــا و یا مــوارد دیگر‬ ‫تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫نمکی ادامه داد‪ :‬بارها از مردم تقاضا کرده ام بار ما‬ ‫را اضافه نکنند‪ ،‬ما در شــرایط بســیار ســختی به‬ ‫هموطنــان خدمــات می دهیــم‪ .‬کادر درمانی با‬ ‫است که گرفتار انها هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عزیزان دیگر‬ ‫به بقیــه امور بپردازند‪ ،‬تا وزارت بهداشــت اینقدر‬ ‫گرفتار کارهای جنبی نشود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت تاکید کرد‪ :‬باز هم از عزیزان‬ ‫تقاضــا می کنم مــا را همراهی کننــد‪ ،‬اینقدر‬ ‫اجازه ندهند که بــه عنوان وزیر از مردم تقاضا‬ ‫بیشــترین مشکالت‪ ،‬شــبانه روز در حال خدمت‬ ‫هستند و متاسفانه هموطنان عزیز ما با عدم شنیدن‬ ‫پیام ها و توصیه های ما‪ ،‬هم بر خودشان و همکاران‬ ‫ما کار را سخت تر می کنند‪ .‬این اولین گالیه شدید‬ ‫بنده از کســانی اســت که روز گذشــته سفرهای‬ ‫خودشان را شروع کردند‪.‬‬ ‫درخواست برای تهیه برنامه دورهمی بدون حضور تماشاگر‬ ‫فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن‬ ‫شــهر تهران طی مکاتبه ای با رییس سازمان صدا و‬ ‫ســیما‪ ،‬همراهی و هماهنگی بیشتر این سازمان به‬ ‫منظور مدیریت بیماری کرونا را خواستار شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫شهید بهشــتی‪ ،‬در متن نامه دکتر علیرضا زالی به‬ ‫رییس سازمان صدا و سیما امده است‪ :‬ضمن تشکر‬ ‫و قدردانی از مســاعدت و حمایت های همیشــگی‬ ‫حضرتعالی از نظام سالمت باالخص در شرایط حاد‬ ‫کنونی بدین وسیله موارد ذیل مزید استحضار تقدیم‬ ‫می گردد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬از انجا که مطالعات میدانی موید ان است که‬ ‫عمده اخبار و اطالعات مربوط به بیماری کرونا توسط‬ ‫ان ســازمان محترم دریافــت و پخش میگردد‪ ،‬لذا‬ ‫اســتدعا دارد در زمینــه اطالع رســانی‪ ،‬دعوت از‬ ‫میهمانان و برگزاری نشست های علمی و همچنین‬ ‫تهیه برنامه های اموزشی و دیگر اقدامات‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫شورای سیاستگذاری سالمت و دستورالعمل های‬ ‫ابالغی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬از انجا که ماندن مردم در منزل از برنامه های‬ ‫راهبردی کاهش شیوع و انتقال ویروس کروناست‪،‬‬ ‫پخش برنامه های شــاد‪ ،‬متنوع و تفننی که بتوانند‬ ‫حداکثر جذب مخاطب را داشــته باشند‪ ،‬در اجرای‬ ‫این راهبرد بسیار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ضمن قدردانی از اقدام سنجیده و راهبردی‬ ‫در راه اندازی مدرســه تلویزیونی که زمینه استمرار‬ ‫اموزش و حضور دانش اموزان و خانواده ها را در منزل‬ ‫سبب شده اســت‪ ،‬تهیه برنامه های اموزشی برای‬ ‫دانش اموزان اوتیســم با همکاری انجمن اوتیسم‬ ‫ایران‪ ،‬کمک ارزشــمندی به این عزیزان و در جهت‬ ‫توسعه عدالت اموزشی است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬هرچنــد که اصل برنامه جذاب و نشــاط اور‬ ‫دورهمی در ایجاد محیطی شاد و فرح بخش در جهت‬ ‫ماندن مردم در منزل بسیار موثر است‪ ،‬اما تهیه این‬ ‫برنامه در حضور تماشاگران زیاد در یک سالن‪ ،‬مورد‬ ‫انتقاد پزشکان و اعضای هیئت علمی دانشگاه هاست‪.‬‬ ‫لذا اســتدعا دارد تهیه این برنامه با تدابیری و بدون‬ ‫حضور و تجمع تماشاگران حاضر برگزار شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬با توجه به اینکه تعــداد زیادی از مخاطبان‬ ‫برنامه هایصداوسیما‪،‬ناشنوایانعزیزکشورهستند‪،‬‬ ‫لذا برای رساندن اخبار و اطالع رسانی به این گروه از‬ ‫جامعه نیازمند اســت در بعد وسیع تری از مترجم‬ ‫ناشنویان استفاده شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬توصیه تغذیه ای وزارت بهداشت برای روزهای کرونایی‬ ‫بیماری کووید‪ ،۱۹-‬دارای طیف خفیف تا شدید‬ ‫است که می تواند نشانه هایی مانند سرماخوردگی‪،‬‬ ‫تب‪ ،‬سرفه‪ ،‬تنگی نفس و سایر مشکالت تنفسی را به‬ ‫همراه اورد‪.‬‬ ‫کلیه گروه های ســنی می توانند تحت تاثیر این‬ ‫ویــروس قرار گیرنــد‪ ،‬اما ســالمندان مبتالیان به‬ ‫بیماری های قلبی‪ -‬عروقی‪ ،‬پرفشاری خون‪ ،‬دیابت‪،‬‬ ‫اسم و مشکالت تنفسی و کبدی‪ ،‬بیماران کلیوی‪،‬‬ ‫سرطان های تحت درمان‪ ،‬بیمارانی که به هر دلیلی‬ ‫کورتون مصرف می کنند و مبتالیان به نقص سیستم‬ ‫ایمنی بیشتر در معرض خطر ابتال به ویروس کرونا‬ ‫هستند‪ .‬بنابراین مراقبت از ان ها و پیشگیری از ابتال‬ ‫در این افراد کامال ضروری است‪.‬‬ ‫با توجه به عوارض ناشی از ابتال به ویروس کرونا‬ ‫توصیه هــای تغذیه ای جهت پیشــگیری و کنترل‬ ‫بیماری ارائه می شود‪ .‬البته باید توجه کرد که چه در‬ ‫شرایط عادی و چه در شرایط اضطرار الزم است تعادل‬ ‫و تنــوع در مصرف کلیه مواد غذایی رعایت شــود‪.‬‬ ‫دریافتکلیهویتامین هایموردنیازبدنبرایافزایش‬ ‫سطح ایمنی و مقابله با بیماری و بهبودی‪ ،‬از طریق‬ ‫منابع غذایی ان تامین شود‪ .‬باید توجه کرد که منابع‬ ‫غذایی حاوی ویتامین ها و امالح هیچ گونه ارجحیتی‬ ‫بر یکدیگر ندارند‪.‬‬ ‫بر اساس موارد مطرح در برنامه مدیریت تغذیه در‬ ‫کروناویروس که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده‬ ‫است‪،‬ازتوصیهبهمصرفکلیهمکمل هادراینشرایط‬ ‫باید خودداری شــود‪ .‬زیرا مصــرف دوزهای باالی‬ ‫ویتامین و مواد معدنی اثر محافظتی ثابت شده ای در‬ ‫پیشگیریازبیماری هایعفونیندارد‪.‬بنابراینبرنامه‬ ‫مکمل یاری فقط بر اســاس دستورالعمل کشوری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت چند‬ ‫توصی ه تغذیه ای را برای پیشــگیری از بیماری های‬ ‫تنفسی و کرونا ارائه داده است که در ادامه می اید‪:‬‬ ‫ ‪ -‬در برنامه غذایــی روزانه دو اصل تعادل و تنوع‬ ‫رعایت شود‪ .‬تعادل به معنی مصرف مقادیر کافی از‬ ‫مواد مورد نیاز برای حفظ سالمت بدن و تنوع یعنی‬ ‫مصرف انواع مختلف مواد غذایی که در شــش گروه‬ ‫اصلی غذایی نان و غالت‪ ،‬ســبزی ها‪ ،‬میوه ها‪ ،‬شیر و‬ ‫فراورده های ان‪ ،‬گوشت و تخم مرغ و حبوبات و مغز‬ ‫دانه ها قرار دارند‪.‬‬ ‫ ‪ -‬مــواد غذایی در هر گــروه دارای ارزش غذایی‬ ‫تقریبا یکســان هســتند و می توان از یکی به جای‬ ‫دیگری استفاده کرد‪ .‬به عنوان مثال می توان از ماست‬ ‫به جای شیر و از حبوبات و تخم مرغ به جای گوشت‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫ ‪ -‬به منظور افزایش ســطح ایمنی بدن روزانه از‬ ‫منابع غذایی ویتامین ســی شــامل انواع میوه ها و‬ ‫سبزی ها از جمله سبزی های برگ سبز مانند سبزی‬ ‫خوردن‪ ،‬انواع کلم‪ ،‬گل کلم‪ ،‬گوجه فرنگی‪ ،‬جوانه های‬ ‫گندم‪ ،‬ماش و شبدر‪ ،‬انواع مرکبات مانند لیمو ترش‪،‬‬ ‫لیمو شیرین‪ ،‬پرتقال‪ ،‬نارنگی و نارنج‪ ،‬کیوی و دیگر‬ ‫میوه ها و سبزی ها استفاده شود‪.‬‬ ‫ ‪ -‬با توجه به اینکه پیاز خام حاوی ویتامین ســی‬ ‫است‪ ،‬می توان روزانه همراه با غذا مصرف شود‪.‬‬ ‫ ‪ -‬همچنین در تهیه سوپ یا اش از شلغم که حاوی‬ ‫ویتامین سی است استفاده شود‪.‬‬ ‫ ‪ -‬با توجه به نقش ویتامین های ای و ا در تقویت‬ ‫سیستم ایمنی بدن روزانه از منابع غذایی ویتامین ا‬ ‫منابع گیاهی شامل انواع سبزی ها و میوه های زرد و‬ ‫نارنجی مانند هویج‪ ،‬کدو حلوایی‪ ،‬موز و انواع مرکبات‬ ‫و منابع حیوانی مانند زرده تخم مرغ‪ ،‬شیر و لبنیات‬ ‫و منابع غذایی ویتامین ای شــامل روغن های مایع‬ ‫مانند کانوال‪ ،‬گلرنگ‪ ،‬افتابگردان و ذرت استفاده شود‪.‬‬ ‫ ‪ -‬از خــوردن غذاهای چرب و شــور مانند انواع‬ ‫تنقالت شور‪ ،‬انواع کنسروها و شورها و انواع سوسیس‬ ‫و کالباس به دلیل تحریک سیستم ایمنی بدن تا حد‬ ‫امکان خودداری شود‪.‬‬ ‫ ‪ -‬روزانــه می تــوان با اســتفاده از منابع غذایی‬ ‫ویتامین‪ D‬مانندماهی هایچرب‪،‬لبنیاتوزردهتخم‬ ‫مرغ به افزایش سطح ایمنی بدن کمک کرد‪.‬‬ ‫ ‪ -‬جهت تقویت سیستم ایمنی بدن روزانه از منابع‬ ‫غذایی حاوی اهن و روی مانند گوشت قرمز‪ ،‬مرغ و‬ ‫ماهی‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬انواع سبزی ها‪ ،‬حبوبات‪ ،‬میوه های‬ ‫تازه و خشک شده و غالت کامل استفاده شود‪.‬‬ ‫ ‪ -‬روزانه از منابع غذایی ویتامین های گروه‪ B‬مانند‬ ‫انواع ســبزی های برگ سبز‪ ،‬میوه ها‪ ،‬شیر و لبنیات‬ ‫انواع گوشــت ها‪ ،‬زرده تخم مرغ‪ ،‬غالت سبوس دار‪،‬‬ ‫حبوباتی مانند نخود‪ ،‬انواع لوبیا‪ ،‬عدس‪ ،‬باقاال و ماش‬ ‫و مغز هایی از جمله پسته‪ ،‬گردو‪ ،‬بادام و فندق جهت‬ ‫ارتقای سیستم ایمنی بدن استفاده شود‪.‬‬ ‫ ‪ -‬همچنین مصرف ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬لیوان اب اشــامیدنی‬ ‫ســالم و یا ســایر مایعات به صورت روزانه توصیه‬ ‫می شود‪ .‬نوشیدن مایعات به اندازه کافی و فراوان به‬ ‫حفظ ایمنی بدن کمک می کند‪ - .‬به منظور افزایش‬ ‫سطح ایمنی بدن روزانه از منابع غذایی ویتامین سی‬ ‫شــامل انواع میوه ها و سبزی ها از جمله سبزی های‬ ‫برگ سبز مانند سبزی خوردن‪ ،‬انواع کلم‪ ،‬گل کلم‪،‬‬ ‫گوجه فرنگی‪ ،‬جوانه های گندم‪ ،‬ماش و شبدر‪ ،‬انواع‬ ‫مرکبات مانند لیمو ترش‪ ،‬لیمو شــیرین‪ ،‬پرتقال‪،‬‬ ‫نارنگــی و نارنج‪ ،‬کیوی و دیگر میوه ها و ســبزی ها‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫ ‪ -‬با توجه به اینکه پیاز خام حاوی ویتامین ســی‬ ‫است‪ ،‬می توان روزانه همراه با غذا مصرف شود‪.‬‬ ‫ ‪ -‬همچنین در تهیه سوپ یا اش از شلغم که حاوی‬ ‫ویتامین سی است استفاده شود‪.‬‬ ‫ ‪ -‬با توجه به نقش ویتامین های ای و ا در تقویت‬ ‫سیستم ایمنی بدن روزانه از منابع غذایی ویتامین ا‬ ‫منابع گیاهی شامل انواع سبزی ها و میوه های زرد و‬ ‫نارنجی مانند هویج‪ ،‬کدو حلوایی‪ ،‬موز و انواع مرکبات‬ ‫و منابع حیوانی مانند زرده تخم مرغ‪ ،‬شیر و لبنیات‬ ‫و منابع غذایی ویتامین ای شــامل روغن های مایع‬ ‫مانند کانوال‪ ،‬گلرنگ‪ ،‬افتابگردان و ذرت اســتفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ ‪ -‬از خــوردن غذاهای چرب و شــور مانند انواع‬ ‫تنقالت شور‪ ،‬انواع کنسروها و شورها و انواع سوسیس‬ ‫و کالباس به دلیل تحریک سیستم ایمنی بدن تا حد‬ ‫امکان خودداری شود‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫پذیرش بیماران کرونایی بازنگری‬ ‫می شود‬ ‫فرماندهستادعملیاتمقابلهباکرونادرکالنشهرتهران‪،‬‬ ‫به تشــریح مصوبات اخیر این ســتاد در مقابله با کرونا‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫علیرضا زالی‪ ،‬درباره مصوبات جلسه هماهنگی روسای‬ ‫دانشگاه های علوم پزشــکی تهران که با حضور معاونان‬ ‫بهداشت و درمان وزارت بهداشت برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬قرار‬ ‫شد هماهنگی بیشتری در زمینه مقابله با کرونا ویروس‬ ‫جدیــد انجــام و از ظرفیت های بخش دولتــی به ویژه‬ ‫دانشــگاه های علوم پزشــکی استفاده بیشــتری شود‪.‬‬ ‫بهره گیری بیشتر از بخش های عمومی بیمارستان های‬ ‫دانشگاهی در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیگیری برای پاسخ سریع تر به ازمایش های‬ ‫افراد مشکوک به کرونا یکی از مباحث مطرح شده در این‬ ‫نشستبود‪.‬‬ ‫فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران در ادامه‬ ‫گفــت‪ :‬برای کاهش بــار مراجعات به بیمارســتان ها و‬ ‫بخش های ویژه و بخش های دیگر قرار شد پروتکل ها در‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی و بقیه اهلل بازنگری و بر اساس‬ ‫بازنگریجدیددربارهپذیرشبیمارانتصمیمگرفتهشود‪.‬‬ ‫زالی اظهار کرد‪ :‬موضوع دیگری که در این نشســت‬ ‫مطرح شــد چگونگی پذیرش افــراد مراجعه کننده به‬ ‫بیمارستان ها با عالئم خفیف کووید‪ ۱۹‬بود‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به اینکه بیمارانی که حالشان بهتر‬ ‫شده تا ‪ ۱۴‬روز امکان سرایت بیماری از انان به افراد سالم‬ ‫وجودداردگفت‪:‬بنابراینقرارشدبیمارانیکهحالشانبهتر‬ ‫شدهوامکانمنتقلشدنازبیمارستانرادارندیک فضای‬ ‫بینابینی برای انان تخصیص پیدا کند تا پس از بهبودی‬ ‫کامل به منزل باز گردند‪.‬‬ ‫یک متخصص طب اورژانس؛‬ ‫اوج کرونا در ایران اواخر فروردین‬ ‫خواهد بود‬ ‫یک متخصص طب اورژانس گفت‪ :‬اوج بیماری کرونا‬ ‫در کشور اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت اتفاق می افتد‬ ‫و اکنون در ابتدای راه هستیم‪.‬‬ ‫کوروش احمدی متخصص طب اورژانس‪ ،‬در گفتگوی‬ ‫ویژه خبری شــبکه دو ســیما‪ ،‬افزود‪ :‬بایــد در ورودی‬ ‫اورژانس های بیمارســتان ها بیمــاران کرونایی از دیگر‬ ‫بیماران جدا شوند و انان را به بخش دیگری منتقل کنند‬ ‫تا از بیماران دیگر جدا باشند‪.‬‬ ‫ویگفت‪:‬البتهبسیاریازبیمارانمبتالبهویروسکرونا‬ ‫عالئم چندانی ندارند و می توانند در خانه بیماری خود را‬ ‫عالجکنند‪.‬‬ ‫احمدیافزود‪:‬هرروزورودی هابهاورژانسبیمارستان ها‬ ‫بیشتر می شــود‪ ،‬اما ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد انان عالئمی مانند‬ ‫انفلوانزایخفیف یا سرماخوردگیدارندکهباخوددرمانی‬ ‫ساده در منزل می توانند خود را درمان کنند‪.‬‬ ‫این متخصص طب اورژانس‪ ،‬گفت‪ :‬کسانی که عالئم‬ ‫خفیف بیماری دارند به اورژانس ها مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اســتان البرز یک بیمارســتان ‪۵۰۰‬‬ ‫تختخوابی برای بیماران کرونایی در نظر گرفته شده است‬ ‫کهورودیانهرروزبیشترمی شود‪.‬احمدیگفت‪:‬تاکنون‬ ‫کمبود تخت بیمارستانی در استان البرز نداشته ایم‪ ،‬اما‬ ‫انتظار داریم با این کمبود روبرو شویم‪.‬‬ ‫ویاضافهکرد‪:‬درنیرویانسانیدرمانیکمبودیوجود‬ ‫ندارد و امیدواریم کمبود ماسک و کاالهای بهداشتی برای‬ ‫مقابله با ویروس کرونا در مراکز درمانی رفع شود‪.‬‬ ‫احمدی گفت‪ :‬در‪ ۲۴‬ساعت گذشته در استان البرز‪۱۵‬‬ ‫مورد کرونایی شناسایی شده اند‪ ،‬اما به دلیل داشتن عالئم‬ ‫خفیف برای خوددرمانی به منزل راهنمایی شــدند‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بر این اســاس مردم از خارج شدن غیر ضروری از‬ ‫منزلپرهیزکنند‪،‬زیراامکاندارددرکنارفردکروناییقرار‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان انتقال خون؛‬ ‫نمی خواهیم بحران کمبود خون به‬ ‫کرونا افزوده شود‬ ‫مدیرعامل سازمان انتقال خون‪ ،‬با اشاره به بحران کرونا‬ ‫در کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬ما نمی خواهیم بحران کمبود خون‪ ،‬بر‬ ‫بحران کرونا افزوده شود‪ .‬پیمان عشقی‪ ،‬در وبیناری که با‬ ‫حضورمعاوندرمانوزارتبهداشتوروسایدانشگاههای‬ ‫علوم پزشــکی برگزار شد‪ ،‬با تاکید بر اینکه جراحی های‬ ‫غیراورژانســی باید دست کم در تهران و شهرهای بزرگ‬ ‫متوقفشود‪،‬اظهارکرد‪:‬اولویتسازمانانتقالخونتامین‬ ‫خونبرایبیمارانباوضعیتاورژانسیومصرفکنندگان‬ ‫مستمر مانندبیماران تاالسمیاست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در برخی از بیمارستان ها انجام اعمال‬ ‫جراحی زیبایی در حال انجام اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬سازمان‬ ‫انتقال خون حتــی در صورت عدم ابالغ وزارتخانه توزیع‬ ‫خون به مراکزی که در این شــرایط خون را برای جراحی‬ ‫هایغیراورژانسیهمچونجراحیهایزیباییبهمصرف‬ ‫می رسانند متوقف خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیر عامل سازمان انتقال خون در در این وبینار افزود‪:‬‬ ‫اعضای خانه های بهداشت با خانواده ها در ارتباط هستند‬ ‫والزماستازطریقانهاپیامسازمانانتقالخونبهموازات‬ ‫پیام های وزارت بهداشت منتشر شود‪ .‬این پیامها حاوی‬ ‫این نکته اســت که در صورت ضروری نبودن کار‪ ،‬از خانه‬ ‫خارجنشویداماچنانچهسالمهستیدوشرایطاهدایخون‬ ‫دارید اهدای خون ضروری است و اهدا کنندگان با سابقه‬ ‫و مســتمر و افراد سالم نباید از ترس کرونا اهدای خون را‬ ‫ترککنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان انتقال خون با یاداوری اینکه در‬ ‫روزهای اخر سال در شرایط عادی نیز به دلیل تعطیالت و‬ ‫سفرهای نوروزی دچار کمبود خون می شدیم‪ ،‬افزود‪ :‬ما‬ ‫نمی خواهیم بحران کمبود خون‪ ،‬بر بحران کرونا افزوده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویس اقتصادی‪ :‬طال مومن هاشمی| بخش اجتماعی‪ :‬سمیه روح بخش| چندرسانه ای‪ :‬رزا مومن هاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫پرهیزکار‪ :‬سه شنبه تاریخ جدید‬ ‫مسابقات فوتسال قهرمانی اسیا اعالم‬ ‫می شود‬ ‫رئیس کمیته فوتســال اعالم کرد تاریخ جدید مسابقات‬ ‫فوتسالقهرمانیاسیاتاروزسه شنبههفتهجاریاعالمخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫داودپرهیزکاردربارهاینکهگفتهمی شودمسابقاتفوتسال‬ ‫قهرمانی اســیا قرار است اوایل خرداد ماه برگزار خواهد شد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬هنوز چیزی به ما به صورت رسمی اعالم نشده‬ ‫است‪ .‬یکشنبه و دوشنبه ‪ AFC‬تعطیل است و فکر می کنم‬ ‫روز سه شــنبه نامه رســمی‪ AFC‬برای اعالم تاریخ جدید‬ ‫مسابقات قهرمانی اسیا به دست مان برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این هم که می گویند قرار اســت خرداد ماه‬ ‫بازی ها برگزار شود‪ ،‬اطالعی ندارم ‪ ،‬چون تا هفته پیش که با‬ ‫اعضایکنفدراسیونفوتبالاسیاصحبتمی کردمخودشان‬ ‫هم نمی دانستند بازی ها چه تاریخی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته فوتسال در واکنش به این پرسش که به نظر‬ ‫می رسدباشیوعبیماریکرونادرایرانبحثمیزبانیکشورمان‬ ‫از مسابقات قهرمانی اسیا منتفی شده است ‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خیر‬ ‫بحثمیزبانیمامنتفینیست‪.‬االنتمامکشورهایدنیادرگیر‬ ‫ی را دادیم و هنوز‬ ‫این بیماری هســتند‪ .‬ما درخواست میزبان ‬ ‫درخواست مان هم «ریجکت» نشده است‪ .‬در شرایط فعلی‬ ‫هیچ کشوری نمی تواند مســابقات را برگزار کند‪ .‬امیدوارم‬ ‫بازی ها همان طور که پیش بینی می شود چهار پنج ماه عقب‬ ‫بیفتد‪ ،‬چون در این صورت شانس میزبانی ما زیاد می شود‪ .‬در‬ ‫این شرایط خیلی ها از کشورها به دالیل مشکالتی که دارند‬ ‫ازمیزبانیکناره گیریمی کنند‪.‬‬ ‫«با عقب افتادن مسابقات ترکمنستان به عنوان میزبان‬ ‫مســابقات را برگزار می کند و دیگر نیازی به انتخاب میزبان‬ ‫جدید نیست‪ ،».‬پرهیزکار در واکنش به طرح این موضوع نیز‬ ‫گفت‪:‬بله‪ ،‬ترکمنستانهمامکاندارد مسابقاترابرگزارکند‪،‬‬ ‫ولی با توجه به شــرایط این کشور کمی سخت است‪ .‬در هر‬ ‫صورت هنوز پرونده میزبانی ما در ‪ AFC‬باز است‪.‬‬ ‫وی درباره برنامه ریزی دیدارهای تدارکاتی تیم ملی نیز‬ ‫تصریحکرد‪:‬ماهنوزدرحالمذاکرهباکشورهایدیگرهستیم‪،‬‬ ‫ولی نمی توانیم تاریخی به انها اعالم کنیم‪ ،‬چون فع ً‬ ‫ال شرایط‬ ‫میزبانی در کشورمان را نداریم‪ .‬باید منتظر بمانیم تا شرایط‬ ‫کمیمساعدشود‪.‬سالمتیبازیکنانمهمترازهمهچیزاست‪.‬‬ ‫گادرانی‪ :‬پروازهای گرجستان با‬ ‫کشورهای دارای کرونا بسته شده و‬ ‫نمی توانیم به کشورمان بازگردیم‬ ‫لوکاگادرانیدربارهمشکلاووماکسیمکویلیتایا(دروازه بان‬ ‫شاهین شهرداری بوشهر) برای بازگشت به کشور گرجستان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ما نمی توانیم به کشورمان بازگردیم و منتظریم‬ ‫در ایــن باره به ما کمک کنند‪ .‬در این مقطع زمانی‪ ،‬خروج از‬ ‫ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا ممکن نیست و مسئوالن‬ ‫گرجستان هم می ترسند که ما این بیماری را داشته باشیم و‬ ‫به سایر مردم منتقل کنیم‪ .‬حدود یک ماه مسابقات تعطیل‬ ‫شده است و ما می خواهیم به گرجستان بازگردیم‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت تیم شــاهین شــهرداری بوشــهر و‬ ‫تمریناتاینتیمتصریحکرد‪:‬اکنونتمریننداریمونمی دانیم‬ ‫تمریناتراادامهدهیمیاخیر‪.‬مدافعشاهینشهرداریبوشهر‬ ‫درباره شــیوع ویروس کرونا در کشور گرجستان به تسنیم‬ ‫گفت‪ :‬گفته شــد چند نفر از ایران و ایتالیا‪ ،‬این ویروس را به‬ ‫گرجستان منتقل کرده اند‪ ،‬اما تمام بیماران در کشورمان در‬ ‫قرنطینه هستند‪ .‬بیماران خارج از شهر‪ ،‬در اماکن ویژه و همراه‬ ‫پزشکان هســتند و فقط یک بیمار شــرایط سختی دارد‪.‬‬ ‫پروازهایگرجستانباکشورهایدارایکرونابستهشدهاست‬ ‫ودولتتالشمی کندراهیبرایبازگشتمابهکشورمانپیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫احسن اهلل شیرکوند‪:‬‬ ‫مشکالت و بدهی مالی مربوط به‬ ‫گذشته است‬ ‫کاپیتان تیم والیبال شــهرداری ورامین گفت‪ :‬مشکالت‬ ‫مالیوبدهکاریهایتیمشهرداریورامینمربوطبهگذشته‬ ‫است ‪.‬‬ ‫احسن شیرکوند‪ ،‬بازیکن تیم والیبال شهرداری ورامین‬ ‫گفت‪ :‬با همکاری و اتحاد بین مســئوالن شهر ورامین تیم‬ ‫والیبال در سال ‪ ۹۸‬نتایج بســیار خوبی کسب کرده است‪.‬‬ ‫موفقیت یک تیم ورزشی مانند شهرداری ورامین با همکاری‬ ‫فرمانداری‪ ،‬شهرداری و شورای شهر و تمامی دستگاههای‬ ‫اجرایی موثر بود و اگر این همکاری ها نبود سرنوشتی مانند‬ ‫برخی از تیم های شهرستانی برای والیبال ورامین هم ایجاد‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫کاپیتان تیم والیبال شهرداری ورامین ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫پایانسالازحمایت هایفرماندار‪،‬شهردار‪،‬شورایشهروهمه‬ ‫مسئوالن شهر تقدیر و تشکر کنیم‪ .‬در خصوص راهیابی تیم‬ ‫والیبال به اسیا نیز خوشبختانه با دفاع از حق تیم ورامین در‬ ‫فدراسیون برای دومین سال پیاپی به عنوان نماینده ایران در‬ ‫اســیا حاضر خواهیم شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مشکالت مالی و‬ ‫بدهکاری های تیم شهرداری ورامین مربوط به گذشته است‬ ‫و ان شاء اهلل بار دیگر با اتحاد بین مسئوالن مشکالت را حل‬ ‫کنیم‪ .‬رایزنی و اقدامات بسیار خوبی انجام شده است و با وجود‬ ‫اینکه این بدهکاری مربوط به شــهرداری ورامین نیست اما‬ ‫شهردار محترم و اعضای شورای شهر همکاری بسیار خوبی‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫فکس‪-66567767 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907476 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬کارو کارگر ‪ -‬لیتو گرافی ‪ :‬کارو کارگر‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪S :‬ا‪h‬ای‪bgh‬ا‪l‬ا‪md‬ا‪ily@gm‬ا‪.il‬سی‪om‬‬ ‫سایت روزنامه ‪www.s :‬ا‪h‬ای‪bgh‬ا‪l‬ا‪.m‬سی‪ -om‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪:‬‬ ‫‪www.ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۹‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4005‬‬ ‫نگاه‬ ‫تالشنافرجامپرسپولیسبرایپاس‬ ‫دادن پرونده برانکو و کالدرون به‬ ‫مدیرانبعدی‬ ‫مسی از رونالدو گذشت‬ ‫فوق ستاره ارژانتینی بارسلونا در بازی شنبه شب این تیم با رئال سوسیه داد از فوق ستاره یوونتوس‬ ‫پیشیگرفت‪.‬‬ ‫تیمفوتبالبارسلونادرحالیشنبهشب درچارچوبهفتهبیست وهفتماللیگااسپانیابانتیجهیک‬ ‫برصفردرنوکمپبررئالسوسیه دادغلبهکردوصدرجدولرده بندیاللیگاراموقتاًازرئالمادریدپس‬ ‫گرفتکهفوق ستارهارژانتینیبارسلونااماریمثبتازخودبرجایگذاشتودرکنارشیکاماربدهم‬ ‫بهثبترساند‪.‬‬ ‫لیونل مسی با گلی که در دقیقه‪ 81‬از روی نقطه پنالتی برای بارسلونا به ثمر رساند‪ ،‬شمار گل های‬ ‫زده باشگاهی خود را در‪ 474‬بازی به عدد‪ 438‬رساند و تبدیل به برترین گلزن تمامی ادوار در بین پنج‬ ‫باشگاه برتر اروپا شد و از رکورد‪ 437‬گل زده کریستیانو رونالدو‪ ،‬فوق ستاره یوونتوس که در‪ 540‬بازی‬ ‫‪ 437‬گلبهثمررساندهاست‪،‬گذشت‪.‬اینرقابتاماهمچنانبینایندوفوق ستارهجهانفوتبالادامه‬ ‫خواهدداشت‪.‬‬ ‫لیونل مسی اما شنبه شب یک امار بد هم از خود بر جای گذاشت‪ .‬او با کارت زردی که در دقیقه‪42‬‬ ‫بازی دریافت کرد‪ ،‬برای اولین بار در دوران حرفه ای اش در سه بازی متوالی کارت زرد گرفت‪.‬‬ ‫مهاجم ارژانتینی بارسلونا اکنون با‪ 19‬گل زده در صدر جدول گلزنان اللیگا جای دارد و کریم بنزما‬ ‫ازرئالمادریدبا‪ 13‬گل زده‪،‬نزدیک ترینتعقیب کنندهاوست‪.‬‬ ‫بامحکومشدنباشگاهپرسپولیسدرپرونده‬ ‫برانکو و دستیارش‪ ،‬باید باز هم شاهد پاس دادن‬ ‫پرونده این شکایت ها به مدیران بعدی باشیم‪.‬‬ ‫همان طور که انتظار می رفت فیفا‪ ،‬باشگاه‬ ‫پرســپولیس را در پرونده برانکو ایوانکوویچ و‬ ‫دســتیارانش بازنده اعالم کرد و این باشگاه در‬ ‫پرونده دیگری در فیفا محکوم شد‪ .‬سال هاست‬ ‫که این اتفاق برای تیم های بزرگ ایران از جمله‬ ‫پرسپولیس رخ می دهد و هیچ مدیری به هیچ‬ ‫مسئولی در قبال این بدهی های به وجود اورده‬ ‫پاسخگونیست‪.‬‬ ‫در این میان برخی مدیران هم در تالشند که‬ ‫از همتایان خود در این زمینه سبقت گرفته و‬ ‫نام شــان را در تاریخ ماندگار کنند‪ .‬در چند ماه‬ ‫اخیر اوج مدیریت ها را در باشگاه پرسپولیس‬ ‫شــاهد بوده ایم و برخی از انهــا به خاطر هنر‬ ‫مدیریت شان ارتقای شغلی هم گرفته اند!‬ ‫موضوعی که بیش از هر چیز اهالی فوتبال را‬ ‫ازار می دهد اقداماتی است که مدیران در قبال‬ ‫این حکم های صادره انجام می دهند‪ .‬از قدیم در‬ ‫باشگاه هایایرانیبهویژهپرسپولیسواستقالل‬ ‫رسم بوده که هر مدیری که در دوران مدیریتش‬ ‫در این باشــگاه ها با حکمی از سوی فیفا موجه‬ ‫شده با هزینه های گزاف وکیل استخدام کرده و‬ ‫پرونده را به درازا کشیده تا حکم نهایی در زمان‬ ‫مدیریت بعدی صادر شود‪.‬‬ ‫نمونه این اتفاق را بارها و بارها در پرسپولیس‬ ‫شاهد بوده ایم‪ .‬اتفاقی که در مورد رافائل رخ داد‪،‬‬ ‫او زمان مدیریت محمدحســن انصاری فرد در‬ ‫پرســپولیس جذب این تیم شد و چون حق و‬ ‫حقوقاووشرکتواسطهانتقالشپرداختنشد‬ ‫درزمانمدیریتحبیبکاشانیدرپرسپولیس‬ ‫‪ 6‬امتیاز از این تیم کسر شد‪ .‬نمونه دیگر در زمان‬ ‫مدیریت محمــد رویانیان پیش امــد‪ .‬او در‬ ‫شــرایطی مانوئــل ژوزه را کنار گذاشــت که‬ ‫مطالباتشراپرداختنکردودرعوضسعیکرد‬ ‫با ارسال شکایت از این مربی به فیفا برای خود‬ ‫زمان بخرد که در نهایت در زمان مدیریت علی‬ ‫اکبر طاهری بود که باشگاه پرسپولیس محکوم‬ ‫به پرداخت کل طلب ژوزه شد‪.‬‬ ‫در هر دو پرونده و در واقع در همه پرونده های‬ ‫اینچنینیباشگاهپرسپولیسنهتنهاکلبدهی‬ ‫طلبــکاران خارجــی اش را داد بلکه کلی هم‬ ‫جریمه و هزینه وکیل پرداخت کرد‪ .‬مخصوصا‬ ‫در پرونده ژوزه که قیمت دالر تقریبا ‪ 4‬برابر شد‬ ‫و مدیریت وقت باشگاه پرسپولیس مجبور شد‬ ‫نزدیک به ‪ 8‬میلیارد برای پرداخت طلب مربی‬ ‫پرتغالی هزینه کند در حالی که یک هشتم این‬ ‫پولطلبواقعیژوزهدرزمانحضورشدرایران‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تیمفوتبالپرسپولیس‪,‬تیمفوتبالاستقالل‬ ‫‪ ,‬تیم فوتبال تراکتور تبریز ‪ ,‬برانکو ایوانکوویچ ‪,‬‬ ‫گابریل کالدرون ‪,‬‬ ‫در حال حاضر نیز شاهد تکرار این اتفاقات در‬ ‫باشگاهپرسپولیسهستیم‪.‬ایرجعربمدیرعامل‬ ‫پیشین پرســپولیس خیلی راحت از پرداخت‬ ‫طلببرانکوایوانکوویچودستیارانشوهمچنین‬ ‫دیگر بازیکنــان خارجی شــانه خالی کرد و‬ ‫دوشنبه ای که وعده داده بود هرگز فرا نرسید‪ .‬او‬ ‫خارجی های جدیدی را هم به باشگاهش اضافه‬ ‫کرد تا از قافله عقب نماند‪ .‬او به خاطر همین هنر‬ ‫مدیریتی اش ارتقای شغلی گرفت و با حکمی از‬ ‫ســوی وزارت ورزش بــه عنوان سرپرســت‬ ‫فدراسیون دوومیدانی انتخاب شد‪.‬‬ ‫با امدن محمدحســن انصاری فرد انتظار‬ ‫می رفت شرایط بهتر شود‪ .‬او در ابتدا قول توافق‬ ‫با برانکو ایوانکوویچ و پرداخت طلبش به صورت‬ ‫قسطی را داد اما نه تنها در این زمینه موفق نبود‬ ‫بلکهدرسهماهپروند هشکایتیدیگرهمازسوی‬ ‫گابریلکالدروندرفیفابهنامباشگاهپرسپولیس‬ ‫باز کرد‪ .‬او همچنین بــرای اولین بار در تاریخ‬ ‫فوتبال کشورمان‪ 5‬میلیارد برای صدور رضایت‬ ‫نامهسرمربیایرانیازباشگاهدیگریهزینهکرد‬ ‫انهمدرشرایطیکهباشگاهشدرسخت ترین‬ ‫شرایط مالی به سر می برد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون مدیریــت فعلی باشــگاه‬ ‫پرسپولیس در تالش است دفاعیات خود در‬ ‫خصوص پرونده های شــکایتی چون برانکو‬ ‫ایوانکوویچ و دستیارانش‪ ،‬ماریو بودیمیر و‬ ‫گابریل کالــدرون را به فیفــا ارائه دهد تا‬ ‫مجبور به پرداخت طلــب انها در ماه های‬ ‫اینده نشود‪ .‬در اینکه باشگاه پرسپولیس در‬ ‫این پرونده ها در اخر بــا حکم قطعی فیفا‬ ‫مبنی بر پرداخت طلب انها محکوم خواهد‬ ‫شــد کوچکترین تردیدی وجود ندارد اما‬ ‫تاخیــر انداختن پرونده انها این ُحســن را‬ ‫برای مدیریت فعلی باشــگاه پرســپولیس‬ ‫دارد که حکم های نهایی در زمان مدیریت‬ ‫بعدی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫دراینمیانبازهمبایدشاهدچندبرابرشدن‬ ‫پرداختی به این شــاکیان از ســوی باشــگاه‬ ‫پرسپولیس باشیم و بدهی های میلیاردی که‬ ‫ســال به سال با افزایش چشــمگیری مواجه‬ ‫خواهد شد‪ .‬تقریبا یک سال پیش بود که تهدید‬ ‫مبنیبرمحرومیتباشگاه هایبدهکارازحضور‬ ‫در لیگ قهرمانان باعث شد‪ ،‬باشگاه های ایرانی‬ ‫مجبوربهپرداختبدهی هایسنگینخودشوند‬ ‫امادرهمینمدتکوتاهبازهمشاهدپرونده های‬ ‫شــکایتی زیادی از پرســپولیس‪ ،‬استقالل و‬ ‫همچنین تراکتورســازی در فیفا بوده ایم که‬ ‫نتیجــه ان بد هی های چند میلیــاردی این‬ ‫باشگاه هااست‪.‬‬ ‫ریو اوه با گل طارمی از صدرنشین امتیاز گرفت‬ ‫تیم هایپورتووریواوهبامدادمروزیکشنبهطیدیداریدرچارچوبهفتهبیست وچهارملیگبرتر‬ ‫پرتغال برابر هم به تساوی یک ‪ -‬یک رسیدند‪.‬‬ ‫پورتوی میزبان ابتدا در دقیقه‪ 18‬توسط چانسل به گل رسید‪ ،‬اما مهدی طارمی‪ ،‬بازیکن ایرانی ریو‬ ‫اوه در دقیقه‪ 32‬کار را به تساوی کشاند‪.‬‬ ‫مهدی طارمی در دقیقه‪ 88‬این بازی جای خود را به کارلوس مانه داد‪.‬‬ ‫در جدول رده بندی لیگ برتر پرتغال تیم پورتو با ‪ 60‬امتیاز صدرنشین است‪ .‬تیم ریو اوه نیز با ‪38‬‬ ‫امتیازجایگاهپنجمرادراختیاردارد‪.‬‬ ‫تِراِشتگن جانشین کپا در چلسی می شود؟‬ ‫باشگاهچلسینسبتبهخدمتگرفتندروازه بانالمانیتیمفوتبالبارسلوناعالقه منداست‪.‬‬ ‫نشریه انگلیسی «اکسپرس» مدعی شد باشگاه چلسی وضعیت مارک اندره ت ِرا ِشتگن‪ ،‬دروازه بان‬ ‫المانی بارسلونا را زیرنظر دارد و امیدوار است بتواند در تابستان اینده او را جانشین کپا اریساباالگا کند‪.‬‬ ‫این دروازه بان‪ 27‬ساله که قرارداد فعلی اش با کاتاالن ها تا پایان ماه ژوئن‪ 2022‬اعتبار دارد‪ ،‬پیش از این‬ ‫مورد توجه باشــگاه هایی همچون یوونتوس‪ ،‬بایرن مونیخ و پاری سن ژرمن هم قرار داشت‪ .‬اخیرا ًیک‬ ‫خبرنگار اسپانیایی به نام یوئیس کانوت‪ ،‬در یکی از برنامه های ورزشی «رادیو کاتالونیا» فاش کرد که‬ ‫ ت ِرا ِشتگن شخصاً به او گفته است که احتمال دارد فصل اینده در بارسلونا بازی نکند‪ ،‬هرچند در ادامه‬ ‫شــبکه تلویزیونی «‪ »ESPN‬خبر داد مدیران باشگاه بارسلونا قصد دارند پیش از پایان سال ‪2020‬‬ ‫قراردادی جدید به دروازه بان‪ 27‬ساله خود پیشنهاد دهند‪.‬‬ ‫چلسی همچنین وضعیت اندره اونانا‪ ،‬دروازه بان اژاکس و جان لوئیجی دوناروما‪ ،‬دروازه بان میالن را‬ ‫هم زیر نظر دارد که به نظر گزینه های در دسترس تری نسبت به ت ِرا ِشتگن هستند‪ .‬با این وجود با توجه‬ ‫به شایعات مطرح شده در رسانه های اسپانیایی مبنی بر اینکه لیونل مسی از مدیران باشگاه خواسته تا‬ ‫ت ِرا ِشتگنرادرپایانفصلدرلیستفروشبگذارند‪،‬اوهممی تواندگزینهدردسترسیبرایچلسیباشد‪.‬‬ ‫درسویدیگرکپا‪،‬گرانقیمت تریندروازه بانجهانهمکهدرهفته هایگذشتهموردبی مهریفرانک‬ ‫لمپارد قرار گرفته و نیمکت نشین شده بود‪ ،‬مورد توجه باشگاه رئال مادرید قرار دارد‪ ،‬به همین خاطر‬ ‫مدیرانباشگاهچلسیچشمبهجذبگزینه هایاحتمالیدارند‪.‬‬ ‫زنیت چرا و با چه قیمتی سردار ازمون را می فروشد؟‬ ‫یکرسانهروسیباتوجهبهاعالمتمایلباشگاهناپولیایتالیابرایجذبسردارازمون‪،‬مهاجمزنیت‬ ‫سن پترزبورگگزارشیدراینرابطهمنتشرکرد‪.‬‬ ‫بهنقلازاسپورتکلوبروسیه‪،‬زمستانسالگذشتهمیالدیباشگاهزنیتسن پترزبورگباقراردادی‬ ‫‪ 12‬میلیون یورویی ســردار ازمون را از روبین کازان خرید و اکنــون ارزش این مهاجم ایرانی در بازار‬ ‫نقل وانتقاالت به‪ 18‬میلیون یورو رسیده است‪ ،‬بازیکنی که رسانه های ایتالیایی از تمایل باشگاه ناپولی‬ ‫برایجذباووفرستادننمایندگانشبهروسیهبرایتحت نظرگرفتنویخبردادند‪.‬‬ ‫البتهباشگاهناپولینخستینتیمینیستکهبرایجذبسردارازمونتمایلخودراابرازکردهاست‪.‬‬ ‫زنیتبهطورطبیعیهیچ کدامازپیشنهادهایمهاجماصلیخودراکهخواسته هایمالی شانرابراورده‬ ‫نکندمورد توجه قرارنمی دهد‪.‬هرچندباشگاهناپولی یکباربرایخرید مهاجم لهستانیاژاکسهلند‬ ‫‪ 30‬میلیون یورو پرداخت کرده بود‪ ،‬اما باید دید حاضر است خواسته باشگاه زنیت برای انتقال ازمون را‬ ‫براوردهکندیاخیر‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬فروش سردار ازمون عالوه بر سود مالی برای باشگاه زنیت می تواند زمینه ساز‬ ‫بازگشتالکساندرکوکورینشودکههفتهگذشتهباقراردادیقرضیتاپایانفصلبهتیمسوچیپیوست‪.‬‬ ‫محدودیت استفاده از بازیکنان خارجی در فوتبال روسیه از فصل اینده یکی دیگر از دالیل این انتقال‬ ‫می تواندباشدوزنیتترجیحمی دهدبازیکنیباپاسپورتروسیرادراختیاربگیرد‪.‬‬ ‫زنیتتاکنونپیشنهادهایزیادیبرایانتقالسردارازموندریافتکردهاست‪.‬درسالجدیدمیالدی‬ ‫باشگاه کریستال پاالس انگلیس به طور رسمی پیشنهاد‪ 30‬میلیون یورویی خود را به زنیت ارائه کرد‪،‬‬ ‫امااینتیمتمایلیبرایفروشسردارازموندرنیم فصلنداشت‪.‬التزیوایتالیانیزدوبارپیشنهادهایش‬ ‫راارائهکردهاست‪،‬اماطرفینهیچ گاهپایمیزمذاکرهحضورنیافتند‪.‬‬ ‫میزبانی ایران از اجالس شورای المپیک اسیا تحت تاثیر‬ ‫«کرونا»‬ ‫اعضای هیات رئیســه شورای المپیک اسیا در حالی برگزاری اجالس اتی خود در ایران را مصوب‬ ‫کرده اندکهاینمیزبانیمجدداتحتتاثیرمسائلحاشیه‪‎‬ایبهاماواگرهاییکشیدهشدهاست‪.‬‬ ‫« هفتاد و چهارمین اجالس هیات اجرایی شورای المپیک اسیا با حضور کامل اعضا در ایران برگزار‬ ‫خواهد شد»؛ این یکی از مصوبات نشست مهرماه گذشته اعضای هیات رئیسه است که با اکثریت ارا‬ ‫همراهبودبااینحالامروزودر فاصلهحدودیک ماه ماندهبهبرگزاریاجالسدرزمانپیشنهادی‪،‬هیچ‬ ‫قطعیتی در مورد انجام شدن یا نشدن ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫کمیتهملیالمپیکایرانبعدازنهاییکردنبرگزارینشستموردنظردرتهران‪ ۳۰،‬فروردینماهرا‬ ‫به عنوان تاریخ پیشنهادی به مسئوالن شورای المپیک اسیا اعالم کرد‪ .‬این زمان پیشنهادی اذرماه به‬ ‫مدیران اعالم شد و انها هم به صورت شفاهی با ان موافقت کردند اما قطعی کردن این تاریخ منوط به‬ ‫موافقت کتبی و رسمی از سوی شورای المپیک اسیا بود که تا به امروز انجام نشده است‪.‬‬ ‫دراین فاصلهاتفاقاترخدادهپیرامونلیگ قهرمانان فوتبالاسیاو سلبمیزبانی تیم هایایرانیدر‬ ‫این رقابت ها و بعد از ان سانحه هوایی ابهاماتی را در مورد میزبانی ایران برای اجالس ایجاد کرد‪ .‬حاال‬ ‫کرونا و بحرانی که به خاطر ان ایران را فرا گرفته این ابهامات را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫اصغر رحیمی رئیس ســتاد برگزاری اجالس شورای المپیک اسیا ر گفت‪ :‬وقتی سه ماه پیش‬ ‫تاریخ پیشنهادی خود را به مدیرانش اعالم کردیم با موافقت شفاهی انها مواجه شدیم اما برنامه‬ ‫ریــزی برای برگزاری قطعی اجالس در این تاریخ به موافقت رســمی نیاز دارد که تا به امروز به‬ ‫دستمان نرسیده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4010

روزنامه صاحب قلم 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم 4009

روزنامه صاحب قلم 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم 4008

روزنامه صاحب قلم 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم 4007

روزنامه صاحب قلم 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم 4004

روزنامه صاحب قلم 4004

شماره : 4004
تاریخ : 1398/12/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!