روزنامه صاحب قلم شماره 3980 - مگ لند

روزنامه صاحب قلم شماره 3980

روزنامه صاحب قلم شماره 3980

روزنامه صاحب قلم شماره 3980

‫باید چوب های فساد و‬ ‫ناکارامدی را از البه الی چرخ‬ ‫اقتصاد خارج کرد‬ ‫سهمیه ساالنه هر خودرو‪ ۲‬حلقه‬ ‫الستیکدولتی‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت‬ ‫ساختن ایرانی قوی گفت‪ :‬باید چوب های فساد‬ ‫و ناکارامدی را از البه الی چرخ اقتصاد خارج‬ ‫کرد‪ .‬بیستمین نشست خبری ‪.....‬‬ ‫طبــق اعــام ســخنگوی انجمــن‬ ‫تولیدکنندگان تایر‪ ،‬مــردم می توانند به دو‬ ‫روش خریــد مســتقیم از نمایندگی ها یا به‬ ‫صورت انالین از شرکت های تایرساز‪ ،‬تایر ‪......‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫مقابله هوشمندانه با فرار‬ ‫مالیاتی‬ ‫وزیر اقتصــاد گفت‪ :‬رویکــرد دولت این‬ ‫نیست که کاهش درامدهای نفتی از طریق‬ ‫فشــار بر بخش خصوصی خوش حســاب‪،‬‬ ‫منضبط‪ ،‬و شناسنامه دار جبران شود‪.‬‬ ‫فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد در جلســه‬ ‫شــورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت‬ ‫گفت‪ :‬در یازده ماهه ابتدایی سال ‪ ۳۹‬میلیارد‬ ‫دالر واردات داشــته ایم که نســبت به دوره‬ ‫مشابه سال قبل رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از انجا کــه ‪ ۸۵‬درصد واردات‬ ‫مربوط به کاالی سرمایه ای است الزم است‬ ‫تا صادرکنندگان ارز خود را به ســامانه نیما‬ ‫تحویل دهند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد گفت‪ :‬در رابطه با درامد های‬ ‫مالیاتی پیش بینی شده در الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬تاکید می کنم رویکرد دولت و بویژه‬ ‫وزارت اقتصــاد ایــن نیســت کــه کاهش‬ ‫درامدهای نفتی و تامین مالی خزانه از طریق‬ ‫فشــار بر بخش خصوصی خوش حســاب‪،‬‬ ‫منضبط‪ ،‬و شناسنامه دار جبران شود‪.‬‬ ‫دژپســند ادامه داد‪ ،‬افزایش درامدهای‬ ‫مالیاتی را از طریــق تعریف پایه های جدید‬ ‫مالیاتــی‪ ،‬جلوگیــری از فــرار مالیاتــی و‬ ‫ســاماندهی معافیت هــای مالیاتی در حال‬ ‫پیگیری هستیم‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصاد گفــت‪ :‬مشــکالت ارزی‬ ‫صادرکننــدگان در یــک وجــه مربوط به‬ ‫سازمانها و وزارت خانه های دولتی و در وجه‬ ‫دیگر مربوط به صندوق توسعه ملی است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ،‬برای حل و فصل مشــکالت‬ ‫وزارت خانــه ای دســتور الزم را بــه معاون‬ ‫اقتصادی وزارت اقتصاد میدهم اما در حوزه‬ ‫مشکالت مربوط به صندوق توسعه ملی ابتدا‬ ‫باید بررسی شود که تعهد صادرکننده ریالی‬ ‫بوده است و یا ارزی‪.‬‬ ‫دژپســند تاکید کــرد‪ ،‬هم اکنون یکی از‬ ‫کریدورهای مهم دور زدن تحریمها استفاده‬ ‫از تهاتر است‪ .‬بر این اساس ما هم از این روش‬ ‫حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه‪ ۳۰‬بهمن‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 8 3980‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫مجلسی می خواهیم که کشور را از‬ ‫توطئه هامصونیتببخشد‬ ‫رهبر انقالب در دیدار مردم اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‬ ‫مرحله دوم ثبت نام طرح‬ ‫اقدام مسکن بعد انتخابات‬ ‫وزیر راه و شهرســازی از اغاز مرحله دوم‬ ‫طــرح اقدام ملی مســکن بعــد از انتخابات‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫محمد اسالمی در همایش طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن گفت‪ :‬خانه دارشدن مردم وظیفه دولت‬ ‫است و دولت باید زمینه مسکن دارشدن مردم‬ ‫را فراهم کنــد‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬جریان تولید‬ ‫مسکن باید پایدار شود اگرچه دولت ها عوض‬ ‫می شوند و برچسب ها تغییر می کند‪ ،‬اما اصل‪،‬‬ ‫خدمتگزاری برای مردم است و ما برای خدمت‬ ‫به مردم اینجا هستیم و باید ذهنیت هم گرایی‬ ‫را ایجاد کنیــم‪.‬وی گفت‪ :‬برخی به بهانه های‬ ‫مختلف کار را به عقب می اندازند که باید این‬ ‫رویه تغییر کند‪.‬وزیر راه و شهرسازی بیان کرد‪:‬‬ ‫تکمیــل ‪ ۵۵۰‬هزار واحد مســکن مهر را در‬ ‫دســتور کار خود قرار دادیــم‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫ابتدای سمت خود وعده تکمیل مسکن مهر‬ ‫را دادم که باید عملی شود و واحد ها باید با هر‬ ‫قراردادی تکمیل شود‪.‬اسالمی گفت‪ :‬برخی از‬ ‫افراد دارایی خود طال و ‪ ...‬را فروخته و تحویل‬ ‫تعاونی ها دادند که متاسفانه برخی از تعاونی ها‬ ‫مشکالتی را به وجود اوردند که باید پیگیری‬ ‫کنیم‪.‬وی گفت‪ :‬نهضت خانه سازی باید انجام‬ ‫شود انبوه ســازان چه بیایند و چه نیایند این‬ ‫طرح را اجرایی خواهیم کرد‪.‬اســامی افزود‪:‬‬ ‫نظام مهندســی کشــور باید هرچه سریعتر‬ ‫نقشــه ها را تحویل و تخفیفات مناســبی در‬ ‫تعرفه ها بدهند‬ ‫محمد اسالمی با اشاره به رونمایی از سامانه‬ ‫امالک و اسکان گفت‪ :‬بزودی این سامانه ملی‬ ‫برای بهــره برداری در اختیار ســازمان امور‬ ‫مالیاتی قرار می گیــرد‪.‬وی افزود‪ :‬قانون گذار‬ ‫معیــن کرده بود که وزارت راه و شهرســازی‬ ‫سامانه ملی امالک و اسکان را راه اندازی کند‬ ‫در دوره گذشته پیگیری شده بود‪ ،‬اما ما در این‬ ‫دولت دیدیم این جزو تکالیف ما است و ما باید‬ ‫این موضوع را حل کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۳۰‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫عارف‪ :‬ادعای مرعشی درباره توصیه خاتمی برای ارائه لیست‬ ‫کارگزاران را تکذیب می کنم‬ ‫رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان ادعای حسین مرعشی مبنی بر توصیه رئیس‬ ‫دولت اصالحات برای ارائه لیست توسط حزب کارگزاران را تکذیب کرد‪.‬محمدرضا عارف رئیس‬ ‫شــورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حسین مرعشی در‬ ‫نشست خبری خود تاکید کرده که در لیســت ارائه شده توسط حزب کارگزاران از سوی رئیس‬ ‫دولت اصالحات توصیه شده و ایا لیست‪ ۸‬حزب اصالح طلب نیز با توصیه خاتمی بسته شده است؟‬ ‫گفت‪ :‬با شــناختی که از اقای مرعشی داریم می توانم به نیابت از ایشان تکذیب کنم‪ .‬نگاه ایشان‬ ‫اجماعی اســت و در عین حال یک شخصیت حزبی اصالح طلب هستند و حزب کارگزاران هم به‬ ‫عنوان یک حزب اصالح طلب حق ارائه لیست دارد و من فکر می کنم احتماال خود اقای مرعشی‬ ‫این را تکذیب خواهد کرد‪.‬وی افزود‪ :‬مشــی اقای خاتمی این است که همیشه از رفتار اجماعی و‬ ‫ملی حمایت می کند‪.‬‬ ‫فرمانده کل سپاه‪:‬عین االسد نقطه اغاز بود‬ ‫فرماندهکلسپاهبابیاناینکهایرانبهرژیمصهیونیستیهشدارمی دهدکهمراقبشرارت هایش‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ ،‬پاسخ ایران به ترور سردار سلیمانی نقطه ای و محدود بود اما اثرش جهانی و راهبردی‬ ‫شد‪ .‬فرمانده کل سپاه پاسداران اعالم کرد که ایران یک جایی باید امریکا را متوقف می کرد و به او‬ ‫می فهماند که باید در مقابل ایران در حساب های خود بازنگری کند‪.‬سردار سالمی در ابتدای این‬ ‫گفت وگو با تبریک و تسلیت شهادت «سرداران بزرگ مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی‬ ‫و شهید ابومهدی المهندس و همراهانشان»‪ ،‬ان را «حادثه غم انگیز و ترور ناجوانمردان ه امریکایی ها‬ ‫در عراق» توصیف کرد و ایام ســالروز «پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی که سراغازی بود برای‬ ‫عزت مسلمانان عالم» تبریک گفت‪.‬‬ ‫پاسخ ما به امریکایی ها هر سه جنبه را در بر داشت؛ اوال عاطفی بود؛ به این دلیل که امریکایی ها‬ ‫سردارانوتکیه گاه هایمقاومتراموردهدفقراردادند؛شخصیت هاییکهدرقلوبهمهمسلمانان‬ ‫و ازادگان دنیا جایگاه رفیعی داشتند‪.‬‬ ‫ســردار سلیمانی در قلب ملت ایران و سایر ملت های مظلوم و مسلمان جایگاه رفیع و ویژه ای‬ ‫داشت و برای مسلمانان و به خصوص ملت ایران این حادثه یک حادثه شگفت انگیزی بود و قلوب‬ ‫همه انها جریحه دار شــد‪ ،‬بنابراین بایستی که یک پاسخ محکمی به امریکایی ها داده می شد تا‬ ‫جراحت قلب مســلمانان ترمیم می شد‪ .‬بنابراین از این جهت این یک پاسخ عاطفی بود برای ما‪،‬‬ ‫فرماندهان بزرگ ما استوره های مقاومت هستند ‪ ،‬اینها سمبل های دفاع هستند‪ ،‬شرف و کرامت و‬ ‫عزت ملت ها به اینها بستگی دارد‪ .‬اینها حامدان رسالت های بزرگ دفاع از ارامش‪ ،‬اسایش‪ ،‬امنیت‬ ‫و عزت مردمان هستند‪.‬‬ ‫بنابراین قابل قبول نیست که یک کشور دیگر از هزاران مایل از انسوی دریاها در یک سرزمین‬ ‫اسالمی فرمانده هان بزرگ ما را بخواهد شهید کند‪ .‬بنابراین واکنش های ما طبیعتاً همواره به این‬ ‫اقدامات بسیار سخت و پشیمان کننده و دردناک خواهد بود‪ .‬از این جهت این یک پاسخ عاطفی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اما از جنبه دینی‪ ،‬دقیقا اسالم ما را به مقابله به مثل دعوت می کند «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا‬ ‫علیه بمثل ما اعتدی علیکم»‪ .‬در دین اســام انفعال در مقابل دشمنان دین و بشریت قابل قبول‬ ‫نیست‪ ،‬هرچند اسالم دین صلح است اما دفاع را امری واجب می داند‪ ،‬اقدام ما در مقابل امریکایی ها‬ ‫اقدامی کامال دفاعی بود‪ .‬یک دفاع مشروع‪ ،‬یک دفاع قانونی‪ ،‬یک حق‪ ،‬چیزی که ما باید می گرفتیم‪.‬‬ ‫بنابراین اسالم اجازه داده «اذن للذین یقاتلون بانهم ُظلموا»؛ امریکایی ها ظلم کرده بودند یک‬ ‫فرمانده بی دفاع ما را که قانونی وارد یک کشور دیگر شده بود‪ ،‬در حالی که غیر مسلح بود و کام ً‬ ‫ال با‬ ‫دعوت مقامات اون کشور وارد ان کشور شده بود و به صورت رسمی و اشکار انجا رفت وامد می کرد‬ ‫مورد هدف قرار داده بود‪.‬‬ ‫این طبیعی بود که یک ظلم اشکار بود و در دین اسالم چنین ظلمی باید واکنش های سختی‬ ‫داشته باشد و باید پاسخ داده شود‪ .‬بنابراین این پاسخ کامال بر معیارهای دین منطبق بود‪ .‬میزان‬ ‫برای ما در مواجه با دشــمن احکام دین هست و قران در جای جای مختلفی ما را به دفاع دعوت‬ ‫کرده امر کرده‪ ،‬این هم یک پاسخ دینی بود‪.‬اما این پاسخ نظامی بود‪ ،‬بله کامال نظامی بود و به این‬ ‫دلیل که ما باید پاسخی اشکار قابل درک‪ ،‬قابل رویت از منظر جهانی‪ ،‬معتبر‪ ،‬می دادیم تا معیارهای‬ ‫قضاوت جهانی را در مورد اعتبار خودمان و اراده ای که پشت این قدرت وجود دارد این معیارهای‬ ‫قضاوت را بسازیم‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫واشنگتن مانع مذاکره ریاض با تهران‬ ‫روزنامه لبنانی البناء به نقل از برخی منابع فرانسوی اعالم کرد که سعودی ها خواستار گفت وگو‬ ‫با ایران بودند اما امریکایی ها با این مساله مخالفت کردند‪ .‬روزنامه البناء لبنان نوشت‪ :‬برخی منابع‬ ‫فرانسوی به نقل از مسئوالن سعودی اعالم کردند که بعد از حمله به ارامکو‪ ،‬عربستان تمایل داشت‬ ‫با ایران مذاکره کند اما امریکا با این مساله مخالفت کرد و مانع انجام این کار شد‪.‬‬ ‫این مسئوالن سعودی افزودند‪ :‬امریکایی ها به عربستانی ها گفته اند که بعد از اغاز تظاهرات و‬ ‫ناارامی ها در عراق‪ ،‬لبنان و ایران اوضاع بهتر خواهد شد و نظام ایران اکنون در وضعیت سختی قرار‬ ‫دارد ‪ ،‬بنابراین نباید مذاکره کرد‪.‬منابع فرانسوی همچنین به نقل از مسئوالن سعودی اعالم کردند‬ ‫که در رابطه با سیطره حزب اهلل بر لبنان هیچ مشکلی ندارند اما در مقابل باید یمن را به ما بدهند‪.‬‬ ‫یک مسئول سعودی گفته است‪ :‬ریاض پول زیادی به سعد حریری‪ ،‬نخست وزیر پیشین لبنان‬ ‫داد اما این حمایت ها بی فایده بود و از امروز دیگر هیچ پولی به سعد حریری نخواهد داد‪.‬این مسئول‬ ‫سعودی همچنین تاکید کرده است‪ :‬ریاض معتقد است که مذاکره فراگیر میان ایران و عربستان‬ ‫امکان پذیر است؛ مذاکره ای که پرونده های مختلف در منطقه از جمله مساله یمن و لبنان را نیز‬ ‫شــامل شود‪ .‬ریاض امده است تا اجازه دهد ایران بر لبنان سیطره یابد اما در مقابل از یمن دست‬ ‫بکشد و حوثی ها را قانع کند که به مذاکره بیایند و در حکومت مشارکت داشته باشند نه اینکه به‬ ‫طور کامل تحت سلطه ان ها باشد‪.‬‬ ‫پاسخ خالد جاراهلل درباره دیدار ظریف با وزیر خارجه کویت‬ ‫معاون وزیر خارجه کویت در واکنش به دیدار ظریف با وزیر خارجه این کشور گفت‪ :‬تماس های‬ ‫مداومی با طرف ایرانی وجود دارد و این دیدار طبیعی است‪.‬خالد الجاراهلل‪ ،‬معاون وزیر خارجه کویت‬ ‫در پاسخ به سوالی در رابطه با دیدار احمد ناصر المحمد الصباح‪ ،‬وزیر خارجه کویت با محمد جواد‬ ‫ظریف‪،‬وزیرخارجهایراندرحاشیهکنفرانسامنیتیمونیخگفت‪:‬تماسهایمداومیباطرفایرانی‬ ‫وجود دارد و مسئوالن ایرانیبهکویت سفر می کنندبنابراین دیدار وزیران خارجه دوکشور در حاشیه‬ ‫کنفرانس مونیخ امری طبیعی است‪.‬وی گفت‪ :‬گفت وگوی وزیر خارجه ایران و کویت مثبت و سازنده‬ ‫بود‪ ،‬در این گفت وگو به اوضاع منطقه و روابط دوجانبه پرداخته شد‪.‬الجاراهلل تاکید کرد‪ :‬این دیدارها‬ ‫مفیدوبهسودمنطقهودرراستایکاهشتنشهستند‪.‬محمدجوادظریفاخیرادرحاشیهکنفرانس‬ ‫امنیتی مونیخ با همتای کویتی خود دیدار کرد ‪ .‬در دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و کویت در رابطه با روابط دوجانبه‪ ،‬امنیت منطقه و روابط با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس‬ ‫و همچنین تحوالت یمن مورد گفت گو و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫روانچی‪ :‬معامله قرن فهرستی از ارزوهای زورگویانه‬ ‫رژیم صهیونیستیاست‬ ‫مجید تخت روانچی‪ ،‬سفیر و نمایند ه ایران در سازمان ملل به بررسی ابعاد طرح معامل ه قرن و‬ ‫راهکار جمهوری اسالمی برای حل مسئله فلسطین پرداخت‪ .‬در یادداشت روانچی با عنوان «معامله‬ ‫قرن» فهرســتی از ارزوهای زورگویانه رژیم صهیونیستی است که در پایگاه اطالع رسانی‪.‬منتشر‬ ‫شــده‪ ،‬امده است‪:‬طرح «معامله ی قرن» نه تنها گره ای از کار رژیم صهیونیستی و امریکا نخواهد‬ ‫گشود‪ ،‬بلکه مقاومت مردم فلسطین و مسلمانان علیه اشغال گری را تقویت خواهد کرد و بهانه ها‬ ‫را از دست جناح سازش کار خواهد گرفت‪ .‬درواقع «معامله ی قرن» نقط ه پایانی بر دورویی و نفاق‬ ‫طوالنی مدت امریکا در هفتاد سال گذشته است‪ .‬امریکایی ها در طول این سال ها همیشه تالش‬ ‫می کردند تا حمایت های همه جانب ه خود را از صهیونیست ها تا حدودی پنهان سازند و خود را یک‬ ‫میانجی معتدل در میان دو طرف معرفی کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪3980‬‬ ‫سیاسی‬ ‫رهبر انقالب در دیدار مردم اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫مجلسی می خواهیم که کشور را از توطئه ها‬ ‫مصونیتببخشد‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامنــه ای فرمودند‪ :‬می بینید‬ ‫تبلیغاتامریکایی هاراکهچطورمی خواهندبیننظام‬ ‫و بین مردم فاصله بیندازند؟ هدف فعالیت این است که‬ ‫جوان ایرانی را از نظام اسالمی جدا کنند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقالب‬ ‫اسالمی صبح روز سه شنبه در دیدار هزاران نفر از مردم‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬حضور در انتخابات مجلس را وظیفه‬ ‫شرعی‪،‬ملی‪،‬انقالبیوحقمدنیاحادمردمبرشمردند‬ ‫و با اشاره به دو رکن مهم «حضور پرشور» و «انتخاب‬ ‫خوب» گفتند‪ :‬انتخابات یک جهاد عمومی و نعمت و‬ ‫امتحان الهی اســت که اگر با حضور حداکثری مردم‬ ‫همراه شود‪ ،‬مایه ابروی نظام اسالمی و تقویت کشور و‬ ‫مصونیتبخشدربرابرتوطئههاوزمینهسازایرانقوی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به مشکالت‬ ‫عمیق و گسترده اجتماعی و اقتصادی جامعه امریکا‬ ‫برخالف ظاهر بزک کرده ان‪ ،‬افزودند‪ :‬امریکا در حال‬ ‫حرکتبهسمتفروپاشیازدروناستوشکوهوجالل‬ ‫ظاهری ان مانع از غرق شدنش نخواهد شد‪.‬‬ ‫حضرت ایــت اهلل خامنه ای در این دیــدار که به‬ ‫مناسبتچهلودومینسالروزقیامتاریخیمردمتبریز‬ ‫در‪ ۲۹‬بهمن سال‪ ۱۳۵۶‬برگزار شد‪ ،‬مهمترین ویژگی‬ ‫مــردم اذربایجان را تبلور عزت ملی‪ ،‬دینی و انقالبی و‬ ‫حضور در صحنه به وقت نیاز و دفاع از کشور و انقالب‬ ‫و هویت دینی برشمردند و گفتند‪ :‬حضور بهنگام مردم‬ ‫تبریزدرچهلمقیام‪ ۱۹‬دیمردمقممایهبرکتخداوند‬ ‫متعال شــد و این حرکت به صورت سلسله وار تا اغاز‬ ‫حرکت عمومی ملت و سقوط رژیم طاغوت و استقرار‬ ‫حکومت اسالمی ادامه یافت‪.‬‬ ‫ایشان انتخابات بسیار مهم روز جمعه دوم اسفند را‬ ‫از مصادیق میدان های نیاز به حضور بهنگام دانستند و‬ ‫افزودند‪ :‬انتخابات جهاد عمومی‪ ،‬مایه تقویت کشور و‬ ‫ابروی نظام اسالمی است و حضور گسترده و پر شور‬ ‫مردم در پــای صندوق های رای‪ ،‬به توفیق الهی مایه‬ ‫برکتوتاثیراتتحولافریندرکشورخواهدشد‪.‬رهبر‬ ‫انقالب اسالمی با اشاره به تبلیغات و تالشهای گسترده‬ ‫امریکایی ها برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی ایران و‬ ‫جدا کردن مردم و جوانان از نظام اسالمی خاطرنشان‬ ‫کردند‪ :‬با وجود همه این تالشها‪ ،‬انها به نتیجه نرسیده‬ ‫اند که نمونه بارز ان‪ ،‬تشــییع شــهید ســلیمانی و‬ ‫راهپیمایی‪ ۲۲‬بهمن بود و انتخابات مجلس شــورای‬ ‫اسالمینیزباردیگرنشانخواهددادمردمدرکنارنظام‬ ‫اسالمی و پشتیبان ان هستند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه چشم‬ ‫دوستانودشمنانبهانتخاباتروزجمعهاست‪،‬افزودند‪:‬‬ ‫دشمنان می خواهند ببینند نتیجه فشار حداکثری‬ ‫امریکا و بدعهدی های اروپایی ها و مشکالت اقتصادی‬ ‫که در کشور وجود دارد‪ ،‬چه بوده است و دوستان هم با‬ ‫نگرانی منتظر نحوه حضور مردم در انتخابات هستند‪.‬‬ ‫ایشانگفتند‪:‬البتهمنهموارهبهدوستاننظاماسالمی‬ ‫گفته ام‪ ،‬از ملت ایران نگران نباشید زیرا این ملت کاربلد‬ ‫است و می داند که چه بکند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی‪ ،‬انتخابات را خنثی کننده‬ ‫بسیاری از نیت های شوم امریکایی ها و صهیونیستها و‬ ‫فن مکر و َکید انها دانستند و خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫بدل ِ‬ ‫تنها راه مایوس شدن دشمنان‪ ،‬قوی شدن ایران است‬ ‫مجلس قوی اســت‪،‬‬ ‫ایران قوی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ویکی از مصادیــق ِ‬ ‫مجلســی که بتواند با تصویب قوانین الزم و با هدایت‬ ‫دولتها به مسیر مطلوب‪ ،‬کشور را مصونیت ببخشد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای یــک رکن قوی بودن‬ ‫مجلس را حضور هرچه بیشتر مردم در پای صندوق‬ ‫های رای برشمردند و افزودند‪ :‬تاثیرات مجلس فقط‬ ‫محدود به چهار سال نیســت بلکه مجلس قوی و یا‬ ‫مجلسضعیفوخودباختهباتصمیماتخودمیتوانند‬ ‫تاثیرات بلندمدتی بر کشــور بگذارند‪.‬ایشان افزودند‪:‬‬ ‫انتخابات و رای دادن‪ ،‬وظیفه شــرعی‪ ،‬ملی و انقالبی‪،‬‬ ‫جشــن ملی و احقاق حق احاد مردم برای دخالت در‬ ‫رکن‬ ‫سرنوشت کشورشان است‪.‬رهبر انقالب اسالمی‪ِ ،‬‬ ‫دوم یک مجلس قوی را کیفیت انتخاب دانستند و در‬ ‫تبیینویژگی هاینمایندگانشایستهملتبزرگایران‬ ‫تاکید کردند‪ :‬باید برای مجلس شورای اسالمی‪ ،‬افراد‬ ‫«با ایمان»‪« ،‬شــجاع»‪« ،‬کارامد»‪« ،‬وظیفه شناس»‪،‬‬ ‫«پرانگیزه»‪« ،‬وفادار به اسالم‪ ،‬مردم‪ ،‬انقالب و کشور»‪،‬‬ ‫«سرسخت در مقابل دشمنان» و «دل نبسته به دنیا و‬ ‫مطامعمالی»برگزیدهشوند‪.‬حضرتایت اهللخامنه ای‬ ‫خاطرنشــان کردند‪ :‬مردم باید در انتخاب نمایندگان‬ ‫بســیار مراقبت کنند زیرا ما در همین دوره انقالب‪،‬‬ ‫نمایندگانی در مجلس داشتیم که اکنون نوکر و ُکلفَت‬ ‫امریکا و دشمنان ایران هستند‪.‬‬ ‫ایشــان همچنین درباره حضور جوانان و افراد با‬ ‫تجربه در مجلس گفتنــد‪ :‬مجلس باید یک ترکیب‬ ‫متناسبی از جوانان و افراد مجرب‪ ،‬دانا و راه بلد باشد‪.‬‬ ‫جوان گرایی یک ضرورت قطعی برای کشــور است و‬ ‫ُکنشــگر اصلی و پیشــران حرکت رو به جلو جوانان‬ ‫هســتند اما تکیه بر جوانان به معنای چشم پوشی از‬ ‫افراد با تجربه نیست‪.‬‬ ‫باید چوب های فساد و ناکارامدی را از البه الی چرخ اقتصاد خارج کرد‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ساختن‬ ‫ایرانی قوی گفت‪ :‬باید چوب های فساد و ناکارامدی‬ ‫را از البه الی چرخ اقتصاد خارج کرد‪ .‬بیســتمین‬ ‫نشســت خبری ســخنگوی قوه قضائیه در محل‬ ‫دادگستری استان تهران برگزارشد‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد‪ :‬در گام دوم‬ ‫انقالب و بنابر رهنمودهای مقام معظم رهبری به‬ ‫دنبال ساختن ایرانی قوی هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬این موضوع و این دســتاورد با‬ ‫حاکمیت قوی و مردمی قوی شــکل می گیرد که‬ ‫باید دولت قوی‪ ،‬مجلس قوی‪ ،‬قوه قضائیه ای قوی‬ ‫و نیروهای مســلح قوی‪ ،‬دانشگاه قوی و اقتصاد و‬ ‫فرهنگ قوی داشته باشیم‪.‬‬ ‫غالمحســین اســماعیلی گفت‪ :‬انچه به طور‬ ‫مستقیم به قوه قضائیه مربوط است این است که در‬ ‫این برهه حساس قوه قضاییه قوی داشته باشیم که‬ ‫شاخص های اصلی ان عبارتند از صالبت و اقتدار‪،‬‬ ‫تامیــن امنیت و عدالت‪ ،‬حفــظ حرمت و کرامت‬ ‫انســان‪ ،‬برخــورداری از ســامت درون قوه ای و‬ ‫برخورداری از اعتماد و حمایت مردم‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مجموعه این خصوصیت ها یعنی به عبارتی داشتن‬ ‫قوه قضائیه قوی یعنی قوه قضائیه مردمی‪.‬سخنگوی‬ ‫قوه قضاییه تصریح کرد‪ :‬اقدام اخیر قوه قضائیه در‬ ‫تدوین و ابالغ دستورالعمل نحوه مشارکت نهادهای‬ ‫مردمی با قوه قضاییه نمونه ای از این اقدام بســیار‬ ‫مهم است‪.‬اسماعیلی افزود‪ :‬همچنین حضور رییس‬ ‫قوه قضائیه و اعضای سران قوه در مراسم عزاداری‬ ‫سردار شهید سلیمانی و دیدار رییس قوه قضائیه با‬ ‫خانواده های متدین انقالبی و مظلوم جانباختگان‬ ‫مراســم تشییع این شــهید در کرمان‪ ،‬بازدید روز‬ ‫جمعه رییس قوه قضائیه از زندان زنان‪ ،‬ســفرهای‬ ‫متعدد مسووالن عالی قضایی به استانها و شنیدن‬ ‫حرف مــردم چه صیادان بوشــهری چه کارگران‬ ‫گمرک و افــراد مختلفی که در دیدار با رئیس قوه‬ ‫قضائیه حصور می یابند‪ ۲۰ ،‬ساعت کار مستمر در‬ ‫سفر بوشهر از دیگر مصادیق این اقدامات است‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬همه اینها نمونه فرایند توسعه و مردمی شدن‬ ‫قوه است و ما مردم را باور داریم و این شعار نیست‬ ‫و در عمل اثبات می کنیم برای مردم شان و جایگاه‬ ‫قایلیم‪.‬‬ ‫ســخنگوی قوه قضاییه گفــت‪ :‬امروز به جهت‬ ‫ســالروز اعالم سیاســتهای اقتصاد مقاومتی‪ ،‬روز‬ ‫اقتصاد مقاومتی اســت و اقدامــات قوه در جهت‬ ‫حمایت از کارافرینی و اقتصاد داخلی است و یه این‬ ‫مقوله باور داریم و عملکرد قوه در سال جاری دلیل‬ ‫قوی براثبات این ادعاست‪.‬اســماعیلی افزود‪ :‬باید‬ ‫چوب های فســاد و ناکارامــدی را از البالی چرخ‬ ‫اقتصاد خارج کرده تا راحتتر و روانتر بچرخد‪ ،‬گاهی‬ ‫در راستای اصالح سیاستها است و گاهی حمایت‬ ‫از تولید و اشتغال و گاهی هم در حمایت از مدیران‬ ‫جسور و شجاع و انقالبی است‪.‬‬ ‫شرمن‪ :‬برای ژنرال سلیمانی سوگواری نمی کنم‬ ‫اما ترامپ ما را تا مرز جنگ پیش برد‬ ‫به اعتقاد رئیس پیشــین تیم مذاکره کننده‬ ‫هســته ای امریکا و معاون وزیر خارجه در دولت‬ ‫سابق این کشور‪ ،‬دونالد ترامپ با صدور فرمان ترور‬ ‫سپهبد قاسم سلیمانی‪ ،‬امریکا را تا مرز جنگ با‬ ‫ایران پیش برده بود‪.‬‬ ‫«وندی شــرمن» معاون پیشین وزیر خارجه‬ ‫امریکا‪ ،‬روز دوشــنبه در یک نشســت در شهر‬ ‫«ساراسوتا» واقع در ایالت فلوریدا حاضر شد و در‬ ‫ان به شــدت از مواضع سیاست خارجی دولت‬ ‫دونالد ترامپ در قبال ایران به ویژه ترور ســپهبد‬ ‫شهیدقاسمسلیمانیانتقادکرد‪.‬‬ ‫بهادعایاو‪،‬ترورسردارسلیمانی«ممکناست‬ ‫به دلســرد کردن ایران از تجاوز در منطقه کمک‬ ‫کند‪ ،‬هر چند که در حال حاضر هیچ مدرکی دال‬ ‫بر این امر وجود ندارد»‪.‬مقام ارشــد دولت باراک‬ ‫اوباما‪ ،‬فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران‬ ‫انقالباسالمیرا«شخصیبسیاربد»برایامریکا‬ ‫خواندوگفت‪«:‬فکرمی کنمکه(باتروراو)ماخیلی‬ ‫به جنگ (با ایران) نزدیک شد ه بودیم»‪.‬‬ ‫این مقام پیشین امریکایی افزود‪« :‬من برای‬ ‫مــرگ او ســوگواری نمی کنــم اما بــه نظرم‬ ‫رئیس جمهور(ترامپ)یکریسکاستثناییانجام‬ ‫داد و به نظرم ما هنوز شــاهد پایان این ریســک‬ ‫نبوده ایم‪.‬‬ ‫وی به موضوع برخورد با مفســدان اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در حدفاصل نشست قبلی تا امروز برای بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬نفر از مفسدان اقتصادی محکومیت قطعی از‬ ‫سوی شعب رسیدگی کننده صادر شده است‪ .‬که‬ ‫اگر لیست همه انها را بگویم وقت زیادی می گیرد‬ ‫اما امروز فهرست انها توسط مرکز رسانه قوه قضائیه‬ ‫اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی قوه قضاییه به برخی از ارای صادر‬ ‫شده اشاره کرد و گفت‪ :‬در ارای صادره‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫مرادی فرزند هدایت به جرم اخالل در نظام ارزی‬ ‫بــه صورت عمده به تحمل ‪ 20‬ســال حبس‪74 ،‬‬ ‫ضربه شــاق‪ ،‬رد مال به ارزش یک میلیون و ‪89‬‬ ‫هزار یورو در حق بانــک ملت‪ 792 ،‬هزار یورو در‬ ‫حق بانک سپه و جزای نقدی به مبلغ ‪ 12‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬محمد نائینی تهرانی به جرم مشارکت در‬ ‫اخالل در نظام ارزی به تحمل ‪ 15‬سال حبس‪74 ،‬‬ ‫ضربه شالق‪ ،‬رد یک میلیون و ‪ 89‬هزار یورو در حق‬ ‫بانک ملت و ‪ 792‬هزار یورو در حق بانک ســپه و‬ ‫جزای نقدی معادل ‪ 12‬میلیارد تومان‪ ،‬امیرخسرو‬ ‫عالیــی به جرم اخالل در نظام ارزی به تحمل ‪10‬‬ ‫سال حبس ریال شــاق و رد مال‪ ،‬مرتضی فالح‬ ‫اشتری فرزند احمد به جرم مشارکت در اخالم در‬ ‫نظــام ارزی به تحمل دو فقره ‪ 20‬ســال حبس‪،‬‬ ‫شــاق‪ ،‬رد مال و جزای نقدی‪ ،‬مهرداد داودی به‬ ‫جرم مشــارکت در اخالل در نظام ارزی به تحمل‬ ‫‪ 10‬سال حبس‪ ،‬رحیم تبریزی میاندواب به جرم‬ ‫مشارکت در اخالل ارزی به تحمل ‪ 12‬سال حبس‬ ‫و ‪ 100‬میلیــارد ریال جزای مالی‪ ،‬مهرداد صفری‬ ‫به جرم اخالل در نظام ارزی به تحمل ‪ 12‬ســال‬ ‫حبس محکوم شدند‪.‬‬ ‫اســماعیلی همچنین در خصوص رای دادگاه‬ ‫درخصوص متهمان موسوم به پرونده محیط زیست‬ ‫گفت‪ :‬رای پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط‬ ‫زیست که از نظر ما این پرونده یک پرونده اقدام علیه‬ ‫امنیت است رسیدگی و رای نهایی ان نیز صادر و‬ ‫قطعی شده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در این پرونده مراد‬ ‫طاهباز فرزند قاســم به جرم همکاری با امریکا به‬ ‫عنوان دولت مخاصم به ‪ 10‬سال حبس و رد وجوه‬ ‫دریافتــی از دولت امریکا‪ ،‬نیلوفــر بیانی به جرم‬ ‫همکاری با دولت متخاصم امریکا به ‪ 10‬سال حبس‬ ‫و رد وجوه ماخوذه‪ ،‬هومن جوکار به جرم همکاری‬ ‫بــا دولت مخاصم امریکا به ‪ 8‬ســال حبس‪ ،‬طاهر‬ ‫قدیریان به جرم همکاری با دوت مخاصم امریکا به‬ ‫هشــت ســال حبس‪ ،‬ســام رجبی تبریز به جرم‬ ‫همکاری با دولت مخاصم امریکا به ‪ 6‬سال حبس‪،‬‬ ‫سپیده کاشانی به جرم همکاری با دولت متخاصم‬ ‫امریــکا به ‪ 6‬ســال حبس‪ ،‬امیرحســین خالقی‬ ‫حمیدی به جرم جاسوســی به ‪ 6‬ســال حبس و‬ ‫عبدالرضا کوهپایه به جرم اجتماع و تبانی به قصد‬ ‫اقدام علیه امنتی به ‪ 4‬سال حبس محکوم شدند که‬ ‫محکومیت انها در دادگاه تجدیدنظر تایید شد‪.‬‬ ‫درگیری مرزبانان با متجاوزان در منطقه ممنوعه‬ ‫مرزی پاوه‬ ‫فرمانــده مرزبانی اســتان کرمانشــاه گفت‪:‬‬ ‫تعدادی متجاوز که قصد شکستن حریم ممنوعه‬ ‫منطقه مرزی در پاوه را داشــتند‪ ،‬در رسیدن به‬ ‫اهداف خود ناکام ماندند‪ .‬ســرهنگ یحیی الهی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مرزبانان هنگ مرزی پاوه دوشنبه‬ ‫شب حین حراســت و پاسداری از مرزهای غرب‬ ‫کشور‪ ،‬با تعدادی متجاوز که قصد شکستن حریم‬ ‫امنیتی مرزهای کشور را داشتند‪ ،‬برخورد کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مرزبانان با فرمان ایســت و اخطار‬ ‫نســبت به متواری کردن متجاوزان مرزی اقدام‬ ‫کردنــد که متجــاوزان با بی توجهــی به فرمان‬ ‫ماموران به راه خود ادامه دادند‪.‬‬ ‫فرمانده مرزبانی اســتان کرمانشاه ادامه داد‪:‬‬ ‫مرزبانان که از شکســتن حریم امنیتی مرزهای‬ ‫کشورمان توسط متجاوزان اطمینان حاصل کرده‬ ‫بودند‪ ،‬با رعایت قانون بکارگیری سالح به سمت‬ ‫متجــاوزان تیرانــدازی کردند کــه در پی این‬ ‫تیراندازی ‪ ۴‬متجاوز مجروح و یک نفر نیز کشته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سرهنگ الهی خاطرنشان کرد‪ :‬مرزبانان برابر‬ ‫وظایف قانونی‪ ،‬از مرزهای ایران اسالمی حراست‬ ‫و پاســداری می کنند و با هرگونه تردد غیرمجاز‬ ‫«متجــاوز» در حریم ممنوعه مرزهای کشــور‬ ‫برخورد خواهند کرد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح همزمان‪ ۳۲۲‬پروژه بخش تعاون در سراسر‬ ‫کشورباحضورجهانگیری‬ ‫با حضور معاون اول رییس جمهور ‪ ۳۲۲‬طرح تعاونی در سراسر کشور به طور‬ ‫همزمان مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری پیش از ظهر روزسه شنبه با حضور در وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاهاجتماعیضمنارتباطزندهویدئوییبااستانهاییزد‪،‬ایالم‪،‬خراسانشمالی‪،‬‬ ‫هرمزگان و مرکزی و اغاز بهره برداری طرح های تعاونی این اســتان ها‪ ،‬فرمان‬ ‫افتتاح همزمان ‪ ۳۲۲‬طرح تعاونی در سطح کشور را صادر کرد‪.‬‬ ‫این ‪ ۳۲۲‬طرح تعاونی با مشارکت ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۶۷۷‬عضو و سرمایه گذاری بالغ‬ ‫بر ‪ ۱۵۰۷‬میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۷۷‬نفر به بهره برداری‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۵۰۷‬میلیارد تومان ســرمایه گذاری انجام شده در این ‪ ۳۲۲‬طرح‪۲۹۹ ،‬‬ ‫میلیارد تومان در طرح های تعاونی های تولیدی‪ ۵۸،‬میلیارد تومان در طرح های‬ ‫خدماتی و‪۱۱۵۰‬میلیارد تومان در طرح های مسکن بوده است‪.‬‬ ‫جهانگیریهمچنیندرارتباطزندهویدئوییبااستانهاییادشده‪،‬ضمنتاکید‬ ‫بر اهمیت بخش تعاون اظهار امیدواری کرد در همه استانهای کشور طرح های‬ ‫این بخش با قوت اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی همچنین مردم استان یزد را مردمی سختکوش‪ ،‬متدین و انقالبی توصیف‬ ‫و اظهار امیدواری کرد روند توسعه تعاونی ها و اشتغالزایی در این استان استمرار‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مردم استان ایالم حق بزرگی بر گردن‬ ‫ما دارند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مردم ایالم در دوران دفاع مقدس خوش درخشیدند و هر‬ ‫چقدر که خدمات به مردم این استان افزایش پیدا کند باز هم پاسخگوی ایثار و از‬ ‫خودگذشتگی این عزیزان نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی همچنین مردم اســتان خراسان شمالی را مردمی زحمتکش و تالشگر‬ ‫توصیف کرد و با اشــاره به اینکه این استان از استانهای مرزی کشور است اظهار‬ ‫امیدواری کرد شاهد رشد تجارت خارجی و توسعه صادرات در استان خراسان‬ ‫شمالیباشیم‪.‬‬ ‫جهانگیریاستانهرمزگانرااستانیپرظرفیتومستعدبرایتوسعهدانست‬ ‫و گفت‪ :‬ســواحل زیبای خلیج فارس و جزایر راهبردی و استراتژیک این استان‬ ‫هرکدام می تواند نقش موثری در توسعه ایفا کند و این استان قابلیت ان را دارد‬ ‫که کانون اصلی توسعه اقتصاد دریامحور برای کشور باشد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور استان مرکزی را استانی مهم و صنعتی برشمرد و‬ ‫افزود‪:‬استانمرکزیازجاذبههایمهمتاریخیوطبیعیبرخورداراستوامیدوارم‬ ‫برنامه های توسعه استان خصوصا در بخش مسکن استمرار داشته باشد‪.‬‬ ‫چین تعرفه‪ ۷۰۰‬کاالی امریکایی را لغو می کند‬ ‫چیناعالمکرددرخواست هایجدیدمعافیتازتعرفه هایواردات‪ ۶۹۶‬کاالی‬ ‫امریکایی‪ ،‬که شــامل گوشت خوک‪ ،‬گوشــت گاو‪ ،‬دانه سویا‪ ،‬گاز مایع طبیعی‬ ‫(ال ان جی) و نفت خام می باشد‪ ،‬را تایید خواهد کرد‪.‬‬ ‫چیندیروزاعالمکرددرخواست هایجدیدمعافیتازتعرفه هایواردات‪۶۹۶‬‬ ‫کاالیامریکایی‪،‬کهشاملگوشتخوک‪،‬گوشتگاو‪،‬دانهسویا‪،‬گازمایعطبیعی‬ ‫(ال ان جی) و نفت خام می باشد‪ ،‬را تایید خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزارت مالی چین در بیانیه خود اعالم کرد‪ :‬شرکت هایی که به دنبال به دست‬ ‫اوردن معافیت از تعرفه های اضافی (تعرفه هایی که با باال گرفتن جنگ تجاری‬ ‫بین امریکا و چین وضع شــده اند) برای واردات کاالهای امریکایی هســتند‪،‬‬ ‫می توانند از‪ ۲‬مارس تقاضاهای خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫دردیداررئیسکلسازمانامورمالیاتیکشوروسفیرهند‪،‬طرفینبرضرورت‬ ‫انعقاد موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو کشور و تصویب هر چه‬ ‫سریع تر این موافقت نامه توسط مراجع قانون گذاری تاکید کردند‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز سه شنبه در دیدار با قدم درمندرا‬ ‫سفیرهند‪-‬خاطرنشانکرد‪:‬نظاممالیاتیایراندرسال هایاخیرگام هایموثری‬‫در جهت پیاده سازی مالیات الکترونیک در کشور برداشته و هم اکنون‪ ،‬تالش ها‬ ‫برای اجرای نظام مالیات هوشمند از طریق دستیابی به تمامی دیتاها و اطالعات‬ ‫اشخاص در نزد دستگاه های مختلف ادامه دارد‪.‬‬ ‫پارســا با بیان اینکه الیحه موافقت نامه اجتنــاب از اخذ مالیات مضاعف و‬ ‫جلوگیریازفرارمالیاتیبیندوکشورایرانوهند‪،‬دردیامسالبهتصویبمجلس‬ ‫شورای اسالمی رسیده‪ ،‬ولی از سوی شورای نگهبان چند ایراد شکلی به ان وارد‬ ‫شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امیدواریم پس از رفع ابهامات و ایرادات مذکور‪ ،‬اوایل سال اینده‪،‬‬ ‫شاهد تصویب موافقت نامه در مجلس باشیم‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬اجرای این موافقت‬ ‫نامه‪ ،‬منجر به ارتقای مناسبات اقتصادی و تبادل تجاری بین دو کشور خواهد شد‬ ‫و تجار و بازرگانان دو کشور در وضعیت ایده ال تری به تجارت خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مور مالیاتی همچنین به موضوع اجرای قانون نصب‪ ،‬راه اندازی و‬ ‫استفاده از پایانه های فروشگاهی توسط اصناف کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬اجرای‬ ‫اینقانون‪،‬یکیازاقداماتیاستکهبهمدرنسازیوتحققنظاممالیاتیهوشمند‬ ‫در کشور کمک قابل توجهی می کند‪.‬طبق اعالم سازمان امور مالیاتی‪ ،‬سفیر هند‬ ‫نیز در این دیدار‪ ،‬با اشاره به روابط دیرینه تجاری و اقتصادی بین دو کشور عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ایران یکی از شرکای ارزشمند هند است و تصویب موافقت نامه اجتناب از‬ ‫اخذ مالیات مضاعف‪ ،‬مراودات اقتصادی دو کشور را توسعه می بخشد‪.‬‬ ‫قدم درمندرا با بیان اینکه الیحه موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف‬ ‫بین دو کشور ایران و هند به تصویب مجلس این کشور رسیده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫اجرای این موافقت نامه عالوه بر اینکه به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می کند‪،‬‬ ‫به توسعه صنعت حمل و نقل دریایی و هوایی و تقویت روابط بین دو کشور خواهد‬ ‫انجامید‪.‬‬ ‫تقاضای خرید خودرو واقعی نیست‬ ‫دبیرکارگروه تنظیم بازار با اشاره به اینکه بعد از تحریم ها حدود ‪ 70‬درصد‬ ‫از قطعات مورد نیاز خودروســازی ها داخلی سازی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اما تقاضا‬ ‫برای خرید خودرو واقعی نیست‪.‬‬ ‫عبــاس قبادی دیروز در نشســت تخصصــی و ائین رونمایــی از کتاب‬ ‫«بازداریابی»در موسسهمطالعاتوپژوهش هایبازرگانیوزارتصنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گفت‪ :‬اقتصاد و مجموع فعالیت های بازرگانی ایران دوران ویژه ای را‬ ‫طی می کند و در بین کشــورهای در حال رشــد دنیا‪ ،‬اقتصاد ایران با توجه به‬ ‫تحریم ها از تاب اوری منحصر بفردی برخوردار است‪.‬‬ ‫دبیرکارگروه تنظیم بازار با بیان اینکه در این شرایط هر نوع کاالیی موجود‬ ‫است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬باید به اندازه کافی و مطابق با نیاز بازار تولید و بازاریابی کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر تحریم نبود اقتصاد وضعیت بهتری داشت اما با این وجود باید از‬ ‫شرایط کاهش صادرات نفت نهایت بهره برداری را انجام دهیم و اقتصاد را بدون‬ ‫نفت اداره کنیم‪.‬‬ ‫قبادی اظهار داشــت‪ :‬خوشبختانه قطعه سازان کشور از این تحریم ها بهره ‬ ‫بردند و بیش از ‪ 60‬تا ‪ 70‬درصد قطعاتی که قبال وارد کشور می شد را اکنون در‬ ‫داخل کشور تولید می کنند‪.‬وی در مورد تنظیم بازار شب عید بیان داشت‪ :‬هدف‬ ‫ما در این راستا هم تنظیم بازار شب عید و هم قدم برداشتن در مسیر سالمت‬ ‫مردم است و در این شرایط است که وارد مسیر بازداریابی می شویم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حدود ‪ 4‬یا ‪ 5‬ســال پیش تعداد زیادی خودرو در انبارهای‬ ‫خودروسازان وجود داشت‪ ،‬گفت‪ :‬با تسهیالت اعطایی به مردم باعث شدیم تا‬ ‫این خودروها به مردم فروخته شــود اما اکنون به محض اینکه سایت فروش‬ ‫خودرو باز می شود در مدت زمان کمتر از ‪ 5‬دقیقه تمام خودروهای ‪ 6‬ماه اینده‬ ‫خودروسازان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۳۰‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3980‬‬ ‫سهمیه ساالنه هر خودرو‪ ۲‬حلقه‬ ‫الستیکدولتی‬ ‫طبق اعالم ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان‬ ‫تایر‪ ،‬مردم می توانند به دو روش خرید مستقیم از‬ ‫نمایندگی ها یا به صورت انالین از شــرکت های‬ ‫تایرساز‪ ،‬تایر مورد نیاز خود را به نرخ دولتی تهیه‬ ‫کنند‪ .‬در صورت مشــاهده تخلف گران فروشــی‬ ‫نسبت به نرخ دولتی رســمی نمایندگان فروش‬ ‫مــورد تایید انجمــن‪ ،‬ســهمیه ان نماینده قطع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مصطفی تنها اظهار کرد‪ :‬هر نماینده مستقیم‬ ‫شــرکت های تایرساز موظف هســتند به قیمت‬ ‫رســمی (قیمــت مصــوب ســازمان حمایــت‬ ‫مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان) بفروشــند‪.‬‬ ‫چنانچه گزارشــی از تخلف این شرکت ها با ارائه‬ ‫مستندات ارائه شود که نماینده ای تایر را گران تر‬ ‫از قیمت رســمی عرضه کند‪ ،‬برخورد خواهد شد؛‬ ‫بدین صورت که ســهمیه ان شرکت قطع خواهد‬ ‫شد‪ .‬سهمیه ها بدین صورت است که به هر خودرو‬ ‫در نمایندگی های مستقیم شرکت های تایرساز با‬ ‫ارائه کارت ماشین به نام فرد متقاضی‪ ،‬در سال دو‬ ‫حلقه تایر و برای سیستم های انالین نیز ارائه چهار‬ ‫حلقه امکان پذیر است‪.‬‬ ‫ســخنگوی انجمن تولید کنندگان تایر ادامه‬ ‫داد‪ :‬دو شــرکت تایرســازی دارای امکان فروش‬ ‫انالین هســتند و مصرف کننــدگان می توانند به‬ ‫ســایت این شرکت ها مراجعه کرده و با بارگذاری‬ ‫مدارک مورد نیاز‪ ،‬تایر مورد نیاز خود را خریداری‬ ‫کنند که حتی امکان ارســال به در منزل مشتری‬ ‫نیز وجود دارد‪ .‬در این روش مردم می توانند از دو‬ ‫شرکت تایرسازی بارز و کویر تایر خرید اینترنتی‬ ‫کنند؛ به طوری که هر روز بعد از اذان ظهر فروش‬ ‫اینترنتی تایر بر روی ســایت این دو شــرکت باز‬ ‫می شــود و مراجعه کنندگان می تواننــد با ارائه‬ ‫مدارک الزم به صورت انالین خرید کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکــه روزانه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫تولید شــرکت ها بــه فروش انالیــن اختصاص‬ ‫می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر فــردی موفق به خرید در روز‬ ‫اول نشــود‪ ،‬می تواند در روزهای بعدی به سایت‬ ‫مراجعه کــرده و تایر مورد نیاز خــود را با قیمت‬ ‫دولتی خریداری کند‪.‬‬ ‫به گفته سخنگوی انجمن تولید کنندگان تایر‪،‬‬ ‫قیمت دولتی تایرها بر اســاس نوع و سایز متفاوت‬ ‫است و هر فرد می تواند در طول سال یک جفت تایر‬ ‫خریداری کند‪ .‬به طور مثال اگر در یک روز ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫حلقه الستیک تولید شود‪ ،‬دو تا ‪ ۳۰۰۰‬حلقه ان به‬ ‫صورت انالین به فروش می رسد و سایت بسته شده‬ ‫و مجدد روز بعد فروش اغاز خواهد شد‪ .‬طبق اعالم‬ ‫ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان تایر‪ ،‬مردم‬ ‫می توانند به دو روش خرید مستقیم از نمایندگی ها‬ ‫یا به صورت انالین از شرکت های تایرساز‪ ،‬تایر مورد‬ ‫نیــاز خود را به نرخ دولتــی تهیه کنند‪ .‬در صورت‬ ‫مشاهده تخلف گران فروشی نسبت به نرخ دولتی‬ ‫رســمی نمایندگان فروش مــورد تایید انجمن‪،‬‬ ‫سهمیه ان نماینده قطع خواهد شد‪ .‬مصطفی تنها‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬هر نمایند ه مســتقیم شــرکت های‬ ‫تایرساز موظف هســتند به قیمت رسمی (قیمت‬ ‫مصوب ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و‬ ‫تولیدکنندگان) بفروشــند‪ .‬چنانچه گزارشــی از‬ ‫تخلف این شرکت ها با ارائه مستندات ارائه شود که‬ ‫نماینده ای تایر را گران تر از قیمت رســمی عرضه‬ ‫کند‪ ،‬برخورد خواهد شد؛ بدین صورت که سهمیه‬ ‫ان شرکت قطع خواهد شد‪ .‬سهمیه ها بدین صورت‬ ‫است که به هر خودرو در نمایندگی های مستقیم‬ ‫شرکت های تایرساز با ارائه کارت ماشین به نام فرد‬ ‫متقاضی‪ ،‬در سال دو حلقه تایر و برای سیستم های‬ ‫انالیــن نیز ارائــه چهار حلقه امکان پذیر اســت‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن تولید کنندگان تایر ادامه داد‪ :‬دو‬ ‫شــرکت تایرســازی دارای امکان فروش انالین‬ ‫هستند و مصرف کنندگان می توانند به سایت این‬ ‫شرکت ها مراجع ه کرده و با بارگذاری مدارک مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬تایر مورد نیاز خود را خریداری کنند که حتی‬ ‫امکان ارسال به در منزل مشتری نیز وجود دارد‪ .‬در‬ ‫این روش مردم می توانند از دو شــرکت تایرسازی‬ ‫بارز و کویر تایر خرید اینترنتی کنند؛ به طوری که‬ ‫هر روز بعد از اذان ظهر فروش اینترنتی تایر بر روی‬ ‫سایت این دو شرکت باز می شود و مراجعه کنندگان‬ ‫می تواننــد با ارائه مــدارک الزم به صورت انالین‬ ‫خرید کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه روزانه ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصد تولید شرکت ها به فروش انالین اختصاص‬ ‫می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر فــردی موفق به خرید در روز‬ ‫اول نشــود‪ ،‬می تواند در روزهای بعدی به سایت‬ ‫مراجعه کــرده و تایر مورد نیاز خــود را با قیمت‬ ‫دولتی خریداری کند‪.‬‬ ‫اجرای نقشه راه صنعت گوهر سنگ‬ ‫از سال اینده‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو از اجرای نقشه راه صنعت گوهر سنگ از سال‪99‬‬ ‫خبرداد‪.‬خدادادغریبپوردرجلسهرفعچالشهایفرارویتوسعهصنعتگوهر‬ ‫سنگ با اشاره به نقشه راه صنعت گوهر سنگ‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در استراتژی های‬ ‫تدوین شــده‪ ،‬ضرورت های این حوزه شامل تشکیل بازارچه‪ ،‬صادرات‪ ،‬مرکز‬ ‫اموزشی‪،‬ریسکها‪،‬تجهیزمعادن‪،‬استانداردهایاموزشی‪،‬ارتباطات‪،‬ذی نفعان‪،‬‬ ‫تســهیالت و غیره برای تعیین نقشه راه نهایی می شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬نقشه راه‬ ‫صنعت گوهر ســنگ برای ‪ 2‬دوره زمانی (‪ 1399‬تا ‪ 1405‬و ‪ 1405‬تا ‪)1410‬‬ ‫تدوینمیشودودردورهنخست‪،‬اصالحساختارکالنصنعت‪،‬توسعهزیرساخت‬ ‫ها و بهبود فضای کسب و کار‪ ،‬توسعه منابع تامین سنگ خام و توسعه مدیریت‬ ‫و منابع انسانی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫غریب پور اظهار داشت‪ :‬بر اساس نقشه راه در دوره دوم‪ ،‬توسعه سرمایه گذاری‬ ‫و تولید و توسعه بازار داخلی‪ ،‬منطقه ای و جهانی پیگیری خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫در نقشه راه‪ ،‬ایجاد شورای عالی گوهر سنگ و تاسیس خانه گوهر ایران برنامه‬ ‫ریزی شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این صنعت‪ ،‬با هزینه کم (حدود ‪ 10‬تا ‪ 12‬میلیون تومان) می‬ ‫تواند اشتغال مناسبی در کشور ایجاد کند و نیاز به زمان و مکان خاصی ندارد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به برگزاری گردهمایی واکاوی چالش ها و‬ ‫راهکارهای توسعه هنر صنعت گوهر سنگ ها در‪ 14‬اسفند امسال گفت‪ :‬برنامه‬ ‫ریزیهایالزمبرایاینمنظورباهمکاریایمیدرو‪،‬اتاقبازرگانی‪،‬صنایع‪،‬معادن‬ ‫و کشاورزی ایران و خانه معدن انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این گردهمایی ضمن ارائه گزارش توسط‪ 4‬کمیته تخصصی‬ ‫تعریف شده‪ ،‬استراتژی و برنامه های عملیاتی به روز رسانی شده در این صنعت‪،‬‬ ‫راهکارهایعلمیوعملیارائهخواهدشد‪.‬غریبپورخاطرنشانکرد‪:‬طبقبرنامه‬ ‫ریزی‪ ،‬همچنین رئیس کنفدراســیون جهانی جواهرات به صورت وبینار در‬ ‫همایش شرکت خواهد کرد و قرار است‪ 10‬سوال کلیدی در حوزه صنعت گوهر‬ ‫سنگ ها و جواهرات از وی پرسیده و پاسخ او به عنوان راهکار ارائه شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عرضه جو و ذرت به سامانه بازارگاه‬ ‫منتقل شد‬ ‫عرضه جو تا اخر ســالجاری و ذرت از ابتدای سال‬ ‫اینده به سامانه بازارگاه منتقل می شود و عرضه(جو)‬ ‫در خارج از بازارگاه به شــرط پیش فروش فقط تا ‪۲۸‬‬ ‫اسفند اعتبار دارد‪.‬‬ ‫در پانزدهمین جلســه کارگروه مدیریت ســامانه‬ ‫بازارگاه با دســتور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫مقرر شــد تا عرضه جو تا پایان امسال و عرضه ذرت از‬ ‫ابتدای سال ‪ ۹۹‬از طریق بازارگاه انجام شود‪.‬‬ ‫در این جلســه مقررشــد تا معاونت توسعه صنایع‬ ‫تبدیلی و کسب کارهای کشاورزی در هنگام ورود هر‬ ‫محموله نهاده جو به کشــور مراتب را به معاونت امور‬ ‫دام (دفتر بهبود و تغذیه جایگاه دام) اطالع و بالفاصله‬ ‫فرایند سهمیه بندی ان کاال در سامانه بازارگاه توسط‬ ‫معاونت امور دام تهیه و در سامانه‪ ،‬بارگذاری شود‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد تا معاونت امور دام جهت اجرای‬ ‫این مهم از همکاری و همفکری تشکل های ملی بهره‬ ‫مند شــود اما ضرورتاً تمامی فرایند توزیع در سامانه‬ ‫توسط معاونت امور دام صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫براساس مصوبات این جلسه‪ ،‬تمامی محموله های‬ ‫پیش فروش شده توسط شــرکت های تامین کننده‬ ‫نهاده جو حداکثر تا تاریخ ‪ ،۲۸.۱۲.۹۸‬مشروط به انکه‬ ‫پول ان به حساب فروشــنده واریز شده باشد دارای‬ ‫اعتبار است‪.‬‬ ‫محموله های فوق می بایست حداکثر تا تاریخ فوق‬ ‫منجــر به تحویل شــود و در غیر ایــن صورت ابطال‬ ‫می شــود این موضــوع توســط این دفتر بــه کلیه‬ ‫شرکت های وارد کننده ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫در این جلســه همچنین مقررشد تا عرضه ذرت از‬ ‫ابتدای ســال اینده از طریق ســامانه بازارگاه صورت‬ ‫گیرد و با توجه به مشــکالتی که ناشی از کمبود ذرت‬ ‫در کشــور وجود دارد شــرکت پشــتیبانی امور دام‬ ‫می توانــد صرفاً نهاده ذرت را با رعایت کلیه مقررات و‬ ‫ضوابط بــا هماهنگی کامل معاونــت تولیدات دامی‬ ‫خارج از سامانه بازارگاه عرضه کند و لیست توزیع ان‬ ‫را در اختیار مدیریت نظارت بر توزیع کاالهای اساسی‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام اطالعات‬ ‫الزم برای اجرای دســتور وزیر جهاد کشاورزی برای‬ ‫عرضه نهاده های خود از طریق ســامانه بازارگاه را در‬ ‫اختیار بانک کشاورزی قرار داده تا بانک یاد شده بستر‬ ‫الزم را در سامانه برقرار نماید‪ ،‬مقرر گردید حداکثر تا‬ ‫پایــان بهمن ماه تمامی اقدامــات الزم از طرف بانک‬ ‫کشــاورزی برای این منظور در سامانه صورت گیرد و‬ ‫شرکت پشتیبانی امور دام نســبت به عرضه کنجاله‬ ‫سویا و جو در صورتیکه برنامه عرضه در بازار را دارد از‬ ‫ابتدای اسفند ‪ ۹۸‬در سامانه اقدام کند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه مقرر شــد تا مرکز فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات وزارتخانه ظرف مدت یک هفته‪ ،‬نســبت به‬ ‫بررســی گزارش حسابرســی کاالیی که توسط بانک‬ ‫کشــاورزی تهیه و اجرایی شــده اقدام و ضمن رفع‬ ‫نقصان و یا مشــکالت احتمالی‪ ،‬نتیجه را به دبیرخانه‬ ‫کارگــروه اعالم کند که ضرورت امکان گزارش گیری‬ ‫از فرایند عرضه دانه ســویا تا مرحله تبدیل به کنجاله‬ ‫و عرضه ان‪ ،‬مورد تاکید است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه لوازم خانگی شیراز‪:‬‬ ‫محصوالت جایگزین سامسونگ و‬ ‫الی جی وارد بازار می شود‬ ‫رئیس اتحادیه لوازم خانگی شــیراز گفت‪ :‬با قطع‬ ‫همکاری شــرکت های ال جی و سامســونگ از سوی‬ ‫شــرکت های ایرانــی‪ ،‬محصوالت جایگزین ســام و‬ ‫جی پالس به زودی وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫علی شیرازی اظهار داشت‪ :‬همکاری این دو شرکت‬ ‫به صورت رســمی قطع نشده و محصوالت ان ها هنوز‬ ‫در بازار در حال توزیع و فروش است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مشــتریان محصوالت سامســونگ‬ ‫نگران نباشــند؛ چرا که می توانند از محصوالت سام و‬ ‫جی پالس با قیمت های سامسونگ و ال جی استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه لــوازم خانگــی شــیراز افزود‪:‬‬ ‫زیرســاخت های تولیــد محصوالت جدیــد‪ ،‬همان‬ ‫زیرســاخت هایی اســت که در زمان همکاری با این‬ ‫شرکت کره ای به ایران امده بود‪.‬‬ ‫شیرازی اضافه کرد‪ :‬شرکت های ایرانی با همه قدرت‬ ‫در راســتای سیاست های کشــور حرکت می کنند تا‬ ‫خالهای بازار لوازم خانگی پوشش داده شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ناظران سازمان های صنعت و معدن‪،‬‬ ‫اتاق اصناف‪ ،‬تعزیرات حکومتی و اتحادیه لوازم خانگی‬ ‫شــیراز نیز در حال بازرســی قیمت ها هســتند تا از‬ ‫تخلفات احتمالی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیــه لوازم خانگی شــیراز عنوان کرد‪:‬‬ ‫اجناس به اندازه کافی بــرای عید نوروز در بازار پیش‬ ‫بینی شده و هیچ کمبودی وجود ندارد‪.‬رئیس اتحادیه‬ ‫لوازم خانگی شــیراز افــزود‪ :‬زیرســاخت های تولید‬ ‫محصوالت جدید‪ ،‬همان زیرساخت هایی است که در‬ ‫زمان همکاری با این شرکت کره ای به ایران امده بود‪.‬‬ ‫شیرازی اضافه کرد‪ :‬شرکت های ایرانی با همه قدرت‬ ‫در راســتای سیاست های کشــور حرکت می کنند تا‬ ‫خالهای بازار لوازم خانگی پوشش داده شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ناظران سازمان های صنعت و معدن‪،‬‬ ‫اتاق اصناف‪ ،‬تعزیرات حکومتی و اتحادیه لوازم خانگی‬ ‫شــیراز نیز در حال بازرســی قیمت ها هســتند تا از‬ ‫تخلفات احتمالی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیــه لوازم خانگی شــیراز عنوان کرد‪:‬‬ ‫اجناس به اندازه کافی بــرای عید نوروز در بازار پیش‬ ‫بینی شده و هیچ کمبودی وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و معدن‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۳۰‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫بانک توسعه صادرات از بزرگترین واحد تولیدکننده‬ ‫موتورهای صنعتی در خاورمیانه حمایت می کند‬ ‫بانک توســعه صادرات ایران درچارچوب حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاههای صادراتی با‬ ‫ارائه تسهیالت تلفیقی به شرکت الکتروژن از این واحد تولید کننده موتورهای صنعتی حمایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫علی اوغانی رئیس شعبه کرج بانک توسعه صادرات در حاشیه بازدید شماری از خبرنگاران از‬ ‫شرکت الکتروژن گفت‪ :‬این واحد تولیدی در سال جاری‪۳۰۰‬میلیارد ریال به عنوان گشایش اعتبار‬ ‫اســنادی داخلی ریالی و ‪ ۴۵۰‬میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی از شعبه کرج‬ ‫بانک توسعه صادرات دریافت کرده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شرکت الکتروژن یکی از واحدهای صادرات محور خوشنام در عرصه صنعت‬ ‫کشور است که از سال ‪ ۹۲‬تاکنون در زمره مشتریان بانک توسعه صادرات ایران قرار دارد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد‪ :‬این بنگاه تولیدی طی سه سال اخیر حدود‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون دالر صادرات داشــته که به لحاظ کیفیت قابل رقابت با محصوالت درجه یک جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫اوغانی گفت‪ :‬بانک توسعه صادرات ایران تسهیالت خود را از محل منابع تلفیقی( منابع صندوق‬ ‫توســعه ملی و منابع بانک) با نرخ ‪ ۱۴.۵‬درصد در سال در قالب سرمایه در گردش در اختیار این‬ ‫واحد تولیدی قرار داده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در ان زمان با توجه به نیازهای موجود کشور در راستای ضرورت قطع وابستگی‬ ‫به دیگر کشورها و لزوم اشتغال زایی‪ ،‬سهامداران شرکت تصمیم گرفتند سیاست کاری شرکت را‬ ‫از یک شرکت تجاری به یک شرکت تولیدی تغییر دهند‪.‬‬ ‫علیزاده ادامه داد‪ :‬این مجموعه در ســال ‪ 1367‬در شوراباد دایر شد و در سال ‪ 1380‬با تغییر‬ ‫محل کارخانه به فعالیت خود ادامه داد‪ .‬شــرکت الکتروژن با دارا بودن خطوط تولید اتوماتیک و‬ ‫همچنین داشــتن واحدهای قالب ســازی منحصربه فــرد در ایران قادر بــه تولید دقیق ترین و‬ ‫پیچیده ترین قالب و ابزارهای خط تولید است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره مجموعه صنعتی الکتــروژن افزود ‪ :‬این واحد تولیدی از جمله بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنندگان الکتروموتور در خاورمیانه است که با داشتن کادری مجرب و باتجربه و خط های‬ ‫تولید اتوماتیک و نیمه اتوماتیک دارای ظرفیت کافی برای تامین و تولید انواع الکتروموتور و انواع‬ ‫پمپ اب موردنیاز صنایع مختلف است‪.‬‬ ‫علیزاده گفت‪ :‬شش کارخانه زیر مجموعه شرکت الکتروژن در حال تولید محصوالت هستند و‬ ‫‪ 50‬درصد محصوالت این بنگاه مستقیما به کشورهای همجوار مانند ترکیه و پاکستان صادر می‬ ‫شود‪ .‬افزایش صادرات به سایر کشورها را نیز در دستور کار خود داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شــرکت ‪ ۶۰۰‬نوع محصول دارد و ساالنه بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬محصول جدید با مزیت‬ ‫رقابتی قابل توجه به بازار عرضه می کند که قابل رقابت با بهترین برندهای دنیا از جمله زیمنس‬ ‫المان هستند‪.‬‬ ‫به گفته علیزاده‪ ،‬تولیدات این واحد شامل الکتروموتورهای صنعتی و خانگی می شود از جمله‬ ‫الکتروموتور ماشین لباسشویی‪ ،‬کولر‪ ،‬فن کوئل‪ ،‬مشعل و پکیج که همگی جایگاه خوبی در بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی دارند؛ شرکت الکتروژن بعنوان تولیدکننده اولین الکتروموتورهای با بهره وری‬ ‫باال‪ ،‬فصلی نو در صنعت الکتروموتورسازی کشور به وجود اورده و برای حداقل ‪1500‬نفر بصورت‬ ‫مستقیم شغل ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫بازدید شماری از خبرنگاران رسانه ها و مطبوعات کشور به همت اداره روابط عمومی بانک توسعه‬ ‫صادرات ایران با هدف معرفی واحدهای صنعتی موفق صادراتی و با همکاری وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی برگزار شد‪.‬‬ ‫فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری‬ ‫(عام) در بانک رفاه‬ ‫بر اســاس مجوز بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری‬ ‫(عام) بانک رفاه از روز دوشنبه ‪ 28‬بهمن ماه تا پایان سالجاری توسط کلیه شعب بانک رفاه صورت‬ ‫خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬این اوراق یکساله با نرخ سود ‪ 18‬درصد است که‬ ‫سود ان به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است‪ ،‬نرخ سود بازخرید قبل از سررسید این اوراق ‪ 10‬درصد و‪ ‬تاریخ سررسید ان‬ ‫‪ 99.11.28‬است‪.‬‬ ‫بانک مسکن در فاصله بهمن ماه سال گذشته تا بهمن ماه سال‬ ‫جاری ‪ ۱۹‬گام موثر در حوزه بهبود ارایه خدمات به مشتریان و‬ ‫متقاضیان تسهیالت این بانک برداشته است‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬بانک مسکن اقدامات موثر صورت گرفته توسط مدیریت امور طرح و برنامه‬ ‫بانک از مقطع بهمن ماه سال ‪ 1397‬لغایت بهمن ماه سال ‪ 1398‬را تشریح کرده است‪.‬‬ ‫تدوین و اجرای برنامه های بهره وری در بانک مسکن‪ ،‬یکی از این اقدمات محسوب می شود‪.‬‬ ‫در راستای اجرای اسناد باالدستی و تکالیف قانونی‪ ،‬در پایان سال ‪ 1396‬کمیته بهره وری بانک به‬ ‫منظور ســامان دهی و تســریع در ایجاد چرخه بهره وری‪ ،‬تشکیل و مقرر شد راهبردهای ارتقای‬ ‫بهره وری شناسایی شده و بر اساس راهبردهای شناسایی شده پروژه های بهبود در سطح ادارات‬ ‫کل مرکزی تعریف و اجرایی گردد‪ .‬پس از نهایی شدن بررسی های انجام شده در کمیته بهره وری‪،‬‬ ‫تعداد ‪ 33‬برنامه‪ ،‬ذیل هفت محور تهیه و جهت اجرا به شبکه ابالغ شد‪.‬‬ ‫دومین اقدام عاملیت بانک مسکن به عنوان کارگزار حساب های دولتی است‪.‬در پی توافق های‬ ‫به عمل امده با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص عاملیت بانک مسکن به عنوان‬ ‫ یکی از کارگزاران حســاب های دولتی‪ ،‬این امکان فراهم گردید تا سازمان ها و نهادهای دولتی با‬ ‫مراجعه به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و افتتاح حساب نزد ان بانک (اداره معامالت ریالی)‬ ‫و معرفی بانک مسکن به عنوان بانک کارگزار و یکی از شعب بانک مسکن به عنوان عامل کارگزاری‪،‬‬ ‫نسبت به دریافت خدمات کارگزاری مطابق با دستورالعمل های موجود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫انجام اقدامات مورد نیاز به منظور برنامه ریزی عملیاتی سال ‪ 1398‬سومین برنامه در بازه زمانی‬ ‫یاد شده است‪ .‬نقشه راه سال ‪ 1398‬بانک مسکن شامل اهداف و برنامه های ساالنه در راستای سند‬ ‫راهبردی پنج ساله با هدف همسو نمودن عملکرد واحدهای مختلف و کسب نتایج حداکثری‪ ،‬تهیه‬ ‫و در ایام پایانی سال ‪97‬جهت اجرا به شبکه ابالغ شد‪.‬‬ ‫چهارمین اقدام انجام گرفته در این بازه زمانی تهیه «بسته رونق بخش مسکن» است‪ .‬در راستای‬ ‫تحرک بخشی به ساخت و ساز مسکن متناسب با الگوی مصرف‪ ،‬همچنین کمک بیشتر به قدرت‬ ‫خرید اقشار کم درامد و حمایت مالی و اعتباری از این گروه برای تامین مسکن مناسب‪« ،‬بسته‬ ‫رونق بخش مسکن» تهیه و مقرر شد طی یک برنامه بلندمدت چهارساله مورد اجرا قرار گیرد‪ .‬در‬ ‫بسته پیشنهادی بانک مسکن که با هدف بهبود وضعیت فعلی بازار مسکن و رونق ان و با تاکید بر‬ ‫تامین نیازهای مصرفی در سمت تقاضا و توسعه تامین مالی در سمت عرضه‪ ،‬طراحی و ارائه شده‪،‬‬ ‫دو راهکار پیشبینی شده است‪ .‬راهکار اول رونق بازار مسکن مبتنی بر بازار پول بوده و راهکار دوم‬ ‫استفاده یا توسعه ابزارهای موجود در بازار سرمایه است‪ .‬در راهکار مبتنی بر بازار سرمایه؛ راه اندازی‬ ‫صندوق های ســرمایه گذاری زمین و ساختمان‪ ،‬راه اندازی صندوق های امالک و مستغالت‪ ،‬راه‬ ‫اندازی صندوق های جســورانه‪ ،‬صندوق تعویض رهن و اجاره‪ ،‬انتشار اوراق سلف مسکن‪ ،‬انتشار‬ ‫اوراق رهنی و نیز پذیرش مسکن در بورس کاال پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫شماره ‪3980‬‬ ‫وزیر نفت در اهواز‪:‬‬ ‫ساختدکلحفاریایرانییکیاز‬ ‫ارزوهایصنعتنفتبود‬ ‫وزیــر نفت گفت‪ :‬ســاخت دکل در ایران یکی از‬ ‫ارزوهای صنعت نفت است و ما برای سال های طوالنی‬ ‫به حفاری و تجهیزات ان نیاز داریم‪ .‬بیژن زنگنه پیش‬ ‫از ظهر دیروز در ائین رونمایی از دکل ‪ ۷۲‬فتح‪ ،‬با بیان‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬امروز روز خوبی است‪ .‬مسئله ساخت‬ ‫دکل در ایران یکی از ارزوهای صنعت نفت است و ما‬ ‫برای سال های طوالنی به حفاری و تجهیزات ان نیاز‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫زنگنه گفت‪ :‬دکل تجهیز نیست‪ ،‬بلکه یک کارخانه‬ ‫سیار است و سرمایه گذاری مورد نیاز برای بسیاری از‬ ‫کارخانه هایی که در کشــور داریم به اندازه یک دکل‬ ‫نیست‪ .‬بهره مندی از ایده دستگاه فراورش سیار نفت‬ ‫هم از همین طرح دکل گرفته شد که امروز قراردادی‬ ‫مرتبط با ان امضا می شود‪.‬‬ ‫وی از جهاد دانشــگاهی به دلیل سرسختی در به‬ ‫نتیجه رساندن ســاخت دکل قدردانی کرد و گفت‪:‬‬ ‫سیستم های قدیمی در برابر هر کار جدیدی مقاومت‬ ‫می کنند‪.‬بایدسرسختانهعملکرد‪،‬درغیراینصورت‬ ‫کاری از پیش نمی رود‪ .‬تیم جهاد دانشگاهی نیز تیم‬ ‫جوان‪ ،‬سرسخت و معتقد به توسعه کشور است که این‬ ‫موضوع ارزش بسیاری دارد‪.‬‬ ‫زنگنه بــا بیان اینکه به جهاد دانشــگاهی اصرار‬ ‫می کنم این روند را ادامه دهند و به ساخت داخل عمق‬ ‫ببخشند‪،‬ادامهداد‪:‬وظیفهماستکهبرایکارخانه های‬ ‫داخلی کار درست کنیم‪ .‬اهواز بعد از اصفهان و اراک‬ ‫از نظر تجهیزات صنعتی قطب مهمی است‪.‬‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬حمایت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫و اســتارت اپ ها در برنامه ماست و حمایت از جهاد‬ ‫دکل‬ ‫دانشگاهینیزادامهخواهدداشت‪.‬ویتاکیدکرد‪ِ :‬‬ ‫ساخته شــده‪ ،‬فقط برای ایران نیست و باید در تمام‬ ‫منطقه از ان اســتفاده کرد‪ ،‬منطقه ما ســال ها نفت‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫زنگنه از تالش های شــرکت ملی حفاری ایران و‬ ‫دیگر شــرکت های فعال در حوزه حفاری و مدیران‬ ‫پیشین و کنونی شرکت ملی نفت ایران نیز قدردانی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬درســت است که اکنون کشور در فشار‬ ‫است‪ ،‬اما به لطف الهی و مقاومت مردم و تدبیر نظام‪،‬‬ ‫این فشارها با سربلندی پشت سر گذاشته می شود‪.‬‬ ‫دکل‪ ۷۲‬فتح دومین دکل ساخت جهاد دانشگاهی‬ ‫است که در قالب قرارداد ساخت سه دکل بین شرکت‬ ‫ملی حفاری ایران و جهاد دانشگاهی ساخته و تحویل‬ ‫داده شده اســت؛ پیش بینی می شود سومین دکل‬ ‫حفاری ساخت جهاد دانشگاهی (دکل ‪ ۷۳‬فتح) نیز‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۹‬تحویل داده شود‪.‬این دکل در سایت‬ ‫بازسازی شماره یک شرکت ملی حفاری ایران مستقر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تفاهمنامه برقی ایران و عراق فعال متوقف است‬ ‫رییس کمیته صادرات ســندیکای برق ایران‬ ‫گفت‪ :‬یــک بخش از تفاهمنامه برقی ایران و عراق‬ ‫انجام و باقی بخش ها به دلیل تغییرات سیاســی‬ ‫اقتصادی عراق فعال متوقف شده است‪.‬‬ ‫پیام باقری‪ ،‬رئیس کمیته صادرات ســندیکای‬ ‫برق ایران درباره اخرین وضعیت تفاهمنامه برقی‬ ‫بین ایران و عراق گفت‪ :‬به دلیل شــرایط سیاسی و‬ ‫تحوالت عراق‪ ،‬اجرای این تفاهمنامه فع ً‬ ‫ال متوقف‬ ‫شده اســت‪ .‬چرا که تغییرات در کابینه این دولت‬ ‫می توانــد بر این تفاهمنامه تاثیرگذار باشــد و ما‬ ‫منتظر اقدامات الزم از سوی عراقی ها هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منتظریم تا شرایط سیاسی عراق به‬ ‫ثبات برسد و ما مواضع خود را پیگیری کنیم‪ .‬اما از‬ ‫این تفاهمنامه تنها یک بخش که سنکرون کردن‬ ‫شــبکه برقی دو کشور تا پایان ‪ ۲۰۱۹‬میالدی بود‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسوول در ابان امسال با حضور‬ ‫مقامــات ایرانی و عراقی شــبکه برق دو کشــور‬ ‫سنکرون شد‪ .‬اما بخش بعدی این تفاهمنامه مربوط‬ ‫به کاهش تلفات شبکه برق عراق است که باید در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی انجام شــود و با وجود اینکه‬ ‫مقدمات ان فراهم شده و برنامه اجرایی ان از سوی‬ ‫ایران ارائه شده اما فع ً‬ ‫ال به دلیل شرایط عراق متوقف‬ ‫است‪.‬‬ ‫باقری اظهار داشــت‪ :‬ایــران در حال پیگیری‬ ‫امضای تفاهمنامه ای با سوریه‪ ،‬مشابه تفاهمنامه با‬ ‫عراق اســت که در همین ارتباط چندی پیش یک‬ ‫هیات کارشناســی با همراهــی وزارت نیرو برای‬ ‫بررســی بیشــتر اوضاع صنعت برق سوریه به این‬ ‫کشور اعزام شده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬زمانی که این هیات بازگردند‪ ،‬مقامات‬ ‫بلند پایه دولتی و خصوصی ایران به سوریه می روند‬ ‫تا یک پروتکل مشابه انچه با عراق داریم‪ ،‬امضا کنیم‪.‬‬ ‫رییس کمیته صادرات سندیکای برق ایران گفت‪:‬‬ ‫یک بخش از تفاهمنامه برقی ایران و عراق انجام و‬ ‫باقی بخش ها به دلیل تغییرات سیاسی اقتصادی‬ ‫عراق فعال متوقف شده است‪.‬‬ ‫پیام باقری‪ ،‬رئیس کمیته صادرات ســندیکای‬ ‫برق ایران درباره اخرین وضعیت تفاهمنامه برقی‬ ‫بین ایران و عراق گفت‪ :‬به دلیل شــرایط سیاسی و‬ ‫تحوالت عراق‪ ،‬اجرای این تفاهمنامه فع ً‬ ‫ال متوقف‬ ‫شده اســت‪ .‬چرا که تغییرات در کابینه این دولت‬ ‫می توانــد بر این تفاهمنامه تاثیرگذار باشــد و ما‬ ‫منتظر اقدامات الزم از سوی عراقی ها هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منتظریم تا شرایط سیاسی عراق به‬ ‫ثبات برسد و ما مواضع خود را پیگیری کنیم‪ .‬اما از‬ ‫این تفاهمنامه تنها یک بخش که سنکرون کردن‬ ‫شــبکه برقی دو کشور تا پایان ‪ ۲۰۱۹‬میالدی بود‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫کمبود سوخت کم سولفور معضل اصلی‬ ‫کشتیرانی‬ ‫مدیرعامل کشــتیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران از عرضه ســوخت کم ســولفور از سوی‬ ‫وزارت نفت در بورس انرژی انتقاد کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا مدرس خیابانی روز دوشنبه ‪۲۸‬‬ ‫بهمن در همایش هماهنگی ارگان های دریایی‬ ‫کشــور گفت‪ :‬شرکت کشــتیرانی جمهوری‬ ‫اســامی ایران ‪ ۷‬هزار نفر نیــرو و ‪ ۱۳۰‬فروند‬ ‫شناور دارد که ظرفیت ما نسبت به سال گذشته‬ ‫‪ ۲۰‬درصد افزایش داشــته اما میزان حمل کاال‬ ‫تنها یک درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایــن ‪ ۱۳۰‬فروند ظرفیت‬ ‫حمل ‪ ۱۷۵‬هزار ‪ TEU‬کانتینر و ‪ ۵.۳‬میلیون‬ ‫تن فله را دارند‪ ،‬افزود‪ :‬شــرکت کشتیرانی در‬ ‫حوزه کانتینــری‪ ،‬فله‪ ،‬کاالی عمومی و دریای‬ ‫خزر فعال است و قرار است فعالیت ما در دریای‬ ‫خزر افزایش یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت کشــتیرانی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران یاداور شــد‪ :‬توافقنامه واگذاری‬ ‫تعمیرات شناورهای بزرگ کشتیرانی جمهوری‬ ‫اســامی ایران را به شــرکت ایزوایکو در سال‬ ‫جاری منوط بــه ارائه قیمت به صورت ریالی و‬ ‫رقابتی به امضا رســانده ایــم همچنین با این‬ ‫شــرکت توافقنامه ســاخت دو فروند کشتی‬ ‫تجاری سی هزار تنی را امضا رسانده ایم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬یکی از مشــکالت ما تولید‬ ‫سوخت کم سولفور است که ماهانه چهل هزار‬ ‫تن نیاز داریم ولی در دو ماه گذشته وزارت نفت‬ ‫به ما ســی هزار تن از این نوع سوخت داد و ‪۵۰‬‬ ‫هزار تن دیگر را از مبادی دیگر تهیه کرده ایم‪.‬‬ ‫به گفته مدرس خیابانی حمل سوخت کم‬ ‫سولفور از پاالیشگاه نفت شازند به بنادر جنوبی‬ ‫هزینه باالیی دارد هر چند شرکت راه اهن حمل‬ ‫بخشی از ان بر عهده گرفته و بخشی از ان را به‬ ‫صورت جاده ای حمل کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اخیرا ً وزارت نفت اعالم کرده‬ ‫قرار است سوخت کم سولفور را از سوی بورس‬ ‫انرژی واگذار کند که این اتفاق ما را دچار مشکل‬ ‫می کند لــذا از وزرای راه و نفت می خواهیم در‬ ‫واگذاری ســوخت کم سولفور به بورس انرژی‪،‬‬ ‫ناوگان کشتیرانی و نفتکش را مستثنی کنند‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسوول در ابان امسال با حضور‬ ‫مقامــات ایرانی و عراقی شــبکه برق دو کشــور‬ ‫سنکرون شد‪ .‬اما بخش بعدی این تفاهمنامه مربوط‬ ‫به کاهش تلفات شبکه برق عراق است که باید در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی انجام شــود و با وجود اینکه‬ ‫مقدمات ان فراهم شده و برنامه اجرایی ان از سوی‬ ‫ایران ارائه شده اما فع ً‬ ‫ال به دلیل شرایط عراق متوقف‬ ‫است‪.‬‬ ‫باقری اظهار داشــت‪ :‬ایــران در حال پیگیری‬ ‫امضای تفاهمنامه ای با سوریه‪ ،‬مشابه تفاهمنامه با‬ ‫عراق اســت که در همین ارتباط چندی پیش یک‬ ‫هیات کارشناســی با همراهــی وزارت نیرو برای‬ ‫بررســی بیشــتر اوضاع صنعت برق سوریه به این‬ ‫کشور اعزام شده اند‪ .‬وی گفت‪ :‬زمانی که این هیات‬ ‫بازگردند‪ ،‬مقامات بلند پایه دولتی و خصوصی ایران‬ ‫به سوریه می روند تا یک پروتکل مشابه انچه با عراق‬ ‫داریم‪ ،‬امضا کنیم‪ .‬رییس کمیته صادرات سندیکای‬ ‫برق ایران گفت‪ :‬یک بخش از تفاهمنامه برقی ایران‬ ‫و عــراق انجام و باقی بخش ها بــه دلیل تغییرات‬ ‫سیاسی اقتصادی عراق فعال متوقف شده است‪.‬‬ ‫پیام باقری‪ ،‬رئیس کمیته صادرات ســندیکای‬ ‫برق ایران درباره اخرین وضعیت تفاهمنامه برقی‬ ‫بین ایران و عراق گفت‪ :‬به دلیل شــرایط سیاسی و‬ ‫تحوالت عراق‪ ،‬اجرای این تفاهمنامه فع ً‬ ‫ال متوقف‬ ‫شده اســت‪ .‬چرا که تغییرات در کابینه این دولت‬ ‫می توانــد بر این تفاهمنامه تاثیرگذار باشــد و ما‬ ‫منتظر اقدامات الزم از سوی عراقی ها هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منتظریم تا شرایط سیاسی عراق به‬ ‫ثبات برسد و ما مواضع خود را پیگیری کنیم‪ .‬اما از‬ ‫این تفاهمنامه تنها یک بخش که سنکرون کردن‬ ‫شــبکه برقی دو کشور تا پایان ‪ ۲۰۱۹‬میالدی بود‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسوول در ابان امسال با حضور‬ ‫مقامــات ایرانی و عراقی شــبکه برق دو کشــور‬ ‫سنکرون شد‪ .‬اما بخش بعدی این تفاهمنامه مربوط‬ ‫به کاهش تلفات شبکه برق عراق است که باید در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی انجام شــود و با وجود اینکه‬ ‫مقدمات ان فراهم شده و برنامه اجرایی ان از سوی‬ ‫ایران ارائه شده اما فع ً‬ ‫ال به دلیل شرایط عراق متوقف‬ ‫است‪.‬‬ ‫باقری اظهار داشــت‪ :‬ایــران در حال پیگیری‬ ‫امضای تفاهمنامه ای با سوریه‪ ،‬مشابه تفاهمنامه با‬ ‫عراق اســت که در همین ارتباط چندی پیش یک‬ ‫هیات کارشناســی با همراهــی وزارت نیرو برای‬ ‫بررســی بیشــتر اوضاع صنعت برق سوریه به این‬ ‫کشور اعزام شده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬زمانی که این هیات بازگردند‪ ،‬مقامات‬ ‫بلند پایه دولتی و خصوصی ایران به سوریه می روند‬ ‫تا یک پروتکل مشابه انچه با عراق داریم‪ ،‬امضا کنیم‪.‬‬ ‫سرمایه هلدینگ خلیج فارس به ‪ ۱۴۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان رسید‬ ‫مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج‬ ‫فارس از افزایش سرمایه هلدینگ خلیج فارس به‬ ‫‪ ۱۴۴۰۰‬میلیارد تومان خبر داد‪.‬‬ ‫جعفرربیعیدرحاشیهاولیننمایشگاهوهمایش‬ ‫تخصصیحمایتازساختداخلدرنشستیخبری‬ ‫بابیاناینکههمکاریهلدینگخلیجفارس‪،‬معاونت‬ ‫علمی ریاست جمهوری و سازندگان داخل یکی از‬ ‫عوامل و تضمین برای خرید از ســازندگان داخلی‬ ‫صنعت نفت اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استفاده از خدمات‬ ‫بخش خصوصی داخلی در کشور یک طرفه نیست‪.‬‬ ‫دو طــرف عزم خود را جزم کردند این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫بنابراین اســتفاده از ســاخت داخل در مجموعه‬ ‫هلدینگ خلیج فارس جدی است و این اعتماد به‬ ‫تولید داخــل وجود دارد و هیــچ ربطی به صدور‬ ‫بخش نامهوایین نامهندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج‬ ‫فارس در خصوص لزوم وجود وندور لیســت برای‬ ‫ممنوعیــت ورود کاالهای خارجــی در صنعت‬ ‫پتروشــیمی اظهار کــرد‪ :‬این ونــدور در صنعت‬ ‫پتروشیمیوجودداردومربوطبهسال هایگذشته‬ ‫است و طبق ایین نامه همه خریدهای ما از لیست‬ ‫‪ AVL‬اســت و شــرکت های تابع ما نمی توانند‬ ‫خریدی خارج از‪ AVL‬داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تا وقتی لزوم تولید محصوالت‬ ‫پایه باشــد نمی توانیم به پایین دست ورود کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این در حالی اســت که صنعت پتروشیمی‬ ‫ســاالنه ‪ ۵/۵‬میلیارد دالر معادل ‪ ۷۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان خوراک به پایین دست تحویل می دهد و این‬ ‫نشــان می دهد در بخش پایین دســت هم فعال‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬این مســاله که پتروشــیمی در‬ ‫پایین دست سرمایه گذاری کند از این جهت مهم‬ ‫استکهجایبخش خصوصیتنگنشودبههمین‬ ‫دلیل مــا در جاهایی که نیاز به ســرمایه گذاری و‬ ‫تکنولوژیباالداردبهپایین دستهمورودمی کنیم‬ ‫و در جهش سوم این هدف برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫ربیعیبیاناینکهدرفهرستوزارتنفتبسیاری‬ ‫از صنایع پایین دست برای پروژه های جهش سوم‬ ‫دیده شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هلدینگ طی دو ماه‬ ‫اینده فهرستی از محصوالت پایین دستی که مایل‬ ‫به اجرا با مشــارکت بخش خصوصی است را اعالم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پنجره‬ ‫دکتر فریدون رشیدی‪ ،‬نایب رییس هیئت مدیره‬ ‫بانک دی ‪ :‬خدمات ارزی در بانک کارکرد‬ ‫استراتژیک دارد‬ ‫دکتر فریدون رشیدی‪ ،‬نایب رییس هیئت مدیره بانک دی در نشستی با‬ ‫کارکنان معاونت ارزی و امور بین الملل‪ ،‬کارکرد خدمات ارزی و بین الملل را‬ ‫برای بانک استراتژیک و حیاتی دانست و جایگاه کارکنان این حوزه را به دلیل‬ ‫مهارت های متمایز در تحقق درامدهای غیرمشاع بانک مهم توصیف کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک دی‪ ،‬رشیدی در جلسه ای که با هدف هم‬ ‫اندیشــی و اشنایی بیشتر با همکاران معاونت ارزی و امور بین الملل و شرح‬ ‫وظایف ان ها برگزار شد‪ ،‬ضمن تشریح شرایط بانک و عملکرد بخش ارزی‪،‬‬ ‫ایجاد انگیزه و پویایی در کارکنان این حوزه را برای بازاریابی خدمات ارزی‪،‬‬ ‫کاهش وابســتگی به منابع نقدی و استفاده از ابزارهای تعهدی مانند اعتبار‬ ‫اسنادی‪ ،‬ضمانت نامه و سایر خدمات ارزی ضروری دانست‪.‬‬ ‫نایب رییس هیئت مدیره بانک دی با اشــاره به شرایط فعلی تحریم های‬ ‫ناجوانمردانه علیه کشور و کاهش فعالیت های ارزی گفت‪ :‬در شرایط کنونی‪،‬‬ ‫همکاران صف و ستاد در بخش ارزی باید تالش کنند به دور از یاس و ابتالء‬ ‫به جمود و انزوا با همکاری ســایر بخش های بانک در توســعه اعتبار اسناد‬ ‫داخلی‪ ،‬بازاریابی و تصمیم گیری های ســازمانی مشارکت کرده و بر اساس‬ ‫امکانات و ظرفیت های موجود با تعیین اهداف چالشــی و دست یافتنی در‬ ‫راستای تحقق اهداف بانک گام بردارند‪.‬‬ ‫رشــیدی با بیان این که‪  ‬ایجاد تغییرات در راستای تحقق اهداف بانک‬ ‫الزامی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار می رود همکاران‪   ‬ضمن توسعه تعامل مطلوب‬ ‫ســتاد و صف با ارزیابی پیوسته عملکرد و شناسایی موانع موجود در مسیر‬ ‫دستیابی به موفقیت و بهبود وضعیت موجود تالش کنند‪.‬‬ ‫نایــب رییس هیئت مدیره بانک دی‪  ،‬خالقیــت در کار‪ ،‬هم افزایی ‪ ،‬کار‬ ‫گروهی‪ ،‬تالش مستمر و امید به اینده را از جمله عوامل موفقیت در کنار سایر‬ ‫تدابیر برای رسیدن به چشم انداز بانک برشمرد‪.‬‬ ‫در پایان این نشست ناصر سعیدی‪ ،‬رییس اداره عملیات ارزی و علیجان‬ ‫محمدی‪ ،‬رییس اداره خزانه داری و روابط کارگزاری گزارشی جامع از عملکرد‬ ‫معاونت ارزی و امور بین الملل ارائه کردند‪.‬‬ ‫در تقدیر از دستگاههای برتر حوزه بهره وری‬ ‫استان اصفهان صورت پذیرفت‬ ‫کسب رتبه دوم توسط بانک مسکن‬ ‫در دهمین دوره مراسم تقدیر از دستگاه های اجرایی برتر استان اصفهان‬ ‫در «مدیریت استقرار چرخه بهره وری طی سال ‪ ، »۱۳۹۷‬بانک مسکن استان‬ ‫موفق به کسب رتبه دوم و تندیس بیشترین ارتقاء سطح امتیاز بهره وری سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نسبت به سال ‪ ۱۳۹۶‬شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬در این مراسم‬ ‫که هر ساله به منظور معرفی و تجلیل از دستگاه های برتر در زمینه استقرار‬ ‫بهره وری برگزار می شود‪ ،‬مدیریت بانک مسکن از بین ‪ ۵۷‬دستگاه و سازمان‬ ‫دولتی و اجرایی استان اصفهان‪ ،‬توانست مقام دوم و تندیس ارتقا بهره وری‬ ‫را کسب نماید‪.‬‬ ‫حسن نوروزی مدیر استان در این خصوص ضمن تقدیر از اعضای کمیته‬ ‫بهره وری مدیریت گفت‪ :‬ارتقای ‪ 35‬پله ای رتبه در امتیازات بانک مســکن‬ ‫اســتان در سال ‪ 1397‬نسبت به ســال ‪ ،1396‬نشانه بارزی از سمت گیری‬ ‫عملکرد کمیته بهره وری در راستای بهبود هر چه بیشتر ارتقای سطح بهره‬ ‫وری مدیریت می باشد و به منظور حفظ این روند رو به رشد انتظار میرود در‬ ‫کمیته بهره وری موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی است در راستای ارایه فرایند مدیریت بهره وری عملکرد مدیریت‬ ‫بانک مســکن اصفهان در ‪ 8‬فصل به صورت مجلد همراه با ارایه امار و اسناد‬ ‫الزم در ‪ 4‬مرحله برنامه ریزی ‪،‬اجراء‪،‬ارزیابی و کنترل و اقدامات اصالحی به‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه گردیده است که مدیر استان در مقدمه‬ ‫مجلد ارایه شده با اشاره به جایگاه افزایش بهره وری برای تحقق رشد و توسعه‬ ‫اقتصادی اظهار داشت ‪ :‬هشتاد سال سابقه درخشان بانک مسکن نشان دهنده‬ ‫ی سرمایه اجتماعی عظیم بانک در ارایه خدمات بانکی و یاداور ضرورت توجه‬ ‫به بهره وری در تنها بانک تخصصی بخش ساختمان و مسکن می باشد‪ .‬حسن‬ ‫نوروزی مدیر استان در این خصوص ضمن تقدیر از اعضای کمیته بهره وری‬ ‫مدیریت گفت‪ :‬ارتقای ‪ 35‬پله ای رتبه در امتیازات بانک مســکن استان در‬ ‫سال ‪ 1397‬نسبت به سال ‪ ،1396‬نشانه بارزی از سمت گیری عملکرد کمیته‬ ‫بهره وری در راســتای بهبود هر چه بیشتر ارتقای سطح بهره وری مدیریت‬ ‫می باشــد و به منظور حفظ این روند رو به رشد انتظار میرود در کمیته بهره‬ ‫وری موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی است در راستای ارایه فرایند مدیریت بهره وری عملکرد مدیریت‬ ‫بانک مســکن اصفهان در ‪ 8‬فصل به صورت مجلد همراه با ارایه امار و اسناد‬ ‫الزم در ‪ 4‬مرحله برنامه ریزی ‪،‬اجراء‪،‬ارزیابی و کنترل و اقدامات اصالحی به‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه گردیده است که مدیر استان در مقدمه‬ ‫مجلد ارایه شده با اشاره به جایگاه افزایش بهره وری برای تحقق رشد و توسعه‬ ‫اقتصادی اظهار داشت ‪ :‬هشتاد سال سابقه درخشان بانک مسکن نشان دهنده‬ ‫ی ســرمایه اجتماعی عظیم بانک در ارایــه خدمات بانکی و یاداور ضرورت‬ ‫توجه به بهره وری در تنها بانک تخصصی بخش ساختمان و مسکن می باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬در این مراسم‬ ‫که هر ساله به منظور معرفی و تجلیل از دستگاه های برتر در زمینه استقرار‬ ‫بهره وری برگزار می شود‪ ،‬مدیریت بانک مسکن از بین ‪ ۵۷‬دستگاه و سازمان‬ ‫دولتی و اجرایی استان اصفهان‪ ،‬توانست مقام دوم و تندیس ارتقا بهره وری‬ ‫را کســب نماید‪ .‬حسن نوروزی مدیر استان در این خصوص ضمن تقدیر از‬ ‫اعضای کمیته بهره وری مدیریت گفت‪ :‬ارتقای ‪ 35‬پله ای رتبه در امتیازات‬ ‫بانک مســکن استان در سال ‪ 1397‬نســبت به سال ‪ ،1396‬نشانه بارزی از‬ ‫سمت گیری عملکرد کمیته بهره وری در راستای بهبود هر چه بیشتر ارتقای‬ ‫سطح بهره وری مدیریت می باشد و به منظور حفظ این روند رو به رشد انتظار‬ ‫میرود در کمیته بهره وری موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی است در راستای ارایه فرایند مدیریت بهره وری عملکرد مدیریت‬ ‫بانک مســکن اصفهان در ‪ 8‬فصل به صورت مجلد همراه با ارایه امار و اسناد‬ ‫الزم در ‪ 4‬مرحله برنامه ریزی ‪،‬اجراء‪،‬ارزیابی و کنترل و اقدامات اصالحی به‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه گردیده است که مدیر استان در مقدمه‬ ‫مجلد ارایه شده با اشاره به جایگاه افزایش بهره وری برای تحقق رشد و توسعه‬ ‫اقتصادی اظهار داشت ‪ :‬هشتاد سال سابقه درخشان بانک مسکن نشان دهنده‬ ‫ی سرمایه اجتماعی عظیم بانک در ارایه خدمات بانکی و یاداور ضرورت توجه‬ ‫به بهره وری در تنها بانک تخصصی بخش ساختمان و مسکن می باشد‪ .‬حسن‬ ‫نوروزی مدیر استان در این خصوص ضمن تقدیر از اعضای کمیته بهره وری‬ ‫مدیریت گفت‪ :‬ارتقای ‪ 35‬پله ای رتبه در امتیازات بانک مســکن استان در‬ ‫سال ‪ 1397‬نسبت به سال ‪ ،1396‬نشانه بارزی از سمت گیری عملکرد کمیته‬ ‫بهره وری در راســتای بهبود هر چه بیشتر ارتقای سطح بهره وری مدیریت‬ ‫می باشــد و به منظور حفظ این روند رو به رشد انتظار میرود در کمیته بهره‬ ‫وری موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۳۰‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3980‬‬ ‫هدفگذاریپرداختتسهیالت‪ ۱۷۰‬هزار‬ ‫میلیاردریالیبانکتوسعهتعاوندرسال‪۹۹‬‬ ‫حج ت الــه مهدیــان رییــس هیات مدیره و‬ ‫مدیر عامل بانک توســعه تعــاون از هدف گذاری‬ ‫پرداخت ‪ ۱۷۰‬هزار میلیارد تســهیالت این بانک‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬خبر داد‬ ‫حج ت الــه مهدیــان رییــس هیات مدیره و‬ ‫مدیر عامل بانک توســعه تعاون صبــح امروز در‬ ‫نشست رسانه ای با خبرنگاران و اصحاب رسانه به‬ ‫منظور ارائه گزارش عملکرد بانک و بیان برنامه های‬ ‫اتی بانک اظهار داشــت‪ :‬پرداخت تسهیالت این‬ ‫بانــک در ســال ‪ ۹۸‬مطابق برنامه بــه ‪ ۱۳۵‬هزار‬ ‫میلیارد ریال خواهد رسید‪ ،‬و در سال اتی نیز ‪۱۷۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی پرداخت خواهد گردید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هفتاد درصد تسهیالت این بانک به‬ ‫بخش هــای تولیــدی اختصاص یافته و ســهم‬ ‫بخش های بازرگانی و خدمات در حدود ‪ ۳۰‬درصد معاونت تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫است‪.‬‬ ‫صندوق نواوری و شــکوفایی را یــاد اور گردید و‬ ‫مهدیان با اشــاره به اینکه مطابق اساسنامه و افزود‪ :‬اولیــن مرکز تعاون‪ ،‬نواوری و شــکوفایی‬ ‫تکلیف قانونی ‪ ۷۰‬درصد تســهیالت این بانک به معاونت تعاون در استان فارس راه اندازی گردیده‬ ‫تعاونگران پرداخت می گردد در ادامه گفت‪ :‬تعامل و با افزایش مراکز در استان ها‪ ،‬گام های مهمی در‬ ‫با اتحادیه های شــرکت های تعاونــی همواره در حمایــت از کارافرینــان و بنگاه های دانش محور‬ ‫دســتور کار بوده اســت‪ ،‬و چنانچــه اتحادیه ها و برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت های تعاونی زیر مجموعه در تعامل با بانک‪،‬‬ ‫رییس هیــات مدیره بانک توســعه تعاون از‬ ‫توجه کافی داشته باشند‪ ،‬ظرفیت اعطای تسهیالت امضای تفاهم این بانک با معاونت زنان و خانواده‬ ‫به مراتب افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫رییس جمهور یاد نمود و افزود‪ :‬مطابق تفاهم نامه‬ ‫وی در پاســخ به سوال مطرح شده در خصوص به میزان ســیصد میلیارد ریال قرض الحســنه از‬ ‫اموال مازاد و تملیکی بانک گفت‪ ۳۸۶ :‬فقره امالک محــل منابع داخلــی بانک‪ ،‬به معرفی شــدگان‬ ‫مازاد تملیکی بــه ارزش ‪ ۷۸۰‬میلیارد ریال وجود معاونت زنان و خانواده اعم از زنان سرپرست خانوار‬ ‫دارد کــه با فروش انها منابع جدیدی برای چرخه و زنان بد سرپرســت تعلق می گیرد‪ ،‬و در گام های‬ ‫تســهیالت بانک فراهم خواهد گردید و از این نظر بعدی‪ ،‬بــا تلفیق منابع دولتــی و منابع داخلی‪،‬‬ ‫بانک توســعه تعاون از بانک های منضبط و چابک تسهیالت گسترده تری برای بانوان در نظر گرفته‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به نقش مهم افزایش سرمایه بانک‬ ‫مهدیان همچنین به انجام مسئولیت اجتماعی‬ ‫توســعه تعاون اشاره نمود و گفت‪ :‬ده هزار میلیارد بانک در قبال اســتان های سیل زده کشور اشاره‬ ‫ریال سرمایه تناسب چندانی با بانک توسعه ای و با نمود و گفت‪ :‬در ســیل اخیر اســتان سیستان و‬ ‫این حجــم تکالیف گســترده ندارد و بــا تدابیر بلوچســتان اقدامات مهمی در تهیــه مایحتاج‬ ‫مسئولین‪  ‬شایسته است سرمایه بانک به ‪ ۳۵‬هزار هموطنان سیل زده‪ ،‬اعطای تسهیالت کشاورزی‬ ‫میلیارد ریال افزایش یابد‪.‬‬ ‫و مســکن و همچنین امهال و بخشش جرایم در‬ ‫وی تفاهم ســه جانبه بانک توســعه تعاون با نظر گرفته شــده است‪ .‬وی تفاهم سه جانبه بانک‬ ‫توسعه تعاون با معاونت تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی و صندوق نواوری و شــکوفایی را‬ ‫یاد اور گردید و افزود‪ :‬اولین مرکز تعاون‪ ،‬نواوری‬ ‫و شــکوفایی معاونــت تعاون در اســتان فارس‬ ‫راه اندازی گردیده و با افزایش مراکز در استان ها‪،‬‬ ‫گام هــای مهمــی در حمایــت از کارافرینان و‬ ‫بنگاه های دانش محور برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس هیــات مدیره بانک توســعه تعاون از‬ ‫امضای تفاهم این بانک با معاونت زنان و خانواده‬ ‫رییس جمهور یاد نمود و افزود‪ :‬مطابق تفاهم نامه‬ ‫به میزان ســیصد میلیارد ریال قرض الحســنه از‬ ‫محــل منابع داخلــی بانک‪ ،‬به معرفی شــدگان‬ ‫معاونت زنان و خانواده اعم از زنان سرپرست خانوار‬ ‫و زنان بد سرپرســت تعلق می گیرد‪ ،‬و در گام های‬ ‫بعدی‪ ،‬بــا تلفیق منابع دولتــی و منابع داخلی‪،‬‬ ‫تسهیالت گسترده تری برای بانوان در نظر گرفته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدیان همچنین به انجام مسئولیت اجتماعی‬ ‫بانک در قبال اســتان های سیل زده کشور اشاره‬ ‫نمود و گفت‪ :‬در ســیل اخیر اســتان سیستان و‬ ‫بلوچســتان اقدامات مهمی در تهیــه مایحتاج‬ ‫هموطنان سیل زده‪ ،‬اعطای تسهیالت کشاورزی‬ ‫و مســکن و همچنین امهال و بخشش جرایم در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫اولین دستاورد عینی در پی انعقاد تفاهم نامه پنج جانبه در همایش «حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی»؛‬ ‫تفاهم نامه دوجانبه بین بانک صادرات ایران و انجمن‬ ‫سازندگان تجهیزات صنایع نفت به امضا رسید‬ ‫​بانک صادرات ایران برای حمایت از داخلی‬ ‫سازی تجهیزات صنایع نفت‪ ،‬گار و پتروشیمی‬ ‫با انجمن سازندگان تجهیزات صنایع نفت ایران‬ ‫تفاهم نامه دوجانبه امضا کرد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی بانــک صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬حجت اله صیدی در مراســم امضای این‬ ‫تفاهم نامــه گفت‪ :‬امــکان تجدیــد دو تا پنج‬ ‫مرتبــه ای رقم تخصیص یافته ‪ 25‬هزار میلیارد‬ ‫ریالی حمایت از انجمن ســازندگان تجهیزات‬ ‫صنایع نفت ایران در سال اینده وجود دارد که‬ ‫یکی از دستاوردهای ان توسعه و اشتغال است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صــادرات ایران افزود‪ :‬رقم‬ ‫تخصیص یافته ‪ 25‬هزار میلیارد ریال در ســال‬ ‫‪ ،99‬دو یا چند بار قابل تجدید است و در صورت‬ ‫استفاده شدن‪ ،‬همین ســقف اعتباری تمدید‬ ‫خواهد شــد و حتی در صورت وجود ظرفیت‪،‬‬ ‫امکان تمدید چهار تا پنج بار ان نیز وجود دارد‬ ‫و چه بسا در هر فصل بتوان این ‪ 25‬هزار میلیارد‬ ‫ریال را جذب کرد که این اتفاق می تواند منجر‬ ‫به اشــتغال و توسعه بیشتر شــود‪ .‬البته برای‬ ‫گردش مالی در بانــک نیز مطلوب خواهد بود‪.‬‬ ‫امیــدوارم در تحقــق این گام بزرگ‪ ،‬شــاهد‬ ‫بالندگی صنعت‪ ،‬اقتصاد و نظام بانکی باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کار بزرگی در کشور در‬ ‫حال شــکل گرفتن است و همه فعاالن صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی بزودی از میوه نهالی که‬ ‫کاشــته ایم بهره مند خواهند شد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از زحمت کش ترین قشرهای جامعه‬ ‫ایــران و اثــر گذار بــر اقتصــاد‪ ،‬صنعتگران و‬ ‫سازندگان تجهیزات در کشور هستند که سابقه‬ ‫دیرینه و درخشانی دارند‪ .‬دستاوردهای انها در‬ ‫اغلــب صنایــع فــوالدی‪ ،‬غذایی‪ ،‬ســیمانی‪،‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬کاشی و سرامیک و ‪ ...‬قابل مشاهده‬ ‫اســت و هر کجــا کارخانه و واحــدی تولیدی‬ ‫فعالیــت دارد می توان بــر روی تجهیزات انها‬ ‫لوگوی یک شرکت ســازنده ایرانی را مشاهده‬ ‫کرد‪ .‬صیدی افزود‪ :‬سازندگان تجهیزات صنعتی‬ ‫در کشــور در شــرایط کنونی اقتصادی خوش‬ ‫درخشیدند و کارهای بزرگی انجام داده اند‪.‬‬ ‫‪ ‬در عین حال ظرفیت هــای بازار منطقه از‬ ‫جمله عراق و افغانستان هنوز عملیاتی نشده و‬ ‫در صورت عملیاتی شدن‪ ،‬فرصت مناسبی برای‬ ‫صنعتگران مــا خواهد بود‪ .‬ظرفیت های بزرگی‬ ‫در ایــن زمینه در کشــور وجــود دارد و بانک‬ ‫صادرات ایران افتخار دارد که در این مسیر یک‬ ‫قدم جدی دیگر بردارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانــک صادرات ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫این حرکت از ابتدای سال گذشته شروع شده و‬ ‫از ابتدای امسال نیز با طرح «طراوت» با قدرت‬ ‫ادامه پیدا کرد و اثار خیلی خوبی برجای نهاده‬ ‫و سهمی هر چند کوچک در عبور اقتصاد ایران‬ ‫از زیر فشــارهای بین المللی بر عهده گرفته ایم‪.‬‬ ‫امروز با انعقاد این تفاهم نامه با انجمن سازندگان‬ ‫تجهیزات صنایع نفت قدم دیگری برای حمایت‬ ‫از تولیــد داخلی و اشــتغال جوانــان برومند‪،‬‬ ‫بادانش و با انگیزه ایرانی برخواهیم داشت و این‬ ‫اتفاق‪  ‬برای ما افتخار بزرگی محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ایــن نکته که برای عملیاتی‬ ‫شــدن این تفاهم نامه یک کارگــروه در بانک‬ ‫صــادرات ایران تشــکیل خواهد شــد‪ ،‬اظهار‬ ‫امیدواری کرد که تا قبل از پایان ســال جاری‬ ‫مراحل تشکیل پرونده های اعتباری ان نهایی‬ ‫شود و توانمندی های بانک در سال اینده با تمام‬ ‫ظرفیت در خدمت انجمن سازندگان تجهیزات‬ ‫صنایع نفت قرار گیرد‪.‬‬ ‫این تفاهم نامه توســط حجــت اله صیدی‬ ‫مدیرعامــل بانــک صــادرات ایــران و مجید‬ ‫محمدپــور رییــس هیئــت مدیــره انجمن‬ ‫ســازندگان تجهیــزات صنایع نفــت ایران در‬ ‫حاشیه نمایشــگاه تخصصی حمایت از ساخت‬ ‫داخل در صنعت پتروشیمی در جزیره کیش به‬ ‫امضا رسید‪.‬‬ ‫درخشش تیم های بانک ملی ایران در مسابقات جام‬ ‫خدمات انفورماتیک گرامیداشت دهه مبارک فجر‬ ‫تیم های بانک ملی ایران در مســابقات جام خدمات انفورماتیک‬ ‫گرامیداشــت دهــه مبارک فجر ســه عنوان قهرمانــی و یک نایب‬ ‫قهرمانــی را از ان خود کردند‪ .‬به گزارش روابــط عمومی بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬این مســابقات بــا حضور تیم های منتخب بانک ها‪ ،‬شــرکت‬ ‫خدمات انفورماتیک و شــرکت های وابسته در باشگاه مرکزی بانک‬ ‫مرکزی برگزار شــد که تیم های تنیس روی میز و بدمینتون بانوان‬ ‫و تیم های شــطرنج‪ ،‬فوتســال و والیبال اقایان بانک ملی ایران در‬ ‫ان حضــور داشــتند‪ .‬در بخش بانــوان تیم تنیــس روی میز بانک‬ ‫متشــکل از پروانــه فرخنده خو‪ ،‬مــژگان رحمتی‪ ،‬زهــرا کبیری و‬ ‫فاطمــه بیگلــری موفق به کســب مقــام اول و تیــم بدمینتون نیز‬ ‫متشکل از افســانه بهزادپور‪ ،‬زهرا عزیزی‪ ،‬نسرین مهدوی و سکینه‬ ‫حاجتی نائب قهرمان شــدند‪ .‬در بخش اقایان نیز مسابقات شطرنج‬ ‫با حضور ‪ 15‬تیم برگزار شــد کــه تیم بانک ملی ایران متشــکل از‬ ‫عبدالناصر علی نســب (سرپرست تیم)‪ ،‬شهرام منوچهری‪ ،‬میرشجاع‬ ‫حســینی‪ ،‬وحید اذروند‪ ،‬کاوه صبـــری و حامد منوچهری موفق به‬ ‫کسب مقام نخست شــدند که از سوی رییس فدراسیون بین المللی‬ ‫شــطرنج مورد تقدیر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫تیم فوتســال بانک نیز با ترکیب محمد رضایی (سرپرســت تیم)‪،‬‬ ‫ســید محسن اســامی‪ ،‬ســید مهدی نجفی‪ ،‬حمید ابراهیمی‪ ،‬سید‬ ‫حسن موسوی‪ ،‬موسی نصیری‪ ،‬علی زارعی‪ ،‬احمد فضلی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫نورمحمدی‪ ،‬نادر علمی‪ ،‬محمد زهره وند‪ ،‬علی صادقی و ســید امیر‬ ‫بهرام دریاباری حائز کســب مقام اول شد‪.‬‬ ‫در بخش اقایان نیز مســابقات شــطرنج با حضور ‪ 15‬تیم برگزار‬ ‫شــد که تیــم بانک ملی ایــران متشــکل از عبدالناصر علی نســب‬ ‫(سرپرســت تیم)‪ ،‬شــهرام منوچهری‪ ،‬میرشجاع حســینی‪ ،‬وحید‬ ‫اذروند‪ ،‬کاوه صبـری و حامد منوچهری موفق به کسب مقام نخست‬ ‫شــدند که از سوی رییس فدراسیون بین المللی شطرنج مورد تقدیر‬ ‫قــرار گرفتند‪ .‬در بخش بانوان تیم تنیس روی میز بانک متشــکل از‬ ‫پروانــه فرخنده خو‪ ،‬مژگان رحمتی‪ ،‬زهــرا کبیری و فاطمه بیگلری‬ ‫موفق به کســب مقام اول و تیم بدمینتون نیز متشــکل از افســانه‬ ‫بهزادپور‪ ،‬زهــرا عزیزی‪ ،‬نســرین مهدوی و ســکینه حاجتی نائب‬ ‫قهرمان شدند‪.‬‬ ‫میز خبر‬ ‫قدردانی معاون وزیر‬ ‫ارتباطات از ارائه خدمات مناسب‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫فرهاد معارفی معاون توســعه ســرمایه انسانی و‬ ‫مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از‬ ‫همکاری و تعامل سازنده پست بانک ایران درراستای‬ ‫ارائه خدمات مناســب به ویژه اعطای تســهیالت به‬ ‫اعضــای صندوق پس انداز کارکنــان این وزارتخانه‬ ‫قدردانی نمود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران‪ :‬وی با‬ ‫اشاره به انعقاد تفاهم نامه تعامل و‪ ‬همکاری مشترک‬ ‫با این بانک درخصوص ارائــه خدمات مالی و‪ ‬بانکی‬ ‫بــرای افتتاح حســاب و‪ ‬پرداخت تســهیالت قرض‬ ‫الحســنه به کارکنان این وزارتخانــه‪ ،‬از زحمات بی‬ ‫شائبه دکتر بهزاد شیری مدیرعامل و‪ ‬کارکنان خدوم‬ ‫این بانــک در اجــرای مطلوب تفاهــم نامه مذکور‬ ‫قدردانی نمود‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ :‬پست بانک ایران به عنوان بانک‬ ‫توســعه ای و‪ ‬تخصصی حــوزه فنــاوری اطالعات‬ ‫و‪ ‬ارتباطــات(‪ )ICT‬و‪ ‬بانک عامــل این حوزه تمامی‬ ‫خدمات بانکی را به کارکنان این مجموعه و‪ ‬سازمان‬ ‫ها و‪ ‬شــرکت های وابسته و‪ ‬پیمانکاران انها ارائه می‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ :‬پســت بانک ایران درحال حاضر به‬ ‫عنوان یکی از ‪ 5‬کارگزار بانک مرکزی‪ ،‬خدمات پولی‬ ‫و‪ ‬بانکی را به تمامی دســتگاه هــای دولتی ارائه می‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫دریافت جایزه ملی مدیریت مالی‬ ‫ایران توسط بانک ایران زمین‬ ‫در دهمیــن دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران‪،‬‬ ‫بانــک ایران زمین موفق به دریافــت گواهینامه این‬ ‫جایزه ملی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین‪ ،‬دهمین‬ ‫دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران‪ ،‬روز شــنبه ‪26‬‬ ‫بهمن سال ‪ 98‬با حضور جمعی از مسووالن کشوری‪،‬‬ ‫مدیران شرکت ها و اساتید دانشگاه در سالن همایش‬ ‫های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫جایزه ملی مدیریت مالی ایران که از ســال ‪۱۳۸۹‬‬ ‫هر ســاله برگزار می شود‪ ،‬بسترســاز بهبود و ارتقای‬ ‫ســطح مدیریت مالــی و اقتصادی در شــرکت ها و‬ ‫سازمان های شرکت کننده است‪.‬‬ ‫حمایت مدیریت مالی حرفه ای در مسیر دستیابی‬ ‫به جایگاه واقعی در شرکت ها و سازمان ها‪ ،‬تشویق و‬ ‫ترغیب شــرکت ها برای انجام خودارزیابی و شناخت‬ ‫نقــاط قوت و ضعف و زمینه های بهبود‪ ،‬ایجاد فضای‬ ‫رقابتی مناســب و حرفه ای شرکت ها و سازمان های‬ ‫ایرانی‪ ،‬تعریف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی‬ ‫ســازمان در جهت دســتیابی به اهداف استراتژیک‪،‬‬ ‫معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان های برتر در‬ ‫مالی و اقتصادی‪ ،‬فراهم کردن امکان تبادل تجربیات‬ ‫موفق مدیران مالی از جمله اهداف برگزاری این جایزه‬ ‫عنوان شده است حمایت مدیریت مالی حرفه ای در‬ ‫مســیر دســتیابی به جایگاه واقعی در شــرکت ها و‬ ‫سازمان ها‪ ،‬تشــویق و ترغیب شرکت ها برای انجام‬ ‫خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه های‬ ‫بهبود‪ ،‬ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفه ای شرکت‬ ‫ها و سازمان های ایرانی‪ ،‬تعریف راهبردی از مدیریت‬ ‫مالی و اقتصادی سازمان در جهت دستیابی به اهداف‬ ‫استراتژیک‪ ،‬معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان‬ ‫هــای برتر در مالی و اقتصــادی‪ ،‬فراهم کردن امکان‬ ‫تبادل تجربیات موفــق مدیران مالی از جمله اهداف‬ ‫برگزاری این جایزه عنوان شده است‬ ‫اغاز عرضه اوراق گواهی سپرده‬ ‫بانک ملی ایران‬ ‫اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری‬ ‫(عام) بانک ملی ایران از روز ‪ 28‬بهمن ماه تا پایان سال‬ ‫جاری در شعب این بانک عرضه می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این اوراق‬ ‫به صورت الکترونیکی‪ ،‬با نام‪ ،‬با سررسید یکساله‪ ،‬قابل‬ ‫انتقال به غیر و نرخ ســود ‪ 18‬درصد ســاالنه از تاریخ‬ ‫انتشار خواهد بود‪.‬‬ ‫پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت‬ ‫ماهانه و معاف از مالیات اســت و بازخرید قبل از ســر‬ ‫رسید ان در شعب بانک با نرخ ‪ 10‬درصد ساالنه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ســود ‪ 18‬درصدی اوراق گواهی سپرده بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬فرصتی مناسب برای ان دسته از هموطنان عزیز‬ ‫است که به دنبال روشی مطمئن برای سرمایه گذاری‬ ‫خود هســتند‪ .‬اوراق گواهی ســپرده مــدت دار ویژه‬ ‫سرمایه گذاری (عام) بانک ملی ایران از روز ‪ 28‬بهمن‬ ‫ماه تا پایان ســال جاری در شعب این بانک عرضه می‬ ‫شــود‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این‬ ‫اوراق به صورت الکترونیکی‪ ،‬با نام‪ ،‬با سررسید یکساله‪،‬‬ ‫قابل انتقال به غیر و نرخ سود ‪ 18‬درصد ساالنه از تاریخ‬ ‫انتشار خواهد بود‪.‬‬ ‫پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت‬ ‫ماهانه و معاف از مالیات اســت و بازخرید قبل از ســر‬ ‫رسید ان در شعب بانک با نرخ ‪ 10‬درصد ساالنه خواهد‬ ‫بود‪ .‬ســود ‪ 18‬درصدی اوراق گواهی سپرده بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬فرصتی مناسب برای ان دسته از هموطنان عزیز‬ ‫است که به دنبال روشی مطمئن برای سرمایه گذاری‬ ‫خود هستند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۳۰‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫رئیس پلیس راه ایالم خبر داد‪:‬کنترل نامحسوس ناوگان حمل‬ ‫و نقل عمومی در ایالم به صورت روزانه‬ ‫ایالم‪-‬رئیس پلیس راه ایالم از کنترل نامحســوس ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر در‬ ‫ایالم به صورت روزانه خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ رضا همتی زاده اظهار کرد‪ :‬ناوگان حمل و نقل عمومی نقش مهمی در جابجایی بار و‬ ‫مسافر را دارد و کنترل این ناوگان از اهمیت بسزایی برای پلیس راه برخوردار است و اقدامات کنترلی‬ ‫و نظارتی به صورت مستمر در خصوص این دسته از وسایل نقلیه به مرحله اجرا در می اید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کنترل از طریق تجهیزات الکتریکی مانند سامانه هوشمند پایش ناوگان (سپهتن)‬ ‫و سامانه کنترلی ‪ ۱۱۰۱۲۰‬و همچنین کنترل از مبدا و در طول مسیر در مقابل پاسگاه های پلیس‬ ‫راه از جمله این موارد است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راه استان ایالم یاداور شد‪ :‬رانندگان ناوگان حمل بار و مسافر در صورت ارتکاب‬ ‫تخلف پس از اعمال قانون دفترچه و گواهینامه انها ضبط شده و برابر قانون با انها رفتار می شود‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی ایالم‪:‬مسدود کردن خیابان ها‬ ‫توسط حامیان نامزدهای مجلس ممنوع است‬ ‫ایالم‪-‬رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایالم گفت‪ :‬حامیان نامزدهای مجلس شورای‬ ‫اسالمی نباید به بهانه تبلیغات مسیر ترددمردم را مسدود کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ ابوالفضل کوهزادی در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬هرگونه توقف و راهبندان در پیاده‬ ‫روها و خیابان هاو اطراف ستادهای انتخاباتی که موجب کندی تردد ترافیک شود‪ ،‬بی توجهی به‬ ‫حقوق شهروندی محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ستادهای انتخاباتی نباید پیاده روها و مسیر عبور عابران پیاده و خیابان ها را مسدود‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایالم با تاکید بر اینکه تجمع افراد در خیابان ها به جهت‬ ‫حضور یا ســخنرانی کاندیداها غیرقانونی است‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬چسباندن عکس کاندیداها و‬ ‫پوسترهای تبلیغاتی روی شیشه ها و بدنه خودرو نیز تخلف رانندگی محسوب شده و جریمه قانونی‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار ریال را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫سرهنگ کوهزادی با بیان اینکه فعالیت های انتخاباتی نباید حقوق شهروندان را تضییع کند‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان خواست‪ :‬از به راه انداختن هرگونه کاروان های خودرویی در خیابان ها خودداری و در‬ ‫این راستا با پلیس همکاری الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیر کل بیمه سالمت استان مرکزی خبرداد‪:‬‬ ‫پوشش رایگان‪ 77‬درصد بیمه شدگان بیمه سالمت استان‬ ‫مدیر کل بیمه سالمت استان‪ ،‬در نشست هم اندیشی با رسانه های استان گفت ‪ :‬از کل جمعیت‬ ‫بیمه شده استان حدود ‪ 77‬درصد بصورت رایگان تحت پوشش خدمات بیمه سالمت قرار گرفته‬ ‫اند و از خدمات بیمه ای بهره مند می شوند ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل ‪ ،‬جیریایی افزود‪ ،‬در راستای سلسله نشست های هم اندیشی‬ ‫با رسانه های استان که با حضور خبرنگاران خبرگزاریهای برگزار شد ‪ ،‬گفت ‪ :‬بیش از ‪ 560‬هزار نفر‬ ‫از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند ‪.‬وی خاطر نشان کرد از این جمعیت بیمه‬ ‫شده ‪ 317‬هزار نفر در صندوق روستائیان و عشایر ‪ 118 ،‬هزار نفر در صندوق بیمه سالمت همگانی‬ ‫‪ 87 ،‬هزار نفر در صندوق کارکنان دولت و بیش از ‪ 32‬هزار نفر در صندوق سایر اقشار قرار دارد که‬ ‫خدمات درمانی خود را از طریق ‪ 780‬موسسه تشخیصی درمانی دریافت می کنند ‪.‬مدیر کل بیمه‬ ‫سالم استان ضمن تبریک چهل و یکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران گفت ‪:‬‬ ‫به برکت خون شهدا و نظام جمهوری اسالمی و توجه ویژه نظام مقدس به اقشار ضعیف و اسیب‬ ‫پذیر جامعه امروز می توان گفت که بیش از ‪ 85‬درصد از جمعیت کشــور بصورت رایگان تحت‬ ‫پوشش بیمه سالمت ایران قرار دارند ‪.‬وی بیان کرد‪ ،‬بیمه سالمت استان مرکزی در سالجاری حدود‬ ‫‪83‬میلیارد تومان برای بیمه شدگان هزینه کرده است که از این میزان‪ 27‬میلیارد تومان ان مربوط‬ ‫به سطح یک مراکز بهداشتی درمانی روستائیان و پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد که تا پایان‬ ‫دی ماه سالجاری مطالبات این مراکز تسویه شده است و ‪ 56‬میلیارد تومان ان نیز مربوط به هزینه‬ ‫درمانی مراکز تشخیصی سطح دو و سه هزینه شده که مطالبات این مراکز نیز تا مهر ماه سالجاری‬ ‫تسویه شده است ‪. .‬جیریایی تصریح کرد ‪ ،‬در مجموعه هزینه قابل توجه و چشم گیری بیمه سالمت‬ ‫استان در سالجاری برای این بیمه شدگان عزیز به مراکز درمانی پرداخت کرده است که به برکت‬ ‫وجود نظام مقدس امکان وجود این چنین خدماتی امکان پذیر نبود ‪.‬این مقام مسئول در ادامه این‬ ‫نشســت افزود‪،‬یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسالمی بعد از پیروزی انقالب به دنبال‬ ‫تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و اجرای ان و تکلیف سازمان خدمات درمانی وقت‪،‬‬ ‫تمامی افرادی که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای بودن تحت پوشش بیمه پایه سالمت قرار گرفتند‬ ‫و سازمان بیمه سالمت این مهم را تاپایان سال ‪ 97‬خوشبختانه به درستی انجام داد ‪.‬مدیر کل بیمه‬ ‫ســامت نیز ادامه داد ‪،‬جهت همشــهریانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند ‪ ،‬برای دریافت‬ ‫دفترچهبیمهسالمتهمگانیخودبایدبهیکیازدفاترپیشخواندولتطرفقرارداداستانمراجعه‬ ‫نمایند و جهت ثبت نام خود و افراد تحت پوشش اقدام نمایند که پس از انجام مراحل ارزیابی وسع‬ ‫که نهایتا یک ماه بطول می انجام جهت دریافت دفترچه اقدام نمایند‪.‬جیریایی در خاتمه در این‬ ‫خصوص اظهار کرد‪ ،‬اگر کسی که نیاز به دفترچه بیمه پایه داشته باشد و توان مشارکت در پرداخت‬ ‫هزینه دفترچه را نداشته باشد ‪ ،‬می تواند بصورت رایگان دفترچه درمانی دریافت کند و افرادی که‬ ‫توان مشارکت در پرداخت دفترچه را دارند باید هزینه درمانی دفاتر خود را بر اساس نتیجه ارزیابی‬ ‫ازمون وسع پرداخت و دفترچه درمانی دریافت نمایند ‪.‬‬ ‫مدیر منطقه یک شهرداری همدان خبر داد‪:‬‬ ‫احداث سایت موزه میدان امام(ره) همدان با‪ ۲.۵‬میلیارد‬ ‫توماناعتبار‬ ‫همدان ‪ -‬مدیر منطقه یک شــهرداری همدان از احداث سایت موزه میدان امام(ره) همدان با‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیارد تومان اعتبار خبر داد‪.‬‬ ‫مسعود دهبانی صابر از احداث سایت موزه میدان امام (ره) با اعتباری بالغ بر ‪ ۲.۵‬میلیارد تومان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این سایت با سازه ای ‪ ۳۰۰‬متر مربعی و با مساحت ‪ ۱۱۰۰‬متر مربع انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به محوطه ســازی گنجنامه گفت‪ :‬عالوه بر پیاده رو سازی‪ ،‬تمامی سرویس های‬ ‫بهداشــتی این مجموعه نیز در حال نوسازی است و نوســازی و تجهیز سرویس های بهداشتی‬ ‫پارک های منطقه از جمله پارک الله و پارک مدرس نیز در دست اقدام است‪.‬‬ ‫دهبانی به جداره سازی و تعویض تابلوهای تبلیغاتی مغازه ها در پیاده راه بوعلی اشاره کرد و با‬ ‫بیان اینکه با همکاری کسبه و با اعتبار‪ ۵۰۰‬میلیون تومان برخی تابلوهای تبلیغاتی قدیمی تعویض‬ ‫شده و زیرساخت های قدیمی برق و تلفن با همکاری این ادارات ساماندهی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫پروژه با سرعت قابل قبولی در حال پیشرفت است‪.‬‬ ‫مدیر منطقه یک شهرداری همدان تکمیل تاالر همایش های قرانی با اعتبار ‪ ۶‬میلیارد تومان را‬ ‫نیز از اقدامات انجام شده برشمرد و گفت‪ :‬این پروژه طی ماه های اینده تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫دهبانی از عقد قرارداد و احداث زمین های ورزشی چند منظوره در پارک الله‪ ،‬بوستان ارم‪ ،‬دره‬ ‫مرادبیک و اصالح زمین ورزشی پارک مردم خبر داد و با اشاره به خرید و نصب مخازن زیرزمینی‬ ‫مکانیزه تفکیک پسماند‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای سال جاری اموزش شهروندی به طور مستمر در حوزه های‬ ‫مختلفمحیطزیستوپسماند‪،‬ترافیک‪،‬تکالیفشهروندی‪،‬مسئولیتاجتماعیدنبالشدهاست‪.‬‬ ‫وی یکی از دغدغه ها را رسیدگی به اسفالت معابر و خیابان ها دانست و بابیان اینکه در این راستا‬ ‫با در نظر گرفتن بودجه ‪ ۲۳‬میلیارد تومانی نسبت به خرید ‪ ۳۰‬هزار تن اسفالت اقدام و این امر به‬ ‫دو صورت دستی و مکانیزه در حال انجام است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال جاری ‪ ۲۵۰۰‬متر مربع ژئوتکستایل‬ ‫اسفالتیخریداریشدهتادرخیابان هاییکهحجمترافیکسنگینیدارندبااستفادهازژئوتکستایل‬ ‫عمر اسفالت را تا حد ممکن باال ببریم‪.‬‬ ‫همچنین وی با اشــاره به اینکه پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی های معضالت زیست‬ ‫محیطی انها موجودیت فضای سبز و گسترش ان را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده اند توسعه‬ ‫و احــداث پارک ها با اعتبار ‪ ۲.۵‬میلیارد تومان را از برنامه های این منطقه دانســت و گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر اجرای پارک نواری کمال اباد و هنرســتان که زیرسازی های ان صورت پذیرفته و‬ ‫همچنین پارک نواری میدان بیمه از استادان تا بلوار بعثت در دستور کار است و ترمیم و بازسازی‬ ‫پارک مردم‪ ،‬پارک نرگس‪ ،‬پارک سروقامتان‪ ،‬پارک شهید دوروزی و ترمیم بوستان ارم اجرایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شماره ‪3980‬‬ ‫دور از پایتخت‬ ‫سرپرستجدیدادارهکلراهداریو‬ ‫حملونقلجادهایاستانگیالنمعرفیشد‬ ‫طی مراسمی با حضور معاون برنامه ریزی سازمان‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای ‪ ،‬سبحان اله علیپور به‬ ‫عنوان سرپرســت جدید اداره کل راهداری و حمل و‬ ‫نقل جاده ای استان گیالن معرفی و از خدمات محمد‬ ‫رضا نازک کار مدیر کل پیشین این اداره کل تقدیر شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و‬ ‫نقل جاده ای‪ ،‬مهندس خداداد مقبلی معاون برنامه‬ ‫ریزی این سازمان با تقدیر از تالش های انجام شده در‬ ‫حــوزه راهــداری زمســتانی در اســتان اظهــار‬ ‫داشت‪  :‬عملیات راهداری مختص زمستان نیست‪ ،‬در‬ ‫گرمای تابستان و سرمای زمستان و در سخت ترین‬ ‫شرایط جوی‪ ،‬راهداران تالشگر به صورت شبانه روزی‬ ‫مشغول‪  ‬فعالیت‪  ‬هستند‪ .‬وی از خدمات محمد رضا‬ ‫نازک کار طی سال هاخدمت در این اداره کل تقدیر‬ ‫کرد و افزود‪ :‬ایشان مجموعه ای را تحویل گرفتند که‬ ‫بایدازنوساختهمیشد‪.‬ادغاممعاونتراهداریباحوزه‬ ‫حمل و نقل و شکل گیری مجموعه ای جدید تحت‬ ‫عنــوان اداره کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای‪،‬‬ ‫نیازمند برنامه ریزی اساسی در شالوده کار بود که ‪2‬‬ ‫معاونــت در دو حوزه کاری مختلــف حمل و نقل و‬ ‫راهداری کارشــان را به درســتی انجام دهند و این‬ ‫نیازمند برنامه ریزی بوده که این کار توسط مهندس‬ ‫نازک کار به خوبی انجام شد‪ .‬مقبلی خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫اســتان گیالن و پایانه ی مرزی استارا مسایل خاص‬ ‫خودش را دارد که باید مدیریت شود و نقش خوبی را‬ ‫در تبادالت حمل و نقلی با کشــورهای همسایه ایفا‬ ‫نماید‪ .‬معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و‬ ‫نقل جاده ای با تاکید بر این که اســاس کار بر مبنای‬ ‫خدمت است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با شدت گرفتن بیماری‬ ‫مهندس نازک کار که با اغاز برف ســنگین در استان‬ ‫گیالن همزمان بود‪ ،‬ایشان درخواست بازنشستگی‬ ‫پیش از موعد را به معاون وزیر راه و شهرســازی ارایه‬ ‫کرد که با این درخواســت موافقت شد‪ .‬وی افزود‪ :‬تا‬ ‫تعیین تکلیف پست مدیر کل جدید‪ ،‬معاون فنی به‬ ‫عنوان سرپرست این اداره کل منصوب شده و مهندس‬ ‫نازک کار با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس‬ ‫ســازمان راهداری و حمل ونقل جــاده ای تا زمان‬ ‫بازنشســتگی به عنوان مشــاور رئیس سازمان در‬ ‫روسازی و اسفالت منصوب شده است‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬سبحان اله علیپور سرپرست جدید اداره کل‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان گیالن ‪ ،‬طی‬ ‫سخنانی در خصوص برنامه های پیش رو در استان در‬ ‫راستای نیل به اهداف سازمان و خدمت رسانی مطلوب‬ ‫به مردم و هموطنان مطالبی بیان کرد‪​​.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان البرز خبرداد‬ ‫تاکنون شاهد پیشرفت‪23‬درصد پروژه گازرسانی دربخش اسارا هستیم‬ ‫البرز ‪ -‬ولی ابراهیمی ‪ -‬مدیرعامل شــرکت گاز‬ ‫اســتان البرز در خصوص قول ‪ 500‬روزه تکمیل‬ ‫پروژه گازرسانی اسارا گفت ‪ :‬تاکنون شاهد پیشرفت‬ ‫‪23‬درصد پروژه گازرســانی در اســارا هستیم و‬ ‫با‪100‬روز تاخیر این پروژه به سرانجام خود خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫حسین تقی نژاد وجود قومیت های مختلف در‬ ‫اســتان البرز را یک فرصت دانست که باید از زبان‬ ‫مشترک که ایمان به خدا و خدمت به مردم است از‬ ‫ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زمانی که خدمت بــه مردم را زبان‬ ‫مشترک تعریف کرده باشید ‪ ،‬در دایره مدیریت خود‬ ‫کســانی شکل خواهند گرفت که جامعه محوری و‬ ‫خدمت به مردم در افکارشان نقش بسته است و به‬ ‫نتیجه و اثر تصمیم خود در جامعه فکر می کنند‪.‬‬ ‫تقی نژاد گفــت ‪ :‬مهاجرپذیریاقوام مختلف به‬ ‫استان البرز باعث شد فرهنگ سازمانی‪ ،‬ارزش های‬ ‫ســازمانی ‪ ،‬پیاده کردن سیســتم های مدیریتی‪،‬‬ ‫جلوگیری از شخصی سازی استانداردها در مبحث‬ ‫تئوری مدیریت و در مبحث عملیات ‪ ،‬استان البرز‬ ‫دارای مزیت رقابتی کرده است ‪.‬‬ ‫فرهنگ حفظ محیط زیست را در شرکت‬ ‫گاز استان البرز خیلی تقویت کردیم‬ ‫حسین تقی نژاد گفت ‪ :‬در خصوص کسب رتبه‬ ‫اول در خصــوص مبــارزه با الودگــی هوا و حفظ‬ ‫محیط زیست ‪،‬افتخار ما این است که فرهنگ حفظ‬ ‫محیط زیســت را در شرکت گاز استان البرز خیلی‬ ‫تقویت کردیم و خیلی از همکاران ما جز همیاران‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیست هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــرکت گاز اســتان البــرز دارای‬ ‫گواهی نامه های اســتاندارد جهانی مدیریت‪ ،‬ایزو‬ ‫‪ 1801 ،1401، 9001‬است که در مبحث ایمنی ‪،‬‬ ‫محیط زیســت و بهداشــت اســت که در مبحث‬ ‫محیط زیســت اقدامــات خوبی انجام شــده که‬ ‫شــاخص ترین ان جایگزیــن گاز طبیعی ب ه جای‬ ‫سوخت های فسیلی است‪.‬‬ ‫ما این اســت که فرهنگ حفظ محیط زیست را در‬ ‫شرکت گاز استان البرز خیلی تقویت کردیم و خیلی‬ ‫تقی نژاد اظهار داشــت‪ :‬یکی دیگر از اقدامات‬ ‫شرکت گاز اســتان البرز حذف مازوت از سوخت‬ ‫نیروگاه منتظر قائم اســت که تمام تالش ما بر این‬ ‫بوده است گاز واحد بخار نیروگاه منتظر قائم را حتی‬ ‫در مواقع بحرانی کمبود گاز گرچه از سوخت مازوت‬ ‫استفاده می کند را تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬از دیگر فعالیت شــرکت گاز در امر‬ ‫حفاظت از محیط زیســت‪ ،‬امضای تفاهم نامه ای با‬ ‫منابــع طبیعی برای جنــگل کاری ‪ 100‬هکتار از‬ ‫اراضی طبیعی به ارزش ‪ 5/1‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬در ابتدای ســال جاری تمام‬ ‫اهــداف و برنامه های این شــرکت در ســال ‪97‬‬ ‫پیش بینی شده بود؛ محقق شد‪ ،‬اکنون که ماه های‬ ‫اخر ســال ‪ 98‬را ســپری می کنیم بدون در نظر‬ ‫گرفتــن دی ماه به لطف خداوند بــه ‪ 72‬درصد از‬ ‫اهداف خود در سال ‪ 98‬رسیده ایم‪ .‬حسین تقی نژاد‬ ‫گفت ‪ :‬در خصوص کســب رتبــه اول در خصوص‬ ‫مبارزه با الودگی هوا و حفظ محیط زیست ‪،‬افتخار‬ ‫از همــکاران ما جز همیــاران منابــع طبیعی و‬ ‫محیط زیست هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــرکت گاز اســتان البــرز دارای‬ ‫گواهی نامه های اســتاندارد جهانی مدیریت‪ ،‬ایزو‬ ‫‪ 1801 ،1401، 9001‬است که در مبحث ایمنی ‪،‬‬ ‫محیط زیســت و بهداشــت اســت که در مبحث‬ ‫محیط زیســت اقدامــات خوبی انجام شــده که‬ ‫شــاخص ترین ان جایگزیــن گاز طبیعی ب ه جای‬ ‫سوخت های فسیلی است‪.‬‬ ‫تقی نژاد اظهار داشــت‪ :‬یکی دیگر از اقدامات‬ ‫شرکت گاز اســتان البرز حذف مازوت از سوخت‬ ‫نیروگاه منتظر قائم اســت که تمام تالش ما بر این‬ ‫بوده است گاز واحد بخار نیروگاه منتظر قائم را حتی‬ ‫در مواقع بحرانی کمبود گاز گرچه از سوخت مازوت‬ ‫استفاده می کند را تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬از دیگر فعالیت شــرکت گاز در امر‬ ‫حفاظت از محیط زیســت‪ ،‬امضای تفاهم نامه ای با‬ ‫منابــع طبیعی برای جنــگل کاری ‪ 100‬هکتار از‬ ‫مین نمایشگاه صنعت اب و ابیاری در همدان‬ ‫افتتاح شد‬ ‫همدان‪-‬دومیننمایشگاهصنعتابوابیاری‬ ‫کشاورزی و تاسیسات اب و فاضالب با حضور ‪۳۴‬‬ ‫شرکت داخلی در محل نمایشگاه های بین المللی‬ ‫همدان افتتاح شد‪.‬‬ ‫ی جالل در ایین افتتاح دومین‬ ‫منصور رضوان ‬ ‫نمایشــگاه صنعت اب و ابیاری کشــاورزی در‬ ‫همدان گفت‪ :‬بامصرف بهینه و درست می توان از‬ ‫هدر رفت اب جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۱۵۱:‬هزار هکتار معادل‪ ۸۰‬درصد از‬ ‫اراضیمستعدکشاورزیاستانزیرپوششابیاری‬ ‫نوین قرار دارند به طوری که این امار همدان را در‬ ‫رتبه نخست کشوری قرار داده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهادکشاورزی همدان با اشاره‬ ‫بهاینکه سطحاراضیابیاستانهمدان‪ ۲۵۳‬هزار‬ ‫هکتار است عنوان کرد‪ :‬از این رقم‪ ۱۶۳‬هزار هکتار‬ ‫ان برای اجــرای ابیاری تحت فشــار‪ ،‬ارزیابی‬ ‫می شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬استان همدان در‬ ‫استفادهازروش هایابیاریتحتفشاردر‪ ۱۰‬سال‬ ‫اخیر رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‬ ‫است و امسال نیز با استفاده از روش های ابیاری‬ ‫نوین برای افزایش بازدهی ابیاری در سطح مزارع‬ ‫اقداماتی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫اراضی طبیعی به ارزش ‪ 5/1‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬در ابتدای ســال جاری تمام‬ ‫اهــداف و برنامه های این شــرکت در ســال ‪97‬‬ ‫پیش بینی شده بود؛ محقق شد‪ ،‬اکنون که ماه های‬ ‫اخر ســال ‪ 98‬را ســپری می کنیم بدون در نظر‬ ‫گرفتــن دی ماه به لطف خداوند بــه ‪ 72‬درصد از‬ ‫اهداف خود در سال ‪ 98‬رسیده ایم‪ .‬تقی نژاد اظهار‬ ‫داشت‪ :‬یکی دیگر از اقدامات شرکت گاز استان البرز‬ ‫حذف مازوت از سوخت نیروگاه منتظر قائم است‬ ‫که تمام تالش ما بر این بوده اســت گاز واحد بخار‬ ‫نیروگاه منتظر قائم را حتی در مواقع بحرانی کمبود‬ ‫گاز گرچه از ســوخت مازوت اســتفاده می کند را‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬از دیگر فعالیت شــرکت گاز در امر‬ ‫حفاظت از محیط زیســت‪ ،‬امضای تفاهم نامه ای با‬ ‫منابــع طبیعی برای جنــگل کاری ‪ 100‬هکتار از‬ ‫اراضی طبیعی به ارزش ‪ 5/1‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬در ابتدای ســال جاری تمام‬ ‫اهــداف و برنامه های این شــرکت در ســال ‪97‬‬ ‫پیش بینی شده بود؛ محقق شد‪ ،‬اکنون که ماه های‬ ‫اخر ســال ‪ 98‬را ســپری می کنیم بدون در نظر‬ ‫گرفتــن دی ماه به لطف خداوند بــه ‪ 72‬درصد از‬ ‫اهداف خود در سال ‪ 98‬رسیده ایم‪ .‬حسین تقی نژاد‬ ‫گفت ‪ :‬در خصوص کســب رتبــه اول در خصوص‬ ‫مبارزه با الودگی هوا و حفظ محیط زیست ‪،‬افتخار‬ ‫ما این اســت که فرهنگ حفظ محیط زیست را در‬ ‫شرکت گاز استان البرز خیلی تقویت کردیم و خیلی‬ ‫از همــکاران ما جز همیــاران منابــع طبیعی و‬ ‫محیط زیست هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت گاز استان‬ ‫البــرز دارای گواهی نامه های اســتاندارد جهانی‬ ‫مدیریت‪ ،‬ایزو ‪ 1801 ،1401، 9001‬اســت که در‬ ‫مبحث ایمنی ‪ ،‬محیط زیســت و بهداشت است که‬ ‫در مبحث محیط زیست اقدامات خوبی انجام شده‬ ‫که شاخص ترین ان جایگزین گاز طبیعی ب ه جای‬ ‫سوخت های فسیلی است‪.‬‬ ‫‪ ۳۳‬کوره زغال گیری در شهرستان ری‬ ‫تخریب شد‬ ‫شهرری‪ -‬فاطمه ممیوند(میری)‬ ‫بخشدار‪ ‬قلعه نو‪ ‬از توابع‪ ‬شهرستان ری‪ ‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۳‬کــوره زغال گیری غیرمجــاز (تولید زغال)‬ ‫با‪ ‬دســتور مقام قضایی‪ ‬در‪ ‬روستای عشق اباد‪ ‬و‬ ‫کالغیه این بخش تخریب شد‪.‬‬ ‫علیرضا صادقی اظهار داشت‪ :‬این تخریب ها در‬ ‫ادامه تخریب سه سری کوره زغال گیری غیرمجاز‬ ‫هفته های گذشته در بخش‪ ‬قلعه نو‪ ‬شهرستان‬ ‫ری‪ ‬بود که به تازگی توســط بازرســان این اداره‬ ‫کشف و به‪ ‬دستور مقام قضایی‪ ‬تخریب شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کوره های زغال سوزی توسط‬ ‫اتبــاع بیگانه و بصورت غیرمجاز و االینده در این‬ ‫منطقهشکلگرفتهوفعالهستند‪،‬افزود‪:‬اینکوره‬ ‫ها با انتشــار مســتقیم دود و گازهای سمی در‬ ‫روستاهاومناطقمسکونیجنوبپایتختموجب‬ ‫الودگی هوا در سطح این منطقه شده است‪.‬‬ ‫صادقی خاطرنشان کرد‪ :‬حفر کوره ها در اراضی‬ ‫ملی و کشاورزی عالوه بر تصرف و تغییر کاربری‬ ‫موجب تخریب شــدید محیط زیست می شود‪،‬‬ ‫مقابله با کوره های زغال ســوزی نیازمند کمک‬ ‫سایر دســتگاه ها از جمله‪ ‬اداره جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫منابع طبیعی و بخشداری ها و دهیاری ها است‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫سالمت‬ ‫‪ ۱۰‬پیام از بدن؛ وقتی به ما هشدار می دهد که‬ ‫مشکلی دارد‬ ‫بدن با ما با هشــدارهایی کــه می دهد خبر از بیماری و مشــکالتی‬ ‫می دهد که اگر این هشــدارها را بشناسیم‪ ،‬قبل از انکه مشکل جدی تر‬ ‫شــود‪ ،‬ان را حل خواهیم کرد‪ .‬بدن با راه های مختلفی به ما می گوید که‬ ‫در سیســتمش اختاللــی وجود دارد‪ .‬متابولیســم‪ ،‬کنترل دمای بدن و‬ ‫عملکرد ارگان ها همه خودکار هستند‪ .‬اما این وضعیت به این معنا نیست‬ ‫که به چراغ های هشدار دهنده بدن بی تفاوت باشیم‪ .‬ممکن است ندانیم‬ ‫که عالئم هشــدار دهنده چه چیزهایی هســتند و بدن چه عالمت هایی‬ ‫نشــان می دهد تا از مشکلی شما را اگاه کند‪ .‬ما در اینجا به ‪ ۱۰‬مورد ان‬ ‫اشاره می کنیم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬شما خال های پوستی زیادی دارید‪:‬‬ ‫شــما در ریسک ابتال به دیابت هســتید‪ .‬محققان به طورقطع به این‬ ‫نرسیده اند اما مطالعات متعددی نشان می دهد که بین تعداد باالی خال‬ ‫پوســتی و ریسک ابتال به دیابت نوع دوم رابطه وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شما به جویدن یخ تمایل دارید‪:‬‬ ‫بدن شــما به اهن بیشتری نیاز دارد‪ .‬بدن برای انتقال اکسیژن به مغز‬ ‫و ماهیچه های شــما به اهن نیاز دارد و افرادی کــه اهن کافی ندارند‪،‬‬ ‫اکســیژن کم تری در خون دارند‪ .‬اگر کمبود اهن دارید از بهترین منابع‬ ‫ان که ماهی‪ ،‬مرغ و گوشــت است‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬شما بوهایی حس می کنید که وجود ندارند‪:‬‬ ‫شــما در این شرایط باید نزد متخصص مغز و اعصاب بروید‪ .‬این اتفاق‬ ‫می تواند نشــانه ساده ای از سینوس های ملتهب‪ ،‬تومور مغزی‪ ،‬صرع و یا‬ ‫بیماری پارکینسون باشد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هاله توسی اطراف مردمک چشم شما وجود دارد‪:‬‬ ‫کلسترول خونتان را بررسی کنید‪ .‬هاله توسی یا سفید که دور گردی‬ ‫چشم می افتد‪ ،‬نشان از افزایش کلسترول خون شما دارد که باید در این‬ ‫صورت غذاهای چرب را از ســبد غذایی خود حذف کنید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬موهای شما کم پشت و نازک شده است‪:‬‬ ‫بــه اهن بیشــتری نیاز داریــد‪ .‬همانطــور که اشــاره کردیم نقش‬ ‫اکسیژن رسانی اهن در مغز بســیار اهمیت دارد‪ .‬کمبود خون می تواند‬ ‫باعث کم پشتی و ناز ک شدن موی شما بشود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬چشمان شما همیشه پف دارد‪:‬‬ ‫ممکن اســت بیماری کلیوی یا قلبی داشته باشید‪ .‬مشکالت کلیوی‬ ‫و قلبــی می تواند مانع از رهایی بدن از مایعات اضافی شــود‪ .‬همچنین‬ ‫این مایعات ممکن است در جاهای غیرمعمول به خصوص صبح ها جمع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬شما بیش از بقیه سردتان می شود‪:‬‬ ‫ممکن است تیروئید کم کار داشته باشید‪ .‬یکی از عالئم شایع تیروئید‬ ‫کم کار‪ ،‬احساس ســرماخوردگی غیرعادی است‪ .‬سطح پایین هورمون‬ ‫تیروئید باعث می شــود شــما نســبت به اطرافیانتان بیشــتر احساس‬ ‫سرماخوردگی کنید‪ .‬اگر اخیرا ً مدام احساس سرما می کنید ممکن است‬ ‫ک م کاری تیروئید داشته باشید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬در ناخن شما خط های سفید وجود دارد‪:‬‬ ‫ممکن است بیماری کلیوی داشته باشید‪ .‬اگر ناخن های شما ناگهان‬ ‫سفید شــدند و خط های ســفیدی در ان ها به وجود امدند‪ ،‬بهتر است‬ ‫سالمت کلیه خودتان را چک کنید‪ .‬البته اگر شما همیشه این نقطه های‬ ‫ســفید یا خطوط را داشــته اید‪ ،‬پس در مورد شما اتفاقی طبیعی است و‬ ‫م ی توانید نگران نباشید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬شما گرفتگی های عضالنی بی علت دارید‪:‬‬ ‫ممکن است پتاســیم کافی مصرف نکنید‪ .‬اگر سطح پتاسیم شما کم‬ ‫باشد‪ ،‬عضالت شما بدون ارتباط با ورزش‪ ،‬درد می گیرد‪ .‬معموالً خوردن‬ ‫موز برای بازگرداندن تعادل میزان پتاســیم کافی است‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬شما دستان سردی دارید‪:‬‬ ‫ممکن اســت ویتامین ‪ B۱۲‬بیشتری الزم داشــته باشید‪ .‬ویتامین‬ ‫‪ B۱۲‬برای تشــکیل گلبول قرمــز اهمیت دارد‪ .‬کمبــود این ویتامین‬ ‫می توانــد منجر به کاهش تولید گلبول های قرمز و کم خونی متعاقب ان‬ ‫شــود‪ .‬کم خونی باعث کاهش اکسیژن بدن و باعث سردی بدن می شود‪.‬‬ ‫ایا واقعا شستن دست ها برای جلوگیری از‬ ‫بیماری های واگیردار مفید است؟‬ ‫برای جلوگیری از ابتال به عفونت های ویروســی‪ ،‬پزشکان توصیه می‬ ‫کنند بهداشــت را رعایت کنیم‪ .‬با توجه به شــیوع کرونا‪ ،‬دستورالعمل‬ ‫های بهداشــت عمومی همچنان بر این موضــوع تاکید می کنند‪ .‬اما ایا‬ ‫واقعاً شســتن دست ها در زمینه اپیدمی مفید است؟‬ ‫هنــگام جلوگیری از عفونت های ویروســی – به ویژه مواردی که از‬ ‫طریق قطرات سرفه و عطسه پخش می شود – شستن دست ها همیشه‬ ‫بهترین راه مبارزه و در خط اول است‪.‬اکنون‪ ،‬در بحبوحه شیوع بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬شســتن صحیح دســت ها در مورد کنترل میزان عفونت‪ ،‬توصیه‬ ‫برتر مســئوالن بهداشت است‪.‬ســازمان بهداشت جهانی (‪ )WHO‬در‬ ‫راهنمایی های خود در مورد چگونگی جلوگیری از ابتال به عفونت اظهار‬ ‫داشت که مردم باید دستشان را به اندازه کافی و با اب و صابون بشویند‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬مردم همچنان تردید می کنند که ایا امرســاده ی شستن‬ ‫دســت ها به عنوان بهداشــت عمومی شــخصی می تواند در زمینه ی‬ ‫بیماری های همه گیری اثر داشــته باشد؟داده های محققان نشان می‬ ‫دهد که تعداد زیادی از افراد پس از اســتفاده از دستشویی دستان خود‬ ‫را نمی شــویند‪.‬تنها ‪ ٪۷۰‬از افرادی که به دستشــویی می روند‪ ،‬دست‬ ‫خود را می شویند و فقط ‪ ٪۵۰‬از انها این کار را درست انجام می دهند‪.‬‬ ‫مراکز کنترل و پیشــگیری از بیماری (‪ )CDC‬می گویند بهترین روش‬ ‫برای شستشوی دســت ها نه تنها شستشوی انها با اب بلکه استفاده از‬ ‫صابون و شستشــوی کف دست‪ ،‬پشت دستها‪ ،‬بین انگشتان دست و زیر‬ ‫ناخنها است‪ .‬شخص باید حداقل ‪ ۲۰‬ثانیه دستانش را با صابون شستشو‬ ‫دهد و دستها را با حوله تمیز خشک کنند‪.‬با این حال محققان خاطرنشان‬ ‫می کنند که افرادی که بعد از اســتفاده از دستشویی دستان خود را می‬ ‫شویند‪ ،‬بسیاری از انها هرگز از صابون استفاده نمی کنند و زمانی کمتر‬ ‫از ‪ ۱۵‬ثانیه برای شســتن دستان صرف می کنند‪.‬‬ ‫محققان در نظر دارند تا اموزش الزم شستشویی دستان را مخصوصا‬ ‫به مســافران فرودگاه های پر رفت و امد بدهند‪.‬معموال فرودگاه های پر‬ ‫رفت و امد نقش مهمی در گسترش بیماری های مسری دارند‪.‬محققان‬ ‫اســتدالل می کنند که اگر تعداد بیشتری از افراد مکرر و صحیح دستان‬ ‫خود را بشــویند‪ ،‬سرعت شــیوع بیماریها به میزان قابل توجهی کاهش‬ ‫مــی یابد‪.‬به طور خاص‪ ،‬اگر به جای ‪ ۲۰‬درصد‪ ۶۰ ،‬درصد از مســافران‬ ‫هوایی دســتان خود را صحیح و مکرر بشــویند‪ ،‬می توانند تقریباً ‪٪۷۰‬‬ ‫شیوع عفونت ها را کاهش دهند‪.‬‬ ‫محققان می گویند که یکی دیگر از اقدامات مفید ممکن اســت تمیز‬ ‫کردن و ضد عفونی کردن سطوح بیشتر در فرودگاه ها بخصوص مواردی‬ ‫باشد که تعداد زیادی از مردم با انها در تماس هستند‪.‬به عقیده محققان‬ ‫درگیری مردم با بهداشــت مناســب می تواند یک راه حل ساده و موثر‬ ‫بــرای جلوگیری از انتقال عفونت ها و کاهــش خطر ابتال به همه گیری‬ ‫های گسترده جهانی باشد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ ۳۰‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3980‬‬ ‫واریز«عیدی»برایدانشجو‪-‬معلمان‬ ‫وزیر امــوزش و پــرورش از پرداخت عیدی به‬ ‫دانشجوـ معلمان برای اولین بار خبر داد‪.‬‬ ‫محسنحاجیمیرزاییدرپیامیتوییترینوشت‪:‬‬ ‫پس از رایزنی های گســترده با دولــت و نهادهای‬ ‫مســئول برای اولین بار امســال دانشجو‪-‬معلمان‬ ‫اموزش و پرورش هم عیدی دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی پیــش از این اعالم کرده بــود که با توجه به‬ ‫تصویب نامه ‪/۱۴۳۸۸۹‬ت ‪ ۵۶۰۰‬ه مورخ ‪ ۸‬بهمن ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬هیئت وزیران با موضوع نحوه پرداخت پاداش‬ ‫اخر سال ‪ ،۱۳۹۸‬عیدی به دانشجو معلمان پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با اشــاره به ماده ‪ ۶‬قانون‬ ‫مستخدمینخدمتبهوزارتاموزش وپرورش‪،‬گفته‬ ‫بود‪ :‬دانشجویان متعهد خدمت در اموزش وپرورش‬ ‫به نسبت مدت تحصیل تمام وقت در سال ‪ ،۱۳۹۸‬از‬ ‫پاداش اخر سال «عیدی» بهره مند خواهند شد‪ .‬وزیر‬ ‫امــوزش و پرورش از پرداخت عیدی به دانشــجوـ‬ ‫معلمان برای اولین بار خبر داد‪.‬‬ ‫محسنحاجیمیرزاییدرپیامیتوییترینوشت‪:‬‬ ‫پس از رایزنی های گســترده با دولــت و نهادهای‬ ‫مســئول برای اولین بار امســال دانشجو‪-‬معلمان‬ ‫اموزش و پرورش هم عیدی دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی پیــش از این اعالم کرده بــود که با توجه به‬ ‫تصویب نامه ‪/۱۴۳۸۸۹‬ت ‪ ۵۶۰۰‬ه مورخ ‪ ۸‬بهمن ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬هیئت وزیران با موضوع نحوه پرداخت پاداش‬ ‫اخر سال ‪ ،۱۳۹۸‬عیدی به دانشجو معلمان پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با اشــاره به ماده ‪ ۶‬قانون‬ ‫مستخدمینخدمتبهوزارتاموزش وپرورش‪،‬گفته‬ ‫بود‪ :‬دانشجویان متعهد خدمت در اموزش وپرورش‬ ‫فضاسازی تبلیغات انتخاباتی در‬ ‫شمال تهران انجام شد‬ ‫به نسبت مدت تحصیل تمام وقت در سال ‪ ،۱۳۹۸‬از‬ ‫پاداش اخر سال «عیدی» بهره مند خواهند شد‪ .‬وزیر‬ ‫امــوزش و پرورش از پرداخت عیدی به دانشــجوـ‬ ‫معلمان برای اولین بار خبر داد‪.‬‬ ‫محسنحاجیمیرزاییدرپیامیتوییترینوشت‪:‬‬ ‫پس از رایزنی های گســترده با دولــت و نهادهای‬ ‫مســئول برای اولین بار امســال دانشجو‪-‬معلمان‬ ‫اموزش و پرورش هم عیدی دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی پیــش از این اعالم کرده بــود که با توجه به‬ ‫تصویب نامه ‪/۱۴۳۸۸۹‬ت ‪ ۵۶۰۰‬ه مورخ ‪ ۸‬بهمن ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬هیئت وزیران با موضوع نحوه پرداخت پاداش‬ ‫اخر سال ‪ ،۱۳۹۸‬عیدی به دانشجو معلمان پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با اشــاره به ماده ‪ ۶‬قانون‬ ‫مســتخدمین خدمت به وزارت اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫گفتــه بــود‪ :‬دانشــجویان متعهــد خدمــت در‬ ‫اموزش وپرورش به نسبت مدت تحصیل تمام وقت‬ ‫در ســال ‪ ،۱۳۹۸‬از پــاداش اخر ســال «عیدی»‬ ‫بهره مند خواهند شد‪ .‬وزیر اموزش و پرورش با اشاره‬ ‫به ماده ‪ ۶‬قانون مســتخدمین خدمــت به وزارت‬ ‫اموزش وپــرورش‪ ،‬گفته بود‪ :‬دانشــجویان متعهد‬ ‫خدمت در اموزش وپرورش به نسبت مدت تحصیل‬ ‫تمام وقــت در ســال ‪ ،۱۳۹۸‬از پاداش اخر ســال‬ ‫«عیــدی» بهره مند خواهند شــد‪ .‬وزیر اموزش و‬ ‫پرورش از پرداخت عیدی به دانشجوـ معلمان برای‬ ‫اولین بار خبر داد‪.‬‬ ‫جزئیات ثبت نام خبرنگاران برای دریافت ارم طرح ترافیک‬ ‫مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های‬ ‫ترافیکی ســازمان حمل ونقل و ترافیک‪ ،‬جزئیات‬ ‫ثبت نام خبرنگاران برای دریافت ارم طرح ترافیک‬ ‫را تشریح کرد‪ .‬عمار ســعیدیان فر درباره ثبت نام‬ ‫طرح ترافیک خبرنگاران گفت‪ :‬روز شــنبه «سوم‬ ‫اســفند» ثبت نام خبرنگاران در سامانه « تهران‬ ‫من» اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های‬ ‫ترافیکی با بیان اینکه امســال نیز ضوابط ســال‬ ‫گذشــته در مورد خبرنگاران برقرار است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عمده خبرنگاران‪ ،‬سال گذشته در این سامانه‬ ‫شهرما‬ ‫ثبت نام کردند اما با ایــن حال باید مدارک خود‬ ‫اعم از معرفی نامه و گواهی اشــتغال به کار‪ ،‬بیمه‬ ‫خبرنگاری و یا ‪ ۱۰‬اثر خود را در قسمت «خدمات‬ ‫طرح ترافیــک» که زیرمجموعــه ان «خدمات‬ ‫خاص خبرنگاران و عکاســان» است‪ ،‬بارگذاری‬ ‫کننــد‪ .‬ســعیدیان فــر در ادامه با بیــان اینکه‬ ‫خبرنگاران تا پایان اســفند مــاه مهلت دارند‪ ،‬از‬ ‫طریق ســامانه تهران من نســبت بــه ثبت نام و‬ ‫بارگــذاری مــدارک خود جهــت دریافت طرح‬ ‫ترافیک ‪ ٩٩‬اقدام کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خبرنگاران‬ ‫متقاضــی دریافت کارت بلیط متــرو نیز باید در‬ ‫مهلت زمان اعالم شــده ســوم تا پایان اسفند در‬ ‫سامانه « تهران من» ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تا زمانی که سهمیه های‬ ‫ســال جدید خبرنگاری تخصیص پیــدا نکرده‪،‬‬ ‫سهمیه های سال قبل انها معتبر خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های‬ ‫ترافیکی ســازمان حمل ونقــل و ترافیک اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ســه درصد کل سهمیه های مجاز به ورود‬ ‫محدوده طرح ترافیک مربوط به افراد خاص است‬ ‫که دو ســوم ان به خبرنــگاران اختصاص خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫فضاسازی محیطی در ‪ 75‬نقطه از شمال تهران برای‬ ‫تبلیغات انتخاباتی‪ ،‬همزمان با اغاز زمان تبلیغات مجلس‬ ‫شورای اســامی انجام شــد‪.‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شــهرداری منطقه یک مانی جعفریان سرپرست امور‬ ‫شهری و محیط زیســت شهرداری این منطقه‪ ،‬با اعالم‬ ‫خبر فوق اظهار داشت ‪ :‬تعداد ‪ 118‬سازه ‪ 6‬متر مربعی که‬ ‫از سوی سازمان زیباسازی شهرداری تهران به منطقه یک‬ ‫تحویل شده بود و مقدار ‪ 540‬متر مربع داربست توسط‬ ‫اداره زیباسازی در سطح معابر شمال تهران نصب شده‬ ‫اســت که امکان فضای تبلیغاتی به صورت دو رو را برای‬ ‫نامزدها ایجاد کرده و مقرر شده است تبلیغات در خارج‬ ‫از فضاهای تعیین شده انجام نشود‪.‬‬ ‫جعفریان گفت ‪ :‬حفظ و حراست از دیوارهای ماندگار‬ ‫و محصور کردن دیوارهای معابر اصلی که نقاشی دیواری‬ ‫دارند از مهمترین فعالیت های اداره زیباســازی منطقه‬ ‫یک در ایام انتخابات است که سعی شده با نصب داربست‬ ‫بر روی این دیوارها از مخدوش شدن انها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فضاهای تبلیغاتی اجرا شده در محورهای‬ ‫شهیددکترباهنر‪،‬ولیعصر(عج)‪،‬شریعتی‪،‬شهیداندرزگو‪،‬‬ ‫بوســتان قیطریه‪ ،‬میادین تجریش و قــدس و‪ ...‬اجرا و‬ ‫فعالیت هــای تبلیغاتی نامزدها تا ســاعت ‪ ۸‬صبح روز‬ ‫پنجشنبه اول اسفند ماه یعنی ‪ ۲۴‬ساعت قبل از شروع‬ ‫اخذ رای پایان می یابد‪.‬‬ ‫این مقام مســئول گفت‪ :‬نیروهای خدمات شهری‬ ‫شــهرداری منطقه یک پاکســازی معابر و جداره های‬ ‫شهری شمال تهران را از تبلیغات محیطی انتخاباتی به‬ ‫صورت شبانه روزی انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران مطرح کرد‬ ‫بهبود وضعیت سکونت گاهی در‬ ‫منطقه ‪ 17‬طی ‪ 10‬سال گذشته‬ ‫عضو شورای اسالمی شــهر تهران از بهبود وضعیت‬ ‫سکونت گاهی در منطقه ‪ 17‬طی ‪ 10‬سال گذشته خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫احمد مسجدجامعی در یکصد و نود و دومین جلسه‬ ‫شورای شهر تهران پس از استماع گزارش دبیر شورایاران‬ ‫منطقه‪ ۱۷‬اظهارکرد‪ ۱۰:‬سالپیشنیزشورایاریمنطقه‬ ‫گزارشــی ارائه داد که مقایس ه گزارش امروز با ان نشان‬ ‫می دهد برخی مسائل که در ان زمان دغدغه منطقه بوده‬ ‫دیگر وجود ندارد‪.‬وی با بیان اینکه از جمله مشــکالت‬ ‫موجود می توان به مســال ه فاضالب شهری در ان زمان‬ ‫اشاره کرد که حل شده و سیاست گذاری شهرداری و ابفا‬ ‫در این زمینه موثر واقع شده است‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین مساله‬ ‫روشنایی نیز از دیگر مواردی بوده که در منطقه ‪ ۱۷‬حل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عضوکمیسیونفرهنگیاجتماعیشورایشهرتهران‬ ‫با اشاره به حمام های متروکه ای که در این منطقه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬حمام های متروکه از جمله مباحث‬ ‫مطرح شده در این منطقه بود که کاربری هایی جدیدی‬ ‫برای ان تعریف شــده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه منطقه‬ ‫‪ ۱۷‬به لحاظ سکونتگاهی فقط امامزاده حسن را در خود‬ ‫جای داده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬باقی زمین های منطقه شامل‬ ‫فضاهــای کشــاورزی و ابرفتــی اســت و در نتیجه‬ ‫ساخت وسازهای انجام شــده نیز به صورت قارچ گونه و‬ ‫غیرهندسی انجام شده است‪ .‬گسل ری و محاصره شدن‬ ‫در بین خط راه اهن نیز وضعیت خاصی را در این منطقه‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬گرمابه های منطقه می توانند به کمک‬ ‫شهردار منطقه تملک و با ظرفیت سازی از ان ها به عنوان‬ ‫جاذب ه گردشــگری استفاده کرد‪ .‬مسجد جامعی درباره‬ ‫فضاهای بی دفاع شهری و گاراژهای متروکه در منطقه‬ ‫‪ ۱۷‬توضیح داد‪ :‬اگر به این فضاهای بی برنامه توجه شود‬ ‫تبدیل به کارگاه ها و پاساژهای جدید می شوند و کمکی‬ ‫به فضای ســبز و افزایش ســرانه های خدماتی منطقه‬ ‫نخواهند کرد‪ .‬وی با بیان اینکه تبدیل شــدن فضاهای‬ ‫بی دفاع شــهری به فضای سبز برای تعیین مسیر اینده‬ ‫بســیار مهم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬گزارش های ارائه شده نشان‬ ‫می دهد ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد منطقه ‪ ۱۷‬که امروز جزو مناطق‬ ‫اسیب پذیرهستندمتعلقبهاوایلدهه‪ ۸۰‬است‪.‬اگرطول‬ ‫و عرض اطراف محور نیلوفری در خدمت فضای سبز قرار‬ ‫گیرد بسیاری از مشکالت منطقه حل خواهد شد‪.‬‬ ‫مسجدجامعی از شورایاران منطقه‪ ۱۷‬درخواست کرد‬ ‫تا گزارش مقایسه ای نسبت به ‪ ۱۰‬سال گذشته و نکات‬ ‫مثبت و منفی موجود در منطقه به شورا ارائه شود‪.‬‬ ‫اجرای عملیات نظافت پل های عابر‬ ‫پیاده در منطقه ‪7‬‬ ‫معاون خدمات شــهری و محیط زیست شهرداری‬ ‫منطقه ‪ 7‬از اجرای عملیــات نظافت پل های عابرپیاده‬ ‫ســطح این منطقه در یک بازه زمانی یک ماه خبر داد‪.‬به‬ ‫نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ‪ ،7‬عباس مافی با‬ ‫اعالم این مطلب افزود‪ :‬تاکنون پل های عابرپیاده واقع در‬ ‫خیابان های دماوند‪ ،‬قدوسی و اتوبان شهید صیاد شیرازی‬ ‫نظافت شده و مقرر شده تا پایان سال با اجرای این طرح‬ ‫به صورت ماهانه در راستای اجرای طرح نگهداشت شهر‬ ‫گام های اساســی برداریــم‪.‬وی در ادامــه عنوان کرد‪:‬‬ ‫گندزدایی‪ ،‬کف تراشی و مرمت مخازن و زیرمخازن واقع‬ ‫در خیابان های سهروردی‪ ،‬سبالن جنوبی‪ ،‬سمیه‪ ،‬شهید‬ ‫نامجو‪،‬شیخصفی‪،‬شهیدبخشیفروشهیداکبرنژادانجام‬ ‫شده است‪.‬معاون شهردار منطقه ‪ 7‬خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫اقدام تا پایان ســال بروی کلیه مخازن واقع در ســطح‬ ‫منطقه انجام می شــود و از این طریق با تفکیک زباله و‬ ‫کاهش رطوبت پسماندهای تر از مبدا می توان به کاهش‬ ‫الودگی مخازن کمک کرد‪ .‬معاون خدمات شــهری و‬ ‫محیط زیست شــهرداری منطقه ‪ 7‬از اجرای عملیات‬ ‫نظافت پل های عابرپیاده سطح این منطقه در یک بازه‬ ‫زمانی یک ماه خبر داد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویس اقتصادی‪ :‬طال مومن هاشمی| بخش اجتماعی‪ :‬سمیه روح بخش| چندرسانه ای‪ :‬رزا مومن هاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫فکس‪-66567767 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907476 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬کارو کارگر ‪ -‬لیتو گرافی ‪ :‬کارو کارگر‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪Sahebghalamdaily@gmail.com :‬‬ ‫سایت روزنامه ‪ -www.sahebghalam.com :‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪:‬‬ ‫‪www.ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫ادعای جنجالی باشگاه نفت‬ ‫مستجاب الدعوه‪ :‬چون ُمچ گرفته ام‬ ‫ادم بدِ دوومیدانی شده ام‬ ‫مسئول امور مجامع فدراسیون ها در واکنش به انتقاداتی‬ ‫که در مورد او و اقداماتش برای دوومیدانی مطرح شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چون مچ گرفته ام‪ ،‬ادم بد شده ام درحالیکه برای این رشته‬ ‫تصمیمات «ثواب» گرفته ایم‪.‬‬ ‫انتقاداتی که حمیدرضا فردین پور نایب رئیس پیشین‬ ‫فدراســیون دوومیدانی در مورد مهدی مستجاب الدعوه‬ ‫بازرس این فدراسیون و یکی از‪ ۱۵‬کاندیدای تائید صالحیت‬ ‫شده برای حضور در انتخابات مطرح کرده‪ ،‬واکنش وی را به‬ ‫همراه داشت‪.‬‬ ‫وی که مسئولیت امور مجامع فدراسیون های ورزشی در‬ ‫وزارت ورزش را بر عهده دارد‪ ،‬تاکید دارد که تمام اقدامات و‬ ‫فعالیت هایش بر اســاس مرجع قانونی به نام اساســنامه‬ ‫فدراسیون های ورزشی است که مصوبه هیات وزیران را دارد‪.‬‬ ‫مهدی مســتجاب الدعوه با طرح این ســوال که «اقای‬ ‫فردیــن پور در چه جایگاهی چنین صحبت هایی را مطرح‬ ‫کرده اســت؟»‪ ،‬گفت‪ :‬وی هیچ ارتبــاط کاری و اجرایی با‬ ‫فدراسیون دوومیدانی ندارد‪ .‬نه مربی یا کارمند فدراسیون‬ ‫است‪ ،‬نه جزو کاندیداها به حساب می اید و نه در هیات رئیسه‬ ‫یا مجمع جایگاهی دارد‪ .‬اگر وی کاره ای بود و صحبت هایش‬ ‫تاثیری داشت‪ ،‬می توانستیم با ان کنار بیایم اما نمی دانم بر‬ ‫اساس کدام جایگاه و مسئولیتش اظهار نظر کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته که وی انسانی کام ً‬ ‫ال محترم و مودبی‬ ‫است اما این فاکتورها برای حضور یک فرد در تصمیم گیری‬ ‫ها و تصمیم سازی ها و حتی اظهارنظرهای اینچنینی مالک‬ ‫عمل نیست‪ .‬من اطمینان دارم که صحبت های مطرح شده‬ ‫از طــرف اقای فرودین پور‪ ،‬صحبت های خودش نیســت‪.‬‬ ‫صحبت های مجید کیهانی اســت‪ .‬او (کیهانی) حرف ها و‬ ‫انتقاداتش را با جلو انداختن وی (فردین پور) مطرح می کند‬ ‫وگرنه چرا پیــش از این از اقای فردین پور هیج مصاحبه و‬ ‫حرفی نشنیده بودیم و ندیده بودیم‪.‬‬ ‫مسئول امور مجامع فدراسیون ها در ادامه و برای پاسخ‬ ‫به انتقادهایی که از او و چگونگی فعالیت هایش در راتباط با‬ ‫فدراسیون دوومیدانی مطرح شده است‪ ،‬گفت‪ :‬من بازرس‬ ‫قانونی فدراسیون هستم‪ .‬مطرح کردن یک سری صحبت ها‬ ‫خنده دار است وقتی می توان برای اثبات صحت و درستی‬ ‫کار به مرجع قانونی اشاره کرد‪ .‬اص ً‬ ‫دل این صحبت ها می‬ ‫ال از ِ‬ ‫توان تمسخر را پیدا کرد‪.‬‬ ‫مســتجاب الدعوه با اشــاره به اینکه ماده ‪ ۱۴‬اساسنامه‬ ‫فدراسیون های ورزشی به صراحت نحوه انتخاب بازرس را‬ ‫بیان و وظایف او را تشــریح کرده است‪ ،‬از اصطالح «گوشت‬ ‫به دست فرد نمی رسد‪ ،‬اَخ شده» استفاده کرد و یاداور شد‪:‬‬ ‫اینکه من کماکان این مســئولیت را عهده دار باشم یا ان را‬ ‫واگذار کنم در حیطه اختیارات مجمع است نه رئیس و نایب‬ ‫رئیس‪ .‬کاندیدای انتخابات فدراسیون دوومیدانی همچنین‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در بسیاری موارد مجمع به اعضای هیات رئیسه‬ ‫اختیار تام می دهد که در مورد موارد کالن فدراسیون تصمیم‬ ‫گیری شود‪ .‬البته ترکیب اعضای هیات رئیسه با ‪ ۹‬نفر کامل‬ ‫و قانونی اســت با این اوصاف تمام تصمیم گیری های سال‬ ‫های گذشــته فدراسیون دوومیدانی زیر سوال می رود چرا‬ ‫که ترکیب هیات رئیســه کامل و قانونی نبود‪ .‬پس چطور‬ ‫موضوعی را مصوب می کردند؟!‬ ‫چهارشنبه‪ ۳۰‬بهمن‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره‪3980‬‬ ‫نگاه‬ ‫شرایطاستقاللعادینیست‬ ‫رئیس هیات مدیره باشگاه صنعت نفت در اظهارنظری‬ ‫جنجالی «دراگان اسکوچیچ» را متهم به باخت عمدی این‬ ‫تیممقابلپرسپولیسکرد‪.‬حواشیحضوردراگاناسکوچیچ‬ ‫در تیم ملی فوتبال ایران همچنان ادامه دارد‪ .‬اسکوچیچ که‬ ‫به یکباره از باشگاه صنعت نفت ابادان جدا شد و به تیم ملی‬ ‫پیوســت‪ ،‬به واسطه عدم پرداخت ‪ ۱۴۰‬هزار دالر به باشگاه‬ ‫ســابق خود حاال در معرض حمالت تند مدیران نفتی قرار‬ ‫گرفته اســت‪ .‬در تازه ترین اظهارنظر‪ ،‬حسن نصراصفهانی‬ ‫رئیس هیات مدیره باشــگاه صنعت نفت‪ ،‬این مربی را غیر‬ ‫مستقیممتهمبهباختعمدیمقابلپرسپولیسکردهاست‪.‬‬ ‫نصراصفهانی ابتدا ضمن تشریح مشکالت اسکوچیچ و‬ ‫بهانه های وی برای جدایی از صنعت نفت گفت‪ :‬اسکوچیچ‬ ‫از اواخر نیم فصل اول بحث رفتن را مطرح کرد‪ .‬ایشان بحث‬ ‫بیمــاری و دوری اش از خانواده را مطــرح می کرد‪ .‬او ابتدا‬ ‫مشــکل بیماری پوســتی خود را مطرح می کرد‪ .‬ما از وی‬ ‫خواســتیم در بیمارستان نفت ابادان که از بیمارستن های‬ ‫مجهز اســت‪ ،‬خودش را درمان کند‪ .‬او در پاســخ گفت که‬ ‫پزشکان و داروهای شما مناسب نیست و ما هم حاضر شدیم‬ ‫او را به تهران بفرستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اســکوچیچ در تعطیالت نیم فصل به‬ ‫کشورش رفت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بعد از بازگشت اسکوچیچ‪،‬‬ ‫انتظار داشتیم دیدار با خانواده اش در شرایط این مربی تاثیر‬ ‫داشته باشد ولی بازهم او تقاضای جدایی کرد‪ .‬صنعت نفت‬ ‫با اسکوچیچ روزهای خوبی داشت و تمایل نداشتیم او را از‬ ‫دست بدهیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره صنعت نفت تصریح کرد‪ :‬مذاکرات‬ ‫مختلفی انجام شد تا اینکه روز بازی با نفت مسجد سلیمان‬ ‫اسکوچیچ بین دو نیمه گفته بود "این اخرین ‪ ۴۵‬دقیقه ای‬ ‫استکهباصنعتنفتهستم"‪.‬ایشاندرنشستخبریچند‬ ‫روز پیش خود اشــاره کرده بود که اگر در پارک راه برود‪ ،‬از‬ ‫مسیر درســت می رود و پایش را روی گل نمی گذارد‪ .‬باید‬ ‫بگویم اقای اســکوچیچ انجا (در بازی صنعت نفت با نفت‬ ‫مسجد سلیمان) پایش را روی گل گذاشت و صنعت نفت را‬ ‫له کرد و در سراشــیبی انداخت‪ .‬همــان بازی را دو بر صفر‬ ‫باختیم‪.‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫مسی سیری ناپذیر‬ ‫مهاجم بارسلونا در سال ‪ ۲۰۱۹‬همه عناوین فردی را به خود اختصاص داد‪.‬پس از این که لیونل مسی جایزه بهترین‬ ‫ورزشکار مرد الروس را به صورت مشترک با لوییس همیلتون دریافت کرد (برای نخستین بار یک فوتبالیست برنده‬ ‫این عنوان شد)‪ ،‬پادشاهی مهاجم بارسلونا در سال‪ ۲۰۱۹‬تکمیل شد‪ .‬ستاره ارژانتینی پیش از این ششمین توپ طالیش‬ ‫را برده بود تا از کریستیانو رونالدو پیشی بگیرد‪ .‬چند هفته قبل از این که فرانس فوتبال کاپیتان بارسا را بهترین بازیکن‬ ‫عنوان کند بازیکن ارژانتینی جایزه ‪ The Best‬فیفا را برای نخستین بار دریافت کرد‪.‬مسی که در مسیر ‪ ۳۳‬سالگی‬ ‫است تشنگی خود را حفظ کرده است‪ .‬بازیکن اهل روساریو در سال ‪ ۲۰۱۹‬در مجموع ‪ ۵۰‬گل به ثمر رساند که ‪ ۴۵‬گل‬ ‫برای بارسا در ‪ ۴۸‬بازی بود‪ .‬هم چنین با پیراهن تیم ملی ارژانتین پنج بار گلزنی کرد‪ .‬بهترین گلزن تاریخ باشگاه ابی‬ ‫اناری ها با ‪ ۶۲۲‬گل چالش بعدی اش عبور از رکورد ‪ ۶۴۳‬گل پله است که مهاجم برزیلی با پیراهن سانتوس ان را به ثبت‬ ‫رســاند‪.‬در یک فصل شیرین با وجود شکســت در فینال کوپا دل ری و حذف دردناک از لیگ قهرمانان اروپا به دست‬ ‫لیورپول‪ ،‬مسی توانست با فتح اللیگا یک عنوان دیگر هم از این رقابت ها به دست اورد و جوایزش را با این تیم به عدد‬ ‫‪ ۳۳‬برساند‪ .‬او با به ثمر رساندن ‪ ۳۴‬گل اقای گل این رقابت ها شد‪ .‬مسی در حالی این تعداد گل را به ثمر رساند که در‬ ‫دیدار برابر سویا‪ ،‬رئال بتیس‪ ،‬سلتاویگو و مایورکا توانست هت تریک کند‪.‬ستاره ارژانتینی به افتخاراتش افزود و برای‬ ‫ششــمین بار برنده کفش طال شد‪ .‬او با رکورد تلمو سارا در این زمینه برابر شد که بهترین گلزن تاریخ اللیگا شناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بنگاه پول سازی اژاکس!‬ ‫پ ی ش ک س ــوت ابی پوشــان با ابراز دســت رفته را هم به حساب خودمان‬ ‫رضایــت از عملکرد ایــن تیم در لیگ بگذاریم‪ ،‬گل صد در صد سالم تیم ما را‬ ‫قهرمانان اسیا گفت‪ :‬به تیمی که نصفه داور به اشتباه مردود اعالم کرد‪.‬‬ ‫عضو پیشین کمیته فنی استقالل‬ ‫و نیمه به مصاف االهلی می رود و چنین‬ ‫فوتبالی بــازی می کند بایــد احترام تاکید کرد‪ :‬اگر ان اشتباه تاثیرگذار داور‬ ‫نبود قطعاً بچه ها شکست نمی خوردند‪.‬‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫تیم فوتبال اســتقالل در حالی در ضمن این که فراموش نکنیم در همان‬ ‫هفته دوم لیگ قهرمانان اســیا مقابل نیمه اول هم یک پنالتی مســلم را که‬ ‫االهلی تن به شکســت داد که فرهاد روی علی دشــتی روی داد داور ندید و‬ ‫مجیدی ‪ ۸‬بازیکن را در اختیار نداشت‪ .‬نگرفت‪ .‬پیشکسوت ابی پوشان گفت‪:‬‬ ‫محمد نوری در خصوص این بازی امیــدوارم هــواداران هــم در چنین‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از نظر من استقالل برنده روزهایی که تیــم نیاز به حمایت دارد‬ ‫این بازی اســت‪ .‬همین تیم با نیمی از بیشــتر از گذشــته هوای تیم شان را‬ ‫بازیکنان ثابتش هم می توانست االهلی داشته باشند‪ .‬نوری بیان داشت‪ :‬این تیم‬ ‫را شکســت دهد‪ .‬حتی اگــر پنالتی از واقعــاً قابل احترام اســت‪ .‬مجیدی به‬ ‫خوبــی از عهــده هدایت تیــم بزرگ‬ ‫اســتقالل بر امد‪ .‬یادمان باشد که ما با‬ ‫چالش بازی های فشــرده و با سونامی‬ ‫مصدومیت مواجه هستیم و به هیچ وجه‬ ‫شرایط تیم عادی نیست‪ .‬باوجود همین‬ ‫شرایط غیر عادی هم این تیم در لیگ‬ ‫و اســیا مدعی است و برای همین باید‬ ‫گفت کار بچه ها و کادر فنی ســتودنی‬ ‫است‪ .‬مدافع پیشین ابی پوشان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬امیدوارم نتیجه این بازی در روحیه‬ ‫بازیکنان تاثیر نگذارد و انها با روحیه در‬ ‫دیدارهای پیش رو در لیگ و اســیا به‬ ‫میدان برونــد‪ .‬دیدارهایــی که روی‬ ‫سرنوشت تیم و تک تک بازیکنان تاثیر‬ ‫گذار است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫شمس‪ :‬احکام کمیته انضباطی در رابطه با فوتسال‬ ‫عادالنه و فنی نیست‬ ‫عضو کمیته فنی فوتسال گفت‪ :‬احکام کمیته انضباطی‬ ‫عادالنه و فنی نیست و ما بارها خواستار کمیته های مجازا در‬ ‫رابطه با فوتســال بودیم‪ .‬حسین شمس در مورد درخواست‬ ‫فدراسیونفوتبالنسبتبهمیزبانیایراندرمسابقاتقهرمانی‬ ‫اسیااظهارداشت‪:‬با توجهبهاینکه ترکمنستاناعالمکردهکه‬ ‫بعد از ماه مبارک رمضان موافق برگزاری مسابقات اسیایی در‬ ‫ان کشــور است و از طرفی‪ AFC‬به دنبال میزبانی جدیدی‬ ‫اســت و کشورهای غرب اســیا را مناسب میزبانی می داند‪،‬‬ ‫پرهیزکارسرپرستکمیتهفوتسالضمنمکاتبه ایبا‪AFC‬‬ ‫اعالم کرده که ایران حاضر اســت میزبانی این مســابقات را‬ ‫برعهدهبگیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬محل هایی که برای این مســابقات در نظر‬ ‫گرفته شده استادیوم ‪ 12‬هزار نفری ازادی و دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایی که سالن جدید و مجهزی دارد است و با توجه به‬ ‫اینکه مسابقات زیر ‪ 20‬سال فوتسال در تبریز و مقدماتی در‬ ‫ارومیه برگزار شد ایران شانس زیادی برای کسب این میزبانی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عضوکمیتهفنیفوتسالگفت‪:‬کویتوعمانصراحتااعالم‬ ‫کردند که ما به شرق اسیا نمی رویم و حمایت های خود را از‬ ‫ایرانجهتمیزبانیداشته اند‪.‬بهایندلیلکهدرایرانبیماری‬ ‫کرونــا نفوذ نکرده و در فرودگاه امام(ره) به شــدت ورودی و‬ ‫خروجی هاکنترلمی شود‪.‬شمسدرپاسخبهاینسوالکهایا‬ ‫وزارت بهداشــت و یا ارگان های امنیتی اجازه برگزاری این‬ ‫مسابقات در ایران را صادر کرده اند یا نه گفت‪ :‬تا انجا که اطالع‬ ‫دارم مکاتباتی انجام شــده و انها هــم موافقت خود را اعالم‬ ‫کرده اند‪ .‬تنها مشکلی که وجود دارد تیم ملی چین است که‬ ‫ان هم وزارت بهداشت تمهیداتی در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬اگربتوانیممیزبانیاینمسابقاترادریافتکنیم‪،‬‬ ‫اوال برای فوتســال ما خوب اســت و درثانی به ‪ AFC‬ثابت‬ ‫می کنیم ایران کشــوری امن اســت و تصمیم انها بر اینکه‬ ‫تیم های فوتبال باشگاهی ما میزبانی نکنند اشتباه است‪ .‬از‬ ‫طرفی مبلغی که برای میزبانی مســابقات اسیایی پرداخت‬ ‫می شود می تواند به فوتسال کمک زیادی کند‪ ،‬البته به اسم‬ ‫فوتسال به کام فوتبال‪.‬‬ ‫شمس در پاسخ به سوال دیگری که ایا برای تیم ملی بازی‬ ‫تدارکاتی در نظر گرفته شده است یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬قرار است در‬ ‫جلسه روز شنبه این موضوع بررسی شود‪ ،‬البته ما مذاکراتی با‬ ‫چند کشور اروپایی داشته ایم‪.‬‬ ‫عضو کمیته فنی فوتسال همچنین در مورد احکام صادره‬ ‫از کمیته انضباطی که برای فوتسالی ها صادر می شود گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه سال ها است که ما خواستار کمیته های جداگانه‬ ‫مختلف در فوتســال هستیم که بتوانند در رابطه با فوتسال‬ ‫مستقل تصمیم بگیرند‪ .‬هفته گذشته ارایی از طرف کمیته‬ ‫انضباطی در رابطه با فوتسال صادر شد که واقعا جای تاسف‬ ‫دارد‪ .‬تیمی که باید دو رده از لیگ برتر ســقوط کند از سوی‬ ‫کمیته انضباطی بهترین پاداش را دریافت می کند و به جای‬ ‫سقوط کردن حتی به مرحله نهایی لیگ برتر صعود می کند‪.‬‬ ‫کشتیقهرمانی اسیا‪ -‬هند؛‬ ‫سهفرنگی کارایرانفینالیستشدند‬ ‫سه نماینده کشورمان به دیدار فینال رقابت های کشتی‬ ‫فرنگی بزرگســاالن قهرمانی اسیا راه یافتند و ‪ ۲‬نماینده نیز‬ ‫راهی دیدار رده بندی شــدند‪ .‬مسابقات مقدماتی پنج وزن‬ ‫نخست رقابت های کشتی فرنگی بزرگساالن قهرمانی اسیا‬ ‫صبح روز ســه شنبه در شهر دهلی نو هند برگزار شد که در‬ ‫پایان پویا ناصرپور‪ ،‬پژمان پشتام و امین میرزازاده در اوزان‪،۵۵‬‬ ‫‪ ۷۷‬و ‪ ۱۳۰‬کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند و میثم دلخانی‬ ‫و بهــروز هدایت در اوزان ‪ ۶۳‬و ‪ ۸۷‬کیلوگرم نیز در دیدار رده‬ ‫بندی حضور دارند‪.‬‬ ‫نتایج کشتی گیران کشورمان تاکنون به شرح زیر است‪:‬‬ ‫در وزن‪ ۵۵‬کیلوگــرم ناصرپور پس از اســتراحت در دور‬ ‫نخست در دور دوم مقابل دونگ هیوک وون از کره جنوبی با‬ ‫نتیجه ‪ ۹‬بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی‬ ‫شد‪ .‬وی در این مرحله در یک کشتی نزدیک با نتیجه ‪ ۸‬بر ‪۷‬‬ ‫اروجان حاالکورکی از هند را از پیش رو برداشت و راهی دیدار‬ ‫فینال شــد‪ .‬ناصر پور در دیدار پایانی به مصاف جســوربک‬ ‫اورتیبکوف از ازبکســتان می رود‪.‬در وزن ‪ ۶۳‬کیلوگرم میثم‬ ‫دلخانی پس از استراحت در دور اول‪ ،‬در دور دوم با نتیجه ‪ ۹‬بر‬ ‫صفر یوشــیکی یامادا از ژاپن را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‬ ‫نهایی راه یافت‪ .‬وی در این مرحله مقابل المورات تاسمورادوف‬ ‫دارنده مدال برنز المپیک و نقره و برنز جهان از ازبکســتان با‬ ‫نتیجه‪ ۱۰‬بریکمغلوبشدوبهدیدارردهبندیرفت‪.‬دلخانی‬ ‫در این دیدار با یرنور فیتداخمتوف از کشور قزاقستان کشتی‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫در وزن ‪ ۷۷‬کیلوگرم پژمان پشتام در دور نخست با نتیجه‬ ‫‪ ۳‬بر یک از سد بهزاد عمراف از ازبکستان گذشت وی در دور‬ ‫بعد با نتیجه‪ ۹‬بر صفر مصلح الدین اوروکوف از تاجیکستان را‬ ‫مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت‪ .‬وی در این مرحله‬ ‫در مصاف با رنات الیاز اولو از قرقیزســتان با نتیجه ‪ ۵‬بر صفر‬ ‫پیروزوبهدیدارفینالراهیافت‪.‬پشتامدردیدارفینالبهمصاف‬ ‫تمرالن شــادوکایف دارنده مدال برنز زیر ‪ ۲۳‬سال جهان از‬ ‫قزاقستان می رود‪.‬‬ ‫مغانلو‪ :‬پیکان قطع ًا از این وضعیت بحرانی بیرون‬ ‫می اید‬ ‫شهریارمغانلو‪،‬مهاجمتیمفوتبالپیکانازانگیزه هایخود‬ ‫برای دســتیابی به عنوان اقای گلی لیگ برتر گفت‪.‬شهریار‬ ‫مغانلو در مورد اخرین وضعیت تیم پیکان و حضور این تیم در‬ ‫انتهای جدول گفت‪ :‬ما هرگز دوســت نداشــتیم با چنین‬ ‫وضعیتیمواجهشویم‪،‬ولیمتاسفانهعملکردخوبینداشتیم‬ ‫و امتیازهای زیادی را از دست دادیم‪ .‬البته زمان زیادی تا پایان‬ ‫لیگ باقی مانده است و پیکان قطعاً از وضعیت بحرانی موجود‬ ‫بیرون می اید‪.‬وی در پاســخ به این پرسش که «دلیل نتایج‬ ‫ضعیفپیکانچیست؟»‪،‬تاکیدکرد‪:‬دراینموردمطمئناًکادر‬ ‫فنی قبلی بهتر می تواند پاسخ بدهد‪ .‬من یک بازیکن هستم و‬ ‫در حیطه وظایفم نیست که درباره این مسائل صحبت کنم‪.‬‬ ‫قطعاً دالیل مختلفی وجود داشته و تمام اعضای تیم هم در‬ ‫این نتایج نقش داشته اند‪ .‬با این حال همه ما تالش می کنیم تا‬ ‫از ایــن وضعیت بیرون بیاییم و این اتفاق هم رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫همه بازی ها سخت است و باید خیلی بیشتر از گذشته تالش‬ ‫کنیم تا نتایج ضعیف مان جبران شود‪.‬‬ ‫مهاجم پیکان که در کورس اقای گلی لیگ برتر قرار دارد‪،‬‬ ‫دربارهشانسیکهبرایرسیدنبهاینعنواندارد‪،‬تصریحکرد‪:‬‬ ‫در وهله اول موفقیت پیکان برایم مهم تر است و دوست دارم‬ ‫نتایج خوبی بگیریم تا از پایین جدول جدا شویم‪ .‬من هم برای‬ ‫موفقیتتیممتالشمی کنم‪.‬‬ ‫در ســال های اخیر اکثر ستاره های تیم اژاکس از اکادمی به تیم اصلی امدند و در ادامه با رقمی کالن به تیم دیگر‬ ‫فروخته شدند‪.‬‬ ‫به نقل از دیلی استار‪ ،‬پیوستن حکیم زیاش بازیکن مراکشی به چلسی برای فصل بعد قطعی شده است و این بازیکن‬ ‫که در حال حاضر در تیم اژاکس بازی می کند‪ ،‬فصل بعد در تیم فرانک لمپارد توپ خواهد زد‪.‬‬ ‫این تیم هلندی که از اکادمی قدرتمندی برخوردار است ستاره های زیادی را به فوتبال اروپا و جهان معرفی کرده در‬ ‫حالی که این بازیکنان در ابتدای دوران فوتبالشان قیمت چندانی نداشتند ولی بعد از درخشش در تیم هلندی توانستند‬ ‫با مبلغی گزاف راهی تیم های دیگر شوند تا سرمایه زیادی به تیم هلندی برسد‪.‬‬ ‫حکیم زیاش‬ ‫خرید‪ ۱۱ :‬میلیون یورو‬ ‫فروش‪ ۴۴ :‬میلیون یورو‬ ‫داوینسون سانچس‬ ‫خرید‪ ۴ :‬میلیون یورو‬ ‫فروش‪ ۴۰ :‬میلیون یورو‬ ‫ارکادیوژ میلیک‬ ‫خرید‪ ۲.۸ :‬میلیون یورو‬ ‫فروش‪ ۳۵ :‬میلیون یورو‬ ‫فرانکی دی یونگ‬ ‫خرید‪ ۱ :‬یورو‬ ‫فروش‪ ۷۵ :‬میلیون یورو‬ ‫ماتیسدلیخت‬ ‫خرید‪۰ :‬‬ ‫فروش‪ ۷۵ :‬میلیون یورو‬ ‫اژاکس با استعدادیاب های قوی که در اختیار دارد توانسته است ستاره های فوتبال جهان را در سن کم شناسایی و‬ ‫با میدان دادن به انها هم به موفقیت برسد و هم با فروش این بازیکنان سرمایه زیادی از این راه به دست بیاورد که می تواند‬ ‫یک الگو برای سایر باشگاه ها باشد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4010

روزنامه صاحب قلم 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم 4009

روزنامه صاحب قلم 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم 4008

روزنامه صاحب قلم 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم 4007

روزنامه صاحب قلم 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم 4005

روزنامه صاحب قلم 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!