روزنامه صاحب قلم شماره 3992 - مگ لند

روزنامه صاحب قلم شماره 3992

روزنامه صاحب قلم شماره 3992

روزنامه صاحب قلم شماره 3992

‫پاسخقاطعانهبهتحریماعضای‬ ‫شورای نگهبان از سوی امریکا‬ ‫استفاده از یک ابزار جدید مالی‬ ‫در فرابورس و بورس از ‪ 4‬اسفند‬ ‫پنجشنبه شــب و درحالی که ساعاتی تا‬ ‫شروع انتخابات مجلس یازدهم در ایران باقی‬ ‫مانده بود‪ ،‬خزانه داری امریکا پنج عضو شورای‬ ‫نگهبان را تحریم کرد که با ‪.....‬‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت ‪:‬‬ ‫از روز یکشــنبه ‪ 4‬اسفند استفاده از یک ابزار‬ ‫جدید فروش تعهدی در پنج نماد فرابورس و‬ ‫پنج نماد بورسی شروع می شود‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه‪ ۳‬اسفند‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 8 3992‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫ایران پای صندوق های اخرین انتخاب قرن‬ ‫نگاه‬ ‫قیمت ماسک در بازار چقدر است؟‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پرشکی سقف قیمت ماسک‬ ‫برای مصرف کننده را ‪ ۴۱۰۰‬تومان اعالم کرده است و با اشاره بر‬ ‫اینکهتولیدکنندگانداخلیروزانهیکونیممیلیونماسکتولید‬ ‫می کنند بر تامین نیاز داخلی تاکید کرده است اما داستان در بازار‬ ‫به گونه ای دیگر رقم می خورد‪ .‬ماسک های ساده حتی تا قیمت‬ ‫‪ ۱۵‬هزار تومان فروخته می شود و بسیار از داروخانه ها تاکید دارند‬ ‫موجودی ماسکشان تمام شده و فردا ماسک جدید برای عرضه‬ ‫خواهند اورد‪.‬‬ ‫داللی حاال مدتهاست به بحران اقتصاد ایران تبدیل شده است‪.‬‬ ‫هر زمان که فضا در بازاری مساعد باشد‪ ،‬عده ای حاضرند تا از اب‬ ‫گل الود ماهی بگیرند‪ ،‬چه صف گوشــت دولتی باشد‪ ،‬چه صف‬ ‫خرید پوشک و ماکارونی؛ روزهایی بود دالالن تنها بازار ارز و طال‬ ‫و سکه را رصد می کردند و گاه گاهی حمله به بازار مسکن و خودرو‬ ‫در دستورکار قرار می گرفت اما بی اخالقی امروز به تمامی بازارها‬ ‫تسرییافتهحتیبازارکاالییغیرضروریمانندربگوجهفرنگی‬ ‫یا ضروری در مواقع خاص مانند ماسک‪.‬‬ ‫در حالی برخی تالش دارند از ترس مردم از ویروس کرونا پول‬ ‫در بیاورند که وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی تاکید‬ ‫کرده تا کنون ابتالی ‪ ۵‬ایرانی به این ویروس تایید شده است‪.‬‬ ‫جوسازی در خصوص میزان ابتال به کرونا در فضای مجازی و‬ ‫انتشار فیک نیوزها از یک سو و داغ کردن بازار ماسک برای بهره‬ ‫گیری از موقعیت ایجاد شده از سوی دیگر سبب شده است بازار‬ ‫خرید و فروش ماسک در موقعیتی عجیب قرار گیرد‪ .‬موقعیتی‬ ‫که بیش از پیش نشــان می دهد تهی شدن فرهنگ تجارت از‬ ‫اخالق تا چه میزان می تواند امنیت روانی شهروندان را در معرض‬ ‫خطر قرار دهد‪.‬‬ ‫قیمت ماسک های ســاده ای که پیش از این بین ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬هزار‬ ‫تومان در بسته های یک تا سه عددی به فروش می رسید حاال به‬ ‫‪ ۱۵‬تا بیســت هزار تومان در اغلب مناطق تهران رسیده است‪.‬‬ ‫گزارش های منتشــره نشان می دهد ارســال مقادیر مورد نیاز‬ ‫ماسک به قم از سوی وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در عین حال ماســک های فیلتر دار بسته به نوع ماسک به‬ ‫قیمت هایی بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۳۰‬هزار تومان فروخته می شود‪ .‬برخی‬ ‫سودجویان نیز در این میان با انتشار اگهی های فیک در صدند‬ ‫امنیــت روانی افکار عمومی را نشــانه بگیرند و فضا را ملتهب‬ ‫نمایند از این رو با انتشــار اگهی هایی مبنی بر فروش ماسک‬ ‫فیلتردار به قیمت صد هزار تومان‪ ،‬زمینه را برای دست به دست‬ ‫شدن تصویر این اگهی ر فراهم اورده اند‪ .‬به گفته یک متصدی‬ ‫داروخانه ماسک های فیلترداری که پیش از این‪ ،‬حتی پس از‬ ‫اعالم شیوع کرونا در چین به قیمت ‪ ۶‬هزار تومان رسیده بود‪،‬‬ ‫در حال حاضر به قیمت ‪ ۳۰‬هزار تومان فروخته می شــود‪ .‬وی‬ ‫دلیــل این اتفــاق را افزایش قابل توجــه قیمت ها در عمده‬ ‫فروشی ها از یک سو و امتناع بسیاری از عمده فروشان از عرضه‬ ‫کاالیشان می داند‪.‬‬ ‫انچه در این میان اما کمی عجیب است عبارت قیمت توافقی‬ ‫بر پای بسیاری از اگهی ها در شبکه های اجتماعی برای کاالیی‬ ‫است که درست تا چند روز پیش قیمت مشخص و قطعی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر ژل های شستشوی دست که پیش تر به قیمت‬ ‫‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬هزار تومان فروخته می شد حاال در صورت موجود بودن‬ ‫به ‪ ۱۵‬الی بیســت هزار تومان رســیده است‪ .‬دستمال مرطوب‬ ‫کاالی دیگری اســت که داروخانه هــا از افزایش قیمت ان خبر‬ ‫می دهند و می گویند دستمال فروشی ها مواجهند‪.‬‬ ‫نوبخت‪ :‬برای مقابله با ویروس کرونا هر مقدار‬ ‫هزینه ای که الزم باشد تامین می کنیم‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬ما هر چقدر منابع‬ ‫الزمباشدبرایمقابلهباویروسکرونادرنظرخواهیمگرفت‪.‬‬ ‫محمدباقرنوبختمعاونرئیسجمهورورئیسسازمان‬ ‫برنامهوبودجهکشوردرحاشیهحضوردرحاشیهرایگیری‬ ‫حسینیهجمارانودرجمعخبرنگارانگفت‪:‬ابتدابایدنفس‬ ‫حضور در انتخابات را در هر دوره ای به دور از اینکه ما در چه‬ ‫شرایطی قرار داریم مورد توجه قرار بدهیم‪ .‬به جهت توزیع‬ ‫قدرت در ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران مجلس از‬ ‫قدرت ویژه و ممتازی برخوردار است که حضرت امام (ره)‬ ‫در همین مکان از در راس بودن مجلس یاد کردند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬خود من این افتخار را دارم تا به جهت حضور‬ ‫در چهار دوره مجلس شورای اسالمی خود را فرزند مجلس‬ ‫بدانم‪ .‬خود من شاهد در دوران نمایندگی شاهد توانایی ها و‬ ‫ظرفیت های مجلس بودم و معتقدم که ما می توانیم برای‬ ‫توســعه و رفاه کشــور و انقالب اسالمی از تقویت مجلس‬ ‫بهره مندشویم‪.‬‬ ‫رئیسسازمانبرنامهوبودجهگفت‪:‬هردورهاینفعالیت‬ ‫به تناسب مقاومتی که صورت می گیرد از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخورداراست‪.‬ماواردسومینسالتحریمبیسابقهدرتاریخ‬ ‫معاصر می شــویم‪ ،‬بنده به عنوان مســئول بودجه کشور‬ ‫می فهمم که االن شــرایط ما برای اینکه بتوانیم انچه در‬ ‫گذشته انجام می دادیم را به عمل برسانیم چه قدر نیاز به‬ ‫همفکریوخردجمعیداریم‪.‬‬ ‫اوادامهداد‪:‬مجلسبسیارمی توانددراینشرایطحساس‬ ‫بهدولتوبهقوهقضاییهکمککندتانظاممانندچهلویک‬ ‫سال پیش در همه عرصه ها همچنان سرافراز پیش برود‪،‬‬ ‫بدون تردید انچه دشمنان و بدخواهان ما که در این چهل و‬ ‫یکسالکذشتههیچگاهدردشمنیکوتاهینکردهاندواز‬ ‫اراده شان برای موقف کردن مظام کم نشده است بار دیگر‬ ‫بدانند که ما فرزندان انقالب فرزندان امام یاران و دوستاران‬ ‫مقام معظم رهبری و خدمتگزاران مردم در هر شــرایطی‬ ‫تالش می کنیم تا دســت به دست خم دهیم که قوه های‬ ‫مجریهومقننهوقضاییهبتوانیمبهمردمکمککنیم‪.‬‬ ‫رئیسسازمانبرنامهوبودجهدرپاسخبهاینپرسشکه‬ ‫ایابرایسالایندهرشداقتصادیپیش بینیمی کنیدیاخیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه بر اساس اخرین گزارشی که مرکز امار‬ ‫رئیسسازمانبرنامهوبودجهدرپاسخبهاینپرسشکه‬ ‫با توجه به ورود رســمی کرونا به ایران و بیمارستان های ما‬ ‫ایران برای پاییز داشت رشد ما مثبت بود و خوشبختانه این‬ ‫گواهیرامرکزبین المللیهمچونصندوقبین المللیپول‬ ‫و بانک جهانی اعالم کردند که رشد اقتصادی ایران در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬مثبت است و ان شاءاهلل با توجه به اینکه روند تورم ما‬ ‫کاهندهاستاولاسفندگزارشتورمماهبهمنازسویمرکز‬ ‫اماراعالمشدوخوشبختانههمتورمساالنه مانکاهشپیدا‬ ‫کرد و هم تورم نقطهبه نقطه ما‪ .‬نوبخت تصریح کرد‪ :‬اگرچه‬ ‫هنوز شرایط عادی نیست‪ ،‬اما این را به یاد داشته باشید که‬ ‫مــا بعد از تحریم ها شــوکی به اقتصادمان وارد شــد که‬ ‫خوشبختانهاکنونهمهشاخص هابهسمتمطلوبتغییر‬ ‫پیدا می کند‪ .‬انشــاءاهلل با مجلس قوی و خوبی که در سال‬ ‫اینده در کنار دولت خواهد بــود ما بیش از پیش بتوانیم‬ ‫شاخص ها را اصالح کنیم‪ ،‬انچه مهم است رضایت مردم و‬ ‫اقتدارجمهوریاسالمیایراندررقابت هایجهانیاست‪.‬‬ ‫تجهیزاتالزمرابرایایزولهشدنندارد‪،‬چهتدابیریدارید‪،‬‬ ‫بیانکرد‪:‬بعدازشیوعاینبیماریدرچینوگسترشاندر‬ ‫کشور ها وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی خودش‬ ‫راتجهیزکردوبهنوعمناسبیتالشکردکهازابتداوروداین‬ ‫بیماری را در کل کشــور پیشــگیری کند‪.‬او افزود‪ :‬با این‬ ‫جغرافیاییکهایرانداردوباتعددوتنوعمسافرانیکههرروز‬ ‫ازایرانمی روندوواردایرانمی شوندماهممثلسایرکشور ها‬ ‫نهایت دقت را کردیم‪ ،‬باز عالیم این بیماری مشاهده شد‪،‬‬ ‫وزارتبهداشتودرمانباهمهامکاناتودولتهمبهصورت‬ ‫ویژه از وزارت بهداشت و درمان حمایت خواهد کرد و بنده‬ ‫هم به اقای نمکی اعالم کردم که هر مقدار منابع که الزم‬ ‫باشد با توجه به اینکه ما با جان مردم اکنون روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫ما از سوی سازمان برنامه و بودجه این منابع را تخصیص‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫مدارس استان تهران امروز تعطیل است‬ ‫به دلیل برگــزاری انتخابــات در اکثر مدارس‬ ‫تهــران و حضور تعداد زیــادی از فرهنگیان در امر‬ ‫برپایی انتخابات‪ ،‬تمام مدارس اســتان تهران امروز‬ ‫تعطیل است‪ .‬مسعود ثقفی مشاور مدیرکل اموزش‬ ‫و پرورش شــهر تهــران گفت‪ :‬با توجــه به حضور‬ ‫گسترده مردم تهران در برگزاری مراسم انتخابات‬ ‫این دوره مجلس شورای اسالمی و با توجه به اینکه‬ ‫بیشــتر مدارس و فرهنگیان مشــغول امر برگزاری‬ ‫انتخابــات هســتند‪ ،‬تمــام مدارس تهــران امروز‬ ‫تعطیل است‪.‬‬ ‫عبــاس معبــودی رئیس اداره اطال ع رســانی و‬ ‫روابــط عمومــی ادار ه کل امــوزش و پــرورش‬ ‫شهرســتا ن های اســتان تهران نیــز ضمن تبریک‬ ‫حضور پرشور مردم در پای صندو ق های رای اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬به دلیل حضور فرهنگیان در روند اجرای‬ ‫انتخابــات و همچنیــن قــرار گرفتن بســیاری از‬ ‫مدارس اســتان بــه عنوان حوزه اخــذ رای‪ ،‬تمام‬ ‫مقاطع تحصیلی شهرســتا ن های استان تهران در‬ ‫روز شــنبه سوم اســفندماه ‪ 98‬در دو نوبت صبح و‬ ‫عصر تعطیل است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اســتقبال شــهروندان از یازدهمین دوره‬ ‫انتخابات مجلس شــورای اسالمی و طوالنی شدن‬ ‫شــمارش ارا را از دیگر دالیل این تعطیلی دانست‬ ‫و افــزود‪ :‬از تمــام فرهنگیــان و معلمیــن نیز که‬ ‫همچون گذشــته در هیا ت های اجرایی و نظارت‪،‬‬ ‫تــاش ارزند ه ای در برگزاری این دوره از انتخابات‬ ‫داشــته اند صمیمانه تقدیر می کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۳‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫جانشینابومهدیالمهندستعیینشد‬ ‫تشکیالت حشد شعبی عراق بر سر تعیین ابو فدک در منصب رئیس ستاد حشد شعبی به جای‬ ‫شهید ابو مهدی المهندس توافق کرد‪.‬‬ ‫ابوعلی البصری‪ ،‬جانشین معاون رئیس هیات حشد شعبی گفت که هیات حشد شعبی نشستی‬ ‫را برگزار و در این نشست توافق کرد که عبدالعزیز (ابو فدک) در پست رئیس ستاد حشد شعبی به‬ ‫جای شهید ابومهدی المهندس تعیین شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به ما اعالم شد که پس از توافق هیات حشد شعبی برای تعیین ابو فدک‪ ،‬طی دو‬ ‫روز اتی دستوری مبنی بر تعیین وی از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق امضا خواهد شد‪.‬‬ ‫عربستان‪ :‬تداوم فشار بر ایران امری ضروری است‬ ‫وزیر خارجه ســعودی با طرح ادعاهای بی اساس خواستار تداوم فشارها بر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران شد‪.‬به نقل از الجزیره‪ ،‬فیصل بن فرحان‪ ،‬وزیر امور خارجه عربستان در نشست خبری با هایکو‬ ‫ماس‪ ،‬وزیر خارجه المان در برلین گفت که تداوم فشار بر ایران برای ان چه وی توقف دخالت های‬ ‫این کشور در امور همسایگانش می خواند‪ ،‬امری ضروری است‪.‬وی گفت‪ :‬تداوم حمالت موشکی‬ ‫حوثی ها نشان می دهد که ان ها در مساله ایجاد اتش بس و حل بحران جدی نیستند‪.‬به نقل از‬ ‫النشره وی همچنین مدعی شد که نقش ایران در ایجاد ناامنی در منطقه اشکار است‪.‬این سخنان‬ ‫درحالی است که سیاست جمهوری اسالمی ایران همواره تالش برای برقراری صلح و ثبات و امنیت‬ ‫در منطقه بوده و مقامات کشورمان از جمله محمد جواد ظریف بارها خواهان امضای معاهده عدم‬ ‫تعرض با همسایگان شده است که تاکنون از سوی سعودی ها بی جواب مانده است‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫سعودی با طرح ادعاهای بی اساس خواستار تداوم فشارها بر جمهوری اسالمی ایران شد‪.‬به نقل از‬ ‫الجزیره‪ ،‬فیصل بن فرحان‪ ،‬وزیر امور خارجه عربستان در نشست خبری با هایکو ماس‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫المان در برلین گفت که تداوم فشار بر ایران برای ان چه وی توقف دخالت های این کشور در امور‬ ‫همسایگانش می خواند‪ ،‬امری ضروری است‪.‬وی گفت‪ :‬تداوم حمالت موشکی حوثی ها نشان می‬ ‫دهد که ان ها در مساله ایجاد اتش بس و حل بحران جدی نیستند‪.‬به نقل از النشره وی همچنین‬ ‫مدعی شــد که نقش ایران در ایجاد ناامنی در منطقه اشکار است‪.‬این سخنان درحالی است که‬ ‫سیاست جمهوری اسالمی ایران همواره تالش برای برقراری صلح و ثبات و امنیت در منطقه بوده‬ ‫و مقامات کشــورمان از جمله محمد جواد ظریف بارها خواهــان امضای معاهده عدم تعرض با‬ ‫همسایگان شده است که تاکنون از سوی سعودی ها بی جواب مانده است‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫بازتاب انتخابات مجلس در رسانه های جهانی‬ ‫برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اســامی در ایران بازتاب گسترده ای در‬ ‫رسانه های جهانی داشت‪.‬‬ ‫اسوشیتدپرس با اشاره به اینکه مشارکت در این انتخابات به عنوان حمایت از جمهوری اسالمی‬ ‫تلقی خواهد شد نوشت‪ :‬ایرانی ها روز جمعه در حالی به پای صندوق های رای رفتند که ایت اهلل‬ ‫سید علی خامنه ای هنگام رای دادن‪ ،‬خواستار مشارکت گسترده مردم در انتخابات شد‪ .‬ایت اهلل‬ ‫خامنه ای گفت هر کس که به منافع ملی اهمیت میدهد‪ ،‬باید در انتخابات شرکت کند‪ .‬رهبر ایران‬ ‫گفت مشارکت گسترده مردم‪ ،‬توطئه ها و طرح های امریکا و طرفداران اسرائیل را علیه ایران خنثی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫الجزیره نیز صف طوالنی در برخی حوزه های انتخاباتی را یاداور شــده و تصریح کرده اســت‬ ‫یازدهمین دوره انتخابات مجلس در ایران در شرایطی اغاز شده است که از این انتخابات به عنوان‬ ‫ازمونی برای محبوبیت طرفداران اصالح طلب و معتدل رئیس جمهور روحانی یاد می شود که از‬ ‫سال ‪ 2016‬تاکنون اکثریت مجلس را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫به نوشته الجزیره انتخابات مجلس در حالی برگزار شده است که مشکالت اقتصادی بر ان سایه‬ ‫افکنده است‪.‬‬ ‫الجزیره به صف طوالنی مردم در حوزه انتخاباتی مسجد النبی در محله نارمک ‪ -‬محل سکونت‬ ‫رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد ‪ -‬اشاره کرده است‪.‬‬ ‫این رســانه رای رهبر انقالب را هم مورد توجه قرار داده و نوشت‪ :‬ایت اهلل سید علی خامنه ای‬ ‫هم چند دقیقه پس از اغاز انتخابات رای داد و گفت همه کســانی که به منافع ملی اهمیت می‬ ‫دهند‪ ،‬در انتخابات شرکت کنند‪.‬‬ ‫گاردین نیز با اشاره به بیانات رهبر انقالب درباره ضرورت مشارکت مردم در انتخابات امروز به‬ ‫نقل از مسووالن نوشت مشارکت نکردن در انتخابات تنها سبب خواهد شد دونالد ترامپ تحریم‬ ‫های اقتصادی اش را علیه تهران تشدید کند‪.‬‬ ‫گاردین تصریح کرد که ‪ 58‬میلیون ایرانی حائز شرایط رای دادن در انتخاباتی هستند که دولت‬ ‫ایران از ان به عنوان نمونه دمکراسی در غرب اسیا یاد می کند‪.‬تحریم ‪ 5‬عضو شورای نگهبان نیز‬ ‫موضوعی است که این روزنامه انگلیسی در بازتاب انتخابات ایران به ان اشاره کرده است‪.‬‬ ‫اما سی ان ان به این نکته اشاره کرد که این انتخابات به دنبال ماهها ناارامی ضد دولتی در ایران‬ ‫وهمچنین یک ماه پس از ترور قاسم سلیمانی برگزار می شود‪.‬‬ ‫این شبکه تلویزیونی با اشاره به انتقادات اصالح طلبان به رد صالحیت ها به اظهارات عباس علی‬ ‫کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت گویی که با وی داشت اشاره کرد‪ .‬کدخدایی به این‬ ‫رسانه امریکایی گفته‪ :‬اسناد مناسب ارائه شده برای هر داوطلب‪ ،‬منبع قضاوت ما است؛ ما بر اساس‬ ‫قانونی قضاوت می کنیم که دولت تایید کرده است‬ ‫بی بی سی هم با اشاره به اینکه این نخستین انتخابات پس از تحریم های جدید امریکا و فشار‬ ‫حداکثری است نوشت ایرانی ها در انتخاباتی شرکت کرده اند که قویا انتظار می رود به تشکیل‬ ‫مجلسی وفادار به رهبری انقالب منجر شود‪.‬‬ ‫بی بی سی پیش بینی کرده است احتماال نتایج رای گیری به تضعیف سیاسی رئیس جمهور‬ ‫حسن روحانی منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫جروزالم پست با اشاره به تردید برخی فعاالن سیاسی اصالح طلب برای مشارکت در انتخابات‬ ‫نوشت انتظار می رود مجلس جدید در قبال غرب موضعی تقابل جویانه تر اتخاد کند‪.‬‬ ‫وال استریت ژورنال به درخواست مشارکت گسترده مردمی در انتخابات از سوی رهبری اشاره‬ ‫کرده و مدعی شــد که بسیاری از ایرانی ها تهدید می کنند بعد از رد صالحت گسترده داوطلبان‬ ‫اصالح طلب و معتدل‪ ،‬انتخابات را تحریم خواهند کرد‪.‬‬ ‫فرانسه ‪ 24‬پیش بینی کرد که اصول گرایان اکثریت مجلس را کسب کنند‪ .‬به نوشته فرانسه‬ ‫‪ ۲۴‬نیز مشارکت مردمی در انتخابات به عنوان معیار اساسی برای حمایت از نظام یاد می شود به‬ ‫ویژه در شرایطی که تحریم ها امریکا اقتصاد کشور را تحت فشار شدید قرار داده است‪.‬‬ ‫رویترز پیش بینی کرد انتظار نمی رود نتایج این انتخابات روابط متشنج ایران و امریکا را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد‪ .‬به نوشــته رویترز کرسی های بیشتر اصول گرایان در مجلس می تواند به انها در‬ ‫رقابت های ریاست جمهوری سال ‪ 2021‬نیز کمک کند‪.‬‬ ‫پیش بینی فرانس پرس نیز حاکی از پیروزی احتمالی اصول گرایان و کسب اکثریت مجلس‬ ‫است‪ .‬به نوشته فرانس پرس یازدهمین دور انتخابات مجلس ایران به دنبال تنش رو به فزون بین‬ ‫ایرانوامریکا‪،‬وهمچنینسقوطاشتباهییکفروندهواپیمایمسافربریاوکراینیبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫بی بی ســی هم با اشاره به اینکه این نخستین انتخابات پس از تحریم های جدید امریکا و فشار‬ ‫حداکثری است نوشت ایرانی ها در انتخاباتی شرکت کرده اند که قویا انتظار می رود به تشکیل‬ ‫مجلسی وفادار به رهبری انقالب منجر شود‪.‬‬ ‫بی بی سی پیش بینی کرده است احتماال نتایج رای گیری به تضعیف سیاسی رئیس جمهور‬ ‫حسن روحانی منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫جروزالم پست با اشاره به تردید برخی فعاالن سیاسی اصالح طلب برای مشارکت در انتخابات‬ ‫نوشت انتظار می رود مجلس جدید در قبال غرب موضعی تقابل جویانه تر اتخاد کند‪.‬‬ ‫وال استریت ژورنال به درخواست مشارکت گسترده مردمی در انتخابات از سوی رهبری اشاره‬ ‫کرده و مدعی شــد که بسیاری از ایرانی ها تهدید می کنند بعد از رد صالحت گسترده داوطلبان‬ ‫اصالح طلب و معتدل‪ ،‬انتخابات را تحریم خواهند کرد‪.‬‬ ‫فرانسه ‪ 24‬پیش بینی کرد که اصول گرایان اکثریت مجلس را کسب کنند‪ .‬به نوشته فرانسه‬ ‫‪ ۲۴‬نیز مشارکت مردمی در انتخابات به عنوان معیار اساسی برای حمایت از نظام یاد می شود به‬ ‫ویژه در شرایطی که تحریم ها امریکا اقتصاد کشور را تحت فشار شدید قرار داده است‪.‬‬ ‫رویترز پیش بینی کرد انتظار نمی رود نتایج این انتخابات روابط متشنج ایران و امریکا را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد‪ .‬به نوشــته رویترز کرسی های بیشتر اصول گرایان در مجلس می تواند به انها در‬ ‫رقابت های ریاست جمهوری سال ‪ 2021‬نیز کمک کند‪.‬‬ ‫شماره ‪3992‬‬ ‫سیاسی‬ ‫انتخاباتیازدهمیندورهانتخاباتمجلسشورایاسالمی‬ ‫واولینمیاندوره ایپنجمینمجلسخبرگانرهبریروزگذشته‬ ‫برگزارشد‬ ‫ستادانتخاباتکشورروزگذشتهباصدوراطالعیه ای‬ ‫اعالم کرد‪ :‬به اطالع کلیه جوانان عزیز و برومند ایران‬ ‫اســامی می رساند‪ ،‬براســاس بند ‪ ۲‬ماده ‪ ۲۷‬قانون‬ ‫انتخابات مجلس شــورای اســامی‪ ،‬ســن انتخاب‬ ‫کنندگان در روز اخذ رای‪ ۱۸‬سال تمام می باشد‪ .‬یعنی‬ ‫کلیه متولدین روز‪ ۲‬اسفند ماه سال‪۱۳۸۰‬و قبل از ان‬ ‫می توانند با حضور در شعب اخذ رای اولین حضور خود‬ ‫در انتخابات را به ثبت رسانده و رای بدهند‪.‬‬ ‫*رهبرانقالبپسازبهصندوقانداختنرای‪:‬‬ ‫شرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی و متضمن‬ ‫منافع ملی کشور است‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای فرمودند‪ :‬شــرکت در‬ ‫انتخاباتیکتکلیفشرعیومتضمنمنافعملیکشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی با‬ ‫حضور در محل صندوق ســیار‪ ۱۱۰‬در حسینیه امام‬ ‫خمینی(ره)رایخودرابرایانتخاباتیازدهمیندوره‬ ‫مجلس شورای اسالمی و اولین میاندوره ای خبرگان‬ ‫رهبری به صندوق انداختند‪.‬‬ ‫ایت اهلل خامنه ای سپس در جمع خبرنگاران حاضر‬ ‫شدندوفرمودند‪:‬اوالًروزانتخابات‪،‬روزجشنملیاست؛‬ ‫این جشن را به همه هم میهنان عزیز در سراسر کشور‬ ‫تبریک می گویم‪ .‬ثانیاً روز احقاق حق مدنی ملت است‪.‬‬ ‫ملت امروز رای می دهند و با شرکت خود در اداره امور‬ ‫کشورمشارکتمی کنند‪.‬ثالثاًیکتکلیفشرعیاست‪.‬‬ ‫رهبر انقالب افزودند‪ :‬انتخابات متضمن منافع ملی‬ ‫کشوراست‪.‬هرکسیکهبهمنافعملیکشورعالقه مند‬ ‫است‪ ،‬در انتخابات شرکت می کند‪ .‬ایشان ادامه دادند‪:‬‬ ‫توصیه من این است که مردم با همت حرکت کرده و به‬ ‫اشخاص مورد نظر خود رای بدهند و این کار را هر چه‬ ‫زودتر انجام دهند؛ رای دادن را به اخر شب یا اخر وقت‬ ‫موکول نکنند‪ .‬در نیمه اول روز رای دهند تا جمعیت در‬ ‫ساعات پایانی متراکم نشوند‪ .‬ایت اهلل خامنه ای توصیه‬ ‫کردند‪ :‬در هر شــهر مردم به تعداد نامزدهای ان شهر‬ ‫رای بدهند‪ .‬به عنوان مثــال در تهران به ‪ ۳۰‬نفر رای‬ ‫دهند و اســم‪ ۳۰‬نفر را بنویســند؛ این امر به تشکیل‬ ‫مجلــس قوی کمک می کند‪ .‬از خداوند می خواهم به‬ ‫ملت ایران توفیق و خیر بدهد و رحمت و برکت خود را‬ ‫بر ملت ایران نازل کند و این انتخابات را نیز مایه خیر و‬ ‫برکت برای کشور قرار دهد‪.‬‬ ‫*روحانی پــس از به صندوق انداختن رای‪:‬‬ ‫دشمنان ما بیش از گذشته مایوس خواهند شد‬ ‫حجت االســام حســن روحانی رئیس جمهور‬ ‫کشورمان با حضور در ستاد انتخابات کشور در جمع‬ ‫خبرنگاران‪،‬اظهارداشت‪:‬اولینانتخاباتدراسفندسال‬ ‫‪ ۵۸‬برای مجلس اول برگزار شد‪ .‬البته در ان سال تعداد‬ ‫زیادیانتخاباتبرگزارشدوانتخاباتمجلسپنجمین‬ ‫انتخاباتی بود که انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه پرسی برای تشکیل نظام جمهوری‬ ‫اســامی‪ ،‬رای به خبرگان‪ ،‬رای به قانون اساســی‪،‬‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای‬ ‫اسالمی ‪ ۵‬انتخاباتی بود که در اسفند سال ‪ ۹۸‬برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬امروز ‪ ۴۰‬سال از ان زمان می گذرد‬ ‫و ما اماده هستیم که به مجلس یازدهم رای بدهیم‪ .‬به‬ ‫خوبی علیرغم همه ســختی ها و مشکالت و شرایط‬ ‫جنگ‪ ۱۱،‬دوره انتخابات مجلس به خوبی برگزار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیسجمهورتصریحکرد‪:‬کشورماشرایطمختلفی‬ ‫از جمله جنگ را تجربه کرده اســت‪ .‬امام (ره) بسیار‬ ‫حساس بودند که انتخابات در موعد قانونی خود برگزار‬ ‫شــود و حتی یک روز هم در برگزاری انتخابات تاخیر‬ ‫ایجادنشود‪.‬درتاریخدموکراسیدرجهانوایرانسابقه‬ ‫ندارد که مجالس پشــت سر هم با برگزاری انتخابات‬ ‫تشکیل شوند‪ .‬به حمداهلل در ده دوره مجالس‪ ،‬در زمان‬ ‫قانونی خود تشکیل و جایگزین شدند‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬خوشحال هستیم که یازدهمین‬ ‫مجلس شورای اســامی با رای ارزشمند ملت ایران‬ ‫تشکیلمی شود‪.‬مردمامروزبارایخوددرحالتشکیل‬ ‫مجلسیازدهمهستند‪.‬امیدواریمبهترین هابهمجلس‬ ‫یازدهم راه پیدا کنند و خواست مردم مبنی بر تشکیل‬ ‫مجلســی فعال تر و پرشورتر و مجلسی که مشکالت‬ ‫زندگیمردمرابهترحلکردهوقوانینضروریراسریعاً‬ ‫تصویبمی کند‪،‬درنظارتوقانونگذاریمقیدبهقانون‬ ‫اساسی است‪ ،‬محقق شود‪.‬‬ ‫امامی کاشــانی‪ :‬رای دادن مثل نماز واجب‬ ‫است‬ ‫ایت اهلل امامی کاشــانی عضو مجلس خبرگان‬ ‫رهبــری بعداز ظهــر امروز با حضور در حســینیه‬ ‫جمــاران رای خود را در صندوق رای انداخت‪ .‬وی‬ ‫در جمــع خبرنــگاران در مورد حضــور مردم در‬ ‫انتخابات اظهار داشــت‪ :‬اهمیت انتخابات در انجا‬ ‫مشخص می شود که اگر به نوع نگاه استکبار به ایران‬ ‫توجه کنیم‪ ،‬مشخص می شــود‪ .‬همانطور که نماز‬ ‫واجب اســت رای دادن نیز واجب است‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل تاکید بر این می شــود که مردم در انتخابات‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬ ‫*رئیس مجلس‪ :‬حضور حداکثری مردم پای‬ ‫صندوق های رای موجب می شود که دشمن از‬ ‫خواسته هایخودصرف نظرکند‬ ‫علیالریجانیدرحاشیهشرکتدریازدهمیندوره‬ ‫انتخابات مجلس شــورای اسالمی و اولین میان دوره‬ ‫پنجمین دوره مجلس خبرگان که در ستاد انتخابات‬ ‫استان قم انجام شد‪ ،‬ضمن تبریک این روز فرخنده و‬ ‫مبارک به مردم ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز برای ملت ایران‪،‬‬ ‫یک روز سرنوشت ساز است و مردم شریف ایران با ارای‬ ‫خود نمایندگان مجلس شــورای اسالمی را انتخاب‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مردم با رای خود اداره کشــور‬ ‫اسالمی ایران را تقویت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬مردم با شرکت‬ ‫درانتخاباتازایراناسالمیبهصورتسیاسیوامنیتی‬ ‫پشتیبانیمی کنند‪.‬‬ ‫ویهمچنینگفت‪:‬انهاهمسیلیمحکمیازمردم‬ ‫خواهند خورد‪ .‬دشــمنان تالش های زیادی کردند تا‬ ‫مردم را از حضور در پای صندوق های رای ناامید کنند‪،‬‬ ‫اما موفق نشدند‪.‬‬ ‫پاسخ قاطعانه به تحریم اعضای شورای نگهبان از سوی امریکا‬ ‫پنجشــنبه شب و درحالی که ساعاتی تا شروع‬ ‫انتخابات مجلس یازدهم در ایران باقی مانده بود‪،‬‬ ‫خزانه داری امریکا پنج عضو شــورای نگهبان را‬ ‫تحریم کرد که با واکنش قاطع انها و مســئوالن‬ ‫کشور رو به رو بود‪.‬‬ ‫بر اســاس بیانیه وزارت خزانــه داری امریکا‪،‬‬ ‫ایت اهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان‪ ،‬ایت اهلل‬ ‫محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان‪ ،‬عباسعلی‬ ‫کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان‪ ،‬سیامک‬ ‫ره پیک و محمدحســن صادقی مقــدم دو عضو‬ ‫حقوقدان شــورای نگهبان در فهرســت تحریم‬ ‫واشنگتن قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫خزانه داری امریکا در این بیانیه مدعی شــده‬ ‫است که شورای نگهبان از برگزاری یک انتخابات‬ ‫ازاد و منصفانه جلوگیری می کند‪ .‬این تحریم ها بر‬ ‫اساس فرمان اجرایی ‪ ۱۳۸۷۶‬که دفتر مقام معظم‬ ‫رهبری را هدف قرار داد‪ ،‬وضع شــده اســت‪ .‬این‬ ‫تحریم‪ ،‬دارایی های احتمالی افــراد در امریکا را‬ ‫مسدود کرده و اتباع امریکا را از مراوده با این افراد‬ ‫منع می کند‪.‬‬ ‫این اقدام در حالی صورت گرفته که انتخابات‬ ‫مجلس شورای اســامی امروز در سراسر کشور‬ ‫درحال برگزاری است‪.‬‬ ‫تحریم شــدن از سوی قاتل ســردار سلیمانی‬ ‫افتخار است‬ ‫ایت اهلل یزدی که در همان ساعت اولیه به این‬ ‫موضوع واکنش نشــان داد‪ ،‬تاکیــد کرد که این‬ ‫افتخار بزرگی برای اوست‪.‬‬ ‫شورای نگهبان در واکنش به این تحریم اعالم کرد‬ ‫که امریکا حق ندارد راجع به مردم سر بلند ایران‬ ‫ایت اهلل یزدی رئیس جامعه مدرســین حوزه و‬ ‫عضو شــورای نگهبان در پیامی توییتری نوشت‪:‬‬ ‫برای بنــده بزرگترین افتخار اســت افرادی که‬ ‫دستشــان به خون شــهید عزیزما حاج قاســم‬ ‫سلیمانی الوده است بنده را هم به زعم خودشان‬ ‫تحریــم کرده اند‪ .‬البته به قول مقام معظم رهبری‬ ‫امریکا نه تحلیلش به درد می خورد و نه تحریمش‪.‬‬ ‫عصبانیت امریکا از انتخابات ایران‬ ‫پس از ان عباســعلی کدخدایی‪ ،‬ســخنگوی‬ ‫صحبت کند‪ .‬او در صفحه خود در توییتر نوشــت‪:‬‬ ‫برایــان هوک دوبــاره کلماتی بر زبــان رانده که‬ ‫شایسته رژیم امریکاست‪ ،‬رژیمی که هنوز درگیر‬ ‫ابهامات راجع به انتخابات است و جنایت هایش در‬ ‫ترور پیشگامان مبارزه با تروریسم احساسات مردم‬ ‫جهان را جریحه دار کرده‪ .‬امریکا حق ندارد راجع‬ ‫به مردم سر بلند ایران صحبت کند‪.‬‬ ‫کدخدایی صبح دیروز هم با حضور در ســتاد‬ ‫مرکــزی نظارت بر انتخابــات مجلس یازدهم در‬ ‫ظریف‪ :‬مردم نمی گذارند یک نفر در واشنگتن‬ ‫برای شان تصمیم بگیرد‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه مردم‬ ‫عل یرغمگالیه ها‪،‬خودشانمی خواهندسرنوشت‬ ‫خودشان را تعیین کنند‪ ،‬گفت‪ :‬مردم نمی گذارند‬ ‫یک نفر در واشنگتن برای شان تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫محمد جواد ظریف پس از انداختن رای خود‬ ‫در صندوق حسینیه جماران در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪:‬مردمماپشتوانهاصلیانقالبهستندوبرای‬ ‫بنده که مســئولیت خدمت در حوزه سیاســت‬ ‫خارجــه و دیپلماســی را دارم پشــتوانه اصلی‬ ‫دیپلماسی ما هستند‪ ،‬حضور مردم با سلیقه های‬ ‫مختلف و با گرایش های مختلف علیرغم برخی‬ ‫دلخوری هایــی کــه داریــم‪ ،‬علیرغــم برخی‬ ‫گفت وگوهای خانوادگی که داریم‪ ،‬برای جامعه‬ ‫بین المللینشانهمهمیازایناستکهاینمردمبا‬ ‫همــه تفاوت هایشــان می خواهند خودشــان‬ ‫سرنوشت خودشــان را تعیین کنند‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫ممکن است مردم برخی گالیه هایی داشته باشند‬ ‫اما کماکان سرنوشت خودشــان را می خواهند‬ ‫خودشــان تعیین کنند‪ ،‬نمی گذارند یک نفر در‬ ‫واشنگتن بنشیند و برای انها تصمیم بگیرد؛ ان‬ ‫هم یک نفری که دستش به خون یک بزرگی مثل‬ ‫سردار سلیمانی اغشته است‪.‬‬ ‫ظریف یاداور شــد‪ :‬مردم در رفراندوم تشییع‬ ‫جنازه سردار سلیمانی نشــان دادند که با همه‬ ‫دیدگاه های متفاوتشــان در برابر قلدری و زور و‬ ‫تروریسم دولتی ایســتادگی می کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫انتخابات با همه تفاوت ها و با همه ترجیح هایی که‬ ‫ممکن است داشتیم یا نداشتیم هنوز بهترین راه‬ ‫استبرایاینکهکشوررا قویکنیم‪،‬امکانبدهیم‬ ‫به کشور که در سطح بین المللی سربلند بایستد‪،‬‬ ‫مقاوم بایســتد‪ ،‬دالورانه بایستد و ایران زیباتری‬ ‫داشتهباشیم‪.‬‬ ‫جمع خبرنگاران درباره تحریم اعضای شــورای‬ ‫نگهبان توسط امریکا‪ ،‬گفت‪ :‬البته امریکا در طول‬ ‫ل گذشته همیشه تهدیدات و دشمنی هایی‬ ‫‪ ۴۱‬سا ‬ ‫با مردم ایران داشــته و پاسخ خود را گرفته است‪.‬‬ ‫اینها که نشــان افتخاری برای ماســت و به تعبیر‬ ‫شــهید بهشتی به هر حال امریکا از اینکه از ایران‬ ‫بیرون شده‪ ،‬عصبانی است و باید از این عصبانیت‬ ‫خود بمیرد‪.‬‬ ‫کدخدایی تاکیدکرد که ان شاءاهلل امروز مردم‬ ‫خوب ما در پای صندوق های رای‪ ،‬پاسخ محکمی‬ ‫به دولت استکباری امریکا خواهند داد‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال‬ ‫که ایا از تحریم امریکا ناراحت نشدید؟ گفت‪ :‬اتفاقا‬ ‫ما خوشحال خواهیم شــد و هستیم‪ .‬به هر حال‬ ‫نشان افتخار را گاهی اوقات از دست اشقی االشقیا‬ ‫باید گرفت‪ .‬لذا این نشان افتخاری برای ما است که‬ ‫دشمنان مردم ما اینگونه رفتار می کنند‪.‬او در پاسخ‬ ‫به ســوالی مبنی بر اینکه تکلیف تبادالت تجاری‬ ‫شما چه می شود؟ بیان کرد‪ :‬خودشان هم فهمیدند‬ ‫یک عمل مضحکانه ای انجام دادند که نزد جهانیان‬ ‫بی ابروتر شدند‪.‬‬ ‫ایــت اهلل احمد جنتی هم دیــروز با حضور در‬ ‫ســتاد مرکــزی نظارت بــر انتخابــات در جمع‬ ‫خبرنگاران درباره تحریم خود و ‪ 4‬عضو شــورای‬ ‫نگهبان توســط امریکا پاســخی کنایــه امیز و‬ ‫طنزالود داد‪.‬‬ ‫شبکه الجزیره‪ :‬ایرانیان برای حمایت از اصل‬ ‫نظام رای می دهند‬ ‫خبرنگار بخش انگلیسی شبکه خبری الجزیره‬ ‫در گزارشــی از حضــور و مشــارکت مــردم در‬ ‫یازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت که مردم حاضــر در پای صندوق های رای‬ ‫می گویند که برای حمایت از اصل نظام جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬رای می دهند‪.‬‬ ‫خانم ُدرســا جباری خبرنگار بخش انگلیسی‬ ‫شبکه خبری الجزیره که بطور زنده از حضور مردم‬ ‫در پای صندوق مستقر در مسجد احمدیه منطقه‬ ‫نارمک تهران گــزارش می داد‪ ،‬گفت‪ :‬با برخی از‬ ‫کسانی که برای رای دادن به اینجا امده اند‪ ،‬درباره‬ ‫دلیل و هدف انها از مشــارکت در انتخابات سوال‬ ‫کردم و اینگونه پاســخ دادند که هدف اصلی انها‪،‬‬ ‫حمایت از این جناح یا ان جناح نیست بلکه برای‬ ‫حمایت اصل اصل نظام جمهوری اســامی پای‬ ‫صندوق های رای حاضر شده اند‪ .‬خبرنگار الجزیره‬ ‫درباره میزان مشارکت مردم پای صندوق های رای‬ ‫نیز گفت که فعال حدود ســه ساعت از شروع رای‬ ‫گیری گذشته و زمان زیادی تا پایان زمان انتخابات‬ ‫باقی اســت ‪ .‬بنابراین هنوز زود است که بخواهیم‬ ‫درباره میزان مشــارکت مردم در انتخابات امروز‬ ‫سخن بگوییم و در این باره قضاوت کنیم‪.‬‬ ‫خبرنگار شبکه الجزیره در این گزارش ‪ ،‬در عین‬ ‫حال به موضوعاتی نظیر مســائل مختلفی نظیر‬ ‫تنش های خارجی‪ ،‬تحریم ها‪ ،‬مشکالت اقتصادی‬ ‫و معیشتی و رد صالحیت شدن تعدادی از نامزدها‬ ‫اشاره کرد و گفت که این مسائل ممکن است نظر‬ ‫برخی مردم نسبت به مشــارکت در انتخابات را‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬در عین حال‪ ،‬برخی رســانه‬ ‫هــای غربی در مجمــوع‪ ،‬در تکاپو برای انعکاس‬ ‫گزارش های غیرواقع بینانه و انتشار اخبار منفی‬ ‫درباره انتخابات امروز هستند‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫طال هاشمی‬ ‫خبر‬ ‫نرخ تورم بهمن به ‪ 37‬درصد رسید‬ ‫بر اســاس اعالم مرکز امار ایران‪ ،‬نرخ تورم ساالنه بهمن ماه ‪ ١٣٩٨‬برای‬ ‫خانوارهای کشور به ‪ ٣٧‬درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل‪،‬‬ ‫‪ ١,٦‬واحد درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫مرکز امار ایران اعالم کرد‪ :‬نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه ‪ ١٣٩٨‬در مقایسه‬ ‫با ماه قبل ‪ ١,٣‬واحد درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها‪ ،‬اشامیدنی ها و دخانیات با کاهش‬ ‫‪ ٤.٣‬واحد درصدی به ‪ ١٩.٧‬درصد و گروه کاالهای غیر خوراکی و خدمات با‬ ‫افزایش ‪ ٠.١‬واحد درصدی به ‪ ٢٧.٥‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫منظور از نرخ تورم نقطه ای‪ ،‬درصد تغییر عدد شــاخص قیمت‪ ،‬نسبت به‬ ‫ماه مشــابه سال قبل می باشد‪ .‬نرخ تورم نقطه ای در بهمن ماه ‪ ١٣٩٨‬به عدد‬ ‫‪ ٢٥,٠‬درصد رســیده اســت؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ‪٢٥.٠‬‬ ‫درصد بیشتر از بهمن ‪ ١٣٩٧‬برای خرید یک مجموعه کاالها و خدمات یکسان‬ ‫هزینه کرده ­اند‪.‬‬ ‫نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه ‪ ١٣٩٨‬در مقایسه با ماه قبل ‪ ١,٣‬واحد درصد‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها‪ ،‬اشامیدنی ها و‬ ‫دخانیات با کاهــش ‪ ٤,٣‬واحد درصدی به ‪ ١٩.٧‬درصد و گروه کاالهای غیر‬ ‫خوراکی و خدمات با افزایش ‪ ٠.١‬واحد درصدی به ‪ ٢٧.٥‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ‪ ٢٥,١‬درصد‬ ‫می باشد که نسبت به ماه قبل ‪ ١,١‬واحد درصد کاهش داشته است‪ .‬هم چنین‬ ‫این نرخ برای خانوارهای روستایی ‪ ٢٤,٤‬درصد بوده که نسبت به ماه قبل ‪٢,٦‬‬ ‫واحد درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫منظور از نرخ تورم ماهانه‪ ،‬درصد تغییر عدد شاخص قیمت‪ ،‬نسبت به ماه‬ ‫قبل می باشــد‪ .‬نرخ تورم ماهانه بهمن ‪ ١٣٩٨‬به ‪ ١,١‬درصد رســیده که در‬ ‫مقایسه با همین اطالع در ماه قبل‪ ٠.٣ ،‬واحد درصد افزایش داشته است‪ .‬تورم‬ ‫ماهانه برای گروه های عمده خوراکی ها‪ ،‬اشامیدنی ها و دخانیات و کاالهای‬ ‫غیر خوراکی و خدمات به ترتیب ‪ ٠.٨‬درصد و ‪ ١.٢‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ‪ ١,٢‬درصد‬ ‫می باشد که نسبت به ماه قبل‪ ٠.٣ ،‬واحد درصد افزایش داشته است‪ .‬هم چنین‬ ‫این نرخ برای خانوارهای روستایی ‪ ٠.٧‬درصد بوده که نسبت به ماه قبل ‪٠.٢‬‬ ‫واحد درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫کاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور‬ ‫منظور از نرخ تورم ساالنه‪ ،‬درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در‬ ‫یک سال منتهی به ماه جاری‪ ،‬نسبت به دوره مشابه قبل از ان می باشد‪ .‬نرخ‬ ‫تورم ســاالنه بهمن ماه ‪ ١٣٩٨‬برای خانوارهای کشور به ‪ ٣٧,٠‬درصد رسیده‬ ‫که نسبت به همین اطالع در ماه قبل‪ ١,٦ ،‬واحد درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری ‪ ٣٦,٥‬درصد‬ ‫می باشد که نسبت به ماه قبل ‪ ١,٥‬واحد درصد کاهش داشته است‪ .‬هم چنین‬ ‫این نرخ برای خانوارهای روستایی ‪ ٤٠,١‬درصد بوده که نسبت به ماه قبل ‪٢,١‬‬ ‫واحد درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫تغییرات قیمت ها در ماه جاری‬ ‫در گروه عمده خوراکی ها‪ ،‬اشامیدنی ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت‬ ‫نســبت به ماه قبل مربوط به گروه سبزیجات (پیاز‪ ،‬بادمجان و فلفل دلمه)‬ ‫می باشــد‪ .‬در گروه عمده کاالهای غیر خوراکی و خدمات گروه حمل ونقل‬ ‫(انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند‪.‬‬ ‫هم چنین متوسط بهای یک متر مکعب گاز مصرفی خانوارها و گروه گوشت‬ ‫قرمز‪ ،‬سفید و فراورده انها (گوشت گاو‪ ،‬گوشت گوسفند) نسبت به ماه قبل‪،‬‬ ‫کاهش قیمت داشته است‪ .‬دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در بهمن ماه ‪١٣٩٨‬‬ ‫بــرای دهک های مختلف هزینــه ای از ‪ ٣٦,٣‬درصد برای دهک اول تا ‪٣٨.٩‬‬ ‫درصد برای دهک دهم است‪.‬‬ ‫توزیع گسترده برنج هندی با نرخ ‪ ۸‬هزار تومان‪/‬‬ ‫برخورد با گرانفروشان‬ ‫‪3‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬قیمت مصوب هر کیلوگرم برنج پاکســتانی را ‪۸۹۰۰‬‬ ‫تومــان و برنج هنــدی را ‪ ۸‬هزار تومان عنوان کــرد و گفت‪ :‬هیچ کس حق‬ ‫گرانفروشی به بهانه اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان را ندارد‪.‬‬ ‫عباس تابش با اشاره به توزیع گســترده برنج در مراکز مطمئن عرضه از‬ ‫جمله میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای گفت‪ :‬همانطور که در‬ ‫شــکر‪ ،‬دولت اقدام به اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان کرده است‪ ،‬در مورد‬ ‫برنج نیز این مابه التفاوت اخذ خواهد شد‪ ،‬اما دریافت این مابه التفاوت به منزله‬ ‫تغییر نرخ مصوب این کاال نیســت؛ بنابراین نه تنها نرخ برنج در بازار تغییری‬ ‫نخواهد کرد‪ ،‬بلکه عرضه این کاال نیــز با برنامه ریزی های صورت گرفته و با‬ ‫توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال‪ ،‬بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫معــاون وزیر صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت افــزود‪ :‬اخــذ مابه التفاوت ها از‬ ‫واردکنندگان‪ ،‬هیچ ربطی به قیمت مصوب کاالهای اساسی که با دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی وارد کشور شده اند‪ ،‬ندارد؛ بلکه این اقالم از جمله برنج و شکر‪ ،‬قیمت‬ ‫مصوب تثبیتی داشــته و هیچگونه تغییر نرخی را برای مصرف کنندگان در‬ ‫بازار‪ ،‬متحمل نخواهند شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این مابه التفاوت مربوط به قیمت‬ ‫تمام شــده کاالهای اساســی وارداتی نســبت به قیمت مصوب است که از‬ ‫واردکننده اخذ می شود و بعضاً‪ ،‬منشا ان تغییرات قیمت کاالهای اساسی از‬ ‫جمله برنج در بازارهای جهانی است؛ به این معنا که ظرف هفته های گذشته‪،‬‬ ‫قیمت جهانی برنج به شدت کاهش یافته و همین امر خود را در نرخ واردات‬ ‫این کاال نشــان داده اســت؛ بنابراین مردم هیچگونه تغییر نرخی را از محل‬ ‫دریافت مابه التفاوت از واردکنندگان برنج‪ ،‬متحمل نخواهند شــد‪ ،‬بلکه این‬ ‫کاال همچنان با قیمت مصوب‪ ،‬عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته تابش‪ ،‬تمامی کاالهای مورد نیاز شب عید مردم و ماه مبارک رمضان‬ ‫را به اندازه کافی عرضه خواهیم کرد و حتی مازاد بر نیاز مردم در این دو مقطع‬ ‫پرتقاضای ســال‪ ،‬تدارک دیده ایم‪ ،‬پس جای هیچ نگرانی از این بابت وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬چراکه وفور کاال در کشــور بی سابقه است‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬به لحاظ‬ ‫تامین کاال مشکلی وجود ندارد و همزمان با ان‪ ،‬رصد بازار را برای حفظ ارامش‬ ‫موجود بازار و استمرار این ارامش صورت خواهیم داد؛ ضمن اینکه نظارت و‬ ‫بازرسی نیز مستمر خواهد بود که امیدواریم امسال شرایط خوبی برای پایان‬ ‫ســال و ایام ماه مبارک رمضان مردم رقم بزنیــم‪ .‬تابش قیمت مصوب برنج‬ ‫پاکستانی را هر کیلوگرم ‪ ۸,۹۰۰‬تومان و برنج هندی را‪ ۸ ،‬هزار تومان عنوان‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬برنج در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای سراسر‬ ‫کشور توزیع خواهد شد؛ این در حالی است که تمامی اقالم اساسی و کاالهای‬ ‫مورد نیاز مردم برای شــب عید و ماه مبارک رمضان تحت کلید دولت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تمامی این اقالم در قالب ســامانه جامع انبارها رصد می شود‪،‬‬ ‫بنابراین کاالها تحت کنترل است و در سامانه ها نیز‪ ،‬کاالها رصد می شود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه سامانه یکپارچه بازرسی حداکثر تا ‪ ۱۵‬اسفندماه در استان های‬ ‫البرز و قم عملیاتی خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬از ‪ ۱۵‬تا پایان اســفندماه ســال ‪،۹۸‬‬ ‫پرونده های مرتبط با نظارت و بازرســی هم از طریق فیزیکی و هم از طریق‬ ‫الکترونیکی به ســازمان تعزیرات ارسال خواهد شد؛ ضمن اینکه از اول سال‬ ‫‪ ۹۹‬نیز هیچ پرونده دســتی و فیزیکی ارســالی از سوی واحدهای نظارت و‬ ‫بازرسی به تعزیرات‪ ،‬پذیرفته شده نخواهد بود‪ .‬به گفته تابش‪ ،‬تمامی کاالهای‬ ‫مورد نیاز شب عید مردم و ماه مبارک رمضان را به اندازه کافی عرضه خواهیم‬ ‫کرد و حتی مازاد بر نیاز مردم در این دو مقطع پرتقاضای سال‪ ،‬تدارک دیده ایم‪،‬‬ ‫پــس جای هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد‪ ،‬چراکه وفور کاال در کشــور‬ ‫بی سابقه است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ ۳‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3992‬‬ ‫استفاده از یک ابزار جدید مالی در‬ ‫فرابورس و بورس از ‪ 4‬اسفند‬ ‫رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت ‪ :‬از روز‬ ‫یکشنبه ‪ 4‬اسفند استفاده از یک ابزار جدید فروش‬ ‫تعهدیدرپنجنمادفرابورسوپنجنمادبورسیشروع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شاپور محمدی در مورد نمادهای جدید در بازار‬ ‫سرمایه گفت‪ :‬از روز یکشنبه ‪ 4‬اسفندماه ابزار جدید‬ ‫فروش تعهدی بر روی پنج نماد در فرابورس ایران و‬ ‫پنج نماد در بــورس اوراق بهــادار تهران عملیاتی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نحوه فروش تعهدی این است که مثل‬ ‫فروش استقراضی مرسوم در بورس های دنیا است‪ ،‬اما‬ ‫با این تفاوت که با عقد وکالت طوری تنظیم شــده‬ ‫اســت‪ ،‬این معامله از نظر شرعی قابل قبول باشد و‬ ‫کمیته فقهی سازمان بورس این ابزار فروش تعهدی‬ ‫را طراحی کرده اســت‪.‬رئیس سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار در مورد اینکه چرا به ابزار دید فروش تعهدی‬ ‫می گوییم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در فروش تعهدی یک نفر‬ ‫متعهد می شود که سهامی را که فروخته است از بازار‬ ‫بخرد و در واقع قرض نمی گیرد‪ ،‬بلکه متعهد به خرید‬ ‫و برگرداندن ان ســهام از بازار می شود و از نظر عقد‬ ‫ل قبول ترین شکل برای فروش تعهدی‬ ‫وکالت این قاب ‬ ‫می تواند باشد‪.‬‬ ‫محمدی افزود‪ :‬ابزار فروش تعهدی از روز یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند در پنج نماد فرابورس عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که اگر ضرری در فروش‬ ‫تعهدیبرعهدهچهکسیخواهدبود‪،‬گفت‪:‬سازوکارها‬ ‫طوری طراحی شــده که سهام وارد زیان نمی شود‪،‬‬ ‫چون می تواند از حساب ودیعه صاحب سهام جبران‬ ‫شود‪.‬رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد‪:‬‬ ‫ابزارهای مالی در بازار بورس تکمیل شــده و اکنون‬ ‫ابزارهایی مانند ســهام‪ ،‬قرارداد اتی‪ ،‬اختیار خرید‪،‬‬ ‫اختیار فروش داریم و ابزار فروش تعهدی را هم اضافه‬ ‫می کنیم‪ .‬همچنین فروش اعتبــاری را هم از قبل‬ ‫داشتیم‪ .‬اینها ابزارهای مربوط بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در مورد ابزاری مالی اسالمی هم ایران‬ ‫از همه کشورهای اسالمی از تعداد بیشتری ابزار مالی‬ ‫اسالمی اســتفاده می کند‪ .‬در حال حاضر ابزارهای‬ ‫مشارکت‪ ،‬اجاره دارایی‪ ،‬اجاره سهام‪ ،‬عقد استصناع‬ ‫(عقد سفارش ساخت یکصنعت) یاصکوک ساخت‪،‬‬ ‫مرابحه‪ ،‬خرید دین‪ ،‬جعالــه‪ ،‬وکالت‪ ،‬اوراق منفعت‬ ‫داریم و هیچ کشوری همه این ابزارهای مالی اسالمی‬ ‫را با هم ندارد‪.‬‬ ‫محمدی در مورد اینکه با وجود تکمیل ابزارهای‬ ‫مالی چرا با این وجود شرکت ها برای تامین مالی به‬ ‫بازار ســرمایه مراجعه نمی کنند و بیشتر از بانک ها‬ ‫تامین مالی می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬به خاطر اینکه بانک ها‬ ‫سهل تر تسهیالت می دهند‪ ،‬اما بازار سرمایه مقررات‬ ‫بیشتری دارد و این مقررات هم برای صیانت از حقوق‬ ‫سهامداران و دارندگان اوراق بهادار است‪ .‬دلیل دوم‬ ‫این است که کسی که به بازار سرمایه مراجعه می کند‬ ‫متعهد می شود‪ ،‬در روز معینی مبلغ تعهد را پرداخت‬ ‫کند‪ ،‬چون اوراق سهام دست مردم است و باید به روز‬ ‫پرداخت شود در حالی که در نظام بانکی این اختیار‬ ‫وجــود دارد کــه بازپرداخت وام کســی را امهال و‬ ‫استمهال بکند‪ ،‬یعنی مهلت بدهد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دلیل دیگر این اســت که وقتی یک‬ ‫شــرکت به بورس می ایــد باید اطالعــات مالی و‬ ‫صورت هــای مالی خود را مرتب ارائه کند و برخی از‬ ‫شرکت ها این اطالعات را از قبل تهیه نکرده و ندارند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد اینکه‬ ‫سهام بازار سرمایه از تامین مالی چقدر است‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫در مورد شرکت ها این ســهم کم است‪ ،‬اما در مورد‬ ‫دولت بیشتر است و در مجموع سهم بازار سرمایه از‬ ‫تامین مالی شرکت ها و کشور ‪15‬درصد است‪.‬‬ ‫تعلیق انتقال مسافران ایرانی به عراق با هواپیما‬ ‫دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت‪ :‬طبق تاکید وزارت بهداشت عراق‪،‬‬ ‫فعال امکان انتقال مسافران ایرانی به کشور عراق وجود ندارد و پروازهای ایران به‬ ‫عراق فقط بابت جابجایی اتباع عراقی انجام می شود‪.‬‬ ‫مقصود اسعدی سامانی با اشاره به نامه وزیر بهداشت عراق مبنی بر تعلیق‬ ‫ورود ایرانیان به این کشور‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه به عدم صدور ویزای عراق برای‬ ‫مسافرانایرانی‪،‬پروازهایشرکت هایهواپیماییایرانیبهعراقفقطبابتانتقال‬ ‫اتباع عراقی انجام می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در نامه وزیر بهداشت عراق هم قید شده‬ ‫است که اتباع عراقی مقیم ایران می توانند با رعایت شرایط قرنطینه وارد عراق‬ ‫شــوند‪ ،‬اما در مقصد‪ ،‬قرنطینه و معاینه می شــوند‪ .‬دبیر انجمن شرکت های‬ ‫هواپیمایی گفت ‪ :‬در این راستا پرواز شرکت های هواپیمایی به صورت محدود به‬ ‫عراق انجام می شــود‪ ،‬اما فقط برای انتقال مســافران عراقــی و البته مقامات‬ ‫دیپلماتیکاست‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬همچنین طبق نامه وزارت کشور عراق‪ ،‬صدور ویزا فعال برای‬ ‫ایرانیان متوقف شد‪ .‬اسعدی سامانی گفت ‪ :‬ممنوعیتی برای پرواز شرکت های‬ ‫هواپیمایی ایرانی به عراق صادر نشده است و فقط مسافران ایرانی غیر از مقامات‬ ‫و مسووالن دیپلماتیک امکان ورود به عراق را ندارند‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین طبق‬ ‫اطالعیه وزارت بهداشت عراق ‪ ،‬هیات های دیپلماتیک هم امکان ورود به عراق را‬ ‫دارند‪ .‬ســامانی گفت‪ :‬در حال حاضر شرکت هایی چون ماهان ‪ ،‬ایران ایر و اتا به‬ ‫عراق پرواز دارند‪ .‬وی همچنین اشاره ای به پروازهای افغانستان داشت و گفت‪:‬‬ ‫کشور افغانستان هنوز به صورت کتبی به ما بابت تعلیق ورود مسافران ایرانی به‬ ‫این کشور نامه ای ارسال نکرده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اظهار کرد‪ :‬همچنین فرودگاه نجف هم‬ ‫رسما این موضوع را اعالم کرده است‪.‬اسعدی سامانی اضافه مرد‪ :‬کشور کویت‬ ‫هم شفاها ممنوعیت پرواز بین ایران وکویت را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫بنابریان گزارش روز چهارشنبه ای که گذشت وزارت بهداشت ایران اعالم‬ ‫کرد که دو نفر در قم به علت ابتال به بیماری کرونا جان باختند‪ .‬به گزارش فارس‬ ‫درمتنترجمهشدهنامهوزارتبهداشتعراقامدهاست‪:‬مطابققانونبهداشت‬ ‫عمومی شــماره ‪ 89‬سال ‪ 1881‬ویژه بحران این وزارتخانه موارد زیر را در نظر‬ ‫گرفتند‪:‬‬ ‫‪-1‬جلوگیری از ورود همه اتباع جمهوری اسالمی ایران به خاک عراق از همه‬ ‫معابر به جز هیئت های دیپلماتیک‪ ،‬که تحت معاینه پزشکی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪-۲‬اتباع عراقی که در حال حاضر در ایران هســتند از ممنوعیت فوق الذکر‬ ‫مشروط بر اینکه در دوره قرنطینه و پیگیری وزارتخانه ما برای یک دوره (‪)14‬‬ ‫روزهقرارگیرند‪،‬معافهستند‪.‬‬ ‫‪-3‬مســافرت اتباع عراقی به جمهوری اســامی ایران به جز هیئت های‬ ‫دیپلماتیکممنوعاست‪.‬‬ ‫این نامه به امضای دکتر جعفر صادق علوی‪ ،‬وزیر بهداشت و محیط زیست‪،‬‬ ‫عراق رسیده است‪ .‬دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت‪ :‬طبق تاکید وزارت‬ ‫بهداشت عراق‪ ،‬فعال امکان انتقال مسافران ایرانی به کشور عراق وجود ندارد و‬ ‫پروازهای ایران به عراق فقط بابت جابجایی اتباع عراقی انجام می شود‪.‬‬ ‫مقصود اسعدی سامانی با اشاره به نامه وزیر بهداشت عراق مبنی بر تعلیق‬ ‫ورود ایرانیان به این کشور‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه به عدم صدور ویزای عراق برای‬ ‫مسافرانایرانی‪،‬پروازهایشرکت هایهواپیماییایرانیبهعراقفقطبابتانتقال‬ ‫اتباع عراقی انجام می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در نامه وزیر بهداشت عراق هم قید شده‬ ‫است که اتباع عراقی مقیم ایران می توانند با رعایت شرایط قرنطینه وارد عراق‬ ‫شــوند‪ ،‬اما در مقصد‪ ،‬قرنطینه و معاینه می شــوند‪ .‬دبیر انجمن شرکت های‬ ‫هواپیمایی گفت ‪ :‬در این راستا پرواز شرکت های هواپیمایی به صورت محدود به‬ ‫عراق انجام می شــود‪ ،‬اما فقط برای انتقال مســافران عراقــی و البته مقامات‬ ‫دیپلماتیکاست‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬همچنین طبق نامه وزارت کشور عراق‪ ،‬صدور ویزا فعال برای‬ ‫ایرانیان متوقف شد‪ .‬اسعدی سامانی گفت ‪ :‬ممنوعیتی برای پرواز شرکت های‬ ‫هواپیمایی ایرانی به عراق صادر نشده است و فقط مسافران ایرانی غیر از مقامات‬ ‫و مسووالن دیپلماتیک امکان ورود به عراق را ندارند‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین طبق‬ ‫اطالعیه وزارت بهداشت عراق ‪ ،‬هیات های دیپلماتیک هم امکان ورود به عراق را‬ ‫دارند‪ .‬ســامانی گفت‪ :‬در حال حاضر شرکت هایی چون ماهان ‪ ،‬ایران ایر و اتا به‬ ‫عراق پرواز دارند‪ .‬وی همچنین اشاره ای به پروازهای افغانستان داشت و گفت‪:‬‬ ‫کشور افغانستان هنوز به صورت کتبی به ما بابت تعلیق ورود مسافران ایرانی به‬ ‫این کشور نامه ای ارسال نکرده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی اظهــار کرد‪ :‬همچنین فرودگاه‬ ‫نجف هم رســما این موضوع را اعالم کرده است‪.‬اســعدی سامانی اضافه‬ ‫مرد‪ :‬کشور کویت هم شــفاها ممنوعیت پرواز بین ایران وکویت را اعالم‬ ‫کرده اســت‪ .‬این نامه به امضای دکتر جعفر صادق علوی‪ ،‬وزیر بهداشت و‬ ‫محیط زیست‪ ،‬عراق رسیده اســت‪ .‬دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی‬ ‫گفت‪ :‬طبق تاکید وزارت بهداشــت عراق‪ ،‬فعال امکان انتقال مســافران‬ ‫ایرانی به کشــور عراق وجود نــدارد و پروازهای ایران به عراق فقط بابت‬ ‫جابجایی اتباع عراقی انجام می شود‪.‬‬ ‫بنابریان گزارش روز چهارشنبه ای که گذشت وزارت بهداشت ایران اعالم‬ ‫کرد که دو نفر در قم به علت ابتال به بیماری کرونا جان باختند‪ .‬به گزارش فارس‬ ‫درمتنترجمهشدهنامهوزارتبهداشتعراقامدهاست‪:‬مطابققانونبهداشت‬ ‫عمومی شــماره ‪ 89‬سال ‪ 1881‬ویژه بحران این وزارتخانه موارد زیر را در نظر‬ ‫گرفتند‪:‬‬ ‫‪-1‬جلوگیری از ورود همه اتباع جمهوری اسالمی ایران به خاک عراق از همه‬ ‫معابر به جز هیئت های دیپلماتیک‪ ،‬که تحت معاینه پزشکی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪-۲‬اتباع عراقی که در حال حاضر در ایران هســتند از ممنوعیت فوق الذکر‬ ‫مشروط بر اینکه در دوره قرنطینه و پیگیری وزارتخانه ما برای یک دوره (‪)14‬‬ ‫روزهقرارگیرند‪،‬معافهستند‪.‬‬ ‫‪-3‬مســافرت اتباع عراقی به جمهوری اســامی ایران به جز هیئت های‬ ‫دیپلماتیکممنوعاست‪.‬‬ ‫این نامه به امضای دکتر جعفر صادق علوی‪ ،‬وزیر بهداشت و محیط زیست‪،‬‬ ‫عراق رسیده است‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۸۶۰‬میلیارد تومان غرامت سیل به‬ ‫خسارت دیدگان بخش کشاورزی‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬تا تاریخ‪ ۲۸‬بهمن ماه‪ ۱۸۵۹۶،‬میلیارد ریال غرامت سیل فروردین ماه سال‬ ‫جاری در قالب کمک بالعوض و تسهیالت به خسارت دیدگان بخش کشاورزی‬ ‫استان های سیل زده پرداخت شده است‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬سید محمد موسوی‬ ‫درباره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک بالعوض به خسارت دیدگان‬ ‫از سیل در بخش کشاورزی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بر اساس گزارش های دریافتی از سازمان‬ ‫های جهاد کشــاورزی استان های خسارت دیده از سیل تا تاریخ ‪ ۲۸‬بهمن ماه‬ ‫امسال‪ ،‬از تعداد ‪ ۲۵۷۰۱۷‬پرونده به مبلغ ‪ ۱۵۳۲۰‬میلیارد ریال در کمیته های‬ ‫تخصصیشهرستانهایاستانهایخسارتدیدهازسیلپسازبازدیدمیدانی‪،‬‬ ‫بررسی و تایید شد و تعداد‪ ۲۳۹۰۳۴‬پرونده به مبلغ‪ ۱۱۷۸۴‬میلیارد ریال ضمن‬ ‫تصویب در کارگروه استانی به مرحله پرداخت رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از این میزان‪ ،‬مبلغ‪ ۱۰۲۸۷‬میلیارد ریال برای‪ ۲۲۹۴۷۶‬پرونده‬ ‫به حساب خسارت دیدگان واریز شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره‬ ‫پرداخت تسهیالت قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از سیل در بخش‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون‪ ،‬تعداد‪ ۱۷۳۶۲۳‬پرونده به مبلغ‪ ۱۶۰۵۵‬میلیارد‬ ‫ریال از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان های خسارت دیده از سیل به بانک‬ ‫هایعاملمعرفیوتعداد‪ ۷۹۴۳۲‬پروندهبهمبلغ‪ ۸۳۰۹‬میلیاردریالبهخسارت‬ ‫دیدگان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تاثیر ورود واحدهای خالی از سکنه‬ ‫به بازار مسکن و اجاره‬ ‫مدیر عامل بانک مســکن با تاکید بــر اینکه ورود‬ ‫واحدهای خالی از ســکنه تاثیر قابل توجهی در بازار‬ ‫خرید مسکن و اجاره خواهد داشت گفت‪ :‬سیگنال های‬ ‫مثبتی در بخش مسکن به وجود امده که موجب تثبیت‬ ‫قیمت مسکن و کاهش قیمت مسکن خواهد شد‪.‬‬ ‫ابوالقاســم رحیمی انارکی در خصوص راه اندازی‬ ‫سامانه امالک و تاثیر ان بر بازار مسکن گفت‪ :‬با رونمایی‬ ‫از ســامانه امالک واحدهای خالی از سکنه شناسایی و‬ ‫مالیــات بر انها اعمال می شــود بنابراین اگر ‪ 2،5‬تا ‪3‬‬ ‫میلیون مسکن خالی از ســکنه شناسایی و وارد بازار‬ ‫مســکن شود تاثیر قابل توجهی در بازار مسکن چه در‬ ‫خرید و چه در بخش اجاره خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن در خصوص تحلیل اینده‬ ‫بازار مســکن نیز گفت‪:‬بنده در حال حاضر نمی توانم‬ ‫پیش بینــی خاصی انجام دهم اما امیدوار هســتیم با‬ ‫برنامه هایی که در بخش مسکن در حال انجام است مثل‬ ‫ورود واحدهای خالی از ســکنه به بازار مسکن شاهد‬ ‫مناسب تر شدن بازار مسکن باشیم‪.‬وی ادامه داد‪:‬امیدوار‬ ‫هســتیم در بحث سامانه تامین مالی مسکن و زنجیره‬ ‫تامین مســکن که با تامین مصالح ساختمانی ارتباط‬ ‫دارد و با اقداماتی که در طرح اقدام ملی مســکن برای‬ ‫کاهش ‪ 25‬درصدی قیمت تمام شــده ساخت صورت‬ ‫خواهد گرفت‪ ،‬سیگنال های مثبتی به بازار مسکن وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رحیمی انارکی تاکید کرد‪:‬پس امیدوار هستیم این‬ ‫سیگنال های مثبت موجب تثبیت قیمت مسکن و هم‬ ‫کاهش قیمت مسکن خواهد شد‪.‬‬ ‫نحوۀ ترخیص کاالهای گروه ‪۴‬‬ ‫دارای ثبت سفارش‬ ‫گــزارش گمرک جمهوری اســامی درمورد اقالم‬ ‫مشمول مصوبه اخیر هیات وزیران درباره نحوۀ ترخیص‬ ‫کاالهای گروه ‪ ۴‬دارای ثبت سفارش منتشر شد‪ .‬مهرداد‬ ‫ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با هدف‬ ‫شفافیت و دسترسی ازاد به اطالعات ‪ ،‬گزارش شفافی‬ ‫در مورد اقالم مشمول مصوبه اخیر هیات وزیران درباره‬ ‫نحوۀ ترخیص کاالهای گروه ‪ ۴‬دارای ثبت سفارش ارائه‬ ‫داد و سهم پوشاک و پیانو تا ژل های تزریقی و غذای‬ ‫حیوانات و پرندگان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫معاون امور گمرکی گمرک ایران درخصوص مصوبه‬ ‫صادره از سوی هیات وزیران درخصوص تعیین تکلیف‬ ‫کاالهای گروه ‪ ۴‬دارای ثبت سفارش اعالم کرد ‪ :‬هیات‬ ‫وزیران در جلسه ‪ ۱۶‬بهمن ماه ‪ ۱۳۹۸‬به پیشنهاد وزارت‬ ‫امــور اقتصادی و دارائی و به اســتناد اصل ‪ ۱۳۸‬قانون‬ ‫اساسی جمهوری ایران مصوبه مذکور را در مورد تعیین‬ ‫تکلیف کاالهای گروه چهار دارای ثبت سفارش رسوب‬ ‫شــده در بنادر و گمرکات تصویب و در تاریخ ‪ ۲۹‬بهمن‬ ‫ماه ‪ ، ۱۳۹۸‬نسبت به ابالغ این مصوبه اقدام نموده است‬ ‫‪.‬‬ ‫ارونقی در ادامه با اشاره به اینکه کلیۀ این اقالم قبل‬ ‫از ممنوعیت وارد بنادر و گمرکات شده و بدالیل مختلف‬ ‫صاحبان کاال نتوانســته اند در مهلت های قانونی قبلی‬ ‫نســبت به ترخیص این کاالهــا اقدام کننــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پیشنهادات صورت پذیرفته در راستای تعیین تکلیف‬ ‫کاالهای رسوب شده در بنادر و گمرکات کشور و رعایت‬ ‫حقوق مکتســبه ای بوده که برای صاحبان این کاالها‬ ‫ایجاد شده است و چنانچه اقالمی مشمول شرایط مندرج‬ ‫در مصوبۀ ابالغی از نظر تاریخ ثبت سفارش‪ ،‬تاریخ قبض‬ ‫انبــار یا تاریخ بارنامه نشــوند‪ ،‬به هیــچ عنوان قابلیت‬ ‫ترخیص نخواهند داشت و باید با توجه به قوانین مربوطه‬ ‫نسبت به اعادۀ انها به خارج از کشور اقدام شود‪.‬‬ ‫معاون امور گمرکــی گمرک ایران ادامه داد‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد اینکه درباره اقالم مشمول این مصوبه به صورت‬ ‫کلــی اظهار نظر شــود و نام چند قلــم از این کاالهای‬ ‫دپوشده بزرگنمایی شده و گمرک متهم به ارائه پیشنهاد‬ ‫در راستای ورود کاالهای ممنوعه شود و یا دولت متهم‬ ‫به ازادسازی بعضی کاالهای ممنوعه شود صحیح نباشد؛‬ ‫چراکه در مورد تعیین تکلیف این کاالها پیگیری های‬ ‫متعددی از ســوی مراجع مختلف صــورت پذیرفته و‬ ‫جلسات کارشناسی الزم با حضور تمامی دستگاههای‬ ‫ذیربط و ذیصالح تشــکیل و نهایتاً تصمیم الزم اتخاذ و‬ ‫باســتناد اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساســی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬نحوۀ اقدام دراین خصوص مصوب و ابالغ شــده‬ ‫است‪ .‬ارونقی در ادامه با اشاره به اینکه کلیۀ این اقالم قبل‬ ‫از ممنوعیت وارد بنادر و گمرکات شده و بدالیل مختلف‬ ‫صاحبان کاال نتوانســته اند در مهلت های قانونی قبلی‬ ‫نســبت به ترخیص این کاالهــا اقدام کننــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پیشنهادات صورت پذیرفته در راستای تعیین تکلیف‬ ‫کاالهای رسوب شده در بنادر و گمرکات کشور و رعایت‬ ‫حقوق مکتســبه ای بوده که برای صاحبان این کاالها‬ ‫ایجاد شده است و چنانچه اقالمی مشمول شرایط مندرج‬ ‫در مصوبۀ ابالغی از نظر تاریخ ثبت سفارش‪ ،‬تاریخ قبض‬ ‫انبــار یا تاریخ بارنامه نشــوند‪ ،‬به هیــچ عنوان قابلیت‬ ‫ترخیص نخواهند داشت و باید با توجه به قوانین مربوطه‬ ‫نسبت به اعادۀ انها به خارج از کشور اقدام شود‪.‬‬ ‫معاون امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد‪ :‬به نظر می‬ ‫رسد اینکه درباره اقالم مشمول این مصوبه به صورت کلی‬ ‫اظهار نظر شــود و نام چند قلم از این کاالهای دپوشده‬ ‫بزرگنمایی شــده و گمرک متهم به ارائه پیشــنهاد در‬ ‫راســتای ورود کاالهای ممنوعه شود و یا دولت متهم به‬ ‫ازادسازی بعضی کاالهای ممنوعه شود صحیح نباشد؛‬ ‫چراکــه در مورد تعیین تکلیف این کاالها پیگیری های‬ ‫متعددی از ســوی مراجع مختلف صــورت پذیرفته و‬ ‫جلسات کارشناسی الزم با حضور تمامی دستگاههای‬ ‫ذیربط و ذیصالح تشــکیل و نهایتاً تصمیم الزم اتخاذ و‬ ‫باستناد اصل‪ ۱۳۸‬قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫نحوۀ اقدام دراین خصوص مصوب و ابالغ شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۳‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫طال گرانتر می شود‬ ‫قیمــت طال در معامالت روز جمعه بازار جهانی با تقاضا بــرای خرید این فلز به عنوان دارایی‬ ‫مطمئن‪ ،‬به باالترین رکورد در هفت سال اخیر صعود کرد و به سوی بزرگترین رشد هفتگی و ماهانه‬ ‫پیش رفت‪.‬‬ ‫هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور ‪ 0.4‬درصد افت کرد و به‬ ‫‪ 1625‬دالر و پنج ســنت رسید‪ .‬بهای معامالت این بازار از ابتدای هفته جاری تاکنون ‪ 2.5‬درصد‬ ‫رشد کرده که بزرگترین رشد هفتگی از سوم ژانویه است‪.‬‬ ‫در بازار معامالت اتی امریکا‪ ،‬هر اونس طال با ‪ 0.4‬درصد افزایش‪ ،‬در ‪ 1627‬دالر و ‪ 40‬ســنت‬ ‫ایستاد‪.‬‬ ‫کره جنوبی ‪ 52‬مورد جدید ابتال به ویروس کرونا را گزارش کرد که شمار بیماران مبتال در این‬ ‫کشــور را به ‪ 156‬نفر رساند در حالی که ژاپن نخستین مورد مرگ در یک کشتی کروز را گزارش‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬بازارهای سهام اسیایی تحت تاثیر افزایش موارد جدید ابتال به ویروس‬ ‫کرونا در پکن و کشورهای دیگر که باعث تقاضا برای داراییهای امریکایی سقوط کردند‪.‬‬ ‫موجودی طالی اس پی در ار گلد تراست که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه‬ ‫طال در جهان اســت‪ ،‬روز پنج شــنبه ‪ 0.25‬درصد رشد کرد و به ‪ 933.94‬تن رسید که منعکس‬ ‫کننده تقاضای باال برای طال در میان سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫به گفته وانگ تائو‪ ،‬تحلیلگر فنی رویترز‪ ،‬هر اونس طال ممکن است به محدوده ‪ 1639‬تا ‪1667‬‬ ‫دالر صعود کند‪.‬‬ ‫در بازار سایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری ثابت بود و در ‪ 2689‬دالر و‬ ‫شــش سنت ایستاد‪ .‬هر اونس نقره برای تحویل فوری با ‪ 0.5‬درصد افزایش‪ 18 ،‬دالر و ‪ 44‬سنت‬ ‫معامله شد‪ .‬هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ‪ 0.2‬درصد افزایش‪ 980 ،‬دالر بود‪.‬‬ ‫اتمام فاز شناسایی و پی جویی در‪ 9600‬کیلومتر مربع از‬ ‫پهنه های اکتشافی گل گهر‬ ‫نتایج اقدامات اکتشافاتی توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬خبر از شناسایی‪ 54‬محدوده‬ ‫امید بخش می دهد‪ .‬این شــرکت تاکنون فاز شناسایی و پی جویی ‪ 9600‬کیلومتر مربع از پهنه‬ ‫هایی که در اختیار دارد را به اتمام رسانده است‪.‬‬ ‫‪11‬هزار ‪ 300‬کیلومتر مربع از مســاحت پهنه های اکتشــافی در اختیار گل گهر قرار دارد که‬ ‫تاکنون‪ ،‬فاز شناسایی و پی جویی ‪ 9600‬کیلومتر ان ( حدود ‪85‬درصد) به اتمام رسیده است‪ .‬این‬ ‫پهنه ها شامل پهنه بم‪ ،‬پهنه ‪ ،11‬پهنه ‪ ،13‬ایران مرکزی و محدوده بین معادن گل گهر است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر فرایند اخذ مجوزهای قانونی برای ‪ 5‬محدوده شناسایی شده در پهنه بم و یک‬ ‫محدوده در پهنه ‪ 11‬در حال انجام اســت‪ .‬عالوه بر این انجام فعالیت های تکمیلی اکتشــاف در‬ ‫محدوده های بین معادن گل گهر‪ ،‬ایران مرکزی و بم (منطبق بر قوانین و مقررات) در حال انجام‬ ‫اســت‪.‬بر اساس نتایج اولیه حفاری های انجام شده‪ ،‬ذخایر تخمینی کشف شده در محدوده بین‬ ‫معادن گل گهر به ‪ 143‬میلیون تن می رسد‪.‬‬ ‫اجرای سیاست ترکیبی ممنوعیت واردات در کنار‬ ‫رونق صادرات‬ ‫قائممقاموزیرصمتبابیاناینکهسیاستاینوزارتخانه‪،‬ممنوعیتوارداتدرکناررونقصادرات‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬فرماندهی صادرات غیرنفتی در دستان سازمان توسعه تجارت قرار دارد‪ .‬به نقل از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬حسین مدرس خیابانی در دیدار با مدیران و معاونان سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬با اشاره به نقش پررنگ این سازمان در فرماندهی صادرات غیرنفتی اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر بخش بازرگانی داخلی توانسته با تعریفی از نقشه راه خود‪ ،‬نقش افرینی در حوزه بازار‬ ‫داخلی داشته باشد و علی رغم انکه همچون گذشته از ابزارهای زیادی در حوزه تنظیم بازار برخوردار‬ ‫نیست‪ ،‬اما به خوبی وظایف حاکمیتی خود را اجرایی می کند؛ بنابراین باید به موازات نقشی که در‬ ‫حوزه تجارت داخلی ایفا می شــود‪ ،‬سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی نیز باید در اقتصاد کشور‬ ‫ایفای نقش داشته باشد‪.‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود‪ :‬در تمامی‬ ‫جلســات کارگروه تنظیم بازار‪ ،‬دستگاه ها مکلف می شوند تا نقش خود را به خوبی ایفا کنند و به‬ ‫همین دلیل سازمان توسعه تجارت ایران نیز باید در سایه راه اندازی کارگروه توسعه صادرات بتواند‬ ‫چنین نقشــی را به عهده گرفته و تمامی دستگاه های دخیل در امر صادرات را به منظور تصمیم‬ ‫گیری های به موقع فعال نماید‪ .‬اگرچه این سازمان باید یکسری اختیارات را نیز داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مهمترین نقشــی که در شرایط کنونی سازمان توسعه تجارت ایران می تواند‬ ‫ایفا کند‪ ،‬ان است که بازتعریفی از سازمان توسعه تجارت داشته باشد‪ .‬این در حالی است که طی‬ ‫ماه های گذشته این ادبیات مشترک میان مدیران این سازمان و حوزه های مختلف تجارت خارجی‪،‬‬ ‫ایجاد و یک منفعت عمومی در نظر گرفته شده که ان تقویت صادرات به عنوان تنها راه نجات کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته مدرس خیابانی‪ ،‬امروز کشــور در مرحله ای قرار دارد که صادرات نقش مهمی را ایفا‬ ‫می کند و تمامی ارکان کشور به این نتیجه رسیده اند که صادرات راه نجات اقتصاد کشور است چرا‬ ‫که بخش عمده ای از درامدهای نفتی دچار اســیب شده و هم اکنون ارز مورد نیاز برای واردات از‬ ‫محل صادرات تامین می شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنشان کرد‪ :‬در سایه توسعه صادرات‬ ‫می توان زنجیره های تولید را نیز تکمیل نمود و هم اکنون که صادرات در بهترین دوره خود به لحاظ‬ ‫توجه ارکان مختلف قرار گرفته است‪ ،‬باید سکانداران صادرات در سازمان توسعه تجارت بتوانند با‬ ‫تصمیم گیری های منسجم و منطبق بر منافع ملی‪ ،‬این بخش از اقتصاد را تقویت کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برخی تعابیری که سال ‪ ۹۹‬را سال سختی برای اقتصاد ایران می داند‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫نظر می رسد سال ‪ ،۹۹‬سال موفقیت امیزی برای کشور خواهد بود همانطور که برخی سال جاری‬ ‫را بدتر از سال ‪ ۹۷‬می دانستند در حالی که هم اکنون کشور در ارامش بیشتری به سر برده و تمام‬ ‫ظرفیت های خود را به کار گرفته اســت تا بتواند در این جنگ تمام عیار اقتصادی به خوبی عمل‬ ‫نموده و فاتح باشد‪.‬‬ ‫مجوز معاونت امور معادن وزارت صمت‪ ،‬شرط اساسی برای‬ ‫صادرات انواع محصوالت فوالدی‬ ‫سخنگوی ســتاد تنظیم بازار گفت‪ :‬صادرات انواع محصوالت فوالدی از گمرک‪ ،‬پس از این با‬ ‫مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫محمد رضا کالمی در حاشیه نشست تنظیم بازار گفت‪ :‬با توجه به تولید بیش از ‪ 25‬میلیون تن‬ ‫انواع فوالد در کشور و ضرورت های تامین نیاز داخل‪ ،‬در جلسه تنظیم بازار مقرر شد‪ ،‬صادرات انواع‬ ‫محصوالت فوالدی پس از این توســط گمرگ‪ ،‬فقط با مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫صورت پذیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این بدان معناست در صورتی که واحد های تولیدی نیاز داخل را به هر میزان که‬ ‫تقاضا وجود دارد‪ ،‬تامین کنند؛ معاونت امور معادن و صنایع معدنی با توجه به عملکرد واحد های‬ ‫فوالدی اجازه صادرات را هم به انها خواهد داد‪.‬‬ ‫کالمی ادامه داد‪ :‬اما؛ اگر کسی تعهد عرضه را رعایت نکند از ابزار صادراتی برای مدیریت بازار‬ ‫استفاده خواهد شد‪ .‬سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت‪ :‬صادرات انواع محصوالت فوالدی از گمرک‪،‬‬ ‫پس از این با مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫محمد رضا کالمی در حاشیه نشست تنظیم بازار گفت‪ :‬با توجه به تولید بیش از ‪ 25‬میلیون تن‬ ‫انواع فوالد در کشور و ضرورت های تامین نیاز داخل‪ ،‬در جلسه تنظیم بازار مقرر شد‪ ،‬صادرات انواع‬ ‫محصوالت فوالدی پس از این توســط گمرگ‪ ،‬فقط با مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫صورت پذیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این بدان معناست در صورتی که واحد های تولیدی نیاز داخل را به هر میزان که‬ ‫تقاضا وجود دارد‪ ،‬تامین کنند؛ معاونت امور معادن و صنایع معدنی با توجه به عملکرد واحد های‬ ‫فوالدی اجازه صادرات را هم به انها خواهد داد‪.‬‬ ‫کالمی ادامه داد‪ :‬اما؛ اگر کسی تعهد عرضه را رعایت نکند از ابزار صادراتی برای مدیریت بازار‬ ‫استفاده خواهد شد‪ .‬سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت‪ :‬صادرات انواع محصوالت فوالدی از گمرک‪،‬‬ ‫پس از این با مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت صورت خواهد گرفت‪ .‬محمد‬ ‫رضا کالمی در حاشیه نشست تنظیم بازار گفت‪ :‬با توجه به تولید بیش از ‪ 25‬میلیون تن انواع فوالد‬ ‫در کشور و ضرورت های تامین نیاز داخل‪ ،‬در جلسه تنظیم بازار مقرر شد‪ ،‬صادرات انواع محصوالت‬ ‫فوالدی پس از این توسط گمرگ‪ ،‬فقط با مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫شماره ‪3992‬‬ ‫رزا هاشمی‬ ‫نفت و معدن‬ ‫میانگینبازدهینیروگاه هایایرانباالتراز‬ ‫برخیکشورهایاروپایی‬ ‫مدیر عامل شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه‬ ‫متوســط راندمان نیروگاه های بــرق در خاورمیانه‬ ‫حدود ‪ ۳۳.۴‬درصد و در ایران نزدیک ‪ 40‬درصد است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬راندمان نیروگاه های ایران باالتر از کشورهایی‬ ‫همچون ایتالیا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬کانادا و فرانسه است‪.‬‬ ‫محسن طرزطلب در پاسخ به این سئوال که اخیر‬ ‫وزیر نفت نســبت به پایین بودن راندمان و بازدهی‬ ‫نیروگاههای برق انتقاد کرده و گفته که دوره فعالیت‬ ‫نیروگاهها با ‪ 35‬درصد تمام شده گفت‪ :‬موضوعی که‬ ‫باید به ان تاکید کرد‪ ،‬این است که راندمان نیروگاهها‬ ‫در ایران باالتر از متوســط راندمان نیروگاههای برق‬ ‫در خاورمیانه است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متوسط راندمان نیروگاه های برق‬ ‫در خاورمیانه حدود ‪ 33،4‬درصد اســت در حالیکه‬ ‫متوســط راندمان نیروگاهها در ایــران نزدیک ‪40‬‬ ‫درصد است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬متوسط راندمان نیروگاهی‬ ‫در ایران از ‪ ۳۸.۵‬درصــد به ‪ ۴۰‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کرده است و این عدد قابل قبولی در بخش نیروگاهی‬ ‫است‪.‬‬ ‫طرزطلب ادامه داد‪ :‬متوسط راندمان نیروگاهی‬ ‫در دنیا ‪ ۳۷‬درصد اســت و این عدد به خوبی نشان‬ ‫می دهــد که مــا از وضعیت خوبــی در این بخش‬ ‫برخوردار هســتیم‪ ،‬چرا که همین االن متوســط‬ ‫راندمان نیروگاهی ایران باالتر از کشورهایی همچون‬ ‫ایتالیا‪ ،‬اسپانیا‪،‬هند‪ ،‬کانادا و فرانسه است‪.‬‬ ‫وی در مورد وضعیت تامین سوخت نیروگاهها نیز‬ ‫گفت‪ :‬میزان گاز مورد نیاز برای تولید برق حدود ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب اســت که در فصل های سرد به‬ ‫دلیل افزایش مصرف بخش خانگی‪ ،‬بخشی از ان با‬ ‫سوخت دوم جایگزین می شود‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬در حال حاضــر حدود ‪ ۹۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون مترمکعب یا به عبــارت دیگر ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫سوخت مصرفی در نیروگاه ها را گاز تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫البته سهم گاز از سبد انرژی نیروگاه ها از ابتدای سال‬ ‫تا کنون حدود ‪ ۸۵‬درصد براورد می شود‪.‬‬ ‫مدیــر عامل برق حرارتی در پاســخ به ســئوال‬ ‫خبرنگار فارس که پرسید‪ ،‬پس دلیل خاموشی برق‬ ‫در ابتدای هفته جاری چیست‪ ،‬گفت‪ :‬قطعا کمبود‬ ‫سوخت نیروگاهها دلیل خاموشی بوده است‪ .‬چرا که‬ ‫در حال حاضر ظرفیت و توان تولید برق در کشور باال‬ ‫اســت‪ ،‬اما باز هم تاکید می کنم که شرکت ملی گاز‬ ‫تمام تالش خود را انجام می دهند تا در تامین سوخت‬ ‫مشکلی پیش نیاید‪.‬‬ ‫به گفته طرزطلب ‪ ،‬اگر مخازن نیروگاههای برق‬ ‫تکمیل باشــد ‪ 15‬روز می توانند بدون هیچ مشکلی‬ ‫تولید برق داشته باشند‪.‬‬ ‫م نفتی‬ ‫توسعه پتروپاالیشگاه ها راهی برای عبور از تحری ‬ ‫عضو فهرست واحد نیروهای انقالب‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی‬ ‫از خام فروشــی فاصله گرفته و به سمت پاالیشگاه‬ ‫ســازی می روید از صدها محصول شــیمیایی و‬ ‫سوخت می توانید بهره مند شوید و مصرف کننده‬ ‫شما از هزاران مصرف کننده به میلیون ها مصرف‬ ‫کننده تبدیل می شود‪.‬‬ ‫مجتبی توانگر دیروز در نشست ارائه برنامه های‬ ‫اقتصادی فهرســت واحد نیروهای انقالب‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بنده فارغ التحصیل رشته اقتصاد انرژی در‬ ‫مقطع کارشناسی ارشد هستم و بیش از ‪ 10‬سال با‬ ‫مرکز پژوهش هــای مجلس همکاری داشــتم و‬ ‫هم اکنون عضو هیات رئیسه دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تجربه مجلس هفتم در پیشبرد‬ ‫برنامه های اقتصــادی‪ ،‬افزود‪ :‬بهترین دور مجالس‬ ‫دوره های مختلــف دوره مجلس هفتم بود و دکتر‬ ‫احمد توکلــی و دکتر نادران لیــدری برنامه ها و‬ ‫رویکردهای اقتصادی را در مجلس برعهده داشتند‪.‬‬ ‫عضو فهرست واحد نیروهای انقالب تصریح کرد‪:‬‬ ‫در شهریور ماه سال ‪ 83‬دولت در الیحه ای تقاضای‬ ‫برداشــت ‪ 1.3‬میلیارد دالر از حساب ذخیره ارزی‬ ‫برای واردات بنزین داد و اقای زنگنه وزیر نفت وقت‬ ‫در کمیسیون گفت‪ :‬اگر این اجازه را مجلس ندهند‬ ‫دچار بحران بنزین می شویم و االن ‪ 62‬میلیون لیتر‬ ‫مصرف می کنیــم و ‪ 39‬میلیون لیتر واردات انجام‬ ‫می دهیــم و اگــر مجلس رای ندهد‪ ،‬بســیاری از‬ ‫جایگاه های سوخت تعطیل می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ان جلســه نمایندگان مجلس به‬ ‫اقای زنگنه گفتند‪ ،‬چرا در این ســال ها شما هیچ‬ ‫پاالیشــگاهی نســاختید و اقدامی برای مدیریت‬ ‫مصرف ســوخت نکردید و فقــط تقاضای واردات‬ ‫بنزین دارید‪ .‬اقای زنگنــه تقریبا جوابی برای این‬ ‫سوال نداشت‪ ،‬اما در نهایت گفت هیچ عقل سلیمی‬ ‫به سمت پاالیشگاه سازی نمی رود‪.‬‬ ‫توانگر گفت‪ :‬یکی از برنامه هایی که مجلس هفتم‬ ‫در دســتور کار قرار داد‪ ،‬مدیریت مصرف سوخت و‬ ‫فاصل ه گرفتن از خام فروشــی بود و به همین دلیل‬ ‫در تبصره های ‪ 11‬و ‪ 13‬بودجه توسعه حمل و نقل‬ ‫عمومی و مدیریت مصرف سوخت گنجانده شد‪ .‬در‬ ‫تمام دوران وزارت زنگنه چه در دولت خاتمی و چه‬ ‫دولت روحانی هیچ پاالیشــگاهی ســاخته نشد و‬ ‫پروژه ستاره خلیج فارس بعد از دولت خاتمی توسط‬ ‫قرارگاه خاتم االنبیا ساخته شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ساخت پروژه ستاره خلیج فارس‬ ‫در کنار سیاســت های کنترل و مدیریت مصرف‬ ‫سوخت و کارت هوشمند باعث بی نیازی کشور به‬ ‫واردات بنزین شد و ما اکنون می توانیم صادرکننده‬ ‫بنزین باشیم‪ .‬در شرایط تحریم می توانیم با صادرات‬ ‫بنزین به کشورهای همسایه‪ ،‬درامد ان را به صورت‬ ‫نقد دریافت کنیم و به همین دلیل یکی از برنامه های‬ ‫کشور باید ساخت پتروپاالیشــگاه ها باشد‪ .‬عضو‬ ‫فهرست واحد نیروهای انقالب افزود‪ :‬شاید سوال‬ ‫کنید شما که پاالیشگاه ســازی را دنبال کردید و‬ ‫دوگانه سوز شدن تاکسی و وانت از مالیات‬ ‫معاف شد‬ ‫تبدیلتاکسی‪،‬وانتومسافربرهایشخصیاز‬ ‫تک ســوز به دوگانه ســوز از معافیــت مالیاتی‬ ‫برخوردار شد‪.‬‬ ‫تبدیلتاکسی‪،‬وانتومسافربرهایشخصیاز‬ ‫تک ســوز به دوگانه ســوز از معافیــت مالیاتی‬ ‫برخوردار شد‪.‬‬ ‫طبق بخشنامه ســازمان امور مالیاتی‪ :‬پیرو‬ ‫بخشــنامه شــماره ‪/260/7998‬د مــورخ‬ ‫‪ 15/12/1396‬و با عنایت به حکم مالیاتی بند (‪)9‬‬ ‫نامه شماره‪ 537573‬مورخ‪ 23/9/1398‬سازمان‬ ‫برنامه و بودجه با موضوع تصمیم اعضای شورای‬ ‫اقتصاد هیــات دولت در رابطه با طرح حمایت از‬ ‫تولید و تبدیل خودروی تاکســی‪ ،‬ون (تاکسی)‪،‬‬ ‫وانت و مسافربر شخصی گاز طبیعی فشرده سوز‬ ‫مبنی بر اینکه پرداخت های موضوع این طرح به‬ ‫عنــوان پرداخت بالعوض دولــت بابت جبران‬ ‫سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های‬ ‫انرژیمحصوبگردیده‪،‬لذاازشمولقانونمالیات‬ ‫بر ارزش افزوده خارج و ماخذ محاســبه مالیات و‬ ‫عوارض ماده (‪ )14‬قانون مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫نخواهدبودوباعنایتبهمفادبندهای(‪)1-1‬و(‪)9‬‬ ‫نامه فروق‪ ،‬پرداخت هــای بالعوض دولت بابت‬ ‫جبران ســرمایه گذاری و یــا یارانه صرفه جویی‬ ‫حامل های انرژی در رابطــه با تولید کارخانه ای‬ ‫خودرهای دوگانه ســوز مشــروط به فروش این‬ ‫خودروها (دوگانه سوز) برابر خودروهای بنزینی‬ ‫همانند انها شده است‪.‬‬ ‫بنابراین چــون پرداخت های مذکور در قبال‬ ‫عرضهکاالوارائهخدماتصورتمی پذیرد‪،‬پذیش‬ ‫اعتبار در دوره بازپرداخت سرمایه گذاری مزبور به‬ ‫خودروســازان بر اســاس مفاد ماده (‪ )17‬قانون‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده (رعایت بند (‪ )4‬بخشنامه‬ ‫‪ 28004‬مــورخ ‪ 12/11/1388‬در خصــوص‬ ‫تخصیصوتسهیممالیاتوعوارضپرداختیبابت‬ ‫بابتخریدکاالوخدمات(نهاده ها)بهعنواناعتبار‬ ‫یا هزینه) خواهد بود‪.‬‬ ‫چنانچه تســهیالت مذکور با همین فرایند‬ ‫(بدوندریافتوجهیاکاهشمعناداربهایتبدیل‬ ‫بر اســاس تصمیم اعضای شورای اقتصاد) برای‬ ‫مراکز مجاز مورد تایید شــرکت ملی پاالیش و‬ ‫پخــش فراورده های نفتــی (کارگاهی) جهت‬ ‫تبدیل خودروهای بنزینــی موضوع این طرح‬ ‫(تاکسی‪ ،‬وانت و مسافربر شخصی) گاز طبیعی‬ ‫فشر ده ســوز اختصاصی یابد‪ ،‬حکم اخیر (مفاد‬ ‫تبصره‪ 3‬ماده (‪ )17‬قانون) در مورد انان نیز جاری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫منجر به تولید بنزین و فراورده های نفتی شده است‪،‬‬ ‫با مازاد عرضه مواجه هستید‪ ،‬پس صادر کنید‪ ،‬اما‬ ‫وقتی در تحریم هستیم چطور امکان دارد؟ پاسخ‬ ‫این است که اوال حجم محموله های نفتی با حجم‬ ‫فراورده های نفتی متفاوت است‪ .‬وقتی می خواهید‬ ‫نفت صادرات کنید‪ ،‬تجهیزات اجازه نمی دهد‪ ،‬زیر‬ ‫یک یا دو میلیون بشکه نفت صادر کنید‪ ،‬لذا از سوی‬ ‫سیســتم ردیابی تحریمی امریکا قابل پیگیری و‬ ‫رهگیری است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬نکته دیگر اینکه ‪ 42‬پاالیشگاه در‬ ‫دنیا داریم که با نفت ایران سازگار است و ‪ 97‬درصد‬ ‫نفتی که صادر می کنیم‪ ،‬از مبدا جزیره خارک است‪.‬‬ ‫امریکا به راحتی می تواند ‪ 42‬پاالیشگاه را تحریم‬ ‫کند‪ ،‬اما وقتی از خام فروشی فاصله گرفته و به سمت‬ ‫پاالیشــگاه ســازی می روید از صدهــا محصول‬ ‫شیمیایی و ســوخت می توانید بهره مند شوید و‬ ‫مصرف کننده شــما از هزاران مصــرف کننده به‬ ‫میلیون ها مصرف کننده تبدیل می شود‪ .‬این روش‬ ‫توسط امریکا قابل رهگیری نیست‪ .‬هدف گیری ما‬ ‫برای پاالیشگاه ســازی ایجاد اشــتغال و دور زدن‬ ‫تحریم است‪.‬‬ ‫عضو فهرست واحد نیروهای ائتالف در پاسخ‬ ‫به ســوالی مبنی بر اینکه نقــش مجلس در کار‬ ‫اجرایــی صادرات فراورده های نفتی چیســت؟‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬حتما خیلی از مصوبات مجلس‬ ‫جنبه اجرایی دارد‪ .‬مجلس هفتم را از همین جهت‬ ‫مثال زدم‪ .‬بســیاری از مصوبات مجلس به همین‬ ‫شکل است‪ .‬اقای زنگنه می گفت ما قانون مشخص‬ ‫نداریم یا پول برای تاســیس پاالیشــگاه جدید‬ ‫نداریم‪ .‬وجه دیگر مجلس حسن نظارت بر اجرای‬ ‫قانون اســت که اگر چنیــن قانونی وجود دارد و‬ ‫دولــت نمی خواهــد اجرا کند‪ ،‬مجلــس با ابزار‬ ‫نظارتــی خود این وظیفه را پیگیری کند و کار را‬ ‫جلو ببرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ساخت پروژه ستاره خلیج‬ ‫فارس در کنار سیاســت های کنترل و مدیریت‬ ‫مصرف سوخت و کارت هوشمند باعث بی نیازی‬ ‫کشور به واردات بنزین شد و ما اکنون می توانیم‬ ‫صادرکننده بنزین باشــیم‪ .‬در شــرایط تحریم‬ ‫می توانیم با صادرات بنزین به کشورهای همسایه‪،‬‬ ‫درامــد ان را به صورت نقــد دریافت کنیم و به‬ ‫همین دلیل یکی از برنامه های کشور باید ساخت‬ ‫پتروپاالیشــگاه ها باشــد‪ .‬عضو فهرســت واحد‬ ‫نیروهای انقالب افزود‪ :‬شاید سوال کنید شما که‬ ‫پاالیشگاه سازی را دنبال کردید و منجر به تولید‬ ‫بنزین و فراورده های نفتی شــده اســت‪ ،‬با مازاد‬ ‫عرضه مواجه هستید‪ ،‬پس صادر کنید‪ ،‬اما وقتی‬ ‫در تحریم هســتیم چطور امکان دارد؟ پاسخ این‬ ‫اســت که اوال حجم محموله هــای نفتی با حجم‬ ‫فراورده های نفتی متفاوت است‪ .‬وقتی می خواهید‬ ‫نفت صادرات کنیــد‪ ،‬تجهیزات اجازه نمی دهد‪،‬‬ ‫زیر یک یا دو میلیون بشــکه نفت صادر کنید‪ ،‬لذا‬ ‫از ســوی سیســتم ردیابی تحریمی امریکا قابل‬ ‫پیگیری و رهگیری است‪.‬‬ ‫ذوب اهن ایمنی معادن‬ ‫را تامین می کند‬ ‫ذوب اهن اصفهان پس از صنعت ساختمان‪،‬‬ ‫ایمنی معادن کشــور را بــا تولید محصوالت‬ ‫استاندارد تامین می کند‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان پس از صنعت ساختمان‪،‬‬ ‫ایمنی معادن کشــور را بــا تولید محصوالت‬ ‫استاندارد تامین می کند‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان از شرکت های هلدینگ‬ ‫شســتا پس از تولید انبوه و موفقیت امیز انواع‬ ‫ریل های مورد نیاز راه اهن سراسری و شهری‬ ‫(متــرو)‪ ،‬همزمان با دهه مبارک فجر‪ ،‬موفق به‬ ‫تولید ریل معدن تیپ ‪ R18‬ویژه اســتفاده در‬ ‫معادن گردید‪.‬‬ ‫محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد‬ ‫ذوب اهن اصفهان با اعالم این خبر گفت‪ :‬تولید‬ ‫ریل معدن تیپ ‪ R18‬در راستای براورده کردن‬ ‫نیاز معادن کشــور ‪،‬تنوع بخشــی به ســبد‬ ‫محصوالت تولیدی و تولید محصوالت با ارزش‬ ‫افزوده باالتر در دســتور کار ذوب اهن اصفهان‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تولید این ریــل با بهره گیری از‬ ‫استانداردهای معتبر اروپایی و منطبق با کلیه‬ ‫شرایط‪ ،‬مشخصات فنی و درخواستی مشتری‬ ‫انجام پذیرفت و در پروســه تولید ان‪ ،‬تمامی‬ ‫مراحل کار ازجمله ریخته گری شمش با مارک‬ ‫مــورد نیاز در بخــش فوالدســازی‪ ،‬طراحی‬ ‫کالیبراســیون و هادی‪ ،‬تراش و اماده ســازی‬ ‫غلتک ها و دیگر قطعات تکنولوژی خط تولید‬ ‫با تکیه بر توان و همت پرســنل ســخت کوش‬ ‫مهندســی نورد و ســایر مدیریت های ذیربط‬ ‫کارخانه ذوب اهن صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫مدیر مهندســی نورد ذوب اهن اصفهان با‬ ‫اشاره به اینکه کلیه مراحل طراحی و تولید این‬ ‫محصول منطبق با الزامات اســتاندارد ‪ISO‬‬ ‫‪ 9001‬انجام پذیرفته اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫نوع ریل پیش از این از خارج کشــور و بعضاً با‬ ‫کیفیت نامناســب وارد می شــد که تولید ان‬ ‫ضمن تامین کامل نیاز معادن کشور به ریل های‬ ‫کیفی مورد نیاز‪ ،‬صرفه جویی ارزی قابل توجهی‬ ‫نیز در پی دارد‪ .‬این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬این‬ ‫نوع ریل به دلیل خاص بودن کمیاب است‪ .‬هر‬ ‫چه مقطع ریل تولیدی نازک تر باشد‪ ،‬تولید ان‬ ‫سخت تر می شود و در نتیجه تیراژ تولید پایین‬ ‫می اید بنابراین اکثر کارخانه های دنیا رغبتی‬ ‫برای تولید ان ندارند ‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫‪5‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۳‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3992‬‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن تشریح کرد‪:‬‬ ‫پنجره‬ ‫حضور پرشور پای صندوقهای رای‬ ‫دعوت مدیرعامل بانک سپه برای حضور پرشور‬ ‫پای صندوقهای رای‬ ‫چقازردی‪ :‬حضور حداکثری در انتخابات ‪ ،‬پشتوانه های مردمی نظام را‬ ‫به رخ جهانیان خواهد کشید‬ ‫پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه‪ :‬مدیرعامل بانک ســپه از همه مردم‬ ‫و‪ ‬همکاران خود خواست تا با حضوری حداکثری و‪ ‬با بصیرت پای صندوقهای‬ ‫رای جمهوریت‪ ،‬پویایی و‪ ‬صالبت انقالب اسالمی را به رخ جهانیان بکشند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه محمد کاظم چقازردی با اشاره‬ ‫به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر‬ ‫اهمیت این رویداد سیاسی اظهار داشت‪ :‬بدون شک مردم فهیم ‪ ،‬با بصیرت‬ ‫و‪ ‬فرهیخته ایران اسالمی همچون ادوارگذشته با درک حساسیت و‪ ‬اهمیت‬ ‫این رویداد چه به لحاظ سیاســی و‪ ‬چه به لحاظ بین المللی با حضور پرشور‬ ‫و‪ ‬شــعور خود پویایی و‪ ‬صالبت ایران اسالمی را بیش از گذشته به جهانیان‬ ‫نشان خواهند داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه با تشکر و‪ ‬قدردانی از تالشهای ارزشمند همکاران‬ ‫نظام بانکی خود در عرصه کالن اقتصادی ضمن دعوت از کارکنان بانک سپه‬ ‫و‪ ‬بانکهای وابسته برای حضور با شکوه در این دوره از انتخابات اظهار داشت‪:‬‬ ‫این قشر فهیم و‪ ‬تالشگر که امروز در خاک ریز اول جبهه مبارزه اقتصادی با‬ ‫اســتکبار جهانی قرار دارد فردا با حضور خود پای صندوقهای رای نشــان‬ ‫خواهند داد که ایران اســامی یک پارچه شــور و‪ ‬شعور است و‪ ‬سرنوشت‬ ‫سیاسیش را خود رقم خواهد زد ‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بیانات مهم مقام معظم رهبری در خصوص لزوم مشارکت‬ ‫همه مردم با سالیق مختلف در انتخابات مجلس شورای اسالمی اظهار داشت‬ ‫‪ :‬بی تردید مشــارکت پرشور مردم ‪ ،‬فردا پای صندوقهای رای پشتوانه های‬ ‫مردمینظامرامستحکمترو‪ ‬دشمناننظامرامایوسخواهندکرد‪ .‬چقازردی‪:‬‬ ‫حضور حداکثری در انتخابات ‪ ،‬پشتوانه های مردمی نظام را به رخ جهانیان‬ ‫خواهد کشید‬ ‫پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه‪ :‬مدیرعامل بانک ســپه از همه مردم‬ ‫و‪ ‬همکاران خود خواست تا با حضوری حداکثری و‪ ‬با بصیرت پای صندوقهای‬ ‫رای جمهوریت‪ ،‬پویایی و‪ ‬صالبت انقالب اسالمی را به رخ جهانیان بکشند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه محمد کاظم چقازردی با اشاره‬ ‫به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر‬ ‫اهمیت این رویداد سیاسی اظهار داشت‪ :‬بدون شک مردم فهیم ‪ ،‬با بصیرت‬ ‫و‪ ‬فرهیخته ایران اسالمی همچون ادوارگذشته با درک حساسیت و‪ ‬اهمیت‬ ‫این رویداد چه به لحاظ سیاســی و‪ ‬چه به لحاظ بین المللی با حضور پرشور‬ ‫و‪ ‬شــعور خود پویایی و‪ ‬صالبت ایران اسالمی را بیش از گذشته به جهانیان‬ ‫نشان خواهند داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه با تشکر و‪ ‬قدردانی از تالشهای ارزشمند همکاران‬ ‫نظام بانکی خود در عرصه کالن اقتصادی ضمن دعوت از کارکنان بانک سپه‬ ‫و‪ ‬بانکهای وابسته برای حضور با شکوه در این دوره از انتخابات اظهار داشت‪:‬‬ ‫این قشر فهیم و‪ ‬تالشگر که امروز در خاک ریز اول جبهه مبارزه اقتصادی با‬ ‫اســتکبار جهانی قرار دارد فردا با حضور خود پای صندوقهای رای نشــان‬ ‫خواهند داد که ایران اســامی یک پارچه شــور و‪ ‬شعور است و‪ ‬سرنوشت‬ ‫سیاسیش را خود رقم خواهد زد ‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بیانات مهم مقام معظم رهبری در خصوص لزوم مشارکت‬ ‫همه مردم با سالیق مختلف در انتخابات مجلس شورای اسالمی اظهار داشت‬ ‫‪ :‬بی تردید مشــارکت پرشور مردم ‪ ،‬فردا پای صندوقهای رای پشتوانه های‬ ‫مردمی نظام را مستحکم تر و‪ ‬دشمنان نظام را مایوس خواهند کرد‪  .‬‬ ‫چقازردی‪ :‬حضور حداکثری در انتخابات ‪ ،‬پشتوانه های مردمی نظام را‬ ‫به رخ جهانیان خواهد کشید‬ ‫پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه‪ :‬مدیرعامل بانک ســپه از همه مردم‬ ‫و‪ ‬همکاران خود خواست تا با حضوری حداکثری و‪ ‬با بصیرت پای صندوقهای‬ ‫رای جمهوریت‪ ،‬پویایی و‪ ‬صالبت انقالب اسالمی را به رخ جهانیان بکشند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه محمد کاظم چقازردی با اشاره‬ ‫به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر‬ ‫اهمیت این رویداد سیاسی اظهار داشت‪ :‬بدون شک مردم فهیم ‪ ،‬با بصیرت‬ ‫و‪ ‬فرهیخته ایران اسالمی همچون ادوارگذشته با درک حساسیت و‪ ‬اهمیت‬ ‫این رویداد چه به لحاظ سیاســی و‪ ‬چه به لحاظ بین المللی با حضور پرشور‬ ‫و‪ ‬شــعور خود پویایی و‪ ‬صالبت ایران اسالمی را بیش از گذشته به جهانیان‬ ‫نشان خواهند داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه با تشکر و‪ ‬قدردانی از تالشهای ارزشمند همکاران‬ ‫نظام بانکی خود در عرصه کالن اقتصادی ضمن دعوت از کارکنان بانک سپه‬ ‫و‪ ‬بانکهای وابسته برای حضور با شکوه در این دوره از انتخابات اظهار داشت‪:‬‬ ‫این قشر فهیم و‪ ‬تالشگر که امروز در خاک ریز اول جبهه مبارزه اقتصادی با‬ ‫اســتکبار جهانی قرار دارد فردا با حضور خود پای صندوقهای رای نشــان‬ ‫خواهند داد که ایران اســامی یک پارچه شــور و‪ ‬شعور است و‪ ‬سرنوشت‬ ‫سیاسیش را خود رقم خواهد زد ‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بیانات مهم مقام معظم رهبری در خصوص لزوم مشارکت‬ ‫همه مردم با سالیق مختلف در انتخابات مجلس شورای اسالمی اظهار داشت‬ ‫‪ :‬بی تردید مشــارکت پرشور مردم ‪ ،‬فردا پای صندوقهای رای پشتوانه های‬ ‫مردمی نظام را مستحکم تر و‪ ‬دشمنان نظام را مایوس خواهند کرد‪  .‬‬ ‫اطالعیه بیمه ایران درخصوص پرداخت باقیمانده‬ ‫پرونده های خسارتی دیات بیمه توسعه‬ ‫‪ ‬شــرکت سهامی بیمه ایران باصدور اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬تمام تالش و‬ ‫عزم بیمه ایران پرداخت کل خسارات دیات دارای مدارک کامل بیمه توسعه‬ ‫طی یکماه اینده است‪.‬‬ ‫‪ ‬به گزارش روابط عمومی بیمه ایران‪ ،‬در این اطالعیه امده اســت ‪ :‬بیمه‬ ‫ایران باقیمانده پرونده های خسارت دیات بیمه توسعه را با هدف تسهیل روند‬ ‫پرداخت ها به صورت استانی برنامه ریزی نموده است و زیاندیدگان می توانند‬ ‫متعاقب اعالم هر استان‪ ،‬به واحدهای اجرای احکام دادگستری همان استان‬ ‫مراجعه و خسارت خود را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫بیمه ایران همچنین از زیاندیدگان دیات بیمه توســعه خواســت برای‬ ‫جلوگیری از ورود افراد ســودجو‪ ،‬صرفا اطالعات مورد نیاز خود را از سایت‬ ‫بیمه ایران یا تلفن ‪ 09668‬استعالم نمایند‪ .‬شرکت سهامی بیمه ایران باصدور‬ ‫اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬تمام تالش و عزم بیمه ایران پرداخت کل خســارات‬ ‫دیات دارای مدارک کامل بیمه توســعه طی یکماه اینده است‪  .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بیمه ایران‪ ،‬در این اطالعیه امده اســت ‪ :‬بیمه ایران باقیمانده‬ ‫پرونده های خســارت دیات بیمه توسعه را با هدف تسهیل روند پرداخت ها‬ ‫به صورت استانی برنامه ریزی نموده است و زیاندیدگان می توانند متعاقب‬ ‫اعالم هر استان‪ ،‬به واحدهای اجرای احکام دادگستری همان استان مراجعه‬ ‫و خسارت خود را دریافت نمایند‪ .‬بیمه ایران همچنین از زیاندیدگان دیات‬ ‫بیمه توســعه خواست برای جلوگیری از ورود افراد سودجو‪ ،‬صرفا اطالعات‬ ‫مورد نیاز خود را از سایت بیمه ایران یا تلفن ‪ 09668‬استعالم نمایند‪.‬‬ ‫منبعتغذیهتسهیالت‬ ‫درطرحاقدامملیمسکن‬ ‫مدیر عامل بانک مســکن نحــوه تامین منابع‬ ‫بــرای پرداخت تســهیالت در طــرح اقدام ملی‬ ‫مسکن را تشریح کرد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت و گو با پایگاه‬ ‫خبری بانک مسکن‪ -‬هیبنا‪ ،‬با بیان اینکه این بانک‬ ‫عملیات پرداخت تسهیالت ساخت برای احداث‬ ‫‪ 140‬هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫را برعهده دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بانک مسکن از همه توان و‬ ‫منابع در اختیار برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت‬ ‫پرداخت تسهیالت ساخت مسکن حمایتی و ارزان‬ ‫قیمت در طــرح اقدام ملی اســتفاده می کند و‬ ‫مطابق تفاهمات و توافقات انجام شده با نهادهای‬ ‫مسوول ساخت در این طرح‪ ،‬اماده پرداخت سری‬ ‫اول این نوع تسهیالت است‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه بخش‬ ‫اعظم تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن همچون‬ ‫دوره های قبل و طرح های قبلی تامین مسکن بر‬ ‫عهده بانک مســکن اســت گفت‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫مدیران و کارشناســان بانک مسکن از ماه ها قبل‬ ‫در پی اطالع از طرح دولت برای ســاخت و عرضه‬ ‫مســکن ارزان‪ ،‬مطالعات الزم برای دســتیابی به‬ ‫مدل مشــخص تامین مالی تسهیالت ساخت را‬ ‫انجام دادند و اکنون بانک اماده پرداخت اســت‪.‬‬ ‫بخشی از این تســهیالت از محل منابع داخلی و‬ ‫بخشــی نیز از طریق بهــره گیــری از ابزارها و‬ ‫نهادهای نوین فعال و در دسترس در بازار سرمایه‬ ‫همچون انتشار اوراق‪ ،‬تاسیس صندوق های زمین‬ ‫و ســاختمان و ‪ ...‬تامین و به سازنده ها پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیــر عامل بانک مســکن تصریح کرد‪ :‬طرح‬ ‫اقدام ملی تولید و عرضه مسکن که با ظرفیت ‪400‬‬ ‫هزار واحد مســکونی تعریف شده در بافت های‬ ‫فرســوده به عرضه ‪ 100‬هزار واحد مسکونی‪ ،‬در‬ ‫شــهرهای جدید به عرضه ‪ 200‬هزار واحد و در‬ ‫سایر شهرها نیز به ساخت ‪ 100‬هزار واحد منجر‬ ‫خواهد شد‪ .‬در این بین‪ ،‬توسط بانک مسکن حدود‬ ‫‪ 20‬هــزار فقره تســهیالت به پــروژه های تحت‬ ‫مدیریت و راهبری بنیاد مسکن انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫حدود ‪ 25‬هزار فقره تسهیالت به پروژه های تحت‬ ‫مدیریت ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)‪،‬‬ ‫حدود ‪ 30‬هزار فقره تســهیالت بــه پروژه های‬ ‫شــهرهای جدید‪ ،‬حدود ‪ 30‬هزار فقره تسهیالت‬ ‫به پروژه های تحت مدیریت و راهبری ســازمان‬ ‫ملی زمین و مســکن و همچنین حدود ‪ 20‬هزار‬ ‫فقره تسهیالت ساخت نیز به پروژه های بازافرینی‬ ‫شهری در بافت های فرسوده پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه این بانک‬ ‫با هر یک از نهادهای مســوول ساخت و عرضه در‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن متناسب با شرایط مربوطه‪،‬‬ ‫توافق الزم برای نحوه پرداخت تسهیالت ساخت‬ ‫را انجام داده است گفت‪ :‬در پروژه هایی که ستاد‬ ‫اجرایی فرمان حضــرت امام (ره) انها را مدیریت‬ ‫می کند‪ ،‬اولین مرحله پرداخت تسهیالت ساخت‬ ‫مســکن بعد از پیشــرفت فیزیکــی حداقل ‪10‬‬ ‫درصدی پروژه‪ ،‬به ســازندگان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫میزان واریــز معادل ‪ 10‬درصد کل تســهیالت‬ ‫خواهد بود‪ .‬تســهیالت در نظــر گرفته برای این‬ ‫دســته از پروژه ها ‪ 100‬میلیون تومان است‪ .‬در‬ ‫پروژه های مربوط به شــهرهای جدید نیز اولین‬ ‫مرحله از تسهیالت ساخت مسکن مختص طرح‬ ‫اقــدام ملی بعد از پیشــرفت فیزیکی حداقل ‪30‬‬ ‫درصدی پروژه ها به ســازنده پرداخت می شود و‬ ‫همچنین در پروژه های بنیاد مسکن بعد از اتمام‬ ‫فونداســیون و پرداخت ‪ 30‬میلیون تومان اورده‬ ‫نقدی توسط متقاضیان واجد شرایط‪ ،‬مرحله اول‬ ‫تسهیالت ساخت مسکن به سازنده پرداخت می‬ ‫شود‪ .‬مدیر عامل بانک مسکن در ادامه گفت و گو‬ ‫با هیبنا تاکید کرد‪ :‬بانک مسکن در مسیر تامین‬ ‫مالی طــرح اقدام ملی مســکن مطابق ضوابط و‬ ‫مقررات عمل می کند اما با حداکثر ســرعت و در‬ ‫کمترین زمان نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫تالش برای حفظ فرهنگ ایثار و شهادت‬ ‫یک تکلیف است‬ ‫حجت اهلل مهدیــان رئیس هیــات مدیره و‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون‪ :‬تالش برای حفظ‬ ‫فرهنگ ایثار و شهادت یک تکلیف است‪.‬‬ ‫‪ ‬حجــت اهلل مهدیان رئیس هیــات مدیره و‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون که عصر امروز در‬ ‫مراسم تجلیل از ایثارگران بانک توسعه تعاون در‬ ‫سالن اجتماعات مرکز اموزش و پژوهش این بانک‬ ‫ســخن می گفت اعالم داشــت‪ :‬فرهنگ ایثار و‬ ‫شهادت از ســرمایه ها و دارایی های فنا ناپذیربه‬ ‫شــمار می رود و ازجمله داشته های ارزشمندی‬ ‫است که مایه افتخار و مباهات تک تک احاد این‬ ‫سرزمین محسوب می گردد‪.‬‬ ‫‪ ‬مهدیان صیانت از فرهنگ ارزشــمند ایثار و‬ ‫شــهادت که ماحصل فداکاری‪ ،‬گذشت‪ ،‬صبر‪،‬‬ ‫تحمل و جانبازی بهترین و شریف ترین انسان ها‬ ‫بوده اســت را یــک وظیفه و تکلیف دانســت و‬ ‫دراین باره افزود‪ :‬در کنار انجام وظایف سازمانی و‬ ‫رسالت حرفه ای‪ ،‬توجه به اصول اساسی و حفظ و‬ ‫صیانت فرهنگ واالی ایثار نیز یک امر ویژه و مهم‬ ‫تلقی می گردد‪.‬‬ ‫‪ ‬مدیرعامل بانک توسعه تعاون که این بانک را‬ ‫یک بانک توسعه ای‪ ،‬تخصصی و صد در صد دولتی‬ ‫بخش تعاون دانست فلسفه وجودی این بانک را‬ ‫نتیجــه ابالغیه اصــل ‪ ۴۴‬و منویات مقام معظم‬ ‫رهبری خواند و دراین باره گفت‪ :‬الزم اســت این‬ ‫بانک که دارای یک خاستگاه خاص قانونی است‬ ‫از حیث رویکرد و کارکرد مطابق ارزش ها حرکت‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫‪ ‬شــایان ذکر اســت که در این مراسم که به‬ ‫مناســبت گرامی داشــت دهه مبــارک فجر و‬ ‫چهلمین سالروز شــهادت سردار سرافراز اسالم‬ ‫ســلیمانی با حضور سید باقر فتاحی عضو هیات‬ ‫مدیــره‪ ،‬عباس نجفی عضو هیــات مدیره‪ ،‬امیر‬ ‫هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره و مدیران و‬ ‫مشاورین ستادی برگزار شد از کارکنان ایثارگر و‬ ‫رزمنده و خانواده معظم شهدا تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫حجت اهلل مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫بانک توســعه تعاون‪ :‬تالش برای حفظ فرهنگ‬ ‫ایثار و شهادت یک تکلیف است‪.‬‬ ‫‪ ‬حجــت اهلل مهدیان رئیس هیــات مدیره و‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون که عصر امروز در‬ ‫مراسم تجلیل از ایثارگران بانک توسعه تعاون در‬ ‫سالن اجتماعات مرکز اموزش و پژوهش این بانک‬ ‫ســخن می گفت اعالم داشــت‪ :‬فرهنگ ایثار و‬ ‫شهادت از ســرمایه ها و دارایی های فنا ناپذیربه‬ ‫شــمار می رود و ازجمله داشته های ارزشمندی‬ ‫است که مایه افتخار و مباهات تک تک احاد این‬ ‫سرزمین محسوب می گردد‪.‬‬ ‫‪ ‬مهدیان صیانت از فرهنگ ارزشــمند ایثار و‬ ‫شــهادت که ماحصل فداکاری‪ ،‬گذشت‪ ،‬صبر‪،‬‬ ‫تحمل و جانبازی بهترین و شریف ترین انسان ها‬ ‫بوده اســت را یــک وظیفه و تکلیف دانســت و‬ ‫دراین باره افزود‪ :‬در کنار انجام وظایف سازمانی و‬ ‫رسالت حرفه ای‪ ،‬توجه به اصول اساسی و حفظ و‬ ‫صیانت فرهنگ واالی ایثار نیز یک امر ویژه و مهم‬ ‫تلقی می گردد‪.‬‬ ‫‪ ‬مدیرعامل بانک توسعه تعاون که این بانک را‬ ‫یک بانک توسعه ای‪ ،‬تخصصی و صد در صد دولتی‬ ‫بخش تعاون دانست فلسفه وجودی این بانک را‬ ‫نتیجــه ابالغیه اصــل ‪ ۴۴‬و منویات مقام معظم‬ ‫رهبری خواند و دراین باره گفت‪ :‬الزم اســت این‬ ‫بانک که دارای یک خاستگاه خاص قانونی است‬ ‫از حیث رویکرد و کارکرد مطابق ارزش ها حرکت‬ ‫نماید‪  .‬شــایان ذکر است که در این مراسم که به‬ ‫مناســبت گرامی داشــت دهه مبــارک فجر و‬ ‫چهلمین سالروز شــهادت سردار سرافراز اسالم‬ ‫ســلیمانی با حضور سید باقر فتاحی عضو هیات‬ ‫مدیــره‪ ،‬عباس نجفی عضو هیــات مدیره‪ ،‬امیر‬ ‫هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره و مدیران و‬ ‫مشاورین ستادی برگزار شد از کارکنان ایثارگر و‬ ‫رزمنده و خانواده معظم شهدا تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫حجت اهلل مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫بانک توسعه تعاون‪ :‬تالش برای حفظ فرهنگ ایثار‬ ‫و شــهادت یک تکلیف است‪  .‬حجت اهلل مهدیان‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توســعه‬ ‫تعاون که عصر امروز در مراسم تجلیل از ایثارگران‬ ‫بانک توســعه تعاون در ســالن اجتماعات مرکز‬ ‫اموزش و پژوهش این بانک سخن می گفت اعالم‬ ‫داشــت‪ :‬فرهنگ ایثار و شــهادت از سرمایه ها و‬ ‫دارایی های فنا ناپذیربه شــمار می رود و ازجمله‬ ‫داشته های ارزشمندی اســت که مایه افتخار و‬ ‫مباهات تک تک احاد این ســرزمین محســوب‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫‪ ‬مهدیان صیانت از فرهنگ ارزشــمند ایثار و‬ ‫شــهادت که ماحصل فداکاری‪ ،‬گذشت‪ ،‬صبر‪،‬‬ ‫تحمل و جانبازی بهترین و شریف ترین انسان ها‬ ‫بوده اســت را یــک وظیفه و تکلیف دانســت و‬ ‫دراین باره افزود‪ :‬در کنار انجام وظایف سازمانی و‬ ‫رسالت حرفه ای‪ ،‬توجه به اصول اساسی و حفظ و‬ ‫صیانت فرهنگ واالی ایثار نیز یک امر ویژه و مهم‬ ‫تلقی می گردد‪.‬‬ ‫‪ ‬مدیرعامل بانک توسعه تعاون که این بانک را‬ ‫یک بانک توسعه ای‪ ،‬تخصصی و صد در صد دولتی‬ ‫بخش تعاون دانست فلسفه وجودی این بانک را‬ ‫نتیجــه ابالغیه اصــل ‪ ۴۴‬و منویات مقام معظم‬ ‫رهبری خواند و دراین باره گفت‪ :‬الزم اســت این‬ ‫بانک که دارای یک خاستگاه خاص قانونی است‬ ‫از حیث رویکرد و کارکرد مطابق ارزش ها حرکت‬ ‫نماید‪  .‬شــایان ذکر است که در این مراسم که به‬ ‫مناســبت گرامی داشــت دهه مبــارک فجر و‬ ‫چهلمین سالروز شــهادت سردار سرافراز اسالم‬ ‫ســلیمانی با حضور سید باقر فتاحی عضو هیات‬ ‫مدیــره‪ ،‬عباس نجفی عضو هیــات مدیره‪ ،‬امیر‬ ‫هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره و مدیران و‬ ‫مشاورین ستادی برگزار شد از کارکنان ایثارگر و‬ ‫رزمنــده و خانواده معظم شــهدا تقدیر به عمل‬ ‫امد‪ .‬شــایان ذکر اســت که در این مراسم که به‬ ‫مناســبت گرامی داشــت دهه مبــارک فجر و‬ ‫چهلمین سالروز شــهادت سردار سرافراز اسالم‬ ‫ســلیمانی با حضور سید باقر فتاحی عضو هیات‬ ‫مدیــره‪ ،‬عباس نجفی عضو هیــات مدیره‪ ،‬امیر‬ ‫هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره و مدیران و‬ ‫مشاورین ستادی برگزار شد از کارکنان ایثارگر و‬ ‫رزمنده و خانواده معظم شهدا تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫حجت اهلل مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫بانک توســعه تعاون‪ :‬تالش برای حفظ فرهنگ‬ ‫ایثار و شهادت یک تکلیف است‪.‬‬ ‫افتتاح شعبه بانک قرض الحسنه مهرایران‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫مکان جدید شــعبه غدیر بانک قرض الحســنه مهر ایران در استان‬ ‫اصفهان به منظور بهبود دسترســی مشــتریان به شعب و توازن در ارائه‬ ‫خدمات حضوری‪ ،‬با حضور عیســی امامی عضــو هیات مدیره بانک در‬ ‫مکانی جدید واقع در خیابان چهاربــاغ پایین‪ ،‬چهارراه تختی‪ ،‬روبروی‬ ‫ورزشگاه تختی افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬عیسی امامی‬ ‫در این مراســم اظهار داشت‪ :‬یکی از هدف های اصلی این بانک ‪ ،‬ترویج‬ ‫سنت قرض الحسنه در کشور است که این امر تنها با استقبال مشتریان‬ ‫میسر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بانــک مهر ایران با همراهی و همدلــی هموطنان عزیز و‬ ‫اعتقاد زیادی که به قرض الحسنه دارند‪ ،‬می تواند با تخصیص بهتر منابع‬ ‫در سطح جامعه خدمات رسانی نماید و قطعا قدم های بلندی در راستای‬ ‫کمک به اقتصاد کشور در عرصه های مختلف بردارد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک مهر ایران اظهار داشــت‪ :‬عملکرد بانک قرض‬ ‫الحســنه مهر ایران در استان اصفهان مطلوب ارزیابی می شود و تا پایان‬ ‫ســال انتظار می رود به هدف های تعیین شــده از جهت جذب منابع و‬ ‫وصول مطالبات دســت یابد و با پتانســیل بســیار باالیــی که از لحاظ‬ ‫نقدینگی در بین کالن شــهر ها دارد می توانیم سهم بیشتری از بازار را‬ ‫تصاحب و به تعداد باالتری از مردم کشورمان خدمات بانکداری اسالمی‬ ‫ارائه کنیم‪.‬‬ ‫در پایان مراســم‪ ،‬اسفندیاری مدیر شعب اســتان اصفهان با ارائه ی‬ ‫گزارشــی از عملکرد شــعبه غدیر‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬از تمام پتانسیل های‬ ‫موجــود به منظور خدمات رســانی با کیفیت بــاال و جلب رضایتمندی‬ ‫بیشتر مشتریان استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫شــایان ذکر است‪ ،‬در این مراســم‪ ،‬مجید وکیل مشاور مدیرعامل و‬ ‫رئیــس اداره کل حوزه مدیریت‪ ،‬منصور فرجی رئیس اداره کل توســعه‬ ‫ســرمایه انســانی ‪ ،‬اکبر ترکیان رئیس اداره کل حسابداری و بودجه نیز‬ ‫حضور داشتند‪ .‬‬ ‫میز خبر‬ ‫ساعات کاری شعب بانک اینده‬ ‫درروزهای پایانی سال‪١٣٩٨‬‬ ‫درراســتای ارزش افرینــی بیش تروارائه خدمات‬ ‫مطلوب تــر به مشــتریان محترم‪،‬شــعب بانک اینده‬ ‫ازابتدای اسفند ماه تاپایان سال جاری درتمام روزهای‬ ‫هفته (به جزپنج شنبه ها)‪،‬یکساعت به زمان فعالیت باجه‬ ‫عصرشعب خودافزوده است‪.‬‬ ‫بدین ترتیب‪،‬شــعب بانک اینده درسراسرکشوربه‬ ‫جزشــعب کیش وقشم‪،‬روزهای شــنبه تاچهارشنبه‬ ‫ازســاعت ‪ 7:30‬تا ‪ 17:30‬اماده خدمت به مشــتریان‬ ‫محترم خواهندبود‪.‬‬ ‫همچنین ادارات مرکزی بانک درارتباط مستقیم‬ ‫باشعب ومدیریت های امورشــعب غرب وشرق تهران‬ ‫بزرگ واســتان ها درروزهای پایانی ســال درساعات‬ ‫مذکور‪،‬اماده خدمت به شعب خواهندبود‪.‬‬ ‫تقدیر مشاور وزیر اقتصاد از بانک‬ ‫ملی ایران در اجرای قانون خدمات‬ ‫رسانی به ایثارگران‬ ‫نماینده و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور‬ ‫ایثارگران در همایش تجلیــل از ایثارگران و فرزندان‬ ‫شهدای شاغل در شبکه بانکی استان البرز از بانک ملی‬ ‫ایران به جهت رســیدگی به امور ایثارگران و فرزندان‬ ‫شهدا‪ ،‬حفظ ارزش های اســامی‪ ،‬روشن نگه داشتن‬ ‫چراغ راه و بهره برداری از الگوی به جای مانده از شهدا‬ ‫و ایثارگران تقدیر کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابــط عمومی بانک ملــی ایران‪ ،‬این‬ ‫همایش پس از برگزاری یازدهمین جلسه کمیسیون‬ ‫هماهنگی بانک های استان به منظور تجلیل از رشادت‬ ‫ها و جانبازی های ایثارگران و یادبود شهدای گرانقدر‬ ‫انقالب اســامی به میزبانی بانک ملی ایران برگزار شد‬ ‫که حجت االسالم والسلمین ثقفی نماینده و مشاور وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران‪ ،‬ابوالفضل فالح‬ ‫نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان‬ ‫البرز و مدیران عالی رتبه شــبکه بانکی اســتان در ان‬ ‫حضور داشتند‪  .‬‬ ‫حجت السالم والمسلمین ثقفی در این مراسم با بیان‬ ‫اینکه در شرایط تحریم بانک ها باید برای حل مشکالت‬ ‫جامعه حداکثر مشارکت را داشته باشند؛ گفت‪ :‬بحث‬ ‫سرمایه انسانی و مسئوالن مسئولیت پذیر در بدنه دولت‬ ‫بسیار مهم بوده تا در خط مقدم حضور داشته باشند و‬ ‫مشــکالت زیر مجموعــه و جامعــه را در این جنگ‬ ‫تحریمی‪ ،‬ایثارگرانه حل کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه فرهنگ ایثارگری و جهادی در‬ ‫همه دنیا محترم بوده و نیاز به ترویج دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بانک‬ ‫ملی ایران از جمله بانک هایی بوده که اجرای ماده ‪51‬‬ ‫قانون خدمات رســانی به ایثارگران را اولویت قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز‬ ‫نیز ضمن تقدیر از عملکرد شــبکه بانکی به ویژه بانک‬ ‫ملی ایران به عنوان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها‪،‬‬ ‫به تحول ســاختار نظام بانکی اشاره و اظهار امیدواری‬ ‫کرد؛ بانک ها همچون گذشته بتوانند در اقتصاد میهن‬ ‫اسالمی تاثیر مثبت داشته باشند‪.‬‬ ‫فالح اظهار کرد‪ :‬بانک های استان باید برای اشتغال‪،‬‬ ‫صنعت و معیشــت مردم نقشه راه هوشمند داشته و با‬ ‫جذب ســپرده های خــرد و تامین مالــی بنگاه های‬ ‫تولیدی‪ ،‬اقتصاد مردم بنیاد را تقویت کنند‪.‬‬ ‫موسی اسالمیان رییس اداره امور شعب استان البرز‬ ‫نیز گزارشی از عملکرد شبکه بانکی استان در راستای‬ ‫پیشبرد اهداف تعیین شده در بیاینه گام دوم رهبری با‬ ‫محوریت اقتصاد مقاومتی ارایه کرد‪ .‬نماینده و مشــاور‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران در همایش‬ ‫تجلیل از ایثارگران و فرزندان شهدای شاغل در شبکه‬ ‫بانکی استان البرز از بانک ملی ایران به جهت رسیدگی‬ ‫به امور ایثارگران و فرزندان شــهدا‪ ،‬حفظ ارزش های‬ ‫اســامی‪ ،‬روشن نگه داشتن چراغ راه و بهره برداری از‬ ‫الگوی به جای مانده از شهدا و ایثارگران تقدیر کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابــط عمومی بانک ملــی ایران‪ ،‬این‬ ‫همایش پس از برگزاری یازدهمین جلسه کمیسیون‬ ‫هماهنگی بانک های استان به منظور تجلیل از رشادت‬ ‫ها و جانبازی های ایثارگران و یادبود شهدای گرانقدر‬ ‫انقالب اســامی به میزبانی بانک ملی ایران برگزار شد‬ ‫که حجت االسالم والسلمین ثقفی نماینده و مشاور وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران‪ ،‬ابوالفضل فالح‬ ‫نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان‬ ‫البرز و مدیران عالی رتبه شــبکه بانکی اســتان در ان‬ ‫حضور داشتند‪  .‬‬ ‫حجت السالم والمسلمین ثقفی در این مراسم با بیان‬ ‫اینکه در شرایط تحریم بانک ها باید برای حل مشکالت‬ ‫جامعه حداکثر مشارکت را داشته باشند؛ گفت‪ :‬بحث‬ ‫سرمایه انسانی و مسئوالن مسئولیت پذیر در بدنه دولت‬ ‫بسیار مهم بوده تا در خط مقدم حضور داشته باشند و‬ ‫مشــکالت زیر مجموعــه و جامعــه را در این جنگ‬ ‫تحریمی‪ ،‬ایثارگرانه حل کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه فرهنگ ایثارگری و جهادی در‬ ‫همه دنیا محترم بوده و نیاز به ترویج دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بانک‬ ‫ملی ایران از جمله بانک هایی بوده که اجرای ماده ‪51‬‬ ‫قانون خدمات رســانی به ایثارگران را اولویت قرار داده‬ ‫است‪ .‬همچنین مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان‬ ‫البرز نیز ضمن تقدیر از عملکرد شــبکه بانکی به ویژه‬ ‫بانکملیایرانبهعنواندبیرکمیسیونهماهنگیبانک‬ ‫ها‪ ،‬به تحول ساختار نظام بانکی اشاره و اظهار امیدواری‬ ‫کرد؛ بانک ها همچون گذشته بتوانند در اقتصاد میهن‬ ‫اسالمی تاثیر مثبت داشته باشند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۳‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3992‬‬ ‫دور از پایتخت‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرزخبرداد‬ ‫میز خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان البرز خبرداد‬ ‫صرفه جویی‪ 2‬درصدی در مصرف گاز توسط مشتکین البرزی‬ ‫البرز ‪ -‬ولی ابراهیمی ‪ -‬مدیرعامل شرکت گاز استان البرز اعالم کرد که مصرف گاز مشترکان‬ ‫البرزی امسال در مقایسه با سال گذشته ‪ ۲‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫حسین تقی نژاد اظهار داشت‪ :‬میزان مصرف ساالنه گاز مشترکان البرزی پنج ونیم میلیارد متر‬ ‫مکعب اســت که تا کنون و با توجه به برودت ســرمایی که در برخی روزهای سال جاری داشتیم‬ ‫مشترکان ‪ ۲‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کردهاند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه حذف قبوض کاغذی امسال در دستور کار شرکت‬ ‫گاز استان البرز قرار گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬تالش شرکت گاز بر این بود تا مشترکان از روش های اسانتر برای‬ ‫پرداخت قبوض خود اســتفاده کنندتا بتوانند با پرداخت به موقع از خدمات این شرکت بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫تقی نژاد خاطر نشــان کرد‪:‬تاکنون ‪ ۶۰‬درصد شــماره تلفن مشترکان البرزی برای پرداخت‬ ‫الکترونیکی وصول مطالبات ثبت شده که قرار است مشترکان البرزی با ‪ ۲‬روش پرداخت از طریق‬ ‫موبایل و مراجعه حضوری ماموران شــرکت گاز و ارائه قبض به مشترکان و امکان پرداخت درب‬ ‫منازل صورت بگیرد‪.‬‬ ‫این مسوول تعداد مشترکان استان البرز در بخش صنعت‪ ،‬خانگی ‪ ،‬کشاورزی و تجاری را ‪۹۰۰‬‬ ‫هزارمشــترک عنوان کرد و افزود‪ :‬ســاالنه ‪ ۵۰‬درصد در بخش صنعت و نیروگاه و ‪ ۵۰‬درصد نیز‬ ‫مشترکان خانگی مصرف گاز دارند‪.‬‬ ‫تقی نژاد مشترکان روستایی استان البرز را‪ ۸۷‬هزار مشترک اعالم کرد و گفت‪ :‬نسبت مشترکان‬ ‫روستایی به جمعیتی شهری رقم کمتری دارد‪.‬‬ ‫بایکپارچه سازی شرکتهای اب و فاضالب شهری و روستایی‪،‬‬ ‫خدمت رسانی به مردم ارتقا می یابد‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شــرکت مهندسی اب وفاضالب کشور در مراسم تکریم و‬ ‫معارفه مدیرعامل اب وفاضالب استان مازندران با اشاره به اینکه طرح یکپارچه سازی شرکتهای‬ ‫ابفاشهری و روستایی تا پایان سال اجرایی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هدف از این طرح‪ ،‬ارتقای خدمت رسانی‬ ‫به مردم است‪.‬‬ ‫در این مراسم که معاون عمرانی استاندار‪ ،‬مدیران صنعت اب وبرق استان‪ ،‬مدیران کل استانی‪،‬‬ ‫معاونان‪ ،‬مدیران و کارشناســان ستادی شــرکت‪ ،‬فرماندار و روسای شهرستانی حضور داشتند‪،‬‬ ‫مهندس خشــایی ضمن بیان اینکه صد در صد جمعیت شــهری استان مازندران تحت پوشش‬ ‫ابرسانی مستمر و بهداشتی است اظهار داشت‪ :‬در حوزه روستایی نیز ‪ ۷۷‬درصد مردم‪  ‬این استان‬ ‫از نعمت اب شرب بهره مند هستند که در مقایسه با میانگین کشوری در وضعیت خوبی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشاره به اینکه مازندران استانی ویژه در مهمان پذیر بودن طی ایام تعطیل و تابستان است‬ ‫‪ ،‬افزود‪ :‬تامین اب شرب جمعیت سیار این استان از طریق ایجاد زیرساختها‪ ،‬تاسیسات ‪ ،‬شبکه ها‬ ‫و خطوط ابرسانی قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی اب وفاضالب کشور‪ ،‬به برخورداری ‪۱۷‬‬ ‫درصد از جمعیت مازندران از طرحهای جمع اوری و تصفیه فاضالب اشاره کرد و گفت‪ :‬این عدد‬ ‫درکشور‪ ۵۱‬درصداستبنابراینبرایجبراناینعقبماندگیبایدشهرهایتحتپوششفاضالب‬ ‫را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬در بخش دیگری از سخنانش به یکپارچه سازی شرکتهای اب و فاضالب شهری و روستایی‬ ‫در کشــور در راستای ارتقای خدمت رسانی به مردم اشاره و تصریح کرد‪ :‬امیدواریم با اجرای این‬ ‫طرح میزان رضایتمندی مردم افزایش یابد‪.‬‬ ‫معاون عمرانی استاندار مازندران نیز در این مراسم‪ ،‬با اشاره به حضور وزیر نیرو در این استان و‬ ‫افتتاح ده ها پروژه ابرسانی و برق گفت‪ :‬این تالش در خدمت رسانی به مردم قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫مهندس رازجویان‪ ،‬به سیل اسفند سال گذشته و فروردین ‪ ۹۸‬اشاره و تصریح کرد‪ :‬مجموعه‬ ‫صنعت اب و برق در سریع ترین زمان برای رفع بحران اقدام کردند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بر عزم جدی در برخورداری مردم مازندران از مزایای طرحهای فاضالب در راستای حفظ‬ ‫محیط زیست و بهداشت عمومی تاکید کرد و اظهار داشت‪ :‬امیدوارم با مدیریت مهندس عبدالهی‬ ‫شاهد نتایج خوبی در استان باشیم‪.‬‬ ‫معاون عمرانی استاندار مازندران ادامه داد‪ :‬میزان مصرف اب در میزان تولید فاضالب و پساب‬ ‫موثر است بنابراین با اصالح الگوی مصرف اب‪ ،‬هزینه ها کاهش و در نتیجه فاضالب کمتری تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب وفاضالب استان مازندران نیز در سخنانی‪ ،‬ضمن قدردانی از کارکنان شرکتهای‬ ‫اب و فاضالب روستایی و شهری گفت‪ :‬اتحاد ‪ ،‬همدلی و هم سویی مهمترین رمز موفقیت و پیشرفت‬ ‫امور است‪.‬‬ ‫مهندس مجید عبدالهی‪ ،‬کارکنان هر سازمانی را عامل حیاتی‪ ،‬راهبردی و بقای ان سازمانها‬ ‫دانست و افزود‪ :‬منابع انسانی ارزشمندترین منابع سازمانها به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش‪ ،‬به ادغام و یکپارچه سازی شرکتهای اب وفاضالب شهری‬ ‫وروستایی اشاره و تصرح کرد‪ :‬این اقدام به منظور تسریع در اجرای پروژه ها و استفاده بهینه از منابع‬ ‫انسانی‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬جلوگیری از اتالف وقت ‪ ،‬هزینه‪  ‬و خدمت رسانی مطلوب صورت گرفت‪.‬‬ ‫درپایاناینمراسمضمناهدایحکمانتصابمهندسعبدالهیتوسطمعاونشرکتمهندسی‬ ‫اب‪  ‬وفاضالب کشور‪ ،‬از زحمات مهندس ذاکری مدیرعامل پیشین اب وفاضالب شهری مازندران‬ ‫قدردانی شد‪ .‬معاون عمرانی استاندار مازندران نیز در این مراسم‪ ،‬با اشاره به حضور وزیر نیرو در این‬ ‫استان و افتتاح ده ها پروژه ابرسانی و برق گفت‪ :‬این تالش در خدمت رسانی به مردم قابل تقدیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهندس رازجویان‪ ،‬به سیل اسفند سال گذشته و فروردین ‪ ۹۸‬اشاره و تصریح کرد‪ :‬مجموعه‬ ‫صنعت اب و برق در سریع ترین زمان برای رفع بحران اقدام کردند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بر عزم جدی در برخورداری مردم مازندران از مزایای طرحهای فاضالب در راستای حفظ‬ ‫محیط زیست و بهداشت عمومی تاکید کرد و اظهار داشت‪ :‬امیدوارم با مدیریت مهندس عبدالهی‬ ‫شاهد نتایج خوبی در استان باشیم‪.‬‬ ‫معاون عمرانی استاندار مازندران ادامه داد‪ :‬میزان مصرف اب در میزان تولید فاضالب و پساب‬ ‫موثر است بنابراین با اصالح الگوی مصرف اب‪ ،‬هزینه ها کاهش و در نتیجه فاضالب کمتری تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب وفاضالب استان مازندران نیز در سخنانی‪ ،‬ضمن قدردانی از کارکنان شرکتهای‬ ‫اب و فاضالب روستایی و شهری گفت‪ :‬اتحاد ‪ ،‬همدلی و هم سویی مهمترین رمز موفقیت و پیشرفت‬ ‫امور است‪.‬‬ ‫مهندس مجید عبدالهی‪ ،‬کارکنان هر سازمانی را عامل حیاتی‪ ،‬راهبردی و بقای ان سازمانها‬ ‫دانست و افزود‪ :‬منابع انسانی ارزشمندترین منابع سازمانها به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش‪ ،‬به ادغام و یکپارچه سازی شرکتهای اب وفاضالب شهری‬ ‫وروستایی اشاره و تصرح کرد‪ :‬این اقدام به منظور تسریع در اجرای پروژه ها و استفاده بهینه از منابع‬ ‫انسانی‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬جلوگیری از اتالف وقت ‪ ،‬هزینه‪  ‬و خدمت رسانی مطلوب صورت گرفت‪.‬‬ ‫درپایاناینمراسمضمناهدایحکمانتصابمهندسعبدالهیتوسطمعاونشرکتمهندسی‬ ‫اب‪  ‬وفاضالب کشور‪ ،‬از زحمات مهندس ذاکری مدیرعامل پیشین اب وفاضالب شهری مازندران‬ ‫قدردانی شد‪ .‬معاون عمرانی استاندار مازندران نیز در این مراسم‪ ،‬با اشاره به حضور وزیر نیرو در این‬ ‫استان و افتتاح ده ها پروژه ابرسانی و برق گفت‪ :‬این تالش در خدمت رسانی به مردم قابل تقدیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهندس رازجویان‪ ،‬به سیل اسفند سال گذشته و فروردین ‪ ۹۸‬اشاره و تصریح کرد‪ :‬مجموعه‬ ‫صنعت اب و برق در سریع ترین زمان برای رفع بحران اقدام کردند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بر عزم جدی در برخورداری مردم مازندران از مزایای طرحهای فاضالب در راستای حفظ‬ ‫محیط زیست و بهداشت عمومی تاکید کرد و اظهار داشت‪ :‬امیدوارم با مدیریت مهندس عبدالهی‬ ‫شاهد نتایج خوبی در استان باشیم‪.‬‬ ‫معاون عمرانی استاندار مازندران ادامه داد‪ :‬میزان مصرف اب در میزان تولید فاضالب و پساب‬ ‫موثر است بنابراین با اصالح الگوی مصرف اب‪ ،‬هزینه ها کاهش و در نتیجه فاضالب کمتری تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب وفاضالب استان مازندران نیز در سخنانی‪ ،‬ضمن قدردانی از کارکنان شرکتهای‬ ‫اب و فاضالب روستایی و شهری گفت‪ :‬اتحاد ‪ ،‬همدلی و هم سویی مهمترین رمز موفقیت و پیشرفت‬ ‫امور است‪.‬‬ ‫مهندس مجید عبدالهی‪ ،‬کارکنان هر سازمانی را عامل حیاتی‪ ،‬راهبردی و بقای ان سازمانها‬ ‫دانست و افزود‪ :‬منابع انسانی ارزشمندترین منابع سازمانها به شمار می رود‪.‬‬ ‫افزایش‪ 3.5‬درصدیمصرفبرقدراستانالبرز‬ ‫البرز ولی ابراهیمی ‪ -‬مدیرعامل شــرکت توزیع‬ ‫نیروی برق استان البرز گفت‪ :‬مصرف برق در استان از‬ ‫ابتدای ســال تاکنون بیش از ‪ ۳.۵‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهنام بیات در حاشــیه برگزاری اولیــن رویداد‬ ‫کارافرینی با موضوع بهبود وصول مطالبات (افزایش‬ ‫میــزان مشــارکت مشــترکین خانگــی و تجاری‬ ‫هوشمندسازی پرداخت های مشترکین) که در محل‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق استان البرز برگزار شد‪ ،‬در‬ ‫جمع خبرنگاران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مدل های کسب و کار در‬ ‫دنیا در حال تغییر است و با توجه بهپیچیدگی هایی که‬ ‫در فناوری‪ ،‬نواوری‪ ،‬صنعت داریم این موضوع می طلبد‬ ‫که فکرهای نو و خالقیت های جدید توسط افکار نو و‬ ‫ایده های جوانان پردازش شود و شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق استان البرز در این زمینه برگزاری چنین رویدادی‬ ‫را دنبال کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکــه به دنبال برگزاری این‬ ‫رویداد کار افرینــی از بهترین ایده ضمن ارائه تقدیر‬ ‫حمایت و پشتیبانی الزم صورت می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬هدف‬ ‫این اســت تا با استفاده از شرکت های شتاب دهنده و‬ ‫حتی خود شرکت توزیع نیروی برق بتوانیم پشتیبانی‬ ‫مالی الزم را برای پرورش ایده برتر داشــته باشیم تا به‬ ‫یک مرحله عملیاتی‪ ،‬نواورانه و کارافرینی برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با‬ ‫بیان اینکه این رویداد کارافرینی با حضور بیش از ‪۲۰‬‬ ‫دستگاه استارتاپی و شتاب دهنده برگزار شده است‪،‬‬ ‫گفت‪:‬خوشبختانهاستقبالخوبیازاینرویدادبهعمل‬ ‫امده اســت‪ ،‬در اینده به یقین حمایت معنوی و مالی‬ ‫برای حمایت از ایده هــای برتر این رویداد را خواهیم‬ ‫داشت تا به مرحله عملیاتی شدن‪ ،‬کارافرینی و تجاری‬ ‫شدن برسند‪ .‬بیات در خصوص تعداد مشترکین این‬ ‫مجموعه در استان‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر بیش از یک‬ ‫میلیون و ‪ ۳۶۰‬هزار مشترک در استان البرز داریم‪ .‬وی‬ ‫در ادامه با بیان اینکه به دنبال برگزاری این رویداد کار‬ ‫افرینــی از بهترین ایده ضمــن ارائه تقدیر حمایت و‬ ‫پشتیبانی الزم صورت می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬هدف این است‬ ‫تا با استفاده از شرکت های شتاب دهنده و حتی خود‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق بتوانیم پشتیبانی مالی الزم‬ ‫را برای پرورش ایده برتر داشته باشیم تا به یک مرحله‬ ‫عملیاتی‪ ،‬نواورانه و کارافرینی برسد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬میلیارد ریال اعتبار برای انتقال اب به اراک اختصاص یافت‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای اســتان مرکزی از تخصیص سه‬ ‫میلیارد ریال اعتبار برای انتقال اب از تصفیه خانه به کالنشهر اراک خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این اقدام به مظنور افزایش کیفیت اب اشامیدنی این شهر‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫عزت اله امره ای افزود‪ :‬طرح انتقال اب از تصفیه خانه به اراک با عنوان‬ ‫رینگ شمالی شــامل حدود ‪ ۹‬و نیم کیلومتر خط انتقال لوله فوالدی‬ ‫ســایزهای یک هزار و ‪ ۲۰۰‬و ‪ ۸۰۰‬میلی متری‪ ،‬یک باب مخزن ذخیره‬ ‫‪ ۱۰‬هزار متر مکعبی بتنی و حوضچه های شیراالت است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬پیش از این نیز ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال اعتبار برای این‬ ‫طرح هزینه شده و این طرح اکنون ‪ ۹۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان مرکزی گفت‪ ۹۰۰  :‬متر از‬ ‫طول خط طرح واقع حد فاصل ابتدای خیابان شمشیری تا میدان امام‬ ‫حسین (ع) باقی مانده‪ ‬که با همکاری مسووالن و مساعد بودن شرایط‬ ‫جوی انجام می شود‪.‬‬ ‫امــره ای افزود‪ :‬با اتمــام عملیات اجرایی رینگ شــمالی تمامی‬ ‫شهرک های‪  ‬واقع در قسمت شمالی بلوار امام علی(ع)‪ ،‬پردیس‪ ،‬قائم‪،‬‬ ‫الجواد‪ ،‬ازادگان‪ ،‬بعثت‪ ،‬مشــاور‪ ،‬الهیه‪ ،‬حافظیه و حمید از اب ســالم و‬ ‫بهداشتی تصفیهخانه سدکمال صالحبهره مندخواهند شد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬اکنون ‪ ۵۰‬درصد از اب اشــامیدنی شهر اراک از‬ ‫تصفیه خانهسدکمالصالحوبقیهازچاهدریافتمی شودوباطرحاختالط‬ ‫با چاه های منطقه حدود ‪ ۷۰‬درصد از مناطق مختلف شهری از این اب‬ ‫بهره مندمی شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان مرکزی گفت‪ :‬رینگ جنوبی‬ ‫شهر اراک نیز که در مجاورت کمربندی جنوبی ساخته می شود به طول‬ ‫حدود‪ ۱۳‬کیلومتر است که شیراالت و بیش از نصف لوله های مسیر ان‬ ‫تهیه و در صورت تامین اعتبار‪ ،‬شرکت امادگی اجرای ان در سال ‪ ۹۹‬را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫امره ای افزود‪ :‬کوی صنعتی‪ ،‬شهرک ولیعصر‪ ،‬کوی گردو‪ ،‬فاز یک و‪ ‬‬ ‫فاز‪ ۲‬هپکو‪،‬شهرکشهیدبهشتی‪،‬کویاندیشیهبهوسیلهرینگجنوبی‬ ‫ابرسانی می شود‪ .‬وی اظهار داشت‪  :‬با اجرای طرح رینگ های شمالی و‬ ‫جنوبی اراک ‪  ،‬شهروندان این شهر‪  ‬به طور کامل از اب سد کمال صالح‬ ‫بهره مند می شــوند‪ .‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان مرکزی از‬ ‫تخصیص ســه میلیارد ریال اعتبار برای انتقــال اب از تصفیه خانه به‬ ‫کالنشهر اراک خبر داد و گفت‪ :‬این اقدام به مظنور افزایش کیفیت اب‬ ‫اشامیدنی این شهر انجام می شود‪ .‬عزت اله امره ای افزود‪ :‬طرح انتقال‬ ‫اب از تصفیه خانه به اراک با عنوان رینگ شــمالی شامل حدود ‪ ۹‬و نیم‬ ‫کیلومتر خط انتقال لوله فوالدی سایزهای یک هزار و‪ ۲۰۰‬و‪ ۸۰۰‬میلی‬ ‫متری‪ ،‬یک باب مخزن ذخیره‪ ۱۰‬هزار متر مکعبی بتنی و حوضچه های‬ ‫شیراالت است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬پیش از این نیز ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال اعتبار برای این‬ ‫طرح هزینه شده و این طرح اکنون ‪ ۹۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان مرکزی گفت‪ ۹۰۰  :‬متر از‬ ‫طول خط طرح واقع حد فاصل ابتدای خیابان شمشیری تا میدان امام‬ ‫حسین (ع) باقی مانده‪ ‬که با همکاری مسووالن و مساعد بودن شرایط‬ ‫جوی انجام می شود‪.‬‬ ‫امــره ای افزود‪ :‬با اتمــام عملیات اجرایی رینگ شــمالی تمامی‬ ‫شهرک های‪  ‬واقع در قسمت شمالی بلوار امام علی(ع)‪ ،‬پردیس‪ ،‬قائم‪،‬‬ ‫الجواد‪ ،‬ازادگان‪ ،‬بعثت‪ ،‬مشــاور‪ ،‬الهیه‪ ،‬حافظیه و حمید از اب ســالم و‬ ‫بهداشتی تصفیهخانه سدکمال صالحبهره مندخواهند شد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬اکنون ‪ ۵۰‬درصد از اب اشــامیدنی شهر اراک از‬ ‫تصفیه خانهسدکمالصالحوبقیهازچاهدریافتمی شودوباطرحاختالط‬ ‫با چاه های منطقه حدود ‪ ۷۰‬درصد از مناطق مختلف شهری از این اب‬ ‫بهره مندمی شوند‪.‬مدیرعاملشرکتابمنطقه ایاستانمرکزیگفت‪:‬‬ ‫رینگ جنوبی شهر اراک نیز که در مجاورت کمربندی جنوبی ساخته‬ ‫می شــود به طول حدود‪ ۱۳‬کیلومتر است که شیراالت و بیش از نصف‬ ‫لوله های مسیر ان تهیه و در صورت تامین اعتبار‪ ،‬شرکت امادگی اجرای‬ ‫ان در سال ‪ ۹۹‬را دارد‪.‬‬ ‫اغاز ارزیابی سرامدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران در شرکت گاز مازندران‬ ‫‪ ‬ارزیابان سرامدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران با حضور‬ ‫در جلســه افتتاحیه ‪ ،‬فعالیت خود را برای ارزیابی شرکت گاز استان‬ ‫مازندران اغاز کردند‪.‬‬ ‫جعفر احمدپور مدیرعامل شرکت گاز مازندران‪ ،‬ضمن عرض خیر‬ ‫مقدم به تیم ارزیابی جایزه سرامدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز‬ ‫ایران ‪ ،‬فرایند ارزیابی را فرصتی مغتنم برای شرکت های گاز استانی‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬ماموریت اصلی شرکت های گاز استانی ارائه خدمات‬ ‫بهینه و ایمن به مشترکین است و این مهم میسر نمی شود مگر اینکه‬ ‫سازمان نیازهای مشترکین را شناسایی کرده و در جهت ارتقای سطح‬ ‫رضایتمندی انان تالش کند‪.‬‬ ‫وی کسب رضایت مشتریان را مهمترین و تاثیرگذارترین عامل در‬ ‫تعالی سازمانی عنوان کرد و اظهار داشت‪ :‬برای پیمودن مسیر تعالی‬ ‫باید همه دوشــادوش یکدیگر با تعریف و اجرای پروژه های بهبود در‬ ‫حفظ و تقویت نقاط قوت و اصالح زمینه های قابل بهبود حرکت کنیم‬ ‫و خود را متعهد به پیمودن مسیر تعالی بدانیم‪.‬‬ ‫احمدپور ضمن قدردانی از ارزیابان تعالی سازمانی خواستار ارزیابی‬ ‫دقیق و ارائه نقاط قابل بهبود و نقاط ق ّوت در فرایندهای سازمان شد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬قطعاً مواردی که در جلســه اختتامیه ارائه خواهد شد‬ ‫مجموعه شرکت گاز استان را در رسیدن به اهداف خود در مسیر تعالی‬ ‫سازمانی یاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بهبود مستمر هر سازمان در گرو ایجاد انگیزه برای منابع‬ ‫انسانی و در کنار ان بکارگیری شیوه های صحیح انجام فرایندها است‬ ‫که این مهم با توجه به تعهد‪ ،‬تخصص و ایمان کارکنان در شرکت گاز‬ ‫مازندران به خوبی پیاده سازی شده است‪.‬‬ ‫همچنین در این مراسم محمد حیدری بهبهانی ارزیاب ارشد تیم‬ ‫ارزیابی شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬برگزاری ارزیابی در شرکت گاز استان‬ ‫مازندران را یک فرصت برای یادگیری متقابل عنوان نمود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــرکت گاز استان مازندران یکی از شرکت های‬ ‫سرامد در زمینه تعالی می باشد گفت‪ :‬هدف از این ارزیابی ایجاد فضای‬ ‫رقابتی برای تعالی ســازمان ها و تبادل تجربیات موفق و نیز تشویق‬ ‫سازمان بر اجرای خودارزیابی می باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است شرکت گاز استان مازندران از ‪ 28‬لغایت ‪ 30‬بهمن‬ ‫توســط تیم ارزیابی شرکت ملی گاز در سطح تندیس سیمین مورد‬ ‫ارزیابی قرار می گیرد‪ .‬این شرکت در سال ‪ 86‬موفق به کسب ‪ 3‬تندیس‬ ‫بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی ‪،‬جشنواره سرامدی و بهبود مستمر‬ ‫صنعت نفت و جشنواره سرامدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شد‪ ‬ارزیابان سرامدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران با حضور‬ ‫در جلســه افتتاحیه ‪ ،‬فعالیت خود را برای ارزیابی شرکت گاز استان‬ ‫مازندران اغاز کردند‪.‬‬ ‫جعفر احمدپور مدیرعامل شرکت گاز مازندران‪ ،‬ضمن عرض خیر‬ ‫مقدم به تیم ارزیابی جایزه سرامدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز‬ ‫ایران ‪ ،‬فرایند ارزیابی را فرصتی مغتنم برای شرکت های گاز استانی‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬ماموریت اصلی شرکت های گاز استانی ارائه خدمات‬ ‫بهینه و ایمن به مشترکین است و این مهم میسر نمی شود مگر اینکه‬ ‫سازمان نیازهای مشترکین را شناسایی کرده و در جهت ارتقای سطح‬ ‫رضایتمندی انان تالش کند‪.‬‬ ‫وی کسب رضایت مشتریان را مهمترین و تاثیرگذارترین عامل در‬ ‫تعالی سازمانی عنوان کرد و اظهار داشت‪ :‬برای پیمودن مسیر تعالی‬ ‫باید همه دوشــادوش یکدیگر با تعریف و اجرای پروژه های بهبود در‬ ‫حفظ و تقویت نقاط قوت و اصالح زمینه های قابل بهبود حرکت کنیم‬ ‫و خود را متعهد به پیمودن مسیر تعالی بدانیم‪.‬‬ ‫احمدپور ضمن قدردانی از ارزیابان تعالی سازمانی خواستار ارزیابی‬ ‫دقیق و ارائه نقاط قابل بهبود و نقاط ق ّوت در فرایندهای سازمان شد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬قطعاً مواردی که در جلســه اختتامیه ارائه خواهد شد‬ ‫مجموعه شرکت گاز استان را در رسیدن به اهداف خود در مسیر تعالی‬ ‫سازمانی یاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بهبود مستمر هر سازمان در گرو ایجاد انگیزه برای منابع‬ ‫انسانی و در کنار ان بکارگیری شیوه های صحیح انجام فرایندها است‬ ‫که این مهم با توجه به تعهد‪ ،‬تخصص و ایمان کارکنان در شرکت گاز‬ ‫مازندران به خوبی پیاده سازی شده است‪.‬‬ ‫همچنین در این مراسم محمد حیدری بهبهانی ارزیاب ارشد تیم‬ ‫ارزیابی شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬برگزاری ارزیابی در شرکت گاز استان‬ ‫مازندران را یک فرصت برای یادگیری متقابل عنوان نمود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــرکت گاز استان مازندران یکی از شرکت های‬ ‫سرامد در زمینه تعالی می باشد گفت‪ :‬هدف از این ارزیابی ایجاد فضای‬ ‫رقابتی برای تعالی ســازمان ها و تبادل تجربیات موفق و نیز تشویق‬ ‫سازمان بر اجرای خودارزیابی می باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است شرکت گاز استان مازندران از ‪ 28‬لغایت ‪ 30‬بهمن‬ ‫توســط تیم ارزیابی شرکت ملی گاز در سطح تندیس سیمین مورد‬ ‫ارزیابی قرار می گیرد‪ .‬این شرکت در سال ‪ 86‬موفق به کسب ‪ 3‬تندیس‬ ‫بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی ‪،‬جشنواره سرامدی و بهبود مستمر‬ ‫صنعت نفت و جشنواره سرامدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شد‬ ‫ارزیابان سرامدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران با حضور‬ ‫تقدیر ازمدیرکل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫بوشهر در راستای استقرار و بکارگیری سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫از اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان‬ ‫بوشهر‪ ،‬در راستای استقرار و بکارگیری سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) بمنظور‬ ‫ایجاد شفافیت در معامالت ‪ ،‬تقدیرشد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‪ ،‬در مراسم معرفی‬ ‫فعاالن سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در‬ ‫اســتان بوشــهر‪ ،‬از ســیاوش ارجمند زاده‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان تقدیر شد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت ‪ ،‬در این مراســم لوح تقدیر‬ ‫مدیر این ســامانه کشوری از اداره کل بنادر و‬ ‫دریانــوردی اســتان بوشــهر به ســیاوش‬ ‫ارجمندزاده اهداشد‪.‬‬ ‫‪ ‬شایان ذکراست‪ ،‬در پی پیاده سازی و الزام‬ ‫بکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪،‬‬ ‫برابر با قوانین و مقررات ابالغی به کلیه دستگاه‬ ‫های دولتی و عمومی‪ ،‬مبنی بر اجرای تمامی‬ ‫فرایند های انجام معامالت در همه سطوح‪ ،‬و‬ ‫همچنین با توجه به ضرورت شــفاف ســازی‬ ‫معامالت دولتی‪ ،‬این سامانه از سال ‪ ۹۶‬بصورت‬ ‫عملیاتی در ســطح کشــور اجــرا گردید و‬ ‫هم اکنون بعنوان تنها بســتر انجام تشریفات‬ ‫معامالتی توســط دستگاه های اجرایی‪ ،‬مورد‬ ‫اســتفاده قرار می گیرد‪ .‬که در این راستا و در‬ ‫ارزیابی انجام شــده توسط متولیان اجرایی و‬ ‫نهادهــای نظارتی اســتانی‪ ،‬اداره کل بنادر و‬ ‫دریانوردی اســتان بوشــهر‪  ‬با تعداد و حجم‬ ‫معامالتی مشخص و همچنین بکارگیری این‬ ‫سامانه در انجام فرایندهای معامالتی‪ ‬بعنوان‬ ‫دســتگاه برتر معرفی و طی مراســمی از ان‬ ‫تقدیر شد‪.‬‬ ‫در جلســه افتتاحیه ‪ ،‬فعالیت خود را برای ارزیابی شرکت گاز استان‬ ‫مازندران اغاز کردند‪.‬‬ ‫جعفر احمدپور مدیرعامل شرکت گاز مازندران‪ ،‬ضمن عرض خیر‬ ‫مقدم به تیم ارزیابی جایزه سرامدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز‬ ‫ایران ‪ ،‬فرایند ارزیابی را فرصتی مغتنم برای شرکت های گاز استانی‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬ماموریت اصلی شرکت های گاز استانی ارائه خدمات‬ ‫بهینه و ایمن به مشترکین است و این مهم میسر نمی شود مگر اینکه‬ ‫سازمان نیازهای مشترکین را شناسایی کرده و در جهت ارتقای سطح‬ ‫رضایتمندی انان تالش کند‪.‬‬ ‫وی کسب رضایت مشتریان را مهمترین و تاثیرگذارترین عامل در‬ ‫تعالی سازمانی عنوان کرد و اظهار داشت‪ :‬برای پیمودن مسیر تعالی‬ ‫باید همه دوشــادوش یکدیگر با تعریف و اجرای پروژه های بهبود در‬ ‫حفظ و تقویت نقاط قوت و اصالح زمینه های قابل بهبود حرکت کنیم‬ ‫و خود را متعهد به پیمودن مسیر تعالی بدانیم‪.‬‬ ‫احمدپور ضمن قدردانی از ارزیابان تعالی سازمانی خواستار ارزیابی‬ ‫دقیق و ارائه نقاط قابل بهبود و نقاط ق ّوت در فرایندهای سازمان شد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬قطعاً مواردی که در جلســه اختتامیه ارائه خواهد شد‬ ‫مجموعه شرکت گاز استان را در رسیدن به اهداف خود در مسیر تعالی‬ ‫سازمانی یاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بهبود مستمر هر سازمان در گرو ایجاد انگیزه برای منابع‬ ‫انسانی و در کنار ان بکارگیری شیوه های صحیح انجام فرایندها است‬ ‫که این مهم با توجه به تعهد‪ ،‬تخصص و ایمان کارکنان در شرکت گاز‬ ‫مازندران به خوبی پیاده سازی شده است‪.‬‬ ‫همچنین در این مراســم محمد حیــدری بهبهانی ارزیاب‬ ‫ارشد تیم ارزیابی شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬برگزاری ارزیابی در‬ ‫شــرکت گاز اســتان مازندران را یک فرصت بــرای یادگیری‬ ‫متقابل عنوان نمود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــرکت گاز استان مازندران یکی از شرکت های‬ ‫سرامد در زمینه تعالی می باشد گفت‪ :‬هدف از این ارزیابی ایجاد فضای‬ ‫رقابتی برای تعالی ســازمان ها و تبادل تجربیات موفق و نیز تشویق‬ ‫سازمان بر اجرای خودارزیابی می باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است شرکت گاز استان مازندران از ‪ 28‬لغایت ‪ 30‬بهمن‬ ‫توســط تیم ارزیابی شرکت ملی گاز در سطح تندیس سیمین مورد‬ ‫ارزیابی قرار می گیرد‪ .‬این شرکت در سال ‪ 86‬موفق به کسب ‪ 3‬تندیس‬ ‫بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی ‪،‬جشنواره سرامدی و بهبود مستمر‬ ‫صنعت نفت و جشنواره سرامدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شد‬ ‫فاز نخست پروژه ‪ ۵۵‬متری‬ ‫در اراک کلنگ زنی شد‬ ‫شهردار اراک گفت‪ :‬عملیات اجرایی پروژه ‪۵۵‬‬ ‫متری در اراک اغاز و کنگ زنی فاز نخست پروژه‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫شــهردار اراک در ائین افتتاح طرح ‪ 55‬متری‬ ‫در اراک اظهار داشــت‪ :‬این پــروژه به طول ‪4.2‬‬ ‫کیلومتر و به عرض ‪ 55‬متر از میدان راه اهن اراک‬ ‫اغاز به کمربندی شمالی ختم می شود و این پروژه‪،‬‬ ‫تقاطع ها و پل های زیادی مانند پل علم الهدی‪ ،‬پل‬ ‫شــهر صنعتی که تخریب می شود‪ ‬و پل شهید‬ ‫بختیاری در مسیر شرقی به ‪ ew‬را شامل می شود‪.‬‬ ‫محمدکریمشفیعیافزود‪:‬امروزفازنخستاین‬ ‫پروژه کلنگ زنی می شود‪ ،‬البته ممکن است از کنار‬ ‫خط راه اهن معارضینی بــرای عملیات اجرایی‬ ‫وجود داشته باشند که باید این تعارضات رفع شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در برخی از نقاط ‪ ‬فضای سبزی‬ ‫با یکصد تا پانصد اصله درخت وجود دارد که طول‬ ‫عمر زیــادی ندارند و محیط زیســت نیز اعالم‬ ‫کرده‪ ‬که در جابجایی درخت ها همکاری می کند‪،‬‬ ‫همچنیــن با ســاختمان های راه اهــن و فنی و‬ ‫تو گو‬ ‫حرفه ای بــه عنوان معارضین پــروژه گف ‬ ‫می شود تا‪ ‬در کوتاهترین زمان ممکن این مشکل‬ ‫حل شود‪ .‬شهردار کالنشهر اراک عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫پروژه‪  ‬یک مسیر شمالی‪-‬جنوبی است که تمامی‬ ‫شریان ها و مسیرهای شرقی و غربی و بزرگراه های‬ ‫ایجاد شــده در شهر را به یکدیگر‪ ‬متصل می کند‬ ‫البته پــروژه ‪ ‬به صورت امانی انجام می شــود و‬ ‫هزینه های شهرداری به شدت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫شفیعی اضافه کرد‪ :‬سازمان عمران شهرداری‬ ‫در مجموع سیصد نیروی کاری دارد و همه ماشین ‬ ‫االت و تجهیزات مربوطه نیز اورهال شده و اماده‬ ‫کار در این پروژه هستند چراکه‪ ‬این پروژه کمک‬ ‫می کند ‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شهرما‬ ‫شهردار منطقه یک ‪:‬‬ ‫اجرای پایانه گردشگری با مدهای جدید حمل و‬ ‫نقلی برای کاهش ترافیک شمال تهران‬ ‫شهردار منطقه یک تهران از انجام مطالعات ترافیکی برای استفاده از مدهای‬ ‫جدید حمل و نقلی در پایانه گردشگری با هدف حل مشکل ترافیک محدوده‬ ‫ولنجک و توچال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک سید حمیدموسوی شهردار‬ ‫این منطقه در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬توسعه فضاهای گردشگری در‬ ‫حریم شهر تهران به خصوص در منطقه شمالی پایتخت می تواند مانعی برای‬ ‫توسعه سکونتگاه های غیررسمی و زمین خواری باشد‪.‬‬ ‫وی با تشریح ایده ایجاد پایانه گردشگری در منطقه یک‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫بهوضعیتمنابعمالیشهرداریتهرانمی توانیمازایده هایجدیدیدرراستای‬ ‫حل مشکالت ترافیکی استفاده کنیم‪ .‬برهمین اساس برای حل مشکل ترافیک‬ ‫منتهــی به مجموعه تفریحی توچال گزینه هایی همچون مونوریل ‪،‬ال ارتی‪،‬‬ ‫تله کابینو‪...‬مطرح شدهاستکهبستهبهمیزان تقاضایسفروهمچنین تمایل‬ ‫بخش خصوصی می توان از یکی از این سه روش استفاده کرد‪.‬‬ ‫شهردار منطقه یک با بیان این که گزینه نصب تله کابین از مونوریل و ال ارتی‬ ‫قوی تر و اقتصادی تر اســت ولی هنوز تصمیم قطعی در مورد ان گرفته نشده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬می توانیم در چند فاز این پروژه را اجرایی کنیم که در گام اول‬ ‫می توان تنها مبدا و مقصد را افتتاح کرد و در فاز بعدی نیز بسته به نظر سرمایه ‬ ‫گذار ایســتگاه های میانی را افتتاح نمود که خوشــبختانه سرمای ه گذار برای‬ ‫ایستگاه مبدا و مقصد اعالم امادگی کرده و مشاور طرح در حال انجام مطالعات‬ ‫مختلف است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که خوشــبختانه این ایده مورد توجه اعضای شورای شهر و‬ ‫شهردار تهران قرار گرفته‪ ،‬در مورد جزییات این طرح گفت‪ :‬زمینی در نزدیکی‬ ‫میدان شــهید شهریاری(دانشگاه شهید بهشــتی) شناسایی شده است که‬ ‫می توانیم از این زمین به عنوان ایستگاه مبدا تله کابین یا مونوریل استفاده کنیم‬ ‫و ایستگاه پایانی نیز مجموعه توچال خواهد بود‪.‬‬ ‫موسویاظهارکرد‪:‬همین کهبتوانیممراجعینبهمجموعهتوچالراازمیدان‬ ‫شهیدشهریاریباتله کابینیامونوریلپوششدهیموخودروهابهسمتشمال‬ ‫محلــه حرکت ننمایندخود به خود ترافیک ولنجک کاهش یافته و معابر ارام‬ ‫می شوند چرا که در حال حاضر ترافیک این منطقه به خیابان های اطراف پس‬ ‫می زند بنابراین اگر بتوانیم تردد گردشگران را که مقصد انان مجموعه توچال‬ ‫است مدیریت کنیم می توانیم ترافیک این نقطه را بهبود ببخشیم‪.‬‬ ‫شهردار منطقه یک با بیان این که هنوز در مورد استفاده از مونوریل‪ ،‬تله کابین‬ ‫و ال ار تی به جمع بندی نرسیده ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این که چه نوع وسیله ای باید در‬ ‫این مسیر استفاده شود بستگی به حجم مسافرین دارد و باید از مد حمل و نقلی‬ ‫استفاده شود که برای بخش خصوصی نیز به صرفه باشد و عالوه بر سرویس دهی‬ ‫مناسب‪ ،‬ارامش محله را مخدوش نکند که در حال حاضر مشاور در حال تعیین‬ ‫نوع وسیله مورد استفاده نیز است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که امروز نیاز داریم که مجموعه هایی همچون توچال را تقویت‬ ‫کرده و با ایجاد مسیرهای جدید و پروژه های بزرگتر‪ ،‬ان را توسعه دهیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حتی بر روی این پیشنهاد نیز مطالعاتی صورت می گیرد که با استفاده از‬ ‫امالک شــهرداری در شمال غرب دانشــگاه شهید بهشتی یک مسیر جدید‬ ‫دسترسی به توچال ایجاد کنیم که عالوه بر تقویت گردشگری مشکل ترافیکی‬ ‫را حل کند‪.‬‬ ‫با حضور ‪ 114‬عضو خانه دوام محله ها انجام شد؛‬ ‫اجرای پنجمین دوره مسابقات سراسری خانه های‬ ‫دوام منطقه ‪15‬‬ ‫پنجمین دوره مســابقات سراسری ‪ 19‬خانه ی دوام و ایمنی منطقه ‪ 15‬با‬ ‫حضور ‪ 114‬شرکت کننده برگزار شد و در ان گروه خانه دوام مشیریه و هاشم‬ ‫اباد موفق به کسب مقام برتر شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ‪ ،15‬علی یزدانی دبیر و مسئول‬ ‫هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه با اعالم این خبر گفت‪ :‬این‬ ‫دوره از مســابقات با هدف ایجاد انگیزه در میان اعضای خانواده دوام‪ ،‬ارتقای‬ ‫دانش و مهارت فردی و گروهی انان‪ ،‬کمک به هویت بخشی و بازاموزی اعضاء‪،‬‬ ‫کمک به حساس سازی عمومی شهروندان در جهت فراگیری دانش مدیریت‬ ‫عمومی بحران‪ ،‬کاهش خطرپذیری و کمک به تثبیت جایگاه خانه دوام و ایمنی‬ ‫در سراهای محله در ستاد مدیریت بحران منطقه برگزار شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به تشــریح بخش های این مســابقه پرداخت و گفت‪ :‬بخش‬ ‫چادرزنی شامل برپا نمودن و جمع کردن چادر امدادی در کمترین زمان توسط‬ ‫اعضایتیم‪،‬حملمصدومبررویبرانکاردوطیمسیر‪ 30‬متریمستقیمتوسط‬ ‫‪ 4‬نفر و اطفای حریق از جمله بخش های این مسابقه بود‪.‬‬ ‫یزدانی با اشاره به اینکه ‪ 8‬داور از سازمان هالل احمر و اتش نشانی شهرداری‬ ‫تهران داوری این مسابقات را بر عهده داشتن خاطرنشان کرد‪ :‬گروه خانه دوام‬ ‫مشیریه در دو بخش چادرزنی و حمل مصدوم و خانه دوام محله هاشم اباد در‬ ‫بخش اطفای حریق موفق به کسب مقام برتر شدند‪.‬دبیر و مسئول هماهنگی‬ ‫ستاد مدیریت بحران اضافه کرد‪ :‬در پایان از گروه های برتر با اهدای لوح و هدیه‬ ‫تقدیر شد‪.‬پنجمین دوره مسابقات سراسری ‪ 19‬خانه ی دوام و ایمنی منطقه‬ ‫‪ 15‬با حضور ‪ 114‬شرکت کننده برگزار شد و در ان گروه خانه دوام مشیریه و‬ ‫هاشم اباد موفق به کسب مقام برتر شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ‪ ،15‬علی یزدانی دبیر و مسئول‬ ‫هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه با اعالم این خبر گفت‪ :‬این‬ ‫دوره از مســابقات با هدف ایجاد انگیزه در میان اعضای خانواده دوام‪ ،‬ارتقای‬ ‫دانش و مهارت فردی و گروهی انان‪ ،‬کمک به هویت بخشی و بازاموزی اعضاء‪،‬‬ ‫کمک به حساس سازی عمومی شهروندان در جهت فراگیری دانش مدیریت‬ ‫عمومی بحران‪ ،‬کاهش خطرپذیری و کمک به تثبیت جایگاه خانه دوام و ایمنی‬ ‫در سراهای محله در ستاد مدیریت بحران منطقه برگزار شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به تشــریح بخش های این مســابقه پرداخت و گفت‪ :‬بخش‬ ‫چادرزنی شامل برپا نمودن و جمع کردن چادر امدادی در کمترین زمان توسط‬ ‫اعضایتیم‪،‬حملمصدومبررویبرانکاردوطیمسیر‪ 30‬متریمستقیمتوسط‬ ‫‪ 4‬نفر و اطفای حریق از جمله بخش های این مسابقه بود‪.‬‬ ‫یزدانی با اشاره به اینکه ‪ 8‬داور از سازمان هالل احمر و اتش نشانی شهرداری‬ ‫تهران داوری این مسابقات را بر عهده داشتن خاطرنشان کرد‪ :‬گروه خانه دوام‬ ‫مشیریه در دو بخش چادرزنی و حمل مصدوم و خانه دوام محله هاشم اباد در‬ ‫بخش اطفای حریق موفق به کسب مقام برتر شدند‪.‬دبیر و مسئول هماهنگی‬ ‫ستاد مدیریت بحران اضافه کرد‪ :‬در پایان از گروه های برتر با اهدای لوح و هدیه‬ ‫تقدیر شد‪.‬پنجمین دوره مسابقات سراسری ‪ 19‬خانه ی دوام و ایمنی منطقه‬ ‫‪ 15‬با حضور ‪ 114‬شرکت کننده برگزار شد و در ان گروه خانه دوام مشیریه و‬ ‫هاشم اباد موفق به کسب مقام برتر شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقــه ‪ ،15‬علی یزدانی دبیر و‬ ‫مسئول هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬این دوره از مســابقات با هدف ایجاد انگیزه در میان اعضای خانواده‬ ‫دوام‪ ،‬ارتقای دانش و مهارت فردی و گروهی انان‪ ،‬کمک به هویت بخشی‬ ‫و بازاموزی اعضاء‪ ،‬کمک به حســاس سازی عمومی شهروندان در جهت‬ ‫فراگیری دانش مدیریت عمومی بحــران‪ ،‬کاهش خطرپذیری و کمک به‬ ‫تثبیت جایگاه خانه دوام و ایمنی در سراهای محله در ستاد مدیریت بحران‬ ‫منطقه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫سمیه روح بخش‬ ‫شنبه ‪ ۳‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3992‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫کانونالودگیکرونادر‬ ‫داخلکشوراست‬ ‫وزیر بهداشت با اشاره به تایید پنج مورد ابتال به‬ ‫کرونا ویروس در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬کانون الودگی کرونا‬ ‫در داخل کشور است‪.‬‬ ‫سعید نمکی‪ ،‬در یازدهمین نشست کارشناسی‬ ‫مجمع انجمن های علمی گروه پزشــکی افزود‪ :‬بر‬ ‫اســاس پروتکل ســازمان جهانی بهداشــت‪ ،‬باید‬ ‫مواردی که از جاهای الوده می ایند یا با افراد الوده‬ ‫تماس داشته اند‪ ،‬دنبال شود‪.‬‬ ‫وی بــا عنوان این مطلب کــه در حال حاضر در‬ ‫شــرایط پیک انفلوانزای نوع در کشور هستیم و ما‬ ‫را گرفتار کرده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬کرونا ویروس‪،‬‬ ‫پدیده ای اســت که می تواند برای ما زحمت ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت با اشــاره به افراد مبتال به کرونا‬ ‫ویروس‪ ،‬گفت‪ :‬بررســی ها نشان داده است که این‬ ‫افراد هیچ ســفری به خارج از کشــور نداشته اند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید گفت که کانون الودگی در داخل کشور‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬ ‫نمکــی از جامعه پزشــکی درخواســت کرد با‬ ‫همکاری همدیگر در سراسر کشور کرونا ویروس را‬ ‫مثل انفلوانزا جمع کنیم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت با اشاره به تایید پنج مورد ابتال به‬ ‫کرونا ویروس در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬کانون الودگی کرونا‬ ‫در داخل کشور است‪.‬‬ ‫سعید نمکی‪ ،‬در یازدهمین نشست کارشناسی‬ ‫مجمع انجمن های علمی گروه پزشــکی افزود‪ :‬بر‬ ‫اســاس پروتکل ســازمان جهانی بهداشــت‪ ،‬باید‬ ‫مواردی که از جاهای الوده می ایند یا با افراد الوده‬ ‫تماس داشته اند‪ ،‬دنبال شود‪.‬‬ ‫وی بــا عنوان این مطلب کــه در حال حاضر در‬ ‫شــرایط پیک انفلوانزای نوع در کشور هستیم و ما‬ ‫وزیر بهداشــت با اشــاره به افراد مبتال به کرونا‬ ‫ویروس‪ ،‬گفت‪ :‬بررســی ها نشان داده است که این‬ ‫افراد هیچ ســفری به خارج از کشــور نداشته اند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید گفت که کانون الودگی در داخل کشور‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬ ‫را گرفتار کرده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬کرونا ویروس‪،‬‬ ‫پدیده ای اســت که می تواند برای ما زحمت ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نمکــی از جامعه پزشــکی درخواســت کرد با‬ ‫همکاری همدیگر در سراسر کشور کرونا ویروس را‬ ‫مثل انفلوانزا جمع کنیم‪.‬‬ ‫هشدار درباره افزایش زندگی هایی که فقط یک عضو دارد‬ ‫طبق اخرین امار رســمی مرکز امــار ایران‪ ،‬در‬ ‫کشور‪ ٢۴‬میلیون و ‪ 196‬هزار و ‪ 35‬خانوار زندگی می‬ ‫کنندکهالبتهاینامار مربوطبهاخرین سرشماریدر‬ ‫سال ‪ 95‬است و اکنون در ادبیات مسئوالن مرتبط از‬ ‫عدد ‪25‬میلیون خانوار اســتفاده می شود‪ .‬حاال یک‬ ‫مسئول در ســازمان بهزیستی کشور ضمن هشدار‬ ‫نسبتبهافزایشخانوارهایتکنفره‪،‬عددوامارانها‬ ‫راحدود‪5/5‬میلیوننفربیانمیکند‪.‬اگرچهنسبتاین‬ ‫رقم در برابر امار کشــورها به ویژه در حوزه اروپا بسیار‬ ‫کمتر است اما برخی کارشناسان معتقدند شرایط به‬ ‫سوییدرحالحرکتاستکهامارخانوارهایتکنفره‬ ‫رو به افزایش است‪.‬‬ ‫افرادی که به شکل انفرادی زندگی می کنند یک‬ ‫خانوار تک نفره به شمار می ایند و الصاق لفظ خانواده‬ ‫به این افراد صحیح نیست‪ .‬او می گوید‪ :‬در بسیاری از‬ ‫مواقع یک زن یا مرد در اثر مرگ یا متارکه‪ ،‬شــریک‬ ‫زندگی خود را از دســت می دهد و از شکل خانواده به‬ ‫خانوارتکنفرهتبدیلمیشود‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬دانشــجویانی که به تنهایی در‬ ‫محل تحصیل خود زندگی می کنند‪ ،‬یک خانوار تک‬ ‫نفرههستند‪،‬اماپسازبرگشتبهجمعخانوادهوشهر‬ ‫مبداعضوخانوادهبهشمارمیایند‪.‬پیشگیرینکردن‬ ‫از وقوع حوادث مختلف و ناکارامد بودن سیستم امداد‬ ‫تا موضوعاتی مانند طالق و فوت و مشکالت اقتصادی‬ ‫مهم ترین دالیل شــکل گیری خانوارهای تک نفره‬ ‫محســوب می شوند‪.‬وی با اشــاره به این که در حوزه‬ ‫خانوارهای تک نفره بررسی های کامل و جامعی را در‬ ‫اختیار نداریم‪ ،‬می گوید‪ :‬هم اکنون حدود‪ 5.5‬میلیون‬ ‫خانوارتکنفرهدرایرانزندگیمیکنند‪،‬امابهاینامار‬ ‫نمیتواناستنادکرد‪.‬‬ ‫در همیــن زمینه مــرور امارخانوارهای تک نفره‬ ‫اروپایی هم خالی از لطف نیســت‪ .‬داده های دفتر امار‬ ‫کمیســیون اروپا‪ ،‬یوروستات نشــان می دهد تعداد‬ ‫خانوارها در کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا از ‪۱۹۹‬‬ ‫میلیون نفر در سال‪ ۲۰۰۶‬به رقم‪ ۲۲۰‬میلیون نفر در‬ ‫سال‪ ۲۰۱۶‬رسیده است‪ .‬در این بین خانوارهایی که از‬ ‫یک نفر تشکیل شده ‪ ۳۳‬درصد رقم مذکور را شامل‬ ‫می شود‪ .‬در سوئد نیمی از خانوارها‪ ،‬معادل‪ ۵۲‬درصد‪،‬‬ ‫تنهاازیکفردتشکیلشدهاست‪.‬سوئدازایننظرمقام‬ ‫نخســت را در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد‪.‬‬ ‫پسازسوئدکشورهایلیتوانیودانمارکبهترتیبدر‬ ‫ردههایدوموسومقرارگرفتهاند‪.‬همچنین‪ ۲۵‬درصد‬ ‫خانوارها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از یک زوج‬ ‫بدونفرزندتشکیلشدهاست‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه‬ ‫اظهارنظرکردهوهشداردادهاست‪.‬علیکردگفتهاست‪:‬‬ ‫تنهازیستیمی تواندخواستهیاناخواستهوبنابهدالیلی‬ ‫همچون افزایش ســن ازدواج‪ ،‬طالق‪ ،‬فوت والدین‪،‬‬ ‫مشکالت اقتصادی‪ ،‬تحصیل و مهاجرت باشد؛ اما طی‬ ‫سال های اخیر زندگی مجردی افزایش یافته و بیم ان‬ ‫می رود که به فرهنگ تبدیل شود و بنیان خانواده ها را‬ ‫دچــار چالش کند‪ .‬او با یاداوری این که با افزایش امار‬ ‫طالق و کاهش ازدواج‪ ،‬زندگی مجردی‪ ،‬خانواده های‬ ‫تک نفره و پدیده تنها زیستی در کالن شهرها به ویژه‬ ‫تهران افزایش یافته اســت‪ ،‬می گوید‪ :‬عواملی مانند‬ ‫گسستجامعه‪،‬پدیدهشهرنشینی‪،‬افزایشسنازدواج‬ ‫وبی رغبتیبهان‪،‬تغییرکارکردخانوادهوشکافنسلی‬ ‫در گسترش خانواده های تک نفره موثر بوده و به دلیل‬ ‫ان که در کالن شهرها فرصت بیشتری برای اشتغال و‬ ‫تحصیل وجــود دارد‪ ،‬بنابراین جوانان با مهاجرت به‬ ‫زندگیمجردیوتنهازیستیخومیگیرندوتمایلیبه‬ ‫ازدواجوزندگیمتاهلیازخودنشاننمی دهند‪ .‬راهکار‬ ‫ایننمایندهمجلس‪،‬همانتسهیلازدواجاستکهالبته‬ ‫در این زمینه قانون هم وجود دارد اما خاصیتی ندارد‪.‬‬ ‫افرادیکهبهشکلانفرادیزندگیمیکنندیکخانوار‬ ‫تک نفره به شمار می ایند و الصاق لفظ خانواده به این‬ ‫افرادصحیحنیست‪.‬اومی گوید‪:‬دربسیاریازمواقعیک‬ ‫زن یا مرد در اثر مرگ یا متارکه‪ ،‬شریک زندگی خود را‬ ‫از دست می دهد و از شکل خانواده به خانوار تک نفره‬ ‫تبدیلمیشود‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬دانشــجویانی که به تنهایی در‬ ‫محل تحصیل خود زندگی می کنند‪ ،‬یک خانوار تک‬ ‫نفرههستند‪،‬اماپسازبرگشتبهجمعخانوادهوشهر‬ ‫مبداعضوخانوادهبهشمارمیایند‪.‬پیشگیرینکردن‬ ‫از وقوع حوادث مختلف و ناکارامد بودن سیستم امداد‬ ‫تا موضوعاتی مانند طالق و فوت و مشکالت اقتصادی‬ ‫مهم ترین دالیل شــکل گیری خانوارهای تک نفره‬ ‫محســوب می شوند‪.‬وی با اشــاره به این که در حوزه‬ ‫خانوارهای تک نفره بررسی های کامل و جامعی را در‬ ‫اختیار نداریم‪ ،‬می گوید‪ :‬هم اکنون حدود‪ 5.5‬میلیون‬ ‫خانوارتکنفرهدرایرانزندگیمیکنند‪،‬امابهاینامار‬ ‫نمیتواناستنادکرد‪.‬‬ ‫در همیــن زمینه مــرور امارخانوارهای تک نفره‬ ‫اروپایی هم خالی از لطف نیســت‪ .‬داده های دفتر امار‬ ‫کمیســیون اروپا‪ ،‬یوروستات نشــان می دهد تعداد‬ ‫خانوارها در کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا از ‪۱۹۹‬‬ ‫میلیون نفر در سال‪ ۲۰۰۶‬به رقم‪ ۲۲۰‬میلیون نفر در‬ ‫سال‪ ۲۰۱۶‬رسیده است‪ .‬در این بین خانوارهایی که از‬ ‫یکنفرتشکیلشده‪ ۳۳‬درصدرقممذکورراشاملمی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شهردار تهران‪ :‬قطارهای مترو و اتوبوس ها هر شب ضد عفونی می شوند‬ ‫شــهردار تهران با اشاره به ورود کرونا به کشور‬ ‫گفــت‪ :‬در مدیریت شــهری در متــرو‪ ،‬اتوبوس و‬ ‫فضاهای عمومی تمهیداتی را پیش بینی کردیم و‬ ‫درهمین راستا قطارهای مترو و اتوبوس ها هر شب‬ ‫ضد عفونی می شوند‪.‬‬ ‫پیروز حناچی‪ ،‬پس از حضور در شعبه اخذ رای‬ ‫و انداختن رای خود با بیان اینکه رای دادن بهتر از‬ ‫رای ندادن اســت‪ ،‬گفت‪ :‬همه ما باید رای بدهیم و‬ ‫در سرنوشــت خودمان دخیل شویم حتی ممکن‬ ‫است ایده ال ما هم نباشد اما باید در همین فضایی‬ ‫که وجود دارد تاثیر بگذاریم‪ .‬وی با بیان اینکه جای‬ ‫خیلی هــا در ایــن انتخابات خالی اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امیدوارم شرایطی فراهم شود تا دیگران هم بتوانند‬ ‫در انتخابات اتی شرکت کنند‪.‬‬ ‫حناچی ادامه داد‪ :‬هر چقدر انتخابات رقابتی تر‬ ‫و پرشورتر باشــد قطعاً نتایج ان نیز بیشتر به نفع‬ ‫مردم خواهد بود و در این شرایط هم که کشور در‬ ‫معرض تهدیدات جدی قــرار دارد به تعبیر مقام‬ ‫معظم رهبری هیچ چیزی مانند انتخابات نمی تواند‬ ‫کشور را بیمه کند‪.‬‬ ‫شهردار تهران درباره تمهیدات مدیریت شهری‬ ‫برای مقابله با ویروس کرونا هم گفت‪ :‬متاسفانه این‬ ‫ویروس وارد کشور شده است و ان شااهلل با مجموعه‬ ‫اقداماتی که انجام شده بتوانیم روند گسترش این‬ ‫ویروس را کنترل کرده و جلوی ان را بگیریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در مدیریت شهری ما در مترو‪،‬‬ ‫اتوبوس و فضاهای عمومی تمهیداتی را پیش بینی‬ ‫کردیم‪ ،‬افزود‪ :‬قطارهای مترو و اتوبوس ها هر شب‬ ‫ضد عفونی می شوند و عالوه بر ان با همکاری وزارت‬ ‫بهداشت اقدام به ارائه پیام های اموزشی در سطح‬ ‫شــهر کرده ایم‪ .‬البته در ایــن زمینه ما وظیفه ای‬ ‫نداریم اما به عنوان کمــک کننده ورود کرده ایم‪.‬‬ ‫حناچی ادامه داد‪ :‬شــرکت شهر سالم نیز موظف‬ ‫شده که در زمینه تهیه و در اختیار گذاشتن و توزیع‬ ‫ماسک به قیمت نازل اقداماتی را انجام دهد‪ .‬پیروز‬ ‫حناچی‪ ،‬پس از حضور در شعبه اخذ رای و انداختن‬ ‫رای خود با بیان اینکه رای دادن بهتر از رای ندادن‬ ‫شهردار تهران درباره تمهیدات مدیریت شهری‬ ‫برای مقابله با ویروس کرونا هم گفت‪ :‬متاسفانه این‬ ‫ویروس وارد کشور شده است و ان شااهلل با مجموعه‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬همه ما باید رای بدهیم و در سرنوشت‬ ‫خودمان دخیل شویم حتی ممکن است ایده ال ما‬ ‫هم نباشد اما باید در همین فضایی که وجود دارد‬ ‫تاثیــر بگذاریم‪ .‬وی با بیان اینکه جای خیلی ها در‬ ‫این انتخابات خالی است‪ ،‬افزود‪ :‬امیدوارم شرایطی‬ ‫فراهم شود تا دیگران هم بتوانند در انتخابات اتی‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬ ‫حناچی ادامه داد‪ :‬هر چقدر انتخابات رقابتی تر‬ ‫و پرشورتر باشــد قطعاً نتایج ان نیز بیشتر به نفع‬ ‫مردم خواهد بود و در این شرایط هم که کشور در‬ ‫معرض تهدیدات جدی قــرار دارد به تعبیر مقام‬ ‫معظم رهبری هیچ چیزی مانند انتخابات نمی تواند‬ ‫کشور را بیمه کند‪.‬‬ ‫اقداماتی که انجام شده بتوانیم روند گسترش این‬ ‫ویروس را کنترل کرده و جلوی ان را بگیریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در مدیریت شهری ما در مترو‪،‬‬ ‫اتوبوس و فضاهای عمومی تمهیداتی را پیش بینی‬ ‫کردیم‪ ،‬افزود‪ :‬قطارهای مترو و اتوبوس ها هر شب‬ ‫ضد عفونی می شــوند و عالوه بــر ان با همکاری‬ ‫وزارت بهداشت اقدام به ارائه پیام های اموزشی در‬ ‫ســطح شــهر کرده ایم‪ .‬البته در ایــن زمینه ما‬ ‫وظیفــه ای نداریم اما به عنوان کمک کننده ورود‬ ‫کرده ایم‪ .‬حناچی ادامه داد‪ :‬شرکت شهر سالم نیز‬ ‫موظف شــده که در زمینــه تهیــه و در اختیار‬ ‫گذاشــتن و توزیع ماسک به قیمت نازل اقداماتی‬ ‫را انجام دهد‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫مهار کرونا با رعایت ‪ ۵‬اصل ساده‬ ‫عضو کمیته کشــوری بیماری هــای عفونی وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬مهمترین اقدام‬ ‫برای مهار کرونا رعایت این پنج اصل است‪ ،‬دست دادن‬ ‫و روبوسی را کنار بگذاریم‪ ،‬هنگام بیماری در خانه بمانیم‪،‬‬ ‫اصول بهداشتی عطسه و سرفه را رعایت کنیم‪ ،‬در مترو‬ ‫و اتوبــوس و مراکز درمانی ماســک بزنیــم و بیماران‬ ‫مشکوک به کرونا را جداسازی کنیم‪.‬‬ ‫مینو محرز افزود‪ :‬بر اســاس گــزارش های موجود‬ ‫انتقال ویروس کرونا از قم شروع شده و با توجه به تردد‬ ‫و سفر مردم اکنون به بسیاری از شهرهای کشور از جمله‬ ‫تهران‪ ،‬بابل‪ ،‬اراک‪ ،‬اصفهان‪ ،‬رشــت و شــهرهای دیگر‬ ‫رســیده و ممکن است در همه شــهرهای ایران وجود‬ ‫داشته باشــد‪ .‬بنابراین مراقبت و اموزش عمومی برای‬ ‫کنترل ایــن بیماری یک ضرورت جدی اســت و باید‬ ‫کمپین اموزش همگانی در رســانه های کشور به طور‬ ‫جدی شکل بگیرد‪.‬‬ ‫مردم روش عطسه و سرفه را یاد بگیرند‬ ‫وی گفــت‪ :‬همه مردم باید اتیکت (روش) درســت‬ ‫عطسه و سرفه را یاد بگیرند از جمله اینکه هنگام عطسه‬ ‫و ســرفه حتما از دستمال اســتفاده کنند و دستمال‬ ‫مصرف شــده را در سطل در دار بیندازند‪ ،‬اگر دستمال‬ ‫ندارند از ارنج استفاده کنند و به هیچ وجه عطسه و سرفه‬ ‫را در صورت دیگران انجام ندهند‪ .‬انجام اتیکت سرفه و‬ ‫عطسه از ماسک زدن بســیار مهمتر است‪ .‬استفاده از‬ ‫ماسک برای همه مردم ضروری نیست و فقط افرادی که‬ ‫از مترو و اتوبوس اســتفاده مــی کنند چون فاصله انها‬ ‫نزدیک است باید ماسک بزنند‪ .‬ماسک معمولی جراحی‬ ‫هم کافی است و نیازی به ماسک های تخصصی ‪N۹۵‬‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫عضو کمیته کشــوری مبارزه با بیماری های عفونی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اســتفاده از ماســک فقط برای پرستاران و‬ ‫کارکنان بیمارســتانی که با بیماران ســر و کار دارند‬ ‫ضروری است و در شرایطی که در کشور با کمبود ماسک‬ ‫مواجه هستیم‪ .‬نیازی به استفاده عمومی از ماسک وجود‬ ‫ندارد و چندان هم موثر نیست‪ .‬مهمتر از ماسک رعایت‬ ‫عمومی اصول صحیح عطســه و سرفه‪ ،‬شستن مداوم‬ ‫دست ها با اب و صابون و پرهیز جدی همگان از دست‬ ‫دادن و روبوسی کردن است به خصوص اینکه ایام عید‬ ‫را در پیــش رو داریم و باید به همه مردم اموزش دهیم‬ ‫که از دســت دادن و روبوسی کردن در دید و بازدیدها‬ ‫جدا خودداری کنند‪.‬‬ ‫شستن دست ها فراموش نشود‬ ‫محرز گفت‪ :‬توصیه اکید این است که حتما مردم از‬ ‫هر فرصتی برای شستن دست ها با اب و صابون استفاده‬ ‫کنند و انجام این کار به خصوص قبل از غذا خوردن یک‬ ‫ضرورت بســیار مهم است و رســانه ها باید مدام این‬ ‫ضرورت را به مردم یاداوری کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نکته بسیار مهم دیگر این است که افراد‬ ‫بیمار هر نوع ابتال به بیماری تنفســی را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫هنگام بیماری در خانه بمانند و از رفتن به مدرسه و سر‬ ‫کار خودداری کنند و در خانه نیز از ماسک استفاده کنند‪.‬‬ ‫این پزشــک متخصص بیماری های عفونی گفت‪:‬‬ ‫بیماران شدید تنفســی باید در بیمارستان و در بخش‬ ‫‪ ICU‬بستری و ایزوله شوند و تحت مراقبت و پرستاری‬ ‫قرار بگیرند‪ .‬پرسنل بیمارستانی نیز حتما باید از ماسک‬ ‫استفاده کنند و ماســک کافی باید در اختیار کارکنان‬ ‫بیمارستانها قرار داده شود‪.‬‬ ‫احتمال ابتالی کارگران چینی در قم‬ ‫محرز ادامه داد‪ :‬به هر حال اپیدمی ویروس کرونا در‬ ‫کشور شروع شده و با توجه به ابتال چند نفر در قم که با‬ ‫چینی ها ارتباط نداشــته اند‪ ،‬معلوم است که ویروس‬ ‫کرونای جدید در کشور چرخیده است و احتماال منشا‬ ‫این بیماری کارگران چینی بوده اند که در شهر قم کار‬ ‫می کنند و به چین تردد داشــته اند و به نظر می رسد‬ ‫ویروس چرخیده و به افرادی که اکنون شناسایی شده‬ ‫اند رســیده است و چون این افراد ضعیف تر بوده اند به‬ ‫علت شدت بیماری به بیمارستان امده اند‪.‬‬ ‫بازار سیاه ماسک‬ ‫وی گفت‪ :‬نباید مردم را وحشت زده کرد‪ .‬باید اموزش‬ ‫های علمی و درست از طریق رسانه ها به مردم داده شود‬ ‫تا توجه به شــایعات در فضای مجازی فاصله بگیرند‪ .‬از‬ ‫جملــه اینکه مردم باید بدانند که نیــاز همگانی برای‬ ‫ماسک وجود ندارد و در صورت نیاز نیز ماسک معمولی‬ ‫کفایت می کند‪ .‬این توصیه سازمان بهداشت جهانی هم‬ ‫هســت اما متاسفانه بی توجهی به این مساله به هجوم‬ ‫مردم برای خرید ماسک و بازار سیاه ان منجر شده است‪.‬‬ ‫وزارتبهداشتدرموردکروناکوتاهینکردهاست‬ ‫عضو کمیته کشــوری مبارزه با بیماری های عفونی‬ ‫وزارت بهداشــت ادامه داد‪ :‬وزارت بهداشــت در مورد‬ ‫بیماری کرونا کوتاهی نکرده است‪ .‬این دستگاه به صورت‬ ‫علمی کار خود را انجام می دهد و کار خود را بلد است از‬ ‫جملــه اینکه اکنون اعالم کرده اند که تجمع و تردد در‬ ‫اماکن مذهبی قم مدیریت شود‪ .‬به هر حال ممکن است‬ ‫محدودیت هایی برای شناسایی یا اطالع رسانی زودتر‬ ‫بیماری وجود داشته باشد که در اختیار وزارت بهداشت‬ ‫نباشد اما اگر ارگانهای دیگر اجازه دهند و همکاری کنند‬ ‫وزارت بهداشت می تواند اپیدمی کرونا را کنترل کند‪.‬‬ ‫وی در مورد احتمال محدودیت در تردد ایرانیان به‬ ‫خارج از کشــور گفت‪ :‬فکر نمی کنم کشــورهای دیگر‬ ‫محدودیتی برای تردد ایرانیان ایجاد کنند‪ .‬در خبری که‬ ‫در فضای مجازی خواندم‪ ،‬امــده بود که در کانادا یک‬ ‫ایرانی را که مشــکوک به کرونا بود‪ ،‬قرنطینه کرده اند‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که در صورت شناســایی ایرانیان‬ ‫مشکوک به کرونا و بیمار حداکثر مدتی انان را قرنطینه‬ ‫می کنند و امیدوارم محدودیت تردد سفر به خارج برای‬ ‫ایرانیــان به وجود نیایــد زیرا اکثر کشــورها نیز این‬ ‫محدودیت را برای اتباع کشــورهایی کــه درگیر این‬ ‫بیماری هستند ایجاد نکرده اند و فقط محدودیت هایی‬ ‫برای اتباع کشور چین برقرار شده است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویساقتصادی‪:‬طالمومنهاشمی| بخشاجتماعی‪:‬سمیهروح بخش| چندرسانه ای‪:‬رزامومنهاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کرونالیگبرترفوتسالرابدون‬ ‫تماشاگرمی کند؟‬ ‫مرحلهنیمهنهاییلیگبرترفوتسالدرحالیبرگزارخواهد‬ ‫شدکهانتظارمی روداینمسابقاتبهخاطرویروسکرونابدون‬ ‫تماشاگربرگزارشود‪.‬تاییدرسمیوجودویروسکرونادرایران‬ ‫و درگذشت چند هموطن به خاطر این ویروس نگرانی هایی را‬ ‫در ارتباط با برگزاری مسابقات ورزشی و حضور تماشاگران در‬ ‫ورزشــگاه ها و ســالن ها ایجاد کرده است‪.‬در هفته پیش رو‬ ‫رقابت هایلیگبرترفوتبالومسابقاتمرحلهنیمهنهاییلیگ‬ ‫برتر فوتسال در پیش است‪.‬در فوتسال‪ ،‬روز دوشنبه تیم های‬ ‫سن ایچ و گیتی پسند اصفهان در ساوه به مصاف هم می روند‪.‬‬ ‫همچنینتیممسسونگوندرورامینمیهمانتیمستارگان‬ ‫است‪.‬باتوجه به سرپوشیده بودن سالن های فوتسال و فراهم‬ ‫نبودن تهویه کامل و همچنین تراکم جمعیت روی سکوها به‬ ‫نظر می رسد حضور تماشاگران می تواند انتقال ویروس کرونا‬ ‫را در صورتی که حتی یک فرد الوده باشد‪ ،‬شدت ببخشد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر لغو مسابقات به خاطر فشردگی برنامه های تیم‬ ‫ملی قبل از جام ملت ها امکانپذیر نیســت و شاید برگزاری‬ ‫مسابقاتبدونتماشاگربتواندبهترینراهکاربرایجلوگیری‬ ‫از شیوع کروناویروس باشد‪.‬البته نکته عجیب اینجاست که‬ ‫سازمان لیگ فوتسال هنوز هیچ دستورالعملی در این ارتباط‬ ‫دریافت نکرده است و منتظر بخشنامه های وزارت بهداشت‬ ‫است‪.‬ارش جابری سرپرست سازمان لیگ در این خصوص به‬ ‫خبرنگار مهر‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز چیزی به ما ابالغ نشده است‪ .‬این‬ ‫یک بحث ملی است و ابالغیه وزارت بهداشت را می طلبد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬وزارت بهداشــت و دولت باید ابتدا به وزارت ورزش‬ ‫اعالم کنند و ســپس اگر بخشنامه ای هم وجود دارد‪ ،‬انرا به‬ ‫فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال ارجاع بدهند ولی هنوز‬ ‫نامه ای به ما نرسیده است‪.‬‬ ‫اعالموصولشکایتازبازیکنتراکتور‬ ‫دردادگاهعالیورزش‬ ‫شکایت باشــگاه ذوب اهن ایران از رضا شکاری بازیکن‬ ‫باشگاهتراکتوردردادگاهعالیورزش(کاس)اعالموصولشد‪.‬‬ ‫باشگاه ذوب اهن ایران بعد از جدایی رضا شکاری بازیکن تیم‬ ‫فوتبال این باشگاه و حضور در باشگاه روبین کازان روسیه از‬ ‫وی شکایت کرد‪ .‬ذوبی ها در زمان مدیریت سعید اذری‪ ،‬ابتدا‬ ‫از این بازیکن به فدراســیون فوتبال و سپس به دادگاه عالی‬ ‫ورزش برای گرفتن غرامت اموزشی و غرامت فسخ یکطرفه‬ ‫قرارداد شکایت کردند‪.‬‬ ‫باشگاه ذوب اهن مدعی بود شکاری با این باشگاه قرارداد‬ ‫داشته و به صورت یکطرفه اقدام به فسخ قرارداد و حضور در‬ ‫تیم روبین کازان روسیه کرده است‪.‬رسیدگی این شکایت به‬ ‫خاطر روند رسیدگی و ارائه مدارک و مستندات حدود دو سال‬ ‫طول کشید‪ .‬فیفا در نهایت با سماجت اذری چند ماه پیش‬ ‫ارایخودراصادرکرد‪.‬دربخشغرامتاموزشی‪،‬روبینکازان‬ ‫روسیه محکوم به پرداخت‪ ۱۰۵‬هزار یورو (با احتساب جریمه‬ ‫دیرکرد) به باشگاه ذوب اهن شد‪.‬‬ ‫دربخشفسخقراردادهمفیفابحثایرادعدماستماعدعوا‬ ‫راپیشکشیدهبود‪.‬یعنیازانجاکهکمیتهانضباطیفدراسیون‬ ‫فوتبالایرانرویاینپروندهرایداده‪،‬فیفادیگرقادربهبررسی‬ ‫ان نیســت‪.‬به همین خاطر ذوب اهن بــا پیگیری مجدد‬ ‫مدیرعامل سابق این باشگاه اقدام به شکایت از شکاری‪ ،‬روبین‬ ‫کازان و فیفا در دادگاه عالی ورزشی (‪ )CAS‬کرد‪ .‬این شکایت‬ ‫در دادگاه مزبور اعالم وصول شــده و پروسه رسیدگی و رای‬ ‫نهایی ان در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬رضا شکاری بعد از‬ ‫جدایی از تیم روبین کازان روسیه‪ ،‬در تیم تراکتور حضور دارد‪.‬‬ ‫سرپرستفدراسیونووشو‪:‬‬ ‫تصمیمیبرایکاندیداشدنندارم‬ ‫سرپرستفدراسیونووشوگفت‪:‬برنامههایفدراسیونبه‬ ‫شــکل منظم ادامه پیدا خواهد کــرد و در کنار ان مقدمات‬ ‫برگزاری مجمع انتخاباتی را نیــز فراهم می کنیم‪ .‬علیرضا‬ ‫خسروی سرپرست فدراسیون ووشو با بیان مطلب فوق اظهار‬ ‫داشت‪:‬سالایندهووشوکشورحضوردرچندرویدادمهمبین‬ ‫المللــی را پیش رو دارد که پس از هماهنگی با وزارت ورزش‬ ‫تالش داریم در اولین فرصت انتخابات را به بهترین شــکل‬ ‫ممکن برگزار کنیم تا رئیس جدید فرصت کافی برای برنامه‬ ‫ریزی و حضور در این رقابتها داشته باشد‪.‬وی افزود‪ :‬مسابقات‬ ‫قهرمانی بزرگساالن اسیا در هند‪ ،‬جوانان جهان در مراکش‪،‬‬ ‫جام جهانی ساندا و تالو در چین و استرالیا و قهرمانی جهان‬ ‫تایچیدرایتالیامهمترینبرنامه هایبرونمرزیفدراسیون‬ ‫ووشواستکهدرکنارتقویمداخلیبایدبرابرانچهتدوینشده‬ ‫با نظم خاصی و بدون مشــکل همانند گذشته اجرایی شود‪.‬‬ ‫علیرضا خسروی در خصوص زمان برگزاری مجمع هم گفت‪:‬‬ ‫این موضوع را باید وزارت ورزش اعالم کند‪ .‬بعد از انکه کار خود‬ ‫را اغاز کنم‪ ،‬شــرایط را برای اجرایی شدن این برنامه فراهم‬ ‫می کنمتابااعالمزمانثبتنام‪،‬بتوانیمبهخوبیکارهاراپیش‬ ‫ببریم و تمام تالش خود را خواهیم داشــت که انتخابات به‬ ‫بهترین شکل ممکن برگزار شود‪.‬‬ ‫بهجایمحمدنصرتی؛‬ ‫ابراهیمطالبیسرمربیجدیدتیم‬ ‫فوتبالگلریحانشد‬ ‫ابراهیم طالبی سرمربی سابق تیم قشقایی شیراز به عنوان‬ ‫جانشینمحمدنصرتیسرمربیجدیدتیمفوتبالگلریحان‬ ‫البرز شــد‪ .‬بعد از تغییر و تحوالتی که در باشگاه گل ریحان‬ ‫صورتگرفتوانتقالمالکیتاینتیم‪،‬ابراهیمطالبیبهجای‬ ‫محمد نصرتی به عنوان سرمربی این تیم انتخاب و مشغول به‬ ‫کار شد‪.‬طالبی ظهر دیروز در تمرین این تیم حضور پیدا کرد‬ ‫و توسط شهروز داداشیان مالک جدید باشگاه‪ ،‬معارفه گردید‬ ‫وبازیرنظرگرفتن تمریناتگلریحانکارشرابااین تیماغاز‬ ‫کرد‪.‬طالبی در کارنامه اش مربی گری تیم فوتبال استقالل‬ ‫تهران و قشــقایی شــیراز را دارد‪.‬وی روز یکشنبه به عنوان‬ ‫ســرمربی گل ریحان البرز روی نیمکت این تیم مقابل مس‬ ‫کرمان خواهد نشست‪.‬‬ ‫فکس‪-42694916 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907072 - 66127065 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬کارو کارگر ‪ -‬لیتو گرافی ‪ :‬کارو کارگر‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪Sahebghalamdaily@gmail.com :‬‬ ‫سایت روزنامه ‪ -www.sahebghalam.com :‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪www. :‬‬ ‫‪ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شنبه ‪ ۳‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3992‬‬ ‫نگاه‬ ‫کشتی قهرمانی اسیا هند؛‬ ‫ازادکاران ایران رقبای خود‬ ‫راشناختند‬ ‫واکنش بشار رسن به بیماری کرونا‬ ‫هافبک عراقی پرســپولیس درباره بیماری کرونا در ایران واکنش نشان داد‪.‬بشار رسن‪ ،‬هافبک‬ ‫عراقی پرســپولیس در مصاحبه با سایت البوابه درباره شرایط خود بعد از رسیدن ویروس کرونا به‬ ‫ایران‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اخبار منتشــر شده درباره امدن کرونا به ایران در شرایط سختی در تهران‬ ‫زندگی می کنیم‪.‬وی افزود‪ :‬به ما اعالم کردند که باید از ماسک استفاده کنیم و از حضور در اماکن‬ ‫پرجمعیت دوری کنیم‪ .‬اما این توصیه ها اجرایش برای ما سخت است چون پرسپولیس هواداران‬ ‫زیادی دارد و همیشــه در کنار ما حضور دارند‪ .‬باید به هرچه که خداوند برای ما مقدر کرده‪ ،‬راضی‬ ‫باشیم و شکر کنیم‪.‬‬ ‫هالند بهترین بازیکن هفته لیگ قهرمانان اروپا شد‬ ‫سی و ســومین دوره رقابت های کشتی ازاد‬ ‫بزرگساالنقهرمانیاسیاازامروز(شنبه)وبهمدت‬ ‫‪ ۲‬روز در شهر دهلی نو کشور هندوستان برگزار‬ ‫می شود‪ .‬در روز نخست رقابت های کشتی ازاد‬ ‫بزرگساالنقهرمانیاسیاکهازامروزدرهندشروع‬ ‫می شود‪ ،‬مسابقات اوزان ‪ ۷۹ ،۷۰ ،۶۵ ،۵۷‬و ‪۹۷‬‬ ‫کیلوگرمودرروزدوم(یکشنبه)رقابتهایاوزان‬ ‫‪ ۹۲ ،۸۶ ،۷۴ ،۶۱‬و ‪ ۱۲۵‬کیلوگرم برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫قرعه کشیاینمسابقاتعصردیروزبرگزارشد‬ ‫کهنتایجانبهشرحزیراست‪:‬‬ ‫دروزن‪ ۵۷‬کیلوگرمعلیرضاسرلکدردوراول‬ ‫باچیاویچویوازچینتایپهکشتیمیگیردودر‬ ‫صورت پیروزی در این دیدار در دور دوم با برنده‬ ‫مبارزه میان الزیداوی از عراق و نوراسالم سانایف‬ ‫دارندهمدالنقرهوبرنزجهانازقزاقستانمصاف‬ ‫می دهد‪ .‬در این وزن‪ ۱۱‬نفر شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫در وزن‪ ۶۱‬کیلوگرم که‪ ۱۳‬نفر حضور دارند‪،‬‬ ‫مجید داستان در دور نخست به مصاف گامبایار‬ ‫نامسرای از مغولستان می رود و در صورت گذر از‬ ‫این حریــف در دور بعد با برنده کشــتی میان‬ ‫نوربــوالت عبدالعلیف از قزاقســتان و اولوبک‬ ‫ژولدوشبیکوف دارنده مدال طالی زیر ‪ ۲۳‬سال‬ ‫جهانازقرقیزستانمبارزهمیکند‪.‬‬ ‫مهاجم نروژی دورتموند بهترین بازیکن دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا‬ ‫انتخاب شد‪.‬اتحادیه فوتبال اروپا(یوفا) با اتمام دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا‬ ‫بهترین بازیکن این هفته را معرفی کرد‪.‬ارلینگ هالند‪ ،‬مهاجم نروژی دورتموند و ستاره دیدار زنبورها‬ ‫با پاری سن ژرمن به عنوان بهترین بازیکن هفته انتخاب شد‪ .‬در این بازی تیم المانی با دبل ستاره‬ ‫جدیدش موفق شد با نتیجه ‪ 2‬بر یک به پیروزی برسد‪.‬‬ ‫توافق بنزما با رئال برای تمدید تا ‪2022‬‬ ‫یک رســانه مادریدی خبر داد که مهاجم فرانسوی رئال برای تمدید قراردادش به توافق رسید‪.‬‬ ‫نشریه اس اسپانیا خبر داد که کریم بنزما‪ ،‬مهاجم فرانسوی رئال با سران باشگاه مادریدی به توافق‬ ‫رسید تا قراردادش را تمدید کند‪.‬برنامه رئال این است که با بازیکنان باالی ‪ 30‬ساله خود هر سال‬ ‫قراردادشان را تمدید کند‪ .‬در نتیجه بنزما نیز قراردادش را برای یک سال دیگر یعنی تا سال ‪2022‬‬ ‫تمدید می کند‪.‬مهاجم فرانســوی از سال ‪ 2009‬برای رئال بازی می کند‪ .‬او در این مدت ‪ 10‬ساله‬ ‫برای رئالی ها ‪ 335‬بازی انجام داده و ‪ 161‬گل به ثمر رسانده است‪.‬‬ ‫مورا‪ :‬دو مهاجم بزرگ را از دست دادیم ولی وقت افسوس‬ ‫خوردن نداریم‬ ‫بازیکن برزیلی تاتنهام می گوید با وجود از دســت دادن دو مهاجم‪ ،‬اسپرز نباید زمان خود را از‬ ‫دست دهد‪.‬‬ ‫تاتنهام در دیدار رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در خانه از الیپزیگ پذیرایی کرد و با‬ ‫یک گل بازی را واگذار کرد تا کار این تیم برای صعود به دور بعد سخت شود‪.‬‬ ‫اسپرز امروز (شنبه) نیز در لیگ برتر باید در دیداری بسیار حساس به دیدار چلسی برود‪ .‬این در‬ ‫حالی است که هری کین و سون هیونگ مین دو مهاجم اصلی تاتنهام مصدوم هستند و در غیاب‬ ‫این دو بازیکن کار اسپرز خیلی سخت است‪.‬‬ ‫لوکاس مورا درباره شــرایط تیم تاتنهام گفت‪ :‬کار ما خیلی سخت است چون دو بازیکن اصلی‬ ‫خودمان را نداریم ولی نباید افســوس بخوریم‪ .‬وقتی برای این کار نداریم‪ .‬متاســفانه در بازی برابر‬ ‫الیپزیگ شرایط برای ما خوب پیش نرفت و نتیجه خوبی نگرفتیم‪ .‬امیدوارم بتوانیم شرایط را تغییر‬ ‫دهیم‪.‬بازیکنانیکهداریمتواناییدارندکهجایخالیبازیکنانغایبراپرکنند‪.‬خوشبختانهبازیکنان‬ ‫خیلی خوبی داریم و باید بتوانیم در بازی با چلسی جبران مافات کنیم‪.‬‬ ‫انتقاد عجیب سولسشایر از توپ بازی با بروخه‬ ‫سرمربی منچستریونایتد از کیفیت توپ های لیگ اروپا انتقاد کرد و ان را باعث توقف تیمش برابر‬ ‫بروخه دانست‪.‬‬ ‫در ادامه دیدارهای لیگ اروپا منچســتریونایتد به مصاف بروخه رفت و دو تیم به تساوی یک بر‬ ‫یک دست یافتند‪ .‬ابتدا امانوئل دنیس دروازه یونایتد را باز کرد اما انتونی مارسیال در دقیقه‪ ۳۶‬نتیجه‬ ‫را برابر کرد‪ .‬اوله گنار سولسشایر سرمربی منچستریونایتد بعد از توقف تیمش در این دیدار گفت‪ :‬این‬ ‫یک بازی دشوار برابر تیم خوب و منظم بود که فوتبال خوبی بازی می کرد‪ .‬فکر نمی کنم این یکی‬ ‫از بهترین بازی هایی باشد که هر کسی از تیم من دیده باشد‪ .‬کمی در بازی اشتباه داشتیم و تمرکز‬ ‫نیز نداشتیم اما شرایط با زمین و توپ باعث شد شرایط سخت باشد‪ .‬می توانید یکی از این توپ ها را‬ ‫بگیرید و امتحان کنید و توپ خیلی سریع است و سرعت زیادی دارد و انگار روی چمن مصنوعی‬ ‫بازی می کردیم‪ .‬سرمربی یونایتد در ادامه گفت ‪ :‬البته این شرایط برای دو تیم یکسان است اما شرایط‬ ‫خوب نبود‪ .‬به هر حال گل های عجیبی برای هر دو تیم به ثمر رســید‪ .‬گل انها از محوطه جریمه و‬ ‫یک ضربه ایستگاهی از وسط به ثمر رسید‪ ،‬بنابراین احتماالً عدم تمرکز تیم من در انجا وجود داشت‪.‬‬ ‫ما در حال حاضر بازی های زیادی انجام داده ایم‪ .‬یک گل خارج از خانه به ثمر رساندیم که خوب بود‪،‬‬ ‫یک تساوی کسب کردیم‪ .‬ما هفته اینده به خانه می رویم و امیدوارم که کار را تمام کنیم‪.‬‬ ‫دیدار برگشت دو تیم هفته اینده در اولدترافورد برگزار می شود و یونایتد با یک تساوی بدون گل‬ ‫نیز راهی مرحله بعد می شود‪ .‬در ادامه دیدارهای لیگ اروپا منچستریونایتد به مصاف بروخه رفت و‬ ‫دو تیم به تســاوی یک بر یک دست یافتند‪ .‬ابتدا امانوئل دنیس دروازه یونایتد را باز کرد اما انتونی‬ ‫مارسیال در دقیقه ‪ ۳۶‬نتیجه را برابر کرد‪ .‬اوله گنار سولسشایر سرمربی منچستریونایتد بعد از توقف‬ ‫تیمش در این دیدار گفت‪ :‬این یک بازی دشوار برابر تیم خوب و منظم بود که فوتبال خوبی بازی‬ ‫می کرد‪ .‬فکر نمی کنم این یکی از بهترین بازی هایی باشد که هر کسی از تیم من دیده باشد‪ .‬کمی‬ ‫در بازی اشتباه داشتیم و تمرکز نیز نداشتیم اما شرایط با زمین و توپ باعث شد شرایط سخت باشد‪.‬‬ ‫می توانید یکی از این توپ ها را بگیرید و امتحان کنید و توپ خیلی سریع است و سرعت زیادی دارد‬ ‫و انگار روی چمن مصنوعی بازی می کردیم‪ .‬سرمربی یونایتد در ادامه گفت ‪ :‬البته این شرایط برای‬ ‫دو تیم یکسان است اما شرایط خوب نبود‪ .‬به هر حال گل های عجیبی برای هر دو تیم به ثمر رسید‪.‬‬ ‫گل انها از محوطه جریمه و یک ضربه ایستگاهی از وسط به ثمر رسید‪ ،‬بنابراین احتماالً عدم تمرکز‬ ‫تیم من در انجا وجود داشت‪ .‬ما در حال حاضر بازی های زیادی انجام داده ایم‪ .‬یک گل خارج از خانه‬ ‫به ثمر رساندیم که خوب بود‪ ،‬یک تساوی کسب کردیم‪ .‬ما هفته اینده به خانه می رویم و امیدوارم‬ ‫که کار را تمام کنیم‪.‬‬ ‫دیدار برگشت دو تیم هفته اینده در اولدترافورد برگزار می شود و یونایتد با یک تساوی بدون گل‬ ‫نیز راهی مرحله بعد می شود‪ .‬در ادامه دیدارهای لیگ اروپا منچستریونایتد به مصاف بروخه رفت و‬ ‫دو تیم به تســاوی یک بر یک دست یافتند‪ .‬ابتدا امانوئل دنیس دروازه یونایتد را باز کرد اما انتونی‬ ‫مارسیال در دقیقه ‪ ۳۶‬نتیجه را برابر کرد‪ .‬اوله گنار سولسشایر سرمربی منچستریونایتد بعد از توقف‬ ‫تیمش در این دیدار گفت‪ :‬این یک بازی دشوار برابر تیم خوب و منظم بود که فوتبال خوبی بازی‬ ‫می کرد‪ .‬فکر نمی کنم این یکی از بهترین بازی هایی باشد که هر کسی از تیم من دیده باشد‪ .‬کمی‬ ‫در بازی اشتباه داشتیم و تمرکز نیز نداشتیم اما شرایط با زمین و توپ باعث شد شرایط سخت باشد‪.‬‬ ‫می توانید یکی از این توپ ها را بگیرید و امتحان کنید و توپ خیلی سریع است و سرعت زیادی دارد‬ ‫و انگار روی چمن مصنوعی بازی می کردیم‪ .‬سرمربی یونایتد در ادامه گفت ‪ :‬البته این شرایط برای‬ ‫دو تیم یکسان است اما شرایط خوب نبود‪ .‬به هر حال گل های عجیبی برای هر دو تیم به ثمر رسید‪.‬‬ ‫گل انها از محوطه جریمه و یک ضربه ایستگاهی از وسط به ثمر رسید‪ ،‬بنابراین احتماالً عدم تمرکز‬ ‫تیم من در انجا وجود داشت‪ .‬ما در حال حاضر بازی های زیادی انجام داده ایم‪ .‬یک گل خارج از خانه‬ ‫به ثمر رساندیم که خوب بود‪ ،‬یک تساوی کسب کردیم‪ .‬ما هفته اینده به خانه می رویم و امیدوارم‬ ‫که کار را تمام کنیم‪ .‬دیدار برگشــت دو تیم هفته اینده در اولدترافورد برگزار می شود و یونایتد با‬ ‫یک تساوی بدون گل نیز راهی مرحله بعد می شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4010

روزنامه صاحب قلم 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم 4009

روزنامه صاحب قلم 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم 4008

روزنامه صاحب قلم 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم 4007

روزنامه صاحب قلم 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم 4005

روزنامه صاحب قلم 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!