روزنامه صاحب قلم شماره 3993 - مگ لند

روزنامه صاحب قلم شماره 3993

روزنامه صاحب قلم شماره 3993

روزنامه صاحب قلم شماره 3993

‫مالیات ستانیازخانه هایلوکس‬ ‫بسیار راحت تر از خانه های‬ ‫خالیاست!‬ ‫مجلسیازدهمبهتصرف‬ ‫اصولگرایاندرامد‬ ‫در انتخابات مجلس یازدهم که از ساعت ‪۸‬‬ ‫صبح روز جمعه اغاز شــد تعداد ‪ ۲۰۸‬حوزه‬ ‫انتخابیه در ‪ ۳۱‬استان کشور دایر بودند‪ .‬تعداد‬ ‫شعب اخذ رای در این ‪...... ۲۰۸‬‬ ‫برخی صاحب نظران معتقدند روش های‬ ‫اخذ مالیات از مالکان خانه های لوکس بسیار‬ ‫راحت تر از مالکان خانه های خالی اســت؛ به‬ ‫خصوص که همچنان علی رغم ‪....‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫معاون رئیس سازمان تعزیرات از اعزام‬ ‫گشت های این سازمان به داروخانه ها خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫محمدعلی اسفنانی در پاسخ به این سوال‬ ‫که شــاهد افزایش چند برابری ماسک و‬ ‫دســتکش های یکبار مصرف و در برخی‬ ‫مناطق کمبود این لوازم بودیم‪ ،‬تعزیرات تا‬ ‫کنون چه اقداماتی در این رابطه انجام داده‬ ‫اســت؟ گفت‪ :‬در این رابطــه ارتباط ما با‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی بسیار نزدیک و‬ ‫همکاری تنگاتنگی در این راســتا داریم‪.‬‬ ‫ماســک و ژل های ضد عفونی کننده جزو‬ ‫تجهیزات پزشکی و سالمت محور محسوب‬ ‫می شــوند که مربوط به دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در این راســتا بازرســان‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی باید نظارت های‬ ‫الزم را به عمــل اورده و در صورت تخلف‬ ‫گزارشات را به تعزیرات ارسال کنند و پس از‬ ‫ان ما به بحث تخلفات ورود می کنیم‪.‬‬ ‫مدیر کل تعزیرات استان تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫امروز گشت های مشــترکمان با محوریت‬ ‫داروخانه ها و مراکز عرضه و توزیع ماسک‬ ‫بازرســی ها را انجام خواهند داد و ان شااهلل‬ ‫شرایطی داشته باشیم که کاالی مورد نیاز‬ ‫مردم تامین شود‪.‬‬ ‫این مقام مســئول در تعزیرات افزود‪ :‬با‬ ‫مباحث مربوط به سالمت مردم تحت هیچ‬ ‫شرایطی تعارف نداشته باشیم و قول قطعی‬ ‫به مردم می دهم که هر کس که با ســامت‬ ‫مردم بخواهد بازی کند با اشد مجازات با او‬ ‫برخورد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که ایا در تهران‬ ‫گزارشی از احتکار ماسک داشتیم؟ گفت‪ :‬تا‬ ‫کنون گزارشــی از احتکار نداشتیم‪ ،‬البته‬ ‫تخلفاتی که در این زمینه ممکن است باشد‬ ‫بحث گران فروشــی‪ ،‬عرضه کاالی تقلبی و‬ ‫عدم عرضه کاال است‪.‬‬ ‫اسفنانی تصریح کرد‪ :‬صبح امروز گزارش‬ ‫گران فروشی در رابطه با این کاال به تعزیرات‬ ‫گزارش شــده اســت و بر همین اساس‬ ‫گشــت های ما ماموریت های خود را انجام‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫اقدامات اضطراری برای فرار از‬ ‫ویروسچینی‬ ‫پنجره‬ ‫زنانبیشترمراقبنشستن هایطوالنیمدتخودباشند‬ ‫صاحبقلم‪-‬سمیهروحبخش‬ ‫سبک زندگی کم تحرک سالمت قلب زنان را به خطر می اندازد‪.‬‬ ‫یتحرکیبرایسالمتی‬ ‫بیشترافرادازاینموضوعاگاهیدارندکهب ‬ ‫ضررداردامانتایجیکتحقیقنشانمی دهدزنانیکهساعاتطوالنی‬ ‫را بدون حرکت و با یکجا نشســتن می گذرانند بیش از انچه تصور‬ ‫می شودباخطرروبروهستند‪.‬دراینبررسیامدهاست‪:‬نشستن های‬ ‫طوالنــی مدت فاکتورهای خطرزا در بروز بیماری قلبی و دیابت را‬ ‫افزایشمی دهدبهویژهانکهفرددرفاصله هایزمانیمشخصتغییر‬ ‫وضعیتندهد‪.‬‬ ‫بهگفتهمتخصصانامریکاییبهازایهریکساعتیکهفردبیشتر‬ ‫در حالت نشسته و بی تحرکسپری می کند سطح انسولین حدود‬ ‫شــش درصد بیشتر می شود و مقاومت به انسولین را هفت درصد‬ ‫افزایشمی دهد‪.‬‬ ‫همچنین نشستن های طوالنی مدت با باال رفتن وزن‪ ،‬افزایش‬ ‫سایزدورکمروباالرفتنسطحتری گلیسیریدمرتبطاست‪.‬‬ ‫متخصصانباتاکیدبراینکهفوائدورزشکردنشناختهشدهاست‪،‬‬ ‫اظهارداشتند‪:‬بیشترافراداگاهنیستندکهنشستن هایطوالنیمدت‬ ‫می تواندفوائدورزشراازبینببرد‪.‬دراینبررسیمحققانامریکایی‬ ‫فعالیتبدنی‪ ۵۱۸‬زنرادردورانیائسگیوبرایمدت‪ ۱۴‬روزتحت‬ ‫کنترلقراردادند‪.‬میانگینسنیاینزنان‪ ۶۳‬سالبودهودرگروهافراد‬ ‫چاققرارداشتند‪.‬‬ ‫نمونهخوناینافرادنشــاندادزنانیکهمدتزمانزیادیرادر‬ ‫حالتنشستهوبی تحرکطیمی کنندبیشتردرمعرضباالرفتن‬ ‫سطحانسولینومقاومتانسولینیقراردارند‪.‬‬ ‫چهیکروزکاریطوالنیدرمحلکارباشدوچهنشستنشبانه‬ ‫پای سریال های تلویزیونی محبوب و یا بازی کردن پای کامپیوتر‪،‬‬ ‫خیلیزودمتوجهمیشویدکهمدتزمانزیادیاستنشستهایدو‬ ‫ایننشستنطوالنیمدتتاثیربدیبررویبدنشماخواهدداشت‪.‬‬ ‫نشستن طوالنی مدت برای روزهای متوالی شاید در ظاهر چندان‬ ‫خطرناکبنظرنرسدامادرواقعمشکلبزرگیرابرایبدنشماایجاد‬ ‫خواهدکرد‪.‬شایدبعدازخواندناینمقالهباترسوبهسرعتازصندلی‬ ‫یامبلجداشدهوسعیکنیددرطولزندگیروزمرهخودکمیفعال‬ ‫ترباشید‪.‬‬ ‫به معنای واقعی کلمه‪ ،‬نشستن طوالنی مدت رفته رفته شما را‬ ‫خواهدکشت‪،‬هرچندکارهایبسیاریمیتوانیدبرایجلوگیریاز‬ ‫این موضوع انجام دهید‪ .‬در ادامه این مطلب می خواهیم شــما را با‬ ‫اتفاقاتیکهنشستنبرایمدتهایطوالنیودرگذرزمانبرایبدن‬ ‫شمارقمخواهدزداشناکنیم‪.‬‬ ‫محاسباتعلمینشانمیدهدکهدربسیاریازکشورهاهرنفر‬ ‫روزی‪۱۴‬ساعترادرحالتنشستهخواهدگذراند‪.‬براساستحقیقات‬ ‫و به گفته برخی از کارشناسان این حوزه‪ ،‬نشستن یک حالت کام ً‬ ‫ال‬ ‫غیرطبیعیبرایبدنبودهوساختاربدنانسانطوریتکاملیافته‬ ‫که با نشستن طوالنی مدت سازگار نیست‪ .‬ستون فقرات انسان در‬ ‫حالتطبیعی‪S‬شکلقراربودهوبرایاینموضوعنیزیکدلیلخاص‬ ‫وجودداردوانهماینکهدرمقابلتغییرشکلمقاومتداشتهباشد‪.‬‬ ‫امادرحالتنشستهشکلستونفقراتبهحرف شباهتبیشتری‬ ‫پیدامیکند‪.‬وقتیکهشخصیقوزمیکند‪،‬عضالتشکمضعیف‬ ‫ترشدهوبدونتمریناتبدنیمنظمنمیتوانندشکلطبیعیبدنرا‬ ‫حفظکنند‪.‬‬ ‫افرادیکهمدتزمانزیادیرادرطولروزپشتمیزمینشینند‬ ‫ازجریانخوننامناسبوناکافیدرقسمتپایینتنهبدنخودرنج‬ ‫خواهندبردکهبهایجادرگهایواریسیمنجرمیشود‪.‬اگرچههر‬ ‫دوجنسمیتوانندبهبیماریرگهایواریسیمبتالشوندامااین‬ ‫بیماریمعموالًبیشتردرزنانرخمیدهد‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ ۴‬اسفند‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 8 3993‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫زمانواریزعیدی‬ ‫کارمنداندولت‬ ‫با اعالم قبلی ســازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫مبنی بر واریــز عیدی همزمان با حقوق بهمن‪،‬‬ ‫کارمنــداندرهفتهجاری بایدمنتظرپرداخت‬ ‫عیدیباشند‪.‬‬ ‫پرداخت عیدی بــه کارکنــان‪ ،‬کارگران و‬ ‫بازنشستگانلشکریوکشوریازجملهاقدامات‬ ‫سالیانه است که دولت با تعیین سقف‪ ،‬در اواخر‬ ‫سالانراعملیاتیمیکند‪.‬‬ ‫امســالنیزباتصمیمومصوبههیئتدولت‪،‬‬ ‫کارمندان و بازنشستگان کشــوری و لشکری‬ ‫مشمول دریافت یک میلیون و‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫عیدیهستندکهدرروزهایگذشتهبازنشستگان‬ ‫و عضو صندوق بازنشستگی این میزان عیدی را‬ ‫دریافتکردند‪.‬‬ ‫حال ســوال برای بسیاری از کارکنان دولتی‬ ‫بوجود می اید که واریز عیدی در ادارات دولتی و‬ ‫نیمهدولتیچهزمانیخواهدبود؟‬ ‫طبقاطالعاتبدستامدهازیکمقاممسئول‬ ‫درسازمانبرنامهوبودجهکشور‪،‬زمانواریزحقوق‬ ‫دراداراتدولتیمتفاوتبودهبههمیندلیلواریز‬ ‫عیدیدربسیاریازاداراتزمانواحدومشخصی‬ ‫راندارد‪.‬بهطورمثالسازمانیمنابعموردنیازبرای‬ ‫حقوق و دســتمزد خود را از خزانه داری کشور‬ ‫دریافت می کند و با یک روز یا دو روز تاخیر‪ ،‬ان را‬ ‫بهحسابکارکنانخودواریزمیکند‪.‬درنتیجهبه‬ ‫نظر می رسد بنابر اعالم سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور مبنی بر واریز عیدی همزمان با پرداخت‬ ‫حقوق بهمن‪ ،‬در نهایت کارمندان و کارکنان در‬ ‫هفتهاولاسفندعیدیخودرادریافتخواهندکرد‪.‬‬ ‫البتهناگفتهنماندطیاطالعاتدریافتی‪،‬برخیاز‬ ‫ارگان ها حقوق و دستمزد بهمن را واریز کرده اما‬ ‫هنوزعیدیبهحساباینافرادواریزنکردهاندکه‬ ‫مستلزمنظارتنهادهای ناظر است‪ .‬امسال نیزبا‬ ‫تصمیــم و مصوبه هیئت دولــت‪ ،‬کارمندان و‬ ‫بازنشستگانکشوریولشکریمشمولدریافت‬ ‫یکمیلیونو‪ ۲۰۰‬هزارتومانعیدیهستندکه‬ ‫در روزهای گذشته بازنشستگان و عضو صندوق‬ ‫بازنشستگیاینمیزانعیدیرادریافتکردند‪.‬‬ ‫خروج کره ای ها و افزایش تقاضا برای پروانه‬ ‫بهره برداری تولید لوازم خانگی‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران با‬ ‫بیان اینکه تقاضا پروانه بهره برداری تولید لوازم خانگی در‬ ‫تهران افزایش یافته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان صنعت استان‬ ‫تهران به شــدت مواجه با صدور پروانه بهره برداری لوازم‬ ‫خانگیاست‪.‬‬ ‫یداهلل صادقی در پاســخ به این سوال که پس از اجرای‬ ‫طرح شناسه دار کردن لوازم خانگی و جلوگیری از عرضه‬ ‫لوازم خانگی قاچاق در بازار ایا تولیدات داخلی توان تامین‬ ‫بازار داخل را دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر چه دو شــرکت بزرگ تولید‬ ‫کنندهلوازمخانگیکره ایدرسال هایاخیرسرمایه گذاری ‬ ‫خوبی در ایران انجام دادهبودند‪ ،‬امابه دلیل اعمال تحریم ها‬ ‫علیه این دو شرکت ایران را ترک کردند‪.‬‬ ‫رئیسسازمانصنعت‪،‬معدنوتجارتاستانتهرانبیان‬ ‫داشت‪ :‬بنابراین با خروج این شرکت ها از ایران شرکت های‬ ‫تولید کننده لوازم داخلی با جدیت بیشتری اقدام به تولید‬ ‫لــوازم خانگی کردند‪ .‬وی بــا بیان اینکــه تقاضا پروانه‬ ‫بهره برداریتولیدلوازمخانگیدرتهرانافزایشیافتهاست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سازمان صنعت اســتان تهران‪ ،‬به شدت مواجه با‬ ‫صــدور پروانه بهره برداری در زمینــه تولید لوازم خانگی‬ ‫هستیم که این امر ناشی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی‬ ‫و جلوگیری از ورود لوازم خانگی قاچاق است‪.‬‬ ‫صادقی اظهار داشت‪ :‬ضمن اینکه با افزایش قیمت ارز‬ ‫تولیدات داخلی لوازم خانگی نسبت به واردات ان مقرون‬ ‫به صرفه تر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگرچه با ممنوعیــت واردات لوازم خانگی‬ ‫انتخاب برای مصرف کنندگان محدود شده است‪ ،‬اما تولید‬ ‫کشوردرزمینهلوازمخانگیدرسایهاینممنوعیتافزایش‬ ‫یافته است‪.‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تهران در پاســخ به این سوال که با وجود اینکه ‪ 2.2‬از ‪3.2‬‬ ‫میلیارد دالر گردش مالی لــوازم خانگی از محل واردات‬ ‫قاچاق است ایا در این شرایط باز هم مطمئن هستید که‬ ‫لوازم خانگی تولید داخلی پاســخگوی نیاز داخلی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از اوایل ســال ‪ 1397‬واردات لوازم خانگی به کشور‬ ‫ممنوع شــده اســت‪ ،‬بنابراین از ایــن موضوع اطمینان‬ ‫به کشــور بازگرداند‪ .‬رئیس ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اســتان تهران بیان داشــت‪ :‬زمینه برای رشد‬ ‫تولیدات داخلی لوازم خانگی فراهم اســت‪ ،‬اما هنوز در‬ ‫داشته ایم که با منع ورود لوازم خانگی بازار با کمبود لوازم‬ ‫خانگیمواجهنمی شود‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬تولیداتداخلیدربخشلوازمخانگیبهاندازه‬ ‫تامین نیاز داخلی هست‪ .‬صادقی اظهار داشت‪ :‬برای رونق‬ ‫تولید باید تولید کننده حمایت شود و مواد اولیه به راحتی‬ ‫دراختیارشقرارگیردوبرایتامینمالیریالیبانک هاباید‬ ‫همکاری الزم را داشته باشند‪ .‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬البته واردات مواد اولیه تولید از محل‬ ‫ارز حاصل از صادرات تامین می شود‪ ،‬بنابراین ضرورت‬ ‫دارد تــا صادرکنندگان به موقع ارز حاصل از صادرات را‬ ‫ابتدای کار قرار داریم‪ .‬رئیس ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان تهران بیان داشت‪ :‬بنابراین با خروج این‬ ‫شرکت ها از ایران شرکت های تولید کننده لوازم داخلی‬ ‫با جدیت بیشتری اقدام به تولید لوازم خانگی کردند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه تقاضا پروانه بهره برداری تولید لوازم خانگی‬ ‫در تهران افزایش یافته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ســازمان صنعت‬ ‫استان تهران‪ ،‬به شدت مواجه با صدور پروانه بهره برداری‬ ‫در زمینه تولید لوازم خانگی هستیم که این امر ناشی از‬ ‫ممنوعیت واردات لوازم خانگی و جلوگیری از ورود لوازم‬ ‫خانگی قاچاق است‪.‬‬ ‫نرخ تنزیل اسناد خزانه به عنوان هزینه مالیاتی‬ ‫محاسبه می شود‬ ‫نایب رئیس اتاق ایران می گوید‪ :‬در هفتاد و پنجمین نشســت کمیته ماده ‪ ۱۲‬درباره‬ ‫پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسالمی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی رای مثبت‬ ‫داده شد‪ .‬به نقل از اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‪ ،‬حسین سالح ورزی با اعالم‬ ‫این خبر که اعضای کمیته ماده‪ ۱۲‬در تازه ترین نشست درباره پذیرش هزینه تنزیل اسناد‬ ‫خزانهاسالمیبهعنوانهزینهقابل قبولمالیاتی‪،‬رایمثبتدادند‪،‬تصریحکرد‪:‬اینموضوع‬ ‫در اصالحیه ائین نامه بند (ه) تبصره (‪ )۵‬قانون بودجه سال ‪ ۹۷‬دیده شده است اما چون‬ ‫اصالحیه مربوط به اواسط سال بود‪ ،‬سازمان امور مالیاتی اجرای این ائین نامه را به ‪ ۱۹‬روز‬ ‫بعد از انتشار ان در روزنامه رسمی یعنی ‪ ۱۰‬ابان ‪ ۹۷‬منوط می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نگاه سازمان امور مالیاتی به این موضوع از منظر بخش خصوصی مورد‬ ‫اعتراض قرار گرفت‪ .‬برای همین مسئله را در کمیته ماده‪ ۱۲‬مطرح کردیم‪ .‬در این نشست‬ ‫بررسی هایالزمانجامشدوازانجاکهایناصالحیهمربوطبهائین نامهاجراییقانونبودجه‬ ‫سال ‪ ۹۷‬است‪ ،‬بنابراین باید مشمول کل سال مالی ‪ ۹۷‬شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق ایران افزود‪ :‬با توجه به استدالل هایی که مطرح شد‪ ،‬اصالحیه ائین نامه‬ ‫اجرایی بند (ه) تبصره (‪ )۵‬قانون بودجه سال ‪ ۹۷‬به کل سال مالی تسری پیدا کرد و بر این‬ ‫اساس هزینه تنزیل اسناد خزانه اسالمی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شد‪.‬‬ ‫وی درباره مشکالت واردات چوب با پوست و شرایط قرنطینه ای انکه دستوردوم این‬ ‫نشست بود نیز گفت‪ :‬واردات چوب با پوست به دلیل احتمال باالی انتقال افت به کشور‪،‬‬ ‫ممنوع بوده و این موضوع از سوی بخش خصوصی مورد اعتراض است‪ .‬در حال حاضر تنها‬ ‫برای مقطوعات چوبی به طور کامل پوســت کنده شــده مانند الوار‪ ،‬مجوز واردات صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه ‪ ۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫سخنگویستادانتخاباتکشور‪:‬‬ ‫نتایج انتخابات حوزه تهران حداکثر یکشنبه اعالم می شود‬ ‫ســید اسماعیل موسوی گفت‪ :‬فرمانداری ها قطعاً با دقت کامل تالش می کنند حداکثر تا روز‬ ‫یکشنبه نتایج کالنشهرها به خصوص پایتخت را اعالم کنند‪ .‬سید اسماعیل موسوی سخنگوی‬ ‫ستاد انتخابات کشور در مورد روند شمارش ارا انتخابات گفت‪ :‬کار رای گیری از مردم در انتخابات‬ ‫یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و میان دوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری در ساعت‬ ‫‪ ۲۴‬به پایان رسید‪ .‬از ساعت ‪ ۸‬صبح شروع کردیم و تا پایان مهلت قانونی ادامه دادیم‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد انتخابات کشور ادامه داد‪ :‬مردم شریف ایران اسالمی حضور با ارزش و با شکوهی‬ ‫داشتند که وظیفه خودم می دانم از حضور مردم تقدیر و تشکر کنم‪ .‬از اولین ساعات حضور مردم‬ ‫در شعب اخذ رای باشکوه بود و این حضور تا اخرین ساعات رای گیری ادامه داشت‪ .‬از همه عوامل‬ ‫اجرایی و نظارتی و انتظامی تشــکر می کنم و خســته نباشید می گویم‪ ۵۵ .‬هزار شعبه اخذ رای‬ ‫داشتیم که بیش از یک میلیون نفر خدمت کردند تا ارا مردم را اخذ کنند‪ .‬در این مرحله جدید بعد‬ ‫از شمارش ارا شعب صورتجلسه خواهد شد به بخشداری ها و بعد به فرمانداری ها و نهایتاً فرمانداری‬ ‫مرکز حوزه انتقال خواهد یافت و انجا تجمیع می شود‪.‬‬ ‫موسوی در مورد روند تنظیم صورتجلسه های شمارش ارا نیز اظهار داشت‪ :‬صورتجلسه تجمیع‬ ‫با حضور هیئت های اجرایی و نظارت تنظیم می شود و بر اساس ماده‪ ۷۲‬یک نسخه به ستاد انتخابات‬ ‫و یک نســخه به هیئت نظارت شورای نگهبان ارســال می شود و بعد از ان در قالب اگهی نتیجه‬ ‫انتخابات انتشار پیدا می کند‪.‬وی افزود‪ :‬ما هم بر اساس روال معمول در ستاد انتخابات نتایج هر یک‬ ‫از حوزه های انتخابیه را به اطالع عموم مردم خواهیم رساند و ارتباط با مردم از طریق رسانه ملی‬ ‫برقرار خواهد بود‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد انتخابات کشــور در مورد زمان اعالم نتایج انتخابات نیز اظهار داشت‪ :‬بسیار‬ ‫امیدواریم بتوانیم در روز شنبه اغلب نتایج حوزه های انتخابیه را جمع بندی کنیم و اطالع رسانی‬ ‫کنیم‪.‬کالنشهرهابهخصوصپایتختمی ماندکهزمانبیشتریبرایشمارشوتنظیمصورتجلسه‬ ‫صرف می شــود‪.‬وی افزود‪ :‬انشااهلل فرمانداری ها قطعاً با دقت کامل تالش می کنند حداکثر تا روز‬ ‫یکشنبه نتایج را اعالم کنند‪.‬‬ ‫دبیر شورای امنیت ملی اوکراین‪ :‬بدون اوکراین جعبه های‬ ‫سیاه هواپیما بررسی نخواهد شد‬ ‫دبیرشورای امنیت ملی اوکراین گفت که جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی بدون حضور این‬ ‫کشور بررسی نخواهد شد‪.‬‬ ‫اولنســکی دانیلوف‪ ،‬دبیر شورای امنیت و دفاع این کشور روز جمعه درباره بررسی جعبه های‬ ‫سیاه هواپیمای اوکراینی که مدتی قبل در حادثه ای به اشتباه مورد هدف قرار گرفته و سقوط کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬من به شــهروندان اوکراینی اطمینان می دهم که هیچ کســی حق ندارد بدون اوکراین به‬ ‫جعبه های ســیاه دست بزند‪ .‬ان ها در حال حاضر در تهران هستند‪ .‬هیچ کسی‪ ،‬نه وزیر دفاع و نه‬ ‫کسی دیگر به ان ها دست نمی زند‪.‬‬ ‫دانیلوف در ادامه درباه پرداخت غرامت گفت‪ :‬من نمی خواهم از رخ دادها پیشی بگیرم اما این‬ ‫روند در حال انجام شدن و تحت کنترل است‪ .‬باور کنید که غرامت ها به اندازه کافی رضایت بخش‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬اظهارات دانیلوف در حالی مطرح می شود که محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه کشورمان به تازگی در گفت وگو با شکبه ان‪.‬بی‪.‬سی درباره جعبه های سیاه هواپیمای‬ ‫اوکراینی با تاکید بر این که ایران بیش از هر کســی خواهان دســت یابی به اطالعات درون این‬ ‫جعبه هاست‪ ،‬گفت‪ :‬ایران قادر به بارگذاری اطالعات جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی نیست و‬ ‫با [این وجود]‪ ،‬تهران جعبه سیاه را به دولت های خارجی تحویل نخواهد داد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه اظهار کرد که طبق قانون هوانوردی بین المللی‪ ،‬ایران حق‬ ‫این را داشت که هدایت تحقیق درباره ساقط شدن هواپیما را بر عهده بگیرد‪ ،‬اما ایران به نرم افزارها‬ ‫و تجهیزات به خصوصی از امریکا یا دیگر کشــورهای غربی احتیاج دارد تا بتواند اطالعات درون‬ ‫جعبه سیاه را رمز گشایی کند‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین گفت‪ :‬ما درخواست کمک کردیم‪ ،‬چرا امریکا به ما‬ ‫کمک نکرده اســت؟ این یک مسئله بشر دوستانه است‪ .‬چرا به ما نرم افزار ندادند؟ چرا تجهیزات‬ ‫الزم را به ما ندادند؟‬ ‫او در پاسخ به این سوال که ایا هم اکنون کسی در حال تالش برای رمزگشایی ان نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نه‪ .‬ما بدون حضور تمامی طرف های درگیر در این مسئله‪ ،‬به جعبه های سیاه دست نخواهیم زد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫روسیه‪ :‬از عملیات ارتش سوریه در ادلب حمایت می کنیم‬ ‫روسیه بر حمایت کشورش از نیروهای ارتش سوریه در جریان حمالت ضدتروریستی در ادلب‬ ‫تاکید کرد‪ ،‬اگرچه همزمان از امادگی برای گفتگو بر سر ادلب با ترکیه خبر داد‪ .‬سرگی ورشنین‬ ‫معاون وزیر خارجه روســیه بر حمایت کشــورش از نیروهای ارتش ســوریه در جریان حمالت‬ ‫ضدتروریستی در ادلب تاکید کرد‪.‬ورشنین در عین حال تاکید کرده که کشورش همچنان تمایل‬ ‫به گفت وگو با ترکیه درباره بحران ادلب است‪.‬این اظهارات معاون وزیر خارجه روسیه همزمان با‬ ‫ادامه عملیات ارتش سوریه علیه گروه های تروریستی در استان ادلب اعالم شده است‪.‬ارتش سوریه‬ ‫در ادامه عملیات خود که از ‪ ۲۴‬ماه گذشته میالدی شروع شده است تاکنون بر مناطق زیادی از‬ ‫استان ادلب مسلط شده است‪.‬‬ ‫پنتاگون‪ :‬چین تا پایان دهه زرادخانه اتمی خود‬ ‫را دو برابر می کند‬ ‫یکی از مقام های ارشد وزارت دفاع امریکا گفت‪ ،‬چین تا پایان دهه جاری زرادخانه اتمی خود‬ ‫را دو برابر می کند‪.‬‬ ‫این مقام ادامه داد ‪ :‬چین در حال حاضر اندازه و ظرفیت زرادخانه خود را افزایش می دهد‪ .‬انها‬ ‫تا پایان دهه کنونی ظرفیت زرادخانه خود را دو برابر می کنند‪.‬‬ ‫رابرت اوبرین‪ ،‬مشــاور امنیت ملی امریکا در جریان ســخنرانی اخیر خود در شــورای‬ ‫اتالنتیــک گفت‪ ،‬چین تمایلی برای حضور در مذاکرات کنترل تســلیحات ندارد و به طرز‬ ‫شــگفت اوری در حال ارتقا و مدرن کردن نیروهای دفاع ملی خود است‪ .‬اما واشنگتن نیز‬ ‫امیدوار اســت که مذاکرات درباره کاهش تسلیحات اتمی با چین و روسیه در ماه های اتی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫معاهده نیو استارت تنها الزام قانونی باقی مانده بین امریکا و روسیه در کنترل تسلیحات اتمی‬ ‫است و فوریه ‪ 2021‬منقضی می شود اما پتانسیل برای تجدید ان برای پنج سال دیگر وجود دارد‪.‬‬ ‫تجدید این معاهده گامی است که مقام های روسی مکررا گفته اند اماده اند ان را در نظر بگیرند‬ ‫اما دولت امریکا گفته که معاهده ای را ترجیح می دهد که شامل حضور چین و روسیه می شود‪.‬‬ ‫اردوغان‪ :‬سیاست های ترکیه در سوریه و لیبی‬ ‫ماجراجویینیست‬ ‫رجب طیب اردوغان تاکید کرد که سیاست های کشورش در سوریه و لیبی یک ماجراجویی و‬ ‫یک گزینه بیهوده نیست‪.‬‬ ‫به نقل از اسپوتنیک‪ ،‬رجب طیب اردوغان‪ ،‬رئیس جمهوری ترکیه بر اراده کشورش برای دفاع‬ ‫از حقوق خود در شرق دریای مدیترانه تاکید کرد و گفت‪ :‬ترکیه در شرق دریای مدیترانه دارای دو‬ ‫کشــتی شناسایی منابع گازی است و ما در استانه دستیابی به کشتی سوم هستیم‪ .‬وی در مورد‬ ‫حضور ترکیه و حمالتش در سوریه گفت‪ :‬در واکنش به حمالتی که به نیروهای ما شد‪ ،‬ما به نظام‬ ‫سوریه خسارت های بسیاری وارد کردیم‪.‬رئیس جمهوری ترکیه تصریح کرد‪ :‬ما با نیروهای حفتر‬ ‫در لیبی می جنگیم‪ ،‬چندین کشته در انجا وجود داشته است‪ ،‬اما ما حدود ‪ ۱۰۰‬کشتی و زخمی‬ ‫از نیروهای حفتر را برجای گذاشــتیم‪ .‬ما به مبارزه علیه نیروهای حفتر ادامه می دهیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما اگر از ورود به نبرد در سوریه‪ ،‬لیبی‪ ،‬دریای مدیترانه و عموم منطقه فرار کنیم‪ ،‬بهای این امر‬ ‫در اینده سنگین خواهد بود‪.‬‬ ‫رجب طیب اردوغان تاکید کرد که سیاست های کشورش در سوریه و لیبی یک ماجراجویی و‬ ‫یک گزینه بیهوده نیست‪.‬‬ ‫در انتخابات مجلس یازدهم که از ساعت ‪ ۸‬صبح‬ ‫روز جمعه اغاز شد تعداد ‪ ۲۰۸‬حوزه انتخابیه در ‪۳۱‬‬ ‫استان کشور دایر بودند‪ .‬تعداد شعب اخذ رای در این‬ ‫‪ ۲۰۸‬حوزه انتخابیه‪ ۵۴ ،‬هزار و ‪ ۶۱۱‬شعبه در سراسر‬ ‫کشــور بود که از این میزان‪ ۴۰ ،‬هزار و ‪ ۲۱۰‬شعبه به‬ ‫صورت ثابت و ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۴۰۱‬شعبه به صورت سیار‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫سخنگوی ســتاد انتخابات کشــور اسامی اولیه‬ ‫منتخبیــن حوزه انتخابیه تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪،‬‬ ‫اسالمشــهر و پردیس در یازدهمیــن دوره مجلس‬ ‫شورای اســامی را اعالم کرد‪ .‬گفتنی است احتمال‬ ‫تغییر در این لیســت با شمارش صندوقهای بیشتر‬ ‫منتفینیست‪.‬‬ ‫ترتیب ارای اعالم شده به این شرح است‪:‬‬ ‫‪-۱‬محمدباقرقالیباف‬ ‫‪-۲‬سیدمصطفیاقامیرسلیم‬ ‫‪-۳‬مرتضی اقاتهرانی‬ ‫‪-۴‬الیاس نادران‬ ‫‪-۵‬سیدمحسندهنوی‬ ‫‪-۶‬سیدمحمودنبویان‬ ‫‪-۷‬سیداحسان خاندوزی‬ ‫‪-۸‬محسن پیرهادی‬ ‫‪ -۹‬اقبال شاکری‬ ‫‪-۱۰‬ابوالفضل عموئی‬ ‫‪-۱۱‬فاطمه رهبر‬ ‫‪-۱۲‬مجتبی توانگر‬ ‫‪-۱۳‬بیژن نوباوه وطن‬ ‫‪-۱۴‬روح اهلل ایزدخواه‬ ‫‪-۱۵‬احمد نادری‬ ‫‪-۱۶‬عبدالحسین روح االمینی نجف ابادی‬ ‫‪-۱۷‬سیدنظام الدین موسوی‬ ‫‪-۱۸‬زهره الهیان‬ ‫شماره ‪3993‬‬ ‫سیاسی‬ ‫مجلسیازدهمبهتصرف‬ ‫اصولگرایاندرامد‬ ‫‪-۱۹‬مالک شریعتی نیاسر‬ ‫‪-۲۰‬مهدی شریفیان‬ ‫‪-۲۱‬سیدرضا تقوی‬ ‫‪-۲۲‬سمیه رفیعی‬ ‫‪-۲۳‬سیدعلی یزدی خواه‬ ‫‪-۲۴‬علی خضریان‬ ‫‪-۲۵‬فاطمه قاسم پور‬ ‫‪-۲۶‬رضا تقی پور انوری‬ ‫‪-۲۷‬مجتبی رضاخواه‬ ‫‪-۲۸‬غالمحسین رضوانی‬ ‫‪-۲۹‬زهره سادات الجوردی‬ ‫‪-۳۰‬عزت اهلل اکبری تاالرپشتی‬ ‫‪-۳۱‬وحید یامین پور‬ ‫‪-۳۲‬حمید رسایی‬ ‫‪-۳۳‬علی جعفری‬ ‫‪-۳۴‬علیرضا محجوب‬ ‫‪-۳۵‬محمدصادق شهبازی راد‬ ‫‪-۳۶‬سهیال جلودارزاده‬ ‫‪-۳۷‬مجید انصاری‬ ‫‪-۳۸‬مصطفیکواکبیان‬ ‫‪-۳۹‬سیدمحمدحسینی‬ ‫‪-۴۰‬سیدمحمد اقامیری‬ ‫براساس امار رسمی و غیررسمی که تاکنون اعالم‬ ‫شده است‪ ،‬اصولگرایان پیشتاز کسب رای در بسیاری‬ ‫از حوزه های انتخابیه سراســر کشور هستند‪ .‬برخی‬ ‫نمایندگان فعلی در جایگاه خود ابقا شده اند و برخی‬ ‫قدیمی ترهای پارلمان بعد از یک یا چند دوره غیبت‬ ‫باردیگر با کســب رای به مجلس باز خواهند گشت‪.‬‬ ‫برخی وزرا‪ ،‬استانداران و مدیران دولت های نهم و دهم‬ ‫در مجلس اینده حضور پررنگ دارند‪.‬‬ ‫روحانی‪ :‬دنبال پایان برجام نیستیم و راه گفتگو با اتحادیه اروپا را نبسته ایم‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه توافق هسته ای‬ ‫را به نفع منطقه و جهان می دانیم و اقدام امریکا در‬ ‫خروج از برجام به ضرر ملت های منطقه‪ ،‬جهان و‬ ‫خود مردم امریکا بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬همه باید تالش‬ ‫کنیم برجام حفظ شود و ما در این زمینه راه گفتگو‬ ‫بــا اتحادیه اروپا را نبســته ایم‪.‬به نقــل از پایگاه‬ ‫اطالع رسانی ریاســت جمهوری‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫والمســلمین حســن روحانی روز شنبه در دیدار‬ ‫استف بلوک وزیر امور خارجه دولت پادشاهی هلند‬ ‫با وی‪ ،‬با اشاره به روابط خوب و دوستانه دو کشور‬ ‫در طول قرن های گذشته‪ ،‬افزود‪ :‬عالقمند توسعه‬ ‫روابط سیاسی و اقتصادی با هلند هستیم‪.‬‬ ‫روحانی خاطرنشــان کرد‪ :‬سیاست خارجی ما‬ ‫برمبنــای تعامــل ســازنده با کشورهاســت و‬ ‫عالقمندیم روابط با اتحادیه اروپا گرم تر باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشــاره به اعمال تحریم های‬ ‫غیرقانونــی و یکجانبه امریــکا علیه ایران‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬تحریم های ظالمانه امریکا حتی دارو و‬ ‫غذای مردم ایــران را نیز در برگرفته و انتظار این‬ ‫اســت که ملت های ازاده دنیا با صدای رســا این‬ ‫تحریم های غیرقانونی را محکوم کنند‪.‬‬ ‫روحانی در ادامه با اشــاره بــه خروج یکجانبه‬ ‫امریکا از برجــام‪ ،‬افزود‪ :‬مــا معتقدیم که توافق‬ ‫هسته ای به نفع منطقه و جهان بود و اقدام امریکا‬ ‫به ضرر همه و حتی مردم خود امریکا اســت و در‬ ‫طول ‪ ۲۱‬ماه گذشــته از خــروج امریکایی ها از‬ ‫برجام‪ ،‬متاسفانه اتحادیه اروپا نتوانسته گام موثری‬ ‫در راســتای روابط دوجانبه و اجرای تعهداتش در‬ ‫برجام بردارد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور همچنین ریشه ناامنی در منطقه‬ ‫را حضور و رفتار امریکا نسبت به منطقه دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پارلمان عراق به خروج امریکایی ها از‬ ‫این کشــور رای داده اســت‪ ،‬حضــور نیروهای‬ ‫امریکایی در ســوریه برخالف مقررات و خواست‬ ‫دولت این کشــور است و در کشــورهای دیگر از‬ ‫جمله افغانستان نیز مردم با حضور امریکایی ها در‬ ‫کشورشان مخالف هستند‪.‬‬ ‫روحانــی تصریح کــرد‪ :‬اگر امریکا دســت از‬ ‫اقدامات تروریســتی و دخالت های نادرست خود‬ ‫بردارد‪ ،‬منطقه ما به طور طبیعی امن خواهد بود‪.‬‬ ‫روحانی تاکید کرد‪ :‬اصول سیاست ما این است‬ ‫که امنیت منطقه باید توســط خود کشــورهای‬ ‫منطقه حفظ شــود و حضور نیروهای خارجی در‬ ‫منطقه خلیــج فارس تحت عنــوان ائتالف های‬ ‫مختلف را برای امنیت منطقه مفید نمی دانیم‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه کامــا امادگی داریم با‬ ‫اتحادیه اروپا راجع به مسائل منطقه گفتگو کنیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه بــه اینکه هلند میزبان حقوقدانان‬ ‫بزرگ دنیا در دادگاه الهه است‪ ،‬می توانیم با منطق‬ ‫و زبان حقوقی با هــم درخصوص امنیت منطقه‬ ‫گفتگوهای خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه هلند نیز در این دیدار‪ ،‬توسعه‬ ‫روابط دو کشــور در همه زمینه ها از جمله روابط‬ ‫اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به مالقات‬ ‫خود با نمایندگان شرکت های هلندی در تهران‪،‬‬ ‫اردوغان‪ :‬اگر از جنگ در منطقه بترسیم‪ ،‬باید‬ ‫هزینه گزافی پرداخت کنیم‬ ‫رئیس جمهــور ترکیه ضمــن اعتراف به‬ ‫حضور نیروهای نظامی این کشــور در لیبی‪،‬‬ ‫مدعی شد که این کشور در پی ماجراجویی در‬ ‫سوریه و لیبی نیست‪.‬‬ ‫رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه‬ ‫روز شنبه در سخنانی گفت که ترکیه به حضور‬ ‫در سوریه‪ ،‬لیبی و تمامی منطقه ادامه می دهد‪.‬‬ ‫به نوشته خبرگزاری تی ار تی‪ ،‬او مدعی شد‬ ‫که سیاســت های ترکیه در ســوریه و لیبی‬ ‫ماجراجویی نیســت و تصمیــم ترکیه برای‬ ‫حضور در این دو کشــور‪ ،‬یک تصمیم بیهوده‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫اردوغان افزود‪ :‬ما با نیروهای حفتر در لیبی‬ ‫می جنگیــم و نیروهایــی ان جــا داریــم و‬ ‫توانســته ایم نزدیک بــه ‪ ۱۰۰‬نفر از نیروهای‬ ‫حفتر را کشته و زخمی کنیم‪.‬‬ ‫او که در جمع هواداران خود در استان ازمیر‬ ‫ســخن می گفت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگــر از ورود به‬ ‫درگیری در ســوریه‪ ،‬لیبی‪ ،‬دریای مدیترانه و‬ ‫تمامی منطقه‪ ،‬بترســیم؛ پــس باید در اینده‬ ‫هزینه گزافی را پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫اردوغــان گفت که ترکیه بنا دارد از حقوق‬ ‫خــود در دریــای مدیترانه دفــاع کند و در‬ ‫خصوص ســوریه نیز مدعی شد که این کشور‬ ‫در پاســخ به کشته شــدن نیروهای ترکیه‪،‬‬ ‫خســارت زیادی را به نیروهای ارتش سوریه‬ ‫وارد کرده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ریشه مشکالت به این دلیل‬ ‫اســت که پیش از این قاطعانه عمل نکردیم و‬ ‫به پاکسازی کشــور و تعقیب تروریست ها در‬ ‫خارج از ترکیه ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫اردوغان دیروز نیز گفته بود که به هیچ وجه‬ ‫نظامیان خود را از سوریه و استان ادلب عقب‬ ‫نمی کشد‪.‬‬ ‫ابــراز امیدواری کرد که کشــورش بتواند نقش و‬ ‫مشارکت فعال تری در اینستکس ایفا کند‪.‬‬ ‫استف بلوک با تاکید بر ضرورت حفظ برجام به‬ ‫عنوان یــک توافق بین المللی‪ ،‬افزود‪ :‬ما به صورت‬ ‫اشــکار و خصوصی به امریکایی هــا گفته ایم که‬ ‫خروج انها از برجام کار درستی نبوده است‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه هلند با بیان اینکه کشــورش‬ ‫برای حفظ برجام تالش خواهد کرد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫بــرای این منظور باید بــه گفتگوها ادامه دهیم و‬ ‫مذاکــره می تواند راه حل مشــکالت و اختالفات‬ ‫باشد‪ .‬روحانی در ادامه با اشاره به خروج یکجانبه‬ ‫امریکا از برجــام‪ ،‬افزود‪ :‬مــا معتقدیم که توافق‬ ‫هسته ای به نفع منطقه و جهان بود و اقدام امریکا‬ ‫به ضرر همه و حتی مردم خود امریکا اســت و در‬ ‫طول ‪ ۲۱‬ماه گذشــته از خــروج امریکایی ها از‬ ‫برجام‪ ،‬متاسفانه اتحادیه اروپا نتوانسته گام موثری‬ ‫در راســتای روابط دوجانبه و اجرای تعهداتش در‬ ‫برجام بردارد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور همچنین ریشه ناامنی در منطقه‬ ‫را حضور و رفتار امریکا نسبت به منطقه دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پارلمان عراق به خروج امریکایی ها از‬ ‫این کشــور رای داده اســت‪ ،‬حضــور نیروهای‬ ‫امریکایی در ســوریه برخالف مقررات و خواست‬ ‫دولت این کشــور است و در کشــورهای دیگر از‬ ‫جمله افغانستان نیز مردم با حضور امریکایی ها در‬ ‫کشورشان مخالف هستند‪.‬‬ ‫روحانــی تصریح کــرد‪ :‬اگر امریکا دســت از‬ ‫اقدامات تروریســتی و دخالت های نادرست خود‬ ‫بردارد‪ ،‬منطقه ما به طور طبیعی امن خواهد بود‪.‬‬ ‫روحانی تاکید کرد‪ :‬اصول سیاست ما این است‬ ‫که امنیت منطقه باید توســط خود کشــورهای‬ ‫منطقه حفظ شــود و حضور نیروهای خارجی در‬ ‫منطقه خلیــج فارس تحت عنــوان ائتالف های‬ ‫مختلف را برای امنیت منطقه مفید نمی دانیم‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه کامــا امادگی داریم با‬ ‫اتحادیه اروپا راجع به مسائل منطقه گفتگو کنیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه بــه اینکه هلند میزبان حقوقدانان‬ ‫بزرگ دنیا در دادگاه الهه است‪ ،‬می توانیم با منطق‬ ‫و زبان حقوقی با هــم درخصوص امنیت منطقه‬ ‫گفتگوهای خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه هلند نیز در این دیدار‪ ،‬توسعه‬ ‫روابط دو کشــور در همه زمینه ها از جمله روابط‬ ‫اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به مالقات‬ ‫خود با نمایندگان شرکت های هلندی در تهران‪،‬‬ ‫ابــراز امیدواری کرد که کشــورش بتواند نقش و‬ ‫مشارکت فعال تری در اینستکس ایفا کند‪.‬‬ ‫استف بلوک با تاکید بر ضرورت حفظ برجام به‬ ‫عنوان یــک توافق بین المللی‪ ،‬افزود‪ :‬ما به صورت‬ ‫اشــکار و خصوصی به امریکایی هــا گفته ایم که‬ ‫خروج انها از برجام کار درستی نبوده است‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه هلند با بیان اینکه کشــورش‬ ‫برای حفظ برجام تالش خواهد کرد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫بــرای این منظور باید بــه گفتگوها ادامه دهیم و‬ ‫مذاکــره می تواند راه حل مشــکالت و اختالفات‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سردار جاللی‪ :‬شیوع کرونا‬ ‫قابل کنترل است‬ ‫رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان‬ ‫اینکه در چرخه اقدامات پدافند زیستی احتمال‬ ‫قرنطینه زمانی است که انتشار ویروس از کنترل‬ ‫خارج شود‪ ،‬گفت‪ :‬فعال قرار نیست منطقه یا شهری‬ ‫قرنطینه شود‪.‬‬ ‫سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند‬ ‫غیرعامل کشــور در برنامه انتهای الوند که صبح‬ ‫امروز از شبکه دوم سیما با موضوع بیماری کرونا‬ ‫پخش شد با بیان اینکه در سطح جهان سه فرضیه‬ ‫برای شیوع کرونا وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬گمان اول این‬ ‫است که این ویروس از جهش طبیعی در ویروس‬ ‫کرونا به وجــود امده باشــد‪ .‬در واقع به صورت‬ ‫طبیعی و بدون دخالت انســانی این اتفاق افتاده‬ ‫است‪ .‬ســناریو دوم این اســت که چون در شهر‬ ‫ووهان یک ازمایشگاه سطح ‪ 3‬وجود دارد احتمال‬ ‫فرارازمایشگاهیوسپسانتقالویروسبهدیگران‬ ‫وجود دارد‪ .‬گمانه ســوم هم احتمال یک حمله‬ ‫زیســتی با اهداف اقتصادی از ســوی امریکایی‬ ‫هاست که علیه اقتصاد چین انجام شده باشد‪.‬‬ ‫وی در مورد اقدامات سازمان پدافند غیرعامل‬ ‫کشــور پس از شیوع ویروس کرونا نیز گفت‪ :‬ما با‬ ‫شیوع ویروس کرونا در چین و انتشار اخبار مبتنی‬ ‫بر گسترش ان در سایر کشورهای جهان‪ ،‬قرارگاه‬ ‫پدافند زیستی کشور را در حالت اماده باش قرار‬ ‫دادیــم‪ .‬اولین اقــدام ما رصد‪ ،‬پایش و بررســی‬ ‫گزارشات و همچنین ایجاد امادگی در حوزه های‬ ‫تشخیصی و درمانی کشور بود تا هرگونه گزارش‬ ‫مشــکوک به دست امد مورد بررسی قرار گیرد و‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان‬ ‫این که تا دو هفته پیش همه گزارشــاتی که ما از‬ ‫ازمایشگاه های تشخیصی کشور و مراکز درمانی‬ ‫می گرفتیم ورود ویروس کرونا به کشــور را تایید‬ ‫نمی کرد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۵۰‬درصدی امتیازات شغلی کارمندان‬ ‫ابالغ شد‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه افزایش ‪ 50‬درصد امتیازات‬ ‫فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به امتیاز شغلی کارمندان‬ ‫دولت را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به نقل از مرکز اطالع رسانی‪ ،‬روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه‬ ‫و بودجه کشــور‪ ،‬محمدباقر نوبخت بخشنامه افزایش ‪ ۵۰‬درصدی امتیازات‬ ‫فصل دهم قانون خدمات کشوری را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫در بخشنامه ابالغی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور امده است‪ :‬با عنایت‬ ‫به اینکه برخورداری کارکنان دســتگاه های اجرایی از افزایش امتیازات فصل‬ ‫دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (‪ )% ۵۰‬پس از تصویب‬ ‫هیات وزیران و شورای حقوق و دستمزد‪ ،‬منوط به وجود اعتبار در بودجه های‬ ‫سنواتی است و طی ســال های گذشته تعدادی از دستگاه های اجرایی طبق‬ ‫مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور اســتفاده کرده اند و تعداد‬ ‫دیگری از دستگاه های اجرایی با وجود مصوبه شماره ‪/۱۶۲۸۶۲‬ت‪ ۵۴۰۵۷‬هـ‬ ‫تاریخ ‪ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱‬هیات وزیران و مصوبه ‪ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰‬شورای حقوق و‬ ‫دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم‪ ،‬به دلیل عدم‬ ‫وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده‬ ‫نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختالف در پرداخت های نیروی انســانی‬ ‫شده است‪ ،‬لذا با توجه به تاکید رئیس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت‬ ‫عدالت در پرداخت ها و در راســتای اجرای تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۲۹‬و ماده ‪ ۳۰‬قانون‬ ‫برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و اعالم دستگاه های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات‪ ،‬مبنی بر‬ ‫امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب‪ ،‬به موجب این بخشنامه‬ ‫دســتگاه هایی که تاکنــون کارکنان ان هــا از مصوبــات فوق الذکر و دیگر‬ ‫افزایش هــای مشــابه در امتیازات برخوردار نشــده اند می تواننــد از تاریخ‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۱۲/۱‬نســبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون‬ ‫مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان‬ ‫خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬محصول جدید وارد بازار خودروی ایران‬ ‫می شوند‬ ‫رضا رحمانی در حاشــیه جلسه هیئت دولت گفت‪ :‬امروز چهار دستگاه‬ ‫خودرو توســط رئیس جمهور بازدید شــد که از این تعداد‪ ،‬یک دستگاه به‬ ‫صورت شاسی است‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در حاشــیه جلســه هیات دولت اظهار کرد‪ :‬از برنامه های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬خروج خودروهای قدیمی و پرمصرف از چرخه تولید و ورود‬ ‫خودروهای جدید است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬امروز چهار دســتگاه خودرو توسط‬ ‫رئیس جمهور بازدید شــد که از این تعداد‪ ،‬یک دســتگاه به صورت شاسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از این خودروها دنا با دنده اتومات است که در دهه‬ ‫فجر به بهره برداری رسید‪ ،‬گفت‪ :‬از این تعداد ‪ ۳‬مدل خودرو برای نخستین‬ ‫بار عرضه می شود که طراحی و سفارش قطعات ان انجام شده و امکان پیش‬ ‫فروش خواهند داشت‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه ‪ ۹۰‬درصد این خودروها داخلی سازی شده است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬برخــی قطعات جزئی برای تولید در داخل مانده که طی ماه ها و‬ ‫ســال های اینده داخلی سازی می شود‪.‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این خودروها مطابق با اســتانداردهای روز با مصرف سوخت و الودگی‬ ‫کمتر تولید می شود‪.‬وی افزود‪ :‬با اقدامات اساسی که صورت گرفته از جمله‬ ‫پلتفرم مشترک قیمت نسبت به خودروهای گذشته مناسب تر خواهد بود‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬طی برنامه ریزی صورت گرفته در ســال ایند و ‪ ۱۴۰۰‬تولید‬ ‫خودروهای جدید در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫مصوبه تمدید ترخیص خودروهای وارداتی‬ ‫ابالغ شد‬ ‫هیئت دولت مصوبه تمدید ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک مانده‬ ‫را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫هیئت وزیران در جلسه ‪ 16‬بهمن ‪ 1398‬به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی با تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع تصویب نامه مورخ ‪16‬‬ ‫دی ‪ 1397‬مشــتمل بر خودروهای ســواری دارای قبض اماکن گمرکی‪،‬‬ ‫مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی یا مناطــق ویژه اقتصادی و نیز خودروهای با‬ ‫ارزش بیــش از ‪ 40‬هزار دالر و پرداخت ‪ 40‬واحد درصد ســود بازرگانی‪ ،‬به‬ ‫مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این تصویب نامه موافقت کرد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور باالتر از ‪2500‬‬ ‫سی سی امکان پذیر نبوده و مشمول مقررات این تصویب نامه نمی شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬خودروهای سواری مربوط به جانبازان موضوع تصویب نامه‬ ‫مورخ ‪ 7‬بهمن ‪ 1387‬که تا قبل از صدور مصوبه مورخ ‪ 23‬شهریور ‪ 1393‬با‬ ‫ثبت سفارش وارد کشور شده اند‪ ،‬از حکم بند فوق مستثنی هستند‪.‬‬ ‫افــزون بر ایــن‪ ،‬ترخیص خودروهای ســواری‪ ،‬بدون الــزام به رعایت‬ ‫محدودیت حجم موتور ‪ 2500‬ســی سی که تا تاریخ ‪ 31‬مرداد ‪ 1397‬برای‬ ‫ان ها از سوی سازمان های مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی قبض انبار صادر شده‬ ‫اســت با رعایت مقــررات مناطق مذکور و ســایر قوانین موجــود‪ ،‬برای‬ ‫شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق‪ ،‬مجاز است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده‬ ‫قضائی که حکم قطعی برائت برای ان ها از ســوی مراجع رسیدگی کننده‬ ‫صادر می شــود‪ ،‬مشــمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و با رعایت سایر‬ ‫مقررات‪ ،‬ترخیص ان ها بالمانع است‪.‬‬ ‫هند با پشت سر گذاشتن انگلیس و فرانسه به‬ ‫پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد‬ ‫هند توانسته با پشت ســر گذاشتن انگلیس و فرانسه در سال ‪ 2019‬به‬ ‫پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد‪.‬‬ ‫به نقل از راشاتودی‪ ،‬اندیشکده ورلد پاپیولیشن ریویو‪ ،‬در اخرین گزارش‬ ‫خود اعالم کرد که هند با اجرای برخی سیاســت ها در حال تبدیل شدن به‬ ‫یک اقتصاد با بازار باز است‪.‬‬ ‫در این گزارش امده است اقتصاد هند هم اکنون پنجمین اقتصاد بزرگ‬ ‫جهان اســت و با تولید ناخالص ‪ 2.94‬هزار میلیارد دالری انگلیس و فرانسه‬ ‫را در سال ‪ 2019‬پشت سر گذاشته است‪.‬‬ ‫اقتصاد انگلیس در سال ‪ 2019‬معادل ‪ 2.83‬تریلیون دالر بوده و اقتصاد‬ ‫فرانســه با ‪ 2.71‬تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی داشته است‪.‬بر اساس‬ ‫گزارش این اندیشکده امریکای از منظر برابری قدرت خرید‪ ،‬تولید ناخالص‬ ‫داخلی هند ‪ 10.51‬تریلیون دالر بوده که از ژاپن و المان بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫ســرانه تولید ناخالص داخلی هند هم با توجه به جمعیت باالی این کشور‬ ‫‪ 2170‬دالر بوده اســت‪ .‬ارزیابی ها حاکی از ان است که رشد تولید ناخالص‬ ‫داخلی هند در ســال ‪ 2019‬برای سومین سال متوالی کاهش خواهد یافت‬ ‫و از ‪ 7.5‬به ‪ 5‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه ‪ ۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3993‬‬ ‫مالیات ستانیازخانه هایلوکسبسیار‬ ‫راحت تر از خانه های خالی است!‬ ‫*طال هاشمی‬ ‫برخی صاحب نظــران معتقدند روش های اخذ‬ ‫مالیات از مالکان خانه های لوکس بسیار راحت تر از‬ ‫مالــکان خانه های خالی اســت؛ بــه خصوص که‬ ‫همچنان علی رغم تصویب قانون مالیات بر خانه های‬ ‫خالی در ســال ‪ ۹۳‬و با وجود گذشت ‪ ۵‬سال از ابالغ‬ ‫ان به وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی‬ ‫و دارایی‪ ،‬هنوز از راه اندازی سامانه امالک و اسکان‬ ‫به عنوان پایه و اساس شناسایی مالکان خالی که به‬ ‫عهده وزارت راه و شهرســازی نهاده شــده‪ ،‬خبری‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫نکته حائز اهمیت ان اســت که بر اساس مصوبه‬ ‫کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ ،۹۹‬اخذ مالیات از‬ ‫خانه هــای خالی در قانــون بودجه ســال اتی به‬ ‫شهرداری ها سپرده شده است‪.‬‬ ‫به گفته برخی کارشناسان اقتصادی‪ ،‬این مصوبه‬ ‫نشان دهنده سردرگمی دولت در نحوه اخذ مالیات‬ ‫از خانه های خالی است؛ ضمن اینکه پیش از این نیز‬ ‫در زمــان وزارت عباس اخونــدی‪ ،‬بار دیگر الیحه‬ ‫اصــاح قانون مالیات بر خانه هــای خالی به دولت‬ ‫ارســال شــده بود که در این الیحــه‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬خواهان انتقال شناسایی و همچنین اخذ‬ ‫مالیات از خانه های خالی از دو وزارت راه و اقتصاد به‬ ‫شهرداری ها شده بود؛ اگرچه در مقابل‪ ،‬شهرداری ها‬ ‫موظف بودند از محل درامد عوارض خانه های خالی‪،‬‬ ‫به ســاخت خانه های استیجاری برای اسکان ارزان‬ ‫قیمت و ‪ ۵‬ســاله زوج های جوان اقدام کنند که به‬ ‫دلیل مخالفت وزارت اقتصاد‪ ،‬این الیحه نیز از دستور‬ ‫کار کمیسیون اقتصاد دولت خارج و به وزارت راه و‬ ‫شهرسازی برگشت داده شد‪.‬‬ ‫بر این اساس با توجه به اینکه شناسایی خانه های‬ ‫لوکس که احتماالً ائین نامه نحوه شناسایی این نوع‬ ‫واحدهای مسکونی در صورت تصویب ان در صحن‬ ‫علنی مجلس‪ ،‬به هیات دولت واگذار می شود‪ ،‬بسیار‬ ‫راحت تر از خانه های خالی است‪ ،‬درامد مناسبی از‬ ‫این محل به خزانه سرازیر خواهد شد‪.‬‬ ‫یکــی از مهم ترین دالیل مخالفــت وزارت راه و‬ ‫شهرسازی در زمان وزارت اخوندی با اجرای قانون‬ ‫مالیات بر خانه های خالی‪ ،‬عدم امکان شناسایی این‬ ‫خانه ها بود‪ .‬به خصوص اینکه مالکان این خانه ها از‬ ‫روش هایی مانند روشــن نگه داشــتن المپ یا باز‬ ‫گذاشــتن محدود شــیر اب در گذشــته استفاده‬ ‫می کردند که امکان شناسایی این واحدها را سخت‬ ‫می کرد؛ لذا قانون مالیات بر خانه های خالی که در‬ ‫سال ‪ ۷۳‬تصویب شــده بود‪ ،‬در سال ‪ ۸۵‬با تصویب‬ ‫مجلس به طور کلی منتفی شد؛ اما بار دیگر در سال‬ ‫‪ ۹۳‬به قانون مالیات های مســتقیم و ذیل ماده ‪۵۴‬‬ ‫مکرر این قانون بازگشت‪.‬‬ ‫بررسی ها نشــان می دهد در صورتی که امار و‬ ‫گزارش های ماهانه دو مرجع قیمت گذاری امالک‬ ‫تهران شــامل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن‬ ‫وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مالک تعیین‬ ‫خانه های خالی باشد‪ ،‬از میان حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی موجود در تهران‪ ،‬بین ‪ ۶۰‬تا ‪۹۰‬‬ ‫هزار واحد مســکونی بــاالی ‪ ۱۰‬میلیارد تومان در‬ ‫پایتخت وجود دارد؛ هر چند که این امار در خصوص‬ ‫کل کشــور از میــان ‪ ۲۴‬میلیون واحد مســکونی‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫کمی بیش از ‪ ۶۰‬هزار واحد در تهران باالی ‪۲۰۰‬‬ ‫متر مربع مساحت دارند که ‪ ۴۷‬هزار واحد در منطقه‬ ‫یک‪ ۱۱ ،‬هــزار واحد در منطقه ‪ ۲‬و ‪ ۳‬هزار واحد در‬ ‫منطقه اســت؛ مابقی نیز در سایر مناطق پایتخت‬ ‫پراکنده اند‪.‬‬ ‫اعضای کمیســیون تلفیق مجلــس در حالی با‬ ‫بررســی الیحه بود ‪ ،۹۹‬خانه های لوکس باالی ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان را مشــمول مالیات دانستند که اما و‬ ‫اگرهای بسیاری بر روی اجرای این بخش از مصوبه‬ ‫مجلس وجود دارد‪.‬‬ ‫در جریان بررســی الیحه بودجه ســال اتی در‬ ‫کمیســیون تلفیق مجلــس‪ ،‬با اعمــال مالیات بر‬ ‫خانه های لوکس کــه ارزش انها باالی ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان باشــد‪ ،‬موافقت شده و در صورت تصویب ان‬ ‫در صحــن علنی مجلس‪ ،‬اجرا در ســال ‪ ۹۹‬الزامی‬ ‫خواهد بود؛ این در حالی اســت که به نظر می رسد‬ ‫ایجاد این پایه جدید مالیاتی که در کشــور پیش از‬ ‫این سابقه نداشته‪ ،‬در راستای انتقال منابع درامدی‬ ‫دولت از محل فروش نفت به مالیات است‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا غالمرضا تاجگــردون‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیســیون تلفیق مجلس نیزگفتــه با بیان اینکه‬ ‫بودجه دولت برای سال اینده با کسری همراه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای اولین بار‪ ،‬خانه های لوکس ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان و باالتر‪ ،‬مشــمول مالیات سالیانه می شوند؛‬ ‫همچنین اعمال مالیــات بر خانه های خالی که در‬ ‫تهران نیز فراوانی انها را شاهد هستیم‪ ،‬سال اینده‬ ‫به همت شــهرداری ها عملیاتی می گــردد و اخذ‬ ‫مالیات برای خودروهای لوکس باالی یک میلیارد‬ ‫تومــان در بودجه ســال اینده مصوب شــده که‬ ‫الزم االجرا خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اکسپو فرصتی‪ 180‬روزه برای‬ ‫معرفیپتانسیل هایصادراتیایران‬ ‫در امارات‬ ‫قائم مقام وزیر صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر‬ ‫ضرورت همکاری و همراهی تمامی دستگاه های دولتی‬ ‫و تشــکل های خصوصی در برگزاری اکسپوی ‪2020‬‬ ‫دوبی گفت‪ :‬مانور ازمایشی برگزاری اکسپو اردیبهشت‬ ‫‪ 99‬اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫به نقل از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ،‬حســین‬ ‫مدرس خیابانی در جلســه ستاد ملی اکسپو با اشاره به‬ ‫اهمیت برگزاری نمایشگاه اکسپوی ‪ ۲۰۲۰‬دبی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دو هدف کلی رونق توســعه صادرات کاالهای ایرانی و‬ ‫جذب سرمایه گذار خارجی در اهداف این رویداد مهم‬ ‫بین المللی برای ایران تعریف شده که بر این اساس باید‬ ‫از تمامی پتانسیل ها و توانمندی های کشور در بخش‬ ‫های مختلف به منظور استفاده حداکثری از فرصت های‬ ‫این رویداد مهم بهره برداری نماییم‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت در امور‬ ‫بازرگانی اظهار داشت‪ :‬بعد از المپیک دومین رویداد مهم‬ ‫دنیا برگزاری اکسپوهایی است که هر ‪ ۵‬سال یک بار به‬ ‫مدت ‪ ۶‬ماه در یک کشــور دنیا برگزار می شوند و در ان‬ ‫سایر کشورهای دنیا تالش دارند تا با بهره گیری از این‬ ‫فرصت‪ ،‬زمینه ســاز جذب و خلق پتانسیل های جدید‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اطالع رسانی یکی از مهمترین بخش‬ ‫های مورد تاکید در اکسپو است به نحوی که بتوان این‬ ‫رویداد اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی را به نحو مطلوب‬ ‫به جامعه معرفی کــرده و زمینه ای را فراهم اوریم که‬ ‫بتوان در یک بســیج عمومی همه امکانات را در بخش‬ ‫های ملی و اســتانی برای شناساندن فرصت ها و مزیت‬ ‫های جمهوری اســامی ایران در صــادرات کاال به کار‬ ‫گیریم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬نقطه نظرات تمامی دستگاه های اجرایی‬ ‫باید از سوی ستاد ملی اکســپو دریافت شده و تمامی‬ ‫مصوبات اطالع رسانی شود تا بتوان خروجی ملموسی را‬ ‫در این رابطه شاهد بود‪ .‬ضمن اینکه در برش های استانی‬ ‫تالش شود تا از ظرفیت ها و پتانسیل های تخصصی هر‬ ‫یک از استان های کشور در این رابطه استفاده گردد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با تاکیــد بر ضرورت نظرخواهی از‬ ‫تشکل های تولیدی و صادراتی به منظور حضور پررنگ‬ ‫و موثر کاالهای صادراتی ایران در این نمایشــگاه ‪۱۸۰‬‬ ‫روزه خاطرنشــان کرد‪ ۲۵ :‬میلیون نفر از این نمایشگاه‬ ‫بازدید به عمل خواهنــد اورد که فرصت بی نظیری را‬ ‫برای بازاریابی کاالهای ایرانی در اختیار صادر کنندگان‬ ‫قرار می دهد‪ .‬این در شــرایطی اســت کــه مهم ترین‬ ‫ماموریت ستاد اکسپو‪ ،‬تدوین نقشه راهی برای برگزاری‬ ‫برنامه های منسجم تدارک دیده شده پاویون ایران در‬ ‫اکسپوی امارات است‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت در امور‬ ‫بازرگانی با تاکید بر ضرورت استفاده از مطالعات تطبیقی‬ ‫سایر کشورها در اکسپوهای برگزار شده به ستاد اکسپو‬ ‫ماموریت داد با همکاری موسســه مطالعات و پژوهش‬ ‫های بازرگانی نتیجه مطالعات تطبیقی را به نحو مقتضی‬ ‫به کار گیرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نمــود بیرونــی بلوغی کــه در بخش‬ ‫نمایشگاهی کشور حاصل شده‪ ،‬در برگزاری این رویداد‬ ‫‪ ۶‬ماهه نمایان خواهد شد‪ .‬پس شرکت سهامی نمایشگاه‬ ‫های بین المللی جمهوری اســامی ایران باید خود را‬ ‫اماده کرده و با تمام توان به میدان بیایند‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با اشــاره به متــراژ پاویون ایران در‬ ‫اکسپوی دبی گفت‪ ۴۰۰ :‬متر در طی ‪ ۱۸۰‬روز برگزاری‬ ‫این نمایشگاه در اختیار ایران قرار دارد که باید از ان بهره‬ ‫برداری الزم صورت گیرد‪ .‬ضمن اینکه برندهایی باید در‬ ‫این نمایشگاه حضور داشته باشند که در بازارهای جهانی‬ ‫حرفی برای گفتن دارند‪ .‬البته در این میان باید مراقب‬ ‫تعدد برندهای صادراتی نیز بود چرا که نام و نشان عرضه‬ ‫شده در این نمایشگاه باید افتخاری برای ایران باشد و از‬ ‫چند صدایی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت در امور‬ ‫بازرگانی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد‪ :‬مشکل‬ ‫تعدد تجار در بازارهای هدف صادراتی از جمله چالش‬ ‫های پیش روی حضور کاالهای ایرانی بوده به نحوی که‬ ‫عالوه بر اینکه تعدد تجار در بازارهای صادراتی منجر به‬ ‫شکل گیری نرخ پائین برای کاالی ایرانی می شود‪ ،‬در‬ ‫حوزه واردات نیز منجر به افزایش قیمت در تامین کاالی‬ ‫مورد نیاز می گردد‪.‬‬ ‫وی همچنین به ســتاد ملی اکسپو ماموریت داد تا‬ ‫ماکتی از پاویون جمهوری اســامی ایران در اکسپوی‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬دوبی طراحی کرده و در اردیبهشت سال ‪ ۹۹‬در‬ ‫قالب برگزاری یک مانور منسجم حضور تمامی دستگاه‬ ‫های دست اندرکار و تشکل های صادراتی را محک زند‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی خواســتار تهیه بــرش های ملی و‬ ‫اســتانی برای برگزاری این نمایشگاه شد و گفت‪ :‬طیف‬ ‫متنوعی از کاالهای صادراتی از اقالم سنتی تا کاالهای‬ ‫دانش بنیــان و با فناوری باال بایــد در پاویون ایران به‬ ‫نمایش گذاشته شوند‪ .‬مدرس خیابانی با اشاره به متراژ‬ ‫پاویون ایران در اکســپوی دبی گفت‪ ۴۰۰ :‬متر در طی‬ ‫‪ ۱۸۰‬روز برگزاری این نمایشگاه در اختیار ایران قرار دارد‬ ‫که باید از ان بهره برداری الزم صورت گیرد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫برندهایی باید در این نمایشگاه حضور داشته باشند که‬ ‫در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن دارند‪ .‬البته در این‬ ‫میان باید مراقب تعدد برندهای صادراتی نیز بود چرا که‬ ‫نام و نشــان عرضه شده در این نمایشگاه باید افتخاری‬ ‫برای ایران باشد و از چند صدایی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی همچنین به ســتاد ملی اکسپو ماموریت داد تا‬ ‫ماکتی از پاویون جمهوری اســامی ایران در اکسپوی‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬دوبی طراحی کرده و در اردیبهشت سال ‪ ۹۹‬در‬ ‫قالب برگزاری یک مانور منسجم حضور تمامی دستگاه‬ ‫های دست اندرکار و تشکل های صادراتی را محک زند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه ‪ ۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫هزینه ابخیزداری کمتر از جبران خسارت سیل‬ ‫یک کارشناس حوزه اب گفت‪ :‬هزینه الزم برای اجرای پروژه های ابخیزداری در قیاس با هزینه ها و‬ ‫خسارات تحمیل شده پس از سیل بسیار اندک بوده و این هزینه ها نوعی سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫محمدامین مرادی‪ ،‬کارشناس مرکز راهبردی اب‪ ،‬انرژی و محیط زیست با بیان اینکه در بین مواد‬ ‫کشف شده روی زمین‪ ،‬اب را می توان مهم ترین ان ها دانست‪ ،‬گفت‪ :‬نیاز انسان به اب برای ادامه حیات‪،‬‬ ‫ابتدایی ترینوالبته مهم ترینخاصیتاینمادهاستکهبرهمگاناشکاراستوبههمیندلیل‪،‬تامین‬ ‫ابجزواساسیبرنامه هایدولت هاوکشورهایمختلفشدهاستوبیراهنیستکهجنگایندهرا‪،‬جنگ‬ ‫برسرابمی دانند‪.‬ویافزود‪:‬وجودمنابعکافیابوهمچنینبهرهبرداریمناسبازمنابعموجودجهت‬ ‫استفاده در شرب‪ ،‬صنعت و کشاورزی جزو ملزومات امنیت‪ ،‬پیشرفت و توسعه هر کشوری است‪ .‬کشور‬ ‫مانیزازاینقاعدهمستثنینیست‪.‬‬ ‫مرادیبابیاناینکهدردهه هایاخیر‪،‬برداشتابازمنابعتجدیدپذیرومنابعزیرزمینیدرکشورما‬ ‫رشد فزاینده ای داشته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اما متاسفانه به دلیل سوءمدیریت و بی توجهی به مفهوم توسعه‬ ‫پایدار‪،‬هماکنوندچارمشکالتیدرخصوصابهستیم‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس حوزه اب راهکارها و پروژه های بسیاری در خصوص برطرف کردن معضالت‬ ‫ابی کشور انجام شده و در حال انجام است‪ .‬بنابراین انجام مطالعات علمی و اسیب شناسی معضالت‬ ‫موجود برای گرفتن تصمیم های مناسب در این حوزه‪ ،‬ضروری و الزم است‪ .‬به دلیل قرارگیری بخش‬ ‫اعظمکشوردرناحیهخشکونیمهخشک‪،‬کشورایرانبامیانگین‪ ۲۵۰‬میلیمتربارندگیدرسالجزو‬ ‫کشورهایکمتربرخوردارازنعمتاباست‪.‬ایندرحالیاستکهمیانگینجهانیبارندگیدردنیاحدود‬ ‫‪ ۸۶۰‬میلیمتراست‪.‬ویبااعالماینکهامسالشاهدافزایشمیزاننزوالتجویتابدینجایسالبودیم‬ ‫که متاســفانه منجر به سیالب در استان های مختلف شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اخرین مورد سیالب‪ ،‬استان‬ ‫سیستانوبلوچستاناست‪.‬بهره برداریوجذبحداکثریاینبارش هامی تواندنیازابیکشورراتامین‬ ‫کند و در سمت مقابل تهدید سیل را به فرصت تبدیل کند‪ .‬موضوعی که لزوم توجه به امر ابخیزداری را‬ ‫نشانمی دهد‪.‬مرادیتوضیحداد‪:‬کمبوداعتبارات تخصیص داده شدهبهبحثابخیزداریدر سال های‬ ‫متوالی سبب شده که نسبت به برنامه تدوین شده عقب باشیم‪ .‬این در حالی است که هزینه الزم برای‬ ‫اجرایپروژه هایابخیزداریدرقیاسباهزینه هاوخساراتتحمیلشدهپسازسیلبسیاراندکاست‬ ‫و این هزینه ها به مانند یک سرمایه گذاری است که از ضررهای حتمی ناشی از سیل جلوگیری می کند‬ ‫و از طرفی بهره برداری از نزوالت جوی را بیشتر می کند‪ .‬امری که با توجه به میانگین بارش کشور و نیاز‬ ‫ابی کشور برای توسعه بسیار الزم و مهم است‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬شرکت دانش بنیان و استارتاپ منتخب صنعت نفت‬ ‫معرفی شدند‬ ‫‪ ۱۰۰‬شرکتبرتربرایمستقردرپارکفناوریصنعتنفتوگسترشفضایکسب وکاردرصنعت‬ ‫نفتدررویدادشناسایی‪،‬ارزیابیوانتخابشرکت هایدانش بنیانمعرفیشدند‪.‬‬ ‫به منظور بهره مندی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ از خدمات پارک فناوری صنعت نفت‪ ،‬در‬ ‫دی ماه سال جاری فراخوانی از سوی وزارت نفت منتشر شد‪.‬‬ ‫اینفراخوانبهمنظورشناساییوانتخابشرکتهادرحوزه هایفناورانهتجهیزاتوقطعات‪،‬موادو‬ ‫محصولشیمیایی‪،‬نرم افزاروپلتفرم‪،‬خدماتصنعتنفتبودهاست‪.‬‬ ‫در این فراخوان‪ ۵۶۰،‬طرح ثبت نام شــد که بعد از بررسی و ارزیابی اولیه‪ ۲۱۶‬طرح برای داوری به‬ ‫هیات داوران ارسال شد‪ .‬از بین‪ ۲۱۶‬طرح ارسال شده تعداد‪ ۱۵۸‬طرح به داوری نهایی راه پیدا کرد و در‬ ‫پایان‪ ۱۰۰‬طرحانتخابشدند‪.‬‬ ‫از میان طر ح های داوری شده‪ ۱۶،‬درصد محصول اولیه‪ ۷۲،‬درصد محصول نهایی و‪ ۱۲‬درصد طرح‬ ‫و ایده بوده است ‪.‬‬ ‫به لحاظ فراوانی ارایه طرح ها‪ ،‬استان تهران در رده اول اول و استان های بوشهر‪ ،‬خراسان‪ ،‬اصفهان و‬ ‫اذربایجاندررتبه هایبعدیقرارگرفتند‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۲۰۰‬داور در مرحله ارزیابی و در مرحله دوم ‪ ۸۰‬داور از صنعت در ارزیابی و داوری حضور‬ ‫داشتندضمنانکهدرارزیابیطرح هانیازصنعتموردتوجهبودهاست‪.‬‬ ‫اسامی‪ ۱۰۰‬شرکتمنتخببراساسکسبامتیازنشانطال‪،‬نقرهوبرنزکسبکرده اندواسامیانها‬ ‫در پایگاه اطالع رسانی وزارت نفت(توسعه زیست بوم نواوری و فناوری صنعت نفت) اعالم شده است‪.‬‬ ‫اسامیاینشرکت هایمنتخبدراختتامیهگردهماییشرکتهایدانشبنیانواستارتاپصنعت‬ ‫نفتاعالمشد‪.‬‬ ‫اجرای پروژه های توسعه ای صنعت نفت با استفاده حداکثری‬ ‫از بخش خصوصی‬ ‫عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران گفت‪ :‬در راستای اجرایی کردن اصل ‪ ،۴۴‬موضوع‬ ‫پیوستگی پروژه های توسعه ای میان بخش باالدستی و پایین دستی با رویکرد استفاده از بخش‬ ‫خصوصی هدف مدیریت سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫فاطمه گودرزی در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های فراورشی نفت‬ ‫خام اظهار داشت‪ :‬مدیریت سرمایه گذاری در راستای اجرایی کردن اصل ‪ ،44‬موضوع پیوستگی‬ ‫پروژه های توسعه ای میان بخش باالدستی و پایین دستی را با رویکرد استفاده از بخش خصوصی‬ ‫هدف قرار داده است‪.‬‬ ‫گودرزی با بیان اینکه پیوستگی میان بخش باالدستی و پایین دستی در پروژه های توسعه ای‬ ‫می تواند هزینه های باالدســتی را کاهش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مزایای اصلی این مدل قرارداد که‬ ‫در ان موارد مهمی همچون شاخص های ظرفیت‪ ،‬کیفیت و هزینه مدنظر است‪ ،‬تغییر رویکرد‬ ‫حاکم بر تفکر سال های اخیر از قراردادهای ‪ EPC‬به ‪ B.O.O.‬است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکنون قالب های از پیش نوشته شده برای قراردادها مورد استفاده قرار می گرفته‪،‬‬ ‫اما انچه در این مدل قرارداد مدنظر اســت‪ ،‬چابک تر شدن فرایند انجام کار و شناسایی منابع و‬ ‫حوزه های پراهمیت است که بر اساس پیشنهاد سرمایه مورد نیاز‪ ،‬سرمایه گذار معرفی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گودرزی اضافه کرد‪ :‬در مدل قراردادی ‪ ،BOO‬مشخصات و ویژگی های محصول در پروژه‬ ‫از طرف شرکت ملی نفت ایران تایید می شود اما در بحث سرمایه گذاری‪ ،‬پیمانکار اختیار بیشتری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که ایجاد این مدل قراردادی در راستای اجرای سیاست های کالن مبنی‬ ‫بر استفاده از بخش خصوصی است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬مزیت دیگر قرارداد ‪ ،BOO‬امکان اخذ تسهیالت‬ ‫از بانک ها و موسســات مالی به پشتوانه تاسیســات ایجادشده است که همچنان این مزیت در‬ ‫مرحله ازمون قرار دارد‪.‬‬ ‫گودرزی با اشاره به شرایط کنونی کشور در مواجهه با محدودیت ها‪ ،‬نسبت به تالش هرچه‬ ‫بیشتر برای استفاده از ظرفیت و منافع داخلی تاکید کرد و گفت‪ :‬تحقق این امر مستلزم نوعی‬ ‫از طراحی اســت که بر اساس ان طرف مقابل ما بســترهایی در اختیار داشته باشد که بتواند‬ ‫به واســطه ان از منابع داخلی بهره ببرد و تاسیساتی را که خود بر اساس قرارداد مالک ان است‬ ‫پشتوانه قرار دهد‪.‬‬ ‫مشــاور حقوقی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شــرکت ملی نفــت ایران همایش معرفی‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های فراورش نفت خام را مقدمه ای برای تغییر روش های‬ ‫مرسوم و گامی روبه جلو برای صیانت از منابع انرژی کشور و استفاده بهینه از فرصت ها خواند و‬ ‫گفت‪ :‬این مدل قرارداد یک گام بزرگ از ســوی شرکت ملی نفت ایران و شامل تغییر دیدگاه و‬ ‫رویکرد به گونه ای است که منافع هر دو طرف حفظ شود‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکنون قالب های از پیش‬ ‫نوشته شده برای قراردادها مورد اســتفاده قرار می گرفته‪ ،‬اما انچه در این مدل قرارداد مدنظر‬ ‫است‪ ،‬چابک تر شدن فرایند انجام کار و شناسایی منابع و حوزه های پراهمیت است که بر اساس‬ ‫پیشنهاد سرمایه مورد نیاز‪ ،‬سرمایه گذار معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫گودرزی اضافه کرد‪ :‬در مدل قراردادی ‪ ،BOO‬مشخصات و ویژگی های محصول در پروژه‬ ‫از طرف شرکت ملی نفت ایران تایید می شود اما در بحث سرمایه گذاری‪ ،‬پیمانکار اختیار بیشتری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که ایجاد این مدل قراردادی در راستای اجرای سیاست های کالن مبنی‬ ‫بر استفاده از بخش خصوصی است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬مزیت دیگر قرارداد ‪ ،BOO‬امکان اخذ تسهیالت‬ ‫از بانک ها و موسســات مالی به پشتوانه تاسیســات ایجادشده است که همچنان این مزیت در‬ ‫مرحله ازمون قرار دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪3993‬‬ ‫نفت و معدن‬ ‫استانداردبنزینیورو‪ 5‬نیازبهتولید‬ ‫خودروی یورو‪ 5‬دارد!‬ ‫*رزاهاشمی‬ ‫براساسماده‪ ۴‬قانونهوایپاک‪،‬فروشخودروهای‬ ‫دارای اســتاندارد االیندگی یورو ‪ ۴‬از ابتدای سال ‪99‬‬ ‫ممنوعاست؛بنابراینخودروسازانبایدتمامخودروهای‬ ‫خود را در سال اتی با استاندارد یورو‪ ۵‬تحویل مشتریان‬ ‫دهند‪.‬دراینشرایط‪،‬چندپرسشمهممطرحمی شود؛‬ ‫نخســت انکه ایا در چنین شــرایطی خودروسازان‬ ‫می توانند تمام تولیدات خود را به یورو ‪ 5‬مجهز کنند؟‬ ‫ارتقای اســتاندارد االیندگــی خودروها به یورو‪ ۵‬چه‬ ‫تاثیری بر قیمت تمام شده این خودروها دارد؟ ایا بازار‬ ‫کشش رشد مجدد قیمت ها را دارد و ایا این اقدام واقعا‬ ‫تاثیر بســزایی بر کاهش الودگی هوا دارد که سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیســت بر اجرای ان چنین پافشاری‬ ‫می کند؟! در همین حال‪ ،‬موافقان اجرای طرح یاد شده‬ ‫اعتقاد دارند تا به حال زمان کافی به خودروسازان برای‬ ‫بهبودسطحاستانداردتولیداتشاندادهشدهودیگرتولید‬ ‫خودرو یورو ‪ ۴‬توجیه پذیر نیســت؛ به عالوه انکه اگر‬ ‫خودرویبااستانداردیورو‪،۵‬سوختیورو‪ ۴‬مصرفکند‬ ‫مشکلی نخواهد داشت‪ .‬در مقابل‪ ،‬اما مخالفان اجرای‬ ‫ماده‪ ۴‬قانون هوای پاک نیز رشد مجدد قیمت خودرو و‬ ‫عدم کشش بازار در قبال این افزایش‪ ،‬کاهش ظرفیت‬ ‫تولید خودرو در سال اتی و نبود سوخت مناسب برای‬ ‫خودروهای مجهز به این اســتاندارد را از دالیل اصلی‬ ‫مخالفت خود با اجرای طرح یاد شده از ابتدای سال اتی‬ ‫یدانند‪.‬‬ ‫م ‬ ‫طبــق ماده‪ ۴‬قانون هوای پاک‪ ،‬فروش خودروهای‬ ‫دارای استاندارد االیندگی یورو‪ ۴‬از ابتدای سال ‪1399‬‬ ‫ممنوعاست‪،‬بنابراینخودروسازانبایداینمادهقانونی‬ ‫رادرکلفروش هایخودلحاظکردهوحتیخودروهای‬ ‫ثبت نامی را با استاندارد یورو‪ ۵‬تحویل مشتریان دهند‪.‬‬ ‫نبودبنزینیورو‪ 5‬باعثاسیبدیدنخودرووکاتالیست‬ ‫انمی شود‬ ‫مسئوالن وزارت نفت می گفتند که مگر خودروی‬ ‫یورو‪ 4‬تولیدشدهکهحاالازمابنزینیورو‪ 4‬می خواهید؟‬ ‫در مقابل‪ ،‬خودروســازان نیز می گفتنــد برای تولید‬ ‫خــودروی یورو‪ 4‬باید ابتدا بنزین یورو‪ 4‬تولید شــود‪.‬‬ ‫داستان مرغ و تخم مرغ خودروسازان و وزارت نفت یک‬ ‫بازیتکراریاستونمی توانیممنتظربمانیم‪.‬‬ ‫اخیرا ً خودروسازان موفق به رونمایی از خودروی با‬ ‫اســتاندارد یورو ‪ 5‬شده اند‪ ،‬هر چند گسترده نیست و‬ ‫تاییدش با سازمان محیط زیست است اما برای اینکه‬ ‫خودروییورو‪ 5‬داشتهباشیمبایدبنزینیورو‪ 5‬همتولید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وقتی استاندارد یورو‪ 4‬برای بنزین تدوین شد دولت‬ ‫یک برنامه زمان بندی ارائه کرد که طبق ان‪ ،‬بنزین یورو‬ ‫‪ 4‬ابتدادر‪ 8‬کالنشهرعرضهشدبعدازانبه‪ 15‬کالنشهر‬ ‫رسید‪،‬سپس‪60‬درصدپوششجمعیتیکشورراشامل‬ ‫شد و بعد از ان به‪ 80‬درصد پوشش جمعیتی رسید‪.‬‬ ‫خودروسازان از ابتدای ســال اینده ملزم به تولید‬ ‫خودروبااستانداردیورو‪ 5‬هستند؛اماچطوربدونتولید‬ ‫بنزیــن یورو‪ ،5‬قرار اســت خودروها یورو‪ 5‬باشــند؟‬ ‫نمی توانیممنتظرباشیموبهخودروسازانبگوییمفع ً‬ ‫ال‬ ‫تولیدنکنتابنزینیورو‪ 5‬بهتولیدبرسد‪.‬‬ ‫هر زمانی که استاندارد یورو ‪ 5‬نهایی شود‪ ،‬در تولید‬ ‫بنزین رعایت خواهد شد فقط ممکن است وزارت نفت‬ ‫کشور را به مرور تحت پوشش این استاندارد قرار دهد‪.‬‬ ‫همانطور که در مورد استاندارد یورو‪ 4‬اجرایی شد مث ً‬ ‫ال‬ ‫ابتدا در کالنشهرها بنزین یورو‪ 5‬توزیع شود و بعد از ان‬ ‫درشهرهایدیگرنیزتوزیعشود‪.‬‬ ‫به هر حال یک نقطه انتقال برای تبدیل استاندارد‬ ‫یورو‪ 4‬به یورو‪ 5‬وجود دارد و ممکن اســت چند ماهی‬ ‫بینتولیدخودرووبنزینیورو‪5‬فاصلهوجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫نمی توانیماینهاراسربهسربایکدیگرهماهنگکنیم‪.‬‬ ‫تولید خودروی یورو‪ 5‬مصوبه دولت است و سازمان‬ ‫مصر‬ ‫محیط زیست نیز بر این موضوع تاکید کرد‪ .‬ما نیز ّ‬ ‫هستیم وخودروسازان باید ان را اجرا کنند‪.‬‬ ‫پاالیشگاه گاز بیدبلند در استانه راه اندازی‬ ‫مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج‬ ‫فارس از اماده افتتاح شدن پاالیشگاه گاز بیدبلند‬ ‫خلیج فارس تا پایان سال جاری خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مگاپروژه ای بسیار بزرگ به اسم پتروشیمی هرمز‬ ‫بعــد از ‪ ۱۴۰۲‬احداث خواهد شــد که این پروژه‪،‬‬ ‫بزرگترین پروژه پتروشــیمی کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫جعفر ربیعی‪ ،‬مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی‬ ‫خلیــج فــارس در خصــوص اخریــن وضعیت‬ ‫پروژه های این شرکت اظهار داشت‪ :‬پاالیشگاه گاز‬ ‫بیدبلنــد خلیج فارس به پیشــرفت فیزیکی ‪97‬‬ ‫درصدی رسیده و تا پایان سال جاری‪ ،‬خوراک گاز‬ ‫به این پروژه تزریق می شــود و این پاالیشگاه به‬ ‫عنوان بزرگترین پاالیشــگاه گازی کشور‪ ،‬اماده‬ ‫افتتاح خواهد شــد‪ ،‬اما زمان افتتاح رسمی ان به‬ ‫هماهنگی با مقامات رسمی برای حضور و اجرای‬ ‫برنامه افتتاح بستگی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــروژه اوره امونیــاک هنگام به‬ ‫پیشــرفت فیزیکی ‪ 75‬درصدی رســیده و پروژه‬ ‫متانول اپادانا نیز به ‪ 41‬درصد پیشــرفت فیزیکی‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج‬ ‫فارس با بیان اینکه احداث پتروشیمی لردگان به‬ ‫مراحل پایانی رســیده و امســال به محصول می‬ ‫رســد‪ ،‬گفت‪ :‬پتروشــیمی ایالم نیز به پیشرفت‬ ‫فیزیکی ‪ 96‬درصدی رسیده و از اوایل سال اینده‬ ‫به تولید ازمایشی محصول در این پروژه می رسیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سال ‪ 99‬پروژه شیرین سازی‬ ‫سبک پتروشیمی بوعلی سینا راه اندازی می شود‬ ‫و همچنیــن پروژه امونیاک هنــگام به مدار بهره‬ ‫بــرداری خواهد امد‪ ،‬بخش دوم پروژه جمع اوری‬ ‫گازهای فلر نیز راه اندازی می شود و بدین طریق‬ ‫خوراک پاالیشگاه بیدبلند تضمین خواهد شد‪.‬‬ ‫ربیعی از راه اندازی پروژه در ســال اینده خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬با به مدار امدن پروژه های یاداوران و‬ ‫بیدبلند‪ ،‬مشکل خوراک پایین دستی این پروژه ها‪،‬‬ ‫حل می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال ‪ 1400‬پروژه اپادانا که یک‬ ‫طرح متانول است به مدار بهره برداری می رسد و‬ ‫از انجایی که پیش از این انتقاد شــده بود که چرا‬ ‫تحریم های امریکا قربانی‬ ‫جدید گرفت‬ ‫امریکا یک واحد از شرکت روس نفت روسیه را‬ ‫به دلیل حفظ روابط با شرکت دولتی تحریم کرد‪.‬‬ ‫دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه‬ ‫داری علیه شرکت بازرگانی روس نفت که شرکت‬ ‫کارگزاری سوییسی زیرمجموعه شرکت نفتی‬ ‫روس نفت است و دیدیه کاسیمیرو‪ ،‬رییس هیات‬ ‫مدیرهاینشرکتاقدامکرد‪.‬محدودیتهایامریکا‬ ‫با یک دوره مهلت ســه ماهه کــه در ‪ ۲۰‬ماه مه‬ ‫منقضی می شود‪ ،‬اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫اقدام علیه زیرمجموعه شــرکت روس نفت‬ ‫جدیدترین اقدام خصمانه دولت ترامپ در تالش‬ ‫برای ســرنگونی دولت نیکالس مادورو‪ ،‬رییس‬ ‫جمهور ونزوئال است‪ .‬امریکا سال میالدی گذشته‬ ‫ونزوئال را هدف تحریم قرار داد و همه اموال دولتی‬ ‫اینکشوررابلوکهکردومقاماتبلندپایهونزوئالیی‬ ‫را در لیســت سیاه قرار داد و مبادالت با نهادهای‬ ‫دولتی این کشور امریکای التین را ممنوع کرد‪.‬‬ ‫شرکت روس نفت به تجارت بیش از نیمی از‬ ‫نفت ونزوئال کمک کرده و به این کشور برای دور‬ ‫زدن تحریمها یاری می رساند‪ .‬این شرکت اخیرا‬ ‫صادرات دو میلیون بشــکه نفت ونزوئال به غرب‬ ‫افریقا را تسهیل کرد‪ .‬به گفته یک مقام امریکایی‪،‬‬ ‫شرکتروس نفتبااستفادهازروشانتقالکشتی‬ ‫به کشتی نفت ونزوئال‪ ،‬تحریمهای امریکا را دور‬ ‫زدهودربرخیازمواردنامکشتی هارابرایاجتناب‬ ‫از شناسایی شدن تغییر داده یا درباره منبع نفت‬ ‫خام دروغ گفته است‪.‬‬ ‫تحریمها شامل بلوکه شدن اموال در امریکا‬ ‫هستندوکسانیکهدرمبادالتباشرکتبازرگانی‬ ‫روس نفت و کاسیمیرو مشارکت می کنند نیز در‬ ‫معرض ریسک تحریمها قرار دارند‪.‬‬ ‫دونالدترامپ‪،‬رییسجمهورامریکاشخصااین‬ ‫تحریمها را امضا کرد و مایکل پمپئو‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫امریکا در خصوص ان با سرگی الوروف‪ ،‬همتای‬ ‫روسی خود گفت و گو کرد‪.‬‬ ‫پس از تحریمهای امریکا علیه ونزوئال‪ ،‬روسیه‬ ‫بهدومینمنبعبزرگوارداتنفتبهامریکاتبدیل‬ ‫شدهاست‪.‬صادراتنفتومحصوالتنفتیروسیه‬ ‫به امریکا در اکتبر گذشته به رکورد‪ ۲۰.۹‬میلیون‬ ‫بشکهدرروزصعودکردکهباالترینمیزانازنوامبر‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۱‬بود‪ .‬شرکت روس نفت در حال حاضر‬ ‫در معرض تحریمهای بخش بازار امریکا قرار دارد‬ ‫با این حال این تحریمها به گستردگی تحریمها‬ ‫علیه شرکتهای مرتبط با دولت مادورو نیست و‬ ‫مانعازایننمی شودکهروس نفتواردتجارتنفت‬ ‫ونزوئال نشود‪.‬‬ ‫بیشتر به سراغ خوراک مایع رفته اید و حاشیه سود‬ ‫خوراک مایع از خوراک گاز کمتر اســت‪ ،‬با بهره‬ ‫برداری از پــروژه های اپادانا‪ ،‬هنگام و لردگان که‬ ‫خوراک گازی هستند‪ ،‬تعادل خوراک در طرح ها‬ ‫رعایت می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج‬ ‫فارس خاطرنشان کرد‪ :‬واحد پارازایلین پتروشیمی‬ ‫بوعلی سینا که در زمان حادثه این پتروشیمی از‬ ‫مدار خارج شده بود‪ ،‬در سال ‪ 1400‬به مدار خواهد‬ ‫امــد و پــروژه صدف عســلویه و تولیــد کلر در‬ ‫پتروشیمی بندرامام نیز در سال ‪ 1400‬راه اندازی‬ ‫می شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پروژه پلی پروپیلن ایالم‬ ‫در ســال ‪ 1400‬راه اندازی می شود و پتروشیمی‬ ‫گچساران به عنوان پایین دست پاالیشگاه بیدبلند‬ ‫بــا ظرفیت یک میلیون تن بــه مدار بهره برداری‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫ربیعی تاریخ تکمیل پتروشــیمی گچساران را‬ ‫ســال ‪ 1401‬اعالم کرد و گفت‪ :‬در ســال ‪1401‬‬ ‫همچنین پتروشــیمی دهدشت و شیرین سازی‬ ‫نــوری را بــه مــدار خواهیــم اورد و بخش دوم‬ ‫جمع اوری گازهای فلر اجرایی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج‬ ‫فارس با بیان اینکه از ســال ‪ 1402‬به بعد‪ ،‬شاهد‬ ‫اجــرای پروژه هــای معــروف به جهش ســوم‬ ‫پتروشیمی خواهیم بود گفت‪ :‬مگاپروژه ای بسیار‬ ‫بزرگ به اسم پتروشیمی هرمز احداث خواهد شد‬ ‫که این پروژه‪ ،‬بزرگترین پروژه پتروشیمی کشور‬ ‫خواهــد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬طرحــی که بدون توجیه‬ ‫اقتصادی باشد‪ ،‬در دستور کار هلدینگ پتروشیمی‬ ‫خلیج فارس قرار نخواهد گرفت و همه پروژه هایی‬ ‫که در حال اجرا و یا در برنامه اغاز عملیات اجرایی‬ ‫است برای کشور سوداور خواهد بود‪.‬‬ ‫ربیعی با بیان اینکه زمانی رویای این را داشتیم‬ ‫که ارزش کل بازار سرمایه کشور از مرز ‪ 100‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بگذرد گفــت‪ :‬اکنون فقط ارزش‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بالغ بر ‪103‬‬ ‫هزار میلیارد تومان است که برابر با ‪ 7‬میلیارد دالر‬ ‫در بازار ســرمایه است و هنوز معتقدیم که ارزش‬ ‫واقعی هلدینگ خلیج فارس بیش از این است‪.‬‬ ‫اجرای پروژه های توسعه ای صنعت نفت با‬ ‫استفاده حداکثری از بخش خصوصی‬ ‫عضو هیئت مدیره شــرکت ملی نفت ایران‬ ‫گفت‪ :‬در راستای اجرایی کردن اصل‪ ،۴۴‬موضوع‬ ‫پیوســتگی پروژه های توســعه ای میان بخش‬ ‫باالدستی و پایین دســتی با رویکرد استفاده از‬ ‫بخش خصوصی هدف مدیریت سرمایه گذاری‬ ‫است‪ .‬فاطمه گودرزی در همایش معرفی فرصت‬ ‫های سرمایه گذاری در پروژه های فراورشی نفت‬ ‫خام اظهار داشــت‪ :‬مدیریت سرمایه گذاری در‬ ‫راســتای اجرایی کــردن اصــل ‪ ،44‬موضوع‬ ‫پیوستگی پروژه های توســعه ای میان بخش‬ ‫باالدستی و پایین دستی را با رویکرد استفاده از‬ ‫بخش خصوصی هدف قرار داده است‪ .‬گودرزی‬ ‫با بیان اینکه پیوستگی میان بخش باالدستی و‬ ‫پایین دستی در پروژه های توسعه ای می تواند‬ ‫هزینه های باالدستی را کاهش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مزایای اصلی این مدل قرارداد که در ان موارد‬ ‫مهمی همچون شاخص های ظرفیت‪ ،‬کیفیت و‬ ‫هزینه مد نظر است‪ ،‬تغییر رویکرد حاکم بر تفکر‬ ‫سال های اخیر از قراردادهای ‪ EPC‬به ‪B.O.O‬‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکنون قالب های از پیش نوشته‬ ‫شده برای قراردادها مورد استفاده قرار می گرفته‪،‬‬ ‫اما انچه در این مدل قرارداد مد نظر است‪ ،‬چابک‬ ‫تر شــدن فرایند انجام کار و شناسایی منابع و‬ ‫حوزه های پر اهمیت است که بر اساس پیشنهاد‬ ‫سرمایه مورد نیاز‪ ،‬سرمایه گذار معرفی خواهد‬ ‫شد‪ .‬گودرزی افزود‪ :‬در مدل قراردادی ‪،BOO‬‬ ‫مشــخصات و ویژگی های محصول در پروژه از‬ ‫طرف شرکت ملی نفت ایران تایید می شود اما‬ ‫دربحثسرمایهگذاری‪،‬پیمانکاراختیاربیشتری‬ ‫دارد‪ .‬وی بــا تاکید بر این کــه ایجاد این مدل‬ ‫قراردادی در راستای اجرای سیاست های کالن‬ ‫مبنی بر استفاده از بخش خصوصی است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مزیت دیگر قــرارداد ‪ ،BOO‬امکان اخذ‬ ‫تسهیالت از بانک ها و موسسات مالی به پشتوانه‬ ‫تاسیسات ایجاد شده اســت که همچنان این‬ ‫مزیت در مرحله ازمون قرار دارد‪ .‬گودرزی با اشاره‬ ‫به شرایط کنونی کشور در مواجه با محدودیت‬ ‫ها‪ ،‬نسبت به تالش هرچه بیشتر برای استفاده از‬ ‫ظرفیت و منافع داخلی تاکید کرد و گفت‪ :‬تحقق‬ ‫اینامرمستلزمنوعیازطراحیاستکهبراساس‬ ‫ان طرف مقابل ما بســترهایی در اختیار داشته‬ ‫باشد که بتواند به واسطه ان از منابع داخلی بهره‬ ‫ببرد و تاسیســاتی را که خود بر اساس قرارداد‬ ‫مالک ان است را پشتوانه قرار دهد‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پنجره‬ ‫عضو هیات مدیره بانک‪/‬الزمه خدمت مناسب‪،‬‬ ‫داشتن نیروهای متعهد و متخصص است‬ ‫فرشــید فرخ نژاد گفت‪ :‬هدف اصلی نظام بانکی به عنوان موسسه های‬ ‫مالــی و‪ ‬اقتصــادی‪ ،‬خدمت به مردم اســت و‪ ‬داشــتن نیروهای متعهد‬ ‫و‪ ‬متخصص الزمه ان است‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬عضو هیات مدیره بانک‬ ‫رفاه در مراســم تقدیر از نفرات برتر دومین ازمون علمی کارکنان بانک ها‬ ‫که ‪ 27‬بهمن ماه در مرکز اموزش بانک ملی با حضور مدیران ارشد بانکی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬با بیان این مطلب گفت‪ :‬هدف اصلی نظام بانکی کشور به عنوان‬ ‫موسسه های مالی و‪ ‬اقتصادی‪ ،‬خدمت به مردم است که این امر با داشتن‬ ‫نیروهای متعهد و‪ ‬متخصص امکان پذیر اســت و‪ ‬بدون داشــتن چنین‬ ‫کارکنانی‪ ،‬نمی توانیم به شهروندان خدمت رسانی مطلوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫فــرخ نژاد افزود‪ :‬یکی از موارد مهم ســرمایه گــذاری در حوزه نیروی‬ ‫انســانی‪ ،‬موضوع اموزش و‪ ‬برگزاری ازمون های علمی است که باعث می‬ ‫شــود کارکنان نظام بانکی با صداقت‪ ،‬تعهد و‪ ‬تخصص‪ ،‬هم مشاوری امین‬ ‫برای مشــتریان باشــند و‪ ‬هم تالش می کنند در فضای خالق و‪ ‬نواور با‬ ‫تســهیم دانش و‪ ‬تبادل اطالعات با یکدیگر خدمات بهتری به مشــتریان‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیــره بانک رفاه تصریح کرد‪ :‬بدون شــک نیروهایی که‬ ‫ویژگی هایی همچون دانش‪ ،‬تعهد‪ ،‬اخالق و‪ ‬تخصص دارند‪ ،‬ارتباط بهتری‬ ‫با مشــتریان برقرار می کنند و‪ ‬خدمات مناســبی در اختیار انها قرار می‬ ‫دهند‪ .‬‬ ‫فرخ نژاد تاکید کرد‪ :‬همکاران ســازمان باید از قوانین و‪ ‬مقررات اطالع‬ ‫داشته و‪ ‬دانش خود را به روز رسانی کنند که امیدواریم با سرمایه گذاری‬ ‫بیشتر در حوزه نیروی انسانی و‪ ‬اموزش بتوانیم خدمات خوبی به مشتریان‬ ‫ارائه دهیم و‪ ‬رضایت ان ها که در حقیقت رضایت خداوند اســت را کسب‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم از بانک رفاه به عنوان بانک برتر به دلیل کسب رتبه‬ ‫اول در دومین المپیاد علمی کارکنان بانک ها و‪ ‬اداره اموزش و‪ ‬توســعه‬ ‫دانش این بانک با اهدا لوح تقدیر و‪ ‬تندیس تقدیر شد‪.‬‬ ‫نخستین کارگاه اجرایی مدیریت ریسک مالی با‬ ‫حمایت بانک صادرات ایران برگزار شد‬ ‫نخســتین کارگاه اجرایی مدیریت ریســک مالی توسط مرکز اموزش‬ ‫حسابداران خبره و با حمایت بانک صادرات ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی بانک صادرات ایــران‪ ،‬اولین کارگاه اجرایی‬ ‫مدیریت ریسک مالی با همت مرکز اموزش حسابداران خبره و با حمایت‬ ‫بانک صادرات ایران با حضور اســاتید برجسته حرفه حسابداری‪ ،‬مدیران‬ ‫و کارشناسان مالی‪ ،‬حسابداران و حسابرسان در محل سالن شهید مطهری‬ ‫دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد‪.‬‬ ‫در این کارگاه که ‪ ٢٠‬نفر از کارشناسان بانک صادرات ایران نیز حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬مدیرعامل مرکز اموزش حسابداران خبره‪ ،‬مشاور رئیس کل بیمه‬ ‫مرکــزی‪ ،‬اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها و بنیان گذاران شــرکت های‬ ‫ســرمایه گذاری طــی ســخنانی‪ ،‬به بحــث و تبادل نظــر در خصوص‬ ‫اســتانداردهای حسابداری و مدیریت ریســک در شرکت های تجاری و‬ ‫غیرتجاری پرداختند‪.‬‬ ‫در نشست اول این کارگاه‪ ،‬استانداردهای شماره ‪ ٣٦‬و ‪ ٣٧‬حسابداری‬ ‫در خصوص ابزارهای مالی ارائه و افشــا در بانک ها و در نشســت دوم این‬ ‫کارگاه ابزارهــای مالی ارائه و افشــا در بیمه ها‪ ،‬نهادهای مالی و غیر مالی‬ ‫مورد پرســش و پاسخ قرار گرفت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬اولین کارگاه اجرایی مدیریت ریســک مالی با همت مرکز اموزش‬ ‫حسابداران خبره و با حمایت بانک صادرات ایران با حضور اساتید برجسته‬ ‫حرفه حســابداری‪ ،‬مدیران و کارشناسان مالی‪ ،‬حسابداران و حسابرسان‬ ‫در محل سالن شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد‪.‬‬ ‫در این کارگاه که ‪ ٢٠‬نفر از کارشناسان بانک صادرات ایران نیز حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬مدیرعامل مرکز اموزش حسابداران خبره‪ ،‬مشاور رئیس کل بیمه‬ ‫مرکــزی‪ ،‬اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها و بنیان گذاران شــرکت های‬ ‫ســرمایه گذاری طــی ســخنانی‪ ،‬به بحــث و تبادل نظــر در خصوص‬ ‫اســتانداردهای حسابداری و مدیریت ریســک در شرکت های تجاری و‬ ‫غیرتجاری پرداختند‪.‬‬ ‫در نشست اول این کارگاه‪ ،‬استانداردهای شماره ‪ ٣٦‬و ‪ ٣٧‬حسابداری‬ ‫در خصوص ابزارهای مالی ارائه و افشــا در بانک ها و در نشســت دوم این‬ ‫کارگاه ابزارهــای مالی ارائه و افشــا در بیمه ها‪ ،‬نهادهای مالی و غیر مالی‬ ‫مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت‪.‬‬ ‫همراه بانک بانک ملی ایران به روزرسانی شد‬ ‫همــراه بانک بانک ملی ایران با قابلیت های جدید بر روی ســایت این‬ ‫بانک بارگذاری شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬نســخه اندروید و ‪ IOS‬این‬ ‫نرم افزار به ورژن ‪ 1.6‬به روزرسانی شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته‬ ‫اســت‪ .‬در این نسخه‪ ،‬ضمن رفع ایرادهای نسخ قبلی‪ ،‬امکان به روزرسانی‬ ‫خودکار حساب ها و کارت های مشتری فراهم شده است‪.‬‬ ‫همچنین امکان نمایش لیســت تسهیالت مشتری اعم از وام گیرنده و‬ ‫ضامن‪ ،‬نمایش لیست دسته چک ها و مشاهده وضعیت انها‪ ،‬امکان ذخیره‬ ‫شــماره های پرکاربرد‪ ،‬ســهولت در فریاندهای موجود و به روزرســانی‬ ‫خودکار نرم افزار در این نسخه وجود دارد‪.‬‬ ‫امروزه بســیاری از خدمات بانکی بر روی تلفن همراه قابل ارائه است‪.‬‬ ‫همراه بانک ملی ایران‪ ،‬نرم افزاری اســت که این امکان را برای مشتریان‬ ‫فراهم کرده‪ ،‬به طوری که انها را تا حد قابل قبولی از حضور در شــعبه بی‬ ‫نیــاز می کند‪ .‬همراه بانک بانک ملی ایــران با قابلیت های جدید بر روی‬ ‫سایت این بانک بارگذاری شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬نســخه اندروید و ‪ IOS‬این‬ ‫نرم افزار به ورژن ‪ 1.6‬به روزرسانی شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته‬ ‫اســت‪ .‬در این نسخه‪ ،‬ضمن رفع ایرادهای نسخ قبلی‪ ،‬امکان به روزرسانی‬ ‫خودکار حساب ها و کارت های مشتری فراهم شده است‪.‬‬ ‫همچنین امکان نمایش لیســت تسهیالت مشتری اعم از وام گیرنده و‬ ‫ضامن‪ ،‬نمایش لیست دسته چک ها و مشاهده وضعیت انها‪ ،‬امکان ذخیره‬ ‫شــماره های پرکاربرد‪ ،‬ســهولت در فریاندهای موجود و به روزرســانی‬ ‫خودکار نرم افزار در این نسخه وجود دارد‪.‬‬ ‫امروزه بســیاری از خدمات بانکی بر روی تلفن همراه قابل ارائه است‪.‬‬ ‫همراه بانک ملی ایران‪ ،‬نرم افزاری اســت که این امکان را برای مشتریان‬ ‫فراهم کرده‪ ،‬به طوری که انها را تا حد قابل قبولی از حضور در شــعبه بی‬ ‫نیاز می کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه ‪ ۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3993‬‬ ‫سرپرستجدیدادارهامورشعبجنوب‬ ‫کشوروشرقتهرانبانکدیمنصوبشد‬ ‫طی صدور حکمی از سوی دکتر برات کریمی‪،‬‬ ‫مدیرعامــل بانک دی‪ ،‬مجتبی دهاقین به عنوان‬ ‫سرپرســت اداره امور شعب جنوب کشور و شرق‬ ‫تهران منصوب شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک دی‪ ،‬در جلسه‬ ‫ای با حضــور رحیم طاهری‪ ،‬عضو هیئت مدیره‪،‬‬ ‫مجتبــی حیــدری‪ ،‬معاون ســرمایه انســانی‪،‬‬ ‫محمدعلــی داورپنــاه‪ ،‬معاون اعتبــارات‪ ،‬ناصر‬ ‫شــریعتی‪ ،‬مدیرکل امــور شــعب و بازاریابی‪،‬‬ ‫غالمرضا موحدی راد‪ ،‬مدیرکل بازرســی‪ ،‬حسن‬ ‫کاسب‪ ،‬رییس امور شــعب شمال کشور و غرب‬ ‫تهران از خدمات مســعود الویریــان قدردانی و‬ ‫مجتبی دهاقین به عنوان سرپرست جدید اداره‬ ‫امور شعب جنوب کشــور و شرق تهران معرفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬طاهری‪ ،‬عضو هیئت‬ ‫مدیــره بانک دی در این جلســه ضمن تکریم و‬ ‫قدردانی از خدمات ارزشــمند و صادقانه مسعود‬ ‫الویریان در توسعه و هدایت شعب جنوب کشور‬ ‫و شــرق تهران‪ ،‬ایجــاد تحــول و بهره مندی از‬ ‫اندیشه های نو را الزمه سازمان هایی دانست که‬ ‫در پی تغییر نگرش و پیشرفت هستند‪.‬‬ ‫طاهری با ابراز خرســندی از حضور مجتبی‬ ‫دهاقین در جمع همکاران بانک دی‪ ،‬تالش ویژه‬ ‫بــرای تحقق اهداف بانک در زمینه کاهش بهای‬ ‫تمام شده پول‪ ،‬جذب منابع ارزان قیمت‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفیت خدمت رسانی شعب به مشتریان و ارزش‬ ‫افرینــی برای بانک دی را از مهم ترین ماموریت‬ ‫های کاری ایشــان برشمرد و‪  ‬با اشاره به سرمایه‬ ‫انسانی ارزشــمند بانک دی دستیابی به اهداف‬ ‫بانک را در ســایه اتحاد و عزم جهادی همکاران‬ ‫دست یافتنی دانست‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این که بانک دی به دلیل تعلق به‬ ‫خانواده معزز شهداء و جامعه بزرگ ایثارگری از‬ ‫ویژگی ممتــازی برخورد اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی‬ ‫همکاران بایــد این ویژگی منحصر به فرد را یک‬ ‫فرصت بدانند و برای‪  ‬برندسازی و تقویت جایگاه‬ ‫ذهنی بانک ارزش افرین دی در افکار عمومی‪  ‬و‬ ‫نیــز خدمــت رســانی هر چــه مطلــوب تر به‬ ‫خانواده های معظم شــهداء و ایثارگران‪ ،‬تالش‬ ‫مضاعفی داشته باشند‪.‬‬ ‫طاهــری‪ ،‬نهادینــه ســازی تفکــر و نگرش‬ ‫سیســتمی را بــرای حرکت در مســیر بهبود‪،‬‬ ‫ضــروری دانســت و گفت‪ :‬نگرش سیســتمی‪،‬‬ ‫چارچوبــی منطقــی و علمی ارایه مــی دهد و‬ ‫راهگشای بسیاری از مشکالت در سازمان است‬ ‫که انتظار می رود همکاران با پیاده ســازی این‬ ‫نگــرش در تمامی ارکان‪ ،‬بانــک را به حرکت در‬ ‫مسیر تعالی و پیشرفت سوق دهند‪.‬‬ ‫مجتبی دهاقین‪ ،‬سرپرســت جدید اداره امور‬ ‫شعب جنوب کشــور و شــرق تهران نیز ضمن‬ ‫قدردانی از حســن اعتمــاد مدیرعامل و اعضای‬ ‫هیئت مدیره بانک دی از ایجاد فرصت همکاری‬ ‫با بانک ارزش افرین دی‪ ،‬ابراز خرســندی کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اعتماد مجموعه بانک دی به من‪ ،‬وظیفه و‬ ‫تعهد مرا ســنگین تر می کند و امیدوارم در سایه‬ ‫همکاری منســجم و همدلی همــکاران بتوانیم‬ ‫نقش موثری در پیشــبرد اهــداف بانک دی در‬ ‫حوزه امور شعب داشته باشیم‪.‬‬ ‫دهاقیــن افزود‪ :‬امــروزه بانک هــا در نقش‬ ‫سربازهای جنگ اقتصادی هستند و امیدوارم با‬ ‫اقداماتی کــه انجام می دهیم عالوه بر این که در‬ ‫راســتای رضایت و رفاه مردم قدم برمی داریم‪،‬‬ ‫بتوانیم در تحقق اهداف کالن اقتصادی کشــور‬ ‫نیز نقش افرین باشیم‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬مجتبی دهاقین با بیش از ‪30‬‬ ‫سال ســابقه فعالیت درخشــان در نظام بانکی‪،‬‬ ‫ســوابقی همچون معاون اداره امور شعب استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬مدیر شــعب اســتان اصفهان در بانک‬ ‫ملی‪ ،‬روسای شــعب متعدد بانک ملی در استان‬ ‫اصفهان به ویژه شعبه ممتاز الف استان اصفهان‪،‬‬ ‫مشاور مدیرعامل بانک ملی در امور شعب‪ ،‬مشاور‬ ‫شــرکت اینده پویا در بانک ملی‪ ،‬عضو موظف و‬ ‫غیر موظف در شــرکت ازادراه باغچه مشــهد و‬ ‫مدیرعامل شــرکت ازاد راه زنجان‪-‬تبریز را در‬ ‫کارنامه دارد‪.‬‬ ‫طاهری با ابراز خرســندی از حضور مجتبی‬ ‫دهاقین در جمع همکاران بانک دی‪ ،‬تالش ویژه‬ ‫بــرای تحقق اهداف بانک در زمینه کاهش بهای‬ ‫تمام شده پول‪ ،‬جذب منابع ارزان قیمت‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفیت خدمت رسانی شعب به مشتریان و ارزش‬ ‫افرینــی برای بانک دی را از مهم ترین ماموریت‬ ‫های کاری ایشــان برشمرد و‪  ‬با اشاره به سرمایه‬ ‫انسانی ارزشــمند بانک دی دستیابی به اهداف‬ ‫بانک را در ســایه اتحاد و عزم جهادی همکاران‬ ‫دست یافتنی دانست‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این که بانک دی به دلیل تعلق به‬ ‫خانواده معزز شهداء و جامعه بزرگ ایثارگری از‬ ‫ویژگی ممتــازی برخورد اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی‬ ‫همکاران بایــد این ویژگی منحصر به فرد را یک‬ ‫فرصت بدانند و برای‪  ‬برندسازی و تقویت جایگاه‬ ‫ذهنی بانک ارزش افرین دی در افکار عمومی‪  ‬و‬ ‫نیــز خدمــت رســانی هر چــه مطلــوب تر به‬ ‫خانواده های معظم شــهداء و ایثارگران‪ ،‬تالش‬ ‫مضاعفی داشته باشند‪.‬‬ ‫طاهــری‪ ،‬نهادینــه ســازی تفکــر و نگرش‬ ‫سیســتمی را بــرای حرکت در مســیر بهبود‪،‬‬ ‫ضــروری دانســت و گفت‪ :‬نگرش سیســتمی‪،‬‬ ‫چارچوبــی منطقــی و علمی ارایه مــی دهد و‬ ‫راهگشای بسیاری از مشکالت در سازمان است‬ ‫که انتظار می رود همکاران با پیاده ســازی این‬ ‫نگــرش در تمامی ارکان‪ ،‬بانــک را به حرکت در‬ ‫مسیر تعالی و پیشرفت سوق دهند‪.‬‬ ‫مجتبی دهاقین‪ ،‬سرپرســت جدید اداره امور‬ ‫شعب جنوب کشــور و شــرق تهران نیز ضمن‬ ‫قدردانی از حســن اعتمــاد مدیرعامل و اعضای‬ ‫هیئت مدیره بانک دی از ایجاد فرصت همکاری‬ ‫با بانک ارزش افرین دی‪ ،‬ابراز خرســندی کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اعتماد مجموعه بانک دی به من‪ ،‬وظیفه و‬ ‫تعهد مرا ســنگین تر می کند و امیدوارم در سایه‬ ‫همکاری منســجم و همدلی همــکاران بتوانیم‬ ‫نقش موثری در پیشــبرد اهــداف بانک دی در‬ ‫حوزه امور شعب داشته باشیم‪.‬‬ ‫دهاقیــن افزود‪ :‬امــروزه بانک هــا در نقش‬ ‫سربازهای جنگ اقتصادی هستند و امیدوارم با‬ ‫اقداماتی کــه انجام می دهیم عالوه بر این که در‬ ‫راســتای رضایت و رفاه مردم قدم برمی داریم‪،‬‬ ‫بتوانیم در تحقق اهداف کالن اقتصادی کشــور‬ ‫نیز نقش افرین باشــیم‪ .‬گفتنی اســت‪ ،‬مجتبی‬ ‫دهاقین بــا بیش از ‪ 30‬ســال ســابقه فعالیت‬ ‫درخشان در نظام بانکی‪ ،‬سوابقی همچون معاون‬ ‫اداره امور شــعب اســتان اصفهان‪ ،‬مدیر شعب‬ ‫اســتان اصفهان در بانک ملی‪ ،‬روســای شعب‬ ‫متعدد بانک ملی در استان اصفهان به ویژه شعبه‬ ‫ممتاز الف اســتان اصفهان‪ ،‬مشــاور مدیرعامل‬ ‫بانک ملی در امور شعب‪ ،‬مشاور شرکت اینده پویا‬ ‫در بانــک ملــی‪ ،‬عضو موظف و غیــر موظف در‬ ‫شرکت ازادراه باغچه مشهد و مدیرعامل شرکت‬ ‫ازاد راه زنجان‪-‬تبریز را در کارنامه دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خبر داد‬ ‫پذیرش ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۵۵‬نفر در طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن استان قم‬ ‫از تعداد ‪ ۴‬هزار متقاضی‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۱۵۵‬نفر در‬ ‫طرح اقدام ملی مســکن در شــهر قم پذیرفته ‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا به‬ ‫نقل از وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬حسن صبوری با‬ ‫اشاره به گســتره حوزه فعالیتی راه و شهرسازی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬تقریباً فعالیت های دو الی سه وزارت‬ ‫خانه در حوزه کاری ما بــوده و در هر دوره ای به‬ ‫دلیل مقتضیات و شــرایط‪ ،‬یک حوزه برجسته و‬ ‫مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به‬ ‫طرح اقدام ملی مســکن گفت‪ :‬ظرف یک سال‬ ‫گذشته‪ ،‬با اتمام پروژه مسکن مهر و شروع طرح‬ ‫اقدام ملی‪ ،‬موضوع مسکن جزو اولین موضوعاتی‬ ‫است که با ان برخورد داشته و در دستور کار قرار‬ ‫داده ایم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬سهمیه استان قم در این‬ ‫طــرح‪ ۴۴۰۰ ،‬نفر بوده که تامین زمین ان انجام ‬ ‫شده و اقدامات اجرایی ان در حال انجام است‪.‬‬ ‫صبوری ابراز کرد‪ :‬در همان ساعات اولیه این‬ ‫ســهمیه ها پر شد و نشان داد که اگر بیش از این‬ ‫هم سهمیه برای شهر و استان قم در نظر گرفته‬ ‫شود این کشش و تقاضا وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به‬ ‫شناسایی و معرفی اراضی طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫در استان گفت‪ :‬تقریباً دو تا از پروژه ها به مرحله‬ ‫اجرای فونداســیون رســیده و باید بعد از این‪،‬‬ ‫عملیات اجرایی پروژه را پیگیری کنیم؛ و گزارش‬ ‫پیشرفت کار را ارایه دهیم‪.‬‬ ‫وی پیرامون نگرانی های ثبت نام کنندگان در‬ ‫این طرح اظهار داشــت‪ :‬مقرر شــده است از اول‬ ‫اسفندماه به اعتراضات رسیدگی شود‪ ،‬بر اساس‬ ‫اطالع رســانی های صورت گرفته در ســامانه و‬ ‫دستورالعمل ابالغی‪ ،‬به مردم اعالم می کنیم که‬ ‫نگران نباشند‪.‬‬ ‫صبوری ادامه داد‪ :‬به دلیل انجام نشدن مرحله‬ ‫پاالیش اطالعات در داخل استان‪ ،‬خیلی نمی توان‬ ‫وارد این بحث شد‪ ،‬اطالعات اولیه فرم ج از طریق‬ ‫اطالعاتی که در سازمان ملی زمین و مسکن بوده‬ ‫گرفته شــده و تعداد نفرات به استان ابالغ شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در خصوص‬ ‫چگونگی دریافت تسهیالت نیز گفت‪ :‬از زمانی که‬ ‫عقد قرارداد و پیش نویس قرارداد تنظیم می شود‬ ‫پرداخت ها انجام و پرداخت تســهیالت قطعی‬ ‫می شود‪ ،‬اما به دلیل قطعی و پاالیش نهایی نشدن‬ ‫نفرات امکان گرفتن تسهیالت وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬سازنده طرح اقدام ملی بنیاد‬ ‫مســکن بوده و از سه ماه قبل اقدامات اجرایی را‬ ‫اغاز و دو الی سه سایت نیز کار طراحی معماری‬ ‫ان را شــروع کرده اند‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫استان قم خاطرنشــان کرد‪ :‬از مردم درخواست‬ ‫داریم که نگران نباشند‪ ،‬زیرا ممکن است کسانی‬ ‫که در مرحله اول رد شده اند در مرحله بعد تایید‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر اساس تکالیف باید ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫مسکن در طرح جامع اقدام ملی برای همشهریان‬ ‫اســتان قم تامین کنیم‪ ،‬افــزود‪ :‬اگر طرح جامع‬ ‫مسکن به روزرسانی شود ممکن است تعداد ‪۱۳‬‬ ‫هزار مسکن عدد بیشتری باشد‪ .‬از تعداد ‪ ۴‬هزار‬ ‫متقاضی‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۱۵۵‬نفر در طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن در شهر قم پذیرفت ه شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا به‬ ‫نقل از وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬حسن صبوری با‬ ‫اشاره به گســتره حوزه فعالیتی راه و شهرسازی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬تقریباً فعالیت های دو الی سه وزارت‬ ‫خانه در حوزه کاری ما بــوده و در هر دوره ای به‬ ‫دلیل مقتضیات و شــرایط‪ ،‬یک حوزه برجسته و‬ ‫مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به‬ ‫طرح اقدام ملی مســکن گفت‪ :‬ظرف یک سال‬ ‫گذشته‪ ،‬با اتمام پروژه مسکن مهر و شروع طرح‬ ‫اقدام ملی‪ ،‬موضوع مسکن جزو اولین موضوعاتی‬ ‫است که با ان برخورد داشته و در دستور کار قرار‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬سهمیه استان قم در این طرح‪،‬‬ ‫‪ ۴۴۰۰‬نفر بوده که تامین زمین ان انجا م شده و‬ ‫اقدامات اجرایی ان در حال انجام است‪.‬‬ ‫صبوری ابراز کرد‪ :‬در همان ساعات اولیه این‬ ‫ســهمیه ها پر شد و نشان داد که اگر بیش از این‬ ‫هم سهمیه برای شهر و استان قم در نظر گرفته‬ ‫شود این کشش و تقاضا وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به‬ ‫شناسایی و معرفی اراضی طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫در استان گفت‪ :‬تقریباً دو تا از پروژه ها به مرحله‬ ‫اجرای فونداســیون رســیده و باید بعد از این‪،‬‬ ‫عملیات اجرایی پروژه را پیگیری کنیم؛ و گزارش‬ ‫پیشــرفت کار را ارایــه دهیــم‪ .‬وی پیرامــون‬ ‫نگرانی های ثبت نام کنندگان در این طرح اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬مقرر شــده است از اول اســفندماه به‬ ‫اعتراضات رســیدگی شــود‪ ،‬بر اســاس اطالع‬ ‫ رســانی های صــورت گرفتــه در ســامانه و‬ ‫دستورالعمل ابالغی‪ ،‬به مردم اعالم می کنیم که‬ ‫نگران نباشند‪.‬‬ ‫میز خبر‬ ‫مدیرعامل پست بانک ایران‬ ‫خبرداد‪ :‬اجرای طرح تسهیم شادی‬ ‫با رونق تولید ملی با مدیریت هزینه‬ ‫های تبلیغاتی نظیر چاپ تقویم و‬ ‫سررسید‬ ‫دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬این بانک درراستای شــعار سال(رونق تولید) و‬ ‫ایفای مســئولیت اجتماعی و حمایــت از واحدهای‬ ‫تولیدی خرد و کمک به اقشــار ضعیــف و کم درامد‬ ‫جامعه‪ ،‬طرح تســهیم شــادی با رونق تولید ملی را با‬ ‫مدیریت هزینه های تبلیغاتی اجرا می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی پســت بانک ایــران‪ ،‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اجرای این طرح در ایام پایانی ســال جاری در مناطق‬ ‫محروم و‪ ‬کم برخوردار و‪ ‬اسیب دیده از بالیای طبیعی‬ ‫اخیر(سیل و‪ ‬زلزله) در استان های اذربایجان شرقی‬ ‫و‪ ‬غربی‪ ،‬فارس‪ ،‬سیســتان و‪ ‬بلوچستان‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫لرستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬گلستان‪ ،‬کرمان‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫اصفهان و‪ ‬کردستان اغاز شده و‪ ‬تا عید نوروز ادامه می‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫شیری ادامه داد‪ :‬براساس این طرح بخشی از بودجه‬ ‫اداره کل روابــط عمومی بانــک از محل صرفه جویی‬ ‫هزینه های جاری و‪ ‬مدیریت تبلیغات غیرضرور نظیر‬ ‫خرید و‪ ‬چاپ سررســید و‪ ‬تقویم برای خرید کفش از‬ ‫واحدهای تولیــدی ‪ ‬ایرانی که دچار کمبود نقدینگی‬ ‫و‪ ‬مشکل در فروش محصوالت هستند تخصیص داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همین راســتا هماهنگی های الزم‬ ‫با ‪ ‬تولیدکنندگان کفــش انجام و‪ ‬برخی از انها که در‬ ‫استان های مذکور با مشکل فروش و‪ ‬منابع مالی مواجه‬ ‫شــده و‪ ‬یا از این بانک تسهیالت دریافت نموده اند به‬ ‫عنــوان تولیدکننــدگان هدف تعیین شــده و‪ ‬مقرر‬ ‫گردیده است که اعتبار تخصیص یافته به این موضوع‬ ‫برای خرید کفش از این تولید کنندگان اختصاص یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل پســت بانک ایــران گفــت‪ :‬این امر‬ ‫خداپسندانه و‪ ‬نوع دوســتانه با هماهنگی سازمان ها‬ ‫و‪ ‬نهادهای مردم نهاد( شــوراها‪ ،‬دهیاری ها و‪ )...... ‬در‬ ‫استان های تعیین شده اجرا و‪ ‬کفش های تولید شده‬ ‫دراختیار نیازمندان و‪ ‬اقشار اسیب پذیر و‪ ‬کم درامد‬ ‫مناطق محروم در این استان ها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی درپایان تصریح کرد‪ :‬پست بانک ایران به عنوان‬ ‫بانک توســعه ای تخصصی حوزه فنــاوری اطالعات‬ ‫و‪ ‬ارتباطات(‪ )ICT‬و‪ ‬روستائی کشور‪ ،‬در راستای ایفای‬ ‫مسئولیت اجتماعی و‪ ‬کمک به رونق تولید و‪ ‬محرومیت‬ ‫زدایی‪ ،‬خدمات متنوع بانکی را به هموطنان روستایی‬ ‫در بیــش از ‪ ۶‬هزار باجه هــای بانکی در ‪ ‬اقصی نقاط‬ ‫کشور ارائه می نماید که در شبکه بانکی کشور بی نظیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همین راســتا هماهنگی های الزم‬ ‫با ‪ ‬تولیدکنندگان کفــش انجام و‪ ‬برخی از انها که در‬ ‫استان های مذکور با مشکل فروش و‪ ‬منابع مالی مواجه‬ ‫شــده و‪ ‬یا از این بانک تسهیالت دریافت نموده اند به‬ ‫عنــوان تولیدکننــدگان هدف تعیین شــده و‪ ‬مقرر‬ ‫گردیده است که اعتبار تخصیص یافته به این موضوع‬ ‫برای خرید کفش از این تولید کنندگان اختصاص یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل پســت بانک ایــران گفــت‪ :‬این امر‬ ‫خداپسندانه و‪ ‬نوع دوســتانه با هماهنگی سازمان ها‬ ‫و‪ ‬نهادهای مردم نهاد( شــوراها‪ ،‬دهیاری ها و‪ )...... ‬در‬ ‫استان های تعیین شده اجرا و‪ ‬کفش های تولید شده‬ ‫دراختیار نیازمندان و‪ ‬اقشار اسیب پذیر و‪ ‬کم درامد‬ ‫مناطق محروم در این استان ها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی درپایان تصریح کرد‪ :‬پست بانک ایران به عنوان‬ ‫بانک توســعه ای تخصصی حوزه فنــاوری اطالعات‬ ‫و‪ ‬ارتباطات(‪ )ICT‬و‪ ‬روستائی کشور‪ ،‬در راستای ایفای‬ ‫مسئولیت اجتماعی و‪ ‬کمک به رونق تولید و‪ ‬محرومیت‬ ‫زدایی‪ ،‬خدمات متنوع بانکی را به هموطنان روستایی‬ ‫در بیــش از ‪ ۶‬هزار باجه هــای بانکی در ‪ ‬اقصی نقاط‬ ‫کشور ارائه می نماید که در شبکه بانکی کشور بی نظیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬این بانک درراستای شــعار سال(رونق تولید) و‬ ‫ایفای مســئولیت اجتماعی و حمایــت از واحدهای‬ ‫تولیدی خرد و کمک به اقشــار ضعیــف و کم درامد‬ ‫جامعه‪ ،‬طرح تســهیم شــادی با رونق تولید ملی را با‬ ‫مدیریت هزینه های تبلیغاتی اجرا می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی پســت بانک ایــران‪ ،‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اجرای این طرح در ایام پایانی ســال جاری در مناطق‬ ‫محروم و‪ ‬کم برخوردار و‪ ‬اسیب دیده از بالیای طبیعی‬ ‫اخیر(سیل و‪ ‬زلزله) در استان های اذربایجان شرقی‬ ‫و‪ ‬غربی‪ ،‬فارس‪ ،‬سیســتان و‪ ‬بلوچستان‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫لرستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬گلستان‪ ،‬کرمان‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫اصفهان و‪ ‬کردستان اغاز شده و‪ ‬تا عید نوروز ادامه می‬ ‫یابد‪ .‬شــیری ادامه داد‪ :‬براســاس این طرح بخشی از‬ ‫بودجــه اداره کل روابط عمومــی بانک از محل صرفه‬ ‫جویی هزینه های جاری و‪ ‬مدیریت تبلیغات غیرضرور‬ ‫نظیر خرید و‪ ‬چاپ سررسید و‪ ‬تقویم برای خرید کفش‬ ‫از واحدهای تولیدی ‪ ‬ایرانی که دچار کمبود نقدینگی‬ ‫و‪ ‬مشکل در فروش محصوالت هستند تخصیص داده‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در همین راستا هماهنگی های‬ ‫الزم با ‪ ‬تولیدکنندگان کفش انجام و‪ ‬برخی از انها که‬ ‫در اســتان های مذکور با مشکل فروش و‪ ‬منابع مالی‬ ‫مواجه شده و‪ ‬یا از این بانک تسهیالت دریافت نموده‬ ‫اند به عنوان تولیدکنندگان هدف تعیین شده و‪ ‬مقرر‬ ‫گردیده است که اعتبار تخصیص یافته به این موضوع‬ ‫برای خرید کفش از این تولید کنندگان اختصاص یابد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه ‪ ۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫خبرنگاران کشوری برای بازدید از طرح ها و پروژه های منابع‬ ‫طبیعی عازم ایالم شدند‪.‬‬ ‫خبرنگاران روزنامه های پرتیراژ مرکز به اســتان ایالم سفر کردند تا از نزدیک با فعالیت های‬ ‫منابع طبیعی و توانایی های این استان اشنا شوند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان ایالم این خبرنگاران از طرح‬ ‫ها و پروژه های اجرا شده در حوزه های ابخیزداری و ابخوان داری‪ ،‬جنگل کاری‪ ،‬مرتعداری و بیابان‬ ‫زدایی و حفاظت که از محل صندوق توسعه ملی در استان اجرا شده اند بازدید نمودند‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان درباره اولویت های صندوق توســعه ملی گفت‪:‬‬ ‫اعتباراتی از صندوق توسعه ملی در راستای فعالیت های ابخیزداری تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫ایشان افزود‪ :‬این طرح در سال ‪ ۹۷‬به دستور مقام معظم رهبری در کشور کلید خورد که امسال‬ ‫نیز با تخصیص اعتبارات بیشتری تداوم یافت‪.‬‬ ‫ایشان با بیان اینکه این طرح تکلیف عظیمی بر دوش سازمان گذاشت‪ ،‬گفت‪ :‬با اجرای طرح های‬ ‫ابخوانداری و ابخیزداری می توان خطرات ناشی از سیل را کاهش داد و سفره های اب زیرزمینی‬ ‫را تقویت نمود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با عنایت ویژه رهبر معظم انقالب در تخصیص اعتبارات صندوق توســعه ملی برای‬ ‫اجرای پروژه های ابخیزداری‪ ،‬کاهش عوامل تخریب جنگل ها و مراتع در دو سال گذشته سرعت‬ ‫تصاعدی بخود گرفته است‬ ‫‪ -‬موفقیتی دیگر برای استان ایالم‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان ایالم و به نقل از خبرنگار‬ ‫کانال پیام طبیعت سرپرست سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور گفت ‪:‬استان های ایالم‬ ‫و قم از جمله استان هایی هستند که توانستند بیش از تعهدات خود در جنگل کاری عمل کنند و‬ ‫استان ایالم در این میان که ‪ ۸‬هزار هکتار تعهد جنگل کاری داشته است‪ ،‬سطح ان را به ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫هکتار افزایش داد و رتبه نخست جنگل کاری را در بین استان ها به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫این موفقیت حاصل تالش های مجموعه مدیریت و نیروهای منابع طبیعی اســتان و حمایت‬ ‫های استاندار سخت کوش است‪.‬‬ ‫برگزاری نشست علمی تخصصی اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری استان ایالم با بسیج اساتید‬ ‫اهتمام به منابع طبیعی طی زمان حاضر در جوامع بشری از چنان اهمیتی برخوردار است که‬ ‫از ان به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار یاد می شود‪.‬‬ ‫بهگزارشروابطعمومیادارهکلمنابعطبیعیوابخیزداریاستانایالمنشستعلمیتخصصی‬ ‫بسیج اساتید دانشگاه های ایالم با اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان ایالم با عنوان نقش‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری در توسعه استان به میزبانی اداره کل منابع طبیعی استان برگزار شد‪.‬‬ ‫دراین نشست دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان ایالم ضمن خیرمقدم‬ ‫خدمت حاضرین‪ ،‬هدف از برگزاری این نشست را کشف پتانسیل ها و توسعه منابع طبیعی عنوان‬ ‫نمود و گفت‪ :‬منابع طبیعی به عنوان بســتر اصلی همه فعالیت های زیستی و اقتصادی از تنوع و‬ ‫گستردگی زیادی برخوردار بوده و این منابع از دیدگاه های متفاوت حائز اهمیت هستند که بنابر‬ ‫مقتضیات اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی قابل بحث و بررسی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت های منابع طبیعی استان ایالم گفت‪ ۱۰:‬میلیون اصله نهال در سال ‪۹۸‬‬ ‫در نهالستان های منابع طبیعی استان تولید شده است و سه و نیم میلیون چاله یک متر مکعبی‬ ‫در استان برای نهالکاری احداث شده که نقش مهمی در ذخیره اب و تغذیه سفره های زیر زمینی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیر کل منابع طبیعی ایالم‪:‬اجرای‪ ۱۰‬هزار هکتار جنگل‬ ‫کاری در استان ایالم طی سال جاری‬ ‫مدیر کل منابع طبیعی استان ایالم از اجرای ‪ ۱۰‬هزار هکتار جنگل کاری در استان ایالم طی‬ ‫سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫رضا احمدی اظهار داشت‪ :‬تا پایان بهمن ماه کار جنگل کاری در استان به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫کل اعتبارات جنگل کاری استان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال جاری بالغ بر ‪۳۲‬‬ ‫میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬سهم شهرستان مهران ‪ ۲‬هزار هکتار بوده که این میزان به سه هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫هکتار و سهم شهرستان دهلران از ‪ ۲‬هزار هکتار به چهار هزار هکتار افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیر کل منابع طبیعی استان ایالم افزود‪ :‬برای هر هکتار جنگل کاری چهار میلیون تومان در‬ ‫نظر گرفته می شــود که این میزان اعتبار با در نظر گرفتن بذرگیری‪ ،‬انتخاب گونه های برتر‪ ،‬بذر‬ ‫خالص و سایر نهادهای نهال و کاشت نهال مراقبت و نگهداری‪ ،‬انتقال و… است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه در استان ایالم برای هر هکتار جنگل کاری دو میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان هزینه می شود و همین امر سبب شده که ما نسبت به سایر استان ها کشور کار بیشتری انجام‬ ‫بدیم‪.‬‬ ‫احمدی تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه ‪ ۱۰‬نهالستان در سطح استان فعال است که با تالش کمیته‬ ‫کارشناســی که در سطح اســتان وجود دارد‪ ،‬فرایند تولید و پرورش نهال استاندارد در گونه های‬ ‫جنگلی زاگرس‪ ،‬خلیج فارسی و عمانی در استان تولید می شود‪.‬‬ ‫مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان ایالم گفت‪ :‬تا سال ‪ ۹۶‬ساالنه شش میلیون نهال در‬ ‫نهالستان های استان تولید شده ولی با تالش و جدیت همکاران استان و شهرستان ها این سطح‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬با توسعه نهالستان ها به ‪ ۱۲‬میلیون نهال در سال رسیده است‪.‬‬ ‫احمدی عنوان با اشــاره به اینکه تاکنون ‪ ۷۰‬هزار هکتار جنگل دســت کاشت در استان ایالم‬ ‫صورت گرفته است گفت‪ :‬اجرای این میزان جنگل دست کاشت در کشور یک رکورد است و تاکنون‬ ‫هیچ اســتانی در کشور این میزان جنگل دست کاشت با کمترین هزینه نداشته و استان ایالم به‬ ‫عنوان یک الگو در کشور معرفی شده است‪.‬‬ ‫مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان ایالم افزود‪ :‬برای سال اینده ‪ ۳۰‬هزار هکتار پیش‬ ‫بینی شده است و این میزان جنگل کاری در راستای مقابله با بیان زایی و کاهش پیامدهای ناشی‬ ‫از گرد و غبار در استان با توجه همجواری و مرز ‪ ۴۳۰‬کیلومتری با کشور عراق است‬ ‫نصب برج های روشنایی فشارشکن شهید مهدوی قم‬ ‫برج های روشنایی فشارشکن شهید مهدوی قم نصب شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه مرکزی‪ ،‬مهندس‬ ‫ارشــد واحد مهندسی برق منطقه از اتمام عملیات نصب ‪ 12‬برج روشنایی در فشار شکن شهید‬ ‫مهدوی قم خبر داد و گفت‪ :‬با هدف بهینه سازی سیستم روشنایی و صرفه جویی در مصرف انرژی‪،‬‬ ‫این عملیات در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫بیگیادامهداد‪:‬باپایاناینعملیات‪  ،‬شاهدافزایشضریبحفاظتفشارشکنفشارشکنشهید‬ ‫مهدوی قم خواهیم بود‪.‬‬ ‫برای احداث راه جایگزین و ساخت پل بزرگ بر روی دریاچه‬ ‫سد گلورد‪ 100‬میلیارد تومان اختصاص و پیمانکاران ان برای‬ ‫اجرا انتخاب و شروع به کار کردند‬ ‫اقای دکتر محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل شرکت از اختصاص ‪ 100‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫توسط هیئت دولت و همچنین انتخاب پیمانکار راه و پل برای روستاهای باالدست سد گلورد خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬پیمانکار جدید جاده جایگزین انتخاب و در محل استقرار یافته و پیمانکار پل نیز انتخاب‬ ‫و ساخت ان ابالغ شد که امیدواریم تا پایان سال ‪ 99‬عملیات اجرایی این پروژه بزرگ را در مدت‬ ‫کمتر از هجده ماه به اتمام برسانیم‪  .‬‬ ‫یخکشــی با تشریح مشــخصات فنی جاده و پل این طرح گفت ‪ :‬جاده جایگزین دسترسی به‬ ‫روستاهای باالدست ســد گلورد حدود ‪ 15‬کیلومتر است که ‪ 2.5‬کیلومتر ان راه جدید و مابقی‬ ‫بهسازی و تعریض جاده موجود بوده و پل بر روی دریاچه گلورد از نوع قوسی‪  ‬با دهنه ‪ 285‬متر می‬ ‫باشد که با بهره برداری از این پروژه که در مجاورت روستای ولم قراردارد امکان ابگیری کامل سد‬ ‫فراهم می شود ‪  ‬شایان ذکر است میزان حجم مخزن سد گلورد ‪ 115‬میلیون مترمکعب است که‬ ‫تا کنون در ســد گلوردحدود ‪ 8‬میلیون متر مکعب اب ذخیره شد و پیش بینی می شود تا شروع‬ ‫فصل زراعی این رقم‪  ‬به ‪ 18‬میلیون مترمکعب برسد‪.‬‬ ‫شماره ‪3993‬‬ ‫دور از پایتخت‬ ‫بایکپارچهسازیشرکتهایابوفاضالب‬ ‫شهریوروستایی‪،‬خدمترسانی‬ ‫بهمردمارتقامییابد‬ ‫معاونبرنامهریزیواموراقتصادیشرکتمهندسی‬ ‫ابوفاضالبکشوردرمراسمتکریمومعارفهمدیرعامل‬ ‫اب وفاضالب اســتان مازندران با اشاره به اینکه طرح‬ ‫یکپارچهسازیشرکتهایابفاشهریوروستاییتاپایان‬ ‫سال اجرایی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هدف از این طرح‪ ،‬ارتقای‬ ‫خدمت رسانی به مردم است‪.‬‬ ‫بهگزارشروابطعمومیشرکتابوفاضالباستان‬ ‫مازندران‪ ،‬در این مراســم که معاون عمرانی استاندار‪،‬‬ ‫مدیران صنعت اب وبرق اســتان‪ ،‬مدیران کل استانی‪،‬‬ ‫معاونان‪،‬مدیرانوکارشناسانستادیشرکت‪،‬فرماندار‬ ‫و روسای شهرستانی حضور داشتند‪ ،‬مهندس خشایی‬ ‫ضمن بیان اینکه صد در صد جمعیت شــهری استان‬ ‫مازندرانتحتپوششابرسانیمستمروبهداشتیاست‬ ‫اظهارداشت‪:‬درحوزهروستایینیز‪ ۷۷‬درصدمردم‪  ‬این‬ ‫استانازنعمتابشرببهرهمندهستندکهدرمقایسه‬ ‫بامیانگینکشوریدروضعیتخوبیقراردارد‪.‬‬ ‫وی‪،‬بااشارهبهاینکهمازندراناستانیویژهدرمهمان‬ ‫پذیربودنطیایامتعطیلوتابستاناست‪،‬افزود‪:‬تامین‬ ‫اب شــرب جمعیت سیار این اســتان از طریق ایجاد‬ ‫زیرساختها‪،‬تاسیسات‪،‬شبکههاوخطوطابرسانیقابل‬ ‫تقدیراست‪.‬‬ ‫معاونبرنامهریزیواموراقتصادیشرکتمهندسی‬ ‫ابوفاضالبکشور‪،‬بهبرخورداری‪ ۱۷‬درصدازجمعیت‬ ‫مازندرانازطرحهایجمعاوریوتصفیهفاضالباشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این عدد در کشور‪ ۵۱‬درصد است بنابراین‬ ‫برای جبران این عقب ماندگی باید شــهرهای تحت‬ ‫پوششفاضالبراافزایشدهیم‪.‬‬ ‫وی‪،‬دربخشدیگریازسخنانشبهیکپارچهسازی‬ ‫شرکتهایابوفاضالبشهریوروستاییدرکشوردر‬ ‫راستای ارتقای خدمت رسانی به مردم اشاره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم با اجرای این طرح میزان رضایتمندی‬ ‫مردمافزایشیابد‪.‬‬ ‫معاونعمرانیاستاندارمازندراننیزدراینمراسم‪،‬با‬ ‫اشــاره به حضور وزیر نیرو در این استان و افتتاح ده ها‬ ‫پروژه ابرسانی و برق گفت‪ :‬این تالش در خدمت رسانی‬ ‫بهمردمقابلتقدیراست‪.‬‬ ‫مهندس رازجویان‪ ،‬به سیل اسفند سال گذشته و‬ ‫فروردین‪ ۹۸‬اشارهوتصریحکرد‪:‬مجموعهصنعتابو‬ ‫برق در سریع ترین زمان برای رفع بحران اقدام کردند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بر عزم جدی در برخورداری مردم مازندران از‬ ‫مزایای طرحهای فاضالب در راســتای حفظ محیط‬ ‫زیســت و بهداشت عمومی تاکید کرد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫امیدوارمبامدیریتمهندسعبدالهیشاهدنتایجخوبی‬ ‫دراستانباشیم‪.‬‬ ‫معاون عمرانی اســتاندار مازندران ادامه داد‪ :‬میزان‬ ‫مصرف اب در میزان تولید فاضالب و پساب موثر است‬ ‫بنابراین با اصالح الگوی مصرف اب‪ ،‬هزینه ها کاهش و‬ ‫درنتیجهفاضالبکمتریتولیدمیشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب وفاضالب اســتان مازندران نیز در‬ ‫ســخنانی‪ ،‬ضمن قدردانی از کارکنان شرکتهای اب و‬ ‫فاضالب روستایی و شهری گفت‪ :‬اتحاد ‪ ،‬همدلی و هم‬ ‫سوییمهمترینرمزموفقیتوپیشرفتاموراست‪.‬‬ ‫مهندس مجید عبدالهی‪ ،‬کارکنان هر سازمانی را‬ ‫عامل حیاتی‪ ،‬راهبردی و بقای ان ســازمانها دانست و‬ ‫افزود‪:‬منابعانسانیارزشمندترینمنابعسازمانهابهشمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ویدربخشدیگریازسخنانش‪،‬بهادغامویکپارچه‬ ‫سازیشرکتهایابوفاضالبشهریوروستاییاشاره‬ ‫و تصرح کرد‪ :‬این اقدام به منظور تسریع در اجرای پروژه‬ ‫هاواستفادهبهینهازمنابعانسانی‪،‬تجهیزات‪،‬جلوگیری‬ ‫از اتالف وقت ‪ ،‬هزینه‪  ‬و خدمت رسانی مطلوب صورت‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در پایان این مراســم ضمــن اهدای حکم انتصاب‬ ‫مهندسعبدالهیتوسطمعاونشرکتمهندسیاب‪  ‬‬ ‫وفاضالب کشور‪ ،‬از زحمات مهندس ذاکری مدیرعامل‬ ‫پیشینابوفاضالبشهریمازندرانقدردانیشد‪.‬‬ ‫راه اندازی گرمخانه سیار در کرج‬ ‫البرز محمد رضا خمســه ‪ -‬معاونت خدمات‬ ‫شهری شهرداری کرج با همکاری سازمان حمل‬ ‫و نقل بار و مسافر‪ ۲ ،‬دستگاه اتوبوس را به عنوان‬ ‫گرمخانه ســیار برای جمع اوری و ســاماندهی‬ ‫شبانه افراد بی خانمان و کارتن خواب اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫علی اصغر همتی با اشاره به راه اندازی گرمخانه‬ ‫ســیار برای اولین بــار در کرج‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫همزمــان با برودت هوا و بارندگی های اخیر‪ ،‬این‬ ‫معاونت‪ ۲‬دســتگاه اتوبوس را بــرای راه اندازی‬ ‫گرمخانه سیار اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فعالیت گرمخانه ســیار از تاریخ‬ ‫‪ ۲۷/۱۱/۹۸‬اغــاز شــده و تــا ‪ ۲۷/۰۱/۹۹‬ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ در صورت نیاز‪ ،‬این مدت تمدید‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این مســئول ادامه داد‪ :‬افراد بی خانمان می‬ ‫توانند با اســتقرار شــبانه در ایــن اتوبوس ها به‬ ‫صورت موقت از غذای گــرم‪ ،‬چای‪ ،‬اب معدنی‪،‬‬ ‫میان وعده‪ ،‬پتو و خدمات اولیه درمانی بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫همتــی ظرفیت هر اتوبوس را حدود ‪ ۲۵‬نفر و‬ ‫سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری‬ ‫کرج افزود‪ :‬فعالیت گرمخانه اقایان واقع در میدان‬ ‫در مجموع ‪ ۵۰‬نفر بیان کرد و افزود‪ :‬پس از جمع‬ ‫اوری‪ ،‬افراد بی خانمان به ســرپناه شــبانه جاده‬ ‫قزلحصار منتقل می شود‪.‬‬ ‫قدس با ظرفیت ‪ ۱۲۰‬نفر از اواســط فصل پاییز‬ ‫شروع و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد‪ .‬ضمن‬ ‫انکه گرمخانه بانوان نیز در پارک شــهید چمران‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان‪:‬‬ ‫مورد مشکوک به کرونا در همدان وجود دارد‬ ‫همدان ‪ -‬معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی همدان گفت‪ :‬مورد مشکوک به کرونا‬ ‫ویروس در اســتان وجــود دارد منوچهر کرمی‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان‪:‬‬ ‫همدانظهرشنبهدرجمعخبرنگاراناظهارکرد‪:‬‬ ‫مورد مشکوک به کرونا ویروس در استان وجود‬ ‫دارد که امــار قطعی ان بعد از تایید ازمایش به‬ ‫صــورت روزانه اعالم می شــو د وزمان دریافت‬ ‫نتیجه ازمایش ظرف ‪ ۴۸‬ســاعت بعد از ارسال‬ ‫گزارش به تهران است‪.‬‬ ‫کرمی افزود‪ :‬نخستین فرد مشکوک به کرونا‬ ‫روز چهارشنبه هفته گذشته شناسایی شد با این‬ ‫وجود بیشــتر مبتالیان به کرونا ویروس بهبود‬ ‫کامل پیدا می کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬نظام مراقبت تمرکز خود را‬ ‫روی شدیدترین و کشــنده ترین ویروس دارد‬ ‫بنابرایــن تمرکز بر روی نمونــه گیری بر روی‬ ‫شدیدترین بیماران است‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی استان همدان با بیان اینکه‬ ‫اطالع رسانی نسبت به پیشگیری در این زمینه‬ ‫مورد توجه است و رسانه ها نقش مهمی در این‬ ‫راستا دارند گفت‪ :‬موضوع اعتماد عمومی در بین‬ ‫مردم حائز اهمیت است و نباید در خصوص این‬ ‫بیماری ترسی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫کرمیبابیاناینکهدانشگاهعلومپزشکیبرای‬ ‫رفع نگرانی مردم امادگی پرســنل‪ ،‬جایگزین‬ ‫پرسنل و امادگی بیمارستان ها را در دستور کار‬ ‫قرار داده اســت افزود‪ :‬سوء تفاهمی در خصوص‬ ‫مفهوم تخلیه بیمارســتان به وجود امده بود که‬ ‫مربــوط به اختصاص بیمارســتان خاص برای‬ ‫پیشگیری است و این بدان معنی نیست با ابتالی‬ ‫دو نفر انجا را تخلیه کنیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید به اینکه همــه مردم دقت نظر‬ ‫داشتهباشندوهوشمندانهراههایانتقالبیماری‬ ‫بشناسند افزود‪ :‬کرونا ویروس از طریق قطرات ریز‬ ‫ی شود‬ ‫دهان افراد و عطســه و ســرفه منتقل م ‬ ‫بنابراین خودمراقبتی حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫کرمی با بیان اینکه هر روز ســاعت ‪ ۱۳‬موارد‬ ‫تمام مشــکوک و مواردی کــه منجر به مرگ‬ ‫می شوند اطالع رسانی می شود گفت‪ :‬فردی اگر‬ ‫حتی کوچکترین عالیم تنفســی داشته باشد‬ ‫ازمایش به تهران ارسال می شود و هر روز ساعت‬ ‫‪ ۱۳‬اگر مورد ابتال به کرونا ویروس مثبت باشد به‬ ‫اسم شهر توســط وزارت بهداشت اطال ع رسانی‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مورد مرگ در بیمارستان ها‬ ‫وجود دارد اما ممکن است موارد مرگ مربوط به‬ ‫کرونا ویروس نباشد خواستار توجه به این مهم‬ ‫شد کرمی افزود‪ :‬نخستین فرد مشکوک به کرونا‬ ‫روز چهارشنبه هفته گذشته شناسایی شد با این‬ ‫وجود بیشــتر مبتالیان به کرونا ویروس بهبود‬ ‫کامل پیدا می کنند‪.‬‬ ‫با ظرفیت ‪ ۶۰‬نفر در تمام طول سال فعال است‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشــان کرد‪ :‬از شهروندان‬ ‫تقاضا می شــود درصــورت مشــاهده افراد بی‬ ‫خانمان و کارتن خواب با سامانه ‪ ۱۳۷‬شهرداری‬ ‫کــرج تماس گرفته تا ترتیب انتقال و پذیرایی در‬ ‫گرمخانــه ها صورت گیرد‪ .‬همتــی ظرفیت هر‬ ‫اتوبوس را حدود ‪ ۲۵‬نفر و در مجموع ‪ ۵۰‬نفر بیان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬پس از جمع اوری‪ ،‬افراد بی خانمان‬ ‫به سرپناه شبانه جاده قزلحصار منتقل می شود‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری‬ ‫کرج افزود‪ :‬فعالیت گرمخانه اقایان واقع در میدان‬ ‫قدس با ظرفیت ‪ ۱۲۰‬نفر از اواســط فصل پاییز‬ ‫شروع و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد‪ .‬ضمن‬ ‫انکه گرمخانه بانوان نیز در پارک شــهید چمران‬ ‫با ظرفیت ‪ ۶۰‬نفر در تمام طول سال فعال است‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشــان کرد‪ :‬از شهروندان‬ ‫تقاضا می شــود درصــورت مشــاهده افراد بی‬ ‫خانمان و کارتن خواب با سامانه ‪ ۱۳۷‬شهرداری‬ ‫کــرج تماس گرفته تا ترتیب انتقال و پذیرایی در‬ ‫گرمخانه ها صورت گیرد‪.‬‬ ‫سقف تسهیالت ساخت و سازهای بافت های‬ ‫فرسوده شهری افزایش یافت‪   ‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی استان مازندران از‬ ‫افزایش ســقف تسهیالت مشــارکت مدنی در‬ ‫بافت های فرســوده و ناکارامد شــهری از محل‬ ‫قــرارداد عاملیت فی مابین شــرکت بازافرینی‬ ‫شهری ایران و بانک عامل خبر داد‪.‬‬ ‫‪ ‬مهندس نظری مدیرکل راه و شهرســازی‬ ‫استان مازندران اظهار کرد‪ :‬در راستای سیاست‬ ‫دولت مبنی بر مقاوم ســازی ساختمانها و بهینه‬ ‫ســازی کیفیت زندگی در بافــت های ناکارامد‬ ‫شهری‪ ،‬ســقف تسهیالت مشــارکت مدنی در‬ ‫بافت های فرسوده و ناکارامد شهری در استان ها‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬این افزایش وام بــر اثر تعامالت‬ ‫صورت گرفته فی مابین شرکت بازافرینی شهری‬ ‫و بانک اســت که در مرکز اســتان ها و شهرهای‬ ‫باالی ‪ 200‬هزار نفر جمعیت تا ســقف هر واحد‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیون تومان و ســایر شهرهای استان تا‬ ‫ســقف ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان برای هر واحد پیش‬ ‫بینی شده است‪.‬‬ ‫نظری ادامه داد‪ :‬در این نوع تسهیالت ترکیبی‬ ‫نرخ سود دوران مشارکت مدنی از محل قرارداد‬ ‫عاملیت ‪ ۹‬درصد از محل تسهیالت بدون سپرده‬ ‫‪ ۱۸‬درصــد و از محل اوراق گواهی حق تقدم ‪۱۶‬‬ ‫درصد پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬محدودیتی برای تعداد درخواست‬ ‫کنندگان پیش بینی نشــده و به جهت تسریع و‬ ‫تسهیل ترتیبی اتخاذ باز شده تا مشارکت کننده‬ ‫(ســازنده) بتواند با اخذ وکالت نامه و انجام سایر‬ ‫تشریفات قانونی مربوطه به جای مالک یا مالکان‬ ‫از این تسهیالت بهره مند شود‪.‬‬ ‫نظری بیان کرد‪ :‬عالقه مندان می توانند جهت‬ ‫کسب اطالعات بیشتر به اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استان مازندران مراجعه کنند ‪.‬‬ ‫مهنــدس نظری مدیرکل راه و شهرســازی‬ ‫استان مازندران اظهار کرد‪ :‬در راستای سیاست‬ ‫دولت مبنی بر مقاوم ســازی ساختمانها و بهینه‬ ‫ســازی کیفیت زندگی در بافــت های ناکارامد‬ ‫شهری‪ ،‬ســقف تسهیالت مشــارکت مدنی در‬ ‫بافت های فرسوده و ناکارامد شهری در استان ها‬ ‫افزایش یافت‪ .‬وی گفت‪ :‬محدودیتی برای تعداد‬ ‫درخواست کنندگان پیش بینی نشده و به جهت‬ ‫تسریع و تسهیل ترتیبی اتخاذ باز شده تا مشارکت‬ ‫کننده (سازنده) بتواند با اخذ وکالت نامه و انجام‬ ‫ســایر تشریفات قانونی مربوطه به جای مالک یا‬ ‫مالکان از این تسهیالت بهره مند شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬این افزایش وام بــر اثر تعامالت‬ ‫صورت گرفته فی مابین شرکت بازافرینی شهری‬ ‫و بانک اســت که در مرکز اســتان ها و شهرهای‬ ‫باالی ‪ 200‬هزار نفر جمعیت تا ســقف هر واحد‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیون تومان و ســایر شهرهای استان تا‬ ‫ســقف ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان برای هر واحد پیش‬ ‫بینی شده است‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شهرما‬ ‫ادامه نهضت کانیوسازی در ناحیه یک؛‬ ‫جمع اوری نهر روباز خیابان انورزاده منطقه‪15‬‬ ‫نهر روباز قدیمی خیابان انورزاده منطقه ‪ 15‬در حال جمع اوری و به جای‬ ‫ان کانیو اجرا شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه ‪ ،15‬علیرضا حالجیان معاون‬ ‫فنی و عمران منطقه با اعالم مطلب فوق افزود‪ :‬خیابان انورزاده از معابر اصلی‬ ‫ناحیه یک این منطقه است که‪1640‬متر طول و ‪ 8‬متر عرض دارد و شهروندان‬ ‫و شورایاران این محله درخواست جمع اوری نهر به دلیل جلوگیری از ابگرفتگی‬ ‫احتمالی معابر در فصل بارندگی‪ ،‬رفع مشکالت زیست محیطی‪ ،‬بهداشتی و‬ ‫بوی نامطبوع در ایام گرم سال را داشتند‪.‬‬ ‫حالجیان ادامه داد‪ :‬از ابتدای امسال فرایند جمع اوری این نهر در دستور‬ ‫کار قرار گرفت و ‪ 470‬متر طول از نهرهای جنوبی و ‪ 800‬متر طول از نهرهای‬ ‫شمالی ان حدفاصل خیابان منصور تا خیابان سید جوادی ضلع شرق و غرب‬ ‫با کانیو نوسازی شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬اکنون عملیات اجرای نهر سرپوشیده و تک جدول کنار‬ ‫نهر در خیابان انورزاده شمالی حدفاصل خیابان سید جوادی تا خیابان منصور‬ ‫به طول ‪ 500‬متر در حال اجراست‪ .‬حالجیان گفت‪ 250 :‬متر کانیوسازی این‬ ‫خیابان حدفاصل کوچه حجت صادقی تا منصور باقی می ماند که در دســتور‬ ‫کار اتی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی به ســایر فعالیت های این حوزه در محله های دیگر اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫‪ 180‬متر از انهار خیابان مزینانی کوچه دوم غربی در محله مشیریه و ‪ 170‬متر‬ ‫از انهار روباز خیابان ده متری قائم کوچه پنجم شرقی در محله رضویه تبدیل‬ ‫به کانیو شد‪.‬‬ ‫معاون فنی و عمران منطقه در پایان خاطرنشــان کرد‪ :‬همچنین عملیات‬ ‫اجرای روکشاسفالت محوطه خانه ایتام در خیابان بهشتی ناحیه‪ 2‬به مساحت‬ ‫‪ 320‬مترمربع انجام شد‪.‬‬ ‫در جلسه بررسی طرح کاپ در منطقه ‪ 11‬مطرح شد؛‬ ‫اجرای طرح محله پاک در پایتخت‪/‬مخازن زباله‬ ‫فعلی جمع اوری می شوند‬ ‫با توجه به اجرای بخش زیادی از طرح کاپ (کاهش پسماند) در بسیاری از‬ ‫مناطق‪ ۲۲‬گانه شهر تهران‪ ،‬جلسه بررسی اجرای این طرح در شهرداری منطقه‬ ‫‪ ۱۱‬با حضور فرزاد کالنتری مسئول اجرای طرح در سازمان مدیریت پسماند‬ ‫و کوروش خرد معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ‪ ۱۱‬برگزار شد‪.‬‬ ‫اجرای طرح محله پاک در پایتخت‬ ‫به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت پسماند‪ ،‬در جلسه‬ ‫ای که پیرامون بررسی اجرای طرح کاپ در شهرداری منطقه ‪ ۱۱‬برگزار شد‪،‬‬ ‫کورش خرد معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با تاکید بر تمرکز‬ ‫شهرداریاینمنطقهبرموضوعمدیریتبهینهپسماند‪،‬اموزشوفرهنگسازی‬ ‫به عنوان کلیدی ترین موضوعات مورد توجه طرح کاپ گفت‪ :‬واقعیت این است‬ ‫که مجموعه ای از عوامل همچون طراحی بسته بندی اقالم مصرفی به گونه ای‬ ‫که کم ترین میزان تولید پســماند را داشــته باشند‪ ،‬پرداخت هزینه بازیافت‬ ‫محصوالت تولیدی توســط تولید کننده به مدیریت شهری‪ ،‬انتخاب جنس‬ ‫محصوالتتولیدیبهشکلیکهقابلیتبرگشتبهمحیطزیستراداشتهباشند‬ ‫وتفکیک پسماندازمبداسبب کاهش تولید پسماند توسط شهروندانمی شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ساختمان های شهرداری‪ ،‬ساختمان های بلندمرتبه‪ ،‬ادارات و‬ ‫مــدارس جزو اولویت های اصلی در مراحل ابتدایی اجرای طرح کاپ (کاهش‬ ‫پســماند) و تفکیک از مبدا است‪ .‬قرار شد پس از اموزش و فرهنگ سازی در‬ ‫مراکز مذکور و ارائه مخازن ویژه جمع اوری پســماند خشک‪ ،‬هماهنگی های‬ ‫الزم برای جمع اوری انجام شــود‪ .‬خرد با تاکید بر لزوم اســتقرار مخازن ویژه‬ ‫پسماند در ساختمان های پرواحد و عقد تفاهم نامه با معاونت خدمات شهری‬ ‫و معاونت شهرسازی منطقه ‪ ۱۱‬در این خصوص تصریح کرد‪ :‬مخازن سه گانه‬ ‫در تعدادی از مجتمع های مسکونی واقع در این منطقه و پس از ان در تمامی‬ ‫مجتمع های مسکونی نصب خواهند شد‪ .‬وی با اشاره به تالش مدیریت شهری‬ ‫منطقه ‪ ۱۱‬برای اجرای طرح کاپ (کاهش پسماند)‪ ،‬گفت‪ :‬قرار است مخازن‬ ‫ســه گانه سبز ویژه شیشه‪ ،‬ابی مخصوص کاغذ و مقوا و زرد برای ظروف پت‪،‬‬ ‫پالستیکوفلزاتدربرخیازمراکزمهموپرترددمنطقهجانماییونصبشوند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد با توجه به اینکه این مخازن دارای قفل هستند راهکار مفیدی‬ ‫برای مقابله با معضل زباله گردی محسوب شوند‪.‬معاون خدمات شهری منطقه‬ ‫‪ ١١‬در پایان بر لزوم تشکیل کارگروه تخصصی برای اجرای طرح کاپ(کاهش‬ ‫پسماند) با همکاری مدیران محالت و دبیران شورایاری به منظور انتقال نقطه‬ ‫نظرات شهروندان به مدیریت شهری تاکید کرد‪.‬‬ ‫در ادامه جلسه‪ ،‬فرزاد کالنتری مدیر تفکیک از مبدا سازمان مدیریت پسماند‬ ‫از نقش کاهش پسماند در کاهش الودگی های زیست محیطی سخن گفت و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اجرای طرح کاپ ســبب تســهیل در مدیریت پسماند و کاهش‬ ‫دسترسی زباله گردها به مخازن خواهد شد‪.‬وی در ادامه به انجام اقدامات الزم‬ ‫برای رسیدن به اهداف موردنظر طرح کاپ(کاهش پسماند) اشاره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در این راستا اموزش شــهروندان‪ ،‬کاهش تعداد مخازن از سطح معابر ‪،‬‬ ‫مدیریت مناسب جمع اوری پســماند و جانمایی و نصب مخازن زباله داخل‬ ‫مجتمع های مسکونی‪ ،‬اداری و تجاری به تدریج انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ساالنه‪ ۳۰‬هزار بستری سوختگی در کشور‬ ‫دبیر اجرایی نهمین کنگره کشوری سوختگی‪ ،‬عوارض سوختگی الکتریکی‬ ‫را خیلی شدید و تا حد قطع اندام دانست‪.‬‬ ‫نشست خبری نهمین کنگره کشوری ســوختگی‪ ،‬روز دوشنبه در سالن‬ ‫کنفرانس بیمارستان حضرت فاطمه (س) برگزار شد‪.‬‬ ‫سیامک فرخ فرقانی دبیر اجرایی نهمین کنگره کشوری سوختگی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســوختگی الکتریکی از عمق به سطح اتفاق می افتد و در نتیجه شاید میزان‬ ‫سوختگی پوست کمتر باشد اما منجر به قطع اندام می شود‪.‬‬ ‫وی با عنوان این مطلب که ساالنه ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬هزار بستری سوختگی در کشور‬ ‫داریم‪ ،‬افزود‪ :‬ســاالنه ‪ ۱۸۰‬هزار مراجعه سرپایی ناشی از سوختگی داریم که‬ ‫خیلی باال است‪.‬فرقانی ادامه داد‪ :‬مقایسه امار سوختگی در ایران با کشورهای‬ ‫دیگر نشان می دهد که میزان سوختگی در کشور ما خیلی باال است‬ ‫این متخصص جراحی پالستیک و ترمیمی‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه میزان مرگ و‬ ‫میر در اثر سوختگی نیز در ایران باال است به طوری که از هر دو نفر سوخته با‬ ‫‪ ۶۰‬درصد سوختگی‪ ،‬فوت می کند‪.‬‬ ‫فرقانی همچنین از تعداد کم تخت های سوختگی در کشور خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫قرار بود تا سال ‪ ،۱۳۹۴‬دو هزار و ‪ ۴۰۰‬تخت سوختگی در کشور داشته باشیم‬ ‫که در حال حاضر حدود ‪ ۱۳۵۰‬تخت اســت‪ .‬نشســت خبری نهمین کنگره‬ ‫کشوری سوختگی‪ ،‬روز دوشنبه در سالن کنفرانس بیمارستان حضرت فاطمه‬ ‫(س) برگزار شد‪.‬‬ ‫سیامک فرخ فرقانی دبیر اجرایی نهمین کنگره کشوری سوختگی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســوختگی الکتریکی از عمق به سطح اتفاق می افتد و در نتیجه شاید میزان‬ ‫سوختگی پوست کمتر باشد اما منجر به قطع اندام می شود‪.‬‬ ‫وی با عنوان این مطلب که ساالنه ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬هزار بستری سوختگی در کشور‬ ‫داریم‪ ،‬افزود‪ :‬ســاالنه ‪ ۱۸۰‬هزار مراجعه سرپایی ناشی از سوختگی داریم که‬ ‫خیلی باال است‪.‬فرقانی ادامه داد‪ :‬مقایسه امار سوختگی در ایران با کشورهای‬ ‫دیگر نشان می دهد که میزان سوختگی در کشور ما خیلی باال است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫یکشنبه ‪ ۴‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪3993‬‬ ‫ازمایشگاه هایخصوصیتستکرونا‬ ‫انجاممی دهند؟‬ ‫مشاور رسانه ای وزیر بهداشت درباره تست کرونا‬ ‫ویروس در ازمایشگاه های خصوصی توضیح داد‪.‬‬ ‫علیرضــا وهاب زاده مشــاور رســانه ای وزیر‬ ‫بهداشــت نســبت بــه کالهبــرداری برخــی‬ ‫ازمایشــگاه های خصوصی مبنی بر ازمایش کرونا ‬ ‫واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫وهــاب زاده در پیامی توئیتری نوشــت‪ :‬هیچ‬ ‫ازمایشــگاه خصوصــی امــکان انجــام تســت‬ ‫کروناویــروس جدید را ندارد و هرگونه ادعا در این‬ ‫خصوص کالهبرداری است‪.‬‬ ‫ضمنا مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشــکی نســبت به برخی اخبار‬ ‫مبنی بر پنهان کاری وزارت بهداشت واکنش نشان‬ ‫داد و درباره زمان اعالم جواب ازمایش کرونا توضیح‬ ‫داد‪.‬‬ ‫کیانوش جهانپور مدیرکل روابط عمومی وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی نسبت به برخی‬ ‫اخبار مبنی بر نهان کاری وزارت بهداشــت درباره‬ ‫اعالم نتایج ابتال به ویروس کرونا واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در پیام‬ ‫توئیتری نوشت‪ :‬نتیجه قطعی ازمایش تشخیصی‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬از زمان ارســال نمونه ‪ ۴۸‬ساعت زمان‬ ‫می برد‪ ،‬ممکن است این تصور پیش اید که پنهان‬ ‫کاری می شــود‪ ،‬امــا بدون اخذ جــواب ازمایش‬ ‫نمی توان هیچ مــوردی را قطعی اعالم کردو قطعا‬ ‫چنین هم نخواهیم کرد‪ .‬در همه دنیا چنین است‪،‬‬ ‫بــا روح و روان مردم بازی نکنید‪ .‬کیانوش جهانپور‬ ‫مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در پیام‬ ‫توئیتری نوشت‪ :‬نتیجه قطعی ازمایش تشخیصی‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬از زمان ارســال نمونه ‪ ۴۸‬ساعت زمان‬ ‫می برد‪ ،‬ممکن است این تصور پیش اید که پنهان‬ ‫مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی نسبت به برخی اخبار مبنی بر نهان‬ ‫کاری وزارت بهداشــت درباره اعالم نتایج ابتال به‬ ‫ویروس کرونا واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫کاری می شــود‪ ،‬امــا بدون اخذ جــواب ازمایش‬ ‫نمی توان هیچ مــوردی را قطعی اعالم کردو قطعا‬ ‫چنین هم نخواهیم کرد‪ .‬در همه دنیا چنین است‪،‬‬ ‫با روح و روان مردم بازی نکنید‪.‬‬ ‫خرید تجهیزات مخصوص اورژانس برای بازار با کمک خیرین‬ ‫شــهردار منطقه ‪ ۱۲‬از خرید تجهیزات و سایل‬ ‫نقلیه مناسب سازی شده اورژانس یرای بازار تهران‬ ‫با کمک خیرین خبر داد‪.‬‬ ‫علی محمد ســعادتی با اعــام خرید تجهیزات‬ ‫جدید اورژانــس برای بازار تهــران گفت‪ :‬با کمک‬ ‫خیریــن و مردم در بازار تهران توانســتیم ‪ ۶‬پایگاه‬ ‫اضطراری اورژانس در محدوده بازار ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به وسعت ‪۱۱۲‬هکتاری بازار تهران‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل بافت متراکم و نفوذ ناپذیر معابر بازار‪،‬‬ ‫کمک به شــهروندان به خصوص افراد اسیب دیده‬ ‫هموارهجزودغدغه هایمدیرانبودتااینکهتوانستیم‬ ‫با کمک خیرین تجهیزات مناسب سازی شده برای‬ ‫بازار تهران را خریداری کنیم‪.‬‬ ‫به گفته شــهردار منطقه ‪ ، ۱۲‬کلیه تجهیزات و‬ ‫وسایل نقلیه با محوریت شهرداری منطقه از طریق‬ ‫خیر در بازار با رقم حدودا یک میلیارد تومان تهیه‬ ‫‪ّ ۲۵‬‬ ‫شــد و با هماهنگی اورژانس تهران تجهیز و در بازار‬ ‫مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ورود خودروهای برقی کوچک و‬ ‫موتورالنس برای محدوده بازار تهران گفت‪ :‬براساس‬ ‫اعالم مسئوالن اورژانس‪ ،‬زمان رسیدن به مصدومان‬ ‫و حادثه دیدگان در بازار ‪ ۷۰‬دقیقه بود که حاال با ورود‬ ‫این تجهیزات جدید این عــدد به ‪ ۹‬الی ‪ ۱۱‬دقیقه‬ ‫رسیده است که شاهد ثبت یک رکورد جدید در این‬ ‫زمینه هســتیم‪ .‬ســعادتی با بیان اینکــه در دوره‬ ‫ازمایشــی فعالیت پایگاه های اورژانــس در بازار با‬ ‫تجهیزات جدیــد‪ ،‬حدود ‪ ۱۴۰‬ماموریت توســط‬ ‫تکنســین های اورژانس ثبت شــده است گفت‪ :‬با‬ ‫تجهیزات مناسب سازی شده برای بازار قابلیت مانور‬ ‫در بازار برای اوژانس بیش از پیش فراهم شده است‪.‬‬ ‫‪ ۹‬اسفند ‪ ،‬اعالم مشموالن جدید حمایت معیشتی‬ ‫سخنگوی ســتاد شناسایی مشــموالن طرح‬ ‫حمایت معیشتی گفت‪ :‬لیست جدید یارانه بگیران‬ ‫حمایت معیشتی ‪ ۹‬اسفند اعالم می شود‪.‬‬ ‫حسین میرزایی با اشــاره به بررسی اعتراضات‬ ‫جاماندگان جدید از یارانه حمایت معیشتی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬اطالعات این افراد در ســایت ‪hemayat.‬‬ ‫‪ mcls.gov.ir‬ثبت شده است که مورد بررسی قرار‬ ‫خواهد گرفت و در صورتی که مشمول یارانه حمایت‬ ‫معیشتی شــوند مبلغ یارانه به حساب سرپرستان‬ ‫خانوار واریز می شود‪.‬‬ ‫وی درباره زمان بررســی اعتراضات ثبت شده‬ ‫توســط ستاد شناسایی مشــموالن طرح حمایت‬ ‫معیشتی گفت‪ :‬اطالعاتی که در سایت ‪hemayat.‬‬ ‫‪ mcls.gov.ir‬بارگذاری شده است از ‪ 5‬اسفند بر‬ ‫اساس ضوابط بررسی و لیست جدید تهیه می شود‬ ‫و در اختیار ســازمان برنامــه و بودجه قرار خواهد‬ ‫گرفــت و از طریــق پیامک نیــز بــه خانواده ها‬ ‫اطالع رســانی خواهد شد و ســپس یارانه حمایت‬ ‫معیشتی به حساب انها واریز می شود عالوه بر اینکه‬ ‫پیامک اشاره شــده یک روز زودتــر از زمان واریز‬ ‫یارانه ها در روز نهم اسفند ارسال می شود‪.‬میرزایی‬ ‫در ادامه با اشاره به اینکه دهم اسفند ماه چهارمین‬ ‫مرحله از یارانه حمایت معیشتی پرداخت می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اسامی افرادی که در لیست جدید یارانه بگیران‬ ‫حمایت معیشتی اضافه شــوند در اختیار سازمان‬ ‫برنامــه و بودجه قرار خواهند گرفت و در واقع افراد‬ ‫جدید معوقات گذشــته (‪ 3‬مرحلــه قبلی از یارانه‬ ‫حمایت معیشتی) را دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی ســتاد شناسایی مشــموالن طرح‬ ‫حمایت معیشتی همچنین درباره اخرین وضعیت‬ ‫ادغام دو یارانه معیشــتی و نقدی گفت‪ :‬وزارت رفاه‬ ‫همچنان مخالف این طرح است و مخالفت خود را‬ ‫نیز به کمیســیون تلفیق مجلس شورای اسالمی‬ ‫ارجاع داده است و در این زمینه پس از ‪ 5‬اسفند در‬ ‫صحن علنی مجلس شورای اسالمی تصمیم گیری‬ ‫خواهد شد و هنوز هیچ مسئله ای در رابطه با ادغام‬ ‫این دو یارانه مشــخص نیســت‪.‬وی درباره زمانی‬ ‫بررسی اعتراضات جدید نیز خاطرنشان کرد‪ :‬پس‬ ‫از این اعتراضات در دو بازه زمانی خرداد و اذر سال‬ ‫اینده بررســی خواهد شد‪ .‬وی درباره زمان بررسی‬ ‫اعتراضات ثبت شــده توســط ســتاد شناسایی‬ ‫مشموالن طرح حمایت معیشتی گفت‪ :‬اطالعاتی‬ ‫که در سایت ‪ hemayat.mcls.gov.ir‬بارگذاری‬ ‫شــده است از ‪ 5‬اســفند بر اساس ضوابط بررسی و‬ ‫لیســت جدید تهیه می شــود و در اختیار سازمان‬ ‫برنامه و بودجه قرار خواهد گرفت و از طریق پیامک‬ ‫نیز به خانواده ها اطالع رســانی خواهد شد و سپس‬ ‫یارانه حمایت معیشتی به حساب انها واریز می شود‬ ‫عالوه بر اینکه پیامک اشاره شــده یک روز زودتر از‬ ‫زمان واریز یارانه ها در روز نهم اسفند ارسال می شود‪.‬‬ ‫میرزایی در ادامه با اشــاره به اینکه دهم اسفند ماه‬ ‫چهارمین مرحله از یارانه حمایت معیشتی پرداخت‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬اسامی افرادی که در لیست جدید‬ ‫یارانه بگیران حمایت معیشتی اضافه شوند در اختیار‬ ‫سازمان برنامه و بودجه قرار خواهند گرفت و در واقع‬ ‫افراد جدید معوقات گذشته (‪ 3‬مرحله قبلی از یارانه‬ ‫حمایت معیشتی) را دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫سیگارالکتریکیهمانندسرطان‬ ‫موجبتغییر‪ DNA‬میشود‬ ‫مطالعــه جدید نشــان می دهد افرادی که ســیگار‬ ‫الکتریکی دود می کنند دارای تغییرات عامل سرطان در‬ ‫‪DNA‬شانهستند‪.‬‬ ‫این تغییرات شیمیایی می توانند منجر به عملکرد بد‬ ‫ژن هاشوند‪.‬بهگفتهمحققان‪،‬اینتغییراتشیمیاییتقریباً‬ ‫در تمامی انواع سرطان و همچنین سایر بیماری های حاد‬ ‫یافتمی شوند‪.‬‬ ‫احمد بساراتینیا‪ ،‬سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه‬ ‫کالیفرنیاجنوبی‪،‬دراینبارهمی گوید‪:‬مادریافتیمتغییرات‬ ‫مشابهدرنشانه هایشیمیاییقابلتشخیصدرتومورهای‬ ‫بیماران سرطانی در افرادی که سیگار الکتریکی هم می‬ ‫کشــند‪ ،‬یافت می شود که احتماالً ناشــی از وجود مواد‬ ‫شــیمیایی ســرطان زا در این گونه سرطان هاست‪ .‬این‬ ‫مطالعه شــامل‪ ۴۵‬نفر بود که یا فقط سیگار الکتریکی یا‬ ‫فقط سیگار عادی می کشیدند یا اص ً‬ ‫ال هیچ نوع سیگاری‬ ‫(گروه کنترل) مصرف نمی کردند‪ .‬بعد از بررسی تغییرات‬ ‫دو نشانه شــیمیایی خاص متصل به ‪ ،DNA‬محققان‬ ‫دریافتند در مقایسه با گروه کنترل‪ ،‬افراد استعمال کننده‬ ‫سیگارهای الکتریکی و سیگارهای متعارف‪ ،‬هردو دارای‬ ‫کاهش قابل توجه در هر دو نشانه شیمیایی بودند‪ .‬حال‬ ‫محققانقصددارندتمامیژن هایتحتتاثیراینتغییرات‬ ‫شیمیاییرادرافراداستعمالکنندهسیگارهایالکتریکی‬ ‫شناساییکنند‪.‬‬ ‫تاثیردارچینبرچربیخونبیماران‬ ‫دیابتی‬ ‫نتایج بررســی های محققان نشــان می دهد مصرف‬ ‫دارچین می تواند بر چربی خون بیماران دیابتی تاثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬سندرممتابولیک‪،‬مجموعه ایازاختالالتمتابولیکی‬ ‫همزمان شــامل چاقی شــکمی‪ ،‬افزایــش قند خون‪،‬‬ ‫هایپرلپیدمی و پرفشاری خون است‪ .‬دیابت‪ ،‬یک سندرم‬ ‫متابولیکیاستکهبهطورفزاینده ایدرحالجهانیشدن‬ ‫است‪.‬ازانجاییکهسندرممتابولیکیکاختاللپیچیده‬ ‫است‪ ،‬نیازمند تغییر سبک زندگی و رفتارهای بهداشتی‬ ‫است‪.‬بنابراینکنترل موثر سطح گلوکزو چربی هایخون‬ ‫برای محدود کردن عوارض ناشــی از ان و بهبود کیفیت‬ ‫زندگیاینافرادبسیارضروریاست‪.‬محققاندرپژوهشی‬ ‫با عنوان بررسی تاثیر دارچین بر پروفایل های چربی خون‬ ‫در بیماران مبتال به دیابت نوع دو این موضوع را بررســی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫در این پژوهش که توســط پروانه سارانی علی ابادی و‬ ‫افسانه سرابندی نو‪ ،‬مربیان پرستاری دانشکده پرستاری و‬ ‫مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد زاهدان‪ ،‬علی رضا داشی‬ ‫پور‪ ،‬دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و حامد‬ ‫سارانی‪،‬مربیپرستاریدانشگاهعلومپزشکیزاهدانانجام‬ ‫شده‪ ،‬امده است‪ :‬پژوهش حاضر‪ ،‬یک کارازمایی بالینی‬ ‫تصادفی دو سو کور بود که بر روی بیماران دیابتی نوع دو‬ ‫مراجعه کننده بــه کلینیک های تخصصی غدد و دیابت‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد‪ .‬از میان ‪ ۸۰‬بیمار‬ ‫دیابتی‪ ۶۹،‬نفر براساس معیارهای ورود به مطالعه و سوابق‬ ‫پزشکی‪ ،‬به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند‪.‬‬ ‫براساس ان چه در این مقاله امده است‪ ،‬معیارهایورود‬ ‫به مطالعه شــامل‪ :‬حداقل مدت ابتال به دیابت پنج سال‪،‬‬ ‫محدوده گلوکز ناشتا بیشتر یا مساوی ‪ ۱۴۰‬میلی گرم در‬ ‫دسی لیتر‪،‬تریگلیسیریدبیشاز‪ ۱۵۰‬میلی گرمدردسی‬ ‫لیتر‪ HDL،‬کمتر از‪ ۵۰‬میلی گرم در دسی لیتر‪ ،‬دارا بودن‬ ‫محدوده سنی‪ ۴۰-۶۰‬سال و استفاده از داروی متفورمین‬ ‫جهت تنظیم گلوکز خون در محدوده ثابت بود‪.‬‬ ‫نویســندگان ایــن مقالــه می گویند‪ :‬بــرای تمام‬ ‫ازمودنی های مــورد پژوهش در یک مصاحبه حضوری‬ ‫اهــداف مطالعه و چگونگی انجام ان توضیح داده شــد‪.‬‬ ‫همچنین به ان ها توصیه شــد که رژیم غذایی و فعالیت‬ ‫معمول روزانه خود را در طــول تحقیق ادامه دهند و از‬ ‫مصرف دارچیــن و هر نوع داروی گیاهی کاهش دهنده‬ ‫قند و چربی خون‪ ۱۵ ،‬روز قبل از شروع مطالعه و در طول‬ ‫ازمایش امتناع ورزند‪ .‬از پزشک معالج نیز خواسته شد نوع‬ ‫و دوز داروهای مصرفــی ازمودنی ها را تا پایان پژوهش‬ ‫تغییر ندهند‪.‬پژوهشگران افراد مورد مطالعه را به روش‬ ‫بلوک بندی و قرعه کشــی از طریق انتخاب کارت های‬ ‫رنگی‪ ،‬به طور تصادفی به ســه گروه ‪ ۲۳‬نفری ( دو گروه‬ ‫مداخله‪ ،‬دریافت کنند ه دوزهای دو و چهار گرم دارچین‬ ‫در روز و یک گروه کنترل یا دریافت کننده دارونما) تقسیم‬ ‫شدند‪.‬در این پژوهش امده است‪ :‬پوسته دارچین مرغوب‬ ‫با تایید گیاه شناس و کارشناس غذا و دارو از بازار خریداری‬ ‫و با یک اسیاب برقی پودر شد‪ .‬پودر دارچین در بطری های‬ ‫شیشــه ای مات ریخته‪ ،‬دور از نور و دمای مطلوب اتاق‬ ‫نگهداری شد‪ .‬سپس کپسول های ‪ ۵۰۰‬میلی گرمی که‬ ‫شکل و اندازه های یکسان داشتند با دوزهای ‪ ۰.۵‬و یک‬ ‫گرم از پودر دارچین و برای گروه کنترل کپســول های‬ ‫مشابه‪ ،‬حاوی سلولز توسط دانشکده داروسازی تهیه شد‪.‬‬ ‫سارانی علی ابادی و همکارانش می گویند‪ :‬هر ازمودنی‬ ‫روزانه چهار کپسول به مدت ‪ ۱۲‬هفته دریافت می کرد‪.‬‬ ‫در این پژوهش اطالعات دموگرافیک و وضعیت درمانی‬ ‫افراد مانند جنس‪ ،‬سن‪ ،‬وزن‪ ،‬قد‪ ،‬شاخص توده بدنی‪ ،‬نوع‬ ‫و دوز داروی خوراکی مصرفی با اســتفاده از چک لیست‬ ‫جمع اوری شد‪ .‬ازمایش های درخواستیبرایازمودنی ها‬ ‫شــامل پروفایل های چربی (تری گلیسرید‪ ،‬کلسترول‪،‬‬ ‫‪ LDL‬و ‪ )HDL‬بود‪ .‬پنج میلی لیتر‪ ،‬نمونه خون وریدی‬ ‫بعد از هشت ســاعت ناشــتا‪ ،‬از هر ازمودنی‪ ،‬در شروع‬ ‫مداخله و هفته های چهار‪ ،‬هشت و ‪ ۱۲‬بعد مداخله گرفته‬ ‫شــد‪.‬در این مقاله امده است‪ :‬در این مطالعه از ‪ ۶۹‬واحد‬ ‫پژوهش‪ ،‬سه نفر به دلیل حساسیت به دارچین و پنج نفر‬ ‫به دلیل عدم تمایل به ادامه انجام تحقیق از مطالعه خارج‬ ‫شــدند و بنابراین ‪ ۶۱‬بیمار دیابتــی در دو گروه تجربی‬ ‫دریافت کننده دارچین دو و چهار گرم در روز و یک گروه‬ ‫دارونما مورد بررسی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویس اقتصادی‪ :‬طال مومن هاشمی| بخش اجتماعی‪ :‬سمیه روح بخش| چندرسانه ای‪ :‬رزا مومن هاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫فکس‪-66567767 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907476 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬کارو کارگر ‪ -‬لیتو گرافی ‪ :‬کارو کارگر‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪Sahebghalamdaily@gmail.com :‬‬ ‫سایت روزنامه ‪ -www.sahebghalam.com :‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪:‬‬ ‫‪www.ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫قانون دربار ه فیلترشکن ها‬ ‫چه می گوید؟‬ ‫سال هاستهوشمندسازی هافراتررفتهوابزار‬ ‫ووسایلخانه هاکشیدهشدهتاجاییکهخانه های‬ ‫هوشمندسبکیاززندگیشدهومردمبرایخرید‬ ‫یا اجاره خانه در دنیا به میزان هوشمند بودن ان‬ ‫هماهمیتمی دهند‪.‬‬ ‫دنیاهرروزبیشــتربهسویهوشمندسازی‬ ‫می رود‪ ،‬سال هاســت که روزانه اخبار مختلف‬ ‫تکنولوژیرا دنبال می کنیمو از خبرورودبهبازار‬ ‫گجت هایجدیدذوق زدهمی شویموتاان جاکه‬ ‫می توانیمان هاراواردزندگیخودمی کنیم‪.‬‬ ‫اماسال هاستهوشمندسازی هافراتررفتهو‬ ‫ابزار و وســایل خانه ها کشیده شده تا جایی که‬ ‫خانه هایهوشمندسبکیاززندگیشدهومردم‬ ‫برایخریدیااجارهخانهدردنیابهمیزانهوشمند‬ ‫بودنانهماهمیتمی دهند‪.‬‬ ‫البته که ایــن موضوع تنها مختص به دیگر‬ ‫کشور ها یا کشــور های فوق پیشرفته نیست‪،‬‬ ‫تعجب اوربودکهدرشهریجدیداپارتمانیوجود‬ ‫دارد که از در ورودی تا اسانسور و در خانه هایش‬ ‫هوشمندشده اندوبایدباکارتالکترونیکازابزار‬ ‫تکنولوژیســاختماناســتفادهکــرد‪،‬وقتی‬ ‫می خواهیدواردخانهشویدبایدکارت تانرانشان‬ ‫دهید و با همان کارت هم می توانید از اسانسور‬ ‫اســتفاده کنید‪ .‬البتــه این ها تنهــا جزیی از‬ ‫هوشمندسازیاپارتمانیدرشهرجدیدپرندبود‪.‬‬ ‫حاال در دنیای تکنولوژی ابزار متفاوتی برای‬ ‫هوشمندسازیخانه هاوجوددارد‪،‬هرکدامکاری‬ ‫انجام می دهند و بعضی هم چند کار را همزمان‪.‬‬ ‫در این جــا نگاهی می اندازیــم به محصوالت‬ ‫هوشمندسازیخانه هادر سال‪.٢٠١٩‬نظریه ای‬ ‫که برای گجت های خانه های هوشمند مطرح‬ ‫می شود‪ ،‬می گوید‪ :‬استفاده از ابزار هوشمند در‬ ‫خانه هایعنیشــمابرایوقت تــانارزشقایل‬ ‫می شوید‪.‬‬ ‫وقتی ابزار هوشمند خانه ها را نگاه می کنیم‬ ‫خیلیهمدورازایننظریهنیستند‪.‬محصوالتیکه‬ ‫دراینصفحهمعرفیشده اندهرکدامکاریخاص‬ ‫یکشنبه‪ ۴‬اسفند‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره‪3993‬‬ ‫نگاه‬ ‫بهترینگجت هایخانههوشمنددر‬ ‫ سال ‪٢٠١٩‬‬ ‫علی رغــم تصمیم برای فیلترینگ برخی شــبکه های‬ ‫اجتماعی و پیام رســان های خارجی‪ ،‬بخشــی از کاربران‬ ‫همچنانبابهره گیریازفیلترشکنعضواینبرنامه هاهستند‬ ‫و این سوال همواره مطرح بوده که ایا قانون صراحتا استفاده‬ ‫از فیلترشکن ها و فروش ان ها را ممنوع کرده است؟‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی ‪-‬وزیــر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‪ -‬اخیرا اظهار کرده اســت‪ :‬کسانی که فیلترشکن‬ ‫می فروشند‪ ،‬هیچ اتفاقی برای ان ها پیش نمی اید چون طبق‬ ‫قانون فروش فیلترشکن جرم نیست‪ .‬ان ها از زیرساخت های‬ ‫همین کشور هم استفاده می کنند‪ .‬باید این موضوع در مرکز‬ ‫ملی فضای مجازی حل و فصل شود‪.‬‬ ‫زمانی که یک سایت یا اپلیکیشن فیلتر می شود‪ ،‬عامه ی‬ ‫مردم مسوولیت ان را با وزارت ارتباطات می دانند‪ ،‬هرچند‬ ‫در اصــل کارگروه تعیین مصادیق محتــوای مجرمانه که‬ ‫دادســتان کل کشور ریاســت ان را برعهده دارد‪ ،‬برای این‬ ‫موضوع تصمیم گیری می کنــد که وزیر ارتباطات نیز تنها‬ ‫عضوی از این کارگروه محسوب می شود‪ .‬بنابراین رفع فیلتر‬ ‫شبکه هایاجتماعیفیس بوکوتوییتریاتصمیمبرایفیلتر‬ ‫شدن یا نشدن تلگرام و دیگر پیام رسان ها و وب سایت ها‪ ،‬از‬ ‫صافی این کارگروه می گذرد‪.‬‬ ‫البته ارگان دیگری که به نظر می رسد می تواند بدون در‬ ‫نظر داشتن رای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‬ ‫هم اقدام به فیلترینگ کند‪ ،‬قوه قضاییه اســت‪ ،‬زیرا ســال‬ ‫گذشــته که تلگرام پس از کش وقوس های فراوان درباره ی‬ ‫ادامه ی فعالیت این پیام رسان مطرح بود‪ ،‬در نهایت اعالم شد‬ ‫فیلترینگ ان به دســتور قوه قضاییه صورت گرفته و ظاهرا‬ ‫جــدا از مردم‪ ،‬حتی برخی از نمایندگان مجلس و دولتی ها‬ ‫هم از این تصمیم رضایت نداشتند‪.‬‬ ‫در حالی که پیش از این هم بســیاری از وب سایت ها و‬ ‫شبکه های اجتماعی به دلیل فیلترینگ از دسترس کاربران‬ ‫خارج بودند‪ ،‬هرچند بســیاری از افراد هم در این سال ها با‬ ‫فیلترشکنبهشبکه هاییمانندفیس بوکوتوییتردسترسی‬ ‫داشتند‪ ،‬اما شــاید هیچ یک از این وب سایت ها و ابزارهای‬ ‫فیلترشده به اندازه ای که تلگرام در میان مردم همه گیر شده‪،‬‬ ‫رواج نیافته بود‪ .‬به همین دلیل با فیلتر شــدن تلگرام‪ ،‬موج‬ ‫عظیمی از کاربران که تا پیش از این گوشی هایشــان رنگ‬ ‫فیلترشکنبهخودندیدهبودهمبرایاستفادهازتلگرامدست‬ ‫به دامن ابزارهای مختلف برای دور زدن فیلتر شدند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬برخی از مســووالن معتقدند اســتفاده از‬ ‫فیلترشــکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری‬ ‫اســت‪ ،‬اما برخی حقوق دانان که با مسائل حقوقی و در این‬ ‫مــورد‪ ،‬قانون جرائم رایانه ای اشــنای دارند‪ ،‬معتقدند نص‬ ‫صریحی مبنی بر این که اســتفاده از فیلترشکن و ورود به‬ ‫شبکه های اجتماعی فیلترشده مجازات دارد‪ ،‬وجود ندارد و‬ ‫در هیچ یک از قوانین‪ ،‬موضوع ورود به ســایت ها یا عضویت‬ ‫در ان ها جرم تلقی نشده و برای ان مجازاتی پیش بینی نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ازطرفییکیازمواردیکهمخاطبانشبکه هایاجتماعی‬ ‫مقامــات این روزها به ان اشــاره می کنند‪ ،‬حضور برخی از‬ ‫وزیران و مسووالن در شبکه هایی مانند توییترو تلگرامو سایر‬ ‫برنامه هایی است که برای مردم فیلتر شده است‪ .‬هرچند وزیر‬ ‫ارتباطات به عنوان یکــی از مجریان فیلترینگ و نه حتی‬ ‫تصمیم گیرنده‪ ،‬بارها به این موضوع این چنین پاسخ داده که‬ ‫برای ورود به توییتر از فیلترشکن استفاده نمی کند ‪.‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫رابرایهوشمندسازیخانه هاانجاممی دهند‪.‬اگر‬ ‫تازه می خواهید هوشمندسازی خانه تان را اغاز‬ ‫کنید‪،‬بهتراســتاولبهاینفکرکنیدکهکدام‬ ‫نیاز تان در زندگی مهمتر اســت و فهرست زیر‬ ‫می توانددراینزمینهبهشماکمککند‪.‬‬ ‫بهتریناسپیکرهوشمند‬ ‫رقابت بین بهترین اســپیکر های هوشمند‬ ‫خیلی نزدیک است‪ ،‬اما باید گفت ‪Echo Dot‬‬ ‫امازوندربرابر‪ GoogleHomeMini‬برتری‬ ‫دارد‪.‬هردوایناسپیکر هارامی توانیدباحدود‪٥٠‬‬ ‫دالرتهیهکنیدوحتیزمان هایزیادیهموجود‬ ‫دارند که ان ها تخفیف می خورند و می توانید با‬ ‫قیمتیارزان تران هاراتهیهکنید‪.‬ایندودستیار‬ ‫صوتیدرحالحاضرتقریبابرابرهستند‪.‬‬ ‫اماامازونمعموالدرموردمهارت هایبیشترو‬ ‫پشتیبانی بیشتر با دستگاه های مختلف حرف‬ ‫می زند‪،‬امااگرنظر سنجی هارابخوانیدمی بینید‬ ‫مردم از هر دوی ان ها تقریبا به یک اندازه راضی‬ ‫هستندوهردورابهیکاندازهدوستدارند‪.‬بهتر‬ ‫استبدانیددستیارصوتیچهکار هاییمی تواند‬ ‫انجامدهد؛هرکدامازان هاقابلیت هایمختلفی‬ ‫دارندومی تواننددرکار هایروزمرهبهشماکمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ان ها از شما یا خانواده تان حرف شنوی دارند‪،‬‬ ‫یعنیشمامی توانیدتعیینکنیدکهازچهصدایی‬ ‫دستوربگیرند‪.‬بعدمی توانیدبهان هابگوییدبرایتان‬ ‫موســیقی پخش کنند و صدای ان را کم و زیاد‬ ‫کنند‪،‬مسیج هاوایمیل هایتانرابخوانندوبهان ها‬ ‫جواببدهند‪،‬متنسخنرانی تانراباشماتمرین‬ ‫کنند‪،‬برایتانساعتزنگبگذارندوبیدارتانکنند‪،‬‬ ‫ابوهوایروزرابهشمابگویندو‪.‬‬ ‫انتخاب ما به دلیل یک مزیت سخت افزاری‬ ‫کوچکاست‪،‬درواقعیکجکصوتی‪Google.‬‬ ‫‪ Home Mini‬می تواند دو دستگاه صوتی را به‬ ‫منبعدیگریازطریقبلوتوثانتقالدهد‪،‬امافقط‬ ‫‪ EchoDot‬می تواندبهیکبلندگویاستاندارد‬ ‫و با کیفیت خوب متصل شود‪ .‬این ممکن است‬ ‫برای همه مهم نباشــد‪ ،‬اما با توجــه به این که‬ ‫قیمت شانتفاوتیباهمندارندوباتوجهبهسلیقه‬ ‫ونوعنیازتانمی توانیدانتخابکنید‪.‬‬ ‫بهتریندوربین هایامنیتیخانگیهوشمند‬ ‫این دوربین ها به نســبت دیگر رقیبان خود‬ ‫بشدت اقتصادی تر هستند‪ ،‬اما کار های مشابه‬ ‫همان هاراانجاممی دهند‪.‬ایندوربین هاضداب‬ ‫هستندوبانتبهموبایلهوشمندیاصفحهنمایش‬ ‫هوشمند شما متصل می شوند و هر لحظه که‬ ‫بخواهیدمی توانیدبهویدیو هایان هادسترسی‬ ‫داشتهباشید‪.‬ضداببودنان هاباعثمی شودتا‬ ‫بتوانیدبهراحتیوبدوننگرانیان هارادرفضا های‬ ‫بازوهرکجاکهمی خواهیدنصبکنید‪.‬سایزان ها‬ ‫کوچک اســت و حتی نیازی به سیم کشی هم‬ ‫ندارند‪ .‬شما می توانید با باتری های قابل شارژ از‬ ‫ان ها اســتفاده کنید و به مــدت‪ ٦‬ماه با همان‬ ‫باتری های شــارژی قدرتمند در اختیار شــما‬ ‫خواهندبود‪.‬‬ ‫ایندوربین هاهمچنینبادستیارانشخصی‬ ‫الکساوگوگلهمخوانیدارندومی توانیدان هارا‬ ‫بهشکلیتنظیمکنیدکهدرصورتبروزحادثهبه‬ ‫سیستماتش نشانیوپلیسمتصلشوندوبرای‬ ‫ان هاپیام هایویدئوییبفرستند‪.‬همچنیناین‬ ‫دوربین ها انعطاف پذیری فوق العاده ای دارند که‬ ‫می تواننددرجهاتمختلفبچرخندوبدونهیچ‬ ‫پایه ایهرکجاکهمی خواهیدقراربگیرند‪.‬‬ ‫بهترینترموستاتهوشمند‬ ‫‪ Ecobee SmartThermostat‬همانند‬ ‫رقیبــش ‪Nest Learning Thermostat‬‬ ‫یکترموستاتمبتنیبر‪ WIFI‬استکهبهشما‬ ‫اجازهمی دهدسیستمگرمایشخانگیوسیستم‬ ‫تهویهمطبوعخودرابابرنامهوصدایخودکنترل‬ ‫کنید‪.‬ترموستاتهوشمندمی توانددمایهوای‬ ‫محلزندگیوکارشماراهمان طورکهمی خواهید‬ ‫تنظیمکند‪،‬اگرهواگرم تریاسردترشود‪،‬خودش‬ ‫دماراتنظیممی کندونیازینیستکهشماکاری‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫ترفندهایی از واتس اپ که باید بدانید‬ ‫در حال حاضر‪ WhatsApp‬محبوب ترین اپلیکیشــن پیام رسان جهان محسوب می شود و این‬ ‫محبوبیتبی دلیلنیست‪.‬به عنوانمثالبایدبگوییمکههموارهازطریقبه روزرسانی هاقابلیت هایجذابی‬ ‫به این اپلیکیشن افزوده می شود و از انواع و اقسام گجت ها هم پشتیبانی می کند‪ .‬اگر اهل استفاده از این‬ ‫اپلیکیشن پرطرفدار هستید و دوست دارید از انواع و اقسام بخش های ان سر دربیاورید‪ ،‬در ادامه به‪۲۱‬‬ ‫ترفند واتس اپ نگاهی می اندازیم‪ .‬برخی از این ترفندها بسیار ساده هستند و بسیاری از کاربران از ان ها‬ ‫بهرهمی برند‪،‬امابخشیدیگرازترفندهادرواتساپجدیداضافهشده اندوبرایعمومکاربرانچندانشناخته‬ ‫شدهنیستند‪.‬‬ ‫نوشتنمتنبرجسته‪،‬ایتالیکیاخط دار‬ ‫واتساپ چند سال پیش این قابلیت را معرفی کرد اما هنوز بسیاری از کاربران از وجود ان خبر ندارند‪.‬‬ ‫این ترفند واتس اپ بدین شــرح است که با گذاشتن عالمت های مخصوص در ابتدا و انتهای متن های‬ ‫موردنظر‪،‬می توانیدشکلوشمایلان هاراتغییردهید‪.‬به عنوانمثالاگرمی خواهیدپیامموردنظربرجسته‬ ‫(‪ )Bold‬باشد‪ ،‬باید در ابتدا و انتهای ان نشان ستاره تایپ کنید؛ مثال بنویسید *سالم*‪ .‬برای ایتالیک‬ ‫کردنبنویسید_سالم_وبرایخط دارکردنهممتنراموردنظررابهصورت~سالم~تایپکنید‪.‬اگر‬ ‫می خواهید متن ها از فونت تک فاصله (‪ )monospace‬بهره ببرند‪ ،‬قبل و بعد از متن سه بار عالمت ‘ را‬ ‫تایپکنیدکهدرنهایتبدین صورتمی شود‪’’‘:‬سالم’’’‪.‬‬ ‫نقل قولکردن‬ ‫درهنگامچت هایپرسرعتیاگروهی‪،‬برایاین کهرشته یکالمازدستنرود‪،‬بهتراستکهاینقابلیت‬ ‫مورداستفادهقراربگیرد‪.‬برایاستفادهازاینترفندواتساپ‪،‬پیامموردنظرراانتخابکنیدوبعدازضربه‬ ‫برفلشیکهروبهسمتچپقراردارد(اولینفلشازسمتچپ)می توانیدمستقیماجوابپیاممذکوررا‬ ‫تایپکنید‪.‬‬ ‫غیرفعالکردندانلودخودکار‬ ‫اینترفندواتساپمی تواندموجبصرفه جوییدرمصرفاینترنتشود‪.‬اگرمی خواهیدانواعواقسام‬ ‫فایل ها در هنگام استفاده از اینترنت موبایل یا وای فای دانلود نشود‪ ،‬در بخش‪ Setting‬به‪Data and‬‬ ‫‪ storage usage‬مراجعه کنید و در این قسمت روانه ی‪ When using mobile data‬یا‪When‬‬ ‫‪ connected on Wi-Fi‬یا هردوی ان ها شوید‪ .‬در این قسمت می توانید گزینه های مربوط به دانلود‬ ‫خودکارعکس ها‪،‬صدا‪،‬ویدیوهاواسنادرافعالیاغیرفعالکنیدتااینفایل هافقطبه صورتدستیوفقط‬ ‫بااجازهکاربردانلودشوند‪.‬‬ ‫کاهشمصرفاینترنتتماسواتساپ‬ ‫تماس هایصوتیو تصویریواتساپحجمزیادیازاینترنترامصرفمی کنندولیبابهره گیریاز‬ ‫اینترفندواتساپمی توانحجممصرفیاینتماس هادرهنگاماتصالبهاینترنتموبایلراکاهشداد‪.‬‬ ‫برای انجام این کار در بخش‪ Setting‬روانه ی قسمت‪ Data and storage usage‬شوید و در پایین‬ ‫انمی توانیدگزینه ی‪ Lowdatausage‬رامشاهدهکنیدکهبافعالکردنان‪،‬مصرفاینترنتموبایل‬ ‫درهنگامتماس هایصوتیوتصویریواتساپکاهشمی یابد‪.‬‬ ‫مشاهدهامارتفکیک شدهمصرفاینترنتواتساپ‬ ‫این ترفند واتساپ به شما اجازه می دهد که به صورت تفکیک شده به امار مربوط به مصرف اینترنت‬ ‫واتساپدسترسیداشتهباشید‪.‬برایاینکاردربخش‪ Setting‬وسپس‪،Dataandstorageusage‬‬ ‫بهقسمت‪ Networkusage‬مراجعهکنید‪.‬دراینقسمتمی توانیدمیزاناینترنتمصرف شدهبرای‬ ‫بخش هاییمانندتماس ها‪،‬پیام هاودیگرمواردرامشاهدهکنید‪.‬البتهمتاسفانهدراینبخشامارمربوط‬ ‫بهاینترنتموبایلووای فایبه صورتتفکیک شدهارائهنمی شود‪.‬‬ ‫مشاهدهحجماشغال شدهازجانبمخاطبین‬ ‫دربخشی‪ Setting‬وسپس‪ Dataandstorageusage‬می توانیدبهقسمت‪Storageusage‬‬ ‫مراجعه کنید و ببینید که فایل های ارسالی از جانب مخاطبین شما چه مقدار از فضای حافظه گجت را‬ ‫اشغالکرده اند‪.‬باکلیکبرهریکازاینمخاطبینیاگروه ها‪،‬اماراینفضایاشغالشدهرابه صورتتفکیکی‬ ‫خواهیددید‪.‬‬ ‫پاککردنمحتواهایارسال شدهازجانبمخاطبین‬ ‫عالوه بر مشاهده این امار‪ ،‬امکان پاک کردن این محتواها هم وجود دارد‪ .‬بعد از انجام گام هایی که در‬ ‫ترفندقبلتوضیحدادیم‪،‬می توانیدبرایکونمربوطبهگروهیامخاطبموردنظرضربهبزنیدودربخش‬ ‫پایین ان‪ ،‬گزینه ی‪ manage messages‬را انتخاب کنید‪ .‬با این کار می توانید گزینه های مربوط به‬ ‫محتواهایمختلفرافعالکنیدتاباکلیکبر‪Clearmessages‬تماماینمحتواهایحجیمپاکشوند‪.‬‬ ‫درخواستاطالعاتاکانتدرواتساپجدید‬ ‫همانندفیسبوکوتوییتر‪،‬واتساپجدیدهمبهکاربرانشاجازهمی دهدکهدریکفایل‪ ZIP‬اطالعات‬ ‫اکانتوتنظیماتانرادریافتکنند‪.‬البتهاینفایلحاویپیام هانیستوشاملعکسپروفایل‪،‬نامگروه ها‬ ‫ودیگرمواردمشابهاست‪.‬برایاینترفندواتساپبایددربخش‪ Setting‬بهقسمت‪ Account‬وسپس‬ ‫‪ Request account info‬مراجعه کنید و سپس بر گزینه‪ request report‬ضربه بزنید‪ .‬انجام این‬ ‫فرایندحدوددوتاسهروزبهطولمی انجامدواگردراینمدتاکانتراپاککنید‪،‬شمارهیاگجتراتغییر‬ ‫دهید‪،‬اینفرایندلغومی شود‪.‬‬ ‫ایمیلکردنمحتوایچت ها‬ ‫در واتساپ عالوه بر ذخیره ی تاریخچه ی چت ها در فضای ابری‪ ،‬می توان محتوای ان ها را به خود یا‬ ‫دیگرانایمیلکرد‪.‬برایاینترفندواتساپابتدابهبخش‪ Setting‬وسپس‪ Chats‬ودرنهایت‪Chat‬‬ ‫‪ history‬مراجعه کنید و سپس بر‪ email chat‬ضربه بزنید‪ .‬با این کار می توانید تاریخچه مربوط به‬ ‫مخاطبیاگروهموردنظرراانتخابوسپسانراایمیلکنید‪.‬‬ ‫فعالکردنتاییدهویتدومرحله ای‬ ‫به صورتپیش فرض‪،‬برایاستفادهازواتساپبایدشمارهموبایلخودراواردکنیدتایکپینبهگوشی‬ ‫شمافرستادهشود‪.‬امااگرمی خواهیدامنیتاکانتخودراافزایشدهید‪،‬بهترتاییدهویتدومرحله ایرا‬ ‫همفعالکنید‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4010

روزنامه صاحب قلم 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم 4009

روزنامه صاحب قلم 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم 4008

روزنامه صاحب قلم 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم 4007

روزنامه صاحب قلم 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم 4005

روزنامه صاحب قلم 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!