روزنامه صاحب قلم شماره 4000 - مگ لند

روزنامه صاحب قلم شماره 4000

روزنامه صاحب قلم شماره 4000

روزنامه صاحب قلم شماره 4000

‫تکلیفمجلسبهدولتبرای‬ ‫متناسب سازی‬ ‫حقوقبازنشستگان‬ ‫سخنگویکمیسیونتلفیق‬ ‫بودجه‪:‬یارانهمعیشتیونقدی‬ ‫جدا پرداخت می شود‬ ‫نایبرییسکمیسیونتلفیقالیحهبودجه‬ ‫کل کشور ســال ‪ ۹۹‬از مصوبه کمیسیون در‬ ‫مورد تکلیف دولت برای متناسب سازی حقوق‬ ‫بازنشستگان خبر داد‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه از‬ ‫پرداخت یارانه معیشــتی و نقدی به صورت‬ ‫تفکیک شده در سال ‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫یک رسانه عرب زبان از مخمصه سخت و انزوایی‬ ‫کــه رئیس جمهور ترکیــه در ماجراجویی خود در‬ ‫سوریهبدانگرفتارشدهپردهبرداشتهوبهعدمتمایل‬ ‫غرب و ناتو برای کمک به اردوغان پرداخته است‪.‬‬ ‫رایالیومدرمطلبیبهمخمصه ایکهرجبطیب‬ ‫اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سوریه بدان گرفتار‬ ‫شده پرداخته و اورده است‪ :‬غرب در مشکالت جنگی‬ ‫کنونیاردوغانباروسیهوسوریهوبادرجهکمترایران‬ ‫و حــزب اهلل به کمک رئیس جمهور ترکیه نخواهد‬ ‫شتافت زیرا غرب به شکل تدریجی از پرونده سوریه‬ ‫دست شسته است و تمایلی برای درگیری با مسکو‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این رســانه عرب زبان در ادامه می نویسد‪ :‬رجب‬ ‫طیب اردوغان در بدترن دوره سیاست خارجی خود‬ ‫پسازکشتهشدندههانفرازنظامیانترکیهدرادلب‬ ‫به دست ارتش سوریه و روسیه به سر می برد و خود‬ ‫را در بحران واقعی می بیند؛ زیرا از یکسو نمی تواند که‬ ‫به عقب بازگردد و بزرگی ترکیه و ارتش ان را حفظ‬ ‫کند و از سوی دیگر نمی تواند به ماجراجویی خود به‬ ‫ویژه پس از ادامه حمایت تمام عیار روسیه از سوریه‪،‬‬ ‫ادامه بدهد زیرا خسارات سنگین در انتظار اردوغان‬ ‫خواهد بود‪ .‬در مقابل مسکو راهکاری که ابرو اردوغان‬ ‫را حفظ کند و اینکه کشــته شدن نظامیان ترکیه‬ ‫عمدی نبوده را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫رای الیوم گزارش داد‪ :‬ناتو از سیاســت اردوغان‬ ‫تعجب زده شده اســت و اینکه چگونه از همکاری‬ ‫محکمباروسیهتانیمهفوریهبهیکبارهبهسویامریکا‬ ‫شتافت و خواستار اســتقرار پاتریوت برای مقابله با‬ ‫جنگنده هایروسیدراسمانسوریهشد‪.‬کارشناسان‬ ‫می پرسند که چگونه اردوغان هزاران نظامی خود را‬ ‫بدون پوشــش هوایی در حالی که می دانســت که‬ ‫جنگنده های روس سیطره اسمان سوریه را دارند‪ ،‬به‬ ‫ادلب فرستاد؟!‬ ‫این رسانه نوشــت‪ :‬ناتو از پاتریوت برای مقابله با‬ ‫جنگنده هایروسیهدراسمانسوریهاستفادهنخواهد‬ ‫کرد و انرا فقــط در صورت ورود جنگنده ها به حریم‬ ‫هوایی ترکیه به کار خواهد گرفت‪ .‬اما سوال دیگر این‬ ‫استکهایااص ً‬ ‫الناتوپاتریوتنصبخواهدکردیاخیر؟‬ ‫ناتو عالقه ای برای بازگشــت به سوریه ندارد و دونالد‬ ‫ترامپرئیسجمهورامریکامایلاستکهبدونپرونده‬ ‫نظامیبهانتخاباتریاستجمهورینوامبرایندهبرود‬ ‫وکشورهایاروپاییهممشکلیبااینکهپروندهسوریه‬ ‫را به والدیمیر پوتین بسپارند‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫مخمص هسختاردوغان‬ ‫در سوریه‬ ‫پنجره‬ ‫بازار کساد خرید و فروش اپارتمان در تهران‬ ‫در حالی که در ‪ ۱۱‬ماهه ســال جاری خرید ‪ ۷۴‬هزار و ‪۶۵۹‬‬ ‫واحد مسکونی در پایتخت به ثبت رسیده‪ ،‬اما امار نشان می دهد‬ ‫تهرانی ها ســال گذشــته ‪ ۳۶.۴‬درصد بیشــتر از امسال خانه‬ ‫خریداری کردند‪.‬‬ ‫امار نشان می دهد در ‪ ۱۱‬ماهه نخست امسال‪ ،‬خرید ‪ ۷۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۵۹‬واحد مســکونی در تهران ثبت شده است؛ این در حالی‬ ‫است که در مدت مشابه در سال گذشته‪ ،‬تهرانی ها اقدام به خرید‬ ‫‪ ۱۱۷‬هزار و ‪ ۳۶۳‬واحد مسکونی کرده اند که نشان دهنده کاهش‬ ‫‪ ۳۶.۴‬درصدی ثبت مبایعات مسکن در یازده ماهه امسال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫متوســط قیمت مســکن در تهران نیز در این ‪ ۱۱‬ماهه‪۱۳ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۸۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان بود که در مقایسه با یازده ماهه‬ ‫سال گذشته که این شاخص ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۹۹۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫براورد شده‪ ،‬رشد ‪ ۶۴.۲‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫علــی رغم افزایش قیمت ها‪ ،‬اما به دلیل انکه تعداد معامالت‬ ‫مسکن در این بازه زمانی (فروردین تا پایان بهمن امسال) کاهش‬ ‫داشته است‪ ،‬مقایســه ارزش ریالی مبایعات نشان می دهد این‬ ‫شاخص رشــد محدود ‪ ۶.۴‬درصدی را نسبت به ‪ ۱۱‬ماهه سال‬ ‫گذشــته تجریه کرده اســت؛ به گونه ای کــه ارزش ریالی کل‬ ‫معامالت مســکن در این مدت در ســال جاری ‪ ۸۱‬هزار و ‪۲۷۰‬‬ ‫میلیارد تومان بود در حالی که در مدت مشابه سال قبل‪ ۷۶ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۹‬میلیارد تومانی را ثبت کرده است‪.‬‬ ‫از دیگر شاخص های نزولی در بازه ‪ ۱۰‬ماهه امسال نسبت به‬ ‫فروردین تا پایان دی ماه ســال گذشــته‪ ،‬تعــداد پروانه های‬ ‫ساختمانی صادره است که امسال در این مدت ‪ ۵۴‬هزار و ‪۹۱۰‬‬ ‫فقره پروانه ساختمانی صادر شده اما در مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۵۰۷‬فقره پروانه ساختمانی صادر شد که کاهش ‪۱۳.۵‬‬ ‫درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بهمن ماه امســال با ثبت ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬فقره مبایعه نامه‪،‬‬ ‫رکورد باالترین تعداد معامالت در سال جاری و شهریور ماه نیز‬ ‫با ثبت‪ ۲‬هزار و‪ ۸۵۵‬فقره معامله‪ ،‬کمترین تعداد معامالت مسکن‬ ‫امسال را به خود اختصاص دادند‪ .‬متوسط قیمت مسکن در تهران‬ ‫نیــز در این ‪ ۱۱‬ماهه‪ ۱۳ ،‬میلیون و ‪ ۱۸۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان بود‬ ‫که در مقایسه با یازده ماهه سال گذشته که این شاخص‪ ۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۹۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان براورد شــده‪ ،‬رشد ‪ ۶۴.۲‬درصدی را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫علــی رغم افزایش قیمت ها‪ ،‬اما به دلیل انکه تعداد معامالت‬ ‫مسکن در این بازه زمانی (فروردین تا پایان بهمن امسال) کاهش‬ ‫داشته است‪ ،‬مقایســه ارزش ریالی مبایعات نشان می دهد این‬ ‫شاخص رشــد محدود ‪ ۶.۴‬درصدی را نسبت به ‪ ۱۱‬ماهه سال‬ ‫گذشــته تجریه کرده اســت؛ به گونه ای کــه ارزش ریالی کل‬ ‫معامالت مســکن در این مدت در ســال جاری ‪ ۸۱‬هزار و ‪۲۷۰‬‬ ‫میلیارد تومان بود در حالی که در مدت مشابه سال قبل‪ ۷۶ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۹‬میلیارد تومانی را ثبت کرده است‪.‬‬ ‫رکورد شهریور امسال در یک دهه گذشته هم بی سابقه بود و‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬ماه ششــم ســال جاری‪ ،‬رکورد کمترین تعداد‬ ‫معامالت مسکن ‪ ۱۰‬سال اخیر را به نام خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫بهمن ماه با کســب متوسط قیمت ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۴۰۵‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬تومان‪ ،‬گران ترین ماه امسال و همچنین گران ترین ماه بازار‬ ‫مسکن در همه ادوار گذشته بوده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‪ ۱۲‬اسفند‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 8 4000‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫تحویل‪ ٢۴‬دستگاه امبوالنس به‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫رئیس بنیــاد مســتضعفان از تحویل‪۲۴‬‬ ‫دستگاه امبوالنس به ستاد ملی مقابله با شیوع‬ ‫ویــروس کرونا خبر داد و گفــت‪ ۴۰ :‬میلیارد‬ ‫تومــان برای تهیه اقالم بهداشــتی مورد نیاز‬ ‫مددجویان امداد و بهزیستی اختصاص یافت‪.‬‬ ‫ســید پرویز فتاح‪ ،‬در حاشــیه تحویل ‪۲۴‬‬ ‫دستگاه امبوالنس به وزارت بهداشت و ستاد‬ ‫ملی مبارزه با شــیوع کرونــا اظهار کرد‪ :‬بنیاد‬ ‫مســتضعفان در هماهنگی کامــل با دولت و‬ ‫وزارت بهداشــت قــرار دارد و نماینــده تام‬ ‫االختیاری نیز برای همکاری بیشــتر از سوی‬ ‫بنیادبهاینستادمعرفیشدهاست‪.‬رئیسبنیاد‬ ‫مستضعفان با اشاره به نامه نگاری اخیر خود با‬ ‫رئیسجمهورواعالمامادگیبنیادمستضعفان‬ ‫برای همکاری با دولت به منظور مقابله با شیوع‬ ‫کرونا گفت‪ :‬با توجه به اینکه بنیاد مستضعفان‬ ‫تعدادی امبوالنس برای اعزام به مناطق محروم‬ ‫کشــور تهیه کرده بود‪ ،‬با شیوع این ویروس‪،‬‬ ‫تصمیم گرفتیم تا ‪ ۲۴‬دستگاه امبوالنس را در‬ ‫اختیار وزارت بهداشــت قرار دهیم تا برای هر‬ ‫ماموریتی که نیاز اســت‪ ،‬استفاده شود‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه تا امروز ‪ ۳۵‬امبوالنس از سوی بنیاد‬ ‫مســتضعفان برای مناطق محروم اعزام شده‬ ‫اســت‪ ،‬در خصوص سایر تمهیدات بنیاد برای‬ ‫همکاریباوزارتبهداشتبهمنظورپیشگیری‬ ‫از وقوع کرونا گفت‪ :‬عــاوه بر تحویل این ‪۲۴‬‬ ‫دستگاه امبوالنس‪ ،‬با توجه به کمبود الکل در‬ ‫کشور‪ ،‬یکی از شرکت های زیرمجموعه بنیاد از‬ ‫هفته گذشته تولید الکل را به صورت ‪ ۳‬شیفت‬ ‫در دستور کار خود قرار داده است و تولیدات ان‬ ‫در اختیار ستاد ملی مبارزه با کرونا و سیستم‬ ‫بهداشت و درمان کشور قرار می گیرد‪ .‬رئیس‬ ‫بنیاد مســتضعفان ادامه داد‪ :‬به همین منظور‬ ‫امروز بنیاد ‪ ۴۰‬میلیارد تومان را که ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫تومــان برای کمیته امداد و ‪ ۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای سازمان بهزیستی است‪ ،‬به حساب این دو‬ ‫ســازمان واریز کرد تا اقشــار کم درامد تحت‬ ‫پوشــش این دو نهــاد بتوانند بــه این اقالم‬ ‫بهداشتی دسترسی بهتری داشته باشند‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تا پایان سال‬ ‫وزیر اموزش وپرورش وضعیت ادامه تعطیلی مدارس را‬ ‫شو پرورش‬ ‫تشریح کرد‪ .‬محسن حاجی میرزایی وزیر اموز ‬ ‫دربرنامهتلویزیونیسیمایخانوادهدربارهتعطیلیمدارس‬ ‫اظهارکرد‪:‬ستادیبرایمدیریتتعطیلیمدارسداریمکه‬ ‫در این باره تصمیم گیری می کند و مهم ترین توصیه برای‬ ‫مقابلــه با کرونا جلوگیری از اجتماع اســت که به منظور‬ ‫پیشگیری از بیماری مدارس از شنبه تا دوشنبه تعطیل‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬مدارس را در این مرحله برای سه روز تعطیل‬ ‫کردیم‪ ،‬طبق اعالم وزارت بهداشت این هفته شاهد پیک‬ ‫ویروسکروناهستیمبنابراینبایدمراقبت هاشدیدترباشد‬ ‫به همین دلیل کنار استان های الوده‪ ،‬استان هایی که الوده‬ ‫نیستند هم مشمول مصوبه تعطیلی‪3‬روزه مدارس شدند‪.‬‬ ‫وزیراموزش وپرورشگفت‪:‬دانش اموزاندرکالس های‬ ‫درس با فاصله کم از یکدیگر می نشینند و این در مدارس‬ ‫پرجمعیتحادتراستبنابراینمراقبدشوارترخواهدبود‪،‬‬ ‫مهمترین عامل پیشگیری‪ ،‬پرهیز از حضور در اجتماعات‬ ‫اســت‪ .‬بعد از تعطیالت سه روزه مجددا ًشرایط را بررسی‬ ‫می کنیم و اگر الزم بود باز هم تعطیلی ادامه دار خواهد بود‪،‬‬ ‫هر اقدام مورد نیاز برای اطمینان از سالمت دانش اموزان را‬ ‫انجام خواهیم داد‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬تعطیلی مدارس با هدف‬ ‫مهار ویروس کرونا انجام شــد و تمام موسســات و مراکز‬ ‫غیردولتی موظف هستند به تعطیلی مدارس توجه داشته‬ ‫باشــند و از ان تبعیت کنند‪ ،‬خانواده ها مراقبت کنند تا‬ ‫دانش اموزان از حضور در محیط بیرون از خانه و اجتماع‬ ‫دوری کنند چرا که بیش از ‪ 80‬درصد مصونیت از ویروس‬ ‫کرونا با رعایت این مسئله است‪ .‬حاجی میرزایی با تاکید بر‬ ‫کنکوریازتعطیلیکالس هاوعقب افتادگیدرسیمطرح‬ ‫کرد‪ :‬تا کنکور فرصت زیادی داریم‪ ،‬تاکنون تصمیم برای‬ ‫تغییر زمان برگزاری کنکــور نداریم البته تصمیم گیری‬ ‫اینکهباتعطیلیمدارسنبایدجریاناموزشتعطیلشود‪،‬‬ ‫متذکر شد‪ :‬با اموزش های مجازی کار را پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫وزیــر اموزش و پرورش دربــاره نگرانی دانش اموزان‬ ‫نهایی با وزارت علوم و سازمان سنجش است‪ ،‬اما ما نیز در‬ ‫اینموضوعتاحدیدخیلهستیم‪،‬اگردرایندهاقتضاکند‬ ‫این کار انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۲‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫پیام دو مرجع تقلید به وزیر بهداشت و جامعه پزشکی‬ ‫مرجع تقلید شــیعیان گفت‪ :‬از جامعه پزشکی‪ ،‬از وزیر محترم‪ ،‬از معاونانشان از همه عزیزان و‬ ‫برادران و خواهرانی که سعی بلیغ دارند در درمان بیماری ها و در تامین بهداشت مردم‪ ،‬متشکریم؛‬ ‫هم به بیماران شفا عنایت کند؛ هم از این بزرگواران به احسن وجه بپذیرد‪.‬‬ ‫ایت اهلل جوادی املی در پیامی اظهار داشت‪« :‬خدای سبحان گاهی انسان را به نعمت امتحان‬ ‫ان ا ِ َذا َما ابْت ََل ُه َرب ُّ ُه َف َا ْک َر َم ُه َون َ َّع َم ُه‬ ‫می کند و گاهی به نقمت! در سوره مبارکه فجر امده است‪َ :‬ف َا َّما ْالِن َْس ُ‬ ‫َف َیق ُ‬ ‫ُول َرب ّ ِی اَ ْک َر َم ِن‪ ....‬ازمون الهی دو قسم است گاهی به رفاه است گاهی به رنج!»‬ ‫در ادامه این پیام امده است‪« :‬این بیماری خطرناک کرونا که عده ای را در جامعه گرانقدر و عزیز‬ ‫ما درگیر کرده‪ ،‬امیدواریم انها که مبتال نشده اند‪ ،‬از باب دفع بیماری مبتال نشوند و خدا عنایت کند‬ ‫ان ما ُه َو شِ فا ٌء َو َر ْح َم ٌه شفا پیدا‬ ‫و انها که مبتال شده اند‪ ،‬از باب رفع بیماری‪ ،‬بر اساس و ن ُ َن ّ ِز ُل م َِن الْق ُْر ِ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از جامعه پزشکی‪ ،‬از وزیر محترم‪ ،‬از معاونانشان از همه عزیزان و برادران و خواهرانی که سعی‬ ‫بلیغ دارند در درمان بیماری ها و در تامین بهداشــت مردم‪ ،‬متشکریم؛ هم به بیماران شفا عنایت‬ ‫کند؛ هم از این بزرگواران به احسن وجه بپذیرد‪».‬‬ ‫شپزشکانوپرستارانموردتوجهحضرتولیعصر(عج)است ‬ ‫تال ‬ ‫ایت اهلل سبحانی مرجع تقلید شیعیان نیز در پیامی ضمن تشکر از خدمات شبانه روزی پزشکان‬ ‫و پرستاران‪ ،‬صحت و سالمت را برای پزشکان‪ ،‬پرستاران و شفای عاجل همه بیماران را از خدای‬ ‫متعال خواستار شدند‪.‬‬ ‫متن پیام به این شرح است‪:‬‬ ‫«بسمهتعالی‬ ‫بدین وسیله از همه دست اندر کاران نظام سالمت‪ ،‬اعم از پزشکان‪ ،‬پرستاران و همه عزیزانی که‬ ‫در این روزهای سخت با مجاهدت و تالش های شبانه روزی و با تحمل سختی ها و دوری از خانواده‬ ‫به هموطنان خود‪ ،‬خدمت رسانی می کنند‪ ،‬به نوبه خود سپاسگزاری می کنم‪.‬‬ ‫در ادامه این پیام امده است‪ :‬از خداوند متعال توفیقات بیشتر را مسئلت دارم و قطعاً تالش های‬ ‫همه ارکان ســامت مورد توجه حضرت ولی عصر(عج) می باشد و همچنین درخواست صحت و‬ ‫سالمت برای شما عزیزان و شفای عاجل همه بیماران را از خداوند م ّنان خواهانم؛ چنان که فرموده‬ ‫ِین؛ و هنگامی که بیمار شوم او مرا شفا می دهد)‪».‬‬ ‫است (اذا َم ِرضْ ُت َف ُه َو یَشْ ف ِ‬ ‫گزارش کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال‪ ۹۹‬تقدیم هیات‬ ‫رئیسهمجلسشد‬ ‫عضوهیاترئیسهکمیسیونتلفیقالیحهبودجهسال‪ ۹۹‬ازتقدیمگزارشکمیسیونمتبوعش‬ ‫به هیات رئیسه مجلس خبر داد‪.‬‬ ‫علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ‪ ۹۹‬درباره نحوه بررسی‬ ‫بودجه ســال ‪ ،۹۹‬گفت‪ :‬کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬نظرات خود درباره بودجه سال‬ ‫اینده را جمع بندی و در گزارشی تقدیم هیات رئیسه مجلس کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬هیات رئیسه مجلس گزارش کمیسیون‬ ‫تلفیق الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬را به معاونت قوانین ارجاع داده است تا این معاونت بر اساس وظایف‬ ‫و تکالیف خود گزارش مذکور را از نظر تنقیحی‪ ،‬مسائل نگارشی و ویرایشی بررسی کند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد‪ :‬معاونت قوانین مجلس گزارش کمیسیون تلفیق را‪ ،‬پس‬ ‫از بررسی برای چاپ به هیات رئیسه مجلس تقدیم می کند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیســه کمیسیون تلفیق بودجه سال ‪ ۹۹‬تصریح کرد‪ :‬ما منتظر گزارش معاونت‬ ‫قوانین درباره بودجه سال ‪ ۹۹‬هستیم‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫امریکا جایگاه حقوقی برای تعیین تکلیف اینده افغانستان ندارد‬ ‫وزرات امور خارجه در واکنش به امضای توافق میان امریکا و گروه طالبان افغانســتان ضمن‬ ‫استقبال از هرگونه صلحی در این کشور خاطرنشان کرد‪ :‬امریکا جایگاه حقوقی برای امضای قرارداد‬ ‫صلح یا تعیین تکلیف در مورد اینده افغانستان ندارد‪.‬‬ ‫در بیانیه این وزارت خانه امده است‪ :‬جمهوری اسالمی ایران معتقد است توافق صلح پایدار در‬ ‫افغانستان تنها از طریق گفت و گوی بین االفغانی با مشارکت گروههای سیاسی ان کشور‪ ،‬از جمله‬ ‫طالبان و با در نظر گرفتن مالحظات کشورهای همسایه افغانستان بدست خواهد امد‪.‬‬ ‫در ادامه بیانیه ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران از هر تحولی که به صلح و ثبات در‬ ‫افغانستان کمک نماید اســتقبال به عمل اورده و از تالش هایی که در این راستا تحت رهبری و‬ ‫مالکیت افغان ها انجام پذیرد حمایت می نماید‪ ،‬تصریح شده است‪ :‬جمهوری اسالمی ایران معتقد‬ ‫است حضور نیروهای خارجی در افغانستان غیر قانونی بوده و از دالیل اصلی جنگ و ناامنی در ان‬ ‫کشور است‪ .‬خروج این نیروها الزمه دستیابی به صلح و امنیت در افغانستان است و هر اقدامی که‬ ‫زمینه خروج این نیروها را فراهم کند به صلح در ان کشور کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزرات امورخارجه جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬اقدامات امریکا را‪ ،‬تالشی برای مشروعیت بخشیدن‬ ‫به حضور نیروهایش در افغانستان دانست و اعالم کرد‪ :‬ایران با این اقدامات مخالف است و امریکا‬ ‫جایگاه حقوقی برای امضای قرارداد صلح یا تعیین تکلیف در مورد اینده افغانستان ندارد‪.‬‬ ‫در ادامه بیانیه امده است‪ :‬معتقدیم سازمان ملل متحد از ظرفیت های مناسبی برای تسهیل‬ ‫مذاکرات بین االفغانی و نیز نظارت و تضمین اجرای توافقات حاصله برخوردار اســت‪ .‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران ضمن احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی افغانستان امادگی دارد در راستای‬ ‫راهبرد امنیت ملی خود‪ ،‬هر گونه کمکی را برای اســتقرار صلح‪ ،‬ثبات و امنیت در افغانستان ارائه‬ ‫نماید‪ .‬امیدواریم در افغانستان دولتی بر سر کار بیاید که با همسایگان خود روابط دوستانه و برادرانه‬ ‫داشته و بتواند تروریسم را ریشه کن نماید‪.‬‬ ‫توافق نامه امریکا و طالبان پس از‪ ۱۱‬دور مذاکرات رسمی روز شنبه‪ ۱۰‬اسفند ماه توسط «زلمی‬ ‫خلیل زاد» و «عبدالغنی برادر» و با حضور نمایندگان و وزیران خارجه ‪ ۳۰‬کشور منطقه و جهان و‬ ‫همچنین نمایندگان ویژه برخی از کشورها به صورت رسمی امضا شد‪.‬‬ ‫«مــا عبدالغنی برادر» رئیس هیات طالبان در قطر نیز در مراســم امضای توافق نامه گفت‪:‬‬ ‫مذاکرات توافق امارت اسالمی و امریکا دستاوردی بزرگ برای ملت مجاهد افغانستان بود و ان را‬ ‫تبریک می گویم‪ .‬مالغنی برادر همچنین از ایران‪ ،‬چین روسیه‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬اندونزی و نروژ هم برای‬ ‫همکاری در روند صلح قدردانی کرد‪.‬‬ ‫با ارسال نامه ای به دیوان کیفری بین المللی؛‬ ‫کانادا خواستار لغو جلسه رسیدگی به جنایات جنگی رژیم‬ ‫صهیونیستیشد‬ ‫کانادا از دیوان کیفری بین المللی خواسته است تا از برگزاری جلسه استماع مرتبط با جنایات‬ ‫جنگی اعالم شده علیه اسرائیل خودداری کند‪.‬‬ ‫«فرانسوا فیلیپ شامپاین»‪ ،‬وزیر خارجه کانادا از دیوان کیفری بین المللی خواستار ان شده تا‬ ‫از برگزاری جلسه استماع جنایات جنگی علیه اسرائیل خودداری کند‪.‬‬ ‫کانادا در این ارتباط اعالم کرده که دیوان کیفری بین المللی صالحیت رســیدگی به دعوای‬ ‫مطرح شده توسط فلسطین علیه اسرائیل را ندارد و با ارسال نامه ای به دیوان این موضوع را اعالم‬ ‫کرده است‪ .‬پیش از کانادا نیز‪ ،‬برخی دیگر از کشورهای غربی از جمله مجارستان‪ ،‬المان‪ ،‬اتریش و‬ ‫جمهوری چک با ارســال نامه هایی مشابه به دیوان کیفری بین المللی مدعی شده بودند که این‬ ‫دیوان صالحیت رسیدگی به جنایات جنگی اعالم شده علیه اسرائیل را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫کانادا در این ارتباط مدعی شــده از انجا که کشــور مستقل فلســطینی را هنوز به رسمیت‬ ‫نمی شناسد‪ ،‬لذا طرح دعوای طرف فلسطینی را در شرایطی که هنوز یک دولت نیست‪ ،‬به دیوان‬ ‫کیفری به رسمیت نخواهد شــناخت‪ .‬براساس ادعای مطرح شده از سوی وزیرخارجه کانادا‪ ،‬در‬ ‫شــرایطی که فلسطین هنوز یک دولت مستقل نیســت‪ ،‬بنابراین دیوان کیفری بین المللی نیز‬ ‫صالحیت قضائی رســیدگی به درخواست انان را ندارد‪ .‬این ادعای کانادا در حالی مطرح شده که‬ ‫پیش از این تشــکیالت خودگردان فلسطین به نمایندگی از مردم فلسطین بیانیه رم را در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬امضا کرده بود و امضای این بیانیه این امکان را در اختیار امضا کنندگان قرار خواهد داد که‬ ‫علیه دولت ها طرح دعوی کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪4000‬‬ ‫سیاسی‬ ‫تکلیفمجلسبهدولتبرایمتناسب سازی‬ ‫حقوقبازنشستگان‬ ‫نایب رییس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل‬ ‫کشور سال ‪ ۹۹‬از مصوبه کمیسیون در مورد تکلیف‬ ‫دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫علی اصغر یوسف نژاد اظهار کرد‪ :‬براساس مصوبه‬ ‫کمیســیون تلفیق دولــت باید نســبت به ترمیم‬ ‫دریافتی رتبه بندی معلمان تا سقف افزایش متوسط‬ ‫امتیازات مربوط به رتبه بندی اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین دولت مکلف است نسبت‬ ‫بــه تامین تفــاوت تطبیق حکم حقــوق و مزایای‬ ‫کارکنان و بازنشســتگانی که دریافتی انها کمتر از‬ ‫دو میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تومان اســت اقدام کند‬ ‫مشــروط به انکه این افزایش نسبت به سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫بیشتر از ‪ ۵۰‬درصد نشود‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل‬ ‫کشــور سال ‪ ۹۹‬یاداور شــد‪ :‬در این مصوبه دولت‬ ‫مکلف اســت نســبت به متناسب ســازی حقوق‬ ‫بازنشســتگانی که دریافتی انها کمتر از ‪ ۶‬میلیون‬ ‫نباشد اقدام کند و همچنین نسبت به افزایش حقوق‬ ‫کارکنــان دولت برای کارکنانی که حقوق و مزایای‬ ‫انها کمتر از ‪ ۶‬میلیون تومان باشــد‪ ،‬اقدام کند‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین دولت مکلف اســت نسبت به‬ ‫تامین تفاوت تطبیق حکم حقوق و مزایای کارکنان‬ ‫و بازنشستگانی که دریافتی انها کمتر از دو میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان است اقدام کند مشروط به انکه‬ ‫این افزایش نســبت به ســال ‪ ۱۳۹۸‬بیشتر از ‪۵۰‬‬ ‫درصد نشود‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل‬ ‫کشــور سال ‪ ۹۹‬یاداور شــد‪ :‬در این مصوبه دولت‬ ‫مکلف اســت نســبت به متناسب ســازی حقوق‬ ‫بازنشســتگانی که دریافتی انها کمتر از ‪ ۶‬میلیون‬ ‫نباشد اقدام کند و همچنین نسبت به افزایش حقوق‬ ‫کارکنــان دولت برای کارکنانی که حقوق و مزایای‬ ‫انها کمتر از ‪ ۶‬میلیون تومان باشد‪ ،‬اقدام کند‪.‬‬ ‫بازگشت شهروندان کویتی به کشورشان با‪ ۵‬هواپیما از ایران‬ ‫یک مســئول در وزارت بهداشت کویت اعالم‬ ‫کرد که اتباع این کشور با شش فروند هواپیما از‬ ‫ایران و تایلند به کشور خود بازگشتند‪.‬‬ ‫بثینه المضف‪ ،‬معاون سالمت عمومی وزارت‬ ‫بهداشت کویت در گفت وگو با خبرگزاری رسمی‬ ‫این کشــور گفت کــه اتباع کویتی بــا ‪ ۶‬فروند‬ ‫هواپیما از ایران و تایلند به کشور خود بازگشتند‬ ‫و بعد از انجام ازمایشــات و اطمینان از عدم ابتال‬ ‫به ویــروس کرونا به قرنطینــه خانگی خواهند‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫این مســئول کویتی تاکید کرد‪ :‬این شــش‬ ‫هواپیما در فرودگاه کویت و ساختمان شیخ سعد‬ ‫العبــداهلل فرود امده اند که یک فروند از ان ها از‬ ‫شهر بانکوک تایلند به کویت امد و همه مسافران‬ ‫ان به قرنطینه خانگی خواهند رفت اما مسافران‬ ‫پنج هواپیمای دیگر کــه از تهران به کویت امد‬ ‫همگی به قرنطینه مخصوص خواهند رفت‪.‬‬ ‫بثینه مضف در ادامه گفت‪ :‬برخی از این اتباع‬ ‫کویتی از بیمــاری های مزمن قلبی و یا بیماری‬ ‫هــای دیگر رنج مــی بزند و بــرای اطمینان از‬ ‫ســامتی ان ها به بیمارستان مخصوص انتقال‬ ‫داده شدند‪.‬بثینه المضف‪ ،‬معاون سالمت عمومی‬ ‫وزارت بهداشت کویت در گفت وگو با خبرگزاری‬ ‫رسمی این کشور گفت که اتباع کویتی با ‪ ۶‬فروند‬ ‫هواپیما از ایران و تایلند به کشور خود بازگشتند‬ ‫و بعد از انجام ازمایشــات و اطمینان از عدم ابتال‬ ‫به ویــروس کرونا به قرنطینــه خانگی خواهند‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫ترامپ‪:‬برایمقابلهباکرونابهایرانکمکخواهیمکرد‪،‬بهشرطیکهتهراندرخواستکند!‬ ‫دونالــد ترامپ با طرح اظهاراتی غیرواقعی اعالم کرد در صورتی‬ ‫کــه ایران از امریــکا برای مقابله با کرونا درخواســت کند‪ ،‬ایاالت‬ ‫متحده به کمک تهران خواهد امد‪.‬‬ ‫به نقل از راشــاتودی‪ ،‬دونالد ترامپ در سخنان خود مدعی شد‪:‬‬ ‫امریــکا برای مقابله با ویروس کرونا با تهران همکاری خواهد کرد‪،‬‬ ‫مشروط بر اینکه ایران درخواست کمک کند!‬ ‫او گفــت‪ :‬اگر ما بتوانیم در این مســاله به ایرانی ها کمک کنیم‪،‬‬ ‫مطمئنا این کار را انجام خواهیم داد‪ .‬تنها کاری که باید انجام شود‬ ‫این اســت که انها از ما بخواهند تا به کشورشان کمک کنیم‪.‬‬ ‫محمود واعظی‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در واکنش به‬ ‫ادعای کمک امریکا به ایران که از ســوی مایک پمپئو مطرح شده‬ ‫بود گفت‪ :‬انها اگر در گفته های خود صداقت دارند و واقعا به دنبال‬ ‫کمک بشردوســتانه به ملت ایران هستند‪ ،‬همین امروز تحریم ها را‬ ‫لغــو کنند تا با رفع محدودیت از بانکها و کانال های مالی‪ ،‬ایران هر‬ ‫چه ســریعتر نیازمندی های ضروری برای مقابله با کرونا را تامین و‬ ‫زمینه های کنترل ســریعتر بیماری را فراهم کند‪ .‬دونالد ترامپ با‬ ‫طــرح اظهاراتی غیرواقعی اعالم کرد در صورتی که ایران از امریکا‬ ‫برای مقابله با کرونا درخواست کند‪ ،‬ایاالت متحده به کمک تهران‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫به نقل از راشــاتودی‪ ،‬دونالد ترامپ در سخنان خود مدعی شد‪:‬‬ ‫امریــکا برای مقابله با ویروس کرونا با تهران همکاری خواهد کرد‪،‬‬ ‫مشروط بر اینکه ایران درخواست کمک کند!‬ ‫او گفــت‪ :‬اگر ما بتوانیم در این مســاله به ایرانی ها کمک کنیم‪،‬‬ ‫مطمئنا این کار را انجام خواهیم داد‪ .‬تنها کاری که باید انجام شود‬ ‫این اســت که انها از ما بخواهند تا به کشورشان کمک کنیم‪.‬‬ ‫محمود واعظی‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در واکنش به‬ ‫ادعای کمک امریکا به ایران که از ســوی مایک پمپئو مطرح شده‬ ‫بود گفت‪ :‬انها اگر در گفته های خود صداقت دارند و واقعا به دنبال‬ ‫کمک بشردوســتانه به ملت ایران هستند‪ ،‬همین امروز تحریم ها را‬ ‫لغــو کنند تا با رفع محدودیت از بانکها و کانال های مالی‪ ،‬ایران هر‬ ‫چه ســریعتر نیازمندی های ضروری برای مقابله با کرونا را تامین و‬ ‫زمینه های کنترل ســریعتر بیماری را فراهم کند‪ .‬دونالد ترامپ با‬ ‫تعیین نحوه افزایش حقوق های‬ ‫زیر ‪ ۲‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫سخنگویکمیسیونتلفیقالیحهبودجهکل‬ ‫کشور ســال ‪ ۹۹‬گفت که بر اساس مصوبه امروز‬ ‫کمیسیون تلفیق نحوه افزایش حقوق های زیر ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان مشخص و مقرر شده‬ ‫افزایشحقوق هایبین‪ ۳‬تا‪ ۶‬میلیون تومانبیش‬ ‫از ‪ ۱۵‬درصد باشد‪.‬‬ ‫هادیقوامیظهردیروزدرنشستخبریخود‬ ‫کــه در صحن مجلس برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬طبق‬ ‫مصوبه کمیســیون تلفیق بنا شد برای افزایش‬ ‫حقوق در سال‪ ۹۹‬به این شکل اقدام شود که تمام‬ ‫حقوق بگیرانی که در سال ‪ ۹۸‬حداقل حقوقشان‬ ‫یک میلیون و‪ ۵۶۰‬هزار تومان است در سال اینده‬ ‫حقوقشان تا ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬البته در حکم کارگزینی این افراد در سال‪۹۹‬‬ ‫نسبتبهسال‪ ۹۸‬بیشاز‪ ۵۰‬درصدامکانافزایش‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس این مصوبه کسانی که زیر‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تومان حقوق می گیرند‬ ‫حقوقشان بین یک میلیون و ‪ ۵۶۰‬هزار تومان تا‬ ‫دومیلیونو‪ ۸۰۰‬هزارتومانافزایشخواهدیافت‪.‬‬ ‫البته همه کســانی که زیر دو میلیــون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزارتومان حقوق می گیرند امکان رســیدن به‬ ‫حقوق ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومانی را ندارند‪.‬‬ ‫قوامی توضیح داد‪ :‬طبق این مصوبه اگر کسی‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬یک میلیون و ‪ ۵۶۰‬هزار تومان حقوق‬ ‫می گیرد در ســال اینده حقوقش به ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان خواهد رسید و اگر کسی امسال‬ ‫یک میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان حقوق می گیرد‬ ‫حقوقش در ســال بعد به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تومان خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این حکم شــامل بازنشستگان‪،‬‬ ‫شاغلین و قراردادی ها خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفت ه قوامی پیشــنهاد دولت برای افزایش‬ ‫حقــوق این گــروه ‪ ۱۵‬درصــد و مصوبه قبلی‬ ‫کمیسیونتلفیقافزایشاینحقوق هاتا‪۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان بود که در مصوبه جدید اصالح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه‬ ‫این کمیســیون در مورد افزایــش بیش از ‪۱۵‬‬ ‫درصدی حقوق های بین ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬میلیون تومان نیز‬ ‫گفت‪ :‬در طول سالهای اخیر این گروه درامدی از‬ ‫بازنشستگان تا شاغلین به دلیل این که مجلس‬ ‫بیشترگروههایپایینراتحتحمایتقرارمی داد‬ ‫به صورت مناســب از مزایــای افزایش حقوق‬ ‫برخوردار نشده بودند‪ .‬به همین دلیل ما مصوبه ای‬ ‫داشتیمکهحقوق بگیرانبین‪ ۳‬تا‪ ۶‬میلیونتومان‬ ‫داشتیم‪ .‬البته از ســه میلیون به باال افزایش ‪۱۵‬‬ ‫درصدیحقوقبرایهمهتسریمی یابدولیمقرر‬ ‫شد برای کســانی که بین ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬میلیون تومان‬ ‫حقوق می گیرند ردیفی در نظر گرفته شــود و‬ ‫حقوق این افراد به گونه ای ترمیم شود که افزایش‬ ‫بیش از ‪ ۱۵‬درصدی برای گروه حقوق بگیر ‪ ۳‬تا ‪۶‬‬ ‫میلیون تومان اعمال شود‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬برایناساسدرسال‪ ۹۹‬بازنشستگان‬ ‫وشاغلینخصوصافرهنگیانافزایشحقوقبیش‬ ‫از ‪ ۱۵‬درصد که در الیحه دولت و مصوبه پیشین‬ ‫کمیســیون تلفیق پیش بینی شده بود خواهند‬ ‫داشتتافاصله ایکهسالهایگذشتهکمشدهبود‬ ‫ترمیم شــود‪ .‬دولت پیش از این ‪ ۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در الیحه پیش بینی کرده بود و کمیسیون‬ ‫تلفیق نیز ســه هزار و ‪ ۷۵۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫بازنشستگانفرهنگیدیدهبود‪.‬همچنینقرارشد‬ ‫ازطریقتصویبدرهیاتوزیراناینمبالغازمنابع‬ ‫مذکور پیش بینی شود‪.‬‬ ‫طــرح اظهاراتی غیرواقعی اعالم کرد در صورتی که ایران از امریکا‬ ‫برای مقابله با کرونا درخواست کند‪ ،‬ایاالت متحده به کمک تهران‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫به نقل از راشــاتودی‪ ،‬دونالد ترامپ در سخنان خود مدعی شد‪:‬‬ ‫امریــکا برای مقابله با ویروس کرونا با تهران همکاری خواهد کرد‪،‬‬ ‫مشروط بر اینکه ایران درخواست کمک کند!‬ ‫او گفــت‪ :‬اگر ما بتوانیم در این مســاله به ایرانی ها کمک کنیم‪،‬‬ ‫مطمئنا این کار را انجام خواهیم داد‪ .‬تنها کاری که باید انجام شود‬ ‫این اســت که انها از ما بخواهند تا به کشورشان کمک کنیم‪.‬‬ ‫محمود واعظی‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در واکنش به‬ ‫ادعای کمک امریکا به ایران که از ســوی مایک پمپئو مطرح شده‬ ‫بود گفت‪ :‬انها اگر در گفته های خود صداقت دارند و واقعا به دنبال‬ ‫کمک بشردوســتانه به ملت ایران هستند‪ ،‬همین امروز تحریم ها را‬ ‫لغــو کنند تا با رفع محدودیت از بانکها و کانال های مالی‪ ،‬ایران هر‬ ‫چه ســریعتر نیازمندی های ضروری برای مقابله با کرونا را تامین و‬ ‫زمینه های کنترل سریعتر بیماری را فراهم کند‪.‬‬ ‫میرتاج الدینی‪ :‬جریان مقابل اصولگرایی در‬ ‫انتخابات‪ ،‬از انسجام کافی برخوردار نبود‬ ‫منتخــب مردم تبریــز در مجلس یازدهم‬ ‫گفــت‪ :‬جریان مقابــل اصولگرایی که حامی‬ ‫دولــت و به نوعی عامل روی کار امدن دولت‬ ‫فعلی بودند بــه دلیل عدم موفقیت دولت در‬ ‫مباحــث اقتصــادی‪ ،‬دچار بــی انگیزگی و‬ ‫دلســردی شده و از انســجام کافی و جدیت‬ ‫الزم برای یک رقابت سیاسی برخوردار نبود‪.‬‬ ‫ســید محمدرضا میرتاج الدینی‪ ،‬منتخب‬ ‫مــردم تبریــز در مجلــس یازدهم‪،‬ضمــن‬ ‫قدردانی از حضور مــردم پای صندوق های‬ ‫رای‪ ،‬دربــاره میزان مشــارکت این دوره از‬ ‫انتخابات مجلس گفت‪ :‬میزان مشارکت مردم‬ ‫با وجود شــرایط خــاص تحریمی و فشــار‬ ‫اقتصادی در مقایســه با کشورهای خارجی‬ ‫که مدعی دموکراســی هستند و در انتخابات‬ ‫های خود مشارکت سی درصدی دارند قابل‬ ‫قبول و قابل دفاع است‪.‬‬ ‫میرتــاج الدینی کاهــش حضور مردم در‬ ‫انتخابات را نســبت بــه دوره های قبل‪ ،‬عدم‬ ‫موفقیت دولت در تحقق شعارهای اقتصادی‬ ‫و همچنین کارنامــه ضعیف مجلس فعلی در‬ ‫زمینه اقتصاد و مطالبه گری از دولت دانست‬ ‫و افزود‪ :‬این اتفاقات موجب دلســردی برخی‬ ‫از اقشــار مردم شد لذا برخی عدم شرکت در‬ ‫انتخابــات را بــی تاثیر در بهبــود وضعیت‬ ‫اقتصادی تصور کردند و به پای صندوق رای‬ ‫نیامدنــد‪ .‬این نماینده مجلس موج ســواری‬ ‫رســانه های خارجی درباره موضوع ویروس‬ ‫کرونا و شــایعات رواج یافته بین مردم را هم‬ ‫از علل اصلی کمرنگ شــدن حضور مردم در‬ ‫انتخابــات توصیف کرد و گفت‪ :‬فضا ســازی‬ ‫ویروس کرونا در جامعــه به گونه ای بود که‬ ‫حتــی برخی از افراد انقالبی و پایبند به نظام‬ ‫هم برای به خطر نیفتادن ســامتی خانواده‬ ‫خود از شرکت در انتخابات خودداری کردند‪.‬‬ ‫میر تاج الدینی کمرنگ شــدن رقابت بین‬ ‫جناح های سیاسی را هم از علل دیگر کاهش‬ ‫حضور مردم در انتخابات دانســت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬جریان های مقابل اصولگرایی که حامی‬ ‫دولــت و به نوعی عامل روی کار امدن دولت‬ ‫فعلی بودند بــه دلیل عدم موفقیت دولت در‬ ‫مباحــث اقتصــادی‪ ،‬دچار بــی انگیزگی و‬ ‫دلســردی شده و از انســجام کافی و جدیت‬ ‫الزم بــرای یــک رقابت سیاســی برخوردار‬ ‫نبودند‪ .‬میرتاج الدینی در پاسخ به این سوال‬ ‫که ایا کمتر شــدن حضور مردم در انتخابات‬ ‫به معنای تخریب مشــروعیت نظام اســت یا‬ ‫یک رویکرد موقتی محســوب می شود گفت‪:‬‬ ‫این روی گرداندن برخی از افراد از شــرکت‬ ‫در انتخابات مطمئنا یک رویکرد موقتی است‬ ‫و بــه نوعی واکنــش و عکــس العمل مردم‬ ‫نســبت به عملکرد ضعیــف دولت و مجلس‬ ‫محســوب می شــود و در مقابل اگر دولت و‬ ‫مجلــس جدید بــا کارهای تحــول افرین از‬ ‫فشارهای اقتصادی مردم بکاهد‪ ،‬این رویکرد‬ ‫قابل برگشت است‪.‬‬ ‫این نماینده اصول گرای مجلس در پاسخ‬ ‫به این ســوال که ایا افرادی که در انتخابات‬ ‫شرکت نکردند در یک تیپ و رویکرد سیاسی‬ ‫هســتند‪ ،‬افزود‪ :‬اقشــاری از مــردم که در‬ ‫انتخابــات شــرکت نکردنــد از طیــف های‬ ‫مختلفی هســتند که عده زیادی از انها طیف‬ ‫خاکســتری بوده که به هیچ جریان و جناح‬ ‫سیاسی وابستگی ندارند‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫توضیحات سازمان حمایت درباره خودروهای‬ ‫تحویلنشدهبهمشتریان‬ ‫مدیرکل نظارت بر کاالهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان گفت‪ :‬با اقدامات نظارتی و حمایتی انجام شــده روند تحویل‬ ‫خودروها و ایفای تعهدات معوق تســریع شده است و پیگیری و اعمال اقدامات‬ ‫نظارتی تا تحویل تمامی خودروهای معوق ادامه دارد‪.‬‬ ‫مجتبی جوهریان با اســتناد به مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ‪ ۴‬ایین نامه‬ ‫اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو بیان کرد‪ :‬در جدول ماده‬ ‫‪ ۴‬ایین نامه مذکور ضوابط و روشــهای فروش خودرو از جمله وضعیت پرداخت‬ ‫سود مشارکت و خسارت تاخیر در تحویل مشخص شده که در ارتباط با تعهدات‬ ‫معوق مطابق با ان اقدام خواهد شد و شرکتها مکلف به پرداخت ان هستند؛ لیکن‬ ‫تاخیر در تحویل خودرو و در برخی موارد نیز عدم امکان تحویل خودرو و یا افزایش‬ ‫قیمت‪،‬ازتبعاتناشیازاعمالتحریمهایظالمانه‪،‬خروجبرخیطرفهایخارجی‬ ‫از قراردادهای منعقده با خودروسازان‪ ،‬بروز برخی مشکالت در حوزه تخصیص و‬ ‫تامین ارز و نوسانات نرخ ارز بوده است‪.‬‬ ‫ویدرادامهتوضیحاتیپیرامونبرخیمشکالتمرتبطباخودرووتدابیراتخاذ‬ ‫شده با رویکرد حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد و افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه پیش فروش خودرو به عنوان یکی از ضوابط و روشهای فروش ذیل‬ ‫ماده (‪ )۴‬ایین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و به‬ ‫عنوان ابزاری در جهت تامین مالی نقدینگی مورد نیاز عرضه کنندگان خودرو‬ ‫تعیین شده و در طی سنوات گذشته نیز در شرایط عادی اقتصادی تعهدات ایجاد‬ ‫شده از محل پیش فروش در موعد مقرر و یا حداکثر با تاخیر یک ماهه انجام می‬ ‫شــد‪ ،‬لیکن تالقی موعد تحویل خودروهای پیش فروش شده قبلی (درشرایط‬ ‫عادی فواصل تحویل خودروها غالباً بین‪ ۶‬الی‪ ۹‬ماه بوده) با بحرانهای ایجاد شده‬ ‫از محل تحریم های ظالمانه و بعضا عدم مدیریت صحیح در میزان پیش فروش‬ ‫هایانجامشدهمتاسفانهمنجربهافزایشتعهداتمعوقخودروسازانشدهاست‪.‬‬ ‫مدیرکل نظارت بر کاالهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان تصریح کرد‪ :‬وضعیت نابســامان نقدینگی عمده شرکت های‬ ‫قطعه سازوبدهیهایمعوقخودروسازانبهانها‪،‬کاهشنقدینگیوفراهمنبودن‬ ‫امکان خرید مدت دار خودروسازان برای تامین مواد اولیه‪ ،‬وابستگی قطعه سازان‬ ‫به میزان فروش خودروسازان و بدهی های معوق به قطعه سازان از مسائل دیگری‬ ‫است که منجر به کاهش در تولید و عرضه خودرو شد به نحوی که میزان تولید‬ ‫انواع خودرو در هفت ماهه نخســت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫حدود ‪ ۳۶‬درصد و در ســال ‪ ۱۳۹۷‬نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از ان در‬ ‫حدود‪ ۳۸‬درصد کاهش داشته و این موضوع به تناسب منجر به کاهش در عرضه‬ ‫خودرو و تاخیر در ایفای تعهدات خودروسازان شده است‪.‬‬ ‫جوهریانادامهداد‪:‬در طرف تقاضایبازارنیزبا توجهبهانتظارات تورمیحادث‬ ‫شــده در بازار و نگرانی مردم از بابت کاهش ارزش پول و‪ ...‬منجر به سرازیر شدن‬ ‫نقدینگی موجود به سمت بازار خودرو و به تبع ان شکل گیری تقاضاهای فزاینده‬ ‫و غیر واقعی در بازار شد که بدلیل کاهش عرضه به واسطه کاهش تولید‪ ،‬منجر به‬ ‫افزایش قیمت در بازار شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ارتباط با تعهدات عرضه کنندگان خودرو حســب تصمیمات‬ ‫متخذه در جلسات کمیته خودرو مستقر در وزارت صمت مقرر شده تا از طریق‬ ‫ارائهبرنامههایجایگزیندرخصوصخودروهاییکهامکانتولیدانوجودندارد‪،‬‬ ‫ضمن پیشــنهاد خودروی جایگزین و یا ارائه سبدی از محصوالت قابل تحویل‪،‬‬ ‫نسبت به جلب رضایت خریدار اقدام شود که در شرایط فعلی برای تمامی موارد‬ ‫مذکور اقدامات اجرایی الزم صورت پذیرفته اســت و حتی المقدور روش های‬ ‫جایگزین به خریداران پیشنهاد شده است‪ .‬همچنین خودروسازان مکلف شدند‬ ‫در ارتباط با ان دســته از خودروهایی که تعهدات معوق ندارند‪ ،‬اولویت واگذاری‬ ‫ان را به جایگزینی برای سایر خودروهای با تعهدات معوق اختصاص دهند‪.‬‬ ‫مدیرکل نظارت بر کاالهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫وتولیدکنندگاناضافهکرد‪:‬مضافا"برنامهریزیبرایتامینقطعاتازطریقکشور‬ ‫ثالث‪ ،‬مذاکره با قطعه سازان داخلی برای برنامه ریزی و تولید قطعات به منظور‬ ‫جایگزنی با قطعات وارداتی و داخلی سازی قطعات و‪ ...‬صورت پذیرفته تا ضمن‬ ‫ایجاد امکان تامین کسری برخی قطعات‪ ،‬زمینه افزایش تولید و تجاری سازی‬ ‫خودروهای ناقص و عرضه انها و به تبع ان کاهش قابل توجه در سطح تعهدات‬ ‫ایفانشدهخودروسازانوکاهشنارضایتیدرمیانخریداران فراهم شودبهنحوی‬ ‫که در حال حاضر تعــداد خودروهای ناقص کف کارخانه ها از حدود ‪ ۱۷۰‬هزار‬ ‫دستگاه به ‪ ۴۰‬هزار دستگاه کاهش یافته است‪ .‬در همین ارتباط نظارت الزم نیز‬ ‫بر روند صدور فاکتور در دو خودروساز بزرگ کشور صورت می گیرد که از ابتدای‬ ‫ســال جاری تاکنون حدود‪ ۴۷۰‬هزاردستگاه خودرو فاکتور و تحویل مشتریان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫جواهریان ادامه داد‪ :‬به منظور تنظیم بازار در حوزه قیمت نیز مقرر شد از محل‬ ‫تولید روزانه شرکتها ‪ ۸۰‬درصد به ایفای تعهدات گذشته و ‪ ۲۰‬درصد به فروش‬ ‫فوری اختصاص یابد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به خودروهای وارداتی نیز اشاره و بیان کرد‪ :‬با ابالغ مصوبه مرتبط‬ ‫باترخیصخودروهایوارداتیوتدوینشیوهنامهمرتبط‪،‬فرایندتاییدوترخیص‬ ‫خودروهای وارداتی از گمرکات کشــور از اواخر ســال ‪ ۱۳۹۷‬اغــاز و تا تاریخ‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۴/۱۶‬وفق مصوبه هیات وزیران ادامه یافت که در این ارتباط از حدود ‪۱۲‬‬ ‫هزار دستگاه خودروی دپو شــده تعدادی از خودروها در حدود ‪ ۶۶۰۰‬دستگاه‬ ‫ترخیصکهدراینبینبخشیازخودروهایمرتبطباشرکتهایداراینمایندگی‬ ‫رسمی شرکت های خارجی در کشور که دارای قراردادهای از پیش تنظیم شده‬ ‫با مصرف کنندگان بودند نیز ترخیص و به خریداران تحویل شده و البته موضوع‬ ‫ایفای تعهدات باقی مانده شرکتها نیز مستلزم تمدید مدت زمان مصوبه مذکور از‬ ‫طریقهیاتوزیراناستکهعلیرغمپیگیریهایانجامشدهتاکنوناجرایینشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪۶‬دهک جامعه برنج خارجی مصرف می کنند‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشــور با اشاره به رسوب‪ ۸۰‬هزارتن برنج در‬ ‫گمرکات‪ ،‬گفت‪ :‬واردات برنج نباید متوقف شود چرا که شش دهک جامعه برنج‬ ‫خارجی مصرف می کنند و توان خرید برنج ایرانی ندارند‪.‬‬ ‫مسیحکشاورزدربارهاخرینوضعیتبرنج هایمعطلماندهدرگمرکاتکشور‬ ‫اظهارداشت‪ :‬حدود ‪ ۱۸۰‬هزارتن برنج مشکل ترخیص پیدا کرده بود که نزدیک‬ ‫به‪ ۱۰۰‬هزارتن ان ترخیص شده و هنوز‪ ۸۰‬هزارتن برنج در بنادر باقی مانده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه محموله های باقی مانده نیز در مرحله تخصیص ارز هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عمال هنوز بخش رسوبی از بندر خارج نشده و این مساله باعث کمبود برنج‬ ‫در بازار و چالش قیمتی می شود‪.‬‬ ‫کشاورز با اشاره به اینکه این برنج ها حدود ‪ ۵‬ماه است که در گمرکات مانده و‬ ‫مشکلترخیصپیداکردهاست‪،‬افزود‪:‬امسالممنوعیتوارداتبرنجاعمالنشده‬ ‫بود و ما هم به دلیل این تصمیم ســتاد تنظیم بازار اقدام به خرید و واردات برنج‬ ‫کرده بودیم؛ اگر ممنوعیت را برقرار می کردند ما خرید نمی کردیم تا به دموراژ و‬ ‫انبارداری بخورد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با اینحال اقای نوبخت‪ ،‬رئیس ســازمان برنامه و بودجه‬ ‫بعد از ســفری که به شمال کشور داشــتند اعالم کردند که واردات ممنوع‬ ‫اســت و این موضوع ابالغ هم شد‪ .‬کشاورز با بیان اینکه این مساله به مدت‬ ‫‪ ۵‬ماه اســت که هم برای واردکنندگان هم برای تولیدکنندگان و هم برای‬ ‫دولت ایجاد زحمت و مشکل کرده است‪ ،‬گفت‪ ۱۰۰ :‬هزارتن از این برنج ها‬ ‫حدود دو هفته ای است که ترخیص شده و امیدوار هستیم مابقی نیز بزودی‬ ‫ترخیص شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۲‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4000‬‬ ‫سخنگویکمیسیونتلفیقبودجه‪:‬یارانه‬ ‫معیشتی و نقدی جدا پرداخت می شود‬ ‫سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه از پرداخت‬ ‫یارانه معیشــتی و نقدی به صورت تفکیک شده در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه‬ ‫سال‪ ۹۹‬در نشست خبری این کمیسیون که در محل‬ ‫مجلس شورای اسالمی برگزار شد‪ ،‬از الحاق یک جزء‬ ‫به تبصره ‪ ۱۴‬در ارتبــاط با هدفمندی ها خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬مقرر شد ‪ ۶۰‬لیتر بنزین به سهمیه خودرو ها‬ ‫اضافه شــود که این میزان یا در تعطیالت سال نو یا‬ ‫تابســتان به سهمیه موجود درکارت سوخت اضافه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او با اشــاره به مصوبات کمیسیون تلفیق درباره‬ ‫افزایش حقوق در سال ‪ ۹۹‬افزود‪ :‬بنا شد حقوق تمام‬ ‫حقوق بگیران در سال ‪ ۹۹‬که کمترین حقوق یعنی‬ ‫یک میلیون ‪ ۵۶۰‬هــزار تومان دریافت می کنند‪ ،‬تا‬ ‫ســقف ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان افزایش یابد‪ ،‬به‬ ‫این ترتیب که در حکم کارگزینی انها در سال ‪ ۹۹‬که‬ ‫می خواهند نســبت افزایش را اعالم کنند نسبت به‬ ‫سال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۵۰‬درصد افزایش نخواهد داشت؛‬ ‫این حکم همه حقوق بگیران اعم از بازنشســتگان و‬ ‫شاغالن و هم قراردادی ها را شامل می شود‪.‬‬ ‫سخنگویکمیسیونتلفیقبابیاناینکهپیشنهاد‬ ‫دولت درباره افزایش حقوق ‪ ۱۵‬درصد بود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫حکم قبلی کمیســیون این بود که همه به حقوق ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان برسند‪.‬‬ ‫قوامــی درباره مصوبــه کمیســیون تلفیق در‬ ‫موردگروه های درامدی ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬میلیون تومان شامل‬ ‫بازنشستگان و شاغالن گفت‪ ۱۵ :‬درصد پیشنهادی‬ ‫دولت این گروه درامدی را شامل می شود و عالوه بر‬ ‫ان یک ردیفی هم برای این مشموالن در نظر گرفته‬ ‫شــد؛ برای بازنشســتگان ان هم ترازی که هر ساله‬ ‫اعمال می شد و ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان نیز دولت برای‬ ‫این موضوع در الیحه بودجه ‪ ۹۹‬در نظر گرفته است‪،‬‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۵۰‬هزار میلیارد تومان نیز در کمیسیون‬ ‫تلفیق برای بازنشستگان فرهنگی مصوب شد که این‬ ‫موضوع باید در هیات وزیران نیز تصویب شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬قرار شد برای شاغالن ردیفی در نظر‬ ‫گرفته شود که بنابر ان افزایش حقوق ها به گونه ای‬ ‫باشد که با این افزایش بین گروه های مختلف شغلی‬ ‫در دولت شکاف درامدی ایجاد نشود برای مثال بعد‬ ‫از اجــرای ‪ ۵۰‬درصــد فوق العاده شــغل در برخی‬ ‫دستگاه ها باعث این شــده که فرهنگیانی که رتبه‬ ‫بندی برای ان ها اعمال شده است با کاهش حقوق‬ ‫مواجه شوند که با این تعریف این ردیف این کاهش‬ ‫حقوق جبران شود‪.‬‬ ‫قوامی درباره یارانه معیشتی تاکید کرد‪ :‬مقرر شد‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬به ‪ ۷۸‬میلیون نفر یارانه ‪ ۴۵‬تومانی و به‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون نفر نیز یارانه معیشتی داده خواهد شد؛‬ ‫وزارت رفاه مکلف شد که بانک های اطالعاتی خود را‬ ‫اصالح کند تا کسانی که به یارانه معیشتی نیاز دارند‬ ‫از این کمک معیشتی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره شیوه‬ ‫تصویب بودجه اظهار کرد‪ :‬چنانچه بررســی بودجه‬ ‫مشمول اصل ‪ ۸۵‬شود کمیســیون تلفیق موظف‬ ‫خواهد بود که مصوبه خــود را از تبصره یک تا اخر‬ ‫بررسی کند و امیدواریم که در این صورت بودجه ‪۹۹‬‬ ‫را پیش از پایان سال مصوب و به دولت ابالغ کنیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ما در حــال رای گیری از نمایندگان به‬ ‫صورت استمزاجی هستیم تا جلسه علنی در مجلس‬ ‫تشکیل شود و مشخص شود که بودجه باید به صورت‬ ‫عادی بررسی شود یا به صورت اصل ‪ ،۸۵‬اگر اصل ‪۸۵‬‬ ‫تصویب شــود کمیســیون تلفیق دوباره به بررسی‬ ‫بودجــه خواهد پرداخت‪ ،‬اما اگر هیــچ کدام از این‬ ‫اتفاق هانیفتدبودجهچند‪،‬دوازدهم تصویبمی شود‪.‬‬ ‫سخنگویکمیسیونتلفیقبودجهسال‪ ۹۹‬افزود‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه مجلس یازدهم در خرداد ماه اغاز به‬ ‫کار می کنــد و از انجایی که در ایین نامه مجلس در‬ ‫نظر گیری بودجــه بیش از ســه‪ ،‬دوازدهم نداریم‬ ‫احتمال بررسی بودجه در مجلس بعدی وجود ندارد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد‪:‬‬ ‫یک بند به تبصره ‪ ۱‬الحاق و به این ترتیب به شرکت‬ ‫ملی نفت ایران اجازه داده شــد تا سقف بدهی ارزی‬ ‫سررسید شده به بانک مرکزی‪ ،‬بانک های سپه و ملت‬ ‫ســالیانه از محل مابه التفــاوت ظرفیت نفت خام‬ ‫تولیدی پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن‬ ‫در شــرایط تحریم‪ ،‬نفت خام را به این بانک تحویل‬ ‫دهد که معادل‪ ۸۵‬درصد ارزش نفت خام برای تسویه‬ ‫مطالبات سررســید شده و ‪ ۱۴‬نیم درصد به شرکت‬ ‫ملی نفت اختصاص پیدا می کند که البته ایین نامه‬ ‫این موضوع را وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارایی با‬ ‫همکاری سازمان برنامه و بودجه تنظیم می کند و به‬ ‫تصویب هیات وزیران می رساند‪.‬‬ ‫قوامی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه حدود‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫دالر شــرکت ملی نفت به این بانک ها بدهکار است‬ ‫برای اینکه این امکان فراهم شود که شرکت ملی نفت‬ ‫مطالبات این بانک ها را پرداخت کند این سازوکار در‬ ‫این تبصره دیده شده است که پرداخت این مطالبات‬ ‫به نرخ روز محاسبه شود و سهم صندوق توسعه ملی‬ ‫نیز محفوظ خواهد بود‪.‬‬ ‫سخنگویکمیسیونتلفیقبودجهگفت‪:‬یکبند‬ ‫به تبصره ‪ ۸‬الحاق و دولت مجاز شــد با اســتفاده از‬ ‫دارایی هــای در اختیار در قالب مشــارکت با بخش‬ ‫خصوصی یا غیردولتی تمهیدات الزم را برای تولید و‬ ‫عرضه واحد های مســکونی با اولویت الگوی مصرف‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی‬ ‫مکلف اســت نسبت به شناســایی خانوار های فاقد‬ ‫مسکن متقاضی این واحد های با اولویت خانوار های‬ ‫کم درامد از طریق ســامانه مناسب اقدام کند؛ این‬ ‫موضوع جدا از مسکن ملی است‪.‬‬ ‫احتمال تعیین دستمزد کارگران در هفته جاری‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از احتمال تعیین دستمزد‬ ‫سال‪ ۹۹‬کارگراندرهفتهجاریخبردادوابرازامیدواریکردکهحداقلدستمزد‬ ‫کارگران به رقم چهار میلیون و‪ ۹۴۰‬هزار تومان هزینه معیشت کارگران نزدیک‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هادی ابوی درباره جلسه دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد‪ :‬با توجه به انکه‬ ‫در هفته گذشته هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد تعیین شد و‬ ‫اعضای کمیته روی رقم ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۴۰‬هزار تومان توافق کردند و با توجه به‬ ‫شرایط موجود کشور‪ ،‬مذاکرات دستمزد سال‪ ۹۹‬کارگران وارد فاز جدی تر شده‬ ‫و احتمال زیاد این هفته به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال نمایندگان کارگری امسال از پختگی بیشتری در جلسات‬ ‫برخورداربودندوعلمی تربحثکردندازطرفیمطالبهجامعهکارگریهمنسبت‬ ‫به گذشته بیشتر شده است لذا امیدواریم شورای عالی کار حداقل دستمزد سال‬ ‫ایندهکارگرانرابادرنظرگرفتنخطفقر‪،‬هزینهسبدمعیشتوشرایطاقتصادی‬ ‫کشور به شکل واقعی و منطقی تعیین کند‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد‪ :‬همه ساله بر‬ ‫مبنای نرخ تورم اخر سال نسبت به دستمزد سال اینده تصمیم گیری می شود‬ ‫درحالیکهمشخصنیستسالایندهچهشرایطیداشتهباشیمونوساناتنرخ‬ ‫ارز‪ ،‬تغییر قیمت بنزین‪ ،‬تعامالت و روابط خارجی و پیامدهای ویروس کرونا را‬ ‫بایدپیش بینیکنیم‪.‬‬ ‫ابویبااشارهبهافزایشقیمتبرخیکاالهاواقالمضروریکارگراندرروزهای‬ ‫اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر تمام اخبار و رویدادهای کشور حول محور کرونا می‬ ‫چرخد و همین امر بیشترین فشار را بر قشر ضعیف و اسیب پذیر کارگری وارد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ویبا تاکیدبر افزایش مزایای جانبی دستمزد‪ ،۹۹‬احیایبنکاال و اختصاص‬ ‫سبد کاال به کارگران را پیشنهاد کرد و گفت‪ :‬دولت باید در جهت حفظ قدرت‬ ‫خرید کارگران و تامین معیشت انها گام بردارد و سهم خود را در قبال کارگران‬ ‫و کارفرمایان ایفا کند‪ .‬در شرایط موجود ممکن است کارفرمایان توان افزایش‬ ‫دستمزدرانداشتهباشندولیکارگراننیزبهدلیلسختشدنزندگیبهافزایش‬ ‫حقوقنیازدارند تابتوانندهزینههایزندگیخودراپوششدهند؛ لذادولتباید‬ ‫با کاهش هزینه های تولید و تامین اقالم اساسی و ضروری خانوارهای کارگری‬ ‫از کارفرمایان و کارگران حمایت کند‪.‬‬ ‫اعضای کمیته دســتمزد شــورای عالی کار در اخرین نشست خود پس از‬ ‫هفته ها بحث و بررسی‪ ،‬هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری را تعیین و روی‬ ‫رقم چهار میلیون و ‪ ۹۴۰‬هزار تومان به توافق رسیدند‪.‬‬ ‫تمهیدات بانک مرکزی برای کاهش مراجعات‬ ‫حضوری مردم به شعب‬ ‫براساس شــرایط خاص بهداشتی کشــور و به منظور مدیریت‪ ،‬کنترل و‬ ‫پیشگیریازشیوعویروسکرونا‪،‬اقدامهایالزمبرایتسهیلاستفادههموطنان‬ ‫ازدرگاه هایغیرحضوریوکاهشمراجعهحضوریمردمبهشعبودستگاه های‬ ‫خودپرداز به شکل موقت پیش بینی و به بانک ها ابالغ شد‪.‬‬ ‫این اقدامات به این شرح است‪ :‬سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی‬ ‫ودرونبانکی)بوسیلهدرگاه هایاینترنتیوخودپردازهاازمبلغ‪ ۳۰‬میلیونریال‬ ‫در هر شــبان ه روز از مبدا هر کارت به ‪ ۵۰‬میلیون ریال افزایش یابد‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫اســت میزان کارمزد انتقال وجه بیش از‪ ۳۰‬میلیون ریال برابر با کارمزد انتقال‬ ‫وجه‪ ۳۰‬میلیون ریالی است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی می افزاید‪ :‬ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بوســیله‬ ‫پرداخت ســازها از ‪ ۱۰‬میلیون ریال به ‪ ۳۰‬میلیون ریال با حصول اطمینان از‬ ‫انطباق شــماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده‬ ‫تراکنشقابلافزایشاست‪.‬باتوجهبهخطراتناشیازسوءاستفاده هایاحتمالی‬ ‫در صورت اعمال نشدن کنترل مزبور‪ ،‬افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست‪.‬‬ ‫برپایه اعالم بانک مرکزی‪ ،‬امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت های بانکی بدون‬ ‫نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضاء بالمانع است‪.‬‬ ‫ضروری است اقدام های الزم برای احراز هویت غیرحضوری و اطالع رسانی به‬ ‫مشتریان انجام شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬طبق روال سال های گذشته و به منظور کاهش مراجع مردم به‬ ‫شعب و دستگاه های خودپرداز افزایش سقف برداشت نقدی درون بانکی از دو‬ ‫میلیون ریال به پنج میلیون ریال بالمانع است‪ .‬الزم به ذکر است این اقدام برای‬ ‫کاهش مراجعه مشتریان به شعبه انجام می شود و با وجود این امکان‪،‬ضروری‬ ‫است اطالع رسانی مناسب در چارچوب کاهش استفاده از اسکناس به مشتریان‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫بانک مرکزی افزوده اســت‪ :‬تعداد تالش های متوالی ناموفق رمز دوم در هر‬ ‫شبانه روز به پنج بار افزایش یابد و رعایت مفاد این بخشنامه تا اطالع ثانوی الزم‬ ‫االجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابالغ این بانک انجام می شود‪.‬‬ ‫ویروسکروناکهرسماکووید–‪ ۱۹‬نامدارد‪،‬نخستینباردرشهرووهانچین‬ ‫شناساییشدتاکنونبهبیشاز‪ ۵۰‬کشورسرایتکردهوسازمانبهداشتجهانی‬ ‫را بران داشته تا وضعیت فوق العاده اعالم کند‪.‬‬ ‫امار ابتالی قطعی به ویروس کرونا در ایران تا ظهر یکشنبه ( یازدهم اسفند)‬ ‫به‪ ۹۸۷‬نفر و فوت ناشی از ان در مجموع به‪ ۵۴‬نفر رسیده است‪ .‬همچنین‪۱۷۵‬‬ ‫نفر از مبتالیان بهبود یافته و از بیمارستان ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫این اقدامات به این شرح است‪ :‬سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی‬ ‫ودرونبانکی)بوسیلهدرگاه هایاینترنتیوخودپردازهاازمبلغ‪ ۳۰‬میلیونریال‬ ‫در هر شــبان ه روز از مبدا هر کارت به ‪ ۵۰‬میلیون ریال افزایش یابد‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫اســت میزان کارمزد انتقال وجه بیش از‪ ۳۰‬میلیون ریال برابر با کارمزد انتقال‬ ‫وجه‪ ۳۰‬میلیون ریالی است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی می افزاید‪ :‬ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بوســیله‬ ‫پرداخت ســازها از ‪ ۱۰‬میلیون ریال به ‪ ۳۰‬میلیون ریال با حصول اطمینان از‬ ‫انطباق شــماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده‬ ‫تراکنشقابلافزایشاست‪.‬باتوجهبهخطراتناشیازسوءاستفاده هایاحتمالی‬ ‫در صورت اعمال نشدن کنترل مزبور‪ ،‬افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست‪.‬‬ ‫این اقدامات به این شرح است‪ :‬سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی‬ ‫ودرونبانکی)بوسیلهدرگاه هایاینترنتیوخودپردازهاازمبلغ‪ ۳۰‬میلیونریال‬ ‫در هر شــبان ه روز از مبدا هر کارت به ‪ ۵۰‬میلیون ریال افزایش یابد‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫اســت میزان کارمزد انتقال وجه بیش از‪ ۳۰‬میلیون ریال برابر با کارمزد انتقال‬ ‫وجه‪ ۳۰‬میلیون ریالی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازگشت ‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫راکد به چرخه تولید‬ ‫مدیر توســعه صنعتــی و فناوری ســازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬تا پایان ‪۹۷‬‬ ‫نزدیک به هفت هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد صنعتی راکد به چرخه‬ ‫تولید بازگشتند‪« .‬طهمورث الهوتی اشکوری» با بیان‬ ‫اینکه از سال ‪ ۹۳‬به بعد برنامه بازفعال سازی واحدهای‬ ‫صنعتی راکد اجرا شده‪ ،‬افزود‪ :‬براساس برنامه امسال نیز‪،‬‬ ‫بازگردانی یکهزار و ‪ ۳۰۰‬واحد تولیدی راکد در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی کشــور در دستور کار است‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬کل واحدهای صنعتی مورد نظر برای برگرداندن‬ ‫به تولید برای امســال دو هزار واحد بــوده که تا پایان‬ ‫مهرمــاه ‪ ۶۵۰‬واحد به چرخه تولید بازگشــتند‪ .‬مدیر‬ ‫توســعه صنعتی و فناوری ســازمان صنایع کوچک و‬ ‫شــهرک های صنعتی ایران درباره عمده مشــکالت‬ ‫واحدهای صنعتی بازگشته به چرخه تولید‪ ،‬گفت‪ :‬توجیه‬ ‫ناپذیری فنی و اقتصادی برخی از طرح ها‪ ،‬پایین بودن‬ ‫سطح فناوری در تولید‪ ،‬کمبود نقدینگی‪ ،‬فقدان بازار‪،‬‬ ‫تامین مواد اولیه تولید و همچنین بدهی‬ ‫به بانک ها که منجر به تملک بانکی شده‪ ،‬از عمده ترین‬ ‫مشکالت این واحدها است‪ .‬به گفته الهوتی اشکوری‪،‬‬ ‫چنانچه بخواهیم کاالی قابل رقابت با کاالهای خارجی‬ ‫داشــته و به بازارهای خارجی دســت پیدا کنیم‪ ،‬باید‬ ‫محصولی با هزینه تمام شده پایین تولید کنیم که تحقق‬ ‫این مهم با میزان ســود تســهیالت اعطایی بانک ها به‬ ‫واحدهای تولیدی ناممکن به نظر می رسد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬واحدهای صنعتی باید به دنبال توسعه‬ ‫سطح فناوری و ارتقای ارزش افزوده تولیدات خود باشند‬ ‫و برای حل مشــکالت تامین مالــی‪ ،‬باید رویکرد بانک‬ ‫محور واحدهای صنعتی تغییر کرده و از بازار ســرمایه‬ ‫تامین مالی شوند‪.‬‬ ‫این مقام مسوول افزود‪ :‬ضروری است فرایند حضور‬ ‫واحدهای کوچک و متوسط (‪ )SME‬در بازار سرمایه‬ ‫بیش از پیش تسهیل شــود تا شاهد حضور واحدهای‬ ‫بیشتری در تابلوی ‪ SME‬ها در بازار فرابورس باشیم‪.‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۸۰‬هزار واحد کوچک و متوسط (‪ )SME‬در‬ ‫کشور وجود دارد که ‪ ۴۳‬هزار واحد انها در شهرک های‬ ‫صنعتی مجوز فعالیت داشته و ‪ ۷۵‬درصد انها فعالند‪.‬‬ ‫بازگشت پرقدرت شاخص بورس به‬ ‫مدار رشد‬ ‫شاخص کل در بازار بورس روز یکشنبه ‪ ۹‬هزار و ‪۷۸۲‬‬ ‫واحد افزایش داشــت که در نهایت این شاخص به رقم‬ ‫‪ ۵۱۵‬هزار و ‪ ۵۸۳‬واحد رسید‪.‬‬ ‫براســاس معامالت امروز بیش از ‪ ۶‬میلیارد و ‪۲۹۶‬‬ ‫میلیون سهم‪ ،‬حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۶‬میلیارد ریال داد و ستد شد‪.‬‬ ‫همچنین شاخص کل (هم وزن) با چهار هزار و ‪۸۸۳‬‬ ‫واحد افزایش به ‪ ۱۷۴‬هزار و ‪ ۴۶۹‬واحد و شاخص قیمت‬ ‫(هم وزن) با ســه هزار و ‪ ۲۵۱‬واحد رشد به ‪ ۱۱۶‬هزار و‬ ‫‪ ۱۵۰‬واحد رسیدند‪.‬‬ ‫شــاخص ازاد شــناور نیز با ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۲۸۷‬واحد‬ ‫افزایش به رقم ‪ ۶۵۰‬هزار و ‪ ۳۱۴‬واحد رســید‪ ،‬شاخص‬ ‫بازار اول پنج هزار و ‪ ۸۷۳‬واحد و شــاخص بازار دوم ‪۲۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۲۶‬واحد افزایش داشتند‪.‬‬ ‫عالوه بر ایــن در بین تمامی نمادهــا‪ ،‬نماد صنایع‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با یک هزار و ‪ ۹۶‬واحد‪،‬‬ ‫شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ‪ ۳۸۷‬واحد‪ ،‬گروه‬ ‫مدیریت ســرمایه گذاری امید (وامیــد) با ‪ ۳۷۷‬واحد‪،‬‬ ‫مخابرات ایران (اخابر) با ‪ ۳۳۹‬واحد و توســعه معادن و‬ ‫فلزات (ومعادن با ‪ ۳۱۳‬واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر‬ ‫شاخص کل داشتند‪.‬‬ ‫در مقابل پاالیش نفت اصفهان (شپنا) با ‪ ۳۵۷‬واحد‪،‬‬ ‫فوالد خراســان (فخاس) با ‪ ۲۲۷۹‬واحد‪ ،‬کشــتیرانی‬ ‫جمهوری اســامی ایران (حکشــتی) با ‪ ۲۵۰‬واحد‪،‬‬ ‫پاالیش نفت تهران (شــتران) بــا ‪ ۲۴۳‬واحد‪ ،‬خدمات‬ ‫انفورماتیک (رانفور) با ‪ ۱۰۵‬واحد‪ ،‬پارس سویچ (بسویچ)‬ ‫با ‪ ۹۹‬واحد‪ ،‬فوالد خوزستان (فخوز) با ‪ ۶۱‬واحد و پاالیش‬ ‫نفت بندرعباس (شبندر) با ‪ ۵۲‬واحد از جمله گروه هایی‬ ‫بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬امروز نماد بانک تجارت‪ ،‬ســایپا‪،‬‬ ‫بانک ملت‪ ،‬فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬ملی صنایع مس ایران‪،‬‬ ‫ایران خــودرو‪ ،‬پاالیش نفت اصفهان در گروه نمادهای‬ ‫پربیننده قرار داشتند‪.‬‬ ‫گروه شــیمیایی هم در معامالت امروز صدرنشین‬ ‫برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ‪ ۳۰۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۴۰‬هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار و ‪ ۹۴‬میلیارد‬ ‫ریال داد و ستد شد‪.‬‬ ‫شاخص فرابورس نیز بیش از ‪ ۱۴۰‬واحد رشد داشت‬ ‫و بر روی کانال ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۷۵‬واحد ثابت ماند‪.‬‬ ‫همچنین در این بازار دو میلیارد و ‪ ۸۸۵‬میلیون برگه‬ ‫سهم به ارزش بیش از ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۹۵۹‬میلیارد ریال داد‬ ‫و ســتد شد‪ v .‬بیشــترین تاثیر مثبت را در بین تمامی‬ ‫نمادها‪ ،‬نماد سنگ اهن گهرزمین (کگهر)‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫مارون (مارون)‪ ،‬گروه توسعه مالی مهر ایندگان (ومهان)‪،‬‬ ‫تولید نیروی برق دماوند (دماوند)‪ ،‬توسعه مولد نیروگاهی‬ ‫جهرم (بجهرم)‪ ،‬بیمه کوثر (کوثر)‪ ،‬س‪ .‬توسعه و هلدینگ‬ ‫صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) بر شاخص این بازار‬ ‫داشتند‪ .‬نماد صنایع ماشین های اداری ایران (مادیرا)‪،‬‬ ‫فوالد هرمزگان جنوب (هرمز)‪ ،‬شرکت اهن و فوالد ارفع‬ ‫(ارفع)‪ ،‬پاالیش نفت سشیراز (شــراز)‪ ،‬نفت پاسارگاد‬ ‫(شپاس) هم مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند‪.‬‬ ‫بیشترین تاثیر مثبت را در بین تمامی نمادها‪ ،‬نماد‬ ‫ســنگ اهن گهرزمین (کگهر)‪ ،‬پتروشــیمی مارون‬ ‫(مارون)‪ ،‬گروه توسعه مالی مهر ایندگان (ومهان)‪ ،‬تولید‬ ‫نیروی برق دماوند (دماوند)‪ ،‬توســعه مولد نیروگاهی‬ ‫جهــرم (بجهرم)‪ ،‬بیمــه کوثر (کوثر)‪ ،‬س‪ .‬توســعه و‬ ‫هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) بر شاخص‬ ‫این بازار داشتند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و معدن‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۲‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میز خبر‬ ‫با استفاده از توری اب تولید کنید‬ ‫در سراسر جهان بسیاری از افرادی که در نزدیکی سواحل زندگی می­ کنند از مه‪ ،‬اب استخراج‬ ‫می کنند‪ ،‬با این روش می توان در مناطق مختلفی از کشــورمان اب اشامیدنی سالم و ارزان به‬ ‫دست اوریم‪.‬‬ ‫یک نفر از هر ‪ ۱۰‬نفر مردم جهان دچار کمبود اب اشــامیدنی سالم هستند‪ ،‬تاکنون در این‬ ‫مســیر قدم ­های زیادی برداشته شده است اما اکثر این روش ها پرهزینه اند‪ ،‬یکی از جدیدترین‬ ‫روش ها در بسیاری از نقاط دنیا برای به دست اوردن اب استفاده از مه است که اصطالحا به ان‬ ‫‪ clouds fishing‬گفته می شود‪.‬‬ ‫با اســتفاده از این روش به راحتی می­توان اب اشــامیدنی ســالم و ارزان بدست اورد‪ ،‬ایده‬ ‫اســتحصال اب از مه اولین بار در امریکای جنوبی در دهه ‪ ۱۹۸۰‬شروع شد و توسعه پیدا کرد‪،‬‬ ‫اکنون نیز پروژه هایی در شیلی‪ ،‬پرو‪ ،‬افریقای جنوبی؛ غنا‪ ،‬اریتره و امریکا وجود دارد‪.‬‬ ‫برای استحصال اب به این شیوه‪ ،‬جمع کننده مه‪ ،‬توری های مشبک و مخزن اب نیاز است‪،‬‬ ‫جمع کننده مه شامل یک توری مشبک با منافذ ریز است که بوسیله پایه های محکم بر زمین‬ ‫عمود می شود‪.‬‬ ‫جنس این توری های مشــبک معموال فلزی است و زیر ان نیز مخازن اب برای جمع اوری‬ ‫قرار دارد‪ .‬در این روش مه و رطوبت موجود در هوا در فرایند میعان از طریق چســبیدن به این‬ ‫تورهای شبکه ای‪ ،‬وارد مخازن شده و اب به دست می اید‪.‬‬ ‫این فرایند به هیچگونه انرژی و یا شــتاب دهنده خارجی نیازی ندارد بلکه فقط با نوسانات‬ ‫دمای هوا به طور طبیعی ایجاد می شود‪ ،‬بهره وری این روش و میزان استحصال اب به عواملی‬ ‫چون جنس شبکه ها‪ ،‬اندازه چارچوب ها و البته فرایند میعان‪ ،‬بستگی دارد‪.‬‬ ‫این روش اســتحصال اب به سادگی و ارزانی توسط توری های ظریفی با ابعاد یک متر مربع‬ ‫انجام می شود که در مسیر باد نصب می شوند هنگام برخورد مه به توری ذرات اب به دام افتاده‬ ‫و به صورت قطرات اب در مخزن جمع اوری می شــود‪ ،‬به طور متوســط میزان برداشت از هر‬ ‫مترمربع تورهای مشبک‪ ،‬روزانه ‪ ۳‬لیتر است‪.‬‬ ‫طی تحقیقات بیشتری که در راستای توسعه این فرایند صورت پذیرفته است‪ ،‬شیوه جدیدی‬ ‫در ســاختار توری های مشبک به کار گرفته شده است‪ ،‬به این ترتیب که بافت این توری های‬ ‫مشبک فقط به صورت عمودی است‪.‬‬ ‫طبق نتایج اولیه به دست امده میزان برداشت اب به ازای هر مترمربع به ‪ ۹‬لیتر در روز میتواند‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬البته که هر روزه با گسترده تر شدن بحران جهانی اب‪ ،‬شیوه ها و روش های پیشرفته‬ ‫تر نیز به منظور میزان بیشــتر استحصال و نیز استفاده در مناطق اب و هوایی متفاوت در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫این روش در مناطق نزدیک به ساحل کشورمان نیز که مشکل اب اشامیدنی دارند می­تواند‬ ‫کاربرد موثری داشــته باشد‪ ،‬در سراسر جهان بسیاری از افرادی که در نزدیکی سواحل زندگی‬ ‫می­ کنند از مه‪ ،‬اب استخراج می کنند‪ ،‬با این روش می توان در مناطق مختلفی از کشورمان اب‬ ‫اشامیدنی سالم و ارزان به دست اوریم‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه میزان رطوبت و سرعت باد از مهمترین عوامل در استحصال اب از این روش‬ ‫است‪ ،‬بنابراین با بررسی های کارشناسی دقیق بسیاری از مناطق کشورمان را که دارای چنین‬ ‫خصوصیاتی اســت شناسایی شده و قابلیت بهره برداری پیدا خواهد کرد‪ .‬همچنین استارتاپ‬ ‫های بسیاری در این حوزه میتواند شکل گرفته و جوانان بسیاری می توانند در این حوزه مشغول‬ ‫به کار شوند‪.‬‬ ‫دعوت از ایران برای مشارکت در طرح «صلح ابی»‬ ‫سفیر ســوئیس از ایران برای عضویت در شورای سیاست گذاری و مدیریت طرح صلح ابی‬ ‫(‪ )Blue peace‬دعوت به همکاری کرد‪.‬‬ ‫به نقل از وزارت نیرو‪ ،‬مارکوس الیتنر‪ ،‬ســفیر ســوئیس در ایران عصر دوشنبه با حضور در‬ ‫ساختمان وزارت نیرو در نشست با قاسم تقی زاده خامسی‪ ،‬معاون اب و ابفای وزیر نیرو گفت‪:‬‬ ‫طرح صلح ابی موقعیتی است که با ابتکار کشور سوئیس برای تبدیل موضوع اب از «مناقشه»‬ ‫به «صلح» در بین کشورهای منطقه خاورمیانه ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی از ایران دعوت کرد تا ضمن قبول عضویت در شــورای سیاســت گذاری و مدیریت این‬ ‫سازوکار‪ ،‬با این طرح همکاری و مشارکت کند‪.‬قاسم تقی زاده خامسی‪ ،‬معاون اب و ابفای وزیر‬ ‫نیرو نیز با اشاره به پیشنهاد ایجاد مرکز همکاری منطقه ای شرکت های استارتاپی در حوزه اب‬ ‫و ابفا از سوی سوئیس گفت‪ :‬ایران به دلیل تجربه ‪ ۳۰۰۰‬ساله در مقوله اب‪ ،‬از حیث نیروی انسانی‬ ‫متخصص و تجهیزات مرتبط از ظرفیت باالیی برخوردار است‪ .‬وی با اشاره به پیشینه بهره گیری‬ ‫ایرانیان از قنات‪ ،‬افزود‪ :‬حفر قنات در کشور نشان می دهد مردم ایران از روزگاران قدیم اب را به‬ ‫شیوه های مختلف و ابداعی استحصال کرده اند‪.‬‬ ‫معاون اب و ابفای وزیر نیرو تاکید کرد‪ :‬معتقدیم ایران با ظرفیت هایی که در این زمینه دارد‬ ‫می تواند برای کشورهای دیگر منطقه مفید باشد‪ .‬اخیرا ً کارگاه اموزشی شرکت های استارتاپی‬ ‫در حوزه اب و ابفا با همکاری شرکت مهندسی اب و فاضالب و موسسه سوئیسی دانش بنیان‬ ‫‪ CEWAS‬در ایران برگزار و طی ان پیشــنهاد ایجاد مرکز همکاری منطقه ای شــرکت های‬ ‫اســتارتاپی در حوزه اب و ابفا با هدف همکاری‪ ،‬بهره مندی از تجارب و نواوری های کشورهای‬ ‫منطقه در زمینه اب و ابفا ارائه شــد‪ .‬وی از ایران دعوت کرد تا ضمن قبول عضویت در شورای‬ ‫سیاست گذاری و مدیریت این ســازوکار‪ ،‬با این طرح همکاری و مشارکت کند‪.‬قاسم تقی زاده‬ ‫خامســی‪ ،‬معاون اب و ابفای وزیر نیرو نیز با اشاره به پیشنهاد ایجاد مرکز همکاری منطقه ای‬ ‫شرکت های اســتارتاپی در حوزه اب و ابفا از سوی سوئیس گفت‪ :‬ایران به دلیل تجربه ‪۳۰۰۰‬‬ ‫ساله در مقوله اب‪ ،‬از حیث نیروی انسانی متخصص و تجهیزات مرتبط از ظرفیت باالیی برخوردار‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به پیشینه بهره گیری ایرانیان از قنات‪ ،‬افزود‪ :‬حفر قنات در کشور نشان می دهد‬ ‫مردم ایران از روزگاران قدیم اب را به شیوه های مختلف و ابداعی استحصال کرده اند‪.‬‬ ‫معاون اب و ابفای وزیر نیرو تاکید کرد‪ :‬معتقدیم ایران با ظرفیت هایی که در این زمینه دارد‬ ‫می تواند برای کشورهای دیگر منطقه مفید باشد‪ .‬اخیرا ً کارگاه اموزشی شرکت های استارتاپی‬ ‫در حوزه اب و ابفا با همکاری شرکت مهندسی اب و فاضالب و موسسه سوئیسی دانش بنیان‬ ‫‪ CEWAS‬در ایران برگزار و طی ان پیشــنهاد ایجاد مرکز همکاری منطقه ای شــرکت های‬ ‫اســتارتاپی در حوزه اب و ابفا با هدف همکاری‪ ،‬بهره مندی از تجارب و نواوری های کشورهای‬ ‫منطقه در زمینه اب و ابفا ارائه شد‪.‬‬ ‫قرار است کشور سوئیس موسسه دانش بنیان ‪ CEWAS‬را برای همکاری با ایران و سپس‬ ‫دیگر کشورهای منطقه فعال کرده تا ایران به عنوان هاب در این زمینه عمل کند‪.‬‬ ‫تعمیر‪ ۲۰‬نفتکش با تکیه بر توان داخلی در سال‪۹۸‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفتکش گفت‪ :‬در سال جاری با تکیه بر همت متخصصان داخلی ‪۲۰‬‬ ‫فروند نفتکش در داخل کشور تعمیر شده یا خواهد شد‪ .‬نصراهلل سردشتی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی نفتکش درباره شــرایط تعمیر نفتکش ها در داخل کشــور‪ ،‬با توجه به اینکه امسال هیچ‬ ‫نفتکشــی را برای تعمیر به خارج از کشور نفرستادیم‪ ،‬گفت‪:‬امسال تاکنون ‪ ۱۰‬فروند کشتی را‬ ‫در یارد بندرعباس تعمیر کردیم و ‪ ۲‬نفتکش دیگر هم چندی پیش برای تعمیرات وارد حوضچه‬ ‫خشــک شدند‪ .‬طبق برنامه ریزی های انجام شــده طی ‪ ۵‬ماه اینده برنامه تعمیر ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬فروند‬ ‫نفتکش را در دست انجام داریم؛ برایند کلی این روند مطلوب بوده و بدون مشکل در حال انجام‬ ‫است‪ .‬وی در پاسخ به اینکه ایا تعمیرات نفتکشی که اخیرا دچار اسیب شده بود نیز انجام شده‬ ‫است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تعمیر این نفتکش ها نیز بدون مشکل در حال انجام است‪ ،‬البته برخی ازاین‬ ‫نفتکش ها حامل بار هستند‪ ،‬اما مشکلی برای تعمیر وجود ندارد و تعمیر ان انجام شده است‪.‬به‬ ‫گفته این مقام مسئول‪ ،‬فعال برنامه ای برای خرید کشتی ( نفتکش) جدیدی ندارند‪.‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی نفتکش گفت‪ :‬در سال جاری با تکیه بر همت متخصصان داخلی ‪ ۲۰‬فروند نفتکش‬ ‫در داخل کشــور تعمیر شده یا خواهد شد‪ .‬نصراهلل سردشتی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی نفتکش‬ ‫درباره شرایط تعمیر نفتکش ها در داخل کشور‪ ،‬با توجه به اینکه امسال هیچ نفتکشی را برای‬ ‫تعمیر به خارج از کشور نفرستادیم‪ ،‬گفت‪:‬امسال تاکنون ‪ ۱۰‬فروند کشتی را در یارد بندرعباس‬ ‫تعمیر کردیم و ‪ ۲‬نفتکش دیگر هم چندی پیش برای تعمیرات وارد حوضچه خشــک شدند‪.‬‬ ‫طبق برنامه ریزی های انجام شده طی ‪ ۵‬ماه اینده برنامه تعمیر ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬فروند نفتکش را در دست‬ ‫انجام داریم؛ برایند کلی این روند مطلوب بوده و بدون مشکل در حال انجام است‪.‬‬ ‫شماره ‪4000‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪:‬‬ ‫‪ ۱.۲‬میلیارددالرطرحبخشمعدن‬ ‫وصنایعمعدنیامادهافتتاح‬ ‫معاونوزیرصنعت‪،‬معدنوتجارتاعالمکرد‪:‬اکنون‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیارددالرطرحبرایراهاندازیرویمیزمقامهای‬ ‫ارشد کشور قراردارد که‪ ۱.۲‬میلیارد دالر این طرح ها در‬ ‫بخش معدن وصنایع معدنی اماده افتتاح و یا در استانه‬ ‫بهره برداری قرار دارد‪.‬‬ ‫خداداد غریب پور ضمن یاداوری برنامه راه اندازی‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیارد دالر طرح و پروژه برای امسال گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۳۵‬درصد انها اماده بهره برداری و بقیه در شرف افتتاح‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل سازمان توسعه ونوسازی معادن‬ ‫وصنایعمعدنیایران(ایمیدرو)ضمنیاداوریسیاست‬ ‫کلیدی اکتشاف در بخش معدن افزود‪ :‬ایمیدرو برنامه‬ ‫اکتشافرادرحالیدنبالمیکندکهتـاسـالگذشـته‬ ‫‪ ۲۵۰‬هـزار کیلومتر مربع توســـط این سـازمان و با‬ ‫همکاهنگـیوزارتصنعـتمعدنوتجارت‪،‬سـازمان‬ ‫زمینشناسـیواکتشـافاتمعدنـیودیگـرارکانایـن‬ ‫حـوزه‪،‬تحـتفعالیتهایاکتشـافیبـودکـهازنیمـه‬ ‫دوم سـال ‪ ۹۷‬بـا افـزوده شـدن ‪ ۴۰۰‬هـزار کیلومتـر‬ ‫مربـع‪ ،‬اکنـون سـطح جدید اکتشـافات بـه‪۶۵۰‬هزار‬ ‫کیلومتـرمربعرسـیدهاسـت‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬نکتـهقابلتوجهحضورکنسرسـیومیاز‬ ‫بخـشخصوصـیاسـتکـهبـراینخسـتینبـاروارد‬ ‫چنین طرح عظیمـــی شـده‪ ،‬ایـــن برنامـه پایـه و‬ ‫اطمینـانخاطـریبـرایتامیـنمـواداولیهوخـوراک‬ ‫طرح هـای جامع توسـعه بخش معدن محسوب می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫غریب پوراضافه کرد‪ :‬موضوع احیـــای معـــادن‬ ‫کوچـک مقیاس دسـتورکارامسـال بـوده بـه شکل‬ ‫پیوسـتهازسـویشـرکتتهیـهوتولیـدمـوادمعدنـی‬ ‫ایـرانوراهبـریایـنسـازمانپیگیـریمـیشـود‪.‬‬ ‫ویگفت‪:‬براساساینطـرحتاکنـونتعـدادمعـادن‬ ‫احیـاشـدهازرقـم‪۱۴۵‬عبـورکـردهکـهحاصـلتالش‬ ‫جمعـی اسـت‪ .‬یکـی از اثارراه انـدازی ایـن معـادن‪،‬‬ ‫تامیـن خـوارک بخشـی از نیـاز شـرکت هـای بزرگ‬ ‫اسـت‪،‬بدیـنترتیـبنفـعچنـدجانبهبـرایمعـادن‬ ‫والبتـهاشـتغالزاییودرامددارد‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ســازمان ایمیدرو افزود‪ :‬امروز‬ ‫حمایت از معادن کوچک مقیاس بخش خصوصی در‬ ‫دستورکارونقشافرینیصندوقبیمهسـرمایهگـذاری‬ ‫فعالیـت هـای معدنـی قرار دارد تا عالوه بر پشـتیبانی‬ ‫از انها به عنوان وظیفه ذاتـــی خود‪ ،‬حمایـت از فعال‬ ‫سـازی اینگونه معادن را به مورد اجرا گذارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان ساخت‪ :‬این نهـــاد بـــه تازگی با‬ ‫افزایـش سـرمایه بـه‪ ۳۵۰‬میلیـارد تومـان‪ ،‬از قـدرت‬ ‫مالیافـزونتریبرخوردارشـدهاسـت‪.‬‬ ‫غریبپورپیرامونبرنامـههایـیکـهتوسطایمیدرو‬ ‫درحـــال پیگیـــری اســـت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اسـتفاده‬ ‫ازتوانمندیتوسـعهایسـواحلجنـوبدردستورکار‬ ‫اسـتودرایـنمیـانافزایـشظرفیـتتولیـدفـوالد‬ ‫در منطقه ویــژه خلیج فارس بـــه ‪ ۱۰‬میلیون تن و‬ ‫همچنیـن ایجـاد‪ ۱۰‬میلیون تن ظرفیت جدید تولید‬ ‫فوالددرسـواحلمکـراندرچابهـار‪،‬جـزوبرنامـههـای‬ ‫توسـعهایایمیدرواسـتکهبااسـتفادهازتـوانبخـش‬ ‫خصوصـیبـهاجرادرمـیاید‪.‬‬ ‫امسالبرنامهدستیابیبهظرفیتبیشاز‪ ۳۶‬میلیون‬ ‫تن فوالد در چارچوب سند چشم انداز دنبال می شود و‬ ‫در افق ‪ ۱۴۰۴‬رقم ‪ ۵۵‬میلیون تن ظرفیت پیش بینی‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫گالیه های استخراج کنندگان ارزمجازی از نرخ جدید برق‬ ‫تعیین قیمت برق به مبلغ ‪ ۹۶۵‬تومان به ازای‬ ‫هر کیلووات ســاعت برای اســتخراج کنندگان‬ ‫ارزهای دیجیتال توســط وزارت نیــرو به گفته‬ ‫فعاالن این عرصه تعدیل نشدن این قیمت سبب‬ ‫خروج انان و محروم شــدن کشور از یک کسب و‬ ‫کارجدید است‪.‬‬ ‫«مصطفی رجبی مشهدی» معاون برنامه ریزی‬ ‫و امور اقتصادی شرکت توانیر و سخنگوی صنعت‬ ‫برق بیست و دوم ابانماه امسال از تعیین مقررات‬ ‫تامین برق برای مراکز اســتخراج رمز ارز خبرداد‬ ‫و گفت‪:‬قیمت برق این مراکز معادل متوسط نرخ‬ ‫برق صادراتی خواهد بود‪ ،‬که براین اســاس این‬ ‫میزان ‪ ۹۶۵‬تومان به ازای هر کیلووات ســاعت‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق افزود‪ :‬این نرخ در هشت‬ ‫ماه غیرگرم ســال معادل ‪ ۵۰‬درصد متوسط نرخ‬ ‫برق صادراتی یعنی ‪ ۴۸۰‬تومان تعیین شده و در‬ ‫چهار ماه گرم ســال از خرداد تا پایان شــهریور‬ ‫دوبرابر متوســط قیمت صادراتی برق محاســبه‬ ‫می شود ‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی خاطرنشان کرد‪ :‬استفاده این‬ ‫مراکز از برق در ‪ ۳۰۰‬ســاعت از سال که ساعات‬ ‫اوج بار محســوب می شود و پیشتر توسط وزارت‬ ‫نیرو ابالغ کرده‪ ،‬ممنوع اســت‪ .‬تعیین این نرخ از‬ ‫ســوی وزارت نیرو با ابهام هایی از سوی فعاالن‬ ‫اســتخراج کننده ارز مجازی روبرو شــده است ‪.‬‬ ‫«بنیامین عباسی» مدیرفنی یک شرکت فعال در‬ ‫عرصه استخراج ارز مجازی در باره نرخ های جدید‬ ‫گفت‪ :‬وزارت نیرو تاحــدودی حق دارد و اکنون‬ ‫فرصتی فراهم شــده تا این وزارت بتواند قسمتی‬ ‫از دغدغه هــا و نگرانی های خود را برطرف کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وزارت نیرو حق دارد‪ ،‬اما این کســب و‬ ‫کارهــم بایــد بتوانــد فعالیت خود را داشــته و‬ ‫ارز مجازی می توانند خود نســبت به تولید برق‬ ‫مورد نیاز اقدام کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این امر شدنی است‬ ‫مشــکالت را برطرف کند و قیمت تعیین شده با‬ ‫اعمــال تخفیف های در نظر گرفته شــده دارای‬ ‫مزایایی برای فعاالن این عرصه است‪ ،‬اما این نرخ‬ ‫قدرت رقابــت را از اســتخراج کنندگان داخلی‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬عباســی افزود‪ :‬اکنون در کشــور‬ ‫گرجستان و قزاقســتان تعرفه های خوبی برای‬ ‫فعاالن این بخش فراهم کرده اند و توان انها برای‬ ‫رقابــت را افزایش داده‪ ،‬وزارت نیرو هم حق دارد‬ ‫تا نسبت به رفع دغدغه های خود تالش کند‪.‬‬ ‫این فعال در زمینه اســتخراج ارز دیجیتال از‬ ‫تالش برای مذاکره با وزارت نیرو برای تعدیل این‬ ‫نرخ خبرداد تا در اثر ان بتوان شرایط بهتری برای‬ ‫فعاالن این بخش فراهم کرد‪ .‬عباسی در باره این‬ ‫که وزارت نیرو اعالم کرده که فعاالن اســتخراج‬ ‫و برای ســرمایه گذارهم جذابیــت دارد و حتی‬ ‫فعاالن این عرصه مذاکره ای با وزارت نیرو انجام‬ ‫داده اند تا بتوانند برق مازاد وزارت نیرو را هم‬ ‫تامین کنند‪ ،‬زیرا وزارت نیرو اعالم کرده ‪۱۰۰‬‬ ‫مگاوات برق در اختیار این اســتخراج کنندگان‬ ‫قرار می دهد و این کسب و کار ها نیاز به برق ‪۱۰‬‬ ‫مگاواتی دارند و مازاد را به وزارت نیرو بازگردانند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قیمت تعیین شــده برای اســتخراج‬ ‫کننــدگان ارز مجازی مقرون به صرفه نیســت‪،‬‬ ‫چنانچه وزارت نیــرو قیمت را بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪۲۵۰‬‬ ‫تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین کند‪ ،‬هم‬ ‫به نفع این وزارت است و هم موجب تداوم فعالیت‬ ‫کسب و کارجدید در کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫عباسی در باره این موضوع که سازمان انرژی‬ ‫قرارداد باز فوالد هرمزگان با شرکت های دانش‬ ‫بنیان قابل تقدیر است‬ ‫خلیل قاســمی رئیس سازمان صوت استان‬ ‫هرمزگان در اولین کنفرانس ریخته گری مداوم‬ ‫فــوالد گفت‪ :‬از ابتکار فوالد هرمزگان در زمینه‬ ‫برگزاری این همایش تشــکر می کنم اما جای‬ ‫دانشــگاهیان و اساتید دانشــگاهی را در این‬ ‫کنفرانــس کم رنگ می بینــم‪.‬وی افزود‪ :‬یک‬ ‫رویداد دیگر به نام کنگره ملی شهدا نیز در استان‬ ‫در حال شکل گیری است‪.‬قاسمی اظهار داشت‪:‬‬ ‫مقــام مغطم رهبری نقطه تاکیدشــان بخش‬ ‫معدن بوده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬هرمزگان جزو ‪3‬‬ ‫استان برتر تولیدکننده فوالد کشور است‪ .‬استان‬ ‫هرمزگان جز سومین استان تولیدکننده فوالد‬ ‫در کشور اســت که در زمینه رسیدن به هدف‬ ‫تولید ‪ 55‬میلیون تن فعالیت دارد‪.‬‬ ‫وی ضمن تقدیر از شــرکت فوالد هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬این شــرکت قرارداد بازی با شرکت های‬ ‫دانش بنیان و دانشگاهی دارد و این جای تقدیر‬ ‫دارد‪.‬قاسمی افزود‪ :‬امیدواریم قبل از ‪ 1404‬به‬ ‫برخی اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم‪.‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حوزه فوالد می تواند جبران ارزی‬ ‫کشور را داشته باشد‪.‬وی در خاتمه گفت‪ :‬پارک‬ ‫علم و فناوری هرمزگان به اصفهان نزدیک شده‬ ‫و امیدواریم این کنفرانس ســاالنه برگزار شود‪.‬‬ ‫باید از قطعه ســازی عبور کنیم‪ .‬خلیل قاسمی‬ ‫رئیس سازمان صوت استان هرمزگان در اولین‬ ‫کنفرانس ریخته گری مداوم فوالد گفت‪ :‬از ابتکار‬ ‫فوالد هرمزگان در زمینه برگزاری این همایش‬ ‫تشــکر می کنم اما جای دانشگاهیان و اساتید‬ ‫دانشگاهی را در این کنفرانس کم رنگ می بینم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک رویــداد دیگر به نام کنگره ملی‬ ‫شــهدا نیز در استان در حال شکل گیری است‪.‬‬ ‫قاسمی اظهار داشت‪ :‬مقام مغطم رهبری نقطه‬ ‫تاکیدشان بخش معدن بوده است‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫هرمزگان جزو ‪ 3‬استان برتر تولیدکننده فوالد‬ ‫کشور است‪ .‬استان هرمزگان جز سومین استان‬ ‫تولیدکننده فوالد در کشــور است که در زمینه‬ ‫رسیدن به هدف تولید ‪ 55‬میلیون تن فعالیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫هــای تجدیدپذیر و بهــره وری انرژی برق ایران‬ ‫اعالم کرده که اســتخراج کنندگان ارز دیجیتال‬ ‫نســبت به تولید برق از انــرژی های تجدیدپذیر‬ ‫اقدام کنند و این ســازمان مازاد را خریداری می‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬این ســخن درستی است‪ ،‬اما اکنون‬ ‫نیروگاهــی که بتوانــد چنین برقــی را تولید و‬ ‫دراختیار قرار دهد در کشــور وجود ندارد‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه فعاالن این عرصه اکنون امادگی الزم برای‬ ‫تولیــد برق از انرژی تجدیدپذیــر را ندارند‪ ،‬زیرا‬ ‫هزینه های ایجاد چنیــن نیروگاهی انقدر زیاد‬ ‫اســت که مقرون به صرفه نیســت و بازگشــت‬ ‫سرمایه هم ندارد‪.‬‬ ‫این فعال استخراج کننده ارز دیجیتال افزود‪:‬‬ ‫انچه که وزارت نیرو اعالم کرده‪ ،‬واقعیتی اســت‪،‬‬ ‫اما فعالیت در این ارتباط مقرون به صرفه نیست‬ ‫و باید تخفیف های بیشــتری برای این فعاالن در‬ ‫نظر گرفته شــود‪ ،‬چنانچه این مهم محقق نشود‪،‬‬ ‫بسیاری از فعاالن این عرصه ترجیح می دهند از‬ ‫کشور خارج شوند و این به نفع هیچ کس نیست‪.‬‬ ‫انجمن بالکچین ایران هفتم مرداد ماه امسال‬ ‫در واکنــش به تعییــن تعرفــه صادراتی برای‬ ‫اســتخراج کنندگان ارزهای مجــازی با صدور‬ ‫اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬تعیین تعرفه برق خارج از‬ ‫مصوبه های قبلی هیات وزیران بشــدت ســبب‬ ‫توســعه رانت و گسترش فساد می شود‪ .‬براساس‬ ‫اطالعیــه این انجمن‪ ،‬کارافرینــان این صنعت‪،‬‬ ‫بیگانه نیستند و نمی توان تعرفه برق بر مبنای ارز‬ ‫یک کشــور خارجی یا نرخ صادراتی برای انها در‬ ‫نظر گرفت‪ ،‬انها پیشــتازان عرصه های اقتصاد و‬ ‫فناوری و زمینه ســازان بهره مندی اقشار جامعه‬ ‫از فرصت های برابرند‪.‬‬ ‫جیندال هند در تامین زغال کک شو‬ ‫به خودکفایی رسید‬ ‫شرکت جیندال (‪ )JSP‬که یک شرکت فعال‬ ‫در حوزه فوالد و انرژی مستقر در دهلی نو هند‬ ‫می باشد‪ ،‬اعالم کرد چهارمین باتری کوره کک‬ ‫خود را در کارخانه فوالد ‪ Angul‬در ‪Odisha‬‬ ‫واقع در شرق هند را چهارشنبه ‪ 11‬دسامبر به‬ ‫بهره برداری رسانده است‪.‬‬ ‫شرکت جیندال (‪ )JSP‬که یک شرکت فعال‬ ‫در حوزه فوالد و انرژی مستقر در دهلی نو هند‬ ‫می باشد‪ ،‬اعالم کرد چهارمین باتری کوره کک‬ ‫خود را در کارخانه فوالد ‪ Angul‬در ‪Odisha‬‬ ‫واقع در شرق هند را چهارشنبه ‪ 11‬دسامبر به‬ ‫بهره برداری رسانده است‪.‬‬ ‫ایــن کارخانه بــا ظرفیت تولید ســاالنه ‪6‬‬ ‫میلیون تن فوالد در حال حاضر دارای ‪ 4‬باتری‬ ‫کوره کک اســت که هر کــدام از انها ظرفیت‬ ‫ماهانه ‪ 45‬هزار تن را دارا می باشند و می توانند‬ ‫ساالنه حدود ‪ 2‬میلیون تن زغال کک شو تولید‬ ‫نمایند‪ .‬این شــرکت اعالم داشته با استفاده از‬ ‫باتری جدید در کارخانــه فوالد ‪ Angul‬این‬ ‫شــرکت در تامین زغــال کک شــو خود به‬ ‫خودکفایی می رسد‪.‬‬ ‫شرکت جیندال (‪ )JSP‬که یک شرکت فعال‬ ‫در حوزه فوالد و انرژی مستقر در دهلی نو هند‬ ‫می باشد‪ ،‬اعالم کرد چهارمین باتری کوره کک‬ ‫خود را در کارخانه فوالد ‪ Angul‬در ‪Odisha‬‬ ‫واقع در شرق هند را چهارشنبه ‪ 11‬دسامبر به‬ ‫بهره برداری رسانده است‪.‬‬ ‫ایــن کارخانه بــا ظرفیت تولید ســاالنه ‪6‬‬ ‫میلیون تن فوالد در حال حاضر دارای ‪ 4‬باتری‬ ‫کوره کک اســت که هر کــدام از انها ظرفیت‬ ‫ماهانه ‪ 45‬هزار تن را دارا می باشند و می توانند‬ ‫ساالنه حدود ‪ 2‬میلیون تن زغال کک شو تولید‬ ‫نمایند‪ .‬این شــرکت اعالم داشته با استفاده از‬ ‫باتری جدید در کارخانــه فوالد ‪ Angul‬این‬ ‫شــرکت در تامین زغــال کک شــو خود به‬ ‫خودکفایی می رسد‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پنجره‬ ‫طی مراسمی همزمان با اولین سالروز اغاز به کار‬ ‫ایناپلیکیشن؛‬ ‫سومین جایزه‪ ٤٠‬سکه ای بهارازادی قرعه کشی‬ ‫اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران «صاپ»‬ ‫اهدا شد‬ ‫همزمان با اولین سالروز اغاز به کار اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران‬ ‫«صاپ»‪ ،‬طی مراسمی جایزه ‪ ٤٠‬ســکهای برنده خوش شانس سومین دوره‬ ‫قرعه کشی این اپلیکیشن با حضور مدیران ارشد بانک صادرات ایران به وی اهدا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬طی مراســمی با حضور رضا‬ ‫صدیق‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل‪ ،‬سیدکاظم مرتضوی اسکویی‪ ،‬معاون طرح و برنامه‬ ‫و جمعی از مدیران ارشد این بانک‪ ،‬جایزه ‪ ٤٠‬سکه ای بهار ازادی سومین دوره‬ ‫قرعه کشــی اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران «صاپ» به «داور فرجی»‬ ‫برنده خوش شانس این دوره اهداء شد‪.‬‬ ‫در این مراسم که همزمان با سالروز عملیاتی شدن اپلیکیشن پرداخت بانک‬ ‫صادرات ایران «صاپ» برگزار شد‪ ،‬رضا صدیق طی سخنانی خدمات واحدهای‬ ‫دست اندرکاردرطراحی‪،‬راه اندازیوپشتیبانیازایناپلیکیشنراارزشمندعنوان‬ ‫و افزود‪ :‬شــمار کاربران فعال این اپلیکیشــن که با هدف تسهیل ارائه خدمات‬ ‫بانکداری الکترونیکبرای مشتریانبانکوعمومهموطناندر یک سالگذشته‬ ‫راه اندازی شده‪ ،‬از یک میلیون و ‪ ٦٠٠‬هزار نفر گذشته و امیدواریم تا در سرعت‬ ‫بخشیدن به بانکداری الکترونیک کمک شایان توجهی کند‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود‪ :‬به زودی محصوالت جدید در‬ ‫حوزهبانکداریالکترونیک توسطبانکصادراتایرانبهبازارخواهدامدکه قطعا‬ ‫منشا خیر و نقطه عطفی در تسهیل بانکداری الکترونیک خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرامور فناوری اطالعات بانک صادرات ایران نیز در حاشیه این مراسم در‬ ‫تشریحکارنامهیک ساله«صاپ»گفت‪:‬اپلیکیشن«صاپ»طییکسالگذشته‬ ‫تالش کرده خدمات متنوعی را بر بستر کارت ارائه داده و در حال حاضر به دنبال‬ ‫توسعه جذابیت ها و کارکردهای نوین ان هستیم‪.‬‬ ‫سیدجعفر صدری تاکید کرد‪ :‬از طریق این اپلیکیشن خدمات مناسبی ارائه‬ ‫شده و خدمات بیمه ای ان نیز به جهت انالین بودن‪ ،‬به خوبی مورد استقبال قرار‬ ‫گرفتهاست‪.‬‬ ‫وی ایجاد ارتباط با سامانه «سجام» و خرید و فروش انالین سهام را از دیگر‬ ‫برنامه ها اتی اپلیکیشــن «صاپ» عنوان کرد و افزود‪ :‬امکان به کارگیری و رصد‬ ‫سپرده های صندوق سپرده گذاری اگاه نیز از دیگر برنامه ها برای ارتقای امکانات‬ ‫نسخه جدید «صاپ» است‪.‬‬ ‫صدری اظهار کرد‪ :‬نســخه جدید «صاپ» با ویژگی های مورد اشاره تا پایان‬ ‫سال در اختیار کاربران‪ ،‬مشتریان و هموطنان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرامورفناوریاطالعاتبانکصادراتایرانهمچنینبااشارهبهتحتتاثیر‬ ‫قرار گرفتن تمامی اپلیکیشــن های پرداخت بانکی و غیربانکی کشور از روند‬ ‫استفادهازرمزدومیکبارمصرف(پویا)‪،‬گفت‪:‬استفادهانالینازرمزسازپویا«ریما»‬ ‫در اپلیکیشن «صاپ» امکان کپی و نصب رمز دوم و ارسال پیامک را تسهیل کرد‬ ‫که این قابلیت بســیار مورد استقبال‪  ‬مشتریان قرار گرفت که موجب شده تا‪ ‬‬ ‫ظرفیت اپلیکیشن «صاپ» به سرعت به وضعیت عادی خود باز گردد‪.‬‬ ‫همچنینداورفرجیبرنده‪ ٤١‬سالهجایزه‪ ٤٠‬سکه ایبهارازادیبابیاناینکه‬ ‫‪ ١٥‬سال است که از خدمات بانک صادرات ایران استفاده می کند‪ ،‬طی سخنانی‬ ‫باابرازرضایتازخدماتومشتری مداریکارکنانبانکگفت‪:‬اپلیکیشن«صاپ»‬ ‫نرم افزار خوبی برای جابه جایی پول اســت‪ ،‬از ان رضایت دارم و طی یک ســال‬ ‫گذشته مرتبا از ان استفاده کرده ام‪ .‬این نرم افزار تا به حال برای من بدون عیب و‬ ‫ایراد بوده و بی شک همه کاربران هم از ان راضی هستند‪.‬‬ ‫وی که ســاکن منطقه اسالم شــهر تهران اســت‪ ،‬افزود‪ :‬خوش اخالقی از‬ ‫خصوصیات اصلی کارکنان بانک صادرات ایران است و طی سال های گذشته از‬ ‫خدمات این بانک استفاده کرده ام‪.‬‬ ‫طرح قرعه کشی و اعطای جوایز اپلیکیشن «صاپ» در سه مرحله از ابتدای‬ ‫سال‪ ٩٨‬اغاز شده که در هر مرحله از این قرعه کشی‪ ٤٠،‬سکه بهار ازادی به یمن‬ ‫چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی به یک مشتری خوش شانس اعطا شد و‬ ‫در هر دوره نیز به مناسبت شصت و هفتمین سال تاسیس بانک صادرات ایران‬ ‫نیز‪ ٦٧،‬جایزه‪ ٤٠‬میلیون ریالی برای‪ ٦٧‬نفر از کسانی که این اپلیکیشن را نصب‬ ‫کرده و حداقل با ان یک تراکنش انجام داده باشند‪ ،‬تعلق گرفت‪ .‬صدری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نســخه جدید «صاپ» با ویژگی های مورد اشــاره تا پایان سال در اختیار‬ ‫کاربران‪ ،‬مشتریان و هموطنان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرامورفناوریاطالعاتبانکصادراتایرانهمچنینبااشارهبهتحتتاثیر‬ ‫قرار گرفتن تمامی اپلیکیشــن های پرداخت بانکی و غیربانکی کشور از روند‬ ‫استفادهازرمزدومیکبارمصرف(پویا)‪،‬گفت‪:‬استفادهانالینازرمزسازپویا«ریما»‬ ‫در اپلیکیشن «صاپ» امکان کپی و نصب رمز دوم و ارسال پیامک را تسهیل کرد‬ ‫که این قابلیت بســیار مورد استقبال‪  ‬مشتریان قرار گرفت که موجب شده تا‪ ‬‬ ‫ظرفیت اپلیکیشن «صاپ» به سرعت به وضعیت عادی خود باز گردد‪.‬‬ ‫همچنینداورفرجیبرنده‪ ٤١‬سالهجایزه‪ ٤٠‬سکه ایبهارازادیبابیاناینکه‬ ‫‪ ١٥‬سال است که از خدمات بانک صادرات ایران استفاده می کند‪ ،‬طی سخنانی‬ ‫باابرازرضایتازخدماتومشتری مداریکارکنانبانکگفت‪:‬اپلیکیشن«صاپ»‬ ‫نرم افزار خوبی برای جابه جایی پول اســت‪ ،‬از ان رضایت دارم و طی یک ســال‬ ‫گذشته مرتبا از ان استفاده کرده ام‪ .‬این نرم افزار تا به حال برای من بدون عیب و‬ ‫ایراد بوده و بی شک همه کاربران هم از ان راضی هستند‪.‬‬ ‫وی که ســاکن منطقه اسالم شــهر تهران اســت‪ ،‬افزود‪ :‬خوش اخالقی از‬ ‫خصوصیات اصلی کارکنان بانک صادرات ایران است و طی سال های گذشته از‬ ‫خدمات این بانک استفاده کرده ام‪.‬‬ ‫طرح قرعه کشی و اعطای جوایز اپلیکیشن «صاپ» در سه مرحله از ابتدای‬ ‫سال‪ ٩٨‬اغاز شده که در هر مرحله از این قرعه کشی‪ ٤٠،‬سکه بهار ازادی به یمن‬ ‫چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی به یک مشتری خوش شانس اعطا شد و‬ ‫در هر دوره نیز به مناسبت شصت و هفتمین سال تاسیس بانک صادرات ایران‬ ‫نیز‪ ٦٧،‬جایزه‪ ٤٠‬میلیون ریالی برای‪ ٦٧‬نفر از کسانی که این اپلیکیشن را نصب‬ ‫کرده و حداقل با ان یک تراکنش انجام داده باشند‪ ،‬تعلق گرفت‪.‬‬ ‫دریافت اطالعات مانده حساب در بانک رفاه با رمز‬ ‫ایستا امکان پذیر شد‬ ‫دریافت اطالعات مانده حســاب و‪ ‬صورت حساب مختصر با کارت بانکی از‬ ‫طریق تلفن بانک با رمز ایستا امکان پذیر است‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬در راســتای افزایش رضایت‬ ‫مشــتریان به ویژه مستمری بگیران‪ ،‬دریافت اطالعات مانده حساب و‪ ‬صورت‬ ‫حسابمختصرباکارتبانکیازطریقتلفنبانکدرصورتعدمتمایلمشتریان‬ ‫به اســتفاده از رمز پویا در این نوع خدمات‪ ،‬با استفاده از کد کاربری و‪ ‬رمز عبور‬ ‫ثابت‪ ،‬امکان پذیر شد‪ .‬دریافت اطالعات مانده حساب و‪ ‬صورت حساب مختصر‬ ‫با کارت بانکی از طریق تلفن بانک با رمز ایستا امکان پذیر است‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬در راســتای افزایش رضایت‬ ‫مشــتریان به ویژه مستمری بگیران‪ ،‬دریافت اطالعات مانده حساب و‪ ‬صورت‬ ‫حسابمختصرباکارتبانکیازطریقتلفنبانکدرصورتعدمتمایلمشتریان‬ ‫به اســتفاده از رمز پویا در این نوع خدمات‪ ،‬با استفاده از کد کاربری و‪ ‬رمز عبور‬ ‫ثابت‪ ،‬امکان پذیر شد‪ .‬‬ ‫‪5‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۲‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4000‬‬ ‫کاهشساعتکاری‬ ‫شعببانکایرانزمین‬ ‫توجه به مسئولیت اجتماعی‪ ،‬ضرورت مراقبت های‬ ‫بهداشتی پیشگیرانه در خصوص شیوع ویروس کرونا‬ ‫بانک ایران زمین ســاعت کاری واحدهای ستادی و‬ ‫شعب خود را کاهش داد‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬تمامی شعب بانک ایران‬ ‫زمین از تاریخ‪ 11‬اسفند تا اطالع ثانوی روزهای شنبه‬ ‫تا چهارشــنبه از ســاعت ‪ 08:30‬الی ‪ 12:30‬اماده‬ ‫خدمت رســانی به مشتریان هســتند و در روزهای‬ ‫پنجشنبه نیز مشتریان می توانند با مراجعه به شعب‬ ‫بانک از ساعت ‪ 08:30‬الی ‪ 11:30‬امور بانکی خود را‬ ‫انجام دهند‪ .‬ســید محمد حسین استاد مدیرروابط‬ ‫عمومی بانک ایران زمین اعالم کرد‪ :‬بانک ایران زمین‬ ‫در راستای همراهی با اقدامات پیشگیرانه تعیین شده‬ ‫از ســوی مراجع ذیصالح و به منظور کاهش تردد در‬ ‫مکان های عمومی و شعب‪ ،‬از مشتریان عزیز و گرامی‬ ‫درخواست می کند حتی االمکان از مراجعه به شعب‬ ‫بانــک خــودداری و ترجیحا از خدمــات بانکداری‬ ‫الکترونیک استفاده کنند‪ .‬اینترنت بانک‪ ،‬همراه بانک‬ ‫و تلفن بانک از جمله نرم افزارهای مدرن بانک ایران‬ ‫زمیناستکهبااستفادهازانمیتوانتمامیخدمات‬ ‫بانکی مورد نیاز شامل خرید شارژ‪ ،‬استعالم و پرداخت‬ ‫قبوض‪ ،‬پرداخت اقساط‪ ،‬انتقال وجه و نظیر ان را در‬ ‫کمترین زمان انجــام داد‪ .‬همچنین مرکز ارتباط با‬ ‫مشتریان بانک ایران زمین به صورت شبانه روزی به‬ ‫شماره تلفن‪ 021-24809‬اماده پاسخگویی و رفع‬ ‫مشــکالت هموطنان عزیز در زمینه خدمات بانکی‬ ‫اســت‪ .‬نبض جامعــه؛ بانک ایران زمیــن به منظور‬ ‫پیشگیریازشیوعویروسهایفصلیساعتکارکلیه‬ ‫واحدهای ستادی و شــعب خود را در سراسر کشور‬ ‫کاهــش داد‪ .‬به گزارش نبض جامعه وبه نقل از روابط‬ ‫عمومی‪ :‬با توجه به مســئولیت اجتماعی‪ ،‬ضرورت‬ ‫مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه در خصوص شیوع‬ ‫ویروس کرونا بانک ایران زمین ساعت کاری واحدهای‬ ‫ســتادی و شــعب خود را کاهش داد‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬تمامی شــعب بانک ایران زمین از تاریخ ‪11‬‬ ‫اسفند تا اطالع ثانوی روزهای شنبه تا چهارشنبه از‬ ‫نبضجامعه؛بانکایرانزمینبهمنظورپیشگیری‬ ‫ازشیوعویروسهایفصلیساعتکارکلیهواحدهای‬ ‫ستادی و شعب خود را در سراسر کشور کاهش داد‪.‬‬ ‫به گزارش نبض جامعه وبه نقل از روابط عمومی‪ :‬با‬ ‫توجه به مسئولیت اجتماعی‪ ،‬ضرورت مراقبت های‬ ‫بهداشتی پیشگیرانه در خصوص شیوع ویروس کرونا‬ ‫بانک ایران زمین ســاعت کاری واحدهای ستادی و‬ ‫شعب خود را کاهش داد‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬تمامی شعب بانک ایران‬ ‫زمین از تاریخ‪ 11‬اسفند تا اطالع ثانوی روزهای شنبه‬ ‫تا چهارشــنبه از ســاعت ‪ 08:30‬الی ‪ 12:30‬اماده‬ ‫خدمت رســانی به مشتریان هســتند و در روزهای‬ ‫پنجشنبه نیز مشتریان می توانند با مراجعه به شعب‬ ‫بانک از ساعت ‪ 08:30‬الی ‪ 11:30‬امور بانکی خود را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫سیدمحمدحسیناستادمدیرروابطعمومیبانک‬ ‫ایران زمین اعالم کرد‪ :‬بانک ایران زمین در راســتای‬ ‫همراهی با اقدامات پیشــگیرانه تعیین شده از سوی‬ ‫مراجع ذیصالح و به منظور کاهش تردد در مکان های‬ ‫عمومی و شعب‪ ،‬از مشتریان عزیز و گرامی درخواست‬ ‫می کند حتــی االمکان از مراجعه به شــعب بانک‬ ‫خودداری و ترجیحا از خدمات بانکداری الکترونیک‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫اینترنتبانک‪،‬همراهبانکوتلفنبانکازجملهنرم‬ ‫افزارهای مدرن بانک ایران زمین است که با استفاده‬ ‫از ان می توان تمامی خدمات بانکی مورد نیاز شامل‬ ‫خرید شــارژ‪ ،‬اســتعالم و پرداخت قبوض‪ ،‬پرداخت‬ ‫اقساط‪،‬انتقالوجهونظیرانرادرکمترینزمانانجام‬ ‫داد‪.‬همچنینمرکزارتباطبامشتریانبانکایرانزمین‬ ‫به صورت شبانه روزی به شماره تلفن‪021-24809‬‬ ‫اماده پاسخگویی و رفع مشکالت هموطنان عزیز در‬ ‫زمینه خدمات بانکی است‪ .‬نبض جامعه؛ بانک ایران‬ ‫زمینبهمنظورپیشگیریازشیوعویروسهایفصلی‬ ‫ساعت کار کلیه واحدهای ستادی و شعب خود را در‬ ‫سراسر کشور کاهش داد‪.‬‬ ‫به گزارش نبض جامعه وبه نقل از روابط عمومی‪ :‬با‬ ‫ســاعت ‪ 08:30‬الی ‪ 12:30‬اماده خدمت رسانی به‬ ‫مشتریانهستندودرروزهایپنجشنبهنیزمشتریان‬ ‫می توانند با مراجعه به شعب بانک از ساعت ‪08:30‬‬ ‫الی ‪ 11:30‬امور بانکی خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫سیدمحمدحسیناستادمدیرروابطعمومیبانک‬ ‫ایران زمین اعالم کرد‪ :‬بانک ایران زمین در راســتای‬ ‫همراهی با اقدامات پیشــگیرانه تعیین شده از سوی‬ ‫مراجع ذیصالح و به منظور کاهش تردد در مکان های‬ ‫عمومی و شعب‪ ،‬از مشتریان عزیز و گرامی درخواست‬ ‫می کند حتــی االمکان از مراجعه به شــعب بانک‬ ‫خودداری و ترجیحا از خدمات بانکداری الکترونیک‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫اینترنتبانک‪،‬همراهبانکوتلفنبانکازجملهنرم‬ ‫افزارهای مدرن بانک ایران زمین است که با استفاده‬ ‫از ان می توان تمامی خدمات بانکی مورد نیاز شامل‬ ‫خرید شــارژ‪ ،‬اســتعالم و پرداخت قبوض‪ ،‬پرداخت‬ ‫اقساط‪،‬انتقالوجهونظیرانرادرکمترینزمانانجام‬ ‫داد‪.‬همچنینمرکزارتباطبامشتریانبانکایرانزمین‬ ‫به صورت شبانه روزی به شماره تلفن‪021-24809‬‬ ‫اماده پاسخگویی و رفع مشکالت هموطنان عزیز در‬ ‫زمینه خدمات بانکی است‪ .‬نبض جامعه؛ بانک ایران‬ ‫زمینبهمنظورپیشگیریازشیوعویروسهایفصلی‬ ‫ساعت کار کلیه واحدهای ستادی و شعب خود را در‬ ‫سراسر کشور کاهش داد‪.‬‬ ‫به گزارش نبض جامعه وبه نقل از روابط عمومی‪ :‬با‬ ‫توجه به مسئولیت اجتماعی‪ ،‬ضرورت مراقبت های‬ ‫بهداشتی پیشگیرانه در خصوص شیوع ویروس کرونا‬ ‫بانک ایران زمین ســاعت کاری واحدهای ستادی و‬ ‫شعب خود را کاهش داد‪ .‬سید محمد حسین استاد‬ ‫مدیرروابط عمومی بانک ایران زمین اعالم کرد‪ :‬بانک‬ ‫ایران زمین در راستای همراهی با اقدامات پیشگیرانه‬ ‫تعیینشدهازسویمراجعذیصالحوبهمنظورکاهش‬ ‫تردد در مکان های عمومی و شعب‪ ،‬از مشتریان عزیز‬ ‫و گرامی درخواست می کند حتی االمکان از مراجعه‬ ‫بهشعببانکخودداریوترجیحاازخدماتبانکداری‬ ‫الکترونیکاستفادهکنند‪.‬‬ ‫در راستای مبارزه با پولشویی انجام شد‬ ‫شرط بانک مرکزی برای انتقال وجه‬ ‫باالی ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫بانک مرکزی در بخشنامه ای اعالم کرد‪ ،‬انتقال‬ ‫وجه با مبلغ باالتر از سقف مشخص‪ ،‬برای اشخاص‬ ‫حقیقی از طریــق تمامــی تراکنش های بانکی‬ ‫مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارایه‬ ‫اسناد مثبته شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا به‬ ‫نقلازایبنا‪،‬بانکمرکزیدربخشنامه ایاعالمکرد‪،‬‬ ‫در اجــرای تکالیف مقرر در جز‪ ۳‬بند ح تبصره ‪۱۶‬‬ ‫قانون بودجه سال ‪ ۹۸‬به منظور افزایش شفافیت‬ ‫تراکنش هایبانکیومبارزهباپولشوییوجلوگیری‬ ‫از فرار مالیاتی‪ ،‬بانک مرکزی موظف است با تصویب‬ ‫شورای پول و اعتبار برای شفافیت در تراکنشهای‬ ‫بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت‬ ‫اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد استانه ای‬ ‫را تعیین نمایــد و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد‬ ‫اســتانه را برای اشخاص حقیقی از طریق تمامی‬ ‫تراکنشــهای بانکی و ســایر ابزارهای پرداخت‬ ‫مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارایه اسناد‬ ‫مثبتهکند‪.‬‬ ‫اشــخاص حقیقی که از حســاب بانکی خود‬ ‫اســتفاده تجاری می کنند می تواننــد با دریافت‬ ‫شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به ان‬ ‫از شمول مفاد این جز مستثنی شوند‪.‬‬ ‫همچنین به اســتناد تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۱۱۲‬ایین‬ ‫نامــه اجرایی مــاده ‪ ۱۴‬الحاقی قانــون مبارزه با‬ ‫پولشــویی مصوبه سال ‪ ۱۳۹۸‬و ابالغی به موجب‬ ‫بخشــنامه ابان ماه سال ‪ ۹۸‬که طی ان مقرر شده‬ ‫بانکمرکزیبهمنظورکاهشسطحخطرپولشویی‬ ‫و تامین مالی تروریسم در ارایه خدمات انتقال وجوه‬ ‫تدابیرمقتضیراازقبیلتعیینحداکثرسقفمبلغ‬ ‫بــرای ارایه خدمــات و تعداد مجــاز روزانه برای‬ ‫تراکنش های هر مشتری متناسب با سطح خطر‬ ‫تعامل کاری اتخاذ کند‪.‬‬ ‫بدین وســیله دســتورالعمل شــفاف سازی‬ ‫تراکنشــهای بانکی اشخاص که در شورای پول و‬ ‫اعتبار تصویب شده برای استحضار و صدور دستور‬ ‫مقتضی ایفاد می شود‪ .‬در کلیه نقل و انتقاالت وجوه‬ ‫باالتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی‬ ‫مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب‬ ‫سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه باالتر از ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشــتری‬ ‫حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه‬ ‫منوط به تکمیل قســمت فیلد بابت در فرمهای‬ ‫مربوط به و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله‪،‬‬ ‫قرارداد و یا علت انتقال وجه است‪.‬‬ ‫ضمن انکه ضرورت دارد استانه مجاز مجموع‬ ‫مبالــغ برداشــت از طریق درگاه هــای پرداخت‬ ‫حضوری و غیرحضوری از کلیه حسابهای سپرده‬ ‫متعلق به مشتری حقوقی‪ ،‬مشتری حقیقی دارای‬ ‫ســپرده جاری و مشــتری حقیقی داری سپرده‬ ‫شــخصی ولی اشخاص پایین تر از ‪ ۱۸‬سال در ان‬ ‫موسسه اعتباری به اســتانه های تعیین شده در‬ ‫دســتورالعمل محــدود شــود‪.‬بانک مرکزی در‬ ‫بخشنامه ای اعالم کرد‪ ،‬انتقال وجه با مبلغ باالتر از‬ ‫سقف مشــخص‪ ،‬برای اشخاص حقیقی از طریق‬ ‫تمامی تراکنش های بانکی مشروط به درج بابت و‬ ‫در صورت نیاز منوط به ارایه اسناد مثبته شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا به‬ ‫نقلازایبنا‪،‬بانکمرکزیدربخشنامه ایاعالمکرد‪،‬‬ ‫در اجــرای تکالیف مقرر در جز‪ ۳‬بند ح تبصره ‪۱۶‬‬ ‫قانون بودجه سال ‪ ۹۸‬به منظور افزایش شفافیت‬ ‫تراکنش هایبانکیومبارزهباپولشوییوجلوگیری‬ ‫از فرار مالیاتی‪ ،‬بانک مرکزی موظف است با تصویب‬ ‫شورای پول و اعتبار برای شفافیت در تراکنشهای‬ ‫بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت‬ ‫اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد استانه ای‬ ‫را تعیین نمایــد و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد‬ ‫اســتانه را برای اشخاص حقیقی از طریق تمامی‬ ‫تراکنشــهای بانکی و ســایر ابزارهای پرداخت‬ ‫مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارایه اسناد‬ ‫مثبتهکند‪.‬‬ ‫اشــخاص حقیقی که از حســاب بانکی خود‬ ‫اســتفاده تجاری می کنند می تواننــد با دریافت‬ ‫شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به ان‬ ‫از شمول مفاد این جز مستثنی شوند‪.‬‬ ‫همچنین به اســتناد تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۱۱۲‬ایین‬ ‫نامــه اجرایی مــاده ‪ ۱۴‬الحاقی قانــون مبارزه با‬ ‫پولشــویی مصوبه سال ‪ ۱۳۹۸‬و ابالغی به موجب‬ ‫بخشــنامه ابان ماه سال ‪ ۹۸‬که طی ان مقرر شده‬ ‫بانکمرکزیبهمنظورکاهشسطحخطرپولشویی‬ ‫و تامین مالی تروریسم در ارایه خدمات انتقال وجوه‬ ‫تدابیرمقتضیراازقبیلتعیینحداکثرسقفمبلغ‬ ‫بــرای ارایه خدمــات و تعداد مجــاز روزانه برای‬ ‫تراکنش های هر مشتری متناسب با سطح خطر‬ ‫تعامل کاری اتخاذ کند‪.‬‬ ‫بدین وســیله دســتورالعمل شــفاف سازی‬ ‫تراکنشــهای بانکی اشخاص که در شورای پول و‬ ‫اعتبار تصویب شده برای استحضار و صدور دستور‬ ‫مقتضی ایفاد می شود‪ .‬در کلیه نقل و انتقاالت وجوه‬ ‫باالتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی‬ ‫مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب‬ ‫سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه باالتر از ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشــتری‬ ‫حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه‬ ‫منوط به تکمیل قســمت فیلد بابت در فرمهای‬ ‫مربوط به و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله‪،‬‬ ‫قرارداد و یا علت انتقال وجه است‪.‬‬ ‫ضمن انکه ضرورت دارد استانه مجاز مجموع‬ ‫مبالــغ برداشــت از طریق درگاه هــای پرداخت‬ ‫حضوری و غیرحضوری از کلیه حسابهای سپرده‬ ‫متعلق به مشتری حقوقی‪ ،‬مشتری حقیقی دارای‬ ‫ســپرده جاری و مشــتری حقیقی داری سپرده‬ ‫شــخصی ولی اشخاص پایین تر از ‪ ۱۸‬سال در ان‬ ‫موسسه اعتباری به اســتانه های تعیین شده در‬ ‫دستورالعمل محدود شود‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫بانک مسکن‪-‬هیبنا به نقل از ایبنا‪ ،‬بانک مرکزی در‬ ‫بخشنامه ای اعالم کرد‪ ،‬در اجرای تکالیف مقرر در‬ ‫جز‪ ۳‬بند ح تبصره ‪ ۱۶‬قانون بودجه ســال ‪ ۹۸‬به‬ ‫منظور افزایش شــفافیت تراکنش های بانکی و‬ ‫مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار‬ ‫برای شــفافیت در تراکنشــهای بانکی به صورت‬ ‫یکســان یا متناسب با ســطح فعالیت اشخاص‬ ‫حقیقی از نظر عملکرد مالی حد استانه ای را تعیین‬ ‫نماید و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد استانه را برای‬ ‫اشخاصحقیقیازطریقتمامیتراکنشهایبانکی‬ ‫و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در‬ ‫صورت نیاز به ارایه اسناد مثبته کند‪.‬‬ ‫اشــخاص حقیقی که از حســاب بانکی خود‬ ‫اســتفاده تجاری می کنند می تواننــد با دریافت‬ ‫شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به ان‬ ‫از شمول مفاد این جز مستثنی شوند‪.‬‬ ‫همچنین به اســتناد تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۱۱۲‬ایین‬ ‫نامــه اجرایی مــاده ‪ ۱۴‬الحاقی قانــون مبارزه با‬ ‫پولشــویی مصوبه سال ‪ ۱۳۹۸‬و ابالغی به موجب‬ ‫بخشــنامه ابان ماه سال ‪ ۹۸‬که طی ان مقرر شده‬ ‫بانکمرکزیبهمنظورکاهشسطحخطرپولشویی‬ ‫و تامین مالی تروریسم در ارایه خدمات انتقال وجوه‬ ‫تدابیرمقتضیراازقبیلتعیینحداکثرسقفمبلغ‬ ‫بــرای ارایه خدمــات و تعداد مجــاز روزانه برای‬ ‫تراکنش های هر مشتری متناسب با سطح خطر‬ ‫تعامل کاری اتخاذ کند‪.‬‬ ‫بدین وســیله دســتورالعمل شــفاف سازی‬ ‫تراکنشــهای بانکی اشخاص که در شورای پول و‬ ‫اعتبار تصویب شده برای استحضار و صدور دستور‬ ‫مقتضی ایفاد می شود‪.‬‬ ‫در کلیه نقــل و انتقاالت وجــوه باالتر از یک‬ ‫میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشــتری‬ ‫حقوقی و مشــتری حقیقی دارای حساب سپرده‬ ‫تجاری و نیز نقل و انتقال وجه باالتر از‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان درون بانکی و بین بانکی مشــتری حقیقی‬ ‫دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه منوط‬ ‫به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرمهای مربوط به‬ ‫و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله‪ ،‬قرارداد و یا‬ ‫علت انتقال وجه است‪.‬‬ ‫ضمن انکه ضرورت دارد استانه مجاز مجموع‬ ‫مبالــغ برداشــت از طریق درگاه هــای پرداخت‬ ‫حضوری و غیرحضوری از کلیه حسابهای سپرده‬ ‫متعلق به مشتری حقوقی‪ ،‬مشتری حقیقی دارای‬ ‫ســپرده جاری و مشــتری حقیقی داری سپرده‬ ‫شــخصی ولی اشخاص پایین تر از ‪ ۱۸‬سال در ان‬ ‫موسسه اعتباری به اســتانه های تعیین شده در‬ ‫دستورالعمل محدود شود‪.‬‬ ‫میز خبر‬ ‫افزایش سقف برداشت دستگاه های‬ ‫خودپرداز بانک ملی ایران به‬ ‫‪ 500‬هزار تومان‬ ‫سقفبرداشتازدستگاههایخودپردازبانکملیایران‬ ‫جهت فراهم کردن رفاه حال و اسایش هر چه بیشتر مردم‬ ‫عزیز در روزهای پایانی سال‪ ،‬به پنج میلیون ریال افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫بهگزارشروابطعمومیبانکملیایران‪،‬براساسمجوز‬ ‫بانک مرکزی و با توجه به نیاز مشتریان در روزهای پایانی‬ ‫سال و ایام نوروز‪ ،‬سقف برداشت روزانه وجه نقد برای ملی‬ ‫کارت ها از طریق دستگاه های خودپرداز این بانک از ‪11‬‬ ‫اسفندماه امسال تا ‪ 15‬فروردین ماه سال ‪ 1399‬تا سقف‬ ‫پنج میلیون ریال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫الزمبهذکراست‪،‬پیشازاینسقفبرداشتروزانهوجه‬ ‫نقدازخودپردازهایبانکدومیلیونریالبودهاست‪.‬سقف‬ ‫برداشت از دستگاه های خودپرداز بانک ملی ایران جهت‬ ‫فراهم کردن رفاه حال و اسایش هر چه بیشتر مردم عزیز‬ ‫در روزهای پایانی سال‪ ،‬به پنج میلیون ریال افزایش یافت‪.‬‬ ‫بهگزارشروابطعمومیبانکملیایران‪،‬براساسمجوز‬ ‫بانک مرکزی و با توجه به نیاز مشتریان در روزهای پایانی‬ ‫سال و ایام نوروز‪ ،‬سقف برداشت روزانه وجه نقد برای ملی‬ ‫کارت ها از طریق دستگاه های خودپرداز این بانک از ‪11‬‬ ‫اسفندماه امسال تا ‪ 15‬فروردین ماه سال ‪ 1399‬تا سقف‬ ‫پنج میلیون ریال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫الزمبهذکراست‪،‬پیشازاینسقفبرداشتروزانهوجه‬ ‫نقد از خودپردازهای بانک دو میلیون ریال بوده است‪.‬‬ ‫سامانه جدید همراه بانک توسعه‬ ‫صادرات راه اندازی شد‬ ‫سامانه جدید همراه بانک توســعه صادرات ایران به‬ ‫خانواده محصوالت جدید بانکداری الکترونیک این بانک‬ ‫پیوست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات و به نقل‬ ‫از اداره کل مهندســی سیستمهای این بانک‪ ،‬با ارائه این‬ ‫سرویس‪ ،‬خدمات بانکداری الکترونیک بانک فوق تکمیل‬ ‫وعملیاتبانکیحسابهایمشتریانهمچونگذشتهودر‬ ‫قالبی جدید با امکاناتی به روزتر از قبل میسر شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬همچنین کاربرانی که با مشکل‬ ‫تعداد رمز دوم پویا و اشتباه بیش از حد مجاز مواجه شده‬ ‫اند‪ ،‬نیازی به حذف و نصب مجدد نرم افزار رمز ســاز ریما‬ ‫ندارند‪ .‬این بخش از کاربــران‪ ،‬برای بهره گیری مجدد از‬ ‫خدمات رمز دوم پویا ‪ ،‬می توانند از دو روش استفاده کنند‪.‬‬ ‫روش اول مراجعه به خودپرداز و فعالسازی مجدد رمز‬ ‫دوم یکبار مصرف است که تنها دریافت برگه چاپ شده از‬ ‫دستگاه خودپرداز کافی بوده و نیازی به ثبت رمز دریافت‬ ‫شدهنیست‪.‬‬ ‫روش دوم مراجعه به سامانه بانکداری اینترنتی جدید و‬ ‫و فعالسازی مجدد رمز دوم یکبار مصرف است که ثبت نام‬ ‫در این سامانه‪ ،‬الزمه استفاده از این روش خواهد بود‪ .‬توجه‬ ‫به این نکته ضروری است که پس از ثبت نام در سامانه یاد‬ ‫شده‪،‬کلمهعبورهمراهبانکقبلی(موبایلبانک)نیزتغییر‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫اداره کل مهندسی سیستمها در بانک توسعه صادرات‪،‬‬ ‫توصیه کرده است مشتریان بانک پس از فعالسازی سامانه‬ ‫بانکداری اینترنتی جدید و اطمینان از کارکرد صحیح ان‪،‬‬ ‫نسبت به حذف اپلیکیشن همراه بانک قدیمی خود اقدام‬ ‫نموده و صرفا از سامانه جدید استفاده نمایند‪.‬‬ ‫سامانه جدید همراه بانک توســعه صادرات ایران به‬ ‫دوصورت “نسخه وب” و “برنامه اندروید” در دسترس‬ ‫است‪ .‬سامانه جدید همراه بانک توسعه صادرات ایران به‬ ‫خانواده محصوالت جدید بانکداری الکترونیک این بانک‬ ‫پیوست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات و به نقل‬ ‫از اداره کل مهندســی سیستمهای این بانک‪ ،‬با ارائه این‬ ‫سرویس‪ ،‬خدمات بانکداری الکترونیک بانک فوق تکمیل‬ ‫وعملیاتبانکیحسابهایمشتریانهمچونگذشتهودر‬ ‫قالبی جدید با امکاناتی به روزتر از قبل میسر شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬همچنین کاربرانی که با مشکل‬ ‫تعداد رمز دوم پویا و اشتباه بیش از حد مجاز مواجه شده‬ ‫اند‪ ،‬نیازی به حذف و نصب مجدد نرم افزار رمز ســاز ریما‬ ‫ندارند‪ .‬این بخش از کاربــران‪ ،‬برای بهره گیری مجدد از‬ ‫خدمات رمز دوم پویا ‪ ،‬می توانند از دو روش استفاده کنند‪.‬‬ ‫روش اول مراجعه به خودپرداز و فعالسازی مجدد رمز‬ ‫دوم یکبار مصرف است که تنها دریافت برگه چاپ شده از‬ ‫دستگاه خودپرداز کافی بوده و نیازی به ثبت رمز دریافت‬ ‫شدهنیست‪.‬‬ ‫روش دوم مراجعه به سامانه بانکداری اینترنتی جدید و‬ ‫و فعالسازی مجدد رمز دوم یکبار مصرف است که ثبت نام‬ ‫در این سامانه‪ ،‬الزمه استفاده از این روش خواهد بود‪ .‬توجه‬ ‫به این نکته ضروری است که پس از ثبت نام در سامانه یاد‬ ‫شده‪،‬کلمهعبورهمراهبانکقبلی(موبایلبانک)نیزتغییر‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫اداره کل مهندسی سیستمها در بانک توسعه صادرات‪،‬‬ ‫توصیه کرده است مشتریان بانک پس از فعالسازی سامانه‬ ‫بانکداری اینترنتی جدید و اطمینان از کارکرد صحیح ان‪،‬‬ ‫نسبت به حذف اپلیکیشن همراه بانک قدیمی خود اقدام‬ ‫نموده و صرفا از سامانه جدید استفاده نمایند‪.‬‬ ‫سامانه جدید همراه بانک توســعه صادرات ایران به‬ ‫دوصورت “نسخه وب” و “برنامه اندروید” در دسترس‬ ‫است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬همچنین کاربرانی که با مشکل‬ ‫تعداد رمز دوم پویا و اشتباه بیش از حد مجاز مواجه شده‬ ‫اند‪ ،‬نیازی به حذف و نصب مجدد نرم افزار رمز ســاز ریما‬ ‫ندارند‪ .‬این بخش از کاربــران‪ ،‬برای بهره گیری مجدد از‬ ‫خدمات رمز دوم پویا ‪ ،‬می توانند از دو روش استفاده کنند‪.‬‬ ‫روش اول مراجعه به خودپرداز و فعالسازی مجدد رمز‬ ‫دوم یکبار مصرف است که تنها دریافت برگه چاپ شده از‬ ‫دستگاه خودپرداز کافی بوده و نیازی به ثبت رمز دریافت‬ ‫شدهنیست‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۲‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4000‬‬ ‫دور از پایتخت‬ ‫طی مراسمی با حضور مسئوالن کشوری و استانی؛‬ ‫‪ ‬یوسفعرفانینسببهعنوانمدیرعاملشرکت‬ ‫ابوفاضالباستانمرکزیمعرفیشد‬ ‫میز خبر‬ ‫شهردار فردیس خبرداد‬ ‫معابر تاریک فردیس روشن می شود‬ ‫البرز ولی ابراهیمی ‪ -‬شهردار فردیس از انعقاد تفاهمنامه ای با شرکت توزیع برق در راستای‬ ‫مشارکت در تامین روشنایی معابر تاریک فردیس خبر داد‪.‬‬ ‫محمد خسرو زاده در جمع خبرنگاران‪ ،‬عدم وجود روشنایی در برخی معابر را یکی از مشکالت‬ ‫شهروندان فردیسی اعالم کرد و افزود‪ :‬با توجه به اینکه پیگیری مطالبات شهروندان از مهمترین‬ ‫اقدامات در دستور کار مدیریت شهری فردیس است ‪ ،‬نسبت به برگزاری نشستی با رئیس شرکت‬ ‫توزیع برق شهرستان فردیس اقدام شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه از انعقاد تفاهم نامه ای با شرکت توزیع برق شهرستان فردیس مبنی بر مشارکت‬ ‫شهرداری در تامین روشنایی معابر پر ترددی که به فضای بی دفاع شهری تبدیل شده بودند‪ ،‬خبر‬ ‫داد و بیان کرد‪ :‬طبق این تفاهمنامه‪ ،‬با تامین اعتبار مورد نیاز برای روشنایی برخی معابر پرتردد‪،‬‬ ‫نسبت به تامین روشنایی این معابر اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫شهردار فردیس با بیان اینکه اجرای عملیات تامین روشنایی برخی معابر شهر همچون بلوار‬ ‫بیات مطالبه به حق شهروندان فردیسی است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این اقدام موجب افزایش سطح امنیت‬ ‫اجتماعی و تبدیل فضای بی دفاع شهری به فضایی ارام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این تفاهم نامه عالوه بر تامین روشنایی بلوار بیات‪ ،‬اجرای طرح روشنایی‬ ‫حدفاصلکانالفردیستاسهراهمشکیندشت‪،‬ورودیسیمیندشت ‪،‬محدودهشهرداریفردیس‪،‬‬ ‫بلوار مارلیک نیز قید شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬عملیات جابجابی شبکه های توزیع برق ناشی از اصالح‬ ‫هندسی معابر نیز طبق این تفاهم نامه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شهردار فردیس با بیان اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای طرح روشنایی معابر پرتردد‬ ‫خاموش شهر پس از تصویب در صحن علنی شورای اسالمی شهر و سیر مراحل قانونی‪ ،‬هزینه می‬ ‫شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این اقدام با هدف پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی و افزایش ایمنی شهروندان‬ ‫در معابر تاریک شهر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫محمد خسرو زاده در جمع خبرنگاران‪ ،‬عدم وجود روشنایی در برخی معابر را یکی از مشکالت‬ ‫شهروندان فردیسی اعالم کرد و افزود‪ :‬با توجه به اینکه پیگیری مطالبات شهروندان از مهمترین‬ ‫اقدامات در دستور کار مدیریت شهری فردیس است ‪ ،‬نسبت به برگزاری نشستی با رئیس شرکت‬ ‫توزیع برق شهرستان فردیس اقدام شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه از انعقاد تفاهم نامه ای با شرکت توزیع برق شهرستان فردیس مبنی بر مشارکت‬ ‫شهرداری در تامین روشنایی معابر پر ترددی که به فضای بی دفاع شهری تبدیل شده بودند‪ ،‬خبر‬ ‫داد و بیان کرد‪ :‬طبق این تفاهمنامه‪ ،‬با تامین اعتبار مورد نیاز برای روشنایی برخی معابر پرتردد‪،‬‬ ‫نسبت به تامین روشنایی این معابر اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫شهردار فردیس با بیان اینکه اجرای عملیات تامین روشنایی برخی معابر شهر همچون بلوار‬ ‫بیات مطالبه به حق شهروندان فردیسی است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این اقدام موجب افزایش سطح امنیت‬ ‫اجتماعی و تبدیل فضای بی دفاع شهری به فضایی ارام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این تفاهم نامه عالوه بر تامین روشنایی بلوار بیات‪ ،‬اجرای طرح روشنایی‬ ‫حدفاصلکانالفردیستاسهراهمشکیندشت‪،‬ورودیسیمیندشت ‪،‬محدودهشهرداریفردیس‪،‬‬ ‫بلوار مارلیک نیز قید شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬عملیات جابجابی شبکه های توزیع برق ناشی از اصالح‬ ‫هندسی معابر نیز طبق این تفاهم نامه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شهردار فردیس با بیان اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای طرح روشنایی معابر پرتردد‬ ‫خاموش شهر پس از تصویب در صحن علنی شورای اسالمی شهر و سیر مراحل قانونی‪ ،‬هزینه می‬ ‫شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این اقدام با هدف پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی و افزایش ایمنی شهروندان‬ ‫در معابر تاریک شهر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫فاز نخست پروژه‪ ۵۵‬متری‬ ‫در اراک کلنگ زنی شد‬ ‫شهردار اراک گفت‪ :‬عملیات اجرایی پروژه ‪ ۵۵‬متری در اراک اغاز و کنگ زنی فاز نخست پروژه‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫شــهردار اراک در ائین افتتاح طرح ‪ 55‬متری در اراک اظهار داشــت‪ :‬این پروژه به طول ‪4.2‬‬ ‫کیلومتر و به عرض ‪ 55‬متر از میدان راه اهن اراک اغاز به کمربندی شــمالی ختم می شود و این‬ ‫پروژه‪ ،‬تقاطع ها و پل های زیادی مانند پل علم الهدی‪ ،‬پل شهر صنعتی که تخریب می شود‪ ‬و پل‬ ‫شهید بختیاری در مسیر شرقی به غربی را شامل می شود‪.‬‬ ‫محمدکریم شفیعی افزود‪ :‬امروز فاز نخست این پروژه کلنگ زنی می شود‪ ،‬البته ممکن است از‬ ‫کنار خط راه اهن معارضینی برای عملیات اجرایی وجود داشته باشند که باید این تعارضات رفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در برخی از نقاط ‪ ‬فضای سبزی با یکصد تا پانصد اصله درخت وجود دارد که طول‬ ‫عمر زیادی ندارند و محیط زیســت نیز اعالم کرده‪ ‬که در جابجایی درخت ها همکاری می کند‪،‬‬ ‫تو گو می شود‬ ‫همچنین با ساختمان های راه اهن و فنی و حرفه ای به عنوان معارضین پروژه گف ‬ ‫تا‪ ‬در کوتاهترین زمان ممکن این مشکل حل شود‪.‬‬ ‫شهردارکالنشهراراکعنوانکرد‪:‬اینپروژه‪ ‬یکمسیرشمالی‪-‬جنوبیاستکهتمامیشریان ها‬ ‫و مسیرهای شــرقی و غربی و بزرگراه های ایجاد شده در شهر را به یکدیگر‪ ‬متصل می کند البته‬ ‫پروژه ‪ ‬به صورت امانی انجام می شود و هزینه های شهرداری به شدت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫شفیعی اضافه کرد‪ :‬سازمان عمران شهرداری در مجموع سیصد نیروی کاری دارد و همه ماشین ‬ ‫االت و تجهیزات مربوطه نیز اورهال شده و اماده کار در این پروژه هستند چراکه‪ ‬این پروژه کمک‬ ‫می کند که بار ترافیکی به خارج از شهر منتقل شود و ترافیک میدان راه اهن در اتصال به خیابان‬ ‫شریعتی و شهید شیرودی به‪ 55‬متری متصل و از طریق پل های علم الهدی و شهرصنعتی و شهید‬ ‫بخیتیاری به کمربندی شمالی منتقل شود‪.‬‬ ‫شفیعی خاطرنشان کرد‪ :‬این اقدام باعث می شود که مرکز شهر درگیر ترافیک نباشد و تالش‬ ‫داریم بار ترافیکی به کناره های شهر منتقل شود چراکه این امر در کاهش مصرف سوخت و کاهش‬ ‫الودگی هوا و بهبود محیط زیست نیز کمک می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در برخی از نقاط ‪ ‬فضای سبزی با یکصد تا پانصد اصله درخت وجود دارد که طول‬ ‫عمر زیادی ندارند و محیط زیســت نیز اعالم کرده‪ ‬که در جابجایی درخت ها همکاری می کند‪،‬‬ ‫تو گو می شود‬ ‫همچنین با ساختمان های راه اهن و فنی و حرفه ای به عنوان معارضین پروژه گف ‬ ‫تا‪ ‬در کوتاهترین زمان ممکن این مشکل حل شود‪.‬‬ ‫شهردارکالنشهراراکعنوانکرد‪:‬اینپروژه‪ ‬یکمسیرشمالی‪-‬جنوبیاستکهتمامیشریان ها‬ ‫و مسیرهای شــرقی و غربی و بزرگراه های ایجاد شده در شهر را به یکدیگر‪ ‬متصل می کند البته‬ ‫پروژه ‪ ‬به صورت امانی انجام می شود و هزینه های شهرداری به شدت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫شفیعی اضافه کرد‪ :‬سازمان عمران شهرداری در مجموع سیصد نیروی کاری دارد و همه ماشین ‬ ‫االت و تجهیزات مربوطه نیز اورهال شده و اماده کار در این پروژه هستند چراکه‪ ‬این پروژه کمک‬ ‫می کند که بار ترافیکی به خارج از شهر منتقل شود و ترافیک میدان راه اهن در اتصال به خیابان‬ ‫شریعتی و شهید شیرودی به‪ 55‬متری متصل و از طریق پل های علم الهدی و شهرصنعتی و شهید‬ ‫بخیتیاری به کمربندی شمالی منتقل شود‪.‬‬ ‫شفیعی خاطرنشان کرد‪ :‬این اقدام باعث می شود که مرکز شهر درگیر ترافیک نباشد و تالش‬ ‫داریم بار ترافیکی به کناره های شهر منتقل شود چراکه این امر در کاهش مصرف سوخت و کاهش‬ ‫الودگی هوا و بهبود محیط زیست نیز کمک می کند‪.‬‬ ‫در پی مصوبه شــورای عالی اداری کشور و تائید‬ ‫هیئت دولت در خصوص یکپارچه سازی شرکتهای‬ ‫اب و فاضالب شهری و روستایی و مدیریت واحد این‬ ‫شرکت ها به عنوان شرکت های اب و فاضالب استانی‬ ‫‪ ،‬مهندسیوسفعرفانینسب از سوی مهندس جانباز‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور به‬ ‫عنوان مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان مرکزی‬ ‫منصوب و طی مراســمی با حضور مهندس پاکروح‬ ‫معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی ابفاکشور‬ ‫‪ ،‬مهندس فرخی معاون هماهنگــی امور اقتصادی‬ ‫اســتانداری مرکزی ‪،‬مهندس پاک ضمیر مشاور و‬ ‫مدیرکل دفتر مدیر عامل شرکت مهندسی ابفاکشور‬ ‫و جمعی از مدیران دســتگاه هــای دولتی و اجرایی‬ ‫استان معرفی شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت اب و فاضالب‬ ‫استان مرکزی در این مراسم‪ ،‬مهندس عرفانی نسب‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان مرکزی طی‬ ‫ارائه گزارشی از وضعیت ارائه خدمات اب و فاضالب‬ ‫در شــهرها و روستاهای استان مرکزی‪ ‬بیان داشت ‪:‬‬ ‫جمعیت تحت پوشش اب شهری در استان مرکزی‬ ‫‪ 99/98‬درصد و نسبت بهره مندی جمعیت روستایی‬ ‫استان مرکزی از اب شــرب ‪ ۸۵‬درصد است این در‬ ‫حالیست که میانگین کشوری بهره مندی روستاها از‬ ‫اب شرب‪ ۷۵  ‬درصد می باشد ‪.‬‬ ‫وی ضمن اشاره به مزایای یکپارچه سازی شرکت‬ ‫های اب و فاضالب شهری و روستایی استان ها بیان‬ ‫داشت‪:‬ارتقاءسطحخدماترسانیوپاسخگوییسریع‬ ‫به مشترکین ‪ ،‬هم افزایی ظرفیت های فنی ‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و اقتصادی ابفای شــهری و روستایی ‪ ،‬رفع مسایل‬ ‫مشترک و کاهش هزینه های اداری و مدیریتی‪  ‬این‬ ‫شــرکتها‪ ،  ‬سهولیت مدیریت و نظارت عالی شرکت‬ ‫مهندسی ابفای کشور و زارت نیرو و همچنین تعدیل‬ ‫ساختار وزارت نیرو از طریق کاهش‪ 31‬شرکت دولتی‬ ‫در راستای چابک ســازی دولت از مزایای یکپارچه‬ ‫سازی شرکت های اب و فاضالب شهری و روستایی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫مهندس عرفانی نسب تصریح کرد ‪ :‬استان مرکزی‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۱۵۰‬میلیون مترمکعب اب را دارد در‬ ‫حالی اســت که نیاز ســاالنه اســتان ‪ ۱۱۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب می باشد‪.‬‬ ‫در ادامــه مراســم مهندس فرخی معــاون امور‬ ‫اقتصادی استانداری مرکزی طی سخنانی گفت ‪ :‬در‬ ‫بین ادارات و ارگانهای دولتی استان ‪ ،‬مجموعه اب و‬ ‫فاضالب هم از توان خوب کارشناســی و هم از تالش‬ ‫باالیی برخوردار هستند و توانسته اند خدمات خوبی‬ ‫را به مردم استان ارایه نمایند‪..‬‬ ‫با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور ‪:‬‬ ‫مراسم معارفه مدیرعامل اب و فاضالب استان گیالن انجام شد‬ ‫به گزارش دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی‬ ‫شرکت اب و فاضالب اســتان گیالن‪ ،‬در راستای‬ ‫طرح یکپارچه ســازی شرکت های اب و فاضالب‬ ‫شــهری و روســتایی با حضور مدیرعامل شرکت‬ ‫مهندســی اب و فاضالب کشــور مراسم معارفه‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان گیالن انجام‬ ‫شد‪.‬در این مراســم حمیدرضا جانباز مدیرعامل‬ ‫شرکت مهندســی اب و فاضالب کشور گفت در‬ ‫ســاختار جدید یکپارچه نه شهر است و نه روستا‪،‬‬ ‫بلکه شــرح وظایف در الیه های مختلف تفکیک و‬ ‫تعریف شده است و با توجه به سختی کار ابرسانی‬ ‫به روستاهای گیالن ‪ ،‬پروژه های بسیار خوبی برای‬ ‫ابرسانی تعریف شده است‪ .‬وی همچنین از تصفیه‬ ‫خانه بزرگ اب گیالن بعنــوان بزرگترین تصفیه‬ ‫خانه اب کشــور بــا اســتفاده از ظرفیت بخش‬ ‫خصوصــی یاد کــرد و گفت‪ :‬این تصفیــه خانه از‬ ‫افتخارات صنعت اب کشور است و بهره برداری از‬ ‫مدول دوم این تصفیه خانه ‪ 3‬مترمکعب بر ظرفیت‬ ‫تولید اب استان خواهد افزود‪.‬سپس سید محسن‬ ‫حســینی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان گیالن گفت‪ :‬در استان گیالن‬ ‫بیش از یک میلیون مشــترک در بخش شهری و‬ ‫روستایی اســت و در این راستا برای ارائه خدمات‬ ‫بهتر‪ ،‬تبادل اب در حوزه شهری و روستایی انجام‬ ‫می گیرد ‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫گیالن همچنیــن تصریح کرد‪ :‬یکپارچه شــدن‬ ‫شرکتها باعث خواهد شد خدمات رسانی بهبود یابد‬ ‫و این طرح با هدف یکپارچگی تاسیسات‪ ،‬کوچک‬ ‫ســازی دولــت و مدیریت صحیح تاسیســات و‬ ‫تجهیزات انجام شده که هیچ وقفه ای برای خدمات‬ ‫رسانی مطلوب نخواهد بود‪.‬حسینی با تاکیدبراینکه‬ ‫تقویت واحدهای ارتباط مردمی به منظور پاســخ‬ ‫مناسب و به موقع به خواسته های مردم در اولویت‬ ‫مردمی به منظور پاسخ مناسب و به موقع به خواسته‬ ‫های مردم در اولویت قرار دارد تصریح کرد‪ :‬افزایش‬ ‫قرار دارد تصریح کرد‪ :‬افزایش نقش روابط عمومی ها‬ ‫وارتباطدوسویهبامشترکینازمهمترینبرنامههای‬ ‫این شرکت می باشد ‪.‬در پایان مراسم با اهداء حکم‬ ‫مهندس جانبــاز رئیس مجمع عمومی شــرکت‬ ‫مهندسیابوفاضالبکشور‪،‬سیدمحسنحسینی‬ ‫ســالکده بعنوان مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان گیالن منصوب شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان گیالن‬ ‫همچنین تصریح کرد‪ :‬یکپارچه شدن شرکتها باعث‬ ‫خواهد شد خدمات رسانی بهبود یابد و این طرح با‬ ‫هدف یکپارچگی تاسیسات‪ ،‬کوچک سازی دولت و‬ ‫مدیریتصحیحتاسیساتوتجهیزاتانجامشدهکه‬ ‫هیچ وقفه ای برای خدمات رسانی مطلوب نخواهد‬ ‫بود‪.‬حسینیباتاکیدبراینکهتقویتواحدهایارتباط‬ ‫نقش روابط عمومی ها و ارتباط دوسویه با مشترکین‬ ‫ازمهمترینبرنامههایاینشرکتمیباشد‪.‬درپایان‬ ‫مراسم با اهداء حکم مهندس جانباز رئیس مجمع‬ ‫عمومی شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور‪ ،‬سید‬ ‫محسن حسینی سالکده بعنوان مدیرعامل شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان گیالن منصوب شد‪ .‬به گزارش‬ ‫دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان گیالن‪ ،‬در راستای طرح یکپارچه‬ ‫سازی شرکت های اب و فاضالب شهری و روستایی‬ ‫با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب‬ ‫کشــور مراســم معارفه مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب اســتان گیالن انجام شــد‪.‬در این مراسم‬ ‫حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی اب‬ ‫و فاضالب کشور گفت در ساختار جدید یکپارچه‬ ‫نه شهر است و نه روستا‪ ،‬بلکه شرح وظایف در الیه‬ ‫های مختلف تفکیک و تعریف شده است و با توجه‬ ‫به سختی کار ابرسانی به روستاهای گیالن ‪ ،‬پروژه‬ ‫های بسیار خوبی برای ابرسانی تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از تصفیه خانه بــزرگ اب گیالن‬ ‫بعنوان بزرگترین تصفیه خانه اب کشور با استفاده‬ ‫از ظرفیــت بخش خصوصی یــاد کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫تصفیه خانه از افتخارات صنعت اب کشور است و‬ ‫بهــره برداری از مــدول دوم ایــن تصفیه خانه ‪3‬‬ ‫مترمکعب بر ظرفیت تولید اب استان خواهد افزود‪.‬‬ ‫سپس سید محسن حسینی رئیس هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان گیالن‬ ‫گفت‪ :‬در استان گیالن بیش از یک میلیون مشترک‬ ‫در بخش شــهری و روستایی است و در این راستا‬ ‫برای ارائه خدمات بهتر‪ ،‬تبادل اب در حوزه شهری‬ ‫و روستایی انجام می گیرد ‪ .‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫و فاضالب اســتان گیالن همچنین تصریح کرد‪:‬‬ ‫یکپارچه شدن شرکتها باعث خواهد شد خدمات‬ ‫رســانی بهبود یابد و این طرح با هدف یکپارچگی‬ ‫تاسیسات‪ ،‬کوچک سازی دولت و مدیریت صحیح‬ ‫تاسیسات و تجهیزات انجام شده که هیچ وقفه ای‬ ‫برای خدمات رسانی مطلوب نخواهد بود‪.‬حسینی‬ ‫با تاکید بر اینکه تقویت واحدهای ارتباط مردمی به‬ ‫منظور پاسخ مناسب و به موقع به خواسته های مردم‬ ‫در اولویت قرار دارد تصریح کرد‪ :‬افزایش نقش روابط‬ ‫عمومی ها و ارتباط دوسویه با مشترکین از مهمترین‬ ‫برنامه های این شرکت می باشد ‪.‬در پایان مراسم با‬ ‫اهــداء حکم مهندس جانباز رئیس مجمع عمومی‬ ‫شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور‪ ،‬سید محسن‬ ‫حسینی ســالکده بعنوان مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان گیالن منصوب شد‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار ﻣﺸﻬﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﺷﺎره‪:‬‬ ‫اژﯾﺮ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا دراﻣﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ کالیــی ﺷﻬﺮدار ﻣﺸﻬﺪ در برنامــه‬ ‫تلویزیونی اشاره گفت‪ :‬اژﯾﺮ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا‬ ‫دراﻣﺪه اﺳﺖ‪ ،‬دو ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻨﺪه دوران ﭘﯿﮏ مــا در‬ ‫مشهد است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ‪ ۳۰‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺮوﺗﮑﻞ ها‬ ‫ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫در ﻣﺸﻬﺪ اﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ادامه داد‪ :‬ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺠﯿﺮه رﻓﺖ‬ ‫و اﻣﺪ وﯾﺮوس ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد را بشکنیم‪.‬‬ ‫شهردار مشــهد گفت‪ :‬من اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ‬ ‫اﻣﺪه ام ﺗﺎ واقعیت هــا را ﺑﺎ ﻣﺮدم در میان بگذارم در‬ ‫ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺷﻬﺮدار ﻣﺸﻬﺪ بــوده ام به‬ ‫ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪم اﻣﺎ اﻣﺮوز اﻣﺪم ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ‬ ‫واقعیت هایی را ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﮐﻼﺋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻮه یــخ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬افــزود‪ :‬ﻣﺎ ﮐﺮوﻧﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬﺷﺖ و روزی تمام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻘﺪر‬ ‫ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮﺟﺎ ﺑﮕﺬارد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم دارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ اژﯾﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا درﻧﯿﺎﻣﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫او تصریح ﮐﺮد‪ :‬اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺳﻬﻞ و ﺳﺎده‬ ‫ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ هم اکنون‬ ‫اژﯾﺮ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا دراﻣﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫اژﯾﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا درﻧﯿﺎید ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ‬ ‫ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﺸﺖ سر‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ از ﻣﻨﺎزل ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﻢ و اﮔﺮ ﺧﺎرج‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫شهردار مشهد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫درک ﮐﻨﯿﻢ دو ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻨﺪه دوران ﭘﯿﮏ ﻣﺎ اﺳﺖ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬اﮔﺮ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﯿﻢ و ﻣﺮدم‬ ‫ﮐﻼﺋﯽ افزود‪ :‬ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎر را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪ ،‬امار امروز‬ ‫ما با امار ﭼﻬﺎر روز ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ‬ ‫در ﯾﮏ ﻣﺎه اﯾﻨﺪه در اســتان ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﻮت‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺎ باشــد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را‬ ‫ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم دارد‪.‬‬ ‫او اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ازدﺣﺎم را ﮐﻢ کرده و ﻧﮑﺎت‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ می ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰه‬ ‫ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﭘﯿﮏ ﺧﺎرج شــویم؛ دوﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﮏ‬ ‫ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﺟﺪی بگیریم‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار ﻣﺸﻬﺪ با بیان اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اداﻣﻪ می دﻫﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اژﯾﺮ ﺳﻔﯿﺪ اعالم کند ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫اﮔﺮ ازدﺣﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ اﯾﻦ زﺣﻤﺎت‬ ‫بی ﻧﺘﯿﺠﻪ می ماند‪ ،‬ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﻤﺎننــد؛ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﺮوﻧﺪ و از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کالیی اﻓﺰود‪ :‬از اﻣﺸب یک ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺰل ﻣﺴﺌﻮل‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ رﻓﺖ و اﻣﺪ ﻫﺎ ﮐﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم در ﻧﻘﺎط ﭘﺮ رﯾﺴﮏ وارد‬ ‫ﻧﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻣﺎ در ﺧﺼﻮص‬ ‫ارزاق و ﻣﯿﻮه وصیفــی ﺟﺎت ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫شهردار مشهد گفت‪ :‬اﮔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم را داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ مــی ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم رﮐﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در‬ ‫ﻣﺸﻬﺪ زدﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را ﺑﺎ کمتریــن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺸﺖ‬ ‫ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شهرما‬ ‫برای مقابله با ویروس کرونا‬ ‫‪ 3‬هزار شهروند در سطح محالت شمال تهران‬ ‫اموزش دیدند‬ ‫‪ 3‬هزار شــهروند در سطح محالت شمال تهران با حضور کارشناسان خانه‬ ‫های ســامت سراهای محالت در خصوص راهکارهای پیشگیری و مقابله با‬ ‫ویروس کرونا تحت اموزش های الزم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه یک ســید عباس ســجادی‬ ‫سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه با بیان خبر‬ ‫فوق اظهار داشــت‪ :‬اموزش و ارتقاء سطح اگاهی شــهروندان برای مقابله و‬ ‫پیشگیری از بیماری کرونا در سراهای محالت‪ ،‬مساجد و برخی مراکز خرید با‬ ‫همکاری کارشناســان اداره سالمت شهرداری منطقه یک و مشارکت شبکه‬ ‫بهداشــت و درمان شمیرانات در حال انجام است و طی ان بیش از ‪ 3‬هزار نفر‬ ‫تحت اموزش قرار گرفتند ‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه زیرساخت های شهرداری منطقه یک در حوزه اموزش‬ ‫برای مقابله با بیماری کرونا مناسب است افزود‪ :‬مهمترین کار سراها و خانه های‬ ‫سالمت شهرداری در سطح محالت ارائه اموزش های مجازی‪ ،‬حضوری و اطالع‬ ‫رسانی عمومی است‪.‬‬ ‫سجادی اموزش خود مراقبتی و کنترل بیماری کرونا به تمامی کارمندان‬ ‫شــهرداری منطقه یک و کارگران‪ ،‬برگزاری کارگاه های اموزشــی مجازی و‬ ‫حضوری برای تمامی شهروندان‪ ،‬کارکنان و گروه هایی که با شهرداری منطقه‬ ‫همکاری می کنند را از دیگر اقدامات این اداره عنوان کرد‪.‬‬ ‫شست و شو و گند زدایی مستمر اماکن عمومی‬ ‫منطقه‪15‬‬ ‫‪ 600‬چشــمه سرویس بهداشتی در بوستان و پایانه ها منطقه ‪ 15‬به طور‬ ‫مستمر شست و شو و گند زدایی می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ‪ ،15‬علی اکبرکریمی پور معاون‬ ‫خدماتشهریومحیطزیستمنطقهگفت‪:‬روزانه ‪ 2‬تا‪ 3‬مرتبهدرب‪،‬دستگیره‬ ‫و شیراالت سرویسهای بهداشتی با مواد ضدعفونی کننده و الکل شست و شو‬ ‫و گندزدایی می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه پیش از شیوع بیماری کرونا نیز شست و شو و گندزدایی‬ ‫سرویس های بهداشــتی مستمر انجام می شد افزود‪ :‬به منظور پیشگیری از‬ ‫بیماری کرونا این اقدام در دفعات متعدد و با مواد ضدعفونی کننده اب ژاول و‬ ‫الکل انجام می شود‪.‬‬ ‫معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه بیان کرد‪ :‬این فرایند تا زمان‬ ‫سپری شدن خطر ویروس کرونا ادامه می یابد‪.‬‬ ‫کریمی پور با تاکید بر اینکه پیشــگیری همواره ارزان ترین و راحت ترین‬ ‫اقدام در مقابل بیماری ها است افزود‪ :‬بحث سالمت موضوعی مهم است و تمام‬ ‫احاد جامعه را در بر می گیرد و شهروندان با رعایت بهداشت فردی و محیطی‬ ‫این بیماری را شکست خواهند داد‪.‬‬ ‫بهگفتهوی‪،‬اموزش‪ 900‬کارگرخدماتشهری‪،‬تحویلتجهیزاتبهداشتی‬ ‫شامل ماسک و دستکش به کارگران‪ ،‬شستشو‪ ،‬نظافت‪ ،‬سمپاشی و گندزدایی‬ ‫‪ 4‬اسکان کارگری‪ ،‬مکان های خدماتی زیر مجموعه شهرداری و میدان و بازار‬ ‫میوه و تره بار منطقه از دیگر اقدامات انجام شده این معاونت در مقابله با شیوع‬ ‫این بیماری است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است؛ تمامی اتوبوس های فعال در منطقه ‪ 15‬در راستای حفظ‬ ‫ایمنی شهروندان‪ ،‬ارتقای وضعیت بهداشت ناوگان اتوبوسرانی و پیشگیری از‬ ‫ابتالی شهروندان به بیماری کرونا‪ ،‬عالوه بر شستشوی روزانه که در برنامه های‬ ‫مستمر این سازمان می باشد‪ ،‬ضدعفونی نیز می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعاملسازمان مدیریت پسماندشهرداری‬ ‫تهران شرح داد‬ ‫چگونگی جمع اوری و دفن پسماندهای‬ ‫بیمارستانی‬ ‫سازمانمدیریتپسماندشهرداریتهرانبادادستانیتهرانبرایجلوگیری‬ ‫از تفکیک پسماند در مخازن زباله مکاتبه کرده و تاکید کرده که هیچ تفکیک‬ ‫پسماندی انجام نمی شود و همه پسماندها دفن می شوند‪.‬‬ ‫صدرالدین علیپور‪ ،‬مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در‬ ‫نخستین نشســت خبری گزارش عملکرد شــهرداری تهران برای مقابله با‬ ‫کروناویروس که بعد از ظهر امروز به صورت مجازی برگزار شد‪ ،‬به اقدامات انجام‬ ‫شــده در سازمان مدیریت پسماند اشــاره کرد و گفت‪ :‬کارگرانی که در حوزه‬ ‫خدمات شهری کار می کنند برای انکه از حداکثر امکانات حفاظتی و بهداشتی‬ ‫برخوردار باشند‪ ،‬با شهرداران مناطق اقداماتی در حال انجام است که تفکیک‬ ‫پسماند صورت نگیرد‪.‬‬ ‫به گفته او به دلیل اینکه پاکبان ها بیشترین مواجهه در سطح خیابان ها و‬ ‫معابر دارند‪ ،‬حتما باید به دستکش‪ ،‬ماسک و امکانات مراقبتی مجهز باشند‪.‬‬ ‫علیپور با بیان اینکه در بحث جمع اوری و دفن پسماند پیگیر پروتکل های‬ ‫وزارت بهداشــت بودیم و دستورالعمل جدیدی به ما ابالغ نشد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با‬ ‫این وجود ما بر تجربیاتی که در چین است مروری داشتیم چون انها در چنین‬ ‫شرایطی تفکیک پســماند خانگی را انجام نمی دهند‪ ،‬به این دلیل که امکان‬ ‫مخلوط شدن ان با پسماند عفونی مثل ماسکها‪ ،‬پدها و دستکش وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما خودمان‬ ‫پیشــگام شدیم و به مناطق ابالغ کردیم که در امروز و فردا تفکیک در مخازن‬ ‫تعطیل شــود‪ .‬هرچند مشکالتی داشــت چون پیمانکارانی طرف قرارداد با‬ ‫شهرداری بودند اما با سیاست یکسانی که اتخاذ شد و همکاری که معاونت مالی‬ ‫شــهرداری داشت قرار را بر این گذاشتیم که این قرادادها یکماه تمدید شود و‬ ‫حقوق کارگران قطع نشود‪ .‬از طرف دیگر هم بحث تفیک پسماندهم در سطح‬ ‫مخازن و هم در ایستگاههای میانی و اراد کوه منتنفی و همه پسماندها دفن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫علیپور دفن همه پسماندها را مشکل توصیف کرد‪ ،‬چرا که به گفته او در این‬ ‫مدت کار دفن به حداقل رسیده بود به طوری که روزانه دو هزار تن روزانه دفن‬ ‫پسماند انجام می شود و االن باید بیش از ‪ 6‬هزار تن پسماند دفن شود‪ .‬درواقع‬ ‫به لحاظ تجهیزات هم کار سختی است اما امن ترین کار در این شرایط این است‪.‬‬ ‫او درباره دفن پسماند بیمارستانی هم توضیح داد‪ :‬در پسماند پزشکی تالش‬ ‫کردیم برای بیمارســتان های ایزوله و مخوصــص کروناویروس هم ناوگان را‬ ‫افزایش دهیم هم تعداد نیروها را تا در زمان کمتری پسماندها جمع اوری شود‪.‬‬ ‫از طرف دیگر ماشــین االت جداگانه برای انها قرار دادیم و هم در مرکز دفن‬ ‫قسمت جداگانه ای را پیش بینی کردیم که با عمق بیشتر و اهک پاشی بیشتر‬ ‫دفن صورت بگیرد‪.‬‬ ‫علیپور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات در حوزه سالمت کارگران خدمات‬ ‫شهری هم گفت‪ :‬سه چهار روز است که از طریق شهرداران مناطق پیگیر هستم‬ ‫که تمامی کارگران در حوزه خدمات شهری حتما مجهز به ماسک‪ ،‬دستکش‬ ‫و لباس مناســب باشند‪ ،‬همچنین در بازه های زمانی محل اسکان کارگری با‬ ‫امکاناتی که در اختیار است ضدعفونی شود‪ .‬او گفت‪ :‬درباره ممنوعیت تفیکی‬ ‫پسماند به خصوص در مخازن هم رونوشت به دادستان دادیم‪ ،‬چرا که ممکن‬ ‫اســت افرادی جدای از پیمانکاران بخواهند روی مخازن تفکیک هایی انجام‬ ‫دهند که در واقع بتوانیم از ظرفیت نیروی انتظامی و دادستانی استفاده کنیم‬ ‫که نگذاریم تفکیک رخ دهد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۲‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4000‬‬ ‫موادضدعفونیکنندهوسایلحملونقل‬ ‫عمومیموردتاییدوزارتبهداشت‬ ‫رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫تهران گفت‪ :‬مواد ضد عفونی کننده مورد استفاده‬ ‫برای وسایل حمل و نقل عمومی مورد تایید وزارت‬ ‫بهداشت است‪.‬‬ ‫غالم محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‬ ‫الملل شهرداری تهران نیز در این نشست خبری در‬ ‫خصوص مواد ضدعفونی مورد اســتفاده در وسایل‬ ‫حمل و نقــل عمومی توضیح داد‪ :‬مــوادی که در‬ ‫اتوبوســرانی و مترو استفاده می شــود بر پایه کلر‬ ‫هســتند که برای گندزدایی ســطوح با هماهنگی‬ ‫وزارت بهداشت مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی در خصوص توزیع مواد ضدعفونی کننده و‬ ‫ماسک در میان شهروندان نیز گفت‪ :‬چنین سیاستی‬ ‫به شــهرداری ابالغ نشــده و قرار اســت از طریق‬ ‫فروشــگاه های زنجیره ای شهروند و میادین میوه و‬ ‫تره بار این وسایل با هزینه کمتر در اختیار مردم قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫محمدی افزود‪ :‬ضدعفونی شهرها با هماهنگی‬ ‫نیروهای نظامی انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد کارکنان سازمان‬ ‫شــهرداری کار با کاهش ساعت کار مواجه شده اند‬ ‫اظهار داشت‪ :‬خط قرمز ما سالمت شهروندان است‬ ‫حتی اگر بهره وری تا حدودی کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تصمیم گیری در مورد تردد و کاهش‬ ‫ترددها در شــهر تنها بر عهده شــهرداری نیست و‬ ‫کمیته مقابلــه با در خصــوص ان تصمیم گیری‬ ‫می کند اما در روزهای گذشته با کاهش تردد مردم‬ ‫و با کاهــش ‪ ۷۰‬درصدی اســتفاده از مترو مواجه‬ ‫بودیم‪.‬رئیس مرکــز ارتباطات و امــور بین الملل‬ ‫شهرداری تهران گفت‪ :‬مواد ضد عفونی کننده مورد‬ ‫استفاده برای وسایل حمل و نقل عمومی مورد تایید‬ ‫وزارت بهداشت است‪.‬‬ ‫غالم محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‬ ‫الملل شهرداری تهران نیز در این نشست خبری در‬ ‫خصوص مواد ضدعفونی مورد اســتفاده در وسایل‬ ‫حمل و نقــل عمومی توضیح داد‪ :‬مــوادی که در‬ ‫اتوبوســرانی و مترو استفاده می شــود بر پایه کلر‬ ‫هســتند که برای گندزدایی ســطوح با هماهنگی‬ ‫وزارت بهداشت مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی در خصوص توزیع مواد ضدعفونی کننده و‬ ‫ماسک در میان شهروندان نیز گفت‪ :‬چنین سیاستی‬ ‫به شــهرداری ابالغ نشــده و قرار اســت از طریق‬ ‫فروشــگاه های زنجیره ای شهروند و میادین میوه و‬ ‫تره بار این وسایل با هزینه کمتر در اختیار مردم قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫محمدی افزود‪ :‬ضدعفونی شهرها با هماهنگی‬ ‫نیروهای نظامی انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد کارکنان سازمان‬ ‫شــهرداری کار با کاهش ساعت کار مواجه شده اند‬ ‫اظهار داشت‪ :‬خط قرمز ما سالمت شهروندان است‬ ‫حتی اگر بهره وری تا حدودی کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تصمیم گیری در مورد تردد و کاهش‬ ‫ترددها در شــهر تنها بر عهده شــهرداری نیست و‬ ‫کمیته مقابلــه با در خصــوص ان تصمیم گیری‬ ‫می کند اما در روزهای گذشته با کاهش تردد مردم‬ ‫و با کاهــش ‪ ۷۰‬درصدی اســتفاده از مترو مواجه‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران ‪:‬‬ ‫امادگی‪ 50‬سوله مدیریت بحران شهرداری‬ ‫شهرداری تهران اعالم امادگی کرده که ‪ 50‬سوله‬ ‫مدیریت بحران را در صــورت نیاز در اختیار وزارت‬ ‫بهداشــت و درمان کشور قرار می دهد عالوه بر این‪،‬‬ ‫پنج کارگروه مقابله با کروناویروس در شــهرداری‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫رضا کرمی محمدی‪ ،‬رئیس سازمان پیشگیری و‬ ‫مدیریت بحران شهرداری تهران در نخستین نشست‬ ‫خبری گزارش عملکرد شهرداری تهران برای مقابله‬ ‫با کروناویروس که ظهر امروز به صورت مجازی برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬با اشــاره به درخواســت وزارت بهداشت از‬ ‫شهرداری تهران در اول اسفند برای همکاری مقابله‬ ‫با کرونا گفت‪ :‬شــهرداری تهــران همراه با معاونا ن‬ ‫جلسه ای را به همراه سایر اداراتی که اقدامات را از قبل‬ ‫انجام دادند‪ ،‬تشــکیل و همراه با نمایندگان وزارت‬ ‫بهداشت اعالم کردند که شهرداری باید به طور ویژه‬ ‫وارد مساله مبارزه با ویروس کرونا شود‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه کارگروهی کــه در ان عالوه بر‬ ‫مدیران شهرداری نمایندگان دادگستری‪ ،‬سازمان‬ ‫پدافند غیرعامل‪ ،‬وزارت بهداشت و نیروی انتظامی و‬ ‫اورژانس و ســایر ارگان هــای مرتبط با این موضوع‬ ‫تشکیل شد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این کارگروه ها هم یک‬ ‫نشست در هر کارگروه برگزار شده است و تصمیمات‬ ‫خوبی گرفته شده و به دنبال ان هستیم تا نتیجه این‬ ‫تصمیمات به ســود مردم باشد‪ .‬همچنین براساس‬ ‫تصمیمشهردارتهرانحکمهماهنگیومقابلهباکرونا‬ ‫ویروس از ســوی اقای حناچی برعهده ســازمان‬ ‫مدیریت بحران شهرداری تهران قرار گرفت و مدیران‬ ‫شهرداری تهران که از گذشته نیز کار خود را شروع‬ ‫کرده بودند در پروســه جدید در ‪ ۵‬کارگروه تقسیم‬ ‫بندی شدند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬درباره کنترل تردد در سطح شهر‬ ‫اظهارکرد‪:‬درکمیتههاونشستهاییکهبامسئوالن‬ ‫باالدست داشتیم این موضوع مطرح شد‪ ،‬اما قایل به‬ ‫ایــن نبودند که کنترل ویــژه ای را اعمال کنیم‪ .‬اما‬ ‫اقدامات و اطالع رسانی هایی که شهرداری در مترو‪،‬‬ ‫اتوبوس تاکســی رانی انجام داد خــود به خود این‬ ‫فرهنگ را ایجاد کرد که در شــرایط فعلی کمتر از‬ ‫حملونقلعمومیاستفادهشودتصمیمدیگریغیر‬ ‫از این گرفته نشده است‪.‬‬ ‫کرمی در پاســخ به این پرســش که چرا سطح‬ ‫شــهرهایی مانند قــم و کرج با اســتفاده از ابپاش‬ ‫ضدعفونی شده شــهر اما در تهران اینطور نیست؟‬ ‫گفت‪:‬ابپاشیمشکلیندارداماموادضدوعفونیبحث‬ ‫دیگریستچراکهمتخصصانمیگوینداینکارتاثیر‬ ‫زیادی ندارد‪ .‬البته از لحاظ روحیه بخشی شاید خوب‬ ‫باشد ولی هزینه باالیی دارد و حجم بسیار باالیی از‬ ‫مواد ضد عفونی را مصرف می کند‪ ،‬این در شرایطی‬ ‫است که در زمینه های واجب تر مواد ضد عفونی کم‬ ‫داریم بنابراین به نظر نمی اید کار معقولی باشد‪.‬‬ ‫او پاســخ این پرسش را که در شرایط بحرانی ایا‬ ‫سوله های مدیریت بحران اماده هستند‪ ،‬را اینگونه‬ ‫داد‪ :‬از سوله ها بازدید هم شده است اما برای کارهای‬ ‫پزشکی و بهداشتی مورد قبول و استاندار نیست‪ ،‬با‬ ‫این حال مسئوالن درخواست داشتند که برای کادر‬ ‫پزشکی اعم از پزشک و پرستار که زحمت زیادی می‬ ‫کشیدند و خانواده خود را هم به دلیل الودگی های‬ ‫احتمالی نمی توانند ببینند این ســوله ها به عنوان‬ ‫پاویون استفاده شود‪ .‬هم اکنون هم ‪ 50‬سوله کامال‬ ‫اماده اســت و هر دستورالعملی که وزارت بهداشت‬ ‫بدهد ما عمل می کنیم‪.‬‬ ‫کرمی همچنین درباره تامین مواد ضد عفونی و‬ ‫شــاعبه اســتفاده از جوهر نمک هم گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫مکشی که در بازار پیش امد و نیاز زیادی که به مواد‬ ‫ضد عفونی پیدا شد چند روزی در تهیه مواد مشکل‬ ‫داشتیم اما مواد ضد عفونی کافی داریم و از محل دپو‬ ‫شــده اســتفاده می کنیم‪ .‬موضوع جوهر نمک هم‬ ‫درست نیست‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران‬ ‫شهرداری تهران با اشاره به ظرفیت شهر افتاب برای‬ ‫قرنطینه هم توضیح داد‪ :‬هنوز شــرایط به ان حد‬ ‫وسیع نیست و موضوع جدی نیست اما جزو گزینه‬ ‫هایی که مطرح شده و شهرداری امادگی دارد‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه کارگروهی کــه در ان عالوه بر مدیران‬ ‫شهرداری نمایندگان دادگستری‪ ،‬سازمان پدافند‬ ‫غیرعامل‪ ،‬وزارت بهداشــت و نیــروی انتظامی و‬ ‫اورژانس و ســایر ارگان های مرتبط با این موضوع‬ ‫تشکیل شد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این کارگروه ها هم یک‬ ‫نشست در هر کارگروه برگزار شده است و تصمیمات‬ ‫خوبی گرفته شــده و به دنبال ان هستیم تا نتیجه‬ ‫این تصمیمات به سود مردم باشد‪ .‬همچنین براساس‬ ‫تصمیم شــهردار تهران حکم هماهنگی و مقابله با‬ ‫کرونا ویروس از سوی اقای حناچی برعهده سازمان‬ ‫مدیریت بحران شــهرداری تهران قــرار گرفت و‬ ‫مدیران شهرداری تهران که از گذشته نیز کار خود‬ ‫را شروع کرده بودند در پروسه جدید در ‪ ۵‬کارگروه‬ ‫تقسیم بندی شدند‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫تالش برای تشخیص کرونا از طریق‬ ‫تصویربرداری‬ ‫رئیس انجمن رادیولوژی ایــران از راه اندازی کانال‬ ‫اموزشــی ویژه جهت تشخیص یافته های رادیولوژیک‬ ‫کرونا جهت استفاده جامعه پزشکی خبر داد‪.‬‬ ‫مرتضی صانعی طاهری‪ ،‬استاد و مدیر گروه رادیولوژی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره تشخیص‬ ‫کرونا از طریــق تصویربرداری اظهار داشــت‪۴۰۰۰ :‬‬ ‫رادیولوژیست و دستیار رادیولوژی در بخش های دولتی‬ ‫و خصوصی سراســر کشور در کنار ســایر گروههای‬ ‫پزشــکی در حال فعالیت برای تشــخیص یافته های‬ ‫رادیولوژیک کرونا هستند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اشــاره به اینکه بر‬ ‫اساس مقاالت جدید‪ ،‬نقش سی تی اسکن در تشخیص‬ ‫کرونا حتی زودتر از ‪ PCR‬بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬نقش سی‬ ‫تی اسکن قفسه سینه در تشخیص بیماری کرونا بسیار‬ ‫حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬با توجه بــه اهمیت موضوع انجمن‬ ‫رادیولوژی ایــران کانال تلگرامی ویژه ای برای اموزش‬ ‫یافته های سی تی اسکن بیماری کرونا طراحی کرده که‬ ‫قابل اســتفاده برای تمامی پزشــکان سراسر کشور به‬ ‫ادرس‬ ‫‪https://t.me/joinchat/‬‬ ‫‪ AAAAAFhu۴osYXhxa۲euLiQ‬در‬ ‫دسترس است‪.‬‬ ‫صانعی بیان کــرد ‪ :‬انجمن رادیولوژی با تشــکیل‬ ‫گروهی از اساتید برجسته رادیولوژی اماده ارایه مشاوره‬ ‫در خصوص یافته های رادیولوژیک و ســی تی اسکن‬ ‫بیماران مشــکوک به کرونا اســت و جامعه پزشــکی‬ ‫می تواند تصاویر سی تی اسکن بیماران مشکوک به کرونا‬ ‫را بدون درج نام بیمار به شماره تلگرام انجمن رادیولوژی‬ ‫‪ ۰۹۳۹۸۰۳۹۲۳۵‬ارســال کنــد تا بعد از بررســی در‬ ‫سریع ترین زمان ممکن نظر اساتید گروه رادیولوژی به‬ ‫صورت خصوصی برایشان ارسال شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن رادیولوژی ایران گفت‪ :‬برای تسریع این‬ ‫پروسه‪ ،‬پزشکان به همراه ارسال تصاویر سی تی اسکن‬ ‫شرح حال مختصر و یافته های ازمایشگاهی بیماران را‬ ‫نیز به پیوست ارسال کنند‪.‬‬ ‫ویروس کرونا که رسما کووید‪ ۱۹ -‬نام دارد‪ ،‬نخستین‬ ‫بار در شهر ووهان چین شناسایی شد تا کنون به بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬کشور سرایت کرده و سازمان بهداشت جهانی را‬ ‫بران داشته است تا وضعیت فوق العاده اعالم کند‪.‬‬ ‫امــار ابتالی قطعی به ویروس کرونا در ایران تا ظهر‬ ‫یکشنبه (یازدهم اسفند) به ‪ ۹۸۷‬نفر و فوت ناشی از ان‬ ‫در مجموع به ‪ ۵۴‬نفر رسیده است همچنین ‪ ۱۷۵‬نفر از‬ ‫مبتالیان بهبود یافته و از بیمارستان ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫نقش ویتامین‪ D‬در مقابله با کرونا‬ ‫رئیس انســتیتو و دانشــکده علوم تغذیه و صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬گفت‪ :‬کمبود ویتامین ‪ D‬می تواند توان ایمنی‬ ‫بدن را پایین بیاورد‪ .‬بنابرایــن اگر کمبود ویتامین ‪D‬‬ ‫داشته باشیم مقابله با ویروس کرونا سخت ترمی شود‪.‬‬ ‫جالل الدین میرزای رزاز‪ ،‬بــا تاکید به لزوم اگاهی‬ ‫سطح سرمی ویتامین ‪ D‬که نقش تعیین کننده ای برای‬ ‫تصمیــم به مصرف مکمل ویتامیــن ‪ D‬برای مقابله با‬ ‫ویروس کرونا گفت‪ :‬با توجه به شرایط موجود جامعه و‬ ‫شــروع ویروس کرونا بهتر است از سطوح سرمی کافی‬ ‫برای مقابله با ویروس کرونا برخوردار باشیم‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬بنابراین اگر کمبود ویتامین ‪D‬‬ ‫در بدن وجود دارد پیشــنهاد این است که ویتامین ‪D‬‬ ‫دریافتی با مشــا‪.‬ره متخصص تغذیه به صورت مکمل‬ ‫دریافت شود‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد‪ :‬تامین ویتامین ‪D‬‬ ‫کافی از طریق غذا واقعاً امکان پذیر نیست ویتامین ‪D‬‬ ‫که به صورت ســنتز پوســتی در نتیجه قرار گرفتن در‬ ‫معرض افتاب ســاخته می شــود و منظور ما از افتاب‬ ‫مستقیم افتابی است که بیشتر در تابستان داریم و بدون‬ ‫ابر و شیشــه به صورتی که حداقل ‪ % ۵‬بدن در معرض‬ ‫افتاب قرار بگیریم بنابراین خیلی از مواقع از طریق افتاب‬ ‫مســتقیم بخصوص در شهرهای صنعتی امکان تامین‬ ‫ویتامین ‪ D‬در بدن امکان پذیر نیست و ‪ ۸۰۰‬تا ‪۱۰۰۰‬‬ ‫واحد در روز از طریق غذا به طور کافی ان مقدار که می‬ ‫خواهیم تامین نمی شود بنابراین پیشنهاد این است که‬ ‫از طریق مکمل با مشورت مشاورین و متخصصین تغذیه‬ ‫جبران شود‪.‬‬ ‫وی در خصوص چگونگی دریافت ویتامین ‪ D‬برای‬ ‫کودکان افزود ‪ :‬ویتامین ‪ D‬به اشــکال مختلف موجود‬ ‫است هم فرم پاستیل وهم مکمل های مانند مکمل های‬ ‫مولتی ویتامین مینرال یا مکمل های تک مینرالی یا تک‬ ‫ویتامینی مثل ویتامین ‪ D‬که الزم است هنگام مصرف‬ ‫به برچسب و دز ان هم توجه الزم مبذول گردد‪.‬‬ ‫میرزای رزاز تصریح کرد‪ :‬مطالعات نشان داده اند که‬ ‫دریافت روزانــه ویتامین ‪ D‬برای ســامتی و تقویت‬ ‫سیســتم ایمنی برای مقابله با بیماری ‪ ۸۰۰‬تا ‪۱۰۰۰‬‬ ‫واحدی به صورت مصرف روزانه تاثیر بیشتری نسبت به‬ ‫دریافت مگا دوزهای ‪ ۵۰‬هزار واحدی در ماه دارد‪.‬‬ ‫تزریق دگزامتازون برای مبتالیان به‬ ‫کرونا ممنوع است‬ ‫عضو کمیته کشــوری مقابله با کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬تزریق‬ ‫دگزامتازون برای مبتالیان به کرونا ممنوع است‪.‬‬ ‫مســعود مردانی‪ ،‬افزود‪ :‬تجویز و تزریق دگزامتازون‬ ‫برای بیماران مبتال به کرونا توسط پزشک ممنوع است‪،‬‬ ‫زیرا باعث مرگ می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬دگزامتازون فعالیت‬ ‫سیستم ایمنی بدن را کاهش می دهد به همین خاطر‬ ‫به پزشکان تاکید شده این دارو را برای بیماران مبتال به‬ ‫کرونا تجویز نکنند‪.‬عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تزریق دگزامتازون برای مبتالیان به کرونا ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویس اقتصادی‪ :‬طال مومن هاشمی| بخش اجتماعی‪ :‬سمیه روح بخش| چندرسانه ای‪ :‬رزا مومن هاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫فکس‪-66567767 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907476 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬کارو کارگر ‪ -‬لیتو گرافی ‪ :‬کارو کارگر‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪Sahebghalamdaily@gmail.com :‬‬ ‫سایت روزنامه ‪ -www.sahebghalam.com :‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪:‬‬ ‫‪www.ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫احمد نوراللهی‪:‬‬ ‫اتهام به پرسپولیس لوث شده است‬ ‫شهرام عظیمی رئیس سازمان لیگ‬ ‫والیبال شد‬ ‫پسازکنارهگیریمنوچهرپورحسنازسرپرستیسازمان‬ ‫لیگوالیبال‪،‬شهرامعظیمیجایگزینویشد‪.‬‬ ‫منوچهرپورحسنسرپرستسازمانلیگوالیبالامروزپس‬ ‫از تعطیلی رسمی رقابت های لیگ برتر والیبال از سمت خود‬ ‫کناررفتوشهرامعظیمیبهعنوانرئیسسازمانلیگوالیبال‬ ‫معرفیشد‪.‬‬ ‫عظیمیدرچندماهگذشتهبهعنوانسرپرستفدراسیون‬ ‫ورزش های رزمی فعالیت می کرد‪.‬‬ ‫با توجه به شیوع بیماری کرونا؛‬ ‫فینال لیگ برتر وزنه برداری تا اطالع‬ ‫ثانوی لغو شد‬ ‫رقابتهای فینال لیگ برتر وزنه برداری بزرگساالن به دلیل‬ ‫پیشگیریازشیوعویروسکروناتااطالعثانویلغوشد‪.‬‬ ‫در حالــی که قــرار بود هفته چهارم (فینــال) لیگ برتر‬ ‫بزرگساالنباشگاههایکشورطیرزوهای‪ ۱۹‬و‪ ۲۰‬اسفندماه‬ ‫درتهرانبرگزارشود‪،‬اینمسابقاتبهدلیلپیشگیریازشیوع‬ ‫ویروسکروناوبادرخواستبرخیباشگاههاتااطالعثانویلغو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫برهمین اساس رده بندی تیم های حاضر در لیگ برتر وزنه‬ ‫برداری بزرگساالن در پایان هفته سوم به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بازار بزرگ ایران‪ ۲۲۷۱:‬امتیاز‬ ‫‪-۲‬دانشگاهازاداسالمیواحدعلومتحقیقات‪ ۲۲۱۵:‬امتیاز‬ ‫‪ -۳‬شرکت ملی حفاری اهواز‪ ۲۲۰۳:‬امتیاز‬ ‫‪ -۴‬نیروی هوایی عقاب‪ ۲۰۳۹:‬امتیاز‬ ‫‪-۵‬مناطق نفت خیزجنوبخوزستان‪ ۱۸۴۸:‬امتیاز‬ ‫‪ -۶‬نیروی زمینی ارتش‪ ۱۸۳۶:‬امتیاز‬ ‫رنکینگ فیده منتشر شد؛‬ ‫شطرنج ایران در رده ‪ ۲۷‬جهان ایستاد‬ ‫شطرنج ایران با صعود یک پله ای در رنکینگ فدراسیون‬ ‫جهانی(فیده)درردهبیستوهفتمجهانایستاد‪.‬‬ ‫فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) فهرست جدید برترین‬ ‫های این رشته را در بخش انفرادی و تیمی اعالم کرد‪.‬‬ ‫درردهبندیجدیدمنتشرشدهودربخشاستانداردمردان‪،‬‬ ‫پرهام مقصودلو با‪ ۲۶۷۶‬واحد ریتینگ و دو پله صعود‪ ،‬در رده‬ ‫پنجاه و نهم برترین شطرنجبازان جهان ایستاده است‪ .‬سید‬ ‫محمد امین طباطبایی با‪ ۲۶۲۹‬واحد ریتینگ و پویا ایدنی با‬ ‫‪ ۲۵۸۸‬واحد ریتینگ دومین و سومین شطرنجباز برتر ایران‬ ‫دراینبخشهستند‪.‬‬ ‫در بخش اســتاندارد مردان «مگنوس کارلسن» با‪۲۸۶۲‬‬ ‫واحد ریتینگ همچنان در صدر برترین شطرنجبازان جهان‬ ‫قرار دارد‪ .‬همچنین «فابیانو کاروانا» امریکایی با ‪ ۲۸۴۲‬واحد‬ ‫ریتینگو«دینگلیرن»چینیبا‪ ۲۸۰۵‬واحدریتینگدررده‬ ‫رده های دوم و سوم برترین شطرنجبازان جهن قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۲‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4000‬‬ ‫نگاه‬ ‫پورحسنازسرپرستیسازمانلیگ‬ ‫والیبالکناررفت‬ ‫هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت‪ :‬اتهام زنی به تیم ما‬ ‫دیگر لوث شــده و بعد از این همه قهرمانی‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫چنینحسادت هایینسبتبهماوجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫احمد نوراللهی درباره برد پرسپولیس مقابل شهرخودرو‬ ‫گفت‪ :‬بازی خیلی سختی بود ولی توانستیم با موفقیت ان را‬ ‫پشت سر بگذاریم و شرایطمان در جدول را خیلی بهتر از قبل‬ ‫کنیم‪ .‬هرچند عدم حضور هواداران هم در بازی تاثیرگذار بود‬ ‫ولی به هر حال این شرایط خاص و ویژه ای است که همه مردم‬ ‫با ان دست و پنجه نرم می کنند ولی مطمئن هستم که ما از‬ ‫حمایت و دعاهای هواداران مثل همیشه برخوردار هستیم و‬ ‫قلبانهاهمراهماست‪.‬خوشحالمکهتوانستیمبااینبردانهارا‬ ‫خوشحالکنیم‪.‬‬ ‫هافبک سرخپوشان پایتخت ادامه داد‪ :‬از امروز تمرینات‬ ‫دوباره شروع می شود و ما خودمان را برای بازی با پیکان اماده‬ ‫می کنیم‪ .‬امیدوارم بتوانیم سه امتیاز بازی با پیکان که در روند‬ ‫قهرمانیماخیلیهممهماستبهدستبیاوریم‪.‬‬ ‫نوراللهی درباره اختالف امتیاز ایجاد شده در صدر جدول‬ ‫گفت‪ :‬به لحاظ اختالف امتیاز با تیم های دیگر در حال حاضر‬ ‫پرسپولیس شرایط خوبی در جدول دارد‪ .‬ما با تیم دوم جدول‬ ‫یک اختالف ده امتیازی داریم ولی ما همه چیز را تمام شــده‬ ‫نمی دانیم‪ .‬هنوز‪ ۹‬بازی دیگر در پیش داریم و همه این بازی ها‬ ‫برای ما مهم هســتند و ما هم تمام تالشمان را می کنیم که‬ ‫امتیازات الزم برای قهرمانی چهارم که به نظرم خیلی سخت‬ ‫است را به دست بیاوریم‪ .‬شرایط فعلی ما در جدول محصول‬ ‫تالش بی وقفه بازیکنان‪ ،‬کادر فنی و البته حمایت همیشگی‬ ‫هواداران اســت ولی هنوز تا پایان لیگ خیلی مانده و ما هم با‬ ‫قدرتادامهمی دهیم‪.‬‬ ‫هافبک پرسپولیس درباره اتهام زنی اخیر به پرسپولیس‬ ‫گفت‪:‬متاسفانهازفصلقبلاینحرف هازدهمی شودوبهنظرم‬ ‫این صحبت ها دیگر لوث شده‪ .‬در چهار پنج هفته اول ما نتایج‬ ‫خوبی در برابر رقبای مســتقیم مان نگرفتیــم‪ .‬در ان زمان‬ ‫می گفتند پرسپولیس دیگر قهرمان نمی شود ولی ما دست از‬ ‫تالشبرنداشتیم‪.‬پرسپولیسباتالشوروحیهجنگندهوغیرت‬ ‫توانست شرایط را تغییر دهد و در پایان نیم فصل صدرنشین‬ ‫جدول شد‪ .‬ما در نیم فصل دوم به جز یک بازی که مساوی شد‬ ‫همهبازی هاییکهدرنیمفصلاولمقابلرقبایمستقیمواگذار‬ ‫کرده بودیم را بردیم و این در روند قهرمانی خیلی مهم است و‬ ‫ادامه راه را برای ما خیلی راحت تر کرد‪.‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫اینفانتنیو‪:‬قانونافسایدقابلتکاملاست‬ ‫رییسفدراسیونبین المللیفوتبال(فیفا)تاییدکردکهقانونافسایدبایدبرایتاثیرمثبتبرفوتبال‬ ‫هجومیمتحولشود‪.‬‬ ‫معرفی فناوری کمک داور ویدئویی (‪ )VAR‬به فوتبال بدین معنا بود که افسایدها با دقت به مراتب‬ ‫بیشتریموردمحاسبهقرارمی گیردودرنتیجهاناحتمالمردوداعالمشدنگل هابهدلیلافسایدهای‬ ‫سانتی متریافزایشپیداکردکهبهتبعانبهعصبانیتبازیکنان‪،‬سرمربیوهوادارانمنجرشد‪.‬‬ ‫«جیانیاینفانتینو»پسازحضوردرتازه تریننشستایفاب(هیاتبین المللیفوتبال)گفت‪:‬قانون‬ ‫افساید به مرور زمان تکامل پیدا کرده است و ما احساس کردیم حاال زمان مناسبی برای دقت کردن به‬ ‫مشکالتانوبررسیراه هایاعمالتغییریمثبتدراینقانونبرایفوتبالهجومیاست‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬حاالمی توانیمبهاینایدهفکرکنیمکهچطورمی توانبرایمهاجمانموقعیتهایگلزنی‬ ‫بیشتریفراهمکنیم‪.‬‬ ‫پیش از معرفی‪ ،VAR‬به کمک داوران توصیه شــده بود که در صورت فقدان شواهد کافی‪ ،‬شانس‬ ‫درستبودنگلرابرایمهاجمانقائلشوند؛اتفاقیکهالبتهزمانیکهشکیوجودنداشتهباشد‪،‬غیرممکن‬ ‫است‪.‬‬ ‫«دیویداِلری»مدیرفنیایفابتاکیدکرد‪:‬ایدههایمرتبطباچگونگیقضاوتافساید‪،‬تغییرنمی کند‬ ‫زیرا همیشه این سوال مطرح است‪« :‬خط افساید از کجا رسم می شود؟»؛ فوتبال به ما می گوید که اگر‬ ‫انگشتشستشما‪ ۲‬سانتی مترجلوترازاخرینعضوبدنیکمدافعقرارداشتهباشد‪،‬لزومابهاندازهکافی‬ ‫بهشمابرترینمی دهدکهمستوجبجریمهباشد‪.‬‬ ‫بااینوجود‪،‬اینفانتینوبهلیگبرترجزیرهطعنهریزیزد؛لیگیکهدرانکارشناسانوهوادارانهمواره‬ ‫خواستار حذف‪ VAR‬بوده و این در حالی است که در سری ا ایتالیا شکوه و شکایت این است که داوران‬ ‫بهاندازهکافیاز‪ VAR‬استفادهنمی کنند‪.‬‬ ‫رییسفیفادراینبارهگفت‪:‬درجهانتنهایکلیگوجودداردکهبهنظربا‪ VAR‬مشکلبزرگیدارد‪.‬‬ ‫لیگبرترانگلیستنهالیگیاستکهدرانقضاوتداوردیداردربرخیمواردنادیدهگرفتهشدهوداوران‬ ‫حاضر در اتاق کنترل ‪ VAR‬این حق را دارند تا حتی صحنه های انفرادی همچون کارت قرمز را مورد‬ ‫ارزیابیقراردهند‪.‬‬ ‫احتمال لغو تمام بازی های لیگ قهرمانان اسیا قوت گرفت‬ ‫سرپرســت ســازمان لیگ بــا تعطیلی‬ ‫رقابت هایلیگبرتروالیبال‪،‬ازسمتخودکنار‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫منوچهر پورحسن درباره کناره گیری اش از‬ ‫سازمانلیگگفت‪:‬ازابتداقراربراینبودتاپایان‬ ‫مسابقات لیگ برتر حضور داشته باشم‪ ،‬حال با‬ ‫تعطیلی مســابقات‪ ،‬دیگر کاری نــدارم و از‬ ‫سازمان لیگ خارج می شوم‪.‬‬ ‫تیم های اول تا سوم لیگ برتر سال ‪ ۹۷‬در‬ ‫اولویت معرفی برای حضور در اسیا قرار دارند‬ ‫اما با توجه به تاکید فدراسیون جهانی‪ ،‬شرکت‬ ‫این تیم ها در مســابقات قهرمانی باشگاه های‬ ‫مرداناسیا‪،‬منوطبهپرداختکاملبدهی های‬ ‫پیشــین خود به بازیکنان خارجی است‪ .‬در‬ ‫صورتی که تیم شــهرداری ورامین در مهلت‬ ‫تعیین شــده به تعهدات خــود عمل نکند‪،‬‬ ‫تیم های سایپا یا کاله مازندران معرفی خواهند‬ ‫شد‪ .‬مصطفی مدبر مدیرعامل باشگاه فرهنگی‬ ‫ورزشــی سایپا نیز امادگی این باشگاه را برای‬ ‫اعزام تیم بانوان به مسابقات قهرمانی باشگاه‬ ‫های زنان اسیا‪ ،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫نیکفر‪ :‬امیدوارم سپاهان باز هم قهرمان شود‬ ‫سرپرستباشگاهسپاهانگفت‪:‬اینتیمکامالتحتحمایتکارخانه‬ ‫فوالد مبارکه است تا یک بار دیگر قهرمان شود‪.‬‬ ‫منوچهر نیکفر درباره تغییر و تحوالت مدیریتی در باشگاه سپاهان‬ ‫گفت‪ :‬هیئت باشگاه سپاهان با استعفای تابش موافقت کرده است‪ ،‬ولی‬ ‫ایشــان همچنان به عنوان عضو هیئت مدیره در باشگاه خواهد ماند‪.‬‬ ‫تاکنون باشگاه تحت حمایت های مالی و معنوی کارخانه فوالد مبارکه‬ ‫بوده است که از این به بعد نیز همین منوال ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره باشگاه ســپاهان درباره اینکه با حفظ سمت‬ ‫به عنوان سرپرست باشگاه نیز معرفی شده است‪ ،‬اشاره کرد‪ :‬فع ً‬ ‫ال از من‬ ‫خواســته شده اســت که تا پایان فصل سرپرست باشگاه باشم‪ .‬همه‬ ‫دوستان نیز کمک می کنند تا باشگاه با قدرت به کارش ادامه دهد و باز‬ ‫هم افتخارات گذشته تکرار شود‪.‬‬ ‫ورود بازنشسته ها به باشگاه سپاهان ممنوع است!‬ ‫وی درباره جدایی تابش نیز یاداور شد‪ :‬ایشان یکی از پیشکسوتان و‬ ‫نیروهای باارزش سپاهان است و در مدت حضورش به عنوان مدیرعامل‬ ‫خدمات ارزشمندی را ارائه کرد‪ ،‬اما االن با توجه به فشار باالی کاری از‬ ‫ســمتش اســتعفا کرد و ما هم طبق صحبت هایی که شده بود با این‬ ‫درخواست موافقت کردیم‪.‬‬ ‫نیکفربااشارهبهاینکهازسال‪ 92‬رئیسهیئتمدیرهباشگاهسپاهان‬ ‫بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما سابقه قهرمانی در سال‪ 93‬را در کارنامه داریم‬ ‫و امیدواریم اتفاق خوب بازهم برای سپاهان تکرار شود‪ .‬االن کارخانه به‬ ‫من اعتماد کرده اســت و امیدوارم بتوانیم با همکاری همه جانبه بهره‬ ‫الزم را بگیریم‪.‬‬ ‫از دیروز تا به امروز نام گزینه هایی برای جایگزینی مسعود تابش در‬ ‫باشگاه سپاهان مطرح می شودکه طبقنامه سازمانبازرسیکلکشور‬ ‫نمی تواننددرباشگاهسپاهانمسئولیتداشتهباشند‪.‬‬ ‫بعدازاستعفایمسعودتابشاز مدیرعاملیباشگاهسپاهان‪،‬منوچهر‬ ‫نیکفر‪ ،‬رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان با حفظ سمت‪ ،‬سرپرستی‬ ‫این باشگاه را عهده دار شده است‪.‬‬ ‫درحالیکهگفتهمی شودسرپرستینیکفرموقتاًوتامشخصشدن‬ ‫مدیرعامل جدید خواهد بود‪ ،‬اما قرار اســت او تا پایان فصل بر مسند‬ ‫مدیریتباشگاهسپاهانبماند‪.‬‬ ‫رونمایی از بمب نقل و انتقاالتی استقالل برای فصل اینده‬ ‫ستارهازبکستانیوملی پوشتیمپاختاکوربازهمبهاستقاللنزدیک‬ ‫شده و احتماال فصل بعد به این تیم می پیوندد‪.‬‬ ‫ابتدای لیگ هفدهم بود که جالل الدین ماشاریپوف‪ ،‬وینگر‪ ۲۶‬ساله‬ ‫تیمملیازبکستانموردتوجهاستقاللوعلیرضامنصوریانقرارگرفت‪.‬‬ ‫کار انتقال او تا نهایی شدن فاصله ای نداشت اما طرفین به توافق نهایی‬ ‫نرسیدند‪.‬‬ ‫حاال بعد از گذشــت حدود ‪ ۲‬سال بار دیگر گویا مذاکرات غیر‬ ‫مستقیمی صورت گرفته است‪ .‬ماشــاریپوف در پاختاکور و تیم‬ ‫ملی ازبکســتان به ســتاره اصلی تبدیل شده اســت‪ .‬او در برابر‬ ‫شــهرخودرو در لیگ قهرمانان اســیا روی هر ســه گل تیمش‬ ‫تاثیرگذار بود و در بــازی قبل از ان نیز یک گل زیبا وارد دروازه‬ ‫نماینده امارات کرد‪.‬‬ ‫یکشبکهتلویزیونیلبنانیبهنقلازمقاماتارشدکنفدراسیونفوتبالاسیا(ای اف سی)مدعیشد‬ ‫کهافزایشتدریجیمحدودیت هایاعمالشدهازسویکشورهابرایجلوگیریازشیوعویروسکرونا‪،‬‬ ‫هیاتاجراییایننهادرامجبورمی کندتاتمامیرقابت هاراتااطالعثانویلغوکند‪.‬‬ ‫المیادین نوشت‪ :‬افزایش شمار مبتالیان به کرونا می تواند منجر به لغو تمامی رقابت ها به ویژه لیگ‬ ‫قهرمانانوای اف سیکاپشود‪.‬‬ ‫منابعمذکورتاییدکردهاندکهای اف سیجداازاندستهازبازی هاییکهتاکنونلغوواعالمکرده‪،‬سایر‬ ‫بازی هارانیزبهتعویقمی اندازدوعالوهبراین‪،‬ازمسووالنتعیینشدهبرایسازماندهیدیدارهاخواسته‬ ‫تابهکشورهایخودبازگشتهوکشورهایمیزباندیدارهاراازجملهامارات‪،‬ترککنند؛تیمالعینامارات‬ ‫والسدقطرقراراستسه شنبههفتهجاریدرمرحلهگروهیبهمصافیکدیگربروند‪.‬‬ ‫«داتووینسورجان»دبیرکلای اف سیهفتهگذشتهگفت‪:‬شرایطبی سابقهایپیشامدهوچالش های‬ ‫بزرگی را بر سر راه ما قرار داده است و باید تمامی مشکالت مرتبط با محدودیت های مسافرتی را در نظر‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫«شیخسلمان»رییسای اف سینیزگفتهاستکهوینهایتتالشخودرابرایحصولاطمیناناز‬ ‫سالمتوامنیتخانوادهفوتبالوهوادارانانجامخواهدداد‪.‬‬ ‫اعتراف «زیدان» در استانه ال کالسیکو؛ «اسیب پذیر هستیم»‬ ‫«زینالدینزیدان»معتقداستکهتیمشدراستانهال کالسیکوبرگشتودربحبوبهنتایجمتزلزلی‬ ‫کهتمامفصلانانرادرابهامقراردادهاستدرشرایطحساسیبهسرمی برند‪.‬‬ ‫تیم تحت هدایت زیدان‪ ۲‬هفته پیش با اختالف سه امتیازی باالتر از بارسا صدرنشین اللیگا بود اما‬ ‫شکستبرابرکاتاالنهادرفاصله‪ ۱۲‬هفته ایتاپایانفصل‪،‬انانراباپنجامتیازفاصلهپشتسرابی اناری‬ ‫هاقرارخواهدداد‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬انچه به نظر فصلی نوید بخش برای رئالی ها جلوه می کرد‪ ،‬به یکباره پس از کسب تنها یک‬ ‫پیروزیازپنجبازیاخیراینتیم‪،‬بهیککابوسبدلشد؛زنجیره ایکهشکستبرابرلوانتهوسلتاویگوو‬ ‫ازدسترفتنامتیازبخشیازانبودوحذفازکوپادل ریتوسطرئالسویسدادرویدیگران‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬امیدهای انان برای ادامه حضور در لیگ قهرمانان نیز پس از شکســت ‪ ۲‬بر یک برابر‬ ‫منچسترسیتیانهمدربرنابئو‪،‬تنهابهیکموبنداست‪.‬‬ ‫دراینبین‪،‬زیداندرنشستخبریپیشازال کالسیکوفرداشب(یکشنبه)گفت‪:‬برههحساسیبرای‬ ‫مااستزیرامادرسهبازیاخیرخوددرخانهنبردهایمامامی دانیماتفاقاتیشبیهاین‪،‬طبیعیاستوباید‬ ‫نگاهمثبتیداشتهباشیم‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬تنهاراهیکهمی توانیمازطریقانازاینشرایطخارجشویمایناستکهقویبمانیمو‬ ‫بهحرف هاییکهدرموردمازدهمیشود‪،‬توجهینکنیم‪.‬دردیدارفرداازثانیهاولتاثانیهاخربههوادارانمان‬ ‫نیازداریم‪.‬می توانیمدرککنیمکهچراانهاناراحتهستندامامابهانهااحتیاجداریمهمانطورکهانهابه‬ ‫مانیازدارندودربدترینحالتهمتمامتالشمانرادرزمینخواهیمکرد‪.‬‬ ‫رئالدرال کالسیکوبرگشت«مارکواسنسیو»و«ادنهازارد»رابهدلیلمصدومیتو«رودریگو»رابه‬ ‫دلیلمحرومیتدراختیارندارداما«فرالندمندی»پسازاستراحتدردیدارهفتهگذشتهرئالبرابرلوانته‪،‬‬ ‫کمربندخطدفاعیکهکشانی هارامحکمخواهدکرد‪.‬‬ ‫پس از شکست سنگینبرابر پاری سن ژرمن در ماه سپتامبر و شکستبرابر مایورکا در ماه اکتبر‪ ،‬این‬ ‫سومینباریاستکهمردفرانسویدربرزخقرارمی گیرد‪.‬‬ ‫وی در این باره گفت‪ :‬پیش از این هم گفته بودم کافی است‪ ۲‬بازی را ببازیم تا دوباره هدف انتقاد قرار‬ ‫بگیرمواینهمانچیزیاستکهدرحالرخدادناست‪.‬تنهاکاریکهمی توانمبکنمایناستکههمچنان‬ ‫باهمراهیشاگردانمبجنگیم‪.‬بازیکنانمنبهترینهستندوتالشمی کنیمورقرابرگردانیم‪.‬‬ ‫تراکتورمی تواندبرایقهرمانیبجنگد‬ ‫پیشکسوتتیمفوتبالتراکتورباتاکیدبراینکهاینتیمهمچنانیکیازشانسهایقهرمانیاست‪،‬‬ ‫گفت‪:‬فکرنمی کنماشتباهاتداوریبهعمدبرایتراکتوررقمبخوردتااینتیمضرکند‪.‬‬ ‫مرتضیاسدیدربارهباختیکبرصفرتراکتورتبریزمقابلپارسجنوبیجمگفت‪:‬بدترینزمانیکه‬ ‫تراکتورمیتوانستنتیجهنگیردهمینباختبود‪.‬اگرایندیدارنتیجهایدیگرداشتوبهنفعتراکتوررقم‬ ‫میخوردفاصلهباالیجدولکمترمیشدومیتوانستاینتیمپرطرفدارتبریزیراهمچنانامیدواربه‬ ‫ماندندرکورسقهرمانیکند‪.‬‬ ‫پیشکسوتتراکتورافزود‪:‬تعویضهاییکهتراکتوردراینبازیانجامدادخیلیدیربود‪.‬بهتربودزودتر‬ ‫ازدقیقه‪ ۷۵‬تغییراتیدرترکیبتیمرقممیخوردتاقفلدروازهپارسجنوبیبازشود‪.‬‬ ‫کاپیتانپیشینتراکتوردربارهشائبهحمایتازپرسپولیسبرایرسیدناینتیمبهقهرمانیتوسط‬ ‫عواملفدراسیونفوتبالتاکیدکرد‪:‬بههرحالایناعتراضاتبهوجودامدهوچهبهتراستکههمهچیز‬ ‫راشفافبگوییمودرقبالانهمباشگاههااشتباهاتخودرابپذیرند‪.‬مننمیخواهمبگویمحمایتیاز‬ ‫باشگاهخاصیدرمسیرقهرمانیمیشود‪.‬حرفمایناستکهبایددقتویژهایبهبازیتیمهایپرطرفدار‬ ‫فوتبالایرانشود‪.‬‬ ‫اسدیدربارهاعتراضبازیکنانوکادرفنیتراکتوربهاشتباهاتداوردرجریانباختاینتیمبهپارس‬ ‫جنوبیتصریحکرد‪:‬برایاکثرتیمهااشتباهاتداوریرخدادهوایناتفاقخوبینیستولیفکرنمیکنم‬ ‫اشتباهاتازرویعمدباشدتااینتیمپرطرفداراذربایجانیمتضررشود‪.‬بههرحالتراکتورهوادارانزیادی‬ ‫داردوبهنظرمبایددقتزیادیدرانتخابداورانبازیهایتیمهایپرطرفدارکنند‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬تیمیکهدنبالنتیجهگرفتناستبایدتمرکزباالییرابرایبردنداشتهباشد‪.‬تراکتور‬ ‫تیمینیستکهتاریخنداشتهباشدوبخواهدبایکباخت‪،‬امیدهایشراازدستبدهد‪.‬منشکندارماین‬ ‫تیممیتواندباحفظثباتمدیریتیوتمرکزباالیفنیدرجایگاهخوبیدرجدولردهبندیقراربگیرد‪.‬‬ ‫مدافعپیشینتراکتوردربارهاینکهایاتیمیجزپرسپولیسشانسقهرمانیدررقابتهایفصلجاری‬ ‫لیگبرتر راداردخاطرنشانکرد‪ ۹:‬هفته تاپایانلیگ ماندهاستوهمهمیگویندپرسپولیس قهرمان‬ ‫شدهامامنمیگویمذاتفوتبالاصالقابلپیشبینینیست‪.‬تراکتورمیتواندباحفظتمرکزخودهمچنان‬ ‫برایقهرمانیبجنگد‪.‬اسدیدربارهاعتراضبازیکنانوکادرفنیتراکتوربهاشتباهاتداوردرجریانباخت‬ ‫اینتیمبهپارسجنوبیتصریحکرد‪:‬برایاکثرتیمهااشتباهاتداوریرخدادهوایناتفاقخوبینیست‬ ‫ولی فکر نمی کنم اشتباهات از روی عمد باشد تا این تیم پرطرفدار اذربایجانی متضرر شود‪ .‬به هر حال‬ ‫تراکتور هواداران زیادی دارد و به نظرم باید دقت زیادی در انتخاب داوران بازی های تیم های پرطرفدار‬ ‫کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4010

روزنامه صاحب قلم 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم 4009

روزنامه صاحب قلم 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم 4008

روزنامه صاحب قلم 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم 4007

روزنامه صاحب قلم 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم 4005

روزنامه صاحب قلم 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!