روزنامه صاحب قلم شماره 4003 - مگ لند

روزنامه صاحب قلم شماره 4003

روزنامه صاحب قلم شماره 4003

روزنامه صاحب قلم شماره 4003

‫کارت به کارت بانک‬ ‫ایران زمین پنج میلیون شد‬ ‫المپیکژاپنیزیرتیغ‬ ‫ویروسچینی‬ ‫بر اســاس مجوز بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی و در راستای کاهش مراجعه حضوری‬ ‫مشتریان به بانکها‪ ،‬سقف انتقال وجه کارت به‬ ‫کارت از سه میلیون به پنج‪.....‬‬ ‫برگــزاری المپیــک ‪ 2020‬توکیو تحت‬ ‫الشعاع ویروس کرونا قرار گرفته است‪.‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫روزنامه اقتصادی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫وزیر نیرو تمدید کرد؛‬ ‫مهلت پرداخت قبوض تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪۹۹‬‬ ‫وزیرنیروازمهلتبهمشترکینبرایپرداخت‬ ‫حقانشعابوقبوضابوبرقتاپایاناردیبهشت‬ ‫ماه سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫رضــا اردکانیان در حاشــیه مراســم روز‬ ‫درختکاری در نهاد ریاســت جمهوری اظهار‬ ‫داشت‪ :‬کمبودی از جهت تامین انرژی و اب در‬ ‫کشور نیست به ویژه این روز ها که نیاز بیشتری‬ ‫به اب برای رعایت مالحظات بهداشــتی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو ابــراز امیدواری کرد‪ :‬رعایت نکات‬ ‫بهداشتیازسویمردمادامهداشتهباشدومابرای‬ ‫مصارف غیر ضرور توصیه می کنیم از اب کمتر‬ ‫استفادهکنندتاکمبودمواجهنشویم‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬شرایطسیالبیبرخیازرودخانه ها‬ ‫موجب می شود که برخی تصفیه خانه های اب‬ ‫علیرغم اینکه مشکلی در تامین نیست‪ ،‬نتوانند‬ ‫بیش از حد ظرفیت خودشــان نسبت به بهبود‬ ‫کیفیتابعملکنند‪.‬‬ ‫اردکانیان ادامه داد‪ :‬در برخی از اوقات ممکن‬ ‫استباکاهشیاافتفشارمواجهشویم‪،‬اکنونبا‬ ‫ایام پایان سال و سنت خانه تکانی روبرو هستیم‬ ‫و هرچقدر کــه این اتفاق زودتر رخ دهد‪ ،‬میزان‬ ‫مصرف اب کمتر و اطمینانبیشتر در تامین اب‬ ‫وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با اشــاره به شیوع ویروس کرونا در‬ ‫کشوراظهارداشت‪:‬شرایطبیماریکرونا‪،‬موجب‬ ‫رکود و کندی در برخی از کسب وکار ها می شود‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬بهخصوصدرکسبوکار هایپایان‬ ‫سال‪ ،‬ما به سهم خودمان هرچند که هزینه های‬ ‫اب و برق در ســبد هزینه خانــوار درصد قابل‬ ‫مالحظه ای نیست و جزء پایین ترین ها است‪ ،‬اما‬ ‫امروز به همه شــرکت ها اب و فاضالب در تمام‬ ‫استان هاوشرکت هایتوزیعبرقابالغشدهاست‬ ‫کهبهدلیلشرایطخاصومواردیکهمشترکین‬ ‫برایدریافتانشعابمراجعهمی کنندوبایدحق‬ ‫انشعابراطبققانونپرداختکنندحداکثرمدارا‬ ‫با مراجعه کنندگان شود و در صورت تخصیص‬ ‫بهشکلاقساطیانشعابپرداختشود‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫کنای ه روحانی به کاسبان کرونا؛‬ ‫کدلسوزی‬ ‫پشتماس ِ‬ ‫دروغ پراکنیمی کنند‬ ‫پنجره‬ ‫میزان منابع و مصارف کشور‬ ‫در سال اینده مشخص شد‬ ‫گزارش نهایی کمیســیون تلفیق بودجه ‪ 99‬روز گذشته‬ ‫تصویب و طبق اصل ‪ 85‬قانون اساســی و با اجازه ای که علی‬ ‫الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی از مقام معظم رهبری‬ ‫بــرای تلقی کــردن این گــزارش به منظــور مصوبه قطعی‬ ‫نمایندگان اخذ کرد‪ ،‬تقدیم شورای نگهبان شد‪.‬‬ ‫در اصل ‪ 85‬قانون اساســی ذکر شــده اســت که سمت‬ ‫نمایندگی قائم به شــخص اســت و قابل واگذاری به دیگری‬ ‫نیست‪ .‬مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا‬ ‫هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع‬ ‫بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های‬ ‫داخلی خود تفویض کند‪ ،‬در این صورت این قوانین در مدتی‬ ‫که مجلس تعیین می نماید به صورت ازمایشی اجرا می شود‬ ‫و تصویــب نهایی انها با مجلس خواهد بود‪ .‬همچنین مجلس‬ ‫شورای اسالمی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها‪،‬‬ ‫شرکت ها‪ ،‬موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل‬ ‫هفتاد و دوم به کمیسیون های ذی ربط واگذار کند و یا اجازه‬ ‫تصویــب انها را به دولت بدهد‪ ،‬در این صورت مصوبات دولت‬ ‫نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی‬ ‫مغایرت داشته باشد‪ ،‬تشــخیص این امر به ترتیب مذکور در‬ ‫اصل نود و ششم با شورای نگهبان است‪ ،‬عالوه بر این‪ ،‬مصوبات‬ ‫دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشــور باشد و‬ ‫به منظور بررسی و اعالم عدم مغایرت انها با قوانین مزبور باید‬ ‫ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫در ماده ‪ 163‬ایین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی امده‬ ‫در مــواردی که مجلس ضروری تشــخیص دهد‪ ،‬طبق اصل‬ ‫پنجشنبه ‪ ۱۵‬اسفند‪ ۱۳۹۸‬شماره‪ 4 4003‬صفحه قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫هشــتادوپنجم (‪ )85‬قانون اساسی اختیار تصویب ازمایشی‬ ‫بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون های خود‬ ‫و تصویب دائمی اساســنامه سازمان ها‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬موسسات‬ ‫دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون های خود یا به دولت‬ ‫تفویــض می کند و دولت نیز باید حداقل ‪ 6‬ماه پیش از پایان‬ ‫مدت ازمایشــی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف‬ ‫دائمــی ان‪ ،‬اقدام قانونی الزم را معمول دارد و پس از انقضای‬ ‫زمان ازمایشی‪ ،‬این گونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬بودجه سال ‪ 1399‬کل کشور از حیث منابع‬ ‫و مصارف بالغ بر بیست میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار‬ ‫و شــانزده میلیــارد و هفتصــد و نــود و چهــار میلیــون‬ ‫‪ 20,176,016,794,000,000‬ریال به شرح زیر است‪:‬‬ ‫الف ــ منابــع بودجه عمومی دولت ازلحــاظ درامدها و‬ ‫واگذاری دارایی های ســرمایه ای و مـــالی و مصارف بودجه‬ ‫عمومــی دولت از حیــث هزینه هــا و تملــک دارایی های‬ ‫سـرمایه ای و مـالی‪ ،‬بـالغ بـر شـش میلیــون و چهارصــد‬ ‫و هفــت هــــزار و هفتصــد و هفتــاد و یــک میلیــارد و‬ ‫چهــل و چهــــار میلیــون ‪6,407,771,044,000,000‬‬ ‫ریال شامل‪:‬‬ ‫‪ 1‬ــ منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و ششــصد و نه هزار‬ ‫و هشتصـــد و نـود و هفـت میلیـــارد و پانصد و پنجاه و نه‬ ‫میلیون ‪ 5,609,897,559,000,000‬ریال‬ ‫‪ 2‬ــ درامد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ‬ ‫بر هفتصـــد و نـود و هفـت هـــزار و هشتصد و هفتاد و سه‬ ‫میلیــارد و چهارصــد و هشــتاد و پنــج میلیــون‬ ‫‪ 797،873،485،000،000‬ریال‪.‬‬ ‫درمان‪ ۵۵۲‬نفر از مبتالیان‬ ‫قطعی به ویروس کرونا‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی از بهبود ‪ ۵۵۲‬نفر از بیماران مبتال به‬ ‫ویروس کووید‪ ۱۹-‬خبر داد‪.‬‬ ‫کیانوش جهانپور در ســتاد ملی مبارزه با‬ ‫ویروس کرونا گفت‪ :‬از ‪ ۵۸۶‬نفر مبتالی قطعی‬ ‫جدید گزارش شــده است‪.‬رئیس مرکز روابط‬ ‫عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪ ۲۵۳‬مورد از مبتالیان تا ظهر امروز متعلق به‬ ‫استان تهران‪ ۳۵ ،‬مورد استان گیالن‪ ۹ ،‬مورد‬ ‫استان مازندران و ‪ ۹‬مورد نیز مربوط به استان‬ ‫گلستان است‪.‬‬ ‫جهانپور امار مبتالیان به بیماری کرونا را از‬ ‫ظهر دیروز تا ظهر امروز در استان های سمنان‬ ‫‪ ۸‬نفر‪ ،‬اذربایجان شرقی ‪ ۹‬نفر‪ ،‬کردستان ‪ ۴‬نفر‬ ‫و کرمانشــاه ‪ ۱۵‬نفر اعالم کرد و گفت‪ :‬بر این‬ ‫اســاس امار مبتالیان در استان ایالم ‪ ۷‬مورد‪،‬‬ ‫لرستان ‪ ۵‬مورد‪ ،‬خوزستان ‪ ۲۷‬مورد‪ ،‬فارس ‪۱۴‬‬ ‫مــورد‪ ،‬زنجان ‪ ۶‬مورد‪ ،‬مرکزی ‪ ۸‬مورد‪ ،‬قزوین‬ ‫‪ ۲۵‬مورد‪ ،‬البــرز ‪ ۱۹‬مورد و قم نیز ‪ ۱۰۱‬مورد‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی گفت‪ :‬در اســتان های چهارمحال و‬ ‫بختیاری یک مورد‪ ،‬اســتان کرمان ‪ ۱۴‬مورد‪،‬‬ ‫استان سیســتان و بلوچستان ‪ ۸‬مورد‪ ،‬استان‬ ‫خراســان رضوی ‪ ۸‬مورد و اســتان خراسان‬ ‫شــمالی نیز یک مورد به ویروس کرونا مبتال‬ ‫شــدند‪ .‬جهانپور امار فوت شدگان را از دیروز‬ ‫تاکنون ‪ ۱۵‬نفر اعالم کــرد و گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫شــیوع این بیماری تاکنون تعــداد ‪ ۹۲‬نفر از‬ ‫هموطنان متاسفانه فوت کرده اند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی با اشاره به ابتالی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۲۲‬نفر به‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬در کشــور‪ ،‬از هموطنان خواست‬ ‫برای مدیریت و کنترل این بیماری از تردد های‬ ‫غیر ضرور و سفر های برون شهری خودداری‬ ‫کننــد‪ .‬وی تاکید کــرد‪ :‬همچنین برای قطع‬ ‫زنجیره شیوع بیماری ضروری است از برگزاری‬ ‫مراسم ترحیم‪ ،‬تجمعات مذهبی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫دیگر مراسم نیز خودداری شود‪.‬‬ ‫تولید روزانه ‪ ۳۰۰‬هزار لیتر مواد ضدعفونی‬ ‫روزانــه ‪ ۳۰۰‬هزار لیتر مواد ضدعفونــی و ‪ ۷۶‬هزار‬ ‫ماسک در شرکت های ســتاد اجرایی فرمان امام تولید‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫محمد مخبر رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام گفت‪:‬‬ ‫تولید روزانــه ‪ ۳۰۰‬هزار لیتر مواد ضدعفونی و ‪ ۷۶‬هزار‬ ‫ماسک در شرکت های ستاد اجرایی فرمان امام در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود‪ :‬از همان روز های‬ ‫اول که در کشور شروع به مبارزه با بیماری کرونا شد ستاد‬ ‫ویژه مبارزه تشکیل شــد و خالئی که بین تولید و نیاز‬ ‫کشــور وجود داشت با برنامه ریزی که کردیم توانستیم‬ ‫به ظرفیت های خوبی برسیم‬ ‫وی گفت‪ :‬در تولید امروز به ظرفیت کامل رسیده ایم‬ ‫و واردات را هم به ســرعت در حال پیگیری هستیم و در‬ ‫روز های اینده اتفاقات خوبی خواهد افتاد‪.‬‬ ‫رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود‪ :‬خط تولید دو‬ ‫کارخانه بزرگ دارویی سبحان دارو و البرزدارو را عوض‬ ‫کردیم به طوری کــه در حال حاضر روزانه بین ‪ ۲۵۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار لیتر مواد ضدعفونی در حال تولید هستند‪.‬‬ ‫مخبر ادامه داد‪ :‬با تولیدکنندگان ماسک هم جلسات‬ ‫خوبــی گذاشــتیم و خود وزارت بهداشــت هم در این‬ ‫جلسات شرکت داشت و در حال حاضر تقریبا روزانه صد‬ ‫هزار ماسک وارد گردونه نیاز کشور می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در تولید ماســک هم به شرکت ها کمک‬ ‫کردیم و ظرف مدت چهار روز ماسک نانو را تولید کردند‬ ‫که امروز روزی ‪ ۷۶‬هزار ماسک هم تحویل می شود‪.‬‬ ‫رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام افزود‪ :‬دو کارخانه‬ ‫اشتهارد و تهران را هم راه اندازی و به خط تولید اوردیم‬ ‫که ان ها هم روزی ‪ ۷۰‬هــزار لیتر انواع مواد ضدعفونی‬ ‫کننده تولید می کنند‪.‬‬ ‫مخبر گفت‪ :‬با پای کار امدن شرکت های دانش بنیان‬ ‫موفق شــدیم دستگاه تولید اکســیژن را به خط تولید‬ ‫بیاوریم که این دســتگاه تا به امروز وارداتی بوده است و‬ ‫روزی ‪ ۳۰‬دستگاه اکسیژن ساز در حال تولید است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با همت یک جوان کردســتانی خط تولید‬ ‫لباس پزشــکان هم راه اندازی شد که روزانه چهار هزار‬ ‫دست لباس پزشک در حال تولید است که این لباس ها‬ ‫هم وارداتی بود‪.‬‬ ‫رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت‪ :‬در مسائل مالی‬ ‫چــه در واردات و چه در تولید داخل هیچگونه دخالتی‬ ‫نکردیم و نمی کنیم ما فقط از اعتبار و روابط ستاد استفاده‬ ‫کردیم در کشور ها فقط تسهیل گر بودیم برای واردات‬ ‫اجنــاس و در داخل هم نقش هماهنــگ کننده را ایفا‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫مخبر افزود‪ :‬برای مناطق محروم هم مقداری از این‬ ‫اقالم بهداشتی خریداری شده که ازجانب بنیاد احسان‬ ‫در حال توزیع ان هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امیدواریم در یکی دو هفته اینده اوضاع ارام‬ ‫شود و این هجوم التهابی که برای تهیه این اقالم بهداشتی‬ ‫وجود دارد تمام شود‪ .‬رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در‬ ‫پایان خطاب به کســانی که در این روز ها از بازار ســوء‬ ‫اســتفاده می کنند و جنس ها را انبار می کنند تا بتوانند‬ ‫سود کنند گفت‪ :‬به زودی شاهد زوال و اتش گرفتن اموال‬ ‫شــان خواهند بود و نه خیری در این دنیا و نه در اخرت‬ ‫خواهند دید‪ .‬وی افزود‪ :‬با همت یک جوان کردســتانی‬ ‫خط تولید لباس پزشــکان هم راه اندازی شد که روزانه‬ ‫چهار هزار دســت لباس پزشک در حال تولید است که‬ ‫این لباس ها هم وارداتی بود‪.‬‬ ‫رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت‪ :‬در مسائل مالی‬ ‫چــه در واردات و چه در تولید داخل هیچگونه دخالتی‬ ‫نکردیم و نمی کنیم ما فقط از اعتبار و روابط ستاد استفاده‬ ‫کردیم در کشور ها فقط تسهیل گر بودیم برای واردات‬ ‫اجنــاس و در داخل هم نقش هماهنــگ کننده را ایفا‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫مخبر افزود‪ :‬برای مناطق محروم هم مقداری از این‬ ‫اقالم بهداشتی خریداری شده که ازجانب بنیاد احسان‬ ‫در حال توزیع ان هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امیدواریم در یکی دو هفته اینده اوضاع ارام‬ ‫شود و این هجوم التهابی که برای تهیه این اقالم بهداشتی‬ ‫وجود دارد تمام شود‪ .‬رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در‬ ‫پایان خطاب به کســانی که در این روز ها از بازار ســوء‬ ‫اســتفاده می کنند و جنس ها را انبار می کنند تا بتوانند‬ ‫ســود کنند گفت‪ :‬به زودی شــاهد زوال و اتش گرفتن‬ ‫اموال شــان خواهند بود و نه خیری در این دنیا و نه در‬ ‫اخرت خواهند دید‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۵۸۶‬بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور‬ ‫رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت گفت‪ :‬بر اساس نتایج‬ ‫ازمایشگاهی از ظهر دیروز تا امروز‪ ۵۸۶ ،‬مورد جدید ابتالی قطعی به کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫شناسایی شد و مجموع مبتالیان به این بیماری در کشور به‪ ۲۹۲۲‬نفر رسید‪.‬‬ ‫کیانوش جهانپور با اعالم این مطلب اظهار داشت‪ :‬از بین مبتالیان جدید‪ ۲۵۳،‬مورد‬ ‫مربوط به استان تهران‪ ۳۵،‬مورد مربوط به استان گیالن‪ ۹،‬نفر مربوط به استان مازندران‪،‬‬ ‫‪ ۸‬نفر مربوط به اســتان ســمنان‪ ۹،‬نفر مربوط به استان گلستان‪ ۹،‬نفر مربوط به استان‬ ‫اذربایجانشرقی‪ ۴،‬نفرمربوطکردستان‪ ۱۵،‬نفرمربوطبهکرمانشاه‪ ۷،‬نفرمربوطبهایالم‪،‬‬ ‫‪ ۵‬مورد مربوط به استان لرستان‪ ۲۷ ،‬نفر مربوط به استان خوزستان‪ ۱۴ ،‬مورد مربوط به‬ ‫فارس‪ ۶ ،‬مورد مربوط به زنجان‪ ۸ ،‬نفر مربوط به مرکزی‪ ۲۵ ،‬نفر مربوط به قزوین‪ ۱۹ ،‬نفر‬ ‫مربــوط به البرز‪ ۱۰۱،‬نفر مربوط به قم‪ ،‬یک نفر مربوط به چهارمحال و بختیاری‪ ۱۴ ،‬نفر‬ ‫مربوط به کرمان‪ ۸،‬نفر مربوط به سیستان و بلوچستان‪ ۸،‬نفر مربوط به خراسان رضوی و‬ ‫یک نفر مربوط به خراسان شمالی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۱۵ ،‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪۱۹‬‬ ‫جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان بر اثر این بیماری در کشور به ‪ ۹۲‬نفر‬ ‫رسید‪ .‬رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت تاکید کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫‪ ۵۵۲‬نفر از مبتالیان به کووید‪ ۱۹‬در کشور بهبود یافتند که این امار روز به روز رو به افزایش‬ ‫اســت‪.‬رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت‪ :‬بر اساس نتایج‬ ‫ازمایشگاهی از ظهر دیروز تا امروز‪ ۵۸۶ ،‬مورد جدید ابتالی قطعی به کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫شناسایی شد و مجموع مبتالیان به این بیماری در کشور به‪ ۲۹۲۲‬نفر رسید‪.‬‬ ‫کیانوش جهانپور با اعالم این مطلب اظهار داشت‪ :‬از بین مبتالیان جدید‪ ۲۵۳،‬مورد‬ ‫مربوط به استان تهران‪ ۳۵،‬مورد مربوط به استان گیالن‪ ۹،‬نفر مربوط به استان مازندران‪،‬‬ ‫‪ ۸‬نفر مربوط به اســتان ســمنان‪ ۹،‬نفر مربوط به استان گلستان‪ ۹،‬نفر مربوط به استان‬ ‫اذربایجانشرقی‪ ۴،‬نفرمربوطکردستان‪ ۱۵،‬نفرمربوطبهکرمانشاه‪ ۷،‬نفرمربوطبهایالم‪،‬‬ ‫‪ ۵‬مورد مربوط به استان لرستان‪ ۲۷ ،‬نفر مربوط به استان خوزستان‪ ۱۴ ،‬مورد مربوط به‬ ‫فارس‪ ۶ ،‬مورد مربوط به زنجان‪ ۸ ،‬نفر مربوط به مرکزی‪ ۲۵ ،‬نفر مربوط به قزوین‪ ۱۹ ،‬نفر‬ ‫مربــوط به البرز‪ ۱۰۱،‬نفر مربوط به قم‪ ،‬یک نفر مربوط به چهارمحال و بختیاری‪ ۱۴ ،‬نفر‬ ‫مربوط به کرمان‪ ۸،‬نفر مربوط به سیستان و بلوچستان‪ ۸،‬نفر مربوط به خراسان رضوی و‬ ‫یک نفر مربوط به خراسان شمالی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۱۵ ،‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪۱۹‬‬ ‫جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان بر اثر این بیماری در کشور به ‪ ۹۲‬نفر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫کیانوش جهانپور با اعالم این مطلب اظهار داشت‪ :‬از بین مبتالیان جدید‪ ۲۵۳،‬مورد‬ ‫مربوط به استان تهران‪ ۳۵،‬مورد مربوط به استان گیالن‪ ۹،‬نفر مربوط به استان مازندران‪،‬‬ ‫‪ ۸‬نفر مربوط به اســتان ســمنان‪ ۹،‬نفر مربوط به استان گلستان‪ ۹،‬نفر مربوط به استان‬ ‫اذربایجانشرقی‪ ۴،‬نفرمربوطکردستان‪ ۱۵،‬نفرمربوطبهکرمانشاه‪ ۷،‬نفرمربوطبهایالم‪،‬‬ ‫‪ ۵‬مورد مربوط به استان لرستان‪ ۲۷ ،‬نفر مربوط به استان خوزستان‪ ۱۴ ،‬مورد مربوط به‬ ‫فارس‪ ۶ ،‬مورد مربوط به زنجان‪ ۸ ،‬نفر مربوط به مرکزی‪ ۲۵ ،‬نفر مربوط به قزوین‪ ۱۹ ،‬نفر‬ ‫مربــوط به البرز‪ ۱۰۱،‬نفر مربوط به قم‪ ،‬یک نفر مربوط به چهارمحال و بختیاری‪ ۱۴ ،‬نفر‬ ‫مربوط به کرمان‪ ۸،‬نفر مربوط به سیستان و بلوچستان‪ ۸،‬نفر مربوط به خراسان رضوی و‬ ‫یک نفر مربوط به خراسان شمالی است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫پنجشنبه ‪ ۱۵‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫کنای ه روحانی به کاسبان کرونا؛‬ ‫کدلسوزی‬ ‫پشتماس ِ‬ ‫دروغ پراکنیمی کنند‬ ‫میز خبر‬ ‫برگزاری نماز جمعه در تمام مراکز استان ها لغو شد‬ ‫رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت‪ :‬بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا‬ ‫این هفته نماز جمعه در تمام مراکز استان ها برگزار نمی شود‪.‬‬ ‫حجت االسالمحاج علی اکبریرئیسشورایسیاستگذاریائمهجمعهکشورگفت‪:‬براساسمصوبه‬ ‫ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا این هفته نماز جمعه در تمام مراکز استان ها برگزار نمی شود‪.‬‬ ‫وی درباره برگزاری نماز جمعه این هفته در شهرستان ها افزود‪ :‬درباره نماز جمعه شهرستان ها و‬ ‫بخش ها و سایر شهرها کمیته ای متشکل از نماینده ولی فقیه استان ها‪ ،‬استاندار و مسئول بهداشت‬ ‫استان تصمیم به برگزاری یا برگزار نشدن نمازجمعه این هفته می کنند که از طریق رسانه های استانی‬ ‫به اطالع ملت شریف ایران خواهد رسید‪.‬‬ ‫نقوی حسینی‪ :‬اژانس بین المللی انرژی اتمی براساس وظایف‬ ‫ذاتی خود عمل کند‬ ‫ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشــاره به اخرین گزارش اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی علیه کشورمان‪ ،‬گفت‪ :‬اژانس تبدیل به نهاد سیاسی شده است‪.‬‬ ‫سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به‬ ‫ارائه اخرین گزارش اژانس بین المللی انرژی اتمی علیه کشورمان‪ ،‬گفت‪:‬پیش از ارائه این گزارش بارها‬ ‫اژانس اعالم کرده بود که ایران به تمامی تعهدات خود در برجام عمل کرده است اما به نظر می رسد‬ ‫این گزارش تحت فشارهای سیاسی امریکا بر اژانس ارائه شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون بازرسی های اژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس قانون انجام شده است‪،‬‬ ‫ادامهداد‪:‬حتیجمهوریاسالمیایرانبهصورتداوطلبانهپروتکاالحاقیرااجراکردهاستایندرحالی‬ ‫است که با توجه به بدعهدی های طرف مقابل برجام ایران می تواند این موضوع را انجام ندهد‪.‬‬ ‫نماینده مردم ورامین در مجلس با تاکید براینکه گزارش اخیر اژانس برای تحت فشار قرار دادن‬ ‫ایران برای برنداشتن گام های کاهش تعهدات برجامی است‪ ،‬افزود‪:‬ایران عضو اژانس و ‪ NPT‬است و‬ ‫هیچ گاه از قوانین موجود در این مراکز عدول نکرده و در چارچوب ضوابط حرکت کرده و تخلفی را انجام‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ایران با ادامه بازرسی های‬ ‫اژانسبینالمللیانرژیاتمیمشکلیندارد‪،‬اضافهکرد‪:‬جمهوریاسالنیایرانهیچمشکلبرایادامه‬ ‫بازرسی اژانس در چارچوب‪ NPT‬ندارد‪.‬‬ ‫سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با تاکید براینکه اژانس تبدیل به نهاد سیاسی شده‬ ‫استوتحتتاثیرامریکاوکشورهایغربیقرارگرفتهاست‪،‬تصریحکرد‪:‬اژانسبین المللیانرژیاتمی‬ ‫باید دست از سیاسی کاری نیز بردارد و در چارچوب وظایف ذاتی خود عمل کند‪.‬‬ ‫«رافائل گروســی» مدیر کل اژانس بین المللی انرژی اتمی به ابراز نگرانی از برنامه هسته ای ایران‬ ‫ف شده در یک سایت اعالم نشده در تهران به‬ ‫پرداخت و از ایران خواســت درباره ذرات اورانیوم کشــ ‬ ‫«شفاف سازی» بپردازد‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا به کشور؛‬ ‫لغو سفر های خارجی کارکنان دستگاه های اجرایی‬ ‫معاون اول رئیس جمهور در ابالغیه ای به همه دســتگاه های اجرایی‪ ،‬سفر های خارجی کارکنان‬ ‫دولت را تا اطالع ثانوی لغو کرد‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬معاون اول رئیس جمهور در ابالغیه ای به کلیه دستگاه های‬ ‫اجرایی‪،‬سفر هایخارجیکارکناندولتبرایشرکتدرهمایش هاونمایشگاه هایبینالمللیومانند‬ ‫ان را تا اطالع ثانوی لغو کرد‪.‬‬ ‫متن کامل این ابالغیه به این شرح است‪:‬‬ ‫همهدستگاه هایاجرایی‬ ‫«در اجرای دستور رئیس جمهور محترم همه سفر های خارجی کارکنان دستگاه های اجرایی برای‬ ‫شرکت در همایش ها و نمایشگاه های بین المللی و مانند ان تا اطالع ثانوی (بجز وزارت امور خارجه)‬ ‫لغو می شــود‪ .‬سایر موارد استثناء با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرایی و تایید معاون اول رئیس‬ ‫جمهور صورت می پذیرد‪ .‬هدف از این اقدام جلوگیری از ورود بیشتر ویروس کرونا به کشور می باشد‪،‬‬ ‫بدیهی است مامورین اعزامی پس از تایید وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی می توانند در محل‬ ‫کار و زندگی حضور یابند‪».‬‬ ‫اردوغان‪ :‬امریکا‪ ،‬ایران و روسیه در سوریه چه کار دارند‬ ‫رئیسجمهورترکیهگفت‪:‬ازانهاییکهازمامی پرسنددرسوریهچهکاردارید‪،‬اینسوالرامی پرسیم‬ ‫که امریکا‪ ،‬ایران‪ ،‬روسیه و کشورهایی اروپایی در انجا چه کار دارند‪.‬‬ ‫رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جلسه هفتگی خود در پارلمان با اشاره به اظهارات‬ ‫کمال کلیچدار اوغلو و انتقاد وی از عملیات ارتش ترکیه در ادلب سوریه گفت‪ :‬جای کلیچدار اوغلو در‬ ‫کنار اسد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انهایی که از ما می پرسند در سوریه چه کار دارید‪ ،‬این سوال را می پرسیم که امریکا‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬روسیه و کشورهایی اروپایی در انجا چه کار دارند‪.‬‬ ‫رجب طیب اردوغان‪ ،‬رئیس جمهور ترکیه‪ :‬از انهایی که از ما می پرسند در سوریه چه کار دارید‪ ،‬این‬ ‫سوال را می پرسیم که امریکا‪ ،‬ایران‪ ،‬روسیه و کشورهایی اروپایی در انجا چه کار دارند‪.‬‬ ‫اردوغان اظهار دشــت‪ :‬از یونان و اتحادیه اروپا می خواهیــم که به پناهجویان احترام بگذارند‪ .‬با‬ ‫عملیات های اخیرمان به همه ثابت کردیم که ترکیه خواهان جنگ نیست‪.‬‬ ‫ادامه پیشروی ارتش سوریه در استان ادلب‬ ‫به گفته منابع امنیتی‪ ،‬حمالت مستقیم ارتش سوریه ‪ ،‬باعث فروپاشی سازمان رزم ارتش ترکیه در‬ ‫استان ادلب شده است‪.‬‬ ‫بهگزارشسرویسبینالمللخبرگزاریصداوسیما‪،‬تصاویرمنتشرشدهدرشبکههایاجتماعی‪،‬‬ ‫فرار دسته جمعی نظامیان ارتش ترکیه را در برابر حمالت ارتش سوریه و متحدانش در استان ادلب‬ ‫نشــان می دهد‪ .‬به گفته منابع امنیتی‪ ،‬حمالت مستقیم ارتش سوریه و متحدانش‪ ،‬باعث فروپاشی‬ ‫سازمان رزم ارتش ترکیه در استان ادلب شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬سازمان موسوم به دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد چهار سرباز ارتش ترکیه‬ ‫کشته و هفت نفر از این نیروها هم در حمالت موشکی ارتش سوریه در استان ادلب زخمی شدند‪.‬‬ ‫ادامه پیشروی ارتش سوریه با وجود حمایت ترکیه‬ ‫از عناصر مسلح‬ ‫باوجودحمایتمستقیموعلنیارتشترکیهازعناصرمسلحدراستانادلب‪،‬نیرو هایارتشسوریه‬ ‫به پیشروی در محور های مختلف این استان ادامه می دهند‪.‬‬ ‫شبکه تلویزیونی العالم در گزارشی اعالم کرد‪ ،‬اتش ارتش سوریه در جبهه های مختلف در استان‬ ‫ادلبارامنمی گیرد‪.‬نیرو هایارتشسوریهپسازپایانعملیاتپاکسازیوتثبیتمواضعخوددرشهر‬ ‫ســراقب‪ ،‬به پیشروی به سوی محور غربی این شهر ادامه دادند و کنترل روستا های جوباس‪ ،‬دادیخ‪،‬‬ ‫کفربطیخ و مجارز را پس از درگیری های شدید با گروه های مسلح در دست گرفتند‪ .‬گروه های مسلح‬ ‫از حمایت مستقیم و علنی نیرو های نظام ترکیه برخوردارند‪.‬‬ ‫در ادامه این گزارش امده است‪ :‬در محور جبل الزاویه هم ارتش سوریه کنترل حزارین و الدار الکبیره‬ ‫را در دست گرفت و حمله اخیر گروه های مسلح را ناکام گذاشت‪ .‬ارتش سوریه با اتشباری روستا های‬ ‫شمال این محور‪ ،‬برای پیشــروی در ان ها اماده می شود‪ .‬هر چند که مراکز دیده بانی ارتش ترکیه‪،‬‬ ‫تحرکات ارتش سوریه را زیر نظر دارد و ان را هدف قرار می دهد‪.‬‬ ‫یکی از نظامیان ارتش سوریه گفت‪” :‬ارتش ترکیه با توپخانه و موشک انداز مواضع ارتش سوریه را‬ ‫برایحمایتازگروه هایتروریستی‪،‬هدفقرارداد‪.‬ارتشترکیههمچنینازپهپادبرایحملهبهمواضع‬ ‫ارتش سوریه استفاده می کند‪ .‬یگان های ارتش سوریه توانستند با این وجود ابتکار عمل را در دست‬ ‫بگیرند و با پس گرفتن روستای حزارین پاتک خود را اغاز کنند‪ .‬عملیات پاکسازی الدار الکبیره ادامه‬ ‫دارد‪“ .‬‬ ‫ارتش سوریه در چند محور برای پیشروی در استان ادلب تالش می کند تا گروه های مسلح را در‬ ‫جبل الزاویه در محاصره قرار دهد و بتواند کنترل کامل جاده ام ‪ ۴‬را که از جســر الشغور و اریحا عبور‬ ‫می کند‪ ،‬در دست بگیرد‪ .‬شرایط پیش از پس گرفتن سراقب‪ ،‬مانند شرایط پس از ان نخواهد بود‪ .‬ارتش‬ ‫سوریه‪ ،‬روستا های بیشتری را در غرب شهر سراقب ازاد می کند تا امنیت را در جاده ام ‪ ۴‬بین سراقب‬ ‫به الذقیه تامین کند‪.‬‬ ‫شماره ‪4003‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برخی کاسبان کرونا‬ ‫برایسودجویی‪،‬ماسکرااحتکاروپنهانوبرخیدیگر‬ ‫با پنهان شدن پشت ماسک دلسوزی‪ ،‬جامعه را با دروغ‬ ‫پراکنی های خود‪ ،‬نگران و ملتهب می کنند‪ ،‬اطمینان‬ ‫داد که به پشتوانه کادر درمانی متخصص و پرستاران‬ ‫کشــور و اراده و همکاری مردم‪ ،‬با حداقل تلفات و در‬ ‫کوتاهترینزمانممکنازاینبحرانعبورخواهیمکرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی روز‬ ‫چهارشنبهدرجلسههیاتدولت گفت‪:‬دولتبهعنوان‬ ‫نگهبان سالمت مردم و کسب و کار و تامین معیشت‬ ‫مردم ‪ ،‬به وظیفه اش عمل می کند‪.‬‬ ‫بخشی از متن ســخنان روحانی در جلسه هیات‬ ‫دولت به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫ایام پربرکت میــاد حضرت جــواد االئمه(ع) و‬ ‫همچنین میالد موالی ما امیر المومنین(ع) را به همه‬ ‫تبریک و تهنیت عرض می کنیم و در اغاز می خواهم از‬ ‫مجلسشورایاسالمیوازرئیسمجلسکهباتدبیری‬ ‫که برای بودجه سال ‪ ۹۹‬به خرج دادند و پیشنهادی را‬ ‫خدمت مقام معظم رهبری فرستادند و ایشان تایید‬ ‫کردند‪ ،‬از مجلس و رئیس مجلس و بویژه از مقام معظم‬ ‫رهبری تشکر کنم که این بن بست را شکستند و این‬ ‫مساله را حل کردند که بتوانیم برای سال اینده از اغاز‬ ‫ســال طبق چارچوب قانون بودجــه اقدامات مالی‬ ‫خودمان را انجام دهیم‪.‬‬ ‫همچنین ایشان اجازه فرمودند که موضوع وزارت‬ ‫جهاد کشــاورزی هم به بعــد از مســاله مربوط به‬ ‫حفاظت هاییکهالزماستدرمسالهکروناانجامگیرد‪،‬‬ ‫محول شــود‪ .‬بنابراین برادر عزیزمان اقای مهندس‬ ‫کشاورز که امروز سرپرستی این وزارتخانه را به عهده‬ ‫دارندهمچناناینمسئولیترابرعهدهخواهندداشت‪.‬‬ ‫از همه ملت بزرگ ایران تقدیر و تشکر می کنم در‬ ‫این شرایط ویژه و خاصی که قرار گرفتیم برای حفظ‬ ‫ارامش‪ ،‬امید و اینکه اراده ملی ما بر این است که بتوانیم‬ ‫با متانت و بردباری و با همکاری از این معضل به خوبی‬ ‫عبورکنیم‪.‬‬ ‫این بیماری‪ ،‬یک بیماری فراگیر است‪ .‬تقریباً دامنه‬ ‫ان همه اســتان های ما را فرا گرفته و به یک معنا یک‬ ‫بیماریجهان گیراستکهبسیاریازکشورهایجهان‬ ‫به این مساله مبتال شــدند و باید با تدبیر و همکاری‬ ‫یکدیگر از این معضل در اسرع وقت عبور کنیم‪.‬مساله‬ ‫سالمت مردم برای ما اهمیت دارد و همه تالش ها برای‬ ‫این است که مردم‪ ،‬پدران و مادران و جوان های ما و افراد‬ ‫مسن و بیمار که بیشتر در معرض این ویروس هستند‬ ‫بتوانند از این مساله عبور کنند و جانشان به سالمت‬ ‫باشد‪ ،‬سالمت و امنیت جانی برای ما بسیار مهم است‪.‬‬ ‫امادرکنارانامنیتروحیوروانیجامعههمبسیار‬ ‫حائز اهمیت اســت‪ .‬متاســفانه امروز علیرغم اینکه‬ ‫اکثریتجامعهماوهمههمکاریویکدیگررابرایعبور‬ ‫از این مشکل یاری می کنند‪ ،‬عده ای هستند به عنوان‬ ‫کاسبان کرونا که می خواهند از این معضل برای سود‬ ‫مادی و سودجویی خودشان استفاده کنند و متاسفانه‬ ‫در مواردی با احتکار و گرانفروشی و عدم عرضه کاال با‬ ‫این فکر که در اینده این کاال را با قیمت باالتر و گزاف‬ ‫می توانند بفروشند‪ ،‬مواجه بودیم ‪ .‬این عده ای بودند به‬ ‫عنوان کاسبانی که در این بیماری با جان مردم بازی‬ ‫می کردند و احتکار می کردند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر کاسبان دیگری هم در فضای مجازی‬ ‫و در رسانه های بیگانه داشتیم‪ .‬عده ای ماسک را احتکار‬ ‫کردند و عده ای هم رفتند پشت ماسک دلسوزی اما در‬ ‫واقع برای اینکه جامعه ما را ملتهب کنند و مردم ما را‬ ‫دچار نگرانی کنند‪ ،‬اخبار دروغ را در جامعه شایع می‬ ‫کنند‪.‬مردم عزیز و بزرگوار باید توجه داشته باشند به‬ ‫اینکه این گروه محتکرین و معاندین در فضای مجازی‬ ‫که به ارامش مردم رحم نمی کنند؛ همچنین گروهی‬ ‫که افکار جامعه را با اظهارنظرهای غیردقیق خودشان‬ ‫دچار اضطراب می کنند؛ این امر تخصصی است و باید‬ ‫به متخصصین مربوطه واگذار شود؛ مسئولیت این کار‬ ‫بــه وزارت بهداشــت و درمان واگذار شــده‪ ،‬اما همه‬ ‫دســتگاه ها با همه توان‪ ،‬پیگیر بخش هایی از اموری‬ ‫هستند که به نوعی به انها مربوط می شود‪.‬‬ ‫پزشکانوپرستاراندرخطمقدمهستندوفداکاری‬ ‫بسیاربزرگیازخودشاننشاندادندوازهمهانهاتشکر‬ ‫و سپاسگزاری می کنم که هیچ کدام در انجام وظایف و‬ ‫اجرایوظایفخودشاندچارقصورنشدندوباهمهتوان‬ ‫در صحنــه بودند؛ افــرادی بودند روزها و شــب ها با‬ ‫استراحتبسیارکوتاهوباتالشبسیارزیادبهطورمداوم‬ ‫کار خودشان را ادامه دادند؛ حتی وزیر محترم بهداشت‬ ‫و درمان که معموالً روزانه با او در تماس هستم و گزارش‬ ‫می گیرم‪،‬دراینمدتیکهفتهوخرده ایشب هایکی‪،‬‬ ‫دو ساعت بیشتر استراحت نکرده است‪.‬‬ ‫بار ســنگینی بر دوش همه است؛ به مردم عزیز و‬ ‫بزرگوارمان قول می دهم که به پشتوانه تخصص باالی‬ ‫پزشکانکشورمان؛بهپشتوانهارادهوتصمیمپرستاران‬ ‫و پزشــکان؛ ایثار و فداکاری و همــکاری مردم از این‬ ‫معضل با حداقل تلفــات و با کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫ان شاء اهلل عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫کاری که امروز در بیمارستان ها انجام می گیرد‪ ،‬با‬ ‫زبان قابل وصف و شکرگزاری و تقدیر نیست و در واقع‬ ‫بایــد پاداش انها را خداوند بزرگ عنایت کند؛ در این‬ ‫مساله چشم امید مردم اول به رحمت و لطف خداوند‬ ‫است و با توکل به خداوند است که روح ها ارامش پیدا‬ ‫می کند و در مرحله دوم به تالش‪ ،‬کوشش و فداکاری‬ ‫تیم پزشــکی و بهداشــتی سراسر کشــور است که‬ ‫شــبانه روز تالش می کنند‪.‬دیگران هم اماده کمک‬ ‫هســتند؛ امروز وزارت صمت در صحنه همین جهاد‬ ‫است و بسیاری از تولیدگران از جان مایه گذاشتند و‬ ‫شبانه روز برای نیازمندی های جامعه کار می کنند؛‬ ‫بسیاری از مسئولین نظارتی شبانه روز کار می کنند‬ ‫برای اینکه کاال به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار‬ ‫گیرد؛ باید از همه کارگران‪ ،‬مهندسین‪ ،‬کشاورزان و‬ ‫همه انهایی که در پاالیشگاه ها مشغول کار هستند تا‬ ‫انرژی به موقع در اختیار مردم قرار گیرد؛ همه انهایی‬ ‫کــه در نیروگاه ها تالش می کنند برای اینکه برق در‬ ‫اختیار مردم قرار گیرد؛ همه انهایی که در کنار مراکز‬ ‫مهــم تصفیه خانه هــای عظیم اب هســتند تا اب‬ ‫اشامیدن در اختیار مردم قرار گیرد و همه انهایی که‬ ‫در همه سمت ها‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬کسب و کار‪ ،‬همه پای‬ ‫کارند و شــبانه روز تالش می کنند برای اینکه مردم‬ ‫بتوانند زندگی راحتی داشته باشند؛ بحمداهلل امروز‬ ‫تولیدگران‪ ،‬کشــاورزان‪ ،‬مدیران و مسئولین حمل و‬ ‫نقــل بــا همه تــوان در صحنه هســتند تــا مردم‬ ‫نیازمنی هایشان به خوبی براورده شود‪.‬‬ ‫ناچاریم در این شرایط مقداری سبک زندگی خود‬ ‫راتغییردهیم؛اینکهامروزبانک هاهمکمککردندبرای‬ ‫اینکه مردم به بانک ها مراجعه نکنند و بتوانند از فضای‬ ‫مجازیوموبایل هایخوداستفادهکنند‪،‬نشانمی دهد‬ ‫که از این ظرفیت باید حداکثر استفاده را ببریم‪.‬‬ ‫فضایمجازیمخصوصادراینشرایطیکظرفیت‬ ‫بزرگ است؛ باید همه همدیگر را یاری و کمک کنیم و‬ ‫دولت الکترونیک خود را بسازیم؛ ارتباطات دیجیتالی‬ ‫خودرابیشترواقتصادخودرابهسمتدیجیتالهدایت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫می خواهم تشــکر کنم از همکاری مردم با بخش‬ ‫بهداشت و درمان؛ اگر همکاری مردم نبود هیچ اقدام‬ ‫مهمی نمی توانستیم انجام دهیم؛ اگر مردم به وزارت‬ ‫سالمت ما اعتماد نمی کردند‪ ،‬شاید این بیماری االن‬ ‫چندبرابر یاچنددهبرابر ایندرجامعه منتشر شدهبود؛‬ ‫کار بزرگ را مردم کردند؛ در خانه نشستند برای اینکه‬ ‫یک روزه جدیدی برای مردم ایجاد شد؛ یک زمانی بود‬ ‫در ادیان سابق روزه به این بود که طرف حرف نزند « اِن ِّی‬ ‫ن ََذ ْر ُت ل َِّلر ْح َم ِن َص ْو ًما » من روزه گرفتم و روزه این بود‬ ‫که دیگر طرف حرف نمی زد؛ روزه کالم‪ ،‬روزه ســخن‬ ‫می گرفت‪.‬‬ ‫روند استانه‪ ،‬تنها راه حل بحران سوریه‬ ‫وزیر خارجه ایــران‪ :‬تنها ســازوکاری که از‬ ‫شدت خشونت ها در ســوریه کاسته و به سمت‬ ‫ثبــات و مبارزه با تروریســم پیــش رفته‪ ،‬روند‬ ‫استانه است‪.‬‬ ‫محمد جواد ظریف در حاشــیه مراســم روز‬ ‫درختــکاری که در وزارت خارجه برگزار شــد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬قرار اســت نشست بعدی اجالس‬ ‫استانه در سطح سران در تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫وزیــر امور خارجه کشــورمان افــزود‪ :‬روند‬ ‫اســتانه روند موفقی اســت و معتقدیم هر چه‬ ‫ســریع تر این اجالس در باالترین سطح برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اقای ظریف همچنین افزود‪ :‬دقایقی پیش با‬ ‫وزیر خارجه فدراسیون روسیه در گفت و گویی‬ ‫تلفنــی در خصوص اخرین تحــوالت منطقه و‬ ‫شرایط جاری و روند استانه رایزنی و تبادل نظر‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان گفت‪ :‬در استانه‬ ‫بهار همه ما باید در ســبزتر کردن محیط اطراف‬ ‫مان تالش کنیم‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجــه در گفتگوی اختصاصی با‬ ‫خبرنگار ما پس از کاشت یک اصله نهال در حیاط‬ ‫ســاختمان وزارت امور خارجه‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫کاشــتن درخت به مناسبت هفته منابع طبیعی‬ ‫و روز درختکاری در جمهوری اسالمی ایران کار‬ ‫زیبایی اســت و امیدوار هســتم کــه مردم بهار‬ ‫سبزی داشته باشند‪.‬‬ ‫ظریف افزود‪ :‬امیدوارم روز های ســخت سال‬ ‫‪ ۹۸‬به پایان برسد و سال خوبی را داشته باشیم‪.‬‬ ‫وزیران خارجه ایران و روســیه در گفتگویی‬ ‫ادلب ســوریه و روند‬ ‫تلفنــی در خصوص اوضاع ِ‬ ‫استانه تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬وزرای امور خارجه جمهوری‬ ‫اســامی ایران و فدراسیون روســیه عصر روز‬ ‫چهارشــنبه در گفتگویی تلفنــی در خصوص‬ ‫اخرین تحوالت مربوط به کرونا‪ ،‬اقدامات ایران‪،‬‬ ‫مناســبات اقتصادی دو جانبه‪ ،‬شرایط جاری در‬ ‫ادلب ســوریه و روند استانه رایزنی و تبادل نظر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫جزییات پیشنهاد نمایندگان برای لغو نشدن جلسات علنی بخاطر کرونا و بودجه‬ ‫سخنگوی هیئت رئیســه مجلس جزئیاتی از پیشنهادات این‬ ‫هیئــت و نمایندگان مجلس برای لغو نشــدن جلســات علنی‬ ‫پارلمان جهت بررســی و تصویب بودجه ‪ ۹۹‬را تشریح کرد‪.‬‬ ‫اسداهلل عباســی ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس شورای‬ ‫اســامی درباره روند بررسی الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬و کسب‬ ‫اجازه رئیس مجلس از مقام معظــم رهبری برای تعیین تکلیف‬ ‫بودجــه‪ ،‬گفت‪ :‬پس از مخالفت مجلس بــا کلیات الیحه بودجه‬ ‫ســال ‪ ،۹۹‬این الیحه برای اصالح به کمیســیون تلفیق مجلس‬ ‫ارســال و موضوعات مطروحه با همکاری دولت مرتفع شــد‪ ،‬اما‬ ‫در همان روزها وزیر بهداشت و درمان با حضور در مجلس اعالم‬ ‫کرد که به دلیل شــیوع بیماری کرونا‪ ،‬برگزاری جلســات علنی‬ ‫مجلــس مانند دیگر گردهمایی ها متوقف شــود‪ ،‬اما نمایندگان‬ ‫مجلس بــه دلیل اهمیــت موضوع بودجــه‪ ،‬در مجلس حضور‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد‪ :‬ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا در تشــریح دالیل مخالفت با برگزاری جلســات علنی‬ ‫اعــام کرد که در این بــاره تنها موضوع ابتــای نمایندگان به‬ ‫بیماری کرونا مطرح نیســت‪ ،‬بلکه ایــن خطر وجود دارد که به‬ ‫سلیمی‪ :‬مجلس باید دولتی ها را وادار‬ ‫به حرکت کند‬ ‫عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس‬ ‫شــورای اســامی گفت‪ :‬دولت فعلی بســیار‬ ‫کم تحرک است و نمایندگان مجلس اینده باید‬ ‫عملکرد انان را رصد و دولتی ها را وادار به حرکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حجت االســام علیرضــا ســلیمی درباره‬ ‫اولویت هاییکهمجلسیازدهمبایدپیگیریکند‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬منتخبان مجلس یازدهم باید از‬ ‫همین امــروز برنامه های خــود را برای تحقق‬ ‫مطالبات اصلی مردم تهیه کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از مهم ترین درخواست های‬ ‫مــردم در شــرایط فعلی‪ ،‬رونق کســب و کار و‬ ‫ساماندهی وضعیت اشتغال و مسکن است و این‬ ‫موارد از جمله مهم ترین دغدغه های مردم است‬ ‫کهبایدنمایندگانمجلسایندهبرنامه هاییبرای‬ ‫تحقق خواسته های مردم داشته باشند‪.‬‬ ‫واســطه ارتباط نمایندگان با مردم‪ ،‬شــیوع بیماری گســترش‬ ‫چشمگیری داشــته باشــد‪ ،‬بنابراین با متوقف کردن برگزاری‬ ‫جلســات علنی‪ ،‬این زنجیره را باید قطع کرد‪.‬‬ ‫عباســی افزود‪ :‬اعضای هیئت رئیسه مجلس در دو هفته اخیر‬ ‫تالش بسیاری را برای قانع کردن ستاد ملی مقابله با کرونا جهت‬ ‫برگزاری جلســات علنی صورت دادند‪ ،‬حتی این هیئت سه نفر‬ ‫از اعضای خود را به این ستاد اعزام کرد‪ ،‬اما ستاد مقابله با کرونا‬ ‫بار دیگر با برگزاری جلســات علنــی مخالف کرد‪ ،‬از طرف دیگر‬ ‫پیشــنهادات بسیاری برای برگزاری صحن مطرح شد‪.‬‬ ‫کرونا به مقامات اروپایی‬ ‫در بروکسل رسید‬ ‫مقامات اروپایی از ابتالی یکی از افراد مسئول‬ ‫در اتحادیه اروپا به ویروس کرونا خبر دادند‪.‬‬ ‫بــه نقل از ای اف پی‪ ،‬نخســتین مورد ابتال به‬ ‫ویروس کرونا در میان مسئوالن اتحادیه اروپا تائید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گفته شده این مقام مسئول در بروکسل‪ ،‬مقر‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬مبتال به کرونا شده و در حال حاضر‬ ‫تحت نظر قرار دارد‪.‬‬ ‫نام این مقام رســمی اتحادیه اروپا هنوز اعالم‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ویروس کرونا مشابه ویروس سارس است که‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۲‬در بســیاری از کشورهای جهان‬ ‫شیوع پیدا کرده بود‪ .‬در ان زمان‪ ،‬ویروس سارس‬ ‫از چین شروع شد و در ‪ ۴۰‬کشور شیوع یافت‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ،۲۰۰۲‬تعداد ‪ ۸۰۰‬نفر بر اثر این بیماری جان‬ ‫خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پنجره‬ ‫تقدیر معاون امور مجلس رییس جمهور از اقدامات‬ ‫بانک مهر ایران‬ ‫دکتر امیری‪ ،‬معاون امور مجلس رییس جمهور طی نامه ای از تالش های‬ ‫صــورت گرفته برای توانمندســازی نیازمندان جامعــه از طریق پرداخت‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه تقدیر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬معاون امور مجلس‬ ‫رییس جمهــور در متن این پیام تبریک خطاب بــه دکتر مرتضی اکبری‬ ‫مدیرعامل بانک مهر ایران بیان داشت‪:‬‬ ‫«تالش برای توانمندسازی نیازمندان جامعه از طریق پرداخت تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه با هدف بهبود معیشت‪ ،‬تامین مایحتاج ضروری‪ ،‬مقابله با اسیب‬ ‫های اجتماعی‪ ،‬ایجاد و بهبود کســب و کارها و اشتغال های خرد و کمک به‬ ‫رونق اقتصادی از جمله خدمات و اقدامات ارزنده بانک قرض الحســنه مهر‬ ‫ایران در سال های اخیر بوده که شایسته تقدیر است‪.‬‬ ‫انچه که امروز در سایه مدیریت جنابعالی و مساعی همکارانتان در بانک‬ ‫قرض الحســنه مهر ایران بدســت امده ‪ ،‬پایه های مستحکمی برای توزیع‬ ‫مناسب و مطلوب تر عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی است که اثار‬ ‫با ارزش ان در فردا و فرداهای دورتر پدیدار خواهد شد‪.‬‬ ‫به میمنت فرا رسیدن چهل و یکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬از تالش درخور تحسین و خدمات موثر جنابعالی و کارکنان ساعی‬ ‫بانک قرض الحسنه مهرایران در اجرای برنامه های دولت تدبیر و امید و نیل‬ ‫به رشد و توسعه متوازن سطح رفاه اجتماعی در کشور به ویژه مناطق محروم‬ ‫و کمتر برخوردار و همچنین تعامل مطلوب ان بانک با معاونت امور مجلس‬ ‫ریاست جمهوری تقدیر و تشکر می نمایم‪.‬‬ ‫امید اســت در سایه توجهات باری تعالی در انجام وظایف و ماموریت ها و‬ ‫به ویژه کمک به ارتقای معیشــت مردم شــریف ایران اسالمی و محرومیت‬ ‫زدایی از جامعه موفق و پیروز باشید‪».‬‬ ‫دکتر حسین زاده در ارتباط ویدئو کنفرانسی با‬ ‫رؤسای ادارات امور شعب بانک ملی ایران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬تالش حداکثری برای حفظ سالمت‬ ‫کارکنان و مشتریان در مقابل بیماری کرونا‬ ‫نشست مشــترک مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک ملی ایران با‬ ‫رؤسای ادارت امور شعب سراسر کشور به منظور بررسی اخرین وضعیت و‬ ‫اقدامات انجام گرفته واحدها و رعایت مســائل بهداشــتی مرتبط با شیوع‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬دکتر حسین زاده در این جلسه‬ ‫که در محل اداره کل اموزش برگزار شد‪ ،‬با تأکید بر این که سالمت کارکنان‬ ‫و خانواده های انها و همچنین مشتریان در اولویت امور این بانک است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک از هیچ تالشــی برای حفظ سالمتی کارکنان و مراجعان دریغ نخواهد‬ ‫کرد و از همه امکانات موجود به این منظور استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به اقدامات انجام شده مانند حذف باجه‬ ‫های عصر‪ ،‬تقلیل ساعت کاری شعب‪ ،‬تهیه و ارسال اقالم بهداشتی به استان‬ ‫ها و ضدعفونی کردن واحدها‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬حداکثر تالش ما این است‬ ‫که مردم با استفاده از خدمات بانکی غیرحضوری‪ ،‬از تبادل وجه نقد که می‬ ‫تواند ناقل بیماری کرونا باشد و مراجعه حضوری‪ ،‬پرهیز کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که رؤســای ادارت امور شعب باید حداکثر همکاری را در‬ ‫جهت اعطای مرخصی به همکاران بیمار یا مشکوک به هر نوع بیماری داشته‬ ‫باشند‪ ،‬تأکید کرد‪ :‬با درخواست مرخصی همکاران خانم که فرزند خردسال‬ ‫دارند نیز موافقت شود‪.‬‬ ‫حسین زاده به شرایط بحرانی پیش امده ناشی از شیوع بیماری کرونا به‬ ‫ویژه در برخی استان ها اشاره کرد و گفت‪ :‬همه باید دست به دست هم‪ ،‬تالش‬ ‫کنیم که این شرایط با حداقل مشکل به پایان برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه بر این موضوع تأکید کرد که خدمت‬ ‫رسانی به مردم و نیز حرکت در جهت برنامه استراتژیک بانک نباید متأثر از‬ ‫شیوع بیماری کرونا دچار افت شود و افزود‪ :‬نتیجه یازده ماه تالش همکاران‬ ‫در طول سال نباید ناگهان از بین برود‪ ،‬بلکه رؤسای ادارات امور شعب باید با‬ ‫مدیریت شرایط‪ ،‬دستاوردهای بانک را حفظ کنند‪.‬‬ ‫عضــو هیأت مدیره بانک ملی ایران نیز با بیــان این که همه تالش های‬ ‫مدیران ارشد بانک در جهت حفظ سالمت کارکنان است‪ ،‬گفت‪ :‬از حداکثر‬ ‫ظرفیت های قانونی برای کاهش مراجعه مشــتریان به شعب استفاده می‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫محمود شــایان به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و ابالغ بانک مرکزی‬ ‫برای به تعویق افتادن وصول اقساط تسهیالت اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬البته‬ ‫مسأله وصول مطالبات معوق که تأثیر قابل توجهی بر کارکرد واحدها دارد‪،‬‬ ‫نباید تحت تأثیر این روند قرار بگیرد‪.‬‬ ‫عضو دیگر هیأت مدیره بانک ملی ایران نیز با ارزوی ســامتی برای همه‬ ‫کارکنان بانک‪ ،‬از انها خواست روحیه خود را در شرایط کنونی حفظ کنند‪.‬‬ ‫مســعود خاتونی با بیان این که تالش می شــود حداکثر پایداری برای‬ ‫سیستم های مبتنی بر شبکه بانک حفظ شود‪ ،‬از مشتریان خواست امکانات‬ ‫بانکداری غیرحضوری بانک ملّی ایران مانند بام و بله را بر حضور در شــعب‬ ‫ارجح بدارند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫پنجشنبه ‪ ۱۵‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره ‪4003‬‬ ‫کارتبهکارتبانکایرانزمین‬ ‫پنجمیلیونشد‬ ‫بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫و در راستای کاهش مراجعه حضوری مشتریان به‬ ‫بانکها‪ ،‬ســقف انتقال وجه کارت به کارت از ســه‬ ‫میلیون به پنج میلیون تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش‪  ‬تریتا نیــوز به نقل از روابط عمومی‬ ‫بانک ایران زمین‪ ،‬با توجه به شــرایط حال حاضر‬ ‫کشور و به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا‪،‬‬ ‫مشتریان تا اطالع ثانوی می توانند روزانه نسبت به‬ ‫انتقال وجه تا سقف ‪ ۵‬میلیون تومان اقدام کنند‪.‬‬ ‫در همین راستا سید محمد حسین استاد مدیر‬ ‫روابط عمومی بانک ایران زمین با بیان این نکته که‬ ‫در روزهای اخیر اطالع رسانی جامعی به پرسنل و‬ ‫مشتریان در خصوص نحوه حفظ بهداشت عمومی‬ ‫و فــردی در محیط بانکی برای جلوگیری از انتقال‬ ‫ویروس کرونا شده است‪ ،‬گفت‪ :‬از همان روز ابتدای‬ ‫اعالم ورود ویروس کرونا به کشــور شبکه بانکی به‬ ‫سرعت تمهیداتی را در این راستا اجرایی کرد که از‬ ‫ان جملــه می تــوان به لغــو همایــش بانکداری‬ ‫الکترونیک‪ ،‬اطالع رسانی به کارکنان و مشتریان‪،‬‬ ‫تهیه ملزومات الزم بهداشتی در ستاد و شعب اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اســتاد از مشــتریان بانک ایران زمین و سایر‬ ‫بانک ها خواســت در روزهای اخیر تا حد امکان از‬ ‫مراجعه حضوری به شــعب بانکهــا خودداری و از‬ ‫خدمات غیر حضوری برای انجام امور خود استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشتریان می توانند در صورت لزوم با‬ ‫شماره ‪ ۲۴۸۰۹‬مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران‬ ‫زمین تماس حاصل فرمایند‪ .‬در همین راستا سید‬ ‫محمد حسین استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران‬ ‫زمین با بیــان این نکته که در روزهای اخیر اطالع‬ ‫رســانی جامعی به پرسنل و مشتریان در خصوص‬ ‫نحوه حفظ بهداشــت عمومــی و فردی در محیط‬ ‫بانکی برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬از همان روز ابتدای اعالم ورود ویروس‬ ‫کرونا به کشور شبکه بانکی به سرعت تمهیداتی را‬ ‫در این راســتا اجرایی کرد که از ان جمله می توان‬ ‫به لغو همایش بانکداری الکترونیک‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫به کارکنــان و مشــتریان‪ ،‬تهیــه ملزومات الزم‬ ‫بهداشتی در ستاد و شعب اشاره کرد‪.‬‬ ‫رئیس اداره کل صادرات کاال بانک توسعه صادرات ایران تشریح کرد‪:‬‬ ‫شرایط تامین مالی صادرات در کشور‬ ‫رئیس اداره کل صادرات کاال در بانک توســعه‬ ‫صادرات ایران گفت‪ :‬این بانک در راستای اهداف‬ ‫خود و به منظور حمایت از فعالیت های صادراتی‬ ‫صادرکنندگان‪،‬تسهیالتیرادرقالبعقودمختلف‬ ‫اســامی جهت تهیه مواد اولیه ‪،‬ماشــین االت و‬ ‫تاسیسات ‪،‬مشارکت در طرح های صدور خدمات‬ ‫فنی و مهندسی و ‪...‬اعطا می کند‪.‬‬ ‫سیدحسینحسینیاندرجمعصادرکنندگان‬ ‫زنجان گفت‪ :‬بانک توسعه صادرات ایران در راستای‬ ‫اهداف خود و به منظــور حمایت از فعالیت های‬ ‫صادراتی صادرکنندگان ‪،‬تســهیالتی را در قالب‬ ‫عقود مختلف اســامی جهت تهیه مــواد اولیه‬ ‫‪،‬ماشین االت و تاسیسات ‪،‬مشارکت در طرح های‬ ‫صدور خدمات فنی و مهندسی و ‪...‬اعطا می کند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشــاره بــه اینکه این بانک به‬ ‫صورت محدود نسبت به پرداخت تسهیالت کوتاه‬ ‫مدت غیر صادراتی به اشــخاص حایز شــرایط‬ ‫پرداخت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬تسهیالت قبل از صدور‬ ‫کاال و خدمات به منظور تامین مالی ســرمایه در‬ ‫گــردش مورد نیاز واحد هــای تولیدی و تجاری‬ ‫صادراتی برای خرید ‪،‬بسته بندی‪،‬تجهیز کارگاه و‬ ‫ســایر هزینه ها در قالب یکی از عقود اســامی‬ ‫پرداخت میگردد‪.‬‬ ‫حسینیان اظهار داشت‪ :‬بانک می تواند در قبال‬ ‫اخذ اعتبار اســنادی صادراتی‪ ،‬قرارداد صادراتی‬ ‫معتبر بــا طرف خارجی و یا به صــورت امانی به‬ ‫صادرکنندگان با رعایت قوانین و مقررات بانکی و‬ ‫اعتبار سنجی انان تسهیالت اعطا کند‪.‬‬ ‫بهگفتهویصادرکنندگانیکهبرایانانامکان‬ ‫گشایش اعتبار اســنادی صادراتی وجود نداشته‬ ‫باشد با ارائه قرارداد صادراتی معتبر با طرف خارجی‬ ‫می توانند تا درصدی از تســهیالت قبل از صدور‬ ‫کاال استفاده کنند‪.‬‬ ‫این مقام مســئول گفت‪ :‬میــزان تامین مالی‬ ‫سرمایه در گردش با توجه به نتایج اعتبار سنجی‬ ‫متفــاوت اســت و اولویت بندی ان بســتگی به‬ ‫تسهیالت مرتبط با تامین مالی‪ ،‬تسهیالت پس از‬ ‫صدور کاال و خدمات ‪،‬فــروش مدت دار در قالب‬ ‫اعتبار خریدار‪ ،‬تنزیل اعتبار اسنادی و بروات است‪.‬‬ ‫به گفته حسینیان تسهیالت فروش مدت دار‬ ‫در قالب اعتبار خریدار به خریداران خارجی کاال و‬ ‫خدمات ایرانی‪،‬که حداکثر‪ ۶۰‬درصد ارزش ان کاال‬ ‫ساخت ایران و یا‪ ۶۰‬درصد ارزش ان خدمات توسط‬ ‫متخصصان ایرانی قابل ارائه باشند‪،‬پرداخت می‬ ‫شود؛ به این ترتیب که پس از صدور کاال یا خدمات‬ ‫مــورد نظر‪،‬بانک از جانب خریدار خارجی یا بانک‬ ‫وی ‪،‬حداکثر ‪ ۸۵‬درصد ارزش سیاهه تجاری را به‬ ‫صــادر کننــده ایرانی پرداخت کــرده و خریدار‬ ‫خارجی یا بانک وی ‪،‬وجه مربوط را عالوه بر سود‬ ‫متعلقه در سررسید های مقرر به بانک بازپرداخت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫حسین حســینیان افزود‪ :‬همچنین بانک می‬ ‫تواند با تســهیالت پس از صدور کاال و خدمات به‬ ‫منظور تداوم فعالیت صادرات نســبت به تنزیل‬ ‫اعتبار اســنادی صادراتی(دیداری_مدت دار) و‬ ‫اسناد وصولی مدت دار اقدام کند‪.‬‬ ‫ویدرخصوصتسهیالتجهتسرمایهگذاری‬ ‫در داخــل و خارج کشــور با هدف صــدور کاال و‬ ‫خدمات گفت‪ :‬برای احداث ‪/‬توسعه طرح سرمایه‬ ‫گذاری در داخل کشور به منظور تامین بخشی از‬ ‫هزینه هــای ارزی و ریالــی از قبیل هزینه های‬ ‫ساختمان ‪،‬ماشــین االت‪،‬تجهیزات و تاسیسات‬ ‫مورد نیاز‪.‬طرح ارائه شده می بایست دارای توجیه‬ ‫اقتصادی ‪،‬فنی‪،‬مالی و صادراتی باشد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره کل صادرات کاال بانک توســعه‬ ‫صادرات ایران اذعان داشت‪ :‬سرمایه گذاران ایرانی‬ ‫که در کشور های هدف اقدام به اجرای یک طرح‬ ‫سرمایه گذاری می کنند‪ ،‬می توانند در صورتی که‬ ‫طــرح انان دارای توجیه فنــی ‪،‬اقتصادی و مالی‬ ‫باشــند و حداقل ‪ ۶۰‬درصد مبلغ تسهیالت مورد‬ ‫نیاز طرح به صورت کاال یا خدمات از ایران تامین‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬تحت شرایط ضمانت نامه ‪،‬بانک باید‬ ‫وجه ضمانت نامه را با اولین درخواست ‪،‬مشروط بر‬ ‫انکهشرایطمندرجدرضمانتنامهمحققنگردیده‬ ‫باشــد ‪،‬پرداخت کند؛ در این راستا بانک توسعه‬ ‫صادرات ضمانت نامه های شــرکت در مناقصه‪،‬‬ ‫ترخیص کاال از گمرک‪ ،‬حســن انجام کار‪ ،‬ورود‬ ‫موقــت‪ ،‬پیش پرداخت‪ ،‬تعهد دین‪ ،‬کســور وجه‬ ‫الضمان را صادر می کند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص میزان و شــرایط اخذ مبالغ‬ ‫نقدی جهــت صدور ضمانت نامــه گفت‪:‬صدور‬ ‫ضمانت نامــه منوط به پرداخت ســپرده نقدی‬ ‫ضمانتنامهحداقلمعادل‪ ۱۰‬درصدمبلغضمانت‬ ‫نامه و حداقل ســپرده نقدی بابت صدور ضمانت‬ ‫نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده به میزان‬ ‫دو درصد مبلغ ضمانت نامه است‪.‬‬ ‫حســینیان با ذکر این نکته که صدور ضمانت‬ ‫نامه تعهد پرداخت منوط به پرداخت سپرده نقدی‬ ‫ضمانــت نامه به میزان ‪ ۱۰۰‬درصد مبلغ ضمانت‬ ‫نامه اســت‪ ،‬گفت‪ :‬صرفا در موارد اســتثنا (برای‬ ‫مشتریان معتبر و خوشنام)صدور ضمانت نامه یاد‬ ‫شده در قبال دریافت سپرده نقدی به میزان کمتر‬ ‫از مبلــغ ضمانت نامه و حداقل تا ‪ ۲۰‬درصد مبلغ‬ ‫ضمانت نامه پس از بررســی موضــوع در ارکان‬ ‫اعتباری مرکــز و هیات مدیره بانک در ســقف‬ ‫اختیارات تصویب شده و تصویب نهایی ارکان یاد‬ ‫شده میسر خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز‪ ،‬حداقل سپرده‬ ‫نقدی بابــت صدور ضمانت نامــه های حقوق و‬ ‫عوارض گمرکــی و ورود موقت کاال به میزان ‪۱۰‬‬ ‫درصد مبلغ ضمانت نامه است و صدور ضمانت نامه‬ ‫برای تضمین تسهیالت ‪/‬تعهدات اعطایی‪/‬ایجاد‬ ‫شــده ریالی ســایر بانک ها و موسسات اعتباری‬ ‫مجاز‪،‬صرفا در صورتی امکان پذیر است که بانک‬ ‫معادل ‪ ۱۰۰‬درصد وجه ضمانت نامه را به صورت‬ ‫نقدی از ضمانت خواه دریافت کرده باشد‪.‬‬ ‫رئیس اداره کل صادرات کاال بانک توســعه‬ ‫صادرات ایران افزود‪ :‬بانک نســبت به گشایش‬ ‫اعتبار اسنادی با رعایت مقررات داخلی و توجه‬ ‫به مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی اقدام می‬ ‫کند؛ همانطور که پیشتر ذکر شد اعتبار اسنادی‬ ‫تعهد بانک گشــایش کننده اعتبــار به منظور‬ ‫پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل‬ ‫ذینفــع اعتبار(فروشــنده کاال و خدمــات)‬ ‫است‪،‬مشــروط بر انکه ذینفع اعتبار‪،‬شــرایط و‬ ‫مقررات مندرج در اعتبار اســنادی را رعایت و‬ ‫اســناد الزم را در موعد معین جهت اســتفاده‬ ‫متقاضی اعتبار (خریدار کاال و خدمات )ارائه داده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫میز خبر‬ ‫دارندگان اوراق صندوق‬ ‫سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا در‬ ‫دوره بهمن‪ ،‬معادل ‪ 26‬درصد سود‬ ‫سالیانه دریافت نمودند‬ ‫سرمایه گذاران اوراق صندوق سرمایه گذاری توسعه‬ ‫تعاون صبا معادل ‪ 26‬درصد ســود سالیانه برای دوره‬ ‫بهمن به حسابشان واریز شد‪.‬‬ ‫عالقه منــدان جهــت خریــد اوراق صنــدوق‬ ‫سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا می توانند با مراجعه‬ ‫به شعب بانک توسعه تعاون این اوراق را تهیه نمایند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت صندوق سرمایه گذاری توسعه‬ ‫تعاون صبا که تحت نظارت اداره کل ســرمایه گذاری‬ ‫بانک توسعه تعاون مشغول به فعالیت می باشد‪ ،‬مراحل‬ ‫فروش اوراق را در شــبکه شعب این بانک انجام داده و‬ ‫با بهره گیری از منابع تجهیز شده‪ ،‬نسبت به ایجاد سبد‬ ‫دارایی های مالی کم ریسک و با سود متناسب به ویژه‬ ‫سهام شرکت های بورس اوراق بهادار اقدام نموده است‬ ‫و سود حاصل از عملیات مالی را میان سرمایه گذاران‬ ‫توزیــع می نماید‪ .‬بانک توســعه تعــاون ضمانت نقد‬ ‫شوندگی این اوراق را به عهده دارد‪.‬‬ ‫ایــن صنــدوق بــرای دوره منتهی بــه ‪۳۰‬بهمن‬ ‫‪۱۳۹۸‬سودی معادل ‪۲۶‬درصد (ســاالنه شده) را در‬ ‫تاریخ سوم اسفند به حساب سرمایه گذاران واریز نمود‪.‬‬ ‫همچنیــن با توجه بــه ترکیب پرتفــوی دارایی های‬ ‫صنــدوق و درصــورت ثبات تمامی شــرایط موجود‬ ‫(بازارهای تاثیرگذار بر بــازده دارایی های صندوق)؛‬ ‫پیش بینی می گردد در ماه جاری نیز ســود مناسبی‬ ‫به حساب سرمایه گذاران صندوق واریز گردد‪.‬‬ ‫گفتنی است صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون‬ ‫صبا در تاریخ ‪ 94/06/28‬با دریافت مجوز از ســازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار (ســبا) فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق‬ ‫گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند‪ .‬صدور واحد‬ ‫ســرمایه گذاری و ابطال انها بر اســاس ارزش خالص‬ ‫دارایی های روز بعد از ارائه درخواست صورت می گیرد‪.‬‬ ‫ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر‬ ‫‪۷‬روز پس از ارائه درخواســت ابطال را ضمانت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نرم افزار جدید موبایلی رمزساز‬ ‫رفاه منتشر شد‬ ‫بانک رفاه در راستای گسترش خدمات الکترونیک‪،‬‬ ‫بهبود کیفیت و‪ ‬افزایش رضایت مشــتریان‪ ،‬نرم افزار‬ ‫جدید موبایلی رمزساز رفاه (‪ )Refah OTP‬مبتنی‬ ‫بر سیستم عامل ‪ iOS‬را منتشر کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی بانــک رفاه کارگران‪ ،‬به‬ ‫منظور ســهولت دسترســی مشــتریان به خدمات‬ ‫الکترونیــک به ویژه رمز پویا و‪ ‬افزایش رضایت مندی‬ ‫ان ها‪ ،‬نرم افزار جدید موبایلی رمزســاز رفاه مبتنی بر‬ ‫سیســتم عامل ‪ iOS‬را از ‪ 26‬بهمن ماه سال جاری بر‬ ‫روی سایت فروشگاهی اینترنتی سیبچه منتشر شد‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬امکان تعیین فیلد رمز دوم‬ ‫یکبار مصرف (‪ 5‬تا ‪ 9‬رقم) به دلخواه مشتری‪ ،‬نمایش‬ ‫مــدت زمان اعتبار حداکثر ‪ 120‬ثانیه برای رمز تولید‬ ‫شده جهت انجام تراکنش‪ ،‬امکان به روز رسانی نرم افزار‬ ‫رفاه به درخواســت کاربر از منوی تنظیمات و‪ ‬امکان‬ ‫تعریف الگو برای ورود به نرم افزار رمزساز رفاه از قابلیت‬ ‫های این نرم افزار است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است‪ ،‬مشتریانی که تمایل به تغییر رمز‬ ‫تولید شده دارند‪ ،‬باید نسبت به غیر فعال سازی کارت‬ ‫از طریق خودپرداز و‪ ‬حذف ان از رمزســاز رفاه اقدام‬ ‫و‪ ‬سپس مجددا ً کارت را از طریق خودپرداز فعال و‪ ‬از‬ ‫مسیر گزینه اضافه کردن کارت در رمز ساز رفاه با لحاظ‬ ‫طول رمز دلخواه‪ ،‬ثبت کنند‪ .‬‬ ‫همچنین ضروری است‪ ،‬برای صحت رمزهای تولید‬ ‫شــده‪ ،‬تاریخ و‪ ‬زمان تنظیمات گوشی تلفن همراه با‬ ‫تاریخ و‪ ‬زمان اپراتور تلفن همراه همسان سازی شده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رییس اداره کل روابط عمومی بانک‬ ‫مسکن خبر داد‬ ‫شرایط چهلمین دوره قرعه کشی‬ ‫جوایز حساب های قرض الحسنه‬ ‫بانک مسکن‬ ‫مهدی احمدی‪ ،‬بر لزوم حفــظ حداقل‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫ریال برای شــرکت در چهلمین مرحله قرعه کشــی‬ ‫حسابهای قرض الحسنه پس انداز تاکید کرد‪.‬‬ ‫مهدی احمدی رییس اداره کل روابط عمومی بانک‬ ‫مســکن‪ ،‬در گفت گو با خبرنگار پایــگاه خبری بانک‬ ‫مســکن‪-‬هیبنا‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬از ابتدای مرداد ‪ 98‬حداقل‬ ‫موجودی الزم جهت شرکت در قرعه کشی حساب های‬ ‫قرض الحســنه پس انداز‪ ،‬پانصد هزار ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫بدیهی است شرکت در قرعه کشی جوایز حساب های‬ ‫قرض الحســنه منوط به مفتوح بودن حساب و داشتن‬ ‫حداقل موجودی در روز قرعه کشی است‪ ،‬همچنین از‬ ‫تمامی مشتریان درخواست می شود‪ ،‬به منظور شرکت‬ ‫در چهلمین مرحله قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه‬ ‫اقدام به افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی نمایند‪.‬‬ ‫احمدی در پایان اظهار داشــت‪ :‬حداقل مبلغ الزم‬ ‫جهت شرکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه‬ ‫پس انداز پانصد هزار ریال می باشد و برای مبالغ پانصد‬ ‫هزار ریال و بیشتر به ازای هر یک صد هزار ریال در هر‬ ‫روز یک امتیاز در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫سردبیر ‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سرویس اقتصادی‪ :‬طال مومن هاشمی| بخش اجتماعی‪ :‬سمیه روح بخش| چندرسانه ای‪ :‬رزا مومن هاشمی‬ ‫تنهاتومیخواهیمرابااینهمهرسوائیم‬ ‫تنها توئی تنها توئی در خلوت تنهائیم‬ ‫تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم‬ ‫ ‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫فکس‪-66567767 :‬تلفن امور شهرستان ها ‪66907476 :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫پست الکترونیکی روزنامه ‪Sahebghalamdaily@gmail.com :‬‬ ‫سایت روزنامه ‪ -www.sahebghalam.com :‬دریافت نسخه دیجیتال روزنامه‪:‬‬ ‫‪www.ndigi.ir‬‬ ‫سازمان شهرستان ها ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬خیابان جمالزاده جنوبی‪ -‬پالک ‪-146‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫خبر یک‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫پنجشنبه ‪ ۱۵‬اسفند‪۱۳۹۸‬‬ ‫شماره‪4003‬‬ ‫نگاه‬ ‫المپیکژاپنیزیرتیغ‬ ‫ویروسچینی‬ ‫استوکس می خواهد برگردد‬ ‫ادای احترام پرسپولیسی ها به به‬ ‫سیامندرحمان‬ ‫بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در حاشیه تمرین امروز‬ ‫این تیم با اهدای گل به مقام مرحوم سیامند رحمان‪ ،‬قهرمان‬ ‫المپیک و جهان ادای احترام کردند‪.‬‬ ‫پرسپولیسی ها که بعد از اعالم لغو هفته بیست ودوم لیگ‬ ‫برتر یک جلسه تمرین و یک روز استراحت کرده بودند‪ ،‬روز‬ ‫چهارشنبه مجددا ًدر ورزشگاه کاظمی حاضر شده و تمرین‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫* محمدحسن انصاری فرد در این تمرین حاضر شد و با‬ ‫بازیکنان و اعضای کادر فنی خوش وبش کرد‪.‬‬ ‫* داود فنایی و مظاهر رحیم پور زودتر از سایرین به زمین‬ ‫تمرین امده و موانع و وسایل مربوط به بخش های موردنظر‬ ‫کادر فنی در تمرین امروز را چیدند‪.‬‬ ‫* تمرین با گرم کردن و دویدن های سرعتی اغاز شد‪.‬‬ ‫* پاسکاری ترکیبی در چهار گروه بخش بعدی تمرین‬ ‫امروز بود‪.‬‬ ‫* در بخش بعدی بازیکنان به سه گروه قرمز‪ ،‬سبز و زرد‬ ‫تقسیم شدند‪ .‬دو گروه فوتبال تحت فشار را مقابل هم انجام‬ ‫می دادند و گروه بعدی باید مســافت مشخصی را به همراه‬ ‫عبور از موانع انجام می دادند‪.‬‬ ‫* یحیــی گل محمدی در این بخش کار بازیکنان را زیر‬ ‫نظر داشت و در مواقع الزم نکات مدنظرش را گوشزد می کرد‪.‬‬ ‫* در بخش پایانی نیز فوتبال درون تیمی بین دو تیم قرمز‬ ‫و زرد انجام شد‪ .‬در این بخش نیز کریم باقری با جدیت نکات‬ ‫فنی را به بازیکنان می گفت‪.‬‬ ‫در کنــار زمین جایگاهی بــرای ادای احترام به مرحوم‬ ‫سیامند رحمان در نظر گرفته شده بود که بازیکنان و کادر‬ ‫فنی تیم با اهدای گل به عضو ســابق باشگاه پرسپولیس و‬ ‫قهرمان جهان ادای احترام و فاتحه ای برای ان مرحوم قرائت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫توصیه شفر به علی فتح اهلل زاده‬ ‫ســرمربی المانی سابق اســتقالل‪ ،‬در مصاحبه جالبی‬ ‫تمجید ویژه ای از مدیرعامل جدید استقالل یعنی علی فتح‬ ‫اهلل زاده انجام داد‪.‬‬ ‫وینفرد شــفر المانی حدود دو سال هدایت استقالل را‬ ‫برعهده داشــت و در این مدت موفق شد با این تیم به مقام‬ ‫قهرمانی رقابت های جام حذفی نیز دست پیدا کند‪ .‬او نهایتاً‬ ‫در اواخر فصل گذشته و بعد از چند نتیجه ضعیف از هدایت‬ ‫ابی های تهران برکنار شد و بعد از ان لیگ امارات و باشگاه‬ ‫عجمان را به عنوان ماجراجویی جدید خود انتخاب کرد‪.‬‬ ‫شــفر حاال در مصاحبه ای از عالقه اش به ایران صحبت‬ ‫کرده اســت‪ .‬این سرمربی المانی می گوید‪ “ :‬ابتدا بگذارید‬ ‫بگویم اخبار راجع به اوضاع ایران را دائما دنبال می کنم‪ .‬من‬ ‫ودستیارانمهمیشهاحساسوابستگیخاصیبهایران‪،‬مردم‬ ‫و به خصوص هواداران استقالل داشتیم‪ .‬اکنون نگران بحران‬ ‫ویروس کرونا هســتیم و در این شــرایط برای مردم ایران‬ ‫بهترین ها را ارزو می کنیم‪”.‬‬ ‫شفر در مورد پیروز شدن در پرونده شکایت از استقالل‬ ‫گفت‪ “ :‬چیزهای زیادی درباره پرونده فیفا نوشته شده است‪.‬‬ ‫من همیشه با رئیس سابق باشگاه صادق بودم‪ .‬من به او گفتم‬ ‫که اقدامات خاصی از ســوی باشگاه باعث صدمه دیدن تیم‬ ‫می شود‪ .‬من بارها گفتم که ارزویم ادامه دادن کار با استقالل‬ ‫است‪ .‬اعتقاد داشتم که ما می توانستیم در صورت حمایت‬ ‫صحیح به قهرمانی دست پیدا کنیم و هنوز هم به ان اعتقاد‬ ‫دارم‪.‬‬ ‫چیزهای خوبی درباره رئیس جدید باشــگاه یعنی علی‬ ‫فتح اهلل زادهشنیدهام‪.‬می دانمکهدرچندسالگذشتهشرایط‬ ‫باشــگاه را دنبال کرده و چیزهای زیادی درباره مشکالت و‬ ‫بازیکنان می داند‪ .‬فکر می کنم اگر فتح اهلل زاده زودتر رئیس‬ ‫باشگاه می شد‪ ،‬همکاری خوبی بین من و او شکل می گرفت‪.‬‬ ‫متاســفانه این اتفاق رخ نداد اما من امیدوارم که بهترین ها‬ ‫برای او رخ دهد و استقالل هم شرایط بهتری پیدا کند‪”.‬‬ ‫شفر در ادامه گفت‪ “ :‬استقالل بازیکنان فوق العاده ای دارد‪.‬‬ ‫حرفه ای و با شــخصیت عالی‪ .‬اقای فتح اهلل زاده می داند که‬ ‫استراتژی مســئوالن باشگاه در سال های گذشته یعنی به‬ ‫تعویق انداختن جلسات دادگاه ها فقط بیشتر به استقالل‬ ‫صدمه زده است‪ .‬میزان پولی که استقالل باید بپردازد بیشتر‬ ‫می شود و به شــخصیت این تیم نیز اسیب خواهد رسید‪.‬‬ ‫امیدوارم اقای فتــح اهلل زاده بتواند مردی برای اغاز جدید‬ ‫باشد‪ .‬بدهی های گذشته را بپردازد ‪ ،‬همه پرونده ها را ببندد‬ ‫و شروع به بازسازی استقالل به بهترین شکل ممکن بکند‪”.‬‬ ‫لیگ برتر به سال بعد موکول شد‬ ‫سایت سازمان لیگ فوتبال ایران نوشت‪ :‬با اعالم سازمان‬ ‫لیگ فوتبال تمامی مسابقات لیگ های فوتبال باشگاهی در‬ ‫لیگ برتر‪ ،‬دسته اول‪ ،‬دوم و سوم تا پایان اسفند‪ ۱۳۹۸‬تعطیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پیرو دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬مسابقات لیگ های‬ ‫فوتبال کشور در رده های برتر‪ ،‬دسته اول‪ ،‬دوم و سوم تا پایان‬ ‫اسفند ماه سال جاری به تعویق افتاد‪ .‬مقرر شد این مسابقات‬ ‫از تاریخ ‪ 14‬فروردین ‪ 1399‬از سر گرفته شود‪.‬‬ ‫برگزاری المپیک‪ 2020‬توکیو تحت الشعاع‬ ‫ویروسکروناقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫کروناگویاقصدنداردبهاینزودیهاازسردنیا‬ ‫دستبردارد‪.‬ویروسیجدیدباقدرتشیوعباالکه‬ ‫پس از فتح مناطق گوناگونی از جهان‪،‬قرار است‬ ‫زهرشرابهبزرگترینرویدادورزشیجهانیعنی‬ ‫المپیک بریزد‪ .‬کرونا تا کنــون چندین رویداد‬ ‫انتخابــیرابرایهمینرقابتهایالمپیککه‬ ‫تابستان‪ 1399‬در توکیو قرار است برگزار شود را‬ ‫لغو کرده و هنوز عاقبت ان ها مشخص نیست و‬ ‫تورنمنــت هایی چون لیگ برتــر ایران‪ ،‬لیگ‬ ‫قهرماناناسیاوسریاهمقربانیانفوتبالیکرونا‬ ‫هستن ‪.‬د‬ ‫دراینمیانحاالتکلیفمسئوالنعالیورزش‬ ‫جهان هم بخاطر این ویروس نامشخص است و‬ ‫هنوزمعلومنیستکهدرنهایتتکلیفبرگزاری‬ ‫المپیک‪ 2020‬چهخواهدشد‪.‬‬ ‫پس از اینکه گسترش ویروس کرونا در شرق‬ ‫اسیابسیارچشمگیرشد‪،‬ازاحتمالتغییرمیزبان‬ ‫رقابتهایالمپیکسخنبهمیانامدوبالفاصله‬ ‫لندنکهدرسال‪ 2012‬میزبانالمپیکبود‪،‬اعالم‬ ‫امادگیکردتابهجایتوکیواینرقابتهارابرگزار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بااینحالژاپنیهاقاطعانهاعالمکردهاندکه‬ ‫میزبانیرابهلندننمیدهندوخودمیخواهند‬ ‫انراهرطورکههستبرگزارکنند‪.‬‬ ‫پسازحرفوحدیثهایمختلفدرخصوص‬ ‫عدم برگزاری المپیک به علت گسترش ویروس‬ ‫کروناویاامکانتغییرمیزباناینرقابتها‪،‬توماس‬ ‫باخ رییس کمیته بین المللی المپیک در یکی از‬ ‫اخرین اظهارنظر هــای خود با صراحت خبر از‬ ‫میزبانیژاپندراینرویدادبزرگورزشیداد‪.‬‬ ‫بــاخ در این خصوص گفت‪ :‬کمیته برگزاری‬ ‫بازی هایالمپیکملزمبهبرگزاریاینرویداددر‬ ‫موعد مقرر و در تابستان سال‪ 2020‬خواهد بود‪.‬‬ ‫کمیتهبرگزاریملزماستبارعایتکلیهنکاتو‬ ‫موضوعاتموردنظر‪،‬اینرقابت هارادرسطحقابل‬ ‫قبولوطبقبرنامهبرگزارکند‪.‬‬ ‫این اظهار نظر در حالی انجام شده است که تا‬ ‫کنونمرگ‪8‬نفروابتالیبیشاز‪900‬نفربهکرونا‬ ‫درژاپنتاییدشدهودانشگاه هاوهمچنینمدارس‬ ‫این کشور تعطیل هستند‪ .‬با این وجود کمیته‬ ‫بین المللیالمپیکاعالمکرداینویروسبرگزاری‬ ‫المپیک را تحت الشعاع قرار نخواهد داد و در این‬ ‫تصمیماثرگذارنیست‪.‬البتهبایددیددرادامهمیزان‬ ‫گسترش ویروس کرونا در کشــور ژاپن به چه‬ ‫ترتیبی خواهد بود و ایا دولت این کشور موفق به‬ ‫مهارکروناخواهدشدیاخیر‪.‬‬ ‫علیرغماینکههمژاپنیهاوهمکمیتهبین‬ ‫المللیالمپیکقویاباتغییرمیزباناینرقابتها‬ ‫مخالفهستند‪،‬امااینامکانوجودداردکهتاریخ‬ ‫برگزاریرقابتهایالمپیکتغییرکند‪.‬‬ ‫درحالحاضراینمسابقاتبرای‪ 24‬ژوالیتا‬ ‫‪ 9‬اگوســت(‪ 3‬مردادتا‪ 19‬مرداد‪)1399‬برنامه‬ ‫ریزی شده اما طبق ادعای رسانه های انگلیسی‬ ‫ممکناستمسابقاتبهعقببیفتد‪.‬‬ ‫سیکوهاشیموتو‪،‬رئیسکمیتهالمپیکژاپن‬ ‫اعالم کرده است انها به دنبال کنترل گسترش‬ ‫ویروس کرونا هستند و ممکن است بازی های‬ ‫المپیک را به این خاطر به زمان دیگری در سال‬ ‫جاریموکولکنند‪.‬‬ ‫دیک پاوند نایب رییس پیشین کمیته ملی‬ ‫المپیک هم در این خصوص می گوید‪ :‬اگر الزم‬ ‫باشــد‪ ،‬قطعاً می توانیم بازی هــا را دو ماه عقب‬ ‫بیندازیم‪.‬باید خیلی کارها را شــروع کرد‪ .‬باید‬ ‫حفاظ هایایمنیراکشید‪،‬غذاتامینکرد‪،‬دهکده‬ ‫المپیک و هتل ها را اماده کرد و اهالی رسان ه هم‬ ‫یخودرابرپاکنند‪.‬‬ ‫بایدبروندبهژاپنتااستودیوها ‬ ‫کارزار جدیدی اغاز شده است و باید ان را جدی‬ ‫بگیریم‪.‬دربازهبرگزاریالمپیکوقبلوبعدازان‪،‬‬ ‫مردم از خود می پرســند‪ ،‬ایا ایمنی این رویداد‬ ‫ان قدر تامین می شود که بتوانیم با اطمینان به‬ ‫توکیو برویم یا نه؟ به نظرم اگر نشــود بازی های‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬درتوکیوبرگزارشود‪،‬شایدبهترباشدکل‬ ‫برنامهرالغوکنیم‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫زمان بازگشت دیاباته مشخص شد‬ ‫قرار است در صورت مثبت بودن روند درمانی شیخ دیاباته‪ ،‬مهاجم‬ ‫اهل مالی تیم فوتبال استقالل‪ ،‬این بازیکن از هفته اینده در تمرینات‬ ‫شرکت کند‪ .‬شیخ دیاباته‪ ،‬مهاجم اهل کشور مالی تیم فوتبال استقالل‬ ‫با وجود اینکه هر زمان که در ترکیب اســتقالل قرار گرفته‪ ،‬یکی از‬ ‫بازیکنان موثر بوده است‪ ،‬اما بیشتر بازی های این فصل ابی پوشان را‬ ‫به دلیل مصدومیت از دست داد‪.‬‬ ‫درباره این بازیکن در ‪ MRI‬اخری که گرفته شد‪ ،‬پزشکان به این‬ ‫نتیجه رســیدند که دیاباته تا پایان سال امکان بازی کردن ندارد‪ ،‬اما‬ ‫گفته می شود در صورت مثبت بودن روند درمانی مهاجم استقالل‪،‬‬ ‫او می توانــد از هفته اینده در تمرینات شــرکت کــرده و تمرینات‬ ‫اختصاصی روی چمن را اغاز کند‪ .‬با توجه به تعطیلی لیگ‪ ،‬بازگشت‬ ‫دیاباته می تواند خبر خوبی برای فرهاد مجیدی و کادر فنی استقالل‬ ‫باشد تا در دیدارهای پیش رو از این مهاجم افریقایی در ترکیب خود‬ ‫بهره ببرند‪.‬‬ ‫عسگری‪ :‬مدال طالیم را به سربازان سالمت کشور تقدیم‬ ‫می کنم‬ ‫ملی پوش المپیکی کاراته گفت‪ :‬مدال طالی مسابقات کاراته وان‬ ‫اتریش را به پزشکان زحمت کش‪ ،‬پرستاران خستگی ناپذیر و پرسنل‬ ‫اورژانس وظیفه شناس کشورمان تقدیم می کنم‪.‬‬ ‫بهمن عسگری در خصوص کسب چهارمین مدال سال ‪ 2020‬در‬ ‫مسابقات لیگ برتر کاراته وان اتریش اظهار داشت‪ :‬باید خدا را بابت‬ ‫لطف بی کرانش هزاران بار شکر کنم و از زحمات کادر فنی و فدراسیون‬ ‫کاراته برای حمایت از من در راه رسیدن به اولویت و هدف هایم تشکر‬ ‫می کنم‪ .‬بعد از مسابقات کاراته وان دبی که سهمیه المپیک من قطعی‬ ‫شد‪ ،‬فدراسیون می توانست با توجه به هزینه های باالی سفر‪ ،‬مرا اعزام‬ ‫نکند‪ ،‬اما «سِ نســی هروی» با فدراسیون صحبت کرد و به مسابقات‬ ‫اعزام شــدم‪ ،‬که خدا را شکر با لطف خدا و دعای خیر مردم توانستم‬ ‫جواب اعتماد کادر فنی و فدراسیون کاراته را با شکست حریفان خود‬ ‫بدهم‪.‬‬ ‫مهاجمپرسپولیسنسبتبهخبرمنتشرشدهدررسانهانگلیسیواکنشنشانداد‪.‬‬ ‫انتونی استوکس مهاجم پرحاشیه پرسپولیس پس از بازی این تیم مقابل الشارجه‪ ،‬از گل محمدی‬ ‫مرخصی گرفت اما به تهران برنگشت و در دبی ماند و حاال در لندن به سر می برد‪ .‬استوکس که شیوع‬ ‫ویروس کرونا و لغو پروازهای منتهی به تهران را بهانه کرد به لندن برگشت و در بدو ورود بازداشت شد‪.‬‬ ‫هرچندپرسپولیسی هامی توانندباتوجهبهبندهایخوبیکهدرقرارداداستوکسلحاظشده‪،‬علیهاین‬ ‫بازیکندرفیفاطرحشکایتکنندوعالوه برمبلغیکهبهاوداده اند‪،‬مبلغیراهمبه عنوانغرامتدریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫درروزهایاخیرخبریازقولمحمدحسنانصاریفردمدیرعاملباشگاهپرسپولیسمبنیبراینکه‬ ‫انها دیگر استوکس را نمی خواهند در رسانه ها منتشر شد که در رسانه معتبر سان انگلیس هم بازتاب‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫حالمهاجمفراریپرسپولیسیهادراستوریاینستاگرامشصفحهچتبامدیربرنامهاشرامنتشر‬ ‫کرده است که از او بابت خبر روزنامه سان می پرسد‪.‬‬ ‫مدیر برنامه استوکس در جواب می گوید‪«:‬این خبر دروغ است‪ .‬من با رئیس باشگاه صحبت کردم‪.‬‬ ‫ان هامی خواهندبرگردی‪.‬بامسئوالنباشگاهجلسهداشتم‪».‬‬ ‫همچنینمدیربرنامهاستوکسدرمورداینکهچرامهاجمایرلندیباشنیدنناممحمدحسنانصاری‬ ‫فرددرموردهویتاوسوالپرسیدهبهخبرگزاریفارسگفت‪:‬هیچبازیکنخارجیمدیرعاملرابهاسم‬ ‫نمی شناسد‪ .‬او انصاری فرد را به عنوان رئیس باشگاه می شناسد و به همین خاطر با شنیدن نام انصاری‬ ‫فرد در مورد جایگاه او این سوال را مطرح کرد‪.‬‬ ‫فرشید کریمی مدیر برنامه های استوکس در این خصوص گفت‪ :‬اطالعات غلطی به روزنامه سان‬ ‫ارسال شده است که باشگاه پرسپولیس می خواهد از این بازیکن در فیفا شکایت کند‪ .‬این بازیکن قصد‬ ‫بازگشت به ایران را دارد اما بخاطر نبود پرواز قادر به انجام این کار نیست‪.‬‬ ‫بازی های کاپ اسیا هم لغو شد؛‬ ‫جلسات اضطراری غرب اسیا شنبه و یکشنبه برگزار می شود‬ ‫کنفدراسیون فوتبال اسیا اعالم کرد جلسات اضطراری در غرب این قاره روزهای شنبه و یکشنبه‬ ‫ایندهبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫کنفدراسیونفوتبالاسیارسمااعالمکردکهجلسهاضطراریایننهادبرایبررسیبازیهایملی‬ ‫و باشگاهی در سطح قاره اسیا روزهای شنبه و یکشنبه اینده در غرب اسیا برگزار می شود‪.‬‬ ‫جلسه منطقه شرق اسیا دو روز پیش در مالزی برگزار شده بود‪.‬‬ ‫روزنامه «استاد الدوحه» در شماره امروز خود اعالم کرده است جلسه با ایران‪ ،‬عراق و قطر روز شنبه‬ ‫دردوحهبرگزارمیشودونشستباعربستان‪،‬اماراتوازبکستانیکشنبهبهمیزبانیاماراتصورتمی‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫بعد از انتشار ویروس کرونا‪ ،‬برنامه بازی های لیگ قهرمانان اسیا دچار تغییر شده است و چند کشور‬ ‫اسیایی خواهان به تعویق افتادن مسابقات انتخابی جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر و انتخابی جام ملت های‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬اسیا شده اند‪.‬‬ ‫سایتکنفدراسیوناسیاهمچنینبرنامهبازیهایکاپاسیاراهمبهروزکردهاستکهبرایناساس‬ ‫مسابقات زیادی در این کاپ به تعویق افتاده است‪.‬‬ ‫برایناساسبازیتیمهایهاللالقدسبامنامهبحرین‪،‬الرفاعبحرینباظفارعمان‪،‬القادسیهکویت‬ ‫باالجزیرهاردن‪،‬الفیصلیاردنباالکویتکویت‪،‬الوثبهسوریهباالنصرلبنان‪،‬دوردویقرقیزستانباالتین‬ ‫اثیرترکمنستانلغوبهزماندیگریموکولشدهاست‪.‬‬ ‫اقدام عجیب تماشاگران با وجود دستور‬ ‫فدراسیون فوتبال عراق‬ ‫تماشاگرانتیمفوتبالنجفعراقبرایتماشایبازیتیمخودبهساختمانمجاوراستادیومهجوم‬ ‫بردند!‬ ‫با دستور فدراسیون فوتبال عراق و برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مسابقات لیگ فوتبال این‬ ‫کشوربدونحضورتماشاگرانبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫تیمنجفدرچارچوبهفتهچهارملیگعراقبهمصافتیمکهربارفتولیتماشاگرانتیمنجفبه‬ ‫ساختمانمجاوراستادیومهجومبردندتاشاهدبازیتیمخودباشند‪.‬‬ ‫اینتماشاگرانبدوندرنظرگرفتننکاتبهداشتیوهشدارهایفدراسیونفوتبالعراقبهحمایت‬ ‫ازتیمنجفپرداختند‪.‬‬ ‫این بازی در نهایت با یک گل به سود تیم نجف به پایان رسید‪.‬‬ ‫تماس تلفنی مسئوالن اتحادیه جهانی با فدراسیون کشتی ایران‬ ‫بعدازتماستلفنییکیازمسئوالناتحادیهجهانیبافدراسیونکشتیایرانبایددیدتدبیرانهابرای‬ ‫حضورتیم هایکشتیایراندرمسابقاتگزینشیالمپیکچهخواهدبود‪.‬‬ ‫بعدازگرفتنمیزبانیگزینشیاسیایی هاازچین‪،‬اتحادیهجهانیکشتیکشورقرقیزستانرابه عنوان‬ ‫کشوربرگزارکنندهاینرقابت هاانتخابکردکهطیروزهایگذشتهاینکشورنیزازبرگزاریمسابقات‬ ‫انصرافدادتااتحادیهجهانیبازهممیزبانجدیدیرامعرفیکند‪.‬‬ ‫موضوعاماًصرفامحدودبهمعرفیمیزبانجدیدبرایمسابقاتگزینشیقاره اینیست‪،‬بلکهبرخی‬ ‫کشورهاازجملهایرانبه شدتدرگیرویروسکروناشده اندوعم ً‬ ‫البرایتیم هایملیکشتیازادوفرنگی‬ ‫ایران امکان اعزام به خارج از کشور در شرایط فعلی وجود ندارد‪ ،‬ضمن اینکه شرایط پروازی نیز در این‬ ‫میان تاثیرزیادیدارد‪.‬‬ ‫ین راســتا و برای جلوگیری از شیوع ویروس بین ملی پوشــان‪ ،‬اردوی تیم های ملی ازاد و فرنگی‬ ‫کشورماننیزازروزشنبهبه طورکلیتعطیلشد‪.‬‬ ‫بعدازاینوضعیت‪،‬یکیازسراناتحادیهجهانیتماسیبافدراسیونکشتیایرانداشتتاازاخرین‬ ‫وضعیتکشورماندررابطهباحضوردرمسابقاتگزینشیمطلعشودکهشرایطکنونیبرایویشرح‬ ‫دادهشد‪.‬بایددیدباتوجهبهاینکهایراندردورشتهازادوفرنگی‪ 6‬سهمیهنگرفتهوحضورشدرمسابقات‬ ‫گزینشیاولودومالزامیاست‪،‬ایااتحادیهجهانیتدبیریاتخاذخواهدکردتامسابقاتگزینشیبدون‬ ‫کشتی گیران ایرانی برگزار نشود‪ ،‬باید دید مسابقات به تعویق خواهد افتاد یا اینکه فکر دیگری لحاظ‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ارمان گهر سیرجان‪ :‬نامه اصالح اساسنامه فدراسیون‬ ‫فوتبال را امضا کردم‬ ‫جوادهندیزی‪،‬مدیرعاملباشگاهارمان گهرسیرجانگفتکهنامهمنتشرشدهبرایاصالحاساسنامه‬ ‫فدراسیونفوتبالراامضاکردهاست‪.‬‬ ‫جوادهندیزیدربارهانتشارنامه ایباامضایاوبرایاصالحاساسنامهفدراسیونفوتبالوتکذیبان‬ ‫ازسویبرخیمدیرانعاملاظهارداشت‪:‬ایننامهراامضاکردیمواگرگفته اندکارمانبوده‪،‬دروغمی گویند‪.‬‬ ‫بحث اصلی ما این بود که باشــگاه ها برای فوتبال هزینه می کنند‪ ،‬اما تعداد نمایندگان انها در مجمع‬ ‫فدراسیونکماستوهیئت هایفوتبال‪،‬نمایندگانبیشتریدرمجمعدارند‪.‬‬ ‫مدیرعاملباشگاهارمان گهرسیرجانادامهداد‪:‬مشکلما‪،‬یکبندازاساسنامهاستومی خواستیم‬ ‫تعدادنمایندگانباشگاه هاراافزایشدهیم‪.‬نمی دانمسایرمدیرانعاملباشگاه هاچهگفته اند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم 4011

روزنامه صاحب قلم 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم 4010

روزنامه صاحب قلم 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم 4009

روزنامه صاحب قلم 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم 4008

روزنامه صاحب قلم 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم 4007

روزنامه صاحب قلم 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم 4005

روزنامه صاحب قلم 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!