روزنامه صمت شماره 1617 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1617

روزنامه صمت شماره 1617

روزنامه صمت شماره 1617

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫خطر تحریف دفاع مقدس جدی است‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1617‬پیاپی ‪2935‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫چند درصد قوانین توسعه‬ ‫را رعایت می کنیم؟‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تداوم تولید در گرو‬ ‫رفع چالش های داخلی‬ ‫به واردات برنج‬ ‫نیاز داریم‬ ‫مشکل تولید ما‬ ‫تامین است‬ ‫مانعی‬ ‫پیش پای ویژه خواران‬ ‫گفت وگو‬ ‫الزامات رقابت‬ ‫صادراتی سنگ با ترکیه‬ ‫گزارش های روز‬ ‫جنگ خیر و شر در واردات‬ ‫گوشی تلفن همراه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫قیمت گذاری‪ ،‬حلقه گمشده بازار سیمان‬ ‫مش��کالت صنعت س��یمان و گالیه تولیدکنندگان ای��ن کاال از قیمت ها‪ ،‬موضوع‬ ‫تازه ای نیس��ت‪ .‬در همین حال گالیه مسئوالن از قیمت سیمان نیز سر درازی دارد‪.‬‬ ‫نرخ فروش س��یمان در ‪ 3‬ماه نخست سال جاری‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬درصد رشد داشت‪ .‬این‬ ‫رش��د ‪ 20‬درصدی درحالی مقرر شد که تولیدکنندگان این صنعت درخواست رشد‬ ‫بیش از ‪ 60‬درصدی نرخ این محصول را به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه کرده‬ ‫بودن��د‪ .‬وزارتخانه نیز مقرر کرد هر ‪ ۳‬م��اه یک بار مجددا روند قیمت این محصول را‬ ‫بررسی کند‪ .‬بنابراین باید منتظر بررسی مجدد قیمت این محصول ساختمانی باشیم؛‬ ‫هرچند اعضای انجمن کارفرمایان صنعت سیمان تاکید دارند با وجود پیگیری هایی‬ ‫که برای تحقق این رش��د انجام داده اند‪ ،‬هنوز نتیجه ای حاصل نش��ده اس��ت‪ .‬شاید‬ ‫یکی از دالیل اصلی این موضوع را باید نبود وزیر در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دانس��ت‪ .‬در همین حال گویی سرپرستان نیز از پذیرش مسئولیت رشد قیمت ها در‬ ‫‪11‬‬ ‫موقعیت کنونی سر باز می زنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫برنج در دوراهی‬ ‫تولید و واردات‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫پول هوشمند‬ ‫زیر پوست بورس‬ ‫‪2‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب اس�لامی در ارتب��اط تصویری با مراس��م تکری��م و تجلیل از‬ ‫پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت‪ ،‬با اشاره به پیروزی درخشان و واضح ملت ایران در‬ ‫دفاع مقدس گفتند‪ :‬این واقعیت‪ ،‬نتیجه رهبری و فرماندهی شگفت انگیز امام خمینی‪،‬‬ ‫حضور همه جانبه قش��رهای مختلف مردم و اقدامات و ابتکارات عقالیی مدافعان اسالم‬ ‫و انقالب در این حماس��ه تاریخی بود که باید مراقب تالش دشمنان در تحریف واقعیات‬ ‫این قطعه از هویت برجس��ته ایرانیان باشیم‪ .‬ایش��ان کارهای انجام شده در زمینه دفاع‬ ‫مقدس را باارزش اما کم دانستند و با بیان اینکه خطر تحریف دفاع مقدس جدی است‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کردن��د‪ :‬هر چه از زمان دفاع مقدس دورتر می ش��ویم بای��د به معرفت ان‬ ‫‪2‬‬ ‫نزدیک تر شویم‪ ،‬چراکه دست های تحریفگر در کمین هستند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1617‬‬ ‫پیاپی ‪2935‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در ایین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫چند درصد قوانین‬ ‫توسعه را‬ ‫رعایت می کنیم؟‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫عضو انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫در کش��اکش بحران ه��ای داخل��ی و خارجی ازجمله‬ ‫ش��یوع وی��روس کرونا‪ ،‬نوس��ان های ارزی‪ ،‬مش��کالت‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬تحریم ه��ا‪ ،‬کمبود ب��رق و منابع ابی و‬ ‫بس��یاری از مواردی که خواننده خود به انها واقف است‪،‬‬ ‫موض��وع کالن ت��ری باعنوان «اینده توس��عه ایران» در‬ ‫سیاست های کلی کش��ور خودنمایی می کند که تمرکز‬ ‫ب��ر ان گاه��ی نگرانی های��ی را برای مس��ئوالن و مردم‬ ‫به دنبال دارد‪.‬‬ ‫هرچند برنامه های پنج س��اله توس��عه ای��ران و برنامه‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬در راستای هموارسازی مسیر توسعه‬ ‫تدوین و اجرایی می ش��ود اما میزان تحقق اهداف برنامه‬ ‫در کن��ار تطبی��ق ارکان ای��ن برنامه ها با ارکان توس��عه‬ ‫موضوعی اس��ت که گاهی رعایت نکردن انها ایران را از‬ ‫طی کردن مسیر درست توسعه بازمی دارد‪.‬‬ ‫توسعه کشورها مبتنی بر ارکانی است که بدون تحقق‬ ‫و وجود انها شکل نخواهد گرفت‪ ،‬این ارکان عبارتند از‪:‬‬ ‫ بهره برداری کامل از ظرفیت های اقتصاد جهانی‬‫ حفظ ثبات اقتصاد کالن‬‫ داشتن میزان باالی پس انداز و سرمایه گذاری‬‫ مکانیسم بازار ازاد برای تقسیم منابع‬‫ داشتن حاکمیت متعهد به رشد و توانمند نزد مردم‬‫امروز با بررس��ی دقیق اقتص��اد ایران درمی یابیم هیچ‬ ‫ک��دام از موارد یادش��ده به طور موف��ق در حال پیگیری‬ ‫نیس��ت و بسیاری از شاخص ها در حال حرکت به سمت‬ ‫عکس موارد یادش��ده هس��تند‪ .‬نکته ای که در همس��و‬ ‫نبودن برنامه های توس��عه ای کالن ایران با ارکان توسعه‬ ‫جهانی مشاهده می شود‪ ،‬نبود نهادهای توسعه ای هم افزا‬ ‫است؛ نهادهایی که در تمام کشورهای توسعه یافته و در‬ ‫حال توس��عه بار توسعه را در کنار تک تک مردم به دوش‬ ‫می کش��ند و نقش��ی استراتژیک در پیش��رفت کشورها‬ ‫دارند‪ .‬برخی وزارتخانه ها در ایران به طور تقریبی با همان‬ ‫مدلی اداره می ش��وند که در دهه ‪ ۳۰‬خورش��یدی اداره‬ ‫می شدند؛ این در حالی است که در دهه های اخیر با بروز‬ ‫انقالب دیجیتال و توسعه روزافزون اطالعات و ارتباطات‬ ‫چاره ای جز حرکت پابه پای اقتصادهای توس��عه یافته و‬ ‫توس��عه محور نداریم‪ .‬ای��ن اجبار فناوری در ش��رایطی‬ ‫برای اقتصاد و توس��عه ایجاد ش��ده که بهره وری نیروی‬ ‫انس��انی مان هنوز بس��یار محدود اس��ت‪ .‬هنوز درصدد‬ ‫تقس��یم یا ادغام وزارتخانه ها هستیم؛ بدون توجه به این‬ ‫نکته که جدا ش��دن یا ادغام چاره کار نیست و تمام این‬ ‫اعم��ال را انجام می دهیم ت��ا از زیر بار تغییر نگرش فرار‬ ‫کنیم‪ .‬نگرشی که در ‪ ۵‬مورد باال به ان اشاره شد‪.‬‬ ‫به راس��تی ک��دام وزارتخانه ایران��ی در اولویت هایش‬ ‫به دنبال بهره برداری کامل از ظرفیت های اقتصاد جهانی‬ ‫برای توسعه فعالیت هایش است؟‬ ‫ایا وزارت اقتصاد ایران اعتقادی به مکانیسم بازار ازاد‬ ‫برای تخصیص منابع دارد؟‬ ‫ای��ا وزارت اقتصاد ایران در ح��د وزارت اقتصاد دکتر‬ ‫عالیخانی در دهه ‪ ۴۰‬دیدگاهی کالن دارد؟‬ ‫ایا برنامه ای عملیاتی برای توسعه صنعتی داریم؟‬ ‫با بررس��ی وزارتخانه ها می بینی��م که همه انها درگیر‬ ‫مس��ائل روزم��ره ش��ده اند و یک ش��کاف عمی��ق بین‬ ‫برنامه های توس��عه ای و فعالیت های روزمره ایجاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به همه این موارد نهادها‪ ،‬س��ازمان های موازی و‬ ‫غیرموازی را هم اضافه کنیم که گاهی خالف جهت هم‬ ‫حرکت کرده و عملکرد انها در نهایت به محدود ش��دن‬ ‫توسعه می انجامد‪.‬‬ ‫حال پرسش این است که چه باید کرد؟‬ ‫به نظر نگارنده‪ ،‬ایران امروز نیازمند نهادهای توسعه ای‬ ‫هم اف��زا و کالن نگ��ر اس��ت‪ .‬برخ�لاف دیدگاه��ی ک��ه‬ ‫عالقه مندی زیادی به خرد کردن وزارتخانه ها و تقس��یم‬ ‫نیروها دارد نگارنده معتقد است ما نیاز به تجمیع و ادغام‬ ‫و در برخ��ی موارد ح��ذف وزارتخانه ها و ایجاد نهادهایی‬ ‫نوین داریم‪.‬‬ ‫اما برای تحقق این پیش��نهاد نیاز به توس��عه در بخش‬ ‫نرم اف��زاری داری��م‪ .‬انچه ک��ه پیش از ایج��اد نهادهای‬ ‫توس��عه ای اهمیت دارد‪ ،‬شناس��ایی و حض��ور افرادی با‬ ‫دی��دگاه توس��عه در راس تمامی وزارتخانه های کش��ور‬ ‫و نهادهای تصمیم گیر اقتصاد اس��ت‪ .‬با بررس��ی رش��د‬ ‫و ش��تاب بی نظیر اقتصاد ایران در س��ال های ‪ ۱۳۴۱‬تا‬ ‫‪ ۱۳۵۲‬متوج��ه می ش��ویم حضور افرادی توس��عه گرا و‬ ‫هم هدف نخس��تین گام در ایجاد نهادهایی توس��عه گرا‬ ‫بود‪ .‬حضور افرادی توسعه محور در راس وزارت اقتصاد و‬ ‫دارایی‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی (فارغ از درس��ت بودن تشکیل این وزارتخانه)‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫(ف��ارغ از چگونگی تجمیع بدون مش��کل اهداف در یک‬ ‫راس��تا) و بانک مرکزی می تواند نخس��تین گام باش��د‪.‬‬ ‫ویژگی اصلی این افراد توس��عه محور بودن انها‪ ،‬استقالل‬ ‫فکری و قدرت اجرایی به همراه دانش روز جهانی است‪.‬‬ ‫به عن��وان ی��ک نمونه در تعیی��ن افراد تاثیرگ��ذار برای‬ ‫پیش��برد هدف توسعه ای فقط بیان این نکته کافی است‬ ‫که «افرادی که برای این جایگاه ها معرفی می شوند باید‬ ‫بتوانند در همان مش��اغل در سایر کشورها مشغول کار‬ ‫ش��وند؛ این یعنی بکارگیری افرادی در کالس جهانی‪ ،‬با‬ ‫دانش جهانی‪».‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری‬ ‫با مراس��م تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع‬ ‫مقدس و مقاومت‪ ،‬با اشاره به پیروزی درخشان‬ ‫و واض��ح ملت ایران در دفاع مقدس گفتند‪ :‬این‬ ‫واقعیت‪ ،‬نتیجه رهبری و فرماندهی شگفت انگیز‬ ‫امام خمینی‪ ،‬حضور همه جانبه قشرهای مختلف‬ ‫م��ردم و اقدامات و ابت��کارات عقالیی مدافعان‬ ‫اس�لام و انقالب در این حماسه تاریخی بود که‬ ‫باید مراقب تالش دش��منان در تحریف واقعیات‬ ‫این قطعه از هویت برجسته ایرانیان باشیم‪.‬‬ ‫ایش��ان کاره��ای انجام ش��ده در زمینه دفاع‬ ‫مق��دس را باارزش ام��ا کم دانس��تند و با بیان‬ ‫اینک��ه خطر تحریف دفاع مقدس جدی اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬هر چه از زمان دفاع مقدس‬ ‫دورتر می ش��ویم باید به معرف��ت ان نزدیک تر‬ ‫ش��ویم‪ ،‬چراکه دس��ت های تحریفگر در کمین‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مقام‬ ‫معظم رهبری‪ ،‬رهبر معظم انقالب با ابراز تاسف‬ ‫ش��دید از جان باختن روزانه حدود ‪ ۱۵۰‬نفر بر‬ ‫اث��ر کرونا‪ ،‬م��ردم را به رعایت کامل و مس��تمر‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی فراخواندند‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامن��ه ای پس از تش��ریح‬ ‫چگونگی اغاز جنگ تحمیلی ‪۸‬س��اله به بررسی‬ ‫مس��تند عوام��ل و نکات مه��م دف��اع جانانه و‬ ‫پیروزمندان��ه ملت ای��ران در مقابل دش��منان‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب‪ ،‬اوردن ملت به صحنه‬ ‫دف��اع مقدس را تش��خیص حیاتی ام��ام راحل‬ ‫عظیم الش��ان دانس��تند و افزودند‪ :‬امام با درک‬ ‫عمیق خود‪ ،‬مانند اصل انقالب‪ ،‬ملت را به وسط‬ ‫می��دان کارزار همه جانب��ه اورد‪ ،‬چراکه فهمید‬ ‫صرف حضور نیروهای مس��لح نمی تواند مسئله‬ ‫را حل کند‪.‬‬ ‫ایش��ان موضع گیری ه��ای هوش��مندانه ب��ه‬ ‫اقتض��ای ش��رایط مختل��ف جن��گ را از دیگر‬ ‫ویژگی ه��ای امام خواندند و ب��ا ذکر نمونه هایی‬ ‫افزودند‪ :‬دادن روحیه به ملت و تحقیر دش��من‬ ‫در هن��گام الزم‪ ،‬جلوگیری از افت مخرب غرور‬ ‫در پیروزی ها و دلگرمی دادن و تفقد رزمندگان‬ ‫خطر تحریف دفاع مقدس جدی است‬ ‫در مواقع م��ورد نیاز از جمله روش هایی بود که‬ ‫این پدر مهربان و مدیر معنوی‪ ،‬اگاه و مسلط بر‬ ‫میدان به کار می گرفت و دفاع مقدس را هدایت‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب با ابراز تاسف از غفلتی که‬ ‫در نوش��ته ها و مباحث مرب��وط به دفاع مقدس‬ ‫درباره نقش امام خمین��ی وجود دارد‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫بای��د در این زمینه کار جدی و گس��ترده انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایش��ان س��پس با تاکید بر مراقبت از تالش‬ ‫دش��من برای تحریف واقعیات دفاع مقدس‪ ،‬به‬ ‫بی��ان نکاتی درب��اره ابعاد ش��گرف و عظیم این‬ ‫پدیده پرداختند‪.‬‬ ‫«پیروزی درخش��ان و روش��ن ملت ایران در‬ ‫جن��گ تحمیلی» نخس��تین نکت��ه ای بود که‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای به ان اش��اره کردند و‬ ‫گفتند‪ :‬هدف دش��من از ب��ه راه انداختن جنگ‪،‬‬ ‫س��اقط کردن نظام اس�لامی‪ ،‬س��لطه مجدد بر‬ ‫ایران و تجزیه کش��ور بود اما یک وجب از خاک‬ ‫ایران را نتوانس��تند اشغال کنند و یک قدم هم‬ ‫نتوانس��تند جمهوری اسالمی و ملت ایران را به‬ ‫عقب برانند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب اس�لامی در نکت��ه‬ ‫بع��دی‪ ،‬دفاع مقدس را از ابتدا ت��ا انتها یکی از‬ ‫«عقالنی تری��ن و مدبرانه تری��ن ح��رکات ملت‬ ‫ایران» برشمردند و گفتند‪ :‬برخی ها تالش دارند‬ ‫تا با استناد به خطایی که در یک جمعی صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬دفاع مقدس را به بی تدبیری متهم کنند‪،‬‬ ‫در حالی که این دفاع از همان ش��روع کار یعنی‬ ‫همکاری ارتش و س��پاه و انتخاب تاکتیک های‬ ‫مبتکرانه و ش��جاعانه و انج��ام اقدامات بزرگ و‬ ‫ش��گفت اور در عملیات ها تا پایان جنگ و قبول‬ ‫قطعنامه‪ ،‬همه مبتنی بر عقالنیت و تدبیر بود‪.‬‬ ‫«ش��کل گرفتن ی��ک مدل جدی��د از حضور‬ ‫مردم��ی و بروز اس��تعدادها در دف��اع مقدس»‬ ‫س��ومین نکت��ه ای ب��ود ک��ه حض��رت ایت اهلل‬ ‫خامن��ه ای به ان اش��اره کردن��د و افزودند‪ :‬این‬ ‫مدل بی نظیر و بی س��ابقه در جه��ان به گونه ای‬ ‫ب��ود که هر ف��ردی اعم از رزمنده ‪ ۱۴‬س��اله تا‬ ‫پیرمرد ‪ ۷۰‬ساله یا دختر دانش اموز دبستانی و‬ ‫رئیس جمهوری کشورمان گفت‪ :‬اگر امریکا بخواهد از قلدری خود استفاده‬ ‫کن��د و در مق��ام عمل اقدامی انج��ام دهد‪ ،‬حتما با پاس��خی قاطع مواجه‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حس��ن روحانی در جلس��ه هیات دولت با اشاره‬ ‫به شکس��ت امریکا در بازگرداندن قطعنامه های تحریمی علیه ایران‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ ۳۰ :‬ش��هریور س��ال ‪ ۱۳۹۹‬یک روز به یاد ماندنی در تاریخ دیپلماسی‬ ‫کش��ور ما خواهد بود‪ .‬امریکا به عنوان یک کش��ور زورگو در سطح جهان از‬ ‫دو س��ال و نیم قبل تالش سرسختانه ای را برای تحمیل مجدد تحریم های‬ ‫بانوان محترم در پشت جبهه یا پزشک و جراح‬ ‫و کش��اورز و کارمند و دانش��جو و شاعر و انواع‬ ‫قش��رها و صنوف مختلف‪ ،‬هر یک جایگاه خود‬ ‫را در این شبکه عظیم مردمی پیدا می کردند و‬ ‫مشغول دفاع و خدمت می شدند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای نقش افرینی مردم‬ ‫و گروه ه��ای مختلف در پش��ت جبهه را بخش‬ ‫دیگ��ری از این مدل عظیم مردمی دانس��تند و‬ ‫گفتند‪ :‬کمک های مالی مردمی‪ ،‬اذوقه رس��انی‬ ‫به جبهه ها‪ ،‬رس��یدگی به مجروح��ان‪ ،‬بدرقه و‬ ‫تشییع باشکوه شهیدان در شهرها‪ ،‬حمایت های‬ ‫فرهنگ��ی تبلیغاتی و مقابله ب��ا عملیات روانی‬ ‫دش��من‪ ،‬پذیرایی و اس��کان جن��گ زدگان در‬ ‫ش��هرها و مقاومت مردم در شهرهایی که اماج‬ ‫حمالت موشکی رژیم بعث بودند‪ ،‬نمونه هایی از‬ ‫این نقش افرینی ها هستند‪.‬‬ ‫«سرمایه س��ازی دفاع مقدس برای کش��ور»‬ ‫نکته بعدی بود که رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫ب��ه ان اش��اره کردن��د و گفتند‪ :‬یک��ی از این‬ ‫سرمایه سازی های ارزشمند «امنیت» است که‬ ‫به برکت دفاع مقدس به دس��ت امده زیرا دفاع‬ ‫ملت ایران نش��ان داد که هزینه تعرض و تجاوز‬ ‫به کشور بسیار باال است و هر متجاوزی با پاسخ‬ ‫کوبنده مواجه می شود؛ بنابراین متجاوز قبل از‬ ‫ه��ر اقدامی تامل خواهد ک��رد و ان را به صرفه‬ ‫نخواهد دانست‪.‬‬ ‫ایش��ان «روحیه خودب��اوری» و «حرکت به‬ ‫س��مت نواوری های فنی و علمی» را یکی دیگر‬ ‫از س��رمایه های دوران دفاع مقدس دانس��تند‬ ‫و افزودن��د‪ :‬در هم��ان دوران و هنگام��ی ک��ه‬ ‫ش��هرهای ای��ران هدف موش��ک های دش��من‬ ‫بود و هیچ کش��وری به ما موش��ک و تجهیزات‬ ‫نمی داد‪ ،‬ش��هید طهرانی مقدم و دوستان وی‪،‬‬ ‫صنایع موش��کی را پایه گذاری کردند و توانایی‬ ‫کنونی موشکی‪ ،‬نتیجه همان روحیه خودباوری‬ ‫و حرکت علمی ان زمان است‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی‪ ،‬ج��رات انجام‬ ‫کاره��ای به ظاه��ر نش��دنی و ارتقای س��رمایه‬ ‫انسانی کش��ور را از جمله س��رمایه های دوران‬ ‫دفاع مقدس برش��مردند و گفتند‪ :‬یک نمونه از‬ ‫سرمایه های انسانی دوران دفاع مقدس‪ ،‬شهید‬ ‫سلیمانی بود که در عرصه منطقه و دیپلماسی‪،‬‬ ‫اقدامات شگفت اوری انجام می داد و هنوز ملت‬ ‫ایران از گس��تره فعالیت های این ش��هید عزیز‬ ‫اطالع کافی ندارد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای «اش��نایی بیش��تر‬ ‫ملت ای��ران با ذات و واقعی��ت تمدن غرب» را‬ ‫از دیگر نکات ‪ ۸‬س��ال دفاع مقدس دانستند و‬ ‫افزودند‪ :‬در تاریخ معاص��ر ایران عناد و خباثت‬ ‫دولت ه��ای غربی در حق ملت ای��ران چند بار‬ ‫اش��کار شده اما این دولت ها با حمایت کامل از‬ ‫حکومت فاس��د‪ ،‬ضدبشری و دیکتاتوری صدام‪،‬‬ ‫ادعاهای حقوق بش��ری و انس��انی خود را عمال‬ ‫لگدم��ال کردند و ماهیت خود را بروز دادند که‬ ‫این ش��ناخت عمیق خیلی مهم است و باید در‬ ‫همه تصمیمات ما نقش داشته باشد‪.‬‬ ‫ایش��ان «ب��روز توانایی ه��ا و ظرفیت ه��ای‬ ‫مل��ت ایران ب��رای جهانی��ان» را از دیگر نکات‬ ‫تامل برانگیز دفاع مقدس برش��مردند و افزودند‪:‬‬ ‫دفاع مقدس در اوج حمالت رسانه ای دشمنان‬ ‫ایران‪ ،‬خود به یک «رس��انه رسا و صدای بلند»‬ ‫تبدیل ش��د و با نش��ان دادن شجاعت‪ ،‬وحدت‪،‬‬ ‫همت و مقاومت مل��ی ایرانیان‪ ،‬برای این ملت‬ ‫در جهان ارزش و وجهه درست کرد‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی دف��اع مقدس‬ ‫را تابلوی��ی عظی��م و درخش��ان در پیش روی‬ ‫ملت ای��ران خواندند و افزودند‪ :‬جنگ پدیده ای‬ ‫س��همگین و خش��ن اس��ت اما باوج��ود همه‬ ‫مش��کالت و ضایع��ات ان‪ ،‬دفاع مق��دس برای‬ ‫مل��ت ایران برکات‪ ،‬بش��ارت ها‪ ،‬پیش��رفت ها و‬ ‫طراوت هایی به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامن��ه ای در بخش پایانی‬ ‫سخنان ش��ان با تقدیر از تالش ه��ای فداکارانه‬ ‫و دائم��ی کادر درم��ان و مس��ئوالن در مقابله‬ ‫ب��ا کرونا‪ ،‬از ف��وت روزانه ‪ ۱۵۰‬ت��ا ‪ ۱۷۰‬نفر از‬ ‫هموطن��ان در اث��ر کرونا ابراز تاس��ف کردند و‬ ‫افزودن��د‪ :‬عالج این واقعه تاس��ف بار به دس��ت‬ ‫خود م��ردم و در گرو رعایت اصول بهداش��تی‬ ‫مثل فاصله گذاری‪ ،‬استفاده از ماسک و شستن‬ ‫دس��ت ها است‪ .‬ایشان درباره مسئله اربعین نیز‬ ‫گفتند‪ :‬ملت ایران عاش��ق امام حسین و زیارت‬ ‫اربعین هس��تند ام��ا قضی��ه راهپیمایی اربعین‬ ‫صرف��ا متوقف به صالحدید مس��ئوالن س��تاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا اس��ت ک��ه تاکنون با انجام‬ ‫ان مخالف��ت کرده اند؛ بنابراین همه باید تابع و‬ ‫تسلیم باشند‪ .‬ایش��ان با انتقاد از حضور برخی‬ ‫افراد در مرزها برای اظهار ارادت به امام حسین‬ ‫(ع)‪ ،‬گفتن��د‪ :‬اظهار ارادت بای��د از منازل انجام‬ ‫ش��ود؛ همچنانکه در روز اربعی��ن چند زیارت‬ ‫وارد اس��ت و مردم می توانند با خواندن انها‪ ،‬به‬ ‫پیشگاه حضرت سیدالش��هداء (ع) شکوه کنند‬ ‫که ما ارزوی حضور داش��تیم ام��ا با این وضع‬ ‫مقدور نش��د تا انش��اءاهلل ان حضرت عنایت و‬ ‫کمکی بفرمایند‪.‬‬ ‫پاسخ قاطع به هر اقدام عملی امریکا‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل علیه ملت ایران اغاز کرد‪ .‬رئیس جمهوری گفت‪:‬‬ ‫کاری که امریکا در زمینه اس��تفاده از مکانیسم ماشه شروع کرده بود‪ ،‬کار‬ ‫نامعقولی بود که برای هیچ کس در دنیا قابل پذیرش نبود؛ مثل اینکه کسی‬ ‫به طور رس��می از جمعی خارج ش��ده و گفته من در این جمع نیستم‪ ،‬دو‬ ‫مرتب��ه بگوید من می خواهم از حقوق عضویت در این جمع اس��تفاده کنم‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری تاکید کرد‪ :‬ما همواره گفته ایم که در برابر ملت ما یک راه‬ ‫بیشتر وجود ندارد و ان احترام به حقوق ملت ایران و با زبان تکریم سخن‬ ‫گفتن است‪ .‬هر کسی بخواهد با قلدری با مردم ایران مواجه شود‪ ،‬پایان ان‬ ‫راه قطعا شکست خواهد بود و پاسخی نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬من در اینج��ا الزم می دانم به عنوان رئیس جمهوری ایران‬ ‫اع�لام کنم ک��ه اگر امریکا بخواه��د از قلدری خود اس��تفاده کند و حرف‬ ‫نادرس��تی که می گوید «من توانستم قطعنامه ها را برگردانم» که هیچ کس‬ ‫ه��م این ح��رف را قبول ندارد و در مقام عمل بخواه��د اقدامی انجام دهد‪،‬‬ ‫حتما با پاسخ قاطع ما مواجه می شود‪.‬‬ ‫داشتن روحیه جهادی گره گشاست‬ ‫رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بخشی از مشکالت امروز کشور ناشی از‬ ‫چشم دوختن به لبخند یا خشم خارجی ها است‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن است برخی‬ ‫به لفظ نگویند اما عمال امیدشان به نتیجه انتخابات فالن کشور باشد‪.‬‬ ‫به گزارش قوه قضاییه‪ ،‬س��ید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه‬ ‫قضاییه با بیان اینکه گره زدن رفع مش��کالت داخلی به مس��ائل خارجی‪،‬‬ ‫اشتباه راهبردی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رفتار امروز امریکایی ها در قبال توافقات‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬حداکثر نگاه ما ب��ه نفت و گاز‬ ‫در عمل فقط به عنوان یک منبع درامد اس��ت‪ .‬م��ا حتی در جزئی ترین و‬ ‫س��اده ترین مس��ائل مربوط به نفت و گاز که رابطه مالی بین نفت و دولت‬ ‫است‪ ،‬حداقل ها را نداریم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی در نهمین جلس��ه‬ ‫پیش��ین‪ ،‬هم نقض فاحش «حقوق بین الملل» اس��ت و هم نقض «حقوق‬ ‫معاهدات»‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اروپایی ها باید به اجرای تعهدات شان در عمل پایبند باشند؛‬ ‫بیانیه دادن و س��خنرانی کافی نیست‪ .‬باید انجام تکالیف اروپایی ها از انها‬ ‫مطالبه شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقدام کش��ورهای خودفروخته منطقه در‬ ‫عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نمایش پستی و حقارت بود بر این‬ ‫نکته تاکید کرد که راهبرد امروز ما راهبرد «مقاومت فعال و مقتدرانه» در‬ ‫مقابله با دش��من و ساختن کش��ور با تکیه بر ظرفیت های داخلی و حضور‬ ‫مقتدرانه و دفاع از حقوق ملت در مجامع بین المللی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دفاع مقدس برای کش��ور تولید «ق��درت» و «اقتدار» کرده‬ ‫است؛ از «ابزار قدرت» باید برای «ابراز قدرت»‪ ،‬هوشمندانه استفاده کرد‪.‬‬ ‫تکلیف ما با موضوع نفت و گاز هنوز روشن نیست‬ ‫ش��ورای هماهنگی روسای کمیسیون ها و هیات رئیس��ه مجلس‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه اهمی��ت جایگاه نفت و گاز برای توس��عه همه جانبه کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫مجموع��ه حکمرانی کش��ور‪ ،‬تکلیف ما با موضوع نفت و گاز هنوز روش��ن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫محمدباق��ر قالیب��اف با طرح این موضوع که باید جای��گاه نفت و گاز در‬ ‫حکمرانی را به درس��تی درک و مشخص کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬نفت و گاز در تمامی‬ ‫شئونات ما از جمله در سبک زندگی در بخش های مختلف اقتصاد‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬اب‪ ،‬خ��اک و الودگی هوا اثار عمیق��ی دارد‪ .‬رئیس مجلس از‬ ‫مرک��ز پژوهش های مجلس نیز خواس��ت‪ ،‬برای مس��ئله نفت و الودگی در‬ ‫کشور کار دقیق کارشناسی و تحقیقی انجام دهد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ترامپ مسیرش‬ ‫را تغییر دهد‬ ‫وزی��ر خارجه با انتش��ار مطلبی در فضای مجازی نوش��ت‪ :‬ترامپ‬ ‫بای��د پیش از انکه پومپئو ش��عار تبلیغات��ی اش (عظمت را به امریکا‬ ‫برگردانی��م) را بی��ش از ای��ن به دس��تمایه خنده جه��ان بدل کند‪،‬‬ ‫مس��یرش را تغیی��ر دهد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمدج��واد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه کش��ورمان با انتشار مطلبی در فضای مجازی نوشت‪ :‬جهان‬ ‫چ یک از تحریم های ش��ورای امنیت بازنگشته است‪ ،‬اما‬ ‫می گوید هی ‬ ‫اقای «ما دروغ گفتیم‪ ،‬ما تقلب کردیم‪ ،‬ما سرقت کردیم» کل جهان‬ ‫را ک��ه از زندگ��ی در دنیای موازی او امتناع می کند‪ ،‬به تنبیه تهدید‬ ‫می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬ترامپ باید پیش از انکه پومپئو شعار تبلیغاتی اش‬ ‫(عظم��ت را ب��ه امریکا برگردانیم) را بیش از این به دس��تمایه خنده‬ ‫جهان بدل کند‪ ،‬مس��یرش را تغییر دهد‪ .‬وزیر امور خارجه با اش��اره‬ ‫به توییت پومپئو که از تحریم های سازمان ملل باعنوان تحریم های‬ ‫«ما» یاد کرده و از همه کشورها خواسته این تحریم ها را اجرا کنند‪،‬‬ ‫نوش��ت‪ :‬مسئله ای که درباره مبتالیان به جنون دروغگویی ‪-‬کسانی‬ ‫که نمی توانند از دروغگویی بیمارگونه دست بردارند‪ -‬وجود دارد این‬ ‫است که انها عمال در تور فریب خود گم می شوند‪.‬‬ ‫دنیای ما با دشمنی مشترک‬ ‫روبه رو است‬ ‫دبیر کل سازمان ملل در پیامی به مناسبت سی ویکم شهریور‪ ،‬روز بین المللی صلح نوشت‪ :‬دنیای‬ ‫ما با دش��منی مشترک روبه رو است؛ ویروسی کشنده که باعث رنجی عظیم می شود‪ ،‬معیشت را از‬ ‫بی��ن می برد و به تنش های بین المللی کمک و چالش های از قبل س��همگین صلح و امنیت را بدتر‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش ایرنا از دفتر س��ازمان ملل متحد در ایران‪ ،‬انتونیو گوترش در پیامی به مناس��بت‬ ‫روز بین الملل��ی صلح اظهار ک��رد‪ :‬روز بین المللی صلح مختص طرفین درگیر در همه دنیاس��ت تا‬ ‫سالح های خود را زمین گذاشته و برای توافق تالش کنند‪.‬‬ ‫دبیر کل سازمان ملل با اشاره به تداوم اسیبی که همه گیری کووید ‪ ۱۹‬به جهان وارد کرده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فراخوان تالش همگانی برای صلح بیش از هر زمان دیگری مهم است‪ ،‬به همین دلیل اینجانب‬ ‫در مارس درخواس��ت اتش بس جهانی دادم‪ .‬دنیای ما با دش��منی مش��ترک روبه رو است؛ ویروسی‬ ‫کشنده که باعث رنجی عظیم می شود‪ ،‬معیشت را از بین می برد و به تنش های بین المللی کمک و‬ ‫چالش های از قبل سهمگین صلح و امنیت را بدتر می کند‪.‬‬ ‫گوترش افزود‪ :‬امسال تمرکز روز جهانی صلح بر «با هم به صلح شکل دادن» است‪ .‬با این روحیه‬ ‫به مناسبت هفتادوپنجمین س��الگرد‪ ،‬سازمان ملل متحد‪ ،‬مردم را برای گفت وگوی جهانی پیرامون‬ ‫شکل دادن به اینده مان و ساخت نسل در زمان های سخت‪ ،‬دور هم جمع می کند‪ .‬در این روزهای‬ ‫فاصله فیزیکی ممکن اس��ت نتوانیم کنار هم بایس��تیم‪ ،‬اما هنوز برای صلح باید در کنار هم باشیم‬ ‫و با هم می دانم که می توانیم و خواهیم خواست جهانی عادالنه تر‪ ،‬پایدارتر و منصفانه تر بسازیم‪.‬‬ ‫چین ادعای بازگرداندن تحریم ها را‬ ‫بی اساس خواند‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه چی��ن در واکنش ب��ه ادعای امری��کا مبنی بر‬ ‫بازگرداندن تحریم های ایران اعالم کرد چین در کنار جامعه جهانی معتقد اس��ت‬ ‫امری��کا با خروج از برجام‪ ،‬ح��ق و حقوق خود در قبال این ق��رارداد بین المللی را‬ ‫از دس��ت داده اس��ت؛ بنابراین هرگونه اقدامی در این زمینه از جمله درخواس��ت‬ ‫بازگرداندن تحریم های ایران بی اساس است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬وانگ ون بین در کنفران��س خبری در پکن در جمع خبرنگاران‬ ‫افزود‪ :‬چین موضوع هس��ته ای ایران را از نزدیک دنبال می کند و همکاران من در‬ ‫وزارت خارجه و نماینده چین در سازمان ملل‪ ،‬مواضع چین را در این زمینه به طور‬ ‫شفاف اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫وی بار دیگر با یاداوری اینکه امریکا عضو برجام نیست و حقی برای بازگرداندن‬ ‫تحریم ها یا درخواس��ت اجرای مکانیسم ماش��ه ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬واشنگتن حق‬ ‫بازگردان��دن هیچ گونه تحریمی علیه ایران را ندارد‪ .‬مق��ام وزارت خارجه چین با‬ ‫اش��اره به مواضع قاطع جامع��ه جهانی از جمله اعضای ش��ورای امنیت و اعضای‬ ‫باقیمانده در برجام درباره درخواس��ت امری��کا اظهار کرد‪ :‬مخالفت صریح جهان با‬ ‫اجرای مکانیس��م ماش��ه‪ ،‬نش��ان می دهد جامعه جهانی با این اقدام امریکا مخالف‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه‬ ‫مشارکت بین المللی‬ ‫راهکاری برای جذب‬ ‫سرمایه گذاران جدید‬ ‫اول مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1617‬‬ ‫پیاپی ‪2935‬‬ ‫ارزیاب��ی دانش فن��ی جایگاه مرجعی وج��ود ندارد و به ص��ورت متفرقه کارهایی‬ ‫انجام می ش��ود که در این باره نیز امادگی داریم با پژوهش��گاه استاندارد همکاری‬ ‫کنیم‪ .‬در این جلس��ه همچنین‪ ،‬فرزانه انصاری رئیس پژوهشگاه استاندارد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پژوهشگاه اس��تاندارد به عنوان مرجع علمی پژوهشی نظام استانداردسازی‬ ‫در کش��ور و نیز پ��ل ارتباطی بین مراکز تولید و بکارگی��ری علم‪ ،‬مقدمات تبدیل‬ ‫یافته های علمی کش��ور به استاندارد و تدوین استانداردهای پژوهش محور را برای‬ ‫معرفی و انتقال پیشرفت های علمی به صنایع فراهم می کند‪.‬‬ ‫فرصت ها و تهدیدهای عرضه خودرو در بازار سرمایه‬ ‫نقش شورای رقابت حذف نمی شود‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫از ابتدای س��ال یکی از خواسته های قطعه سازان‪ ،‬عرضه خودرو در بورس بود‪ .‬دلیل انها برای این امر افزایش‬ ‫قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید بود که براساس نرخ ارز در تاالر شیشه ای تعیین می شود‪ .‬پس از بررسی های‬ ‫انجام شده گویا این خواسته پذیرفته شده و طرح اولیه برای عرضه خودرو در بازارسرمایه در کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی تدوین و در حال بررسی است‪.‬‬ ‫نابس��امانی بازار خودرو و افزایش ادامه دار قیمت ها در این بازار واکنش گروه های گوناگون را به دنبال داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬روح اله ایزدخواه‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه ای دولت را مقصر اصلی اختالالت‬ ‫بازار خودرو دانس��ته و گفته اس��ت‪ :‬وقتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ماه هاست بدون وزیر اداره می شود و‬ ‫سرپرس��تش هم خلع ید اس��ت و نمی تواند عزل و نصب داشته باشد‪ .‬بازار و صنعت از همین اتفاق پالس منفی‬ ‫می گیرد و مدیران میانی و بخش��ی‪ ،‬تصمیم های خود را می گیرند و نگران نیس��تند که کسی از انها بازخواست‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ریشه مشکالت بازار خودرو‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫ب��ا ی��اداوری چالش هایی ک��ه در یک دهه با ادغ��ام وزارت‬ ‫بازرگان��ی و وزارت صنایع و معادن گریبانگیر صنعت خودرو‬ ‫ش��ده در گفت وگ��و با ایرنا عنوان ک��رده‪ ،‬از زمانی که وزارت‬ ‫بازرگان��ی و وزارت صنایع و معادن ادغام ش��د‪ ،‬این مس��ئله‬ ‫وجود داشت‪ ،‬چرا رئیس جمهوری می گوید ما وزیری در این‬ ‫قد و قواره نداریم؟ یک دلیل ان پرورش ندادن نیروی انسانی‬ ‫اس��ت‪ .‬مس��ئله این است که ما به دنبال حل مسائل به وسیله‬ ‫افراد هس��تیم‪ ،‬در حالی که راه حل جایی دیگر اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬این مسئله بنیادی راه حل کوتاه مدت ندارد‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال مجلس می تواند در زمینه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به جای تحقیق و تفحص هایی که شاید چندان موثر‬ ‫نباش��ند‪ ،‬طرحی برای این وزارتخانه در نظر گیرد‬ ‫تا وزیر اینده براساس ان ملکف شود سازماندهی‬ ‫مج��ددی را در این وزارتخانه انجام دهد‪ .‬کاکایی‬ ‫درباره تالش هایی که برای کنترل قیمت در بازار‬ ‫خودرو انجام می ش��ود‪ ،‬می گوی��د‪ :‬هیچ راه حلی‬ ‫ب��رای کنترل بازار وجود ن��دارد چراکه بازار قابل‬ ‫کنترل نیس��ت؛ بنابراین راه ح��ل جایگزین‪ ،‬رفع‬ ‫مش��کالت تولید اس��ت‪ .‬نکته نگران کننده این اس��ت که در‬ ‫ش��رایط کنونی عالوه ب��ر بازار‪ ،‬صنعت خ��ودرو نیز غیرقابل‬ ‫کنترل ش��ده اس��ت‪ .‬در ش��رایطی که تولید کاهش یافته و‬ ‫ارزی نی��ز ب��رای واردات وجود ندارد‪ ،‬چگون��ه می توان بازار‬ ‫را کنت��رل کرد‪ .‬بدون رفع مس��ائل تولی��د خودرو‪ ،‬هیچ کس‬ ‫نمی تواند این بازار را کنترل کند‪ .‬هر تالشی برای‬ ‫س��اماندهی بازار خ��ودرو در بازه کوتاه مدت چند‬ ‫روز ی��ا چن��د هفته‪ ،‬جلوی تن��ش را می گیرد‪ ،‬اما‬ ‫بدون رفع مس��ائل صنعت خودرو همین تنش با‬ ‫ش��دت بیشتری به بازار خودرو باز می گردد‪ .‬بیش‬ ‫از ‪ ۲‬سال است خودروسازها به دلیل قیمت گذاری‬ ‫نادرس��ت و به ن��ام کنت��رل بازار تحت فش��ار قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬هرگونه سرمایه گذاری در این صنعت‪ ،‬منفی است‬ ‫و باوجود اینکه با تجدید ارزیابی که س��ال گذش��ته‪ ،‬هر دو‬ ‫خودروس��از بزرگ کش��ور از شمول ماده ‪ ۱۴۱‬قانون تجارت‬ ‫خارج ش��دند‪ ،‬به نظر می رسد با زیان امسال باردیگر مشمول‬ ‫این قانون ش��وند‪ .‬گفتنی اس��ت براس��اس ماده ‪ ۱۴۱‬قانون‬ ‫ابعاد طرح پیشنهادی مجلس‬ ‫حجت اله فی��روزی‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اسالمی در تش��ریح این طرح‬ ‫پیش��نهادی به‬ ‫گفت‪ :‬برای رسیدگی به وضعیت‬ ‫موج��ود ب��ازار خ��ودرو کارگروه��ی در مجل��س‪ ،‬طرح‬ ‫پیشنهادی را اماده و ارائه کرده و این طرح به هیات رئیسه‬ ‫مجلس اعالم وصول ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬بررسی های‬ ‫اولیه در کمیسیون انجام و در ادامه از کمیسیون خارج و‬ ‫در صحن علنی مجلس به شور گذاشته می شود‪ .‬او عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬در این طرح‪ ،‬ش��ورای رقابت حذف نش��ده و نقش‬ ‫پیشین خود را دارد‪.‬‬ ‫براس��اس این طرح پیش��نهادی برای ساماندهی بازار‬ ‫خودرو‪ ،‬خودروساز موظف اس��ت در سامانه تعریف شده‬ ‫در بازار س��هام ک��ه در اختیار وی ق��رار می گیرد‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام ش��ده خودرو را ب��ا تمام جزئیات ارائ��ه کند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬خودروس��از بای��د قراردادهایی که با قطعه س��از‬ ‫دارد و قیمت قطعاتی که خریداری کرده‪ ،‬به اضافه س��ایر‬ ‫هزینه ها مانند حقوق و دستمزد و‪ ...‬همه را در این سامانه‬ ‫بارگذاری کند تا تمام مردم قادر باش��ند قیمت تمام شده‬ ‫یک خودرو را مشاهده کنند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اشاره به نقش ش��ورای رقابت در شیوه جدید‬ ‫تعیین قیمت خودروها‪ ،‬گفت‪ :‬شورای رقابت براساس این‬ ‫قیمت ها و حاشیه سود بازار قیمت را اعالم می کند که این‬ ‫نرخ‪ ،‬پایه عرضه خودرو به بورس می ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫خریدار با رویت ریز هزینه ها و س��ود حاشیه بازار‪ ،‬قیمت‬ ‫می ده��د و هر فردی که قیمت باالت��ری در بورس اعالم‬ ‫کند می تواند صاحب خودرو باش��د‪ .‬فیروزی عنوان کرد‪:‬‬ ‫اگر طرح تصویب و تبدیل به قانون ش��ود‪ ،‬معامله خودرو‬ ‫در بورس انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بورسی ها کدامند؟‬ ‫یکی از پرسش های مهم درباره عرضه خودرو به عنوان‬ ‫محص��ول نهای��ی که خری��دار ان مردم عادی هس��تند‬ ‫این اس��ت که م��ردم چقدر اطالعات بورس��ی دارند و ایا‬ ‫خرید س��اده خودرو را به موضوعی پیچیده و دردسرساز‬ ‫برای جامع��ه تبدیل نخواه��د کرد؟ فیروزی در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که ای��ا خریدوفروش در ب��ورس هزینه‬ ‫را ب��رای خریدار افزای��ش نمی دهد زیرا الزم��ه ورود به‬ ‫بورس ثبت نام و پرداخت برخ��ی هزینه ها مانند کارمزد‬ ‫کارگزاری و‪ ...‬اس��ت عالوه بر اینکه س��واد بورسی مردم‬ ‫عادی بسیار کم است‪ ،‬گفت‪ :‬در معامالت اخیر شرکت ها‬ ‫ش��اهد بودیم به یکباره چند میلیون نفر به بورس اضافه‬ ‫ش��دند‪ .‬به هر حال‪ ،‬مردم یا دانش م��ورد نیاز را در اختیار‬ ‫دارند یا می اموزند کار پیچیده ای نیست‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس یازدهم‬ ‫درباره افزایش قیمت خودرو با توجه به حواشی عضویت‬ ‫در بورس ه��م گفت‪ :‬این راهکار حداقل بهتر از ش��رایط‬ ‫فعل��ی بازار خ��ودرو خواهد بود‪ .‬فی��روزی درباره‬ ‫ضرورت های حضور خودرو در بورس یاداور ش��د‪:‬‬ ‫در طرحی پیشنهادی خودروهایی که تیراژشان از‬ ‫‪ ۵‬هزار دستگاه تا یک سال قبل از این طرح‪ ،‬کمتر‬ ‫باشد‪ ،‬الزامی به عرضه در بورس ندارند‪ .‬همچنین‬ ‫خودروسازانی که کل محصوالتشان در سال قبل‬ ‫تصویب طرح‪ ،‬کمتر از ‪ ۱۰‬هزار خودرو اس��ت هم‬ ‫نیاز به عرضه محصوالتشان در بورس ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹شفاف سازی هزینه کردها‬ ‫با برخی کارشناسان درباره قوت ها‬ ‫پیش تر که‬ ‫و تهدیدهای این طرح (عرضه خودرو به بورس) گفت وگو‬ ‫داش��ت کارشناس��ان عنوان می کردند که اگر قرار است‬ ‫خ��ودرو ب��ه این دلیل به ب��ورس عرضه ش��ود که تعیین‬ ‫قیمت شود‪ ،‬این امر درحال حاضر در حاشیه بازار محقق‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬فربد زاوه یکی از کارشناسان حوزه خودرو‬ ‫معتقد است با این امر‪ ،‬مشکل بازار خودرو حل نمی شود‪.‬‬ ‫فیروزی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه باتوجه به تعیین‬ ‫قیمت در حاش��یه بازار ضرورت ای��ن امر و عرضه خودرو‬ ‫به بورس چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت ها در حاشیه بازار خیلی‬ ‫باال و در واقع دو برابر نرخ کارخانه اس��ت‪ .‬با عرضه خودرو‬ ‫به بورس به ط��ور قطع نرخ خودروها کمتر از بازار خواهد‬ ‫بود‪ ،‬درحالی ک��ه فاصله قیمتی کارخانه و ب��ازار دو برابر‬ ‫اس��ت‪ .‬این عضو مجلس یازدهم با بیان اینکه وقتی انالیز‬ ‫قیمت ها با تمام جزئیات به شکل برخط قابل رویت باشد‬ ‫شفافیت سازی ش��ده و مردم اعتماد بیشتری می کنند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر خودروس��از واقعا در زیان باش��د در این فضا‬ ‫مشخص شده و قیمت ها واقعی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت در بورس‬ ‫س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در پاسخ به پرسش��ی دیگر مبنی بر اینکه اعالم‬ ‫قیمت از سوی خریدار نرخ خودرو را غیرواقعی نمی کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ش��اخص بورس این گونه است که هر کس قیمت‬ ‫باالتری بده��د به عنوان خریدار اعالم خواهد ش��د‪ .‬یک‬ ‫نوع رقابت است‪.‬‬ ‫فیروزی در پاس��خ این پرسش که با ممنوعیت واردات‬ ‫خ��ودرو رقابت به معن��ای واقعی وجود ن��دارد‪ ،‬زیرا تمام‬ ‫محصوالت عرضه ش��ده در بورس تولیدات داخل است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در طرح پیش��نهادی کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬واردات خودرو هم پیش بینی‬ ‫ش��ده اس��ت و طرح محدود نیس��ت‪ .‬حتی خودروهای‬ ‫دست س��از اف��راد مبتکر که اجازه ش��ماره گذاری دارند‪،‬‬ ‫می تواند در بورس عرضه ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قانون برای‬ ‫موضوع خاص نوش��ته نمی ش��ود و باید عمومیت داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از خریدار‬ ‫فی��روزی با بیان اینکه این طرح پیش��نهادی برای این‬ ‫تجارت «اگر بر اثر زیان های واردش��ده حداقل نصف سرمایه‬ ‫ش��رکت از بین برود‪ ،‬هیات مدیره مکلف است بالفاصله برای‬ ‫برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان س��هام را دعوت‬ ‫کن��د تا موضوع انحالل یا بقای ش��رکت‪ ،‬مورد ش��ور و رای‬ ‫واق��ع ش��ود‪ ».‬در نهایت براس��اس طرحی ک��ه به تازگی در‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس پیش��نهاد شده‪ ،‬شورای‬ ‫رقاب��ت دیگر متولی قیمت گذاری ن��رخ خودرو نخواهد بود‪.‬‬ ‫درهمین زمینه‪ ،‬روح اله ایزدخواه‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن نجلس ش��ورای اسالمی عنوان می کند‪ :‬طرحی را در‬ ‫زمینه ساماندهی بازار خودرو در مجلس به پایان رسانده ایم‬ ‫که ش��ورای رقابت در این طرح فق��ط فرمول قیمت گذاری‬ ‫خودرو را تعیین می کند‪.‬‬ ‫هدف‪ ،‬پرداخت معوقات است‬ ‫است که مصرف کننده واقعی در این بازار‬ ‫اشفته متضرر نش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تمام نگاه در‬ ‫ای��ن طرح حمای��ت از مصرف کننده بوده‬ ‫عالوه ب��ر اینکه کن��ار عرضه خ��ودرو در‬ ‫بورس‪ ،‬کیفیت محصوالت هم دیده شده‬ ‫اس��ت و با رعایت استانداردها‪ ،‬مولفه های‬ ‫کیفی و ایمنی حتی خودروساز پاداش هم‬ ‫دریافت می کن��د؛ بنابراین به هر می��زان نقش خودرو و‬ ‫کیفیت ان در تصادف ها محرز ش��ود از امتیاز ان کاسته‬ ‫خواهد ش��د و اجازه تولید نخواهد داشت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫خدمات پس از فروش‪ ،‬رتبه بندی تعمیرگاه ها و‪ ...‬برخط‬ ‫از سوی مردم امتیازدهی می شود که همه به موفقیت این‬ ‫طرح کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذاری‪ ،‬جایگزی��ن خودروه��ای فرس��وده‬ ‫و‪ ...‬هم��ه در این طرح دیده ش��ده اس��ت‪ .‬او گفت‪ :‬طرح‬ ‫پیشنهادی س��اماندهی بازار فعلی خودرو طرحی کامل‬ ‫و جام��ع و فعال در حد پیش��نهاد اس��ت‪ .‬برای بررس��ی‬ ‫کمیس��یون از نهاده��ای گوناگون دولت��ی و خصوصی و‬ ‫کارشناس��ان گوناگون دعوت خواهد کرد تا با هم فکری‬ ‫فعاالن و کارشناس��ان طرح پخته شود‪ ،‬زیرا این موضوع‬ ‫اثرات اقتصادی به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬از این رو عالوه بر‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫نظرات اعضای کمیس��یون اقتص��ادی هم گرفته خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف واسطه ها‬ ‫براس��اس نظر کارشناس��ان ای��ن طرح(عرضه خودرو‬ ‫به بورس) تا امروز در هیچ کش��وری تجربه نش��ده است‪.‬‬ ‫فی��روزی درباره موفقیت ان گفت‪ :‬ما نباید در همه کارها‬ ‫تقلی��د کنیم در برخی کارها نیاز اس��ت ت��ا ابتکار درونی‬ ‫داش��ته باشیم عالوه بر اینکه ش��رایط یک کشور با کشور‬ ‫دیگ��ر متفاوت اس��ت‪ .‬ب��ا وضعیتی که اقتصاد کش��ور و‬ ‫اش��فتگی که بازار خودرو دارد باید نس��خه ای پیچید تا‬ ‫مردم کمتر در شرایط فعلی متضرر شوند‪ .‬مدعی نیستیم‬ ‫مش��کالت به طور کامل حل می شود اما برای ساماندهی‬ ‫بازار خودرو ضروری اس��ت؛ بنابراین نخس��ت طرح باید‬ ‫پخته و نظرات گرفته ش��ده و با پیش بینی ریس��ک ها در‬ ‫نهایت طرح به قانون تبدیل شود‪.‬‬ ‫یک��ی از دالیل باال بودن قیمت تمام ش��ده در گزارش‬ ‫تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ش��رکت های تو در تو‬ ‫صنعت قطعه عنوان شده اس��ت‪ .‬نماینده منتخب مردم‬ ‫فسا در مجلس شورای اس�لامی در این باره با بیان اینکه‬ ‫اجازه س��هامداری به خودروسازان داده نمی شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نقش دولت در این طرح فقط نظارت اس��ت و کار به دست‬ ‫س��هامداران سپرده شده؛ بنابراین نقش واسطه ها و دالل‬ ‫و نیز ش��رکت های س��هامدار تو در تو پیش بینی ش��ده و‬ ‫حذف می شوند‪.‬‬ ‫در ادام��ه محمدرض��ا نجفی من��ش‪ ،‬رئیس‬ ‫انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور درباره تحقق خواس��ته‬ ‫قطعه سازان و عرضه خودرو به بورس به‬ ‫گفت‪ :‬یکی از خواس��ته های قطعه سازان تعیین‬ ‫قیم��ت خودرو در بورس بود‪ .‬موضوع اصلی این‬ ‫اس��ت که خود خودروس��از و تولیدکننده باید‬ ‫قیمت محصوالتش را تعیین کند‪ .‬پیش��نهاد عرضه خودرو در بورس برای‬ ‫این بود که قطعه ساز هزینه محصوالتش را به موقع دریافت کند و همچنین‬ ‫نرخ قطعاتش به روز ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬خودروس��از ب��رای اینکه بتواند این‬ ‫خواس��ته زنجی��ره تامین را براورده کند بای��د قیمت محصوالتش اصالح‬ ‫می ش��د‪ .‬این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه ما دخالتی در خودروسازی‬ ‫نمی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای انکه مشکالت صنعت قطعه کمتر شود چند راهکار‬ ‫وجود دارد که نخس��تین ان کش��ف قیمت در بورس بود‪ .‬همچنان که نرخ‬ ‫مواد اولیه در بورس کش��ف قیمت می ش��ود‪ .‬دوم اینکه خودرو در حاشیه‬ ‫بازار تعیین قیمت ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اگر دولت می خواهد برای خرید‬ ‫خودرو به مردم یارانه ای بدهد باید مابه التفاوت قیمت تمام شده خودروساز‬ ‫و فروش ان را بپردازد‪ .‬به هر حال‪ ،‬هر یک از این روش ها که عملی ش��ود‬ ‫امیدواریم مشکل کمبود نقدینگی قطعه سازان برطرف شود‪.‬‬ ‫در طرح‬ ‫پیشنهادی جدید‬ ‫کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫برای ساماندهی‬ ‫بازار خودرو‪،‬‬ ‫خریدار با رویت‬ ‫ریزهزینه ها‬ ‫و سود حاشیه‬ ‫بازار‪ ،‬قیمت‬ ‫می دهد‬ ‫سخن پایانی‬ ‫عرضه خودرو در بورس درحالی که افراد کمی به عنوان خریدار س��هام‬ ‫در ان حض��ور دارند و عموم مردم هنوز نس��بت ب��ه بورس و قوانین ان‬ ‫بیگانه هستند ایا می تواند در راستای کمک به خریداران واقعی باشد یا‬ ‫باز هم داللی در شکل جدیدتر و البته حرفه ای تر در این باره ادامه خواهد‬ ‫داش��ت؟ یکی از ویژگی های عرضه خودرو در بورس حذف مردم عادی‬ ‫از س��رمایه گذاری در این بازار بوده و سرمایه داران همچنان می توانند با‬ ‫خرید خ��ودرو و عرضه ان در ب��ازار ازاد در این باره نقش افرینی کنند‪،‬‬ ‫همان طور که در بحث مواد اولیه این امر بارها از س��وی تولیدکنندگان‬ ‫به عنوان خریداران اصلی عنوان ش��ده است‪ .‬ش��اید یکی از ویژگی های‬ ‫طرح پیش��نهادی این باش��د صنعت قطعه برای مدتی مشکل نقدینگی‬ ‫خ��ود را حل کند اما به طور قطع ب��رای برون رفت از وضعیت فعلی بازار‬ ‫خودرو و کمک به نقدینگ��ی تولیدکنندگان صنعت خودرو نیاز به حل‬ ‫مشکالت به طور ریشه ای داریم‪.‬‬ ‫کنترل فعالیت‬ ‫نمایندگی های سایپا‬ ‫قائم مق��ام مدیرعام��ل س��ایپا در امور فروش‬ ‫و خدم��ات پ��س از فروش به هم��راه جمعی از‬ ‫مدیران ارش��د س��ازمان فروش سایپا و شرکت‬ ‫سایپا یدک از چند نمایندگی فروش و خدمات‬ ‫پس از فروش گروه خودروس��ازی سایپا بازدید‬ ‫داش��ت و از نزدیک در جریان فعالیت های انها‬ ‫قرار گرفت‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬مجید باقری‬ ‫در حاش��یه ای��ن بازدی��د با بیان اینکه ش��بکه‬ ‫نمایندگی ه��ای گروه خودروس��ازی س��ایپا در‬ ‫سراس��ر کشور‪ ،‬ش��رکای تجاری و سفیران این‬ ‫گروه خودروس��ازی به شمار می روند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ش��بکه در تعام��ل با مش��تریان‪ ،‬تمامی رویه ها‬ ‫و بخش��نامه های ش��رکت س��ایپا را به صورت‬ ‫مویرگ��ی در اختیار مردم قرار می دهد؛ بنابراین‬ ‫نوع فعالیت‪ ،‬افزایش بهره وری و شفافیت انها در‬ ‫ارتباط با مشتریان برای مدیریت ارشد سایپا از‬ ‫اهمیت خاصی برخوردار است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫تیم های تخصصی که شامل حوزه های گوناگون‬ ‫س��ایپا اع��م از نظ��ارت‪ ،‬بازرس��ی‪ ،‬حراس��ت و‬ ‫کارشناسان فروش و خدمات پس از فروش است‬ ‫ب��ه صورت دائم در حال کنترل فعالیت ش��بکه‬ ‫نمایندگی ها هستند و براساس فرایندهایی که‬ ‫از قبل تهیه ش��ده موارد را پیگی��ری می کنند‪.‬‬ ‫باقری با اش��اره به افزای��ش بازدیدهای میدانی‬ ‫مدیران ارشد از شبکه نمایندگی ها افزود‪ :‬هدف‬ ‫از ای��ن بازدیده��ا در ابتدا تقدی��ر از فعالیت و‬ ‫تالشی است که نمایندگان گروه سایپا در حوزه‬ ‫کس��ب وکار انجام می دهند‪ ،‬چراکه عملکرد انها‬ ‫باعث ارتقا برند س��ایپا و افزایش رضایت مندی‬ ‫مش��تریان خواهد ش��د‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬افزایش‬ ‫نظارت ها بر عملکرد اجرایی شبکه نمایندگی ها‬ ‫در راستای شفافیت ارتباط با مشتریان و ارتقای‬ ‫رضایتمندی برای مشتریان خانواده بزرگ سایپا‬ ‫انجام می شود‪ .‬قائم مقام مدیرعامل سایپا در امور‬ ‫فروش و خدمات پس از فروش افزود‪ :‬باتوجه به‬ ‫التهابات کاذبی که در بازار خودرو کشور شاهد‬ ‫هس��تیم‪ ،‬مدیریت ارشد سایپا به دنبال ان است‬ ‫که اطمینان حاصل ش��ود ک��ه نمایندگی های‬ ‫گروه س��ایپا در حوزه خریدوف��روش خودرو به‬ ‫صورت ازاد و خارج از شبکه و دستورالعمل ها و‬ ‫ضوابط اعالمی دخل و تصرفی نداشته باشند و‬ ‫ارامش در بازار خودرو حاکم شود‪ .‬باقری ادامه‬ ‫داد‪ :‬نمایندگی های گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫موظفند براس��اس بخشنامه و ضوابط سایپا و با‬ ‫قیمت های مصوب نس��بت به ثبت نام مشتریان‬ ‫ب��رای خرید خودرو اقدام کنن��د که در صورت‬ ‫مش��اهده م��وارد مغایر با این ضواب��ط‪ ،‬برخورد‬ ‫قاطع و جدی در انتظ��ار متخلفان خواهد بود‪.‬‬ ‫البته خوش��بختانه این بازدیدها موید این است‬ ‫که بیشتر نمایندگی های گروه سایپا با پایبندی‬ ‫به بخشنامه های صادر شده از طرف گروه سایپا‬ ‫در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫تولید انبوه موتور‬ ‫‪ XU‬پالس تا پایان سال‬ ‫‹ ‹اما و اگرهای قیمت گذاری‬ ‫نجفی منش درباره اینکه عرضه خودرو به بورس در هیچ کشوری تجربه‬ ‫نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬این مس��ئله دوم است موضوع نخست این است که در هیچ‬ ‫کشوری برای خودرو خارج از اختیار تولیدکننده قیمت گذاری نمی کنند‬ ‫و تعیین قیمت محصوالت برعهده کارخانه هاس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ضرر‬ ‫دخالت در قیمت گذاری بیش از منفعت ان است‪ .‬با تعیین قیمت از سوی‬ ‫تولیدکننده طبیعی اس��ت اگر قیمت باال باش��د مردم نمی خرند‪ .‬رئیس‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور در پاسخ‬ ‫ب��ه این پرس��ش که ایا با عرض��ه خودرو به بورس مش��کل صنعت قطعه‬ ‫حل می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به هر حال دیگر خودروس��از بهان��ه ای برای دیرکرد‬ ‫پرداخت هزینه قطعات نخواهد داشت‪ .‬درحال حاضر به دلیل شرایطی که‬ ‫دارد نمی تواند مطالبات معوق قطعه ساز را بپردازد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فردی که قیمت‬ ‫باالتری در‬ ‫بورس اعالم‬ ‫کند می تواند‬ ‫صاحب خودرو‬ ‫باشد‪ .‬اگر این‬ ‫طرح تصویب و‬ ‫تبدیل به قانون‬ ‫شود‪ ،‬معامله‬ ‫خودرو در بورس‬ ‫انجام می شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تحقیق‪ ،‬طراح��ی و تولید‬ ‫موت��ور ایران خودرو(ایپک��و) با اش��اره ب��ه پروژه‬ ‫ارتق��ای موت��ور ‪ XU‬گفت‪ :‬تا اواخ��ر مهر‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۵۰‬دس��تگاه از این موتور در خطوط ایران خودرو‬ ‫مونتاژ خواهد ش��د و در ص��ورت تکمیل خطوط‬ ‫از س��وی س��ازندگان‪ ،‬تا پایان س��ال این پروژه به‬ ‫مرحل��ه تولید انب��وه خواهد رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬مهدی رجبعلی‪ ،‬با اشاره به برنامه های‬ ‫ایپکو برای امس��ال‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬س��ال گذشته با‬ ‫هماهنگی تمام بخش های ایران خودرو‪ ،‬نقشه راه‬ ‫قوای محرکه ایران خودرو تا س��ال ‪ ۱۴۱۰‬ترسیم‬ ‫ش��د‪ .‬در این اقدام‪ ،‬متناسب با محصوالت تولیدی‬ ‫ایران خودرو تا سال یادشده‪ ،‬نیازمندی هر یک از‬ ‫طرح های محصولی به قوای محرکه مورد بررسی‬ ‫ق��رار گرفت‪ ،‬بر همین اس��اس‪ ،‬طرح و پروژه های‬ ‫گوناگ��ون در راس��تای این نقش��ه راه اغاز ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از مهم ترین پروژه هایی که‬ ‫درحال حاضر پی��ش می بریم‪ ،‬ارتقای موتور ‪XU‬‬ ‫است‪ .‬این موتور از موتورهای پرسابقه ایران خودرو‬ ‫به ش��مار می رود که به روزاوری ان در دستورکار‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬مدیرعامل ایپکو خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پ��س از طی کردن ازمون های گوناگون و مراحل‬ ‫نمونه س��ازی‪ ۵ ،‬نمون��ه از این موت��ور در خطوط‬ ‫ایران خودرو تولید و برای ازمون های نهایی اماده‬ ‫شد‪ .‬رجبعلی با اشاره به بهبودهای انجام شده در‬ ‫موتور ‪ ،XU‬اظهار کرد‪ :‬رتبه االیندگی این موتور‬ ‫ارتقا یافته و مصرف س��وخت ان حدود ‪ ۱.۲‬لیتر‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫همچنین توان گش��تاور ای��ن محصول عالوه بر‬ ‫اینکه بهب��ود یافته‪ ،‬دارای منحنی یکنواخت تری‬ ‫شده و از حالت قله ای خارج شده است‪ .‬این اقدام‬ ‫موجب می ش��ود قابلیت کاهش مصرف سوخت و‬ ‫لذت رانندگی بیشتر برای محصول ایجاد شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫همکاری سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی‬ ‫با پژوهشگاه‬ ‫استاندارد‬ ‫تفاهمنامه همه جانبه اموزش��ی‪ ،‬پژوهشی و مشاوره ای میان سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی و پژوهش��گاه اس��تاندارد با امضای ابوالفض��ل کیانی بختیاری مدیرعامل‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی و فرزانه انصاری رئیس پژوهشگاه استاندارد منعقد شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬ابوالفضل کیانی بختیاری در‬ ‫این جلس��ه اظهار کرد‪ :‬سازمان مدیریت صنعتی در حوزه اموزش با دانشگاه های‬ ‫معتبر فرانس��ه‪ ،‬کان��ادا و المان هم��کاری دارد‪ ،‬همچنین بس��یاری از دوره های‬ ‫جدید از جمله مدیریت کس��ب وکارهای دانش بنیان‪ ،‬مدیریت فناوری و نواوری؛‬ ‫پایان عصر سکه‬ ‫و اسکناس در اروپا‬ ‫مدیریت هوا‪-‬فضا؛ مدیریت کسب وکارهای کوچک و متوسط با المان ها‪ ،‬مدیریت‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی با ایتالیا‪ ،‬مدیریت تحول دیجیتال؛ مدیریت مسئولیت‬ ‫اجتماعی بنگاه ها و س��ازمان ها(‪)CSR‬؛ مدیری��ت صنایع معدنی و مدیریت نفت‬ ‫و گاز و پتروش��یمی را با دانش��گاه های کانادا و دوره های پ��رورش مدیران در تراز‬ ‫جهان��ی راه اندازی کرده ایم‪ .‬او افزود‪ :‬در بحث اس��تاندارد های دانش بنیانی درباره‬ ‫‪ ۵۳۰۰‬شرکت دانش بنیان درکش��ور ضروری است که استانداردهای بین المللی‬ ‫مدیریت کس��ب وکار و الزامات ان اموزش داده ش��ود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬برای‬ ‫در انتظار بهبود بازار‬ ‫در هفته های اینده‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1617‬‬ ‫پیاپی ‪2935‬‬ ‫صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات‬ ‫در دام‬ ‫بخشنامه های‬ ‫سلیقه ای‬ ‫صادق واصف‬ ‫کارشناس حوزه صنعت‬ ‫گاهی انسان سردرگم می شود که باید گریست یا خندید‪ ،‬هرچند‬ ‫در حالت شبه میان اتفاقات‪ ،‬هر دو همراه هم هستند‪.‬‬ ‫در وضعیت س��خت و کرون��ازده اقتصاد جهانی که کش��ور را نیز‬ ‫درگیر کرده و تحریم ها نیز مشکالت را برای فعاالن اقتصادی بیشتر‬ ‫کرده‪ ،‬گاهی متاسفانه خودی ها نیز بر اتش مشکالت دامن می زنند‪.‬‬ ‫به گونه ای که شاید هیچ دشمن خارجی توان ایجاد مشکالت از این‬ ‫دس��ت را ندارد‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬باید گریه کرد به حال تولید کننده‬ ‫و صادرکننده ای که با ان همه س��ختی‪ ،‬غریب واقع ش��ده و خندید‬ ‫ب��ه ح��ال مدیرانی که با بی خبری از ح��ال و اوضاع اقتصادی مردم‪،‬‬ ‫مش��کالت تولید کننده و صادرکننده‪ ،‬بی انکه بدانند بر چه مسندی‬ ‫تکی��ه زده اند‪ ،‬به جای انکه ش��رایط فعالیت ه��ای صحیح اقتصادی‬ ‫را روان س��ازی کنن��د‪ ،‬در واق��ع در جه��ت مخالف و فق��ط با صدور‬ ‫بخش��نامه ها و دس��تورالعمل ها‪ ،‬با ایجاد مزاحمت و کند کردن روند‬ ‫انجام امور و در برخی مواقع نابودی صادرات کشور گام برمی دارند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط نابسامان ارزی و تحریمی کشور درحالی که رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬امسال را سال جهش تولید ملی اعالم کردند و بسیاری‬ ‫نیز توصیه بر صادرات محور بودن تولیدات داخلی را دارند‪ ،‬متاسفانه‬ ‫برخی مدیران نااگاه از صنایع و فرایند های متفاوت اقتصادی کشور‬ ‫از جمله تولید و صادرات روانکارها به عنوان محصوات جانبی خودرو‬ ‫مانند روغن موتور‪ ،‬گریکس و‪ ...‬به صورت مظروف‪ ،‬بخش��نامه هایی‬ ‫را صادر می کنند که نش��ان از بی اطالعی مطلق نس��بت به واقعیت‬ ‫موجود اس��ت‪ ،‬در جدیدترین بخشنامه از گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫کلی گرایی با عدم شناخت نسبت به جزییات امور کامال مشهود است‪.‬‬ ‫در واق��ع ب��ا صدور چنین بخش��نامه ای در عمل ص��ادرات برخی‬ ‫کاالها یا غیرممکن خواهد شد یا در صورت امکان هزینه های بسیار‬ ‫غیرمعق��ول و متفاوتی بر نرخ تمام ش��ده کاال افزوده خواهد کرد که‬ ‫امکان رقابت برخی کاالهای ایرانی در بازار هدف را غیرممکن خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعل��ی که بازگش��ت پ��ول حاصل از صادرات بس��یار‬ ‫س��خت‪ ،‬پیچیده و در برخی مواقع غیرممکن ش��ده‪ ،‬چاره این است‬ ‫که توس��عه و افزایش صادرات به کش��ورهای همس��ایه و کشورهای‬ ‫نزدیک که بیش��ترین امکان برای برگش��ت ارز صادراتی نیز داشته‬ ‫باش��ند را مدنظر قرار داد‪ .‬این دس��ته از کش��ورها که به طور عمده‬ ‫همس��ایه هس��تند‪ ،‬نه تنها ش��رایط اقتصادی ضعیف��ی دارند‪ ،‬بلکه‬ ‫بازارهای کوچکی هس��تند که صادرات انبوه از یک نوع کاال در حد‬ ‫یک کانتینر ش��اید مصرف بیش از یک س��ال هر کدام ش��ان باشد‪،‬‬ ‫بنابراین باید نخس��ت به لح��اظ نیاز های بازار صادراتی هدف و دیگر‬ ‫اینکه به انگیزه موفقیت بیش��تر‪ ،‬از س��بد محصوالت کامل استفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬این دو مهم که جزو اصول بنیادی صادرات اس��ت با بخشنامه‬ ‫فوق الذکر درعمل قابل اجرا نیس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت مش��تقات نفتی‬ ‫عموم��ا به دلیل محدودیت های گمرکی (ب��رای جلوگیری از قاچاق‬ ‫سوخت) فقط از سوی تولید کننده میسر است اما کدام تولیدکننده ‬ ‫مش��تقات نفتی و روانکارها در بازارهای هدف حضور مستقیم دارد؟‬ ‫در عمل عموم این دسته از تولیدکنندگان با واسطه های تجاری که‬ ‫تجربه بازرگانی بیشتری دارند فعالیت می کنند‪ .‬در شرایط کرونازده‬ ‫و محدودیت های امدوشد تجار به کشورهای گوناگون و عدم امکان‬ ‫حوالجات ارزی‪ ،‬صدور بخشنامه ها‪ ،‬بی توجه به واقعیت ها‪ ،‬نتیجه ای‬ ‫به جز محدود و غیرممکن کردن صادرات را به دنبال نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بخشنامه های نااگاهانه به این شکل بسیار فراوان است که در حال‬ ‫نابودی و مختل کردن صادرات کاالهای ایرانی هستند‪ .‬در کنار این‬ ‫قبیل بخش��نامه ها موانع دیگری از سوی س��ازمان های ذی ربط در‬ ‫صادرات نیز ایجاد می شود که انها نیز جزاسیب زدن به صادرات هیچ‬ ‫فایده ای ندارند؛ از جمله انها اداره استاندارد است که به عنوان مثال‬ ‫درج نش��ان استاندارد روی کاالهای صادراتی را اجباری کرده است‪.‬‬ ‫ایا واقعا این نش��ان در بازار صادراتی هدف‪ ،‬مفهومی برای خریدار و‬ ‫مصرف کننده خارجی دارد؟‬ ‫مورد دیگری که اش��اره ب��ه ان بیانگر اش��تباه در تطبیق قوانین‬ ‫اس��تاندارد داخلی با استاندارد بازارهای صادراتی است اینکه‪ ،‬کشور‬ ‫م��ا برای توس��عه و رون��ق اقتصادی مبادرت به توافق با کش��ورهای‬ ‫اوراس��یا کرده اس��ت اما اداره استاندارد بدون هیچ اگاهی و اشنایی‬ ‫با اس��تانداردهای بازار اوراس��یا اصرار بر نمونه برداری و انطباق ان با‬ ‫اس��تاندارد داخلی دارد‪ .‬نتیجه این می ش��ود ک��ه به دلیل تفاوت در‬ ‫اس��تانداردها یا کاالیی که به س��فارش خریدار ساخته شده مغایر با‬ ‫استاندارد داخلی تشخیص داده می شود یا صادر کننده با قصد پرهیز‬ ‫از مواجه با اداره اس��تاندارد که هیچ منطقی به جز خواس��ت خود را‬ ‫قبول ندارد مجبور به تولید کاال مطابق اس��تاندارد داخلی می ش��ود‬ ‫که عمال در بازار هدف مورد اس��تفاده نخواهد بود‪ ،‬مداخله بی جهت‬ ‫اداره استاندارد ان هم از روی نااگاهی نتیجه ای نخواهد داشت مگر‬ ‫تضعف و ضربه زدن به بدنه صادرات که خود زیرفش��ار تحریم های‬ ‫خارجی بسیار تکیده شده است‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت نظارت اداره اس��تاندارد ب��رای جلوگیری از قاچاق‬ ‫س��وخت مورد تایید اس��ت اما اساس��ا نمونه برداری برای مطابقت‬ ‫محصول صادراتی با استاندارد داخلی امری است بیهوده و پرهزینه‪.‬‬ ‫بازارهای صادراتی یک شبه به دست نیامده اند‪ ،‬بلکه حاصل سال ها‬ ‫تالش و س��رمایه گذاری بوده و روا نیس��ت امروز با صدور بخشنامه و‬ ‫دس��تورالعمل های مشکل س��از منجر به تضعیف صادرات شود‪ .‬این‬ ‫قبی��ل ام��ور باعث محدودیت ی��ا ممنوع کردن صادرات می ش��ود‪،‬‬ ‫عالوه بر اتالف سرمایه های ملی که برای صادرات هزینه شده است‪،‬‬ ‫شرایط را به نفع رقبای خارجی در بازارهای صادراتی تغییر می دهد‬ ‫و حضور کاالهای ایرانی را انقدر کمرنگ می کند که منجر به نابودی‬ ‫ان خواهد بود‪.‬‬ ‫اگر یک متولی اگاه و باتجربه قبل از صدور بخش��نامه ها و قوانین‬ ‫مزاح��م برای ص��ادرات‪ ،‬انها را تحت بررس��ی و واکاوی قرار ندهد‪،‬‬ ‫جهش تولید ملی و همچنین توسعه بازارهای صادراتی غیرممکن و‬ ‫تالش در راه ان‪ ،‬اب در هاون کوبیدن است‪.‬‬ ‫داخلی سازی‬ ‫قطعات در قالب‬ ‫پروژه های ملی‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلسه کمیته خودرو‬ ‫بیان کرد‪ :‬ایران خودرو و س��ایپا به ترتیب ماهانه ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۷‬هزار خودرو در‬ ‫قالب فروش فوق العاده اینترنتی با زمان تحویل حداکثر ‪ ۳‬ماه تا پایان س��ال‬ ‫به متقاضیان عرضه خواهند کرد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی با‬ ‫بیان این مطلب افزود‪ :‬این طرح در راستای اجرای مصوبات کمیته خودرو و‬ ‫برای مدیریت بازار و افزایش عرضه خودرو انجام خواهد ش��د‪ .‬خودروسازان‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د تولی��دات خود را ب��ه طرح های جدید ف��روش و ‪ ۶۰‬درصد را به‬ ‫انجام تعهدات قبلی خ��ود اختصاص خواهند داد‪ .‬معاون امور صنایع وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت فروش اموال و امالک غیرمولد‬ ‫و مازاد ش��رکت های خودروساز گفت‪ :‬منابع مالی حاصل از فروش این اموال‬ ‫باید صرف پروژه های س��اخت داخل و داخلی سازی قطعات مورد نیاز شود‪.‬‬ ‫واردات قطعاتی که س��اخت داخل می شوند‪ ،‬مش��مول محدودیت واردات‬ ‫می شوند تا تمایل به سمت داخلی سازی قطعات افزایش یابد‪ .‬تولید قطعات‬ ‫اصل��ی که هنوز ارزبری دارند در قالب پروژه ه��ای ملی و حمایت بانک های‬ ‫عامل و بانک مرکزی باید به سمت داخلی سازی برود‪ .‬صادقی نیارکی گفت‪:‬‬ ‫کمیت��ه ای در ایدرو با حض��ور معاونت طرح و برنامه وزارت متبوع و س��ایر‬ ‫ذی نغع��ان برای رصد برنامه های س��اخت داخل و هماهنگ��ی برای تامین‬ ‫تس��هیالت مورد نیاز باید تشکیل ش��ود‪ .‬وی در ادامه با اعالم اینکه برگزاری‬ ‫میزهای ساخت با رعایت پروتکل های بهداشتی از سر گرفته شد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫نخس��تین میز در حوزه پتروشیمی خواهد بود و میزهای بعدی به ترتیب در‬ ‫صنعت لوازم خانگی و خودرو برگزار می شوند‪.‬‬ ‫مشارکت بین المللی‪ ،‬راهکار جذب سرمایه گذار جدید‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫سعی داریم با‬ ‫همکاری طرف‬ ‫چینی‪ ،‬میزان‬ ‫مشارکت خود را‬ ‫در بازار جهانی‬ ‫افزایش دهیم‬ ‫حجت اله خلیل زاده‬ ‫حدود ‪۳۰‬درصد‬ ‫واحدهای‬ ‫تولیدی و‬ ‫صنعتی استان‬ ‫گلستان راکد‬ ‫و در حال‬ ‫عارضه یابی‬ ‫هستند‬ ‫ش��هرک های صنعتی به عنوان یکی از منابع درامدزا‬ ‫نقش اساس��ی در اقتصاد هر کش��وری دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬رونق صنایع در محل تجمیع ش��ده انها منجر‬ ‫ب��ه اش��تغالزایی ش��ده و از پیامده��ای اجتماعی کم‬ ‫می کند‪ .‬اهمیت شهرک های صنعتی سبب شده حتی‬ ‫در برخی کشورها شهرک های مشترک صنعتی شکل‬ ‫گیرد که بسیار کمک کننده به تولید و صادرات صنایع‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫همکاری های بین المللی در این بخش نشان از نقش‬ ‫این ش��هرک ها در توس��عه صنایع دارد‪ .‬چندی پیش‬ ‫تفاهمنامه گس��ترش همکاری ه��ای صنعتی و تجاری‬ ‫بین س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران و نمایش��گاه بین المللی صنایع کوچک چین به‬ ‫امضا رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری مشترک ایران و چین‬ ‫محس��ن صالحی نی��ا‪ ،‬مدیرعام��ل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در ایین امضای‬ ‫تفاهمنامه گس��ترش همکاری ه��ای صنعتی و تجاری‬ ‫بین س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران و نمایش��گاه بین المللی صنایع کوچک چین‪ ،‬با‬ ‫تاکی��د بر توس��عه همکاری ها بی��ن صنایع کوچک دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬با توجه به اینکه س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ایران و نمایش��گاه‬ ‫بین المللی صنایع کوچک چین در س��ال های گذشته‬ ‫همکاری های موفقیت امیزی داشته اند‪ ،‬زمینه و تجربه‬ ‫کافی برای توسعه روابط صنعتی و تجاری شکل گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر سعی داریم با همکاری طرف‬ ‫چینی‪ ،‬میزان مش��ارکت شرکت های ایرانی را افزایش‬ ‫و با عقد این تفاهمنامه‪ ،‬همکاری ها را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا ابراز امیدواری کرد که دو طرف با هدف‬ ‫اجرایی کردن توافقات از طریق به اش��تراک گذاش��تن‬ ‫بهترین تجارب و تس��هیل هم��کاری میان بخش های‬ ‫خصوصی دو کشور‪ ،‬مشارکت خود را حداکثر کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران شریک مهم چین‬ ‫وو هونگ‪ ،‬معاون مدیرکل سازمان صنعت و فناوری‬ ‫اطالع��ات گوانگدونگ چین نیز گفت‪ :‬ایران ش��ریک‬ ‫اقتص��ادی و تج��اری مه��م ما در غرب اسیاس��ت که‬ ‫همکاری بس��یار خوبی با چین در زمینه های اقتصادی‬ ‫و تجاری داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امضای ای��ن تفاهمنامه نماد تالش های‬ ‫مشترک ما برای توسعه بلندمدت همکاری ها و کمک‬ ‫به صنایع کوچک و متوس��ط برای توسعه در بازارهای‬ ‫چین و ایران اس��ت که در نتیجه ان‪ ،‬فصلی جدید در‬ ‫زمین��ه برگزاری رویدادهای بین المللی و همچنین در‬ ‫زمینه سرمایه گذاری های مشترک گشوده می شود‪.‬‬ ‫نمایندگان دادس��تان کل کشور و گشت مشترک تعزیرات‬ ‫حکومت��ی اس��تان ته��ران‪ ،‬در بازدی��د از پارکین��گ مرکزی‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬در جریان اخرین وضعی��ت خودروهای دارای‬ ‫کس��ری قطعه قرار گرفتند و توضیحات الزم از س��وی مدیران‬ ‫ارش��د این خودروس��از درب��اره الزامات تکمی��ل و عرضه این‬ ‫خودروها ارائه شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬در این بازدید نماینده دادس��تان کل‬ ‫کش��ور تصریح کرد‪ :‬دادس��تان کل کشور و معاون قوه قضاییه‬ ‫دستور اکید صادر کرده اند که دلیل دپو خودروها در پارکینگ‬ ‫به طور محس��وس و غیرمحسوس بررس��ی شود که طبق این‬ ‫بازرسی ها‪ ،‬تخلفی در ایران خودرو مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫قاضی اکب��ر بابایی ش��کیب گف��ت‪ :‬تع��دادی از خودروهای‬ ‫موج��ود در پارکینگ ها‪ ،‬درحال انجام فرایند ش��ماره گذاری‬ ‫هس��تند و طبق مصوب��ه جدید هیچ خودروی��ی بدون پالک‬ ‫حق خروج از کارخانه را ندارد‪ .‬بخش��ی از این خودروها امکان‬ ‫ش��ماره گذاری نداشته اند که با کمک مدیران ایران خودرو این‬ ‫مشکل رفع شده و استاندارد خودروها از یورو‪ ۴‬به یورو‪ ۵‬ارتقا‬ ‫یافته اند‪ .‬بخش��ی از خودروها نیز کس��ری قطعه داشتند که با‬ ‫امکان اس��تفاده از ارز ایرانیان مقیم خارج و همچنین منابع‬ ‫ارزی موجود در برخی کش��ورها‪ ،‬گزینه هایی اس��ت که فعاالن‬ ‫صنعت خودرو بر ان تاکید داش��ته و معتقدند رفع چالش های‬ ‫صنعت خودرو با تش��کیل س��بدی از پیش��نهادات ارزی بدون‬ ‫ذکر منش��ا ارز می تواند وضعیت این صنعت را بهبود ببخش��د‪.‬‬ ‫در اخری��ن جلس��ه کمیته خودرو با توجه ب��ه ضرورت تامین‬ ‫ارز از روش ه��ای گوناگون با هدف تولید حداکثری در صنعت‬ ‫خ��ودرو ب��رای افزایش عرضه و ایفای تعهدات‪ ،‬اجرایی ش��دن‬ ‫تبصره ‪ ۲‬ماده یک بس��ته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از‬ ‫صادرات برای صنعت خ��ودرو‪ ،‬مورد موافقت نمایندگان بانک‬ ‫مرک��زی قرار گرفت‪ .‬ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبیر انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن‪ ،‬نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور در گفت وگو‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان گلستان‪ ،‬شامل‬ ‫‪ ۲۰‬ش��هرک‪ ،‬نواحی صنعت��ی و منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫اس��ت که تعداد ‪ ۷۹۶‬واح��د تولیدی و صنعتی در این‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ح��دود ‪ ۳۰‬درصد واحده��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫راکد بوده که از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫و کار گروهی که در اس��تانداری با دس��تور وزیر کشور‬ ‫تشکیل شده است برای عارضه یابی واحدهای تولیدی‬ ‫راکد تحقیقاتی در دس��ت انجام است که با جمع بندی‬ ‫این تحقیقات و اتخاذ تصمیمات و تدابیر الزم در زمینه‬ ‫حل مش��کل این واحدها اقدام می ش��ود تا بتوانند به‬ ‫چرخه تولید بازگردند‪.‬‬ ‫ق برای جذب سرمایه گذاری‬ ‫‹ ‹مشو ‬ ‫دولت می تواند با مشوق هایی که برای سرمایه گذاران داخلی‬ ‫و به ویژه خارجی در نظر می گیرد‪ ،‬بازار خارجی محصوالت داخلی‬ ‫را تضمین کند‬ ‫‹ ‹واحدهای صنعتی راکد و فعال‬ ‫بس��تر توسعه ش��هرک های صنعتی با همکاری های‬ ‫بین المللی و ورود انها به بازارهای جهانی هموارتر شده‬ ‫و مشوقی برای ورود سرمایه گذاران به این حوزه خواهد‬ ‫شد‪ .‬جذب سرمایه گذاران جدید‪ ،‬شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان های مختلف کش��ور را که به طور عموم هر یک‬ ‫در صنعتی قدرتمند هس��تند رونق داده و شکوفایی را‬ ‫برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد اورد‪ .‬در این راستا‬ ‫حجت اله خلیل زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی و نواحی صنعتی اس��تان گلس��تان به‬ ‫گف��ت‪ :‬حدود ‪ ۳۰‬درص��د واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان راکد‬ ‫هس��تند؛ بنابراین از سوی س��تاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید و کار گروهی که در اس��تانداری با دس��تور وزیر‬ ‫کشور تشکیل ش��ده است برای عارضه یابی واحدهای‬ ‫تولیدی راکد تحقیقاتی در دست انجام است تا به چرخ‬ ‫تولید بازگردند‪.‬‬ ‫گفتنی است استان گلستان در حوزه تولید و صنعت‬ ‫از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است اما واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی این اس��تان مانند دیگر اس��تان های‬ ‫کش��ور با مش��کالتی روبه رو هس��تند‪ .‬خلی��ل زاده در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که در ش��هرک صنعتی اق قال‬ ‫چند واحد تولیدی و صنعتی مش��غول به کار هس��تند‬ ‫و میزان اش��تغالزایی انها چند نفر است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫این شهرک صنعتی تاکنون‪ ،‬تعداد ‪ ۲۲۹‬واحد تولیدی‬ ‫و صنعتی به بهره برداری رسیده اند که از این امار ‪۲۹.۶‬‬ ‫درص��د انها راکد ب��وده و باقی که ح��دود ‪ ۱۸۰‬واحد‬ ‫صنعتی می ش��وند با ظرفیت های مختلف مش��غول به ‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬واحدهای تولیدی شهرک‬ ‫صنعت��ی اق قال در زمینه تولید محصوالت ش��وینده‪،‬‬ ‫سلولزی‪ ،‬فلزی‪ ،‬ارد و‪ ...‬فعالیت دارند و به طور متوسط‬ ‫در هر واحد تولیدی کوچک تعداد ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬نفر به کار‬ ‫مشغول هستند و در مجموع حدود ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫در واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در این شهرک‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹گلستان رتبه نخست تامین نقدینگی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫گلس��تان در پاس��خ به این پرس��ش که ب��رای تامین‬ ‫نقدینگ��ی واحده��ای تولیدی و صنعتی اس��تان چه‬ ‫اقداماتی انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬برای تامین نقدینگی‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی مس��تقر در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان اقدامات خوبی انجام شده است و‬ ‫براساس امار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعتی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان در ‪ ۲‬ماه گذش��ته بیش��ترین می��زان دریافت‬ ‫تس��هیالت را داش��ته اند و اس��تان از این حیث در بین‬ ‫استان های کشور در جایگاه نخست قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال شدن واحدهای راکد‬ ‫خلی��ل زاده در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه عارضه یاب��ی‬ ‫واحده��ای تولیدی و صنعتی راکد در اس��تان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ضرورت تخصیص ارز و ترخیص قطعات‬ ‫تامین قطعه عرضه خواهند شد‪.‬‬ ‫نمایندگان دادس��تان کل کش��ور با تاکید بر اینکه با تولید‬ ‫روزان��ه ‪ ۲‬ه��زار خ��ودرو‪ ،‬تع��داد خودروهای تولی��د ‪ ۱۰‬روز‬ ‫ایران خ��ودرو به ‪ ۲۰‬هزار خودرو می رس��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬حدود ‪ ۲۷‬هزار خودرو دارای کس��ری قطعه در‬ ‫پارکینگ سایت مرکزی ایران خودرو موجود است‪.‬‬ ‫بابایی ش��کیب اذعان کرد‪ :‬ایران خودرو برای تامین کس��ری‬ ‫قطعات همکاری های گس��ترده ای با شرکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫صنایع دفاعی و انجمن های قطعه س��ازان اغاز کرده و به دنبال‬ ‫تامین و تحویل خودروها به مشتریان است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با این اقدام و بومی س��ازی تولید‪ ،‬در اینده‬ ‫میزان ارزبری خودروها نیز کاهش خواهد یافت‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫با اجرای برنامه های فروش فوق العاده تا پایان سال‪ ،‬قیمت های‬ ‫بازار شکسته خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدید حمی��د مرادی قائم مقام ارش��د مدیرعامل‪،‬‬ ‫محسن ناقدی قائم مقام بازاریابی و فروش و عادل پیرمحمدی‬ ‫مدیرعامل س��اپکو به همراه مدیران تولید ایران خودرو‪ ،‬اخرین‬ ‫وضعیت تولید و تامین قطعات کس��ری خودروها را تش��ریح و‬ ‫با مردود دانس��تن دپو خودرو از س��وی این خودروساز‪ ،‬عنوان‬ ‫کردن��د ک��ه ایران خودرو تم��ام همت و تالش خ��ود را صرف‬ ‫می کن��د تا حتی یک روز هم ش��ده زودتر‪ ،‬خ��ودرو را تحویل‬ ‫مشتریان دهد‪.‬‬ ‫افزای��ش صدور فاکت��ور محصوالت به روزانه بیش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫خودرو از جمله محورهای مورد اشاره مدیران ایران خودرو در‬ ‫این بازدید بود‪ .‬همچنین مدیران ارش��د ایران خودرو‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه توان صنعت خودرو در تولی��د انبوه اقالمی مانند صندلی‪،‬‬ ‫مش��کل اصلی در مسیر تولید را تامین مواد اولیه وارداتی فوم‬ ‫ب��رای صندلی عن��وان کردند که صنعت پتروش��یمی باید به‬ ‫سمت داخلی سازی ان برود و در برخی موارد نیز ظرفیت های‬ ‫موجود توان پاسخگویی به نیاز خودروساز را ندارد‪.‬‬ ‫در این بازدید عنوان ش��د ک��ه وجود خودرو در پارکینگ ها‬ ‫جزئی از فرایند تولید اس��ت که ایران خودرو به دنبال تس��ریع‬ ‫در تحویل خودروهاست و برای این امر امکان تحویل در محل‬ ‫کارخانه را نیز فراهم کرده است‪.‬‬ ‫مدیران ایران خودرو بر تسریع در تخصیص ارز برای ترخیص‬ ‫کاالها و قطعات از گمرک تاکید کردند و خواس��تار تس��هیل‬ ‫تشکیل سبد ارزی با هدف رفع کمبود در صنعت خودرو‬ ‫با خودروکار با تاکید بر اینکه تامین ارز صنعت خودرو و قطعه‬ ‫ب��ا چند ایتم محدود تامین نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ارز صادرات‪ ،‬ارز‬ ‫نیمایی یا ارز تهاتری رفع کننده مش��کل صنعت خودرو نیست‬ ‫و برای حل مش��کل و تحقق جه��ش تولید در کنار تامین نیاز‬ ‫ارزی بای��د اجازه دهیم هم��ه گزینه ها در صنعت خودرو مورد‬ ‫اس��تفاده قرار گیرد‪ ،‬چراکه این صنعت‪ ،‬فقط صنعت خصوصی‬ ‫است که مورد تحریم واقع شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش��نهاد انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن‪،‬‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور این اس��ت که س��بدی از‬ ‫روش های گوناگون‪ ،‬ش��امل واردات بدون انتقال ارز بدون ذکر‬ ‫منش��ا پیش روی صنعت خودرو قرار گیرد‪ ،‬چراکه دیگر صنایع‬ ‫تحریم ش��ده شامل نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی همواره مازاد ارزی‬ ‫دارند و همیش��ه در خارج از کش��ور ارزی بیشتر داشته و توان‬ ‫بازگش��ت ان به کش��ور را ندارند به طوری که فلزات اساسی و‬ ‫پتروش��یمی ها با صادرات باال ش��اهد مازاد ارزی هستند و ارز‬ ‫م��ورد نیاز س��ایر صنایع از جمله خ��ودرو را به صورت تهاتری‬ ‫تامین می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت با بیان اینک��ه در صورت موفقیت نهضت‬ ‫داخلی س��ازی در صنعت قطعه‪ ،‬نی��از ارزی این بخش کاهش‬ ‫خواهد یافت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این نهضت در حال پیش��رفت است‬ ‫و ب��ا تحق��ق کام��ل ان نیاز ارزی کاهش خواه��د یافت این در‬ ‫حالی است که نیاز ارزی ساالنه صنعت خودرو ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫دالر اس��ت که پیشنهاد می ش��ود عالوه بر روش هایی که بانک‬ ‫مرک��زی مج��وز ان را صادر کرده‪ ،‬اج��ازه واردات بدون انتقال‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫گلس��تان در پاس��خ به این پرس��ش که ب��رای جدید‬ ‫س��رمایه گذاران جدید چه مش��وق هایی در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تان گلستان دارای ظرفیت های‬ ‫مناس��بی در حوزه تولید و صنعت اس��ت و برای جذب‬ ‫س��رمایه گذاران جدید اقدامات��ی همچون تهیه زمین‬ ‫و ارائه تس��هیالت مدنظر قرار گرفته اس��ت و ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی در زمینه انجام زیرس��اخت های‬ ‫الزم ب��رای واحده��ای تولیدی اقدام��ات الزم را انجام‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫خلی��ل زاده اظهارک��رد‪ :‬در هفته دول��ت چند واحد‬ ‫تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به‬ ‫بهره برداری رس��ید و براساس برنامه هایی که در دست‬ ‫اقدام داریم س��عی خواهیم کرد در نیمه دوم امس��ال‬ ‫تعداد واحدهای تولیدی به بهره برداری رسیده افزایش‬ ‫یابد تا براس��اس ش��عار واحدهای تولی��دی و صنعتی‬ ‫استان گلستان بتوانند به جهش تولید دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫‹‹سخن پایانی‬ ‫هرچه صنایع کشور در شهرک های صنعتی پویاتر‬ ‫شوند‪ ،‬سرمای هگذاران راغب تر به سرمای هگذاری در‬ ‫این ح��وزه خواهند ش��د‪ .‬حضور س��رمای هگذاران‬ ‫خارجی مزیتی برای صنعت کش��ور بوده که بستر‬ ‫را برای س��ه مخواهی محص��والت صنعتی در بازار‬ ‫جهانی ب��از خواهد کرد زیرا انگیزه س��رمایه دار از‬ ‫هزینه پول خود در بخش��ی دس��ت یافتن به سود‬ ‫اس��ت و در این راستا با بازاریابی سعی خواهد کرد‬ ‫تا به س��ود مورد نظر دس��ت یاب��د‪ .‬بنابراین دولت‬ ‫می تواند با مش��وق هایی که برای س��رمای هگذاران‬ ‫یگی��رد بازار‬ ‫داخل��ی و ب هوی��ژه خارجی در نظر م ‬ ‫خارجی محصوالت داخلی را تضمین کند‪.‬‬ ‫فراین��د ترخیص برای تزری��ق کاال و قطعات به خطوط تولید‬ ‫ش��دند‪ .‬انها عنوان کردند که ایران خ��ودرو نمی تواند به دلیل‬ ‫کس��ری یک یا دو قطعه خط تولید را متوقف کند و باید بعد‬ ‫از خروج خودرو دارای کس��ری از خط تولید‪ ،‬در انتظار تامین‬ ‫قطعات و تکمیل ان باش��د‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬ماندن خودرو در‬ ‫کف کارخانه برای تولیدکننده جز هزینه نگهداری و پرداخت‬ ‫جریم��ه تاخیر‪ ،‬نتیجه دیگری ندارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ایران خودرو‬ ‫باید هزینه تسهیالت دریافتی برای تولید را هم بپردازد‪.‬‬ ‫تع��دادی از خودروهای موجود در پارکینگ در حال صدور‬ ‫فاکتور و شماره گذاری هستند‪ ،‬بخشی از خودروها هم مربوط‬ ‫ب��ه ش��ماره گذاری خودروهای دوگانه س��وز ی��ورو‪ ۴‬بوده که‬ ‫ایران خودرو درحال رفع ان است‪.‬‬ ‫در این بازدید همچنین مدیران ارش��د ایران خودرو با تاکید‬ ‫بر اینکه تولید بخشی از نیازهای صنعت خودرو در اختیار این‬ ‫صنعت نیس��ت‪ ،‬عنوان کردند که برخی قطعات باید از س��وی‬ ‫صنعت الکترونیک کش��ور تامین ش��ود که یا س��رمایه گذاری‬ ‫الزم انجام نش��ده ی��ا اینکه ظرفیت های تولی��د به میزان نیاز‬ ‫خودروسازان نیست‪.‬‬ ‫ارز بدون نیاز به ذکر منش��ا تا یک میلیارد دالر در س��ال داده‬ ‫ش��ود تا این صنعت توان مقابله با تحریم ها را داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫محبی نژاد ادامه داد‪ :‬به طور قطع واردات از کشورهایی که ارزی‬ ‫در انها در اختیار کش��ور نیس��ت مانند فرانس��ه‪ ،‬المان و ژاپن‬ ‫دش��وار اس��ت و حتی در صورت امکان استفاده ار ارز حاصل از‬ ‫صادرات نیز‪ ،‬هزینه های جابه جایی بسیار دشوار خواهد بود‪ .‬اگر‬ ‫بانک مرکزی توان یافتن منش��ا ارز را داش��ته باشد بدون شک‬ ‫کشورهای تحریم کننده نیز این توان را خواهند داشت بنابراین‬ ‫پیش��نهاد انجمن این اس��ت که ارزهای تحت اختیار مردم چه‬ ‫ارزه��ای ایرانیان خارج از کش��ور و چ��ه هرگونه ارز موجود در‬ ‫خارج کشور که امکان تهاتر با ریال در داخل وجود دارد‪ ،‬به جای‬ ‫قاچاقچی در اختیار تولید مولد قرار گیرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫سه شنبه‬ ‫اول مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1617‬‬ ‫پیاپی ‪2935‬‬ ‫شفافیت‪ ،‬مهره گمشده‬ ‫زنجیره فوالد‬ ‫قیمت گذاری‪،‬‬ ‫حلقه گمشده‬ ‫بازار سیمان‬ ‫الزامات‬ ‫رقابت صادراتی سنگ‬ ‫با ترکیه‬ ‫مدیر طرح توسعه نواوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی مطرح کرد‬ ‫در هجدهمی��ن اجالس هی��ات عمومی س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن زمینه تبادل دیدگاه و گفت وگو در حوزه ‬ ‫گذار از خام فروش��ی و ضرورت توجه به فناوری های معدن‬ ‫و ح��وزه معدنی با نقش افرینی ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫استارت اپ ها فراهم شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬مدی��ر ط��رح توس��عه نواوری ه��ا و‬ ‫فناوری ه��ای حوزه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬در این اجالس‬ ‫ب��ه ضرورت گذار از خام فروش��ی و بهره مندی از توس��عه‬ ‫فناوری و نواوری ه��ا در بهره مندی از موهبت های معدنی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬یکی از معضالت کش��ور‪ ،‬خام فروشی‬ ‫اس��ت که رهبر معظم انق�لاب نیز نکات راهبردی و مهمی‬ ‫را در این باب مطرح و بر ضرورت جلوگیری از خام فروش��ی‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫کامبی��ز مه��دی زاده‪ ،‬با اش��اره به اینکه در ی��ک اقتصاد‬ ‫خام فروش نمی توانیم نخبه پرورش دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬تفکر تکیه‬ ‫صرف به درامد حاصل از چاه های نفت و خام فروشی‪ ،‬زمینه‬ ‫مغفول ماندن ظرفیت های اقتصاد کش��ور و از دس��ت رفتن‬ ‫سرمایه ها شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه نفت برای پیش��رفت و توس��عه کافی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬مالکیت نف��ت در اختیار ما اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫سیاس��ت در دس��ت دیگران است‪ .‬چنین س��رمایه ای مایه‬ ‫دردس��ر و زحمت اس��ت‪ .‬باید غده س��رطانی خام فروشی و‬ ‫نفت محوری را جراحی کنیم؛گرچ��ه این فرایند‪ ،‬دردناک‬ ‫خواهد بود اما زمینه ساز بهبود و پیشرفت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری معادن‪ ،‬جایگزین خام فروشی‬ ‫مهدی زاده با اش��اره به امکان خلق ارزش افزوده بیش��تر‬ ‫در ح��وزه معدن و صنایع معدنی نس��بت به نفت گفت‪ :‬تنها‬ ‫در س��ال ‪ ۹۴‬مبلغی بالغ بر ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر هزینه ترمیم و‬ ‫راه اندازی چاه ها ش��ده است؛ بنابراین نیاز است که همزمان‬ ‫به س��مت مدیریت علمی و فناورانه و جایگزینی برای نفت‬ ‫که همان معدن است‪ ،‬حرکت کنیم‪.‬‬ ‫مدیر طرح توس��عه نواوری ها و فناوری های حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹حمایت از فناوری های حوزه معدن‬ ‫با اش��اره به جایگزینی معدن با نف��ت تاکیدکرد‪ :‬این همان‬ ‫نقطه اس��ت‪ .‬رهبر معظم انقالب اشاره کرد که باید معدن را‬ ‫جایگزی��ن نفت کنیم‪ ،‬اما نه با خام فروش��ی‪ .‬این به این معنا‬ ‫نیس��ت که اس��تخراج نفت را متوقف کنیم‪ ،‬چراک معادن و‬ ‫نف��ت موهبت الهی هس��تند و باید حداکث��ر بهره برداری را‬ ‫ن کار باید با رویکردهای فناورانه و تکیه‬ ‫داش��ته باشیم اما ای ‬ ‫به دانش بنیان ها انجام شود‪.‬‬ ‫مهدی زاده با اشاره به نقش فناوری های معادن در عبور از‬ ‫تحریم ها گفت‪ :‬اگر کشور به جای وابستگی به صادرات نفت‪،‬‬ ‫متک��ی به اقتص��اد دانش بنیان و صادرات فناوری باش��د‪،‬از‬ ‫فش��ارهای اقتصادی ناش��ی از تحریم ها کاس��ته می شود؛‬ ‫بنابراین باید به سمت نواوری و فناوری حرکت کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی میزان و مالک پیشرفت کشورها‪ ،‬وجود‬ ‫کارخانه های س��یمان و ذوب اهن بود و تعداد دودکش ها‬ ‫تعیین می کرد کدام کشورها پیشرفته تر هستند‪ ،‬اما امروز‬ ‫فناوری معیار و س��نجه پیش��رفت کش��ورها است‪ .‬گرچه‬ ‫منابع طبیعی عامل مهمی در توسعه هستند‪ ،‬اما به تنهایی‬ ‫نمی توانند تعیین کننده باش��ند و برای توسعه پایدار باید‬ ‫ترکیب منابع طبیعی و فناوری را در کنار هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ ضرورت توجه به فناوری های نوین‬ ‫مدیر طرح توس��عه نواوری ها و فناوری های حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫مهم تری��ن چال��ش فناوری های ح��وزه مع��ادن را ضعف‬ ‫سرمایه گذاری و تمرکز ان بر ذخایر سطحی دانست و گفت‪:‬‬ ‫حوزه معدن به ش��دت نیازمند س��رمایه گذاری است‪ .‬عمده‬ ‫س��رمایه گذاری ها روی معادن ش��ناخته شده بزرگ با عیار‬ ‫باال‪ ،‬کیفیت باال و کم عمق است‪ .‬ما باید به سمت اکتشاف در‬ ‫عمق پیش برویم‪ .‬در این بین نیاز اس��ت ژئوفیزیک هوایی را‬ ‫در کش��ور توسعه دهیم‪ .‬باید از روش های سنجش از راه دور‬ ‫و تصاویر ماهواره ای در اکتشاف معادن استفاده کنیم‪ .‬برای‬ ‫نقش��ه برداری معادن نیز می توان از فن��اوری پهپادها بهره‬ ‫گرفت‪ .‬همچنین باید از علوم پیش��رفته و جدیدی همچون‬ ‫علم ژئوماتیک و زمین شناس��ی پزش��کی و استراتژی های‬ ‫جدید در حوزه معدن اس��تفاده کنیم‪ .‬مش��اور عالی معاون‬ ‫علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت‪ :‬براس��اس استراتژی‬ ‫اقیانوس ابی مبنی بر تکیه بر فضاهای خالی که رقبا نسبت‬ ‫به ان بی توجه هستند‪ ،‬باید به دنبال ایجاد تقاضاهایی باشیم‬ ‫که پیش تر وجود نداشته و نیاز به ان احساس می شده است‪.‬‬ ‫مه��دی زاده با بیان اینکه نق��ش معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری تس��هیل گری و ایجاد زیست بوم مساعد‬ ‫برای توس��عه فناوری های معدنی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کار ویژه‬ ‫ما در طرح توس��عه معدن‪ ،‬ایجاد فضای کسب وکار به کمک‬ ‫توسعه زیس��ت بوم دانش بنیان معدن و حمایت از ایده های‬ ‫فناوران��ه و نواوران��ه در ای��ن ح��وزه برای رف��ع گلوگاه ها و‬ ‫معضالت حوزه زمین شناسی‪ ،‬معدن و صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫مدیر طرح توس��عه نواوری ه��ا و فناوری های حوزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫ادامه داد‪ :‬معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از طریق‬ ‫حمایت از استارت اپ ها‪ ،‬شتاب دهنده های تخصصی حوزه‬ ‫مع��دن‪ ،‬مراکز نواوری و فناوری‪ ،‬کری��دور صادرات و منابع‬ ‫صندوق نواوری ش��کوفایی از طرح های خالقانه حمایت و‬ ‫استقبال می کند‪ .‬در این راستا چند وقت اخیر نیز فراخوانی‬ ‫را اعالم کرده ایم که قابل دس��ترس در س��ایت طرح توسعه‬ ‫معدن است‪ .‬وی با اشاره به اهمیت سازمان زمین شناسی و‬ ‫علم زمین شناس��ی از رئیس سازمان نظام مهندسی معدن‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫و معاونت معادن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درخواست‬ ‫کرد تا نس��بت به افزودن واژه زمین شناسی به سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن‪ ،‬اهتمام ورزند و برای احیای جایگاه سازمان‬ ‫زمین شناسی تالش کنند‪ .‬در این اجالس تقی نبئی رئیس‬ ‫سازمان نظام مهندس��ی معدن‪ ،‬داریوش اسماعیلی معاون‬ ‫امور معادن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بهرام ش��کوری‬ ‫رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران‪ ،‬هیات‬ ‫رئیس��ه کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره اس��تان های س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن حضور داش��تند و به بی��ان دیدگاه های خود در حوزه‬ ‫معدن و صنایع معدنی پرداختند‪.‬‬ ‫کامبیز مهدی زاده‬ ‫در یک اقتصاد‬ ‫خام فروش‬ ‫نمی توانیم نخبه‬ ‫پرورش دهیم‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در‬ ‫نشست بررسی طرح های توسعه‬ ‫مس در اذربایجان ش��رقی که با‬ ‫حض��ور نماینده م��ردم ورزقان‬ ‫و خاروان��ا در مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی برگزار ش��د‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫تعری��ف ‪ ۶۰۰‬میلیون یورو طرح‬ ‫توسعه در معدن سونگون مورد توجه است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب پور گفت‪:‬‬ ‫در مع��دن مس س��ونگون تولید ‪ ۱۰۰‬هزار ت��ن کاتد‪۱۲۰ ،‬‬ ‫ه��زار تن ان��د و ‪ ۳‬هزار تن کاتد حاص��ل از لیچینگ در قالب‬ ‫راه اندازی طرح های توس��عه کارخانه فاز ‪ ۳‬تغلیظ سونگون‪،‬‬ ‫کارخانه لیچینگ سونگون‪ ،‬طرح تولید مس کاتدی‪ ،‬کارخانه‬ ‫اسید س��ولفوریک‪ ،‬کارخانه اکس��یژن و فلوتاسیون سرباره‪،‬‬ ‫کارخانه اهک اهر و تامین زیربناها هدف گذاری ش��ده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو عنوان کرد‪ :‬سیاس��ت ایمیدرو در‬ ‫ش��رکت های بزرگ‪ ،‬تامین مالی طرح های توس��عه از محل‬ ‫سود ش��رکت ها اس��ت‪ .‬غریب پور با اعالم اینکه شرکت ملی‬ ‫مس تا ‪ ۱۵‬مهر امس��ال‪ ،‬برنامه زمانبندی طرح های توس��عه‬ ‫را ب��ه ایمیدرو اع�لام خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬ط��رح جدید تولید‬ ‫‪ 600‬هزارتن کنس��انتره در صنعت مس مورد توجه ما است‪.‬‬ ‫ایمیدرو در سال مالی ‪ ۵ ،۹۷‬هزار میلیارد تومان و سال مالی‬ ‫‪ ۱۲ ،۹۸‬هزار میلیارد تومان سود داشت‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬در سال مالی ‪ ،۹۸‬نیمی‬ ‫از این س��ود را در قالب افزایش س��رمایه ب��ه حقوق صاحبان‬ ‫سهام شرکت اضافه کردیم و شرکت فوق امسال نیز ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان افزایش س��رمایه خواهد داش��ت‪ .‬غریب پور با‬ ‫اش��اره به اقدامات توس��عه ای در صنعت مس کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬توس��عه اکتش��افات‪ ،‬اختصاص ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار در قالب افزایش سرمایه برای احداث جاده رابر‬ ‫به کرمان به منظور توسعه درالو و همچنین جهش صادراتی‬ ‫این ش��رکت باتوج��ه به تحریم ها‪ ،‬در قالب م��دل ایمیدرو از‬ ‫دس��تاوردهای این صنعت به ش��مار م��ی رود‪ .‬وی در بخش‬ ‫دیگری از سخنانش اعالم کرد‪ :‬به منظور اصالح قوانین مقرر‬ ‫ش��د کارگروهی در کمیته معدن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫متشکل از نمایندگان معاونت معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس و ایمیدرو تشکیل شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید ‪ ۶۰۰‬هزار تن‬ ‫کنسانتره در صنعت مس‬ ‫جایگزینی معدن با نفت و نقش زمین شناسی‬ ‫فعاالن معدن بای��د باتوجه به گلوگاه ها و نیازهای جاری در‬ ‫حوزه مع��دن بازار جدیدی خلق کنند‪ .‬ما در طرح توس��عه‬ ‫نواوری ه��ا و فناوری های معدن و صنای��ع معدنی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری این فضا را ایجاد کردیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1617‬‬ ‫پیاپی ‪2935‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تداوم تولید‬ ‫در گرو رفع‬ ‫چالش های‬ ‫داخلی‬ ‫هوشنگ گودرزی‬ ‫رئیس سندیکای صنایع الومینیوم ایران‬ ‫خبر‬ ‫ت دستوری‬ ‫با قیم ‬ ‫نمی توان بازار فوالد را‬ ‫مدیریت کرد‬ ‫یک عض��و انجمن فوالد با تاکید براینکه دولت‬ ‫باید راهکار مناس��بی را برای مدیریت بازار فوالد‬ ‫اعم��ال کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬دولت فکری ب��رای صادرات‬ ‫‪۹‬میلیون تن محصوالت فوالدی بکند‪.‬به گزارش‬ ‫دنی��ای معدن‪ ،‬رضا شهرس��تانی‪ ،‬درب��اره عرضه‬ ‫تم��ام محصوالت کارخانجات ف��والدی در بورس‬ ‫کاال‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬ای��ن تصمی��م ب��رای مدیریت‬ ‫قیمت محصوالت فوالدی اتخاذ ش��ده اس��ت اما‬ ‫در همی��ن حال بای��د ارتباط معقول��ی باید بین‬ ‫عرضه و تقاضای کاال وجود داش��ته باش��د‪.‬وی با‬ ‫بیان اینکه اگر عرضه بیش از تقاضا باش��د به طور‬ ‫حت��م تولیدکنن��دگان با ضرر روبه رو می ش��وند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بخ��ش طویل محصوالت ف��والدی ما ‪۱۹‬‬ ‫میلیون تن تولید ش��مش دارد ک��ه از این میزان‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ون تن مصرف داخل��ی و صادرات انجام‬ ‫ش��ده و ‪ ۹‬میلیون تن م��ازاد تولید داریم‪ ،‬نباید با‬ ‫تصمیم��ات غیرکارشناس��ی بازارهای صادراتی و‬ ‫داخل��ی کارخانجات فوالد را دچار مش��کل کرد‪.‬‬ ‫این عض��و انجمن تولیدکنن��دگان فوالد تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت باید به ج��ای تصمیمات ضدونقیض‬ ‫برای بخش فوالدی از این حوزه حمایت و بس��تر‬ ‫الزم را برای صادرات محصوالت مازاد فراهم کند‪.‬‬ ‫شهرس��تانی با تاکی��د براینکه ب��ا قیمت های‬ ‫دس��توری به هیچ عنوان نتایج مناسبی به وجود‬ ‫نخواه��د ام��د‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬تجربه ثاب��ت کرده‬ ‫قیمت های دستوری نه تنها سودی نخواهد داشت‬ ‫بلک��ه هم تولیدکننده و هم مصرف کننده را دچار‬ ‫مش��کل کرده و صنایع مسیر توسعه و پیشرفت را‬ ‫طی نخواهند کرد‪.‬‬ ‫شفافیت‪ ،‬مهره گمشده زنجیره فوالد‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به مصوبات س��تاد تنظیم بازار نش��ان می دهد در‬ ‫مقاطع گوناگون تصمیمات بس��یاری درباره بازار محصوالت‬ ‫ف��والدی اخذ ش��ده اما عدم پیگی��ری اج��رای تصمیمات‪،‬‬ ‫موجب ش��ده فعاالن بازار فوالد ب��ه مصوبات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت توجهی نکنند و به التهابات بازار دامن بزنند‪.‬‬ ‫با وجود پیشرفت های قابل مالحظه در تولید و عرضه فوالد‪،‬‬ ‫بازار داخلی این فلز همواره در التهاب است و متاسفانه اغلب‬ ‫مصرف کنندگان از ش��رایط خرید و قیمت معامالت ناراضی‬ ‫هس��تند‪ .‬مرجع سیاست گذاری در حوزه فوالد یعنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و س��تاد تنظیم ب��ازار نیز با وجود‬ ‫مصوب��ات متعدد نتوانس��ته اند موفقیت��ی در مدیریت بازار‬ ‫زنجیره فوالد داش��ته باش��ند و با توجه به ش��واهد موجود‪،‬‬ ‫این رویکرد در برخی موارد به اش��فتگی این بازار دامن زده‬ ‫اس��ت‪ .‬مصطفی طاهری‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت وگو ب��ا خبرگزاری خانه‬ ‫ملت در تش��ریح نظارت بر تخلفات ح��وزه فوالد‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫منظور از زنجیره فوالد اس��تخراج س��نگ اهن‪ ،‬کنسانتره و‬ ‫گندله‪ ،‬فوالدس��ازی‪ ،‬تولید ش��مش ف��والد و در نهایت نورد‬ ‫فوالد اس��ت که منجر به تولید محص��والت گوناگونی مانند‬ ‫میلگرد‪ ،‬تیراهن و ورق های فوالدی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عدم پیگیری اجرای مصوبات‬ ‫نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫افزود‪ :‬هرگونه سیاس��ت گذاری و تصمیم گیری درباره فوالد‬ ‫باید شامل کل زنجیره باشد تا از اتخاذ سیاست های متناقض‬ ‫در کل زنجیره اجتناب شود‪ .‬یکی از معضالت زنجیره فوالد‬ ‫در س��ال های گذش��ته این بوده که به دلیل اخذ تصمیمات‬ ‫مقطعی‪ ،‬ارزش افزوده موجود در زنجیره به بخشی از زنجیره‬ ‫(مثال فوالدسازی) س��رازیر و موجب شده شرکت های فعال‬ ‫در بخ��ش معدن‪ ،‬کنس��انتره و گندله از س��رمایه گذاری در‬ ‫این بخش به س��مت س��رمایه گذاری در بخش فوالدسازی‬ ‫هدایت شوند که این امر موجب ایجاد کمبود در بخش هایی‬ ‫از زنجیره فوالد و برهم خوردن تعادل زنجیره شده است‪.‬‬ ‫‪ 76‬درص��د تولید و در مقاطع تخت فوالدی (انواع ورق های‬ ‫فوالدی) حدود ‪ 80‬درصد تولید در داخل مصرف و مابقی به‬ ‫خارج از کش��ور صادر ش��ده است‪ .‬در مجموع ‪ 17‬درصد کل‬ ‫محصوالت فوالدی و ‪ 25‬درصد محصوالت میانی (ش��مش‬ ‫و اس��لب) صادر شده است‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س با بی��ان اینکه در ‪ 4‬ماه نخس��ت س��ال ‪ 1399‬نیز‬ ‫صادرات انواع مقاطع فوالدی کاهش قابل مالحظه ای داشته‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬صادرات انواع محصوالت فوالدی در این مدت‬ ‫افزون بر ‪ 49‬درصد کاهش داشته و از ‪ 1129‬هزارتن به ‪571‬‬ ‫هزار تن رس��یده اس��ت‪ .‬صادرات محصوالت میانی نیز با ‪23‬‬ ‫درصد کاهش مواجه شده است‪ .‬این نماینده مردم در مجلس‬ ‫یازدهم با اش��اره به اینکه بخ��ش عمده صادرات محصوالت‬ ‫ف��والدی ب��ه محصوالت فوالد میانی اختص��اص دارد که در‬ ‫مقایسه با محصوالت نهایی از ارزش افزوده پایینی برخوردار‬ ‫هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هر چند نباید این نکته را از نظر دور داشت‬ ‫که صادرات محصوالت نهایی در اغلب بازارهای هدف دشوار‬ ‫بوده و مشمول تعرفه های ورودی سنگین می شود‪.‬‬ ‫طاهری اضافه کرد‪ :‬در ‪ 4‬ماه نخس��ت س��ال ‪ 1399‬تولید‬ ‫مقاطع طویل با ‪11‬درصد رشد و تولید مقاطع تخت فوالدی‬ ‫با یک درصد کاهش همراه بوده و در مجموع کل محصوالت‬ ‫فوالدی ‪ 5‬درصد رشد داشته اند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس‬ ‫یازدهم ادامه داد‪ :‬مصرف داخلی فوالد بس��یار کمتر از تولید‬ ‫کش��ور ب��وده و در مقاطع طویل (میلگ��رد و تیراهن) حدود‬ ‫طاهری سیاست گذاری غلط در توزیع محصوالت فوالدی‬ ‫را یکی از مشکالت بارز زنجیره فوالد دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫از زمان راه اندازی بورس کاالی ایران‪ ،‬مقرر شد کشف قیمت‬ ‫عادالن��ه محص��والت فوالدی در بورس کاال انجام ش��ود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬مراجع تصمیم گیر در مقاطع مختلف از طریق‬ ‫وزارت صنایع (س��ابق)‪ ،‬ستاد تنظیم بازار و‪ ...‬تالش کرده اند‬ ‫‹ ‹سیاست گذاری در کل زنجیره‬ ‫مصطفی طاهری‬ ‫کالف های صنعتی‪ ،‬ورق های رنگی‪ ،‬اهن اس��فنجی‪ ،‬س��نگ‬ ‫اهن و‪ ...‬فاقد بازار شفافی هستند و در نتیجه امار و اطالعات‬ ‫نح��وه معامالت انها در مراجع رس��می وجود ندارد و همین‬ ‫ام��ر مدیریت بازار محصوالت گوناگون در زنجیره فوالد را با‬ ‫چالش جدی روبه روکرده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در چن��د م��اه گذش��ته‪ ،‬بس��یاری از صنایع از‬ ‫ش��یوع کووید ‪ 19‬اس��یب دیده اند‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫صنایع معدن��ی و فلزی کمترین اس��یب را از این‬ ‫ش��رایط متحمل ش��ده اند‪ .‬این صنایع از جایگاه‬ ‫متمایزی در اقتصاد بسیاری از کشورها برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬از انجاکه ایران ظرفیت های ویژه ای در‬ ‫ح��وزه معدن و صنایع معدنی دارد‪ ،‬این صنایع در‬ ‫کش��ور ما نیز اهمیت وی��ژه ای دارند‪ .‬تحریم های‬ ‫بین المللی و محدودیت در فروش نفت نیز بیش از‬ ‫پیش بر اهمیت این صنایع افزوده است‪ .‬درنتیجه‬ ‫ای��ن صنایع می توانند نق��ش اثرگذاری در بهبود‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور داشته باش��ند‪ .‬پس از‬ ‫همه گیری ویروس کرونا در س��طح جهان‪ ،‬تقاضا‬ ‫برای بسیاری از محصوالت صنایع معدنی و فلزی‬ ‫محدود ش��د‪ ،‬چراکه صنای��ع اصلی مصرف کننده‬ ‫انها مانند خودروس��ازی و ساخت وس��از از تولید‬ ‫خود کاستند‪ .‬با این وجود‪ ،‬عملکرد صنایع معدنی‬ ‫و فلزی انچنان تاثیر جدی از این شرایط نپذیرفت‪.‬‬ ‫صنعت الومینیوم نیز مشابه سایر صنایع معدنی‬ ‫از ای��ن ش��رایط کمت��ر متاث��ر ش��د‪ .‬تاجایی که‬ ‫همه گی��ری وی��روس کووی��د ‪ 19‬در صنع��ت‬ ‫الومینیوم ایران انقدرها هم اثرگذار نبوده اس��ت‪.‬‬ ‫البته عملیات تولید در این صنعت کند شده اما این‬ ‫چالش با همت و تالش مضاعف تولیدکنندگان و‬ ‫فعاالن صنعتی برطرف خواهد ش��د‪ .‬با این وجود‬ ‫این بیماری پیامدهایی هم داش��ته است‪ .‬افزایش‬ ‫هزینه های تولید را باید مهم ترین چالشی دانست‬ ‫که درنتیجه همه گیری کرونا‪ ،‬بر صنعت الومینیوم‬ ‫تحمیل شده است‪ .‬در ادامه تامین مواد اولیه مورد‬ ‫نی��از صنایع نیز ب��ا محدودیت های حمل ونقل در‬ ‫س��طح جهانی‪ ،‬دش��وارتر از گذش��ته شده است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬تولی��د با رعای��ت پروتکل های‬ ‫بهداشتی ادامه دارد‪ .‬حدود ‪ 50‬درصد نیروی کار‬ ‫در خط��وط تولید حض��ور دارند و درنتیجه تولید‬ ‫کاه��ش می یابد‪ .‬ب��دون تردید چنین ش��رایطی‬ ‫هزینه ه��ای مضاعفی را به صاحب��ان صنایع وارد‬ ‫می کند و بدین ترتیب قیمت تمام شده محصوالت‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ .‬گفتنی است فعاالن صنعت‬ ‫الومینیوم در س��ال جاری با تمام توان در تالش‬ ‫هس��تند تا ش��عار جهش تولید که از سوی رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب تعیین ش��ده را محق��ق کنند و‬ ‫ظرفی��ت تولید خود را افزایش دهند؛ بنابراین در‬ ‫چنین ش��رایطی از سیاست گذاران و متولیان امر‬ ‫انتظار دارند تا با بهبود شرایط داخلی‪ ،‬زمینه تداوم‬ ‫تولید این صنایع را فراهم کنند‪.‬‬ ‫جلوگی��ری از صادرات م��واد خام و تالش برای‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصول نهایی یکی‬ ‫از مهم ترین راهکارهایی اس��ت که باید در صنایع‬ ‫گوناگون مورد توجه قرار گیرد‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫از متولی��ان امر انتظار می رود ارز مورد نیاز صنایع‬ ‫باالدس��تی را تامین و بدین ترتی��ب زمینه تداوم‬ ‫تولید محصوالت نهایی را فراهم کنند‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‹ ‹تولید و صادرات فوالد‬ ‫‹ ‹استراتژی های اشتباه‬ ‫صندوق بازارگردان مستقل برای تقویت بورس‬ ‫هفته گذشته نشست هم اندیشی ایمیدرو‬ ‫و ش��رکت های معدنی و صنایع معدنی برای‬ ‫تقویت بازار س��رمایه برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫اقتص��اد انالی��ن‪ ،‬حمیدرض��ا عظیمی��ان‪،‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در حاش��یه نشست‬ ‫هم اندیش��ی ایمیدرو و شرکت های معدنی‬ ‫و صنایع معدن��ی برای تقویت بازار س��رمایه‬ ‫گفت‪ :‬از مهم ترین برنامه های ش��رکت فوالد مبارکه در‬ ‫راستای تقویت بازار سرمایه تشکیل صندوق بازار گردان‬ ‫به شکل مس��تقل اس��ت که هم در مواقع لزوم می تواند‬ ‫وارد بازار ش��ود و از س��هم محافظت کن��د و هم با تامین‬ ‫منابع مالی برای اج��رای پروژه ها که ارزش افزوده ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬منتهی به افزایش ارزش افزوده س��هام ش��ده و‬ ‫سهام را پش��تیبانی می کند‪.‬عظیمیان ادامه داد‪ :‬درباره‬ ‫سهام خزانه نیز در تالش هستیم تا مجوز ان را از سازمان‬ ‫ب��ورس به زودی اخذ کنی��م که این نیز باعث می ش��ود‬ ‫بتوانیم حمایت های قانونی الزم را از طریق س��هام فوالد‬ ‫مبارکه انجام دهیم تا خیال س��هامداران حقیقی اسوده‬ ‫باش��د که سهام شان قدرتمند اس��ت‪ .‬وی ضمن اشاره به‬ ‫طرح های توسعه ای فوالد مبارکه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اصلی ترین‬ ‫پ��روژه فوالد مبارک��ه طرح نورد گرم‪ ۲‬ب��ه ظرفیت ‪۴.۲‬‬ ‫میلیون تن تا ‪۳‬س��ال دیگر به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫افزای��ش ظرفیت فوالد هرم��زگان از ‪ ۱.۵‬میلیون تن به‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون تن و تولی��د ‪ ۸۰۰‬هزار تن ف��والد خام فوالد‬ ‫در سفیددشت از دیگر طرح های توسعه ای فوالدمبارکه‬ ‫است که امسال به بهره برداری می رسد‪ .‬مدیرعامل فوالد‬ ‫مبارکه تصریح کرد‪ :‬طرح تکمیل فاز دوم س��نگان نیر در‬ ‫دس��ت اقدام اس��ت که افزایش ظرفیت تولید کنسانتره‬ ‫از ‪ ۲.۵‬میلی��ون به ‪ ۵‬میلیون تن اس��ت و منتظر فرصتی‬ ‫برای اجرای مراسم بهره برداری ان هستیم‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا عظیمیان با اش��اره ب��ه پرونده‬ ‫افزای��ش قیم��ت ضرای��ب زنجی��ره فوالد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬از همان ابتدا که موضوع تعدیل‬ ‫ضرایب قیمتی زنجیره فوالد مطرح ش��د‪ ،‬به‬ ‫طور قاطع و با اس��تدالل های بسیار منطقی‬ ‫و اقتصادی به مقامات وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اعالم کردیم که هرگونه افزایش در این زمینه‬ ‫باع��ث بهم خ��وردن تعادل در زنجیره فوالد می ش��ود و‬ ‫افزایش محصوالت نهایی را به همراه خواهد داش��ت‪.‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امس��ال افزایش تقریبا ‪ ۲‬برابری پایه‬ ‫قیمت گ��ذاری ضرایب زنجیره فوالد که ش��مش فوالد‬ ‫خوزس��تان اس��ت را ش��اهد بودیم‪ .‬این افزایش قیمت‬ ‫شمش‪ ،‬تاثیر مس��تقیم روی نرخ های کنسانتره‪ ،‬گندله‬ ‫و اهن اسفنجی گذاشته است‪ .‬به طور مثال‪ ،‬اسفند سال‬ ‫گذش��ته کنس��انتره را میانگین تنی‪ ۶۵۰‬ت��ا ‪ ۶۶۰‬هزار‬ ‫تومان می خریدیم که امروز این مبلغ به تنی یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان رس��یده است‪ .‬به عبارت دیگر قیمت‬ ‫کنسانتره بیش از دوبرابر شده است‪ .‬در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫چه افزایش دیگری نیاز است‪ ،‬انجام شود؟‬ ‫عظیمیان تاکید کرد‪ :‬همین اتفاق باعث ش��ده قیمت‬ ‫ورق‪ ،‬میلگرد و س��ایر محصوالت ف��والدی افزایش پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬حال اگر بخواهن��د پایه نرخ ضریب کنس��انتره را‬ ‫از ‪ ۱۶‬درص��د ش��مش فخوز به هر ع��دد دیگری افزایش‬ ‫دهن��د‪ ،‬مصرف کنن��ده نهایی یعنی مردم با مش��کالت‬ ‫جدی مواجه خواهند ش��د‪ .‬بنابرای��ن تاکید کردیم برای‬ ‫حفظ س��رمایه گذاری و توجیه اقتصادی بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی و فوالد‪ ،‬مطلقا هیچ گونه افزایش��ی در این‬ ‫قسمت نداشته باشیم‪.‬‬ ‫بهینه سازی کوره شماره ‪ 7‬ناحیه فوالدسازی‬ ‫اصفهان – بهروز راعی‪ :‬بهینه س��ازی کوره شماره ‪7‬‬ ‫ناحیه فوالدس��ازی و ریخته گری م��داوم فوالد مبارکه با‬ ‫کیفیت مطلوب و ضریب ایمنی باال انجام ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬رئی��س مرکز تعمی��رات مکانیک با‬ ‫اع�لام این خبر و ب��ا بیان اینکه پروژه های بهینه س��ازی‬ ‫باعث بهبود و افزایش بهره وری ش��رکت می شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولید مستمر و کس��ب رکوردها میسر نمی شود‪ ،‬مگر به‬ ‫هم��ت و تالش ش��بانه روزی همکاران تعمی��رات‪ ،‬تولید‬ ‫و تمامی واحدهای س��ازمان و اج��رای پروژه های بهبود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته حمیدرضا بَ��ذار‪ ،‬یکی از پروژه ه��ای تعمیراتی‬ ‫سنگین از لحاظ حجم نیروی انسانی‪ ،‬قطعات‪ ،‬مکانیسم‬ ‫و ابزاراالت‪ ،‬کوره شماره ‪ 7‬واحد فوالدسازی در مرداد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این پروژه تعمیراتی در س��ال ‪ 99‬باوجود شرایط‬ ‫خاص بیماری کرونا‪ ،‬با صرف بیش از ‪ 25‬هزار نفر س��اعت‬ ‫کار تعمیرات��ی‪ ،‬به مدت ‪ 13‬روز به صورت ‪ 24‬س��اعته و با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی در باالترین سطح ایمنی و‬ ‫با کیفیت هرچه تمام تر انجام شد‪ .‬داود زمانی‪ ،‬سرپرست‬ ‫مرک��ز تعمی��رات س��اختمانی نیز در تش��ریح این پروژه‬ ‫گف��ت‪ :‬فعالیت های این پروژه مه��م در ‪ 2‬حوزه مکانیکی‬ ‫و ساختمانی اجرا شد‪ .‬فعالیت های مکانیکی شامل مونتاژ‬ ‫و دمونتاژ شِ ��ل سقف‪ ،‬زانو اِلبو‪ ،‬ا ِچ بیم های راکر‪ ،‬مین بیم‪،‬‬ ‫سیلندرهای تیلت‪ ،‬راکر و پلت فرم ها می شد و فعالیت های‬ ‫س��اختمانی ش��امل تعوی��ض تیره��ای س��ازه مرکب‪،‬‬ ‫پلتفرم های جلوی کوره‪ ،‬تعویض ورق و تیر سقف کاذب‪،‬‬ ‫اص�لاح گروت بی��س و بولت های س��یلندر تیلت‪ ،‬نصب‬ ‫اسلب عمودی جلوی سکوی سرباره و‪ ...‬بود که با اقدامات‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬این پروژه مهم تعمیرات��ی‪ ،‬ایمن‪ ،‬باکیفیت‬ ‫و زودت��ر از موع��د مقرر جهت تس��ت و راه اندازی تحویل‬ ‫واحد فوالدسازی ش��د‪ .‬وی از حمایت های مدیریت های‬ ‫تعمی��رات مرکزی‪ ،‬فوالدس��ازی و ریخته گری و زحمات‬ ‫همه همکاران تعمیرات مرکزی و واحد فوالدس��ازی که‬ ‫در اج��را و نظارت به بهترین ش��کل ممکن عمل کردند و‬ ‫همچنین از همکاری س��ایر واحدها از جمله حمل ونقل‪،‬‬ ‫خدمات عمومی و حفاظت فیزیکی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫محص��والت فوالدی در بورس کاال عرضه ش��ده و خریداران‬ ‫بتوانن��د با قیمت های منصفانه نس��بت به خرید محصوالت‬ ‫مورد نیاز خود اقدام کنند‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس گفت‪ :‬انچه در حال حاضر اتفاق افتاده‪ ،‬این است که‬ ‫برخی شرکت های تولیدکننده بخشی از محصول خود را در‬ ‫بورس کاال عرضه می کنند و مابقی محصول را خارج از بورس‬ ‫و بدون هیچ گونه ش��فافیتی به فروش می رس��انند‪ .‬طاهری‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در بس��یاری از موارد ای��ن گمان وجود دارد که با‬ ‫عرض��ه حداقلی محصوالت و اس��تفاده از روش های خاصی‪،‬‬ ‫ب��رای یک محصول قیمت نس��بتا باالیی در بورس کش��ف‬ ‫می شود و باقیمانده محصول خارج از بورس به همان قیمت‬ ‫بورس به فروش می رس��د در حالی ک��ه اگر کل محصول در‬ ‫بورس عرضه می شد کل خریداران می توانستند با قیمت های‬ ‫به نسبت پایین تری کاالی مورد نیاز خود را خریداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه در بورس و بازار ازاد‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از بررس��ی عرضه های ش��مش در بورس کاال‬ ‫این گونه برداش��ت می ش��ود که حدود یک س��وم معامالت‬ ‫محص��والت ف��والدی در خوش��بینانه ترین حالت در بورس‬ ‫کاال انج��ام می ش��ود و مابقی محص��والت در خارج از بورس‬ ‫به فروش می رسد‪ .‬یکی از معضالت بزرگ بازار فوالد همین‬ ‫دودستگی در فروش محصوالت است که باعث ایجاد التهاب‬ ‫در بازار می ش��ود‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫افزود‪ :‬بخش عمده بازار ‪ 3‬گروه محصول یادش��ده به همراه‬ ‫س��ایر محصوالت غیربورس��ی مانند لوله و پروفیل فوالدی‪،‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به راهکارهای‬ ‫رفع مش��کالت حوزه فوالد‪ ،‬گفت‪ :‬نگاهی به مصوبات س��تاد‬ ‫تنظیم بازار به ویژه از ابتدای سال ‪ 97‬تاکنون نشان می دهد‬ ‫در مقاطع مختلف تصمیمات بسیاری درباره بازار محصوالت‬ ‫فوالدی اخذ ش��ده اما متاس��فانه به دالیل نامشخصی بخش‬ ‫عم��ده این تصمیمات ب��ه دفعات تغییر ک��رده و همچنین‬ ‫پیگی��ری الزم ب��رای اج��رای انها انجام نش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫عدم پیگیری اجرای تصمیمات باعث ش��ده فعاالن بازار فوالد‬ ‫ب��ه مصوبات س��تاد تنظی��م ب��ازار و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت توجهی نکرده و به التهابات بازار دامن بزنند‪.‬‬ ‫وی س��همیه بندی اشتباه در س��امانه های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از جمله بهین یاب را یکی از تصمیمات اشتباه‬ ‫در تامی��ن فوالد کش��ور توصیف کرد و ادامه داد‪ :‬براس��اس‬ ‫ش��واهد موجود‪ ،‬در حال حاضر س��همیه شرکت ها براساس‬ ‫واقعیات ش��رکت ها تعیین نش��ده و به همین دلیل بسیاری‬ ‫از ش��رکت ها پس از اخذ س��همیه خود اق��دام به فروش ان‬ ‫در بازار س��یاه می کنند که این امر س��ودهای کالنی را برای‬ ‫عده ای در برداشته است‪ .‬در مقابل‪ ،‬شرکت های تولیدکننده‬ ‫واقعی‪ ،‬مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت های بسیار باالتر‬ ‫از قیمت های رسمی‪ ،‬از بازار سیاه تهیه می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫تقریب��ا با بخش عمده تخلفات انجام ش��ده در بازار‬ ‫ف��والد از جمل��ه عدم عرضه محصول‪ ،‬گرانفروش��ی‪،‬‬ ‫واس��طه گری در محصوالت میانی مانند ورق فوالدی‬ ‫و‪ ...‬برخورد قاطعی انجام نشده و همین موجب گسترده‬ ‫شدن تخلفات شده است‪ .‬گفتنی است تعیین قیمت‬ ‫محصوالت زنجیره فوالد براس��اس مولفه های داخلی‬ ‫یکی از راهکارهای حل مش��کالت زنجیره فوالد است‪.‬‬ ‫وابستگی کامل قیمت های فوالد داخلی به قیمت های‬ ‫جهانی موجب می ش��ود‪ ،‬قیمت ه��ای داخلی فوالد با‬ ‫نوس��انات مقطع��ی ارز دچار نوسان ش��ده و التهابات‬ ‫زیادی در بازار داخلی ایجاد شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫ سه شنبه‬ ‫ایا قاچاق موبایل‬ ‫متوقف می شود؟‬ ‫اول مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1617‬‬ ‫پیاپی ‪2935‬‬ ‫نگرفته اس��ت‪ .‬به گفته زادبوم‪ ،‬صادرکنندگانی که بیش از ‪ ۷۰‬درصد ارز‬ ‫حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کش��ور بازگردانده اند بدون‬ ‫مش��کل می توانند ب��ه فعالیت های خود ادامه دهند‪ .‬وی با اش��اره به ‪۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۶‬صادرکنن��ده ای که ارز حاصل از ص��ادرات خود را به چرخه‬ ‫اقتصادی کش��ور بازگردانده اند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پیش بینی می شود در پایان‬ ‫م��اه جاری تعداد تجاری که به تعه��دات ارزی خود عمل کرده اند به ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر برسد‪.‬‬ ‫به واردات‬ ‫برنج‬ ‫نیاز داریم‬ ‫قاسم علی حسنی‪ -‬دبیر کل اتحادیه‬ ‫بنکداران مواد غذایی‬ ‫برنج در دوراهی تولید و واردات‬ ‫اختالف نظ��ر درب��اره واردات برنج همچنان در میان فعاالن این حوزه ادامه دارد؛ از یک س��و تولیدکنندگان و‬ ‫حامیان برنج ایرانی معتقدند برای حمایت از تولیدکننده داخلی‪ ،‬واردات برنج خارجی به کش��ور باید به حداقل‬ ‫برس��د و از س��وی دیگر طرفداران واردات این کاال معتقدند باتوجه به قیمت باالی برنج ایرانی و مخاطبان خاص‬ ‫برنج وارداتی‪ ،‬بهتر ان اس��ت که واردات این کاال همچنان ادامه داش��ته باشد و از ان حمایت شود تا این کاال که‬ ‫تا چندی پیش «اساسی» تلقی می شد و با ارز ترجیحی به کشور راه می یافت‪ ،‬همچنان در سبد غذایی خانواده‬ ‫جایی داش��ته باش��د‪ .‬جدا از این اختالف نظر مسئله ای که در این مدت واردات و قیمت برنج خارجی را در کشور‬ ‫تحت تاثیر قرار داد‪ ،‬تغییر منشا ارزی تعلق گرفته به این کاال در پی کاهش دسترسی کشور به ارز بود که منجر‬ ‫به رسوب مقادیر زیادی از برنج های وارداتی در گمرک شد‪ .‬با کنار هم قرار دادن این چند قطعه پازل چند سوال‬ ‫مطرح می ش��ود که پاس��خ به انها می تواند وضعیت برنج اعم از وارداتی یا تولید داخل را در بازار مش��خص کند‪.‬‬ ‫اینکه ایا باتوجه به تاکید دست اندرکاران به حمایت از تولید داخل‪ ،‬واردات این کاال از دستور کار خارج می شود؟‬ ‫اینکه ایا با تغییر منش��ا ارزی واردات برنج و نزدیک ش��دن قیمت ان به برنج ایرانی‪ ،‬واردات ان همچنان توجیه‬ ‫اقتصادی خواهد داشت؟ و در اخر اینکه با وضعیت فعلی تکلیف اقشار کم درامد برای تامین برنج مورد نیاز چه‬ ‫خواهد شد؟ با گزارش‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کاهش واردات‪ ،‬تولید را رونق می دهد‬ ‫عزیزاله ش��هیدی فر‪ ،‬رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان‬ ‫مازندران اعالم کرد‪ :‬برنج یکی از محصوالت اس��تراتژیک و اشتغالزا‬ ‫در اس��تان مازندران است که س��االنه افزون بر ‪ ۲۱۰‬هزار هکتار از‬ ‫شالیزارهای استان به کشت اول اختصاص پیدا می کند و امسال هم‬ ‫‪ ۲۱۵‬هزار هکتار از شالیزارهای مازندران زیر کشت برنج رفته است‪.‬‬ ‫ش��هیدی فر با بیان اینکه تاکنون ‪ ۲۰۰‬هزار هکتار از شالیزارهای‬ ‫استان برداشت شده‪ ،‬گفت‪ :‬در سال های اخیر باتوجه به شرایط اب‬ ‫و هوایی مطلوبی که در اس��تان مازندران شاهد بوده ایم تولید برنج‬ ‫افزایش داش��ته و با این میزان تولید تنها به ‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫واردات برنج نیاز اس��ت و اگر اصالح اصول تغذیه ای داش��ته باشیم‬ ‫می توان این میزان نیاز وارداتی را هم کمتر کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬یک میلیون و ‪ ۵۵۰‬هزار تن برنج‬ ‫با ارز ترجیحی وارد کشور شد اما در سال ‪ ۹۹‬این روند تغییر کرد و‬ ‫در حال حاضر واردات برمبنای ارز نیمایی انجام می شود که تفاوت‬ ‫ان با سال گذشته در این است که تا سال گذشته واردات برنج برای‬ ‫واردکنندگان به صرفه بود و به هر میزان می توانستند به واردات ان‬ ‫بپردازند اما امس��ال با ارز نیمایی‪ ،‬این کاال به اندازه نیاز کشور وارد‬ ‫می شود و واردات بیش از این میزان نخواهد بود‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان درباره قیمت‬ ‫برنج در بازار کش��ور تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر قیمت برنج نسبت‬ ‫به سال قبل ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫کاهش واردات به افزایش قیمت می انجامد‬ ‫البت��ه دس��ت اندرکاران ح��وزه واردات اعتقاد دارند‬ ‫کاه��ش واردات نه تنه��ا باعث حمای��ت از تولید ملی‬ ‫نمی ش��ود بلک��ه حت��ی تولیدکنن��ده را تحت فش��ار‬ ‫می گذارد و باعث سوءاستفاده سودجویان می شود‪.‬‬ ‫مسیح کش��اورز‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان برنج در‬ ‫ای��ن ب��اره در گفت وگو با‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬کمبود‬ ‫برنج خارجی در بازار باعث می ش��ود دالالن از شرایط‬ ‫سوءاس��تفاده کنن��د و با کاهش قیم��ت خرید خود از‬ ‫شالیکاران و افزایش قیمت در بازار‪ ،‬تعادل بازار برنج را‬ ‫از بین ببرند‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۳‬مولفه قیمت‬ ‫جهان��ی‪ ،‬ن��رخ ارز و مجموع س��ود و عوارض‬ ‫گمرکی و س��ایر هزینه ها در قیمت تمام شده‬ ‫کااله��ای وارداتی موثر اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬قیمت‬ ‫جهانی برنج رو به کاهش اس��ت اما در کش��ور‬ ‫مشکل افزایش نرخ ارز و هزینه های مربوط به‬ ‫انبارداری وجود دارد که اثرات خود را بر قیمت‬ ‫تمام شده برنج وارداتی می گذارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اینکه گفته می ش��ود واردات برنج‬ ‫هی��چ تاثیری در قیمت برن��ج ایرانی ندارد‬ ‫و واردات ب��ه ان��دازه کافی انجام ش��ده و‬ ‫همچنی��ن برن��ج خارجی در ب��ازار وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬ادرس های غلطی اس��ت که ازسوی‬ ‫دالالن داده می ش��ود‪ ،‬زی��را می توانن��د با‬ ‫این طری��ق برنج را از ش��الیکاران ارزان تر‬ ‫خری��داری کنند و با اعالم اینکه فقط برنج‬ ‫ایرانی در بازار موجود است‪ ،‬قیمت ها را باال ببرند‪.‬‬ ‫کش��اورز در این باره تاکید کرد‪ :‬سهم برنج خارجی‬ ‫در بازار جداست اما کمبود برنج خارجی باعث می شود‬ ‫دالالن از شرایط سوءاس��تفاده کنند‪ ،‬در حالی که اگر‬ ‫برنج خارجی در کش��ور به اندازه کافی باشد‪ ،‬از شدت‬ ‫افزایش قیمت برنج ایرانی می کاهد‪ ،‬زیرا افزایش قیمت‬ ‫برنج ایرانی بس��یاری از مصرف کنن��دگان این برنج را‬ ‫به س��مت مصرف برنج خارجی س��وق می دهد؛ اما اگر‬ ‫ای��ن اتفاق رخ نده��د و برنج وارداتی در بازار نباش��د‪،‬‬ ‫قیم��ت برنج ایران��ی افزایش می یاب��د و تولیدکننده و‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬هر دو اسیب می بینند‪.‬‬ ‫تولید از بین نرود!‬ ‫جمیل علیزاده ش��ایق‪ ،‬دبیر انجم��ن برنج ایران در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫درب��اره میزان تولید برنج کش��ور‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬ما در ‪ 3‬س��ال اخیر در کش��ور ش��رایط‬ ‫مطلوبی برای تولید برنج داش��ته ایم‪ ،‬به طوری که تولید‬ ‫این محصول در این مدت افزایش چش��مگیری نسبت‬ ‫به سال های پیش از ان داشته است‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره افزود‪ :‬تولید س��االنه برنج ما به طور‬ ‫متوس��ط حدود ‪ ۲.۳‬تا ‪ ۲.۵‬میلیون تن بوده است‪ .‬این‬ ‫ارقام باتوجه به نیاز ‪ ۳‬میلیون تنی کشور به برنج نشان‬ ‫می دهد در این س��ال ها به طور متوسط نیاز به واردات‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار تن برنج داش��ته ایم‪ .‬باوجود افزایش‬ ‫تولید داخلی در این س��ال ها‪ ،‬انتظ��ار می رفت نیاز به‬ ‫واردات ای��ن محص��ول کاهش پی��دا کند اما‬ ‫برعکس مش��اهده شد که در این مدت واردات‬ ‫برنج هم به همین شدت افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫علیزاده ش��ایق با اش��اره ب��ه کاهش قیمت‬ ‫جهان��ی برنج و تاثی��ر ان بر افزای��ش واردات‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬کاه��ش جهانی قیم��ت برنج و‬ ‫همزمان��ی ان با کاهش تعرفه واردات این کاال‬ ‫باعث شده بسیاری از افراد به واردکنندگان برنج تبدیل‬ ‫ش��وند‪ ،‬در حالی که بسیاری از انها اگاهی الزم درباره‬ ‫برنج را نیز ندارند‪ .‬با این تفاسیر گرچه انتظار بر این بود‬ ‫ک��ه قیمت برنج وارداتی در ب��ازار افت قابل مالحظه ای‬ ‫داش��ته باشد اما ش��اهد بودیم که این اتفاق نیز نیفتاد‬ ‫و قیم��ت این محصول وارداتی نیز در بازار‬ ‫حفظ شد‪.‬‬ ‫� توجه به نیازسنجی بازار‬ ‫دبی��ر انجم��ن برن��ج ای��ران ب��ر ل��زوم‬ ‫نیازس��نجی در واردات تاکی��د ک��رد و در‬ ‫عین حال یاداور شد‪ :‬تجربه نشان داده که‬ ‫دولت بین تولیدکننده و واردکننده‪ ،‬بیشتر‬ ‫طرفدار واردکننده هاست و بر همین اساس پیش بینی‬ ‫ما این اس��ت که کنترل خاص��ی برای واردات این کاال‬ ‫انجام نخواهد ش��د و موقعیت تولیدکننده داخلی برنج‬ ‫که ه��ر روز با افزایش هزینه های تولید و نبود حمایت‬ ‫دولت در زیرس��اختی ترین مسائل روبه روست به خطر‬ ‫خواهد افتاد و در این ش��رایط فقط واردکنندگان این‬ ‫کاال سود خواهند برد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬کشاورزان ما در‬ ‫سال های اخیر با مش��کالت فراوانی روبه رو بوده اند اما‬ ‫در حال حاضر مش��کل اصلی کش��اورزان ما در تولید‬ ‫برنج‪ ،‬نداش��تن توانایی تولید نیست و میزان محصول‬ ‫سال های اخیر نیز موید همین نکته است‪.‬‬ ‫علی��زاده ش��ایق در پای��ان گف��ت‪ :‬تولیدکنن��دگان‬ ‫کش��ور بیش از هر چیز نیازمند بررس��ی های جامع و‬ ‫برنامه ریزی های اصولی هس��تند تا بتوانند تولید خود‬ ‫را در ح��د قابل قبولی حفظ کرده و در طول زمان ان‬ ‫را افزای��ش دهند و به این طریق به توس��عه اقتصادی‬ ‫کشور کمک کنند‪.‬‬ ‫کاهش جهانی‬ ‫قیمت برنج و‬ ‫همزمانی ان با‬ ‫کاهش تعرفه‬ ‫واردات این‬ ‫کاال باعث شده‬ ‫بسیاری از افراد‬ ‫به واردکنندگان‬ ‫برنج تبدیل‬ ‫شوند‬ ‫سخن اخر‬ ‫اینکه سیاست گذاران کشور در زمینه واردات و تولید برنج چه سیاستی‬ ‫را در پیش می گیرند را باید به عهده خودشان گذاشت و انها باید به نحوی‬ ‫برنامه ریزی کنند که در این ش��رایط دشوار اقتصادی نه سیخ بسوزد و نه‬ ‫کباب اما نکته ای که ش��اید در کشمکش های تولید و واردات برنج از نظر‬ ‫پنهان مانده باش��د‪ ،‬این اس��ت که در هر حال قیمت پایین برنج وارداتی‪،‬‬ ‫ان را به گزینه مناس��بی برای اقش��ار کم درامد جامع��ه تبدیل کرده بود‬ ‫اما باتغییر منش��ا ارزی واردات این کاال قیمت ان به ش��دت افزایش پیدا‬ ‫ک��رده و از برنج ایرانی هم که نمی توان انتظار کاهش قیمت تا این حد را‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در این ش��رایط ش��اید عده زیادی از مردم کش��ور این کاال را از سبد‬ ‫خان��وار خود حذف کنند که این موضوع باید مورد توجه مس��ئوالن قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۳۵۰‬کارت‬ ‫بازرگانی در‬ ‫استانه تعلیق‬ ‫رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران گفت‪ :‬کارت بازرگانی حدود‬ ‫‪ ۳۵۰‬صادرکنن��ده ای که کمتر از ‪ ۷۰‬درصد تعه��دات ارزی خود را ایفا‬ ‫کرده اند اگر تا پایان شهریور اقدام به تسویه نکنند تعلیق خواهد شد‪.‬‬ ‫حمید زادبوم در گفت وگو با ایرنا تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ ۳۵۰‬صادرکننده‬ ‫بین ‪ ۳۱‬تا ‪ ۶۹‬درصد تعهدات ارزی خود را به کش��ور پرداخت کرده اند‬ ‫و در صورت��ی که تا ‪ ۳۱‬ش��هریور حس��اب های خود را ب��ه بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درصد نرس��انند کارت بازرگانی انها تعلیق می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬باتوجه‬ ‫قیمت های نجومی پرواز‬ ‫شکسته می شود؟‬ ‫به اعالم های قبلی کارت بازرگانی ان دسته از صادرکنندگانی که کمتر‬ ‫از ‪ ۳۰‬درصد ارز حاصل از صادرات خود را بازگرداندند در ‪ ۱۵‬ش��هریور‬ ‫تعلیق شد که تعداد انها به ‪ ۳۲۰‬نفر می رسد‪ .‬رئیس کل سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت با بیان اینک��ه تاکنون کارت بازرگانی هی��چ صادرکننده دارای‬ ‫واحد تولیدی تعلیق نش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعلی��ق کارت بازرگانی فعالیت‬ ‫این گروه از تجار را به دلیل پرداخت هزینه های جانبی و کارگر با مشکل‬ ‫مواج��ه می کند‪ ،‬ب��ه همین دلیل تاکنون اقدام��ی در این زمینه صورت‬ ‫‪7‬‬ ‫تعیین راه اینده‬ ‫اقتصاد در‬ ‫اسناد باالدستی‬ ‫یک��ی از م��واردی که ای��ن روزها در رس��انه ها و‬ ‫بین فعاالن بازار صحبت از ان بس��یار زیاد اس��ت‪،‬‬ ‫تعیین تکلی��ف واردات برنج و ت��داوم یا جلوگیری‬ ‫از این روند اس��ت‪ .‬البته مس��لم اس��ت که تقویت‬ ‫توان تولیدی کش��ور در محصوالت مختلف‪ ،‬ارزنده‬ ‫و بس��یار قاب��ل تقدیر اس��ت و باید هم��واره از ان‬ ‫حمایت کرد‪ ،‬اما در کنار ان باید به این موضوع نیز‬ ‫توجه داش��ت که حمایت ها از تولید داخلی زمانی‬ ‫نتیجه بخش خواه��د بود که امکان تولید به میزان‬ ‫و با قیمت قابل قبول در کش��ور وجود داش��ته باشد‬ ‫و خری��داران نی��ز از پس هزینه ه��ای مربوط به ان‬ ‫برایند و کمبودی در مایحتاج ضروری زندگی خود‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر در دوره ممنوعیت فصلی واردات‬ ‫قرار داریم‪ .‬فصل برداش��ت برنج ایرانی فرا رس��یده‬ ‫و ای��ن محص��ول ب��ه زودی وارد بازار می ش��ود که‬ ‫قیمت عمده فروش��ی ان از ‪ ۱۷‬ت��ا ‪ ۲۸‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬قیمت برن��ج وارداتی نیز باتوج��ه به تغییر‬ ‫منش��ا ارزی و کیفی��ت ان از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۶‬هزار تومان‬ ‫متغیر است‪ .‬گرچه به عقیده برخی دست اندرکاران‬ ‫مدافع حوزه تولید می توان با ممانعت از ورود برنج‬ ‫خارجی‪ ،‬به تولید این محصول در کشور کمک کرد‬ ‫ام��ا اگ��ر این موضوع را دقیق تر مورد بررس��ی قرار‬ ‫دهی��م‪ ،‬خواهی��م دید که واقعیت جز این اس��ت و‬ ‫واردات برن��ج خارجی می تواند ابزاری برای کنترل‬ ‫قیمت ها در بازار مصرف باش��د‪ .‬البته برنج خارجی‬ ‫باوجود افزایش قیمتی که در ماه های اخیر داشته‪،‬‬ ‫همچن��ان خری��داران خاص خ��ود را دارد‪ .‬مصرف‬ ‫این نوع برنج بیش��تر در اش��پزخانه های پرمصرفی‬ ‫مثل ارگان ها‪ ،‬سازمان ها‪ ،‬بیمارستان ها‪ ،‬زندان ها و‬ ‫دانش��گاه ها دیده می شود و تاثیر چندانی بر میزان‬ ‫ف��روش برنج ایرانی ن��دارد‪ .‬همچنین خالف تصور‬ ‫عم��وم مردم اگ��ر واردات برنج خارجی به کش��ور‬ ‫متوقف ش��ود‪ ،‬قیم��ت برنج ایران��ی نه تنها کاهش‬ ‫نمی یابد بلکه حتی ممکن است به دالیل مختلفی‬ ‫از جمله کاهش عرضه و نیز انحصاری ش��دن بازار‬ ‫داخلی حتی تا ‪ 3‬برابر افزایش را تجربه کند‪ .‬در حال‬ ‫ حاضر باتوجه به امار‪ ،‬تولید کشور ما در حوزه برنج‬ ‫همچنان در مقایسه با میزان مصرف کمتر است و ما‬ ‫خواه ناخواه برای تامین بخشی از این کاالی ضروری‬ ‫خانواده های ایرانی به واردات ان نیاز داریم‪ .‬مشکلی‬ ‫که در گذشته درباره واردات این کاال وجود داشت‬ ‫ای��ن بود که به دلیل واردات با منش��ا ارز ترجیحی‪،‬‬ ‫در موارد زیادی خروج غیررس��می برنج از کشور را‬ ‫نیز ش��اهد بوده ایم‪ ،‬زیرا این تخلف برای کسانی که‬ ‫اقدام به این کار می کردند بس��یار سوداور بود‪ .‬این‬ ‫مش��کل در حال حاضر با تغییر منش��ا ارزی از ارز‬ ‫ترجیحی به ارز نیمایی تا حدود زیادی برطرف شده‬ ‫که مسلما اگر این منشا باتوجه به قیمت ازاد ارز در‬ ‫نظر گرفته شود‪ ،‬مشکل خروج غیررسمی این کاال‬ ‫به کلی برطرف خواهد شد‪ .‬با این کار گرچه قیمت‬ ‫برنج وارداتی باز هم افزایش می یابد اما بازار عرضه‬ ‫برنج رقابتی می شود که این امر به کنترل قیمت ها‬ ‫و متعادل شدن بازار خواهد انجامید‪.‬‬ ‫تجربه ه��ای فراوان م��ا در حوزه ه��ای اقتصاد و‬ ‫تجارت نش��ان داده انحصاری کردن عرضه یک نوع‬ ‫کاال در بازار نه تنها تولید داخلی را تقویت نمی کند‪،‬‬ ‫بلکه می تواند تنبلی و کاهلی تولیدکننده در تولید‬ ‫محصول را نیز در پی داشته باشد‪ .‬در واقع ما هرجا‬ ‫با رقابت های سالم در حوزه تجارت روبه رو بوده ایم‪،‬‬ ‫توانسته ایم چه در باب کمیت و چه در حوزه کیفیت‬ ‫حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم‪.‬‬ ‫دولت و فاز جدید رفع تعهد ارزی‬ ‫حاال نوبت پیله وران است‬ ‫در ادام��ه اختالف نظرها میان بانک مرکزی و فعاالن بخش‬ ‫خصوصی درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور‪،‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی ایران می گوید س��هم بخش خصوصی‬ ‫بس��یار محدودتر از تصورات ابتدایی اس��ت‪ .‬به گزارش صمت‪،‬‬ ‫پایان یافتن مهلت بازگش��ت ارز حاصل از صادرات س��ال های‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬در ‪ ۳۱‬تی��ر‪ ،‬بان��ک مرک��زی اعالم کرد بیش‬ ‫از ‪ ۲۷‬میلی��ارد دالر ارز حاص��ل از صادرات در این س��ال ها به‬ ‫ن رو صادرکنندگان متخلف‬ ‫کش��ور بازنگشته اس��ت؛ از همی ‬ ‫باید نسبت به بازگشت ارزشان اقدام کنند‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫تعلی��ق کارت ه��ای بازرگانی یا حتی معرفی ب��ه قوه قضاییه‬ ‫از گزینه ه��ای باقیمانده خواهد بود‪ .‬با گذش��ت چند هفته از‬ ‫ای��ن تهدید ح��اال نمایندگان بخش خصوصی پ��س از انجام‬ ‫بررس��ی هایی اعالم می کنند که س��هم این بخش در ارزهای‬ ‫صادراتی بازنگش��ته بسیار محدود اس��ت‪ .‬پس از انکه رئیس‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران بر این موض��وع تاکید کرد‪ ،‬حاال رئیس‬ ‫اتاق بازرگانی ایران نیز می گوید بخش قابل توجهی از ارزهای‬ ‫بازنگش��ته ارتباطی با کارت های بازرگانی ندارد‪ .‬غالمحسین‬ ‫ش��افعی در این باره گفت‪ :‬براوردها نش��ان می دهد حدود ‪۱۵‬‬ ‫هزار صادرکننده هیچ ارزی از محل صادرات ش��ان به کش��ور‬ ‫بازنگردانده اند‪ .‬بررسی هایی که اتاق بازرگانی انجام داده نشان‬ ‫می دهد از این تعداد تنها ‪ ۵۰۰۰‬نفر کارت بازرگانی داشته اند‬ ‫ک��ه از این عدد نیز تنه��ا کارت ‪ ۳۱۸۱‬نفر فعال بودند؛ به این‬ ‫ترتیب از میان کس��انی که ارز خود را بازنگردانده اند دوس��وم‬ ‫انه��ا عمال کارت بازرگانی ندارند‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی ایران با‬ ‫انتقاد از برخوردی که در زمینه سیاس��ت های ارزی با فعاالن‬ ‫واقع��ی اقتصاد می ش��ود تصریح کرد‪ :‬وقت��ی دارندگان کارت‬ ‫بازرگانی متخلف معرفی می ش��وند‪ ،‬به صادرکنندگان واقعی‬ ‫اجح��اف می ش��ود و در بلندمدت در صورتی ک��ه این رویه ها‬ ‫اصالح نش��ود‪ ،‬به حذف صادرکنندگان بااصالت منجر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بنا بر گزارش ایس��نا‪ ،‬وی در این باره اظهار کرد‪ :‬شرایط‬ ‫موج��ود را درک می کنیم و متوجه فش��ارهای وارده بر بانک‬ ‫مرکزی نیز هس��تیم‪ .‬انها هم با نگرانی های زیادی مواجهند‪،‬‬ ‫پاسخگوی نیازها و تامین کننده حمایت هایی باشد که بخش‬ ‫تج��ارت ما امروز به ان نی��از دارد‪ .‬این حوزه عمال بی پناه رها‬ ‫ش��ده و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید برای این مس��ئله‬ ‫تدبیری بیندیشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرزنشینان متعهد می شوند!‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫حمید زادبوم‬ ‫اما راه غلبه بر مش��کالت‪ ،‬ایجاد اعتم��اد متقابل و همکاری و‬ ‫همگامی با فعاالن واقعی بخش خصوصی اس��ت‪ .‬در جلس��ه‬ ‫هفته گذش��ته با بانک مرکزی‪ ،‬موضوع تش��کیل یک کمیته‬ ‫مش��ترک میان اتاق ایران و بانک مرکزی‪ ،‬ازسوی ریاست این‬ ‫نهاد مطرح شد‪ .‬امیدواریم با توسعه دامنه تعامالت و در ادامه‬ ‫پیگیری اقدامات مش��ترک‪ ،‬بتوانیم از حجم مشکالت موجود‬ ‫بکاهیم‪ .‬رئی��س پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از‬ ‫اظهارات خود با انتقاد صریح از عملکرد ناموفق سازمان توسعه‬ ‫تجارت‪ ،‬گفت‪ :‬رویکردها و عملکردهای این سازمان نتوانسته‬ ‫باتوجه به گفته های رئیس اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه بخش‬ ‫قابل توجهی از ارز بازنگش��ته به کش��ور ارتباطی به دارندگان‬ ‫کارت های بازرگانی ندارد‪ ،‬به نظر می رس��د دولت برنامه ریزی‬ ‫خود را برای س��ایر بخش های تجاری گس��ترش داده است‪ .‬در‬ ‫کنار فعالیت هایی ک��ه از طریق دارندگان کارت های بازرگانی‬ ‫برای واردات و صادرات انجام می ش��ود‪ ،‬یکی از گروه هایی که‬ ‫امکان تجارت در ایران را دارند س��اکنان مناطق مرزی کش��ور‬ ‫هس��تند‪ .‬این ساکنان با استفاده از مجوزهای قانونی و دریافت‬ ‫کارت پیل��ه وری ام��کان تجارت پیدا کرده اند و در طول س��ال‬ ‫بخشی از امار تجاری ایران به انها اختصاص دارد‪ .‬در روزهای‬ ‫گذش��ته مس��ئوالن اتاق های بازرگانی اعالم کردند بخشی از‬ ‫ارز بازنگش��ته به کش��ور در اختیار این پیله وران اس��ت و برای‬ ‫بازگشت ارز در این حوزه نیز باید برنامه ریزی داشت‪ .‬چند روز‬ ‫پس از مطرح شدن این موضوع‪ ،‬رئیس سازمان توسعه تجارت‬ ‫در جلس��ه کمیته ارزی این سازمان جزئیاتی جدید از فعالیت‬ ‫پیل��ه وران ارائه کرد‪ .‬طبق امارهای ارائه ش��ده ازس��وی حمید‬ ‫زادب��وم‪ ،‬در س��ال های ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬ح��دود ‪ ۱۰‬هزار فعال‬ ‫تجاری در حوزه پیله وری و مرزنشینی اقدام به تجارت کرده اند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ح��دود ‪ ۹۶۰۰‬واحد غیرتولی��دی و ‪ ۱۰۰‬واحد‬ ‫تولی��دی بوده اند و در مجموع ح��دود ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر یا ‪۱.۴‬‬ ‫میلیارد یورو تعهد ارزی دارند‪ .‬امارهای سازمان توسعه تجارت‬ ‫همچنین نشان می دهد بیشترین واحدهای فعال در این حوزه‬ ‫به ‪ 3‬استان سیستان وبلوچستان‪ ،‬کردستان و اذربایجان غربی‬ ‫مربوط است‪ .‬زادبوم این وعده را داده که به منظور شفاف کردن‬ ‫این فعالیت های تجاری و همچنین حمایت از ساکنان مناطق‬ ‫مرزی کش��ور در س��طح کالن تصمیمات جدی��د مانند تایید‬ ‫واردات معادل سهمیه صادرات برای انها در نظر گرفته شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1617‬‬ ‫پیاپی ‪2935‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مشکل تولید‬ ‫ما تامین است‬ ‫اسماعیل بازارچی‪ /‬دبیر انجمن صنفی‬ ‫تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫کشور ما در ماه های گذشته با فراز و نشیب های‬ ‫فراوانی در حوزه تجارت مواجه بوده و تسری این‬ ‫مشکالت به بخش های دیگر باعث شده همکاران‬ ‫ما در حوزه تولید لوازم خانگی نیز با مش��کالت‬ ‫فراوانی دس��ت و پنجه نرم کنند؛ مش��کالتی که‬ ‫شاید مهم ترین انها ارزی و تخصیص نیافتن ارز‬ ‫برای تهیه مواد اولیه باشد‪.‬‬ ‫در واقع کش��ور ما این ظرفیت را دارد که اگر‬ ‫م��واد اولی��ه و تجهیزات مورد نی��از تولید لوازم‬ ‫خانگ��ی در اختیار تولیدکنندگان این حوزه قرار‬ ‫بگی��رد‪ ،‬تولید این محص��والت را حتی تا ‪ 2‬برابر‬ ‫نیاز بازار انجام دهد‪ .‬شاید این طور بتوان گفت که‬ ‫مشکل امروز تولیدکنندگان ما خود تولید نیست‬ ‫و انچه ما را دچار مشکل کرده‪ ،‬تامین مواد اولیه‬ ‫و ملزومات تولید اس��ت‪ .‬موضوع دیگری که این‬ ‫روزها بس��یار مورد توجه مردم و مس��ئوالن قرار‬ ‫دارد‪ ،‬دستیابی به فرمولی برای تولید لوازم خانگی‬ ‫ارزان اس��ت و ادعاهایی ه��م در این باره مطرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما انچه در این باره واضح به نظر می رسد‬ ‫این اس��ت که رسیدن به چنین نتیجه ای باید با‬ ‫پیروی از دستورالعمل هایی باشد که کشورهای‬ ‫پیش��رفته سال هاس��ت از ان تبعی��ت می کنند‪.‬‬ ‫پایی��ن اوردن قیم��ت ل��وازم خانگی از مس��یر‬ ‫دستور میس��ر نمی ش��ود و راهکارهای دیگری‬ ‫دارد‪ .‬در واق��ع اگر تولیدکنن��دگان مواد اولیه و‬ ‫تجهیزات م��ورد نیاز خود را به راحتی در اختیار‬ ‫داش��ته باش��ند و خط تولید با حداکثر ظرفیت‬ ‫مش��غول کار باشد‪ ،‬نظام عرضه و تقاضا به صورت‬ ‫خ��ودکار قیمت های بازار را کاهش می دهد‪ ،‬زیرا‬ ‫در مس��یر تولید وقتی هزینه های س��ربار باالتر‬ ‫از هزینه تولید باش��د‪ ،‬تولید کاالی ارزان قیمت‬ ‫معنا نخواهد داشت‪ .‬در حال حاضر سوددهی در‬ ‫حوزه لوازم خانگی بسیار به ندرت اتفاق می افتد‬ ‫و عایدی بسیاری از واحدهای تولیدی با مخارج‬ ‫انه��ا سربه س��ر اس��ت و این واحده��ا تنها برای‬ ‫جلوگیری از توقف خط تولید خود و پیش��گیری‬ ‫از هزینه های ناش��ی از توقف و راه اندازی مجدد‬ ‫خطوط تولید‪ ،‬همچنان مش��غول کار هس��تند‪.‬‬ ‫تولیدکنن��ده نمی تواند مواد اولیه مورد نیاز خود‬ ‫را از ب��ورس کاال خریداری کند و مجبور اس��ت‬ ‫ان را ب��ه ‪ 2‬براب��ر قیمت از ب��ازار ازاد تهیه کند‪.‬‬ ‫در واقع در حال حاضر سودی که باید از فعالیت‬ ‫در حوزه تولید کش��ور برای تولیدکننده حاصل‬ ‫شود‪ ،‬به دلیل سیستم نامناسب عرضه‪ ،‬به جیب‬ ‫واس��طه های مواد اولیه م��ی رود‪ .‬تولیدکننده ای‬ ‫ک��ه قصد دارد قیمت لوازم خانگی تولیدی خود‬ ‫را کاه��ش ده��د هم نمی توان��د کاالی خود را با‬ ‫زیان بفروش��د‪ ،‬به همین دلیل قیمت های خود‬ ‫را باتوج��ه ب��ه قیم��ت خرید م��واد اولیه تعیین‬ ‫می کند‪ .‬نمی توان انتظار داش��ت که بدون هیچ‬ ‫تغییری در سیس��تم توزیع و عرضه مواد اولیه و‬ ‫تجهیزات موردنیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی‪،‬‬ ‫ای��ن محصوالت با کاه��ش فاحش قیمت راهی‬ ‫بازاره��ای مصرف ش��وند‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در راس��تای تنظیم قیمت ها در حوزه‬ ‫ل��وازم خانگی گام های مثبت و خوبی برداش��ته‬ ‫اما نمی توان انتظار داش��ت که این مشکل بدون‬ ‫اص�لاح و نظارت بر نح��وه عرضه مواد مورد نیاز‬ ‫تولیدکنندگان حل ش��ود‪ .‬ما بای��د بپذیریم که‬ ‫کش��ورهای پیش��رو در این زمینه‪ ،‬پیش تر از ما‬ ‫این مسیر را پیموده اند و ما می توانیم با استفاده‬ ‫از تجربی��ات انها در این مس��یر حرکت کنیم و‬ ‫به نتایج مطلوب برس��یم‪ ،‬وگرنه با ازمون و خطا‬ ‫و برخوردهای دس��توری سال های سال باید در‬ ‫انتظار کورسوی امیدی بمانیم‪.‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫ایا قاچاق موبایل متوقف می شود؟‬ ‫جنگ خیر و شر در واردات گوشی تلفن همراه‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازار موبایل کش��ور چم وخم های خاص خ��ود را دارد و اگر‬ ‫بخواهد در مس��یر نامتعارف تخلف بیفتد‪ ،‬به این راحتی ها دم‬ ‫به تله قانون نمی دهد و برای هر فنی ازس��وی سیاست گذاران‬ ‫ب��ازار‪ ،‬بدل��ی نو دارد‪ .‬هنوز زمان زی��ادی از ممنوعیت واردات‬ ‫گوشی های لوکس و البته طرح رجیستری گوشی موبایل برای‬ ‫جلوگیری از قاچاق گوش��ی نگذشته اما برخی فعاالن بازار‪ ،‬از‬ ‫ترفندهای مختلفی برای رجیس��تر کردن گوشی های قاچاق‪،‬‬ ‫ان هم با خرید و فروش گذرنامه سخن می گویند؛ ترفندی که‬ ‫می تواند اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از قاچاق تلفن‬ ‫هم��راه را بی اثر کند‪.‬دولت در ای��ن ماه ها و پس از همه گیری‬ ‫ویروس کرونا در کشور که تعطیلی مدارس و راه اندازی سامانه‬ ‫شاد و در نتیجه افزایش تقاضا برای این کاال را به همراه داشت‪،‬‬ ‫تالش فراوانی کرد تا این بازار را متعادل نگه دارد اما مشکالت‬ ‫بیش از توان اجرایی دولت بوده و نوسانات در این بازار همچنان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹امارها چه می گویند؟‬ ‫مهرداد جمال ارونقی‬ ‫پیمان قره داغی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬از مجموع ‪ ۱۵‬میلیون گوش��ی وارد شده به‬ ‫کش��ور نزدیک ‪ ۴‬میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده‬ ‫که براورد می شود حدود ‪ ۳‬میلیون از این دستگاه ها به صورت‬ ‫قاچاق و سوءاس��تفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد‪.‬‬ ‫براس��اس امار‪ ،‬از ‪ ۸۵۰‬میلیون یورویی که در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫واردات گوشی های گرانقیمت تخصیص داده شده‪ ،‬حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ون یورو متعلق به یک برند خاص امریکایی بوده و گفته‬ ‫می شود این برند تنها ‪ ۴‬درصد نیاز بازار موبایل را در این سال‬ ‫تامین کرده اما در عین حال ارز زیادی را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬باتوجه به افزایش قیمت ارز و باال رفتن شدید قیمت‪ ،‬این‬ ‫گوش��ی ها عمدتا متعلق به دهک های باالی درامدی بوده اند‪.‬‬ ‫براس��اس امار مصرف س��االنه موبایل کش��ور به طور متوسط‬ ‫ح��دود ‪ ۱۴‬میلیون دس��تگاه و مصرف ماهان��ه یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار دستگاه با ارزش میانگین ‪ ۱۵۰‬دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقاط ضعف طرح رجیستری‬ ‫حسین غروی رام‬ ‫گرچه طرح رجیس��تری برای کنترل و جلوگیری از قاچاق‬ ‫موبایل به کش��ور طرحی شد‪ ،‬اما همچنان نقاط ضعفی در ان‬ ‫وجود داشت‪.‬حس��ین غروی رام‪ ،‬رئیس انجمن واردکنندگان‬ ‫موبای��ل در گفت وگو با‬ ‫درب��اره این نقاط ضعف عنوان‬ ‫کرد‪ :‬مش��کلی که باعث ش��ده موبایل هایی که از طریق قاچاق‬ ‫وارد شده به شکل مسافری ثبت شود‪ ،‬این بود که مسافر هنگام‬ ‫ورود به کش��ور مجبور نبود کاالی خود را اظهار و عوارض ان‬ ‫را پرداخت کند و مسافران حتی تا ‪ 3‬ماه بعد و حتی به صورت‬ ‫غیرحضوری می توانس��تند موبایل را رجیستر کنند‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫یکی از نقاط ضعف طرح رجیس��تر در گذش��ته همین موضوع‬ ‫بود‪ ،‬به همین دلیل این طرح نتوانست قاچاق گوشی را متوقف‬ ‫کند‪ .‬با استفاده از این نقطه ضعف افراد گوشی را قاچاق کرده‬ ‫و پ��س از رجیس��تر ک��ردن‪ ،‬بدون گارانتی در ب��ازار به فروش‬ ‫می رس��اندند‪.‬غروی رام با اشاره به مواردی از تخلف موسوم به‬ ‫عکس پاس��پورت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این فرایند عده ای از‬ ‫قاچاقچیان اطالعات پاس��پورتی افراد را به س��رقت می بردند‬ ‫تا برای واردات و رجیس��تر گوش��ی های موبایل قاچاق از انها‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عکس پاسپورت چند؟‬ ‫یکی از راهکارهای قاچاقچیان برای وارد کردن گوشی تلفن‬ ‫هم��راه و رجیس��تری کردن ان اس��تفاده از اطالعات مدارک‬ ‫مسافران واقعی بود که گرچه خودشان اقدام به واردات گوشی‬ ‫نکرده بودند‪ ،‬اما با اطالعات انها و به نام انها گوش��ی های تلفن‬ ‫همراه رجیس��تر می شد‪ .‬سوداگران برای اینکه بتوانند گوشی‬ ‫تلف��ن قاچاق خود را در کش��ور رجیس��تر کنن��د‪ ،‬از اطالعات‬ ‫پاس��پورت افراد بدون اینکه خود انها خبر داش��ته باشند برای‬ ‫ثبت در س��امانه استفاده می کنند‪ .‬این استفاده غیرقانونی که‬ ‫باعنوان «عکس پاس��پورت» از ان یاد می ش��ود‪ ،‬خود به شکل‬ ‫یک کسب وکار پرسود و البته خالف در امد؛ به طوری که قیمت‬ ‫عکس پاس��پورت برای رجیستر کردن گوشی‪ ،‬رقمی بین ‪۳.۵‬‬ ‫تا ‪ ۴.۵‬میلیون تومان بود‪ .‬این کار دس��ت اندرکاران حوزه تلفن‬ ‫هم��راه را بر ان داش��ت تا تغییراتی در نحوه رجیس��تر کردن‬ ‫گوشی ها ایجاد کنند‪ .‬از وقتی سوءاستفاده قاچاقچیان از عکس‬ ‫پاسپورت مسافران تازه وارد به ایران رسانه ای شد‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫به مس��افرانی که به کشور وارد شدند انجام شد و تغییراتی در‬ ‫روند رجیستری گوشی ها صورت پذیرفت‪ ،‬امار این نوع تخلف‬ ‫به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک فاصله سه هفته ای‬ ‫طرح رجیس��تری یا شناسنامه دار کردن تجهیزات با قابلیت‬ ‫خوانش س��یم کارت از هم��ان زمان که به عن��وان راهی برای‬ ‫مب��ارزه ب��ا قاچاق مطرح ش��د‪ ،‬با چالش هایی هم��راه بود‪ .‬در‬ ‫امکان ترخیص فوری ‪ ۲.۷‬میلیون تن کاالی اساسی‬ ‫معاون فنی گم��رک ایران با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫ح��دود ‪ ۳.۵‬میلی��ون تن کاالی اساس��ی در بنادر وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با تس��هیالت در نظر گرفته شده‪ ،‬حدود ‪۲.۷‬‬ ‫میلیون تن کاال شامل ‪ 5‬قلم امکان ترخیص فوری دارند‪.‬‬ ‫به گ��زارش گمرک‪ ،‬مهرداد جمال ارونقی درباره اخرین‬ ‫وضعیت موجودی کاالی اساس��ی در ‪ 8‬قلم کاال در بنادر‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬از چندی پیش ط��ی توافقات صورت‬ ‫گرفته بین دس��تگاه های ذی ربط این امکان فراهم ش��د‬ ‫ت��ا ‪ 5‬کاال بدون کد رهگیری ترخیص ش��وند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه برای انجام تش��ریفات گمرک��ی و ترخیص کاال‪،‬‬ ‫ارائه کد رهگیری بانک مرکزی به عنوان تایید منش��ا ارز‬ ‫الزامی است‪ ،‬افزود‪ :‬با تسهیالت در نظر گرفته شده برای‬ ‫ترخیص سریع کاالهای اساس��ی‪ ،‬صاحبان اقالم ذرت‪،‬‬ ‫جو‪ ،‬سویا‪ ،‬دانه های روغنی و روغن خام نیاز به دریافت کد‬ ‫رهگیری بانک نداش��ته و می توانند برای انجام تشریفات‬ ‫گمرکی و ترخیص س��ریع کااله��ای مذکور اقدام کنند‪.‬‬ ‫مع��اون فنی و ام��ور گمرکی ایران در ادام��ه به جزئیات‬ ‫موجودی ‪ ۳.۵‬میلیون تنی کاالهای اساسی اشاره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در حال حاضر حدود یک میلیون و ‪ ۴۹۰‬هزار تن‬ ‫ذرت‪ ۳۳۹ ،‬هزار تن جو‪ ۲۳۷ ،‬هزار تن س��ویا‪ ۳۹۵ ،‬هزار‬ ‫تن روغن خام و بیش از ‪ ۲۵۵‬هزار تن دانه های روغنی در‬ ‫بنادر موجود است‪.‬‬ ‫شفاف سازی گردش مالی سامانه انتخابات اتحادیه ها‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت‪ :‬سامانه ای ازسوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در زمین��ه برگزاری‬ ‫انتخابات اتحادیه های صنفی ایجاد ش��ده که الزم است‬ ‫هزینه و درامدهای این س��امانه و ل��زوم دریافت وجه از‬ ‫اصناف شفاف سازی شود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫اتاق اصناف ایران‪ ،‬مجتبی صفایی ضمن بیان این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬براس��اس قانون نظام صنفی‪ ،‬کمیس��یون نظارت‬ ‫هر شهرس��تان موظف اس��ت ‪ ۶‬ماه قبل از پایان هر دوره‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم اورد و‬ ‫به عبارتی دیگر برگزارکننده انتخابات اتحادیه ها‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت ام��ا اینکه فرایندی برای‬ ‫انتخاب��ات تعیین ش��ود و در این فراین��د از اصناف پول‬ ‫بگیریم‪ ،‬درس��ت نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ما نافی اختیارات و‬ ‫وظایف نظارتی دولت نیس��تیم‪ .‬همواره دسترسی های‬ ‫الزم برای نظارت دولت وجود داشته و باید داشته باشد‪،‬‬ ‫ام��ا اینکه افرادی نگاه های ش��خصی خود را غالب کنند‬ ‫و رفتار انها کش��ور را دچار مش��کل کن��د و این اختالل‬ ‫موجب نارضایتی مردم شود‪ ،‬پذیرفته نیست‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سامانه ای برای برگزاری انتخابات اینترنتی اصناف‬ ‫راه اندازی ش��ده و مبالغی بابت هزینه های راه اندازی این‬ ‫س��امانه از اصناف دریافت می شود‪ .‬انتقاد ما این است که‬ ‫یک بار برای این س��امانه هزینه ش��ده است‪ .‬مگر هزینه‬ ‫نرم افزار پش��تیبانی ان چقدر اس��ت که هر اتحادیه ای‬ ‫از شهرس��تان های دورافت��اده کش��ور ب��رای برگزاری‬ ‫انتخاب��ات باید چنین هزینه ای پرداخ��ت کند‪ .‬صفایی‬ ‫گفت‪ :‬خواس��ته اتاق اصناف ایران شفاف سازی در زمینه‬ ‫هزینه ها و درامدهای این س��امانه در تامین زیرساخت‪،‬‬ ‫نگهداری سامانه و برگزاری انتخابات است‪.‬‬ ‫مراحل ابتدایی حتی کد فعال س��ازی در این طرح قابل جعل‬ ‫ب��ود ام��ا به تدریج و با تکامل طرح‪ ،‬امکان سوءاس��تفاده از ان‬ ‫کمتر ش��د‪ .‬در این راستا س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات‬ ‫رادیویی اعالم کرد کمیته راهبری طرح رجیس��تری‪ ،‬س��پری‬ ‫ش��دن حداقل ‪ ۲۰‬روز از زمان فعال س��ازی سیم کارت را برای‬ ‫رجیس��تری گوش��ی مس��افری الزامی کرد‪.‬پیمان قره داغی‪،‬‬ ‫مدی��رکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫در این باره اعالم کرد‪ :‬برای جلوگیری از‬ ‫تقلب و تخلف در طرح رجیس��تری تلفن همراه‪ ،‬رجیس��تری‬ ‫گوش��ی تلفن همراه مس��افری تنها با درج شماره سیم کارتی‬ ‫امکان پذیر اس��ت که حداقل ‪ ۲۰‬روز از زمان فعال س��ازی ان‬ ‫گذش��ته باش��د‪.‬قره داغی گفت‪ :‬از انجا که برخی افراد سودجو‬ ‫با سوءاس��تفاده از اطالعات هویتی مس��افرانی که به خارج از‬ ‫کش��ور سفر کرده و به کشور بازگشته اند‪ ،‬به نام انها سیم کارت‬ ‫خریداری کرده و از ان برای رجیس��تری گوش��ی تلفن همراه‬ ‫قاچاق اس��تفاده می کردند‪ ،‬به دنبال درخواس��ت رگوالتوری‪،‬‬ ‫کمیته راهبری طرح رجیس��تری‪ ،‬س��پری ش��دن حداقل ‪۲۰‬‬ ‫روز از زمان فعال س��ازی سیم کارت را برای رجیستری گوشی‬ ‫مسافری الزامی کرد‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح جزئی��ات این ال��زام عنوان ک��رد‪ :‬عالوه بر‬ ‫خرید و فعال س��ازی سیم کارت‪ ،‬الزام مدت زمان ‪۲۰‬روزه سایر‬ ‫تغییرات س��یم کارت مانند تراب��رد‪ ،‬تغییر در مالکیت‪ ،‬تعویض‬ ‫س��یم کارت یا تغییرات مربوط به اسناد هویتی مشترک را نیز‬ ‫ش��امل می شود‪.‬مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده‬ ‫رگوالتوری تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر به محض فعال س��ازی‬ ‫سرویس تلفن ثابت‪ ،‬تلفن همراه یا اینترنت پرسرعت‪ ،‬بالفاصله‬ ‫پیامکی با ماس��ک ‪ cra‬به س��یم کارتی که به نام مشترک ثبت‬ ‫ش��ده‪ ،‬ارسال و به مش��ترک درباره فعال ش��دن ان سرویس‬ ‫اطالع رس��انی می ش��ود و در صورتی که مشترک برای چنین‬ ‫سرویس��ی اقدام نکرده باش��د‪ ،‬می تواند از طریق مراکز تماس‬ ‫اپراتوره��ا ب��رای غیرفعال س��ازی این س��رویس ها اقدام کند‪.‬‬ ‫قره داغ��ی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر با الزام ‪ ۲۰‬روزه‬ ‫کمیته راهبری طرح رجیستری مشترکان فرصت کافی دارند‬ ‫تا در صورتی که متوجه سوءاس��تفاده از اطالعات هویتی خود‬ ‫ش��دند‪ ،‬برای ثبت شکایت و قطع سیم کارتی که خود اقدام به‬ ‫خریداری ان نکرده اند اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رجیستری حضوری‬ ‫در همین راس��تا عالوه بر فاصله ‪۲۰‬روزه‪ ،‬گمرک ایران نیز‬ ‫اعالم کرد هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری و بعد‬ ‫از خروج از گمرکات اجرایی ازس��وی مسافران ممنوع می شود‬ ‫و اظهار و ثبت تلفن همراه مس��افر از مهر امس��ال پس از احراز‬ ‫هویت و تش��خیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی‬ ‫در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون فنی گم��رک ایران در این باره گف��ت‪ :‬هرگونه ثبت‬ ‫غیرحضوری تلفن همراه مس��افری و بعد از خروج از گمرکات‬ ‫اجرایی (مبادی ورودی) ازس��وی مس��افران ممنوع می شود‪.‬‬ ‫مه��رداد جمال ارونقی ضمن بیان ای��ن مطلب افزود‪ :‬اظهار و‬ ‫ثبت تلفن همراه مس��افران از مهر امس��ال پس از احراز هویت‬ ‫دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در‬ ‫لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫باتوج��ه به گفته های دس��ت اندرکاران ح��وزه تلفن همراه‪،‬‬ ‫می ت��وان نتیج��ه گرف��ت ک��ه در ص��ورت اج��رای درس��ت‬ ‫دس��تورالعمل ها می توان پرونده قاچ��اق تلفن همراه با عنوان‬ ‫گوش��ی مس��افری را بسته دانس��ت‪ .‬البته نباید از این موضوع‬ ‫غافل بود که س��ود حاصل از قاچاق کاال همواره انگیزه الزم را‬ ‫برای سوداگران فراهم می کند که به دنبال راهکارهای دیگری‬ ‫برای انجام عمل غیرقانونی خود باشند‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1617‬‬ ‫پیاپی ‪2935‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قیمت های نجومی پرواز شکسته می شود؟‬ ‫اگ��ر روز این��ده بخواهید به اس��تانبول س��فر کنید‬ ‫بای��د حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۵‬میلیون تومان برای بلیت هوایی‬ ‫هزین��ه کنی��د‪ .‬البته بلیت ه��ای ‪ ۲۵‬میلیون��ی نیز در‬ ‫برخی اژانس های گردش��گری فروخته می شود‪ .‬اگرچه‬ ‫کارشناسان می گویند بلیت های کالس پایین بسته شده ‬ ‫اما قیم��ت بلیت های اکونوم��ی قطرایرویز ‪ ۶۵‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت و اگر بلیت فرست کالس می خواهید‪ ،‬خدا‬ ‫به دادتان برسد‪.‬‬ ‫ت��ا همی��ن چن��د روز پی��ش‪ ،‬پروازهای مس��تقیم‬ ‫ترکیش ایرالی��ن و دیگ��ر خط��وط هوای��ی از ته��ران‬ ‫ب��ه اس��تانبول لغو ش��ده و ترکیه اعالم ک��رده بود ماه‬ ‫اکتبر(مهر) هیچ پروازی به مقصد تهران برگزار نخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ام��ا از چن��د روز پی��ش خب��ری روی خروج��ی‬ ‫خبرگزاری ه��ا ق��رار گرف��ت مبن��ی بر اینک��ه مقصود‬ ‫اسعدی س��امانی‪ ،‬دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫گفته از ابتدای مهر ‪۲۲( ۱۳۹۹‬س��پتامبر‪ )۲۰۲۰‬پرواز‬ ‫تهران‪-‬استانبول توسط ش��رکت های هواپیمایی ایرانی‬ ‫برقرار خواهدشد‪.‬‬ ‫به گفته این مقام صنفی‪ ،‬ش��نبه ‪ ۲۹‬شهریور ‪۱۳۹۹‬‬ ‫محم��د‏فرازمند س��فیر ای��ران در ترکیه با ع��ادل کارا‬ ‫اس��ماعیل اوغلو وزی��ر حمل ونقل ترکی��ه‪ ،‬راهکارهای‬ ‫افزای��ش ظرفیت حمل ونقل زمینی‪ ،‬ریلی و هوایی بین‬ ‫دو کش��ور را مورد بررس��ی قرار دادن��د‪ .‬در این دیدار‪،‬‬ ‫وزیر حمل ونقل ترکیه اظهارکرد که به زودی پروازهای‬ ‫عادی تجاری بین دو کش��ور با رعایت تدابیر بهداشتی‬ ‫از سر گرفته می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی ایران‪،‬‬ ‫این پروازها از اول مهر ازس��وی ماهان انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫اما ش��رکت های هواپیمایی دیگر ه��م می توانند با ارائه‬ ‫تقاضا نس��بت به برقراری مجدد پرواز تهران‪-‬استانبول‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گفته اسعدی سامانی همراه داشتن جواب ازمایش‬ ‫منفی کرونا از ازمایش��گاه مورد تایید وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی مربوط به حداکثر ‪ ۷۲‬ساعت‬ ‫قبل از پرواز ضرورت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جوالن قیمت های نجومی‬ ‫خبر از سرگیری پروازهای ماهان به مقصد استانبول‬ ‫درحالی منتشرشده که در هفته های اخیر خط پروازی‬ ‫‹ ‹لغو پروازها محدود به ایران نیست‬ ‫رئیس انجمن صنفی دفاتر گردش��گری تهران از نگاه‬ ‫دیگ��ری موضوع پروازهای ترکیه را بررس��ی کرده و با‬ ‫تاکید بر اینکه پروازهای ترکیه برای بسیاری از کشورها‬ ‫لغو ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬این امر فقط به دلیل شیوع کروناست‬ ‫و نه تنها برای ایران‪ ،‬بلکه برای تمام کش��ورهای جهان‬ ‫صادق است‪ .‬لغو پروازهای مستقیم هم فقط محدود به‬ ‫ترکیه نیس��ت و بیشتر کشورهای جهان چنین اقدامی‬ ‫را انجام داده اند‪.‬‬ ‫امیرپویان رفیعی ش��اد در گفت وگو با‬ ‫موضوع‬ ‫افزایش قیم��ت ارز را بحران اصلی این روزهای اقتصاد‬ ‫ایران دانس��ت و با اش��اره به اینکه پش��ت بحران کرونا‬ ‫پنهان ش��ده ایم و حقیق��ت را نمی بینی��م‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر مرزها باز ش��ود‪ ،‬با دالر ‪ ۲۷‬هزار تومانی چه کس��ی‬ ‫می تواند س��فر کند؟ اگر مرزها همین امروز باز ش��ود‪،‬‬ ‫چند درصد از م��ردم می توانند با دالر ‪ ۲۷‬هزار تومانی‬ ‫بار سفر خارجی ببندند؟‬ ‫رفیعی شاد گفت‪ :‬با وجود بحران کرونا تمامی اصناف‬ ‫با مش��کالت جدی مواجه ش��ده اند و گردش��گری نیز‬ ‫از اس��یب های ناش��ی از کرونا مصون نمانده و ضربات‬ ‫جبران ناپذیری به این صنعت وارد ش��ده است‪ .‬اکنون‬ ‫مش��کل هزینه های سفر باال و قدرت مالی مردم هم به‬ ‫دیگر مشکالت افزوده شده است‪.‬‬ ‫ترکیه که زمانی تورهایش از تور کیش و قشم هم ارزان تر بود‪ ،‬با‬ ‫شیوع کرونا و ممنوعیت پروازها به یکی از مقاصد گران نرخ تبدیل‬ ‫شده است‬ ‫قطرایروی��ز با قیمت های نجومی مس��افرانی که اقامت‬ ‫ترکی��ه و اج��ازه ورود و خروج به کش��ور را داش��تند‪،‬‬ ‫جابه جا می کرد‪.‬‬ ‫ترکی��ه که زمانی تورهایش از تور کیش و قش��م هم‬ ‫ارزان تر بود‪ ،‬با شیوع کرونا و ممنوعیت پروازها به یکی‬ ‫از مقاصد گران نرخ تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مسافران با ش��رایط جدید اگر قصد س��فر به ترکیه‬ ‫را داش��ته باشند نه تنها باید خرج س��فر را با بلیت ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومانی‪ ،‬بلکه با دالر ‪ ۲۷‬هزار تومانی محاس��به‬ ‫کنند‪ .‬سفر زمینی هم که از زمان شیوع کرونا همچنان‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫‹ ‹قطرایرویز یکه تازی می کرد‬ ‫رضا اباذری‪ ،‬مدیر یک اژانس گردشگری در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫با بیان اینکه فعال تنه��ا پروازی که از تهران‬ ‫ب��ه مقصد ترکی��ه انجام می ش��ود‪ ،‬پروازه��ای ایرالین‬ ‫قطرایرویز است‪ ،‬گفت‪ :‬البته قرار است از اول مهر خط‬ ‫هوایی ماهان نیز به این پروازها افزوده ش��ود‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل نرخ بلیت های ترکی��ه با یکه تازی قطر ایرالین با‬ ‫افزایش چشمگیری مواجه شده بود‪.‬‬ ‫بهم�ن راعی‪ ۴ :‬کمیت��ه «سیاس��ت گذاری»‪« ،‬هماهنگی‬ ‫اقدام��ات»‪« ،‬رص��د و پای��ش» و «بهداش��ت و گردش��گری‬ ‫ایمن»در نخستین جلسه ستاد احیای گردشگری ذیل شورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تشکیل شد‬ ‫و به تصویب اعضا رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬مع��اون اقتصادی اس��تاندار‬ ‫اصفهان در این جلس��ه گفت‪ :‬ارتقا و افزایش درامدهای ارزی‪،‬‬ ‫اهمی��ت و اولویت این بخش را برای تحق��ق درامدهای ارزی‬ ‫دوچندان کرده اس��ت‪ .‬سیدحس��ن قاضی عس��گر ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توس��عه صادرات و کمک به بازگش��ت ارز و توسعه گردشگری‬ ‫می توان درامد ارزی را محقق کرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬وظیفه س��تاد احیای گردش��گری‪ ،‬ایجاد‬ ‫هماهنگی و پشتیبانی از توسعه گردشگری است؛ بنابراین‪ ،‬باید‬ ‫کامال هماهنگ و برنامه ریزی ش��ده‪ ،‬توس��عه را با هدف درامد‬ ‫ارزی کشور به پیش بریم‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت و بخش خصوصی دقیق تر به گردشگری‬ ‫بپردازند‬ ‫مه��دی طغیانی‪ ،‬نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬دولت و بخش خصوصی باید دقیق تر به بخش‬ ‫گردش��گری بپردازند و به مباحث و مصوبات نشس��ت ها جامه‬ ‫عمل بپوشانند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در س��تاد احیای گردش��گری ذیل ش��ورای‬ ‫فعاالن گردشگری نیز می گویند؛ ارزان ترین بلیت به‬ ‫مقصد ترکیه ‪ ۱۳‬میلیون است؛ به شرطی که برای ماه‬ ‫اینده ان را خریداری کنید‪.‬‬ ‫ارژنگ انتصاری‪ ،‬کارشناس گردشگری در گفت وگو با‬ ‫گف��ت‪ :‬در زمینه بلیت های پرواز همواره با هجو‬ ‫خبری مواجه هستیم‪ .‬درحال حاضر تنها خط هوایی که‬ ‫همچنان پروازهای تهران ب��ه ترکیه را برگزار می کند‪،‬‬ ‫قطرایرویز است‪.‬‬ ‫انتصاری با اش��اره به اینکه قطرایرویز از اب گل الود‬ ‫ماه��ی می گیرد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خ��ط هوایی ترکیش ایرویز‬ ‫پروازهای اس��تانبول به تهران و برعکس را لغو و اعالم‬ ‫ک��رده که ماه اکتبر نیز پروازی به مقصد تهران نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫قطرایروی��ز نیز با سوءاس��تفاده از فرصت‪ ،‬بلیت های‬ ‫کالس پایین پروازهای خود را بسته است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬بیش��تر اف��رادی که به ترکیه‬ ‫س��فر می کنند یا س��فر کاری می روند‪ ،‬یا ساکن ترکیه‬ ‫هس��تند یا برای انگش��ت نگاری در برخی سفارتخانه ها‬ ‫مانند سفارت کانادا به ترکیه سفر می کنند‪.‬‬ ‫صبا رضایی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا اباذری‬ ‫‹‹سخن پایانی‬ ‫چن��د ماهی اس��ت ش��یوع مهم��ان ناخوانده‪،‬‬ ‫مرزهای بس��یاری از کش��ورهای جهان به روی‬ ‫هم بس��ته ش��ده و در این روند ایران نیز نسبت‬ ‫به کش��ورهای همسایه همین ش��رایط را تجربه‬ ‫یکن��د‪ .‬با این همه‪ ،‬پس از باز ش��دن مرزها و‬ ‫م ‬ ‫برقراری خط��وط پروازی همچنان مقوله س��فر‬ ‫ان ه��م از جنس خارجی‪ ،‬کاب��وس دالر ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫تومان��ی را به همراه دارد‪ .‬حال اینکه چند درصد‬ ‫مردم همچنان قادر به انجام س��فرهای خارجی‬ ‫خواهند بود و «سفر» همچنان در سبد خرج های‬ ‫ساالنه خانوار جای خواهد داشت یا نه‪ ،‬موضوعی‬ ‫است که نیاز به تامل بیشتری دارد‪.‬‬ ‫ارژنگ انتصاری‬ ‫امیرپویان رفیعی شاد‬ ‫تصویب ‪ ۴‬کمیته در ستاد احیای گردشگری اصفهان‬ ‫علی کرباسی زاده‬ ‫مهدی طغیانی‬ ‫گفت وگو‪ ،‬قرار نیس��ت وظیفه ای از کس��ی س��لب و به دیگران‬ ‫محول ش��ود؛ بلکه نهاد های عضو باید با همدلی و همراهی‪ ،‬با‬ ‫هدف توسعه گردشگری این مهم را به انجام برسانند‪.‬‬ ‫طغیانی تصریح کرد‪ :‬اعضای ستاد باید با اصالحات انگیزشی‬ ‫و قواع��د و ب��ا تعامل یکدیگ��ر بتوانند معضل گردش��گری در‬ ‫پساکرونا را حل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹درامدهای استان اصفهان‬ ‫علی کرباس��ی زاده‪ ،‬مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫نیز در این جلس��ه گفت‪ :‬درامدهای اس��تان تاکنون وابسته به‬ ‫گردش��گری نبوده؛ ضمن انکه به گردشگری نیز به عنوان یک‬ ‫اولویت نگاه نشده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬جایگاه اصفهان از نظر تاریخی و گردش��گری‬ ‫در بین هزاران شهر تاریخی جهان‪ ،‬از اهمیت ویژه ای برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫کرباسی زاده تاکید کرد‪ :‬اصفهان دیگر جای صنعت و توسعه‬ ‫فریدون اللهیاری‬ ‫کریم بیگی‬ ‫کش��اورزی نیس��ت اما با وجود نداش��تن این دو صنعت مهم‬ ‫چگونه می توان اشتغال ایجاد کرد؟ از این رو‪ ،‬بر اساس مطالعات‬ ‫انجام ش��ده مش��خص ش��د که محور توسعه اش��تغال استان‪،‬‬ ‫گردشگری است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اولوی��ت نخس��ت و ض��روری اس��تان بحث‬ ‫گردش��گری است اما به علت بحران های موجود که گردشگری‬ ‫را نیز تحت الش��عاع ق��رار داده‪ ،‬ظرفیت پذیرش هتل های ما به‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬درصد رس��یده اس��ت‪ ،‬صدها نفر در بخش صنایع‬ ‫دستی بیکار شده یا به شغل دیگری مشغول شده اند؛ بر همین‬ ‫اس��اس‪ ،‬ما در چنین شرایطی باید به گردش��گری توجه ویژه‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پرهیز از کلی نگری‬ ‫فریدون اللهی��اری‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دستی استان اصفهان نیز در این جلسه استفاده از تمام‬ ‫ظرفیت ها برای رفع مش��کالت گردشگری را ضروری خواند و‬ ‫گفت‪ :‬ما باید در س��تاد احیا‪ ،‬تمام برنامه ها را عملیاتی تر کنیم‬ ‫و از کلیات موضوع بپرهیزیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عدم هماهنگی بین عوامل گردشگری‪ ،‬ضرورت‬ ‫تبلیغ��ات گردش��گری را زیر س��وال برده اس��ت و اگ��ر تبلیغ‬ ‫ممنوعیت سفر را برداریم‪ ،‬یک گام روبه جلو برای جلوگیری از‬ ‫اختالل در سفرها برداشته ایم‪.‬‬ ‫اللهی��اری اف��زود‪ ۳۵ :‬هزار ظرفی��ت اقامت��ی و ‪ ۲۸۰‬پروژه‬ ‫گردش��گری در اس��تان داریم که تا نیمه نخست سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫افتتاح می ش��وند؛ اما س��رمایه گذاران به دلیل انکه باید عوامل‬ ‫اجرایی را در این مکان ها مس��تقر کنند‪ ،‬رغبتی به این افتتاح‬ ‫نشان نمی دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ وضع موجود‬ ‫کری��م بیگی‪ ،‬رئیس جامع��ه هتل داران اس��تان اصفهان نیز‬ ‫گفت‪ :‬قبل از توسعه گردشگری باید به حفظ این بخش اهتمام‬ ‫ورزیم و اگر اولویت بندی در کارمان باش��د‪ ،‬نخس��ت باید وضع‬ ‫موجود را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬وقتی ش��رایط ما درباره کرونا عادی نباش��د‪،‬‬ ‫س��فر هم اتف��اق نمی افتد؛ ضم��ن انکه رعای��ت پروتکل های‬ ‫بهداشتی برای شهروندان و مسافران را باید جدی تر بگیریم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در نخس��تین جلس��ه رسمی س��تاد احیای‬ ‫گردشگری استان اصفهان‪ ،‬شرح وظایف نهادهای عضو تدوین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محدودیت سفر به خارج از ایران کمتر می شود؟‬ ‫ب��ا برقراری پروازهای ترکیه و پس از ان عمان‪ ،‬پیش بینی ها‬ ‫بر این اس��ت که از محدودیت های سفر به خارج از کشور برای‬ ‫ش��هروندان ایرانی کاسته خواهد ش��د‪ .‬هرچند نرخ ارز و بلیت‬ ‫پروازها هنوز مسئله است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬یک شرکت هواپیمایی ایرانی در اطالعیه ای‬ ‫اعالم کرده که پروازهای محدودی را در مسیر تهران‪-‬استانبول‬ ‫از اول مه��ر برق��رار خواه��د ک��رد‪ .‬دبیر انجمن ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی نیز با تایید این مطلب‪ ،‬از مذاکره س��فیر ایران در‬ ‫ترکیه با وزیر حمل ونقل این کشور برای ازسرگیری پروازهای‬ ‫عادی و تجاری با رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد‪.‬‬ ‫مرز ایران و ترکیه از اسفند سال گذشته بسته شده است‪ .‬با‬ ‫وجود توافق وزرای خارجه دو کش��ور برای بازگشایی مرزهای‬ ‫مش��ترک از اواخر بهار اما این اتفاق تا کنون رخ نداده اس��ت‪.‬‬ ‫پروازهای محدودی هم که تاکنون در مسیر تهران‪-‬استانبول از‬ ‫طریق ایران یا کشور سوم مانند قطر برقرار شد ه است مجاز به‬ ‫جابه جایی مسافرانی بوده که جواز اقامت‪ ،‬روادید کار یا تحصیل‬ ‫از کشور دیگری را داشتند‪ .‬اما اطالعیه شرکت هواپیمایی ایرانی‬ ‫که از برقراری پروازه��ای ترکیه از اول مهر خبر داده‪ ،‬پذیرش‬ ‫مس��افران را فقط به داشتن تست ‪ PCR‬کرونا با نتیجه منفی‬ ‫محدود کرده اس��ت‪ .‬این تست باید حداکثر ‪ ۷۲‬ساعت قبل از‬ ‫پرواز در ازمایش��گاه های مورد تایید وزارت بهداشت که اسامی‬ ‫ان در اطالعیه شرکت هواپیمایی ذکر شده‪ ،‬انجام شده باشد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬یک شرکت هواپیمایی وابسته به کشور عمان‬ ‫نیز فروش بلیت پروازهای تهران‪-‬مس��قط و تهران‪-‬استانبول را‬ ‫ب��رای تاریخ ‪ ۱۵‬مهر اغاز کرده که با قیمتی به مراتب پایین تر‬ ‫از هواپیمای��ی قطر به فروش می رس��اند‪ .‬ش��رکت هواپیمایی‬ ‫عمانی هنوز پروتکل سفر به این کشور را اعالم نکرده اما گمان‬ ‫اژانس ه��ای مس��افرتی طبق صحبت هایی که ب��ا نماینده این‬ ‫شرکت در ایران داش��ته اند‪ ،‬بر این است که این پروازها عادی‬ ‫تلقی می ش��وند و به مسافران دارای مجوز اقامت‪ ،‬روادید کار یا‬ ‫تحصیل محدود نمی شود‪.‬‬ ‫هرچند تعلیق های مکرر پروازهای ترکیه در ماه های گذشته‪،‬‬ ‫نگرانی هایی را از بابت استمرار نداشتن این پروازها ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما پیش بینی اژانس های مس��افرتی بر این است که با‬ ‫برقراری پروازهای بیش��تر در این مس��یر که از مرزهای هوایی‬ ‫پرتردد ایران به شمار می اید‪ ،‬قیمت بلیت پروازهای بین المللی‬ ‫به ویژه در مس��یر اس��تانبول که تا مدت ها در انحصار ش��رکت‬ ‫هواپیمایی قطر بود‪ ،‬کاهش پیدا کند و سفرهایی که این مدت‬ ‫معطل گرانی نرخ بلیت پرواز و محدودیت های مسافرتی کرونا‬ ‫شده بود‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬سفر به خارج از ایران تحت تاثیر بسته بودن دیگر‬ ‫مرزها‪ ،‬توقف صدور روادید گردش��گری از سوی برخی کشورها‬ ‫از جمله حوزه شنگن و افزایش نرخ ارزهای خارجی‪ ،‬هنوز روال‬ ‫طبیعی پیدا نکرده اس��ت‪ .‬درحال حاضر به جز پروازهای تهران‬ ‫ترکیه و عمان که محدودیت های مس��افرتی را برای شهروندان‬ ‫ایرانی کاهش داده اند‪ ،‬در مس��یرهای پاریس (فرانس��ه)‪ ،‬لندن‬ ‫و منچس��تر (انگلیس)‪ ،‬امستردام (هلند)‪ ،‬وین (اتریش)‪ ،‬دوبی‬ ‫(امارات)‪ ،‬دوحه (قطر)‪ ،‬بانکوک (تایلند)‪ ،‬کواالالمپور (مالزی)‪،‬‬ ‫گوانگجو (چین)‪ ،‬مسکو (روسیه)‪ ،‬دهلی (هند)‪ ،‬بیروت (لبنان)‬ ‫و بص��ره (عراق) از مبدا تهران از مدت ها قبل پروازهایی برقرار‬ ‫شده که فقط به مسافرانی اجازه سوار شدن می دهند که جواز‬ ‫اقامت‪ ،‬روادید کار یا تحصیل داشته باشند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬اظهارات تازه رئیس جمهوری در جلس��ه س��تاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا نش��ان می دهد هن��وز جانب احتیاط برای‬ ‫ازسرگیری سفر گردش��گران و زائران خارجی به ایران‪ ،‬گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«سفر هوشمند‬ ‫بروید»‬ ‫جایگزین«سفر‬ ‫نروید» شود‬ ‫مونس��ان با بیان اینکه قرار است هفته اینده جلسه ای با وزیر بهداشت‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬تعطیلی س��فر زیادی طول کشید می خواهیم «سفر‬ ‫هوشمند بروید» جایگزین «سفر نروید» شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬علی اصغر مونس��ان وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری‬ ‫و صنایع دس��تی با حضور در برنام��ه تلویزیونی درب��اره وضعیت صنعت‬ ‫گردشگری گفت‪ :‬گردشگری با اندکی حمایت نیز می تواند دستاوردهای‬ ‫زیادی داش��ته باشد‪ .‬می توان با ‪ ۵۰‬میلیون تومان شغل ایجاد کرد اما در‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬یک ش��غل با دست کم ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫ما در ش��رایط تحریم به باور همه اتفاقات عجیب س��ال ‪ ۹۸‬مانند س��یل‪،‬‬ ‫بنزین‪ ،‬شهادت سردار سلیمانی‪ ،‬درگیری های منطقه و سقوط هواپیمای‬ ‫اوکراینی‪ ،‬باز هم ش��اهد رش��د بی نظیری بودیم چون اش��تغال در حوزه‬ ‫گردشگری پایدار است‪.‬‬ ‫مونس��ان گفت‪ :‬در شرایطی که کشور با شیوع کرونا مبارزه می کند‪ ،‬در‬ ‫کش��ور‪ ،‬هیچ وقت هتل ها را تعطیل نکردیم بلکه پروتکل های سختگیرانه‬ ‫به همه هتل ها ابالغ ش��د اما بسیاری از انها مشتری نداشتند و خودشان‬ ‫تعطیل کرده اند چون هزینه باز ماندن هتل ها زیاد است‪ .‬در هماهنگی با‬ ‫ستاد مبارزه با کرونا گشایشی ایجاد شد‪ .‬در برهه ای از زمان‪ ،‬حجم زیادی‬ ‫از سفر اتفاق افتاد و گردشگری نفس کشید اما با امدن موج دوم بیماری‪،‬‬ ‫س��فرها متوقف ش��د و به حالت قبل برگشت‪ .‬االن احساس می کنیم این‬ ‫زمان زیادی طول کشیده است‪ .‬سرمایه گذاری های زیادی در گردشگری‬ ‫شده که اگر شکست بخورد‪ ،‬غیرقابل برگشت است‪.‬‬ ‫ضرورت احیای‬ ‫یک صنعت‬ ‫ارزاور‬ ‫صبا رضایی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫در روزه��ای اخیر نقش کرون��ا در کاهش‬ ‫س��فرها به ویژه س��فرهای خارج��ی به حدی‬ ‫پررنگ ش��ده که دیگ��ر کاهش ارزش ریال و‬ ‫توانایی مالی مردم برای سفر کردن به چشم‬ ‫نمی اید‪.‬‬ ‫از سویی دولت دوازدهم همواره انتقادهایی‬ ‫درباره خروج ارز از کشور به موجب سفرهای‬ ‫خارج��ی مردم عنوان می کرد و در این زمینه‬ ‫برای درامدزای��ی دول��ت راهکارهایی مانند‬ ‫افزایش عوارض خروج در نظر گرفته ش��د‪ .‬با‬ ‫این همه‪ ،‬همواره بر کثرت سفرهای خارجی‬ ‫مردم از سوی دولتمردان انتقاد می شد‪.‬‬ ‫ح��ال با وجود دالر ‪ ۲۷‬ه��زار تومانی‪ ،‬یورو‬ ‫‪ ۳۱‬هزار تومانی دیگر چه کس��ی می تواند از‬ ‫کشور خارج ش��ود که ارز خارج کند؟ با این‬ ‫روند شاید تا حدی نگرانی منتقدان سفرهای‬ ‫خارجی بابت خروج ارز برطرف ش��ده باشد‪.‬‬ ‫البته ش��یوع ویروس تاجدار را باید نخستین‬ ‫عامل برچیدن س��فره سفرها دانست‪ .‬روندی‬ ‫که منجر به بروز مش��کالتی برای بسیاری از‬ ‫اصناف ش��ده و صنعت گردشگری نیز از این‬ ‫مشکالت در امان نمانده است‪.‬‬ ‫این مشکالت هم تنها مختص ایران نیست‬ ‫و صنع��ت گردش��گری جه��ان را تحت تاثیر‬ ‫قرارداده است‪.‬‬ ‫بنابراع�لام س��ازمان جهانی گردش��گری‪،‬‬ ‫صنعت گردش��گری به عنوان مهم ترین بخش‬ ‫اقتصاد برخی از کش��ورهای جهان به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬درامد حاصل از صنعت گردش��گری‬ ‫در جهان در ‪ ۲۰‬سال گذشته از ‪ ۴۹۰‬میلیارد‬ ‫دالر ب��ه ی��ک میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫از زمان ش��یوع کرونا در جهان این درامد به‬ ‫نصف این مبل��غ کاهش یافت��ه و پیامدهای‬ ‫اقتصادی بسیار ش��دیدی را برجای گذاشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابر اعالم پایگاه خبری رس��می این نهاد‬ ‫بین المللی‪ ،‬پیش بینی شده صنعت گردشگری‬ ‫در جهان در ‪ ۴‬ماه ابتدایی شیوع این ویروس‬ ‫با خسارت مالی یک تریلیون و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫دالری مع��ادل ‪ ۱.۵‬درص��د از تولید ناخالص‬ ‫جهان روبه رو شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن پیش بین��ی ش��د چنانچ��ه این‬ ‫بح��ران به مدت ‪ ۸‬ماه تداوم داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫میزان خس��ارت به ‪ ۲‬تریلیون و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر مع��ادل ‪ ۲.۸‬درص��د از تولید ناخاص در‬ ‫جهان برسد‪.‬‬ ‫در بدبینانه تری��ن حال��ت چنانچ��ه بحران‬ ‫کرونا تا ‪ ۱۲‬ماه ادامه یابد‪ ،‬صنعت گردشگری‬ ‫با خس��ارت مالی ‪ ۳‬تریلی��ون و ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫دالری مع��ادل ‪ ۴.۲‬درص��دی تولید ناخالص‬ ‫داخلی در جهان روبه رو می شود‪.‬‬ ‫ای��ران نیز از اس��یب های کرون��ا در بخش‬ ‫گردشگری در امان نمانده است‪ .‬امسال کرونا‬ ‫به عن��وان مهمان ناخوانده گردش��گری باعث‬ ‫شده تا از امکانات گردشگری ایران با حداقل‬ ‫ظرفیت اس��تفاده ش��ود و حتی ب��رای چند‬ ‫ماه اس��تفاده از این امکان��ات به نزدیک صفر‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫هنوز هم با وجود اعالم اغاز فعالیت هتل ها‬ ‫و مراکز اقامتی‪ ،‬خس��ارت کرونا به این بخش‬ ‫از صنعت گردشگری ادامه دارد‪.‬‬ ‫ب��ا این همه ت��ا زمان��ی که ش��یوع کرونا‬ ‫تمام نش��ده و بح��ران کرون��ا را پش��ت س��ر‬ ‫نگذاشته ایم‪ ،‬نمی توان درباره تغییرات صنعت‬ ‫گردشگری و وضعیت ان نظری داد‪.‬‬ ‫اما در شرایط فعلی این صنعت تعطیل شده‬ ‫است و صنعت گردشگری که از طریق جذب‬ ‫گردش��گران خارج��ی ارزاوری و درامدزایی‬ ‫بس��یاری داش��ت دیگر از دس��ت رفته است‪.‬‬ ‫حال اینکه کدام کش��ورهای جه��ان پس از‬ ‫کرونا قادر به احیای این صنعت خواهند بود‪،‬‬ ‫مش��خص نیس��ت‪ .‬اما اگر از هم اکنون دولت‬ ‫ب��رای بهبود این صنعت چاره اندیش��ی نکند‬ ‫نمی توان امیدوار بود که گردش��گری پس از‬ ‫کرونا وضعیت بهتری داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه باور بس��یاری از کارشناس��ان و به گواه‬ ‫بس��یاری از اظهارات‪ ،‬دول��ت در برخی موارد‬ ‫ن��گاه یک س��ویه ای به صنعت گردش��گری و‬ ‫خروج ارز از کش��ور داشت و با اینکه همواره‬ ‫اع�لام می ش��د ب��رای ارتق��ای ای��ن صنعت‬ ‫برنامه هایی تدوین ش��ده است‪ ،‬اقدام خاصی‬ ‫برای جذب گردش��گران خارجی انجام نشد‪.‬‬ ‫حال باید منتش��ر ماند و دید چه برنامه هایی‬ ‫ب��رای احی��ای صنع��ت گردش��گری مدنظر‬ ‫مسئوالن و فعاالن این صنعت است‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1617‬‬ ‫پیاپی ‪2935‬‬ ‫استان ها‬ ‫نظرگاه‬ ‫مخالفت‬ ‫با تعلیق‬ ‫کارت های‬ ‫بازرگانی‬ ‫جمال رازقی‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی فارس‬ ‫اتاق بازرگانی اس��تان فارس با تعلی��ق کارت های بازرگانی مخالف‬ ‫بوده و مطالبه گر نظر کارشناس��ی برای حمایت از صادرات کاالهای‬ ‫غیرنفتی اس��ت‪ .‬دریافت و بررس��ی کارشناسی تعداد زیادی شکایت‬ ‫درب��اره عدم ص��دور مج��وز واردات در مقاب��ل ص��ادرات از س��وی‬ ‫صادرکنندگان دارای تعهد ارزی نش��ان می دهد باوجود صدور مجوز‬ ‫ثبت س��فارس در س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بانک مرکزی از‬ ‫تایید ثبت سفارش ها خودداری کرده که این اقدام موجب بروز مشکل‬ ‫در رفع تعهد و حتی اخالل در نظام واردات کاال ش��ده است‪ .‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬انتظار فعاالن بخش خصوصی احیای مجدد مکانیسم کوتاژ به‬ ‫کوتاژ در شرکت های تولیدی و تجاری واردکننده است‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که در برخی موارد مش��اهده شده که صادرکنندگان برخالف‬ ‫اع�لام در س��امانه نیما‪ ،‬خریداری برای ارز در کش��ور مورد صادرات‬ ‫نداشته اند که مورد مصداقی ریال کویت ناشی از صادرات سیمان به‬ ‫کویت اس��ت که خریداری در سامانه به صادرکننده مراجعه نکرده و‬ ‫موارد مش��ابه ازسوی مسئوالن استان به وزارت اقتصاد و امور دارایی‬ ‫منعکس شده است‪ .‬برهمین اساس در اتاق بازرگانی فارس کمیته ای‬ ‫برای بررسی و کارشناسی مش��کالت صادرکنندگان استان ناشی از‬ ‫بازگش��ت ارز حاصل از صادرات فعال ش��ده اس��ت‪ .‬در بررسی های‬ ‫این کمیته مش��خص شد بس��یاری از اقالمی که در سال های ‪ ۹۷‬و‬ ‫‪ ۹۸‬و فص��ل به��ار ‪ ۹۹‬با عناوین ارز اش��خاص‪ -‬واردات بدون انتقال‬ ‫ارز قس��متی از واردات تعاونی های مرزنش��ینان و کاالهای مشمول‬ ‫مق��ررات ماده ‪ ۳۸‬بوده ک��ه با تامین مبال��غ ان از محل ارز حاصل‬ ‫از صادرات انجام ش��ده که ضرورت محاس��به این ارقام بدیهی است‪.‬‬ ‫همچنین در بررس��ی پرونده های مربوط معین است که بدهی ارزی‬ ‫صادرکنندگانی که با استفاده از تمهیدات ماده ‪ ۱۲‬مقررات صادرات‬ ‫و واردات اقدام به ورود موقت مواد اولیه و س��پس صادرات محصول‬ ‫نهایی کرده فقط حجم صادرات انجام شده منظور و کسر ارزش ارزی‬ ‫ماده اولیه واردشده(ورود موقت) لحاظ نشده است‪ .‬از موارد مصداقی‬ ‫ای��ن موضوع می توان به ص��ادرات محصوالت اردی با گندم از محل‬ ‫ورود موقت یا عصاره ش��یرین بیان از محل ورود موقت ریش��ه اشاره‬ ‫کرد‪ .‬این درحالی اس��ت که با توجه به ارقام اعالم شده درباره حجم‬ ‫کلی عدم برگش��ت ارز صادراتی ضرورت پاالیش این اعداد و تفکیک‬ ‫اس��تثنائات موضوعی ش��امل معافیت زیر یک میلیون یورو موضوع‬ ‫بخش��نامه بانک مرکزی معافیت صادرات محصوالت کش��اورزی و‪...‬‬ ‫لحاظ شد تا تصمیم گیری بر مبنای مقررات مربوط امکان پذیر باشد‪.‬‬ ‫ظرفیت های‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫ُمهر‬ ‫در ایین افتتاح کانون مشاوران اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد‬ ‫تعیین راه اینده اقتصاد در اسناد باالدستی‬ ‫بهروز راعی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمی توان در‬ ‫اکوسیستمی‬ ‫بدون دقت‬ ‫و توجه به‬ ‫منشورهای‬ ‫تدوین شده در‬ ‫کشور حرکت کرد‬ ‫تامین مالی ‪ 3‬پروژه صنعتی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫با موافقت بانک صنعت و معدن تامین مالی کاش��ی پرس�لان در‬ ‫بیرجند‪ ،‬واحد فراوری مس در فردوس و طرح توسعه واحد استخراج‬ ‫زغال س��نگ طبس انجام ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن گفت‪ :‬باوجود سیاس��ت کلی بانک‬ ‫به مورد پذیرش واقع نشدن طرح های جدید ایجادی با هدف تمرکز‬ ‫ب��ر تامین مالی طرح های نیمه تمام و س��رمایه در گردش واحدهای‬ ‫موجود‪ ،‬طرح های یادش��ده تامین مالی خواهد ش��د‪ .‬حسین مهری‬ ‫ضمن بیان این مطلب افزود‪ :‬مجموع تسهیالت تخصیص یافته به این‬ ‫‪ ۳‬طرح افزون بر ‪ ۷۰۰۰‬میلیارد ریال خواهد بود‪.‬‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫بار دیگر واحد نمونه سال شد‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان با ثبت عملکرد سال ‪ ،۱۳۹۸‬عنوان واحد‬ ‫نمونه تولیدی سال ‪ ۱۳۹۹‬استان خراسان رضوی را به خود اختصاص‬ ‫داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی مجتمع فوالد خراس��ان‪ ،‬این مجتمع که‬ ‫در س��ال گذش��ته موفق به ثبت ‪۱۸‬درصد رش��د در جمع تولیدات‪،‬‬ ‫‪۴۹‬درصد رش��د ارزش فروش و ‪۷۹‬درصد رشد ارزش صادرات شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ایی��ن قدردانی از واحدهای نمونه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬با حضور‬ ‫مع��اون اس��تاندار خراس��ان رضوی و تع��دادی از مقام��ات اجرایی‪،‬‬ ‫سیاس��ی و نمایندگان بخش خصوصی لوح تقدی��ر و تندیس واحد‬ ‫نمونه تولیدی سال را دریافت کرد‪ .‬به گفته مدیرعامل مجتمع فوالد‬ ‫خراسان‪ ،‬رشد‪۷۰‬درصدی سود عملیاتی‪۱۵ ،‬درصد کاهش موجودی‬ ‫انبارها نس��بت به سال قبل به همراه س��ایر دستاوردهای حوزه های‬ ‫تولی��دی (از جمله ثبت رکورد ه��ای گوناگون در نواح��ی تولید) از‬ ‫مهم ترین توفیقات این شرکت در سال گذشته بوده که عنوان واحد‬ ‫نمونه را برای این شرکت رقم زده است‪.‬‬ ‫کسری غفوری خاطرنشان کرد‪ :‬کسب رکوردهای فروش و صادرات‬ ‫و فعالیت های حوزه استانداردها و نظام های مدیریتی به عنوان بخشی‬ ‫دیگر از فعالیت های ارزنده همکاران شرکت بوده و نتیجه تالش همه‬ ‫کارکنان و دس��ت اندرکاران شرکت باعث احراز این موفقیت جمعی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت ش��هرداری فردیس در ایین افتتاح فاز نخست مرکز‬ ‫کنترل ترافیک ش��هرداری فردیس با بیان اینکه برای اجرای مرکز‬ ‫مدیری��ت و کنت��رل ترافیک ‪ ۳۰‬میلیارد ریال هزینه ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هوشمندس��ازی از موضوعات با اهمیت در حوزه مدیریت ش��هری‬ ‫است و راه اندازی مرکز کنترل ترافیک شهری در راستای دستیابی‬ ‫به ش��هر هوش��مند انجام ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از استان البرز‪،‬‬ ‫کیهان نریمانی افزود‪ :‬استفاده از سامانه های حمل و نقل هوشمند‬ ‫در دیگر ش��هرها راهکاری مناس��ب برای کنترل ترافیک ش��هری‬ ‫اس��ت که تاثیر بس��زایی در حل مس��ائل ترافیکی شهر دارد که از‬ ‫اولویت های شهرداری فردیس در سال جاری بود‪ .‬وی از تخصیص‬ ‫اعتب��ار یک و نیم میلی��ارد ریالی برای تهی��ه دوربین های کنترل‬ ‫ترافی��ک و نصب در معابر فرعی ش��هر فردیس خب��ر داد و عنوان‬ ‫در بازدید بابک دین پرس��ت‪ ،‬معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه‬ ‫منطقه ای وزارت کشور از ش��هرک صنعتی مهر‪ ،‬اخرین وضعیت پیشرفت‬ ‫مصوبات س��ند پیشران توس��عه بررسی ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از فارس‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی فارس در این بازدید گفت‪ :‬در یک‬ ‫سال گذشته ‪۶‬طرح عمرانی و تکمیل زیرساختی در راستای اجرای مصوبات‬ ‫سند پیشران توس��عه‪ ،‬با اعتباری افزون بر ‪۳۵‬میلیارد ریال اجرا شده است‪.‬‬ ‫احد فتوحی همچنین با اشاره به رفع مشکل زیست محیطی واحد تولیدی‬ ‫محصوالت ابزیان گفت‪ :‬در این باره نیز پیرو مصوبه س��ند پیش��ران‪ ،‬مشکل‬ ‫این س��رمایه گذار رفع و هم اکنون در مرحله نصب خط تولید است‪.‬فتوحی‬ ‫در ادامه از اغاز عملیات اجرایی طرح شبکه داخلی فاضالب خبر داد وگفت‪:‬‬ ‫این طرح با ‪۲۰‬میلیارد ریال اعتبار اغاز شده است‪ .‬وی با بیان اینکه در ‪۶‬سال‬ ‫گذش��ته ‪۳۷‬طرح عمرانی و زیرساختی در حوزه های تامین زیرساخت های‬ ‫اب‪ ،‬برق وگاز و همچنین اس��فالت و زیرس��ازی در این ش��هرک صنعتی با‬ ‫اعتبار ‪۲۲۰‬میلیارد انجام ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��هرک صنعتی اماده استقرار‬ ‫واحدهای صنعتی و جذب س��رمایه گذار اس��ت و در این زمینه تاکنون ‪۱۹‬‬ ‫سرمایه گذار جذب شده که از این تعداد ‪ ۵‬واحد تولیدی و صنعتی با اشتغال‬ ‫‪ ۲۶۰‬نفر در مرحله فعالیت و تولید و بهره برداری اس��ت‪ .‬فتوحی با اش��اره به‬ ‫ظرفیت های شهرستان مُهر از جمله وجود پاالیشگاه گاز پارسیان اظهارکرد‪:‬‬ ‫ش��هرک صنعتی ُمهر با محوریت ایجاد صنایع تخصصی مربوط به نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروش��یمی و استقرار صنایع پایین دس��تی از قابلیت های مناسبی برای‬ ‫توسعه صنعتی این شهرستان برخوردار است‪.‬‬ ‫کانون مشاوران اتاق بازرگانی اصفهان به منظور‬ ‫ارائه خدمات مش��اوره‪ ،‬پش��تیبانی و حل مسئله‬ ‫بنگاه های اقتصادی افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مسعود گلشیرازی‬ ‫در ایی��ن افتتاح کانون مش��اوران ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفه��ان گف��ت‪ :‬این کان��ون در راس��تای اجرای‬ ‫یکی از مصوبات مهم ش��ورای گفت وگوی دولت و‬ ‫بخش خصوصی استان به قید فوریت و در تکمیل‬ ‫اقدامات شتابدهند ه اتاق اصفهان افتتاح شد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اصفهان افزود‪ :‬نمی توان در‬ ‫اکوسیس��تمی بدون دقت و توجه بر منش��ورهای‬ ‫تدوین ش��ده در کش��ور حرکت کرد‪ ،‬زیرا اس��ناد‬ ‫باالدس��تی تدوین ش��ده مش��خص کننده سمت و‬ ‫سوی اتی اقتصاد کشور هستند‪.‬‬ ‫وی جوان گرایی‪ ،‬دانایی محوری و عدالت خواهی‬ ‫را از ارکان اسناد باالدستی کشور دانست و تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬جوانان ما باید بتوانند در کنار بهره گیری از‬ ‫دانش‪ ،‬ش��رایطی را برای تحقق عدالت اجتماعی‬ ‫فراه��م کنن��د و ای��ن ام��ر نیازمند ممارس��ت و‬ ‫برخورداری از دانش و توان فنی الزم است‪.‬‬ ‫گلش��یرازی با تاکید بر اینکه ام��روز اقتصاد ما‬ ‫راهی جز مردمی شدن ندارد‪ ،‬خواستار توجه ویژه‬ ‫به این مهم شد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصفهان با اش��اره ب��ه گزارش اخیر‬ ‫مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران و نامطلوب‬ ‫خواندن وضعی��ت تعاملی دولت و م��ردم در این‬ ‫گزارش‪ ،‬نامناسب بودن سیاست های ارزی کشور‬ ‫و حاکم بودن ترجیحات سیاس��ی بر اقتصادی را‬ ‫منج��ر به خروج س��رمایه های عظیمی از کش��ور‬ ‫دانست‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایطی که دولت با کسری‬ ‫بودجه مواجه اس��ت و باید بر درامدهای مالیاتی‬ ‫بیش��تر اتکا کند‪ ،‬با ایجاد ش��رایط مس��اعد برای‬ ‫بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت های تولید‬ ‫و کار بیشتر می توان این کسری بودجه را جبران‬ ‫کرد‪ .‬وی با اشاره به ایه ‪ ۱۵۹‬سوره ال عمران که بر‬ ‫مش��ورت با اهل خرد تاکید کرده‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدیم‬ ‫اکنون زمان بارور شدن اصفهان صنعتی فرارسیده‬ ‫و باید از طریق شبکه س��ازی میان جوانان مستعد‬ ‫دانش��گاهی با صاحبان صنایع و س��رمایه سنتی‪،‬‬ ‫اقتصاد درونزای برون نگر را رقم زد‪.‬‬ ‫دبی��ر ش��ورای گفت وگ��وی دول��ت و بخ��ش‬ ‫خصوصی اس��تان اصفه��ان‪ ،‬تالش ب��رای جریان‬ ‫دان��ش در بنگاه ه��ای اقتصادی و شناس��اندن و‬ ‫بکارگیری درس��ت ابزارهای گ��ذار از بحران مانند‬ ‫ظرفیت هایی مانند ستاد تسهیل‪ ،‬کمیته حمایت‬ ‫ذلیخاکرمی‪ -‬مدیر س��ازمان جهادکشاورزی استان‬ ‫هم��دان در بازدید اعضای هیات رئیس��ه و کمیس��یون‬ ‫کش��اورزی مجلس شورای اسالمی از باغات گردو بخش‬ ‫زند شهرس��تان مالیر از ارتقای عملک��رد تولید گردو از‬ ‫‪ ۲.۵‬به ‪ ۴.۵‬تن در هکتار با اس��تفاده از سرش��اخه کاری‬ ‫سخن گفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از همدان‪ ،‬منص��ور رضوانی جالل‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان جهادکش��اورزی اس��تان همدان ضمن‬ ‫خوش��امدگویی و قدردان��ی از احد ازادیخ��واه‪ ،‬نماینده‬ ‫مالیر در مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬با وجـود اینکه‬ ‫همدان فقـط ‪ ۱.۲‬درصد از مس��احت کش��ور را ش��امل‬ ‫می ش��ود اما بیش از ‪ ۴.۲‬درصـد محصوالت کش��اورزی‬ ‫کش��ـور را تولید مـی کند که ایـن موضوع نشان دهنده‬ ‫تاثیـرگذاری این اس��تان در تولید محصوالت کشاورزی‬ ‫راه اندازی مرکز کنترل ترافیک‬ ‫کیهان نریمانی‬ ‫ابوالفضل اینانلو‬ ‫ک��رد‪ :‬پایش تصویری ش��هر در افزایش امنی��ت‪ ،‬کاهش ترافیک و‬ ‫همچنین کاهش تخلفات رانندگی موثر است‪ .‬نریمانی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬هدف مدیریت ش��هری فردیس در راه ان��دازی مرکز کنترل‬ ‫ترافیک ش��هرداری فردیس کاهش هزینه ها در خدمات ش��هری‪،‬‬ ‫رصد و مدیریت ترافیک‪ ،‬هدایت ناوگان حمل ونقل عمومی‪ ،‬کنترل‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن کان��ون اعض��ا می توانند از‬ ‫خدمات مش��اوره ای به صورت حضوری‪ ،‬ساعتی‪،‬‬ ‫تلفنی‪ ،‬مج��ازی‪ ،‬انالی��ن و افالین‪ ،‬ورک ش��اپ‪،‬‬ ‫پادکست‪ ،‬مشاوره خارجی و‪ ...‬بهره مند شوند‪.‬‬ ‫امینی تصریح کرد‪ :‬ترکیب خدمات مش��اوره در‬ ‫این کانون به نحوی اس��ت که به تمامی نیازهای‬ ‫مشاوره ای اعضا با تنوع منحصر به فرد‪ ،‬نحوه ارائه‬ ‫و حوزه تخصصی پاس��خ داده خواه��د‪ .‬در بخش‬ ‫منتورینگ ها نیز س��عی ش��ده امکان اس��تفاده از‬ ‫تجربیات و مشاوره خبرگان کسب وکار عالقه مند‬ ‫به حمایت از فعاالن اقتصادی فراهم شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬در گام س��وم نی��ز اعضا‬ ‫می توانند با ارائه درخواست مشاوره های خاص به‬ ‫صورت پروژه ای از بستر این کانون استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ازمون و خطاهای مکرر‬ ‫نامناس��ب بودن سیاس��ت های ارزی و حاکم ب��ودن ترجیحات‬ ‫سیاس��ی ب��ر اقتصادی منجر ب��ه خروج س��رمایه های عظیمی از‬ ‫کشور شده است‬ ‫قضایی و شورای گفت وگو را از دیگر اقدامات مهم‬ ‫اتاق در دوره نهم ان‪ ،‬عنوان و تصریح کرد‪ :‬کانون‬ ‫مشاوران اتاق بازرگانی اصفهان یک حلقه تکمیلی‬ ‫از چرخه اقتصادی است که ازسوی پارلمان بخش‬ ‫خصوصی راه اندازی شد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین خواستار‬ ‫اجرای ازمایشی رویه جدید صدور کارت بازرگانی‬ ‫در چند اس��تان و رفع مشکالت و نواقص موجود‬ ‫در س��امانه و سپس گس��ترش ان در سطح ملی‬ ‫ش��د و افزود‪ :‬در رویه جدید مشکالت زیادی برای‬ ‫فعاالن اقتصادی ایجادشده که الزم است این مهم‬ ‫از طریق مجلس پیگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مناسبات ضدتولید‬ ‫مه��دی طغیان��ی‪ ،‬نماین��ده م��ردم اصفهان در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی نیز با تاکید بر استفاده‬ ‫هرچه بیشتر از مشاوران خبره در راستای ارتقای‬ ‫سطح فعالیت های تجاری اس��تان ابراز امیدواری‬ ‫کرد که این طرح ابتکاری اتاق اصفهان در توسعه‬ ‫اقتصادی اس��تان نقش ویژه ای داش��ته باشد‪ .‬وی‬ ‫ارتقای کسب وکارها و وزن دهی به بخش خصوصی‬ ‫را دستاورد بزرگی دانست که در سال های گذشته‬ ‫به مدد تحری��م و کاهش درامدهای نفتی محقق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫طغیان��ی در ادام��ه حکمرانی ب��ر مبنای دانش‬ ‫اقتصاد‪ ،‬سیاست گذاری و توجه به نهادهای اقتصاد‬ ‫ایران و مدیریت در اقتصاد کشور و همچنین رفع‬ ‫مناس��بات ضدتولیدی را از ابزاره��ا و لوازم نقل و‬ ‫انتق��ال یک اقتص��اد مبتنی بر فعالی��ت دولت به‬ ‫اقتصاد مبتنی ب��ر فعالیت بخش خصوصی عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره از خدمات متنوع مشاوره ای‬ ‫فرش��ته امین��ی‪ ،‬رئی��س ش��ورای راهب��ردی‬ ‫ش��تابدهنده های بازاریاب��ی و ف��روش و تج��ارت‬ ‫الکترونیک نیز در این جلس��ه ب��ا بیان اینکه اتاق‬ ‫بازرگان��ی اصفهان در دوره نه��م فعالیت خود در‬ ‫راس��تای تمرکز ویژه بر ام��وزش جوانان و فعاالن‬ ‫اقتص��ادی در حوزه تج��ارت اقدام ب��ه راه اندازی‬ ‫ش��تابدهنده های صادرات‪ ،‬تج��ارت الکترونیک و‬ ‫ف��روش و بازاریاب��ی کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در همین راس��تا‬ ‫مرکز ش��تابدهنده بازاریابی و ف��روش برنامه هایی‬ ‫برای تبدیل ش��دن به یکی از مراکز اصلی ارتقای‬ ‫«س��طح بازاریاب��ی و فروش» اعضای زیس��ت بوم‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬اج��را و اقدام ب��ه راه ان��دازی کانون‬ ‫مشاوران کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق اصفه��ان تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این کانون س��عی ش��ده با بررس��ی نمونه های‬ ‫کلینیک ها‪ ،‬دپارتمان ها و مراکز تخصصی مشاوره‬ ‫مل��ی و بین المللی و تجربیات مش��ابه در اتاق‪ ،‬در‬ ‫کنار جلوگی��ری از موازی کاری های این حوزه به‬ ‫تمامی نیازهای مخاطبان پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫ارتقای عملکرد تولید گردو در باغ های همدان‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫رضوانی جالل بیان کرد‪ :‬ارتقای بهره وری‬ ‫اولویت نخس��ت در بخش کشاورزی استان‬ ‫همدان و یکی از محورهای توسعه بهره وری‬ ‫افزایش بهره وری باغات است‪.‬‬ ‫مدیر س��ازمان جهادکش��اورزی اس��تان‬ ‫هم��دان با بیان اینکه در شهرس��تان مالیر‬ ‫به طور ویژه به این موضوع تاکید ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬سرشاخه‬ ‫کاری یک��ی از مباحث اصلی ارتق��ای بهره وری و اصالح‬ ‫باغات گردو و انگور است‪.‬‬ ‫رضوانی جالل گفت‪ :‬استان همدان دارای بیش از ‪۱۹‬‬ ‫هزار هکتار باغ گردو است که حدود ‪۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار‬ ‫از ان در شهرس��تان مالیر واقع ش��ده است‪ .‬باغات انگور‬ ‫مالیر بیش از ‪ ۶۰‬درصد س��طح باغات اس��تان همدان را‬ ‫تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫مدیر س��ازمان جهادکشاورزی اس��تان همدان‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از سرش��اخه کاری که نقش‬ ‫بس��زایی در ارتقای بهره وری دارد‪ ،‬در باغات گردو‬ ‫و انگور استفاده می شود‪.‬‬ ‫رضوانی جالل با یاداوری اینکه اس��تان همدان‬ ‫و شهرستان تویسرکان قطب تولید گردو هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��ابقا به دلیل س��رمازدگی باغ��ات در فصل بهار‬ ‫بس��یار از محصوالت اس��یب می دیدند اما خوشبختانه‬ ‫ب��ا تاکید و همراهی مهندس طهماس��بی در س��ال های‬ ‫گذش��ته و تاکید اس��تاندار همدان در سند راهبردی ‪۳‬‬ ‫ساله استان سرشاخه کاری در اولویت قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طبق این س��ند متعهد ش��دیم در سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۷۰‬هزار پیوندک انجام ش��ود اما خوش��بختانه‬ ‫هوش��مند چراغ های راهنمایی و رانندگی‪ ،‬قابلیت اتصال به ش��هر‬ ‫هوش��مند و رسانه عمومی‪ ،‬ارتقای س��طح امنیت شهری‪ ،‬کاهش‬ ‫تخلفات و جرائم‪ ،‬مدیریت بحران‪ ،‬امدادرس��انی و خدمت رس��انی‬ ‫ب��ه موقع اس��ت‪ .‬ابوالفض��ل اینانلو‪ ،‬فرماندار فردی��س نیز در ایین‬ ‫بهره برداری از مرکز پایش تصویری ش��هرداری فردیس با اشاره به‬ ‫اینکه در اس��تانه هفته دفاع مقدس قرار داریم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬شهدای‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬رزمندگان اسالم و جانبازان ‪ ۸‬سال جانانه از کیان و‬ ‫ارزش های مقدس جمهوری اسالمی دفاع کردند‪ .‬فرماندار فردیس‬ ‫ن هستند که کشور ایران‬ ‫با بیان اینکه همه کس��انی که به دنبال ای ‬ ‫را به چالش بکش��ند‪ ،‬همواره شکست می خورند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫کش��ور جمهوری اسالمی همیش��ه با درایت نقشه های دشمنان را‬ ‫نقش بر اب می کند و همواره شاهد سرافرازی بیشتر کشور هستیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه عل��ی کرباس��ی زاده‪ ،‬مش��اور عال��ی‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی اصفهان با اش��اره به وجود‬ ‫ظرفیت های وی��ژه موجود در فع��االن اقتصادی‪،‬‬ ‫دانش��گاهیان و مدیران باتجربه اس��تان گفت‪ :‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬سهم عمده توس��عه بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و کشاورزی توسط ‪ SME‬ها محقق می شود‬ ‫که در این می��ان وجود افراد باتجربه در کنار این‬ ‫واحدهای کوچک و متوسط در قالب مشاور‪ ،‬منتور‬ ‫و ک��وچ می تواند انها را از ازمون و خطاهای مکرر‬ ‫مصون دارد‪.‬‬ ‫وی اب��راز امیدواری کرد افتتاح این کانون نقش‬ ‫موثری در توسعه اهداف اقتصادی استان ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهینه سازی وضعیت کسب وکارها‬ ‫احس��ان ش��هیر‪ ،‬مدیر توسعه کس��ب وکار اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان نیز هدف از راه اندازی این کانون‬ ‫را تعالی و بهینه س��ازی وضعیت کس��ب وکارها با‬ ‫راهبردهای رابطه سازی‪ ،‬شبکه سازی‪ ،‬جامعه سازی‬ ‫و توانمندسازی زیست بوم کسب وکار و ارزش های‬ ‫اصل��ی کارافرینی‪ ،‬ارزش افرین��ی و ثروت افرینی‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬این کانون در ‪ ۷‬حوزه تجارت‬ ‫بین المل��ل‪ ،‬بازاریابی و فروش‪ ،‬تجارت الکترونیک‪،‬‬ ‫بهینه س��ازی مدیری��ت کس��ب وکار‪ ،‬راه اندازی و‬ ‫توس��عه کس��ب وکارها‪ ،‬دیجیت��ال مارکتین��گ و‬ ‫حقوق��ی‪ ،‬مالی و قانونی به ارائ��ه خدمت به اعضا‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تاکنون ‪ ۴۰‬مش��اور در این ‪ ۷‬گروه‬ ‫با کانون همکاری داش��ته و اس��تفاده از مشاوران‬ ‫و اس��اتید بین المللی نیز در دستور کار کانون قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ب��ا اس��تقبال باغ��داران و همراهی مروج��ان و حمایت‬ ‫فرمانداران ‪ ۱۲۳‬هزار پیوندک انجام شد‪.‬‬ ‫مدیر س��ازمان جهادکشاورزی اس��تان همدان با بیان‬ ‫اینک��ه قبال نهال گواهی ش��ده از طری��ق واردات تامین‬ ‫می ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای نخس��تین بار در کشور نهال‬ ‫گواهی شده گردو در استان همدان تولید و سال گذشته‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬هزار نهال در کشور توزیع شد‪.‬‬ ‫رضوانی جالل ضم��ن ابراز امیدواری گف��ت‪ :‬با تداوم‬ ‫اقدام��ات انجام ش��ده در زمین��ه گردو‪ ،‬ارتق��ای کمی و‬ ‫کیفی این محصول را ش��اهد خواهیم بود و با اس��تقرار‬ ‫رقم های دیر گل ده س��رمای زودرس به��اره به درختان‬ ‫اس��یب نخواهد رس��اند و عملکرد کنونی که حدود ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۲.۵‬تن در هکتار است به ‪ ۴‬تا ‪ ۴.۵‬خواهد رسید و باغات‬ ‫یکنواخت خواهند شد‪.‬‬ ‫هر ‪ ۳‬سال؛ افتتاح یک سد در همدان‬ ‫مش��اور وزیر نیرو و قائم مقام ش��رکت‬ ‫مناب��ع اب ایران با اش��اره به برنامه ریزی‬ ‫خ��وب ش��رکت اب منطق��ه ای همدان‬ ‫درباره تکمیل س��دها‪ ،‬گفت‪ :‬از سال ‪۹۳‬‬ ‫هر ‪ ۳‬س��ال یک سد در استان همدان به‬ ‫افتتاح رسیده است‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫همدان‪ ،‬حاج رسولی ها ضمن ابراز رضایت‬ ‫از عملکرد ش��رکت اب منطقه ای همدان‬ ‫در زمینه حفاظت از منابع اب و بکارگیری خدمات‬ ‫الکترونیک‪ ،‬گفت‪ :‬در اس��تان هم��دان برنامه ریزی‬ ‫خوب��ی در زمین��ه تکمی��ل س��دها انج��ام و طبق‬ ‫اولویت بندی تکمیل و افتتاح شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در دول��ت تدبیر و‬ ‫امید به طور میانگین هر‪ ۳‬س��ال یک سد‬ ‫ب��ه افتتاح رس��یده‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫سد س��رابی تویسرکان و سال ‪ ۱۳۹۶‬سد‬ ‫شنجور رزن افتتاح شد‪.‬‬ ‫این هفته نیز س��د نعمت اباد اسداباد‬ ‫با حض��ور وزیر نیرو افتتاح خواهد ش��د‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر نیرو با بیان اینکه تامین اب‬ ‫ش��رب از اهداف اصلی این وزارتخانه اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سد نعمت اباد اسداباد از طرح های اولویت دار بخش‬ ‫تامین اب کشور اس��ت که اب کشاورزی را تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1617‬‬ ‫پیاپی ‪2935‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫وزارتخانه تصمیم گیر ندارد‬ ‫قیمت گذاری‪ ،‬حلقه گمشده بازار سیمان‬ ‫مش�کالت صنعت سیمان و گالیه تولیدکنندگان این صنایع از قیمت ها‪ ،‬روند تازه و به روزی نیست‪.‬‬ ‫در همین حال گالیه مس�ئوالن از قیمت س�یمان نیز س�ر درازی دارد‪ .‬با این وجود‪ ،‬ش�روع مهر ماه‬ ‫فرصتی برای رش�د قیمت مجدد س�یمان بود‪ .‬نرخ فروش سیمان در س�ال جاری با گذشت حدود ‪۳‬‬ ‫ماه از ابتدای س�ال جاری‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬درصد رش�د داشت‪ .‬این رش�د ‪ 20‬درصدی درحالی مقرر شد که‬ ‫تولیدکنندگان این صنعت درخواس�ت رش�د بی�ش از ‪ 60‬درصدی این محص�ول را به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ارائه کرده بودند‪ .‬البته وزارتخانه مقرر کرد هر ‪ ۳‬ماه یک بار مجددا روند ش�د قیمت‬ ‫این محصول را بررسی کند‪ .‬بنابراین باید منتظر بررسی مجدد قیمت این محصول ساختمانی باشیم‪.‬‬ ‫هرچن�د اعضای انجمن کارفرمایان صنعت س�یمان تاکید دارند با وجود پیگیری هایی که برای تحقق‬ ‫این رش�د ترتیب داده اند‪ ،‬هنوز نتیجه ای حاصل نشده اس�ت‪ .‬شاید یکی از دالیل اصلی این موضوع‬ ‫را باید نبود وزیر در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دانس�ت‪ .‬در همین حال گویی سرپرس�تان نیز از‬ ‫پذیرش مسئولیت رشد قیمت ها در موقعیت کنونی سر باز می زنند‪ .‬با اینکه در موقعیت کنونی تداوم‬ ‫فعالیت صنایع در میان اس�ت و باید مصلحت های ش�خصی و پذیرش از سوی مردم و مسئوالن کنار‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫با وجود اینکه میزان تولید س��یمان در ‪ ۵‬ماه نخست‬ ‫س��ال جاری در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫ح��دود ‪ 14‬درصد افزایش داش��ته‪ ،‬ب��ازار این محصول‬ ‫س��اختمانی با کمبود روبه رو است‪ .‬یکی از دالیل اصلی‬ ‫این کمبود را باید نرخ پایین فروش س��یمان دانس��ت‪.‬‬ ‫چراکه در چنین ش��رایط رغبت سازندگان به استفاده‬ ‫از س��یمان به جای سایر مصالح س��اختمانی همچون‬ ‫پوکه صنعتی و گچ‪ ،‬افزایش یافته است‪ .‬درنتیجه شاهد‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫تقاضای کاذب در این بازار هس��تیم‪ .‬به عالوه انکه باید‬ ‫تاکید کرد در ماه های گذشته نرخ حمل ونقل در کشور‬ ‫رشد قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی و ب��ا توجه ب��ه قیمت گذاری‬ ‫دس��توری ای��ن محصول س��اختمانی‪ ،‬انتق��ال ان در‬ ‫مس��افت های طوالن��ی صرفه اقتصادی ن��دارد و انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬درنتیجه در برخی مناطق با کمبود سیمان‬ ‫بیشتر روبه رو شده ایم‪.‬‬ ‫سیمانی ها تحت فشارند‬ ‫شهریار گراوندی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن کارفرمایان‬ ‫صنعت س��یمان کشور در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان سیمان به اجرای فاز دوم رشد این محصول‬ ‫ساختمانی براس��اس قول متولیان امر در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت امیدوار هس��تند اما با وجود پیگیری های‬ ‫انجام شده تاکنون به نتیجه نرسیده ایم‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که واحدهای تولیدکننده س��یمان‬ ‫کش��ور به ش��دت تحت فشار هس��تند‪ .‬در مرحله نخست‬ ‫رش��د سیمان طی س��ال جاری‪ ،‬قیمت ها فقط ‪ 20‬درصد‬ ‫افزایش داش��ت‪ .‬اما در همین مدتی که از مصوب ش��دن‬ ‫این رش��د ‪ 20‬درصدی می گذرد‪ ،‬هزینه های تولید بیش‬ ‫از ‪ 30‬درص��د افزایش پیدا کرده اس��ت‪ ،‬چراکه در همین‬ ‫بازه زمانی ش��اهد رشد قیمت حمل ونقل‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫مواد اولیه داخلی و خارجی به دلیل رشد چشمگیر نرخ ارز‬ ‫بودیم‪ .‬امید داریم سیاست گذاران در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با درایت نس��بت به اجرای فاز دوم رش��د قیمت‬ ‫این محصول اقدام کنند و این صنعت با سابقه کشور را با‬ ‫چالش جدی روبه رو نکند‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬سهم‬ ‫قیمت سیمان در نرخ مسکن به قدری ناچیز شده که نرخ‬ ‫فروش ان حتی از گچ ساختمانی هم کمتر است‪ .‬این افت‬ ‫قابل مالحظه قیمت در حالی است که هزینه قابل توجهی‬ ‫برای احداث یک واحد سیمانی نیاز است‪ .‬این عضو هیات‬ ‫مدی��ره انجمن کارفرمایان صنعت س��یمان گفت‪ :‬یکی از‬ ‫دالیل عمده این ش��رایط را باید مش��خص نش��دن وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت طی ماه های گذش��ته دانس��ت‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی این وزارتخانه از ثبات کافی برخوردار‬ ‫نیست‪ .‬به عالوه انکه متولیان قیمت گذاری صنعت سیمان‬ ‫از تجربه و دانش کافی در این زمینه برخوردار نیس��تند و‬ ‫نمی دانند تحت تاثیر عملکرد انها چه بر س��ر این صنعت‬ ‫می اید؟ نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی نیز سودای‬ ‫کنترل قیمت ها را به هر بهایی دارند؛ در چنین شرایطی‬ ‫ف��ردی که به عن��وان سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انتخاب می ش��ود‪ ،‬جس��ارت تصمیم گیری برای‬ ‫افزای��ش قیمت ها را ن��دارد‪ .‬درنتیجه این صنعت با وجود‬ ‫‪ 100‬هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیمی که دارد‪،‬‬ ‫تحت تاثیر این شرایط قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیستم توزیع مشکل دارد‪ ،‬نه تولید‬ ‫گراوندی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر دالیل کمبود‬ ‫س��یمان در بازار گفت‪ :‬تولید س��یمان کشور به هیچ وجه‬ ‫ب��ا کمبود روبه رو نیس��ت‪ .‬چنانچه ب��ازار این محصول با‬ ‫کمبودی روبه رو باش��د‪ ،‬ناش��ی از توزیع ان است‪ .‬گفتنی‬ ‫است س��ود صنعت س��یمان به جیب واسطه ها و دالالن‬ ‫می رود و این دالالن تنظیم بازار را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫ظرفی��ت تولید صنعت س��یمان کش��ور اف��زون بر ‪85‬‬ ‫میلیون تن براورد می ش��ود‪ .‬مصرف سال گذشته سیمان‬ ‫کشور حدود ‪ 50‬میلیون تن گزارش شده است‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود مصرف این محصول ساختمانی در سال جاری‬ ‫به ‪ 60‬میلیون تن برس��د؛ یعنی همچنان ‪ 25‬میلیون تن‬ ‫ام��کان مازاد تولید نیاز کش��ور داریم‪ .‬واحدهای تولیدی‬ ‫ه��م حداکث��ر توان خود را به کار بس��ته اند تا نیاز صنایع‬ ‫را برطرف کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته در م��واردی برخی واحدهای تولیدی‬ ‫کش��ور از پ��س هزینه های تولید خود ب��ر نمی ایند‪ ،‬مثال‬ ‫نمی توانند اجرنسوز را به دلیل وارداتی بودن ان خریداری‬ ‫کنن��د‪ .‬تا جایی ک��ه زمان تحویل این دس��ت محصوالت‬ ‫وارداتی حتی تا یک سال هم افزایش یافته است‪ .‬درنتیجه‬ ‫ش��اهدیم که فعالیت یک واحد تولیدی به دلیل نداش��تن‬ ‫قطعات یدکی یا نهاده های تولید متوقف می شود‪.‬‬ ‫همانطور که پیش تر هم اش��اره ش��د حضور دالالن از‬ ‫دیگ��ر دالیل تاثیرگذار بر این بازار اس��ت‪ .‬مصرف کننده‬ ‫س��یمان را با قیمت باالتری از انچه کارخانه می فروش��د‪،‬‬ ‫خریداری می کند‪ ،‬بنابراین بهتر است این سود در اختیار‬ ‫تولیدکننده قرار گیرد‪ ،‬نه واسطه‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد موقت تقاضا‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬بخش دیگ��ری از کمبود در این‬ ‫بازار را باید ناش��ی از نزدیک ش��دن به پایان فصل کاری‬ ‫دانس��ت‪ .‬درنتیج��ه در ‪ ۲‬ماه اینده انتظ��ار داریم مصرف‬ ‫سیمان افزایش و در ادامه به شدت کاهش یابد‪.‬‬ ‫به ع�لاوه انکه در چند ماه گذش��ته قیمت س��یمان به‬ ‫ق��دری کاهش یافت��ه ک��ه تمایل به خری��د و مصرف ان‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬برخی سازندگان‬ ‫ترجیح می دهند به جای اس��تفاده از گل گچ س��اختمانی‬ ‫از س��یمان اس��تفاده کنند و روی ان استر سفید بکشند‪.‬‬ ‫یا به جای پوکه از س��یمان و بتن استفاده می شود‪ ،‬چراکه‬ ‫قیمت س��یمان ارزان تر از پوکه صنعتی اس��ت‪ .‬یعنی به‬ ‫جهت ارزان بودن این محصول س��اختمانی در یک دوره‬ ‫مصرف کاذب سیمان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و هیات مدی��ره انجم��ن کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان گفت‪ :‬بارها تاکید کرده ایم که س��هم سیمان در‬ ‫ی��ک مترمربع قیمت تمام ش��ده س��اختمان‪ ،‬به کمتر از‬ ‫یک درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬شایسته نیست واحدهای‬ ‫س��ازنده این محصول ساختمانی مهم که سرمایه گذاری‬ ‫قابل توجهی برای احداث انها ش��ده‪ ،‬به جهت تصمیمات‬ ‫ناروا در معرض خطر و تعطیلی قرار گیرد‪.‬‬ ‫شهریار گراوندی‬ ‫در انتظار تصمیم گیری برای قیمت‬ ‫عبدالرض��ا ش��یخان‪ ،‬دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمایان‬ ‫صنع��ت س��یمان در گفت وگو با‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬قرار‬ ‫ب��ود قیمت س��یمان از ابتدای مهر دوباره بررس��ی و برای‬ ‫رش��د نرخ ان تصمیم گیری ش��ود‪ .‬اما هنوز هیچ تصمیمی‬ ‫در این باره اخذ نشده است‪ ،‬چراکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از ش��رایط مساعدی برخوردار نیست‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫انجم��ن کارفرمای��ان صنعت س��یمان به دنبال تش��کیل‬ ‫جلس��ه ای با سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫است تا درباره قیمت فوالد تصمیم گیری شود‪ .‬اما هنوز به‬ ‫نتیجه نرسیده ایم‪ .‬از شرایط اینطور بر می اید که تا انتخاب‬ ‫وزیر جدید این وزارتخانه‪ ،‬نباید به تصمیم گیری در زمینه‬ ‫قیمت ها امیدوار باشیم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان افزود‪:‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د که در ماه های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬هزینه های تولید در صنعت س��یمان به ش��دت‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬درنتیجه این صنایع برای تداوم فعالیت‬ ‫خود نیازمند رشد قیمت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۱۴‬درصدی تولید سیمان‬ ‫وی درباره روند تولید این صنعت طی ماه های گذش��ته‬ ‫گف��ت‪ :‬تولید واحدهای صنعت س��یمان کش��ور در ‪ ۵‬ماه‬ ‫نخس��ت سال جاری رشد داشته است‪ .‬تولید سیمان در ‪۵‬‬ ‫ماه منتهی به ابتدای شهریور ‪ ۹۹‬در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۱۴‬درصد افزایش داشته است‪ .‬تحویل‬ ‫داخل��ی این محصول نیز در همی��ن بازه زمانی حدود ‪18‬‬ ‫درصد بیش��تر ش��ده است؛ یعنی با توجه به شرایط بازار به‬ ‫تعهدات خودمان عمل کردیم‪.‬‬ ‫ام��ا در همین میان‪ ،‬برخ��ی واحدها هم به دلیل نواقصی‬ ‫مانن��د نب��ود قطع��ات یدکی و تجه��زات‪ ،‬از تولیدش��ان‬ ‫کاسته اند‪ ،‬چراکه موجودی انبارهای این تولیدکنندگان رو‬ ‫به پایان است‪ .‬با توجه به تشدید روزافزون تحریم ها و روند‬ ‫صعودی نرخ ارز‪ ،‬تامین مجدد این محصوالت بسیاردشوار‬ ‫شده است‪ .‬درنتیجه انتظار داریم روند تعطیلی کارخانجات‬ ‫ادام��ه دار باش��د؛ چنانچه این روند ادام��ه یابد به طور قطع‬ ‫با چالش های اساس��ی در تامین س��یمان مورد نیاز کشور‬ ‫روبه رو خواهیم ش��د‪ .‬درنتیجه باید اقدامات اساس��ی برای‬ ‫رفع چالش های این صنایع اندیش��یده ش��ود‪ .‬توجه به این‬ ‫نکته ضروری به نظر می رس��د ک��ه تامین نقدینگی یکی از‬ ‫مشکالت اصلی فعاالن صنعت سیمان کشور است که بقای‬ ‫این صنایع را در اینده حفظ می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود از تولید سرچشمه نمی گیرد‬ ‫ش��یخان در پاس��خ به س��والی مبنی بر کمبود در بازار‬ ‫سیمان تاکید کرد‪ :‬این کمبود از تولیدکننده ها سرچشمه‬ ‫نمی گیرد‪ .‬همانطور که پیش تر هم اشاره شد میزان توزیع‬ ‫س��یمان در ماه های گذش��ته افزایش داش��ته است‪ .‬رشد‬ ‫هزینه ه��ای حمل ونق��ل را باید از عوامل اصلی و اثرگذار بر‬ ‫این بازار دانست‪ .‬قیمت تمام شده سیمان در محل مصرف‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬حمل این محصول س��اختمانی به‬ ‫برخ��ی مناطق با وجود چنین قیمت های باالی حملی نیز‬ ‫صرف��ه اقتصادی ندارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬چنانچه قرار باش��د‬ ‫س��یمان از اس��تانی مانن��د اصفهان که حوزه پ��ر تولید ما‬ ‫اس��ت به استان تهران که حوزه ای پرمصرف است‪ ،‬منتقل‬ ‫ش��ود‪ ،‬به دلیل هزینه باالی حمل ونق��ل‪ ،‬صرفه اقتصادی‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬درنتیجه در برخی مناطق ش��اهد کمبود‬ ‫ای��ن محصول س��اختمانی هس��تیم‪ .‬وی در پای��ان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬وقتی قیمت ها در قالب فرمان های دس��توری تعیین‬ ‫می شود‪ ،‬چنین مشکالتی طبیعی است‪.‬‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫سخن پایانی‬ ‫قیمت گذاری دس��توری مهم ترین عامل منفی در تولید و‬ ‫فروش سیمان اس��ت‪ .‬این روند از یک سو تولیدکنندگان را‬ ‫با چالش های اساس��ی روبه رو کرده اس��ت و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫بهرام سبحانی‪ ،‬رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران‪ ،‬با یاداوری این نکته که فوالدس��ازان داخلی‪،‬‬ ‫ش��رکای دائمی ش��رکت های معدنی تولیدکننده‬ ‫س��نگ اهن هس��تند و در تمام دنیا‪ ،‬قیمت سنگ‬ ‫اه��ن در قراردادهای بلندم��دت متفاوت از فروش‬ ‫محموله های موردی اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برای تولید‬ ‫فوالد کش��ور به میزان فعلی‪ ،‬قاعدتا نباید مش��کل‬ ‫کمبود مواد اولیه داشته باشیم؛ اما انچه بعضا باعث‬ ‫ایجاد مش��کل برای فوالدس��ازان می شود‪ ،‬صادرات‬ ‫س��نگ اهن اس��ت ک��ه به دالیل مختلف��ی ممکن‬ ‫اس��ت روی دهد‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫ش��اهد کمبود این محصول س��اختمانی در بازار هس��تیم‪.‬‬ ‫کمبود یادش��ده در حالی اس��ت که میزان تولید سیمان در‬ ‫چند ماه گذش��ته افزایش یافته است؛ بنابراین باید به دنبال‬ ‫حلقه گمش��ده مصرف س��یمان بود‪ .‬نرخ پایین فروش این‬ ‫محص��ول‪ ،‬یکی از دالیل کمبود یادش��ده اس��ت چراکه در‬ ‫چنی��ن ش��رایطی تقاضا برای مصرف س��یمان به ش��دت و‬ ‫فوالدی ها شرکای دائمی سنگ اهنی ها هستند‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران درباره تامین پایدار مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز صنعت فوالد کشور گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫ماده اولیه مورد نیاز فوالدس��ازان‪ ،‬سنگ اهن است‪.‬‬ ‫ما در معادن کش��ور‪ ،‬حداقل به میزان تولید فعلی‪،‬‬ ‫یعنی تولید ‪ ۳۰‬میلیون تن فوالد در سال جاری که‬ ‫برنامه ریزی ش��ده است‪ ،‬به وفور سنگ اهن داریم و‬ ‫نباید کمبود س��نگ اهن وجود داشته باشد‪ .‬تولید‬ ‫س��نگ اهن فعلی کشور‪ ،‬کفاف نیازهای کوره های‬ ‫بلند و قوس الکتریکی موجود را می دهد‪ .‬س��بحانی‬ ‫افزود‪ :‬با این وجود‪ ،‬انچه باعث کمبود س��نگ اهن‬ ‫می ش��ود‪ ،‬صادرات ان اس��ت که در برخی مواقع به‬ ‫دالیلی روی می دهد‪ .‬افزایش نرخ ارز ممکن اس��ت‬ ‫باعث ش��ود صادرات سنگ اهن صرفه داشته باشد‬ ‫و همین ط��ور کنترل قیمت ف��والد در بازار داخلی‬ ‫ممکن اس��ت باعث شود تولیدکنندگان سنگ اهن‬ ‫ترجیح دهن��د در بازاره��ای صادراتی‪ ،‬محصوالت‬ ‫خ��ود را بفروش��ند‪.‬رئیس انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ایران قیمت فوالد‬ ‫و س��نگ اهن‪ ،‬به صورت مبلغی تثبیت شده نیست‬ ‫ام��ا به صورت فرمولی تثبیت ش��ده اس��ت و قیمت‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬ضریبی از قیمت فوالد است‪ .‬مواقعی‬ ‫که قیم��ت فوالد در بازار داخلی کنترل می ش��ود‪،‬‬ ‫غیرمنطقی افزایش یافته اس��ت‪ .‬رشد قابل توجه هزینه های‬ ‫حمل ونقل از دیگر مواردی است که زمینه رشد قیمت ها و‬ ‫کمبود این محصول را در برخی مناطق فراهم کرده است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان س��نگ اهن نیز از سرکوب قیمت ها‬ ‫متض��رر می ش��وند و در چنی��ن ش��رایطی ترجیح‬ ‫می دهند بخش��ی از س��نگ اهن تولی��دی خود را‬ ‫ص��ادر کنند‪ .‬در واقع‪ ،‬کنترل قیم��ت فوالد‪ ،‬باعث‬ ‫ایجاد انگیزه برای خام فروشی و صادرات سنگ اهن‬ ‫می شود‪.‬س��بحانی ادامه داد‪ :‬با کنترل قیمت فوالد‪،‬‬ ‫برای صادرات س��نگ اهنی که می تواند در کش��ور‬ ‫ایجاد اش��تغال کند و به محصوالت با ارزش افزوده‬ ‫باالتر تبدیل ش��ود‪ ،‬صرفه اقتصادی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫این معضلی است که باید رفع شود تا فوالدسازان در‬ ‫تامین پایدار مواد اولیه مورد نیاز خود دچار مشکل‬ ‫نش��وند‪ .‬رئیس انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫یاداور شد‪ :‬نکته مهم دیگری که درباره قیمت سنگ‬ ‫اه��ن باید به ان اش��اره کرد‪ ،‬این اس��ت که قیمت‬ ‫س��نگ اه��ن در قراردادهای بلندم��دت با فروش‬ ‫موردی یا تک محموله (‪ )Spot‬متفاوت اس��ت‪ .‬در‬ ‫هم��ه جای دنیا هم همین طور اس��ت و معدنکاران‬ ‫بزرگ در ابتدای هر س��ال‪ ،‬قراردادهای بلندمدت با‬ ‫فوالدس��ازان بزرگ جهان امضا می کنند که در این‬ ‫قراردادها‪ ،‬قیمت س��نگ اهن تابعی از قیمت فوالد‬ ‫است و نرخ ان نیز با فروش های موردی سنگ اهن‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫‪ ۴‬مه��ر خجس��ته‬ ‫س��الروز افتتـــ��اح‬ ‫رس��ـمی نخس��تین‬ ‫کوره قوس الکتریکی‬ ‫در ف��والد مبارک��ه‬ ‫اس��ت‪ .‬روزی ک��ه‬ ‫پوالدم��ردان ف��والد‬ ‫مبارکه در کوره ش��ماره ‪ ۴‬ناحیه فوالدس��ازی و‬ ‫ریخته گری مداوم فوالد مبارکه حماسه افریدند‬ ‫و نخس��تین برگ از دیوان پرافتخار این ش��رکت‬ ‫را ورق زدن��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه‪ ،‬غالمرضا س��لیمی‪ ،‬مدیر ناحیه‬ ‫فوالدس��ازی و ریخته گری م��داوم فوالد مبارکه‬ ‫درب��اره پیش��رفت های ناحی��ه فوالدس��ازی و‬ ‫ریخته گری مداوم گفته است‪.‬‬ ‫مدی��ر ناحی��ه فوالدس��ازی و ریخته گ��ری‬ ‫م��داوم فوالد مبارکه گفت‪ :‬واحد فوالدس��ازی و‬ ‫ریخته گری فوالد مبارکه با ظرفیت اسمی اولیه‬ ‫‪ ۲.۴‬میلیون تن اس��لب در س��ال‪ ،‬احداث ش��د‪.‬‬ ‫نخس��تین ذوب این واحد در ش��هریور ‪ ۱۳۷۰‬از‬ ‫کوره شماره ‪ ۴‬به صورت ازمایشی تخلیه شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ازانجاکه سایر تجهیزات‪ ،‬قسمت ها‬ ‫و واحده��ا در ان زم��ان تکمیل نب��ود و در خط‬ ‫تولید قرار نداش��ت و نظام بهره برداری نیز به طور‬ ‫گس��ترده و کام��ل اس��تقرار نیافته ب��ود‪ ،‬ناحیه‬ ‫فوالدس��ازی و ریخته گری مداوم در دی ‪۱۳۷۱‬‬ ‫به طور رس��می همراه با س��ایر واحدهای شرکت‬ ‫راه اندازی شد‪.‬‬ ‫س��لیمی گفت‪ :‬ش��رکت ف��والد مبارکه طی‬ ‫س��الیان گذشته با انجام توس��عه های متعدد در‬ ‫ناحیه فوالدس��ازی و ریخته گری مداوم‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولی��د را به صورت گام ب��ه گام از ‪ ۲.۴‬میلیون تن‬ ‫تختال در مرحله نخس��ت ب��ه ‪ ۳.۲‬میلیون تن و‬ ‫س��پس به ‪ ۴.۲‬میلیون تن‪ ،‬در مرحله بعد به ‪۵.۴‬‬ ‫میلیون تن و در نهایت به ‪ ۷.۲‬میلیون تن تختال‬ ‫در س��ال ارتقا داد‪ .‬اهم توسعه های انجام شده در‬ ‫ای��ن مدت عبارتن��د از‪ :‬افزایش توان ترانس های‬ ‫کوره ه��ای قوس از ‪ ۹۰‬ب��ه ‪۱۴۰MVA‬؛ تغییر‬ ‫سیستم تخلیه همه کوره های قوس الکتریکی از‬ ‫نوع سیفونی به نوع تخلیه از کف (‪)EBT‬؛ اصالح‬ ‫ش��بکه جمع اوری دود کوره ه��ای قوس؛ نصب‬ ‫دستگاه النس تزریق اکسیژن بر کوره های قوس‬ ‫و ارتقای سیس��تم تزریق از محل دریچه سرباره‬ ‫به دیواره کوره؛ افزایش ظرفیت ش��ارژ ‪ DRI‬در‬ ‫کوره های قوس؛ اضافه کردن جرثقیل های ‪۳۲۰‬‬ ‫و ‪ ۱۱۰‬ت��ن؛ افزایش بی��ش از ‪ ۲‬برابری ظرفیت‬ ‫پاتیل ه��ای حمل س��رباره؛ احداث ‪ ۷‬واحد کوره‬ ‫پاتیل��ی (‪)LF‬؛ راه ان��دازی واحد گاززدایی تحت‬ ‫خال ‪RH‬؛ انجام توس��عه ماش��ین ش��ماره ‪ ۲‬و ‪۴‬‬ ‫ریخته گ��ری و راه ان��دازی ماش��ین ریخته گری‬ ‫شماره ‪ ۵‬با قابلیت تولید تختال با ضخامت ‪۲۵۰‬‬ ‫میلی متر‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدس��ازی و ریخته گری مداوم‬ ‫فوالد مبارکه گفت‪ :‬راه اندازی ناحیه فوالدسازی و‬ ‫ریخته گری مداوم با کمک کارشناسان ایتالیایی‬ ‫انجام شد اما نیروهای متخصص و کارامد شرکت‬ ‫فوالد مبارکه به س��رعت و در دوره زمانی بس��یار‬ ‫کمتر از میزان پیش بینی شده‪ ،‬دانش فنی الزم را‬ ‫کسب کردند و بهره برداری و تعمیرات تجهیزات‬ ‫به ط��ور کامل به تیم فوالد مبارکه محول ش��د و‬ ‫از ان زم��ان با درای��ت مدیران مجموعه و تالش‬ ‫و کوش��ش کارکنان و متخصصان این ش��رکت‪،‬‬ ‫کمی و کیفی به‬ ‫محصوالت فوالد مبارکه از نظر ّ‬ ‫نحو چشمگیری افزایش یافت و به سرعت‪ ،‬حدود‬ ‫نیمی از تولید فوالد کش��ور را به خود اختصاص‬ ‫داد‪ .‬وی گف��ت‪ :‬در ادام��ه این موفقیت ها‪ ،‬ناحیه‬ ‫فوالدسازی و ریخته گری مداوم با همکاری سایر‬ ‫مدیریت ه��ا و واحدهای ش��رکت موفق به تولید‬ ‫فوالدهای ویژه مورداس��تفاده در لوله های انتقال‬ ‫نفت ت��رش با اس��تاندارد ‪ ،API X۶۰‬فوالدهای‬ ‫بدن��ه خ��ودرو‪ ،‬فوالده��ای میکروالی��اژی ب��ا‬ ‫کاربردهای خاص‪ ،‬فوالد ‪ IF‬و بسیاری گریدهای‬ ‫فوالدهای ویژه ش��د که کاهش شدید وابستگی‬ ‫کشور به واردات را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن در س��الیان گذش��ته فعالیت های‬ ‫گس��ترده ای در زمینه بومی سازی مواد‪ ،‬قطعات‬ ‫یدکی و تجهیزات انجام ش��ده است‪ .‬به نحوی که‬ ‫درحال حاضر بیش��تر قطعات یدک��ی موردنیاز‪،‬‬ ‫مواد و قطعات ویژه نس��وز از داخل کشور تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬س��لیمی گفت‪ :‬نبای��د فراموش کرد‬ ‫ک��ه ناحی��ه فوالدس��ازی در زمین��ه حفاظت از‬ ‫محیط زیس��ت با نصب تجهیزات غبارگیر جدید‬ ‫و همچنی��ن کاه��ش قابل توجه مص��رف اب به‬ ‫موفقیت های چشمگیری دست یافته است‪.‬‬ ‫در زمین��ه کاهش مص��ارف و بهبود بهره وری‬ ‫فراینده��ا‪ ،‬ناحیه فوالدس��ازی موفق به کاهش‬ ‫قابل توجه مصرف اقالم پرهزینه ش��امل الکترود‬ ‫گرافیت��ی و مواد و قطعات نس��وز ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫به نحوی که در زمینه مصرف مواد نس��وز شرکت‬ ‫فوالد مبارکه به عنوان ‪ BENCH MARK‬در‬ ‫صنعت تولید فوالد در دنیا مطرح است‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫زنجیره‬ ‫فوالد و مس‬ ‫لیدر صادرات‬ ‫بررسی وضعیت تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی کشور نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬سال گذشته ‪ ۵۸‬میلیون تن محصول به ارزش ‪ ۸.۴۹‬میلیارد دالر‬ ‫صادر شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬امار رسمی تجارت خارجی در‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی گویای ان اس��ت که زنجیره فوالد با صادرات‬ ‫‪ ۴.۵‬میلی��ارد دالر و واردات ‪ ۹۸۶‬میلی��ون دالر عم��ده محصوالت تجارت‬ ‫خارجی کشور را تشکیل می دهد‪ .‬زنجیره فوالد بیشترین صادرات را در بین‬ ‫اقالم معدن و صنایع معدنی به دس��ت اورد‪ .‬پس از ان گروه مس در جایگاه‬ ‫دوم قرار گرفت‪ .‬جداول اماری حکایت از ان دارد که ارزش صادرات زنجیره‬ ‫فوالد و تولیدات مرتبط سال گذشته با رشد ‪ ۷‬درصدی نسبت به سال ‪،۹۷‬‬ ‫به رقم ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۵۰۷‬میلیون دالر رسید و این درحالی است که واردات‬ ‫این اقالم نیز در س��ال گذش��ته با افت ‪ ۲۳‬درصدی در مقایسه با سال ‪۹۷‬‬ ‫برابر با ‪ ۹۸۶‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫ام��ار صادراتی مس و محصوالت پایین دس��تی رقم ی��ک میلیارد و ‪۲۴۱‬‬ ‫میلیون دالر را نش��ان می دهد که رشد ‪ ۳۵‬درصدی در مقایسه با سال قبل‬ ‫ان دارد‪ .‬درعین حال واردات این گروه هم با افت ‪ ۳‬درصدی نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۷‬به رقم ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۸۵۷‬هزار دالر رسید‪ .‬ارزش صادرات روی در سال‬ ‫‪ ۹۸‬به رقم ‪ ۳۰۱‬میلیون دالر رسید که در مقایسه با عملکرد سال ‪ ۹۷‬رشد‬ ‫‪ ۱۸‬درص��دی را ثبت کرد‪ .‬برپایه این ام��ار ارزش صادرات پودر الومینا نیز‬ ‫سال گذش��ته با رشد ‪ ۱۴۴‬درصدی نسبت به سال ‪ ۹۷‬افزون بر ‪ ۳۸۷‬هزار‬ ‫دالر بوده است‪ .‬در بین اقالم وارداتی این بخش نیز‪ ،‬زنجیره فوالد بیشترین‬ ‫سهم و پس از ان انواع فرو در جایگاه دوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫توسعه فوالدسازی و‬ ‫ریخته گری فوالد مبارکه‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1617‬‬ ‫پیاپی ‪2935‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت توجه‬ ‫به صادرات‬ ‫سنگ‬ ‫مالک رحمتی‬ ‫نایب رئیس انجمن سنگ ایران‬ ‫خبر‬ ‫توسعه در گهرزمین‬ ‫کلید خورد‬ ‫جلس��ه انعقاد ق��رارداد مش��اور پروژه های‬ ‫خطوط کنس��انتره و گندله شرکت گهرزمین‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملل ش��رکت س��نگ اه��ن گهرزمین‪،‬‬ ‫جلسه انعقاد قرارداد با مشاور انتخاب پیمانکار‬ ‫پروژه احداث خطوط ‪ ۴‬و ‪ ۵‬تولید کنسانتره و‬ ‫پروژه افزایش بلین محصول خطوط ‪ ۲ ،۱‬و ‪۳‬‬ ‫کنسانتره و نیز احداث گندله سازی شماره ‪۲‬‬ ‫با حضور وحید میرزایی مدیرعامل گهرزمین‪،‬‬ ‫قائم مق��ام‪ ،‬برخ��ی مدی��ران و نمایندگانی از‬ ‫ش��رکت های کان��ی کاوان ش��رق و ش��رکت‬ ‫فراتحقیق س��پاهان در س��الن کنفرانس این‬ ‫مجموعه در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گهرزمی��ن با تاکی��د بر تحقق‬ ‫منوی��ات رهب��ر معظ��م انقالب درباره س��ال‬ ‫جه��ش تولید اظهار کرد‪ :‬ب��ا جدیت به دنبال‬ ‫جه��ش تولی��د در ح��وزه صنع��ت و معدن‬ ‫هستیم و باتوجه به وجود زیرساخت های الزم‬ ‫به دنبال افزایش ظرفیت در خطوط کنسانتره‬ ‫و گندله سازی هستیم‪.‬‬ ‫وی خط��اب ب��ه مدیران ش��رکت مش��اور‬ ‫افزود‪ :‬در برنامه های پیش رو شعار گهرزمین‬ ‫شفاف سازی اس��ت و ما امروز این امانت را به‬ ‫شما سپرده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل گهرزمین با اش��اره به استفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای داخل و تکیه ب��ر توان داخل و‬ ‫جلوگیری از خروج ارز از کشور افزود‪ :‬سرعت‬ ‫و زمان در فرایند اجرای پروژه ها بس��یار حائز‬ ‫اهمیت است و باید تمام توان برای تسریعدر‬ ‫اجرای این پروژه ها به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫با تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ مطرح شد‬ ‫الزامات رقابت صادراتی سنگ با ترکیه‬ ‫باتوجه ب��ه توانمندی و ظرفیت های کش��ور در حوزه‬ ‫س��نگ های ساختمانی‪ ،‬کارشناسان تاکید دارند تنها راه‬ ‫منیر حضوری‬ ‫نجات و توس��عه س��نگ ایران تمرکز ب��ر رونق صادرات‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫است‪ .‬اینکه وضعیت ایران در بخش سنگ به چه صورت‬ ‫است‪ ،‬در مقایسه با کشورهای دیگر در کجا ایستاده ایم‪،‬‬ ‫باید چه اقداماتی برای توس��عه صادرات انجام دهیم و‪...‬‬ ‫س��واالتی بود که با سیامک حاج سید جوادی‪ ،‬محقق و‬ ‫تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ در میان گذاشتیم‪ .‬متن‬ ‫این گفت وگو را در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در این گزارش به استانداردهای تعرفه‬ ‫سنگ های س��اختمانی براساس الگوی بین المللی توجه‬ ‫شده که به طور مشخص توضیح داده شده است‪.‬‬ ‫€ €در ح�ال حاض�ر وضعی�ت ای�ران در زمین�ه‬ ‫صادرات سنگ به چه صورت است؟‬ ‫ای��ران یک��ی از بزرگ تری��ن تولیدکنندگان پیش��رو‬ ‫صنعت سنگ در جهان به شمار می رود‪ .‬امارهای جهانی‬ ‫می گوید ایران در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی ‪ ۹‬میلیون تن‬ ‫س��نگ س��اختمانی تولید کرده و اماره��ای داخلی این‬ ‫می��زان را ‪ ۱۳‬میلیون تن ب��راورد می کند‪ .‬از این حجم‬ ‫تولی��د ‪ 1 .425‬میلی��ون تن س��نگ به ص��ورت کوپ یا‬ ‫فراوری ش��ده صادر ش��ده اس��ت‪ .‬با این تفاس��یر ایران‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین تولیدکنندگان س��نگ س��اختمانی‬ ‫در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬کش��ور ما ‪ ۹۷۲‬هزار تن سنگ‬ ‫ساختمانی یعنی معادل ‪ 10 .8‬درصد را با تعرفه ‪۲۵۱۵‬‬ ‫سیامک حاج سیدجوادی (تعرفه گمرکی بین المللی سنگ های بلوک و اسلب خام‬ ‫گروه اهکی یا ماربل) و ‪ ۴۸۰‬هزار تن س��نگ (با در نظر‬ ‫اگر ایران‬ ‫گرفتن حدود یک میلیون تن س��نگ کوپ برای فراوری‬ ‫سقف‬ ‫بخواهد به‬ ‫محص��والت صادراتی) را با تعرفه ‪( ۶۸۰۲‬تعرفه گمرکی‬ ‫صادراتی ترکیه س��نگ های فراوری ش��ده) صادر کرده است‪ .‬باتوجه به‬ ‫این ش��رایط می توان گفت ایران از ‪ ۹‬میلیون تن سنگ‬ ‫برسد باید‬ ‫تولیدشده براساس امار جهانی‪ ،‬به طور تقریبی ‪ ۲‬میلیون‬ ‫ظرفیت تولید‬ ‫ت��ن را به صادرات اختصاص داده که تنها ‪ ۲۲‬درصد کل‬ ‫معادن سنگ خود محصوالت کش��ور است و بیش از ‪ ۷۸‬درصد تولید خود‬ ‫را به ‪ ۱۷‬میلیون را در بازار داخلی به کار برده است‪.‬‬ ‫€ €در ای�ن ص�ورت وضعیت ایران در مقایس�ه با‬ ‫تن برساند‬ ‫کش�ورهای دیگر در حوزه صادرات سنگ چگونه‬ ‫است؟‬ ‫در این زمینه به ترکیه اش��اره می کنم‪ .‬ترکیه در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی با تولید ‪ ۱۲‬میلیون تن و صادرات تقریبی‬ ‫‪ ۵ ،۷‬میلیون تن س��نگ کوپ و فراوری شده ابتدایی و‬ ‫نهایی به عنوان یکی از پیشروان صنعت سنگ در زمینه‬ ‫تولید و تبادالت جهانی شناخته شده است‪ .‬صادرات ‪۵.۵‬‬ ‫میلیون تن این سنگ ها با تعرفه ‪( ۲۵۱۵‬تعرفه گمرکی‬ ‫بین المللی س��نگ های بلوک و اس��لب خام گروه اهکی‬ ‫یا ماربل) انجام ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین صادرات سنگ‬ ‫فراوری ش��ده با تعرفه ‪( ۶۸۰۱‬تعرفه گمرکی سنگ های‬ ‫فراوری شده ابعاد خاص و ویژه)‪( ۶۸۰۲ ،‬تعرفه گمرکی‬ ‫س��نگ های ف��راوری ش��ده) و ‪( ۶۸۰۳‬تعرف��ه گمرکی‬ ‫سنگ های فراوری شده از نوع اسلیت) ‪ 2 .345‬میلیون‬ ‫تن بوده اس��ت‪ .‬برای تولید ‪ 2 .345‬میلیون تن س��نگ‬ ‫نزدیک ‪ ۵‬میلیون تن س��نگ کوپ به کار گرفته ش��ده‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب می توان بیان کرد در عمل ترکیه بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصد سنگ تولیدی خود را به صادرات اختصاص‬ ‫داده است‪ ۵۰ .‬درصد این مقدار صادرات با تعرفه ‪۲۵۱۵‬‬ ‫(تعرفه گمرکی بین المللی س��نگ های بلوک و اس��لب‬ ‫خ��ام گروه اهکی یا ماربل) ب��وده و مابقی ان به میزان‬ ‫‪ 37 .5‬درصد صرف فراوری ش��ده اس��ت‪ .‬به این ترتیب‬ ‫این کش��ور تنها حدود ‪ 22 .5‬درصد سنگ تولیدی خود‬ ‫را در بازارهای داخلی مصرف کرده اس��ت‪.‬هر دو کش��ور‬ ‫ترکی��ه و ایران از نظر تولید به ویژه در گروه س��نگ های‬ ‫اهکی ماربل جزو پیش��روان جهان هس��تند‪ .‬ترکیه ‪۸۰‬‬ ‫درصد تولید خود را به ش��کل کوپ و فراوری شده ساده‬ ‫و نهایی به صادرات اختصاص داده‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که صادرات ایران در این حوزه تنها ‪ ۲۲‬درصد اس��ت‪ .‬از‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫براس��اس پروانه ه��ای رس��می ک��ه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت س��ال گذش��ته‬ ‫ص��ادر کرده بود باید س��االنه ‪ ۳۰‬میلیون تن‬ ‫تولیدس��نگ در کش��ور داشته باش��یم‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که ح��دود ‪ ۱۳.۵‬میلیون تن‬ ‫برداش��ت س��نگ از معادن صورت می گیرد‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه امروز صنعت س��نگ کش��ور‬ ‫به طور کامل خودکفا ش��ده و ‪ ۱۰۰‬درصد نیاز‬ ‫داخلی ب��ا همین ‪ ۱۳.۵‬میلی��ون تن براورده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬انچه ض��رورت دارد اهمیت توجه‬ ‫به صادرات اس��ت‪ .‬برای اینکه به ظرفیت ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تنی تولید س��نگ برس��یم و در این‬ ‫حوزه رش��د کنی��م باید موانع ص��ادرات را از‬ ‫پیش پای صنعت سنگ کشور برداریم‪.‬‬ ‫در ل��زوم افزایش حمایت ه��ای مالی دولت‬ ‫از معدن��کاران باید گفت شایس��ته اس��ت به‬ ‫سیاس��ت کش��ورهای دیگر نگاهی بیندازیم؛‬ ‫به طور مثال دولت ترکیه برای فعاالن معدنی‬ ‫مش��وق هایی در نظ��ر گرفت��ه و س��عی دارد‬ ‫هزینه ه��ای انه��ا را در بخش های��ی از جمله‬ ‫ش��رکت در نمایش��گاه های خارجی پرداخت‬ ‫کند تا معدن��کاران و فعاالن اقتصادی در این‬ ‫ح��وزه بتوانند نمایش بهتری میان خارجی ها‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬ای��ن در حالی اس��ت که در‬ ‫ای��ران اگر صنعتگران و معدن��کاران بخواهند‬ ‫در یک نمایش��گاه خارجی شرکت کنند‪ ،‬باید‬ ‫از ب��ازار ازاد دالر بخرن��د و انقدر با مش��کل‬ ‫روبه رو می ش��وند که در نتیجه ادامه فعالیت‬ ‫برای ش��ان توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫در این صنعت محصوالت خود را صادر کنیم‪،‬‬ ‫بدون شک در یک بازه زمانی ‪۵‬ساله به تولید‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تنی که م��د نظر داریم‪ ،‬خواهیم‬ ‫رس��ید‪ .‬در حوزه س��نگ باید گفت ما از نظر‬ ‫ماش��ین االت به طور کلی خودکفا هس��تیم و‬ ‫هیچ وابس��تگی ای به خ��ارج از مرزهای ایران‬ ‫نداری��م‪ .‬به ای��ن ترتیب به راحت��ی می توانیم‬ ‫صنعت س��نگ را در یک بازه زمانی به هدف‬ ‫صادراتی که در افق ‪۵‬س��اله داریم‪ ،‬برسانیم؛‬ ‫کما اینکه امروز در ای��ن حوزه امار صادراتی‬ ‫خوب��ی داریم‪ .‬باور دارم که م��ا باید بازارهای‬ ‫هدف را برای صادرات سنگ کشور شناسایی‬ ‫کنی��م ک��ه البته در ح��ال حاضر ای��ن اتفاق‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬ما ‪ ۵۰‬درصد سنگ بریده خود‬ ‫را ب��ه عراق صادر می کنی��م و در مجموع ‪۱۵‬‬ ‫کش��ور منطقه بازار هدف ما هستند‪ .‬اگر این‬ ‫ب��ازار را با یک خرد جمع��ی و همکاری بین‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫انجمن س��نگ ای��ران‪ ،‬خانه مع��دن و در کل‬ ‫فعاالن این صنعت پی��ش ببریم‪ ،‬به طور حتم‬ ‫می توانیم صادرات قابل توجهی به کش��ورهای‬ ‫منطقه داشته باشیم‪.‬‬ ‫بازدید از معادن‬ ‫غیرفعال کرمان‬ ‫در راس��تای پیاده س��ازی طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک مقیاس در اس��تان کرمان بازدیدی ازس��وی نماینده ش��رکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران برای بررسی های کلینیکی و تشخیص‬ ‫مشکالت بهره برداران معدنی انجام شد‪.‬‬ ‫ای��ن بازدی��د با همراه��ی معاونت معدنی و کارشناس��ان س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کرمان‪ ،‬خانه معدن اس��تان‪ ،‬سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات اس��تان‪ ،‬ادارات شهرس��تان های زرند و‬ ‫کوهبنان به همراه کارشناس��ان طرف تفاهم ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫گروه زرین و طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی‪ ،‬هدف‬ ‫اصل��ی بازدید از معادن م��س میانرود‪ ،‬اغل مس��ی‪ ،‬خرمو و دهوج و‬ ‫معادن س��رب و روی اب بید‪ ،‬جور و مگس اب ارزیابی کلیه مشکالت‬ ‫برای فعال سازی در راستای افزایش تولید و اشتغال است که در محل‬ ‫ان معادن مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این بازدید مطرح ش��د‪ ،‬مش��کل اصلی معادن مس مورد بازدید‬ ‫تامین ماش��ین االت برای اس��تخراج ماده معدنی‪ ،‬اکتشاف تکمیلی و‬ ‫احداث واحد فراوری مواد معدنی است‪.‬‬ ‫قرار شد در جلس��ه ای که در هفته اینده با بهره برداران این معادن‬ ‫و س��رمایه گذاران تشکیل خواهد شد برای فعال سازی و تعیین تکلیف‬ ‫معادن یادشده تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫ترکیه کشوری است که ‪ ۴‬برابر مصرف داخلی خود سنگ صادر می کند‪،‬‬ ‫این در حالی است که ایران به طور تقریبی یک چهارم مصرف داخلی خود‬ ‫را به صادرات اختصاص داده اس��ت‪ .‬این به ان معنی اس��ت که مصرف‬ ‫س��نگ در ایران به طور تقریبی ‪ ۴‬برابر ترکیه بوده و بازار داخلی بسیار‬ ‫قوی و مصرف بسیار بیشتری نسبت به ترکیه دارد‬ ‫طرف��ی ترکیه حدود ‪ ۲۰‬درص��د تولید خود را در داخل‬ ‫مص��رف کرده‪ ،‬در حالی ک��ه این امار در ای��ران به ‪۷۸‬‬ ‫درصد می رس��د‪ .‬ترکیه کشوری است که ‪ ۴‬برابر مصرف‬ ‫داخلی‪ ،‬س��نگ صادر می کند‪ ،‬اما ای��ران به طور تقریبی‬ ‫یک چه��ارم مصرف داخلی خود را به صادرات اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬این به ان معنی است که مصرف سنگ در‬ ‫ایران به طور تقریبی ‪ ۴‬برابر ترکیه اس��ت و بازار داخلی‬ ‫بس��یار قوی و مصرف بسیار بیش��تری نسبت به ترکیه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫€ €دلیل این تفاوت بزرگ در دو کش�ور همسایه‬ ‫تولیدکننده سنگ را چه می دانید؟‬ ‫باتوج��ه به چنی��ن ام��ار و ارقام��ی باید ب��ه تفاوت‬ ‫ساختاری میان دو کش��ور اشاره کرد‪ .‬اگر ایران بخواهد‬ ‫به س��قف صادراتی کشور ترکیه دست پیدا کند‪ ،‬به طور‬ ‫خوش بینانه باید ظرفیت تولید معادن س��نگ خود را به‬ ‫‪ ۱۷‬میلیون تن برساند‪ .‬براس��اس گزارش های ارائه شده‬ ‫توس��ط کارشناس��ان و مدیران وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ظرفیت بالقوه معادن س��نگ کش��ور با بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬واح��د حدود ‪ ۳۰‬میلیون تن اس��ت که بیش از‬ ‫‪ ۹۰۰‬مع��دن در این بین غیرفعال هس��تند‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود ‪ ۱۱۰۰‬معدن فعال به طور تقریبی توان بالقوه‬ ‫تولید ‪ 16 .5‬میلیون تن س��نگ را داش��ته باش��ند‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در شرایط حاضر تنها ‪ ۹‬میلیون تن‬ ‫سنگ تولید می شود‪.‬در این بین اگر ظرفیت معادن فعال‬ ‫سنگ کش��ور را به ‪ ۲‬برابر برس��انیم یا معادن غیرفعال‬ ‫را فع��ال کنی��م‪ ،‬می توانیم به ظرفی��ت ‪ ۱۶‬میلیون تن‬ ‫دست پیدا کنیم‪ .‬این امر با یک برنامه ریزی استراتژیک‬ ‫بلندمدت‪ ،‬س��رمایه گذاری و تمرکز روی معادن مناسب‬ ‫و توس��عه صادرات محقق می ش��ود‪ .‬برای رسیدن به ان‬ ‫هم به برنامه های کوتاه مدت‪ ،‬اهداف از پیش تعیین شده‪،‬‬ ‫زیرس��اخت ها و مدیریت راهب��ردی‪ ،‬تخصصی و مجرب‬ ‫نی��از داریم‪.‬الزم به ذکر اس��ت که در اه��داف بلندمدت‬ ‫برنامه ریزی اس��تراتژیک س��نگ کش��ور در نظر گرفتن‬ ‫صادرات ‪ ۵‬میلیون تن س��نگ با تعرف��ه ‪( ۲۵۱۵‬تعرفه‬ ‫گمرکی بین المللی س��نگ های بلوک و اسلب خام گروه‬ ‫اهک��ی یا مارب��ل) و ‪( ۲۵۱۶‬تعرفه گمرک��ی بین المللی‬ ‫سنگ های بلوک و اسلب خام گروه سیلیسی) و گرانیت‬ ‫ت��ا ‪ ۳‬میلیون ت��ن با تعرفه ه��ای ‪( ۶۸۰۱‬تعرفه گمرکی‬ ‫س��نگ های فراوری ش��ده ابعاد خاص و ویژه) و ‪۶۸۰۲‬‬ ‫(تعرف��ه گمرکی س��نگ های فراوری ش��ده) به صورت‬ ‫فراوری شده خاص و نهایی الزم االجرا است؛ در غیر این‬ ‫صورت توسعه صادرات غیرممکن است‪.‬‬ ‫امارهای صادراتی س��نگ فراوری شده نهایی ایران با‬ ‫تعرفه ‪( ۶۸۰۲‬تعرفه گمرکی س��نگ های فراوری شده)‬ ‫جز در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی به دلیل حج��م کم ارائه‬ ‫نشده‪ ،‬اما می توان پیش بینی کرد که امارهای این حوزه‬ ‫به مراتب پایین تر از امار صادرات سال ‪ ۲۰۱۸‬بوده است‪.‬‬ ‫در صورتی که شیب صادرات سنگ فراوری شده را با‬ ‫ش��یب صادرات تعرفه ‪( ۲۵۱۵‬تعرفه گمرکی بین المللی‬ ‫س��نگ های بلوک و اسلب خام گروه اهکی یا ماربل) در‬ ‫نظر بگیریم‪ ،‬می توان به امارهای بس��یار تقریبی اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬براورد تقریبی صادرات س��نگ فراوری شده ایران‬ ‫و ترکیه در س��ال های مختلف با تعرف��ه ‪( ۶۸۰۲‬تعرفه‬ ‫گمرکی س��نگ های فراوری ش��ده) به این صورت بوده‬ ‫که ای��ن امار در ترکی��ه در س��ال های ‪،۲۰۰۰ ،۱۹۹۵‬‬ ‫‪ ۲۰۱۷ ،۲۰۱۶ ،۲۰۱۵ ،۲۰۱۰ ،۲۰۰۵‬و ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫به ترتی��ب ‪،۲۰۴۶ ،۲۰۴۷ ،۱۶۷۷ ،۱۲۸۱ ،۳۹۰ ،۱۲۳‬‬ ‫‪ ۲۳۴۵ ،۲۲۰۹‬ه��زار تن در س��ال ب��وده و در ایران در‬ ‫همین سال ها ‪ ۴۵۰ ،۳۰۰ ،۲۳۰ ،۲۳۰ ،۱۸۰ ،۵۳ ،۱۱‬و‬ ‫‪ ۴۸۰‬هزار تن در سال براورد شده است‪ .‬صادرات سنگ‬ ‫کوپ ایران در سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی به دلیل وضع عوارض‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی به ش��دت کاهش یافت‪ ،‬با این حال در این‬ ‫مصاحبه براس��اس براورد تقریبی ما صادرات سنگ های‬ ‫فراوری ش��ده را طبق امار سال ‪ ۲۰۱۵‬با دید مثبت در‬ ‫نظر می گیریم‪.‬‬ ‫€ €ارزش ص�ادرات س�نگ ترکیه در مقایس�ه با‬ ‫سایر رقبای جهانی به چه صورت است؟‬ ‫ترکیه از س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی تاکن��ون حدود ‪۹۴۴‬‬ ‫میلیون دالر صادرات سنگ داشته که این رقم براساس‬ ‫تعرفه ‪( ۲۵۱۵‬تعرفه گمرکی بین المللی سنگ های بلوک‬ ‫و اسلب خام گروه اهکی یا ماربل) به طور میانگین ‪۱۸۷‬‬ ‫دالر بر تن براورد شده است‪.‬‬ ‫باتوج��ه به انکه صادرات س��نگ های فراوری ش��ده‬ ‫ترکی��ه ح��دود ‪ ۵ .۴‬میلیون تن اس��ت می ت��وان گفت‬ ‫ارزش اف��زوده حاص��ل از ه��ر تن س��نگ ح��دود ‪۲۱۰‬‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬ای��ن مق��دار به ط��ور تقریب��ی ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫بیش��تر از ارزش اف��زوده حاص��ل از ص��ادرات س��نگ‬ ‫ک��وپ این کش��ور بوده اس��ت‪ .‬اگر ترکیه می توانس��ت‬ ‫‪ 4 .5‬میلیون تن سنگ فراوری را به صورت سنگ کوپ‬ ‫ص��ادر کند‪ ،‬حجم صادراتی این کش��ور ب��ه ‪ ۸۸‬درصد‬ ‫تولید می رس��ید‪ ،‬این در حالی است که این امر به چند‬ ‫دلیل برای این کش��ور میسر نخواهد بود؛ نخست اینکه‬ ‫واردکننده س��نگ کوپ ترکیه‪ ،‬به طور عمده چین است‪.‬‬ ‫چین مش��تری نزدیک ‪ ۸۰‬درصد و هندوستان مشتری‬ ‫حدود ‪ ۹‬درصد سنگ ترکیه است‪ .‬در کل می توان گفت‬ ‫‪ ۸۹‬درصد صادرات سنگ ترکیه به این دو کشور با تعرفه‬ ‫‪ ۲۵۱۵‬انجام می ش��ود و انها هم هرگز س��نگ فراوری‬ ‫شده از ترکیه خریداری نمی کنند‪ .‬دوم اینکه کشورهایی‬ ‫که س��نگ فراوری ش��ده ترکیه را خریداری کرده اند از‬ ‫جمله امریکا‪ ،‬عربستان و فرانسه کشورهایی هستند که‬ ‫س��نگ غیرفراوری شده با تعرفه ‪( ۲۵۱۵‬تعرفه گمرکی‬ ‫بین المللی س��نگ های بلوک و اس��لب خام گروه اهکی‬ ‫ی��ا ماربل) را خری��داری نمی کنند‪.‬یک��ی از راهکارهای‬ ‫اس��تراتژیک ترکیه در ورود به بازارهای س��نگ فراوری‬ ‫شده و کسب سهم سایر رقبا در بازارهای جهانی اعمال‬ ‫سیاس��ت قیم��ت پایین صادرات اس��ت‪ .‬ترکیه از جمله‬ ‫کشورهایی اس��ت که پایین ترین قیمت صادراتی سنگ‬ ‫را در بازارهای جهانی ارائه می دهد‪.‬‬ ‫€ €ایران برای توس�عه صادرات در حوزه س�نگ‬ ‫باید چه اقداماتی انجام دهد؟‬ ‫از سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی در برنامه های توسعه صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬هدف صادراتی س��نگ های س��اختمانی حدود ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالر در س��ال مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬این صحبت‬ ‫توس��ط مدیران راهبردی صنعت س��نگ ایران و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز بیان ش��ده اس��ت‪ .‬باتوجه‬ ‫به اماره��ای ارائه ش��ده می توان گفت تحق��ق این امر‬ ‫ب��ه راحتی امکان پذیر نیس��ت و الزمه ان افزایش تولید‬ ‫س��االنه معادن کشور تا س��قف ‪ ۱۷‬میلیون تن‪ ،‬حداقل‬ ‫‪ ۲‬برابر ش��دن میزان تولید اس��می حال حاضر کش��ور‪،‬‬ ‫انج��ام س��رمایه گذاری های مورد نی��از در بخش معادن‬ ‫و کارخانجات فراوری‪ ،‬توس��عه و حمای��ت از واحدهای‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬تغییرات س��اختاری‪ ،‬بازاریابی و بازارس��ازی‬ ‫اس��ت‪ .‬در بازارهای جهانی تحقق این حجم از صادرات‬ ‫ک��ه در رقابت تنگاتنگ با رقبای اصلی به ویژه ترکیه که‬ ‫بزرگ ترین رقی��ب ایران در گروه س��نگ های اهکی یا‬ ‫ماربل اس��ت‪ ،‬کاری بسیار دش��وار اما عملیاتی و شدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬باید بدانیم ک��ه تحقق این ام��ر در کمتر از ‪۱۵‬‬ ‫سال امکان پذیر نیس��ت‪ .‬البته مسائل و محدودیت های‬ ‫ژئوپلتیک ایران و تحریم ها نیز بزرگ ترین سد راه ما در‬ ‫تحقق این امر است‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1617‬‬ ‫پیاپی ‪2935‬‬ ‫بین الملل‬ ‫پایان عصر سکه و اسکناس در اروپا‬ ‫همه گی��ری ویروس کرون��ا عالوه ب��ر تاثیراتی که بر‬ ‫چرخ ه اقتصاد جهان گذاش��ته‪ ،‬به حذف پول نقد شتاب‬ ‫داده است‪ .‬اما سوال اینجاست که دنیای بدون اسکناس‬ ‫با داشتن برخی جذابیت ها‪ ،‬به نفع چه کسانی است؟‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مدت هاست صحبت از حذف پول نقد و‬ ‫حرکت به سمت جامعه بدون پول می شود‪ .‬اقتصاددانان‬ ‫و سیاس��تمداران مدت هاست از فواید حذف پول نقد و‬ ‫وابستگی کامل به پول دیجیتال سخن می گویند‪ .‬اکنون‬ ‫پس از همه گیری کووید‪ ۱۹-‬حذف پول نقد از معامالت‬ ‫روزمره شتاب بیشتری گرفته است‪ .‬پیش از این خرید و‬ ‫فروش های بزرگ همه از طریق جابه جایی بانکی انجام‬ ‫می ش��د اما اکنون حتی کوچک ترین خریدهای روزانه‬ ‫نیز با استفاده از کارت یا موبایل هوشمند انجام می شود‪.‬‬ ‫سازمان بهداش��ت جهانی در اغاز همه گیری ویروس‬ ‫کرون��ا اعالم کرد ک��ه این ویروس روی اس��کناس ها تا‬ ‫مدتی فعال باقی می ماند‪ .‬این سازمان از مردم خواست‬ ‫از پول نقد پرهیز کنند‪.‬‬ ‫در عین حال گفته می ش��ود انتقال ویروس از طریق‬ ‫پول تفاوتی با سایر اشیا ندارد‪ .‬با این حال اکنون بیشتر‬ ‫فروش��گاه ها‪ ،‬خریداران را تش��ویق می کنند تا جایی که‬ ‫ممکن است از کارت برای پرداخت ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫روشن است که اسکناس و سکه را نمی توان از فاصله‬ ‫امن ‪ ۲‬متری جابه جا کرد و باتوجه به دس��ت به دس��ت‬ ‫ش��دن پول نقد‪ ،‬احتمال انتقال وی��روس از این طریق‬ ‫بیش��تر به نظر می رس��د‪ .‬البته نباید فرام��وش کرد که‬ ‫کارت های پالستیکی‪ ،‬تلفن های هوشمند و دستگاه های‬ ‫خودپرداز‪ ،‬خود از عوامل انتشار الودگی هستند‪.‬‬ ‫کاهش استفاده از پول نقد هستند‪.‬‬ ‫در چین بسیاری از کسب وکارها دریافت های خود را‬ ‫با سیستم «وی چت» که یک شبکه اجتماعی پرطرفدار‬ ‫در این کش��ور اس��ت‪ ،‬انجام می دهن��د‪ .‬در هند دولت‬ ‫تصمی��م دارد برنامه «هند ب��دون پول نقد» را با کمک‬ ‫شرکت مسترکارت اجرا کند‪.‬‬ ‫در جوامع غربی از گذش��ته استفاده از پول دیجیتال‬ ‫تش��ویق شده اما همواره سالمندان در برابر ان مقاومت‬ ‫کرده ان��د‪ .‬اکنون به نظر می رس��د که این گ��روه نیز به‬ ‫طرفداران استفاده از کارت به جای پول پیوسته باشند‪.‬‬ ‫در مدت قرنطینه که بیش��تر خریده��ا انالین انجام‬ ‫می ش��د‪ ،‬همه مجبور به اس��تفاده از ان��واع کارت برای‬ ‫پرداخت ها و تراکنش ها بودند‪ .‬پس از پایان قرنطینه نیز‬ ‫اف��راد برای کاهش تماس با یکدیگر ترجیح می دهند از‬ ‫کارت استفاده کنند‪ .‬پرداخت با تلفن های هوشمند نیز‬ ‫در حال گسترش است‪.‬‬ ‫گوگل و اپل‪ ،‬سیس��تم پرداخت خود را فعال کرده اند‬ ‫و حتی فیس بوک در تالش��ی نافرجام سعی کرد واحد‬ ‫پولی خود را به نام ‪ Libra‬جا بیندازد‪.‬‬ ‫در امری��کا‪ ،‬کش��وری که در ان اس��تفاده از پول نقد‬ ‫به نس��بت برخی کش��ورهای اروپایی بیشتر رواج دارد‪،‬‬ ‫‪ ۷۵‬درص��د م��ردم گفته اند ترجیح می دهن��د از کارت‬ ‫ب��رای پرداخت اس��تفاده کنند‪ .‬چین و هن��د به عنوان‬ ‫پرجمعیت ترین کش��ورهای جهان مانند بقیه در مسیر‬ ‫با این حال‪ ،‬دادوس��تد دیجیتال و غیرنقدی مخالفان‬ ‫و منتقدانی نیز دارد‪ .‬در این گونه دادوستد‪ ،‬همیشه یک‬ ‫شریک یا بازیگر سوم نیز وجود دارد؛ یعنی یک شرکت‬ ‫معم��وال خصوصی که کار جابه جایی پ��ول دیجیتال را‬ ‫انجام می دهد‪ .‬در معامله نقدی این عنصر سوم می تواند‬ ‫وجود نداش��ته باش��د‪ .‬تمرکز و انحص��ار پرداخت های‬ ‫دیجیتال از طریق این بانک ها یا شرکت های خصوصی‬ ‫ب��ه انها قدرت بی��ش از حدی برای اعم��ال نفوذ روی‬ ‫زندگی افراد عادی می دهد‪ .‬انه��ا می توانند هزینه های‬ ‫بیشتری به خریداران تحمیل کرده و از این قدرت خود‬ ‫به عنوان ابزاری برای کنترل و حتی باج گیری اس��تفاده‬ ‫کنند‪ .‬درحالی که این روزها بانک ها می توانند بدون هیچ‬ ‫دلیلی حس��اب افراد را مسدود کنند‪ ،‬هیچ بعید نیست‬ ‫که در اینده و با حذف کامل پول نقد شاهد استفاده از‬ ‫این امکان به عنوان نوعی از مجازات باشیم‪.‬‬ ‫در چند سال گذشته در دست داشتن پول نقد نه تنها‬ ‫ش��ما را به فردی مشکوک تبدیل می کرد که در برخی‬ ‫موارد نیز جرم به ش��مار می امد‪ .‬انتقال پول نقد از یک‬ ‫ه اقتصاد جهان‬ ‫همه گیری ویروس کرونا عالوه بر تاثیراتی که بر چرخ ‬ ‫گذاش��ته‪ ،‬به حذف پول نقد ش��تاب داده است‪ .‬اما سوال اینجاست‬ ‫ک��ه دنیای بدون اس��کناس با داش��تن برخی جذابیت ه��ا‪ ،‬به نفع چه‬ ‫کسانی است؟‬ ‫‹ ‹استفاده از پول دیجیتال‬ ‫‹ ‹عنصر سوم در معامالت غیرنقدی‬ ‫کشور به کش��ور دیگر همواره مشمول محدودیت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارت ه�ای بانک�ی پرکاربردترین وس�یله‬ ‫پرداخت‬ ‫بانک مرک��زی امریکا اع�لام کرده اس��ت که اکنون‬ ‫کارت ه��ای بانک��ی پرکاربردتری��ن وس��یله پرداخت ها‬ ‫هس��تند درحالی که فقط ‪ ۲۶‬درص��د کل پرداخت ها با‬ ‫پول نقد انجام می شود‪ .‬در مبالغ زیر ‪ ۱۰‬دالر این رقم به‬ ‫‪ ۴۹‬درصد می رسد‪ .‬در برخی ایالت ها و شهرهای امریکا‬ ‫قوانین��ی وجود دارد که اف��راد را ملزم به پذیرفتن پول‬ ‫نقد می کند زیرا شهروندان سالمند دسترسی به فناوری‬ ‫پرداخت با موبایل ندارن��د‪ .‬همچنین افراد فقیر معموال‬ ‫هیچ نوع کارت یا حتی حس��اب بانک��ی ندارند‪ .‬جامعه‬ ‫بدون پول این افراد را عمال طرد خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایا و معایب پول نقد و غیرنقد‬ ‫در امری��کا ‪ ۶.۵‬درص��د از خانواده ها حس��اب بانکی‬ ‫ندارند‪ .‬در این کشور افرادی که درامد ساالنه انها کمتر‬ ‫از ‪ ۳۰‬هزار دالر است ‪ ۴‬برابر بیش از بقیه احتمال دارد‬ ‫که تمام خرید هفتگی خود را با پول نقد انجام دهند‪.‬‬ ‫برخی از خانواده ها برای کنترل هزینه هایشان ترجیح‬ ‫می دهند از پول نقد اس��تفاده کنند‪ .‬به دلیل تاثیر روانی‬ ‫و اس��انی پرداخت با کارت‪ ،‬تمایل به ولخرجی با کارت‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫پول نقد قابل هک ش��دن نیس��ت و قربانی س��رقت‬ ‫هویت نمی شود‪ .‬عالوه بر اینکه کارگران صنایع خدماتی‬ ‫چین بزرگ ترین شریک تجاری اروپا‬ ‫اداره امار اروپا اعالم کرد در ‪ ۷‬ماه نخس��ت ‪ ۲۰۲۰‬چین به‬ ‫بزرگ ترین شریک تجاری اتحادیه اروپا تبدیل شده است‪ .‬این‬ ‫در حالی است که پیش تر این جایگاه در اختیار ایاالت متحده‬ ‫امریکا بود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اداره امار اروپا‪ ،‬یورواس��تات‪ ،‬اعالم کرد در ‪۷‬‬ ‫ماه نخست ‪ ۲۰۲۰‬چین به بزرگ ترین شریک تجاری اتحادیه‬ ‫اروپا تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که پیش تر این‬ ‫جایگاه در اختی��ار امریکا بود‪.‬واردات اتحادیه اروپا از چین در‬ ‫بازه ژانویه تا ژوئیه ‪ ۴.۹‬درصد نس��بت به دوره مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته جهش کرده اس��ت درحالی که واردات این اتحادیه از‬ ‫امریکا در همین مدت ‪ ۱۱.۷‬درصد سقوط کرده است‪.‬‬ ‫یورواس��تات گزارش داد در این دوره صادرات اتحادیه اروپا‬ ‫به چین با افت ‪ ۱.۸‬درصدی روبه رو ش��د درحالی که صادرات‬ ‫این اتحادیه به امریکا ‪ ۹.۹‬درصد سقوط کرد‪ .‬در ‪ ۷‬ماه نخست‬ ‫امس��ال پس از چین و امریکا‪ ،‬انگلس��تان‪ ،‬س��وئیس و روسیه‬ ‫بزرگ ترین شرکای تجاری اتحادیه اروپا بودند‪.‬‬ ‫در م��اه ژوئیه صادرات اتحادی��ه اروپا به جهان ‪ ۱۱.۳‬درصد‬ ‫نس��بت به ژوئیه سال ‪ ۲۰۱۹‬سقوط کرد و به ‪ ۱۶۸.۵‬میلیارد‬ ‫یورو رسید‪ ،‬درحالی که واردات این اتحادیه از سایر نقاط جهان‬ ‫‪ ۱۶‬درصد سقوط کرده و ‪ ۱۴۲.۶‬میلیارد یورو شد‪.‬‬ ‫وزارت کشاورزی امریکا‪ ،‬جزئیات دور دوم کمک کرونایی به‬ ‫کشاورزان که براس��اس ان ‪ ۱۴‬میلیارد دالر به تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت مهمی مانند ذرت‪ ،‬س��ویا و گندم پرداخت می کند‬ ‫را منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا در‬ ‫همایش انتخاباتی در ویسکانس��ین که پایگاه مبارزاتی مهمی‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬دور جدید کمک های کرونایی برای کشاورزان‬ ‫را اعالم کرد‪.‬‬ ‫این کمک جدی��د پس از برنامه کم��ک ‪ ۱۹‬میلیارد دالری‬ ‫انجام خواهد شد که اوریل برای کمک به کشاورزان امریکایی‬ ‫اس��یب دیده از شیوع کرونا اعالم شده بود‪ .‬از بسته کمک اول‪،‬‬ ‫تاکنون کمتر از ‪ ۱۰‬میلیارد دالر پرداخت شده است‪.‬‬ ‫دول��ت ترامپ تاکنون ‪ ۲۸‬میلی��ارد دالر کمک تجاری برای‬ ‫بخش کشاورزی فراهم کرده که در انتخابات ‪ ۲۰۱۶‬و در طول‬ ‫‹ ‹حذف پول نقد‬ ‫در انگلی��س پیش بین��ی می ش��ود تا دو س��ال دیگر‬ ‫اس��تفاده از پول نقد به طور کلی متوقف ش��ود‪ .‬اکنون‬ ‫سوئد پیش��تاز حذف پول نقد بوده و فقط ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫تمام پرداخت ها از این طریق انجام می شود‪.‬‬ ‫در جامع��ه بدون پول نقد م��ردم مجبور خواهند بود‬ ‫تمام پ��ول خ��ود را در بانک ها نگه��داری کنند‪ .‬بدین‬ ‫ترتی��ب بانک ها نیازی نخواهد داش��ت که م��ردم را به‬ ‫سپرده گذاری تشویق کرده و نیازی نخواهند دید که به‬ ‫س��پرده گذاران سودی بپردازند؛ برعکس بابت نگهداری‬ ‫از پ��ول مردم و ایجاد بس��تر پرداخت ه��ای دیجیتالی‬ ‫هزینه دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫اکنون تنه��ا ‪ ۱۰‬درصد از تج��ارت جهانی در اختیار‬ ‫امری��کا بوده و تولید ناخالص ملی این کش��ور فقط ‪۱۵‬‬ ‫درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫با این حال دوس��وم کشورها از دالر به عنوان پشتوانه‬ ‫پول خود اس��تفاده می کنند‪ .‬همچنی��ن نیمی از تمام‬ ‫تجارت جهانی با دالر انجام می شود‪.‬‬ ‫باتوجه به پیشرفت های اقتصادی چین در زمینه پول‬ ‫دیجیتال‪ ،‬روش��ن نیست که شتاب در حذف کامل پول‬ ‫نقد چه تاثیری می تواند روی انحصار دالر در برابر سایر‬ ‫ارزه��ا از جمله یوان بگذارد‪ .‬مطالعه دیگری در انگلیس‬ ‫نش��ان می دهد که حذف پول نقد می تواند موجب طرد‬ ‫ح��دود ‪ ۸‬میلی��ون نفر از چرخه جابه جایی پول ش��ود‪.‬‬ ‫حذف پول نقد در کنار س��ایر عوامل مانند کووید‪ ۱۹‬و‬ ‫قانون جدید دولت انگلیس در ممنوعیت تجمع بیش از‬ ‫‪ ۶‬نفر می تواند به انزوای بیش��تر افراد جامعه و گسسته‬ ‫شدن بیش از پیش پیوندهای اجتماعی منتهی شود که‬ ‫ظاهرا مورد عالقه دولت هاست‪.‬‬ ‫نخستین پرواز خودرو پرنده در ترکیه‬ ‫خ��ودرو پرنده س��اخت ترکیه به ن��ام «جزری» نخس��تین پرواز‬ ‫ازمایشی خود را با موفقیت انجام داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��بکه خبر‪ ،‬نمونه اولیه خودرو‬ ‫پرنده ترکیه رونمایی شد‪.‬‬ ‫این خودرو در شهر اس��تانبول به پرواز درامد و تا ارتفاع ‪ ۱۰‬متر‬ ‫باال رفت‪.‬‬ ‫انتظار می رود نمونه های تکمیلی این خودرو در اینده تا ارتفاع ‪۲‬‬ ‫هزار متری باال بروند و به سرعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر در ساعت برسند‪.‬‬ ‫پی��ش از این نیز خودرو های پرنده در کش��ور های دیگر از جمله‬ ‫ژاپن‪ ،‬چین و امریکا پرواز کرده بودند‪.‬‬ ‫برخی از این خودرو ها وظیفه تاکسی و حمل مسافر را دارند‪.‬‬ ‫ش��رکت سازنده در ترکیه می گویـد ‪ ۱۵‬سال طول خواهد کشید‬ ‫تا نخس��تین خودرو های پرنده در اس��مان ترکیه رس��ما به پـرواز‬ ‫درایند‪.‬‬ ‫کمک ‪ ۱۴‬میلیارد دالری به کشاورزان امریکایی‬ ‫س��ال های ‪ ۲۰۱۸‬و ‪ ۲۰۱۹‬به طور گس��ترده از رئیس جمهوری‬ ‫امریکا حمایت کردند‪.‬‬ ‫بس��ته جدید که ت��ا حدود زیادی ازس��وی ش��رکت اعتبار‬ ‫کاال تامین مالی می ش��ود‪ ،‬ش��امل پول ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت کشاورزی ویژه‪ ،‬دام و طیور است‪.‬‬ ‫سونی پردیو‪ ،‬وزیر کش��اورزی امریکا در بیانیه ای اظهارکرد‪:‬‬ ‫ما به صحبت های کش��اورزان‪ ،‬دامداران و نهادهای کش��اورزی‬ ‫درباره تاثیر ش��یوع پاندم��ی ویروس کرونا بر م��زارع و مراتع‬ ‫کش��ورمان گوش کرده و برنامه ای را برای تامین بهتر نیازهای‬ ‫اسیب دیدگان طراحی کردیم‪.‬‬ ‫وزارت کش��اورزی امریکا همچنین اعالم کرد حداکثر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر کمک برای کش��اورزان دخانیات براس��اس قانون‬ ‫کم��ک و امنیت اقتص��ادی ویروس کرونا فراهم خواهد ش��د‪.‬‬ ‫دولت امریکا اعالم کرده محصوالتی مانند ذرت‪ ،‬س��ویا و گندم‬ ‫مانند پیش��خدمت ها‪ ،‬راننده های تاکس��ی و ارایشگرها‬ ‫بیش��تر انعام نق��دی را ترجیح می دهن��د‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫پول دیجیتال بیش��تر مورد عالقه اف��راد ثروتمند بوده‬ ‫و دیجیتالی ش��دن کامل جامعه ش��کاف فقیر و غنی را‬ ‫شدت خواهد بخشید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر طرفداران حذف پول نقد ان را وسیله‬ ‫م��ورد عالقه خالفکاران معرفی می کنند‪ .‬انها می گویند‬ ‫که پرداخت پول های کثیف‪ ،‬رش��وه‪ ،‬باج گیری و فرار از‬ ‫مالیات با پول نقد اسان تر است‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۹۶‬دولت امریکا با این استدالل که خالفکاران‬ ‫به اس��کناس های درش��ت عالقه دارن��د تصمیم گرفت‬ ‫اسکناس ‪ ۱۰۰‬دالری درشت ترین پول این کشور باشد‪.‬‬ ‫از ان به بعد چاپ اس��کناس های ‪ ۱۰۰۰ ،۵۰۰‬و ‪ ۵‬هزار‬ ‫دالری متوقف شد‪.‬‬ ‫به دلیل مش��ابه بانک مرکزی اروپ��ا نیز چندی پیش‬ ‫تصمیم گرفت انتش��ار اسکناس ‪ ۵۰۰‬یورویی را محدود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مشمول برنامه کمکی قرار می گیرند‪ ،‬زیرا میانگین قیمت ملی‬ ‫انه��ا در فاصله ژانویه تا اواخر ژوئی��ه حداقل ‪ ۵‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬قیمت ها از ان زمان رش��د قابل مالحظه ای پیدا‬ ‫کرده و خرید از سوی چین بهای معامالت سویا را به باالترین‬ ‫حد در بیش از ‪ ۲‬سال گذشته رسانده است‪.‬‬ ‫ذرت ه��م در باالترین قیمت بیش از ‪ ۶‬ماه گذش��ته معامله‬ ‫می ش��ود و بهای گن��دم به تازگی ب��ه باالترین ح��د در ‪ ۵‬ماه‬ ‫گذش��ته رسیده اس��ت‪ .‬براس��اس گزارش رویترز‪ ،‬ویلبر راس‪،‬‬ ‫وزی��ر بازرگانی امری��کا در اظهاراتی از کمک بیش��تر دولت به‬ ‫صنایعی مانند کش��اورزی و ایرالین ها در بحبوحه شیوع کرونا‬ ‫دفاع کرد اما کمک بیشتر چندانی برای بخش های دیگر مانند‬ ‫رستوران ها را اعالم نکرد و گفت‪ :‬به این بخش ها از راه دیگری‬ ‫کمک شده است‪.‬‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حذف پول نقد‬ ‫می تواند به‬ ‫انزوای بیشتر‬ ‫افراد جامعه و‬ ‫گسسته شدن‬ ‫بیش از پیش‬ ‫پیوندهای‬ ‫اجتماعی‬ ‫منتهی شود‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫امریکا اعالم‬ ‫کرده که‬ ‫کارت های بانکی‬ ‫پرکاربردترین‬ ‫وسیله پرداخت ‬ ‫هستند‬ ‫سقوط صادرات ژاپن‬ ‫وزارت مالی ژاپن داده های تجاری خود را منتشر کرد که‬ ‫نش��ان می دهد صادرات این کشور در اوت(مرداد‪/‬شهریور)‬ ‫به شدت نسبت به سال گذشته سقوط کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬وزارت مالی ژاپن داده های تجاری خود‬ ‫را منتش��ر کرد که نش��ان می دهد صادرات این کش��ور در‬ ‫اگوست به شدت نسبت به سال گذشته سقوط کرده است‪.‬‬ ‫گزارش وزارت مالی نش��ان داد ص��ادرات اوت ژاپن ‪۱۴.۸‬‬ ‫درصد نسبت به سال گذشته سقوط کرده است‪.‬‬ ‫با این همه س��قوط صادرات این ماه از انچه کارشناسان‬ ‫انتظار داش��تند بهتر ب��ود‪ .‬اقتصاددانان ش��رکت کننده در‬ ‫نظرس��نجی رویترز پیش بینی کرده بودن��د صادرات ژاپن‬ ‫در اوت ‪ ۱۶.۱‬درصد نس��بت به س��ال گذشته سقوط کرده‬ ‫است‪ .‬این نشان می دهد فشارهای بحران کرونا همچنان بر‬ ‫اقتصاد ژاپن سنگینی می کند‪.‬‬ ‫کمک روسیه به بالروس‬ ‫در دیدار روس��ای جمهوری روس��یه و ب�لاروس والدیمیر‬ ‫پوتی��ن از موافقت خود برای اه��دای وام ‪ ۱.۵‬میلیارد دالری‬ ‫به مینس��ک خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬پوتین افزود‪ :‬روس��یه‬ ‫بزرگ ترین س��رمایه گذار در بالروس است و مسکو توافق در‬ ‫مورد وام ‪ ۱.۵‬میلیارد دالری به مینسک را اجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬روس��یه و ب�لاروس باید حج��م مبادالت‬ ‫بازرگانی میان دو کش��ور را که در دوره ش��یوع کرونا کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬به وضع سابق بازگردانند‪ .‬س��ال گذشته حجم‬ ‫مب��ادالت بازرگان��ی روس��یه و بالروس ب��ه ‪ ۳۸‬میلیارد دالر‬ ‫رسیده بود‪.‬‬ ‫پوتین با بیان اینکه پیشنهاد معینی دارم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بنظر‬ ‫من باید در سطح دولت ها یا وزارتخانه ها یا حتی شرکت های‬ ‫دو کشور تالش های بیشتر و گام های برای حل مسائل موجود‬ ‫برداشته شود و شرایط را برای حرکت به سوی جلو مهیا کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت امریکایی اپل نخس��تین فروشگاه‬ ‫انالین خود در هند را هفته جاری و همزمان‬ ‫ب��ا فصل تعطیالت این کش��ور که هر س��اله‬ ‫بزرگ تری��ن فرصت فروش اس��ت‪ ،‬راه اندازی‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬اپ��ل محصوالتش‬ ‫در هند را از طریق فروشندگان و اپراتورهای‬ ‫تجارت الکترونیکی مانند واحد هندی امازون‬ ‫و فلیپ کارت فروخته است‪.‬‬ ‫ده ها میلیون هندی مش��تاق داشتن ایفون‬ ‫هس��تند اما قیم��ت باالی این گوش��ی‪ ،‬مانع‬ ‫اصل��ی خری��د ان برای بس��یاری از انها بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرکت های چینی که در راس انها شیائومی‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬بازار هند را که دومین بازار بزرگ‬ ‫تلف��ن هوش��مند در جهان اس��ت‪ ،‬در اختیار‬ ‫دارند و در مقابل‪ ،‬س��هم اپل از این بازار فقط‬ ‫یک درصد اس��ت‪ .‬اپل قصد دارد از طریق این‬ ‫فروشگاه انالین برای مشتریان هندی خود به‬ ‫زبان انگلیسی و هندی پشتیبانی فراهم کرده‬ ‫و به کاربرانش اجازه دهد برخی از دستگاه ها‬ ‫شامل ای پد را شخصی سازی کنند‪.‬‬ ‫ای��ن وب س��ایت همچنی��ن به مش��تریان‬ ‫م��ک اجازه می دهد لپ تاپ خود را براس��اس‬ ‫نیازش��ان تنظی��م کنن��د‪ .‬به گفته س��وبهاش‬ ‫چاندرا‪ ،‬مدیر شرکت سانگیتا موبایل‪ ،‬گشایش‬ ‫فروش��گاه انالی��ن اپ��ل ضربه دیگ��ری برای‬ ‫فروشندگان سنتی اس��ت که کسب وکارشان‬ ‫به دلی��ل تخفیف ه��ای ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫فروش��ندگان الکترونیکی کس��اد شده است‪.‬‬ ‫چاندرا که شرکتش بیش از ‪ ۶۵۰‬فروشگاه را‬ ‫در جن��وب و غرب هن��د اداره می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حداقل برخی مشتریان جان سخت اپل تمایل‬ ‫خواهند داشت از فروشگاه انالین این شرکت‬ ‫خرید کنند اما ما یاد گرفته ایم با فروشندگان‬ ‫انالین رقابت کنیم‪.‬‬ ‫شرکت های شیائومی‪ ،‬ریل می و وان پالس‬ ‫ه��م در کنار ام��ازون و فلی��پ کارت در وب‬ ‫سایت هایش��ان تلف��ن هوش��مند ب��ه فروش‬ ‫می رسانند‪.‬‬ ‫اپل در حال س��اخت نخس��تین فروش��گاه‬ ‫خرده فروش��ی خود در هند در ش��هر بمبئی‬ ‫اس��ت و قص��د دارد ان را در س��ال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫راه اندازی کند‪.‬‬ ‫هن��د چش��م اندازهای رش��د عظیمی برای‬ ‫س��ازندگان گوش��ی و هزینه های نیروی کار‬ ‫رقابت��ی ب��رای تولیدکنندگان دس��تگاه های‬ ‫الکترونیکی دارد‪.‬‬ ‫اپل برخی مدل های تلفن هوشمند خود از‬ ‫جمله ایفون ‪ ۱۱‬را در کارخانه های فاکسکان‬ ‫و ویسترون در جنوب هند تولید می کند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش رویترز‪ ،‬شرکت فاکسکان‬ ‫قص��د دارد یک میلی��ارد دالر برای توس��عه‬ ‫کارخان��ه اش در جن��وب هن��د ک��ه در ان‬ ‫گوش��ی های ایف��ون را مونت��اژ می کن��د‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫ضرر ‪ ۴۶۰‬میلیارد دالری‬ ‫صنعت گردشگری جهان‬ ‫براساس گزارش جدید سازمان گردشگری‬ ‫جهانی سازمان ملل متحد‪ ،‬صنعت گردشگری‬ ‫جه��ان در نیم��ه نخس��ت ‪ ۲۰۲۰‬میالدی با‬ ‫افت شدید س��فر به دلیل پاندمی کرونا‪۴۴۰ ،‬‬ ‫میلیون گردشگر را از دست داده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬براس��اس گ��زارش جدید‬ ‫س��ازمان گردش��گری جهانی س��ازمان ملل‬ ‫متح��د(‪ )WTO‬صنعت گردش��گری جهان‬ ‫در نیمه نخس��ت ‪ ۲۰۲۰‬با افت ش��دید سفر‬ ‫به دلیل پاندمی کرونا‪ ۴۴۰ ،‬میلیون گردشگر‬ ‫را از دست داده است‪.‬‬ ‫این نهاد س��ازمان ملل اع�لام کرد‪ :‬صنعت‬ ‫گردش��گری ‪ ۴۶۰‬میلیارد دالر از درامدهای‬ ‫صادراتی خود را از دس��ت داده اس��ت‪ .‬این ‪۵‬‬ ‫برابر ضرری اس��ت که ای��ن صنعت در بحران‬ ‫اقتصادی س��ال ‪ )۱۳۸۸(۲۰۰۹‬متحمل شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این گزارش نش��ان می دهد که در نیمه اول‬ ‫امس��ال تعداد گردش��گران جهان ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫افت کرده اس��ت‪ .‬بسیاری از کشورهای جهان‬ ‫در ت�لاش برای کنترل ش��یوع کرونا با وضع‬ ‫محدودیت های مس��افرتی مرزه��ای خود را‬ ‫بسته اند‪.‬‬ ‫اسیا اقیانوسیه بیش��ترین ضرر را متحمل‬ ‫ش��ده و تعداد گردشگران ان ‪ ۷۲‬درصد در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست امسال سقوط کرده است‪ .‬به دنبال‬ ‫اس��یا‪ ،‬صنعت گردش��گری اروپا قرار دارد که‬ ‫با سقوط ‪ ۶۶‬درصدی تعداد مسافران دومین‬ ‫ضرر ب��زرگ را متحمل ش��ده اس��ت‪ .‬تعداد‬ ‫مس��افران افریق��ا و خاورمیان��ه ‪ ۵۷‬درصد و‬ ‫امریکا ‪ ۵۵‬درصد افت کرده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کشف یک زندان‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬ساله‬ ‫در افغانستان‬ ‫مقامات محلی استان ننگرهار در افغانستان اعالم کردند‪ ،‬باستان شناسان‬ ‫در این منطقه یک زندان دوره بودیزم با پیش��ینه ‪ ۲۵۰۰‬س��اله را کشف‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬خبرگزاری صدای افغان با بیان این مطلب افزود‪ :‬دفتر‬ ‫رس��انه ای استان ننگرهار در اعالمیه گفته که این اثار در منطقه سبزاباد‬ ‫شهرستان سرخ رود پیدا ش��ده است‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬این زندان در‬ ‫یک محوطه با عمق زیاد س��اخته شده و دروازه ندارد و با ساختار ویژه از‬ ‫ان در امور نظامی استفاده می شده است‪.‬‬ ‫دفت��ر والی ننگرهار گفته که باستان شناس��ان اتاقی را با طول ‪ ۱۳‬متر‬ ‫و ع��رض ‪ ۴‬مت��ر در این زندان یافته اند که در ‪ ۳‬دوره روی ان بازس��ازی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫اعالمیه می افزاید که در جریان این کاوش ها‪ ،‬باستان شناس��ان ش��مار‬ ‫دیگری از اثار تاریخی را نیز کشف کرده اند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬روز پیش نیز دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار از کش��ف ‪ ۱۶۰‬قلم اثار‬ ‫تاریخی در تپه ای در محوطه سبزاباد شهر جالل اباد خبر داده بود‪.‬‬ ‫در همین حال رس��ول ب��اوری‪ ،‬کارش��ناس وزارت اطالعات و فرهنگ‬ ‫افغانستان به رس��انه ها گفته که کنده کاری در منطقه سبزاباد از ‪ ۳‬سال‬ ‫پیش در این منطقه اغاز شده است‪.‬‬ ‫ژوی افزود‪ :‬براساس مش��اهدات به نظر می رسد این مکان برای زندانی‬ ‫کردن و تادیب مردم به کار گرفته می ش��ده است‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬یک سپر با‬ ‫قدمت ‪ ۲۰۰۰‬ساله و برخی اشیای دیگر نیز کشف شده است‪.‬‬ ‫راه اندازی فروشگاه‬ ‫انالین اپل در هند‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1617‬‬ ‫پیاپی ‪2935‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یادداشت‬ ‫مانعی‬ ‫پیش پای‬ ‫ویژه خواران‬ ‫کامران ندری‬ ‫اقتصاددان و استاد دانشگاه‬ ‫کارشناسان به دنبال اظهارات همتی مبنی بر توافقات خارجی عنوان کردند‬ ‫در انتظار بهبود بازار در هفته های اینده‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫عبدالناص��ر همت��ی‪ ،‬رئیس کل بان��ک مرکزی روز‬ ‫ش��نبه هفت��ه جاری‪ ،‬خب��ری را به رس��انه ها داد که‬ ‫موجب واکنش های گوناگونی ازس��وی کارشناس��ان‬ ‫و ناظران اقتصادی در کش��ور ش��د‪ .‬رئیس کل بانک‬ ‫مرک��زی با یاداوری شکس��ت دولت ای��االت متحده‬ ‫امری��کا در زمین��ه فش��ارهای ظالمانه ب��ه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬خبر از توافق هایی با برخی کش��ورها‬ ‫داد که می توانند بازگش��ت ارز به کش��ور را تس��هیل‬ ‫کنن��د‪ .‬همتی از هیچ کش��وری نام نب��رد و جزئیاتی‬ ‫ه��م ارائه نکرد اما از بانک ها خواس��ت به انتقال و در‬ ‫دس��ترس قرار دادن منابع ارزی برای نیازهای تعریف‬ ‫ش��ده ادامه دهن��د‪ .‬رئیس کل بان��ک مرکزی ضمن‬ ‫اشاره به اخبار ناش��ی از گشایش های ارزی گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه بین المللی رایزنی های ما با بعضی کش��ورها در‬ ‫استانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات‬ ‫نفت و فراورده های ان بهتر ش��ده و روند بازگش��ت‬ ‫ارز صادرکنندگان سرعت گرفته که هر ‪ 3‬این عوامل‬ ‫تاثیرات مثبتی خواهند داشت‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان ب��ر این باورند ک��ه رئیس کل‬ ‫بان��ک مرکزی ب��ه تبعیت از صحبت ه��ای هفته قبل‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬س��عی کرده س��خنانی نویدبخش و‬ ‫امیدوارکنن��ده در زمینه بازار ارز بگوید و هنوز معلوم‬ ‫نیس��ت تا چه حد می توان منتظر واکنش مثبت بازار‬ ‫به این خبرها بود‪ .‬دسته ای از صاحب نظران اقتصادی‬ ‫معتقدن��د جامعه به چنین اظهارات امیدبخش��ی نیاز‬ ‫دارد و بای��د کمی فضا را تلطیف ک��رد‪ .‬عده ای نیز با‬ ‫تاکید بر موف��ق نبودن دولت ای��االت متحده امریکا‬ ‫در صحنه ه��ای مقابله با ایران‪ ،‬معتقدند باید به زودی‬ ‫منتظر گش��ایش نس��بی در صحنه اقتصادی کش��ور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حرف های تکراری‬ ‫محمد خوش چهره‬ ‫پیمان مول��وی‪ ،‬اقتصاددان پیرام��ون صحبت های‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی مبنی بر گش��ایش در امر‬ ‫بازگش��ت منابع ارزی به کش��ور‪ ،‬به خبرنگار‬ ‫گف��ت‪ :‬وقت��ی داده ه��ای کالن اقتصادی را بررس��ی‬ ‫می کنی��م‪ ،‬متوج��ه می ش��ویم ماجرا تا ای��ن حد هم‬ ‫ساده و راحت نیس��ت و بانک مرکزی به این سادگی‬ ‫نمی توان��د درب��اره حل مش��کالت اقتصادی کش��ور‬ ‫اظهارنظر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازارها متالطم هستند‬ ‫این تحلیلگر مس��ائل اقتصادی با اش��اره به شرایط‬ ‫متالطم بازارهای مختلف در کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید‬ ‫توجه کنید که تمامی بازارها در روزهای اخیر سقوط‬ ‫کرده اند و ش��رایط مناسبی در حوزه ارز‪ ،‬بورس‪ ،‬طال‬ ‫و‪ ...‬در جریان نیست‪ .‬ش��واهدی که از بررسی بازارها‬ ‫به دست می اید‪ ،‬نش��انگر این است که تمامی بازارها‬ ‫در تالطم شدیدی هستند و اقای دکتر همتی به جای‬ ‫اینک��ه این اطالعات را بار دیگر به ما ارائه کنند‪ ،‬بهتر‬ ‫عکس‪:‬ایدا فریدی‬ ‫به تازگی ش��اهد برخی اقدامات بانک مرکزی برای‬ ‫تک نرخی کردن ارز بوده ایم؛ مسئله ای که بارها ثابت‬ ‫کرده می تواند به نفع اقتصاد کشور ما باشد و به مقدار‬ ‫بسیار زیادی از حجم فساد و ویژه خواری که در بازار‬ ‫ارز وجود دارد بکاهد‪ .‬باید توجه داش��ت که در حال‬ ‫ حاض��ر منابع ارزی در اختیار دولت بس��یار محدود‬ ‫است و باید عرضه ان نیز بهینه سازی شود تا حداقل‬ ‫در تامین نیازهای اساسی کشور دچار مشکل نشویم‪.‬‬ ‫اما مسئله ای که در این بین مطرح است‪ ،‬تخصیص‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای کاالهای اساسی است که ادعا‬ ‫می شد می تواند موجب کنترل قیمت ها در بازار شود‬ ‫تا به مردم فشار کمتری وارد شود؛ برای مثال درباره‬ ‫کنجاله و دانه های روغنی یا خوراک دام و طیور بارها‬ ‫از مرغداران ش��نیده ایم که قیمت ها هیچ تناسبی با‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی ندارند و با احتس��اب نرخ ازاد ارز‬ ‫ای��ن نهاده دامی به خریداران ان فروخته می ش��ود‪.‬‬ ‫خ��ب اگر این ادعا که بارها از صداوس��یما نیز پخش‬ ‫شده‪ ،‬درست باشد باید گفت تخصیص ارز دولتی به‬ ‫واردکنندگان برای تهیه کاالهای اساس��ی یک طرح‬ ‫شکست خورده است و هرچه زودتر جلوی ان گرفته‬ ‫شود بهتر است‪.‬‬ ‫ب��ه بیان دیگ��ر می توان گفت ع��ده ای ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی را گرفته ان��د تا خ��وراک دام و طیور را وارد‬ ‫کنند تا در نهایت قیمت گوشت و مرغ تغییر چندانی‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬اما می بینیم که قیمت ها روز به روز‬ ‫افزایش می یابن��د و تولیدکنندگان نیز مدعی اند که‬ ‫ب��ه اجبار نیازهای اولیه واحدهای تولیدی خود را از‬ ‫طریق بازار ازاد و با دالر روز‪ ،‬تهیه می کنند‪ .‬این امر‬ ‫را می توان به حوزه های مختلفی چون دارو‪ ،‬گندم و‪...‬‬ ‫نیز تعمیم داد‪ .‬در این حوزه ها نیز ش��رایط مش��ابهی‬ ‫را می بینیم که تخصیص ارز دولتی نتوانس��ته تاثیر‬ ‫مثبتی در زمینه کنترل قیمت ها داشته باشد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی ایا بهتر نیست اجازه دهیم نرخ‬ ‫ارز ازاد شود و واردکنندگان نیز برای تهیه کاالهای‬ ‫واردات��ی به جای رج��وع به دولت ب��رای گرفتن ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی‪ ،‬ارز مورد نیاز خ��ود را از طریق بازار‬ ‫ازاد و ب��ا نرخ روز تهی��ه کنند؟ در صورت قطع روند‬ ‫عرضه دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬دولت می تواند بس��ته ای‬ ‫معیش��تی تهی��ه کند ت��ا به طور مس��تقیم به مردم‬ ‫عرضه شود‪ .‬اگر چنین اقدامی صورت بگیرد حداقل‬ ‫اطمینان خواهیم داش��ت که می��زان کمکی که در‬ ‫نظر داشته ایم مستقیما به خود مردم رسیده و منجر‬ ‫به سوءاستفاده برخی افراد سودجو هم نشده است‪.‬‬ ‫باره��ا دی��ده و ش��نیده ایم ک��ه ع��ده زی��ادی از‬ ‫واردکنن��دگان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را دریافت کرده اند‬ ‫اما به جای وارد کردن اقالم اساسی‪ ،‬ارز موردنظر را در‬ ‫بازار ازاد فروخته اند! ش��واهد نیز نشان دهنده صحت‬ ‫چنین گفته هایی اس��ت‪ .‬در صورت درست بودن این‬ ‫حرف ها باید گفت دولت کار درس��تی کرده و حتی‬ ‫باید بس��یار پیش از اینها عرضه دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫را متوقف می کرد‪.‬‬ ‫دول��ت باتوجه به محدودیت ه��ای بین المللی که‬ ‫ب��رای ما ایجاد ش��ده وظیف��ه دارد در جهت تعدیل‬ ‫اوضاع معیشتی مردم تالش کند‪ .‬ممکن است اجرای‬ ‫طرح تک نرخی کردن ارز اندکی باعث افزایش قیمت‬ ‫در بازار ازاد شود اما از طرفی هم منجر به صرفه جویی‬ ‫در هزینه ها می ش��ود‪ .‬باتوجه به این حجم از کاهش‬ ‫هزینه ها‪ ،‬دولت می تواند هرچه سریع تر برای کاهش‬ ‫مش��کالت و کاستن از فشار معیش��تی مردم عادی‬ ‫اقدام کند‪ .‬البته نباید فراموش کرد که پیاده س��ازی‬ ‫برنامه ارز تک نرخی نمی تواند تغییر اساسی در جهت‬ ‫افزایش قیمت دالر داشته باشد چراکه به نظر می رسد‬ ‫با رس��یدن به این سطح از قیمت ها دیگر جایی برای‬ ‫رشد به دلیل ازادسازی نرخ ارز وجود ندارد‪.‬‬ ‫مشکلی که دولت در این روزها با ان مواجه است‪،‬‬ ‫دستیابی به منابع ارزی است که در کشورهای خارجی‬ ‫مسدود شده و از وارد کردن ان به کشور عاجزیم‪ .‬اگر‬ ‫این مانع برای دولت رفع ش��ود دیگر نیازی به عرضه‬ ‫چندنرخی ارز برای برخی واردکنندگان نخواهد بود‬ ‫و به سادگی می توان با افزایش عرضه ارز در بازار نرخ‬ ‫ان را هم کنترل کرد‪.‬‬ ‫نکته جالب دیگر این است که تحلیلگران اقتصادی‬ ‫در این روزها چاره ای جز تحلیل شرایط برپایه حدس‬ ‫و گمان ندارند‪ ،‬چراکه اطالعات دقیقی ازسوی دولت‬ ‫و بانک مرکزی ارائه نمی ش��ود و متاس��فانه ش��اهد‬ ‫شفاف سازی شرایط ازسوی مقامات دولتی نیستیم‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی چاره ای برای کارشناس��ان باقی‬ ‫نمی ماند؛ جز اینکه با تکیه بر اطالعات محدودی که‬ ‫در صداوس��یما یا رسانه های رسمی منتشر می شوند‬ ‫اوضاع را بسنجند؛ در غیر این صورت یا باید سکوت‬ ‫کرد یا اینکه برپایه فرضیات غلط به بازار نگاه کرد که‬ ‫طبیعتا موجب ارائه تحلیل غلط از حوزه های مختلف‬ ‫اقتصادی خواهد ش��د‪ .‬حتی در مواردی هم که امار‬ ‫منتشر می شوند بارها دیده ایم که بسیار دیر این کار‬ ‫صورت گرفته و باعث ش��ده داده ها بس��یار قدیمی و‬ ‫بالاستفاده شوند‪.‬‬ ‫سیگنال مثبت‬ ‫ازسوی‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به تالش های امریکا برای جنگ روانی‬ ‫و فشار علیه ایران گفت‪ :‬در حوزه بین المللی رایزنی های ارزی ما در بعضی‬ ‫کش��ورها در استانه ثمردهی اس��ت و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و‬ ‫فراورده های ان بهتر شده و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایرنا به نقل از روابط عموم��ی بانک مرکزی‪ ،‬عبدالناصر‬ ‫همت��ی در جلس��ه دوره ای خ��ود با مدیران عامل بانک ه��ا ضمن تقدیر از‬ ‫عملکرد شبکه بانکی در بخش کنترل نقدینگی‪ ،‬بازار بین بانکی‪ ،‬پرداخت‬ ‫کرونا‪ ،‬قرض الحسنه ازدواج جوانان و خصوصا بخش های‬ ‫تسهیالت مبارزه با‬ ‫????‬ ‫پیشران و صنایع کوچک و متوسط‪ ،‬بر لزوم تداوم انسجام و حمیت در همه‬ ‫ارکان اقتصادی کشور برای مواجهه موفقیت امیز با شرایط جنگ اقتصادی‬ ‫تاکی��د کرد‪ .‬رئیس ش��ورای پول و اعتبار تاکید ک��رد‪ :‬انچه نظام بانکی در‬ ‫شرایط مبارزه با کرونا انجام داد یک اقدام تحسین برانگیز بود که توانستند‬ ‫در همان ابتدای ش��یوع کرونا ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان تسهیالت در اختیار‬ ‫خانواره��ای یارانه بگی��ر قرار دهند و همین ام��ر قدردانی رئیس جمهوری‬ ‫را به دنبال داش��ت‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد‪ :‬بانک ها باید رش��د‬ ‫ترازنامه ش��ان را متناس��ب با وضعیت ترازنامه و ریس��ک بانک تنظیم و به‬ ‫بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی کمک کنند‪ .‬همتی بر لزوم توجه بیشتر‬ ‫شبکه بانکی به طرح گواهی اعتبار مولد (گام) تاکید کرد و افزود‪ :‬این طرح‬ ‫از جمله طرح هایی است که متناسب با شعار سال و جهش تولید می تواند‬ ‫از واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط حمایت های جدی کند؛ بر همین‬ ‫اساس ضرورت دارد بانک ها بیش از گذشته به ان بپردازند‪.‬‬ ‫باتوج��ه به س��خنان عبدالناص��ر همتی مبنی بر تواف��ق با برخی‬ ‫کش��ورها می توان گفت احتماال باید در هفته اینده منتظر بهبود‬ ‫ش��رایط بازاره��ای ارز‪ ،‬بورس و طال باش��یم‪ ،‬چراک��ه در صورت‬ ‫تسهیل ورود ارز به کشور و عرضه بیشتر دالر در بازار‪ ،‬می توان‬ ‫انتظار داشت نرخ ان تا حدودی با کاهش یا ثبات همراه شود‬ ‫است در عمل فکری به حال این شرایط بکنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬اگ��ر در عمل اتفاقی رخ بدهد‬ ‫برای ما به عنوان ش��هروندان ایرانی‪ ،‬شک و شبهه ای‬ ‫باقی نخواه��د ماند اما می بینیم ک��ه نه تنها در عمل‬ ‫کاری ص��ورت نمی گیرد‪ ،‬بلکه همان س��خنان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬در این شرایط ممکن است به مرور زمان مردم با‬ ‫هر سطحی از دانش اقتصادی و اجتماعی اعتمادشان‬ ‫را از دس��ت بدهند و رفته رفته به این نتیجه برس��ند‬ ‫که این قول ها و وعده ها صحیح و قابل اتکا نیس��تند‪.‬‬ ‫متاسفانه چنین اقداماتی همچنان ادامه دارد و ظاهرا‬ ‫قرار نیست کسی این رویه را تغییر دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نویدبخش است‬ ‫مول��وی ب��ا انتقاد از رئی��س کل بان��ک مرکزی به‬ ‫گف��ت‪ :‬واقعا نمی توان گفت که ایا می توان به‬ ‫منابع ارزی دسترسی یافت یا خیر! احتماال رئیس کل‬ ‫بان��ک مرکزی اطالعاتی دارند که دیگران و من از ان‬ ‫بی اطالع هس��تیم؛ اما همان طور که گفته شد به نظر‬ ‫نمی رس��د چنین امری در این��ده نزدیک قابل تحقق‬ ‫باش��د‪ .‬هرچن��د امیدواریم ای��ن اتف��اق رخ بدهد اما‬ ‫فعال س��یگنال مثبتی در این زمینه دیده نشده است‪.‬‬ ‫بانک ه��ا نیز تا زمان��ی که راه ورود ارز به کش��ور باز‬ ‫نش��ود کاری از دست ش��ان برنمی اید‪ .‬باید راه تغذیه‬ ‫بانک های ما باز باشد تا بتوانند دالر و یورو را در بازار‬ ‫واکنش انی بازارهای داخلی به رخدادهای جهانی‬ ‫براس��اس امار منتشر شده در خبرگزاری ها‪ ،‬ساعاتی پس از اعالم بازگشت تحریم های سازمان ملل‬ ‫علیه ایران توس��ط امریکا‪ ،‬شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان معامالت روز یکشنبه ‪۲.۸‬‬ ‫درصد افت کرد‪ .‬بانک مرکزی ایران نرخ رس��می عرضه دالر را افزایش داد و نرخ ازاد دالر هم رکورد‬ ‫جدیدی ثبت کرد‪.‬‬ ‫در پی انتش��ار این خبر‪ ،‬بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تدهای روز یکشنبه خود را با سیر نزولی‬ ‫ش��اخص کل اغاز کرد؛ به طوری که ش��اخص کل بازار سهام ‪ ۴۷‬هزار و ‪ ۲۵۱‬واحد کاهش یافت و به‬ ‫یک میلیون ‪ ۶۵۲‬هزار و ‪ ۲۴۲‬واحد رسید‪.‬‬ ‫همزمان بانک مرکزی ایران صبح روز دوش��نبه نرخ رسمی عرضه دالر امریکا را به ‪ ۲۷‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومان رساند‪ .‬باوجود اغاز عرضه بانک مرکزی ایران برای مهار صعود نرخ ارز‪ ،‬در بازار ازاد تهران نرخ‬ ‫فروش هر دالر امریکا با ‪ ۴۵۰‬تومان افزایش در مقایس��ه با نرخ پایانی معامالت روز شنبه به ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬تومان رسید‪.‬‬ ‫عرضه کنن��د‪ .‬تا زمانی که موانع��ی مانند تحریم ها و‬ ‫بحث ‪ FATF‬وجود دارند از دست هیچ بانکی کاری‬ ‫س��اخته نیس��ت‪ .‬این اقتصاددان در پایان با اشاره به‬ ‫تکرار سخنانی از این دست ازسوی مسئوالن اقتصادی‬ ‫دولت و مقامات بانک مرکزی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫از این دست صحبت ها از زمان اقای سیف شنیده ایم‪.‬‬ ‫از زمان��ی که دالر ‪ ۴‬هزار تومان ب��ود تا همین امروز‬ ‫این وعده ها و اخبار خوش منتش��ر ش��ده اند اما هیچ‬ ‫گشایش خاص و تثبیت شده ای در حوزه اقتصاد دیده‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬این مس��ئله دالیل خودش را هم دارد‬ ‫و همگ��ی می دانیم که بانک مرک��زی به هیچ عنوان‬ ‫کنترل اقتصاد کش��ور را در اختیار ندارد اما می بینیم‬ ‫ک��ه دائم از این دس��ت س��خنان در رس��انه ها گفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬با کمال تاس��ف باید گفت برخی مسئوالن‬ ‫ش��رایط را به خوبی درک می کنند ام��ا به دلیل اینکه‬ ‫نمی خواهد از مس��ئولیت کنار بروند‪ ،‬مجبور می شوند‬ ‫که از این دس��ت صحبت ها مط��رح کنند تا عملکرد‬ ‫خود را توجیه کنند‪.‬‬ ‫محمد خوش چهره‪ ،‬استاد دانشگاه و اقتصاددان در‬ ‫گفت وگو با روزنامه‬ ‫درباره سخنان عبدالناصر‬ ‫همت��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬صحبت های رئی��س کل بانک‬ ‫مرکزی جامعی��ت ندارد و فقط نویدی را داده اند‪ .‬کار‬ ‫خوبی هم هس��ت اما اینکه ای��ن نویدها چقدر واقعی‬ ‫هس��تند و چقدر ممکن است محقق شوند قابل بحث‬ ‫اس��ت‪ .‬این تحلیلگر اقتصادی ب��ا نویدبخش خواندن‬ ‫صحبت ه��ای رئیس کل بانک مرک��زی گفت‪ :‬در این‬ ‫مورد خاص بیش��تر به نظر می رسد اقای همتی قصد‬ ‫ارام ک��ردن فض��ا را دارند‪ .‬البته در چنین ش��رایطی‬ ‫دادن اخب��ار نویدبخش می تواند ب��رای جامعه مفید‬ ‫باش��د اما به نظر من باید کمی صبر کرد و دید که تا‬ ‫چه اندازه چنین گشایش هایی امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹‹سخن پایانی‬ ‫با توجه به شرایط بین المللی و شکست دولت‬ ‫لسازی مکانیسم ماشه‪،‬‬ ‫دونالد ترامپ در امر فعا ‬ ‫انتظ��ار می رود ش��رایط برای دول��ت جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران کمی بهتر شود تا بتواند با دست‬ ‫بازتری ب��رای بازگرداندن منابع ارزی به کش��ور‬ ‫فعالی��ت کن��د‪ .‬از طرفی هم باتوجه به س��خنان‬ ‫عبدالناص��ر همت��ی مبنی ب��ر توافق ب��ا برخی‬ ‫کش��ورها می توان گفت احتماال بای��د در هفته‬ ‫این��ده منتظر بهب��ود ش��رایط در بازارهای ارز‪،‬‬ ‫بورس و طال باش��یم‪ ،‬چراکه در صورت تس��هیل‬ ‫ورود ارز به کش��ور و عرضه بیشتر دالر در بازار‪،‬‬ ‫می توان انتظار داش��ت ن��رخ ارز تا ح��دودی با‬ ‫کاهش یا ثبات همراه شود ‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت ‪ ۲۰۸۳‬فقره تس�هیالت حمایتی بانک‬ ‫اینده‬ ‫بانک اینده‪ ،‬از کس��ب وکارهایی که به دلیل شرایط ناشی از‬ ‫شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود اسیب دیده اند‪،‬‬ ‫با اعطای تسهیالت حمایت کرد‪.‬‬ ‫بانک این��ده با هدف کم��ک به صاحبان کس��ب وکارهای‬ ‫اسیب دیده ناش��ی از همه گیری کرونا و به منظور حفظ رونق‬ ‫اش��تغال و جبران بخش��ی از خس��ارات عملیات��ی واحدهای‬ ‫تولیدی کش��ور تا تاریخ ‪ ،۱۳۹۹/۰۶/۲۵‬پرداخت ‪ ۳۷۰۴‬فقره‬ ‫تسهیالت به ارزش بیش از ‪ ۷۰۸‬میلیارد ریال معرفی شده به‬ ‫بانک را در دستور کار خود دارد‪.‬‬ ‫گفتنی است از تعداد ‪ ۳۷۰۴‬فقره تسهیالت معرفی شده به‬ ‫بانک اینده‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰۸۳‬فقره‪ ،‬تس��هیالت خود را دریافت‬ ‫کردند که ارزش کل این تسهیالت‪ ،‬حدود مبلغ ‪ ۳۲۹‬میلیارد‬ ‫ریال است‪ .‬پرونده های سایر واحدهای تولیدی معرفی شده به‬ ‫بانک نیز در حال بررس��ی است که پس از تکمیل و مطابقت‬ ‫با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫حمایتی انها نیز پرداخت می شود‪.‬‬ ‫بان��ک اینده باتوجه به اولویت ه��ای خود‪ ،‬مبنی بر حمایت‬ ‫از فع��االن اقتص��ادی و افزایش تولید و اش��تغال‪ ،‬برنامه های‬ ‫هدفمن��دی را در جه��ت تامی��ن مالی ش��رکت های خرد و‬ ‫متوسط‪ ،‬به اجرا دراورده که کماکان ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�رفت و تعالی بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫با تالش و همدلی کارکنان‬ ‫عضو هیات مدیره ناظر اس��تان اصفهان بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران به همراه یوس��ف نجدی مدیر امور اس��تان ها‪ ،‬علی‬ ‫طبلش��ی رئیس اداره پش��تیبانی و محمود حجی مانی رئیس‬ ‫دایره مهندس��ی با محوریت بررس��ی ام�لاک جدید بانک و‬ ‫وضعیت ظاهری شعب از ستاد و برخی شعب استان اصفهان‬ ‫بازدید و پس از ان با روس��ای ش��عب و روسای دوایر ستادی‬ ‫استان اصفهان دیدار کردند‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی بانک قرض الحس��نه مهر ایران‪،‬‬ ‫س��لیمان توکلی ضمن تاکید بر همدلی و همکاری کارکنان‬ ‫در رش��د و ارتقای جایگاه بانک به تشریح دستاوردهای بانک‬ ‫در ش��اخص های مختلف در ‪ 3‬س��ال اخیر پرداخت و با اشاره‬ ‫ب��ه ارتقای چش��مگیر بانک در نظام بانکی کش��ور و س��طح‬ ‫بین المللی اظهار کرد‪ :‬تالش مجدانه مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیات‬ ‫مدی��ره و دیگر مدیران عالی بانک در اتخاذ تصمیمات اصولی‬ ‫و زیربنای��ی در ایجاد س��اختارهای رفاه��ی کارکنان و بهبود‬ ‫شاخص های درامدی انها بسیار موثر بوده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه نج��دی از مدیرعامل و دیگر مدیران عالی بانک‬ ‫که در رش��د و تعالی بانک نهایت تالش را داشته اند قدردانی‬ ‫کرد و افزود‪ :‬باتوجه به پرداخت حجم وس��یعی از وام در این‬ ‫بانک‪ ،‬مطالبات غیرجاری اندک این بانک از نظر کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی باورنکردنی است که این مهم از برکات قرض الحسنه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ادامه جلس��ه طبلشی به س��رمایه گذاری‪ ،‬اینده نگری و‬ ‫م��وارد رفاهی ک��ه مدیران این بانک به نف��ع کارکنان در نظر‬ ‫گرفته اند اش��اره کرد و در این راس��تا مواردی از جمله خرید‬ ‫س��هام‪ ،‬صندوق رفاه اتیه‪ ،‬مهمان س��راها و تجهیز ش��عب را‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�هیالت راحت با س�امانه تس�هیالت هوشمند‬ ‫فرابانک ملت‬ ‫س��امانه هوشمند فرابانک ملت اعطای تسهیالت اسان و با‬ ‫کمترین مراجعه به شعبه را امکان پذیر کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک ملت‪ ،‬ای��ن بانک خدمت‬ ‫تس��هیالت هوش��مند فرابانک را با هدف اعطای تس��هیالت‬ ‫اسان‪ ،‬سریع و با حداقل مراجعه به شعبه فراهم ساخته است‪.‬‬ ‫برای اش��نایی بیشتر با این س��امانه و فرایند درخواست و‬ ‫دریافت تسهیالت از طریق ان این مطلب را بخوانید‪:‬‬ ‫چگونه وارد فرایند دریافت تسهیالت فرابانک ملت شویم؟‬ ‫شما می توانید با مراجعه به سایت بانکداری اینترنتی بانک‬ ‫ملت و ورود به بخش تس��هیالت فرابانک نس��بت به انتخاب‬ ‫و ثبت درخواس��ت تس��هیالتی که سامانه به ش��ما پیشنهاد‬ ‫می ده��د‪ ،‬اق��دام و صرفا با ی��ک بار مراجعه به ش��عبه‪ ،‬ان را‬ ‫دریافت کنید‪.‬‬ ‫تسهیالت نوع اول‪ :‬بدون ضامن‪ ،‬بدون وثیقه‬ ‫اگ��ر دارای رتب��ه اعتباری ‪ A‬ب��وده و چک برگش��تی نیز‬ ‫نداشته باشید‪ ،‬سامانه هوشمند فرابانک با لحاظ کردن میزان‬ ‫درامدتان‪ ،‬تسهیالت بهان تا سقف ‪ ۳۰۰‬میلیون ریال را بدون‬ ‫ضامن و وثیقه به شما پیشنهاد خواهد داد‪.‬‬ ‫تس�هیالت نوع دوم‪ :‬ب�دون ضامن‪ ،‬با وثیقه س�پرده‬ ‫بلندمدت‬ ‫اگر تمایل دارید برای دریافت تسهیالت از سپرده بلندمدت‬ ‫به عنوان وثیقه اس��تفاده کنید‪ ،‬س��امانه هوشمند فرابانک‪ ،‬به‬ ‫شما پیشنهاد استفاده از تسهیالت تابش تا سقف یک میلیارد‬ ‫ریال و کارت اعتباری تا س��قف ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال را با لحاظ‬ ‫کردن میزان پرداخت اقس��اط‪ ،‬ارائه خواه��د کرد‪ .‬در صورت‬ ‫تمای��ل به دریافت اطالع��ات تکمیلی و اگاهی از ش��رایط و‬ ‫مقررات تسهیالت هوشمند فرابانک ملت‪ ،‬به سامانه بانکداری‬ ‫اینترنتی بانک ملت به نشانی ‪ebanking.bankmellat.ir‬‬ ‫مراجعه یا با مرکز تماس بانک ملت به شماره ‪ ۱۵۵۶‬از تهران‬ ‫و ‪ ۰۲۱۸۲۴۸۸‬از سایر شهرها‪ ،‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۵‬ش�رکت دانش بنی�ان دارای ظرفیت تولید‬ ‫صادراتی شناسایی شدند‬ ‫رئیس ش��عبه بیرجند بانک توس��عه ص��ادرات ایران گفت‪:‬‬ ‫براس��اس سیاس��ت های دولت برای حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان این بانک اقدام به بازاریابی برای جذب حداکثری‬ ‫این گروه از ش��رکت ها در خراسان جنوبی کرده و تاکنون ‪۱۵‬‬ ‫شرکت دانش بنیان دارای ظرفیت های صادراتی در این استان‬ ‫شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران‪ ،‬حسن‬ ‫رس��تگار مقدم با اشاره به تعامل نزدیک پارک علم و فناوری‬ ‫استان خراس��ان جنوبی و بانک توس��عه صادرات ایران برای‬ ‫شناس��ایی ش��رکت های دانش بنیان صادرات محور‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫پی نشست سه جانبه برای معرفی تسهیالت و خدمات جدید‬ ‫بانک توس��عه ص��ادرات ایران در محل پ��ارک علم و فناوری‬ ‫خراس��ان شمالی‪ ،‬فرایند تامین مالی شرکت های دانش بنیان‬ ‫برای مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری تشریح شد‪.‬‬ ‫رئیس ش��عبه بیرجند بانک توس��عه صادرات ایران با بیان‬ ‫اینکه استان خراس��ان جنوبی جزو مناطق محروم و مشمول‬ ‫اعمال نرخ ترجیحی در حوزه اعطای تس��هیالت است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک توس��عه ص��ادرات ایران ب��رای حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیانی که تولید صادراتی ندارند اما در زنجیره صادراتی‬ ‫قرار دارند نیز تمهیداتی اندیشیده و تالش می کند تا در مسیر‬ ‫حفظ توان تولید بنگاه های تولیدی‪ ،‬ایجاد اش��تغال و جهش‬ ‫تولید نیز تس��هیالت و خدمات خ��ود را با نرخ ترجیحی ارائه‬ ‫کند‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول مهر ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1442‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1617‬‬ ‫پیاپی ‪2935‬‬ ‫بورس‬ ‫ایا ‪ smart money‬در بازار سهام تهران جریان دارد؟‬ ‫پول هوشمند زیر پوست بورس‬ ‫پول هوشمند در بازارهای بین المللی بورس در سراسر جهان جریان دارد و این مسئله فقط محدود به‬ ‫بازار بورس تهران نیست‪ .‬در برخی کشورها این گونه فعالیت ها یا شرکت ها به طور قانونی و رسمی وجود‬ ‫دارند اما در برخی کش��ورها مانند ایران‪ ،‬این نوع فعالیت ها حتی جرم انگاش��ته می شود‪ .‬البته در مقاطع‬ ‫زمانی مختلف بارها شاهد حضور دارندگان این نوع پول در بازار بوده ایم‪.‬‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار تهران بارها هش��دار داده که با متخلفان در بازار سرمایه برخورد خواهد‬ ‫کرد و حتی در مواردی دیده شده که با برخی فعاالن پرمخاطب بازار بورس در فضای مجازی هم تماس‬ ‫گرفته اند و این افراد یا شرکت ها را به محدود کردن فعالیت شان در بورس‪ ،‬در صورت ادامه اطالع رسانی‬ ‫یا فعالیت در ش��بکه های اجتماعی تهدید کرده است‪ .‬البته برخی از این فعاالن فضای مجازی از راه های‬ ‫غیرقانون��ی و حتی در برخی موارد غیراخالقی اقدام به سوءاس��تفاده از ناواردی نوس��هامداران بورس��ی‬ ‫می کنند اما بخش بزرگی از این فعاالن می توانند با کمی هماهنگی بیش��تر کمک حال بازار نیز باش��ند‪.‬‬ ‫کمااینکه تا به حال هم بسیاری از حساب های شاخص اینستاگرامی و تلگرامی سعی در ارام کردن فضای‬ ‫هیجانی بازار بورس تهران داشته اند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بس��یاری از ناظ��ران اقتصادی ای��ران معتقدند بازار ب��ورس تهران با‬ ‫مشکالت بسیاری همراه است و طبیعتا مانند سایر بخش های اقتصادی‬ ‫کشور ممکن اس��ت دچار فساد و رانت شده باشد‪ .‬البته برخی اقدامات‬ ‫سازمان بورس در راستای کاهش میزان داللی و سوءاستفاده های افراد‬ ‫گروه بورس‬ ‫و اشخاص حقیقی در این حوزه تاثیرگذار بوده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که بس��یاری از فعالیت های غیرش��فاف حقوقی ها بدون انتشار جزئیاتی‬ ‫از ان‪ ،‬در هاله ای از ابهام قرار دارد و با وجود غیرقانونی بودن بس��یاری‬ ‫از این فعالیت ها‪ ،‬ش��اهد ادامه انها در بورس تهران هستیم‪ .‬یکی از این‬ ‫دس��ت تخلفات به نام پول هوشمند شناخته می شود‪ .‬هرچند در برخی‬ ‫کش��ورها این مس��ئله جرم انگاری نش��ده و یک امر عادی در پس بازار‬ ‫بورس شناخته می شود اما طبق قوانین بورس تهران استفاده از هرگونه‬ ‫رانت اطالعاتی جرم محسوب می شود و یکی از مصادیق فساد است‪.‬‬ ‫جریان پول هوشمند‬ ‫عماد عظیمی‪ ،‬کارشناس بازار سرمایه و رئیس گروه‬ ‫پژوهش س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان البرز‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به مش��کالت سیستم‬ ‫اقتصادی ایران عنوان کرد‪ :‬اقتصاد نفتی ایران به دلیل‬ ‫چالش هایی که داشته همواره با مشکالتی روبه رو بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬ما یک سیس��تم اقتصادی برون زا داریم؛ یعنی‬ ‫ش��دیدا وابسته به درامدهای نفتی هستیم و هر زمان‬ ‫نفت گران تر می شد‪ ،‬درامد نفتی ما نیز افزایش می یافت‬ ‫و برعکس‪ .‬اما در چند ماه گذشته به دلیل محدودیت در‬ ‫زمین��ه فروش نفت و همچنین بازگرداندن ارز حاصل‬ ‫از فروش نفت به کشور‪ ،‬شاهدیم که دولت بازار بورس‬ ‫را تقویت کرده که در نتیجه ان س��رمایه گذاران خرد‬ ‫زیادی وارد این حوزه شدند و به همین جهت شاخص‬ ‫کل بازار هم با یک رشد بسیار چشمگیری مواجه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته کاهش میزان بازدهی بازارهای موازی هم‬ ‫در این جذب س��رمایه نقش اساس��ی بازی کرد و نرخ‬ ‫سود س��پرده گذاری منفی‪ ،‬در بانک نیز به حدی نبود‬ ‫که سپرده گذاران را برای تزریق سرمایه خود به بانک ها‬ ‫متقاعد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پول هوشمند چیست؟‬ ‫رئیس گروه پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫اس��تان الب��رز درباره مفهوم پول هوش��مند به‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ه پول��ی که به ص��ورت هدف��دار و جهت دار‬ ‫وارد ب��ورس می ش��ود‪ ،‬پول هوش��مند می گویند‪ .‬این‬ ‫ن��وع پول توس��ط بازیگران بزرگ و بازارس��ازی مانند‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری و بانک ها وارد بازار بورس‬ ‫می ش��ود‪ .‬ای��ن بازیگران تا حدی قدرتمند هس��تند و‬ ‫توان س��رمایه گذاری باالی��ی دارند که حتی می توانند‬ ‫ب��ا یک اقدام کل س��اختار ب��ازار را تغییر دهند‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به نوع رفتار سهامداران در بازار سرمایه عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬نظری��ه ای در اقتصاد وجود دارد ک��ه به نظریه‬ ‫«کوس��ه ای» مشهور اس��ت‪ .‬به این معنا که‬ ‫وقتی کوسه به دنبال شکار است‪ ،‬بسیاری از‬ ‫ماهی های کوچک تر نیز در کنار کوس��ه شنا‬ ‫می کنن��د تا بتوانند در کنار این ش��کارچی‬ ‫قدرتمند س��همی از ش��کار داشته باشند یا‬ ‫حتی توسط ماهی های دیگر یا همان کوسه‬ ‫خورده نش��وند‪ .‬درباره پول هوشمند نیز این‬ ‫امر صادق است‪ .‬س��رمایه گذاران حقیقی برای منتفع‬ ‫ش��دن و بازدهی بیش��تر معم��وال از بازیگران بزرگ و‬ ‫بازارس��از پیروی و از الگوهای خری��د انها الگوبرداری‬ ‫می کنند تا بتوانند س��رمایه گذاری با ریس��ک کمتری‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹خاموشی‪ ،‬اگاهی‪ ،‬شیدایی و سقوط‬ ‫عظیم��ی ضمن نام بردن از مراحل چهارگانه فرایند‬ ‫پول هوشمند به‬ ‫گفت‪ :‬پول هوشمند ‪ ۴‬مرحله‬ ‫گوناگ��ون دارد؛ مرحل��ه خام��وش ی��ا صف��ر‪ ،‬اگاهی‪،‬‬ ‫ش��یدایی و در نهایت س��قوط یا جم��ع اوری‪ .‬مرحله‬ ‫صف��ر در ابتدای کار اس��ت و کس��ی اطالع��ی از قصد‬ ‫بازارسازها ندارد و صاحبان پول هوشمند نیز به سمت‬ ‫خرید س��هام یک ش��رکت خاص می روند‪ ،‬نکته ای که‬ ‫وجود دارد مخفی بودن این مرحله اس��ت‪ ،‬چراکه نباید‬ ‫س��ایر س��رمایه گذاران از قصد انها مطلع ش��وند‪ ،‬چون‬ ‫اگر س��ایرین هم متوجه ان ش��وند‪ ،‬تقاضا برای خرید‬ ‫س��هم باال م��ی رود و قیمت نیز افزای��ش پیدا می کند‪.‬‬ ‫مرحله دوم‪ ،‬اگاهی اس��ت‪ ،‬در ای��ن مقطع گروهی که‬ ‫حرفه ای های بازار هستند الگوی حرکت پول هوشمند‬ ‫را رصد کرده و سهام موردنظر را کشف می کنند‪ .‬در پی‬ ‫این کشف حرفه ای ها و به دلیل افزایش تقاضای طبیعی‬ ‫در بازار قیمت س��هام ش��رکت موردنظر هم با افزایش‬ ‫روبه رو می ش��ود‪ .‬دارندگان پول هوش��مند نیز بدشان‬ ‫نمی ایند که سایر سرمایه گذاران نیز این گزینه را کشف‬ ‫کنند تا تقاضا هرچه بیش��تر افزایش یابد‪ .‬اما‬ ‫ب��ه این دلیل که خرید بازارس��ازها همچنان‬ ‫ادامه دارد س��عی می شود که قیمت افزایش‬ ‫زیادی نداش��ته باش��د تا ولع برای خرید در‬ ‫بین سهامداران حقیقی بیشتر شود‪ .‬اما اوج‬ ‫افزایش قیمت ها در مرحله شیدایی است‪ ،‬به‬ ‫نحوی که دیگر قصد بازارسازها برای همگان‬ ‫مش��خص ش��ده و دیگر هم��ه حقیقی ه��ا از ان مطلع‬ ‫هستند و اوج خرید سهام در این مرحله انجام می شود‪.‬‬ ‫بازارس��از در این شرایط ارام ارام سهامی که خریده بود‬ ‫را عرضه می کند‪ ،‬به نحوی که در کف قیمت ها س��هم‬ ‫را خری��ده بود و حاال در اوج می فروش��د‪ .‬اما باید توجه‬ ‫داش��ت ک��ه اگر به ناگاه س��هام را عرض��ه کند به ضرر‬ ‫خودش هم خواهد بود چراکه دوره اوج گیری قیمت ها‬ ‫کوتاه تر می ش��ود‪ .‬به همین دلیل اس��ت که می بینیم‬ ‫در مرحله ش��یدایی‪ ،‬بازارسازها به ارامی سهامی را که‬ ‫خری��ده بودند‪ ،‬عرضه می کنند و نهایت س��ود را از این‬ ‫فرایند می برند‪ .‬در مرحله اخر دیگر می توان گفت که‬ ‫س��هام موردنظر کامال لو رفته است و همه فعاالن بازار‬ ‫از ان مطلع شده اند‪ .‬بازارساز در این مرحله پول خود را‬ ‫به طور کامل از روی س��هم یادشده برمی دارد و به ناگاه‬ ‫قیمت ها در این مقطع زمانی با ریزش مواجه می شوند‪.‬‬ ‫او با اشاره به رفتار اشتباه نوسهامداران در مراحل سوم و‬ ‫چهارم اضافه کرد‪ :‬متاسفانه افرادی که حرفه ای نیستند‬ ‫و نااگاه هس��تند در مراحل شیدایی یا سقوط وارد بازار‬ ‫می شوند و می دانید که به ویژه در مرحله چهارم‪ ،‬سهم‬ ‫موردنظر نهایت رش��د خود را داش��ته است و از این به‬ ‫بعد قیمت ها با افت روبه رو خواهند ش��د اما تازه واردان‬ ‫در اوج قیمت خرید کرده اند و طبیعی است که مجبور‬ ‫به فروش سهم خود در سطح پایین تری از میزان خرید‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬همانطور که گفته شد عمده تازه واردان‬ ‫این اش��تباه را مرتکب می شوند و در نتیجه این تحلیل‬ ‫غلط با ضررهای سنگینی هم مواجه می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹پ�ول هوش�مند چه زمانی دس�ت به کار‬ ‫می شود؟‬ ‫ای��ن کارش��ناس بازار بورس و اوراق به��ادار با تاکید‬ ‫بر لزوم اموزش درس��ت ت��ازه واردان بازار بورس یاداور‬ ‫شد‪ :‬تشخیص اینکه پول هوشمند چه زمانی وارد بازار‬ ‫می ش��ود کار افراد مبتدی و تازه وارد نیس��ت‪ ،‬حتی در‬ ‫برخ��ی موارد ممکن اس��ت حرفه ای ه��ا و باتجربه های‬ ‫بورس در تش��خیص این موارد دچار اش��تباه شوند اما‬ ‫درصد ضریب خطای انها بس��یار کمتر از نوسهامداران‬ ‫خواهد بود‪ .‬اگر شما بازار را بشناسید درمی یابید که چه‬ ‫زمانی سهم ها به اشباع خرید یا اشباع فروش رسیده اند‪.‬‬ ‫ام��ا اگر اندیکاتورهای پیش رونده در حال نش��ان دادن‬ ‫س��یگنال خروج باش��ند به این معنی است که مرحله‬ ‫س��قوط در راه اس��ت و بهتر اس��ت س��هام موردنظر را‬ ‫بفروش��یم‪ .‬اما بهترین توصیه برای تازه واردان بورس��ی‬ ‫این اس��ت که با کم��ک صندوق های س��رمایه گذاری‬ ‫بورسی کار کنند یا از الگوی خرید و فروش انها تبعیت‬ ‫کنند تا در نهایت بتوانند به درک درستی از بازار برسند‪.‬‬ ‫از س��ویی هم می توان پیش��نهاد کرد که افراد پیش از‬ ‫ورود به بازار‪ ،‬بخشی از پولی که برای سرمایه گذاری در‬ ‫بازار بورس اوراق بهادار در نظر گرفته اند را برای اموزش‬ ‫هزینه کنند‪ .‬این افراد باید توجه داش��ته باشند که این‬ ‫هزینه هم به نوعی س��رمایه گذاری است و به هیچ وجه‬ ‫خرج اضافی و بیهوده نیست‪ .‬اگر چنین اقدامی از سوی‬ ‫تازه واردان انجام ش��ود دیگ��ر اتفاقاتی که در هفته های‬ ‫اخیر ش��اهدش بودیم را نخواهیم دید‪ .‬طبیعتا بازار هم‬ ‫قابل پیش بینی می شود و ریزش هایی که این اواخر در‬ ‫ب��ورس رخ داد و ایجاد جو هیجان��ی حاکم بر بازار هم‬ ‫قابل پیشگیری خواهد بود‪.‬‬ ‫سرانه خرید‬ ‫محمد گرجی ارا‪ ،‬کارشناس بازار بورس و اوراق بهادار‬ ‫در گفت وگویی که با‬ ‫داشت با تاکید بر جهانی‬ ‫بودن پدیده پول هوشمند عنوان کرد‪ :‬پول هوشمند یا‬ ‫همان ‪ smart money‬در بازارهای مالی در سراس��ر‬ ‫جهان است که توسط سرمایه گذاران حرفه ای‪ ،‬بانک ها‬ ‫و خبره های بازار در این حوزه ها تزریق می شود‪ .‬جهت‬ ‫حرک��ت پولی که انها به بازار تزریق می کنند می تواند‬ ‫باعث ایجاد س��یگنالی برای سایر سرمایه گذاران خرد‬ ‫باش��د‪ .‬برای مث��ال در بازاره��ای بین المللی در حوزه‬ ‫طال‪ ،‬صندوقی به نام اس��پایدر وجود دارد یا موسسات‬ ‫سرمایه گذاری بزرگی که در حوزه بازار سرمایه فعالیت‬ ‫می کنند را می توان نمونه هایی برای این مسئله دانست‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار س��رمایه در ادامه افزود‪ :‬این مواردی‬ ‫ک��ه مثال زده ش��د در بازارهای گوناگونی مانند طال و‬ ‫بورس های جهانی جریان س��از هستند و پول هوشمند‬ ‫را به این حوزه ها وارد می کنند‪ ،‬س��ایر سرمایه گذاران‬ ‫نیز به فراخور حوزه فعالیت خود‪ ،‬معموال از فعالیت های‬ ‫ای��ن مجموعه ها س��یگنال هایی را دریافت‬ ‫می کنند تا سرمایه گذاری بهتر و موفق تری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹پول هوشمند در بورس تهران‬ ‫گرج��ی ارا ب��ا تایید وجود ای��ن پدیده در‬ ‫ب��ازار ب��ورس ایران گفت‪ :‬ام��ا در بازار ایران‬ ‫کمی داس��تان فرق می کن��د‪ ،‬چراکه تقریبا‬ ‫داده دقیقی در این زمینه وجود ندارد و از س��ویی هم‬ ‫حقوقی ه��ای بازار بورس تهران در بس��یاری از موارد‬ ‫طبق دس��توراتی که از مراجع باالتر می رس��د اقدام به‬ ‫خری��د و تزریق نقدینگی به ب��ازار می کنند‪ .‬به همین‬ ‫جهت اس��ت که نمی توان برای سرمایه تحت مدیریت‬ ‫این شرکت ها در بازار سهام تهران‪ ،‬از لفظ پول هوشمند‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬وی با اشاره به بحث سرانه خرید باالی‬ ‫برخی حقوقی های بازار بورس تهران‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬البته‬ ‫در ایران می توان برای سرمایه حقیقی هایی که با سرانه‬ ‫خری��د باال وارد بازار بورس و اوراق بهادار می ش��وند از‬ ‫ب��ه نظر می رس��د نهاده��ای ناظر فعال چش��م خ��ود را روی برخی از‬ ‫جریان های بازارس��از در بورس تهران بس��ته اند‪ ،‬چراکه اگر در این مورد‬ ‫ورود کنند‪ ،‬به طور قطع با افت بیش��تر بازار روبه رو خواهیم شد و ممکن‬ ‫اس��ت س��رمایه های بخش بزرگی از س��هامداران با خطر مواجه شود‪ .‬به‬ ‫اعتقاد برخی کارشناسان بورسی این اتفاق به هیچ عنوان مطلوب نیست‬ ‫مفهوم پول هوش��مند اس��تفاده کرد‪ .‬به این‬ ‫معن��ا که با حج��م باالیی از پ��ول وارد بازار‬ ‫می شوند و ش��روع به خرید سهام می کنند‪.‬‬ ‫مثال ‪۱۰۰‬میلیارد یا ‪۱۰۰۰‬میلیارد تومان به‬ ‫یکباره وارد بازار س��رمایه می کنند و همین‬ ‫امر به خودی خود در مقیاس های بازار بورس‬ ‫تهران‪ ،‬سرمایه سنگینی به شمار می رود‪ .‬این‬ ‫دس��ته از حقیقی ها که با اس��تفاده از اطالعاتی که در‬ ‫اختی��ار همگان قرار ندارد‪ ،‬دس��ت ب��ه چنین اقدامی‬ ‫می زنند و معموال در یک بازه زمانی کوتاهی این حجم‬ ‫گس��ترده از س��رمایه را وارد ب��ازار می کنند که به طور‬ ‫طبیعی نظر س��هامداران و س��رمایه گذاران خرد را به‬ ‫خود جلب می کند‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد‪ :‬طبیعی است‬ ‫اگر ردپای این س��رانه خرید باال را در بازار دنبال کنیم‬ ‫می توانیم به پول هوش��مند هم برس��یم و بس��یاری از‬ ‫حقیقی ه��ا نیز ب��ا این رهگیری اقدام به خرید س��هام‬ ‫سخن اخر‬ ‫و به همین جهت حتی در بعضی موارد از روی برخی تخلفات بازارسازی‬ ‫عبور می ش��ود تا شاخص کل بازار همچنان روند رو به رشد داشته باشد‪.‬‬ ‫ام��ا انچه باید مورد توجه قرار گیرد ضررهایی اس��ت که تازه واردان تاالر‬ ‫شیشه ای متحمل می شوند‪ ،‬چراکه به دلیل نداشتن اگاهی و درک درست‬ ‫از ب��ورس اقدام به فعالیت می کنند و این مس��ئله نیز برای بازارس��ازان‬ ‫می کنن��د‪ ،‬ای��ن نکته را ه��م نباید از نظر دور داش��ت‬ ‫که هرچه س��رانه خرید باالتر باش��د شانس رسیدن به‬ ‫بازدهی در پی خرید سهام مورد نظر نیز باالتر است و با‬ ‫قطعیت بیشتری می توان روی ان مورد سرمایه گذاری‬ ‫کرد‪ .‬از سویی هم باید توجه داشت که این پول در بازار‬ ‫پخش نیست و روی چند نماد مشخص متمرکز است‪.‬‬ ‫او در پایان با اشاره به افت بازار بورس در روزهای اخیر‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬همانطور که می دانیم بازار درحال حاضر با‬ ‫افت ش��دیدی مواجه است و به طور طبیعی سرانه های‬ ‫خرید هم به ش��دت کاهش یافته ان��د‪ ،‬دلیلش هم این‬ ‫اس��ت که بزرگان بازار یا همان صاحبان پول هوشمند‬ ‫بیشتر فروشنده بوده اند و سرمایه گذاران خرد خریدار‬ ‫هستند‪ .‬به همین جهت می بینیم که چندان سرمایه ای‬ ‫با عنوان پول هوشمند در بازار جریان ندارد که به دنبال‬ ‫خرید س��هام باش��د‪ .‬اما با عادی شدن شرایط بار دیگر‬ ‫ش��اهد ب��روز و ظه��ور دوباره ان در ب��ورس تهران نیز‬ ‫خواهیم بود و این یک امر طبیعی است‪.‬‬ ‫یک منبع درامد الیزال به ش��مار می رود‪ .‬حاال بسیاری از تحلیلگران بازار‬ ‫سرمایه بر این باورند که دولت تا زمانی که دست خود را از پشت بورس‬ ‫برنداشته‪ ،‬چشم خود را هم بر برخی فعالیت این جریان ها خواهد بست‪،‬‬ ‫اما نکته اینجاست که پس از پایان دوره حمایت بازار ازسوی دولت‪ ،‬چه‬ ‫اتفاقاتی در بازار سهام تهران رخ خواهد داد؟‬ ‫به پولی که به‬ ‫صورت هدف دار‬ ‫و جهت دار وارد‬ ‫بورس می شود‪،‬‬ ‫پول هوشمند‬ ‫می گویند‬ ‫یادداشت‬ ‫سودجویی از‬ ‫سهامداران‬ ‫عدالت با‬ ‫تلفن های‬ ‫مشاوره ای جعلی‬ ‫ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه با انتشار‬ ‫اطالعیه ای به سهامداران عدالت هشدار داد تا فریب تبلیغات تلفن های‬ ‫مشاوره ای جعلی سهام عدالت را نخورند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��رکت سپرده گذاری مرکزی‪ ،‬این شرکت در اطالعیه ای‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ :‬متاس��فانه برخی افراد سودجو با تبلیغات فراوان و با‬ ‫بهانه ارائه خدمات به سهامداران عدالت‪ ،‬اقدام به مشاوره تلفنی کرده اند‪.‬‬ ‫در این ترفند جدید‪ ،‬شماره تلفنی به سهامداران عدالت پیامک می شود‬ ‫تا انها را جهت کسب مشاوره و مدیریت سهام به تماس با این شماره ها‬ ‫ترغیب کنند اما هزینه سنگینی متوجه سهامداران می شود‪.‬‬ ‫در اطالعیه ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی امده است‪ :‬شماره مرکز‬ ‫تماس این ش��رکت ب��رای تمامی موارد مرتبط با س��هامداران از جمله‬ ‫س��هامداران عدالت‪ ،‬درگاه ذی نفعان بازار س��رمایه و‪ ...‬شماره سراسری‬ ‫‪ ۱۵۶۹‬است‪.‬‬ ‫همچنین سهامداران سهام عدالت می توانند برای مشاهده سبد سهام‬ ‫عدالت و ارزش ان به س��امانه‪ sahamedalat.ir‬و برای تمامی س��هام‬ ‫خ��ود در صورت ثبت نام در س��جام به س��امانه ‪ddn.csdiran.com‬‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬در بخش دیگری از این اطالعیه امده است‪ :‬سایر شماره‬ ‫تماس ها و نش��انی های اینترنتی اعالمی از طریق پیامک‪ ،‬وب سایت ها و‬ ‫ش��بکه های اجتماعی درباره مش��اهده سبد سهام و ارزش ان متعلق به‬ ‫شرکت سپرده گذاری مرکزی نیست و کاربران ممکن است در تماس با‬ ‫این شماره ها متحمل هزینه های سنگین شوند‪.‬‬ ‫بازیگران بازار‬ ‫سرمایه‬ ‫سیدحمیدرضا علوی‬ ‫تحلیلگر بازار سرمایه‬ ‫ه��ر اتفاق��ی در بازار س��رمایه خ��ارج از اراده ‪ ۳‬گروه‬ ‫نیس��ت‪ :‬بازیگران و فعاالن حقیقی (س��هامداران خرد)‬ ‫بازارگردانان (سهامداران بزرگ حقوقی) و سیاست گذار‬ ‫(دولت و سازمان بورس)‪.‬‬ ‫ح��ال بای��د دید که ای��ن ‪ ۳‬گروه چه ان��دازه ظرفیت‬ ‫تاثیرگ��ذاری ب��ر حرک��ت ش��اخص و تغیی��ر در دامنه‬ ‫قیمت ها را دارند و پدیده موج گونه نوسان های لحظه ای‬ ‫که در حال حاضر دست به گریبان بازار است‪ ،‬از اراده و‬ ‫نقش کدام یک از ‪۳‬گروه ناشی می شود؟‬ ‫‪ -۱‬محافل اقتصادی و کارشناس��ان بازار به طور مکرر‬ ‫درب��اره تاثی��رات برخ��ی رفتارهای منفی س��هامداران‬ ‫خ��رد س��خن می گوین��د و یک��ی از دغدغه های جدی‬ ‫س��رمایه گذاران بازار‪ ،‬ج ّوزدگ��ی و هیجانی عمل کردن‬ ‫این گروه از س��هامداران نوپاس��ت که به دلیل نااشنایی‬ ‫نس��بت ب ه ویژگی ها و منطق معامالت بورس‪ ،‬به محض‬ ‫سبز شدن شاخص به صف های فروش هجوم می برند‪.‬‬ ‫پیامد رفتار شتابزده این گروه‪ ،‬عمدتا به صورت التهاب‬ ‫موج گون��ه در بازار ب��روز می کند و بیش��تر تحلیلگران‬ ‫به عن��وان ی��ک اتفاق زودگ��ذر و افت مقطع��ی به ان‬ ‫می نگرند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬گروه دوم یعنی حقوقی ها و سهامداران بزرگ‪ ،‬در‬ ‫گذش��ته بازیگر بالمنازع بازار بودند اما پس از میلیونی‬ ‫شدن جمعیت سهامداران خرده پا‪ ،‬قدرت انحصاری این‬ ‫گروه شکس��ته ش��ده است‪ .‬در قصه نوس��ان اخیر بازار‪،‬‬ ‫انها بیش��تر نقش تماش��اچی را داشتند‪ ،‬زیرا استراتژی‬ ‫معامالت خود را بلندمدت می چینند و بر همین اساس‪،‬‬ ‫حقوقی ها از نوس��انات روزمره چندان ضرر نمی کنند و‬ ‫ ای بسا سود هم می برند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬حال می ماند نقش عامل سوم یعنی سیاست گذار‪.‬‬ ‫دولت در مقام سیاس��ت گذار بازار‪ ،‬مسئولیت خطیر در‬ ‫حفظ تعادل و هدایت سکان بازار سرمایه دارد‪ .‬در سال‬ ‫جدی��د و با فصل نوین تحول در بورس‪ ،‬دولت از جهات‬ ‫مختل��ف سرنوش��ت اقتصادی خود را به ای��ن بازار گره‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫اساسا تحولی که در بازار سرمایه از ان سخن می گوییم‬ ‫دو س��ر دارد؛ یک رش��ته ان به مردم و شهروندان ختم‬ ‫می شود که با انتقال سرمایه و دارایی خویش‪ ،‬وزن بازار‬ ‫س��رمایه را به اوج رسانده اند و رش��ته دیگر این تحول‪،‬‬ ‫در دس��تان دولت است که با یک استراتژی اعالم شده و‬ ‫مشخص‪ ،‬بورس را تکیه گاه اقتصادی و منبع تامین نیاز‬ ‫مالی بنگاه های تولیدی قرار داده است‪.‬‬ ‫در یک کالم دولت به صورت تمام قد وارد بازار ش��ده‬ ‫اس��ت و راه چ��اره رکود ب��زرگ دوران تحریم و کرونا را‬ ‫در دس��تان معجزه گ��ر بورس می جوی��د‪ .‬در این مدت‪،‬‬ ‫استراتژی تحول دولتبرای بازار بورس در دو ماه گذشته‬ ‫به صورت گام به گام پیاده شده است‪ .‬در راس این طرح‪،‬‬ ‫س��هام عدالت قرار دارد که چند وزارتخانه و سیس��تم‬ ‫بانکی با بس��یج همه جانبه توانستند میلیون ها شهروند‬ ‫را به بازار سرمایه بکشانند‪.‬‬ ‫مراح��ل دیگ��ر ای��ن اس��تراتژی نی��ز عرضه س��هام‬ ‫شرکت های بزرگ (که ارزش ان در بودجه ‪۶۱ ۹۹‬هزار‬ ‫میلیارد پیش بینی شده) و نیز فروش سهام صندوق های‬ ‫‪ ETF‬ب��ود که یک��ی پس از دیگ��ری در حال عملیاتی‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫دو اتفاق‪«،‬ورود س��هام عدالت و عرضه س��هام بزرگ‬ ‫دولت��ی ه��ر چند در یک ماه اخیر‪ ،‬ش��وک س��نگین بر‬ ‫ب��ازار وارد کرد و باعث صف های طوالنی فروش در بازار‬ ‫ش��د اما در نهایت اثرات منف��ی ان فروکش کرد و تا به‬ ‫اینجا س��ازمان بورس و مدیران اقتصادی و بانکی دولت‬ ‫کارنامه ای قابل قبول از خود برجای گذاشته اند‪.‬‬ ‫اما چنان که اش��اره ش��د‪ ،‬پدیده نوس��ان لحظه ای و‬ ‫مالل اور روزهای اخیر از یک س��و از رفتار س��هامداران‬ ‫نوپا ناش��ی می ش��ود و بخش دیگر به طور هوش��مند به‬ ‫تصمیم ه��ای سیاس��تگذاران برمی گردد‪ .‬انچه مس��لم‬ ‫اس��ت‪ ،‬دولتمردان هم��واره به دنب��ال چاره جویی برای‬ ‫مس��ئله مهم و غامضی به نام «نقدینگی» هستند‪ .‬حجم‬ ‫نقدینگی در بازار س��رمایه طبق گزارش رئیس سازمان‬ ‫بورس به مجلس‪ ،‬اکنون به رقم شگفت انگیز ‪ ۵‬هزار هزار‬ ‫میلیارد رسیده است‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل این اس��ت که در منطق علم اقتصاد‪،‬‬ ‫عام��ل نقدینگ��ی‪ ،‬در صورت هدایت به س��مت بخش‬ ‫تولید و صنایع مولد می تواند‪ ،‬نقش موتور محرک رش��د‬ ‫اقتص��ادی را ایفا کند اما در صورت فقدان اس��تراتژی و‬ ‫راهبری درس��ت خود به مانع بزرگ و عامل اختالل در‬ ‫بازار تبدیل می شود‪.‬‬ ‫به نظر می اید سیاس��ت گذاران بازار‪ ،‬در این برهه راه‬ ‫مهار نقدینگی را در تزریق نوعی «نوس��ان هوش��مند و‬ ‫هدایت ش��ده» به بازار دیده اند‪ .‬نوس��انی که در روزهای‬ ‫اخیر باعث گسس��ت ارتباط منطقی حرکت شاخص با‬ ‫دامنه قیمت ها شد‪.‬‬ ‫دغدغه جدی انجاس��ت که سرخوردگی سهامداران‬ ‫نوپا به دلیل نداش��تن تجربه و ش��ناخت‪ ،‬اقدام به خرید‬ ‫و فروش نوس��انی می کنند و این حرکت باعث از دست‬ ‫رفتن س��رمایه انها و در نهای��ت تحلیل رفتن نقدینگی‬ ‫خواهد شد‪ .‬بی شک دود س��رخوردگی سهامداران نوپا‬ ‫در بلندمدت به چشم دولت و اقتصاد کشور می رود‪.‬‬ صفحه 15 ‫سه شنبه‬ ‫اول مهر‪ 4 -1399‬صفر ‪ 22 - 1442‬سپتامبر ‪-2020‬شماره‪-1617‬پیاپی‪2935‬‬ ‫ ‪ ۶‬شاخص برای انتخاب اقای وزیر‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه قیمت چندبرابری برخی اقالم دارویی در داروخانه ها‬ ‫تهران در وضعیت کامال قرمز‬ ‫درخواست بازگشت محدودیت ها و دورکاری کارمندان‬ ‫رئیس ستاد کرونای اس��تان تهران با بیان‬ ‫اینک��ه تهران وارد موج س��وم کرونا ش��ده و‬ ‫اگ��ر مداخالت جدی صورت نگیرد هفته های‬ ‫س��ختی پی��ش رو خواهی��م داش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نامه ای از طرف س��تاد کرونای اس��تان تهران‬ ‫برای بازگشت محدودیت های کرونایی به ویژه‬ ‫دورکاری در اس��تان تهران به وزیر بهداشت‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪،‬‬ ‫علیرض��ا زال��ی در‬ ‫حاشیه جلس��ه ای در‬ ‫س��تاد کرونای استان‬ ‫ته��ران در جم��ع‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬طی‬ ‫این نامه درخواس��ت‬ ‫بازگش��ت محدودیت ه��ا از جمل��ه دورکاری‬ ‫مطرح شده است‪ .‬به نظر می رسد شرایط فعلی‬ ‫تهران ش��رایط سخت تری اس��ت‪ ،‬به همین‬ ‫دلی��ل درخواس��ت کرده ای��م ک��ه مجموعه‬ ‫محدودیت ه��ای کمیته امنیت��ی و انتظامی‬ ‫س��تاد ملی در گروه های ‪ ۳‬و ‪ ،۴‬به ویژه بحث‬ ‫دورکاری در س��طح اس��تان ته��ران دوب��اره‬ ‫بازگردانده شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متاس��فانه تهران ش��رایط‬ ‫کام�لا قرم��زی دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ام��ار روزهای‬ ‫اخیر نش��ان از ان اس��ت که در ته��ران وارد‬ ‫موج سوم ش��ده ایم؛ به گونه ای که فاصله بین‬ ‫موج دوم و س��وم فاصله بس��یار کوتاهی بود‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه از روز شنبه تا امروز در حال‬ ‫رصد وضعیت هس��تیم‪ ،‬به نظر می رس��د امار‬ ‫رو به افزایش اس��ت و طبیعت��ا این امار موج‬ ‫گذرا تلقی نمی ش��ود‪ ،‬ام��اری که االن تجربه‬ ‫می کنیم در تطابق با ش��کل گیری موج سوم‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل ش�کل گیری موج سوم در‬ ‫تهران‬ ‫وی با اش��اره ب��ه دالیل ش��کل گیری موج‬ ‫س��وم کرونا در ته��ران‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬مزمن‬ ‫ش��دن بیم��اری و ماهیت فرسایش��ی ان که‬ ‫البته در تمام دنیا به همین شکل است‪ ،‬باعث‬ ‫خستگی مردم شده و انگیزه ها را برای رعایت‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی کمتر کرده که البته‬ ‫این اتفاق در تمام دنیا در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در طول ‪ 2‬هفته گذش��ته‬ ‫میزان رعایت ش��یوه نامه های بهداش��تی در‬ ‫محیط ه��ای عموم��ی و خدماتی ب��االی ‪۸۵‬‬ ‫درص��د بود ک��ه امروز به ‪ ۷۰‬درصد رس��یده‬ ‫و با ی��ک افت ‪ ۱۵‬درصدی روبه رو هس��تیم‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬این امار در م��وج دوم تا زیر ‪۱۰‬‬ ‫درصد در تهران اف��ت کرد که امیدواریم این‬ ‫اتفاق دوباره تکرار نش��ود؛ بنابراین بخشی از‬ ‫دالیل شکل گیری موج سوم کم شدن رعایت‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی است‪.‬‬ ‫به گفته زالی‪ ،‬حجم مسافرت های اخیر نیز‬ ‫تاثیر بس��یار زیادی در نقل وانتقال و چرخش‬ ‫ویروس داش��ت‪ .‬البته گرچ��ه هنوز در زمینه‬ ‫تفاوت ماهیت ویروس تهران و سایر استان ها‬ ‫مس��تندات کاف��ی نداریم‪ ،‬اما به ط��ور بالقوه‬ ‫ای��ن احتمال وج��ود دارد ک��ه چرخش های‬ ‫بین ش��هری ویروس ها زمین��ه را برای جهش‬ ‫ویروس ام��اده کند که این مس��ئله خطری‬ ‫اس��ت که هم��ه متخصصان حوزه پزش��کی‬ ‫نگران ان هستند‪ .‬رئیس ستاد کرونای تهران‬ ‫با اشاره به تجمعات به عنوان عامل بعدی موثر‬ ‫در ش��کل گیری موج سوم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬گرچه‬ ‫بس��یاری از هیات های مذهبی شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی را رعایت کردند‪ ،‬اما برخی هیات ها‬ ‫باوجود تاکیدات س��ازمان تبلیغات اس�لامی‬ ‫برخی شیوه نامه ها را مورد توجه قرار ندادند و‬ ‫طبیعتا تجمع در محیط های بسته و مسقف‪،‬‬ ‫ب��دون تهویه کاف��ی و بدون رعای��ت اصول‬ ‫بهداشتی‪ ،‬در انتقال ویروس تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی ش��تاب در برخی بازگشایی ها را عامل‬ ‫بعدی دانست و گفت‪ :‬با تغییر شرایط مشاغل‬ ‫اموزش��ی و باتوج��ه به بازگش��ایی مدارس و‬ ‫دانش��گاه ها طبیعتا تعداد زی��ادی از افرادی‬ ‫که تا امروز در منزل بودند وارد عرصه ش��دند‬ ‫که این مس��ئله نیز در افزایش انتقال و ابتال‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫‹ ‹فشار زیاد بر حمل ونقل تهران‬ ‫زال��ی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن در ط��ول ‪2‬‬ ‫هفته اخیر فش��ار بر حمل ونقل تهران بسیار‬ ‫افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬االن به طور متوسط‬ ‫ب��االی ‪ ۹۵۰‬تا ‪ ۹۶۰‬هزار نفر از مترو و تعداد‬ ‫قابل توجه��ی از اتوب��وس اس��تفاده می کنند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط انتظار ما این اس��ت که ابتدا‬ ‫مشکالت زیرساختی حمل ونقل فعلی تهران‬ ‫به ویژه در بخش مترو برطرف شود‪ ،‬چراکه در‬ ‫شرایط فعلی تنها می تواند تا ‪ ۳۰‬درصد نیازها‬ ‫را پوشش دهد‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد کرون��ای تهران تس��امح در‬ ‫برخورد ب��ا افراد یا اماکنی ک��ه پروتکل ها را‬ ‫رعای��ت نمی کنن��د را معضل ج��دی بعدی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬کال در کشور نسبت به رعایت‬ ‫نکردن پروتکل های بهداشتی خیلی تسامح به‬ ‫خرج می دهیم؛ متاسفانه هیچ محدودیتی در‬ ‫س��فرها ایج��اد نکرده ایم و همچنی��ن اقدام‬ ‫و جرای��م قطع��ی و بازدارن��ده در نظر گرفته‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬این در حالی است که حداقل در‬ ‫‪ ۱۵۶‬کش��ور دنی��ا از جرای��م بازدارنده مانند‬ ‫زندان و جرایم نقدی استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تهران زودت�ر از موعد وارد موج‬ ‫سوم کرونا شد‬ ‫وی با بیان اینک��ه زودتر از موعد وارد موج‬ ‫س��وم کرونا در تهران ش��دیم‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعتا‬ ‫در اس��تان تهران نیاز به یک سری مداخالت‬ ‫جدیدتری داریم‪ ،‬چراکه ش��رایط این استان‬ ‫متفاوت تر است و اگر مداخالت جدی صورت‬ ‫نگیرد هفته های س��ختی را پیش رو خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬زالی در واکنش به برخی پیش بینی ها‬ ‫مبنی بر افزایش ام��ار فوتی ها به باالی ‪۶۰۰‬‬ ‫نفر در ابان‪ ،‬گفت‪ :‬این عددی اس��ت که فکر‬ ‫می کنم در ش��رایط خیلی غیرمتعارف شکل‬ ‫خواه��د گرفت؛ بنابراین باید س��عی کنیم به‬ ‫این نقطه نرسیم و تنها راه کاهش امار فوتی‬ ‫رعایت پروتکل ها‪ ،‬اعمال مداخالت جدی‪ ،‬به‬ ‫حداقل رس��اندن حضور مردم در اجتماعات‬ ‫و عدم ش��تاب زدگی در بازگشایی هاس��ت که‬ ‫می تواند از نظر فنی به بهبود ش��رایط کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫منتقدان بازگشایی مدارس راه حل ارائه کنند‬ ‫وزی��ر اموزش و پ��رورش گفت‪ :‬کس��انی که بازگش��ایی‬ ‫مدارس را نقد می کنند باید برای اس��تمرار اموزش راه حل‬ ‫ارائه و سیاست متفاوتی را پیشنهاد کنند‪.‬‬ ‫محسن حاج میرزایی در حاشیه مراسم اغاز سال تحصیلی‬ ‫‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬دانش��گاه های ش��هید رجای��ی و فرهنگیان‬ ‫در جمع خبرن��گاران افزود‪ :‬ما به جای اینک��ه خانواده ها را‬ ‫مل��زم کنیم‪ ،‬خودم��ان را ملزم و اموزش ه��ای حضوری و‬ ‫غیرحض��وری را پیش��نهاد کردیم‪ .‬خانواده ها هس��تند که تش��خیص‬ ‫می دهند ایا فرزندان ش��ان می توانند در م��دارس حضور پیدا کنند یا‬ ‫خیر‪ .‬وی با بیان اینکه پیش��نهاد ما اموزش حضوری است زیرا تاثیر و‬ ‫گستردگی بیشتری دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنان که خطر کرونا سالمت‬ ‫دانش ام��وزان را تهدید می کند‪ ،‬دوری دانش اموزان از همس��االن به‬ ‫عواطف‪ ،‬سالمت روحی و رشد انها اسیب می زند‪ .‬راه حل سنجیده این‬ ‫است که ضمن اینکه به سالمت اهمیت می دهیم‪ ،‬نیاز اموزشی را نیز‬ ‫در نظ��ر بگیریم‪ .‬وزیر اموزش و پرورش تاکید کرد‪ :‬ما تصمیم گیری را‬ ‫به خانواده ها واگذار کردیم‪ .‬در ‪ ۲‬هفته گذشته مدارس فعال‬ ‫بودند و ‪ ۲۰‬تا ‪ ۷۰‬درص��د دانش اموزان به مدارس امدند و‬ ‫تقسیم بندی شدند تا در روزهای مختلف در مدارس حضور‬ ‫پیدا کنند و ساعت مدارس را نیز کاهش داده ایم‪.‬‬ ‫حاجی میرزایی تصریح کرد‪ :‬ناظران بهداش��ت و سالمت‬ ‫وزارت بهداش��ت بارها از م��دارس بازدید و اعالم کردند که‬ ‫بیش از ‪ ۷۵‬درصد پروتکل های بهداشتی در مدارس رعایت‬ ‫ش��ده است‪ .‬برخی مدارس که نسبت به اجرای پروتکل های بهداشتی‬ ‫کم و کاستی داشتند اخطار گرفتند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دانش اموزان‪ ،‬خانواده ها‪ ،‬مدیران مدارس و مس��ئوالن در‬ ‫اجرای دستورالعمل ها به اموزش و پرورش کمک کردند‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش ادامه داد‪ :‬زمانی که ما با پدیده کرونا مواجه‬ ‫شدیم یکی از مس��ائل مهم اموزش در کشور بود و باید راه حلی برای‬ ‫ام��وزش پیدا می کردیم اما در کنار ان باید به س�لامت دانش اموزان‬ ‫نیز توجه کنیم‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫راه زندگی‬ ‫«جهان تغییر‪ ،‬نه تقدیر»‬ ‫قربانعلی تنگ ش�یر‪ -‬مدرس دانشگاه‪ :‬برای‬ ‫زیس��تن باید تغییر کرد‪ ،‬درد کشید‪ ،‬از انچه دوست‬ ‫داش��ت گذش��ت‪ ،‬عادات و خاطرات بد را از یاد برد‬ ‫و دوب��اره متولد ش��د ی��ا باید مرد؛ انتخ��اب با خود‬ ‫توس��ت ادمی بیش از هر چی��ز دیگری به امنیت و‬ ‫ارام��ش و راحتی نیاز دارد‪ .‬باید پذیرفت که زندگی‬ ‫خالصه ای از اش��تیاق ها و افسوس هاست و افسوس‬ ‫چهره دیگری از عش��ق به زندگی اس��ت که جایگزین اش��تیاق می شود‪ .‬انچه‬ ‫مهم اس��ت به چش��م دیده نمی شود و انچه گفتنی است در قلب می ماند تا در‬ ‫سکوت ابراز شود‪ .‬اشتباهاتم را دوست دارم؛ انها گران ترین تجربه هایم هستند‬ ‫چراکه برای ش��ان هزینه گزافی پرداخته ام‪.‬الزم نیس��ت دنیای بهتری بسازید؛‬ ‫همی��ن که دنی��ای خصوصی تان را بهتر کنید خدمت بزرگ��ی کرده اید‪ .‬باید با‬ ‫اندیش��ه خودمان صادق باش��یم‪ .‬راز شاد بودن این است که در هر لحظه از عمر‬ ‫از صمیم قلب بابت انچه در زندگی داری سپاس��گزار باش��ی و از ان لذت ببری‪.‬‬ ‫این جهان‪ ،‬جهان تغییرات است‪ ،‬نه جهان تقدیر‪ .‬زمان ما محدود است‪ .‬ان را‬ ‫ب��ا تقلی��د از زندگی دیگران هدر ندهیم‪ .‬خداوند هر کدام از ما را به صورت یکتا‬ ‫و تکرارنش��دنی خلق کرده است‪ .‬به یکدیگر اجازه حرف زدن بدهیم‪ .‬هیچ چیز‬ ‫به اندازه حرف زدن روی قلب و احس��اس و فکر ما تاثیر ندارد‪ .‬کلمه ها قدرتی‬ ‫دارند که می توانند کوه های درون فکر ما را جابه جا کنند‪ .‬س��کوت‪ ،‬نش��نیدن و‬ ‫نادیده گرفتن بعضی رفتارها ارامش می اورد‪ .‬با زندگی نباید وارد جنگ ش��د؛‬ ‫باید با ان س��اخت‪ .‬مهربان بودن بهترین قس��مت انس��ان بودن است‪ .‬ارام ارام‬ ‫خود را تغییر دهید تا تاثیرات ان را بر رفتار طرف مقابل تان ببینید‪ .‬اینکه ادم ها‬ ‫خوب نمی بینند زیاد مهم نیس��ت؛ اینکه خوبی ها دیده نشود‪ ،‬خیلی درد دارد‪.‬‬ ‫با این همه هیچ چیز ش��ما را زندانی نمی کند؛ مگر افکارتان‪ .‬پس بیاییم تغییر‬ ‫کنیم تا بهتر زندگی کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ترک صندلی راحتی‬ ‫نیم�ا بیات‪ :‬ق��رار گرفت��ن در دای��ره راحتی در‬ ‫واق��ع هرگونه رفتاری را ش��امل می ش��ود که در ان‬ ‫میزان اضطراب فرد در پایین ترین س��طح خود قرار‬ ‫می گیرد؛ مثل تماش��ای تلویزی��ون‪ ،‬کتاب خواندن‪،‬‬ ‫روزنامه خواندن‪ ،‬داش��تن ش��غل مناسبی که درامد‬ ‫خوبی دارد و البته ممکن اس��ت ان چیزی نباشد که‬ ‫همیش��ه ارزوی ان را داشتید اما حاضر هم نیستید‬ ‫با ش��غل پرخطرتری عوضش کنید‪ .‬روابطی وجود دارد که احس��اس می کنیم‬ ‫بودن شان بهتر از نبودن شان است و البته امتحان نکردیم که نبودن شان چطور‬ ‫است‪ .‬اینها همه در دایره راحتی زندگی شما قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اما چرا در شرایط مختلف‪ ،‬ما احساس ناراحتی می کنیم؟‬ ‫ممکن اس��ت ش��رایط مطابق با انتظار ما (از بازار بورس‪ ،‬از اقتصاد کش��ور‪ ،‬از‬ ‫وضعیت خیابان ها‪ ،‬از زندگی) نباشد یا تجربه ای مشابه از شرایط نداشته باشیم‬ ‫یا ش��رایط مطلوب مان پایدار نماند‪ ،‬اما در پس تمام ناراحتی ها‪ ،‬قسمت مهمی‬ ‫از ش��ناخت خود را کش��ف می کنیم که می توانیم خودخواسته و اگاهانه از ان‬ ‫به عنوان کالس اموزشی برای خوداگاهی استفاده یا به کل ان را فراموش کنیم‬ ‫و بی تفاوت به ش��ناخت خود ش��ویم‪ .‬این را هم می دانیم که ترک روزمرگی ها‬ ‫کار پرزحمتی اس��ت‪ .‬اما یادگیری زمانی در این محیط رخ می دهد که ش��انس‬ ‫تجربه کردن را برای خود فراهم کنیم و تجربه کردن با شکست و اشتباه همراه‬ ‫است‪ .‬توجه داشته باشید که موفقیت بیرون از دایره راحتی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫یادگیری و پیش��رفت در بس��یاری از بازارها و روابط مالی مانند بازار سرمایه‬ ‫هم از ترک کردن دایره راحتی که ش��ما را احاطه کرده‪ ،‬ش��روع می ش��ود‪ .‬از‬ ‫ب��ورس ه��م می توانید ل��ذت ببرید؛ به ش��رط انک��ه خیلی از هدف ت��ان دور‬ ‫نشوید‪ .‬هدف رسیدن به پول و انباشت ثروت در مدت زمان کوتاه نیست؛ هدف‬ ‫رسیدن به جهان بینی کلی از اقتصاد‪ ،‬تحلیل ان و ماهیت پول است‪ .‬ثروت در‬ ‫انتهای این مسیر به نبال شما می اید‪.‬‬ ‫حافظ می فرماید‪:‬‬ ‫پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت افرین بر نظر خوب خطاپوشش باد‬ ‫نشس��تن روی صندل��ی خان��ه یا محل کار و چک کردن کانال های بورس��ی‬ ‫و قبول کردن تمام تحلیل های انها بدون بررس��ی ش��خصی‪ ،‬فقط یک نتیجه‬ ‫دارد‪ :‬باخت شما‪.‬‬ ‫س��ود مداوم اتفاقی نیس��ت‪ .‬یک اصل مهم در موفقیت «اصل کیلومتر بعد»‬ ‫اس��ت که مفهوم خالصه اش می گوید‪ :‬تنها راه معقول رس��یدن به هر هدفی‪،‬‬ ‫شیوه گام به گام است‪.‬‬ ‫پس اگر همه تحلیل های تان انطوری که می خواس��تید پیش نرفتند و دچار‬ ‫اضطراب و تردید و ترس ش��دید‪ ،‬اشکالی ندارد؛ فقط سرخورده نشوید‪ ،‬در این‬ ‫صورت است که رشد شخصی و شخصیتی نتیجه می دهد‪.‬‬ ‫امروزه ما بزرگ ترین منبع دانش تاریخ بشر یعنی اینترنت را در اختیار داریم‬ ‫اما هنوز همچنان حوصله مان سر می رود و تمام مدت دنبال راهی برای راحتی‬ ‫و بالتکلیفی بیشتر هستیم‪.‬‬ ‫پیوس��ته در حال تغییر باش��ید‪ .‬هیچ چیز در طبیعت ثابت نیست‪ ،‬اگر باشد‪،‬‬ ‫طبیعی نیست‪.‬‬ ‫قاس�م خرمی‪ -‬روزنامه نگار‪ :‬بنا بر اعالم رئیس محترم‬ ‫دفتر رئیس جمهوری‪ ،‬ماجرای کش��دار انتخاب وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬به مراحل پایانی نزدیک شده و احتماال یک‬ ‫نف��ر از می��ان ‪ ۳‬گزینه نهایی‪ ،‬همین روزها به مجلس معرفی‬ ‫ش��ود‪ .‬ضم��ن هم��ه انتقادهایی که به دولت بر س��ر انتخاب‬ ‫وزرای این وزارتخانه کلیدی وارد اس��ت‪ ،‬یک نکته اساس��ی‬ ‫را هم فراموش نکنیم که یک سر این مصیبت «انتخاب وزیر‬ ‫مناسب» به خارج از دولت و فرایندهای کلی گزینش و اموزش نیروی انسانی متخصص‬ ‫در کشور‪ ،‬بند است‪ .‬تنگ کردن دایره گزینش ها و استعالم ها که نتیجه طبیعی ان فرار یا‬ ‫خانه نشینی متخصصان و شایستگان و تبدیل بروکراسی «نخبه گزین» به «نوچه گزین»‬ ‫اس��ت‪ ،‬باالخره در زمانی و از جایی مثل اکنون‪ ،‬بیرون می زند که باید دربه در به دنبال‬ ‫فردی در خو ِر پوش��یدن ردای وزارت گش��ت‪ .‬این مشکل البته درباره دیگر وزارتخانه ها‬ ‫ه��م صادق اس��ت اما حاال چ��ون عملکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مس��تقیما با‬ ‫زندگی و مطالبات عمومی مردم مرتبط اس��ت و بیش از اندازه نیز رس��انه ای شده‪ ،‬این‬ ‫موضوع بیشتر به چشم امده است‪ .‬حاال‪ ،‬با این فرض که بخواهیم در شرایط نامتعارف‬ ‫کنونی به دولت کمک کنیم تا در انتخاب وزیر مربوطه به جمع بندی برس��د یا حداقل‬ ‫شبه ش��یوه نامه ای برای انتخاب مش��ابه در دولت بعدی باشد‪ ،‬این پرسش ممکن است‬ ‫مطرح شود که تشکیالتی با مشخصات و اهداف و ماموریت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬به چه نوع وزیری با چه ش��اخص هایی نیاز دارد؟ این ش��اخص ها ممکن است‬ ‫در ش��رایط متفاوت و از دید افراد دیگر‪ ،‬چیزی دیگری باش��د اما به عنوان کس��ی که در‬ ‫هر دو س��احت نظری و تجربی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درگیر بوده ام‪ ،‬معتقدم‬ ‫شاخص های معمول برای انتخاب وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را می توان در دو سطح‬ ‫«مطلوب و ایده ال» و «وضع موجود و واقعی» طبقه بندی و فهرست کرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬به لحاظ بینش سیاسی‪ :‬توسعه صنعتی در جامعه ای مثل ایران‪ ،‬به ترتیب امری‬ ‫سیاسی و اقتصادی و در مجموع تابع «اقتصاد سیاسی صنعت» است‪ .‬شاخص مطلوب‬ ‫این اس��ت که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دارای بینش سیاس��ی مترقی و باورمند به‬ ‫مدرنیته و اصالح امور و ترجیحا اصالح طلب باش��د‪ .‬اما در ش��رایط موجود‪ ،‬انتظار این‬ ‫اس��ت که حداقل به گفتمان اعتدالی همین دولت تدبیر و امید پایبندی نش��ان دهد‬ ‫موزون اضافی انجام ندهد؛‬ ‫و محض خوش��ایند جریان سیاس��ی رقیب دولت‪ ،‬حرکات‬ ‫ِ‬ ‫هرچند ممکن اس��ت خو ِد س��ران دولت هم به تمام اصول گفتمانی و اعالمی خودشان‪،‬‬ ‫پایبند نباشند! در هر صورت‪ ،‬اگر طبقه متوسط‪ ،‬صاحبان صنایع و فعاالن جامعه مدنی‬ ‫ایران که دولت فعلی از تمایالت انها برامده‪ ،‬احس��اس کنند که به ارمان و اعتمادش��ان‬ ‫بی اعتنایی شده‪ ،‬هیچ عملکردی ولو ‪ 100‬درصد مثبت‪ ،‬احساس رضایت و حمایت انها‬ ‫را در پی نخواهد داشت‪ .‬نارضایتی این طبقه است که نارضایتی عمومی تولید می کند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬به لحاظ نوع و سطح تحصیالت‪ :‬گرچه اعتبار مدارک و مدارج تحصیلی این‬ ‫روزها در کش��ور ما به ش��دت مخدوش ش��ده اما دوره صنعت اموزی به شیوه «استاد‪-‬‬ ‫ش��اگردی» نیز تمام ش��ده و فرد بدون اطالع از دانش تئوریک روز‪ ،‬نمی تواند در عرصه‬ ‫تجربی مدیر موفقی باشد‪ ،‬به همین دلیل عطف به تجربه تلخ وزرایی که کلیه مدارک‬ ‫باالتر از دیپلم انها محل تردید بود‪ ،‬شرایط مطلوب این است که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت دارای مدرک ‪ PHD‬از دانش��گاه های معتبر داخلی و خارجی و مس��لط به یک‬ ‫یا دو زبان خارجی باش��د و حداقل چند مقاله علمی و پژوهش��ی یا کتاب در حوزه کلی‬ ‫اقتصاد و صنعت ایران منتشر کرده و در مجموع ترکیبی از تکنوکرات و بروکرات باشد‬ ‫اما در شرایط موجود اگر هم وزیر مربوطه از چنین سطحی در تحصیالت برخوردار‬ ‫نیست‪ ،‬باد بی نیازی از دانش روز و تحقیر و پس زدن تحصیلکردگان را از سر به در کند‪.‬‬ ‫چنین نگاهی متاسفانه طی سال های اخیر‪ ،‬حاکم بوده و البد می دانید که هم اکنون به‬ ‫لحاظ سطح تحصیالت کارکنان‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بی سوادترین وزارتخانه‬ ‫دولت شناخته شده است‪ .‬انتخاب وزرا از میان افراد با تحصیالت نازل این تلقی منفی‬ ‫را برای نس��ل های جوان و در حال تحصیل ایجاد می کند که تحصیالت ش��اخصی برای‬ ‫رشد و ارتقای شغلی در ایران به شمار نمی اید!‬ ‫‪ -۳‬به لحاظ خاستگاه درونی و بیرونی‪ :‬اینکه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بهتر‬ ‫اس��ت از درون یا بیرون وزارتخانه انتخاب ش��ود‪ ،‬همیشه محل بحث بوده‪ ،‬اما این بحث‬ ‫فقط در قالب زمانی خودش‪ ،‬قابل بررسی و تحلیل است؛ مثال اگر االن شروع کار دولت‬ ‫در سال ‪ ۹۲‬یا ‪ ۹۶‬بود‪ ،‬ایده ال این بود که فردی بیرون از ساختار وزارت‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به عنوان وزیر معرفی شود‪ ،‬چون در ساختار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برخی‬ ‫خصلت های محافظه کارانه و ایده کش نهادینه ش��ده و مدیران ش��اغل در این وزارتخانه‬ ‫بعد از مدتی‪ ،‬در همین ساختار هضم شده و خودشان به موانع تغییر تبدیل می شوند‪.‬‬ ‫اما در شرایط موجود که ‪ ۱۰‬ماه بیشتر از عمر دولت باقی نمانده و اصال فرصتی برای‬ ‫کسب اشنایی و تجربه اندوزی فراهم نیست‪ ،‬بهتر است فردی متخصص‪ ،‬کاردان و سالم‬ ‫از درون وزارتخانه و اش��نا با همین مناس��بات درونی و ترجیحا از میان یکی از معاونان‬ ‫شاغل‪ ،‬انتخاب شود؛ هرچند در میان معاونان بازنشسته هم افراد واجد صالحیت های‬ ‫مذکور موجود است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬به لحاظ سبک مدیریتی‪ :‬پیشبرد کار صنعت بدون برخورداری از تیمی مجرب‬ ‫یا بدون همراه س��ازی مدیران و بدنه س��ازمانی‪ ،‬ممکن نیست‪ .‬شرایط ایده ال برای وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این است که تیمی مجرب و باسابقه اعم از مشاوران یا در سطح‬ ‫مدیریت های کلیدی در اختیار داشته باشد که او را در پیشبرد برنامه ها یاری کنند‪ .‬تمام‬ ‫اتفاقات مثبت در حوزه صنعت ایران به ویژه در دهه ‪ ۴۰‬و ‪ ،۷۰‬متعلق به ادواری اس��ت‬ ‫که تیمی مجرب و همدل حضور داش��ته اند‪ ،‬اما در ش��رایط موجود‪ ،‬انتظار این است که‬ ‫وزیر از میان نیروهای موجود در درون وزارتخانه به سرعت اقدام به «تیم سازی» کند و‬ ‫بی نیاز از «اتوبوس اوری» با کمترین حاش��یه ها‪ ،‬به انتظام امور مبادرت ورزد‪ .‬متاسفانه‬ ‫چند وزیر اخیر‪ ،‬مفهوم «تیم س��ازی» را با «رفیق س��ازی» اشتباه گرفته و به جای تیمی‬ ‫از متخصصان‪ ،‬بی درنگ اشنایان بی تخصص را به کار گرفتند که نه تنها کاری از پیش‬ ‫نبردند‪ ،‬بلکه بدیهی ترین پیامد منفی ان تحقیر بدنه کارشناسی وزارتخانه بود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬به لحاظ رای اوری‪ :‬گرچه به طور طبیعی یکی از دغدغه های دولت در انتخاب‬ ‫وزرا‪ ،‬نحوه کس��ب رای اعتماد از مجلس اس��ت اما این نباید شاخص اساسی در انتخاب‬ ‫وزیر باش��د‪ .‬وزیر ایده ال کس��ی است که برنامه کارشناس��ی و دقیق برای برون رفت از‬ ‫وضعیت فعلی تدوین و به درس��تی از برنامه خود دفاع کند و س��هم دولت و غیر دولت‬ ‫را هم در ایجاد نابسامانی های فعلی توضیح دهد‪ .‬بعد از ان دیگر مجلس است که باید‬ ‫ب��ه وظای��ف ملی و انقالبی و قانون��ی خودش عمل کند اما در ش��رایط فعلی باید وزیر‬ ‫مربوطه‪ ،‬اش��نا به س��اختار و فضای کلی قوه مقننه باشد و بتواند با نمایندگان مستقل‬ ‫و فراکس��یون ها ب��ه تبادل نظر بپردازند‪ .‬فرام��وش نکنیم که همین مجلس فعلی ما هم‬ ‫ترکیبی از ‪ ۲۹۰‬نماینده با خصوصیات و رفتاری متفاوت است و اتفاقا خیلی تشکیالتی‬ ‫هم رای نمی دهند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬به لحاظ ارتباط با رس�انه ها و نیروهای اجتماعی‪ :‬در کش��ورهایی که طبقه‬ ‫س��رمایه دار صنعتی یا احزاب دارای خاس��تگاه اقتصادی وجود ندارد‪ ،‬برنامه توس��عه‬ ‫صنعت��ی با حمایت نیروهای اجتماعی موثر بر توس��عه صنعتی اعم از نیروهای فکری‪،‬‬ ‫روشنفکران‪ ،‬گروه های سیاسی‪ ،‬روزنامه نگاران‪ ،‬هنرمندان یا نظامیان پیش رفته است‪.‬‬ ‫وزیر ایده ال برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کسی است که نیروهای اجتماعی‪،‬‬ ‫رسانه ها و شبکه های اطالع رسانی را کامال بشناسد‪ .‬فهم رسانه ای داشته باشد؛ نه اینکه‬ ‫لزوما روزنامه نگار باشد‪ ،‬بلکه به اهمیت رسانه در پیشبرد امور صنعتی کامال واقف باشد‪.‬‬ ‫جمع بندی و ارائه پیشنهاد‪:‬‬ ‫تمام ش��اخص های فوق الذکر نمی تواند در یک فرد متمرکز باشد‪ .‬هر نامزدی ممکن‬ ‫اس��ت ترکیبی از این ویژگی ها را در خود داش��ته باش��د‪ ،‬اما فعال اگر از ش��رایط ایده ال‬ ‫چشم بپوشیم و این واقعیت را بپذیریم که در این مدت معدود باقیمانده‪ ،‬فقط می توان‬ ‫س��رمایه گذاری ها و پروژه های ناتمام را به س��رانجام رس��اند و اوضاع نابسامان داخلی‬ ‫وزارتخانه را س��امان داد و از هرج و مرج حاکم بر بازار نرخ ها‪ ،‬قدری کاس��ت‪ ،‬بهتر است‬ ‫که وزیر پیشنهادی از معاونان فعلی و شاغل در وزارتخانه باشد‪.‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!