روزنامه صمت شماره 1848 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1848

روزنامه صمت شماره 1848

روزنامه صمت شماره 1848

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه عنوان کرد‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1848‬پیاپی ‪3166‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ولنگاری‬ ‫در خرج کردن منابع ارزی‬ ‫از عهده رفع تعهدات مان‬ ‫برنمی اییم‬ ‫قانون چک و بسترسازی‬ ‫برای بانکداری الکترونیک‬ ‫گفت و گو‬ ‫تداوم تورم‬ ‫در دوره «پساروحانی»‬ ‫ش های روز‬ ‫گزار ‬ ‫واردات برنج‬ ‫تامین یا تهدید؟‬ ‫روند گرانی‬ ‫مرغ یک پا دارد!‬ ‫تحلیل روز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تـورم در بـرزخ‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫نمودار شاخص قیمت ها‬ ‫در نیمه دوم سال به کدام سو می رود؟‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫از دید کارشناس��ان مهار تورم یکی از بزرگ ترین چالش های ابراهیم رئیس��ی در سکانداری شاخص های اقتصادی منتش��ر می کنند‪ ،‬به نظر می رسد کار مدیران اقتصادی دولت سیزدهم به می��زان قابل توجهی تحت تاثی��ر مذاکرات و نتیجه تالش ها برای احی��ای برجام و همچنین‬ ‫دولت س��یزدهم اس��ت؛ تا جایی که امکان دارد به طور کلی استراتژی تیم مدیریتی دولت را نیز باوجود همه نقدهایی که بر عملکرد دولت حسن روحانی دارند‪ ،‬به مراتب دشوارتر از ان چیزی پذیرش ‪ FATF‬خواهد بود‪ ،‬زیرا در صورت محقق نشدن این دو مورد انتظار می رود کار از انچه‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬باتوجه به گزارشاتی که مرکز امار ایران و بانک مرکزی از نرخ تورم و سایر باش��د که تاکنون تصور می ش��د‪ .‬به اعتقاد صاحب نظران چش��م انداز تورم در نیمه دوم امسال امروز شاهدش هستیم سخت تر شود و احتماال تورم از سقف ‪ ۶۰‬درصد هم عبور کند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫دور باطل واردات خودرو‬ ‫کاهش تورم نقطه ای‬ ‫و افزایش تورم ماهانه‬ ‫دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در مجمع عمومی عادی‬ ‫س��الیانه ش��رکت ملی صنایع مس ایران با اعالم خبر خوب س��وداوری چش��مگیر شرکت مس‬ ‫طی س��ه ماهه نخس��ت سال جاری خطاب به س��هامداران فملی گفت‪ :‬طی سه ماهه سال جاری‬ ‫‪9500‬میلیارد تومان س��ود خالص در ش��رکت ملی صنایع مس ایران اتفاق افتاد که بیانگر یک‬ ‫حرکت صعودی و شفاف و روشن برای مس و سهامداران این شرکت است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ان روی مسئله «رسوب کاال»‬ ‫در دروازه های ورودی‬ ‫رشد ‪12‬درصدی تولید و ‪88‬درصدی‬ ‫فروش فملی در سال جهش تولید‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1848‬‬ ‫پیاپی ‪3166‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ان روی مسئله‬ ‫«رسوب کاال» در‬ ‫دروازه های ورودی‬ ‫بهروز صادقی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫همسایگان در تصرف اب رودخانه ها عدالت را رعایت کنند‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه همسایگان ما باید‬ ‫در تص��رف اب رودخانه ها عدالت را رعایت کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه محیط زیس��ت باید با کشورهای‬ ‫منطقه و همس��ایه مش��ارکت داش��ته باشیم‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬حس��ن روحانی در ایی��ن افتتاح‬ ‫طرح های ملی س��ازمان های مناطق ازاد تجاری‬ ‫و اقتصادی و محیط زیس��ت در هشتادوپنجمین‬ ‫پوی��ش تدبیر و امید برای جهش تولید‪ ،‬با تبریک‬ ‫ایام مبارک والدت امام هادی (ع) و روز عید غدیر‬ ‫خم گفت‪ :‬در ‪ 8‬س��ال اخی��ر مناطق ازاد فعالیت‬ ‫بس��یار خوبی داشتند و مس��یر را کامال تصحیح‬ ‫کردند‪ .‬رئیس جمهوری افزود‪ :‬از اغاز دولت‪ ،‬تالش‬ ‫ما این بود که مناطق ازاد از مناطق واردکننده و‬ ‫عرضه کننده کاال به مس��افران‪ ،‬به مراکز تولیدی‪،‬‬ ‫صادراتی و جذب سرمایه داخلی و خارجی تبدیل‬ ‫ش��وند که این کار انجام شد‪ .‬ضمن اینکه مناطق‬ ‫ازاد را توس��عه دادی��م و مناطق موردنیاز مردم و‬ ‫م��ورد اص��رار اس��تان ها هم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تصویب شد‪ .‬روحانی با بیان اینکه امروز‬ ‫‪ ۱۵‬منطق��ه ازاد در کش��ور داریم‪ ،‬گفت‪ :‬مناطق‬ ‫ازادی که اخیرا تصویب ش��ده‪ ،‬در اینده نزدیک‬ ‫باید فعال ش��ود‪ .‬مناطق ازاد می توانند کش��ور را‬ ‫در مسیر تعامل س��ازنده با کشورهای همسایه و‬ ‫کش��ورهای جهان قرار دهند‪ .‬روحانی اضافه کرد‪:‬‬ ‫هر کس منصفانه امروز را با ‪ ۸‬س��ال قبل مقایسه‬ ‫کند‪ ،‬می تواند ببیند که چه ش��رایطی ایجاد شده‬ ‫و طبق همین امار ارائه شده از روزهای پاک‪ ،‬تعداد‬ ‫این روزها در منطقه ای از ‪ ۲۰‬روز به ‪ ۸۰‬روز یعنی‬ ‫‪ ۴‬برابر رسیده و این موضوع را در کالنشهرها هم‬ ‫ش��اهد هستیم‪ .‬رئیس جمهوری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫توس��عه مترو و ریل‪ ،‬رس��اندن استاندارد سوخت‬ ‫موتوره��ا و گازوئی��ل به ی��ورو ‪ ۴‬و ‪ ،۵‬قطع بنزین‬ ‫پتروش��یمی و گازی ک��ردن اتوبوس ه��ا و حتی‬ ‫برقی کردن انها که اخیرا افتتاح و ش��روع ش��ده‪،‬‬ ‫در نهایت همه برای محیط زیست است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��اهدیم نیروگاه های‬ ‫زی��ادی که قبال انرژی انها با م��ازوت و گازوئیل‬ ‫تامین می ش��د‪ ،‬امروز بخ��ش بزرگی از انها با گاز‬ ‫تامی��ن انرژی می ش��وند که این امر در راس��تای‬ ‫حفاظت از محیط زیست است‪ .‬توسعه گازرسانی‬ ‫به روس��تاها از ‪ ۱۴‬هزار به ‪ ۳۳‬هزار یعنی اهمیت‬ ‫ب��ه محیط زیس��ت و اینکه بوته ها حفظ ش��ود و‬ ‫مردم در س�لامت باش��ند و برای گرم کردن خود‬ ‫در زمس��تان‪ ،‬پخت وپز و سایر مصارف از سوختی‬ ‫اس��تفاده کنند که مش��کالت زیس��ت محیطی‬ ‫کمت��ری دارد‪ .‬روحانی اضافه کرد‪ :‬اینکه اب را به‬ ‫ش��رق کشور و کویر رساندیم و استان های شرقی‬ ‫م��ا در اینده از اب شیرین ش��ده دریای عمان یا‬ ‫خلیج فارس اس��تفاده خواهند ک��رد همه و همه‬ ‫برای محیط زیس��ت اس��ت‪ .‬اینکه همه مشعل ها‬ ‫را در جن��وب خاموش و از ان برای پتروش��یمی‬ ‫اس��تفاده می کنیم و پاالیش��گاه عظیم بیدبلند را‬ ‫افتت��اح کرده ایم یعنی اهمیت به محیط زیس��ت‪.‬‬ ‫محیط زیست ابعاد مختلفی دارد و اینکه تاالب ها‬ ‫و دریاچه ها باید احیا و حق انها ستانده و حقابه ها‬ ‫به انها داده ش��ود یعنی توجه به محیط زیس��ت‪.‬‬ ‫روحانی‪ ،‬ش��رایط فعلی محیط زیست را از ‪ ۸‬سال‬ ‫قبل بهتر توصیف و در عین حال خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫البته این به معنای رفع کامل مش��کالت نیس��ت‪.‬‬ ‫در زمینه محیط زیس��ت باید با کشورهای منطقه‬ ‫و همس��ایه مش��ارکت کنیم‪ ،‬چون برخی مسائل‬ ‫به کش��ورهای همس��ایه ما و برخی مسائل هم به‬ ‫این مربوط می ش��ود که همسایگان ما در تصرف‬ ‫اب رودخانه ه��ا باید عدال��ت را رعایت کنند‪ .‬وی‬ ‫ساعت کاری ادارات تا پایان مرداد ‪ ۷‬تا ‪ ۱۳‬است‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی اس��تاندار‬ ‫ته��ران گف��ت‪ :‬باتوج��ه به ق��رار گرفت��ن پایتخت در‬ ‫وضعیت قرمز کرونایی‪ ،‬کارمندان نهادها و دستگاه های‬ ‫اجرای��ی خدمات ضروری با ‪ ۷۰‬درص��د و غیرضروری‬ ‫ب��ا ‪ ۵۰‬درص��د ظرفیت باید در محل کار حاضر ش��وند‪.‬‬ ‫غالمرضا عباس پاشا در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬دورکاری‬ ‫در ادارات براس��اس بخش��نامه و اپیدمی ویروس کرونا‬ ‫دوباره احصا شده و دستگاه های دولتی براساس مصوبه‬ ‫س��تاد ملی کرونا مکلفند‪ ،‬بخش��ی از خدمات خود را از‬ ‫طری��ق الکترونیکی به م��ردم ارائه دهند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫به دلیل بحرانی بودن وضعیت ش��یوع کرونا تصمیماتی‬ ‫در شورای اداری استان تهران و ستاد مقابله با کرونا در‬ ‫زمینه دورکاری گرفته ش��ده و براساس مصوبه سازمان‬ ‫اس��تخدامی کش��ور دس��تگاه ها موظفن��د از ظرفیت‬ ‫دورکاری ب��ا اولوی��ت کارمن��دان زن دارای فرزن��دان‬ ‫خردس��ال‪ ،‬زنان ب��اردار و بیماران زمینه ای اس��تفاده‬ ‫کنند و اگر ظرفیت دیگری وجود داش��ت این ش��رایط‬ ‫برای س��ایر کارمندان در نظر گرفته ش��ود‪ .‬عباس پاشا‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬براساس نوع کار برخی کارمندان باید‬ ‫در محل کار حضور داش��ته باش��ند و برخی باتوجه به‬ ‫زیرس��اخت های خدم��ات الکترونیکی در دس��تگاه ها‬ ‫وظیف��ه خود را به ش��یوه دورکاری انجام دهند‪ .‬وی با‬ ‫اف��زود‪ :‬اینک��ه دو رودخانه ب��زرگ و مهم دجله و‬ ‫فرات را فقط یک کش��ور اس��تفاده کند و کش��ور‬ ‫پایین دستی خشک ش��ود‪ ،‬اثار ان به کشورهای‬ ‫همسایه که ما هستیم برمی گردد‪ .‬اینکه در کشور‬ ‫ش��رقی ما سد ساخته ش��ود و اب به اندازه کافی‬ ‫وارد دریاچه هامون نش��ود‪ ،‬یعنی محیط زیس��ت‬ ‫دچار مش��کل می شود‪ .‬روحانی در بخش دیگری‬ ‫از سخنانش دریاچه ارومیه را یکی از مسائل بسیار‬ ‫مهم زیس��ت محیطی عنوان کرد و گفت‪ :‬دریاچه‬ ‫ارومیه را با تاالب ها و رودخانه های دیگر مقایسه‬ ‫نکنید‪ .‬به برخی اس��تان ها در دولت های یازدهم‬ ‫و دوازده��م رفتیم و انج��ا معترض بودند که چرا‬ ‫انق��در بر دریاچه ارومیه تاکید دارید‪ .‬علت اینکه‬ ‫از روز اغ��از ب��ه کار دولت به فک��ر دریاچه ارومیه‬ ‫بودی��م و امروز در روزه��ای پایانی هم به فکر ان‬ ‫هستیم این است که اطراف دریاچه ارومیه صدها‬ ‫کیلومتر تحت تاثیر خشک شدن دریاچه ارومیه‬ ‫قرار می گرفت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر دریاچه ارومیه با‬ ‫همان روند سال ‪ ۹۲‬ادامه می یافت و برنامه ریزی‬ ‫و س��رمایه گذاری نمی ش��د‪ ،‬امروز به یک محیط‬ ‫خش��ک پر از نمک تبدیل می ش��د که هر گرد و‬ ‫غبار و هر وزش بادی‪ ،‬همه شهرها‪ ،‬باغ ها‪ ،‬مزارع‪،‬‬ ‫مرات��ع و درخت��ان و حی��ات را در منطقه از بین‬ ‫می برد‪ .‬روحانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در دولت تدبیر‬ ‫بیان اینکه بهداش��ت محیط در ادارات رعایت می شود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬به دستگاه های دولتی تکلیف شده از حضور‬ ‫کارمن��دان و مراجعه کنندگان بدون ماس��ک به ادارات‬ ‫جلوگیری کنند و س��اعت حضور برای انها غیبت ثبت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عباس پاش��ا با بیان اینکه حضور کارکنان در ادارات‬ ‫تا اخر مرداد از س��اعت ‪ ۷‬تا ‪ ۱۳‬اس��ت‪ ،‬از ش��هروندان‬ ‫خواست همچنان پروتکل های بهداشتی نظیر استفاده‬ ‫از ماس��ک و فاصله گ��ذاری اجتماعی را رعایت کنند تا‬ ‫بتوانیم پیشگیری مناسبی در زمینه این بیماری داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬روس��ای ادارات ارائه دهنده‬ ‫خدمات ضروری و دستگاه های مرتبط با ماموریت های‬ ‫اساسی و مدیریت شهری در شهرهای قرمز می توانند با‬ ‫تشخیص باالترین مقام مسئول در سطح ملی یا استانی‬ ‫نس��بت ب��ه کاهش حضور تا ‪ ۵۰‬درص��د کارکنان خود‬ ‫اق��دام کنند؛ مش��روط بر انکه خلل��ی در ارائه خدمات‬ ‫ضروری به وجود نیاید و در س��ایر ادارات ارائه خدمات‬ ‫با حضور حداکثر یک س��وم کارکنان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه عباس پاش��ا رعایت پروتکل های بهداش��تی‬ ‫ازس��وی کارکنان دس��تگاه ها باالی ‪ ۷۵‬درصد است و‬ ‫مهم اصناف و مردم هستند که تا چه حد این پروتکل ها‬ ‫و نیز فاصله اجتماعی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫و امی��د ‪ ۱۵‬ه��زار میلی��ارد تومان ب��رای احیای‬ ‫دریاچه ارومیه هزینه ش��ده است‪ .‬روحانی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬قرار است پساب تصفیه شده فاضالب تبریز‬ ‫وارد دریاچه ارومیه ش��ود که این هم حدود ‪۱۲۲‬‬ ‫میلیون مترمکعب است؛ عالوه بر این ‪ ۵۱‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب پس��اب از ارومیه وارد ای��ن دریاچه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همه این اب ها ظ��رف ‪ 2‬ماه اینده‬ ‫وارد این دریاچه می ش��ود‪ .‬رئیس جمهوری اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با افزایش الیروبی ها و اقداماتی که در بخش‬ ‫کشاورزی انجام شده‪ ۱۴۶ ،‬میلیون مترمکعب به‬ ‫ورودی دریاچه اضافه ش��ده اس��ت؛ عالوه بر این‬ ‫حدود ‪ ۵‬هزار حلقه چاه بسته و ‪ ۶‬هزار حلقه چاه‬ ‫کنترل شد که از ان اب اضافه برداشت نشود‪ .‬وی‬ ‫از تکمیل دو سد دیگر خبر داد و گفت‪ :‬سد چراغ‬ ‫ویس به زودی تکمیل می ش��ود که با تکمیل ان‪،‬‬ ‫اب س��د بوکان برای دریاچه ارومیه رها می شود‪.‬‬ ‫سد سیلوه و چپراباد هم در حال تکمیل است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬امیدوارم همه این طرح ها تا پایان تابستان‬ ‫و اوای��ل پاییز افتتاح و عملیاتی ش��ود و ش��اهد‬ ‫دریاچه ارومیه ای باش��یم که در مس��یر سالمت‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬البته اگر دریاچه بخواهد به س��طح‬ ‫اکولوژیکی که ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬کیلومتر مربع است‪،‬‬ ‫برس��د چند سال طول می کشد‪ ،‬اما مسیر هموار‬ ‫شده است‪ .‬وی افتتاح مرکز اینده پژوهی دریاچه‬ ‫را جزو اقدامات ماندگار دولت یازدهم و دوازدهم‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬اگر این اهتمام و تالش در این‬ ‫‪ ۸‬سال نمی شد‪ ،‬تونل ها ساخته نمی شد‪ ،‬کانال ها‬ ‫الیروبی نمی شد‪ ،‬سدها ساخته نمی شد‪ ،‬چاهای‬ ‫غیرمجاز بس��ته نمی شد و کش��اورزی ها اصالح‬ ‫نمی ش��د امروز دریاچه ارومیه خش��ک شده بود‪.‬‬ ‫الحمدهلل در مس��یر احیای کامل دریاچه ارومیه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬دالل تعیین کننده نرخ سیمان‬ ‫در بازار هستند‬ ‫نماین��ده م��ردم اردبی��ل در مجل��س‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬باوجود اینکه تولید‬ ‫سیمان بیش از نیاز داخلی است‪ ،‬دالالن‬ ‫در ب��ازار نرخ س��یمان را تعیین می کنند‬ ‫و باید این موضوع در مجلس رس��یدگی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬صدیف ب��دری در‬ ‫جلس��ه علنی روز دوشنبه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی طی تذکری ش��فاهی‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ‪ ۳۰۰‬ط��رح در اولویت اعالم‬ ‫وصول ازس��وی هیات رئیس��ه مجلس و‬ ‫الزم است هیات رئیسه اولویت های کشور‬ ‫را در دس��تور رس��یدگی در صحن علنی‬ ‫مجلس قرار دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتق��اد از گرانی ه��ای اخی��ر‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬هر روز ش��اهد افزایش نرخ‬ ‫کاالهای اساس��ی هس��تیم و گرانی ها به‬ ‫س��یمان و میلگرد هم رسیده است‪ .‬نرخ‬ ‫س��یمان به کیس��ه ای بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان رس��یده و حتما بای��د این موضوع‬ ‫در دس��تور رس��یدگی مجلس قرار گیرد‪.‬‬ ‫نرخ میوه هم بس��یار گران ش��ده و مردم‬ ‫نمی توانند بیشتر از نیم کیلو میوه بخرند‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم اردبیل در مجلس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تولید س��یمان بی��ش از نیاز داخلی‬ ‫است و مشخص نیست چرا سیمان گران‬ ‫می ش��ود اما مطابق اظهارات مس��ئوالن‬ ‫ذی ربط ‪ ۲۰‬دالل در بازار نرخ س��یمان را‬ ‫تعیین می کنند‪.‬‬ ‫بدری در ادامه با تاکید بر ضرورت حل‬ ‫مشکل اب کشور خاطرنشان کرد‪ :‬ممکن‬ ‫است مس��ائل خوزس��تان در استان های‬ ‫دیگر نی��ز اتف��اق بیفتد؛ بر این اس��اس‬ ‫بای��د فکر ج��دی برای حل مش��کل اب‬ ‫ک��رد‪ .‬وی گف��ت‪ :‬الزم اس��ت مرک��ز‬ ‫پژوهش ه��ای مجل��س ب��ا اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت ه��ای داخل��ی و کم��ک از‬ ‫کارشناس��ان داخلی‪ ،‬مطالعات دقیقی در‬ ‫این باره داش��ته باش��د و مس��ئله انتقال‬ ‫اب از دری��ای خ��زر به دری��ای عمان و‬ ‫خلیج ف��ارس با احداث کان��ال ویژه مورد‬ ‫ارزیابی جدی قرار گیرد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫«مرکز فناوری و نواوری رسا» افتتاح شد‬ ‫تصویر هوایی از خشک شدن منابع ابی گلستان‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫مرکز فناوری و نواوری رس��ا با حضور رئیس س��ازمان انرژی اتمی و معاون علمی و‬ ‫فناوری رئیس جمهوری افتتاح ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬نخس��تین مرکز نواوری تخصصی‬ ‫صنعت هس��ته ای با هدف تجاری س��ازی دستاوردهای پژوهش��ی دانشمندان هسته ای‬ ‫کش��ور با حضور علی اکبر صالحی‪ ،‬رئیس س��ازمان انرژی اتمی و س��ورنا ستاری‪ ،‬معاون‬ ‫علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد‪ .‬راه اندازی این مرکز نخستین گام در مسیر‬ ‫ش��کل دهی به زیس��ت بوم نواوری در صنعت هس��ته ای و پش��تیبانی از فرایند توسعه‬ ‫نواوری در این صنعت است و امید می رود منجر به بهره مندی جامعه از مزایای توسعه‬ ‫کاربردهای صلح امیز فناوری هس��ته ای در حوزه های پزش��کی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬صنعت و‪...‬‬ ‫ش��ود‪ .‬دهکده نواوری و فناوری رس��ا توس��ط تیمی از مخترعان و نخبگان در فروردین‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬راه اندازی ش��د‪ .‬اتاق فکر و ش��ورای سیاس��ت گذاری مرکزی متشکل از اساتید و‬ ‫فرهیختگان دانشگاهی‪ ،‬سیاست های کالن را برنامه ریزی کرده و بر اجرای انها نظارت‬ ‫می کند‪ .‬این مرکز نخستین بار با ایده دانش محوری در حوزه فناوری های نوین در پارک‬ ‫علم و فناوری فارس شروع به فعالیت کرد‪ .‬مهم ترین اهداف این دهکده استفاده از توان‬ ‫نخبگان در جهت کمک به رونق تولید‪ ،‬ارتباط بین دانشگاه و صنعت‪ ،‬پرورش قشر جوان‬ ‫و فارغ التحصیالن دانش��گاهی عنوان ش��ده اس��ت‪ .‬هر دپارتمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫منحص��ر ب��ه خود داش��ته و اعضای فعال ه��ر یک از این دپارتمان ه��ا را جوانان نخبه و‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل می دهند‪ .‬از دیگر اهداف این مجموعه دانش بنیان‪،‬‬ ‫کمک به تحقق و س��اخت ایده های مبتکران اس��ت؛ به طوری که متقاضیان برای اجرای‬ ‫ایده ه��ای خود می توانند به کارشناس��ان دهک��ده مراجعه کنند و متخصصان دهکده با‬ ‫حمایت علمی و فنی برای اجرای طرح ها به یاری مبتکران می پردازند‪.‬‬ ‫ایران ثابت کرده‬ ‫دوستی قابل اتکا است‬ ‫ر ئیس جمه��و ر ی‬ ‫منتخ��ب در دی��دار با‬ ‫وزی��ر خارج��ه قطر با‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه ایران‬ ‫ثاب��ت کرده دوس��ت و‬ ‫ش��ریک مطمئ��ن و‬ ‫قابل اتکای��ی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اطمینان داشته باش��ید که ایران خیرخواه‬ ‫همسایگان خود است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین رئیسی در این دیدار‬ ‫با بی��ان اینکه دو ملت ایران و قط��ر‪ ،‬برادر دینی و‬ ‫شریک منطقه ای یکدیگر هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬تهران‬ ‫به روابط ب��ا دوحه اهتمام وی��ژه ای دارد و اولویت‬ ‫سیاست خارجی دولت اینده همسایگان خواهند‬ ‫بود‪ .‬رئیس جمه��وری منتخب با اش��اره به اینکه‬ ‫ایران ثابت کرده که دوس��ت و ش��ریکی مطمئن و‬ ‫قابل اتکا اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اطمینان داشته باشید‬ ‫که ایران خیرخواه همس��ایگان خود است‪ .‬رئیسی‬ ‫با بیان اینکه ریشه بروز ناامنی در منطقه را باید در‬ ‫خارج از ان جس��ت وجو کرد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬راه حل‬ ‫اس��تقرار امنیت پایدار و ثبات منطقه ای همکاری‬ ‫کشورهای منطقه براساس اعتماد متقابل سیاسی‬ ‫و نفی عملی دخالت بیگانگان در منطقه است‪.‬‬ ‫همچنین رئیس جمه��وری منتخب جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در گفت وگو با سلطان عمان گفت‪:‬‬ ‫گس��ترش روابط ایران و عم��ان باتوجه به اعتماد‬ ‫سیاس��ی متقاب��ل‪ ،‬هدفی در دس��ترس اس��ت و‬ ‫گفت وگو با همس��ایگان‪ ،‬اولویت دیپلماسی دولت‬ ‫سیزدهم خواهد بود‪.‬‬ ‫س��ید ابراهیم رئیس��ی‪ ،‬در گفت وگ��وی تلفنی‬ ‫هیثم بن طارق‪ ،‬سلطان عمان با وی‪ ،‬ضمن تبریک‬ ‫عید س��عید قربان گفت‪ :‬برادری دو ملت و دوستی‬ ‫دو دولت ان قدر ریش��ه دار و مس��تحکم است که‬ ‫تحوالت منطقه ای و بین المللی هیچ گاه نتوانسته‬ ‫ان را تضعیف کند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری منتخ��ب روابط دو کش��ور را‬ ‫هم��واره رو ب��ه گس��ترش توصیف ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫تعامالت تهران و مسقط با سطح قابل انتظار فاصله‬ ‫دارد؛ بنابرای��ن بای��د در نخس��تین فرصت برنامه‬ ‫جامع گس��ترش روابط اقتصادی دو کشور زیر نظر‬ ‫کارشناس��ان دو طرف تنظیم و با تایید س��ران دو‬ ‫کشور اجرایی شود‪.‬‬ ‫رئیس��ی عم��ان را همس��ایه ای قاب��ل اعتماد و‬ ‫ش��ریکی ارزش��مند برای ایران برش��مرد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به س��طح اعتمادی که بین دو کشور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گسترش روابط در عرصه های مختلف‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتص��ادی و فرهنگی هدف��ی کامال در‬ ‫دسترس اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری منتخب تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تعامل‪ ،‬گفت وگ��و‪ ،‬رایزنی و هم اندیش��ی با‬ ‫همس��ایگان در موضوعات و مسائل مهم منطقه‪،‬‬ ‫اولویت دیپلماسی دولت سیزدهم خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ش��یخ‬ ‫محمد بن عبدالرحمان‬ ‫ال ثان��ی‪ ،‬مع��اون‬ ‫نخست وزیر و وزیر امور‬ ‫خارجه قطر نیز در این‬ ‫دیدار با تبریک پیروزی‬ ‫ای��ت اهلل رئیس��ی و‬ ‫رس��اندن س�لام امیر قطر به وی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قطر‬ ‫به دنبال همکاری برای تحکیم روابط دوجانبه و نیز‬ ‫ت�لاش ب��رای تامین امنی��ت منطقه ب��ا همکاری‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫هیثم بن طارق‪ ،‬سلطان‬ ‫عم��ان نی��ز در‬ ‫گفت وگ��وی تلفنی با‬ ‫رئیس جمهور منتخب‬ ‫ضم��ن تبری��ک عی��د‬ ‫س��عید قرب��ان و نی��ز‬ ‫ارزوی موفقی��ت برای‬ ‫ایت اهلل رئیس��ی گفت‪ :‬تردید ندارم که روابط بین‬ ‫ای��ران و عمان قوی باقی خواه��د ماند و این روابط‬ ‫دوس��تانه و س��ازنده بر تمام تحوالت منطقه تاثیر‬ ‫مثبت خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��لطان عمان ب��ا قدردانی از موضع رئیس��ی‬ ‫درب��اره تعامل س��ازنده ب��ا همس��ایگان به عنوان‬ ‫اولویت سیاس��ت خارجی دولت اینده جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اعتماد سیاسی متقابل‬ ‫از مهم ترین عوامل نزدیکی تهران و مسقط است و‬ ‫نزدیکی هر چه بیش��تر روابط دو کشور در راستای‬ ‫تامین منافع کل منطقه را با جدیت دنبال خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫چندی پیش خبرهایی از رس��وب کاال در برخی مبادی ورودی‬ ‫کش��ور در رس��انه ها مطرح ش��د و از ان پس دوباره دستور برای‬ ‫ازادسازی و ترخیص س��ریع کاال از این گمرکات در صدر خبرها‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫رس��وب کاالهای اساسی موردنیاز بازارهای داخلی‪ ،‬به ویژه مواد‬ ‫اولی��ه کاالهای ض��روری جامعه در گمرک های ورودی کش��ور از‬ ‫جمله پدیده هایی اس��ت که در چند س��ال اخیر چهره نمود‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که تا پی��ش از ان‪ ،‬این گونه مواد و دیگر کاالهای‬ ‫واس��طه ای در انبارهای مبادی ورودی کشور تقریبا مشکلی برای‬ ‫ترخیص نداش��تند‪ .‬همزمان با تداوم و تش��دید تحریم ها و پیامد‬ ‫اف��ت ص��ادرات و کاهش درامدهای نفتی و محدود ش��دن منابع‬ ‫ارزی کش��ور‪ ،‬با مش��کل رو ب��ه تزاید رس��وب کاال در گمرکات و‬ ‫مبادی ورودی مواجه شده ایم‪.‬‬ ‫براس��اس مق��ررات گمرکی اصوال ب��رای برخی کااله��ا که ارز‬ ‫ترجیح��ی دریافت می کنند ت��ا زمانی که ازس��وی بانک مرکزی‬ ‫تخصی��ص ارز صورت نگیرد‪ ،‬ام��کان ترخیص وجود ندارد‪ .‬چالش‬ ‫دیگر ان اس��ت ک��ه کاالهایی که به صورت اعتب��اری وارد بنادر و‬ ‫گمرکات کشور ش��ده اند‪ ،‬مادامی که ارز ان تامین نشود‪ ،‬صاحب‬ ‫کاال ک��ه ان را ب��ا اعتب��ار خ��ود وارد کرده‪ ،‬به علت نداش��تن کد‬ ‫رهگی��ری بانک‪ ،‬نمی تواند نس��بت به ترخی��ص کاال اقدام کند و‬ ‫گمرک نیز از صدور مجوز ترخیص ان خودداری خواهد کرد‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬در تداوم ش��رایط ناش��ی از تحریم ها‪ ،‬پاندمی کرونا‪ ،‬تشدید‬ ‫مش��کالت اقتصادی که بس��یاری از صنایع تولی��دی (به ویژه در‬ ‫بخ��ش مواد غذایی و کاالهای اساس��ی) از نبود م��واد اولیه خط‬ ‫تولی��د در مضیفه قرار دارند‪ ،‬تنگ ش��دن حلق��ه تامین ارز‪ ،‬نبود‬ ‫ام��کان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کش��ور افزون‬ ‫بر کاهش روند تولید و عرضه مواد موردنیاز احاد جامعه‪ ،‬تش��دید‬ ‫رون��د بیکاری را در پی داش��ته و افزایش بی رویه قیمت ها امنیت‬ ‫اقتص��ادی و اجتماعی جامعه را نیز به مخاطره انداخته اس��ت؛ از‬ ‫همین رو در چند س��ال اخیر ازسوی س��تاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫دول��ت‪ ،‬واردات کاال با ارز اش��خاص بدون انتق��ال ارز که تا پیش‬ ‫از این ممنوع ب��وده (باوجود مخالفت بانک مرکزی که این امر را‬ ‫موجب گرانی بیشتر نرخ ارز می دانست) مجاز اعالم شد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران امور گمرکی با تاکید بر اینکه‬ ‫بخش��ی از انباش��ت کاالهای وارداتی به دلیل صادر نش��دن مجوز‬ ‫ترخیص‪ ،‬نداش��تن اظهارنامه گمرکی یا رعایت نش��دن تشریفات‬ ‫گمرکی اس��ت‪ ،‬در این زمینه می گویند دپوی بخشی از کاالهای‬ ‫اساسی پشت دروازه های ورودی ناشی از بخشنامه ها و بروکراسی‬ ‫حاک��م ب��ر تش��ریفات گمرکی اس��ت‪ .‬به گفت��ه انان‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫اسیب شناس��ی هایی که به منظور کاهش چالش های رس��وب کاال‬ ‫در دروازه های ورودی کشور صورت گرفته و تسهیالتی که باتوجه‬ ‫ب��ه اصالح ثبت س��فارش‪ ،‬تامین ارز و ص��دور مجوزهای ضروری‬ ‫تش��ریفات گمرک��ی فراهم ش��ده‪ ،‬باعث کاهش حج��م کاالهای‬ ‫دپوش��ده در مبادی ورودی کشور نشده‪ ،‬زیرا بسیاری از صاحبان‬ ‫این کاالها از ش��رایط تحریمی و جنگ اقتصادی ناش��ی از بی اثر‬ ‫ش��دن معاهده برجام و نپیوس��تن ایران ب��ه معاهده ‪ FATF‬که‬ ‫ش��رایط دش��واری را ب��ر اقتصاد و م��راودات پولی کش��ور حاکم‬ ‫کرده‪ ،‬اس��تفاده ک��رده و بدون گذراندن تش��ریفات و فرایندهای‬ ‫ثبت س��فارش‪ ،‬تامین ارز و اخذ مجوزهای ضروری در این زمینه‪،‬‬ ‫نخس��ت کاالی مورد نظرش��ان را وارد کردند تا دولت نیز باتوجه‬ ‫به نیاز مب��رم بازار ب��ه این گونه مواد‪ ،‬تس��هیالت و تخفیف هایی‬ ‫برای ش��ان در نظر گیرد و انان با بهره گیری از این شرایط سودی‬ ‫سرش��ار و همه جانبه را با رانتی که برای ش��ان ایجاد می شود‪ ،‬به‬ ‫جیب بزنند!‬ ‫صدالبته برخی از این گونه بازرگانان حس��ابگر در زمره واردات‬ ‫خ��ود کاالهایی را می گنجانند که چندان هم ضروری نیس��تند و‬ ‫بدین گونه است که تحت لوای رسوب کاال‪ ،‬دولت زیر فشار صنایع‬ ‫تولیدی‪ ،‬نیاز بازار و جامعه متقاضی این گونه کاالها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در س��ایه همین جو روانی اس��ت ک��ه ذی نفعان ب��ا البی گری و‬ ‫برقراری ارتباط با نهاده��ا و مراجع بانفوذ‪ ،‬اتاق های اقتصادی و‪...‬‬ ‫بالتکلیفی و رسوب چندین میلیون تن کاال در گمرکات و مناطق‬ ‫ازاد کش��ور را به س��بب بی تدبیری و بی کفایتی مدیران مس��ئول‬ ‫در دس��تگاه های اجرایی کش��ور و علت العل��ل افزایش قیمت ها و‬ ‫نارضایتی مردم می دانند و با انداختن مس��ئولیت تامین نش��دن‬ ‫ارز به گردن بانک مرکزی‪ ،‬راه های ترخیص کاالهای وارداتی خود‬ ‫را هموار می کنند تا باتوجه به اهرم احتمال فاس��د شدن بسیاری‬ ‫از م��واد و کاالهای واردش��ده‪ ،‬مقام های مس��ئول به صرف نظر از‬ ‫پاره ای ضرورت های قانونی همچون نداش��تن مجوزها به ترخیص‬ ‫کاالهای شان رضایت دهند‪.‬‬ ‫س��وابق امر نیز بیانگر مواردی از این گونه تصمیم ها برای جمع‬ ‫و جور کردن مسئله رس��وب کاالهای وارداتی در گمرکات کشور‬ ‫اس��ت و ش��اید از همی��ن رو برخ��ی صاحبان کاالهای رس��وبی‪،‬‬ ‫انبار های بنادر و مناطق ازاد کش��ور را مکانی مناسب برای دپوی‬ ‫کاالهای شان می دانند و برای ترخیص ان شتابی ندارند‪.‬‬ ‫بی تردید در ش��رایط تورمی کشور که به رونق سوداگری دامن‬ ‫می زند‪ ،‬نه کارافرینی های اش��تغالزا و اقتصاد مولد‪ ،‬برطرف کردن‬ ‫خالهای قانونی‪ ،‬نوس��ازی و بهینه س��ازی قوانی��ن پولی و بانکی‪،‬‬ ‫بازنگری در ش��رایط ثبت س��فارش ها به منظور ترخیص قانونمند‬ ‫کاالهای وارداتی و سالم س��ازی این رونده��ا‪ ،‬ضرورتی انکارناپذیر‬ ‫برای اصالح زیرس��اخت های نظام گمرکی کشور است؛ اصالحاتی‬ ‫که بهینه س��ازی بنیادی قوانین و مقررات س��رلوحه ان باش��د تا‬ ‫از دخالت ه��ا و تصمیم س��ازی نهادهای مختل��ف در این عرصه و‬ ‫تغیی��رات هر چند یک ب��ار قوانین و مقررات ک��ه راه های فرار را‬ ‫برای س��وداگران فراهم می سازد‪ ،‬جلوگیری کند و مسیر هر گونه‬ ‫رانت خواری مسدود شود‪.‬‬ ‫سوءمدیریت‬ ‫دلیل اصلی‬ ‫مشکالت کشور‬ ‫رئیس قوه مقننه عمده مش��کالت کش��ور را ناش��ی از سوءمدیریت‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬باید ب��ا مدیریت قوی در پی اس��تفاده بهینه از توان‬ ‫نخبگان‪ ،‬جوانان و متخصصان کش��ور باش��یم‪ .‬به گ��زارش خانه ملت‬ ‫محمدباق��ر قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی در ایین افتتاح‬ ‫طرح ملی صنعتی س��ازی س��اختمان توس��ط وزارت دفاع اظهار کرد‪:‬‬ ‫امروز ش��اهد برخی موضوعات و مش��کالت در کشور مانند موضوع اب‬ ‫در اس��تان خوزستان هس��تیم‪ .‬ما از نبود امکانات و پول رنج نمی بریم؛‬ ‫دو مش��کل اساس��ی ما از مدیریت و باور اس��ت‪ .‬رئیس مجلس گفت‪:‬‬ ‫هزار میلیارد تومان برای مس��ئله اب خوزستان بودجه تصویب شد اما‬ ‫سیس��تم اداری اینق��در این موضوع را چرخان��د تا امروز تبدیل به یک‬ ‫مشکل شد‪ .‬قالیباف افزود‪ :‬در نخستین سفری که به خوزستان داشتیم‪،‬‬ ‫اب به عنوان یک بحث جدی مشخص و اعالم شد ‪ ۷۴۰‬روستا با تنش‬ ‫ابی روبه رو هستند‪ .‬هزار میلیارد تومان بودجه برای این موضوع تصویب‬ ‫شد اما سیستم اداری اینقدر این موضوع را چرخاند تا امروز تبدیل به‬ ‫یک مش��کل شد و حاال می بینیم این مشکل هنوز اندر خم یک کوچه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مشکل بعدی کشور بحث باور است‪ .‬پروژه ای که‬ ‫امروز اجرا ش��ده‪ ،‬نتیجه باور اس��ت‪ .‬امروز ما در مدار زمین ماهواره قرار‬ ‫می دهیم و وارد کشورهایی شده ایم که می توانند این کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬امروز بحث مسکن‪ ،‬امنیت‬ ‫روانی و اجتماعی جامعه ما را از بین برده اس��ت‪ .‬ما چه بخواهیم و چه‬ ‫نخواهیم یکی از موضوعات مهم در حوزه سرمایه‪ ،‬خانه است‪.‬‬ صفحه 2 ‫ سه شنبه‬ ‫دور باطل‬ ‫واردات خودرو‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1848‬‬ ‫پیاپی ‪3166‬‬ ‫تحل‬ ‫از نقاط تاریک و روشن اخرین امار تورمی نشان داد‬ ‫یک امار و‬ ‫دو نکته‬ ‫کاهش تورم نقطه ای و افزایش تورم ماهانه‬ ‫منظور از نرخ تورم نقط��ه ای‪ ،‬درصد تغییر عدد‬ ‫به گ��زارش‬ ‫شاخص قیمت‪ ،‬نسبت به ماه مشابه سال قبل است‪ .‬نرخ تورم نقطه ای‬ ‫در تیر امسال به ‪ ۴۳.۶‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫این به ان معناس��ت که خانوارهای ایران تیر‪1400‬به طور میانگین‬ ‫‪ ۴۳.۶‬درص��د بیش��تر از تیر ‪ ۹۹‬ب��رای خرید یک مجموع��ه کاالها و‬ ‫امیرعباس اذرم وند‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫امیرعباس اذرم وند‬ ‫اخری�ن امارهای مربوط به تورم کش�ور در پایان تیر امس�ال نش�ان می دهد گرچه تورم‬ ‫نقطه به نقطه کاهش ‪ ۴‬درصدی داشته اما تورم ماهانه در نخستین ماه تابستان‪ ،‬باالترین تورم‬ ‫ماهانه کش�ور از ابان ‪ ۹۹‬به این س�و بوده اس�ت‪ .‬این در حالی است که همچنان خوراکی ها‬ ‫جزو پیشتازان تورمی در کشور هستند و روند فزاینده افزایش نرخ در میان خوراکی ها هم‬ ‫بیشتر از سوی کاالهای اساسی است؛ به گونه ای که تورم نقطه به نقطه روغن به بیش از ‪۱۰۹‬‬ ‫درصد رسیده است‪ .‬پیامد این امر به کاهش هرچه گسترده تر سفره خانوارهای فرودست و‬ ‫مزدبگیر منجر خواهد ش�د‪ .‬به نظر می رس�د تورم فعلی در کشور تا پایان سال ادامه داشته‬ ‫باش�د تا همان طور که برخی از موسس�ات معتبر چون صن�دوق بین المللی پول پیش بینی‬ ‫کردند‪ ،‬در پایان س�ال حدود ‪ ۴۰‬درصد تثبیت ش�ود‪ .‬گرچه برخی از کارشناسان باور دارند‬ ‫چنانچه مذاکرات وین به احیای برجام منجر نش�ود‪ ،‬تورم کشور ظرفیت افزایشی به مراتب‬ ‫بیش از این را هم دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خدمات یکس��ان هزینه کرده ان��د‪ .‬نرخ تورم نقطه به نقط��ه در تیر ماه‬ ‫کاهش ‪ ۴‬درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نرخ تورم نقطه به نقطه گروه عمده خوراکی ها و‬ ‫اشامیدنی ها با کاهش ‪ ۵.۴‬درصدی نسبت به اخرین ماه بهار‪ ،‬به ‪۵۶.۹‬‬ ‫درصد و گ��روه غیرخوراکی ها و خدمات نیز با کاهش ‪ ۳.۴‬درصدی به‬ ‫‪ ۳۷.۴‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای ش��هری ‪ ۴۲.۹‬درصد براورد‬ ‫ش��ده که نس��بت به خرداد کاهش ‪ ۴‬واحد درصدی داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن این نرخ ب��رای خانوارهای روس��تایی ‪ ۴۷.۷‬درصد بوده که‬ ‫نسبت به ماه قبل ‪ ۳.۸‬واحد درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫تورم ماهانه در مقابل تورم ساالنه‬ ‫منظ��ور از نرخ تورم ماهان��ه‪ ،‬درصد تغییر‬ ‫عدد ش��اخص قیمت‪ ،‬نس��بت به ماه گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬نرخ تورم ماهانه تیر در حالی به ‪۳.۵‬‬ ‫درصد رس��یده که نس��بت به خرداد افزایش‬ ‫یک درصدی داش��ته است‪ .‬تورم ماهانه برای‬ ‫گروه های عم��ده خوراکی ها و غیرخوراکی ها‬ ‫به ترتیب ‪ ۳.۱‬و ‪ ۳.۸‬درصد بوده است‪ .‬به این‬ ‫ترتیب گرچ��ه نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش‬ ‫یافته اما ت��ورم ماهانه افزایش��ی بوده و این‬ ‫امر می تواند در ع��رض چند ماه دوباره تورم‬ ‫نقطه به نقطه را افزایشی کند‪.‬‬ ‫در عین حال تورم ماهانه برای خانوارهای‬ ‫شهری ‪ ۳.۶‬درصد محاسبه شده که از براورد‬ ‫خرداد ماه ‪ ۱.۱‬درصد رشد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی‬ ‫‪ ۳.۲‬درصد ب��وده که از افزایش ‪ ۰.۶‬درصدی‬ ‫نسبت به پایان بهار خبر می دهد‪.‬‬ ‫منظ��ور از نرخ تورم س��االنه‪ ،‬درصد تغییر‬ ‫میانگی��ن اعداد ش��اخص نرخ در یک س��ال‬ ‫منتهی به ماه جاری‪ ،‬نس��بت به دوره مشابه‬ ‫پیش از ان اس��ت‪ .‬نرخ تورم س��االنه کشور‬ ‫در ماه نخس��ت تابس��تان امس��ال به ‪۴۴.۲‬‬ ‫درصد رس��یده که نس��بت به همین اطالع‬ ‫در م��اه گذش��ته ‪ ۱.۲‬واحد درص��د افزایش‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬همچنین نرخ تورم س��االنه‬ ‫ب��رای خانواره��ای ش��هری و روس��تایی به‬ ‫ترتیب ‪ ۴۳.۷‬درصد و ‪ ۴۷.۳‬درصد اس��ت که‬ ‫برای خانوارهای ش��هری ‪ ۱.۲‬درصد و برای‬ ‫خانواره��ای روس��تایی ‪ ۱.۷‬درص��د افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫خوراکی ها سومین گروه پرتورم‬ ‫بررس��ی جزئیات بیش��تر گزارش نش��ان می دهد در‬ ‫میان گروه های مختلف هزین��ه ای‪ ،‬بدون لحاظ کردن‬ ‫هزینه مس��کن‪ ،‬بیش��ترین افزایش نرخ نس��بت به تیر‬ ‫سال گذش��ته را گروه هتل و رستوران تجربه کرده که‬ ‫افزایشی ‪ ۶۲.۳‬درصدی داشته است‪ .‬گروه لوازم خانگی‬ ‫نیز با افزایش ‪ ۵۹.۶‬درصدی دومین گروهی اس��ت که‬ ‫بیش��ترین تورم نقطه به نقطه را در یک س��ال گذش��ته‬ ‫تجربه کرده است‪ .‬خوراکی ها نیز سومین گروهی بوده‬ ‫که بیش��ترین افزایش نقطه ای ن��رخ را با ‪ ۵۷.۴‬درصد‬ ‫تجربه کرده اس��ت‪ .‬در این بین ت��ورم بخش ارتباطات‬ ‫ک سال کمترین افزایش نرخ‬ ‫با ‪ ۸‬درصد افزایش طی ی ‬ ‫را در میان گروه های مختلفی هزینه ای داشته است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اهمیت خوراکی ها در س��بد معیش��ت‬ ‫خان��وار و البت��ه اجرای سیاس��ت هایی چون تخصیص‬ ‫ارز ترجیحی برای تامین کاالهای اساسی خانوار‪ ،‬تورم‬ ‫خوراکی ه��ا همچنان بیش از انتظارها اس��ت‪ .‬مس��ئله‬ ‫همان طور که پیش تر گفته شد‪ ،‬نرخ تورم ماهانه ‪۳.۵‬‬ ‫درصد اعالم ش��ده است‪ .‬این نرخ برای تورم در یک ماه‬ ‫رقمی باال محس��وب می ش��ود‪ ،‬حتی با «استانداردهای‬ ‫تورم��ی» کش��وری چون ای��ران که ت��ورم دو رقمی را‬ ‫همواره ش��اهد بوده است‪ .‬این نرخ نه تنها باالترین تورم‬ ‫ماهانه در سال ‪ ۱۴۰۰‬اس��ت بلکه باالترین نرخ از ابان‬ ‫‪ ۹۹‬تاکنون هم به شمار می رود‪ .‬باید توجه کرد در طول‬ ‫سال ‪ ۹۸‬فقط در فروردین نرخ تورم ماهانه بیش از رقم‬ ‫اعالم شده برای تیر بود اما در پایان سال تورم سال ‪۹۸‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۱‬درصد براورد ش��د‪ .‬ب��ه طور کلی نرخ تورم‬ ‫در ایران به ویژه از س��ال ‪ ۹۴‬به این سو روندی کاهنده‬ ‫اساس��ی این اس��ت که ت��ورم به خودی خ��ود تاثیری‬ ‫چش��مگیر بر معیشت خانوارها دارد اما وقتی این تورم‬ ‫در بخش خوراکی ها یا مس��کن که سر جمع ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫هزین��ه یک ماه خانواده را تش��کیل می ده��د‪ ،‬روندی‬ ‫ش��تابان به خود بگیرد‪ ،‬برای فرودس��تان پیامدهای به‬ ‫مراتب هولناک تری به جای خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫تورم سه رقمی روغن‬ ‫در می��ان بخش ه��ای مختل��ف گ��روه خوراکی ها‪،‬‬ ‫بیشترین تورم نقطه به نقطه را روغن ها از سر گذراندند؛‬ ‫بناب��ر امارها‪ ،‬نرخ انواع روغن و چربی ها در تیر امس��ال‬ ‫نسبت به تیر ‪ ۹۹‬افزایش ‪ ۱۰۹.۴‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫روغن جزو کاالهای اساس��ی دس��ته بندی می شود و به‬ ‫همی��ن دلیل برای تامین ان ب��ه قیمتی ارزان تر دولت‬ ‫ارز را ب��ا ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان ب��ه واردکنندگان این کاال‬ ‫ارائ��ه داده اس��ت‪ .‬با این حال روند ن��رخ این کاال چنان‬ ‫فزاینده ش��ده که از تمام بخش های دیگر بیشتر است‪.‬‬ ‫نوش��یدنی ها دیگر بخش��ی از گروه خوراکی ها است که‬ ‫طی یک سال گذشته تورم فزاینده را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫محاس��بات مرکز امار نشان می دهد قیمت نوشیدنی ها‬ ‫در تیر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪۷۶.۶ ،‬‬ ‫درصد رشد کرده است‪ .‬سبزیجات هم سومین بخش از‬ ‫خوراکی هاس��ت که تورم فراوانی را در یک سال منتهی‬ ‫به تیر امس��ال تجربه کرده است؛ به نحوی که امارها از‬ ‫تورم ‪ ۷۲.۷‬درصدی ان خبر می دهند‪ .‬کمترین افزایش‬ ‫نرخ در میان خوراکی ها به نان و غالت تعلق دارد که در‬ ‫یک س��ال گذشته ‪ ۴۳.۱‬درصد رشد داشته است‪ .‬میوه‬ ‫و خش��کبار با اینکه ت��ورم نقطه به نقطه ‪ ۴۸.۷‬درصدی‬ ‫داش��ته (تورمی بی��ش از میانگین ت��ورم نقطه ای کل‬ ‫گروه ها) با این حال دومین گروهی اس��ت که کمترین‬ ‫تورم را در زیر گروه خوراکی ها تجربه کرده است‪.‬‬ ‫نشانه های خطرناک تورم ماهانه‬ ‫معیشت و مذاکره‬ ‫به خود گرفته بود‪ .‬این امر تا انجا ادامه داشت که برای‬ ‫دو سال پی در پی ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬تورم ساالنه تک رقمی اعالم‬ ‫ش��د که پس از انقالب چنین اتفاقی سابقه نداشت‪ .‬اما‬ ‫از ابت��دای س��ال ‪ ۹۷‬و با اعالم خروج امری��کا از برجام‬ ‫به تدریج روند ثبات قیمتی در کش��ور هم از بین رفت و‬ ‫شاخص ها به نحوی فزاینده شروع به رشد کردند‪.‬‬ ‫امارها نشان می دهد باالترین تورم ماهانه در دهه ‪،۹۰‬‬ ‫در مهر ‪ ۹۷‬با نرخ ‪ ۷.۱‬درصدی ثبت ش��د‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در مهر ‪ ۹۹‬هم نرخ ت��ورم ماهانه به ‪ ۷‬درصد‬ ‫رس��ید‪ .‬از ابتدای سال ‪ ۹۹‬تاکنون کمترین نرخ تورم را‬ ‫اردیبهشت امسال با ‪ ۰.۷‬درصد ب ه دست اورد‪.‬‬ ‫هرچند هنوز زمزمه های��ی از براورد باالی تورمی‬ ‫بانک مرکزی ش��نیده می ش��ود اما با توجه به عدم‬ ‫انتش��ار این گزارش ها‪ ،‬ارقام اعالمی از س��وی مرکز‬ ‫ص قیمت ها‬ ‫امار‪ ،‬تنها ارقام رس��می مربوط به شاخ ‬ ‫در کش��ور اس��ت‪ .‬اقتصاد ای��ران با وج��ود اینکه در‬ ‫چهارمین سال اس��تمرار تورم بیش از ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫ق��رار دارد ‪ ،‬همچنان ظرفیت ه��ای تورمی باالیی در‬ ‫اقتصاد مشاهده می ش��ود‪ .‬همین که پیشتاز تورمی‬ ‫در کش��ور دیگر نه ارز ی��ا حامل های ان��رژی‪ ،‬بلکه‬ ‫خوراک و مس��کن است‪ ،‬نش��ان می دهد این توفان‬ ‫تورمی می تواند چه پیامدهای وسیعی به همراه اورد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یل روز‬ ‫تحلیل‬ ‫تولید تارا‬ ‫فراتر از الزامات‬ ‫استاندارد‬ ‫تورم‬ ‫در برزخ‬ ‫خانوارهای ایران‬ ‫تیر‪1400‬به‬ ‫طور میانگین‬ ‫‪ ۴۳.۶‬درصد‬ ‫بیشتر از تیر ‪۹۹‬‬ ‫برای خرید یک‬ ‫مجموعه کاالها و‬ ‫خدمات یکسان‬ ‫هزینه کرده اند‬ ‫اخرین امار ارائه شده از سوی مرکز امار ایران درباره‬ ‫ش��اخص ت��ورم‪ ،‬دو نکته مه��م را در خود دارد؛ از یک‬ ‫ط��رف نرخ تورم نقط��ه ای پس از چندین ماه به کمتر‬ ‫از نرخ تورم س��االنه رسیده است‪ .‬بنابر محاسبات این‬ ‫مرک��ز‪ ،‬تورم نقطه ای در پایان تی��ر در حالی به ‪۴۳.۶‬‬ ‫درص��د کاهش یافته ک��ه نرخ تورم س��االنه به ‪۴۴.۲‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪ .‬منظور از تورم نقطه به نقطه‬ ‫تفاوت ش��اخص قیمت ها در مدت مش��ابه در دو سال‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬حال انکه تورم ساالنه به میانگین ‪۱۲‬‬ ‫ماهه تغییرات قیمتی در مقایس��ه با مدت مش��ابه در‬ ‫سال گذش��ته می پردازد‪ .‬اغلب هنگامی که نرخ تورم‬ ‫نقطه به نقطه بیش از تورم س��االنه اعالم می شود‪ ،‬این‬ ‫انتظار می رود که تورم س��االنه تا زمان رسیدن به نرخ‬ ‫تورم نقطه به نقطه افزایش یابد‪ .‬به این ترتیب می توان‬ ‫ادع��ا کرد اگر در ماه های اینده اتفاق خاصی رخ ندهد‬ ‫که سبب افزایش انتظارات تورمی و نوسانات اقتصادی‬ ‫شود‪ ،‬نرخ تورم ساالنه به روند کاهنده خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬نرخ ت��ورم ماهانه نی��ز ‪ ۳.۵‬درصد‬ ‫محاس��به ش��د‪ .‬این رقم باالترین تورم ماهانه در سال‬ ‫جاری اس��ت و نش��ان از این دارد که اقتصاد کش��ور‬ ‫همچن��ان ظرفیت زی��ادی برای جهش ه��ای متعدد‬ ‫در ن��رخ کااله��ا و خدمات دارد‪ .‬اگر ت��ورم ماهانه ‪۳.۵‬‬ ‫درصد برای یک س��ال مداوم به ط��ول انجامد به این‬ ‫معن��ا خواهد ب��ود که نرخ تورم س��االنه به حدود ‪۴۵‬‬ ‫درصد خواهد رس��ید‪ .‬ب��ه همین دلیل ت��ورم ماهانه‬ ‫تیرماه از بی ثباتی هایی خبر می دهد که چون اتش زیر‬ ‫خاکس��تر‪ ،‬مترصد فرصتی هستند تا دوباره شعله های‬ ‫انها زبانه کش��د‪ .‬از ابان سال گذشته‪ ،‬یعنی درست از‬ ‫مقطع انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده به این‬ ‫سو هرگز نرخ تورم ماهانه تا این اندازه رشد نکرده بود‪.‬‬ ‫تورم کشور در ‪ ۸‬ماه گذشته در حالی به روند فزاینده‬ ‫خود ادامه می داد که بازار ارز روزهای ارامی را سپری‬ ‫ک��رد‪ .‬نرخ ه��ر دالر امریکا که در اواخر مهر به بیش از‬ ‫ن سال گذشته روندی‬ ‫‪ ۳۲‬هزار تومان رسیده بود‪ ،‬از ابا ‬ ‫کاهنده به خود گرفت و اکنون مدت هاست حدود ‪۲۵‬‬ ‫ه��زار تومان نرخ می خورد‪ .‬با این حال‪ ،‬نه تنها تورم در‬ ‫کشور کنترل نشد بلکه این بار بازار خوراکی ها به بستر‬ ‫اصلی جهش قیمت ها در کشور تبدیل شد‪ .‬نرخ ارز در‬ ‫ای��ران نقش پررنگی در افزایش نرخ تورم دارد اما باید‬ ‫توجه کرد که تنها عامل افزایش تورم نیست‪ .‬در ادبیات‬ ‫اقتصادی گفته می ش��ود چیزی که در بلندمدت تورم‬ ‫باال را س��بب می شود‪ ،‬افزایش نقدینگی است‪ .‬به طور‬ ‫کلی هم گفته می شود نقدینگی هر کشور باید به اندازه‬ ‫جمع رشد اقتصادی و نرخ تورم رشد کند‪ .‬اما در ایران‬ ‫کسری بودجه دولت مهم ترین عاملی است که موجب‬ ‫افزایش نقدینگی و به ویژه خلق پول پرقدرت می شود‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود در اردیبهشت امس��ال رکورد افزایش‬ ‫نقدینگی در یک ماه شکس��ته شد و بانک مرکزی هم‬ ‫از افزایش ‪ ۴۰‬درصدی نقدینگی در سال گذشته خبر‬ ‫می ده��د‪ .‬نقدینگی در اقتصادی چ��ون اقتصاد ایران‬ ‫که بیش��تر سرمایه گذاری ها در ان‪ ،‬حول فعالیت های‬ ‫سوداگرانه می شود‪ ،‬خودبه خود قدرت تخریب باالتری‬ ‫هم ب ه دست می اورد‪ .‬اقتصاد ایران ‪ 3‬سال پس از اینکه‬ ‫دچار تورم بیش از ‪۳۰‬درصدی شده‪ ،‬همچنان با تورم‬ ‫باال دست به گریبان است‪ .‬این امر به گونه ای است که‬ ‫تقریبا کمتر کارشناس��ی پیش بینی کاهش نرخ تورم‬ ‫در س��ال جاری را دارد‪ .‬حتی گفته می شود چنانچه از‬ ‫سطح تنش های بین المللی کاسته نشود و برجام احیا‬ ‫نشود‪ ،‬تورم امکان تبدیل شدن به ابرتورم را هم دارد‪.‬‬ ‫منظور از ابرتورم‪ ،‬تورم بیش از ‪ ۵۰‬درصد اس��ت که با‬ ‫توجه به افزایش نرخ کسری بودجه در سال گذشته به‬ ‫بیش از ‪۵۰‬درصد‪ ،‬همین امروز نیز ظرفیت جهش های‬ ‫چندب��اره نرخ وج��ود دارد؛ با این تف��اوت که این بار‬ ‫بازار خوراکی ها و مسکن کانون اصلی تورم در اقتصاد‬ ‫خواهند شد‪ .‬اتفاقی که به خودی خود بحران معیشتی‬ ‫را عمیق تر و فاصله طبقاتی را هم فراخ تر خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1848‬‬ ‫پیاپی ‪3166‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫یادداشت‬ ‫ولنگاری در‬ ‫خرج کردن‬ ‫منابع ارزی‬ ‫سیدمحمد بحرینیان‬ ‫پژوهشگر و فعال توسعه صنعتی‬ ‫بی ش��ک تحریم ب��ر اقتص��اد و صنعت کش��ور‬ ‫تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬ریچارد نفی��و جزو طراحان‬ ‫تحری��م ای��ران در دول��ت اوبام��ا در کت��اب «هنر‬ ‫تحریم ها» می نویسد «هدف اصلی ما بخش تولید‬ ‫ایران اس��ت»‪ .‬ویلیام برنز هم ک��ه از دیپلمات های‬ ‫موردقب��ول جمهوری خواه��ان و دموکرات ه��ای‬ ‫امریکاس��ت و اکنون ریاست سازمان سیا را برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬در کتاب خود با عنوان «گفت وگوهای پشت‬ ‫پرده» نوش��ته اس��ت که ضربه زدن به تولید ایران‬ ‫را مدنظ��ر داری��م‪ .‬با ای��ن نکات به نظر می رس��د و‬ ‫بی��م ان می رود که هم��ان نابلدی ها ما را در بخش‬ ‫اقتص��ادی برجام گرفتار کن��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬این‬ ‫روزه��ا به جای کمک به تولی��د‪ ،‬برق بخش صنعت‬ ‫بیش��تر از س��ایر بخش ها قطع می شود‪ .‬امروز برای‬ ‫وزارت نیرو «تولید» مطرح نیس��ت ام��ا وزیر راه و‬ ‫شهرسازی برای ش��رکت های هواپیمایی ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان وام کم بهره می گی��رد‪ .‬ایا چنین‬ ‫حمایتی از تولید صنعتی نمی شود؟ خیر‪ .‬البی های‬ ‫قدرت در باال برای دریافت منابع‪ ،‬جای کانون های‬ ‫اصلی توسعه کشور را گرفته و منابع به این بخش ها‬ ‫با هزینه کمتر تزریق می شود‪ .‬در دی ‪ ۱۳۹۴‬برجام‬ ‫تصویب ش��د و ت��ا پایان س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬حدود ‪۳۷۶‬‬ ‫میلیارد دالر ارز داش��تیم اما پرس��ش این است که‬ ‫چگونه مذاکره شد؟ چرا اینده نگری نشد که ممکن‬ ‫اس��ت این قرارداد بهم بخورد؟ از سوی دیگر‪ ،‬با این‬ ‫ارزها چه کاالهایی وارد شد؟ چرا این ارزها از دست‬ ‫رفت و حاال برای ‪ ۵‬میلیارد دالر که حق مان اس��ت‪،‬‬ ‫جلوی عراق دس��ت دراز می کنی��م؟ معتقدم نبود‬ ‫اهلیت حرفه ای س��بب تمام اتفاقات ناخوش��ایند‬ ‫اقتصادی و صنعتی ش��د اما به این معنا نیس��ت که‬ ‫نمی توانی��م وضعیت را تغییر دهی��م‪ .‬ما می توانیم‬ ‫این ش��رایط را تغییر دهیم‪ ،‬زی��را نیروهای نخبه و‬ ‫درجه یک در کش��ور زیاد داریم‪ .‬پرس��ش می شود‬ ‫چ��را در حوزه انرژی ه��ای تجدیدپذیر ان گونه که‬ ‫باید س��رمایه گذاری نشده اس��ت؟ به فرض که در‬ ‫این حوزه س��رمایه گذاری ش��ود‪ ،‬ایا برق حاصل از‬ ‫ان‪ ،‬برای تولید صرف خواهد ش��د ی��ا برای مال ها‬ ‫و برج ه��ا؟ ما بای��د از علم و منط��ق عقالنی و عقل‬ ‫س��لیم ناش��ی از تجربه پیروی کنیم‪ .‬به قول عالمه‬ ‫طباطبایی در تفس��یر ایه ‪ ۳۵‬س��وره اس��راء‪« ،‬هر‬ ‫جایی که علم به یقین برسد‪ ،‬پیروی از غیرعلم حرام‬ ‫اس��ت‪ ».‬در حال حاضر از همه علوم و فنون به ویژه‬ ‫علم اقتصاد عقب افتاد ه و به دنبال ان هم نرفته ایم‪.‬‬ ‫مرحوم منوچهر زندی حقیقی در کتاب خود به نام‬ ‫«توس��عه و رش��د اقتصادی هماهنگ» ب��ه نقل از‬ ‫فرانس��وا پرو‪ ،‬اقتصاددان و نظریه پرداز فرانس��وی‬ ‫عنوان کرده اس��ت؛ «این مش��کل وقتی به صورت‬ ‫حاد ب��روز می کند ک��ه بین س��رمایه گذاری های‬ ‫تجملی و س��رمایه گذاری های تولیدی هماهنگی‬ ‫وجود نداش��ته باشد و با توسعه سرمایه گذاری های‬ ‫تجمل��ی‪ ،‬درامده��ای اس��می ط��وری در جامعه‬ ‫توس��عه یابد که بی��ن درامد ملی اس��می و درامد‬ ‫ملی حقیقی‪ ،‬ش��کاف عمیقی روزب��ه روز افزایش‬ ‫یابد؛ به ط��وری ک��ه به دنبال ان وض��ع اقتصادی‬ ‫جامعه ابتدا با تورم روبه رو ش��ده و سپس در حالت‬ ‫تورم به سمت کسادی و رکود اقتصادی سوق داده‬ ‫ش��ود‪ ».‬ایا این شرایط برای ش��ما اشنا نیست؟ ایا‬ ‫پروژه های تجملی فراوان و بس��یاری ناتمام مانده‪،‬‬ ‫برای تان اشنا نیست؟ این همان وضعیتی است که‬ ‫کشور ما به ان دچار شده‪ ،‬چراکه از غیرعلم پیروی‬ ‫کرده ایم‪ .‬دانس��تن این موضوع مطالعه می خواهد‬ ‫که متاسفانه تصمیم گیران اقتصادی کشورمان به‬ ‫ان توجهی ندارند‪ .‬کافی اس��ت نگاه کوتاهی به امار‬ ‫سرمایه گذاری ها داشته باشیم؛ براساس مجوزهای‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت حدود ‪ ۱۲۰‬واحد‬ ‫فقط برای تولید لباسش��ویی و ظرفشویی در کشور‬ ‫دارای پروان��ه بهره برداری هس��تند‪ .‬ب��رای تولید‬ ‫تلویزی��ون ‪ ۳۴‬واحد دارای پروانه بهره برداری و ‪۳۳‬‬ ‫واحد هم در دست اجراست‪ .‬در چنین حالتی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرده که برنامه ریزی‬ ‫کردی��م ‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالر لوازم خانگی در س��ال‬ ‫جاری صادر ش��ود؛ درحالی که تقریب��ا اگر اندکی‬ ‫توجه می شد‪ ،‬متوجه می شدند که فقط دو شرکت‬ ‫لوازم خانگ��ی فقط برای تامین م��واد اولیه مور نیاز‬ ‫خود دس��ت کم ‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالر ارزبری دارند‪.‬‬ ‫در فهرس��ت های ارزی بان��ک مرکزی که منتش��ر‬ ‫ش��ده‪ ،‬این امار کامال مشهود اس��ت اما تعجب اور‬ ‫اس��ت که مسئوالن به ان توجهی ندارند‪ .‬همچنین‬ ‫بیم ان می رود که منتش��ر نشدن داده های اماری‬ ‫س��ال های ‪ ۱۳۹۴‬تا ‪ ۱۳۹۶‬فهرس��ت انواع ارزهای‬ ‫دریافتی برای واردات اش��خاص حقیقی و حقوقی‪،‬‬ ‫به طور عمد بوده باش��د تا ندانیم ‪ ۳۷۶‬میلیارد دالر‬ ‫ارز مملک��ت در ان س��ال ها در کجا و چگونه هزینه‬ ‫شده است؟ این ولنگاری در خرج منابع ارزی کشور‬ ‫بارها تکرار شده به ویژه در دوره ای که درهای کشور‬ ‫به روی کاالهای خارجی باز بوده است‪.‬‬ ‫گالیه از گروکشی‬ ‫پول های مترو‬ ‫و اتوبوس‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران از گروکش��ی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی با پول های اوراق مشارکت مترو و اتوبوس انتقاد کرد‪.‬‬ ‫مناف هاش��می در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره اخرین وضعیت نقد ش��دن‬ ‫پول اوراق مشارکت گفت‪ :‬خوشبختانه رایزنی ها برای انتشار اوراق مشارکت‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬انجام ش��ده و با همکاری بانک عامل که بانک شهر است‪ ،‬اوراق‬ ‫مشارکت سال ‪ ۱۳۹۹‬منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران درباره س��رانجام پول اوراق‬ ‫مش��ارکت س��ال ‪ ۱۳۹۸‬که بانک رفاه عاملیت ان را برعهده داش��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه پول مترو و اتوبوس در این بانک قفل ش��ده و امیدواریم وزیر کار‬ ‫دستور ویژه ای دهد تا این پول به مترو تعلق گیرد‪.‬‬ ‫هاش��می با بیان اینکه ح��دود ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان از پ��ول اوراق در گرو‬ ‫بانک رفاه مانده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما مشکالت مان را با بانک رفاه حل کردیم و حاال‬ ‫تامین اجتماعی و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی عامل پرداخت این پول‬ ‫هستند اما این پول را گروکشی نگه داشتند‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران گفت‪ :‬این پول برای توسعه‬ ‫حمل ونقل عمومی حیاتی است و می توان با این پول ناوگان جدید خریداری‬ ‫کرده و قرارداد خرید اتوبوس ها را نهایی کنیم که متاسفانه این پول در گرو‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی مانده است‪.‬‬ ‫دور باطل واردات خودرو‬ ‫کمیس�یون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چند روش برای واردات خودرو و‬ ‫طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو به تصویب رسانده که یکی از انها واردات خودرو‬ ‫به ازای صادرات قطعات اس�ت‪ .‬البته صادرات خودرو هم روش دیگری اس�ت تا عرضه و‬ ‫تقاض�ا در بازار متعادل ش�ود‪ .‬اما هنگامی که تیراژ تولید داخل تع�ادل را در بازار داخل‬ ‫برقرار نمی کند چگونه قرار اس�ت با وجود نی�از داخل صادرات رخ دهد؟ با وجود کمبود‬ ‫نقدینگی در قطعه سازی و در نتیجه تیراژ پایین‪ ،‬قرار است با چه ظرفیتی صادرات انجام‬ ‫شود؟ پرسش دیگر این اس�ت که تامین قطعات برای بازار جهانی برای چه خودروهایی‬ ‫خواه�د بود؛ خودروه�ای داخلی یا خودروه�ای در حال تردد در کش�ورهای جهان؟ و‬ ‫ای�ا دانش و توان مالی صنعت قطعه اجازه س�رمایه گذاری ب�رای تولید قطعات جدید و‬ ‫دست کم خودروهای در حال تردد کشورهای همسایه را می دهد؟‬ ‫واردات خودرو به مقدار نیاز‬ ‫روح اله‬ ‫ایزدخواه‪ :‬دانش‬ ‫فنی قطعه سازان‬ ‫باال است و‬ ‫می توانیم‬ ‫قطعات موردنیاز‬ ‫خودروسازان‬ ‫خارجی را‬ ‫تولید کنیم‬ ‫روح ال��ه ایزدخواه‪ ،‬مدیر کمیته خودرو کمیس��یون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره طرح تصویبی این‬ ‫کمیس��یون و واردات خودرو به ازای صادرات قطعه به‬ ‫گفت‪ :‬انچه در کمیس��یون به تصویب رسیده این است که هر‬ ‫ف��رد حقیقی یا حقوقی و نه فقط قطعه س��از‪ ،‬می تواند به ازای‬ ‫صادرات خودرو یا قطعات ان یا سایر محصوالت نیرومحرکه‪،‬‬ ‫معادل ارز حاصل شده خودرو وارد کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس یازدهم در پاس��خ به پرسش��ی مبنی‬ ‫ب��ر اینک��ه با وجود مش��کالت تولی��د و تامین قطع��ات برای‬ ‫خودروس��ازان داخلی‪ ،‬قطعه س��از چگونه می توانند صادرات‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تمام جوانب امر دیده و درباره ان‬ ‫فکر ش��ده اس��ت‪ .‬میزان واردات فقط به ان��دازه کمبود عرضه‬ ‫خواهد بود؛ یعن��ی هرگاه عرضه خودرو کمتر از تقاضای موثر‬ ‫باش��د و بازار با کمبود عرضه مواجه باش��د‪ ،‬این نیاز با واردات‬ ‫جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کیفیت خودروها هم برای واردات دیده ش��ده و‬ ‫هر خودرویی امکان واردات ندارد؛ بنابراین ش��روط واردات را‬ ‫سختگیرانه تدوین کردیم؛ اینکه مصرف سوخت ان ‪ D‬به باال‬ ‫باشد (مصرف سوخت پایین)‪ ،‬به لحاظ کیفیت باید‬ ‫در سطح استانداردهای داخلی باشد و‪ ...‬در نتیجه‬ ‫واردات هر خودرویی امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬کمبود ارز ه��م در این طرح دیده‬ ‫ش��ده؛ بنابراین واردات خ��ودرو نباید ردیف ارزی‬ ‫جدید ایجاد کند و باید از محل ارز بدون منشا یا ارز‬ ‫حاصل از صادرات باشد‪.‬‬ ‫ایزدخ��واه با تاکید بر دانش فن��ی صنعت قطعه‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫دانش فنی قطعه س��ازان باال بوده و این گونه نیست که نتوانیم‬ ‫قطعات موردنیاز خودروسازان خارجی را تولید و تامین کنیم‪.‬‬ ‫اتفاقا مزیت کش��ور در قطعه س��ازی نس��بت به خودروسازی‬ ‫باالتر بوده؛ بنابراین امکان صادرات در صنعت قطعه وجود دارد‬ ‫و می توانیم با افزایش ظرفیت به این هدف دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات همسو با حمایت از تولید‬ ‫مدیر کمیته خودرو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در پاسخ به این پرس��ش که ایا قطعه سازان‬ ‫عنوان کرده اند با وج��ود کمبود نقدینگی‪ ،‬توان افزایش تیراژ‬ ‫تولید را دارند و می توانند صادرات انجام دهند‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توان‬ ‫طرحی شکست خورده‬ ‫سعید مدنی‪:‬‬ ‫معتقدم طرح‬ ‫واردات به ازای‬ ‫صادرات قطعه‬ ‫بیشتر به یک‬ ‫شعار شبیه‬ ‫است تا واقعیت‬ ‫در ادامه س��عید مدنی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پیش��ین گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫درب��اره موفقی��ت ط��رح واردات‬ ‫خ��ودرو ب��ه ازای ص��ادرات قطعه به‬ ‫گف��ت‪ :‬توانمندی های��ی در‬ ‫صنع��ت قطع��ه ایجادش��ده که کم‬ ‫هم نیس��ت‪ ،‬با این وجود از هم اکنون‬ ‫می توان گفت این طرح شکس��ت خورده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ا در تولی��د قطع��ات خودرویی‬ ‫تس��لط داریم ک��ه عمدتا در تیراژ انب��وه و برای‬ ‫خودروهای داخلی اس��ت‪ .‬اگر به صنعت قطعه‬ ‫برای خودروهای خارجی س��فارش های زیادی‬ ‫داده ش��ود و ارزش سرمایه گذاری داشته باشد‪،‬‬ ‫بعضی از قطعه س��ازان و نه همه‪ ،‬کار را مهندسی‬ ‫و در ادام��ه تولید انبوه را اغاز ک��رده و صادرات‬ ‫خواهند داشت‪ .‬اما به جرات می توان گفت بیش‬ ‫از ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬درص��د از نیازه��ای ارزی ما که بتوان‬ ‫در ازای ان خ��ودرو وارد ک��رد‪ ،‬تامی��ن نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬او اظهارک��رد‪ :‬معتقدم این طرح بیش��تر‬ ‫به یک ش��عار ش��بیه اس��ت تا واقعیت‪ .‬یعنی تا‬ ‫زمانی که خودروس��ازان و قطعه س��ازان گرفتار‬ ‫تحری��م داخلی‪ ،‬کمبود نقدینگی و‪ ...‬هس��تند‪،‬‬ ‫انتظ��ار اینکه قطعه در حجم��ی صادر کنیم که‬ ‫بتوانیم خودرو وارد کنی��م‪ ،‬دور از انتظار بوده و‬ ‫غیرکارشناسی اس��ت‪ .‬مدیرعامل پیشین گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا با بیان اینکه اجرای این‬ ‫طرح در ش��رایط فعل��ی امکان پذیر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این هم به معنی‬ ‫توانمند نبودن قطعه س��ازان داخلی‬ ‫در ام��ر ص��ادرات نیس��ت ام��ا باید‬ ‫دی��د حجم قطع��ات قابل اس��تفاده‬ ‫در خودروه��ای خارجی ک��ه به روز‬ ‫هس��تند‪ ،‬چق��در اس��ت و ای��ا م��ا‬ ‫می توانیم رق��م قابل توجهی از ای��ن قطعات را‬ ‫ص��ادر کنیم ک��ه بتوانی��م در ازای ان خودرو یا‬ ‫حتی قطعه وارد کنیم‪ .‬به نظرم نش��دنی باش��د‬ ‫به وی��ژه اینکه گرفت��ار چالش ه��ای تحریمی‬ ‫هستیم؛ با وجود اینکه عنوان می شود بخشی از‬ ‫تحریم ها رفع ش��ده است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬واقعیت‬ ‫این اس��ت ک��ه قیم��ت تمام ش��ده محصوالت‬ ‫داخلی باال بوده و بخش��ی از بسیاری از قطعات‬ ‫های تک که در داخل تولید می ش��وند و ممکن‬ ‫است برای خودروهای خارجی هم قابل استفاده‬ ‫باش��ند‪ ،‬وارداتی هس��تند‪ .‬به این ترتیب به این‬ ‫راحت��ی نمی ت��وان گفت در ح��ال تولید قطعه‬ ‫در داخل هس��تیم و می توانیم صادرات داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬مدنی با بیان اینکه برخی از بخش های‬ ‫قطعات های ت��ک س��اخت داخل ه��م وارداتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این قطع��ات نی��از ارزی دارند و‬ ‫قیم��ت انها گران تمام می ش��ود‪ .‬در نتیجه نرخ‬ ‫محص��والت داخلی رقابتی نب��وده و نمی توانند‬ ‫سهمی در بازار بین المللی داشته باشند‪.‬‬ ‫واردات را صف��ر کرد‪ .‬موض��وع واردات خودرو باید‬ ‫به گون��ه ای انجام ش��ود که عالوه بر تنظی��م بازار‪،‬‬ ‫محرکی برای افزایش تولید داخل هم باش��د‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬واردات خودرو با برنامه در کمیسیون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مجلس تصویب ش��ده تا رقابت‬ ‫در بازار ش��کل گی��رد‪ .‬بنابراین وقتی خودروس��از‬ ‫واردات را ب��ه ضرر بنگاه��ش ببیند تالش می کند‬ ‫عرضه محصوالت��ش را افزایش دهد و به ای��ن ترتیب واردات‬ ‫روند کاهش��ی خواهد داشت‪ .‬او افزود‪ :‬برای اینکه اجحافی در‬ ‫حق مصرف کننده نش��ده و خودروساز هم دچار تنبلی نشود‪،‬‬ ‫واردات باید با ش��روط اعالم شده انجام ش��ود‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫خودروهای خارجی با قیمت بس��یار باالت��ر از نرخ جهانی در‬ ‫کش��ور در حال خریدوفروش است‪ .‬اعضای کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس برای برون رفت از این موقعیت و تنظیم بازار‪،‬‬ ‫واردات خ��ودرو را به ش��کل محدود و فقط به ان��دازه نیاز بازار‬ ‫تصوی��ب کرده اند که این امر هم منافاتی با تولید داخل ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سیاس��ت گذاری ب��رای واردات محصوالت باید‬ ‫به گونه ای باش��د که همس��و با حمایت از تولی��د داخل بوده و‬ ‫به ای��ن ترتی��ب خودروهایی وارد ش��ود ک��ه در داخل تولید‬ ‫نمی ش��وند یا به دلیل عرضه کم در ب��ازار نیاز به واردات دارند‪.‬‬ ‫اعضای کمیته خودرو به دنبال این اس��ت تا به این شکل‪ ،‬بازار‬ ‫و قیمت ها کنترل ش��وند؛ بنابراین در مجموع خودروس��از ما‬ ‫رقابت پذیری خود را حفظ کرده و دچار ناکارامدی نمی شود‪.‬‬ ‫ایزدخواه در پاس��خ به این پرس��ش که ایا کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس زمانی این طرح را به تصویب رساند که مطمئن‬ ‫شد قطعه سازان توان صادرات دارند و می توانند به بازار جهانی‬ ‫قطعه صادر کنند‪ ،‬گفت‪ :‬کمیس��یون در این باره مطمئن است‬ ‫ک��ه این امر رخ می دهد‪ .‬به طور قطع کش��ور در صنعت قطعه‬ ‫مزیت داش��ته و ام��کان ص��ادرات دارد‪ .‬با این مش��وق‪ ،‬خود‬ ‫قطعه س��ازی هم تش��ویق به صادرات می شود و در نهایت این‬ ‫طرح به نفع صنعت خودرو کش��ور است‪ .‬این نماینده مجلس‬ ‫یازدهم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا سال اینده با این‬ ‫روش واردات خودرو انجام خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر به تصویب‬ ‫نهایی در صحن علنی مجلس برسد‪ ،‬امکان واردات برای سال‬ ‫این��ده وجود دارد که به طور قط��ع تاثیر خوبی روی قیمت ها‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫اماواگرهای تولید و صادرات‬ ‫در ادام��ه رض��ا رضایی یک��ی از تولیدکنندگان بن��ام قطعه در‬ ‫کش��ور درباره واردات خ��ودرو به ازای ص��ادرات قطعه به‬ ‫گفت‪ :‬ام��کان این امر در کوتاه مدت و وضعیت فعلی صفر اس��ت‪.‬‬ ‫در دوره وزارت محمدرض��ا نعم��ت زاده‪ ،‬وزی��ر پیش��ین صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت همین موضوع مطرح ش��د اما ایا در این چند سال‬ ‫واردات خ��ودرو به ازای صادرات قطعه و خودرو داش��تیم؟ رضایی‬ ‫با بیان اینکه به نام قطعه س��از قرار است واردات خودرو انجام شود‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در واق��ع همان زمان هم به دنبال راه��کاری بودند تا مجوز واردات‬ ‫را منطقی نش��ان دهن��د‪ .‬این فعال صنعت قطعه تصریح ک��رد‪ :‬در ان زمان با‬ ‫من به عنوان رئیس انجمن قطعه س��ازان کش��ور مذاکره ش��د‪ .‬در دوره ای که‬ ‫قطعه س��ازان ارتباطات بین المللی خوبی داش��تند هم عنوان شد که در این‬ ‫همکاری های دوجانبه ایران و فرانس��ه باید ‪ ۳۰‬درصد تولیدات کش��ور صادر‬ ‫شود‪ .‬ایا محقق شد؟ رضایی در این باره توضیح داد‪ :‬قطعه سازان زیادی ادیت‬ ‫ش��دند اما تعداد محدودی برای تامین قطع��ات خودروهای خارجی انتخاب‬ ‫ش��دند که در نهایت هم قراردادی منعقد نش��د‪ .‬از محصوالت تولیدی ما تنها‬ ‫افتاب گی��ر پ��ژو مورد تایید قرار گرفت که پس از ‪ ۷‬م��اه مذاکره و باال و پایین‬ ‫ش��دن قیمت در نهایت طرح صادرات به نتیجه نرس��ید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طرف‬ ‫خارجی با اش��اره به بی نظمی در کشور اعالم کرد که ممکن است مدت زمان‬ ‫زی��ادی محصوالت در انبارش دپو ش��ود و این هزینه بر ب��وده و باید قیمت ها‬ ‫بس��یار پایین تر باش��د‪ .‬رضایی با بیان اینکه سود تولید و ارزاوری برای کشور‬ ‫در همکاری با خط تولید خودروس��از (‪ )OE‬اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تامین قطعه‬ ‫برای بازار لوازم یدکی س��ودی ندارد و نمی تواند درامد باالیی داشته باشد که‬ ‫ب��ه ازای ان بخواهی��م خودرو وارد کنیم‪ .‬چنانچ��ه در حال حاضر هم برخی از‬ ‫قطعه س��ازان به طور محدود برای بازار لوازم یدکی برخی خودروسازان تامین‬ ‫قطعه دارند‪ .‬رضایی با بیان اینکه قوانین خودروسازان خارجی با ایران متفاوت‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازان بین المللی عادت به تعیین سورس های متعدد‬ ‫برای یک قطعه ندارند‪ ،‬ام��ری که در صنعت خودرو ایران معمول‬ ‫اس��ت؛ از این رو انها از خیلی پیش تر س��ورس های خود را انتخاب‬ ‫می کنند و با انها همکاری دارند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬قطعه ساز ایرانی برای‬ ‫کدام مدل خودرو خارجی می تواند تولید قطعه داش��ته باشد؟ این‬ ‫قطعات نیاز ب��ه قالب و س��رمایه گذاری دارد‪ .‬حتی با فراهم بودن‬ ‫مناب��ع مالی چی��ن‪ ،‬کره جنوبی و حتی ترکیه که خود قطعه س��از‬ ‫و صادرات دارند (ترکیه س��ال گذش��ته ‪ ۵۵‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫قطعه داش��ت) قطعه خریداری نمی کنند کش��ورهای اروپایی هم همان طور‬ ‫که گفتم و قبال تجربه ش��ده حاضر به همکاری نیستند‪ ،‬چون برای انها صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد‪ .‬رضایی با بیان اینکه حتی اگرچند قطعه ساز بزرگ همکاری‬ ‫مشارکتی داشته باشند باز هم طرحی نشدنی است‪ ،‬گفت‪ :‬مواد اولیه مناسب‬ ‫نداریم‪ ،‬ماش��ین االت ما کهنه و از رده خارج هستند و‪ ...‬که قیمت ها را رقابتی‬ ‫کرده و کیفیت محصوالت را افزایش می دهد‪ .‬این قطعه ساز ادامه داد‪ :‬ما هنوز‬ ‫نتوانس��ته ایم مشکل برق واحدهای صنعتی را حل کنیم‪ ،‬چگونه می خواهیم‬ ‫این حجم صادرات قطعه داشته باشیم که به ازای ان خودرو وارد کنیم؟‬ ‫سخن پایانی‬ ‫بنابر این گزارش باوجود اینکه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی عنوان می کند طرح های تصویبی با رایزنی و مطالعه با کارشناسان‬ ‫و فعاالن حوزه های مربوط برنامه ریزی و تدوین می ش��ود در موضوع واردات‬ ‫خودرو به ازای صادرات ابهامات بسیاری مطرح است‪ .‬مثل همیشه باید منتظر‬ ‫بود و دید ایا این طرح در دست کم دو سال اینده محقق می شود یا قرار است‬ ‫مانند همیش��ه با ازمون وخطا تصمیم گیران دوره مس��ئولیت خود را سپری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ضرورت ازادسازی قیمت و واردات خودرو‬ ‫عض��و هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫تهران با بررسی وضعیت کنونی صنعت خودرو به بیان راهکارهای خروج‬ ‫از زیان ه��ای انباش��ته تحمیلی بر این صنعت پرداخ��ت‪ .‬عباس ارگون‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا خبرخودرو اظهارک��رد‪ :‬در حال حاض��ر قیمت گذاری‬ ‫مهم تری��ن مبحث در حوزه صنعت خودرو اس��ت‪ .‬قیمت گذاری خودرو‬ ‫نباید دس��توری انجام شود‪ ،‬بلکه مکانیسم بازار باید تعیین کننده قیمت‬ ‫خودرو باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬خودروس��از به واس��طه قیمت های دستوری‪،‬‬ ‫محصول خود را کمتر از قیمت تمام ش��ده به فروش می رساند؛ بنابراین‬ ‫در ای��ن ش��رایط نقدینگی الزم ب��رای تداوم فرایند تولی��د را در اختیار‬ ‫ندارد‪ .‬او گفت‪ :‬خودروس��ازی یک فعالیت اقتصادی است و این در حالی‬ ‫اس��ت که خودروس��ازان داخلی در طول این فعالی��ت اقتصادی با زیان‬ ‫دائمی مواجه هستند‪ .‬مس��ئولیت زیان های خودروسازان و سهامداران‬ ‫را کدام ش��خص یا نهاد بر عهده می گیرد‪ .‬ارگون ثبت نام میلیونی برای‬ ‫خرید خودرو را ناش��ی از غیرواقعی بودن قیمت خودرو دانس��ت و بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬اکنون قیمت رس��می خودرو پایین ت��ر از قیمت بازار‬ ‫است و ثبت نام های میلیونی نیز به معنای رضایت از کیفیت‬ ‫خودروهای داخلی نیس��ت‪ .‬ش��اید خودروه��ای داخلی با‬ ‫اس��تانداردهای روز بس��یار فاصله داشته باشند اما قیمت ها‬ ‫نیز واقعی نیس��ت‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬قیمت خودرو باید‬ ‫ازاد و بهای خودرو براس��اس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین‬ ‫ش��ود‪ .‬هرچند ازادس��ازی با افزایش قیمت همراه است اما‬ ‫ازادس��ازی قیمت مستلزم ازادس��ازی واردات است تا ارتقای کیفیت و‬ ‫تامی��ن حقوق مصرف کننده نیز محقق ش��ود‪ .‬عضو هی��ات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران گفت‪ :‬شرایط کنونی‬ ‫ک��ه خودرو با هر کیفیت و قیمتی تولید ش��ود‪ ،‬خری��دار برای ان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬قابل انتقاد اس��ت‪ .‬زمانی که انحصار حاکم می شود‪ ،‬قیمت افزایش‬ ‫نمی یابد‪ ،‬زیرا بازار همیش��گی برای فروش فراهم اس��ت‪ .‬ارگون با اشاره‬ ‫به اینکه قیمت گذاری درس��ت‪ ،‬توان صادراتی خودروسازان را افزایش‬ ‫می ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬تولید هر خودرو ب��ا زیان ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومانی موجب صرف نظر از برخی قطعات باکیفیت می شود‬ ‫که اس��یب ناش��ی از ان بر مصرف کننده تحمیل می ش��ود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اصالح مکانیس��م قیمت گذاری دستوری و حذف‬ ‫این نحوه قیمت گذاری در درجه نخس��ت اهمیت قرار دارد‪.‬‬ ‫س��پس در صورت ازادس��ازی واردات‪ ،‬خودروساز ناچار به‬ ‫ارتقای کیفیت اس��ت تا در گردونه رقابت‪ ،‬سهم خود از بازار‬ ‫داخلی را از دست ندهد و حتی در صورت ارتقای کیفیت و توان صادراتی‪،‬‬ ‫بتواند بازارهای جهان را به تسخیر خود دراورد‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬صادرات‬ ‫مش��روط به تامین نیاز داخلی اس��ت‪ .‬در طرح های فروش‪ ،‬به طورقطع‬ ‫میزان تقاضا بس��یار بیش��تر از عرضه اس��ت‪ ،‬زیرا امکان صادرات وجود‬ ‫ندارد‪ .‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫تهران گفت‪ :‬ساختار مالی نامناسب شرکت های خودروسازی می تواند‬ ‫عامل افزایش هزینه ها باش��د‪ .‬خودروس��ازان به دلیل زیان های ناشی از‬ ‫قیمت گذاری دس��توری و برای تداوم حیات ناچار از دریافت وام از نظام‬ ‫بانکی هس��تند که این تس��هیالت نیز بهای تمام شده خودرو را افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬ارگون ادامه داد‪ :‬این موضوع که چه میزان از قیمت خودرو‪ ،‬بار‬ ‫هزینه های مالی است‪ ،‬باید شناسایی شود‪ .‬باید منشا هزینه های مالی در‬ ‫تولید خودرو ریشه یابی شود و قیمت براساس فرایند تولید موردبررسی‬ ‫ق��رار بگیرد‪ .‬همچنین باید تاثیر تعداد نیروی انس��انی بر قیمت خودرو‬ ‫مورد ارزیابی ق��رار گیرد‪ .‬ارگون در پایان درب��اره ادعای واردکنندگان‬ ‫مبنی بر توانمندی انها در واردات بدون انتقال ارز و دالیل مخالفت دولت‬ ‫و بانک مرکزی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬واردات بدون انتقال ارز عمال امکان پذیر‬ ‫نیست‪ ،‬زیرا افراد خارج از ایران ارزی در اختیار ندارند‪ ،‬ناگزیر ارز موردنیاز‬ ‫را از بازار داخل تهیه می کنند که این ش��یوه نیز ساختار بازار ارز را بر هم‬ ‫می زند‪ .‬جمع اوری ارز از بازار غیررسمی داخل‪ ،‬تقاضا را افزایش می دهد‬ ‫و نرخ ارز نیز متناس��ب با ان افزایش می یابد‪ .‬ش��رایط تحریمی نیز مانع‬ ‫واردات خودرو و نقل و انتقاالت بانکی است‪.‬‬ صفحه 4 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه‪1442‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1848‬‬ ‫پیاپی ‪3166‬‬ ‫زنجیره ناهمگون فوالد‬ ‫باز هم‬ ‫دردسرافرین شد‬ ‫بی اثر بودن تحریم ها‬ ‫نتیجه خودکفایی کشور‬ ‫‪5‬‬ ‫تداوم تورم‬ ‫در دوره «پساروحانی»‬ ‫گالیه فعاالن از مشکالت تامین تجهیزات معدنی‬ ‫فرسودگی تجهیزات امنیت معادن را به خطر می اندازد‬ ‫فرسودگی و کاهش ایمنی‬ ‫درباره وضعی��ت فعلی تجهیزات معدنی در کش��ور‪،‬‬ ‫ب��ا حجت اهلل دریانی‪ ،‬فعال معدن زغال س��نگ گفت وگو کرد‪ .‬او‬ ‫ش��رایط تامین تجهیزات برای معادن زغال س��نگ را به نسبت‬ ‫مطلوب خواند و گفت‪ :‬خوشبختانه معادن زغال سنگ در تامین‬ ‫ماشین االت موردنیاز فعالیت خود دچار مشکل یا کمبود نبوده‬ ‫و تجهی��زات تخصصی خود را اغلب بدون مان��ع وارد می کنند‪.‬‬ ‫بای��د به این نکته اش��اره کرد که تمام ماش��ین االت موجود در‬ ‫فعالیت های معدنی کشور به ویژه در معادن زغال سنگ‪ ،‬تجهیزاتی وارداتی‬ ‫هستند‪ ،‬چراکه ماشین االت موردنیاز این بخش (چه در بخش معدنکاری و‬ ‫چه در حمل ونقل) باید ویژگی های معین و استاندارد های مشخصی داشته‬ ‫باشند که تنها تجهیزات وارداتی این مشخصه ها را دارند؛ از همین رو اغلب‬ ‫معادن کش��ور (به ویژه معادن زغال سنگ) از ماشین االت خارجی استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬او ضمن گالیه از فرسودگی ماشین االت موجود در معادن گفت‪:‬‬ ‫مش��کلی که امروزه در معادن وجود دارد‪ ،‬فرس��ودگی تجهیزات انهاست‪،‬‬ ‫چراکه این موضوع دست اندازهای متعددی را برای فعاالن معدنی به وجود‬ ‫اورده و از س��رعت فعالیت معادن کاس��ته است‪ .‬همچنین نباید این نکته را‬ ‫فراموش کرد که فرس��ودگی تجهیزات معدنی‪ ،‬از امنیت معادن می کاهد و‬ ‫ممکن اس��ت تلفات مالی یا جانی به دنبال داشته باشد‪ .‬بنا برانچه گفته شد‬ ‫کهنه بودن و فرسودگی ماشین االت فعال در معادن‪ ،‬یکی از معضالتی است‬ ‫که برای رفع ان باید اقداماتی جدی صورت گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شکست تولیدات داخلی‬ ‫توجه ب��ه توانایی صنایع داخلی برای تولید تجهی��زات موردنیاز معادن‬ ‫را نی��ز نباید از خاطر ب��رد‪ .‬دریانی در ادامه بر نقش و توانایی تولیدکنندگان‬ ‫مشکل تامین ارز در معادن کوچک‬ ‫داخلی در تهیه تجهیزات معدنی تاکید کرد و گفت‪ :‬در سال های‬ ‫گذشته برخی ش��رکت های داخلی به سمت تولید تجهیزات و‬ ‫ماش��ین االت فعالیت های معدنی حرک��ت کردند تا معادن را از‬ ‫واردات انها بی نیاز کنند‪ ،‬اما دالیل متفاوتی باعث به س��رانجام‬ ‫نرس��یدن این هدف ش��ده و همچن��ان واردات تنه��ا راه تامین‬ ‫تجهیزات فعالیت های معدنی است‪.‬‬ ‫دریانی اف��زود‪ :‬از جمله دالیل تحقق نیافتن هدف یادش��ده‬ ‫می ت��وان به کمبود اس��تانداردهای موردنی��از در تولی��دات داخلی برای‬ ‫فعالیت های معدنی اش��اره کرد‪ .‬همچنین به دلیل انکه نیاز کش��ور بسیار‬ ‫بیش��تر از میزان تولیدات ش��رکت های داخلی اس��ت و نی��ز از انجایی که‬ ‫تی��راژ این تولیدات ب��ه اندازه ای نبود که بهای تمام ش��ده ان قابل رقابت با‬ ‫تجهیزات مشابه خارجی باشد‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی این تجهیزات موفق‬ ‫به تصاحب بازار کش��ور نش��دند؛ به عبارت دیگر واردات تجهیزات خارجی‬ ‫نس��بت به خرید تولیدات داخلی برای صاحبان معادن به صرفه تر بوده و به‬ ‫ناچار به واردات روی اوردند‪.‬‬ ‫دریان��ی همچنین در ادامه س��خنان خود به کمبود فن��اوری موردنیاز‬ ‫معادن در تولیدات داخلی اش��اره کرد و گفت‪ :‬برخی شرکت ها برای مدتی‬ ‫توانس��تند تجهیزاتی با نرخ قابل رقابت و مناس��ب به بازار عرضه کنند‪ ،‬اما‬ ‫از انجایی که این ماش��ین االت در تامین اس��تانداردها و ویژگی های الزم‬ ‫فعالیت های معدنی از جمله اس��تانداردهای مرتبط با معادن زغال س��نگ‬ ‫ناتوان بودند‪ ،‬حضور انها در معادن منتفی ش��د‪ .‬بنا به دالیل مذکور به نظر‬ ‫می رسد تولیدکنندگان داخلی راهی طوالنی برای تامین نیاز معادن پیش ‬ ‫رو دارند‪.‬‬ ‫همان طور که پیش تر به ان اش��اره ش��د‪ ،‬تامین‬ ‫تجهیزات مناس��ب معدنی و تعویض ماشین االت‬ ‫فرس��وده با نو از دغدغه ه��ای مهم امروزه فعاالن و‬ ‫صاحبان معادن اس��ت‪ .‬ناصر تقی زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫مجتم��ع چادرملو یک��ی از موان��ع واردات بخش‬ ‫مع��دن را کمب��ود منابع مال��ی در معادن کوچک‬ ‫و متوس��ط معرفی ک��رد‪ .‬او در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬داشتن ش��رایط مالی مناس��ب را الزمه واردات تجهیزات‬ ‫معدنی دانس��ت و گفت‪ :‬تجهیزاتی که ام��روزه در معادن از‬ ‫انها اس��تفاده می شود‪ ،‬متاسفانه فرسوده هستند و صاحبان‬ ‫معادن و همچنین فعاالن معدنی اغلب توانایی تعویض انها‬ ‫را ندارن��د‪ ،‬چراکه با قیمت ه��ای فعلی در بازارهای جهانی و‬ ‫همچنین نرخ باالی ارز در کشور ما‪ ،‬برای بیشتر پیمانکاران‬ ‫و فع��االن معدنی به ویژه بخ��ش خصوصی و معادن کوچک‬ ‫که منابع مالی محدود تری دارند‪ ،‬به صرفه نیس��ت که اقدام‬ ‫به واردات تجهیزات کرده و از فناوری روز جهانی اس��تفاده‬ ‫کنن��د؛ از همین رو چاره ای جز اس��تفاده از تجهیزات کهنه‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل چادرملو با تاکی��د بر موارد یادش��ده گفت‪:‬‬ ‫ش��رایط یادش��ده برای ش��رکت های بزرگ معدنی صادق‬ ‫نیس��ت و انه��ا ارز کافی در اختیار دارند ت��ا از پیمانکاران تا‬ ‫حدی برای تامین تجهیزات و واردات ماش��ین االت حمایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در بررسی دستاوردهای شرکت های تابعه هلدینگ سیمانی شستا(سیتا) در دو سال اخیر مشخص شد‬ ‫رشد ‪ 1005‬درصدی سود خالص در سیمان شاهرود‬ ‫در شرایطی که س��ال های اخیر را سخت ترین‬ ‫سال های اقتصادی می دانند و بنگاه های اقتصادی‬ ‫عالوه بر تحریم و مشکالت ان درگیر با مشکالت‬ ‫ناش��ی از ویروس کرونا و بس��ته ب��ودن مرزهای‬ ‫صادرات��ی بوده ان��د‪ ،‬س��یمان ش��اهرود از جمله‬ ‫ش��رکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص‬ ‫موفق رش��د ‪ 1005‬درصدی ش��د و توانست در‬ ‫س��ال ‪ 99‬رکورد تولید از بدو تاس��یس را بشکند‬ ‫و ‪ 90‬درصد ظرفیت اس��می خود تولید و فروش‬ ‫داش��ته باش��د که باالتر از میانگی��ن هلدینگ و‬ ‫مجموعه صنعت سیمان می باشد‪.‬‬ ‫ب��ازوی‬ ‫محمدرض��ا‬ ‫بیدس��تانی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫شرکت س��یمان شاهرود‬ ‫با اشاره به اهمیت نقش‬ ‫ش��رکت های شس��تا و‬ ‫س��یتا در موفقیت ه��ای‬ ‫س��یمانی گف��ت‪ :‬در دو‬ ‫سال اخیر با تغییر برخی‬ ‫رویکرده��ا ش��رایط کارخانه ها به وی��ژه در حوزه‬ ‫سیمان بهبود یافت و امروز شاهد افزایش بیش از‬ ‫‪ 1000‬درص��دی در ش��اخـص س��ود خالـ��ص‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افزای��ش ‪ 47‬درصدی تولید کلینکر‬ ‫نسبت به س��ال ‪ 97‬و ‪ 45‬درصدی تولید سیمان‬ ‫نس��بت به س��ال ‪97‬در راس��تای جه��ش تولید‪،‬‬ ‫افزایش حاشیه سود ناخالص از ‪ 27‬درصد به ‪۵۴‬‬ ‫درصد و حاش��یه س��ود عملیاتی از ‪ 20‬درصد به‬ ‫‪ ۴۴‬درصد و حاش��یه س��ود خالص از ‪ 13‬درصد‬ ‫به ‪ ۴۱‬درص��د‪ ،‬کاهش دوره وص��ول مطالبات از‬ ‫‪ ۸۱‬روز ب��ه ‪ ۴۰‬روز و ح��ذف ف��روش اعتباری از‬ ‫مرداد س��ال ‪ 99‬و حذف تخفیف��ات کرایه حمل‬ ‫برخی از دس��تاوردهای ش��رکت سیمان شاهرود‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این س��ود س��هامداران ب��ه موقع و‬ ‫زودتر از موعد اعالم��ی تماما پرداخت گردیده و‬ ‫از ‪ 20‬تومان به ‪ 207‬تومان افزایش یافته اس��ت‬ ‫همچنین قیمت س��هام شرکت از ‪1.758‬ریال در‬ ‫پای��ان ‪ 97‬به ‪ 19.230‬ریال در پایان س��ال ‪99‬‬ ‫افزایش داشته و علی رغم توزیع سود و نیز کاهش‬ ‫شدید شاخص بازار س��رمایه ولکین قیمت سهم‬ ‫شرکت افزایش داشته است‪.‬‬ ‫بازوی بیدستانی با اشاره به دریافت لوح صنعت‬ ‫س��بز در اس��تان س��منان و نیز کارفرمای نمونه‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬راه اندازی و اس��تفاده‬ ‫از مس��یر ریلی جهت صادرات از مرز امیراباد به‬ ‫روس��یه و افزایش مقدار صادرات از ‪ 33.058‬تن‬ ‫به مقدار ‪ 239.860‬تن علیرغم شرایط کرونائی و‬ ‫بسته بودن مرزها و مشکالت برگشت ارزبه داخل‬ ‫کش��ور و رف��ع تعهد ‪ 108‬درص��دی صادرات در‬ ‫راستای کمک به مش��کالت ارزی کشور از دیگر‬ ‫دستاوردهای شرکت در دو سال اخیر است‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ملیکا انصاری‪ :‬وجود ایمنی در محیط های فنی به ویژه مش�اغلی که به طور ذاتی با خطر‬ ‫و اس�یب همراه هستند‪ ،‬از مس�ائل مهم و الزامات بی قید و ش�رط محسوب می شود‪ .‬در‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی نیز به دلیل وجود مخاطرات متعدد و گوناگون‪ ،‬تامین امنیت‬ ‫از اهمیت بس�زایی برخوردار است‪ .‬به عبارتی نبود ایمنی مناسب در معادن‪ ،‬همواره حفظ‬ ‫جان کارگران معدنی را به چالش می کشد؛ از این رو تامین شرایط مطلوب و تجهیز معادن‬ ‫به ابزار و تمهیدات ایمنی در جهت صیانت از جان کارگران و فعاالن معادن‪ ،‬امری ضروری‬ ‫است‪ .‬یکی از موارد مهمی که همواره در ایمنی کارهای فنی به ویژه عملیات معدنی مطرح‬ ‫می ش�ود‪ ،‬مسئله ماش�ین االت و تجهیزات وابسته است‪ ،‬چراکه وجود هر نقص و ایراد در‬ ‫انها‪ ،‬صدمات و لطمات جانی سنگینی را برای کارگران معادن در پی خواهد داشت‪ .‬درباره‬ ‫وضعیت فعلی تجهیزات فعال در معادن‪ ،‬شرایط تامین و تهیه ماشین االت مناسب معدنی‬ ‫و همچنی�ن پیامدهای وجود نق�ص در این زمینه‪،‬‬ ‫با کارشناس�ان و فعاالن معدنی‬ ‫گفت وگو کرد که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به عدم افزای��ش منطقی قیمت‬ ‫سیمان طی سال های گذشته گفت‪ :‬در شرایطی‬ ‫که قیمت دس��توری سیمان در سال های گذشته‬ ‫تابع شرایط کلی اقتصاد نبود اما شرکت موفق به‬ ‫افزایش و بهبود عملکرد شد‪.‬‬ ‫دلیل اصلی این مهم ایجاد ش��فافیت‪ ،‬افزایش‬ ‫کیفیت فروش‪ ،‬کنترل قیمت تمام شده و کاهش‬ ‫ظرفیت بالاستفاده است‪.‬‬ ‫شرکت در س��ال ‪ 1400‬با ورود به بورس کاال‬ ‫ضمن برخورداری ش��فافیت بیشتر و نقدی شدن‬ ‫تمام فروش ه��ا و نیز افزایش ص��ادرات از حیث‬ ‫دالری هر تن و نیز تناژ‪ ،‬س��ود بیشتری را نصیب‬ ‫سهامداران خواهد نمود سود هر سهم شرکت در‬ ‫س��ه ماهه س��ال جاری ‪ 687‬ریال و در سه ماهه‬ ‫سال قبل ‪ 266‬ریال بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نبای��د نق��ش صن��دوق ضمانت‬ ‫صادرات ایران را در تامین بخشی از منابع مالی‬ ‫موردنیاز معادن برای خرید و واردات تجهیزات‬ ‫نادیده گرفت‪ .‬خوشبختانه امروزه شاهد حضور‬ ‫موثر و حمایت ّهای ای��ن صندوق از معدنکاران‬ ‫کش��ور هس��تیم و این اقدام را می ت��وان گامی‬ ‫مثب��ت در جهت توس��عه بخش معدن کش��ور‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمنی نسبی معادن‬ ‫ت سفارش‬ ‫تقی زاده در ادامه س��خنان خود به س��امانه ثب ‬ ‫ماش��ین االت معدنی اش��اره کرد و گفت‪ :‬جای خوشحالی‬ ‫اس��ت که سامانه ثبت س��فارش ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چندی پیش دوباره‬ ‫باز شده و فعاالن می توانند تجهیزات موردنیاز خود را از این‬ ‫طریق سفارش دهند‪ ،‬چراکه از این طریق لیست مناسبی از‬ ‫نیازهای معدنی کشور تهیه و در ادامه برای رفع ان تمهیدات‬ ‫مناس��بی ازسوی مسئوالن اندیشیده می شود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫درباره ایمن��ی تجهیزات موجود در مع��ادن اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر می توان گفت ایمنی تجهیزات و ماش��ین االتی‬ ‫که در معادن اس��تفاده می ش��وند‪ ،‬مناسب اس��ت و تا امروز‬ ‫تلفاتی ناش��ی از بکارگیری این تجهی��زات در بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی کش��ور نداش��ته ایم‪ .‬مدیرعام��ل چادرملو‬ ‫اف��زود‪ :‬در هر صورت نباید فراموش کرد که تجهیزات فعلی‬ ‫معادن فرسوده هس��تند و بهتر است با واردات ماشین االت‬ ‫روزامد جهانی ضمن نوس��ازی بخش فنی معادن‪ ،‬بهره وری‬ ‫با سرعت و کیفیت باالتری در معادن صورت گیرد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫ایمن��ی ج��زء اساس��ی و جدایی ناپذیر ه��ر محیط‬ ‫کاری س��الم اس��ت‪ .‬در ای��ن میان محیط ه��ای کاری‬ ‫وجود دارند که از ظرفیت بیش��تری برای خسارت های‬ ‫زیس��ت محیطی در مقی��اس ب��زرگ و از بی��ن رفتن‬ ‫جان افراد نس��بت به بس��یاری از فضاهای کاری دیگر‬ ‫برخوردارن��د؛ بنابراین امنیت معادن به ش��کل خاصی‬ ‫به یک نگرانی همیش��گی تبدیل ش��ده است؛ بنابراین‬ ‫تامین تجهیزات مناسب فنی و حرفه ای برای معادن از‬ ‫ضرورت های معرفی ش��ده توسط فعاالن معدنی است‪،‬‬ ‫چراک��ه با بکارگی��ری این ماش��ین االت ضمن تامین‬ ‫ایمن��ی کارگران و ش��اغالن در مع��ادن‪ ،‬نه تنها بخش‬ ‫معدن بلکه تمامی ابعاد فنی و اقتصادی کش��ور توسعه‬ ‫خواهد یافت؛ به عالوه اینکه اس��تفاده از روش صحیح‬ ‫اس��تخراج معادن‪ ،‬معدنکاران را ب��رای کنترل اتفاقات‬ ‫غیرقابل پیش بین��ی و تغییرات مختلف اماده می کند‪.‬‬ ‫معدن��کاران اگاه‪ ،‬کار را در چارچوب اقدامات ایمنی و‬ ‫به خوبی پیش می برند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1848‬‬ ‫پیاپی ‪3166‬‬ ‫خبر‬ ‫همکاری مشترک گل گهر‬ ‫و دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تولید ‪ ۴۰۰‬هزار تن تختال ‪ API‬شاه بیت انتقال نفت گوره به جاسک است‬ ‫بی اثر بودن تحریم ها نتیجه خودکفایی کشور‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیژن نامدار زنگنه‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫بی��ژن نامدار زنگنه‪ ،‬وزیر نف��ت در ایین بهره برداری از خط‬ ‫لول��ه و پایان��ه نفتی انتقال نف��ت گوره‪-‬جاس��ک اظهار کرد‪:‬‬ ‫عملیات صادرات نفت خام از س��واحل مکران در دریای عمان‬ ‫اغاز می ش��ود‪ .‬ایجاد این پایان��ه صادراتی نفت خام در منطقه‬ ‫مکران در سال های اولیه دهه ‪ ۶۰‬و اوج جنگ تحمیلی مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬خط لوله ای به نام «محرم» راه اندازی‬ ‫ش��د ک��ه با پایان جنگ رها و بخش��ی از ای��ن خط به قطر ‪۵۶‬‬ ‫این��چ و طول ‪ ۲۲۰‬کیلومتر در اس��تان بوش��هر ب��ه انتقال اب‬ ‫به مناطق س��احلی اختصاص یاف��ت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در جریان‬ ‫سفر سال ‪ ۹۹‬رئیس جمهوری به استان هرمزگان‪ ،‬اجرای این‬ ‫طرح جنبه جدی گرفت و پس از بررسی های کارشناسی شده‬ ‫موضوع و توجیهات اقتصادی‪ ،‬فنی و زیست محیطی‪ ،‬این طرح‬ ‫با اعتباری حدود ‪۲‬میلیارد دالر در ش��ورای اقتصاد تصویب و‬ ‫ابالغ شد‪.‬وی افزود‪ :‬فرایند ساخت و تامین تجهیزات این پروژه‬ ‫مهم ملی از سال ‪ ۹۷‬اغاز و عملیات لوله گذاری ان در تیر ‪۹۹‬‬ ‫با دس��تور رئیس جمهوری شروع شد‪ .‬این خط لوله با قطر ‪۴۲‬‬ ‫این��چ (‪ )۱۰۶‬و طول ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر اجرا ش��ده که نفت خام‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫با ه��دف توس��عه همکاری های مش��ترک‬ ‫و همه جانب��ه علم��ی‪ ،‬پژوهش��ی و فناوری و‬ ‫اس��تفاده بهینه از ظرفیت های موجود‪ ،‬ایمان‬ ‫عتیقی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گه��ر و محمدمه��دی طهرانچ��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫دانش��گاه ازاد اس�لامی کش��ور تفاهمنام��ه‬ ‫همکاری امضا کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عموم��ی و امور بین الملل‬ ‫ش��رکت گل گهر‪ ،‬ایجاد زمینه های مناس��ب‬ ‫برای بهره گی��ری از توانمندی ه��ا و خدمات‬ ‫متقابل‪ ،‬برگزاری نشست های علمی مشترک‬ ‫و حضور اس��تادان دانشگاه و انتقال تجربیات‪،‬‬ ‫تربیت و اموزش نیروی انس��انی متخصص و‬ ‫مهارت محور مورد نیاز طرفین با اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های دانش��گاهی‪ ،‬بسترس��ازی برای‬ ‫حمایت از ایده های خالقانه‪ ،‬نواورانه و فناورانه‬ ‫و‪ ...‬از جمله محورهای این تفاهم است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫در نشست عقد این تفاهمنامه گفت‪ :‬معتقدیم‬ ‫ارتب��اط صنع��ت و دانش��گاه از ضروری ترین‬ ‫مناس��بات هر جامعه ای اس��ت که به رش��د‬ ‫و ش��کوفایی این دو حوزه و توس��عه علمی و‬ ‫فناوری کشور می انجامد‪.‬‬ ‫عتیق��ی اف��زود‪ :‬ارتباط صنعت و دانش��گاه‬ ‫از یک س��و می تواند از عوامل ش��تاب دهنده‬ ‫فعالیت های پژوهش��ی ش��رکت های صنعتی‬ ‫باش��د و از س��وی دیگر موجب��ات بهره گیری‬ ‫دانش��گاه ها از تج��ارب صنعتگ��ران و‬ ‫زیرساخت های صنعت را فراهم کند‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه با تولید ‪ ۴۰۰‬هزار تن تختال ‪ API‬انتقال ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتری نفت کشور را محقق کرد‪ .‬اهمیت استراتژیک و حیاتی پروژه‬ ‫انتقال نفت خام از گوره به جاسک در دوره های مختلفی بیان شده اما انچه به نظر درباره این پروژه مهم ایرانی مغفول مانده‪ ،‬نقش‬ ‫ش�رکت فوالد مبارکه در اجرای ان اس�ت چراکه کلیدی ترین عنصر اجرای این پروژه‪ ،‬لوله های انتقال نفت اس�ت که انتقال این ماده‬ ‫معدنی را ممکن می سازد اما از انجا که نفت خام قابل انتقال با این پروژه جزو نفت های ترش (اسیدی به دلیل وجود گوگرد باال) به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬تنها امکان استفاده از فوالدهای ویژه با الیاژی خاص وجود دارد که به طور کلی از ان ها به عنوان فوالدهای ‪ API‬یاد می شود‪.‬‬ ‫تولید تختال در پروژه ملی گوره به جاسک‬ ‫سنگین و نیمه سنگین ایران را از منطقه گوره در استان بوشهر‬ ‫به بندر جاسک در استان هرمزگان منتقل می کند که امیدوارم‬ ‫این طرح به عنوان مهم ترین طرح پایه ای‪ ،‬زمینه س��از توس��عه‬ ‫اقتصادی منطقه مکران باش��د و پس از س��ال ها این کار کلید‬ ‫توس��عه این مکان را به جریان اندازد‪.‬زنگنه درباره بخش هایی‬ ‫از ای��ن ط��رح که به تازگی بهره برداری ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این بخش‬ ‫شامل ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر خط لوله‪ ،‬ایستگاه تلمبه خانه شماره ‪،۲‬‬ ‫تاسیسات ارسال و دریافت توپک و تجهیزات بارگیری نفت در‬ ‫جاسک به ظرفیت ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه در روز است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به همین دلیل یک کار مش��ترک یک س��اله‬ ‫بین ش��رکت ملی نفت ایران‪ ،‬ش��رکت فوالد مبارکه و شرکت‬ ‫فوالد اکس��ین تعریف شد تا بتوانند به استاندارد تولید تختال‬ ‫توسط فوالد مبارکه و استاندارد تولید ورق توسط فوالد اکسین‬ ‫برس��ند‪.‬وزیر نفت خاطرنشان کرد‪ :‬بخش اصلی ورق مورد نیاز‬ ‫ای��ن ط��رح که یک ورق مقاوم به نفت و گاز ترش اس��ت برای‬ ‫نخستین بار در ایران ساخته و تامین شد‪ .‬همچنین پمپ های ‪۶‬‬ ‫مگاواتی به ‪ ۵۰‬پمپ ‪ ۲.۵‬مگاواتی تبدیل و باز در ایران ساخته‬ ‫شد‪ .‬در نتیجه طرح عظیم خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک‬ ‫جلوه ای از درهم شکستن تحریم ها و تکیه بر توان داخلی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�دور مج�وز س�اخت پاالیش�گاه ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫بشکه ای‬ ‫زنگنه همچنین از صدور مجوز ساخت پاالیشگاه ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫بش��که ای در این منطقه خبر داد که می تواند زمینه ساز ایجاد‬ ‫صنایع پایین دستی در این منطقه شود‪ .‬همچنین ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫مخزن با س��رمایه گذاری ‪ ۲۳۰‬میلیون دالری توس��ط بخش‬ ‫خصوص��ی به روش (‪ )BOT‬در حال احداث اس��ت‪ .‬به عالوه‬ ‫در نظر داریم یک هنرستان صنعتی برای تربیت نیروهای ماهر‬ ‫در منطقه تاسیس کنیم‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬همچنین در این طرح‬ ‫‪ ۱۱۰۰‬هکتار زمین برای س��اخت یک اس��کله عظیم تجاری‬ ‫برای س��ازمان بنادر و دریانوردی تعیین و به ان تحویل داده‬ ‫شده اس��ت‪.‬وزیر نفت گفت‪ :‬در حال حاضر یک پایانه صادراتی‬ ‫در اختی��ار داریم که نفت خام را از دریای عمان صادر می کند‬ ‫و عالوه ب��ر افزای��ش ظرفیت صادراتی ای��ران‪ ،‬منجر به تنوع و‬ ‫انعطاف در پایانه های نفتی و کاهش ریس��ک های صادراتی و‬ ‫امنیتی به همراه دارد‪ .‬همچنین این طرح مسیر رفت و برگشت‬ ‫مش��تریان نفت کش��ور را به اندازه ‪ ۱۰۰۰‬مایل دریایی کوتاه‬ ‫می کند و هزینه هر بش��که نفت را از ‪ ۶۰‬س��نت به ‪ ۴۰‬س��نت‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایرانی ترین و سریع ترین خط لوله کشور‬ ‫زنگنه تصریح کرد‪ :‬در این طرح بیش از ‪ ۲۵۰‬شرکت بزرگ‬ ‫و کوچک داخلی مش��ارکت و افزون بر ‪ ۱۰‬هزار نفر در ان کار‬ ‫کردن��د‪ .‬همچنی��ن تملک اراضی با عرض ح��دود ‪ ۲۰۰‬متر و‬ ‫طول ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر انجام ش��د‪ .‬این خط لوله‪ ،‬ایرانی ترین و‬ ‫سریع ترین خط لوله ای است که تاکنون در کشور ساخته شده‬ ‫اس��ت؛ امروز مرحله نخس��ت ان به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امیدواریم بتوانیم از امکانات موجود اس��تفاده‬ ‫کنی��م و ظرفیت صادرات خود را پیوس��ته افزایش دهیم‪ .‬این‬ ‫ط��رح یک��ی از طرح هایی بود که به ق��ول رهبر معظم انقالب‬ ‫اس��تراتژیک ترین طرح این دولت بود و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫س��اخت پایان��ه صادراتی ج��دی نفتی نش��ان دهنده غیرت و‬ ‫توانمندی ایرانیان است‪.‬‬ ‫توانمندی فوالد مبارکه در صادرات اسلب گاز ترش‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه درباره‬ ‫اجرایی شدن پروژه استراتژیک گوره به جاسک با تاکید بر ضرورت‬ ‫اعتماد به توان داخلی گفت‪ :‬طرف های خارجی به دلیل تحریم ها‪،‬‬ ‫تحویل ورق های مورد نیاز ش��رکت نفت برای اجرای پروژه انتقال‬ ‫نفت از گوره به جاس��ک خودداری کردند اما شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اسلب مخصوص انتقال گاز ترش را از سال ‪ ۹۸‬تولید و هم اکنون نیز‬ ‫با افتخار می تواند صادرکننده این محصول باشد تا بار دیگر بی اثر‬ ‫بودن تحریم ها که نتیجه خودکفایی و استقالل کشور است را نشان‬ ‫دهد‪.‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود‪ :‬وقتی برای نخستین بار‬ ‫همکاران مان از ش��رکت نفت برای تامین اس��لب مخصوص انتقال‬ ‫گاز ترش به ما مراجعه کردند‪ ،‬ایده و طرح مس��ئله اولیه و به بیان‬ ‫دیگر مسئله موجود را مطرح کردند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬پس از ان جلس��اتی در س��طوح مختلف‬ ‫تش��کیل ش��ده و بعد از ایجاد یک اراده جمعی و قطعی برای تولید‬ ‫تخت��ال مورد نیاز این پروژه در فوالد مبارکه برای نخس��تین بار و‬ ‫در یک همکاری گروهی و دس��ت جمعی میان کارشناسان فوالد‬ ‫مبارکه و وزارت نفت‪ ،‬اسلب گاز ترش در سال ‪ ۹۸‬در شرکت فوالد‬ ‫مبارکه تولید شد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در طول سال های‬ ‫اخیر توانس��ته در مس��یر خودکفایی گام‬ ‫بردارد و با تولید تختال ‪ API‬پروژه انتقال‬ ‫نفت گوره به جاسک را تکمیل کند‪ .‬اجرای‬ ‫این پروژه تاثیر بسزایی در کاهش ارزاوری‬ ‫برای کشور داشته است‪.‬‬ ‫“غمهرا” در مجمع عمومی سالیانه ‪ 412‬ریال سود تقسیم کرد‬ ‫عملکرد درخشان مدیریت شرکت گروه تولیدی مهرام؛ رشد فروش و افزایش درامد سهامداران‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫گروه تولیدی مهرام با حضور ‪ 68/36‬درصد از س��هامداران شرکت‬ ‫درمحل بزرگراه شهید چمران ‪ -‬تقاطع یادگار امام ‪ -‬هتل پارسیان‬ ‫اوین‪ ،‬برگزار شد‪ .‬این جلسه به ریاست اقای امیر محمدتقی گنجی‬ ‫و نظ��ارت اقایان ف��رخ صمدیان و پیروز مل��ک زاده و دبیری اقای‬ ‫ش��هاب گودرزی تشکیل شد‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای گودرزی‬ ‫گ��زارش عملک��رد هیات مدیره به مجمع را قرائت کردند و در ادامه‬ ‫اقای امیر محمدتقی گنجی به سواالت سهامداران حاضر و انالین‬ ‫پاس��خ گفتتد‪.‬سپس صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال‬ ‫مالی منتهی به ‪ 1399/12/30‬به تصویب حضار رس��ید‪.‬همچنین‬ ‫در این جلسه پس از تصویب صورت های مالی از سوی سهامداران‬ ‫تقسیم مبلغ ‪ 412‬ریال سود به ازای هر سهم مورد تایید حاضران‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت‬ ‫و موسسه حسابرسی «رایمند و همکاران» به عنوان بازرس قانونی‬ ‫و حس��ابرس شرکت و موسس��ه حسابرسی «بهراد مشار» به عنوان‬ ‫بازرس علی البدل ش��رکت برای س��ال ‪ 1400‬از دیگر مصوبات این‬ ‫مجمع بود‪ .‬بر اس��اس تصمیمات مجمع اعضای هیات مدیره جدید‬ ‫به شرح زیر به مدت ‪ 2‬سال انتخاب گردیدند‪:‬‬ ‫شرکت دنیای علم پویا‪ ،‬شرکت تحول گران فردا‪ ،‬شرکت توسعه‬ ‫صنعت فراگیر دنیا‪ ،‬ش��رکت توس��عه نواوران اپادانا‪ ،‬شرکت دنیای‬ ‫تجارت و دانش افق‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‪:‬‬ ‫ب��ا ن��ام و یاد خداوند متعال و ع��رض خیرمقدم حضور صاحبان‬ ‫س��هام و نمایندگان محترم س��هامداران و نماینده محترم سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار و حس��ابرس و بازرس قانونی شرکت و تمامی‬ ‫میهمان��ان عزیز حاض��ر در مجمع که تقبل زحم��ت فرموده و در‬ ‫جلسه حضور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹جدول مقایسه سود در ‪ 2‬سال گذشته‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های اداری و عمومی‬ ‫هزینه های توزیع و فروش‬ ‫سایر درامدها‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامدها (هزینه های) غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫خداوند متعال را شاکریم که توفیق‬ ‫ارایه گزارش س��ال مالی منتهی به‬ ‫‪ 1399/12/30‬گروه تولیدی مهرام‬ ‫را داش��ته و س��ال مزبور را با وجود‬ ‫تمام مش��کالت اقتصادی ناش��ی از‬ ‫تحری��م و ش��یوع وی��روس کرونا و‬ ‫همچنی��ن نوس��انات ن��رخ ارز و‬ ‫مهندس امیرمحمدتقی گنجی مش��کالت تامین را ب��ا موفقیت به‬ ‫انتها رساندیم‪ ،‬گروه تولیدی مهرام (سهامی عام) همانند ‪ 50‬سال‬ ‫فعالیت پیش��ین خ��ود به عنوان یک��ی از بزرگترین ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده انواع سس های سرد (مایونز) و سس های گرم (کچاپ)‬ ‫و انواع ترش��ی و خیارش��ور و مرباجات س��ال ‪ 99‬را با چالش های‬ ‫ش��یرین و موفقیت چشمگیر پشت سر گذاشت‪ .‬به طوری که رکود‬ ‫‪ 50‬س��ال ش��رکت شکسته ش��د‪ .‬هیات مدیره گروه تولیدی مهرام‬ ‫علی رغم مشکالت موجود‪ ،‬تحقق برنامه های خود را از جمله‪ ،‬تهیه‬ ‫م��واد اولیه و لوازم بس��ته بندی با قیمت های مناس��ب و مدیریت‬ ‫هزینه ه��ای ج��اری‪ ،‬حف��ظ و افزای��ش تولید و فروش ب��ه تبع ان‬ ‫سوداوری شرکت را مرهون اتخاذ استراتژی های مناسب و به موقع‬ ‫و باتوجه به ش��رایط روز‪ ،‬مدیران ارش��د ش��رکت و مشارکت کلیه‬ ‫پرس��نل می داند و معتقد است افتخارات و موفقیت کسب شده در‬ ‫س��ایه حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل‬ ‫گردیده است‪ .‬با اتخاذ همین استراتژی های مناسب‪ ،‬فروش شرکت‬ ‫در س��ال مالی منتهی به ‪ 1399/12/30‬در مقایس��ه با س��ال قبل‬ ‫معادل ‪ 34‬درصد افزایش مقداری و ‪ 92‬درصد افزایش ریالی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین ش��رکت در سال ‪ 99‬از فرصت پدید امده در بازار‬ ‫بورس استفاده و سودی بالغ بر ‪ 197‬میلیارد ریال از محل خرید و‬ ‫فروش سهام کسب نمود‪.‬هیات مدیره گروه تولیدی مهرام با تصویر‬ ‫و ترس��یم اینده ای روش��ن‪ ،‬به توان تیم مدیریت ارش��د شرکت و‬ ‫سال ‪1399‬‬ ‫مبلغ‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪7.921.229‬‬ ‫(‪)6.269.099‬‬ ‫‪1.652.130‬‬ ‫(‪)185.445‬‬ ‫(‪)571.971‬‬ ‫‪23.205‬‬ ‫‪917.919‬‬ ‫(‪)109.322‬‬ ‫‪197.254‬‬ ‫‪1.005.851‬‬ ‫سال ‪1398‬‬ ‫مبلغ‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪4.133.738‬‬ ‫(‪)3.131.279‬‬ ‫‪1.002.459‬‬ ‫(‪)139.561‬‬ ‫(‪)506.917‬‬ ‫‪1.399‬‬ ‫‪357.380‬‬ ‫(‪)93.307‬‬ ‫‪102.276‬‬ ‫‪366.349‬‬ ‫درصد تغییرات‬ ‫نسبت به سال قبل‬ ‫‪92‬‬ ‫(‪)100‬‬ ‫‪65‬‬ ‫(‪)33‬‬ ‫(‪)13‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪157‬‬ ‫(‪)17‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪175‬‬ ‫کارکنان خود اعتقاد داش��ته و در این مس��یر با استعانت از خداوند‬ ‫بزرگ‪ ،‬چشم امید به حمایت سهامداران محترم به عنوان چراغ راه‬ ‫نیل به اهداف دارد‪ .‬لذا خود را امانتدار س��هامداران محترم دانسته‬ ‫و ب��ه منظ��ور صیانت و ارتق��ا منافع عموم ذینفع��ان‪ ،‬وظیفه خود‬ ‫می داند از هیچ تالشی در راه رسیدن به اهداف خود دریغ نورزد‪.‬‬ ‫در خاتم��ه توفی��ق و عزت س��هامداران‪ ،‬مدی��ران و کارکنان و‬ ‫کارگران شریف شرکت را از ایزد منان خواستاریم‪.‬‬ ‫مرور کلی بر عملکرد ش��رکت‪ ،‬میزان دستیابی به اهداف تعیین‬ ‫شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش‪:‬‬ ‫در س��ال مالی که گذش��ت و در این مجمع گزارش عملکرد ان‬ ‫را به استماع س��هامداران محترم می رسانیم رخدادهای اقتصادی‬ ‫در جه��ان و تحریم های ش��دید و ظالمانه امری��کا‪ ،‬باعث گردید تا‬ ‫تولیدکنندگان کش��ور و ازجمله این شرکت با مشکالت عدیده ای‬ ‫علی الخصوص در بخش تامین مواجه گردند‪.‬‬ ‫مش��کالت تامین ارز مورد نیاز جهت واردات این اقالم و به طور‬ ‫وی��ژه در بخش روغن مصرف��ی در صنعت غذایی و همچنین تهیه‬ ‫اقالم بسته بندی فلزی مثل قوطی و درب و از طرفی تاثیر نوسانات‬ ‫ارزی بر فروش محصوالت پتروش��یمی‪ ،‬باعث گردید تا با نوسانات‬ ‫دالیل تغییرات عمده‬ ‫افزایش نرخ فروش محصوالت نسبت به سال قبل‬ ‫افزایش نرخ مواداولیه و دیگر نهاده های تولید‬ ‫افزایش اجاره محل‪ ،‬هزینه مهم حقوق‬ ‫افزایش هزینه های تبلیغات و بازاریابی و ترویج فروش‬ ‫افزایش فروش اقالم ضایعاتی‬ ‫اخذ تسهیالت جدید در سال ‪99‬‬ ‫تولید مواجه گردیم و با وجود این موضوع در طول سال ‪ 99‬منجر‬ ‫به تحقق برنامه تولید و افزایش ان نسبت به سال ‪ 98‬گردید‪.‬‬ ‫به طوری که در س��ال ‪ 99‬نس��بت به س��ال ‪ 98‬فروش شرکت از‬ ‫افزای��ش ‪ 92‬درص��د برخوردار گردیده اس��ت و از لحاظ تناژ تولید‬ ‫معادل ‪34‬درصد نس��بت به س��ال ‪ 98‬افزایش داشته است‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر اس��ت اگر در نتیجه اقدامات انجام ش��ده درخصوص مدیریت‬ ‫نقدینگ��ی و همچنی��ن برنامه ری��زی صحیح درخص��وص تامین‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های اداری و عمومی‬ ‫هزینه های توزیع و فروش‬ ‫سایر درامدها‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درادها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫هزینه مالیات بر درامد‬ ‫سال جاری‬ ‫سال های قبل‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫عملیاتی (ریال)‬ ‫غیرعملیاتی (ریال)‬ ‫سود پایه هر سهم (ریال)‬ ‫نهاده��ای تولید در وضعیت نامتع��ادل بازار و جلوگیری از توقفات‬ ‫ناش��ی از خرابی ماشین االت و دس��تگاه ها و همچنین تالش سایر‬ ‫مدی��ران و کارکنان و کارگران واحدهای مختلف ش��رکت محقق‬ ‫نمی گردید قطعا با ش��رایط ناگ��واری مواجه می گردیدیم و بدیهی‬ ‫است که سیاست گذاری های هیات مدیره و مدیریت ارشد سازمان‬ ‫در پیش��برد این مهم نقش بسیار کلیدی و ارزنده ای را ایفاد نموده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 30‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال ‪1399‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪7.921.229‬‬ ‫(‪)6.269.099‬‬ ‫‪1.652.130‬‬ ‫(‪)185.445‬‬ ‫(‪)571.971‬‬ ‫‪23.205‬‬ ‫‪917.919‬‬ ‫(‪)109.322‬‬ ‫‪197.254‬‬ ‫‪1.005.851‬‬ ‫(‪)145.104‬‬ ‫(‪)21.179‬‬ ‫‪839.568‬‬ ‫‪5.057‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪5.642‬‬ ‫سال ‪1398‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪4.133.738‬‬ ‫(‪)3.131.279‬‬ ‫‪1.002.459‬‬ ‫(‪)139.561‬‬ ‫(‪)506.917‬‬ ‫‪1.399‬‬ ‫‪357.380‬‬ ‫(‪)93.307‬‬ ‫‪102.276‬‬ ‫‪366.349‬‬ ‫(‪)60.617‬‬ ‫(‪)23.506‬‬ ‫‪282.226‬‬ ‫‪2.921‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪3.017‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ صفحه 6 ‫سه شنبه‬ ‫روند گرانی مرغ‬ ‫یک پا دارد!‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه‪1442‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه‪2021‬‬ ‫شماره ‪1848‬‬ ‫پیاپی ‪3166‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دولت این کشور صادرات واکسن را ممنوع اعالم کرده و هر‬ ‫محموله ای باید با مجوز دولت از این کشور خارج شود‪ .‬واکسن های سفارشی‬ ‫ایران متعلق به هند نیست و از شرکت دیگری خریداری شده است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬باید فرایندهای اداری ان طی ش��ود‪ .‬دو هفته ای اس��ت که مجوزهای‬ ‫الزم در هند صادر نش��ده اس��ت‪ .‬همچنین برای واردات واکس��ن از چین از‬ ‫مس��یر کش��ور ثالث اقدام کردیم‪ .‬به گفته این فعال صنفی ‪ ،‬واردات دارو‪ ،‬در‬ ‫‪ ۲‬ماه نخس��ت امس��ال به دلیل ش��رایط جهانی‪ ،‬فرصت خوبی برای خرید‬ ‫واکس��ن توس��ط بخش خصوصی فراهم ش��د اما به دلیل بروکراسی داخلی‬ ‫این فرصت از دس��ت رفت‪ .‬رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ادامه داد‪ :‬در‬ ‫یک دوره‪ ،‬به هر شرکتی مجوز واردات واکسن داده شد‪ .‬شرکت هایی که در‬ ‫حوزه واردات دارو فعالیت نمی کردند هم مجوز گرفتند و قیمت هایی اعالم‬ ‫کردند که حاشیه ساز شد‪ .‬به تازگی نیز اعالم شده شرکت هایی که از مجوز‬ ‫انها ‪ ۶۰‬روز گذشته دیگر نمی توانند دارو وارد کنند و باید دوباره برای مجوز‬ ‫اقدام کنند که به طور حتم‪ ،‬شرکت های نامرتبط‪ ،‬مجوز دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫به بهانه اغاز دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج بررسی کرد‬ ‫واردات برنج؛ تامین یا تهدید؟‬ ‫با فرارس�یدن زمان ممنوعیت فصل�ی واردات برنج دوباره موضوع تقابل‬ ‫سنتی واردات و تولید این کاال به صدر خبرها امد‪ .‬در یک سوی این ماجرا‬ ‫واردکنن�دگان برنج ق�رار دارند و معتقدند با توجه به خارج ش�دن برنج از‬ ‫فهرس�ت کاالهای اساس�ی و تغییر منش�ا ارزی واردات ان از ترجیحی به‬ ‫نیمای�ی‪ ،‬دیگر دلیلی ب�رای ممنوعیت ها و محدودیت ه�ای وا رداتی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬اما در سوی دیگر حمایت کنندگان از تولید برنج هستند که همچنان‬ ‫معتقدند حمایت از واردات می تواند به قیمت نابودی تولید ملی تمام ش�ود‬ ‫و ظلم در حق تولیدکنندگان اس�ت‪ .‬اما در حال حاضر بازار برنج کش�ور چه‬ ‫وضعیت�ی دارد و دالی�ل هر یک از این دو گروه ب�رای حمایت یا مخالفت با‬ ‫واردات چیست؟ با گزارش این شماره‬ ‫در این باره همراه شوید‪:‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یک ممنوعیت قانونی‬ ‫بر اس��اس مقررات صادرات و واردات ب��رای حمایت از محصول داخل‪ ،‬هر‬ ‫س��ال از ابتدای مرداد تا پایان اب��ان‪ ،‬ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال و‬ ‫بعد از ‪ ۴‬ماه لغو می شود و در این فاصله ترخیص ان از گمرک ممنوع است‪.‬‬ ‫البته برای س��ال جاری درخواست هایی از سویی انجمن واردکنندگان برنج‬ ‫برای لغو ممنوعیت مطرح بود و حتی در جلس��ه ستاد تنظیم بازار نیز مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪ ،‬اما این تالش ها منجر به لغو این ممنوعیت فصلی نشد‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا مهرداد جمال ارونقی‪ ،‬معاون فن��ی گمرک نیز در نامه ای به‬ ‫عباس قبادی‪ ،‬دبیر ستاد تنظیم بازار خواستار بازنگری در تاریخ ممنوعیت‬ ‫فصل��ی برن��ج به منظور جلوگیری از کمبود برنج ی��ا افزایش قیمت برنج در‬ ‫ل ارونقی در این نامه اعالم‬ ‫ماه های اینده ش��د‪ .‬بنا بر گزارش گم��رک‪ ،‬جما ‬ ‫می کن��د‪ :‬از تاری��خ یکم فروردین تا ‪ ۱۵‬تی��ر ‪ ،۱۴۰۰‬فقط ‪ ۸۶.۳۶۷‬تن برنج‬ ‫وارداتی به ارزش ‪ ۷۸.۱۴۰.۹۰۳‬دالر از گمرکات کشور ترخیص شده است‬ ‫که در مقایس��ه با واردات برنج در مدت مشابه سال قبل (‪ ۱۳۹۹/۱/۱‬لغایت‬ ‫‪ )۱۳۹۹/۴/۱۵‬ب��ا وزنی معادل ‪ ۲۷۷ .۶۹۱‬تن و ارزش ‪ ۲۴۹.۷۱۰.۵۳۸‬دالر‪،‬‬ ‫واردات این کاال از نظر وزنی‪ ۶۹ ،‬درصد و از نظر ارزشی نیز ‪ ۶۹‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‪.‬وی همچنین بیان می کند‪ :‬مطابق امار ارائه شده‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫میزان برنج وارداتی موجود در بنادر و گمرکات کش��ور معادل ‪ ۳۷.۱۴۷‬تن‬ ‫است و صرفا یک فروند شناور حاوی ‪ ۱۵.۱۱۰‬تن برنج وارداتی در حال تخلیه‬ ‫این کاال در بندر چابهار بوده و از ‪ ۲۶‬کش��تی منتظر در لنگرگاه‪ ،‬هیچ کدام‬ ‫حاوی برنج نیست‪.‬معاون فنی گمرک در ادامه می نویسد‪ :‬اطالعات دریافتی‬ ‫حاکی است حدود ‪ ۸‬تا‪ ۱۰‬کشتی در حال بارگیری برنج از کشورهای مختلف‬ ‫برای حمل به کش��ور بوده که با توجه به تصمیم اتخاذ ش��ده و ابالغی به این‬ ‫سازمان مبنی بر «صرفا بالمانع بودن ترخیص ان بخش از محموله های برنج‬ ‫واردات��ی که تا قب��ل از ‪ ‬۱۴۰۰ /۰۴ /۳۱‬دارای اعالمیه ورود ‪ /‬قبض انبار بوده‪،‬‬ ‫مش��روط به اینکه دارای ثبت س��فارش باش��د‪ ،‬صاحبان کاال‪ ،‬به دلیل تاریخ‬ ‫رس��یدن کش��تی های بارگیری شده (بعد از تاریخ ممنوعیت فصلی) و عمال‬ ‫عدم امکان ترخیص برنج های حمل ش��ده و رس��وب این کاال در گمرکات‬ ‫کش��ور‪ ،‬از ارسال محموله های خریداری شده امتناع کرده اند‪ .‬جمال ارونقی‬ ‫در پایان تاکید می کند‪ :‬در مجموع با توجه به ش��رایط موجود و خشکس��الی‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬به نظر می رس��د تصمیم ابالغ ش��ده برای جلوگیری از هرگونه‬ ‫پیامد کمبود برنج یا افزایش قیمت برنج در ماه های اینده‪ ،‬نیاز به بررس��ی‬ ‫دوباره و بازنگری فوری دارد که در صورت صالح دید دستور فرمایند موضوع‪،‬‬ ‫مورد تدقیق و بررس��ی بیش��تری قرار گیرد‪ .‬البته در نهایت اجرای مصوبات‬ ‫قانونی گذش��ته در دس��تور کار قرار گرفت و صرفا ان بخش از محموله های‬ ‫برن��ج واردات��ی که قبل از ‪ ۳۱‬تیر دارای اعالمیه ورود و قبض انبار هس��تند‬ ‫مشروط به اینکه دارای ثبت سفارش باشند‪ ،‬امکان ترخیص خواهند داشت‪.‬‬ ‫واردات شلیک تیر خالص به تولید است‬ ‫ازاد عمرانی‪ ،‬عضو هیات رئیسه اتحادیه ملی محصوالت‬ ‫تو گو با‬ ‫کش��اورزی در گف ‬ ‫درب��اره میزان تولید و‬ ‫نیاز به برنج در کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬در حال حاضر با توجه‬ ‫به اینکه برداش��ت انجام نش��ده نمی ت��وان درباره میزان‬ ‫تولید داخلی براورد دقیقی ک��رد اما بازدیدهای میدانی‬ ‫در این زمینه نش��ان می دهد امس��ال از حداکثر مساحت‬ ‫ممکن برای کش��ت برنج استفاده ش��ده است و می توان‬ ‫امید داش��ت میزان تولید قابل قبول در کش��ور داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬عمرانی درباره نقش برنج وارداتی در بازار داخلی و‬ ‫تعدیل قیمت ها افزود‪ :‬بحث قیمت در قدرت خرید مردم‬ ‫همواره یکی از موارد مهم در تامین برنج در کشور به شمار‬ ‫م��ی رود اما درباره تولید داخل��ی و واردات باید موضوع را‬ ‫از وجوه مختلف مورد بررس��ی قرار داد‪ .‬درس��ت است که‬ ‫قیمت برنج ایرانی در طول یک س��ال گذشته‬ ‫افزایش داش��ته اما در مقام قیاس‪ ،‬قیمت این‬ ‫کاال نسبت به بس��یاری از کاالهای دیگر رشد‬ ‫کمتری داشته اس��ت‪ .‬در این مدت بسیاری از‬ ‫کااله��ا با توجه به مس��ائل مختلف مثل تورم‪،‬‬ ‫تحریم‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‬ ‫نهاده ها‪ ،‬دارای رشد قیمتی قابل توجه بوده اند‬ ‫اما ای��ن موضوع زمانی که درباره محصوالت کش��اورزی‬ ‫مطرح می شود‪ ،‬به دلیل نبودن تشکل های قوی‪ ،‬همواره‬ ‫تولیدکننده زیر فشار و زیان مالی قرار می گیرد‪ .‬وی در این‬ ‫باره تاکید کرد‪ :‬تامین برنج برای اقشار کم برخوردار جامعه‬ ‫اهمیت دارد ام��ا راهکار ان صدور مجوز واردات و نابودی‬ ‫تولید داخلی نیست‪ .‬واقعیت این است که کشمکش بین‬ ‫تولید و واردات به دلیل وجود مشکالت فراوان‬ ‫در حوزه حکمرانی اقتصادی اس��ت‪ .‬دولت اگر‬ ‫می خواه��د برنج با قیمت و کیفیت مناس��ب‬ ‫را بر س��ر سفره های مردم بنش��اند می توا ند با‬ ‫اختصاص تسهیالتی مثل یارانه به ارقامی مانند‬ ‫برنج های پرمحصول‪ ،‬قیمت ها را در این حوزه‬ ‫تعدی��ل کند و در عین حال بقای تولید را نیز به‬ ‫خطر نیندازند‪ .‬عضو هیات رئیسه اتحادیه ملی محصوالت‬ ‫کش��اورزی ضمن تاکید بر این موضوع که منطقی نیست‬ ‫در شرایط فعلی برنج ارزان شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تامین برنج‬ ‫با قیمت ارزان برای اقش��ار کم درام��د در واقع به کیفیت‬ ‫غذایی مصرف کنندگان ما اس��یب می زند به همین دلیل‬ ‫نباید به بهانه حمایت از مصرف کننده تولید را س��رکوب‬ ‫کرد‪ .‬وی در این باره خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگر اعتقاد داریم‬ ‫بای��د با ازاد کردن واردات‪ ،‬در بازار برنج رقابت ایجاد کرد‪،‬‬ ‫باید این امکان برای تولیدکننده نیز وجود داش��ته باشد‬ ‫ک��ه مواد اولی��ه‪ ،‬نهاده ها و تجهیزات مورد نی��از خود را با‬ ‫قیمت های مناسب جهانی تهیه کند و در غیر این صورت‪،‬‬ ‫وقت��ی ظرفیت های تولید برنج در کش��ور وج��ود دارد‪،‬‬ ‫حمایت از واردات غلط است‪ .‬عمرانی در پایان گفت‪ :‬حق‬ ‫هر ایرانی مصرف محصول خوب اس��ت و ما در ش��رایطی‬ ‫که می دانیم رقابت ازاد می تواند موجب ش��کوفایی تولید‬ ‫ش��ود‪ ،‬معتقدیم با سلیقه ای عمل کردن در زمینه تجارت‬ ‫ازاد‪ ،‬نه تنها اقتصاد شکوفا نمی شود بلکه این کار می تواند‬ ‫تیر خالص به تولیدی باشد که امروز با چالش های فراوان‬ ‫همچنان در حال حرکت است‪.‬‬ ‫برنج وارداتی اسیبی به تولید داخل نمی زند‬ ‫مس��یح کش��اورز‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان برنج در‬ ‫تو گ��و ب��ا‬ ‫گف ‬ ‫درباره وضعیت برن��ج وارداتی در‬ ‫کش��ور عنوان کرد‪ :‬در حال حاض��ر ما با کاهش جدی و‬ ‫قابل مالحظه واردات برنج مواجه هس��تیم و ممنوعیت‬ ‫فصلی واردات این محصول می تواند مشکالت بیشتری‬ ‫را در تامین برنج به ویژه برای اقشار کم برخوردار جامعه‬ ‫ایجاد کند‪ .‬کشاورز در این باره یاداور شد‪ :‬در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫واردات برن��ج به طور عادی و با اختصاص ارز ترجیحی‬ ‫انجام می شد و با توجه به قیمت پایین تر این محصول‪۶ ،‬‬ ‫دهک پایین جامعه از نظر درامد می توانستند به راحتی‬ ‫ان را تهیه کنند‪ .‬در ان زمان میزان واردات برنج حدود‬ ‫‪ ۱.۶۵‬میلیون تن بود و کمبودی هم در این زمینه وجود‬ ‫نداش��ت‪ .‬وی با اشاره به تغییر منشا ارزی برنج وارداتی‬ ‫اف��زود‪ :‬در اوایل س��ال ‪ ۱۳۹۹‬و با اختصاص ارز نیمایی‬ ‫به واردات برنج‪ ،‬قیمت این کاال در کشور افزایش یافت‬ ‫و میزان واردات ان نیز پس از کاهش به ‪ ۸۵۷‬هزار تن‬ ‫رسید‪ .‬این روند در سال جاری نیز به همین شکل بوده‬ ‫به طوری که بنا به ‪ ۲‬روایت در ‪ ۴‬ما ه اول س��ال میزان‬ ‫واردات برنج رقمی بین ‪ ۸۸‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار تن بوده و این‬ ‫رقم در بیشترین حالت‪ ،‬نسبت به سال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪۷۰‬‬ ‫درصد کاهش داشته است و این کاهش حجم می تواند‬ ‫بس��یار خطرناک باشد‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان برنج‬ ‫درباره اقدامات انجام شده توسط این انجمن برای بهبود‬ ‫وضعیت تامین برنج در کش��ور نیز بیان کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫کنون��ی و با افزایش قیمت برنج وارداتی به دلیل تغییر‬ ‫منشا ارزی ضرورتی به ممنوعیت فصلی واردات این کاال‬ ‫وجود ندارد و مش��کلی برای تولید داخل این محصول‬ ‫ایجاد نخواهد شد‪ .‬استدالل ما اگرچه مورد قبول وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معددن و تجارت و ستاد تنظیم بازار‬ ‫ب��ود ام��ا در نهایت با مخالف��ت وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬ممنوعیت فصل��ی واردات برنج‬ ‫مطابق انچه در قانون امده‪ ،‬به اجرا گذاش��ته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬کش��اورز خاطرنشان کرد‪ :‬تنها‬ ‫مجوزی که توانس��تیم ب��رای واردکنندگان‬ ‫برن��ج در س��ال ج��اری بگیریم ای��ن بود که‬ ‫مقرر ش�� د امکان ترخیص برای محموله هایی که پیش‬ ‫از ‪ ۳۱‬تیر وارد کش��ور ش��ده باشند و قبض انبار و ثبت‬ ‫س��فارش انها موجود باشد‪ ،‬در دوره ممنوعیت واردات‬ ‫وجود خواهد داش��ت‪ .‬سخنگوی انجمن واردکنندگان‬ ‫برن��ج در ادامه درباره تاثی��رات منفی ممنوعیت فصلی‬ ‫واردات برنج در کشور گفت‪ :‬کاهش واردات برنج باعث‬ ‫یکه تازی قیمت برنج داخلی در بازار می شود در حالی که‬ ‫اگر واردات انجام شود‪ ،‬قیمت های پایین تر برنج وارداتی ‬ ‫می توان��د جلوی افزایش بی روی��ه قیمت برنج ایرانی را‬ ‫بگی��ر د زیرا افزایش بی روی��ه قیمت برنج داخلی‪ ،‬ان را‬ ‫از دس��ترس اقش��ار متوس��ط به باال نیز خارج می کند؛‬ ‫در عی��ن حال میزان واردات برنج در حدی نیس��ت که‬ ‫بخواهد مشکلی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تاکید کرد‪ :‬مش��کل دیگ��ری که در‬ ‫ممنوعیت فصلی واردات برنج وجود دارد این اس��ت که‬ ‫لّ های گذش��ته واردکنندگان این کاال پیش از‬ ‫در س��ا ‬ ‫ ش��روع فصل ممنوعی��ت واردات‪ ،‬این کاال را انبار کرده‬ ‫و در ط��ول دوره ممنوعی��ت در بازار مش��کل خاصی از‬ ‫نظ��ر تامین برنج وجود نداش��ت اما ب��ا توجه به تغییر‬ ‫منش��ا ارزی از ترجیح��ی ب��ه نیمای��ی و بی ثبات��ی در‬ ‫سیاس��ت گذاری های این ح��وزه‪ ،‬واردکنندگان دیگر‬ ‫ریسک انبار کردن برنج وارداتی و هزینه های‬ ‫ان را نمی پذیرند؛ بنابراین ممکن است ما در‬ ‫ط��ول فصل ممنوعیت واردات برنج با کمبود‬ ‫برن��ج وارداتی و افزایش مضاعف قیمت برنج‬ ‫ایرانی مواجه شویم‪.‬‬ ‫کش��اورز اضافه کرد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬دوره‬ ‫ممنوعی��ت واردات برنج در ایران همزمان با‬ ‫دوره برداشت برنج در کشورهایی مثل پاکستان و هند‬ ‫اس��ت که بیش��ترین حجم واردات برنج از این کشورها‬ ‫انجام می شود‪ .‬بنابراین قیمت خرید برنج در این فصل‬ ‫مناس��ب تر از ماه ه��ای اینده اس��ت و می تواند قیمت‬ ‫تمام شده برنج وارداتی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی درباره میزان مصرف برنج وارداتی در کش��ور نیز‬ ‫تصریح کرد‪ :‬براس��اس براوردها در حال حاضر ما ساالنه‬ ‫به ‪ ۳.۲‬میلیون تن برنج در کش��ور نیاز داریم‪ .‬برمبنای‬ ‫امارها حدود ‪ ۲.۲‬میلیون تن از این میزان نیاز در کشور‬ ‫تولید می ش��ود و در نتیجه حداقل نیاز به واردات برنج‬ ‫در کش��ور حدود یک میلیون تن است‪ .‬البته قطعا نیاز‬ ‫ب��ه واردات در ماه های اینده‪ ،‬پس از کنترل همه گیری‬ ‫ی ماه محرم و صفر‬ ‫وی��روس کرونا و با اغاز ای��ام عزادار ‬ ‫برنج وارداتی خواهان بیشتری خواهد داشت‪ .‬براورد ما‬ ‫این اس��ت که با توجه به در نظر گرفتن اقشار کم درامد‬ ‫جامع��ه‪ ،‬طبقه کارگر و دهک های پایین اقتصاد ‪ ،‬میزان‬ ‫مورد نیاز برنج وارداتی کشور حداقل رقمی بین ‪ ۱.۲‬تا‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون تن در سال است‪.‬‬ ‫کشاورز در پایان گفت‪ :‬در هر حال ممنوعیت فصلی‬ ‫واردات برنج با همه اشکاالتی که بر ان وارد بود‪ ،‬امسال‬ ‫اجرایی شد و با توجه به تغییر و تحوالت دولت در سال‬ ‫جاری‪ ،‬به نظر نمی رسد امسال تغییر خاصی در اجرای‬ ‫ای��ن قانون حاصل ش��ود و با درنظ��ر گرفتن زمان الزم‬ ‫برای مستقر شدن دولت جدید‪ ،‬فصل ممنوعیت فصلی‬ ‫واردات برنج به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫حکمران اقتصادی باشیم‬ ‫مجادله تولید و واردات در موضوع برنج‪ ،‬س��ال های‬ ‫زیادی است که بین دست اندرکاران و ذی نفعان تولید‬ ‫و واردات این محصول پرمصرف ادامه دارد و هر گروه‬ ‫قصد دارد با ارائه دالیل و مستندات خود‪ ،‬حرف خود‬ ‫را به کرسی بنش��اند‪ .‬اما اگر کمی کلی تر به موضوع‬ ‫ن��گاه کنیم‪ ،‬اع��داد و ارقام تولی��د و واردات و میزان‬ ‫مصرف و همچنین میزان تقاضای بازار می تواند مبنا‬ ‫و معیار دقیقی برای تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها‬ ‫باش��د‪ .‬حکمرانی اقتصادی مناس��ب در این موضوع‬ ‫می طلب��د که در توازن بین تولی��د و تجارت‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ازاد و نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده سهم تولید و‬ ‫واردات همه محصوالت باشد اما تا ان روز‪ ،‬دولت باید‬ ‫به عنوان سکاندار این کشتی‪ ،‬سیاست های مربوط به‬ ‫این حوزه را به درس��تی تبیین کند و البته پای سود‬ ‫و زیان این سیاس��ت گذاری ها نیز بایستد‪ .‬اگر مجوز‬ ‫واردات بر مبنای داخلی صادر ش��ده‪ ،‬دولت باید خود‬ ‫را موظف به تامین ارز براساس انچه گفته بداند و اگر‬ ‫حس می کند در این داستان باید به هواخواهی تولید‬ ‫داخلی برخیزد‪ ،‬باید پیامدهایی مانند انحصار و گرانی‬ ‫و کمبود کاال را نیز بپذیرد و مشکالت تامین معیشت‬ ‫مردم را با راهکارهای جایگزین برطرف کند‪.‬‬ ‫با سلیقه ای عمل‬ ‫کردن در زمینه‬ ‫تجارت ازاد‪،‬‬ ‫نه تنها اقتصاد‬ ‫شکوفا نمی شود‬ ‫بلکه این کار‬ ‫می تواند تیر‬ ‫خالص به تولیدی‬ ‫باشد که امروز‬ ‫با چالش های‬ ‫فراوان همچنان‬ ‫در حال حرکت‬ ‫است‬ ‫اهمیت یکسان‬ ‫منافع مشترک و‬ ‫تضاد منافع‬ ‫داود چراغی‪ /‬استادیار موسسه‬ ‫مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫در کش��ورهای توس��عه یافته‪ ،‬اگهی ه��ای بازرگان��ی به‬ ‫ گونه ای تهیه می شوند که ابتدا خوبی های محصول (کاال یا‬ ‫خدمات) بیان شده و سپس تفاوت‪ ،‬برتری و مزیت محصول‬ ‫عنوان و این مزای ا با معایب محصوالت رقبا مقایس��ه و ذکر‬ ‫می ش��ود‪ .‬البت��ه ای��ن کار در چارچوب قوانی��ن و مقررات‬ ‫الزامی و مش��خص انجام می گی��رد‪ .‬از این موضوع می توان‬ ‫چن��د نتیجه متف��اوت گرفت‪ .‬در این فرایند فعاالن در یک‬ ‫زمینه کاری مش��ابه و مش��خص اقتصادی‪ ،‬هم همکارند و‬ ‫هم رقیب هستند؛ یعنی اگرچه منافع مشترک دارند اما از‬ ‫طرفی تضاد منافع هم دارند‪ .‬چنین موضوعی در چارچوب‬ ‫گروه های کاری مش��ترک مثال کس��ب وکارهای س��نتی یا‬ ‫بنگاه ه��ای نوین در فض��ای مجازی هم مصداق دارد‪ .‬بدین ‬ ‫بو کارها در اقتصاد‪ ،‬هم منافع‬ ‫ترتیب بنگاه ها یا گروه کس�� ‬ ‫مش��ترک دارند و همکارند و هم تضاد منافع دارند و رقیب‬ ‫همدیگر هستند‪.‬‬ ‫نتیج��ه مهم دیگ ر مربوط به اهمیت تبلیغات در رش��د و‬ ‫توس��عه بنگاه ها نمایان می شود‪ .‬البته اهمیت و اثر تبلیغات‬ ‫بر فعالی��ت بنگاه ها به موضوع ش��کل گیری فضای رقابتی‬ ‫و س��اختار بازارها نی��ز ارتباط دارد چراکه با ش��کل گیری‬ ‫فضای رقابتی در حلقه های مختلف زنجیره تامین و عرضه‬ ‫محص��والت‪ ،‬تبلیغات نقش مهم��ی در موفقیت بنگاه ها در‬ ‫جذب مش��تریان بیش��تر و عرضه محصوالت در بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی دارد‪.‬‬ ‫اما نکته مهمی که با توجه به منافع مش��ترک بنگاه ها و‬ ‫همچنی��ن تضاد منافع انها‪ ،‬هم��واره باید مدنظر مدیران و‬ ‫سیاست گذاران دولتی قرار گیرد‪ ،‬استفاده از نظرات مشورتی‬ ‫بنگاه ها یا نمایندگان انها در تشکل های صنفی است چراکه‬ ‫دولت نماینده همه افراد در جامعه بوده و باید اقداماتش در‬ ‫راس��تای منافع همه افراد کشور به عنوان مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬واردکنندگان‪ ،‬عرضه کنندگان و‪ . ..‬باشد‪ .‬بر‬ ‫این اساس کارشناسان و مدیران اقتصادی اگاه‪ ،‬متخصص‪،‬‬ ‫کارا‪ ،‬باتجرب��ه و‪ . ..‬اماده مش��اوره تخصصی ب��ا نمایندگان‬ ‫گروه ه��ای مختلف س��مت عرضه و تقاض��ای اقتصاد بوده‬ ‫و درنهای��ت جمع بندی نظرات مش��اوره ای همه گروه ها را‬ ‫در چارچ��وب دانش در سیاس��ت گذاری اقتص��ادی به کار‬ ‫می گیرند‪ .‬در غیر این صورت توجه به نظرات مشاوره ای تنها‬ ‫برخی تش��کل های صنفی در برنامه ریزی و سیاست گذاری‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬ب��دون توجه به نظرات گروه ه��ای دیگر به ویژه‬ ‫سمت تقاضا‪ ،‬اثرات مخربی بر نظام اقتصادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬در عمده کش��ورهای‪ ،‬به ویژه کشورهای‬ ‫توس��عه یافته‪ ،‬همه گروه های صنفی مش��ترک در س��مت‬ ‫عرضه و تقاضا نمایندگانی برای مش��اوره تخصصی با دولت‬ ‫ن نمایندگان در راستای تحقق دو هدف‬ ‫معرفی می نمایند‪ .‬ای ‬ ‫حمایت از منافع صنفی مش��ترک تک تک اعضا و مش��اوره ‬ ‫ب��ه دولت ش��کل گرفته و فعالیت دارن��د‪ .‬البته در ایران نیز‬ ‫انواع س��ازمان ها و نهادهای حاکمیتی چون شورای رقابت‪،‬‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان‪ ،‬وزارتخانه های اقتصادی‪،‬‬ ‫س��ازمان های مرتبط با کنترل‪ ،‬نظارت و بازرسی بر فعاالن‬ ‫اقتص��اد و‪ ...‬با هدف حمایت از حقوق همه مصرف کننده و‬ ‫تولید تشکیل شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن بین دولت باید باتوجه ب��ه علم اقتصاد و حقوق‪،‬‬ ‫زمین��ه تهی��ه‪ ،‬تدوین‪ ،‬تصوی��ب و ابالغ قوانی��ن و مقررات‬ ‫کارا و اصول��ی‪ ،‬فض��ای رقابت��ی س��الم را فراه��م کند‪ .‬در‬ ‫نقط��ه مقاب��ل واحدهای تولی��دی‪ ،‬صنف��ی و بنگاه ها نیز‬ ‫ملزم به رعایت اس��تانداردهای الزامی بهداش��ت‪ ،‬سالمت و‬ ‫حقوق مصرف کنندگان هس��تند‪ .‬موضوعات ساده یادشده‬ ‫مهم ترین پیش فرض ها برای اماده س��ازی زیرساخت های‬ ‫اقتصادی کش��ورها به ش��مار می روند؛ ب ه گونه ای که شرط‬ ‫الزم برای توسعه اقتصادی پایدار‪ ،‬توجه به پیش فرض های‬ ‫ساده بازارهای رقابتی است‪.‬‬ ‫ اما اگر دولت در پایه گذاری فونداسیون بازارهای مختلف‬ ‫اقتصاد به پیش فرض های ساده و ابتدایی توجه نکند‪ ،‬انگاه‬ ‫وضعیت ساختار و عملکرد فعاالن کسب وکار در حلقه های‬ ‫مختلف زنجیره تامین و عرضه محصوالت متفاوت می شود‪.‬‬ ‫ب��رای نمون��ه‪ ،‬در تهیه‪ ،‬تدوین‪ ،‬تصوی��ب و ابالغ برخی‬ ‫بو کار به رفتار‬ ‫رویه های قانونی ش��کل گیری و فعالیت کس ‬ ‫عقالیی در استفاده از منافع مشترک و تضاد منافع بنگاه ها‪،‬‬ ‫توجه نش��ده اس��ت؛ به طوری که تدوین و تصویب برخی‬ ‫بو کار‪ ،‬بدون توجه به علم اقتصاد و با توجه‬ ‫قوانین مهم کس ‬ ‫به برداش��ت غیرمتخصص و ش��خصی و با مشاوره و رایزنی‬ ‫نمایندگان بنگاه ها فعال در این بخش ها (تنها تش��کل های‬ ‫صنفی کارفرمایی) انجام ش��ده اس��ت‪ .‬نتیج��ه نیز ب ه ضرر‬ ‫مصرف کنندگان و فعاالن دارای تخصص و تجربه و به سود‬ ‫اجحاف کنندگان به حقوق مصرف کنندگان تمام می شود‪.‬‬ ‫بدی��ن ترتی��ب اگر دولت تصمیم��ات کالن را با توجه به‬ ‫توان و ظرفیت تشکل ها گرفته و بر اولویت نظر نمایندگان‬ ‫مصرف کنن��دگان و س��پس تولیدکنن��دگان تکیه می کرد‬ ‫ش��رایط امروز کام�لا متفاوت بود‪ .‬بدون ش��ک در صورت‬ ‫برنامه ری��زی و سیاس��ت گذاری ب��ه دور از نظر تش��کل ها‬ ‫نمی توان انتظار ایجاد فضای رقابتی سالم و سازنده و حامی‬ ‫حقوق مصرف کنندگان در همه حلقه های زنجیره تامین و‬ ‫عرضه محصوالت را داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اخرین جزئیات‬ ‫واردات واکسن‬ ‫کرونا توسط‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫رئی��س اتحادی��ه واردکنن��دگان دارو گفت‪ :‬ب��رای واردات ‪ ۳‬میلیون دوز‬ ‫واکس��ن اس��ترازنکا از هن��د و همچنین ب��رای واردات واکس��ن از چین از‬ ‫مس��یر کشور ثالث اقدام کرده ایم‪.‬به گزارش اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی تهران‪ ،‬ناصر ریاحی درباره اخرین وضعیت واردات واکسن کرونا از‬ ‫هند و چین گفت‪ :‬برای واردات ‪ ۳‬میلیون دوز واکسن استرازنکا از هند اقدام‬ ‫کردیم‪ .‬گش��ایش اعتبار انجام شده و همه مراحل طی شده اما به دلیل موج‬ ‫شدید بیماری در این کشور‪ ،‬واردات واکسن از هند دچار مشکل شده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ورود نهاد تنظیم گر‬ ‫به قیمت گذاری برق‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1848‬‬ ‫پیاپی ‪3166‬‬ ‫گشتی در بازار‬ ‫قرنطینه ‪۶‬روزه‬ ‫روی کاغذ ماند‬ ‫زنگ خطر‬ ‫ورشکستگی‬ ‫اصناف‬ ‫به صدا در امد‬ ‫چرایی تداوم نابسامانی در بازار مرغ‬ ‫روند گرانی مرغ یک پا دارد‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مشکالت اصناف به قوت خود باقی است‬ ‫در این زمینه جالل الدین محمد ش��کریه‪ ،‬نایب‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ایران با بیان اینکه مش��کالت‬ ‫اقتصادی اصناف به قوت خود باقی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فک��ر نکنید بعد از یک ماه تعطیلی‪ ،‬اگر اصناف به‬ ‫مغازه های خود برگردند همه چیز برای انها عادی‬ ‫می ش��ود‪ .‬حتی یک روز تعطیلی‪ ،‬تثیر بلندمدتی‬ ‫در ادامه کار اصناف دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاس��فانه تس��هیالت بانکی خاصی‬ ‫به اصن��اف تعلق نگرفت‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫اصن��اف هزینه ه��ای زی��ادی از جمل��ه اجاره بها‪،‬‬ ‫دستمزد و … را باید بپردازند‪ .‬شکریه یاداور شد‪:‬‬ ‫تعطیلی اصناف برابر با برگش��ت خوردن چک ها و‬ ‫رفع نشدن تعهدات انها برای ماه های اتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشاهدات میدانی‬ ‫محس��ن روزبهانی‪ ،‬فروش��نده پارچه و پرده در‬ ‫گفت وگو ب��ا مهر گفت‪ :‬ش��یوه تعطیل��ی اصناف‬ ‫قابل توجیه نیس��ت‪ .‬دول��ت در این چند روز اقدام‬ ‫ب��ه تعطیل��ی بانک ها و س��ازمان های دیگر کرده‪،‬‬ ‫در حالی که از دو هفته پیش دس��تور به تعطیلی‬ ‫اصناف داده بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اینکه دولت تصور کند با تعطیلی ‪۶‬‬ ‫روزه بانک ها و س��ازمان ها می توان��د با اصناف در‬ ‫تعطیالت همراهی کند‪ ،‬درس��ت نیس��ت‪ .‬بیشتر‬ ‫کس��به روزم��زد هس��تند و روی ریال ب��ه ریال‬ ‫درامدی که کسب می کنند برنامه ریزی می کنند‪.‬‬ ‫ما عالوه ب��ر هزینه های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و‬ ‫نی��روی کار‪ ،‬اجاره بها‪ ،‬مالیات و بیمه نیز پرداخت‬ ‫می کنیم‪ .‬اینکه دولت فکر کند بدون ارائه کمکی‬ ‫کس��به توان تعطی��ل کردن دارند‪ ،‬اصال درس��ت‬ ‫نیست‪ .‬همچنین علی بهرامی‪ ،‬فروشنده پوشاک و‬ ‫البسه زنانه گفت‪ :‬کسبه در این روزها که کرونا به‬ ‫اوج خود رسیده‪ ،‬باز هم نمی توانند تعطیل کنند‪،‬‬ ‫چراک��ه در ص��ورت تعطیلی از پ��س هزینه ها بر‬ ‫نمی ایند‪ .‬متاس��فانه به دلیل اینکه مشتری خاصی‬ ‫در بازار نیس��ت‪ ،‬کاالها روی دس��ت فروشندگان‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هزینه ه��ای م��ا کاه��ش نیافته و‬ ‫پرداخت ها همچ��ون ایام عادی برقرار اس��ت‪ .‬در‬ ‫این صنف بیش��تر مغازه ها اجاره ای هس��تند‪ .‬اگر‬ ‫مغازه دار تعطیل کند و پولی نداش��ته باش��د‪ ،‬چه‬ ‫کسی جواب صاحب ملک را می دهد؟‬ ‫همچنی��ن مش��اهدات میدانی نش��ان می دهد‬ ‫عالوه بر فروش��ندگان‪ ،‬حتی صنف ارایشگری نیز‬ ‫تعطیل نشده و برخی ارایشگران همچون روزهای‬ ‫عادی در حال کار هستند‪.‬‬ ‫یک��ی از فعاالن ای��ن صنف گف��ت‪ :‬در ماه های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ارایش��گران به دلیل نزدیک��ی فیزیکی‬ ‫ب��ه مش��تریان معم��وال از محدودیت ه��ا پیروی‬ ‫می کردند‪ ،‬اما در س��ال جاری کمتر ارایش��گری‬ ‫تعطی��ل بود‪ .‬البته وقتی مش��تری وج��ود دارد و‬ ‫دائم تم��اس می گیرند و درخواس��ت ب��از کردن‬ ‫مغازه را دارند چرا ارایشگر باید تعطیل کند؟ باید‬ ‫توجه داش��ت که مردم هم محدودیت ها را رعایت‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫در طول یک س�ال گذش�ته بازار مرغ یکی از خبرس�ازترین س�وژه ها در حوز ه کاالهای اساسی‬ ‫بوده و هر چند هفته‪ ،‬یک بار رسانه ها به این موضوع پرداخته اند‪ .‬پس از ماه مبارک رمضان گرچه‬ ‫گمان می ش�د افزایش نرخ رس�می مرغ از ‪ ۲۲۴۰۰‬تومان به ‪ ۲۴۹۰۰‬تومان (ب�ه ازای هر کیلوگرم) و‬ ‫لو انفعاالت نرخ این کاالی اساس�ی در دولت‬ ‫تاکید دس�ت اندرکاران ب�ر مهار نرخ ان‪ ،‬اخری�ن فع ‬ ‫دوازدهم باش�د‪ ،‬اما قیمت های بازار نشان از موضوع دیگری داشت‪ .‬میادین میوه و تره بار همچنان‬ ‫بر توزیع مرغ با نرخ رس�می ‪4-‬مرغ به هر نفر‪ -‬تاکید دارند اما در فروش�گاه های س�طح شهر نرخ‬ ‫مرغ بسیار فراتر از اینهاست‪ .‬نرخ مرغ در برخی فروشگاه ها در حالی از مرز ‪ ۴۰‬هزار تومان (به ازای‬ ‫هر کیلوگرم) عبور کرده که شایعات و پیش بینی های بدبینانه حتی احتمال «مرغ ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی»‬ ‫در این�ده نزدیک را هم مطرح می کند‪ .‬این موضوع بهانه ای ش�د تا در این ش�ماره روزنامه‬ ‫دالیل گرانی های اخیر مرغ و نابس�امانی بازار این محصول را در گفت وگو با فعاالن‪ ،‬کارشناس�ان و‬ ‫صاحب نظران این حوزه بررسی کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪:‬‬ ‫اگ��ر دول��ت در برنامه های خود یک��ی از اولویت ها را انتق��ال اثر یارانه از‬ ‫ابت��دای زنجیره تولی��د‪ ،‬به انتهای زنجیره یعنی مصرف تعریف کند‪ ،‬دس��ت‬ ‫مرغداران برای تولید باز خواهد بود و مصرف کنندگان نیز می توانند تاثیر‬ ‫یارانه ها را در سفره های خود ببینند‬ ‫مرغ گران نیست!‬ ‫‹ ‹بی توجهی به تعطیالت دوهفته ای‬ ‫بی توجه��ی برخی کس��به ب��ه تعطی��ل کردن‬ ‫واحده��ا‪ ،‬در ‪ 2‬هفت��ه گذش��ته نمایان ب��ود‪ .‬در‬ ‫دوره های قبلی ش��اید بتوان گفت از هر ‪ ۱۰‬مغازه‬ ‫‪ ۵‬مغازه تعطیل بودند اما مشاهدات میدانی نشان‬ ‫داد در دور جدی��د تعطی�لات از ه��ر ‪ ۱۰‬مغازه‪،‬‬ ‫به ص��ورت میانگی��ن در موارد مع��دود یک مغازه‬ ‫تعطیل بود‪.‬‬ ‫ن��وده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران ‪ ۲۰‬تیر‬ ‫طی نامه ای به اس��تانداری تاکید کرد نارضایتی از‬ ‫ادامه تعطیلی صنوف بس��یار باالس��ت و صاحبان‬ ‫صن��وف و بازاریان تاکی��د دارند ک��ه باید همراه‬ ‫اصناف‪ ،‬س��ازمان ها و ارگان هایی از جمله بانک ها‪،‬‬ ‫س��ازمان های امور مالیاتی و‪ ...‬نیز تعطیل ش��وند؛‬ ‫روندی که اتفاق نیفتاد و در عمل با ادامه فعالیت‬ ‫سازمان ها و ارگان هایی مانند سازمان امور مالیاتی‬ ‫و بانک ها و مطالبه پرداختی های اصناف‪ ،‬مشکالت‬ ‫بسیاری برای فعاالن صنفی ایجاد شد‪.‬‬ ‫از ابتدای شیوع کرونا در کشور تاکنون اصناف بارها تعطیل شده اند و‬ ‫اکنون زنگ خطر ورشکستگی انها به صدا در امده است‪.‬‬ ‫قاس��م نوده فراهانی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از نحوه کنترل‬ ‫ش��یوع کرونا و ادامه فعالیت اصناف در گفت وگو با گسترش نیوز گفت‪:‬‬ ‫بای��د قبول کنیم ک��ه زندگی با کرون��ا ادامه دارد‪ .‬وزارت بهداش��ت و‬ ‫س��تاد ملی کرون��ا باید پروتکلی را طراحی کنند که همه مش��کالت را‬ ‫در ب��ر بگیرد و مردم را مجبور به رعایت پروتکل ها کنند‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫واکسیناسیون نیز ادامه دارد و امیدواریم زندگی به روال عادی بازگردد‪.‬‬ ‫نوده فراهان��ی افزود‪ :‬اینکه هر روز بخواهند کش��ور را تعطیل کنند‪،‬‬ ‫باعث فلج ش��دن اقتصاد کشور می شود؛ پس باید همه جوانب را با هم‬ ‫در نظر بگیرند‪ .‬باید اموزش و اگاهی دادن به مردم دوباره سرلوحه کار‬ ‫قرار بگیرد و هر کس خود این موارد را رعایت کند‪ .‬در شرایطی هستیم‬ ‫که جمله معروف پیشگیری بهتر از درمان است االن باید عملیاتی شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران با اش��اره به تعطیلی ها و کسب وکار اصناف‬ ‫گف��ت‪ :‬قرار بود وزارت دارایی سیس��تم جامعی را تعریف کند و مالیات‬ ‫حس��ب درامد محاس��به و اخذ ش��ود‪ .‬نگرانی اصناف این است که در‬ ‫ش��رایط نبود درامد همچن��ان قانون اخذ مالیات پابرجاس��ت‪ .‬اگر این‬ ‫سیس��تم جامع مالیات��ی وزارت امور اقتصاد عملیاتی ش��ود و هر کس‬ ‫برمبن��ای درامد مالیات بپردازد‪ ،‬قطعا همه با اش��تیاق مالیات ش��ان را‬ ‫پرداخ��ت می کنند‪ ،‬اما گاهی اوقات درامدی نیس��ت که ادعای مالیات‬ ‫می شود و نحوه دریافت نیز برمبنای پایه های مالیات قبلی است‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫از اواخر س��ال ‪ ۹۸‬که ویروس کرونا شیوع پیدا‬ ‫ک��رد‪ ،‬یکی از حوزه هایی که در تیررس مس��تقیم‬ ‫این ویروس قرار گرفت اصناف و کسب وکارها بود‪.‬‬ ‫از همان ماه های نخس��ت شیوع واحدهای صنفی‬ ‫با تقس��یم بندی بین ‪ ۴‬گروه شغلی‪ ،‬هر چند وقت‬ ‫یک بار تعطیل یا نیمه تعطیل شدند‪.‬‬ ‫درصد باالیی از اصناف در نخس��تین دوره های‬ ‫تعطی�لات‪ ،‬از دس��تورالعمل های س��تاد مقابله با‬ ‫کرونا پیروی و واحد خود را تعطیل می کردند‪ .‬در‬ ‫ان زمان دولت وعده های زیادی برای حمایت های‬ ‫کاف��ی و جامع از اصناف می داد و بازرس��ان نیز با‬ ‫س��ختگیری های زی��اد از بازار بازدی��د می کردند؛‬ ‫به شکلی که در ان دوره ها واحدهای زیادی پلمب‬ ‫ش��د‪ ،‬اما هر چه گذش��ت از تعداد واحدهایی که‬ ‫از قانون تعطیلی پیروی می کردند‪ ،‬کاس��ته ش��د‬ ‫و به نظر می رس��د بازرسان نیز سختگیری را کنار‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫با قیمت ازاد‬ ‫نهاده ها‪ ،‬عرضه‬ ‫مرغ به نرخ‬ ‫مصوب برای‬ ‫مرغدار زیان ده‬ ‫است و اگر‬ ‫اجبار برای‬ ‫این کار وجود‬ ‫داشته باشد‪،‬‬ ‫مرغداری ها‬ ‫محکوم به‬ ‫ورشکستگی‬ ‫و تعطیلی‬ ‫خواهند بود‬ ‫بسیاری از مرغداران و فعاالن این بخش تاکید دارند‬ ‫نرخ باالی مرغ‪ ،‬نمی تواند مصداق گرانفروش��ی باشد‪،‬‬ ‫زی��را بهای تمام ش��ده تولید برای مرغ��داران در حال ‬ ‫حاضر فراتر از ان چیزی است که به عنوان نرخ مصوب‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫محمد یوس��فی‪ ،‬رئیس انجمن تولیدکنندگان مرغ‬ ‫گوشتی در این باره در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫کمبود نهاده های دامی مشکل امروز و دیروز مرغداران‬ ‫کش��ور نیست و در سال های اخیر مشکالت فراوانی را‬ ‫برای صنعت دام و طیور کشور ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نقش اساسی نهاده های دامی در نرخ‬ ‫تمام ش��ده طیور تاکید ک��رد‪ :‬اگر نهاده های‬ ‫دامی در زمان مناس��ب و به میزان کافی در‬ ‫اختیار مرغداران قرار نگیرد‪ ،‬جوجه ریزی به‬ ‫زیان تولیدکننده خواهد بود و یکی از مسائل‬ ‫موث��ر در افزایش ن��رخ مرغ در ای��ن ماه ها‪،‬‬ ‫همی��ن کمبود نهاده اس��ت‪ .‬البت��ه در حال‬ ‫ حاضر نهاده دامی در بنادر موجود اس��ت و‬ ‫دستور ترخیص ان هم داده شده و نگرانی های موجود‬ ‫بیشتر برای بعد از این عرضه هاست‪.‬‬ ‫یوسفی درباره دلیل گرانی مرغ نیز خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫س��همیه های ‪ 2‬ماه قبل مرغداری ها هنوز عرضه نشده‬ ‫و مرغداران مجبورند بیش��تر نهاده های خود‬ ‫را از بازار ازاد تهیه کنند و همین امر س��بب‬ ‫می شود مرغداران نتوانند محصول خود را با‬ ‫قیمت های مصوب به سطح عرضه برسانند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نرخ مصوب ‪۱۷‬هزار تومانی‬ ‫مرغ زنده درباره نرخ این کاال در سطح بازار‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬نرخ مصوب کنون��ی مرغ گرم‬ ‫در حال حاضر ‪ ۲۴۹۰۰‬تومان اس��ت اما فقط میادین‬ ‫می��وه و تره بار این کاال را با ای��ن نرخ عرضه می کنند‬ ‫و فروشگاه های سطح ش��هر‪ ،‬باتوجه به نرخ نهاده ها با‬ ‫ارقامی باالتر از این میزان به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫نحوه تخصیص یارانه غلط است‬ ‫محمدعلی کمالی سروستانی‪ ،‬مشاور عالی‬ ‫هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی‬ ‫کش��ور در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما بارها بر این مس��ئله تاکید داش��ته ایم که‬ ‫نحوه تخصیص یارانه به کاالهایی مثل مرغ‬ ‫غلط اس��ت‪ ،‬زیرا این یارانه ها در حال حاضر‬ ‫به ابتدای زنجیره تولید و نهاده ها اختصاص‬ ‫می یاب��د و تاثیر ان در س��طح مصرف و س��فره های‬ ‫مردم دیده نمی شود‪.‬‬ ‫کمالی سروس��تانی در این ب��اره افزود‪ :‬تجربه این‬ ‫س��ال ها درباره تخصیص یارانه ب��ه نهاده های دامی‬ ‫نشان داده این یارانه ها معموال دچار انحراف می شوند‬ ‫و در نهایت مرغدار ناچار اس��ت نهاده موردنیاز خود‬ ‫را از بازار ازاد تهی��ه کند‪ .‬با چنین وضعی نمی توان‬ ‫انتظ��ار داش��ت تولیدکنن��ده کاالی خ��ود را با نرخ‬ ‫مص��وب ‪-‬که با فرض اختص��اص نهاده های یارانه ای‬ ‫تعیین شده‪ -‬به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به نابس��امانی های بازار‬ ‫مرغ در کش��ور بیان ک��رد‪ :‬مرغداران ما‬ ‫از یک س��و با کاس��تی های عرضه نهاده ‬ ‫با نرخ مص��وب مواجهند و باید به تامین‬ ‫نه��اده از بازار ازاد تن دهند و از س��وی‬ ‫دیگر قیمت های مص��وب محصول‪ ،‬انها‬ ‫را تحت فش��ار می گذارد‪ .‬طبیعی است که در چنین‬ ‫ش��رایطی نمی توان انتظ��ار یک ب��ازار ارام و بدون‬ ‫نوسان را داشت‪ .‬مش��اور عالی هیات مدیره اتحادیه‬ ‫سراس��ری مرغ گوشتی کش��ور درباره راهکار خروج‬ ‫از ای��ن بی نظم��ی در بازار مرغ نیز تاکی��د کرد‪ :‬اگر‬ ‫دولت در برنامه های خود یکی از اولویت ها را انتقال‬ ‫اث��ر یارانه از ابتدای زنجیره تولید‪ ،‬به انتهای زنجیره‬ ‫یعنی مصرف تعریف کند‪ ،‬ازادسازی قیمت ها دست‬ ‫مرغداران را برای تولید باز خواهد گذاشت و در عین‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنندگان مرغ گوش��تی ضمن‬ ‫اشاره به نرخ نهاده ها در بازار ازاد تصریح کرد‪ :‬با قیمت‬ ‫ازاد نهاده ها‪ ،‬عرضه م��رغ به نرخ مصوب برای مرغدار‬ ‫زیان ده اس��ت و اگر اجبار برای این کار وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬مرغداری ها محکوم به ورشکستگی و تعطیلی‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫ل حاضر‬ ‫یوس��فی در پای��ان گفت‪ :‬نرخ م��رغ در حا ‬ ‫نسبت مستقیمی با نرخ نهاده ای دارد که مرغدار تهیه‬ ‫می کند و اگر قرار اس��ت تنظیمی در نرخ نهایی انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬درست این است که کنترل در واردات و توزیع‬ ‫نهاده ها انجام شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫حال مصرف کنن��دگان می توانند با راهکارهایی مثل‬ ‫ب��ن‪ ،‬کارت یا کوپن‪ ،‬تاثیر یارانه ها را در س��فره های‬ ‫خود ببینند‪ .‬در این ش��رایط بازار نیز از نظام عرضه‬ ‫و تقاضا تبعیت خواهد کرد و رقابت ایجاد ش��ده در‬ ‫تولید‪ ،‬خ��ود می تواند عاملی ب��رای تعدیل قیمت ها‬ ‫باش��د‪ .‬کمالی سروس��تانی در پایان با اب��راز نگرانی‬ ‫درباره وضعیت معیش��تی اقشار کم برخوردار جامعه‬ ‫باتوج��ه به کاهش توان خری��د خانوارها گفت‪ :‬همه‬ ‫ما باید تالش کنیم تا کاالهای اساس��ی و ضروری با‬ ‫نرخ مناس��ب در اختیار تمامی م��ردم قرار بگیرد اما‬ ‫نباید انتظار داش��ته باش��یم هزینه این کار از جیب‬ ‫تولیدکننده که خود با مش��کالت فراوان روبه روست‬ ‫پرداخت ش��ود‪ ،‬زی��را این کار گرچ��ه در کوتاه مدت‬ ‫می تواند موثر باش��د اما در ص��ورت تداوم به نابودی‬ ‫تولید یا مهیا شدن بستر مناسب برای تقلب و تخلف‬ ‫منتهی می شود‪.‬‬ ‫سال های زیادی است که تولیدکنندگان و کارشناسان حوزه‬ ‫تجارت معتقدند بهتر اس��ت یارانه ها به انتهای زنجیره تولید تا‬ ‫مص��رف یعنی مصرف کنندگان انتقال پیدا کند تا چرخه تولید‬ ‫به روال عادی بازگردد و فساد و امکان تخلف به حداقل برسد اما‬ ‫دولت و نهادهای باالدست همچنان مصرانه خواهان تخصیص‬ ‫یارانه به نهاده های دامی در ابتدای زنجیره هس��تند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر فعاالن حوزه تولید معتقدند باقی ماندن یارانه ها در ابتدای‬ ‫زنجی��ره زمانی می تواند ثمربخش باش��د ک��ه نظارت در طول‬ ‫زنجیره به ش��کل دقیق وجود داش��ته باش��د و تنها معطوف به‬ ‫قیمت ها در سطح بازار نشود‪ .‬در این باره نیز شاهدیم نهاده ای‬ ‫که با یارانه و برای حمایت از تولید از گمرک ترخیص می شود‪،‬‬ ‫به بازارهای ازاد و س��یاه نشت می کند و کماکان بازار تخلفاتی‬ ‫مث��ل فروش های دوفاکتور ه و شماره حس��اب های جانبی داغ‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر قرار نیس��ت این یارانه ها موج��ب حمایت از تولید‬ ‫و تامی��ن نیازهای مصرف کنندگان ش��ود‪ ،‬وج��ود ان در نظام‬ ‫اقتصادی کشور چه نفعی دارد و چه کسانی از ان سود می برند؟!‬ ‫نظرگاه‬ ‫چرا بازار مرغ به اینجا رسید؟‬ ‫حس�ن مهربانی یگانه‪ ،‬اس�تاد ژنتی�ک و اصالح نژاد‬ ‫گروه دامپروری دانشگاه تهران‪:‬‬ ‫جوجه ری��زی در واحدهای مرغ مادر طی س��ال ‪ ۹۹‬کاهش‬ ‫بس��یار زیادی داش��ته اس��ت؛ به ویژه در ماه های مهر و ابان‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬می��زان جوجه ری��زی در واحدهای م��رغ مادر کاهش‬ ‫چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس امار مجموع جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر در‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۶۱۸‬هزار قطعه بوده که از سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۰‬ای��ن کمترین میزان جوجه ریزی س��االنه محس��وب‬ ‫می شود که در واحدهای مرغ مادر اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫جوجه های مادر واحدهای تولیدی وقتی به س��ن ‪6‬ماهگی‬ ‫می رسند‪ ،‬می توانند تخم مرغ نطفه دار و سپس جوجه یک روزه‬ ‫تولید کنند و جوجه یک روزه نیز در س��ن حدود ‪2‬ماهگی‪ ،‬به‬ ‫مرغ تبدیل می شود‪.‬‬ ‫باتوج��ه به کاهش جوجه ری��زی در واحدهای مرغ مادر در‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۹‬انتظ��ار ما این بود که ‪ ۷‬ماه از س��ال ‪ ۱۴۰۰‬با‬ ‫کمبود جوجه یک روزه گوشتی مواجه باشیم‪.‬باتوجه به اینکه‬ ‫‪ 2‬ماه طول می کشد تا جوجه یک روزه تبدیل به مرغ شود‪ ،‬ما‬ ‫‪ ۹‬ماه با کمبود مرغ مواجهیم‪.‬‬ ‫بنا بر انچه گفته ش��د پیش بینی ش��ده بود تا ش��هریور با‬ ‫کمبود تولید مواجه باش��یم و اکنون بر اس��اس روند موجود‪،‬‬ ‫پیش بینی می کنیم تا دی روند کاهشی ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط دول��ت تالش می کن��د ب��ا واردات مرغ و‬ ‫تخم م��رغ نطفه دار این کمبود را جب��ران کند‪ .‬واردات مرغ و‬ ‫تخم م��رغ نطفه دار حتی اگر ارز الزم برای این کار را داش��ته‬ ‫باش��یم راحت نیست‪ ،‬چراکه دنیا برای نیاز ما مرغ و تخم مرغ‬ ‫تولید نمی کند‪ .‬تولید در کشورها برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫در دنیا س��االنه حدود ‪ ۱۵‬میلیون تن مرغ صادر‬ ‫می شود که عمده ان به کشورهای عربی است که‬ ‫این صنعت را ندارند؛ بنابراین کشورهای دیگر مرغ‬ ‫و تخم مرغ چندانی ندارند که بخواهند به ما بدهند‬ ‫و شیوع کرونا نیز این مسئله را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫عالوه بر کمبود تولید‪ ،‬ما ش��اهد نوسانات شدید‬ ‫در تولی��د این بخش هس��تیم؛ به ای��ن معنی که‬ ‫در برخ��ی ماه ها میزان جوجه ریزی بس��یار ک��م و در برخی‬ ‫ماه ها بیش��تر اس��ت‪ .‬به عنوان مثال در خ��رداد ‪ ۱۳۹۹‬میزان‬ ‫جوجه ری��زی زیاد و در مهر ‪ ۱۳۹۹‬میزان ان بس��یار کم بوده‬ ‫است؛ بنابراین در این حوزه نیز با نوسان و تالطم زیاد حرکت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫مقص��ر اصلی ای��ن اش��فته بازار وزارت جهاد کش��اورزی و‬ ‫انجمن جوجه یک روزه اس��ت که برنامه ریزی تولید در حیطه‬ ‫اختی��ارات انها بوده اما به وظایف خود در این زمینه درس��ت‬ ‫عم��ل نکرده اند‪.‬این مس��ائل هی��چ ربطی به تحری��م ندارد و‬ ‫مسئوالن نمی توانند سوءمدیریت و قصور خود در برنامه ریزی‬ ‫کالن کشور را به گردن تحریم بیندازند و کوتاهی خود را در‬ ‫پوشش تحریم‪ ،‬پنهان و ان را به مردم القا کنند‪.‬‬ ‫با این تفاس��یر می توان میزان جوجه ریزی س��ال ‪ ۱۴۰۰‬را‬ ‫پیش بین��ی کرد‪ .‬می��زان جوجه ریزی در تی��ر ‪ ،۱۴۰۰‬حدود‬ ‫‪ ۱۲۱‬میلی��ون قطع��ه‪ ،‬م��رداد ‪ ۱۱۹‬میلیون قطعه‪ ،‬ش��هریور‬ ‫‪ ۱۱۸‬میلی��ون قطعه‪ ،‬مه��ر ‪ ۱۰۶‬میلیون قطع��ه‪ ،‬ابان ‪۱۲۱‬‬ ‫میلی��ون قطعه‪ ،‬اذر ‪ ۱۱۵‬میلیون قطع��ه و دی ‪ ۱۱۶‬میلیون‬ ‫قطع��ه خواهد بود‪.‬در مجم��وع در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون قطعه کمبود جوجه یک روزه گوشتی داریم‪ .‬براساس‬ ‫پیش بینی ه��ای فوق‪ ،‬کماکان تا اخر امس��ال با کاهش تولید‬ ‫مواج��ه خواهیم بود؛ ضمن اینک��ه در مهر حداقل‬ ‫میزان جوجه ری��زی (‪ ۱۰۶‬میلیون قطعه) را داریم‬ ‫که باتوجه به این مس��ئله‪ ،‬در اذر کمترین میزان‬ ‫تولید مرغ را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬ما با ‪ ۳۰۰‬هزار تن کمبود مرغ‬ ‫اماده طبخ مواجهیم و مشخص نیست که با واردات‬ ‫مرغ و تخم مرغ نطف��ه دار چه میزان از این کمبود‬ ‫را بت��وان جب��ران کرد‪ .‬نرخ مرغ زنده در ‪ 3‬ماه اول س��ال ‪۹۹‬‬ ‫ح��دود ‪ ۷‬هزار تومان بوده اما هم اکنون حدود ‪ ۱۸‬هزار تومان‬ ‫است؛ به عبارتی ‪ ۲.۵‬برابر رشد را در این حوزه شاهد هستیم‪.‬‬ ‫به دلیل افزایش نرخ گوش��ت قرمز و همچنین افزایش نرخ‬ ‫حبوبات‪ ،‬تنها ماده پروتئینی که مردم می توانند مصرف کنند‪،‬‬ ‫مرغ اس��ت که متاسفانه ان هم امس��ال به اندازه کافی تولید‬ ‫نمی ش��ود؛ ضمن اینکه به دلیل خشکسالی با کشتار زودرس‬ ‫دام ها مواجه می ش��ویم ک��ه عواقب ان در س��ال اینده بروز‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در س��ال جاری به طور متوسط ماهانه بین ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تن کاهش در تولید مرغ اماده طبخ داریم‪.‬‬ ‫ب��ه تمام ای��ن موارد نوس��انات نرخ جوجه ی��ک روزه را نیز‬ ‫اضافه کنید‪ .‬نرخ جوجه در ‪ 3‬ماه نخس��ت سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۸۰۰‬توم��ان بود اما هم اکنون بین ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬هزار تومان اس��ت؛‬ ‫ب��ه عبارتی تقریبا بیش از ‪ ۸‬برابر ش��ده که یکی از دالیل ان‬ ‫کمبود جوجه است‪.‬‬ ‫درباره امار تولید مرغ زنده در ‪ 3‬ماه اخر س��ال ‪ ،۱۳۹۹‬نیز‬ ‫توجه به یک نکته ضروری است‪ .‬امار ارائه شده ازسوی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی با امار ارائه شده ازسوی مرکز امار همخوانی‬ ‫ن��دارد‪ .‬رقم اعالمی مرکز امار ح��دود ‪ ۱۶۰‬هزار تن کمتر از‬ ‫انچه وزارت جهاد اعالم کرده‪ ،‬است‪ .‬این موارد همگی از جمله‬ ‫عوامل دامن زدن بر اشفتگی این بازار به شمار می ایند‪.‬‬ ‫روش تنظیم بازار مرغ‪ ،‬تخم مرغ و جوجه یک روزه نیز خالی‬ ‫از اشکال نیس��ت‪ .‬بازار این محصوالت یک بازار رقابتی کامل‬ ‫است‪ .‬در چنین بازاری تعداد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‬ ‫بس��یار زیادن��د و تولیدکنن��دگان و عرضه کنن��دگان قدرت‬ ‫قیمت گذاری نخواهند داشت؛ به عبارتی سهم تولیدکنندگان‬ ‫و عرضه کنندگان در بازار بس��یار ناچیز اس��ت و تنها عرضه و‬ ‫تقاضا می تواند در تعیین نرخ این محصوالت تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫گاهی مطرح می شود که عده ای مرغ را گران کردند‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که هیچ فرد یا گروهی نمی تواند چنین کاری را‬ ‫انجام دهد‪ .‬ذات بازار است که نرخ را تعیین می کند‪.‬‬ ‫در حقیق��ت تولیدکنن��ده ق��درت قیمت گ��ذاری ن��دارد‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان م��رغ‪ ،‬تخم م��رغ و جوجه ی��ک روزه همگی‬ ‫نرخ پذیرند‪ ،‬نه نرخ گذار‪ .‬به عنوان مثال اگر مرغداری ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫قطعه مرغ داشته باشد و خریدار به وی مراجعه کند و بگوید‬ ‫هر کیلو مرغ زنده را به نرخ ‪ ۱۸‬هزار تومان خریداری می کنم‬ ‫و مرغدار بگوید به این نرخ نمی فروش��م‪ ،‬مجبور است دوباره‬ ‫برای مرغ ها خوراک تامین کند‪ .‬خوراک برای ‪ ۲۰‬هزار قطعه‬ ‫م��رغ با قیمت های امروز ح��دود ‪ 16‬میلیون تومان برای یک‬ ‫روز تمام می شود؛ بنابراین روز بعد که خریدار مراجعه می کند‬ ‫مرغ��دار ناچار اس��ت به هر قیمتی ک��ه او می گوید‪ ،‬مرغ های‬ ‫خود را بفروشد‪ .‬یا به عنوان مثال جوجه یک روزه بعد از تولید‬ ‫از واحدهای جوجه کش��ی خارج می شود و تولیدکننده جایی‬ ‫ب��رای نگهداری انها ن��دارد؛ بنابراین به هر ن��رخ که خریدار‬ ‫بخواهد باید جوجه را عرضه کند‪ .‬بنا بر انچه گفته ش��د بحث‬ ‫گرانفروش��ی در این زمینه کامال بی معناست و تولیدکنندگان‬ ‫نقشی در تعیین نرخ ندارند‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1848‬‬ ‫پیاپی ‪3166‬‬ ‫گزارش‬ ‫همزمان با پخش زنده از رسانه ملی‬ ‫تمبر دستاوردهای شرکت مس در سال جهش تولید رونمایی شد‬ ‫ایین رونمایی از تمبر گرامیداشت دستاوردهای شرکت ملی صنایع مس ایران در تحقق جهش تولید‬ ‫در س��ال ‪ 1399‬همزمان با برگزاری مجمع عادی س��الیانه‪ ،‬که با پخش زنده از رس��انه ملی همراه بود‪،‬‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مس پرس‪ ،‬در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران (سه شنبه ‪ 29‬تیرماه)‪ ،‬ایین رونمایی از تمبر «جهش تولید در سال ‪ »99‬با حضور دکتر اردشیر‬ ‫سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬دکتر امیر خرمی شاد‪ ،‬عضو هیات مدیره ایمیدرو‬ ‫و معاون برنامه ریزی وتوانمندس��ازی‪ ،‬مهندس احمد انارکی محمدی رییس هیات مدیره شرکت مس و‬ ‫اعضای هیات مدیره و جمعی از معاونان و مدیران شرکت مس برگزار شد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬تمبر جهش تولید در سال ‪ 99‬به مناسبت و یادبود زحمات تمامی سختکوشان‬ ‫صنعت مس از ش��مال غربی و جنوب ش��رقی ایران در خلق و ثبت رکوردهای بی شمار در حوزه تولید‬ ‫و توس��عه در س��الی که از س��وی رهبر معظم انقالب به نام جهش تولید نام گذاری شده بود طراحی و‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫گفتنی است تولید‪ 280‬هزار تن کاتد‪ ،‬تولید یک میلیون و ‪ 200‬هزار تن کنسانتره مس ‪ ،‬ثبت فروش‬ ‫‪ 42‬هزار میلیارد تومانی برای نخس��تین بار‪ ،‬به همت پرس��نل در تاریخ شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫رقم خورده است‪.‬‬ ‫افزون براین س��ال گذشته در کارنامه صنعت مس دست اوردهایی نظیر بازدهی ‪ 280‬درصدی سهام‪،‬‬ ‫دس��تیابی به ارزش بازار بیش از ‪ 270‬هزار میلیارد تومانی بازار س��رمایه‪ ،‬اجرای ‪ 100‬هزار متر حفاری‬ ‫ل اخیر‪ ،‬بهره برداری از مگا پروژه انتقال اب‬ ‫اکتشافی در سال ‪ 99‬به عنوان باالترین میزان حفاری ‪ 7‬سا ‬ ‫خلیج فارس و رسیدن اب خلیج فارس به سرچشمه‪ ،‬سبز شدن صنعت مس با بهره برداری از طرح اسید‬ ‫س��ولفوریک سرچشمه و خاتون اباد‪ ،‬اجرای کامل طرح جامع ذخیره سازی و انتقال اسید سولفوریک به‬ ‫بندرعباس به ثبت رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه عنوان کرد‬ ‫رشد ‪12‬درصدی تولید و ‪88‬درصدی فروش فملی در سال جهش تولید‬ ‫اینده درخشان در انتظار صنعت مس‬ ‫دکتر اردشیر س��عدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫با اعالم خبر خوب س��وداوری چش��مگیر شرکت مس طی سه ماهه‬ ‫نخست س��ال جاری خطاب به سهامداران فملی گفت‪ :‬طی سه ماهه‬ ‫سال جاری ‪ 9500‬میلیارد تومان سود خالص در شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران اتفاق افتاد که بیانگر یک حرکت صعودی و شفاف و روشن‬ ‫برای مس و سهامداران این شرکت است‪.‬سعدمحمدی با بیان این که‬ ‫در همه حوزه های تولیدی در س��ه ماهه نخست سال جاری از برنامه‬ ‫جلوتر هستیم گفت‪ :‬استخراج مس در سالجاری ‪ ۱۰‬درصد از برنامه‬ ‫جلوتر اس��ت‪.‬وی افزود‪ :‬تولید کاتد در س��ه ماهه نخست سال جاری‬ ‫نسبت به مدت سال گذشته ‪ ۹.۵‬درصد و تولید کنسانتره مس رشد ‪۴‬‬ ‫درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه گذاری ‪ ۱۱۰‬ه�زار میلی�ارد تومانی ظرف‬ ‫‪۴‬سال اینده‬ ‫‹ ‹توس�عه در صنع�ت مس همس�و با تح�والت عرضه و‬ ‫تقاضا در دنیا‬ ‫سعدمحمدی با تاکید بر اینکه با اجرای پروژه های توسعه ای جزو‬ ‫‪ ۱۰‬ش��رکت برتر دنیا در تولید مس می ش��ویم‪ ،‬گفت‪ :‬ظرف ‪ ۴‬سال‬ ‫اینده ‪ ۱۱۰‬هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید خواهیم داشت‬ ‫و درامد شرکت به ‪ ۴‬میلیارد دالر ارتقا پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫همه نشانه ها و ارزیابی های اقتصادی حاکی از افزایش تقاضای مس است‪.‬‬ ‫شرکت مس در حال حاضر همسو با شرکت های بزرگ معدنی دنیا پروژه های‬ ‫زیادی را اجرا کرده اس��ت به طوری که ظرفیت کنسانتره شرکت در اینده ای‬ ‫نزدیک به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن افزایش خواهد یافت و ظرف ‪ 4‬س��ال‬ ‫اینده درامد شرکت به بیش از ‪4‬میلیارد دالر افزایش پیدا می کند‬ ‫‹ ‹در حوزه زیرساخت های توسعه نگرانی وجود ندارد‬ ‫س��عدمحمدی در خص��وص زیربناه��ا گف��ت‪ :‬زیربناه��ا یکی از‬ ‫استراتژیک ترین اصولی است که برای توسعه معادن باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬در همین راس��تا ش��رکت مس برای تهیه اب موردنیاز در‬ ‫پروژه ابرسانی از خلیج فارس به همراه گل گهر و چادرملو ورود کرده‬ ‫که فاز نخست ان در پایان سال گذشته اجرایی شد و اب خلیج فارس‬ ‫به سرچشمه رسید‪.‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در ادامه‬ ‫به پروژه های تولید برق اش��اره کرد و افزود‪ :‬برای تامین برق موردنیاز‬ ‫دو نیروگاه تولید برق را راه اندازی کرده و در دستور کار داریم‪ .‬وی در‬ ‫توضیح بیشتر این پروژه ها خاطرنشان کرد‪ :‬برای تامین برق موردنیاز‬ ‫ش��رکت یک نیروگاه ‪ ۵۰۰‬مگاوات متعلق ب��ه زیرمجموعه مس در‬ ‫س��منگان کرمان وجود دارد‪ ،‬اما برای پروژه های بعدی ش��رکت در‬ ‫اینده با همکاری ایمیدرو س��رمایه گذاری ب��رای نیروگاه برق ‪۸۰۰‬‬ ‫مگاواتی(ی��ک نیروگاه ‪ ۵۰۰‬مگاوات��ی در کرمان و یک نیروگاه ‪300‬‬ ‫مگاواتی در اذربایجان شرقی) در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کش�ف مع�دن مس س�ریدون خبری خ�وش برای‬ ‫سهامداران‬ ‫س��عدمحمدی خاطرنشان کرد‪ :‬در س��ال گذشته یک میلیارد تن‬ ‫ذخیره جدید مس کشف ش��د‪ .‬همچنین معدن جدید سریدون نیز‬ ‫کش��ف ش��ده که تا پایان س��ال ذخیره ‪ ۱.۵‬میلیارد تنی ان قطعی و‬ ‫به طور رس��می اعالم می ش��ود‪.‬وی با اش��اره به اینکه تا پایان س��ال‬ ‫ذخایر قطعی کش��ور به ش��دت افزایش خواهد یافت‪ ،‬افزود‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۹‬ب��ه میزان ‪ ۱۰۰‬هزار متر حفاری کردیم که در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬این‬ ‫عدد به ‪ ۱۵۰‬هزار متر افزایش می یابد‪ .‬در همین راس��تا طی ‪ ۴‬ماهه‬ ‫اول امس��ال حدود ‪ ۴۴‬هزار متر حفاری اکتش��افی انجام دادیم و ‪۱۵‬‬ ‫دس��تگاه حفاری خریداری کردیم‪ .‬اخرین عمق حفاری انجام شده‬ ‫نی��ز به عم��ق ‪ ۱‬هزار و ‪ ۲۷۳‬متر بوده اس��ت ک��ه در خردادماه انجام‬ ‫ش��د که رکورد تاریخی در این زمینه محس��وب می شود‪.‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی مس با بیان این که خوشبختانه ذخیره شرکت مس در‬ ‫س��ال گذش��ته از ‪ ۸‬میلیارد تن عبور کرده است‪ ،‬گفت‪ ۸۷۰ :‬میلیون‬ ‫ت��ن ذخایر بین الملل��ی مس خالص بوده و ذخایر ای��ران بیش از ‪۴۰‬‬ ‫میلی��ون تن مس خالص اس��ت و امیدواریم تا س��ال اینده به رتبه ‪۶‬‬ ‫جهانی برسیم‪.‬‬ ‫حال حاضر‪ ،‬در دنیا ‪ ۱۹۹‬پروژه سرمایه گذاری محتمل و ممکن روی‬ ‫مس در حال انجام است‪ .‬در مجموع ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن تولید‬ ‫جدید تا س��ال ‪ ۲۰۳۱‬اتفاق خواهد افتاد که کش��ور ما بخش��ی از این‬ ‫افزایش تولید را بر عهده خواهد داشت‪ .‬اگر همسو با اقتصاد بین الملل‬ ‫تنظی��م نکنی��م‪ ،‬عقب خواهیم افت��اد‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬دنی��ا به دنبال‬ ‫پروژه ه��ای بزرگ اس��ت اما به دلیل وضعیت خ��وب مس پروژه های‬ ‫زیر‪50‬هزار تن هم مورد توجه اس��ت‪ .‬پروژه های در دست اقدام کشور‬ ‫ش��یلی مجموع هزینه های سرمایه گذاری نزدیک به ‪ 27‬میلیارد دالر‬ ‫و مجموع م��س محتوای قابل تولید ‪ ۱‬میلیون ‪ ۲۲۸‬هزار تن اس��ت‪،‬‬ ‫میانگین وزنی هزینه سرمایه بری نزدیک به ‪22‬هزار دالر برای هر تن‬ ‫است‪.‬به گفته س��عدمحمدی در نتیجه این تغییر و تحوالت است که‬ ‫مس یک عنصر استراتژیک از س��وی اتحادیه اروپا اعالم شده است و‬ ‫جزو ده اولویت اول سرمایه گذاری در طی سال های پیش رو است‪.‬‬ ‫داشت‪ :‬س��ال ‪ ۹۹‬ارزش سهام شرکت ‪ ۲۸۲‬درصد رشد داشت و جزو‬ ‫شرکت های برتر بورسی قرار گرفت‪.‬به گفته سعدمحمدی ارزش بازار‬ ‫این شرکت در پایان سال گذشته به ‪ ۲۷۲‬هزار میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹نشانه های اقتصادی حاکی از افزایش تقاضای مس است‬ ‫وی با اش��اره به رش��د اقتصادی دنیا که در سال ‪ ۲۰۲۰‬منفی ‪۳.۵‬‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬این رقم را برای س��ال ‪ ۲۰۲۱‬مثبت ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫این مهم نش��ان دهنده این است که دنیا بر ویروس کرونا غلبه کرده و‬ ‫شرکت ملی مس هم به عنوان جزئی از اقتصاد کشور باید در این راستا‬ ‫هدفمند و با برنامه حرکت کند‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬در سال ‪ ۲۰۲۵‬برای‬ ‫چین تولید ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۵۶‬هزار تن کاتد با س��هم ‪ 42.11‬درصدی‬ ‫پیش بینی می ش��ود اما سهم شیلی با توجه به کاهش عیار معادن ان‬ ‫به ‪ ۸.۸‬درصد می رس��د‪.‬به گفته مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس‬ ‫ای��ران‪ ،‬چین‪ ،‬ژاپن و کره جنوبی ‪ ۳‬کش��ور برت��ر تولیدکننده مس در‬ ‫سال های ‪ ۲۰۲۰‬تا ‪ ۲۰۲۵‬با بیش از ‪ ۸۵‬درصد سهم اسیا خواهند بود‪.‬‬ ‫سعدمحمدی ادامه داد‪ :‬مصرف مس در چین‪ ،‬امریکا و المان باال است‪.‬‬ ‫به همین دلیل می توان چین را بازاری مناس��ب برای ایران دانس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فملی اظهار داش��ت‪ :‬با افزایش جمعی��ت جهان به باالی‬ ‫‪ ۸‬میلیارد نفر طی ‪ ۱۵‬س��ال اینده و افزایش سرانه مصرف؛ با افزایش‬ ‫تقاضا در بازارهای جهانی مواجه خواهیم شد‪.‬وی‪ ،‬در ادامه با اشاره به‬ ‫س��رانه مصرف فلز سرخ در دنیا اضافه کرد‪ :‬سرانه مصرف مس در دنیا‬ ‫‪ 3.2‬کیلوگرم به ازای هر نفر اس��ت که ساالنه رشد ‪ ۰.۵‬درصدی برای‬ ‫ان پیش بینی می ش��ود‪ .‬در س��ال جاری میالدی نیز مصرف از ‪22.5‬‬ ‫میلیون تن در ‪ ۲۰۲۰‬به میزان ‪ ۲۸.9‬میلیون تن در ‪ ۲۰۲۱‬می رس��د‪.‬‬ ‫سعد محمدی همچنین با اشاره به افزایش تقاضا برای مس‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۵۰‬سرمایه گذاری ‪ ۴‬هزار میلیارد دالری روی زیرساخت ها‬ ‫به ویژه حوزه انرژی های تجدیدپذیر صورت خواهد گرفت که نش��ان‬ ‫از تقاضای باال برای مس خواهد بود‪.‬به گفته وی‪ ،‬کشورهای همسایه‬ ‫ای��ران در زمینه انرژی های تجدیدپذیر س��رمایه گذاری های بزرگی‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬در ش��رکت مس نیز باید به دنبال س��رمایه گذاری روی‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر باشیم‪.‬س��عدمحمدی تصریح کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬س��هم نفت از انرژی ‪ ۳۷‬درصد و برق ‪ ۲۱‬درصد بود اما در سال‬ ‫‪ ۲۰۵۰‬س��هم نفت ب��ه ‪ ۱۴‬درصد و برق به ‪ ۴۱‬درصد خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫بنابراین برای رس��یدن به این هدف‪ ،‬تنها مس اس��ت که می تواند به‬ ‫رش��د صنعت برق در دنیا به دلیل خواص الکتریسیته کمک کند‪.‬وی‬ ‫درباره سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه مس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫وی ب��ا بیان این که همه نش��انه ها و ارزیابی های اقتصادی حاکی از‬ ‫افزایش تقاضای مس اس��ت به سرمایه گذاری های این شرکت اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ش��رکت مس در حال حاضر همسو با شرکت های بزرگ‬ ‫معدنی دنیا پروژه های زیادی را اجرا کرده اس��ت به طوری که ظرفیت‬ ‫کنس��انتره ش��رکت در اینده ای نزدیک به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن‬ ‫افزایش خواهد یافت و ظرف ‪ 4‬س��ال اینده درامد ش��رکت به بیش از‬ ‫‪4‬میلیارد دالر افزایش پیدا می کند‪.‬سعدمحمدی تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به پیش بینی موسس��ات معتبر بین المللی اقتصادی مبنی بر افزایش‬ ‫تقاضای مس و رشد قیمتی این فلز طی سال های پیش رو‪ ۲۹ ،‬پروژه‬ ‫توس��عه ای در دستور کار شرکت قرار گرفته است‪ .‬مدیرعامل فملی با‬ ‫بیان اینکه‪ ،‬ش��رکت ملی مس طی ‪ ۱۰‬سال اینده ‪ ۶۰۰‬هزار تن کاتد‬ ‫مس تولید خواهد کرد‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬ظرفیت تولید کنس��انتره از ‪۱‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬هزار ت��ن به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن و ظرفیت ذوب‬ ‫ب��ه ‪ ۶۰۰‬هزار تن و ظرفیت تولی��د معدنی از ‪184‬میلیون تن به ‪۳۱۰‬‬ ‫میلیون تن(اس��تخراج) افزایش می یابد‪.‬س��عدمحمدی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ظرف یکس��ال اینده ‪ ۴۰۰‬هزار تن به ظرفیت کنسانتره شرکت‬ ‫مل��ی مس اضافه می ش��ود که از لحاظ قیمت��ی ‪ ۷۵۰‬میلیون دالر به‬ ‫نرخ امروز به درامد ش��رکت اضافه خواهد ش��د‪ .‬در مجموع با افتتاح‬ ‫طرح های مدنظر ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان به درامدهای شرکت اضافه‬ ‫خواهد شد‪.‬به گفته وی با ریل گذاری و برنامه ریزی های صورت گرفته‪،‬‬ ‫شرکت مس روند صعودی خود را طی خواهد کرد و روند رو به رشد و‬ ‫صعودی را به لحاظ درامدی برای سهامداران به ارمغان خواهد اورد‪.‬‬ ‫اخرین عمق حفاری انجام شده به عمق ‪ ۱‬هزار و ‪ ۲۷۳‬متر بوده است که در‬ ‫خردادماه انجام شد که رکورد تاریخی در این زمینه محسوب می شود‪ .‬ذخیره‬ ‫شرکت مس در سال گذشته از ‪ ۸‬میلیارد تن عبور کرده است‪ ۸۷۰ .‬میلیون‬ ‫ت��ن ذخایر بین الملل��ی مس خالص بوده و ذخایر ایران بیش از ‪ ۴۰‬میلیون تن‬ ‫مس خالص است و امیدواریم تا سال اینده به رتبه ‪ ۶‬جهانی برسیم‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۸۸‬درصدی در فروش در س�ال ‪ ۱۳۹۹‬نسبت‬ ‫به سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫وی با اش��اره به ثبت فروش ‪ ۴۲‬هزار میلیارد تومانی ش��رکت مس‬ ‫برای نخس��تین بار در س��ال ‪ ۹۹‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۹‬رشد فروش ‪۸۸‬‬ ‫درصدی را نس��بت به س��ال ‪ ۱۳۹۸‬داشتیم‪.‬وی با اش��اره به بازدهی‬ ‫سهام شرکت ملی صنایع مس ایران در طول ‪ ۱۵‬سال گذشته‪ ،‬اظهار‬ ‫در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب شد‬ ‫سود ‪ 280‬ریالی فملی به ازای هر سهم‬ ‫در مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت ملی صنایع مس ایران‪،‬‬ ‫سود نهایی ‪ 28‬تومان به ازای هر سهم تعیین شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مس پرس‪ ،‬مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت‬ ‫مس برای س��ال مالی منتهی به ‪ 30‬اس��فند ‪ ،1399‬س��اعت ‪14‬‬ ‫روز سه ش��نبه ‪ 29‬تیرماه ب��ا حضور ارکان مجم��ع از جمله هیات‬ ‫رئیس��ه‪ ،‬سهامداران عمده‪ ،‬نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫و حس��ابرس و ب��ازرس قانونی در محل ش��رکت ملی صنایع مس‬ ‫ای��ران به ص��ورت انالین و با رعایت کامل پروتکل های بهداش��تی‬ ‫برگزار شد‪.‬بر اساس این گزارش‪ ،‬دستور جلسه مجمع عمومی عادی‬ ‫س��الیانه شرکت ملی صنایع مس شامل اس��تماع گزارش عملکرد‬ ‫هیات مدیره برای س��ال مالی منتهی به ‪ 30‬اس��فند ‪ ،99‬اس��تماع‬ ‫گ��زارش حس��ابرس و بازرس قانونی ش��رکت در مورد حس��اب ها‬ ‫و عملکرد س��ال مالی مذکور‪ ،‬بررس��ی و تصویب ترازنامه و س��ایر‬ ‫صورت ه��ای مالی مربوط به این س��ال‪ ،‬تصمیم گیری در خصوص‬ ‫س��ود تقس��یمی‪ ،‬انتخاب اعضای هیات مدیره‪ ،‬انتخاب حس��ابرس‬ ‫و ب��ازرس قانونی اصل��ی و علی البدل برای س��ال مالی ‪ 1400‬بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این با تصویب مجمع عمومی روزنامه کثیراالنتشار «دنیای‬ ‫اقتص��اد» و روزنام��ه «جهان صنع��ت» به عنوان روزنامه رس��می‬ ‫شرکت مس در سال مالی ‪ 1400‬انتخاب شدند‪ .‬همچنین موسسه‬ ‫حسابرسی ایران مش��هود همچنان به عنوان حسابرس قانونی این‬ ‫ش��رکت انتخاب شد و شرکت موسس��ه دش و همکاران به عنوان‬ ‫علی البدل مشخص شد‪.‬‬ ‫در پایان این جلس��ه انتخاب اعضای هیات مدیره در دس��تور کار‬ ‫قرار گرفت که بر این اس��اس‪ ،‬س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‪ ،‬موسس��ه صندوق بازنشستگی شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران‪ ،‬ش��رکت س��رمایه گذاری صدر تامین‪ ،‬ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه و ش��رکت سرمایه گذاری خراس��ان جنوبی ب ه عنوان‬ ‫هیات مدیره جدید شرکت ملی صنایع مس ایران معرفی شدند‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت‪ ،‬طبق اظهار نظر حس��ابرس بعد از نه س��ال‬ ‫صورت های مالی شرکت در سال ‪ 99‬بند حسابرس نداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران با بیان این که پروژه درالو‬ ‫تا پایان س��ال به بهره برداری می رس��د‪ ،‬خبر داد‪ :‬دره زار در ‪ 3‬ماه اول‬ ‫‪ 1401‬به بهره برداری می رسد و به ظرفیت کنسانتره اضافه می شود‪.‬‬ ‫در فلوتاس��یون س��رباره سرچش��مه س��رباره ها تبدیل به کنسانتره‬ ‫می ش��ود ما در خاتون اباد این مس��ئله را هم خواهیم داشت‪ .‬به زودی‬ ‫کارخانه فلوتاس��یون جدید در میدوک افتتاح و خاک های کم عیار به‬ ‫کنس��انتره می شود‪.‬وی عنوان کرد‪ :‬فلوتاسیون سرچشمه و سونگون‬ ‫تا بهار ‪ 1401‬به بهره برداری می رس��د که در کنار سایر طرح ها ظرف‬ ‫یکسال اینده حدود ‪400‬هزار تن به ظرفیت کنسانتره شرکت افزوده‬ ‫می ش��ود که با دالر ‪20‬هزار تومانی‪15 ،‬هزار میلیارد تومان به درامد‬ ‫ش��رکت اضافه می ش��ود‪ .‬عالوه بر ان طرح انتقال اسید مجتمع مس‬ ‫سرچشمه و خاتون اباد به بنادر صادراتی از طریق شبکه ریلی صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬تا به اقتصاد کش��ور در کشاورزی هم کمک کنیم‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬پروژه ملی انتقال اب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور نیز‬ ‫توسط ملی مس صورت خواهد گرفت‪ .‬نزدیک به ‪6‬میلیون مترمکعب‬ ‫خاک برداری برای فاز ‪ 3‬کنس��انتره صورت گرفت و امس��ال عملیات‬ ‫اجرای��ی ان صورت می گیرد‪ .‬با ذوب‪ ،‬پاالیش و اسیدس��ولفوریک در‬ ‫اذربایجان بازار ترکیه را تصاحب خواهیم کرد‪ ،‬امس��ال ش��اهد اغاز‬ ‫پروژه تولید کاتد در س��ونگون خواهیم بود‪ ،‬همچنین کارخانه اهک‬ ‫اهر افتتاح شد و کلنگ فاز دو هم زده شده که کل نیاز اهک اذربایجان‬ ‫را تامی��ن خواهد کرد‪.‬مدیرعامل فملی تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر دنیا‬ ‫به س��مت معدنکاری زیرزمینی در حرکت اس��ت‪ .‬در همین راس��تا‬ ‫ش��رکت ملی مس نیز پروژه معدن مس میدوک را با عیار خوب برای‬ ‫اینده در دستور کار خود دارد که به صورت زیرزمینی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۱۲‬درصدی تولید کاتد در سال جهش تولید‬ ‫سعدمحمدی درباره تولید در شرکت ملی مس نیز‪ ،‬افزود‪ :‬در بخش‬ ‫تولید در س��ال گذشته شرکت مس موفق به ثبت رکورد تولید ‪۲۸۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۸۱‬تن کاتد مس شد‪ .‬این رکورد برای اولین در تاریخ شرکت‬ ‫مس به ثبت رس��ید‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬درواقع این رکورد با ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫رش��د نسبت به رکورد قبلی در س��ال ‪ ۹۸‬به ثبت رسید‪ .‬در تولید اند‬ ‫نیز با ‪ 16 . 8‬درصد رشد رکورد جدیدی نسبت به سال ‪ ۱۳۹۸‬به ثبت‬ ‫رس��اندیم‪ ۳۵۵ .‬هزار و ‪ ۶۱۱‬تن اند تولید ش��د که اتفاق مهمی بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه ایران با تولید ‪ ۳۱۴‬هزار تن مس‬ ‫محتوی ‪ ۱.۵‬درصد تولید جهانی و ‪ ۰.۷‬مس پاالیش شده را در اختیار‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��رکت با دس��تیابی به بیش��ترین استخراج سنگ‬ ‫س��ولفور به میزان ‪ ۵۳‬میلیون و ‪ ۴۸۳‬هزارتن در س��ال ‪ ۹۹‬به رکورد‬ ‫جدیدی دست یافته است‪.‬سعدمحمدی افزود‪ :‬در سال گذشته بیش‬ ‫از ‪ ۱۸۴‬میلیون تن عملیات معدنی در ش��رکت مس انجام ش��د‪ .‬در‬ ‫تولید کنس��انتره نیز با ی��ک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار ت��ن موفق به ثبت‬ ‫رکورد ش��ده ایم‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬ش��رکت ملی صنایع مس ایران طی‬ ‫‪ ۵‬دهه گذش��ته عالوه بر فعالیت تولیدی در حوزه مس و تولید کاتد‬ ‫مسی؛ در سال های اخیر با راه اندازی دو طرح زیست محیطی کارخانه‬ ‫تولید اسیدس��ولفوریک در سرچشمه و خاتون اباد به ظرفیت تولید‬ ‫بیش از ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن اسیدسولفوریک دست یافته است‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1848‬‬ ‫پیاپی ‪3166‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نورپردازی در اصفهان با‬ ‫‪ ۲۲۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫کارافرینی کودکانه‬ ‫به سبک ویتابازی‬ ‫در رویدادی که ب��ه همت مرکز کارافرینی‬ ‫بان��وان ات��اق بازرگانی اصفهان برگزار ش��ده‬ ‫اس��ت کودکان و نوجوانان در قالب گروه های‬ ‫جداگان��ه مهارت ه��ای مختل��ف در ح��وزه‬ ‫کارافرینی را اموزش خواهند دید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفهان‪ ،‬نخستین جلس��ه از رویداد بازرگان‬ ‫کوچک ویژه کودکان ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬س��ال با هدف‬ ‫کارافرین��ی کودکان��ه به س��بک ویتابازی و‬ ‫تمرکز ب��ر مهارت های ارتباط��ی‪ ،‬کار تیمی‪،‬‬ ‫هوش مالی‪ ،‬خالقی��ت‪ ،‬تصمیم گیری‪ ،‬فروش‬ ‫و مذاکره برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت احسان شهیر‪ ،‬مدیر توسعه‬ ‫بو کار اتاق بازرگانی اصفه��ان با تاکید‬ ‫کس�� ‬ ‫ب��ر اینکه این نوجوانان هس��تند که در اینده‬ ‫تحوالت بزرگ در اس��تان را رقم خواهند زد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این رویداد برای کودکان ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬سال‬ ‫طراحی شده است که در ان کودکان از طریق‬ ‫بو کار‬ ‫بازی اموزش خواهند دید و مرکز کس ‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان با هدف توس��عه اینده‬ ‫بو کار‪ ،‬درحال حاض��ر ب��ر نوجوان��ان و‬ ‫کس�� ‬ ‫کودکان که اینده چرخ ه��ای اقتصادی را در‬ ‫دست دارند‪ ،‬سرمایه گذاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫تسهیالت ‪ ۲۵۰‬میلیونی‬ ‫مسکن ملی‬ ‫مع��اون مس��کن و س��اختمان اداره کل‬ ‫راه و شهرس��ازی اس��تان اصفه��ان گفت‪ :‬از‬ ‫متقاضیان��ی که در طرح اقدام ملی مس��کن‬ ‫این استان ثبت نام کردند تاکنون بیش از ‪۱۵‬‬ ‫هزار نفر تایید نهایی ش��ده اند و مبلغ وام این‬ ‫ط��رح از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان به ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫امی��ر زاغیان معاون مس��کن و س��اختمان‬ ‫اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفه��ان‬ ‫در گفت وگ��و با خبرنگار پایگاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی اصفه��ان‪ ،‬درب��اره افزایش‬ ‫تس��هیالت اختصاص یافته به طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن اظهار کرد‪ :‬مبلغ وام مسکن ملی برای‬ ‫متقاضیان این طرح از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان به‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون تومان افزایش یافته اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بازپرداخت این وام ‪ ۲۰‬س��اله بوده و ‪۲‬‬ ‫سال شامل دوران مشارکت و ساخت‪ ،‬تنفس‬ ‫دارد‪ .‬البته درحال حاضر همان مبلغ قبلی در‬ ‫حال پرداخت است‪.‬‬ ‫معاون مس��کن و س��اختمان اداره کل راه‬ ‫و شهرس��ازی اس��تان اصفهان درباره شرایط‬ ‫دریافت کنن��دگان این وام اذع��ان کرد‪ :‬همه‬ ‫متقاضی��ان تایید ش��ده که مبل��غ اولیه ‪۴۰‬‬ ‫میلیون تومان را واری��ز کرده اند می توانند از‬ ‫این تسهیالت استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هزینه س��اخت واحدهای‬ ‫مسکن ملی براساس قیمت تمام شده تعیین‬ ‫می ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دولت س��عی دارد این‬ ‫قیمت تمام شده را از طریق تخفیفات پروانه‪،‬‬ ‫خدم��ات نظام مهندس��ی‪ ،‬قیم��ت زمین و‪...‬‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫اصناف هرمزگان‬ ‫نیازمند‬ ‫حمایت ویژه‬ ‫مهی�ن حیدری‪ :‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت هرمزگان‬ ‫در هفتمین جلس��ه کمیس��یون نظارت بر شهرستان بندرعباس با گالیه‬ ‫از برخی امارهای مرکز بهداش��ت شهرس��تان بندرعباس گفت‪ :‬اصناف و‬ ‫بازاریان اس��تان هرم��زگان جزو واحدهای صنفی هس��تند که در تمامی‬ ‫شرایط موجود در کنار نهادهای اجرایی استان در شرایط بحرانی بوده اند‬ ‫و اکنون وقت ان رس��یده که مرکز بهداشت و به تبع ان وزارت بهداشت‬ ‫درباره واکسیناسیون این رسته ها نگاه ویژه ای در سند طراحی شده استان‬ ‫هرمزگان داش��ته باشند‪ .‬به گزارش‬ ‫از هرمزگان‪ ،‬خلیل قاسمی در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬اصناف و بازاریان استان که از زمان شیوع ویروس کرونا با ان‬ ‫دس��ت و پنجه نرم می کنند و بیشترین صدمه را چه از لحاظ مالی و چه‬ ‫از لحاظ معیشتی دیده اند‪ .‬وی همچنین به تسهیالت ابالغ شده از سوی‬ ‫وزارت متبوع برای واحدهای صنفی در قالب طرح های تس��هیالتی رونق‬ ‫تولید‪ ،‬طرح تام و تبصره ‪ ۱۸‬اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬اتاق های اصناف مرکز‬ ‫استان و شهرس��تان های تابع با تشکیل کمیته های تخصصی برای ایجاد‬ ‫اش��تغال جدید در رسته های اعالم ش��ده اقدام کنند که امیدواریم با این‬ ‫طرح ها صنف تولیدی را در استان رونق ببخشیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون نظارت بر اصناف مرکز استان بندرعباس در پایان با‬ ‫توجه به اینکه تمامی عمده فروش��ان باید در مجتمع بنکداران در میدان‬ ‫راه اهن بندرعباس فعالیت داشته باش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬با خرده فروشانی که در‬ ‫خیابان های بهادر و ش��ریعتی بندرعباس به صورت عمده فروشی فعالیت‬ ‫می کنند با قاطعیت برخورد می شود‪.‬‬ ‫در بررسی راهکار رفع بحران صنعت برق کشور مطرح شد‬ ‫ورود نهاد تنظیم گر به قیمت گذاری برق‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عدم پرداخت‬ ‫بدهی دولت به‬ ‫نیروگاه ها مانع‬ ‫وصول مطالبات‬ ‫بانک از این‬ ‫نیروگاه ها است‬ ‫به منظ��ور پیگیری مصوبات جلس��ه راهکارهای عبور‬ ‫از بح��ران برق و مش��کالت نیروگاه ه��ای تولید پراکنده‬ ‫جلس��ه ای در مح��ل نیروگاه محرک صنع��ت اصفهان به‬ ‫همت کمیس��یون انرژی‪ ،‬صنایع پاالیش��ی و پتروشیمی‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی اصفهان‪ ،‬این‬ ‫جلس��ه که با حضور س��ید حس��ن قاضی عس��گر معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری‪ ،‬حمیدرضا فوالدگر‬ ‫نماینده س��ابق مجلس شورای اسالمی و رئیس کارگروه‬ ‫اقتص��ادی بنی��اد نصف جهان‪ ،‬رس��ول موس��ی رضایی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت برق منطق��ه ای اصفه��ان‪ ،‬محمود‬ ‫حقیقت سرش��ت مدیر امور ش��عب بانک صنعت و معدن‬ ‫استان‪ ،‬محمود پور بهزاد رئیس انجمن نیروگاه های تولید‬ ‫پراکن��ده اصفهان و دیگ��ر فعاالن بخش خصوصی برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬مس��ائل و چالش ه��ای پیش روی فع��االن صنعت‬ ‫ب��رق و نیروگاه های تولید پراکنده مورد بحث و بررس��ی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬س��ید حسن قاضی عس��گر معاون هماهنگی‬ ‫ام��ور اقتصادی اس��تانداری راه��کار ایج��اد انگیزه برای‬ ‫س��رمایه گذاری هر چه بیش��تر بخش خصوصی در حوزه‬ ‫تولید برق را بسترس��ازی برای صادرات برق توسط بخش‬ ‫خصوصی و فروش برق به قیمت صادراتی دانس��ت و ابراز‬ ‫امیدواری کرد تا با استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل بتوان‬ ‫برخی از مشکالت فعاالن این حوزه را حل کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬حمیدرضا فوالدگر‪ ،‬نماینده س��ابق مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و رئیس کارگروه اقتصادی بنیاد نصف‬ ‫جهان بهره وری انرژی را یکی از عمده مش��کالت کش��ور‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی شهرداری‬ ‫اصفه��ان گفت‪ :‬طرح نورپردازی در مکان های‬ ‫تاریخ��ی و غیرتاریخ��ی اصفه��ان از جمل��ه‬ ‫در دهانه ه��ای فوقانی پ��ل خواجو‪ ،‬مجموعه‬ ‫پل های دفاع مقدس‪ ،‬پل اذر و‪ ...‬با استفاده از‬ ‫نظر متخصصان این حوزه اجرا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اداره ارتباط��ات رس��انه ای‬ ‫ش��هرداری اصفهان‪ ،‬حس��ن موذنی با اشاره‬ ‫به اج��رای ‪ ۱۵‬طرح نورپردازی در مکان های‬ ‫تاریخی و غیرتاریخی ش��هر اصفهان با اعتبار‬ ‫‪ ۲۲۰‬میلی��ارد ری��ال اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه یکی از برنامه های س��ازمان زیباسازی‬ ‫نورپردازی ساختمان ها با مشارکت حوزه های‬ ‫دیگر اس��ت‪ ،‬نورپ��ردازی کتابخان��ه مرکزی‬ ‫ش��هرداری اصفهان با این روند و با همکاری‬ ‫طراح ان اجرایی شد و به پایان رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نورپردازی کتابخانه مرکزی‬ ‫با استفاده از ‪ ۹۳۲‬چراغ در ‪ ۵‬رنگ انجام شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی شهرداری‬ ‫اصفه��ان بی��ان ک��رد‪ :‬نورپ��ردازی مجموعه‬ ‫پل ه��ای دف��اع مق��دس س��ال ‪ ۸۳‬ب��رای‬ ‫نخستین بار در کش��ور به روش ‪ LED‬انجام‬ ‫ش��د و طی ‪ ۱۶‬سال گذش��ته همواره روشن‬ ‫ب��ود‪ ،‬اما ب��ه دلیل ب��ه روز ش��دن روش های‬ ‫نورپ��ردازی و چراغ ه��ای ‪ LED‬و اینک��ه‬ ‫دیگر تعمی��رات و نگهداری ای��ن نورپردازی‬ ‫ به صرفه نبود‪ ،‬با همکاری ش��هرداری منطقه‬ ‫‪ ۶‬مجموعه پل های دفاع مقدس با چراغ های‬ ‫‪ LED‬جدید نورپردازی شد‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫دانست و گفت‪ :‬در صورت اجرای درست بهره وری انرژی‬ ‫در کش��ور با همین میزان تولید نیز کمبود برق نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ضعف برنامه ریزی در اقتصاد برق‪ ،‬رفع‬ ‫مش��کالت واحدهای کوچک مقیاس تولید برق از ر اه های‬ ‫مختلف مانند ص��ادرات برق تولیدی این واحدها را حائز‬ ‫اهمی��ت دانس��ت و تاکی��د کرد‪ :‬در صورت حل مس��ائل‬ ‫پیرام��ون کنت��رل و تنظی��م قیمت برق‪ ،‬مش��کالت این‬ ‫صنعت رفع خواهد ش��د‪ .‬فوالدگر با توجه به اهمیت این‬ ‫موض��وع‪ ،‬از تنظیم الیحه تاس��یس نهاد تنظیم گر قیمت‬ ‫برق به عنوان یک نهاد حاکمیتی مس��تقل از دولت برای‬ ‫حل مشکالت و دغدغه های صنعت برق‪ ،‬خبر داد‪ .‬رسول‬ ‫موسی رضایی‪ ،‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان‬ ‫در این جلس��ه نبود توازن بین قیمت انرژی و درامدهای‬ ‫تو پاگیر و در‬ ‫حاصل از ان‪ ،‬قوانین و دستورالعمل های دس ‬ ‫نتیجه سردرگمی سرمایه گذاران این حوزه‪ ،‬خشکسالی و‬ ‫شدت مصرف انرژی در کشور به دلیل واقعی نبودن قیمت‬ ‫انرژی را زمینه ساز مشکالت این صنعت در کشور دانست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تصمیم گی��ری درباره محدودیت فعالیت‬ ‫واحدهای فوالدی و تولید سیمان برای کاهش بار مصرف‪،‬‬ ‫از توافق های شرکت برق منطقه ای و تولیدکنندگان برای‬ ‫تامین بار این واحدها در ساعات کاهش مصرف خبر داد‪.‬‬ ‫وی اب��راز امیدواری کرد که ب��ا تعامالت صورت گرفته با‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬کاهش ش��دت گرم��ای هوا و تقویت‬ ‫ذخایر ابی اس��تان خوزس��تان و نهایتا مدیریت مصرف‪،‬‬ ‫دوران بحران به خوبی س��پری ش��ود‪ .‬محمود پوربهزاد‪،‬‬ ‫رئی��س انجمن نیروگاه های تولید پراکنده اصفهان گفت‪:‬‬ ‫بهتری��ن روش تولید برق در جهان از طریق نیروگاه های‬ ‫تولید پراکنده با راندمان باالی ‪ ۴۰‬درصد است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان مش��کالت مربوط ب��ه بازپرداخت وام های‬ ‫ارزی از محل صندوق توس��عه ملی‪ ،‬راه حل رفع مشکالت‬ ‫نیروگاه ه��ا برای افزایش میزان تولید برق را تغییر قیمت‬ ‫خرید تضمینی ب��ه قیمت های جدید و اصالح قیمت ارز‬ ‫برمبنای قیمت روز گش��ایش اعتبار و پرداخت مطالبات‬ ‫معوق این نیروگاه ها توس��ط دولت دانس��ت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫ح��ل مش��کالت ب��رق از طری��ق تعامل دول��ت با بخش‬ ‫خصوصی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫محمود حقیقت سرشت‪ ،‬مدیر امور شعب بانک صنعت‬ ‫و معدن استان نیز عدم پرداخت بدهی دولت به نیروگاه ها‬ ‫را مانع وصول مطالبات بانک از این نیروگاه ها دانس��ت و‬ ‫خواستار رفع این مشکل شد‪.‬‬ ‫همچنین احس��ان شعاعی‪ ،‬دبیر کمیسیون انرژی اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان با اش��اره به دوبخش��ی ب��ودن قرارداد‬ ‫منعقدشده با نیروگاه های پراکنده مبتنی بر ‪ ۵‬سال اول و‬ ‫‪ ۵‬س��ال دوم‪ ،‬تسهیل شرایط قراردادهای خرید تضمینی‬ ‫برق این نیروگاه ها در ‪ ۵‬سال اول یا فراهم ساختن شرایط‬ ‫انعقاد قرارداد مس��تقیم برای این نیروگاه ها با واحدهای‬ ‫صنعتی را در حل بخشی از مشکالت فعلی موثر دانست‪.‬‬ ‫در پایان این جلس��ه نیروگاه ‪۱۴‬مگاواتی محرک صنعت‬ ‫اصفهان افتتاح شد‪.‬‬ ‫برق منطقه ای یزد اعالم کرد‬ ‫یزد‪ ،‬پایلوت پروژه مدیریت بار و انرژی صنعت‬ ‫دهمین نشس��ت س��تاد کاهش پیک بار استان یزد با حضور‬ ‫مدیران عامل و معاونان ش��رکت های ب��رق منطقه ای و توزیع‬ ‫نیروی برق استان یزد برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از یزد به نقل از روابط عمومی شرکت برق‬ ‫منطقه ای یزد‪ ،‬ابوالفضل اسدی‪ ،‬مدیرعامل این شرکت با اشاره‬ ‫به اینکه بیش��تر صنایع حوزه برق منطق��ه ای‪ ،‬صنایع فوالدی‬ ‫هستند تصریح کرد‪ :‬در مصوبه اخیر هیات وزیران‪ ،‬بخش عمده‬ ‫مدیریت بار به صنایع فوالد و س��یمان اختصاص دارد و این در ‬ ‫حالی اس��ت که ‪ ۲۷‬مورد از ‪ ۳۱‬صنعت اس��تان در بخش اهن‬ ‫و فوالد هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای یزد با اش��اره به اینکه دو‬ ‫واحد نیروگاه س��یکل ترکیبی اس��تان از مدار خارج ش��ده اند‪ ،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بر اثر این اتفاق حدود ‪ ۲۰۰‬م��گاوات تولید انرژی برق‬ ‫در اس��تان کاهش یافت که همکاران م��ا در حال تالش برای‬ ‫بازگردانی این دو واحد به مدار تولید هستند‪.‬‬ ‫اس��دی وجود دیزل های اضطراری‬ ‫در ادارات‪ ،‬بیمارستان ها و نانوایی ها را‬ ‫مورد تاکید قرار داد و افزود‪ :‬همکاری‬ ‫ادارات بای��د بین س��اعات ‪ ۸‬تا ‪ ۱۳‬با‬ ‫صنعت برق استان صورت گرفته و در‬ ‫ایام پیک بار ضمن کمک به مجموعه‬ ‫ابوالفضل اسدی‬ ‫استان‪ ،‬فشار کمتری به مردم و بخش‬ ‫خانگی وارد ش��ود‪ .‬همچنین پیگیری الزم برای مجهز ش��دن‬ ‫مراکز اداری و حساس به مولد اضطراری صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی مدیری��ت مص��رف خانه به خان��ه را یک��ی از طرح ه��ای‬ ‫یاری دهن��ده در حوزه کاه��ش مصرف انرژی برق در اس��تان‬ ‫برش��مرد و اف��زود‪ :‬باید پ��س از دریافت بازخورد و س��نجش‬ ‫میزان اثرگذاری طرح یادشده‪ ،‬نتایج را به شرکت توانیر ارجاع‬ ‫داده و ابالغ این ش��رکت را برای اجرای طرح مدیریت مصرف‬ ‫خانه به خانه به صورت گس��ترده در سطح استان دریافت کنیم‬ ‫تا این طرح یاریگر ما در عبور از پیک‬ ‫تابستان ‪ ۱۴۰۱‬باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��وزش مج��ازی‬ ‫ادارات و نهاده��ای اجرایی یکی دیگر‬ ‫از اقدامات مثبت انجام شده بود که با‬ ‫همکاری و هماهنگی سازمان مدیریت‬ ‫عبدالحمید عباس شیاری‬ ‫و برنامه ریزی اس��تان‪ ،‬ساتبا و صنعت‬ ‫برق اس��تان انجام ش��ده و امیدواریم اثرات مثبت ان را شاهد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای یزد همچنین با اش��اره به‬ ‫ابالغ طرح پایلوت مدیریت بار صنعت با در نظر گرفتن مدیریت‬ ‫مصرف زمس��تان و پیک بار تابس��تان از سوی شرکت توانیر به‬ ‫صنعت برق اس��تان تصریح کرد‪ :‬این اتفاق برای نخستین بار به‬ ‫صورت پایلوت در اس��تان یزد اجرا خواهد شد و تالش خواهیم‬ ‫کرد تا با برنامه ریزی و تدوین ش��رح خدم��ات پروژه برنامه ای‬ ‫جامع مدیریت بار و انرژی تدوین کرده و کش��ور را نیز از نتایج‬ ‫ان بهره مند سازیم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ضم��ن قدردانی از ت�لاش مجموعه همکاران‬ ‫خود در صنعت برق اس��تان یزد خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫ش��رکت های صنعت برق اس��تان همکاری و هماهنگی خوبی‬ ‫داشته اند و در بخش خانگی خاموشی کمتری رقم خورده است‬ ‫و امیدواریم با تداوم همکاری تمام مشترکان بتوانیم به خوبی از‬ ‫پیک بار سال ‪ ۱۴۰۰‬عبور کنیم‪.‬‬ ‫عبدالحمید عباس ش��یاری‪ ،‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق استان یزد نیز صنعت برق استان یزد را واحدی یکپارچه و‬ ‫با هدف واحد دانست و افزود‪ :‬خوشبختانه همراهی و همکاری‬ ‫مناسب شرکت های صنعت برق استان یزد باعث شده تاکنون‬ ‫مشکل حادی اتفاق نیفتد و به دلیل این موضوع از همکاران مان‬ ‫در ش��رکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫که از نظر همدلی در کشور بی نظیر هستند قدردانی می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۷۰۰‬واحد مسکن روستایی در همدان‬ ‫حمید سپهری‪ :‬مدیرکل مس��کن روستایی بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اس�لامی با اشاره به میزان اعتباراتی که نزدیک به ‪ ۲۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برای مس��کن روس��تایی به کار گرفته ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬واحد مسکن روس��تایی در استان همدان بهره برداری شد و‬ ‫بنیاد مس��کن این استان از استان های پیش��رو در تمام امور محول‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از هم��دان‪ ،‬در س��فر محمدباقر نوبخت‪،‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور به‬ ‫استان همدان ‪ ۲۷۰۰‬واحد مسکن محرومین به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫حمید رضا س��هرابی‪ ،‬مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی در گفت وگویی با اشاره به بهبود کیفیت مسکن روستایی و‬ ‫ارتقای سطح ایمنی بهداشتی و رفاهی و اسایش و مسکن روستایی‬ ‫و خانه دار کردن اقشار اسیب پذیر روستایی و‪ ...‬به عنوان اهداف طرح‬ ‫مسکن محرومین‪ ،‬گفت‪ :‬طرح احداث واحدهای مسکونی محرومین‬ ‫در قال��ب ی��ک پروژه مل��ی و با ه��دف خانه دار ک��ردن خانوارهای‬ ‫کم درامد مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫سهرابی با اش��اره به اینکه در کشور ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۳۷۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی طبق سرشماری سال ‪ ۱۳۹۵‬وجود دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬طرح‬ ‫ویژه بهس��ازی از سال ‪ ۱۳۸۴‬شروع ش��ده و در ان مقطع ‪ ۷‬درصد‬ ‫از واحدهای روس��تایی مقاوم بوده است‪ .‬امروز بیش از یک میلیون‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬هزار واحد از جامعه مدنظر بهره برداری و مقاوم س��ازی شده ‬ ‫و نیز ‪ ۱۱۰‬هزارمین واحد در اس��تان همدان به بهره برداری رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه بنیاد مسکن برای اقشاری که تمکن مالی‬ ‫نداش��ته و اسیب پذیر هستند برنامه های مختلفی دارد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫می توان به تفاهمی که با س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور در تمام‬ ‫استان های کشور منعقد شده اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ه تع��داد ‪ ۱۱۵‬هزار واحد مس��کونی که طی ‪ ۲‬س��ال اخیر‬ ‫عملیات مرتبط به ان ش��روع ش��ده اس��ت‪ ،‬پرداخت و گفت‪ :‬سهم‬ ‫اس��تان همدان در ابت��دا ‪ ۲‬هزار واحد بود اما با تالش و ممارس��ت‬ ‫خستگی ناپذیری که از سوی بنیاد استان اتفاق افتاد موفق به جذب‬ ‫هزار واحد دیگر برای اس��تان ش��دند و جا دارد به مدیرکل بنیاد و‬ ‫همکاران خودم و دیگر مسئو الن استان تبریک و خداقوت بگویم‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص تسهیالت ارزان نرخ‬ ‫مدیرکل مسکن روس��تایی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی مطرح‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه ‪ ۲۷۰۰‬واحد در اس��تان همدان و ‪ ۶۷‬هزار واحد‬ ‫از ‪ ۱۱۵‬هزار واحد در کش��ور به بهره برداری رس��ید و همین طور ‪۲‬‬ ‫هزار واحد در زنجان به بهره برداری خواهد رس��ید‪ .‬س��هرابی گفت‪:‬‬ ‫امار ‪ ۷‬درصدی مورد اشاره در مسکن روستایی امروز به ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫رسیده و طرح ویژه بهسازی از طرح های بسیار ارزشمندی است که‬ ‫تاکنون محقق شده و برنامه این است که تا سال ‪ ۱۴۰۵‬این درصد‬ ‫را به ‪ ۷۰‬برسانیم‪.‬‬ ‫وی در زمینه اعتبارات صرف شده در این زمینه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تا به امروز نزدیک به ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت ارزان نرخ‬ ‫پرداخت ش��ده و منابع ان از محل هایی اس��ت که بنیاد مسکن در‬ ‫اختی��ار دارد و می تواند به صورت قرض الحس��نه‪ ،‬کمک بالعوض از‬ ‫محل حساب صد حضرت امام برای اقشار اسیب پذیر به عنوان منابع‬ ‫کمکی و تشویقی پرداخت کند و استان همدان نیز سهم خوبی را از‬ ‫این منابع به خود اختصاص داده است‪ .‬سهرابی با بیان اینکه جدای‬ ‫از ‪ ۱۱۵‬ه��زار واحد مورد بحث‪ ،‬برای ‪ ۱۰۰‬هزار واحد دیگر از محل‬ ‫حساب صد کمک دریافت کرده ایم‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬این تفاهمنامه برای‬ ‫خانواده های ‪ ۲‬معلول و بیشتر که در کشور ‪ ۶۵۰۰‬خانوار دارای این‬ ‫ش��رط هستند زیر پوشش قرار گرفته اند و نیز هر کدام ‪ ۸۵‬میلیون‬ ‫کمک بالعوض دریافت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح ویژه مسکن روستایی و مسکن محرومین‬ ‫حس��ن ظفری‪ ،‬مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی اس��تان‬ ‫همدان نیز با اش��اره به اهدافی که در طرح ویژه مس��کن روستایی‬ ‫و مس��کن محرومین دنبال می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بهبود کیفیت مس��کن‬ ‫و بافت روس��تایی و ارتقای س��طح ایمنی بهداش��تی رفاه و اسایش‬ ‫مس��کن روس��تایی و نیز برای اقشار اس��یب پذیری که امکان تهیه‬ ‫مسکن روستایی برای انها وجود ندارد از جمله اهداف مدنظر است‪.‬‬ ‫ظفری ادامه داد‪ :‬مس��کن روستایی ‪ ۱۴۰۰‬به عقد قرارداد رسیده و‬ ‫قسط اول تعدادی از واحدها را ازاد شده است‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬طی‬ ‫‪ ۱۰‬م��اه ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان تس��هیالت بانکی ب��ا کارمزد ‪ ۵‬درصد‬ ‫و دوره بازپرداخت ‪ ۱۵‬س��اله و ‪ ۹۰‬میلی��ارد تومان کمک بالعوض‬ ‫دولت به عنوان برنامه نظام هزینه ش��ده و صرف واحدهای مس��کن‬ ‫محرومین ش��ده است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬طی ‪ ۴‬سال گذشته از منابع‬ ‫کمک بالعوض محرومین و حساب صد حضرت امام افزون بر ‪۷۱۰۰‬‬ ‫واحد در س��طح استان ساخته ش��ده و به بهره برداری رسیده است‬ ‫و ‪۳‬ه��زار واحد ان مبتنی بر تفاهمنامه مجموعه س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه‪۴۴۱۳ ،‬واحد از منابع کمک حس��اب صد س��اخته ش��ده که‬ ‫در مسکن روس��تایی کار ارزنده ای انجام شده است‪ .‬مدیرکل بنیاد‬ ‫مسکن استان همدان با اش��اره به اینکه شاخص بهسازی در سطح‬ ‫کش��ور حدود ‪ ۵۰‬درصد و در استان همدان حدود ‪ ۶۶‬درصد است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در برنامه هدف گذاری ش��ده امده که این ش��اخص در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۵‬ب��ه ‪ ۷۰‬درصد ارتقا پیدا کند و اس��تان همدان نیز به راحتی‬ ‫در یکی دو س��ال اینده به هدف ‪ ۱۴۰۵‬دس��ت پی��دا خواهد کرد‪.‬‬ ‫ظفری با بیان اینکه سهمیه سال ‪۱۴۰۰‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫اس��تان همدان ‪ ۱۲‬هزار س��هم بوده که با حمایت مهندس سهرابی‬ ‫ب��ه ‪ ۱۲۶۰۰‬فقره یعنی ‪ ۱۲۶۰‬میلیارد توم��ان افزایش یافت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬این تس��هیالت ‪ ۵‬درصد و دوره بازپرداخت ان ‪ ۲۰‬س��اله است‬ ‫و اس��تان همدان از این تس��هیالت بهره خواهد ب��رد که برابر با ان‬ ‫تسهیالت را نیز مردم مشارکت خواهند داشت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫س��ال اینده ش��اهد فعالیت ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومانی در بخش مسکن‬ ‫روستایی و تحرک و اشتغال و پوپایی در روستا های استان خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ورود ‪ ۴۵‬اتوبوس به ناوگان‬ ‫اتوبوسرانی اصفهان‬ ‫ش��هردار اصفهان گفت‪ :‬براساس جدول‬ ‫برنامه ری��زی بیش از ‪ ۷۰‬پروژه ش��هری با‬ ‫مجم��وع اعتبار ‪ ۲۰‬هزار میلی��ارد ریال در‬ ‫فاصل��ه عید قرب��ان تا عید غدیر از س��وی‬ ‫شهرداری اصفهان افتتاح می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اداره ارتباط��ات رس��انه ای‬ ‫ش��هرداری اصفهان‪ ،‬قدرت ال��ه نوروزی در‬ ‫ارتب��اط زن��ده رادیوی��ی با برنامه «س�لام‬ ‫اصفهان» با تبریک عید قربان و عید غدیر‬ ‫خ��م‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ای��ن روزها به ویژه در‬ ‫عی��د غدی��ر پروژه ه��ای بزرگ��ی به همت‬ ‫مناطق پانزده گانه‪ ،‬سازمان ها و معاونت های‬ ‫مختلف ش��هرداری اصفه��ان بهره برداری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برمبنای جدول برنامه ریزی‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬پروژه ش��هری با مجموع اعتبار‬ ‫‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال در این روزها افتتاح‬ ‫می شود‪ .‬این مبلغ جدا از پروژه بزرگ سالن‬ ‫اجالس بین المللی اصفهان است‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬دوباره ‪۴۵‬‬ ‫اتوبوس جدید شهری به ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫ش��هر اصفه��ان اف��زوده می ش��ود که ‪۲۰‬‬ ‫دس��تگاه از شرکت اس��کانیا و ‪ ۲۵‬دستگاه‬ ‫از شرکت ایران خودرو دیزل خریداری شده‬ ‫اس��ت؛ این کار یک اقدام تکمیلی است که‬ ‫به دنبال خرید و بازس��ازی برای توس��عه و‬ ‫بهبود ن��اوگان اتوبوس��رانی اصفهان انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1848‬‬ ‫پیاپی ‪3166‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫کمبود عرضه ورق های فوالدی‪ ،‬سدی در مسیر تولید‬ ‫زنجیره ناهمگون فوالد باز هم دردسرافرین شد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در طول س�ال های گذش�ته‪ ،‬ظرفیت قابل توجهی از صنایع لوله و پروفیل فوالدی در کشور احداث‬ ‫شده است‪ .‬چنانچه مواد اولیه موردنیاز این واحدها در اختیار این تولیدکنندگان قرار گیرد‪ ،‬می توان‬ ‫از ظرفیت یادشده برای رونق تولید و ارزش افرینی هرچه بیشتر بهره گرفت‪ .‬در ادامه‪ ،‬موقعیت های‬ ‫ش�غلی متعددی در کش�ور ایجاد می ش�ود و رونق اقتص�ادی را به دنبال دارد‪ .‬با ای�ن وجود در موارد‬ ‫متعددی ش�اهد هس�تیم که تولیدکنن�دگان لوله و پروفی�ل از کمبود مواد اولی�ه موردنیاز خود در‬ ‫مس�یر تولید یعنی انواع ورق های فوالدی گالیه دارند‪ .‬این کمبود در س�ایر صنایع مصرف کننده ورق‬ ‫نیز به چش�م می خورد‪ .‬بخش�ی از این کمبود را باید ناش�ی از ظرفیت باالی احداث ش�ده در صنایع‬ ‫مصرف کنن�ده ورق فوالدی نس�بت به ظرفیت تولید مواد اولی�ه موردنیاز برای تولید این محصوالت‬ ‫دانس�ت‪ .‬یعنی ناهمگونی در زنجیره فوالد این بار تولید در حلقه های پایین دس�تی و ارزش افرین را‬ ‫نش�انه گرفته اس�ت‪ .‬برای رفع این کاستی توسعه تولید این محصوالت باید در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫به اعتقاد برخی فعاالن صنعتی واحدهای بزرگ فوالدس�از کش�ور از س�وداوری خوبی برخوردارند و‬ ‫می توانند توس�عه خود را به این سمت وس�و و تامین نیاز کشور سامان دهی کنند‪ .‬البته این پایان کار‬ ‫نیس�ت‪ ،‬چراکه بخش�ی از این کمبود از حضور واسطه ها نشات می گیرد‪ .‬در واقع بخشی از خریداران‬ ‫ورق فوالدی از بورس کاال‪ ،‬مصرف کننده واقعی نیستند و این محصول را با هدف فروش در بازار ازاد‬ ‫و کسب سود از واسطه گری خریداری می کنند‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬از متولیان و سیاست گذاران انتظار‬ ‫می رود شیوه عرضه محصوالت را تغییر دهند یا با نظارت کافی مانع این دست واسطه گری ها شوند‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫متاسفانه در طول سال های گذشته‪ ،‬صنایع فوالدی کشورخالف اهداف‬ ‫اصلی و استراتژیک‪ ،‬توسعه را در مسیر اشتباهی پیش برده اند‬ ‫توسعه در مسیر تامین نیازها‬ ‫امیرحس��ین کاوه‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی سدید در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫ضمن انتقاد به کمبود ورق فوالدی‬ ‫در کش��ور اظهارکرد‪ :‬در ‪ ۲۰‬سال گذشته شاهد کمبود‬ ‫ورق فوالدی در کش��ور بوده ایم‪ .‬بررسی امارها حکایت‬ ‫از ان دارد که با کمب��ود انواع ورق های فوالدی اعم از‬ ‫نازک یا ضخیم‪ ،‬ورق های عریض نفت و گاز و‪ ...‬روبه رو‬ ‫هستیم‪ .‬در گذش��ته که مبادالت تجاری میان ایران با‬ ‫سایر کش��ورها ازاد بود یا راحت تر از حال حاضر انجام‬ ‫می ش��د‪ ،‬این کمبود را با واردات جبران می کردیم‪ .‬اما‬ ‫در ‪ ۲‬سال اخیر و با شدت گرفتن تحریم ها‪ ،‬بسته شدن‬ ‫مس��یر واردات و سخت تر ش��دن تبادالت ارزی‪ ،‬دیگر‬ ‫امکان تامین مابقی نیاز فعاالن صنایع پایین دس��تی به‬ ‫ورق فوالدی از طریق واردات وجود ندارد و بدین ترتیب‬ ‫این کمبود بیش از پیش خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت فوالد افزود‪ :‬راهکار اصلی برای رفع‬ ‫این کمبود ان اس��ت که هرچه سریع تر ظرفیت تولید‬ ‫این محصوالت افزایش یابد و واحدهای متعددی برای‬ ‫تولی��د ان��واع ورق فوالدی احداث ش��ود‪ .‬صنعت فوالد‬ ‫در رده صنای��ع مادر و اس��تراتژیک ق��رار دارد و بخش‬ ‫قابل توجهی از نیاز سایر صنایع کشور را تامین می کند‪.‬‬ ‫بر همین اساس نیز طرح های توسعه متعددی برای این‬ ‫صنعت تعریف ش��ده اما انتظار می رود توسعه فوالد در‬ ‫مسیر درستی جهت دهی شود‪.‬‬ ‫کاوه گف��ت‪ :‬واحده��ای بزرگ فوالدس��از‬ ‫کش��ور از س��وددهی قابل توجهی در مس��یر‬ ‫تولید خود برخوردار هستند؛ بنابراین امکان‬ ‫توس��عه و اح��داث واحده��ای جدیدی برای‬ ‫تولی��د ورق فوالدی را دارند‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫این محصول مشتریان بالقوه و دست به نقدی‬ ‫دارد و درنتیجه تداوم تولید ان تضمین ش��ده است‪ .‬در‬ ‫همین ح��ال انتظار می رود در ب��ازه زمانی موردنیاز تا‬ ‫احداث واح��دی برای تولید انواع ورق فوالدی و تامین‬ ‫نیاز کشور‪ ،‬تعرفه واردات این محصوالت به صفر کاهش‬ ‫یابد تا حداقل یکی از س��دهای موجود در این مس��یر‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اثرگذاری تحریم‬ ‫بر روند توقف توس��عه در صنعت ف��والد‪ ،‬افزود‪ :‬تحریم‬ ‫نقش��ی اساس��ی در به تعویق افتادن توسعه در صنایع‬ ‫تولیدکننده ورق فوالدی نداش��ته اس��ت‪ .‬در واقع نبود‬ ‫عزمی راسخ برای توسعه این صنعت مهم ترین عامل در‬ ‫به تعویق افتادن توسعه در این صنعت است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی س��دید گفت‪ :‬متاس��فانه در‬ ‫طول سال های گذشته شاهد بودیم که صنایع فوالدی‬ ‫کش��ور برخالف اهداف اصلی و اس��تراتژیک‪ ،‬توسعه را‬ ‫در مس��یر اش��تباهی پیش برده اند‪ .‬ورود این‬ ‫صنای��ع ب��ه فعالیت های معدن��ی و تولید در‬ ‫حلقه های باالدس��تی زنجیره فوالد اش��تباه‬ ‫اس��ت؛ از این واحدها انتظار می رود توسعه را‬ ‫در مسیر تکمیل صنایع پایین دستی و تامین‬ ‫نیازهای ضروری کش��ور پی��ش ببرند‪ .‬بدون‬ ‫تردید س��وداوری قابل توجه فوالدس��ازان در‬ ‫طول س��ال های اخیر‪ ،‬حامی مال��ی خوبی برای انها در‬ ‫این مسیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به الزامات عرضه محصول در بورس‬ ‫کاوه در ارزیابی قیمت گ��ذاری فوالد در بورس کاال‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نرخ گذاری فوالد در بورس کاال پذیرفته ش��ده؛‬ ‫بنابراین انتظار می رود اس��باب و وسایل اجرای ان نیز‬ ‫فراهم شود‪ .‬بی توجهی به الزامات عرضه فوالد در بورس‬ ‫کاال و نب��ود چارچوب��ی دقیق برای ان‪ ،‬زمینه ش��دت‬ ‫گرفتن التهاب را در این بازار فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عرضه ه��ای بیش��تر و مس��تمر یکی از‬ ‫مهم ترین الزاماتی است که می تواند زمینه قیمت گذاری‬ ‫عادالنه ت��ر را در بورس کاال فراهم کند‪ .‬در همین حال‬ ‫می توان با نظارت بیش��تر زمینه شناس��ایی واسطه ها‪،‬‬ ‫فروش به مش��تریان واقعی و در نهایت بهبود ش��رایط‬ ‫را فراهم کرد‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬تولیدکنندگان واقعی‬ ‫و فعاالن صنایع پایین دس��تی ام��کان تامین مواد اولیه‬ ‫موردنیاز خود را از بورس کاال کسب می کنند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال انتظار می رود با توجه ب ِه چالش های‬ ‫حاک��م ب��ر اقتص��اد کش��ور از رون��د فع��االن صنایع‬ ‫پایین دس��تی که از یک س��و ارزش افزوده قابل توجهی‬ ‫تولید می کنند و از س��وی دیگر اش��تغالزایی باالیی را‬ ‫به همراه دارند نیز حمایت شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬فروش‬ ‫مواد اولیه در قالب معامالت س��لف و اعتباری همچون‬ ‫گذشته رایج شود‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در اقدام��ی‬ ‫غیرکارشناس��ی و با هدف حذف خری��داران غیرواقعی‬ ‫و دالالن از معام�لات ورق ف��والدی‪ ،‬خرید اعتباری را‬ ‫حذف و تمام معامالت این محصول را به شرایط نقدی‬ ‫تغییر داد‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬نه تنها هدف تعیین شده‬ ‫محقق نشد‪ ،‬بلکه شاهد رشد روزافزون واسطه هایی بود‬ ‫ک��ه اقدام ب��ه خرید نقد ورق ف��والدی از بورس کاال و‬ ‫فروش ان با بهای باالتر در بازار ازاد کردند‪.‬‬ ‫در واقع بای��د اذعان کرد که برخالف برخی باورهای‬ ‫غلط‪ ،‬فروش اعتباری تقاضا برای خرید ورق فوالدی را‬ ‫بیشتر نمی کند‪ ،‬چراکه سهمیه بندی برای خرید وجود‬ ‫دارد و درنتیج��ه هیچ خریداری بیش از س��همیه خود‬ ‫امکان خرید نخواهد داشت‪.‬‬ ‫تولید برای جبران کمبودها‬ ‫س��عید برزگر‪ ،‬کارش��ناس صنایع معدنی‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬تولید‬ ‫ف��والد در رده صنای��ع مادر و اس��تراتژیک‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬این صنعت ب��ر پایه بهره گیری از‬ ‫ظرفیت های غنی معدنی و انرژی در کش��ور‬ ‫احداث شده است‪ .‬در همین حال‪ ،‬طرح های‬ ‫توسعه متعددی نیز برای این صنعت در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬با این وجود باید اقرار کرد‬ ‫ک��ه هیچ گاه توس��عه صنعت ف��والد در قالبی متوازن‬ ‫موردتوجه نبوده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در چنین شرایطی شاهد هستیم‬ ‫که در برخی از حلقه های این زنجیره با مازاد قابل توجه‬ ‫تولی��د روبه رو هس��تند و در همین ح��ال در برخی از‬ ‫حلقه ها نیز کمبود قابل توجهی مشاهده می شود‪ .‬انواع‬ ‫ورق های فوالدی در رده مهم ترین محصوالتی هستند‬ ‫ک��ه می��زان تولید انه��ا به مراتب پایین ت��ر از ظرفیت‬ ‫احداث ش��ده برای مصرف اس��ت‪ .‬در سال های گذشته‬ ‫بخش��ی از نیاز کش��ور به این محصوالت از‬ ‫طریق واردات تامین می ش��ود اما با ش��دت‬ ‫گرفت��ن تحریم های جهانی علیه ایران‪ ،‬عمال‬ ‫ورود این ورق ها به شدت محدود شد و حتی‬ ‫دیگر صرف��ه اقتصادی ن��دارد‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫بس��یاری از صنایع مصرف کنن��ده ورق های‬ ‫فوالدی ب��ا ظرفیت��ی به مرات��ب پایین تر از‬ ‫ظرفیت اسمی خود تولید می کنند‪ .‬تولید با‬ ‫ظرفیت پایی��ن به منزله افزایش هزینه تولید و کاهش‬ ‫بهره وری است و نمی توان نسبت به ان بی توجه بود‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالدی در ادامه گفت‪ :‬البته این تمام‬ ‫ماج��را نیس��ت‪ ،‬چراکه بازار ورق ف��والدی نیز به دلیل‬ ‫محدودیت های��ی ک��ه دارد ام��اج اهداف س��وداگرانه‬ ‫واسطه ها قرارگرفته است‪ .‬کما اینکه در ‪ ۲‬سال گذشته‬ ‫اخبار متعددی مبنی بر تش��دید حضور دالالن در این‬ ‫بازار و انواع راهکارهای ارائه ش��ده از س��وی مسئوالن‬ ‫برای بازگشت ارامش به این بازار بودیم‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫برزگر خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��امانه بهین یاب نیز برای‬ ‫س��امان دهی به ش��رایط عرضه و تقاضا طراحی ش��د‬ ‫ام��ا متاس��فانه درنهای��ت انقدره��ا ه��م نتیجه بخش‬ ‫نب��ود‪ .‬بنابرای��ن انتظار م��ی رود با تش��دید نظارت بر‬ ‫خریدوفروش ای��ن محصوالت در مس��یر تنظیم بازار‬ ‫گام برداشت‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬البت��ه این پایان کار‬ ‫نیست و از سیاست گذاران انتظار می رود ضمن بررسی‬ ‫دقی��ق نق��اط ضعف و ق��وت در زنجی��ره تولید فوالد‬ ‫برای تقویت تولی��د در این زنجیره تالش کنند‪ .‬بدون‬ ‫تردی��د احداث واحدهایی برای تولی��د ورق فوالدی و‬ ‫اجرای طرح های��ی مبنی بر افزایش ظرفیت تولید این‬ ‫محص��والت باید در اولویت فع��االن صنعت فوالد قرار‬ ‫گیرد تا بدین ترتیب ظرفیت های احداث شده در صنایع‬ ‫پایین دستی خالی نماند و شاهد ارتقا و بهبود عملکرد‬ ‫ای��ن زنجیره در حالت کلی و رش��د جایگاه صنعتی و‬ ‫اقتصادی کشور باشیم‪.‬‬ ‫صنایع مصرف کننده ورق فوالدی در کش��ور با چالش‬ ‫کمبود مواد اولیه دس��ت به گریبان هستند؛ بخشی از این‬ ‫کمبود در س��ایه توس��عه نیافتگی صنعت فوالد براساس‬ ‫نیازهای کش��ور و بخش دیگری از ان به واس��طه داللی‬ ‫ش��کل می گیرد‪ .‬با توجه به شرایط موجود از دولتمردان‬ ‫و سیاس��ت گذاران انتظ��ار می رود طرح های توس��عه ای‬ ‫تولید ورق را در کش��ور تسریع ببخشند‪ .‬در همین حال‬ ‫از تولیدکنن��دگان وابس��ته به دولت بخواهند بخش��ی از‬ ‫س��وداوری خود را به افزای��ش تولید در حلقه هایی که با‬ ‫کمبود روبه رو هستیم‪ ،‬اختصاص دهند‪ .‬در ادامه نیز برای‬ ‫کاهش واس��طه گری در بازار خریدوف��روش فوالد تالش‬ ‫کنند‪ .‬بدون تردید ش��فافیت هرچه بیش��تر در معامالت‬ ‫بورس کاال در این مس��یر کمک کننده خواهد بود؛ یعنی‬ ‫انتظار می رود خریدار و فروشنده مشخص باشند و میزان‬ ‫تولید محصول نهایی ازس��وی خریداران مش��خص شود‬ ‫ت��ا بدین ترتیب زمینه س��ودجویی از میان برود و بازار به‬ ‫سمت تعادل گام بردارد‪.‬‬ ‫صنایع‬ ‫مصرف کننده‬ ‫ورق فوالدی در‬ ‫کشور با چالش‬ ‫کمبود مواد‬ ‫اولیه دست به‬ ‫گریبان هستند؛‬ ‫بخشی از این‬ ‫کمبود در سایه‬ ‫توسعه نیافتگی‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫براساس‬ ‫نیازهای کشور‬ ‫و بخش دیگری‬ ‫از ان به واسطه‬ ‫داللی ایجاد‬ ‫می شود‬ ‫کاهش حوادث و ارتقای ایمنی اولویت فوالد مبارکه‬ ‫رف��ع مغایرت های ثبت ش��ده در سیس��تم یافته های ایمنی‬ ‫نقش بسزایی در کاهش حوادث دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت فوالد مبارک��ه‪ ،‬عباس‬ ‫اکبری محم��دی مبارک��ه‪ ،‬معاون بهره برداری این ش��رکت در‬ ‫س��ومین نشس��ت کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در س��ال جاری ضمن تشکر از عملکرد مطلوب‬ ‫ح��وزه ایمن��ی در جهت کاهش ح��وادث‪ ،‬ب��ر اهمیت رعایت‬ ‫پروتکل های بهداش��تی با توجه به ش��یوع موج پنجم ویروس‬ ‫کرونا تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خواستار خروج ضایعات غیرفلزی و غیرضروری‬ ‫از انبار ضایعات ش��رکت و حذف ریس��ک حریق در محل شد‬ ‫و افزود‪ :‬رعایت الگوی مصرف برق با توجه به ش��رایط ماه های‬ ‫اخی��ر و اهمیت ام��اده به کاری دیزل ژنراتورهای ش��رکت در‬ ‫راس��تای کاهش ریس��ک های خط تولید در زم��ان قطع برق‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫مدیر بهداشت حرفه ای‪ ،‬ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد‬ ‫مبارک��ه نیز در این جلس��ه ضمن تش��کر از عملکرد کارکنان‬ ‫فوالد مبارکه در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی در جهت‬ ‫مهار ویروس کرونا‪ ،‬خواس��تار حساس��یت بیش��تر در رعایت‬ ‫ش��یوه نامه های بهداشتی با توجه به شروع موج پنجم ویروس‬ ‫کرونا در استان شدند‪.‬‬ ‫حس��ین مدرس��ی فر در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫حریق های اتفاق افتاده در س��ال های گذشته در محل انباشت‬ ‫ضایعات‪ ،‬انجام اقدامات اساسی در راستای ایمن سازی شرایط‬ ‫و حذف ریسک حریق ضروری به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دس��تیابی به نتایج مطلوب در زمینه ایمنی نتایج‬ ‫هم��کاری گروهی در ش��رکت بوده و از هم��کاری کارکنان و‬ ‫مس��ئوالن در جه��ت رعایت دس��تورالعمل ها و دس��تیابی به‬ ‫نتایج مطلوب ایمنی نس��بت به سه ماهه سال گذشته قدردانی‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫در ادام��ه این جلس��ه رئی��س ایمنی‪ ،‬بهداش��ت حرفه ای و‬ ‫اتش نش��انی ضمن ارائه گزارش��ی به روند مثبت شاخص های‬ ‫حوادث در ‪ ۳‬ماه اول سال ‪ ۱۴۰۰‬اشاره و به علل بروز حوادث‬ ‫ماه های اخیر پرداخت‪ .‬جواد کیانی با اشاره به وضعیت ایمنی‬ ‫س��ازه های فلزی‪ ،‬اسانس��ورها و ریزش ‪ DRI‬روی س��یاالت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ایجاد سیستم ایمنی مناسب برای رفع عدم انطباق های‬ ‫کشف شده در این زمینه ضروری است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با تش��ریح هرم حوادث ش��رکت ب��ر اهمیت‬ ‫پیگیری‪ ،‬پاس��خگویی س��ریع تر به کارت س��بزهای ثبت شده‬ ‫در کارتاب��ل فرایندی و اماده به کاری سیس��تم های حفاظتی‬ ‫سیاالت شرکت در راس��تای کاهش حوادثی از قبیل انفجار و‬ ‫اتش س��وزی با توجه به حوادث اخیر در صنایع مش��ابه تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه‪ ،‬حی��دری ابیانه رئیس بازرس��ی جراثقال ها‬ ‫و س��ازه ها و مجی��د فرج��ی سرپرس��ت بهداش��ت حرفه ای و‬ ‫ارگونومی‪ ،‬گزارشی در زمینه وضعیت ایمنی سازه های فلزی و‬ ‫اقدامات واحد بهداش��ت حرفه ای در جهت پیشگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا در شرکت فوالد مبارکه ارائه کردند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش ظرفیت‬ ‫تولید الومینیوم‬ ‫به ‪ ۷۷۰‬هزار تن‬ ‫تولید جهانی الومینیوم طی ‪ ۵‬س��ال گذشته ‪ ۱۰.۷‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫ایران نیز طی س��ال های اخیر با راه اندازی ‪ ۲‬کارخانه الومینیوم در جاجرم‬ ‫و منطق��ه وی��ژه الم��رد‪ ،‬ظرفیت تولید ای��ن فلز را افزای��ش داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬میزان تولید جهانی الومینیوم از ‪ ۵۸‬میلیون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار تن در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی به ‪ ۶۵‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی افزایش یافت که ‪ ۱۰.۶۹‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫طی سال های ‪ ۲۰۱۷‬تا ‪ ۲۰۱۹‬میالدی نیز میزان تولید جهانی الومینیوم‬ ‫ب��ه ترتی��ب ‪ ۵۹‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن‪ ۶۳ ،‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزارتن و ‪۶۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬چین با تولید ‪ ۳۱‬میلیون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار تن الومینیوم در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی توانس��ت برترین تولیدکننده‬ ‫جهان شود‪ .‬میزان تولید الومینیوم این کشور در سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی به ‪۳۷‬‬ ‫میلیون تن افزایش یافت‪ .‬ایران نیز ظرفیت تولید را طی سال های گذشته از‬ ‫‪ ۴۳۰‬به ‪ ۷۷۰‬هزار تن افزایش داده است‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته کش��ورمان ‪ ۴۴۶‬هزار تن الومینیوم تولید کرد که ‪۶۱‬‬ ‫درصد بیش از سال پیش از ان بود‪.‬‬ ‫در ‪ ۵‬سال اخیر‪ ،‬رقابت برای کسب رتبه دوم و سوم جهان بین کشورهای‬ ‫هند‪ ،‬روس��یه و کانادا انجام ش��د‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی روسیه با تولید ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۶۰‬هزار تن در رتبه دوم و کانادا با تولید ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۱۰‬هزار‬ ‫تن در رتبه سوم جای گرفت‪ .‬این در حالی است که طی سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫روس��یه و هن��د به ترتیب با تولید ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۵۸۰‬هزار تن و ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزار تن در رتبه های دوم و سوم تولید الومینیوم جهان ایستادند‪.‬‬ ‫از عهده رفع‬ ‫تعهدات مان‬ ‫برنمی اییم‬ ‫مجید سعیدیان‬ ‫فعال صنعت فوالد‬ ‫در چن��د هفت��ه اخی��ر ش��اهد رش��د بهای‬ ‫محصوالت فوالدی و ش��دت گرفتن التهاب در‬ ‫بازار مقاطع طویل فوالدی بوده ایم‪ .‬این رش��د‬ ‫قیمتی در س��ایه تعطیلی یا کاهش قابل توجه‬ ‫تولید در اغلب واحدهای فوالدی کشور به دلیل‬ ‫تامین نشدن برق موردنیاز صنایع حاصل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی با کاهش محصوالت‬ ‫عرضه ش��ده به ب��ازار و در همین حال با وجود‬ ‫تقاضای��ی که برای این محصوالت وجود دارد‪،‬‬ ‫زمینه رشد بهای فروش محصوالت فراهم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ر ه��م خوردن ب��ازار فوالد فق��ط یک بُعد‬ ‫از ماج��رای قطع��ی ب��رق اس��ت و در کنار ان‬ ‫چالش ه��ای متعددی نیز برای فعاالن صنعتی‬ ‫و تولیدکنن��دگان پیش می ای��د‪ .‬ازجمله انکه‬ ‫واحدهای فوالدی از عهده اجرای تعهدات خود‬ ‫برنمی ایند‪.‬‬ ‫همان ط��ور که باره��ا تاکید ش��ده‪ ،‬صنایع‬ ‫فوالد کش��ور بر پای��ه بهره گیری از مزیت های‬ ‫ث شده اند‪ .‬در واقع صادرات رمز‬ ‫صادراتی احدا ‬ ‫تداوم تولید این واحدهاست‪ .‬صادرات فوالد در‬ ‫سال های اینده و با اجرای طرح های توسعه ای‬ ‫در صنعت فوالد و تحقق تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫ف��والد در اف��ق ‪ ،۱۴۰۴‬بی��ش از امروز اهمیت‬ ‫خواهد داش��ت؛ بنابراین تالش ب��رای ارتقای‬ ‫صادرات ای��ن محصول در بازار جهانی اهمیت‬ ‫ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس نیز بسیاری از فوالدسازان‬ ‫برای به دست اوردن سهمی از بازار بین المللی‬ ‫تالش گس��ترده ای را ترتی��ب داده اند و اکنون‬ ‫ک��ه س��همی از این بازاره��ا را در اختیار دارند‬ ‫نمی توانند در اج��رای تعهدات خود بدعهدی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مشتریان خارجی نمی پذیرند که ما به دلیل‬ ‫ناتوان��ی در تامین برق از عهده اجرای تعهدات‬ ‫خ��ود برنمی ایی��م‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬مش��تریان‬ ‫عراق��ی می گویند ایران نقش ویژه ای در تامین‬ ‫ب��رق ع��راق دارد‪ ،‬چطور از عه��ده تامین برق‬ ‫صنایع خود برنمی اید؟‬ ‫در چنی��ن فضایی و با وجود محدودیت های‬ ‫موردبحث‪ ،‬ما فقط مش��تریان خارجی خود را‬ ‫از دست خواهیم داد‪ .‬این موقعیت ازدست رفته‬ ‫درحال��ی اس��ت که حف��ظ مجدد ب��ازاری که‬ ‫ازدس��ت رفته به این اس��انی ها ممکن نیست‪.‬‬ ‫از مجم��وع موارد یادش��ده این طور برداش��ت‬ ‫می شود که تداوم این روند اسیب های غیرقابل‬ ‫جبرانی به عملکرد صنایع از جمله فوالدسازان‬ ‫وارد خواهد کرد و نمی توان به س��ادگی از کنار‬ ‫ان گذشت‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این کمبود یا توق��ف تولید زمینه‬ ‫ب��ر هم خوردن بازار فوالد را در داخل کش��ور‬ ‫نیز فراهم کرده اس��ت‪ .‬اهن االت پایه و اساس‬ ‫اجرای بس��یاری از فعالیت های ساخت وس��از‬ ‫هستند‪ .‬با التهاب در بازار فوالد و به دنبال رشد‬ ‫قیمت محصوالت فوالدی‪ ،‬بهای ساخت وس��از‬ ‫و قیمت مس��کن در کشور رش��د قابل توجهی‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬بدون تردید بازگش��ت قیمت ها‬ ‫به مس��یر نزولی نیز دیگر به س��ادگی رشد انها‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫در پای��ان باید خاطرنش��ان کرد که تعدد در‬ ‫بخشنامه های صادرشده از سوی توانیر مبنی بر‬ ‫قطع یا وصل برق یا میزان برق اختصاص یافته‬ ‫ب��ه صنای��ع یا س��اعات کاری مجاز ب��رای این‬ ‫تولیدکنن��دگان نیز مزید ب��ر چالش های انها‬ ‫ش��ده‪ ،‬زیرا در همین ب��ازه یک ماهه‪ ،‬چندین‬ ‫ابالغیه برای واحدهای فوالدی صادرشده و این‬ ‫تعدد بخشنامه تولیدکنندگان را با سردرگمی‬ ‫روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫از یک س��و خبرهای��ی مبن��ی ب��ر ت��داوم‬ ‫محدودیت ها در تامین برق صنایع فوالد مطرح‬ ‫می شود و از سوی دیگر نیز خبرهایی مبنی بر‬ ‫انکه برق صنایع تامین می ش��ود و امکان تولید‬ ‫بدون محدودیت یا ب��ا محدودیت وجود دارد‪.‬‬ ‫بخش��نامه های متعددی صادرش��ده و تکلیف‬ ‫فعاالن صنعتی روشن و مشخص نیست‪ .‬همین‬ ‫روش��ن نبودن شرایط اتی نیز بازگشت ارامش‬ ‫را به بازار فوالد بیش از پیش دش��وار می کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به تمام موارد یادش��ده از مس��ئوالن‬ ‫و سیاس��ت گذاران انتظار م��ی رود با دقت نظر‬ ‫بیشتری برای صنایع تصمیم گیری کنند تا در‬ ‫اینده نزدیک ش��اهد پیامدهای هرچه بیش تر‬ ‫و سنگین تر نباشیم‪.‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1848‬‬ ‫پیاپی ‪3166‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫پژوهشگر اقتصاد در گفت وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫معادن راکد‬ ‫سرمایه های‬ ‫مغفول‬ ‫تداوم تورم در دوره «پساروحانی»‬ ‫تقی نبئی‪ /‬رئیس سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن ایران‬ ‫وج��ود مع��ادن راک��د را می ت��وان یک��ی از عوامل‬ ‫توقف توس��عه بخش معدن معرفی ک��رد‪ .‬از همین رو‬ ‫کارشناس��ان و فعاالن معدنی معتقدند فعال س��ازی‬ ‫پهنه های معدنی از طری��ق مزایده و و اگذاری معادن‬ ‫راکد به بخش خصوصی می تواند مزایای بی ش��ماری‬ ‫را برای بخش معدن و صنایع معدنی به همراه داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬باید به این نکته اش��اره کرد که مدت هاس��ت‬ ‫بخ��ش مهم و زی��ادی از عرصه های معدنی کش��ور را‬ ‫مع��ادن راک��د و پهنه های معدنی غیرفعال تش��کیل‬ ‫داده اند و این موضوع جای تاسف دار د چرا که غیر فعال‬ ‫بودن عرصه های معدنی‪ ،‬چیزی جز رکود برای بخش‬ ‫مع��دن در پی نخواهد داش��ت‪ .‬این پهنه ه��ا و معادن‬ ‫یادشده مدت هاس��ت بنابر دالیل متعدد و گوناگون‪،‬‬ ‫در س��امانه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت معطل‬ ‫مانده و هیچ متقاضی و فعال معدنی نتوانس��ته از این‬ ‫عرصه ها به عنوان بستر برای سرمایه گذاری در بخش‬ ‫معدن اس��تفاده کند‪ .‬از جمله ای��ن دالیل می توان به‬ ‫وج��ود معارضان مختلف محلی ی��ا نهادهای دولتی و‬ ‫نبود سرمایه گذار مناس��ب برای این معادن و پهنه ها‬ ‫ی عالی معادن و وزارت‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬بنابر تصمیم شورا ‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این پهنه های راکد قرار است‬ ‫ط��ی یک مزایده به متقاضی��ان فعالیت معدنی بر انها‬ ‫ارائه شود‪ .‬واگذاری این پهنه ها به متقاضیان و فعاالن‬ ‫بخش خصوصی قطع به یقین تاثیر بسزایی در توسعه‬ ‫اقدامات اکتش��افی‪ ،‬استخراجی و به طور کلی در تمام‬ ‫طول زنجی��ره فعالیت ه��ای بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی خواهد گذاش��ت‪ .‬به هر ح��ال نباید فراموش‬ ‫کرد بخ��ش مهمی از ظرفیت های معدنی کش��ور در‬ ‫این پهنه های راکد وجود داش��ته و ب��ا نادیده گرفتن‬ ‫انها‪ ،‬از منابع معدنی این ذخایر محروم خواهیم ش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ادامه باید به مزیت ورود س��رمایه های‬ ‫مالی به معادن نیز اشاره کرد‪ .‬در پی واگذاری پهنه های‬ ‫معدنی به بخش خصوصی‪ ،‬منابع مالی مناس��بی وارد‬ ‫چرخه فعالیت این معادن ش��ده و ضمن رونق بخشی‬ ‫به انها‪ ،‬بس��یاری از مشکالت فعلی بخش معدنی ر فع‬ ‫ی عالی معادن‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬از همین رو تصمیم شورا ‬ ‫ب��رای واگذاری پهنه ه��ا از طریق مزای��ده‪ ،‬به منظور‬ ‫اس��تفاده بهین��ه از این منابع معدنی راکد در کش��ور‬ ‫انتخاب درستی به نظر می رسد‪ .‬ذکر این نکته ضروری‬ ‫اس��ت که بیش از ‪ ۶‬هزار پهن��ه و محدوده معدنی طی‬ ‫این مزایده ها قرار اس��ت ازادسازی شود و این موضوع‬ ‫اقدام مهمی در جهت توس��عه بخش معدن کش��ور به‬ ‫ش��مار می اید‪ .‬همچنین با برگزاری مزایده ش��رایط‬ ‫عادالن��ه ای برای تمام افرادی که واجد ش��رایط فنی و‬ ‫مالی هستند‪ ،‬فراهم شده و می توانند تقاضاهای خود‬ ‫را ارائ��ه داده و پیگیری کنن��د‪ .‬از این رو محدوده های‬ ‫معدنی توس��ط فعاالن و معدن��کاران متخصص وارد‬ ‫چرخ��ه فعالیت خواهند ش��د‪ .‬همچنین بحث تامین‬ ‫مالی که مش��کل اغلب معادن کوچک مقیاس اس��ت‪،‬‬ ‫رفع خواهد ش��د‪ .‬برخی شبهات مبنی درنظر نگرفتن‬ ‫صالحی��ت متقاضی��ان ب��رای واگ��ذاری پهنه ها در‬ ‫مزای��ده پهنه های معدنی ایجاد ش��ده که باید برخی‬ ‫از انها را بی اس��اس خوانده و در دس��ته ش��ایعات قرار‬ ‫داد‪ .‬رون��د واگذاری پهنه های معدن��ی به این صورت‬ ‫اس��ت که در ابتدا مدارک و شرایط متقاضیان بررسی‬ ‫ش��ده و س��پس به افراد واجد صالحیت و اعتبار اجازه‬ ‫فعالیت در این محدوده ها واگذار خواهد شد‪ .‬در ادامه‬ ‫نیز طبق مقررات وضع ش��ده‪ ،‬دارن��دگان پروانه های‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی ت��ا مدتی معل��وم فرصت دارند‬ ‫طرح های اکتش��افی و اس��تخراجی خود را عملیاتی‬ ‫کنند‪ .‬این مهلت قانونی متناسب با شرایط جغرافیایی‬ ‫و اقلیم��ی پهنه و نوع ماده معدنی متفاوت بوده از یک‬ ‫تا س��ه س��ال متغیر اس��ت‪ .‬اگر صاحب پروانه و مجوز‬ ‫پیش��رفتی در طول مدت تعیین ش��ده نداشت‪ ،‬طبق‬ ‫قان��ون پروان ه او ابطال ش��ده و ان مجوز ها و پهنه های‬ ‫اعطا ش��ده‪ ،‬دوباره به مزایده گذاش��ته خواهند شد تا‬ ‫فعاالن واجد شرایط دیگری این عرصه های معدنی را‬ ‫در دس��ت گیرند‪ .‬درحال حاضر پیگیری های مناسبی‬ ‫برای انجام فعالیت های معدنی صورت می گیرد تا سر‬ ‫مهلت اگ��ر متقاضی نتواند تعهدات خ��ود را در قالب‬ ‫طرح های معدنی اجرا کند‪ ،‬مجوز ابطال شده و فرایند‬ ‫مزایده بعدی شکل گیرد‪.‬‬ ‫مطرح کرد‬ ‫امیرعباس اذرم وند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا عبداللهی‬ ‫در کوتاه مدت‬ ‫عوامل گوناگونی‬ ‫می تواند موجب‬ ‫به هم ریختن‬ ‫ارامش و ثبات‬ ‫بازار شود اما در‬ ‫بلندمدت تنها‬ ‫نقدینگی است‬ ‫که می تواند تورم‬ ‫باال را تحمیل کند‬ ‫اخرین امارهای ارائه ش�ده درباره تورم نشان می دهد نرخ تورم ساالنه به حدود ‪۴۴‬‬ ‫درصد رسیده است‪ .‬این در حالی است که تورم ماهانه در نخستین ماه تابستان امسال‬ ‫باالترین نرخ تورم ماهانه از ابان ‪ ۹۹‬تاکنون بوده اس�ت‪ .‬این در حالی است که از زمان‬ ‫پیروزی بایدن در انتخابات امریکا نه تنها بر شدت تحریم ها افزوده نشد‪ ،‬بلکه با تغییر‬ ‫گفتمان در کاخ سفید‪ ،‬دور زدن تحریم ها تسهیل شد و نرخ رشد بخش نفت پس از دو‬ ‫سال‪ ،‬مثبت شد‪ .‬اما به نظر می رسد این مهم نیز به تنهایی نمی تواند نرخ تورم در ایران‬ ‫را کنت�رل کن�د‪ .‬در این باره‪ ،‬محمدرضا عبداللهی‪ ،‬پژوهش�گر اقتصاد به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫اینکه نرخ تورم س�االنه از نرخ تورم نقطه ای پیش�ی گرفته نش�ان دهنده این است که‬ ‫تورم در مقطع فعلی به نقطه حداکثری خود رسیده اما هنوز شواهد از کنترل قیمت ها‬ ‫در کشور خبر نمی دهند‪ .‬او با اشاره به کسری بودجه فراوان دولت در سال های گذشته‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دولت سیزدهم برای اصالحات ساختاری کار سختی خواهد داشت‪.‬‬ ‫مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید‪:‬‬ ‫€ €امار اخیر تورم اعالم ش�ده از س�وی مرکز امار‬ ‫ن�کات مختلف�ی در خود داش�ت‪ .‬از جمل�ه اینکه‬ ‫پس از ماه ها نرخ تورم میانگین س�االنه بیش�تر از‬ ‫نرخ تورم نقطه به نقطه ش�ده است‪ .‬برخی این را به‬ ‫معنای تداوم روند کاهنده نرخ تورم می دانند‪ .‬شما‬ ‫چه تحلیلی از این ارقام دارید؟‬ ‫درس��ت می گویید‪ .‬بنا بر اخرین امار منتش��ر ش��ده از‬ ‫سوی مرکز امار‪ ،‬نرخ تورم میانگین در حالی ‪ ۴۴.۲‬درصد‬ ‫ش��ده که نرخ تورم نقطه به نقطه به ‪ ۴۳.۶‬درصد رس��یده‬ ‫است‪ .‬خود این مسئله یکی از نکات برجسته گزارش اخیر‬ ‫است‪ .‬هنگامی که نرخ تورم نقطه به نقطه کمتر از نرخ تورم‬ ‫س��االنه می شود به این معناست که روند تورم میانگین در‬ ‫ماه های اینده س��یری نزولی خواهد داشت و این شرایط‬ ‫ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €این شرایط در زمان تورم هم به شکل معکوسی‬ ‫رخ می دهد؛ یعنی ابتدا تورم نقطه ای رشد می کند‪،‬‬ ‫س�پس تورم میانگین‪ .‬با این حال می توانیم انتظار‬ ‫داشته باش�یم نرخ تورم در ماه های اینده تا جایی‬ ‫کاهش یابد که به ارقام قابل دفاع تر برسد؟‬ ‫در این باره باید چند مس��ئله را مدنظر داشت؛ اول اینکه‬ ‫درست می گویید ما در دوره اوج تورم هم این را می دیدیم‪.‬‬ ‫یعن��ی ابتدا یک ش��وک قیمتی پس از چن��د دوره ثبات‬ ‫بازار ش��کل می گرفت‪ .‬س��پس تورم نقطه ای خیلی سریع‬ ‫افزای��ش پیدا می کرد به نحوی که ت��ا چند برابر نرخ تورم‬ ‫میانگین هم می رس��ید‪ .‬به اصطالح گفته می ش��ود شوک‬ ‫قب��ل از هر بخ��ش‪ ،‬جذب تورم نقطه ای می ش��ود اما نرخ‬ ‫تورم میانگین به تدریج رش��د می کند‪ .‬ام��ا با اینکه قبول‬ ‫دارم در ماه ه��ای اینده احتمال کاهش نرخ تورم میانگین‬ ‫همچن��ان وجود دارد ام��ا فکر نمی کنم بتوانی��م از دوره‬ ‫بازگشت ثبات یا کنترل نرخ تورم بتوانیم صحبت کنیم‪.‬‬ ‫€ €چرا فک�ر می کنید بازگش�ت به ثب�ات ممکن‬ ‫نیس�ت؟ این «ناباوری» ناش�ی از نرخ ت�ورم باالی‬ ‫ماهانه تیر هم هست؟‬ ‫بل��ه حتما نرخ ت��ورم تیر ماه نگران کننده اس��ت‪ .‬گفته‬ ‫می شود در ماه نخست تابستان تورم ماهانه به ‪ ۳.۵‬درصد‬ ‫رسید که در اقتصادی مانند ایران که همواره دچار مشکل‬ ‫تورم اس��ت هم رقم زیادی محس��وب می ش��ود‪ .‬خود این‬ ‫تورم ماهانه باال نشان می دهد همچنان در کشور ظرفیت‬ ‫جهش ه��ای قیمتی وج��ود دارد و اقتصاد کش��ور هر ان‬ ‫ممکن اس��ت دوباره با ش��تاب گیری قیمت ها در سطحی‬ ‫وسیع مواجه شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬توج��ه کنیم ک��ه فاصله می��ان تورم‬ ‫میانگین و نقطه ای ‪ ۰.۶‬درصد اس��ت؛ یعنی این رقم چنان‬ ‫ناچیز است که نمی توانیم امیدوار باشیم در ماه های اینده‬ ‫اتفاقات ش��گرفی رخ دهد‪ .‬این فاصله تنها نش��ان می دهد‬ ‫در ماه ه��ای اینده نرخ تورم بعید اس��ت باالتر از این برود‪.‬‬ ‫در عین حال باید توجه کنیم نرخ تورم نقطه به نقطه هنوز‬ ‫هم رقم بس��یار باالیی است‪ .‬تورم نقطه ای ‪ ۴۳.۶‬درصدی‬ ‫به معنای وجود یک تورم بزرگ در اقتصاد است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل صحبت از کاهش ت��ورم در ماه های اینده به نحوی‬ ‫که بتوان این کاهش را ملموس دانس��ت‪ ،‬نامحتمل است‪.‬‬ ‫پ��س پیامی که از این گزارش می ت��وان دریافت کرد این‬ ‫است که با توجه به شرایط فعلی‪ ،‬اقتصاد ایران‪ ،‬به حداکثر‬ ‫نرخ تورم فعلی خود رسیده اما همچنان اقتصاد ایران این‬ ‫امکان را دارد که در مواجهه با تحوالت‪ ،‬باز روند افزایش��ی‬ ‫را ط��وری در پیش بگیرد که اقتصاد حت��ی با ابرتورم هم‬ ‫مواجه شود‪.‬‬ ‫€ €در ماه های گذش�ته نه ب�ازار ارز با افزایش نرخ‬ ‫مواجه بود و نه بر س�طح تحریم ها هم افزوده ش�د‪.‬‬ ‫می توان گفت نقدینگی فزاینده موجب تورم فعلی‬ ‫است؟‬ ‫واقعیت این اس��ت که در کوتاه م��دت عوامل گوناگونی‬ ‫می توانند موجب بر هم ریختن ارامش و ثبات بازار ش��ود‬ ‫اما در بلندمدت تنها نقدینگی اس��ت که می تواند تورم باال‬ ‫را تحمیل کند‪ .‬از عواملی که در کوتاه مدت می توانند نرخ‬ ‫ت��ورم را باال ببرند‪ ،‬تضعیف ق��درت پول ملی‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫حامل های انرژی و انتظارات تورمی هس��تند‪ .‬در ماه های‬ ‫گذش��ته همانطور که اشاره کردید ما هیچ نوسان عجیب‬ ‫و غریبی را در بازار ارز مش��اهده نکردیم و از اخرین تغییر‬ ‫نرخ حامل های انرژی نیز دو سال و نیم سپری می شود‪ .‬در‬ ‫این میان تحوالت سیاس��ی در ایاالت متحده هم مزید بر‬ ‫علت شد تا از میزان انتظارات تورمی کاسته شود‪ .‬با وجود‬ ‫همه این نکات اما نرخ تورم همچنان به روند فزاینده خود‬ ‫ادامه می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه باور م��ن‪ ،‬در اینج��ا مهم ترین پیش��ران تورمی در‬ ‫اقتص��اد ایران‪ ،‬کس��ری بودجه قابل توجه دولت اس��ت‪.‬‬ ‫به بیان دیگر‪ ،‬دولت چنان دچار کس��ری منابع ش��ده که‬ ‫قوانین ساالنه بودجه با سطح وسیعی از عدم تحقق مواجه‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته دولت ها به توصیه ها هم توجه نمی کنند‪.‬‬ ‫مثال در سال ‪ ۹۹‬زمانی که بحث ارائه الیحه بودجه امسال‬ ‫مطرح ب��ود‪ ،‬تحلیل های فراوانی از س��وی کارشناس��ان‬ ‫منتشر شد که تاکید داشتند الیحه تنظیم شده مشکالت‬ ‫فراوان��ی دارد و مهم تر از همه موجب پولی ش��دن بودجه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این حرف ها را نه دولتی ها جدی گرفتند و نه‬ ‫نمایندگان مجلس به ان توجه داشتند و بودجه با ارقامی‬ ‫باالیی به تصویب رس��ید‪ .‬این روند همزمان شد با اجرای‬ ‫طرحی با عنوان همسان س��ازی افزایش حقوق ها‪ .‬این نیز‬ ‫بر هزینه های جاری دولت به ش��کل چشمگیری افزود ان‬ ‫هم در شرایطی که کسری بودجه شدیدی وجود دارد‪.‬‬ ‫€ €پ�س بح�ران کس�ری بودج�ه دول�ت‪ ،‬عاملی‬ ‫اس�ت که س�بب می ش�ود ش�ما و تعداد دیگری از‬ ‫کارشناسان تورم را همچنان مشکلی نگران کننده‬ ‫بدانید؟‬ ‫بله؛ واقعیت این اس��ت که میزان کسری بودجه طوری‬ ‫نیست که بتوان از کنار ان به سادگی عبور کرد‪ .‬چشم انداز‬ ‫تورمی از کانال کس��ری بودجه در ایران مس��ئله ای بسیار‬ ‫جدی اس��ت ک��ه می تواند به راحتی نرخ ت��ورم را افزایش‬ ‫ده��د؛ همان ط��ور که قبل تر ه��م گفتم حداقل از س��ال‬ ‫گذشته تاکنون شرایط در بازارهای داخلی پرنوسان نبود‬ ‫ام��ا تورم ماهانه به رقم باالی ‪ ۳.۵‬درصد رس��ید‪ .‬رش��دی‬ ‫در ای��ن ابعاد برای یک م��اه حتما به مح��رک نیاز دارد و‬ ‫چه محرکی بهتر از کس��ری بودجه و افزایش نقدینگی از‬ ‫طریق خلق پول پرقدرت؟‬ ‫€ €با این حال‪ ،‬مش�اهده می شود در این مدت نرخ‬ ‫ت�ورم خوراکی ها ش�تابی بیش از دیگ�ر گروه های‬ ‫کاالیی داشته است‪ .‬پیامدهای این مهم چه خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫این نیز امری نگران کننده اس��ت‪ .‬هنگامی که مشاهده‬ ‫می ش��ود نرخ ت��ورم خوراکی ه��ا بیش از خدمات اس��ت‬ ‫یعن��ی فقر در جامعه رو به گس��ترش خواهد رفت و مردم‬ ‫به ویژه مزدبگیران فقیر و فقیرتر خواهند ش��د‪ .‬از یک سو‬ ‫خوراکی ها س��هم مهمی از هزینه های خانوارهای فقیر را‬ ‫تش��کیل می دهد؛ به نحوی که حتی گفته می شود حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د هزینه خانوار در ش��هرهای بزرگ صرف غذا و‬ ‫خوراک می ش��ود‪ .‬بالطبع افزایش ن��رخ در این دو بخش‬ ‫بیش از هر چیز سفره فرودستان را کوچک تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین تورم خوراکی بیشتر در اقشار فقیر حس می شود‬ ‫پس به نوعی می توانیم بگویی��م وقتی تورم خوراکی ها از‬ ‫خدمات پیش��ی می گیرد درواقع به این معناست که تورم‬ ‫در دهک های پایینی بیش از تورم دهک های باالیی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬طبیعی اس��ت در این ش��رایط باز هم این عدالت‬ ‫اجتماعی است که قربانی می شود‪.‬‬ ‫ام��ا باز ه��م نمی توانی��م این طور برداش��ت کنیم که تا‬ ‫ماه ه��ای اینده تورم خدمات همچنان کمتر بماند‪ .‬از قضا‬ ‫بازی دومینویی تورم همیش��ه این طور اس��ت که ابتدا به‬ ‫یک بازار یا یک رش��ته از فعالیت ها دامن می زند و س��پس‬ ‫بازارهای دیگر را دربر خواهد گرفت‪.‬‬ ‫قیمت گ��ذاری در بخ��ش خدم��ات عمدت��ا به ش��کل‬ ‫دس��توری انجام می شود همچنین در س��ال گذشته هم‬ ‫شرایط بخش خدمات چندان مناسب نبود و تعطیلی های‬ ‫کرونایی عمال بیش��ترین اس��یب را به این بخش زد‪ .‬من‬ ‫فک��ر می کنم با تداوم تورم خوراکی ه��ا در ماه های اینده‬ ‫نرخ ت��ورم خدمات هم رون��دی فزاینده ب��ه خود خواهد‬ ‫گرف��ت و احتماال در جلس��ات قیمت گ��ذاری این بخش‬ ‫چانه زنی های��ی برای افزایش نرخ اغاز ش��ود‪ .‬پس این نیز‬ ‫مسئله تبدیل به عاملی می شود برای اینکه تورم در کشور‬ ‫کاهش پیدا نکند‪.‬‬ ‫€ €گفته می ش�ود کسری بودجه س�ال ‪ ۹۹‬به ‪۵۲‬‬ ‫درصد رسیده اس�ت‪ .‬تحریم ها به عنوان یک عامل‬ ‫مهم که منابع درامدی دولت را کاس�ته‪ ،‬ش�ناخته‬ ‫می ش�ود‪ .‬چه عوامل دیگری سبب می شوند که در‬ ‫این شرایط بودجه های گاه انبساطی بسته شود؟‬ ‫اینکه کس��ری بودجه سال گذشته چقدر بود را دقیق به‬ ‫یاد ندارم اما در هر حال این نسبت بسیار باال و نگران کننده‬ ‫بود‪ .‬من فکر می کنم اقتصاد سیاس��ی و نگاه پوپولیس��تی‬ ‫از عوامل اصلی بی توجهی به کس��ری بودجه باال هستند‪.‬‬ ‫دولت روحانی امسال به پایان راه خود می رسد‪ .‬این دولت‬ ‫روزهای راحتی را در دوره دوم خود سپری نکرده و همین‬ ‫به انگیزه ای تبدیل شد تا از کاهش بیشتر محبوبیت خود‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که یکسری سیاست ها هم ناشی از‬ ‫ش��یوع کرونا بود و در عمل به هزینه های دولت افزود‪ .‬در‬ ‫عین حال دولت به دلیل مش��کل رکود تورمی در ‪ ۴‬س��ال‬ ‫گذش��ته توفیقی در بهبود زندگی مردم نداشت و ترجیح‬ ‫داد در س��ال اخر خود با افزایش حقوق کارمندان دولتی‬ ‫و همسان س��ازی‪ ،‬عملکردی قابل دفاع تر از خود به جای‬ ‫گذارد‪.‬‬ ‫€ €اینکه منابع درامدی دولت کمتر از هزینه های‬ ‫ان اس�ت‪ ،‬تردیدبردار نیست‪ .‬اما مشکل معیشتی‬ ‫هم در کش�ور واقعی است‪ .‬می شد با افزایش حقوق‬ ‫کارمندان مخالفت کرد؟‬ ‫اول از هر چیز باید تاکید کنم من مخالف افزایش حقوق‬ ‫کارمندان نیس��تم‪ .‬حقوق و دس��تمزدی که هم اکنون در‬ ‫کش��ور ما پرداخته می ش��ود چند برابر کمت��ر از حداقل‬ ‫هزینه های زندگی خانوار اس��ت پس مس��ئله این نیست‬ ‫ک��ه نباید حقوق کارمندان و حتی کارگران را افزایش داد‪.‬‬ ‫مسئله این است که چطور و از چه راهی می توان به بهبود‬ ‫واقعی معیش��ت خانوار کمک ک��رد‪ .‬هنگامی که دولت با‬ ‫افزایش نقدینگ��ی‪ ،‬حقوق کارمندان یا بازنشس��تگان را‬ ‫افزای��ش می دهد‪ ،‬در عمل فقط به ش��کل اس��می قدرت‬ ‫خری��د تقویت ش��ده ام��ا در عمل توان معیش��تی خانوار‬ ‫کاه��ش یافته اس��ت‪ .‬مانند این اس��ت که از یک س��مت‬ ‫منابعی به جیب افراد س��رازیر شود اما جیب سوراخ باشد‪.‬‬ ‫به جیب ان فرد پول سرازیر شده اما چیزی برای او نمانده‬ ‫حال انکه اگر جیب مشکلی نداشت‪ ،‬با هزینه ای به مراتب‬ ‫کمتر قدرت خرید ان افراد رش��د می کرد‪ .‬پس باید توجه‬ ‫کنیم مس��ئله افزایش حقوق نیست‪ ،‬مسئله این است که‬ ‫بای��د این مهم از طریق راه های غیرت��ورم زا صورت بگیرد‬ ‫ت��ا در جامعه و اقتص��اد اثرات ان لمس ش��ود‪ .‬حال انکه‬ ‫روش فعلی هر سال هم موجب کاهش قدرت خرید واقعی‬ ‫می ش��ود و هم در پایان هر سال به دلیل روند شتابان تورم‬ ‫مجب��ور خواهیم بود باز دس��تمزدها را افزایش دهیم‪ .‬این‬ ‫میان اقتصاد سیاس��ی حاکم بر کشور نیز به گونه ای است‬ ‫که در شرایط دشوار ترجیح می دهد چنین سیاست هایی‬ ‫را اجرا کند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا این وصف دول�ت جدید چقدر ب�رای بهبود‬ ‫امور شانس دارد؟‬ ‫بس��تگی به این دارد که دولت س��یزدهم چه تصمیمی‬ ‫برای اداره امور بگی��رد‪ .‬دولت جدید حتما می تواند تغییر‬ ‫رویکرد داش��ته باش��د و ان را بر اقتصاد حاکم کند اما این‬ ‫کار ارزان و کم هزین��ه نخواهد بود‪ .‬اصالحات در س��اختار‬ ‫اقتصادی ایران هزینه های زیادی می تواند در پی داش��ته‬ ‫باش��د و همی��ن نیز به مانعی تبدیل ش��ده تا بس��یاری از‬ ‫دولت ها با وجود ش��عارها و وعده ها‪ ،‬عط��ای این کار را به‬ ‫لقایش ببخشند‪.‬‬ ‫دول��ت س��یزدهم می توان��د ب��ه اص�لاح س��اختاری‬ ‫هزینه ه��ای جاری و عمرانی دولت بپردازد و از این طریق‬ ‫کس��ری بودجه را کنت��رل کند‪ .‬همچنین نه��اد اجرایی‬ ‫می توان��د در بخ��ش منابع هم به بهینه س��ازی اقدام کند‬ ‫و ب��ا افزایش چتر مالیاتی‪ ،‬ح��ذف معافیت ها و جلوگیری‬ ‫از ف��رار مالیاتی‪ ،‬در بخش مناب��ع هم به یک جهش بزرگ‬ ‫دس��ت یابد‪ .‬اما نباید فکر کنیم چنین اصالحاتی در ایران‬ ‫اس��ان اس��ت‪ .‬هرکدام از این اصالحات منافع ذی نفعانی‬ ‫را از بی��ن می برد که قدرتمند هس��تند‪ .‬این ذی نفعان در‬ ‫نظ��ام تصمیم گیری هم نف��وذ جدی دارن��د و می توانند‬ ‫دولتمردان را دچار مش��کل کنند‪ .‬ای��ن گروه های قدرت‬ ‫نشان داده اند که می توانند به دولت ها فشار سنگینی وارد‬ ‫کنند‪ .‬پس نباید فکر کنی��م اصالحات اقتصادی تنها نیاز‬ ‫ب��ه اراده کاف��ی در راس نهاد اجرای��ی دارد‪ .‬از قضا کاری‬ ‫دشوار است که نیازمند صرف انرژی فراوان است اما بدون‬ ‫اصالحات در این بخش نمی توانیم انتظار داشته باشیم در‬ ‫کوتاه مدت از حجم کسری بودجه کاسته شود‪.‬‬ ‫€ €و اگر برجام احیا شود؟‬ ‫احیای برجام یا ت��داوم گفت وگوها به نفعی که از موانع‬ ‫تحریمی بکاهند حتما به گش��ایش در اقتصاد ایران منجر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬طبیعی اس��ت اگر اتفاقی رخ دهد که ایران‬ ‫دوباره بتواند وارد بازار نفت شود‪ ،‬کسری بودجه هم کمتر‬ ‫خواهد ش��د و ظرفیت تورم زایی در کشور کمتر می شود‪.‬‬ ‫البته اینها به سرعت رخ نخواهند داد اما به هر حال احیای‬ ‫برج��ام تاثیرات مهم و مثبتی خواهد داش��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫در این صورت هم بعید اس��ت امسال نرخ تورم به کمتر از‬ ‫‪ ۳۵‬درصد برس��د‪ .‬همچنین حتی اگر برجام احیا ش��ود و‬ ‫تمام موانع خارجی مقابل اقتصاد کنار گذاش��ته شوند‪ ،‬باز‬ ‫هم اصالحات ساختاری تنها کار درستی است که می توان‬ ‫برای اقتصاد ایران مدنظر داش��ت‪ .‬اقتصاد ایران دیر یا زود‬ ‫ب��ه مرحله ای می رس��د که چاره ای جز ای��ن اصالحات را‬ ‫نخواهد داش��ت؛ اصالحاتی که هم ضروری و هم دش��وار‬ ‫هستند‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1848‬‬ ‫پیاپی ‪3166‬‬ ‫صنعت‬ ‫تولید تارا‬ ‫فراتر از الزامات استاندارد‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو به س�وی تولید مدل های جدید و بومی خودرو گام هایی برداش�ته است و‬ ‫تولی�د کراس اوور ایرانی و نیز خودرو برقی را در دس�تور کار دارد‪ .‬همچنی�ن ایران خودرو دیزل بعد از‬ ‫‪ ۶۰‬س�ال دوباره متولدش�ده و خط اتوبوس این شرکت بعد از ‪ ۹‬سال توقف احیا و تولید ان از سرگرفته‬ ‫ش�ده است‪ .‬محصوالت این ش�رکت پیش ازاین به صورت مونتاژ تولید می ش�د‪ ،‬اما درحال حاضر درصد‬ ‫باالیی از ان ساخت داخل شده و توانسته با بهره مندی از توان سازندگان کشور‪ ،‬سهم ‪ ۵۰‬درصدی بازار‬ ‫خودروهای تجاری را از ان خود کند‪.‬‬ ‫رونمایی از نمونه اولیه کراس اوور ایرانی‬ ‫مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خودرو ب��ا تاکید بر افزایش‬ ‫بهره وری دارایی ها‪ ،‬تولی��د صادرات محور و عرضه محصوالت‬ ‫جدید گفت‪ :‬برای امس��ال ‪ ۸‬پروژه توس��عه ای جدید تصویب‬ ‫کرده ای��م ک��ه این��ده ایران خ��ودرو را تضمی��ن خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬فرشاد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو در مجمع عمومی عادی س��االنه ایران خودرو‪ ،‬با‬ ‫تش��ریح عملکرد س��ال مالی ‪ ،۱۳۹۹‬برنامه های تدوین شده‬ ‫امسال در حوزه های مختلف‪ ،‬توسعه محصول‪ ،‬تولید‪ ،‬فروش و‬ ‫س��وداوری را تبیین کرد‪ .‬مقیمی سال ‪ ۱۴۰۰‬را سال اتفاقات‬ ‫خوب برای ایران خودرو توصیف کرد و با اش��اره به رویکردهای‬ ‫دول��ت س��یزدهم در زمینه خودرو‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اصالح‬ ‫عادالن��ه نرخ و جب��ران زیاندهی تولید‪ ،‬حف��ظ جریان تامین‪،‬‬ ‫تولی��د و عرضه محصول صادرات محور‪ ،‬توس��عه محصوالت و‬ ‫قوای محرکه‪ ،‬به روزاوری تعهدات مالی و فروش‪ ،‬فعال س��ازی‬ ‫بازارهای صادراتی و حمایت از س��هم در بازار س��رمایه بخشی‬ ‫از برنامه ه��ای ایران خ��ودرو برای امس��ال اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو با اش��اره به عملکرد س��ال گذشته‬ ‫ایران خودرو دیزل‪ ،‬شناورس��ازی نرخ محصوالت این شرکت‬ ‫را عاملی برای س��وداوری و خروج از زیاندهی دانست و گفت‪:‬‬ ‫ایران خودرو دیزل بعد از ‪ ۶۰‬س��ال دوباره متولدش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫خط اتوبوس این ش��رکت بعد از ‪ ۹‬س��ال توق��ف احیا و تولید‬ ‫ان از س��رگرفته شده است‪ .‬محصوالت این شرکت پیش ازاین‬ ‫به صورت مونتاژ تولید می ش��د اما درحال حاضر درصد باالیی‬ ‫از ان س��اخت داخل ش��ده و توانس��ته با بهره من��دی از توان‬ ‫س��ازندگان کشور‪ ،‬سهم ‪ ۵۰‬درصدی بازار خودروهای تجاری‬ ‫را از ان خود کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ایران خودرو دیزل توانس��ته‬ ‫بعد از یک دهه زیاندهی به سود عملیاتی دست یابد که افزایش‬ ‫سرمایه این شرکت از طریق تجدید ارزیابی دارایی های ان که‬ ‫به زودی اجرایی خواهد شد نیز عاملی در بهبود شرایط و ادامه‬ ‫س��وددهی خواهد بود‪ .‬مقیمی با بیان اینک��ه میزان تولیدات‬ ‫ایران خودرو دیزل نسبت به سال گذشته ‪۳‬برابر شده‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫سال اینده مجموعه بدهکاری های این شرکت از میان خواهد‬ ‫رفت و به زودی شاهد صادرات محصوالت این شرکت خواهیم‬ ‫بود‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬با اش��اره به اصالح‬ ‫قیمت گذاری محصوالت ایران خودرو دیزل و شناورسازی ان‬ ‫طبق بهای تمام شده تولید‪ ،‬اجحاف به حقوق مصرف کنندگان‬ ‫را خ��ط قرمز ایران خودرو خواند و خاطرنش��ان کرد‪ :‬این اقدام‬ ‫در چارچوب ضوابط سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان انجام ش��ده اس��ت‪ .‬مقیمی با اشاره به عرضه‬ ‫محص��ول جدید تارا به ب��ازار در روزهای این��ده‪ ،‬از تولید تارا‬ ‫اتوماتیک در مهر امس��ال خبر داد و گفت‪ :‬تارا از استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه‪ ،‬عبور می کن��د در صورتی که الزامات فعلی‬ ‫کمت��ر از این تعداد اس��ت‪ ،‬از جمله ان‪ ،‬اس��تاندارد عابرپیاده‬ ‫بوده که در این محصول رعایت ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو از توقف تولید محصول اریس��ان به دلیل‬ ‫مس��ائل زیس��ت محیطی‪ ،‬به عنوان یکی از اقدامات مسئوالنه‬ ‫ایران خ��ودرو نام برد و گفت‪ :‬درحال حاض��ر پروژه های بهبود‬ ‫برای رسیدن به استانداردهای زیست محیطی اجرا می شود تا‬ ‫در ماه های اینده این محصول با تغییرات و موتور ‪ XU۷‬پالس‬ ‫به تولید انبوه برس��د‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به کاهش تعهدات معوق به مشتریان در پایان سال ‪۹۹‬‬ ‫ب��ه ‪ ۲۱‬هزار خودرو‪ ،‬از رس��یدن این عدد به ‪ ۱۶‬هزار دس��تگاه‬ ‫در هفته گذش��ته خبر داد که در پای��ان این هفته و هم زمان با‬ ‫پایان تعطیالت تابستانی ایران خودرو نیز کاهش قابل توجهی‬ ‫خواهد یافت و افزود‪ :‬برنامه ریزی فروش محصوالت به گونه ای‬ ‫اس��ت که تعهد معوقی ایجاد نش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه مراحل‬ ‫تولید محصول کراس اوور پروژه ‪ K۱۲۵‬اغازش��ده‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫نمونه اولیه این خودرو در ش��هریور رونمایی خواهد شد و مورد‬ ‫اس��تقبال مصرف کنن��دگان داخل��ی و خارجی ق��رار خواهد‬ ‫گرفت‪ ،‬زی��را رویک��رد ایران خودرو تولید محص��ول رقابتی و‬ ‫باقابلیت عرض��ه در بازارهای جهانی اس��ت‪ .‬به گفته مقیمی‪،‬‬ ‫افزایش س��هم بازار سواری از ‪ ۴۸‬به ‪ ۵۵‬درصد در سال گذشته‬ ‫باوج��ود توقف تولی��د خودروهای مونت��اژی‪ ،‬نتیجه اقدامات‬ ‫متنوعی اس��ت که در این س��ال انجام ش��ده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خودرو با اش��اره به افزایش س��هم برند‬ ‫ایران خ��ودرو در محصوالت تولیدی این ش��رکت عنوان کرد‪:‬‬ ‫س��هم برند ایران خودرو از ‪ ۲۵‬درصد در سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫در س��ال ‪ ۹۹‬افزایش یافته است‪ .‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز در ترکیب‬ ‫تولیدات س��هم ‪ ۴۰‬درص��دی برای برند ایران خ��ودرو در نظر‬ ‫گرفته ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬ایران خودرو تنها خودروس��از کشور است‬ ‫که محصولی با ‪ ۵‬س��تاره کیفیت تولی��د می کند‪ ۵ ،‬خودرو ‪۴‬‬ ‫ستاره کیفی و ‪ ۱۴‬خودرو دارای ‪ ۳‬ستاره کیفی هستند‪ .‬خودرو‬ ‫تارا نیز براس��اس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان امسال ‪۵‬‬ ‫س��تاره کیفی را کس��ب خواهد کرد‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬با بیان اینکه در سال گذشته موفق شدیم تا ‪۱۳۲‬‬ ‫میلیون دالر کاهش هزینه در راس��تای جهش تولید و ساخت‬ ‫داخل ایجاد کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬این دستاورد به کمک قطعه سازان و‬ ‫مجموعه های همکاران بیرونی محقق ش��ده است‪ .‬این عدد در‬ ‫ایمنی با بهره مندی از فناوری های روز‬ ‫در طراحی بدنه خودرو تارا‪ ،‬ورق های اس��تحکام باال به کار رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬این اقدام با هدف افزایش ضریب ایمنی و استحکام باالی‬ ‫خودرو در کنار کم ش��دن وزن بدنه و متعاقب ان کاهش مصرف‬ ‫سوخت و االیندگی انجام شده است‪ .‬در راستای افزایش استحکام‬ ‫و ایمنی‪ ،‬کاهش وزن و کاهش مصرف س��وخت‪ ،‬تارا از به روزترین‬ ‫م��واد اولیه ش��امل ورق های مخصوص دوف��ازی و فناوری جدید‬ ‫موس��وم ب��ه ‪ Tailor Welded Blank‬به��ره می گیرد‪ .‬دانش‬ ‫فنی س��اخت قالب های س��نگین فلزی با ورق های اس��تحکام باال‬ ‫در کش��ور سابقه نداش��ته و ش��رکت ایکید ایران خودرو به عنوان‬ ‫نخستین ش��رکت دانش بنیان در سطح گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫ای��ت اهلل صدیقی‪ ،‬ام��ام جمعه موق��ت تهران از دس��تاوردهای‬ ‫خودکفایی در ش��رکت س��اپکو و مرک��ز تحقیقات گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو و محصول جدید ت��ارا و محصول پروژه ‪ K۱۲۵‬بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران‪ ،‬در حاشیه این بازدید اظهارکرد‪ :‬عملکرد‬ ‫مجموعه ارزش��مند گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬در راستای منویات‬ ‫رهبر معظم انقالب و لبیک گفتن به خون ش��هدا و در مسیر اعتالی‬ ‫کش��ور و بر محور فرمایش��ات رهبر معظم انق�لاب مبنی بر «تولید‪،‬‬ ‫پش��تیبانی ها و مانع زدایی ه��ا» قرارگرفت��ه اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫مجموعه نقش و س��هم ارزشمندی در توس��عه خودکفایی‪ ،‬افزایش‬ ‫رضایت مشتری‪ ،‬ایجاد اش��تغال و پیشگیری از افت های اجتماعی‬ ‫ناش��ی از بیکاری در کش��ور داش��ته و ای��ن حجم از ایث��ار‪ ،‬تعهد و‬ ‫مسئولیت در کمتر جایی قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫ام��ام جمعه موقت ته��ران با قدردانی از زحمات مدیران ارش��د و‬ ‫کارکنان گ��روه صنعتی ایران خودرو و س��اپکو و خط ش��کنی های‬ ‫انجام ش��ده در مسیر تولید و خودکفایی گفت‪ :‬براساس امار و ارقام و‬ ‫بازدیدی که امروز از دس��تاوردهای خودکفایی و محصوالت جدید‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خودرو و مرکز تحقیقات این ش��رکت و به ویژه‬ ‫محصول تارا انجام دادم‪ ،‬این محصوالت را به لحاظ طراحی و تولید‪،‬‬ ‫نقطه عطفی در صنعت خودرو کشور می دانم و امیدوارم افق روشنی‬ ‫پیش روی ای��ن صنعت و به ویژه گروه صنعتی ایران خودرو باش��د و‬ ‫این مس��یر با این ریل گذاری های انجام شده‪ ،‬به لحاظ کمی و کیفی‪،‬‬ ‫مایه س��ربلندی ایران‪ ،‬استقالل جوانان و تحقق منویات رهبر معظم‬ ‫انقالب و قطع وابستگی به بیگانگان خواهد بود‪.‬‬ ‫افتتاح مرکز نواوری گیربکس نیرومحرکه‬ ‫و بزرگ ترین قالب س��از خاورمیانه‪ ،‬موفق به شبیه سازی‪ ،‬طراحی‬ ‫و س��اخت قالب های یادش��ده در این پروژه ملی شده است‪ .‬تمام‬ ‫ورق ه��ای مصرف��ی در قطع��ات بیرونی خ��ودرو ت��ارا‪ ،‬ورق های‬ ‫‪ Bake Hardened‬ب��وده که فعال به واس��طه تولید نش��دن در‬ ‫فوالدس��ازی های داخلی‪ ،‬از خارج از کش��ور تامین می ش��ود‪ .‬در‬ ‫قطع��ات بدنه ت��ارا ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬قطع��ه اصلی ب��ا ورق ‪ DP‬که نوع‬ ‫خاصی از ورق های اس��تحکام باال به ش��مار می روند‪ ،‬وجود دارند‪.‬‬ ‫برخی از این ورق ها از اس��تحکام باالیی تا حدود هزار مگاپاسکال‬ ‫برخوردارند؛ این میزان اس��تحکام در هیچ یک از خودروهای تولید‬ ‫داخلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫خط شکنی در مسیر تولید‬ ‫سال ‪ ۱۳۳ ،۱۴۰۰‬میلیون یورو پیش بینی شده که تاکنون نیز‬ ‫‪ ۱۳‬میلیون یورو از ان محقق ش��ده است‪ .‬مقیمی با بیان اینکه‬ ‫در س��ال گذش��ته اموال غیرمولد را واگذار کرده ایم و امس��ال‬ ‫نیز با بهترین ش��رایط این اموال را واگذار خواهیم کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عمده این اموال را برای پروژه های توس��عه ای سرمایه گذاری‬ ‫کرده ایم‪ .‬به گفته مقیمی‪ ،‬محصوالتی نظیر رانا پالس‪ ،‬س��ورن‬ ‫پالس‪ ،‬سمند س��ال‪ ،‬پروژه ‪ ۲۰۷‬پانوراما‪ ،‬دنا پالس اتوماتیک‪،‬‬ ‫در س��ال گذشته و در راس��تای رضایت مش��تریان و رضایت‬ ‫صاحبان س��هام ایران خودرو ارتقا یافته اس��ت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫طراحی خانواده موتور کم مصرف و ‪ ۳‬س��یلندر داخلی س��ازی‬ ‫ش��ده ایران خودرو‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬مرحله صنعتی س��ازی این‬ ‫موتور اغازش��ده و تا س��ال ‪ ۱۴۰۱‬این خانواده موتور به مرحله‬ ‫تولید انبوه می رسد که س��االنه ‪ ۱۸۲‬دالر به ازای هر دستگاه‪،‬‬ ‫صرفه جویی یارانه ای س��وخت در بر خواهد داش��ت‪ .‬مقیمی با‬ ‫اش��اره به طراحی‪ ،‬توس��عه و تولید گیربکس ‪ ۶‬سرعته دستی‬ ‫داخلی س��ازی ش��ده ایران خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��هریور تولید‬ ‫گیربکس ‪ ۶‬س��رعته نیمه اتوماتیک (‪ )AMT‬اغاز می شود و‬ ‫تا اذر نیز روی خودروهای رانای ‪ ۶‬س��رعته و سمند قرارگرفته‬ ‫و ب��ه بازار عرضه خواهد ش��د‪ .‬وی از تح��ول در حوزه صادرات‬ ‫محصوالت در س��ال جاری خب��ر داد و گفت‪ :‬در صورت بهبود‬ ‫شرایط بین المللی‪ ،‬برنامه های متنوعی برای این بخش تدارک‬ ‫دیده ایم‪ .‬مقیمی با اش��اره ب��ه عرضه محصوالت جدید‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امس��ال خودرو ‪ ۲۰۷‬پانوراما با گیربکس ‪ ۶‬سرعته عرضه‬ ‫خواهد ش��د‪.‬پبه گفته وی خودرو برقی و هیبرید داخلی سازی‬ ‫ش��ده ایران خودرو در ص��ورت رفع موانع اقتصادی از س��وی‬ ‫حاکمیت‪ ،‬توانایی تولید انبوه را داراست‪.‬‬ ‫مرک��ز ن��واوری گیربک��س ش��رکت صنعت��ی‬ ‫نیرومحرک��ه ب��ا حض��ور معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری و اس��تاندار قزوین به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬مرکز نواوری گیربکس وابس��ته به شرکت‬ ‫صنعت��ی نیرومحرک��ه‪ ،‬ب��ا همکاری ‪ ۱۰‬ش��رکت‬ ‫دانش بنیان و ‪ ۱۰۰‬مهندس و پژوهش��گر‪ ،‬در زمینه‬ ‫طراحی انواع گیربکس خودرو و انواع گیربکس های‬ ‫صنعت��ی و تج��اری از جمله گیربکس اسانس��ور‪،‬‬ ‫گیربکس توربین های بادی‪ ،‬گیربکس کرکره برقی و‬ ‫گلخانه ای‪ ،‬پنل های خورشیدی و‪ ...‬فعالیت می کند‪.‬‬ ‫تاکنون حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز‬ ‫این مرکز هزینه شده و اعتبار نهایی موردنیاز برای‬ ‫تکمیل این طرح‪ ،‬حدود ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫ساالنه بیش از ‪ ۵۰‬هزار میلیارد ریال واردات انواع‬ ‫گیربکس های صنعتی انجام می ش��ود اما با ایجاد و‬ ‫توس��عه چنین مراکزی‪ ،‬بخش زیادی از نیاز کشور‬ ‫ب��ه این گیربکس ها تامین و از خروج ارز از کش��ور‬ ‫جلوگیری خواهد ش��د‪ .‬با ایجاد این مرکز‪ ،‬ش��بکه‬ ‫ف��روش گیربکس عالوه بر ب��ازار داخل‪ ،‬بازار منطقه‬ ‫را نیز می تواند پوشش دهد‪.‬‬ ‫صورت های مالی سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫صورت ه��ای مالی س��ال ‪ ۱۳۹۹‬به تصویب س��هامداران‬ ‫ایران خودرو رس��ید‪ .‬مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان‬ ‫س��هام ایران خودرو برای سال منتهی به ‪ ۳۰‬اسفند ‪ ۱۳۹۹‬با‬ ‫حضوربیشاز‪۷۰‬درصدازسهامدارانبرگزارشدوصورت های‬ ‫مالی این س��ال به تصویب رسید‪ .‬گزارش ارائه شده در مجمع‬ ‫توس��ط حسابرس‪ ،‬موید افزایش کیفیت و شفافیت بی سابقه‬ ‫در افش��ای اطالعات صورت های مالی حسابرسی شده سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬اس��ت؛ به گون��ه ای که بندهای گزارش حس��ابرس و‬ ‫ب��ازرس قانونی کاهش قابل توجهی یافته و محاس��بات نرخ‬ ‫تمام ش��ده محصوالت نیز به تایید تمامی نهادهای ذی ربط‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬افزایش تعداد تطبیق های فاقد مغایرت در‬ ‫حس��اب های ایران خودرو با شرکت های گروه از ‪ ۱۷‬مورد در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۲۸‬مورد در سال ‪ ،۱۳۹۹‬پیگیری و حل وفصل‬ ‫قرارداد ایران خودرو دیزل با وزارت بهداش��ت بعد از ‪ ۵‬س��ال‬ ‫بالتکلیف��ی‪ ،‬افزای��ش تعداد ش��رکت های مقب��ول و مورد‬ ‫تایید حس��ابرس از ‪ ۳۹‬شرکت در س��ال مالی ‪ ۱۳۹۸‬به ‪۴۸‬‬ ‫ش��رکت در س��ال مالی ‪ ۱۳۹۹‬و ثبت بهبود ‪ ۲۳‬درصدی در‬ ‫ای��ن بخش از جمله مصادیق ش��فافیت در صورت های مالی‬ ‫س��ال گذشته ایران خودرو به شمار می رود‪ .‬همچنین کاهش‬ ‫قابل توجه بندهای گزارش های حسابرس��ی در شرکت های‬ ‫مش��روط از ‪ ۸۵‬بند در سال ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۶۶‬بند در سال ‪ ۱۳۹۹‬‬ ‫از دیگر مصادیق ش��فافیت در این حوزه محس��وب می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬مجمع عمومی س��االنه ایران خودرو که حتی‬ ‫پیش از موعد قانونی برگزار ش��د‪ ،‬مانند سال گذشته‪ ،‬با توجه‬ ‫به ضرورت رعایت ش��یوه نامه های بهداشتی و حفظ سالمت‬ ‫س��هامداران به صورت بر خط از طریق س��ایت ایران خودرو‬ ‫پخش ش��د که تعداد زیادی از سهامداران تماشاگر ان بودند‪.‬‬ ‫در پایان مجمع‪ ،‬س��هامداران از عملک��رد و پیگیری مجدانه‬ ‫یک س��اله مدیرعام��ل و اعضای هیات مدی��ره گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو در راس��تای اجرای برنامه ه��ا و تحقق اهداف‬ ‫تقدی��ر به عم��ل اوردند‪ .‬ش��رکت ایران خودرو در راس��تای‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی خود و اگاهی بخشی به مشتریان‬ ‫و متقاضیان خرید خودرو درب��اره روش های متنوع و جدید‬ ‫کالهب��رداری در بازار خودرو اطالعی��ه ای صادر کرد‪ .‬در این‬ ‫اطالعیه ایران خودرو تاکید کرد‪ ،‬بخشنامه ها و اطالعیه های‬ ‫مربوط به نحوه و ش��رایط فروش محصوالت این شرکت فقط‬ ‫از طریق پایگاه رسمی اینترنتی به نشانی ‪ esale.ikco.ir‬و‬ ‫پایگاه خبری ایکوپرس منتش��ر می شود‪ .‬تمامی خودروهای‬ ‫ایران خ��ودرو صرفا در قالب طرح های قرعه کش��ی به صورت‬ ‫فروش فوق العاده با موعد تحویل ‪ ۹۰‬روز‪ ،‬پیش فروش عادی با‬ ‫موعد تحویل ‪ ۴‬تا ‪ ۱۲‬ماه و مشارکت در تولید با موعد تحویل‬ ‫‪ ۱۳‬ت��ا ‪ ۲۴‬ماه عرضه می ش��ود‪ .‬در این اطالعیه امده اس��ت‪،‬‬ ‫هیچ گونه وجهی در زمان ثبت نام اولیه از متقاضیان دریافت‬ ‫نمی ش��ود و پس از پایان فرایند ثبت نام اولیه از طریق سایت‬ ‫فروش محصوالت ش��رکت ایران به نشانی ‪esale.ikco.ir‬‬ ‫کد پیگیری به خودرو ثبت نام شده تعلق گرفته و به متقاضی‬ ‫اعالم می شود‪ .‬شرکت ایران خودرو در اطالعیه خود اورده که‬ ‫به شماره همراه منتخبان طرح های قرعه کشی پیامکی از سر‬ ‫ش��ماره ‪ ۳۰۰۰۹۶۴۴۰‬ارسال می شود و نتایج قرعه کشی در‬ ‫پروفایل ش��خصی انها (میز کار مش��تری) قابل رویت است‪.‬‬ ‫همچنین متقاضیان می توانند با ش��ماره گیری ‪ ۰۹۶۴۴۰‬از‬ ‫نتیجه ثبت نام خود اگاه ش��وند‪ .‬طبق ای��ن اطالعیه‪ ،‬پس از‬ ‫واریز وجه خودرو به حساب شرکت ایران خودرو از سر شماره‬ ‫‪ ۳۰۰۰۹۶۴۴۰‬به ش��ماره هم��راه اعالمی منتخبان‪ ،‬پیامک‬ ‫تایید دریافت واریز وجه ارسال می شود‪ .‬شرکت ایران خودرو‬ ‫در این اطالعیه و با هدف اگاه س��ازی مش��تریان از مهم ترین‬ ‫روش ه��ای کالهبرداری‪ ،‬ب��ر رعایت و توج��ه متقاضیان به‬ ‫مواردی تاکید کرده و ب��ه مهم ترین روش های کالهبرداری‬ ‫از جمل��ه فروش و درخواس��ت واریز وجه خ��ودرو از طریقی‬ ‫غیر از س��ایت رسمی فروش محصوالت شرکت ایران خودرو‬ ‫(‪ )esale.ikco.ir‬و ف��روش خودرو با قیمت های اغواکننده‬ ‫و پایین ت��ر از ع��رف ب��ازار و تحویل خ��ودرو به صورت فوری‬ ‫(مثال یک هفته یا کمتر) اش��اره کرده اس��ت‪ .‬در اطالعیه این‬ ‫شرکت همچنین از مواردی مانند فروش لیزینگی و اقساطی‬ ‫خودرو با تسهیالت ویژه و قابل انعطاف با درخواست مشتری‪،‬‬ ‫ارس��ال لینک های جعلی از طریق پیام��ک و هدایت افراد به‬ ‫لینک ه��ای جعل��ی و غیرواقعی (غی��ر از ‪،)esale.ikco.ir‬‬ ‫درخواس��ت وجه نقد توس��ط افرادی که خود را منتس��ب به‬ ‫ایران خودرو یا نمایندگی های مجاز می نامند و درخواس��ت‬ ‫وج��ه از متقاضیان خودرو با وعده و تضمین برنده ش��دن در‬ ‫قرعه کش��ی‪ ،‬به عنوان دیگر روش های مه��م کالهبرداری از‬ ‫مشتریان و متقاضیان یادشده است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایت اهلل صدیقی‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫مدی��رکل صنای��ع‬ ‫خ��ودرو و نیرومحرکه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گف��ت‪ :‬در‬ ‫ی��ک س��ال گذش��ته‬ ‫و ب��ا اج��رای برنام��ه‬ ‫میزهای داخلی سازی‪،‬‬ ‫متوس��ط ارزب��ری خودروه��ای داخلی کاهش��ی‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬دالری داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫امید معمارباش��ی با بیان این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬امسال‬ ‫برگزاری سه میز داخلی سازی برای قطعات خودرو‬ ‫برنامه ریزی شده که شامل ‪ ۳۷‬قطعه و ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو کاه��ش ارزبری خواه��د بود‪ .‬معمارباش��ی‬ ‫در بخ��ش دیگری از س��خنان خود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫خودروه��ای جدی��د داخلی ک��ه از گیربکس های‬ ‫اتوماتی��ک بهره می برند و بس��یاری قطعات جدید‬ ‫انها داخلی سازی نشده‪ ،‬ارزبری بیش از ‪ ۳‬هزار دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرکل صنایع خودرو نیرومحرکه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬خودروهایی‬ ‫مانند تارا‪ ،‬شاهین و دناپالس اتوماتیک از این دست‬ ‫خودروها هستند‪.‬‬ ‫فروش اقساطی‬ ‫و رونق بازار‬ ‫رئی��س اتحادی��ه‬ ‫فر و ش��ند گا ن‬ ‫موتورسیکلت‪،‬دوچرخه‬ ‫و ل��وازم یدک��ی گف��ت‪:‬‬ ‫برنامه ای ب��رای افزایش‬ ‫ن��رخ موتورس��یکلت‬ ‫وج��ود ن��دارد و رواج‬ ‫فروش اقس��اطی موتورس��یکلت موج��ب رقابتی‬ ‫ش��دن ب��ازار ب��ه س��ود مصرف کنن��دگان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬محم��د خادم منص��وری در گفت وگ��و با‬ ‫خبرخ��ودرو اظهارکرد‪ :‬برنامه ای برای افزایش نرخ‬ ‫موتورس��یکلت وجود ن��دارد و در انتظار اس��تقرار‬ ‫دولت سیزدهم هس��تیم‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون فروش‬ ‫اقس��اطی موتورس��یکلت در ش��رایطی که میزان‬ ‫عرضه با تقاضا همخوانی ندارد‪ ،‬رواج یافته و همین‬ ‫امر بازار را به س��مت رقابتی ش��دن س��وق داده که‬ ‫به س��ود مصرف کنندگان اس��ت‪ .‬رئی��س اتحادیه‬ ‫فروشندگان موتورسیکلت‪ ،‬دوچرخه و لوازم یدکی‬ ‫افزایش عرضه را موجب رقابتی ش��دن بازار دانست‬ ‫و گفت‪ :‬هر س��ال رش��د تقاضای موتورسیکلت در‬ ‫دو فص��ل به��ار و تابس��تان رخ می داد ام��ا اکنون‬ ‫افزایش نرخ موتورس��یکلت در مقایسه با گذشته‪،‬‬ ‫مالکان را بر ان داش��ته که بیش��تر نسبت به انجام‬ ‫تعمی��رات اقدام کنند‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬تولید ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار موتورس��یکلت در سال های گذشته به ساالنه‬ ‫‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار موتورسیکلت رسیده که کاهش‬ ‫تقاض��ا مانع از بروز کمبود ش��دید در بازار ش��ده‪،‬‬ ‫عالوه بر اینکه اکنون فروش��گاه های موتورسیکلت‬ ‫ممل��و از موتورس��یکلت هس��تند‪ .‬خادم منصوری‬ ‫درب��اره تف��اوت قیم��ت مدل های ‪ ۱۴۰۰‬با س��ال‬ ‫‪ ۹۹‬به تف��اوت نه چندان زیاد قیمت ها اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬اکنون ش��ماره گذاری موتورسیکلت های‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ب��ا موانع��ی مواج��ه اس��ت‪ .‬پالک گذاری‬ ‫موتورس��یکلت در دوره های قب��ل‪ ،‬در کارخانجات‬ ‫انجام و س��پس به بازار عرضه می شد‪ ،‬اما اکنون نظر‬ ‫پلیس راهور بر این اس��ت که شماره گذاری همانند‬ ‫خودرو پس از خروج از کارخانجات انجام ش��ود‪ .‬او‬ ‫درباره دلیل شماره گذاری نشدن موتورسیکلت در‬ ‫کارخانه گفت‪ :‬اگر در زمان فروش موتورس��یکلت‬ ‫انتقال س��ند انجام نش��ود‪ ،‬با دست به دست شدن‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬مال��ک اصلی موتورس��یکلت که‬ ‫مرتکب تخلف ش��ده‪ ،‬قابل شناسایی نخواهد بود و‬ ‫مشکالتی را برای پلیس راهور ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طی جلسه هفته گذشته با انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت بر س��ر راهکارها و‬ ‫ارائه طرح هایی در این زمینه به توافق رس��یدیم که‬ ‫ارتباط میان فروشگاه ها و پلیس راهور و ارائه مهلتی‬ ‫مبنی بر ثبت فوری مشخصات خریدار در سیستم‪،‬‬ ‫صدور برگ س��بز و ثبت س��ند به ن��ام خریدار یکی‬ ‫از این راهکارهاس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬دوچرخ��ه و لوازم یدک��ی درباره‬ ‫س��رعت ترخیص قطعات از گم��رک توضیح داد‪:‬‬ ‫متاسفانه بازار با کمبود برخی از قطعات که ساخت‬ ‫داخل ندارند‪ ،‬مواجه اس��ت ک��ه نیازمند همکاری‬ ‫گمرک برای س��رعت بخش��ی به فرایند ترخیص‬ ‫و ورود کاال ب��ه بازار هس��تیم و امیدواریم با انتقال‬ ‫دول��ت‪ ،‬در جهت رفع این موانع گام های اساس��ی‬ ‫برداش��ته ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬قطعات هندی در بازار با‬ ‫کمبود مواجه اس��ت ام��ا واردات قطعات چینی و‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش ان بدون مشکل خاصی‬ ‫در جریان اس��ت‪ .‬وی اذعان ک��رد‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی به منظور تامی��ن بخش خدم��ات پس از‬ ‫فروش‪ ،‬قطعاتی را به تولید رس��انده اند که با مشابه‬ ‫خارجی ان تفاوت چندانی ندارد که بیشتر قطعات‬ ‫بدنه‪ ،‬گلگیر‪ ،‬فرمان‪ ،‬رکاب و جک را شامل می شود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫رفع محدودیت های‬ ‫ایجاد و توسعه‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران خواس��تار رفع‬ ‫محدودیت های ایجاد و توس��عه ش��هرک ها و نواحی صنعتی در ش��عاع ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتری کالنشهرها و اصالح ماده (‪ )۱۴‬ایین نامه کاهش الودگی هوای ‪۸‬‬ ‫شهر بزرگ کشور شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬مطابق بن��د (‪ )۷‬ماده واحده قانون تاس��یس ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران مصوب ‪ ۱۳۶۲‬و اصالحات بعدی ان‪ ،‬تش��خیص‬ ‫ضرورت ه��ای فن��ی و اقتصادی ایجاد ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی به عهده‬ ‫مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی مربوط است‪ .‬همچنین به موجب‬ ‫بند (‪ )۸‬ماده واحده قانون یادش��ده‪ ،‬مس��ئولیت ایجاد شهرک های صنعتی‬ ‫جدید با تصویب هیات وزیران‪ ،‬برعهده مجمع عمومی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی قرار دارد؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده (‪ )14‬مصوبه هیات وزیران‬ ‫ناظر بر ایجاد صنایع در خارج از شهرک های صنعتی شهرهای تبریز‪ ،‬شیراز‪،‬‬ ‫اهواز‪ ،‬اراک و مش��هد تا شعاع ‪ 30‬کیلومتری وفق استفسار سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬ش��امل خود ش��هرک ها و نواحی صنعتی نیز شده و ایجاد و‬ ‫توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی موجود در این محدوده را با چالش مواجه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بنابراین س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با‬ ‫توجه به تعابیر مختلف از ایین نامه یادش��ده و بروز اشکاالت اجرایی‪ ،‬مطابق‬ ‫متن پیش��نهادی که از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دفتر هیات‬ ‫دولت ارسال ش��ده‪ ،‬خواس��تار اضافه کردن تبصره ای به ذیل ماده (‪ )۱۴‬این‬ ‫مصوبه به منظور مجاز بودن ایجاد و توس��عه ش��هرک ها و نواحی صنعتی در‬ ‫محدوده شعاع ‪ ۳۰‬کیلومتری شهرهای یادشده شده است‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪ ۵۰۰‬دالری‬ ‫در ساخت خودرو داخلی‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1848‬‬ ‫پیاپی ‪3166‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫نمودار شاخص قیمت ها در نیمه دوم سال به کدام سو می رود؟‬ ‫یادداشت‬ ‫حکایت‬ ‫ابروی کج و‬ ‫چشم کور‬ ‫تورم در برزخ‬ ‫محمدرضا خباز‬ ‫نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی‬ ‫یک��ی از اتفاقات��ی که پ��س از یگانه ش��دن بلوک های‬ ‫اقتصادی افتاد‪ ،‬حرکت جهان به سمت سیستم اقتصاد ازاد‬ ‫بود؛ به ویژه کشورهایی که اقتصاد دولتی داشتند‪ ،‬وضعیت‬ ‫خ��ود را با اقتصادهای ازادی که پیش��رفت بس��یار زیادی‬ ‫کرده بودند مقایس��ه می کردند و به همین دلیل تصمیم به‬ ‫رفتن به س��مت اقتصاد غیردولتی گرفتند‪ .‬مسیری که این‬ ‫کشورها در پیش گرفتند کامال درست بود‪ ،‬چون با سیستم‬ ‫اقتصاد دولتی نمی توان به سمت توسعه همه جانبه حرکت‬ ‫کرد و تجربه بش��ری هم بر این موض��وع مهر تایید می زند‪.‬‬ ‫در مجل��س چهارم که بنده مخبر (س��خنگو) کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی ب��ودم ط��رح تاس��یس بانک ه��ای خصوصی‬ ‫مط��رح ش��د و بنده نی��ز در صح��ن مجل��س از این طرح‬ ‫دف��اع کردم که در نهایت رای اکثری��ت را از همان مجلس‬ ‫گرفت؛ به عبارتی می توان گفت اس��تارت ایجاد بانک های‬ ‫خصوص��ی از مجلس چهارم ش��ورای اس�لامی خورد و در‬ ‫دوره های بعدی اجرا ش��د‪ .‬س��وال اینجاس��ت که چرا ما به‬ ‫بانک های خصوص��ی پناه بردیم؛ ان هم در ش��رایطی که‬ ‫نه تنها این بانک ها نتوانس��تند با بدنه نظام بانکی بین الملل‬ ‫ارتب��اط س��ازنده ای برق��رار کنند ت��ا ب��اری از روی دوش‬ ‫اقتصاد کش��ورمان بردارند‪ ،‬بلکه شاهدیم همین بانک های‬ ‫خصوصی به عنوان معضلی جدید بر مشکالت انبوه اقتصاد‬ ‫ایران افزوده ش��دند؛ به عبارتی بانک های خصوصی نه تنها‬ ‫ابرو را درس��ت نکردند‪ ،‬بلکه چشم را هم کور کردند‪ .‬گاهی‬ ‫اخب��اری مبنی بر اینکه تع��دادی از بانک های خصوصی با‬ ‫عددسازی و بدون داش��تن گردش مالی واقعی‪ ،‬امارهایی‬ ‫را مبنی بر گردش مالی بس��یار ب��اال ایجاد می کنند‪ ،‬اعالم‬ ‫می ش��ود که به اعتق��اد من خیانت بزرگی ب��ه اقتصاد یک‬ ‫کشور اس��ت؛ بنابراین می توان گفت بانک های خصوصی‬ ‫نه تنها نتوانس��تند تمایل مردم به بانک ها را افزایش دهند‪،‬‬ ‫بلکه همان تتمه اعتمادی هم که به بانک ها وجود داش��ت‬ ‫از بین رفت‪ .‬به هر تقدیر در این س��ال ها روند کار به گونه ای‬ ‫پیش رفت که بانک های خصوصی به جای خدمات رس��انی‬ ‫در بخش ه��ای تولید و‪ ...‬وارد بحث بنگاهداری ش��دند که‬ ‫تا امروز تبعات مخرب گس��ترده ای داشته است‪ .‬البته این‬ ‫موضوع تنها به بانک های خصوصی محدود نمی شود؛ برای‬ ‫مثال در دوران دولت های نهم و دهم شاهد ایجاد حدود ‪۴۰‬‬ ‫موسس��ه مالی و اعتباری بودیم که هر یک به نحوی اقتصاد‬ ‫ما را دچار زیان کردند‪ ،‬این در حالی اس��ت که اقتصادهای‬ ‫بس��یار بزرگ و توس��عه یافته که چندین برابر ما جمعیت‬ ‫دارن��د‪ ،‬در نهای��ت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬بانک دارند اما در ان س��ال ها‬ ‫شاهد صدور مجوزهای پرش��ماری برای موسسات مالی و‬ ‫اعتباری بودی��م‪ .‬این رویکرد در س��ایر بخش ها نیز وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما این مجموعه ها یادش��ان رفته که اجازه تاس��یس‬ ‫بانک های خصوص��ی تنها با هدف بهبود خدمات رس��انی‬ ‫صادر ش��د؛ نه اینکه برخی وارد حوزه های مختلف ش��وند‬ ‫تا به هر قیمتی و ب��دون در نظر گرفتن منافع ملی اقدام به‬ ‫ثروت اندوزی کنند‪ .‬در دولت دوازدهم هم شاهد بودیم که‬ ‫‪ ۵‬بانک نظامی در هم ادغام ش��دند که کار درستی هم بود‪.‬‬ ‫به نظر می رسد درباره ایجاد و نحوه کار بانک های خصوصی‬ ‫هم باید همین اقدام انجام ش��ود‪ .‬بسیاری از این بانک های‬ ‫خصوص��ی را باید با برخی بانک های دولت��ی ادغام کرد تا‬ ‫هزینه های بانک ها کاهش پی��دا کند‪ .‬این راهکار می تواند‬ ‫معضلی را از معضالت اقتصاد کش��ور بکاهد و باری از دوش‬ ‫نظام بانکی کش��ور بردارد‪ .‬به هر صورت به نظر می رسد نیاز‬ ‫مبرمی برای اصالح سیس��تم بانکی در کشورمان احساس‬ ‫می ش��ود اما این اصالح نباید به گونه ای باش��د که چشم و‬ ‫اب��رو را با هم کور و ک��ج کند‪ ،‬بلکه کار را باید به متخصصان‬ ‫بس��پاریم تا طبق اصول و قواعد علمی در راستای برطرف‬ ‫کردن ایرادات نظام بانکی کشورمان تالش کنند‪.‬‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از دید کارشناس�ان و پژوهش�گران اقتص�ادی مهار تورم یک�ی از بزرگ ترین چالش های‬ ‫ابراهیم رئیس�ی در س�کانداری دولت سیزدهم اس�ت؛ تا جایی که امکان دارد به طور کلی‬ ‫اس�تراتژی تیم مدیریتی دولت را نیز تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬باتوجه به گزارش�اتی که مرکز‬ ‫امار ایران و بانک مرکزی از نرخ تورم و سایر شاخص های اقتصادی منتشر می کنند‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس�د کار مدیران اقتصادی دولت س�یزدهم باوجود همه نقدهایی که بر عملکرد دولت‬ ‫حسن روحانی دارند‪ ،‬به مراتب دشوارتر از ان چیزی باشد که تاکنون تصور می شد‪ .‬به اعتقاد‬ ‫صاحب نظران چشم انداز تورم در نیمه دوم امسال به میزان قابل توجهی تحت تاثیر مذاکرات‬ ‫و نتیج�ه تالش ها برای احیای برجام و همچنین پذیرش ‪ FATF‬خواهد بود‪ ،‬زیرا در صورت‬ ‫محقق نش�دن این دو مورد انتظار می رود کار از انچه امروز شاهدش هستیم سخت تر شود‬ ‫و احتماال تورم از س�قف ‪ ۶۰‬درصد هم عبور کند‪ .‬البته برخی دیگر نیز معتقدند در صورت‬ ‫حص�ول توافق بین ایران و غرب در مذاکرات برجامی می توان امیدوار بود دولت س�یزدهم‬ ‫موف�ق به مهار و حتی کاهش تورم ش�ود اما اگر این امر با مصلحت اندیش�ی تیم اقتصادی‬ ‫دولت بعدی همراه نش�ود‪ ،‬می توان انتظار داش�ت که پس از چند ماه کنترل تورم‪ ،‬بار دیگر‬ ‫شاهد شکل گیری موج جدیدی از ان باشیم‪.‬‬ ‫اگر برجام احیا نشود‪...‬‬ ‫نکته ای که‬ ‫قابل تامل است‬ ‫پا برجا ماندن‬ ‫نقدینگی بسیار‬ ‫سنگین است که‬ ‫به سمت تولید‬ ‫هم هدایت‬ ‫نمی شود؛ از‬ ‫همین رو انتظار‬ ‫می رود نرخ تورم‬ ‫تا پایان سال حتی‬ ‫به مرز سه رقمی‬ ‫هم نزدیک شود‬ ‫کام��ران ن��دری‪ ،‬اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه امام‬ ‫صادق(ع) با اش��اره به احتماالت پیرام��ون مذاکرات و‬ ‫اث��ار ان بر نرخ تورم به‬ ‫گفت‪ :‬چش��م انداز تورم‬ ‫در اقتص��اد ایران در ص��ورت مف��روض گرفتن محقق‬ ‫نشدن برجام بس��یار نگران کننده و ممکن است جهش‬ ‫چشمگیری را در روند رو به رشد فعلی نرخ تورم شاهد‬ ‫باش��یم‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬این روند صعودی نرخ تورم‬ ‫تنه��ا در صورت��ی متوقف و حتی مهار خواهد ش��د که‬ ‫ما بتوانیم برجام را احی��ا کنیم تا به درامدهای حاصل‬ ‫از صادرات نفت دسترس��ی داشته باش��یم؛ در غیر این‬ ‫صورت روزهای بسیار سخت تری در انتظار اقتصاد ایران‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ندری عنوان کرد‪ :‬ان طور که ش��نیده می شود دولت‬ ‫در ماه های اخیر برای تامین هزینه های خود از حساب‬ ‫تنخواه اس��تفاده کرده است‪ .‬این خبر خوبی برای دولت‬ ‫اقای رئیس��ی نخواهد بود و ما اگر ب��ه منابع حاصل از‬ ‫صادرات نفت دسترس��ی نداش��ته باش��یم کار به مراتب‬ ‫دشوارتر از انچه امروز شاهدیم‪ ،‬خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش اوراق وتامین کسری بودجه‬ ‫ای��ن اقتصاددان ضمن اش��اره ب��ه اهمیت‬ ‫انتش��ار و عرضه اوراق قرضه ازسوی دولت با‬ ‫هدف جبران کسری بودجه به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫یکی از راه هایی که برای دولت باقی می ماند‬ ‫فروش اوراق است تا با استفاده از ان کسری‬ ‫بودج��ه را تامین کند ام��ا در این زمینه هم‬ ‫مش��کالت زیادی وجود دارد ک��ه از جمله انها می توان‬ ‫به مس��ئله قیمت گذاری این اوراق ازس��وی دولت اشاره‬ ‫ک��رد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬البته با افزایش ن��رخ بهره بانکی‬ ‫هم می توان این مش��کل را حل کرد‪ ،‬اما در حال حاضر‬ ‫نرخ بهره به ش��کل عجیبی پایین نگه داشته شده است‪.‬‬ ‫در حالی که تورم از م��رز ‪۴۲‬درصد هم گذر کرده‪ ،‬نرخ‬ ‫بهره کماکان منفی است‪ .‬متاسفانه نرخ بهره تابو شده و‬ ‫دولت به دلیل تصورات اش��تباهی که دارد اجازه افزایش‬ ‫نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی را نمی دهد‪.‬‬ ‫ن��دری در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه اس��تقبال ناچی��ز‬ ‫س��رمایه گذاران و س��پرده گذاران از اوراق منتشرش��ده‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬اوراق فروش نمی رود‪ ،‬چون صرفه‬ ‫ندارد و کس��ی مایل به خرید ان نیست‪ .‬البته‬ ‫اگر نرخ مناس��بی ب��رای اوراق در نظر گرفته‬ ‫می شد‪ ،‬ش��اید مورد استقبال برخی افراد قرار‬ ‫می گرف��ت‪ ،‬اما در ح��ال حاضر تنه��ا ‪ ۳‬هزار‬ ‫میلیارد توم��ان اوراق فروخته ک��ه باتوجه به‬ ‫پیش بینی ها مقدار بسیار ناچیزی است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرکوب نرخ بهره ترمز است‬ ‫این استاد اقتصاد بر نقش تورم زایی سرکوب نرخ سود‬ ‫بانکی تاکید و بیان کرد‪ :‬باید توجه داش��ت پایین اوردن‬ ‫نرخ بهره روند رو به رشد تورم را تشدید می کند‪ .‬در واقع‬ ‫سیاس��ت های پولی که در حال حاضر شاهد اجرای ان‬ ‫هس��تیم‪ ،‬به کلی تورم زاس��ت و تداوم ان نیز بر دشواری‬ ‫اوضاع دامن می زند‪ .‬نرخ بهره واقعی باید در حدود منفی‬ ‫‪ ۵‬یا منفی ‪ ۶‬درصد باشد‪ ،‬در حالی که االن در محدوده‬ ‫منفی ‪ ۲۵‬درصد اس��ت (مابه التفاوت نرخ بهره کنونی با‬ ‫نرخ تورم تیر)‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)‬ ‫در ادامه توضیح داد‪ :‬دولت می توانس��ت با انتش��ار اوراق‬ ‫تورم سه رقمی می شود؟‬ ‫عب��داهلل رحیم لوی بنیس‪ ،‬کارش��ناس و تحلیلگر‬ ‫اقتصاد درباره تورم به‬ ‫گفت‪ :‬برای پیدا کردن‬ ‫درک درستی از تورم در ایران باید این شاخص از دو‬ ‫بعد کلی و جزئی بررس��ی ش��ود‪ .‬تورم باید در سطح‬ ‫تغییرات نقدینگ��ی و پایه پولی و از طرفی هم تورم‬ ‫انتظاری مورد مطالعه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬همان طور که بارها اش��اره‬ ‫شده بخشی از تورم به دلیل افزایش شدید نقدینگی‬ ‫و حرکت ان به س��مت بخش ه��ای غیرمولد اقتصاد‬ ‫تش��دید می شود اما بخش��ی هم به دالیل سیاسی و‬ ‫با منش��ا هیجانات ناشی از انتشار اخبار و روی دادن‬ ‫وقایع به وجود می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹کسری بودجه و رشد نقدینگی‬ ‫رحیم لوی بنیس با اشاره به اهمیت رشد بی سابقه‬ ‫نقدینگ��ی عنوان کرد‪ :‬یکی از مش��کالتی که دولت‬ ‫س��یزدهم ب��ا ان مواج��ه خواه��د ب��ود‪ ،‬نقدینگی‬ ‫فوق الع��اده باالیی اس��ت که در کش��ور وجود دارد‪،‬‬ ‫اما مس��ئله وقتی وخیم تر می شود که بدانیم کسری‬ ‫بودجه دولت در س��ال جاری هم بسیار باال ارزیابی و‬ ‫پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه یاداور ش��د‪ :‬اگر دولت‬ ‫س��یزدهم رویه انتش��ار پ��ول و افزایش‬ ‫نقدینگی را برای جبران کسری انتخاب‬ ‫کند‪ ،‬اوضاع به مراتب دش��وارتر می شود‪،‬‬ ‫ام��ا اگ��ر تغیی��ر روش داده و در جهت‬ ‫حراس��ت از ارزش پول مل��ی اقدام کند‬ ‫باید تیم اقتصادی قدرتمند و متش��کل‬ ‫از متخصص��ان کاربلدی را انتخاب کند که بتوانند از‬ ‫راه های علمی و اصولی به جای انتشار پول و افزایش‬ ‫پایه پولی و نقدینگی بهره ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم انتظاری و برجام‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد ب��ا تاکید ب��ر وجود تورم‬ ‫انتظاری در اقتصاد ایران و نقش مهم ان در تحوالت‬ ‫اقتصادی کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬خالف انچه تصور‬ ‫می شود‪ ،‬برجام نمی تواند به شکل پایه ای و زیربنایی‬ ‫نرخ تورم را مهار کن��د‪ ،‬بلکه در کوتاه مدت می توان‬ ‫انتظار داش��ت که تاثی��رات هیجانی احی��ای برجام‬ ‫ی��ا انعق��اد احتمال��ی تفاهمنامه های بی��ن ایران و‬ ‫کشورهای غربی نرخ تورم را نیز کاهش دهد اما این‬ ‫اثر ماندگار و پایدار نخواهد بود‪.‬‬ ‫کوتاه مدت نرخ بهره را در یک مقطع زمانی مش��خص و‬ ‫کوتاه تا بازه ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬درصد نیز افزایش دهد تا تعادل و‬ ‫توازن در نظام پولی کشور برقرار شود اما مشخص نیست‬ ‫به چه دلیلی از انتش��ار این دست اوراق سر باز زد؟ امید‬ ‫است که دولت سیزدهم این رویه را متوقف کند و انتشار‬ ‫اوراق قرضه کوتاه مدت را در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز تورم‬ ‫ندری در پایان ضمن پیش بینی تورم خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اگر در ماه های پیش رو ش��اهد احیای برجام نباش��یم و‬ ‫از طرف��ی هم سیاس��ت های پولی کنونی تداوم داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬انتظار می رود نرخ تورم جهش شدیدتری داشته‬ ‫باش��د و اوضاع معیشتی هم وخیم تر شود‪ ،‬اما اگر دولت‬ ‫س��یزدهم ضمن اصالح سیاس��ت های پولی و بانکی در‬ ‫راس��تای احیای برجام و مهم تر از ان پذیرش ‪FATF‬‬ ‫اق��دام کند‪ ،‬می ت��وان حداقل در کوتاه م��دت به مهار و‬ ‫حتی کاهش قابل توجه نرخ تورم امید بست؛ در غیر این‬ ‫صورت چش��م انداز روشنی پیش روی اقتصاد کشورمان‬ ‫ترسیم نمی شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫این تحلیلگر اقتصاد در ادامه یاداور ش��د‪:‬‬ ‫همان ط��ور که گفته ش��د نقدینگی در حال‬ ‫ حاضر بس��یار باال است و با احیای برجام هم‬ ‫این مش��کل ح��ل نخواهد ش��د‪ .‬البته دولت‬ ‫سیزدهم می تواند پس از دسترسی به منابع‬ ‫بلوکه شده نفتی در خارج از کشور اقداماتی‬ ‫را در راس��تای کنت��رل ن��رخ دالر (از طریق‬ ‫تزری��ق ارز به بازار) انجام دهد که می تواند انتظارات‬ ‫تورمی را نیز کنترل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی ای که به تولید نمی رسد‬ ‫رحیم ل��وی بنی��س در پای��ان خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫نکته ای که قابل تامل اس��ت پا برجا ماندن نقدینگی‬ ‫بسیار سنگین اس��ت که به سمت تولید هم هدایت‬ ‫نمی ش��ود؛ از همی��ن رو انتظار م��ی رود نرخ تورم تا‬ ‫پایان س��ال حتی به مرز سه رقمی هم نزدیک شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس اقتصاد در حال حاضر اعالم‬ ‫می ش��ود تورم ‪ ۴۲‬درصد اس��ت‪ ،‬اما به نظر می رسد‬ ‫انچه مردم احس��اس می کنند به مراتب بیشتر از این‬ ‫میزان باش��د و اگر وضعیت کنونی ادامه یابد ممکن‬ ‫است تورم جهش بسیار شدیدی را تجربه کند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند کلید حل مشکالت اقتصادی در دولت‬ ‫سیزدهم در گنجه ای افتاده که کلیدش در دست دیپلمات های‬ ‫ایران��ی اس��ت‪ .‬به عبارتی می ت��وان گفت اقتصاد ای��ران به دلیل‬ ‫اس��یب های ناش��ی از تحریم های یکجانب��ه امریکایی ها دچار‬ ‫مشکالت متعددی شده؛ از همین رو منطق حکم می کند برای‬ ‫روی ری��ل افتادن اقتصاد و متعاقبا معیش��ت مردم تمام تالش‬ ‫خ��ود را برای احی��ای برجام با حفظ مناف��ع و عزت ملی به کار‬ ‫بندیم‪ .‬البته نمی توان همه مش��کالت و موانع پیش پای اقتصاد‬ ‫را مربوط به تحریم دانس��ت‪ .‬درست اس��ت که محدودیت های‬ ‫ناش��ی از تحریم ها مش��کالتی را به وجود اورد اما مش��کالت و‬ ‫کاس��تی های زیربنایی اقتصاد ایران ریش��ه دار و جدی بودند و‬ ‫در مواجهه با محدودیت های پیش بینی نشده تعمیق شده و کار‬ ‫به جایی رسید که افسار تورم نیز از دست نظام سیاست گذاری‬ ‫پولی خارج ش��د‪ .‬برای اصالح ریش��ه ای این نقایص باید موانعی‬ ‫را که از تورم نش��ات می گیرند‪ ،‬از میان برداش��ت؛ بنابراین اگر‬ ‫دولت س��یزدهم قصد اصالح س��اختاری اقتصاد کشور را دارد‪،‬‬ ‫موظف است تالش خود را بر احیای برجام و تعامل با نهادهای‬ ‫بین المللی متمرک��ز کند تا فرصت های تاریخ��ی اقتصادی که‬ ‫ممکن اس��ت یک بار برای هر کشوری ایجاد شود‪ ،‬از کف ملت‬ ‫ایران نرود‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1848‬‬ ‫پیاپی ‪3166‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫گفت و گو‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫با یک کارشناس بانکی مطرح شد‬ ‫پرداخت هزینه نیروی مازاد بانکی از جیب مشتری‬ ‫توس�عه خدم�ات الکترونیک نهاده�ای اجرایی‪ ،‬س�ال ‪ ۹۳‬به تصویب ش�ورای عالی اداری و‬ ‫ضوابط فنی رس�ید‪ .‬در حوزه دس�تورالعمل احراز اصالت هویت برخط‪ ،‬این موضوع دی ‪۱۳۹۶‬‬ ‫از س�وی س�ازمان اداری و استخدامی کش�ور به تمام نهادهای اجرایی کشور ابالغ شد‪ .‬با این‬ ‫وج�ود‪ ،‬همچنان هر زمان ب�رای کاری حتی کوچک وارد بانک می ش�وید نباید فراموش کنید‬ ‫کپی مدارک شناس�ایی خود و اصل انها را به همراه داش�ته باشید‪ .‬اگر هم فراموش کنید باید‬ ‫خیابان ه�ا و کوچه ه�ای اطراف را در س�رما و گرم�ا بگردید تا بتوانید محل�ی را پیدا کنید که‬ ‫خدمات این چنینی ارائه بدهند‪ .‬البته عموما یک یا دو محل در کنار شعب بانکی هستند که در‬ ‫شرایط اضطرار با قیمت باالتر خدمات بدهند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬شاید بارها برخورده باشید برای‬ ‫کپی کارت ملی از برگه ‪ A۴‬استفاده می کنند که راه اندازی دستگاه کپی صرف اقتصادی داشته‬ ‫باش�د‪ .‬دیگر کس�ی به این فکر نمی کند که برای همین برگه ها چه تعداد درخت نابود ش�ده و‬ ‫چقدر به الودگی زیست محیطی دامن زده شده است و در نهایت دود این ندانم کاری ها دوباره‬ ‫به چشم خودمان می رود‪.‬‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫انجام فرایندی غیرضروری‬ ‫دول��ت الکترونیک به معن��ی بکارگیری فناوری اطالع��ات برای تحقق‬ ‫سیاس��ت های نظام اداری بوده که از زحمت رفت وامدهای بس��یاری کم‬ ‫می کن��د‪ .‬اما در ایران همچن��ان یکی از بزرگ ترین بخش اداری کش��ور‬ ‫یعنی بانک ها بر رویکرد س��نتی خود در خدمات دهی به مشتریان اصرار‬ ‫دارند‪ .‬حجت اله فرزانی‪ ،‬تحلیلگر مسائل اقتصادی و کارشناس حوزه پول‬ ‫و بانکداری کش��ور معتقد است توس��عه بانکداری الکترونیک می تواند به‬ ‫فرایند مبارزه با پولش��ویی کمک ش��ایانی کند اما فناوری های جدید روز‬ ‫€ €ش�ما یک�ی از مدافعان توس�عه و گس�ترش‬ ‫بانکداری الکترونیک در کش�ورمان هس�تید‪ .‬از‬ ‫دید ش�ما‪ ،‬الکترونیکی ش�دن فرایندهای بانکی‬ ‫چه اهمیتی دارد؟‬ ‫طب��ق الزامات بانک در حوزه مبارزه با پولش��ویی هر‬ ‫مش��تری هر خدمت��ی در بانک بخواهد نخس��ت باید‬ ‫شناسایی شود‪.‬‬ ‫ای��ن روند در تمام جهان به ش��کل الکترونیک انجام‬ ‫می ش��ود به ویژه از زمانی که سیس��تم بالک چین امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €در چنین سیس�تمی تکلیف احراز هویت چه‬ ‫می شود؟‬ ‫برای ارائه امکاناتی درباره ش��رایط احراز صالحیت و‬ ‫شناسایی مشتری‪ ،‬بانک ها به راحتی می توانند به شکل‬ ‫برخط احراز هویت کرده و اطالعات مشتری را دریافت‬ ‫کنند‪ .‬در حال حاضر سیس��تم بانکی انالین به س��امانه‬ ‫ثبت احوال متصل است در نتیجه بانک ها با دریافت کد‬ ‫ملی مش��تری می توانند اطالعات مربوط به مشتری را‬ ‫دریافت کنند همان گون��ه که برخی بانک ها این کار را‬ ‫انجام می دهند‪.‬‬ ‫€ €اما بانک ه�ا چنین ام�ری را نمی پذیرند و در‬ ‫واق�ع بر ادام�ه فرایند قدیم�ی و پرهزینه تاکید‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫حت��ی بانک هایی که از مش��تریان کپی کارت ملی و‬ ‫شناسنامه هم دریافت می کنند در ادامه حتما از سامانه‬ ‫ثبت اح��وال احراز هویت افراد را به ش��کل برخط جویا‬ ‫می ش��وند‪ .‬تاییدیه به این ش��کل هم گرفته می شود و‬ ‫اگر کارمزدی داش��ته باش��د ان را از مش��تری دریافت‬ ‫ب��ه روز تکام��ل می یابند و صنع��ت بانکداری هم باید خ��ود را با این امر‬ ‫وف��ق دهد‪ ،‬در غیر این صورت با توج��ه به تحوالت مهمی که رخ داده از‬ ‫جمله پدیده رمزارزها کار مبارزه با پولش��ویی به مراتب دش��وارتر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬فرزانی در گفت وگویی با‬ ‫بیان می کند که بانک های کشور و‬ ‫همچنین بانک مرکزی تمایل چندانی به تغییر رویه سنتی در این حوزه‬ ‫نداش��ته و در برابر تحوالت مقاومت کرده و با سرعت کمتری تغییرات را‬ ‫می پذیرند‪ ،‬از جمله این تغییرات حذف مدارک کاغذی در ش��عب بانکی‬ ‫می کنن��د‪ .‬به ای��ن ترتیب مش��تریان ه��م هزینه کپی‬ ‫م��دارک را باید بپردازد و هم اگ��ر احراز هویت برخط‬ ‫هزینه ای داشته باش��د باید ان را نیز بپردازند‪ .‬این امر‬ ‫زحمت و هزینه کرد اضافه مشتری را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا بان�ک مرک�زی هم ب�ر پی�روی از چنین‬ ‫الگویی اصرار دارد؟‬ ‫پیش از پاس��خ به این پرس��ش باید اش��اره کرد که‬ ‫اعالم احراز هویت و شناس��ایی مشتری مطرح است و‬ ‫کپی شناسایی اهمیت ندارد‪ .‬بنابراین باید توجه داشت‬ ‫که بانک مرکزی در چند س��ال اخی��ر و به ویژه پس از‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬این موضوع را در بخشنامه های‬ ‫مختلف تاکید کرده که بانک الزم نیس��ت کپی مدارک‬ ‫شناس��ایی را از مش��تریان دریافت کنند یا هر مدرک‬ ‫کاغذی دیگری‪ .‬اس��تعالم به شکل برخط گرفته شود و‬ ‫پرینت ان کفایت می کند‪.‬‬ ‫€ €ایا مواردی سراغ دارید که از این الگو پیروی‬ ‫ک�رده و اخ�ذ م�دارک فیزیک�ی را متوقف کرده‬ ‫باشند؟‬ ‫برخ��ی از بانک ه��ای خصوصی ک��ه در این موضوع‬ ‫سالمت هستند یا بانک بورسی در حال حاضر برای ارائه‬ ‫خدم��ات کپی دریافت نمی کنن��د‪ .‬اما بعضی از بانک ها‬ ‫همچنان به ش��کل س��نتی عمل کرده و برای دریافت‬ ‫کپی شناس��نامه و کارت ملی اصرار دارند و مشتری را‬ ‫الزام می کنند اگر به دنبال خدمات یا تسهیالتی هستند‬ ‫بای��د کپی اس��ناد را ارائه دهند‪ .‬این ام��ر به لحاظ کار‬ ‫کارشناسی خالف بخشنامه ها بوده و هزینه و بار اضافه‬ ‫بر دوش مش��تری به شمار می رود‪ ،‬چراکه به سهولت با‬ ‫سیس��تم برخط ثبت احوال این اطالعات قابل دریافت‬ ‫اس��ت که با توجه به معضالت زیست محیطی کشورمان می تواند به عنوان‬ ‫یکی از چاره ها نقش افرینی کند‪ .‬اما مش��اهدات نشان می دهد که بانک ها‬ ‫همچنان تمایل زیادی به ادامه رویه قدیمی داش��ته و مشتریان را موظف‬ ‫به ارائه م��دارک فیزیکی می کنند درحالی که همه نظام های بانکی مدرن‬ ‫جهان این حوزه را به طورکل��ی در چارچوب بانکداری الکترونیک تعریف‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €دلیل هم�کاری نکردن بانک ها ب�رای اجرای‬ ‫چنین طرح هایی چیس�ت؟ در حالی که اجرای ان‬ ‫مزایایی برای بانک ها نیز می تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫بروزرس��انی سیس��تم بانکی مدرن هزینه بر اس��ت و‬ ‫برخ��ی از بانک ها از متحول کردن و ارتقای سیس��تم‬ ‫مورداس��تفاده خود اس��تنکاف می ورزن��د‪ .‬از همین رو‬ ‫ش��اهدیم برخی بانک ها خود را به روز نکرده و سیستم‬ ‫مستندس��ازی انها همچنان به همان ش��کل قدیمی و‬ ‫ناکارامد به کارش ادامه می دهد که مش��تری باید کپی‬ ‫مدارک شناس��ایی خود را تحویل ده��د و در غیر این‬ ‫صورت بانک به درخواست مشتریان رسیدگی نخواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫€ €ب�ه اعتقاد ش�ما راه�کار چیس�ت و چگونه‬ ‫می توانی�م بانک ها را برای رعای�ت چنین اصولی‬ ‫متقاعد کنیم؟‬ ‫مقام ناظر که بانک مرکزی باشد تاکید بر الکترونیک‬ ‫کردن خدمات و حذف حضور فیزیکی مردم در ش��عب‬ ‫دارد‪ .‬در این راس��تا بانک های خصوصی چابک تر عمل‬ ‫کرده و تصمیم سازان در این زمینه با سهولت بیشتری‬ ‫انجام می ش��ود؛ از ای��ن رو خدم��ات غیرحضوری خود‬ ‫را تقوی��ت کرده و ت��ا حدودی به این س��مت حرکت‬ ‫کرده اند‪ .‬ام��ا در بانک های دولت��ی‪ ،‬منفعت فعالیت ها‬ ‫مطرح نیست؛ بنابراین به این موضوع توجه نمی کنند‪.‬‬ ‫€ €دلیل ای�ن بی تفاوتی و حتی مقاومت در برابر‬ ‫اج�رای طرح پرمنفعت�ی مانن�د جایگزین کردن‬ ‫خدم�ات الکترونیک�ی با اخ�ذ م�دارک کاغذی‬ ‫چیست؟‬ ‫انها مالحظاتی چون حفظ نیروهای انس��انی خود را‬ ‫دارند‪ ،‬چراکه با چابک سازی یک سلسله از شعب بانکی‬ ‫جمع اوری و تعدی��ل نیرو رخ می ده��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬هزار ش��عب بانکی در کشور فعالیت دارند‪.‬‬ ‫این موضوع بیش��تر سبب می ش��ود بانک ها به موضوع‬ ‫خدمات الکترونیک اهمیت ندهند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫بانکداری الکترونیک یکی از مولفه هایی اس��ت که در‬ ‫نظ��ام بانکی ایران در صورت وجود اراده ای برای اصالح‬ ‫در بین مقامات اقتصادی کشور باید در کانون توجهات‬ ‫قرار بگیرد‪ ،‬زیرا یک نظام بانکی مدرن در قرن بیس��ت‬ ‫و یک��م بدون ش��بکه ای کارامد و گس��ترد ه از خدمات‬ ‫الکترونیک نمی تواند از کارامدی الزم برخوردار باش��د‪.‬‬ ‫ب��رای مثال اگر فرض کنیم ایران ‪ FATF‬را پذیرفته و‬ ‫تحریم های بانکی هم لغو شده اند و سیستم بانکی کشور‬ ‫به شبکه س��وئیفت پیوسته اس��ت‪ ،‬در چنین شرایطی‬ ‫تداوم رویه سنتی فعلی به هیچ عنوان قابل تصور نیست‪،‬‬ ‫زی��را صنعت مدرن بانک��داری در جهان از مدت ها قبل‬ ‫خود را از قیدوبند نظام فربه بروکراتیک رها کرده است‪.‬‬ ‫از همین رو انتظار می رود در صورت وجود اراده ای برای‬ ‫اص�لاح نظام بانکی همه جوانبی که در این گفت وگو به‬ ‫ان اش��اره شد در نظر گرفته ش��ود و بانک مرکزی هم‬ ‫اولویت های خود را براساس توسعه بانکداری الکترونیک‬ ‫بنا نهد تا بانک های ایرانی بتوانند دس��ت کم خود را به‬ ‫پای بانک های کشورهای منطقه برسانند‪.‬‬ ‫حجت اله فرزانی‬ ‫بروزرسانی‬ ‫سیستم بانکی‬ ‫هزینه بر است و‬ ‫برخی از بانک ها‬ ‫از متحول کردن‬ ‫و ارتقای سیستم‬ ‫مورداستفاده‬ ‫خود استنکاف‬ ‫می ورزند‬ ‫مزایا و معایب بانکداری الکترونیک در بحران کرونا‬ ‫به دلیل کنترل بیماری همه گیر کووید‪ ۱۹-‬بسیاری از شعب‬ ‫بانک ها نیمه تعطیل ش��دند و بسیاری از افراد برای انجام امور‬ ‫بانکی خود به فناوری های جدید روی اوردند‪.‬‬ ‫ب��ا در نظر گرفت��ن پیامدهای کووید‪ ۱۹-‬در س��ال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫خدمات بانکداری الکترونیکی و هوش مصنوعی باعث می شود‬ ‫ب��ا بهبود کیفیت خدمات بانکی‪ ،‬تجربه مش��تری در بانکداری‬ ‫از راه دور هموارتر ش��ود‪ .‬اگرچه شعب بانک ها همچنان بسته‬ ‫می شوند و دسترسی به پول نقد را دشوارتر می کنند اما دیدن‬ ‫اینده بانکداری که با نیازهای دولت و جوامع س��ازگار باش��د‪،‬‬ ‫بسیار دلگرم کننده است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬به دلی��ل کاهش ارائه خدم��ات حضوری در‬ ‫شعب بانکی اروپا شاهد افزایش خودپردازهای بانکی (‪)ATM‬‬ ‫هس��تیم و برخی دولت های اروپایی نیز قصد دارند هزینه های‬ ‫مورداس��تفاده در صنع��ت بانک��داری را از طری��ق فناوری ابر‬ ‫(‪ ،)Cloud‬ادغ��ام س��ایر خدم��ات و س��رمایه گذاری کاهش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫به دلیل اینکه میزان مالیات براس��اس منطقه ش��عبه بانکی‬ ‫و دس��تگاه های خودپرداز متفاوت است‪ ،‬برخی بانک ها ممکن‬ ‫اس��ت برای کمک به حل این مس��ائل نیاز به س��رمایه گذاری‬ ‫بیش��تر در فناوری خودپرداز احس��اس کنن��د و حتی اگر این‬ ‫روش لزوم��ا به معنای کاهش هزینه ها نباش��د‪ ،‬هدف کلی ان‬ ‫بهب��ودی اقتصادی از طری��ق خودپردازها خواه��د بود که از‬ ‫اهداف ایجاد چنین سیستمی بیان شده است‪.‬‬ ‫موسس��ات مالی در جس��ت وجوی روش های جدیدی برای‬ ‫اس��تفاده از هوش مصنوع��ی در س��رمایه گذاری های تجاری‬ ‫خ��ود هس��تند‪ .‬به طورکل��ی از ه��وش مصنوعی ب��رای انجام‬ ‫فرایندهای قابل تکرار و قابل پیش بینی اس��تفاده می ش��ود و‬ ‫نی��از به پول نق��د را در مواقع ضروری ب��راورد می کند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬از انجاکه اس��تفاده از ابزارهای پیش بینی کننده باعث‬ ‫صرفه جویی در وقت و هزینه می شود می توان با مهندسی این‬ ‫موارد خرابی& زمان اس��تفاده از تجهی��زات را نیز پیش بینی‬ ‫و از هرگون��ه زی��ان جلوگیری کرد‪ .‬یکی دیگ��ر از کاربردهای‬ ‫ابتکاری هوش مصنوعی که در س��ال ‪ ۲۰۲۱‬مش��اهده خواهد‬ ‫شد‪ ،‬کاربرد تش��خیص چهره به عنوان روشی برای رمزگشایی‬ ‫احساسات مشتریان و تاثیر ان در زمان انجام خدمات بانکی با‬ ‫فرض اولویت با مشتری‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫سیس��تم عامل های دیجیتال‪ ،‬غیرقابل اعتماد هس��تند‪ ،‬زیرا‬ ‫ممکن اس��ت اختالالت فنی در انها رخ دهد؛ بنابراین‪ ،‬بانک ها‬ ‫بای��د موارد مختلفی را در بانکداری الکترونیک در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫یکی از گزینه های مناس��ب تلفن بانک اس��ت‪ ،‬زیرا در صورت‬ ‫شکست همه مسیرها راه نجات خواهد بود‪ ،‬با این حال بانک ها‬ ‫تنه��ا نباید به این م��ورد اکتفا کنند‪ ،‬زیرا مش��تریان مختلف‬ ‫روش های گوناگون ارتباط��ی را ترجیح می دهند‪ .‬البته با این‬ ‫روش تعام�لات چه��ره به چهره مش��تری و خدمات حضوری‬ ‫بانک��ی تحت تاثیر قرار می گیرد و درنهایت می تواند منجر به از‬ ‫دست دادن مش��تری شود‪ ،‬به همین دلیل بانک ها باید ارزش‬ ‫هر کانال و نحوه اس��تفاده از ان را از س��وی مشتریان ارزیابی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به طورکلی‪ ،‬س��ایت های بانک��ی انالی��ن و برنامه های تلفن‬ ‫هم��راه به گونه ای طراحی ش��ده اند که ایمن باش��ند و بانک ها‬ ‫به ط��ور مس��تمر پروتکل های امنیتی ب��ه روز را اجرا می کنند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬هیچ سیس��تمی کامال بی خطر نیس��ت و ممکن‬ ‫اس��ت حساب ها هک ش��وند؛ بنابراین در حالی که می توانید با‬ ‫اطمین��ان از بانکداری همراه یا انالین اس��تفاده کنید‪ ،‬مراقب‬ ‫باش��ید از ش��بکه هایی که ایمن نیس��تند‪ ،‬اس��تفاده نکنید و‬ ‫مراق��ب تغییر رمزهای عبور و محافظت از اطالعات ورود خود‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫در بیش��تر موارد ممکن است بتوانید نیازهای عمومی بانکی‬ ‫خ��ود را برطرف کنید و س��ایت های بانکی انالی��ن نیز دارای‬ ‫دپارتمان خدمات مشتری هستند اما شما اغلب باید کار بانکی‬ ‫خ��ود را از طریق تلفن انجام دهید و قبل از صحبت با کس��ی‬ ‫که هیچ ش��ناختی از نیازهای شما یا سابقه بانکی شما ندارد‪،‬‬ ‫در انتظ��ار بمانید‪ .‬در مقابل‪ ،‬یک بانکدار محلی انگیزه دارد که‬ ‫به مش��تریان خود خدمت کرده و روابط بین خود و مش��تری‬ ‫را تقویت کند‪.‬‬ ‫ب��از ک��ردن یک حس��اب انالین و کار با ان اس��ان اس��ت‪.‬‬ ‫به راحت��ی می توانید قبض های خ��ود را پرداخت کرده و وجوه‬ ‫خ��ود را بین حس��اب ها منتقل کنید‪ .‬ب��رای پرداخت قبض ها‬ ‫نیازی نیس��ت در صف بایس��تید‪ .‬همچنین الزم نیست رسید‬ ‫تمام صورتحس��اب های خ��ود را نگه دارید‪ ،‬زیرا ب��ا بانکداری‬ ‫انالین می توانی��د معامالت خود را به راحتی مش��اهده کنید‪.‬‬ ‫همیش��ه در دس��ترس است و ش��ما می توانید وظایف خود را‬ ‫از هرکج��ا و در ه��ر زمان انجام دهید‪ ،‬حت��ی زمانی که بانک‬ ‫تعطیل اس��ت‪ .‬تنها چیزی که باید در اختیار داش��ته باش��ید‬ ‫اتصال به اینترنت فعال است‪ .‬بانکداری انالین سریع و کارامد‬ ‫است و وجوه از یک حساب به حساب دیگر خیلی سریع منتقل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫در ن��روژ میزان اس��تفاده از خدمات بانک��داری انالین ‪۹۲‬‬ ‫درصد اس��ت‪ ،‬بعد از ان دانمارک با ‪ ۹۰‬درصد و فنالند با ‪۸۷‬‬ ‫درصد قرار گرفتند‪ .‬به ترتیب س��وئد با ‪ ۸۶‬درصد‪ ،‬انگلستان با‬ ‫‪ ۶۸‬درصد‪ ،‬ایاالت متحده با ‪ ۶۷‬درصد‪ ،‬هند با ‪ ۵۱‬درصد‪ ،‬چین‬ ‫ب��ا ‪ ۴۲‬درصد‪ ،‬یونان با ‪ ۲۵‬درصد و بلغارس��تان با ‪ ۵‬درصد در‬ ‫مقام های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫منبع‪smallbusiness.chron.com :‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه اندازی‬ ‫سامانه‬ ‫سفته و برات‬ ‫الکترونیکی‬ ‫سامانه س��فته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک با‬ ‫هدف فراهم اوردن ابزار الزم برای ارائه خدمات الکترونیک در تس��هیالت بانکی و‬ ‫برای استفاده در زنجیره تامین و توزیع‪ ،‬طراحی و راه اندازی شد‪ .‬به گزارش شبکه‬ ‫اخبار اقتصادی و دارایی ایران (ش��ادا) خزانه دار کل کش��ور با اعالم خبر طراحی‬ ‫و پیاده س��ازی س��امانه س��فته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه داری‬ ‫الکترونیک‪ ،‬از تهیه ضوابط اجرایی موردنیاز این طرح و ابالغ ان به بانک های عامل‬ ‫در اینده نزدیک خبر داد‪ .‬سیدرحمت اله اکرمی اظهارکرد‪ :‬طراحی و پیاده سازی‬ ‫سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه‬ ‫و قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری‪ ،‬در راستای سیاست های‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران مبنی بر پیاده س��ازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات‬ ‫الکترونیکی به مردم انجام ش��ده است‪ .‬وی با اشاره به نقش خزانه داری کل کشور‬ ‫در سیاس��ت گذاری مدیری��ت این اوراق‪ ،‬افزود‪ :‬در همین راس��تا‪ ،‬خزانه داری کل‬ ‫کشور‪ ،‬طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی را در چارچوب پروژه‬ ‫خزانه داری الکترونیک با همکاری نهاد های ذی ربط و ش��بکه بانکی در دستور کار‬ ‫خ��ود قرار داد‪ .‬وی درباره الکترونیکی کردن س��ایر اوراق بهادار نیز گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه خزانه داری کل کش��ور مرجع تشخیص اوراق بهادار به شمار می رود و این‬ ‫خزانه داری پیگیری های الزم برای الکترونیکی کردن اوراق یادشده را از نهاد های‬ ‫مربوط انجام می دهد‪ .‬همچنین پیگیری الکترونیکی شدن اوراقی مانند بارنامه از‬ ‫دیگر اقداماتی اس��ت که از سوی راهداری در حال نهایی شدن است‪ .‬الکترونیکی‬ ‫شدن اوراق گمرکی و اوراق تمبر دادگستری نیز از جمله سایر اوراق بهاداری است‬ ‫که وارد این چرخه شده اند‪.‬‬ ‫قانون چک و‬ ‫بسترسازی‬ ‫برای بانکداری‬ ‫الکترونیک‬ ‫بهاءالدین حسینی هاشمی‬ ‫کارشناس امور بانکی‬ ‫با توجه به زیرس��اخت های مناسب بانکداری‬ ‫الکترونیک در کش��ورمان‪ ،‬خوشبختانه می توان‬ ‫گف��ت امادگی اجرای قان��ون جدید چک وجود‬ ‫دارد و د ر ای��ن زمین��ه مش��کلی در بانک های‬ ‫خصوصی و دولتی نداریم‪ .‬از نظر ارتباط بانک ها‬ ‫نیز مشکلی نیس��ت‪ ،‬زیرا همه بانک ها از طریق‬ ‫شبکه شتاب با بهره گیری از سرعت بسیار باال با‬ ‫یکدیگر س��وئیچ هستند‪ .‬روی هم رفته می توان‬ ‫گفت ارتباطات بین بانکی خوبی برقرار اس��ت و‬ ‫فکر نمی کن��م بانک ها برای اج��رای این قانون‬ ‫مشکلی داشته باش��ند‪ .‬البته ممکن است کادر‬ ‫اجرای��ی بانک ها هنوز اموزش های الزم را ندیده‬ ‫باش��ند تا بتوانند در صورت مراجعه مش��تریان‬ ‫انها را راهنمایی کنند اما به لحاظ زیرس��اختی‬ ‫اطمینان دارم که بانک ها امادگی الزم را دارند‪.‬‬ ‫ام��ا در زمین��ه کارب��ران کمی تردی��د وجود‬ ‫دارد‪ ،‬چک یک��ی از ابزارهایی اس��ت که تقریبا‬ ‫تمام اقش��ار جامعه به ویژه تجار و کاسبان از ان‬ ‫ب��رای انجام معامالت و مراودات مالی اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ .‬بخش��ی از این افراد ممکن است حتی‬ ‫سواد هم نداشته باشند یا از سطح سواد پایینی‬ ‫برخوردار باشند‪ ،‬از همین رو ممکن است عده ای‬ ‫از کاربران دچار مشکل شوند‪ ،‬چراکه برای ثبت‬ ‫چک ها بای��د به افرادی که ب��ا اینترنت و کار با‬ ‫سامانه های معرفی ش��ده اشنایی دارند‪ ،‬مراجعه‬ ‫کنند و این مسئله می تواند مشکالتی را به دنبال‬ ‫داشته باشد‪ .‬باید به این نکته هم اشاره کرد که‬ ‫برای چک قوانین و جزای کیفری هم وجود دارد‬ ‫که همین امر ممکن اس��ت مس��ائلی را به وجود‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫بای��د توجه داش��ت که بی��ش از ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫حساب جاری در کشور وجود دارد که متاسفانه‬ ‫بخشی از انها امادگی چنین تغییری را نداشته‬ ‫و حتی ممکن اس��ت به ط��رف معامالت نقدی‬ ‫هم برون��د‪ ،‬البته با توجه به اجرای این طرح در‬ ‫ماه های اخیر فعال ش��اهد بروز چنین مش��کلی‬ ‫نبوده ای��م اما ام��کان ترویج معام�لات نقدی را‬ ‫نی��ز نبای��د از دید پنهان کرد‪ .‬البت��ه امکان این‬ ‫هم وجود دارد که س��فته یا برات جای چک را‬ ‫برای این دس��ته از افراد بگیرد اما از سویی هم‬ ‫سفته ش��امل قانون جزای کیفری نمی شود و از‬ ‫اعتباری که چک دارد‪ ،‬برخوردار نیس��ت‪ .‬البته‬ ‫این اب��زار در نظام بانکی جهان منسوخ ش��ده و‬ ‫کارای��ی الزم را ن��دارد و در بلندمدت نمی تواند‬ ‫جایگزین مناس��بی برای چک باشد‪ .‬در هر حال‬ ‫ما باید دست به این اقدام می زدیم‪.‬‬ ‫بای��د توجه داش��ت که چک وس��یله ای برای‬ ‫حواله پول است که وقتی صادر می شود در حکم‬ ‫پول و اس��کناس عمل می کند‪ .‬باره��ا دیده ایم‬ ‫که چک ه��ا (به ویژه چک افرادی ک��ه از اعتبار‬ ‫اجتماع��ی باالی��ی برخوردارند) دست به دس��ت‬ ‫می ش��وند و دقیق��ا به جای پول از ان اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬این مسئله باعث افزایش نقدینگی در‬ ‫دست مردم می شود و خود این اتفاق تورم زاست‪.‬‬ ‫البته اگر این چک بالمحل باش��د‪ ،‬مصداق خلق‬ ‫پول است اما همان طور که پیش تر نیز گفته شد‬ ‫اگر چک دست به دست شود‪ ،‬مصداقی از افزایش‬ ‫«نقدینگی نامش��هود» است که در هر دو حالت‬ ‫عاملی برای دامن زدن به تورم خواهد بود‪.‬‬ ‫اما نباید فراموش ک��رد که بحث های دیگری‬ ‫غیر از ایجاد زیرس��اخت ها وج��ود دارد که باید‬ ‫موردتوج��ه قرار گیرد‪ .‬یک��ی از این موارد دقیقا‬ ‫بحث اگاه سازی کاربران بانکی است‪ ،‬شاید بهتر‬ ‫ب��ود در ط��ول یک دوره مثال ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬س��اله این‬ ‫قانون به طور کامل اجرایی می شد اما به هر حال‬ ‫اجرای چنین قوانینی مفید اس��ت و هم به نفع‬ ‫مردم و هم به س��ود سیس��تم بانکداری کش��ور‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از مزای��ای این طرح مب��ارزه با‬ ‫پولشویی و ایجاد محدودیت برای مجرمان مالی‬ ‫است‪ .‬چنین قوانینی مشابه کاری را می کنند که‬ ‫در ‪ FATF‬از ما خواسته ش��ده‪ ،‬چراکه عملیات‬ ‫مال��ی کام�لا قابل ردیاب��ی می ش��ود و می توان‬ ‫معامالت صوری و واقعی را از یکدیگر تمییز داد‪.‬‬ ‫از س��ویی هم این دست از قوانین باعث می شود‬ ‫تواتر معامالت روی یک فقره چک انجام نش��ود‬ ‫و معامله کنن��دگان دیگر ام��کان انجام مراودات‬ ‫مخفی و زیرمیزی را نخواهند داش��ت‪ .‬دولت ها‬ ‫نی��ز می توانند برای اخذ مالی��ات راحت تر اقدام‬ ‫کنن��د و دقت بیش��تری در این زمینه داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬با توج��ه به مواردی که ذکر ش��د هیچ‬ ‫ش��کی نیس��ت که اج��رای قان��ون جدید چک‬ ‫اقدام بس��یار خوبی است اما با توجه به فرهنگ‬ ‫معامالتی در کشورمان ممکن است مشکالتی را‬ ‫ایجاد کند که پیش تر به ان اشاره شد‪.‬‬ صفحه 15 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪ 16 -1400‬ذی الحجه ‪ 27 - 1442‬ژوئیه‪-2021‬شماره‪-1848‬پیاپی‪3166‬‬ ‫ریشه های فاجعه خوزستان‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪09191251406-88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دردهای خوزستان و مسائل ساختاری ملی‬ ‫علی ربیعی‪ -‬سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬جوامع��ی نظی��ر ای��ران ب��ا انواع��ی از‬ ‫نابرابری دس��ت وپنجه نرم می کنند که عوامل‬ ‫مختلف��ی از جمله ماهیت نهادهای سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی‪ ،‬مسیرهای تاریخی طی شده تا امروز‪،‬‬ ‫سیاس��ت های اعمال شده در چند دهه گذشته‪،‬‬ ‫شرایط بین المللی و تصمیم های مدیران در ان‬ ‫نقش داشته اند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ای��ران در حال حاضر با ‪ ۵‬مس��ئله کالن‬ ‫مواجه است که ظرفیت تبدیل شدن به بحران‬ ‫را دارند؛ نخس��ت تحری��م و اثار ان که تاکنون‬ ‫به دلیل سوءاستفاده تحریم گران و جنگ افروزان‬ ‫اقتصادی‪ ،‬از اثار تحریم سخنی گفته نشده اما‬ ‫امروز ک��ه امریکا و حت��ی رئیس جمهوری ان‬ ‫به شکس��ت تحریم اعتراف ک��رده‪ ،‬برای درک‬ ‫درس��ت و سیاست گذاری مناس��ب می توان به‬ ‫ابعاد ان اش��اره کرد‪ .‬تحریم و جنگ اقتصادی‪،‬‬ ‫اندازه اقتصاد را کوچک و امکان سرمایه گذاری‬ ‫جدید و توس��عه اش��تغال را با مش��کل روبه رو‬ ‫کرده و فقر ناش��ی از تحریم بر فقر س��اختاری‬ ‫بیش از ‪ ۵‬دهه ای ایران اضافه شده است‪.‬‬ ‫مسئله دیگر کروناست که حتی کشورهای با‬ ‫اقتصاد پویا را با مش��کل روبه رو کرده و به طور‬ ‫طبیعی بر کشور در حال گذار و تحریم زده ایران‬ ‫تاثیر منفی بیشتری گذاشته است‪.‬‬ ‫خشکسالی و کم ابی هم بر بستر سیاست های‬ ‫ابی ناپایدار گذش��ته از چند ده��ه قبل امتداد‬ ‫یافت��ه اما در س��ال های اخیر به اوج رس��یده و‬ ‫اثار ان امروز زندگی‪ ،‬درامد و معیش��ت بخش‬ ‫اعظمی از جوامع محلی به ویژه مناطق متکی بر‬ ‫کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫در کنار تمام این مشکالت‪ ،‬اعتماد اجتماعی‬ ‫ن امدن سرمایه اجتماعی از‬ ‫اس��یب دیده و پایی ‬ ‫س��طح فردی‪ ،‬گروهی و نهادی تا س��طح کالن‬ ‫اس��ت که در این مقاله قصد ن��دارم این پدیده‬ ‫را واکاوی کن��م‪ .‬عام��ل پنجم نی��ز بحران های‬ ‫کشورهای همسایه اس��ت که به طور قطع اثار‬ ‫ان متوجه جامعه ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ای��ن روزها خوزس��تان عزی��ز در معرض‬ ‫تحلی��ل و کن��ش و واکنش ه��ای سیاس��ی و‬ ‫اجتماعی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به نظ��ر من ه��ر ‪ ۵‬پدی��ده بیان ش��ده و نیز‬ ‫نابرابری ساختاری در طول بیش از ‪ ۵‬دهه اخیر‬ ‫در شرایط امروز خوزستان تاثیرگذار بوده است؛‬ ‫خوزس��تانی که بیش از ‪ ۸۵‬درصد نفت کشور‬ ‫را تولی��د می کند‪ ،‬بی��ش از ‪ ۳۰‬درصد اب های‬ ‫کشور در ان جریان دارد‪ ۱۵ ،‬درصد محصوالت‬ ‫کشاورزی کشور را تامین می کند و‬ ‫در ای��ام دفاع مقدس نماد مقاومت‪،‬‬ ‫ایث��ار و فداکاری و هم��واره الگویی‬ ‫بی بدی��ل از زندگ��ی صلح امی��ز و‬ ‫همدالنه اق��وام مختلف در کنار هم‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬این روزها حالش خوب‬ ‫نیس��ت و م��ردم خوزس��تان بحق‬ ‫می توانند به ابراز نگرانی خود بپردازند‪.‬‬ ‫ام��روز یکی از مس��ائل این اس��تان‪ ،‬موضوع‬ ‫کم ابی اس��ت‪ .‬البته مس��ئله توزیع و تخصیص‬ ‫منابع کمی��اب همواره در دهه ها و س��ده های‬ ‫اخیر موج��د نظریه های گوناگون��ی بوده و اب‬ ‫هم در کنار زمین قابل بهره برداری و س��رمایه‪،‬‬ ‫یک��ی از انهاس��ت‪ .‬نوع بحران زیس��ت محیطی‬ ‫ک��ه با مناب��ع کمیاب س��روکار دارد‪ ،‬نمی تواند‬ ‫ب��ا تجویزهای س��اده انگارانه و س��طحی مورد‬ ‫رس��یدگی قرار بگیرد‪ .‬بح��ران اخیر در منابع‬ ‫ابی خوزس��تان هم مشمول همین قاعده کلی‪،‬‬ ‫ترکیبی اس��ت از عوامل و متغیرهای بلندمدتی‬ ‫که ریش��ه در س��اختار و س��ازمان اکوسیستم‬ ‫طبیع��ی ان اقلی��م دارد و همین ط��ور عوامل‬ ‫سیاس��ت گذاری دهه هاس��ت ک��ه هماهن��گ‬ ‫و منطب��ق ب��ا برجس��ته ترین ویژگی ه��ای ان‬ ‫اکوسیستم در حال تغییر نبوده است‪.‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت ک��ه خوزس��تان دارای‬ ‫مجموعه ای از مس��ائل و چالش های تاریخی و‬ ‫مزمن اس��ت و از دهه ‪ ۷۰‬به این س��و می توان‬ ‫به دفعات اعتراض های مردمی را در این اس��تان‬ ‫مش��اهده کرد‪ .‬وضعیت اب ش��رب‪ ،‬گردوخاک‬ ‫و ریزگرده��ا‪ ،‬اب موردنی��از برای کش��اورزی‪،‬‬ ‫احساس تبعیض و بی عدالتی در کنار گسترش‬ ‫صنایع باالدس��تی و پایین دس��تی به ویژه نفت‬ ‫و ف��والد از جمل��ه مس��ائلی بوده ک��ه پیش از‬ ‫ن‬ ‫این باعث اعتراضات مردم ش��ده اس��ت‪ .‬بحرا ‬ ‫پنجگان��ه پیش گفته ‪-‬در بن��د ‪ -۲‬نیز به صورت‬ ‫هم بسته و هم افزا در خوزستان خودنمایی کرده‬ ‫ است‪ .‬اس��تان خوزس��تان به عنوان استانی که‬ ‫لکوموتیو اقتصاد کشور است‪ ،‬بیشترین تاثیر را‬ ‫از تحریم های گسترده علیه کشور گرفته است‪.‬‬ ‫ل شرق‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬پروژه اب رسانی شما ‬ ‫خوزس��تان که در ش��ورای اقتصاد نیز تصویب‬ ‫ ش��ده ب��ود و در ص��ورت اجرا‪ ،‬اب ش��رب ‪۱۶‬‬ ‫ش��هر و ‪ ۶۰۰‬روس��تا را تامین می ک��رد و ‪۱۹‬‬ ‫ه��زار هکتار هم به زیر کش��ت مدرن می رفت‪،‬‬ ‫به دلی��ل تحریم ها متوقف ش��د‪ .‬بح��ران دیگر‬ ‫اعتماد و س��رمایه اجتماعی است‪ .‬طبق گزارش‬ ‫مرکز بررس��ی های ریاس��ت جمهوری و مستند‬ ‫به بررس��ی داده ه��ای پیمایش های‬ ‫مل��ی ک��ه در س��ال های ‪ ۹۴‬و ‪۹۵‬‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬وضعیت ش��اخص های‬ ‫س��رمایه اجتماعی در سطوح کالن‪،‬‬ ‫میانه و خرد در اس��تان خوزستان با‬ ‫رتبه هجدهم‪ ،‬مناس��ب نیس��ت‪ .‬در‬ ‫این چارچوب ضروری اس��ت عوامل‬ ‫و ش��رایط موثر بر ضعف س��رمایه اجتماعی در‬ ‫استان‪ ،‬به درستی بررسی شود‪.‬‬ ‫بی��ان ای��ن نکت��ه ک��ه تحریم ها ب��ر اقتصاد‬ ‫خوزس��تان به ش��دت اثرگذار بوده به این معنا‬ ‫نیس��ت که دولت در این اس��تان دس��ت روی‬ ‫دس��ت گذاش��ته بود‪ ،‬بلکه پروژه ها‪ ،‬سیاست ها‬ ‫و اقدامات زیادی در این س��ال ها در خوزستان‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬بهره برداری از فاز نخس��ت‬ ‫طرح ‪ ۵۵۰‬ه��زار هکتاری با یک و نیم میلیارد‬ ‫دالر اعتب��ار ک��ه کمک ش��ایانی به معیش��ت‬ ‫کش��اورزان ک��رده از جمله ای��ن اقدامات بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫افتت��اح پاالیش��گاه گاز بیدبلن��د ‪ ۲‬ب��ا بیش‬ ‫از ‪ ۳‬میلی��ارد دالر اعتب��ار از دیگ��ر طرح های‬ ‫بزرگی اس��ت که در خوزستان در دولت تدبیر‬ ‫ب��ه بهره ب��رداری رس��ید‪ .‬افتتاح پتروش��یمی‬ ‫مسجدس��لیمان‪ ،‬بهره برداری از پروژه ابرسانی‬ ‫غدی��ر (که اگر ای��ن پروژه نبود حتم��ا در ایام‬ ‫خشکس��الی ش��اهد افزای��ش تنش ش��دید در‬ ‫شهرهایی مانند شادگان‪ ،‬دشت ازادگان‪ ،‬بستان‬ ‫و هویزه می بودیم) و تامین ‪ ۵۰‬میلیون دالر از‬ ‫محل صندوق توس��عه برای موض��وع فاضالب‬ ‫اهواز که ازس��وی قرارگاه خاتم االنبیا (ص) در‬ ‫حال اجراس��ت‪ ،‬از دیگر طرح های مهمی است‬ ‫که در خوزس��تان در این دولت به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬با ای��ن وصف‪ ،‬در ش��رایط فعلی وجود‬ ‫یک رویکرد همه جانبه نگ��ر با پرهیز از رویکرد‬ ‫تقلیل گرایانه و ش��ناخت دقی��ق از فرصت ها و‬ ‫تهدیدها برای بهبود وضع استان ضروری است‪.‬‬ ‫‪ .۴‬برای بهبود وضعیت اس��تان خوزس��تان و‬ ‫غلبه ب��ر نگرانی های موجود بای��د گفت وگوی‬ ‫اجتماعی وس��یعی را با مردم س��امان داد و از‬ ‫ش��کل گیری نهادهای مدنی و کنشگری مدنی‬ ‫حمایت کرد‪ .‬توسعه در استان ناشی از رویکرد‬ ‫سیاس��ت های کوتاه م��دت‪ ،‬مرکزگرایانه و حل‬ ‫س��طحی مس��ائل نیس��ت‪ .‬رویکرد به اس��تان‬ ‫باید در قال��ب رویکردی اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی س��امان یابد و بای��د همدلی و وفاق‬ ‫نخب��گان در س��طح منطق��ه ای و پیوس��تگی‬ ‫نخبگان استانی و ملی شکل بگیرد‪.‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫برای خوزستان چه باید کرد؟‬ ‫ناصر کرمی‪ -‬کارش�ناس محیط زیس�ت‪ :‬مشکالت‬ ‫خوزس��تان جدا از دو مس��ئله اصلی دیگ��ر مناطق ایران‬ ‫نیست؛ نخست توسعه نیافتگی و دوم قهقرای سرزمینی به‬ ‫واسطه تحمیل کشاورزی ناپایدار؛ بنابراین تا ایران در مسیر‬ ‫توسعه همه جانبه قرار نگیرد و تا الگوهای ویرانگر کشاورزی‬ ‫و ب��ه تبع ان بهره برداری نادرس��ت از مناب��ع اب و دیگر‬ ‫منابع طبیعی برچیده نشود‪ ،‬نه فقط خوزستان بلکه دیگر‬ ‫مناطق کشور هم روز به روز چشم اندازی ویران تر و ناپایدارتر خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اما به طور مش��خص اگر بر جلگه خوزس��تان و مشکالت کنونی ان‬ ‫تمرکز کنیم این ‪ 10‬مورد را می توان به عنوان اقداماتی ضروری برای‬ ‫نجات خوزستان برشمرد‪:‬‬ ‫کوتاه مدت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ابرسانی اضطراری با تانکر به ویژه به شهرها و روستاهای جنوب‬ ‫و غرب استان‬ ‫‪ -۲‬ترمیم ش��بکه های ابرسانی موجود و راه اندازی تصفیه خانه های‬ ‫جدید برای نقاط بحرانی‬ ‫‪ -۳‬توق��ف طرح های انتقال اب در باالدس��ت اس��تان و‬ ‫اعتمادبخشی به شهروندان در این زمینه‬ ‫‪ -۴‬مهار اثر سد گتوند و دیگر االیندگان اب های استان‬ ‫میان مدت‪:‬‬ ‫‪ -۵‬راه اندازی و توس��عه سیس��تم های شیرین سازی اب‬ ‫دریا برای تامین اب شرب نیمه جنوبی استان‬ ‫‪ -۶‬تقویت خطوط و تاسیس��ات انتق��ال نیرو و تضمین‬ ‫دسترسی پیوسته به برق برای همه شهروندان‬ ‫‪ -۷‬مهار کانون های تولید ریزگرد با تامین حقابه دشت ها و تاالب ها‬ ‫بلندمدت‪:‬‬ ‫‪ -۸‬توس��عه صنایع و فرصت های ش��غلی جایگزین با هدف کاهش‬ ‫وابستگی به کشاورزی‬ ‫‪ -۹‬مهندس��ی معکوس س��رزمین ب��ا هدف رفع اثر هم��ه اقدامات‬ ‫نادرست دهه های گذشته‬ ‫و در نهایت تدوین و اج��رای برنامه جامع انطباق اقلیمی‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر توانمندس��ازی جوامع بومی و افزایش تاب اوری چشم انداز در ابعاد‬ ‫زیست بومی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫توسعه متوازن در خوزستان رعایت نشد‬ ‫محسن هاش�می‪ -‬رییس شورای اسالمی‬ ‫شهر تهران‪ :‬نمی توان وقایع خوزستان را محدود‬ ‫به خشکس��الی و کمبود اب دانست‪ ،‬بلکه توسعه‬ ‫متع��ادل‪ ،‬مت��وازن و پایداری باید کاس��تی های‬ ‫بجامانده از جنگ و مش��کالت پیشین خوزستان‬ ‫را جبران کند‪ .‬توس��عه متع��ادل‪ ،‬توزیع عادالنه‬ ‫مواهب توس��عه بین همه اقشار جامعه بود اما در‬ ‫خوزستان شاهد حضور صنایع بزرگ نفت و فوالد و پتروشیمی و پاالیش‬ ‫هستیم؛ بدون انکه منافع این توسعه به اندازه کافی به میزبان این صنایع‬ ‫برس��د‪ .‬توسعه متوازن‪ ،‬پیشرفت در همه ابعاد جامعه یعنی بهبود سالمت‪،‬‬ ‫اموزش‪ ،‬رفاه و سایر شاخص های جامعه‪ ،‬نه صرفا رشد صنعتی است‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که در خوزستان‪ ،‬تعدادی از شاخص های انسانی و اجتماعی‬ ‫به صورت متوازن رشد نکرده است‪ .‬توسعه پایدار نیز به حفظ محیط زیست‬ ‫در کنار رش��د صنعت توجه دارد و وضعیت امروز خوزس��تان نش��انه های‬ ‫فراوانی از اس��یب های زیس��ت محیطی ناش��ی از فعالیت ه��ای صنعتی‪،‬‬ ‫کش��اورزی و اقتصادی دارد‪ .‬البته مشکالت‪ ،‬محرومیت و نارضایتی امروز‬ ‫منحصر به اس��تان خوزستان نیست‪ .‬تعدادی از مناطق و استان های دیگر‬ ‫کش��ور نیز از این محرومیت رنج می برند و چه بس��ا مشکالت بیشتری از‬ ‫خوزستان داشته باشند و باید به رفع بنیادین و ریشه این مشکالت توجه‬ ‫شود تا در اینده دیر یا زود‪ ،‬شاهد تکرار این نارضایتی ها نباشیم‪ .‬مشکل‬ ‫اصلی امروز کشور‪ ،‬کند یا متوقف شدن روند توسعه است که در ‪ ۱۶‬سال‬ ‫گذش��ته باوجود پیش بینی رش��د اقتصادی ‪ ۸‬درصدی در چشم انداز ‪۲۰‬‬ ‫ساله‪ ،‬رشد محقق شده بسیار کمتر از ان بوده و این میزان رشد پاسخگوی‬ ‫نیاز روزافزون جامعه نبوده و به کوچک تر شدن سفره مردم‪ ،‬بیکاری‪ ،‬تورم‬ ‫و فقر انجامیده اس��ت‪ .‬باتوجه به شرایط موجود‪ ،‬زمان فرافکنی مشکالت‪،‬‬ ‫متهم کردن یکدیگر و تنزل س��طح نگاه کارشناس��ی به مس��ائل جناحی‬ ‫گذشته و اگر به س��رعت روند پیشرفت و رشد اقتصاد‪ ،‬به توسعه متعادل‪،‬‬ ‫متوازن و پایدار ایران نینجامد‪ ،‬شاهد گسترش این مشکالت خواهیم بود‪.‬‬ ‫امیدواریم دولت جدید بتواند به وعده خود عمل کند و روند توسعه کشور‬ ‫را با سرعت به مسیر پیش بینی شده در چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله برساند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حس�ین اخانی‪ -‬استاد گیاه شناس�ی دانشگاه‬ ‫تهران‪ :‬مدت هاست که تمایل ندارم درباره اب بنویسم‪.‬‬ ‫ن��ه اینکه نمی خواهم و به ان فکر نمی کنم؛ دلیلش این‬ ‫است که گاهی از سر نومیدی فکر می کنم کاری از من‬ ‫ساخته نیست‪.‬‬ ‫نه من‪ ،‬که همه کس��انی که سوادش��ان به مراتب از‬ ‫من بیشتر اس��ت بارها و بارها درباره فساد گسترده در‬ ‫صنعت اب و انرژی گفته اند و کسی به انها گوش نداده است‪.‬‬ ‫فیلم مادرکشی که توسط کمیل سوهانی‪ ،‬اتفاقا به سفارش مرکز بررسی های‬ ‫استراتژیک ریاست جمهوری در سال ‪ ،۱۳۹۴‬ساخته شده‪ ،‬پیام کامال مشخصی‬ ‫داش��ت مبن��ی بر اینکه پش��ت سد س��ازی در ای��ران مافیایی ب��زرگ خوابیده‬ ‫اس��ت‪ .‬جالب اس��ت همان دولتی که خود س��ازنده این فیلم بود تبدیل ش��د‬ ‫ب��ه یکی از سدس��ازترین دولت ها و مغز متفکر پش��ت ان فیل��م در دوره دوم‬ ‫روحانی به وزارت نیرو برده شد تا در نقد سیاست های ابی کشور رفتارها اصالح‬ ‫شود‪ .‬این را از این باب می گویم که قبل از مناظره سد سازی چنین پیشنهادی‬ ‫را به من هم دادند‪ .‬در فیلم مادرکشی ن َقلی از عیسی کالنتری شده که می گوید‪:‬‬ ‫«مجریان س��د گتوند را باید محاکمه کرد»‪ .‬عجیب ان است که وقتی ایشان به‬ ‫ریاست سازمان حفاظت محیط زیست گمارده می شود‪ ،‬بدتر از اسالف اش مجوز‬ ‫ساخت سدهای جدید و پروژه های به مراتب ویرانگر انتقال اب را صادر می کند‪.‬‬ ‫بس��یاری از من می پرسند چاره چیست؟ پاسخ من همیشه این بوده و هست‬ ‫که نگهداری اب در س��رزمین خشک ایران در پشت سدها کاری اشتباه است‪.‬‬ ‫ما چاره ای جز برداش��تن س��دها و اص�لاح توازن هیدرولوژیک کش��ور نداریم‪.‬‬ ‫اب در ای��ران باید ب��ه ابخوان ها ب��رود و میزان مصرف اب متناس��ب با حجم‬ ‫ابخوان ها مدیریت ش��ود‪ ،‬اما از خودم می پرس��م مگر می شود ‪ ۷۰۰‬سد ایران را‬ ‫برداشت؟ اگر این سدها را بردارند با این جغرافیایی که بر مبنای ساخت سدها‬ ‫درس��ت کرده اند چه کنند‪ .‬مگر می ش��ود ‪ ۱۰‬میلیون جمعیت تهران و کرج را‬ ‫بدون این س��دها س��یراب کرد؟ این سدها ساخته ش��ده اند که با بزرگ شدن‬ ‫ش��هرها‪ ،‬اقتصادی برمبنای بازی زمین و مسکن شکل گیرد‪ .‬این سدها توسط‬ ‫تکنوکرات های شهرنش��ین در س��اختمان های مجلل باالی شهر تهران طراحی‬ ‫شده اند‪ .‬فرایند مطالعات و ساخت انها اولویت شرکت های قدرتمندی است که‬ ‫در ساخت و مشاوره سدها منافعی بسیار کالن دارند‪.‬‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫ایا باید گذاش��ت که ناارامی کش��ور را بگیرید و مردم در رنج و عذاب باشند؟‬ ‫م��ن پاس��خی برای این س��وال ن��دارم‪ .‬چه کس��ی می تواند ح��دود ‪ ۴ ،۳‬دهه‬ ‫سیاس��ت های نادرست کش��ور را تغییر دهد‪ .‬برداشتن حتی یک خشت از این‬ ‫س��اختمان بدقواره ممکن است باعث فرو ریختنش شود‪ .‬اگر امثال کالنتری به‬ ‫انچه می گفتند باور داش��تند‪ ،‬باید در دوران چهارساله مدیریت شان بر سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬مجریان گتوند را به دادگاه می بردند‪ .‬کاش انهایی که‬ ‫امروز در خوزس��تان فریاد بی ابی س��ر می دهند‪ ،‬به طراحی و افتتاح س��دهای‬ ‫جدید دیگر در این اس��تان و مجاور ان اعتراض کنند‪ .‬یکی از انها سد چمشیر‬ ‫در ‪ ۲۵‬کیلومتری گچس��اران است‪ .‬یکی از مهندسان یک شرکت بزرگ مشاور‬ ‫سدس��از در ایران ‪ ۲‬بار به اتاق من امد و اس��نادی را به من نش��ان داد که این‬ ‫س��د نیز درست مانند گتوند روی سازند نمکی گچساران قرار می گیرد و فاجعه‬ ‫گتوند ‪ ۲‬به زودی با افتتاح ان سد تکرار می شود‪.‬‬ ‫حرفش مس��تند و منطقی بود؛ س��ازند گچس��اران کل منطقه را گرفته و هر‬ ‫س��دی در هر نقطه ای در ان منطقه س��اخته ش��ود‪ ،‬عاقبتش مانند سد گتوند‬ ‫است‪.‬‬ ‫متاسفانه این مهندس دلسوز نه جرات کرد مدارک را به من بدهد و نه حتی‬ ‫ش��ماره تلفنش را به من داد‪ .‬وقتی رفت دس��ت بر پیشانی گرفتم که اخر چه‬ ‫ش��ده که مهندس باس��ابقه شرکت مشاور سد سازی کش��ور دست به دامن من‬ ‫گیاه ش��ناس می ش��ود اما خودش جرات نمی کند در همان شرکت به مدیرانش‬ ‫بگوید دس��ت از جنایت دیگری در خوزس��تان بردارید؛ این اس��ت دلیل فاجعه‬ ‫امروز خوزستان‪.‬‬ ‫دالیل بحران اب در کشور‬ ‫محمد طبیبیان‪ -‬اقتصاددان‪ :‬این روز ها سروصدای زیادی پیرامون‬ ‫ت��راژدی اب به هوا اس��ت؛ البته یک تراژدی هم هس��ت‪ .‬روش��نفکران و‬ ‫روزنامه ن��گاران و فع��االن اینترنت��ی بس��یار قلم فرس��ایی می کنن��د و‬ ‫حکومتگران هم به نظر می رس��د س��اکت هستند‪ .‬کس��ی مسئول نیست!‬ ‫اما یادمان باش��د که هر نوع س��روصدا باید در زمان خودش بلند می ش��د‪،‬‬ ‫نه زمانی که بس��یار دیر اس��ت‪ .‬این می شود شیون بعد از مرگ عزیزان که‬ ‫نتیجه ای هم ندارد‪ .‬از قبل باید برنامه ریزی و تدارک می ش��د و هوشیاری‬ ‫می بود و گفتمان ایجاد می شد‪ .‬از دهه ‪ 70‬و در برنامه دوم ظهور بحران اب پیش بینی‬ ‫ش��د و تدابیر کارشناسی از طرف س��ازمان برنامه وقت مطرح شد که این پیشنهاد ها‬ ‫در دولت و مجلس رقیق و در نهایت برخی نکات قانون هم ش��د؛ اما قانون َکل ال َعدم؛‬ ‫یعنی نه دس��تگاه های اجرایی مربوط اقدامی کردند‪ ،‬نه دستگاه های نظارتی توجه و‬ ‫نه افکار عمومی الاقل در بین روش��نفکران عنایتی کرد‪ .‬طی سال ها افراد مختلف در‬ ‫زمینه بحران اب هش��دار داده اند اما گوش بدهکاری یافت نشد‪ .‬بحران مشابهی را در‬ ‫صنعت و بازار برق داریم‪ .‬در یکی از مجالس گذش��ته تثبیت نرخ اب و برق را قانون و‬ ‫ای��ن را هدیه به ملت ایران معرفی کردند و امروز ملت ایران هدیه ارس��الی را دریافت‬ ‫می کند‪ .‬س��رمایه گذاری مکفی انجام نشده‪ ،‬بخش های مربوط گردش مالی مناسبی‬ ‫ندارند و این در کنار مدیریت های سیاس��ی و ضعیف‪ ،‬عامل بحران است‪ .‬بررسی های‬ ‫سازمان های وابسته به سازمان ملل به دفعات تاکید می کند که بحران اب در بسیاری‬ ‫از کش��ور ها مربوط به مدیریت ناکارامد منابع اب از جمله قیمت گذاری غلط اس��ت‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم مش��خصا اسیب شناس��ی کنیم باید بپرسیم که چرا نظرات‬ ‫و بررس��ی های کارشناس��ی مختلف در سیستم سیاس��ی موردتوجه قرار‬ ‫نگرفته اس��ت؟ دو جواب برای این پرس��ش موجود است که یکی را مطرح‬ ‫می کنم و ان اینکه پیوند سیس��تماتیک بین کارشناس��ی و تصمیم گیری‬ ‫گسس��ته است‪ .‬در کشور ما این پیوند را س��ازمان برنامه ایجاد می کرد‪ .‬در‬ ‫بسیاری از سال ها روسای سازمان برنامه خودشان‪ ،‬پیگیر طرح های نیرو و‬ ‫اب بودن��د‪ .‬به هر فالکتی بود منابعی تعیین و در مراکز تصمیم گیری مثل‬ ‫دولت و مجلس از برنامه های مسئوالن ان بخش ها پشتیبانی کارشناسی می کردند؛‬ ‫ان سال هایی که عمده همین ظرفیت های در حال فرسایش موجود ایجاد شد‪ .‬شاید‬ ‫اگر بخواهیم بر یک نقطه زمانی تش��دید این گرفتاری ها انگشت بگذاریم روزی است‬ ‫که چند دهه قبل یک رئیس جمهوری گفت ما رئیس سازمان برنامه ای نمی خواهیم‬ ‫که ما به حرف او گوش بدهیم‪ ،‬کسی را می خواهیم که او به سخن ما گوش و حکم ما‬ ‫را اج��را کند‪ .‬البته یک رئیس جمهوری هم کال نهاد برنامه ریزی را تعطیل کرد و پس‬ ‫از ان قاعده لزوم رئیس گوش بفرمان برای ان سازمان با شدت بیشتری ادامه یافت‪.‬‬ ‫مش��کل ب��رق و اب ب��ا اقدام��ات وصله پین��ه ای و مره��م موقتی حل نمی ش��ود؛‬ ‫برنامه ریزی وسیع و سیاس��ت گذاری برمبنای مطالعات کارشناسی الزم است‪ .‬برای‬ ‫این کار نیز تشکیالت کارشناسی ستادی و بخشی باید تقویت شوند و مدیران کاربُر‪،‬‬ ‫تحصیلکرده صحیح (دانشجویی تمام وقت) و الیق‪ ،‬دارای استقالل شخصیت بر کار ها‬ ‫گماره شوند‪ ،‬وگرنه از یک بحران به بحران بزرگ تر جابه جا خواهیم شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
روزنامه صمت 1654

روزنامه صمت 1654

شماره : 1654
تاریخ : 1399/08/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!