روزنامه صمت شماره 1843 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1843

روزنامه صمت شماره 1843

روزنامه صمت شماره 1843

‫عید سعید قربان را به تمام مسلمین جهان تبریک می گوییم‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫کل منطقه اسالمی‪ ،‬میدان سربرافراشتن‬ ‫مقاومت در مقابل شرارت ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1843‬پیاپی ‪3161‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اثرات قطع برق‬ ‫بر صنعت کشور‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫برنامه های راهبردی توسعه‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫پیشنهاداتی برای‬ ‫توسعه همکاری‬ ‫ایران و ترکمنستان‬ ‫کمبود سیمان به شرایط‬ ‫اضطرار رسید‬ ‫از ‪ OMO‬تا‬ ‫ازادسازی نرخ سود‬ ‫گفت و گو‬ ‫مراجع رسمی تنها نرخ‬ ‫«رشد اسمی» را‬ ‫اعالم می کنند‬ ‫تحلیل روز‬ ‫‪4‬‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫چرا نرخ سود مصوب بانک مرکزی نادیده گرفته می شود؟‬ ‫رخنه در سقف نرخ سود‬ ‫اگر نگاهی به کامنت های کاربران شبکه های اجتماعی در پیج بانک های خصوصی و دولتی‬ ‫بیندازیم با انبوهی از گله و شکایت نسبت به نحوه ارائه تسهیالت بانکی به افراد مواجه می شویم‬ ‫که عمدتا مربوط به تضامین سفت وس��خت بانک ها می ش��وند‪ .‬بس��یاری نیز به باال بودن نرخ‬ ‫س��ود واقعی وام های بانکی گالیه دارند‪ ،‬زیرا تقریبا همه اش��خاص حقیقی که موفق به عبور از‬ ‫هفت خوان بانک ها برای دریافت وام ش��ده اند معتقدند نرخ س��ودی که از س��وی بانک مرکزی‬ ‫اعالم می ش��ود‪ ،‬هیچ گاه از س��وی بانک ها رعایت نمی ش��ود‪ .‬به نحوی که بانک ها با ترفندهای‬ ‫گوناگون کاری می کنند که نرخ س��ود تسهیالت تا جای ممکن به نرخ تورم نزدیک شود‪ .‬البته‬ ‫فعاالن بانکی هم با تاکید بر لزوم دوام اوردن بانک ها در رقابت ش��دید برای جذب سپرده گذار‪،‬‬ ‫از نرخ سود سپرده به عنوان ابزاری برای تامین منابع مالی نام می برند‪ .‬اما در مقابل برای جذب‬ ‫س��پرده نیز بانک ها مجبور به تخصیص تسهیالت به اقشار گوناگون هستند؛ در ان صورت هم‬ ‫موضوع نرخ سود تسهیالت مطرح می شود که اگر از نرخ تورم کمتر باشد به معنای ضررده بودن‬ ‫هرگونه تسهیالتی است که بانک در اختیار مشتریان قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫رشد منفی ‪ 4 . 6‬درصدی‬ ‫در دولت دوازدهم‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در پیامی به مس��لمانان جهان به مناس��بت ایام حج‪ ،‬اس��تمرار حسرت‬ ‫دل های مشتاق از حضور در ضیافت بیت اهلل را امتحانی گذرا خواندند و با تاکید بر لزوم کمرنگ نشدن‬ ‫پیام ه��ای حج‪ ،‬مقاومت در براب��ر قدرت های متجاوز به ویژه امریکا را از جمل��ه این پیام های متعالی‬ ‫دانس��تند‪ .‬ایشان ضمن اشاره به مشکالت و ناگواری های دنیای اسالم‪ ،‬سربرافراشتن عناصر مقاومت‬ ‫و بیداری به خصوص در فلس��طین‪ ،‬یمن و عراق را از واقعیت های امیدافرین منطقه خواندند و تاکید‬ ‫کردند‪ :‬وعده صادق الهی‪ ،‬نصرت مجاهدان است و نخستین اثر این مجاهدت‪ ،‬بازداشتن امریکا و دیگر‬ ‫زورگویان از دخالت و شرارت در کشورهای اسالمی است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بحران ساخت وساز و صعود قیمت ها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15-11-7‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫تعیین قیمت نان در دستور کار‬ ‫ستاد اقتصادی دولت‬ ‫برقی که مسکن را گرفت‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1843‬‬ ‫پیاپی ‪3161‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت موسم حج‬ ‫سرمقاله‬ ‫اثرات‬ ‫قطع برق بر‬ ‫صنعت کشور‬ ‫ساسان قاسمی‬ ‫مشاور مدیریت و بهره وری سازمانی‬ ‫امس��ال نیز طبق روال ‪ ۳ ،۲‬سال گذشته‪،‬‬ ‫ش��اهد خاموش��ی ها و قطع برق اعالم ش��ده‬ ‫و گاه برنامه ری��زی و اع�لام نش��ده بودی��م‪.‬‬ ‫ام��روزه ب��رق و نقش ان در زندگ��ی روزمره‬ ‫جوامع و کس��ب وکارها‪ ،‬حیاتی است‪ .‬چه بسا‬ ‫ج��ان بس��یاری از انس��ان ها به وی��ژه در این‬ ‫عصر همه گیری وی��روس کووید‪ ۱۹-‬در گرو‬ ‫تداوم جریان الکتریس��یته و حیات بس��یاری‬ ‫از کس��ب وکارها وابس��ته به تمین برق پایدار‬ ‫است‪ .‬از یک طرف خشکسالی و کاهش حجم‬ ‫اب پش��ت سدها موجب ش��ده برق تولیدی‬ ‫نیروگاه ها کاهش یابد و از طرف دیگر ورود به‬ ‫فصل گرما و استخراج رمزارزها باعث افزایش‬ ‫مصرف برق در کش��ور شده است‪ .‬هر دو این‬ ‫عوام��ل باعث بروز خاموش��ی ها‪ ،‬قطع برق و‬ ‫نوسانات جریان برق شده است‪.‬‬ ‫خاموشی ها و نوسانات جریان برق مشکالت‬ ‫زی��ادی را ب��رای ش��هروندان ایج��اد کرده و‬ ‫موجب اختالل در زندگی انها ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫توقف کار چراغ ه��ای راهنمایی و رانندگی و‬ ‫ایج��اد تصادف ها‪ ،‬از کار افتادن اسانس��ورها‬ ‫و مش��کالت روحی و روانی پیش امده برای‬ ‫شهروندان ناش��ی از گیر افتادن در اسانسور‪،‬‬ ‫از کار افت��ادن تجهی��زات پزش��کی موردنیاز‬ ‫ب��رای تداوم حیات بیم��اران‪ ،‬به ویژه بیماران‬ ‫کرونای��ی و‪ ...‬همه از تبع��ات قطع برق برای‬ ‫ش��هروندان هس��تند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬قطع برق‬ ‫پیامدهای گاه بس��یار سنگین و جبران ناپذیر‬ ‫برای کس��ب وکارها به ویژه صنایع دارد که از‬ ‫جمل��ه انها می ت��وان به وقف��ه در کار تولید‪،‬‬ ‫اس��یب دیدن تجهیزات ارزشمند کارخانه ای‬ ‫و کارگاهی‪ ،‬خراب شدن دستگاه های برقی و‬ ‫موارد دیگر اشاره کرد‪.‬‬ ‫ش��اید بتوان گفت صنایع ب��زرگ تولیدی‪،‬‬ ‫به ویژه صنایع فوالدی که وابس��تگی شدیدی‬ ‫به برق دارند‪ ،‬بیشترین خسارت را از قطع برق‬ ‫به وی��ژه قطع برق برنامه ریزی نش��ده متحمل‬ ‫می ش��وند‪ .‬واحدهای تولی��دی و صنعتی به‬ ‫اندازه کافی با مشکالت زیادی که در شرایط‬ ‫سخت اقتصادی برای انها ایجاد شده‪ ،‬دست‬ ‫و پنجه نرم می کنند و اگر سیاست قطعی برق‬ ‫برای واحدهای تولیدی و صنعتی ادامه یابد‪،‬‬ ‫به طور حتم اسیب بیشتری به صنعت کشور‬ ‫وارد می شود‪ .‬نکته قابل تامل در این میان این‬ ‫اس��ت که قطع برق ای��ن صنایع بزرگ عالوه‬ ‫بر خسارت ها و اس��یب هایی که به خود انها‬ ‫وارد می اورد‪ ،‬می تواند خسارت های سنگینی‬ ‫نیز برای صنایع پایین دس��تی انها ایجاد کند‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬وارد امدن اس��یب جدی به هر‬ ‫یک از بخش های زنجیره تولید و تامین فوالد‬ ‫که برای کش��ور بس��یار راهبردی و حساس‬ ‫است‪ ،‬می تواند س��ایر بخش های این زنجیره‬ ‫را دچار مش��کالت بسیار جدی کند‪ .‬هرچند‬ ‫قطعی برق می تواند چه برای شهروندان و چه‬ ‫برای صنایع و کس��ب وکارها از انواع مختلف‬ ‫مش��کالتی را ایجاد کند‪ ،‬اما دامنه و ش��دت‬ ‫ای��ن مش��کالت در صنایع م��ادر و راهبردی‬ ‫مانن��د صنعت فوالد می تواند بیش��تر باش��د‪.‬‬ ‫قطعی برق در یک نانوایی ممکن اس��ت برای‬ ‫مثال تولید نان را برای ‪ 2‬س��اعت با مش��کل‬ ‫مواجه کند و تنها نارضایتی برخی شهروندان‬ ‫را در پی داش��ته باشد‪ .‬همچنین قطعی برق‬ ‫در کارخانه تولید پوش��اک فقط باعث تولید‬ ‫پوش��اک با تاخیر می شود یا حتی قطعی برق‬ ‫در صنعت خودرو سازی عالوه بر توقف تولید‬ ‫خودرو می تواند نارضایتی مشتریان را در پی‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬اما این اتفاق در یک مجتمع‬ ‫ب��زرگ تولید ف��والد عالوه بر خس��ارت های‬ ‫زی��ادی ک��ه ممکن اس��ت ب��ه تجهی��زات و‬ ‫ماش��ین االت وارد کند‪ ،‬صنایع پایین دست را‬ ‫که وابس��تگی شدیدی به محصوالت فوالدی‬ ‫تولیدی دارند دچار مش��کل می کند؛ به طور‬ ‫مث��ال ایجاد مش��کل در رون��د تولید تختال‬ ‫ف��والدی می توان��د در روند تولی��د ورق های‬ ‫ف��والدی‪ ،‬تولید لوله و پروفی��ل‪ ،‬تولید لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬تولید خودرو‪ ،‬تولید مخازن‪ ،‬تولیدات‬ ‫صنایع غذایی و تولیدات بس��یاری از صنایع‬ ‫دیگر در کش��ور خل��ل ایجاد کن��د؛ بنابراین‬ ‫می ت��وان دی��د که خس��ارت هایی ک��ه قطع‬ ‫ب��رق می تواند برای صنای��ع راهبردی و مادر‬ ‫مانند صنعت فوالد ایج��اد کند از نظر اندازه‬ ‫و ش��دت قابل مقایس��ه با صنایع دیگر نیست‬ ‫و دومینووار بس��یاری از صنایع را تحت تاثیر‬ ‫ق��رار می دهد و حتی اقتصاد کش��ور را دچار‬ ‫مشکل می کند‪.‬‬ ‫کل منطقه اسالمی‪ ،‬میدان سربرافراشتن مقاومت در مقابل شرارت ‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای در پیام��ی به مس��لمانان جهان‬ ‫به مناسبت ایام حج‪ ،‬استمرار حسرت دل های مشتاق از حضور در‬ ‫ضیافت بیت اهلل را امتحانی گذرا خواندند و با تاکید بر لزوم کمرنگ‬ ‫نش��دن پیام های حج‪ ،‬مقاومت در برابر قدرت های متجاوز به ویژه‬ ‫امریکا را از جمله این پیام های متعالی دانستند‪.‬‬ ‫ایش��ان ضمن اشاره به مش��کالت و ناگواری های دنیای اسالم‪،‬‬ ‫سربرافراش��تن عناصر مقاومت و بیداری به خصوص در فلسطین‪،‬‬ ‫یمن و عراق را از واقعیت های امیدافرین منطقه خواندند و تاکید‬ ‫کردند‪ :‬وعده صادق الهی‪ ،‬نصرت مجاهدان است و نخستین اثر این‬ ‫مجاهدت‪ ،‬بازداش��تن امریکا و دیگر زورگویان از دخالت و شرارت‬ ‫در کشورهای اسالمی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم رهبری در‬ ‫متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی امده است‪ :‬امسال نیز امت‬ ‫اس�لامی از نعمت عظیم حج محروم ماندند و دل های مش��تاق‪ ،‬با‬ ‫اه و افس��وس‪ ،‬ضیاف��ت در خانه محترمی را ک��ه خدای حکیم و‬ ‫رحیم برای مردم بنا نهاده است‪ ،‬از دست دادند‪ .‬این دومین سال‬ ‫اس��ت که موسم ش��ادمانی و بهجت معنوی حج‪ ،‬به موسم فراق و‬ ‫حس��رت تبدیل می شود و بالی بیماری همه گیر و شاید نیز بالی‬ ‫سیاس��ت های حاکم بر حرم ش��ریف‪ ،‬چشم مش��تاق مومنان را از‬ ‫مش��اهد ه نماد وحدت و عظمت و معنویت امت اس�لامی محروم‬ ‫می سازد و این قل ه پرشکوه و سرافراز را با ابر و غبار می پوشاند‪.‬‬ ‫ای��ن امتحانی همچ��ون دیگر امتحان های گ��ذرای تاریخ امت‬ ‫اس�لامی اس��ت که می تواند فردایی تابناک در پی داش��ته باشد؛‬ ‫مهم ان اس��ت که حج در ش��اکل ه حقیقی اش‪ ،‬در دل و جان احاد‬ ‫مسلمانان زنده بماند و اکنون که کالبد مناسکی ان موقتا حضور‬ ‫ندارد‪ ،‬پیام متعالی ان کمرنگ نش��ود‪ .‬امسال‪ ،‬حج بیت معظم در‬ ‫دسترس نیست ولی توجه به رب البیت و ذکر و خشوع و تضرع و‬ ‫استغفار در دسترس است؛ حضور در عرفات میسر نیست اما دعا‬ ‫و مناجات معرفت افزا در روز عرفه میس��ر اس��ت؛ َرمی شیطان در‬ ‫منا ممکن نیست اما دفع و طرد شیاطین قدرت طلب در همه جا‬ ‫ممکن است؛ حضور یکپارچ ه بدن ها در گِرد کعبه فراهم نیست اما‬ ‫حضور یکپارچ ه دلها بر گِرد ایات روش��ن قران کریم و اعتصام به‬ ‫حبل هّ‬ ‫ الل وظیف ه همیشگی است‪ .‬در بخش دیگری از این پیام امده‬ ‫اس��ت‪ :‬هم ه سخن جمهوری اس�لامی ایران که دنیای استکبار را‬ ‫نگران و خشمگین کرده است‪ ،‬دعوت به مقاومت است‪ .‬مقاومت در‬ ‫برابر دخالت و شرارت امریکا و دیگر قدرت های متجاوز و به دست‬ ‫گرفتن سررشت ه اینده دنیای اسالم با تکیه بر معارف اسالمی‪.‬‬ ‫طبیعت��ا امریکا و همراهانش در براب��ر عنوان «مقاومت» دچار‬ ‫حساس��یتند و به انواع دش��منی با «جبه ه مقاومت اسالمی» کمر‬ ‫بس��ته اند‪ .‬همراهی برخی از دولت های منطقه با انان نیز واقعیت‬ ‫تلخی در جهت تداوم ان ش��رارت ها است‪ .‬واقعیت های صحنه در‬ ‫منطق ه اسالمی بر این امید می افزاید و ان عزم را تقویت می کند‪.‬‬ ‫از س��ویی ناگواری های دنیای اس�لام‪ ،‬عقب ماندگی های علمی و‬ ‫وابس��تگی های سیاس��ی و نابس��امانی های اقتصادی و اجتماعی‪،‬‬ ‫م��ا را در براب��ر وظیفه ای بزرگ و مجاهدتی خس��تگی ناپذیر قرار‬ ‫می دهد؛ فلس��طین مغصوب‪ ،‬ما را به یاری می طلبد؛ یمن مظلوم‬ ‫و خون ال��ود دل ه��ا را به درد می اورد؛ مصائب افغانس��تان همه را‬ ‫نگران می س��ازد؛ حوادث تلخ در عراق و س��وریه و لبنان و برخی‬ ‫دیگر از کش��ورهای مس��لمان که دست شرارت و دخالت امریکا و‬ ‫یارانش در ان مشهود است‪ ،‬غیرت و همت جوانان را برمی انگیزد‬ ‫و از سوی دیگر‪ ،‬سر برافراشتن عناصر مقاومت در هم ه این خطه ‬ ‫حساس و بیداری ملت ها و انگیزش نسل جوان و پرنشاط‪ ،‬دل ها را‬ ‫لبریز از امید می کند‪ .‬در ادامه این پیام امده است‪ :‬تالش تبلیغاتی‬ ‫امریکایی��ان ب��رای تحریف عزم و خواس��ته و عمل جوانان غیور و‬ ‫عناصر «مقاومت» در عراق و س��وریه و لبنان و دیگر کش��ورها و‬ ‫منتسب کردن ان به ایران یا هر مرجع دیگر‪ ،‬توهین به ان جوانان‬ ‫ش��جاع و بیدار و ناش��ی از نبود فهم و درک درست امریکایی ها از‬ ‫ملت های این منطقه اس��ت‪ .‬همین درک غلط موجب شد امریکا‬ ‫در افغانستان تحقیر شود و پس از ان ورود پرسروصدا در ‪ 20‬سال‬ ‫پی��ش و پس از به کار بردن س�لاح و بم��ب و اتش در برابر مردم‬ ‫بی دف��اع و غی��ر نظامی‪ ،‬خ��ود را در باتالق حس کند و نیرو و ابزار‬ ‫نظامی خود را از ان بیرون برد‪ .‬البته ملت بیدار افغان باید مراقب‬ ‫ابزارهای اطالعاتی و سالح های جنگ نرم امریکا در کشورش باشد‬ ‫و هشیارانه در برابر ان بایستد‪ .‬ملت های منطقه نشان داده اند که‬ ‫بی��دار و هش��یارند و راه و رویکرد ان��ان از برخی دولت ها که برای‬ ‫راضی نگه داش��تن امریکا حتی به خواس��ت ه او در مس��ئل ه حیاتی‬ ‫فلس��طین تن می دهند‪ ،‬جدا است‪ .‬دولت هایی که با رژیم غاصب‬ ‫صهیونیست‪ ،‬اشکار و پنهان‪ ،‬ن َرد دوستی می بازند‪ ،‬یعنی حق ملت‬ ‫فلس��طین را در میهن تاریخی اش انکار می کنند‪ .‬این‪ ،‬دس��تبرد‬ ‫به س��رمای ه فلسطینی ها اس��ت‪ .‬انها به تاراج سرمایه های طبیعی‬ ‫کش��ورهای خود بسنده نکردند و اکنون سرمای ه ملت فلسطین را‬ ‫تاراج می کنند‪ .‬منطق ه ما و حوادث سریع و گوناگون ان‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫درس ها و عبرت ها اس��ت؛ از س��ویی قدرت ناش��ی از مجاهدت و‬ ‫مقاومت در برابر زورگوی متجاوز و از سویی ذلت ناشی از تسلیم‬ ‫و اظهار ضعف و تحمل تحمیل های او‪.‬‬ ‫تمامی ادارات تهران و البرز تا یکشنبه تعطیل شد‬ ‫سفر ممنوع؛ بانک ها هم تعطیل است‬ ‫س��خنگوی دولت اعالم کرد‪ :‬تمامی ادارات اس��تان های تهران و‬ ‫البرز از سه شنبه این هفته تا یکشنبه هفته اینده تعطیل است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی ربیعی با اعالم این خبر افزود‪ :‬بنا بر پیشنهاد‬ ‫قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی‪ ،‬اجتماعی و انتظامی س��تاد ملی‬ ‫کرونا و موافقت رئیس جمهوری تمامی ادارات اس��تان های تهران‬ ‫و البرز از امروز (سه شنبه) تا یکشنبه هفته اینده تعطیل است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بن��ا بر این مصوبه تردد از این اس��تان ها ممنوع‬ ‫ب��وده و در ص��ورت رعایت نکردن عالوه بر جریم��ه‪ ،‬خودرو نیز از‬ ‫مس��یرها بازگردانده خواهد شد‪ .‬موضوع استمرار ممنوعیت تردد‬ ‫ب��ه ش��هرهای قرمز و نارنجی براس��اس طرح مدیریت هوش��مند‬ ‫محدودیت ها ادامه داشته و براساس وضعیت شهرها اطالع رسانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ین قاسمی‪ ،‬دبیر کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد مقابله با‬ ‫کرونا نیز با اش��اره به تعطیالت پایان هفته گفت‪ :‬ورود خودروهای‬ ‫ش��خصی با پالک غیربوم��ی به ش��هرهای دارای وضعیت قرمز و‬ ‫نارنجی ممنوع اس��ت و این خودروها مش��مول جریمه می شوند‪.‬‬ ‫تنها تردد بین شهرهای زرد قابل انجام است؛ بنابراین کماکان این‬ ‫ممنوعیت ورود خودروهای شخصی با پالک غیربومی به شهرهای‬ ‫قرمز و نارنجی و بالعکس به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫وی درباره چگونگی برگزاری مراسم عرفه‪ ،‬عید غدیر‬ ‫و محرم ادامه داد‪ :‬ما باید براساس شرایط کشور در این‬ ‫زمینه اقدامات الزم را انجام دهیم‪ .‬واقعیت نیز این است‬ ‫که در ش��رایط پیک پنجم هس��تیم و وضعیت بیماری‬ ‫مطلوب نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئی�ات تعطیل�ی و محدودیت ه�ای‬ ‫کرونایی‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬ق��رارگاه عملیاتی مقابله ب��ا کرونا جزئیات‬ ‫تعطیلی ها و اعمال محدودیت های تهران و البرز را اعالم کرد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬اعم��ال محدودیت ها از س��اعت ‪ ۱۸:۰۰‬روز دوش��نبه مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۴/۲۸‬ش��روع و تا ساعت ‪ 7‬صبح روز دوشنبه‪۱۴۰۰/۵/۴ ،‬‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬خروج خودروهای شخصی‪ ،‬با پالک استان های تهران و البرز‬ ‫و ورود خودروهای ش��خصی با پالک های دیگر ش��هرها به تهران و‬ ‫البرز ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬س��فر از‪/‬ب��ه کلیه ش��هرهای دارای وضعیت قرم��ز کرونایی‬ ‫سراسرکشور‪ ،‬مطلقا ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬عوام��ل نی��روی انتظام��ی و پلی��س راهنمایی و‬ ‫رانندگی‪ ،‬به منظورجلوگیری از تردد خودروها به صورت‬ ‫محس��وس و نامحسوس‪ ،‬نسبت به تشدید کنترل ها در‬ ‫مب��ادی اصل��ی و فرعی ورودی و خروجی به مقاصد دو‬ ‫استان اقدامات الزم را انجام می دهند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬خودروهای ش��خصی دارای پالک این دو استان‪،‬‬ ‫چنانچه برای خروج مراجعه کردند‪ ،‬عودت و در صورت‬ ‫تمکین نکردن‪ ،‬عالوه بر اعمال قانون‪ ،‬عودت می شوند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬نیروی انتظامی و فرمانداری ها در فاصله زمانی یادش��ده در‬ ‫بند(‪ )۱‬از صدور مجوز تردد غیراضطراری تعریف شده قبلی‪ ،‬مطلقا‬ ‫خ��ودداری می کنند و تمامی مجوزهای صادره قبل از این مصوبه‪،‬‬ ‫غیرقابل استفاده و باطل اعالم می شود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬وزارت راه و شهرس��ازی حداکثر همکاری های الزم را برای‬ ‫کنترل مسیرها و مسدود کردن محورهای مورد درخواست نیروی‬ ‫انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی به عمل می اورد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬اس��تانداران و فرمانداران سراس��ر کش��ور‪ ،‬به فوریت ضمن‬ ‫تشکیل جلسات استانی و شهرستانی ستاد مدیریت بیماری کرونا‬ ‫و اعمال مقررات محدودیت های کرونایی‪ ،‬براس��اس رنگ بندی هر‬ ‫صرفه جویی ‪ ۲.۷‬میلیون دالری با انتقال سرورهای تلگرام‬ ‫وزیر ارتباطات که برای پاسخ به سوال نمایندگان در صحن علنی مجلس حاضر‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬نتوانس��ت انها را قانع کند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬عباس مقتدایی و تعدادی از‬ ‫نمایندگان از وزیر ارتباطات س��والی را درباره وضعیت سرورهای پیام رسان تلگرام‬ ‫مطرح کردند که در نهایت پس از ش��نیدن سخنان و توضیحات محمدجواد اذری‬ ‫ت و فناوری اطالعات گفت‪ :‬برای‬ ‫جهرمی از پاس��خ های او قانع نشدند‪ .‬وزیر ارتباطا ‬ ‫محاس��به ترافیک تلگرام نه تنه��ا یک ریال از مردم پول اضاف��ه نگرفته ایم‪ ،‬بلکه با‬ ‫انتقال س��رورهای تلگرام‪ ۲.۷ ،‬میلیون دالر صرفه جوی��ی ارزی کردیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ت در ایران ‪ ۱۴۰‬هزار دالر بود (با نرخ هر س��رور ‪ ۲‬هزار‬ ‫مجم��وع دارای��ی تلگرام برای ارائه خدم ‬ ‫دالر) که با نرخ دالر ان س��ال‪ ۶۰۰ ،‬میلیون تومان می ش��ود‪ .‬مجموع پهنای باند متصل تلگرام‪،‬‬ ‫‪ ۳۲۰‬گیگابیت برثانیه بوده که در پیک ‪ ۱۸۰‬گیگابیت بر ثانیه ان مصرف شده است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مذاکره با تلگرام‪ ،‬دستوری بود که حاکمیت در مقطعی برای ما صادر کرد و انجام دادیم‪ .‬ان‬ ‫زمان بیش از ‪ ۷۰‬درخواس��تی که جمع بندی ش��ده و برای تلگرام ارسال شده بود‪ ،‬در ‪ 5‬مصداق‬ ‫مس��دود ش��د اما در ادامه چون تلگرام مس��ائل امنیتی ما را نپذیرفت‪ ،‬دستگاه امنیتی شکایت‬ ‫کردند و طی روالی این پیام رس��ان خارجی مسدود شد‪ .‬وزیر ارتباطات افزود‪ :‬سوال نمایندگان‬ ‫مجلس از من این اس��ت که چرا با اینکه س��رورهای تلگرام به ایران امده بود‪ ،‬ترافیک اینترنت‬ ‫برای مردم نیم بها محاس��به نشده است؟ برای پاسخ به این سوال باید یاداوری کنم ‪ ۲۰‬اذر ‪۹۵‬‬ ‫در دولت یازدهم س��ند تبیین الزامات ش��بکه ملی اطالعات در ش��ورای عالی فضای مجازی به‬ ‫تصویب رس��ید‪ .‬جهرمی تصریح کرد‪ :‬در این س��ند تاکید شده تعرفه گذاری باید به شکلی باشد‬ ‫منابع مالی سریال های خانگی باید شفاف باشد‬ ‫که خدمات داخلی ش��بکه ملی اطالعات بر خدمت خارجی مزیت رقابتی داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬براساس سیاست گذاری شورای عالی یک روز بعد کمیسیون تنظیم مقررات‬ ‫در دولت مصوب کرد که اپراتورهای مخابراتی در مهلت زمانی مش��خص موظفند‬ ‫اقداماتی برای محاسبه مجزای ترافیک داخلی و بیرونی انجام دهند‪ .‬وزیر ارتباطات‬ ‫افزود‪ 2 :‬ماه بعد کمیس��یون تصویب کرد نرخ ترافی��ک داخلی حداکثر باید نصف‬ ‫ترافیک بین الملل محاس��به شود‪ .‬ابتدای س��ال ‪ ۹۶‬برخی اپراتورها به استناد این‬ ‫مصوبه که پیام رس��ان های خارجی در داخل کشور هستند‪ ،‬بسته های اختصاصی‬ ‫برای نرخ ارزان تر پیام رسان های خارجی را اعالم و تبلیغ کردند‪ .‬وی با بیان اینکه اقدام اپراتورها‬ ‫باعث شد دادستانی کل کشور به این مسئله ورود کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬خرداد ‪ ۹۶‬در سند ساماندهی‬ ‫پیام رس��ان های بومی بار دیگر بر ایجاد مزیت بخشی رقابتی پیام رسان های داخلی بر خارجی‬ ‫تاکید ش��د‪ .‬در سند تبیین الزامات هم تصریح شده که مزیت بخشی اقتصادی در دسترسی به‬ ‫خدمات کاربرد محتوایی و داخلی اولویت اس��ت‪ .‬مجلس هم س��ابقه ورود به این حوزه را دارد و‬ ‫در تبصره قانون بودجه ‪ ،۱۴۰۰‬مجلس نیز به مزیت رقابتی برای پیام رس��ان های داخلی اشاره‬ ‫کرده است‪ .‬وی با بیان اینکه امروز و فردا این دولت می رود و یک دولت دیگر می اید‪ ،‬بحث دولت‬ ‫نیس��ت گفت‪ :‬من قوانین را قرائت کردم و هیچ چیزی جز قانون نمی تواند در کش��ور حکمفرما‬ ‫باشد‪ .‬من عالق ‪‎‬ه ای به مطرح کردم جزئیات درباره تلگرام نداشتم‪ ،‬چراکه طرح این باب ها برخی‬ ‫از فرصت های کشور در اینده را می سوزاند و تعامالت را با مشکل مواجه می کند اما طبق قانون‬ ‫نمایندگان سوال پرسیدند و من باید جواب بدهم‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫شهرستان‪ ،‬از صدور هرگونه مجوز برای ورود خودروهای شخصی‬ ‫به تهران و البرز خودداری کنند‪.‬‬ ‫‪ -۹‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬ضمن اطالع رسانی‬ ‫مس��تمر از وضعیت ش��یوع و بروز بیماری و دادن هشدارهای الزم‬ ‫به مردم‪ ،‬تالش کند مردم ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬از‬ ‫هرگون��ه تجمع و رعایت نکردن فاصله گ��ذاری اجتماعی اجتناب‬ ‫ورزند‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬بان��ک مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران س��ریعا به کلیه‬ ‫بانک های عامل در س��طح اس��تان های البرز و تهران ابالغ می کند‬ ‫تا ضمن افزایش حداکثری خدمات غیرحضوری بانکی‪ ،‬نس��بت به‬ ‫تعطیل کردن تمامی ش��عبه های بانک ها در این دو استان‪ ،‬در بازه‬ ‫زمانی اعالمی‪ ،‬اقدام شود‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬ضم��ن یاداوری مجدد محدودیت ه��ای اعمالی در زمینه‬ ‫اصناف و مش��اغل براس��اس طرح جامع محدودیت ها و متناسب با‬ ‫رنگ بندی ش��هرهای مختلف کشور و در اجرای مصوبه ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا با عنوان«تش��دید اعمال محدودیت ها در شهرهای‬ ‫قرمز» تعطیلی مش��اغل با نظارت اتاق اصناف‪ ،‬در همه ش��هرهای‬ ‫قرمز کشور در سراسر کشور‪ ،‬مورد تاکید قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی برای پاس��خگویی به س��وال‬ ‫نمایندگان به صحن علنی مجلس امد و توضیحات خود را درباره‬ ‫س��ریال های خانگی به نمایندگان ارائه داد‪ .‬به گزارش ایلنا سید‬ ‫عباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور در صحن‬ ‫علنی مجلس برای پاسخگویی به سوال سید مجتبی محفوظی‪،‬‬ ‫نماینده م��ردم ابادان و ‪ ۴۵‬نماینده دیگر‪ ،‬با اش��اره به وضعیت‬ ‫سریال س��ازی در کش��ور اظهار کرد‪ :‬امروز یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنندگان س��ریال های خانگی ترکیه است؛ به طوری که ‪ ۱۵۰‬سریال ترکی در سال‬ ‫س��اخته و در بیش از ده ها کش��ور جهان نمایش داده می ش��ود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫ح��وزه مخاطرات ‪ 3‬مخاطره اصلی از فضای س��ریال های خانگی می تواند مطرح باش��د؛‬ ‫مخاط��رات اول مخاطره محتوایی‪ ،‬مضامین س��طحی و مبتذل و احیان��ا نابهنجاری ها و‬ ‫خروج از مقدرات اخالقی و دینی و سیاسی و اجتماعی است؛ موضوع دوم توجه به حقوق‬ ‫مصرف کننده اس��ت؛ اینکه اگر سریالی بخواهد با اب بستن بدون محتوا و مضمون ادامه‬ ‫پیدا کند‪ ،‬ضایع کننده حقوق مصرف کننده است‪ .‬مسئله سوم‪ ،‬اقتصاد سریال سازی است؛‬ ‫اینکه منابع مالی سریال س��ازی شفاف و حداقل قابل اطمینان نسبی باشد‪ .‬صالحی گفت‪:‬‬ ‫باتوجه به این مس��ئله‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدامات متعدد و کار بنیادی را با‬ ‫ارائه ایین نامه شورای انقالب فرهنگی در حوزه هایی که اختیارات وسیع تری می خواهد و‬ ‫نیاز به مقدمه گذاری دارد‪ ،‬طی دو سال گذشته انجام داده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫نحوه مصرف برق در صنایع سیمان و فوالد مشخص شد‬ ‫برگزاری مراسم حج در شرایط کرونایی‬ ‫عکس‪ :‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫مع��اون طرح و برنام��ه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫با تاکید ب��ر لزوم تداوم تولید در صنایع مختلف کش��ور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مصوبه نحوه مصرف برق و برنامه ریزی برای فعالیت‬ ‫صنایع سیمان و فوالد ابالغ شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��عید‬ ‫زرن��دی با تاکید بر ضرورت اس��تمرار تولید در حوزه های‬ ‫مختل��ف صنعتی و معدنی و اهمیت س��یمان و فوالد در‬ ‫اقتصاد کش��ور‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬با پیگیری ه��ای وزارتخانه و‬ ‫به منظ��ور حمایت از تولی��د در صنایع س��یمان و فوالد‪،‬‬ ‫ستاد فرماندهی راهبری اوج بار کشور در مصوبه ای نحوه‬ ‫مصرف در این دو صنعت را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه این مصوب��ه‪ ،‬بازه زمان��ی و میزان‬ ‫فعالیت صنایع س��یمان و فوالد را از روز دوشنبه‪ ۲۸ ،‬تیر‬ ‫تا یکش��نبه‪ ۳ ،‬مرداد تعیین کرده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مقرر‬ ‫ش��د نحوه ادامه فعالیت صنایع مذکور بعد از این دوره در‬ ‫جلس��ه هفته اینده (ش��نبه‪ ۲ ،‬مرداد) بررسی و نتایج ان‬ ‫اعالم شود‪.‬‬ ‫زرندی هم��کاری حوزه صنع��ت در زمینه مصرف برق‬ ‫را مناس��ب دانس��ت و افزود‪ :‬تمام ت�لاش وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت حمایت از بخش تولید اس��ت و باتوجه به‬ ‫شرایط فعلی سعی شد با تنظیم این برنامه‪ ،‬ضمن فعالیت‬ ‫حداکثری این صنایع‪ ،‬نهایت صرفه جویی و همکاری را با‬ ‫شرکت توانیر داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬روزه��ای دوش��نبه و سه ش��نبه صنای��ع‬ ‫س��یمان از س��اعت ‪ ۱۲‬ش��ب تا ‪ ۸‬صبح مجاز به فعالیت‬ ‫ب��دون محدودیت هس��تند و از س��اعت ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۲۴‬با ‪۳۰‬‬ ‫درص��د دیماند مصرف��ی می توانند فعالیت خ��ود را ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫صنایع فوالد نیز در این ‪ ۲‬روز از س��اعت ‪ ۱۲‬شب تا ‪۸‬‬ ‫صب��ح مجاز به فعالیت با ‪ ۵۰‬درصد و از س��اعت ‪ ۸‬تا ‪۲۴‬‬ ‫صرفا با ‪ ۱۰‬درصد دیماند مصرفی هستند‪.‬‬ ‫باتوجه به این مصوبه‪ ،‬صنایع سیمان از روز چهارشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬تیر تا یکش��نبه‪ ۳ ،‬مرداد بدون هیچ گونه محدودیتی‬ ‫می توانند فعالیت تولیدی داش��ته باش��ند و صنایع فوالد‬ ‫نی��ز در ای��ن مدت با ‪ ۵۰‬درصد دیمان��د مصرفی مجاز به‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1843‬‬ ‫پیاپی ‪3161‬‬ ‫یل روز‬ ‫تحل‬ ‫بستر پیشرفت‬ ‫فراهم نیست‬ ‫رخنه در‬ ‫سقف نرخ سود‬ ‫رشد ‪۱۱۰‬درصدی‬ ‫تولید در ‪ ۳‬ماه‬ ‫‪3‬‬ ‫رشد منفی ‪ 4 . 6‬درصدی‬ ‫در دولت دوازدهم‬ ‫بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ‪ 99‬را ‪ 3 . 6‬درصد اعالم کرد‬ ‫بانک مرکزی ایران در حالی گزیده امارهای اقتصادی‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫کش��ور در فصل زمستان ‪ ۹۹‬را منتشر کرد که در این امار هم از بیان امار‬ ‫دقیق نرخ تورم چون ‪ ۳‬سال گذشته خودداری کرد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫در اغلب بولتن های درونی بانک مرکزی به ارائه امارهای اقتصادی در میان‬ ‫مسئوالن اقدام می کرد‪ .‬اما از بهمن ‪ ۹۹‬این روند را هم متوقف کرد‪ .‬شواهد‬ ‫نش��ان می دهد دلیل این افزایش‪ ،‬رشد قیمت ها به بیش از ‪ ۵۰‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬با وجود فشارها و حمالتی که به نهاد مرجع پولی در کشور شد اما باز‬ ‫هم مسئوالن این نهاد از این کار استنکاف کرده و در گزارش اخیر خود هم‬ ‫از ارائه شاخص تورم سال های ‪ ۹۷‬به بعد خودداری کرد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود اینک��ه بانک مرک��زی از ارائه ام��ار تورم خ��ودداری کرده‪ ،‬در‬ ‫گزارش های ان می توان ش��واهد ابرت��ورم را در اقتصاد یافت‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫اعالم کرده مجموع نقدینگی کش��ور در اس��فند ‪ ۹۹‬نس��بت به اسفند ‪۹۸‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫امیرعب�اس اذرم ون�د‪ :‬بانک مرک�زی در اخرین گزی�ده امارهای‬ ‫اقتص�ادی ب�ه وضعی�ت ش�اخص های کالن اقتصاد در زمس�تان ‪۹۹‬‬ ‫پرداخ�ت و همچنان از اعالم عمومی نرخ تورم در کش�ور خودداری‬ ‫کرد‪ .‬البته این روند از سال ‪ ۹۷‬اغاز شده و حتی امدن اکبر کمیجانی‬ ‫هم تا امروز این رویه را عوض نکرده اس�ت‪ .‬در زمان ریاس�ت محمود‬ ‫بهمنی بر بانک مرکزی‪ ،‬در اواخر دولت دهم نیز بانک مرکزی از ارائه‬ ‫ارقام مربوط به تورم خودداری کرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬نهاد سیاست گذار‬ ‫پولی کش�ور نرخ رش�د اقتصادی س�ال گذش�ته را ‪ ۳.۶‬درصد اعالم‬ ‫کرد که بیش از ‪ ۵‬برابر نرخ محاسبه ش�ده از س�وی مرکز امار است‪.‬‬ ‫با وج�ود چنین براورد خوش بینانه ای‪ ،‬در کل دولت دوازدهم اقتصاد‬ ‫ایران ‪ ۴.۶‬درصد کوچک ش�د تا نخس�تین دولت پس از انقالب باشد‬ ‫که با رش�د منفی به پایان دوره تصدی گری برس�د‪ .‬براساس امار‪ ،‬در‬ ‫میان بخش های مختلف در طول ‪ ۴‬س�ال گذشته‪ ،‬کشاورزی بهترین‬ ‫عملکرد را داشته است‪.‬‬ ‫ع اقتصاد ایران ‪ ۴.۶‬درصد کوچک شد‪ .‬در دوران‬ ‫در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته در مجمو ‬ ‫پ��س از انق�لاب اقتصاد ایران با مش��کالت فراوانی مواجه بود‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬هیچ‬ ‫دولتی در عملکرد ‪ ۴‬ساله خود رشد منفی به جا نگذاشته است‬ ‫افزون بر ‪ ۴۰.۶‬درصد رش��د کرده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که پول سهم‬ ‫مهم تری در افزایش نقدینگی داش��ته و تا پایان س��ال گذش��ته رشد ‪۶۱.۷‬‬ ‫درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که ش��به پول نیز ‪ ۳۶.۲‬درصد‬ ‫محاس��به شده اس��ت‪ .‬منظور از پول اسکناس و مس��کوکاتی هستند که با‬ ‫حداکثر توانایی نقدشوندگی دارند اما شبه پول به اسناد خزانه و سپرده های‬ ‫بلندمدت گفته می ش��ود در کوتاه مدت می تواند تورم را کنترل کند‪ .‬به این‬ ‫فاصله ‪ ۵‬برابری نرخ اعالمی بانک مرکزی با مرکز امار‬ ‫بان��ک مرکزی در بخش��ی دیگر گزارش خ��ود به ارائه امارهای مربوط به رش��د‬ ‫اقتصادی پرداخت‪ .‬این نهاد در حالی رش��د اقتصاد در سال ‪ ۹۹‬را ‪ ۳.۶‬درصد اعالم‬ ‫کرد که اگر نفت از این محاس��به حذف شود‪ ،‬نرخ رشد به ‪ ۲.۵‬درصد می رسد‪ .‬این‬ ‫نرخ فاصله چشمگیری با امارهای ارائه شده دیگر نهاد رسمی اعالم امار کشور دارد؛‬ ‫مرکز امار ایران مجموع رش��د اقتصاد در سال گذشته را ‪ ۰.۷‬درصد محاسبه کرده‬ ‫بود که اگر رشد نفت از ان کسر شود‪ ،‬رشد به صفر می رسد‪.‬‬ ‫رقم اعالم ش��ده از س��وی بانک مرکزی بیانگر ان اس��ت که اقتصاد ایران پس از‬ ‫اینکه در س��ال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬به ترتیب منفی ‪ ۶.۵‬و منفی ‪ ۵.۴‬درصد کوچک ش��د‬ ‫اما در س��ال گذش��ته رکود در ان برطرف ش��ود‪ .‬امارهای بانک مرکزی در تشریح‬ ‫بیشتر چگونگی نرخ رشد ب ه دست امده در سال گذشته به جزئیات رشد هر بخش‬ ‫پرداخته اس��ت‪ .‬بیش��ترین رش��د در میان گروه های مختلف را بخش نفت در سال‬ ‫گذش��ته تجربه کرد؛ نفت در حالی که دو س��ال پی در پی رشد منفی ‪ ۱۸.۱‬و منفی‬ ‫‪ ۳۸.۷‬درصدی را تجربه کرده بود‪ ،‬پا به س��ال ‪ ۹۹‬گذاش��ت‪ .‬در بهار س��ال گذشته‬ ‫همچنان رش��د منفی این بخش با ش��تاب حداکثری ادامه داش��ت و در بهار سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۶.۷‬درصد کوچک ش��د‪ .‬اما از تابستان نرخ رشد این بخش مثبت شد و‬ ‫در زمستان سال گذشته به ‪ ۳۵.۸‬درصد رسید‪ .‬این امر به ان معناست که با تغییر‬ ‫رئیس جمهوری امریکا و کنار رفتن راس��ت افراطی در کاخ س��فید‪ ،‬ایران هم موفق‬ ‫ش��د شرایط راحت تری برای فروش نفت خام داش��ته باشد‪ .‬به همین دلیل گرچه‬ ‫تحریم ها لغو نش��ده اما از میزان س��ختگیری ها کاسته شده است‪ .‬در سال گذشته‬ ‫تنها بخش اقتصاد ایران که رشد دو رقمی را تجربه کرد نفت بود‪ .‬بیشترین نوسان‬ ‫اقتصا د در میان تمام بخش های کشور هم به نفت تعلق دارد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬ارقام ارائه ش��ده از س��وی مرکز امار تفاوت زیادی با بانک مرکزی‬ ‫دارد‪ .‬محاس��بات مرکز امار نرخ رشد نفت را در سال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۵.۶‬درصد ارزیابی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫کشاورزی موفق ترین بخش اقتصاد‬ ‫بررس��ی جزئیات رش��د بخش ها در ‪ ۴‬سال گذش��ته نشان می دهد تنها بخش��ی که توانست به‬ ‫نس��بت دیگر بخش ها رش��د نسبتا مناسبی برجای گذارد‪ ،‬کش��اورزی بود‪ .‬این بخش در دوره دوم‬ ‫دولت روحانی توانس��ت رش��د ‪ ۱۵.۶‬درصدی داشته باشد‪ .‬از یک طرف این بخش زیر فشار تحریم‬ ‫دچار مش��کل چندانی نمی شود زیرا کشاورزی ایران همچنان سنتی است و وابسته به فناوری های‬ ‫جدید نیس��ت؛ پس عامل تعیین کننده برای این بخش میزان بارش ها اس��ت‪ .‬در دوره دوم روحانی‬ ‫بارش های فراوانی در کشور صورت گرفت که گاه به بحرانی مانند عید ‪ ۹۸‬هم منجر شد اما در هر‬ ‫حال این بارش ها به تداوم رشد بخش کشاورزی کمک کرد‪ .‬تنها سالی که در این مدت کشاورزی‬ ‫با رشد منفی مواجه شد سال ‪ ۹۷‬بود‪.‬‬ ‫صنعت و معدن جزو بخش هایی بود که در سال گذشته رشد خوبی را شاهد بود‪ .‬این بخش پس‬ ‫از نفت باالترین نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته را تجربه کرد‪ .‬رشد سال ‪ ۹۹‬این بخش را بانک‬ ‫مرکزی ‪ ۷.۷‬درصد اعالم کرد‪ .‬صنایع و معادن در ‪ ۴‬س��ال دوم روحانی ‪ ۷.۶‬درصد رش��د کردند اما‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬هم یک رکود بزرگ و رشد منفی ‪ ۷.۵‬درصدی را از خود به جا گذاشتند‪ .‬البته به نظر‬ ‫می رس��د رشد بخش صنعت به تنهایی تا س��ال ‪ ۹۹‬منفی یا اندک بوده اما بانک مرکزی نرخ رشد‬ ‫این دو بخش را یکجا اعالم می کند‪.‬‬ ‫ساختمان سازی هم در ‪ ۴‬سال گذشته شرایط مناسبی نداشت‪ .‬این در حالی است که قیمت های‬ ‫این بخش چنان فزاینده رش��د کردند که از تقاضای خرید مس��کن در کشور کاسته شد اما باز هم‬ ‫س��ازندگان و صاحبان مسکن حاضر به ارزان فروشی نشدند‪ .‬براساس ارقام بانک مرکزی در اسفند‬ ‫‪ ۹۶‬میانگی��ن ن��رخ هر مترمربع خانه در پایتخت ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬ه��زار تومان بود اما در طول ‪۳‬‬ ‫سال توفان قیمتی مسکن سبب شد تا نرخ هر متر ان در اسفند ‪ ۹۹‬به بیش از ‪ ۳۰‬میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان برس��د‪ .‬این بخش در سال گذشته رش��د ‪ ۷.۷‬درصدی داشته است‪ .‬در مجموع ‪ ۴‬سال‬ ‫گذشته برای دو سال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬رشد این بخش منفی بود اما در نهایت مجموع رشد ‪ ۴‬ساله ان ‪۳.۲‬‬ ‫درصد ش��د‪.‬خدمات هم شرایط چندان مناسبی را در ‪ ۴‬سال گذشته نداشت‪ .‬البته خدمات نسبت‬ ‫به صنعت و نفت کمتر از تحریم ها اسیب دید اما رشد منفی اندکی را تجربه کرد‪ .‬اما شیوع کرونا‬ ‫این بخش را با مشکالت بیشتری مواجه کرد‪ .‬تعطیلی های گسترده و به ویژه تعطیلی طوالنی مدت‬ ‫سالن های ورزشی‪ ،‬سینماها‪ ،‬رستوران ها و‪ ...‬سبب شد تا ارزش افزوده این بخش نتواند ان قدر باشد‬ ‫که رشد ان بیش از صفر شود‪.‬‬ ‫ترتیب ان ش��اخصی که تورم فزاینده را ایجاد می کند رش��دی چش��مگیر‬ ‫داشته است‪ .‬ایران از گذشته با مشکل افزایش تورم زای نقدینگی مواجه بود‬ ‫اما در تمام ‪ ۴۳‬سال گذشته هیچ گاه نقدینگی به اندازه سال ‪ ۹۹‬رشد نکرد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر تنها در اردیبهشت امسال ‪ ۱۱۲‬هزار میلیارد تومان رشد کرد‬ ‫و ای��ن در حالی اس��ت که در فروردین مجموع افزای��ش نقدینگی ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫رشد منفی اقتصاد در دولت دوازدهم‬ ‫روند رش��د اقتصادی اعالم شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد‬ ‫در ‪ ۴‬س��ال دوم دولت روحانی در مجموع رش��د اقتصاد کشور نه تنها‬ ‫مثبت نبود بلکه در مجموع ‪ ۴‬سال اقتصاد کشور کوچک شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬نرخ رشد به ‪ ۳.۷‬درصد رسیده بود اما در سال ‪ ۹۷‬که از‬ ‫ابان ماه ان امریکا از برجام خارج ش��د‪ ،‬رکودی بزرگ بر اقتصاد حاکم‬ ‫ش��د به نحوی که نرخ رشد اقتصاد به ش��دت کاهش یافت و به منفی‬ ‫‪ ۵.۴‬درصد رسید‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬رش��د منفی افزایش یافت و به منفی ‪ ۶.۵‬درصد رسید‬ ‫و س��رانجام در سال گذشته بانک مرکزی از رش��د ‪ ۳.۶‬درصدی خبر‬ ‫می دهد‪ .‬در ‪ ۴‬س��ال گذشته در مجمو ع اقتصاد ایران منفی ‪ ۴.۶‬درصد‬ ‫کوچک ش��د‪ .‬در دوران پس از انقالب اقتصاد ایران با مشکالت فراوانی‬ ‫مواجه بود‪ .‬با این حال‪ ،‬هیچ دولتی در عملکرد ‪ ۴‬ساله خود رشد منفی‬ ‫به جا نگذاشته است‪.‬‬ ‫ رشد منفی و رکود‪ ،‬مشکلی بود که در تمام دهه ‪ ۹۰‬گریبان اقتصاد‬ ‫را رها نکرد‪ .‬از ‪ ۱۰‬س��ال این دوره‪ ،‬در ‪ ۵‬سال اقتصاد ایران رشد منفی‬ ‫را تجربه کرد‪ .‬این در حالی است که بیشترین رشد پس از انقالب هم‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬ب ه دست امد؛ رش��دی که بیشتر ناشی از افزایش فروش‬ ‫نفت و اجرایی شدن برجام بود و به همین دلیل به بهبود رفاه عمومی‬ ‫منجر نشد‪.‬‬ ‫در کل ای��ن ده��ه اقتصاد ایران تنها ‪ ۴.۳‬درصد رش��د کرد یعنی به‬ ‫طور میانگین رش��د ساالنه ‪ ۰.۴‬بوده اس��ت‪ .‬همین نیز سبب می شود‬ ‫ در ادبی��ات اقتص��ادی از دهه ‪ ۹۰‬با عنوان دهه از دس��ت رفته اقتصاد‬ ‫یاد شود‪.‬‬ ‫شکاف میان ارقام دو مرجع رسمی‬ ‫هنگامی که نرخ های منتش��ر شده دو مرجع رسمی اعالم امار در کشور را در دو سال‬ ‫گذش��ته با یکدیگر مقایسه می کنیم‪ ،‬مشخص می ش��ود تقریبا در تمام شاخص ها ارقام‬ ‫اعالمی بانک مرکزی‪ ،‬عملکرد بهتری را در اقتصاد محاس��به کرده است؛ گاه این فاصله‬ ‫چشمگیر هم می شود‪ .‬رشد کشاورزی که مرکز امار برای سال ‪ ۹۸‬اعالم کرد ‪۲.۸‬درصد‬ ‫ب��ود ام��ا بانک مرکزی این ن��رخ را ‪ ۸.۸‬درصد اعالم کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۹‬این‬ ‫فاصله کمتر ش��د و بانک مرکزی رش��د بخش کشاورزی را یک درصد بیش از رقم مرکز‬ ‫امار اعالم کرد‪.‬‬ ‫در زمینه شاخص های مربوط به بخش ساختمان در سال ‪ ۹۸‬اما مرکز امار رشد ‪۵.۶‬‬ ‫درصدی را اعالم کرد حال انکه محاسبات بانک مرکزی برای ان مقطع رشد منفی ‪۰.۲‬‬ ‫درصدی را نشان می دهد‪ .‬گرچه در سال ‪ ۹۹‬رقم اعالم شده از سوی بانک مرکزی ‪۷.۷‬‬ ‫درصد بوده اما مرکز امار رشد ساختمان در سال گذشته را ‪ ۶.۳‬درصد براورد کرد‪.‬‬ ‫در بخش خدمات فاصله زیادی میان ارقام این دو مرجع وجود ندارد‪ .‬در سال ‪ ۹۸‬مرکز‬ ‫امار رش��د خدمات را ‪ ۰.۳۹‬اعالم کرد اما بانک مرکزی از رشد منفی ‪ ۰.۲‬درصدی خبر‬ ‫داد‪ .‬در سال گذشته مرکز امار از رکود بخش ساختمان سخن گفت و رشد ان را منفی‬ ‫‪ ۲‬درصد اعالم کرد اما بانک مرکزی رشد ان را برای سال ‪ ۹۹‬صفر درصد محاسبه کرد‪.‬‬ ‫در محاس��به رش��د اقتصادی‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۸‬نظرات بانک مرکزی و مرکز امار بسیار به‬ ‫هم نزدیک است‪.‬‬ ‫مرکز امار سال ‪ ۹۸‬اعالم کرد اقتصاد کشور ‪ ۶.۱‬درصد کوچک شده اما بانک مرکزی‬ ‫این کاهش را ‪ ۶.۵‬درصد اعالم کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬فاصله میان نرخ رش��د اعالمی این دو‬ ‫مرجع برای سال گذشته بیشتر شده به نحوی که مرکز امار رشد کل را تنها ‪ ۰.۷‬براورد‬ ‫کرده اما بانک مرکزی از رشد ‪ ۳.۶‬درصدی سخن به میان اورد‪.‬‬ ‫فاصله میان ارقام اعالم شده از سوی این دو مرجع بیشتر خود را در مجموع رشد دو‬ ‫سال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬نشان می دهد‪ .‬بر این اساس بانک مرکزی رشد دو ساله کشاورزی را برای‬ ‫مرکز امار دانست و ان را ‪ ۱۳.۳‬درصد اعالم کرد‪ .‬در بخش ساختمان اما مرکز امار ایران‬ ‫بیش براوردی داش��ته به نحوی که مرکز امار رش��د دو ساله این بخش را ‪ ۱۱.۹‬درصد‬ ‫می داند اما بانک مرکزی به رقمی بیش از ‪ ۷.۵‬درصد نرسید‪.‬‬ ‫در بخش خدمات مرکز امار معتقد است در سال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬رشد این بخش منفی‬ ‫‪ ۱.۶‬درص��د بوده اما بان��ک مرکزی رکود خدمات را کمتر و تنها منفی ‪ ۰.۲‬درصد اندازه‬ ‫گرفت‪ .‬مرکز امار ایران در حالی رشد دو ساله کشور را منفی ‪ ۵.۴‬درصد می داند که بانک‬ ‫مرکزی شدت رکود را کمتر و منفی ‪ ۲.۹‬درصد محاسبه کرده است‪.‬‬ ‫اشپز که دو تا شد‪...‬‬ ‫مهم ترین دلیلی که برای تفاوت ارقام اعالم ش��ده میان دو مرجع رس��می اعالم امار مطرح شده‪ ،‬تفاوت‬ ‫روش های اخذ امار انها است‪ .‬گفته می شود بانک مرکزی در محاسبه امار خود به جامعه شهری و صنایع‬ ‫بزرگ تکیه می کند اما مرکز امار ارقام خود را از مجموع داده های دریافتی ش��هر و روس��تا اخذ کرده و به‬ ‫صنایع کوچک و خرد هم توجه ویژه دارد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬نباید فراموش کرد مهم ترین دلیل ارائه امار‪ ،‬کمک به ش��فافیت و پیش بینی پذیری اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ .‬اینک��ه نهادی مه��م چون بانک مرکزی حاضر به اعالم نرخ تورم نیس��ت و این ام��ر با وجود تغییر‬ ‫روس��ای ان تکرار می ش��ود‪ ،‬نه تنها خدمتی به اقتصاد نیس��ت بلکه با کاهش ش��فافیت‪ ،‬زمینه برای مبهم‬ ‫شدن چشم انداز و همچنین میدان گرفتن شایعات می شود‪ .‬عالوه بر این وقتی میان ارقام دو مرجع رسمی‬ ‫تفاوت های فاحشی وجود دارد‪ ،‬نفس ارائه امار زیر سوال می رود‪ .‬امار باید به دقت در تصمیم گیری ها منجر‬ ‫شود اما ارائه امار ضد و نقیض برعکس عمل می کند‪.‬‬ ‫به همین دلیل مراجع رسمی امار باید همواره ارقام محاسباتی خود را اعالم کنند و همچنین تالش کنند‬ ‫با اتخاذ روش هایی نزدیک به یکدیگر از ابهامات جلوگیری کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1843‬‬ ‫پیاپی ‪3161‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برنامه های‬ ‫راهبردی‬ ‫توسعه در‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫امین دلیری‬ ‫کارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه‬ ‫تدوی��ن اس��تراتژی صنعتی به عنوان نقش��ه راه‬ ‫تولید‪ ،‬ضرورتی اجتناب ناپذیر است‪ .‬امروز کشورها‬ ‫ب��رای توس��عه صنعت��ی برنامه های راهب��ردی در‬ ‫حوزه تولید و توس��عه تعریف می کنند‪ .‬برنامه های‬ ‫راهب��ردی توس��عه ب��ر پایه وف��اق مل��ی و تکیه بر‬ ‫امکان��ات داخل��ی و توانی ه��ای فناوریکی داخلی‬ ‫از اهداف اس��تراتژی های توس��عه صنعتی بوده و از‬ ‫اهمیت زیادی برخوردار اس��ت‪ .‬صنعت خودرو که‬ ‫از راه ان��دازی ان در قالب صنعت مونتاژ در کش��ور‬ ‫بی��ش از نیم قرن می گ��ذرد‪ ،‬فرازوفرود های زیادی‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬سیاس��ت های نامنظم حمایتی که‬ ‫حس��ب اعم��ال دره��ای ب��از واردات خودروهای‬ ‫لوک��س با تعرفه ه��ای کم حقوق گمرکی و س��ود‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬گاه راه را برای تولی��دات داخلی خودرو‬ ‫بسیار س��خت کرده اس��ت‪ .‬اما با نگاه به خط مشی‬ ‫و سیاس��ت های حمایت��ی از صنای��ع نوپا در برخی‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته صنعتی مانند المان که‬ ‫در فرایند صنعتی ش��دن این کش��ور اعمال شده‪،‬‬ ‫تجارب انکارناپذیر داش��تن یک استراتژی توسعه‬ ‫صنعت��ی حمایتگران��ه از صنایع نوپا ک��ه هنوز به‬ ‫بلوغ کامل نرس��یده‪ ،‬در برخی کشورهای صنعتی‬ ‫کنونی اعمال شده است‪ .‬اعمال تحریم های ظالمانه‬ ‫همه جانبه بعد از پیروزی انقالب اسالمی به ویژه در‬ ‫س��ال های اخیر از س��وی امریکا و سایر کشورهای‬ ‫خارج��ی‪ ،‬بای��د به م��ا اموخته باش��د ک��ه امید به‬ ‫کمک های بی قیدوشرط بیگانه هرگز میسر نخواهد‬ ‫شد‪ .‬عالوه بر اینکه اعتقاد به تعامل سازنده با بیشتر‬ ‫کش��ورهای جهان که قائل به روابط عادالنه و برابر‬ ‫با ایران هس��تند‪ ،‬بوده و مش��کلی برای ایجاد رابطه‬ ‫صنعت��ی و تجاری ع��ادی وجود ن��دارد‪ .‬باید توجه‬ ‫داش��ته باش��یم ایران در مرکز ثقل ایج��اد تعامل با‬ ‫جهان ازاد قرار دارد و در شرایط مطلوب جغرافیایی‬ ‫و اقلیمی برای استقرار و جذب سرمایه گذاری های‬ ‫خارجی که از نظر استراتژی مختصات یک تجارت‬ ‫پرس��ود برد‪-‬برد که یک عامل تعیین کننده است‪،‬‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬پس باید به داش��ته های خود در تعیین‬ ‫استراتژی های توس��عه صنعتی دقت و توجه کافی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬نکات و تاکیدات رهبر فرزانه انقالب‪،‬‬ ‫نش��ان از ده ها نمون��ه بارز معرفی یک اس��تراتژی‬ ‫خردمندان��ه اس��تفاده از امکان��ات و داش��ته های‬ ‫داخلی اس��ت که باید در هر شرایطی از مزیت های‬ ‫داخلی استفاده کرد‪ .‬س��اخت ‪ ۲.۵‬میلیون خودرو‬ ‫در س��ال ب��رای رفع نیازه��ای داخل��ی و صادرات‪،‬‬ ‫فرصتی بس��یار اس��تثنایی برای شرکت های تولید‬ ‫خ��ودرو و قطعه س��ازان فراه��م می کن��د‪ .‬عالوه بر‬ ‫اس��تفاده از این فرصت استثنایی از سوی صاحبان‬ ‫صنای��ع خودرو و قطعه س��ازان‪ ،‬دولت باید مقررات‬ ‫دس��ت وپاگیر در راس��تای تولید قطع��ه و واردات‬ ‫تجهیزات و ماش��ین االت س��رمایه ای را از س��ر راه‬ ‫بردارد‪ .‬مشوق های تولید مانند حمایت همه جانبه‬ ‫از صنایع نوپای قطعه سازی‪ ،‬فراهم کردن نقدینگی‬ ‫الزم ب��رای خری��د تجهیزات و ماش��ین االت برای‬ ‫تولید قطعات پیش��رفته الی��اژی و تکمیل زنجیره‬ ‫تولید صنایع باالدستی در راستای تولید ورقه های‬ ‫الیاژی م��درن مطابق ب��ا اس��تانداردهای جهانی‬ ‫و توس��عه صنعت ف��رو الیاژها در تولی��د ورقه های‬ ‫الی��اژی ف��والدی و الومینیوم��ی و توانای��ی در‬ ‫طراحی پلتفرم تولید خودرو داخلی‪ ،‬باید سرلوحه‬ ‫برنامه های راهبردی قرار گیرد‪ .‬در این اس��تراتژی‬ ‫توس��عه‪ ،‬ابتدا باید تکیه ب��ر تولید خودروهایی کرد‬ ‫که فناوری و س��اخت و تولی��د قطعات ان در داخل‬ ‫کش��ور وج��ود دارد‪ .‬در این دوره ‪ ۴۰‬س��اله‪ ،‬تجربه‬ ‫نشان داده تکیه بر ش��رکت های تولید خودروهای‬ ‫خارجی ب��رای تولید خودروهای مونت��اژ و واردات‬ ‫خودروهای خارجی‪ ،‬یک اشتباه استراتژیک است‪.‬‬ ‫همکاری با شرکت های خودروسازی خارجی فقط‬ ‫بای��د برای انتق��ال دانش فنی در س��اخت قطعات‬ ‫کلی��دی خ��ودرو مانن��د دیفرانس��یل و گیربکس‬ ‫پیشرفته و س��ایر اپش��ن های جلوی داشبورد که‬ ‫به زیبایی خودرو در جلب مشتری کمک می کنند‪،‬‬ ‫باشد‪ .‬سرمایه گذاری مشترک با شرکت های معتبر‬ ‫تولید خودرو خارجی باید در اولویت همکاری های‬ ‫دوجانبه یا چندجانبه قرار گیرد‪ .‬در صورت واردات‬ ‫خودروه��ای خارج��ی به تع��داد مع��دود‪ ،‬اعمال‬ ‫تعرفه ه��ای حقوق گمرکی و س��ود بازرگانی باید با‬ ‫نرخ باالی انجام ش��ود‪ .‬در طراح��ی پلتفرم خودرو‬ ‫داخلی باید از همه توانایی ها و تخصص های داخلی‬ ‫مانند تجارب فناوری نیروهای مس��لح و دانشگاه ها‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪ .‬فراهم ش��دن همه تخصص ها در‬ ‫طراح��ی و تولید یک خودرو در تیپ های گوناگون‪،‬‬ ‫این ام��کان را به تولیدکنندگان خودرو می دهد که‬ ‫در تولید انواع خودرو با س�لایق گوناگون تخصص‬ ‫و مه��ارت پی��دا کنند‪ .‬احاطه به دان��ش فنی تولید‬ ‫خ��ودرو دس��ت یافتنی اس��ت‪ .‬با وج��ود نیروهای‬ ‫متخص��ص جوان و تحصیلکرده‪ ،‬موفقیت خوبی در‬ ‫اینده نه چندان دور به دست خواهد امد‪.‬‬ ‫انحصار بازار‬ ‫خودرو‬ ‫باید از بین برود‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬با‬ ‫واردات خ��ودرو به صورت محدود و مش��روط بر ایجاد خط��وط تولید جدید‪،‬‬ ‫فن��اوری و دانش فنی به کش��ور منتقل ش��ده و انحصار ب��ازار از بین می رود‪.‬‬ ‫سیدجواد حس��ینی کیا در گفت وگو با خانه ملت ممنوعیت واردات خودرو و‬ ‫نقدینگی س��رگردان موجود در جامع��ه را از جمله دالیل گرانی چهارچرخ ها‬ ‫برش��مرد و گفت‪ :‬کیفیت نامطلوب خودروهای تولی��دی‪ ،‬ناکافی بودن تیراژ‬ ‫تولید‪ ،‬احتکار و نبود نظارت بر عملکرد خودروسازان‪ ،‬دست به دست هم داده‬ ‫و اشفتگی کنونی بازار را رقم زده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬پیش بینی می ش��ود در شرایط فعلی و برای کنترل بازار خودرو با‬ ‫واردات خودرو براس��اس مقررات‪ ،‬حتی به صورت محدود و س��ی کی دی‪ ،‬نرخ‬ ‫خ��ودرو بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد کاهش یابد‪ ،‬زیرا در گام نخس��ت انحصار بازار‬ ‫خودرو از بین می رود و از سوی دیگر‪ ،‬بار روانی این اقدام تاثیر مثبتی بر نرخ‬ ‫خودرو خواهد داش��ت‪ .‬وی با بیان اینکه واردات خودرو‪ ،‬خودروس��ازان را در‬ ‫معرض رقابت قرار می دهد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬پشت پرده صنعت خودرو مافیایی هایی‬ ‫فعاالن صنعت موتورسیکلت در گفت وگو با‬ ‫ش��کل گرفته که تالش می کنند از واردات حتی براساس مقررات جلوگیری‬ ‫ش��ود تا به صورت مافیای��ی خودروهایی باکیفیت پایین و ن��رخ باال به مردم‬ ‫تحمیل کنند‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا با اش��اره به ضرورت س��اماندهی نقدینگی موجود در جامعه‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬سیل نقدینگی موجود در جامعه هر روز به سمت‬ ‫یکی از بازارها روانه می شود‪ .‬دولت از کنترل بازار کاالها‪ ،‬شانه خالی می کند‬ ‫و این موضوع موجب نابسامانی قیمت ها شده است‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بستر پیشرفت فراهم نیست‬ ‫حذف بازار صادراتی با ممنوعیت تولید کاربراتوری ها‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت موتورس�یکلت یک�ی از پرچالش ترین صنایع داخلی اس�ت‪ .‬قوانین و‬ ‫الزامات ان تصویب می ش�ود اما در مرحله بعد‪ ،‬اجرای انها همیشه با فاصله یک‬ ‫س�اله به تعویق می افت�د‪ .‬با کاهش قدرت خرید مردم‪ ،‬ب�ازار تقاضا کوچک و به‬ ‫همان نس�بت‪ ،‬تعداد موتورسیکلت های فرس�وده افزوده شده است‪ .‬به طورقطع‪،‬‬ ‫امار ‪ ۹.۵‬میلیون موتورس�یکلت فرسوده س�ال ‪ ۹۸‬امسال به بیش از ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫رسیده است‪ .‬در حالی که هر صنعتی با تدوین استراتژی توسعه‪ ،‬سعی در رشد‬ ‫و ارتقای خود دارد‪ ،‬چرا صنعت موتورسیکلت رشد موردانتظار را نداشت؟ و چرا‬ ‫تا امروز استراتژی صنعتی برای ان تدوین نشده است؟‬ ‫پیشرفت در استانداردها‬ ‫بهمن ضیامقدم‪ ،‬دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت درباره‬ ‫اینکه چرا این صنعت به پیش��رفت موردانتظار دست نیافته‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬صنعت موتورس��یکلت اگر بیشتر از صنعت‬ ‫خودرو پیش��رفت نکرده باش��د‪ ،‬عقب تر از ان نیس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫اس��تانداردهایی که بسیار س��ختگیرانه بوده و حتی برخی‬ ‫بدون فراهم بدون زیرساخت ها و توانمندی های داخلی الزام‬ ‫ش��ده بود را تولیدکنندگان به انجام رساندند‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫حوزه پیشرفت اگر منظور تیراژ تولید باشد‪ ،‬دالیل مختلفی‬ ‫داشته اما در حوزه استانداردها با وجود فشارها و چالش هایی‬ ‫ک��ه روی فعاالن این صنعت وجود داش��ته‪ ،‬دس��تاوردهای‬ ‫خوبی به دس��ت امده اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬محصوالت در این‬ ‫صنعت دارای تنوع زیادی هستند و ‪ ۳‬سال اخیر‬ ‫مدل های جدید زیادی وارد بازار کش��ور ش��ده‪،‬‬ ‫عالوه بر اینکه س��لیقه مش��تریان هم تغییر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت با اشاره‬ ‫به نرخ محص��والت عنوان کرد‪ :‬افزایش نرخ مواد‬ ‫اولیه و باال بودن نرخ تمام ش��ده و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫کاهش قدرت خرید مردم س��بب شد بازار تقاضا‬ ‫کوچک شود و به همان نسبت تیراژ تولید کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫ضیامقدم تصریح کرد‪ :‬در چند سال گذشته با توجه به اینکه‬ ‫این صنعت ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬استاندارد را در فاصله زمانی کوتاهی که به‬ ‫صنعتگران داده ش��ده بود‪ ،‬اعمال شد‪ ،‬اینکه بگوییم صنعت‬ ‫موتورس��یکلت پیش��رفت قابل قبولی نداش��ته‪،‬‬ ‫پذیرفتنی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود ثبات در فضای کسب وکار‬ ‫ضیامق��دم در پاس��خ به این پرس��ش که چرا‬ ‫موتورسیکلت بومی در این ‪ ۵‬دهه فعالیت‪ ،‬تولید‬ ‫نشد‪ ،‬گفت‪ :‬فضای کسب وکار مهم ترین دلیل ان‬ ‫است که ثبات ندارد‪ .‬شرکت ها نمی توانند افقی را‬ ‫برای خود تعریف و ترسیم کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنع��ت موتورس��یکلت با اش��اره به نبود‬ ‫اس��تراتژی توس��عه در این صنعت ادامه داد‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫چند س��ال است اس��تراتژی توسعه ای را برای خود تدوین و‬ ‫افق ‪ ۱۴۰۴‬را ترس��یم کرده است؟ با نزدیک شدن به مقصد‬ ‫زمانی چند درصد این برنامه ها محقق شده است؟ او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬صنعت موتورس��یکلت هم ج��دا از صنایع دیگر نبوده‪،‬‬ ‫به وی��ژه اینک��ه این صنعت به بخ��ش خصوصی تعلق دارد و‬ ‫سرمایه دولتی در اختیار ندارد‪ .‬ضیامقدم با بیان اینکه ثبات‬ ‫نداش��تن در حوزه فضای کس��ب وکار سبب شده افقی برای‬ ‫فعالیت پیش رو وجود نداش��ته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری نبوده‪ ،‬چراکه حتی‬ ‫برای یک س��ال اینده خود هم نمی تواند برنامه داشته باشد‬ ‫چه برس��د که بخواهیم برای انها اس��تراتژی توسعه ای ‪۱۰‬‬ ‫ساله تدوین کنیم‪.‬‬ ‫دلیل پیشرفت همسایگان‬ ‫بهمن ضیامقدم‪:‬‬ ‫در حوزه‬ ‫استانداردها با‬ ‫وجود فشارها‬ ‫و چالش هایی‬ ‫که روی‬ ‫فعاالن صنعت‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫وجود داشته اما‬ ‫دستاوردهای‬ ‫خوبی به دست‬ ‫امده است‬ ‫مسعود غالمی از فعاالن صنعت موتورسیکلت کشور در‬ ‫ادام��ه درباره روند ُکند تغییرات در این صنعت به‬ ‫گفت‪ :‬نمی توان تمام مسائل و چالش ها را به تحریم ارتباط‬ ‫داد اما یک واقعیت این اس��ت که صنعت موتورسیکلت در‬ ‫جهان صنعتی های تک به شمار می رود‪ .‬فناوری این صنعت‬ ‫در اختی��ار کش��ورهای ژاپن‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬الم��ان و تا حدودی‬ ‫اتریش است‪ .‬حتی امریکا در صنعت موتورسیکلت حرفی‬ ‫ب��رای گفتن ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬هن��د‪ ،‬چین‪ ،‬مالزی‪ ،‬تایلند‬ ‫و اندون��زی کش��ورهایی هس��تند که در ادام��ه به صنعت‬ ‫موتورسیکلت ورود کرده و به واسطه ژاپن ارتقا پیدا کردند‪.‬‬ ‫اگر این کش��ورها امروز جز صادرکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫به ش��مار می روند‪ ،‬فناوری انها مربوط به شرکت مادر بوده‬ ‫که همه موتورسیکلت سازان ژاپنی هستند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت��ی با بیان اینکه تمام کش��ورها بعد از‬ ‫ژاپن در صنعت موتورس��یکلت س��رمایه گذاری کرده اند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این کش��ورها به دلی��ل بازار بزرگی ک��ه در اختیار‬ ‫داش��تند رش��د کردند و این امر را مدی��ون جوینت ونچر‬ ‫با ش��رکت های ژاپنی هس��تند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اگر امروز‬ ‫هیرو از ش��رکت های موتورسیکلت س��از هن��دی به عنوان‬ ‫دومین تولیدکننده موتورس��یکلت جه��ان به لحاظ تیراژ‬ ‫نه ارزش افزوده به ش��مار می رود به دلیل این اس��ت که در‬ ‫دوره ای با شرکت هوندا جوینت ونچر بوده است‪ .‬حدود ‪۱۵‬‬ ‫سال قبل هم از یکدیگر جدا شدند و هیرو به طور جداگانه‬ ‫فعالیت خود را ادامه داد‪ .‬انتقال فناوری انجام شد در غیر‬ ‫این صورت‪ ،‬هند بدون مش��ارکت به جایگاه فعلی دس��ت‬ ‫پی��دا نمی کرد‪ .‬یا ش��رکت باجاج هند اگ��ر امروز به عنوان‬ ‫بزرگ ترین صادرکننده محصوالت موتورس��یکلت هندی‬ ‫مطرح است زمانی با شرکت کاوازاکی ژاپن جوینت بوده و‬ ‫شرکت تی وی اس هم با سوزوکی جوینت ونچر بوده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه این فعال صنعت خ��ودرو‪ ،‬این یک واقعیت در‬ ‫صنعت موتورس��یکلت اس��ت؛ صنعت م��ا صاحب فناوری‬ ‫نب��وده عالوه بر این بزرگ ترین ش��اخص برای رش��د یک‬ ‫محصول داشتن تیراژ اقتصادی است‪ .‬تولید هیچ محصولی‬ ‫س��االنه با تیراژ زیر ‪ ۲۰‬هزار دس��تگاه به صرفه نیست‪ .‬اگر‬ ‫امروز امارهای مجموعه های فعال صنعت موتورس��یکلت‬ ‫را رص��د کنی��م‪ ،‬هیچ ش��رکتی حت��ی در ‪ CG۱۲۵‬تیراژ‬ ‫تولی��د ‪ ۲۰‬هزار نبوده و به حدود ‪ ۱۰‬هزار موتورس��یکلت‬ ‫می رس��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این مس��ئله از زمانی برای صنعت‬ ‫موتورس��یکلت رقم خورد که اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۳‬و تغییر‬ ‫انجین از کاربراتوری به انژکتوری الزامی شد‪ .‬با تیراژ پایین‬ ‫س��رمایه گذاری برای توس��عه محصوالت صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع محدود به بازار داخل‬ ‫غالمی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اقتصادی‬ ‫نبودن تی��راژ تولیدکننده ایرانی به س��وی تنوع محصول‬ ‫حرکت کرده‪ ،‬گفت‪ :‬برای داش��تن تیراژ باال دو ش��اخص‬ ‫بازار مصرف و فناوری مهم است‪ .‬بازار موتورسیکلت ایرانی‬ ‫چقدر گسترده است؟ صنعتگر محدود به بازار داخل است‪.‬‬ ‫در چند سال اخیر‪ ،‬امکان صادرات برای تولیدکننده ایرانی‬ ‫وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬در گذش��ته بازار عراق و افغانستان‬ ‫در اختیار موتورسیکلت سازان ایرانی بود‪ .‬سایر کشورهای‬ ‫منطق��ه نیازی به خرید از ایران نداش��تند‪ ،‬چون به مراتب‬ ‫راحت تر موتورس��یکلت های موردنیاز خود را از کشورهای‬ ‫دیگر خریداری می کردند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬زمانی که ایران به دو کش��ور عراق و افغانستان‬ ‫صادرات داش��ت‪ ،‬چه محصول��ی را صادر می کرد؟ با توجه‬ ‫به قدرت خرید این کشورها ‪ CG۱۲۵‬بازار خوبی داشت‪.‬‬ ‫بزرگ ترین ضربه را به بازار صادرات موتورس��یکلت کشور‬ ‫ممنوعیت تولید کاربراتوری زد‪ ،‬زیرا در افغانستان و عراق‬ ‫هن��وز قانونی مبنی بر ممنوعی��ت کاربراتوری نداریم‪ .‬دو‬ ‫ش��رکت ب��زرگ ایرانی بازار بزرگی در عراق و افغانس��تان‬ ‫داش��تند‪ .‬با ای��ن قانون‪ ،‬بازار بزرگ��ی در حوزه صادرات از‬ ‫دست رفت‪ .‬امروز در بازار عراق موتورسیکلت چینی با برند‬ ‫ش��رکت ایرانی عرضه می شود‪ .‬شرکت های ایرانی سال ها‬ ‫زحمت کش��یدند تا موفق به توس��عه بازار خود ش��وند اما‬ ‫به راحتی از دست دادند‪.‬‬ ‫غالم��ی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه اگ��ر تولید‬ ‫موتورس��یکلت کاربراتوری ادامه پی��دا می کرد با وضعیت‬ ‫الودگ��ی ه��وا چه بای��د می کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬موتورس��یکلت‬ ‫کاربرات��وری در الودگ��ی هوا تاثیر دارد اما در این باره تنها‬ ‫االینده نیس��ت و فشار مسئوالن و مدیران صنعتی کشور‬ ‫فقط روی صنعت موتورس��یکلت اس��ت‪ .‬چن��د فاکتور در‬ ‫س��طح کالنش��هرها وجود دارد که در بح��ث الودگی هوا‬ ‫نقش دارند؟ ایا خودروهای تولید داخل االینده نیس��ت؟‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۹۶‬با اجباری شدن استاندارد یورو ‪ ۳‬و انجین‬ ‫انژکتوری به این سو تولید موتورسیکلت به طور میانگین از‬ ‫سالی حدود ‪ ۷۰۰‬هزار به کمتر از ‪ ۲۰۰‬هزار موتورسیکلت‬ ‫رسید‪ .‬یعنی تولید به حدود یک ششم رسید‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫چرا الودگی هوا کاهش پیدا نکرد؟ در زمس��تان های سال‬ ‫‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬عرضه موتورس��یکلت به پایین ترین سطح رسید‬ ‫چند روز هوای پاک را تجربه کردیم؟‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬س��ال ها بود بازار موتورسیکلت شهر تهران‬ ‫به دلیل تغییر سلیقه خریداران پایتخت ‪ CG۱۲۵‬بازاری‬ ‫نداشت‪ .‬فشار برای انژکتوری کردن موتورسیکلت به نوعی‬ ‫ناعادالن��ه بود‪ .‬این صنعتگر ادامه داد‪ :‬موتورس��یکلت تنها‬ ‫وس��یله نقلیه ای است که در اختیار بخش خصوصی بوده‬ ‫درحالی که صنعت خودرو دولتی اس��ت و سختگیری هایی‬ ‫ک��ه برای صنعت موتورس��یکلت می ش��ود ب��رای صنعت‬ ‫خودرو وجود ندارد‪ .‬به عنوان مثال چرا کس��ی نگفت بخش‬ ‫عمده ای از الودگی کالنشهرها مربوط به نیروگاه هاست یا‬ ‫چرا مس��ئوالن درباره موتورخانه های واحدهای مسکونی‬ ‫برنام��ه ای ندارند؟ حداقل ب��ا ممنوعیت تولید کاربراتوری‬ ‫برای بازار داخل‪ ،‬اجازه داده می ش��د تولید برای بازارهای‬ ‫صادراتی ادامه پیدا می کرد‪.‬‬ ‫غالمی درباره عدم اس��تقبال بازار عراق و افغانس��تان از‬ ‫موتورس��یکلت های ‪ ۱۲۵ CG‬انژکت��وری‪ ،‬گفت‪ :‬تفاوت‬ ‫ن��رخ حداقل بی��ن ‪ ۱۱۰‬تا ‪ ۱۲۰‬دالر اس��ت‪ .‬این مبلغ در‬ ‫این کش��ورها مبلغ زیادی اس��ت‪ .‬حتی برای ما هم ‪ ۳‬تا ‪۴‬‬ ‫میلیون تومان عدد کوچکی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹اماواگرهای اسقاط‬ ‫غالمی در ادامه با اش��اره به برگه اس��قاط موتورسیکلت‬ ‫گفت‪ :‬سازنده از این امر برای رونق بازارش و ایجاد بازارهای‬ ‫جدید اس��تقبال می کند اما برگه اس��قاط موتورس��یکلت‬ ‫موجود نیس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬وظیفه من صنعتگر‪ ،‬تولید است‪.‬‬ ‫هر س��ازمان و نهادی مس��ئولیت خ��ودش را دارد‪ .‬بخش‬ ‫خصوص��ی به دلیل کمب��ود نقدینگی توان این را ندارد که‬ ‫در حوزه اس��قاط موتورس��یکلت های فرس��وده مشارکت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دلیل عقب ماندگی از فناوری‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت موتورس��یکلت درب��اره دلیل عقب‬ ‫افتادن صنعت موتورس��یکلت از کش��ورهای منطقه مانند‬ ‫هند و پاکس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬هر سازنده ای برای مجموعه خود‬ ‫برنامه ریزی دارد؛ اینکه چرا در دهه های ‪ ۷۰ ،۶۰‬و ‪ ۸۰‬که‬ ‫دوران طالیی این صنعت اس��ت‪ ،‬فناوری موردنیاز انتقال‬ ‫پیدا نکرده باید از مسئوالن دولتی پرسید‪ ،‬زیرا در این دهه‬ ‫شرکت های سازنده موتورسیکلت بیشتر دولتی بوده اند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ ۳ :‬ش��رکت ب��زرگ دولتی در این دهه ها‬ ‫فعالیت داش��تند که در اواسط دهه ‪ ۸۰‬محو شدند‪ .‬این ‪۳‬‬ ‫شرکت دولتی‪ ،‬فروش خوبی هم داشتند و بازار در اختیار‬ ‫انه��ا ب��ود‪ .‬اواخر دهه ‪ ۷۰‬ارام ارام ش��رکت های خصوصی‬ ‫شکل گرفتند و به واسطه فعالیت و رقابت انها این ‪ ۳‬شرکت‬ ‫حذف ش��دند‪ .‬غالمی اظهارکرد‪ :‬رس��یدن به جایگاهی که‬ ‫کش��ورهای منطقه از جمله هند دارد ‪،‬کمی دیر است‪ .‬در‬ ‫چند سال اخیر‪ ،‬اتفاق های بزرگی در حوزه تولید و صنعت‬ ‫در جهان رخ داده اس��ت و به لحاظ توان مالی شرکت ها راه‬ ‫دش��واری را در پیش دارند‪ .‬عالوه بر اینکه انگیزه کافی نیز‬ ‫وجود ندارد‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه به ش��رایط و قوانین کشور‬ ‫در ح��وزه صنعت موتورس��یکلت تولیدکنن��دگان انگیزه‬ ‫الزم را ندارند‪ .‬البته ناامید نیس��تیم اما کار دش��وار اس��ت‪.‬‬ ‫زیرس��اخت های الزم وجود ندارد‪ .‬به عنوان نمونه در عراق‬ ‫تعرفه ورود موتورس��یکلت چینی ارزان تر از موتورسیکلت‬ ‫ایرانی است دلیل ان هم به فعالیت مجموعه های بازرگانی‬ ‫س��فارتخانه ها برمی گردد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬یک چرخه‬ ‫اس��ت شاید خود تولیدکننده هم ضعیف عمل کرده است‪.‬‬ ‫به هر حال مجموعه ای از عوامل منجربه این امر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین استراتژی از دل صنعت‬ ‫غالم��ی درباره تدوین اس��تراتژی توس��عه برای صنعت‬ ‫معتق��د اس��ت که اس��تراتژی نبای��د از خ��ارج صنعت یا‬ ‫حتی خارج ش��رکت ها ب��ه انها تحمیل ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬با‬ ‫سیاس��ت گذاری از سوی دولت موافق هستم اما با تدوین‬ ‫استراتژی صنعت از سوی مسئوالن و مدیران دولتی موافق‬ ‫نیس��تم‪ .‬هر شرکت تولیدکننده ای می تواند یک نقشه راه‬ ‫برای خود تدوین کند؛ اینکه از بیرون کس��ی برای صنعت‬ ‫تصمیم گی��ری کند حتی در قالب ی��ک انجمن موافق ان‬ ‫نیستم‪ ،‬زیرا معتقدم کارامد نخواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت موتورس��یکلت یاداور ش��د‪ :‬دولت‬ ‫سیاست گذاری کند و تولیدکننده هم ملزم است براساس‬ ‫قوانین موجود خودش را منطبق کند و در ادامه استراتژی‬ ‫خ��ود را نیز تدوین کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اس��تراتژی باید در‬ ‫درون خود شرکت ها رخ دهد اینکه کسی از بیرون مجموعه‬ ‫برای ان اس��تراتژی تدوین کند‪ ،‬بی معنی اس��ت‪ .‬غالمی با‬ ‫بیان اینکه یکی از اصول مهم تدوین اس��تراتژی این است‬ ‫که باید ش��رایط به شکل مستمر رصد و فعالیت ها منطبق‬ ‫با شرایط موجود انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر برنامه و استراتژی از‬ ‫بیرون برای صنعت تدوین شود با تغییر هر وزیر و مدیری‬ ‫بخشی از برنامه ها به فراموشی سپرده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ادغام شرکت ها و توسعه‬ ‫غالم��ی با اش��اره ب��ه ادغام ش��رکت ها و بزرگ ش��دن‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن اتفاق دیر یا زود رخ می دهد؛‬ ‫موضوعی که دنیای تجارت سال هاس��ت با ان مواجه بوده‬ ‫و ابرش��رکت ها ش��کل گرفته اند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه کاه��ش تیراژ در ده��ه حاضر این امر محتمل اس��ت‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬ممکن است این اتفاق برای تولید ‪CG۱۲۵‬‬ ‫رخ دهد‪ .‬تولیدکنندگان می توانند شرکتی جدید تاسیس‬ ‫و تولید این مدل را در ان مجموعه تجمیع کنند‪.‬‬ ‫غالم��ی در پای��ان اظهارکرد‪ :‬موتورس��یکلت محصولی‬ ‫استراتژی در جهان حاضر به ویژه در شرایط فعلی به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬در حوزه فعالیت تمام اس��تارت اپ ها در کش��ور‬ ‫و رونق فروش��گاه های اینترنتی باید گفت موتورس��یکلت‬ ‫مهم تری��ن وس��ایل نقلیه انها بوده و روزب��ه روز به اهمیت‬ ‫ان افزوده می شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫صنای��ع با ارزش افزوده در کش��ور رش��د موردانتظار‬ ‫حتی در س��طح کشورهای همسایه نداش��ته و این به‬ ‫نبود برنامه های مدون در این صنایع برمی گردد‪ .‬فعاالن‬ ‫این صنایع‪ ،‬تس��هیل نبود فضای کسب وکار را دلیل ان‬ ‫عن��وان می کنند و اینکه نبود ثب��ات حتی برنامه ریزی‬ ‫ب��رای یک س��ال را غیرممکن ک��رده اس��ت‪ .‬امار باال‬ ‫اتفاق های غیرقابل پیش بینی س��بب ش��ده برنامه های‬ ‫کوتاه م��دت باش��د و دیگر فرصتی برای اندیش��یدن به‬ ‫افق های اینده باقی نماند‪.‬‬ صفحه 4 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه‪1442‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1843‬‬ ‫پیاپی ‪3161‬‬ ‫بحران ساخت وساز‬ ‫و صعود قیمت ها‬ ‫«کگل» در اندیشه‬ ‫ارزش افرینی‬ ‫مراجع رسمی تنها نرخ‬ ‫«رشد اسمی»‬ ‫را اعالم می کنند‬ ‫‪5‬‬ ‫گالیه فعاالن معدنی از سهم ناچیز معادن در تولید ناخالص داخلی‬ ‫محدودیت نقش معادن را کمرنگ کرد‬ ‫معدن در اثرگذاری عقب است‬ ‫نو‬ ‫س��جاد غرق��ی‪ ،‬نایب رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگا ‬ ‫صادرکنندگان محصوالت معدنی در گفت وگو با‬ ‫سهم‬ ‫بخش معدن در تولید ناخالص داخلی ایران را نس��بت به سایر‬ ‫کشورهای معدنی جهان ناچیز خواند‪ .‬او همچنین نقش صنایع‬ ‫معدن��ی در تولید ناخالص داخل��ی را پررنگ تر توصیف کرد و‬ ‫گفت‪ :‬طی ‪ ۵‬سال گذشته سهم بخش معدن در تولید ناخالص‬ ‫داخلی کشور (‪ )GDP‬رقمی حدود ‪ ۰.۷‬و ‪ ۰.۹‬درصد بوده و با‬ ‫افزودن سهم صنایع معدنی این میزان به حدود ‪ ۱۸‬درصد افزایش خواهد‬ ‫ن اس��ت که فعاالن صنایع معدنی تاثیرات‬ ‫یافت‪ .‬این ارقام نش��ان دهند ه ا ‬ ‫مثبت بیش��تری بر اقتصاد کش��ور گذاشته و متاسفانه این نتیجه گیری را‬ ‫نمی توان برای بخش معدنی نیز عنوان کرد‪.‬‬ ‫ن و صادرکنندگان محصوالت معدنی‬ ‫نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگا ‬ ‫افزود‪ :‬اعداد مذکور در زمینه سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی‬ ‫به نسبت ظرفیت های معدنی ایران‪ ،‬بسیار کم است و باید تمهیداتی برای‬ ‫افزایش سهم بخش معدن کشور در تولید ناخالص داخلی اندیشیده شود‪.‬‬ ‫غرقی در ادامه سهم بخش معدن کشورهای معدنی جهان از جمله شیلی‪،‬‬ ‫استرالیا و افریقای جنوبی در تولید ناخالص داخلی این کشورها را براساس‬ ‫مس��تندات ارائه ش��ده افزون بر ‪ ۱۰‬درصد اعالم کرد و گفت‪ :‬س��هم بخش‬ ‫معدن کش��ور تاجیکس��تان که نسبت به کش��ور ما از ذخایر محدودتری‬ ‫برخوردار است‪ ،‬در ‪ GDP‬این کشور حدود ‪ ۳‬درصد اعالم شده و این ارقام‬ ‫نکته ای مهم و تکان دهنده برای فعالیت های بخش معدن ماست‪ ،‬چراکه‬ ‫بخش معدن ایران به نسبت باقی کشورهای معدنی جهان در اثرگذاری بر‬ ‫میزان تولید ناخالص داخلی بسیار عقب تر است‪.‬‬ ‫رویکردهای نامناسب دولتی‬ ‫ن و صادرکنن��دگان‬ ‫نایب رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگا ‬ ‫محصوالت معدنی در ادامه توجه به دالیل پایین بودن س��هم‬ ‫معادن در تولید ناخالص داخلی را از گام های نخست و ضروری‬ ‫توصیف کرد‪.‬‬ ‫غرقی یکی از عوامل پایین بودن سهم بخش معدن در تولید‬ ‫ناخالص داخلی را تفکرات منفی برخی نهادهای دولتی نسبت‬ ‫به فعالیت های معدنی دانس��ت و در این باره تش��ریح کرد‪ :‬همان طور که‬ ‫پیش تر اش��اره شد‪ ،‬س��هم فعالیت های معدنی در تولید ناخالص ملی کم‬ ‫است و باید برای افزایش این میزان چاره ای اندیشیده شود‪ .‬در گام نخست ‬ ‫به نظر می رسد باید مشکالتی که بر سر راه فعالیت های معدنی قرار دارند‪،‬‬ ‫شناسایی شوند و در ادامه برای رفع انها اقدامات موثری انجام شود‪.‬‬ ‫ن و صادرکنندگان محصوالت معدنی‬ ‫نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگا ‬ ‫افزود‪ :‬به عقیده من‪ ،‬یکی از مهم ترین مش��کالتی که امروزه بخش معدن‬ ‫کش��ور با ان دس��ت و پنجه نرم می کند‪ ،‬ش��یوه تفکر و جهت گیری های‬ ‫نامناسب نهادهای دولتی است‪ ،‬زیرا جهت گیری های موجود باعث ایجاد‬ ‫محدودیت در فعالیت های معدنی شده و این حصار نقش مهمی در توسعه‬ ‫نیافتن بخش معدن تا امروز داشته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد‪ :‬در تمامی کشورها نگاه دولت به‬ ‫بخش معدن‪ ،‬نگاهی توسعه ای است‪ ،‬به همین علت شاهد پیشرفت های‬ ‫چش��مگیر انها در این حوزه هس��تیم‪ ،‬اما متاس��فانه در ایران جای خالی‬ ‫چش��م اندازهای توس��عه ای دول��ت‪ ،‬احس��اس می ش��ود و ای��ن موضوع‬ ‫پیامدهایی منفی برای فعالیت های معدنی به همراه داشته است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ملیکا انصاری‪ :‬تولید ناخالص داخلی بهترین ش�اخص برای س�نجش اقتصاد یک کش�ور‬ ‫است‪ .‬در تحلیل های تخصصی زمانی که از رشد اقتصادی صحبت می شود‪ ،‬در عمل درباره‬ ‫افزایش (یا کاهش) تولید ناخالص داخلی حرف زده می ش�ود‪ .‬کش�ورها و بسیاری از صنایع‬ ‫نیز سهم خود در اقتصاد جهانی و اقتصاد ملی را براساس میزان مشارکت در تولید ناخالص‬ ‫داخلی می س�نجند‪ .‬کش�ور ما نیز از این قاعده مس�تثنا نیس�ت و هر بخش تولیدی در این‬ ‫شاخص اقتصادی جایگاه ویژه خود را دارد‪ .‬در این میان سهم اندک معادن و صنایع معدنی‬ ‫به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی در تولید ناخالص داخلی‪ ،‬قابل توجه است‪.‬‬ ‫ای�ران به دلی�ل وجود ذخایر متع�دد‪ ،‬از جمله کش�ورهای مهم معدنی جهان محس�وب‬ ‫می ش�ود‪ ،‬به همی�ن دلیل انتظار می رود معادن نقش پررنگ ت�ری در تولید ناخالص داخلی‬ ‫کش�ور داشته باش�ند‪ .‬درباره موانع راه صاحبان معادن برای افزایش تولید ناخالص داخلی‬ ‫و مش�کالت امروزه فعاالن معدنی‪،‬‬ ‫با کارشناس�ان و فعاالن این بخش گفت وگو کرد‬ ‫که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫دولتی سازی مانع توسعه معادن‬ ‫کامران وکیل‪ ،‬دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی‬ ‫ایران یکی از عوامل مهم توس��عه نیافتن بخش معدن و س��هم ناچیز ان در تولید‬ ‫ناخالص داخلی را حضور کمرنگ بخش خصوصی در فعالیت های معدنی معرفی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وکیل ضمن گالیه از اجرایی نشدن خصوصی سازی در معادن‪ ،‬این موضوع را‬ ‫اس��یب زا برای اقتصاد کش��ور توصیف کرد و در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬به بعد دغدغه ها و سیاس��ت گذاری ها پیرو اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی شکل‬ ‫گرفت‪ .‬سیاست های کلی این اصل در ابالغیه ای ازسوی رهبر معظم انقالب مشخص و نظام‬ ‫اقتصادی ایران به ‪ ۳‬بخش دولتی‪ ،‬تعاونی و خصوصی تقس��یم ش��د‪ .‬در ان زمان همچنین‬ ‫تدوین سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله و افق توسعه ایران در ‪ ۱۴۰۴‬مطرح بود و کاهش تصدی گری‬ ‫دولت از مواردی بود که باید به مرحله اجرا می رسید‪.‬‬ ‫دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران ادامه داد‪ :‬طبق این‬ ‫اصل و س��ند چش��م انداز‪ ،‬قرار بود دولت در هیچ یک از بخش های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ل حاضر می توان گفت نه تنها دولت بلکه س��ایر نهادها نیز‬ ‫حضور نداش��ته باش��د‪ ،‬اما در حا ‬ ‫به ج��ای نظ��ارت‪ ،‬تصدی گری در تمامی حوزه های اقتصادی را در پیش گرفته اند‪ .‬بنا به این‬ ‫دالی��ل در بخش مع��دن نیز حضور دولت در تمامی فعالیت ه��ا و محدودیت حضور بخش‬ ‫خصوصی در این حوزه باعث شده معادن کشور به توسعه دست نیافته و نتوانند سهم بسزایی‬ ‫در تولید ناخالص داخلی داشته باشند؛ به بیانی دیگر می توان گفت بنا بر نظر کارشناسان و‬ ‫فعاالن معدنی‪ ،‬حضور گسترده دولت در فعالیت های معدنی و تنگ بودن عرصه برای فعاالن‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬از عوامل مهم سهم کم معادن در تولید ناخالص داخلی است‪.‬‬ ‫پهنه ها در اختیار دولت‬ ‫دبی��ر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان محصوالت معدنی ایران در ادامه یکی از‬ ‫محدودیت های مهم بخش خصوصی را کمبود پهنه های مناس��ب برای فعالیت معدنی در‬ ‫اختی��ار انه��ا معرفی کرد‪ .‬او به پهنه های معدنی ک��ه در اختیار نهادهای دولتی‬ ‫برای بهره برداری قرار گرفته اش��اره کرد و این اقدام را نوعی دولتی س��ازی بخش‬ ‫معدن دانس��ت‪ .‬وکیل در این زمینه گفت‪ :‬پهنه های معدنی اغلب برای دولت یا‬ ‫س��ازمان های وابسته به ان بوده و از س��ال های پیش تاکنون معادن و پهنه های‬ ‫معدن��ی قابل توجهی برای بخش خصوصی ایجاد نش��ده ی��ا در اختیار انان قرار‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫دبیر اتحادی��ه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این اتفاق را می توان نقطه تاریکی در بخش معدن کشور دانست‪ ،‬چراکه با نبود بخش‬ ‫خصوصی در معادن‪ ،‬در عمل این بخش دچار محدودیت شده و نمی توان ثمره ان را توسعه‬ ‫بخش معدن کشور پیش بینی کرد؛ در نتیجه نمی توان انتظار داشت که معادن سهم بسزایی‬ ‫در تولید ناخالص داخلی داشته باشند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫برخی کارشناسان و فعاالن اقتصاد معتقدند مهم ترین صنایع ارزاور غیرنفتی بدون‬ ‫تولید و فعالیت بخش معدن از فعالیت باز می ایس��تند؛ بنابراین اهمیت این بخش از‬ ‫اقتصاد که سررشته تولید و صنایع حیاتی کشور است را نمی توان با درصد سهم ان‬ ‫از تولید ناخالص داخلی محاسبه کرد‪ .‬اما عده ای دیگر ب ر این باورند که بخش معدن‬ ‫بای��د جای خود را در تولید ناخالص داخلی محکم کند و این کار نیز بر عهده دولت‬ ‫اس��ت‪ .‬تمامی این رویکردهای ذکرش��ده در پایان توسعه همه جانبه اقتصاد کشور را‬ ‫دنبال می کنند؛ از همین رو به نظر می رسد یکی از وظایف مهم دولت به عنوان متولی‬ ‫بخش معدن ان است که با تحلیل های تخصصی‪ ،‬به مطلوب ترین راهکارها برای رفع‬ ‫موانع و دستیابی به حداکثر بهره وری اقتصادی دست یابد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1843‬‬ ‫پیاپی ‪3161‬‬ ‫زیباسازی محی ‬ ‫ط‬ ‫با شاخص های طب کار‬ ‫موفقیت های گل گهر نمود بارز توسعه است‬ ‫خبر‬ ‫«کگل» در اندیشه ارزش افرینی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی از محورهای اصلی توس�عه اقتصادی کش�ور به ش�مار‬ ‫می رود‪ .‬س�نگ اهن نخستین حلقه از زنجیره تولید فوالد است؛ این زنجیره به تولید‬ ‫فلزی استراتژیک منتهی می شود که سهمی اساسی در رشد و توسعه کشور دارد‪ .‬بر‬ ‫همین اساس نیز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر کوشیده است در مسیر توسعه گام‬ ‫بردارد‪ .‬گل گهر بزرگ ترین ذخیره س�نگ اهن کش�ور اس�ت که سهم قابل توجهی از‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز زنجیره فوالد را تامین می کند‪ .‬این مجموعه همچنین بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده کنسانتره و گندله کشور است‪.‬‬ ‫بهبود عملکرد در دل کویر‬ ‫با توجه به‬ ‫تفاهمنامه‬ ‫‪ ٥‬میلیارد‬ ‫یورویی طرح های‬ ‫توسعه ای اخیر‬ ‫گل گهر‪ ،‬لزوم‬ ‫تالش بیشتر‬ ‫بخش های‬ ‫مختلف گل گهر‬ ‫دو چندان‬ ‫می شود‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر در طول سال های‬ ‫گذشته عملکرد درخشانی را از خود به نمایش گذاشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن مجموعه عظی��م معدنی س��هم ‪ ۴۲‬درصدی از‬ ‫تولید کنس��انتره و ‪ ۲۷‬درصدی از تولید گندله کش��ور‬ ‫را در اختی��ار دارد و در جایگاه بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫محصوالت یادش��ده قرار دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با در اختیار‬ ‫داش��تن سهم ‪ ۱۳‬درصد از تولید اهن اسفنجی و تولید‬ ‫‪ ۴‬درصد از ش��مش فوالد کش��ور در مس��یر توس��عه و‬ ‫ارزش افرینی گام برداشته است‪.‬‬ ‫این ش��رکت معدنی و صنعتی در سال ‪ ۹۹‬توانست با‬ ‫تولید بیش ‪ ۱۵.۳‬میلیون تن کنسانتره و ‪ ۱۲.۲‬میلیون‬ ‫تن گندله‪ ،‬رکورد جدیدی را در کشور ثبت کند‪.‬‬ ‫ای��ن مجموعه در س��ال جدید نیز توانس��ته عملکرد‬ ‫درخش��انی را از خود ب��ه نمایش بگ��ذارد؛ تا جایی که‬ ‫تولید انواع محصوالت ش��رکت در ‪ ۳‬ماه ابتدایی امسال‬ ‫نس��بت به دوره مشابه سال قبل ‪ ۱۴‬درصد بیشتر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین مدت فروش ریالی شرکت هم با رشد‬ ‫‪ ۲۲۲‬درصدی نس��بت به دوره مشابه سال قبل به بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫معاون نیروی انس��انی ش��رکت فوالد مبارکه به‬ ‫همراه جمع��ی از مدیران‪ ،‬از قس��مت های ناحیه‬ ‫فوالدس��ازی و ریخته گری م��داوم بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت فوالد مبارکه در‬ ‫ای��ن بازدید‪ ،‬ایرج ترابی‪ ،‬معاون نیروی انس��انی و‬ ‫س��ازماندهی شرکت‪ ،‬س��هم کارکنان را در زمینه‬ ‫اراس��تگی محیط کار‪ ،‬قابل توجه دانست و افزود‪:‬‬ ‫در صورت��ی که محیط کار ش��رکت را مانند خانه‬ ‫خ��ود تلقی کنیم و نس��بت به نظ��م و ترتیب ان‬ ‫حساس��یت نش��ان دهیم‪ ،‬اراس��تگی فضای کار‬ ‫به طور طبیعی تامین خواهد ش��د‪ .‬در همین باره‬ ‫از س��وی این معاونت‪ ،‬عالوه بر فعالیت های جاری‬ ‫در بخش زیباس��ازی محیط های عمومی شرکت‪،‬‬ ‫بهینه س��ازی و زیباسازی اتاق های کنترل نواحی‬ ‫تولیدی نیز در دس��ت پیگیری اس��ت‪ .‬همان گونه‬ ‫ک��ه در فعالیت های زیباس��ازی محیط کار‪ ،‬مقوله‬ ‫بهینه س��ازی نیز مس��تتر خواهد بود‪ ،‬زیباسازی‬ ‫محیط ه��ای صنعتی نیز با توجه به ش��اخص های‬ ‫ط��ب کار و ارتق��ای ان انجام خواهد ش��د‪ .‬معاون‬ ‫نیروی انسانی و سازماندهی با اشاره به لزوم توجه‬ ‫به حوزه نیروی انس��انی شرکت و نیز چالش های‬ ‫پیش روی کارکنان گفت‪ :‬تاکید همیشگی ارکان‬ ‫اصلی ش��رکت ب��ر تکریم و حفظ نیروی انس��انی‬ ‫به عنوان س��رمایه اصلی ش��رکت بوده و این رویه‬ ‫از دیرباز در ش��رکت فوالد مبارک��ه جاری بوده و‬ ‫بازخ��ورد این نگاه را به خوبی می توان در رویکرد‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و اقدام های شرکت یافت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بی توجهی به موضوع های مرتبط با‬ ‫حوزه نیروی انسانی در طول زمان تمام سازمان ها‬ ‫را ب��ا چال��ش و اس��یب همراه خواهد ک��رد و اگر‬ ‫مدیران سازمان برای رفع ان قدم برندارند‪ ،‬تحقق‬ ‫اهداف س��ازمانی با خلل های جبران ناپذیر مواجه‬ ‫ن رو معاونت نیروی انس��انی که‬ ‫خواهد ش��د؛ از ای ‬ ‫متولی توجه ویژه به کارکنان است‪ ،‬بر ان است تا‬ ‫رسیدگی به مشکالت و مسائل کارکنان را در صدر‬ ‫برنامه های اجرایی خ��ود قرار دهد و با بکارگیری‬ ‫تم��ام ظرفیت های در اختیار خود و البته منطبق‬ ‫بر استانداردها و رویه های جاری سازمانی‪ ،‬رضایت‬ ‫شغلی همکاران را فراهم کند‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫امیدواریم صنعت کشور با تکیه بر توان ملی و بهره برداری مناسب‬ ‫از فرصت های رشد و توسعه‪ ،‬با عبور از موانع پیش رو و فائق امدن‬ ‫بر مشکالت بتواند با شکوفایی روز افزون خود پایه های اقتدار کشور‬ ‫را تحکیم کند‬ ‫تکیه بر توان ملی‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر‪ ،‬محمدرضا‬ ‫شهس��واری‪ ،‬معاون فنی و مهندسی این شرکت معدنی و صنعتی با اشاره‬ ‫ب��ه موفقیت های ای��ن مجموعه گفت‪ :‬اینک که از یک س��و به دهه پنجم‬ ‫حیات انقالب کبیر اس�لامی گام نهاده ایم و از سوی دیگر به انتهای مسیر‬ ‫سند چشم انداز ‪ ١٤٠٤‬نزدیک می ش��ویم‪ ،‬همواره مجالی است تا در پرتو‬ ‫منوی��ات رهبر معظم انقالب‪ ،‬سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی را چراغ راه‬ ‫خویش قرار داده و با همکاری ش��رکت های هم گروه و همکار‪ ،‬چش��م انداز‬ ‫منطقه گل گهر را تحت سیاست های مدیرعامل این شرکت محقق کرده و در راستای‬ ‫توسعه کشور عزیزمان ایران گام برداریم‪ .‬معاون فنی و مهندسی این شرکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گهر گفت‪ :‬بی گمان کس��ب موفقیت های بی بدیل تالش��گران منطقه‬ ‫گل گهر در بخش های مختلف‪ ،‬نش��انه ای اشکار و مصداقی بارز از توسعه و پیشرفت‬ ‫چشمگیر فرزندان برومند این سرزمین است‪.‬‬ ‫شهسواری افزود‪ :‬با توجه به تفاهمنامه ‪ ٥‬میلیارد یورویی طرح های توسعه ای اخیر‬ ‫گل گهر‪ ،‬لزوم تالش بیش��تر بخش های مختلف گل گهر اعم از بومی س��ازی و ساخت‬ ‫داخل‪ ،‬تولید‪ ،‬پژوهش‪ ،‬پش��تیبانی‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬منابع انس��انی‪ ،‬اکتش��اف‪ ،‬مهندسی‬ ‫و ‪ ...‬را دوچندان می کند‪.‬معاون فنی و مهندس��ی ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫افزود‪ :‬کارشناس��ان زیرمجموعه واحد فنی مهندس��ی مجتمع نیز هم قس��م شده اند‬ ‫با بومی س��ازی قطعات ارزبر و اس��تراتژیک موتور محرک توسعه اقتصاد دانش بنیان‬ ‫ش��وند‪ ،‬با احداث طرح های عمرانی موتور توسعه زیربناهای منطقه گل گهر شوند‪ ،‬با‬ ‫اص�لاح فرایندهای تولید و طرح های مهندس��ی موتور توس��عه بهره وری در زنجیره‬ ‫فوالد ش��وند‪ ،‬با تامین پایدار انرژی و نیروگاه های تجدیدپذیر موتور توسعه‬ ‫تامین انرژی پایدار ش��ده و با ش��ناخت مس��ائل و محدودیت ه��ا‪ ،‬ارتقای‬ ‫راندمان را محقق کنند و نقش شتاب دهنده خود در تحقق اهداف معاونت‬ ‫بهره برداری را بیش از پیش به فعل دراورند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬امیدواریم صنعت کش��ور با‬ ‫تکیه بر توان ملی و بهره برداری مناس��ب از فرصت های رش��د و توسعه‪ ،‬با‬ ‫عبور از موانع پیش رو و فائق امدن بر مشکالت بتواند با شکوفایی روزافزون‬ ‫خود پایه های اقتدار کشور را تحکیم کند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫از مجموع موارد یادش��ده این طور برداشت می ش��ود که شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر همچنان در مس��یر توس��عه گام برمی دارد‪ .‬تالش��گران این مجموعه عظیم‬ ‫معدنی و صنعتی در می کوش��ند تا مسیر توسعه را هموار کنند‪ .‬بر همین اساس نیز‬ ‫داخلی سازی و تولید قطعات ارزبر در داخل کشور مورد توجه این شرکت قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در ادامه تالش می شود تکمیل زیرساخت های عمرانی به عنوانی الزام نخست‬ ‫در مسیر توسعه مورد توجه فعاالن این صنعت قرار گیرد‪ .‬درنتیجه تامین پایدار انرژی‬ ‫به وس��یله احداث نیروگاه های تجدیدپذیر به عنوان نخستین قدم در دستور کار این‬ ‫شرکت قرار گرفته است‪ .‬امید می رود این مسیر با موفقیت طی شود و شاهد ارتقای‬ ‫تولید و بهبود عملکرد در این مجموعه باشیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه‬ ‫نرخ نامه جدید نان‬ ‫ابالغ شد‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه‪1442‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه‪2021‬‬ ‫شماره ‪1843‬‬ ‫پیاپی ‪3161‬‬ ‫در مناطق جنوبی کشور خبر می دهند‪ .‬نرخ میلگرد هم به کیلویی ‪ 17‬تا‬ ‫‪ 20‬هزار تومان رسیده است‪ .‬اواخر سال ‪ ۱۳۹۸‬نرخ هر کیلوگرم میلگرد‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان بود که هم اکنون تقریبا ‪ ۶‬برابر ش��ده اس��ت‪ .‬نرخ هر پاکت‬ ‫س��یمان هم از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬هزار تومان به باالی ‪ ۷۰‬هزار تومان رس��یده و ‪۷‬‬ ‫برابر شده است‪ .‬سازندگان می گویند قطعا این نوسانات بر نرخ تمام شده‬ ‫واحدهای اقدام ملی مس��کن تاثیر می گذارد‪ .‬به هر ترتیب‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫سیمان و فوالد ظاهرا به شکل تعطیلی بسیاری از کارگاه های ساختمانی‬ ‫بروز پیدا کرده اس��ت‪ .‬در این باره دبیر کانون انبوه سازان با بیان این ادعا‬ ‫که فضای رانتی در بازار نهاده های ساختمانی وجود دارد به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫اگر به دلیل قطعی برق‪ ،‬س��یمان در بازار وجود ندارد پس دالالن از کجا‬ ‫ای��ن محصول را تهیه می کنند؟ به اعتقاد من هماهنگی هایی در فرایند‬ ‫تولید و عرضه انحصاری س��یمان وجود دارد‪ .‬فرش��ید پورحاجت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه انحصار در نهاده های س��اختمانی حرف اول را می زند‪.‬‬ ‫تعارض منافع نیز به معضلی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫افزایش رکود بازار مسکن در پی افزایش نرخ نهاده های تولید‬ ‫برقی که مسکن را می گیرد‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امارها چه می گویند؟‬ ‫تغیی��ر و تحوالت نرخ نهاده ه��ای تولید در حوزه‬ ‫مس��کن در حالی با س��رعت مس��یر صعودی را در‬ ‫پیش گرفته اند که امارهای منتش��ر ش��ده از سوی‬ ‫بانک مرکزی درباره بازار مس��کن بدون احتس��اب‬ ‫این افزایش قیمت ها نیز نش��ان از رکود نسبی بازار‬ ‫مسکن می داد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در خرداد امس��ال ‪۵۱۰۲‬‬ ‫معامله مس��کن ثبت شده که نسبت به ماه پیش از‬ ‫ان (اردیبهشت ‪ )۱۴۰۰‬رشد ‪ ۲۹.۶‬درصدی داشت‬ ‫اما نسبت به ماه مشابه قبل (خرداد ‪ )۱۳۹۹‬کاهش‬ ‫‪ ۵۲.۷‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫متوسط نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در تهران‬ ‫در خرداد امس��ال ‪ ۲۹‬میلی��ون و ‪ ۶۷۳‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫تومان اعالم ش��ده که نس��بت به اردیبهشت امسال‬ ‫افزایش ‪ ۳‬درصدی و نس��بت به خرداد سال گذشته‬ ‫رشد ‪ ۵۶.۶‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫بیش��ترین متوس��ط نرخ در منطقه یک تهران با‬ ‫متری ‪ ۶۶‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬ه��زار تومان اتفاق افتاده‬ ‫و کمترین متوس��ط نرخ به منطقه ‪ ۱۸‬با متری ‪۱۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۱۰‬هزار تومان اختصاص دارد‪.‬‬ ‫بیشترین تعداد معامالت در منطقه ‪ ۵‬با ‪ ۷۰۸‬فقره‬ ‫معامله بود و منطقه ‪ ۱۰‬با ‪ ۴۹۸‬معامله و منطقه ‪ ۴‬با‬ ‫‪ ۴۱۳‬معامله در رتبه های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫همچنی��ن کمتری��ن تعداد معامالت مس��کن در‬ ‫خرداد امس��ال به منطقه ‪ ۱۹‬با ‪ ۴۴‬و سپس منطقه‬ ‫‪ ۲۲‬با ‪ ۷۰‬معامله مسکن تعلق داشت‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش بانک مرکزی‪ ،‬بیشترین سهم تعداد‬ ‫معامالت مس��کن در خرداد امس��ال ب��ه واحدهای‬ ‫مس��کونی واقع در دامن��ه قیمتی ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تومان با سهم ‪ ۱۸.۶‬درصد اختصاص دارد‪.‬‬ ‫همچنین بیشترین معامالت مسکن به واحدهای‬ ‫با مت��راژ ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬متر مربع با س��هم ‪ ۱۴.۸‬درصد‬ ‫از کل معامالت مس��کن خرداد امس��ال تعلق یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به این امار‪ ،‬باید دید گرانی های اخیر در‬ ‫حوزه مصال��ح و نهاده های تولید تا چه حد به عمق‬ ‫رکود در این حوزه خواهد افزود‪.‬‬ ‫بسیاری از مش��اوران امالک تهران رکود در بازار‬ ‫ساخت وس��از مس��کن را جدی می دانند و از کمبود‬ ‫واحدهای نوساز در ‪ ۳‬سال اخیر خبر می دهند‪.‬‬ ‫بازار معامالت در این حوزه کس��اد است و زمان‬ ‫عرضه تا فروش یک واحد مس��کونی در پایتخت به‬ ‫بیش از دو ماه رس��یده اس��ت؛ البته این روند برای‬ ‫اپارتمان ه��ای کلیدنخورده بهتر اس��ت و میانگین‬ ‫زمان عرضه ت��ا فروش انها هنوز کمت��ر از یک ماه‬ ‫است‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناسان معتقدند انتظارات تورمی‬ ‫در بازار مس��کن تعدیل ش��ده اما به نظر می ر س��د‬ ‫کاهش فایل های نوس��از به دلیل رکود ساخت وساز‬ ‫همچنان می تواند اثرات تورمی در بازار ایجاد کند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه امارهای بانک مرک��زی حاکی از افزایش‬ ‫‪۳‬درصدی میانگین قیمت مسکن در تهران است اما‬ ‫در معامالت جنوب شهر معموال ارقامی بیش از این‬ ‫مشاهده می شود‪.‬‬ ‫دلیل این موض��وع می تواند افت توان متقاضیان‪،‬‬ ‫کمبود عرضه نسبت به تقاضا و پایین بودن قیمت ها‬ ‫در جنوب ش��هر باشد؛ بنابراین بازار معامالت ملکی‬ ‫در محله های جنوبی رونق بیشتری نسبت به شمال‬ ‫تهران پیدا کرده است‪.‬‬ ‫البته یک��ی دیگر از دالیل ای��ن تغییرات را باید‬ ‫در کاهش جاذبه های س��وداگری و داللی مسکن در‬ ‫مناطق شمالی تر شهر تهران دانست‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در یکی دو هفته اخیر و به دلیل قطعی برق صنایع‪ ،‬خط تولید سیمان و میلگرد کشور با توقف روبه رو‬ ‫ش�د و در نتیج�ه نرخ این نها ده های تولید به بیش�ترین حد خود رس�ید که ادامه ای�ن روند می تواند به‬ ‫افزایش نرخ مس�کن بینجامد‪ .‬این افزایش نرخ در بخش نهاده های ساخت وس�از در حالی اتفاق افتاد که‬ ‫پیش از ان نیز روند افزایش بهای مس�کن از موضوعات داغ اقتصادی کش�ور بود و متقاضیان ان از این‬ ‫موضوع گالیه مند بودند‪ .‬قطع برق صنایع و تاثیر ان بر بازار در حال رکود مسکن موضوعی است که شاید‬ ‫پرداختن به ان بتواند از حرکت اقتصاد کشور در مسیر انحرافی جلوگیری کند‪ .‬اما باید دید این افزایش‬ ‫تا چه حدی بر قیمت ها بر بازار مس�کن موثر است و مهم تر از ان اینکه اینده حوزه مسکن کشور با این‬ ‫گرانی ها و نگرانی ها به کجا خواهد رسید‪ .‬با گزارش‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫افزایش مضاعف هزینه های ساخت وساز‬ ‫ایرج رهبر‪ ،‬کارشناس حوزه مسکن و نایب رئیس انجمن‬ ‫انبوه س�ازان اس�تان تهران‪ :‬افزایش ن��رخ مصالح و نهاده های‬ ‫تولید مس��کن موضوعی اس��ت که ما همواره در طی س��ال های‬ ‫گذش��ته با ان مواجه بوده ایم اما این روند افزایش��ی در سال های‬ ‫گذشته و به ویژه سال ‪ ۱۳۹۹‬بدون مهار و کنترل نشده پیش رفت‬ ‫و تا امروز نیز ادامه یافته و افزایش مضاعف هزینه های ساخت وساز‬ ‫را در پی داش��ته است‪ .‬اگرچه این روند برای عده ای از سوداگران‬ ‫و واس��طه های بازار مسکن مناسب و سوداور بوده اما متاسفانه افزایش نرخ‬ ‫مس��کن برای متقاضیان را در پی داش��ته اس��ت و ادامه این روند می تواند‬ ‫نگران کننده باش��د‪ .‬عده ای معتقدند به دلیل اینکه بیش��ترین درصد هزینه‬ ‫مس��کن مربوط به نرخ زمین اس��ت‪ ،‬افزایش نرخ مصال��ح تاثیر انچنانی بر‬ ‫این بازار نخواهد گذاش��ت اما حقیقت این اس��ت که اگر رش��د نرخ را فقط‬ ‫درباره نرخ مصالح درنظر بگیریم‪ ،‬افزایش نرخ فعلی هم برای اقشار متوسط‬ ‫ضربه زننده اس��ت‪ .‬البته ریش��ه یابی عوامل این گرانی ها امکان پذیر است و‬ ‫می توان با برنامه ریزی های اسیب شناسانه و مناسب ان را باید بررسی کرد‪.‬‬ ‫کاالی��ی مث��ل فوالد که با ‪ ۴۵‬درصد کاهش تقاض��ا مواجه بوده چرا باید به‬ ‫باالترین حد نرخ خود برس��د‪ .‬ایا افزایش حدود ‪ ۱۰۰۰‬درصدی‬ ‫صادرات این محصول برای رسیدن به ارزاوری بیشتر‪ ،‬بر کاهش‬ ‫دسترس��ی مصرف کنندگان و سازندگان داخلی و افزایش نرخ ان‬ ‫تاثیرگذار بوده است؟ یعنی نیاز داخلی فدای ارزاوری شده است؟‬ ‫تاثیر این افزایش نرخ بر رکود بازار از این جهت است که وقتی‬ ‫سرمایه گذار می بیند که نرخ محصولی مثل میلگرد در عرض یک‬ ‫هفت��ه ‪ ۵۰‬درصد افزایش نرخ پیدا می کن��د نمی تواند برای عقد‬ ‫ق��رارداد و س��رمایه گذاری بلندمدت در این ح��وزه اقدام کند و عمال عرصه‬ ‫ساخت وساز مسکن از حضور بخش خصوصی که باید نیروی محرکه اصلی‬ ‫در این جریان باشند‪ ،‬خالی می شود‪.‬‬ ‫اهمی��ت ای��ن گرانی های لحظه ای مصالح س��اختمانی و تاثیر ان بر بازار‬ ‫مسکن زمانی بیشتر می شود که این نکته را در نظر بگیریم که دولت اینده‬ ‫برای تحقق اهداف خود برای س��اخت یک میلیون واحد مسکونی در سال‪،‬‬ ‫به برنامه ریزی های بلندمدت نیاز دارد و افزایش لحظه به لحظه و قابل توجه‬ ‫نرخ نهاده های تولید در حوزه مسکن‪ ،‬این امکان را از دست اندرکاران دولت‬ ‫سیزدهم خواهد گرفت‪.‬‬ ‫یک سوم نرخ تمام شده ساخت مربوط به مصالح است‬ ‫مهدی س�لطان محمدی‪ ،‬کارشناس و فعال حوزه مسکن‪:‬‬ ‫در چند سال اخیر نرخ نهاده های مسکن به صورت مداوم در حال‬ ‫افزایش بوده و در ش��رایطی که میزان تورم در کش��ور بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصد است‪ ،‬این افزایش قیمت ها چندان هم دور از ذهن نخواهد‬ ‫بود اما تغییر شتاب در این تورم که بخشی از ان در نتیجه افزایش‬ ‫نرخ در حوزه نهاده ها اس��ت‪ ،‬در حوزه هایی مانند مس��کن بس��یار‬ ‫نگران کننده اس��ت‪ .‬در بخش مسکن در شهری مانند تهران حدود‬ ‫یک سوم از نرخ تمام شده ساخت مربوط به مصالح است و تغییر و تحوالت در‬ ‫این حوزه می تواند نرخ مس��کن را دچار نوس��ان کند و وقتی افزایش قیمت ها‬ ‫در حوزه نهاده هایی مانند سیمان و فوالد باشد که نهاده های اصلی تولید در‬ ‫این بخش هس��تند‪ ،‬تاثیر تغییر قیمت ها بیش��تر خواهد بود‪ .‬در افزایش نرخ‬ ‫بازار مسکن باید به این نکته توجه داشته باشیم که نرخ تمام شده و نرخ خرید‬ ‫و ف��روش دو مقوله جدا از هم هس��تند؛ یعنی اگرچ��ه میزان اثر افزایش نرخ‬ ‫س��یمان و فوالد در نرخ تمام ش��ده کمتر از ‪ ۵‬درصد باشد‪ ،‬تغییر قیمت ها در‬ ‫خرید و فروش مس��کن‪ ،‬به دلیل وجود جو روانی‪ ،‬انتظارات تورمی و تاثیرات‬ ‫نظ��ام عرض��ه و تقاضا بیش از این مقدار خواهد بود‪ .‬درحال حاضر فضای بازار‬ ‫مس��کن کشور در حوزه تولید فضایی پرریسک است و تمایل سرمایه گذاران‬ ‫برای حضور در این عرصه را کاهش می دهد‪ .‬تصمیمات نس��نجیده ای مانند‬ ‫قط��ع ب��رق و توقف تولی��د صنایعی مثل فوالد و س��یمان که جزو‬ ‫نهاده های اصلی مسکن هستند نیز بر ریسک موجود در این حوزه‬ ‫می افزاید‪ .‬بنابراین تنها سرمایه گذاران برای حضور در بخش تولید‬ ‫مسکن پیش قدم می شوند که امکان جبران ریسک برای انها فراهم‬ ‫باشد و جبران ریسک مساوی با افزایش نرخ بیشتر و ایجاد حاشیه‬ ‫س��ود برای انها خواهد بود‪ .‬درباره پیش بینی وضعیت مس��کن در‬ ‫یک س��ال اینده نیز باید گفت درحال حاضر اینده بخش مس��کن‬ ‫در کش��ور چندان مشخص نیست زیرا سرانجام بسیاری از متغیرهای مربوط‬ ‫به این بخش هنوز به درس��تی معلوم نیس��ت‪ .‬از یک س��و بحث های مربوط‬ ‫به برجام و تحریم ها مطرح اس��ت و از س��وی دیگر مش��خص نیست داستان‬ ‫کسری بودجه چه سرانجامی خواهد داشت‪ .‬جدا از این موارد‪ ،‬اینده بسیاری‬ ‫از طرح ها و برنامه های اینده کش��ور در حوزه مس��کن به سیاس��ت های مالی‬ ‫و پولی دولت اینده بس��تگی دارد که هنوز بر س��ر کار نیامده است‪ .‬در چنین‬ ‫وضعیتی نمی توان پیش بینی های دقیقی درباره حوزه های مختلف اقتصادی‬ ‫ارائه دارد‪ .‬اما در نگاه کلی می توان براورد کرد که در یک سال اینده افزایش‬ ‫قیمت ها در حوزه مسکن از تورم عقب تر خواهد بود‪ .‬متاسفانه با وجود اینکه‬ ‫مس��کن یکی از اولویت های مهم و چالش های جدی اقتصادی کش��ور در این‬ ‫عرصه بوده‪ ،‬تا امروز برنالمه ریزی های جدی در این حوزه انجام نشده است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی هزینه ساخت مسکن‬ ‫سخن پایانی‬ ‫مه�رداد نظارت‪ ،‬رئی�س کانون سراس�ری انجمن های صنفی‬ ‫کارفرمایی تولیدکنندگان بتن اماده‪ :‬در طول یک ماه گذشته نرخ‬ ‫سیمان ‪ ۳۰۰‬درصد در بورس افزایش یافته است‪.‬‬ ‫باوج��ود مکاتبات��ی که با وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و تعزیرات‬ ‫داشتیم‪ ،‬روند اصالح نشده است‪ .‬افزایش نرخ سیمان باعث افزایش ‪۳۰‬‬ ‫درصدی هزینه ساخت مسکن شده است‪.‬‬ ‫چطور ممکن است کشوری که جزو ‪ ۴‬تولیدکننده بزرگ سیمان در‬ ‫دنیا است‪ ،‬با کمبود سیمان مواجه شود؟ هرچند قطعی برق در روزهای‬ ‫اخیر باعث ش��ده تولید س��یمان کاهش پیدا کند و در نتیجه منجر به‬ ‫کاهش عرضه و افزایش تقاضا ش��ود اما علت اصلی افزایش نرخ سیمان‬ ‫ورود دالالن به این بازار است؛ به طوری که در شرایط کنونی هر پاکت‬ ‫سیمان به ‪ ۸۰‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ا افزایش نرخ س��یمان ناچاریم از س��یمان ارزان قیمت‬ ‫استفاده کنیم و این روند کمر کیفیت صنعت بتن را شکسته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر به دلیل افزایش نرخ س��یمان‪ ،‬ق��درت انتخاب برای‬ ‫س��یمان باکیفیت را از دس��ت داده ایم‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬به زودی تبعات این‬ ‫ش��رایط بازار در ساخت وس��از مس��کن و انواع پروژه های عمرانی دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این موارد درحال حاضر بسیاری از پروژه های عمرانی وابسته‬ ‫به بتن هستند و از انجا که نرخ قیر بسیار باال رفته رویه بتنی جایگزین‬ ‫جاده های قیری شده است‪.‬‬ ‫بنابراین با کاهش تولید بتن در کشور شاهد کاهش روند ساخت وساز‬ ‫پروژه های عمرانی در کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫اوضاع بازار مسکن در کشور کسادتر از هر زمان دیگری است و خریدار‬ ‫و فروشنده و واسطه‪ ،‬همه و همه از این وضعیت گالیه مند هستند‪ .‬عمده‬ ‫مش��کل در این زمینه مربوط به قیمت هاست و شرایط به گونه ای است‬ ‫که امکان خانه دار ش��دن از توان بس��یاری از اقش��ار خارج ش��ده است؛‬ ‫حال در همین وضعیت نابسامان رکود‪ ،‬سیاست گذاری های نامناسب در‬ ‫بخ��ش حامل های انرژی‪ ،‬به جای اینکه ت�لاش کنند تا کمبودهای این‬ ‫بخش را تامین کنند‪ ،‬در حال فرافکنی هس��تند و این کاس��تی ها را به‬ ‫گردن یکدیگر می اندازند‪.‬‬ ‫در ادامه هم برای اینکه پرچم حمایت از مردم بلند باش��د‪ ،‬برق بخش‬ ‫تولید و صنعت قطع می شود‪.‬‬ ‫همین یک تصمیم س��اده و نابخردانه باعث می شود تا چرخ کارخانه ها‬ ‫از حرکت بایس��تد و بس��یاری از کارگران روزمزد درامدشان را از دست‬ ‫بدهند‪ ،‬نرخ بسیاری از نهاده های مورد نیاز تولید به دلیل کمبود در بازار‬ ‫افزایش یابد و تولیدکنندگانی مثل فعاالن حوزه مس��کن نتوانند ریسک‬ ‫ب��االی چنین س��رمایه گذاری در چنین ح��وزه ای را بپذیرند‪ .‬در نتیجه‬ ‫مسکن به عنوان یکی از مهم ترین اهداف تمام دولت ها در چنددهه اخیر‬ ‫باز هم دور از دسترس مردم بماند‪.‬‬ ‫چنین اسیب های زنجیرواری نه تنها موجب به نتیجه نرسیدن اهدافی‬ ‫مثل تولید یک میلیون واحد مس��کونی در هر س��ال در دولت سیزدهم‬ ‫می ش��ود بلکه حتی روال گذشته و کج دار و مریز بخش مسکن را که به‬ ‫زور نفسی می کشید‪ ،‬متوقف می کند‪.‬‬ ‫در نهایت اینکه اتخاذ تصمیمات خلق الساعه پیش از این در حوزه های‬ ‫دیگر بارها تاثیرات منفی خود را نشان داده اند و قاعدتا نیازی به ازمودن‬ ‫این ازموده بر مقیاسی جدید نیست‪.‬‬ ‫درحال حاضر‬ ‫اینده بخش‬ ‫مسکن در‬ ‫کشور چندان‬ ‫مشخص نیست‬ ‫زیرا سرانجام‬ ‫بسیاری از‬ ‫متغیرهای مربوط‬ ‫به این بخش‬ ‫هنوز به درستی‬ ‫معلوم نیست‬ ‫پیشنهاداتی برای توسعه‬ ‫همکاری ایران و ترکمنستان‬ ‫رحمان قره باش‪ /‬عضو هیات مدیره‬ ‫اتاق مشترک ایران و ترکمنستان‬ ‫ای��ران و ترکمنس��تان با بیش از ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر مرز مش��ترک دارای‬ ‫روابط خوبی اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی هستند‪ .‬خط راه اهن تجن‪-‬‬ ‫مشهد‪-‬س��رخس‪ ،‬لوله گاز کورپجه‪-‬کردکوی در غرب ترکمنستان و سد‬ ‫دوس��تی در جنوب این کش��ور در یک همکاری اقتصادی س��اخته شد‪.‬‬ ‫خط انتقال برق بلخان اباد‪-‬علی اباد و چندین پروژه دیگر مانند گسترش‬ ‫برنامه ارتباطی فیبر نوری‪ ،‬ساخت انبارهای بزرگ و سایر پروژه ها در مرو‬ ‫و پاالیشگاه ترکمن باشی‪ ،‬ساخت پایانه گاز مایع و ساخت اتوبان از جمله‬ ‫دستاوردهای همکاری دوجانبه ایران و ترکمنستان است‪.‬‬ ‫خط اهن قزاقستان‪ -‬ترکمنس��تان‪ -‬ایران بخشی از کریدور حمل ونقل‬ ‫شمال به جنوب به طول ‪ ۶۷۷‬کیلومتر (‪ ۴۲۱‬مایل) است ک ه قزاقستان و‬ ‫ترکمنس��تان را به ایران و خیلج فارس وصل می کند‪ .‬این خط اهن شهر‬ ‫اوزن قزاقستان را به شهر برکت‪-‬اترک ترکمنستان وصل کرده و به گرگان‬ ‫در اس��تان گلس��تان ایران ختم می شود‪ .‬در خاک ایران این خط اهن به‬ ‫ج فارس ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫شبکه خط اهن ملی وصل شده و تا خلی ‬ ‫به عالوه اینکه همکاری های چندجانبه ترانزیتی زمینی‪ ،‬ریلی و دریایی‬ ‫ن‪ -‬ترکمنس��تان و ازبکس��تان و همچنین‬ ‫ازجمل��ه کریدور ترانزیتی ایرا ‬ ‫ن‪ -‬ترکمنستان و قزاقستان از قابلیت های تعامل دوطرفه است‪.‬‬ ‫ایرا ‬ ‫در ای��ن بین از ظرفیت ه��ای همکاری در حوزه ان��رژی‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫صادرات فنی‪ ،‬مهندس��ی و انتقال فناوری و حتی همکاری های فرهنگی‬ ‫دو طرف نیز نمی توان به سادگی گذشت‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬چالش هایی به عنوان موانع تحقق اهداف توسعه همکاری‬ ‫وجود دارد که می توان به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬اختالفات توافق گازی‪ ۳۰ :‬دس��امبر ‪ ۲۰۱۶‬توافقنامه جدید گازی‬ ‫بین ایران و ترکمنستان امضا شد‪ .‬این توافقنامه بعداز تهدید ترکمنستان‬ ‫ب��رای قط��ع صادرات گاز به ایران به دلیل بدهی های معوق منعقد ش��د‪.‬‬ ‫طرف ایرانی این بدهی را قبول ندارد و پرونده به داوری بین المللی ارجاع‬ ‫و ایران محکوم شد‪ .‬ترکمنستان ادعا کرده ‪ ۲‬میلیارد دالر از ایران طلب‬ ‫دارد و ت��ا ح��ل اختالف این میزان بدهی‪ ،‬ص��ادرات گاز به ایران را ادامه‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اختالفات حمل ونقلی‪ :‬در اوت ‪ ۲۰۱۶‬ترکمنس��تان تعرفه گمرکی‬ ‫کامیون های ایرانی را متعاقب اقدام حمل ونقلی دولت ایران افزایش داده‬ ‫و مرز باجگیران را به روی کامیون ها و مس��افران ایران بس��ت و از طرف‬ ‫دیگر نمایشگاه اقتصادی «ایران پروژه» در ترکمنستان را نیز لغو کرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬بدهی های دیگر ایران‪ :‬ایران در زمینه برق حدود ‪ ۱۳۰‬میلیون دالر‬ ‫و در زمینه راه اهن حدود ‪ ۲۰۰‬هزار دالر به ترکمنستان بدهی دارد که با‬ ‫درنظر گرفتن بدهی گازی به حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫‪ -4‬افت صادرات ایران و استان گلستان به ترکمنستان‪ :‬صادرات ایران‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬حدود ‪ ۱.۱‬میلیارد دالر بوده اما صادرات ایران در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۳۱۱‬میلیون دالر کاهش یافته اس��ت‪ .‬س��هم صادرات اس��تان‬ ‫گلس��تان در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬معادل ‪ ۱۶۲‬میلیون دالر بوده است‪ .‬متاسفانه‬ ‫صادرات استان گلستان در سال ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۴۲‬میلیون دالر کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررس��ی ها حاکی از ان است که چالش های اصلی ایران و ترکمنستان‬ ‫ریشه در چند موضوع مهم دارد که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬عدم ایفای تعهدات مالی دولت ایران به ترکمنستان و بدهی حدود‪۲‬‬ ‫میلیارد دالری ایران به ترکمنستان؛‬ ‫‪ -2‬فقدان دیپلماس��ی اقتصادی مدون‪ ،‬اجرایی و عملیاتی در اس��تان‬ ‫گلستان و ایران در ارتباط با ترکمنستان؛‬ ‫‪ -3‬اقدامات ناپخته بدون درنظر گرفتن حساسیت ها‪ ،‬گرایشات موجود‬ ‫در ترکمنس��تان در زمینه های مختل��ف مانند حمل ونقل‪ ،‬رانندگان‪ ...‬به‬ ‫نحوی که طرف ترکمنس��تان احساس می کند ایران نقش برادر بزرگ را‬ ‫تمایل دارد بازی کند‪ .‬در حالی که انها به بازی برابر تمایل دارند؛‬ ‫‪ -4‬انتخاب سفرای غیر مسلط به زبان و فرهنگ ترکمنستان؛‬ ‫‪ -5‬انتخاب رایزن اقتصادی غیر مسلط به زبان‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬اقتصاد و شبکه‬ ‫تجاری و اقتصادی ترکمنستان‪.‬‬ ‫برای حل موارد مطرح نیز راهکارهایی پیشنهاد می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ضرورت داش��تن سیاست های راهبردی مشخص استان گلستان با‬ ‫ترکمنستان در زمینه های انرژی‪ ،‬حمل ونقل ریلی‪ ،‬صادرات خدمات فنی‬ ‫مهندسی‪ ،‬مناسبات فرهنگی و توریسم سالمت؛‬ ‫‪ -۲‬پیگی��ری رفع اختالف��ات و ابهامات موجود بی��ن دو دولت درباره‬ ‫انتق��ال گاز‪ ،‬ب��ا توجه به تحوالت جدید و افتت��اح پروژه تاپی در این باره‪،‬‬ ‫بسترس��ازی های انجام شده‪ ،‬سرمایه گذاری های انجام شده (لوله گاز دایر‬ ‫در قلعه جیق استان گلستان)؛‬ ‫‪ -۳‬رفع اختالفات بین دو کشور در زمینه حمل ونقل؛‬ ‫‪ -۴‬تقوی��ت توانمن��دی دیپلماس��ی تجاری ایران ب��رای تامین منافع‬ ‫بازرگانان گلستان؛‬ ‫‪ -۵‬اعمال تعرفه ترجیحی راجع به کاالهایی که در استان های شمالی‬ ‫تولید و به سهولت قابل صادر کردن به ترکمنستان است؛‬ ‫‪ -۶‬فعال تر شدن مرز زمینی و ریلی (حتی المقدور ‪ ۲۴‬ساعته شدن)؛‬ ‫‪ -۷‬توسعه روابط فرهنگی دو طرف با تعریف بنیاد مشترک مختوم قلی؛‬ ‫‪ -۸‬تسهیل تردد ساکنان مرزی‪.‬‬ ‫ام��ا تحق��ق این برنامه ها نی��از به اجرای چند الزام دارد که نخس��تین‬ ‫ان تعیین وزیر معین واحد برای کش��ورهای ترکمنس��تان‪ ،‬قزاقس��تان‪،‬‬ ‫ازبکستان‪ ،‬قرقیزستان است‪.‬‬ ‫همچنین تش��کیل کارگروه ویژه برای بهبود روابط اقتصادی اجتماعی‬ ‫با ترکمنستان متشکل از نمایندگان استانداری‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬اتاق بازرگانی استان‪ ،‬وزارت نفت‪ ،‬نیرو‪ ،‬راه اهن‪ ،‬سازمان توسعه‬ ‫تجارت‪ ،‬با نقش موثر اتاق بازرگانی‪.‬‬ ‫تبیین و تدوین اهداف کمی تجارت استان گلستان با ترکمنستان و در‬ ‫نهایت انتخاب سفرا و رایزن اقتصادی مسلط به زبان‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬در‬ ‫کش��ورهای ترکمنستان‪ ،‬قزاقستان با هدف برقراری ارتباط موثر و درک‬ ‫بهتر از دیگر این الزامات است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تعطیلی در کمین‬ ‫کارگاه های‬ ‫ساختمانی‬ ‫به دنبال کاهش ‪ ۹۰‬درصدی برق کارخانجات‪ ،‬نرخ س��یمان در تهران‬ ‫ب��ه پاکتی ‪ ۷۰‬هزار تومان رس��یده و ش��نیده ها از برخی شهرس��تان ها‬ ‫حکای��ت از س��یمان ‪ ۱۰۰‬ه��زار تومان��ی دارد؛ س��ازندگان می گویند‬ ‫درحال حاضر بس��یاری از کارگاه های س��اختمانی به تعطیلی کش��یده‬ ‫ش��ده اند‪ .‬قطعی برق کارخانجات تولیدی که به تقاضای کاذب سیمان‬ ‫و فوالد منجر ش��ده‪ ،‬نرخ هر پاکت س��یمان را به ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫رس��انده و حتی برخی سازندگان از نرخ ‪ ۱۲۰‬هزار تومان برای هر پاکت‬ ‫استخراج بیت کوین‬ ‫با اتش فشان‬ ‫‪7‬‬ ‫هشدارها را‬ ‫جدی بگیریم‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1843‬‬ ‫پیاپی ‪3161‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تعیین قیمت نان در دستور کار ستاد اقتصادی دولت‬ ‫ابالغ استانداری به اتاق اصناف‬ ‫ش��رکت بازرگانی دولتی ایران عصر دیروز در اطالعیه ای اعالم کرد‬ ‫تعیین قیمت نان در دس��تور کار س��تاد اقتصادی دولت قرار دارد‪ .‬این‬ ‫مرکز با اس��تناد به مصوبه کارگروه ملی س��اماندهی گندم‪ ،‬ارد و نان‬ ‫اع�لام ک��رد انالیز تعیی��ن و ابالغ قیمت نان به ص��ورت منطقه ای در‬ ‫اختیار استانداران خواهد بود‪ .‬در همین حال رئیس اتاق اصناف تهران‬ ‫از ابالغ رسمی افزایش نرخ نان در استان تهران توسط استانداری خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬نرخ رس��می جدید انواع نان روز یکشنبه به صورت رسمی‬ ‫توسط اس��تانداری به اتاق اصناف ابالغ شده است‪ .‬قاسم نوده فراهانی‬ ‫افزود‪ :‬نرخ های جدید نان توسط تنظیم بازار استانداری تعیین شده است؛ بر این اساس نرخ نان‬ ‫برمبنای نوع ارد یارانه ای به دو دسته ارد یارانه ای نوع اول (گندم ‪ ۶۶۵‬تومانی) و ارد یارانه ای‬ ‫نوع دوم (گندم ‪ ۹۰۰‬تومانی) تعیین ش��ده اس��ت‪.‬بنا بر این گزارش نرخ انواع ارد یارانه ای نوع‬ ‫یک با گندم ‪ ۶۶۵‬تومانی به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫بربری با وزن چانه ‪ ۶۰۰‬گرم‪ ۱۸۰۰ :‬تومان‬ ‫تافتون سنتی با وزن چانه ‪ ۲۵۰‬گرم‪ ۹۰۰ :‬تومان‬ ‫تافتون گردان (ماشینی جدید ) با وزن چانه ‪ ۲۲۰‬گرم‪ ۷۰۰ :‬تومان‬ ‫لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ‪ ۱۶۰‬گرم‪ ۵۰۰ :‬تومان‬ ‫تافتون خراسانی با وزن چانه ‪ ۳۰۰‬گرم‪ ۱۰۰۰ :‬تومان‬ ‫لواش اتوماتیک هر کیلوگرم‪ ۵ :‬هزار تومان‬ ‫همچنین نرخ انواع نان یارانه ای نوع ‪( ۲‬گندم ‪ ۹۰۰‬تومانی) به شرح ذیل تعیین شده است‪:‬‬ ‫بربری با وزن چانه ‪ ۶۰۰‬گرم‪ ۲۵۰۰ :‬تومان‬ ‫تافتون سنتی با وزن چانه ‪ ۲۵۰‬گرم‪ ۱۲۰۰ :‬تومان‬ ‫تافتون گردان (ماشینی جدید ) با وزن چانه ‪ ۲۲۰‬گرم‪ ۱۰۰۰ :‬تومان‬ ‫لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ‪ ۱۶۰‬گرم‪ ۶۵۰ :‬تومان‬ ‫سنگک با وزن چانه ‪ ۶۵۰‬گرم‪ ۳۰۰۰ :‬تومان‬ ‫تافتون خراسانی با وزن چانه ‪ ۲۰۰‬گرم‪ ۱۵۰۰ :‬تومان‬ ‫لواش اتوماتیک هر کیلوگرم‪ ۶ :‬هزار تومان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫پیمان صفردوس�ت‪ :‬ماه ها بود که مصرف کنندگان درباره تغییر خودس�ر نرخ‬ ‫نان توس�ط نانوایی ها گالیه داشتند و خواستار رس�یدگی این موضوع ازسوی‬ ‫نهادهای ذی ربط مانند اتحادیه نانوایان سنتی بودند‪ .‬البته این گالیه ها هیچ گاه‬ ‫منجر به تصمیم گیری جدی و برخورد با نانوایان متخلف نش�د تا اینکه باالخره‬ ‫اتحادیه نانوایان س�نتی ته�ران پس از مدت ها نرخ نامه جدی�د و مصوب انواع‬ ‫نان را اعالم کرد‪ .‬براس�اس اخبار‪ ،‬س�تاد تنظیم بازار اختی�ار تعیین نرخ نان را‬ ‫به ش�ورای ارد و نان هر اس�تان داده و قیمت های جدید هم روز یکش�نبه به‬ ‫واحدهای صنفی ابالغ ش�د ه اس�ت‪ .‬هرچند که ش�رکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫عص�ر دیروز در اطالعیه ای اعالم کرد تعیین قیمت نان در دس�تور کار س�تاد‬ ‫اقتصادی دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫در ای�ن ش�ماره روزنامه‬ ‫نگاهی به وضعیت ن�ان و نرخ این قوت غالب‬ ‫مردم انداخته ایم‪ .‬با ما همراه باشید‪:‬‬ ‫تبعیت بیشتر نانوایی ها از قوانین‬ ‫یک��ی از م��واردی ک��ه در گزارش ه��ای میدانی درباره ن��رخ نان جالب‬ ‫توج��ه ب��ود‪ ،‬بی اطالعی م��ردم از نرخ واقعی و مصوب ن��ان بود‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه براس��اس قانون نانوایی ه��ا موظف به نص��ب نرخ نامه های مصوب در‬ ‫محلی هس��تند که برای مش��تری قابل رویت باش��د‪ .‬مش��اهدات میدانی‬ ‫حاکی از این اس��ت که بس��یاری از نانوایی ها اصال این نرخ نامه ها را نصب‬ ‫نک��رده یا محل نصب انها جایی اس��ت که برای خریداران قابل مش��اهده‬ ‫نیس��ت‪ .‬در ای��ن زمینه بهن��ام نیک منش‪ ،‬معاون بازرس��ی و نظارت اتاق‬ ‫اصن��اف ایران در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬پس از برگزاری جلس��ه‬ ‫ش��ورای عالی اقتصاد در مهر ‪ ۱۳۹۸‬که نرخ نامه ها در ان مقطع مش��خص‬ ‫ش��د‪ ،‬ما با مکاتباتی که با همه اس��تان های کش��ور در زمینه س��اماندهی‬ ‫وضعیت نانوایی های کل کش��ور داش��تیم و جلس��اتی ک��ه در این زمینه‬ ‫برگزار کردیم‪ ،‬تصمیم گرفتیم نرخ نامه های نانوایی های یارانه ای و ازادپز‬ ‫با تفکیک رنگ از هم متمایز شوند و این نرخ نامه ها در معرض‬ ‫دی��د مش��تریان قرار گیرن��د‪ .‬عالوه بر این مقرر ش��د بنرهایی‬ ‫در تم��ام نانوایی ه��ا برای اطالع مش��تریان از ن��رخ نان نصب‬ ‫ش��ود‪ .‬وی در ای��ن ب��اره افزود‪ :‬یک��ی از موضوعاتی که درباره‬ ‫نانوایی ها و نحوه ارائه خدمات در این واحدها در این مدت مطرح‬ ‫بوده‪ ،‬موضوع نان کنجددار و ارائه نشدن نان ساده به مشتریان‬ ‫اس��ت‪ .‬البته این موضوع در همه نانوایی ها مش��اهده نمی شود‬ ‫و مرب��وط ب��ه تع��داد مع��دودی از ای��ن واحدهای صنفی اس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه بای��د گفت براس��اس قانون هم��ه نانوایی ها موظف ب��ه ارائه نان‬ ‫س��اده به مش��تریان هس��تند و اضافه ک��ردن افزودنی های��ی مثل کنجد‬ ‫روی نان‪ ،‬باید براس��اس درخواس��ت مش��تری و با توافق دو طرف صورت‬ ‫گیرد‪ .‬نیک منش با اشاره به تبعیت بیشتر نانوایی ها از قوانین‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬نظارت های ما حاکی از این است که این موضوع در بیشتر‬ ‫نانوایی های رس��می کشور رعایت می شود اما اگر مردم مواردی‬ ‫از تخلف در این مس��ئله را مش��اهده کردند می توانند با ش��ماره‬ ‫تلفن های ‪ ،۱۳۵ ،۱۲۴‬شماره تلفن اتحادیه های نانوایی یا شماره‬ ‫تلفن های بازرس��ان اتاق اصناف در شهرستان ها تماس گرفته و‬ ‫موضوع را اطالع دهند تا در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی‬ ‫شود‪ .‬معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در پایان گفت‪:‬‬ ‫بازرس��ی و نظارت اتاق اصناف بازرسی های دوره ای و ساالنه خود از نحوه‬ ‫عملکرد نانوایی ها را انجام می دهد و به مواردی از این دس��ت رس��یدگی‬ ‫می کند؛ ضمن اینکه در گشت های مشترکی که با اداره تعزیرات حکومتی‬ ‫و همکاران وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی برگزار می شود‪ ،‬نحوه‬ ‫عملکرد و کیفیت ارائه خدمات این واحدها قابل بررسی است‪.‬‬ ‫نان ها همه اپشن دارند‬ ‫ام��ا این تمام ماجرا نیس��ت و گش��تی در بازار نش��ان می دهد گاهی‬ ‫برخی نانوایی های ش��هر در مناطق مختلف با افزایش اپشن هایی به نان‬ ‫قیمت های جدی��د و باالتری هم عنوان می کنن��د‪ .‬از نان های کنجددار‬ ‫گرفته تا انواع نان های مغزدار و سبزیجات در این رده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در گذری که خبرنگار‬ ‫در برخی نانوایی های شهر داشت نیز این‬ ‫مورد به چش��م می خورد‪ .‬جوانی با مشاهده نرخ نان ها در نرخ نامه جدید‬ ‫ب��ه خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬قیمت هایی که ما امروز با ان نان را خریداری‬ ‫می کنیم بیش از نرخ هایی اس��ت که امروز منتش��ر شده است‪ .‬خیلی از‬ ‫نانوایی ه��ا در واقع از اپش��ن های موجود برای خود «نان دانی» درس��ت‬ ‫کرده اند‪ .‬وی در این باره تاکید کرد‪ :‬همین االن اگر شما از فروشنده نان‬ ‫سنگک بخواهید‪ ،‬ان را به نرخ ‪ ۴۰۰۰‬هزار تومان با شما حساب می کند‬ ‫و استداللش هم این است که نان کنجددار است‪ .‬اگر نان ساده بخواهید‬ ‫ک��ه ‪ ۳۰۰۰‬تومان نرخ دارد‪ ،‬باید ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬دقیقه معطل بمانید تا اماده‬ ‫ش��ود‪ .‬تمام کس��انی که بعد از ش��ما به نانوایی امده اند و به نان ‪۴۰۰۰‬‬ ‫تومانی رضایت داده اند‪ ،‬پیش از ش��ما نان خ��ود را می گیرند و می روند‪.‬‬ ‫در واقع نانواها از این طریق قیمت های باالتر خود را به مشتری تحمیل‬ ‫می کنند‪ .‬این مصرف کننده در انتها گفت‪ :‬خود من چندین بار با اتحادیه‬ ‫برای رس��یدگی به این موضوع تماس گرفته ام اما هیچ تغییری در روند‬ ‫کار ایجاد نشده است‪ .‬خانم میانسالی هم که در صف نانوایی ایستاده بود‬ ‫با مش��اهده قیمت های جدید اعالم ش��ده ازسوی اتحادیه در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این قیمت ها برای امروز و دیروز نیس��ت و تقریبا بعد‬ ‫از عی��د ما ن��ان را به همین قیمت ها خریداری می کنیم‪ .‬وی در این باره‬ ‫اضافه کرد‪ :‬نان بربری ماه هاس��ت با نرخ ‪ ۲۵۰۰‬تومان عرضه می ش��ود و‬ ‫فکر می کردیم نرخ مصوب همین است‪ .‬باید اطالع رسانی مناسب درباره‬ ‫نرخ رسمی کاالها انجام شود تا مردم فریب سودجویان را نخورند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫نان قوت غالب ایرانیان است و شاید رتبه نخست را در سبد غذایی مردم‬ ‫دارد؛ بنابراین هرگونه افزایش نرخ ان‪ ،‬می تواند فش��اری مضاعف بر مردم‬ ‫به همراه داش��ته باش��د‪ .‬با این همه فعاالن این حوزه معتقدند با احتساب‬ ‫افزایش نرخ گاز و اب و برق‪ ،‬هزینه حمل ونقل و دستمزد کارگر چاره ای‬ ‫جز افزایش نرخ نان نیست‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1843‬‬ ‫پیاپی ‪3161‬‬ ‫تجارت‬ ‫گفت و گوی یک کارشناس استخراج رمزارز با‬ ‫استخراج بیت کوین با اتش فشان‬ ‫در روزهای گذش�ته ش�اهد بودیم که نایب بوکله‪ ،‬رئیس جمهور السالوادور‪ ،‬تصویری از نسخه‬ ‫مفهومی تاسیس�ات استخراج بیت کوین در الس�الوادور منتشر کرد و مدعی شد «هش ریت های‬ ‫پاک» به زودی به الس�الوادور می ایند‪ .‬هرچند برخی از کارشناسان این حوزه معتقدند استخراج‬ ‫بیت کوین با انرژی اتش فش�ان در السالوادور که در این روزها مطرح شده‪ ،‬ارتباطی به بیت کوین‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫محمدرضا شرفی‪ ،‬کارشناس استخراج رمزارز نیز در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬در تعریف سازکار‬ ‫اس�تخراج‪ ،‬تولید برق به هر روش�ی باشد‪ ،‬عمل اس�تخراج رمزارز انجام می شود‪ .‬در نهایت برای‬ ‫اس�تخراج رمزارزها از جمله بیت کوین نیاز به انرژی برق است و به همین دلیل صنعت برق برای‬ ‫بهره برداری از صنعت استخراج از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ .‬حال ممکن است کشور دیگری‬ ‫از انرژی جایگزین برای ان استخراج بهره ببرد‪ .‬درباره انرژی برق نیز مهم ترین نکته تولید انرژی‬ ‫پاک اس�ت که ارتباطی به اس�تخراج ندارد‪ .‬انچه در ادامه می خوانید گفت وگوی این کارش�ناس‬ ‫حوزه استخراج رمزارز با‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر برای مدتی در فضای پیچیده و مهیج رمزارزها حضور داشته اید‪،‬‬ ‫ش��اید ب��ا اصطالح هش ریت (نرخ هش) اش��نا ش��ده باش��ید‪ .‬مفهوم‬ ‫هش ریت در روند دس��تیابی ب��ه بیت کوین و س��ایر ارزهای دیجیتال‬ ‫که اس��تخراج رمزارز نام دارد‪ ،‬تعریف می ش��ود‪ .‬استخراج‪ ،‬روند کسب‬ ‫€ €ب�رای بهره ب�رداری از رمزارزه�ا از واژه‬ ‫«اس�تخراج» استفاده می ش�ود‪ .‬ایا استفاده از‬ ‫این واژگان درست است؟‬ ‫زمانی که صحبت از اس��تخراج بیت کوین می شود‪،‬‬ ‫همه به فکر معدن زغال سنگ و سنگ اهن می افتند‬ ‫ام��ا در حقیق��ت معدن خاصی در بح��ث بیت کوین‬ ‫وجود ندارد‪ .‬بیت کوین بر پایه محاسبات کامپیوتری‬ ‫اس��تخراج و در واق��ع ب��ا تراش��ه ها و پردازنده های‬ ‫کامپیوتری انجام می شود‪ .‬در این فرایند روند انجام‬ ‫محاس��بات و معادالت تا رسیدن به نتیجه‪ ،‬استخراج‬ ‫نام دارد‪ .‬این استخراج نیز با واژه استخراج سنتی که‬ ‫در ذهن همه ما وجود دارد‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫€ €برای اس�تخراج رمزارزها نیاز به انرژی برق‬ ‫داری�م‪ .‬برای تامین انرژی موردنیاز اس�تخراج‪،‬‬ ‫کشورهای فعال بهتر است از چه راهکاری بهره‬ ‫ببرند؟‬ ‫نکته مهم این است که همه پردازنده ها و تراشه های‬ ‫کامپیوتری برای کار پردازش رمزارزها نیاز به انرژی‬ ‫دارند و در این فرایند از انرژی برق استفاده می شود‪.‬‬ ‫در نتیجه نکته کلیدی برای کشورهای فعال در حوزه‬ ‫رم��زارز تولید ان��رژی و موضوع تامی��ن و تولید برق‬ ‫اس��ت‪ .‬تولید برق به هر روشی باشد‪ ،‬عمل استخراج‬ ‫انجام می شود‪ .‬حتی ممکن است کشوری انرژی برق‬ ‫موردنیاز را از کشور دیگری وارد کند یا کشور دیگری‬ ‫رویا رئیسی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رمزارز با اس��تفاده از کامپیوترهای قدرتمند و نرم افزارهایی اس��ت که‬ ‫با هدف خاصی طراحی ش��ده اند‪ .‬استخراج کنندگان رمزارز‪ ،‬این روش‬ ‫را با اس��تفاده از تجهیزات بس��یار پرقدرت و حل مسائل ریاضی بسیار‬ ‫پیچیده ای انجام می دهند‪ .‬در واق��ع پیش از تولید بیت کوین کارهای‬ ‫خود زیرس��اخت تولید این انرژی را داشته باشد‪ .‬در‬ ‫نهایت اس��تخراج رمزارزها از جمله بیت کوین نیاز به‬ ‫انرژی برق دارد و ب��ه همین دلیل صنعت برق برای‬ ‫بهره ب��رداری از صنعت اس��تخراج از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫€ €در بح�ث مصرف ان�رژی برق و اس�تخراج‬ ‫بیت کوین‪ ،‬مهم ترین نکته چیست؟‬ ‫در بحث انرژی ب��رق‪ ،‬مهم ترین نکته تولید انرژی‬ ‫پاک اس��ت که ارتباطی به اس��تخراج ندارد‪ .‬در تمام‬ ‫دنیا موض��وع انرژی پاک ترند اس��ت‪ .‬انرژی برق در‬ ‫مصارف ش��هری‪ ،‬در خانه‪ ،‬کارخانه و س��ایر مکان ها‬ ‫مصرف می ش��ود‪ .‬ب��ه همین دلی��ل‪ ،‬موضوع مصرف‬ ‫انرژی پاک در اقتصاد سیاس��ی بس��یاری از کشورها‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬موض��وع «هش ری��ت پ��اک» و‬ ‫«اس��تخراج پاک» نیز در همین راستا نوعی تبلیغات‬ ‫برای کشورهاست‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬کشور المان برای‬ ‫تولید برق از نیروگاه های س��والر استفاده می کند یا‬ ‫در کش��وری مثل ایسلند از منابع زمین گرمایی برای‬ ‫تولید برق و انرژی اس��تفاده می شود؛ بنابراین تولید‬ ‫انرژی از منابع تجدیدپذیر و پاک مهم است‪.‬‬ ‫€ €با این روند و پیدایش موضوع «اس�تخراج‬ ‫پاک» در الس�الوادور‪ ،‬چقدر می توان این بحث‬ ‫را عملیاتی تلقی کرد؟‬ ‫بهتر اس��ت بحثی به اس��م بیت کوین پاک را ابداع‬ ‫فنی زیادی انجام می ش��ود‪ .‬اما توان مصرف��ی الزم برای حل معادالت‬ ‫چقدر است؟ براساس گزارشی که در سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی منتشر شد‪،‬‬ ‫ش��بکه بیت کوین ‪ 0/2‬درصد از مصرف انرژی در سراس��ر جهان را به‬ ‫خود اختصاص داده و این شبکه پرمصرف هنوز در حال رشد است‪.‬‬ ‫نکنی��م‪ ،‬چنی��ن چیزی وج��ود خارجی ن��دارد‪ .‬این‬ ‫اصطالح مانند این است که مدعی شویم‪ ،‬فوالد سبز‬ ‫تولید می کنیم‪.‬‬ ‫در نیروگاه های هس��ته ای بر اثر ش��کاف هسته ای‬ ‫حرارت ایج��اد می ش��ود و حرارت ایجادش��ده‪ ،‬اب‬ ‫را ب��ه بخار تبدی��ل می کند‪ .‬این حرارت ایجادش��ده‬ ‫می توان��د از مناب��ع گرمایش طبیعی ایجاد ش��ود یا‬ ‫اینکه در نیروگاه های خورش��یدی شاهد تفاوت نوع‬ ‫تولید هستیم که از سلول های خورشیدی برق تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬همان طور که اشاره ش��د‪ ،‬در ایسلند بخار‬ ‫زمین توربین را می چرخاند و حرارت ایجاد می ش��ود‬ ‫و در الس��الوادور ممکن است از حرارت اتش فشان ها‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫€ €از نظر فن�ی پردازنده هایی که کار پردازش‬ ‫انج�ام می دهند‪ ،‬ح�رارت ایج�اد می کنند‪ .‬در‬ ‫برخی کش�ورها از این حرارت در برخی صنایع‬ ‫بهره برداری می شود‪ .‬این فرایند را هم می توان‬ ‫مش�ابه انچه در موضوع استخراج پاک و اخبار‬ ‫مربوط به السالوادور امده‪ ،‬تلقی کرد؟‬ ‫دقیقا‪ .‬یکس��ری از صنایع ما خروجی بخار دارند و‬ ‫در یک قس��مت از فرایند تولید محصول شان ایجاد‬ ‫بخ��ار می کنند‪ .‬به طور مث��ال در برخی صنایع مانند‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬روغ��ن نباتی و فوالد می ت��وان از بخار‬ ‫تولیدی‪ ،‬در چرخه تولید انرژی استفاده کرد‪.‬‬ ‫از خروج��ی اس��تخراج بیت کوی��ن در بعض��ی از‬ ‫کشورها اس��تفاده می کنند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬از گرمای‬ ‫اس��تخراج برای پرورش گیاهان گلخانه ای اس��تفاده‬ ‫می ش��ود اما در مسیر معکوس نمی توانیم بیت کوین‬ ‫تولید کنی��م‪ .‬پردازنده هایی که کار پردازش را انجام‬ ‫می دهند‪ ،‬حرارت ایج��اد می کنند که از این حرارت‬ ‫می توانی��م در برخی صنایع مانن��د گلخانه و صنایع‬ ‫تبدیلی اس��تفاده کنیم‪ .‬حتی در واحدهای مسکونی‬ ‫نیز برای ایجاد حرارت می توانیم از این منبع گرمایی‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬همه کشورها مواهب خدادادی دارند‬ ‫مانند اتش فشان ها برای السالوادور‪ ،‬بخار زمین برای‬ ‫ایسلند و‪ ...‬که موارد بی شمار نیز در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫هر کشوری مواهبی دارد که این مواهب برای کشور‬ ‫مزیت رقابتی ایجاد می کند‪ .‬توس��عه در کش��ورها با‬ ‫شناسایی مزیت های رقابتی و مدیریت درست منابع‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬ظرفیت های کش��ور باید شناسایی و‬ ‫برنامه ها محقق شود‪.‬‬ ‫€ €در ای�ن ش�رایط‪ ،‬چگونه در مص�رف انرژی‬ ‫صرفه جویی کنیم؟‬ ‫بهینه س��ازی موض��وع مهمی اس��ت ک��ه حرارت‬ ‫تولیدش��ده در صنایع بای��د در فضاهای دیگر به کار‬ ‫گرفته شود‪ .‬این کار باعث می شود برای تولید حرارت‬ ‫از انرژی اس��تفاده نکنیم‪ .‬با این کار در مصرف انرژی‬ ‫صرفه جویی کرده ایم‪.‬‬ ‫محمدرضا شرفی‬ ‫همه پردازنده ها‬ ‫و تراشه های‬ ‫کامپیوتری برای‬ ‫کار پردازش‬ ‫رمزارزها نیاز به‬ ‫انرژی دارند و‬ ‫در این فرایند‬ ‫از انرژی برق‬ ‫استفاده می شود‬ ‫‪ ۶۰‬کشور در نسخه فیزیکی نمایشگاه کتاب فرانکفورت ‪۲۰۲۱‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی دمشق‬ ‫با مش��ارکت حدود ‪ ۸۰‬ش��رکت بزرگ داخلی مواد غذایی‪ ،‬فعالیت های ش��انزدهمین دوره نمایش��گاه صنایع غذایی و‬ ‫بس��ته بندی (‪ )Food Expo‬که از س��وی ش��رکت نمایش��گاهی دلتا‪ ،‬تحت نظارت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و با‬ ‫همکاری و حمایت از اتحادیه اتاق های بازرگانی سوریه‪ ،‬اتاق صنعت دمشق و اتحادیه اتاق های کشاورزی سوریه‪ ،‬در محل‬ ‫نمایشگاهی دمشق برگزار شد‪ .‬همچنین همزمان با فعالیت های نمایشگاه‪ ،‬همایش صنایع غذایی و چالش های مانع رشد‬ ‫ان با شعار به سوی یک محصول غذایی قابل رقابت برگزار شد‪.‬‬ ‫حضور کرمان در نمایشگاه اختصاصی اوراسیا‬ ‫معاون صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی اس��تان کرمان با اشاره به برگزاری نخستین‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی اوراس��یا از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬تیر امس��ال در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران گفت‪ ۱۳ :‬هنرمند‬ ‫صنایع دستی استان کرمان در این نمایشگاه شرکت کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬کاظم حس��ین زاده با اش��اره به اینکه این نمایش��گاه میزبان تجار کش��ورهای اوراسیا و تولیدکنندگان‬ ‫داخلی اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در این نمایش��گاه‪ ،‬توانمندی های هنرمندان صنایع دس��تی اس��تان کرمان به کشورهای اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراس��یا همچون ارمنس��تان‪ ،‬روسیه‪ ،‬بالروس‪ ،‬قرقیزس��تان و قزاقستان معرفی شد‪ .‬معاون صنایع دستی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی استان کرمان افزود‪ :‬در نمایشگاه یادشده رشته های هنری همچون پته دوزی‪،‬‬ ‫گلیم بافی‪ ،‬تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی‪ ،‬چرم دوزی‪ ،‬مسگری و‪ ...‬به معرض نمایش درامد‪ .‬وی با بیان اینکه شرایط‬ ‫حضور در این نمایشگاه از سوی اتاق بازرگانی کرمان فراهم شده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر‪ ۷۰،‬هزار هنرمند چیره دست‬ ‫کرمانی در ‪ ۱۰۰‬رشته و زیررشته صنایع دستی فعال هستند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن نمایش��گاه کتاب فرانکفورت اعالم کردند برگزاری‬ ‫نس��خه فیزیک��ی نمایش��گاه امس��ال در تاریخ ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۲۴‬اکتبر‬ ‫قطعی ش��ده و از هم اکنون ‪ ۶۰‬کش��ور جهان برای شرکت در این‬ ‫نمایش��گاه اعالم امادگی کرده اند‪ .‬به گ��زارش خبرگزاری کتاب‬ ‫ایران (ایبنا) به نقل از پابلیشینگ پرسپکتیو‪ ،‬مسئوالن نمایشگاه‬ ‫کتاب فرانکفورت اعالم کردند برگزاری نسخه فیزیکی نمایشگاه‬ ‫امس��ال قطعی ش��ده و از هم اکنون ‪ ۶۰‬کشور جهان برای شرکت‬ ‫در این نمایش��گاه اعالم امادگی کرده اند‪ .‬درحالی که بس��یاری از‬ ‫نمایش��گاه های کتاب در سراس��ر جهان به صورت مجازی برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬یورگن بوس‪ ،‬رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت پیش از‬ ‫این طی یک کنفرانس خبری اظهار امیدواری کرده بود‪ ،‬امس��ال‬ ‫بتوانند باکیفیت س��ال های گذشته نسخه فیزیکی این نمایشگاه‬ ‫را برپا کنند‪.‬‬ ‫امسال قرار است نمایشگاه کتاب فرانکفورت به صورت مجازی و‬ ‫فیزیکی برگزار شود‪ .‬رئیس نمایشگاه در اخرین کنفرانس مجازی‬ ‫خود گفت‪ :‬امسال عالوه بر امکانات مجازی‪ ،‬فضایی برای ثبت نام از‬ ‫ناشران و عوامل صنعت کتاب اماده شده و قرار است به طور کامل‬ ‫از این س��الن در نمایش��گاه پیش رو استفاده شود‪ .‬حتی قرار است‬ ‫یک سری غرفه های موقت برای استراحت و مالقات ناشران ایجاد‬ ‫شود‪ .‬برای تجمع و برگزاری کنفرانس ها نیز فضایی مخصوص در‬ ‫نظر گرفته ش��ده است‪ .‬در نمایشگاه تدارک ویژه ای برای ناشران‬ ‫مستقل در نظر گرفته شده به طوری که می توان نمایشگاه امسال‬ ‫را با عنوان ناش��ران مس��تقل نام گذاری کرد‪ .‬مسئوالن نمایشگاه‬ ‫کتاب فرانکفورت می گویند برای باالبردن ایمنی و موارد بهداشتی‬ ‫ناشران و شرکت کنندگان از شرکت های المانی کمک گرفته شده‬ ‫و قرار است شرایطی با امنیت بهداشتی باال برای انها فراهم شود‪.‬‬ ‫قرار است بلیت های نمایشگاه از ماه اوت به فروش گذاشته شود‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬تمام ناشران المانی برای حضور فیزیکی‬ ‫در نمایش��گاه اعالم امادگی کرده و قرار اس��ت در کنار نمایشگاه‬ ‫اصلی نس��خه انالین نیز مثل سال گذشته برگزار شود‪ .‬در نسخه‬ ‫انالی��ن برنامه ها و کارگاه های نمایش��گاه به ص��ورت زنده پخش‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬امس��ال کش��ور کانادا به عنوان مهمان افتخاری در‬ ‫نمایش��گاه حضور خواهد داش��ت‪ .‬به گفته مسئوالن فرهنگی این‬ ‫کش��ور امسال کانادا با ‪ ۳۸۰‬عنوان کتاب به نمایشگاه فرانکفورت‬ ‫می رود که بیش��تر این کتاب ها درباره کشور کانادا یا مردم کانادا‬ ‫نوشته شده اند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امیرحس�ین ن�ام اور‪ -‬کارش�ناس و تحلیلگ�ر‬ ‫بازاره�ای مال�ی‪ :‬بس��یاری از مردم به واس��طه طمع به‬ ‫کوین ها تمایل پیدا می کنند‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۰۹‬ت��ا ب��ه امروز ک��ه رمزارزها حس��ابی‬ ‫س��روصدا کرده اند‪ ،‬حدود ‪ ۴‬هزار ارز دیجیتال جدید بازار‬ ‫کریپتوکارنسی خلق شده است‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم این اس��ت که تمام��ی این ‪ ۴‬ه��زار رمزارز‬ ‫ارزشمند نیس��تند و در میان انها شاهد بروز شت کوین ها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫چرا از شت کوین ها استقبال می شود؟‬ ‫ش��ت کوین ها پروژه هایی هستند که در ظاهر‬ ‫«وایت پی پ��ر» و تیم دارند ام��ا هدف خاصی را‬ ‫دنبال نمی کنند‪.‬‬ ‫ش��ت کوین ها به دنبال فروش تعداد نامتناهی‬ ‫رمزارز و افزایش قیمت هس��تند‪ .‬در این فرایند‬ ‫این رمزارزها در شرایط دستیابی به سطح قیمت‬ ‫باال‪ ،‬ارزش خود را از دست می دهند‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط‪ ،‬لیدرها س��ود خوبی کس��ب کرده و‬ ‫سرمایه گذاران خرد از گردونه رقابت خارج می شوند‪.‬‬ ‫برخ��ی از پروژه ه��ای ش��ت کوین ها حتی در‬ ‫ دیفای (‪ )Defi‬و پروژه غیرمتمرکز هس��تند اما‬ ‫نیاز خاصی را برطرف نمی کنند‪ .‬بیشتر طراحان‬ ‫این کوین ها‪ ،‬ویترین را طراحی می کنند‪.‬‬ ‫اختصاص سرمایه به این کوین ها کار درستی‬ ‫نیست و بسیاری تنها به واسطه طمع کسب سود‬ ‫باال به این خرید و س��رمایه گذاری روی کوین ها‬ ‫تمایل پی��دا می کنند؛ بنابراین به س��رمایه گذاران به ویژه‬ ‫س��رمایه گذاران خرد توصیه می شود‪ ،‬سرمایه های خود را‬ ‫وارد دنیای شت کوین نکنند‪.‬‬ ‫ش��ت کوین ها اغل��ب ویتری��ن زیبا دارن��د و در فضای‬ ‫مجازی از سوی افراد معروف و کمپانی ها تبلیغ می شوند‪.‬‬ ‫نمونه این موضوع را در رمزارز دوج کوین ش��اهد بودیم‬ ‫که ایالن ماس��ک تنها ب��ه دوج کوین اکتفا نکرد و با تغییر‬ ‫شرایط این رمزارز بی بی دوج کوین را نیز خلق کرد‪.‬‬ ‫کرپتوکارنس��ی نی��ز مانند همه بازارهای مالی ریس��ک‬ ‫دارد اما نکته مهم این اس��ت که شت کوین ها در این بازار‬ ‫پرریسک تر هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برگزاری‬ ‫نمایشگاه‬ ‫فرش دستباف‬ ‫در گیالن‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی گیالن‪ ،‬از اغاز به کار نخستین نمایشگاه فرش و‬ ‫تابلوفرش های دستباف هنرمندان مشاغل خانگی گیالنی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫برگزاری چنین نمایشگاه هایی می تواند میراث صنعت فرش گیالن را احیا‬ ‫کند‪ .‬فریبرز جمالزاد در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬از اغاز به کار نخستین نمایشگاه‬ ‫فرش و تابلوفرش های دستباف هنرمندان مشاغل خانگی گیالنی خبر داد‬ ‫و اظهارکرد‪ :‬این نمایشگاه در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی تا‬ ‫‪ ۲۴‬تیر در رش��ت دایر بود‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۱۵‬نفر از پیش��رانان مش��اغل‬ ‫خانگ��ی توانس��تند ‪ ۴۰۰‬نفر از جوانان گیالن را ب��رای فرش بافی اموزش‬ ‫دهند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برگزاری چنین نمایشگاه هایی می تواند میراث صنعت‬ ‫فرش گیالن را احیا کند‪ .‬رئیس س��ازمان جهاددانشگاهی گیالن‪ ،‬از اتخاذ‬ ‫تدابیر الزم برای معرفی و عرضه محصوالت مشاغل خانگی در سامانه ملی‬ ‫«‪ »www.inhb.ir‬خبر داد و خاطرنشان کرد‪ :‬پیشرانان مشاغل خانگی‬ ‫در جهاد دانشگاهی گیالن اموزش های الزم را در گروه های مختلف به ویژه‬ ‫بازاریابی دیده اند و می توانند زنجیره تولید را تکمیل کنند‪ .‬جمالزاد با بیان‬ ‫اینکه هنرمندان مشاغل خرد و خانگی گیالن به ویژه فرش بافان می توانند‬ ‫با مراجعه به پایگاه اینترنتی مش��اغل طرح ملی توس��عه مش��اغل خانگی‬ ‫نس��بت به معرفی و عرضه تولیدات خود اقدام کنند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۷۴‬هنرمند پیشران در حوزه های ‪۲۷‬گانه مشاغل خانگی گیالن شناسایی‬ ‫و س��اماندهی ش��دند‪ .‬وی با تاکید بر لزوم معرفی برند فرش های گیالن‬ ‫به بازارهای بین المللی‪ ،‬یاداورش��د‪ :‬جهاددانش��گاهی تا مرحله بازاریابی و‬ ‫برندسازی در کنار پیشرانان مشاغل خانگی خواهد ماند‪.‬‬ ‫ضرورت‬ ‫تاکید بر‬ ‫«توسعه پاک»‬ ‫اسماعیل شاهسوندی‬ ‫کارشناس تجارت بین الملل‬ ‫قوانی��ن الزم برای کنترل انتش��ار گازه��ای گلخانه ای‬ ‫چندی است در حال تدوین است‪ .‬هرچند تحقق این مهم‬ ‫و کاهش االینده ها مستلزم تغییر در تاسیسات و تجهیزات‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬انج��ام س��رمایه گذاری های جدی��د و تحم��ل‬ ‫هزینه ه��ای دیگر برای حوزه صنع��ت و تجارت بین الملل‬ ‫است‪ .‬از نگاه حقوق بین الملل محیط زیست‪ ،‬کاهش انتشار‬ ‫االینده ه��ا هدفی ارجح اس��ت که باید از س��وی دولت ها‬ ‫موردتوجه ویژه باش��د‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬ترتیباتی اتخاذش��ده‬ ‫ت��ا کش��ورها و به تبع ان ش��رکت های تج��اری و صنعتی‬ ‫بتوانن��د به موجب ماده ‪ ۱۷‬پروت��کل کیوتو خریدوفروش‬ ‫اعتبار حاصله از کاهش میزان انتشار االینده ها را به انجام‬ ‫برس��انند‪ .‬این پروتکل با نام اختصاری «تجارت انتش��ار»‬ ‫شناخته می شود‪ .‬کشورهای صنعتی عضو پروتکل متعهد‬ ‫ش��ده اند در فاصله زمانی ‪ ۲۰۰۸‬و ‪ ۲۰۱۲‬نسبت به کاهش‬ ‫گازه��ای گلخانه ای اقدام کنن��د‪ .‬از انجا که هزینه کاهش‬ ‫این میزان از االینده ها می تواند متضمن هزینه س��نگینی‬ ‫برای این کش��ورها باشد‪ ،‬در پروتکل کیوتو روش های حائز‬ ‫اهمیتی پیش بینی ش��ده تا براس��اس ان کشورها از طریق‬ ‫اج��رای پروژه های برون مرزی به تعهدات خود عمل کنند‪.‬‬ ‫مهم ترین روش که می تواند برای کشورهای درحال توسعه‬ ‫به ویژه ایران در جذب سرمایه گذاری های خارجی و اجرای‬ ‫پروژه های اقتصادی مفید واقع شود‪« ،‬روش توسعه پاک»‬ ‫یا ‪ CDM‬اس��ت که از این طریق کش��ورهای توسعه یافته‬ ‫ضمن اجرای تعهدات خود در چارچوب پروتکل به پیشبرد‬ ‫توسعه پایدار در کشورهای درحال توسعه یاری می رسانند‪.‬‬ ‫ب��ا تغییر اقلی��م و تغییرات اب وهوای کره خاکی و با وجود‬ ‫مخاط��رات زیس��ت محیطی‪ ،‬اهمیت گرم��ای زمین برای‬ ‫جامع��ه بین المللی نمود خاصی پیداک��رده و میزان کربن‬ ‫موجود در جو زمین به عنوان مهم ترین گاز گلخانه ای مولد‬ ‫گرمایش عامل تعیین کننده این مهم معرفی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫رش��د روزاف��زون صنایع و معادن نی��ز دلیل اصلی افزایش‬ ‫میزان کربن به ش��مار می رود‪ .‬در این بین‪ ،‬تجارت انتش��ار‬ ‫کربن می توان��د راهکاری برای کاهش میزان کربن جو در‬ ‫نظر گرفته شود‪ .‬ماده ‪ ۱۷‬پروتکل کیوتو به سازکار تجارت‬ ‫کربن اختصاص داده شده که براساس ان‪ ،‬کشورهای عضو‬ ‫متعهد ش��دند تا انتشار گازهای گلخانه ای خود را محدود‬ ‫کنن��د و در پی کاهش انها بر ایند‪ .‬در واقع میزان انتش��ار‬ ‫این گازها نباید از حد مقرر بیش��تر باشد؛ بنابراین تجارت‬ ‫کربن به کشورهایی که میزان انتشار انها از حد تعیین شده‪،‬‬ ‫کمتر اس��ت اجازه می دهد تا ظرفیت باقیمانده خود را به‬ ‫کش��ورهایی که میزان انتش��ار انها از حد تعیین شده فراتر‬ ‫اس��ت‪ ،‬بفروشند‪ .‬مکانیسم توس��عه پاک ‪ CDM‬یکی از‬ ‫سازکارهای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است‪ .‬بازارهای‬ ‫کربن یکی از ابزارهای مالی س��رمایه گذاری در پروژه هایی‬ ‫اس��ت که در زمان اجرای پروتکل کیوتو‪ ،‬انتش��ار گازهای‬ ‫گلخانه ای را در کش��ورهای توس��عه یافته و درحال توسعه‬ ‫کاه��ش دادند‪ .‬کاهش اثبات ش��ده این االینده ها در تولید‬ ‫دارایی های مالی یا اعتبارات کربن اس��تفاده می ش��ود که‬ ‫قابلیت بازدهی در بازارهای کربن در سطح ملی و منطقه ای‬ ‫را دارند‪ .‬سرمایه گذاری کربن به جهت فروش این اعتبارات‬ ‫برای جبران هزینه های ناشی از سرمایه گذاری های محیط‬ ‫زیس��تی به کار گرفته می شود‪ .‬سازگاری صنعت و تجارت‪،‬‬ ‫هم��راه با کاهش انتش��ار و االینده ه��ای کربن با دو روش‬ ‫امکان پذیر اس��ت‪ .‬نخس��ت کنترل و تج��ارت کربن و دوم‬ ‫اعمال مالیات بر کربن‪ .‬در مقابل دولت ها نیز برای کاهش‬ ‫انتشار گازهای گلخانه ای باید از سرمایه گذاری های وسیع‬ ‫در فناوری های سبز و حمایت از تولیدات داخلی به منظور‬ ‫اعمال مالیات بر کربن و سیستم کنترل و تجارت حمایت‬ ‫نماین��د‪ .‬بدین س��بب روش «کنترل و تج��ارت» به مثابه‬ ‫رویک��ردی بازارمحور اس��ت که برای کنت��رل و نظارت بر‬ ‫الودگ��ی با ایج��اد محرک های اقتصادی اعمال می ش��ود‪.‬‬ ‫تجارت انتش��ار یا همان کربن با اعمال سیس��تم مالیات بر‬ ‫کربن در بسیاری از کشورهای صنعتی اجرایی شده است‪.‬‬ ‫زمانی که یک یا چند کشور قانون مالیات بر کربن را اجرایی‬ ‫کنند‪ ،‬تعدادی از صنایع االینده از گروه کشورهای قانونمند‬ ‫جداش��ده و به کش��ورهای غیرقانونمند می پیوندند و این‬ ‫امری اس��ت که (اثر پناهگاه الودگی) نامیده می شود‪ .‬این‬ ‫درحالی است که حتی اعمال مالیات بر کربن در راه اندازی‬ ‫اختراعات پاک کافی نیست‪ ،‬مگر اینکه اختراعات به قدری‬ ‫بزرگ باش��ند که بتوانند از تولی��د کربن جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫برخی کش��ورها ممکن اس��ت تولید گازه��ای گلخانه ای‬ ‫خود را حدود ‪ ۷‬درصد کاهش دهند اما حجم کل انتش��ار‬ ‫گازهای گلخانه ای تعیین ش��ده برای این کشورها تغییری‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬پدیده گرمایش زمین‪ ،‬یک معضل جهانی‬ ‫اس��ت و حل این مسئله را پروتکل کیوتو به صورت جهانی‬ ‫مقرر کرده و براین اس��اس کش��ورهای توسعه یافته متعهد‬ ‫می توانند تعهد خود را مبنی بر کاهش انتشار در یک کشور‬ ‫ثالث هم انجام دهند‪ .‬به این معنی که یک کش��ور متعهد‬ ‫می تواند با اجرای فعالیت در کشوری که تعهدی به کاهش‬ ‫انتشار ندارد‪ ،‬گواهی کاهش انتشار دریافت و ان را به جای‬ ‫تعهد خود به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اب وهوا ارائه کند‪.‬‬ ‫با این نگاه‪ ،‬انتش��ار و عدم انتش��ار گاز گلخانه ای در اروپا یا‬ ‫اسیا یا هر نقطه ای از زمین از دیدگاه جهانی تفاوت چندانی‬ ‫با یکدیگر ندارد‪ .‬این استدالل باعنوان سازکار توسعه پاک‬ ‫(‪ )CDM‬در تمام جهان جامعیت دارد‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1843‬‬ ‫پیاپی ‪3161‬‬ ‫استان ها‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم معدن‬ ‫در صادرات‬ ‫غیرنفتی‬ ‫محمدعلی محمد میرزاییان‪ /‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫دومین گروه کاالیی ارزاور کشور در سال ‪ ۹۹‬صنایع‬ ‫معدنی بود‪ .‬ش��رکت های صادرکننده بزرگ محصوالت‬ ‫معدن��ی به عنوان بازوی کمکی ارز اور کش��ور در زمان‬ ‫تحریم ها بودند و باوجود کاهش میزان صادرات نسبت‬ ‫به س��ال قبل توانس��تد بی��ش از ‪ ۲۰‬درص��د صادرات‬ ‫غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫این موضوع بیانگر این اس��ت که تحریم ها در بخش‬ ‫مع��دن س��بب خودکفایی و حتی افزای��ش در تولید و‬ ‫صادرات در این حوزه ش��ده اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬شرایط‬ ‫تحریم و عدم تعه��دات طرف های تجاری تامین کننده‬ ‫مواد اولیه ضروری س��ایر صنایع از جمله خودروسازی‪،‬‬ ‫این صنایع را بر ان داش��ت تا مواد اولیه مورد نیاز خود‬ ‫را از داخل کشور تامین کنند‪ .‬صنایع بزرگ معدنی نیز‬ ‫ب��ا تامین این مواد اولیه ضمن جلوگیری از خروج ارز و‬ ‫تعطیلی این صنایع‪ ،‬سبب افزایش تولیدات و به دنبال‬ ‫ان افزایش صادرات و ارز اوری شدند؛ بنابراین با اجرای‬ ‫سیاست گذاری ها و سرعت گرفتن طرح های توسعه ای‬ ‫و تکمیلی در زنجیره تولید حوزه معدن و صنایع معدنی‬ ‫و افزایش تولیدات نهایی در این بخش می توانیم شاهد‬ ‫افزای��ش ارزش اف��زوده و در نهایت جه��ش صادرات و‬ ‫ارزاوری بیشتر در این صنعت باشیم‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان صنای��ع ف��والدی به عن��وان یکی از‬ ‫صنایع س��نگین و اس��تراتژیک برای هر کشوری بسیار‬ ‫حائز اهمیت اس��ت زی��را یکی از ش��اخص های اصلی‬ ‫توسعه یافتگی در کشورها به شمار می اید‪ .‬از این رو‪ ،‬در‬ ‫این راس��تا و به منظور مقابله با شرایط تحریم و اجرای‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه با‬ ‫اجرای سیاست هایی همانند بومی سازی تمام قطعات‪،‬‬ ‫مواد و تجهیزات‪ ،‬افزایش سطح اشتغال نیروهای بومی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از اعتب��ار اس��نادی ریالی با هم��کاری نظام‬ ‫بانکی (به منظور کمک به صنایع پایین دس��تی خود)‪،‬‬ ‫استفاده از استانداردهای بین المللی در تولید‪ ،‬استفاده‬ ‫از توانمندی متخصصان داخلی و دستیابی به مهارت ها‬ ‫و تخصص های جدی��د‪ ،‬برنامه ریزی و زمان بندی دقیق‬ ‫و پیش��رو بودن در تولید‪ ،‬توانس��ته هزینه ها را کاهش‬ ‫داده و با افزایش تولید و تامین مواد اولیه وارداتی سایر‬ ‫صنایع‪ ،‬باعث کاهش خروج ارز از کشور شود‪ .‬این یعنی‬ ‫این شرکت در کنار گسترش بازارهای هدف خود سبب‬ ‫افزایش ارزاوری برای کشور شده است‪.‬‬ ‫درباره نقش ش��رکت های بزرگ فوالدی در ش��رایط‬ ‫تحریم و کمک به صنعت و اقتصاد کشور نیز باید گفت‬ ‫که ش��رکت های بزرگ فوالدی ضمن تن��وع تولیدات‬ ‫خود با صنایع باالدستی و پایین دستی بسیاری ازجمله‬ ‫صنای��ع خودروس��ازی‪ ،‬هواپیماس��ازی و‪ ...‬در ارتب��اط‬ ‫هستند و در ش��رایط تحریم و کمبود منابع با حمایت‬ ‫از صنایع پایین دس��تی و با سرمایه گذاری سود انباشته‬ ‫خود در توس��عه واحدهای میانی زنجی��ره تولید فوالد‬ ‫ب��ا هدف گذاری رونق تولی��د و افزایش صادرات انها در‬ ‫مجموع س��بب افزایش اش��تغال و تولیدات صنعتی و‬ ‫ارزاوری شده اند‪.‬‬ ‫از طرف��ی به دلیل اینکه این ش��رکت های بزرگ در‬ ‫زمینه سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران خارجی‬ ‫هس��تند‪ ،‬می توان گفت در ش��رایط تحری��م‪ ،‬افزایش‬ ‫تولیدات و اش��تغال صنایع مرتبط با این ش��رکت ها و‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارجی از س��وی انها در رونق‬ ‫اقتصادی کشور کامال ملموس بوده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تشدید نظارت قضایی بر‬ ‫ترخیص کا ال ازگمرکات هرمزگان‬ ‫مهین حیدری‪ :‬دادس��تان‬ ‫عموم��ی بندرعب��اس با تاکید‬ ‫ب��ر ل��زوم نظ��ارت قضایی بر‬ ‫ترخی��ص کاال ه��ا از بن��ادر و‬ ‫گمرکات اس��تان از تش��کیل‬ ‫س��تاد بحران در مح��ل بندر‬ ‫شهید رجایی بندرعباس خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬مجتبی قهرمانی‬ ‫گفت‪ :‬در نتیجه بازرس��ی و حضور مس��تمر مسئوالن‬ ‫قضایی در بنادر و گمرکات استان‪ ،‬تشدید نظارت ها بر‬ ‫واردات و صادرات کاال وضع شده و روند ترخیص اقالم‬ ‫وارداتی سرعت یافته است‪.‬‬ ‫قهرمان��ی افزود‪ :‬در ای��ن باره با توجه به نامناس��ب‬ ‫بودن نحوه نگه��داری برخی اقالم وارداتی که احتمال‬ ‫تضییع انها بر اثر بارندگی پیش بینی ش��ده از س��وی‬ ‫هواشناس��ی وجود داش��ت و ضرورت تسریع عملیات‬ ‫بارگی��ری و ترخیص‪ ،‬در راس��تای احقاق حقوق عامه‪،‬‬ ‫با صدور دستور قضایی‪ ،‬س��تاد بحران در محل اسکله‬ ‫شهید رجایی بندرعباس تشکیل شده و نظارت بر این‬ ‫موضوع را بر عهده گرفته است‪.‬‬ ‫دادستان عمومی بندرعباس گفت‪ :‬بر اساس دستورات‬ ‫قضای��ی صادرش��ده‪ ،‬تمام��ی س��ازمان ها و اداره های‬ ‫مربوطه‪ ،‬مکلف به انجام این دس��تورات هس��تند و در‬ ‫صورت انجام ندادن وظیفه‪ ،‬مراتب به عنوان ترک فعل‬ ‫مدیران‪ ،‬مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بررسی رفع‬ ‫موانع رسوب‬ ‫کاالهای اساسی‬ ‫در بندر امام‬ ‫موضوع رفع موانع رس��وب کاالهای اساس��ی و نهاده ه��ای دامی در بندر امام‬ ‫خمین��ی(ره) با حضور غالمعباس ترکی‪ ،‬معاون نظارت و بازرس��ی امور تولیدی‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور و همه نهادهای متولی بررسی شد‪ .‬به گزارش سازمان‬ ‫بازرس��ی کل کش��ور‪ ،‬در این نشس��ت که در ادار ه کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫خوزس��تان در بندر امام خمینی (ره) برگزار ش��د‪ ،‬معاون نظارت و بازرسی امور‬ ‫تولیدی س��ازمان بازرسی کل کشور گفت‪ :‬اش��کاالت و نواقصی در فرایندهای‬ ‫موج��ود برای خروج کاالهای اساس��ی و نهاده های دام��ی در بندر امام خمینی‬ ‫وج��ود دارد که برای تس��ریع کار تکالی��ف الزم به نهادهای اجرایی ابالغ ش��د‪.‬‬ ‫غالمعب��اس ترک��ی اظهار کرد‪ :‬پی��رو هماهنگی با نهاد های مس��ئول در زمینه‬ ‫ترخیص کاالهای اساس��ی و نهاده های دامی با توجه به مس��ئله انباش��ت و در‬ ‫برخی موارد رس��وبی شدن کاالها در بندر امام خمینی بازدید میدانی انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دیدگاه های مس��ئوالن در نهادهای اجرای��ی مختلف اخذ و در پایان‬ ‫بررسی های میدانی و استماع صحبت های افراد مرتبط از جمله کامیون داران و‬ ‫صاحبان کاال مشخص شد اشکاالت و نواقصی در فرایندهای موجود برای خروج‬ ‫کاالهای اساس��ی و نهاده های دامی در بندر امام خمینی وجود دارد و بر همین‬ ‫اس��اس برای تس��ریع امور تصمیماتی با همفکری و دیدگاه جمعی مس��ئوالن‬ ‫حاض��ر اتخاذ و تکالیفی را برای هر نهاد مش��خص کردیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مقرر‬ ‫شد تا نهاد های مختلف وظایف خود را هم در زمینه تامین وسایل حمل و نقل از‬ ‫سوی سازمان راهداری‪ ،‬استفاده بیشتر و بهینه از راه اهن و برخی از سیاست های‬ ‫تش��ویقی برای رانندگان از جمله پرداخت حقوق و مطالبات به موقع انها و ایجاد‬ ‫سامانه ای شفاف به همین منظور انجام دهند‪.‬‬ ‫از خطر سیل پاییز تا طغیان رودخانه ها در کمین است‬ ‫هشدارها را جدی بگیریم‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اصغر احمدی‬ ‫در همه‬ ‫فصول برخی‬ ‫از شهرهای‬ ‫ایران از جمله‬ ‫مازندران‬ ‫داغدار حادثه ای‬ ‫هستند که سیل‬ ‫بر سینه شان‬ ‫زده است‬ ‫س��یل‪ ،‬حادثه ای برای تمام فصل ها در این استان‬ ‫ش��ده‪ ،‬بهار و پاییز و تابستان نمی شناسد‪ ،‬گاه اندک‬ ‫باران��ی در تابس��تان گرم و خش��ک‪ ،‬س��یالب به راه‬ ‫می اندازد و راه ها را مسدود می کند و گاهی بارش های‬ ‫موسمی پاییزی و باال امدن اب رودخانه ها‪ ،‬حادثه ای‬ ‫به نام «پلطان» را در تنکابن رقم می زند‪.‬‬ ‫گاهی رد س��یالب را در برخی از استان های کشور‬ ‫در هم��ه فصل ها می ت��وان دید‪ .‬از س��یالب مخرب‬ ‫بهارانه در دو س��ال قب��ل مازندران گرفت��ه تا پاییز‬ ‫پلط��ان تنکابن و غرب مازندران‪ ،‬زمس��تان زیراب و‬ ‫تابستان جایی دیگر‪.‬‬ ‫در هم��ه فصول برخی از ش��هرهای ایران از جمله‬ ‫مازن��دران داغ��دار حادثه ای هس��تند که س��یل بر‬ ‫سینه شان زخم زده است‪.‬‬ ‫مازندران از جمله استان های سیل خیز کشور بوده‬ ‫و چند سالی طرحی به نام طرح جامع سیالب در ان‬ ‫کلید خورد و این طرح برای تکمیل ش��دن در انتظار‬ ‫اعتبار است‪.‬‬ ‫عطاءاله داداش پور‪ ،‬معاون مدیریت بحران مازندران‬ ‫با بی��ان اینکه بارندگی روزهای اخی��ر منجر به بروز‬ ‫خسارت هایی شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بارندگی در مناطق‬ ‫مختلف از جمله کوهستانی را در روزهای اخیر شاهد‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با مهر با اش��اره به اینکه بیشترین‬ ‫بارندگی در س��وادکوه رخ داده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در ‪۳‬‬ ‫بخش شهرستان سوادکوه گزارش اولیه ای از خسارت‬ ‫ارائه ش��د و گروه های ارزیاب به مناطق مختلف اعزام‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬بخش شهرس��تان س��وادکوه گزارش اولیه ای‬ ‫از خس��ارت ارائه ش��د و گروه های ارزیاب به مناطق‬ ‫مختلف اعزام شدند‪.‬‬ ‫داداش پور ب��ا عنوان اینکه به گروه های مختلف در‬ ‫سوادکوه اعالم اماده باش داده بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬با تالش‬ ‫نیروهای راهداری راه ها در س��اعت اولیه بازگش��ایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی به خس��ارت در حوزه کش��اورزی اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در حوزه مس��کن نیز در منطق��ه ‪ ۶‬رودبار‬ ‫‹ ‹احتمال طغیان رودخانه ها در ‪ ۵‬استان‬ ‫بارش ش��دید ب��اران همراه با رع��د و برق و تندب��اد موقت در‬ ‫بخش هایی از اس��تان های جنوب و جنوب ش��رق از جمله فارس‪،‬‬ ‫بوش��هر‪ ،‬کرمان‪ ،‬سیس��تان و بلوچس��تان و هرم��زگان پیش بینی‬ ‫می شود‬ ‫تعدادی واحد مسکونی دچار اب بردگی شدند‪.‬‬ ‫معاون مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره‬ ‫ب��ه بارندگی های رگباری نقطه ای روس��تای نیچکوه‬ ‫نوش��هر‪ ،‬بخش کج��ور و دونای چال��وس اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیش��ترین میزان بارندگی به مقدار ‪ ۳۳‬میلی متر در‬ ‫چالوس ثبت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تهیه طرح جامع سیالب‬ ‫در عین حال‪ ،‬علی اصغر احمدی‪ ،‬مدیرکل مدیریت‬ ‫بحران استان مازندران نیز با اشاره اجرای طرح جامع‬ ‫س��یالب در استان گفت‪ :‬این طرح در سال ‪ ۹۳‬تهیه‬ ‫و تدوین شده است‪.‬‬ ‫معاون مدیریت بحران استانداری مازندران با اظهار‬ ‫اینکه براورد ریالی این طرح ‪ ۳۲‬میلیارد تومان بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن طرح در زمینه ازادس��ازی حریم‬ ‫رودخانه ها و غیر بوده است‪.‬‬ ‫وی خری��داری ‪ ۱۲۹‬واح��د مس��کونی در حری��م‬ ‫رودخانه ه��ا را ی��اداور ش��د و کمب��ود اعتب��ار را از‬ ‫جمله مش��کالت بیان ک��رد و گفت‪ :‬تغیی��ر اقلیم و‬ ‫بارندگی ه��ای ناگهان��ی و جاری ش��دن روان اب در‬ ‫مسیل ها سبب بروز خس��ارت هایی از جمله مسدود‬ ‫شدن راه ها می شود‪.‬‬ ‫احم��دی درب��اره اقدام��ات انجام ش��ده‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫درحال حاضر تمامی راه های دچار ابگرفتگی شده باز‬ ‫ش��د و محور مسدود شده نداریم و در منتظر ارزیابی‬ ‫خسارت ها سیالب در سوادکوه هستیم‪.‬‬ ‫وی با اظهار اینکه در شهرس��تان های س��وادکوه‪،‬‬ ‫امل و نوشهر بارندگی سبب ورود گل والی به برخی‬ ‫محورها ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬راه های روستایی محور‬ ‫ولوپی و راس��توپی سوادکوه در مقطعی دچار انسداد‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫نقش پروژه های زیرساختی اصفهان درتوسعه ملی‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در «نخس��تین کنگره اس��تان‬ ‫اصفهان و توس��عه ملی‪ ،‬چالش ها و فرصت ه��ای پیش رو» بر‬ ‫نق��ش کلی��دی پروژه های زیرس��اختی اصفه��ان به ویژه قطار‬ ‫پرس��رعت اصفهان‪-‬تهران و طرح انتقال اب در تحقق توسعه‬ ‫ملی تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی اصفهان مس��عود‬ ‫گلش��یرازی با بیان اینک��ه منظور از تحقق توس��عه‪ ،‬توجه به‬ ‫مس��ائل اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و زیس��ت محیطی در کنار رش��د‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬دوران صنعتی اصفهان به عنوان پیش��ران توسعه‬ ‫کشور از عصر صفویه اغاز شد و همراه با انقالب صنعتی دوم و سوم رشد‬ ‫صنعتی خود را طی ک��رد‪ .‬هم اکنون نیز ‪ ۱۲‬درصد ارزش افزوده صنعت‬ ‫کشور مربوط به این استان بوده و در تولید برق نیز بیش از میزان سهم‬ ‫خود در ‪ GDP‬به ایفای نقش می پردازد‪.‬‬ ‫وی با تاکید برضرورت به روز نگه داشتن اطالعات و همراهی این استان‬ ‫با تغییرات و توس��عه های نوین گفت‪ :‬باالتر رفتن نرخ اس��تهالک نسبت‬ ‫به نرخ س��رمایه گذاری در چند سال گذش��ته بسیار نگران کننده است و‬ ‫این امر حاکی از عدم بهسازی و نوسازی صنایع‪ ،‬متناسب با فناوری روز‬ ‫دنیا دانست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه لزوم برقراری جریان دانش در صنایع بیش از پیش‬ ‫نمایان اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬نقش اصفهان به دلیل ش��کل گیری صنایع‬ ‫پیش��روان و دانشگاه های معتبر در کنار هم در بر قراری جریان دانش و‬ ‫توسعه صنعتی مبتنی بر ارتقای دانش و فناوری در کشور اجتناب ناپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫گلشیرازی تاسیس هنرستان ها با قدمت نزدیک ‪ ۱۰۰‬سال را به عنوان‬ ‫پشتوانه صنعتی اس��تان و راه اندازی موسسات اموزش عالی برای ایجاد‬ ‫ارتب��اط منطقی بین صنعت و دانش��گاه و تربیت نی��روی دانش اموخته‬ ‫خدمت گذار صنعت و فناوری را از جمله زیرس��اخت های تحقق توس��عه‬ ‫صنعتی نه تنها در استان‪ ،‬بلکه در سطح کشور دانست‪.‬‬ ‫رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان باال بودن نرخ بیکاری اس��تان‬ ‫اصفهان نس��بت به معدل کش��وری رااز نتایج مهاج��ر پذیر بودن قطب‬ ‫صنعتی کش��ور دانس��ت و تاکید ک��رد‪ :‬امروزتبعات اجتماعی و زیس��ت‬ ‫محیطی این اس��تان صنعتی باید هرچه سریعتر چاره اندیشی شودتا به‬ ‫عنوان یک پیش��ران صنعتی بتواند به ایفای نقش خ��ود کما کان ادامه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی و واقع ش��دن درمرکز‬ ‫کش��ور‪ ،‬اثر متقابلی برفرهنگ‪ ،‬اجتماع و اقتصاد سایر نقاط داشته و باید‬ ‫تمهیدات الزم برای رفع موانع خدمت رس��انی و توسعه صنعتی از جمله‬ ‫بحران های زیست محیطی با اش��تراک گذاری باسایر استان ها اندیشیده‬ ‫احمدی با اش��اره به اینکه جهاد کشاورزی در حال‬ ‫بررس��ی و ارزیابی خسارت به این بخش است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در شهرس��تان نورو نوش��هر نیز خس��ارت ها در حال‬ ‫بررسی است‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گلش��یرازی ایجاد زیرساخت هایی برای حفظ نقش پیشرانی‬ ‫اصفهان مانند اجرایی ش��دن قطارپرس��رعت اصفهان ‪-‬تهران‪،‬‬ ‫خ��ط انتقال اب خلیج ف��ارس‪ ،‬دهکده لجس��تیک و قطاربین‬ ‫ش��هری و خط هوایی راضروری دانس��ت و گفت‪ :‬از این طریق‬ ‫می توان عالوه برتحقق توسعه ملی‪ ،‬معضالت زیست محیطی و‬ ‫اجتماعی را نیز مدیریت کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به تبیین نقش مهم این پروژه ها در انتقال دانش‬ ‫فنی و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار به داخل شهر ها و تحقق عدالت‬ ‫اجتماعی پرداخت‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تغییر تمرکز و رویکرد کارافرینان استان‬ ‫اصفهان از تولیدات صنعتی به رویکرد تجاری سازی محصوالت و تولیدات‬ ‫صنعتی‪ ،‬ایجاد برند تجاری برای حضورمنسجم دربازارهای تجاری‪ ،‬همراه‬ ‫شدن توسعه اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و زیست محیطی با‬ ‫توس��عه صنعتی اس��تان وارتقاء رشد صنعتی از طریق رش��د بازارها رااز‬ ‫فرصت ها و الزامات پیش روی بخش صنعت استان اصفهان معرفی کرد‪.‬‬ ‫وی الزمه ایفای نقش توس��عه ای دراقتصاد مل��ی را توجه به بازارهای‬ ‫بین المللی بیان و تصریح کرد‪ :‬از طریق س��اماندهی سیاست های تجاری‬ ‫و اقتصادی کشور می توان از ظرفیت نیروی انسانی نخبه مهاجر درخارج‬ ‫کشور به عنوان یک فرصت و موتورمحرک توسعه ای استفاده نمود‪.‬‬ ‫گلشیرازی در ادامه به اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان در توسعه رویکرد‬ ‫تجارت صنعتی از طریق تقویت س��رمایه انسانی‪ ،‬فرهنگ سازی و توسعه‬ ‫برند وارتقاء زیرساخت های توسعه صادرات پرداخت‪.‬‬ ‫وی فراهم شدن زیرس��اخت های توسعه پایدار‪ ،‬اتخاذ سیاست درست‬ ‫درانتقال فناوری و فناوری و به روز ش��دن صنایع کشور‪ ،‬توسعه زنجیره‬ ‫ارزش و زیرساخت های ان و ارتقاء بهره وری در واحدهای صنعتی‪ ،‬ایجاد‬ ‫رابطه معقول‪ ،‬دائمی و مستمر با دانشگاه ها‪ ،‬اصالح سیاست های حمایت‬ ‫از سرمایه گذاری در کش��ور و تربیت نیروهای خبره و حرفه ای در حوزه‬ ‫فروش و بازاریابی و تجارت الکترونیک را از راهکارهای توس��عه صنعتی‬ ‫استان اصفهان دانست‪.‬‬ ‫گلش��یرازی بااش��اره به محدودیت های منابع ابی و زیس��ت محیطی‬ ‫اس��تان‪ ،‬توس��عه فراصنعتی برای دس��تیابی به توس��عه پایدار استان را‬ ‫اجتناب ناپذیر دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬توس��عه تج��ارت به ویژه صادرات‬ ‫محوری صنعت استان در این دوره ضروری است‪.‬‬ ‫وی در پایان س��خنان خود با اش��اره به صادرات بیش از ‪۴۰۰‬میلیون‬ ‫دالری بانوان اصفهانی و ایجاد فرهنگ تجارت برون مرزی توس��ط بانوان‬ ‫اصفهانی را نمونه ای جدید از نقش مردمان این سرزمین در توسعه ملی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫در همین حال یک کارش��ناس سازمان هواشناسی‬ ‫از تداوم س��امانه بارش��ی موس��می در اس��تان های‬ ‫ف��ارس‪ ،‬بوش��هر‪ ،‬هرم��زگان‪ ،‬کرم��ان و کهگیلویه و‬ ‫بویراحم��د خب��ر داد و گفت‪ :‬ای��ن وضعیت منجر به‬ ‫طغیان رودخانه های فصلی‪ ،‬جاری شدن روان اب در‬ ‫مسیل ها‪ ،‬اب گرفتگی معابر‪ ،‬برخورد صاعقه و انسداد‬ ‫موقت جاده ها می شود‪.‬‬ ‫فریبا گ��ودرزی درب��اره وضعیت جوی کش��ور به‬ ‫ایرنا اظهار کرد‪ :‬اجتناب از تردد و توقف در حاش��یه‬ ‫رودخانه ه��ا و مس��یل ها‪ ،‬امادگی نهاده��ای اجرایی‬ ‫ب��رای مقابله ب��ا خطـ��رات ناش��ی از ناپایداری های‬ ‫جوی‪ ،‬تقویت س��ازه های موقتی‪ ،‬اجتناب از صعود به‬ ‫ارتفاعات و چ��رای دام در مراتع مرتفع و مس��یل ها‬ ‫توصیه می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس سازمان هواشناس��ی افزود‪ :‬بارش‬ ‫ش��دید باران همراه با رع��د و برق و تندباد موقت در‬ ‫بخش هایی از اس��تان های جنوب و جنوب ش��رق از‬ ‫جمله فارس‪ ،‬بوشهر‪ ،‬کرمان‪ ،‬سیستان و بلوچستان و‬ ‫هرمزگان پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫وقوع سیل در ‪ ۲۵‬استان کشور طی روزهای پایانی‬ ‫س��ال ‪ 97‬و فروردی��ن ‪ 98‬بی��ش از پی��ش ضرورت‬ ‫هم��کاری و همفکری دس��تگاه های مس��ئول برای‬ ‫برنامه ریزی جهت کاهش مخاطرات ناشی از حوادث‬ ‫طبیعی را نشان داد‪.‬‬ ‫در این راس��تا معاونت عمران و توسعه امور شهری‬ ‫و روس��تایی وزارت کشور و س��ازمان شهرداری ها و‬ ‫دهیاری های کش��ور برای حداقل رس��اندن خسارات‬ ‫وارده به زیرس��اخت ها اعالم امادگ��ی کردند و قرار‬ ‫ش��د تهیه طرح جامع خطرپذیری سیالب در دستور‬ ‫کار اس��تان ها قرار گیرد‪ .‬طرحی که هنوز از تدوین و‬ ‫تصویب ان خبری نیست‪.‬‬ ‫نقش پررنگ فوالد و پتروشیمی در ارزاوری‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اهمیت صنعت و تولید در‬ ‫کشور گفت‪ :‬نقش شرکت های بزرگ در ارزاوری به ویژه در صنعت فوالد و پتروشیمی مشخص است‬ ‫و درحال حاض��ر ظرفیت های خوبی در این حوزه وجود دارد اما ش��رایط برای فعالیت این صنایع باید‬ ‫تسهیل شود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬علی جدی اظهار کرد‪ :‬در هر کشوری که با تحریم رو به رو باشد‪ ،‬اگر‬ ‫تولید داخلی رش��د یافته و در داخل کش��ور ثروت تولید شود‪ ،‬خود به خود یعنی دور زدن تحریم ها‪.‬‬ ‫هدف اصلی تحریم ها این اس��ت که تولید ناخالص ملی را کاهش یابد تا ثروت تولید نش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫تمام هم و غم ما در کشور باید بر تولید متمرکز شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر در چند حوزه در کشور مزیت نسبی داریم‪ .‬یکی از این حوزه ها معدن است‪.‬‬ ‫باید توجه داشت اگر زنجیره های تولید در کشور خود را کامل تر کرده و ارزش افزوده در کشور ایجاد‬ ‫کنیم بسیاری از این مسائل حل خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬در کمیسیون صنایع معدن‬ ‫به دنبال تقویت معادن به وس��یله اصالح قانون معادن هس��تیم‪ .‬مزیت دیگری که کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫در حوزه پتروشیمی است که با افزایش تولیدی که در طی دو سال گذشته به وجود امده این حوزه‬ ‫نوعی جایگزین نفت ش��د و عمال ارزاوری برای کش��ور داشت‪ .‬البته این حوزه هنوز باید تقویت شود‪.‬‬ ‫در حوزه صنعت نساجی و پوشاک نیز ظرفیت های خوبی در کشور وجود دارد که باید تقویت شود‪.‬‬ ‫جدی گفت‪ :‬مس��ئله بعدی مربوط به حوزه نفت اس��ت؛ البته مواردی مانند مینی پاالیش��گاه ها نه‬ ‫فروش نفت خام‪ .‬در این حوزه باید به فضا بدهیم و نفت یا سوخت های فسیلی مورد نیاز انها را تامین‬ ‫کنیم‪ .‬بس��یاری از این ها می توانند در کشور ارزش افزوده ایجاد کنند‪ .‬البته باید توجه داشت که یکی‬ ‫از ش��روط ایجاد این ارزش افزوده‪ ،‬همکاری وزارت نفت که متاس��فانه در این حوزه مش��کل داشته و‬ ‫وزارت نفت همکاری الزم را نکرده اس��ت‪ .‬اگر بخواهیم تحریم فروش نفت خام را دور بزنیم‪ ،‬تنها راه‬ ‫ایجاد پاالیشگاه های کوچک است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به صنعت فوالد به عنوان یکی از حوزه های مهم در ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حوزه فوالد‬ ‫بیشتر در شمش فوالد که یک ماده میانی است موفق عمل کردیم اما در تکمیل زنجیره فوالد هنوز‬ ‫مشکل داریم و این زنجیره کامل نشده است‪ .‬در همین خصوص در کمیسیون صنایع و معادن طرحی‬ ‫را تصویب کردیم که در تالش است تا به نوعی از خام فروشی فوالد در کشور جلوگیری کند و کشور‬ ‫به سمت صادرات محصوالت نهایی این زنجیره پیش رود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬پیشتر مشکل صنعت فوالد وجود‬ ‫بخشودگی مالیاتی در همه بخش های زنجیره فوالد بود؛ حتی در صادرات سنگ اهن‪ .‬در طرحی که‬ ‫تصویب ش��ده قرار اس��ت معافیت مالیاتی از محصوالت ابتدایی زنجیره برداشته شود و به محصوالت‬ ‫انتهایی زنجیره انتقال یابد‪.‬‬ ‫جدی ادامه داد‪ :‬در وضعیت فعلی هم خام فروشی داریم و هم به دلیل کامل نبودن زنجیره اشتغال‬ ‫ما دچار مش��کل اس��ت و ارزش افزوده کمتری به کشور می رس��د‪ .‬در همین خصوص توسعه زنجیره‬ ‫فوالد‪ ،‬ساماندهی این زنجیره و اصالح قانون معادن در دستور کار مجلس است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نقش ش��رکت های بزرگ در ارزاوری به ویژه در صنعت فوالد و پتروش��یمی‬ ‫مش��خص است‪ .‬درحال حاضر ظرفیت های خوبی در این حوزه وجود دارد اما شرایط برای فعالیت این‬ ‫صنایع باید تس��هیل شود‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬به عالوه در‬ ‫تالش��یم تا در حوزه معدن اختیارات بیشتری را به استان ها واگذار کنیم تا هر استان بتواند در جهت‬ ‫رشد خود گام بردارد‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1843‬‬ ‫پیاپی ‪3161‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫ضعف سیاست گذاری به بازار مصالح ساختمانی رسید‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫بحران ساخت وساز و صعود قیمت ها‬ ‫حام��د س��لطانی نژاد مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران در‬ ‫نام��ه ای به اس��داله کش��اورز معاون امور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به تاثیرات قطعی‬ ‫برق صنایع سیمان و فوالد بر بازار این محصوالت و عرضه ها‬ ‫در بورس اش��اره و پیش��نهاد هایی را به منظور بهبود اوضاع‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش کاالخبر‪ ،‬در نامه مدیرعامل بورس کاالی ایران‬ ‫به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت امده است‪ :‬به دلیل اجرای برنامه های وزارت نیرو‬ ‫درب��اره قطع یا ایجاد محدودی��ت در برق موردنیاز صنایع‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سوای اثرگذاری بهای زمین در نرخ مسکن که قابل توجه است؛ نرخ فروش مصالح ساختمانی نیز تاثیری بسزا بر نرخ‬ ‫تمام ش�ده ساخت وس�از دارد‪ .‬در میان مصالح ساختمانی محصوالت فوالدی و سیمان‪ ،‬مصرفی غیرقابل جایگزین دارند‬ ‫و بیش�ترین س�رانه مصرف را به خود اختصاص می دهند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬هر تغییری در بهای فروش محصوالت یادش�ده‬ ‫زمینه رش�د س�ایر محصوالت س�اختمانی را نیز فراهم خواهد کرد‪ .‬طی ‪ ۲‬هفته اخیر شاهد رشد قابل توجه بهای میلگرد‬ ‫و س�یمان در بازار ازاد بوده ایم؛ این رش�د که با کمبود ش�دید این محصوالت همراه شده‪ ،‬زمینه تداوم این روند صعودی‬ ‫را فراهم می کند‪ .‬فعاالن صنایع یادش�ده تاکید دارند که روند تولید و فعالیت انها طی ‪ ۲‬ماه گذش�ته تحت تاثیر کمبود‬ ‫برق قرار گرفته اس�ت‪ .‬از نیمه تیرماه و با کاهش قابل توجه برق این صنایع‪ ،‬عمال بس�یاری از صنایع از تولید بازماند ه یا‬ ‫فعالیت خود را به پایین ترین س�طح ممکن رس�انده اند‪ .‬در چنین فضایی از یک س�و فشار قابل توجهی به تولیدکنندگان‬ ‫برای سرپا ماندن وارد می شود و از سوی دیگر‪ ،‬بهای فروش محصوالت صنایع یادشده در بازار رشد قابل توجهی می یابد‪.‬‬ ‫اما همین رش�د نرخ کنونی پایان ماجرا نیس�ت‪ ،‬چراکه اگر قطعی های برق ادامه یابد و برق موردنیاز صنایع به طور پایدار‬ ‫تامین نشود؛ کمبود محصوالت ساختمانی به وضعیت بحرانی خواهد رسید‪ .‬توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که‬ ‫اکنون در فصل ساخت وساز هستیم و اثرات این توقف این فعالیت در ماه های اینده بیش از اکنون اشکار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با توجه به طوالنی ش��دن زمان خاموش��ی ها‪ ،‬چنانچه تامین برق‬ ‫صنایع دوباره به ش��رایط عادی بازگردد هم‪ ،‬به س��رعت ش��اهد‬ ‫بازگش��ت ارامش به بازار س��یمان نخواهیم بود و دست کم ‪۴۵‬‬ ‫روز زمان می برد تا تولید این محصول به حالت عادی بازگردد‬ ‫‪ ۴‬پیشنهاد بورس کاال برای کاهش التهاب بازار سیمان‬ ‫فوالد و سیمان‪ ،‬تولید شرکت های فعال در این‬ ‫دو صنعت به ش��دت کاهش یافت��ه و به تبع ان‬ ‫عرضه محصوالت فوالدی و س��یمانی در بورس‬ ‫کاال به کمتر از یک س��وم حالت عادی رسیده و‬ ‫این کاهش عرضه سبب بروز التهابات جدی در‬ ‫بازار این محصول شده است‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از دالیل ایجاد الته��اب در بازار‬ ‫س��یمان‪ ،‬دوگانگی در فروش محصوالت است به نحوی که‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از تولیدکنندگان همچنان محصوالت‬ ‫خود را با قیمت های مصوب درب کارخانه می فروش��ند که‬ ‫به دلیل ش��کاف نرخ قابل توج��ه بین نرخ درب‬ ‫کارخانه و نرخ کف بازار‪ ،‬س��ود هنگفتی نصیب‬ ‫خریداران می ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬دوگانگی‬ ‫کانال فروش باعث ش��ده بخش اندکی از فروش‬ ‫صنع��ت (تقریب��ا ‪ ۲۰‬درص��د) از طریق بورس‬ ‫انجام ش��ود و به دلیل ای��ن عرضه اندک‪ ،‬رقابت‬ ‫ش��دیدی در بازار ش��کل بگیرد؛ درحالی که در‬ ‫صورت عرضه کامل محصول در یک بازار امکان کشف نرخ‬ ‫منصفانه و منطقی فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به موارد فوق‪ ،‬پیش��نهاد های ذیل در راس��تای‬ ‫مدیریت بازار س��یمان و کاهش التهابات ارائه می ش��ود که‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫پیگیری تامین برق صنایع فوالد و به ویژه سیمان حداقل‬ ‫تا سطح ‪ ۵۰‬درصد و افزایش تولید؛ اعالم ممنوعیت فروش‬ ‫خارج از بورس برای کش��ف نرخ منصفانه‪ ،‬تجمیع عرضه ها‬ ‫و انجام عرضه هر دو هفته یک بار؛ عرضه س��لف سیمان (با‬ ‫موع��د تحوی��ل بیش از یک ماه) برای اطمینان بخش��ی به‬ ‫پیمانکاران پروژه ها و خریداران در تامین نیاز اتی ایش��ان‬ ‫که این امر نیازمند اطمینان از تامین برق در موعد سررسید‬ ‫تحویل خواهد بود‪.‬‬ ‫رشد بهای سیمان ادامه دار است‬ ‫عبدالرضا شیخان‪ ،‬دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت‬ ‫سیمان در گفت وگو با‬ ‫و در پاسخ به سوالی مبنی بر‬ ‫دالیل رش��د قابل توجه بهای فروش س��یمان در بازار گفت‪:‬‬ ‫این رش��د نرخ از کمبود این محصول س��اختمانی به دلیل‬ ‫قطع��ی برق واحدهای تولیدی نش��ات می گیرد‪ .‬این روزها‬ ‫تولید س��یمان به شدت کاهش یافته است‪ .‬تنها واحدهایی‬ ‫امکان تداوم تولید خواهند داش��ت که از گذش��ته ذخیره‬ ‫کلینک��ر دارن��د؛ ای��ن واحدها ش��ب کلینکرها را س��ایش‬ ‫می دهند و س��یلوها را پر می کنند؛ بدین ترتیب به ش��کل‬ ‫قطره چکان��ی فعالیت تولیدی خود را ادامه می دهند‪.‬وی با‬ ‫اش��اره به احتمال تداوم قطعی ب��رق تاکید کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫س��یمانی درخواس��ت کرده اند برق این واحدها در ساعات‬ ‫شب تامین شود تا بتوانند تولید را ادامه دهند‪ .‬البته با تامین‬ ‫برق برای س��اعات محدودی از روز نمی توان کوره را روشن‬ ‫کرد و تولید کلینکر ممکن نیس��ت؛ درنتیجه تداوم همین‬ ‫تولید محدود در چنین فضایی برای مدت زمان‬ ‫طوالنی دوام نخواهد اورد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ان صنعت‬ ‫س��یمان افزود‪ :‬واحدهای س��یمانی کش��ور در‬ ‫زمستان سال گذش��ته نیز با تجربه قطعی برق‬ ‫روبه رو ش��دند که از یک س��و تولی��د واحدهای‬ ‫س��یمانی کشور را محدود و از سوی دیگر‪ ،‬بازار‬ ‫ف��روش این محصول را با تن��ش روبه رو کرد‪ .‬پس از تامین‬ ‫مجدد برق موردنیاز واحدهای سیمانی کشور‪ ،‬این واحدها‬ ‫تالش گس��ترده ای برای بازگش��ت ارامش ب��ه بازار ترتیب‬ ‫دادند؛ تالش��ی که تا اردیبهش��ت ادامه داشت اما بالفاصله‬ ‫موج جدیدی از خاموش��ی ها اغاز ش��د و تنش های جدی‬ ‫را برای فعاالن صنعت س��یمان ایجاد کرد‪ .‬ش��یخان افزود‪:‬‬ ‫با توجه به طوالنی ش��دن زمان خاموشی ها‪ ،‬چنانچه تامین‬ ‫برق صنایع دوباره به ش��رایط عادی بازگردد هم‪ ،‬به سرعت‬ ‫ش��اهد بازگش��ت ارامش به ب��ازار نخواهیم بود‬ ‫و دس��ت کم ‪ ۴۵‬روز زمان می ب��رد تا تولید این‬ ‫محصول س��اختمانی به شرایط عادی بازگردد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت س��یمان گفت‪ :‬متاس��فانه در‬ ‫چنین ش��رایطی مصرف کننده ناچار است برای‬ ‫انکه فعالیت ساخت وس��از نخوابد‪ ،‬سیمان را با‬ ‫ه��ر قیمتی خریداری کند و بدین ترتیب هزینه‬ ‫تمام شده تولید مسکن به شدت افزایش خواهد یافت‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهارکرد‪ :‬با توجه‬ ‫به ش��رایط موجود‪ ،‬این قطعی ها و رش��د نرخ سیمان دور از‬ ‫انتظار نبود‪ .‬بر همین اساس نیز انجمن از ابتدای سال اقدام‬ ‫به ارائه اماری از شرایط تولید خود کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه قطعی های برق‬ ‫ت��ا چه زمانی ادامه می یابد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ابتدا مهلت ‪ ۲‬هفته ای‬ ‫برای خاموش��ی ها اعالم ش��د اما با توجه به وضعیت کنونی‬ ‫و ت��داوم گرمای ه��وا‪ ،‬انتظار می رود قطعی برق برای مدت‬ ‫زمان طوالنی تری و حتی تا پایان مرداد ادامه یابد‪ .‬چنانچه‬ ‫این شرایط ادامه یابد بهای فروش سیمان به طور فزاینده ای‬ ‫رش��د خواهد یافت و دیگر نمی توان حدی برای ان تعیین‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��یخان افزود‪ :‬واحدهای س��یمانی در موقعیت کنونی‬ ‫و ب��ا توج��ه به کاهش ی��ا توقف تولید با کمب��ود نقدینگی‬ ‫روبه رو ش��ده اند‪ .‬خوش��بختانه تاکنون واحدهای سیمانی‬ ‫کش��ور از پ��س تامی��ن هزینه های کارگ��ری برامده اند اما‬ ‫ب��دون تردید تداوم این ش��رایط پیامدهایی را برای صنایع‬ ‫و تولیدکنندگان به دنبال خواهد داشت‪.‬وی در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬صنایع س��یمان کشور برنامه هایی را برای تولید خود‬ ‫در نظر گرفته اند؛ میزان تولید س��یمان کشور ماهانه حدود‬ ‫‪ ۶‬میلیون تن براورد می ش��ود؛ بنابراین این تولیدکنندگان‬ ‫به شدت از برنامه های تولید خود عقب مانده اند‪.‬‬ ‫دوئل برق و تولید‬ ‫به��ادر احرامیان‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬علت اصلی رشد بهای مقاطع فوالدی را در بازار‪،‬‬ ‫کاهش تولید به دنبال قطعی برق دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫ط��ی هفته های اخیر ش��اهد مش��کالت متعددی‬ ‫در مس��یر تامی��ن برق صنای��ع بوده ایم؛ در چنین‬ ‫ش��رایطی از میزان تولید صنایع کاس��ته ش��ده و‬ ‫به دنبال ان بی ثباتی بر بازار فوالد س��ایه افکنده است‪ .‬وی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬مقاطع طویل فوالدی همچون میلگرد و تیراهن‬ ‫مصرف قابل توجهی در س��اخت مس��کن و اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی دارند و با کمبودهای یادشده زمینه فعالیت در صنعت‬ ‫ساخت وس��از نیز ُکند و در مواردی متوقف ش��ده است‪ .‬البته‬ ‫این روزها کمبود محصوالت فوالدی با کمبود سیمان همسو‬ ‫شده و همین موضوع نیز از تنش های انتظاری کاسته است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت‪ :‬هنوز‬ ‫زمانی برای بازگش��ت شرایط به حالت طبیعی و تامین پایدار‬ ‫برق موردنیاز صنایع اعالم نش��ده اما انتظار می رود‬ ‫بهبود ش��رایط تا رفع گرمای هوا ادامه یابد‪ .‬به عالوه‬ ‫انکه باید راه حلی اساسی برای این مشکل و کمبود‬ ‫اندیش��یده ش��ود‪ ،‬در غیر این صورت در س��ال های‬ ‫اینده نیز با کمبود برق روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بدون تردید تداوم این ش��رایط زمینه‬ ‫اش��فتگی هرچه بیش��تر بازار فوالد را فراهم خواهد‬ ‫ک��رد و حتی امکان رش��د بیش��تر قیمت ها نیز وج��ود دارد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬بس��یاری از تولیدکنن��دگان تعهد تولید دارند‬ ‫ک��ه از اج��رای ان بازمانده اند‪ .‬برخی واحده��ای فوالدی نیز‬ ‫تعه��د صادراتی دارند و در چنین ش��رایطی از پس تامین ان‬ ‫برنمی ایند‪ .‬موفق نبودن در اجرای تعهدات صادراتی مش��کل‬ ‫کوچکی نیس��ت و نمی توان به س��ادگی از کنار ان عبور کرد‪،‬‬ ‫ چراکه در چنین ش��رایطی بازار صادراتی از دس��ت می رود و‬ ‫جایگزین کردن ان به س��ادگی ممکن نیست و در واقع اعتبار‬ ‫صادرکنن��دگان و فعاالن صنایع فوالدی ضربه می خورد‪.‬عضو‬ ‫سخن پایانی‬ ‫هی��ات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد گفت‪ :‬عالوه بر‬ ‫موارد یادش��ده در چنین شرایطی خسارت های قابل توجهی‬ ‫به صنعتگران نیز تحمیل می ش��ود‪ .‬این واحدها تولید ندارند‬ ‫ام��ا بای��د برخی هزینه ه��ای ثابت مانند دس��تمزد و حقوق‪،‬‬ ‫بازپرداخ��ت تس��هیالت و‪ ...‬را بپردازن��د‪ .‬البته خوش��بختانه‬ ‫واحده��ای فوالدی از پس تامین ای��ن هزینه ها برامده اند اما‬ ‫چنانچه این مش��کل برای مدت زمان طوالنی تری ادامه یابد‪،‬‬ ‫برخ��ی واحدها ب��ا چالش های جدی در مس��یر فعالیت خود‬ ‫روبه رو خواهند ش��د‪.‬احرامیان در پایان تاکید کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫این چالش و کمبود در فصول گرم و س��رد س��ال اسیب هایی‬ ‫را به تولید وارد می کند‪ .‬در زمس��تان ها ش��اهد کمبود گاز و‬ ‫وارد امدن خسارت های جدی به عملکرد این صنایع هستیم‬ ‫و در تابس��تان نی��ز به دلی��ل افزایش مصرف ب��رق با چالش و‬ ‫کمبود روبه رو هس��تیم؛ یعنی هر روز مانع جدیدی در مسیر‬ ‫فعالی��ت صنایع ایجاد و ضربه ه��ای غیرقابل جبرانی به تولید‬ ‫وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫از ماه های پایانی س��ال گذش��ته‪ ،‬شاهد‬ ‫خلل در تامین ب��رق صنایع بودیم که این‬ ‫کمبود در س��ال جاری و با گرم شدن هوا‬ ‫شدت گرفت‪ .‬سال ها بی توجهی به توسعه‬ ‫صنع��ت برق و بهس��ازی زیرس��اخت های‬ ‫ان‪ ،‬ای��ن معض��ل را ب��رای کش��ور جدی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در چنین فضای��ی‪ ،‬صنایع با‬ ‫چالش های ج��دی در تامین برق موردنیاز‬ ‫برای تولید روبه رو هس��تند؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که برق الزمه ت��داوم تولید صنایع‬ ‫است و بدین ترتیب ش��اهد توقف خطوط‬ ‫تولید هس��تیم‪ .‬توق��ف تولی��د در صنایع‬ ‫فوالد و سیمان به منزله توقف فعالیت های‬ ‫ساخت وس��از اس��ت و در اینده ای نزدیک‬ ‫اث��رات خود را بر بازار مس��کن نیز نش��ان‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫از نیمه تیرماه‬ ‫و با کاهش‬ ‫قابل توجه برق‬ ‫صنایع فوالد و‬ ‫سیمان‪ ،‬بسیاری‬ ‫از صنایع از‬ ‫تولید بازمانده ‬ ‫یا فعالیت خود‬ ‫را به پایین ترین‬ ‫سطح ممکن‬ ‫رسانده اند‬ ‫فوالد مبارکه باالترین راندمان صنعت و معدن کشور را دارد‬ ‫اصفهان از منظر تعداد معادن در رده نخست کشور قرار دارد‪ .‬شهرام مبصر‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن اس��تان اصفهان با اشاره به جایگاه نخست استان اصفهان از نظر تعداد‬ ‫معدن‪ ،‬گفت‪ :‬باالترین راندمان صنعتی و معدنی کشور متعلق به شرکت فوالد مبارکه است و‬ ‫امیدواریم در تامین سنگ معدن پایدار این شرکت چاره اندیشی اساسی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایراس��ین‪ ،‬مبصر اظهارکرد‪ :‬حدود ‪ ۱۲۰۰‬معدن در اس��تان اصفهان وجود دارد‬ ‫که بیش از ‪ ۷۴۰‬مورد از انها‪ ،‬معادن غیر از ش��ن و ماس��ه اس��ت‪ .‬معادن از نظر نوع به ‪ ۶‬گروه‬ ‫فلزات‪ ،‬غیرفلزات‪ ،‬س��نگ های تزئینی‪ ،‬س��نگ اهک‪ ،‬خاک رس و شن و ماسه و سنگ اهک‬ ‫الیه تقس��یم بندی می ش��وند که تمام ‪ ۶‬گروه در استان اصفهان وجود دارد‪.‬مبصر اضافه کرد‪:‬‬ ‫تمام معادن موجود در استان خصوصی هستند به استثنای معدن طالی موته‪ ،‬سرب نخلک‬ ‫و س��نگ اهک پیربکران که زیر نظر ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و تحت نظارت‬ ‫ایمیدرو است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن اس��تان اصفهان به معادن غیرفعال استان اصفهان‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬اس��تان اصفهان باالترین جایگاه صنعتی کش��ور را دارد و از نظر تعداد معادن‬ ‫جایگاه نخست و در تولید در رتبه سوم قرار داریم که نشان دهنده جایگاه ویژه این استان در‬ ‫حوزه صنعت و معدن کشور است‪ .‬وی با بیان اینکه بیش از ‪ ۳۰‬درصد معادن استان اصفهان‬ ‫غیرفعال است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬رتبه ایران در میان کشورهای صادرکننده مواد معدنی باال نیست‬ ‫و این جای تاس��ف دارد‪ .‬کش��وری مانند ترکیه که یک دهم کش��ور ایران نیز معدن ندارد‪ ،‬از‬ ‫لحاظ صادرات مواد معدنی از ایران باالتر است‪ .‬رکود سرمایه گذاری حاکم بر صنایع معدنی‪،‬‬ ‫نگاه جزیره ای و نگاه یک جانبه از اسیب های واردشده به این صنعت است‪.‬‬ ‫مبصر پیرامون خام فروش��ی مواد معدنی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر س��نگ از دل کوه استخراج شده و‬ ‫بدون هیچ گونه فراوری صادر شود‪ ،‬خام فروشی به شمار می رود اما اگر یک سنگ استخراج و‬ ‫به صورت شش وجهی برش داده شود (کوبیک شود) و این گونه صادر شود‪ ،‬خام فروشی نیست‬ ‫و کشورهایی مانند چین و ایتالیا در این زمینه پیشتاز هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به به روز نبودن ماشین االت معدنی‪ ،‬گفت‪ :‬این معضل در روند تولید و صادرات‬ ‫بخش معدن اس��تان اصفهان تاثیر س��وء گذاش��ته و ما را از رقابت پذیری با بازارهای جهانی‬ ‫دور می کند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان با اشاره به اینکه اجماعی در صادرات‬ ‫مواد معدنی وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬بخش خصوصی نسبت به صادرات مواد معدنی اقدام می کند و‬ ‫پس از ان اعالم می شود؛ همین موضوع بر صادرات کمی و کیفی مواد معدنی تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫وی بر نقش ارزنده و برجسته شرکت فوالد مبارکه در بخش صنعت و معدن کشور تاکید کرد‬ ‫و توضیح داد‪ :‬ش��رکت فوالد مبارکه نقطه عطف و مهم ترین جایگاه صنایع و معادن کش��ور را‬ ‫به خود اختصاص داده‪ ،‬چراکه درحال حاضر با مدیریت دقیق مطابق با استانداردهای جهانی‬ ‫در عرصه تولید و صادرات کشور به فعالیت تولیدی مشغول است‪.‬‬ ‫شهریار گراوندی‪ /‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن کارفرمایان صنعت سیمان کشور‬ ‫نیمه تیرماه شرکت مدیریت تولید‪ ،‬انتقال و‬ ‫توزیع نیروی برق ایران (توانیر) طی نامه ای به‬ ‫واحدهای فوالدی و سیمانی تاکید کرد با توجه‬ ‫ب��ه محدودی��ت جدی در تامین ب��رق به دلیل‬ ‫افزای��ش بی س��ابقه مص��رف و به منظور حفظ‬ ‫پایداری ش��بکه سراس��ری ب��رق و جلوگیری‬ ‫خاموشی های گسترده‪ ،‬ضروری است نسبت به‬ ‫هش��دار توقف فرایند اصلی فعالیت مشترکان‬ ‫فوالدی و س��یمان با حداکث��ر برق دریافتی از‬ ‫ش��بکه به می��زان ‪ ۱۰‬درص��د دیماند مصرفی‬ ‫این دس��ته از مشترکان اقدام شود‪ .‬این ابالغیه‬ ‫عمال زمینه تولید در صنعت س��یمان کشور را‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬چالش تامین ب��رق برای‬ ‫صنایع س��یمان از خ��رداد ماه اغاز ش��د‪ .‬این‬ ‫محدودی��ت عموم��ا از س��اعت ‪ ۱۰‬صبح اغاز‬ ‫می ش��د و در مواردی حتی تا ‪ ۹‬شب نیز ادامه‬ ‫می یافت‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬وزارت نیرو نیز تاکید داش��ت‬ ‫واحدهای س��یمانی مصرف برق خود را به ‪۲۰‬‬ ‫درص��د دیمان��د مصرفی کاهش دهن��د‪ .‬البته‬ ‫واحده��ای س��یمانی ت�لاش می کردند ضمن‬ ‫کاه��ش مصرف ب��رق‪ ،‬همچنان رون��د تولید‬ ‫خ��ود را ادامه دهن��د اما از نیم��ه تیرماه و بنا‬ ‫ب��ر ابالغیه جدی��د توانیر ای��ن تولیدکنندگان‬ ‫موظف ش��ده اند مص��رف برق خ��ود را به ‪۱۰‬‬ ‫درص��د دیماند مصرفی کاه��ش دهند‪ .‬بدین‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬روند فعالیت در واحدهای س��یمانی‬ ‫کشور عمال متوقف شده است‪.‬‬ ‫چال��ش تامین ب��رق موردنی��از صنایع قصه‬ ‫درازی دارد و از زمس��تان س��ال گذش��ته اغاز‬ ‫ش��د‪ .‬از همان زمان نیز پیش بینی می ش��د با‬ ‫گرم تر شدن هوا این کمبود شدت بگیرد‪.‬‬ ‫ای��ن کمبود طی هفته های گذش��ته زمینه‬ ‫خاموشی برق خانوارها و موجی از نارضایتی ها‬ ‫را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬سیاس��ت گذاران برای‬ ‫کاهش این حجم از نارضایتی اقدام به محدود‬ ‫کردن هرچه بیش��تر برق صنای��ع کردند‪ .‬این‬ ‫در حال��ی اس��ت که این رون��د زمینه تعطیلی‬ ‫و توق��ف تولی��د واحدهای س��یمانی را فراهم‬ ‫می کند و در اینده نزدیک پیامدهای بیشتری‬ ‫خواهد داش��ت؛ از جمله انکه در اینده نزدیک‬ ‫و به دنبال توقف تولید واحدهای سیمانی‪ ،‬این‬ ‫محص��ول در بازار کمیاب می ش��ود و دس��ت‬ ‫دالالن و واسطه گران به خریدوفروش سیمان‬ ‫بازخواهد ش��د؛ بدین معنی که بازار س��یاهی‬ ‫ب��رای خرید این محصول س��اختمانی ش��کل‬ ‫می گیرد که زمینه رش��د قیم��ت ان را فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی حت��ی ش��اهد توقف‬ ‫فعالی��ت در پروژه های ساخت وس��از و عمرانی‬ ‫نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫در همین حال به دنبال قطع تولید‪ ،‬بسیاری‬ ‫از کارگران بیکار خواهند شد‪ .‬از مجموع موارد‬ ‫یادشده این طور می توان نتیجه گرفت که موج‬ ‫نارضایتی قوی تری در راه است‪ .‬به اعتقاد من‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاران بین بد و بدتر‪ ،‬شرایط بدتر را‬ ‫انتخاب کردند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬بای��د تاکید ک��رد واحدهای‬ ‫س��یمانی نیز همچون سایر صنایع هزینه های‬ ‫ثابتی مثل هزینه حقوق و دستمزد‪ ،‬بازپرداخت‬ ‫تسهیالت بانکی و‪ ...‬دارند و با این توقف تولید‪،‬‬ ‫ض��رر و زیان قابل توجه��ی را متحمل خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر‪ ،‬نقل قول ه��ای گوناگونی‬ ‫درباره زمان بازگش��ت شرایط به حالت عادی و‬ ‫تامین برق صنایع ذکر می ش��ود؛ با این وجود‪،‬‬ ‫از ش��رایط این طور برداش��ت می شود که قصه‬ ‫قطعی های برق طوالنی است و تا زمان گرمای‬ ‫هوا ادامه دارد‪.‬‬ ‫در واقع اگر ای��ن کمبود به دلیل گرمای هوا‬ ‫ی��ا کمبود اب موردنی��از نیروگاه های برق ابی‬ ‫باش��د نمی توان در مدت زمان کوتاهی به رفع‬ ‫ان امید داشت‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی‪ ،‬رش��د به��ای فروش‬ ‫س��یمان در ب��ازار ازاد و ایج��اد فضای داللی‬ ‫و واس��طه گری ب��رای ف��روش ای��ن محصول‬ ‫ساختمانی قابل پیش بینی بود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن باید تاکید کرد ت��ا زمانی که‬ ‫ای��ن چالش به طور کامل برطرف نش��ده و برق‬ ‫موردنی��از صنایع به طور پایدار تامین نش��ود‪،‬‬ ‫نمی ت��وان به بهبود ش��رایط تولید در صنایع و‬ ‫بازگش��ت ارامش مجدد به بازار خریدوفروش‬ ‫این محصوالت ساختمانی امید داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جهش‬ ‫‪ ۱۲۸‬درصدی‬ ‫صادرات فوالد از سوی‬ ‫شرکت های بزرگ‬ ‫فوالدس��ازان بزرگ کش��ور طی ‪ ۳‬ماهه نخست امسال‪ ،‬موفق به صادرات‬ ‫‪ ۲.۰۷۸‬میلیون تن انواع ش��مش و محصول فوالدی ش��دند که این میزان‬ ‫صادرات حکایت از رش��د ‪ ۱۲۸‬درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫دارد‪ .‬صادرات از عوامل اصلی و اثرگذار بر مسیر رشد تولید و توسعه فعالیت‬ ‫صنایع به شمار می رود؛ در همین حال به توسعه ارزاوری نیز کمک می کند‪.‬‬ ‫خوشبختانه با اذعان به اهمیت و اثرگذاری توسعه در ‪ ۳‬ماهه نخست امسال‪،‬‬ ‫صادرات صنایع فوالدی تس��هیل ش��ده و در مسیر رو به رشدی قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬براساس گزارش منتشرشده از سوی روابط عمومی سازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬فوالدس��ازان طی خرداد‬ ‫امسال‪ ،‬بیش از ‪ ۹۱۶‬هزار تن شمش و محصوالت فوالدی نیز صادر کردند‬ ‫که بنابر امار‪ ،‬جهش ‪ ۱۰۴‬درصدی ساالنه صادرات طی این مدت را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬امید می رود این مسیر رو به رشد در ماه های اینده نیز ادامه یابد و‬ ‫شاهد بسترسازی برای توسعه صنایع فوالدی کشور در اینده نزدیک باشیم‪.‬‬ ‫از این میزان‪ ،‬فوالد خوزستان ‪ ۵۲۳‬هزار و ‪ ۳۲۱‬تن‪ ،‬ذوب اهن ‪ ۳۱۵‬هزار و‬ ‫‪ ۸۴۴‬تن‪ ،‬مبارکه ‪ ۲۶۷‬هزار و ‪ ،۸۶۱‬کاوه جنوب ‪ ۲۲۰‬هزار تن‪ ،‬فوالد کویر‬ ‫‪ ۱۵۷‬هزار تن‪ ،‬صبا فوالد ‪ ۱۵۳‬هزار و ‪ ۹۱۱‬تن‪ ،‬فوالد هرمزگان ‪ ۱۴۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۷۱‬تن‪ ،‬فوالد س��یرجان ‪ ۸۹‬هزار و ‪ ۹۹۵‬تن‪ ،‬فوالد خراس��ان ‪ ۸۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۲۳‬تن و چادرملو ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۹۷۸‬تن‪ ،‬فوالد (انواع ش��مش و محصول‬ ‫فوالدی) صادر کردند‪ .‬بنابراین می توان اذعان کرد فوالد خوزستان در این‬ ‫بازه زمانی بیش��ترین حجم صادرات فوالد را در میان ش��رکت های بزرگ‬ ‫فوالدی کشور در اختیار داشته است‪.‬‬ ‫کمبود سیمان‬ ‫به شرایط‬ ‫اضطرار رسید‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1843‬‬ ‫پیاپی ‪3161‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫تاکید مدرس اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫تفاوت‬ ‫تولیدناخالص‬ ‫ملی و داخلی‬ ‫ملیکا انصاری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫در می��ان ش��اخص های اقتص��اد کالن‪ ،‬تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی از اهمیت وی��ژه ای برخوردار اس��ت زیرا نه تنها‬ ‫به عنوان مهم ترین ش��اخص عملکرد اقتصادی در تجزیه‬ ‫و تحلیل ها و ارزیابی ها مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬بلکه‬ ‫بس��یاری از دیگر اقالم کالن اقتص��اد محصوالت جنبی‬ ‫محاس��به و براورد ان به شمار می روند‪ .‬کل ارزش ریالی‬ ‫محصوالت نهایی تولیدش��ده توسط واحدهای اقتصادی‬ ‫مقیم کش��ور در دوره زمانی معین (س��االنه یا فصلی) را‬ ‫تولی��د ناخالص داخل��ی می نامند‪ .‬در حس��اب های ملی‬ ‫ایران روش تولی��د (جمع ارزش افزوده ها) به عنوان روش‬ ‫اصلی محاس��به تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫امروزه متخصصان گوناگونی در رشته های مختلف‪ ،‬به‬ ‫کاستی های تولید ناخالص داخلی (‪ )GDP‬از جنبه های‬ ‫متف��اوت اعت��راض می کنند‪ .‬ه��ر یک از انه��ا به نحوی‬ ‫معتقدن��د ‪ GDP‬انچ��ه را که باید نمی س��نجد و از این‬ ‫جهت‪ ،‬ش��اخصی نیست که بتوان به صورت کامل به ان‬ ‫اتکا کرد‪ .‬از این رو تالش هایی برای ساخت بدیل ‪GDP‬‬ ‫انجام ش��ده که به اختصار به نتایج برخی از انها اش��اره‬ ‫می شود‪ .‬بدیل های ‪ GDP‬را می توان به سه گروه تقسیم‬ ‫کرد‪ -۱ :‬تعدیل کننده های ‪( GDP‬شاخص های این گروه‬ ‫شامل سنجه های سنتی اقتصاد چون ‪ GDP‬یا پس انداز‬ ‫ملی می ش��وند که توس��ط فاکتورهای زیست محیطی و‬ ‫اجتماعی تعدیل شده اند‪).‬‬ ‫‪ -۲‬جایگزین های ‪( GDP‬در این گروه ش��اخص هایی‬ ‫معرفی می ش��وند که تالش دارند رفاه و بهزیس��تی مردم‬ ‫را از طریق سنجش عواملی چون سطح رضایت و عوامل‬ ‫توسعه منابع انسانی‪ ،‬بهتر از ‪ GDP‬اندازه گیری کنند‪).‬‬ ‫‪ - ۳‬مکمل های ‪ ( GDP‬در ش��اخص های مطرح ش��ده‬ ‫ی هس��تند ک��ه در ان ‪GDP‬‬ ‫در ای��ن گ��روه به ش��یوه ا ‬ ‫مانند ش��اخص های مطرح ش��ده در گروه نخست تعدیل‬ ‫نمی ش��وند؛ بلکه با اطالعات زیست محیطی و اجتماعی‬ ‫تکمیل می شود‪).‬‬ ‫در این میان اصطالح تولید ناخالص ملی نیز از اهمیت‬ ‫ویژه ای برای بررسی برخوردار است‪ .‬تولید ناخالص ملی یا‬ ‫‪ GNP‬معیاری برای محاسبه ارزش کلی تمام محصوالت‬ ‫و خدمات نهایی در مدت زمان معین به وس��یله ابزار های‬ ‫تولید س��اکنان یک کشور است‪ .‬محاسبه تولید ناخالص‬ ‫ملی یا ‪ GNP‬به س��ه روش انجام می ش��ود‪ :‬روش تولید‬ ‫ی��ا ارزش افزوده‪ ،‬روش مخارج یا هزینه و در نهایت روش‬ ‫درامد (محاسبه براساس میزان درامد)‪.‬‬ ‫ب��رای محاس��به تولی��د ناخالص ملی ب��ه روش ارزش‬ ‫افزوده باید بدانیم مجموع ارزش کاالها و خدمات نهایی‪،‬‬ ‫با مجموع ارزش افزوده مراحل مختلف تولید برابر است‪.‬‬ ‫از طرف دیگر هر یک از کاالها و خدمات تولید ش��ده در‬ ‫جامع��ه‪ ،‬متعلق به یکی از بخش های اقتصادی ان جامعه‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین در محاس��به تولید ناخالص ملی به روش‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬ب��ه جای محاس��به ارزش افزوده تک تک‬ ‫ش افزوده بخش های مختلف‬ ‫کاالها و خدمات می توان ارز ‬ ‫اقتصادی را در طول سال محاسبه کرده و با هم جمع کرد‪.‬‬ ‫محاس��به تولی��د ناخالص ملی ب��ه روش ارزش افزوده‬ ‫گرچه در ظاهر ساده است اما در عمل به علت حجم زیاد‬ ‫کار در بسیاری از موضوعات مورد استفاده قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬به منظور س��ادگی در محاس��به ش��اخص های‬ ‫اقتصاد کالن‪ ،‬براس��اس اصل تساوی تولید ناخالص ملی‬ ‫و مخ��ارج کل در جریان مدول‪ ،‬به جای محاس��به تولید‬ ‫ناخال��ص ملی ب��ه روش ارزش اف��زوده‪ ،‬از روش مخارج‬ ‫استفاده می کند‪ .‬در این روش کل مخارج صرف شده روی‬ ‫کاالها و خدمات نهایی که توسط خانوارها بنگاه ها دولت و‬ ‫خریداران خارجی انجام می شود محاسبه می شود‪.‬‬ ‫موضوع تفاوت تولید ناخالص داخلی (‪ )GDP‬با تولید‬ ‫ناخال��ص مل��ی (‪ ،)GNP‬یکی از مهم تری��ن بحث ها در‬ ‫زمین��ه تولید ناخالص داخلی اس��ت‪ .‬بنابراین در ادامه به‬ ‫تشریح تفاوت های این دو مفهوم می پردازیم‪:‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی (‪ )GDP‬برابر است با ارزش تمام‬ ‫کاالها و خدمات تولید شده در مرزهای یک کشور‪ ،‬توسط‬ ‫افراد ساکن ان (افراد تبعه یا غیرتبعه) است‪.‬‬ ‫تولید ناخالص ملی (‪ )GNP‬برابر اس��ت با ارزش تمام‬ ‫کاالها و خدمات تولید شده در مرزهای یک کشور توسط‬ ‫واحدهای داخلی (حذف افراد غیرتبعه) است‪.‬‬ ‫در واق��ع ارزش اف��زوده تولید ش��ده توس��ط عوامل و‬ ‫بخش ه��ای مختلف اقتصادی ی��ک ملت‪ ،‬برای یک دوره‬ ‫زمان��ی (مثال یک س��اله)‪ ،‬بیانگر تولی��د ناخالص ملی ان‬ ‫کش��ور است‪ .‬بنابراین تولید ناخالص ملی‪ ،‬ارزش مجموع‬ ‫کاالهای تولیدی و خدمات نهایی‪ ،‬که توس��ط یک نظام‬ ‫اقتصادی در سراسر دنیا و در یک سال معین تولید شده‬ ‫اس��ت را بیان می کند‪ .‬ع��دد ‪ GDP‬و ‪ GNP‬برای یک‬ ‫اقتصاد مش��خص اختالف جزئی با هم دارند ضمن انکه‬ ‫استفاده از عدد ‪ GDP‬به عنوان شاخص توسعه اقتصادی‬ ‫معمول تر است‪.‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی ش��امل تم��ام کاالها و خدماتی‬ ‫است که توسط تمام مردم و شرکت های یک کشور تولید‬ ‫می شود‪ .‬این نوع تولید‪ ،‬بهترین روش برای سنجش میزان‬ ‫رش��د یا رکود اقتصاد یک کش��ور شناخته شده است و به‬ ‫همین دلیل ارقام مرتبط با تولید ناخالص داخلی همواره‬ ‫از اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مراجع رسمی تنها نرخ «رشد اسمی» را اعالم می کنند‬ ‫امیرعباس اذرم وند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمید دیهیم‬ ‫حداقل تا زمانی‬ ‫ که بانک مرکزی‬ ‫ایران مستقل‬ ‫نباشد و دولت‬ ‫بتواند برای ان‬ ‫تعیین تکلیف‬ ‫کند ما هرگز‬ ‫نمی توانیم‬ ‫مسئله تورم‬ ‫را حل کنیم و‬ ‫تورم دو رقمی‬ ‫خواهدبود‬ ‫بان�ک مرک�زی ای�ران در حالی نرخ رش�د اقتصادی س�ال ‪ ۹۹‬را ‪ ۳.۶‬درصد‬ ‫ارزیاب�ی و اعالم کرد که ای�ن رقم بیش از ‪ ۵‬برابر بزرگ تر از نرخ رش�د اعالم‬ ‫ش�ده از سوی مرکز امار اس�ت‪ .‬حتی اگر تردیدی به ارقام اعالم شده از سوی‬ ‫بانک مرکزی نباشد هم باز این نرخ رشد کمتر از ان است که عملکرد اقتصاد‬ ‫را در پایان دهه ‪ ۹۰‬توجیه کند؛ دهه ای که اقتصاد ساالنه ‪ ۰.۴‬درصد رشد کرد‬ ‫و ن�رخ تورم میانگین ان نیز حدود ‪ ۲۵‬درصد ب�ود‪ .‬در این باره حمید دیهیم‪،‬‬ ‫مدرس اقتصاد دانش�گاه تهران در گفت وگو با‬ ‫امارهای اعالم شده رشد‬ ‫اقتصاد را اس�می خواند و تصریح کرد‪ :‬نرخ رش�د واقعی با احتساب نرخ تورم‬ ‫معنا می دهد چراکه وقتی نرخ تورم و رش�د در کنار یکدیگر مقایس�ه ش�وند‪،‬‬ ‫رش�د واقعی عیان می ش�ود‪ .‬او تاکید کرد دلیل اختالف اماری میان دو مرجع‬ ‫رس�می این است که هر کدام یک موضوع را بررسی می کنند اما با یک عنوان‬ ‫منتشر می کنند‪ .‬متن کامل این گفت وگو را در ادامه بخوانید‪.‬‬ ‫€ €بانک مرکزی در اخرین گزارش خود رش�د‬ ‫اقتصادی س�ال گذش�ته را ‪ ۳.۶‬درص�د اعالم‬ ‫کرد‪ .‬اقتصاد س�ال گذشته همزمان با تحریم‪ ،‬با‬ ‫ش�یوع کرونا هم مواجه ش�د‪ .‬چه اتفاقی افتاد‬ ‫که ناگهان رشد اقتصادی به این اندازه افزایش‬ ‫می یابد؟‬ ‫مس��ئله اصلی که در نظام اماری کشور به ویژه در‬ ‫زمینه محاسبه نرخ رش��د اقتصادی وجود دارد‪ ،‬این‬ ‫است که به ماجرا یکسویه می نگرند‪ .‬رشد اقتصاد در‬ ‫کل ب��ه معنای افزایش درامد و بزرگ ش��دن کیک‬ ‫اقتصاد اس��ت‪ .‬حال در کشوری که تورم بیش از ‪۳۰‬‬ ‫درص��دی را ‪ ۳‬س��ال پی در پی تجربه ک��رده‪ ،‬عجیب‬ ‫نیس��ت درامدها افزایش یابد اما این تنها به محاسبه‬ ‫رش��د اسمی پرداخته اس��ت‪ ،‬حال انکه مسئله رشد‬ ‫واقعی است‪.‬‬ ‫€ €تمایز رشد اسمی و واقعی در چیست؟‬ ‫وقتی نرخ تورم را از میزان افزایش درامد بکاهیم‪،‬‬ ‫می توانیم به واقعیت رش��د واقعی دس��ت پیدا کنیم‪.‬‬ ‫بگذارید با یک مثال بیش��تر توضیح دهم؛ کسی که‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۰۰‬تومان درامد داشته و امسال ‪۱۲۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬به شکل اسمی با افزایش ‪ ۲۰‬درصدی درامد‬ ‫خود مواجه ش��ده ام��ا این لزوما ب��ه معنای افزایش‬ ‫قدرت خرید یا درامد واقعی نیس��ت چرا که افزایش‬ ‫دس��تمزد اگر کمتر از تورم باش��د‪ ،‬این کارگر‪ ،‬تنها‬ ‫به ش��کل اس��می درامدش افزایش یافته اما درواقع‬ ‫فقیرتر شده است‪.‬‬ ‫من فکر می کنم دو مرجع رس��می اعالم امار باید‬ ‫با لحاظ کردن قیمت های روز‪ ،‬عالوه بر محاسبه رشد‬ ‫اسمی‪ ،‬به محاسبه رشد واقعی هم اقدام کنند‪.‬‬ ‫€ €مرکز امار رشد سال ‪ ۹۹‬را ‪ ۰.۷‬درصد اعالم‬ ‫کرد اما بانک مرکزی ‪ ۳‬درصد براورد بیش�تری‬ ‫داشت‪ .‬این تفاوت ها از کجا ناشی می شود؟‬ ‫واقعیت این اس��ت که نظام ارائه امار در کشور ما‬ ‫مشکالت زیادی دارد و همین نیز سبب می شود گاه‬ ‫و بیگاه میان ارقام اعالم ش��ده تناقض دیده شود‪ .‬اما‬ ‫اختالف ای��ن دو مرجع نه تنها عجیب نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫کامال طبیعی است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در محاسبه نرخ تورم صرفا به ارزیابی‬ ‫قیمت ها در مناطق ش��هری اق��دام می کند اما مرکز‬ ‫امار ایران هم در ش��هر و هم در روس��تا ش��اخص ها‬ ‫را محاس��به می کن��د‪ .‬گرچ��ه روند شهرنش��ینی در‬ ‫یک ‪ ۱۰۰‬سال گذش��ته با شدت ادامه داشته اما باز‬ ‫هم یک پنجم جمعیت کش��ور در روس��تاها زندگی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫پ��س من باور دارم این دو مرجع رس��می گرچه با‬ ‫یک عنوان گزارش های خود را منتش��ر می کنند اما‬ ‫در عم��ل دو موضوع متفاوت را بررس��ی می کنند و‬ ‫بای��د میان ارقام این دو تفاوت باش��د‪ .‬حتی من فکر‬ ‫نمی کن��م که این دو نهاد «عددس��ازی» می کنند و‬ ‫ش��اید امارهای خود را به ش��کل علمی و دقیق هم‬ ‫اخذ کرده باشند و هر دو نیز همزمان درست بگویند‪.‬‬ ‫باید توجه کنیم هیچ گاه تورم روستا به اندازه شهرها‬ ‫فزاینده نمی شود و با توجه به اینکه ‪ ۲۰‬درصد کشور‬ ‫در روس��تاها زندگی می کنند‪ ،‬همیش��ه نرخ تورمی‬ ‫اعالم ش��ده از سوی مرکز امار کمتر از بانک مرکزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫درباره رشد اقتصادی هر دو این مراجع صرفا رشد‬ ‫اسمی را اعالم می کنند و از پرداختن به رشد واقعی‬ ‫خودداری می کنن��د‪ .‬پس می توان گف��ت حتی اگر‬ ‫محاسبات این دو مرجع هم درست و صادقانه باشد‪،‬‬ ‫باز هم کافی نیست‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به بحث�ی که درباره رش�د واقعی‬ ‫و اس�می داش�تید‪ ،‬در یک سال گذش�ته واقعا‬ ‫اقتصاد رشد کرد؟‬ ‫نه تنها در یک س��ال گذش��ته بلک��ه در یک دهه‬ ‫گذش��ته هم اقتصاد رش��د واقعی چندانی نداش��ت‬ ‫چون در تمام طول دهه ‪ ۹۰‬نرخ تورم بیش از میزان‬ ‫افزایش درامدها بوده اس��ت‪ .‬مثال در س��ال ‪ ۹۸‬نرخ‬ ‫تورم بی��ش از ‪ ۴۰‬درصد بود اما مزد تنها ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪ .‬حتی اگر نرخ ها را ثابت فرض کنیم در‬ ‫یک سال مزدبگیران ‪ ۱۴‬درصد فقیرتر شدند‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط نمی توان ادعا کرد که افزایش مزد معیشت‬ ‫خانوار را بهبود بخش��ید بلکه باید تاکید کرد خانوار‬ ‫فقیرتر شد ه است‪.‬‬ ‫با این توضیح من فکر می کنم در یک سال گذشته‬ ‫هم اقتصاد ایران کوچک ش��ده است؛ یعنی نمی توان‬ ‫ادع��ا ک��رد همزمان ب��ا کاهش قدرت خرید‪ ،‬رش��د‬ ‫اقتصادی به وجود امده اس��ت‪ .‬مس��ئله کشور ما نه‬ ‫رشد اسمی بلکه رشد واقعی است و امیدوارم مراجع‬ ‫رس��می اماری کشور به ارائه امارهایی دقیق از رشد‬ ‫واقعی هم بپردازند‪.‬‬ ‫€ €گرچه ‪ ۳‬س�ال اس�ت بانک مرکزی از ارائه‬ ‫نرخ ت�ورم خ�ودداری می کند اما اعلام کرده‬ ‫در س�ال ‪ ۹۹‬نقدینگی ‪ ۴۰.۶‬درصد و پول ‪۶۱.۷‬‬ ‫درص�د رش�د کرده اس�ت‪ .‬ای�ن روند م�ا را به‬ ‫ابرتورم دچار نمی کند؟‬ ‫ما در ای��ران برای رفع بخش مهمی از مش��کالت‬ ‫درام��دی دولت ب��ه چ��اپ اس��کناس می پردازیم؛‬ ‫اس��کناس هایی که به جامعه سرازیر می شود و اثرات‬ ‫تورمی شدیدی دارد‪ .‬پس می توان گفت این روند بر‬ ‫شدت تورم کشور خواهد افزود‪.‬‬ ‫اما من معتقدم دولت ایران چاره دیگری هم ندارد‪.‬‬ ‫وقتی دچار تحریم شده و نمی تواند نفت بفروشد اما‬ ‫مجبور است حقوق کارمندان و مستمری بازنشتگان‬ ‫را بپردازن��د چ��ه کاری باید بکنند؟ ب��ه بیان دیگر‪،‬‬ ‫دولت می تواند بودجه عمرانی را نپردازد یا از بخشی‬ ‫از هزینه های خود بکاهد اما بخش مهمی از هزینه ها‬ ‫را نمی ت��وان به اینده موکول کرد‪ .‬پس انتش��ار پول‬ ‫اتفاق عجیبی نیست‪.‬‬ ‫€ €پس دس�تیابی به ت�ورم تک رقم�ی محال‬ ‫است؟‬ ‫حداق��ل تا زمانی که بانک مرکزی ایران مس��تقل‬ ‫نباش��د و دولت بتواند برای ان تعیین تکلیف کند ما‬ ‫هرگز مس��ئله تورم را حل نخواهی��م کرد و تورم دو‬ ‫رقمی خواهد بود‪.‬‬ ‫میانگین تورم جهان کمتر از ‪ ۵‬درصد است یعنی‬ ‫در جهان امروز مسئله تورم تقریبا حل شده اما وقتی‬ ‫به عملکرد کش��ورهای توس��عه یافته بنگریم‪ ،‬متوجه‬ ‫می ش��ویم مس��تقل ش��دن بانک مرکزی انها کمک‬ ‫شایانی به رفع مشکل تورم کرده است‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم در اقتصاد دو نوع سیاس��ت گذاری‬ ‫داریم؛ سیاس��ت های پولی و مالی‪ .‬سیاست های مالی‬ ‫اغل��ب حول و حوش مخارج و درامد دولت و بودجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیاست های پولی ان دسته سیاست هایی است که‬ ‫بانک مرکزی متولی ان اس��ت و بای��د روند حرکت‬ ‫پ��ول را به نحوی تنظیم کند که هم ارزش پول ملی‬ ‫تضعیف نشود و هم نیازهای اقتصاد برطرف شود‪ .‬در‬ ‫ایران دولت ها به جای اینکه ساختار بودجه را اصالح‬ ‫کنند و به سیاس��ت های مالی سروسامان دهند‪ ،‬کار‬ ‫راحت ت��ر را انتخاب می کنند و با اعمال نظر به بانک‬ ‫مرک��زی صرفا از سیاس��ت های پولی ب��رای کنترل‬ ‫اقتصاد استفاده می کنند‪ .‬با توجه به کسری بودجه و‬ ‫ساختار اقتصاد ایران‪ ،‬این سیاست ها همیشه تورم زا‬ ‫ب��وده و خواهند بود‪ .‬پس با اس��تقالل بانک مرکزی‪،‬‬ ‫دولت ه��ا ناچار می ش��وند سیاس��ت های مالی را در‬ ‫دس��تور بگذارند و با کنترل خلق پ��ول و نقدینگی‪،‬‬ ‫بانک مرکزی می تواند با فراق بال کامل‪ ،‬وظایف خود‬ ‫را انجام دهد‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی معتقدند ده�ه ‪ ۹۰‬از نظ�ر عملکرد‬ ‫اقتص�ادی‪ ،‬ده�ه ای پر از شکس�ت و عقب گرد‬ ‫ب�ود‪ .‬چه عواملی اقتصاد را به جایی رس�اند که‬ ‫در طول یک دهه‪ ،‬فقط ‪ ۴.۳‬درصد رشد کند؟‬ ‫در سواالت پیش��ین هم گفتم که ما دچار مشکل‬ ‫کاهش واقعی درامد هس��تیم و این مشکلی کوچک‬ ‫و گذری نیس��ت‪ .‬درامدها با احتساب تورم به شکلی‬ ‫چشمگیر کاهش داشته و حتی گفته می شود در امد‬ ‫س��رانه در پایان دهه ‪ ۹۰‬ح��دود ‪ ۳۰‬درصد کمتر از‬ ‫ابتدای این دهه بوده است‪ .‬در نیمی از این دهه تورم‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬درصد بود و نرخ رش��د اقتصادی اسمی‬ ‫هم منفی‪ .‬پس کس��ی نمی توان��د کتمان کند مردم‬ ‫ایران به تدریج فقیر و فقیرتر شده اند‪.‬‬ ‫تورم نقشی بس��زا در درامدها دارد‪ .‬همان طو ر که‬ ‫گفتم‪ ،‬اگر کس��ی ‪ ۲۰‬درصد بر درامدش افزوده شود‬ ‫اما تورم ‪ ۴۰‬درصد باش��د‪ ،‬ان فرد به ش��کل ظاهری‬ ‫درامد بیش��تری دارد اما درواقع فقیرتر ش��ده است‪.‬‬ ‫کنترل تورم می تواند این مسئله را کنترل کند‪ .‬تورم‬ ‫تعاریف گوناگونی دارد ولی حتی می توان ان را اخذ‬ ‫مالیات از درامدهای دولت دانست؛ مالیاتی از جیب‬ ‫م��ردم به خزان��ه دولت که از قضا ن��ه از جیب همه‬ ‫بلکه بیشتر از جیب مزدبگیران گرفته می شود‪ .‬تورم‬ ‫به کس��انی که صاحب دارایی هستند کمک شایانی‬ ‫می کن��د چرا که انها بدون اینکه کار خاصی بکنند با‬ ‫افزایش نرخ دارایی ها و ثروت خود مواجه می ش��وند‪.‬‬ ‫حال انکه مزدبگیران روز به روز با س��فره کوچک تری‬ ‫رو به رو می شوند‪.‬‬ ‫€ €این تورم محصول عملکرد دولت ها اس�ت‪.‬‬ ‫دولت ها چرا به این مسئله بی توجه هستند؟‬ ‫م��ن این طور فک��ر نمی کنم؛ یعنی ای��ن نبوده که‬ ‫ابزاره��ای متعددی در مقابل سیاس��ت گذاران دولت‬ ‫باش��د ولی انها اصرار ب��ر روش های تورم زا داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬کش��ور ک��ه تحری��م می ش��ود اول از همه‬ ‫درامده��ای نفتی که س��هم مهم��ی در منابع دولت‬ ‫دارن��د‪ ،‬قطع می ش��وند‪ .‬ب��ه همین دلی��ل من بیش‬ ‫از اینک��ه دولتمردان و سیاس��ت گذاران را مس��بب‬ ‫تحریم های فزاینده دهه ‪ ۹۰‬بدانم‪ ،‬تحریم ها مس��بب‬ ‫می دان��م که هم به مردم ایران فش��ار زیادی اورد و‬ ‫هم به دولت‪.‬‬ ‫تصور کنید هر کس��ی رئیس نهاد اجرا باشد؛ با هر‬ ‫اندیشه ای نمی تواند حقوق کارمندان را نپردازد‪ .‬پس‬ ‫دولت دس��ت هر جناحی باشد نهایتا مجبور است به‬ ‫خلق پول پرقدرت دس��ت بزن��د تا هزینه های جاری‬ ‫خ��ود را بپردازد‪ .‬این وس��ط‪ ،‬هزینه ه��ا هم به دلیل‬ ‫تحریم ش��دیدا رش��د کردند پس دول��ت حتی باید‬ ‫هزینه های بیشتری بپردازد‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظر ش�ما ش�رایط ده�ه ‪ ۹۰‬تکرار پذیر‬ ‫است؟‬ ‫بل��ه؛ ممک��ن اس��ت دوباره تکرار ش��ود ی��ا حتی‬ ‫عملک��ردی بدت��ر از ای��ن دهه هم ثبت ش��ود چون‬ ‫ما نیاز به س��رمایه گذاری داریم‪ .‬کش��ور ما با بحران‬ ‫سرمایه گذاری به ش��دت درگیر است‪ .‬جذب سرمایه‬ ‫در این دهه نه تنها بیش��تر نش��د‪ ،‬بلک��ه چنان کمتر‬ ‫ش��د که در برخی صنایع استهالک ماشین االت هم‬ ‫از سرمایه گذاری پیش افتاد‪ .‬به این حالت به اصطالح‬ ‫سرمایه گذاری منفی هم می گویند که به معنای اب‬ ‫رفتن توان تولید هم هست‪.‬‬ ‫در اینجا هم تحریم ها نقش پررنگی داشتند چرا که‬ ‫چش��م انداز اقتص��اد را منفی کرد و ش��رایط را برای‬ ‫س��رمایه گذاران به شکلی ترس��یم می کند که انها از‬ ‫این اقدام ابا داش��ته باش��ند‪ .‬در این م��ورد هم ما تا‬ ‫نتوانیم س��رمایه گذاری کافی جذب کنیم‪ ،‬مشکالت‬ ‫روز ب��ه روز بیش��تر می ش��ود و توان اقتص��اد تحلیل‬ ‫می رود‪ .‬جذب س��رمایه یا از طریق س��رمایه گذاری‬ ‫دولتی ممکن می ش��ود یا ب��ا منابع بخش خصوصی‬ ‫تامین می شود یا اینکه سرمایه گذاری خارجی جذب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ایران جذب سرمایه خارجی مدت هاست ناچیز‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت هم دیگر دلیلی برای س��رمایه گذاری‬ ‫نمی بیند چرا که حتی حق��وق کارمندان خود را هم‬ ‫با زحمت می پردازد و هر س��ال با کسری بودجه های‬ ‫بزرگ مواجه می شود‪ .‬پس نه تنها توان سرمایه گذاری‬ ‫ندارد بلکه خود نیاز به گسترش منابع خود دارد‪.‬‬ ‫پس تنها راهی که می ماند این اس��ت که به بخش‬ ‫خصوصی میدان دهد‪ .‬حت��ی باید دولت ها به بخش‬ ‫خصوص��ی کمک هایی چون تس��هیالت کم بهره هم‬ ‫درنظ��ر بگیرند و هر طور ممکن اس��ت انها را برای‬ ‫س��رمایه گذاری عالقه مند کند‪ .‬گفته می ش��ود ما در‬ ‫ایران با حجم انبوهی از فرار س��رمایه مواجه هستیم‬ ‫و بهتری��ن راه مقابله با فرار س��رمایه این اس��ت که‬ ‫صاحبان انها را به مشارکت در تولید فراخواند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ش��رکت های دولتی عملکرد خوبی‬ ‫ندارن��د زیرا ب��ه بنگاه های اقتصادی ن��گاه اجتماعی‬ ‫دارن��د‪ .‬به همین دلیل نی��روی کاری چند برابر نیاز‬ ‫واقع��ی خود جذب می کنند و همین نیز س��وداوری‬ ‫بنگاه ها را دچار مش��کل کرده است‪ .‬حال انکه بخش‬ ‫خصوصی هرگز حاضر به چنین کاری نیست و تمام‬ ‫ت�لاش خود را می کند تا هزینه تولید را کاهش دهد‬ ‫تا س��ود بیش��تری ببرد‪ .‬دولت باید منابع بانکی را به‬ ‫این س��مت هدایت کرده تا به بهبود ش��رایط کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک‪ :‬همکاران من به دستفروشی روی اورده اند!‬ ‫مصطفی قلی خسروی‪ ،‬رئیس اتحادیه مشاوران امالک‪:‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه معامالت در رکود ش��دید به س��ر می برد‬ ‫تعطی�لات کرونایی وضعیت معیش��تی مش��اوران امالک را‬ ‫بدتر کرده و بس��یاری از همکاران ما به رانندگی تاکسی های‬ ‫اینترنتی‪ ،‬میوه فروشی و حتی دستفروشی روی اورده اند‪.‬‬ ‫از حدود ‪ ۱۰‬روز پیش برای چندمین بار در س��ال جاری‬ ‫دفاتر مشاور امالک به دستور ستاد ملی کرونا تعطیل شده و‬ ‫امروز دوباره این تعطیالت را تا یکشنبه تمدید کرده اند‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته هم این وضعیت را داشتیم‪ .‬افراد شاغل در صنف ما‬ ‫با توجه به اس��تفاده از تلف��ن و فناوری های جدید‪ ،‬کمترین‬ ‫ارتباط حضوری ب��ا متعامالن را دارند؛ در حالی که مش��اغل‬ ‫دیگر که فضای کار انها بس��یار شلوغ تر از دفاتر امالک است‬ ‫تعطیل نشده اند‪.‬این تعطیالت و بازگشایی های مکرر به شدت‬ ‫بر وضعیت معیش��تی مشاوران امالک تاثیر می گذارد‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۹۰‬درصد همکاران ما طی یک سال اخیر راننده تاکسی های‬ ‫اینترنتی ش��ده یا وارد مش��اغل کاذب ش��ده اند‪.‬وقتی دفاتر‬ ‫امالک بسته باشند هرکس هر قیمتی دلش می خواهد برای‬ ‫خانه خودش تعیین و در س��ایت ها درج می کند‪ .‬در حالی که‬ ‫بیش��تر همکاران ما درباره قیمت های کارشناسی و واقعی به‬ ‫فروش��ندگان مشاوره می دهند و به ارزانی کمک می کنند‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬رونق اقتصاد به رونق بازار مس��کن بستگی دار د‬ ‫چرا که ‪ ۱۷۲‬شغل کلیدی به صنعت ساختمان وابسته است‪.‬‬ ‫از س��تاد کرونا انتظار داریم با توجه به ارتباط کم مش��اوران‬ ‫امالک ب��ا مراجعه کنن��دگان‪ ،‬ما را جزو صن��وف گروه های‬ ‫ش��غلی یک قرار دهد چرا که صنف مشاوران امالک در حال‬ ‫نابودی اس��ت و باید فکری برای این وضعیت کرد‪.‬اگر بخش‬ ‫دولتی ب��ه مهم ترین وظیفه خود در تولید و عرضه مس��کن‬ ‫بپردازد گرانی ها تا این حد در بازار مس��کن ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫مسکن اجتماعی که از روی کاغذ فراتر نرفت‪ ،‬سپس مسکن‬ ‫مل��ی را مطرح کردند و از س��ال ‪ ۱۳۹۸‬قول دادند ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد را تا دو س��ال به اتمام برس��انند‪ .‬اکنون چیزی که در‬ ‫عمل افتتاح کرده اند کمتر از ‪ ۴۰‬هزار واحد اس��ت؛ یعنی به‬ ‫‪ ۱۰‬درصد وعده خود هم عمل نکردند اما از مشاوران امالک‬ ‫انتقاد می کنند‪.‬‬ ‫ن��ه ب��ازار مصالح‪ ،‬نه قیمت گ��ذاری و نه سیاس��ت گذاری‪،‬‬ ‫هیچ کدام در اختیار اتحادیه مش��اوران امالک نیس��ت‪ .‬یک‬ ‫واقعیت این اس��ت که تعداد مسکن در شهر تهران‪ ،‬کمتر از‬ ‫تقاضا است که علت اصلی ان به کاهش ساخت وساز ناشی از‬ ‫سیاست های اشتباه مس��ئوالن برمی گردد‪ .‬اما طی سال های‬ ‫اخیر به محض اینکه مس��کن گران می شد پیکان انتقادات را‬ ‫به س��مت ما می گرفتند‪ .‬به نظرم این رفتار مس��ئوالن نوعی‬ ‫ش��انه خالی کردن از مسئولیت است‪ .‬بی برنامگی خودتان را‬ ‫گردن دیگران نیندازید!‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1843‬‬ ‫پیاپی ‪3161‬‬ ‫صنعت‬ ‫مدیرعامل لوله گستر اسفراین ایدرو خبر داد‬ ‫تولی��د زمینه خودکفایی را برای کش��ورها به ارمغان‬ ‫می اورد‪ .‬در چند س��ال اخیر‪ ،‬ش��عارهای سال براساس‬ ‫اقتص��اد و تولید تدوین ش��ده که نش��ان از اهمیت این‬ ‫موضوع دارد‪.‬‬ ‫در دوره تحریم ه��ای نیم��ه دوم دهه ‪ ۹۰‬صنعتگران‬ ‫توانستند با دشواری بخشی از نیاز خود را به کشورهای‬ ‫خ��ارج ک��م کنند که ب��رای صنعت و در س��طح کالن‬ ‫اقتصاد ایران نویدبخش است‪.‬‬ ‫رشد ‪۱۱۰‬درصدی تولید در ‪ ۳‬ماه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رشد تولید‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت صنعتی لوله گس��تر اس��فراین‬ ‫زیرمجموعه سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫(ایدرو) گفت‪ :‬در بهار امسال ‪ ۹‬هزار تن لوله بدون درز‬ ‫موردنی��از صنایع نفت و گاز در این واحد صنعتی تولید‬ ‫شد که در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۱۱۰‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬مازیار زند ادامه داد‪ :‬میزان تولید‬ ‫فصل بهار س��ال گذشته لوله گستر اس��فراین حدود ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۸۳‬تن بود‪.‬‬ ‫به گفته زند‪ ،‬ش��رکت لوله گس��تر اس��فراین در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال در فرایند تحویل محصول نهایی نیز‬ ‫با تحوی��ل ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۵۰۷‬تن محصول ان��واع لوله به‬ ‫پیمانکاران صنعت نفت‪ ،‬رشد ‪ ۴.۵‬برابری در این زمینه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت لوله گس��تر اسفراین‪ ،‬کاهش ‪۴۰‬‬ ‫درصدی ضایع��ات را از موفقیت ه��ای دیگر این واحد‬ ‫بزرگ صنعتی در خراس��ان شمالی عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫تحقق این مهم نش��ان دهنده بهبود چشمگیر بهره وری‬ ‫و کیفیت در روند تولید است‪.‬‬ ‫زند خاطرنش��ان کرد‪ :‬با بومی سازی بخش زیادی از‬ ‫ابزار و تجهیزات مورد نیاز از جمله غلتک غول پیکر خط‬ ‫نورد و موارد دیگر حدود یک میلیون دالر صرفه جویی‬ ‫ارزی ناشی از کاهش خرید خارجی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت فعالیت صندوق اینده ساز‬ ‫در ادامه سرپرس��ت صندوق حمایت و بازنشس��تگی‬ ‫اینده س��از‪ ،‬س��اماندهی اموال‪ ،‬امالک و ش��رکت های‬ ‫لوله گستراس��فراین در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال در فرایند تحویل‬ ‫محص��ول نهایی ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۷‬تن محصول انواع لوله به پیمانکاران‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬با رشد ‪ ۴.۵‬برابری تحویل داد‬ ‫صن��دوق‪ ،‬ل��زوم اس��تفاده بهین��ه از ظرفی��ت ای��ن‬ ‫س��رمایه گذاری ها و توج��ه به برنامه های تدوین ش��ده‬ ‫و هدفمندس��ازی س��رمایه گذاری ها را از اولویت ه��ای‬ ‫اساسی فعالیت این صندوق عنوان کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا محمدی با اش��اره اینکه رعایت شفافیت‬ ‫و پاکدس��تی‪ ،‬برنامه محوری‪ ،‬سختکوشی و جسارت در‬ ‫تصمیم س��ازی و تصمیم گی��ری از محورهای اساس��ی‬ ‫فعالیت این صندوق اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در تالش هستیم تا‬ ‫گسستی بین ستاد صندوق‪ ،‬بدنه مدیریتی و ذی نفعان‬ ‫اتفاق افتاده را ترمیم کنیم‪.‬‬ ‫محم��دی در ادامه با اش��اره به تغیی��رات ایین نامه‬ ‫صندوق گفت‪ :‬مهم ترین تغیی��رات مرتبط با ایین نامه‬ ‫و اساس��نامه جاری صندوق امکان بازنشستگی زنان با‬ ‫‪ ۲۵‬سال سابقه بیمه پردازی است که در ایین نامه قبل‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال بود‪ .‬همچنین نحوه محاسبه و تعیین حقوق‬ ‫بازنشس��تگی از کارافتادگی و فوت به یکی از دو روش‬ ‫هر کدام بیش��تر باش��د‪ ،‬تعیین و پرداخت ش��ود و این‬ ‫موض��وع مزیت عضویت در صندوق را نس��بت به دیگر‬ ‫صندوق ها به ویژه تامین اجتماعی دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت صندوق اینده ساز مهم ترین وجه تمایز به‬ ‫نسبت دیگر صندوق ها را نبود سقف در پرداخت حقوق‬ ‫بازنشس��تگی دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬این موضوع یکی‬ ‫از علل عم��ده ورود و عضویت کارشناس��ان و مدیران‬ ‫شرکت ها در راس��تای تامین اتیه و خانواده انها از بدو‬ ‫تاسیس تاکنون بوده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اینده س��از تنها صندوقی است‬ ‫که از زمان تاس��یس تاکنون حتی ی��ک ریال بار مالی‬ ‫برای دولت ایجاد نکرده و توانس��ته بدون گرفتن ریالی‬ ‫از دولت در طول حیات خود‪ ،‬به راه خویش ادامه داده‬ ‫و تعهدات خود را به انجام برس��اند و سیاس��ت جاری‬ ‫صن��دوق در تامی��ن مناب��ع پرداخت مس��تمری اعضا‬ ‫به عنوان وجه تمایز صندوق اینده ساز با دیگر صندوق ها‬ ‫م��ورد تایید وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بوده و‬ ‫چشم انداز روشنی برای اعضای ان وجود دارد‪.‬‬ ‫صندوق حمایت و بازنشس��تگی موسس��ه غیردولتی‬ ‫اس��ت که به اس��تناد ماده ‪ ۲‬قانون تاس��یس س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران و در اج��رای ماده‬ ‫‪ ۴‬قان��ون حمایت کارمن��دان در برابر اثرات ناش��ی از‬ ‫پیری و از کارافتادگی و فوت و با تصویب ش��ورای عالی‬ ‫تامین اجتماعی و موافقت س��ازمان امور اس��تخدامی‬ ‫کشور تش��کیل و با نام صندوق حمایت و بازنشستگی‬ ‫اینده ساز در سال ‪ ۱۳۵۴‬به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫محمدرضا محمدی‬ ‫صندوق‬ ‫اینده ساز از‬ ‫زمان تاسیس تا‬ ‫کنون یک ریال‬ ‫بار مالی برای‬ ‫دولت ایجاد‬ ‫نکرده است‬ ‫نایب رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت بهره برداری مترو ته��ران و حومه با‬ ‫اش��اره به اینک��ه تمامی کارکن��ان در بخش‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی در مع��رض ابت�لا ب��ه‬ ‫ویروس کرونا هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬برای تس��ریع‬ ‫انج��ام واکسیناس��یون همکاران��م از تمامی‬ ‫مراجعه ذی صالح پیگیری ه��ای متعددی را‬ ‫انج��ام داده ایم اما هنوز ای��ن موضوع محقق‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی عبداله پور‬ ‫دراین باره گفت‪ :‬درحال حاضر واکسیناسیون‬ ‫رانن��دگان حمل ونق��ل عموم��ی در ک��رج‬ ‫اغازش��ده و این در حالی اس��ت که کارکنان‬ ‫ام��ور ایس��تگاه ها و راهبران قط��ار در مترو‬ ‫پایتخ��ت ک��ه روزانه با حجم زیادی مس��افر‬ ‫روبه رو هس��تند تاکن��ون موفق ب��ه دریافت‬ ‫واکسن نشده اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نامه های متعددی به‬ ‫اعضای کمیسیون بهداش��ت مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬معاونان اس��تاندار تهران‪ ،‬فرمانده‬ ‫عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنش��هر‬ ‫تهران‪ ،‬سخنگوی س��تاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫و معاونان وزارت بهداش��ت ارسال کرده ایم و‬ ‫از اهمیت خدمات رسانی مترو تهران و حومه‬ ‫به ش��هروندان و تاکید بر خطرات ناش��ی از‬ ‫فعالیت در ش��هر زیرزمینی و مش��کالتی که‬ ‫کارکن��ان ش��رکت بهره برداری مت��رو تهران‬ ‫در چنین فضای کاری با ان مواجه هس��تند‬ ‫س��خن گفته ایم‪ ،‬اما تا ای��ن لحظه نتیجه ای‬ ‫نگرفته ایم‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش مدیریت ارتباطات و امور‬ ‫بین الملل ش��رکت بهره برداری مترو تهران و‬ ‫حومه‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت بهره برداری مترو‬ ‫ته��ران و حومه بار دیگر از تمامی مس��ئوالن‬ ‫ذی صالح خواس��تار تس��ریع در اولویت قرار‬ ‫گرفتن واکسیناس��یون کارکنان این شرکت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نیاز استان تهران به‬ ‫تدوین سند جامع اب‬ ‫کاهش بهره برداری صنعتی در مناطق ازاد‬ ‫در دو ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل‪ ،‬در مناطق‬ ‫ازاد وی��ژه‪ ،‬صدور جواز تاس��یس کمتر از نص��ف و پروانه های‬ ‫بهره برداری کمتر از یک س��وم ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫براس��اس جدیدترین امار منتشرش��ده از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در دو ماهه امس��ال ب��رای ‪ ۶۴۷۱‬بنگاه جواز‬ ‫تاس��یس و برای ‪ ۸۹۹‬بنگاه پروانه بهره برداری صادرش��ده که‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ‪ ۲۷.۵‬و ‪ ۳۰.۹‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬سرمایه پیش بینی شده در این مدت برای‬ ‫جوازهای تاس��یس مع��ادل ‪ ۱۳۱‬ه��زار و ‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫بوده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل‪ ،‬تقریبا دو برابر شده‬ ‫است‪ .‬میزان سرمایه پروانه های بهره برداری صادرشده تا پایان‬ ‫اردیبهش��ت امسال نیز ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۹۹۰‬میلیارد تومان بوده که‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل از ان ‪ ۱۶۴.۴‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس این امار با اجرای پروژه هایی که جواز تاسیس انها‬ ‫در دو ماه امس��ال صادرشده برای بیش از ‪ ۱۷۴‬هزار نفر شغل‬ ‫ایجادش��ده که نس��بت به این رقم در مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫از ان ب��ا افزایش ‪ ۵۱.۲‬درصدی مواجه بوده اس��ت‪ .‬پروانه های‬ ‫بهره برداری صادرشده در این مدت نیز زمینه اشتغال ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۴۱‬نفر را فراهم کرده که نسبت به دو ماهه سال قبل حدود‬ ‫‪ ۶۹.۸‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه های کاالیی پرطرفدار‬ ‫در این میان‪ ،‬از ‪ ۶۴۷۱‬جواز تاس��یس صادرشده در دو ماهه‬ ‫امس��ال‪ ،‬بیش��ترین تعداد مربوط به گروه «س��ایر محصوالت‬ ‫کان��ی غیرفلزی» ب��ا ‪ ۹۰۷‬مجوز و گروهی ک��ه کمترین جواز‬ ‫تاس��یس را به خود اختصاص دادند نی��ز «فاضالب‪ ،‬دفع زباله‪،‬‬ ‫بهداشت محیط و فعالیت های مشابه» و «استخراج زغال سنگ‬ ‫و لینیت» بوده که برای هر کدام دو جواز تاس��یس صادرش��ده‬ ‫است‪ .‬همچنین از ‪ ۸۹۹‬پروانه بهره برداری‪ ،‬بیشترین پروانه در‬ ‫دو ماهه امس��ال ب��ا ‪ ۱۲۹‬مورد متعلق به گروه «س��اخت مواد‬ ‫و محصوالت ش��یمیایی» بوده و متوسط س��رمایه گذاری برای‬ ‫راه ان��دازی ی��ک واحد در این گروه ‪ ۵‬میلی��ارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان اعالم ش��ده است‪ .‬بیشترین اش��تغال ایجادشده در گروه‬ ‫س��اخت مواد و محصوالت شیمیایی با حدود ‪ ۲۵۴۵‬نفر است‪.‬‬ ‫کمترین پروانه بهره برداری نیز در گروه های فاضالب‪ ،‬دفع زباله‪،‬‬ ‫بهداش��ت محیط و فعالیت های مشابه و فعالیت های پشتیبانی‬ ‫و کمکی حمل ونقل و نیز اس��تخراج کانه های فلزی بوده که در‬ ‫مدت یادشده برای هر کدام فقط یک پروانه صادرشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیشترین و کمترین تعداد مجوز ها‬ ‫جزئیات اطالع��ات انواع جوازهای صادرش��ده در این مدت‬ ‫هم نشان می دهد بیشترین تعداد جواز تاسیس در استان های‬ ‫فارس‪ ،‬خراس��ان رضوی و اذربایجان غربی ب��ه ترتیب با ‪،۴۵۷‬‬ ‫‪ ۴۵۴‬و ‪ ۴۴۴‬مجوز صادرشده است‪.‬‬ ‫کمتری��ن تع��داد جواز تاس��یس نیز در مناط��ق ازاد ویژه‬ ‫اقتص��ادی با ‪ ۱۴‬مج��وز‪ ،‬کهگیلویه و بویراحم��د و گیالن هر‬ ‫کدام با ‪ ۲۹‬مجوزصادرش��ده اس��ت‪ .‬بیش��ترین تع��داد پروانه‬ ‫بهره برداری صادرش��ده در بین اس��تان های کشور نیز مربوط‬ ‫به اذربایجان شرقی‪ ،‬اصفهان و خراسان رضوی با ‪ ۶۹ ،۸۵‬و ‪۶۵‬‬ ‫پروان��ه بهره برداری و کمترین مربوط به کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫با ‪ ۴‬و بوش��هر‪ ،‬ایالم و خراس��ان جنوبی هر ک��دام با ‪ ۷‬پروانه‬ ‫بهره برداری است‪ .‬مناطق ازاد ویژه اقتصادی نیز در این مدت‬ ‫‪ ۲۰‬پروانه بهره برداری صادرشده است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت باالترین اش��تغال ایجادش��ده در پی صدور‬ ‫پروانه ه��ای بهره ب��رداری مربوط به اس��تان های البرز و قم به‬ ‫ترتی��ب ب��ا ‪ ۲۸۷۴‬و ‪ ۱۴۶۲‬نفر بوده و کمترین اش��تغال هم‬ ‫در استان کهگیلویه و بویر احمد با ‪ ۲۲‬نفر ایجادشده است‪.‬‬ ‫تع��داد صدور ج��واز صنعت��ی به نوعی نش��ان دهنده تمایل‬ ‫س��رمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش تولید و پروانه های‬ ‫بهره ب��رداری ب��ه معنی واحدهایی اس��ت ک��ه فعالیت خود را‬ ‫اغاز کردند؛ بنابراین براس��اس این امار‪ ،‬وضعیت واحدهای به‬ ‫ایجاد ‪ ۲.۱‬میلیون فرصت شغلی‬ ‫براس��اس اخرین داده های اماری در دول��ت دوازدهم (از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬تا پایان ‪ )۹۹‬با اجرای برنامه های اشتغالزایی در مجموع‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۰۸‬هزار و ‪ ۵۸‬فرصت ش��غلی در کش��ور ایجاد شده‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬دولت تدبیر و امید در چند سال گذشته برای‬ ‫ایجاد فرصت های ش��غلی جدید و حفظ اش��تغال موجود به منظور‬ ‫توسعه اشتغال برنامه ها و طرح های متعددی را در دستور کار خود‬ ‫قرار داد‪ .‬سیاس��ت های فعال بازار کار‪ ،‬برنامه های حمایتی و توسعه‬ ‫کس��ب وکار از جمله برنامه های دولت تدبیر و امید در بحث توسعه‬ ‫اش��تغال بود که خود به م��وارد و برنامه ه��ای جزیی تری همچون‬ ‫کارورزی‪ ،‬مهارت ام��وزی در محی��ط کار واقعی‪ ،‬یارانه دس��تمزد‪،‬‬ ‫حمایت از مش��اغل خانگی‪ ،‬حمایت از رس��ته های اشتغالزا‪ ،‬تامین‬ ‫مالی خرد‪ ،‬تکاپو و موارد دیگر تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫براس��اس اخری��ن داده ه��ای ام��اری وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در سیاس��ت های فعال بازار کار در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته در‬ ‫مجموع ‪ ۲۷۹‬هزار و ‪ ۸۸۲‬فرصت شغلی ایجادشده که نتیجه اجرای‬ ‫برنامه مهارت اموزی در محیط کار واقعی و کارورزی بهترین نتیجه‬ ‫را داش��ته است‪ .‬سیاست حمایتی دولت از دیگر برنامه های اجرایی‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در دول��ت دوازدهم بود که در نتیجه‬ ‫اجرای ان یک میلیون و ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۶۸۱‬فرصت ش��غلی ایجاد شد‪.‬‬ ‫از جمل��ه برنامه های این بخش می توان به تامین مالی خرد‪ ،‬قانون‬ ‫ساماندهی و حمایت از مش��اغل خانگی‪ ،‬اشتغال حمایتی سازمان‬ ‫بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) اشاره کرد‪.‬‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در بخش توسعه کسب وکارها‬ ‫نی��ز برنامه ریزی های الزم را پیش بینی کرده بود و قانون اش��تغال‬ ‫روستایی و عش��ایری‪ ،‬تکاپو‪ ،‬حمایت از رسته های اشتغالزا و طرح‬ ‫ملی توس��عه مشاغل خانگی را از سال ‪ ۱۳۹۷‬اجرا کرد‪ .‬با عملیاتی‬ ‫ش��دن این برنامه ها طی ‪ ۳‬س��ال ‪ ۷۱۳‬هزار و ‪ ۴۸۶‬فرصت شغلی‬ ‫ایجاد ش��د‪ .‬در این سال ها همواره بحث اش��تغال اتباع خارجی با‬ ‫وج��ود بیکاری جوانان داغ بود و همواره این انتقاد مطرح می ش��د‬ ‫که این افراد بس��یاری از کسب وکارها را با درامدهای پایین اشغال‬ ‫کرده ان��د‪ .‬تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی در این زمینه نیز وارد عمل‬ ‫ش��ده بود و در س��ال ‪ ،۹۶‬رقمی برابر ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۱۷۵‬نفر‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۹۷‬نیز ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۳۶۶‬نفر و در س��ال ‪ ۹۸‬هم ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۴۶۸‬نفر‬ ‫از افراد جویای کار را جایگزین اتباع خارجی کرد‪.‬‬ ‫بهره برداری رس��یده در مناطق ازاد ویژه اقتصادی نس��بت به‬ ‫مناطق دیگر کشور خوب نیست و در زمینه جواز تاسیس نیز‪،‬‬ ‫امارها حاکی از تمایل پایین س��رمایه گذاران به سرمایه گذاری‬ ‫در این مناطق است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش جواز تاسیس در مناطق ازاد‬ ‫امارها نش��ان می دهد در دو ماهه امس��ال نس��بت به سال‬ ‫قب��ل‪ ،‬در مناطق ازاد ویژه صدور جواز تاس��یس ‪ ۵۶.۳‬درصد‬ ‫و پروانه ه��ای بهره ب��رداری ‪ ۷۳‬درصد کاهش داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫به طوری که جوازهای تاس��یس صنعتی در دو ماهه نخس��ت‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬به ترتیب ‪ ۳۲‬و ‪ ۱۴‬مورد بوده و صدور‬ ‫پروان��ه بهره برداری در ‪ ۸‬منطقه ازاد ویژه اقتصادی نیز از ‪۷۴‬‬ ‫مورد در دو ماهه نخس��ت سال قبل به ‪ ۲۰‬پروانه بهره برداری‬ ‫یعنی کمتر از یک سوم در دو ماهه نخست امسال رسیده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که مناطق ازاد وی��ژه تجاری با قوانین‬ ‫محدودتر و تش��ریفات گمرکی س��اده تری نسبت به سرزمین‬ ‫اصل��ی با اهدافی از جمل��ه حمایت از صنعت داخلی کش��ور‪،‬‬ ‫ج��ذب فناوری ه��ای نوین در ام��ر تولید‪ ،‬گس��ترش تولیدات‬ ‫صادرات محور و اش��تغالزایی راه اندازی شده اند‪ .‬همین قوانین‬ ‫محدودتر باره��ا باعث گالیه کارگران و تولیدکنندگان ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مطالبات قطعه سازان کوچک در اولویت پرداخت‬ ‫ش��ورای عالی اس��تان های انجمن های تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در نشست‬ ‫مش��ترک با مدیران زنجیره تامین دو خودروس��از بزرگ با‬ ‫مذاکره و تبادل نظر پیرامون موضوعات روز خودروس��ازی‬ ‫و قطعه س��ازی‪ ،‬مهم ترین موضوع��ات و دغدغه های جاری‬ ‫در این حوزه را بررس��ی کردند‪ .‬به گزارش صمت به نقل از‬ ‫روابط عمومی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان خودرو کشور‪ ،‬در این هم اندیشی‪ ،‬مدیران ارشد‬ ‫شرکت های ساپکو‪ ،‬سازه گس��تر و مگاموتور با هیات مدیره‬ ‫انجمن های استانی همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور‬ ‫دیدار کردند‪ .‬بررس��ی و هم اندیش��ی برای رفع مش��کالت‬ ‫قطعه سازان کشور از جمله مهم ترین محورهای این نشست‬ ‫بود که بیش��تر به تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان‬ ‫اختصاص داشت‪.‬‬ ‫براس��اس موضوع��ات مطرح ش��ده در ای��ن نشس��ت‪،‬‬ ‫قیمت گذاری دس��توری محصوالت و تجاری نش��دن ده ها‬ ‫ه��زار خودرو ناقص تولیدی خودروس��ازان منجر به بحران‬ ‫نقدینگ��ی در این ش��رکت ها ش��ده و انباش��ت قابل توجه‬ ‫و بحران افری��ن مطالبات مع��وق قطعه س��ازان را به دنبال‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬قطعه سازان کشور و‬ ‫مدیران ش��رکت های تامین خودروس��ازان پس از بحث و‬ ‫تبادل نظر تصمیم گرفتند تا زمان رفع بنیادین مشکالت و‬ ‫معضالت موجود‪ ،‬پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی دو‬ ‫خودروساز بزرگ کشور هدفمند و ساماندهی شود‪.‬‬ ‫در همین راس��تا مقرر شد مطالبات قطعه سازان کوچک‬ ‫ک��ه تعداد زیادی از بنگاه های تولیدی کوچک را تش��کیل‬ ‫می دهند اما س��همی کمتر از بدهی خودروسازان را شامل‬ ‫می ش��وند در اولویت پرداخت قرار گی��رد و ایران خودرو و‬ ‫سایپا در کوتاه ترین زمان ممکن‪ ،‬نسبت به پرداخت میزان‬ ‫قابل توجهی از این مطالبات اقدام کنند‪ .‬همچنین پیشنهاد‬ ‫پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان بزرگ کشور از طریق‬ ‫خری��د دین‪ ،‬تامین اعتب��ار (‪ )LC‬داخل��ی و‪ ...‬به تصویب‬ ‫اعضای حاضر در جلسه رسید تا پس از تایید مدیران ارشد‬ ‫خودروسازان به مرحله اجرا برسد‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی برنامه وبودجه س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تدوین‬ ‫س��ند جامع اب استان به منظور تامین پایدار‬ ‫اب در این��ده نزدی��ک خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬ش��هرام عدالتی در جلسه با تعدادی از‬ ‫فرمانداران شهرستان های استان تهران پس از‬ ‫دریاف��ت گزارش هایی مبنی بر کمبود و لزوم‬ ‫تامین اب در شهرس��تان ها گف��ت‪ :‬به منظور‬ ‫تامی��ن اب موردنیاز در شهرس��تان ها تدوین‬ ‫سند جامع اب را در دستور کار داریم‪ ،‬چراکه‬ ‫بیش از ای��ن نمی توانیم از مناب��ع زیرزمینی‬ ‫بهره کشی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه حف��ر چاه های جدید در‬ ‫شهرستان ها اقدامی منطقی و عقالیی نیست‬ ‫و اس��یب های بی شماری در اینده کشور وارد‬ ‫می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بحران فرونشست زمین در‬ ‫استان تهران زنگ خطر را برای چنین اقدامی‬ ‫به صدا دراورده اس��ت و به منظور تامین اب‬ ‫نمی توانیم اجازه حفر چاه جدید را بدهیم‪.‬‬ ‫مسعود ش��فیعی‪ ،‬رئیس سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی اس��تان تهران نیز در این جلس��ه‬ ‫با تایید س��خنان عدالتی تاکیدک��رد‪ :‬با ابالغ‬ ‫س��ند امایش اس��تان تهران تمامی اقدامات‬ ‫م��ا در ح��وزه اس��تان باید منطبق بر س��ند‬ ‫باشد و س��ند نیز اجازه برداشت بیشتر اب از‬ ‫س��فره های اب زیرزمینی را نمی دهد و حفر‬ ‫چاه جدید اقدامی است که در افق ‪۱۰‬ساله یا‬ ‫کمتر کش��ور را دچار بحران های بسیار عظیم‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه اح��داث مخ��زن اب‬ ‫پیشنهادی قابل تامل است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬احداث‬ ‫مخزن اب و بهره مندی از پس��اب ها اقداماتی‬ ‫اس��ت که می تواند بدون اس��یب رساندن به‬ ‫محیط زیس��ت اس��تان راهکاری برای تامین‬ ‫اب باشد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫شورایار ‬ ‫ی‬ ‫اولویت شورای‬ ‫شهر ششم باشد‬ ‫رئیس س��تاد هماهنگی شورایاری ش��هر تهران تاکید کرد‪ :‬نمایندگان‬ ‫اینده شورا موضوع شورایاری ها را در اولویت قرار دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬احمد مسجدجامعی گفت‪ :‬چند روز پیش‪ ،‬نامه ای از‬ ‫سوی دیوان عدالت اداری خطاب به وزارت کشور و مرتبط با شورایاری ها‬ ‫ارس��ال شد‪ .‬این نامه در راستای تاکید بر حکمی بود که سال گذشته با‬ ‫ش��کایت سازمان بازرسی کل کشور از س��وی دیوان عدالت اداری صادر‬ ‫ش��د‪ .‬در تیر دیوان عدالت به ابطال مصوبه ش��ورای شهر تهران رای داد‬ ‫و نامه اخیر نیز بر این موضوع تاکید داش��ت‪ .‬اما باید به چند نکته توجه‬ ‫کرد‪ .‬نخس��ت اینکه شورایاری ها در تجربه ‪ ۲۰‬ساله خود در هر شرایطی‬ ‫و با هر رویکردی که مدیران ش��هری و ش��وراها داشتند‪ ،‬فعالیت خود را‬ ‫ادامه دادند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همه دولت ها و نهادهای اجرایی از حضور ش��ورایاران‬ ‫استقبال کردند‪ .‬این دوره شورایاری ها به هیچ وجه از نظر قانونی مشکلی‬ ‫ندارد و عطف به ماسبق نمی شود‪.‬‬ ‫مسجدجامعی تاکید کرد‪ :‬از نمایندگان اینده شورا می خواهم با توجه‬ ‫به همگام بودن مجلس‪ ،‬ش��ورا و دولت در دوره اینده این مس��ئله را در‬ ‫اولویت قرار دهند و مس��ئله شورایاری ها در مجلس مطرح و حل شود و‬ ‫جایگاه شورایاری ها بیش از این خدشه برندارد‪.‬‬ ‫امیدواریم نهادهای اجرایی ش��هرداری و شورای شهر بعدی تهران از‬ ‫این ظرفیت اس��تفاده و با ارتباطاتی که با مجلس دارد مشکل شورایارها‬ ‫را رفع کند‪.‬‬ ‫الزام واکسیناسیون‬ ‫رانندگان ناوگان حمل و نقل‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1843‬‬ ‫پیاپی ‪3161‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یادداشت‬ ‫از ‪ OMO‬تا‬ ‫ازادسازی‬ ‫نرخ سود‬ ‫حجت اهلل فرزانی‬ ‫کارشناس بانکی‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهارکرد‪ :‬اینکه افرادی س��هامی را‬ ‫باالت��ر از ارزش واقعی ان خریداری کردن��د‪ ،‬یک ناراحتی ایجاد می کند و‬ ‫اینکه مجبور شوند همان سهام را کمتر از نرخ واقعی ان به فروش برسانند‪،‬‬ ‫ناراحتی مضاعفی را به ویژه برای سهامداران خرد موجب می شود؛ بنابراین‬ ‫طرحی را به اجرا رس��اندیم مبنی بر اینکه کسانی که تا اردیبهشت ‪۱۴۰۱‬‬ ‫پرتفوی خود را حفظ کنند‪ ،‬می توانند از تضمین سود ‪ ۲۵‬درصدی استفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬محمدعل��ی دهقان دهن��وی در گفت وگو با ایلنا با اش��اره به طرح‬ ‫چرا نرخ سود مصوب بانک مرکزی نادیده گرفته می شود؟‬ ‫رخنه در سقف نرخ سود‬ ‫اگر نگاهی به کامنت های کاربران ش�بکه های اجتماعی در پیج بانک های خصوصی و دولتی‬ ‫بیندازی�م با انبوهی از گله و ش�کایت نس�بت به نحوه ارائه تس�هیالت بانکی ب�ه افراد مواجه‬ ‫می شویم که عمدتا یا مربوط به تضامین سفت وسخت بانک ها مربوط می شوند یا سنگین بودن‬ ‫اقس�اطی که بانک ها حتی ثانیه ای را هم در حس�اب وکتاب های مربوط به تاخیر در پرداخت‬ ‫محاس�به می کنند‪ .‬اما اغلب ش�اکیان از عملکرد بانک ها در زمینه تسهیالت دست اخر به باال‬ ‫بودن نرخ سود واقعی وام های بانکی ختم می شود‪ ،‬زیرا تقریبا همه اشخاص حقیقی که موفق‬ ‫به عبور از هفت خوان بانک ها برای پرداخت وام شده اند معتقدند نرخ سودی که از سوی بانک‬ ‫مرکزی اعالم می ش�ود‪ ،‬هیچ گاه از س�وی بانک ها رعایت نمی شود به نحوی که بانک ها فقط در‬ ‫ظاهر نرخ س�ود رس�می را اعالم می کنند اما با ترفندهای گوناگون کاری می کنند که نرخ سود‬ ‫تسهیالت تا جای ممکن به نرخ تورم نزدیک شود‪ .‬البته فعاالن بانکی هم با تاکید بر لزوم دوام‬ ‫اوردن بانک ها در رقابت ش�دید برای جذب س�پرده گذار‪ ،‬از نرخ سود سپرده به عنوان ابزاری‬ ‫ب�رای تامی�ن منابع مالی ب�رای بانک نام می برند اما در مقابل جذب س�پرده بانک ها مجبور به‬ ‫تخصیص تسهیالت به اقشار گوناگون هستند که در ان صورت هم موضوع نرخ سود تسهیالت‬ ‫مطرح می شود که اگر از نرخ تورم کمتر باشد به معنای ضررده بودن هرگونه تسهیالتی است‬ ‫که بانک در اختیار مشتریان و متقاضیان قرار می دهد‪.‬‬ ‫با توجه به مس��ئله رعایت نش��دن سقف نرخ سود‪،‬‬ ‫کارشناس��ان پول��ی و بانکی معتقدن��د بانک مرکزی‬ ‫باید با اس��تفاده از ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫موض��وع تعیین نرخ س��ود بانکی در اقتصاد‬ ‫ایران همواره یکی از مس��ائل مناقشه برانگیزی‬ ‫ب��وده ک��ه اس��تراتژی فع��االن اقتص��ادی در‬ ‫حوزه ه��ای گوناگ��ون را تحت تاثی��ر قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای درک بهتر اهمی��ت این موضوع‪،‬‬ ‫کافی اس��ت به دو برهه حس��اس و بحرانی که‬ ‫پیرامون داس��تان نرخ س��ود بانکی ایجادشده‬ ‫توجه کنیم؛ در ابتدای دهه ‪ ۹۰‬ش��اهد افزایش‬ ‫نرخ س��ود سپرده در موسسات مالی و اعتباری‬ ‫بودی��م که همگی نتیجه ان را به خوبی به یاد‬ ‫داری��م‪ .‬بحران اخیر هم ریش��ه در مکانیس��م‬ ‫تعیین نرخ س��ود داش��ت که سال گذشته رخ‬ ‫داد و فع��االن ب��ورس اوراق بهادار را ش��دیدا‬ ‫خش��مگین کرد‪ .‬از همین رو بسیاری معتقدند‬ ‫نحوه تعیین این مولفه مهم در سیاست گذاری‬ ‫پول��ی و بانکی باید باردیگر دس��تخوش تغییر‬ ‫ش��ود ام��ا بان��ک مرکزی با اش��اره ب��ه اعمال‬ ‫تغییرات در س��ازکار مشخص کردن نرخ سود‬ ‫بانکی در س��ال های اخیر‪ ،‬چنین درخواستی را‬ ‫به کلی رد می کند‪.‬‬ ‫نرخ سود در اقتصاد ایران تا سال ‪ ۹۸‬به روال‬ ‫قدیم تعیین می ش��د اما از ‪ ۲‬سال قبل تاکنون‬ ‫تا حدود زیادی رویه تغییر کرد و بانک مرکزی‬ ‫توانس��ت با استقاللی نسبی سازکار تعیین نرخ‬ ‫سود بانکی را در اختیار بگیرد‪ .‬باوجود تغییرات‬ ‫گسترده در نحوه تعیین نرخ سود‪ ،‬باز هم شاهد‬ ‫ی که‬ ‫انتقادهای گس��ترده ای هس��تیم‪ .‬در مدت ‬ ‫گفته شد سیس��تم نرخ بهره شباهت بسیاری‬ ‫ب��ه انچه در فدرال رزرو امریکا انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫همان طور که گفته ش��د موضوع تعیین نرخ‬ ‫س��ود به ‪ ۲‬دوره قبل و بعد از س��ال ‪ ۹۸‬تقسیم‬ ‫می ش��ود‪ .‬تا پیش از س��ال ‪ ،۹۸‬شورای پول و‬ ‫اعتبار نرخ س��ود بانک��ی را تعیین می کرد‪ .‬در‬ ‫این روش‪ ،‬میانگین نرخی که در جلسه مطرح‬ ‫می کردن��د‪ ،‬به عن��وان نرخ س��ود بانکی اعالم‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫بعد از س��ال ‪ ،۹۸‬ش��اهد اجرای سیاستی با‬ ‫عن��وان بازار باز یا ‪ OMO‬بودیم که ش��باهت‬ ‫زیادی ب��ه انچه در ایاالت متح��ده می بینیم‪،‬‬ ‫دارد‪ .‬در این سیس��تم با اس��تفاده از مکانیسم‬ ‫فروش اوراق تالش می شود تعادل در بازار پول‬ ‫برقرار ش��ود که با تعیین یا حفظ کریدور نرخ‬ ‫سود بین بانکی انجام می شود‪.‬‬ ‫باوجود ایجاد تحوالت زیربنایی در سیس��تم‬ ‫بانکی‪ ،‬باز هم ش��اهد جلوگیری بانک مرکزی‬ ‫از وانهادن مس��ئولیت تعیین نرخ س��ود بانکی‬ ‫به بانک ها هس��تیم‪ .‬تفاوتی که بین مکانیس��م‬ ‫تعیین نرخ س��ود در ایران و امریکا وجود دارد‪،‬‬ ‫دقیق��ا همین جاس��ت که ما ب��ه بانک ها اجازه‬ ‫تعیین نرخ س��ود به طور مستقل را نمی دهیم‬ ‫اما انه��ا به طور کلی این امر را برعهده بانک ها‬ ‫و موسس��ات مال��ی گذاش��ته اند ت��ا عرض��ه و‬ ‫تقاض��ا بتواند در این بین حک��م کند و تعادل‬ ‫برقرار ش��ود‪ .‬بانک ها باید بسته به ریسکی که‬ ‫می پذیرند‪ ،‬اقدام به تعیین نرخ سود کنند‪ .‬حاال‬ ‫فرقی ندارد در مبادالت بین بانکی باش��د یا در‬ ‫ارائه تسهیالت چنین مسئله ای ایجاد شود؛ در‬ ‫هر حال‪ ،‬بانک ها می توانند در راس نرخ سود را‬ ‫به صورت موردی تعیین کنند‪.‬‬ ‫البت��ه در نظام بانکی کش��ور ما‪ ،‬نرخ س��ود‬ ‫س��پرده تقریب��ا رعای��ت نمی ش��ود و بانک ها‬ ‫باتوج��ه ب��ه اینک��ه چه کس��ی‪ ،‬با چ��ه مقدار‬ ‫س��رمایه ای مش��تری انهاس��ت‪ ،‬نرخ س��ود را‬ ‫تعیی��ن می کنند و همین مس��ئله باعث ش��ده‬ ‫بس��یاری به این نحوه تعیین نرخ سود اعتراض‬ ‫داشته باش��ند‪.‬همان طور که پیش تر نیز اشاره‬ ‫ش��د رویه بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود‬ ‫س��پرده و بین بانک��ی منتقدان زی��ادی دارد و‬ ‫به نظر می رسد با ادامه روند فعلی و افزایش نرخ‬ ‫تورم‪ ،‬دامنه این انتقادها نیز گسترده تر شود‪.‬‬ ‫در ای��ن بین هم فع��االن صنعت بانکداری و‬ ‫هم برخی از س��رمایه گذاران بورس‪ ،‬نسبت به‬ ‫افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده و تسهیالت‬ ‫واکنش های ش��دید و گس��ترده ای را نش��ان‬ ‫می دهن��د و ه��ر دو طرف انگش��ت اتهام را به‬ ‫سوی بانک مرکزی می گیرند‪.‬‬ ‫ام��ا طب��ق انچه گفته ش��د بان��ک مرکزی‬ ‫رویک��رد منطقی ت��ری را در س��ال های اخیر‬ ‫در پی��ش گرفت��ه و به نظر می رس��د روال کار‬ ‫تعیین نرخ س��ود بانکی به ش��کل نظام مندتر‬ ‫و منظم تری انجام می ش��ود که همین مسئله‬ ‫ج��ای خش��نودی و امی��دواری دارد‪ .‬با وجود‬ ‫این تغییرات مثبت‪ ،‬س��ازکار تعیین نرخ سود‬ ‫نیازمن��د اصالحات جدیدی اس��ت تا بتواند به‬ ‫شکل کارامدتری عمل کند‪.‬‬ ‫جزئیات‬ ‫طرح بیمه پرتفوی‬ ‫سهامداران‬ ‫متضرر‬ ‫???? سهامداران خرد‪ ،‬گفت‪ :‬برای اینکه ارامش خاطری‬ ‫حمایتی سازمان برای‬ ‫برای س��هامداران خرد ایجاد کنیم‪ ،‬طرحی حمایتی را اسفند سال گذشته‬ ‫به مرحله اجرا رس��اندیم‪ .‬وی افزود‪ :‬اینکه افرادی سهامی را باالتر از ارزش‬ ‫واقع��ی ان خری��داری کردند‪ ،‬یک ناراحتی ایج��اد می کند و اینکه مجبور‬ ‫ش��وند همان س��هام را کمتر از نرخ واقعی ان به فروش برس��انند‪ ،‬ناراحتی‬ ‫مضاعفی را به ویژه برای س��هامداران خرد موجب می شود؛ بنابراین طرحی‬ ‫را به اجرا رساندیم مبنی بر اینکه کسانی که تا اردیبهشت ‪ ۱۴۰۱‬پرتفوی‬ ‫خود را حفظ کنند‪ ،‬می توانند از تضمین سود ‪ ۲۵‬درصدی استفاده کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس در پاسخ به منتقدانی که معتقدند این طرح شبیه‬ ‫به س��ود بانکی برای س��پرده گذاران اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این دیدگاه تحلیل‬ ‫اشتباهی است‪ ،‬چراکه درحال حاضر امکان اختیار فروش تبعی روی سهام‬ ‫وجود دارد و بس��یاری از ناش��ران برای اینکه از س��هام خود حمایت کنند‪،‬‬ ‫اوراق اختی��ار ف��روش تبعی منتش��ر می کنند و اطالعی��ه ان هم در کدال‬ ‫ثبت می شود‪.‬‬ ‫زمانی که اقتصاد در ش��رایط رونق نسبی است‪ ،‬طبیعتا نرخ سود بانکی‬ ‫ه��م افزایش می یابد‪ ،‬چ��ون میزان س��ود در اقتصاد رش��د می کند از‬ ‫همی��ن رو بانک ها ب��ا هدف افزایش قدرت مانور ب��رای رقابت باید نرخ‬ ‫سود سپرده را نیز افزایش دهند‪ .‬اما در شرایطی که اقتصاد در رکود‬ ‫به سر می برد طبیعی است که نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کند‬ ‫در راس��تای نظ��ارت بر عملک��رد بانک ها (خصوصی‬ ‫و دولتی) اقدام کند تا با شکس��تن س��قف نرخ س��ود‬ ‫(تس��هیالت و سپرده) رقابت را به سمتی نبرند که در‬ ‫عملکرد بانک ها می دانند که در صورت محقق نشدن‬ ‫نمی ت��وان به تمکین بخش های خصوصی و دولتی به‬ ‫قوانین نظام بانکی کشور امیدوار بود‪.‬‬ ‫نهایت مردم عادی بازنده بازی باش��ند‪ .‬البته بسیاری‬ ‫هم بر لزوم استقالل بانک مرکزی تاکید داشته و این‬ ‫امر را به عنوان الزامی برای نظارت درس��ت و دقیق بر‬ ‫اصالح فوری نظام بانکی ضروری است‬ ‫ابراهی��م نکو‪ ،‬نماینده پیش��ین رباط کریم در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با اش��اره به اهمیت اصالح نظام بانکی‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬نظام بانکی در کشورمان با مشکالت و‬ ‫کاس��تی های زیادی همراه است که نیاز مبرم به اصالح‬ ‫را ب��ه ما گوش��زد می کند‪ ،‬زی��را در حال حاضر ش��اهد‬ ‫خودسری بانک ها هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬تا زمانی که اصالحات نظام بانکی‬ ‫انجام نش��ود‪ ،‬هیچ یک از مشکالت این حوزه حل شدنی‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬مس��ئله تعیین نرخ سود بانکی هم یکی از‬ ‫همین مشکالت است که باید به طور ریشه ای و زبربنایی‬ ‫موردتوجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫نک��و ضمن تاکید بر وجود مش��کالت در نظام بانکی‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬اصالح نظام بانکی ما به یک کارشناس��ی‬ ‫اصالح نظام‬ ‫بانکی ما به یک‬ ‫کارشناسی عمیق‬ ‫نیاز دارد تا با‬ ‫کمک متخصصان‪،‬‬ ‫قانون محکمی‬ ‫برای ان‬ ‫تهیه شده و‬ ‫برای اجرا از‬ ‫سوی مجلس به‬ ‫تصویب برسد‬ ‫عمی��ق نی��از دارد ت��ا با کم��ک متخصصان‪،‬‬ ‫قانون محکمی تهیه شده و برای اجرا از سوی‬ ‫مجلس به تصویب برس��د‪ .‬البت��ه طرحی در‬ ‫دوره های قبل��ی مجلس به تصویب رس��یده‬ ‫بود و بهتر اس��ت این طرح در مجلس کنونی‬ ‫مورد بازبین��ی قرارگرفته و از متخصصان امر‬ ‫برای برطرف کردن کاس��تی های ان مشاوره‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫عضو پیش��ین کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی در ادامه تاکید کرد‪ :‬خوشبختانه مجلس کنونی‬ ‫اراده اجرای چنین طرحی را از خود نشان داده و همین‬ ‫موضوع می تواند جای امیدواری داش��ته باشد اما برای‬ ‫اجرای این برنامه در دولت کنونی وقت چندانی نمانده‬ ‫اس��ت و به احتمال زیاد‪ ،‬ش��اهد اجرای طرح‬ ‫اص�لاح نظام بانکی در دول��ت بعدی خواهیم‬ ‫ب��ود‪.‬وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از مس��ائلی که در‬ ‫اصالح نظام بانکی باید موردتوجه قرار گیرد‪،‬‬ ‫سازکار تعیین نرخ سود بوده که درحال حاضر‬ ‫ب��ا تخلفاتی همراه اس��ت‪ .‬بانک ها متاس��فانه‬ ‫س��قفی که بان��ک مرکزی اع�لام می کند را‬ ‫رعایت نمی کنند و همین موضوع موجب ابراز نارضایتی‬ ‫شهروندان شده است‪.‬‬ ‫این نماینده پیش��ین خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته یکی از‬ ‫مهم ترین بخش های��ی که باید در زمین��ه اصالح نظام‬ ‫بانکی موردتوجه قرار گیرد‪ ،‬مسئله استقالل نظام بانکی‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا نمی توان بانک مرکزی داشت که تحت نظر‬ ‫نه این است و نه ان!‬ ‫محمد رجایی باغ سیایی‪ ،‬استاد اقتصاد‬ ‫و نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اش��اره به تفاوت های نظام بانکی بدون‬ ‫ربا و ربوی به‬ ‫گفت‪ :‬سازکار تعیین‬ ‫نرخ سود در کشور ما به طور طبیعی نباید‬ ‫با کش��ورهای غربی مقایسه ش��ود‪ ،‬زیرا‬ ‫سیستم بانکی در کشورهای غربی ربوی‬ ‫اس��ت اما در کش��ور ما بانکداری بدون ربا باید اجرا‬ ‫ش��ود و از همین رو نمی توان این مکانیس��م ها را با‬ ‫یکدیگر مقایسه کرد‪.‬‬ ‫نماینده پیشین گناباد در مجلس در ادامه افزود‪:‬‬ ‫نرخ سود در سیستم های بانکداری بدون ربا امکان‬ ‫تعیین ش��دن از قبل را ن��دارد‪ ،‬زیرا باید با توجه به‬ ‫شرایط اقتصادی کشور نرخ سود را مشخص کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتب�اط مس�تقیم ن�رخ س�ود و رون�ق‬ ‫اقتصادی‬ ‫رجایی باغ س��یایی با توصیف رابطه بین نرخ سود‬ ‫و شرایط عمومی اقتصاد عنوان کرد‪ :‬در صورتی که‬ ‫اقتصاد در ش��رایط رونق نس��بی است‪ ،‬طبیعتا نرخ‬ ‫سود بانکی هم افزایش می یابد‪ ،‬چون میزان سود در‬ ‫اقتصاد رش��د می کند و از همین رو بانک ها با هدف‬ ‫افزایش قدرت مانور برای رقابت‪ ،‬نرخ س��ود سپرده‬ ‫را نیز افزایش دهند‪ .‬اما در ش��رایطی که‬ ‫اقتص��اد در رکود به س��ر می ب��رد طبیعی‬ ‫اس��ت که نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا‬ ‫کند‪ .‬نماینده پیشین گناباد در مجلس در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬با توجه به این گزاره باید نرخ‬ ‫سود بانکی با توجه به شرایط کلی اقتصاد‬ ‫کشور تعیین ش��وند اما متاسفانه بانک ها‬ ‫در کش��ور ما زیر بار این موضوع نمی روند و همواره‬ ‫به ش��کلی ک��ه خودش��ان تمایل دارند‪ ،‬نرخ س��ود‬ ‫تسهیالت و سپرده را مشخص می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نه ربوی‪ ،‬نه بدون ربا‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی به‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به عملکرد سیستم بانکداری‬ ‫در ایران اصال نمی توان گفت از الگوی ربوی پیروی‬ ‫می کنیم یا اینک��ه بانکداری بدون رب��ا را به عنوان‬ ‫الگ��وی اجرای��ی پذیرفته ایم؟ درواقع ن��ه می توان‬ ‫گفت که بانکداری رب��وی داریم و نه بدون ربا‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬البته به صورت ذاتی سیس��تم بانکی در‬ ‫کشورمان شباهت های بیشتری به نظام بانکی ربوی‬ ‫دارد اما متاس��فانه بانک مرکزی از ابزارهای نظارتی‬ ‫استفاده نمی کند و کار را به میزان زیادی در اختیار‬ ‫خود بانک ها قرار داده است‪.‬‬ ‫دولت فعالیت کند و انتظار داشت این نهاد بتواند به طور‬ ‫مس��تقل وظایف خود را انج��ام دهد‪ .‬به عن��وان مثال‪،‬‬ ‫در زمینه اس��تقراض دولت ها از بان��ک مرکزی هم این‬ ‫موضوع مطرح می ش��ود که اگر استقالل بانک مرکزی‬ ‫رعایت شود‪ ،‬به طور قطع دولت ها نمی توانند این نهاد را‬ ‫مجبور به کاری کنند که در نهایت به تشدید نرخ تورم‬ ‫ختم می ش��ود‪ .‬نکو در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬در صورت‬ ‫مستقل شدن بانک مرکزی مجلس هم می تواند به طور‬ ‫مستقیم روس��ای کل بانک مرکزی را برای پاسخگویی‬ ‫ای��ن نهاد به نماین��دگان به صحن مجل��س فرابخواند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تاکنون بان��ک مرکزی به عنوان‬ ‫زیرمجموعه وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد نیز پاسخگوی‬ ‫همه مسائل مربوط به نظام بانکی بوده است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫‹ ‹استاندارد دوگانه‬ ‫این اس��تاد اقتص��اد با انتق��اد از عملکرد بانک ها‬ ‫در زمین��ه تخصیص اعتبار و تس��هیالت بیان کرد‪:‬‬ ‫به عنوان مثال در قس��مت تخصیص منابع بانک ها‬ ‫ازاد گذاشته می ش��وند تا نرخ سود تسهیالت را تا‬ ‫جایی که می خواهند و به نفع ش��ان است‪ ،‬افزایش‬ ‫دهن��د‪ ،‬معم��وال ه��م در این ش��رایط نرخ س��ود‬ ‫تس��هیالت تا جایی افزایش پیدا می کند که به نرخ‬ ‫تورم نزدیک شود و حتی در مواردی دیده شده که‬ ‫از نرخ تورم پیشی می گیرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد افزود‪ :‬ام��ا وقتی کار به‬ ‫جذب سپرده می رسد به دلیل اینکه بانک ها بتوانند‬ ‫س��پرده گذاران را از چنگ یکدیگر بیرون بکشند‪،‬‬ ‫نرخ س��ود س��پرده را ت��ا جایی افزای��ش می دهند‬ ‫که س��ایر رقبا امکان رقابت نداش��ته باشند و افراد‬ ‫ترجیح دهند پول خود را در اختیار بانکی که سود‬ ‫بیشتری پرداخت می کند‪ ،‬قرار دهند‪.‬‬ ‫رجایی باغ س��یایی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫تا زمانی ک��ه بانک مرک��زی اراده ای ب��رای اعمال‬ ‫نظارت بر این سازکار غلط و معیوب نداشته باشد‪،‬‬ ‫نمی توان به اصالح امورات نظام بانکی در کشورمان‬ ‫امیدوار بود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به نظرات مدافعان و منتق��دان عملکرد نظام بانکی به‬ ‫نظر می رس��د هر دو طیف بر سر مس��تقل شدن بانک مرکزی از‬ ‫دولت اتفاق نظر داش��ته و این امر را به عنوان اتفاقی مبارک برای‬ ‫اقتص��اد ایران می دانند‪ .‬البته کارشناس��ان بر ای��ن باورند فعاالن‬ ‫صنع��ت بانک��داری در ایران به نحوی از غیرمس��تقل بودن بانک‬ ‫مرکزی منتفع می ش��وند و تمایل چندانی برای برهم زدن توازن‬ ‫و تعادل فعلی ندارند‪ .‬به همین دلیل اس��ت که منتقدان عملکرد‬ ‫سیستم بانکداری ایران اجرای طرح اصالح نظام بانکی را به عنوان‬ ‫یک��ی از اولویت های اصل��ی اقتصاد ایران دانس��ته و اعتقاد دارند‬ ‫دولت س��یزدهم باید در هم��کاری و هماهنگی با مجلس یازدهم‬ ‫سعی در اجرای این طرح که سال ها در قفسه های بهارستان خاک‬ ‫خورده داش��ته باشد‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬تغییر و تحول چشمگیر‬ ‫و محسوس��ی در زمینه اصالح عملک��رد بانک ها و تقویت نظارت‬ ‫بانک مرکزی در زمینه تخلفات بانکی رخ نمی دهد‪.‬این دس��ته از‬ ‫صاحب نظران با اش��اره به نقش مخرب رعایت نش��دن سقف نرخ‬ ‫س��ود تسهیالت و سپرده از س��وی بانک ها در اقتصاد کشور‪ ،‬این‬ ‫نقیص��ه را یکی از مواردی می دانند که می تواند در صورت اجرای‬ ‫ط��رح اصالح نظام بانکی و تقویت اس��تقالل بانک مرکزی تا حد‬ ‫زیادی حل ش��ده و بانک ها التزام کافی برای رعایت بخشنامه ها و‬ ‫دس��تورات بانک مرکزی را خواهند داش��ت‪ .‬در غیر این صورت‪،‬‬ ‫کاستی ها و تخلفات بسیاری از سوی بانک ها رخ می دهد که بدون‬ ‫وجود اراده و انگیزه ای برای اصالح نظام بانکی‪ ،‬امکان حل ندارد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹بیمه تعاون‪ ،‬در نمایشگاه تخصصی اوراسیا‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه تخصصی اوراس��یا از ‪ ۱۸‬تیر فعالیت‬ ‫خود را با حضور شرکت کنندگان حوزه اوراسیا شامل روسیه‪،‬‬ ‫بالروس‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬قزاقستان و قرقیزستان در باالترین سطح‬ ‫تج��اری و اقتصادی و با حضور مقام��ات بخش های دولتی و‬ ‫خصوصی ایران و کشورهای عضو اغاز کرده و تا ‪ ۲۱‬تیرماه به‬ ‫کار خود ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بیم��ه تعاون‪ ،‬با توجه به عضویت‬ ‫بیمه تعاون در مجامع بین المللی همچون «کمیسیون بانک و‬ ‫بیمه اتاق مشترک ایران و عراق»‪« ،‬اتحادیه بین المللی تعاون‬ ‫(‪ »)ICA‬و «کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (‪»)ICC‬‬ ‫ضرورت پاسخگویی و حضور همه جانبه این شرکت در مسیر‬ ‫پاس��خگویی و معرفی فعالیت ه��ا در صحنه بین المللی بیش‬ ‫از پیش وجود داش��ت‪ .‬از همین رو‪ ،‬کارشناس��ان بیمه تعاون‬ ‫از تمام رش��ته های بیمه ای در نمایش��گاه حاضر و پاسخگوی‬ ‫س��واالت مراجعان بوده اند‪ .‬ش��رکت بیمه تعاون در س��اعات‬ ‫برگزاری نمایشگاه (‪ )۱۸-۱۰‬در سالن ‪ ۴۴B‬غرفه ‪ ۲۲‬میزبان‬ ‫مراجعه کنندگان خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹افتت�اح کلینیک تخصص�ی بیمه های زندگی‬ ‫بیمه کارافرین‬ ‫عباس��علی اصالنی‪ ،‬مدیر اس��تان اصفه��ان بیمه کارافرین‬ ‫درب��اره افتت��اح کلینیک تخصصی بیمه ه��ای زندگی گفت‪:‬‬ ‫این کلینیک با هدف ایجاد انگیزه و پشتیبانی ملموس بدون‬ ‫هزینه برای شبکه فروش‪ ،‬جذب بازاریابان در ابتدا و اعطا کد‬ ‫نمایندگی ایین نامه ‪ ۹۶‬در بلندمدت در شهر اصفهان به عنوان‬ ‫یکی از کالنشهرهای اقتصادی کشور افتتاح شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه کارافرین‪ ،‬مدیر اس��تان‬ ‫اصفه��ان بیم��ه کارافری��ن در ادامه اف��زود‪ :‬در این کلینیک‬ ‫که متخصصان ان ش��بکه فروش هس��تند در ‪ ۲‬ماه تحقیق‬ ‫و ام��وزش اقدام به فراخوان و ثبت نام نمایندگان جنرالی که‬ ‫تصمیم بر پیش��رفت داشتند و به مدت ‪ ۲‬ماه فرایند جذب و‬ ‫اموزش بازاریابان در محل ش��عبه اصفهان انجام شد و تعداد‬ ‫‪ ۹‬نماینده جنرال و حدود ‪ ۴۳‬بازاریاب اماده خدمت رس��انی‬ ‫شدند‪ .‬در حال حاضر از محل این حرکت حدود ‪ ۹۰‬بیمه نامه‬ ‫و پرتفویی افزون بر ‪ ۵‬میلیارد ریال محقق شده و تا پایان سال‬ ‫این رقم به ‪ ۵۰‬میلیارد ریال خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹نحوه دریافت کارمزد ارسال پیامک‬ ‫کارمزد ارس��ال پیامک برای مش��تریان حقیقی ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫ریال و برای مش��تریان حقوقی ‪ ۱۵۰‬هزار ریال تعیین ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک توس��عه تعاون‪ ،‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر از مش��تریانی که در زمان ثبت اس��ناد‪ ،‬س��پرده انها‬ ‫فاقد موجودی باش��د یا درخواس��ت عدم ارسال پیامک دارند‪،‬‬ ‫کارمزدی کسر نمی شود‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1843‬‬ ‫پیاپی ‪3161‬‬ ‫بین الملل‬ ‫«مسکن اجتماعی» راه گذار از یک بحران اروپایی‬ ‫برخی از اعضای اتحادیه اروپا با معضل بی مسکنی و بدمسکنی مواجهند‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫بحران مسکن یکی از معضالت اصلی دولت های عضو اتحادیه اروپا به شمار می رود که‬ ‫در سال های اخیر از سوی کشورهای با اقتصادهای ضعیف تر به سمت غول های اقتصادی‬ ‫قاره س�بز حرکت کرده و گریبان انها را نیز گرفته اس�ت‪ .‬پژوهشگران بر این باورند که‬ ‫شکاف بین کشورهای شرقی و غربی اروپا‪ ،‬زمینه ساز تشدید بحران مسکن در این قاره‬ ‫شده‪ ،‬چراکه ساختار اقتصادی بین این دو حوزه تمدنی به میزان قابل توجهی با یکدیگر‬ ‫اختالف دارد‪ .‬کشورهای غربی که غالبا وضعیت بهتری در زمینه مسکن دارند از سال ها‬ ‫قب�ل سیاس�ت های تعاونی محور را برای حل این معضل مورداس�تفاده قرار می دهند؛ از‬ ‫س�پردن مس�کن ارزان قیمت به ش�رکت های خصوصی اجتناب ورزیده و تالش دارند از‬ ‫طریق مش�ارکت اجتماعی‪ ،‬معضالت اقتصادی را حل کنند که بحران مس�کن نیز یکی‬ ‫از همین مش�کالت به شمار می اید‪ .‬البته برخی کش�ورها مانند انگلستان و المان هنوز‬ ‫موفق به کاهش چشمگیر تعداد بی خانمان ها نشده اند اما دولت هایی مانند هلند‪ ،‬ایتالیا‬ ‫و دانمارک با اجرای سیاس�ت های مش�ارکت محور که به نام «مسکن اجتماعی» مشهور‬ ‫است‪ ،‬موفق به کنترل بحران رو به رشد مسکن در کشورهای خود شده اند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مسکن اجتماعی چیست؟‬ ‫درصد سهم «مسکن اجتماعی» در کشورهای اروپایی‬ ‫مس��کن اجتماع��ی یک��ی از مدل های��ی اس��ت ک��ه در اغل��ب کش��ورهای اروپای��ی به عن��وان سیاس��ت‬ ‫رفاه��ی در ح��وزه مس��کن اج��را می ش��ود‪ .‬در ای��ن م��دل‪ ،‬ه��ر مس��کنی ک��ه از س��وی دول��ت ی��ا س��ازمان های‬ ‫غیرانتفاع��ی (تعاون��ی) اداره می ش��ود و ب��ه اج��اره اف��راد درمی ای��د به عن��وان مس��کن اجتماع��ی ش��ناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته در برخی کش��ورها مانند اتریش این نوع واحدهای مسکونی از سوی دولت و تعاونی های غیرانتفاعی اداره‬ ‫می شوند که الگوی مدیریت ترکیبی نامیده می شود‪.‬‬ ‫مس��کن اجتماعی معموال با هدف تامین مس��کن ارزان قیمت برای اقش��ار کم درامد جامعه اجرا می ش��ود که می تواند‬ ‫به عنوان درمانی بالقوه برای رفع تبعیض و نابرابری در بازار مسکن تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫همان طورکه گفته ش��د ش��کاف عمیقی بین سیاست های اجرایی دولت های غرب و ش��رق اروپا وجود دارد که از جمله‬ ‫مصادیق ان می توان به مس��کن اجتماعی اش��اره کرد که بیشتر از س��وی دولت های غربی در مقایسه با هم قطاران شرقی‬ ‫خود اجرا می شود‪.‬‬ ‫مسکن اجتماعی در اتحادیه‬ ‫سهم مدل مس��کن اجتماعی در کشورهای گوناگون‬ ‫اروپایی بسته به نحوه حکومت داری و ساختار سیاسی و‬ ‫اقتصادی کشورها بسیار متفاوت است‪ .‬کشورهایی که از‬ ‫مدل های دولت رفاهی در نظام اقتصادی و رفاهی خود‬ ‫بهره می برند‪ ،‬تمایل بیشتری به پیاده سازی برنامه هایی‬ ‫مانند مس��کن اجتماعی دارند اما در برخی سیستم های‬ ‫اقتص��ادی ک��ه از ب��ازار ازاد تبعیت می کنن��د‪ ،‬چنین‬ ‫مدل هایی طرفدار زیادی ندارد‪.‬‬ ‫وقتی س��هم مسکن اجتماعی در کشورهای گوناگون‬ ‫را با نرخ مالکیت خانه مقایس��ه می کنی��م‪ ،‬متوجه باال‬ ‫بودن نرخ مالکیت مس��کن در کشورهایی می شویم که‬ ‫س��هم کمتری از اجرای سیاس��ت های رفاهی در بخش‬ ‫مس��کن دارند و برعکس‪ .‬همین موضوع نش��ان دهنده‬ ‫ورود دولت و ش��رکت های تعاونی در کشورهایی است‬ ‫ک��ه مالکی��ت امالک کمتر ب��ه اش��خاص حقیقی داده‬ ‫می ش��ود و به جای ان شرکت های مش��ارکتی اقدام به‬ ‫ساخت مس��کن ارزان قیمت کرده و ان را با هزینه های‬ ‫بسیار کمتر از انچه در بازار ازاد شاهد هستیم در اختیار‬ ‫اقش��ار کم درامد می گذارند‪ .‬به عن��وان مثال می توان به‬ ‫ریشه یابی بحران در اروپا‬ ‫هلند اشاره کرد که با ‪ ۳۲‬درصد‪ ،‬بیشترین سهم را بین‬ ‫س��ایر اعضای اتحادیه اروپا از مس��کن اجتماعی داشته‬ ‫اما مجارس��تان با کمتر از ‪ ۰.۷‬درصد در قعر جدول قرار‬ ‫دارد‪ .‬کش��ورهای دیگری مانند اتریش‪ ،‬چک‪ ،‬دانمارک‪،‬‬ ‫فنالند‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬س��وئد و انگلیس هم که در این زمینه‬ ‫پیشرو هستند‪ ،‬نقش گسترده ای به مسکن اجتماعی در‬ ‫بازار امالک و مستغالت خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫کشورهایی که در سال های اخیر پیشرفت گسترده ای‬ ‫در این زمینه داشته و قصد اجرای سیاست های رفاهی‬ ‫بیش��تری را در بخش مس��کن دارند‪ ،‬عموم��ا موفق به‬ ‫کنترل بحران مسکن شده اند‪ .‬البته برخی کشورها مانند‬ ‫ایرلند که در غرب اروپا یکی از بدترین ش��رایط را دارد‬ ‫و بی خانمان های زیادی در این کشور زندگی می کنند‪،‬‬ ‫س��عی داشت با استفاده از سیاس��ت های بازار ازاد این‬ ‫معضل را تحت کنترل دراورد اما از س��ال ‪ ۲۰۲۰‬به این‬ ‫س��و و به دلیل نتیجه بخش نبودن این سیاست‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفت با تغییر جهتی اساسی زمینه را برای پیاده کردن‬ ‫طرح های ش��رکت های تعاونی مس��کن با هدف ساخت‬ ‫مسکن اجتماعی فراهم کند‪.‬‬ ‫نکته مش��ترکی که در سراسر سیستم های اقتصادی‬ ‫جهان باعث بروز مشکل در بازار مسکن می شود‪ ،‬ریشه‬ ‫در تبدی��ل ملک به کاالی س��رمایه ای دارد‪ ،‬زیرا وقتی‬ ‫خانه که محلی برای زندگی اس��ت و مستهلک می شود‬ ‫به جای کاالیی که باید مورداستفاده دائمی باشد‪ ،‬تبدیل‬ ‫به هدفی برای س��رمایه گذاری می شود‪ ،‬طبیعتا افرادی‬ ‫که نیاز مبرمی به مس��کن دارند حت��ی از اجاره ان نیز‬ ‫ناتوان می مانند و تبدیل به بی خانمان هایی می شوند که‬ ‫حتی امکان پرداخت کرایه یک ماه اپارتمانی به مساحت‬ ‫‪ ۲۰‬متر را هم ندارند‪ .‬این در حالی اس��ت که بسیاری از‬ ‫شهروندان طبقه متوسط یا ثروتمند صاحب حداقل یک‬ ‫واحد مسکونی یا ملک در حوزه های استحفاظی شهرها‬ ‫هستند و حتی بس��یاری از بازنشستگان در کشورهای‬ ‫غرب��ی (به ویژه امریکا) نیز هزینه ای که در ازای خدمات‬ ‫خ��ود دریافت می کنند را با هدف س��رمایه گذاری وارد‬ ‫بازار ام�لاک کرده و با توجه به ق��درت معامالتی خود‬ ‫اقدام به خرید مسکن می کنند‪.‬‬ ‫انشقاقی که در این بین ایجاد می شود کار را به جایی‬ ‫می کشاند که تعداد بی خانمان ها یا بدمسکن ها افزایش‬ ‫پی��دا می کند‪ .‬ای��ن اتف��اق در دهه ‪ ۹۰‬می�لادی بین‬ ‫کش��ورهای اروپای غربی شروع به گس��ترش کرد و در‬ ‫س��ال های دوران بحران اقتصادی ‪ ۲۰۰۸‬امریکا به اوج‬ ‫رس��ید‪ .‬در پی این اتفاق بود ک��ه گروهی از دولت های‬ ‫اروپای��ی که تا پیش از ان حتی از نظام کاپیتالیس��تی‬ ‫و س��رمایه دارانه پی��روی می کردند‪ ،‬ش��روع ب��ه اجرای‬ ‫سیاس��ت های رفاهی کرده و مدل مس��کن استیجاری‬ ‫و همچنین مس��کن اجتماع��ی را در دس��تور کار قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫کش��ورهایی که از این الگو در سال های ابتدایی قرن‬ ‫بیست ویکم پیروی کردند‪ ،‬عموما متعلق به بلوک غربی‬ ‫اروپا بودند که المان‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬هلند و‬ ‫بلژیک از جمله دولت هایی هس��تند ک��ه در این زمینه‬ ‫موفقیت های بسیار خوبی را کسب کردند‪ .‬اما در عوض‬ ‫برخی کش��ورها مانند ایرلند‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬پرتغال‪ ،‬چک و‪...‬‬ ‫از جمله نمونه های غیرموفق در این زمینه هس��تند که‬ ‫به تازگی تصمیم به تغییر مس��یر گرفته و س��عی دارند‬ ‫ب��ا اج��رای برنامه هایی مانن��د مس��کن اجتماعی‪ ،‬نرخ‬ ‫بی مسکنی و بدمسکنی را کاهش دهند‪.‬‬ ‫وضعیت بازار در اروپا‬ ‫در سال های اخیر‪ ،‬منتقدان عملکرد دولت های عضو در‬ ‫اتحادیه اروپا را بر لزوم داشتن نگاه جزءنگرتری نسبت به‬ ‫امور رفاهی تشویق می کنند و معتقدند با توجه به فاصله‬ ‫گرفتن از بحران اقتصادی ‪ ۲۰۰۸‬دولت های راستگرا در‬ ‫حال قدرت گرفتن هس��تند و همین امر موجبات شدت‬ ‫گرفتن بحران هایی مانند مس��کن‪ ،‬بهداش��ت‪ ،‬گرسنگی‬ ‫و‪ ...‬را فراه��م کرده اس��ت‪ .‬ای��ن عده از کارشناس��ان و‬ ‫پژوهش��گران اقتص��ادی ضمن اش��اره ب��ه افزایش نرخ‬ ‫مس��کن در س��ال های اخیر (به ویژ ه در کشورهای شرق‬ ‫اروپا) معتقدند اگر دولت های قدرتمندتر که عمدتا غربی‬ ‫هس��تند به کمک اعض��ای ضعیف تر اتحادیه نش��تابند‪،‬‬ ‫بحران مس��کن می تواند گسترده تر شود و شعله های ان‬ ‫دامن اروپا را هم بگیرد‪ .‬مشاهدات میدانی نشان می دهد‬ ‫متوسط نرخ مسکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در‬ ‫‪ ۵‬سال گذشته حدود ‪ ۴‬درصد افزایش یافته که موجبات‬ ‫نگرانی کشورهای توسعه یافته را فراهم کرده‪ ،‬چراکه نرخ‬ ‫مس��کن در غرب اروپا به مراتب کمتر از اعضای ش��رقی‬ ‫اتحادیه بوده و همین موضوع باعث می ش��ود شهروندان‬ ‫کم درامد و کمتر تحصیلکرده از کشورهای فقیر اروپایی‬ ‫برای مهاجرت به کشورهای توسعه یافته اقدام کنند که‬ ‫در این صورت هم بحران مس��کن شرق به غرب سرایت‬ ‫می کند و هم بار مهاجرتی س��نگینی ع�لاوه بر انچه از‬ ‫خاورمیانه بر دوش اروپا گذاشته ش��ده وارد می ش��ود‪ .‬از‬ ‫همین رو بس��یاری از دولت های راستگرای اروپای غربی‬ ‫معتقدند اگر سیاس��ت های بازار ازاد را در حوزه مسکن‬ ‫اجرایی نکنند‪ ،‬شهروندان از سراسر جهان برای مهاجرت‬ ‫به این کشورها اقدام می کنند و این موضوع می تواند به‬ ‫انفجار ناگهانی نرخ مس��کن ختم شود‪ .‬اما مخالفان این‬ ‫دسته از منتقدان با اشاره به سهم اندک دولت ها در بازار‬ ‫مس��کن بر لزوم ورود هرچه بیشتر و گسترده تر دولت ها‬ ‫در این حوزه تاکید داش��ته و این امر را به عنوان راه حلی‬ ‫برای جلوگیری از تشدید بحران مسکن می دانند‪ .‬با نگاه‬ ‫به امار و ارقام متوجه می شویم حدود ‪ ۰.۶۶‬درصد تولید‬ ‫ناخالص اتحادیه اروپا مربوط به حوزه مس��کن اجتماعی‬ ‫اس��ت ام��ا کارشناس��ان منتق��د سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫لیبرال��ی معتقدند این میزان باید ت��ا حدود ‪ ۱.۲‬درصد‬ ‫افزایش یافته تا ش��هروندان اروپایی بتوانند از سد معضل‬ ‫بزرگی به نام مسکن عبور کنند‪ ،‬در غیر این صورت پیش‬ ‫از هجوم مهاجران شرقی‪ ،‬غربی ها با انفجار قیمتی مواجه‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫راهکار قاره سبز‬ ‫با تم��ام این اوصاف‪ ،‬انچه قطعی اس��ت وجود بحرانی‬ ‫فزاین��ده در بی��ن اعضای اتحادیه اروپاس��ت که اقش��ار‬ ‫کم درام��د ملت ه��ای این ق��اره را با خطر بی مس��کنی و‬ ‫بدمس��کنی تهدید می کن��د‪ .‬البته برخی از کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته که از ق��درت مانور بیش��تری برخوردارند‪،‬‬ ‫تصمیم ب��ه حمای��ت از طرح های مس��کن اجتماعی در‬ ‫ش��رق اروپا گرفته اند‪ .‬از جمله این کش��ورها می توان به‬ ‫المان اش��اره کرد که اقدام به تاس��یس کالجی تخصصی‬ ‫ب��رای تربیت نیروهایی از ش��رق اروپا کرده که در بوخوم‬ ‫واقع ش��ده تا در نهایت برای فعالیت در حوزه شرکت های‬ ‫تعاونی و غیرانتفاعی به کش��ور خود بازگشته و بار بحران‬ ‫مسکن را در جوامع شرق اروپا کاهش دهند‪ .‬کشورهایی‬ ‫مانند هلند و دانمارک نیز تصمیم به تاسیس شرکت های‬ ‫تعاونی بین المللی گرفته و تالش دارند از طریق گسترش‬ ‫طرح ه��ای مس��کن اجتماعی در کش��ورهای فقیرتر این‬ ‫معض��ل را تا حد ممکن به کنترل دراورند‪ .‬از س��ویی هم‬ ‫از زمانی که اورس��وال فون درالین‪ ،‬سکان هدایت پارلمان‬ ‫اروپا را در اختیار گرفته‪ ،‬سیاس��ت های رفاهی زیادی در‬ ‫دستور کار قرار دارد که تخصیص ‪ ۱۹۵‬میلیارد یورو برای‬ ‫اجرای طرح های رفاهی در بخش مسکن در سراسر اروپا‬ ‫(اغلب بین اعضای ش��رقی) یکی از همین طرح هاس��ت‪.‬‬ ‫از س��ویی هم پارلمان اروپا‪ ،‬دولت های راستگرای شرقی‬ ‫را مجب��ور به اج��رای مصوبات پیرام��ون موضوع حداقل‬ ‫دس��تمزد کرده و سهم مسکن را در این مصوبه به میزان‬ ‫بی س��ابقه ای افزایش داده که با توجه به گزارش��ات سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬توانس��ته اثرات مثبتی بر قدرت خرید شهروندان‬ ‫اروپایی در بازار مسکن داشته باشد‪.‬‬ ‫منبع‪www.europarl.europa.eu :‬‬ ‫سهم مدل‬ ‫مسکن اجتماعی‬ ‫در کشورهای‬ ‫گوناگون اروپایی‬ ‫بسته به نحوه‬ ‫حکومت داری و‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫و اقتصادی‬ ‫کشورها بسیار‬ ‫متفاوت است‬ ‫ترجمه و تدوین‪-‬س�هند اینانلو‪ :‬با نگاهی به‬ ‫امار و ارقام مربوط به گردش مالی تعاونی ها در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬متوجه می شویم که امریکا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫ژاپن و هلند‪ ۵ ،‬کش��ور برت��ر در زمینه گردش مالی‬ ‫بخش های اش��تراکی یا همان تعاونی ها هس��تند‪،‬‬ ‫کشورهایی مانند نیوزلند‪ ،‬س��وئد و استرالیا نیز به‬ ‫ترتیب در رده های هجدهم‪ ،‬نوزدهم و بیس��تم قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫البته این مس��ئله به معنای سهم باالی تعاونی ها‬ ‫در س��اختار اقتصادی این کش��ورها نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫به دلیل باال بودن ‪ ،GDP‬گ��ردش مالی تعاونی ها‬ ‫نیز باالتر اس��ت‪ .‬ام��ا وقتی به س��هم تعاونی ها در‬ ‫اقتصادهای پوی��ا در جهان می نگریم‪ ،‬نیوزلندی ها‬ ‫را در صدر جدول می بینیم‪ ،‬زیرا تعاونی ها س��همی‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۵‬درصد در این کش��ور ‪ ۴‬و نیم میلیون‬ ‫نفری دارند که حدود یک س��وم جمعیت عضو این‬ ‫مدل ها هستند‪ .‬بس��یاری معتقدند دلیل افزایش‬ ‫گرای��ش به م��دل تعاون��ی در جه��ان (به ویژه در‬ ‫اقیانوس��یه و اروپا) کاهش چش��مگیر ریسک های‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه ه��ای گوناگ��ون اس��ت‬ ‫به گونه ای که داده های به دس��ت ام��ده از اقتصاد‬ ‫ایاالت متح��ده نش��ان می دهد ‪ ۶۰‬ت��ا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ش��رکت های متعلق به سرمایه گذاران پس از سال‬ ‫نخس��ت شکس��ت خورده و ورشکست ش��ده اند‪،‬‬ ‫درحالی که فقط ‪ ۱۰‬درصد ش��رکت های تعاونی در‬ ‫سال نخست با شکست مواجه می شوند‪ .‬بررسی ها‬ ‫حاکی از ان اس��ت که پس از ‪ ۵‬سال‪ ،‬فقط ‪ ۵‬درصد‬ ‫شرکت های س��رمایه گذاری خصوصی به فعالیت‬ ‫خود ادام��ه می دهند‪ ،‬درحالی که تقریبا ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫تعاونی ه��ا کار خود را ادام��ه داده و حتی موفق به‬ ‫توسعه مجموعه خود می شوند‪.‬‬ ‫اما اغلب پژوهش��گران اقتصادی بر این باورند که‬ ‫ساختار اقتصادی تعاونی محور نیوزلند‪ ،‬مهم ترین‬ ‫الگو در این حوزه است که می تواند به عنوان نمونه ای‬ ‫موف��ق دربرابر دیدگان جهانیان ق��رار گیرد‪ .‬نقش‬ ‫تعاونی ها در این کشور به اندازه ای پررنگ است که‬ ‫نتای��ج ان را می توان عالوه بر اقتصاد در بخش های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬محیط زیستی‪ ،‬ورزشی و‪ ...‬نیز‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬با نگاهی به امار درامد مجموعه های‬ ‫مشارکت محور در نیوزلند متوجه می شویم که هر‬ ‫تعاونی به طور متوسط در س��ال درامدی افزون بر‬ ‫‪ ۱۷‬میلی��ون دالر دارد و ضری��ب موفقیت انها نیز‬ ‫بیش از ‪ ۹۲‬درصد اس��ت‪ .‬البته نقدهایی هم به این‬ ‫سیس��تم وارد می شود‪ ،‬زیرا بس��یاری از منتقدان‬ ‫معتقدند ای��ن حوزه به طور کلی فق��ط در انحصار‬ ‫‪ ۳۰‬ش��رکت تعاونی عظیم اس��ت که در حوزه های‬ ‫گوناگ��ون اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و‪ ...‬فعال‬ ‫هس��تند‪ .‬این عده اعتقاد دارند فض��ای انحصاری‬ ‫که ش��رکت های عم��ده تعاونی ایج��اد کرده اند‪،‬‬ ‫اجازه رش��د و توسعه به مجموعه های تازه تاسیس‬ ‫و کوچک تر را نمی دهد‪ ،‬زی��را همه این ‪ ۳۰‬تعاونی‬ ‫در قراردادی نانوشته سیستمی سینرژیک را ایجاد‬ ‫کرده اند که فضا را برای دیگران محدود کرده است‪.‬‬ ‫اما با توجه به بازدهی این بخش در نیوزلند می توان‬ ‫گف��ت که تعاونی های تازه تاس��یس با اس��تفاده از‬ ‫هم��کاری و تعام��ل با هم��ان ‪ ۳۰‬ش��رکت بزرگ‬ ‫امکان توسعه بخش��ی خود را دارن��د و می توانند با‬ ‫افزایش اعضای خود زمینه را برای گسترش دامنه‬ ‫فعالیت ه��ای خود فراه��م کنند‪ .‬انچ��ه در اذهان‬ ‫عموم��ی از نظام س��رمایه داری در جهان جاافتاده‬ ‫تمام ضدیت با ساختارهای مشارکتی در حوزه های‬ ‫گوناگ��ون زندگی اس��ت ک��ه می توان��د به عنوان‬ ‫میراثی از دوران سوویتیس��م (‪)SOVIETISM‬‬ ‫ش��ناخته ش��ود‪ .‬اما واقعیت برخالف این ذهنیت‬ ‫عمومی اس��ت‪ ،‬زی��را در اغلب کش��ورهایی که در‬ ‫دس��ته بندی های ساختارشناس��انه در جرگ��ه‬ ‫نظام های س��رمایه داری می شناسیم هم مدل های‬ ‫مش��ارکتی در اقتص��اد دیده می ش��ود که س��هم‬ ‫مهم��ی از اقتصادهای بزرگ و توس��عه یافته جهان‬ ‫را نی��ز به خود اختص��اص داده اند‪ .‬وقتی صحبت از‬ ‫مدل های مش��ارکت اقتصادی می ش��ود بی شک‬ ‫اذهان به س��مت ش��رکت های تعاونی می رود‪ ،‬زیرا‬ ‫ای��ن مجموعه ها به عن��وان مهم تری��ن نمونه ای از‬ ‫سیاس��ت های موفق مش��ارکت م��ردم در اقتصاد‬ ‫به ش��مار رفته و در اغلب کش��ورهای با اقتصاد بازار‬ ‫ازاد نیز به اجرا گذارده ش��ده است‪ .‬در این مدل که‬ ‫در بس��تری از ریس��ک های فراوان ناشی از اقتصاد‬ ‫بازار ازاد پیاده می ش��ود‪ ،‬افراد در کنار یکدیگر و با‬ ‫ساختاری دموکراتیک تالش می کنند مجموعه ای‬ ‫را حول محور یک هدف (عمدتا اقتصادی) تاسیس‬ ‫و مدیریت کنند تا منافع کسب شده به همه اعضای‬ ‫مجموع��ه به ط��ور مس��اوی و عادالن��ه اختصاص‬ ‫یاب��د‪ .‬تعاونی ها به ط��ور کلی متعهد به توس��عه و‬ ‫توانمندس��ازی افرادی هستند که در این مجموعه‬ ‫عضویت داش��ته و به عنوان یکی از اعضا نقش خود‬ ‫را ایفا می کنند‪ .‬البته تعاونی ها تک وجهی نیستند‪،‬‬ ‫بلکه تالش می کنند سازکار خود را به نوعی تنظیم‬ ‫کنند ک��ه فعالیت های تعاونی تاثی��رات مخرب بر‬ ‫محیط زیس��ت و اقلیم پیرامونی خود نگذاش��ته و‬ ‫باعث هدررفت منابع طبیعی نشود‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫تقاضای‬ ‫جهانی نفت‬ ‫در سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫احیا می شود‬ ‫اوپ��ک انتظ��ار دارد تقاضای جهانی نفت در س��ال ‪ ۲۰۲۲‬به س��طح پیش از‬ ‫همه گیری ویروس کرونا برسد‪ .‬به گزارش مهر به نقل از رویترز از لندن‪ ،‬سازمان‬ ‫کش��ورهای صادرکننده نفت پیش بینی ک��رد افزایش تقاضا در ایاالت متحده‪،‬‬ ‫چین و هند س��بب رش��د تقاضای جهانی نفت در س��ال ‪ ۲۰۲۲‬و رسیدن ان به‬ ‫سطح پیش از همه گیری کرونا می شود‪ .‬اوپک در گزارش ماهانه خود اعالم کرد‬ ‫ک��ه تقاضا در س��ال اینده میالدی ‪ ۳.۴‬درص��د افزایش می یابد و به ‪ ۹۹‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۶۰‬هزار بش��که در روز می رس��د و این رقم در نیمه دوم س��ال ‪ ۲۰۲۲‬به طور‬ ‫میانگی��ن بی��ش از ‪ ۱۰۰‬میلی��ون بش��که در روز خواهد ب��ود‪ .‬اوپک همچنین‬ ‫پیش بینی خود درباره رشد تقاضا در سال ‪ ۲۰۲۱‬را تغییر نداد‪ .‬براساس براورد‬ ‫پیش��ین تقاضای امس��ال ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار بشکه در روز یعنی ‪ ۶.۶‬درصد‬ ‫افزای��ش می یابد‪ .‬در این گزارش پیش بینی ش��ده عرض��ه نفت رقبای اوپک در‬ ‫سال ‪ ۲ ،۲۰۲۲‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار بشکه در روز افزایش یابد‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫نوزدهمین نشست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان‬ ‫کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) موسوم به ائتالف اوپک پالس روز یکشنبه‬ ‫برگزارش��د‪ ۲۳ .‬عضو ائتالف اوپک پالس در حالی گردهم امدند که هجدهمین‬ ‫نشس��ت این ائتالف به دلیل مخالفت امارات به شکس��ت انجامیده بود‪ .‬شکست‬ ‫هجدهمین نشس��ت اوپک پالس به افزایش قیمت های نفت به باالترین س��طح‬ ‫خود در ‪ ۶‬سال گذشته انجامید و پس از ان کمی تعدیل شد‪ .‬اوپک و متحدانش‬ ‫در واکنش به فروپاش��ی تقاضا در بحبوحه ش��یوع ویروس کووید‪ ،۱۹ -‬روزانه‬ ‫‪ ۹‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار بش��که از عرضه نفت خود کاس��تند و مقرر شده بود این‬ ‫توافق اوریل ‪ ۲۰۲۲‬به پایان برسد‪.‬‬ ‫اقتصاد مشارکتی در‬ ‫قلب جهان سرمایه داری‬ صفحه 15 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪ 9 -1400‬ذی الحجه ‪ 20 - 1442‬ژوئیه‪-2021‬شماره‪-1843‬پیاپی‪3161‬‬ ‫ سامانه معامالت واسطه های مسکن‬ ‫را حذف می کند؟‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪09191251406-88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫روزی برای گسترانیدن سفره جود و احسان‬ ‫روز عرف��ه از اعیاد عظیم اس��ت؛ گرچه باعنوان عید‬ ‫نامیده نش��ده اس��ت‪ .‬عرفه روزی اس��ت که حق تعالی‬ ‫بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود فراخوانده و‬ ‫سفره های جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده‬ ‫و ش��یطان در این روز خوار و حقیرت��ر و رانده تر و در‬ ‫خشمناک ترین اوقات خواهد بود‪.‬‬ ‫روایت ش��ده حضرت امام زین العابدین علیه الس�لام‬ ‫در روز عرفه صدای س��ائلی را که از مردم کمک طلب‬ ‫می کرد ش��نید و به او فرمود‪ :‬وای بر تو! ایا از غیر خدا‬ ‫س��وال می کنی در این روز‪ ،‬حال انکه امید می رود در‬ ‫این روز برای بچه های در ش��کم که فضل خدا ش��امل‬ ‫انها ش��ود و س��عید گردند‪ ...‬پس بن��دگان در این روز‬ ‫زیر اس��مان روند و اعتراف و اقرار کنند نزد حق تعالی‬ ‫به گناهان خود تا س��عادتمند گردند به ثواب عرفات و‬ ‫گناهان ش��ان امرزیده شود و مش��غول گردند به اعمال‬ ‫و ادعیه عرفه که از حجج طاهره علیهم الس�لام روایت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬عرفات نام جایگاهی است که حاجیان در‬ ‫روز عرف��ه (‪ 9‬ذی الحج��ه) در انجا توقف می کنند و به‬ ‫دع��ا و نیایش می پردازند و پ��س از برگزاری نماز ظهر‬ ‫و عصر به مکه مکرمه باز می گردند و وجه تس��میه ان‬ ‫را چنین گفته اند که جبرائیل علیه الس�لام هنگامی که‬ ‫مناس��ک را به ابراهیم می اموخت‪ ،‬چون به عرفه رسید‬ ‫به او گفت «عرفت» و او پاس��خ داد اری؛ لذا به این نام‬ ‫خوانده ش��د‪ .‬همچنین گفته اند سبب ان این است که‬ ‫مردم از ای��ن جایگاه به گناه خ��ود اعتراف می کنند و‬ ‫بعض��ی ان را جهت تحمل صب��ر و رنجی می دانند که‬ ‫برای رس��یدن به ان باید متحمل ش��د‪ ،‬چراکه یکی از‬ ‫معانی «عرف» صبر و شکیبایی و تحمل است‪.‬‬ ‫در این روز حجاج از ش��هر مکه ب��ه صحرای عرفات‬ ‫امده و در انجا به راز و نیاز و دعا پرداخته و پس از نماز‬ ‫ظه��ر و عصر دعای عرفه را در کن��ار کوه جبل الرحمه‬ ‫می خوانند‪ .‬س��پس به س��مت س��رزمین مش��عرالحرام‬ ‫حرک��ت می کنند ت��ا در روز عید قربان در س��رزمین‬ ‫منا باش��ند‪ .‬خطبه روز عرفه‪ ،‬خطبه اصلی مراس��م حج‬ ‫واجب است که هر سال توسط باالترین مفتی عربستان‬ ‫سعودی خوانده می شود‪.‬‬ ‫تست شخصیت توسعه یافته‬ ‫س�ریع القلم‪-‬‬ ‫محم�ود‬ ‫جامعه شناس و پژوهشگر‪:‬‬ ‫نکت�ه‪ :‬ای��ن تس��ت صرفا یک‬ ‫تمری��ن اس��ت‪ .‬در صورت��ی که‬ ‫ عنوان یک‬ ‫عالقه مند باش��ید‪ ،‬به‬ ‫ِ‬ ‫نمون��ه تس��تی‪ ،‬می توانید به ‪۵۰‬‬ ‫سوال زیر‪ ،‬برای سنجش تناسب‬ ‫رفتار خود با بعضی معیارهای توس��عه یافتگی شخصیتی‬ ‫پاس��خ دهید‪ .‬توجه داشته باش��ید که تنها پاسخ دقیق‪،‬‬ ‫می تواند جواب دقیق تست را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫ارزیابی‪:‬‬ ‫ش�اید بت�وان به ط�ور نس�بی‪ ،‬کان�ون‬ ‫توس�عه یافتگی ش�خصیتی در این تست‬ ‫را کس�ب حدود ‪ ۲۰۰‬امتیاز در نظر گرفت‪.‬‬ ‫باالت�ر از ‪ ۲۰۰‬به مراتب بهتر و کمتر از ‪۲۰۰‬‬ ‫به ص�ورت تدریجی ضعیف تر خواهد بود‪.‬‬ ‫این تس�ت صرفا یک تمرین اس�ت برای‬ ‫خوداگاهی و تمرین بهتر شدن‪.‬‬ ‫ ضرر چندصد میلیونی‬ ‫قطعی برق به چاپخانه داران!‬ ‫گرانی بی سابقه کاغذ و کاهش اقبال مردم به محتوای‬ ‫چاپی باعث شده چاپخانه ها‪ ،‬مطبوعات و انتشاراتی های‬ ‫کش��ور ظرف چند س��ال اخیر یکی از بدترین ش��رایط‬ ‫تاریخی خود را تجربه کنند‪ .‬به نظر می رسد قطعی برق‬ ‫به معضالت پیش روی انها اضافه شده است‪.‬‬ ‫ش��هاب قاس��می پناه‪ ،‬مدی��ر یک��ی از چاپخانه های‬ ‫ب��زرگ تهران در گفت وگو با گس��ترش نیوز در این باره‬ ‫گفت‪ :‬مس��ئله قطعی برق از ‪ ۳‬هفته قبل ش��دت پیدا کرد که کامال هم بدون‬ ‫برنامه ریزی بود‪.‬‬ ‫دس��تگاه ها در ح��ال کار بودن��د ک��ه برق قطع ش��د؛ در نتیج��ه پی اس پی‪،‬‬ ‫قس��مت های نرم افزاری و برنامه ها متوقف ش��دند‪ .‬تکرار چندباره این مش��کل‬ ‫نرم اف��زار پی اس پی را دچار مش��کل کرد‪ .‬وی با بیان اینکه این قطعه س��اخت‬ ‫المان اس��ت و به دلیل تحریم مش��کالت واردات وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نزدیک ‪۵‬‬ ‫شبانه روز چاپخانه با بروز همین مشکل تعطیل شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه برای چاپخانه های دیگر نیز این مش��کل پی��ش امد‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫جری��ان قطع برق های اخیر دس��تگاه لیتوگرافی نیز به مش��کل خورد‪ .‬قطعات‬ ‫این دس��تگاه هم المانی و امریکایی اس��ت و امکان ارس��ال ان از خارج کشور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اسیبی که به این دستگاه وارد شد حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان به ما ضرر وارد‬ ‫کرد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان هم از دستگاه چاپ متضرر شدیم‪ .‬جدا از انکه حقوق‬ ‫پرسنل را باید سر وقت بدهیم‪ ،‬چاپ روزنامه ها را هم مجبور شدیم به همکاران‬ ‫دیگر بدهیم و هزینه ان را پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫قاسمی پناه در صحبت های پایانی خود گفت‪ :‬بنده با رئیس اداره برق منطقه‬ ‫صحبت کردم که یک برنامه ریزی داش��ته باشند‪ .‬ایشان نامه ای را به من نشان‬ ‫دادند که در ان نامه ذکر ش��ده بود برخی روزها ‪ ۹‬س��اعت برق قطع اس��ت و‬ ‫ساعت ‪ ۹‬شب برق می اید‪.‬‬ ‫در صورتی که ما مجبوریم روزنامه ها را چاپ کنیم و در ان ساعت تازه باید‬ ‫دستگاه ها را روشن کنیم و انها هم تا بخواهند فعالیت خود را شروع کنند زمان‬ ‫زیادی را از دست می دهیم‪.‬‬ ‫در حاشیه‬ ‫‪ .۱‬تا چه میزان اول فکر می کنید بعد حرف می زنید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد( ‪ ۵‬امتیاز) ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)‬ ‫کم(‪ )۲‬و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۲‬ت��ا چه میزان به پیامدهای واژه هایی که اس��تفاده‬ ‫می کنید فکر می کنید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۳‬ت��ا چ��ه میزان از واژه های «قطعا»‪« ،‬حتما» و «صد‬ ‫درصد» استفاده می کنید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)زیاد(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۴‬تا چه میزان با ‪ Fact‬صحبت می کنید‪ ،‬فکر می کنید‬ ‫و زندگی می کنید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۵‬ت��ا چ��ه میزان ب��رای درک انس��ان های دیگر وقت‬ ‫می گذارید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۶‬وقت��ی ب��ه فردی قول می دهید س��اعت ‪ 8‬پیش او‬ ‫خواهید بود‪ ،‬چقدر به قول خود وفا می کنید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۷‬ت��ا چ��ه میزان اول س��وال می پرس��ید بعد قضاوت‬ ‫می کنید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۸‬ت��ا چه میزان انچه مطمئن نیس��تید را به دیگران‬ ‫می گویید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫ی زیاد(‪)۱‬‬ ‫خیل ‬ ‫‪ .۹‬چقدر با دقت کتاب می خوانید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۱۰‬چقدر پشت سر افراد صحبت می کنید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۱۱‬چقدر دوبله پارک می کنید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۱۲‬چقدر فردی «واکنشی» هستید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۱۳‬تا چه میزان می توانید راز دیگران را حفظ کنید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۱۴‬چقدر فرد عصبانی ای هستید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۱۵‬ایا متوجه اشتباهات خود هستید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۱۶‬قبل از یک تصمیم کاری و فردی‪ ،‬چقدر مشورت‬ ‫می کنید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۱۷‬ایا رفتار و سخنان شما حالت حق به جانب دارد؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)زیاد(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۱۸‬ت��ا چ��ه میزان نی��از به تعریف از خ��ود در میان‬ ‫دیگران دارید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۱۹‬وقتی حس حس��ادت به ش��ما دس��ت می دهد از‬ ‫ان اگاهی دارید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۲۰‬وقت��ی قول کاری را ب��ه فردی می دهید‪ ،‬او را در‬ ‫جریان پیشرفت ان کار می گذارید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۲۱‬تا چه میزان کارها‪ ،‬رفتارها و واکنش های ش��ما‬ ‫متوجه بلندمدت هستند؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۲۲‬تا چه میزان از نام و اعتبار دیگران سوء اس��تفاده‬ ‫می کنید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۲۳‬ت��ا چه میزان احترام ش��ما ب��ه دیگران مصنوعی‬ ‫است؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۲۴‬تا چه میزان کارهای عام المنفعه انجام می دهید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۲۵‬ت��ا چه می��زان ویژگی های مثبت و منفی افراد را‬ ‫یکجا می بینید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۲۶‬تا چه میزان بیهوده و بی دلیل دروغ می گویید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۲۷‬تا چه میزان تصور می کنید دیگران نمی فهمند؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۲۸‬تا چه میزان حاضرید برای رش��د فردی‪ ،‬ش��غلی‬ ‫و مالی تملق کنید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۲۹‬در کالم و ارزیابی های ش��ما‪ ،‬چقدر مبالغه وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۳۰‬در کل چقدر می گویید‪ :‬من اش��تباه کردم‪ ،‬عذر‬ ‫می خواهم؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۳۱‬تا چه میزان غرق در خود‪ ،‬خواس��ته ها و منافع‬ ‫خود هستید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۳۲‬ت��ا چ��ه میزان کارها را قدم ب��ه قدم و با حوصله‬ ‫انجام می دهید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۳۳‬تا چه میزان عصبانیت شما با دشنام همراه است؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۳۴‬وقتی در جمعی هس��تید‪ ،‬تا چه میزان تمایل به‬ ‫متکلم وحده شدن دارید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۳۵‬تا چه میزان نیاز به اثبات خود دارید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۳۶‬تا چه میزان اش��تباهات دیگران را حتی المقدور‬ ‫نادیده می گیرید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۳۷‬چقدر انسان و طبع بشر را می شناسید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۳۸‬چقدر به دنبال زرنگی های کوتاه مدت هستید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۳۹‬چق��در زبال��ه از اتومبی��ل خ��ود ب��ه بیرون پرت‬ ‫می کنید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۴۰‬تا چه میزان اگاهانه یا نااگاهانه مسائل را وارونه‬ ‫جلوه می دهید؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۴۱‬ت��ا چ��ه میزان برای انس��ان بهتر ش��دن تمرین‬ ‫می کنید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۴۲‬حدس می زنید تا چه میزانی می توانید ‪ ۵۰‬صفحه‬ ‫درباره افکار و روحیات خود بنویسید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۴۳‬در ط��ول یک هفته تا چه میزان می گویید «من‬ ‫نمی دانم»؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۴۴‬تا چه میزان با فردی که به شما توهین می کند‪،‬‬ ‫منصفانه و مودبانه رفتار می کنید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۴۵‬تا چه میزان خارج از حوزه کاری و مطالعاتی خود‪،‬‬ ‫اظهارنظرهای یقینی می کنید؟‬ ‫لف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۴۶‬تا چه میزان در دامنه تنش و اختالف با دیگران‪،‬‬ ‫اهل مدارا هستید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۴۷‬ت��ا چ��ه می��زان خود را به لح��اظ روحی و روانی‬ ‫متعادل می دانید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۴۸‬تا چه میزان تمایل به لطمه زدن و تخریب فردی‬ ‫دارید که از شما تواناتر و موفق تر است؟‬ ‫الف)خیلی کم(‪ )۵‬ب)کم(‪ )۴‬ج)متوسط(‪ )۳‬د)زیاد(‪ )۲‬و)‬ ‫خیلی زیاد(‪)۱‬‬ ‫‪ .۴۹‬تا چه میزان خود را شخصی باحیا تلقی می کنید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫‪ .۵۰‬تا چه میزان نسبت به بهتر شدن جامعه‪ ،‬احساس‬ ‫مسئولیت می کنید؟‬ ‫الف)خیلی زیاد(‪ )۵‬ب)زیاد(‪ )۴‬ج)متوس��ط(‪ )۳‬د)کم(‪)۲‬‬ ‫و)خیلی کم(‪)۱‬‬ ‫س�ید مهدی جوادی‪ -‬رئیس مرکز نواوری و اموزش پژوهش�گاه قوه‬ ‫قضاییه‪ :‬تفاهمنامه همکاری با اتحادیه مشاوران امالک تهران با تاکید بر لزوم‬ ‫اموزش مشاوران امالک امضا شد‪.‬‬ ‫ه��دف از امض��ای این تفاهمنام��ه‪ ،‬توس��عه همکاری های س��ازمان یافته در‬ ‫حوزه های نواوری و اموزش��ی مرتبط با مش��اوران امالک است‪ ،‬زیرا بنابر انچه‬ ‫مس��ئوالن دس��تگاه قضایی بارها اع�لام کرده اند‪ ،‬امروز حج��م قابل توجهی از‬ ‫پرونده های حقوقی دادگس��تری ها و محاکم‪ ،‬مربوط به اسناد تنظیم شده میان‬ ‫متعاملین در بنگاه های معامالت امالک است‪.‬‬ ‫امروزه خواه یا ناخواه مش��اوران امالک در تنظیم قراردادهای خرید‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫رهن و اجاره امالک مداخله دارند‪.‬‬ ‫در این شرایط تنظیم قرارداد به ویژه در امور مهمی همچون معامالت مربوط‬ ‫به س��اختمان و زمین‪ ،‬نیازمند تخصص الزم حقوقی است و این تخصص جز با‬ ‫اموزش به دست نمی اید‪.‬‬ ‫براس��اس پرونده های موجود در دادگاه ها حتی مش��اهده شده گاهی اوقات‬ ‫برخی مش��اوران امالک قراردادهایی تنظیم می کنند که از هیچ اصول حقوقی‬ ‫تبعی��ت ندارد و در نهایت نی��ز همین قراردادها برای مردم و دس��تگاه قضایی‬ ‫زحمت ایجاد می کند‪.‬‬ ‫علی االصول مشاوران امالک نباید در تنظیم قراردادها ورود کنند و باید طبق‬ ‫قانون مربوط به دالالن مصوب ‪ ۱۳۱۷‬به عنوان حلقه واسط بین طرفین معامله‬ ‫عمل کنن��د‪ .‬با این حال هنگام انج��ام معامالت‪ ،‬قراردادهای��ی تحت عناوینی‬ ‫همچون مبایعه نامه‪ ،‬قولنامه و‪ ...‬از سوی مشاوران امالک تنظیم می شود که این‬ ‫قراردادها به عنوان اسناد عادی‪ ،‬تبعات حقوقی برای طرفین دارد و اگر به صورت‬ ‫درس��ت و اصولی تنظیم نش��ود‪ ،‬مش��کالت ان به س��مت قوه قضاییه س��رریز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه س��نتی رفتار کردن در معامالت و تنظیم و انعقاد قراردادها باعث‬ ‫ش��ده نه تنها طرفین معامالت بلکه خود مش��اوران امالک هم به ورطه کیفری‬ ‫کش��انده ش��وند؛ به طوری که بس��یاری از مش��اوران امالک گرفتار پرونده های‬ ‫کیفری و محکومیت هایی هس��تند که با اطالعات حقوقی دچار این مش��کالت‬ ‫نمی شدند و گاهی نیز برخی افراد با اگاهی اقدام به معامالت معارضانه می کنند‪.‬‬ ‫به ع�لاوه اینکه یکی از موضوعاتی که امروزه بس��یار بر ان تاکید می ش��ود‪،‬‬ ‫گنجان��دن موضوع داوری در قراردادهاس��ت که عالوه بر حل و فصل اس��ان تر‬ ‫مش��کالت ق��راردادی طرفین معامل��ه‪ ،‬از ورود بیخود و بی جه��ت پرونده ها به‬ ‫دس��تگاه قضایی می کاهد و این مس��ئله نیازمند اموزش مشاوران امالک است؛‬ ‫ضمن اینکه در برخی مواقع مانند قراردادهای مربوط به پیش فروش ساختمان‬ ‫تعیین داور در قراردادها به عنوان یک تکلیف دیده ش��ده و هر اختالفی حادث‬ ‫شود رای داور برای محاکم حقوقی قابل اجرا و توجه است‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته س��عی بر ان است که نرخ مسکن با‬ ‫اس��تفاده از فناوری های نوین و نواوری هایی همچون س��امان ه معامالت شفاف‬ ‫و حذف واس��طه ها و دالالن واقعی ش��ود‪ .‬طرح ثبت معامالت اموال غیرمنقول‬ ‫برهمین اس��اس در دست اجراس��ت که ایرادات موردنظر ش��ورای نگهبان نیز‬ ‫ازسوی مجلس شورای اسالمی برطرف و دوباره به این شورا ارسال شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از نواوری های صورت گرفته در این طرح که پس از تصویب ازس��وی‬ ‫ش��ورای نگهبان و در فرایند اجرا‪ ،‬به نواوری های حقوقی نیاز دارد‪ ،‬پیش بینی‬ ‫سامانه ای است که بر اساس ان‪ ،‬بنگاه های معامالت امالک به دفاتر ثبت اسناد‬ ‫رس��می متصل می ش��وند تا به محض توافق بین طرفین معامله‪ ،‬موضوع برای‬ ‫تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس شود که در این صورت شاهد‬ ‫کاهش چش��مگیر پرونده های حقوقی ناشی از تنظیم اسناد عادی در محاکم و‬ ‫دادگستری ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫قیمت گذاری مس��کن در کشور ما متاسفانه امروزه توسط دالالن و واسطه ها‬ ‫انجام می ش��ود و همین مس��ئله منجر به فاجعه در حوزه رهن‪ ،‬اجاره‪ ،‬خرید و‬ ‫فروش مس��کن شده و قیمت ها به صورت سرس��ام اور و غیرحقیقی رشده کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به طور قطع اس��تفاده از نواوری های حقوقی می تواند پاس��خی به این چالش‬ ‫و مس��ئله باشد؛ به طوری که بس��یاری از کشورها در سایه سامانه های معامالت‬ ‫ش��فاف و حذف واسطه ها از مجرای استفاده از فناوری های نوین و ارزش گذاری‬ ‫براس��اس مدل های بوم��ی و منطقه ای‪ ،‬ارزش گ��ذاری در این ح��وزه را واقعی‬ ‫کرده اند‪ .‬اتحادیه معامالت امالک خود باید در این حوزه پیش قدم باشد و این‬ ‫مه��م اتفاق نمی افتد؛ مگر انکه در خود اتحادیه ش��اهد تحول رویکردی و نگاه‬ ‫جدیدی نسبت به بکارگیری فناوری های نوین و نواوری ها در عرصه سامانه های‬ ‫معامالتی باشیم‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
روزنامه صمت 1654

روزنامه صمت 1654

شماره : 1654
تاریخ : 1399/08/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!