روزنامه صمت شماره 1655 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1655

روزنامه صمت شماره 1655

روزنامه صمت شماره 1655

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫انتخابات نماینده مدیران مسئول‬ ‫در هیات نظارت به مرحله دوم رفت‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1655‬پیاپی ‪2973‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫گفت وگو‬ ‫‪2‬‬ ‫دولت ساختار بودجه را اصالح‬ ‫نکند‪ ،‬مجلس ورود می کند‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫نقش «ویروس مبارک‬ ‫کرونا» در تصادفات‬ ‫اعمال محدودیت‬ ‫در صادرات اشتباه است‬ ‫ایمنی پاشنه اشیل‬ ‫اصناف است‬ ‫اهمیت بهره وری‬ ‫در معادن کوچک‬ ‫تاثیر انتخابات امریکا‬ ‫بر بورس ایران‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪2‬‬ ‫رونق بازار سمساری های مجازی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫پرسه در بورس سمساری های تهران‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مطالبه فوری صنعت چاپ از ستاد کرونا‬ ‫تشکل های صنعت چاپ و مصرف کنندگان کاغذ استان های کشور‬ ‫در نامه ای خطاب به عباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫خواس��تار مستثنا ش��دن این صنف از تصمیم جدید دولت در ایجاد‬ ‫محدودیت های جدید کرونایی شدند‪.‬‬ ‫اش��اره این صنف به مصوبه روز ش��نبه س��تاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫مبنی بر کاهش س��اعت کار برای مش��اغل غیرضرور پایتخت و دیگر‬ ‫مراکز اس��تان ها و ش��هرهای پرجمعیت اس��ت که قرار اس��ت از روز‬ ‫سه شنبه ‪ ۲۰‬ابان ماه تا ‪ ۲۰‬اذر به مدت یک ماه اجرا شود‪.‬‬ ‫بر این اساس کلیه مشاغلی که در گروه های شغلی ‪ ۲‬و ‪ ۳‬و ‪ ۴‬قرار‬ ‫دارند‪ ،‬مش��مول این قانون ش��ده و از ساعت ‪ ۱۸‬به بعد هر روز اجازه‬ ‫فعالیت نخواهند داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت تنها مش��اغل گ��روه اول که در ردیف گروه ش��غلی‬ ‫ضروری معرفی ش��ده اند‪ ،‬مجاز به ادامه فعالیت خود پس از س��اعت‬ ‫تعیی��ن ش��ده خواهند بود‪ .‬به ای��ن ترتیب طی یک م��اه اینده تنها‬ ‫مش��اغل گروه یک ش��امل مراکز درمانی‪ ،‬داروخانه ها‪ ،‬امداد و نجات‪،‬‬ ‫اتش نشانی‪ ،‬امبوالنس ها و سرویس های ارائه دهنده خدمات عمومی‬ ‫ب��ه مردم مانند اب و ب��رق و تلفن و مراکز ارائه دهن��ده مواد غذایی‬ ‫مانند س��وپرمارکت ها و فروش��گاه های زنجیره ای بعد از س��اعت ‪۱۸‬‬ ‫اجازه فعالیت خواهند داشت‪.‬‬ ‫در فهرس��ت تعیین شده گروه های شغلی‪ ،‬خدمات چاپ دیجیتال‪،‬‬ ‫چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ در گروه ‪ ۲‬قرار دارند که‬ ‫براساس محدودیت های جدید س��تاد مقابله با کرونا از روز سه شنبه‬ ‫قادر به ادامه فعالیت پس از ساعت ‪ ۱۸‬نخواهند بود‪.‬‬ ‫این در حالی است که فعالیت کلیه مشاغل وابسته به صنعت چاپ‬ ‫از جمل��ه روزنامه ها از عصر هر روز تا نیمه های ش��ب برای چاپ روز‬ ‫بعد ادامه خواهد داش��ت‪ .‬پی��ش از این هم در تاری��خ ‪ ۱۱‬فروردین‬ ‫امس��ال س��تاد ملی مقابله با کرونا فعالیت نش��ریات چاپی به صورت‬ ‫کاغذی را تا پایان محدودیت های مربوط به کرونا در ان زمان ممنوع‬ ‫اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫به دنبال این اقدام‪ ،‬نش��ریات ناچار به محدود کردن صفحات خود و‬ ‫روی اوردن به نس��خه های انالین ش��دند و درنهایت این اقدام منجر‬ ‫به عدم تمدید قراردادهای بس��یاری از روزنامه نگاران ازسوی مدیران‬ ‫روزنامه ها شد‪.‬‬ ‫ب��ر همی��ن اس��اس روز گذش��ته تش��کل های صنع��ت چ��اپ و‬ ‫مصرف کنن��دگان کاغذ اس��تان های کش��ور و واحده��ای چاپی که‬ ‫در زمینه محصوالت تولید ماس��ک‪ ،‬دس��تکش‪ ،‬بس��ته بندی الکل و‬ ‫لیبل ه��ای انواع تولیدات پزش��کی و لوازم پزش��کی فعالیت می کنند‬ ‫در نامه ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی خواستار مستثنا‬ ‫ش��دن این صن��ف از تصمیم جدید دولت در ایج��اد محدودیت های‬ ‫جدید کرونایی شدند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫واردات خودرو‬ ‫به شرط صادرات‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫گرانی کاال‪ ،‬بازار دست دوم فروش ها را گرم کرد‬ ‫سرمقاله‬ ‫اهمیت نظارت راهبردی‬ ‫در تحقق جهش تولید‬ ‫هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مس��ئول در هیات نظارت بر مطبوعات به دلیل به نصاب نرس��یدن ارای‬ ‫نامزدها‪ ،‬به مرحله دوم رفت‪ .‬به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات‪ ،‬دبیر این هیات با اعالم اینکه هجدهمین‬ ‫دوره انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات ساعت ‪ ۱۶:۳۰‬روز سه شنبه به پایان رسید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با مش��ارکت ‪ ۲۲۶۱‬نفر از مدیران مسئول واجد شرایط‪ ،‬نصاب مش��ارکت باالی ‪ ۵۰‬درصدی در برگزاری انتخابات در‬ ‫مرحله نخست به دست امد‪ .‬وی افزود‪ :‬باتوجه به صراحت ایین نامه اجرایی انتخابات‪ ،‬منتخب مدیران مسئول نیز باید‬ ‫اکثریت مطلق ارا را کس��ب کند که این نصاب‪ ،‬با اندکی فاصله به دس��ت نیامد‪ .‬سیدعالءالدین ظهوریان افزود‪ :‬مطابق‬ ‫تبصره یک ماده ‪ ۳۳‬ایین نامه اجرایی قانون مطبوعات‪ ،‬انتخابات ‪ 2‬هفته بعد در روز سه شنبه‪ ۴ ،‬اذر برگزار می شود‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1655‬‬ ‫پیاپی ‪2973‬‬ ‫صنعت‬ ‫گفت وگو‬ ‫تجارت‬ ‫سید مصطفی میرسلیم در گفت وگو با‬ ‫سرمقاله‬ ‫اهمیت نظارت‬ ‫راهبردی در تحقق‬ ‫جهش تولید‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر صنعت‬ ‫یکی از مباحت مهم در مدیریت بخش های تولیدی و‬ ‫بنگاه های اقتصادی‪ ،‬نظارت بر عملکرد و ایجاد هماهنگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نظارت در س��ازمان ها و جوامع س��ابقه طوالنی دارد و‬ ‫از مهم ترین وظای��ف و دغدغه های مدیران باتجربه برای‬ ‫تعیی��ن اولویت های اصلی تولید اس��ت و این امر بیانگر‬ ‫اهمیت نظارت در صیانت‪ ،‬دوام و بقای سازمان ها است‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت ض��رورت وج��ود نظ��ارت و توصیه به‬ ‫ایج��اد یک سیس��تم نظارتی دقی��ق و روزامد‪ ،‬به معنای‬ ‫بی اعتم��ادی به مدیران و کارکنان س��ازمان ها نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه برای داشتن یک سازمان سرامد‪ ،‬پایش فرایند های‬ ‫مختلف و نظارت نیز ضرورت دارد و مس��ئله ای که حائز‬ ‫اهمیت است‪ ،‬نحوه نظارت است تا موجبات بهبود‪ ،‬ارتقا‬ ‫و س��رامدی سازمان نیز فراهم شود و از نظارت و کنترل‬ ‫به عنوان مانع پیش��رفت و توس��عه س��ازمانی یاد نشود‪.‬‬ ‫به ای��ن منظور و در جهت بهبود عملکرد سیس��تم های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬هماهنگ��ی‪ ،‬پایش و نظارت راهبردی بس��یار‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫البت��ه هماهنگی و نظارت در امور در راس��تای بهبود‬ ‫مس��تمر‪ ،‬یک فرایند تحقیق است و در زمان اجرا باید از‬ ‫اصول علمی تحقیق بهره گیرد‪ .‬به این جهت باید متولی‬ ‫این امور در هر سازمانی مشخص شود و ضمن نظارت و‬ ‫هماهنگی در اجرای این برنامه در موقعیت «مشاور» و «‬ ‫هدایتگر» ظاهر شود‪ ،‬زیرا نظارت‪ ،‬فراهم اورنده اطالعات‬ ‫مفید برای مدیریت اثربخش است‪.‬‬ ‫پیتردراکر درباره اش��کاالت احتمالی در مبحث پایش‪،‬‬ ‫نظ��ارت و ارزیاب��ی چنین می گوید‪« :‬س��نجش س��نتی‬ ‫عملکرد برای ارزیابی کسب وکار کافی نیست‪.‬‬ ‫دلیل اصل��ی اینکه ارزیابی س��نتی در تامین نیازهای‬ ‫جدید کس��ب وکار موفق نیست‪ ،‬ریش��ه در شاخص های‬ ‫ناقص و ضعیف دارد‪».‬‬ ‫ب��ه این لحاظ اس��تقرار نظام های ارزیاب��ی عملکرد در‬ ‫بخش ه��ای تولی��دی و بنگاه ه��ای اقتصادی ع�لاوه بر‬ ‫نظارت بر فعالیت های س��ازمان طب��ق قوانین و ضوابط‪،‬‬ ‫میزان بهره وری هر سازمان را ارزیابی و به توانمند سازی‬ ‫سازمان ها و افزایش بهره وری سازمان کمک می کنند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که برای دستیابی به بهبود سیستمی در‬ ‫هر س��ازمان ابتدا باید در مدیران س��ازمان انگیزه ایجاد‬ ‫کرد و انان را با قوانین و اهداف اشنا ساخت تا در مرحله‬ ‫اجرا با مشکلی مواجه نشویم‪.‬‬ ‫البته نقش سیس��تم های تش��ویقی ب��رای پایبندی و‬ ‫ترغی��ب کارکن��ان به رعای��ت ضوابط‪ ،‬قوانی��ن و اصول‬ ‫سازمانی بسیار مهم است‪.‬‬ ‫بنابراین به منظ��ور بهبود فرایند تولید و تحقق جهش‬ ‫تولید‪ ،‬نظارت راهبردی بر عملکرد سیستم ضروری است‬ ‫و ب��ه همین لحاظ س��ازمان ها همواره ت�لاش می کنند‪،‬‬ ‫ضمن پایش مستمر فرایندهای تمامی حوزه ها‪ ،‬با اجرای‬ ‫برنامه های نظارتی و ب��ا در نظر گرفتن چگونگی اجرای‬ ‫قوانین و مقررات و ارزیاب��ی عملکرد بخش های مختلف‬ ‫سازمان در کلیه سطوح‪ ،‬ایرادات و نواقص را شناسایی و‬ ‫اعالم کرده تا نس��بت به رفع انها اقدام و اهداف سازمانی‬ ‫در کوتاه ترین زمان ممکن محقق شود‪.‬‬ ‫در سازمان های پیشرو سیستم های نوینی برای نظارت‬ ‫ایجاد ش��ده که بکارگیری این سیستم ها موجب سهولت‬ ‫امر نظارت و همچنین افزایش دقت می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن نوع س��ازمان ها‪ ،‬پای��ش‪ ،‬نظ��ارت و ارزیابی‬ ‫پیوسته و اعمال قوانین بدون تبعیض از مهم ترین عوامل‬ ‫نهادینه سازی بهبود مستمر هستند‪ .‬با اعمال کنترل های‬ ‫به موقع در زمان پایش عملکرد‪ ،‬نارسایی ها و ضعف ها در‬ ‫حوزه های اجرایی اشکار می شود و با نظارت های مستمر‬ ‫و اسیب شناسی بخش های مختلف می توان این موارد را‬ ‫شناسایی و نسبت به رفع ضعف ها و نقائص احتمالی انها‬ ‫در جهت بهبود اقدام کرد‪.‬‬ ‫در این راس��تا نکته بس��یار مهم این اس��ت که نظارت‬ ‫راهبردی بر عملکرد سیستم برای بهبود مستمر و تحقق‬ ‫اه��داف و راهبردهای ارزش افرین‪ ،‬نیازمند مکانیس��م و‬ ‫سیس��تم های دقیق و اطمینان بخش اس��ت و از انجا که‬ ‫راهبری اصولی و نظام مند این مکانیس��م ها و س��ازکارها‬ ‫یکی از حلقه های زنجیره ارزش افرینی در س��ازمان های‬ ‫پیش��رو و م��درن اس��ت‪ ،‬در چارچ��وب نظ��ام راهبری‬ ‫بخش های تولیدی نقش بس��زایی در توس��عه پایدار ایفا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نکته حائ��ز اهمی��ت در موضوع نظ��ارت راهبردی بر‬ ‫عملک��رد سیس��تم برای بهب��ود مس��تمر در بخش های‬ ‫تولیدی و بنگاه های اقتصادی‪ ،‬دستیابی به ارتقای کیفی‬ ‫محصوالت تولید داخل اس��ت و در نهایت منجر به تولید‬ ‫کاالی اس��تاندارد و مرغوب ک��ه تضمین کننده ایمنی و‬ ‫س�لامت جامعه اس��ت‪ ،‬خواهد ش��د؛ بنابراین نظارت بر‬ ‫کنترل کیفیت و ارزیابی این شاخص در مبادی تولیدی‪،‬‬ ‫عالوه بر اینکه حقوق مصرف کنندگان را تامین می کند‪،‬‬ ‫موجب رونق تولید در کش��ور‪ ،‬توسعه صادرات و حرکت‬ ‫رو به جلو در مس��یر جهش تولید اس��ت؛ بنابراین برای‬ ‫بهبود مس��تمر و دستیابی به رونق و جهش تولید‪ ،‬ایجاد‬ ‫سازکارهای مناسب برای نظارت بر عملکرد سیستم های‬ ‫تولیدی ازس��وی مدیران بخش های تولیدی و بنگاه های‬ ‫اقتصادی بسیار راهگشاست‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اگر دولت ساختار بودجه را اصالح نکند‪ ،‬مجلس ورود می کند‬ ‫گروه گفت و گو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اصالح ساختار‬ ‫بودجه تدبیری‬ ‫بود که‬ ‫سال هاست‬ ‫ابالغ شده‬ ‫اما دولت‬ ‫امادگی الزم‬ ‫را برای اعمال‬ ‫ان نداشته و‬ ‫بعید می دانم‬ ‫دولت بتواند‬ ‫چنان اصالحی‬ ‫را به طور‬ ‫کامل در قالب‬ ‫بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اعمال کند‬ ‫اول شهریور ‪ ۹۹‬نخستین جلسه ستاد بودجه ‪ ۱۴۰۰‬در سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور‬ ‫محمدباقر نوبخت و معاونان و برخی روسای اموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل‬ ‫ش��د‪ .‬در این جلسه درباره ترکیب اعضای ستاد بودجه‪ ،‬کمیسیون تلفیق و ‪ ۸‬کارگروه تخصصی‬ ‫ان بحث و تبادل نظر و به این ترتیب فرایند تدوین بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬در سازمان برنامه و بودجه‬ ‫اغاز ش��د‪ ۱۹ .‬ابان هم حمید پورمحمدی در حاشیه مراس��م امضای تفاهمنامه نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی با اش��اره به اینکه برنامه تدوین بودجه س��ال ‪ ۱۴۰۰‬با س��رعت پیش می رود‪،‬‬ ‫از ت�لاش دولت برای ارائه الیحه بودجه به مجلس ش��ورای اس�لامی در موع��د مقرر که اذرماه‬ ‫اس��ت‪ ،‬خبر داد‪ .‬معاون اقتصادی س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬تقویت و افزایش صادرات و همچنین‬ ‫جلوگیری از افزایش تورم و اجتناب از بیشتر شدن پایه پولی را از رویکردهای مهم بودجه سال‬ ‫این��ده خواند و گفت‪ :‬در بودجه س��ال اینده با رویکرد افزایش تولی��د و تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫موضوع صادرات به کش��ورهای همسایه یکی از راهبردهای اساسی خواهد بود‪ .‬همچنین موضوع‬ ‫توجه به شرکت های دانش بنیان‪ ،‬به ویژه خدمات و کاالهایی که منجر به صادرات می شود‪ ،‬مورد‬ ‫تاکید ویژه قرار دارد‪ .‬به گفته پورمحمدی براس��اس بودجه ‪ ۱۴۰۰‬قرار اس��ت توجه به طرح های‬ ‫عمرانی برای ایجاد رشد در تولید بیشتر و در عین حال از انبساط پولی اجتناب شود‪ .‬استفاده از‬ ‫سامانه های الکترونیکی نیز از موارد مورد توجه ویژه در بودجه سال اینده است‪.‬‬ ‫س��ید مصطفی اقامیرسلیم‪ ،‬سیاس��تمدار اصولگرا‪ ،‬از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد است دولت امادگی الزم را برای اصالح‬ ‫س��اختار بودجه نداش��ته و بعید است چنان اصالحی به طور کامل در الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬اعمال‬ ‫شده باشد‪ .‬این عضو کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی بر این نکته تاکید دارد که اگر‬ ‫دولت اصالح س��اختار موردنظر را در الیحه بودجه سال اینده اعمال نکرده باشد‪ ،‬مجلس ناگزیر‬ ‫دس��ت به کار خواهد شد‪ .‬انچه در ادامه می خوانید گفت وگوی اختصاصی‬ ‫و پایگاه خبری‬ ‫گسترش نیوز با این نماینده مجلس درباره بودجه ‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫€ €ب�ه زودی فصل بررس�ی الیح�ه بودجه‬ ‫س�ال ‪ ۱۴۰۰‬در مجل�س ش�ورای اسلامی‬ ‫فرامی رسد‪ .‬به نظر شما ایا در الیحه بودجه‬ ‫س�ال ‪ ۱۴۰۰‬شاهد اصالح س�اختار خواهیم‬ ‫بود؟‬ ‫اص�لاح س��اختار بودج��ه تدبی��ری ب��ود که‬ ‫سال هاس��ت ابالغ شده اما دولت امادگی الزم را‬ ‫برای اعمال ان نداش��ته و بعی��د می دانم دولت‬ ‫بتوان��د چنان اصالحی را به ط��ور کامل در قالب‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۰‬اعمال کند‪ ۷ .‬سال است دولت با‬ ‫این ساختار معیوب کار کرده و به ان خو گرفته‬ ‫و راهبرد دولت نیز از ابتدا اصالح ساختار نبوده؛‬ ‫بنابراین ش��یرازه امور مانند س��ابق شکل گرفته‬ ‫و ت��ا امروز ادام��ه یافته اس��ت‪ .‬امیدواریم چنان‬ ‫اصالح��ی را دولت با جرات اعم��ال کند واال در‬ ‫مجلس ناگزیر دست به کار خواهیم شد‪.‬‬ ‫€ €چرا ای�ن اصالح س�اختار ب�رای دولت‬ ‫مشکل است؟‬ ‫ه��ر اصالح��ی نیازمن��د تغییر در ع��ادات و‬ ‫رویه های جاری اس��ت و پیش��برد ان مس��تلزم‬ ‫مقبولیت اس��ت و دولت به دلیل بدقولی هایی که‬ ‫داش��ته‪ ،‬عالوه بر فرصت سوزی‪ ،‬هم از مقبولیت‬ ‫خود به ش��دت هزینه کرده و هم قابلیت هایی را‬ ‫که برای موفقیت در اصالح س��اختار الزم است‬ ‫کم اهمی��ت تلق��ی کرده و خود را ب��ه ان مجهز‬ ‫نک��رده و بعید اس��ت در این فرص��ت باقیمانده‬ ‫بتواند چن��ان همتی به خرج دهد‪ .‬اما اگر دولت‬ ‫اقدام به اغاز این راه کند‪ ،‬در مجلس برای اصالح‬ ‫ساختار بودجه با دولت همراهی خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €اساس اصالح ساختار بودجه در چیست‬ ‫و چ�را پیش�نهاد و اجرای ان ب�رای دولت‬ ‫ساده نیست؟‬ ‫س��اختار بودج��ه ب��ه ‪ 2‬بخش اصلی تقس��یم‬ ‫می شود‪ :‬درامد و هزینه‪.‬‬ ‫تا س��ال های اخی��ر درامد بودجه وابس��ته به‬ ‫عوای��د حاص��ل از فروش نفت خام بوده اس��ت‪.‬‬ ‫در سیاس��ت های کلی ابالغی بخش��ی از درامد‬ ‫یادش��ده به عنوان سرمایه نس��ل های اینده جدا‬ ‫ش��ده تا با اعطای تسهیالت برای سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی از ان محل‪ ،‬هم بخش خصوصی‬ ‫تقویت و هم اصل سرمایه حفظ شود‪.‬‬ ‫متاسفانه در فرصت های مختلف و به بهانه های‬ ‫گوناگون دولت گردن خود را کج کرد و به تدریج‬ ‫اجازه خرج ک��ردن ذخیره ه��ا را از رهبر معظم‬ ‫انق�لاب گرفت؛ به طوری ک��ه االن تقریبا چیزی‬ ‫به عنوان ذخیره وجود ندارد‪.‬‬ ‫اگر تحریم ها ادامه یابد و نرخ نفت خام هم در‬ ‫حد کمینه باشد‪ ،‬از عواید حاصل از فروش نفت‬ ‫خام عمال مبلغ زیادی نصیب خزانه نخواهد شد‪.‬‬ ‫برداشت از حساب ذخیره راه اسانی برای دولت‬ ‫بود تا منابع مورد نیاز خود را به نسبت زیادی از‬ ‫محل فروش نفت خام تامین کند‪.‬‬ ‫€ €باتوجه به کاهش قیم�ت نفت و کاهش‬ ‫ص�ادرات ک�ه در نهای�ت منجر ب�ه کاهش‬ ‫درامدهای نفتی شد‪ ،‬دولت چه راهی برای‬ ‫تامین درامد داشت؟‬ ‫نخست اینکه دولت فقط از فروش نفت خام به‬ ‫درامد نمی رسید‪ .‬از سوی دیگر باتوجه به اینکه‬ ‫درامد حاص��ل از فروش نفت در حقیقت درامد‬ ‫ارزی است‪ ،‬اگر بخواهد خرج شود باید مثال برای‬ ‫واردات صرف شود‪ .‬در این صورت عواید گمرکی‬ ‫واردات نیز که غیرمس��تقیم وابسته به نفت خام‬ ‫می شود‪ ،‬باید بر مبالغ قبلی افزوده شود‪ .‬این دو‬ ‫منبع درامدی هر دو در ش��رایط کنونی گرفتار‬ ‫مضیقه شده است‪ .‬پس در ساختار بودجه باید به‬ ‫فکر درامدهای دیگر بود‪ .‬منابع درامدهای دیگر‬ ‫نیز به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬فروش اموال دولتی که با س��وءمدیریت در‬ ‫بازار سهام بعد از یک نقطه اوج به سمت حضیض‬ ‫سوق پیدا کرد و خیلی از سرمایه گذاران خرد را‬ ‫به ورطه نابودی کشاند و به کاهش اعتبار دولت‬ ‫انجامی��د‪ .‬البته به نظر اینجانب اس��تفاده از بازار‬ ‫س��هام راه حل خوبی است؛ به شرط مراعات تمام‬ ‫ش��رایط فنی ورود به بورس و به شرط نظارت بر‬ ‫عملکرد ان بازار تا دچار انحراف نش��ود و مردم‬ ‫را مایوس نکند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬راه ح��ل بعدی صادرات کاالهای تولیدی و‬ ‫غیر نفت خام اس��ت‪ .‬محصوالت میانی و نهایی‬ ‫پتروش��یمی از ای��ن قبیل اس��ت‪ .‬البته صادرات‬ ‫محصوالتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم‬ ‫از یارانه های اش��کار و پنهان اس��تفاده می کنند‬ ‫باید با مجوز خاص و حس��اب دقیق انجام شود؛‬ ‫درغیر این صورت اختص��اص یارانه به کاالهای‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬مفه��وم یاران��ه دادن به مش��تریان‬ ‫خارج��ی محص��والت ایران��ی پی��دا می کن��د و‬ ‫متاس��فانه اغلب قاچاق های صادراتی مش��مول‬ ‫این حالت می شوند‪ ،‬مانند قاچاق عظیم سوخت‬ ‫که در ح��ال حاضر ن��رخ ان ارزان ترین در دنیا‬ ‫اس��ت‪ .‬البته امکان اصالح این روند به نحوی که‬ ‫به کاهش یارانه ایرانیان نینجامد وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫سوءس��ابقه دولت در این بخش مانع اصالح این‬ ‫روند می شود‪.‬‬ ‫ای��ن از همان مواردی اس��ت که پیش از این‬ ‫نیز بس��یار درباره ان صحبت ش��ده و اجرای ان‬ ‫س��هل و ممتنع است؛ یعنی متاسفانه بعید است‬ ‫اصالح این روند کار این دولت باشد و در نتیجه‬ ‫دربرگیرنده خسارت بس��یار بزرگی خواهد بود‪.‬‬ ‫بس��یاری از همس��ایگان ما از محل این سوخت‬ ‫و قیر ارزان امرار معاش می کنند! به نظر اینجانب‬ ‫این اصالح ضروری اس��ت و باید دولت به ان تن‬ ‫دهد‪ .‬براساس امار س��االنه رقم بزرگی بنزین از‬ ‫ایران قاچاق می شود که اگر گازوئیل و قیر را هم‬ ‫به ان بیفزاییم رقم عمده ای را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن ارقام در حقیقت یاران��ه ما به قاچاقچیان و‬ ‫همسایگان مان است!!‬ ‫‪ -۳‬حذف بخش��ودگی های مالیاتی‪ .‬ش��اید ان‬ ‫بخشودگی ها در دورانی که درامد اصلی بودجه‬ ‫از منابع و عواید فروش نفت خام تامین می شد‪،‬‬ ‫توجیه پی��دا می کرد‪ ،‬اما ام��روز در حکم نوعی‬ ‫ویژه خواری است‪.‬‬ ‫بن��ده معتقدم م��ا هیچ گاه از نبود ش��فافیت‬ ‫مالیات��ی در س��طح حس��اب های میهن��ی خیر‬ ‫نمی بینی��م‪ .‬هم��ه بنگاه ها و نهاده��ا باید غیر از‬ ‫مالیات تکلیفی‪ ،‬با حساب و کتاب روشن مالیات‬ ‫عملکردش��ان را پرداخت کنن��د و اگر برخی از‬ ‫هزینه ه��ای انها عمومی و طبق قانون قابل قبول‬ ‫باش��د‪ ،‬همان مبالغ به ان بنگاه ی��ا نهاد عودت‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫به این ترتیب هم حس��اب ها روش��ن می شود‬ ‫و ه��م یارانه ها در این بخ��ش‪ ،‬از برنامه پیروی‬ ‫بخش هزین��ه ای بودجه نیز نیاز و گنجایش اصالح س��اختار را‬ ‫دارد‪ .‬حتی اصالح ساختار در این بخش اگر پراهمیت تر از بخش‬ ‫درامدی بودجه نباشد‪ ،‬به طور قطع کم اهمیت تر هم نیست‪.‬‬ ‫در کل بای��د ب��ه ای��ن نکت��ه توجه کرد ک��ه کمتر اف��رادی در‬ ‫هزینه ک��رد بیت المال همانگونه دقت به خ��رج می دهند که در‬ ‫هزینه کرد از اموال شخصی خود‬ ‫خواهدک��رد‪ ،‬ن��ه از منویات خ��اص رئیس فالن‬ ‫بنگاه یا نهاد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬محاس��به دقی��ق مالی��ات صاحب��ان‬ ‫کس��ب وکارهایی که درامدشان ش��فاف نیست‬ ‫مانن��د برخ��ی از وکالی دادگس��تری و برخ��ی‬ ‫پزش��کان که حتی از نص��ب کارتخوان در مطب‬ ‫خود ابا می کنند!‬ ‫‪ -۵‬تعیی��ن پایه ه��ای مالیات��ی مغفول مانده؛‬ ‫مانند مالیات بر بسیاری از فعالیت های اقتصادی‬ ‫نظیر نقل وانتقال ه��ا و خرید وفروش ارز و طال و‬ ‫سودهای کالن سپرده های هنگفت بانکی‪.‬‬ ‫‪ -۶‬توج��ه ویژه به درامدهای حاصل از کار در‬ ‫بازار غیررس��می و پنهان ک��ه در ان معامالت‪،‬‬ ‫صورتحس��ابی ردوبدل نمی ش��ود؛ بنابراین فرار‬ ‫مالیاتی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬مالی��ات بر خدماتی که به صورت دورکاری‬ ‫ی��ا در فضای مج��ازی ارائه می ش��ود؛ همچون‬ ‫تراکنش های بانکی به ویژه در معامالت کالن‪.‬‬ ‫‪ -۸‬جلوگیری از چاپ و صدور اوراق قرضه که‬ ‫نوعی بدهکار کردن ایندگان اس��ت و متاسفانه‬ ‫برخی دستگاه های عمومی غیردولتی نیز‪ ،‬نظیر‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬به صورت غیرقانونی مبادرت به‬ ‫چاپ اوراق هولوگرامدار کردند و الحمدهلل اخیرا‬ ‫تا حدودی از ادامه این انحراف جلوگیری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۹‬به دنب��ال تحقق نیافت��ن برخی از درامدها‬ ‫همه ساله دولت با کسری بودجه مواجه می شود‬ ‫ک��ه تامی��ن ان از راه ه��ای تورم زا و ب��ا افزایش‬ ‫نقدینگی صورت می گیرد‪ .‬این عملکرد به ارزش‬ ‫پول ملی و کل اقتصاد کشور صدمه جبران ناپذیر‬ ‫می زند و باید از ادامه این روند ممانعت شود‪.‬‬ ‫به این فهرس��ت می توان موارد دیگری اضافه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اما در مجموع توجیه عمومی مالیات ها بر این‬ ‫نکته استوار اس��ت که دولت برای فراهم اوردن‬ ‫امکان��ات‪ ،‬قابلیت ها و زیرس��اخت های خدمات‬ ‫عمومی‪ ،‬هزینه کرده و ان هزینه را بهره برداران‬ ‫از ان خدمات بدون اس��تثنا باید تادیه کنند؛ در‬ ‫غی��ر این صورت نوعی تبعیض و ویژه خواری رخ‬ ‫می ده��د که در نهایت به ضرر همه اس��ت‪ .‬این‬ ‫موارد نمونه ای از اصالحات اساسی ساختاری در‬ ‫بخش درامدهاست‪.‬‬ ‫€ €ایا در بخش هزینه ای بودجه نیز اصالح‬ ‫ساختار میسر است؟‬ ‫بله؛ بخش هزینه ای بودجه نیز نیاز و گنجایش‬ ‫اصالح س��اختار را دارد‪ .‬حتی اصالح ساختار در‬ ‫ای��ن بخش اگ��ر پراهمیت ت��ر از بخش درامدی‬ ‫بودجه نباش��د‪ ،‬به ط��ور قط��ع کم اهمیت تر هم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در کل باید به ای��ن نکته توجه کرد که کمتر‬ ‫افرادی در هزینه ک��رد بیت المال همانگونه دقت‬ ‫به خ��رج می دهند ک��ه در هزینه ک��رد از اموال‬ ‫شخصی خود‪.‬‬ ‫دقت های حض��رت علی علیه الس�لام درباره‬ ‫نحوه هزینه ک��ردن بیت المال برای ما موضوعی‬ ‫ارمان��ی ش��ده‪ ،‬درحالی که باید روی��ه جاری ما‬ ‫باش��د‪ .‬در اینجا به طور مختصر به مواردی اشاره‬ ‫می کنم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬برخ��ی از سیاس��ت ها ‪-‬البته اگر درس��ت‬ ‫اجرا ش��ود‪ -‬مانند سیاست های اصل ‪ ۴۴‬به طور‬ ‫ذاتی می تواند کم��ک خوبی به افزایش دقت در‬ ‫هزینه ها کند‪ .‬اینکه به جای اجرای سیاست های‬ ‫اص��ل ‪ ،۴۴‬بنگاه های خصولت��ی به وجود امد یا‬ ‫حت��ی دولت ش��رکت هایی را از این جیب به ان‬ ‫جیب کرد‪ ،‬ناش��ی از حیف و میلی اس��ت که در‬ ‫بنگاه های دولتی صورت می گرفته و می گیرد!‬ ‫‪ -۲‬هزینه ها و ماموریت های زائد و تش��ریفاتی‬ ‫که بر بیت المال سنگینی می کند و سرمنشا ان‪،‬‬ ‫رفتار مدیرانی اس��ت که متاس��فانه ریخت وپاش‬ ‫انه��ا ت��ا پایین ترین رده س��ازمان نیز س��رایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬هزینه ه��ای نگه��داری غیراصولی از اموال‬ ‫عمومی ک��ه در هنگام تعمیر ی��ا تعویض تا ‪۱۰‬‬ ‫برابر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬هزینه های بهره برداری غلط و نامناس��ب‬ ‫به دلیل نبود دانش الزم یا سوءنیت بهره برداران‬ ‫یا نبود حس دلسوزی انها‪.‬‬ ‫‪ -5‬اس��راف در هزینه ها که به ویژه با فراموش‬ ‫ش��دن فلسفه قناعت در بخش��ی از ادارات غوغا‬ ‫می کن��د‪ .‬در برخی از س��ازمان ها ‪ ۴‬هزینه قبلی‬ ‫تا حدود ‪ ۵۰‬درصد هزینه های جاری را تشکیل‬ ‫می دهن��د‪ .‬یارانه ه��ای غیرهدفمند ریش��ه مهم‬ ‫بس��یاری از این قبیل هزینه هاست و محاسبات‬ ‫س��ازمان بهینه س��ازی مصرف سوخت در بخش‬ ‫ان��رژی گویای ابعاد گس��ترده ضرری اس��ت که‬ ‫متوجه بیت المال می ش��ود؛ چه در تش��کیالت‬ ‫دولت و چه نزد مردم‪.‬‬ ‫€ €ایا نوع تصمیم گیری های سیاسی نیز بر‬ ‫این هزینه ها موثر است؟‬ ‫به طور قطع! بگذارید به چند مثال اشاره کنم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بس��یاری از نماین��دگان محت��رم مجلس‪،‬‬ ‫براس��اس بومی گرایی‪ ،‬دول��ت را وادار به کلنگ ‬ ‫زدن طرح هایی می کنند ک��ه در اقتصاد میهنی‬ ‫موجه نیس��تند و چون دولت امکان پشتیبانی از‬ ‫ان طرح ها و اتمام انها را ندارد‪ ،‬خسارت زیادی‬ ‫به تاسیس��ات نیمه تم��ام رهاش��ده وارد می اید‬ ‫ک��ه رق��م ان در حس��اب های میهن��ی هنگفت‬ ‫است‪.‬‬ ‫هزاران طرح نیمه تمام بر اثر ان رویه و س��نت‬ ‫غلط در گوش��ه و کنار کشور معطل مانده و خیر‬ ‫ان به مردم منطقه نرس��یده اما ضرر ان نصیب‬ ‫میهن اسالمی ما شده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬از اختیارات واگذارش��ده به استان ها که به‬ ‫ضرر اختیارات وزرا انجام ش��ده‪ ،‬درست استفاده‬ ‫نش��ده و در این میان ناگهان سازمان برنامه که‬ ‫دس��تگاه ستادی و ناظر اس��ت وارد اجرا شده و‬ ‫دس��ت به کلنگ زنی و اتمام طرح های نیمه تمام‬ ‫زده که ش��اهدی بر بروز نوعی انحراف مدیریتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ابقا باید وزیر پاسخگو می بود‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که االن رئیس سازمان برنامه و بودجه هم‬ ‫مبادرت به اجرای طرح می کند اما پاس��خگوی‬ ‫عملکرد هم نیست‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در حسابداری بیت المال گاهی بی دقتی یا‬ ‫کم دقتی صورت می گیرد و گ��زارش کار دیوان‬ ‫محاس��بات در زمینه تفریغ بودجه که باید برای‬ ‫تدوین بودجه سال بعد از ان استفاده شود‪ ،‬بعد‬ ‫از تصویب بودجه به اطالع نمایندگان می رس��د!‬ ‫اینها یعن��ی نقض غرض در حس��ابداری ملی و‬ ‫نظارت بر هزینه کرد بیت المال‪.‬‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ربیع اال ول‪1442‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1655‬‬ ‫پیاپی ‪2973‬‬ ‫تفاهمنامه بازسازی ‪۵‬هزار اتوبوس فرسوده در ‪ ۶‬استان و ‪ ۶۸‬شهر کشور‬ ‫بین س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬صندوق کارافرینی امید و ش��هرداری های‬ ‫اهواز‪ ،‬مشهد‪ ،‬قم‪ ،‬تبریز‪ ،‬کرمانشاه و کرج امضا شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬معاون امور اقتص��ادی و هماهنگ��ی برنامه و بودجه‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه در مراس��م امضای ای��ن تفاهمنامه گفت‪ :‬پیش‬ ‫از ای��ن مقدم��ات بازس��ازی ‪ ۱۰۰۰‬اتوبوس در ته��ران و ‪ ۸۰۰‬اتوبوس در‬ ‫اصفهان انجام ش��ده بود‪ .‬س��یدحمید پورمحمدی افزود‪ :‬هدف از امضای‬ ‫موج ترس‬ ‫در تاالر شیشه ای‬ ‫این تفاهمنامه کمک به کاهش الودگی های زیست محیطی‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫در سوخت‪ ،‬ارتقای ایمنی در حمل ونقل‪ ،‬ضرورت بهبود ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی در شرایط شیوع بیماری کرونا و افزایش اشتغال است‪ .‬وی درباره‬ ‫ش��یوه اجرایی تفاهمنامه اضافه کرد‪ :‬بعد از امضای این تفاهمنامه‪ ،‬منابع‬ ‫در اختی��ار صندوق کارافرینی امید ق��رار می گیرد و این صندوق موظف‬ ‫است ‪ ۲‬برابر این مبلغ را به شکل قرض الحسنه و با نرخ ‪ ۴‬درصد ارائه کند‪.‬‬ ‫معاون امور اقتصادی س��ازمان برنامه و بودجه توضیح داد‪ :‬شهرداری های‬ ‫طرف تفاهمنامه به عنوان رابط در اعطای تس��هیالت برای خرید اتوبوس‬ ‫به متقاضیان محس��وب می شوند‪ .‬پورمحمدی درباره ساختار تامین مالی‬ ‫این تفاهمنامه گفت‪ ۲۲۴ :‬میلیون تومان تسهیالت ‪ ۵‬ساله با نرخ ‪ ۴‬درصد‬ ‫در نظر گرفته شده که یک سوم این مبلغ از سوی سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور در قالب وجوه اداره شده تامین خواهد شد و باقی منابع نیز از محل‬ ‫اورده متقاضی و کمک بالعوض و تسهیالت شهرداری های کشور حداقل‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫واکنش کمیسیون صنایع و معادن مجلس به درخواست انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫واردات خودرو به شرط صادرات‬ ‫اول تیر ‪ ۱۳۹۷‬بنا بر دستور محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واردات خودرو‬ ‫ممنوع شد‪ .‬توقف واردات خودرو با اعمال تحریم صنعت خودرو در همان سال‪ ،‬افت تیراژ شدید تولید‬ ‫را به دنبال داشت‪ .‬در ادامه‪ ،‬این امر خودرو را به کاالی سرمایه ای تبدیل کرد‪ .‬بنابراین کاهش عرضه و‬ ‫کمبود خودرو نسبت به حجم تقاضا‪ ،‬ارزش محصول را به شکل حبابی افزایش داد‪ .‬درحالی که برخی‬ ‫کارشناسان و فعال بازار خودرو نسبت به ممنوعیت واردات انتقادهایی دارند بعضی هم ان را اقدامی‬ ‫درست در شرایطی که کشور دچار کمبود ارز است‪ ،‬می دانند‪ .‬درباره گرانی خودرو بخشی مربوط به‬ ‫نرخ ارز بوده و بخشی هم مربوط به باالنس نبودن عرضه و تقاضاست‪ .‬در این باره برخی از فعاالن بازار‬ ‫عنوان می کنند برای پاسخ به نیاز بازار و باالنس عرضه و تقاضا و نیز شکست انحصار و ایجاد رقابت‬ ‫باید واردات خودرو انجام ش�ود‪ .‬اما برای حل معضل کمبود ارز می توان از راهکارهای دیگر از جمله‬ ‫واردات خودروهای دس�ت دوم اس�تفاده کرد؛ خودروهای کارکرده ای که کمتر از ‪ ۵‬سال عمر دارند و‬ ‫از کیفیت مناس�بی برخوردار هس�تند‪ .‬واردات خودرو همچنان موافقان و مخالفانی دارد که در بدنه‬ ‫دولت سبب شده هنوز تصمیم مقتضی برای انها گرفته نشود‪.‬‬ ‫ارای مخالف و موافق واردات‬ ‫علی خاکساری رفسنجانی‪ ،‬اقتصاددان‬ ‫به گزارش‬ ‫و فربد زاوه از کارشناس��ان صنعت خ��ودرو از جمله موافقان‬ ‫واردات خودرو هس��تند‪ .‬در این باره خاکساری رفس��نجانی‬ ‫معتقد اس��ت ت��ا زمانی که در صنعت خ��ودرو انحصار حاکم‬ ‫اس��ت‪ ،‬نمی توان برای ب��ازار ان منتظر اتف��اق مثبتی بود‪ .‬با‬ ‫شکس��ته ش��دن انحصار و رقابتی ش��دن بازار‪ ،‬خودروهای‬ ‫باکیفیت و باقیمت مناسب وارد بازار می شود‪ .‬هر زمان افراد‬ ‫بتوانن��د با هزینه ای معادل ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ماه حقوق خود یک خودرو‬ ‫با اس��تاندارد روز جهانی خریداری کنند‪ ،‬می توان گفت بازار‬ ‫خودرو اصالح ش��ده اس��ت‪ .‬زاوه هم معتقد اس��ت از وظایف‬ ‫ش��ورای رقابت برخورد با برخی رفتارهای انحصاری اس��ت‪.‬‬ ‫این ش��ورا باید مان��ع ممنوعیت واردات می ش��د و با انحصار‬ ‫مقابل��ه می کرد اما ش��ورای رقاب��ت اجازه داد فضا بس��ته و‬ ‫بسته تر شود‪ .‬برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی دهم‬ ‫پیش��نهاد واردات برای تنظیم بازار را داده بودند و در این باره‬ ‫با توجه به موضوع کیفیت و هزینه عنوان شده بود که به‪‎‬دلیل‬ ‫کمبود ارز می توان خودروهای دس��ت دوم با گذشت ‪ ۵‬سال‬ ‫از س��ال س��اخت وارد کرد‪ .‬عبداهلل رضیان یک��ی از اعضای‬ ‫پیش��ین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت��ه بود اگر می خواهیم ب��ازار ارام بگیرد‪ ،‬باید واردات ازاد‬ ‫و ب��ازار از حالت انحصار خارج ش��ود‪ .‬با واردات بازار اش��باع‬ ‫شده و کیفیت تولیدات داخلی ارتقا پیدا می کند‪ .‬این مسئله‬ ‫ن زمینه کاهش می دهد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫دغدغه مردم را در ای�� ‬ ‫در ادامه می توان با نظارت درست‪ ،‬واردات خودرو را مدیریت‬ ‫ک��رد‪ .‬س��عید موتمنی‪ ،‬رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو نیز برای ساماندهی بازار در کنار عرضه‪،‬‬ ‫واردات خودروهای کارکرده را پیشنهاد کرده بود‪ .‬وی معتقد‬ ‫اس��ت اگر می خواهیم التهاب ب��ازار فروکش کند‪ ،‬باید اجازه‬ ‫دهیم خودروهای کارکرده وارد کش��ور شود‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫م��ردم در بازار خودروهای زیر ‪۱۰‬ه��زار دالری حق انتخاب‬ ‫خواهن��د داش��ت‪ .‬این موض��وع زمان جن��گ تحمیلی هم‬ ‫تجرب��ه ش��د و در س��ال های ‪ ۱۳۶۳‬و ‪ ۱۳۶۴‬خودروه��ای‬ ‫کارکرده وارد کش��ور ش��د‪ .‬این یک رویکرد مرسوم در سایر‬ ‫کش��ورهای جهان اس��ت‪ .‬با این روش می توان بازار خودرو‬ ‫را تنظیم کرد‪ .‬البته باید خودروهایی وارد ش��ود که به لحاظ‬ ‫نرخ بیشتر مردم قدرت خرید انها را داشته باشند‪ .‬اما فرشاد‬ ‫مومنی‪ ،‬اقتصاددان و سیدمحمد بحرینیان‪ ،‬پژوهشگر حوزه‬ ‫صنع��ت با واردات خودرو مخالف هس��تند و این گونه عنوان‬ ‫می کنند که نخس��ت باید با حمای��ت واقعی‪ ،‬صنعت داخلی‬ ‫ق��وی و پ��س از ان واردات خودرو ازاد ش��ود‪ .‬همان گونه که‬ ‫س��ایر کش��ورها هم نخس��ت توان رقابت را در صنایع خود‬ ‫ایجاد کردن��د‪ ،‬در ادامه تعرفه ها را کاه��ش داده و در نهایت‬ ‫واردات خ��ودرو را ازاد کردند‪ .‬مومنی درباره تولید می گوید‬ ‫ک��ه راه نجات ایران از تولید صنعتی مدرن می‪‎‬گذرد‪ .‬از جنبه‬ ‫روش‪‎‬ش��ناختی هیچ کشوری نمی‪‎‬تواند به‪‎‬توسعه دست پیدا‬ ‫کند‪ ،‬مگر اینکه نخس��ت به‪‎‬لحاظ معرفت��ی بتواند مهم ترین‬ ‫دوره‪‎‬ه��ای باط��ل بازتولیدکنن��ده توس��عه‪‎‬نیافتگی خود را‬ ‫شناس��ایی کند‪ .‬اگر این مس��ائل را خوب درک کنیم متوجه‬ ‫می‪‎‬ش��ویم چرا تحریم‪‎‬کنندگان به‪‎‬صراحت می‪‎‬گویند‪ ،‬بنیه‬ ‫صنعتی ایران را بزنید تا کمرش��ان شکسته شود‪ .‬هر زمان در‬ ‫ایران دس��تاوردی از نظر ذخیره دانش ضمنی و ظرفیت‪‎‬های‬ ‫س��ازمانی در تولید خ��ودرو به‪‎‬وجود ام��ده‪ ،‬واردات خودرو‬ ‫به‪‎‬ش��کل نامتعارف افزایش پیدا کرده و مجوزهای جدیدی‬ ‫ب��رای راه‪‎‬ان��دازی واحد جدید صادر ش��ده که ریش��ه رانتی‬ ‫داشته و توجیه توسعه‪‎‬ای نداشته است؛ به‪‎‬طوری‪‎‬که در زمان‬ ‫تحریم با بی‪‎‬س��ابقه‪‎‬ترین جه��ش در واردات خودرو با تمرکز‬ ‫س روبه‪‎‬رو می‪‎‬ش��دیم‪ .‬بحرینیان نیز در‬ ‫روی خودروهای لوک ‪‎‬‬ ‫این باره به گالیه می گوید که مدیران بس��یاری می‪‎‬خواستند‬ ‫به عمق س��اخت داخل بپردازند‪ ،‬اما موانع تولید نگذاشتند‪.‬‬ ‫پهل��وی دوم س��ال ‪ ۱۳۵۳‬می‪‎‬خواس��ت مدیری��ت جهان را‬ ‫داش��ته باشد اما فقط ش��اهد واردات از جمله خودرو بودیم‪.‬‬ ‫چند بار یک خطا باید تکرار ش��ود‪ .‬عیس��ی کالنتری‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی حفاظت محیط زیست‬ ‫نیز با واردات خ��ودرو کارکرده مخالف بوده و عنوان می کند‬ ‫که این خودروها همان اس��قاطی های اروپایی است که کنار‬ ‫گذاشته می ش��وند‪ .‬همچنین ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو‬ ‫کش��ور که از مخالف��ان واردات خودرو حت��ی صفر کیلومتر‬ ‫در دوره تحریم اس��ت‪ ،‬عنوان می کن��د‪ ،‬چرا باید درحالی که‬ ‫کشوری مانند کره جنوبی از فروش مواد اولیه مورد نیاز تولید‬ ‫صنعت خودرو و نیز قطعات منفصله مورد نیاز سازنده ایرانی‬ ‫خودداری می کند از همین کشور خودرو کامل وارد کنیم؟‬ ‫واردات سود دالل ها را بیشتر می کند‬ ‫علی موس��وی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درب��اره نظر کمیس��یون ب��رای واردات‬ ‫خودروهای کارکرده به‬ ‫گفت‪ :‬در شرایطی که کشور‬ ‫دچار کمبود ارز است‪ ،‬واردات منجر به نابودی صنعت داخل‬ ‫خواهد شد‪ .‬او افزود‪ :‬مس��ئله واردات خودروهای هیبریدی‬ ‫مطرح می شود اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی معتقد اس��ت وقتی فناوری این خودروها در کشور‬ ‫وجود دارد و ش��رکت های دانش بنی��ان می توانند به کمک‬ ‫خودروس��ازان بیایند‪ ،‬چ��را باید مبادرت ب��ه واردات حتی‬ ‫خودروه��ای هیبریدی کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬واردات خودرو چه‬ ‫صفر کیلومتر و چه دس��ت دوم‪ ،‬یک مسکن است که به طور‬ ‫موقت درد بازار خودرو را درمان می کند اما راه حل اساس��ی‬ ‫نیس��ت‪ .‬بهترین راهکار حمایت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫و بومی س��ازی این خودروه��ا در داخل اس��ت‪.‬این نماینده‬ ‫مجلس یازدهم تصریح کرد‪ :‬تولید انبوه این نوع خودروها نیاز‬ ‫بازار را پاس��خ داده و ساماندهی مورد انتظار را به بازار خودرو‬ ‫برمی گرداند اما به ش��رط اینکه برنامه های مدونی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬موس��وی در ادامه با بیان اینکه هر زمان کاالیی در‬ ‫بازار گران می ش��ود‪ ،‬ساده ترین راهکار را در پیش می گیریم‬ ‫و مبادرت به واردات می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬واردات راهکار مناسب‬ ‫نیس��ت و این رویه در سال های گذش��ته اسیب بسیاری به‬ ‫تولید داخ��ل وارد کرد و وضعیت امروز را رقم زد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه خودرو به کاالی سرمایه ای تبدیل شده‪ ،‬هر‬ ‫قدر هم واردات انجام شود منجربه ساماندهی بازار نمی شود‪،‬‬ ‫چون تقاضاها واقعی نیس��ت و فقط منجربه س��ود بیش��تر‬ ‫دالل ها می شود‪ .‬موسوی درباره ضرورت باالنس بودن عرضه‬ ‫و تقاضا در بازار هم گفت‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬میلیون ها خانه خالی‬ ‫در کش��ور وجود دارد اما همچنان قیمت ان باالس��ت‪ ،‬چون‬ ‫تبدیل به کاالی س��رمایه ای ش��ده اس��ت‪ .‬مردم برای حفظ‬ ‫ارزش پ��ول خود انها را خریداری می کنند نه براس��اس نیاز‬ ‫واقع��ی و مص��رف‪ .‬بنابرای��ن هرچه خودرو وارد ش��ود امار‬ ‫خودروهای دپو را بیش��تر می کند‪ .‬موسوی در ادامه سخنان‬ ‫خود عن��وان کرد‪ :‬ما می توانیم در مقاب��ل صادرات خودرو و‬ ‫قطعات ان به ش��کل تهاتری خودرو وارد کنیم که پذیرفتنی‬ ‫است‪ .‬این عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به اینکه‬ ‫خودروه��ای قدیمی تولید داخل ایا بازار جهانی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫می توانیم روی صادرات قطعات متمرکز شویم‪ ،‬قطعاتی که‬ ‫از فناوری خوبی برخوردارند و می توانند بازار داش��ته باشند‪.‬‬ ‫موسوی با بیان اینکه باید برنامه های زیربنایی و زیرساختی‬ ‫در حوزه بازار خودرو داش��ته باشیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در شان ملت‬ ‫ایران نیست که خودروهای کارکرده خارجی استفاده کنند‪.‬‬ ‫نبای��د برای نیاز کاذب موجود در ب��ازار خودرو‪ ،‬ارز مورد نیاز‬ ‫تولید را برای کاالهای دست دوم مانند خودرو استفاده کرد‪.‬‬ ‫این اقدام در شرایط فعلی معقول نیست‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عیسی کالنتری‬ ‫علی خاکساری رفسنجانی‬ ‫سیدمحمد بحرینیان‬ ‫فرشاد مومنی‬ ‫عبداله رضیان‬ ‫روح اله ایزدخواه‬ ‫علی موسوی‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫واردات ضرورت کسب وکار است‬ ‫ایندرحالیاستکهمهدیدادفر‪،‬دبیرانجمنواردکنندگان‬ ‫خودرو معتقد است واردات ضرورت هر کسب وکاری است‪ .‬وی‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬ما در حوزه خدمات دهی خودروهای نو و صفر‬ ‫کیلومتر در بحث گارانتی و وارانتی که شرکت های نمایندگی‬ ‫برعهده دارند با مش��کالت عدیده ای روبه رو هستیم و نهادها و‬ ‫مدیران ذی ربط اماواگرهای بس��یاری وارد می کنند‪ .‬حال قرار‬ ‫است خودرویی وارد کنیم که مثال ‪ ۵‬هزار کیلومتر تردد داشته‬ ‫است‪ ،‬به طور قطع گرفتاری ها در این باره بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر وقت��ی واردات را منوط به صادرات‬ ‫خودرو می کنیم در عمل برنامه ای نش��دنی است‪ .‬این مسئول‬ ‫صنف��ی عنوان کرد‪ :‬خواس��ته و تاکید انجم��ن واردکنندگان‬ ‫خودرو این اس��ت که واردات بخش��ی از فرایند کسب وکار هر‬ ‫کشوری بوده و هر مدیری وقتی بخواهد بازار و قیمت محصولی‬ ‫را کنترل و مدیریت کند باید به عنوان بخش��ی از فعالیت های‬ ‫ضروری ب��ه ان(واردات) نگاه کن��د‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬هر فردی‬ ‫عن��وان کند‪ ،‬می توان بازار را با تولی��د و بدون واردات مدیریت‬ ‫کرد مزاح می کند‪ ،‬چون ش��دنی نبوده و واردات اصل اساس��ی‬ ‫اقتصاد به ش��مار می رود‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در‬ ‫ادامه با گالیه گف��ت‪ :‬انجمن واردکنندگان خودرو تمام تالش‬ ‫خود را به کار گرفت تا مش��کالت در این ح��وزه را رفع کند اما‬ ‫همراهی و همکاری الزم نش��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬گفته ش��د ارز‬ ‫کافی موجود نیس��ت؛ انجمن پیشنهاد داد بدون تخصیص ارز‬ ‫در داخل‪ ،‬واردکنندگان با کمک س��رمایه مالی ایرانیان خارج‬ ‫از کشور مشکل را حل خواهند کرد‪ .‬به این ترتیب که این افراد‬ ‫با مراجعه به س��فارت ایران در کش��ور مبدا و اعالم س��رمایه و‬ ‫ارز موجودش��ان و تایی��د س��فیر از موجود ارزی حس��اب این‬ ‫اف��راد و اعالم به وزارتخانه های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز‬ ‫اقتصاد و امور دارایی واردات انجام ش��ود‪ .‬دادفر درباره ‪ ۹‬طرح‬ ‫پیش��نهادی انجمن گفت‪ :‬نخس��ت‪ ،‬اجازه از سرگیری واردات‬ ‫خودرو با اس��تفاده از س��رمای ه ایرانیان خارج از کشور(تبدیل‬ ‫تهدید به فرصت) تمام مس��ئولیت های اجرایی اعم از رایزنی‪،‬‬ ‫معرفی حس��اب و وجوه به سفارت جمهوری اسالمی در کشور‬ ‫مبدا را واردکنندگان انجام خواهند داد‪ .‬دوم‪ ،‬اجازه از سرگیری‬ ‫واردات خودرو با استفاده از سرمایه های شرکت های نمایندگی‬ ‫و مالکان کس��ب وکار حوز ه تج��ارت خ��ودرو(ورود دارایی ها‬ ‫به وس��یله خودرو به کش��ور) داده شود‪ .‬پیش��نهاد سوم‪ ،‬اجازه‬ ‫ازس��رگیری واردات خودرو با اس��تفاده از اعتبار یک تا دو ساله‬ ‫شرکت های تولیدکننده اصلی به نمایندگان شان بدون خروج‬ ‫هرگونه ارز یا ریال از کشور حداقل در شرایط فعلی داده شود‪.‬‬ ‫وی درباره پیش��نهاد چهارم انجم��ن واردکنندگان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اجازه از س��رگیری واردات خودروهای هیبرید فقط برای‬ ‫جایگزینی و بکارگیری در حمل ونقل عمومی داده ش��ود‪ .‬این‬ ‫مهم منجر به نوس��ازی ناوگان حمل ونق��ل عمومی و حداقل‬ ‫کاه��ش مصرف س��وخت به میزان ‪۴۰‬درصد ب��رای این نوع از‬ ‫خودروها با ارتقای سطح ایمنی و اسایش رانندگان خودروهای‬ ‫عمومیخواهدشد‪.‬پنجم‪،‬وارداتخودروفقطبرایخودروهای‬ ‫کم مصرف باشد که منجربه کاهش حداقل ‪۴۰‬درصدی مصرف‬ ‫سوخت‪ ،‬این سرمایه جایگزین ناپذیر می شود(خودروهای زیر‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬سی س��ی)‪ .‬همچنین پیشنهاد شش��م‪ ،‬واردات خودرو‬ ‫فق��ط برای واردات خودروهای ب��ا ارزش کمتر از ‪ ۱۰‬هزار یورو‬ ‫باش��د‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد‪ :‬پیش��نهاد‬ ‫دیگر انجمن اجازه از س��رگیری واردات خودرو با اس��تفاده از‬ ‫بخش��ی از منابع ارزی بلوکه ش��ده حاصل از فروش نفت انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین واردات خودرو با س��همیه بندی خودروهای‬ ‫وارداتی بی��ن فعاالن حوزه و تخصیص حجم معینی از واردات‬ ‫به هر یک از فعاالن با هدف حفظ کس��ب وکار این فعاالن باشد‪.‬‬ ‫پیش��نهاد اخر هم اجازه از سرگیری واردات خودرو به ازا انجام‬ ‫صادرات کاال از س��وی واردکنندگان خودرو با کارت بازرگانی‬ ‫داده ش��ود‪ .‬دادفر درباره مخالفت برخی ب��رای واردات خودرو‬ ‫کارکرده عن��وان کرد‪ :‬درحالی که بخش خصوصی می تواند در‬ ‫این ح��وزه کمک کند و برای واردات خودروهای دس��ت دوم‬ ‫می توان راه های دسترسی به خودروهای ارزان قیمت تر از نرخ‬ ‫فعل��ی این محص��ول در بازار داخل را تبیین ک��رد اما باید دید‬ ‫بسترش از س��وی مدیران مربوط فراهم می شود یا خیر‪ .‬گفته‬ ‫می ش��ود اگر ای��ن مبلغ ارزی را ایرانی��ان می خواهند در قالب‬ ‫خودرو وارد کشور کنند چرا همان سرمایه را برای واردات دارو‬ ‫هزینه نمی کنند؟ پاس��خ این پرسش روشن است «هر کس را‬ ‫بهر کاری س��اختند» انجمن برای حل مش��کالت کسب وکار‬ ‫خودش چاره اندیش��ی کرده است و هر صنفی هم باید به دنبال‬ ‫راهکارهای کس��ب وکار خودش باش��د‪ .‬اینکه یک مسئله را به‬ ‫مس��ئله دیگر گره بزنیم کار پیش نمی رود و نشان می دهد در‬ ‫واقع قرار نیست کاری انجام شود‪.‬‬ ‫واردات راهکار‬ ‫مناسب نیست‬ ‫و این رویه‬ ‫در سال های‬ ‫گذشته اسیب‬ ‫بسیاری به تولید‬ ‫داخل وارد‬ ‫کرد و وضعیت‬ ‫امروز را رقم زد‬ ‫همچنین روح اله ایزدخواه‪ ،‬مس��ئول کارگ��روه خودرو در‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی که طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو جدید را ارائه داده اس��ت‪ ،‬در پاسخ به‬ ‫این پرسش که ایا در طرح جدید درباره واردات خودرو دست‬ ‫دوم هم صحبت شده اس��ت یا خیر‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬موضوع‬ ‫ان مطرح ش��ده اما هنوز به جمع بندی نرسیده است‪ ،‬زیرا این‬ ‫مس��ئله موافقان و مخالفانی دارد که باید نظرات انها شنیده و‬ ‫در نهایت رای گیری شود‪.‬‬ ‫مس��ئول کارگروه خودرو مجلس یازدهم در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که نظر ش��ما درباره واردات خودرو دست دوم برای‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نرخ خودروهای‬ ‫واردات��ی ب��ا قیم��ت جهانی انها باش��د خوب اس��ت‪ ،‬زیرا در‬ ‫حال حاضر نرخ خوروهای خارجی در کش��ور بس��یار باالتر از‬ ‫سخن پایانی‬ ‫برخی مخالفان واردات خودرو معتقدند با واردات خودرو نه تنها بازار رقابتی نمی شود‪ ،‬بلکه بازار‪ ،‬وارداتی ها را جذاب تر می کند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل موافق��ان واردات خودرو عنوان می کنند که ممنوعیت واردات‪ ،‬صنعت خودرو کش��ور را انحصاری کرده و در ادامه هم‬ ‫مش��کالت مربوط به کیفیت محصوالت رخ می دهد درحالی که قیمت ها هم افزایش یافته اس��ت‪ .‬ب��ا وجود تمام این اراء موافق‬ ‫و مخال��ف نمی توان مش��کالت موجود در تولی��د را نادیده گرفت‪ .‬تامین مواد اولیه و قطعات م��ورد نیاز‪ ،‬تحریم و ممنوعیت های‬ ‫کشورهای دیگر در همکاری با ایران در تولید و ده ها مشکل داخلی و خارجی سبب شده خودروهای ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان به یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان و بلکه باالتر برسد‪ .‬با این همه‪ ،‬موافقان واردات خودرو بر واردات خودروهای کارکرد ه تاکید دارند‪.‬‬ ‫گامی بلند به سوی‬ ‫هم افزایی صنعت و تجارت‬ ‫در راس��تای توس��عه صادرات غیرنفتی و همس��و با‬ ‫تحقق بس��ته حمایت از اطالع رسانی‪ ،‬مشاوره‪ ،‬اموزش‬ ‫و فرهنگ س��ازی در حوزه صادرات‪ ،‬تفاهمنامه ای میان‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی و س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫منعقد و مبادله شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن تفاهمنام��ه ب��ا اه��داف‬ ‫توانمندسازی بنگاه ها‪ ،‬اتحادیه ها‪ ،‬انجمن ها و تشکل های‬ ‫تولیدی صادراتی کشور و شرکت های مدیریت صادرات‬ ‫و نیز ارتقای دانش و مهارت های الزم در حوزه صادرات‬ ‫با برگزاری دوره ها‪ ،‬کارگاه ها و س��مینارهای اموزش��ی‬ ‫به امضای طرفین رسید‪.‬‬ ‫در این جلس��ه‪ ،‬ابوالفضل کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬با معرفی توانمندی های این‬ ‫س��ازمان بیان کرد‪ :‬امیدواریم در س��ال جهش تولید دو‬ ‫س��ازمان بتوانند با هم افزایی در راس��تای اهداف وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و با دیپلماسی اقتصادی اهداف‬ ‫مورد نظ��ر را محقق کنن��د‪ .‬کیانی بختی��اری امادگی‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعت��ی را برای طراح��ی و اجرای‬ ‫دوره ه��ای مدیریت ص��ادرات و صادرات گرا و همچنین‬ ‫دوره های رایزنی خاص س��ازمان توس��عه تجارت اعالم‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود‪ :‬امادگی‬ ‫داریم با همکاری س��ازمان توس��عه تجارت‪ ،‬رتبه بندی‬ ‫ب��رای ص��ادرات و صادرکنندگان را ب��ا توجه به تجربه‬ ‫و دانش س��ازمان مدیریت صنعت��ی اجرایی کنیم‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬می توانیم با معرفی س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت برای صادرکنندگان خوشنام دوره های مدیریت‬ ‫صادرات را به طور اختصاصی برگزار کنیم‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬حمید زادب��وم‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫س کل س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫معدن و تجارت و رئی ‬ ‫ایران نیز بیان کرد‪ :‬در ش��رایط کنون��ی هرقدر بتوانیم‬ ‫سازمان توسعه تجارت را به سمت رویکردهای مدیریتی‬ ‫در ت��راز جهانی هدایت کنیم‪ ،‬موفق تر خواهیم بود و در‬ ‫این زمینه سازمان مدیریت صنعتی با توجه به تجربیات‪،‬‬ ‫توانمندی ها و دانش��ی که دارد می تواند یاریگر سازمان‬ ‫توس��عه تجارت باش��د‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬اینکه بتوانیم در‬ ‫زیرمجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با همکاری‬ ‫جدی و متقابل به اهداف تفاهمنامه دس��ت یابیم و در‬ ‫این مسیر پیش برویم‪ ،‬غنیمت است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ابراز امیدواری‬ ‫ک��رد که درباره کلینیک های مش��اوره صادراتی نیز دو‬ ‫سازمان همکاری موثری داشته باشند‪.‬‬ ‫بناب��ر این گزارش‪ ،‬طرفین ب��ا امضای این تفاهمنامه‬ ‫درباره مش��ارکت در صادراتی کردن بنگاه های تولیدی‬ ‫کشور و جهش صادراتی بنگاه های صادراتی با توجه به‬ ‫سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی درباره برون گرایی‬ ‫اقتصاد‪ ،‬همکاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫ساخت وساز‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۷۷‬طرح نیمه تمام‬ ‫واردات؛ اخرین راهکار‬ ‫قیمت جهانی انهاست‪ ،‬چراکه در این باره موضوع انحصار هم‬ ‫مطرح است؛ بنابراین اگر مطابق با قیمت جهانی باشد واردات‬ ‫انها توجیه اقتصادی دارد‪ .‬البته نه واردات هر خودرویی‪ ،‬بلکه‬ ‫خودروهایی که به لحاظ ایمنی و کیفیت مشکل س��از نباشد‪.‬‬ ‫ایزدخواه با تاکید بر اینکه واردات خودروهای کارکرده با شرط‬ ‫ط خاصی باید همراه باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته ما راهکارهای‬ ‫و شرو ‬ ‫بهتری برای س��اماندهی بازار خودرو دنبال می کنیم و از نگاه‬ ‫کارگروه خودرو در طرح س��اماندهی بازار ان‪ ،‬واردات خودرو‬ ‫دس��ت دوم راه��کار مناس��بی نیس��ت‪ .‬به هر ح��ال‪ ،‬واردات‬ ‫خودروهای دست دوم راهکار اخر کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی است و کارگروه خودرو این کمیسیون‬ ‫در حال بررسی راهکار های دیگر برای ساماندهی به وضعیت‬ ‫موجود قیمت خودروهاست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫واردات بخشی‬ ‫از فرایند‬ ‫کسب وکار هر‬ ‫کشوری بوده و‬ ‫هر مدیری باید‬ ‫به عنوان بخشی‬ ‫از فعالیت های‬ ‫ضروری به‬ ‫ان(واردات)‬ ‫نگاه کند‬ ‫مدیرعامل شهرک های صنعتی استان تهران از وجود‬ ‫‪ ۳‬ه��زار ‪ ۱۷۷‬ط��رح نیمه تمام درحال ساخت وس��از در‬ ‫شهرک های صنعتی استان تهران خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��هرک های صنعتی تهران‪،‬‬ ‫صابر پرنی��ان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هیچ تردی��دی در توانمندی‬ ‫بخش خصوصی برای اجرای طرح های نیمه تمام نیست‪،‬‬ ‫اما مشکل این است که بخش خصوصی سال های زیادی‬ ‫مورد بی مهری قرار گرفته و اعتمادش به دولت س��لب‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ته��ران از وجود ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۱۷۷‬طرح نیمه تمام درحال‬ ‫ساخت وس��ازدر شهرک های صنعتی استان تهران خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬دولت باید از بخش خصوصی حمایت کرده‬ ‫و پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمانی که نقدینگی بیش��تر از تولید کاال و‬ ‫خدمات باش��د ت��ورم و پس از ان رک��ود تورمی ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬پرنی��ان همچنین درب��اره مدیریت و هدایت‬ ‫خل��ق نقدینگی بیان کرد‪ :‬بانک مرکزی به عنوان متولی‬ ‫نظارت بر سیستم مالی و پولی کشور‪ ،‬بارها از موسسات‬ ‫غیرمجاز مالی نام برده اما پرس��ش این است که چگونه‬ ‫‪ ۲۵‬درصد نقدینگی کش��ور به وس��یله این موسس��ات‬ ‫به اصطالح غیرمجاز خلق می شود؟! مگر اینها زیرپله ای‬ ‫فعالیت می کنند که بانک مرکزی اس��م ان را غیرمجاز‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وقت��ی خود بانک مرک��زی و بانک ها‬ ‫به عن��وان خلق کنن��دگان نقدینگ��ی‪ ،‬افسارگس��یخته‬ ‫عم��ل می کنند‪ ،‬طبیعی اس��ت که فضای کس��ب وکار‬ ‫هم نامطمئن و ش��کننده ش��ود و هزینه ه��ای تولید و‬ ‫صادرات هم افزایش پیدا کند‪ .‬مدیرعامل ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان ته��ران تاکیدکرد‪ :‬ت��ا زمانی که بانک‬ ‫مرک��زی به عنوان گلوگاه اصلی نظ��ارت بر فرایندهای‬ ‫بانک��ی درس��ت عمل نکن��د طرح ه��ای نیمه تمام هم‬ ‫تکمیل نخواهند ش��د‪ .‬پرنیان تعریف پروژه های سودده‬ ‫در حوزه ه��ای حمل ونقل‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬زیرس��اختی و‬ ‫جل��ب اعتماد بخش خصوص��ی را از راهکارهای کنترل‬ ‫نقدینگی در کشور و تکمیل پروژه های نیمه تمام نام برد‬ ‫و افزود‪ :‬ارائه مشوق های الزم به بخش خصوصی‪ ،‬ایجاد‬ ‫جذابیت برای سرمایه گذاری و افزایش نظارت ها نیز در‬ ‫تکمیل پروژه های نیمه تمام بسیار موثر خواهند بود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪۵‬هزار‬ ‫اتوبوس فرسوده‬ ‫در ‪ ۶۸‬شهر‬ ‫بازسازی می شود‬ ‫برنامه ریزی برای‬ ‫افزایش تولید خودرو‬ ‫کاسه ای‬ ‫زیر نیم کاسه دالر‬ ‫است؟‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1655‬‬ ‫پیاپی ‪2973‬‬ ‫صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش «ویروس‬ ‫مبارک کرونا»‬ ‫در تصادفات‬ ‫عباس مجیدی نژاد‪ /‬رئیس انجمن‬ ‫صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو خبر داد‬ ‫برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنعتگ��ران در کن��ار فعالی��ت حرفه ای خ��ود به برخی‬ ‫فعالیت ه��ای غیرصنعت��ی در امور عام المنفع��ه هم ورود‬ ‫می کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫برخی تولیدکنندگان در حوزه‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی به مدرسه سازی‪ ،‬حفظ گونه های نادر‬ ‫حیوان��ی یا گیاه��ی و‪ ...‬می پردازند‪ .‬برخی خودروس��ازان‬ ‫داخلی کشور نیز در این راستا برنامه های متنوعی را دنبال‬ ‫می کنند‪ .‬یکی از کارهایی که گروه صنعتی ایران خودرو در‬ ‫حوزه مس��ئولیت اجتماعی خ��ود دنبال می کند‪ ،‬در بخش‬ ‫اموزش است‪ .‬این گروه صنعتی چندی پیش‪ ،‬تعدادی اقالم‬ ‫کمک اموزشی خودرویی را به هنرستان های فنی وحرفه ای‬ ‫کش��ور ارس��ال کرد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫در مراس��م اهدا و ارس��ال اقالم کمک اموزش��ی خودرویی‬ ‫به هنرس��تان های فنی وحرفه ای کشور گفت‪ :‬این اقدام در‬ ‫چارچوب مس��ئولیت اجتماعی به توس��عه اموزشی کشور‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف در مناطق کم برخوردار‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫محمد نوری امیری‬ ‫علیرضا کمره ای‬ ‫یکی از دغدغه های س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران مناطق کم برخوردار در حوزه اموزش��ی و فرهنگی‬ ‫اس��ت‪ .‬این س��ازمان براس��اس رس��الت خ��ود برنامه های‬ ‫مدون��ی را چ��ه در بخش تولید و چ��ه در بخش غیرتولید‬ ‫ب��رای یکسان س��ازی رفاه و ارتقای این مناطق در دس��ت‬ ‫اجرا دارد‪ .‬بخش��ی از این برنامه ها از س��وی خودروس��ازان‬ ‫کشور که زیرمجموعه این سازمان هستند‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬محس��ن صالحی نیا در مراسم ارسال‬ ‫اقالم کمک اموزشی به هنرستان های مناطق کم برخوردار‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬با برنامه ریزی بسیار خوبی که در چارچوب‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی انجام ش��ده این امر کمک زیادی به‬ ‫توسعه اموزشی کشور می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت کیفیت نیروی انسانی‬ ‫در ادام��ه مع��اون ام��وزش متوس��طه وزارت اموزش و‬ ‫پرورش نیز در این مراس��م با قدردانی از اقدام انجام ش��ده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تمایز جوامع امروز را باید در کیفیت نیروی انس��انی‬ ‫تو جو کرد‪ .‬برخورداری از شایستگی حرفه ای و انسانی‬ ‫جس ‬ ‫بسیار مهم است که به سطح کیفیت اموزش ها بازمی گردد‪.‬‬ ‫علیرضا کمره ای افزود‪ :‬استان های سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫کرم��ان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬خراس��ان ش��مالی‪،‬‬ ‫کردس��تان و کهگیلوی��ه و بویراحمد ای��ن هدایا را دریافت‬ ‫خواهند ک��رد‪ .‬معاون اموزش متوس��طه وزارت اموزش و‬ ‫پرورش ادامه داد‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۷۵‬هزار نفر از دانش اموزان‬ ‫در زمینه صنعت خودرو اموزش دیده اند و ‪ ۱۲۷۳‬هنرستان‬ ‫ل هستند‪.‬‬ ‫داریم که در حوزه خودرویی فعا ‬ ‫‹ ‹ارتقای دو سویه دانش و صنعت‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در مراس��م اهدا‬ ‫و ارس��ال اقالم کمک اموزشی خودرویی به هنرستان های‬ ‫کم برخ��وردار کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��تین محموله ش��امل‬ ‫‪۱۵۰‬دس��ت از موتور ه��ای گوناگون تولی��د ایران خودرو‪،‬‬ ‫نکاتی اس��ت که باید مدنظر باش��د و به نحو مطلوب به ان‬ ‫دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ایران خودرو ه��م در پایان به‬ ‫رشد تیراژ در سال جاری اشاره کرد و گفت‪ :‬از ابتدای سال‪،‬‬ ‫ایران خودرو در تولید خودرو های سواری ‪ ۵۴‬درصد و تولید‬ ‫خودرو های سنگین ‪ ۴۲‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت داخل برج تقطیر‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫محس��ن رنانی‪ ،‬مدرس اقتصاد در مقاله «ویروس‬ ‫مب��ارک کرونا» ب��ا دقیق نظری خ��اص به نکاتی‬ ‫توجه داشته اند که جای تامل دارد‪ .‬این اقتصاددان‬ ‫به درس��تی ب��ه این نکته اساس��ی ک��ه مملکت را‬ ‫فراگرفت��ه و عامل فاجعه باری که در نظام س��نتی‬ ‫مدیریتی به وجود اورده را تحلیل کرده است‪ .‬باری‬ ‫باید به این باور رسید که بی هیچ اعتراضی‪ ،‬مردم در‬ ‫حال باور کاستی ها و ناکارایی ها هستند‪.‬‬ ‫وضعیت وقتی رو به بهبود خواهد رفت که مردم‬ ‫ان را در رفتار خود داش��ته باش��ند‪ .‬زمانی چیزی‬ ‫تغییر می کند که ما تغییر کرده باش��یم‪ .‬بسیاری از‬ ‫مش��کالتی که ما در زندگی با انها مواجه هس��تیم‪،‬‬ ‫ریش��ه در افکار و رفتار ما داش��ته و به چگونه بودن‬ ‫م��ا برمی گردد‪ .‬این جمله را نباید فراموش کرد که‬ ‫«فردا بس��یار ش��بیه امروز خواهد بود‪ ،‬مگر انکه ما‬ ‫خ��ود را تغییر داده و تالش و کوش��ش کنیم»‪ .‬در‬ ‫مقاله رنانی اگرچه کرونا‪ ،‬مولود مرگ بوده و چندین‬ ‫هزار نفر در کش��ور و چندصد هزار نفر در جهان را‬ ‫به کام مرگ کش��انده‪ ،‬ام��ا در دل تمامی این وقایع‬ ‫رنج اور‪ ،‬فرصت های مغتنمی برای خودشناس��ی و‬ ‫زندگی را نمایان کرده اس��ت‪« :‬همه سیس��تم های‬ ‫زنده‪ ،‬چه یک فرد‪ ،‬چه یک سازمان و چه یک ملت‪،‬‬ ‫برای کاهش فعالیت و بازنگری و بازس��ازی خویش‬ ‫ب��ه فرصت هایی نیاز دارن��د‪ ،‬اما در جهان مدرن که‬ ‫س��رعت به یک قاعده تبدیل شده ما این فرصت را‬ ‫از خودمان گرفته ایم‪ .‬بیماری و حادثه فرصت هایی‬ ‫هستند که به افراد داده می شود تا موقعیت‪ ،‬مسیر‬ ‫حرک��ت و ظرفیت ه��ای خ��ود را در زندگ��ی و در‬ ‫هس��تی دوباره ارزیابی کنن��د‪ .‬اکنون کرونا امده تا‬ ‫همزم��ان به همه ملت ها و حکومت ها فرصتی برای‬ ‫در خودنگ��ری و مراقبه بدهد ت��ا به هوش بیاییم و‬ ‫در خوی��ش تامل و مس��یرمان را نگاه کنیم و نقطه‬ ‫عط��ف مبارک��ی در زندگی خود ایج��اد کنیم و به‬ ‫س��طح وجودی باالتری ارتقا یابیم‪ .‬در تاریخ توسعه‬ ‫ه��م می بینیم که برخ��ی جوامع پس از یک حادثه‬ ‫تاریخی روی ریل توسعه افتاده اند‪».‬‬ ‫در مقال��ه یادش��ده به ش��یوه های جدیدی برای‬ ‫مراس��م عزا و عروس��ی‪ ،‬روابط خانوادگ��ی‪ ،‬ارتباط‬ ‫دولتمردان کش��ور با ملت‪ ،‬مراس��م س��وگواری و‪...‬‬ ‫پرداخته است‪ .‬عالوه بر اینکه‪ ،‬فرصت تسویه حساب‬ ‫با خودمان در خلوت خانه نشینی اجباری هم ایجاد‬ ‫ش��د‪« .‬کرونا فرصت بی نظی��ری در اختیار ما قرار‬ ‫هویت خود را از ماش��ین مان‪ ،‬شغل مان‪،‬‬ ‫ ‬ ‫می دهد تا‬ ‫شهرت مان‪ ،‬ثروت مان‪ ،‬علم مان‪ ،‬تیپ مان‪ ،‬مریدمان‬ ‫و هواداران م��ان متمای��ز کنی��م و در خلوت خانه‪،‬‬ ‫س��کوت را‪ ،‬اندیش��ه را‪ ،‬کتاب خواندن را‪ ،‬با خانواده‬ ‫مهربانی کردن را‪ ،‬شنیدن و دیدن و گفت وگو با انها‬ ‫را تمری��ن کنیم و بیاموزی��م‪ .‬کرونا یادمان می اورد‬ ‫که کیس��تیم و در پی چیس��تیم‪ .‬اه که این اس��تاد‬ ‫کرون��ا‪ ،‬چه تمرین های س��ختی که برای همه ما با‬ ‫خودش نیاورده اس��ت و چ��ه درس های بزرگی که‬ ‫به ما نخواهد داد‪».‬‬ ‫یکی دیگر از فرصت های این مهمان ناخوانده برای‬ ‫ملت ما را باید در سایت پزشکی قانونی جست وجو‬ ‫کرد‪ .‬در مقایس��ه ام��ار متوفی ه��ا و مصدومان در‬ ‫تصادفات در ‪ ۵‬ماه نخس��ت ساله ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬می توان‬ ‫ای��ن فرصت را شناس��ایی کرد‪ .‬در نوروز س��ال ‪۹۸‬‬ ‫تع��داد ‪ ۹۱۴‬نف��ر از هموطنان ما در تصادفات جان‬ ‫خود را از دس��ت دادند که در س��ال ‪ ۹۹‬این امار به‬ ‫‪ ۵۳۴‬نفر تقلیل یافته که بیش از ‪۴۲‬درصد کاهش‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬نکته قابل توج��ه در این کاهش را‬ ‫می توان در دو استان زیارتی بررسی کرد‪ .‬در استان‬ ‫قم س��ال ‪ ۹۹‬تعداد ‪ ۴‬نفر کشته شدند که سال ‪۹۸‬‬ ‫ای��ن تعداد ‪ ۱۴‬نفر بود ک��ه کاهش ‪ ۷۵‬درصدی را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬در اس��تان خراسان رضوی نیز این‬ ‫کاهش مش��هود را می توان دید‪ .‬در سال ‪ ۹۸‬تعداد‬ ‫کشته ش��دگان در این اس��تان ‪ ۷۲‬نفر بود که این‬ ‫امار با کاهش ‪۷۰‬درصدی به ‪ ۲۱‬نفر در س��ال ‪۹۹‬‬ ‫رسید‪ .‬با بررسی ‪ ۵‬ماه نخست سال و مقایسه ان با‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬نیز می توان به نتایج قابل توجهی رسید‪.‬‬ ‫تعداد کشته ش��دگان در ‪ ۵‬ماه نخست سال ‪۷ ،۹۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۶۰‬نفر بود که در مدت مشابه سال ‪ ۹۹‬به‬ ‫‪۶‬ه��زار و ‪ ۳۳۲‬نفر کاهش یافت‪ .‬تعداد ‪۱۵۹‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰‬نفر مصدوم سال ‪ ۹۸‬به ‪۱۱۷‬هزار و ‪ ۳۷۶‬نفر در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬کاهش یافت‪ .‬این امار حاکی از ‪۱۷‬درصد‬ ‫کاهش در تعداد کشته ش��دگان و حدود ‪۲۷‬درصد‬ ‫کاه��ش در تعداد مصدومان اس��ت‪ .‬ب��ا تحلیل این‬ ‫ام��ار می ت��وان به این نتیجه رس��ید که انچه ملت‬ ‫م��ا را رنج می دهد نبودمدیریت در حوزه ش��هری‬ ‫و در ح��وزه راهنمایی ورانندگی اس��ت که باید این‬ ‫مدیریت س��نتی در فرصت پیش ام��ده ای رویکرد‬ ‫خ��ود را اص�لاح و تغییر دهد‪ .‬وقت ان رس��یده تا‬ ‫شایسته س��االری جایگزین مدیریت دولتی سنتی‬ ‫ش��ود ت��ا از اث��ار مخرب ای��ن عملکرد ک��ه در هر‬ ‫چن��د ثانیه‪ ،‬جان یک ش��هروندان به خطر می افتد‪،‬‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫نرخ‬ ‫روغن موتور‬ ‫متناسب با ارزبری‬ ‫ان افزایش یابد‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬افزایش‬ ‫قیمت روغن موتور باید متناسب با ارزبری این محصول باشد‪.‬‬ ‫مصطف��ی طاهری در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره موافقت س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش ‪ ۴۰‬درصدی قیمت‬ ‫روغن موتور‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر افزایش قیمت‪ ،‬فقط درباره کاالهایی‬ ‫قابل پذیرش اس��ت که وابس��تگی ارزی داشته باش��ند به این معنا که‬ ‫تغیی��ر قیمت کاالهای��ی که وارداتی بوده و با ارز تامین می ش��ود‪ ،‬قابل‬ ‫درک اس��ت‪ .‬نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه رش��د قیمت روغن موتور باید متناس��ب با گرانی مواد اولیه‬ ‫باش��د در غیر این صورت م��ردم افزایش قیمت دوب��اره روغن موتور را‬ ‫نمی پذیرند‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش قیمت روغن موتور در صورتی که متناس��ب‬ ‫با ارزبری تولید ان نباش��د‪ ،‬منطقی نیس��ت و به گرانی در سایر حوزه ها‬ ‫مانند حمل ونقل دامن می زند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس یازدهم اضاف��ه کرد‪ :‬در افزایش قیمت‬ ‫کاالها باید به مس��ائلی مانند می��زان ارزبری‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬هزینه حمل ونقل‬ ‫و‪ ...‬توجه کرد دولت باید با نظارت بر قیمت ها از سوءاستفاده جلوگیری‬ ‫کند و به دنبال تثبیت قیمت ها باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫هرچن��د مردم بای��د هزینه تعویض روغ��ن موتور را بپردازند اما رش��د‬ ‫نامعق��ول قیمت این کاال موج��ب افزایش هزینه های خانوار می ش��ود‪،‬‬ ‫چراکه روغن موتور جزو هزینه های نگهداری خودروهای سواری است‪.‬‬ ‫اه��داف تولی��د خودرو در نیمه دوم س��ال با س��رعت الزم محقق‬ ‫می ش��ود‪ .‬به طور قطع با محدودیت هایی در زمینه منابع ‪ ،‬تامین مواد‬ ‫اولیه در زنجیره تامین و قواعد و مقرراتی که ممکن اس��ت در این‬ ‫مدت به نحوی اختالل در تولیدات ایجاد کرده باشد ‪ ،‬مواجه بوده ایم‬ ‫اما با تالش است که شعار سال برای جهش تولید محقق می شود‬ ‫گیربکس‪ ،‬دیفرانسیل و مجموعه فرمان است‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی این اقدام را در راستای حوزه مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی توصی��ف و تصریح کرد‪ :‬ارس��ال ای��ن اقالم به‬ ‫هنرستان ها با هدف عدالت در توزیع اقالم کمک اموزشی‪،‬‬ ‫ارتقای دو س��ویه دانش و رش��د صنعت خ��ودرو‪ ،‬تدوین و‬ ‫گسترش دانش فنی تولید‪ ،‬و ارتقای خدمات پس از فروش‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو چند روز‬ ‫قبل اقالم کمک اموزش��ی خودرویی را به هنرس��تان های‬ ‫فنی وحرفه ای سراسر کشور ارسال کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه افزایش تولید‬ ‫یک��ی از اهداف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حوزه‬ ‫صنع��ت خودرو‪ ،‬افزایش تیراژ و کاهش التهاب بازار خودرو‬ ‫ن راستا معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اس��ت‪ .‬در ای ‬ ‫قدردانی از مجموع��ه مدیریتی و زنجیره تامین خودرو در‬ ‫به ثمر رس��اندن اهداف تعیین شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برنامه های‬ ‫مناس��بی ب��رای افزای��ش تولید خودر و رس��یدن به نقطه‬ ‫مطلوب در این بخش درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫صالحی نیا خاطرنش��ان کرد‪ :‬دس��تیابی به اهداف تولید‬ ‫خودرو در نیمه دوم س��ال با س��رعت الزم محقق می شود‪.‬‬ ‫به طور قطع با محدودیت هایی در زمینه منابع ‪ ،‬تامین مواد‬ ‫اولیه در زنجیره تامین و قواعد و مقرراتی که ممکن اس��ت‬ ‫در ای��ن مدت ب��ه نحوی اختالل در تولی��دات ایجاد کرده‬ ‫باشد ‪ ،‬مواجه بوده ایم اما دست به دست هم می دهیم تا شعار‬ ‫هدف از عرضه خودرو در بورس‪ ،‬کشف قیمت باشد‬ ‫مدیرعامل اس��بق سایپا گفت‪ :‬قیمت گذاری‪ ،‬مدیریت‬ ‫دولتی و انحصار ناش��ی از فعالیت ش��ورای رقابت مانعی‬ ‫برای رش��د و توسعه خودروسازان و موجب اسیب پذیری‬ ‫این صنعت است‪ .‬سعید مدنی در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫باتوج��ه ب��ه تمرکز خودروس��ازان بر فن��اوری داخلی و‬ ‫داخلی س��ازی به دنب��ال چالش های ناش��ی از تحریم از‬ ‫جمله کاهش واردات قطع��ات درباره وضعیت راه اندازی‬ ‫خطوط تولید و تحقق برنامه های توسعه ای و تولید انبوه‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬کمبود نقدینگی‪ ،‬قیمت گذاری دس��توری و‬ ‫زیان های انباشته ناشی از ان دست خودروسازان را بسته‬ ‫و نخست باید برای رفع این مشکالت اساسی اقدام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افزایش تولید بر مبنای توسعه فناوری محل‬ ‫تردید اس��ت‪ ،‬زیرا محصوالت خودروس��ازان هنوز با زیان‬ ‫تولید می ش��ود و با زیان انباش��ته س��نگینی نیز تا پایان‬ ‫امس��ال مواج��ه خواهند بود‪ .‬با ادامه ای��ن روند و با توجه‬ ‫به کمبود نقدینگی بعید است حتی دستیابی به ظرفیت‬ ‫اسمی نیز محقق شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اس��بق سایپا گفت‪ :‬قیمت گذاری‪ ،‬مدیریت‬ ‫دولتی و انحصار ناش��ی از فعالیت شورای رقابت که اجازه‬ ‫رشد و توس��عه را از خودروسازان گرفته به عنوان مسائل‬ ‫ریش��ه ای صنعت خودرو کشور را اسیب پذیر کرده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬وضعیت صنعت خودرو درحال حاضر بس��یار‬ ‫پیچیده ش��ده‪ ،‬از مشکالت ریشه ای رنج می برد و خروج‬ ‫این صنعت از بحران نیازمند یک مثنوی هفتاد من است‪.‬‬ ‫مدنی با اش��اره به قط��ع روابط بین المللی و خریدهای‬ ‫خارجی و همچنین مش��کالت نقل و انتقال پول تصریح‬ ‫کرد‪ :‬صنعت خودرو جهان بدون ارتباط با س��ایر کشورها‬ ‫قادر به ادامه فعالیت نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل اسبق سایپا درباره تجدید ارزیابی دارایی ها‬ ‫در پایان س��ال ‪ ۹۸‬و اثار ناشی از ان تصریح کرد‪ :‬تجدید‬ ‫ارزیابی روش��ی برای خروج خودروسازان از ورشکستگی‬ ‫تحت ماده ‪ ۱۴۱‬قانون تجارت است‪ ،‬زیرا تقدم زیان های‬ ‫انباش��ته از نصف س��رمایه ام��کان اس��تفاده از اعتبارات‬ ‫بانک��ی را غیرممک��ن می کند‪ .‬مدنی تاکی��د کرد‪ :‬اقدام‬ ‫خودروس��ازان به تجدید ارزیابی پس از افزایش نرخ دالر‪،‬‬ ‫فق��ط برای پوش��ش زیان ها موثر اس��ت و عالوه بر اینکه‬ ‫مش��کلی از خودروس��ازان را حل نکرده بلکه دس��ت انها‬ ‫را در دریافت تس��هیالت باز گذاشته که منجربه افزایش‬ ‫بدهی ها و قیمت ها ش��ده و بدین ترتیب خودروس��ازی ها‬ ‫بیش از پیش در باتالق مشکالت مالی فرو می روند‪.‬‬ ‫مدنی درباره طرح اخیر نمایندگان کمیس��یون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی مبنی بر کشف قیمت‬ ‫خ��ودرو در بورس گفت‪ :‬عرضه س��راتو ب��ه بورس به طور‬ ‫ازمایش��ی در گذشته نیز با هدف کشف قیمت انجام شد‬ ‫اما با بروز تحریم ها و توقف تولید این خودرو ادامه نیافت با‬ ‫این حال‪ ،‬در مجموع برای کشف قیمت روش خوبی بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اس��بق س��ایپا درب��اره فروش خ��ودرو در‬ ‫حاش��یه بازار به ضرورت مش��خص بودن قیمت اش��اره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬وجود یک مکانیس��م ب��رای تعیین قیمت‬ ‫خودرو مانند روش تعیین قیمت دالر و س��که از س��وی‬ ‫صرافی ها و فروش��ندگان طال به طور روزانه و مورد تایید‬ ‫نمایش��گاه داران‪ ،‬خودروس��ازان و واردکنندگان ضروری‬ ‫اس��ت ک��ه تنظیم کننده نرخ ب��ازار خواهد ب��ود‪ .‬عرضه‬ ‫خ��ودرو در بورس با هدف تعیین مبنای قیمت در تاریخ‬ ‫مشخص نیز در این راستاست‪.‬مدنی با انتقاد از عدم واریز‬ ‫مابه التفاوت قیمت تمام ش��ده و کشف ش��ده در بورس به‬ ‫حساب خودروسازان‪ ،‬گفت‪ :‬سود حاصل از فروش خودرو‬ ‫در حاش��یه بازار‪ ،‬مش��روط به انجام برنامه های توسعه ای‬ ‫امس��ال که جهش تولید اس��ت را با رعایت مسائل کیفی و‬ ‫تنوع پذیری محصول محقق کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در یک تا ‪ ۲‬هفته گذش��ته‪ ،‬بحث هایی درباره‬ ‫سیاس��ت های افزایش و نحوه تولید خودرو مطرح شده که‬ ‫در حال جمع بندی انها هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫محدودیت ه��ا تاثیر گذاش��ته اما با مدیری��ت‪ ،‬تهدیدها به‬ ‫فرص��ت تبدیل ش��ده و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫به عنوان سیاس��ت گذار و همچنین سایر ارکان مرتبط نیز‬ ‫همراهی خواهند کرد تا اهداف تعیین ش��ده کمی و کیفی‬ ‫تولید محقق شوند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران بر کاهش هزینه ه��ای تولید تاکید کرد و گفت‪ :‬باید‬ ‫بتوانیم نس��بت به کاهش هزینه ها در زنجیره تامین برای‬ ‫ایجاد ش��رایط رقابتی در بازار و حمای��ت توامان از حقوق‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده اقدام کنیم‪.‬‬ ‫تعمیق س��اخت داخل ‪ ،‬تامین مواد اولیه مناسب‪ ،‬اصالح‬ ‫و منطق��ی کردن قیمت ها در زنجیره و محصول نهایی نیز‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا تصریح کرد‪ :‬در این میان‪ ،‬محصوالت جدید‬ ‫و مطلوب مشتری برای عرضه در سال جاری و سال اینده‬ ‫نشان از احترام به خواسته و سلیقه مشتریان است‪ .‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه گفت‪ :‬تعامالتی را با‬ ‫ش��ورای رقابت داریم‪ .‬تجاری شدن خودرو ها و عرضه انها‬ ‫باید در اختیار خودروسازی ها قرار گرفته و دولت به جای‬ ‫کنترل قیمت‪ ،‬فقط نظ��ارت و کنترل بر اجرای برنامه ها‬ ‫را بر عهده بگیرد‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان‬ ‫اینک��ه عرضه خودرو در بورس فقط برای کش��ف قیمت‬ ‫مناسب است و باید از سایر اهداف صرف نظر کرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫افزایش تولید موجب کاهش خودبه خودی قیمت خودرو‬ ‫و فروش در حاش��یه بازار نیز عطش سرمایه گذاری برای‬ ‫خ��ودرو را به صفر رس��انده و ثبت نام های میلیونی برای‬ ‫فروش چند هزار خودرو در طرح های قرعه کشی برچیده‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیرعامل اسبق سایپا درباره ممنوعیت درج‬ ‫قیمت خودرو در س��ایت ها و فض��ای مجازی گفت‪ :‬افراد‬ ‫ب��ا ی��ک تلفن نیز از قیم��ت بازار اگاه��ی می یابند و این‬ ‫روش ها بر بهبود وضعیت بازار راهگش��ا نیس��ت‪ .‬اما نکته‬ ‫این است که قیمت های اعالمی در سایت ها‪ ،‬قیمت هایی‬ ‫نیس��ت که بتوان گفت بسیاری از معامالت براساس انها‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه با توجه به تفاوت قیم��ت کارخانه و بازار از هر‬ ‫‪ ۱۰‬نف��ر ثبت نام��ی در طرح های قرعه کش��ی فقط ‪ ۲‬نفر‬ ‫مصرف کننده واقعی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬خریداران واقعی پس‬ ‫از ناکامی در طرح های قرعه کش��ی‪ ،‬نیاز فوری خود را از‬ ‫ب��ازار برط��رف می کنند که تعداد ای��ن خرید و فروش ها‬ ‫نیز عمال اندک اس��ت‪ .‬مدنی در پایان خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫در ص��ورت ورود خودروس��از ب��ه حاش��یه ب��ازار‪ ،‬توقف‬ ‫س��رمایه گذاری روی خودرو‪ ،‬کاهش تقاضای غیرواقعی‬ ‫و فراهم شدن زمینه برای خریداران واقعی رخ می دهد و‬ ‫در عین حال این ارامش خاطر را به همراه دارد که س��ود‬ ‫حاصل ش��ده به جای سرازیر شدن به جیب دالالن‪ ،‬عاید‬ ‫خودروس��ازی ها می ش��ود که اثرات مثبت��ی را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران نیز در ایین نصب سازه برج تقطیر که در داخل‬ ‫تولید ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت پاالیش این برج روزانه معادل‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار لیتر مخلوط ورودی اولیه اس��ت‬ ‫که در نهایت به اس��تحصال ‪ ۲۰۰‬هزار لیتر اتانول سوختی‬ ‫و سایر محصوالت جانبی می انجامد‪.‬‬ ‫به گفت��ه محمد نوری امی��ری تمام عملیات مهندس��ی‬ ‫طراحی فرایند و س��اخت این ب��رج تقطیر با بهره گیری از‬ ‫دان��ش و توان متخصصان داخلی انجام ش��ده به ویژه برای‬ ‫نخس��تین بار در کش��ور این گونه از س��ینی های تقطیر که‬ ‫نیازمند ترکیبی از دانش و فناوری در رش��ته های گوناگون‬ ‫است‪ ،‬داخلی سازی شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬داخلی س��ازی این برج از خ��روج حدود ‪۱.۵‬‬ ‫میلی��ون دالر ارز جلوگیری کرده اس��ت‪ .‬همچنین ارزش‬ ‫روز هزینه س��اخت برج تقطیر مع��ادل ‪ ۲۳۰‬میلیارد ریال‬ ‫و ‪ ۴۰‬درص��د ارزان تر از نمونه خارجی اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫صرفه جویی ریالی و ارزی دس��تیابی به توان ساخت داخل‬ ‫س��ینی های تقطیر و تزریق این هزینه در بین س��ازندگان‬ ‫داخل��ی مزی��ت دیگر داخلی س��ازی این بخش از زیس��ت‬ ‫پاالیشگاه کرمانشاه است‪.‬‬ ‫معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو با بیان اینکه مجموع‬ ‫ارزش روز س��رمایه گذاری انجام ش��ده از سوی ایدرو برای‬ ‫احداث نخستین زیس��ت پاالیشگاه تولید بیواتانول کشور‬ ‫در کرمانش��اه معادل ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال از محل‬ ‫منابع داخلی و س��ایر منابع اس��ت‪ ،‬افزود‪ ۶۶ :‬میلیون لیتر‬ ‫تولید س��االنه این محصول در زیست پاالیشگاه کرمانشاه‬ ‫به صرفه جویی ‪ ۶۶‬میلیون دالری و تولید س��وخت سالم تر‬ ‫در کش��ور می انجامد‪ .‬همچنین ساالنه ‪ ۶۶‬هزار تن کنجاله‬ ‫تخمی��ری باقیمان��ده از تولی��د ال��کل س��وختی به عنوان‬ ‫محصول جانبی به دس��ت می اید ک��ه اکنون به عنوان یک‬ ‫ماده ارزشمند تغذیه دام به صورت وارداتی تامین می شود‪.‬‬ ‫بیواتان��ول س��وختی ی��ک محص��ول پاک و س��ازگار با‬ ‫محیط زیس��ت اس��ت که به جای افزودنی های ش��یمیایی‬ ‫اکتان افزای بنزین برای تولید بنزین باکیفیت و کم االینده‬ ‫به کار می رود و برای نخستین بار در کشور زیست پاالیشگاه‬ ‫تولید ان در حال احداث است و سال اینده به بهره برداری‬ ‫نهایی می رسد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت س��ازه برج تقطیر تماما ایرانی نخس��تین‬ ‫زیس��ت پاالیشگاه کش��ور در کرمانش��اه‪ ،‬به وزن ‪ ۶۰‬تن و‬ ‫ارتفاع ‪ ۵۰‬متر به عنوان قلب این پاالیشگاه نصب شد‪.‬‬ ‫مقایسه تولید خودرو در ایران با جهان‬ ‫چین در س��ال گذش��ته بزرگ ترین خودروس��از در جهان بوده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون خودرو در س��ال گذش��ته در سراسر جهان تولید شد که بیش از یک پنجم کل این‬ ‫خودروهای تولیدی مربوط به چین بوده است‪ .‬نیروی کار ارزان‪ ،‬نرخ مالیات پایین و بازار مصرفی‬ ‫بسیار بزرگ این کشور از جمله دالیل اصلی تبدیل چین به بزرگ ترین بازار خودرو جهان بوده اند‪.‬‬ ‫براساس اعالم موسسه تریدینگ اکونومیکس در سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪ ۱۳۹۸‬خورشیدی) ایران‬ ‫در مجموع ‪ ۹۵۵‬هزار و ‪ ۹۲۳‬خودرو تولید کرده که این امار در مقایس��ه با تولید یک میلیون و‬ ‫‪ ۵۳۵‬هزار و ‪ ۷۵۶‬خودرو سال ‪ )۱۳۹۷( ۲۰۱۸‬کاهش محسوسی یافته است‪ .‬در ادامه امار تولید‬ ‫بزرگ ترین خودروسازان جهان با ایران با استناد به داده های مرکز اماری استاتیستا امده است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬چین‬ ‫میزان کل خودروهای تولیدشده در این کشور در سال ‪ ۲۱ :۲۰۱۹‬میلیون و ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫نسبت خودروهای تولید شده این کشور به خودروهای تولید شده در ایران‪ :‬بیش از ‪ ۲۲‬برابر‬ ‫‪ -۲‬امریکا‬ ‫میزان کل خودروهای تولید شده در این کشور در سال ‪ ۱۶ :۲۰۱۹‬میلیون و ‪ ۹۷۰‬هزار‬ ‫نسبت خودروهای تولید شده این کشور به خودروهای تولید شده در ایران‪ :‬بیش از ‪ ۱۷‬برابر‬ ‫‪ -۳‬اتحادیه اروپا‬ ‫میزان کل خودروهای تولید شده در این کشور در سال ‪ ۱۵ :۲۰۱۹‬میلیون و ‪ ۳۴۰‬هزار‬ ‫نسبت خودروهای تولید شده این کشور به خودروهای تولید شده در ایران‪ :‬بیش از ‪ ۱۶‬برابر‬ ‫‪ -۴‬ژاپن‬ ‫میزان کل خودروهای تولید شده در این کشور در سال ‪ ۴ :۲۰۱۹‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫نسبت خودروهای تولید شده این کشور به خودروهای تولید شده در ایران‪ :‬بیش از ‪ ۴‬برابر‬ ‫‪ -۵‬هند‬ ‫میزان کل خودرو های تولید شده در این کشور در سال ‪ ۲ :۲۰۱۹‬میلیون و ‪ ۹۶۰‬هزار‬ ‫نسبت خودروهای تولید شده این کشور به خودروهای تولید شده در ایران‪ :‬بیش از ‪ ۳‬برابر‬ ‫‪ -۶‬برزیل‬ ‫میزان کل خودروهای تولید شده در این کشور در سال ‪ ۲ :۲۰۱۹‬میلیون و ‪ ۶۷۰‬هزار‬ ‫نسبت خودروهای تولید شده این کشور به خودروهای تولید شده در ایران‪ :‬بیش از ‪ ۲‬برابر‬ ‫‪ -۷‬روسیه‬ ‫میزان کل خودروهای تولید شده در این کشور در سال ‪ :۲۰۱۹‬یک میلیون و ‪ ۷۶۰‬هزار‬ ‫نسبت خودروهای تولید شده این کشور به خودروهای تولید شده در ایران‪ :‬تقریبا ‪ ۲‬برابر‬ صفحه 4 ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1655‬‬ ‫پیاپی ‪2973‬‬ ‫روی خوش‬ ‫کامودیتی های فلزی‬ ‫به بایدن‬ ‫کاهش صادرات‬ ‫اهن اسفنجی‬ ‫نگران کننده است‬ ‫همکاری معدنی‬ ‫ایران و امارات توسعه‬ ‫می یابد‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو مطرح کرد‪:‬‬ ‫عملکرد معدنی استان ها‬ ‫قابل دفاع نیست‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس هیات عامل‬ ‫ایمی��درو درب��اره خط انتق��ال اب از خلیج فارس به فالت‬ ‫مرک��زی ای��ران گفت‪ :‬در این حوزه بای��د به جایگاه بخش‬ ‫خصوصی و همچنی��ن تاثیر ایمیدرو در روند اجرای طرح‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬غریب پور همچنی��ن منافع بلندمدت پروژه را‬ ‫برش��مرد و از تاثیر چنین طرحی بر جهش تولید س��خن‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫گل گهر‪ ،‬خداداد غریب پور با ویژه نامه «گل گهر» گفت وگو‬ ‫کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫€ €مهم تری�ن موانع در مس�یر اجرای این طرح چه‬ ‫بود و ایمیدرو چه نقشی در پروژه ایفا کرده است؟‬ ‫در زم��ان تعری��ف طرح‪ ،‬تامین مالی یک��ی از مهم ترین‬ ‫مس��ائل اجرای طرح بوده که با س��ازماندهی مناس��ب در‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬توانس��تیم ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی از جمله ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی گل گه��ر‪ ،‬ملی صنایع مس و ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی چادرملو را برای پش��تیبانی از این طرح‬ ‫درگیر کنیم؛ به طوری که بخش��ی از منابع مالی را تامین‬ ‫و س��پس با اخذ وام از صندوق توس��عه ملی و کنسرسیوم‬ ‫بانک ها مشکالت تامین مالی برطرف شود‪.‬‬ ‫به طور کلی ش��رکت های بزرگ پروژه را اجرا کردند‪ ،‬اما‬ ‫درباره نقش ایمیدرو باید گفت در فازهای انتهایی‪ ،‬ایمیدرو‬ ‫از طری��ق مدل تهات��ر‪ ،‬ارز مورد نیاز ط��رح را تامین کرد‪.‬‬ ‫همچنین این سازمان توانست مسئله معارضین زمین را با‬ ‫مصوبه هیات وزیران برطرف کند‪.‬‬ ‫موض��وع دیگر س��ازماندهی مناس��ب طرح ب��ود که در‬ ‫ان مجموع��ه ای از پیمان��کاران در حوزه ه��ای مختل��ف‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬این مس��ئله نیز از طریق راهبری مناسب‬ ‫س��هامداران و تیم مج��ری طرح به خوبی عملیاتی ش��د‪.‬‬ ‫نکت��ه ای که در اینجا قابل ذکر اس��ت‪ ،‬هدایت بخش��ی از‬ ‫منابع کش��ور به حوزه های پیشران است که یکی از اهداف‬ ‫کلی اجرای این پروژه به شمار می اید‪.‬‬ ‫€ €ایا تکمیل فاز نخست پروژه انتقال اب می تواند‬ ‫زمینه توس�عه فعالیت های صنعتی در این منطقه را‬ ‫فراهم کند؟‬ ‫از انجایی ک��ه عم��ده مع��ادن بزرگ کش��ور در نواحی‬ ‫خشک شرق کشور واقع شده اند با هدف توسعه این ذخایر‬ ‫و فراوری انها و جلوگیری از خام فروش��ی‪ ،‬این خط انتقال‬ ‫تعریف و اجرایی شد‪ .‬باتوجه به پروژه هایی که در ‪ ۳‬استان‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬کرم��ان و یزد در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫در حال اجرا است‪ ،‬با تکمیل این طرح ملی و انتقال اب به‬ ‫نواحی مربوطه شاهد جهش تولید و توسعه در این مناطق‬ ‫خواهیم بود‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬با در نظر گرفتن تداوم تامین اب‬ ‫از طریق این خط انتقال به نواحی شرقی کشور‪ ،‬می توانیم‬ ‫شاهد کاهش مصرف اب از سایر منابع توسط شرکت های‬ ‫بزرگ معدنی باشیم که چنین امری فرصت توسعه صنایع‬ ‫کوچک و متوسط در این بخش را مهیا می کند‪.‬‬ ‫€ €باتوجه به اینکه تملک مسیر انتقال و همچنین‬ ‫تونل ها انجام ش�ده‪ ،‬ادامه مس�یر و تکمیل فازها در‬ ‫چه زمانی خواهد بود؟‬ ‫به نظر می رسد باتوجه به شرایط موجود‪ ،‬تکمیل فازهای‬ ‫طراحی ش��ده تا مس سرچش��مه (قطعه دوم) و چادرملو‬ ‫(قطعه س��وم) تا پایان امس��ال یا ابتدای سال اینده خواهد‬ ‫بود‪ .‬بررس��ی امکان توس��عه این طرح به سایر استان ها نیز‬ ‫در دست اقدام است‪.‬‬ ‫€ €منافع بلندمدت این طرح برای منطقه و کش�ور‬ ‫چیست؟‬ ‫به س��بب بزرگی مقی��اس طرح ک��ه از ان به عنوان یک‬ ‫«اَبَرپروژه» یاد می ش��ود‪ ،‬مناف��ع بلندمدت این طرح ملی‬ ‫ابع��اد مختلف��ی پیدا می کند ک��ه مهم ترین انه��ا تامین‬ ‫پای��دار اب معادن و صنایع معدنی اس��تان های هرمزگان‪،‬‬ ‫کرم��ان و ی��زد و تامین بخش��ی از اب ش��رب این مناطق‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین موضوعات اساس��ی نظیر اشتغال پایدار‬ ‫ناش��ی از اجرای این طرح ملی‪ ،‬قطع اس��تفاده از اب های‬ ‫زیرزمین��ی این اس��تان ها برای صنای��ع معدنی و کمک به‬ ‫افزایش س��طح اب های زیرزمین��ی در بلندمدت‪ ،‬در کنار‬ ‫مواردی همچون استفاده از مزیت اب دریا و تبدیل ان به‬ ‫مزیت رقابتی برای توس��عه صنعت‪ ،‬الگو قرار دادن اجرای‬ ‫این طرح ملی موفق توس��ط کنسرس��یومی از شرکت های‬ ‫ش خصوصی‪ ،‬امکان الگوبرداری برای انتقال اب‬ ‫بزرگ بخ ‬ ‫از دریای عمان به س��ایر استان ها‪ ،‬ایجاد ابادانی در نواحی‬ ‫که در مس��یر انتقال اب ق��رار دارند‪ ،‬جزو منافع بلندمدت‬ ‫چنین پروژه عظیمی است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫در فازهای‬ ‫انتهایی طرح‬ ‫انتقال اب‪،‬‬ ‫ایمیدرو از‬ ‫طریق مدل‬ ‫تهاتر‪ ،‬ارز‬ ‫مورد نیاز را‬ ‫تامین کرد‬ ‫رئیس کمیس��یون معادن و صنای��ع معدنی اتاق ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کاهش اقتدار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در چند سال اخیر سبب شده سیاست های دیگر نهادهای‬ ‫اقتصادی کش��ور بر تولید و تجارت تاثیرگذار باش��د و در‬ ‫نتیج��ه موانعی زائد بر س��ر راه تولیدکنندگان و تاجران‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار فوالد‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بو کارها در‬ ‫برنامه ری��زی خود را برای بهبود فضای کس�� ‬ ‫تولید و تجارت بر ‪ ۳‬محور سوار کرده که رفع گلوگاه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬حذف قوانین زائد و تفویض اختیارات به استان ها‬ ‫این ‪ ۳‬محور هستند‪ .‬بهرام شکوری در تشریح این ‪ 3‬محور‬ ‫گفت‪ :‬تضعیف اقتدار وزارتخانه در چند سال اخیر فرصت‬ ‫نف��وذ نهادهای اقتصادی دیگر در سیاس��ت های تولید و‬ ‫تجارت را فراهم کرده است‪ .‬به باور او وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت می تواند با پس گیری اقتدار الزم‪ ،‬موانع قانونی و‬ ‫اجرایی که بر سر راه فعاالن عرصه تولید و تجارت به وجود‬ ‫امده را برطرف کند‪ .‬در این بین الزمه تفویض اختیارات‬ ‫ب��ه اس��تان ها تقویت توان و اگاهی مس��ئوالن اس��تانی‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��کوری در این باره گفت‪ :‬متاس��فانه امضاهای‬ ‫طالیی‪ ،‬تیک های صادراتی و بسیاری از سامانه ها اموری‬ ‫زائ��د هس��تند که هر یک موانعی ب��رای تولید و صادرات‬ ‫می تراش��ند‪ .‬بخش��ی از این موانع به دلیل کاهش اقتدار‬ ‫وزارتخانه در چند س��ال گذشته ایجاد شده که در نتیجه‬ ‫ان نهادهای دیگ��ری مانند بانک مرکزی‪ ،‬وزارت اقتصاد‬ ‫و دارای��ی و گم��رک ای��ن فرصت را پی��دا کردند تولید و‬ ‫تج��ارت را از سیاس��ت های خود متاث��ر کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ای��ن اقتدار باید به وزارتخانه بازگردد تا این وزارتخانه در‬ ‫جای��گاه متولی اصلی تولید و تجارت موانع را حذف کند؛‬ ‫ن��ه اینک��ه بخش خصوصی خود مجبور به مقابله باش��د‪.‬‬ ‫وی درب��اره برنامه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫حذف قوانین زائد گفت‪ :‬خوشبختانه علیرضا رزم حسینی‬ ‫‪ 2‬ده��ه در بخ��ش خصوصی فعالیت داش��ته و همچنین‬ ‫بو کارها‬ ‫کتابی با مضمون قوانین مزاحم بر س��ر راه کس�� ‬ ‫گرداوری کرده است‪ .‬این پیشینه نشان می دهد او در پی‬ ‫بو کارها است‬ ‫حذف قوانینی اس��ت که مانع توسعه کس ‬ ‫و تش��کل ها هم برای همکاری در تحقق این امر امادگی‬ ‫همکاری با وزارتخانه را دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نقش بخش معدن در مسیر استقالل ابی‬ ‫در کنار نکات فوق‪ ،‬این نکته هم قابل ذکر است که پروژه‬ ‫انتقال اب از خلیج فارس‪ ،‬سبب افزایش عزت ملی به سبب‬ ‫ارتقای توانمندی داخلی شده است‪.‬‬ ‫€ €اجرای این پروژه تا چه حدی می تواند بر صنعتی‬ ‫شدن استان های مشمول طرح اثر بگذارد؟‬ ‫ب��ا اجرای ای��ن طرح ظرفی��ت س��رمایه گذاری در این‬ ‫‪ ۳‬اس��تان افزای��ش می یاب��د‪ .‬یک��ی از محدودیت ه��ای‬ ‫سرمایه گذاری در استان های خشک کشور‪ ،‬مسئله تامین‬ ‫اب اس��ت که با اجرای طرح‪ ،‬چالش فوق برطرف می شود‪.‬‬ ‫به بیانی دیگر بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان پیشرو‪،‬‬ ‫گام در مسیری نهاده که با استقالل ابی از منابع سطحی و‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬موضوع حیاتی کمبود اب در کش��ور را برطرف‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر اجرای خط انتقال اب‪ ،‬منافعی در پی دارد‬ ‫که تا س��ال های اینده‪ ،‬نصیب حوزه های مختلف اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی مناطق کم اب ایران می ش��ود؛ به عنوان نمونه‬ ‫یکی از ویژگی های برجس��ته این طرح‪ ،‬ایجاد زیرساخت ها‬ ‫ب��رای اجرای پ��روژه انتقال اب به می��زان ‪ ۳‬برابر ظرفیت‬ ‫موجود در حوزه های شیرین س��ازی‪ ،‬ازادس��ازی مس��یر و‬ ‫ایجاد تاسیسات وابسته و احداث تونل است‪.‬‬ ‫در کنار این امر باید توانمندسازی مشاوران‪ ،‬پیمانکاران‬ ‫و س��ازندگان داخلی در طول اجرا و نیز ازادسازی‪ ،‬تملک‬ ‫و احداث ‪۸۲۰‬کیلومتر جاده دسترس��ی به عرض ‪ ۳۰‬متر‬ ‫به منظور احداث حداقل دو خط جدید عالوه بر خط فعلی‬ ‫را مورد اشاره قرار داد‪.‬‬ ‫چنانچه نگاهی به برخی از جزئیات طرح داش��ته باشیم‪،‬‬ ‫مش��خص می شود ظرفیت س��ازی قابل توجهی در صنایع‬ ‫داخلی انجام ش��ده است؛ به طوری که در این طرح با ‪۱۹۴‬‬ ‫س��ازنده داخلی به منظور استفاده از توان فنی و مهندسی‪،‬‬ ‫بومی سازی و نیز تولید برخی تجهیزات پیشرفته از جمله‬ ‫پمپ ه��ا و الکتروموتورها‪ ،‬ش��یرهای ب��زرگ صنعتی و‪...‬‬ ‫قرارداد بس��ته شده اس��ت‪ .‬این امر جای خرسندی بسیار‬ ‫دارد و م��ا خ��ود را قدردان صنعتگران داخلی می دانیم و از‬ ‫این بابت سپاسگزاریم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1655‬‬ ‫پیاپی ‪2973‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش صادرات اهن اسفنجی نگران کننده است‬ ‫اعمال‬ ‫محدودیت‬ ‫در صادرات‬ ‫اشتباه است‬ ‫بهرام شکوری‪ /‬رئیس کمیسیون معدن‬ ‫و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫‹ ‹توازن در زنجیره فوالد‬ ‫اسداهلل فرشاد‬ ‫علیرضا زاهدیان‬ ‫ای��ن فعال زنجیره ف��والد تاکید کرد‪ :‬در طول س��الیان‬ ‫گذشته در زمینه تولید گندله‪ ،‬سرمایه گذاری قابل توجهی‬ ‫انجام شده و طرح های بزرگی در حال احداث یا در استانه‬ ‫راه اندازی هس��تند‪ .‬حال برای حفظ تعادل و توازن در این‬ ‫زنجیره باید سرمایه گذاری در تولید اهن اسفنجی افزایش‬ ‫یاب��د‪ .‬نی��از به اح��داث ‪ ۴‬واحد مگام��دول ‪ ۲‬میلیون تنی‬ ‫اهن اس��فنجی برای حفظ ت��وازن در این زنجیره ضروری‬ ‫به نظر می رسد‪ .‬فرشاد افزود‪ :‬سرمایه گذاری در تولید اهن‬ ‫اسفنجی از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار است؛ بنابراین‬ ‫از ش��رکت های فعال زنجیره فوالد درخواست داریم به این‬ ‫رسته اضافه شوند و در تولید اهن اسفنجی سرمایه گذاری‬ ‫کنن��د‪ .‬با توجه به راه ان��دازی قریب الوقوع برخی طرح های‬ ‫گندله س��ازی‪ ،‬س��رمایه گذاری در تولی��د اهن اس��فنجی‬ ‫می تواند یک سرمایه گذاری خوب و جذاب باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬کاهش صادرات اهن و ف��والد در حالی روی‬ ‫داده که با توجه به ش��رایط فعلی کش��ور‪ ،‬توسعه صادرات‬ ‫و افزایش صادرات غیرنفت��ی ضرورت داد‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫اهن اس��فنجی هم برای استمرار تولید و هم برای تکمیل‬ ‫پروژه های ناتمام خود به ارز حاصل از صادرات محصوالت‬ ‫‹ ‹کمبودها ناشی از توزیع است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سیاس��ت اعم��ال محدودیت ب��رای صادرات‬ ‫اش��تباه اس��ت‪ .‬ب��دون تردید تکمی��ل زنجیره‬ ‫ارزش اف��زوده و ص��ادرات کاالی نهایی باید در‬ ‫اولوی��ت ق��رار گیرد‪ ،‬چراکه این اق��دام به منزله‬ ‫توس��عه تولید و اش��تغالزایی در کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین رشد اقتصادی را به همراه دارد‪ .‬با این‬ ‫وج��ود‪ ،‬اما و اگرهای بس��یاری در این باره وجود‬ ‫دارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬شرایط مصرف برخی مواد‬ ‫معدن��ی حت��ی در صورت فراوری در کش��ور ما‬ ‫وجود ندارد‪ .‬این مث��ال درباره برخی گرید های‬ ‫س��نگ اه��ن ص��دق می کن��د ک��ه در صنعت‬ ‫فوالدسازی و نه در صنعت سیمان کاربرد ندارند‪.‬‬ ‫درنتیجه صادرات این محصوالت ضروری به نظر‬ ‫می رسد‪ .‬در چنین شرایطی حذف یا محدودیت‬ ‫در اعمال مش��وق های صادراتی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫را از ادامه فعالیت دلسرد می کند‪ .‬فعاالن صنعتی‬ ‫و صاحبان سرمایه با وجود تمام محدودیت ها در‬ ‫مس��یر تولید گام ب��ر می دارند؛ بنابراین طبیعی‬ ‫است که از انواع مشوق ها برخوردار باشند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬سیاست های درست و جامعی از‬ ‫سوی دولتمردان بر روند فعالیت صنایع معدنی‬ ‫حاکم نیس��ت؛ همین موضوع نی��ز بر چالش ها‬ ‫فعاالن این بخ��ش می افزاید‪ .‬ازجمله مهم ترین‬ ‫این موضوعات می ت��وان به ماده خام و قوانینی‬ ‫اشاره کرد که برای تولید و صادرات ان تصویب‬ ‫می شود‪ .‬این دست قوانین و مصوبات اغلب بدون‬ ‫شناخت کامل از ماده خام یا ایجاد ارزش افزوده‬ ‫تصویب می شود و مشکل افرین است‪.‬‬ ‫در دنیا با ‪ ۲‬مقوله ماده اولیه و کاالی مصرفی‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬ه��ر محصولی به عن��وان ماده‬ ‫اولیه در حلقه های بعدی زنجیره تولید استفاده‬ ‫می شود تا درنهایت به یک کاالی مصرفی نهایی‬ ‫برس��د که نتوان فعالیت بیشتری روی ان انجام‬ ‫داد و ارزش اف��زوده بیش��تری تولید کرد‪ .‬اما در‬ ‫کش��ور م��ا این تعریف مورد توجه ق��رار ندارد و‬ ‫از این رو بس��ته به سلیقه سیاست گذاران هر روز‬ ‫حکمی تازه برای فعاالن اقتصادی صادر می شود‪.‬‬ ‫این موض��وع فعالیت برخ��ی تولیدکنندگان را‬ ‫متاث��ر می کن��د؛ بنابراین تجدیدنظ��ر روی ان‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال باید خاطرنش��ان کرد که این‬ ‫موض��وع در زنجی��ره تولی��د اغل��ب محصوالت‬ ‫معدنی تا تولید محصول نهایی مورد بحث است‪.‬‬ ‫هرچند نمی توان نسخه واحدی را برای تمام این‬ ‫م��واد معدنی تجویز کرد‪ ،‬بلکه باید برای زنجیره‬ ‫بسته به شرایط تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬صادرات به منزله رش��د تولید و‬ ‫ارزاوری اس��ت و باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬در‬ ‫مواردی تولید در یک حلقه از زنجیره مازاد نیاز‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬این مثال در حلقه های گوناگون‬ ‫زنجیره فوالد به کرات مش��اهده می ش��ود‪ ،‬چرا‬ ‫باید مانعی تازه در مس��یر صادرات این دس��ت‬ ‫محصوالت��ی که نی��از داخلی ب��رای انها وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬تراشیده شود؟‬ ‫یا چنانچه قرار اس��ت این محدودیت ها اعمال‬ ‫ش��ود‪ ،‬چرا مس��ئوالن و سیاس��ت گذاران اجازه‬ ‫تولید بیش از ظرفیت یک زنجیره را به صاحبان‬ ‫سرمایه می دهند؟‬ ‫چ��ه فرقی میان تولیدکنن��ده ای که در حلقه‬ ‫نخس��ت زنجی��ره فعالی��ت می کند ب��ا انکه در‬ ‫حلقه ه��ا پایین دس��تی س��رمایه گذاری کرده‪،‬‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫چرا تولیدکنندگان در حلقه های باالدس��تی‬ ‫نبای��د ام��کان ص��ادرات محصوالت م��ازاد نیاز‬ ‫داخلی را داش��ته باشند؟ با مشوق های صادراتی‬ ‫انها محدود شود؟‬ ‫اگ��ر سیاس��ت گذاران مخالف ص��ادرات یک‬ ‫محصول خاص هستند‪ ،‬از همان ابتدا مانع تولید‬ ‫ان بیش از نیاز داخلی کشور شوند‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫ش��اهد هس��تیم نه تنها اقدام مناسبی برای رفع‬ ‫این دس��ت محدودیت ها نمی شود‪ ،‬بلکه تنها با‬ ‫ایجاد محدودیت در مسیر مشوق های صادراتی‬ ‫یا وضع ع��وارض بر صادرات‪ ،‬فروش داخلی این‬ ‫محص��والت نیز با محدودیت روبه رو می ش��ود‪،‬‬ ‫چراک��ه قدرت چانه زنی ای��ن تولیدکنندگان در‬ ‫بازار داخلی محدود می شود‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان در حلقه ه��ای بعدی زنجیره‬ ‫تولی��د از این ش��رایط برای خرید م��واد اولیه با‬ ‫قیمت پایین اس��تفاده می کنند‪ .‬یعنی در سایه‬ ‫بی تدبیری متولیان امر بخشی از تولیدکنندگان‬ ‫متضرر می ش��وند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫ش��اهدیم برخ��ی فوالدی ها حتی کنس��انتره و‬ ‫گندل��ه را تا ‪ ۵۰‬درصد زی��ر قیمت های جهانی‬ ‫خری��داری می کنند‪ .‬در چنین وضعیتی چگونه‬ ‫می توان به توس��عه بخش مع��دن و فراوری در‬ ‫حلقه های ابتدایی زنجیره امید داشت؟‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایران یکی از بزرگ ترین تولیدکننده های اهن اسفنجی‬ ‫در جهان اس��ت‪ .‬تولید اهن اس��فنجی در کش��ور در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست امس��ال‪ ،‬رشد ‪ ۱۰‬درصدی داشته اما صادرات این‬ ‫محصول در روند نزولی قرار گرفته اس��ت‪ .‬میزان صادرات‬ ‫اهن اسفنجی در این بازه زمانی‪ ،‬افت شدید ‪ ۷۱‬درصدی را‬ ‫تجربه کرده است‪ .‬این افت در شرایطی ثبت شده که توسعه‬ ‫صادرات به عنوان یک ضرورت مطرح است‪ .‬در همین حال‬ ‫بای��د اذعان کرد همه تولیدکنن��دگان برای تداوم فعالیت‬ ‫خود به ارز نیاز دارند‪ .‬اس��داهلل فرش��اد‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‪ ،‬درباره اخرین وضعیت‬ ‫تولی��د و ص��ادرات فوالد به چیالن گفت‪ :‬در س��ال جهش‬ ‫تولید‪ ،‬تولید در زنجیره فوالد از رشد قابل قبولی برخوردار‬ ‫بوده اس��ت اما متاسفانه در حوزه صادرات‪ ،‬وضعیت خوبی‬ ‫حکمفرما نیس��ت‪ .‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال جاری‪ ،‬صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی ‪ ۴۹‬درصد‪ ،‬صادرات اس��لب ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫و صادرات اهن اسفنجی ‪ ۷۱‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بگیرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت فوالد غدیر نی ریز گفت‪ :‬کاهش‬ ‫صادرات به این منزله اس��ت که بخش��ی از تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫امکان فروش خود را در بازار بین المللی از دست می دهند‪.‬‬ ‫توج��ه ب��ه ای��ن نکته ضروری به نظر می رس��د که کس��ب‬ ‫بازارهای جدید صادراتی هزینه بر اس��ت‪ .‬حال اگر در چند‬ ‫ماه اینده دوباره امکان صادرات برای تولیدکنندگان داخلی‬ ‫فراهم شود؛ این فعاالن صنعتی باید هزینه قابل توجهی را به‬ ‫یافتن بازارهای صادراتی جدید اختصاص دهند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان اهن اسفنجی برای تداوم فعالیت خود به ارز نیاز دارند‬ ‫و این ارز از محل صادرات تامین می شود؛ بنابراین کاهش صادرات به هر‬ ‫دلیلی تداوم تولید در این حلقه از زنجیره فوالد را با چالش روبه رو می کند‬ ‫خود نیاز دارند و باید گفت که این کاهش ش��دید صادرات‬ ‫نگران کننده اس��ت‪ .‬فرشاد در ادامه بیان کرد‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫مش��کالتی که تولیدکنندگان زنجیره ف��والد با ان روبه رو‬ ‫هس��تند‪ ،‬افزایش هزینه حمل ونقل اس��ت که در ماه های‬ ‫اخیر بیش از ‪ ۲‬برابر رشد داشته است‪ .‬رشد نرخ حمل ونقل‬ ‫زمینه افزایش قیمت تمام شده محصوالت را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫به تازگ��ی نیز اتحادیه کامیونداران اعالم کرده هزینه حمل‬ ‫جاده ای باید مانند حمل ونقل ریلی بر اس��اس تن کیلومتر‬ ‫محاس��به ش��ود‪ .‬همین تغییر نیز به احتمال زیاد‪ ،‬افزایش‬ ‫دوباره هزینه های حمل را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش تامین مواد اولیه‬ ‫فرش��اد درب��اره وضعی��ت خری��د م��واد اولیه ازس��وی‬ ‫تولیدکنندگان اهن اس��فنجی گف��ت‪ :‬باوجود اینکه تولید‬ ‫گندله در کش��ور رش��د خوبی داشته و طرح های جدید در‬ ‫این حوزه به بهره برداری رس��یده اس��ت‪ ،‬اما متاس��فانه در‬ ‫توزیع گندله مشکالتی وجود دارد‪ .‬گندله به طور مستقیم‬ ‫به دست تولیدکنندگان اهن اسفنجی نمی رسد و واسطه ها‬ ‫قیمت گندله را باال برده اند‪ .‬در کنار این رشد قیمتی‪ ،‬بعضا‬ ‫‪ ۶‬ایراد مهم طرح مجلس برای بازار فوالد‬ ‫رئی��س انجم��ن تولید کنندگان ف��والد ایران در‬ ‫نامه ای به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬ایرادهای شش گانه طرح «توسعه و تولید‬ ‫پایدار زنجیره فوالد» کمیس��یون یادشده را تشریح‬ ‫کرد و به ارائه پیشنهادهایی برای رفع انها پرداخت‪.‬‬ ‫بهرام س��بحانی ‪ ۶‬ایراد مهم طرح مجلس برای بازار‬ ‫ف��والد را تش��ریح کرد و برای اص�لاح هر یک از انها‬ ‫پیشنهادهایی ارائه داد‪.‬‬ ‫نب��ودن عرضه محص��والت خارج از اس��تاندارد در‬ ‫بورس کاال‪ ،‬پیش��نهاد داده ک��ه محصوالت صنعتی‬ ‫خ��اص (سفارش��ی) و خ��ارج از درجه بندی کیفی‬ ‫اس��تاندارد از شمول ماده‪ ۲‬طرح یادشده خارج شود‬ ‫و این محصوالت بر مبنای قیمت های مکش��وفه در‬ ‫بورس فقط به کارخانه های تولیدی به ش��یوه عرضه‬ ‫اختصاصی فروخته شود‪.‬‬ ‫انجمن یادشده در بند نخست نامه خود اورده که‬ ‫ورود مجلس به مسائل معامالتی در باالدست زنجیره‬ ‫ف��والد ض��روری نیس��ت و می افزاید‪ :‬در س��ال های‬ ‫گذشته تاکنون در هیچ مقطعی مشکل تنظیم بازار‬ ‫اهن و فوالد در بخش تولید تا فوالد میانی (بیلت و‬ ‫اس��لب) وجود نداشته و انچه موجب شده مجلس به‬ ‫این موضوع ورود کند‪ ،‬وجود مشکل در شیوه توزیع‬ ‫و فروش از مرحله شمش به بعد است‪.‬‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد می افزاید‪ :‬صدور‬ ‫دس��تورالعمل ب��رای کل زنجیره از س��نگ اهن تا‬ ‫محص��ول نهای��ی نه فقط ض��رورت نداش��ته‪ ،‬بلکه‬ ‫پیامده��ای ان می تواند بهم ریختگ��ی در زنجیره و‬ ‫برهم زدن تعادل در بازار س��رمایه و سایر بخش های‬ ‫اقتصادی مربوط به این صنعت را موجب شود‪.‬‬ ‫در این نامه همچنین مالک قرار دادن سهمیه های‬ ‫درج ش��ده در س��امانه بهین یاب‪ ،‬مورد انتقاد انجمن‬ ‫ف��والد ق��رار گرفت��ه و افزوده اس��ت‪ :‬س��همیه های‬ ‫غیرواقعی و نادرس��ت سامانه یادشده یکی از عوامل‬ ‫التهاب افرین بازار فوالد در ماه های گذش��ته معرفی‬ ‫ش��ده و انجم��ن فوالد پیش��نهاد داده ک��ه یک بازه‬ ‫زمانی ‪ ۶‬ماهه برای اصالح و بروزرسانی سهمیه های‬ ‫درج ش��ده در سامانه بهین یاب در نظر گرفته شود و‬ ‫در این زمان‪ ،‬براساس تجربه ‪ ۲۵‬ساله فوالد مبارکه‬ ‫تخصیص س��همیه ها به شیوه ظرفیت سنجی تولید‬ ‫واقعی تولیدکنندگان انجام شود‪.‬‬ ‫همچنین در این بند با توجه به لزوم تمرکز تنظیم‬ ‫بازار بر محصوالت نهایی که به دست مردم می رسد‪،‬‬ ‫پیشنهادشده لوله و پروفیل نیز در بورس کاال عرضه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زنجیره فوالد بهم می خورد‬ ‫‹ ‹حذف تبصره های ضدصادراتی‬ ‫رویک��رد ضدصادراتی این طرح نی��ز مورد انتقاد‬ ‫انجم��ن فوالد قرارگرفته و در نامه خود با اش��اره به‬ ‫مازاد ‪ ۵۰‬درصدی تولید فوالد کش��ور نسبت به نیاز‬ ‫داخل‪ ،‬توس��عه صادرات را یکی از الزام های صنعت‬ ‫فوالد کشور دانسته است‪.‬‬ ‫براساس این نامه‪ ،‬در شرایطی که کشور به تامین‬ ‫ارز حاص��ل از ص��ادرات غیرنفتی نی��از مبرم دارد و‬ ‫صادرات فوالد با توانمندی ارزاوری س��االنه بیش از‬ ‫‪ ۶‬میلیارد دالر‪ ،‬پس از نفت و پتروش��یمی مهم ترین‬ ‫منبع تامین ارز کشور به شمار می رود‪ ،‬طرح مواردی‬ ‫مانند حذف معافیت مالیاتی صادرات فوالد (تبصره‬ ‫‪ ۲‬ماده ‪ ۳‬طرح یادشده) و وضع عوارض صادراتی بر‬ ‫این زنجیره (تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۳‬طرح) بس��یار عجیب‬ ‫و فاق��د توجی��ه بوده و مغایر با اهداف برنامه شش��م‬ ‫توس��عه و تاکی��دات رهبر معظم انق�لاب مبنی بر‬ ‫«جهش تولید» و کاهش وابس��تگی اقتصاد به نفت‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه اختصاصی ف�والد برای صنایع‬ ‫پایین دستی‬ ‫انجم��ن فوالد در بند س��وم نامه خود عرضه همه‬ ‫محص��والت زنجی��ره فوالد در ب��ورس کاال را باعث‬ ‫خدشه دار شدن روند تولید در صنایع مصرف کننده‬ ‫ف��والد از جمله پروژه های نفت و گاز‪ ،‬صنایع خودرو‬ ‫و لوازم خانگی ارزیابی کرده و با اش��اره به امکان پذیر‬ ‫‹ ‹س�همیه های غیرواقع�ی در س�امانه‬ ‫بهین یاب‬ ‫‹ ‹ض�رورت برنامه ری�زی قبل�ی ب�رای‬ ‫صادرات فوالد‬ ‫انجم��ن فوالد ایران در بن��د پنجم از نامه خود به‬ ‫رئی��س کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس اورده‬ ‫است‪ :‬مشروط سازی صادرات به مازاد عرضه هفتگی‬ ‫در ب��ورس کاال در تضاد ب��ا فرایند صادرات‪ ،‬ان هم‬ ‫در شرایط تحریم است و ضمن اینکه صادرات فوالد‬ ‫نیازمند برنامه ری��زی قبلی و هماهنگی های متعدد‬ ‫با مش��تریان و س��ایر ذی نفعان به منظ��ور دور زدن‬ ‫تحریم هاست‪.‬‬ ‫انجمن یادشده‪ ،‬پیشنهاد داده در چارچوب تحقق‬ ‫هم زمان تامین نیاز داخلی و توس��عه صادرات فوالد‪،‬‬ ‫بر رعایت ک��ف عرضه هفتگی در بورس کاال تمرکز‬ ‫ش��ده و صادرات همه محص��والت زنجیره فوالد به‬ ‫می��زان مازاد کف عرضه (اعم از اینکه فروش رفته یا‬ ‫نرفته باشد) مجاز شناخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از نظرات بخش خصوصی‬ ‫بند پایانی نامه انجمن فوالد هم به ساختار کمیته‬ ‫رص��د و پای��ش بازار فوالد که در طرح مجلس امده‪،‬‬ ‫اش��اره دارد و انجمن ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری‬ ‫حداکثری از نظرات تشکل ها و بخش خصوصی برای‬ ‫اتخاذ تصمیمات کارشناس��ی و اجرایی‪ ،‬درخواست‬ ‫ک��رده که هر ‪ ۷‬عضو تعیین ش��ده ب��رای این کمیته‬ ‫دارای حق رای باشند‪.‬‬ ‫کیفیت گندله تحویلی نیز مطلوب نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم تولید‪ ،‬ارز می خواهد‬ ‫علیرضا زاهدیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد غدیر نی ریز‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫و در پاس��خ به سوالی مبنی بر اثرات‬ ‫کاهش صادرات اهن اسفنجی بر عملکرد فعاالن این صنعت‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تولیدکنندگان اهن اسفنجی برای تداوم فعالیت‬ ‫خود به ارز نیاز دارند‪ .‬این ارز از محل صادرات تامین می شود‪.‬‬ ‫بخش��ی از قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی‬ ‫از خارج کش��ور تامین می شود‪ .‬تامین این تجهیزات به ارز‬ ‫نیاز دارد و باید جدی گرفته شود؛ بنابراین کاهش صادرات‬ ‫ب��ه هر دلیلی تداوم تولید در ای��ن حلقه از زنجیره فوالد را‬ ‫ب��ا چالش روبه رو می کند‪ .‬این تولیدکننده اهن اس��فنجی‬ ‫در ادام��ه اف��زود‪ :‬ضمن اینکه در موقعیت کنونی با توجه به‬ ‫تشدید تحریم های بین المللی و با محدودیت در فروش نفت‬ ‫و تامین ارز مورد نیاز کش��ور‪ ،‬تامین این ارز از س��ایر منابع‬ ‫از ضروریات اس��ت‪ .‬یعنی صادرات محصوالت زنجیره فوالد‬ ‫عالوه بر تامین نیاز این صنایع که پیش تر هم به ان اش��اره‬ ‫شد‪ ،‬می تواند سهمی در تامین نیاز سایر صنایع هم برعهده‬ ‫وی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر کمبود اهن اسفنجی‬ ‫در کشور گفت‪ :‬مشکالتی که درباره کمبود اهن اسفنجی‬ ‫مشاهده می شود بیشتر از توزیع نشات می گیرد‪ ،‬نه تولید‪.‬‬ ‫البت��ه چنانچ��ه طرح جامع فوالد اجرایی ش��ود و ظرفیت‬ ‫تولید فوالد کشور در افق ‪ ۱۴۰۴‬به ‪ ۵۵‬میلیون تن افزایش‬ ‫یاب��د‪ ،‬با کمبود ‪ ۱۱‬میلیون تنی اهن اس��فنجی در اینده‬ ‫روبه رو خواهیم ش��د‪ .‬البت��ه برنامه ریزی هایی برای احداث‬ ‫طرح هایی در راس��تای تولید اهن اسفنجی در دستور کار‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬وی در پایان درباره عرضه اهن اس��فنجی در‬ ‫بورس کاال گفت‪ :‬اجرای سیاس��ت های یکس��ان در تمامی‬ ‫حلقه های زنجیره فوالد درس��ت اس��ت اما نباید به گونه ای‬ ‫سیاس��ت گذاری کرد که همه فش��ارها بر یک حلقه از این‬ ‫زنجیره وارد ش��ود‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬فشار اصلی قیمتی‬ ‫به حلقه اهن اس��فنجی وارد می ش��ود و به اهداف از پیش‬ ‫تعیین شده نمی رسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫حرکت در مسیر ارزش افرینی اهمیت ویژه ای دارد‬ ‫و بای��د در اولویت قرار گیرد‪ ،‬اما تولیدکنندگان برای‬ ‫تامین بخش��ی از نیاز خود به ارز نیاز دارند‪ .‬صادرات‬ ‫یک��ی از روش های اصل��ی و عملی ب��رای تامین ارز‬ ‫تولیدکنندگان ب هش��مار می رود‪ .‬البته حضور در بازار‬ ‫صادرات��ی به برنامه ای بلندمدت و پای��دار نیاز دارد‪.‬‬ ‫تگذاری در وزارتخانه‬ ‫درنتیج��ه از متولیان سیاس�� ‬ ‫انتظ��ار می رود با درک ش��رایط موجود‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫تولید هر واحد اهن اسفنجی را به صادرات اختصاص‬ ‫دهن��د تا این تولیدکنندگان بتوانند برای تولید خود‬ ‫در بلندمدت برنامه ریزی کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه‬ ‫رونق‬ ‫بازار سمساری های‬ ‫مجازی‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1655‬‬ ‫پیاپی ‪2973‬‬ ‫ش��دن دستورات ترخیص کاال برای تامین نیازهای عمومی با اعالم نتایج‬ ‫انتخابات امریکا‪ ،‬هیچ ارتباطی میان انها وجود ندارد و این اوضاع سیاست‬ ‫خارجی تاثیری بر سرعت بخشیدن ترخیص کاالها نداشته است‪.‬‬ ‫در ماه های گذش��ته اعالم شده بود حدود ‪ ۸‬میلیون تن کاال در گمرک‬ ‫و بنادر کش��ور دپو شده که از این میزان بیش ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫کاالی اساسی و برابر همین میزان کاالی غیراساسی است که ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫این اقالم مربوط به نهاده های تولیدی و پروژه های راهبردی است‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت بازار فراورده های ارایشی و بهداشتی در کشور‬ ‫تغییر مسیر از قاچاق به تقلب!‬ ‫س��ال های زی��ادی اس��ت که موض��وع ورود اقالم مختلف فراورده های بهداش��تی و ارایش��ی به صورت قاچاق مطرح اس��ت و‬ ‫تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی این کاالها همواره از رقابت ناعادالنه ای که باید با کاالهای قاچاق در بازار داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫گالیه مند هستند‪ .‬در طول این سال ها نیز گرچه به ظاهر فعالیت های زیادی برای کنترل حضور این کاالهای قاچاق انجام شده و‬ ‫طرح های بسیاری هم به اجرا درامده‪ ،‬اما طرح هایی نظیر برچسب اصالت کاال و کد رهگیری هرگز نتوانستند به شکل چشمگیری‬ ‫از ورود و فروش این اقالم در بازارهای داخلی جلوگیری کنند‪ .‬بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند اقدامات انجام شده در این راستا‬ ‫کافی نبوده اما دس��ت اندرکاران می گویند دو رکن اصلی برای کنترل این موضوع فروش��ندگان و خریداران هس��تند؛ یعنی وقتی‬ ‫خریدار کاالی ارایش��ی و بهداش��تی خاص را مطالبه می کند‪ ،‬انگیزه الزم برای فروش��نده ایجاد می شود تا این کاال را از سوداگران‬ ‫خریداری و عرضه کند و این چرخه معیوب‪ ،‬بازار این کاالها را همچنان گرم نگه می دارد‪ .‬اما پرس��ش مطرح این اس��ت که چرا‬ ‫باوجود افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی که به قاعده باید حضور این فراورده های بهداشتی و ارایشی را به دلیل نداشتن‬ ‫صرفه اقتصادی قاچاق کم می کرد‪ ،‬همچنان بازار این کاالها از رونق نسبی برخوردار است؟! انچه که از مشاهدات میدانی به نظر‬ ‫می اید این اس��ت که این اقالم همچنان در بازار حضور دارند و خریداران نیز به ش��کل س��نتی یا از طریق فروش��گاه های مجازی‬ ‫به راحتی به این کاالها دسترسی دارند‪ .‬برای یافتن پاسخ پرسش مطرح شده‪ ،‬در این شماره روزنامه‬ ‫‪ ،‬پای صحبت فعاالن‬ ‫و کارشناسان این حوزه نشستیم و به گفت وگو در این باره پرداختیم که شرح ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تخلفی که جایگزین قاچاق شد‬ ‫بختیار علم بیگی‪ -‬رئیس هی�ات مدیره انجمن‬ ‫صنای�ع ش�وینده‪ ،‬بهداش�تی و ارایش�ی ایران‪:‬‬ ‫مشکالت تولیدکنندگان محصوالت بهداشتی و ارایشی‬ ‫کشور‪ ،‬صحبت امروز و دیروز نیست و ما تقریبا نزدیک‬ ‫‪ 2‬دهه است که این مشکالت را مطرح می کنیم اما این‬ ‫صحبت ها همچنان به نتیجه مشخصی نمی رسد‪.‬‬ ‫تا امروز یکی از بزرگ ترین مشکالت فعاالن این حوزه‬ ‫در کشور ما مسائل ایجادشده به دلیل قاچاق محصوالت‬ ‫ل حاضر با‬ ‫بهداشتی و ارایشی بوده اس��ت‪ .‬البته در حا ‬ ‫افزایش نرخ ارز‪ ،‬این مش��کل تاحدودی برطرف شده اما‬ ‫در مقابل ش��کل قاچاق محصوالت ارایشی و بهداشتی‬ ‫به کش��ور تغییر کرده و امروز بیشتر مواردی‬ ‫مثل قاچاق کاالهای تقلب��ی و تاریخ مصرف‬ ‫گذش��ته مطرح اس��ت ک��ه متاس��فانه چون‬ ‫اگاهی ه��ای الزم در ای��ن زمینه در بیش��تر‬ ‫مصرف کنندگان وجود ن��دارد‪ ،‬همچنان بازار‬ ‫این کاالها رونق دارد‪ .‬البته مش��کل اساس��ی‬ ‫دیگ��ری ک��ه در زمینه محصوالت ارایش��ی‬ ‫و بهداش��تی در کش��ور وجود دارد و تولیدکنندگان را‬ ‫تحت فش��ار قرار داده‪ ،‬کمبود مواد اولیه و افزایش نرخ‬ ‫این مواد اس��ت‪ .‬براس��اس امار‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه نخست امسال‬ ‫نرخ مواد اولیه مورد نیاز وابس��ته به پتروشیمی ها بیش‬ ‫نظارتی بر زیرپله ای ها نیست‬ ‫محم�د بقایی‪ -‬مش�اور اداره‬ ‫کل فراورده ه�ای ارایش�ی و‬ ‫بهداش�تی س�ازمان غذا و دارو‪:‬‬ ‫طبیعی است اگر کاالیی اصل باشد‬ ‫و ف��ردی قصد قاچاق ان را داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬باتوجه ب��ه افزایش نرخ ارز و‬ ‫کاه��ش ارزش پول مل��ی‪ ،‬این کار‬ ‫ب��ه هی��چ وجه ب��رای قاچاقچی‪ ،‬فروش��نده و‬ ‫مصرف کنن��ده به صرفه نخواهد بود‪ .‬بس��یاری‬ ‫ل حاضر از‬ ‫از فع��االن بازار معتقدند م��ا در حا ‬ ‫رویارویی با مبحث کاالی قاچاق تغییر موضع‬ ‫داده ایم و بیش��تر با تولید کاالهای زیرپله ای و‬ ‫تقلبی مواجهیم و محصوالتی که با نام برندهای‬ ‫خارج��ی در بازارهای داخلی دیده می ش��وند‪،‬‬ ‫در بیش��تر م��وارد کااله��ای تقلبی هس��تند‪.‬‬ ‫ی را در حوزه‬ ‫ای��ن موضوع ب��ازاری خاکس��تر ‬ ‫محصوالت ارایشی و بهداشتی ایجاد کرده که‬ ‫عالوه بر تضعیف حوزه تولید در کشور‪ ،‬سالمت‬ ‫مصرف کنندگان را نیز با خطر مواجه می کند‪.‬‬ ‫این محصوالت به دلیل اینکه در داخل کش��ور‬ ‫تولید می ش��وند‪ ،‬چندان تحت نظارت س��تاد‬ ‫قاچاق کاال و ارز نیس��تند‪ .‬ضمن اینکه به دلیل‬ ‫رواج و همه گی��ری بازاره��ای مجازی و فروش‬ ‫این اجن��اس از طریق ش��بکه های اجتماعی‪،‬‬ ‫کنت��رل تولید و عرض��ه این محصوالت تقلبی‬ ‫از ‪ ۲‬براب��ر و نرخ ارز موردنیاز برای س��فارش‬ ‫واردات مواد اولیه افزون بر ‪ ۱۵۰‬درصد رش��د‬ ‫داش��ته و تازه این افزایش قیمت ها بدون در‬ ‫نظ��ر گرفتن هزینه هایی مانند افزایش حقوق‬ ‫کارگران و کرایه های حمل ونقل اس��ت که با‬ ‫احتساب انها با رش��د قیمت های باالتری در‬ ‫عرص��ه تولید مواج��ه خواهیم ب��ود‪ .‬در حال ‬ ‫حاض��ر گرچه ظرفی��ت تولی��د در کاالهای ش��وینده‪،‬‬ ‫ارایش��ی و بهداشتی ‪ ۲‬تا ‪ ۲.۵‬برابر نیاز و مصرف کشور‬ ‫اس��ت اما تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫خود همچنان دچار مشکل هستند و نمی توانند با تمام‬ ‫ظرفیت به تولید بپردازند‪ ،‬این در حالی است که باید با‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیارد دالر لوازم ارایشی و بهداشتی قاچاق‬ ‫شده به کشور نیز به رقابت بپردازند‪.‬‬ ‫در حال حاضر افزای��ش نرخ ارز و تامین مواد اولیه و‬ ‫حضور روزافزون کاالهای تقلب��ی در بازار‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫مشکالت تولیدکنندگان این حوزه است‪ .‬در واقع ما اگر‬ ‫نتوانیم نرخ مصرف کننده را متناس��ب با نرخ تمام شده‬ ‫تعیین کنیم و از سوی دیگر موفق به خارج کردن بازار‬ ‫از زیر چتر کاالهای قاچاق و تقلبی نشویم‪ ،‬ادامه فعالیت‬ ‫تولیدکنندگان صنایع ش��وینده‪ ،‬بهداش��تی و ارایش��ی‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫قاچاق مربوط به تاریخ مصرف گذشته هاست‬ ‫بسیار دشوار است و عرضه کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان این کاالها به راحتی‬ ‫قاب��ل شناس��ایی نیس��تند‪ .‬اما اگر‬ ‫بخواهیم چاره ای برای جلوگیری از‬ ‫ورود ای��ن کاالها به بازارهای داخلی‬ ‫بیابی��م‪ ،‬تنها راه موج��ود‪ ،‬حمایت‬ ‫از تولی��د کاالی داخل��ی اس��ت که‬ ‫تح��ت نظارت ارگان ه��ای ذی ربط و با رعایت‬ ‫اس��تانداردها اقدام به این کار می کنند‪ .‬منظور‬ ‫از حمایت تنها این نیس��ت که منابع مالی در‬ ‫اختی��ار تولیدکننده قرار گی��رد‪ .‬گرچه تامین‬ ‫منابع مالی نیز نوعی حمایت تلقی می شود اما‬ ‫در کنار ان‪ ،‬نهادهای باالدس��تی باید در روند‬ ‫تولید تس��هیل گری کنند‪ .‬کیفیت و استاندارد‬ ‫محص��والت تولید داخل در حوزه ارایش��ی و‬ ‫بهداش��تی در س��طح قابل قبولی ق��رار دارد و‬ ‫می توان با اتکا به این کیفیت‪ ،‬مصرف کنندگان‬ ‫را به سمت مصرف این فراورده ها سوق داد اما‬ ‫در عین حال باید برنامه هایی را نیز برای خارج‬ ‫ک��ردن محصوالت تقلبی که با ن��ام برندهای‬ ‫خارجی ب��ه مصرف کنندگان ارائه می ش��وند‬ ‫از ب��ازار تدوی��ن کرد‪ .‬همچنی��ن در کنار ان با‬ ‫برنامه ریزی ه��ای جامع و بلندمدت می توانیم‬ ‫در جهت برطرف کردن ریشه ای این مشکالت‬ ‫تالش کنیم‪.‬‬ ‫حمی�د مقیم�ی‪ -‬رئیس هی�ات مدی�ره انجمن‬ ‫واردکنن�دگان فراورده های ارایش�ی‪ ،‬بهداش�تی‬ ‫و عطریات ایران‪ :‬ش��اید یکی از پرس��ش های رایج در‬ ‫میان مصرف کنندگان این باش��د که چرا برخی برندهای‬ ‫فراورده های بهداشتی ارایشی ‪-‬که به تایید کارشناسان‬ ‫متعلق به برند اصلی اس��ت‪ -‬در این شرایط تحریمی که‬ ‫واردات دیگر صرفه اقتص��ادی ندارد‪ ،‬همچنان به صورت‬ ‫قاچاق وارد کش��ور می ش��ود و با ن��رخ تقریبا مناس��ب در اختیار‬ ‫مصرف کنندگان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این درس��ت اس��ت که این فراورده ها متعلق به ش��رکت اصلی‬ ‫تولیدکننده هس��تند اما پاس��خ این پرس��ش را نباید در نوع برند‪،‬‬ ‫که در تاریخ انقضای این کاالها باید جس��ت وجو کنیم‪ .‬بسیاری از‬ ‫ش��رکت های بزرگ و صاحب نام دنیا با نزدیک شدن تاریخ انقضای‬ ‫محص��والت خود‪ ،‬انها را از س��طح بازار جم��ع اوری می کنند و با‬ ‫قیمتی بس��یار پایین تر از نرخ اصلی و حت��ی به صورت کیلویی به‬ ‫فروش می رس��انند‪ .‬س��ودجویانی که با ش��رایط فعل��ی اقتصادی‬ ‫نمی توانند از قاچاق کاال به ش��کل های س��نتی ان کس��ب درامد‬ ‫کنن��د‪ ،‬این محص��والت را به صورت قاچاق وارد کش��ور‬ ‫می کنن��د و ان را در اختیار فروش��ندگان قرار می دهند‪.‬‬ ‫این کاالها که باعنوان کاالی استوک شناخته می شوند‪،‬‬ ‫به سرعت بازارهای داخلی را اشباع می کنند و باتوجه به‬ ‫نام برند‪ ،‬بازار فروش محصوالت داخلی را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهند‪ .‬این نوع قاچاق کاال عالوه بر اینکه تولید داخل‬ ‫را در معرض خطر قرار می دهد‪ ،‬سالمت مصرف کنندگان‬ ‫را نیز تهدید می کند‪ ،‬ام��ا همچنان باتوجه به تقاضای بازار‪ ،‬حجم‬ ‫عم��ده ای از معام�لات را به خود اختصاص می دهند‪ .‬مش��اهدات‬ ‫میدانی در این باره نش��ان می دهد با اس��تفاده از این ش��یوه های‬ ‫مختل��ف عرضه‪ ،‬ام��روز بیش از ‪ ۷۰‬درصد بازار لوازم بهداش��تی و‬ ‫ارایشی در اختیار کاالی قاچاق و تقلبی است‪ .‬البته غیر از تقاضای‬ ‫ب��ازار‪ ،‬کاهش عرض��ه کاالهای اصلی و قانون��ی و نیز کاهش توان‬ ‫تولی��د و رقابت در کش��ور‪ ،‬میدان را برای فعالی��ت بیش از پیش‬ ‫این س��وداگران باز کرده تا ما در س��ال با بازار ‪ ۱.۵‬میلیارد دالری‬ ‫فراورده های قاچاق و تقلبی در حوزه بهداش��تی و ارایش��ی مواجه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫امروز را دریابیم‬ ‫باتوجه به انچه ذکر شد امروز بازار داخلی فراورده های بهداشتی و ارایشی کشور‪ ،‬تنها از یک مشکل به نام قاچاق رنج نمی برد و در‬ ‫اسیب شناسی این حوزه دو کلیدواژه تقلب و تخلف نیز ورود پیدا کرده اند‪ .‬این تغییر اساسی در موضوع نفوذ به بازار نگرانی ها را نیز‬ ‫از دلواپسی برای اینده تولید‪ ،‬به نگرانی برای سالمت کل جامعه مصرف کنندگان این کاالها بسط داده است‪ .‬اگر امروز فکری اساسی‬ ‫برای این مشکالت نشود‪ ،‬ممکن است در سال های اینده با خیل مراجعان و شاکیانی مواجه باشیم که سالمت انها با استفاده از این‬ ‫محصوالت مورد تهدید قرار گرفته است؛ سالمتی که حفظ ان براساس قانون برعهده سازمان های اجرایی متولی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫محصوالتی که‬ ‫با نام برندهای‬ ‫خارجی در‬ ‫بازارهای داخلی‬ ‫دیده می شوند‪،‬‬ ‫در بیشتر‬ ‫موارد کاالهای‬ ‫تقلبی هستند‬ ‫باید رقابت‬ ‫داخلی برای‬ ‫تولید‬ ‫ایجاد کنیم‬ ‫‪7‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ترخیص ‪۵‬‬ ‫میلیون تن کاالی‬ ‫اساسی تا‬ ‫‪ 2‬هفته اینده‬ ‫س��خنگوی گمرک ایران گفت‪ :‬به ش��رط هماهنگی تمام دستگاه های‬ ‫مربوط��ه در ‪ 2‬هفت��ه این��ده ‪ 5‬میلیون ت��ن کاالی اساس��ی و ضروری‬ ‫غیراساسی ترخیص می شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی گمرک ای��ران در گفت وگو ب��ا ایرنا اظهار ک��رد‪ :‬اگر همه‬ ‫دس��تگاه های مربوطه هماهنگی الزم برای ترخیص کاال را داشته باشند‬ ‫ط��ی ‪ 2‬هفته این��ده ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد معادل ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۵‬میلیون تن کاالی‬ ‫اساس��ی و ضروری غیراساس��ی از اقالم باقیمانده در گمرکات کش��ور به‬ ‫صاحبان کاال تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫س��ید روح اله لطیفی همچنین درباره شایعاتی مبنی بر تاثیر انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری امریکا بر ترخیص کاال از گمرک‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تسریع و‬ ‫تس��هیل در روند ترخی��ص کاال از مدت ها پیش در دس��تور کار دولت و‬ ‫گمرک قرار داشت‪.‬‬ ‫س��خنگوی گمرک اف��زود‪ :‬در روز میالد پیامبر اک��رم نیز رهبر معظم‬ ‫انقالب در بیاناتی بر این موضوع تاکید کردند و باوجود همزمانی اجرایی‬ ‫کسب رتبه دوم‬ ‫وب سایت های نمایشگاهی‬ ‫از سوی گلستان‬ ‫ایرج رهبر‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫سال های زیادی اس��ت که اختالف نظر بین‬ ‫کارشناسان درباره واردات کاالهایی که مشابه‬ ‫ان در کشور تولید می شود وجود دارد‪ .‬عده ای‬ ‫واردات کاالهایی که مشابه انها در کشور تولید‬ ‫می شود را مطلوب می دانند و اعتقاد دارند این‬ ‫واردات می توان��د در عرض��ه این کاالها رقابت‬ ‫ایج��اد کند و قیمت ب��ازار را متعادل نگاه دارد‬ ‫ام��ا ایا برای ایج��اد این رقاب��ت‪ ،‬وجود رقیب‬ ‫خارجی ضروری اس��ت؟! برخالف نظر بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان ک��ه حضور کااله��ای وارداتی‬ ‫را انگی��زه ای ب��رای ارتقای کیفی��ت تولیدات‬ ‫داخل��ی می دانند‪ ،‬به نظر می رس��د ممنوعیت‬ ‫ورود کاالهای��ی که نمونه های مش��ابه انها در‬ ‫کش��ور نیز تولید می شود‪ ،‬بیش��تر می تواند به‬ ‫ارتق��ای کیفی��ت کمک کن��د و در عین اینکه‬ ‫می توان��د باعث رونق تولید در کش��ور ش��ود‪،‬‬ ‫به نوع��ی حمای��ت از تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫را نیز در پی داش��ته باش��د‪ .‬البت��ه این اعتقاد‬ ‫وج��ود دارد که واردات کااله��ای خارجی که‬ ‫تولیدکنندگان داخلی نیز مش��ابه ان را تولید‬ ‫می کنند‪ ،‬موجب ایجاد رقابت در بازار می شود‬ ‫و در نتیج��ه به مرور می توانیم ش��اهد تعدیل‬ ‫قیمت ه��ا و ارتقای کیفیت در بازار باش��یم که‬ ‫البته این نظر کامال درس��ت اس��ت‪ ،‬اما باید به‬ ‫ای��ن نکته هم توجه داش��ته باش��یم که برای‬ ‫ایجاد رقابت حتما الزم نیس��ت پای یک رقیب‬ ‫خارجی به میدان باز ش��ود و رقابت مورد نظر‬ ‫می توان��د بی��ن تولیدکنن��دگان داخلی ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬تولیدکنن��دگان داخل��ی ب��ا در اختیار‬ ‫داش��تن امتیازات‪ ،‬اختیارات و امکانات یکسان‬ ‫می توانند در یک بس��تر مناس��ب‪ ،‬در تولید و‬ ‫عرضه محصوالت خود با یکدیگر رقابت داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬این شیوه ای اس��ت که در حال حاضر‬ ‫در بس��یاری از کش��ورها در پیش گرفته شده‬ ‫و مش��کلی نیز برای اقتصاد این کشورها ایجاد‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه رقابت انها باتوجه به‬ ‫شرایط یکسان تولید‪ ،‬عادالنه تر خواهد بود‪.‬‬ ‫البته نکته ای که ب��رای ایجاد چنین رقابتی‬ ‫باید به ان توجه داش��ت این اس��ت که بس��تر‬ ‫مناس��ب برای ش��کل گیری این گونه رقابت ها‬ ‫اهمیت بسیار باالیی دارد‪ .‬تدوین ایین نامه های‬ ‫مناس��ب و متناسب و ابالغ انها توسط موسسه‬ ‫اس��تاندارد و جلوگیری از ایجاد انحصار تولید‬ ‫برای یک تولیدکننده و ش��رایط همسان تولید‬ ‫از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫این یک حقیقت است که امکانات و ابزاراالت‬ ‫تولی��د در کش��ور ما در مقایس��ه ب��ا غول های‬ ‫فناوری دنیا در بسیاری موارد چندان پیشرفته‬ ‫نیس��ت و این موضوع باع��ث کاهش بهره وری‬ ‫و در نتیج��ه افزایش قیمت تمام ش��ده کاالها‬ ‫نسبت به نمونه های مش��ابه خارجی می شود‪.‬‬ ‫اگر هدف ما حمایت از تولید ملی است در این‬ ‫موارد نیز حتی اگر کاالی تولید داخل با قیمتی‬ ‫کمی بی��ش از کاالهای خارجی به بازار عرضه‬ ‫شود‪ ،‬باید از انها حمایت کرد و با این توجیه که‬ ‫واردات باعث کاهش قیمت تمام شده کاال برای‬ ‫مصرف کننده خواهد ش��د‪ ،‬نباید به تولید ملی‬ ‫پش��ت کنیم‪ .‬این حمایت به مرور زمان باعث‬ ‫افزایش تولی��د و ایجاد رقابت میان این کاالها‬ ‫حتی با تولیدکنندگان خارجی خواهد شد که‬ ‫در نهایت افزایش تولید و ش��کوفایی اقتصادی‬ ‫را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫گفت وگو با مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت روژین تاک‬ ‫رعایت حقوق مصرف کننده اولویت ماست‬ ‫مجتمع کشت و صنعت روژین تاک یکی از مجموعه های فعال بخش خصوصی‬ ‫کشور است که در سال ‪ ۱۳۸۰‬با سرمایه گذاری این بخش تاسیس شد و باتوجه‬ ‫به پشتوانه قوی مدیریتی‪ ،‬به سرعت مراحل طراحی‪ ،‬خرید‪ ،‬نصب و راه اندازی را‬ ‫پشت سر گذاشت و در نهایت در سال ‪ ۱۳۸۲‬به بهره برداری رسید‪ .‬کارخانه این‬ ‫ش��رکت در اس��تان کرمانشاه و در زمینی به مساحت ‪ ۲۴‬هکتار بنا شده که ‪۱۱‬‬ ‫هکتار ان صنعتی و مجهز به پیش��رفته ترین ماشین االت صنایع غذایی ساخت‬ ‫شرکت های ‪ Ing.Rossi‬و ‪ Catelli & Rossi‬با ظرفیت دریافت روزانه ‪۴۲۰۰‬‬ ‫ل حاضر بالغ بر ‪ ۶۰۰۰‬هکتار زمین‬ ‫تن گوجه فرنگی اس��ت‪ .‬این ش��رکت در حا ‬ ‫کشاورزی را تحت پوشش دارد و کاشت محصوالت کشاورزی با بذر کالیفرنیایی‬ ‫و کانادایی با استفاده از ماشین االت به روز اروپا موجب شده محصوالت ان عالوه‬ ‫بر ویسکوزیته و رنگ مناسب‪ ،‬عاری از هرگونه فلزات سنگین باشد و طعم اصلی‬ ‫گوجه فرنگی در انها حفظ ش��ود‪ .‬همچنین پروژه کش��ت و صنعت ش��رکت‪ ،‬در‬ ‫بخش اموزش‪ ،‬ترویج و کش��ت گوجه فرنگی به عنوان موفق ترین پروژه اسیا در‬ ‫‪ FAO‬ثبت اس��ت‪ .‬به این بهانه در این ش��ماره روزنامه‬ ‫گفت وگویی را با‬ ‫س��یدمظفر عبداهلل‪ ،‬مدیرعامل این شرکت انجام داده ایم که شرح ان‬ ‫را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €به عنوان نخس�تین پرس�ش بفرمایید ک�ه تولیدات این‬ ‫شرکت شامل چه محصوالتی هستند؟‬ ‫این شرکت در طول این سال ها محصوالت متعدد و متنوعی را به‬ ‫مصرف کنندگان ارائه داده که از ان جمله می توان به رب گوجه فرنگی‪،‬‬ ‫انواع س��س گوجه فرنگی و س��س های مایونز‪ ،‬فرانسوی و هزارجزیره‪،‬‬ ‫انواع کنسروها شامل کنسرو گوجه فرنگی‪ ،‬لوبیا‪ ،‬لوبیا با قارچ‪ ،‬خوراک بادمجان‪،‬‬ ‫مایه ماکارونی‪ ،‬نخود س��بز‪ ،‬پوره میوه‪ ،‬محصوالت بس��ته بندی ش��امل قوطی‪،‬‬ ‫ظروف ‪ ،IML‬پریفورم‪ ،‬بطری و نایلون شرینک اشاره کرد‪.‬‬ ‫€ €در زمینه دامنه فعالیت در داخل کش�ور و صادرات چه برنامه هایی‬ ‫داشته و دارید؟‬ ‫این ش��رکت عالوه بر توزیع محصوالت در تمامی اس��تان های کشور و تامین‬ ‫نی��از مصرف کنندگان داخلی‪ ،‬صادرات محصوالت خود را به چندین کش��ور از‬ ‫جمله عراق‪ ،‬امارات‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬روسیه‪ ،‬سنگال و سودان‬ ‫انجام می دهد‪ .‬البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که به دلیل وجود‬ ‫ل حاضر با کش��ورهای‬ ‫تحریم ه��ای اقتصادی در این س��ال ها‪ ،‬در حا ‬ ‫محدودی امکان مراوده تجاری داریم‪ ،‬اما توسعه و گسترش بازارهای‬ ‫صادراتی همواره از برنامه های ما در این شرکت بوده است‪.‬‬ ‫€ €تعداد پرسنل شرکت چند نفر است و در زمینه اشتغالزایی‬ ‫در منطقه چه نقشی ایفا کرده اید؟‬ ‫در حال حاضر حدود ‪ ۵۰۰‬نفر در شرکت روژین تاک مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫البته ما به دلیل اجرای پروژه کش��اورزی قراردادی‪ ،‬اش��تغالزایی اس��تثنایی در‬ ‫اس��تان کرمانش��اه داریم و حدود ‪ ۳۶۰۰‬کش��اورز به طور مستقیم با روژین تاک‬ ‫قرارداد دارند‪ .‬همچنین براساس امارهای موجود و تایید وزیر جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫‪ 2‬سال پیش‪ ،‬برای حدود ‪ ۲۶‬هزار نفر از طریق این شرکت اشتغالزایی شده است‪.‬‬ ‫€ €شاخص های سالمت در محصوالت شما چه نقشی دارند؟‬ ‫توجه به کیفیت و س�لامت محصوالت همواره نقش��ی کلیدی در تولیدات ما‬ ‫داشته و دارد‪ .‬از نظر ما حقوق مصرف کننده همواره باید رعایت شود و نخستین‬ ‫و بزرگ ترین حقوق مصرف کننده این است که از محصوالت سالم استفاده کند‪.‬‬ ‫از اب الوده و زمین الوده طبعا محصول الوده تولید می شود و مولفه های مغایر‬ ‫با س�لامت پنهانی در ان وجود دارد؛ بنابراین ما بر این باوریم که زنجیره تولید‬ ‫ما از مزرعه ش��روع می ش��ود‪ .‬ما اب مصرفی مزارع‪ ،‬خاک‪ ،‬کود‪ ،‬س��موم و بذر را‬ ‫کنترل می کنیم تا بتوانیم نسبت به سالمت محصول نهایی اطمینان یافته و از‬ ‫این طریق حقوق مصرف کننده را رعایت کنیم‪.‬‬ ‫€ €نقش جش�نواره ملی صنعت سلامت محور را در این عرصه چطور‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫در واقع وقتی در این جش��نواره ها بررس��ی و کارشناسی به درستی و به شکل‬ ‫مطل��وب انجام ش��ود‪ ،‬می تواند باعث تش��ویق واحدهای تولی��دی برای رعایت‬ ‫س�لامت محصوالت ش��ود و به این ش��کل مصرف کننده نیز از فواید تولید یک‬ ‫محصول س�لامت محور که مطابق با اس��تانداردهای تعریف شده جهانی است‪،‬‬ ‫منتفع می شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1655‬‬ ‫پیاپی ‪2973‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫ایمنی‬ ‫پاشنه اشیل‬ ‫اصناف است‬ ‫افزایش تعمیر‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫به جای خرید‬ ‫کاالی نو‬ ‫علی فاضلی‬ ‫رئیس پیشین اتاق اصناف تهران‬ ‫گرانی کاال‪ ،‬بازار دست دوم فروش ها را گرم کرد‬ ‫رونق بازار سمساری های مجازی‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب�ازار امروز ای�ران به دالیل مختلفی از جمله تحریم ها‪ ،‬افزای�ش قیمت ارز و کاهش ارزش‬ ‫پول ملی دچار تغییر و تحوالت فراوانی ش�ده و این موضوع کسب وکارهای مختلف را تحت‬ ‫تاثیر قرار داده است‪ .‬از جمله فعالیت هایی که این روزها بازار خوبی دارد‪ ،‬دادوستد کاالهای‬ ‫دست دوم است که چه در بازارهای حقیقی و چه در فضای مجازی عالقه مندان خود را دارد‪.‬‬ ‫کسب وکاری که در فرهنگ عامه از ان به عنوان سمساری یاد می شود و در ان از شیر مرغ تا‬ ‫جان ادمیزاد قابلیت معامله دارد‪ .‬اخباری که سینه به سینه و در شبکه های غیررسمی فضای‬ ‫مجازی در حال انتش�ار است‪ ،‬از این موضوع حکایت دارد که این روزها به دلیل کاهش توان‬ ‫خری�د مردم‪ ،‬تعداد مراجعان ای�ن واحدهای صنفی افزایش یافته و حتی برخی از خانواده ها‬ ‫برای خرید جهیزیه عروس به این فروشگاه ها مراجعه می کنند‪ .‬این موضوع بهانه ای شد تا به‬ ‫چند فروشگاه سمساری سرکی بکشیم و حال و هوای این روزهای سمساران را جویا شویم‪.‬‬ ‫با گزارش‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫براس��اس م��اده ‪ ۳۷‬قان��ون نظ��ام صنف��ی‪،‬‬ ‫مس��ئولیت نظارت بر مس��ائل ایمن��ی به اتاق‬ ‫اصناف سپرده شده اما مشکلی که در این زمینه‬ ‫وجود دارد این اس��ت که ابزار اجرایی برای این‬ ‫نظارت تعریف نش��ده اس��ت‪ .‬اینک��ه نظارت بر‬ ‫چ��ه ح��وزه ای و با چه ابزاری باید توس��ط اتاق‬ ‫اصناف انجام شود و همین طور این موضوع که‬ ‫هماهنگی با س��ایر نهادها در ای��ن زمینه باید‬ ‫چگونه ش��کل بگیرد‪ ،‬در قانون مشخص نشده‬ ‫و قانون از این نظر دارای نواقصی اس��ت‪ .‬به این‬ ‫ترتیب معلوم نیست با مشخص شدن نواقص و‬ ‫ایراده��ا‪ ،‬گام بعدی در کدام نهاد و چگونه باید‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫در زمان وزارت اقای نعمت زاده و بعد از واقعه‬ ‫تاسف بار ساختمان پالسکو‪ ،‬دستور بر تشکیل‬ ‫س��تادی برای برعهده گرفتن مس��ئولیت این‬ ‫موضوع صادر ش��د‪ .‬در همان زمان اتاق اصناف‪،‬‬ ‫کمیته مس��تقلی را تحت عنوان کمیته ایمنی‬ ‫به سرپرستی خسرو ابراهیمی نیا تشکیل داد و‬ ‫اقدامات مثبتی نیز در بافت فرس��وده بازار برای‬ ‫س��اماندهی وضعیت ایمنی این مجموعه انجام‬ ‫شد؛ اقداماتی که گرچه مطلوب بود اما به خارج‬ ‫از بازار تسری پیدا نکرد‪.‬‬ ‫در حال حاضر بس��یاری از س��اختمان های‬ ‫اصناف تهران که در مرکز ش��هر قرار گرفته اند‪،‬‬ ‫دچار فرس��ودگی هستند که بخشی از انها رفع‬ ‫عیب ش��ده اند اما بی��رون از مجموعه بازار کار‬ ‫چندانی برای رفع این مش��کالت انجام نش��ده‬ ‫و در واق��ع کاره��ای انجام ش��ده نی��ز چندان‬ ‫علمی و به روز نیس��ت و این ساختمان ها اجازه‬ ‫نمی دهند اصالحات جزئی در انها انجام ش��ود؛‬ ‫یعنی یا باید بازس��ازی کامل ص��ورت گیرد یا‬ ‫اینکه س��اختمان ها تخریب و دوباره س��اخته‬ ‫ش��وند‪ .‬موارد شناسایی ش��ده ناایمن به مراجع‬ ‫ذی ص�لاح از جمله اس��تانداری‪ ،‬ش��هرداری و‬ ‫دبیرخانه کمیسیون نظارت نیز اطالع داده شد‬ ‫تا در زمینه بازسای انها اقدام شود‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال در همین خیابان های الله زار‬ ‫و الله زارن��و موارد زیادی از س��اختمان هایی را‬ ‫مش��اهده می کنیم که با گذشت سالیان دچار‬ ‫اس��یب های جدی ش��ده اند و باوج��ود نیاز به‬ ‫مرمت و اصالح‪ ،‬همچنان فعال هس��تند و مورد‬ ‫استفاده تجاری و اداری قرار می گیرند و ایمنی‬ ‫را به پاشنه اشیل اصناف تبدیل کرده اند‪ .‬باتوجه‬ ‫به امکانات و اختیارات اتاق اصناف کارهایی که‬ ‫ب��رای اصالح وضعیت مق��دور بود‪ ،‬در ان زمان‬ ‫صورت گرفت و رفع عیب ها نیز تاحدودی انجام‬ ‫ش��د اما نکته مهم در این موضوع این است که‬ ‫رف��ع عیب در این حوزه هم نیاز به زمان دارد و‬ ‫هم اراده که امیدوارم اراده برای این کار دشوار‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬این موارد بخشی از مشکالت‬ ‫مکان های ناایمن و فاقد استاندارد برای استقرار‬ ‫اصناف هس��تند و اگر بخواهیم به طور دقیق تر‬ ‫این مس��ئله را واشکافی کنیم‪ ،‬بسیاری مسائل‬ ‫دیگ��ر غیر از بافت های فرس��وده مطرح خواهد‬ ‫شد؛ به عنوان مثال ساختمان هایی که به عنوان‬ ‫مراکز اداری و تجاری در سال های اخیر توسط‬ ‫نهادهای مختلف ساخته شده‪ ،‬اغلب بدون نظر‬ ‫کارشناس��ی اتاق ها و اتحادیه ها بوده و یقینا از‬ ‫نظ��ر متراژ و ایمنی با مش��کالت جدی مواجه‬ ‫هس��تند‪ .‬همی��ن طور درب��اره انباره��ا که در‬ ‫بس��یاری از موارد کاالهای قابل اش��تعال را در‬ ‫خ��ود جای داده اند‪ ،‬اصول ایمنی و اس��تاندارد‬ ‫در انها کمتر رعایت شده است‪.‬‬ ‫پ��س از تش��کیل کمیته ایمنی‪ ،‬م��ا در اتاق‬ ‫اصن��اف همه این موارد را قدم به قدم بررس��ی‬ ‫کردی��م و به دلی��ل اینک��ه خود اب��زار اجرایی‬ ‫نداش��تیم‪ ،‬اطالع��ات را در اختی��ار نهاده��ای‬ ‫دست اندرکار گذاشتیم‪ .‬در واقع موضوع ایمنی و‬ ‫استاندارد در اصناف موضوعی بین بخشی است‬ ‫که چندین نهاد باید برای به نتیجه رسیدن ان‬ ‫ل حاضر این‬ ‫همکاری داش��ته باش��ند اما در حا ‬ ‫بازار لوازم خانگی یکی از بازارهای متاثر از نرخ ارز است‪ ،‬به طوری که‬ ‫در ‪ 2‬س��ال اخیر روند افزایشی نرخ ارز به شدت در روند تولید‪ ،‬عرضه و‬ ‫نرخ کاالی لوازم خانگی موثر بوده و در مقابل‪ ،‬رویکرد مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫از تعویض لوازم خانگی به تعمیر انها تغییر کرده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی در گفت وگو‬ ‫ب��ا فارس درباره وضعیت ب��ازار لوازم خانگی‪ ،‬گفت‪ :‬فروش��ندگان لوازم‬ ‫خانگ��ی هی��چ تاثیری بر نرخ ل��وازم خانگی ندارند و ن��رخ عرضه لوازم‬ ‫خانگ��ی ازس��وی تولیدکنن��دگان تعیین می ش��ود؛ بنابرای��ن انها بهتر‬ ‫می توانن��د درب��اره تاثیر افزایش یا کاهش نرخ ارز ب��ر نرخ لوازم خانگی‬ ‫اظهارنظ��ر کنند‪ .‬اکبر پازوکی افزود‪ :‬فروش��ندگان ل��وازم خانگی اصال‬ ‫نقش��ی در افزایش نرخ لوازم خانگی ندارند‪ ،‬اما به هر حال افزایش نرخ‬ ‫ارز در ماه های اخیر بر افزایش نرخ لوازم خانگی بی تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه باتوجه به مش��کالت اقتصادی‪ ،‬فروشندگان به روز کاال‬ ‫را خریداری و با س��ود مش��خص و قانونی عرضه می کنند؛ ضمن اینکه‬ ‫با توجه به رکود حاکم بر بازار فروش��ندگان در بسیاری موارد مجبورند‬ ‫کاالی خود را با سودی کمتر از سود قانونی عرضه کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر نرخ یخچال و فریزر ساید تولید داخلی حدود ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومان و نرخ هر دس��تگاه ماشین لباسشویی تولید داخل بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۴‬‬ ‫میلیون تومان است که باتوجه به مشکالت درامدی برای بسیاری امکان‬ ‫خرید لوازم خانگی وجود ندارد‪.‬‬ ‫تحول تدریجی سمساری ها‬ ‫باتوجه به گس��ترش شهرنشینی و متعاقب ان پدید‬ ‫ام��دن حرفه ها و پیش��ه های جدید‪ ،‬حرف��ه ای به نام‬ ‫سمساری در شهرهای بزرگ ایجاد شد که کار صاحبان‬ ‫این حرفه خریداری اجناس کوچک و اغلب کهنه ای بود‬ ‫که گرچه دیگر به کار صاحبان شان نمی امدند اما زباله‬ ‫هم نبودند‪ .‬با توسعه ش��هرها سمسارها و سمساری ها‬ ‫نیز دارای اصول و قواعدی شدند که امکان ورود به این‬ ‫عرصه را به هر کسی نمی داد‪.‬‬ ‫صنف سمس��اری ازجمله صنوف قدیمی محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ .‬معموال رس��م بر این بوده که بازنشس��تگان‬ ‫ادارات و به ط��ور کلی افرادی که س��ن و س��الی از انها‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اقدام به راه اندازی واحد سمس��اری در محل‬ ‫مسکونی خود می کردند‪ .‬این افراد از همان ابتدا کهولت‬ ‫س��ن داش��تند و به مرور زمان این موضوع تشدید هم‬ ‫ف میانگین‬ ‫می شد‪ .‬پس به لحاظ سنی اعضای این صن ‬ ‫باالیی دارند که این روند همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫امروز وس��عت این شغل بس��یار زیاد است‪ .‬محدوده‬ ‫اجناس��ی که یک سمسار باید بشناسد‪ ،‬بسیار گسترده‬ ‫اس��ت؛ به عنوان مثال در یک من��زل چندین نوع لوازم‬ ‫وج��ود دارد و همی��ن لوازم در منزل دیگ��ر‪ ،‬اما از نوع‬ ‫دیگ��ر وجود دارد؛ سمس��ار باید با تمام اینها اش��نایی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫پیش از این سمس��اران و امانت فروش��ان اجناس��ی‬ ‫را خری��داری می کردند ک��ه کوچک و جزئ��ی بودند؛‬ ‫به عنوان مثال کرس��ی‪ ،‬چراغ‪ ،‬پشتی و فرش از اجناس‬ ‫مورد معامله سمس��اران بود‪ ،‬اما رفته رفته لوازم زندگی ‬ ‫جدیدت��ر و کاالهایی مثل یخچال و اج��اق گاز نیز به‬ ‫اجناس سمساران اضافه شد‪ .‬عالوه بر این به مرور زمان‬ ‫بس��یاری از لوازم قدیمی کارایی خود را از دست داد و‬ ‫به عنوان جنس انتیک خریداران خاص خود را در بین‬ ‫اقشار متوسط به باال پیدا کرد‪ .‬همچنین گستره فعالیت‬ ‫سمس��ارها از اجن��اس کهنه و بالاس��تفاده به تدریج به‬ ‫اجناس کمتر استفاده شده و در حد نو نیز ارتقا یافت‪.‬‬ ‫ای��ن بازار به ق��دری برای م��ردم خوش��ایند بود که‬ ‫به س��رعت ان��واع اپلیکیش��ن ها و صفحه ه��ا در فضای‬ ‫مج��ازی ب��رای ای��ن کار ایجاد ش��د و ح��اال هر کس‬ ‫می تواند به راحتی یک فروشگاه سمساری مجازی برای‬ ‫خود ایجاد کند‪ .‬اما باوجود این فروش��گاه های مجازی‬ ‫و کوچک تکلیف واحدهای س��نتی سمس��اری به کجا‬ ‫خواهد کشید‪.‬‬ ‫مجازی ها بازار سمساری را خراب کرده اند‬ ‫داود عبداللهی فرد‬ ‫فضای مجازی‬ ‫و صفحات‬ ‫شبکه های‬ ‫اجتماعی مانند‬ ‫رقیبی برای‬ ‫فعاالن این‬ ‫کسب وکار‬ ‫عمل می کنند و‬ ‫بازار سمساری‬ ‫را از رونق‬ ‫انداخته اند‬ ‫داود عبداللهی ف��رد‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه سمس��اران و‬ ‫امانت فروش��ان ته��ران در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫رکود در بس��یاری از اصناف و کسب وکارها با شیوع کرونا‬ ‫در کشور ایجاد شده‪ ،‬اما بازار سمساری ها پیش از ان و با‬ ‫رونق گرفتن خرید و فروش کاالهای دست دوم در فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬از رونق افتاد‪.‬‬ ‫عبداللهی ف��رد در ای��ن ب��اره افزود‪ :‬فض��ای مجازی و‬ ‫ل حاض��ر مانند‬ ‫صفح��ات ش��بکه های اجتماع��ی در حا ‬ ‫رقیبی برای فعاالن این کس��ب وکار عمل می کنند و بازار‬ ‫سمساری را از رونق انداخت ه و باعث رکود بازار سمساران‬ ‫و امانت فروشان شده اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این موضوع که این روزها کس��به این‬ ‫صن��ف‪ ،‬فروش اندکی دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬روزگاری صنف‬ ‫سمس��اری به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان‬ ‫کاالی دس��ت دوم عم��ل می ک��رد و نظ��ام خ��اص خود‬ ‫را داش��ت ام��ا افزایش بی رویه تعداد فع��االن این کار در‬ ‫فضای مجازی بس��یاری از واحده��ای قدیمی این صنف‬ ‫را به تعطیلی کش��انده اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه سمساران‬ ‫تهران یکی از مش��کالت بیش��تر کسبه این صنف را اشنا‬ ‫نبودن انها با کس��ب وکارهای نوین دانست و عنوان کرد‪:‬‬ ‫یکی از روش های خرید کاالی دس��ت دوم انتش��ار اگهی‬ ‫بود اما در این مورد مش��کالت زیادی داش��تیم زیرا افراد‬ ‫س��ودجو با چاپ اگهی اقدام به سوءاستفاده از کسب وکار‬ ‫سمس��اری می کردند‪ ،‬به همین دلیل در جلس��ه ای که با‬ ‫روزنامه همش��هری داشتیم‪ ،‬مقرر شد تنها اگهی افرادی‬ ‫که از اتحادیه نامه داشته باشند‪ ،‬چاپ شود و با این اقدام‬ ‫بخشی از مشکالت کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی درباره قیمت گذاری کاالها در این صنف یاداور شد‪:‬‬ ‫ت مصوب است اما در زمینه‬ ‫کاالی نو و اکبند دارای قیم ‬ ‫کاالی دست دوم قیمت ها به صورت توافقی و باتوجه به نو‬ ‫و تمیز بودن کاال بین خریدار و فروشنده تعیین می شود و‬ ‫نرخ مصوبی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران درباره‬ ‫اهمی��ت وجود این کس��ب وکار در جامعه امروز گفت‪ :‬در‬ ‫زندگی ش��هری امروز سمساری ها نقش مهمی در تامین‬ ‫لوازم زندگی اقشار کم درامد دارند‪.‬‬ ‫بس��یاری از خانواده با مراجعه به این واحدها وس��ایل‬ ‫م��ورد نیاز خود را تامین می کنند و خرید از این مغازه ها‪،‬‬ ‫ب��رای افرادی ک��ه توان خرید کاالی نو را ندارند‪ ،‬بس��یار‬ ‫به صرفه است‪ .‬وی یکی از مشکالت فعاالن این کسب وکار‬ ‫را مالیات های تعلق گرفته به این حرفه دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫باوج��ود توافق ه��ای ص��ورت گرفته بین ات��اق اصناف و‬ ‫فضای مجازی مجالی برای سوءاستفاده است‬ ‫یکی دیگر از سمس��اران فعال در ش��رق تهران نیز در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫عنوان کرد‪ :‬گرچه به نظر می رس��د‬ ‫خرید و ف��روش کاالی دس��ت دوم در فضای مجازی و‬ ‫بدون واس��طه سمس��اری ها‪ ،‬به نفع خریدار و فروشنده‬ ‫اس��ت اما موارد بس��یاری را س��راغ داریم که عکس این‬ ‫موضوع را ثابت می کنند‪.‬‬ ‫ل حاضر با‬ ‫رض��ا رحمتی در این باره عنوان کرد‪ :‬در حا ‬ ‫بو کارهایی از این دست در شبکه های‬ ‫رونق گرفتن کس ‬ ‫مجازی و خرید و فروش در ان‪ ،‬بیشتر افراد دیگر تمایلی‬ ‫ب��ه خرید کاالهای خود از سمس��اری ها ندارند و ترجیح‬ ‫می دهن��د خریده��ای خ��ود را به صورت انالی��ن انجام‬ ‫دهند و همین موضوع مراجع��ه خریداران به واحدهای‬ ‫سمساری را کاهش داده است‪.‬‬ ‫وی در عین حال متذکر شد‪ :‬خریداران و فروشندگان‬ ‫باید هوشیار باش��ند که اندکی سود ظاهری در خرید و‬ ‫فروش اینترنتی می تواند به قیمت زیان های بزرگ تمام‬ ‫ش��ود‪ ،‬زیرا خرید و فروش در فضای مجازی باعث ایجاد‬ ‫فضایی برای سوءاستفاده شده است‪.‬‬ ‫وی در توضیح این موضوع گفت‪ :‬زمانی که افراد برای‬ ‫خرید کاال به مغازه مراجعه می کنند‪ ،‬جنس را از نزدیک‬ ‫می بینند و می توانند از اصل بودن کاال اطمینان حاصل‬ ‫کنن��د‪ ،‬در حالی که در فض��ای مجازی این امکان وجود‬ ‫ندارد و بسیاری از خریداران به همین دلیل از خریدهای‬ ‫مجازی خود پشیمان می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار لوازم خانگی استوک گرم است‬ ‫علی حس��ینی‪ ،‬یکی دیگر از فعاالن حوزه سمس��اری‬ ‫در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این ماه ها به دلیل‬ ‫افزایش بی رویه قیمت لوازم خانگی‪ ،‬مردم توجه بیشتری‬ ‫به کاالهای موجود در سمساری ها می کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه حتی برخی خانواده ها برای تهیه‬ ‫لوازم خانگی جهیزیه به ای��ن واحدها مراجعه می کنند‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬البته این خانواده ه��ا بیش از اینکه به دنبال‬ ‫کاالهای دست دوم باشند‪ ،‬لوازم خانگی استوک را برای‬ ‫تهیه جهیزیه خریداری می کنند‪.‬‬ ‫به گفته حسینی لوازم خانگی استوک‪ ،‬لوازمی هستند‬ ‫که از انها اس��تفاده نش��ده‪ ،‬اما دارای کارتن نیس��تند و‬ ‫ممکن است خط و خشی روی انها افتاده باشد‪ .‬این فعال‬ ‫حوزه سمس��اری تاکید کرد‪ :‬در این ماه ها بازار مبلمان‪،‬‬ ‫فرش و لوازم خانگی موجود در سمس��اری ها‪ ،‬نسبت به‬ ‫سایر وس��ایل و کاالها بهتر است و این کاالها خریداران‬ ‫بیشتری دارند‪ .‬حسینی خاطرنشان کرد‪ :‬فضای مجازی‬ ‫بس��یاری از افراد را وارد این حرفه کرده و بسیاری خرید‬ ‫و فروش اجناس دست دوم در فضای مجازی را به عنوان‬ ‫ش��غل دوم خود برگزیده اند؛ شغلی که بر عکس فعاالن‬ ‫رس��می این ح��وزه‪ ،‬هزینه هایی مثل مالی��ات و بیمه و‬ ‫مخ��ارج جاری مغازه داری را ن��دارد‪ .‬همین تفاوت باعث‬ ‫شده بس��یاری از قدیمی های کسب وکار سمساری‪ ،‬این‬ ‫روزها حال و روز چندان خوبی نداشته باشند‪.‬‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬میزان مالیات های تعیین شده باز‬ ‫هم باالست‪.‬‬ ‫عبداللهی ف��رد گفت‪ :‬کرونا و کاهش درامدها‪ ،‬مس��ائل‬ ‫اقتص��ادی و کاهش قدرت خرید مردم باعث ش��ده بازار‬ ‫ت دوم اندکی رونق بگیرد اما این بهبود بازار‬ ‫خرید لوازم دس ‬ ‫به دلیل فعالیت فروش��گاه های بدون مجوز فضای مجازی‬ ‫تاثیر اندکی بر فضای کسب وکار رسمی در این حوزه دارد‪.‬‬ ‫این فعال صنفی با بیان اینکه س��ایت ها و اپلیکیش��ن ها‬ ‫باعث حذف واسطه ها و از رونق افتادن فعالیت سمساران‬ ‫شده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بزرگ ترین اسیب برای این صنف‪،‬‬ ‫فعالیت اپلیکیشن ها و سایت هایی همچون دیوار و شیپور‬ ‫است که نه تنها موجب کسادی فعالیت همکاران ما شده‪،‬‬ ‫بلکه باعث شده اند برخی کالهبرداران هم با سوءاستفاده‬ ‫از این فضا‪ ،‬از مردم کالهبرداری کنند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫ب��ا موض��وع حقیق��ی و مج��ازی ب��ودن و دع��وای‬ ‫سمس��اری ها با فعاالن مجازی هم که کاری نداش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬موضوعی که مطرح می شود این است که اگر‬ ‫سمساری به عنوان یک کسب وکار واقعی تعریف و برای‬ ‫ان س��ازکاری مانند اتحادیه و صن��ف و انجمن ایجاد‬ ‫شده‪ ،‬باید برای تش��کیل فروشگاه های مجازی ان نیز‬ ‫مانند همه اصناف روال و رویه ای تعریف شود‪ .‬یعنی اگر‬ ‫قرار است دیوار و شیپور و ایسام و اپلیکیشن های دیگر‬ ‫به عنوان هم صنف های سمساری ها به فعالیت بپردازند‪،‬‬ ‫باید برای انها نیز قواعد و مقرراتی مانند سمساری های‬ ‫واقعی در نظر گرفت یا اینکه سمس��اری های واقعی را‬ ‫نیز از حقوق دولتی و مالیات های مربوط به این صنف‬ ‫مع��اف کرد تا این دو حوزه در کنار هم رقابت داش��ته‬ ‫باش��ند و این طور نباشد که پرداخت حقوق دولتی این‬ ‫صنف برعه��ده حقیقی ها و س��ود ان از ان مجازی ها‬ ‫شود‪.‬‬ ‫و یک پرس��ش مهم اینکه ایا کرامت یک ایرانی باید‬ ‫به این حد برسد که از کاالی استوک و دست دوم برای‬ ‫شکل دادن محیط زندگی خود استفاده کند؟!‬ ‫سمساری به تاریخ می پیوندد؟‬ ‫رش��د نفوذ شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در زندگی‬ ‫مردم‪ ،‬برخی از صنوف سنتی همچون سمساری ها را با انزوایی‬ ‫جدی مواجه ساخته است‪ .‬سمساری ها در سال های نه چندان‬ ‫دور از نمونه واحدها و مراکز اقتصادی به شمار می رفتند که با‬ ‫عنایت به تقاضای باالی جامعه از طبقات و گروه های اجتماعی‬ ‫به این صنوف‪ ،‬برای خرید و تهیه کاالها و وسایل مورد نیاز خود‬ ‫به پایین ترین قیمت‪ ،‬از کسب وکار مطلوبی برخوردار بودند‪.‬‬ ‫واحده��ا و مراک��زی که همه نوع کاال در ان یافت می ش��د‬ ‫و تنوع وس��ایل و اقالم عرضه ش��ده در ان ب��ه میزانی بود که‬ ‫کمتر کسی با مراجعه به واحدهای مذکور‪ ،‬دست خالی از ان‬ ‫بازمی گشت‪ .‬اما این شرایط در سالیان اخیر با دگرگونی هایی‬ ‫جدی مواجه شده و رونق را از این بازار سلب کرده است‪.‬‬ ‫س��خن از فناوری هایی است که با همه فرصت ها و محاسن‬ ‫خاص خود‪ ،‬حاوی برخی پیامدها و اس��یب ها نیز بوده اس��ت‪.‬‬ ‫یکی از مصادیق این خس��ارت ها معطوف به سمس��اری هایی‬ ‫می شود که از پوسته سنتی خود خارج شده و به فضای مجازی‬ ‫رسوخ کرده اند‪.‬‬ ‫بازنده اصلی این پدیده‪ ،‬سمساری هایی هستند که به صورت‬ ‫س��نتی مش��غول فعالیتند و با نفوذ ش��بکه های اجتماعی در‬ ‫زندگی مردم‪ ،‬میل عمومی به خرید و تهیه وسایل و کاالهای‬ ‫دس��ت دوم از فضاهای مذکور (مجازی) به نحو خیره کنندای‬ ‫افزایش یافته و گواه این ادعا‪ ،‬سایت هایی است که به اصطالح‬ ‫از ش��یرمرغ تا جان ادمیزاد در ان یافت می ش��ود و افراد حتی‬ ‫برخی اوقات فراغت خود را با سیر و جست وجو در سایت های‬ ‫مذکور پر می کنند‪.‬‬ ‫گرچه تنوع و س��هولت دسترس��ی به کااله��ا و محصوالت‬ ‫موردنی��از در این س��ایت ها از برجس��ته ترین ویژگی های این‬ ‫تارنماها به شمار می رود‪ ،‬اما معضالت موجود در ان نیز محدود‬ ‫نیس��ت‪ .‬یکی از معضالت موجود در سمس��اری های مجازی‬ ‫معط��وف به اجناس‪ ،‬کاالها و محص��والت بی کیفیت و قالبی‬ ‫اس��ت که ب��دون نظارت کافی به متقاضیان عرضه می ش��ود‪.‬‬ ‫کم نیس��ت مواردی که فرد به صورت اینترنتی متقاضی خرید‬ ‫کاالی��ی ب��وده و پس از پرداخت پول ان‪ ،‬در مقابل درب منزل‬ ‫خود کاالیی متفاوت را مشاهده کرده است‪ .‬به واقع میان انچه‬ ‫که متقاضی یا مشتری محصول در صفحه نمایش خود دیده‬ ‫با انچه که به دس��ت او رس��یده‪ ،‬فاصله ای جدی وجود دارد‪.‬‬ ‫به ص��ورت طبیعی در فقدان نظارت کافی‪ ،‬سوء اس��تفاده های‬ ‫اینچنین��ی ب��ه میزان فزاینده ای تش��دید می ش��ود و به واقع‬ ‫خری��داران محصوالت مذک��ور در فضایی به تعیین‪ ،‬انتخاب و‬ ‫خرید محصول موردنیاز خود مبادرت می ورزند که کنترل الزم‬ ‫کیفی بر محصول موردنظر انها اعمال نش��ده و امکان عرضه‬ ‫اقالم و وسایل بی کیفیت در ان بسیار باال است‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ر گزارش باش��گاه خبرنگاران‪ ،‬بش��یر خزائی‪ ،‬یکی از‬ ‫سمس��اران فعال در غرب تهران‪ ،‬با اش��اره به نقش س��ازنده‬ ‫فعالیت سمس��اری ها در حمایت از اقش��ار ضعیف و کم درامد‬ ‫جامعه اظهار کرد‪ :‬در سمس��اری ها‪ ،‬کاالها و اجناس��ی عرضه‬ ‫می ش��ود که به هر ترتیب خرید ان در مقایس��ه با اجناس نو‪،‬‬ ‫اس��ان تر اس��ت و این برای خانوارهایی که از حیث اقتصادی‬ ‫از توانمندی کافی برخوردار نیس��تند‪ ،‬امتیاز مثبتی به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار می رود در ش��رایطی که اقتصاد مقاومتی‬ ‫به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف و مسیرهای حرکتی کشور‬ ‫در ح��وزه اقتص��ادی تعریف و تعیین ش��ده‪ ،‬دولت از تمامی‬ ‫حوزه هایی که می توانند کمک حال این هدف خطیر باش��ند‪،‬‬ ‫حمایت بیشتری را لحاظ کند‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1655‬‬ ‫پیاپی ‪2973‬‬ ‫خبر‬ ‫سنگ اهن مرکزی‬ ‫الگوی استانی‬ ‫کمک به نیازمندان‬ ‫استان ها‬ ‫ت قضایی از‬ ‫حمای ‬ ‫واحد های صنعتی‬ ‫فارس‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس از فعالیت های انجام شده در‬ ‫دادگس��تری اس��تان در زمین��ه ممانعت از صدور احکام منج��ر به توقف تولید‬ ‫قدردانی کرد و گفت‪ :‬با حمایت های قضایی انجام شده از واحد های صنعتی که‬ ‫در راستای تحقق جهش تولید انجام می شود‪ ،‬شاهد استمرار در فعالیت تولید‬ ‫واحد های صنعتی در ش��هرک های صنعتی هستیم‪ .‬به گزارش‬ ‫از استان‬ ‫فارس‪ ،‬احد فتوحی در جلس��ه بررس��ی مش��کالت صنعتگران در شهرک های‬ ‫صنعت��ی ف��ارس با بی��ان اینکه براس��اس ایین نامه اجرایی م��اده(‪ )۶۱‬الحاقی‬ ‫قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور و نیز ابالغیه های‬ ‫صادرشده از سوی مقامات قوه قضاییه‪ ،‬دادگستری استان فارس عملکرد بسیار‬ ‫خوبی برای جلوگیری از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای‬ ‫تولیدی داشته‪ ،‬گفت‪ :‬با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه حمایت قضایی‬ ‫در دادگستری کل استان فارس‪ ،‬بستر مناسبی برای حمایت قضایی از واحد های‬ ‫صنعتی مش��کل دار فراهم ش��ده و در این زمینه عالوه بر جلوگیری از تعطیلی‬ ‫ی��ا مصادره واحد های تولیدی‪ ،‬گام ه��ای موثری نیز در زمینه احیای واحد های‬ ‫ساخت یک شناور فلزی خدمه بر در استان بوشهر‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان‬ ‫یزد‪ ،‬ش��رکت س��نگ اهن مرکزی را یک الگوی‬ ‫استانی در بحث کمک به نیازمندان معرفی کرد و‬ ‫گفت‪ :‬توجهی که به فقرا و مددجویان شهرستان‬ ‫از س��وی ش��رکت سنگ اهن می ش��ود در هیچ‬ ‫کجا وجود ندارد‪ .‬به گزارش مرکز اطالع رس��انی‬ ‫شرکت س��نگ اهن مرکزی‪ ،‬محمد شجاعان با‬ ‫بیان اینکه کمیت��ه امداد پس از انقالب در ادوار‬ ‫مختلف نوس��ان های بسیاری داش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫همه نوساناتی که در کشور ایجاد شد‪ ،‬به ویژه در‬ ‫بخش اقتصاد‪ ،‬انچه هرگز فراموش نش��ده توجه‬ ‫مردم به فقرا بوده اس��ت‪ .‬وی شرکت سنگ اهن‬ ‫مرکزی را یک الگوی اس��تانی در بحث کمک به‬ ‫نیازمندان معرفی و بیان کرد‪ :‬توجهی که به فقرا‬ ‫و مددجویان شهرس��تان از سوی شرکت سنگ‬ ‫اهن می شود در هیچ کجا وجود ندارد‪.‬‬ ‫س��پس فالح مبارکه کمیت��ه امداد را محصول‬ ‫انقالب اس�لامی دانس��ت و گفت‪ :‬ن��گاه و توجه‬ ‫وی��ژه به محرومان زاییده ای��ن انقالب و وظیفه‬ ‫همه ما بارورتر کردن این نهال است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت س��نگ اهن مرکزی‪ ،‬نقش کمیته امداد‬ ‫را به عنوان واسطه برای کمک به فقرا و نیازمندان‬ ‫بس��یار مهم عنوان کرد و افزود‪ :‬کمیته امداد در‬ ‫شناس��ایی افراد نیازمند و ضابطه مند کردن انها‬ ‫نق��ش مهم��ی را ایفا می کند تا بتوان��د منابع را‬ ‫عادالنه بین فقرا توزیع کند‪ .‬وی رویکرد شرکت‬ ‫سنگ اهن را کمک به نهادهای حمایتی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬امروز مجموعه سنگ اهن به عنوان یک‬ ‫متول��ی‪ ،‬فرصتی اختی��ار دارد تا ب��ه حوزه های‬ ‫گوناگون به ویژه کمیته امداد کمک کند‪.‬‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر گفت‪ :‬برای‬ ‫نخستین بار در کشور ساخت یک شناور فلزی خدمه بر در‬ ‫استان بوشهر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عموم��ی بن��ادر و‬ ‫دریانوردی اس��تان بوشهر‪ ،‬سیاوش ارجمندزاده‪ ،‬مدیرکل‬ ‫بن��ادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر در بازدید از مجموعه‬ ‫کشتی س��ازی ناخدای جزیره‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باتوجه به س��ابقه‬ ‫دیرین��ه ایرانیان در موض��وع دریا و دریانوردی و همچنین‬ ‫اهمیت صنعت حمل ونقل دریایی و کشتی سازی در اقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬لزوم رفع موانع تولید در صنعت دریایی و حمایت از‬ ‫این صنعت از اولویت های این اداره کل در استان است؛ از‬ ‫این رو به زودی و برای نخس��تین بار در کشور شاهد ساخت‬ ‫یک ش��ناور فلزی خدمه بر ازسوی مجموعه کشتی سازی‬ ‫ناخدای جزیره در استان بوشهر خواهیم بود‪.‬‬ ‫ارجمندزاده افزود‪ :‬در این راستا ‪ ۳‬شناور خدماتی دیگر‬ ‫نیز تحت نظارت مستقیم اداره بازرسی و ثبت شناورها اداره‬ ‫کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و موسسات رده بندی‬ ‫داخلی در این مجموعه کشتی سازی ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر عنوان کرد‪:‬‬ ‫کیفیت باالی ساخت شناور در داخل در مقایسه با نمونه های‬ ‫ساخته ش��ده خارجی و بروز بودن دانش کشتی سازی در‬ ‫کش��ور و همچنین ظرفیت باالی اشتغالزایی که این حوزه‬ ‫به همراه دارد‪ ،‬لزوم توجه بیش از پیش را به خود معطوف‬ ‫می کند‪ .‬ارجمندزاده اضافه کرد‪ :‬استان بوشهر به عنوان یک‬ ‫استان ساحلی از ظرفیت های باالیی در حوزه صنعت دریا و‬ ‫دریانوردی و همچنین صنعت کشتی سازی برخوردار است‬ ‫از ای��ن رو توجه به این حوزه می توان زمینه س��از تحوالتی‬ ‫عظیم در استان و کشور باشد‪.‬‬ ‫صعود شیراز در مسابقه معماری و شهرسازی ایران‬ ‫دوس��االن ه ملی معماری‪ ،‬شهرس��ازی و طراحی داخلی‬ ‫ای��ران یک��ی از بزرگ ترین رویدادهای معم��اری در ایران‬ ‫است و در این رویداد اثار معماران و شهرسازان شهرداری‬ ‫شیراز حائز ‪ ۳‬مقام کشوری شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬طرح های برتر ش��هرداری ش��یراز در‬ ‫بخش شهرس��ازی عبارتند از؛ باغ فرهنگ در بلوار فرهنگ‬ ‫ش��هر‪ ،‬پرس��ه گاه س��بز در بلوار چمران زیر پل ش��هدای‬ ‫محمودیه و جداره های س��یال در بل��وار چمران و زیرگذر‬ ‫نم��ازی‪ .‬در بخش المان نیز اثر خیال وارون حائز رتبه برتر‬ ‫شده و در محدوده شهرداری منطقه ‪ ۶‬شیراز نصب می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن پ��س از اع�لام نظ��ر نهای��ی داوران‪،‬‬ ‫پروژه«جداره ه��ای س��یال»رتبه دوم بخش شهرس��ازی‬ ‫و پ��روژه «ب��اغ فرهنگ»رتبه س��وم بخش شهرس��ازی و‬ ‫اثر«خیال وارون»رتبه سوم بخش المان و سازه های خاص‬ ‫‪ ۸۰‬سناریو برای حفاظت از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس‬ ‫مدیر ‪ HSED‬ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس به تشریح‬ ‫اقدامات انجام شده در حوز ه پدافند غیرعامل پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫اج��رای برنامه های هدفمن��د‪ ،‬متنوع و فراگی��ر در حوزه های‬ ‫عمومی‪ ،‬س��ایبری و مدیریت ش��رایط اضطراری را در دس��تور‬ ‫کار قرار داده ایم‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از بندرعب��اس‪ ،‬مه��رداد دهداری ضمن‬ ‫گرامیداش��ت هفت�� ه پدافن��د غیرعامل‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬این هفته‬ ‫فرصت��ی برای برجسته س��ازی تمهیدات و تدابیری اس��ت که‬ ‫در براب��ر تهدی��دات به منظور مصونیت بخش��ی‪ ،‬ت��اب اوری و‬ ‫ایمن س��ازی زیرس��اخت های حیاتی‪ ،‬حس��اس و مهم کشور‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی ضم��ن اش��اره ب��ه توفی��ق اخیر ش��رکت نفت س��تاره‬ ‫خلیج فارس در انتخاب به عنوان س��ازمان برتر کش��ور در حوزه ‬ ‫پدافن��د غیرعامل‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با مش��ارکت و اگاهی همکاران‬ ‫س��ختکوش و با بهره گیری از روحیه جه��ادی‪ ،‬انجام اقدامات‬ ‫زیرس��اختی‪ ،‬مدیری��ت کارام��د و اس��تفاده از توانمن��دی و‬ ‫ظرفیت ه��ای نیروه��ای جوان و باتجربه توانس��ته ایم به خوبی‬ ‫مبانی پدافند غیرعامل را در عمل به اجرا دراوریم‪.‬‬ ‫مدیر ‪ HSED‬شرکت نفت ستاره خلیج فارس افزود‪ :‬اجرای‬ ‫برنامه ه��ای هدفمند‪ ،‬متنوع و فراگی��ر در حوزه های عمومی‪،‬‬ ‫س��ایبری و مدیریت ش��رایط اضطراری در مواجهه با تهدیدات‬ ‫و خطرات احتمالی را در دس��تور کار ق��رار داده و امیدواریم با‬ ‫ایجاد امادگی حداکثری بتوانیم پاسدار زیرساخت ها و گنجینه ‬ ‫ارزشمند نیروی انسانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به تازگی روش اجرایی مدیریت شرایط اضطراری‬ ‫را براس��اس اخرین مس��تندات وزارت نفت‪ ،‬س��ازمان پدافند‬ ‫غیرعام��ل و ‪ NFPA‬به عنوان یک��ی از کامل ترین روش های‬ ‫اجرایی تدوین شده در صنایع پاالیشگاهی کشور تهیه‪ ،‬تدوین‬ ‫راکد و بازگش��ت انها به چرخه تولید انجام ش��ده است‪ .‬وی همچنین با اشاره به‬ ‫حضور مستمر رئیس کل دادگستری فارس وسایر مسئوالن دادگستری استان‬ ‫و نیزروس��ای دادگستری و دادستان های شهرس��تان های استان در واحد های‬ ‫صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی با هدف بررسی و رفع مشکالت قضایی‬ ‫این واحد ها گفت‪ :‬بدون ش��ک این حضورها و بررس��ی میدانی و دیدار چهره به‬ ‫چهره با فعاالن صنعتی گام موثری در بررسی و رفع مشکالت دارد و این موضوع‬ ‫بیانگر اهتمام ویژه دستگاه قضایی به منظور حمایت از جهش تولید است‪.‬‬ ‫و بومی سازی کرده ایم‪.‬‬ ‫ده��داری ب��ه طراحی بروزترین و کامل تری��ن «برنامه عمل‬ ‫در ش��رایط اضطراری» براس��اس بیش از ‪ ۸۰‬سناریو معتبر در‬ ‫پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اشاره کرد و گفت‪ :‬برگزاری ‪۱۹۵‬‬ ‫مورد کارگاه اموزشی و طراحی و اجرای مانورهای مختلف در‬ ‫حوزه های بهداش��ت‪ ،‬ایمن‪ ،‬محیط زیس��ت و سایبری از دیگر‬ ‫اقدامات حوزه پدافند غیرعامل در یک سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫ده��داری در پای��ان از برگزاری بیش از ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۷۲۹‬نفر‪-‬‬ ‫س��اعت دوره اموزش��ی در حوزه پدافند غیرعامل در یک سال‬ ‫گذشته خبر داد و گفت‪ :‬چنانچه توقعات مردم از ابرپاالیشگاه‬ ‫س��تاره خلیج فارس را در نظر داش��ته باش��یم‪ ،‬توجه به اصول‬ ‫پدافند غیرعامل بس��یار برجس��ته تر خواهد ش��د و امیدواریم‬ ‫بتوانیم در حد توان خود در راستای حفاظت از زیرساخت ها و‬ ‫گنجینه های ارزشمند نیروی انسانی گام برداریم‪.‬‬ ‫را کسب کردند‪ .‬در چهارمین دوره دوساالن ه ملی معماری‪،‬‬ ‫شهرس��ازی و طراحی داخلی ای��ران؛ ‪ ۵۰۰‬گروه با حضور‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۳۰۰‬نفر معمار ش��رکت کردند و از ش��هرداری‬ ‫ش��یراز نیز صدیقه اس��کندرپور‪ ،‬پریس��ا ش��رافتی و مهسا‬ ‫س��عیدی زاده اثار خود را به این رویداد ملی ارسال کرده و‬ ‫حائز رتبه برتر شدند‪ .‬محورهای اصلی این دوساالنه شامل‬ ‫معماری انس��ان دوس��تانه‪ ،‬افزایش حج��م دانش معماری‬ ‫در ایران‪ ،‬ارتقای س��طح س��واد‪ ،‬نقد‪ ،‬نظریه پردازی‪ ،‬ارتقای‬ ‫اخالق و کمک به حرفه و‪ ...‬اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫دوس��االن ه ملی معماری‪ ،‬شهرسازی و طراحی داخلی ایران‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬اغاز به کار کرده اس��ت و نقشی اثرگذار بر‬ ‫سپهر معماری معاصر ایران دارد‪ .‬بسیاری از مرزهای جدید‬ ‫معماری کش��ور‪ ،‬برای نخس��تین بار در دوساالنه مطرح و‬ ‫مورد پژوهش و توسعه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫خط برق ‪۴‬کیلومتری به فوالد قائنات رسید‬ ‫مصطف�ی مالئی‪ -‬در یک اقدام بی س��ابقه در م��دت ‪۱۲‬روز‪ ،‬خط برق ‪۴‬‬ ‫کیلومتری فوالد قائنات به شبکه اصلی برق کشور متصل و ‪۳۵‬کیلومتر فیبر‬ ‫نوری این مجتمع نیز انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از مجتمع فوالد قاینات‪ ،‬فخرابادی‪ ،‬مدیر مجتمع فوالد‬ ‫قائنات با اعالم مطلب یادش��ده افزود‪ :‬باتوجه به ضرورت اجرایی ش��دن این‬ ‫دو موضوع بس��یارمهم و حیاتی برای تداوم فعالیت های اصلی مجتمع فوالد‬ ‫قائنات؛ باهمکاری ش��رکت برق منطقه ای اس��تان خراسان جنوبی‪ ،‬شرکت‬ ‫توانیر‪ ،‬شرکت مخابرات استان و حمایت های معنوی سازمان ایمیدرو‪ ،‬شرکت‬ ‫ملی فوالد ایران‪ ،‬استانداری و نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسالمی‬ ‫این اتفاق بزرگ شکل گرفت‪.‬‬ ‫مدیرمجتمع فوالد قائنات همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬این رویداد بزرگ که‬ ‫به باور مدیران اس��تانی تاکنون در این اس��تان بی سابقه بوده است؛ نشان داد‬ ‫می توان با تکیه بر دانش و اگاهی فنی و تخصصی جوانان و متخصصان ایرانی‬ ‫کارهای بزرگی را انجام داد‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1655‬‬ ‫پیاپی ‪2973‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫بازار فلزات اساسی زیر ذره بین‬ ‫روی خوش کامودیتی های فلزی به بایدن‬ ‫ای��االت متحده بزرگ ترین اقتصاد جهان را در اختیار‬ ‫دارد‪ ،‬شاید به همین دلیل نیز بسیاری از بازارهای مالی‬ ‫طی هفته های گذشته به روند انتخابات این کشور چشم‬ ‫دوخت��ه بودند‪ .‬در می��ان خیل عظی��م بازارهای مالی‪،‬‬ ‫کاالیی و س��رمایه ای‪ ،‬بورس فلزات لندن روی خوش به‬ ‫انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده‬ ‫نش��ان داد‪ .‬بر همین اساس نیز با تقویت انتخاب بایدن‬ ‫به عنوان رئیس جمهور این کش��ور تا پایان مسیر قطعی‬ ‫ش��دن نتیجه این انتخابات‪ ،‬شاهد رشد قیمت بسیاری‬ ‫از فل��زات بودیم‪ .‬بورس فلزات لندن مرجعی رس��می و‬ ‫بین المللی اس��ت ک��ه قیمت فلزات پایه در ان کش��ف‬ ‫می ش��ود‪ .‬بررس��ی روند قیمتی ‪ ۳‬فلز مهم و پرمصرف‬ ‫(الومینی��وم‪ ،‬مس و روی) در ب��ازار بورس فلزات لندن‬ ‫حکایت از اس��تقبال این محص��والت از انتخاب بایدن‬ ‫به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده دارد‪.‬‬ ‫و سایر کش��ورها می دهد‪ .‬طی سال های گذشته شاهد‬ ‫تشدید تنش میان امریکا و بسیاری از کشورها و شروع‬ ‫جنگ ه��ای تجاری متع��ددی بودیم‪ .‬اکن��ون این امید‬ ‫می رود که جنگ های تجاری یادش��ده متوقف ش��وند‪.‬‬ ‫ای��ن ارامش می تواند زمینه رش��د اقتص��ادی امریکا را‬ ‫فراهم کند‪ ،‬در نتیجه امید می رود رشد قیمتی یادشده‬ ‫ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹امیدوار به حذف تعرفه ها‬ ‫طی سال های گذشته شاهد تشدید تنش میان امریکا و بسیاری از‬ ‫کشورها و ش��روع جنگ های تجاری متعددی بودیم‪ .‬اکنون این امید‬ ‫می رود جنگ های تجاری یادشده متوقف شوند‬ ‫‹ ‹قیمت ها متاثر از سیاست‬ ‫قیمت فلزات یادش��ده در باالترین‬ ‫به گزارش‬ ‫سطح خود از ابتدای امس��ال میالدی قرار دارد‪ .‬نمودار‬ ‫‪ ۱‬قیمت فلزات یادش��ده را از ابتدای ماه نوامبر نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬همانطور که در این نمودار مش��اهده می شود‪،‬‬ ‫قیمت محصوالت یادش��ده از ابتدای نوامبر در مس��یر‬ ‫صعودی قرار گرفته اس��ت‪ .‬بخ��ش قابل توجهی از این‬ ‫رشد را می توان به پیش بینی ها مبنی بر برتری بایدن بر‬ ‫ترامپ در انتخابات ایاالت متحده نس��بت داد‪ .‬با همین‬ ‫اس��تدالل شاهد روند کاهش��ی قیمت ها در روز چهارم‬ ‫نوامب��ر بودیم‪ ،‬چراک��ه نتیجه انتخاب��ات در این روز به‬ ‫سمت انتخاب ترامپ پیش می رفت‪ .‬بازارهای جهانی نیز‬ ‫به سرعت از این روند تاثیر پذیرفتند‪ .‬تا جایی که قیمت‬ ‫م��س ظرف همین روز ‪ ۴۳‬دالر ب��ه ازای هر تن کاهش‬ ‫یاف��ت‪ .‬الومینیوم و روی نیز هرکدام به ترتیب افت ‪۱۴‬‬ ‫دالری را تجرب��ه کردند‪ .‬هرچند این روند ماندگار نبود‪.‬‬ ‫یعن��ی با پیش رفتن ش��مارش ارا و گ��ردش معامالت‬ ‫سیاسی به سمت بایدن‪ ،‬قیمت ها دوباره صعودی شدند‪.‬‬ ‫این رش��د برای مس به شدت قابل توجه بود‪ .‬تا جایی‬ ‫ک��ه نرخ فروش ان در بورس فلزات لندن فقط ظرف ‪۲‬‬ ‫روز‪ ۱۹۰ ،‬دالر رشد داشت‪ .‬روی نیز افزایش قیمت ‪۶۷‬‬ ‫دالری را تجربه کرد‪ .‬الومینیوم نیز افزایش ‪ ۱۴.۵‬دالری‬ ‫را از ان خود کرد‪ .‬نمودار ‪ ۲‬نیز میانگین قیمتی ‪ ۳‬فلز‬ ‫مورد بحث را از ابتدای امس��ال تاکنون نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫همانطور که در این نمودار مش��اهده می شود میانگین‬ ‫روند قیمتی طی ماه های گذش��ته افزایش یافته است‪.‬‬ ‫البته هنوز در ابتدای ماه نوامبر قرار داریم اما باید اذعان‬ ‫کرد که قیمت ها طی ماه های گذشته رشد قابل توجهی‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داش��ته اند‪ .‬دالیل متعددی برای این استقبال با اغوش‬ ‫باز یاد می شود‪ .‬ازجمله انکه سیاست های دونالد ترامپ‬ ‫طی حدود ‪ ۴‬سال گذش��ته‪ ،‬محدودیت های بسیاری را‬ ‫برای فع��االن صنایع معدنی ایجاد کرده اس��ت‪ .‬ترامپ‬ ‫طی س��ال های گذش��ته محدودیت ها متع��ددی را در‬ ‫مسیر تجارت محصوالت صنایع معدنی از فلزات اساسی‬ ‫تا فوالد و محصوالت وابس��ته به ان ایجاد کرده اس��ت؛‬ ‫بنابراین بخشی از رشد قیمت ها را می توان به امیدواری‬ ‫برای تغییر شرایط نسبت داد‪ .‬عالوه بر این دولت ترامپ‬ ‫طرحی مشخص برای توسعه زیرساخت های این کشور‬ ‫اجرایی نکرده و در همین حال برنامه ای نیز برای توسعه‬ ‫این زیرساخت ها در دستور کار نداشت‪.‬‬ ‫در همین حال از بای��دن دموکرات انتظار می رود در‬ ‫مسیر میانه تری پیش برود‪ .‬بر همین اساس نیز بسیاری‬ ‫از فع��االن ب��ازار به تعدیل یا ح��ذف تعرفه های اعمالی‬ ‫بر فلزات اساس��ی و در تجارت ای��ن محصوالت امیدوار‬ ‫شده اند‪ .‬در چنین شرایطی رشد قیمتی نیز دور از انتظار‬ ‫نیست‪ .‬البته دولت جدید با مشکل شیوع گسترده کرونا‬ ‫روبه رو اس��ت و بدون تردید اولویت نخس��ت خود را بر‬ ‫کنترل این ویروس متمرکز می کند‪ .‬همین موضوع نیز‬ ‫از سرعت بهبود عملکرد اقتصادی این کشور می کاهد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬باید خاطرنش��ان کرد جو بایدن توسعه‬ ‫پروژه های زیرس��اختی را در دس��تور کار دارد؛ بنابراین‬ ‫امی��د به رش��د تقاضا ب��رای مصرف ان��واع محصوالت‬ ‫صنای��ع معدنی از جمله الومینی��وم‪ ،‬مس‪ ،‬نیکل‪ ،‬فوالد‬ ‫و‪ ....‬ازس��وی ایاالت متحده‪ ،‬ش��دت گرفته است‪ .‬همین‬ ‫موضوع نیز زمینه س��از رش��د در قیم��ت محصوالت در‬ ‫بورس فلزات لندن بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد قیمت ادامه دارد‬ ‫در ادامه باید خاطرنشان کرد طی ماه های گذشته و با‬ ‫شیوع ویروس کووید ‪ ۱۹‬در سطح جهانی‪ ،‬بازار بسیاری‬ ‫از فلزات اساس��ی با کمبود تقاضا و رکود روبه رو ش��د‪.‬‬ ‫درنتیجه شاهد افت قابل توجه قیمت ها بودیم‪ .‬هرچند با‬ ‫گذش��ت زمان و در سایه تمهیدات اقتصادی دولت های‬ ‫ب��زرگ‪ ،‬دوباره قیمت ه��ا به روند صعودی بازگش��تند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن برخی فعاالن ب��ازار اعتقاد دارن��د با توجه به‬ ‫حمایت هایی که تاکنون از رش��د مصرف فلزات اساسی‬ ‫شکل گرفته‪ ،‬نباید منتظر کاهش قیمت این محصوالت‬ ‫در ب��ورس فل��زات لندن باش��یم‪ .‬در همی��ن حال عده‬ ‫دیگری تاکید دارن��د این بازار افت خود را طی ماه های‬ ‫ابتدایی سال پشت سر گذاشته و اکنون قیمت ها وارد فاز‬ ‫صعودی شده اند‪ .‬در همین حال انتظار می رود این روند‬ ‫رو به رشد قیمتی در بلندمدت نیز ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫در ادام��ه باید خاطرنش��ان ک��رد حض��ور بایدن در‬ ‫جایگاه ریاس��ت جمهوری ایاالت متحده نوید بازگشت‬ ‫ارامش را به بس��یاری از روابط تجاری میان این کشور‬ ‫ترامپ با هدف حمای��ت از صنایع فوالد و الومینیوم‬ ‫ای��االت متحده‪ ،‬تعرفه های��ی را ب��ر واردات محصوالت‬ ‫ای��ن صنایع اعمال ک��رد‪ .‬از انجاکه ای��االت متحده نیز‬ ‫در رده بزرگ ترین واردکنن��دگان صنایع معدنی فلزی‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬عملک��رد تولیدکنندگان ای��ن صنایع را در‬ ‫س��ایر نقاط جهان متاثر کرد‪ .‬ضمن انکه روابط تجاری‬ ‫میان بس��یاری کش��ورها را تی��ره و تار ک��رد؛ بنابراین‬ ‫بخش��ی از روی خوش بازارهای فلزات اساسی به تغییر‬ ‫رئیس جمهوری این کش��ور را می توان به امید انها برای‬ ‫تغییر این دست سیاست ها نسبت داد‪.‬‬ ‫هرچند باید یاداور ش��د نمی توان انتظار خروج سریع‬ ‫از ای��ن تعرفه ه��ا را داش��ت‪ .‬به ویژه که انتظ��ار می رود‬ ‫رئیس جمهور جدید به دنب��ال جذب نظر اکثریت مردم‬ ‫خود باشد‪ .‬طبیعی اس��ت که تغییر ناگهانی این دست‬ ‫تعرفه ها با موج اعتراضات صنعتگران این کشور روبه رو‬ ‫می شود؛ بنابراین شاید هم اقدامات دیگری برای بهبود‬ ‫روابط تجاری در این صنایع تدارک دیده ش��ود‪ .‬هرچه‬ ‫باشد باید به بهبود شرایط امیدوار بود‪.‬‬ ‫‹‹سخن پایانی‬ ‫تغییر دول��ت و پیروزی نامزد حزب دموکرات؛‬ ‫یعنی جو بایدن در انتخابات ایاالت متحده‪ ،‬بازار‬ ‫فلزات اساسی را در بورس فلزات لندن متاثر کرد‪.‬‬ ‫قیمت ها به این تغییر روی خوش نش��ان دادند‪.‬‬ ‫بخ��ش عظیمی از ای��ن اس��تقبال را می توان به‬ ‫سیاس��ت های انقباضی دولت ترامپ نسبت داد‪،‬‬ ‫گویی فعاالن بازار به تغییر این دست سیاست ها‬ ‫امیدوار شدند‪ .‬هرچند تغییرات با سرعت اجرایی‬ ‫نمی شوند اما گویی انتظارات از اثرگذاری ویژه ای‬ ‫بر بازارها برخوردار هس��تند‪ .‬بر همین اساس نیز‬ ‫ش��اهد روند صعودی قیمت ها بودی��م‪ .‬جالب تر‬ ‫انکه پیش بینی ها حکایت از ان دارد که این روند‬ ‫صعودی در اینده نیز حفظ خواهد شد‪.‬‬ ‫بررسی روند‬ ‫قیمتی ‪ ۳‬فلز‬ ‫مهم و پرمصرف‬ ‫(الومینیوم‪ ،‬مس‬ ‫و روی) در بازار‬ ‫بورس فلزات‬ ‫لندن حکایت‬ ‫از استقبال‬ ‫این محصوالت‬ ‫از انتخاب‬ ‫بایدن به عنوان‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫ایاالت متحده‬ ‫دارد‬ ‫نمودار ‪ -۲‬میانگین قیمتی ماهانه مس‪ ،‬الومینیوم و روی (دالر بهازای هر تن)‬ ‫نمودار ‪ -۱‬قیمت مس‪ ،‬الومینیوم و روی در ماه نوامبر (دالر بهازای هر تن)‬ ‫‪۸۰۰۰‬‬ ‫‪۷۷۰۰‬‬ ‫‪۷۰۰۰‬‬ ‫‪۶۷۰۰‬‬ ‫‪۶۰۰۰‬‬ ‫‪۵۷۰۰‬‬ ‫‪۵۰۰۰‬‬ ‫‪۴۷۰۰‬‬ ‫‪۴۰۰۰‬‬ ‫‪۳۷۰۰‬‬ ‫‪۳۰۰۰‬‬ ‫‪۲۰۰۰‬‬ ‫‪۲۷۰۰‬‬ ‫‪ ۹‬نوامبر‬ ‫‪ ۵‬نوامبر‬ ‫‪ ۶‬نوامبر‬ ‫روی‬ ‫‪ ۴‬نوامبر‬ ‫الومینیوم‬ ‫‪ ۳‬نوامبر‬ ‫‪ ۲‬نوامبر‬ ‫‪۱۷۰۰‬‬ ‫‪Nov-20‬‬ ‫مس‬ ‫‪Oct-20‬‬ ‫‪Sep-20‬‬ ‫‪Jul-20‬‬ ‫‪Aug-20‬‬ ‫روی‬ ‫‪Jun-20‬‬ ‫الومینیوم‬ ‫‪May-20‬‬ ‫‪Apr-20‬‬ ‫‪Mar-20‬‬ ‫‪Feb-20‬‬ ‫‪Jan-20‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫نمودار‪:‬‬ ‫‪۱۰۰۰‬‬ ‫مس‬ ‫معامالت مچینگ و سامانه بهین یاب اصالح شود‬ ‫نح��وه معام�لات محصوالت ف��والدی در قال��ب مچینگ و‬ ‫سیس��تم بهین ی��اب هر ‪ ۲‬دارای نقص هس��تند و یک بار برای‬ ‫همیشه باید این مشکل برطرف شود‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اگر همت کند‪ ،‬طی یک ماه‬ ‫هم سیس��تم بهین یاب و هم مچینگ را می تواند سامان دهد؛‬ ‫در این مسیر دنبال مقصر گشتن دردی را دوا نمی کند و باید‬ ‫اقدام عملی انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬سیدرس��ول خلیفه س��لطانی‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران اظهارکرد‪ :‬نحوه معامالت مچینگ‬ ‫(معامالتی که با عرضه در بورس انجام نمی ش��ود و س��پس به‬ ‫قیمت پایه معامله می ش��ود) و سیستم بهین یاب هر ‪ ۲‬دارای‬ ‫نقص هس��تند و یک بار برای همیشه باید این مشکل برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطانی ادامه داد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بای��د جل��وی این اتفاق��ات را بگیرد و فقط با بیان مش��کالت‬ ‫کاری پی��ش نمی رود و باید عمل کرد‪ .‬باید اطالعات س��امانه‬ ‫بهین ی��اب و همچنین مچینگ یک بار برای همیش��ه اصالح و‬ ‫این مشکالت حل شود‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اگر هم��ت کند‪ ،‬طی یک‬ ‫ماه هم سیس��تم بهین یاب و هم مچینگ را می تواند س��امان‬ ‫دهد؛ در این مس��یر دنبال مقصر گشتن دردی را دوا نمی کند‬ ‫و باید اقدام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعریف مچینگ این اس��ت که فوالد را براس��اس‬ ‫قیمتی که در بورس کش��ف می ش��ود به مصرف کننده واقعی‬ ‫برس��انیم و اگر در معام�لات مچینگ این اتف��اق نمی افتد و‬ ‫به دس��ت مصرف کننده واقعی نمی رسد‪ ،‬باید عرضه ها در بازار‬ ‫اصلی بورس کاال انجام و نظارت بر معامالت برقرار شود‪.‬‬ ‫خلیفه سلطانی اظهارکرد‪ :‬باید این سیستم درست شود و اگر‬ ‫وزارتخانه متمرکز شود‪ ،‬یک ماهه سیستم مچینگ و بهین یاب‬ ‫و عرضه خاص درس��ت می شود‪ ،‬اما موضوع این است که باید‬ ‫بخواهند تا اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطانی در ادامه به س��ازکار ب��ورس کاال به عنوان‬ ‫فراهم اورنده بس��تر معامالت اشاره کرد و گفت‪ :‬التهاب یکی‪،‬‬ ‫‪ ۲‬سال گذشته بازار فوالد باعث شده برخی افراد به بهانه های‬ ‫مختلف‪ ،‬بورس کاال را زیر س��وال ببرند و به این بورس هجمه‬ ‫وارد کنن��د؛ ای��ن افراد باید اوضاع بازار فوالد قبل از تاس��یس‬ ‫بورس کاال را به یاد بیاورند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در ان زمان رانت های عظیمی در روند معامالت‬ ‫صنایع مختلف از جمله فوالد وجود داش��ت و عده ای کاالها را‬ ‫در انبارهای خود احتکار کرده و با گران فروش��ی ثروت اندوزی‬ ‫می کردن��د‪ .‬در ان ش��رایط با صنایعی مواجه بودیم که س��ود‬ ‫نداش��ته و روزبه روز ضعیف تر می شدند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫وقتی ساختار بورس کاال ایجاد شد‪ ،‬رقابت نسبی به وجود امد‬ ‫و بخ��ش اعظم س��ود که پیش از این ب��ه جیب عده معدودی‬ ‫س��رازیر می ش��د‪ ،‬در خود صنعت حفظ شد‪ .‬بعد از ان بود که‬ ‫صنایع توانس��تند رش��د کنند و به س��وداوری مطلوبی دست‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ورس کاال س��اختار قاب��ل دفاع��ی دارد و‬ ‫موضوع هایی که برخی افراد ادعا می کنند به مس��ائل خارج از‬ ‫بورس و برخی دخالت ها برمی گردد‪ .‬با همه این تفاسیر‪ ،‬نقش‬ ‫بورس کاال در حذف رانت‪ ،‬فس��اد و ایجاد شفافیت بسیار موثر‬ ‫بوده و انتظاراتی که از بورس کاال وجود دارد‪ ،‬در حد قابل قبول‬ ‫و باالی ‪ ۸۰‬درصد محقق ش��ده و باید اذعان کرد که س��اختار‬ ‫توس��عه ای بورس کاال به حفظ مناف��ع تولیدکنندگان صنایع‬ ‫باالدست و پایین دست کمک ویژه ای می کند‪.‬‬ ‫ایی��ن هفتمی��ن دوره جایزه مل��ی بهره وری‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬رئیس هیات عامل این‬ ‫سازمان ضمن اشاره به تالش ایمیدرو در افزایش‬ ‫س��طح رقابت پذیری بین بنگاه ها در بهره وری‪،‬‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬به منظ��ور تحقق اه��داف معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی در حوزه به��ره وری‪ ،‬مدل های‬ ‫به��ره وری ب��ه پروژه ه��ای تحقیقات��ی تبدیل‬ ‫می شود‪ .‬غریب پور در تشریح ‪ ۲‬سیاست جدید‬ ‫ایمیدرو برای دوره بعدی جایزه بهره وری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫استفاده از فرصت های بهبود شناسایی شده در‬ ‫فرایند ارزیابی جای��زه بهره وری به منظور تهیه‬ ‫فهرست اولویت های پژوهشی و همچنین الزام‬ ‫شرکت های تابع ایمیدرو برای حضور در فرایند‬ ‫ارزیابی بهره وری‪ ،‬از سیاست های ایمیدرو برای‬ ‫دوره بع��دی ای��ن همایش خواه��د بود‪ .‬رئیس‬ ‫هی��ات عام��ل ایمی��درو در بخ��ش دیگری از‬ ‫س��خنانش عنوان کرد‪ :‬کشور راهی جز پرهیز از‬ ‫اعمال س��لیقه و تبدیل بهره وری به یک جریان‬ ‫مستمر ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬کشور زمانی پیشرفت‬ ‫می کند که «جریان پیش��رفت» تداوم داشته و‬ ‫دارای نقطه اغاز و انجام باشد که این فرایند در‬ ‫ایمیدرو تعریف شده است‪ .‬در ادامه این مراسم‬ ‫مدیر ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو طی‬ ‫سخنانی گفت‪ :‬شرکت هایی که متقاضی حضور‬ ‫در این جایزه شده اند‪ ،‬خود را در سطوح مختلف‬ ‫بهره وری به محک گذاشته اند‪.‬‬ ‫غالمرض��ا مالطاهری با اعالم اینکه امس��ال‬ ‫به منظور توسعه مدل بهره وری‪ ،‬از ظرفیت های‬ ‫دانشگاه امیرکبیر در ارزیابی ها استفاده کردیم‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در ارزیابی ها ‪ ۲‬ح��وزه «مدل بهره وری‬ ‫بخ��ش مع��دن و صنایع معدن��ی» و «ارزیاب��ی‬ ‫پروژه ه��ا بهب��ود» مورد توجه بوده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬همه گی��ری وی��روس کرونا فرایند‬ ‫ارزیابی ش��رکت ها را دش��وار کرد اما با توجه به‬ ‫اهمیت مقوله بهره وری در ایمیدرو‪ ،‬ارزیابی ها به‬ ‫شکل غیرحضوری و ویدئو کنفرانس انجام شد‪.‬‬ ‫در ایین پایانی هفتمی��ن جایزه ملی بهره وری‬ ‫معدن و صنایع معدنی که با حضور رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو برگزار ش��د‪ ،‬شرکت های سیمان‬ ‫کرم��ان‪ ،‬فوالد غدیر ایرانی��ان‪ ،‬الومینای ایران‪،‬‬ ‫س��نگ اهن گهرزمین‪ ،‬ف��والد هرمزگان‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬ملی صنایع مس و‬ ‫ف��والد مبارکه به ترتیب توانس��تند پروژه برتر‬ ‫بهب��ود بهره وری را ارائه دهند‪ .‬در این مراس��م‬ ‫که به شکل مجازی برگزاری شد‪ ،‬تولید سیمان‬ ‫چاه نفت فراس��احل‪ ،‬بومی سازی اناالیزر گاز در‬ ‫واحدهای احیاء مس��تقیم‪ ،‬افزایش بهره وری در‬ ‫فراین��د بازیافت س��ود و کاه��ش در هدر رفت‬ ‫س��ود کاس��تیک و الومینا‪ ،‬بهینه سازی فرایند‬ ‫حفاری و اتشباری با استفاده از روش ‪Power‬‬ ‫‪ ،deck & Air deck‬کاه��ش مصرف الکترود‬ ‫گرافیتی‪ ،‬طراحی و ساخت دستگاه جمع اوری‪،‬‬ ‫بازیابی گازهای ‪ CFC‬سیستم های سرمایشی‪،‬‬ ‫افزای��ش اماده به کاری تجهیزات انتقال مواد از‬ ‫طری��ق اتصال طولی نواره��ای با عرض ‪۱۲۰۰‬‬ ‫و ‪ ۱۸۰۰‬به ج��ای ن��وار با عرض ‪ ۲۶۵۰‬ش��اتل‬ ‫کانوای��ر‪ ،‬طراحی و س��اخت ماش��ین کاتدکنی‬ ‫امورلیچین��گ میدوک و بهینه س��ازی و تولید‬ ‫تختال مناس��ب گری��د ‪ API X۶۰MS‬جهت‬ ‫خطوط انتقال نفت خام ترش گوره به جاسک به‬ ‫ترتیب به عنوان ‪ ۹‬پروژه برتر در بهبود بهره وری‬ ‫معرفی شدند‪ .‬در پایان مراسم‪ ،‬عالوه بر معرفی‬ ‫شرکت های حائز دریافت نشان تندیس برنزین‪،‬‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران‪ ،‬منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی صنایع معدن��ی و فلزی خلیج فارس‬ ‫و شرکت س��یمان داراب به عنوان «پیشروان ‪۵‬‬ ‫س��تاره» شناخته شدند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬نشان‬ ‫پیش��روان ‪ ۴‬س��تاره نیز به شرکت های سیمان‬ ‫ف��ارس نو‪ ،‬معدنی و صنعت��ی گل گهر‪ ،‬مجتمع‬ ‫طالی موته و مجتمع س��نگ اهن سنگان تعلق‬ ‫گرفت‪ .‬همچنین تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪،‬‬ ‫زغال س��نگ الب��رز مرکزی‪ ،‬ف��والد اذربایجان‪،‬‬ ‫بابک مس ایرانیان‪ ،‬س��یمان خاش‪ ،‬سنگ اهن‬ ‫ف�لات مرکزی‪ ،‬کک س��ازی و پاالی��ش قطران‬ ‫زرند‪ ،‬فوالد بوتیا و معدنی سرب و روی انگوران‬ ‫به عنوان پیشروان ‪ ۳‬ستاره معرفی شدند‪ .‬نشان‬ ‫پیش��روان ‪ ۲‬س��تاره نیز به ش��رکت های فوالد‬ ‫غرب اسیا‪ ،‬کک سازی فوالد زرند ایرانیان‪ ،‬بیمه‬ ‫سرمایه گذاری فعالیت های معدنی‪ ،‬توسعه اهن‬ ‫و فوالد گل گهر و س��نگ اهن س��یرجان تعلق‬ ‫گرف��ت‪ .‬مرکز تحقیقات ف��راوری مواد معدنی‬ ‫ایران و س��یمان ممت��ازان به عنوان ‪ ۲‬مجموعه‬ ‫پیشروان یک ستاره شناخته شدند‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫راهکاری برای‬ ‫کوتاه شدن‬ ‫دست دالالن‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات و اسالمش��هر در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی به تالش های ارزنده تولیدکنندگان محص��والت نهایی فوالدی‬ ‫و تقبی��ح دخالت دالالن و س��وداگران در میان��ه فرایند تولید محصول و‬ ‫رسیدن ان به دست مصرف کننده نهایی اشاره کرد و افزود‪ :‬متاسفانه طی‬ ‫ماه های گذشته شاهد دخالت دالالن و واسطه ها در این بازار و کسب سود‬ ‫بدون ایجاد ارزش افزوده در بازار بوده ایم‪.‬‬ ‫در همی��ن حال نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی برای دس��تیابی‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ه حاش��یه س��ود بیش��تر و در عین ح��ال حمایت از‬ ‫مصرف کنندگان واقعی در تالش هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی فوالد مبارکه‪ ،‬مجتبی رضاخواه فرایند تدوین‬ ‫طرح س��اماندهی زنجیره فوالد را ضروری دانس��ت و گفت‪ :‬باید با اجرای‬ ‫طرح یادش��ده زنجیره فوالد به نحوی بهینه ش��ود که از یک س��و امکان‬ ‫تامی��ن هزینه های تولید فراهم ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر نی��ز امکانی برای‬ ‫سرمایه گذاری های جدید برای تولیدکنندگان فراهم باشد‪.‬‬ ‫در عی��ن حال ش��رایط برای دریاف��ت کاالها با هزینه کمتر ازس��وی‬ ‫مصرف کنندگان فراهم باش��د‪ .‬رضاخواه افزود‪ :‬در جلس��ه ای که با حضور‬ ‫مدیران و معاونان ش��رکت فوالد مبارکه برگزار شد‪ ،‬مسائل خوبی مطرح‬ ‫کردند و شاهد طرح مباحث کارشناسی شده بودیم‪ .‬این نماینده مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬انتظار داریم با دریافت نظرات‬ ‫کارشناسی گام های خوبی در تدوین طرح جامع زنجیره فوالد در مجلس‬ ‫شورای اسالمی برداشته شود‪.‬‬ ‫تبدیل بهره وری‬ ‫به جریانی مستمر‬ صفحه 10 ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1655‬‬ ‫پیاپی ‪2973‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت‬ ‫بهره وری در‬ ‫معادن کوچک‬ ‫مهدی حمیدی‪ /‬معاون معدنی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان‬ ‫‪ ۴۷۶‬معدن نیمه فعال‬ ‫در خراسان رضوی‬ ‫خبر‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت ام��ور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫رض��وی گفت‪ :‬هم این��ک ‪ ۴۷۶‬معدن از مجموع‬ ‫‪ ۹۰۲‬پروان��ه بهره برداری معدنی در این اس��تان‬ ‫به صورت نیمه فعال تا راکد هس��تند‪.‬به گزارش‬ ‫دنی��ای معدن‪ ،‬محمد توکلی گفت‪ :‬اغلب معادن‬ ‫نیمه فع��ال یا راکد در خراس��ان رضوی مربوط‬ ‫ب��ه کانی های مصالح س��اختمانی هس��تند که‬ ‫به ص��ورت فصلی فعالیت می کنند‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫معادن نیمه فعال تا راکد خراسان رضوی شامل‬ ‫معادن س��نگ الش��ه‪ ،‬گچ خاکی‪ ،‬شن و ماسه و‬ ‫مخلوط کوهی اس��ت که وابس��تگی بسیاری به‬ ‫بودجه ه��ای دولتی و طرح ه��ای عمرانی دارند‪.‬‬ ‫ش��یوع کرون��ا و کاهش فعالیت ه��ای عمرانی و‬ ‫س��اختمانی در این استان در نیمه فعال یا راکد‬ ‫شدن این معادن موثر بوده است‪ .‬توکلی گفت‪ :‬از‬ ‫مجموع پروانه های بهره برداری معتبر معدنی در‬ ‫استان ‪ ۴۲۶‬معدن فعال هستند که شامل معادن‬ ‫فل��زی‪ ،‬خاک صنعتی‪ ،‬س��نگ تزئینی و معادنی‬ ‫می شوند که سازکار اقتصادی توجیه پذیر دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬می��زان ذخیره قطعی مواد کلنی‬ ‫در معادن خراس��ان رضوی استان ‪ ۲.۷۷‬میلیارد‬ ‫تن براورده شده که از این میزان ‪ ۱.۲‬میلیارد تن‬ ‫در شهرستان خواف قرار دارد و ‪ ۵۰‬درصد ذخایر‬ ‫س��نگ اهن کشور را شامل می ش��ود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد ریال س��رمایه گذاری‬ ‫برای تولید کنسانتره و گندله در منطقه معدنی‬ ‫سنگ اهن خواف در خراسان رضوی انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫توکلی افزود‪ :‬میزان اس��تخراج اسمی معادن‬ ‫خراسان رضوی ساالنه ‪ ۴۱‬میلیون تن است‪ ،‬اما‬ ‫میزان استخراج واقعی معادن استان در سال به‬ ‫‪ ۳۵‬میلیون تن می رس��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تاکنون‬ ‫ه��زار و ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد ریال س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش معدن اس��تان انج��ام و برای ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫شغل ایجاد شده است‪.‬‬ ‫صدور ‪۲۶‬‬ ‫پروانه اکتشاف‬ ‫معادن مس‬ ‫در سمنان‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��منان از ص��دور ‪ ۲۶‬پروانه‬ ‫اکتش��اف معادن مس در س��طح اس��تان خب��ر داد و گف��ت‪ :‬این معادن‬ ‫می توانند سهم خوبی از اشتغال حوزه صنعت و معدن داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علی تش��نه دل در زمینه اش��تغالز ایی به ویژه در حوزه‬ ‫معدن اس��تان س��منان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۲۶‬پروانه اکتشاف تنها برای‬ ‫معادن مس اس��تان صادر ش��ده که بهره برداری و س��رمایه گذاری روی‬ ‫واحده��ای فراوری انها می تواند زمینه های اش��تغال خوبی را در س��طح‬ ‫استان پدید اورد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ‪ ۲۰‬میلیون تن براورد داش��ته های معادن مس در‬ ‫پروانه های اکتش��افی اس��ت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬این معادن در کنار بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫معدن استان س��هم خوبی از اشتغال دارند‪ ،‬اما اگر بتوانیم زمینه را برای‬ ‫ترویج و سرمایه گذاری بیشتر در واحدهای فراوری فراهم کنیم‪ ،‬این سهم‬ ‫به مراتب تقویت خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال ‪ ۲۱‬پروانه اکتش��اف معادن در سطح استان صادر‬ ‫ش��ده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای اکتش��اف این معادن ‪ ۹۳‬میلیارد سرمایه گذاری‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫تشنه دل با بیان اینکه در این بازه زمانی همچنین ‪ ۴۸‬مجوز معدن در‬ ‫سطح استان صادر شده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مجموع این معادن اشتغال ‪ ۱۴۵‬نفر‬ ‫را تامین می کنند که نسبت به ‪ ۶‬ماه نخست سال قبل رشد بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد تحقق یافته است‪.‬‬ ‫در پی امضای تفاهمنامه اتاق مشترک بازرگانی ایران‪-‬امارات و خانه معدن‬ ‫همکاری معدنی ایران و امارات توسعه می یابد‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری اتاق مش�ترک بازرگانی ای�ران و امارات و خانه معدن در محل‬ ‫خان�ه معدن ای�ران با حض�ور محمدرضا بهرامن رئی�س خانه معدن ایران‪ ،‬فرش�ید‬ ‫فرزانگان رئیس اتاق مش�ترک بازرگانی ایران و امارات و اعضای هیات مدیره این دو‬ ‫تشکل بخش خصوصی منعقد شد‪.‬‬ ‫در ای�ن مراس�م ب�ر همکاری های مش�ترک در ح�وزه مع�دن و ایج�اد کمیته ای‬ ‫مش�ترک برای نیازسنجی کشور امارات و توس�عه و تقویت بخش معدن در ‪ ۳‬حوزه‬ ‫س�رمایه گذاری‪ ،‬حمل ونقل و تجهیزات معدنی تاکید ش�د‪ .‬همچنین در این مراس�م‬ ‫ظرفیت های کشور امارات و تجار فعال در این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫درباره اهمیت این تفاهمنامه مش�ترک بین اتاق مش�ترک بازرگانی ایران و‬ ‫امارات و خانه معدن‪ ،‬اهداف ان و اهمیت گس�ترش روابط با امارات با روس�ای اتاق‬ ‫مشترک ایران و امارات و خانه معدن گفت وگو کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫بهره وری از این جهت مورد تاکید قرار می گیرد‬ ‫ک��ه انجام کار را در زمان الزم با کمترین هزینه‬ ‫و امکان��ات در بهترین ن��وع امکان پذیر می کند‪.‬‬ ‫در حال��ی که معادن ما بای��د بتوانند با کمترین‬ ‫امکانات‪ ،‬حداکثر بهره را کسب کنند‪ ،‬متاسفانه‬ ‫ل حاضر باتوجه به ضعف بهره از فناوری‬ ‫در ح��ا ‬ ‫روز و دان��ش کاف��ی نمی توان به��ره وری الزم را‬ ‫کسب کرد‪.‬‬ ‫برای توس��عه بهره وری باید بتوانیم با کمترین‬ ‫امکانات‪ ،‬سرمایه‪ ،‬توان و انرژی بیشترین بازدهی‬ ‫را کس��ب ک��رده و کمترین اس��یب را به منابع‬ ‫طبیعی وارد کنیم‪ .‬در این روند باید تولید باطله ‬ ‫را به ش��دت کاهش و دستاوردهای ماده معدنی‬ ‫را افزایش دهیم‪ .‬یکی از عوامل توسعه بهره وری‬ ‫جذب نیروی انس��انی توانمند است‪ .‬به طور قطع‬ ‫نی��روی انس��انی از نظر تصمیم گی��ری یکی از‬ ‫تاثیرگذارترین عوامل بهره وری اس��ت‪ .‬طراحی‬ ‫روش های اس��تخراج و استفاده از منابع معدنی‬ ‫ازسوی نیروی انسانی انجام می شود و فرد در این‬ ‫روند نقش موثری دارد‪ .‬در حوزه سخت افزار نیز‬ ‫باید گفت تجهیز معدن به ماشین االت معدنی و‬ ‫فناوری روز به نیروی انسانی ماهر وابسته است‪.‬‬ ‫باتوج��ه به این موارد نقش نیروی انس��انی در‬ ‫معادن کوچک بسیار مهم است‪ .‬باتوجه به اینکه‬ ‫اغلب معادن در کشور ما کوچک مقیاس هستند‪،‬‬ ‫تمرکز بر نیروی انس��انی در بازدهی و بهره وری‬ ‫معادن کوچک مقیاس بس��یار تاثیرگذار خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬از طرف دیگر به دلیل اینکه فعالیت در این‬ ‫نوع معادن بسیار دشوارتر از معادن بزرگ مقیاس‬ ‫است‪ ،‬به نیروی انسانی مناسب و ماهر نیاز دارد‪.‬‬ ‫در مع��ادن بزرگ تا ح��دودی می توان خطاها را‬ ‫پوشش داد‪ ،‬اما در معادن کوچک با کوچک ترین‬ ‫خطا بازدهی به س��رعت کاه��ش می یابد و همه‬ ‫چیز مش��خص شده اس��ت‪ .‬در پایان انتظار دارم‬ ‫اقدام های موثری در کش��ور برای رشد بهره وری‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬در این روند وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬ایمیدرو و سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫بر موضوع اموزش تمرکز کرده اند‪ .‬این سازمان ها‬ ‫در قالب تفاهمنامه ای که بیش از ‪ ۳‬سال از انعقاد‬ ‫ان می گذرد بر توس��عه اموزش تاکید داشته اند‪.‬‬ ‫در واقع برای ارتقای بهره وری نیروی انسانی در‬ ‫حوزه معدن‪ ،‬باید اموزش درست و مناسب را در‬ ‫پی��ش گرفت‪ .‬برای این مه��م دوره های رایگانی‬ ‫که س��ازمان نظام مهندس��ی معدن استان ها در‬ ‫سطح مهندسی و کارگری برگزار می کند‪ ،‬بسیار‬ ‫کلیدی است‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫به دنبال توسعه صادرات‬ ‫فرشید‬ ‫فرزانگان‪:‬‬ ‫همکاری با‬ ‫امارات موجب‬ ‫می شود بتوانیم‬ ‫هر چه بیشتر به‬ ‫اهداف صادراتی‬ ‫در بخش معدن‬ ‫دست پیدا کنیم‬ ‫محمدرضا‬ ‫بهرامن‪ :‬امارات‬ ‫می تواند نیاز‬ ‫معدنکاران‬ ‫کشور را‬ ‫تامین کند‬ ‫فرش��ید فرزانگان‪ ،‬رئیس اتاق مش��ترک ای��ران و امارات‬ ‫درب��اره اهمیت این تفاهمنام��ه به‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به‬ ‫تس��لط خانه معدن بر حوزه اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فراوری‬ ‫و اش��نایی اتاق ایران و امارات با فعاالن اقتصادی در حوزه‬ ‫معدن و صنایع معدنی قرار ش��د با امضای این تفاهمنامه از‬ ‫ظرفیت های مشترک دو کش��ور استفاده شود‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫مش��ترک ایران و امارات تصریح کرد‪ :‬برای این مهم بنا شد‬ ‫کمیته های تخصصی برای همکاری بیشتر بین اعضای خانه‬ ‫معدن و اتاق مش��ترک تش��کیل شود‪ .‬باتوجه به اینکه خانه‬ ‫معدن یک تشکل حرفه ای است‪ ،‬امیدواریم این تفاهمنامه‬ ‫به صادرات بیشتر و توسعه بخش معدن کشور کمک کند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بهرامن‪ ،‬رئیس خانه معدن ایران با اش��اره به‬ ‫تمرکز خانه معدن بر همکاری با اتاق های مشترک بازرگانی‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬یکی از سیاست های کمیته بین الملل خانه‬ ‫معدن این بوده که مسائل و مبانی بخش معدن را در ارتباط‬ ‫با اهداف اتاق های مش��ترک پیش ببرد‪ .‬در واقع از انجا که‬ ‫این اتاق ها پل ارتباطی با کش��ورهای مختلف هستند‪ ،‬خانه‬ ‫معدن نیز بر انها تمرکز کرد ه است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با جلسات‬ ‫متعددی که کمیته بین الملل با اتاق های بازرگانی داش��ته‪،‬‬ ‫پیش��نهاد تفاهمنامه برای براورده کردن نیاز جامعه صنفی‬ ‫دو طرف با اتاق مشترک ایران و امارات مطرح شد‪.‬‬ ‫رئی��س خانه معدن ایران با اش��اره ب��ه اینکه هدف خانه‬ ‫معدن توس��عه همکاری با اتاق های بازرگانی است‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬پیش از این نی��ز کمیته بین الملل خانه معدن با اتاق‬ ‫ای��ران و عمان تفاهمنام��ه همکاری منعقد کرده بود که در‬ ‫نتیجه ان تعدادی از فعاالن معدنی با متخصصان این حوزه‬ ‫در عم��ان ارتباط برق��رار کرده اند‪ .‬او درب��اره هدف امضای‬ ‫این تفاهمنامه گفت‪ :‬هدف ما تس��هیل س��رمایه گذاری در‬ ‫بخ��ش معدن‪ ،‬تامی��ن تجهیزات معدنی و حل مش��کالت‬ ‫فرزانگان در پاس��خ به این س��وال که محاس��ن‬ ‫همکاری با کشورهای منطقه برای بخش معدن‬ ‫ایران چیست‪ ،‬گفت‪ :‬این کشورها از جمله امارات‬ ‫به دلی��ل اینکه به تجارت ازاد دسترس��ی دارند‪،‬‬ ‫می توانن��د به نوعی م��واد اولیه و فن��اوری را در‬ ‫اختیار معدنکاران کش��ور قرار دهند‪ .‬از انجا که‬ ‫امارات هاب منطقه نیز به شمار می رود‪ ،‬همکاری‬ ‫با این کشور موجب می شود بتوانیم هر چه بیشتر به اهداف‬ ‫صادراتی دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از مواد معدنی ایران‬ ‫رئیس اتاق مش��ترک ایران و امارات تاکید کرد‪ :‬نزدیکی‬ ‫ب��ه بازار ای��ران و همچنی��ن ظرفیت های بکر و‬ ‫دس��ت نخورده کش��ور برای کش��ورهای دیگر‬ ‫جذاب اس��ت و می توان در این��ده ای نزدیک از‬ ‫این ظرفیت ها بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫فرزانگان با اش��اره ب��ه توانمندی اعضای اتاق‬ ‫مش��ترک ایران و ام��ارات برای ص��ادرات مواد‬ ‫معدن��ی گفت‪ :‬فعاالن اقتصادی امارات نس��بت‬ ‫ب��ه تامین م��واد معدنی الومینیوم‪ ،‬م��س و اهن عالقه مند‬ ‫هستند و قصد همکاری با ایران را دارند‪ .‬امیدواریم با نتیجه‬ ‫انتخابات امریکا و تحول در حوزه بین المللی‪ ،‬زمینه فعالیت‬ ‫و همکاری های مشترک بیشتر و از محدودیت ها نیز کاسته‬ ‫اتاق ها‪ ،‬پل ارتباطی با کشورهای مختلف‬ ‫حمل ونقل اس��ت‪ .‬باتوجه به ظرفیتی که امارات‬ ‫در ح��وزه حمل ونق��ل دارد و توانمندی اعضای‬ ‫اتاق مش��ترک ایران و امارات امیدواریم که این‬ ‫تفاهمنامه منش��ا خیر برای کشور و اعضای هر‬ ‫دو تشکل باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دنیا‪ ،‬دنیای ارتباطات است‬ ‫بهرامن با اشاره به اهمیت توسعه روابط خارجی‬ ‫و تاثیر ان بر کاهش هزینه های اقتصادی کشور‬ ‫گفت‪ :‬دنیا‪ ،‬دنیای ارتباطات است؛ ب ه این ترتیب هرچه بتوان‬ ‫روابط خود را با کشورهای دیگر پررنگ تر کرد‪ ،‬بهتر می توان‬ ‫هزینه را برای معدنکاران کاهش داد‪ .‬در این روند با شفافیت‬ ‫بیشتر و ریسک کمتر می توان به اطالعات کشورهای هدف‬ ‫دسترسی پیدا کرد‪.‬‬ ‫رئی��س خانه مع��دن ایران درباره اهمیت توس��عه روابط‬ ‫اقتص��ادی در بخش معدن با امارات گف��ت‪ :‬امارات یکی از‬ ‫مهم ترین کش��ورهایی اس��ت که در مرز ابی ما قرار گرفته‬ ‫و خط ارتباطی میان ایران و دنیا ش��ناخته می ش��ود‪ .‬ایران‬ ‫طی ‪ ۱۵‬س��ال گذشته بیشترین مراودات را از نظر صادرات‬ ‫و واردات با این کش��ور داشته است؛ از همین رو‬ ‫ام��ارات می تواند به یکی از مهم ترین مش��تریان‬ ‫مواد معدنی ایران تبدیل شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬اتاق‬ ‫مشترک ایران و امارات می تواند در حل مشکالت‬ ‫حمل ونقل مواد معدنی‪ ،‬خرید تجهیزات معدنی‪،‬‬ ‫ماشین االت و نیز س��رمایه گذاری های مشترک‬ ‫در بخ��ش معدن ب��ه خانه معدن و فعاالن بخش‬ ‫خصوصی کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین نیاز معدنکاران داخلی‬ ‫بهرام��ن با بیان اینکه ام��ارات می تواند نیاز بخش بزرگی‬ ‫از معدن��کاران داخلی را تامین کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اینکه‬ ‫ام��ارات معدنی ن��دارد‪ ،‬می توان��د مواد الزم برای توس��عه‬ ‫فراوری‪ ،‬ماشین االت و ابزاراالت معدنی را برای معدنکاران‬ ‫داخل��ی تامین کند‪ .‬این کش��ور در واقع پ��ل ارتباطی ما با‬ ‫سازندگان ماشین االت در دنیا است و از انجا که بسیاری از‬ ‫نمایشگاه های بزرگ در امارات برگزار می شوند‪ ،‬این کشور‪،‬‬ ‫محلی مناس��ب برای تجمع معدنکاران ایرانی نیز به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شایس��ته اس��ت معدنکاران با حضور‬ ‫ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬باتوجه به ظرفیت های خوب معدنی در‬ ‫ایران و نیازسنجی هایی که در این حوزه برای امارات شده‪،‬‬ ‫می ت��وان امیدوار بود با گذر از ش��رایط فعلی همکاری های‬ ‫مناس��بی در این حوزه اغاز ش��ود‪ .‬به ط��ور حتم در فضایی‬ ‫که به زودی ایجاد می شود‪ ،‬مواد معدنی ایران از بازار خوبی‬ ‫برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫فرزانگان با اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاران خارجی‬ ‫به ایران گفت‪ :‬برای سرمایه گذاری در بخش معدن می توان‬ ‫از سرمایه گذاران امارات کمک گرفت‪ .‬امروز در خانه معدن‬ ‫انس��ان های متخصص و مجربی عضو هستند که باید از این‬ ‫ظرفیت استفاده کرد‪.‬‬ ‫خود از نمایشگاهی که سال میالدی جدید در امارات برگزار‬ ‫خواهد شد‪ ،‬استقبال کنند‪ .‬خانه معدن نیز در این نمایشگاه‬ ‫کرسی دارد که شرایط ان براساس تفاهمنامه جدید با اتاق‬ ‫بازرگانی ایران و امارات فراهم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی ارتباط با دنیا‬ ‫رئی��س خان��ه معدن ایران با تاکید ب��ر اینکه باید بتوانیم‬ ‫ب��ا کمترین هزینه نیاز معدن��کاران داخلی را تامین کنیم‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اگر بتوانیم هرگونه ارتباطی را با کشورهای‬ ‫دیگر توس��عه دهیم و مسیرهای سالم را پیدا کنیم‪ ،‬به طور‬ ‫ک را برای فعاالن معدنی به حداقل می رسانیم‪ .‬او‬ ‫حتم ریس ‬ ‫با بیان اینکه جای خالی ارتباط با دنیا در بین فعاالن معدنی‬ ‫کش��ور احساس می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اینکه بخش معدن‬ ‫در ایران این ظرفیت را دارد که تامین کننده مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز صنایع در کشورهای منطقه باشد‪ ،‬نتوانسته به موفقیت‬ ‫بزرگی در این زمینه دس��ت پیدا کند؛ به طور مثال هرچند‬ ‫در تولید س��رامیک امار خوبی داشته و در منطقه رتبه اول‬ ‫را به خود اختصاص داده ایم‪ ،‬اما نتوانس��ته ایم ان را به بازار‬ ‫هدف برسانیم و برایش مشتری پیدا کنیم‪.‬‬ ‫افزایش راهکارهای اجرایی با توسعه ارتباطات‬ ‫رضا نوری‪:‬‬ ‫مطالعه بازارها‬ ‫در حوزه معدن‬ ‫امارات و ارائه‬ ‫اطالعات پایه‬ ‫موردنیاز به‬ ‫شرکت های‬ ‫معدنی الزامی‬ ‫است‬ ‫رضا ن��وری‪ ،‬دبیر کمیته بین المل��ل خانه معدن ایران‬ ‫درباره اهمیت انعقاد تفاهمنامه مش��ترک بین اتاق ایران‬ ‫و امارات و خانه معدن به‬ ‫گفت‪ :‬این تفاهمنامه با‬ ‫هدف بهره از ظرفیت های معدنی در کشور امارات متحده‬ ‫عربی و استفاده از تجربیات ارزنده بخش خصوصی ایران‬ ‫در زمینه اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج‪ ،‬فراوری و خدمات فنی‪-‬‬ ‫مهندس��ی و همچنی��ن در راس��تای حمای��ت از فعاالن‬ ‫اقتص��ادی ایران به منظور حضور در عرصه معدنی امارات‬ ‫متحده عربی بین اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات و‬ ‫خانه معدن ایران منعقد شد‪.‬‬ ‫دبیر کمیت��ه بین الملل خانه معدن ایران با اش��اره به‬ ‫مس��ائل موردتوجه در این تفاهمنامه ازسوی اتاق ایران‬ ‫و امارات گفت‪ :‬اطالع رس��انی درب��اره پروژه ها‪ ،‬مناقصه ها‬ ‫و پهنه های اکتش��افی کش��ور ام��ارات به خان��ه معدن‬ ‫ای��ران‪ ،‬همکاری در اعزام هیات تج��اری برای حضور در‬ ‫نمایشگاه ها و مذاکرات تجاری فعاالن خانه معدنی ایران‬ ‫به کش��ور امارات به منظور ایجاد زنجی��ره ارزش افزوده و‬ ‫ارائه مش��اوره به فعاالن اقتص��ادی ایرانی فعال در حوزه‬ ‫معدن به منظور حضور در کش��ور ام��ارات از جمله موارد‬ ‫موردتوجه ازسوی امارات در این تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫‹ ‹حل مسائل بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫ن��وری در ادامه از اه��داف خانه معدن ای��ران نیز یاد‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬انعکاس مش��کالت معدنکاران کش��ور‬ ‫ب��ه اتاق ایران و ام��ارات‪ ،‬ارائه گزارش ه��ای تخصصی از‬ ‫وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی ایران متناس��ب با‬ ‫ظرفیت های جذب همکاری از کشور امارات‪ ،‬همکاری با‬ ‫اتاق امارات در حل مسائل بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫مرب��وط به ایران و امارات‪ ،‬جمع اوری اطالعات‪ ،‬بررس��ی‬ ‫و تحقی��ق و ارائ��ه گزارش های مس��تند درباره‬ ‫چالش ها و شناخت نیازها و اولویت های معادن‬ ‫ایران از جمله دالیل همکاری دو کشور ایران و‬ ‫امارات در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫دبی��ر کمیته بین الملل خانه مع��دن ایران با‬ ‫بی��ان اینکه هرچ��ه ارتباطات بیش��تری میان‬ ‫فع��االن اقتصادی ش��کل بگی��رد‪ ،‬راهکارهای‬ ‫اجرای��ی هم افزایش خواهد یافت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خانه معدن یک تشکل فراگیر با نمایندگی های متعدد در‬ ‫تمامی اس��تان ها است که می تواند با اتاق ایران و امارات‬ ‫همکاری کرده و در تس��هیل ارتباط��ات خارجی و رونق‬ ‫بخش معدن گام های موثری بردارد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬همکاری این دو تشکل موجب تسهیل‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش معدن خواهد شد که در نهایت‬ ‫به نفع اقتصاد کشور تمام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه زیرساخت ها‬ ‫نوری با اش��اره به اینک��ه در بح��ث اینده پژوهی نیاز‬ ‫به توس��عه زیرساخت های کش��ور داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫انجا که به تدریج باید به توسعه زیرساخت ها توجه کرد‪،‬‬ ‫نقش کمیته های تخصصی خانه معدن و نمایندگی های‬ ‫استان ها در این زمینه حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫در توس��عه دنیای این��ده‪ ،‬تمرک��ز روی درامدزایی از‬ ‫محل مواد معدنی بیش��تر اس��ت ت��ا درامدزایی از محل‬ ‫فروش نفت و پتروش��یمی؛ در نتیجه باید برای توس��عه‬ ‫همکاری های معدنی با دیگر کشورها ارتباط برقرار کنیم‪.‬‬ ‫در این راس��تا می توانیم از فرصت اکس��پو ‪ ۲۰۲۱‬که در‬ ‫امارات برگزار خواهد شد‪ ،‬استفاده کنیم‪.‬‬ ‫دبیر کمیته بین الملل خانه معدن ایران درباره اهمیت‬ ‫هم��کاری اتاق ایران و ام��ارات و خانه معدن‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬هم��کاری بین دو تش��کل در‬ ‫راس��تای کمک به حضور فعاالن حوزه معدن‬ ‫ایران در کش��ور امارات متحده عربی‪ ،‬افزایش‬ ‫صادرات محصوالت معدنی از طریق امارات و‬ ‫تسهیل سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی‪-‬‬ ‫مهندسی بخش معدن و صنایع معدنی کشور‬ ‫ب��ه ام��ارات و همچنین تش��کیل کمیته های‬ ‫تخصصی معدن است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم مطالعه بازارها‬ ‫نوری درباره اهمیت سرمایه گذاری ایران در امارات نیز‬ ‫گفت‪ :‬مطالعه بازارها در حوزه معدن کشور امارات و ارائه‬ ‫ت پای��ه موردنیاز به ش��رکت های معدنی موضوع‬ ‫اطالعا ‬ ‫مهمی اس��ت که امروز ش��رایط ان فراهم شده است‪ .‬با‬ ‫معرف��ی فرصت های ص��دور خدمات فنی‪-‬مهندس��ی و‬ ‫سرمایه گذاری در کشور امارات به اعضای کمیته معدن‪،‬‬ ‫مشارکت و تس��هیل در تعریف پروژه های توسعه معدنی‬ ‫در قالب مشارکت کنسرسیومی میان شرکت های معدنی‬ ‫عض��و کمیته و ارائه مش��اوره های تخصصی برای حضور‬ ‫ش��رکت های معدنی عضو کمیته در بازار امارات متوجه‬ ‫می شویم که این تفاهمنامه اهمیت خاصی دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر کمیت��ه بین المل��ل خانه مع��دن ای��ران درباره‬ ‫اهمیت شرکت های معدنی و مزیت انها برای کشورهای‬ ‫منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حوزه‬ ‫خلیج فارس به واسطه نزدیکی با شرکت های فعال ایرانی‬ ‫در ح��وزه صنایع معدنی در قالب مش��اوران‪ ،‬پیمانکاران‬ ‫و س��رمایه گذاران می توانن��د از فرص��ت ص��ادرات مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬ارائه خدمات فنی‪-‬مهندس��ی ش��امل اکتشاف‪،‬‬ ‫اس��تخراج و فراوری مواد معدن��ی و همچنین همکاری‬ ‫برای س��رمایه گذاری در اکتش��اف‪ ،‬بهره برداری و ایجاد‬ ‫زنجی��ره ارزش افزوده اس��تفاده کنند‪ .‬نوری با اش��اره به‬ ‫ش��رایط فعلی تصریح کرد‪ :‬ایران در گذشته‪ ،‬یعنی قبل‬ ‫از تحریم ها بخش قابل توجه��ی از نیاز معدنی منطقه را‬ ‫تامین می کرد که امارهای صادرات و واردات کشورهای‬ ‫همس��ایه موید این امر است‪ .‬امیدواریم امروز با عملیاتی‬ ‫ش��دن این تفاهمنامه و با همکاری و حضور رئیس اتاق‬ ‫مش��ترک بازرگانی ایران و ام��ارات و رئیس خانه معدن‬ ‫ایران نقش ویژه ای برای توس��عه بخ��ش معدن ایران در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫روس��ای ات��اق بازرگانی ایران و ام��ارات و خانه‬ ‫مع��دن طی یک تفاهمنامه همکاری مش��ترک بر‬ ‫لزوم گس��ترش روابط دوجانبه و توسعه همکاری‬ ‫با امارات تاکید کردن��د‪ .‬انها باور دارند از انجا که‬ ‫دنیا‪ ،‬دنیای ارتباطات است باید با دیگر کشورهای‬ ‫منطق��ه از جمله امارات روابط گس��ترده ای برقرار‬ ‫ک��رد‪ .‬ام��ارات ه��اب منطق��ه اس��ت و همکاری‬ ‫گس��ترده ای با دیگ��ر کش��ورها دارد‪ ،‬از همین رو‬ ‫می توان��د به نیازهای م��ا در بخش معدن از جمله‬ ‫م��واد الزم برای ف��راوری و تهیه ماش��ین االت و‬ ‫ابزاراالت کم��ک کند‪ .‬همچنین روس��ا و اعضای‬ ‫هر دو تش��کل باور دارند که به دلیل اینکه امارات‬ ‫معدن��ی ندارد‪ ،‬ایران با دارا بودن ظرفیت های الزم‬ ‫می تواند به نیاز این کشور پاسخ دهد‪.‬‬ صفحه 11 ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1655‬‬ ‫پیاپی ‪2973‬‬ ‫بورس‬ ‫کارشناسان به نحوه عملکرد مدیران سازمان بورس انتقاد دارند‬ ‫موج ترس در تاالر شیشه ای‬ ‫بس�یاری از س�هامداران و فعاالن بازار س�هام تهران نسبت به عملکرد س�ازمان بورس انتقاد داشته و‬ ‫معتقدند در ش�رایطی که نرخ دالر روند ریزش�ی شدیدی را در پیش گرفته‪ ،‬مدیران بورسی باید پیش از‬ ‫وقوع چنین اتفاقی‪ ،‬تمهیداتی برای جلوگیری از ریزش های مداوم بورس می اندیش�یدند‪ .‬البته برخی از‬ ‫کارشناس�ان معتقدند هنوز دیر نشده و مسئوالن س�ازمان بورس تهران می توانند با اتخاذ سیاست هایی‬ ‫از ادامه روند ریزش�ی شاخص کل ممانعت کنند‪ .‬ترس س�هامداران از وضعیت حاکم بر بازار تا جایی قوت‬ ‫گرفته که صبح روز دوش�نبه و پس از س�اعات ابتدایی معامالت در بورس تهران‪ ،‬جمعی از س�هامداران‬ ‫متضرر برابر س�اختمان س�ازمان بورس در نزدیکی میدان ونک تجمع کرده و ب�ه نحوه عملکرد مدیران‬ ‫بورس�ی اعتراض کردند‪ .‬البته طبق گزارش�ی که خبرگ�زاری ایلنا از این تجمع اعتراضی منتش�ر کرده‪،‬‬ ‫ظاهرا مس�ئوالن س�ازمان‪ ،‬فردی را به نمایندگی از تجمع کنندگان ناراضی به حضور پذیرفته اند تا درباره‬ ‫خواس�ته های معترضان مذاکره کنند اما به نظر نمی رس�د نتیجه این نشس�ت چندان کمکی به بازگشت‬ ‫دارایی های بر باد رفته این سهامداران کند‪ .‬خاطرمان هست که اواخر تابستان گذشته مسئوالن سازمان‬ ‫بورس در اظهارنظرهایی متعدد‪ ،‬انگشت اتهام را به سوی سرمایه گذاران نشانه گرفتند و از هرگونه قبول‬ ‫مس�ئولیت در قبال زیان های س�نگینی که به مردم وارد ش�ده بود‪ ،‬ش�انه خالی کردند‪ .‬امروز هم اتفاق‬ ‫جدیدی روی نداده که باعث شود مدیران بورسی رویه خود را در مواجهه با سهامداران تغییر دهند‪.‬‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مردم زیر این چتر حمایتی له شدند!‬ ‫میترا تاتاری‪ ،‬کارش��ناس و فعال بازار س��رمایه در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫‪ ،‬ضم��ن ی��اداوری دوران صعود‬ ‫بازار بورس در اوایل امس��ال‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اوایل س��ال‬ ‫‪ ۹۹‬در حالی که بیش��تر بازارهای س��هامی در جهان‬ ‫روزهای بدی را به خاطر همه گیر شدن ویروس کرونا‬ ‫پشت سر می گذاشتند‪ ،‬تابلوهای معامالتی بازار بورس‬ ‫ما سراسر سبز بود‪.‬‬ ‫به طوری که اگر سهامداری برای خرید تعلل کرده‬ ‫و دیر اقدام می کرد‪ ،‬باید برای خرید س��هم مورد نظر‬ ‫چندین روز در صف‪ ،‬انتظار می کشید‪.‬‬ ‫در ای��ن دوران بیش��تر س��رمایه های مردم��ی که‬ ‫حاال به دنبال ش��یوع کرونا‪ ،‬کس��ب و کارشان کساد‬ ‫و خانه نشین ش��ده بودند‪ ،‬به بازار س��هام سوق داده‬ ‫ش��د و با ازادسازی س��هام عدالت ‪ ۴۹‬میلیون ایرانی‬ ‫بعد از ‪ ۱۳‬س��ال‪ ،‬تعداد فعاالن بورس��ی در کشور به‬ ‫یک باره چندین برابر ش��د و ورود نقدینگی به بورس‬ ‫به حدی رسید که بازار بورس تهران تاکنون به خود‬ ‫ندیده بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬اما ماج��رای اصلی در واقع از‬ ‫اواسط تابستان گذشته شروع شد‪.‬‬ ‫زمانی که مس��ئوالن به صراحت اع�لام کردند که؛‬ ‫«مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند»‪.‬‬ ‫اما عرض��ه صندوق دارا دوم در ‪ ۲۴‬س��اعت‪ ۳ ،‬بار‬ ‫تایی��د و تکذیب ش��د و در نهایت ب��ازار بورس روند‬ ‫ریزش��ی را در مقاب��ل صع��ود بازار ط�لا و دالر اغاز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ه��ر روز و هر س��اعت خب��ر جدیدی از‬ ‫حمایت از بازار س��رمایه به گوش می رسید‬ ‫و هم��ه چیز در نهایت ب��ه نتیجه انتخابات‬ ‫امریکا گره خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس حامی ندارد‬ ‫تاتاری با اشاره به گره خوردن سرنوشت‬ ‫بورس ب��ه نتیجه انتخاب��ات ایاالت متحده‬ ‫امریکا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬حاال انتخابات امریکا تمام ش��ده و‬ ‫نتیج��ه را هم می دانیم‪ ،‬از س��ویی ن��رخ دالر پس از‬ ‫یک افت س��نگین‪ ،‬دوب��اره ح��دود ‪ ۷‬درصد در یک‬ ‫روز افزایش داش��ته اما وضعیت بازار س��رمایه فرقی‬ ‫نکرده اس��ت! صف فروش های سنگین پایانی ندارد و‬ ‫با وجود قانون الزام مش��خص کردن بازارگردان برای‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬تنها بازاری که هیچ حمایتی ندارد‪ ،‬بازار‬ ‫سرمایه است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مس��ئوالن محترم حتما می دانند شخصی‬ ‫ک��ه به جای س��رمایه گذاری در بازار ط�لا و دالر در‬ ‫بازار بورس س��رمایه گذاری می کند‪ ،‬در واقع به ش��ما‬ ‫اعتماد کرده است‪.‬‬ ‫به نوعی سرمایه گذار بازار بورس به جای دامن زدن‬ ‫ب��ه تورم و باال بردن نرخ دالر و احتکار خودرو و مواد‬ ‫غذایی و‪ ...‬در افزایش نرخ تولید و به حرکت دراوردن‬ ‫چرخ های سالم اقتصادی سهیم شده است‪.‬‬ ‫در عوض س��هم سرمایه گذار‪ ،‬بازار س��رمایه از این‬ ‫همه بی قانونی و نبود ش��فافیت خبری در س��ازمان‬ ‫بورس چیس��ت؟! تحلیل های اقتصادی س��هام بر چه‬ ‫اساس انجام می ش��ود؟ نرخ دالر نیمایی و‬ ‫نرخ فروش محصوالت در بورس کاال را باور‬ ‫کنیم یا صف فروش های بازار س��هام را؟ از‬ ‫این همه بی اعتمادی مردم به مس��ئوالن و‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور چه کسی منتفع‬ ‫می شود؟!‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره‬ ‫به سرازیر ش��دن حجم چش��مگیر نقدینگی به بازار‬ ‫بورس تهران‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در همه جای جهان درصد‬ ‫مش��ارکت مردم در بورس و هجوم س��یل نقدینگی‬ ‫به بازار س��رمایه و اعتماد م��ردم به بورس ارزوی هر‬ ‫کشوری است‪ .‬س��هامدار بازار س��رمایه به طور قطع‪،‬‬ ‫ریسک این بازارها را پذیرفته است‪.‬‬ ‫اما براس��اس مولفه های تحلیلی‪ ،‬بازاری که برپایه‬ ‫اخباری می چرخد و هر روز تایید و تکذیب می شود‪،‬‬ ‫سیر منطقی به خود نمی گیرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه در ادام��ه گفت‪ :‬در‬ ‫شرایطی که ریسک سیس��تماتیک روی بازارها سایه‬ ‫می اندازد‪ ،‬معموال مسئوالن بازار سرمایه دست به کار‬ ‫می ش��وند تا از ش��دت این ریسک به س��هامدار خرد‬ ‫بکاهند‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس کم کردن دامنه نوسان‪ ،‬باال بردن‬ ‫حجم مبنا‪ ،‬برخورد با حقوقی های متخلف و مواردی‬ ‫از این دس��ت پیش��نهادهایی بود که بارها از س��مت‬ ‫فعاالن بازار س��رمایه مطرح ش��د‪ .‬ام��ا در نهایت یک‬ ‫سری قوانین اش��تباه باعث ضرر بیش��تر سهامداران‬ ‫ش��د‪ .‬تات��اری در نهایت ب��ا تاکید بر اینکه س��ازمان‬ ‫بورس در هر کشوری باید شفاف ترین نهاد در مقابل‬ ‫سرمایه های مردم باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان بورس ایران‬ ‫در چند هفته گذش��ته کمترین شفافیت های خبری‬ ‫و بی نظمی ه��ا و نبود هماهنگی ه��ا در از خودش به‬ ‫نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ته مانده اعتماد سهامداران!‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه به اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫ته مانده اعتماد در بازار سرمایه‪ ،‬در حال از بین رفتن‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬لطفا فکری به حال بازار س��رمایه کنید‬ ‫که براس��اس قدرت عرضه و تقاض��ای واقعی حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تات��اری افزود‪ :‬هر طور که بخواهیم وضعیت بورس‬ ‫را در مقابل بازارهای موازی بررس��ی کنیم‪ ،‬بیشتر به‬ ‫این نتیجه می رس��یم که روال حاکم بر بازار طبیعی‬ ‫نیس��ت و قدرت نقدش��وندگی در این ب��ازار هر روز‬ ‫بیشتر و بیشتر سلب می شود‪.‬‬ ‫اگ��ر برخورد با متخلفان ب��ازار به صورت قانونی و‬ ‫علنی انجام ش��ود‪ ،‬به طور قطع بازار دوباره بر پاش��نه‬ ‫عرض��ه و تقاضا خواهد چرخید و نه ترس! وی افزود‪:‬‬ ‫لطفا به پیامدهای اجتماعی سوختن سرمایه در بازار‬ ‫ب��ورس در مقابل باالرفتن نرخ ارز و تورم بیش��تر بها‬ ‫بدهید‪.‬‬ ‫ای��ن پیامدهای اجتماعی زنجی��روار دامنگیر همه‬ ‫افراد جامعه خواهد ش��د‪ ،‬حت��ی انهایی که ریالی در‬ ‫بازار سرمایه گذاری نکرده بودند‪.‬‬ ‫دالر تبدیل به یک دماسنج شده است‬ ‫رضا بهرامی‪ ،‬کارش��ناس و مدرس بازار س��رمایه در گفت وگو با‬ ‫ضمن اشاره به ریزش های اخیر بازار‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬من معتقدم گاهی باید‬ ‫ش��رایط را حتی اگر باب میل ما نیس��ت‪ ،‬تحمل کنیم‪ .‬ش��اید بهتر باشد‬ ‫چنین فضایی را هم در بازار بورس داش��ته باش��یم‪ ،‬چراکه هنوز مواضع‬ ‫رئیس جمه��وری جدید امریکا در قبال مس��ئله برجام و مذاکرات با ایران‬ ‫مش��خص نش��ده و به همین دلیل می بینیم که فضای بازار ارز همچنان‬ ‫هیجان��ی اس��ت‪ .‬وی در ادامه اف��زود‪ :‬در این بین به نظر می رس��د اگر‬ ‫مس��ئوالن سازمان بورس به طور ش��فاف و مستقیم در رسانه ها شرایط را‬ ‫برای مردم تشریح کنند‪ ،‬بهتر باشد‪.‬‬ ‫برای مثال باید با توضیح درباره وضعیت بازار ارز و ذکر این موضوع که‬ ‫باید تا به ثبات رس��یدن نرخ دالر کمی صبر کرد‪ ،‬جو بازار سرمایه را نیز‬ ‫کنت��رل کنند‪ .‬این نوع اقدامات می تواند هیجانات در بورس را نیز کاهش‬ ‫داده و فض��ای بازار را نی��ز ارام تر کند‪ .‬البته نحوه اجرای این گونه طرح ها‬ ‫نیز مهم اس��ت و ممکن اس��ت در نتیجه تاثیرگذار باشد اما به اعتقاد من‬ ‫باید با تشریح وضعیت‪ ،‬بازار را از هیجانی تر شدن به دور نگاه داشت‪ .‬این‬ ‫مدرس بازار س��هام با اشاره به جو هیجانی حاکم بر بازار دالر و همچنین‬ ‫بورس‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬البته معتقدم در ش��رایطی قرار داریم که ممکن‬ ‫اس��ت هر مسئولی که مدیریت بورس را بر عهده داشته باشد هم چندان‬ ‫کار خاصی از دس��تش برنیاید‪ ،‬چون بای��د در برابر ذهنیت به وجود امده‬ ‫ایس��تاد و این کار س��اده ای نیس��ت‪ .‬هرچند در مقاطعی هم که می شد‬ ‫محرک ه��ای ابتدایی را مالیم تر کنترل کرد‪ ،‬اقدامی انجام نش��د و کار به‬ ‫اینجا رس��یده اس��ت‪ .‬در حالی که به راحتی قابل پیش بینی بود که دالر‬ ‫تاثیرپذیری باالیی از این مس��ئله خواهد داش��ت و مدیران باید برای این‬ ‫شرایط اماده می ش��دند‪ .‬اما درحال حاضر می بینیم که این محرک بسیار‬ ‫قوی تر ش��ده و در این ش��رایط حداقل من که هیچ راهکاری بلد نیستم‬ ‫اما امیدوارم مسئوالن سازمان بورس راهی برای مدیریت بازار پیدا کنند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که تا از این جو ف��روش دالر در بازار و تقویت پول‬ ‫ملی خارج نش��ده ایم‪ ،‬بسیار س��خت می توان شرایط را در بازار بورس هم‬ ‫تغییر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا تقاضایی برای سهام نیست؟‬ ‫بهرام��ی ضمن تاکید بر نق��ش مهم ن��رخ دالر در حوزه های‬ ‫مختلف اقتصاد ایران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید توجه داش��ت که درست یا‬ ‫غلط دالر تبدیل به یک دماس��نج برای اقتصاد ما ش��ده‪ ،‬تحلیل‬ ‫تکنیکال هم بس��یار جالب اس��ت چون یا منابع تاثیرگذار روی‬ ‫عرضه و تقاضا را بررس��ی می کند یا تغییرات این تاثیرات را که‬ ‫در قیمت ها نمود پیدا می کند‪ ،‬مورد توجه قرار می دهد‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس اقتصاد‪ ،‬درحال حاضر ما دقیقا چنین ش��رایطی‬ ‫را داری��م‪ ،‬به نحوی که دالر تبدیل ب��ه برایند نیروهای تاثیرگذار بر بازار‬ ‫س��هام ش��ده که بقیه بازارها نیز نگاه ش��ان به نرخ دالر اس��ت‪ .‬البته این‬ ‫مس��ئله س��ابقه طوالنی دارد‪ ،‬از زمان جنگ تحمیلی تا به امروز که دالر‬ ‫نقش مهمی پیدا کرد تا همی��ن امروز نگاه فعاالن اقتصادی در بازارهای‬ ‫مختلف به نرخ دالر بوده است‪ ،‬این مسئله به قدری ادامه داشته که حاال‬ ‫تبدیل به عادت ش��ده و باعث ش��ده به صورت ناخوداگاه در هر مقطعی‬ ‫نگاه مان به دالر باش��د‪ .‬بنابراین نباید از نقش دالر در اقتصاد غافل ش��د‪،‬‬ ‫وقتی صحبت از دالر هم می ش��ود‪ ،‬بس��یاری از شاخص های اقتصادی را‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایا نقدینگی وارد بازار سرمایه خواهد شد؟‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه ابراز امیدواری کرد جهت حرکت نقدینگی‬ ‫حاصل از فروش ارز به س��مت بازار بورس باش��د‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬امیدوارم‬ ‫ای��ن اتفاق رخ ده��د! البته بازارها به طور معمول س��یکل های گذار زمانی‬ ‫دارند و به این زودی ها نمی توان گفت جریان سرمایه های در اختیار مردم‬ ‫به س��مت ب��ورس بوده یا نه؟ اما یکی از گزینه ه��ای جذب این نقدینگی‬ ‫به طور قطع بازار سهام است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی از افزایش نرخ بهره‬ ‫این تحلیلگر بورس در پایان ضمن اش��اره به نظر برخی از کارشناسان‬ ‫مبن��ی بر ل��زوم جمع اوری پ��ول از جامعه و احتمال افزای��ش نرخ بهره‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اما من نگران این مسئله هستم که برخی کارشناسان اقتصادی‬ ‫معتقدند به نقطه پایان بازی بازارها رس��یده ایم و برای خارج شدن از این‬ ‫درصد باالی‬ ‫مشارکت مردم‬ ‫در بورس ارزوی‬ ‫هر کشوری است‬ ‫وضعیت باید پول موجود در دس��ت مردم جمع اوری شود‪ .‬اما‬ ‫هن��وز رئیس کل بانک مرکزی صحبت��ی در این زمینه نکرده‬ ‫است‪ ،‬اما که به نظر من این مسئله می تواند مقدمه سازی برای‬ ‫افزایش نرخ بهره بانکی باش��د تا نقدینگی س��رگردان را برای‬ ‫س��پرده گذاری در بانک ها جذب کند‪ .‬با توجه به این مس��ئله‬ ‫باید گفت؛ اگر بورس یکی از مقاصد سرمایه گذاران است‪ ،‬قطعا‬ ‫بانک ه��ا نیز یک��ی دیگر از گزینه های موج��ود خواهد بود‪ ،‬اما‬ ‫باید منتظر باشیم و ببینیم دولت کدام یک از این دو را انتخاب می کند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫در روزهای اخیر یکی از اعضای ش��ورای عالی بورس در اعتراض به‬ ‫عملکرد حقوقی ها در بازار س��رمایه گفته بود؛ «حقوقی ها تا دو هفته‬ ‫قبل داخل صف خری��د بودند‪ ،‬امروز داخل صف فروش! این چند روز‬ ‫هم می گذرد‪ ،‬مدیران دولتی و نهادی به مردم پاس��خگو باشند‪ ».‬این‬ ‫انتقاد شاهین چراغی به ش��رکت های حقوقی در صورتی مطرح شده‬ ‫که گفته می ش��ود س��ازمان بورس هفته گذش��ته در مذاکراتی که با‬ ‫حقوقی ها داش��ته‪ ،‬مقرر ش��ده این ش��رکت ها از بازار حمایت کنند تا‬ ‫این جو هیجانی در بازار ارز به تعادل برسد اما در روز دوشنبه دیدیم‬ ‫ک��ه نمادهای شاخص س��از زیر قول خود زدند و باز هم ش��اخص کل‬ ‫با س��قوط همراه ش��د که در نتیجه موج��ی از اعتراضات را در فضای‬ ‫مجازی ایجاد کرد‪ .‬از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند دولت‬ ‫در ح��ال برنامه ریزی برای افزایش نرخ بهره بانکی اس��ت و قصد دارد‬ ‫از ای��ن طریق نقدینگی انبوهی که در پی فروش ارز توس��ط مردم در‬ ‫جامع��ه جریان یافته را از بازار جم��ع کند‪ .‬اگر این دو موضوع را کنار‬ ‫یکدیگر بگذاریم با احتیاط کامل باید گفت که احتماال دوره پیشتازی‬ ‫بورس تمام ش��ده و دولت دیگر انگیزه ای برای حمایت از بازار سرمایه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد‬ ‫این اتفاقات‬ ‫مقدمه چینی‬ ‫برای افزایش‬ ‫نرخ بهره بانکی‬ ‫است تا نقدینگی‬ ‫سرگردان‬ ‫به بانک ها‬ ‫جذب شود‬ ‫یادداشت‬ ‫تغییر احراز‬ ‫هویت برای ورود‬ ‫به سامانه های‬ ‫معامالتی برخط‬ ‫رئی��س مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار س��رمایه گفت‪ :‬قابلیت‬ ‫احراز هویت چندعاملی برای ورود به سامانه ها روی تمامی سامانه های‬ ‫معامالت برخط بازار سرمایه فعال شده و انجام ان ضروری است‪.‬‬ ‫به گزارش سایت بازار سرمایه‪ ،‬با توجه به مصوبه هیات مدیره سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار‪ ،‬اس��تفاده از قابلیت احراز هویت چندعاملی برای‬ ‫ورود به س��امانه های معامالت برخط از تاریخ ‪۱۵‬اذر‪ ،‬ضروری اس��ت‪.‬‬ ‫حامد سنجری گفت‪ :‬درحال حاضر ورود به سامانه های معامالتی فقط با‬ ‫استفاده از نام کاربری و رمز عبور انجام می شود و با توجه به امکان افشا‬ ‫رمز عبور کاربران‪ ،‬استفاده از این روش‪ ،‬سطح امنیتی مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬اس��تفاده از عامل ثانویه مانند ک��د پیامکی در کنار‬ ‫ن��ام کاربری و رمز عبور‪ ،‬تا حد زیادی در امن س��ازی ورود کاربران به‬ ‫س��امانه ها موثر خواهد بود‪ .‬از این رو‪ ،‬در تمامی س��امانه های معامالت‬ ‫برخط این قابلیت درحال حاضر افزوده ش��ده اس��ت و امکان اس��تفاده‬ ‫کارب��ران از ای��ن قابلیت وج��ود دارد‪ .‬با توجه به مصوب��ه هیات مدیره‬ ‫س��ازمان بورس‪ ،‬از تاری��خ ‪ ۱۵‬اذر ‪ ۱۳۹۹‬امکان ورود به س��امانه های‬ ‫معامالت برخط بدون استفاده از این قابلیت وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار س��رمایه ضمن اش��اره‬ ‫به اهمیت حفاظت کاربران از اطالعات ورود به حس��اب کاربری خود‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬پیاده س��ازی قابلیت احراز هویت چندعاملی در سامانه های‬ ‫معامالت برخط نقش موثری در کاهش جرائم س��ایبری درحوزه بازار‬ ‫سرمایه خواهد داشت‪.‬‬ ‫تاثیر انتخابات‬ ‫امریکا بر‬ ‫بورس ایران‬ ‫شهیر محمدنیا‬ ‫کارشناس بورس بین الملل‬ ‫تاثیر انتخابات ریاس��ت جمهوری ای��االت متحده‬ ‫امری��کا بر تمام��ی بازارهای مالی جه��ان و از جمله‬ ‫بازار س��رمایه و اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست‪.‬‬ ‫ای��االت متحده امریکا به عنوان اقتص��اد اول جهان و‬ ‫سردمدار نظام س��رمایه داری‪ ،‬همیشه در مرکز توجه‬ ‫تمامی دولت ه��ا و ملت ها بوده اس��ت‪ .‬انتخابات این‬ ‫دوره ریاس��ت جمهوری امریکا پیام واضح و روش��نی‬ ‫ب��ه همه جهان ارس��ال ک��رد و به وضوح نش��ان داد‬ ‫که جامعه امریکا به ش��دت دو قطبی ش��ده است‪ ،‬دو‬ ‫قطب��ی که به ش��دت در تض��اد با هم هس��تند و این‬ ‫دو قطبی باعث ش��ده س��ایر قدرت های جهانی‪ ،‬نگاه‬ ‫محافظه کارانه ای درباره اینده اقتصاد جهان داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫با فرض اینکه امری��کای جدید به امریکای دوران‬ ‫اوباما برگردد و سیاس��ت های کلی غول سرمایه داری‬ ‫ب��ه ماقب��ل دوران ترامپ بازگردد؛ ب��از هم تضمینی‬ ‫ب��ر ثبات بلندمدت م��راودات جهانی و بازگش��ت به‬ ‫معاهدات و قراردادهای جهانی نخواهد بود‪ .‬همان طور‬ ‫که جو بایدن اعالم کرد به محض ورود به کاخ سفید‬ ‫دوباره به قرارداد پاریس برخواهد گش��ت‪ ،‬این سوال‬ ‫مطرح می شود که چه تضمینی برای پابرجاماندن این‬ ‫قرارداد و امثال ان در ‪ ۴‬س��ال اینده وجود دارد و ایا‬ ‫دوباره با تغییرات سیاسی امریکا این قراردادها تغییر‬ ‫نخواه��د کرد!؟ تجربه تلخی که کل جهان و ایران در‬ ‫‪ 4‬سال گذشته با ان مواجه بودند‪ .‬جنگ تجاری چین‬ ‫و اروپا با امری��کا‪ ،‬خروج از قرارداد پاریس و خروج از‬ ‫برجام نمونه هایی از این دس��ت موارد است که باعث‬ ‫ایجاد ش��ک و تردیدهایی درباره ثب��ات و اعتماد به‬ ‫ایاالت متحده در اینده است که البته با این دو قطبی‬ ‫پایاپای ایجادشده بر این شک ها می افزاید‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم تاثیرات انتخاب ج��و بایدن به عنوان‬ ‫رئیس جمه��وری منتخب ملت امریکا بر اقتصاد ایران‬ ‫و ب��ازار ب��ورس ایران را بررس��ی کنیم‪ ،‬کار س��ختی‬ ‫نخواهی��م داش��ت‪ .‬کافی اس��ت برگردیم ب��ه دوران‬ ‫ریاس��ت جمهوری باراک اوباما و دوران پیشابرجام با‬ ‫تفاوت هایی که بیان خواهد ش��د‪ .‬پیش بینی می شود‬ ‫با حضور جو بایدن به عنوان ریاست جمهوری ایاالت‬ ‫متحده با چرخش واضحی در سیاست های امریکا در‬ ‫قبال ایران مواجه ش��ویم و به س��مت توافق جدیدی‬ ‫که در ان عالوه بر مس��ئله هس��ته ای‪ ،‬سیاست های‬ ‫موش��کی و دفاعی ایران و همچنین نفوذ استراتژیک‬ ‫ایران در منطقه باش��یم‪ .‬البته چالش های فراوانی در‬ ‫این مسیر وجود خواهد داشت از جمله تاثیرات رژیم‬ ‫صهیونیس��تی و کشورهای عرب منطقه بر این توافق‬ ‫و همچنین با پایان ریاست جمهوری روحانی و دولت‬ ‫جدید ای��ران و مواجه دولت جدید ب��ا این چالش ها‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫انچه می توان براس��اس تحلیل تئوریک و شواهد و‬ ‫اطالعات گذش��ته اظهارکرد‪ ،‬این است که با انتخاب‬ ‫بایدن‪ ،‬ریس��ک سیس��تماتیک در بازار ب��ورس ایران‬ ‫کاهش پیدا خواهد کرد‪ .‬همانطور که می دانیم بورس‬ ‫یک دارایی ریس��کی و در واقع ریسک گریز است‪ .‬در‬ ‫نتیجه با کاهش ریسک می توان خوشبین بود و برای‬ ‫بازار بورس ایران در بلندمدت چش��م انداز روشنی در‬ ‫نظرگرف��ت‪ .‬این نکته فراموش نش��ود ک��ه نمی توان‬ ‫رش��د های دو سال گذشته بازار بورس ایران را به فال‬ ‫نی��ک گرفت و به عنوان قطب نمای اقتصاد به ش��مار‬ ‫اورد‪ .‬درحال حاضر ما در یک رکود تورمی هس��تیم و‬ ‫اقتصاد ایران در مس��یری حرکت می کند که اقتصاد‬ ‫ونزوئال ط��ی می کرد‪ .‬در نتیجه ب��رای فعاالن حاضر‬ ‫ش��اید جذابیت هایی داشت اما در واقع سرابی بود که‬ ‫به پایان تلخی منتهی می ش��د‪ .‬ام��ا با انتخاب بایدن‬ ‫این مس��یر قطعا دچار تغییر خواهد شد و در نهایت‬ ‫ای��ن تغییرات به نفع بازار ب��ورس ایران خواهد بود و‬ ‫چش��م انداز روش��ن ان منتهی خواهد شد‪ .‬با کاهش‬ ‫ریسک و حرکت به س��مت رونق اقتصادی و کنترل‬ ‫تورم در نهایت برنده نهایی برای فعاالن بورس خواهد‬ ‫بود‪ .‬الزم است توجه شود نکته یادشده یک پیش نیاز‬ ‫دارد و ان ف��رض ایجاد یک تعام��ل و قرارداد جامع‬ ‫بی��ن ایران و قدرت های جهان��ی خواهد بود که البته‬ ‫زیاد دور از انتظار نیست‪ .‬جنس و حرکت بازار را هم‬ ‫می توان این گونه در نظ��ر گرفت که پس از فروکش‬ ‫ک��ردن هیجانات حال حاضر‪ ،‬دچ��ار یک روند رنج و‬ ‫فرسایش��ی مانند دوران پیشابرجام خواهدشد و بازار‬ ‫به شدت وابسته به کنش و واکنش های میان ایران از‬ ‫یک س��و و امریکا و قدرت های جهانی از سوی دیگر‬ ‫خواهد بود و براس��اس ذات ب��ازار با هر خبر و تحول‬ ‫عملی و عینی‪ ،‬بازار واکنش متناس��ب نش��ان خواهد‬ ‫داد و به س��مت پیش خور کردن سیاس��ت های اتی‬ ‫خواهدرف��ت‪ .‬این پیش خور ک��ردن اخبار و تحوالت‬ ‫در برابر خوش��بینی‪ ،‬رش��د خواهد کرد و برعکس در‬ ‫براب��ر هر خبر ی��ا تحول منفی واکنش منفی نش��ان‬ ‫خواهد داد‪ .‬اما به طور قطع تمام اقتصاددانان و فعاالن‬ ‫حرف��ه ای ب��ازار از وضعیت موجود اس��تقبال کرده و‬ ‫ش��رایط حال حاضر را قطعا به شرایط دوران ریاست‬ ‫جمهوری دونالد ترامپ ترجیح خواهند داد‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1655‬‬ ‫پیاپی ‪2973‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یادداشت‬ ‫رابطه دالر و‬ ‫نرخ تورم‬ ‫بهای جهانی طال‬ ‫در مدار‬ ‫افزایشی‬ ‫علی حیدری‬ ‫کارشناس مسائل اقتصادی‬ ‫بررسی‬ ‫از سیاست های ارزی بانک مرکزی‬ ‫کاسه ای زیر نیم کاسه دالر است؟‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫باوجود ریزش بیش از ‪ ۲۵‬درصدی نرخ ارز در روزهای اخیر‪ ،‬در روز دوشنبه بار دیگر شاهد افزایش نرخ ها بودیم‪ ،‬این در‬ ‫ک مرکزی وعده داده بود از روز ‪ ۱۹‬ابان تزریق ‪ ۵۰‬میلیون دالر (به صورت اسکناس) به بازار ارز را اغاز‬ ‫حالی است که بان ‬ ‫کند تا قیمت ها تعدیل شوند‪ ،‬اما در همان ساعات اولیه روز دوشنبه باوجود اینکه همگان انتظار قیمتی به مراتب پایین تر‬ ‫از روز قبل را داشتند‪ ،‬صرافی ملی نرخ دالر را بار دیگر به ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان (قیمت فروش) افزایش داد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫ک مرکزی نرخ ارز نیمایی را باالتر از نرخ ازاد نگ ه داشته و ان‬ ‫ی کرده بودند که چرا بان ‬ ‫ناظران و فعاالن بازار ارز ابراز شگفت ‬ ‫ک مرکزی هیچ‬ ‫ک مرکزی‪ ،‬تاکید داش��تند بان ‬ ‫را کاهش نمی دهد؟ اما در این بین برخی از کارشناس��ان با انتقاد از رویه بان ‬ ‫انگیزه ای برای کاهش نرخ ارز ندارد و به همین دلیل ژست کمک برای تعدیل قیمت ها را گرفته اما در عمل به نوعی رفتار‬ ‫ت دالر از مرز ‪ ۲۴‬هزار تومان پایین تر نرود‪ ،‬این در حالی اس��ت که حتی برخی از تحلیلگران اقتصادی بر‬ ‫می کند که قیم ‬ ‫این باورند که نرخ تعادلی دالر در حال حاضر حدود ‪ ۱۸‬هزار تومان اس��ت اما بانک مرکزی به دالیلی که برای ما مش��خص‬ ‫نیست تمایلی برای باز گذاشتن راه کاهش قیمت ها ندارد‪ .‬البته بعضی از فعاالن بازار ادعا می کنند برخی از جریان ها تحت‬ ‫ک مرکزی را تحت فش��ار قرار می دهند تا اجازه ریزش‬ ‫تاثی��ر صادرکنن��دگان قدرتمند قرار گرفته اند و به همین جهت بان ‬ ‫قیمتی را به دالر ندهد‪ .‬برخی از رس��انه ها نیز دلیل این نوع اقدامات بانک مرکزی را فش��ارهای دولت می دانند که قصد‬ ‫دارد با افزایش نرخ دالر کس��ری بودجه را جبران کند‪ .‬اما هیچ یک از این ادعاها اثبات ش��ده نیس��ت و هنوز برای مردم این‬ ‫س کل این نهاد‪ ،‬دست به اعمال اقدامات فنی در جهت‬ ‫ک مرکزی برخالف اظهارنظرهای رئی ‬ ‫مسئله روشن نشده که چرا بان ‬ ‫ک مرکزی انگیزه باالیی برای پایین اوردن نرخ دالر نداشته باشد‪.‬‬ ‫کاهش نرخ دالر نمی زند؟ بسیاری معتقدند شاید بان ‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫انچه در ب��ازار ارز می گذرد به خوبی نش��انگر‬ ‫وجود تورم سیس��تمیک در بطن جامعه اس��ت‪.‬‬ ‫در پی ش��دت گیری ت��ورم نیز هزینه های جاری‬ ‫افزای��ش پیدا می کنند‪ .‬در ایران در بس��یاری از‬ ‫موارد نرخ تورم پس از مدتی در قیمت و نوسانات‬ ‫بازار ارز نمایان می شود‪ .‬پس از بازار ارز این روند‬ ‫در بازار سکه و طال خودنمایی می کند و پس از این‬ ‫حوزه به س��ایر بخش های اقتصادی کشور رسوخ‬ ‫می کند‪ .‬بپذیریم ی��ا نه‪ ،‬دالر به عنوان ارز مرجع‬ ‫در جهان پذیرفته ش��ده و در ایران نیز به عنوان‬ ‫یک ش��اخص تاثیرگذار در بین فعاالن اقتصادی‬ ‫و صنعتی ش��ناخته می ش��ود‪ .‬بسیاری از فعاالن‬ ‫اقتصادی دالر را یک ش��اخص پیش��رو می دانند‬ ‫و ب��ر این باورند که حتی در صورت افزایش نرخ‬ ‫تورم اگر دالر با روند کاهشی قیمت همراه شود‪،‬‬ ‫باید انتظار کاهش قیمت س��ایر کاالها را داشت‬ ‫و برعکس همین قاعده نیز صادق است‪ .‬در تمام‬ ‫اقتصادهای جهانی کار اصلی بانک های مرکزی‪،‬‬ ‫مدیریت تورم و رش��د اقتصادی در کشور است‪.‬‬ ‫متولی کنترل این ش��اخص ها در ایران نیز بانک‬ ‫مرکزی اس��ت که اگر از حق نگذریم در بسیاری‬ ‫از م��وارد اقای همت��ی و تیمش به صورت علمی‬ ‫کار می کنند‪ ،‬اما دلیل اصلی به نتیجه نرس��یدن‬ ‫یا تاخیر در نتیجه برخی از سیاست ها هماهنگ‬ ‫نبودن سایر دستگاه ها با برنامه ها و سیاست های‬ ‫بان��ک مرکزی اس��ت؛ به طوری ک��ه در برخی از‬ ‫موارد مشاهده می شود سیاست های مالی دولت‬ ‫و س��ایر قوا همسو با سیاس��ت گذاری های بانک‬ ‫مرکزی نیس��ت‪ ،‬به همین دلیل ش��اهد وضعیت‬ ‫ی��ک ب��ام و دو هوا در اقتصاد هس��تیم‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه زمانی که بانک مرکزی با سیاس��ت های‬ ‫انضب��اط پولی ارامش را به بازار برگرداند‪ ،‬دولت‬ ‫با راه اندازی سازکار ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی این ارامش‬ ‫را به هم ریخت‪ .‬از این قبیل نمونه های تاثیرگذار‬ ‫بر بازار کم نیست‪ .‬از طرفی می بینیم که مجلس‬ ‫وزیری را اس��تیضاح می کند و ف�لان نماینده با‬ ‫اع�لام ن��رخ ‪ ۵۰‬هزار تومانی ب��رای دالر‪ ،‬بازار را‬ ‫ملتهب می کند و از س��وی دیگ��ر بانک مرکزی‬ ‫ب��ا طرح خری��د و فروش اوراق قرضه س��عی در‬ ‫کنترل روند افزایش��ی ن��رخ دالر دارد‪ .‬تمام این‬ ‫م��واردی که ذکر ش��د از مصادیق تناقض اعمال‬ ‫بین قوای حاکمیتی و بانک مرکزی است که کار‬ ‫را برای مقامات بانک مرکزی س��خت تر می کند‪.‬‬ ‫در همه جای دنی��ا بانک های مرکزی می توانند‬ ‫به ص��ورت کالمی و غیرکالم��ی در امور داخلی‬ ‫ب��ازار دخالت کنند‪ .‬از س��وی دیگر نیز می دانیم‬ ‫که بازارهای مالی بسیار هوشمند عمل می کنند‪،‬‬ ‫از همین رو انتظار مهار تورمی در واکنش به نبود‬ ‫برخ��ی همراهی ها در بعد تصمیم س��ازان کالن‪،‬‬ ‫تبدی��ل به انتظ��ارات تورمی ش��ده و در نهایت‬ ‫اتفاق��ات به گونه ای رخ می خورد ک��ه با افزایش‬ ‫ن��رخ ارز و تورم در اقتصاد مواجه می ش��ویم‪ .‬در‬ ‫نهایت برای قرارگیری اقتصاد روی ریل درس��ت‬ ‫سیاس��ت گذاری و تاثیرگذار بودن سیاست های‬ ‫پول��ی و مال��ی‪ ،‬راهکاری کلیدی و اساس��ی باید‬ ‫اجرا ش��ود‪ .‬راهکاری که می توان پیش��نهاد داد‬ ‫این اس��ت که نمایندگان محترم مجلس شورای‬ ‫اس�لامی یک بار برای همیش��ه اس��تقالل بانک‬ ‫مرکزی را به رسمیت بشناسند‪ .‬دولت نیز باید با‬ ‫مدد خبرگان اقتصادی کش��ور یک تعریف جامع‬ ‫از اقتص��اد کالن ارائه کند؛ ب��رای مثال می توان‬ ‫پیروی از سیاس��ت های اقتصاد ازاد را پیش��نهاد‬ ‫داد‪ ،‬چراکه هم در کش��ورهای اس�لامی قابلیت‬ ‫اج��را دارد و هم امکان بومی س��ازی در قاموس‬ ‫ای��ن مدل وج��ود دارد‪ .‬زیربنا و اصول اولیه تمام‬ ‫مواردی که گفته ش��د‪ ،‬داش��تن رسانه های ازاد‬ ‫و پیگی��ر در کنار بانک مرکزی مس��تقل اس��ت‪،‬‬ ‫چراک��ه اگ��ر مطبوعات ازادی داش��ته باش��یم‪،‬‬ ‫طبیعت��ا اقتصادمان هم ش��فاف تر خواهد بود و‬ ‫در نتیج��ه عامل��ی به نام تورم نیز در کش��ورمان‬ ‫نخواهیم داش��ت‪ .‬از س��وی دیگر استقالل بانک‬ ‫مرک��زی نیز به اجرای یکپارچه تصمیمات کالن‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫گزارش های بازار جهانی نش��ان می دهد در نخس��تین روز اغاز به کار‬ ‫بازاره��ای جهان��ی در هفته جاری‪ ،‬به��ای طال رو به افزایش گذاش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬در نخستین روز اغاز به کار بازارهای جهانی پس از‬ ‫مش��خص شدن رئیس جمهوری امریکا که متاثر از شیوع ویروس کرونا و‬ ‫تش��دید ابهام ها در ارتباط با اینده اقتصاد جهانی‪ ،‬روند کاهشی داشته‪،‬‬ ‫بهای فلز زرد با یک دهم درصد رشد روبه رو شده و در سطح هزار و ‪۹۵۳‬‬ ‫ایستاده است‪.‬‬ ‫دالر و ‪ ۴۵‬سنت‬ ‫????‬ ‫همچنین بهای طال در بازارهای امریکا با افزایش ‪ ۰.۲‬درصدی روبه رو‬ ‫شده و به سطح هزار و ‪ ۹۵۵‬دالر و ‪ ۶۰‬سنت رسیده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران تا قبل از مشخص ش��دن نتایج انتخابات امریکا تمایل‬ ‫چندانی به سرمایه گذاری در بازار طال از خود نشان نمی دادند و رویکرد‬ ‫صبر و انتظار را در پیش گرفته بودند‪.‬‬ ‫قیمت هر اونس طال در پایان معامالت روز جمعه هفته گذشته منتهی‬ ‫ب��ه ‪ ۱۶‬اب��ان با ‪ ۰.۰۹‬درص��د افزایش به هزار و ‪ ۹۵۱‬دالر و ‪ ۳۵‬س��نت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫قیمت طال در هفته گذش��ته ح��دود ‪ ۳.۹‬درصد افزایش داش��ت‪ ،‬اما‬ ‫مشتری چندانی نداشت‪.‬‬ ‫امارها نش��ان می ده��د بهای فلز طال از اغاز س��ال ‪ ۲۰۲۰‬به س��بب‬ ‫اقدام ه��ای محرک اقتصادی بانک ه��ای مرکزی جهان بالغ بر ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وعده روند نزولی نرخ تورم در ماه های اینده‬ ‫سیاستی که‬ ‫بانک مرکزی با‬ ‫عنوان تزریق‬ ‫روزانه ‪۵۰‬‬ ‫میلیون دالر به‬ ‫بازار اتخاذ کرده‬ ‫باعث اتالف منابع‬ ‫ارزی می شود‬ ‫تیم اقای دکتر‬ ‫همتی قوی‬ ‫است‪ ،‬اما در‬ ‫تعجبم چرا گاهی‬ ‫کاری می کنند که‬ ‫به ضرر مردم‬ ‫تمام می شود‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه حدود ‪ ۳‬هفته‬ ‫پیش به مردم گفته بودم وارد بازار ارز نشوند‪ ،‬وعده داد‬ ‫نرخ تورم در ماه های اینده روند نزولی داش��ته باشد و‬ ‫بازار ارز به سمت تعادل حرکت کند‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی با اش��اره به اینکه بازار ارز به سمت‬ ‫ن��رخ تعادلی حرکت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬طی مصاحبه ای در‬ ‫‪ ۲۳‬مهر اعالم کردم فشار حداکثری در روزهای پایانی‬ ‫ق��رار دارد و از مردم خواس��تم وارد بازار ارز نش��وند و‬ ‫هش��دار دادم پس از ‪ ۳‬هفته‪ ،‬ش��اهد کاهش چشمگیر‬ ‫نرخ ارز خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ن��رخ ارز متاثر از ریس��ک های‬ ‫غیراقتصادی به میزان قابل توجهی از س��طح‬ ‫تعادلی خارج شده بود و با کاهش ریسک های‬ ‫برون زا و تعیی��ن نرخ ارز برمبنای متغیرهای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬دست بانک مرکزی برای مدیریت‬ ‫بازار بازتر خواهد ش��د و در نتیجه ثبات بازار‬ ‫بیش از گذشته نمود پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم کاهش می یابد!‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول ادام��ه داد‪ :‬بان��ک مرک��زی با‬ ‫رص��د مداوم تورم‪ ،‬تح��والت بازاره��ای دارایی و دیگر‬ ‫متغیرهای کالن اقتصادی‪ ،‬نس��بت به تعیین‬ ‫نرخ ه��ای کریدور و نرخ هدف بهره بین بانکی‬ ‫تصمیم گیری می کند و در حال حاضر باوجود‬ ‫تعادل در ریس��ک های مثبت و منفی اقتصاد‬ ‫ملی‪ ،‬تصمیمی برای تغییر در نرخ ها نداریم‪.‬‬ ‫همتی گفت‪ :‬البته سیاست پولی برای افق‬ ‫کوتاه مدت و برای تعدیل چرخه های تجاری‬ ‫به کار می رود و بانک مرکزی باید بالفاصله ریسک ها را‬ ‫شناسایی کند و به انها پاسخ دهد؛ بنابراین نباید انتظار‬ ‫داشت همیش��ه در روی یک پاشنه بچرخد و اتفاقا هر‬ ‫دالر زیر ‪ ۲۰‬هزار تومان را نخواهیم دید‬ ‫همه چیز زیر سر بانک مرکزی است!‬ ‫غالمرضا مرحب��ا‪ ،‬رئیس کارگروه ارز در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی درباره فضای حاکم بر بازار ارز به‬ ‫گف��ت‪ :‬بخش بزرگی از ب��ازار ارز ما درگیر‬ ‫هیجانات اس��ت‪ .‬متاسفانه ش��ایعاتی هم که هیچ‬ ‫ریش��ه ای در واقعی��ت ندارند بر ای��ن جو هیجانی‬ ‫دامن می زنند‪ .‬وی در ادامه با انتقاد از سیاست های‬ ‫بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز تاکید کرد‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی موج س��واری می کند‪ ،‬چراکه اغلب تصمیم هایی که گرفته می شود‪،‬‬ ‫بی��ش از اینک��ه فنی و علمی باش��د‪ ،‬با نگاه به همین فض��ای هیجانی بازار‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫مرک��زی می گوی��د می توانم ن��رخ ارز‬ ‫را پایین ت��ر بیاورم ام��ا در حال حاضر‬ ‫ای��ن کار را انج��ام نمی ده��م‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در مقاطع مختلف این‬ ‫سیاست را اجرا کرده است؛ مثال زمانی‬ ‫که نرخ دالر را از ‪ ۱۹‬هزار تومان به زیر‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار تومان برگرداند دقیقا همین‬ ‫سیاس��ت را اجرا کرد‪ ،‬اما امروز ش��اهد این گونه‬ ‫اظه��ارات رئی��س کل بان��ک مرکزی هس��تیم‪.‬‬ ‫متاسفانه بانک مرکزی هم این مسئله را نه گردن‬ ‫می گیرد‪ ،‬نه می پذیرد و نه حتی احس��اس خطر‬ ‫می کند!‬ ‫‹ ‹بازار راکد است؛ تزریق نیاز نیست‬ ‫نماینده مردم اس��تارا در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به پایین بودن‬ ‫سطح تقاضای دالر در بازار ارز‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬البته تقاضا در بازار وجود دارد اما‬ ‫بسیار کمتر از حد معمول است و حتی می توان گفت فعال بازار راکد است‪،‬‬ ‫چراکه همه منتظرند تا فضا کمی به تعادل برسد؛ از همین رو به اعتقاد من‬ ‫سیاستی که بانک مرکزی باعنوان تزریق روزانه ‪ ۵۰‬میلیون دالر به بازار ارز‬ ‫اتخاذ کرده‪ ،‬بیش��تر باعث اتالف منابع ارزی ما خواهد ش��د تا اینکه با نیت‬ ‫تاثیرگذاری مثبت بر بازار انجام شود‪ .‬بار دیگر تاکید می کنم به نظر می رسد‬ ‫این سیاست بانک مرکزی بیشتر یک تصمیم در راستای سوار شدن بر فضای‬ ‫احساسی بازار باشد تا یک اقدام عملی و فنی‪.‬‬ ‫‹ ‹همه از ارزان شدن دالر استقبال نمی کنند!‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر انگیزه بانک مرکزی بر تثبیت‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به هر حال تغییری ایجاد ش��ده و نرخ ارز پایین امده اما‬ ‫معلوم نیس��ت که بانک مرکزی تمایل به نگه داش��تن نرخ در همین س��طح‬ ‫داش��ته باش��د یا اینکه بخواهد ان را باالتر یا پایین تر ببرد! البته در ش��رایط‬ ‫کنونی همه اقش��ار از پایین امدن نرخ ارز اس��تقبال نمی کنند و حتی این‬ ‫کاهش نرخ به ضرر برخی تمام می ش��ود‪ ،‬چراکه الزامات اقتصادی ما ارزی‬ ‫ب��ا ن��رخ باال را می طلبد‪ .‬رئیس کارگ��روه ارز مجلس یازدهم در پایان ضمن‬ ‫پیش بین��ی نرخ ارز به‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه اعتقاد من در نهایت وقتی به نقطه‬ ‫تعادل برس��یم شاهد تفاوت فاحشی با نرخ قبلی دالر نخواهیم بود‪ .‬احتماال‬ ‫نرخ ارز در همان محدوده باالی ‪ ۲۰‬هزار تومان باقی بماند و با کاهش اندکی‬ ‫نسبت به قیمت های قبلی تثبیت شود؛ از همین رو می توان گفت قیمت های‬ ‫سابق برای دالر (کمتر از ‪ ۲۰‬هزار تومان) را هرگز نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫الب��رت بغزیان‪ ،‬اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه‬ ‫تهران در گفت وگو با‬ ‫ضمن تاکید بر نقش‬ ‫اساس��ی بانک مرکزی در تعیی��ن نرخ ارز‪ ،‬عنوان‬ ‫ ک��رد‪ :‬تعیین نرخ ارز در بازار ازاد زیر س��ر بانک‬ ‫مرکزی اس��ت‪ .‬اصال قابل تصور نیس��ت که بانک‬ ‫مرکزی اختیارش را دس��ت بازار ازاد داده باشد‪،‬‬ ‫چراک��ه هیچ بانک مرک��زی در دنیا چنین کاری‬ ‫نمی کند‪ .‬حتی ضعیف ترین کش��ورها‪ ،‬مثال بانک‬ ‫مرکزی ارمنس��تان هم تعیین ن��رخ ارز را به بازار‬ ‫ازاد واننهاده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬م��ن نمی توانم این ادعای‬ ‫بانک مرک��زی که می گوید با نگاه ب��ه بازار ازاد‪،‬‬ ‫ن��رخ ارز را تعیی��ن می کن��د را بپذی��رم‪ .‬اگر هم‬ ‫چنین ادعایی صحت داش��ته باش��د باید به حال‬ ‫بانک مرکزی گریس��ت‪ ،‬چون یک فاجعه اس��ت‪.‬‬ ‫این حرف به این معناست که بانک مرکزی هیچ‬ ‫سیاست ارزی مشخصی ندارد؛ به عبارتی می توان‬ ‫گف��ت بانک مرکزی سیاس��ت مدیری��ت نرخ ارز‬ ‫شناور شده ندارد اما مدیریت شناور شده دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تیم همتی قوی است‪ ،‬اما‪...‬‬ ‫بغزیان با اشاره به عملکرد بانک مرکزی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬تیم اقای دکتر همتی بسیار قوی است اما‬ ‫من در تعجبم ک��ه چرا گاهی کاری می کنند که‬ ‫به ضرر مردم تمام می ش��ود! در این شرایط بانک‬ ‫‹ ‹نرخ ارز «منطقی» یعنی چه؟‬ ‫ای��ن اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران ب��ا انتقاد‬ ‫از نح��وه قیمت گذاری ارز توس��ط بانک مرکزی‬ ‫ادامه داد‪ :‬توجه داش��ته باشید وقتی که تصویب‬ ‫ش��د بانک مرک��زی ن��رخ ارز را «منطقی» کند‪،‬‬ ‫ای��ن واژه «منطق��ی» کام�لا غیردقی��ق و مبهم‬ ‫اس��ت‪ .‬باید توضیح دهند ک��ه این گونه اظهارات‬ ‫به چه معناس��ت؟ اس��تفاده از ای��ن کلمه جای‬ ‫ح��رف دارد‪ .‬مدیریت بازار تعری��ف دارد و باید با‬ ‫رعایت اصول باشد‪ .‬نمی توان گفت مثال امروز نرخ‬ ‫منطقی ‪ ۲۰‬هزار تومان است یا پس فردا ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تومان منطقی اس��ت! اینکه رسم مدیریت علمی‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬بانک مرکزی ب��ا هدف کاهش‬ ‫و کنترل نرخ تورم‪ ،‬برای نخس��تین ب��ار ‪ ۲۸‬مهر با هدف‬ ‫تامین نقدینگی بس��یار کوتاه مدت (اضطراری) بانک ها و‬ ‫موسس��ات اعتباری غیربانکی‪ ،‬با درخواست اعتبارگیری‬ ‫یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ س��ود س��قف‬ ‫کریدور (‪ ۲۲‬درصد) موافق��ت کرد‪ .‬بانک مرکزی در نظر‬ ‫دارد از طری��ق اج��رای عملیات بازار ب��از در قالب توافق‬ ‫بازخری��د و همچنی��ن تش��ویق بانک های فع��ال در بازار‬ ‫بین بانکی به اس��تفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق‬ ‫بازار بین بانکی و کاهش ریسک های اعتباری در این بازار‬ ‫بازار نیس��ت‪ .‬این اقتصاددان با اشاره به‬ ‫تصمیم بانک مرکزی ب��رای تزریق ارز‬ ‫به بازار‪ ،‬بیان کرد‪ :‬االن هم می ش��نویم‬ ‫که بانک مرک��زی قصد دارد روزانه ‪۵۰‬‬ ‫میلیون دالر به بازار ارز تزریق کند‪ .‬خب‬ ‫باید دقت ش��ود این تزریق با چه نرخی‬ ‫انجام می ش��ود؟ وقتی این دالر را مثال‬ ‫با ن��رخ ‪ ۲۵‬هزار تومان به صرافی عرضه می کند‪،‬‬ ‫چطور می توان انتظار داشت که نرخ کاهش پیدا‬ ‫کند؟ ش��ما همین حاال اگر ای��ن تزریق را با نرخ‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان در صرافی ها انجام دهید قیمت ها‬ ‫در بازار ازاد در نهایت ‪ ۲۲‬هزار تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫من تاکنون نشنیده ام که نرخ عرضه این دالرهای‬ ‫تزریق��ی چق��در بوده ک��ه فروش نرفته اس��ت؟‬ ‫بنابراین به این نتیجه می رس��یم که کاسه ای زیر‬ ‫نیم کاسه است‪ .‬در این بین اصال مشخص نیست‬ ‫که بانک مرکزی با چ��ه انگیزه ای این گونه عمل‬ ‫می کند؟ ایا قصد حمایت از صادرکننده را دارد؟‬ ‫ای��ا قص��د دارد ارزش دالر برخی نهادها را حفظ‬ ‫کند؟ حقیقتش این اس��ت که اصال نمی دانم چه‬ ‫در س��ر بانک مرکزی می گذرد اما باید توجه کرد‬ ‫که افزایش نرخ ارز مساوی با افزایش نرخ اجناس‬ ‫و نیازهای مردم در بازار اس��ت و فشارش را مردم‬ ‫تحمل می کنند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫یک��ی از ع��ادات مثبت��ی که رئی��س کل کنونی بانک مرک��زی در مدت‬ ‫مدیریتش بر این نهاد حس��اس اقتصادی داش��ته اس��تفاده از ش��بکه های‬ ‫اجتماعی برای برقراری ارتباط مس��تقیم با مردم اس��ت‪ .‬هرچند ایجاد این‬ ‫پل ارتباطی با جامعه قابل تقدیر اس��ت ام��ا می دانیم که عبدالناصر همتی‬ ‫همواره سخنانی گفته که نه تنها ابهامات در ذهن مردم را کم نکرده بلکه هر‬ ‫بار که او در حساب شخصی اینستاگرامی اش پستی را منتشر کرده سواالت‬ ‫بیشتری در اذهان عموم ایجاد شده است‪ .‬شاید بهتر باشد رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی به این نصیحت عطار نیشابوری با دقت بیشتری تامل کند؛‬ ‫هر که در بند عبارت می شود‬ ‫هرچه دارد جمله غارت می شود‬ ‫اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی‬ ‫بانک مرکزی از گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با‬ ‫کاالهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت‬ ‫به منظور افزایش حجم تجارت خارجی خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش بانک مرکزی‪ ،‬به دنبال تعیین و اعالم هدف‬ ‫تورمی ازس��وی بانک مرک��زی‪ ،‬این بان��ک در مواجهه با‬ ‫تحوالت اقتصادی پیش امده‪ ،‬اقدامات خود در مهر ‪۱۳۹۹‬‬ ‫را به گونه ای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی‬ ‫و هدای��ت نرخ تورم به س��مت تورم ه��دف (‪ ۲۲‬درصد)‪،‬‬ ‫مسئولیت های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات‬ ‫قیمت ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند‪.‬‬ ‫چه واکنش های سیاست گذار به ریسک ها بیشتر باشد‪،‬‬ ‫نشان دهنده کارامدی ان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طی امس��ال شوک های متعددی همچون‬ ‫ش��یوع کرونا‪ ،‬کاهش صادرات نفتی و جهش انتظارات‬ ‫تورم��ی به اقتص��اد کالن وارد و باع��ث روند صعودی‬ ‫نرخ تورم ش��د‪ ،‬اما با کاهش ریس��ک های بین المللی و‬ ‫انتظار ثب��ات در بازارهای دارایی‪ ،‬پیش بینی می ش��ود‬ ‫طی ماه های اینده ش��اخص های قیمت��ی نیز وضعیت‬ ‫باثبات تری داش��ته باشند و فش��ارهای تورمی کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫در راس��تای تامین کس��ری بودجه دولت از یک مسیر‬ ‫غیر ت��ورم زا‪ ،‬کارگ��زاری بانک مرکزی ت��ا پایان مهر ‪۲۱‬‬ ‫مرحله ح��راج برگزار کرد که طی ان‪ ،‬در مجموع ‪۷۱۶.۳‬‬ ‫هزار میلی��ارد ریال انواع اوراق بده��ی دولتی به بانک ها‪،‬‬ ‫نهاده��ای مال��ی و س��ایر س��رمایه گذاران فروخته ش��د‪.‬‬ ‫همچنین تامین ‪ ۱۸.۵‬میلی��ارد دالر ارز موردنیاز واردات‬ ‫توس��ط بانک مرکزی و بازار ثانویه در ‪ 7‬ماه نخست سال‬ ‫و انج��ام اقدامات تکمیلی به منظور کاهش فش��ار در بازار‬ ‫ارز از جمله افزایش س��قف خری��د بانک ها و صرافی ها در‬ ‫بازار متش��کل ارزی به ‪ ۵۰۰‬هزار دالر و عرضه روزانه ‪۵۰‬‬ ‫میلیون دالر در بازار اشاره شده به صورت اسکناس توسط‬ ‫بانک مرکزی از دیگر اقدامات بانک مرکزی بوده است‪.‬‬ ‫رایزن��ی ب��ا طرف های تجاری و کش��ورهای همس��ایه‬ ‫به منظ��ور ازادس��ازی مناب��ع ارزی حاص��ل از صادرات و‬ ‫گسترش اس��تفاده از روش تهاتر نفت با کاالهای اساسی‬ ‫و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت به منظور افزایش‬ ‫حجم تجارت خارجی کشور و بهره برداری بهتر از امکانات‬ ‫تولیدی داخل‪ ،‬در کنار روش های جاری را نیز باید به این‬ ‫اقدامات افزود‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪15‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫پرسه در بورس‬ ‫سمساری های‬ ‫تهران‬ ‫ایدا فریدی‪ :‬از ش�یر مرغ تا جان ادمیزاد! اینجا‬ ‫همه چیز می ش�ود پیدا ک�رد‪ .‬خیابانی جذاب برای‬ ‫پرس�ه زدن مجموعه داره�ا و انه�ا که اه�ل عتیقه‬ ‫جمع کردن و نوس�تالژی هس�تند و البت�ه انها که‬ ‫ب�رای خری�د لوازم خانگ�ی موردنیازش�ان بودجه‬ ‫کاف�ی ندارن�د‪ .‬تعدادی از مش�تری ها ه�م انهایی‬ ‫هس�تند که نمی خواهند پ�ول چندانی بابت خرید‬ ‫وس�یله موردنظرشان خرج کنند و کارشان با لوازم‬ ‫دست دوم هم راه می افتد‪.‬‬ ‫خیاب�ان ایت اهلل مدن�ی و مازندران�ی در تهران‪.‬‬ ‫جایی که این روزها ش�اید ش�لوغ تر از گذشته هم‬ ‫باشد!‬ ‫ب�ازار سمس�اری ها و کااله�ای دس�ت دوم این‬ ‫روزه�ا پررون�ق ت�ر از گذش�ته اس�ت‪ .‬صاح�ب‬ ‫یک�ی از سمس�اری ها که خ�ود را رئی�س اتحادیه‬ ‫امانت فروش�ی ها و سمس�اری ها معرف�ی می کند‪،‬‬ ‫معتقد است این روزها مردم بیشتر سراغ کاال های‬ ‫دس�ت دوم می ایند‪ .‬او مشتری ها را به چند دسته‬ ‫تقس�یم می کند؛ انها که اهل عتیقه هس�تند‪ ،‬انها‬ ‫که مش�غول جم�ع اوری دک�ور ب�رای قهوه خانه یا‬ ‫کافی ش�اپ و رستوران هستند و برخی هم افرادی‬ ‫ک�ه نرخ تورم گذرش�ان را به این خیاب�ان انداخته‬ ‫و مش�تری هایی که س�اکن برخی شهرس�تان ها یا‬ ‫روس�تاها هس�تند‪ .‬در برخی مغازه ها لوازم خانگی‬ ‫ک�ه ن�و و به اصطالح اکبند هس�تند هم به چش�م‬ ‫می خ�ورد‪ .‬یکی از فروش�نده ها می گوی�د اینها نو‬ ‫هستند و فقط به دلیل ضربه دیدن و نداشتن جعبه‬ ‫مخدوش شده اند و با قیمت کمتر فروخته می شوند‪.‬‬ ‫اس�ان ترین راه دسترس�ی ب�ه ای�ن خیاب�ان‪،‬‬ ‫ایس�تگاه مترو امام حس�ین اس�ت‪ .‬دقیق�ا بعد از‬ ‫عب�ور از پ�ل هوایی‪ ،‬کمی جلوتر به س�مت دروازه‬ ‫دولت و نرس�یده به پل چوبی‪ ،‬بورس سمساری ها و‬ ‫امانت فروشی هاست‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر‪2020‬‬ ‫شماره ‪1655‬‬ ‫پیاپی ‪2973‬‬ صفحه 14 ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪ 25 -1399‬ربیعاالول‪ 11 - 1442‬نوامبر‪-2020‬شماره‪-1655‬پیاپی‪2973‬‬ ‫به خود و دیگری فرصت دهید‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫بازار سنگ قبرفروش ها سکه شد‬ ‫‹ ‹حکایت خانه های ابدی‬ ‫می گویند خانه ابدی؛ خانه ای که از خاک است‬ ‫و سنگ قبری که الزم است باشد تا کسی ادرس‬ ‫ای��ن خانه اب��دی را گم نکند‪ ،‬ام��ا گویا این روزها‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا تعداد خانه های ابدی را نیز‬ ‫نجومی باال برده و س��ر س��ازندگان این خانه های‬ ‫ابدی حس��ابی شلوغ شده؛ تا جایی که شب و روز‬ ‫را به هم گره می زنند تا کار مشتری راه بیفتد‪.‬‬ ‫دمخور س��نگ و خاک ش��ده اند و تمام لحظات‬ ‫زندگی را در یک جمله خالصه می کنند؛ بازگشت‬ ‫همه به س��وی اوست؛ بازگش��ت هایی که با امدن‬ ‫ویروس کرونا ش��تاب گرفته و س��نگ روی سنگ‬ ‫بند نمی شود‪.‬‬ ‫اگر گذرت به این گوشه از شهر بیفتد‪ ،‬لحظه ای‬ ‫ص��دای دیرل تراش��کاری قطع نمی ش��ود و مدام‬ ‫جای س��نگ قبور در مقابل چشمانت‪ ،‬خالی و پر‬ ‫می شوند؛ سنگ هایی که هر کدام متعلق به فردی‬ ‫اس��ت که چشم از این دنیا بسته و به خواب ابدی‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫در می��ان ای��ن همهم��ه نب��ودن و رفتن ه��ا‪،‬‬ ‫هنرمندان��ی ب��ا صب��ر و حوصله جان دوب��اره به‬ ‫سنگ ها می بخشند و شاید به تعبیری زینت بخش‬ ‫س��نگ های سرد و بی روح می ش��وند؛ هنرمندانی‬ ‫که به واسطه ش��غل و گذران معیشت نام و نشان‬ ‫مس��افران خانه های ابدی را روی سنگ قبور حک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫همه حرف از محمد دانشفرد می زنند؛ کسی که‬ ‫ماهرانه تر از بقیه می نویسد‪.‬‬ ‫یک اتاق محقر که اطرافش را سنگ های سرد و‬ ‫بی روح احاطه کرده اند و همچنان مشغول نوشتن‬ ‫نام و نش��ان مس��افران خانه های ابدی است‪ .‬دلت‬ ‫نمی اید سکوت و دقت این هنرمند را به هم بریزی‬ ‫چون زیر لب مرثیه ای زمزمه می کند و ماهرانه نام‬ ‫و نش��ان مسافر ابدی را روی سنگ قبری که قرار‬ ‫است نشان خانه جدید مسافر باشد‪ ،‬حک می کند‪.‬‬ ‫دفت��ر بزرگی که تمام مش��خصات اموات در ان‬ ‫ثبت ش��ده را مقابل خود گذاش��ته و اول از همه‬ ‫نوشته‪« :‬ارامگاه ابدی»‬ ‫‹ ‹اینجا جبهه دوم است‬ ‫‪ ۳۰‬سالی می شود که عمر خود را پای خطاطی‬ ‫این س��نگ ها گذاش��ته و این روزها نیز ش��رایط‬ ‫جدی��دی را تجربه می کن��د؛ روزهایی که ویروس‬ ‫کرونا قربانیان زی��ادی را راهی خانه اخرت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با ارامش می گوید‪ :‬من همیشه با خودم می گویم‬ ‫اینجا جبهه دوم اس��ت؛ اگر بیمارستان جبهه اول‬ ‫باشد اینجا نیز جبهه دوم است‪ .‬این اواخر‪ ،‬روزانه‬ ‫خطاطی ‪ ۴۰‬س��نگ قبر را انج��ام می دهم‪ .‬باالی‬ ‫‪ ۱۵‬نفر از امواتی که س��نگ قبر انها را می نویسم‪،‬‬ ‫ج��ان خود را ب��ه خاطر ابتال به وی��روس کرونا از‬ ‫دست داده اند‪ .‬تعداد اموات زیاد است و فوتی های‬ ‫معمولی نیز هستند که همه سنگ قبر می خواهند‬ ‫به این خاطر‪ ،‬این کار تعطیل شدنی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹همه عزیز خانه ای هستند‬ ‫بدون هیچ مکثی می نویس��د و می نویس��د اما با‬ ‫هر بار نوش��تن‪ ،‬بغضی همراه اوست؛ بغضی که به‬ ‫این فکر می کند که تمام این اموات‪ ،‬عزیز خانه ای‬ ‫بودند اما دنیا محل گذر است و همه به هر طریقی‬ ‫از این دنیا رفتنی هستند‪.‬‬ ‫روزی همه ما از این دنیا رفتنی هس��تیم و باید‬ ‫گفت مرگ ش��تری اس��ت که دیر ی��ا زود دم در‬ ‫خان��ه همه می خوابد‪ .‬محمد نیز خطاطی س��نگ‬ ‫قبر دوست و اشنایان خود از عمه گرفته تا خاله و‬ ‫حتی پدر خود را نوشته و می گوید‪ :‬من هیچ وقت‬ ‫شغلم را از بعد مادی در نظر نمی گیرم چراکه این‬ ‫شغل‪ ،‬یک هنر است‪ .‬ش��اید برخی بگویند سنگ‬ ‫قبر اس��ت و برای انها مفهومی نداش��ته باشد اما‬ ‫خطاطی‪ ،‬هنری اس��ت که جزو نخس��تین هنرها‬ ‫بوده و از زمان غارنشینی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افراد بسیاری در تشییع جنازه حضور‬ ‫دارند‬ ‫محم��د ق��دری هم از م��ردم گل��ه می کند که‬ ‫متاس��فانه تعداد زیادی از انها در مراس��م تشییع‬ ‫جنازه حضور دارند‪ .‬می گوید‪ :‬می دانید اگر یکی از‬ ‫انها ناقل بیماری باشد چه می شود!‬ ‫ویروس کرونا یک معضل اس��ت که وارد جامعه‬ ‫ما شده و از مردم انتظار داریم که رعایت کنند‪ .‬ما‬ ‫همیشه اینجا حضور داریم و شرایط را بهتر درک‬ ‫می کنیم‪ .‬در روزهای اول‪ ،‬فوتی های کرونا کم بود‬ ‫ام��ا االن خیلی افزایش یافته و بیش��تر‪ ،‬مردان را‬ ‫قربانی می کند‪.‬‬ ‫محمد بعد از نوش��تن تک تک سنگ قبرها‪ ،‬انها‬ ‫را کنار می گذارد تا راهی مرحله تراشکاری شوند‪.‬‬ ‫اینجا همه دست ب ه دست هم داده اند تا مسافران‬ ‫دنیای اخرت‪ ،‬راهی خانه های ابدی خود ش��وند؛‬ ‫نوبتی هم باشد نوبت تراشکاری سنگ قبرهاست‪.‬‬ ‫اقای فخری نیز تراش��کار سنگ های قبور است‬ ‫که در فضای باز‪ ،‬این کار را انجام می دهد‪ .‬قبل از‬ ‫رفتن به محل تراش��کاری‪ ،‬قصه اشعار نوشته شده‬ ‫روی سنگ قبور را از اقای فخری می پرسم و دفتر‬ ‫قطور اش��عار را نشان می دهد که خانواده اموات یا‬ ‫از روی ای��ن دفتر انتخاب می کنند یا خودش��ان‪،‬‬ ‫ش��عر مورد عالقه خود را برای حک ش��دن روی‬ ‫سنگ قبور‪ ،‬تحویل ما می دهند‪.‬‬ ‫صفحه به صفحه این دفتر پر از اش��عاری است‬ ‫که وقتی بر دل می نش��یند‪ ،‬روی سنگ قبر حک‬ ‫می شود تا یاد و خاطره رفتگان را زنده نگه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کرونا جلوی چشم ماست‬ ‫کار تراش��کاری ک��ه تم��ام می ش��ود اب پاکی‬ ‫روی س��نگ قبر ریخته می ش��ود ت��ا غبار از روی‬ ‫س��نگ برود‪ .‬تراش��کار س��نگ های قب��ر دلش با‬ ‫رفتن همشهریان خود نیس��ت و با بغضی در گلو‬ ‫می گوید‪ :‬از همشهریان عزیزم درخواستی دارم که‬ ‫بهداشت را رعایت کنند‪ ،‬ماسک بزنند و از حضور‬ ‫در مکان ه��ای غیرض��روری و پرتجمع خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کرونا جلوی چشم ماست‪ .‬سپیده که سر می زند‬ ‫می گوبیم خدای��ا باز هم فوتی کرونایی و از دیدن‬ ‫انان خیلی ناراحت می شویم‪.‬‬ ‫فرص��ت خوبی اس��ت ک��ه ب��ا افزای��ش فوتی‬ ‫بیماران کرونایی‪ ،‬س��راغی از تنوع سنگ ها و نرخ‬ ‫انه��ا بگیریم که ایا نرخ س��نگ ها ه��م با افزایش‬ ‫مرگ ومیره��ای کرونای��ی افزایش یافت��ه یا خیر‪.‬‬ ‫اقای فخری با نش��ان دادن سنگ های مرمریت و‬ ‫گرانیت می گوید‪ :‬سنگ های گرانیت از سنگ های‬ ‫اتش فش��ان هس��تند ک��ه دوام باالی��ی دارن��د و‬ ‫سنگ های مرمریت هم بیشتر برای مقبره ها به کار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش سنگ های ایرانی بیشتر است‬ ‫گویا مش��تری س��نگ های ایران��ی در قیاس با‬ ‫س��ایر سنگ ها بیشتر اس��ت و نرخ سنگ قبرهایی‬ ‫که عامه پس��ند است و برای بیشتر اموات کرونایی‬ ‫خریداری می شود‪ ،‬حدود ‪ ۲.۵‬تا ‪ 3‬میلیون تومان‬ ‫است اما س��نگ قبرهایی هم داریم که نرخ باالیی‬ ‫دارن��د و نرخ ش��ان بین ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰‬میلیون تومان‬ ‫است‪ .‬س��نگ قبر انتخاب شد؛ اقا محمد خطاطی‬ ‫ان را تم��ام کرد و در مرحله اخر نیز اقای فخری‬ ‫کار تراش��کاری ان را به اتمام رس��اند و این یعنی‬ ‫نام و نشان خانه ابدی اماده است‪ .‬روزی که دفتر‬ ‫زندگی بسته می شود و خوبی ها تنها چیزی است‬ ‫که تا ابد بر سر زبان ها جاری خواهد بود‪.‬‬ ‫تست سریع کرونا‬ ‫تحت پوشش بیمه‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪ ،‬با اشاره به‬ ‫ویژگی های کیت های تست سریع کرونا‬ ‫گفت‪ :‬هزینه این تس��ت ها حدود ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار تومان اس��ت و مش��مول بیمه نیز‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��یما س��ادات الری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم اکنون ظرفیت شناسایی‬ ‫روزانه بیماران با اس��تفاده از کیت های تش��خیصی از حدود ‪۲۰‬‬ ‫هزار به ‪ ۴۰‬هزار کیت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با ورود کیت های سریع‪ ،‬زمان شناسایی‬ ‫بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬دقیقه خواهد بود‪.‬‬ ‫الری گفت‪ :‬کیت های س��ریع با همان س��ازکار نمونه گیری از‬ ‫بزاق بینی و دهان ویروس را شناس��ایی می کنند‪ ،‬اما در مقایسه‬ ‫با کیت های فعلی ‪ ،PCR‬اس��ان تر است و در غربالگری کارکرد‬ ‫بسیار خوبی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هزینه تس��ت ‪ PCR‬هم اکنون بین ‪ ۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار تومان اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از مزیت های کیت های‬ ‫س��ریع‪ ،‬عالوه بر س��رعت باالی شناس��ایی بیماران و تسریع در‬ ‫درمان انها و جلوگیری از س��رایت بیش��تر وی��روس به دیگران‪،‬‬ ‫هزینه ارزان ان در مقایسه با ‪ PCR‬است‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت بهداش��ت افزود‪ :‬هزینه تست با کیت های‬ ‫س��ریع حدود ‪ ۲۵۰‬هزار تومان و مشمول بیمه نیز خواهد بود و‬ ‫مراحل تصویب ان در شورای رعالی بیمه و دولت در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬الری تاکید کرد‪ :‬مراحل تامی��ن و بکارگیری کیت های‬ ‫سریع با تالش وزارت بهداشت در حال انجام است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫« نخبه گرایی و نخبه پروری»‬ ‫ قربانعل�ی تنگ ش�یر‪ -‬م�درس‬ ‫دانشگاه‪ :‬در جامعه ما «نخبه پروری»‬ ‫وجود ن��دارد و در عوض «نخبه گرایی»‬ ‫ت��ا ح��د ممک��ن در بس��یاری از موارد‬ ‫غال��ب اس��ت‪ .‬در دوره معاص��ر هم که‬ ‫گرفتار نخبه گرایی پوپولیستی شده ایم؛‬ ‫به ط��وری ک��ه سال هاس��ت به وض��وح‬ ‫مش��اهده می ش��ود ما تبدیل به ملتی ش��ده ایم که متاس��فانه‬ ‫همچنان نیاز به قهرمان داریم‪.‬‬ ‫متوس��ط ضریب هوش��ی مردم ایران حدود ‪ ۸۴‬درصد براورد‬ ‫ش��ده که در بین ‪ ۱۸۵‬کش��ور جهان در رتبه ‪ ۹۷‬ضریب هوشی‬ ‫قرار دارد‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه در برخی موارد فقر غذایی و‬ ‫ضعف نهادهای اموزش��ی متوسط ضریب هوشی مردم را پایین‬ ‫می اورد و خود این مس��ئله بیانگر تاثیر ساختارهای اقتصادی و‬ ‫فرهنگی در نخبه پروری است‪.‬‬ ‫در کش��ورهای پیش��رفته ضریب هوش��ی بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫درصد اس��ت و در کش��ورهای محروم و مش��کل دار مانند افریقا‬ ‫ضریب هوش��ی پایین تر از ‪ ۷۵‬درصد براورد ش��ده است‪ .‬باتوجه‬ ‫به امار‪ ،‬متوسط هوش ایرانیان در چند سال اخیر افت اشکاری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر براساس امارهای منتشر شده‪ ۴ ،‬تا ‪ ۵‬میلیون‬ ‫مهاج��ر ایرانی در ‪ ۳۲‬کش��ور جه��ان حضور دارند ک��ه امریکا‬ ‫بیش��ترین س��هم را از مهاجران ایرانی به خود اختصاص داده و‬ ‫بیش از یک میلیون ایرانی به این کشور مهاجرت کرده اند‪ .‬بیش‬ ‫از یک چهارم ایرانی تبار های امریکا دارای مدرک فوق لیس��انس و‬ ‫دکترا هس��تند‪ .‬ایرانیان مقیم خارج از کش��ور دست کم سرمایه‬ ‫اف��زون ب��ر‪ ۸۰۰‬میلی��ارد دالر دارند‪ .‬با این ام��ار می توان گفت‬ ‫به راحتی س��رمایه های فکری‪ ،‬انسانی و اقتصادی ایران در خارج‬ ‫از مرزها در گردش است‪.‬‬ ‫امروز بیش از ‪ ۵۰۰‬پروفسور ایرانی در ایالت های متعدد امریکا‬ ‫حضور دارند که در«ام ای تی» یا استنفورد یا دیگر مراکز علمی و‬ ‫دانشگاهی دیگر امریکا مشغول فعالیت و تاثیر گذار هستند‪ .‬این‬ ‫رقم برابر با یک پنجم استادان ما در داخل کشور است‪.‬‬ ‫عل��ت مهاجرت ای��ن گروه نیز وضعیت و ناکارامدی س��اختار‬ ‫است و حقیقتا این یک فاجعه است‪.‬‬ ‫براساس گزارش سازمان ملل متحد‪ ،‬ایران با ‪۱۵۰‬تا‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫نفر خروجی س��االنه که برابر با خروج ‪ ۵۰‬میلیارد دالر س��رمایه‬ ‫در سال براورد شده‪ ،‬رکورد دار مهاجرت نیروی متخصص است؛‬ ‫اماری نگران کننده و البته ناراحت کننده‪.‬‬ ‫زنان کارمند و کارگر را دریابید‬ ‫حسن خس�روی‪ -‬مدرس دانشگاه‪ :‬نقش‪ ،‬جایگاه‬ ‫و حض��ور زن��ان در کلیه ش��ئونات زندگ��ی خانوادگی‬ ‫و اجتماعی کش��ورها بس��یار حائز اهمیت اس��ت‪ .‬زنان‬ ‫بسیاری در مش��اغل مختلف کارمندی و کارگری برای‬ ‫خدم��ت به این اب و خاک و کم��ک به اقتصاد خانواده‬ ‫ساعت ها با مشکالت و س��ختی های فراوان در خارج از‬ ‫خان��ه کار و فعالیت می کنند که بس��یار هم راهگش��ا و‬ ‫موثر هس��تند‪ ،‬این در حالی اس��ت که متاسفانه س��اختمان های اداری و دفاتر‬ ‫کاری بانوان در بس��یاری از سازمان ها متناسب با روح و جسم و فیزیک ظاهری‬ ‫انان نیست‪.‬‬ ‫بسیاری از بانوان کارمند در اتاق هایی کار می کنند که از نور طبیعی خورشید‬ ‫بی بهره اند‪ .‬بانوان به دلیل کثرت ارباب رجوع و مش��غله زیاد و اینکه باید حجاب‬ ‫رسمی و شرعی را هم رعایت کنند‪ ،‬ساعت ها در یک جا نشسته و گاهی فرصتی‬ ‫برای تنفسی کوتاه ولو در حد چند دقیقه استفاده از افتاب را که برای وضعیت‬ ‫ظاهری و جس��می انان بس��یار الزم و ضروری است ندارند‪ .‬صد البته هیچ مدیر‬ ‫اداری و منابع انسانی هم به این موضوع توجه جدی ندارد‪.‬‬ ‫ما دائم از سرمایه انسانی و منابع انسانی صحبت می کنیم اما حقیقت ان است‬ ‫که انس��ان به ویژه بانوان در سیس��تم اداری و ش��رکتی ما انطور که باید و شاید‬ ‫دیده نمی شوند و در بسیاری از موارد نسبت به بانوان کارمند و کارگر بی تفاوت‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫بانوان کارمند و کارگر حدود ‪ ۸‬س��اعت کمتر یا بیشتر در محیط کار و اداره و‬ ‫شرکت حضور دارند و بسیار ضروری است که از نظر بهداشتی و سالمت جسمی‬ ‫و مواردی از این دس��ت‪ ،‬حداقل در این ‪ ۸‬ساعت ‪ 2‬نوبت ‪ ۲۰‬یا ‪ ۱۵‬دقیقه ای در‬ ‫شرایط و فضایی قرار بگیرند که بتوانند از افتاب و نور طبیعی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫جایگاه مدیریت منابع انس��انی در سازمان ایجاب می کند که بین کارمند زن‬ ‫و مرد از جنبه های حداقل فیزیکی و جسمی تفاوت های اساسی قائل شویم‪.‬‬ ‫به ط��ور قط��ع ات��اق کار ی��ک اقا ب��ا ات��اق کار یک خان��م بای��د تفاوت های‬ ‫زیبایی ش��ناختی‪ ،‬عاطفی‪ ،‬بهداشتی و‪ ...‬داشته باشد‪ .‬این حرف حسابی است که‬ ‫بسیاری از ما به ان کامال بی توجه هستیم و این بی توجهی هزینه های سرسام اور‬ ‫پنهانی دارد که در هیچ یک از دفاتر مالی ثبت و ضبط نمی شوند‪.‬‬ ‫بانوان بخش مهم و تاثیرگذاری در نظام اداری ما هس��تند که باید به سالمت‬ ‫و بهداشت فردی انان در محیط کار توجه جدی کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اینجا دنیا تعطیل است و همه‪ ،‬مقدمات سفر به‬ ‫اخرت را تدارک می بینند؛ بعد از یک عمر زندگی‪،‬‬ ‫اخ��ر گذرت به اینجا خواهد افتاد و توش��ه راهت‬ ‫چیزی جز خوبی و بدی ها نخواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن بار حکایت رفتگانی اس��ت ک��ه باید روی‬ ‫س��نگ مزار انها نوش��ت کرونا نفس انها را گرفته‬ ‫اس��ت؛ بدون انکه اخرین دیدار را با عزیزان ش��ان‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬این تنها واقعیت س��یاه روزهای‬ ‫کرونایی اس��ت که بای��د بود و رفتن ه��ای بدون‬ ‫بدرقه را حس کرد‪.‬‬ ‫امروز مهمان ناخوانده پشت صحنه دنیای اخرت‬ ‫ش��دیم‪ .‬نقطه ای از دنیا که مرحله به مرحله جلو‬ ‫م��ی رود و هم��ه چیز به رفتن گره زده می ش��ود؛‬ ‫ایس��تگاه اخر زندگ��ی که تفاس��یر متفاوتی را از‬ ‫راویان می شنوی؛ انهایی که هر روز به صف شدن‬ ‫مسافران اخرت را به چشم خود می بینند‪.‬‬ ‫اینجا س��نگ روی س��نگ بند نمی ش��ود و ویروس تا جدار‪،‬‬ ‫مرگ ومیر بیماران را افزایش داده و سر سازندگان خانه های‬ ‫ابدی را نیز حسابی شلوغ کرده است‬ ‫چهره‬ ‫عاطفه برزین‪ -‬روان ش�ناس ش�خصیت و مربی‬ ‫سلامت زایی‪ :‬اگ��ر رابطه ات را به هر دلیلی از دس��ت‬ ‫داده ای و به ویژه اگر مطمئن هستی که این جدایی دیگر‬ ‫قابل وصل نیست‪ ،‬تحت هیچ ش��رایطی از فشار تنهایی‬ ‫گرفت��ه تا نیاز به فراموش ک��ردن رابطه قبلی و از همه‬ ‫مهم تر از س��ر لجبازی‪ ،‬هرگز تا مدتی بس��ته به مدت و‬ ‫عمق رابطه قبل‪( ،‬مدل جدی و پایبندی یا مدل دوستی‬ ‫تفننی) اقدام به برقراری رابطه ای جدید نکن‪ ،‬چراکه به یقین‪ ،‬حالی بدتر از حال‬ ‫زار شکست قبلی پیدا خواهی کرد‪ .‬هیچ شانسی هم برای معجزه نیست؛ اگر چه‬ ‫هر فرد‪ ،‬می تواند یک استثنا باشد!‬ ‫اما چرا و چگونه؟‬ ‫ هر رابطه ای که قطع و خراب می ش��ود حتما دالیلی برای این مسئله وجود‬‫دارد‪ ،‬وگرنه طرفین‪ ،‬به عشق و خوشی و حتی گاه ناخوشی به با هم بودن ادامه‬ ‫می دادن��د‪ .‬هرگز و هرگز فکر نکنید این اختالل و اختالفات‪ ،‬با قطع رابطه تمام‬ ‫شده اند و در رابطه بعدی بروز نخواهند یافت!‬ ‫ دلی��ل اختالف��ات را که یافتید‪ ،‬گذش��ته از خاطره بازی ه��ا‪ ،‬کمی هم وقت‬‫بگذارید برای پیدا کردن سهم خطای خودتان‪ .‬نگویید در این ماجرا هیچ سهمی‬ ‫نداش��ته اید‪ .‬بهتر است دست از بی مس��ئولیتی بردارید‪ ،‬حتی اگر در مسیر قبلی‬ ‫س��اکت نشسته بودید تا مورد ظلم واقع شوید هم خودش خطاست و باید سهم‬ ‫خود در فرایند خوب یا خراب شدن یک رابطه را بپذیرید!‬ ‫ س��هم خ��ود را که پذیرفتید‪ ،‬ح��اال ببینید از کجا به این نقطه رس��یده اید‪.‬‬‫اوضاع اگر خیلی خراب بود‪ ،‬کمک تخصصی بگیرید؛ اگر نبود‪ ،‬ریش��ه ها را بیابید‬ ‫و تمام قد س��عی کنید ان ادم قبلی نباش��ید‪ .‬عزت نفس خویش را با پیدا کردن‬ ‫نقاط ضعف و قدرت بیابید و بازس��ازی کنید‪ .‬شخصیت مستقل (غیروابسته) اما‬ ‫منعطف و نرم‪ ،‬روراست اما مودب‪ ،‬صبور اما غیرمنفعل و پذیرای رشد شخصیت‬ ‫شوید و در این حال رو به رشد بمانید‪...‬‬ ‫ اگ��ر نفر قبلی هنوز وارد رابطه ای جدید نش��ده‪ ،‬از او بابت تمام خطاهایتان‬‫عذرخواهی کنید‪ .‬او را بابت نان و نمک و پیمان رفاقت گذشته و هر انچه خوبی‬ ‫داشته‪ ،‬ببخش��ید‪ .‬بگذارید بار ترافیکی خطوط ذهن و روان تان‪ ،‬سبک و دل تان‬ ‫اسوده شود‪.‬‬ ‫ اگر او وارد رابطه ای جدید ش��ده دور و برش نروید و دائم او را چک نکنید‪،‬‬‫اما باز هم ببخشیدش و زهر مجدد نزنید!‬ ‫ حاال وقت پاکس��ازی بیشتر است‪ .‬وقت رهایی از تنش های گذشته‪ ،‬بخشش‬‫همه ادم های جور و ناجور زندگی تان‪ .‬لذت بردن از داشته هایتان و سپاسگزاری‬ ‫از بودن ت��ان و از همه مهم تر‪ ،‬دور ریختن باورهای گذش��ته‪ ،‬س��اختن باورهای‬ ‫امیدوارانه برای اینده و لذت بردن از حال کنونی است‪.‬‬ ‫همه اینها نه ش��عار اس��ت و نه غیرممکن‪ ،‬اما به یقین رسیدن به نقطه اخر و‬ ‫بهبود حال و روان‪ ،‬مدت ها وقت می خواهد و هیچ گنجی یک ش��به و به سرعت‬ ‫حاصل نشده؛ اگر هم شده با کوچک ترین تلنگر بر باد رفته است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن به خود و دیگری فرصت دهی��م تا تن زخم دیده روان مان التیام یابد‬ ‫و بتواند درست و مناسب انتخاب کند‪ .‬نفر بعدی الزم نیست معجزه قرن باشد؛‬ ‫همین که با هم و به اشتیاق‪ ،‬راهی را بپیمایید که بسته به ذائقه تان‪ ،‬لذت بخش‬ ‫ی است!‬ ‫و گواراست کاف ‬ ‫وب سایت ‪barzin.org‬‬ ‫ایمیل‪barzin.org@gmail.com :‬‬ ‫اینستاگرام؛ ‪www.instagram.com‬‬ ‫مشق روان‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 15

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1654

روزنامه صمت 1654

شماره : 1654
تاریخ : 1399/08/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!