روزنامه صمت شماره 1836 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1836

روزنامه صمت شماره 1836

روزنامه صمت شماره 1836

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان در حاشیه جشنواره حاتم‪:‬‬ ‫رفع موانع تولید‬ ‫خواسته اصلی صنعت است‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1834‬پیاپی ‪3152‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مقامات اعتراض دارند‬ ‫نکند مردم را عوض کنند؟‬ ‫پرو‬ ‫نده‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان در حاش��یه همایش حاتم خواستار حمایت دولت از‬ ‫صنعت و رفع موانع تولید شد‪ .‬عطاءاهلل معروفخانی‪ ،‬ضمن ابراز تاسف از قطعی های‬ ‫برق در روزهای اخیر مه م ترین مانع تولید را کمبود انرژی دانست‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت؛ بایدها و نبایدها‬ ‫‪4‬‬ ‫مناطق ازاد‬ ‫و دولت جدید‬ ‫‪7‬‬ ‫نیاز جدی به‬ ‫مدیران کاربلد‬ ‫‪11‬‬ ‫توجه ویژه به‬ ‫ورود فناوری‬ ‫‪12‬‬ ‫انچه امروز‬ ‫می خواهیم‬ ‫‪16‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬چشم انتظار کابینه سیزدهم‬ ‫فرصت ازمون و خطا نیست‬ ‫اقتصاد ایران نیازمند ریکاوری‬ ‫مجلس به توانمندی های وزیر اینده رای دهد‬ ‫سیاست های حمایتی‪ ،‬معادن را نجات می دهد‬ ‫فصلی نو در مدیریت اجرایی کشور‬ ‫تجارت را از سایه تحریم دراورید‬ ‫دولت تصدی گری را رها کند‬ ‫تصمیم گیری جزیره ای بالی جان صنایع و معادن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تعامالت بین المللی را جدی بگیریم‬ ‫فهرست مشکالت بانکی‪ ،‬روی میز رئیسی ‪14‬‬ ‫از اقتصاد دستوری تا نگاه سیاسی به بورس ‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫طرح‪ :‬ایدا فریدی‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1833‬‬ ‫پیاپی ‪3151‬‬ ‫صنعت‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫مقامات اعتراض دارند‬ ‫نکند مردم را‬ ‫عوض کنند؟‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫باور کردنی نیس��ت؛ ما اول فکر می کردیم فقط مس��ئوالن‬ ‫اقتصادی به ش��رایط اقتصادی معترض هستند‪ ،‬اما در ماه های‬ ‫اخی��ر مش��اهده کردیم که همه مس��ئوالن اعت��راض دارند و‬ ‫بخش��ی از این اعتراض ه��ا را در مناظ��ره نامزدهای انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری هم دیدید و ش��نیدید‪ .‬کس��ی که خودش‬ ‫یکی از مس��ئوالن گرانی و بی ارزش شدن پول ملی و مسئول‬ ‫مستقیم توزیع چند میلیارد ارز گمشده بود‪ ،‬همانقدر معترض‬ ‫ب��ود که نماینده مجلس��ی که باید بیش��ترین ت�لاش را برای‬ ‫خدم��ت و ارائه طرح و قانون انج��ام می داد و هیچ کار بزرگی‬ ‫انجام نداده یا کس��ی که در این س��ال ها بیشترین شغل را از‬ ‫ریاست بر ورزش تا استانداری بزرگ ترین استان های کشور‪ ،‬از‬ ‫خراسانات تا اصفهان و کیش و خصوصی سازی تا شرکت های‬ ‫ش��اهد و دولتی یا انان که باید در مجمع تشخیص مصلحت‪،‬‬ ‫مصلحت ما م��ردم را بر هر چیزی اولوی��ت می دادند یا حتی‬ ‫ریاست قوه قضاییه که از چند روز دیگر رئیس جمهوری همه‬ ‫ما مردم است‪ ،‬معترض بود‪.‬‬ ‫باور کردنی نیس��ت ام��ا در ماه های اخی��ر‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫مملکت هم ب��ه اوضاع بد مدیریت ها و گرانی ها اعتراض کرده ‬ ‫اس��ت‪ .‬همین دو‪ ،‬سه روز قبل به وضع اب و برق هم معترض‬ ‫بودن��د و معاون اول رئیس جمهوری مملکت هم که همیش��ه‬ ‫ب��ه ش��یوه مدیریت ها و گرانی ها ش��دیدا اعتراض داش��تند و‬ ‫دارن��د‪ .‬نمایندگان محترم مجلس هم ه��ر روز به اختالس ها‬ ‫و باندبازی ها اعتراض می کنند‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫ه��م به نبودن برنامه و بودجه کافی معترض اس��ت و البته از‬ ‫زیادی حقوق کارگران و کارمندان هم ناراضی هستند و وضع‬ ‫مردم را بسیار خوب می دانند و خودش هم هیچ خریدی برای‬ ‫خانه انجام نمی دهد‪.‬‬ ‫وزیر محترم مس��کن هم علت گرانی مسکن را وضع خوب‬ ‫م��ردم می داند و به این گرانی ها معترض و معتقد اس��ت اگر‬ ‫مردم پول نداشتند‪ ،‬این همه اپارتمان متری دویست‪ ،‬سیصد‬ ‫میلیون تومانی نمی خریدند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم‬ ‫به گران ش��دن اتومبیل خارجی معترض است اما راه چاره را‬ ‫گران تر ش��دن اتومبیل وطنی می داند‪ .‬وزیر کشاورزی هم به‬ ‫اینکه مردم این قدر مرغ و گوش��ت می خورند معترض است و‬ ‫علت ان را ارزانی مرغ می داند که کیلویی یک یورو اس��ت و‬ ‫همین باعث تشکیل صف مرغ شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر اب و برق هم که همه تالش خ��ود را کرده و باز هم‬ ‫قیمت ها واقعی نشده و نمی داند چرا کولر گازی‪ ،‬بدون گاز کار‬ ‫می کند و اشتباهی برق مصرف می کند؛ خب اسمش را از اول‬ ‫می گذاشتید کولر برقی مثل کولر ابی که ما اشتباه نمی کردیم‬ ‫و جلو خبرنگاران گاف نمی دادیم و االن جزو معترضان کمبود‬ ‫برق است‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت هم به این همه دزدی معترض اس��ت؛ در حدی‬ ‫که می گوید رئیس حراس��ت منطقه ای هم لوله نفت را سوراخ‬ ‫کرده و بش��که بش��که نفت را به خانه می برد و معلوم نیست‬ ‫می خواه��د ب��ا انها چکار کند و به ارزان فروش��ی نفت و گاز و‬ ‫بنزین به مردم و س��ر مرزها س��خت اعتراض دارد‪ .‬گاز و نفت‬ ‫ارزان را باید به دالر بفروشیم که ریال ان را بشود در بازار ازاد‬ ‫به همت رفق��ای کارگزارانی گران تر عرضه کنیم تا هیچ کس‬ ‫نفت را بشکه بشکه ندزدد‪.‬‬ ‫وزرای دیگر هم معترض هس��تند و هرچه رئیس جمهوری‬ ‫بفرماین��د گوش ک��رده و س��ر ت��کان می دهن��د و بله قربان‬ ‫می گوین��د؛ پس خیل��ی نیازی ب��ه واکاوی رفت��ار و کردار و‬ ‫گفتارش��ان نیس��ت که حتما خ��وب اس��ت و جمعه ها ناخن‬ ‫خودشان را حتما گرفته اند‪.‬‬ ‫رئیس بانک مرکزی به ارزانی پول ملی معترض بود و تالش‬ ‫ک��رد با حذف چند صفر ناقاب��ل‪ ،‬بتواند دوباره همان عدد ها را‬ ‫به مرور حفظ کن��د و حتی نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫ش��د که بتواند گوش بان��ک مرکزی را بکش��د و پول ملی را‬ ‫احیا کند؛ خصوصا که تنها کس��ی بود ک��ه خودش می گفت‬ ‫اقتصاد می فهمد و البته االن به دانش��گاه برگشته و چون تنها‬ ‫کسی است که اقتصاد می فهمد‪ ،‬حتما دانشجویانی اقتصاددان‬ ‫پرورش خواهد داد که بعدها رئیس بانک مرکزی بشوند و چند‬ ‫صفر از پول ملی را کم کنند‪.‬‬ ‫در این اعتراض ها‪ ،‬اعضای ش��ورای شهر هم که به پایان کار‬ ‫خود نزدیک ش��ده اند ب��ه این همه چاله و چول��ه و خیابان ها‬ ‫و اس��فالت جگ��ر زلیخ��ای ش��هرها و طرح های خودس��رانه‬ ‫پول دریافت ک��ن از م��ردم اعتراض دارند اما ح��اال برای کمی‬ ‫خرج و مخارج و حقوق چندرغازی خودشان‪ ،‬به احترام مردم‬ ‫س��کوت می کنند و به جای اینکه اعضای شورای شهر باشند‪،‬‬ ‫اعضای شورای شهردار هستند‪.‬‬ ‫ش��هرداران هم به این بی پولی ها ع��ادت دارند اما از ته دل‬ ‫س��خت معترضند و ت�لاش خود را می کنند ک��ه با طرح های‬ ‫خلق الساعه و از طریق عوارض خانه و کسب و پیشه و اشغال‬ ‫و کوچه و خیابان و تابلو و ترافیک و تعداد بچه های شهروندان‬ ‫محترم گذشته و حال و اینده به خودکفایی برسند و کمی به‬ ‫درامد خودی ها بیفزایند‪ ،‬اما در هر صورت معترضند‪.‬‬ ‫مدی��ران عامل به این همه فش��ار برای اس��تخدام فرزندان‬ ‫مس��ئوالن و پسرعمو و پسردایی و دخترخاله مقامات اعتراض‬ ‫دارند‪ ،‬کار به حدی س��خت ش��ده که دیگر جایی برای فامیل‬ ‫خودشان هم نمانده است‪.‬‬ ‫حاال در این میان‪ ،‬یک ش��وخی بین مردم در دنیای مجازی‬ ‫می چرخ��د که امیدوارم مس��ئوالن محترم دیده باش��ند‪ .‬این‬ ‫ش��وخی می گوید با این همه نارضایتی که در میان مسئوالن‬ ‫گذشته و حال و اینده پیدا شده‪ ،‬یکباره این مسئوالن تصمیم‬ ‫نگیرند بریزند توی خیابان ها و غائله بلند کنند و علیه ما مردم‬ ‫شعار بدهند و بخواهند ما مردم را عوض کنند‪.‬‬ ‫کمت��ر از یک ماه دیگر ب��ه تحویل دولت مان��ده و به قاعده‬ ‫دولت س��یزدهم این روزها درگیر انتخاب وزرای کابینه است؛‬ ‫دولتی که کارهای بس��یاری در حوزه اقتص��اد دارد و به اعتقاد‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬نخس��تین اق��دام در این حوزه باید در راس��تای‬ ‫بهبود ش��رایط معیشت مردم و رونق اقتصاد باشد‪ .‬برای تحقق‬ ‫ای��ن هدف باید به منظور فعال س��ازی دوباره تولید و حمایت از‬ ‫تولیدکننده و سرمایه گذار‪ ،‬باز ش��دن فضای سیاسی‪ ،‬امکانات‬ ‫مبادله با کش��ورهای مختلف و بهره از همه ظرفیت های نیروی‬ ‫انس��انی تالش کرد؛ بنابراین به نظر می رس��د نخس��تین اقدام‬ ‫اقتصاد‪ ،‬چشم انتظار کابینه سیزدهم‬ ‫فرصت ازمون و خطا نیست‬ ‫اعضای کابینه سیزدهم‪ ،‬باید ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی‬ ‫باش��د‪ ،‬تورم در کوتاه ترین زمان و حتی در نخستین سال دوره‬ ‫دولت س��یزدهم کاهش یابد و گره بی��کاری در حد ممکن باز‬ ‫شود‪ .‬برای این مهم نیز راهی جز جذب سرمایه گذاری داخلی‬ ‫و خارجی و ایجاد ارتباط و تعامل مناس��ب با کشورهای منطقه‬ ‫و جه��ان وجود ن��دارد‪ .‬همچنین الزم اس��ت در حوزه عدالت‬ ‫اجتماعی گام های موثری برداش��ته شود که این مهم نیز میسر‬ ‫نیست؛ مگر با باال بردن رشد اقتصادی‪ .‬رشد اقتصاد هم دوباره‬ ‫به جذب س��رمایه گذاری داخلی و خارجی بازمی گردد؛ رشدی‬ ‫که باید طبق س��ند چشم انداز تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬سامان بگیرد و‬ ‫درامد س��رانه مردم افزایش یاب��د و وضعیت رفاهی تغییر کند‪.‬‬ ‫در این بین رفع شرایط کرونایی هم باید جزو برنامه های اصلی‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬چراکه تحقق تمام برنامه ها مس��تلزم کنترل کووید‬ ‫‪ ۱۹‬است‪ .‬در کنار تمام مشکالت‪ ،‬ایران زمین دارای ذخایر غنی‬ ‫طبیعی و نیروی انس��انی تحصیلکرده اس��ت که باید با تدبیر و‬ ‫اندیش��ه از ای��ن ظرفیت ها بهترین بهره را ب��رد‪ .‬در این پرونده‬ ‫کارشناس��ان هر ح��وزه اقتصاد پیش��نهادهایی را برای‬ ‫اعضای کابینه دولت س��یزدهم مطرح کرده اند که ش��اید چراغ‬ ‫راهی باشد برای بهبود شرایط امروز ایران‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫کارشناسان از مسیر سهل و ممتنع حل مشکالت اقتصادی می گویند‬ ‫رشد پایدار اقتصاد نقشه راه دولت سیزدهم‬ ‫زم�ان چندانی ت�ا تحلیف س�ید ابراهیم رئیس�ی به عنوان هش�تمین‬ ‫رئیس جمهوری ایران اسلامی و اغاز به کار دولت سیزدهم نمانده است‪.‬‬ ‫باتوجه به مش�کالت مختلف در این سال ها از جمله تحریم ‪ ،‬شیوع کرونا‬ ‫و‪ ،...‬ام�روز اقتصاد کش�ور وضعیت مناس�بی ندارد و انتظاره�ا برای رفع‬ ‫تحری�م و برون رف�ت از این وضعیت‪ ،‬دوچندان ش�ده اس�ت‪ .‬ضمن انکه‬ ‫رئیس جمه�وری منتخ�ب باتوجه به این ش�رایط بخش اصل�ی وعده های‬ ‫از مبارزه با فساد تا حمایت واقعی از تولید‬ ‫حس�ین راغفر‪ -‬کارش�ناس اقتصاد‪ :‬مقدمه و ض��رورت جدی برای‬ ‫هرگونه تغییر در وضعیت اقتصادی و معیش��تی جامعه مبارزه با فساد است‬ ‫و همه می دانند در ش��رایط کنونی بخش قابل توجهی از فس��اد موجود در‬ ‫کش��ور به دلیل حضور نهادهای قدرت و افراد صاحب نفوذ اس��ت؛ امری که‬ ‫این روزها نش��انه هایی از ان را شاهدیم و از طرف حجت االسالم والمسلمین‬ ‫رئیس��ی با چهره های سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی مطرح کشور تماس‬ ‫گرفته و نظرات انان در مدیریت اتی کشور پیگیری می شود؛ اقدامی که اگر‬ ‫به درستی و با جدیت پیگیری شود‪ ،‬می تواند در اجماع ملی و حرکت کشور به سوی توسعه‪ ،‬اثار بسیاری‬ ‫داشته باشد‪ .‬با این همه مبارزه با فساد باید در عمل با اقدامات گام به گام کل حاکمیت نمود یابد‪ .‬در گام‬ ‫بعد به طور قطع باید قیمت ها و تورم را کاهش داد‪ ،‬اما اگر فقط بحث کنترل تورم و تمرکز بر ان باشد به‬ ‫مفهوم حفظ وضعیت موجود است‪ .‬در واقع امسال هم همان تورم ‪ ۶۰ ،۵۰‬درصدی را تجربه می کنیم‪.‬‬ ‫در طول دوران بعد از انقالب در زمان هایی که شوک های ارزی نداشته ایم‪ ،‬میانگین نرخ تورم ما حدود‬ ‫‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬درصد بوده اس��ت؛ یعنی اگر ش��وک ارزی وارد نش��ود‪ ،‬تورم به طور طبیعی تا سطح این رقم ها‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬نکته مهم انکه باید بگذاریم اثار تورمی شوک هایی که از سال ‪ ۹۶‬تا ‪ ۹۹‬ادامه داشته و‬ ‫روی هم تلنبار ش��ده نیز تخلیه شود‪ .‬انتظار می رود تا سال ‪ ۱۴۰۳‬همچنان شاهد پیامدهای تورم های‬ ‫ناش��ی از ش��وک ارزی سال های ‪ ۹۶‬تا ‪ ۹۹‬باشیم‪ .‬از سویی برای کاهش تورم‪ ،‬نکته مهمی که باید مورد‬ ‫توجه دولت جدید قرار گیرد انکه‪ ،‬فعال ش��دن و رونق دوباره تولید اس��ت که این فقط با ش��عار محقق‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬زیرا در ‪ ۱۵ ،۱۰‬سال گذش��ته باوجود تاکیدات رهبر معظم انقالب در بخش تولید با رکورد‬ ‫تورمی فزاینده ای روبه رو بوده ایم‪ .‬برای تحقق رش��د تولید در جامعه باید بسترهای ان مهیا شود‪ .‬یکی‬ ‫از اصلی ترین این بسترها کاهش شدید نرخ ارز است که افزایش ان توسط خود دولت و تصویب سران‬ ‫ن ‪ ۹۱‬از هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان به ‪ ۳‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫ی سال ‪ ۹۰‬تا ابا ‬ ‫‪ 3‬قوه اتفاق افتاده است‪ .‬چنانکه نرخ ارز از د ‬ ‫تومان افزایش یافت و بعد از ان تا ‪ ۳۶‬هزار تومان رسید و به دلیل این روند افزایشی نرخ ارز در یک دهه‬ ‫اخیر‪ ،‬س��رمایه گذاری خالص در کش��ور به صرفه نبود و در عمل منفی شد‪ .‬از سویی در مقابل پرهزینه‬ ‫و غیراقتصادی بودن تولید‪ ،‬س��ودهای ب��اال و غیرقابل تصور فعالیت های نامولد همچون خریدوفروش‬ ‫زمین‪ ،‬مس��کن‪ ،‬ارز و نیز بازار بورس در س��ال گذشته منجر سوق یافتن سرمایه ها به این سمت شد و بر‬ ‫ش��دت و وخامت اوضاع افزود‪ .‬امروز از جمله ضرورت ها ان اس��ت که ریسک فعالیت های غیرتولیدی‬ ‫و نامولد را از راه های مختلف از جمله وضع مالیات های بس��یار باال و انتقال بخش��ی از ان به حوزه تولید‬ ‫افزایش داد تا جایی که تولید‪ ،‬باالترین میزان س��وددهی را در اقتصاد کش��ور داشته باشد و رونق یابد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬رئیس جمهوری منتخب‪ ،‬کاهش مالی��ات تولید به ‪ ۱۰‬درصد را از جمله برنامه ها در‬ ‫دولت سیزدهم برشمرد و گفت‪ :‬همه معامالت مالیات دهندگان باید با سازمان مالیات ستان یکپارچه‬ ‫و انالین ش��ود تا شفاف س��ازی صورت گیرد و در برابر فرار مالیاتی بایس��تند تا جایی که از فعالیت های‬ ‫غیرمولد و س��وداگرانه‪ ،‬مالیات گرفته ش��ود و مالیات بر تولید نیز به ‪ ۱۰‬درصد برسد‪ .‬در نهایت منطقی‬ ‫بودن س��رمایه گذاری و رونق تولید در گرو کاهش هزینه های این بخش اس��ت که مهم ترین مولفه ان‬ ‫هم نرخ ارز است و باید در گام نخست توسط دولت به ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬هزار تومان کاهش یابد و در مدت ‪3 ،2‬‬ ‫سال اینده با تقویت بیشتر تولید و ارزش پول ملی کاهش محسوسی پیدا کند‪.‬‬ ‫بهبود معیشت با حمایت از بنگاه های کوچک‬ ‫محمد طبیبیان‪ -‬اقتص�اددان‪ :‬رئیس جمهوری منتخب برای تحقق‬ ‫وعده هایش در حوزه اقتصاد و معیشت مردم باید نخست مسائل حوزه تولید‬ ‫را حل کند و در این راس��تا باید روی بنگاه های کوچک که عموما اشتغال زا‬ ‫هس��تند متمرکز شده و بخشی از تولید و بنگاه های تولیدی را که وابستگی‬ ‫زیادی به خارج نداشته و متکی به داخل هستند و با مدیریت خوب و تزریق‬ ‫اندکی مناب��ع‪ ،‬قابلیت راه اندازی دوباره دارند فعال کند‪ .‬اما همین اقدام هم‬ ‫نیازمند سیستم اداری و مدیریتی کارامد است که با وضعیت موجود دشوار‬ ‫اس��ت‪ .‬به عالوه اینکه نرخ کاالها از بحث عرضه و تقاضا منفک نیس��ت‪ .‬نمی توان نرخ ها را تعدیل کرد؛‬ ‫بدون انکه تولید و واردات و صادرات را سامان داد؛ از این رو نخستین گام‪ ،‬بهبود حوزه تولید و ساماندهی‬ ‫واردات و صادرات اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر گرانی ها یک طرف سکه کمیابی و کمبود است‪ .‬امروز وضعیت‬ ‫ش قیمت ها وحش��تناک اس��ت و این شرایط نه به دلیل گرانفروشی بلکه ناشی از تولید‬ ‫بازار و روند افزای ‬ ‫کم و ممکن نبودن واردات مناس��ب که منجر به کاهش عرضه ش��ده‪ ،‬است؛ شرایطی که در کل حاصل‬ ‫مدیریت نامناس��ب اقتصاد اس��ت‪ .‬باید با دنیا رابطه برقرار کرد و تنش ها را کاهش داد؛ به اف ای تی اف‬ ‫پیوست و اجازه داد نیروهای متخصص و شایسته‪ ،‬به کار گمارده شوند؛ این به مفهوم غربزدگی نیست‬ ‫بلکه این تعامالت و ارتباطات نیاز همه جوامع اس��ت‪ .‬اقتصاد را با ساده اندیشی نمی توان مدیریت کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری منتخب می داند باید قدمی برای گش��ایش‪ ،‬تغییر و بهبود ش��رایط بردارد که پیوستن‬ ‫به اف ای تی اف از جمله این قدم هاست‪ .‬باید تجارت کرده و فناوری وارد کنیم؛ تا این امر محقق نشود‪،‬‬ ‫اتفاق چندانی نمی افتد‪.‬در واقع باید روابط مان را با کش��ورهای مختلف و صاحب فناوری توسعه دهیم؛‬ ‫بازارهای داخلی فعال ش��ود و بخش خصوصی و مردم فضای الزم برای کار در اختیار داش��ته باش��ند و‬ ‫بخش دولتی کنار برود‪ .‬باید چندباره تاکید کرد که مشکالت اقتصادی کشور از طریق پرداخت بیشتر‬ ‫یارانه و وام حل نمی ش��ود؛ یگانه راه موجود‪ ،‬رش��د پایدار اقتصاد است که وجه سیاسی و بین المللی هم‬ ‫دارد‪ .‬از الزامات اس��تفاده بیش��تر از ظرفیت های موجود باز کردن راه تجارت خارجی است؛ یعنی باید‬ ‫مراوده با کشورهای دیگر را افزایش دهیم که از طریق ان ورود منابع‪ ،‬فناوری‪ ،‬ماشین االت و ابزاری که‬ ‫الزم است صورت گیرد و امکان صادرات و دسترسی به بازارهای دیگر هم فراهم شود‪ .‬اگر قرار باشد در‬ ‫برنامه های اتی رئیس جمهوری منتخب‪ ،‬برقرار کردن رابطه با کش��ورهای غربی که ماخذ این امکانات‬ ‫هس��تند‪ ،‬منتفی اعالم ش��ود‪ ،‬به طور طبیعی کار بیش��تری نمی توان کرد‪ .‬ظرفیتی هم وجود ندارد که‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد‪ ،‬بلکه ظرفیت های موجود کشور هم از انچه اکنون است بیشتر فرسوده خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در چنین شرایطی هم اشتغال ایجاد نمی شود‪ ،‬زیرا اشتغال زمانی ایجاد می شود که یک بازار کار‬ ‫ازاد وجود داش��ته باش��د که در ان به کارایی‪ ،‬پاداش پرداخت شود؛ نه به عدم کارایی‪ .‬اگر چنین بازاری‬ ‫نداش��ته باش��ید‪ ،‬نیروی کار با ظرفیت و کارایی پایین‪ ،‬دستمزد پایین خواهد داشت‪ .‬اشتغال نیز اغلب‬ ‫اداری خواهد بود‪ ،‬عده ای روی صندلی در ادارات می نشینند و تظاهر به کار می کنند و دولت هم به انها‬ ‫حقوقی می دهد؛ در واقع تظاهر می کند که حقوقی پرداخت می کند‪.‬‬ ‫انتخاباتی خود را روی حوزه اقتصاد کش�ور و معیشت مردم متمرکز کرده‬ ‫اس�ت‪ .‬انچه در ادامه می خوانید نظر برخی کارشناسان اقتصادی‪ ،‬درباره‬ ‫ق انهاست‪.‬‬ ‫برنامه های اقتصادی دولت سیزدهم و احتمال تحق ‬ ‫احیای دوباره برجام و اصالحات ساختاری در اقتصاد‬ ‫سیدمرتضی افقه‪ -‬کارشناس اقتصاد‪ :‬کشور ما ‪ 3‬سال است‬ ‫که تحت تحریم هایی قرار دارد که در دوره جنگ هم به این شدت‬ ‫نبود؛ ضمن انکه مش��کل اف ای تی اف و ممکن نبودن مراوده پولی‬ ‫و بانکی را هم داریم که خود به نوعی به فلج ش��دن اقتصاد و تولید‬ ‫منجر ش��ده است‪ .‬در س��ال های دولت نهم و دهم بیشترین درامد‬ ‫نفتی را داش��تیم که ب��ا بی تدبیری و فرصت س��وزی‪ ،‬هیچ بهره ای‬ ‫گرفته نش��د و حاصل ان شد که با نخستین رگه های تهدید جدی‬ ‫امریکا و تحریم دوباره نفتی‪ ،‬رش��د اقتص��ادی به منفی‪ ۷‬درصد و تورم به ‪۴۳‬‬ ‫درصد رسید‪.‬‬ ‫امروز پس از ‪ 3‬س��ال تحریم ش��دید‪ ،‬مصرف ذخای��ر ارزی و ظرفیت های‬ ‫اس��تقراضی دولت در بدترین وضعیت تاریخ کشور بعد انقالب است؛ از این رو‬ ‫تحقق بسیاری از وعده ها دشوار خواهد بود‪ .‬با این حال‪ ،‬بسیاری از وعده ها در‬ ‫ص��ورت احیای دوباره برجام در کوتاه مدت قابلیت اجرا دارند زیرا با این اتفاق‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد دالر از پول های بلوکه شده کشور ازاد می شود‪.‬‬ ‫حتی با فرض ازادس��ازی پول ها و عادی ش��دن روابط‪ ،‬تازه برمی گردیم به‬ ‫شرایط ‪ ۴۰ ،۳۰‬سال گذشته تا با درامد نفتی و ناکارامدترین شیوه های اداری‪،‬‬ ‫مدیریتی و اجرایی‪ ،‬کشور را اداره کنیم و عمال با این وضعیت‪ ،‬خیلی نمی توان‬ ‫خوش��بین بود که باوجود درامدهای نفتی‪ ،‬مشکالت اصلی اقتصاد کشور حل‬ ‫شود و اصالح این وضعیت ضرورت دولت اینده است‪.‬‬ ‫با این همه می توان گفت بسیاری از مشکالت اصلی اقتصاد ربطی‬ ‫به سیاس��ت خارجی ن��دارد بلکه بی تدبیری ها در ‪ 3‬دهه گذش��ته‬ ‫اس��ت که اقتصاد کشور را تا این حد وابس��ته به سیاست خارجی‬ ‫نگه داشته اس��ت‪ .‬اگر اصالحات ساختاری انجام نشود همواره این‬ ‫وابس��تگی نفتی باقی می ماند و با هر کاهش نرخ یا تحریم به نقطه‬ ‫صفر برمی گردیم‪.‬‬ ‫از ابتدای انقالب بیش از هزار میلیارد دالر درامد نفتی داش��تیم‬ ‫که نصف ان کافی بود تا کش��ور از س��ال ها پیش در مس��یر توسعه قرار گیرد‬ ‫ام��ا اگر نش��ده‪ ،‬ریش��ه ان در نگرش هاس��ت؛ چنانکه نظام ارزش��ی حاکم بر‬ ‫تصمیم گیران و تصمیم س��ازان ضدتوس��عه اس��ت و باید بپذیریم تنها ثروت‪،‬‬ ‫انس��ان های توانمند هستند و تالش کنیم نیروهای نخبه ما ماندگار و نخبگان‬ ‫وارد عرصه ش��وند که این خود ش��روع توس��عه اس��ت‪ 3 .‬دهه است که همه‬ ‫س��طوح کشور اذعان دارند فضای کس��ب وکار دارای مشکالت جدی است اما‬ ‫چرا تاکنون حل نشده؟ علت ان است که اصال نمی خواهیم ریشه ها را اصالح‬ ‫کنیم؛ از سویی این اقدام هزینه بر است و جمعیت ناکارامد زیادی باید اخراج‬ ‫ش��وند که عده زی��ادی از انان ذی نفع و ذی نفوذ هس��تند و در برابر اصالح و‬ ‫بهبود ش��رایط مقاومت می کنند‪ .‬وقتی ‪ ۶۰‬میلیون نفر نیازمند سبد حمایتی‬ ‫و در واقع زیرخط فقر هس��تند باید کمک ش��ود تا بعد شروع به برنامه ریزی و‬ ‫پیاده سازی برنامه های میان مدت و بلندمدت کنیم‪.‬‬ ‫در همایشی با حضورمعاون وزیر صمت؛‬ ‫شرکت "صنعت غذایی کورش" به عنوان واحد برگزیده‬ ‫رعایت حقوق مصرف کنندگان استان قزوین خوش درخشید‬ ‫"صنعت غذایی کورش" رتبه اول بازار روغن مایع خانوار کشور‬ ‫را به خود اختصاص داده است‬ ‫ش��رکت "صنع��ت غذای��ی ک��ورش" در دومی��ن همای��ش اعط��ای‬ ‫گواهینام��ه و تندی��س رعایت حق��وق مصرف کنندگان اس��تان قزوین‬ ‫که با حضور دکتر تابش معاون وزیر صمت و رئیس س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولید کنندگان کش��ور در ش��هرک صنعتی کاسپین‬ ‫‪ ،‬دومین همایش‬ ‫برگزار گردید‪ ،‬خوش درخش��ید‪ .‬به گ��زارش‬ ‫تجلی��ل از واحده��ای برگزیده رعایت حقوق مصرف کنندگان اس��تان‬ ‫قزوین همچنین با حضور دکتر جمالی پور اس��تاندار‪ ،‬نمایندگان مردم‬ ‫قزوین در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬دکتر افضلی رئیس سازمان صمت و‬ ‫جمعی از مدیران و صنعتگران در سالن اجتماعات شرکت گلدیران واقع‬ ‫در شهرک صنعتی کاسپین برگزار گردید و گواهینامه و تندیس رعایت‬ ‫حقوق مصرف کنندگان استان قزوین به مهندس حمیدرضا دادفر مدیر‬ ‫کارخانه کورش ‪ 2‬به نیابت از دکتر کورش منتصر مدیر عامل شرکت‬ ‫"صنعت غذایی کورش" اعطا گردید‪.‬‬ ‫ش��رکت "صنع��ت غذایی کورش" از واحدهای صنعتی موفق اس��تان‬ ‫قزوی��ن در زمین��ه تولید مواد غذایی اس��ت که نخس��تین تولیدکننده‬ ‫روغ��ن س��رخ کردنی بدون پالم در کش��ور می باش��د و ب��ا دارا بودن‬ ‫برندهای پرطرفدار اویال و فامیال جایگاه ویژه ای در سبد خانوار ایرانی‬ ‫دارد‪ .‬این ش��رکت پراوازه‪ ،‬به عنوان یکی از ش��رکت های زیرمجموعه‬ ‫گ��روه صنعتی گلرنگ با هدف تمرکز ب��ر تولید روغن های خوراکی و‬ ‫محصوالت س�لامت محور در س��ال ‪ 1390‬اغاز به کار کرده است؛ اتکا‬ ‫به س��رمایه انس��انی جوان و ب��ا انگیزه‪ ،‬نواوری و تولی��د پایدار مزیت‬ ‫این ش��رکت بوده و همواره ارتقا رضایت ذینفعان کلیدی و مش��تریان‪،‬‬ ‫س�لامت جامعه و خلق ارزش افزوده را س��رلوحه خود قرار داده است؛‬ ‫تولیدات شرکت صنعت غذایی کورش در سال ‪ ۱۳۹۴‬معادل ‪ ۳۶‬هزار‬ ‫تن بوده که با تالش های صورت گرفته رش��د چش��مگیری پیدا کرده و‬ ‫در سال ‪ ،۱۳۹۹‬به ‪ 293‬هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫ش��رکت پرافتخار "صنعت غذایی کورش" حتی در ش��رایط تش��دید‬ ‫تحریم های بین المللی و تاثیرات ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد‬ ‫جهانی نیز همچنان به کس��ب موفقیت ها و توسعه تولیدات ادامه داده‬ ‫و ضمن اختصاص ‪ ۱۶‬درصد س��هم بازار روغن های کشور‪ ،‬رتبه اول در‬ ‫بازار روغن های مایع کل خانوار را کسب کرده است‪.‬‬ ‫این شرکت با دارا بودن مزایای رقابتی مختلف از جمله بهره مندی از‬ ‫ش��رکت های بزرگ و معتبر در زنجیره توزیع و پخش‪ ،‬بیش از ‪2‬هزار‬ ‫و ‪ 700‬ش��عبه فروش��گاه و ‪ ۱۶‬انبار در س��طح کش��ور در پلتفرم اکاال و‬ ‫‪ ۳۱‬ش��عبه پخش در س��طح کش��ور توسط ش��رکت گلرنگ پخش‪ ،‬دارا‬ ‫بودن بازار جدید مانند فروشگاه های زنجیره ای گندم‪ ،‬هایپر فامیلی و‬ ‫فروشگاه های سراسری سورنا و فروش اینترنتی محصوالت در پلتفرم‬ ‫اکاال به موفقیت های چشمگیر دست یافته است‪.‬‬ ‫“اویال” به عنوان یکی از برندهای اصلی شرکت صنعت غذایی کورش با‬ ‫سرلوحه قراردادن تولید محصوالت سالمت محور و تولید نسل جدید‬ ‫روغن ه��ای خوراکی‪ ،‬برای اولین بار محصوالت س�لامت محور روغن‬ ‫سرخ کردنی بدون پالم و روغن افتابگردان غنی شده با ویتامین ‪D3‬‬ ‫را به صنعت روغن خوراکی کشور معرفی نمود که در نتیجه این اصالح‬ ‫الگ��وی تغذیه و تغییر فرهنگ مصرف خانوار در س��ال های اخیر‪ ،‬بخش‬ ‫غالب بازار سرخ کردنی به روغن های بدون پالم تخصیص یافته است و‬ ‫صنعت غذایی کورش به عنوان شرکت پیشتاز در این بخش سهم اصلی‬ ‫بازار را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ شرکت صنعت غذایی کورش که در سال های متمادی‬ ‫مفتخر به کسب عناوین مختلف ازجمله شرکت برگزیده رعایت حقوق‬ ‫مصرف کنندگان کش��ور در س��ه س��ال متوالی‪ ،‬تندی��س برند محبوب‬ ‫مصرف کنن��دگان در دو س��ال متوالی‪ ،‬تقدیرنامه اش��تهار به کیفیت از‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران‪ ،‬نش��ان تولید کاالی س�لامت محور از‬ ‫معاون��ت غذا و دارو‪ ،‬تندیس زرین اجالس سراس��ری چهره های نامی‬ ‫صنعت و اقتصاد کش��ور با رویکرد مس��ئولیت اجتماعی ش��ده‪ ،‬به عنوان‬ ‫حام��ی اصل��ی برگزاری دومی��ن همایش اعط��ای گواهینامه و تندیس‬ ‫رعایت حقوق مصرف کنندگان استان قزوین نقش مهمی در برگزاری‬ ‫این همایش داشته که نشان از توجه ویژه مدیران این شرکت به رشد‬ ‫و اعتالی فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1834‬‬ ‫پیاپی ‪3152‬‬ ‫یل روز‬ ‫تحل‬ ‫مجلس‬ ‫به توانمندی های‬ ‫وزیر اینده رای دهد‬ ‫تعامالت بین المللی‬ ‫را جدی بگیریم‬ ‫فهرست مشکالت‬ ‫بانکی‪ ،‬روی میز رئیسی‬ ‫‪3‬‬ ‫اقتصاد ایران نیازمند ریکاوری‬ ‫امیرعب�اس اذرم وند‪ :‬زم�ان زیادی تا تحلیف ابراهیم رئیس�ی‪ ،‬به عنوان‬ ‫رئی�س ق�وه مجریه باقی نمانده اس�ت‪ .‬ب�رای برخی به ویژه کس�انی که به‬ ‫رئیس�ی رای داده ان�د دوره او می توان�د نقطه پایانی بر دهه پرمش�کل ‪۹۰‬‬ ‫باش�د ؛ دهه ای که در پایان ان اقتصاد ایران فرتوت تر از پیش پا به عصری‬ ‫دیگ�ر گذاش�ت‪ .‬با این ح�ال‪ ،‬چه طرف�داران و چه مخالف�ان دولت اینده‬ ‫به خوبی می دانند مشکالت اقتصادی کشور امروز عمقی بیش از پیش پیدا‬ ‫کرده و راه رهایی از این مشکالت هرچ ه باشد‪ ،‬اسان نخواهد بود‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران در حالی فرمان خود را به دس�ت دولتمردان جدید خواهد‬ ‫داد ک�ه بیش از هر زمان�ی نیاز به تحول دارد‪ .‬ابعاد مش�کالت به اندازه ای‬ ‫اس�ت ک�ه پرداختن به هم�ه انها در یک ی�ا دو گزارش ممکن نیس�ت اما‬ ‫یک نگاه اجمالی به ش�اخص های اصلی هم نش�ان می دهد اقتصاد نیازمند‬ ‫مراقبت های ویژه و ریکاوری است‪.‬‬ ‫کش��ور اکنون در حالی در اس��تانه تغییر در نهاد اجرایی قرار دارد که مش��کالت‬ ‫به گزارش‬ ‫اقتصادی بیش از هر زمان دیگری بزرگ شده اند‪ .‬بسیاری از کارشناسان معتقدند دهه ‪ ۹۰‬یک دهه از‬ ‫دس��ت رفته برای اقتصاد کشور محسوب می شود‪ .‬یک بررسی سرانگشتی هم نشان می دهد این دهه‬ ‫در قی��اس با دوران دیگر قرن ‪ ۱۴‬هجری‪ ،‬الاقل از زمانی که ارائه امار انجام ش��ده‪ ،‬ناموفق ترین دوره‬ ‫از نظر اقتصادی بود‪ .‬این در حالی است که دهه ‪ ۹۰‬از پی دهه ‪ ۸۰‬امد که به نسبت موفق ترین دهه‬ ‫پس از انقالب بوده است‪.‬‬ ‫ش��اید کمتر کارش��ناس‪ ،‬مقام مسئول یا حتی منتقدی انتظار نداش��ت در پایان یک دهه وضعیت‬ ‫ش��اخص های اقتصادی نه تنها بهبود نداش��ته باشند‪ ،‬بلکه ش��رایط به مراتب دشوارتر از اغاز دهه ‪۹۰‬‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫پایان دوران دالرهای نفتی و بحران تحریم‬ ‫ایران در پایان س��ال ‪ ۸۹‬درامدهای فراوان نفتی را حاصل می کرد و هنوز‬ ‫با تحریم های همه جانبه مواجه نش��ده بود‪ .‬با اینکه از زمان پیروزی انقالب‬ ‫بارها تنش ها میان جمهوری اسالمی و کاخ سفید به گونه ای پیش می رفت‬ ‫که به جای باریک کش��یده ش��ود‪ ،‬اما این مهم تا ابتدای دهه ‪ ۹۰‬رخ نداد‪.‬‬ ‫درواقع امریکا مانند زمان ریگان تا پیش از دهه ‪ ۹۰‬با وجود یکسری تحریم‬ ‫و مص��ادره اموال ایران‪ ،‬از تحریم همه جانبه اقتصادی خودداری می کردند و‬ ‫در نهایت پاسخ نظامی می دادند‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاقات در اواخر جنگ ایران و ع��راق چند باری در خلیج فارس رخ‬ ‫داد‪ .‬این تقابل ها در نهایت به مس��ئله محاصره اقتصادی ختم نش��د‪ .‬اما در‬ ‫پایان دهه ‪ ۸۰‬ش��رایط به س��متی رف��ت که امریکا توانس��ت اجماعی علیه‬ ‫جمهوری اسالمی شکل دهد‪ .‬به عقیده برخی کارشناسان روابط بین الملل‪،‬‬ ‫رفتارهای رئیس دولت وقت ایران و دس��تگاه دیپلماسی کشور در ایجاد این‬ ‫اجماع نقش مهم داشتند‪.‬‬ ‫این فشارها در همان دو سال اول دهه ‪ ۹۰‬چنان سنگین و محسوس بود‬ ‫که به مس��ئله اصلی انتخابات یازدهم ریاس��ت جمهوری تبدیل شد‪ .‬حسن‬ ‫روحانی کلید پیروزی خود را در تنش زدایی بین المللی پیدا کرد و از همین‬ ‫منظر وارد مناظ ره های انتخاباتی شد‪.‬‬ ‫ش��دت فش��ارها کار را به جایی رس��انده بود که چهره های محافظه کارتر‬ ‫هم گاه به دس��تگاه دیپلماس��ی یا دولت درباره چگونگی پیشبرد امور دچار‬ ‫چالش می شدند‪.‬‬ ‫ای��ن امر را به خوبی می ت��وان در مناظره های وقت مش��اهده کرد در این‬ ‫ش��رایط حس��ن روحانی که با صراحت از مذاکره برای رفع تنش ها صحبت‬ ‫می کرد توانست اقبال شرکت کنندگان در انتخابات را به خود جلب کند‪.‬‬ ‫دولت روحانی خیلی زود وارد مذاکره ش��د و در همان سال اول مشخص‬ ‫ش��د طرفین اراده فراوانی برای به نتیجه رساندن این گفت وگوها دارند‪ .‬در‬ ‫نهایت زمستان ‪ ۹۴‬خبر توافق کشورهای ‪ ۵+۱‬و ایران بر سر برنامه هسته ای‬ ‫منتشر شد و تحریم های شورای امنیت برداشته شدند‪.‬‬ ‫این اتفاق چنان بر اقتصاد کش��ور اثر گذاشت که در سال ‪ ۹۵‬بزرگ ترین‬ ‫رش��د اقتصادی در سال های پس از جمهوری اس�لامی با نرخ ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫به دست امد‪.‬‬ ‫نرخ تورم هم که به طور سنتی در ایران دو رقمی بود در دو سال پی در پی‬ ‫تک رقمی شد‪.‬‬ ‫گرچه خیلی زود دولت امریکا تغییر کرد و به جای اوبامای میانه رو‪ ،‬ترامپ‬ ‫از جناح راست تند رو قدرت گرفته بود؛ ترامپ از همان دوران کاندیداتوری‬ ‫خود وعده پایان برجام را می داد‪ .‬با این حال‪ ،‬کمتر مس��ئولی تصور می کرد‬ ‫این س��رمایه دار بتواند چنین راحت به وعده هایی که کش��ورش داده‪ ،‬پشت‬ ‫کن د اما او چنین کرد‪.‬‬ ‫از همین ج��ا کار اقتص��اد کش��ور دوب��اره گره خ��ورد‪ .‬گرچ��ه ترامپ در‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۹۷‬اع�لام کرد تا پایان همان س��ال کش��ورش از برجام خارج‬ ‫خواهد ش��د اما از میانه س��ال قبل نرخ دالر و دیگر ارزهای معتبر در ایران‬ ‫روندی افزایشی به خود گرفت‪.‬‬ ‫مسئوالن دولتی که در ابتدای سال ‪ ۹۶‬توانسته بودند دوباره ارای باالیی‬ ‫از مردم کس��ب کنند‪ ،‬در ان زمان تصور نمی کردند مهم ترین دستاوردهای‬ ‫دوره اول دولت ها انها خیلی زود از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫تورم تک رقمی و لغو تحریم های هس��ته ای ان نقاط برجسته ای بودند که‬ ‫روحان��ی با ان دهان مخالفان خود را می بس��ت اما همین دس��تاورد خیلی‬ ‫راحت از دست رفت‪.‬‬ ‫اکنون مردم ایران ‪ ۳‬سال است زیر سخت ترین فشارهای تحریمی زندگی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در زمان��ی که روحانی می خواس��ت دولت دوازدهم را ش��کل دهد فروش‬ ‫نفت ایران روزانه به ‪۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار بشکه می رسید‪ .‬گفته می شود در‬ ‫مقطعی در سال ‪ ۹۹‬فروش نفت ایران به روزانه ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه هم کاهش‬ ‫یافت‪ .‬اکنون هم گرچه دولت در الیحه پیشنهادی خود در بودجه ‪ ۹۹‬میزان‬ ‫فروش روزانه نفت را ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه پیش بینی کرده‪ ،‬هیچ امار‬ ‫رسمی این فروش را تایید نمی کند‪.‬‬ ‫در مقابل ش��نیده ها حاکی از ان اس��ت که امدن جو بایدن تا حدی فشار‬ ‫تحریم ها را کاهش دهد و ایران اکنون ‪ ۳‬برابر س��ال گذشته خود به فروش‬ ‫نفت می پردازد اما ‪ ۶۰۰‬هزار بش��که در روز حدود ‪ ۲۵‬درصد رقم پیش بینی‬ ‫شده دولت در بودجه است‪ .‬پس تا همین جا هم می توان گفت از محل عدم‬ ‫تحقق منابع حاصل از فروش نفت‪ ،‬کسری بودجه بزرگی حاصل شده است‪.‬‬ ‫داستان تکراری خودداری از انتشار امار‬ ‫تورم یک بیماری قدیمی در اقتصاد ایران اس��ت‪ .‬دس��ت کم از پایان برنامه‬ ‫پنجم عمرانی زمان ش��اه تاکنون نرخ تورم دو رقمی جز چند سال معدود بر‬ ‫اقتصاد کشور حاکم بوده است‪ .‬به بیان دقیق تر‪ ،‬به جز سال های ‪۹۵ ،۶۹ ،۶۴‬‬ ‫و ‪ ۹۶‬نرخ تورم کشور در سال های پس از انقالب همواره دو رقمی بوده است‪.‬‬ ‫در این میان گاه سال هایی بود که با وجود حیات این بیماری قدیمی‪ ،‬چنان‬ ‫نرخ ها در ان افزایشی می شد که معیشت مردم خسارت سنگین می دید‪ .‬مثال‬ ‫در نیمی از دهه ‪ ۹۰‬نرخ تورم کشور به بیش از ‪ ۳۰‬درصد هم رسیده بود‪.‬‬ ‫از مش��کالت قدیمی کش��ور در حوزه اقتصادی این اس��ت که ش��فافیت‬ ‫نخستین قربانی هر نوسان و بی ثباتی اقتصادی است‪ .‬دولت‪ ،‬بانک مرکزی و‬ ‫گاه مرکز امار ایران در شرایط بحرانی اقتصاد از ارائه امارهای دقیق خودداری‬ ‫می کنند‪ .‬گرچه گفته می ش��ود توجیه چنین سر باززدنی مشکالت امنیتی و‬ ‫جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی اس��ت اما هنوز هیچ مطالعه مشخصی‬ ‫انجام نشده که این مهم را تایید کند‪ .‬در مقابل بیشتر مطالعات نشان می دهد‬ ‫هرچه سطح شفافیت تر در کشور پایین تر بیاید وضعیت اقتصاد هم دشوارتر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬درواقع شفافیت از مهم ترین نش��انه های توسعه یافتگی و قابل‬ ‫پیش بینی بودن یک اقتصاد است‪.‬‬ ‫در عم��ل هم می توان مش��اهده کرد خودداری از انتش��ار ارق��ام نه تنها به‬ ‫کاهش انتظارات تورمی مردم منجر نشده بلکه زمینه را برای افزایش شایعات‬ ‫و حرف های بی پایه فراهم می کند‪ .‬به طور مثال می توان به این نکته اش��اره‬ ‫ک��رد ک��ه در طول دهه ‪ ۹۰‬معاونت رفاه اجتماع��ی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی از ارائه هرگونه امار مرتبط با خط فقر خودداری کرده است‪ .‬تفاوتی‬ ‫هم نداش��ته که دولت احمدی نژاد روی کار اس��ت یا دولت روحانی‪ .‬این در‬ ‫ی که احمدی میدری‪ ،‬کارشناس اقتصاد ‬ ‫حالی است که در س��ال ‪ ۹۲‬هنگام ‬ ‫به معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار رس��ید‪ ،‬بسیاری انتظار داشتند او به این‬ ‫رویه خاتمه دهد؛ به ویژه انکه او از گذشته در بیشتر مطالعات خود بر افزایش‬ ‫ش��فافیت در اقتصاد کش��ور تاکید کرده بود و عدم شفافیت را یکی از موانع‬ ‫جذب سرمایه گذاری و افزایش اشتغال معرفی کرده بود‪ .‬اما او هم در تمام ‪۸‬‬ ‫س��ال گذشته از ارائه هر اماری مربوط به خط فقر هم خودداری کرد و حاال‬ ‫که به روزهای اخر کار خود نزدیک می ش��ود‪ ،‬احتماال دیگر تمایلی هم برای‬ ‫این کار نداشته باشد‪.‬‬ ‫اما خودداری معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار سبب نشد تا به این مسئله‬ ‫ی که امارهای رس��می کنار گذاش��ته می شوند جا برای‬ ‫توجه نش��ود‪ .‬هنگام ‬ ‫ی و براورده��ای عینی و غیرعینی باز می ش��ود‪ .‬پس از ‪ ۵‬س��ال از‬ ‫گمانه زن�� ‬ ‫گذش��ت عمر دولت روحانی‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی یک‬ ‫بار اقدام به انتشار جمعیت زیر خط فقر در کشور کرد‪ .‬این امار هم تنها برای‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬بود و دیگر هرگز منتشر نشد‪ .‬گرچه شواهد حاکی از ان است که‬ ‫فوران اتشفشان تورم‬ ‫درباره نرخ تورم هم این مش��کل به نوعی دیگر وجود دارد‪ .‬از همان ابتدای‬ ‫ده��ه ‪ ۹۰‬دولت وقت تمام تالش خود را به کار برد تا امارهای بانک مرکزی‬ ‫منتش��ر نش��وند که در این کار هم موفق بود‪ .‬اما این توفیق به بهبود شرایط‬ ‫اقتصادی منجر نشد‪ .‬این اتفاق برای بانک مرکزی در یکی دو سال دیگر هم‬ ‫رخ داد‪ .‬ب��ا اینک��ه هم رئیس دولت و هم رئیس بانک مرکزی تغییر کرده بود‬ ‫و متصدیان این سمت ها از جریان دیگری بودند باز هم این رویه را در پیش‬ ‫گرفتند‪ .‬به همین دلیل بانک مرکزی از انتشار برخی امارها خودداری کرد‪.‬‬ ‫از بهمن سال گذشته تاکنون نیز نهاد مرجع پولی کشور از ارائه هر گزارشی‬ ‫درباره تورم کش��ور خودداری کرده اس��ت‪ .‬در مقابل نایب رئیس کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی مجلس ه��م ادعا کرده ای��ن کار به این دلیل ص��ورت گرفته که‬ ‫باالترین نرخ تورم س��ال های پس از اشغال کش��ور به وقوع پیوسته است‪ .‬به‬ ‫همین دلیل در امارهایی که می توان به انها استناد کرد تقریبا تمام امارهای‬ ‫س��ال های قبل از ‪ ۹۹‬براس��اس امارهای بانک مرکزی اس��ت اما در سال ‪۹۹‬‬ ‫چ��اره ای نبود ج��ز انکه به ارقام مرکز امار اکتفا کرد؛ با این توضیح که روش‬ ‫امارگیری مرکز امار به گونه ای اس��ت که ارقام اعالمی از س��وی ان همواره‬ ‫کمتر از بانک مرکزی اس��ت‪ .‬بررس��ی امارهای رس��می نشان می دهد دولت‬ ‫دوازدهم در حالی س��ال اول کاری خود را به پایان رساند که نرخ تورم کشور‬ ‫چون سال ‪ ۹۵‬تک رقمی و ‪ ۹.۶‬درصدی بود‪ .‬گرچه از میانه این سال افزایش‬ ‫نرخ دالر محس��وس بود اما در پایان ان سال همچنان تصور می شود که این‬ ‫نوس��انات مقطعی و قابل کنترل هستند‪ .‬با اغاز سال ‪ ۹۷‬خیلی زود مشخص‬ ‫ش��د مشکالت بیش از چیزی اس��ت که تصور می شد‪ .‬به همین دلیل معاون‬ ‫اول روحان��ی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی خود به می��دان امد اما زودتر از انچه فکر‬ ‫می کرد‪ ،‬این سیاست شکست خورد؛ به نحوی که تا پایان سال ‪ ۹۷‬نرخ دالر‬ ‫تا ‪ ۱۵‬هزار تومان هم افزایش یافت‪ .‬همچنین اعالم بازگشت تحریم ها از سوی‬ ‫ترامپ در دومین ماه سال ‪ ۹۶‬در عمل شرکای تجاری ایران را ناامید کرد‪ .‬این‬ ‫عوامل دست به دس��ت هم داد تا در سال ‪ ۹۷‬دوباره نرخ تورم دورقمی و بیش‬ ‫کارشناس��ان این مرکز گزارش مربوط به خط فقر خود را چند ماهی اس��ت‬ ‫اماده کرده اند که هنوز اجازه انتشار نگرفته است‪.‬‬ ‫ب��ا وجود اینکه امار رس��می از تعداد افراد و خانواره��ای زیر خط فقر در‬ ‫کش��ور وجود ندارد‪ ،‬گمانه زنی های گوناگونی مطرح می شود‪ .‬حتی نامزدهای‬ ‫ریاس��ت جمهوری که به هر حال از فیلتر شورای نگهبان هم گذشتند به این‬ ‫گمانه زنی های گاه بی پایه اس��تناد می کردند‪ .‬به همین دلیل چند نامزد ادعا‬ ‫کردند نیمی از جامعه ایران زیر خط فقر است؛ رقمی که قطعا خیلی بیشتر‬ ‫از ارقام محاسبه شده بخش های رسمی کشور است‪ .‬مثال در گزارشی که گفته‬ ‫می شود از س��وی مرکز پژوهش ها تهیه شده ‪ ۳۷‬درصد جمعیت کشور زیر‬ ‫خط فقر هس��تند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬اعالم نکردن ارقام رسمی نه تنها به تشویش‬ ‫اذهان عمومی منجر شد بلکه حتی زمینه را برای انتشار ارقامی که دست کم‬ ‫‪ ۱۳‬درصد بیش از ارقام رسمی است‪ ،‬را باز کرد‪.‬‬ ‫کیک اقتصاد کوچک و کوچک تر شد‬ ‫از ‪ ۳۰‬درصد شود‪ .‬پیامدهای تورم و کسری بودجه سال ‪ ۹۷‬در تمام سال ‪۹۸‬‬ ‫هم محس��وس بود به نحوی که در پایان ان سال نرخ تورم ‪۱۰‬درصد از سال‬ ‫‪ ۹۶‬هم بیشتر شد و مرز ‪ ۴۰‬درصدی را هم رد کرد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬اما بانک مرکزی از ارائه امار تورمی خودداری کرد‪ .‬با این همه‪،‬‬ ‫ش��نیده ها نشان می دهد محاسبات کارشناسان بانک مرکزی از تورم بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی خبر می دهد‪ .‬این نهاد رسمی از هرگونه اعالم موضع در این باره‬ ‫خودداری کرده است‪ .‬به همین دلیل چاره ای نمی ماند جز اینکه به امارهای‬ ‫نهاد دیگر اعالم امار در کش��ور مراجعه ش��ود‪ .‬مرکز امار در پایان س��ال ‪۹۹‬‬ ‫نرخ تورم ساالنه را ‪ ۳۶.۴‬درصد اعالم کرد‪ .‬با احتساب این رقم هم نرخ تورم‬ ‫میانگین در دوره دوم دولت روحانی به رقم ‪ ۲۹.۶‬درصد رس��یده اس��ت‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که بررس��ی های دیگر هم گویاست وضعیت افزایش قیمت ها‬ ‫در ای��ن دوره نگران کننده بودن��د‪ ،‬به نحوی که مرکز پژوهش های مجلس در‬ ‫یکی از گزارش های خود تاکید کرده که در ‪ ۳‬س��ال ‪ ۹۷‬تا ‪ ۹۹‬سطح عمومی‬ ‫قیمت ها ‪ ۲‬و نیم برابر شده است؛ رقمی که در گذشته هرگز رخ نداده بود‪.‬‬ ‫در اقتص��ادی که تورم بیش از ‪ ۳۰‬درص��د را تجربه می کند و نرخ عمومی‬ ‫کاالها در ‪ ۳‬سال‪ ۲ ،‬و نیم برابر می شوند‪ ،‬رکود اقتصادی حداقل اتفاقی است‬ ‫که می تواند رخ داد‪ .‬مش��ابه اتفاقی که در اوای��ل و اواخر دهه ‪ ۹۰‬در اقتصاد‬ ‫کشور تجربه ش��د‪ .‬تحریم ها نخستین تمرکز خود را بر خرید و فروش منابع‬ ‫زیرزمین��ی چون نف��ت و تولید کارخانه ای می گذارد‪ .‬ب��ه همین دلیل دولت‬ ‫دچار مش��کل در دخل و خرج خود می ش��ود‪ .‬این امر سبب می شود تا دولت‬ ‫به دلیل کس��ری بودجه از پروژه ه��ای عمرانی خود صرف نظر کند که همین‬ ‫سرمایه گذاری در کشور را هم کاهش می دهد‪.‬‬ ‫در سمت دیگر هنگامی که قیمت ها با شتاب به سمت باال حرکت می کنند‪،‬‬ ‫اکثری��ت جامعه را که مزد بگیران تش��کیل می دهند دچ��ار کاهش جدی در‬ ‫قدرت خرید می کند‪ .‬به این دلیل س��اده که تورم در هر اقتصادی به افزایش‬ ‫دارایی صاحبان ثروت و س��رمایه و ب��ه کاهش قدرت خرید نیروی کار منجر‬ ‫می شود‪ .‬این در حالی است که با وجود افزایش ‪ ۲‬و نیم برابری قیمت ها در ‪۲‬‬ ‫سال گذشته‪ ،‬مزد رشدی متناسبی نداشته و به همین دلیل هم از تورم و هم‬ ‫سبد حداقلی نیازهای معیشتی عقب افتاده است‪ .‬این امر به گونه ای است که‬ ‫گفته می شود اکنون حداقل دستمزد کارگران در شهرهای بزرگ حتی توان‬ ‫تامین نیمی از نیازهای حداقلی یک خانوار را ندارد‪.‬‬ ‫هنگام��ی که نی��روی کار با کاهش قدرت خرید مواجه می ش��ود ش��روع‬ ‫به تجدیدنظر در س��بد مصرفی خ��ود می کند‪ .‬در این هن��گام کاالهایی که‬ ‫انتظار می رود گران ش��وند و نقش مهم تری در س��بد معیشتی دارند بیش از‬ ‫نیاز خریداری می ش��وند که همین امر تقاضای کاذب را می س��ازد و به تورم‬ ‫می افزای��د‪ .‬کاالهای دیگر هم با کاهش تقاضای ش��دید مواجه می ش��وند که‬ ‫ای��ن نیز به افزایش رکود دامن می زند‪ .‬به این ترتیب اقتصاد در یک وضعیت‬ ‫متناقض که رکود تورمی است قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۹۴‬که تحریم ها علیه اقتصاد ایران برچیده شد‪ ،‬کمتر کسی تصور‬ ‫می ک��رد تنها ‪ ۳‬س��ال زمان الزم خواهد بود تا دوباره رش��د منفی به اقتصاد‬ ‫کش��ور برگردد‪ .‬این در حالی اس��ت که از سال ‪ ۷۰‬تا سال ‪ ۹۰‬تنها برای یک‬ ‫س��ال اقتصاد ایران رش��د منفی را تجربه کرد که ان رشد هم اندک و منفی‬ ‫‪ ۰.۱‬درصد بود‪ .‬حال انکه با اعمال تحریم ها از ابتدای دهه ‪ ۹۰‬رکود در ایران‬ ‫تعمیق بیشتری پیدا کرد‪ .‬این شرایط در دوره دوم روحانی با شدت بیشتری‬ ‫بر اقتصاد حاکم ش��ود؛ به نحوی که مجموع رشد دوره دوم حسن روحانی با‬ ‫فرض رش��د ‪ ۰.۷‬درصدی برای سال ‪ ۹۹‬به منفی ‪ ۱.۶‬درصد رسیده است‪ .‬به‬ ‫زبان ساده تر در دولت روحانی نه تنها اقتصاد کشور با بزرگ شدن کیک خود‬ ‫مواجه نشد بلکه س��االنه به طور میانگین ‪۱.۶‬درصد از حجم ان کاسته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در سال ‪ ۹۸‬نرخ رشد کشور به منفی ‪ ۷‬درصد رسید که بدترین رشد‬ ‫اقتصادی کشور در دوران پس از پیروزی انقالب محسوب می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که دو برنامه اجرا ش��ده در دهه ‪ ،۹۰‬یعنی برنامه های‬ ‫پنجم و شش��م توس��عه دولت را مکلف کردند تا رشد میانگین ساالنه را به ‪۸‬‬ ‫درصد برساند‪ .‬پرواضح است که این رقم نه تنها محقق نشد بلکه در این مدت‬ ‫اقتصاد ایران رشدی تجربه نکرد‪.‬‬ ‫در همایش حمایت از تولید ملی صورت گرفت‬ ‫معرفی محصول جدید فوالد هرمزگان به عنوان محصول برتر‬ ‫ن همایش حاتم از عطاء اهلل معروفخانی مدیرعامل شرکت‬ ‫در سومی ‬ ‫ف��والد هرم��زگان به دلیل انجام طراح��ی و تولید یک محصول جدید‬ ‫استراتژیک در فوالد هرمزگان تقدیر شد‪.‬‬ ‫در س��ومین همای��ش حات��م (حمایت از تولید مل��ی) که با حضور‬ ‫مس��ئولین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیران صنایع در س��الن‬ ‫همایش های صدا و سیما برگزار شد از عطاءاهلل معروفخانی مدیرعامل‬ ‫فوالد هرمزگان به دلیل طراحی و تولید گرید استراتژیک ‪ S690Q‬در‬ ‫این شرکت تقدیر و این محصول به عنوان محصول برتر انتخاب شد‪.‬‬ ‫گرید ‪ ،S690Q‬یک گرید فوالدی اس��تراتژیک الیاژی با استحکام‬ ‫باال در ش��رایط کوئنچ و تمپر اس��ت و کاربرد ان در تجهیزات معدن‬ ‫کاری‪ ،‬سدها‪ ،‬پل ها و سکوهای حفاری می باشد‪.‬‬ ‫معروفخانی در پی کس��ب تندیس این جش��نواره به خبرنگار روابط‬ ‫عمومی فوالد هرمزگان گفت‪ :‬هدف ما در این ش��رکت تبدیل ش��دن‬ ‫ب��ه یک��ی از بزرگترین تولیدکنندگان محص��والت فوالدی در جنوب‬ ‫کش��ـور ب��ا توانای��ی تولید ‪ ۲‬میلیون تن فوالد خ��ام و ورق عریـض با‬ ‫گرایش به محصوالت ویـژه است و تولید گریدهای ویـژه جـزو اهداف‬ ‫استـراتژیک این شرکت است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رش��د تولید در سه ماهه نخست سال جاری‪ ،‬نقش‬ ‫کارکن��ان را در تولی��د بی بدیل عنوان کرد و این موفقیت ها را نتیجه‬ ‫تالش همه کارکنان فوالد هرمزگان دانست‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1834‬‬ ‫پیاپی ‪3152‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫درخواست قطعه سازان برای انتخاب وزیر جدید‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بایدها و نبایدها‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ /‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بخ�ش خصوصی در ایران اس�یب پذیرتر هس�تند‪ ،‬زیرا به منابع دولتی دسترس�ی‬ ‫ندارند عالوه بر اینکه نظام بانکی کش�ور به نفع تولید نبوده و چالش های اساسی برای‬ ‫صنعتگران ایجاد کرده اس�ت‪ .‬قطعه سازان از جمله فعاالن بخش خصوصی هستند که‬ ‫در حوزه تولید و تامین قطعات با مش�کالت جدی روبه رو هس�تند‪ .‬انها درخواس�ت‬ ‫همراهی و همکاری دولت با بخش خصوصی و کارافرین را دارند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دول��ت جدید ب��ه زودی روی کار خواهد ام��د؛ دولتی انقالبی و‬ ‫جهادی که می خواهد اقتصاد را به قول خودش از فساد‪ ،‬بی برنامگی‬ ‫و بی تحرکی نجات دهد‪ .‬البته همه چیز به نظر بهم ریخته اس��ت‪ .‬از‬ ‫ن��رخ مرغ و تخم مرغ گرفته تا ل��وازم خانگی و خودرو‪ ،‬ظاهرا تحت‬ ‫کنترل دولت نیست و همه مقصر را وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫می دانند ک��ه هم کنترل بازرگانی را در دس��ت دارد و هم کنترل‬ ‫صنعت را‪ .‬برخی تصور می کنند با تغییر چهار تا وزیر و معاون وزیر‬ ‫و در نهای��ت مدیرکل می توانند همه چیز را درس��ت کنند‪ .‬واقعیت‬ ‫این اس��ت که مشکالت س��اختاری بوده و باید راه حل ها بر مبنای‬ ‫شناخت این مشکالت باشد‪ .‬اگر اصرار داشته باشیم رویه های غلط‬ ‫فعلی را دنبال کنیم و در عین حال تالش را بیش��تر‪ ،‬خرابکاری ها‬ ‫با س��رعت بیش��تری گس��ترش می یابند‪ .‬همین صنعت خودرو با‬ ‫قیمت گذاری های غلط و س��اختارهای مدیریتی‪ ،‬مالی و اقتصادی‬ ‫نامناس��ب و اصرار بر افزایش تولید‪ ،‬زیان های سنگینی را متحمل‬ ‫شده است‪ .‬اصرار بر ادامه این روند‪ ،‬یعنی خودکشی اقتصادی یک‬ ‫صنعت‪ .‬حال اگر این خودکشی در بیشتر صنایع رخ دهد‪ ،‬معنی ان‬ ‫خودکش��ی یک اقتصاد خواهد شد‪ .‬در ادامه به برخی از مهم ترین‬ ‫اشکاالت ساختاری در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می پردازم‪.‬‬ ‫ادغام وزارتخانه ه��ای بازرگانی و صنعتی موضوعی مهم اس��ت‪.‬‬ ‫برخ��ی این ادغ��ام را اش��تباه می دانن��د و به دنب��ال تفکیک این‬ ‫وزارتخانه ها هستند‪ .‬البته با همین استدالل بسیاری از وزارتخانه ها‬ ‫بای��د تفکیک ش��وند که ای��ن موض��وع کامال برخ�لاف رویه های‬ ‫بین المللی و اقتصادهای قوی جهان اس��ت‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬مش��کل‬ ‫ادغام نیس��ت‪ .‬مش��کل انجاس��ت که اصوال ادغامی رخ نداده است‬ ‫و فق��ط چند وزارتخانه و س��ازمان را گذاش��تیم کن��ار هم و یک‬ ‫وزیر را حذف کرده ایم‪ .‬درحالی که باید فرایندها را به روز‪ ،‬سازگار و‬ ‫رقابت پذیر می کردیم‪ .‬این کار برای این وزارتخانه‪ ،‬یک کار حیاتی‬ ‫اس��ت که باید در اس��رع وقت و در فرایندهایی مستمر انجام شود‪.‬‬ ‫البته گام نخست و دیدن تاثیرات اولیه ان را حداقل یک سال دیگر‬ ‫شاهد خواهیم بود‪ .‬چاره ای نیست و باید این حرکت اغاز شود‪.‬‬ ‫موضوع بع��دی‪ ،‬تکمی��ل فرایندهای دول��ت الکترونیک به ویژه‬ ‫در زمین��ه تجارت و صنعت اس��ت‪ .‬ب��ا توس��عه فرایندهای دولت‬ ‫الکترونی��ک و تکمی��ل بانک ه��ای اطالعاتی‪ ،‬ش��بکه های مجازی‬ ‫مرتبط و انواع نرم افزارهای خدماتی که خوش��بختانه خیلی از انها‬ ‫در دولت فعلی اجرایی ش��د‪ ،‬می توان جلوی بس��یاری از مفسده ها‬ ‫از جمل��ه دالل بازی ها و بی برنامگی ها در بازاره��ا را گرفت‪ .‬تا کی‬ ‫باید چرخه س��یب زمینی ‪-‬پیاز (یک سال سیب زمینی کم است و‬ ‫پیاز زیاد و سال دیگر برعکس) درباره انواع کاالها ادامه پیدا کند؟‬ ‫اگر دولت الکترونیک به طور کامل پیاده ش��ود‪ ،‬حتی اگر کارمندان‬ ‫بی مس��ئولیت و نادان هم باشند‪ ،‬هوش مصنوعی به کمک مدیران‬ ‫می اید و به موقع هش��دار خواهد داد‪ .‬هرچند نرم افزارها بدون افراد‬ ‫خوبی که اطالعات درست وارد ان کنند و بدون مجریان متعهدی‬ ‫ک��ه نتایج انه��ا را تحلیل و برمبن��ای ان برنامه ریزی و اجرا کنند‪،‬‬ ‫عمال کارامدی الزم را نخواهند داشت اما بهان ه را از دست مسئوالن‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب توسعه منابع انسانی در این وزارتخانه نیازمند توجه‬ ‫س��اختاری اس��ت‪ .‬نمی دانم چرا به بهانه کوچک س��ازی دولت در‬ ‫‪ ۲۰‬سال گذش��ته به جای اینکه تعداد کارمندان کم شود‪ ،‬کیفیت‬ ‫کارمندان پایین امده اس��ت‪ .‬بازنگری نظام تنظیم گری به موازات‬ ‫مهندس��ی مجدد س��ازمانی و بهب��ود فرایندها در ای��ن وزارتخانه‬ ‫بس��یار مهم اس��ت‪ .‬هم اکنون ش��وراها و کمیته ه��ای مختلفی در‬ ‫این وزارتخانه تش��کیل می شوند که ش��امل نمایندگان سازمان ها‪،‬‬ ‫وزارتخانه ه��ا و نهادهای گوناگون هس��تند و ی��ک بی نظمی و در‬ ‫هم پیچیدگ��ی در مس��ئولیت های انه��ا به وجود ام��ده که باعث‬ ‫بی برنامگ��ی در تنظیم گری و کنترل بخش ه��ای مختلف تولید و‬ ‫بازار شده است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬درباره صنعت و بازار خودرو بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬نهاد و س��ازمان بازیگر نظام تنظیم گری ان هستند درحالی که‬ ‫عمدتا مسئولیت مش��خصی در قبال تصمیماتی که اخذ می شود‪،‬‬ ‫ندارند‪ .‬مثال بارز ان قیمت گذاری اس��ت که ازسوی شورای رقابت‬ ‫انجام ش��د و ب��االی ‪ ۸۰‬هزار میلی��ارد تومان زیان رس��می به دو‬ ‫خودروساز تحمیل کرد‪.‬‬ ‫در بازنگ��ری نظام تنظیم گری باید به یک موضوع مهم هم توجه‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬در نهایت ایا به مکانیس��م بازار معتقد هستیم یا‬ ‫یک بازار کامال کنترل شده می خواهیم؟ اگر به اصول قانون اساسی‬ ‫معتقدیم و اج��رای اصل ‪ ۴۴‬را قبول داریم‪ ،‬باید تصدی گری را در‬ ‫بسیاری از بخش های اقتصاد و صنعت به بخش خصوصی بسپاریم و‬ ‫دولت به مسائل حاکمیتی بپردازد؛ بنابراین باید دولت و البته بقیه‬ ‫ارکان نظام همزمان قبول کنند که فضا را برای بخش خصوصی باز‬ ‫کرده و فقط به تنظیم گری اصول بپردازند‪ .‬همین جا تقاضا می کنم‬ ‫حاال که دولت‪ ،‬مجلس و قوه قضاییه یکدست شده اند و همه با هم‬ ‫همفکر هستند‪ ،‬وکالی مجلس از دخالت های شخصی و فامیلی در‬ ‫صنایع بزرگ مدتی دوری کنند و اجازه دهند صنایع بزرگی مانند‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬راه خود را مبتنی بر منافع ملی پیدا کنند‪.‬‬ ‫موضوع دیگر‪ ،‬توس��عه و لزوم وجود و تحرک جدی سازمان های‬ ‫توسعه ای برای پیش��رفت صنایع و از جمله صنایع پیشرفته است‪.‬‬ ‫به طور مش��خص باید گالیه کنم که در ‪ ۱۶‬سال گذشته هر وزیری‬ ‫که امده جایی مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را که‬ ‫زمانی محرک اصلی پیشرفت های صنعتی و حتی علمی کشورمان‬ ‫ب��ود‪ ،‬به تدریج تضعیف کرده و ایدرو از یک س��ازمان فعال به یک‬ ‫سازمان نمایشی تبدیل شده است‪ .‬البته سازمان های دیگری مانند‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت‪ ،‬س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی و س��ازمان توس��عه و نوس��ازی صنایع معدن��ی‪ ،‬همزمان‬ ‫موردبازنگری قرار گیرند و بس��ترها را برای بکارگیری فناوری های‬ ‫نوین و راهبردهای پیشرفته در توسعه صنعتی و فراصنعتی کشور‪،‬‬ ‫بیش ازپیش فراهم اورند‪.‬‬ ‫مجلس به توانمندی های‬ ‫وزیر اینده رای دهد‬ ‫بازنگری یک سند راهبردی‬ ‫ارش محبی نژاد‪:‬‬ ‫نباید‬ ‫تصمیم گیری ها‬ ‫پشت درهای‬ ‫بسته انجام شود‬ ‫صنع��ت خودرو پس از تحریم ها‪ ،‬روزهای س��ختی‬ ‫را می گذران��د ک��ه با وجود عبور از بح��ران‪ ،‬هنوز به‬ ‫وضعی��ت ع��ادی برنگش��ته اس��ت‪ .‬در ای��ن بخش‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان ش��رایط به مراتب س��خت تری دارند‪،‬‬ ‫زیرا از پش��توانه های مالی دولتی که خودروس��ازان‬ ‫در اختی��ار دارن��د‪ ،‬برخوردار نیس��تند‪ .‬حیات بخش‬ ‫خصوصی بس��تگی به س��ود و زیانی دارد که شرایط‬ ‫به انها تحمیل می کند‪ .‬ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور درباره درخواست قطعه س��ازان از وزیر اینده‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬انتظارات‬ ‫فعاالن صنعت قطعه از وزیر جدید‪ ،‬عجیب یا پیچیده‬ ‫نیس��ت و بیش��تر درخواست هایی اس��ت که به طور‬ ‫منطق��ی می توان از باالترین مقام سیاس��ت گذار در‬ ‫بخش صنعت کشور انتظار داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیشنهاد ما این است که در سطح کالن‪،‬‬ ‫سند چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬صنعت خودرو را موردبررسی‬ ‫مج��دد قرار دهند‪ .‬اگر هن��وز معتقدند تحقق اهداف‬ ‫این س��ند در افق ‪ ۱۴۰۴‬امکان پذیر اس��ت و مسیری‬ ‫که برای ان تعریف ش��ده‪ ،‬مس��یر مناسب و نقش راه‪،‬‬ ‫نق��ش راه خوبی اس��ت‪ ،‬پس ریل حرکت‬ ‫قط��ار صنع��ت خ��ودرو را به س��مت این‬ ‫اه��داف برگردانند‪ ،‬چراکه امروزه ش��اهد‬ ‫انحراف چشمگیری در این مسیر هستیم‪.‬‬ ‫اگ��ر هم فکر می کنند به هر دلیلی به علت‬ ‫تعلل در داخل صنعت خودرو یا مشکالت‬ ‫پیرامونی مانند تحریم ها‪ ،‬ش��یوع کرونا و‬ ‫مس��ائل دیگر مانند سیاس��ت بازی در صنعت خودرو‬ ‫نمی ت��وان به این اهداف و برنامه ها در صنعت خودرو‬ ‫رس��ید‪ ،‬انها را موردبازنگری قرار دهند و یک س��ند‬ ‫اصالح ش��ده با ویرایش جدید ارائ��ه کنند که اهداف‬ ‫تعریف ش��ده ان قابلیت تحقق داش��ته باش��ند و ان‬ ‫اه��داف و برنامه ها را فصل الخطاب کل ارکان صنعت‬ ‫خودرو قرار دهند تا با تالش در ان مسیر حرکت کرده‬ ‫و در سطح کالن این صنعت به ان اهداف برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حل مشکالت چهارگانه‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کشور در ادامه به مشکالت فعاالن این‬ ‫حوزه اش��اره کرد و گفت‪ :‬مس��ائلی که درحال حاضر‬ ‫صنعت خودرو درگیر انهاست و همیشه هم از سوی‬ ‫انجمن مطرح شده‪ ،‬مشکالت چهارگانه ای‬ ‫اس��ت ک��ه نخس��تین انه��ا نقدینگی و‬ ‫قیمت گذاری اس��ت‪ ،‬زیرا در قطعه سازی‬ ‫به دلی��ل اینک��ه همیش��ه قیمت گذاری‬ ‫دس��توری برای خودروسازان اعمال شده‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان هم از س��وی خودروسازان‬ ‫تحت فشار قرار می گیرند و قطعات براساس‬ ‫نرخ واقعی ارز و نرخ تمام ش��ده محاس��به نمی شود‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد در ادامه درباره چالش های صنعت قطعه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬مسئله تامین مواد اولیه داخلی و وارداتی‪،‬‬ ‫تامی��ن ارز موردنیاز‪ ،‬اصالح جای��گاه صنعت خودرو‬ ‫در اف��کار عمومی و به ویژه نزد مس��ئوالن‪ ۳ ،‬چالش‬ ‫بعدی این صنعت به شمار می رود‪ .‬اصالح این جایگاه‬ ‫در ذهن مس��ئوالن حتی اهمیت بیشتری دارد‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این مش��کالت چهارگانه به نوعی باید حل‬ ‫ش��ود‪ .‬انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کشور پیشنهادات مدون خود را ارائه داده‬ ‫و ب��ه موازات برای تحقق و موفقیت نهضت س��اخت‬ ‫داخل‪ ،‬بس��ته مشوق س��اخت داخل برای انگیزه مند‬ ‫کردن قطعه س��ازان فعل��ی و بازیگ��ران جدید مثل‬ ‫سرمایه گذاران جدید در صنعت قطعه یا حتی کمک‬ ‫گرفت��ن هدفمند از صاحب��ان صنایع و مواد خاص یا‬ ‫فن��اوری با دانش فنی خاص مانند صنایع دفاع اقدام‬ ‫کرد ه تا بتوانیم عمق س��اخت داخ��ل را زیاد کنیم و‬ ‫اس��تقالل و خودکفایی صنعت خودرو را به باالترین‬ ‫حد برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ترک تصمیم گیری پشت درهای بسته‬ ‫دبیر انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور در ادامه افزود‪ :‬یک سلس��له‬ ‫مق��ررات و قوانی��ن مخل تولی��د در صنعت خودرو و‬ ‫در واقع مشکل افرین برای این صنعت داریم که باید‬ ‫بازنگ��ری و اصالح ش��وند‪ .‬محبی نژاد در پایان یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬امیدواریم این امور با همکاری بخش خصوصی‬ ‫و انجمن های قطعه سازی و خودروسازی و نیز ارکان‬ ‫صنعت خودرو انجام و مش��کالت این صنعت برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬البته این تصمیم گیری ها پشت درهای بسته‬ ‫نباید انجام ش��ود‪ .‬اگر در این مس��یر موفق ش��ویم‪،‬‬ ‫اینده روشنی برای صنعت خودرو کشور رقم خواهد‬ ‫خورد و انتظارات ما از وزیر جدید هم به نوعی براورده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اعتماد صنعتگران را جلب کنید‬ ‫رضا هاشمی‪:‬‬ ‫یکی از‬ ‫موضوع هایی‬ ‫که مجلس‬ ‫می تواند روی ان‬ ‫دست بگذارد‪،‬‬ ‫کارامدی فرد‬ ‫پیشنهادی‬ ‫برای وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت است‬ ‫در ادام��ه رضا هاش��می‪ ،‬عضو انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرو کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه اقدامات مطرح شده در دوران بحران‪،‬‬ ‫در زمان ارامش فراموش می ش��ود‪ .‬زمانی که در دوره‬ ‫تحریم قبل‪ ،‬صنعت دچار بحران و مشکالت بسیاری‬ ‫شد از تولیدکنندگان و صنعتگران خواسته شد به داد‬ ‫صنعت برسند اما با رفع تحریم ها و امضای قراردادهای‬ ‫بین الملل��ی دوباره درهای کش��ور ب��ه روی کاالهای‬ ‫خارجی‪ ،‬به ویژه چینی باز ش��د و مسئوالن این حوزه‬ ‫فراموش کردن��د قول هایی ب��ه تولیدکنندگان داده‬ ‫بودند‪ .‬این فعال صنعت قطعه درباره اینکه چه کسی‬ ‫مس��ئول این موضوع بود‪ ،‬افزود‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت وقت‪ ،‬متولی این امر بود‪ .‬وزیر نتوانس��ت به‬ ‫عهد خود وفا کند؛ بنابراین در حال حاضر هم شرایط‬ ‫مانند اوایل دهه ‪ ۹۰‬اس��ت و چون در شرایط تحریم‬ ‫به س��ر می بریم‪ ،‬از تولیدکننده کمک خواسته شده و‬ ‫بحث داخلی سازی رونق گرفته است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬از صنعتگ��ر خواسته ش��ده تا‬ ‫س��رمایه‪ ،‬زندگی و انرژی خ��ود را صرف‬ ‫تولید کند و با تمام توان تعمیق س��اخت‬ ‫داخل را به س��رانجام برس��اند‪ .‬صنعتگر با‬ ‫توج��ه به تجربه هایی که از دوره های قبل‬ ‫دارد‪ ،‬خوش��بین نیس��ت اینکه اگر برجام‬ ‫احی��ا و دوباره درهای کش��ور باز ش��ود‪،‬‬ ‫وزی��ر اینده صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ورود کاالهای‬ ‫خارجی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫عضو انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرو کش��ور ب��ا بیان اینکه وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مس��ئولیت بسیار س��نگینی دارد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫وزی��ر اینده باید نخس��ت رصد کن��د و ظرفیت های‬ ‫کش��ور در امر تولید را به دس��ت اورد و بداند چگونه‬ ‫ب��ا این امکان��ات می توان صنعت را ارتق��ا داد‪ .‬اینکه‬ ‫چگونه به کمک صنعتگران کس��انی ک��ه کارافرین‬ ‫هستند چه در حوزه نساجی‪ ،‬چه کفش‪ ،‬چه قطعات‬ ‫خودرو و‪ ...‬کش��ور را به خودکفایی رساند‪.‬‬ ‫هاش��می با اش��اره به اینکه ما صنعتگران‬ ‫خوشبین نیستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تولیدکنندگان به نوعی منزوی ش��ده اند‪.‬‬ ‫اگ��ر پول هایی ک��ه ب��رای واردات هزینه‬ ‫ش��د‪ ،‬ام��روز در اختیار دولت ب��ود‪ ،‬تولید‬ ‫رونق زی��ادی می گرفت‪ .‬تجربه گذش��ته‬ ‫ممکن اس��ت مجدد تکرار ش��ود و با تغییر و تحوالت‬ ‫در حوزه سیاست خارجی کشور صنعتگران دوباره به‬ ‫فراموشی سپرده شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تضمین بازار‪ ،‬حداقل کار است‬ ‫هاشمی تاکید کرد‪ :‬اگر از صنعتگر خواسته می شود‬ ‫در ش��رایط بحرانی برای رفع مش��کالت تالش کند‪،‬‬ ‫حداقل کار برای این تالش‪ ،‬تضمین بازار ان اس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه بدبینی موجود فقط مربوط ب��ه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نمی ش��ود و صنعتگران نس��بت به‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی هم انتظاراتی‬ ‫دارند‪ .‬ایا نمایندگان مجلس هنگام رای اعتماد نسبت‬ ‫به توانمند بودن وزیر اینده اعتماد کامل دارند؟ یکی‬ ‫از موضوع های��ی که مجلس می تواند روی ان دس��ت‬ ‫بگذارد‪ ،‬دور از مس��ائل سیاسی که متاسفانه همیشه‬ ‫پش��ت این موضوع ه��ا وجود داش��ته‪ ،‬کارامدی فرد‬ ‫است‪ .‬نمایندگان باید توجه داشته باشند که ایا وزیر‬ ‫پیش��نهادی که قرار اس��ت پست بزرگی را در اختیار‬ ‫بگیرد‪ ،‬توان و تخصص ان را دارد؟ وی افزود‪ :‬اگر وزیر‬ ‫کارامد منصوب ش��ود و مجلس روی توانمندی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انتخاب درستی داشته باشد‪،‬‬ ‫ای��ن فرد می تواند بنای��ی را پی ریزی کند که وزیران‬ ‫بعدی ان را ادامه دهند‪ .‬هاشمی در پایان با اشاره به‬ ‫انتخاب��ات و انتصاب های سیاس��ی در صنعت خودرو‬ ‫گفت‪ :‬گاهی مدیران براس��اس مناس��بات سیاسی و‬ ‫جناح��ی انتخاب می ش��وند‪ ،‬درحالی که صنعت جدا‬ ‫از حوزه سیاس��ت ب��وده و اینها قابل جمع ش��دن با‬ ‫یکدیگر نیستند‪.‬‬ ‫دولت اینده و شفاف سازی استراتژی‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫خودرو کشور با اشاره به اینکه دولت اینده‬ ‫باید نسبت به شفاف سازی استراتژی خود‬ ‫در زمین��ه صنع��ت خ��ودرو اق��دام کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬شفاف س��ازی دول��ت در این باره‪،‬‬ ‫سیاس��ت های خودروس��از و قطعه ساز را‬ ‫برای پیشبرد تولید مشخص خواهد کرد‪.‬‬ ‫سیامک مقتدری در گفت وگو با خبرخودرو در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که رفع کدام یک از مش��کالت صنعت‬ ‫خ��ودرو بای��د در اولویت برنامه های دول��ت اینده قرار‬ ‫بگی��رد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بزرگ ترین مش��کل صنعت خودرو‬ ‫این است که استراتژی دولت درباره این صنعت روشن‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بدین معنا ک��ه سیاس��ت گذاری های دولت و‬ ‫ش��یوه های تحقق اهداف تعریف ش��ده مبنی بر تولید‬ ‫ساالنه ‪ ۲‬میلیون خودرو و یک میلیون صادرات خودرو‪،‬‬ ‫مشخص نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون مقوله صادرات خودرو‬ ‫به دلیل تحریم ها به حاش��یه رانده ش��ده و دستیابی به‬ ‫تولی��د ‪ ۲‬میلیون خودرو نیز ب��ا وضعیت کنونی دور از‬ ‫دس��ترس اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور‬ ‫ب��ا بیان اینکه سیاس��ت گذاران دولت اینده‬ ‫باید اس��تراتژی خود را درباره صنعت خودرو‬ ‫روشن کنند‪ ،‬گفت‪ :‬جهانی سازی‪ ،‬تامین بازار‬ ‫داخل��ی‪ ،‬برخورداری از فن��اوری روز جهان‪،‬‬ ‫تی��راژ تولی��د‪ ،‬ن��وع خودروه��ای تولیدی و‬ ‫تامین سلیقه های مصرف کنندگان گوناگون‬ ‫ی��ا تداوم رون��د کنونی تولی��د‪ ،‬می تواند در‬ ‫فهرس��ت برنامه های دولت اینده قرار بگیرد و در زمره‬ ‫پرسش هایی است که پاسخ انها برای ما روشن نیست‪،‬‬ ‫در صورتی که شفاف س��ازی در این باره‪ ،‬سیاست های‬ ‫خودروس��از و قطعه ساز را برای پیشبرد تولید مشخص‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫مقتدری در ادامه بیان کرد‪ :‬پس از سیاس��ت گذاری‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی مالی و اقدامات اساس��ی در مرحله بعدی‬ ‫قرار دارد و زیرس��اخت ها‪ ،‬ملزومات و منابع مالی برای‬ ‫تولید ‪ ۲‬میلیون خودرو باید مشخص شود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬پس از تدارک منابع و برنامه ریزی برای عملیاتی‬ ‫کردن اهداف‪ ،‬نوبت به اقدام می رسد‪ .‬مشکالت روزمره‬ ‫خودروس��ازان در این چارچ��وب مفهوم می یابد‪ ،‬بدین‬ ‫معن��ا ک��ه برنامه ها و تعریف منابع��ی که ما را به هدف‬ ‫تولید ‪۲‬میلیون خودرو می رساند‪ ،‬متفاوت از برنامه های‬ ‫مبتنی بر تولید یک میلیون خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی سازی خودروسازی ها‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور همچنین به‬ ‫نحوه مدیریت ش��رکت های خودروس��ازی به عنوان‬ ‫یکی دیگر از استراتژی های دولت اینده اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬واگذاری این ش��رکت ها به بخش خصوصی یا‬ ‫ت��داوم وضعیت کنون��ی به طوری که همچنان تعیین‬ ‫مدیریت عامل و هیات مدیره خودروسازان در اختیار‬ ‫دولت باش��د‪ ،‬یکی دیگر از مباحث موردتوجه اس��ت‪.‬‬ ‫مقتدری اذعان کرد‪ :‬نحوه قیمت گذاری دس��توری‪،‬‬ ‫تعیین تکلی��ف درب��اره واردات خ��ودرو از دیگ��ر‬ ‫موضوعات��ی هس��تند که به اس��تراتژی دولت اینده‬ ‫نسبت به صنعت خودرو مرتبط است‪.‬‬ ‫دولت در بدو امر باید این موضوع را به طور مشخص‬ ‫روش��ن کن��د که چه اهداف��ی را در ارتباط با صنعت‬ ‫خ��ودرو در نظر دارد تا به تناس��ب ان تکلیف س��ایر‬ ‫اجزای این صنعت روش��ن ش��ود‪ .‬مقتدری در پایان‬ ‫درباره پیش بینی ها مبنی بر ازادس��ازی نرخ خودرو‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به نظر می رسد اگر ازادسازی نرخ‬ ‫خودرو در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد‪ ،‬در میان مدت‬ ‫باید این موضوع عملیاتی شود‪ ،‬زیرا ‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان زیان انباش��ته خودروس��ازان فشار مضاعفی را‬ ‫ب��ه این صنعت وارد کرده ک��ه باید تدابیری برای ان‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫بناب��ر این گزارش فع��االن صنعت قطعه و زنجیره‬ ‫تامی��ن معتقدند به این دلیل که به بخش خصوصی‬ ‫تعلق دارند به لحاظ مالی اس��یب بیش��تری از روند‬ ‫فعلی اقتصادی کش��ور داش��ته اند‪ .‬انها درخواس��ت‬ ‫دارن��د س��ند چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬صنع��ت خ��ودرو‬ ‫موردبازنگ��ری ق��رار گیرد‪ ،‬عالوه ب��ر اینکه در حوزه‬ ‫مس��ائل مالی صنعت خودرو به وی��ژه قیمت گذاری‬ ‫محصوالت از س��وی شورای رقابت تجدیدنظر شود‪.‬‬ ‫از دیگر درخواس��ت های صنعتگ��ران این حوزه این‬ ‫اس��ت که نمایندگان مجلس یازدهم به توانمندی ها‬ ‫و تخص��ص وزیر اینده صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رای‬ ‫اعتماد دهند‪ .‬همچنین تصمیمات در حوزه صنعت‬ ‫پش��ت درهای بس��ته انجام نش��ود و با صنعتگران‬ ‫مشورت و رایزنی شود‪.‬‬ ‫دستور قطع برق صادر شد‬ ‫صنعت فوالد و سیمان کشور تعطیل می شود؟‬ ‫ش��رکت توانیر در نامه ای به شرکت های برق منطقه ای‬ ‫و ش��رکت های توزیع نی��روی برق‪ ،‬با اس��تناد به مصوبات‬ ‫دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت مل��ی و هیات وزیران‪ ،‬از انها‬ ‫خواس��ت نسبت به هش��دار توقف فرایند اصلی مشترکان‬ ‫ف��والدی و س��یمان با حداکث��ر برق دریافتی از ش��بکه به‬ ‫میزان ‪ ۱۰‬درصد دیماند مصرفی به این دسته از مشترکان‬ ‫اق��دام کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی خانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت جوانان ای��ران‪،‬در این نامه تاکید‬ ‫ش��ده در صورت عدم رعایت این س��قف‪ ،‬برق این واحدها‬ ‫قطع ش��ود‪ .‬فعاالن س��یمان و فوالد این بخشنامه را مقدمه‬ ‫وقوع فاجعه ای در صنایع می دانند و از پیامدهای اجرای ان‬ ‫ابراز نگرانی می کنند‪ .‬این بخشنامه در حالی صادرشده که‬ ‫امس��ال از س��وی رهبر معظم انقالب با عنوان سال «تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها» نام گذاری شده و انتظار می رود‬ ‫صنعت برق‪ ،‬توپ ناتوانی خود در تامین نیازهای کش��ور را‬ ‫به زمین صنایع دیگر نینداخته و انها را به تعطیلی نکشاند‪.‬‬ صفحه 4 ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1833‬‬ ‫پیاپی ‪3151‬‬ ‫فصلی نو در مدیریت‬ ‫اجرایی کشور‬ ‫فعاالن و کارشناسان معدنی در گفت وگو با‬ ‫تصمیم گیری جزیره ای‬ ‫بالی جان‬ ‫صنایع و معادن‬ ‫سهم خواهی مشکالت‬ ‫را عمیق تر می کند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سیاست های حمایتی‪ ،‬معادن را نجات می دهد‬ ‫توجه دولت جدید به موانع توسعه‬ ‫زانکو عطایی پور‪ ،‬کارش��ناس ارش��د معدن و کارافرین حوزه نواوری و فناوری‬ ‫معادن و صنایع معدنی توسعه و رفع عقب ماندگی بخش معدن را از موارد مهمی‬ ‫دانس��ت که باید ازس��وی دولت جدید به ان توجهی شایست ه شود‪ .‬او در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه باید به این مسئله اذعان کرد که سطح فناوری موجود‬ ‫در معادن کش��ور ما نس��بت به سایر کشور ها عقب تر است‪ .‬از مهم ترین دالیل این‬ ‫امر می توان به تحریم های بین المللی اشاره کرد که در عمل امکان تبادل فناوری‬ ‫ن رو یکی از مسائل‬ ‫و دانش فنی با سایر کشورها را از ما سلب کرده است؛ از همی ‬ ‫مهمی که انتظار می رود دولت جدید نگاه ویژه ای به ان داشته باشد‪ ،‬بحث تعامالت‬ ‫بین المللی و پیش��رفتی اس��ت که در پی ان برای بخش های صنعتی و معدنی کشور حاصل‬ ‫یّهای صحیح در بخش معدن اشاره‬ ‫خواهد شد‪ .‬او در ادامه به پیامدهای نبود سیاست گذار ‬ ‫کرد و گفت‪ :‬باید به این موضوع توجه کرد که نبود سیاس��ت گذاری های درس��ت و جامع در‬ ‫زمین��ه توس��عه و ارتقای فناوری های معدنکاری در کش��ور از دالی��ل مهم دیگر پایین بودن‬ ‫س��طح فناوری در معادن ماس��ت‪ .‬می توان گفت بی برنامگی و بعضی از سیاست گذاری های‬ ‫غلط در فعالیت های مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی از عوامل مهمی اس��ت که باعث‬ ‫شده امروزه سطح فناوری در معادن کشورهای پیشرفته معدنی با فناوری موجود در کشور‬ ‫ما اختالف معناداری داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضربه انحصارگرایی به معدن‬ ‫عطایی پ��ور همچنی��ن در ادام��ه س��اختار بروکراتیک را یکی از مش��کالت موجود عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬وجود س��اختار غیرمنعط��ف و در اصطالح بروکراتی��ک در بخش های دولتی‪،‬‬ ‫خصولت��ی و حت��ی در برخی هلدینگ های ب��زرگ خصوصی فعال در ح��وزه معدن‪ ،‬امکان‬ ‫حضور اس��تارت اپ های منعطف در فعالیت های معدنی را از بین برده اس��ت‪ .‬یکی از مسائل‬ ‫مهمی که امروزه شاهد ان هستیم‪ ،‬ورود بخش های دولتی و هلدینگ های بزرگ خصوصی‬ ‫به فعالیت های معدنی است‪ .‬با این شیوه نه تنها شاهد اتفاقات مثبتی نبوده ایم‪ ،‬بلکه با ایجاد‬ ‫انحصارگرای��ی و بهره من��دی از جریان ورودی اطالعات‪ ،‬امکانات و منابع بی ش��مار‪ ،‬در عمل‬ ‫امکان فعالیت و رقابت س��الم از س��ایر بازیگران این بخش س��لب ش��د‪ .‬وی در ادامه تشکیل‬ ‫شتاب دهنده های دولتی را از دیگر موانع توسعه بخش معدن توصیف کرد و گفت‪:‬‬ ‫تشکیل شتاب دهنده های دولتی یکی از سیاست گذاری های غلط در بخش معدن‬ ‫بود؛ از این جهت که با ش��کل گیری انها‪ ،‬رقابت ناس��المی بین این شتاب دهنده ها‬ ‫و فعاالن بخش خصوصی به وجود امد‪ .‬به طور کلی پیش��نهاد می ش��ود نهادهای‬ ‫توس��عه ای دولتی بخش معدن به جای ورود ب��ه فعالیت های عملیاتی این حوزه‪،‬‬ ‫بیش��تر بر سیاس��ت گذاری های حمایتی از فعاالن بخ��ش خصوصی حوزه معدن‬ ‫تمرکز داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن نیازمند حمایت‬ ‫این کارش��ناس معدن حمایت دولت از فعاالن معدنی را راهکار برون رفت از ش��رایط فعلی‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬متولیان دولتی و س��ازمان های توس��عه ای مرتبط با بخش معدن باید‬ ‫سیاس��ت های حمایتی بیش��تری را در دس��تور کار خود قرار دهند؛ به عنوان مثال به جهت‬ ‫ترغیب معادن برای گس��ترش اس��تفاده از فناوری و افزایش تعامل با اس��تارت اپ ها‪ ،‬امکان‬ ‫کاهش حقوق دولتی برای معادنی که با استارت اپ ها‪ ،‬مراکز پژوهشی و دانش بنیان همکاری‬ ‫دارند (این موضوع در حال حاضر در قانون معادن نیز پیش بینی شده) در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫عطایی پور در ادامه به معضل کمبود تجهیزات مناسب در معادن اشاره کرد و گفت‪ :‬نباید‬ ‫مسئله تامین تجهیزات مناسب معدنی را نیز از یاد برد‪ .‬کهنه بودن ماشین االت معدنی کشور‪،‬‬ ‫نبود فناوری های مناس��ب اکتش��افی‪ ،‬کمبود قطعات و تجهیزات اس��تخراج‪ ،‬نبود تجهیزات‬ ‫فراوری روزامد جهانی مواد معدنی و‪ ...‬باعث افزایش چش��مگیر هزینه های تمام ش��ده تولید‬ ‫در معادن شده است‪.‬‬ ‫این کارشناس معدن افزود‪ :‬این افزایش هزینه ها ضمن از بین بردن توجیه پذیری اقتصادی‬ ‫بس��یاری از پروژه های معدنی‪ ،‬در س��ایر موارد نیز با کاهش حاشیه سود شرکت های معدنی‪،‬‬ ‫در عمل امکان رقابت بین المللی را در بس��یاری از فعالیت های حوزه معدن و صنایع معدنی‬ ‫ن رو انتظار می رود تامین تجهیزات و ماش��ین االت‬ ‫از فعاالن داخلی س��لب می کند؛ از همی ‬ ‫مناس��ب جزو مواردی باش��د که از دید رئیس دولت جدید و همچنین وزیر اینده صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مغفول نماند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ملی�کا انصاری‪ :‬ب�ا روی کار امدن دولت جدید و گس�ترش گمانه زنی ها برای‬ ‫تعیی�ن کابینه س�یزدهم‪ ،‬روند طی ش�ده در دولت پیش�ین و مزای�ا و معایب‬ ‫ان شایس�ته بررس�ی اس�ت‪ .‬از س�ویی دیگ�ر درخواس�ت فع�االن اقتصادی‬ ‫به وی�ژه معدن�کاران و صاحبان صنای�ع معدنی برای کمک ب�ه تدوین و تبیین‬ ‫سیاس�ت گذاری های اتی از نکات مهمی اس�ت که باید به ان توجه ش�ود‪ .‬در‬ ‫همین راس�تا‬ ‫با کارشناسان و فعاالن بخش معدن و صنایع معدنی درباره‬ ‫موان�ع موجود و راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از ش�رایط فعلی گفت وگو‬ ‫کرد که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫جذب سرمایه های خارجی‬ ‫ایدین زینال زاده‪ ،‬فعال و کارش��ناس معدنی در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬توجه به روابط بین المللی و تعامالت اقتصادی جهانی‬ ‫را از مهم ترین مسائلی دانست که باید به ان توجه و رسیدگی‬ ‫مناس��بی ازس��وی دولت جدید ش��ود‪ .‬او در این باره گفت‪ :‬در‬ ‫دولت یازدهم‪ ،‬توافقنامه برجام ش��کل گرفت و در حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی‪ ،‬این اتفاق دریچه ای امیدبخش بود‪ ،‬چراکه با‬ ‫افزایش تعامالت بین المللی‪ ،‬فرصت های متعددی برای جذب‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی به دس��ت امد‪ .‬به گفته این کارشناس‬ ‫معدنی ورود س��رمایه های خارجی به معادن نس��بت به س��ایر حوزه های‬ ‫صنعت��ی و تولی��دی از جمله صنعت خودرو‪ ،‬به دلیل ویژگی های ذاتی هر‬ ‫فعالی��ت اقتصادی و تولیدی‪ ،‬با س��رعت کمتری پی��ش می رفت‪ ،‬چراکه‬ ‫به نتیجه رس��یدن س��رمایه گذاری های خارجی در حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی هم به سایر قوانین و مقررات کشور وابسته بود و هم نیازمند طی‬ ‫ش��دن دوره ای حداقل ‪5‬س��اله از اغاز سرمایه گذاری برای به دست امدن‬ ‫نتیجه‪ .‬وی افزود‪ :‬باوجود این قوانین دس��ت وپاگیر و مش��کالتی که بر سر‬ ‫تعامالت بین المللی وجود داش��ت‪ ،‬برجام و گسترش ارتباطات کورسوی‬ ‫امی��دی برای توس��عه بنیادین و تخصصی بخ��ش معدن و صنایع معدنی‬ ‫ش رفته بودند‪.‬‬ ‫کشور بود و فعاالن این حوزه به سمت رشد و ترقی پی ‬ ‫این فعال معدنی بااش��اره به لغو توافقات برجام گفت‪ :‬با از س��ر گرفته‬ ‫شدن مشکالت بین المللی این سرمایه گذاری ها به نتیجه نرسید و مسیر‬ ‫فعالیت بخش معدن دشوارتر از قبل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات مدیریتی‬ ‫زینال زاده همچنین در ادامه س��خنان خود به اهمیت جایگاه مدیران‬ ‫نهاده��ای متول��ی بخ��ش معدن و نق��ش انها در س��اماندهی این بخش‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬در دولت های یازدهم و دوازدهم ش��اهد ‪ 4‬وزیر و ‪2‬‬ ‫سرپرست در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بودیم که از نتایج‬ ‫و پیامدهای زیان بار این اتفاق می توان به س��اماندهی نش��دن‬ ‫مناس��ب و تصمیمات اغلب غیرکارشناس��ی ب��رای این حوزه‬ ‫اشاره کرد‪ .‬باوجود تالش های صورت گرفته و اشتباهات انجام‬ ‫ش��ده طی مدت اخیر (نه تنها در دولت قبلی بلکه در ‪ 4‬دولت‬ ‫گذش��ته) معدن و صنایع معدن��ی در تولید ناخالص داخلی به‬ ‫ت ویژه ای برای‬ ‫جایگاه واقعی خود نرسید و این موضوع از اهمی ‬ ‫بررسی برخوردار است‪ .‬حال باید دید دولت بعدی چه اقداماتی‬ ‫در جهت رفع موانع موجود و تدوین راهکارهای مناس��ب برای قرارگیری‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور در مس��یر توسعه انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫این کارشناس معدن در ادامه گفت‪ :‬یکی از بهترین اقداماتی که می تواند‬ ‫برای توس��عه و رفع موانع بخش معدن کش��ور موثر باش��د‪ ،‬احیای وزارت‬ ‫صنایع و معادن و بهتر از ان‪ ،‬تشکیل وزارت مستقلی برای زمین شناسی‪،‬‬ ‫معدن و صنایع معدنی اس��ت‪ .‬الزم به توجه اس��ت که این موضوع همواره‬ ‫یکی از خواسته های سرمایه گذاران و فعاالن این حوزه مهم تولیدی است‬ ‫و امیدواریم در دولت جدید شاهد این اتفاق مهم صنعتی و معدنی باشیم‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫بنا بر نظر کارشناسان مش��کالت موجود در حوزه های اقتصادی‬ ‫کش��ور به ویژه بخش معدن باعث ش��ده ضمن توقف توسعه‪ ،‬شاهد‬ ‫نوع��ی عقب گرد باش��یم‪ .‬امیدواریم دولت جدید ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫موانع فعلی و تبیین اهداف روشن و توسعه افرین‪ ،‬در جهت رشد و‬ ‫رونق کشور حرکت کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1834‬‬ ‫پیاپی ‪3152‬‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح دهمین ایستگاه‬ ‫خالقیت گل گهر‬ ‫در گفت وگو با فعاالن صنایع معدنی مطرح شد‬ ‫فصلی نو در مدیریت اجرایی کشور‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چند هفته ای است پرونده انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬بسته و مبحث کابینه جدید دولت سیزدهم‬ ‫گش�وده ش�ده اس�ت‪ .‬انتخاب مدیران جدید فصلی نو از مدیریت اجرایی را در کش�ور ما رقم می زند‪ .‬طی‬ ‫چند س�ال گذش�ته با شدت گرفتن تحریم های بین المللی علیه ایران شاهد افزایش چالش های اقتصادی‬ ‫در کش�ور بوده ایم‪ .‬در همین حال موجی از سیاس�ت گذاری های اش�تباه بر بار مشکالت فعاالن صنعتی و‬ ‫اقتصادی افزوده است‪ .‬بر همین اساس نیز از سیاست گذاران جدید انتظار می رود این دست چالش هایی‬ ‫که ناشی از عملکرد مدیران است را رفع کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مراسم افتتاح دهمین ایستگاه خالقیت گل گهر با‬ ‫حضور مدیر مجتمع گل گهر‪ ،‬رئیس اداره فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی و جمعی از هنرمندان و دست اندرکاران‬ ‫ایس��تگاه خالقیت و با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی گل گهر‪ ،‬حجت‬ ‫نجمی نیا‪ ،‬مدیر مجتمع گل گهر در این مراسم گفت‪:‬‬ ‫ایس��تگاه خالقیت گل گهر امس��ال در دهمین سال‬ ‫برگ��زاری خود با توجه به ش��رایط ش��یوع بیماری‬ ‫کرونا به صورت مجازی و با برنامه ریزی های دقیق و‬ ‫کارشناسانه برگزار می شود‪.‬‬ ‫نجمی نیا ضمن قدردانی از حمایت های همیشگی‬ ‫ایمان عتیقی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت از حوزه فرهنگ‬ ‫و هن��ر‪ ،‬از زحم��ات مدیریت رف��اه و امور اجتماعی‬ ‫و مدیری��ت روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت‬ ‫و تی��م اجرای��ی دهمی��ن دوره ایس��تگاه خالقیت‬ ‫تش��کر کرد و افزود‪ :‬امس��ال به دلیل ش��رایط کرونا‬ ‫ای��ن برنامه کاربردی می توانس��ت برگزار نش��ود اما‬ ‫پش��تکار تیم مدیریتی و اجرایی ایس��تگاه خالقیت‬ ‫موج��ب ش��د تا برنامه ها طب��ق برنامه پیش رفته و‬ ‫تمام اهداف محقق شود‪ .‬محمدعلی حافظی‪ ،‬رییس‬ ‫اداره فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی س��یرجان ضمن‬ ‫قدردان��ی از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی مدیرعامل‬ ‫و سایر مدیران ارشد گل گهر گفت‪ :‬گل گهر عالوه بر‬ ‫حمای��ت از هنرمندان و انجام فعالیت های فرهنگی‬ ‫در شهرس��تان‪ ،‬فعالیت ه��ای موث��ر اجتماعی برای‬ ‫کارکنان و خانواده ه��ای خود را نیز فراموش نکرده‬ ‫ت چراکه نمود عینی این مهم را امروز در دهمین‬ ‫اس ‬ ‫سال پیاپی ایستگاه خالقیت به خوبی شاهد هستیم‪.‬‬ ‫محم��د اکبری‪ ،‬مدیر رفاه و امور اجتماعی ش��رکت‬ ‫گل گه��ر نیز در ای��ن ایین گفت‪ :‬با توج��ه به اتمام‬ ‫مراحل ثبت نام متقاضیان دهمین ایستگاه خالقیت‬ ‫گل گه��ر‪ ،‬این جش��نواره مج��ازی‪ ،‬وی��ژه فرزندان‬ ‫کارکنان ش��رکت گل گهر با شعار؛ «خالقیت؛ دور از‬ ‫ه��م‪ ،‬ب��رای هم»‪ ،‬از ‪ ۱۲‬تیر کار خود را اغاز می کند‪.‬‬ ‫تاثیر چنین برنامه های خالقانه و کاربردی در شرایط‬ ‫فعلی می تواند برای خانواده بزرگ گل گهر دوچندان‬ ‫باشد و خوشحالیم که استقبال امسال حتی بیشتر از‬ ‫سال های گذشته بوده است‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تعامل با فعاالن صنعتی‬ ‫بخش‬ ‫قابل توجهی از‬ ‫چالش های حاکم‬ ‫بر فعالیت صنایع‬ ‫معدنی از عملکرد‬ ‫ناصحیح مدیران‬ ‫و استراتژی های‬ ‫اشتباه نشات‬ ‫می گیرد‬ ‫ی مهریزی‪ ،‬فعال صنعت فوالد در گفت وگو با‬ ‫سید علی محمد ابوی ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تیم اقتصادی انتخابی دولت باید با شرایط جامعه‬ ‫اش��نا و به وضع موجود واقف باش��د‪ .‬در همین ح��ال انتظار می رود‬ ‫تعاملی میان این سیاست گذاران و تمامی فعاالن اقتصا د برقرار باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شرایط نابسامان حاکم بر زنجیره فوالد افزود‪ :‬از نیمه‬ ‫دوم سال گذشته شاهد وضع انواع قوانین و مقررات برای زنجیره فوالد ‬ ‫با هدف ارام کردن التهابات حاکم بر این زنجیره بودیم؛ با وجود این‪،‬‬ ‫افراد صاحب نفوذ در این زنجیره با این دستورالعمل ها مخالف هستند و مانع‬ ‫اجرا و تحقق انها می ش��وند‪ .‬درواقع در مواردی شاهد هستیم برخی مدیران‬ ‫فوالدی قدرت باالتری در مقایس��ه با وزرا و س��ایر نهادهای اقتصادی دارند‪.‬‬ ‫در چنی��ن فضای��ی حفظ منافع برخی واحدهای صنعت��ی بر اجرای صحیح‬ ‫ایین نامه ها و نظم بخشی به شرایط موجود اولویت دارد‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط یاد ش��ده انتظار می رود وزرایی س��کان اداره امور را در‬ ‫وزارتخانه های��ی ب��ا محوریت اقصادی بر عهده بگیرند که منافع کش��ور را به‬ ‫منافع گروهی ارجح بدانند‪ .‬در همین حال از تخصص کافی در حوزه مسائل‬ ‫اقتصادی برخوردار باش��ند و جس��ارت کافی برای برخورد با شرایط موجود و‬ ‫قدرت های پشت پرده را داشته باشند‪ .‬البته تیم اقتصادی دولت باید همگام‬ ‫و همراه باش��ند اما این همگامی نباید مانع ان ش��ود که منافع عمومی مردم‬ ‫فراموش شود‪ .‬ابویی مهریزی گفت‪ :‬متاسفانه وزرا پس از انتخاب و کسب رای‬ ‫اعتماد از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی همچنان تابع سیاست گذاران‬ ‫باالدس��تی خود هس��تند‪ .‬بدین ترتیب در طول این سال ها قواعد مدیریت و‬ ‫اصول ان از کشور رخت بر بسته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در طول س��ال های گذشته شاهد صدور انواع دستورالعمل های‬ ‫متضاد در حوزه های مختلف صنعتی و اقتصادی هستیم‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫فضا برای مدیران میانی باز ش��ده و طبق نظر خود اقدام به سیاس��ت گذاری‬ ‫ضرورت رفع استراتژی های ناکارامد‬ ‫می کنند‪ .‬در همین حال بنگاهداری دولتی و حفظ منافع برخی‬ ‫بنگاه ه��ای خ��اص به منافع عمومی ارجحی��ت دارد‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی امکان تداوم فعالیت از برخی بنگاه های تولیدی سلب‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین انتظار می رود اف��رادی کاردان و کاربلد‬ ‫مدیریت امور را برعهده بگیرد‪ .‬اما در حال حاضر چنین مدیرانی‬ ‫در مسند کار نیستند و باید اقرار کرد که شرایط نابسامان حاکم‬ ‫بر اقتصاد کش��ور از ش��عارزدگی‪ ،‬عدم تسلط به امور مدیریتی و‬ ‫خودمحوری نشات می گیرد‪ .‬طی ماه های گذشته شاهد تصویب شیوه نامه ای‬ ‫از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مجلس شورای اسالمی برای تنظیم‬ ‫بازار فوالد بوده ا م اما این ش��یوه نامه ها در حال حاضر و تحت تاثیر نفوذ برخی‬ ‫فعاالن این زنجیره کارایی خود را از دس��ت داده اند و گویی با ش��یری بدون‬ ‫یال و کوپال روبه رو هستیم که نه تنها منفعت صنایع پایین دستی و مردم را‬ ‫مدنظر ندار د بلکه تنها از منافع واحدهای وابسته به دولت حمایت می کند‪.‬‬ ‫ابویی در ادامه گفت‪ :‬اش��تغالزایی و ایجاد ارزش افزوده با توس��عه صنایع‬ ‫پایین دس��تی حاصل می ش��ود‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬نیز اغلب کشورها بر ورود‬ ‫محص��والت تکمیل��ی عوارض وض��ع می کنند‪ .‬درحالی ک��ه به راحتی امکان‬ ‫ص��ادرات مواد اولیه و خام به س��ایر کش��ورها وج��ود دارد‪ .‬درواقع مدیران و‬ ‫سیاست گذاران انقدر درگیر کشورداری شده اند که فراموش کرده اند وظیفه‬ ‫دارن��د در س��ایه تعامل با کش��ورهای دیگر‪ ،‬منافع ای��ران را حفظ کنند‪ .‬در‬ ‫چنی��ن فضایی امکان صادرات ش��مش فوالد به راحتی امکان پذیر اس��ت اما‬ ‫روی صادرات انواع محصوالت فوالدی تعرفه وضع می ش��ود‪ .‬بنابراین انتظار‬ ‫می رود مدیران جدید در سیاست های غلط و ضدتولید یادشده بازنگری کنند‪.‬‬ ‫زمینه تقویت بدنه کارشناسی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فراهم شود‪.‬‬ ‫اختیارات مدیران میانی به سیاست های صحیح و قوانین محدود شود‪ .‬تا بدین‬ ‫ترتیب زمینه بازگشت پویایی به اقتصاد کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫س��عید برزگر‪ ،‬کارش��ناس صنایع معدنی در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‪ :‬همان طور که بارها تاکید شده‪ ،‬ایران از ظرفیت های غنی‬ ‫معدنی برخوردار اس��ت که می تواند زمینه توسعه صنایع معدنی را‬ ‫فراهم کند‪ .‬اما این ظرفیت ها ان طور که باید مورد توجه قرار ندارند؛‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬چالش هایی نیز در مسیر فعالیت صنایع معدنی کشور‬ ‫وجود دارد که روند فعالیت انها را بیش از پیش دشوار می کند‪ .‬بخش‬ ‫قابل توجهی از این مش��کالت از سیاس��ت گذاری های اشتباه نشات‬ ‫می گیرد و باید برای رفع ان تالش کرد‪ .‬نمونه بارز سیاس��ت های اش��تباه مسئوالن را می توان‬ ‫ک سو این زنجیره بدون نظم و همگونی توسعه یافته‬ ‫در زنجیره و بازار فوالد مشاهده کرد‪ .‬از ی ‬ ‫و با چالش های جدی در مسیر فعالیت خود روبه رو است؛ ناهمگونی که در طول سال های اینده‬ ‫بیشتر خود را نشان می دهد و چنانچه راهکاری اساسی برای رفع ان اندیشیده نشود شاهد زیر‬ ‫سوال رفتن توسعه صنایع فوالدی کشور خواهیم بود‪ .‬از سوی دیگر نیز در طول ‪ ۲‬سال گذشته‬ ‫بازار فوالد با توجه به اقدامات و اس��تراتژی های غیرکارشناس��ی بر هم خورده است‪ .‬بنابراین از‬ ‫سیاست گذاران جدید انتظار می رود با شناخت شرایط موجود در مسیر رفع این مشکالت گام‬ ‫بردارند‪ .‬برزگر در پایان افزود‪ :‬با توجه به تمام موارد یادش��ده از سیاس��ت گذاران انتظار می رود‬ ‫ب��رای تصمیم گی��ری و رفع چالش های مورد بحث از نظرات تمامی فعاالن صنعتی و اقتصادی‬ ‫بهره بگیرند‪ .‬بدین ترتیب اس��تراتژی های انتخاب ش��ده در مس��یر فعالیت صنایع با دقت نظر‬ ‫بیشتری اتخاذ خواهند شد و شاهد رفع چالش های کنونی خواهیم بود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫از مجموع موارد یادشده این طور برداشت می شود که بخش قابل توجهی از چالش های حاکم‬ ‫بر فعالیت صنایع معدنی از عملکرد ناصحیح مدیران و استراتژی های اشتباه نشات می گیرد‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی مدیران می توانند با بهره گیری از نظرات فعاالن صنعتی و اقتصادی و همچنین‬ ‫کارشناسان خبره تصمیماتی صحیح اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان در حاشیه جشنواره حاتم‪:‬‬ ‫رفع موانع تولید خواسته اصلی صنعت است‬ ‫عط��اءاهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان در حاش��یه همایش‬ ‫حات��م در مصاحبه با خبرنگار صدا و س��یما خواس��تار حمایت دولت از‬ ‫صنعت و رفع موانع تولید شد‪.‬‬ ‫معروفخان��ی ضمن ابراز تاس��ف از قطعی های ب��رق در روزهای اخیر‬ ‫مهمترین مانع تولید را کمبود انرژی دانس��ت و گفت‪ :‬در فصول گرم با‬ ‫کمبود برق و در فصول سرد با کمبود گاز مواجه هستیم‪.‬‬ ‫وی به دس��تور رهبر معظم انقالب بر حمایت از تولید ملی اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬معظم ل��ه فرمودند «اقتـدار و ابروی کش��ور در «خودکفایی»‬ ‫اس��ت و باید نیازهای مهم کش��ور را خـودمان تولی��د و تامین کنیم‪».‬‬ ‫در حالی ک��ه این کمبود انرژی مانعی بر س��ر راه تامی��ن نیازهای مهم‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫معروفخان��ی با بیان اینک��ه راه حل تامین کمبود ان��رژی پاک کردن‬ ‫صورت مساله و قطع برق و گاز صنایع نیست تاکید کرد‪ :‬این اخالل در‬ ‫تامین انرژی‪ ،‬کاهش تولید در یک زنجیره را در پی دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬ضرر و زیان کاهش تولید در صنایع مادری‬ ‫چ��ون فوالد دامن بس��یاری از صنایع پایین دس��تی را خواهد گرفت و‬ ‫مشکالت جدیدی را برای کشور ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان ابراز امیدواری کرد در اینده با برنامه ریزی‬ ‫و اقدامات صحیح این مانع اصلی تولید از سر راه صنایع برداشته شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه‪2021‬‬ ‫شماره ‪1834‬‬ ‫پیاپی ‪3152‬‬ ‫دولت تصدی گری‬ ‫را رها کند‬ ‫فعال فقط «اوراسیا»‬ ‫در تهران‬ ‫برگزار می شود‬ ‫پیشنهاد اهالی تجارت به دولت اینده‪:‬‬ ‫حسام محمدی فر‬ ‫کارشناس اقتصاد مناطق ازاد‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫درحال حاضر به دلیل قرار گرفتن نام ایران در فهرس��ت سیاه ‪FATF‬‬ ‫تجارت ما به ش��کل س��نتی و با پرداخت پول نقد ان هم با کش��ورهای‬ ‫محدود قابل انجام است‪ .‬بنابراین باید در نخستین قدم با قرار گرفتن‬ ‫در جریان تجارت بین المللی‪ ،‬مشکالت این بخش را کاهش دهیم‬ ‫ارز تک نرخی را جدی بگیریم‬ ‫مسعود دانش��مند‪ ،‬کارش��ناس و فعال اقتصاد درباره‬ ‫رویکردهای��ی ک��ه می توان��د در عملکرد بهت��ر دولت‬ ‫س��یزدهم در حوزه تجارت موثر باش��د‪ ،‬در گفت و گو با‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬درحال حاضر مش��کالت اقتصادی‬ ‫موج��ود در کش��ور تاثی��ر فراوانی بر تج��ارت خارجی‬ ‫گذاشته و بی ش��ک برای بهبود این شرایط برنامه هایی‬ ‫الزم است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬به عقیده من دولت اینده باید‬ ‫اهداف تجاری و اقتصادی خود را در دو قالب کوتاه مدت‬ ‫و بلندمدت تعریف کند‪.‬‬ ‫دانشمند در این باره گفت‪ :‬در بخش کوتاه مدت دولت‬ ‫هرچه سریع تر به مسئله روابط بین المللی بانکی کشور‬ ‫و ح��ل و فصل کردن موضوع ‪ FATF‬بپردازد تا نقل و‬ ‫انتقاالت پولی برای کشور امکان پذیر شود‪ ،‬دسترسی به‬ ‫منابع مالی پیدا کنی��م و از محدودیت های پولی فعلی‬ ‫رهایی یابیم‪ .‬درحال حاضر به دلیل قرار گرفتن نام ایران‬ ‫در فهرس��ت س��یاه ‪ FATF‬تجارت ما به شکل سنتی‬ ‫و ب��ا پرداخت پول نقد ان هم با کش��ورهای‬ ‫مح��دود قابل انجام اس��ت‪ .‬بنابرای��ن باید در‬ ‫نخستین قدم با قرار گرفتن در جریان تجارت‬ ‫بین املل��ی‪ ،‬مش��کالت این بخ��ش را کاهش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی درباره رویکرد بلندمدت نیز تاکید کرد‪:‬‬ ‫تجارت زمانی می تواند از حداکثر ظرفیت های‬ ‫موجود در کشور استفاده کند که متکی به تولید باشد‪.‬‬ ‫بنابراین دولت سیزدهم در این بخش می تواند به جای‬ ‫اصرار بر واردات کاالهای نهایی خارجی‪ ،‬تولید کاالهای‬ ‫مش��ابه در کش��ور را تقویت کند و به تامین مواد اولیه‬ ‫م��ورد نیاز این بخش بپردازد ت��ا در طول زمان عالوه بر‬ ‫تامین کاالهای مورد نی��از بتوانیم به بازارهای خارجی‬ ‫این کاالها نیز نیم نگاهی بیندازیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد همچنی��ن تصریح کرد‪ :‬البته‬ ‫منظ��ور از حمایت از تولی��د داخلی ایجاد ممنوعیت در‬ ‫واردات کاالها نیس��ت زیرا توس��عه و ارتقای‬ ‫کیفی��ت در تولید تنها زمان��ی اتفاق می افتد‬ ‫که رقابت وجود داش��ته باش��د و در غیر این‬ ‫صورت‪ ،‬انحصار ایجادش��ده به زیان اقتصاد و‬ ‫تجارت کش��ور خواهد بود و حکایت ان مثل‬ ‫صنایع خودروس��ازی کشور می شود که مردم‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۶۳‬همچن��ان به دنب��ال پیکان‬ ‫ساخت ‪ ۱۳۴۷‬بودند‪ .‬وی درباره ضرورت توجه دولت به‬ ‫صادرات با ارزش افزوده نیز خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫درحال حاضر خام فروشی بیشترین حجم صادرات کشور‬ ‫را به خود اختصاص داده و این در حالی است که توجه‬ ‫به ف��راوری محصوالت و خدمات و ص��ادرات متکی بر‬ ‫ایجاد ارزش افزوده در کشور‪ ،‬می تواند عالوه بر سوداوری‬ ‫مستقیم‪ ،‬اشتغال و رش��د اقتصادی را ایجاد کند که از‬ ‫ملزومات ایجاد رفاه در کش��ور اس��ت‪ .‬ب��ه همین دلیل‬ ‫پیسنهاد کارشناس��ان اقتصا د به دولت اینده این است‬ ‫که تجارت و صادرات کش��ور را بر مبن��ای ایجاد ارزش‬ ‫افزوده تعریف کند‪ .‬این فعال حوزه تجارت همچنین از‬ ‫تک نرخی کردن ارز به عنوان یکی از مهم ترین کارهایی‬ ‫که دولت س��یزدهم می تواند به ان بپ��ردازد یاد کرد و‬ ‫افزود‪ :‬ما باید به سمت ارز تک نرخی برویم و سوبسید را‬ ‫از بخ��ش واردات بگیریم و ان را به مصرف کننده انتقال‬ ‫دهیم‪ .‬وج��ود ارز چندنرخی در ح��وزه تولید و واردات‬ ‫کش��ور موجب می شود بستر ایجاد رانت و فساد در این‬ ‫بخ��ش مهیا ش��ود و عالوه بر ان به دلی��ل وجود کاال با‬ ‫نرخ های متفاوت در بازار‪ ،‬یارانه های درنظر گرفته شده‬ ‫در س��فره مردم ننشیند‪ .‬دانش��مند موضوع تک نرخی‬ ‫کردن ارز را یکی از اولویت های کوتاه مدت دولت جدید‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬این برنامه کوتاه م��دت باید به صورت‬ ‫بلندمدت نیز پیگیری ش��ود تا در نهایت ارز چندنرخی‬ ‫که یکی از بیماری های مزمن اقتصاد و تجارت کش��ور‬ ‫بوده است‪ ،‬درمان شود‪.‬‬ ‫تقویت تجارت با همسایه ها‬ ‫علی سعدوندی اقتصاددان و موسس کلینیک اقتصاد‬ ‫درب��اره برنامه های��ی که می تواند در ح��وزه تجارت در‬ ‫دس��تور کار دولت اینده ق��رار بگی��رد در گفت وگو با‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬تحقیقات فراوان در علم توس��عه‬ ‫نشان داده که تجارت همواره به عنوان پیش نیاز و موتور‬ ‫محرک توسعه عمل کرده است و شاید به همین دلیل‬ ‫هم باشد که دولت های دیگر در تحریم های علیه ایران‪،‬‬ ‫تجارت را هدف قرار داده اند‪ .‬بنابراین الزم اس��ت دولت‬ ‫اینده موضوع تقویت و گس��ترش تجاری را در دستور‬ ‫کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫وی درباره روش های توس��عه تج��اری‪ ،‬اولویت را به‬ ‫گس��ترش رواب��ط تجاری با همس��ایگان کش��ور داد و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ایران ب��ا توجه به موقعیت جغرافیایی خود‬ ‫با کش��ورهای زیادی در خشکی و دریا هم مرز است که‬ ‫هر یک دارای نظام ه��ای اقتصادی و محصوالت خاص‬ ‫خود هستند که می تواند با انها پیمان های تجاری شود‬ ‫و مرزهای تجاری را این کشورها بردارد‪.‬‬ ‫س��عدوندی درب��اره چگونگ��ی برداش��تن‬ ‫مرزهای تجاری با کش��ورهای همس��ایه نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬باید به ج��ای چانه زنی بر س��ر موانع‬ ‫تعرف��ه ای و غیر تعرفه ای ‪-‬ک��ه معموال نیز به‬ ‫نقطه روشنی نمی رس��د‪ -‬به صورت دوطرفه‬ ‫این موانع را حذف ک��رد‪ .‬با حذف این موانع‬ ‫تعرفه ای‪ ،‬غیرتعرفه ای و گمرک بین دو کشور‬ ‫تجارت به شکل مطلوب ش��کل می گیرد و حتی ایران‬ ‫می تواند به عنوان یک ه��اب تجاری در منطقه و محل‬ ‫تبادالت تجاری دیگر کش��ورهای همس��ایه ش��ناخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد در ادامه تاکید کرد‪ :‬با این روش‬ ‫می توانیم به س��رعت پیمان تجارت ازاد را با بسیاری از‬ ‫همس��ایگان اجرا کنیم و به ص��ورت دوطرفه از مزایای‬ ‫تج��ارت ازاد بهره ببریم‪ .‬البته این ازادس��ازی تجارت‬ ‫حتی می تواند در ابتدا به صورت یک طرفه کلید بخورد؛‬ ‫یعنی مثال در تجارت با کشورهایی مثل گرجستان که‬ ‫قابلیت ه��ای تج��اری مطلوبی دارن��د ایران‬ ‫می تواند موضوع تج��ارت ازاد را مطرح و در‬ ‫یک فرصت ‪ ۶‬ماه��ه مرزهای تجاری خود را‬ ‫به ش��کل یک طرفه برای کش��ور همسایه باز‬ ‫کن��د تا انها نیز در ای��ن زمینه تصمیم گیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تج��ارت ازاد ب��ا کش��ورهای‬ ‫همس��ایه موضوعی است که سهم تجارت ازاد در تولید‬ ‫ناخالص ملی را در کل منطقه افزایش خواهد داد؛ البته‬ ‫بای��د در کنار این برنامه و ش��کل گیری پیمان تجارت‬ ‫ازاد‪ ،‬به دلیل اس��تفاده از پول های کشورهای همسایه‬ ‫و سیس��تم چندارزی‪ ،‬موضوع تش��کیل بازار بورس ارز‬ ‫خاورمیانه باید در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫س��عدوندی درباره اهمیت رف��ع تحریم ها و موضوع‬ ‫‪ FATF‬در تج��ارت خارج��ی کش��ور نیز اف��زود‪ :‬رفع‬ ‫تحریم ها اگر بخواهد موجب بازگش��ت نظام اقتصادی‬ ‫کش��ور به روال گذشته و ارزپاش��ی های ان نظام شود‬ ‫فایده ای برای بهبود تجارت کش��ور نخواهد داش��ت و‬ ‫تجارت کش��ور را به س��وی نابودی می کشاند و همانند‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬تاثی��ری بر ایجاد رف��اه نخواهد داش��ت‪ .‬اما‬ ‫اگر قرار اس��ت تجارت کش��ور با رف��ع تحریم ها باعث‬ ‫بهبود ش��رایط شود‪ ،‬نیاز اس��ت اصالح در نوع نگرش و‬ ‫برنامه ریزی در این حوزه به وجود بیاید و عواید حاصل‬ ‫از ان در جهت توس��عه زیرس��اخت ها به ویژه توس��عه‬ ‫زیرس��اخت های ریلی‪ ،‬بندری و ارتباطی هزینه شود‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬می توان به مثبت بودن ان دل بس��ت که البته‬ ‫کار چندان ساده ای نیست‪ .‬درباره موضوع ‪ FATF‬نیز‬ ‫به نظر می رسد این مشکل در صورت رفع تحریم ها در‬ ‫مدت کوتاهی قابل حل باشد‪.‬‬ ‫سعدوندی در پایان گفت‪ :‬در هر حال انچه مشخص‬ ‫است این است که در شرایط کنونی موضوع تحریم ها از‬ ‫موضوع ‪ FATF‬مشکل س��ازتر و سیاست های ناکارامد‬ ‫‪ ۵۰‬سال گذشته از موضوع تحریم ها مشکل سازتر است‬ ‫که باید اصالح شود‪.‬‬ ‫باید به بهبود شرایط کسب و کار بپردازیم‬ ‫قدی��ر قیافه‪ ،‬فعال اقتص��اد و نایب رئیس کنفدراس��یون‬ ‫ص��ادرات ایران درباره اولویت هایی که می تواند در دس��تور‬ ‫تو گو‬ ‫کار دولت سیزدهم در حوزه تجارت قرار گیرد‪ ،‬در گف ‬ ‫با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬گام برای بهبود وضعیت تجارت کشور‬ ‫کس��بو کار است و پیش‬ ‫ ‬ ‫واقعی ش��دن قانون بهبود فضای‬ ‫از ه��ر موض��وع دیگری بای��د به رفع این مش��کل در نظام‬ ‫اقتصادی و تجاری کشور توجه شود‪.‬‬ ‫بو کار‬ ‫قیافه در این باره افزود‪ :‬موضوع بهبود فضای کس�� ‬ ‫اگرچه پیش تر در مجلس مصوب و به نهادهای اجرای ابالغ‬ ‫ش��ده‪ ،‬تاکنون به طور کامل و درست اجرایی نشده است و‬ ‫می تواند یکی از انتظارات حوزه تجارت از دولت اینده باشد‪.‬‬ ‫البته به جز این کمبودهای فراوانی در بخش تجارت وجود‬ ‫دارد که می تواند مورد نظر فعاالن اقتصاد باش��د و اگر این‬ ‫موارد به نتیجه برسند‪ ،‬می توانیم امید داشته باشیم در این‬ ‫بخش به نقاط روش��نی برسیم‪ .‬وی از تک نرخی شدن ارز و‬ ‫ح��ذف ارز رانتی از تجارت کش��ور در دولت اینده به عنوان‬ ‫یک��ی از موضوعات مورد تاکید بازرگانان کش��ور یاد کرد و‬ ‫افزود‪ :‬این ارز ترجیحی و رانتی که در اصل با توجه معیشت‬ ‫اقش��ار کم برخ��وردار جامعه ب��ه واردات کاالهای اساس��ی‬ ‫اختصاص یافته است‪ ،‬امروز عمال به مصرف کننده نمی رسد‬ ‫و به عالوه در بخش تجارت موجب ایجاد فساد می شود‪.‬‬ ‫قیافه به عنوان راهکار جایگزین این ارز در اقتصاد کش��ور‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دولت می تواند برای رسیدن به‬ ‫ش��رایط مطلوب تجاری در بخش واردات‪،‬‬ ‫از ارائ��ه این نوع ارز ب��ه واردات خودداری‬ ‫کن��د و در عوض مقادیر ریال��ی ان را در‬ ‫قالب ه��ای امکان پذیر موج��ود در اختیار‬ ‫دهک های پایین جامعه قرار دهد‪ .‬شرایط‬ ‫استفاده از این نوع ارز درحال حاضر به غیر‬ ‫از ایجاد بی انگیزگ��ی در فعاالن واقعی این حوزه‪ ،‬نتیجه ای‬ ‫برای اقتصاد کش��ور نداشته است‪ .‬نایب رئیس کنفدراسیون‬ ‫ص��ادرات ایران در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬نکته دیگری که‬ ‫بس��یاری از بازرگان��ان از ان گالیه دارن��د موضوع ثبات در‬ ‫قوانین‪ ،‬مقررات و دس��تورالعمل ها و بحث همیشگی درباره‬ ‫قوانین خلق الس��اعه اس��ت و می تواند یک��ی از اولویت های‬ ‫دول��ت این��ده در ح��وزه تجارت باش��د؛ فع��ال اقتصادی‬ ‫بخ��ش خصوصی با توجه ب��ه قوانین و مق��ررات موجود و‬ ‫دس��تورالعمل های فعلی ب��رای فعالیت خ��ود برنامه ریزی‬ ‫می کند و دس��تورالعمل های سلیقه ای و ناگهانی عالوه بر از‬ ‫بین بردن بازارهای هدف صادراتی‪ ،‬ریسک پذیری حضور در‬ ‫ای��ن تجارت را باال می برد و درنتیجه رغبت بازرگانان را در‬ ‫این باره کم می کند‪.‬‬ ‫قیافه همچنین ضمن اشاره به اینکه دولت اینده باید به‬ ‫نحوی عمل کند ک��ه روند صادرات و واردات همواره تداوم‬ ‫سخن پایانی‬ ‫داشته باش��د تا توقف در این روند به بدنه تجارت کشور‬ ‫لطمه وارد نکن��د‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬از موضوعات مهم دیگر‬ ‫در عرص��ه قوانی��ن تجارت اصالح قوانین موجود اس��ت‪.‬‬ ‫تلنبار شدن این مجموعه قوانین تکراری‪ ،‬موازی و حتی‬ ‫یو‬ ‫متناقض باعث می ش��ود تا این مسیر پیچیده‪ ،‬طوالن ‬ ‫ت و پاگیرتر از حد معمول باشد که با هدف گذاری های‬ ‫دس ‬ ‫انجام ش��ده درب��اره پش��تیبانی و مانع زدای��ی نیز مغایر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در توضیح این مس��ئله یاداور شد‪ :‬قوانین و مقررات‬ ‫باید به ش��کلی باشد که صادرات در کش��ور رونق بگیرد و‬ ‫در نتیج��ه ان تولید نیز افزایش یابد و اگر چنین رویکردی‬ ‫مد نظر سیاس��ت گذاران اقتصا د کش��ور باش��د‪ ،‬باید به این‬ ‫س��مت حرکت کنیم که فشار مالیاتی از کاالهای صادراتی‬ ‫به ویژه کاالهای صادراتی با ارزش افزوده بیشتر کم شود یا‬ ‫اگر این مالیات از این حوزه دریافت می ش��ود در صندوقی‬ ‫ذخیره شود تا صرف اقدامات زیربنایی در همین حوزه شود‪.‬‬ ‫قیاف��ه در پای��ان گفت‪ :‬ج��دا از تمام موارد یادش��ده‪ ،‬در‬ ‫اقتص��اد و بازرگانان از دولت‬ ‫ ‬ ‫کل مهم تری��ن انتظار فعاالن‬ ‫اینده این اس��ت که چه در سیستم دولتی و چه در بخش ‬ ‫خصولتی‪ ،‬فعالیت ها و اقدامات در راس��تای بهبود وضعیت‬ ‫تجارت کش��ور‪ ،‬فقط در حد حرف و ش��عار باق��ی نماند و‬ ‫دست اندرکاران این حوزه در حوزه عملیاتی اقدام کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مناطق ازاد‬ ‫و دولت جدید‬ ‫تجارت را از سایه تحریم دراورید‬ ‫چند هفته بیش�تر به انتقال قدرت به دولت جدید نمانده و همه در انتظار معرفی کابینه دولت‬ ‫ل اینده هستند‪ .‬اگرچه همه بخش ها تحت تاثیر این‬ ‫سیزدهم و برنامه های انها برای مسیر ‪ ۴‬سا ‬ ‫تغییر و تحوالت قرار خواهند گرفت اما بی ش�ک یکی از حوزه هایی که منتظر ارائه برنامه دولت‬ ‫جدید اس�ت‪ ،‬تجارت خارجی است‪ .‬تجارت بین المللی ایران در سال های اخیر با پا پس کشیدن‬ ‫دول�ت امریکا از برجام‪ ،‬تش�دید تحریم های اقتصادی‪ ،‬قرار گرفتن در فهرس�ت س�یاه ‪،FATF‬‬ ‫همه گیری ویروس کرونا و بس�یاری از فراز و نش�یب های اقتصادی بیش�ترین فشارها را متحمل‬ ‫ش�د و مش�تاق اس�ت تا برنامه های دولت جدید برای مقابله با این فش�ارها را بداند‪ .‬البته عده‬ ‫زیادی از کارشناس�ان اقتصاد و فعاالن این بخش معتقدند با وجود همه این مشکالت‪ ،‬اگر تدابیر‬ ‫و برنامه های درس�تی در این حوزه اتخاذ می ش�د‪ ،‬کشور با مشکالت کمتری در اقتصاد و تجارت‬ ‫روبه رو بود و می توانست این کشتی توفان زده را به ساحل امن برساند‪ .‬در حالی که بی برنامگی ها‪،‬‬ ‫تصمیم های غلط و ناکارامدی سیستم اقتصادی داخلی همواره سخت ترین مسیرها را پیش روی‬ ‫دولت گذاشت و با این استدالل منتظر گره گشایی های دولت سیزدهم هستند‪.‬‬ ‫اما فعاالن و کارشناسان تجارت بین الملل چه برنامه هایی را برای بهبود و توسعه تجاری کشور‬ ‫در دولت اینده راهگش�اتر می دانند و از دیدگا ه انها‪ ،‬چه اولویت هایی برای ایند ه تجاری کش�ور‬ ‫مفید است؟ با گزارش‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ضرورت‬ ‫بومی سازی صنعتی‬ ‫در همدان‬ ‫کارشناسان تجارت و اقتصاد کشور در این‬ ‫روزهایی که تا اس��تقرار دولت س��یزدهم در‬ ‫نهاد اجرایی باقی مانده اس��ت‪ ،‬پیشنهادهای‬ ‫فراوان��ی درباره راهکارهای بهبود و توس��عه‬ ‫تج��ارت کش��ور مط��رح کرده و ه��ر یک از‬ ‫دیدگاه خ��ود اولویت هایی را ب��رای تجارت‬ ‫کش��ور عن��وان می کنند‪ .‬اما گذش��ته از ریز‬ ‫ای��ن پیش��نهادها ک��ه از تالش ب��رای رفع‬ ‫تحریم ها و به انجام رس��یدن موضوع برجام‬ ‫تا رون��ق تولید و ورود به بازارهای منطقه ای‬ ‫گفت خواس��ته همه‬ ‫دامن��ه دارد‪ ،‬می ت��وان ‬ ‫این صاحب نظ��ران به یک مقصد می رس��د‬ ‫و ان جهانی ش��دن و حرک��ت تجارت ایران‬ ‫دوشادوش تجارت دنیاست‪.‬‬ ‫در ه��ر حال فرقی نمی کن��د کدام راهکار‬ ‫مدنظر دولت سیزدهم خواهد بود؛ مسئله ای‬ ‫که امروز اهمیت دارد این اس��ت که توسعه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اشتغال‪ ،‬خودکفایی و رفاه عمومی‬ ‫در گر و جهانی ن��گاه کردن به حوزه تجارت‬ ‫است و امیدواریم این موضوع در دولت اینده‬ ‫از جای��گاه ارزو به موقعیت هدف گذاری های‬ ‫اجرایی تغییر موضع دهد‪.‬‬ ‫خواسته همه‬ ‫صاحب نظران‬ ‫به یک مقصد‬ ‫می رسد و ان‬ ‫جهانی شدن‬ ‫و حرکت‬ ‫تجارت ایران‬ ‫دوشادوش‬ ‫تجارت دنیاست‬ ‫دولت دوازدهم هفته های پایانی سکانداری‬ ‫خود بر نهاد اجرایی کش��ور را سپری می کند‬ ‫و به زودی دولت س��یزدهم با معرفی کابینه‪،‬‬ ‫وظایف قوه مجریه را به دست خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اما دول��ت جدید در حالی کار خ��ود را اغاز‬ ‫خواهد کرد که فش��ار کارهای به جا مانده و‬ ‫س��نگینی بارهای زی��ادی را به ویژه در حوزه‬ ‫مس��ائل اقتصادی ب��ر دوش خود احس��اس‬ ‫می کند‪ .‬بی تردید یکی از این بارها و فشارها‪،‬‬ ‫اصالح رویه موج��ود مناطق ازاد و راه اندازی‬ ‫و تامین زیرساخت برای ‪ ۷‬منطقه ازاد جدید‬ ‫است؛ مناطقی که تامین زیرساخت انها نیاز‬ ‫ب��ه هزینه هنگفت دارد و تنه��ا دولتی که با‬ ‫ن را بپردازد‪.‬‬ ‫کسر بودجه مواجه است‪ ،‬باید ا ‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬روزنه ه��ای امی��د در‬ ‫سیاس��ت های دولت جدید مشاهده می شود؛‬ ‫راه ان��دازی کارخانه ه��ا‪ ،‬تمرک��ز ب��ر تولید و‬ ‫صادرات‪ ،‬کاه��ش واردات و پیش��برد برنامه‬ ‫راهب��ردی ای��ران و چین‪ ،‬از جمل��ه مواردی‬ ‫هستند که مستقیم و غیرمستقیم به کارکرد‬ ‫مناطق ازاد مرتب��ط بوده یا بر ان اثر خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫براس��اس بند ‪ ۱۱‬سیاست های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬توس��عه تولید و ص��ادرات‪ ،‬جذب‬ ‫مناب��ع و نیازه��ای مال��ی از خ��ارج و انتقال‬ ‫فناوری های پیش��رفته‪ ،‬از اصلی ترین اهداف‬ ‫مناطق ازاد برای توس��عه حوزه عمل‪ ،‬عنوان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به همین دلیل مناط��ق ازاد با‬ ‫بهب��ود ضوابط و مقررات‪ ،‬ق��ادر خواهند بود‬ ‫دول��ت را در نیل به اهداف خود یعنی جهش‬ ‫تولی��د ی��اری کنن��د و دولت نیز با تس��هیل‬ ‫سرمایه گذاری کش��ورهای همسایه و توسعه‬ ‫رواب��ط راهبردی با س��ایر کش��ورها‪ ،‬س��بب‬ ‫افزایش س��رمایه گذاری خارج��ی در مناطق‬ ‫ازاد خواهد شد‪.‬‬ ‫به هر ترتی��ب قضاوت درباره اینده مناطق‬ ‫ازاد در دولت جدید‪ ،‬به زمان بیش��تری نیاز‬ ‫دارد اما تعیین متولیان و مش��اوران اقتصادی‬ ‫دول��ت به ویژه در حوزه مناطق ازاد‪ ،‬تا حدود‬ ‫زیادی نشان خواهد داد که باید به اینده این‬ ‫مناط��ق امیدوار بود یا انکه در به روی همان‬ ‫پاشنه قبلی خواهد چرخید‪.‬‬ ‫انتص��اب مدی��ران سیاس��ی در دبیرخانه‪،‬‬ ‫س��ازمان ها و هیات مدی��ره مناط��ق ازاد‪ ،‬از‬ ‫جمل��ه افت ه��ای ای��ن مناطق بوده اس��ت‪،‬‬ ‫در حالی که مناط��ق ازاد به مدیران اقتصادی‬ ‫و صنعت��ی توانمن��د احتی��اج دارن��د‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬نبای��د مناط��ق ازاد را به عن��وان هدیه ای‬ ‫ب��ه اعضای س��تاد انتخاباتی درنظ��ر گرفت‪،‬‬ ‫بلک��ه این مناط��ق به عنوان س��کوی تولید و‬ ‫صادرات کش��ور‪ ،‬نیازمند مدیران کارازموده‬ ‫و ب��ا تجرب��ه در ح��وزه صنعت و ص��ادرات‬ ‫هس��تند‪ .‬البت��ه عالوه بر کارام��دی مدیران‪،‬‬ ‫ثب��ات نی��ز از دیگر عوام��ل موفقیت مناطق‬ ‫ازاد در پیش��برد اهداف اقتصادی کشور و از‬ ‫ش��اخص های مهم برای بهب��ود عملکرد این‬ ‫مناطق خواهد بود؛ اهمیت این موضوع زمانی‬ ‫مش��خص تر خواهد بود که بدانیم در ‪ ۸‬سال‬ ‫گذشته هر منطقه ازاد تقریبا ‪ ۴‬مدیرعامل بر‬ ‫خود دیده است‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از الزامات موفقیت مناطق ازاد‬ ‫در دول��ت جدی��د‪ ،‬توجه به کارک��رد مناطق‬ ‫ازاد در پ��ازل اقتص��اد ملی اس��ت ک��ه باید‬ ‫مدنظر سیاس��ت گذاران این حوزه قرار گیرد‪.‬‬ ‫به بیان س��اده تر‪ ،‬س��ازمان های مناطق ازاد‪،‬‬ ‫سازمان های محرومیت زدایی نبوده و مناطق‬ ‫ازاد هدی��ه دول��ت ب��ه یک منطق��ه محروم‬ ‫نیس��ت! مناط��ق ازاد نقاط��ی راهب��ردی از‬ ‫کشور هستند که دولت با تکمیل زیرساخت‬ ‫و ارائ��ه معافی��ت‪ ،‬از طریق ان ق��ادر خواهد‬ ‫ب��ود به جذب س��رمایه گذار خارجی‪ ،‬تولید و‬ ‫صادرات دس��ت یابد و نهایتا عالوه بر افزایش‬ ‫درامد عمومی‪ ،‬نتایجی مانند توسعه اشتغال‪،‬‬ ‫افزایش ارزاوری و‪ ...‬حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به انچه گفته ش��د و در نظر گرفتن‬ ‫همس��ویی دولت و مجل��س در دوره جدید و‬ ‫همچنین سیاس��ت های تولی��دی و صادراتی‬ ‫دولت س��یزدهم‪ ،‬انتظ��ار م��ی رود تعریف و‬ ‫انتظار مش��خصی از کارکرد مناطق ازاد ارائه‬ ‫ش��ود و بر اس��اس ان‪ ،‬مناط��ق ازاد تجاری‬ ‫صنعتی و ویژه اقتصادی به اهداف اصلی خود‬ ‫دست یابند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1833‬‬ ‫پیاپی ‪3151‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫پیشنهاد اصناف به دولت سیزدهم‪:‬‬ ‫دولت تصدی گری را رها کند‬ ‫فضا را امن کنید‬ ‫ابراهیم درستی‪ ،‬نماینده وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در ات��اق اصن��اف در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫درب��اره اولویت های‬ ‫م��د نظر اصناف عنوان ک��رد‪ :‬به نظر من‬ ‫مهم ترین موضوع��ی که دولت اینده در‬ ‫ح��وزه اصناف بای��د ب��ه ان توجه کند‪،‬‬ ‫وعده هایی اس��ت که در این بخش داده‬ ‫شده است‪ .‬وی در این باره افزود‪ :‬فضای کسب وکار‬ ‫ام��روز کش��ور فض��ای ناامن��ی اس��ت ک��ه در ان‬ ‫واردکنن��ده‪ ،‬تامین کننده و تولیدکننده نمی توانند‬ ‫به راحت��ی وظای��ف خود را انجام دهند‪ .‬درس��تی با‬ ‫اش��اره به همراهی نکردن دولت دوازدهم با اصناف‬ ‫در دوران کرون��ا یاداور ش��د‪ :‬در این دوران اصناف‬ ‫از هی��چ کمکی برای جلوگی��ری از انتقال ویروس‬ ‫دری��غ نکردند و کس��ب وکارهای خ��ود را تعطیل‬ ‫کردن��د اما دولت حتی درب��اره مالیات هایی که در‬ ‫اختی��ار خ��ودش بود‪ ،‬ی��ک قدم به نف��ع اصناف پا‬ ‫پس نگذاش��ت‪ .‬درستی تاکید کرد‪ :‬اولویت دیگری‬ ‫که به نظر می رس��د دول��ت در دوره جدید در حوزه‬ ‫اصن��اف بای��د به ان توجه داش��ته باش��د‪ ،‬موضوع‬ ‫سیاس��ت گذاری در حوزه اصناف است که تا امروز‬ ‫معم��وال خود اصناف در ان نقش��ی نداش��ته اند‪ .‬ما‬ ‫امیدواریم در دولت سیزدهم صندلی اهالی اصناف‬ ‫ب��رای تصمیم گیری های مربوط به این بخش خالی‬ ‫نباش��د و درب��اره امور این حوزه ب��ا حضور نماینده‬ ‫اصناف تصمیم گیری شود‪ .‬در واقع اصناف‬ ‫باتوجه به برنامه ه��ای امیدوارکننده در‬ ‫ای��ن زمینه وارد عرصه انتخابات ش��دند‬ ‫و صراحتا از نامزد موردنظر خود حمایت‬ ‫کردن��د‪ .‬نماینده وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ادامه تاکید کرد‪ :‬نکته دیگری‬ ‫که دولت اینده در جهت بهبود وضعیت‬ ‫اصن��اف و در عین حال معیش��ت مردم می تواند به‬ ‫ان توجه داش��ته باش��د‪ ،‬واگذاری ام��ور اصناف به‬ ‫بخش خصوصی اس��ت‪ .‬تجربه نش��ان داده دولت ها‬ ‫هیچ وقت تاج��ران خوبی نبوده اند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫بیشتر کشورها امور اجرایی در حوزه بازار و تجارت‬ ‫را به بخش خصوصی س��پرده اند‪ .‬وی در این زمینه‬ ‫اف��زود‪ :‬در کش��ور ما نیز اگر دول��ت اینده تدبیری‬ ‫بیندیش��د که امور اجرای��ی اصناف و بازار به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ش��ود و خ��ود نقش نظارتی را ایفا‬ ‫کند‪ ،‬بازار در مس��یر طبیعی خود خواهد افتاد و با‬ ‫ایجاد رقابت در این حوزه‪ ،‬می توان امید داش��ت با‬ ‫برق��راری نظام عرضه و تقاض��ا‪ ،‬تعدیل در قیمت ها‬ ‫نیز رخ دهد‪ .‬درس��تی در پایان گفت‪ :‬بازار و اصناف‬ ‫می توانن��د در یک فضای امن به فعالیت خود ادامه‬ ‫دهند و مشکالت معیشتی مردم را نمی توان با فشار‬ ‫اوردن و قیمت گذاری های دس��توری برطرف کرد‪،‬‬ ‫به همین دلیل جا دارد دولت اینده با در نظر گرفتن‬ ‫همه جوانب اقدام به مدیریت این حوزه کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫پیمان صفردوس�ت‪ :‬دولت س�یزدهم در حالی تا چند صباح دیگر زمام دستگاه اجرایی‬ ‫کشور را به دست می گیرد که اقتصاد ایران در یکی از خاص ترین دوران خود به سر می برد‪.‬‬ ‫تحریم های اقتص�ادی‪ ،‬کمبود منابع ارزی‪ ،‬تبعات همه گیری وی�روس کرونا‪ ،‬کاهش ارزش‬ ‫پول ملی‪ ،‬کم ش�دن قدرت خری�د‪ ،‬تورم و افزایش نرخ مایحتاج روزمره مردم و بس�یاری‬ ‫عوامل دیگر‪ ،‬اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و دولت اینده باید از همین ابتدا فکری‬ ‫به حال ادامه مس�یر دشوار خود کند‪ .‬گرچه مش�کالت اقتصادی همه ابعاد کشور را در بر‬ ‫می گیرد اما در میان انها مصرف کنندگان و مش�کل معیشت انها یکی از چالش های بزرگ‬ ‫دولت اینده خواهد بود‪ .‬پرسش اصلی این است که چرا در طول این سال ها کشور همواره‬ ‫با مشکل مدیریت معیشت مردم مواجه بوده و چه راهکارهایی برای مدیریت این موضوع‬ ‫وجود دارد؟ با گزارش روزنامه صمت در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫در سیاست گذاری ها مشارکت داشته باشیم‬ ‫البت��ه یک��ی از مواردی که در طول دهه ه��ای اخیر مورد گالیه فعاالن‬ ‫حوزه بازار و اصناف بوده این است که دولت و مدیریت دولتی باید حدود‬ ‫فعالیت خود را از اجرا به سیاست گذاری های کالن و نظارت تغییر دهد و‬ ‫کار را به بخش خصوصی واگذار کند‪ .‬فعاالن بخش خصوصی در این باره‬ ‫معتقدند بخش خصوصی می تواند با رقابتی کردن بازار به ش��کل بهتری‬ ‫به کنترل تورم بپردازد‪ .‬در این باره رسول جهانگیری‪ ،‬عضو هیات رئیسه‬ ‫ات��اق اصناف ای��ران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از نقاط ضعف‬ ‫و عوامل اس��یب زننده به اقتصاد کش��ور در طول این سال ها توجه نکردن‬ ‫دولت های مختلف به قابلیت های بخش خصوصی بوده است‪.‬‬ ‫در واقع هر جا که دولت تولی گری اقتصاد را در دست گرفته‬ ‫و خ��ود به عنوان راس این هرم به فعالیت اقتصادی پرداخته‪،‬‬ ‫ناموفق بوده است‪ .‬عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با ذکر‬ ‫این موضوع که دولت برای داشتن یک عملکرد موفق در حوزه‬ ‫اقتص��اد باید تصدی گ��ری خود را در بخش خصوصی کاهش‬ ‫دهد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اقتصادی می تواند حالت طبیعی خود‬ ‫را حفظ کند که در ان تعادل میان عرضه و تقاضا حفظ شود که این عامل‬ ‫باید یک بازوی نیرومند باشیم‬ ‫قاسم علی حس��نی‪ ،‬دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در‬ ‫گفت و گ��و با‬ ‫درباره برنامه هایی ک��ه در حوزه اصناف‬ ‫می توان��د در اولویت توج��ه دولت اینده ق��رار گیرد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اصناف گرچه نهادی مس��تقل از دولت است و امور ان‬ ‫توس��ط بخش خصوصی و بدون کمترین فشار بر دولت اداره‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما در عین حال ش��کوفا ش��دن و تاثیرگذاری ان‬ ‫در گ��رو همکاری بخش خصوصی و دولت اس��ت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل ج��ا داد دولت اینده‪ ،‬ب��ه انتظارات و دیدگاه ه��ای اصناف توجه‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬حسنی در این باره افزود‪ :‬در شرایطی که اصناف حداکثر‬ ‫تالش خود را برای همکاری با دولت برای تامین نیازهای جامعه انجام‬ ‫می دهن��د‪ ،‬انتظار این اس��ت که دولت نیز به ای��ن بخش به عنوان یک‬ ‫هم��راه و همکار ن��گاه کند و اجازه دهد اصناف با ت��وان حداکثری در‬ ‫جهت رفاه جامعه تالش کنند‪.‬‬ ‫وی در ای��ن ب��اره تاکید کرد‪ :‬اگر اصناف با تکیه بر تجربه و دانش��ی‬ ‫که در طول این س��ال ها کس��ب کرده اند‪ ،‬عالوه بر سیس��تم‬ ‫اجرایی‪ ،‬در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های این بخش‬ ‫نیز حضور داش��ته باش��ند‪ ،‬می توانند تاثیر بس��یار بهتری بر‬ ‫عملکرد اقتصادی کش��ور به ویژه در ح��وزه بازارهای داخلی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫دبی��ر اتحادیه بنکداران مواد غذای��ی در ادامه به وضعیت‬ ‫اقتصادی نه چندان مطلوب فعاالن حوزه اصناف در سال های‬ ‫اخیر اش��اره کرد و افزود‪ :‬پس از این س��ال های طوالنی ازمون و خطا‬ ‫نهاده��ای اجرایی دیگر باید به این نتیجه رس��یده باش��ند که به جای‬ ‫برخورده��ای قهری و دس��توری در اقتصاد می ت��وان مدیریت بازار را‬ ‫به دست بخش خصوصی سپرد‪ .‬اگر دولت اینده این شیوه را الاقل برای‬ ‫یک دوره در دستور کار خود قرار دهد قطعا به نتایج بسیار مطلوب تری‬ ‫نسبت به انچه تا امروز با ان مواجه بوده ایم خواهد رسید و از سال های‬ ‫اینده خود برای این کار پیشگام خواهد بود‪.‬‬ ‫تعیین کننده ای برای بازار خواهد بود‪ ،‬اما بارها شاهد بوده ایم که‬ ‫کاالیی در کشور کم بوده ‪ ،‬اما دولت با اعالم نرخ دستوری‪ ،‬تعادل‬ ‫بازار را به هم زده اس��ت‪ .‬جهانگیری در پایان گفت‪ :‬دولت اینده‬ ‫اگر می خواهد در حوزه معیش��ت مردم عملکرد موفقی داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬باید اقتصاد را به حالت ازاد در اورد و انحصارها و رانت را‬ ‫از بین ببرد تا این نظام به ش��کل درس��ت براساس عرضه و تقاضا‬ ‫ش��کل بگیرد؛ در این صورت س��رمایه بخش خصوصی به سمت‬ ‫بازار سوق پیدا می کند‪.‬‬ ‫ضرورت یک نگاه درست‬ ‫دولت سیزدهم هنوز از راه نرسیده با موج بزرگی از مشکالت معیشتی‬ ‫مردم مواجه است و باید خود را برای رفع چالش های اقشار اسیب پذیر‬ ‫جامعه اماده کند؛ اما حقیقت این است که یک نگاه و برنامه ریزی درست‬ ‫می تواند تا حدود زیادی جامعه را به سوی رفع مشکالت معیشتی سوق‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫رفع انحصار و رانت های ارزی‪ ،‬بکارگیری مدیران کارکشته اقتصادی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از قابلیت های بخش خصوصی‪ ،‬ارائ��ه برنامه های ضدتورمی‪،‬‬ ‫خ��ودداری از ش��عارزدگی در برنامه ه��ا‪ ،‬انتقال یارانه های معیش��تی‬ ‫از ابت��دای زنجی��ره تامین ب��ه انتهای زنجی��ره مصرف و بس��یاری از‬ ‫راهکارهایی که کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی ارائه می دهند‪ ،‬اگر هر‬ ‫یک بتواند سر سوزنی معیش��ت جامعه و اقتصاد بازار را بهبود بخشد‪،‬‬ ‫به ط��ور قطع حکایت حرکت ه��ای اقتصادی و معیش��تی دولت اینده‬ ‫داس��تان قطره هایی اس��ت که می تواند در نهایت به موج مثبت بزرگ‬ ‫اقتصادی بینجامد‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1833‬‬ ‫پیاپی ‪3151‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫سرپرس��ت دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫از برگزاری نخستین نمایش��گاه بین المللی اوراسیا از ‪ ۱۸‬تا ‪۲۲‬‬ ‫تیر امس��ال در تهران خبر داد‪ .‬محمدرضا کریم زاده از برگزاری‬ ‫نخستین نمایشگاه بین المللی اوراسیا از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۲‬تیر امسال در‬ ‫تهران خبر داد و گفت‪ :‬مقامات ‪ ۵‬کشور عضو این اتحادیه شامل‬ ‫روسیه‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬بالروس‪ ،‬ارمنستان و قرقیزستان به همراه‬ ‫هیات های تجاری در این رویداد حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت ایران با‬ ‫اشاره به اهمیت جنبه های گوناگون این رویداد برای کشورمان‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬با توج��ه به نگاه دولت به لزوم تنوع بخش��ی به بازار‬ ‫صادرات کش��ور و تالش های وزارت متبوع و س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران ب��رای بهره گیری از ظرفیت ایجادش��ده اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراس��یا در زودترین زمان ممکن بین ایران و اتحادیه‬ ‫یادش��ده موافقتنامه ای منعقد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران در راس��تای ارتقای س��طح موافقتنامه به س��طح‬ ‫تجارت ازاد در حال رایزنی اس��ت و از س��وی دیگر‪ ،‬حضور فعال‬ ‫در توس��عه تعامل با کشورهای عضو اتحادیه در دستور کار قرار‬ ‫دارد که نمایشگاه پیش رو از جمله این برنامه ها قلمداد می شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر اروپا و امریکا ادامه داد‪ :‬با توجه به حساس��یت‬ ‫ای��ن موض��وع و به منظ��ور ثمربخش ب��ودن مجموعه تالش ها‬ ‫و برنامه ه��ا انتظ��ار م��ی رود فع��االن اقتصادی کش��ورمان از‬ ‫فرصت ه��ای حاص��ل از برگ��زاری این رویداد حداکث��ر بهره را‬ ‫برده و با مش��ارکت در نشس��ت های ‪ B2B‬پیش بینی شده در‬ ‫راستای شناخت توانمندی ها و انتقال ظرفیت های شرکت های‬ ‫ایرانی به طرف های عضو اتحادیه بکوش��ند‪ .‬کریم زاده با اش��اره‬ ‫به برنامه های جانبی پیش بینی ش��ده در این نمایش��گاه گفت‪:‬‬ ‫براس��اس اخری��ن تبادل نظ��ر با س��تاد برگزاری نمایش��گاه‪،‬‬ ‫نشس��ت های جانب��ی متعددی بی��ن ایران و کش��ورهای عضو‬ ‫به ص��ورت جداگان��ه و هم زمان با این رویداد پیش بینی ش��ده‪،‬‬ ‫نخس��تین نشست روسای اتاق های بازرگانی ایران و کشورهای‬ ‫عضو نیز که از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ ،‬تدارک دیده شده‬ ‫و انتظار می رود این نشست ها منتج به همکاری های وسیع و اغاز‬ ‫فصل جدیدی برای حضور پررنگ فعاالن اقتصادی کش��ورمان‬ ‫در منطقه اوراسیا باش��د‪ .‬وی درباره حضور طرف های خارجی‬ ‫عضو اتحادیه در این نمایشگاه بیان کرد‪ :‬عالوه بر مقامات دولتی‬ ‫کش��ورهای عضو از جمله وزرا و معاونان وزرای برخی کشورها‪،‬‬ ‫رئیس شورای تجاری ایران و روسیه‪ ،‬عضو هیات رئیسه اتحادیه‬ ‫علی پاک باختگان زنجانی‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با توجه ب��ه تنوع اقتصادی‪ ،‬جمعیت و ظرفیت ه��ای اقتصادی هر یک از این‬ ‫کش��ورها به ترتیب روس��یه با ‪ ۲۳۱‬میلیارد دالر واردات در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬از‬ ‫باالترین ظرفیت برخوردار است و در رده های بعدی می توان به قزاقستان با‬ ‫‪ ۳۸‬میلیارد دالر‪ ،‬بالروس با ‪ ۲۹‬میلیارد دالر و ارمنستان و قرقیزستان با ‪۴.۵‬‬ ‫و ‪ ۳.۷‬میلیارد دالر اشاره کرد‬ ‫اقتصادی اوراس��یا‪ ،‬نمایندگان فروشگاه های زنجیره ای‪ ،‬هیات‬ ‫تجاری از ارمنس��تان‪ ،‬روسای نمایشگاه چرم و کفش و اتحادیه‬ ‫غالت روس��یه و ش��رکت های تولیدی از کش��ورهای بالروس‬ ‫در زمین��ه خودروهای س��نگین و ش��رکت ها و هی��ات تجاری‬ ‫قرقیزستان نیز در این رویداد حضور می یابند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر اروپا و امریکا با اش��اره ب��ه وضعیت تجارت‬ ‫کش��ورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراس��یا با دنیا و همچنین‬ ‫ای��ران‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به تنوع اقتصادی‪ ،‬جمعیت و ظرفیت های‬ ‫اقتصادی هر یک از این کشورها به ترتیب روسیه با ‪ ۲۳۱‬میلیارد‬ ‫دالر واردات در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬از باالترین ظرفیت برخوردار است‬ ‫و در رده ه��ای بعدی می توان به قزاقس��تان با ‪ ۳۸‬میلیارد دالر‪،‬‬ ‫بالروس با ‪ ۲۹‬میلیارد دالر و ارمنس��تان و قرقیزس��تان با ‪ ۴.۵‬و‬ ‫‪ ۳.۷‬میلیارد دالر اشاره کرد‪.‬‬ ‫کریم زاده افزود‪ :‬در مجموع حجم فعلی واردات این کش��ورها‬ ‫افزون بر ‪ ۳۰۶‬میلیارد دالر اس��ت و حجم صادرات کشورمان به‬ ‫این کش��ورها حدود یک میلیارد دالر براورد می شود که نشان‬ ‫می دهد زمینه مناسبی برای توسعه بازار با توجه به ظرفیت های‬ ‫تجاری‪ ،‬تولیدی‪ ،‬فنی مهندسی‪ ،‬کشاورزی و اقلیمی مناسب در‬ ‫ایران برای فعاالن اقتصادی کشورمان فراهم است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به ابالغ وحدت رویه تجاری در‬ ‫بین کش��ورهای عضو اتحادیه‪ ،‬به فعاالن اقتصادی کش��ورمان‬ ‫توصیه می شود به منظور پیشگیری از مواجهه با مشکالت ضمن‬ ‫اگاه��ی از این قوانین و رویه ها‪ ،‬کااله��ا و خدمات خود را با این‬ ‫قوانین تطبیق دهند تا حداکثر بهره مندی از تعامل با کشورهای‬ ‫عضو اتحادیه را داشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا سرپرس��ت دفتر اروپا و امری��کا همچنین از‬ ‫تالش ها و همکاری دس��تیار وزیر و مدیرکل اوراس��یای وزارت‬ ‫امور خارجه و سفرای ایران در کشورهای عضو اتحادیه به خاطر‬ ‫همکاری گسترده در اطالع رسانی‪ ،‬انجام مصاحبه ها و رایزنی با‬ ‫مقامات و نهادهای ذی ربط در کشورها و کمک به حضور ایشان‬ ‫در این رویداد و همچنین مجری نمایش��گاه و دس��ت اندرکاران‬ ‫ستاد برگزاری نمایشگاه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫مدیر ارشد استراتژی خانه بالک چین ایران‬ ‫روش ‪ ETF‬صندوق��ی اس��ت که نرخ ی��ک دارایی‬ ‫خاص را در ب��ورس نمایندگی می کن��د‪ .‬نرخ صندوق‬ ‫تابعی از ارزش دارایی اس��ت که نمایندگی می ش��ود‪.‬‬ ‫‪ ETF‬ط�لا تابع��ی از نرخ ط�لا در بازار اس��ت‪ETF .‬‬ ‫رم��زارز جای صرافی ه��ا را می گیرد و رم��زارز را برای‬ ‫عرض��ه در بورس قانونمند می کن��د‪ ،‬زیرا صندوق های‬ ‫قاب��ل معامله محصوالت مالی قانون گذاری ش��ده اند و‬ ‫در بورس ه��ای مش��هور معامله می ش��وند‪ .‬باید توجه‬ ‫داش��ته باشیم که خرید و نگهداری رمزارز از سوی یک‬ ‫شخص بس��یار متفاوت با خرید و نگهداری همان رمز‬ ‫ارز از س��وی شرکت ها‪ ،‬موسسات و سازمان های بزرگ‬ ‫است‪ .‬موسسات مالی نمی توانند مانند یک سرمایه گذار‬ ‫ش��خصی عمل کنند‪ .‬برای فعالیت نیاز به سازکارهای‬ ‫پیچی��ده‪ ،‬پی��روی از قوانین حقوقی و سیس��تم های‬ ‫حس��ابداری و مال��ی و مالیاتی مناس��ب دارند‪ETF .‬‬ ‫راه حل مناسبی برای حل این مشکالت است‪.‬‬ ‫بیت کوین از دل بحران اقتصادی ‪ ۲۰۰۸‬زاده ش��د‪،‬‬ ‫نخس��ت تحلیلگران حرفه ای بازار س��رمایه امیدی به‬ ‫ادامه حیاتش نداش��تند‪ .‬چرا باید امیدوار می بودند؟ نه‬ ‫پشتیبانی داشت‪ ،‬نه بانکی حمایتش می کرد‪ ،‬نه پول بود‬ ‫و نه دارایی‪ ،‬تکلیف مالیاتی روشنی نداشت‪ ،‬دولتی نبود‬ ‫که قدرتش را برای توسعه ان به کار گیرد‪ .‬بسیار بسیار‬ ‫ناپایدار ب��ود و از جایگاه عمومی برخوردار نبود‪ .‬تمامی‬ ‫این ها عالئم تولد ن��وزادی بودند که مرگی زودرس در‬ ‫انتظار وی است‪ .‬اما ققنوس از میان خاکستر برخاست‪،‬‬ ‫بال و پر گرفت‪ ،‬جایگاهی برای خودش دست وپا کرد و با‬ ‫معماری موزونش تحولی را در بازارهای مالی رقم زد که‬ ‫اینک کمترین اثرش ایجاد تنوع در س��بدهای سرمایه‬ ‫گذری س��نتی بازارهای سرمایه اس��ت‪ .‬بیت کوین در‬ ‫جایگاه پیش��تاز رمزارزها خ��ود را به عنوان یک دارایی‬ ‫تثبی��ت ک��رده و اکنون به دنبال ان اس��ت ت��ا خود را‬ ‫به عنوان یک دارایی قانونی معرفی کند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫ه��ر فردی می تواند در حوزه رمزارزها س��رمایه گذاری‬ ‫کند‪ .‬از نظر فنی هیچ مش��کلی وج��ود ندارد و فناوری‬ ‫بالک چی��ن امتحان خ��ود را پس داده اما بس��یاری از‬ ‫موسس��ات‪ ،‬س��ازمان ها و حتی افراد خاص نمی توانند‬ ‫به طور قانونمند اقدام به خرید و نگهداری رمزارز کنند‪.‬‬ ‫همان گون��ه که اقتصاد بالک چین و رمزارزها ش��کوفا‬ ‫ش��ده‪ ،‬قانون گذاری در این حوزه نیز از س��وی دولت ها‬ ‫در حال ش��کوفا شدن اس��ت تا فرصت سرمایه گذاری‬ ‫برای بازیگران س��نتی بازار س��رمایه نیز فراهم ش��ود‪.‬‬ ‫بهتری��ن راه یا اقال یکی از بهتری��ن روش ها می تواند از‬ ‫طریق صندوق های قابل معامله باش��د‪ .‬صندوق ‪ETF‬‬ ‫موردنظر می تواند حاوی یک س��بد دارایی متش��کل‬ ‫از رمز ارز‪ ،‬س��هام ش��رکت ها‪ ،‬فلزات قیمتی و‪ ...‬باش��د‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب ه��ر چه ب��ر دیگر دارایی ه��ای صندوق‬ ‫‪ ETF‬اعم��ال می ش��ود‪ ،‬ناچار بر رمزارزه��ا نیز اعمال‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬س��هامدار صندوق کامل و دقیق از طریق‬ ‫ب��ورس احراز هویت ش��ده و قابل شناس��ایی اس��ت‪،‬‬ ‫معامالت س��هام قابل ردیابی و تمام��ی تراکنش های‬ ‫مالی مرتبط با صندوق قابل پیگیری‪ ،‬قابل شناس��ایی و‬ ‫قابل محاسبه اس��ت‪ .‬اتش سیلیکون ولی سرریز کرده‬ ‫و به سمت وال اس��تریت حرکت می کند‪ .‬وال استریت‬ ‫ک��ه همواره نماین��ده حرص بوده‪ ،‬حاال مجبور اس��ت‬ ‫ب��ا ترس خود مواجه ش��ود‪ .‬ترس از فن��اوری و حرص‬ ‫تجارت باهم مخلوط می ش��وند تا شاید بتوانند اعتماد‬ ‫و اعتب��ار و اعتدال را به بورس های س��رمایه و بازارهای‬ ‫مالی بازگردانند‪ .‬بیت کوین توس��ط افرادی خریداری‬ ‫می ش��ود که به صورت سرمایه غیرمولد نگهداری و بعد‬ ‫از مدت زمانی فروخته می شود در این میان سودی عاید‬ ‫یک شخص خواهد شد‪ .‬ارزش دارایی ان شخص حفظ‬ ‫می ش��ود و از بحران ها و افت ارزش پ��ول ملی در امان‬ ‫می ماند‪ .‬اما برای جامعه چگونه باید س��ود بیافرینیم؟‬ ‫‪ ETF‬می توانن��د رمز ارزها را جذب و تبدیل به دارایی‬ ‫قانونی برای س��رمایه گذاری در ب��ورس کنند‪ ،‬فرصت‬ ‫گردش سرمایه را به موسسات مالی بدهند و ساختاری‬ ‫جدید ب��رای ارتباط فناوری های نوین مالی و بازارهای‬ ‫سنتی به صورت ایمن و قانون مند فراهم کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فعال فقط «اوراسیا» در تهران برگزار می شود‬ ‫صندوق های ‪ETF‬‬ ‫بر بازار رمزارزها چه تاثیری خواهند داشت؟‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1834‬‬ ‫پیاپی ‪3152‬‬ ‫استان ها‬ ‫در بازدید خبرنگاران از چند واحد صنعتی مطرح شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫همکاری شهرداری‬ ‫با اتاق اصناف فردیس‬ ‫فعالیت واحدهای صنعت��ی کمک زیادی به حل‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی و افزای��ش تولید در کش��ور‬ ‫می کند‪ .‬اس��تان هم��دان با یک ه��زار و ‪ ۶۶‬واحد‬ ‫صنعت��ی روند رو به رش��دی در این زمینه داش��ته‬ ‫و ظرفی��ت بی نظیری در حوزه صنعت دارد‪ .‬س��ال‬ ‫گذش��ته هزار و ‪ ۵۰۰‬جواز تاس��یس واحد تولیدی‬ ‫در اس��تان همدان صادر شده که این میزان صدور‬ ‫مجوز در س��ال های متمادی بی س��ابقه بوده است‪.‬‬ ‫همچنین تعداد واحدهای تولیدی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬معدنی‪،‬‬ ‫کش��اورزی و گردشگری احیاشده در استان همدان‬ ‫‪ ۱۲۰‬واحد است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫تعدادی از خبرنگاران استان به‬ ‫مناس��بت هفته صنعت از واحدهای شرکت باختر‪،‬‬ ‫پت��رو کک‪ ،‬اروین پالس��ت و ال��وان ثاب��ت واقع در‬ ‫ش��هرک های صنعتی بوعلی و وی��ان همدان بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫حمید سپهر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سال‪٩٩‬؛ سال رکوردها‬ ‫در چادرملو‬ ‫ناص��ر تق��ی زاده‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫در مجم��ع عمومی عادی س��االنه‬ ‫چادرملو گفت‪ :‬س��ال گذشته سال‬ ‫بس��یار خوبی برای شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی چادرملو بوده اس��ت‪۲۲ .‬‬ ‫درص��د تولید کنس��انتره‪ ۸ ،‬درصد‬ ‫گندل��ه‪ ۱۰.۵ ،‬درصد اهن اس��فنجی و ‪ ۸.۲‬درصد ش��مش‬ ‫فوالدی تولید این شرکت در سال ‪ ۹۹‬بوده است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل چادرملو این شرکت توانست در سال‬ ‫گذش��ته با کس��ب رکورد در تولید اهن اس��فنجی با تولید‬ ‫‪ ۱۶۰۲۸۴۳‬تن به رتبه ششم کشور در تولید اهن اسفنجی‬ ‫دست یابد و به رشد یک درصدی در تولید اهن اسفنجی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬در مقایسه به سال ‪ ۹۸‬برسد‪ .‬در سال گذشته در‬ ‫کنس��انتره خشک رکورد زده ایم و رشد ‪ ۱۹‬درصدی نسبت‬ ‫به س��ال ‪ ۹۸‬داشته ایم‪ .‬در زمینه تولید کنسانتره و گندله ‪۲‬‬ ‫پروژه در دس��ت اقدام داریم که ی��ک واحد ‪ ۴‬میلیون تنی‬ ‫کنس��انتره و یک واح��د ‪ ۵‬میلیون تنی گندله که به مرحله‬ ‫اجرا درامده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬این ش��رکت توانس��ت در سال‬ ‫گذش��ته در تولید ش��مش فوالدی به رکورد دس��ت یابد و‬ ‫به یک میلیون و ‪ ۲۵‬هزار تن ش��مش فوالدی تولید کند و‬ ‫درواقع باید گفت از تمامی برنامه ها جلوتر حرکت کردیم‪.‬‬ ‫تقی زاده ضمن بیان مطالب یادش��ده گفت‪ :‬این ش��رکت‬ ‫در س��ال ‪ ۹۹‬بیش از ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان درامد داشته‬ ‫باش��د که در مقایسه با سال ‪ ۹۸‬از ان بیش از ‪ ۱۷۰‬درصد‬ ‫رشد داش��ته استوی ادامه داد‪ :‬فروش چادرملو در سال ‪۹۹‬‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰‬میلیون تن افزایش یاف��ت و به ‪ ۲۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫رسید و ‪ ۲۱‬درصد از فروش صادرات کشور صادرات شمش‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫بوستان طبیعت‬ ‫میزبان پرنده فروشان می شود‬ ‫رئیس س��ازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های‬ ‫کش��اورزی ش��هرداری ک��رج از س��اماندهی و انتق��ال‬ ‫پرنده فروش��ان قدیمی میدان کرج به بوستان طبیعت خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش‬ ‫احمد خیری اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه استقرار پرنده فروشان در میدان کرج‪ ،‬بیش از دو دهه‬ ‫است که مش��کالت زیست محیطی فراوانی در این محدوده‬ ‫ایجاد کرده‪ ،‬مجموعه مدیریت ش��هری کرج‪ ،‬انتقال انها به‬ ‫بوس��تان طبیعت را در دستور کار خود قرار داد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫س��اماندهی پرنده فروشان و انتقال انان به پارک طبیعت از‬ ‫تکالیف سازمان ساماندهی مش��اغل شهری و فراورده های‬ ‫کشاورزی است که شورای پنجم ان را مصوب کرد‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی‬ ‫ش��هرداری کرج در تش��ریح جزئیات این اقدام گفت‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته با اعتبار ‪ ۳‬میلیارد توم��ان‪ ،‬احداث بازار تخصصی‬ ‫پرنده های زینتی در بوس��تان طبیعت واقع در منطقه خط‬ ‫‪ ۴‬حصار اغاز ش��د‪ .‬خیری با اش��اره به اینکه بازار تخصصی‬ ‫پرنده فروشان تا اخر تیر ماه جاری اماده بهره برداری است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با کم��ک مقام قضایی و مصوبات بن��د ‪ ۲۰‬ماده ‪۵۵‬‬ ‫قانون ش��هرداری ها ب��ه زودی زمینه انتقال پرنده فروش��ان‬ ‫میدان کرج به بوستان طبیعت فراهم می شود‪.‬‬ ‫قطع ‪ ۸۰‬انشعاب غیرمجاز اب‬ ‫درساوجبالغ‬ ‫‪ ۸۰‬انش��عاب غیرمجاز اب مربوط به فضای سبز شهرجدید‬ ‫هش��تگرد و باغ ویالهای س��اوجبالغ شناس��ایی و جمع اوری‬ ‫شدند‪ .‬علی حسینی خواه‪ ،‬مدیریت ابفای شهرستان ساوجبالغ‬ ‫با اعالم این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ضرورت تامین اب اشامیدنی‬ ‫شهروندان شهر جدید هشتگرد در اغاز روزهای گرم تابستان‬ ‫تعداد ‪ ۳۰‬مورد از انشعاب های غیرمجاز فضاهای سبز شهری‬ ‫در ش��هر جدید هشتگرد‪ ،‬شناس��ایی و جمع اوری شد ؛ با این‬ ‫اقدام‪ ،‬ظرفیت ذخیره س��ازی اب در مخازن این ش��هر افزایش‬ ‫یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬کاهش نزوالت اس��مانی و افزایش زودهنگام‬ ‫گرمای هوا از یک سو و افزایش مصرف اب از سوی دیگر‪ ،‬باعث‬ ‫شد تا برای جلوگیری از تنش ابی با تشکیل گروه های قطع و‬ ‫وصل انش��عاب و با حضور نماینده دفتر حقوقی شرکت‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ ۵۰‬انش��عاب غیرمجاز مربوط به باغ و باغ ویال ها در روستاهای‬ ‫ساوجبالغ شناسایی و جمع اوری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی س�ازی دس�تگاه پاک�ت پرک�ن‬ ‫دوار‬ ‫چین و هند رن ‬ ‫گ‬ ‫مورد نیاز دنیا را‬ ‫تامین می کنند‬ ‫مدیرعامل شرکت ماشین سازی باختر در حاشیه‬ ‫این بازدید با اش��اره به اینکه این ش��رکت در سال‬ ‫‪ ۸۰‬راه اندازی ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هدف از احداث‬ ‫واحد‪ ،‬ساخت تجهیزات و ماشین االت کارخانه های‬ ‫س��یمان بود و تاکنون موفق شدیم حدود ‪ ۵۰‬پروژه‬ ‫در زمینه تجهی��زات کارخانه های داخل و خارج از‬ ‫کشور انجام دهیم و تجهیزات دستگاه پاکت پرکن‬ ‫دوار را صد درصد در داخل کش��ور تولید کردیم که‬ ‫تا پیش از این نمونه داخلی نداشت‪.‬‬ ‫عل��ی نوروزی ادام��ه داد‪ :‬در واق��ع مجموعه برای‬ ‫س��اخت ای��ن دس��تگاه خ��اص راه اندازی ش��د و‬ ‫ظرفیت ان ‪ ۲‬هزار پاکت در س��اعت اس��ت‪ ،‬از نظر‬ ‫نرخ تمام ش��ده نیز نرخ نمون��ه داخلی یک دهم نرخ‬ ‫خارج��ی ان اس��ت‪ .‬همچنین س��هم اش��تغالزایی‬ ‫مس��تقیم و غیرمس��تقیم این واحد حدود ‪ ۱۲۰‬نفر‬ ‫اس��ت که با توجه به نص��ب ان در کارخانه ها برای‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰۰‬نفر اشتغالزایی می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به دیگر تولید این مجموعه اش��اره‬ ‫ک��رد و اف��زود‪ :‬در حال��ت کلی در زمینه س��اخت‬ ‫دس��تگاه با رویک��رد واح��د ماشین س��ازی روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬ش��الوده این کار ماهی��ت تحقیقاتی دارد‬ ‫ک��ه در زمینه ه��ای مختلف و با توج��ه به نیازهای‬ ‫بازار دس��تگاه های متفاوتی ساختیم که یک نمونه‬ ‫از انها دس��تگاه بازیافت قوطی های نوشابه است که‬ ‫فناوری اصل ان اروپایی است اما در شرکت نام برده‬ ‫به ش��کل مهندسی معکوس س��اخته شده است‪ .‬به‬ ‫عب��ارت دیگر‪ ،‬این محص��ول از روی نمونه خارجی‬ ‫س��اخته نش��ده و طرح و تکنول��وژی ان متعلق به‬ ‫شرکت خاور است‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی خط تولید خمیر الکترود‬ ‫عض��و هیات مدی��ره ش��رکت پت��رو کک اری��ن‬ ‫وی��ان غرب نیز در حاش��یه این بازدی��د‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫این مجموعه به واس��طه بانیان دلس��وز برای قطع‬ ‫ب��ا فروش��گاه های زنجی��ره ای داری��م‪ ،‬عالوه بر این‬ ‫محص��والت را به ونزوئال‪ ،‬افغانس��تان و عراق صادر‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹پوشش بازار فروش ‪ ۱۴‬مجموعه صنعتی‬ ‫وی در معرفی این ش��رکت بیان کرد‪ :‬الوان ثابت‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۴‬مجموعه صنعتی کش��ور را از نظر‬ ‫بازار فروش پوش��ش می دهد و محصوالت تولیدی‬ ‫م��ورد مص��رف صنایع نس��اجی‪ ،‬صنای��ع خوراکی‪،‬‬ ‫صنایع دارویی‪ ،‬صنایع چ��رم‪ ،‬صنایع کاغد‪ ،‬صنایع‬ ‫کود و س��م‪ ،‬صنایع ش��وینده‪ ،‬صنایع پاالیشگاهی‪،‬‬ ‫نف��ت و بنزین و تولی��د روغن های صنعتی را تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫سلماس��ی با اش��اره به اینک��ه ال��وان ثابت جزو‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫مجموع��ه کاره��ای تحقیقاتی انجام می ش��ود و در‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۱۴‬م��ورد ثب��ت کار دانش بنیان و‬ ‫اختراع جدید را انج��ام دادیم‪ ،‬همچنین موادی که‬ ‫تاکنون وارداتی بودند را با کمک تیم های تحقیقاتی‬ ‫بومی سازی کردیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از س��ال ‪ ۹۶‬تاکن��ون از‬ ‫‪ ۴۰‬نف��ر نیرو به ‪ ۲۰۰‬نفر رس��یده ایم‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۱۲‬طرح توس��عه ای جدید در حال‬ ‫اجراس��ت و ‪ ۱۲‬کارخان��ه جدید نی��ز زیر مجموعه‬ ‫الوان ثاب��ت اغ��از ب��ه کار خواهند ک��رد و به زودی‬ ‫راه اندازی می شوند‪ ،‬همچنین ‪ ۵‬طرح توسعه داخلی‬ ‫در دست اجرا داریم‪.‬‬ ‫سلماس��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬ال��وان ثاب��ت به عنوان‬ ‫تنها کارخانه ش��یمیایی که عنوان ش��رکت س��بز‬ ‫محیط زیست را کسب کرده است‪ ،‬هیچ گونه پساب‬ ‫خروجی ندارد و پساب خروجی بعد از فیلتر دوباره‬ ‫احیا می شود و در سنتز رنگ استفاده می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫رئی��س ات��اق اصن��اف شهرس��تان فردیس در دی��دار با‬ ‫سرپرست شهرداری فردیس گفت‪ :‬واحدهای صنفی فردیس‬ ‫در ایام کرونا اس��یب زیادی دیده اند که باید با بررسی ویژه‬ ‫نسبت به پرداخت عوارض این صنوف تدابیری اندیشید و از‬ ‫تخفیفات حداکثری استفاده کرد‪ .‬شمسی سخایی با تاکید‬ ‫بر ساماندهی دست فروشان افزود‪ :‬امیدوارم با جا نمایی این‬ ‫عزیزان به محل مناس��ب بتوان از ضرر و زیان بیش��تر برای‬ ‫کسبه جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫عل��ی امیری‪ ،‬سرپرس��ت محترم ش��هرداری فردیس نیز‬ ‫درب��اره رفع موانع موج��ود برای اصناف ش��هر اظهار کرد‪:‬‬ ‫شهرداری اماده هرگونه همکاری بابت بهبود اوضاع صنوف‬ ‫این شهرس��تان بوده و در اینده ای نزدیک شاهد بهتر شدن‬ ‫اوض��اع خواهی��م بود‪ .‬همچنی��ن در ص��دد جانمایی محل‬ ‫مناسبی برای برپایی شهر ماشین هستیم که بتوانیم معضل‬ ‫ترافیکی شهر را رفع کنیم‪.‬‬ ‫ضرورت بومی سازی صنعتی در همدان‬ ‫س��ال گذش��ته ه��زار و ‪ ۵۰۰‬جواز تاس��یس واحد تولیدی در اس��تان‬ ‫هم��دان صادر ش��ده که این میزان ص��دور مجوز در س��ال های متمادی‬ ‫بی سابقه بوده است‪ .‬همچنین تعداد واحدهای تولیدی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬معدنی‪،‬‬ ‫کشاورزی و گردشگری احیاشده در استان همدان ‪ ۱۲۰‬واحد است‬ ‫وابس��تگی صنعت��ی کش��ور و ایجاد اش��تغال برای‬ ‫نخستین بار در ایران با ریسک باال راه اندازی شد‪.‬‬ ‫جمش��ید روهنده ادامه داد‪ :‬ش��رکت با هدف به‬ ‫ دس��ت اوردن فناوری و دان��ش فنی خمیر الکترود‬ ‫برای مص��ارف صنعت بزرگ متالوژی کش��ور برای‬ ‫ذوب کوره ه��ای الکتریکی فروس��یلیس‪ ،‬س��یلیکو‬ ‫منگن��ز‪ ،‬فل��زات و غیرفل��زات اق��دام ب��ه حرکت و‬ ‫ل‬ ‫سرمایه گذاری و تامین هزینه های هنگفت یک سا ‬ ‫و اندی است که شروع به فعالیت کرده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این شرکت توانسته این فناوری‬ ‫و خ��ط تولی��د محصول را بومی س��ازی کند و خط‬ ‫تولی��د منحصر به فردی را س��اخته و در ش��هرک‬ ‫صنعت��ی وی��ان هم��دان اح��داث کرده اس��ت اما‬ ‫پی��ش از ان خمی��ر الکترود کربن��ی از خارج وارد‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫روهنده بیان کرد‪ :‬این شرکت توانسته در فاز اول‬ ‫‪ ۳۰‬درصد معادل‪ ۶۰۰۰‬تن در س��ال تولید داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬در برنامه میان دوره ‪ ۵۰‬درصد مصرف داخلی‬ ‫مدنظ��ر بوده و در طرح توس��عه نهایی ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫ای��ن محصول را عرضه خواهیم کرد و کش��ور را از‬ ‫این محص��ول و خروج ارز بی نی��از خواهد کرد و با‬ ‫اضافه شدن ظرفیت کش��ور در حدود ‪ ۳۵‬هزار تن‬ ‫در طرح های اینده انجام می شود‪.‬‬ ‫روهنده با اشاره به اینکه برنامه ورود به بازارهای‬ ‫منطقه و ص��ادرات را در دس��تور کار داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۵۰‬نفر به طور مستقیم برای مجموعه‬ ‫کار می کنن��د‪ ،‬همچنی��ن می��زان س��رمایه گذاری‬ ‫تاکنون ‪ ۵۰‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه خ��ط کربن گرافی��ت در دنیا‬ ‫به صورت مافیا اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬م��واد اولیه این‬ ‫صنع��ت کک نفت��ی و قطران زغال س��نگ اس��ت‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬صنع��ت متالوژی در ایران گس��ترده‬ ‫است و درحال حاضر اس��تان همدان خمیر الکترود‬ ‫را به تمام کش��ور صادر می کن��د‪ .‬عضو هیات مدیره‬ ‫مجموعه اروین پالس��ت نیز در حاشیه این بازدید با‬ ‫اش��اره به اینکه شرکت از مجموعه های شرکت های‬ ‫گروه صنعتی گلرنگ است‪ ،‬گفت‪ :‬اروین پالست در‬ ‫سال ‪ ۹۲‬و با هدف تولید محصوالت پلیمری شروع‬ ‫به کار کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رعای�ت اس�تانداردهای عملیات�ی در‬ ‫اروین پالست‬ ‫س��یدمهدی فاضلیان با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫این شرکت یکی از شرکت های پیشرو کشور است و‬ ‫در برخی از محصوالت رهبر بازار به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هدف گذاری شرکت گلرنگ این است که در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۱‬به ‪ ۵۰۰‬ش��رکت برتر جهان برس��د و‬ ‫الزمه این امر این اس��ت که همه ش��رکت های این‬ ‫هلدین��گ اس��تانداردهای عملیات��ی و اس��تفاده از‬ ‫نیروه��ای متخص��ص را رعایت کنن��د و به صورت‬ ‫همزمان بهره وری و کارایی را پیاده کنند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این شرکت به صورت ماهانه ‪۳۱۰‬‬ ‫ت��ن محصوالت گ��روه فریزر‪ ،‬س��فره یکبار مصرف‪،‬‬ ‫نایلون زباله و دس��تکش تولی��د می کند و با ‪ ۳‬یا ‪۴‬‬ ‫ش��رکت نیز به صورت کارم��زدی فعالیت می کند و‬ ‫امیدواریم در ‪ ۵‬سال اینده بتوانیم همه میزان تولید‬ ‫را به مجموعه منتقل کنیم‪.‬‬ ‫فاضلیان با اشاره به اینکه اشتغالزایی مجموعه به‬ ‫صورت مس��تقیم ‪ ۹۸‬نفر و غیرمس��تقیم بین ‪۱۴۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۵۰‬نفر اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ح��وزه فعالیت این‬ ‫شرکت کل کش��ور است و در این باره قراردادهایی‬ ‫‹ ‹تالش برای بومی سازی مواد اولیه‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬درصد باالیی از مواد اولیه شرکت از‬ ‫خارج از کشور تامین می شود و یکی از برنامه هایی‬ ‫ک��ه داریم این اس��ت که مواد اولیه را بومی س��ازی‬ ‫کنیم که یا از س��وی خود شرکت یا مجموعه هایی‬ ‫که با ما همکاری کنند انجام شود‪ .‬پورجهانی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پیش بینی اش��تغالزایی در ‪ ۱۲‬کارخانه ای که‬ ‫قرار اس��ت ایجاد ش��ود‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۰۰‬نفر اس��ت‬ ‫و ترجی��ح می دهیم اف��راد بومی در ای��ن مجموعه‬ ‫مش��غول به فعالیت شوند‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬تولید‬ ‫سال ‪ ۹۶‬شرکت‪ ۲۵۰ ،‬تن بود که در سال ‪ ۹۷‬تولید‬ ‫را به ‪ ۷۰۰‬تن رس��اندیم‪ ،‬در سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۲۰۰‬تن‪،‬‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬به ‪ ۲‬هزار تن و در سال جدید هدف مان‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬تن است‪.‬‬ ‫پورجهان��ی با اش��اره به اینکه چی��ن و هند رنگ ‬ ‫مورد نیاز دنیا را تامین می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫ توانس��ته تولی��د و صادرات رنگ به چین را ش��روع‬ ‫کند و امسال این روند افزایش پیدا می کند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬صادرات به کشورهای عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬افغانستان‬ ‫و ترکمنستان را نیز داریم‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد خبر داد‬ ‫افتتاح سازمان داوری و میانجی گری صنعت و معدن در یزد‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد از افتتاح سازمان داوری و میانجی گری‬ ‫صنعت و معدن با هدف تس��ریع و تس��هیل در حل اختالفات و دعاوی مربوط به این‬ ‫بخ��ش در مح��ل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ی��زد خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان یزد‪ ،‬س��ید علی اکبر کالنتر ب��ا اعالم این خبر‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬رویکرد جدید قوه قضاییه در حمایت از تولید‪ ،‬رانت و فساد قابل قدردانی است‪.‬‬ ‫کالنتر ضمن قدردانی از رئیس کل دادگس��تری‪ ،‬دادس��تان عمومی و انقالب و دیگر‬ ‫مس��ئوالن ارشد قضایی اس��تان یزد برای امضای تفاهمنامه مشترک بین دادگستری‬ ‫و خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان در روز مل��ی صنعت و معدن گفت‪ :‬موافقت و‬ ‫مش��ارکت در تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید‪،‬‬ ‫افتتاح مرکز داوری و میانجی گری صنعت و معدن در اس��تان‪ ،‬تاس��یس شعبه شورای‬ ‫حل اختالف ویژه صنعت و معدن و ایجاد دادگاه و دادسرای ویژه رسیدگی به دعاوی‬ ‫اقتصادی از جمله اقدامات شایسته قدردانی است‪ .‬عضو سازمان داوری و میانجی گری‬ ‫صنع��ت و مع��دن یزد با تاکید بر اهمیت ترویج نهاد داوری و اس��تفاده از این ظرفیت‬ ‫در دعاوی صنعتی و معدنی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هدف از تش��کیل این س��ازمان این است که‬ ‫دعاوی اختالفی حوزه های مختلف اقتصادی به ویژه بخش صنعت و معدن‪ ،‬ابتدا به این‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خبر داد‬ ‫اولویت واگذاری زمین به دانش بنیان ها در مشهد‬ ‫مجتبی نوریان‪ :‬ش��هرک های صنعتی در هر منطقه ای‬ ‫که زمین مناسب داشته باشند به شرکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫واگ��ذار می کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫از مش��هد‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در‬ ‫نشس��ت کارگروه ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید سبزوار‬ ‫و بازدی��د از واحده��ای صنعتی این شهرس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫صورت وجود زمی��ن‪ ،‬این واگذاری ها به ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫قال��ب اختص��اص ‪ ۱۰‬درصد تخفیف در ابت��دا و ‪ ۳۰‬درصد تخفیف در‬ ‫انتهای اقساط ‪۴۸‬ماهه ان خواهد بود‪ .‬علی رسولیان در این بازدید که‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز حضور داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با نظر وزیر‪۲۰ ،‬‬ ‫پروژه زیرس��اختی برای صنایع مستقر در شهرک های صنعتی سبزوار‬ ‫و شهرس��تان های اطراف ان در قال��ب تفاهمنامه تعریف و برنامه های‬ ‫ان مش��خص ش��ده اما اجرای این برنامه ها زمان بر اس��ت که به زودی‬ ‫عملیات اجرایی اغاز و طی امس��ال‪ ،‬اجرا می شود‪ .‬رئیس هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی نیز‬ ‫اعالم کرد‪ :‬با توجه به تعدد شهرک های صنعتی در سبزوار‪،‬‬ ‫فراهم کردن زمینه انتقال برق به انها با مش��کالتی مواجه و‬ ‫نیازمند ایجاد پست فوق توزیع برق در این شهرستان است‪.‬‬ ‫بنابراین موانع واحدهای تولیدی در بخش زیرساخت های‬ ‫مرب��وط رفع می ش��ود‪ .‬علی بهرامی زاد ه ادام��ه داد‪ :‬در نظر‬ ‫اس��ت در اس��تان با همکاری اپراتورهای مخابراتی پوشش‬ ‫تلف��ن همراه و اینترنت پر س��رعت به صورت کامل اجرا ش��ود‪ .‬وی از‬ ‫در دس��تور کار بودن تحویل زمین برای ایج��اد واحدهای کارگاهی با‬ ‫اولویت کارگاه های دانش بنیان در ش��هرک های استان و منطقه خبر‬ ‫داد که تا پایان تیر جاری با فراخوان عمومی‪ ،‬عملیاتی می شود‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬با وجود صنایع متعدد وابس��ته به خودرو در سبزوار‪ ،‬بستر تکمیل‬ ‫خوشه صنعتی و ش��هرک صنفی درودگری پیش��رفت هایی دارد که‬ ‫برای پش��تیبانی از واحدهای صنعتی حمایت های الزم انجام می شود‬ ‫و همکاری و همیاری نهادهای اجرایی شهرستان و استان را می طلبد‪.‬‬ ‫مرکز ارجاع داده شود تا میانجی گری و درنهایت حکم داوری صادر شود‪ .‬امیدواریم این‬ ‫مرکز با داوری هایی که انجام می دهد‪ ،‬عالوه بر کاهش هزینه و زمان دادرس��ی به نفع‬ ‫فع��االن اقتصاد این بخ��ش‪ ،‬بتواند قدم های مثبتی در جهت کاهش تراکم پرونده های‬ ‫دادگستری نیز بردارد‪ .‬رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد با اشاره به اینکه‬ ‫در بسیاری از موارد فعاالن اقتصا د به خاطر حفظ حرمت و ابرو مشکل حقوقی و قضایی‬ ‫خود را تا اخرین لحظه مخفی نگاه داش��ته و از مراجعه به دادگاه خودداری می کنند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬رسیدگی به اختالفات این فعاالن در سازمان داوری و میانجی گری صنعت‬ ‫و معدن به صورت کامال محرمانه بوده و اسرار خصوصی و اسناد تجاری در واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬حفظ و رسیدگی ها مانند محاکم حقوقی به صورت علنی نخواهد بود‪ .‬کالنتر‬ ‫اف��زود‪ :‬مرکز و هس��ته اصلی س��ازمان داوری و میانجی گری صنع��ت و معدن از ‪ ۳‬نفر‬ ‫شخص حقیقی شامل نماینده بخش صنعت و معدن‪ ،‬قاضی بازنشسته اگاه به مسائل‬ ‫حقوقی و قانونی و حقوقدان حاذق تشکیل شده است‪.‬‬ ‫تمدید مهلت ثبت نام در سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان‬ ‫معاون مس��کن و ساختمان اداره کل راه و‬ ‫شهرس��ازی استان اصفهان اعالم کرد‪ :‬مهلت‬ ‫ثبت ن��ام از داوطلب��ان عضوی��ت در نهمین‬ ‫دوره هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫س��اختمان اس��تان اصفهان برای دومین بار‬ ‫تمدید شد‪ ،‬عالقه مندان حائز شرایط نامزدی‬ ‫تا ‪ ۱۳‬تی��ر ‪ ۱۴۰۰‬می توانند اقدام به ثبت نام‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬امی��ر زاغیان اعالم کرد‪ :‬به منظور اس��تفاده‬ ‫حداکث��ری از ظرفیت داوطلبان حائز ش��رایط نامزدی‬ ‫نهمی��ن دوره انتخاب��ات هیات مدیره نظام مهندس��ی‬ ‫س��اختمان اس��تان اصفهان‪ ،‬مهلت ثبت نام تا ‪ ۱۳‬تیر‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تمدید شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به استناد بخشنامه ابالغی معاونت مسکن‬ ‫و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر استفاده‬ ‫از مهل��ت تمدید زمان ثبت نام از داوطلبان عضویت در‬ ‫هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫اس��تان ها و به منظور مشارکت حداکثری در‬ ‫برگزاری انتخابات‪ ،‬هیات اجرایی انتخابات با‬ ‫هماهنگی نهاد نظارتی اس��تان (اداره کل راه‬ ‫و شهرس��ازی اس��تان اصفهان) برای تمدید‬ ‫انتخابات برای دومین بار اقدام کرد‪.‬‬ ‫مع��اون مس��کن و س��اختمان اداره کل‬ ‫راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان بیان ک��رد‪ :‬تمامی‬ ‫عالقه مندان حائز شرایط نامزدی نهمین دوره انتخابات‬ ‫هیات مدی��ره س��ازمان نظ��ام مهندس��ی س��اختمان‬ ‫اس��تان اصفه��ان‪ ،‬تا پای��ان وقت اداری روز یکش��نبه‬ ‫‪ ۱۴۰۰ /۰۴/۱۳‬فرص��ت دارند برای ثبت نام و تکمیل‬ ‫مدارک خود مبادرت ورزند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در فراین��د رس��یدگی‪ ،‬ب��ه‬ ‫پرونده های دارای نقص مدرک پس از تاریخ یاد ش��ده‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1833‬‬ ‫پیاپی ‪3151‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫سیاست گذاران حوزه اقتصاد و صنعت هماهنگ باشند‬ ‫تصمیم گیری جزیره ای بالی جان صنایع و معادن‬ ‫نادر سلیمانی‪ /‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ای�ن روزها و ب�ا پایان یافت�ن مهلت فعالیت دول�ت دوازدهم‪،‬‬ ‫موضوعات�ی مانند انتخ�اب کابینه مطرح اس�ت‪ .‬انتخاب وزرای‬ ‫اقتصادی همچ�ون وزیر اقتصاد و امور دارای�ی و همچنین وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ ،‬چراکه‬ ‫شرایط تولید و تجارت سال های اینده را مشخص می کند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این در حوزه های یادش�ده با چالش های جدی و کالنی روبه رو‬ ‫هس�تیم که عملکرد فعاالن اقتصادی و صنایع را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫در چنی�ن ش�رایطی‪ ،‬از یک س�و انتظ�ار می رود اف�راد خبره‬ ‫و اش�نا ب�ا امور در مس�ند فعالیت قرار گیرند و از س�وی دیگر‪،‬‬ ‫هماهنگی میان نهادهای یادش�ده تقویت و چالش های ناش�ی از‬ ‫ناهماهنگی های موجود برطرف شود‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫انتخاب راهکاری اصولی و زودبازده‬ ‫مصطفی طاه��ری‪ ،‬نماینده مردم زنج��ان و طارم در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس در گفت وگو با‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫بخ��ش صنعت و اقتصاد کش��ور در موقعی��ت کنونی با‬ ‫چالش ه��ا و کمبودهای جدی روبه‪‎‬رو اس��ت؛ در چنین‬ ‫شرایطی‪ ،‬تعیین اولویت برای رفع این کمبودها ضروری‬ ‫به نظر می رس��د؛ یعنی باید با به کار گرفتن راهکارهای‬ ‫زودبازده در مسیر رفع چالش های کنونی گام برداشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تی��م اقتصادی دولت باید تحت فرماندهی‬ ‫واحد و تقس��یم وظایف ب��ر اولویت ها متمرکز ش��وند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬تثبیت نرخ ارز در بازار داخلی از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار است‪ .‬کس��ری بودجه باید در اولویت‬ ‫سیاست گذاران باشد‪ .‬موارد یادشده از زندگی‬ ‫روزمره م��ردم تاثیرگذار هس��تند تا عملکرد‬ ‫بخش معدن و صنع��ت؛ بنابراین تالش برای‬ ‫رفع چالش های س��اختاری یادشده از یک سو‬ ‫به رفع کاستی های موجود کمک می کند و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬زمینه تقویت تولید در حوزه های‬ ‫گوناگون را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫طاهری با اش��اره به ضعف های س��اختاری موجود در‬ ‫حوزه تجارت گفت‪ :‬در موقعیت کنونی صادرات‪ ،‬واردات‬ ‫و نظ��ارت بر تج��ارت با ضعف روبه رو اس��ت و می توان‬ ‫ب��ا راهکارهایی زمینه تقویت ای��ن بخش را فراهم کرد‪.‬‬ ‫امکان توس��عه رواب��ط تجاری ب��ا کش��ورهای منطقه‬ ‫وجود دارد که زمینه س��از افزایش قابل توجه‬ ‫درامدهای ارزی کشور است‪ .‬این ظرفیت در‬ ‫طول سال های اخیر و با همه گیری کووید ‪۱۹‬‬ ‫و رویکرد دولت کنونی‪ ،‬مغفول مانده اس��ت‪.‬‬ ‫چنانچه مس��ائل یادشده موردتوجه مسئوالن‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬امکان بازگش��ت ثبات به ش��رایط‬ ‫اقتصادی در کوتاه مدت وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در پاسخ به سوالی مبنی بر چالش های کنونی‬ ‫حاک��م بر زنجی��ره ف��والد و راهکارهای رف��ع این گونه‬ ‫معضالت در کوتاه ترین زمان ممکن‪ ،‬گفت‪ :‬بس��یاری از‬ ‫این چالش ها در کوتاه مدت قابلیت برطرف شدن دارند‪.‬‬ ‫بخش صنعت و معدن در مجموع س��هم قابل توجهی از‬ ‫تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد؛ بنابراین انتظار‬ ‫می رود این حوزه در اولویت سیاس��ت گذاران قرارگیرد‪.‬‬ ‫تی��م اقتصادی دولت اینده باید ب��رای رفع چالش های‬ ‫حاکم بر این بخش و توس��عه ان‪ ،‬برنامه داش��ته باشند‬ ‫ت��ا در ادامه بت��وان زمین��ه ارتقای ش��رایط موجود را‬ ‫فراه��م کرد‪ .‬در ح��ال حاضر و با توجه ب��ه تغییرات و‬ ‫نوس��انات حاکم بر شرایط تولید و اقتصاد‪ ،‬روند فعالیت‬ ‫تولیدکننده با چالش های جدی روبه رو است‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی می توان با اتخاذ راهکارهای اقتصادی اثرگذار‪،‬‬ ‫زمینه بهبود عملکرد واحدهای معدنی و صنایع وابسته‬ ‫به ان و در مجموع کل صنایع را فراهم کرد‪.‬‬ ‫ضرورت تشکیل یک کابینه منسجم‬ ‫تعداد نمی توان گام مثبتی برای بهبود شرایط برداشت‪.‬‬ ‫اگر اس��تراتژی ما در حوزه تجارت بر توس��عه روابط‬ ‫بین المللی اس��ت باید از ابزارهای الزم برای تحقق این‬ ‫هدف بهره گرفت‪ .‬از جمله این ابزارها می توان به حضور‬ ‫در نمایشگاه های خارجی‪ ،‬بهره گیری از فضای مجازی و‬ ‫اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف اشاره کرد‪ .‬در‬ ‫همین حال‪ ،‬چنانچه توس��عه صادرات اهمیت دارد باید‬ ‫در جهت کاهش بهای تمام شده تولید و ارتقای کیفیت‬ ‫محصوالت تالش کرد‪ .‬بدون تردید این دس��ت تالش ها‬ ‫هزینه بر هستند و باید هزینه اجرای انها تامین شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫در حال حاضر‬ ‫از یک سو‬ ‫انتظار می رود‬ ‫افراد خبره و‬ ‫اشنا با امور در‬ ‫مسند فعالیت‬ ‫قرار گیرند و‬ ‫از سوی دیگر‪،‬‬ ‫باید هماهنگی‬ ‫میان نهادهای‬ ‫یادشده تقویت‬ ‫و چالش های‬ ‫ناشی از‬ ‫ناهماهنگی های‬ ‫موجود‬ ‫برطرف شود‬ ‫فع��االن بخش صنع��ت و معدن در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته با چالش های ج��دی در مس��یر فعالیت خود‬ ‫روب��ه رو بوده اند‪ .‬بخش قابل توجهی از این مش��کالت از‬ ‫سیاست گذاری های اشتباه و نبود روندی ثابت در مسیر‬ ‫تصمیم گیری نشات می گیرد؛ بنابراین از سیاست گذاران‬ ‫جدید انتظار می رود با شناخت شرایط تولیدکنندگان و‬ ‫درخواس��ت های انها‪ ،‬زمینه بهبود تولید و ارتقای سطح‬ ‫اقتصادی کشور را فراهم کنند‪ .‬بدون تردید این اقدامات‬ ‫درنهایت زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم می کند‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه بررسی فرایند صدور مجوزها و پاسخ استعالمات حوزه معادن‬ ‫در نشس��ت تسهیل صدور مجوزها و پاسخ استعالمات حوزه‬ ‫مع��ادن از س��وی نهاده��ای اجرایی‪ ،‬مصوب ش��د کارگروهی‬ ‫به منظ��ور پیگیری امور مرب��وط به معادن با حض��ور مدیران‬ ‫کل‪ ،‬معاونان و کارشناس��ان خبره نهاد های اجرایی با محوریت‬ ‫کمیس��یون معادن اتاق بازرگانی در راستای ارائه پیشنهادات‬ ‫اجرایی حل مسائل این حوزه تشکیل شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی اصفه��ان‪ ،‬در این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬مهدی طغیانی با تاکید بر لزوم پرداختن به موضوع‬ ‫مانع زدای��ی از تولی��د به صورت تخصص��ی و بین نهادی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مقررات زدایی موضوعی اس��ت که نیاز به پیگیـری مس��تمـر‬ ‫دارد‪ .‬موان��ع و مش��کالت حوزه معادن اگر مرب��وط به قانون و‬ ‫ای��رادات ایین نامه ها و دس��تورالعمل ها باش��د از طریق هیات‬ ‫مقررات زدایی قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬تش��کیل ش��رکت های‬ ‫قدرتمن��د معدن��ی را در اهلیت س��نجی متقاضی��ان پروان��ه‬ ‫بهر ه برداری راهگش��ا دانس��ت و بر نظارت کل فرایند به جای‬ ‫صرفا کنترل مجوزدهی تاکید کرد‪ .‬سیاست گذاری حاکمیتی‬ ‫معادن از س��وی نهاد های گوناگونی انجام می شود و مسائل و‬ ‫تعارضات میان این نهاد ها باید در ش��ورای برنامه ریزی استان‬ ‫مطرح و بررسی شود‪.‬‬ ‫سیدحس��ن قاضی عس��گر‪ ،‬معاون هماهنگ��ی اموراقتصادی‬ ‫اس��تاندار اصفهان نیز شناس��ایی روند کاری ح��وزه معادن و‬ ‫ارائه پیش��نهادهایی در راستای اصالح ان و کمک به طراحی‬ ‫یک روند بهینه را‪ ،‬راه حل رفع مش��کالت فعاالن حوزه معادن‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬ای��ن اقدام درحوزه ص��دور مجوز محصوالت‬ ‫کشاورزی انجام شده و بسیار موثر بوده است‪.‬‬ ‫محمدعل��ی کاظمی‪ ،‬مدیرکل منابع طبیع��ی و ابخیزداری‬ ‫اس��تان اصفهان نیز با بی��ان اینکه فقط ‪ ۲۵‬درصد مس��احت‬ ‫مناطق منابع طبیعی اس��تان دارای ممنوعیت برداش��ت ماده‬ ‫معدنی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یک طرفه نوش��ته شدن بـرخی از قوانین‬ ‫ح��وزه معـ��دن از موانع تس��هیل روند صدور مجـوزهاس��ت‪،‬‬ ‫درصورتی ک��ه قانـ��ون و مق��ررات در تعامـ��ل ب��ا وزارت‬ ‫جهـادکش��اورزی و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و دیگر‬ ‫نهادهای مرتبط نوش��ته ش��ود‪ ،‬بسیاری از مش��کالت فعاالن‬ ‫حوزه معادن رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫کاظمی پیشنهاد داد انجام عملیات اصالح و احیاء معادن از‬ ‫سوی معدندار تحت نظارت منابع طبیعی انجام شود‪.‬‬ ‫وی استفاده از روش های نوین معدنداری در کاهش تخریب‬ ‫معادن را موثر دانست‪.‬‬ ‫محمد زینلی پور‪ ،‬معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان نیز استفاده از نرم افزار ‪GIS‬‬ ‫و سامانه کاداستر معادن را در سیستمی شدن امور مربوط به‬ ‫فعاالن حوزه معدن قابل توجه دانست و گفت‪ :‬سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان اصفهان دومین س��ازمان در اجرای‬ ‫نرم افزار ‪ GIS‬در کش��ور بوده و بس��یاری از امور با استفاده از‬ ‫نرم افزار تسهیل شده است‪.‬‬ ‫محمد س��رجوقیان‪ ،‬سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‬ ‫معدنی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‪ ،‬کاهش‬ ‫محدوده های موردتقاضا از س��وی اداره منابع طبیعی‪ ،‬استعالم‬ ‫غیرقانونی مجدد در زمان گواهی کشف‪ ،‬تشخیص بود یا نبود‬ ‫ماده معدنی از س��وی س��ازمان غیرمتولی‪ ،‬تناقضات محاسبه‬ ‫مس��احت مجوزده��ی س��ازمان های گوناگ��ون و‪ ...‬را از جمله‬ ‫مش��کالت اصلی مکتشفان و بهره برداران معادن برای دریافت‬ ‫پروانه و استعالمات اعالم کرد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬حس��ام الدین فرهادی نس��ب‪ ،‬مشاور‬ ‫کمیس��یون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه س��هم‬ ‫بخ��ش مع��دن از تولید ناخالص داخلی کش��ور در ‪ ۶۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته بیش از یک درصد نشده‪ ،‬بر اهمیت توجه به زنجیره‬ ‫ارزش اف��زوده مواد معدنی در محاس��به تولید ناخالص داخلی‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫فرهادی نسب عدم بازگش��ت حقوق دولتی معادن‪ ،‬باالبودن‬ ‫هزینه حمل ونقل دریایی در کشور‪ ،‬پایان یافتن ذخیره سنگ‬ ‫اهن کش��ور ظرف ‪ ۱۰‬س��ال اینده و ضع��ف عملکرد درحوزه‬ ‫اکتشاف را از چالش های فعاالن معدنی کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن قیمت گذاری ه��ای دس��توری در زنجی��ره‬ ‫ارزش س��نگ اه��ن و فوالد‪ ،‬افزایش چش��مگیر بهره مالکانه و‬ ‫حق��وق دولتی معادن در س��ال ‪ ۹۹‬و عدم ثب��ات در قوانین و‬ ‫بخش��نامه ها را از چالش های توس��عه معدن و صنایع معدنی‬ ‫کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫علیرض��ا رس��تگار‪ ،‬دبیر کمیس��یون معادن ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفه��ان ضمن تش��ریح فرایند صدور مجوزها و اس��تعالمات‬ ‫نهاد ه��ای اجرای��ی برای دریاف��ت پروانه ه��ای قانونی معادن‪،‬‬ ‫پیش��نهاد داد به منظور اصالح رویه ها و بهب��ود فضای اداری‪،‬‬ ‫م��واردی از جمل��ه اج��رای نص صری��ح قانون درب��اره زمان‬ ‫پاس��خگویی اس��تعالمات‪ ،‬عدم تبدیل کیلومترمربع به هکتار‪،‬‬ ‫عدم پاس��خ دهی س��لیقه ای ادارات کل و شهرس��تان ها و فعال‬ ‫شدن س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی برای استقرار مسئول‬ ‫فنی منابع طبیعی و محیط زیس��ت‪ ،‬ایجاد درگاهی واحد برای‬ ‫صدور اس��تعالمات و عدم تکرار استعالم در زمان گواهی کشف‬ ‫برای کمک به کاهش مشکالت در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫بخ��ش صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در موقعیت‬ ‫کنون��ی ب��ا چالش های متعددی روبه رو اس��ت؛‬ ‫فردی که به عنوان وزی��ر این وزارتخانه انتخاب‬ ‫می ش��ود تاثیر بسزایی در سیاست های حاکم بر‬ ‫این س��ازمان دارد؛ بنابرای��ن انتظار می رود این‬ ‫انتخاب به درس��تی و با شناخت شرایط موجود‬ ‫باش��د‪ .‬به عالوه انکه به اعتق��اد فعاالن صنعتی‬ ‫انتظ��ار می رود وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫می��ان فعاالن و بدنه کارشناس��ی این وزارتخانه‬ ‫انتخاب ش��ود تا به مسائل و مشکالت این بخش‬ ‫احاطه کامل داشته باشد و در همین حال بتواند‬ ‫در مس��یر رفع کاستی های حاکم بر این زنجیره‬ ‫گام ب��ردارد‪ .‬در می��ان صنای��ع گوناگون‪ ،‬بخش‬ ‫مع��دن و به ویژه زنجی��ره تولید فوالد‪ ،‬اهمیت و‬ ‫اثرگذاری ویژه ای در اقتصاد کشور دارد‪ .‬فعاالن‬ ‫این زنجیره در س��ال های اخیر و به ویژه ‪ ۲‬سال‬ ‫گذش��ته با چالش های متعددی روبه رو بوده اند‪.‬‬ ‫تصمیمات اتخاذش��ده از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نی��ز نه تنها این مش��کالت را‬ ‫برط��رف نک��رده‪ ،‬بلکه بر بار مش��کالت فعاالن‬ ‫صنعت��ی افزوده و التهاب��ات این زنجیره و حتی‬ ‫بازار را نیز تش��دید کرده است‪ .‬درنتیجه انتظار‬ ‫می رود فردی که به عنوان وزیر انتخاب می شود‬ ‫با مسائل فنی و تخصصی اشنایی کاملی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬انتخاب وزرا از بدنه‬ ‫کارشناس��ی همان وزارتخانه به رفع چالش های‬ ‫موج��ود کمک می کند‪ .‬ب��دون تردید در چنین‬ ‫وضعیت��ی‪ ،‬ش��اهد کاه��ش چالش ه��ا‪ ،‬کاهش‬ ‫تصمیمات و اس��تراتژی های اش��تباه و افزایش‬ ‫راندم��ان و بهره وری تولید در س��طوح گوناگون‬ ‫خواهیم بود‪ .‬شناخت چالش های بخش صنعت‬ ‫و معدن نخس��تین گامی است که انتظار می رود‬ ‫وزیر انتخابی دولت س��یزدهم ب��رای وزارتخانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در مس��یر ان گام‬ ‫ب��ردارد‪ .‬تولید و بهره برداری در زنجیره فوالد در‬ ‫طول سال های اخیر با چالش های جدی روبه رو‬ ‫اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که برای این زنجیره‪،‬‬ ‫تولی��د ‪ ۵۵‬میلی��ون ت��ن ف��والد در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫هدف گذاری ش��ده است؛ بدون تردید دستیابی‬ ‫به این هدف به منزله قرار گرفتن کشور در مسیر‬ ‫توسعه صنعتی است‪ .‬دست کم نیمی از ظرفیت‬ ‫تولیدشده را می توان صادر کرد و ازاین رو تحقق‬ ‫این هدف حتی زمینه توسعه تجارت خارجی را‬ ‫ه��م فراهم و بخش قابل توجه��ی از منابع ارزی‬ ‫کشور را تامین می کند‪ .‬هرچند در این زنجیره با‬ ‫چالش هایی به ویژه در حوزه تنظیم بازار روبه رو‬ ‫هس��تیم؛ بنابراین تفکیک مش��کالت به بخش‬ ‫تولید و تجارت ضروری اس��ت‪ .‬کما اینکه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نی��ز دو بال تجارت و‬ ‫تولید دارد‪ .‬این مشکالت در سایه کارکارشناسی‬ ‫و بهره گی��ری از نظرات متخصصان امکان رفع و‬ ‫بهبود را دارند؛ یعنی می توان با تفکیک و بررسی‬ ‫دقیق‪ ،‬این کمبودها را برطرف کرد‪.‬‬ ‫طرح تحول دیجیتال‪ ،‬نقطه‬ ‫عطف صنعت کشور است‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه با توس��عه طرح تحول‬ ‫دیجیتال‪ ،‬سراغاز انقالبی در صنعت کشور شده‬ ‫و می تواند در زمره ‪ ۱۰۰‬شرکت برتر اسیا و جهان‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬به گزارش ایراسین‪ ،‬رضا شهرستانی‪،‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ای��ران‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬از صنعتی ش��دن ایران ‪۶۰‬‬ ‫س��ال می گذرد و شرایط کش��ور از تولیدکننده‬ ‫محص��والت به س��ازنده صنعت متحول ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی توس��عه ط��رح تح��ول دیجیتال در‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه را ه��م در عرصه صنعت‬ ‫ممت��از دانس��ت و توضی��ح داد‪ :‬در دنی��ا بحث‬ ‫انق�لاب صنعتی چهارم در جریان اس��ت تا کل‬ ‫زنجیره تولید دیجیتالی شود‪ .‬با افزایش سرعت‬ ‫و دق��ت در تولید‪ ،‬مزایای گردش مالی بیش��تر‪،‬‬ ‫افزایش مضاعف س��ود‪ ،‬ارتقای مشتری مداری و‬ ‫سازگاری با ش��رایط جدید از مزایای مهم نسل‬ ‫چهارم دیجیتالی در صنایع به شمار می رود‪ .‬در‬ ‫عصر اطالعات‪ ،‬صنایع دچار تحول سریع شده اند‬ ‫و هرچه تولید شتاب بگیرد بازارهای بیشتری را‬ ‫می توان به دس��ت اورد که نس��ل چهارم انقالب‬ ‫صنعتی در همین مسیر گام برمی دارد‪ .‬راندمان‬ ‫باال‪ ،‬شتاب در تولید با دقت مضاعف و سازگاری‬ ‫ب��ا تغییرات دنیا با تح��ول دیجیتال امکان پذیر‬ ‫اس��ت و ش��رکت فوالد مبارکه با درک این مهم‬ ‫از سال گذش��ته با هدف گذاری ‪ ۵‬ساله درصدد‬ ‫است به باش��گاه فانوس دریایی که شرکت های‬ ‫مح��دودی در جهان با قابلیت دیجیتال ش��دن‬ ‫عضو ان هستند‪ ،‬راه یابد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کیومرث فتح اله کرمانش��اهی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬برای رفع شرایط نابسامان‬ ‫موجود باید در درجه نخست راهکارهای اصولی و علمی‬ ‫شناس��ایی و در قالب برنامه ای منس��جم و با همکاری‬ ‫یک تیم اقتصادی هماهنگ اجرایی شود‪ .‬در واقع انتظار‬ ‫می رود وزیر اقتصاد و امور دارایی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬رئیس سازمان برنامه وبودجه و سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار و همچنین بانک مرکزی با وجود استقالل‬ ‫عملکردی که دارد در قالبی هماهنگ فعالیت کنند‪ .‬در‬ ‫س��ال های اخیر شاهد رشد ناهماهنگی میان سازمان ها‬ ‫و نهادهای تصمیم گیر بودی��م؛ تصمیم گیری جزیره ای‬ ‫ش��رایط اقتصادی را به گونه فعلی رقم زده اس��ت‪ .‬افت‬ ‫قابل توجه ارزش پول ملی و رش��د بی حدوحصر تورم به‬ ‫نگرانی روزمره برای مردم و فعاالن اقتصادی بدل شده و‬ ‫بدین ترتیب نیاز به افرادی همدل‪ ،‬کاردان و هم سو برای‬ ‫اجرای نسخه اصالح امور اجرایی دولت داریم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه بخش صنعت‬ ‫و معدن کش��ور در موقعیت کنونی با چالش های جدی‬ ‫روبه رو اس��ت و در چنین ش��رایطی وزرای اقتصادی با‬ ‫چه راهکاری می توانند این مش��کالت را برطرف کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادغام ‪ ۴‬وزارتخانه‬ ‫بازرگانی‪ ،‬معادن‪ ،‬صنایع و صنایع سنگین است‪ .‬مدیریت‬ ‫چنین ساختاری به اس��انی ممکن نیست و از عهده هر‬ ‫فردی برنمی اید‪ .‬بعد از ادغام و تش��کیل این‬ ‫وزارتخان��ه‪ ،‬مدیرانی که مس��ئولیت اداره این‬ ‫نهاد را بر عهده گرفتند از توانمندی و کارایی‬ ‫الزم برخ��وردار نبودند‪ .‬از وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت انتظ��ار م��ی رود قائم مقامی خبره‬ ‫در حوزه های یادش��ده انتخاب کند تا امکان‬ ‫مدیریت ش��رایط موجود باش��د‪ .‬واقعیت این‬ ‫است که شرایط اقتصادی کشور دچار چالش های جدی‬ ‫اس��ت و ما نیاز به یک تیم اقتصادی خبره در حوزه های‬ ‫گوناگون داریم تا این مشکالت برطرف شود‪.‬‬ ‫کرمانشاهی گفت‪ :‬دولت جدید وعده داده فراجناحی‬ ‫عمل کرده و مدیران اقتصادی خود را براس��اس کارایی‬ ‫و توانمندی انتخاب کند؛ چنانچه این سازکار موردتوجه‬ ‫ق��رار گیرد‪ ،‬می ت��وان به رفع کمبوده��ای موجود امید‬ ‫داشت‪ .‬اگر تیم اقتصادی دولت منسجم باشد‪ ،‬جزیره ای‬ ‫عمل نکند و در همین حال هماهنگی و هارمونی میان‬ ‫اجزا وجود داش��ته باشد‪ ،‬می توان به بهبود شرایط امید‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در بخ��ش صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید مس��ائل به‬ ‫شکلی ساختاری مشخص ش��وند و با هماهنگی زمینه‬ ‫رفع چالش های حاکم بر این بخش فراهم ش��ود‪ .‬یعنی‬ ‫هماهنگ��ی نهاده��ای تصمیم گی��ر از اهمی��ت ویژه ای‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬مسئوالن نیز از همان روزهای نخست‬ ‫کاری‪ ،‬برنامه کاری داشته باشند‪ .‬این برنامه ها‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬روز نخست مشخص باشد‪ .‬در همین‬ ‫ح��ال از تیم اقتص��ادی دولت جدی��د انتظار‬ ‫م��ی رود برای ارتقای ارزش پول ملی کش��ور‬ ‫تالش کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر نسخه تجویزشده برای مقابله‬ ‫با تحریم بهره گیری از اقتصاد مقاومتی است‪،‬‬ ‫باید تمامی راهکارهای یادشده در این نسخه اقتصادی‬ ‫موردتوجه سیاس��ت گذاران قرار گیرند و اجرایی شوند‪.‬‬ ‫در ادامه باید یک بار زنجی��ره تولید در صنایع گوناگون‬ ‫بررس��ی و نقاط ضعف شناس��ایی و در نهایت برای رفع‬ ‫این نقاط ضعف برنامه ریزی انجام شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد در ادامه افزود‪ :‬ایران در حوزه‬ ‫تجارت خارجی با چالش های جدی مواجه اس��ت؛ این‬ ‫ضع��ف خ��ود را در س��ایر حوزه ها همچ��ون تولید نیز‬ ‫ب��روز می دهد‪ .‬ایران هنوز به عضویت س��ازمان تجارت‬ ‫جهانی درنیام��ده و در حوزه رواب��ط بین المللی ضعف‬ ‫دارد؛ ازای��ن رو انتظ��ار م��ی رود توافق ه��ای دوجانبه یا‬ ‫چندجانبه ای را با سایر کشورها تقویت کرده و در ادامه‬ ‫برای توس��عه بازارها از حضور رایزنان بازرگانی استفاده‬ ‫کن��د‪ .‬این گونه اقدام��ات به بودجه نی��از دارد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬تعداد رایزنان بازرگانی سازمان توسعه و تجارت‬ ‫ای��ران به ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬نفر کاهش یافت��ه و بدون تردید با این‬ ‫یادداشت‬ ‫نیاز جدی به‬ ‫مدیران کاربلد‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1833‬‬ ‫پیاپی ‪3151‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫تاکید استاندار گلستان در گفت وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫توجه ویژه‬ ‫به ورود فناوری‬ ‫سهم خواهی مشکالت را عمیق تر می کند‬ ‫عزیز اله عصاری‪ /‬مدیرعامل سابق‬ ‫هلدینگ توسعه معادن و فلزات‬ ‫امیرعباس اذرم وند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هادی حق شناس‬ ‫نباید فراموش‬ ‫کنیم در همین‬ ‫مدت که امکان‬ ‫جذب سرمایه‬ ‫خارجی وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬منابع‬ ‫داخلی هم‬ ‫به درستی‬ ‫اختصاص نیافت‬ ‫قط�ار دولت دوازدهم به ایس�تگاه پایانی نزدیک می ش�ود‪ .‬حاال کمتر از ی�ک ماه به پایان‬ ‫دولت�ی باقی مانده که با ایجاد امیدواری توانس�ت از بخش مهم�ی از مردم رای بگیرد اما در‬ ‫س�ال های پایان دور دوم نتوانس�ت اعتمادی که جلب کرده را حف�ظ کند‪ .‬به همین دلیل در‬ ‫پایان دولت دوازدهم‪ ،‬نه تنها کار حس�ن روحانی به عنوان رئیس دولت به پایان رس�ید بلکه‬ ‫جناح او در کس�ب ارای الزم از مردم ناکام ماند تا هم قدرت به دس�ت فردی دیگری بیفتد و‬ ‫هم جناح دیگری روی کار بیاید‪.‬‬ ‫در این زمینه هادی حق ش�ناس‪ ،‬نماینده اسبق مجلس و استاندار گلستان‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫رئیس دولت اینده باید بداند مش�کالت اقتص�ادی چنان در دهه ‪ ۹۰‬عمق یافتند که او دیگر‬ ‫فرصت ازمون و خطا نخواهد داش�ت و باید خیلی زود بهترین راه را انتخاب کند‪ .‬او پاش�نه‬ ‫اشیل دولت اینده را تحمیل افرادی می داند که تخصص کافی در اقتصاد ندارند‪ .‬مشروح این‬ ‫گفت وگو را در ادامه بخوانید‪.‬‬ ‫€ € اقتص�اد ایران در حالی در اس�تانه تغییر‬ ‫دولت است که حال خوبی ندارد‪ .‬دهه ‪ ۹۰‬دهه‬ ‫بدی برای اقتصاد بود و سال های اخر ان حتی‬ ‫ش�رایط بدتری هم داش�ت‪ .‬از زاویه تحلیلی‬ ‫چطور به دهه ‪ ۹۰‬نگاه می کنید؟‬ ‫درس��ت می گویی��د؛ اقتص��اد ایران ح��ال و روز‬ ‫خوبی ندارد‪ .‬این مس��ئله حتی پنهان هم نمی شود‬ ‫و مسئوالن خیلی ش��فاف با مردم درباره مشکالت‬ ‫صحب��ت کردند‪ .‬گرچ��ه من نمی خواه��م به نحوه‬ ‫روابط مردم و دولت وارد ش��وم اما در هر حال این‬ ‫مسئله‪ ،‬یعنی بحران اقتصادی کشور در پایان دهه‬ ‫‪ ۹۰‬از سوی مسئوالن پنهان نشد‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان واقعا دهه ‪ ۹۰‬ی��ک دهه خاص و‬ ‫ویژه در اقتصاد ایران ب��ود؛ یعنی وقتی به اول این‬ ‫ده��ه بر گردیم متوجه می ش��ویم هیچ کس چنین‬ ‫چش��م اندازی از اقتصاد کشور در پایان این دهه را‬ ‫ب��اور نمی کرد‪ .‬اما اینه��ا رخ داد‪ .‬واقعا حال اقتصاد‬ ‫کش��ور بد شد‪ .‬دستیابی به یک رشد نسبی‪ ،‬مشابه‬ ‫با انچه قبال تجربه می کردیم ناممکن شد‪ .‬با اینکه‬ ‫به تورم دو رقمی عادت داش��تیم ام��ا تورم بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د اتفاقی هولناک بود که رخ داد‪ .‬به زبان‬ ‫دیگ��ر می خواهم بگویم اقتصاد ایران در پایان دهه‬ ‫‪ ۹۰‬نه تنها ش��رایط مناس��بی ندارد بلک��ه نیازمند‬ ‫دگرگونی های اساس��ی اس��ت تا دوباره بتواند روی‬ ‫پا شود‪.‬‬ ‫€ €در ط�ول این دهه سیاس�ت های مختلفی‬ ‫اجرا ش�د ام�ا اگر بگوییم همه انها شکس�ت‬ ‫خوردند‪ ،‬بیراه نگفتیم‪ .‬چطور در یک دهه یک‬ ‫اقتصاد به چنین روزی می افتد؟‬ ‫درس��ت اش��اره کردید؛ متاس��فانه م��ا در دهه‬ ‫‪ ۹۰‬سیاس��ت های مختلفی را اج��را کردیم که گاه‬ ‫با یکدیگ��ر در تضاد بودند‪ .‬همی��ن تضاد و همین‬ ‫سیاس��ت گذاری های متناق��ض به نظ��ر من گاه به‬ ‫میزان بحران اف��زود‪ .‬ما در بحث هایی چون تثبیت‬ ‫قیمت ها‪ ،‬تثبیت نرخ دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬بحث های‬ ‫جهانی چون کرون��ا و تحریم و چالش های دیگری‬ ‫که در داخل کش��ور س��رریز ش��دند‪ ،‬شکست های‬ ‫زیادی خوردیم‪ .‬این در حالی اس��ت که نباید تصور‬ ‫کنیم مس��بب تمام این مش��کالت دولت های وقت‬ ‫بوده ان��د چون بخش��ی از این مش��کالت محصول‬ ‫س��رریز مش��کالت گذش��ته بودند که در این دوره‬ ‫هم بر س��طح انها افزوده شد و به ابرمشکل تبدیل‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫€ €ک�دام مش�کالت از گذش�ته ب�ه دهه ‪۹۰‬‬ ‫س�رریز ش�دند؟ این ت�ا حدی بی مس�ئولیت‬ ‫کردن دولت در انجام وظایفش نیست؟‬ ‫مش��کالتی چ��ون معض�لات زیس��ت محیطی‪،‬‬ ‫خشکسالی های پی در پی‪ ،‬ورشکستگی صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی و ناکارامدی مس��ائلی نیستند که در‬ ‫ده��ه ‪ ۹۰‬به وجود امده باش��ند‪ .‬این مش��کالت از‬ ‫گذشته و گاه از پیش از انقالب در اقتصاد ما وجود‬ ‫داشتند اما توجه نکردن به رفع این مشکالت سبب‬ ‫شد تا برخی از موراد بزرگ تر شوند‪.‬‬ ‫اما این از قضا به نظرم نباید به معنای مسئولیت‬ ‫نداش��تن دولت ها تعبیر ش��ود‪ .‬به هر حال دولت ها‬ ‫بای��د راهی برای رفع مش��کالت پی��دا کنند و اگر‬ ‫نتوانن��د حتما باید مورد نقد ق��رار بگیرند‪ .‬موضوع‬ ‫امروز واکاوی این بحث نیست اما برای اینکه تحلیل‬ ‫درس��ت باش��د باید کل حقیقت را گفت‪ .‬مشکالت‬ ‫زیست محیطی در کشور ما مدت هاست شروع شده ‬ ‫اس��ت؛ منابع ابی پیش از روحان��ی و احمدی نژاد‬ ‫درس��ت مدیریت نشد و فرس��ایش خاک هم قبال‬ ‫ش��روع ش��ده بود‪ .‬جدا از اینکه قوه مجریه موظف‬ ‫است مش��کالت را رفع کند باید به این مسئله هم‬ ‫توجه ش��ود که این مشکالت در چه زمانی ساخته‬ ‫ش��دند وگرنه نقد شکل منصفانه و دقیق خود را از‬ ‫دست می دهد‪.‬‬ ‫€ €بحران ه�ای ده�ه ‪ ۹۰‬برای رئی�س اینده‬ ‫دولت و سیاس�ت گذاران اقتصادی کشور چه‬ ‫دستاوردهایی می تواند داشته باشد؟‬ ‫کاش می ش��د بگوییم صندوق توسعه ملی پر از‬ ‫منابع برای دولت اینده باقی ماند یا صنایع پیشرفته‬ ‫اما چنین نیس��ت‪ .‬به باور من‪ ،‬امروز هر کس با هر‬ ‫ن اقتصاد را در دست‬ ‫تفکر و بینش جناحی که سکا ‬ ‫بگی��رد‪ ،‬پیش از اینک��ه هر سیاس��تی را اجرا کند‬ ‫می تواند به تجربه دهه ‪ ۹۰‬مراجعه کند و نتایج ان‬ ‫را ببیند‪ .‬حتی می تواند از برخی سیاست های کشور‬ ‫که به اش��تباه اجرا شدند هم درس هایی بگیرد‪ .‬اما‬ ‫ی��ک نکته را به هی��چ وجه نبای��د از دهه ‪ ۹۰‬الگو‬ ‫بگیرد؛ در اقتص��اد ایران دیگر فرصتی برای ازمون‬ ‫و خطا وج��ود ندارد چرا که مردم دچار مش��کالت‬ ‫فراوانی هس��تند‪ .‬به همین دلیل هر سیاستی پیش‬ ‫از انکه برای اجرا ابالغ ش��ود‪ ،‬باید با وسواس کامل‬ ‫جوانب ان را س��نجید و در مرحله بعد هم باید به‬ ‫بهترین شکل ممکن اجرا شود‪.‬‬ ‫€ €در اس�تفاده از ابزاره�ای اقتصادی چون‬ ‫مالی�ات‪ ،‬تعیین نرخ ارز‪ ،‬کنت�رل قیمت ها و‪...‬‬ ‫تجارب دهه ‪ ۹۰‬به کار رئیس اینده قوه مجریه‬ ‫خواهد امد؟‬ ‫قطعا اینها تجارب مهمی هس��تند که باید مورد‬ ‫توجه قرار بگیرند‪ .‬وقت��ی از این حرف می زنیم که‬ ‫فرصت ازمون و خطا نداری��م یعنی توجه به نحوه‬ ‫عملکرد و اثرگذاری همین ابزارهایی که در دس��ت‬ ‫سیاست گذار قرار دارد‪ .‬مثال در همین ماجرای نرخ‬ ‫تورم به نرخ تورم باال مس��ئوالن ما متوجه ش��دند‬ ‫که نمی توان با ابزار قیمتی همین طوری بازی کرد‪.‬‬ ‫در این م��دت دولت در زمینه کنترل نرخ برخی‬ ‫کاالها تمام تالش خود را کردند اما با وجود منابعی‬ ‫که صرف ان ش��د‪ ،‬قیمت ها باال رفت‪ .‬در تمام سال‬ ‫گذش��ته دولتمردان دغدغه داشتند که دان مرغ را‬ ‫ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تامین کنند‪ .‬انها به درس��تی‬ ‫می دانس��تند مرغ نقش مهمی در س��فره معیشتی‬ ‫خانوار دارد که با توجه به افزایش چشمگیر قیمت‬ ‫گوشت قرمز‪ ،‬مهم ترین کاالی پروتئینی سفره های‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬ب��ه همین دلیل تمام ت�لاش خود را‬ ‫کردن��د اما با وجود صرف منابع ف��راوان در نهایت‬ ‫قیمت م��رغ ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تعیین نش��د و‬ ‫تالش های دولت شکست خورد‪.‬‬ ‫مشابه این ماجرا را درباره کاالیی چون روغن هم‬ ‫می توانیم مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه باور من‪ ،‬این زمینه در کش��ور وجود دارد که‬ ‫صنایع دیگر هم با مشکالتی مانند مرغ داران مواجه‬ ‫ش��وند‪ .‬در زمینه صنعت برق و بحران خاموشی ها‬ ‫که اکنون در کش��ور مشکل س��از ش��ده باید توجه‬ ‫کنی��م دول��ت تالش هایی ک��رد و منابع��ی را هم‬ ‫صرف کرد اما در تامین نی��از داخل ناتوان ماند‪ .‬از‬ ‫عوامل اصلی بحران برق کش��ور ما این است که در‬ ‫س��ال های گذشته جذب س��رمایه برای این بخش‬ ‫ناچی��ز و اندک بوده اس��ت‪ .‬به همی��ن دلیل امروز‬ ‫دچار مشکل هس��تیم و نمی توانیم حتی نیاز خود‬ ‫را تامین کنیم‪.‬‬ ‫ی که می گویید سیاست گذار دیگر‬ ‫€ €هنگام ‬ ‫زمان ازمون و خطا ندارد‪ ،‬منظورتان چیست؟‬ ‫وقت��ی می گویم فرصت س��عی و خط��ای دوباره‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫امروزه یک��ی از معضالتی که بخش معدن‬ ‫با ان دس��ت به گریبان است‪ ،‬رفع مشکالت‬ ‫مربوط ب��ه باطله های معدنی اس��ت‪ .‬زمانی‬ ‫باطله ه��ا را به عن��وان موادی می ش��ناختند‬ ‫که ارزش تج��اری ندارند و ب��ه همین علت‬ ‫انه��ا را به عن��وان زبال��ه در طبیع��ت ره��ا‬ ‫می کردند‪ .‬هرچند باطله های معدنی تاثیرات‬ ‫زیس��ت محیطی مخرب و زیان باری بر جای‬ ‫می گذارن��د اما ح��اوی برخی م��واد معدنی‬ ‫باارزش��ی هس��تند که می توانیم ب��ا بازیافت‬ ‫انها ضمن جلوگیری از انباش��ت زباله ها‪ ،‬نیاز‬ ‫بس��یاری از صنایع مختلف کشور را برطرف‬ ‫کنیم‪ .‬همچنین نباید اهمیت نقش و حضور‬ ‫فن��اوری را در فعالیت ه��ای معدن��ی نادیده‬ ‫گرفت‪ .‬اگر اس��تخراج‪ ،‬تش��خیص توده های‬ ‫معدن��ی و مدل ه��ای فراوری با اس��تفاده از‬ ‫فناوری روز باشد‪ ،‬کمتر با باطله های معدنی‬ ‫مواجه می شویم‪ .‬به عبارتی دیگر‪ ،‬با استفاده‬ ‫از فناوری مناس��ب ذخای��ر معدنی حداکثر‬ ‫استفاده صورت گرفته و با باطله های معدنی‬ ‫کمتری مواجه می ش��ویم‪ .‬در این زمینه علم‬ ‫متالوژی به کمک فعاالن معدنی و معدنکاران‬ ‫امده و با کمک ای��ن دانش عناصر مزاحم و‬ ‫اس��یب زا به محیط زیس��ت قب��ل از ورود به‬ ‫طبیعت شناس��ایی می شوند‪ .‬سپس براساس‬ ‫عیار این مواد می توان ب ه صورت بهینه از این‬ ‫ذخایر اس��تفاده کرد‪ .‬باتوجه به ظرفیت های‬ ‫مناسب موجود در علم ژئومتالوژی‪ ،‬می توان‬ ‫از ان در تمام��ی بخش ه��ای معدن��کاری از‬ ‫جمل��ه اس��تخراج‪ ،‬ف��راوری و حتی طراحی‬ ‫گندله و کنس��انتره اس��تفاده ک��رد و از این‬ ‫ رو بکارگی��ری گس��ترده این عل��م به همراه‬ ‫فناوری ه��ای روز ه��م به نف��ع بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی اس��ت و هم محیط زیس��ت‬ ‫را از تخری��ب و اس��یب مصون م��ی دارد‪ .‬اما‬ ‫متاس��فانه درحال حاض��ر به دلی��ل کمرنگ‬ ‫بودن جایگاه علم و کمبود فناوری مناس��ب‬ ‫در معادن ب��ا انبوهی از باطله ها و به اصطالح‬ ‫سد باطله های معدنی مواجه هستیم‪ .‬باید به‬ ‫نکته نیز توجه کرد که وجود س��د باطله های‬ ‫معدن��ی‪ ،‬مخاطرات زی��ادی را به همراه خود‬ ‫دارد‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬در برزیل س��د بزرگی‬ ‫از باطله های معدنی وجود داش��ت که مدتی‬ ‫پیش این سد ریزش کرد و مشکالت زیادی‬ ‫برای محیط زیس��ت به ب��ار اورد؛ بنابراین به‬ ‫ نظر می رس��د ض��رورت دارد پیش از انکه ما‬ ‫نیز دچار مش��کالت زیست محیطی بیشتری‬ ‫ش��ویم‪ ،‬راه��کاری ب��رای حل این مش��کل‬ ‫بیندیش��یم‪ .‬فناوری امروز به سمت استفاده‬ ‫مفی��د از باطله ه��ای معدنی حرک��ت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��رکت های دانش بنیان و گروه های‬ ‫دانش��گاهی مرتبط با این موضوع در کش��ور‬ ‫م��ا نیز به ای��ن مرحله از توانایی رس��یده اند‬ ‫ک��ه روی باطله های معدن��ی مطالعه کرده و‬ ‫از انه��ا م��واد معدنی مفید به دس��ت اورند‪.‬‬ ‫به بیانی دیگر اس��تفاده دوب��اره و حداکثری‬ ‫از باطله های معدنی و استخراج مواد معدنی‬ ‫نای��اب از انها‪ ،‬در دس��تور کار ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان در جه��ان و همچنی��ن ایران‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬پس از دس��تیابی به مواد‬ ‫ارزشمند در باطله ها‪ ،‬مواد باقی مانده براساس‬ ‫ماهیت‪ ،‬به وسیله فناوری جدید برای دفن یا‬ ‫قرارگیری در سد باطله ها شناسایی می شوند‪،‬‬ ‫اما باید به این موضوع اش��اره کرد که کشور‬ ‫ما دیر ب��ه س��مت بکارگیری ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در فعالیت ه��ای معدنی حرکت‬ ‫کرده و سایر کشورها در این زمینه پیشروتر‬ ‫بوده اند‪ .‬همچنین نباید فراموش کرد که ثمره‬ ‫توجه به اموزه های دانشگاهی و شکل گیری‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان‪ ،‬توس��عه و ح��ل‬ ‫تخصصی مش��کالت صنعت و معدن اس��ت‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬انتظار می رود نهادهای دولتی نیز‬ ‫با حمایت از این ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫اس��تارت اپ هایی که به واس��طه فناوری در‬ ‫راستای توسعه فعالیت های معدنی در تالش‬ ‫هستند‪ ،‬مس��یر انها را هموار کند‪ .‬متاسفانه‬ ‫صنایع و معادن ما هنوز نتوانس��ته اند رابطه‬ ‫گسترده ای با شرکت های دانش بنیان برقرار‬ ‫کنند که این ی��ک ضعف برای بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ما محس��وب می ش��ود؛‬ ‫بنابراین تغییر رویکرد در سیاست گذاری های‬ ‫معدنی و پایان دادن به نادید ه گرفتن بخش‬ ‫دانش��گاهی و دانش بنیان باید در دستور کار‬ ‫فع��االن و نهاده��ای دولتی ای��ن بخش قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬یعنی سیاس��ت جدی��دی را نمی توان‬ ‫بدون بررسی جوانب ان به اجرا گذاشت چرا که اگر‬ ‫شکس��ت بخورد می تواند تبعات بیشتری نسبت به‬ ‫گذشته برای کشور به وجود بیاورد‪ .‬خیلی صریح تر‬ ‫بخواهم بگویم منظورم این اس��ت که اقتصاد کشور‬ ‫را باید بر قواعد بازار دوباره سامان داد و اگر چنین‬ ‫نشود بی ثباتی قیمتی تمام بازارها را به عدم تعادل‬ ‫خواهد کش��اند‪ .‬از بخش مسکن تا خودرو‪ ،‬از برق و‬ ‫مرغ تا اب می توانند کاالهای بعدی باشند که پس‬ ‫از مرغ و روغن نوسان را تجربه کنند‪.‬‬ ‫البت��ه دولت این��ده هم می تواند ب��ه رویه فعلی‬ ‫ادامه دهد و هر بار سعی کند با دخالت در بازار در‬ ‫قیمت گذاری یکی دو کاالی خاص مداخله کند اما‬ ‫حتی اگر موفق هم ش��ود‪ ،‬چند صباح بیشتر طول‬ ‫نمی کش��د تا عدم تعادل کاال یا خدم��ات دیگر را‬ ‫دچار چالش کند‪.‬‬ ‫€ €قواعد بازار را بپذیرند‪ ،‬به چه معناس�ت؟‬ ‫یعنی باید خصوصی س�ازی را بیش�تر اعمال‬ ‫کرد؟‬ ‫چنین امکانی که به نظر نمی رس��د وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬البته اگر باشد می تواند راه حل خوبی باشد‪.‬‬ ‫حداقل من از ان دفاع خواهم کرد‪ .‬اما بحث من در‬ ‫این باره که باید قواعد بازار را بپذیریم این است که‬ ‫به ویژه در زمینه قیمت گذاری اجازه بدهند عرضه و‬ ‫تقاضا نقش اصلی را ایفا کنند‪.‬‬ ‫€ €این ط�و ر به دهک های پایین و فرودس�ت‬ ‫کشور فشار نمی اید؟‬ ‫ای��ن احتمال وج��ود دارد‪ .‬از قضا احتمال ان کم‬ ‫هم نیس��ت اما از یک سیاس��ت گذار ماهر و اصولی‬ ‫انتظار می رود که تبعات سیاس��تی خود را بپذیرد‬ ‫و ب��رای کاه��ش ان چاره جوی��ی کند‪ .‬مش��کالت‬ ‫فرودستان کشور ما زیاد است و در این هیچ شکی‬ ‫نیس��ت‪ .‬تداوم این روند هم امکان پذیر نیس��ت‪ .‬به‬ ‫همین دلیل باید سیاس��ت های حمایتی اجرا شوند‬ ‫اما نیا ز نیس��ت برای حمایت از فقرا‪ ،‬منابع فراوانی‬ ‫را اختصاص داد که کمترین تاثیر ان بر سفره فقرا‬ ‫است‪ .‬به باور من‪ ،‬دولت می تواند جامعه هدف خود‬ ‫را پیدا کند و راه های حمایتی از فرودس��تان را در‬ ‫دس��تور بگذارد‪ .‬معتقدم با استفاده از این روش در‬ ‫نهایت راه حل چالش ها کوتاه تر خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €موانع اصلی اقتصاد ایران چیست؟‬ ‫ی��ک محدودیت جدی که کش��ور ما به ان دچار‬ ‫ش��ده تحریم های ظالمانه اس��ت‪ .‬نبای��د فراموش‬ ‫کنیم خ��روج یک طرف��ه ایاالت متح��ده از برجام‬ ‫یک عهد ش��کنی اش��کار در مقابل تمام جهان بود‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ در عمل تمام معاهدات بین المللی را‬ ‫به س��خره گرفت و نه تنها از برجام بلکه از معاهده‬ ‫زیس��ت محیطی پاریس هم خارج شد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫این تصمیمات یک طرفه بیش��تر از همه به زندگی‬ ‫مردم کش��ور ما لطمه زد‪ .‬ام��ا این تحریم ها و عدم‬ ‫امکان مبادله مالی تنه��ا محدودیت جدی اقتصاد‬ ‫ما نیست‪.‬‬ ‫اگر ب��ه اماره��ای مختلف رجوع کنی��م متوجه‬ ‫می ش��ویم تنگن��ای دیگ��ر اقتص��اد م��ا ج��ذب‬ ‫س��رمایه گذاری جدید اس��ت‪ .‬از انج ا که ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی در داخل کش��ور خوب نیس��ت‪ ،‬جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارجی می تواند راهگشایی بیشتری‬ ‫ت ناشی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬اگر تحریم ها نبود محدودی ‬ ‫از عدم س��رمایه گذاری خود را بیش از این نش��ان‬ ‫م��ی داد اما تحریم ه��ا این مش��کل را کم اهمیت تر‬ ‫جل��وه می ده��د‪ .‬اما من فکر می کنم این مش��کلی‬ ‫بزرگ است‪.‬‬ ‫€ €اقتص�اد ای�ران ظرفی�ت جذب س�رمایه‬ ‫خارجی را دارد؟‬ ‫مش��کالت و موانعی در ای��ن راه وجود دارند‪ .‬من‬ ‫تصور نمی کن��م اقتصاد ایران مانن��د ترکیه یا کره‬ ‫جنوب��ی به راحت��ی می تواند س��رمایه گذار خارجی‬ ‫جذب کند‪ .‬ب��ه این توجه کنیم ک��ه اقتصاد ایران‬ ‫تقریبا هی��چ بدهی خارجی ن��دارد؛ یعنی با وجود‬ ‫این س��طح از مش��کالتی که برای کشور ایجاد شد‬ ‫دولت های ایران مجبور نش��دند از دولت های دیگر‬ ‫اس��تقراض کنن��د؛ البته با وج��ود تحریم ها چنین‬ ‫خواستی به دش��واری هم اجابت می ش��د‪ .‬از افواه‬ ‫این طور برداشت می ش��ود که صفر بودن بدهی به‬ ‫طور کلی خوب است‪ .‬حال انکه از زاویه دیگر وقتی‬ ‫به جهان امروز بنگریم‪ ،‬ب��ه جهانی که اقتصادهای‬ ‫مختلف در هم تنیده شده اند‪ ،‬متوجه می شویم این‬ ‫صفر بودن بدهی خارجی به این معناست که ایران‬ ‫نتوانس��ته از فرصت این در هم تنیدگی بین المللی‬ ‫استفاده کن د به همین دلیل با بحران سرمایه گذاری‬ ‫مواجه هستیم‪ .‬البته نباید فراموش کنیم در همین‬ ‫مدت که امکان جذب س��رمایه خارجی هم وجود‬ ‫نداش��ت‪ ،‬منابع داخل��ی هم به درس��تی اختصاص‬ ‫نیاف��ت و اس��راف س��بب ش��د مناب��ع بزرگی که‬ ‫می توانس��ت عصای دس��ت اقتصاد باشد‪ ،‬یا از بین‬ ‫رفتند یا به زیان اقتصاد عمل کردند‪.‬‬ ‫€ €اگر مذاکرت به نتیجه برسد‪ ،‬چه تغییراتی‬ ‫در چشم انداز اقتصادی کشور رخ خواهد داد؟‬ ‫البته که من اعتقاد دارم تحریم ها مشکل بزرگی‬ ‫هس��تند و به سود کشور است که سر و سامانی به‬ ‫ان داده ش��ود و به اصطالح این ماجرا ب ه س��رانجام ‬ ‫برس��د‪ .‬البته برخی گویا تحریم ه��ا را مانع مهمی‬ ‫نمی دانن��د‪ .‬من این نظر را ن��دارم؛ فکر می کنم اگر‬ ‫مسئله تحریم ها فیصله یابد‪ ،‬اقتصاد ایران به صورت‬ ‫بالقوه ان قدر جذاب هست که بتواند در کوتاه مدت‬ ‫سرمایه نسبی جذب کند و بتواند در زمانی محدود‬ ‫به بخشی از مشکالت فعلی سر و سامان دهد‪.‬‬ ‫€ €درباره دولت بعد‪ ،‬پیش بینی های مختلفی‬ ‫مطرح می ش�ود‪ .‬نگاه شما به عنوان کارشناس‬ ‫به این دولت چیست؟‬ ‫اگر امروز در جایگاه یک مقام مس��ئول بنشینیم‬ ‫متوجه می شویم مشکالتی چون چالش فرسودگی‬ ‫خ��اک‪ ،‬کم اب��ی‪ ،‬صندوق ه��ای بازنشس��تگی و‬ ‫نرخ بی��کاری باال فرص��ت ای��ن را نمی دهد که به‬ ‫سیاس��ت های پوپولیس��تی فکر کنیم‪ .‬حتی اگر به‬ ‫چنین چیزی فکر ش��ود باید توج��ه کرد که چون‬ ‫مناب��ع ان از طریق اس��تقراض و خلق پول ممکن‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬ب��ا س��رعت فراوانی می توان��د امواج‬ ‫س��همگینی از بحران را بر س��ر اقتصاد کشور اوار‬ ‫کن��د و محبوبیت ماحصل از اجرای سیاس��ت های‬ ‫پوپولیس��تی معکوس و به نفرت��ی عمومی تبدیل‬ ‫کن��د‪ .‬به هر حال من تاکید دارم که فرصت ازمون‬ ‫و خطا نیست و دولت اینده باید هر چه سریع تر راه‬ ‫درست را انتخاب کند‪.‬‬ ‫€ €هنوز ت�ا تحلیف رئیس جمهور اینده چند‬ ‫هفت�ه ای باقی مانده و هن�وز کابینه او معرفی‬ ‫نشده است‪ .‬فکر می کنید پاشنه اشیل دولت‬ ‫سیزدهم چه چیزی می تواند باشد؟‬ ‫ب��ه نظر من‪ ،‬هیچ مش��کلی به ان��دازه اینکه تیم‬ ‫اقتصادی کارامد‪ ،‬با تجرب��ه‪ ،‬اقتصاددان و کاربلد بر‬ ‫امور گذارده نش��ود‪ ،‬نمی تواند برای کشور زیان اور‬ ‫ش��ود‪ .‬به باور من‪ ،‬اگر این مش��کل پی��ش بیاید و‬ ‫به س��هم خواهی میدان داده ش��ود‪ ،‬دول��ت اینده‬ ‫مشکالتی بزرگ تر را از خود به جا خواهد گذاشت‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1833‬‬ ‫پیاپی ‪3151‬‬ ‫صنعت‬ ‫پیشنهاد کارشناسان و فعاالن صنعتی به دولت جدید‪:‬‬ ‫تعامالت بین المللی را جدی بگیریم‬ ‫جواد حسینی کیا‪ /‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬س�ال های س�خت اقتصادی برای ایران رقم خورد‪ .‬ای�ن وضعیت برای نیمه دوم و دول�ت دوازدهم بغرنج تر‬ ‫ش�د‪ ،‬زیرا تحریم های دونالد ترامپ‪ ،‬ش�رایط را برای فعالیت تولیدکنندگان س�خت تر کرد‪ .‬در مدت چند ماه‪ ،‬یکی از‬ ‫بزرگ ترین وزارتخانه های کش�ور (وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت) ‪ ۴‬وزیر و سرپرست به خود دید‪ .‬نابسامانی در عین‬ ‫اجرای برنامه هایی برای خروج از وضعیت اشفته صنعت و بازار مشهود بود و فعالیت ها ان گونه که باید کارامد نبودند‪.‬‬ ‫حال انتظار صنعتگران از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دولت سیزدهم چیست؟‬ ‫ضرورت تعامالت بین المللی‬ ‫نصراله محمدحسین فالح‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫مدی��ران صنایع و کنفدراس��یون صنعت ای��ران با بیان‬ ‫اینکه برنامه ریزی برای صنعت‪ ،‬موضوعی اس��ت که باید‬ ‫ساعت ها درباره ان سخن گفت و چالش های مربوط به‬ ‫ان را تش��ریح کرد به‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۲‬دهه گذش��ته‬ ‫نه تنها مشکلی رفع نشده‪ ،‬بلکه همچنان به مسائلی که‬ ‫صنعت را با چالش روبه رو کرده‪ ،‬افزوده شده است‪ .‬البته‬ ‫به عنوان اعضای تشکل ها همیشه باید خوشبین باشیم و‬ ‫ارزو کنیم سخنان و وعده هایی که داده می شود‪ ،‬تحقق‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحالی ک��ه سیاس��ت های خارجی باید‬ ‫همیش��ه در خدمت صنعتگران باش��د اما در کش��ور ما‬ ‫این روند برعکس ش��ده و صنعتگر به جای حمایت‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر چوب برخی سیاست گذاری های نادرست را‬ ‫می خورد که مهم ترین انها‪ ،‬عدم تعامل سازنده با جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬تا هنگامی که تعامل س��ازنده با جهانیان‬ ‫نداش��ته باش��یم‪ ،‬باری که بر دوش صنع��ت و صنعتگر‬ ‫س��نگینی می کند‪ ،‬بیشتر ش��ده و یک روز این صنعت‬ ‫و فردا صنع��ت دیگر دچار محدودیت ه��ای بین المللی‬ ‫می ش��وند‪ .‬صادرات می کنیم ام��ا نمی توانیم پول ان را‬ ‫برگردانی��م؛ بنابراین اگ��ر قانون گ��ذاران و برنامه ریزان‬ ‫تمایل دارند کار واقعی انجام دهند‪ ،‬بهتر اس��ت از ابتدا‬ ‫وضعی��ت سیاس��ت خارج��ی و ارتباط��ات بین الملل را‬ ‫مشخص کنند که قرار است چه کنیم؟‬ ‫‹ ‹تحریم کنندگان داخلی و مشکالت تولید‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن مدی��ران صنای��ع و‬ ‫کنفدراس��یون صنع��ت ایران ب��ا بیان اینکه مس��ائل و‬ ‫مش��کالت بانکی به طور عجیبی روی هم انباشته شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بانک ها قراردادهای یک طرفه به صاحبان صنایع‬ ‫تحمی��ل می کنن��د که حت��ی خالف توافق ه��ای بانک‬ ‫مرکزی اس��ت‪ .‬کیس��ت که در این س��ال ها‬ ‫نداند برخ��ی از بانک ها بس��یاری از مصوبات‬ ‫بان��ک مرکزی را رعای��ت نکردند و با ترفندها‬ ‫و برنامه های گوناگون شرکت ها را تحت فشار‬ ‫ق��رار داده و ‪ ۲۰ ،۱۵‬و حتی ‪ ۳۰‬درصد از وام‬ ‫را پیش برداش��ت و با سود صفر سپرده گذاری‬ ‫می کنن��د و بهره ای که در نهایت نصیب بانک‬ ‫می شود به حدود ‪ ۳۰‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فالح ادامه داد‪ :‬گاهی صنعتگر از بازار‬ ‫ازاد بهتر پول تهیه می کند تا بانک ها‪ .‬ش��اید بهتر باشد‬ ‫درها به روی بانک های خارجی باز شود تا فضای رقابتی‬ ‫به وجود اید‪ .‬وی گفت‪ :‬در یک روند مش��خص‪ ،‬برخی از‬ ‫افراد تس��هیالت با بهره های ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد می گیرند‬ ‫و بعد عنوان می ش��ود چرا ملک گران ش��د؟ پاسخ این‬ ‫اس��ت‪ ،‬چون برای ه��ر هزار خانوار بیش از یک ش��عبه‬ ‫بانکی در کش��ور وجود دارد‪ .‬کجای دنیا این گونه است؟‬ ‫ای��ن تعدد ش��عبه های بانکی‪ ،‬خرج ش��ان از کجا تامین‬ ‫می شود؟ این فعال صنعت یاداور شد‪ :‬از سوی دیگر در‬ ‫دورانی که قرار بود بانک ها به صاحبان صنایع تسهیالت‬ ‫بدهن��د‪ ،‬تس��هیالت را به صاحبان تج��ارت دادند‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دولت س��یزدهم باید بداند که‬ ‫درحال حاضر این موارد جزء چالش های صنایع کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش سیستم های الکترونیکی‬ ‫محمدحسین فالح با اشاره به چالش های سیستم های‬ ‫الکترونیک��ی کش��ور گفت‪ :‬دول��ت مدعی اس��ت باید‬ ‫شفاف س��ازی ک��رد‪ .‬برای ش��فاف ش��دن مس��ائل‪ ،‬از‬ ‫درگاه های الکترونیکی استفاده می شود اما همین اداره‬ ‫ثبت شرکت ها در ثبت مصوبات قانونی انها چنان بالیی‬ ‫بر س��ر صاحبان صنایع اورده که بیشتر هدررفت انرژی‬ ‫و زمان را رقم زده است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن مدی��ران صنایع‬ ‫و کنفدراس��یون صنعت ایران ب��ا بیان اینکه‬ ‫گفتنی ها زیاد اس��ت و دیگر حوصله ای برای‬ ‫تک��رار مش��کالت ازس��وی صنعتگ��ران باقی‬ ‫نمانده‪ ،‬گف��ت‪ :‬اداره ثبت ش��رکت ها یکی از‬ ‫پرچالش تری��ن اداره های در ارتب��اط با حوزه‬ ‫صنعت است‪ .‬کس��ی متوجه نیست که واحد‬ ‫صنعتی در این میان با چنین چالش هایی دچار مشکل‬ ‫و تعطیلی ش��ده و بسیاری بیکار می شوند‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اینده می تواند از بخش خصوصی کمک‬ ‫بگیرد و م��ا امادگی داریم تمام مش��کالت و معضالت‬ ‫بخ��ش صنعت و در ای��ن زمینه پیش��نهادهای خود را‬ ‫تشریح کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رانت و فساد اداری‬ ‫محمدحسین فالح در ادامه تشریح چالش های بخش‬ ‫صنعت به رانت های اداری اش��اره کرد و گفت‪ :‬در برخی‬ ‫اداره ها هر عملی که می خواهید انجام دهید‪ ،‬به محض‬ ‫در جری��ان افتادن ممکن اس��ت یک ی��ا دو نفر تماس‬ ‫بگیرند و وجوهاتی را درخواس��ت کنن��د‪ .‬وقتی چنین‬ ‫معضالتی مطرح می شود‪ ،‬مدیران مربوط از من صنعتگر‬ ‫می خواهن��د‪ ،‬م��چ ان مفس��د را بگیرم‪ .‬ای��ن همه نهاد‬ ‫اطالعاتی و نظارتی در کش��ور وج��ود دارد ایا صنعتگر‬ ‫باید ب��ه چنین معضالتی اش��اره کند که ف��ردا جلوی‬ ‫انج��ام معامالتش را بگیرند؟ وی افزود‪ :‬در ادامه با بیان‬ ‫چنین مشکلی از من صنعتگر خواسته می شود موضوع‬ ‫را اثبات کنم‪ .‬ایا کس��ی که درخواس��ت رشوه می کند‪،‬‬ ‫رسید می دهد که بتوان ان را به عنوان مدرک ارائه داد؟‬ ‫نهاده��ای نظارتی باید ورود کرده و با تله گذاری‪ ،‬به این‬ ‫موضوع رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن مدی��ران صنای��ع و‬ ‫کنفدراس��یون صنعت ایران با بیان مشکالت اقتصادی‬ ‫و مالیات س��تانی از صنعتگران‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل تحریم ها‪،‬‬ ‫ف��روش نفت کاه��ش یافته و دولت ب��ا افزایش مالیات‬ ‫می خواهد کس��ب درامد کند‪ .‬هر روز امار داده می شود‬ ‫که وصول مالیات نسبت به سال قبل از ‪ A‬به ‪ B‬رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن مالیات از کجا و از ک��دام صنعت پررونق و‬ ‫ش��رکت سوداوری دریافت می ش��ود؟ ایا مالیات همان‬ ‫صنعتگران افزایش نیافته درحالی که وضعیت تولیدشان‬ ‫دشوارتر و نابسامان تر شده است‪.‬‬ ‫حمی��د حاج اس��ماعیلی‪ ،‬کارش��ناس ح��وزه صنعت‬ ‫و کس��ب وکار درب��اره انتظارات از دولت س��یزدهم در‬ ‫حوزه صنایع به‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر مش��کالت‬ ‫متع��ددی وجود دارد اما مش��کالت اقتص��ادی اولویت‬ ‫نخس��ت کشور به ش��مار می روند‪ ،‬زیرا فش��ار زیادی بر‬ ‫جامعه ایجاد کرده است‪ .‬این امر روی زندگی و معیشت‬ ‫مردم تاثیر مس��تقیم داش��ته‪ ،‬چراکه میزان اشتغال را‬ ‫کاهش داده و در نتیجه بیکاری بر کش��ور چیره ش��ده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬مس��ائل اقتصادی مشکالت عدیده ای‬ ‫برای تولیدکنندگان در بخش های مختلف ایجاد کرده‬ ‫که خ��ود منجربه محدود ش��دن درامدهای اقتصادی‬ ‫کش��ور شده اس��ت و در نهایت هم فش��ار ناشی از این‬ ‫وضعیت به مردم منتقل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد تحرک در بازار کار‬ ‫حاج اس��ماعیلی ادامه داد‪ :‬به طور قطع یکی از اولویت‬ ‫اساس��ی در دول��ت اینده بای��د ایجاد تح��رک در بازار‬ ‫کار کش��ور باش��د تا بتوانیم ان را توسعه دهیم‪ .‬به طور‬ ‫حتم با ایجاد اش��تغال‪ ،‬تولیدات کشور هم افزایش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬این فعال حوزه کس��ب وکار کشور عنوان کرد‪:‬‬ ‫دولت بعدی باید ش��رایطی را ایج��اد کند که تحریم ها‬ ‫رفع ش��وند‪ .‬تحریم ها یک محدودیت جدی در بازار کار‬ ‫کش��ور به شمار می رود‪ ،‬فارغ از رویکردهای سیاسی که‬ ‫برای رفع تحریم ها مطرح می شود اما اصل موضوع این‬ ‫است که تحریم مانع بزرگ در بازار کار به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت احیای برجام‬ ‫ای��ن کارش��ناس ح��وزه کس��ب وکار اضاف��ه ک��رد‪:‬‬ ‫ملموس ترین مس��یر ای��ن امر توافق هایی اس��ت که از‬ ‫طریق برجام در حال پیگیری اس��ت‪ .‬امیدواریم دولت‬ ‫بعدی برای گش��ایش در تولید و صنع��ت بتواند دیوار‬ ‫تحریم ها را بردارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اگر دولت س��یزدهم‬ ‫بتوان��د تحریم ها را رفع کند‪ ،‬به ط��ور قطع در عملکرد‬ ‫خود موفق تر خواهد بود‪ .‬با احیاء برجام‪ ،‬ایجاد ش��رایط‬ ‫توس��عه ب��ازار کار و تولی��د در بخش صنعتی کش��ور‬ ‫راحت تر قابل پیگیری است‪ ،‬چون نقل وانتقال پول قابل‬ ‫انجام بوده و خرید کاالهای سرمایه ای برای رونق بخش‬ ‫صنعتی راحت تر انجام می شود‪.‬‬ ‫او اظهارک��رد‪ :‬درحال حاض��ر منیازمن��د قطع��ات و‬ ‫ابزارهای متعدد برای توس��عه بخش های صنعتی کشور‬ ‫هس��تیم که بس��یاری از انه��ا به دلیل اس��تانداردهای‬ ‫خاصی که داشتند از کشورهای دیگر تهیه می شد و در‬ ‫شرایط تحریم این کار انجام نشد‪ .‬البته درست است که‬ ‫بخشی از این قطعات در داخل تولید شد اما به هر حال‬ ‫برخی از این قطعات دارای اس��تانداردهای باالیی بوده‬ ‫‹ ‹تعهد به رفع سوءمدیریت ها‬ ‫حاج اس��ماعیلی در ادامه س��خنان خود با‬ ‫بیان اینکه س��یدابراهیم رئیس��ی تعهداتی را‬ ‫در جری��ان انتخاب��ات مطرح کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬این موضوع‬ ‫برای بازار کار و بخش صنعتی کش��ور می تواند مطلوب‬ ‫باش��د‪ .‬موضوع این است که بیشتر مشکالت مربوط به‬ ‫س��وءمدیریت در داخل کشور است و باید بتوانیم درک‬ ‫درس��تی از ب��ازار کار و ظرفیت ها و امکان��ات تولیدی‬ ‫کشور داشته باشیم‪ .‬در عین حال‪ ،‬ظرفیتی که به لحاظ‬ ‫مهارت ها و فنونی که به ش��کل بومی در کشور موجود‬ ‫اس��ت می توانیم به راحتی بازار کار را توس��عه دهیم‪ .‬او‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در این باره با پش��توانه ای که به لحاظ تبلیغی‬ ‫رئیس��ی در جریان انتخابات داشت‪ ،‬اگر گام هایی اولیه‬ ‫برداش��ته ش��ود می تواند روزنه های امی��دی در فضای‬ ‫کسب وکار کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه گرانبهای رئیس دولت جدید‬ ‫حاج اس��ماعیلی ب��ا اش��اره به س��ابقه رئی��س دولت‬ ‫س��یزدهم در قوه قضا ادامه داد‪ :‬رئیس��ی با مش��کالت‬ ‫صنعتی در دوره ای که ریاس��ت ق��وه قضاییه را برعهده‬ ‫داش��ت اشناس��ت‪ .‬احیاء کارخانه ه��ای و کارگاه های‬ ‫تولیدی صنعت��ی ک��ه به دلیل چالش با سیس��تم بانکی‬ ‫کش��ور دچار تعطیل��ی و حتی واگذاری ش��دند از ان‬ ‫جمله است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬رئیس��ی در دوره ریاس��تش در قوه قضاییه‬ ‫برخ��ی از چالش های بین بان��ک و کارفرما را حل کرد‪.‬‬ ‫اگ��ر این تجربه ها برای توس��عه بخش صنعتی در دوره‬ ‫ریاست جمهوری مورداستفاده قرار گیرد بسیار کارساز‬ ‫اس��ت‪ .‬این کارش��ناس حوزه صنعت عنوان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از موانع صنعتی تولیدی مش��کالت نظام پولی و بانکی‬ ‫کش��ور بوده که با بخش صنعت همراه نیستند؛ به دلیل‬ ‫اینکه خودشان رقیب بوده و کسب وکار دارند و بانک ها‬ ‫در حال بنگاهداری هستند‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بانک ه��ا بی��ش از اینک��ه‬ ‫تس��هیل کننده بخش تولید و صنعتی کش��ور باش��ند‪،‬‬ ‫به دنبال سود و سوداگری هس��تند‪ .‬این تجربه رئیسی‬ ‫در قوه قضاییه می تواند به او کمک کند بخشی از موانع‬ ‫پی��ش روی تولیدکنن��دگان را بردارد‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫حوزه کس��ب وکار ادامه داد‪ :‬این فرصتی مناس��ب برای‬ ‫رئیس جمهوری اینده و رئیس پیش��ین قوه قضاس��ت‪،‬‬ ‫زیرا باقی افرادی که در شرایط سخت سکان‬ ‫اجرای��ی کش��ور را برعه��ده داش��تند با این‬ ‫چالش های بین نظام بانکی و بازار کار مواجه‬ ‫نبودند و تجربه ای در این زمینه نداشتند‪.‬‬ ‫بازسازی دارند؛ بنابراین دولت اینده باید برای ارتقاء و‬ ‫اورهال کردن زیرساخت های صنعتی‪ ،‬یک فکر اساسی‬ ‫کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬وضعیت ناوگان حمل ونقل کش��ور‬ ‫پاسخگوی نیازهای لجستیکی صنعتی کشور نیستند‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی با اش��اره به چالش بعدی‬ ‫واحده��ای صنعت��ی عن��وان ک��رد‪ :‬ام��روز‬ ‫بزرگ ترین بخش های صنعتی کشور به دلیل عدم تامین‬ ‫و تعمیر قطعات موردنیاز‪ ،‬نگهداری و اورهال تجهیزات‬ ‫در مدت تحریم (حدود ‪ ۳‬س��ال گذشته) دچار اسیب‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬وقت��ی تجهیزات و ماش��ین االت اس��یب‬ ‫می بینن��د‪ ،‬ظرفیت تولی��د انها کاهش پی��دا می کند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬درس��ت است بخش زیادی از مشکالت‬ ‫برق مربوط به کم ابی کش��ور اس��ت اما مش��کل اصلی‬ ‫ناشی از اس��یب هایی است که زیرس��اخت های کشور‬ ‫در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته به دلیل تحریم ها داش��ته اند‪ ،‬زیرا‬ ‫نتوانس��تیم ابزار الزم برای اورهال کردن تجهیزات در‬ ‫ح��وزه انرژی را فراهم کنیم و این امر منجربه اس��یب‬ ‫جدی انها شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬صنای��ع و تجهیزات نیاز به نگهداری‬ ‫و تعمیر مس��تمر دارند‪ .‬باید برخ��ی از قطعات تعمیر و‬ ‫بعضی هم تعویض ش��وند اما به دلی��ل محدودیت های‬ ‫بین المللی‪ ،‬امکان این کار وجود نداش��ت و نتوانستیم‬ ‫انها را روزامد کنیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬صنعت خ��ودرو‪ ،‬انرژی و‪ ...‬به دلیل تحریم و‬ ‫کمبود قطعات اس��یب دیدند و دولت اینده باید به ان‬ ‫توجه ویژه داشته باشد‪ ،‬زیرا زیرساخت ها باید به سرعت‬ ‫ارتقاء پیدا کنند‪ .‬اسیب در این بخش از صنعت منجربه‬ ‫چالش در حوزه تولیدشده است‪ .‬اگر امروز به قدر کافی‬ ‫ن مس��تمر و پایدار‬ ‫برق توزیع نش��ود و میزان توزیع ا ‬ ‫نباش��د‪ ،‬بخش های صنعت��ی به لحاظ س��خت افزاری و‬ ‫سخت افزاری دچار زیان می شوند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اسیب این موضوع در مصارف صنعتی‬ ‫‪ ۱۰‬برابر مصارف خانگی است‪ ،‬گفت‪ :‬پیشنهاد می کنم‬ ‫پیش از تحویل کرسی ریاست جمهوری‪ ،‬کارگروه ویژه‬ ‫متش��کل از وزارتخانه و تخصص های مختلف برای رفع‬ ‫نگرانی هایی که در حوزه زیرساخت های صنعتی کشور‬ ‫وجود دارد تشکیل ش��ده و اس��یب های ای��ن بخش را‬ ‫موردبررسی قرار دهند‪.‬‬ ‫حاج اسماعیلی یاداور شد‪ :‬امروز اگر برجام احیا شود‬ ‫نمی توانیم مانند گذش��ته صادرات نفت داشته باشیم‪،‬‬ ‫زیرا زیرساخت ها دچار چالش شده اند و نیاز به تعمیر و‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه صنعت در ادام��ه چالش های‬ ‫پی��ش روی رئیس دولت س��یزدهم به ض��رورت تجارت‬ ‫خارجی اشاره کرد و گفت‪ :‬واقعیت این است که کشور‬ ‫همچنان وابس��ته به درامدهای ارزی است‪ .‬اینکه در ‪۴‬‬ ‫تا ‪ ۵‬س��ال اینده وابس��تگی خود را به درامدهای ارزی‬ ‫کاهش دهیم‪ ،‬امکان پذیر نیست‪ ،‬زیرا وابسته به درامد‬ ‫نفت��ی بوده و درحال حاضر کش��ور نیازمند این ارزهای‬ ‫نفتی اس��ت‪ .‬این وابس��تگی کاهش پیدا نمی کند‪ ،‬مگر‬ ‫اینکه تجارت خارجی رونق و توسعه پیدا کند‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال در م��دت تحریم فرص��ت ویژه ای داش��تیم که‬ ‫نتوانس��تیم از ظرفیت بازارهای منطقه به نفع تولیدات‬ ‫داخل استفاده کنیم‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه کس��ب وکار کشور افزود‪ :‬بیشتر‬ ‫تولیدکنن��دگان کش��ور در بخش صنعت‪ ،‬کش��اورزی‬ ‫و خدمات با مش��کل مواجه ب��وده و نمی توانند تجارت‬ ‫جهانی داشته باشند‪ .‬این امر هم به دلیل محدودیت های‬ ‫نقل وانتقال پ��ول و صادرات کاال و البت��ه واردات مواد‬ ‫اولیه بوده است‪.‬‬ ‫او اظهارک��رد‪ :‬دولت اینده بای��د به طور جدی به این‬ ‫حوزه ورود کند‪ .‬زمانی می توانیم بگوییم صنعت توسعه‬ ‫پیدا کرده که بازار داشته باشد و تولیدات تقاضا داشته‬ ‫باشند؛ البته بازاری پایدار فراتر از مرزهای داخل‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی با بیان اینکه چرا خودروسازی کشور‬ ‫رش��د نکرد‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه خودرو صادرات نداش��تیم‪.‬‬ ‫وقتی صادرات نباش��د نمی توانیم کیفیت محصوالت را‬ ‫ارتقا دهیم؛ در نتیج��ه محصوالت داخلی نمی توانند با‬ ‫کاالهای مشابه خارجی رقابت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجهیزاتی که اورهال نمی شوند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹صادرات نمایشی‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون‬ ‫صنعت ایران با بیان اینکه کش��ورهای زیادی با توسعه‬ ‫صادرات رونق گرفته اند‪ ،‬گفت‪ :‬نمونه این کشورها ترکیه‬ ‫و کره جنوبی اس��ت‪ .‬حال باید از مدیران دولتی پرسید‬ ‫یکی از این سیاست های درست توسعه صادراتی کشور‬ ‫را برش��مارند که به ان وف��ادار بوده اند‪ .‬جوایز صادراتی‪،‬‬ ‫تش��ویق به ش��رکت ها برای حضور در نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی و تقبل هزینه ها‪ ،‬تس��هیالت به ازای صادرات‬ ‫خوب و‪ ...‬کدام در حال انجام است‪ .‬بیشتر این مشوق ها‬ ‫برای توسعه صادرات نمایشی است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برخی قراردادهای بانک ها را باطل و اعالم‬ ‫کنیم که ‪ ۱۳۰‬کارخانه از ‪ ۲‬هزار کارخانه ای که بانک ها‬ ‫منجربه تعطیلی انها شده بودند‪ ،‬راه افتاده است‪ .‬ایا این‬ ‫می شود جهش تولید؟ بله ما جهش تولید لکه ای داریم؛‬ ‫یعن��ی برخی لکه ها در اقتصاد م��ا به دلیل حمایت های‬ ‫ویژه جهش می کنند اما دیگر کس��ی س��راغ طرح های‬ ‫نیمه کاره را نمی گیرد‪ .‬ایا کس��ی می داند این طرح های‬ ‫نیمه کاره‪ ،‬ردیف بودجه دارند اما ستون هایشان در حال‬ ‫پوسیده شدن است؟ محمدحسین فالح در پایان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تمام این موارد‪ ،‬مس��ائلی اس��ت که وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اینده باید به انها توجه ویژه داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مشکالت تحریم برای اشتغالزایی را جدی بگیریم‬ ‫و نیازمن��د دانش و فناوری روز هس��تند‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تحریم ه��ا را نباید نادیده گرفت‪.‬‬ ‫دولت باید درصدد این باشد که برای گشایش‬ ‫در بازار کشور تحریم ها را رفع کند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫نصراله‬ ‫محمدحسین‬ ‫فالح‪ :‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‬ ‫اینده برای‬ ‫رفع مشکالت‬ ‫می تواند از‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫کمک بگیرد‬ ‫و ما به عنوان‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫امادگی داریم‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫خود را‬ ‫ارائه دهیم‬ ‫‹ ‹نگاه جدی به روابط خارجی‬ ‫سخن پایانی‬ ‫بنابر این دولت س��یزدهم با انبوهی از مش��کالت در‬ ‫صنعت مواجه اس��ت ک��ه به گفته کارشناس��ان به دلیل‬ ‫تجربه ای که در قوه قضا داش��ته ب��ا جنس چالش های‬ ‫موج��ود در صنایع اش��نا بوده و این تجرب��ه گرانبهایی‬ ‫برای رئیس دولت اینده است‪ .‬امید است مردان کابینه‬ ‫سیزدهم به ویژه س��کانداران اقتصادی کابینه‪ ،‬با همین‬ ‫نگاه انتخاب ش��وند تا بتوان نس��بت به رفع مش��کالت‬ ‫امیدوار بود‪.‬‬ ‫حمید‬ ‫حاج اسماعیلی‪:‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫می کنم پیش از‬ ‫تحویل کرسی‬ ‫ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫کارگروه ویژه ای‬ ‫متشکل از‬ ‫وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫و تخصص های‬ ‫گوناگون برای‬ ‫رفع نگرانی هایی‬ ‫که در حوزه‬ ‫زیرساخت های‬ ‫صنعتی کشور‬ ‫وجود دارد‪،‬‬ ‫تشکیل شود‬ ‫ارتق��ای کیفیت‪ ،‬س��اماندهی نرخ خودرو و‬ ‫رس��یدگی به وضعیت بازارها بای��د از جمله‬ ‫اولویت های دولت س��یزدهم در حوزه صنعت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫چالش ه��ای پی��ش روی دولت س��یزدهم‬ ‫در ح��وزه صنع��ت‪ ،‬بس��یار اس��ت؛ صنع��ت‬ ‫خ��ودرو یک��ی از حوزه هایی اس��ت ک��ه نیاز‬ ‫به برنامه ری��زی و توجه ج��دی دولت اینده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در گام نخس��ت‪ ،‬دولتمردان اینده باید در‬ ‫مدتی معین به عنوان مثال‪ ۲ ،‬س��ال‪ ،‬با ارائه‬ ‫مشوق ها و بسته های حمایتی از شرکت های‬ ‫خودروس��از حمایت کرده و انه��ا را ملزم به‬ ‫ارتقای کیفیت و ساماندهی نرخ خودرو کنند‪.‬‬ ‫دولت بعدی باید ش��رایطی فراهم کند که‬ ‫خودروهای داخلی صادرات محور بوده و توان‬ ‫رقابت با خودروهای خارجی را داشته باشند‪.‬‬ ‫اگ��ر خودروس��ازان داخل��ی ب��ه برنامه و‬ ‫الزامات مقررشده از سوی دولت جدید‪ ،‬عمل‬ ‫نکردن��د‪ ،‬باید تعرفه واردات خودرو به صورت‬ ‫پلکانی به صفر برس��د‪ ،‬در غی��ر این صورت‪،‬‬ ‫ وضعیت موجود صنع��ت خودرو تغییر نکرده‬ ‫و به اصط�لاح اش همان اش و کاس��ه همان‬ ‫کاسه خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود نظارت دلیل نابسامانی بازار‬ ‫رس��یدگی ب��ه وضعی��ت بازاره��ا از جمله‬ ‫خودرو‪ ،‬س��یمان و‪ ...‬یکی دیگر از اولویت های‬ ‫دولت اینده است‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر گران��ی ای��ن محص��والت‬ ‫مشکالت بس��یاری برای مردم ایجاد کرده و‬ ‫با توجه به رونق ساخت وس��از مسکن به دلیل‬ ‫سرکار امدن رئیس جمهوری جدید و اجرای‬ ‫طرح جهش و تولید مس��کن مجلس یازدهم‬ ‫نی��از به مصال��ح س��اختمانی افزایش خواهد‬ ‫یاف��ت‪ ،‬بنابرای��ن دولت س��یزدهم باید برای‬ ‫ساماندهی این حوزه هم برنامه ریزی مناسبی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫تولی��د برخی محص��والت مانن��د مصالح‬ ‫س��اختمانی از جمله س��یمان بی��ش از نیاز‬ ‫کش��ور اس��ت؛ بنابراین کمب��ود و گرانی این‬ ‫محص��ول دلی��ل منطقی ن��دارد درحالی که‬ ‫در حوزه خودرو این گونه نیس��ت‪ .‬نابسامانی‬ ‫بازار خ��ودرو مربوط به عدم تع��ادل عرضه و‬ ‫تقاضاس��ت‪ .‬چال��ش دیگر در ح��وزه صنعت‬ ‫به ویژه صنعت خ��ودرو مربوط به نظام توزیع‬ ‫الستیک بوده که دارای اماواگرهایی است‪ .‬از‬ ‫انجا که ظرفیت های تولید تایر با نیاز کش��ور‬ ‫متناسب اس��ت‪ ،‬وجود التهاب و اشفتگی در‬ ‫این حوزه نش��انه ناکارامدی و معیوب بودن‬ ‫نظام توزیع الس��تیک و تایر در بازار اس��ت‪.‬‬ ‫نبود نظارت موجب نابس��امانی بازار الستیک‬ ‫خودروهای س��واری شده است؛ درحال حاضر‬ ‫ظرفیت تولی��د داخلی نه تنه��ا می تواند نیاز‬ ‫کشور را تامین کند‪ ،‬بلکه بخشی از تولید‪ ،‬نیز‬ ‫مازاد بوده و می تواند صادر شود‪.‬‬ ‫واحده��ای تولیدکننده الس��تیک کش��ور‬ ‫می توانند با افزایش شیفت های کاری‪ ،‬عرضه‬ ‫تایر به بازار را بیشتر کنند؛ بنابراین با تحقق‬ ‫این مهم قیمت های افسارگس��یخته الستیک‬ ‫در بازار تا حدودی ساماندهی می شود‪.‬‬ ‫از انجا که ظرفیت ه��ای تولید تایر با نیاز‬ ‫کشور متناسب است وجود التهاب و اشفتگی‬ ‫در این حوزه نش��انه ناکارام��دی و مدیریت‬ ‫معی��وب در نظ��ام توزیع اس��ت درحالی که‬ ‫می ت��وان با ثبت اطالع��ات تولید و فروش از‬ ‫سوی تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت‬ ‫زنجی��ره تامی��ن این کاال از ابت��دای تولید تا‬ ‫رس��یدن به دس��ت مصرف کنن��ده نهای��ی را‬ ‫ردیابی کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر بازار تایر دس��ت دالالن است‬ ‫و س��وداگران از نظ��ارت کم رن��گ در ب��ازار‬ ‫سوءاس��تفاده ک��رده و در س��ایه این ضعف‬ ‫نظارتی و نبود س��امانه توزیع سیستمی تمام‬ ‫تالش خ��ود را ب��رای بی ثباتی بازار و س��ود‬ ‫بیشتر از این بازار به کار می برند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو دول��ت جدی��د و وزرای وی باید‬ ‫مس��ائل موج��ود در حوزه صنعت کش��ور را‬ ‫بررس��ی و ب��ه موش��کافی ب��ازار پرداخته و‬ ‫راهکارهای عملیات��ی کوتاه مدت و بلندمدت‬ ‫ارائه دهند‪ .‬داش��تن برنامه های کوتاه مدت و‬ ‫بلندمدت تنه��ا راه موفقیت در حوزه صنعت‬ ‫و اقتصاد است‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫اولویت های‬ ‫دولت سیزدهم‬ ‫در حوزه‬ ‫صنعت‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪ 1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1833‬‬ ‫پیاپی ‪3151‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یادداشت‬ ‫سازکار تامین‬ ‫مالی از محل‬ ‫تسهیالت‬ ‫حمید تهرانفر‬ ‫معاون نظارتی سابق بانک مرکزی‬ ‫موضوعی که همواره در مباحث رونق تولید‬ ‫مطرح ب��وده‪ ،‬نح��وه تامین مال��ی واحدهای‬ ‫تولی��دی اس��ت‪ ،‬زی��را در کش��ورهایی مانند‬ ‫ایران که نرخ تورم بس��یار باالی��ی بر اقتصاد‬ ‫حکمروای��ی می کند اس��تراتژی اس��تقراضی‬ ‫یک��ی از بهترین و پربازده ترین راهکارها برای‬ ‫رونق بخش های مولد اقتصاد است‪ ،‬اما در این‬ ‫بین موانع و مشکالتی وجود دارد که بانک ها‬ ‫بتوانن��د به س��ادگی در راس��تای تامین مالی‬ ‫پروژه های خرد و حتی کالن اقدام کنند‪ .‬البته‬ ‫راه های دیگری غیر از مسیر بانک برای تامین‬ ‫مالی وجود دارد اما در اقتصاد ایران نهاد بانک‬ ‫به عنوان محور اصلی اقتصاد کش��ور شناخته‬ ‫می ش��ود و هن��وز مجاری تامی��ن مالی دیگر‬ ‫مانند بازار سهام نتوانس��ته جای نظام بانکی‬ ‫را در این زمینه بگیرد‪.‬‬ ‫همان طور که گفته ش��د موانعی هم بر سر‬ ‫راه تامی��ن مالی وج��ود دارد ام��ا باید توجه‬ ‫داش��ت برخی از این موانع در تمام دنیا وجود‬ ‫داشته و جایگزینی هم برای انها نیست‪ ،‬زیرا‬ ‫بانک ه��ا نیز باید تضامین الزم را از متقاضیان‬ ‫تس��هیالت اخذ کنند تا در صورت به شکست‬ ‫رسیدن پروژه بانک بتواند ضررهای وارد شده‬ ‫را جبران کند‪.‬‬ ‫باید توجه داشت در هیچ نظام بانکی چنین‬ ‫سیس��تمی وجود ندارد که افراد بتوانند بدون‬ ‫چ گونه تضمینی اقدام به اخذ تس��هیالت‬ ‫هی�� ‬ ‫بانک��ی کنن��د‪ .‬نظ��ام بانکی ما نی��ز به دالیل‬ ‫مختل��ف وثایق��ی می گیرد که عموما س��ند‬ ‫امالک را شامل می شود‪.‬‬ ‫درباره سیس��تم هایی مانند فکتورینگ هم‬ ‫باید دانست هزینه های سنگینی برای استفاده‬ ‫از این ابزار نیاز است که متقاضیان تسهیالت‬ ‫باید پرداخت کنند‪ .‬یعن��ی بهره گیری از این‬ ‫ابزار هم بدون هزینه نیست‪ ،‬در حالی که عده‬ ‫زیادی ذهنیت نادرس��تی از این دست ابزارها‬ ‫دارن��د و فکر می کنن��د نظام ه��ای بانکی در‬ ‫کشورهای توسعه یافته بدون اخذ وثیقه اقدام‬ ‫به تامین مالی می کنند‪.‬‬ ‫همان طور که گفته ش��د ارائ��ه وثیقه یکی‬ ‫از اص��ول غیرقابل تغیی��ر در فرایند پرداخت‬ ‫تس��هیالت بانک��ی اس��ت ک��ه باید توس��ط‬ ‫متقاضی��ان دریاف��ت وام انجام ش��ود‪ ،‬اما در‬ ‫برخی کش��ورها ابزارهای دیگری وجود دارد‬ ‫که به جای س��ند امالک می توانند کل پروژه‬ ‫را به عنوان تضمین بپذیرند‪.‬‬ ‫البته در روش یادشده هم ریسک سنجی های‬ ‫دقیق��ی انجام می ش��ود تا بانک ه��ا پیش از‬ ‫پرداخ��ت وجوه درخواس��تی دچ��ار خطا در‬ ‫تصمیم نشوند که بعد از مدتی متضرر شوند‪.‬‬ ‫در کش��ور م��ا نیز در مقاطعی این مس��ئله‬ ‫کمی سهل گرفته شد اما پس از مدتی بانک ها‬ ‫متهم به اهمال شدند که چرا از متقاضیان وام‬ ‫وثایق الزم و کافی گرفته نش��ده است؟ حتی‬ ‫پرونده های زیادی در این زمینه تش��کیل شد‬ ‫و بسیاری متهم به اخذ رشوه شدند‪ ،‬در حالی‬ ‫که قوانین تس��هیل کننده این شرایط را ایجاد‬ ‫کرده بود که با توجیه حمایت از تولید صنایع‬ ‫خ��رد بتوانند با حداقل موان��ع به منابع مالی‬ ‫دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫در الیحه بودجه نیز تس��هیالت تکلیفی در‬ ‫نظر گرفته می ش��ود که بانک ها را موظف به‬ ‫تخصی��ص منابع مالی ب��ه واحدهای تولیدی‬ ‫کوچ��ک می کن��د‪ .‬در ادوار مختل��ف نیز این‬ ‫اتف��اق افتاده و بانک ها اق��دام به تامین مالی‬ ‫کسب وکارهای کوچک کرده اند‪.‬‬ ‫نه��ادی تحت عن��وان س��ازمان حمایت از‬ ‫صنایع کوچک تاس��یس ش��ده که راسا اقدام‬ ‫به پرداخت تس��هیالت مشابهی به پروژه های‬ ‫خالقانه و موجه می کند‪ .‬البته این تس��هیالت‬ ‫توسط خود دولت پرداخت می شود‪.‬‬ ‫برخی مدعی ان��د بانک ها بای��د بدون هیچ‬ ‫اورده ای اقدام به پرداخت تس��هیالت کنند و‬ ‫برای مثال به طرحی که اخیرا برای مس��کن‬ ‫ارائه شده اشاره می شود‪.‬‬ ‫چنی��ن طرح های��ی با پوش��ش مالی دولت‬ ‫اج��را می ش��وند و بانک ه��ا نمی توانند بدون‬ ‫هیچ اورده ای اقدام به تامین مالی کنند‪ ،‬بلکه‬ ‫دولت متعهد می شود که بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫منابع را در اختیار بانک قرار دهد تا شهروندان‬ ‫فاقد مسکن بتوانند در جهت تهیه خانه اقدام‬ ‫کنند‪ .‬همین الگو را نیز می توان برای حمایت‬ ‫از صنایع و مش��اغل خرد به کار گرفت اما به‬ ‫هیچ عنوان نمی توان از بانک ها انتظار پرداخت‬ ‫وام بدون دریافت هیچ تضمینی را داشت‪.‬‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ما می خواهیم‬ ‫تمام منابع را‬ ‫بسیج کنیم تا‬ ‫تولید به هر‬ ‫قیمتی انجام‬ ‫شود؛ برای مثال‬ ‫تسهیالت داده‬ ‫می شود تا فالن‬ ‫کشاورز در دل‬ ‫کویر اقدام به‬ ‫ایجاد جالیز کند‬ ‫و هندوانه بکارد‬ ‫فهرست مشکالت بانکی‪ ،‬روی میز رئیسی‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫از س�ال ‪ ۹۷‬ب�ه این س�و دونالد ترامپ ب�ا رفتاره�ای غیرحرفه ای‬ ‫و متع�ارض ب�ا پروتکل ه�ای دیپلماتی�ک کاری کرد ک�ه بزرگ ترین‬ ‫تفاهمنامه ‪ ۴۰‬س�ال اخیر ایران با دنیای غرب یک شبه از هم بگسلد و‬ ‫اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی شود که فهرستی از معضالت و بحران ها‬ ‫انتظارش را می کش�ید‪ .‬حاال مش�کالتی که هیچ کس تصور مواجهه با‬ ‫انها را هم نداش�ت گریبان اقتصاد ایران را به سختی می فشارد‪ .‬البته‬ ‫انتقادات زیادی به نحوه مقابله دولت دوم حس�ن روحانی با این حجم‬ ‫از مش�کالت مطرح می ش�ود اما حاال که به روز های پای�ان کار دولت‬ ‫دوازدهم نزدیک می شویم موضوع اولویت بندی مشکالت اقتصادی‬ ‫ب�رای دولت س�یزدهم بدل ب�ه یکی از مباح�ث داغ در ش�بکه های‬ ‫اجتماعی شده است‪ .‬برخی کاربران فضای مجازی و فعاالن اقتصادی‬ ‫بر این باورند که اولویت ابراهیم رئیس�ی در دولت س�یزدهم به دلیل‬ ‫پیش�ینه شغلی رئیس دولت منتخب‪ ،‬مس�ئله مبارزه با فساد خواهد‬ ‫بود اما در این مس�یر وضعیت نامس�اعد معیشتی رئیسی را مجبور به‬ ‫توجه به س�ایر معضالت اع�م از تورم‪ ،‬بیکاری‪ ،‬نقدینگ�ی و‪ ...‬خواهد‬ ‫کرد‪ .‬در حوزه سیاس�ت گذاری پولی و بانکی نیز کارشناسان در انتظار‬ ‫انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی هس�تند ت�ا با توجه به این انتصاب‬ ‫انتظارات خود از دولت س�یزدهم را مطرح کنن�د‪ .‬البته عده ای نیز بر‬ ‫این عقیده اند که امکان ابقای اکبر کمیجانی در دولت ابراهیم رئیسی‬ ‫کم نیس�ت و اگر چنین اتفاقی رخ دهد احتماال ش�اهد ادامه رویکرد‬ ‫دوره پیش�ین مدیریت بانک مرکزی در ادامه سال ‪ ۱۴۰۰‬خواهیم بود‪ .‬‬ ‫البته بس�یاری از ناظران ضمن یاداوری اولویت بانک های مرکزی در‬ ‫جهان معتقدند دولت سیزدهم نیز باید با تمرکز بر کنترل تورم تالش‬ ‫خ�ود را به کار گیرد تا اقتص�اد را از بند این معضل رها کند‪ .‬با یاداوری‬ ‫تبلیغات کمپین های انتخاباتی نیز می ت�وان دریافت که کنترل تورم‬ ‫هم به عنوان یکی از اولویت های رئیس�ی مطرح ش�د اما کماکان باید‬ ‫منتظر ترکیب تیم اقتصادی دولت س�یزدهم باش�یم تا عملکرد این‬ ‫دولت را ارزیابی کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۳‬غده سرطانی در نظام بانکی‬ ‫پیمان مولوی‪ ،‬دبی��رکل انجمن اقتصاددانان ایران با‬ ‫اشاره به اهمیت سیاست گذاری بانکی به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫سیستم بانکی شریان اقتصاد کشور است و این مسئله‬ ‫اهمیت سیاس��ت گذاری پول��ی و بانک��ی را دوچندان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ما در ورطه یک اقتصاد ذی نفعانه‬ ‫ق��رار گرفته ای��م ک��ه در حال ناب��ود کردن ت��ار و پود‬ ‫خود اس��ت و ش��وربختانه این وضعیت در نظام بانکی‬ ‫کشورمان نیز کامال حاکم است‪.‬‬ ‫مولوی با اش��اره ب��ه رویکرد اش��تباه در نظام بانکی‬ ‫در زمین��ه تامین مالی تولید عنوان کرد‪ :‬در کش��ور ما‬ ‫انتظاری که از نظام بانکی می رود این اس��ت که تامین‬ ‫مالی بخش تولید را برعهده بگیرد و با نرخ ‪۲۲‬درصدی‬ ‫تس��هیالتی را ارائه کند تا چرخ تولید بچرخد‪ ،‬اما باید‬ ‫توجه داش��ت نرخ تورم در کش��ور ما باالی ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫اس��ت و همین مس��ئله به معنای عقب بودن نرخ سود‬ ‫تس��هیالت از نرخ تورم اس��ت؛ به عبارتی فردی که وام‬ ‫می گی��رد حت��ی اگر هی��چ فعالیتی هم انج��ام ندهد‪،‬‬ ‫صاح��ب ‪ ۲۰‬درصد س��ودی ش��ده که بدون‬ ‫کوچک ترین زحمتی عایدش شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این حالت در هیچ کش��وری‬ ‫غیر از ونزوئال‪ ،‬زیمبابوه و‪ ...‬دیده نمی شود‪ .‬در‬ ‫واقع نرخ سود تس��هیالت در کشور ما منفی‬ ‫است و بانک ها عمال در ضرر مطلق هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک مرکزی شانه خالی می کند‬ ‫این اقتصاددان با اش��اره به سیاس��ت های اشتباه در‬ ‫سیس��تم بانک��داری بیان کرد‪ :‬سیاس��ت گذاری چنین‬ ‫سیس��تمی توس��ط دولت ها انجام می ش��ود و ما برای‬ ‫ایجاد تغییر و اصالح باید فکری به حال سیاس��ت های‬ ‫ناکارامد و اشتباه کنیم‪.‬‬ ‫یک��ی از نهادهای سیاس��ت گذار ک��ه در این زمینه‬ ‫مس��ئولیت دارد بانک مرکزی است اما متاسفانه از زیر‬ ‫بار مسئولیت خود شانه خالی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل افزایش بی رویه پایه پولی‬ ‫دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران با یاداوری افزایش‬ ‫بی رویه پایه پولی به‬ ‫گفت‪ :‬غده سرطانی دیگری‬ ‫ک��ه گریبانگی��ر اقتصاد ما ش��ده ب��اال رفتن‬ ‫افسارگس��یخته پایه پولی اس��ت که از محل‬ ‫بدهی بانک های خصوصی رقم خورده است‪.‬‬ ‫ای��ن روش ه��م جدیدا به ذهن دوس��تان‬ ‫خط��ور کرده ک��ه دولت به طور مس��تقیم از‬ ‫بانک مرکزی استقراض نمی کند اما از طرف‬ ‫دیگر اقدام به گرفتن تس��هیالت از بانک های‬ ‫خصوص��ی می کند و بان��ک مرکزی هم ب��رای جبران‬ ‫بدهی های ناش��ی از این اس��تقراض مجبور به افزایش‬ ‫پایه پولی می ش��ود که نتیجه ای غیر از رش��د بی رویه‬ ‫نقدینگی ندارد‪.‬‬ ‫مول��وی با انتقاد از روی��ه دولت در نظام بانکی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ما می خواهیم تمام منابع را بس��یج کنیم تا تولید‬ ‫به هر قیمتی انجام ش��ود؛ برای مثال تس��هیالت داده‬ ‫می ش��ود تا فالن کش��اورز در دل کویر اقدام به ایجاد‬ ‫جالیز کن��د و هندوانه بکارد تا ان را با خوش��حالی به‬ ‫کش��ورهای همس��ایه صادر کنیم و ای��ن اتفاق چنان‬ ‫ضربه ای به کش��ور زده که به س��ادگی نمی توان از شر‬ ‫دسترسی به منابع ارزی اولویت دارد‬ ‫امی��ر صادقی‪ ،‬کارش��ناس و فع��ال بازار ارز با اش��اره به‬ ‫اهمیت ازادس��ازی منابع ارزی به‬ ‫گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫اولویتی که در حوزه مدیریت بازار ارز باید در دس��تور کار‬ ‫دولت سیزدهم باشد ازادسازی پول های بلوکه شده یا پیدا‬ ‫ک��ردن راهی برای وارد ک��ردن ارز حاصل از صادرات نفت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در ادام��ه افزود‪ :‬یا باید مذاک��رات را به نتیجه‬ ‫برسانیم یا اینکه از کانال هایی مانند عراق یا سایر کشورها‬ ‫اس��تفاده کنیم تا درامدهای ارزی وارد کش��ور شود و پیرو ان ارام‬ ‫ارام نرخ مهار شود‪ .‬صادقی عنوان کرد‪ :‬البته تا استقرار دولت بعدی‬ ‫و تعیی��ن کابینه و رای اعتماد گرفت��ن از مجلس زمان زیادی باقی‬ ‫مانده و نمی توان بالفاصله در راس��تای احی��ای برجام اقدام کرد‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل نمی توان انتظار داشت به این زودی ها منابع ارزی وارد‬ ‫کشور شود‪.‬‬ ‫‹ ‹یکدستی سه قوه‬ ‫این فعال بازار ارز با اش��اره به هماهنگ ش��دن س��ران قوا در پی‬ ‫انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬و انتصابات اخیر به‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به یکدست‬ ‫زیان های ان خالص شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بانک یک نهاد سرمایه گذاری در کشور‬ ‫ماست که وظیفه ای بر عهده دارد و ان هم جذب منابع‬ ‫و تخصی��ص عقالن��ی و اصولی هم��ان منابع در جهت‬ ‫رونق اقتصادی است‪ ،‬اما به دلیل دستوری بودن اقتصاد‬ ‫ایران چنین تعادلی برقرار نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فقدان روابط بین المللی نظام بانکی‬ ‫مولوی در پایان ضمن اشاره به قطع شدن رابطه بین‬ ‫بانک های ایرانی و خارجی در پی تحریم ها‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مشکل دیگری که وجود دارد فقدان رابطه عادی‬ ‫و نرمال بین نظام بانکی کش��ور ما با سیستم بانکداری‬ ‫بین المللی اس��ت؛ ب��رای مثال ما نمی توانیم از مس��تر‬ ‫کارت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫در ح��وزه کریپتوکارنس��ی ه��م که به کل��ی دچار‬ ‫رهاش��دگی و بیخیالی هستیم‪ .‬این رویکرد باعث شده‬ ‫مانند سیستمی جزیره ای عمل کنیم که کارامدی الزم‬ ‫را نداشته و دائم درجا می زند‪ ،‬چون نمی تواند خود را با‬ ‫تحوالت و پیشرفت های نظام بانکی جهانی وفق دهد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫شدن قوای س��ه گانه می توان این امید را داشت که شاهد‬ ‫حکمفرمای��ی نوع��ی نظ��م در حوزه های مختل��ف اعم از‬ ‫اقتصاد باش��یم‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬نظم ایجادش��ده‬ ‫نیز می تواند زمینه س��از رونق اقتصادی باشد‪ ،‬اما باید دید‬ ‫که ایا این نظم و هماهنگی می تواند منجر به بهبود فضای‬ ‫اقتصاد کشور شود یا خیر؟‬ ‫‹ ‹اسیب های تداوم ارزپاشی‬ ‫صادقی در پایان با انتقاد از سیاس��ت های پول پاش��ی در بازار ارز‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این ابهام وجود دارد که ایا دولت سیزدهم قصدی‬ ‫برای ارزپاش��ی در بازار دارد یا خیر؟ اگ��ر این اتفاق رخ دهد باز هم‬ ‫رویه پیشین را ش��اهد خواهیم بود که به معنای تداوم سیاست های‬ ‫نادرس��ت و غیراصولی در مدیریت اقتصاد کش��ور است‪ .‬به گفته این‬ ‫کارش��ناس اقتصاد اگر دولت بخواهد از طریق اجرای سیاس��ت های‬ ‫کنت��رل ن��رخ دالر از طریق تزری��ق ارز‪ ،‬بازار را مدیری��ت کند باید‬ ‫خودم��ان را برای جهش دیگری در نرخ دالر برای س��ال های اینده‬ ‫اماده کنیم‪.‬‬ ‫همان طور که اش��اره شد رس��الت ذاتی‬ ‫و اصل��ی بان��ک مرک��زی در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته کنت��رل تورم با اس��تفاده از‬ ‫ابزارهای پولی و بانکی است؛ از همین رو این‬ ‫نهاد نظارتی و سیاس��ت گذار در کشورهای‬ ‫غرب��ی تمرکز خود را بر کنترل و مهار نرخ‬ ‫تورم می گ��ذارد‪ .‬یک��ی از فاکتورهایی هم‬ ‫ک��ه کار را برای این نهاد اس��ان تر می کند‬ ‫محدودیت در وظایف تعریف شده است‪ ،‬اما‬ ‫در کش��ور ما بانک مرکزی عالوه بر رسالت‬ ‫سیاس��ت گذاری پولی و بانکی و همچنین‬ ‫نظارت بر عملک��رد بانک های خصوصی و‬ ‫دولت��ی‪ ،‬تصدی گری در ب��ازار ارز را نیز بر‬ ‫عهده گرفت��ه و به دلیل اعتبار باالیی که از‬ ‫این محل می گیرد‪ ،‬حاض��ر به وانهادن ان‬ ‫هم نیست‪ .‬شاید نگاه امرانه و بخشنامه ای‬ ‫ب��ه اقتصاد بتوان��د حداق��ل در این زمینه‬ ‫کارس��از افتد و بار بازار ارز را از روی دوش‬ ‫بان��ک مرک��زی ب��ردارد و ان را در اختیار‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار قرار دهد تا هم بازار‬ ‫ارز به شکل کارامدتری مدیریت شود و هم‬ ‫بان��ک مرکزی بتواند با فراغ بال بیش��تری‬ ‫به مس��ئولیت های اصلی خ��ود پرداخته و‬ ‫حاش��یه های پیرامون قیمت گذاری ارز نیز‬ ‫از این نهاد اس��تراتژیک و محوری اقتصاد‬ ‫فاصل��ه بگیرد؛ گرچ��ه اقتصاددانان بر این‬ ‫اعتقادند که هیچ ی��ک از مدیران بانکی و‬ ‫گزینه های احتمالی تصدی پس��ت ریاست‬ ‫کلی بانک مرکزی تمایلی به چشم پوش��ی‬ ‫از هدایت بازار ارز ندارند و به نظر می رس��د‬ ‫که رویه فعلی در ‪ 4‬س��ال اینده نیز ادامه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹بدرقه کشتی گیر لرستانی به همت بانک رفاه‬ ‫حمیدرض��ا فتحی بیرانون��د‪ ،‬عضو هیات مدی��ره بانک رفاه‬ ‫کارگران با تقدیر از غالمرضا محمدی‪ ،‬س��رمربی لرستانی تیم‬ ‫ملی کشتی ازاد ایران در کسب سهمیه کامل المپیک و حضور‬ ‫یک کش��تی گیر لرس��تانی به نام مرتضی قیاسی در تیم ملی از‬ ‫حمایت بانک رفاه کارگران از ورزشکاران لرستانی خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری برن��ا‪ ،‬او تصریح ک��رد‪ :‬به عنوان یک‬ ‫لرس��تانی و به نمایندگی از بانک معظم و بزرگ رفاه کارگران‬ ‫که در مس��ئولیت های اجتماعی و خدمات ارزش��مند به کلیه‬ ‫اقش��ار به ویژه کارگران و بازنشس��تگان به عنوان س��رمایه های‬ ‫ب��زرگ همواره در حال خدمت صادقان��ه بوده‪ ،‬پیام مدیرعامل‬ ‫و اعض��ای هیات مدیره در حمای��ت از ورزش در ابعاد قهرمانی‬ ‫و همگان��ی را ابالغ می کن��م‪ .‬وی گفت‪ :‬لرس��تان از دیرباز در‬ ‫رشته کشتی با قهرمانان نامی و بزرگی همچون سیاوش نوری‪،‬‬ ‫مرحوم بابک اس��دی‪ ،‬کریم سوری و‪ ...‬همواره در کشتی کشور‬ ‫اقای��ی کرده اس��ت‪ .‬فتحی جهش و پیش��رفت دوب��اره ورزش‬ ‫کش��تی در لرستان با کس��ب عناوین مختلف و افتخارات این‬ ‫رش��ته را مدیون برنامه ریزی های مدون و علمی فرید بهرامی‪،‬‬ ‫رئیس هیات کش��تی استان و دیگر بزرگان این رشته عنوان و‬ ‫اظهار امیدواری کرد این موفقیت ها تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره تابستانی بیمه های اتش سوزی‬ ‫جشنواره تابستانی بیمه های اتش سوزی بیمه پارسیان اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بیمه پارس��یان به نقل از مدیریت‬ ‫بیمه های اتش س��وزی‪ ،‬این ش��رکت در نظ��ر دارد همزمان با‬ ‫اغاز فصل تابس��تان جش��نواره فروش بیمه های اتش س��وزی‬ ‫خود را برای کلیه بیمه گذاران جدید و تمدیدی در رش��ته های‬ ‫اتش سوزی مسکونی‪ ،‬غیرصنعتی و صنعتی برگزار می کند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬این جشنواره با شرایط و تعهدات ویژه با‬ ‫عنوان «تابستان ‪ »۱۴۰۰‬به مدت ‪ 3‬ماه در طول فصل تابستان‬ ‫اغاز ش��ده و طی ان به کلیه بیمه گذاران و مش��تریان جدید و‬ ‫تمدیدی‪ ۵۰ ،‬درصد تخفیف در نرخ های تعرفه پوشش های اصا‬ ‫و خطرات تبعی ارائه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات تکمیلی واریز سود سهام‬ ‫س��هامداران بانک ملت برای اعالم انصراف از دریافت س��ود‬ ‫سال ‪ ۹۹‬از طریق واریز به حساب های خود نزد این بانک تا ‪۲۵‬‬ ‫تیر امسال فرصت دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬پیرو برنامه زمان بندی‬ ‫پرداخت سود سهام سهامداران محترم بانک ملت که در تاریخ‬ ‫‪۱۵/۰۴‬‏‪ ۱۴۰۰/‬در سامانه کدال منتشر شده‪ ،‬این بانک در نظر‬ ‫دارد عالوه بر س��هامدارانی که شماره حس��اب های خود را به‬ ‫اداره بورس بانک اعالم کرده اند‪ ،‬از طریق سامانه های اطالعاتی‬ ‫موجود در زیر س��امانه بانک‪ ،‬نسبت به اخذ شماره حساب های‬ ‫سهامداران حقیقی که قبال نسبت به اعالم شماره حساب خود‬ ‫اقدام نکرده اند اما دارای حس��اب متمرکز فعال انفرادی و فاقد‬ ‫محدودیت (مسدودی حساب و‪ )...‬نزد بانک ملت هستند اقدام‬ ‫و سود س��هامداران حقیقی محترم را به حساب مربوطه واریز‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتش�ار اوراق گواه�ی س�پرده م�دت دار بانک‬ ‫مسکن‬ ‫بانک مس��کن در راستای سیاست های ابالغی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫انتش��ار اوراق گواهی س��پرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام‬ ‫یک ساله با نرخ سود علی الحساب ‪ ۱۸‬درصد ساالنه و نرخ سود‬ ‫بازخرید ‪ ۱۰‬درصد ساالنه به تاریخ انتشار ‪ 1400/۰۴/15‬را در‬ ‫دستور کار بانک قرار داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری بانک مس��کن‪ ،‬ش��عب بانک قادر‬ ‫خواهند بود با در نظر قرار دادن اولویت در جذب منابع جدید‬ ‫و پرهیز از جابه جایی منابع بین س��پرده ها‪ ،‬نس��بت به فروش‬ ‫اولیه اوراق یادشده از روز سه شنبه‪ 1400/۰۴/15 ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است این اوراق با نام است و به صورت الکترونیکی‬ ‫در واحدهای یک میلیون ریالی منتشر می شود‪ .‬دارای سررسید‬ ‫یکس��اله است‪ ،‬س��ود ان در مقاطع ماهانه پرداخت می شود و‬ ‫مع��اف از مالیات خواهد بود؛ ضمن اینک��ه در صورت بازخرید‬ ‫قبل از سررسید‪ ،‬به صورت روزشمار نرخ سود ساالنه ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت بان�ک این�ده از صنع�ت دانش بنی�ان‬ ‫ایرانی‬ ‫‪ ۲‬دستاورد بزرگ پزشکی و ترافیکی به تولید انبوه رسید‪.‬‬ ‫بان��ک اینده در س��ال تولید‪ ،‬پش��تیبانی ها و مانع زدایی ها با‬ ‫اعطای تسهیالت به شرکت گستران صنایع نوین پارس (گروه‬ ‫صنعتی هوش��مند اسیا) مس��یر رونق تولیدات این شرکت را‬ ‫هموارتر کرد‪.‬‬ ‫دکت��ر امیراحمد س��پهری‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت‪ ،‬ضمن‬ ‫قدردان��ی از نق��ش موثر و س��ازنده بانک اینده در توس��عه و‬ ‫بروزرسانی فناوری ش��رکت افزود‪ :‬شیوع بیماری کرونا تبدیل‬ ‫به فرصتی برای تولید دستگاه هوشمند غربالگری بیماری های‬ ‫قلب��ی مادرزادی ک��ودکان‪ ،‬ویژه مط��ب و همچنین طراحی و‬ ‫س��اخت نمونه نیمه صنعتی رادار ترافیکی چهاربعدی ش��د که‬ ‫این دستاورد با حمایت ها و اعطای تسهیالت بانک اینده میسر‬ ‫شده است‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 29‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1833‬‬ ‫پیاپی ‪3151‬‬ ‫بورس‬ ‫افت های بازار سهام چیست؟‬ ‫از اقتصاد دستوری تا نگاه سیاسی به بورس‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افت هایی وجود دارد که مختص بازار س��هام است اما اگر مشکالت‬ ‫کالن اقتصاد کشور برطرف شود‪ ،‬به طور قطع می توان تاثیرات مثبت‬ ‫ان را در بازار سرمایه مشاهده کرد‬ ‫بکارگیری ابزارهایی برای پویایی بازار‬ ‫رضا بهرامی‪ ،‬کارش��ناس و مدرس بازار سهام با تاکید‬ ‫ب��ر اهمیت ترکیب تی��م اقتصادی دولت س��یزدهم به‬ ‫گفت‪ :‬البته همه چیز به برنامه های اقای رئیسی‬ ‫و تیم اقتصادی ایشان برای بازار سهام بستگی دارد که‬ ‫نشات گرفته از سیاس��ت گذاری کالن در حوزه اقتصاد‬ ‫نیز خواهد بود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬اگر هدف گذاری این‬ ‫تیم اقتصادی ایجاد رونق و افزایش نرخ سهم های ارزنده‬ ‫در بورس اوراق بهادار باشد به نظر نمی رسد کار سختی‬ ‫در پیش داش��ته باشند‪ ،‬زیرا با سیاست گذاری درست و‬ ‫اصولی می توان بازار را به این جهت سوق داد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ارزش سهام کار سختی نیست‬ ‫بهرامی ضمن اش��اره ب��ه وضعیت اقتصادی کش��ور‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬با توجه به نرخ ت��ورم باالیی که در جامعه‬ ‫شاهد ان هستیم می توان این انتظار را داشت که حتی‬ ‫در س��ال های اینده هم رونق بخش��ی به بازار سهام کار‬ ‫دش��واری نیس��ت‪ .‬البته سیاس��ت هایی مانن��د رویکرد‬ ‫نوس��انی در بازار با هدف جبران ضررهای واردش��ده به‬ ‫سهامدار نیز می تواند به عنوان راهکاری نه چندان سخت‬ ‫پیش روی سازمان بورس و دولت باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد ادامه داد‪ :‬از س��ویی هم طبق‬ ‫س��نت همیش��گی دولت ها که هم��ان رونق ب��ازار در‬ ‫طول دوره نخس��ت ریاس��ت جمهوری است‬ ‫می توان این انتظار را داشت که برای افزایش‬ ‫ن��رخ س��هم ها تالش هایی انجام ش��ود‪ .‬البته‬ ‫همان طور که گفته ش��د موان��ع چندانی هم‬ ‫پی��ش پای مس��ئوالن ذی ربط ب��رای نیل به‬ ‫اهداف مورد نظر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹مکانیسم معامالتی بازار سهام‬ ‫این تحلیلگر بازار س��هام بر لزوم تغییر نگرش نسبت‬ ‫ب��ه بازار س��رمایه تاکید کرد و ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬وقتی‬ ‫دید کالن تری به بازار داش��ته باش��یم متوجه می شویم‬ ‫یکی از مهم ترین نکات اصالح مکانیس��م معامالتی بازار‬ ‫س��رمایه اس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬هر قدر ازادی بیش��تری‬ ‫برای عناصر حاضر در بازار قائل ش��ویم‪ ،‬به طور طبیعی‬ ‫ب��ازاری پررونق تر و پویاتری را ش��اهد خواهیم بود‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬تجربه نی��ز ثابت کرده هر ق��در محدودیت های‬ ‫بازار افزایش پیدا کند‪ ،‬بورس نیز دچار مش��کل می شود‬ ‫ام��ا اگر مدیریت این حوزه با اتکا به مکانیس��م عرضه و‬ ‫تقاضا انجام شود‪ ،‬طبیعتا می توان شاهد توسعه و بهبود‬ ‫وضعیت بازار سهام بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازبینی نوسانات قیمتی‬ ‫بهرامی با اش��اره به پایین بودن دامنه نوس��ان فعلی‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬دامنه نوس��انات قیمت��ی در بازار‬ ‫سهام نیز یکی از مس��ائلی است که می تواند‬ ‫موردبازبین��ی قرار گیرد و اگر اصالح ش��ود‪،‬‬ ‫به طور قطع می تواند تاثی��رات مثبتی هم بر‬ ‫بازار داشته باشد‪.‬‬ ‫البته در طول زمان این قانون بهبود یافته و‬ ‫ت��ا مثبت و منفی ‪ ۵‬درصد افزایش پیدا کرده‬ ‫بود اما حت��ی این مقدار نیز با توجه ب��ه وضعیت بازار‬ ‫سهام تناسبی ندارد و باید افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫ای��ن مدرس بازار س��هام در ادامه اش��اره کرد‪ :‬حتی‬ ‫مثبت و منفی ‪ ۶‬درصد هم نمی تواند پاس��خگو باش��د‬ ‫اما دامنه نوس��انی مثب��ت و منفی ‪ ۷‬درص��د می تواند‬ ‫مناس��ب حال بازار س��رمایه باش��د‪ .‬این رقم می تواند‬ ‫سوءاس��تفاده هایی که در بازار شاهد هستیم را کنترل‬ ‫کند‪ .‬از س��ویی هم با توجه به رشد و عمق یافتن بازار‬ ‫سرمایه با این دامنه نوسان می توان کیفیت بازار را نیز‬ ‫تقویت کرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اگر این تصمیم در بازار س��رمایه‬ ‫اتخاذ ش��ود به طور قطع با حمایت س��هامداران مواجه‬ ‫خواهد ش��د و همه از این سیاس��ت استقبال می کنند‪،‬‬ ‫زیرا ای��ن اقدام در راس��تای کاه��ش محدودیت ها در‬ ‫بازاری اس��ت که ذاتا باید به سازکار عرضه و تقاضا اتکا‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بکارگی�ری متخصص�ان کاربل�د در تی�م‬ ‫اقتصادی‬ ‫ای��ن تحلیلگ��ر بازار س��رمایه بر اهمیت اس��تفاده از‬ ‫متخصص��ان در تیم مدیریتی اقتص��ادی تاکید کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬اینکه مدی��ران از بین متخصص��ان کار انتخاب‬ ‫ش��وند نیز یکی از مس��ائل حائز اهمیت است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬مدیران باید به فکر این باش��ند که چه سیاستی‬ ‫را در دستور کار قرار دهند تا نه تنها سرمایه بازار سهام‬ ‫را ت��رک نکند‪ ،‬بلک��ه نقدینگی از س��ایر حوزه ها وارد‬ ‫بورس ش��ود‪ .‬مثال می توان کارگزاری ها را تشویق کرد‬ ‫تا س��هامداران را به سوی اس��تفاده از ابزارهای مشتقه‬ ‫فرابخوانند و معامالت بیشتری در جریان باشند‪.‬‬ ‫بهرام��ی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬سیاس��ت هایی‬ ‫در بازار کریپتوکارنس��ی اجرا می ش��ود که از ان جمله‬ ‫می توان به سیاس��ت ‪ short selling‬اش��اره کرد که‬ ‫باعث ش��ده با وج��ود ریزش قیمت��ی رمزارزها‪ ،‬باز هم‬ ‫س��رمایه به این سمت سرازیر ش��ود‪ .‬در بازار سهام نیز‬ ‫می توان از چنین مدل هایی اس��تفاده کرد تا سرمایه به‬ ‫سمت بورس سرازیر شود‪.‬‬ ‫تاثیرپذیری مستقیم بورس از فضای کلی اقتصاد‬ ‫مجتبی دیبا‪ ،‬کارش��ناس و فعال بازارهای مالی با اشاره‬ ‫به تاثیرپذیری مستقیم بورس اوراق بهادار از فضای کلی‬ ‫اقتص��اد ایران به‬ ‫گف��ت‪ :‬نباید فرام��وش که بازار‬ ‫سهام تابعی از کلیت اقتصاد کشور است و اگر می خواهیم‬ ‫وضعیت بازار را سامان ببخشیم باید به طور کلی نگاه مان‬ ‫ب��ه اقتصاد را متحول کنیم‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬افت هایی‬ ‫ه��م در این عرصه وج��ود دارند که مختص بازار س��هام‬ ‫اس��ت اما اگر مش��کالت کالن اقتصاد کش��ور حل شود‪،‬‬ ‫به طور قطع می توان تاثیرات مثبت ان را در بازار سرمایه‬ ‫مشاهده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کناره گیری از اقتصاد دستوری‬ ‫دیبا با اش��اره به پیامدهای منفی نگاه اقتصاد دستوری‬ ‫در بازار سرمایه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یکی از بزرگ ترین افات بازار‬ ‫س��رمایه در کشور‪ ،‬اقتصاد دستوری است که بارها درباره‬ ‫ان صحبت ش��ده اما همچنان شاهد ادامه این رویکرد در‬ ‫بازار هس��تیم‪ .‬از همین رو باید برای حل مشکالت اساسی‬ ‫در ب��ورس ته��ران نگاه مان را از این اقتصاد دس��توری به‬ ‫سمت بخش خصوصی و بازار ازاد تغییر جهت‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این نوع نگاه باعث شده عرضه‬ ‫و تقاضا تعادلش را از دس��ت بده��د و بازار در‬ ‫شرایطی که شاهد هستیم سیر کند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل با وجود صورت های مالی مثبت‪ ،‬سهم ها‬ ‫س��ودی را که باید عاید س��هامداران نمی کنند‬ ‫ام��ا در عوض منفعت کالنی نصیب دالالنی می ش��ود که‬ ‫تاثیرات بسیار مخربی بر اقتصاد کشورمان دارند‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد‪ :‬از همین رو انتظار‬ ‫م��ی رود دولت قیمت گ��ذاری دس��توری در صنایع را از‬ ‫دس��تور کار خارج کند تا ش��رکت ها بتوانند نفس راحتی‬ ‫بکشند‪ .‬س��ازکار فعلی تنها دست دالالن را باز گذاشته و‬ ‫ضربات سنگینی بر پیکر بازار سرمایه وارد اورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فشار به حقوقی ها تاثیرگذار است؟‬ ‫این تحلیلگر و فعال بورس��ی با اشاره به پیشنهادهایی‬ ‫که برای رونق بخش��ی به بازار س��هام ارائه شده به‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫گف��ت‪ :‬حقوقی های ب��ازار دیدگاهی دارند که از‬ ‫دید بس��یاری از فعاالن بورس��ی اسیب هایی را‬ ‫ب��ه بورس وارد کرده اس��ت‪ .‬البته ما نمی توانیم‬ ‫حقوقی را در ش��رایطی که قیمت ها باال هستند‬ ‫مجبور به خری��د کنیم یا اینکه انتظار داش��ته‬ ‫باش��یم در چنین ش��رایطی‪ ،‬س��هامش را برای‬ ‫فروش عرضه نکند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همان طور که گفته ش��د‪ ،‬بازار س��هام به طور‬ ‫کلی پذیرای سیاس��ت های اجباری و دستوری نیست اما‬ ‫به هر حال بورس در کش��ور م��ا به گونه ای پیش رفته که‬ ‫باید با مکانیس��م خودتنظیمی که دارد حقوقی را ملزم به‬ ‫رعایت سطوحی کند که برایش مشخص می شود‪ .‬دیبا در‬ ‫پایان خاطرنشان کرد‪ :‬در غیر این صورت‪ ،‬نمی توان انتظار‬ ‫داشت حقوقی ها را مجبور کنیم پولی که از بازار عایدشان‬ ‫ش��ده را بار دیگر به بورس بازگردانن��د‪ .‬اما با نگاه اصولی‬ ‫قیمت گذاری س��طوحی را باید برای حقوقی ها مش��خص‬ ‫کنیم تا با نگاه به این سطوح اقدام به معامله کنند‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه گمانه زنی هایی که در رس��انه ها‬ ‫منتشرش��ده این پرس��ش مطرح می ش��ود که ایا‬ ‫ابراهیم رئیس��ی قصد دارد با نگاه��ی فراجناحی‬ ‫پس��ت های اقتصادی را به متخصصان بس��پارد یا‬ ‫خیر؟ پاس��خ ها متنوع هس��تند اما فراوانی جواب‬ ‫مثبت به این س��وال بیشتر اس��ت و همین نکته‬ ‫باعث ش��ده کارشناس��ان و بورس بازان نسبت به‬ ‫اینده خوشبینی بیش��تری داشته باشند‪ ،‬زیرا اگر‬ ‫بازار س��هام ف��ارغ از نگاه ایدئولوژیک و سیاس��ی‬ ‫مدیری��ت ش��ود می توان به نتیجه بخش��ی مدلی‬ ‫اصول��ی و علم��ی امی��دوار بود‪ .‬البت��ه متغیرهای‬ ‫گوناگون و پرتعدادی وجود دارند که بازار سرمایه‬ ‫را تحت تاثی��ر ق��رار می دهن��د اما اگ��ر مدیریتی‬ ‫تخصص محور س��کان این کش��تی پرمنف��ذ را بر‬ ‫عهده بگیرد ش��اید بتوان ریسک های داخلی بازار‬ ‫را ت��ا جای ممکن محدود ک��رد و تابلوهای بورس‬ ‫تهران را سبزرنگ دید‪.‬‬ ‫با توجه به نرخ‬ ‫تورم باالیی که‬ ‫در جامعه شاهد‬ ‫ان هستیم‬ ‫می توان گفت‬ ‫حتی در سال های‬ ‫اینده هم‬ ‫رونق بخشی به‬ ‫بازار سهام‬ ‫کار دشواری‬ ‫نیست‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹رش�د مانده مصارف اعطایی بان�ک تجارت به‬ ‫بخش صنعت و معدن‬ ‫براساس امار‪ ،‬مانده ناخالص مصارف بانک تجارت در بخش‬ ‫صنعت و معدن در اس��فند ‪ ۱۳۹۶‬افزون بر ‪ ۱۹۴‬هزار میلیارد‬ ‫بوده و این رقم در اسفند ‪ ۱۳۹۹‬با ‪ ۱۷۵‬درصد رشد به افزون‬ ‫بر ‪ ۵۳۲‬هزار میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫بان��ک تجارت از مجموع ه��زار و ‪ ۷۸۳‬میلیارد و ‪ ۵۲‬میلیون‬ ‫ریال مانده ناخالص مصارف (تسهیالت و مطالبات) اعطایی به‬ ‫بخش های گوناگون در پایان اسفند ‪ ۱۳۹۹‬افزون بر ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫را به بخش صنعت و معدن اختصاص داده است‪.‬‬ ‫بانک تجارت به عنوان بزرگ ترین بانک بورس��ی کش��ور با‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری با بزرگ ترین شرکت های صنعتی‬ ‫و معدنی کش��ور به ویژه در ‪ ۴‬س��ال اخیر‪ ،‬تعامل س��ازنده ای‬ ‫با این بخش مهم اقتصاد کش��ور داش��ته اس��ت‪ .‬همکاری با‬ ‫ش��رکت های بزرگی مانند ایران خودرو‪ ،‬س��ایپا‪ ،‬عقاب افشان‬ ‫در صنعت خودروسازی‪ ،‬پتروشیمی خلیج فارس و بزرگ ترین‬ ‫مجتمع ه��ای صنع��ت پتروش��یمی‪ ،‬فوالد مبارک��ه اصفهان‪،‬‬ ‫چادرمل��و‪ ،‬ذوب اهن اصفهان و ده ها ش��رکت بزرگ معدنی و‬ ‫صنعتی در نقاط گوناگون کشور‪ ،‬تنها گوشه ای از فعالیت های‬ ‫بانک تجارت در عرصه صنعت و معدن به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام تبریک مدیرعامل بانک ملت به مناس�بت‬ ‫روز قلم‬ ‫مدیرعام��ل بانک ملت در پیامی‪ ،‬فرارس��یدن ‪ ۱۴‬تیر‪ ،‬روز‬ ‫قلم را به تمامی اهالی قلم‪ ،‬نویس��ندگان‪ ،‬مترجمان‪ ،‬منتقدان‪،‬‬ ‫پژوهشگران‪ ،‬روزنامه نگاران و اصحاب رسانه تبریک گفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬محمد بیگدلی در این‬ ‫پی��ام از روز قلم به عنوان روز بزرگداش��ت فرهنگ و هنر این‬ ‫س��رزمین یاد کرد و افزود‪ :‬روز قلم روزی اس��ت که بار دیگر‬ ‫ارزش های علم��ی‪ ،‬فرهنگی و هنری کش��ورمان را به خاطر‬ ‫م��ی اورد و بهانه ای برای تجلیل از اس��اتید فرهیخته کش��ور‬ ‫و جامعه اهل قلم می ش��ود که وجودش��ان موجب توس��عه و‬ ‫پیش��رفت جنبه های گوناگونی از فرهنگ و هنر این مرزوبوم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در پی��ام مدیرعام��ل بانک مل��ت امده اس��ت‪ :‬در روز قلم‪،‬‬ ‫تالش ها و زحمات تمامی کسانی را که با قلم خود به ارتقای‬ ‫تاریخ و فرهنگ کش��ور کمک کرده و می کنند‪ ،‬ارج می نهیم‬ ‫و امیدواری��م کارکرد این قلم ها‪ ،‬خود را به بهترین ش��کل در‬ ‫توسعه و پیش��رفت ایران اس�لامی به ویژه در عرصه فرهنگ‬ ‫و هنر نش��ان دهد و نام کش��ورمان را هر روز س��رافرازتر در‬ ‫عرصه های مختلف جهان مطرح کند‪.‬‬ ‫‹ ‹افتتاح دومین شعبه «ملی پالس» بانک ملی‬ ‫هفته گذش��ته با حضور مدیرعامل بانک ملی ایران دومین‬ ‫شعبه «ملی پالس» با رویکرد بانکداری دیجیتال و مبتنی بر‬ ‫ارائه خدمات و مشاوره هایی در امور بانکی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬مالیاتی‪،‬‬ ‫ارز و بورسی به مشتریان در تهران افتتاح شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بان��ک ملی ای��ران‪ ،‬محمدرضا‬ ‫حس��ین زاده در ایین افتت��اح ملی پالس ضم��ن قدردانی از‬ ‫مسعود میرزاباقری‬ ‫کارشناس بازار سهام‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اینکه رئیس یک دولت پس از پیروزی در رقابت های انتخاباتی به فکر تش�کیل کابینه باش�د‪،‬‬ ‫اتفاق عجیبی نیس�ت‪ ،‬احتماال همه سیاس�تمدارانی که در چنین کارزاری برنده شده اند‪ ،‬در پی‬ ‫یافتن گزینه های مناس�بی برای پس�ت های گوناگون هم بوده اند‪ .‬اما تجرب�ه ثابت کرده انتخاب‬ ‫مدیران با نگاه سیاس�ی ره به جایی نخواهد برد و نه تنها مش�کالت حل نمی شوند‪ ،‬بلکه با کوهی‬ ‫از معضالت جدید مواجه خواهیم ش�د که کار را برای مدیریت کش�ور دشوارتر از دشوار خواهد‬ ‫کرد‪ .‬از همین رو کارشناس�ان معتقدند حکمران خوب کس�ی اس�ت که بتواند با شناخت درست‬ ‫ای�رادات برای رفع انها اقدام کند و ابزارهای مناس�بی را در این مس�یر ب�ه کار گیرد که انتخاب‬ ‫مدیران متخصص نیست یکی از انهاست‪ .‬حال اگر کمی مصداقی تر به موضوع بنگریم‪ ،‬مشکالت‬ ‫ج�اری بورس ته�ران به عنوان یکی از معضالت روز و اصلی اقتصاد ای�ران‪ ،‬عرصه را برای اجرای‬ ‫سیاست های توسعه ای بسته است از همین رو از دولت سیزدهم انتظار می رود ضمن اولویت بندی‬ ‫مشکالت در راستای حل انها برامده و زمینه را برای رونق بازار فراهم کند‪ .‬فعاالن بازار سرمایه‬ ‫نیز بر این باورند که مش�کالت عدیده ای در بورس تهران وجود دارد که باعث ش�ده کار به اینجا‬ ‫برس�د و بازار در رکودی سنگین سیر کند‪ .‬از جمله مواردی که بورس بازان به ان اشاره می کنند‬ ‫خاله�ا و نارس�ایی های قانونی‪ ،‬قیمت گذاری دس�توری‪ ،‬دخالت های گاه وبی�گاه دولت‪ ،‬مجلس و‬ ‫حتی قوه قضاییه در بورس اس�ت که باید به دس�ت تیم اقتصادی بعدی رفع ورجوع ش�ود‪ .‬البته‬ ‫کارشناس�ان به م�وارد دیگری از جمل�ه برجام‪ ،FATF ،‬نرخ ارز و نرخ س�ود بانکی هم اش�اره‬ ‫می کنند اما به نظر می رسد دامنه مشکالت به قدری گسترده است که بورسی ها برای حل مشکل‬ ‫بازار باید کمی فراتر از دیوارهای تاالر شیشه ای را بنگرند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاه ویژه‬ ‫به بزرگان و‬ ‫کوچک ترهای‬ ‫بازار‬ ‫خدمات و تالش دست اندرکاران راه اندازی این شعبه‪ ،‬به ایجاد‬ ‫طرح ه��ای نو و مبتکرانه در نظام بانکی متناس��ب با نیازهای‬ ‫جامعه اشاره و اظهارکرد‪« :‬ملی پالس» نمونه ای از این رویکرد‬ ‫نوین و مبتکرانه در نظام بانکی اس��ت ک��ه همه فرایندهای‬ ‫بانکی در این ش��عبه نیز بر مبنای بانک��داری دیجیتال اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت مش��تریان می توانند با مراجعه به این شعبه‬ ‫از تمامی خدمات و امکانات س��امانه های بانکداری دیجیتال‬ ‫بان��ک ملی ایران از جمله ربات الف��ا‪ ،‬خودگردان‪ ،‬خودبانک‪،‬‬ ‫خودپرداز‪ ،‬کیوسک چندمنظوره‪ CASHLESS ،‬و ‪VTM‬‬ ‫اس��تفاده و با مراجعه به کارشناس��ان ش��عبه‪ ،‬ضمن دریافت‬ ‫مشاوره های بانکی از فضای کتابخانه و کافی شاپ نیز بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫نخستین ش��عبه ملی پالس در محل سابق شعبه فخررازی‬ ‫روبه روی دانش��گاه تهران واقع شده و دومین شعبه در ابتدای‬ ‫خیابان شهید باهنر (نیاوران) تهران است‪.‬‬ ‫ب��ازار س��هام ته��ران میزب��ان خانواده های‬ ‫گوناگون از بدنه صنعت کش��ورمان است که هر‬ ‫یک به س��هم خود نقشی در پیشبرد و چرخش‬ ‫س��رمایه در این بازار ایفا می کنند‪ .‬با نگاهی به‬ ‫ارقام و گزارش��ات بازدهی هر یک از ش��رکت ها‬ ‫متوجه می ش��ویم برخ��ی خانواده ه��ا به دلیل‬ ‫توجه بیش از حد دولت ها از وضعیت به مراتب‬ ‫بهتری برخوردارند و س��وددهی بیش��تری را به‬ ‫ثبت رس��انده اند‪ ،‬یکی از ای��ن گروه ها‪ ،‬خانواده‬ ‫دارویی هاست که روی هم رفته عملکرد به نسبت‬ ‫خوب��ی را در بورس تهران به ثبت رس��انده اند‪.‬‬ ‫البته این براورد مثبت از عملکرد خودروسازان‬ ‫و داروس��ازان در بازار سرمایه به معنای سودده‬ ‫ب��ودن هم��ه اعضای این خانواده نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫برخ��ی از غول ه��ای صنع��ت داروس��ازی که‬ ‫وظیفه س��اخت واکسن کرونا را بر عهده دارند‪،‬‬ ‫موفق ب��ه ثبت عملکرد مثبتی در بورس تهران‬ ‫شده اند و همین مسئله منجر به افزایش میزان‬ ‫بازدهی س��هام کل خانواده دارویی و خودرویی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬البته برخی معتقدند بخش��ی از‬ ‫س��هم هایی ک��ه در این دس��ته بندی متعلق به‬ ‫خان��واده دارویی ها به ش��مار می رون��د‪ ،‬باوجود‬ ‫زیانده بودن اما در س��طح ارزندگی بسیار خوبی‬ ‫قرار دارند و اگر ش��رایط کلی بازار سروس��امان‬ ‫بگیرد‪ ،‬به طورقطع ش��اهد افزای��ش ارزش این‬ ‫س��هم ها خواهی��م بود‪ .‬اگر این براورد درس��ت‬ ‫باش��د باید این خانواده بورسی را به عنوان یکی‬ ‫از پیش��تازان ب��ازار س��رمایه در ماه های اینده‬ ‫دانس��ت‪ ،‬زی��را در ص��ورت به نتیجه رس��یدن‬ ‫مذاکرات برجام در وین می توان انتظار داش��ت‬ ‫بورس تهران نیز از رونقی نسبی برخوردار شود‬ ‫که به طورقطع می تواند زمینه رش��د سهم های‬ ‫ارزن��ده و از جمل��ه دارویی ه��ا را فراه��م کند‪.‬‬ ‫ش��رکت های دارویی در بازار سرمایه مشکالت‬ ‫و محدودیت های بس��یاری دارند که یکی از انها‬ ‫افزایش نرخ محصوالت بسیار سخت است‪ ،‬چون‬ ‫دولت ها روی افزایش نرخ دارو و مواد بهداشتی‬ ‫حساس��یت بس��یار باالیی دارن��د‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬همان طور که گفته ش��د دارو به عنوان‬ ‫یک کاالی اس��تراتژیک ش��ناخته می شود و به‬ ‫همین دلیل دولت ها ت�لاش می کنند نرخ این‬ ‫کاالی مه��م را کنترل کنند‪ .‬البته دولت ها برای‬ ‫مهار نرخ دارو عمدتا دس��ت ش��رکت ها را برای‬ ‫تامی��ن مواد اولیه می گیرند اما در برخی مقاطع‬ ‫زمانی ش��اهد رها کردن این شرکت ها از سوی‬ ‫دولت بوده ایم که باعث متضرر ش��دن انها شده‬ ‫است‪ .‬از سویی هم مطالبات شرکت های دارویی‬ ‫از خری��داران در دوره ه��ای بلندمدت پرداخت‬ ‫می ش��ود و همین مس��ئله نیز باعث خواهد شد‬ ‫میزان بازدهی سهم های دارویی در بازار سرمایه‬ ‫با فرازوفرودهای زیادی همراه شود‪ .‬در مواردی‬ ‫هم دیده شده که هزینه خرید محصوالت نه در‬ ‫قالب نقدینگی‪ ،‬بلکه به ش��کل اوراق و اقس��اط‬ ‫بلندمدت پرداخت ش��ده که همین مس��ئله در‬ ‫صورت های مالی ش��رکت ها ایجاد مش��کالت‬ ‫زیادی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگان خاندان‬ ‫در این بین برخی شرکت های دارویی به دلیل‬ ‫نفوذ مافی��ای قدرتمند دارو در مقاطع مختلفی‬ ‫از زمان بازدهی فوق العاده خوبی دارند و این امر‬ ‫به قدری واضح است که حتی یکی از سهم های‬ ‫داروی��ی باالترین بازدهی را در ‪ ۱۰‬س��ال اخیر‬ ‫ب��ورس تهران به خ��ود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫البته این مس��ئله با تغییر مدیران و مس��ئوالن‬ ‫دولت��ی تغیی��ر پیدا می کند و ش��رکت دیگری‬ ‫روی ب��ورس قرار می گی��رد و ارزش ان افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬این شرکت ها هیچ گاه در فرایند تامین‬ ‫مالی و همچنین تامین مواد اولیه جا نمی مانند‪،‬‬ ‫چون به دلیل روابط بس��یار قدرتمندی که بین‬ ‫مدیران این مجموعه ها با دولت وجود دارد همه‬ ‫کارها به سادگی انجام می شود و به طور طبیعی‪،‬‬ ‫بازدهی سهام ش��ان نیز افزایش می یابد‪ .‬هرچند‬ ‫این شرکت های بزرگ هم در زمینه قیمت گذاری‬ ‫مشکالت زیادی دارند اما حمایت های دولتی به‬ ‫قدری گس��ترده است که محدودیت های نشات‬ ‫گرفت��ه از قیمت گذاری دس��توری را پوش��ش‬ ‫می دهد‪ .‬با توجه به ش��رایطی که توصیف ش��د‪،‬‬ ‫ش��رکت های کوچک تر بازده��ی چندان باالیی‬ ‫در ب��ورس ندارن��د اما روی هم رفت��ه تعدادی از‬ ‫اعض��ای خان��واده دارویی ه��ا در بازار س��هام به‬ ‫قدری سوددهی خوبی دارند که توانسته اند این‬ ‫خان��واده را در زمینه بازدهی به عنوان یک گروه‬ ‫پیشتاز معرفی کنند‪ .‬شاید یکی از بخشهایی که‬ ‫باید در تیررس دولتمردان حوزه بازار س��رمایه‬ ‫سیزدهم باشد همین موضوع است‪.‬‬ صفحه 15 ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪ 29 -1400‬ذی القعده ‪ 10 - 1442‬ژوئیه‪-2021‬شماره‪-1833‬پیاپی‪3151‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫دکتر تورج فرهادی‬ ‫شهردار منطقه ‪۶‬تهران‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪09191251406-88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫ل ل��ب» تصاویر‬ ‫در روزه��ای اخیر ازس��وی موسس��ه تحقیقاتی «اینت ‬ ‫ماه��واره ای در زمینه فرونشس��ت زمین در اطراف تهران منتش��ر و از ان‬ ‫به عنوان «بمب ساعتی بی صدا» یاد و تهدیدی برای ‪۱۳‬میلیون نفر جمعیت‬ ‫س��اکن این مناطق خوانده ش��د‪ .‬این گزارش با اشاره به استخراج بیش از‬ ‫حد اب های زیرزمینی‪ ،‬از تداوم ‪ ۲۵‬سانتی متر فرونشست ساالنه زمین در‬ ‫برخی مناطق تهران خبر می دهد‪ ،‬این در حالی اس��ت که مدیر کل دفتر‬ ‫بررس��ی مخاطرات زمین شناسی و زیست محیطی سازمان زمین شناسی و‬ ‫ت معدنی کشور با تاکید بر اینکه بازه زمانی داده های ماهواره ای‬ ‫اکتش��افا ‬ ‫منتشرشده مشخص نیست‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان زمین شناسی از ‪ ۴۰‬سال پیش‬ ‫ای��ن مخاطره را مورد مطالع��ه قرار داده و ان را ب��ه جامعه معرفی کرده‬ ‫اس��ت؛ ضمن انکه از ‪ 2‬دهه گذشته نیز هشدارهای الزم نسبت به رخداد‬ ‫فرونشست زمین داده شده است‪ .‬تاکنون ‪ 2‬اطلس جامع فرونشست زمین‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫فرونشست زمین در یک دهه اخیر ‪ ۳‬برابر شد‬ ‫مراقب بمب ساعتی تهران باشید‬ ‫فرونشس�ت می توان�د در اث�ر پدیده ه�ای‬ ‫طبیع�ی زمی�ن شناس�ی مانند زمی�ن لرزه‪،‬‬ ‫انحالل سنگ های گچی‪ ،‬نمکی یا اهکی‪ ،‬اب‬ ‫ش�دن یخ ها و حرک�ت ارام پوس�ته و خروج‬ ‫گدازه از پوس�ته جامد زمین ی�ا فعالیت های‬ ‫انس�انی مانند معدنکاری‪ ،‬برداش�ت سیاالت‬ ‫زیرزمین�ی مانند اب ه�ای زیرزمین�ی‪ ،‬نفت‬ ‫ی�ا گاز ایجاد ش�ود‪ ،‬اما به گفته کارشناس�ان‪،‬‬ ‫کاهش ش�دید س�طح اب های زیرزمینی در‬ ‫نتیجه برداش�ت های بی رویه‪ ،‬مهم ترین دلیل‬ ‫فرونشس�ت زمین در ایران اس�ت‪ .‬مطالعات‬ ‫دفت�ر بررس�ی مخاط�رات زمین شناس�ی و‬ ‫زیس�ت محیطی س�ازمان زمین شناس�ی و‬ ‫اکتش�افات معدنی کش�ور نیز نشان می دهد‬ ‫س�طح درگیری زمین پیرام�ون جنوب غرب‬ ‫شهر تهران با پدیده فرونشست طی یک دهه‬ ‫گذش�ته تقرییا ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر شده‪ ،‬اما هیچ گاه‬ ‫به این هشدارها توجه نشد‪.‬‬ ‫رض�ا ش�هبازی‪ ،‬مدی�ر کل دفت�ر بررس�ی مخاطرات‬ ‫زمین شناسی و زیس�ت محیطی سازمان زمین شناسی‪:‬‬ ‫براساس یک تعریف ساده‪ ،‬فرونشست زمین‪ ،‬حرکت توده سطح‬ ‫زمین در محور قائم (به سمت پایین) است‪ .‬معموال انچه که ما‬ ‫به عنوان فرونشست زمین با ان مواجهیم‪ ،‬در دشت هایی که از‬ ‫رسوبات یا خاک ریزدانه تشکیل شده اند‪ ،‬رخ می دهد‪ .‬رسوبات‬ ‫ریزدانه نیز بیش��تر در زمین های کش��اورزی واقع در حاش��یه‬ ‫شهرها و روستاها قرار دارند‪ .‬فرونشست زمین ارتباط بسیار مستقیمی با بهره برداری از‬ ‫منابع اب های زیرزمینی دارد‪ .‬این وابستگی تقریبا اثبات شده است؛ ضمن انکه سابقه و‬ ‫رخداد فرونشست جدید نیست و چندین دهه است که این رخداد در کشورهایی مانند‬ ‫امریکا با نرخ باال در حال رخ دادن است‪ .‬پدیده فرونشست زمین در ایران نیز دارای سابقه‬ ‫طوالنی است‪ .‬از حدود ‪ ۲۵‬سال قبل موضوع فرونشست زمین دشت ها و مناطق مختلف‬ ‫کشور ازسوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی هم مورد تحقیق و پژوهش قرار‬ ‫گرفته و هم نس��بت به ثبت و معرفی ان اقدام و هش��دارهای الزم به مسئوالن داده شده‬ ‫است‪ .‬بیش از ‪ 2‬دهه قبل ازسوی این دفتر‪ ،‬رخداد فرونشست زمین به کشور معرفی شد‬ ‫و باتوجه به مطالعاتی که از گذش��ته در این زمینه در کش��ور انجام شده‪ ،‬ما می دانیم که‬ ‫فرونشس��ت از ‪ ۴۰‬س��ال قبل در کشور در حال رخ دادن است‪ .‬گزارش های بسیاری نیز‬ ‫در زمینه فرونشست زمین در اطراف تهران ارائه شده است‪ .‬اعدادی که در گزارش های‬ ‫اینچنینی ارائه می ش��ود‪ ،‬معموال براس��اس پردازش داده های ماهواره ای اس��ت و در این‬ ‫زمینه چندین موضوع کلیدی وجود دارد؛ از جمله انکه در این گزارش مشخص نیست‬ ‫برداشت داده های مربوط به فرونشست زمین مربوط به چه بازه زمانی بوده است‪.‬‬ ‫در دش��ت های ایران منتشر شده و تهیه سومین اطلس نیز در دستور کار‬ ‫سازمان زمین شناسی ایران قرار دارد‪ .‬همچنین امار حاکی از ان است که‬ ‫اطراف تهران به صورت یکدست ساالنه ‪ ۲۵‬سانتی متر فرونشست ندارد‪ .‬در‬ ‫همین ش��رایط مطالعات نیز نشان می دهد سطح درگیری زمین پیرامون‬ ‫جنوب غرب ش��هر تهران با پدیده فرونشست طی یک دهه گذشته تقریبا‬ ‫‪ 2‬تا ‪ ۳‬برابر شده است‪.‬‬ ‫فرونشست زمین در ایران ‪ ۱۴۰‬برابر حد بحران‬ ‫محمد درویش‪ -‬عضو هیات علمی موسسه تحقیقات‬ ‫جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کش�ور‪ :‬فرونشس��ت زمین‬ ‫ناش��ی از نبود تعادل بین تغذیه و برداش��ت از س��فره های اب‬ ‫زیرزمینی است که رخ می دهد؛ تقریبا دوسوم کل دشت های‬ ‫کش��ور دشت های ممنوعه اعالم ش��دند و متاسفانه در بخش‬ ‫قابل توجهی از این دشت ها میزان تراز منفی ابخوان ها به بیش‬ ‫از ‪ ۲‬متر در سال رسیده است‪ .‬بخش های بزرگی در استان های‬ ‫مرکزی به همراه اس��تان های ش��رقی در این موقعیت بس��یار دشوار قرار‬ ‫دارند؛ یعنی اس��تان های تهران‪ ،‬قزوین‪ ،‬مرکزی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬فارس‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫بخش ش��مالی سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬بخش های ش��مالی هرمزگان‪،‬‬ ‫بخش های عمده ای از خراسان های رضوی‪ ،‬شمالی‪ ،‬جنوبی و بخش هایی‬ ‫از همدان به ش��دت درگیر پدیده فرونشس��ت هس��تند‪ .‬البته به صورت‬ ‫نقطه ای هم ش��اهد بروز این پدیده هستیم؛ به عنوان مثال در منطقه ابی‬ ‫بیگلو در اس��تان اردبیل پدیده فرونشست زمین رخ داده یا در خان میرزا‬ ‫در استان چهارمحال وبختیاری و در دشت بروجن هم با این پدیده روبه رو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫به طور کلی بدترین وضعیت را در کش��ور اس��تان فارس دارد که تقریبا‬ ‫تمام تاالب ها و دریاچه های خود را از دست داده و بیشترین نشست زمین‬ ‫نیز طبق گزارش سال ‪ ۱۳۹۵‬سازمان زمین شناسی در فاصله بین دشت‬ ‫فسا و جهرم رخ داده که میزان ان به ‪ ۵۴‬سانتی متر در سال می رسد‪ .‬در‬ ‫جنوب تهران در شهریار هم این رقم ‪ ۳۶‬سانتی متر است‪ ،‬در منطقه معین‬ ‫اباد ورامین ‪ ۲۵‬سانتی متر‪ ،‬در بخش هایی از دشت توس در جنوب مشهد‬ ‫مس��ئله بسیار چشمگیر اس��ت و رقم به ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬سانتی متر می رسد‪ .‬در‬ ‫بدترین استان‪ ‎‬ها از لحاظ فرونشست‬ ‫فارس بوده اس��ت‪ .‬مطالعات سازمان زمین شناسی نیز نشان‬ ‫می دهد فرونشس��ت در همه دشت های کشور که دارای اب‬ ‫ش��یرین قابل برداشت هس��تند‪ ،‬وجود دارد؛ به عبارت دیگر‬ ‫ما دش��تی در کش��ور نداریم که از فرونشست به دور باشد و‬ ‫پیش بینی ما این اس��ت که اگر ش��رایط استان های شمالی‬ ‫کش��ور که درگیر پدیده فرونشست شده اند‪ ،‬مدیریت نشود‬ ‫و در ش��رایط خشکس��الی که االن با ان مواجهیم‪ ،‬منابع اب‬ ‫مدیریت نشود‪ ،‬اس��تان های گیالن و مازندران که درگیری‬ ‫کمی با پدیده فرونشس��ت دارند نیز دچار افت فرونشس��ت‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫بخش هایی از اس��تان یزد در فاصله اردکان‪-‬میبد شکاف های‬ ‫بزرگی دیده می ش��ود‪ ،‬در جنوب اصفهان در پارک ملی کاله‬ ‫قاضی یک شکاف عظیم ایجاد شده که نشان دهنده افت شدید‬ ‫سفره های اب زیرزمینی است‪ .‬طوالنی ترین شکاف را در دشت‬ ‫نیشابور در بخش های ش��رقی‪-‬غربی و شمالی‪-‬جنوبی داریم‬ ‫که نش��ان دهنده بهره ب��رداری بیش از حد از س��فره های اب‬ ‫زیرزمینی اس��ت طول این شکاف ها حدود ‪ ۳۰‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫همچنین بیشترین تعداد فرونشست ها را در دشت میناب داریم که باعث‬ ‫شد تعداد قابل توجهی از نخل ها که زمانی ‪ ۸‬میلیون نفر بود خشک شود‬ ‫و مهاج��رت اتفاق بیفتد‪ .‬بس��یاری از مردم از روس��تاهای اطراف میناب‬ ‫مانند چلوگاومیش��ی مهاجرت کردند‪ .‬عالوه براین فرونشست های بزرگی‬ ‫در دشت فامنین و کبودراهنگ در استان همدان رخ داده‪ ،‬اما بزرگ ترین‬ ‫فرونشست در کشور در جنب روستای مهدی اباد ایژ در فاصله شهرهای‬ ‫فس��ا و اس��تهبان است که ناشی از افت ش��دید اب های زیرزمینی است‪.‬‬ ‫اکنون در دش��ت مرودشت نزدیک تخت جمشید زمین به شدت در حال‬ ‫نشست است و حتی بیم حادثه برای گردشگران وجود دارد‪ .‬نقش رستم‬ ‫در حال اسیب دیدن جدی است و کامیون های زیادی خاک را به سمت‬ ‫انها حمل می کنند تا این فرونشست ها را پر کنند‪ .‬فرونشست زمین پدیده‬ ‫تقریبا نوظهوری است که بیش از ‪ ۱۵۰‬کشور از جمله ایران با ان درگیر‬ ‫هس��تند‪ .‬براساس اعالم مجامع بین المللی فرونشست ساالنه ‪ ۴‬میلی متر‬ ‫از زمین بحران اس��ت‪ ،‬درحالی که در حد فاصل بین دش��ت فسا و جهرم‬ ‫ش��اهد فرونشس��ت زمین تا ‪ ۵۴‬سانتی متر یعنی چیزی حدود ‪ ۱۴۰‬برابر‬ ‫حد بحران هستیم‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫زمانی که یک س��فره اب زیرزمینی خالی می شود‬ ‫زمین ان قس��مت مانند اسفنجی که اب ان کشیده‬ ‫ش��ده جمع می شود و در ان بخش از زمین حفره ای‬ ‫ایج��اد می ش��ود که دیگر حت��ی با تزری��ق اب نیز‬ ‫قابل برگشت نیست‪ ،‬در واقع ان بخش از زمین دیگر‬ ‫مرده به حس��اب می اید‪ .‬رکورد فرونشس��ت در کره‬ ‫زمین ‪ ۳۲‬سانتی متر متعلق به ایالت نیومکزیکو بود‪.‬‬ ‫ایران در ‪ ۱۸‬سالی ابتدایی قرن ‪ ۲ ۲۱‬بار این رکورد‬ ‫را یکی در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬در تهران با ‪ ۳۶‬سانتی متر و‬ ‫بار دوم در سال ‪ ۲۰۱۵‬بین دشت فسا و جهرم با ‪۵۴‬‬ ‫سانتی متر شکست‪ .‬از یک سو فشاری که ما بر منابع‬ ‫اب زیرزمینی در برداش��ت وارد می کنیم و از سوی‬ ‫دیگر قابلیت نشست زمین در ابخوان ها و سفره های‬ ‫اب زیرزمینی‪ ،‬برهمکنش��ی را ایج��اد می کنند که‬ ‫موجب می شود نرخ نشس��ت زمین‪ ،‬جابه جا و سال‬ ‫به سال متغیر شود‪.‬‬ ‫کالم پایان��ی انک��ه فرونشس��ت خطرناک تری��ن‬ ‫مخاطره طبیعی اس��ت که دام��ن زمین را می گیرد؛‬ ‫پدیده ای که قابل مش��اهده نیس��ت و زمانی متوجه‬ ‫این رخداد می شویم که دچار ان شده ایم‪.‬‬ ‫در س��ال های اخیر و به‏ویژه پس از عصر حاکمیت فضای مجازی که هژمونی و نفوذ‬ ‫رسانه های مکتوب را به چالش کشیده‪ ،‬شاهد ظهور بحرانی زیرپوستی در متن ساختار‬ ‫مدیریت��ی و بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه هس��تیم که محتوا و معنای بس��یاری از‬ ‫کلمات و مفاهیم را به نفع سطحی نگری و ساده‪‎‬سازی استحاله کرده و اگر فکری به حال‬ ‫ان نشود‪ ،‬می‪‎‬تواند با تداوم خود و مزمن شدن عوارض ان عمال ساختار فرهنگ و اندیشه‬ ‫را با مشکالت و بحران‪‎‬هایی عجیب و پر دامنه مواجه کند‪.‬‬ ‫یکی از مصادیق مفاهیمی که مورد هجوم و حمله این ساده س��ازی و س��طحی‪‎‬نگری‬ ‫قرار گرفته را در سیاس��ی ش��دن و سیاسی دیدن پدیده ها و تحوالت اجتماعی می توان‬ ‫سراغ گرفت‪ ،‬به‪‎‬گونه‪‎‬ای که از فرهنگ تا اقتصاد‪ ،‬از اجتماع تا ورزش‪ ،‬از ادبیات تا سینما‬ ‫و از هنر تا فلسفه‪ ،‬به جای نگاه حرفه‪‎‬ای و تخصصی و فنی به هر کدام از عرصه‪‎‬های مهم‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاس��ت‪‎‬زدگی مزمن و ساده‪‎‬س��ازی مفهومی به مثابه بدیل و الترناتیو قرار‬ ‫گرفته و همین موضوع کاتالیزور و محلل بحران‪‎‬ها شده است‪.‬‬ ‫درهم‪‎‬تنیدگ��ی و پیچیدگی خودس��اخته و مصنوعی بحران ه��ا عمال کار را به جایی‬ ‫رس��انده که فکر می‪‎‬کنیم تنها راه اصالح و تقویت سیس��تم های اجتماعی و اقتصادی‬ ‫موجود‪ ،‬غلبه و سیطره سیاست با قرائت‪‎‬ها و خوانش‪‎‬های روشنفکرانه و در پیش‪‎‬گرفتن‬ ‫کلبی‪‎‬مسلکی در رویارویی با مشکالت‪ ،‬نواقص و کاستی‪‎‬هاست‪.‬‬ ‫از کمترین اثرات چنین نگاهی‪ ،‬رواج تحلیل‪‎‬های تخت‪ ،‬تک‪‎‬بعدی و تک‪‎‬ساحتی است‬ ‫که راه‏حل برطرف شدن مشکالت کشور را فقط در عرصه رسمی قدرت می‪‎‬بیند و چشم‬ ‫خود را بر ظرفیت ها‪ ،‬استعدادها و حتی مسئولیت و نقش اجتماعی می‪‎‬بندد‪.‬‬ ‫به جرات می توان ادعا کرد این نگاه نادرس��ت و گزینشی که در بیشتر موارد و مقاطع‬ ‫هم��راه ب��ا انگیزه‪‎‬های سیاس��ی خاص و جهت‪‎‬دار بوده‪ ،‬مبنا و اس��اس ب��ه هدر رفتن و‬ ‫عدم‪‎‬بهره‏وری سالم و درست از نیروی اجتماعی در بحران‪‎‬های ملی و مشخصا مشکالت‬ ‫فرهنگی و معیشتی مردم است‪ .‬توجه به این مسئله و تالش برای زدودن اثار این تفکر‬ ‫می‏توان��د با کمک به نمود و ظهور مفاهیمی مانند اقتصاد اجتماعی در دل راهبرد‪‎‬های‬ ‫کالن جامعه‪‎‬ش��ناختی نیروی عظیم اجتماعی را در یک همس��ویی اس��تراتژیک که از‬ ‫تداخل و تزاحم به دور باشد در کنار مجموعه حاکمیت و نهادهای حاکمیتی قرار دهد‬ ‫و در یک جهش بزرگ فکری و گفتمانی‪ ،‬ایران را به جایگاه و مرتبه‪‎‬ای از توسعه‏یافتگی‬ ‫ل‪‎‬های اخیر را جبران‬ ‫و پیش��رفت برساند که ضعف‏ها و اهمال‪‎‬های صورت گرفته در سا ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ش��رط اصلی این ش��یفت فکری و تحول گفتمانی‪ ،‬بسترسازی‪ ،‬تسهیل و اگاه‪‎‬سازی‬ ‫جامعه‪‎‬ای است که این روزها در مظان و معرض سیل اطالعات درست و غلطی قرار دارد‬ ‫که در بستر شبکه‪‎‬های مجازی در حال انتقال و چرخش هیوالوار است‪.‬‬ ‫این س��خن به معنای پذیرش تحدید و انسداد فضای مجازی در جامعه ایران نیست‪،‬‬ ‫بلکه به این مفهوم است که اگر نگاه‪‎‬های درست و رویکردهای علمی و فنی در حوزه‪‎‬های‬ ‫کالنی مانند فرهنگ به رسمیت شناخته نشده و تکثر از یک واژه به یک فضیلت تبدیل‬ ‫نش��ود و انحصارطلبی در مفاهیم و معانی اجتماعی‪ ،‬سیاسی و اقتصادی پایان نپذیرد‪،‬‬ ‫می‪‎‬تواند جامعه غنی و ریش��ه‪‎‬دار ما را در س��طحی از اگاهی‪‎‬های کاذب و قشری گرفتار‬ ‫کرده و قدرت تحلیل‪ ،‬توان تفکر و اندیشه‏ورزی را از بخش‪‎‬های مهمی از جامعه و حتی‬ ‫طبقات مسلط اجتماع س��لب کند‪ .‬در این راستا می‪‎‬توان مدیریت شهری و اصوال شهر‬ ‫به‪‎‬عنوان سوژه اصلی و مفهوم کلی موردتوجه مدیریت شهری را به‪‎‬عنوان مثال برگزید‪.‬‬ ‫سال‪‎‬هاس��ت توافق و تفاهم عرصه غیررسمی شهر و ساحت رسمی مدیریت شهری‬ ‫به توافقی مشترک بر سر مفاهیم کالن شهری نرسید ه و اندیشه و تفکر شهری یا همان‬ ‫الهیات شهری و محکمات فلسفی و علمی ان در بستر بی‪‎‬توجهی به حال خود رها شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مسئله توانسته جریان‪‎‬شناسی فرهنگ ش��هری و تبارشناسی شهرسازی و‬ ‫شهرنش��ینی را در انحصار محیط های اکادمیک و تئوریک صرف و مطلق گرفتار کند و‬ ‫عمال مدیریت ش��هری را از یک ظرفیت مهم محروم کرده و نگاه سیاسی به شهر و بدل‬ ‫کردن شهرداری به‪‎‬عنوان نهادی اجتماعی را به مجموعه‪‎‬ای سیاسی به‪‎‬دنبال بیاورد‪.‬‬ ‫انچه امروز می‪‎‬خواهیم‪ ،‬تالقی و مفاهمه شهروند و شهردار بر شهر است که سیاست را‬ ‫فرو می‪‎‬کاهد و مشارکت را فربه می سازد‪ ،‬از همین جاست که مشارکت اجتماعی مقوم‬ ‫سیاست‏گذاری شهری مطلوب و کارامد خواهد شد‪.‬‬ ‫رونمایی از کتاب «روابط عمومی حرفه ای‬ ‫و تحقیقات کاربردی»‬ ‫با حضور پیشکسوتان و اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران و انجمن‬ ‫علم��ی پژوهش های هنری ای��ران‪ ،‬از کتاب «روابط عمومی حرف��ه ای و تحقیقات‬ ‫کاربردی» رونمایی ش��د‪ .‬این کتاب علمی و تخصصی‪ ،‬توسط احمد پاکزاد‪ ،‬یکی از‬ ‫پیش��گامان صاحب س��بک مدیریت روابط عمومی نوین کشور به تحریر در امده و‬ ‫توس��ط انتشارات مهرنوروز منتشر شده است‪ .‬محتوای این کتاب موردتایید انجمن‬ ‫روابط عمومی ایران و انجمن علمی پژوهش های هنری ایران اس��ت‪ .‬خسرو رفیعی‪،‬‬ ‫رئیس انجمن روابط عمومی ایران در این باره گفت‪ :‬س��اختار سنتی حاکم بر حرفه‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬کارکرد خود را از دست داده و برای حفظ و رونق این حرفه‪ ،‬ناگزیر‬ ‫به اتخاذ روش های نوین و اصول پیش��رفته هس��تیم که این امر به نوبه خود نیازمند‬ ‫منابع علمی و تخصصی برگرفته از مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی است‪ .‬محتوای‬ ‫این کتاب حاصل چند دهه تجارب موفق علمی و عملی نویسنده ان است و معتقدم‬ ‫می تواند برای توسعه و تجلی دانش نوین روابط عمومی کشور موثر واقع شود‪ .‬بهنام‬ ‫زنگ��ی‪ ،‬رئیس انجمن علمی پژوهش های هنری ای��ران هم در این باره گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫ارتباط موثر و کارا‪ ،‬امری هنری و خالقانه است و بی شک تدوین رویکردهای علمی‬ ‫ای��ن هنر‪ ،‬موضوعی ارزش��مند و پای��ا خواهد بود‪ .‬انچه در این کت��اب امده‪ ،‬تلفیق‬ ‫هنرمندانه علم و تجربه با تکیه بر تحقیقات اس��ت که دستاورد مهمی برای جامعه‬ ‫علمی و تخصصی کش��ور به ارمغان خواهد داشت‪ .‬احمد پاکزاد‪ ،‬نویسنده این کتاب‬ ‫هم با اش��اره به ضرورت توجه به حرفه ای گری دانش محور در توسعه و تعمیق نهاد‬ ‫رواب��ط عمومی در ایران‪ ،‬گفت‪ :‬انچه امروز باعث رن��ج نهاد روابط عمومی در ایران‬ ‫شده‪ ،‬نبود یک نگرش اجرایی علمی در مدیریت ان است‪ .‬همین امر منجر به بروز‬ ‫کارکردهای غیرحرفه ای در ان ش��ده و از این جهت می توان به صراحت گفت نهاد‬ ‫روابط عمومی باوجود ظرفیت ها در حال اضمحالل اس��ت؛ بنابراین این کتاب ادای‬ ‫دی��ن به علم مدیریت رواب��ط عمومی بوده و ماموری��ت دارد بنیان نگرش و منش‬ ‫حرفه ای گری را مستند کرده و در اختیار نسل جدید روابط عمومی ایران قرار دهد؛‬ ‫نسلی که مس��ئولیت دارد با دوراندیشی و پژوهش مداری‪ ،‬سرنوشت بهتری را برای‬ ‫تمامی اعضای خانواده روابط عمومی ایران رقم بزند‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫ارتباط فرونشست زمین‬ ‫با برداشت اب های زیرزمینی‬ ‫ام��ار می گوید اس��تان اصفهان بدترین اس��تان کش��ور‬ ‫ب��ه لحاظ وقوع مخاطره فرونشس��ت اس��ت‪ .‬حتی برخی از‬ ‫کارشناس��ان معتقدند وضعیت این اس��تان از استان تهران‬ ‫بدتر است‪ ،‬اما نباید یادمان برود که وقتی می گوییم شرایط‬ ‫بد به معنای ان نیست که سایر مناطق کشور خطری از جهت‬ ‫فرونشس��ت متوجه شان نیست‪ .‬کالنشهرهایی مانند تهران‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬کرج‪ ،‬مشهد و دشت هایی همچون مرودشت فارس‬ ‫و رفسنجان در استان کرمان با چالش فرونشست مواجهند‪.‬‬ ‫نخس��تین مناطقی که فرونشس��ت به صورت بزرگ در انها‬ ‫دیده ش��د‪ ،‬در رفس��نجان اس��تان کرمان و فس��ا در استان‬ ‫یادداشت‬ ‫انچه امروز‬ ‫می خواهیم ‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
روزنامه صمت 1654

روزنامه صمت 1654

شماره : 1654
تاریخ : 1399/08/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!