روزنامه صمت شماره 1612 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1612

روزنامه صمت شماره 1612

روزنامه صمت شماره 1612

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1612‬پیاپی ‪2930‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت اقتصاد‬ ‫بدون نفت‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫دولت از خود‬ ‫هزینه کند‬ ‫فروش واقعی‬ ‫ضامن تداوم تولید‬ ‫سایه سنگین ممنوعیت‬ ‫واردات‬ ‫تهیه و تولید دغدغه مند‬ ‫مناطق کم برخوردار‬ ‫پول در بورس‬ ‫دست به دست نشود‬ ‫گزارش های روز‬ ‫بورس بازی بانک ها‬ ‫قانونی است؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بازارنابسامانخودرو‪ ،‬محصول مدیریت دولتی‬ ‫بازار خودرو یکی از بخش های اقتصادی کش��ور است که با تمام تدابیری که دولت در حوزه‬ ‫مدیریتی ان به کار گرفته‪ ،‬همچنان ملتهب و نابس��امان اس��ت‪ .‬قیم��ت خودروها بدون هیچ‬ ‫حس��اب وکتابی همچنان باال می رود و خودرو از کارکرد اصل��ی خود به عنوان کاالی مصرفی‬ ‫با دوام دور و دورتر ش��ده اس��ت‪ .‬نابس��امانی این بازار مردان دولت را به میدان اورد تا انجا که‬ ‫چندی پیش در جلس��ه هیات دولت گزارش��ی از وضعیت بازار خودرو و نوس��انات قیمت ارائه‬ ‫ش��د‪ .‬رئیس جمهوری نیز با بیان اینکه تالش دولت همواره این بوده که با مدیریت و نظارت بر‬ ‫قیمت کاالها و خدمات‪ ،‬نوسانات بازار تحت تاثیر عوامل برون زا‪ ،‬زندگی مردم را تحت تاثیر قرار‬ ‫ندهد‪ ،‬تاکید کرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف اس��ت با اعمال نظارت دقیق و سریع‪،‬‬ ‫«بدل کاری» در بازار کساد طال‬ ‫ارامش را به بازار خودرو بازگرداند و مانع از اش��فته ش��دن بازار از س��وی دالالن و سودجویان‬ ‫ش��ود‪ .‬فعاالن بازار معتقدند عرضه در بازار خودرو با هدف پیش��ی گرفتن تقاضا کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬کارشناسان حوزه خودرو و فعاالن صنعت معتقدند این اشفتگی مربوط به عرضه خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫نیست و ریشه اصلی مشکالت به اقتصاد بیمار کشور برمی گردد‪.‬‬ ‫‪8‬و‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫زشت و زیبای حق العمل کاری‬ ‫در تجارت خارجی‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1612‬‬ ‫پیاپی ‪2930‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت اقتصاد‬ ‫بدون نفت‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫کاهش رشد سرمایه گذاری نگران کننده است‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری گفت‪ :‬کاهش‬ ‫رش��د س��رمایه گذاری در کش��ور موضوع��ی‬ ‫نگران کننده اس��ت و الزم است با اتخاذ تدابیر‬ ‫الزم زمینه س��رمایه گذاری بخش خصوصی در‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬اسحاق جهانگیری در دیدار با‬ ‫اعضای مجمع نمایندگان مردم استان همدان‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به نقش‬ ‫پراهمیت دولت و مجلس در اداره کشور گفت‪:‬‬ ‫انس��جام و همدلی میان قوای س��ه گانه الزمه‬ ‫حل مش��کالت م��ردم اس��ت و می تواند مردم‬ ‫را ب��ه اینده کش��ور امیدوار کن��د‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه درک مشترک‬ ‫دولت و مجلس از مش��کالت کشور برای یافتن‬ ‫راهکارهای مناسب برای حل چالش های پیش‬ ‫روی کش��ور بسیار راهگش��ا است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تدوین بودجه س��ال اینده کشور فرصت‬ ‫بس��یار مناسب و خوبی برای به تفاهم رسیدن‬ ‫دولت و مجلس بر س��ر مسائل کالن اقتصادی‬ ‫کش��ور خواهد بود و انتظ��ار می رود این تفاهم‬ ‫نقش موثری در حل مش��کالت و مس��ائل ایفا‬ ‫کن��د‪ .‬معاون اول رئیس جمه��وری در ادامه با‬ ‫اش��اره به برخی مس��ائل و مشکالت اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬یک��ی از این مس��ائل را کاهش رش��د‬ ‫س��رمایه گذاری در ‪ 10‬س��ال اخیر دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬کس��انی که دلسوز کش��ور هستند باید‬ ‫بدانن��د که کاهش رش��د س��رمایه گذاری در‬ ‫کشور موضوعی نگران کننده است و الزم است‬ ‫با اتخاذ تدابیر الزم زمینه سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوص��ی در بخش ه��ای مختلف اقتصادی را‬ ‫فراه��م کنی��م‪ .‬جهانگیری همچنین با اش��اره‬ ‫به اس��یب های واردشده ناش��ی از شیوع کرونا‬ ‫به بخش اش��تغال به ویژه در حوزه گردشگری‬ ‫کشور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬استان همدان نیز به عنوان‬ ‫یک اس��تان گردشگر پذیر‪ ،‬قطعا از این موضوع‬ ‫مس��تثنا نیس��ت و الزم اس��ت حمایت هایی از‬ ‫بخش گردشگری در این استان ها انجام شود‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت با اش��اره ب��ه اینک��ه در نفت اتاق‬ ‫تاریک نداریم و اتاق تاریک برای دشمنان است‪،‬‬ ‫ گفت‪ :‬اعالم برنامه های دور زدن تحریم‪ ،‬توضیح‬ ‫نقش های عملیات در جنگ اس��ت‪ .‬بیژن زنگنه‬ ‫روز گذشته در جلسه علنی مجلس با بیان اینکه‬ ‫وزارت نف��ت در راس��تای اجرای سیاس��ت های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی ‪ 8‬محور اصل��ی را اجرا کرده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن ‪ 8‬محور ش��امل افزای��ش ظرفیت‬ ‫تولید از میادین مش��ترک نف��ت و گاز‪ ،‬دوری از‬ ‫خام فروش��ی و تکمیل زنجی��ره ارزش در صنایع‬ ‫پاالیشی و پتروشیمی‪ ،‬توسعه گازرسانی‪ ،‬افزایش‬ ‫صادرات محصوالت پتروش��یمی و فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬حمایت از س��اخت داخل و ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬جمع اوری گازه��ای همراه نفت‪،‬‬ ‫ریل گ��ذاری برای این��ده صنعت نفت و مقابله با‬ ‫تحریم ها بوده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه برای‬ ‫توسعه میادین مشترک‪ ،‬اولویت بندی انجام شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به همه انها پرداختیم و مهم ترین میادین‬ ‫ش��امل میادین غ��رب کارون و افزایش ظرفیت‬ ‫تولی��د از پارس جنوبی بود‪ .‬به گفته زنگنه تولید‬ ‫‹ ‹طرح فروش اوراق سلف‬ ‫نفتی از دستور کار خارج شد‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری‬ ‫همچنی��ن با اش��اره به پیش��نهاد و‬ ‫طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه این طرح که گفته می شد‬ ‫می تواند تا ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫درام��د برای دولت ایج��اد کند‪ ،‬به دلیل برخی‬ ‫ناهماهنگی ه��ا از دس��تور کار خارج ش��د اما‬ ‫باید در بودجه س��ال اینده طرح ها و ایده های‬ ‫مش��ابهی که بتواند درام��د الزم را برای دولت‬ ‫ایج��اد کند‪ ،‬تدوین ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری در جلس��ه شورای اقتصاد‬ ‫ب��ا تاکید بر اینک��ه باید جهت گیری های اصلی‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۱۴۰۰‬کل کشور متمرکز بر حل‬ ‫مس��ائل و رفع دغدغه های اصلی اقتصاد کشور‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از این مسائل گرانی و تورم‬ ‫اس��ت که باید برنامه هایی دقیق برای کنترل و‬ ‫مهار تورم و گرانی در الیحه بودجه سال اینده‬ ‫تدوی��ن و به عن��وان جهت گیری های اصلی ان‬ ‫لحاظ شود‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری با اشاره‬ ‫به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیش��تی در‬ ‫ش��رایط دش��واری قرار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به‬ ‫اثار مثبت کمک های حمایت معیش��تی و نیز‬ ‫پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه یک میلیون‬ ‫تومانی در س��ال جاری‪ ،‬باید در بودجه س��ال‬ ‫اینده نیز به دنبال استمرار برنامه های حمایتی‬ ‫و کمک ه��ای معیش��تی به مردم باش��یم‪ .‬وی‬ ‫از کاه��ش س��رمایه گذاری به عن��وان یکی از‬ ‫دغدغه ه��ای اصلی اقتصاد کش��ور یاد کرد و با‬ ‫تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه گذاری‬ ‫در بخش های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین‬ ‫راهکارهای اجرایی و عملی باشیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید برنامه های حمایتی نظیر ارائه تس��هیالت‬ ‫بانکی با حداقل نرخ س��ود مدنظر قرار گیرد و‬ ‫با روش هایی از این دس��ت از بخش خصوصی‬ ‫حمایت و انها را نس��بت به س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی ترغیب و تش��ویق‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹‹ض�رورت بهب�ود فض�ای‬ ‫کسب وکار‬ ‫جهانگی��ری بهب��ود فض��ای‬ ‫کس��ب وکار را از دیگر ضرورت های‬ ‫اقتصاد کش��ور برش��مرد و با تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه این موضوع نی��ز باید در‬ ‫تنظیم الیحه بودجه س��ال اینده لحاظ ش��ود‪،‬‬ ‫از استعالم های متعدد و دست وپاگیر و زمان بر‬ ‫برای صدور مجوزهای کسب وکارهای جدید در‬ ‫دس��تگاه ها انتقاد کرد و از هیات مقررات زدایی‬ ‫خواس��ت ب��ا تمرکز بی��ش از پی��ش بر حذف‬ ‫مقررات دس��ت وپاگیر و استعالم های تکراری‬ ‫و م��وازی‪ ،‬زمین��ه راه اندازی کس��ب وکارها در‬ ‫کش��ور را تسهیل کند‪ .‬وی جهت گیری توسعه‬ ‫ص��ادرات در تدوین بخش��نامه بودجه س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را مثب��ت ارزیاب��ی و خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫در کنار توس��عه صادرات‪ ،‬مدیریت واردات نیز‬ ‫موضوعی پراهمیت است که البته الزم است به‬ ‫مدیری��ت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی‬ ‫صورت گیرد‪ .‬جهانگیری با قدردانی از تالش ها‬ ‫و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش‬ ‫نفت در شرایط فش��ار و تحریم‪ ،‬افزود‪ :‬باوجود‬ ‫صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه هایی که‬ ‫داوطلب فروش نفت ش��ده بودن��د‪ ،‬در نهایت‬ ‫دس��تگاهی جز وزارت نفت نتوانس��ت در این‬ ‫زمین��ه اق��دام موثری انج��ام ده��د؛ بنابراین‬ ‫ضرورت توجه به سرمایه گذاری در بخش نفت‬ ‫برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت‬ ‫بیش از پیش احساس می شود‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری همچنی��ن با‬ ‫اش��اره به پیش��نهاد و طرح فروش اوراق سلف‬ ‫نفت��ی گف��ت‪ :‬متاس��فانه این طرح ک��ه گفته‬ ‫می ش��د می تواند تا ‪ ۱۴۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫درام��د برای دولت ایج��اد کند‪ ،‬به دلیل برخی‬ ‫ناهماهنگی ه��ا از دس��تور کار خارج ش��د اما‬ ‫باید در بودجه س��ال اینده طرح ها و ایده های‬ ‫مش��ابهی که بتواند درام��د الزم را برای دولت‬ ‫اتاق تاریک در نفت نداریم‬ ‫از میادی��ن غ��رب کارون از ‪ ۷‬ه��زار‬ ‫بش��که در روز در سال ‪ ۹۲‬به ظرفیت‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار بشکه در روز رسیده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن قرارداده��ای نفتی برای‬ ‫میادین مشترک دیگر بسته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹در پ�ارس جنوب�ی از قطر‬ ‫جلوتریم‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ ۱۷ :‬فاز پارس جنوبی در دریا‬ ‫تمام ش��ده و تنها یک پاالیش��گاه مانده که تاثیر‬ ‫زی��ادی در تولید ندارد و با ای��ن اقدامات تمدن‬ ‫صنعتی در این منطقه تکمیل ش��ده است‪ .‬وزیر‬ ‫نفت افزود‪ :‬برداش��ت ای��ران از پارس جنوبی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬حدود ‪ ۲۸۰‬میلیون مترمکعب در روز‬ ‫ب��ود که این ع��دد اکنون ب��ه ‪ ۷۰۰‬میلیون متر‬ ‫مکعب رس��یده اس��ت‪ .‬اکنون تولید گاز ایران در‬ ‫پارس جنوبی از همس��ایه بیش��تر است؛ با اینکه‬ ‫حجم مخزن ما کمتر اس��ت‪ .‬زنگنه گفت‪ :‬ایران‬ ‫تاکن��ون ‪ ۱۵۰‬میلی��ارد دالر در پ��ارس جنوبی‬ ‫س��رمایه گذاری ک��رده اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫طرح های دیگری برای نگهداش��ت تولید از سال‬ ‫عکس روز‬ ‫‪ ۹۷‬اغاز ش��ده و ‪ ۲۳‬ق��رارداد نیز به‬ ‫صورت ای پی سی به امضا رسیده که‬ ‫دو ط��رح ان توس��ط رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی افتتاح شد‪.‬‬ ‫‹‹افزای�ش ظرفی�ت تولی�د‬ ‫پتروشیمی‬ ‫وی ب��ه جدای��ی از خام فروش��ی‬ ‫در صنای��ع نف��ت و گاز اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در‬ ‫پتروش��یمی توانس��تیم تولی��د را از ‪ ۵۶‬میلیون‬ ‫تن در س��ال ‪ ۹۲‬به ‪ ۶۶‬میلیون تن در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫برس��انیم و امسال نیز با بهره برداری از ‪ ۱۷‬طرح‬ ‫دیگر پتروش��یمی‪ ۲۵ ،‬میلیون ت��ن به ظرفیت‬ ‫پتروش��یمی ایران افزوده می ش��ود‪ .‬زنگنه ادامه‬ ‫داد‪ :‬ت��ا پای��ان س��ال ‪ ۱۴۰۰‬نی��ز ظرفیت تولید‬ ‫پتروش��یمی ایران به ‪ ۱۰۰‬میلیون تن در س��ال‬ ‫ب��ا ارزش ‪ ۲۵‬میلیارد دالر می رس��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه با جهش س��وم در س��ال ‪ ،۱۴۰۴‬ظرفیت‬ ‫تولید پتروش��یمی ب��ه ‪ ۱۳۳‬میلیون تن و ارزش‬ ‫ان نیز ب��ه ‪ ۳۷‬میلیارد دالر افزایش پیدا خواهد‬ ‫ک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬این موضوع موردتوجه رهبر معظم‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬تدوین شود‪ .‬وی با تاکید بر ضرورت‬ ‫توجه به موضوع خصوصی سازی به عنوان یکی‬ ‫دیگر از جهت گیری های بودجه س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاس��فانه برخ��ی مقامات‬ ‫کش��ور ت��ا رس��انه های مختلف ه��ر روز علیه‬ ‫خصوصی س��ازی س��خنانی مطرح می کنند و‬ ‫باتوجه به طرح شبهات و مطالب منفی‪ ،‬موضوع‬ ‫خصوصی سازی در کش��ور با مشکالت زیادی‬ ‫مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬باید در جهت گیری های‬ ‫بودجه س��ال اینده به ش��کلی دیگر بر موضوع‬ ‫خصوصی س��ازی تمرکز ش��ود تا شاهد توسعه‬ ‫خصوصی سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواس�ت های‬ ‫اجرایی‬ ‫دس�تگاه های‬ ‫در ادامه این جلس��ه برخی درخواس��ت های‬ ‫دس��تگاه های اجرایی نیز مطرح ش��د و پس از‬ ‫بحث و بررسی به تایید شورای اقتصاد رسید‪.‬‬ ‫اصالح مصوبات مربوط به س��رمایه گذاری از‬ ‫محل منابع داخلی شرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفتی‪ ،‬س��رمایه گذاری از محل‬ ‫منابع داخلی ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اس��کله های‬ ‫پتروش��یمی در بن��در پارس‪-‬عس��لویه‪ ،‬طرح‬ ‫احداث ایستگاه های تقویت فشار میادین گازی‬ ‫هما‪ ،‬وراوی و مرکز تفکیک تابناک با اس��تفاده‬ ‫از م��اده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر‬ ‫و ارتق��ای نظام مالی کش��ور‪ ،‬اص�لاح مصوبه‬ ‫ش��ورای اقتصاد برای افزایش س��رمایه گذاری‬ ‫ط��رح تعویض پوش��ش و تعویض خطوط نفت‬ ‫خام و فراورده از جمله درخواس��ت های وزارت‬ ‫نفت بود که در این جلس��ه مورد موافقت قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫همچنی��ن درخواس��ت وزارت نیرو مبنی بر‬ ‫انتش��ار اوراق مالی اس�لامی ازس��وی شرکت‬ ‫م��ادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی برای‬ ‫اجرا‪ ،‬تکمیل و توس��عه طرح های نیروگاهی در‬ ‫این جلس��ه مورد بررسی قرار گرفت که با این‬ ‫درخواست موافقت شد‪.‬‬ ‫انقالب است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوری از خام فروشی‬ ‫به گفت��ه زنگن��ه‪ ،‬دوری از خام فروش��ی و دور‬ ‫زدن تحریم ه��ا را توانس��تیم محق��ق کنیم‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ظرفیت تولید بنزین ایران در س��ال‬ ‫‪ ،۹۱‬ح��دود ‪ ۵۲‬میلیون لیتر ب��وده که این عدد‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۰۷‬میلی��ون لیتر افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬وزیر نفت با اشاره به اینکه طرح های‬ ‫س��یراف نی��ز در جریان اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫طرح های نوس��ازی و بهس��ازی‪ ،‬پاالیشگاه های‬ ‫ابادان‪ ،‬تبریز‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬اصفهان و پاالیش��گاه‬ ‫اراک نی��ز در دس��تور کار اس��ت‪ .‬قانون حمایت‬ ‫از پتروپاالیش��گاه ها نیز اجرایی ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬در اج��رای این قان��ون ‪ ۲۰‬طرح تعریف‬ ‫ش��ده که شامل ‪ ۵‬پاالیشگاه نفتی و ‪ ۳‬پاالیشگاه‬ ‫میعان��ات گازی ب��ا ظرفیت ‪ ۱.۵‬میلیون بش��که‬ ‫اس��ت که با س��رمایه گذاری ‪ ۲۸‬میلیارد دالری‬ ‫محقق خواهد ش��د‪ .‬طرح ه��ای دیگر نیز مربوط‬ ‫به بهسازی پاالیش��گاه ها است و ‪ ۷‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه گذاری برای ان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫رشد اقتصادی منفی شد اما با اختالف!‬ ‫اغاز برداشت انگور از باغات ارومیه‬ ‫عکس‪ :‬تسنیم‬ ‫گرچ��ه همچن��ان اختالف اماری بانک مرکزی و مرکز امار در زمینه نرخ رش��د اقتصادی‬ ‫پابرجاس��ت اما انچه برای بهار ازس��وی هر دو نهاد اعالم شده این بار نشان دهنده رشد منفی‬ ‫در هر دو بخش با نفت و بدون نفت اس��ت؛ در امار س��ال گذش��ته درباره منفی و مثبت بودن‬ ‫رشد هم اختالف وجود داشت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در روزهای گذشته مرکز امار رشد اقتصادی‬ ‫بهار امسال را اعالم کرد که نشان دهنده ادامه رشد منفی است؛ به طوری که رشد اقتصادی با‬ ‫نفت منفی ‪ ۳.۵‬و بدون نفت منفی ‪ ۱.۷‬درصد اعالم شد که البته رقم رشد اقتصادی با نفت‬ ‫ی بود‪.‬‬ ‫نشان دهنده مثبت شدن نسبت به سال گذشته و برای بدون نفت روند منف ‬ ‫در شرایطی رئیس کل بانک مرکزی نیز به تازگی امار رشد اقتصادی را اعالم کرده که نرخ‬ ‫اعالمی ازسوی وی بیانگر رشد منفی در هر دو بخش است؛ رشد اقتصادی با نفت منفی ‪۲.۸‬‬ ‫و بدون نفت منفی ‪ ۰.۶‬ازس��وی وی اعالم ش��ده که نش��ان از اختالف ‪ ۰.۷‬درصدی در رشد با‬ ‫نفت و ‪ ۱.۱‬درصد بدون نفت دارد‪ .‬اختالف اماری در حالی همچنان پابرجاس��ت که در امار‬ ‫رش��د اقتصادی س��ال گذشته که چندی پیش از سوی دو نهاد اعالم شد‪ ،‬مرکز امار رشد دو‬ ‫بخ��ش را منفی اما بانک مرکزی رش��د بدون نفت را مثب��ت گزارش کرده بود؛ به گونه ای که‬ ‫طبق امار مرکز امار رشد با نفت منفی ‪ 7‬و بدون نفت منفی ‪ ۰.۶‬درصد بود اما بانک مرکزی‬ ‫این ارقام را منفی ‪ ۶.۵‬درصد برای رش��د با نفت و مثبت ‪ ۱.۱‬درصد برای بدون نفت گزارش‬ ‫کرد که این امار در جزئیاتی با یکدیگر اختالف داشت‪.‬‬ ‫الیحه ای برای پیشگیری از‬ ‫فرار مفسدان اقتصادی‬ ‫معاون حقوقی و ام��ور مجلس قوه قضاییه‬ ‫با اعالم خبر ارس��ال «الیحه همکاری قضایی‬ ‫بین المللی ب��رای مقابله با فس��اد» به دولت‪،‬‬ ‫گفت پیش��گیری از فرار مفسدان اقتصادی به‬ ‫دیگر کشورها و همراهی با جامعه بین المللی‬ ‫در مبارزه و س��رکوب برخی جرائم فراملی از‬ ‫اهداف مهم تدوین این الیحه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬حجت االسالم والمس��لمین‬ ‫محم��د مصدق ب��ا تاکید ب��ر ای��ن مهم که‬ ‫امروزه کش��ورها ب��رای ایجاد تعام�لات پویا‬ ‫و موث��ر ب��ا دیگر کش��ورها ملزم ب��ه رعایت‬ ‫الزامات بین المللی هس��تند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از عرصه های مهم برای ب��روز و ظهور‬ ‫همکاری ه��ای س��ازنده بین الملل��ی مقابل��ه‬ ‫مشترک کش��ورها با پدیده های شومی چون‬ ‫جنای��ات بین الملل��ی و جرائم س��ازمان یافته‬ ‫فرامل��ی اس��ت و بی تردید این مه��م فارغ از‬ ‫چارچوب ه��ای حقوقی و رویه ه��ای اجرایی‬ ‫جدید امکان ناپذیر است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به لزوم تدوین قوانین جدید یا‬ ‫اصالح قوانین و مقررات سنتی داخلی‪ ،‬همسو‬ ‫با پدیده های نوظه��ور بین المللی اظهار کرد‪:‬‬ ‫پوشیده نیست که جمهوری اسالمی ایران بنا‬ ‫ب��ه موقعیت خاص ژئوپلتیک��ی و برخورداری‬ ‫از ظرفیت ه��ای غن��ی جغرافیای��ی‪ ،‬تاریخی‪،‬‬ ‫فرهنگی و انسانی‪ ،‬نقشی محوری در برقراری‬ ‫و حف��ظ ثبات و امنیت و ایج��اد تحوالت در‬ ‫منطق��ه دارد و همی��ن موض��وع گس��ترش‬ ‫تعامالت و همکاری های بین المللی را به عنوان‬ ‫سیاستی بنیادین مورد توجه سیاست گذاران‬ ‫و قانون گذاران جمهوری اس�لامی ایران قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫این مقام قضای��ی همکاری های بین المللی‬ ‫قضای��ی کش��ور را در ح��ال حاض��ر در‬ ‫محوره��ای مختلف نظیر اس��ترداد مجرمان‪،‬‬ ‫انتق��ال محکومان‪ ،‬معاض��دت قضایی در امور‬ ‫کیفری و مدنی‪ ،‬انتقال دادرس��ی‪ ،‬اس��ترداد‬ ‫ام��وال و کمک ه��ای فنی برش��مرد و افزود‪:‬‬ ‫انجام ای��ن همکاری های قضای��ی بین المللی‬ ‫به طور معم��ول برمبنای معاهدات چندجانبه‬ ‫بین المللی‪ ،‬معاهدات دوجانبه یا عمل متقابل‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫معاون حقوقی و ام��ور مجلس قوه قضاییه‬ ‫در ادامه به تبیین ضرورت ها و اهداف تدوین‬ ‫ای��ن الیحه پرداخت و گف��ت‪ :‬باتوجه به لزوم‬ ‫ایجاد پیوند بیش از پیش و همکاری های موثر‬ ‫دولت ها در مقابله با فس��اد و جرائم فراملی و‬ ‫همچنین فق��دان رویه واحد در انعقاد و متن‬ ‫معاهدات دوجانب��ه همکاری های بین المللی‪،‬‬ ‫نقص قوانین و مقررات موجود به ویژه در حوزه‬ ‫انتقال محکومان‪ ،‬معاض��دت قضایی کیفری‪،‬‬ ‫فقدان س��اختار و ایین دادرس��ی و رویه های‬ ‫اداری یکسان در زمینه همکاری های قضایی‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬تدوین الیحه ای جام��ع در این‬ ‫زمینه امری ضروری است‪.‬‬ ‫وی اه��داف تدوی��ن ای��ن الیح��ه را مهم‬ ‫توصی��ف و اضاف��ه کرد‪ :‬عالوه بر پیش��گیری‬ ‫از فرار مفس��دان اقتصادی به دیگر کش��ورها‬ ‫و همراه��ی با جامع��ه بین المللی در مبارزه و‬ ‫س��رکوب برخی جرائم فراملی‪ ،‬مواردی نظیر‬ ‫بروزرس��انی‪ ،‬یکپارچه س��ازی و بازنگ��ری در‬ ‫قوانین و مقررات موجود‪ ،‬رفع خالهای موجود‬ ‫در قوانین‪ ،‬اجرایی شدن برخی تعهدات دولت‬ ‫ایران براس��اس معاهدات بین المللی که مورد‬ ‫تصویب جمهوری اس�لامی ایران قرار گرفته‪،‬‬ ‫فراه��م کردن امکان حمای��ت از اتباع ایرانی‪،‬‬ ‫پیش��گیری از مداخالت سیاس��ی بین المللی‬ ‫در ام��ور قضایی فراملی مرتب��ط با جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬اعطای صالحیت به دادگاه های‬ ‫داخلی و امادگی مقابله با تحوالت اینده سایر‬ ‫اه��داف مترتب بر تدوین این الیحه به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در‬ ‫پایان با بی��ان اینکه الیحه مذکور در ‪ ۷‬فصل‬ ‫و ‪ ۱۵۳‬ماده تدوین ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬با گذار این‬ ‫الیح��ه از مراحل و فراینده��ای قانون گذاری‬ ‫و تصوی��ب ان «قانون تع��اون قضایی مصوب‬ ‫‪« ،»۱۳۰۹‬م��اده اول قان��ون راجع به تعقیب‬ ‫جزای��ی مجرمین ف��راری از مناطق س��رحد‬ ‫مج��اور ای��ران»‪« ،‬قانون اس��ترداد مجرمین‪،‬‬ ‫مصوب سال ‪ »۱۳۳۹‬و سایر قوانین و مقررات‬ ‫مرتبط در موارد مغایرت ملغی می شود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫بسیاری از مدیران و کارشناس��ان اقتصادی معتقدند برای نجات‬ ‫اقتصاد نفتی ایران از وابستگی به این طالی سیاه راهی جز طراحی و‬ ‫اجرای سیاست های جدید مبتنی بر اقتصاد بدون نفت نیست‪ .‬برای‬ ‫گذر به اقتصاد بدون نفت می توان راه های زیر را تجربه کرد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬افزایش س��هم تولید ناخالص داخلی بدون نفت که با اجرای‬ ‫برنامه های زیر قابل تحقق است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ش��یوه قیمت گ��ذاری نف��ت و فراورده ه��ای نفتی براس��اس‬ ‫مقتضیات و شرایط راهبردی کشور اصالح شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬سعی شود نفت در یک برنامه زمان بندی مشخص تا حد امکان‬ ‫به طور خام صادر نش��ود‪ .‬این امر شوک های ناشی از نوسان های نرخ‬ ‫جهانی نفت خام را به کمترین میزان می رساند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬سعی شود درامدهای ناشی از صادرات نفت و گاز در یک دوره‬ ‫زمانی مشخص (به طور مثال‪ ۵ ،‬یا ‪ ۱۰‬ساله) با نرخ صعودی و تدریجی‬ ‫و در نهایت با ضریب ‪ ۱۰۰‬درصدی به صندوق توسعه ملی واریز و در‬ ‫پروژه های سوداور برای افزایش ثروت کشور سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬سیاست های تجاری (وارداتی و صادراتی) اصالح شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬افزایش ظرفیت تولید‪ ،‬بهینه کردن مقیاس تولید و به دنبال ان‬ ‫کاهش هزینه تمام ش��ده و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری‬ ‫در تولید جزو اولویت های بخش واقعی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬نیروی کار مهم ترین عامل موثر بر رشد تولید برپایه مدل رشد‬ ‫برون زا در کشور است‪ .‬بهره وری با تولید نهایی عامل سرمایه جایگاه‬ ‫پایین تری در رش��د تولید در کش��ور دارد‪ .‬این واقعیت به طور عمده‬ ‫ناش��ی از تزریق باالی س��رمایه و باال بودن اس��تهالک سرمایه های‬ ‫ثاب��ت در ایران اس��ت؛ بنابراین تغییرات فناوری��ک به دنبال اجرای‬ ‫سیاس��ت های هدفمندس��ازی یارانه ها (اصالح وضعیت موجود) بر‬ ‫افزایش بهره وری تولید‪ ،‬تولید نهایی سرمایه و نیروی کار و در نهایت‬ ‫بهره وری کل عوامل تولید موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬اصالحات س��اختاری در قوانین کار‪ ،‬دستمزدها و نظام تامین‬ ‫اجتماعی در کشور به طور جدی و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬افزایش نقش سرمایه انسانی در بخش تولید به بهبود عملکرد‬ ‫تولید و دس��تیابی به نرخ های باال در ش��اخص های اقتصادی کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ -۹‬به انجام س��رمایه گذاری های الزم در زیرساخت ها با مشارکت‬ ‫مستقیم بخش خصوصی از طریق اعطای یک خط اعتباری ازسوی‬ ‫بانک ها و بازارهای سرمایه کشور توجه جدی شود‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬به رش��د برنامه های تحقیق و توس��عه در تمامی س��ازمان ها‬ ‫ب��ا حمایت دولت و از طریق اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی در‬ ‫کشور توجه شود‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬صنعت گردشگری به منظور افزایش درامدهای ارزی و رشد‬ ‫اش��تغال و تولید در کش��ور به عنوان یک امر ضروری و فوری در تمام‬ ‫س��طوح اجرایی و عملیاتی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در‬ ‫سراسر کشور توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬افزایش سرمایه گذاری خارجی در بخش تولید کمک شایانی‬ ‫به ایجاد اش��تغال‪ ،‬رشد س��رمایه گذاری و تولید و همچنین تقویت‬ ‫پول ملی خواهد کرد‪ .‬البته تحقق این امر مس��تلزم دیپلماسی فعال‬ ‫خارجی با هدف حذف و کاهش موانع سیاسی‪ ،‬مقرراتی و حقوقی در‬ ‫مسیر جریان های ورودی سرمایه به کشور است‪.‬‬ ‫ب‪ :‬بررس��ی بازار پول بیانگر نقش اساسی پایه پولی در تامین مالی‬ ‫ب��ازار پول و نقش کمرنگ ت��ر ضریب فزاینده پول��ی در تامین مالی‬ ‫اس��ت؛ از این رو راهکار پولی برای گذر ب��ه اقتصاد بدون نفت به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مهندس��ی مجدد نقدینگی‪ ،‬پایه پولی و ضریب فزاینده پولی و‬ ‫کانال های اشاعه پول به سرعت در بازار پول انجام شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بان��ک مرک��زی ت�لاش کن��د ب��ا توس��عه ابزاره��ای پولی و‬ ‫قیمت گ��ذاری درس��ت خدمات بانکی ش��امل س��ود س��پرده ها و‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬اوراق مش��ارکت‪ ،‬گواهی س��پرده و مانند ان از یک سو‬ ‫و هدایت کانال های اش��اعه پولی به س��مت تولید ازسوی دیگر نقش‬ ‫ضریب فزاینده پولی را در تامین مالی بازار پول افزایش دهد‪ .‬این امر‬ ‫منجر به رشد سرمایه گذاری و تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬قیمت گ��ذاری خدمات بانکی باید برمبنای بازدهی و ریس��ک‬ ‫انها به تفکیک عقود و همچنین وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی‬ ‫شامل نرخ تورم و نرخ دارایی بدون ریسک در اقتصاد انجام شود‪ .‬نرخ‬ ‫سود س��پرده ها و نرخ سود تسهیالت نمی تواند کمتر از نرخ بازدهی‬ ‫دارایی بدون ریسک در اقتصاد ایران باشد‪.‬‬ ‫‪-۴‬تامین مالی هدفمندسازی یارانه ها تنها از طریق بانک مرکزی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬ضمن اینکه طرح مزبور در نهایت با اصالح نظام تامین‬ ‫اجتماعی (بیمه بیکاری) و افزایش دستمزد شاغالن و بازنشستگان‬ ‫جایگزین شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬سیاس��ت های پول��ی می توان��د براس��اس مدل ه��ای تجربه‬ ‫ش��ده بین المللی تنظیم ش��ود‪ .‬بر این اس��اس در حالت تورم نسبی‬ ‫و انتظاره��ای تورم��ی ب��اال‪ ،‬به بانک مرک��زی توصیه می ش��ود در‬ ‫زمان بندی مناسب نرخ س��ود را تغییر دهد‪ .‬بدیهی است با فروکش‬ ‫ک��ردن انتظارهای تورمی و کاهش تورم‪ ،‬نرخ های س��ود بانکی باید‬ ‫براس��اس قاعده تجربی یادشده به ویژه در کشورهای منطقه کاهش‬ ‫یابد‪( .‬شاهد مثال این روش کشورهای عربی و ترکیه هستند)‬ ‫‪ -۶‬گس��ترش بانکداری بین الملل باتوجه ب��ه پایین بودن هزینه‬ ‫تامی��ن مال��ی از بازارهای بین المللی در افزایش س��رمایه گذاری در‬ ‫کشور بسیار موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬به ط��ور جدی و همه جانبه اس��تقالل بانک مرکزی در کش��ور‬ ‫افزایش یابد و به ان توجه همه جانبه شود‪.‬‬ ‫ج‪ -‬سیاس��ت های ارزی کشور نقش بس��زایی در تراز تجاری و در‬ ‫نهایت تراز پرداخت ها دارد‪ .‬هدف اصلی در سیاست های ارزی ایجاد‬ ‫رون��د باثبات در روند فزاینده نرخ واقعی ارز در کش��ور در حمایت از‬ ‫تولی��د داخلی و ص��ادرات خواهد بود‪ .‬این سیاس��ت در میان مدت و‬ ‫بلندمدت به تقویت پول ملی در مقایسه با سیاست کاهش نرخ واقعی‬ ‫ارز منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫ضرورت اصالح‬ ‫الگوی مصرف‬ ‫انرژی‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬بورس انرژی ما تاکنون رونق‬ ‫نگرفته که باید تغییراتی در این زمینه ایجاد شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه ملت‪ ،‬محمدباقر قالیباف در جلس��ه علنی دیروز‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و پس از ارائه گزارش وزی��ر نفت درباره‬ ‫برنامه های توسعه ای این وزارتخانه‪ ،‬گفت‪ :‬بنده شاهد پیشرفت هایی‬ ‫در این حوزه بوده ام‪ .‬در س��فر به خوزستان از پاالیشگاه خلیج فارس‬ ‫بازدید کردیم و بابت توان دفاعی کش��ور افتخ��ار می کنیم‪ ،‬چراکه‬ ‫این پاالیش��گاه ح��دود ‪ ۱۴‬میلیون تن ف��راورده تولید می کند و ما‬ ‫اگر در همه عرصه ها این باور را داش��ته باش��یم می توانیم مشکالت‬ ‫را ح��ل کنی��م‪ .‬وی درباره بورس انرژی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬س��وال بنده این‬ ‫اس��ت که چرا بورس انرژی ما تاکنون ان طور که باید و شاید رونق‬ ‫نگرفته و باید تغییراتی در این زمینه ایجاد شود‪ .‬همچنین در بحث‬ ‫خام فروش��ی هم باید تغییراتی لحاظ ش��ود‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی درباره الگوی مصرف‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کشور ما در زمینه مصرف‬ ‫انرژی جزو کش��ورهای پرمصرف اس��ت و عملکرد ما در این بخش‬ ‫قابل قب��ول نبوده و نیازمن��د تغییراتی در رویکرده��ا در این عرصه‬ ‫هس��تیم‪ .‬قالیباف یاداور شد‪ :‬در ‪ ۴۰‬روز گذشته وزیر نفت جلسات‬ ‫متع��ددی در زمینه های مختلف با نمایندگان مجلس برگزار کرد و‬ ‫علت انکه جلس��ه امروز با وزیر نفت جلسه ای منطقی بود ان است‬ ‫که وزیر نفت و همکاران وی بسیاری از دغدغه ها و موضوعات مورد‬ ‫نظر نمایندگان را پذیرفتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1612‬‬ ‫پیاپی ‪2930‬‬ ‫فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫اولویت و دغدغه ملی‬ ‫ایدرو‬ ‫از استقالل‬ ‫تا کنترل تورم‬ ‫بورس بازی بانک ها‬ ‫قانونی است؟‬ ‫‪3‬‬ ‫بازار نابسامان خودرو‪ ،‬محصول مدیریت دولتی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬بازار خودرو یکی از بخش های اقتصادی‬ ‫کشور است که با تمام تدابیری که دولت در حوزه مدیریتی ان‬ ‫به کار گرفته‪ ،‬همچنان ملتهب و نابسامان است‪ .‬قیمت خودروها‬ ‫بدون هیچ حساب وکتابی همچنان باال رفته که دود ان به چشم‬ ‫مردم می رود‪ .‬توان خرید روزبه روز کاهش پیدا کرده و خودرو از‬ ‫کارک��رد اصلی خود به عنوان کاالی مصرفی با دوام دور و دورتر‬ ‫می ش��ود‪ .‬نابس��امانی این بازار مردان دولت را ب��ه میدان اورد‪.‬‬ ‫چندی پیش در جلس��ه هیات دولت گزارش��ی از وضعیت بازار‬ ‫خودرو و نوس��انات قیمت ارائه ش��د که رئیس جمهوری در این‬ ‫زمینه با بیان اینکه تالش دولت همواره این بوده که با مدیریت‬ ‫و نظ��ارت بر قیمت کاالها و خدمات‪ ،‬نوس��انات بازار تحت تاثیر‬ ‫عوامل برون زا‪ ،‬زندگی مردم را تحت تاثیر قرار ندهد‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت موظف اس��ت با اعمال نظارت‬ ‫دقی��ق و س��ریع‪ ،‬ارامش را به بازار خ��ودرو بازگردانده و مانع از‬ ‫اشفته شدن بازار از سوی دالالن و سودجویان شود‪ .‬پیش تر در‬ ‫گفت وگوهایی که‬ ‫با فعاالن بازار و کارشناس��ان صنعت‬ ‫خودرو داش��ت‪ ،‬اغلب افراد عن��وان می کردند بازار تابع عرضه و‬ ‫تقاضاست و تا زمانی که این دو شاخص با یکدیگر باالنس نشود‪،‬‬ ‫این روند ادامه خواهد داش��ت‪ .‬فع��االن بازار معتقدند عرضه در‬ ‫بازار خودرو با هدف پیش��ی گرفتن تقاضا کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر انکه حجم تقاض��ای موجود فقط مربوط به متقاضیان‬ ‫امس��ال نبوده و بازار با انباش��تی از متقاضیان چند سال گذشته‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬کارشناسان حوزه خودرو و فعاالن‬ ‫صنعت معتقدند این اش��فتگی مربوط به عرضه خودرو نیس��ت‬ ‫و ریش��ه اصلی مش��کالت به اقتصاد بیمار کشور برمی گردد‪ .‬اگر‬ ‫مش��کالت اقتصادی کشور حل شود‪ ،‬معضالت بازار خودرو هم‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت و انحصار صنعت‬ ‫امرال��ه امین��ی‪ ،‬عض��و هیات علم��ی‬ ‫دانش��کده اقتص��اد دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبای��ی درب��اره راهکار برگش��ت‬ ‫ارام��ش به ب��ازار خ��ودرو به‬ ‫گفت‪ :‬مش��کالت بازار خودرو فراتر از‬ ‫مس��ائلی اس��ت که مطرح می ش��ود‪.‬‬ ‫مش��کالت این بازار را باید در ‪ ۳‬بخش‬ ‫عرض��ه‪ ،‬تقاضا و سیاس��ت گذاری و س��اختار اقتصادی دولت ها‬ ‫جس��ت وجو کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬در کش��ور برای تولید اهمیت قائل‬ ‫نیستیم و تولید هدف و دغدغه دولت نیست‪ ،‬زیرا حداکثر سود‬ ‫ب��رای تولیدکنن��ده ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد اس��ت‪ .‬در واق��ع بازدهی‬ ‫س��رمایه گذاری در تولید نسبت به بازدهی سایر بخش ها خیلی‬ ‫پایین تر است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در عرضه خودرو مش��کل داریم زیرا در بازدهی‬ ‫دچار چالش هس��تیم‪ .‬این مدرس اقتصاد با بیان اینکه مش��کل‬ ‫تولی��د دخالت دولت در ان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت خودرو دولتی‬ ‫اس��ت اگرچه عنوان می ش��ود بیشترین س��هام در اختیار مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیریت خودروساز را دولت تعیین می کند و نگاه و باور‬ ‫مدیرعامل خودروساز دغدغه مدیرعامل بخش خصوصی نیست‬ ‫که به عنوان مثال فردا چک دارد و ایا چک او قابل وصول است؟‬ ‫امینی اظهارکرد‪ :‬پرس��ش این است که ایا مدیران خودروساز‬ ‫دغدغ��ه مالی و زیان تولید به مانن��د بخش خصوصی دارند که‬ ‫از حجم سرمایه ش��ان کم شود؟ دغدغه کیفیت و ایمنی دارند؟‬ ‫بنابراین مهم ترین مشکل این صنعت دولتی بودن ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹از تیراژ تا بهره وری‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد با اشاره به محدودیت های بین المللی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مش��کل دیگر در بخش تولید این اس��ت که پیش تر‬ ‫قطعات به راحتی از چین خریداری و در ایران مونتاژ می ش��دند‬ ‫و درحال حاضر با مش��کالت نقل و انتق��ال پول این امر با موانع‬ ‫زیادی روبه رواست‪ .‬امینی با اشاره به گران بودن تسهیالت برای‬ ‫تولید در کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬تولید پش��تیبان ندارد و از ان حمایت‬ ‫واقعی نمی شود زیرا وام های بانکی با سود ‪ ۲۴‬درصد در اختیار‬ ‫تولیدکننده قرار می گیرد که با یک روز دیرکرد ‪ ۶‬درصد جریمه‬ ‫تاخیر باید بپردازد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬مسئله دیگر در امر تولید برای‬ ‫ساماندهی بازار تولید در مقیاس نبودن محصوالت است‪ .‬زمانی‬ ‫قیمت تمام شده کاال کاهش می یابد که تیراژ باال باشد‪ .‬این یک‬ ‫اصل در اقتصاد است‪ .‬امینی با اشاره به پایین بودن بهره وری در‬ ‫صنعت خودرو به عنوان چالش دیگر این صنعت و بازار ان ادامه‬ ‫داد‪ :‬تولید به نسبت نیروی انسانی کارخانجات بسیار پایین است‬ ‫و همین مسئله منجر به کاهش بهره وری در تولید خودرو شده‬ ‫اس��ت‪ .‬تولید خودرو در کش��ور ما به نسبت نرم جهانی یک سوم‬ ‫اس��ت اما در بخش نیروی انس��انی افراد زیادی در این صنعت‬ ‫شاغل هستند‪ ،‬بدون اینکه بهره وری داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت بازار تقاضا‬ ‫امینی گفت‪ :‬بخش زیادی از مردم خودرو می خواهند اما نه برای‬ ‫مصرف‪ ،‬چرا؟ چون پراید ‪ ۲۰‬میلیون تومانی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫شده است‪ .‬این مشکل هم به کاهش ارزش پول ملی برمی گردد‪.‬‬ ‫اف��راد گواهینامه می گیرند تا بتوانند در پیش ثبت نام های خرید‬ ‫خودرو شرکت کنند تا با روند بازار از سود اختالف قیمت خودرو‬ ‫درب کارخانه و بازارازاد بهره مند ش��وند‪ .‬این مدرس دانشگاه با‬ ‫بیان اینکه پیش شرط ها برای ثبت نام در پیش فروش ه ا کارساز‬ ‫نبوده و عمال به حجم متقاضیان افزوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این شیوه‬ ‫عملکرد در عرضه و فروش خودرو س��بب شده تقاضاهای خفته‬ ‫ی دولت ها در چند‬ ‫بسیاری بیدار شود‪ .‬به طور کلی سیاست گذار ‬ ‫دهه گذش��ته در حوزه های گوناگون درس��ت نبوده و در صنعت‬ ‫خودرو استراتژی برای توسعه تولید نداشته ایم‪ .‬برنامه میان مدت‬ ‫و بلندمدت تدوین نش��ده اس��ت‪ .‬دولت مدعی است که از تولید‬ ‫و صنع��ت حمایت می کند اما به عنوان مثال‪ ،‬در حمایت صنعت‬ ‫خودرو واردات را ممنوع کرده اس��ت‪ .‬این امر چه زمان حمایت‬ ‫به شمار می رود؟ زمانی که تیراژ باال بوده و در بازار رقابت وجود‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬این کارشناس درعین حال بر این نکته نیز تاکید‬ ‫دارد ک��ه تیراژ خودرو پایین اس��ت زیرا تولید برای قطعه س��از‬ ‫صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهانه های ارزی‬ ‫یکی از س��خنان خودروسازان در بحث افزایش قیمت خودرو‬ ‫این است که نرخ خودروها از سوی خودروسازان افزایش نیافته‪،‬‬ ‫بلکه این قیمت ارز اس��ت که باال رفته و به همان نس��بت نرخ‬ ‫خ��ودرو هم روند صع��ودی دارد‪ .‬این مدرس ح��وزه اقتصاد در‬ ‫این ب��اره گفت‪ :‬تولیدکنن��ده توضیح دهد به��ره وری او به ازای‬ ‫تولیدش چقدر است؟ شرکت تویوتا قیمتش پایین است‪ ،‬چون‬ ‫‪ ۸‬میلیون تولید دارد درحالی که خودروس��از ما ‪ ۱۲۰‬هزار تولید‬ ‫دارد‪ .‬بهره وری ما نسبت به ژاپن یک دهم است‪.‬‬ ‫امین��ی اظهار کرد‪ :‬خودروس��از ارز را بهان��ه کرد ه درحالی که‬ ‫سیس��تم تولید و س��اختار هزینه ای او مش��کل دارد‪ ،‬باید بریز و‬ ‫بپاش های��ش را کم کند‪ .‬خودروس��از از محصوالتی چون پراید‬ ‫تعری��ف می کند ام��ا ایا مدیران ان با این خودرو تردد می کنند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬متاس��فانه برخ��ی تولیدکنندگان در صنعت قطعه‬ ‫دالل و تاجر ش��ده اند‪ .‬چرا؟ چون زمانی س��ود واردات از تولید‬ ‫بیشتر بود‪ .‬کارخانه ای را در چین اجاره می کردند و با این شرط‬ ‫که قطعات ش��ما را می خریم که روی ان س��اخت ایران بخورد‬ ‫به این صنعت خیانت کردند‪ .‬درحال حاضر هم مش��کل را ارز و‬ ‫دالر عنوان می کنند‪ .‬امینی در پایان به انتخاب مدیران اش��اره‬ ‫ب مدیران سیاس��ی بوده و مالک و معیارهای‬ ‫کرد و گفت‪ :‬انتخا ‬ ‫در کشور برای تولید اهمیت قائل نیستیم‪ .‬تولید هدف و دغدغه دولت‬ ‫نیس��ت و حداکثر سود برای تولیدکننده ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد است‪ .‬در واقع‬ ‫بازدهی سرمایه گذاری در تولید نسبت به سایر بخش ها به طور چشمگیری‬ ‫پایین تر است‬ ‫مدیریتی در ان مطرح نیست‪ .‬وگرنه چطور می شود مدیر فروش‬ ‫زندان باش��د؟ چطور یک نماینده مجلس باید چند هزار خودرو‬ ‫به نام خودش خریداری کند؟‬ ‫‹ ‹حرکت دسته جمعی در بازارها‬ ‫ارم��ان خالقی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در ادامه‬ ‫این بحث به‬ ‫گفت‪ :‬بازار خودرو‬ ‫بدون ارتباط ب��ا کلیت اقتصادی قابل‬ ‫بررسی نیست‪ .‬اقتصاد بیمار و بی ثباتی‬ ‫در ای��ن بخش روی تمام حوزه ها تاثیر‬ ‫دارد‪ .‬این امر باعث شده خودرو از کاالی‬ ‫صرف مصرفی خارج شده و تبدیل کاال سرمایه ای هم عرض طال و‬ ‫ارز ش��ود‪ .‬عالوه بر اینکه کمبود عرضه در بازار خودرو محس��وس‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬تولیدات داخل پاسخگوی بازار تقاضا نیست‪ ،‬زیرا‬ ‫ظرفیت و توان خودروس��از داخلی عدد مشخصی است‪ .‬بنابراین‬ ‫بازارها هیجانی شده و مردم هر روز از یک بازار به بازار دیگر ورود‬ ‫می کنند‪ .‬افراد دسته جمعی تغییر مکان می دهند و از بازار ارز به‬ ‫ب��ازار خودرو و از انجا به بورس وارد می ش��وند‪ .‬انها کوچک ترین‬ ‫فرصت و مزیت رشد سرمایه خود را هرجا ببینند به همان سمت‬ ‫حرکت می کنن��د‪ .‬بی ثباتی اقتصادی اینکه امروز برای خرید هر‬ ‫کاالی��ی اقدام کنید مش��خص نیس��ت فردا چ��ه وضعیتی دارد‬ ‫سبب شده مردم نقدینگی خود را تبدیل به کاال کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه بیشتر برای ارامش بازار‬ ‫خالق��ی در ادام��ه درباره راهکار برون رف��ت از این وضعیت و‬ ‫برگشت ارامش به بازار خودرو عنوان کرد‪ :‬خودرو براساس نیاز‬ ‫بازار باید عرضه شود تا عطش ان از بین برود یا پولی برای خرید‬ ‫وجود نداشته باشد‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬امکان واردات وجود ندارد زیرا‬ ‫کمبود ارز داریم‪ .‬راه دوم این است که به ازای هر خودرو اضافه ای‬ ‫مالیات بگیریم‪ .‬این امر منجر به افزایش قیمت خودروها ش��ده‬ ‫و نتیج��ه ای ب��رای کاهش التهاب در بازار خودرو به دنبال ندارد؛‬ ‫مانند مس��ئله مالیات بر عایدی س��رمایه که مطرح است و فقط‬ ‫منبعی برای افزایش درامد دولت است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬عوارض خودرو افزایش یابد هزینه مصرف باال می رود‪.‬‬ ‫برای برگش��ت ارامش به بازارهای کش��ور باید به دنبال اصالح‬ ‫اقتصاد کالن باشیم و تورم را در کشور کاهش دهیم‪.‬‬ ‫خالقی در پایان گفت‪ :‬تفاوت قیمت کارخانه و بازار روزبه روز‬ ‫در حال افزایش اس��ت اما چون س��ود در این بازار اس��ت مردم‬ ‫ترغیب به خرید می شوند و این ریسک را می پذیرند که سرمایه‬ ‫خود را در این بازار هزینه کنند‪ .‬باید برای رفع این مشکل عرضه‬ ‫را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تخصصی امور زیر بنایی پیشگامان مطرح کرد‬ ‫تبدیل تهدید به فرصت با تفکر تعاونی‬ ‫گروه تعاونی پیش��گامان در مهرماه ‪ ۱۳۷۵‬با تکیه بر خرد جمعی و‬ ‫همچنین از افتخارات اتحادیه تخصصی امور زیربنایی پیشگامان در‬ ‫نخبگان اس��تان یزد و برای ایجاد فضای س��الم و پر رونق اقتصادی و‬ ‫جش��نواره تولیدملی‪ ،‬افتخار ملی‪ ،‬کس��ب تندیس زری��ن جایزه ملی‬ ‫این س��ال ها می توان به کس��ب رتبه تعاونی برتر ملی‪ ،‬کسب تندیس‬ ‫اعتقاد به ایه ش��ریفه "تعاونو علی البر و التقوی" با اندیش��ه گروهی از‬ ‫تعال��ی مدیری��ت تعاونی‪ ،‬برگزیده س��ومین کنفرانس مل��ی الگوهای‬ ‫ایجاد اش��تغال شکل گرفت و در س��ایه تعاون و با همراهی و همدلی‬ ‫نوین مدیریت کسب وکار‪ ،‬چهره ماندگار بخش تعاون‪ ،‬برگزیده کنگره‬ ‫صادقانه سهامداران عزیز دس��ت در دست هم فعل خواستن را صرف‬ ‫چهره های برتر صنعت و تجارت کش��ور و برگزیده جشنواره دو ساالنه‬ ‫کرده اس��ت و بر این باور است که در س��ایه توکل‪ ،‬تفکر و تعهد و در‬ ‫ملی ایتا با عنوان عرضه کننده برتر اینترنت کشور نام برد‪.‬‬ ‫قالب تعاونی به همه ارمان هایش خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تخصصی امور زیربنایی پیش��گامان با اش��اره به‬ ‫گروه تعاونی پیش��گامان با ‪ ۲5‬سال سابقه درخشان در بخش تعاون‬ ‫اهمیت عرصه صادرات و اش��تغالزایی عنوان کرد‪ :‬ما در حوزه خدمات‬ ‫کشور و با کسب افتخارات گوناگون در حوزه های اقتصادی و اجتماعی‬ ‫همواره می کوش��د با مش��ارکت مردم در اقتصاد کشور نقشی سازنده‬ ‫ایفا کند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا رضائی نژاد مدیرعامل اتحادیه تخصص��ی امور زیربنایی‬ ‫پیشگامان درتش��ریح چگونگی ش��کل گیری این اتحادیه گفت‪ :‬گروه‬ ‫تعاونی پیش��گامان از س��ال ‪ 75‬با وجه قرضی ‪ 20‬میلیون تومان و با‬ ‫عضویت ‪ 15‬نفر در حوزه تخصصی فناوری اطالعات و با هدف توسعه‬ ‫کس��ب وکار ‪ IT‬ش��روع به فعالیت نمود و با تشکیل اتحادیه تخصصی‬ ‫امور زیربنایی پیش��گامان به حوزه زیرس��اختی فعالیت خود را توسعه‬ ‫داد‪ .‬نگاهی به کارنامه ‪۲5‬س��اله اتحادیه پیش��گامان که اکنون با بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬ش��رکت و نزدیک به ‪۵2‬هزار س��هامدار‪ ،‬نشان می دهد هر کجا‬ ‫در اس��تان یزد و سراس��ر کش��ور پروژه ای مهم و تاثیرگذار با قابلیت‬ ‫منفعت رس��انی به مردم مطرح بوده است دس��ت یاریگر و باور تعاون‬ ‫محور پیشگامان نقشی اساسی در ان داشته است‪.‬‬ ‫اتحادیه تخصصی پیشگامان با اعتماد سهامداران خود در پروژه های‬ ‫ب��زرگ همچ��ون‪ :‬ارائه س��رویس اینترن��ت ثابت و مخاب��رات در کل‬ ‫کش��ور (‪ ،)FCP‬اج��رای فیبرنوری در اب ه��ای بین الملل از عمان تا‬ ‫چابهار(‪400‬کیلومت��ر)‪ ،‬اپراتور پس��ت با نام تجاری پارس��ی پس��ت‪،‬‬ ‫تولید کننده کاغذ از س��نگ اهک‪ ،‬بزرگترین ش��رکت تعاونی تولید و‬ ‫مونتاژ بردهای الکترونیک و صنایع روش��نایی‪ ،‬مدیریت زنجیره تامین‬ ‫و لجستیک‪ ،‬ارائه خدمات گمرکی‪ ،‬حمل ونقل ترکیبی و ترخیص کاال‬ ‫در بندرخش��ک پیش��گامان‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬نرم افزار‪ ،‬امنیت شبکه‪،‬‬ ‫باش��گاه مش��تریان (گام پالس)‪ ،‬خدم��ات کش��اورزی و فراورده های‬ ‫می��وه و ابمی��وه ای‪ ،‬تبلیغ��ات‪ ،‬فعالیت ه��ای فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماع��ی‪،‬‬ ‫ورزش��ی و اموزش��ی‪ ،‬ارائه دهنده کلیه خدمات بیمه ای (نمایندگی) و‬ ‫کسب وکارهای نوپا فعالیت دارد‪.‬‬ ‫فنی‪ ،‬مهندس��ی و کشاورزی در شرایط کنونی اقتصادی بسیار مطلوب‬ ‫اتحادی��ه تخصصی پیش��گامان همچنین در ایفای مس��ئولیت های‬ ‫اجتماع��ی خود به حوزه ه��ای گوناگون ورود و س��رمایه گذاری کرده‬ ‫است که به یقین ”س��رمایه نمادین” مهمی محسوب می شود‪ .‬باشگاه‬ ‫فرهنگی ورزشی پیشگامان‪ ،‬شرکت تعاونی باشگاه مشتریان پیشگامان‬ ‫(گام پالس)‪ ،‬شرکت تعاونی انرژی های خورشیدی پیشگامان‪ ،‬شرکت‬ ‫تعاونی ش��تاب دهنده نواوری پیش��گامان‪ ،‬اموزشگاه فنی و حرفه ای‬ ‫ازاد پیشگامان کویر و موسسه حمایتی ارمان از شرکت های پیشگامان‬ ‫بوده که در حوزه های فرهنگی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬رفاهی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬علمی‬ ‫و تحقیقاتی‪ ،‬انرژی های پاک ‪ ،‬بورس��یه ایت��ام بی بضاعت و همچنین‬ ‫مساعدت خیریه ای فعالیت دارند‪.‬‬ ‫رضایی نژاد در خصوص ش��رایط خاص اقتصادی و موفقیت های این‬ ‫اتحادیه خاطرنش��ان کرد‪ :‬مدیران متخص��ص‪ ،‬جوان و خوش فکر این‬ ‫گروه تعاونی موفق شده اند با سخت کوشی‪ ،‬نیت و باور صحیح و تالش‬ ‫ش��بانه روزی با قانون تعاونی نوع جدید که برمبنای تفکر و کارافرینی‬ ‫اجتماعی نوین می باش��د و بهره گیری از کارافرینان و جوانان نخبه به‬ ‫عنوان س��هامدار عض��و تعاونی که حداقل باید‪ 51‬درصد س��هام و ‪70‬‬ ‫درصد رای را داش��ته باشند و در قبال حاکمیت و سهامداران غیرعضو‬ ‫(عامه جامعه) با حداکثر ‪ 49‬درصد س��هام مسئولیت دارند‪ ،‬نسبت به‬ ‫مدیری��ت پول خرد جامعه با تعهد به ایجاد ارزش افزوده و نس��بت به‬ ‫اجرای پروژه های زیربنایی که ایجاد اشتغال‪ ،‬ارزش افزوده اقتصادی با‬ ‫دید توسعه پایدار دارد اقدام نمایند‪.‬‬ ‫بزرگترین موفقیت ما ایجاد انگیزه در س��هامداران خرد جهت ورود‬ ‫به بحث سهامداری‪ ،‬مسئولیت پذیری مدیران و انجام پروژه های بزرگ‬ ‫اقتصادی می باشد‪.‬‬ ‫عمل کرده ایم‪.‬‬ ‫در حوزه خدمات فنی و مهندسی پهنای باند اینترنت صادرات داشته‬ ‫و به عنوان صادر کننده نمونه کشوری در همایش ملی صادرات انتخاب‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در حوزه کشاورزی نیز یکی از ش��رکت های زیر مجموعه‬ ‫اتحادیه تخصصی پیش��گامان صادرکننده محصوالت کشاورزی مانند‬ ‫س��یب درختی‪ ،‬کیوی‪ ،‬فلفل دلمه به کش��ورهای عراق‪ ،‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫روسیه و قطر می باش��د‪ .‬همچنین تولیدات کنسانتره میوه پیشگامان‬ ‫نیز به کشورهای روسیه‪ ،‬ژاپن و المان صادر می گردد‪.‬‬ ‫اتحادی��ه تخصصی ام��ور زیر بنایی پیش��گامان در حال حاضر برای‬ ‫بیش از ‪ 900‬نفر درسراس��ر کشور اشتغال مستقیم ایجاد نموده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن نمایندگان این اتحادیه و س��ایر اعض��ای مرتبط با فعالیت‬ ‫ش��رکت های ‪ 30‬گانه گروه تعاونی پیش��گامان در سراسر کشور بیش‬ ‫‪ 6000‬نفر می باشند که این رقم به نوعی اشتغالزایی غیرمستقیم گروه‬ ‫تعاونی پیشگامان محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تفک��ر تعاون��ی در برهه ای ک��ه فش��ارهای اقتصادی و‬ ‫بین المللی بسیار شدید می باشد قابلیت اثرگذاری مطلوبی دارد‪ .‬زمانی‬ ‫ک��ه دولت به علت تحری��م‪ ،‬درامد نفتی ندارد بهتری��ن راه برون رفت‬ ‫از این وضعیت‪ ،‬فعال نمودن بازار س��رمایه یا اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫تعاونی و بورس اس��ت‪ .‬تعاون به عن��وان یکی از ارکان اقتصادی جامعه‬ ‫می تواند در شرایط بحرانی کشور را کمک کند‪.‬‬ ‫با ایج��اد تعاونی های تخصصی و تحت حمای��ت اتحادیه می توان با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت پول خرد جامعه و مدیری��ت خردمندانه مدیران‬ ‫تعاونی نس��بت به ارزش افرینی و ایجاد شبکه های خدماتی و تولیدی‬ ‫در زنجی��ره لجس��تیک و خدمات اقدام نمود‪ .‬مث�لا در زمینه تولید و‬ ‫پخش می��وه‪ ،‬بزرگترین س��امانه انالین پخش میوه در کش��ور با نام‬ ‫تجاری «بازرگام» توس��ط گروه تعاونی پیشگامان راه اندازی شده و در‬ ‫ش��هرهای تهران‪ ،‬کرج‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرمان و یزد فعال می باشد‪ .‬بازرگان‬ ‫میوه را مس��تقیم از باغدار خریداری کرده و در س��ردخانه بندرخشک‬ ‫نگهداری و بسته بندی می کند و درب منزل متقاضی تحویل می دهد‪.‬‬ ‫میوه ه��ای درج��ه دو نیز در ش��رکت تولی��دی فراورده ه��ای میوه و‬ ‫ابمیوه ای پیش��گامان به کنس��انتره تبدیل و اگر میوه ای دارای هسته‬ ‫باشد از ان هسته نیز روغن گیری می شود‪ .‬با ایجاد این زنجیره تامین‬ ‫و شبکه سازی ارزش افزوده خوبی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه تخصص��ی پیش��گامان از مهمترین چالش های‬ ‫کسب وکار را‪ ،‬رقابت دولت با بخش غیردولتی دانست و بیان داشت‪ :‬در‬ ‫ابالغیه اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی تاکید شده است اگر بخش غیر دولتی‬ ‫مج��وز فعالیت های زیربنایی را دریافت کرد دیگر دولت وارد ان حوزه‬ ‫نش��ود ولی به دلیل مسائل سیاسی و منطقه ای و مانور مدیران دولتی‬ ‫ما ش��اهد ورود دولت در این حوزه ها هس��تیم و این امر باعث نابودی‬ ‫بخش غیردولتی می شود‪.‬‬ ‫در خصوص اثر تحریم نیز اگر دولت به مردم و تعاونی ها اعتماد کند‬ ‫و بر کار انها نظارت ک��رده نه دخالت‪ ،‬می توان اثر تحریم ها را کاهش‬ ‫داد و ایجاد بازار را با تجمیع تولیدی ها و ش��رکت خدماتی به صورت‬ ‫تعاونی به عهده تعاونی ها گذاشت‪.‬‬ ‫در اتحادیه پیش��گامان سعی ش��ده با تعمیم منابع به گونه ای عمل‬ ‫ش��ود که در اقتصاد تورمی فعلی و اقتص��اد بهره وری اینده بتوانیم به‬ ‫فعالی��ت خود ادامه داده و با ورود ب��ه بازار صادرات پهنای باند و مواد‬ ‫غذایی و پایاپای نمودن ان با نیاز کش��ور مش��کالت تحریم را برطرف‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫رضایی ن��ژاد در پای��ان درخص��وص انتظ��ارات اتحادی��ه تخصصی‬ ‫پیش��گامان از دولت ابرازکرد‪ :‬دولت باید با وض��ع مالیات بر دارایی از‬ ‫ح��وزه اجرا خ��ارج و به حوزه نظارت که وظیفه ذاتی ان اس��ت ورود‬ ‫کند‪ .‬در وضعیت فعلی چون ما فقط مالیات بر فعالیت داریم اثر مرکب‬ ‫تورم بیشتر به نفع دالالن است و اگر مالیات بر عواید دارایی به نحوه‬ ‫صحیح وضع ش��ود دولت می تواند کارخانجات و فعالیت های اقتصادی‬ ‫خود را حتی با قیمت پایین به تعاونی ها و بخش خصوصی واگذار کند‬ ‫و از عوای��د ان به صورت پله ای مالیات بگیرد‪ .‬درخواس��ت ما از دولت‬ ‫عدم ورود به فعالیت های موازی با بخش غیردولتی است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1612‬‬ ‫پیاپی ‪2930‬‬ ‫صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫دولت از خود‬ ‫هزینه کند‬ ‫حسن کریمی سنجری‬ ‫کارشناس حوزه خودرو‬ ‫به دنب��ال اع�لام تدوی��ن طرح��ی ب��رای‬ ‫خودرودارک��ردن خانواره��ای نیازمند از س��وی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬باید گفت این پروژه نیز‬ ‫از همان طرح هایی مانند توزیع عادالنه خودرو به‬ ‫مش��تریان با روش قرعه کش��ی است که به نقطه‬ ‫مطلوب نمی رس��د؛ عالوه بر ای��ن‪ ،‬نباید فراموش‬ ‫کنیم که زیان انباش��ته خودروس��ازان ناش��ی از‬ ‫همین فروش ه��ای خودرو با قیمت های یارانه ای‬ ‫در کارخان��ه و ایج��اد فاصل��ه با بازار ازاد اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬زمان زی��ادی از نهادهای دولتی‬ ‫برای س��اماندهی توزیع خودرو از کارخانه به بازار‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬طرح هایی شبیه قرعه کشی که‬ ‫ب��رای توزیع عادالنه و کنترل ب��ازار خودرو به کار‬ ‫گرفته ش��د‪ ،‬از همین دس��ت اقدام��ات بوده که‬ ‫البت��ه به دلیل انکه دولت ریش��ه های التهاب بازار‬ ‫را ب��ه اش��تباه شناس��ایی کرده اس��ت‪ ،‬هیچ یک‬ ‫توفیق کاملی در کنترل بازار نداش��ته اند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬طرح پیش��نهادی ف��روش خودرو به قیمت‬ ‫کارخانه ای به ‪ ۵‬دهک پایین جامعه‪ ،‬نیز از همین‬ ‫دس��ت طرح های دولتی است‪ .‬گذش��ته از اینکه‬ ‫ای��ن موضوع تایید می کند که خ��ودرو با قیمتی‬ ‫پایین تر از نرخ تمام ش��ده از س��وی ش��رکت های‬ ‫خودروس��از داخلی به بازار عرضه می ش��ود اما در‬ ‫واقع‪ ،‬علت اصلی زیان انباش��ته چند هزار میلیارد‬ ‫تومانی همین شرکت های خودروسازی در همین‬ ‫نکت��ه یعنی فروش خودرو با قیمت یارانه ای و زیر‬ ‫قیمت تمام ش��ده نهفته است‪ .‬دو ابهام اساسی در‬ ‫این موضوع وجود دارد که باید نهادهای مس��ئول‬ ‫به درس��تی ب��ه انها پاس��خ دهند‪ .‬نخس��ت انکه‬ ‫پرداخت هر نوع یارانه به مردم ان هم در ش��رایط‬ ‫بد اقتصادی امروز‪ ،‬موجب مس��رت مردم را فراهم‬ ‫می اورد اما به شرط انکه هزینه پرداخت این یارانه‬ ‫به شکل تورم عمومی کشور دوباره باعث کوچک‬ ‫ش��دن سفره مردم نشود‪ .‬فراموش نکنیم «اقتصاد‬ ‫علم بده بستان است»؛ بنابراین اگر پول یا کاالیی‬ ‫را رایگان در اختیار مردم قرار گیرد طبیعی است‬ ‫ای��ن پول ی��ا کاالی مجانی‪ ،‬به دلیل انکه برای ان‬ ‫معوضی پرداخت نش��ده‪ ،‬خ��ود را در قالب تورم و‬ ‫افزای��ش قیمت کاالها ب��ه جامعه تحمیل خواهد‬ ‫کرد‪ .‬به عبارتی‪ ،‬پرداخت دولتی هر نوع یارانه‪ ،‬سود‬ ‫بانکی غیرمتعارف‪ ،‬س��که بانکی زیر قیمت بازار یا‬ ‫مش��ابه این طرح (یعن��ی تحویل خودرو رایگان)‪،‬‬ ‫ش��اید به گیرندگان یارانه برای مدتی احس��اس‬ ‫موفقی��ت منتق��ل کند اما دیر ی��ا زود همه مردم‬ ‫باید هزینه پرداخت یارانه یا کاالی مجانی دولتی‬ ‫به بخش��ی از جامعه را از طریق افزایش قیمت در‬ ‫سایر کاالها بپردازند؛ پس بهتر است به جای وعده‬ ‫کاالی رایگان‪ ،‬اقتصاد سروسامان گیرد‪ .‬همچنین‬ ‫اگر قرار اس��ت یارانه ای به بخش��ی از مردم تعلق‬ ‫گی��رد‪ ،‬چرا این مبلغ از خزان��ه دولت و از بودجه‬ ‫نهادهای دولتی و شبه دولتی پرداخت نمی شود؟‬ ‫چرا این یارانه از جیب ش��رکت های خودروس��از‬ ‫پرداخت ش��ود؟ مگر ش��رکت های خودروساز از‬ ‫جمله شرکت های پیشران صنعت کشور نیستند؟‬ ‫پس پرداخت یارانه دولت ازس��وی این شرکت ها‬ ‫که قرار اس��ت موتور اقتصاد جامعه باشند و اتفاقا‬ ‫به لحاظ قانون تجارت هم شرکت هایی خصوصی‬ ‫به شمار می ایند و دولت به اشتباه مدیریت انها را‬ ‫در اختیار گرفته‪ ،‬با کدام مدل توس��عه اقتصادی‬ ‫قابل مقایسه است؟ از این رو اگر قرار است یارانه ای‬ ‫به قشر اس��یب پذیر جامعه داده شود‪ ،‬بهتر است‬ ‫در قال��ب وام خرید خ��ودرو با بهره پایین یا بدون‬ ‫به��ره و حتی وام بالعوض باش��د؛ در این صورت‬ ‫حداقل صنعت این مملکت از عارضه های پرداخت‬ ‫یارانه مصون می ماند‪ .‬نماینگان با ش��عار حمایت‬ ‫از اقش��ار اس��یب پذیر این بار تصمیم دارند یارانه‬ ‫دولت روی خودرو را مستقیم به قشر اسیب پذیر‬ ‫جامع��ه برس��انند‪ ،‬ای��ن امر خوب اس��ت اما نه به‬ ‫قیمت نابودسازی شرکت هایی که دارای ظرفیت‬ ‫توسعه و اشتغال در کشور هستند‪ .‬در تمام جهان‬ ‫ش��رکت هایی ک��ه از ظرفیت باالی س��وداوری و‬ ‫فروش برخوردارند و سهم باالیی در ایجاد اشتغال‬ ‫کشور دارند حمایت ویژه شده و برای توسعه انها‬ ‫برنامه ری��زی می کنند‪ .‬درحال حاض��ر اگر مردم‬ ‫از قیم��ت و کیفی��ت خودروهای س��اخت داخل‬ ‫ناراضی هس��تند‪ ،‬به توان مهندس��ی شرکت های‬ ‫خودروس��از و به زیرس��اخت های موجود در این‬ ‫ش��رکت ها برنمی گردد؛ به نح��وه مدیریت دولت‬ ‫در ای��ن ش��رکت ها و تحک��م سیاس��ت ها در این‬ ‫مجموعه ها بازمی گردد‪ .‬همین طرح ها هس��تند‬ ‫که اقتصاد کش��ور را در شرایط فعلی قرار داده اند‪.‬‬ ‫وقتی سخن از تحریم های داخلی می شود منظور‬ ‫چنین طرح هایی اس��ت؛ باید اجازه داد خودرو به‬ ‫قیم��ت واقعی به بازار عرضه ش��ود‪ ،‬در ادامه برای‬ ‫خرید خودرو به قش��ر اسیب پذیر یارانه مستقیم‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫رفع نیاز کشور‬ ‫در توسعه‬ ‫زیرساخت های‬ ‫ریلی‬ ‫مدیرعام��ل بنی��اد تعاون وزارت دفاع گفت‪ :‬در س��ال جهش تولید و با هدف‬ ‫ایجاد اس��تقالل صنعتی در کش��ور و مقابله با تحریم های ظالمانه علیه نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی‪ ،‬اماده رفع نیاز های کشور در توسعه زیرساخت های‬ ‫ریلی و حمل ونقل کش��ور هس��تیم‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��یدمهدی نامجوی‬ ‫مدیرعامل بنیاد تعاون وزارت دفاع در دیدار با سعید رسولی مدیرعامل راه اهن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران که برای توسعه همکاری ها و افزایش تعامل با شرکت‬ ‫راه اهن جمهوری اسالمی انجام شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مجموعه وزارت دفاع و به ویژه‬ ‫بنی��اد تع��اون این س��ازمان از ظرفیت های الزم و کافی برای تامین و س��اخت‬ ‫نیازمندهای صنعتی شرکت راه اهن و توسعه حمل ونقل ریلی کشور برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به نمایش��گاه نهضت قطعه س��ازی وزارت دفاع افزود‪ :‬این‬ ‫س��ازمان تاکنون عالوه بر انجام ماموریت های خود توانس��ته با تامین تجهیزات‬ ‫لجستیکی راهسازی و‪ ...‬در حوادث و بالیای که دامنگیر کشور شده کمک های‬ ‫بسیاری به حوزه حمل ونقل و توسعه زیرساخت های عمرانی و ساخت قطعات‬ ‫مورد نیاز ش��رکت های خودروس��ازی‪ ،‬نفتی و پتروشیمی کشور کند‪ .‬نامجوی‬ ‫با بیان اینکه بنیاد تعاون وزارت دفاع یک بس��تر مناس��ب برای عملیاتی کردن‬ ‫نیاز ش��رکت راه اهن جمهوری اسالمی و سایر بخش های صنعتی کشور است‪،‬‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬در س��ال جهش تولید ت�لاش می کنیم تا با اقدام��ات جهادی و‬ ‫هم��ت کارکنان مجموعه بنیاد تعاون وزارت دف��اع با ایجاد هم افزایی در تمام‬ ‫ظرفیت ه��ای صنعتی و تحقیقات��ی وزارت دفاع‪ ،‬نیازمندی های عرصه ملی در‬ ‫حوز ه توسعه زیرساخت های مربوط به حمل ونقل راهسازی و‪ ...‬را با هدف ایجاد‬ ‫استقالل صنعتی در کشوردنبال می کنیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو تاکید کرد‬ ‫فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی اولویت و دغدغه ملی ایدرو‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امیر بیات ترک‪:‬‬ ‫ایدرو در‬ ‫مقام راهبر‬ ‫کنسرسیوم‬ ‫سازندگان فاز‬ ‫‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫نگاه و دغدغه‬ ‫کالن خود را‬ ‫همگامی با‬ ‫وزارت نفت‬ ‫در اجرای این‬ ‫پروژه عظیم‬ ‫ملی می داند‬ ‫می��دان گازی پارس جنوبی بزرگ تری��ن میدان گازی‬ ‫جهان اس��ت ک��ه در خلیج ف��ارس و به طور مش��ترک‪،‬‬ ‫در اب ه��ای س��رزمینی ای��ران و قطر واقع شده اس��ت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ای��ن می��دان در س��ال ‪۱۹۷۱‬‬ ‫میالدی(‪ ۱۳۴۹-۱۳۵۰‬خورشیدی) کشف و بهره برداری‬ ‫از ان در س��ال ‪ )۱۳۶۸-۱۳۶۷(۱۹۸۹‬اغاز شد‪ .‬در طول‬ ‫دوره دولت هشتم و نهم‪ ،‬ایران توانست ‪ ۱۰‬فاز تولید گاز‬ ‫از پارس جنوب��ی را به بهره برداری برس��اند‪ ،‬اما در دولت‬ ‫دهم ب��ا وجود س��رمایه گذاری هنگفتی که انجام ش��د‬ ‫هیچ فازی به بهره برداری عملی نرس��ید‪ .‬مدیران شرکت‬ ‫ملی نفت ای��ران یکی از دالیل این عدم موفقیت را وضع‬ ‫تحریم ه��ای علیه ایران عن��وان کردند که موجب خروج‬ ‫شرکت های متخصص خارجی از طرح های توسعه ای این‬ ‫میدان گازی کشور شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتکا به توانمندی داخلی‬ ‫در دولت دوازدهم‪ ،‬نخس��تین سکوی دریایی فاز ‪۱۴‬‬ ‫پارس جنوب��ی ‪ ۴‬بهمن ‪ ۱۳۹۶‬نصب ش��د‪ .‬همه مراحل‬ ‫طراح��ی‪ ،‬اجرا‪ ،‬نصب تجهی��زات و بهره برداری از فاز ‪۱۴‬‬ ‫پارس جنوبی از س��وی متخصصان داخلی انجام شد‪۱۵ .‬‬ ‫ش��هریور ‪ ۱۳۹۷‬هم دومین سکوی طرح توسعه فاز ‪۱۴‬‬ ‫نص��ب ش��د‪ .‬در این بخش نی��ز تمام عملیات س��اخت‪،‬‬ ‫بارگی��ری‪ ،‬انتق��ال و نصب س��کو و عملیات خ��ط لوله‪،‬‬ ‫حفاری و ساخت پاالیش��گاه بخش خشکی این طرح از‬ ‫سوی متخصصان ایرانی انجام شد‪.‬‬ ‫تالش برای راه ان��دازی فازهای این میدان گازی ادامه‬ ‫یافت و س��ومین سکوی دریایی فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی ‪۲۲‬‬ ‫تی��ر ‪ ۱۳۹۸‬نصب ش��د‪ .‬با نصب این س��کو‪ ،‬روزانه ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ون فوت مکعب گاز معادل ‪ ۱۴.۲‬میلیون مترمکعب‬ ‫به ظرفیت تولی��د گاز از میدان مش��ترک پارس جنوبی‬ ‫افزوده شد‪.‬‬ ‫در ادامه تالش ها برای به پایان رساندن این پروژه و به‬ ‫بهره برداری رس��یدن کامل این میدان گازی معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و رئیس هیات عامل س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران(ای��درو) در جریان‬ ‫بازدی��د از ف��از ‪ ۱۴‬پارس جنوبی و در نشس��ت با مجری‬ ‫با انجام قرعه کش��ی طرح فروش فوق الع��اده ‪ ۵‬محصول گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو‪ ۱۶ ،‬ه��زار متقاضی ب��رای ثبت نام قطعی‬ ‫انتخاب شدند‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬ایین قرعه کشی سومین طرح‬ ‫ف��روش فوق العاده ‪ ۵‬محصول ایران خودرو ب��ا حضور نمایندگان‬ ‫نهادهای ناظر در محل سالن کنفرانس معاونت بازاریابی و فروش‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪ :‬مصوبه اجازه افزایش قیمت ‪ ۳‬ماهه به خودروس��ازان برای‬ ‫محصوالتشان یکی از دالیل گرانی چهارچرخ ها در روزهای اخیر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬روح اهلل ایزدخواه در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬مصوبه‬ ‫اج��ازه افزایش قیمت ‪ ۳‬ماهه به خودروس��ازان را یکی از دالیل‬ ‫گران��ی چهارچرخ ه��ا در روزه��ای اخیر دانس��ت و گفت‪ :‬طرح‬ ‫س��اماندهی بازار و صنعت خودرو برای کوتاه کردن دست دالالن‬ ‫از بازار چهارچرخ ها با‪ ۲۰‬ماده تدوین ش��د؛ در این طرح‪ ،‬عرضه‬ ‫امادگی مجتمع گاز پارس جنوبی برای تولید در زمستان‬ ‫رئیس ‪ HSE‬مجتمع گاز پارس جنوبی گفت‪ :‬با توجه به حساسیت تعمیرات و شیوع کرونا‪ ،‬تعمیرات براساس‬ ‫برنامه انجام ش��ده اس��ت و با پایان تعمیرات تمام پاالیشگاه های مجتمع برای تولید با ظرفیت کامل در زمستان‬ ‫اماده خواهند بود‪ .‬محمد مسعودنیا در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫با اجرای پروتکل های بهداشتی در حال انجام است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با رعایت پروتکل های بهداشتی و ایمنی تعمیرات‬ ‫اساسی پاالیشگاه های پارس جنوبی در شرایط ایمن در حال انجام است‪ .‬مسعودنیا با بیان اینکه تعمیرات اساسی‬ ‫پاالیش��گاه های ‪ ۱۰ ،۹ ،۸ ،۷ ،۵ ،۳ ،۲ ،۱‬تمام ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در پاالیش��گاه چهارم در س��ه مقطع چند کار‬ ‫تعمیراتی انجام شده و هم اکنون بخش پایانی در حال انجام است‪ .‬رئیس ‪ HSE‬مجتمع گاز پارس جنوبی افزود‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه‪ ،‬تعمیرات اساسی پاالیشگاه ششم نیز از ‪ ۳۱‬شهریور اغاز می شود و پس از ان تعمیرات اساسی‬ ‫امس��ال مجتمع گاز پارس جنوبی پایان می یابد‪ .‬مس��عودنیا با بیان اینکه کرونا در مجتمع در س��طوح سبز و زرد‬ ‫در دوره تعمیرات اساسی کنترل شد‪ ،‬گفت‪ :‬این دستاورد نتیجه پایش ها و کنترل مستمر و اجرای پروتکل های‬ ‫بهداشتی در سطح مجتمع است‪.‬‬ ‫طرح این فاز تاکید کرد که برای ایدرو به عنوان نخستین‬ ‫س��ازمان توس��عه ای که بیش از نیم قرن به طور مستمر‬ ‫در حال اجرای طرح های عظیم و حیاتی کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫شتاب بخش��ی و تکمیل این پروژه یک دغدغه و اولویت‬ ‫ملی است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتماد به متخصصان‬ ‫در ش��رایطی که کش��ور با تحریم ها و محدودیت های‬ ‫در ای��ن طرح ک��ه ‪ ۵‬محصول پژو ‪ ،۴۰۵‬پ��ژو ‪ ۲۰۶‬تیپ پنج‪،‬‬ ‫پ��ژو ‪ ۲۰۶‬اس دی‪ ،‬پارس با موتور ایکس یو‪ ۷‬و س��مند ال ایکس‬ ‫ب��ا موتور ایکس یو‪ ۷‬عرضه ش��ده‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫متقاض��ی اقدام به پیش ثبت نام کرده ان��د‪ .‬از این تعداد‪ ۱۶ ،‬هزار‬ ‫نفر براس��اس ظرفیت هر خودرو‪ ،‬ب��رای ثبت نام قطعی و با روش‬ ‫قرعه کش��ی انتخاب ش��دند‪ ۵۰ .‬درصد نیز به عنوان افراد ذخیره‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬قرارداد در این زمینه منعقد‬ ‫ش��ده و ما س��عی کرده ایم با این اقدام زنجیره‬ ‫تامی��ن داخل را فعال کنیم چراکه کارخانجات‬ ‫متعهد ش��ده اند قطعات مرغوب و متناس��ب با‬ ‫نیاز کش��ور و سازگار با ش��رایط اب و هوایی و‬ ‫جاده ای کشور استفاده کنند‪.‬‬ ‫وزیر راه وشهرسازی توضیح داد‪ :‬در یک سال‬ ‫و نیم گذش��ته موانع برای واردات کامیون های‬ ‫س��ه س��اله را رفع کرده ایم و امیدواریم امسال‬ ‫ب��ا تولید ن��اوگان داخلی و همچنی��ن واردات‬ ‫کامیون های س��ه س��ال تحول خوبی در حوزه‬ ‫نوس��ازی کامیون ها رخ ده��د‪ .‬او عنوان کرد‪:‬‬ ‫ای��ن کارخانجات قول داده اند که دس��ت کم ‪۲‬‬ ‫ه��زار و حداکثر ‪ ۵‬هزار خودرو را تحویل دهند‬ ‫و امیدواری��م به زودی چرخه نوس��ازی کامیون‬ ‫به چرخه اقتصاد کش��ور ملحق شوند‪ .‬اسالمی‬ ‫با اش��اره به اینکه در ازای ‪ ۵‬ه��زار کامیون نو‬ ‫‪ ۵‬ه��زار فرس��وده از مدار خارج خواهند ش��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تس��هیالت یاران��ه ای از محل تبصره ‪۱۸‬‬ ‫و مناب��ع داخل��ی و همچنی��ن م��اده ‪ ۱۲‬برای‬ ‫صرفه جویی در مصرف سوخت پرداخت خواهد‬ ‫شد و امیدواریم با این اقدامات نوسازی ناوگان‬ ‫سرعت گیرد‪.‬‬ ‫شرکت فوالد خوزستان‬ ‫«سهامی عام»‬ ‫بیات ترک همچنین خواس��تار ادامه پشتیبانی وزارت‬ ‫نفت از کنسرس��یوم س��ازندگان تماما ایران��ی فاز ‪ ۱۴‬با‬ ‫اعمال پیش��نهاد دانش��گاه صنعت نفت درب��اره تکمیل‬ ‫براورده��ای کارشناس��ی احداث این پ��روژه عظیم ملی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬محمدمهدی توسلی پور‪ ،‬مجری‬ ‫پروژه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی نیز با ابراز رضایت از اقدامات‬ ‫ای��درو در اجرای درخور تقدیر بخش دریایی پروژه و نیز‬ ‫پویای��ی و تحوالت مثبت ماه های اخیر‪ ،‬اس��تمرار تعامل‬ ‫و همکاری وزارت نفت با س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران را مورد تاکید قرار داد و خواس��تار حداکثر‬ ‫شتاب بخشی به فرایند های اجرای عملیات احداثی و نیز‬ ‫هم افزایی دوچندان ش��رکت های کنسرس��یوم و تسهیل‬ ‫فعالیت های پیمانکاران فرعی شد‪.‬‬ ‫در این دیدار همچنین مسئوالن اجرایی کنسرسیوم و‬ ‫‪ IPMI‬گزارش های الزم را ارائه دادند‪.‬‬ ‫درنظر گرفته شده اند‪.‬‬ ‫نتای��ج از طری��ق پیام��ک به برگزی��دگان اعالم خواهد ش��د‪.‬‬ ‫پذیرفته شدگان تا پنج شنبه ‪ ۲۷‬ش��هریور مهلت خواهند داشت‬ ‫نس��بت به پرداخت وج��ه کامل خودرو اقدام کنن��د‪ ،‬در صورت‬ ‫عدم واری��ز‪ ،‬نس��بت به جایگزینی اف��راد از لیس��ت ذخیره اقدام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬براساس تصویب وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫در نیمه دوم امسال‪ ۱۱۰ ،‬هزار خودرو از محصوالت ایران خودرو‬ ‫از طری��ق فروش فوق العاده و با موعد تحوی��ل حداکثر ‪ ۳‬ماه به‬ ‫ب��ازار عرضه خواهد ش��د‪ .‬افزون بر ای��ن‪ ،‬برنامه های پیش فروش‬ ‫محصوالت با موعد تحویل یک س��ال و بیش��تر از یک س��ال نیز‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ندارد و نابس��امانی موجود در بازار ناش��ی از رها ک��ردن بازار از‬ ‫سوی دولت است‪ .‬ایزدخواه با بیان اینکه در جریان تدوین طرح‬ ‫س��اماندهی بازار و صنعت خودرو از ظرفیت کارشناس��ان وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬خودروسازان‪ ،‬منتقدان و‪ ...‬استفاده شده‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما با قیمت گذاری دستوری مخالف هستیم زیرا‬ ‫این امر منجر به نابس��امانی بیشتر می ش��ود‪ ،‬مانند انچه درباره‬ ‫تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اتفاق افتاد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫و معادن مجلس با بیان اینکه قیمت خودرو در بورس براس��اس‬ ‫عرضه و تقاضا تعیین می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مابه التفاوت قیمت‬ ‫خودرو در بورس و بهای تمام ش��ده تولید خودرو به جیب دالالن‬ ‫و خودروس��ازان نمی رود‪ ،‬بلکه برای این مبلغ اهداف مش��خصی‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫ایزدخواه معتقد است‪ ،‬در تعیین قیمت تمام شده تولید خودرو‬ ‫تمام هزینه های غیرتولیدی خودروس��ازان حذف می ش��ود زیرا‬ ‫مصرف کنن��ده نباید ت��اوان بنگاهداری ها را در خودروس��ازی ها‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫ردپای مصوبه افزایش قیمت خودرو در گرانی چهارچرخ ها‬ ‫خ��ودرو تنها در بورس امکان پذیر اس��ت تا نح��وه عرضه به بازار‬ ‫شفاف ش��ود‪ .‬نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و‬ ‫پردیس در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه براساس این‬ ‫ط��رح عرضه خودرو خ��ارج از بورس حکم قاچ��اق کاال را دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬قیمت گذاری‪ ،‬کیفیت‪ ،‬نحوه تامین مالی خودروس��ازان با‬ ‫تصویب طرح س��اماندهی ب��ازار و صنعت خودرو به طور ش��فاف‬ ‫مشخص می ش��ود‪ .‬به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی س��اختار صنعت خودرو در ایران ایرادی‬ ‫‹ ‹هم افزایی و همکاری های بین سازمانی‬ ‫بین المللی روبه رو اس��ت که در ن��گاه اول تهدیدی برای‬ ‫طرح ها و پروژه های ملی کش��ور به شمار می رود‪ ،‬زیرا در‬ ‫برخی از انها ش��رکت های خارجی هم��کاری دارند‪ ،‬اما‬ ‫متخصصان داخلی توانس��ته اند با توانمندی که داشته اند‬ ‫در این راه گام های مثبتی بردارند‪ .‬داخلی سازی قطعات‬ ‫در تمام صنایع و حوزه های مورد نیاز که پیش تر از خارج‬ ‫تامین می شد در طرح نهضت تعمیق ساخت داخل یکی‬ ‫متقاضیان ‪ ۵‬محصول ایران خودرو انتخاب شدند‬ ‫ورود ‪ ۵‬هزار کامیون به چرخه حمل ونقل‬ ‫وزیر راه وشهرسازی با اش��اره به سن ناوگان‬ ‫جاده ای و مصرف سوخت در کشور گفت‪ :‬سن‬ ‫خودروهای سنگین و مصرف سوخت در کشور‬ ‫به ش��دت افزایش یافته و ما نوس��ازی ‪ ۵۵‬هزار‬ ‫خ��ودرو ناوگان باری را هدف گ��ذاری کرده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬محمد‬ ‫اس�لامی با اش��اره به اینکه یک بخش از طرح‬ ‫نوس��ازی ناوگان در قالب واردات کامیون های‬ ‫س��ه س��ال کارک��رده اروپایی اجرا می ش��ود و‬ ‫رانندگان��ی ک��ه تمایل دارند‪ ،‬کامی��ون نو وارد‬ ‫کنن��د از نظر ما در این بخش مش��کل ندارند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬طرح نوس��ازی ناوگان ج��اده ای در دو‬ ‫بخش دنبال می ش��ود‪ .‬بخش نخست با واردات‬ ‫انجام خواهد ش��د و بخش دوم با ساخت داخل‬ ‫دنبال می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در چند سال گذشته‪ ،‬تولید کامیون‬ ‫در کارخانجات داخلی کاهش یا متوقف ش��ده‬ ‫بود ام��ا وزارت راه و شهرس��ازی از طریق این‬ ‫ط��رح جدید س��عی کرد کارخانه ه��ا و زنجیره‬ ‫تامی��ن انها را دوباره راه ان��دازی کند به همین‬ ‫دلیل با کارخانه ها و صاحب برند های بزرگی از‬ ‫جمله بنز‪ ،‬ولوو و اسکانیا صحبت شد تا قطعات‬ ‫این کامیون ها را تامین کنند‪.‬‬ ‫از این فرصت ها از دل تهدیدها به شمار می رود‪.‬‬ ‫راه ان��دازی میدان ه��ای نفتی و گازی کش��ور از دیگر‬ ‫پروژه های��ی اس��ت ک��ه متخصص��ان داخلی ب��ا اتکا به‬ ‫توانمندی های کش��ور در حال بهره برداری ان هس��تند‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬امیر بیات ترک‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و رئیس هیات عامل به طور خاص تجربه‬ ‫و دانش انباشته ایدرو در اجرای فازهای ‪۱۷ ،۸ ،۷ ،۶ ،۱‬‬ ‫و ‪ ۱۸‬پارس جنوبی را مزیت و سرمایه ملی دانست که در‬ ‫س��ایه اعتماد وزارت نفت به توان متخصصان داخلی در‬ ‫فاز ‪ ۱۴‬بیشترین تبلور و نمود یافته است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به‬ ‫ثبت رکوردهای افتخارامیز در بخش دریایی و س��اخت‬ ‫سکو و س��ازه های دریایی فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی به وسیله‬ ‫متخصصان داخلی در ش��رکت های تابع ایدرو افزود‪ :‬این‬ ‫سازمان در مقام راهبر کنسرسیوم سازندگان فاز ‪ ۱۴‬نگاه‬ ‫و دغدغه کالن خ��ود را نهایت همگامی با وزارت نفت و‬ ‫دقت و سرعت در اجرای این پروژه عظیم ملی در شرایط‬ ‫ویژه جنگ اقتصادی کنونی می داند‪.‬‬ ‫« اگهی مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای شماره ‪» 52422179 :‬‬ ‫مناقصه گذار ‪ :‬شرکت فوالد خوزستان‬ ‫ش�رح مناقصه ‪ :‬صدور بیمه نامه ش��امل نیروی انس��انی ‪ ،‬کاالهای‬ ‫وارداتی و محصوالت صادراتی ‪ ،‬شخص ثالث و بدنه وسایط نقلیه سبک‬ ‫و س��نگین و لوکوموتیوهای ملکی ‪ ،‬اتش س��وزی دارایی های شرکت‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫نوع مناقصه ‪ :‬عمومی یک مرحله ای‬ ‫مدت زمان ‪ 3 :‬سال‬ ‫مهل�ت اعلام امادگی ‪ :‬تا پای��ان وقت اداری روز یکش��نبه مورخ‬ ‫‪( 1399/06/30‬با ارسال ایمیل به نشانی زیر)‬ ‫داوطلبان ش��رکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت ‪WWW.KSC.IR‬‬ ‫منوی مدیریت خرید و تامین کنندگان ‪ ،‬ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات‬ ‫عمومی و تکمیلی خود ‪ ،‬مستندات و مدارک الزم را پیوست نمایند ‪.‬‬ ‫دریافت اسناد مناقصه (پس از ارائه گواهی صالحیت ایمنی اداره کار‬ ‫و تائید واحد ارزیابی تامین کنندگان) از تاریخ ‪ 1399/07/02‬به مدت‬ ‫دو روز در قبال ارائه اصل رس��ید واریز مبل��غ ‪ 1,000,000‬ریال (غیر‬ ‫قابل استرداد) در وجه شرکت فوالد خوزستان‬ ‫تاریخ تحویل پیشنهادات ‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1399/07/14‬‬ ‫تاریخ گش�ایش پاکات پیش�نهاد قیمت ‪ /‬فنی ‪ :‬روز س��ه شنبه‬ ‫مورخ ‪1399/07/15‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 15,000,000,000 :‬ریال‬ ‫نوع تضمین ‪:‬‬ ‫‪ )1‬ضمانتنامه معتبر بانکی‬ ‫‪ )2‬چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان‬ ‫‪ )3‬انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان‬ ‫شماره حساب واریز وجه ‪:‬‬ ‫ال��ف ) حس��اب س��پهر ‪ 0100304453001‬بانک صادرات ش��عبه‬ ‫مجتمع فوالد اهواز کد ‪3882‬‬ ‫ب ) حس��اب س��یبا ‪ 0102513186002‬بانک ملی ش��عبه مجتمع‬ ‫فوالد اهواز کد ‪6532‬‬ ‫نش��انی ش��رکت ‪ :‬اهواز – کیلومتر ‪ 10‬جاده اهواز بندر امام‪ ،‬شرکت‬ ‫فوالد خوزستان ‪ ،‬مدیریت ‪ :‬خرید خدمات و قراردادها‬ ‫کارشناس‪ :‬سید ناصر موسوی فرجام‬ ‫تلفن‪061-3213-6432 :‬‬ ‫ایمیل‪N.MOSAVIFARJAM@KSC.IR :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان‬ صفحه 4 ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1612‬‬ ‫پیاپی ‪2930‬‬ ‫حباب ریال‬ ‫یا بازار‬ ‫الومینیوم سبز یا سیاه‬ ‫مسئله این است!‬ ‫اهمیت معدنکاری‬ ‫مسئوالنه در مرحله‬ ‫اکتشاف‬ ‫رویکردهای جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫‹ ‹ رویکرد توسعه ای‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹ نقش افرینی ایمیدرو به نفع توسعه معدن‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این نگرش را برای‬ ‫اقتصاد کشور امیدوارکننده خواند و گفت‪ :‬باتوجه به اینکه‬ ‫معدن زیرس��اخت توسعه کشور قرار گرفته‪ ،‬نقش ایمیدرو‬ ‫بهره گی��ری از جای��گاه کاهنده نفت‪ ،‬ب��ه نفع نقش فزاینده‬ ‫معدن است‪ .‬وی در پاسخ به سوالی درباره نظر وزیر اقتصاد‬ ‫مبنی بر کاهش وابس��تگی به نفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سهم معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی از تولید ناخالص داخلی‪ ۲۴ ،‬میلیارد دالر‬ ‫است که فقط ‪ ۱۲‬میلیارد دالر ان مربوط به صادرات فوالد‬ ‫کش��ور است‪ .‬از سوی دیگر رش��د صادرات صنعت مس به‬ ‫یک میلیارد دالر در کنار افزایش تولیدات فوالد‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫س��رب و روی‪ ،‬س��یمان و‪ ...‬نویدبخش این مهم اس��ت که‬ ‫کش��ور به درس��تی در مسیر کاهش وابس��تگی به نفت در‬ ‫حرکت اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه س��خن وزیر اقتصاد نیز در‬ ‫عمل اجرایی ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬باوج��ود اینکه قرار بود ظرفیت‬ ‫تولید فوالد در افق ‪ ۱۴۰۴‬به ‪ ۵۵‬میلیون تن برسد‪ ،‬سرعت‬ ‫بخشیدن به طرح های توسعه سبب شده پیش از ان تاریخ‬ ‫به برنامه دس��ت یابیم‪ .‬غریب پ��ور پیش بینی کرد ظرفیت‬ ‫تولید فوالد تا پایان ‪ ۹۹‬به ‪ ۴۲‬میلیون و تولید واقعی به مرز‬ ‫‪ ۳۲‬میلیون تن افزایش یابد‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬در س��ال قبل‬ ‫تولید فوالد به ‪ ۲۷‬میلیون تن رسیده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سازکار اجرایی توسعه گوهرسنگ ها‬ ‫غریب پ��ور همچنی��ن ب��ه س��خنان اخیر رهب��ر معظم‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫انق�لاب درباره توجه به س��نگ های قیمتی و جلوگیری از‬ ‫خام فروش��ی اش��اره و اظهار کرد‪ :‬ایمیدرو این مهم را مورد‬ ‫توج��ه قرار داده و حتی از ‪ ۹‬ماه پیش اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫مغفول صنعت گوهرس��نگ ها را در دس��تور کار قرار داد و‬ ‫پی��رو تاکید رئیس جمهوری‪ ،‬س��ازکار اجرایی ان را فراهم‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬همکاری با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫گمرک‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬س��ازمان توسعه تجارت و همچنین‬ ‫تش��کل های بخش خصوصی و دانش��گاه ها سبب شد سند‬ ‫صنعت گوهرس��نگ ها نهایی شود‪ .‬در این سند پیش بینی‬ ‫شده در مدت ‪ ۵‬سال ‪ ۵۰۰‬هزار فرصت شغلی در این حوزه‬ ‫ایجاد شود‪ .‬غریب پور ادامه داد‪ :‬دانش این صنعت با اندک‬ ‫س��رمایه ای در اختیار صنعتگران قرار می گیرد و اکنون در‬ ‫اصفهان این مهم در حال انجام است‪ .‬وی گفت‪ :‬شهر مشهد‬ ‫هم مقصد بعدی ایجاد بازارچه گوهرس��نگ ها و توسعه این‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫‹ ‹ تقویت صنعت سنگ های تزئینی‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو به رویکرد این س��ازمان در‬ ‫تقویت صنعت س��نگ های تزئینی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬با‬ ‫انجمن های تخصصی در حال همکاری هستیم تا به راهکار‬ ‫مش��ترکی برای افزایش ظرفیت در برداش��ت و فراوری از‬ ‫معادن این حوزه دست یابیم‪ .‬یکی از انها‪ ،‬ایجاد تناسب در‬ ‫میزان ذخایر ‪ ۲‬میلیارد تنی با برداش��ت س��االنه است‪ .‬وی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬اکنون میزان برداشت از معادن سنگ تزئینی‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون تن در سال است که باید این رقم افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ رویکرد حمایتی و اکتشاف‬ ‫غریب پور در ادامه گفت‪ :‬فعال سازی معادن کوچک مقیاس‬ ‫که از سال گذشته اغاز شده‪ ،‬سبب احیای ‪ ۱۴۶‬معدن شد‪.‬‬ ‫امسال نیز برنامه احیای ‪ ۲۰۰‬معدن پیش رو قرار دارد‪ .‬وی‬ ‫از افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی برای پشتیبانی از معادن کوچک و متوسط خبر داد‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬س��رمایه صندوق بیمه معدن در ابتدا از ‪۱۴۵‬‬ ‫میلیارد تومان به ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان رسید و اکنون در حال‬ ‫تدارک افزایش س��رمایه این نهاد پشتیبان به ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان هس��تیم تا ظرفیت و توان مالی ان برای حمایت از‬ ‫بخش معدن ارتقا یابد‪.‬‬ ‫وی همچنین توس��عه اکتش��اف را دیگ��ر رویکرد جدید‬ ‫ایمی��درو اع�لام کرد و افزود‪ :‬از س��ال ‪ ۹۳‬ت��ا نیمه ‪ ۹۷‬در‬ ‫وس��عت ‪ ۲۵۰‬هزار کیلومتر مربع اکتش��اف توسط ایمیدرو‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬اما در ‪ ۲‬سال گذشته این عملیات به ‪ ۶۵۰‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گفت��ه غریب پور برنامه اکتش��اف در س��طوح مختلف‬ ‫شناسایی‪ ،‬پی جویی‪ ،‬تکمیلی و نیز دریافت گواهی و پروانه‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬افزایش س��رمایه‬ ‫بنگاه ه��ای ب��زرگ را یکی دیگر از رویکردهای توس��عه ای‬ ‫ایمی��درو ذکر کرد و گفت‪ :‬ف��والد مبارکه ‪ ۱۹‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان‪ ،‬ملی مس ‪ ۱۲‬ه��زار میلیارد تومان‪ ،‬گل گهر ‪ ۶‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان‪ ،‬فوالد خوزس��تان بی��ش از ‪ ۸‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان و چادرملو افزون بر ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد تومان پروژه‬ ‫توسعه ای تعریف کرده اند که منافع ان نصیب اقتصاد کشور‬ ‫و افزایش سهم معدن می شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو به همکاری با مراکز علمی و‬ ‫دانشگاهی اشاره کرد و گفت‪ :‬توسعه بومی سازی و کاستن از‬ ‫نیاز ارزی شرکت ها از جمله رویکردهای جدید این سازمان‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬امسال پیش بینی شده ‪ ۱۰۰۰‬تجهیز مورد‬ ‫نیاز بومی شود‪ .‬وی نوع همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی‬ ‫را برطرف ساختن نیاز اعالم کرد و افزود‪ :‬در کنار برنامه های‬ ‫اموزش��ی و پژوهش��ی‪ ،‬مقرر شده طرح های مشترک با این‬ ‫مراکز‪ ،‬نیازمحور باشند تا مسائل موجود برطرف شوند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در پاس��خ به س��والی درباره‬ ‫فرایند شفاف س��ازی در س��ازمان ایمی��درو گفت‪ :‬کمیته‬ ‫س�لامت اداری‪ ،‬تمام جزئیات فعالیت ها را مورد بررس��ی و‬ ‫بازبین��ی قرار می دهد و در کن��ار ان در همکاری با انجمن‬ ‫مدیریت پروژه‪ ،‬تالش کرده ایم هزینه های پیمانی به صورت‬ ‫تخصصی مورد رصد‪ ،‬تجزیه و تحلیل و نظارت قرار گیرد؛ به‬ ‫این دلیل که به طور معمول‪ ،‬بسیاری از مشکالت در حوزه‬ ‫پیمانکاری ایجاد می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ شرایط فعال سازی ظرفیت بخش معدن‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬اس��تفاده و تمرکز بر درامدهای‬ ‫نفتی‪ ،‬همواره مانعی برای نشان دادن توان حوزه ای همچون‬ ‫معدن و صنایع معدنی ش��ده بود‪ ،‬اما امروزه تحریم س��بب‬ ‫شده‪ ،‬موقعیت مناسبی برای فعال سازی این ظرفیت عظیم‬ ‫فراهم اید‪.‬‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫گزارش ‪ ۵‬ماهه طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک مقیاس در سال ‪ ۹۹‬تشریح شد که‬ ‫براساس ان از ابتدای امسال ‪ ۴۲‬معدن در سراسر‬ ‫کشور راه اندازی مجدد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران (ایمپاس��کو)‪ ،‬در ‪ ۵‬ماه نخست امسال ‪۵۱۰‬‬ ‫معدن در سراس��ر کش��ور و در قالب برنامه طرح‬ ‫احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس‬ ‫شناسایی و اولویت بندی شده اند‪.‬‬ ‫برگ��زاری بی��ش از ‪ ۱۰‬جلس��ه کمیت��ه فنی‬ ‫مشترک با طرف های تفاهمنامه سرمایه گذاری و‬ ‫همچنین جلسات فعال سازی معادن مس کشور‬ ‫با کمک ش��رکت ملی صنایع مس ایران از دیگر‬ ‫اقدامات در ‪ ۵‬ماه گذشته بوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت ‪ ۵۰‬گ��زارش اختصاصی پایش‬ ‫اس��تانی و ظرفیت یاب��ی و پای��ش ‪ ۲۰‬معدن از‬ ‫‪ ۱۴۶‬معدن احیا ش��ده در س��ال ‪ ۹۸‬در دس��تور‬ ‫کار بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بررس��ی اولی��ه در زمین��ه امار و‬ ‫اطالع��ات محدوده های اکتش��افی اعم از پروانه‬ ‫اکتشاف و گواهی کش��ف به عنوان ظرفیت های‬ ‫معدنی انجام شده است‪.‬‬ ‫در گزارش ارائه ش��ده ازس��وی ایمپاس��کو به‬ ‫برگزاری جلسات کمیته فنی مشترک با صندوق‬ ‫بیم��ه برای بررس��ی ش��رایط مع��ادن متقاضی‬ ‫تسهیالت به منظور اعطای منابع مالی مورد نیاز‬ ‫اشاره شده است‪.‬‬ ‫مهیا کردن مقدمات ورود معادن کوچک مقیاس‬ ‫به بورس و پیشنهادات مرتبط به ان و همچنین‬ ‫اج��رای طرح پروژه اسیب شناس��ی و بررس��ی‬ ‫جامع ش��رایط تولید واحدهای معدنی و فراوری‬ ‫س��نگ های تزئینی کشور با محوریت طرح احیا‪،‬‬ ‫فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس با‬ ‫مش��ارکت انجمن سنگ و در قالب تفاهمنامه ای‬ ‫با دانش��گاه تربیت مدرس طی ‪ ۵‬ماه گذشته‪ ،‬در‬ ‫زمره اقدامات اجرایی ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران (ایمپاسکو) بوده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد‪ :‬رویکردهایی که‬ ‫ایمیدرو در س��ال های اخیر برای فعال س��ازی ظرفیت های‬ ‫اقتص��ادی معدن در پیش گرفته بنیادی اس��ت و این گونه‬ ‫نیس��ت که ب��ا تغییر دولت ها‪ ،‬ش��رایط دگرگون ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب پور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نگرش��ی که س��ازمان در توس��عه اکتش��اف‪ ،‬افزایش‬ ‫سرمایه بنگاه های بزرگ‪ ،‬فعال سازی معادن کوچک‪ ،‬تقویت‬ ‫صندوق بیمه معدن‪ ،‬روش های نوین تامین مالی و‪ ...‬داشته‪،‬‬ ‫سلیقه ای نیست که با تغییر دولت‪ ،‬از بین برود؛ به این دلیل‬ ‫ک��ه رهبر معظم انق�لاب در راس نظام‪ ،‬موضوع جایگزینی‬ ‫معدن با نفت و فعال س��ازی توانمندی این بخش را مطرح‬ ‫کرده که نگرشی اصولی است‪.‬‬ ‫احیا و فعال سازی‬ ‫‪ ۴۲‬معدن از ابتدای ‪۹۹‬‬ ‫نگرش ایمیدرو سلیقه ای نیست‬ ‫کش��ف در حال اجراست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پیش بینی افزایش‬ ‫توان حفاری کشور از حدود ‪ ۱۱۰‬هزار تا ‪ ۱۲۰‬هزار متر به‬ ‫یک میلیون متر از جمله برنامه های جدید حوزه اکتش��اف‬ ‫است که ایمیدرو پیگیر اجرایی کردن ان است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1612‬‬ ‫پیاپی ‪2930‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫الومینیوم سبز یا سیاه؛ مسئله این است!‬ ‫فروش واقعی‬ ‫ضامن‬ ‫تداوم تولید‬ ‫رضا جورابچی‬ ‫فعال صنعت فوالد‬ ‫خبر‬ ‫خبری خوب‬ ‫برای سهامداران‬ ‫فخوز‪ ،‬فملی و فوالد‬ ‫در نشس��ت مش��ترک ب��ورس‪ ،‬س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران و کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی با ش��رکت های بزرگ حوزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬اعتب��ار بازارگردان های فخوز‪،‬‬ ‫فمل��ی و فوالد به میزان ‪ ۵۰۰‬و ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان تقویت ش��د که در صورت لزوم‪ ،‬امکان‬ ‫افزایش بیشتر وجود دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش دنیای مع��دن‪ ۸ ،‬برنامه مصوب‬ ‫در نشس��ت مش��ترک ب��ورس‪ ،‬ایمی��درو و‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس با ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ ح��وزه مع��دن و صنایع معدنی اعالم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین خروجی های جلسه دیروز‬ ‫درباره ‪ ۳‬ش��رکت غول فل��زی‪ ،‬تقویت اعتبار‬ ‫بازارگردان های فخوز‪ ،‬فملی و فوالد به میزان‬ ‫‪ ۵۰۰‬و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان است و در صورت‬ ‫لزوم‪ ،‬امکان افزایش بیشتر ان وجود دارد‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین‬ ‫دالیل رشد‬ ‫رغبت به‬ ‫بهره گیری از‬ ‫الومینیوم‪،‬‬ ‫سبک بودن ان‬ ‫است‪ .‬درنتیجه‬ ‫با جایگزینی این‬ ‫فلز به جای فوالد‬ ‫به ویژه در ساخت‬ ‫خودرو‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود مصرف‬ ‫سوخت‬ ‫کاهش یابد‬ ‫‹ ‹الومینیوم سبز نزدیک تر از تصور ما‬ ‫یکی از مس��ائل مهم در تولید الومینیوم‪ ،‬میزان کربن‬ ‫تولیدی ان است‪ .‬این بخش تقریبا ‪ ۳‬درصد انتشار کربن‬ ‫در فضا را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬رقابت برای تولی��د الومینیوم با هدف‬ ‫کاهش کربن در شرایطی است که تولید کنندگان به دنبال‬ ‫تمایز در تولید محصوالت خود در فضایی رقابتی و به نفع‬ ‫مصرف کنندگان هس��تند‪ .‬در ادامه باید خاطرنشان کرد‬ ‫ایجاد ش��کاف میان تولید الومینیوم س��بز و سیاه سبب‬ ‫می ش��ود مدل قیمت گذاری فعلی در بازار شکسته شود‪.‬‬ ‫همچنین حرکت به س��مت تولید الومینیوم سبز از انچه‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫قیم��ت ف��والد و محصوالت ف��والدی طی‬ ‫ماه های گذش��ته صعودی گزارش شده است‪.‬‬ ‫بخش قابل توجهی از این رش��د را باید ناشی‬ ‫از افزای��ش نرخ ارز دانس��ت‪ .‬کم��ا اینکه در‬ ‫ماه های اخیر شاهد رش��د قابل توجه نرخ ارز‬ ‫و به دنبال ان افزایش قیمت ها در بازار س��که‪،‬‬ ‫طال‪ ،‬خودرو‪ ،‬مسکن و‪ ....‬بودیم‪.‬‬ ‫درواق��ع باید اقرار کرد که رش��د یادش��ده‬ ‫به دلیل رش��د ن��رخ دالر در برابر ریال و ترس‬ ‫مردم از بی ارزش شدن سرمایه هایشان ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در چنین موقعیتی محصوالت‬ ‫فوالدی نیز در قالب کاالیی س��رمایه ای خرید‬ ‫و فروش شدند‪.‬‬ ‫این رش��د تقاضا برای محصوالت فوالدی‪،‬‬ ‫غیرمصرف��ی اس��ت‪ .‬اما همین تقاض��ا زمینه‬ ‫رش��د قیمت ها را فراهم کرد‪ .‬این رشد قیمت‬ ‫ب��ه زنجی��ره پایانی خاتمه نیاف��ت‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی‪ ،‬تولیدکنندگان مواد اولیه و صاحبان‬ ‫محصوالت نیمه نهایی نیز به تبع همین رشد‪،‬‬ ‫قیمت محصوالت خود را باال بردند‪ .‬یعنی پای‬ ‫این تورم به مواد اولیه و صنایع باالدستی نیز‬ ‫کشیده شد‪.‬‬ ‫ب��ا رش��د قابل توج��ه قیمت ه��ا از تمای��ل‬ ‫تولیدکنندگان به صادرات کاسته شده است؛‬ ‫چراکه قیمت فروش محص��والت فوالدی در‬ ‫بازار داخلی از نرخ صادراتی انها پیشی گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬اما میزان تولید فوالد در کش��ور ما به‬ ‫مراتب بیش از نیاز داخلی اس��ت و از انجایی ‬ ‫که صادرات رمز ماندگاری این صنعت و تداوم‬ ‫تولید ان اس��ت؛ بنابراین باید نرخ فروش در‬ ‫بازار داخل��ی با قیمت ه��ای صادراتی برابری‬ ‫کند‪ .‬در غیر این ص��ورت‪ ،‬واحدهای تولیدی‬ ‫در مس��یر تعطیلی پیش می روند‪ ،‬چراکه این‬ ‫بازار بدون مصرف‪ ،‬مشتری همیشگی ندارد‪.‬‬ ‫ب��رای پیش بینی بازار ف��والد و محصوالت‬ ‫وابس��ته به ان در ماه های اینده‪ ،‬روند قیمتی‬ ‫این محصوالت بس��تگی شدیدی به جو روانی‬ ‫حاک��م بر بازار و قیمت ارز دارد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫پیش بینی های متعددی درباره نرخ دالر وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫از یک س��و صحبت هایی از رشد نرخ دالر تا‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تومان می ش��ود‪ ،‬اما از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫شایعاتی درباره توافق ایران با جامعه بین الملل‬ ‫و گشایش های اقتصادی مطرح است‪ .‬درواقع‬ ‫روند بازار درحال حاضر در گرو شایعات است‪.‬‬ ‫هرکدام از ش��ایعات به واقعیت نزدیک شود‪،‬‬ ‫هم مسیر بازار روشن می شود‪.‬‬ ‫ف��ارغ از روند صعودی یا نزولی قیمت فوالد‬ ‫و محص��والت فوالدی‪ ،‬باید ن��رخ فروش این‬ ‫محصوالت در ب��ازار داخلی و خارجی برابری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خری��د ف��والد واقعی و م��ازاد تولی��د این‬ ‫محص��والت در بازاره��ای بین الملل��ی عرضه‬ ‫ش��ود‪ .‬در غی��ر ای��ن ص��ورت‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫واحده��ای تولیدکنن��ده ف��والد و محصوالت‬ ‫وابس��ته به ان در بلندم��دت ناچار به کاهش‬ ‫تولید و حتی تعدیل نیروی کار خود خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محص��والت نهای��ی نی��ز براس��اس قیمت‬ ‫ش��مش و با درنظر گرفتن هزینه تمام شده و‬ ‫س��ود منطقی روانه این بازار ش��ود‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی این چرخه اقتصادی به مسیر درست‬ ‫خود باز می گردد‪.‬‬ ‫مسعود رمضانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫الومینیوم دومین فلز پرکاربرد جهان اس��ت‪ .‬در دنیای‬ ‫کنونی و با توجه به اهمیت یافتن مسائل زیست محیطی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از این فلز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از مهم ترین دالیل رشد رغبت به بهره گیری‬ ‫از این فلز‪ ،‬س��بک بودن ان اس��ت‪ .‬درنتیجه با جایگزینی‬ ‫الومینیوم به جای فوالد به ویژه در ساخت خودرو‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود مصرف س��وخت کاهش یابد‪ .‬بر همین اساس نیز‬ ‫بس��یاری الومینیوم را فلزی س��بز می دانند‪ .‬اما در همین‬ ‫حال باید تاکید کرد که تولید الومینیوم انرژی بر اس��ت‪.‬‬ ‫همین موضوع نیز جزو نقاط ضعف تولید این فلز از زاویه‬ ‫دید محیط زیس��تی ها به شمار می رود‪ .‬درنتیجه در دنیای‬ ‫کنونی بس��یاری در تالش هس��تند ت��ا در تولید این فلز‬ ‫از انرژی ه��ای پاک بهره بگیرن��د‪ .‬در ادامه انتظار می رود‬ ‫استفاده از انرژی زغال سنگ در تولید این فلز هر روز بیش‬ ‫از پیش محدود ش��ود‪ .‬هدف نهایی برای تولید الومینیوم‬ ‫س��بز‪ ،‬حرکت به س��مت کربن صفر تا سال ‪ ۲۰۵۰‬است‪.‬‬ ‫هدف��ی که ممکن اس��ت ب��رای انجام ان نی��از به تعریف‬ ‫مجددی در فرایند ذوب هال‪-‬هرولت داشته باشیم‪.‬‬ ‫براساس گزارشی از‬ ‫‪ ،‬الومینیوم به دلیل وزن کم‬ ‫و اس��تحکام ان‪ ،‬یک��ی از مواد انتخاب��ی در تولید خودرو‬ ‫الکتریکی به ش��مار می رود‪ .‬بهره گی��ری از الومینیوم این‬ ‫مزیت را دارد که به دلیل سبک بودن‪ ،‬مسافت پیموده شده‬ ‫را افزایش می دهد و در همین حال ایمنی برای سرنشینان‬ ‫بیشتر می شود‪ .‬این فلز نه تنها در صنعت حمل ونقل مورد‬ ‫توجه قرار دارد‪ ،‬بلکه در تامین مواد اولیه برای منابع انرژی‬ ‫تجدیدپذیر مانند ساخت صفحات خورشیدی نیز کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬بنابراین صنعت الومینیوم در انقالب س��بز نقش��ی‬ ‫اساسی ایفا می کند‪.‬‬ ‫در مارس ‪ ۲۰۲۱‬به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬توجه به این‬ ‫نکته ضروری به نظر می رسد این اقدام یک روش به نسبت‬ ‫کم هزینه برای کاس��تن از میزان کربن تولیدی در هر تن‬ ‫فلز مورد بحث است‪ .‬گفتنی است ‪ ،Hongqiao‬یکی از‬ ‫بزرگ ترین تولیدکنندگان الومینیوم در جهان به ش��مار‬ ‫می رود‪ ،‬قرار اس��ت واحد ‪ ۲‬میلیون تنی تولید الومینیوم‬ ‫در استان شاندونگ که انرژی مورد نیاز خود را با استفاده‬ ‫از زغال س��نگ تامین می کند را تعطیل کند و یک واحد‬ ‫ذوب الومینیوم س��بز را در استان یون نان چین که قطب‬ ‫انرژی هیدروپاور است را احداث کند‪.‬‬ ‫تولید الومینیوم انرژی بر است‪ .‬همین موضوع نیز جزو نقاط ضعف‬ ‫تولید این فلز از زاویه دید محیط زیستی ها به شمار می رود‪ .‬درنتیجه‬ ‫در دنیای کنونی بس��یاری در تالشند در تولید این فلز از انرژی های‬ ‫پاک بهره بگیرند‬ ‫فع��االن صنعت��ی به ان فکر می کنند نیز س��ریع تر اتفاق‬ ‫خواهد افتاد‪.‬‬ ‫الومینیوم‪ ،‬زغال س��نگ است‪ .‬زغال سنگ نیز جزو منابع‬ ‫انرژی االینده محسوب می شود‪.‬‬ ‫ذوب الومینیوم‪ ،‬فرایندی انرژی بر اس��ت‪ .‬تولید کربن‬ ‫در فراین��د ذوب الومینی��وم در درجه نخس��ت به منبع‬ ‫انرژی که در ساخت ان استفاده می شود باز می گردد‪ .‬در‬ ‫تولی��د الومینیوم بهره گیری از انرژی هیدروپاور کمترین‬ ‫و اس��تفاده از انرژی زغال س��نگ بیشترین میزان کربن را‬ ‫ب��ه خ��ود اختصاص می دهد و در این میان‪ ،‬گاز میانه این‬ ‫طیف را ش��امل می ش��ود‪ .‬به گزارش سایت (‪،)mining‬‬ ‫کولومی��س ‪ Antti Koulumies‬مع��اون رئیس خط‬ ‫تولید تجهیزات الومینی��وم ‪ Metso Outotec‬درباره‬ ‫االیندگ��ی ذوب الومینی��وم گف��ت‪ :‬ب��رای ه��ر یک تن‬ ‫الومینیوم تولیدی حدود ‪ ۱۰‬تن کربن تولید می ش��ود اما‬ ‫دامنه جهانی ان می تواند ‪ ۴‬تا ‪ ۱۸‬تن باشد‪.‬‬ ‫کولومیس می گوید‪ :‬ش��رایط بهره وری تولید الومینیوم‬ ‫در قرن اخیر به دلیل رشد تولید چین‪ ،‬بدتر شده‪ ،‬چراکه‬ ‫منبع اصلی انرژی مورد اس��تفاده این کش��ور برای تولید‬ ‫سانجیو گوپتا سرمایه دار و تاجر انگلیسی کامودیتی ها‬ ‫و الومینیوم می گوید‪ :‬ش��رکت ‪ Alvance‬به دنبال خرید‬ ‫کارخانه ذوب الومینیومی با بهره گیری از انرژی هیدروپاور‬ ‫در الخابر اسکاتلند و انرژی اتمی در دونکرک فرانسه است‪.‬‬ ‫منظور از انرژی هیدروپاور قدرتی است که از حرکت ابی‬ ‫به دس��ت می اید‪ .‬هیدروانرژی جزو انرژی های پاک است؛‬ ‫بنابراین حرکت به سمت استفاده از این دست انرژی ها در‬ ‫فرایند تولید الومینیوم تاثیر بسزایی در کاهش االیندگی‬ ‫دارد‪ .‬بنابر گفته ‪ ،Satish Pai‬مدیرعامل شرکت هندالکو‬ ‫(ش��رکت هن��دی تولیدکنن��ده الومینیوم) ن��گاه تولید‬ ‫الومینیوم با بهره گیری از زغال س��نگ ضررهای بسیاری‬ ‫دارد‪ .‬از این رو این ش��رکت به منظور مکملی برای تامین‬ ‫انرژی مورد نیاز خود در حال ساخت نیروگاه خورشیدی‬ ‫برای تامین برق مورد نیاز خود بوده و تولید ‪ ۱۰۰‬مگاوات‬ ‫برق هدف گذاری کرده اس��ت‪ .‬انتظار می رود این نیروگاه‬ ‫‹ ‹چین مقصر نخست الودگی صنایع الومینیوم‬ ‫بهینه سازی کوره شماره ‪ ۷‬ناحیه فوالدسازی فوالد مبارکه‬ ‫بهینه س��ازی کوره شماره ‪ ۷‬ناحیه فوالدسازی‬ ‫و ریخته گ��ری م��داوم فوالد مبارک��ه با کیفیت‬ ‫مطلوب و ضریب ایمنی باال انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫رئیس مرکز تعمیرات مکانیک با اعالم این خبر و‬ ‫با بیان اینکه پروژه های بهینه سازی باعث بهبود‬ ‫و افزایش بهره وری شرکت می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬تولید‬ ‫مستمر و کسب رکوردها میسر نمی شود‪ ،‬مگر به‬ ‫همت و تالش ش��بانه روزی همکاران تعمیرات‪،‬‬ ‫تولی��د و تمام��ی واحده��ای س��ازمان و اجرای‬ ‫پروژه های بهب��ود‪ .‬به گفته حمیدرضا بَذار‪ ،‬یکی‬ ‫از پروژه ه��ای تعمیراتی س��نگین از لحاظ حجم‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬قطعات‪ ،‬مکانیس��م و ابزاراالت‪،‬‬ ‫کوره ش��ماره ‪ ۷‬واحد فوالدس��ازی در مردادماه‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬این پروژه تعمیراتی در س��ال ‪۹۹‬‬ ‫باوجود ش��رایط خاص ش��یوع بیماری کرونا‪ ،‬با‬ ‫صرف بیش از ‪ ۲۵‬هزار نفر ساعت کار تعمیراتی‪،‬‬ ‫در مدت ‪ ۱۳‬روز به صورت ‪ ۲۴‬ساعته و با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداش��تی در باالترین سطح ایمنی‬ ‫و با کیفیت هرچه تمام تر انجام شد‪.‬‬ ‫داود زمان��ی‪ ،‬سرپرس��ت مرک��ز تعمی��رات‬ ‫س��اختمانی نی��ز در تش��ریح این پ��روژه گفت‪:‬‬ ‫فعالیت های این پروژه مهم در ‪ ۲‬حوزه مکانیکی‬ ‫و ساختمانی اجرا شد‪.‬‬ ‫فعالیت های مکانیکی ش��امل مونتاژ و دمونتاژ‬ ‫شِ ��ل سقف‪ ،‬زانو اِلبو‪ ،‬ا ِچ بیم های راکر‪ ،‬مین بیم‪،‬‬ ‫س��یلندرهای تیلت‪ ،‬راکر و پلتفرم ها می ش��د و‬ ‫فعالیت های س��اختمانی شامل تعویض تیرهای‬ ‫س��ازه مرکب‪ ،‬پلتفرم های جلوی کوره‪ ،‬تعویض‬ ‫ورق و تیر س��قف کاذب‪ ،‬اص�لاح گروت بیس و‬ ‫بولت های س��یلندر تیلت‪ ،‬نصب اس��لب عمودی‬ ‫جلوی س��کوی س��رباره و‪ ...‬بود که ب��ا اقدامات‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬این پ��روژه مهم تعمیرات��ی‪ ،‬ایمن‪،‬‬ ‫ب��ا کیفی��ت و زودتر از موعد مقرر برای تس��ت و‬ ‫راه اندازی تحویل واحد فوالدسازی شد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان از حمایت ه��ای مدیریت ه��ای‬ ‫تعمی��رات مرکزی‪ ،‬فوالدس��ازی و ریخته گری و‬ ‫زحم��ات همه همکاران تعمیرات مرکزی و واحد‬ ‫فوالدسازی که در اجرا و نظارت به بهترین شکل‬ ‫ممکن عمل کردند و همچنین از همکاری س��ایر‬ ‫واحدها از جمل��ه حمل ونقل‪ ،‬خدمات عمومی و‬ ‫حفاظت فیزیکی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫طراحی و تولید ورق های فوالدی گرم در «فوالد»‬ ‫ب��رای نخس��تین بار در کش��ور‪ ،‬ب��ا همکاری‬ ‫کارکن��ان مدیری��ت متال��ورژی و روش ه��ای‬ ‫تولی��د (تروپروس��س)‪ ،‬فوالدس��ازی‪ ،‬نورد گرم‪،‬‬ ‫ازمایش��گاه‪ ،‬برنامه ریزی کنترل کیفی و فروش‬ ‫ف��والد مبارک��ه‪ ،‬تولی��د ورق های ف��والدی گرم‬ ‫نوردیده ب��ه ضخامت ه��ای ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۴‬میلی متر‪،‬‬ ‫گرید ‪ ASTM A۲۰۴GR.B‬با موفقیت انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫علیرضا مول��وی زاده‪ ،‬رئیس واحد تروپروس��س‬ ‫ف��والد مبارکه ضم��ن اعالم این خب��ر و با بیان‬ ‫اینک��ه این نوع ورق الی��اژی حاوی ‪ ۰.۴۵‬تا ‪۰.۶‬‬ ‫درصد مولیبدن است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عنصر مولیبدن‬ ‫اس��تحکام فوالد را در دمای باال افزایش می دهد‬ ‫و در ورق‪ ،‬مقاوم��ت ب��ه خوردگی و خزش خوبی‬ ‫در دمای باال ایجاد می کند‪.‬‬ ‫در بی��ان جزئی��ات بیش��تر این خبر‪ ،‬حس��ن‬ ‫ش��رافت‪ ،‬کارش��ناس ای��ن واحد اف��زود‪ :‬میزان‬ ‫استحکام تسلیم (‪ )yield strength‬ورق فوق‬ ‫حداقل‪ ۲۷۵ Mpa‬و اس��تحکام کش��ش نهایی‬ ‫(‪ )Tensile strength‬ان در مح��دوده‪Mpa‬‬ ‫‪ ۴۸۵ - ۶۲۰‬و می��زان درصد کش��ش نهایی ان‬ ‫(‪ )%EL‬دست کم ‪ ۲۱‬درصد است‪.‬‬ ‫وی اس��تحکام و مقاوم��ت زی��اد ای��ن قبی��ل‬ ‫ورق ه��ا در دمای ب��اال را دو ویژگی حائز اهمیت‬ ‫ای��ن محصول دانس��ت و گف��ت‪ ،‬از ورق های ‪۱۲‬‬ ‫و ‪ ۱۴‬میلی مت��ر‪ ،‬گِرید ‪ASTM A۲۰۴GR.B‬‬ ‫برای س��اخت مخازن تحت فشار (‪Preserver‬‬ ‫‪ )Vessel‬و بویلره��ای دارای درز ج��وش برای‬ ‫نگهداری بخار اب استفاده می شود‪.‬‬ ‫ش��رافت با بیان اینکه در نخستین مرحله‪ ،‬این‬ ‫محص��ول جدید و خاص برای اس��تفاده داخل و‬ ‫س��اخت داکت های احیا مستقیم فوالد مبارکه و‬ ‫چندین ش��رکت دیگر تولید و عرضه شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با دستیابی به دانش فنی تولید این ورق ها از این‬ ‫پس امکان تولید انبوه ان نیز میسر شد‪.‬‬ ‫علیرض��ا مولوی زاده در پایان با تاکید بر اینکه‬ ‫تولی��د این ورق ها در ف��والد مبارکه از واردات و‬ ‫خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کش��ور جلوگیری‬ ‫خواه��د کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در صورت ثبت س��فارش‪،‬‬ ‫ام��کان ص��ادرات این ورق ه��ا نی��ز امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در همی��ن زمینه از هم��کاری واحدهای‬ ‫فوالدس��ازی‪ ،‬نورد گ��رم‪ ،‬فروش و ازمایش��گاه‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬کنترل کیف��ی و تمامی واحدهای‬ ‫ذی رب��ط که این واحد و ب��ه بیان کامل تر‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارک��ه را در دس��تیابی ب��ه اه��داف خود یاری‬ ‫می کنند‪ ،‬تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم بهره گیری از ظرفیت انرژی پاک‬ ‫‹ ‹الومینیوم سبز و کربن صفر تا ‪۲۰۵۰‬‬ ‫هدف نهایی برای تولید الومینیوم سبز حرکت به سمت‬ ‫کربن صفر تا س��ال ‪ ۲۰۵۰‬اس��ت؛ هدفی که ممکن است‬ ‫برای انجام ان نیاز به تعریف مجددی در فرایند ذوب هال‪-‬‬ ‫هرولت داش��ته باش��یم‪ ،Tolga Egrilmezer .‬رئیس‬ ‫بخ��ش بازاریاب��ی الومینیوم ش��رکت ریوتینتو می گوید‪:‬‬ ‫ش��رکت های ریوتینتو و الکوا پیش از این با اس��تفاده از‬ ‫فرایندهایی به دنبال ان بودند که مانع انتش��ار مس��تقیم‬ ‫گازه��ای گلخان��ه ای در کارخانه ه��ای ذوب الومینی��وم‬ ‫شوند‪ .‬درحال حاضر نیز شرکت ‪ ( ELYSIS‬تامین کننده‬ ‫الومینیوم در مونترال و کانادا) نیز به این جمع پیوس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این راستا‪ ،‬بسیاری از تولید کنندگان الومینیوم‬ ‫به ویژه چینی ها مس��یری طوالنی و دش��وار را در حرکت‬ ‫ب��ه س��مت کربن صف��ر را در پی��ش خواهند داش��ت‪ .‬با‬ ‫وج��ود اینکه تولید کنن��دگان الومینی��وم (به طور عمده‬ ‫هیدروپ��اور)‪ ،‬به دنب��ال تمایز در تولی��د محصوالت خود‬ ‫هستند اما همچنان امتیاز ویژه ای به این تولید کنندگان‬ ‫داده نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫همانطور که پیش تر اش��اره شد در دنیای کنونی‬ ‫تالش گس��ترده ای ب��رای فعالیت صنای��ع در کنار‬ ‫حفظ محیط زیست می شود‪ .‬فلز الومینیوم یکی از‬ ‫فلزاتی است که به دلیل وزنی سبکی که دارد‪ ،‬مورد‬ ‫توجه صنایع حامی محیط زیست قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ام��ا باید این ش��رایط در روند تولی��د ان نیز مورد‬ ‫توج��ه قرار گیرد؛ یعنی باید در روند تولید این فلز‬ ‫به سمت انرژی های پاک پیش برویم‪.‬‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه‬ ‫«بدل کاری»‬ ‫در بازار کساد طال‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1612‬‬ ‫پیاپی ‪2930‬‬ ‫وی با بیان اینکه اطالع از اخرین وضعیت کشورمان در این شاخص ها‬ ‫می تواند نقش بس��زایی در تصمیم گیری های اقتصادی س��رمایه گذاران‪،‬‬ ‫فعاالن تجاری و دیگر ذی نفعان داش��ته باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شاخص سهولت‬ ‫کسب وکار‪ ،‬از شاخص های بین المللی تعریف شده توسط بانک جهانی و‬ ‫از موثرترین متغیرهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کش��ور است‬ ‫که با استناد به ان می توان به بررسی‪ ،‬تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی‬ ‫پرداخت‪ .‬زرندی اظهار کرد‪ :‬بهبود فضای کسب وکار یکی از پارامترهای‬ ‫مهم بسترسازی اقتصادی به منظور جذب سرمایه های داخلی و خارجی‬ ‫محس��وب می شود و بانک جهانی هر س��ال با اندازه گیری ‪ ۱۰‬شاخص‪،‬‬ ‫اقدام به بررسی فضای کسب وکار حاکم بر کشورها می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از این ش��اخص ها‪ ،‬تجارت فرامرزی است که در بهبود‬ ‫محیط کسب وکار هر کشور تاثیر بسزایی دارد‪ .‬در تجارت فرامرزی زمان‬ ‫و هزین��ه مرب��وط به فرایند لجس��تیک ص��ادرات و واردات کاال در نظر‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫زشت و زیبای حق العمل کاری در تجارت خارجی‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫در ماه های اخیر که موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی از چالش های مهم حوزه تجارت به شمار‬ ‫می رفت‪ ،‬بانک مرکزی و صادرکنندگان اظهارات متفاوت و مختلفی را در این باره مطرح می کردند که‬ ‫گاهی حتی به نوعی تخریب طرف مقابل نیز محسوب می شد‪ .‬این کشمکش ها تا چند هفته ادامه پیدا‬ ‫کرد اما در نهایت این صادرکنندگان بودند که براساس قانون مکلف به رفع تعهدات مالی خود به هر‬ ‫ش��کل ممکن بودند‪ .‬در هر حال با گذش��ت زمان بیشتر ان اظهارنظرهای تند رنگ باختند و دوستی‬ ‫بانک مرکزی و صادرکنندگان از س��ر گرفته ش��د و امروز باتوجه به اینکه کش��ور همچنان به فعالیت‬ ‫صادرکنندگان و ارزاوری انها نیاز دارد‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی با لحنی دوستانه تر صادرکنندگان را‬ ‫در زمره نقش افرینان این روزهای اقتصاد کش��ور می ش��مارد؛ با این حال به نظر می رسد هنوز هم این‬ ‫دو نهاد اختالف نظرهایی در زاویه دید خود به مس��ائل جاری ح��وزه تجارت دارند‪ .‬با گزارش روزنامه‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قصد برخورد با صادرکنندگان واقعی را نداریم‬ ‫رئی��س کل بانک مرک��زی‪ ،‬در دی��دار ب��ا گروهی از‬ ‫صادرکنن��دگان نمونه کش��ور و اعضای هیات رئیس��ه‬ ‫اتاق ه��ای بازرگانی گفت‪ :‬بانک مرک��زی هیچ گاه بنای‬ ‫برخ��ورد قضایی با صادرکنندگان واقعی و درس��تکار را‬ ‫نداش��ته و حتی االمکان تعامل با انها را دنبال می کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بانک مرکزی مشکالت صادرکنندگان‬ ‫در ش��رایط کنونی را درک می کند و قصدی برای فشار‬ ‫مضاعف بر انها ندارد‪ .‬همتی با بیان اینکه صادرکنندگان‬ ‫نقشی اساسی در مقاومت اقتصادی کشور ایفا می کنند‪،‬‬ ‫ب��ر ضرورت همدلی و تالش جمعی صادرکننده ها برای‬ ‫عبور از شرایط سخت کنونی کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫همتی با اش��اره به تعدد وظایف بانک مرکزی‪ ،‬تامین‬ ‫ارز کاالهای اساس��ی‪ ،‬دارو و مواد اولیه را اولویت اصلی‬ ‫ک مرکزی دانست و گفت‪ :‬باید توجه داشته‬ ‫بان ‬ ‫باشیم که بانک مرکزی تولیدکننده ارز نیست‬ ‫و به هر حال ناچار ب��ه اولویت بندی نیازهای‬ ‫کشور است‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی همچنین‬ ‫با اشاره به معرفی ‪ ۲۵۰‬نفر از صادرکنندگان‬ ‫متخلف به قوه قضاییه گفت‪ :‬اینها تولیدکننده‬ ‫نبودند و با حق العمل کاری و روش های خالف‬ ‫متعدد نسبت به خروج سرمایه و تخلف در اجرای تعهد‬ ‫صادراتی خود عمل ک��رده بودند و چاره ای جز برخورد‬ ‫قضایی برای بانک مرکزی باقی نگذاشتند‪.‬‬ ‫همت��ی افزود‪ :‬بان��ک مرکزی هیچ گاه بن��ای برخورد‬ ‫قضایی با صادرکنندگان واقعی و درس��تکار را نداشته و‬ ‫حتی االمکان تعامل با انها را دنبال می کند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫حق العمل کاری در بازرگانی امروز‬ ‫ام��روز حق العم��ل کاری یک��ی از پدیده های‬ ‫مرس��وم در صادرات اس��ت و حق العمل کاران با‬ ‫دریاف��ت درص��دی از میزان ص��ادرات‪ ،‬در واقع‬ ‫به عن��وان نای��ب و وکیل صادرکنن��ده‪ ،‬مراحل‬ ‫صادرات را پیگی��ری می کنند‪ .‬حق العمل کاران‬ ‫در نظام صادراتی ما دارای چارچوب های قانونی‬ ‫و وظایف مش��خص هس��تند و عالوه ب��ر این از‬ ‫انجمن و کارت عضویت نیز برخوردارند و می توانند به طور‬ ‫قانونی به فعالیت بپردازند‪ .‬اما در این قش��ر نیز مانند همه‬ ‫اقش��ار امکان خطا و تخلف وجود دارد؛ تخلفی که معموال‬ ‫در قالب های��ی مثل کارت های اجاره ای و کارت های یکبار‬ ‫مصرف در نظام تجاری ما نمود پیدا می کرد و می توانست‬ ‫نگران کننده نیز باشد‪ .‬جرم را بشناسیم مجیدرضا حریری‪،‬‬ ‫فعال و کارش��ناس اقتصادی در گفت وگو با‬ ‫در این‬ ‫باره اعالم کرد‪ :‬حق العمل کاری‪ ،‬کارت بازرگانی اجاره ای و‬ ‫اج��اره دادن کارت بازرگان��ی به خودی خود می تواند جرم‬ ‫نباش��د اما اس��تفاده مجرمانه از ان حتما باید مورد پیگرد‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫حریری در این ب��اره افزود‪ :‬حق العمل کاری در تبادالت‬ ‫تجاری امروز کشور یکی از روندهای مرسوم است و لزومی‬ ‫ندارد که حتما با تخلف همراه باشد‪ .‬این موضوع‬ ‫در ش��رایطی که کشور به ارز حاصل از صادرات‬ ‫بیش��تر از هر زمان دیگری نیاز دارد می تواند با‬ ‫یک پیگیری اصولی به نتیجه برسد‪ .‬در هر حال‬ ‫و با تمام پنهان کاری ها‪ ،‬ش��ماره ملی دارندگان‬ ‫کارت ها مش��خص اس��ت و به راحتی می توان از‬ ‫روی این ش��ماره ها متخلف��ان را پیدا کرد‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬حق العمل کاران در بازرگانی امروز کشور‬ ‫نظام ه��ا و اص��ول خود را دارند و نمی توان همه را در ردیف‬ ‫متخلف��ان و مجرمان گذاش��ت‪ .‬ضمن اینکه اگر هم کارت‬ ‫به نام شخص دیگری باشد می توان با کمی پیگیری بیشتر‬ ‫کسی را که این کارت را برای او گرفته پیدا و تعهدات ارزی‬ ‫این سال ها را از او مطالبه کرد‪ .‬حریری تاکید کرد‪ :‬اگر پای‬ ‫رانت‪ ،‬فس��اد و مسائلی از این دست در میان نباشد‪ ،‬دلیلی‬ ‫برای تعلل در این کار وجود ندارد و نباید اجازه دارد جای‬ ‫متخلفان ارزی و قهرمانان ملی با هم عوض شود‪ .‬این فعال‬ ‫اقتصادی با اشاره به لزوم صراحت لهجه و وحدت رویه در‬ ‫بررس��ی این موارد تصریح کرد‪ :‬نباید چند عکس یادگاری‬ ‫مشترک با وزیر و وکیل به اهمیت ندادن به تخلف و ایجاد‬ ‫رانت در این زمینه منجر شود‪.‬‬ ‫مش��کالت صادرکنندگان در ش��رایط کنونی‬ ‫را درک ک��رده و قصدی برای فش��ار مضاعف‬ ‫ب��ر انها ندارد‪ .‬رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار‬ ‫همچنی��ن با اش��اره به روند مناس��ب تامین‬ ‫ارز در س��امانه نیما در روزهای گذشته گفت‪:‬‬ ‫امروز ‪ ۱۲۸‬میلیون دالر در سامانه نیما عرضه‬ ‫ش��ده که بیش از ‪ ۷۰‬میلیون دالر ان معامله‬ ‫شده است؛ بر همین اساس در این روزها متوسط عرضه‬ ‫ارز در نیم��ا روزان��ه ‪ ۱۰۰‬میلی��ون دالر اس��ت و تداوم‬ ‫این رون��د نش��ان دهنده بهبود روند بازگش��ت ارزهای‬ ‫صادراتی به کش��ور برمبنای سیاست های اتخاذ شده و‬ ‫اس��تقبال صادرکنندگان است‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫همچنین با اشاره به کاهش میزان صادرات کشور در ‪3‬‬ ‫ماه نخس��ت سال به دلیل ش��یوع ویروس کرونا و برخی‬ ‫محدودیت ها گفت‪ :‬خوش��بختانه روند صادرات کش��ور‬ ‫پس از طی ‪ 3‬ماه اول س��ال در حال احیاس��ت و روند‬ ‫تامین ارز کاالهای وارداتی سرعت خواهد گرفت‪ .‬گرچه‬ ‫صحبت های همتی در دیدار با صادرکنندگان را می توان‬ ‫به نوع��ی دلجویی از انها قلمداد ک��رد اما موضوعی که‬ ‫اق��ای رئیس درباره حق العمل کاری به ان اش��اره کرد‪،‬‬ ‫ف میان طرز تفکر مسئوالن بانک مرکزی‬ ‫شاید از اختال ‬ ‫با فعاالن حوزه صادرات نشات می گیرد‪ .‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی درباره ‪ ۲۵۰‬نفر صادرکننده معرفی شده به قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬حق العم��ل کاری و روش های خالف را در کنار‬ ‫یکدیگر قرار داد که ش��اید موضوع از نظر فعاالن حوزه‬ ‫بازرگانی به این شکل نباشد‪.‬‬ ‫بنگاه های صادراتی و حق العمل کاری پیشرفته‬ ‫البته موضوع حق العمل کاری که در کش��ور‬ ‫ما به صورت واس��طه گری نمود پیدا می کند‪،‬‬ ‫در کشورهای دیگر با سر و شکلی منسجم تر‬ ‫می تواند ابزاری ب��رای بهبود وضعیت تجاری‬ ‫کش��ور تلقی ش��ود‪ .‬حس��ین محمودی اصل‪،‬‬ ‫کارش��ناس اقتصادی در این باره در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬ص��ادرات در دنیای‬ ‫امروز یکی از اصول توس��عه اقتصادی کش��ورها است و‬ ‫ب��رای ورود به این عرصه رقابت تنگاتنگی ایجاد ش��ده‬ ‫که در این رقابت کش��ور ما نتوانسته به خوبی جایگاهی‬ ‫برای خود به دست اورد و باتوجه به مشکالت اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬قاعدتا این مسئله طبیعی به نظر می رسد؛ با این‬ ‫حال ش��اید بتوان راهکاری را در نظر گرفت تا کشور ما‬ ‫نیز بتواند س��همی از این حوزه داشته باشد و ان وقوع‬ ‫نوعی مهندسی معکوس در این حوزه است‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح این موضوع بیان کرد‪ :‬ما باید بتوانیم‬ ‫اول شناسایی بازارهای هدف و نیازسنجی های مربوط به‬ ‫انها را انجام دهیم‪ ،‬کشش قیمتی و حاشیه سود را مورد‬ ‫توجه قرار دهیم و در راستای ان اقدام به ورود به عرصه‬ ‫ص��ادرات کنیم‪ ،‬زیرا در نظر نگرفتن این موارد در حوزه‬ ‫صادرات باعث می شود گاهی تولیدکنندگانی‬ ‫که در تامین نیازهای داخلی به شکل مطلوب‬ ‫عم��ل کرده اند‪ ،‬ب��ا ورود به عرص��ه صادرات‬ ‫نتوانن��د عملکرد خوبی از خود نش��ان دهند‬ ‫و به دلیل توجیه پذی��ر نبودن صادرات و عدم‬ ‫رضایتمندی بازار هدف‪ ،‬متحمل شکست های‬ ‫اقتصادی ش��وند‪ .‬وی موضوع را با این پرسش‬ ‫که ی��ک تولیدکننده بخ��ش خصوصی با ت��وان تولید‬ ‫محدود چگونه می تواند این ارزیابی را از بازارهای هدف‬ ‫داشته باشد ادامه داد و گفت‪ :‬حقیقت این است که یک‬ ‫تولیدکننده به تنهایی نمی تواند به راحتی به شناس��ایی‬ ‫بازارهای هدف و صادرات کاالی خود بپردازد و رسیدن‬ ‫به این هدف نیازمند یک کار تیمی و منسجم است‪.‬‬ ‫محمودی اصل یاداور ش��د‪ :‬برای این کار باید سلسله‬ ‫فعالی��ت کامال تخصصی انجام ش��ود و کش��ورهایی در‬ ‫ای��ن حوزه موفق هس��تند ک��ه صادرکنن��دگان بزرگ‬ ‫انها تیم ه��ای تخصصی ص��ادرات را در اختیار دارند و‬ ‫تولیدکنن��دگان کوچک انها نیز با تش��کیل واحدهایی‬ ‫تخصصی به صورت جمعی‪ ،‬فعالیت ه��ای صادراتی این‬ ‫واحدها را مورد حمایت قرار می دهند‪.‬‬ ‫پر کردن جاهای خالی تجارت‬ ‫به هر حال سیاس��ت گذاران حوزه تجارت ما در س��ال های گذش��ته از ایجاد‬ ‫زیرس��اخت ها و فضای مناس��ب برای صادرات بخش خصوصی غافل بوده اند و‬ ‫دل مشغولی های تجارت نفت و اقتصاد نفت زده حال و مجالی برای دوراندیشی‬ ‫و اینده نگری برای سال های بدون نفت برای انها نگذاشته بود یا در نهایت اگر‬ ‫هم کاری در این زمینه انجام می شد‪ ،‬مقطعی‪ ،‬خودجوش و بدون برنامه مدون‬ ‫بود‪ .‬اما در همان سال ها فعاالن بخش خصوصی که با چنگ و دندان اب باریکه‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی را جاری نگه داش��ته بودند‪ ،‬باتوج��ه به نیازهای این حوزه‪،‬‬ ‫براساس دانش یا تجربه‪ ،‬به مرور زمان در این بخش ها حائز ساختارهایی شدند‬ ‫که جای خالی حمایت های دولتی و نیازهای حوزه صادرات را هرچند به صورت‬ ‫دست و پا شکسته پر می کرد و با همین روش توانسته اند تا امروز «لنگان خرک‬ ‫خویش به منزل برسانند» و موضوعاتی مثل حق العمل کاری و حق العمل کاران‬ ‫نیز یکی از س��اختارهای ش��کل گرفته در این جاهای خالی از حضور و حمایت‬ ‫نهادهای باالدس��تی بوده اس��ت‪ .‬حاال امروز اگر شرایط ایجاب کرده که دولت و‬ ‫زیرمجموعه هایی مثل بانک مرکزی نگاه ویژه ای به صادرات غیرنفتی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬به نظر می رس��د حذف و نادیده گرفتن همه این س��اختارهای به مرور‬ ‫ش��کل گرفته در بدنه صادرات‪ ،‬غیرمنطقی باش��د‪ .‬به نظر می رس��د جای دادن‬ ‫س��اختارهایی مث��ل حق العم��ل کاری در قالب های تعریف ش��ده جهانی مثل‬ ‫بنگاه های صادراتی و استفاده از ظرفیت انها گزینه بهتری باشد‪.‬‬ ‫یک تولیدکننده‬ ‫به تنهایی‬ ‫نمی تواند‬ ‫به راحتی به‬ ‫شناسایی‬ ‫بازارهای هدف‬ ‫و صادرات کاالی‬ ‫خود بپردازد و‬ ‫رسیدن به این‬ ‫هدف نیازمند‬ ‫یک کار تیمی و‬ ‫منسجم است‬ ‫توجه به‬ ‫امایش‬ ‫سرزمین در‬ ‫برنامه هفتم‬ ‫‪7‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بهبود ‪۴۹‬پله ای‬ ‫شاخص‬ ‫«تجارت فرامرزی»‬ ‫امارهای بین المللی نشان می دهد شاخص تجارت فرامرزی ایران در ‪2‬‬ ‫س��ال گذشته از ‪ ۱۷۰‬به ‪ ۱۲۱‬کاهش یافته و بهبودی ‪ ۴۹‬پله ای داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬س��عید زرندی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬با جهانی شدن اقتصاد‬ ‫و گس��ترش پیوندهای اقتصادی کش��ورها با یکدیگ��ر‪ ،‬امارها‪ ،‬داده ها و‬ ‫شاخص های مقایسه ای بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است؛ بر‬ ‫همین اس��اس برخی سازمان های معتبر بین المللی اقدام به گرداوری و‬ ‫انتشار امارها و شاخص های مقایسه ای بین کشوری می کنند‪.‬‬ ‫زیان ‪ ۸‬میلیارد ریالی‬ ‫تعطیلی‬ ‫نمایشگاه های کرمان‬ ‫کم توجهی به نواوری‬ ‫داخل در حوزه صنعت‬ ‫علی جعفری‬ ‫کارشناس بازار‬ ‫امایش س��رزمین‪ ،‬ارزیابی نظام مند عوامل‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬اقتص��ادی‪ ،‬فرهنگ��ی‬ ‫و‪ ...‬به منظ��ور یافت��ن راهی برای تش��ویق و‬ ‫کمک ب��ه جامع��ه بهره ب��رداران در انتخاب‬ ‫گزینه هایی مناس��ب برای افزایش و پایداری‬ ‫ت��وان س��رزمینی در جهت ب��راورد نیازهای‬ ‫جامعه اس��ت‪ .‬به بیانی دیگ��ر توزیع متوازن‬ ‫و هماهن��گ جغرافی��ای کلی��ه فعالیت های‬ ‫اقتصادی‪-‬اجتماع��ی در پهن��ه س��رزمین‬ ‫نس��بت ب��ه قابلیت ه��ا و مناب��ع طبیع��ی و‬ ‫انس��انی را امای��ش س��رزمین می گویند‪ .‬از‬ ‫مهم ترین خصوصیات برنامه امایش سرزمین‬ ‫جامع نگری‪ ،‬کیفیت و سازماندهی فضایی ان‬ ‫اس��ت‪ .‬پایدارترین ارایش��ی که به سه مولفه‬ ‫مه��م جمعیت‪ ،‬س��رمایه و مناب��ع طبیعی و‬ ‫محیطی یک منطقه یا سرزمین ختم می شود‬ ‫برنام��ه امایش س��رزمین نامیده می ش��ود‪.‬‬ ‫امایش سرزمین س��ندی است که باتوجه به‬ ‫اکوسیستم داخلی و بیرونی زمین و براساس‬ ‫می��زان تاثی��ر و نقش افرین��ی عوامل متعدد‬ ‫برای زندگی بهتر و تعامل بیش��تر با طبیعت‬ ‫تنظیم می ش��ود‪ .‬در تدوین این س��ند عوامل‬ ‫نقش افرین می توانند زمین ش��ناختی‪ ،‬اب و‬ ‫هوای��ی و قابلیت های اقلیمی منطقه باش��ند‬ ‫که ش��ناخت و منظور کردن انها در برنامه ها‬ ‫می تواند در میزان تعامل جمعیت های انسانی‬ ‫ب��ا محیط در جهت براورده ک��ردن نیازهای‬ ‫حیاتی چون اب‪ ،‬هوا‪ ،‬غذا و نیازهای امنیتی‬ ‫و تاب اوری انس��ان در مقابل حوادث طبیعی‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫امای��ش س��رزمین در سیس��تم حرفه ای‬ ‫امروزی و دانشگاهی ایران تنها به برنامه ریزی‬ ‫فضای��ی در مقیاس مل��ی و منطقه ای اطالق‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این در حالی است که در سیستم‬ ‫حرف��ه ای جهان��ی‪ ،‬بخش��ی از مفه��وم کلی‬ ‫برنامه ری��زی ش��هری و منطقه ای به حس��اب‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫امایش س��رزمین از نیمه دهه ‪ ۴۰‬شمسی‬ ‫در ای��ران مطرح ش��د‪ .‬در ده��ه ‪ ۸۰‬اقدامات‬ ‫متع��ددی مانند تصویب قان��ون اجرای اصل‬ ‫‪ ۴۸‬قان��ون اساس��ی‪ ،‬تصوی��ب ضواب��ط ملی‬ ‫امایش س��رزمین و نظریه پایه توسعه ملی و‬ ‫ابالغ سیاس��ت های کلی نظام درباره امایش‬ ‫س��رزمین در کشور انجام شد‪ .‬سازمان برنامه‬ ‫و بودجه نیز اقدامات زیادی درباره تهیه سند‬ ‫امایش س��رزمین انج��ام داد؛ گرچه جایگاه‬ ‫موضوع امایش س��رزمین در خود س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودج��ه تغییرات زیادی داش��ت و‬ ‫مبه��م باقی مان��د‪ .‬به دنبال ایج��اد این ابهام‬ ‫نتای��ج اقدامات انج��ام ش��ده در برنامه های‬ ‫توسعه پنجساله ظهور و بروز نیافت؛ به عنوان‬ ‫نمون��ه در برنام��ه چهارم توس��عه پیش بینی‬ ‫شده بود س��ند امایش ملی‪ ،‬مجموعه اسناد‬ ‫امایش استانی‪ ،‬برنامه توسعه استانی و برنامه‬ ‫توسعه بخشی اماده شود تا از تلفیق این موارد‬ ‫در اهداف پیش بینی ش��ده‪ ،‬توس��عه و توازن‬ ‫منطقه ای حاصل ش��ود که در عمل نتیجه ای‬ ‫در بر نداشت‪ .‬همچنین در چند سال گذشته‬ ‫مجموع��ه ای از اس��ناد امایش اس��تانی تهیه‬ ‫شده و در ماده ‪ ۲۶‬قانون برنامه ششم توسعه‬ ‫دولت موظف ش��د تا پایان س��ال اول برنامه‬ ‫سندهای ملی و اس��تانی امایش سرزمین را‬ ‫ل حاضر س��ندهای اس��تانی‬ ‫تهیه کند‪ .‬در حا ‬ ‫توس��ط س��ازمان برنامه و بودجه تهیه شده‬ ‫و ایده های��ی درباره نحوه تلفیق این س��ندها‬ ‫و تولی��د س��ند ملی امایش در این س��ازمان‬ ‫در ح��ال پیگیری اس��ت‪ .‬با ای��ن همه نکته‬ ‫مه��م‪ ،‬س��طح تفاه��م درب��اره روش و نتایج‬ ‫اسناد تهیه ش��ده در زمینه امایش سرزمین‬ ‫اس��ت‪ .‬واقعیت ان اس��ت که چ��ون درباره‬ ‫موضوعاتی مانند عدالت‪ ،‬توس��عه منطقه ای و‬ ‫همچنین صالحیت های ارکان تصمیم گیری‬ ‫مانند دولت و مجل��س درباره این موضوعات‬ ‫تفاهمی بین برخی ارکان تصمیم گیری وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬به نظر نمی رس��د ص��رف تهیه و حتی‬ ‫تلفیق موفق این اس��ناد مشکلی را حل کند‪.‬‬ ‫در این بین ش��اید وقت بررس��ی کارشناسانه‬ ‫این اس��ناد رسیده تا نقش��ه توسعه ای کشور‬ ‫باتوجه به امایش س��رزمین و محور توس��عه‬ ‫بخش خصوصی ترس��یم و اجرایی ش��ود‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا الگوهای امایش سرزمین باید‬ ‫در برنامه هفتم توسعه مورد توجه و استفاده‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1612‬‬ ‫پیاپی ‪2930‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫سایه سنگین‬ ‫ممنوعیت‬ ‫واردات‬ ‫نورالدین مهری‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره‬ ‫ایا بازار بدلیجات در گرانی طال رونق می گیرد؟‬ ‫«بدل کاری» در بازار کساد طال‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازار طال و جواهر کش�ور در این روزها ش�رایط خوبی ن�دارد و افزایش قیمت‬ ‫ای�ن کاال و کاه�ش قدرت خرید مردم باعث ش�ده خریدارانی که تا چند س�ال‬ ‫پی�ش به طال عالوه بر اس�تفاده زینتی به عنوان یک کاالی س�رمایه ای نیز نگاه‬ ‫می کردن�د‪ ،‬این روزها به بازار بدلیجات روی بیاورند‪ .‬البته پیش از این نیز تعلق‬ ‫گرفتن میزان باالیی از مالیات ارزش افزوده‪ ،‬طال و جواهر را از فهرست کاالهای‬ ‫سرمایه ای خانواده ها خارج کرده بود اما در ماه های اخیر این تغییر جهت شکلی‬ ‫ملموس تر به خود گرفته اس�ت‪ .‬اما در این روزهای کرونایی و اقتصاد اشفته‪ ،‬ایا‬ ‫کسب وکار فعاالن حوزه زیوراالت بدلی بهتر از اصناف دیگر است؟! برای یافتن‬ ‫پاسخ این پرسش با گزارش این شماره روزنامه‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کمب��ود پی��چ و مه��ره در بخ��ش پی��چ و‬ ‫مهره ه��ای س��اختمانی ه��م محس��وس و‬ ‫موجودی انبارها نیز رو به پایان اس��ت‪ .‬کاری‬ ‫کرده ان��د که پیچ و مهره از این به بعد ممکن‬ ‫است به کاالیی لوکس تبدیل شود‪.‬‬ ‫ممنوعیت های وارداتی‪ ،‬شتاب بی سابقه ای‬ ‫گرفته است‪ .‬روزی نیست که شاهد اعالم یک‬ ‫ممنوعیت جدید نباشیم‪.‬‬ ‫بدون ش��ک باید از تولی��د داخل حمایت‬ ‫جدی و عملی ک��رد اما ایا ممنوعیت اقالمی‬ ‫که تولید داخل ندارند یا حجم تولید‪ ،‬تکافوی‬ ‫نیاز بازار را نمی دهد منطقی اس��ت؟ تاثیرات‬ ‫ای��ن ممنوعیت ها اکن��ون دامن بخش پیچ و‬ ‫مهره را گرفته و واردات این محصوالت حدود‬ ‫‪ ۸‬ماه است که ممنوع شده است‪.‬‬ ‫حاال همه فروشندگان از گرانی شدید انواع‬ ‫مختلف ای��ن کاال س��خن می گویند و واضح‬ ‫اس��ت که تغییرات قیمتی این کاالی مهم بر‬ ‫وضعیت همه صنایع کش��ور و البته قیمت ها‬ ‫تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت جلوی‬ ‫واردات و ثبت سفارش پیچ و مهره ها را گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از طرف دیگر تولیدکنندگان‪ ،‬بنا به دالیلی‬ ‫مثل نداش��تن مفتول از ارائ��ه پیچ و مهره به‬ ‫فروش��ندگان خ��ودداری می کنن��د و به نظر‬ ‫می رس��د مقصر این اتفاقات‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت باش��د زی��را یا باید موجودی‬ ‫پیچ و مهره داخلی کافی باشد یا انکه جلوی‬ ‫واردات گرفته نشود‪ ۵۰ .‬هزار تن از نیاز ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تنی پیچ و مهره مصرفی کشور وارداتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تن��وع پیچ و مه��ره به حدی زیاد اس��ت‬ ‫که حت��ی بزرگ تری��ن تولیدکنن��دگان دنیا‬ ‫نی��ز واردات ان را انجام می دهن��د؛ بنابراین‬ ‫ممنوعیت واردات چنین کاالیی‪ ،‬غیرمنطقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در واقع تولید داخلی بعضی پیچ و مهره ها‬ ‫اص�لا به صرفه نیس��ت ک��ه مث�لا تولید پیچ‬ ‫و مه��ره عین��ک یا پیچ تیتانی��وم که مصرف‬ ‫محدودی دارد از ان جمله است؛ با این حال‬ ‫متاسفانه به این واقعیت ساده توجه نشده‪ ،‬در‬ ‫حالی که می ش��د حداقل نظ��ر فعاالن بازار و‬ ‫اتحادیه ها را جویا شوند تا با تکیه بر اطالعات‬ ‫درست‪ ،‬تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫نیاز بازار باید تامین شود و نمی توان منتظر‬ ‫ماند تا تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬تمام نیاز بازار‬ ‫را در اینده تامین کنند‪.‬‬ ‫در حال حاضر کمبود پیچ و مهره به گرانی‬ ‫ش��دید این کاال منجر ش��ده و ای��ن موضوع‬ ‫خرید و تهیه پیچ و مهره را برای فروشندگان‬ ‫بس��یار س��خت کرده‪ ،‬به طوری که انها به زور‬ ‫می توانن��د ‪ ۱۰‬کارت��ن از ای��ن کاال پی��دا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فروش��ندگان قطعا به دنبال فروش بیش��تر‬ ‫هس��تند و کمبوده��ای ام��روز تقصی��ر انها‬ ‫نیس��ت‪ .‬امروز رقابت در بخ��ش فروش پیچ‪،‬‬ ‫بسیار سنگین است و اصال امکان گرانفروشی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫فروش��نده زمانی مقصر اس��ت که حاشیه‬ ‫سودش بیشتر از نرخ مصوب و مشخص شده‬ ‫باش��د ام��ا پی��چ و مه��ره ای که در راس��ته ‬ ‫پیچ ومهره فروش��ان به فروش می رسد همگی‬ ‫برچسب قیمت دارند‪.‬‬ ‫تنوع پیچ و مهره بس��یار زیاد است و حدود‬ ‫‪ ۷‬ه��زار نوع از ان وج��ود دارد‪ .‬امکان تولید‬ ‫بعضی پیچ ها مثل پیچ های استند استیل در‬ ‫داخل وجود ندارد و این نوع پیچ پیش از این‬ ‫از تایوان وارد می شد‪.‬‬ ‫وقت��ی واردات پی��چ و مه��ره کامال ممنوع‬ ‫می ش��ود این نوع اقالم را چگونه باید تامین‬ ‫کرد؟ متاسفانه بدون کار کارشناسی‪ ،‬واردات‬ ‫را ممنوع کردن��د و هرگز از باتجربه های این‬ ‫حوزه سوال نشد که ایا امکان تولید فالن نوع‬ ‫پیچ و مهره در کش��ور وجود دارد یا نه؟ پیچ‬ ‫و مهره یک اس��م کلی اس��ت اما واقعیت این‬ ‫اس��ت که با دنیایی گس��ترده و بسیار متنوع‬ ‫سروکار داریم‪.‬‬ ‫وقت��ی به ما گفته می ش��ود کل تولید باید‬ ‫به خودروس��ازان داده ش��ود‪ ،‬فروش��ندگان‬ ‫چگون��ه می توانند نیاز ب��ازار را تامین کنند؟‬ ‫کمبود پیچ و مهره در بخش پیچ و مهره های‬ ‫ساختمانی هم محس��وس و موجودی انبارها‬ ‫هم رو به پایان اس��ت و دس��ت اندرکاران امر‬ ‫کاری کرده ان��د که ممکن اس��ت پیچ و مهره‬ ‫از این به بعد به کاالیی لوکس تبدیل شود‪.‬‬ ‫بررسی طرح‬ ‫تامین کاالی‬ ‫اساسی‬ ‫در مجلس‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از بررس��ی نحوه تامین منابع مالی طرح تامین کاالهای اساسی‬ ‫در این کمیس��یون خبر داد‪ .‬محمد خدابخشی در گفت وگو با ایرنا گفت‪:‬‬ ‫باتوج��ه به بار مالی این طرح و به منظ��ور اطمینان از تایید مصوبه نهایی‬ ‫توس��ط ش��ورای نگهبان‪ ،‬باید نظر مواف��ق دولت را درب��اره طرح تامین‬ ‫کاالهای اساسی کسب کنیم؛ براین اساس تاکنون جلساتی را با مسئوالن‬ ‫دولتی برگزار کرده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گفت‪ :‬پیش��نهاد س��ازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع‬ ‫درامدی طرح تامین کاالهای اساس��ی استفاده از ظرفیت بند (و) تبصره‬ ‫(‪ )۲‬قانون بودجه س��ال ‪ ۹۹‬کش��ور بود که به موجب ای��ن بند‪ ۵۰ ،‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان از دارایی ه��ای دولت به صندوق های بازنشس��تگی‪۳۲ ،‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی و ‪ ۱۸‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫صندوق بازنشس��تگی کش��وری اختصاص دارد که سازمان به طور خاص‬ ‫پیش��نهاد داد تا س��قف این ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان ب��ه ‪ ۶۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان افزایش پیدا کند تا بخش عمده منابع این طرح تامین شود‪.‬‬ ‫خدابخش��ی با اشاره به ایرادات و مزایای پیشنهادات تامین منابع مالی‬ ‫این طرح گفت‪ :‬باید بررس��ی ش��ود که پیش��نهادات مرکز پژوهش های‬ ‫مجل��س درب��اره تامین منابع درامدی اثار تورمی در کش��ور نداش��ته و‬ ‫ق��درت خرید مردم را کاهش ندهد؛ بنابراین قرار ش��د جلس��ات دیگری‬ ‫برای بررس��ی طرح تامین کاالهای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫بدلیجات جای طال را می گیرد‬ ‫کاهش توان‬ ‫خرید مردم‬ ‫در این ماه ها‪،‬‬ ‫بسیاری از‬ ‫عالقه مندان‬ ‫به طال و جواهر‬ ‫را به سمت‬ ‫بازار بدلیجات‬ ‫سوق داده‬ ‫اگر تولید‬ ‫بدلیجات‬ ‫باکیفیت در‬ ‫کشور رواج‬ ‫داشت‪ ،‬امروز‬ ‫به دلیل وجود‬ ‫قیمت های‬ ‫مناسب تر‬ ‫شاهد بازار‬ ‫بهتری بودیم‬ ‫محمد کشتی ارای‪ ،‬نایب رئیس انجمن طال و جواهر‬ ‫ایران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر کسی پوشیده‬ ‫نیس��ت که صنعت طال و جواهر ایران در چند ماه اخیر‬ ‫دچار رکود بس��یار ش��دیدی بوده و فعاالن این حوزه از‬ ‫قرار گرفتن در تنگناهای مالی به شدت رنج می برند که‬ ‫چندین مولفه در ایجاد این شرایط موثر بوده است‪.‬‬ ‫کش��تی ارای در این باره افزود‪ :‬رکود این بازار مربوط‬ ‫به همین ایام نیس��ت و در چند س��ال اخیر عرصه طال‬ ‫و جواه��ر کش��ور با مش��کالت فراوانی دس��ت و پنجه‬ ‫نرم می ک��رده‪ ،‬اما طبیعتا دس��ت به دس��ت هم دادن‬ ‫چندین عامل از اواخر س��ال گذشته تا امروز باعث شده‬ ‫چالش های این بازار چندین برابر افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجمن طال و جواهر ایران با اش��اره به‬ ‫عوام��ل موثر بر کاه��ش رغبت مردم ب��ه خرید طال و‬ ‫جواه��ر عنوان کرد‪ :‬در واقع تحریم ها‪ ،‬کاهش‬ ‫قدرت خری��د مردم و ت��ورم مضاعف در این‬ ‫ماه ها‪ ،‬طال و جواهر را از دس��ترس بسیاری از‬ ‫خانواده های ایرانی دور کرده است‪ .‬همچنین‬ ‫همه گیری ویروس کرون��ا در این چند ماه از‬ ‫یک سو جشن ها و مراسم شادی خانواده ها را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش خرید این‬ ‫اقالم ش��ده و از سوی دیگر باتوجه به خطر ابتال به این‬ ‫بیماری‪ ،‬بس��یاری از خانواده ه��ا در این مدت به بازارها‬ ‫مراجعه نکرده اند‪.‬‬ ‫وی با ذک��ر این نکته که جایگزین ش��دن بدلیجات‬ ‫به جای طال در س��بد خرید خانوارها تعجب اور نیست‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬کاهش توان خرید م��ردم در این ماه ها‪،‬‬ ‫بسیاری از عالقه مندان به طال و جواهر را به سمت بازار‬ ‫بدلیجات سوق داده و نمی توان انتظار داشت‬ ‫که مردم با میزان درامدی که تغییر چندانی‬ ‫در ان ایجاد نش��ده‪ ،‬همچنان به کاالهایی که‬ ‫چندین برابر افزایش قیمت داشته اند‪ ،‬رغبت‬ ‫نشان دهند‪.‬‬ ‫کش��تی ارای همچنی��ن درب��اره وضعیت‬ ‫فعاالن این حوزه در ماه های اخیر‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫درباره میزان کاهش فروش ط�لا و جواهر امار دقیقی‬ ‫در دسترس نیس��ت اما قابل توجه بوده است؛ به طوری‬ ‫که براس��اس مش��اهدات‪ ،‬حدود ‪ ۳۰‬درص��د واحدهای‬ ‫فروش در ح��وزه طال و جواهر مجبور به تعطیل کردن‬ ‫واحدهای خود شده اند‪.‬‬ ‫وی در پیش بینی خ��ود از اینده بازار طال بیان کرد‪:‬‬ ‫ادام��ه این وضعی��ت نمی تواند اینده مطلوب��ی را برای‬ ‫صنعت طال و جواهر کش��ور به دنبال داش��ته باش��د و‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود تداوم اس��یب های مال��ی به این‬ ‫واحدها‪ ،‬تعداد بیش��تری از فعاالن در این بخش را وادار‬ ‫به خروج از این عرصه کند‪.‬‬ ‫کشتی ارای در پایان ضمن ابراز امیدواری برای بهبود‬ ‫ای��ن وضعیت‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر هیچ راهکاری برای‬ ‫جلوگیری از این روند وجود ندارد و بهبود وضعیت این‬ ‫بازار در اختیار ما نیست‪.‬‬ ‫ما تنه��ا می توانیم منتظ��ر بمانیم و امیدوار باش��یم‬ ‫در این��ده ب��ا برنامه ریزی های نهادهای سیاس��ت گذار‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کاهش قیم��ت ارز‪ ،‬افزایش توان مالی مردم‬ ‫و خاتمه دوران همه گیری ویروس کرونا و از س��رگیری‬ ‫مراسم شادی در میان خانواده ها‪ ،‬رونق به تدریج به بازار‬ ‫طال و جواهر کشور بازگردد‪.‬‬ ‫فروش حضوری هزینه زیادی دارد‬ ‫محم��د ایمانی که یک��ی از فروش��گاه های بدلیجات‬ ‫و زی��وراالت خیاب��ان س��تارخان را اداره می کن��د‪ ،‬در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برداش��ت بس��یاری از‬ ‫مخاطبان از وضعیت بازار بدلیجات این است که باتوجه‬ ‫ب��ه کاهش قدرت خرید و کاهش رغبت مردم به خرید‬ ‫ط�لا و جواهر‪ ،‬ب��ازار بدلیجات رونق گرفت��ه‪ ،‬در حالی‬ ‫که حقیقت غیر از این اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا در ماه ه��ای اخیر عنوان کرد‪ :‬حتی پس‬ ‫از دوره تعطیلی اجب��اری اصناف در موج اول کرونا که‬ ‫روزه��ای طالیی ف��روش اصناف در ش��ب های منتهی‬ ‫ب��ه نوروز و مناس��بت های مختلف را از م��ا گرفت‪ ،‬این‬ ‫بازار نتوانس��ت به روزهای اوج خ��ود بازگردد و فعاالن‬ ‫این حوزه با مش��کالت جدی مواجه ش��دند‪ .‬ایمانی در‬ ‫این باره تصریح کرد‪ :‬لغو مراس��م ش��ادی و کاهش دید‬ ‫و بازدیده��ای نوروزی که معم��وال بهانه ای برای خرید‬ ‫زیوراالت اس��ت‪ ،‬باعث ش��د می��زان خری��د این اقالم‬ ‫کاه��ش پیدا کند‪ .‬ضمن اینکه م��ردم در این چند ماه‬ ‫به دلی��ل ترس از ابتال به این بیماری س��عی می کنند از‬ ‫حضور در مکان های غیرضروری خودداری کنند که بر‬ ‫کسادی بازار زیوراالت و بدلیجات افزود‪ .‬این فعال حوزه‬ ‫زیوراالت و بدلیجات درباره میزان زیان مالی این صنف‬ ‫گفت‪ :‬در این زمینه همین بس که بسیاری از همصنفان‬ ‫ما که پیش از این از شرایط نسبتا مطلوبی نیز برخوردار‬ ‫بودند در این ماه ها مجبور به تعطیل کردن کس��ب وکار‬ ‫خود ش��ده اند‪ .‬ایمانی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬افزایش‬ ‫بی س��ابقه اجاره به��ا در ماه های اخی��ر در کنار افزایش‬ ‫قیم��ت خرید و کاهش خریدار‪ ،‬روزه��ای بدی را برای‬ ‫صنف ما رقم زد و بس��یاری از همکاران ما در این مدت‬ ‫فروش حض��وری را رها کرده اند و فروش کاالهای خود‬ ‫را از طریق ش��بکه های اجتماعی و فضای مجازی ادامه‬ ‫می دهند تا شاید در این شرایط‪ ،‬بتوانند در هزینه هایی‬ ‫مثل اجاره بها و برق و مالیات صرفه جویی کنند‪.‬‬ ‫فروش اینترنتی مشتری ندارد‬ ‫باوجود اینکه مدیران فروشگاه های ارائه کننده بدلیجات‪،‬‬ ‫ف��روش حضوری را پرهزینه و فروش اینترنتی را راهکاری‬ ‫برای کاه��ش هزینه ه��ا می دانند‪ ،‬مدیران فروش��گاه های‬ ‫اینترنتی نیز دل خوشی از فروش این روزها ندارند و حال‬ ‫بازار زیوراالت و بدلیجات را نامساعد توصیف می کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬فرهاد غفاری ف��رخ زاد ک��ه مدیر یکی‬ ‫از فروش��گاه های مجازی زیوراالت اس��ت‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬فروش اینترنت��ی پیش از دوران کرونا‬ ‫هم بازار همه گیر و جامعی نداش��ت و مشتریان ان محدود‬ ‫بودند‪ .‬با اغاز همه گیری کرونا طبیعتا مجالس و مهمانی ها‬ ‫که می توانس��ت انگیزه الزم برای خریداری این محصوالت‬ ‫باش��د کمتر ش��د و مردم رغبتی برای خرید نشان ندادند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬وضعیت فروش اینترنتی ش��اید از زاویه‬ ‫دیگر حتی دشوارتر از فروش حضوری بود‪ ،‬زیرا در فروش‬ ‫گشتی در بازار‬ ‫کاهش قیمت میوه در ماه های اینده‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی استان تهران از‬ ‫کاه��ش قیمت میوه در ش��هریور و مهر خبر داد و گفت‪ :‬جز‬ ‫میوه های وارداتی که قیمت انها به نوسانات نرخ دالر بستگی‬ ‫دارد‪ ،‬س��ایر میوه ها کاهش قیمت خواهند داش��ت‪ .‬اس��داهلل‬ ‫کارگر در گفت وگو با ایس��نا با اشاره به اینکه در یکی دو ماه‬ ‫اینده تنوع میوه افزایش می یابد‪ ،‬زیرا میوه های زمستانی هم‬ ‫به میوه های تابستانی اضافه خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با افزایش‬ ‫تن��وع میوه قطع��ا با کاهش قیمت ها در بازار میوه مواجه خواهیم ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫قیمت برخی میوه های وارداتی مانند اناناس‪ ،‬موز‪ ،‬انبه و نارگیل بس��ته به قیمت دالر‬ ‫متغیر خواهد بود و طبیعتا اگر قیمت دالر افزایش یابد‪ ،‬قیمت این اقالم نیز با افزایش‬ ‫مواجه خواهد شد‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران در پاسخ به‬ ‫این سوال که ایا ممکن است برداشتن عوارض صادراتی برخی اقالم مانند سیب زمینی‬ ‫بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد؟ گفت‪ :‬از جهاد کش��اورزی درخواس��ت کردیم که‬ ‫برای صادرات و واردات برنامه ریزی بلندمدتی داش��ته باشد‪ .‬در برخی مواقع نیاز است‬ ‫محصوالت کش��اورزان صادر ش��ود تا انها با مازاد محصوالت مواجه نش��وند و حاصل‬ ‫دس��ترنج خود را ببینند اما صادرات باید مدیریت ش��ده باشد؛ به عبارت دیگر صادرات‬ ‫نباید در بازار داخلی اختالل ایجاد کند‪.‬‬ ‫حض��وری تعامل رودررو با خری��دار و تخفیف ها‬ ‫می توان��د راهکاری ب��رای فروش باش��د اما این‬ ‫ام��کان در فروش مج��ازی وجود ن��دارد؛ ضمن‬ ‫اینکه خریدار در ف��روش حضوری به دلیل لمس‬ ‫کاال‪ ،‬تمایل بیشتری به خرید پیدا می کند‪.‬‬ ‫غفاری همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬البته مشکل‬ ‫ف��روش زی��وراالت در ای��ن ماه ها فق��ط کاهش‬ ‫مراجعه کنن��ده نب��ود؛ در این م��دت افزایش ن��رخ ارز در‬ ‫ای��ران روی قیمت تم��ام کاالهای وارداتی تاثیر گذاش��ت‬ ‫و باتوج��ه ب��ه اینکه حجم عم��ده زی��وراالت و بدلیجات‬ ‫عرضه ش��ده در کشور وارداتی است‪ ،‬قیمت این کاالها نیز‬ ‫به ش��دت افزایش پی��دا کرد‪ .‬در نتیجه خری��دار با مراجعه‬ ‫به س��ایت با قیمت هایی مواجه می شود که خارج از تصور‬ ‫اوس��ت‪ .‬خریدار انتظار ندارد ب��رای یک کاالی بدلی حتی‬ ‫گرانفروشی کمتر شده‬ ‫احتکار بیشتر‬ ‫براس��اس اطالعات منتش��ر ش��ده ازس��وی اتاق‬ ‫اصناف ایران در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امس��ال بیش��ترین‬ ‫می��زان احتکار مرب��وط به الس��تیک‪ ،‬روغن‪ ،‬برنج‬ ‫و ش��کر بوده و نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل‬ ‫تخلفات گرانفروشی ‪ ۱۹‬درصد‪ ،‬درج نکردن قیمت‬ ‫‪ ۱۹‬درصد‪ ،‬صادر نکردن صورت حساب ‪ ۲۲‬درصد و‬ ‫تقل��ب ‪ ۱۸‬درصد کاهش و احتکار ‪ ۴‬درصد افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬این اطالعات نشان‬ ‫می دهد تعداد کل بازرس��ی ها از صنوف تهران در ‪5‬‬ ‫ ماه ابتدایی امس��ال یک میلیون و ‪ ۲۳۹‬هزار و ‪۳۰۷‬‬ ‫فق��ره بود که ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۴۹۵‬فقره پرونده با براورد‬ ‫جریمه پیش��نهادی به ارزش بیش از ‪ ۸۷۸‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۴۵‬میلیون ریال تش��کیل شده است‪ .‬همچنین‬ ‫تعداد بازرس��ی های انجام ش��ده در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۱۶‬درصد افزایش یافته و تعداد‬ ‫پرونده های متشکله ‪ 7‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫اگر برند هم باش��د‪ ،‬مبالغ��ی باالتر از ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان بپردازد‪ ،‬به همین دلیل از خرید منصرف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این فعال حوزه کسب وکار اینترنتی همچنین‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ش��اید اگر تولید بدلیجات باکیفیت‬ ‫در کش��ور رواج داش��ت‪ ،‬ام��روز به دلی��ل وجود‬ ‫قیمت های مناسب تر ش��اهد بازار بهتری بودیم‬ ‫ام��ا حقیقت این اس��ت ک��ه تولید این کااله��ا محدود به‬ ‫ش��هرهایی مثل یزد اس��ت ک��ه حجم ناچی��زی از بازار را‬ ‫پوشش می دهند‪.‬‬ ‫غفاری عن��وان کرد‪ :‬در ماه های اخیر فروش بدلیجات از‬ ‫طریق فروش��گاه های مجازی افت قابل مالحظه ای داشته و‬ ‫به نظر نمی رسد که با ادامه این وضعیت‪ ،‬فعاالن این حوزه‬ ‫بتوانند به ان به عنوان یک حرفه درامدزا نگاه کنند‪.‬‬ ‫در هر حال اگر تم��ام اتفاقات جانبی رخ‬ ‫داده در بازار داخلی کش��ور را کنار بگذاریم‬ ‫به این نتیجه می رس��یم که اگر در روزهای‬ ‫س��ر به فلک کش��یدن قیمت طال و جواهر‬ ‫امکانی وجود داش��ت که بدلیجات با همان‬ ‫قیمت های گذش��ته در بازار عرضه ش��وند‪،‬‬ ‫می ش��د تص��ور کرد ک��ه این ب��ازار در این‬ ‫اوضاع‪ ،‬رونق نس��بی بگیرد ام��ا از انجا که‬ ‫ت��ورم و افزایش ن��رخ ارز کل بازار را به یک‬ ‫چوب می راند‪ ،‬بازار بدلیجات هم مانند دیگر‬ ‫کاالها دچار همان افزایش قیمت ها ش��ده و‬ ‫در مقابل به دلیل کاهش قدرت خرید مردم‪،‬‬ ‫نباید انتظار داش��ت رون��د متفاوتی در این‬ ‫بازار مشاهده شود‪.‬‬ ‫قیمت تخم مرغ رکورد زد‬ ‫براس��اس گزارش های رس��یده از سطح شهر‬ ‫تهران نرخ هر ش��انه تخم مرغ در خرده فروش��ی‬ ‫به حدود ‪ ۳۸‬هزارتومان رسیده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا نرخ هر ش��انه تخم مرغ که هفته گذشته‬ ‫ب��ه حدود ‪ ۳۰‬هزار تومان رس��یده بود‪ ،‬در حال‬ ‫ حاضر با جهشی مجدد به حدود ‪ ۳۸‬هزار تومان‬ ‫رس��یده است؛ افزایش قیمتی که رئیس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان پرنده و ماهی ان را بی س��ابقه دانست و علت‬ ‫ان را ص��ادرات و حب��اب ایجاد ش��ده مط��رح کرد‪ .‬مهدی‬ ‫یوس��ف خانی در گفت وگو با ایس��نا در این باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫نرخ هر شانه تخم مرغ درب مرغداری ‪ ۳۳‬هزار تومان‪ ،‬نرخ‬ ‫ب��رای مغ��ازه دار ‪ ۳۵‬هزار تومان و ب��رای مصرف کننده ‪۳۸‬‬ ‫هزارتومان ش��ده است‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و‬ ‫ماهی با بیان اینکه در س��ال های اخیر س��ابقه نداشته نرخ‬ ‫تخم مرغ بیش از ‪ ۳۰‬هزار تومان شود‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات علت‬ ‫اصلی این افزایش نرخ اس��ت و برخی نیز با سوءاس��تفاده از‬ ‫اهرم صادرات قیمت ها را به شکل کاذب باال می برند و حباب‬ ‫ایجاد می کنند‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده‬ ‫و ماهی در پاسخ به اینکه گفته می شود صادرات‬ ‫تاثی��ری در بازار داخل ن��دارد و کمبود نهاده ها‬ ‫بر نرخ تخم مرغ اثر گذاش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کمبود‬ ‫نه��اده و تهی��ه ان از ب��ازار ازاد با قیمت های باال‬ ‫چندین ماه اس��ت که تولیدکنن��دگان را درگیر‬ ‫کرده و مربوط به یکی دو هفته اخیر نمی ش��ود؛‬ ‫پس چگونه نرخ هر شانه تخم مرغ در ماه های قبل به کمتر‬ ‫از ‪ ۲۰‬هزار تومان هم رسیده بود؟ وی اضافه کرد‪ :‬نرخ تمام‬ ‫ش��ده تخم مرغ برای تولیدکننده با نهاده ازاد کیلویی ‪۱۴‬‬ ‫هزار تومان و هر شانه ‪ ۲۸‬هزار تومان است‪ .‬یعنی حتی اگر‬ ‫گرانی نهاده را در نظر بگیریم نباید نرخ تمام شده کیلویی‬ ‫‪ ۱۹‬هزار تومان و هر شانه ‪ ۳۸‬هزار تومان شود‪ .‬اگر علت این‬ ‫افزایش نرخ صادرات نیست چگونه قیمت ها افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬یوسف خانی با اش��اره به کاذب بودن نرخ تخم مرغ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در اینکه باید مازاد تولید صادر ش��ود ش��کی‬ ‫نیست‪ ،‬اما صادرات باید کنترل شده باشد‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1612‬‬ ‫پیاپی ‪2930‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق خبر داد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زیان ‪ ۸‬میلیارد ریالی‬ ‫تعطیلی نمایشگاه های کرمان‬ ‫در ‪ ۴‬ماه اخیر‪ ،‬تقریبا ‪ ۵‬عنوان نمایش��گاهی اس��تان‬ ‫کرمان لغ��و و ضرری اف��زون بر ‪ ۸۰۰‬میلی��ون تومان‬ ‫به طور مس��تقیم به سایت نمایش��گاه کرمان وارد شد‬ ‫که ب��ا احتس��اب زیان بخش ه��ای مرتبط ب��ا صنعت‬ ‫نمایش��گاهی استان‪ ،‬این رقم بس��یار فراتر از عدد ذکر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫امیرحس��ین س��عید در گفت وگو با‬ ‫پیرامون‬ ‫ای��ن موض��وع اظهارکرد‪ :‬تقویم نمایش��گاهی امس��ال‬ ‫اس��تان کرمان را با ‪ ۴۰‬عنوان نمایش��گاه در ‪ ۲۵‬تاریخ‬ ‫در کارگروه توس��عه صادرات استان و با همراهی خوب‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬ات��اق بازرگانی و‬ ‫اصن��اف و معاون��ت اقتص��ادی اس��تانداری کرمان به‬ ‫تصویب رس��انده بودیم و پیگیری برای اجرای انها نیز‬ ‫انجام شده بود که متاسفانه از اسفند با مهمان ناخوانده‬ ‫کرونا مواجه شدیم و به ناگاه همه فعالیت ها متوقف شد‬ ‫و اینده رویدادها نیز در هاله ای از ابهام فرو رفت‪.‬‬ ‫س��عید در ادامه گفت‪ :‬با ارام تر ش��دن جو موجود و‬ ‫بهبود وضعیت اس��تان‪ ،‬در اواخر اردیبهش��ت امس��ال‪،‬‬ ‫تقاضای مجددی را به کارگروه توس��عه صادرات استان‬ ‫برای برگزاری نمایش��گاه ها ارائه دادیم که خوشبختانه‬ ‫در نشستی به ریاست استاندار‪ ،‬برگزاری نمایشگاه های‬ ‫تخصص��ی از اواخر خ��رداد به تصویب رس��ید که این‬ ‫مصوبه در ادامه ازس��وی ستاد اس��تانی مبارزه با کرونا‬ ‫هم تایید شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫جنوب ش��رق افزود‪ :‬نمایش��گاه مع��دن‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫فراوری م��واد معدنی و تجهیزات وابس��ته و همچنین‬ ‫در نمایش��گاه های امس��ال و در راس��تای برگزاری یک نمایش��گاه‬ ‫تخصصی در س��طح مطلوب‪ ،‬ش��اهد تنوع ش��رکت کنندگان هس��تیم‬ ‫و تالش خواهد ش��د بس��تر مناس��بی ب��رای تامین کنن��دگان و ارائه‬ ‫ظرفیت ها و توانمندی هایشان فراهم شود‬ ‫نمایش��گاه ماش��ین االت راه س��ازی و معدنی به عنوان‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه ای��ن دوره و ب��ا رعای��ت کامل‬ ‫پروتکل های بهداش��تی‪ ،‬روز گذش��ته گش��ایش یافت‬ ‫و پ��س از ان هم برای نخس��تین بار در اس��تان کرمان‬ ‫نمایش��گاه مدیریت بح��ران‪ ،‬امداد و نج��ات و پدافند‬ ‫غیرعامل را برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬با توجه به تن��وع معادن مختلف و‬ ‫وج��ود ظرفیت ه��ای عظیم معدنی در س��طح اس��تان‬ ‫کرمان‪ ،‬این اس��تان ب��رای برگزاری نمایش��گاه معدن‪،‬‬ ‫بهترین انتخاب است چنانکه استقبال شرکت کنندگان‬ ‫در ادوار گوناگون برگزاری این نمایش��گاه که به عنوان‬ ‫یک رویداد شاخص نمایشگاهی در سطح ملی شناخته‬ ‫شده‪ ،‬بر این نکته‪ ،‬مهر تایید می زند‪.‬‬ ‫این کارشناس نمایشگاهی تصریح کرد‪ :‬در تناسب با‬ ‫این شرایط‪ ،‬س��طح انتظار از برگزاری نمایشگاه معدن‬ ‫هم باالس��ت و انتظار می رود در این نمایش��گاه‪ ،‬ارائه و‬ ‫تبادل خدمات فنی مهندسی مورد توجه ویژه قرار گیرد‬ ‫و با توجه به ش��رایط تحریمی کشور‪ ،‬شرکت کنندگان‬ ‫روی ظرفیت های ساخت داخل متمرکز شوند‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬به مجری نمایش��گاه نی��ز درباره‬ ‫فراه��م کردن زمینه حضور ش��رکت ها و صنایع بزرگ‬ ‫همزم��ان با صنایع کوچک و متوس��ط و قطعه س��ازان‬ ‫بومی تاکید کرده ایم‪ .‬سعید افزود‪ :‬در نمایشگاه امسال‬ ‫و در راستای برگزاری یک نمایشگاه تخصصی در سطح‬ ‫مطلوب‪ ،‬ش��اهد تنوع شرکت کنندگان هستیم و تالش‬ ‫خواهد شد بس��تر مناسبی برای تامین کنندگان و ارائه‬ ‫ظرفیت ها و توانمندی هایشان فراهم شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫جنوب ش��رق تصریح کرد‪ :‬رویکرد و باور ما در مجتمع‬ ‫نمایشگاهی جنوب شرق این است که این مجموعه باید‬ ‫محور توسعه اقتصادی استان کرمان باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر همین اس��اس برگزاری نمایشگاه های‬ ‫تخصص��ی در اولویت قرار دارد چراکه نمایش��گاه های‬ ‫تخصص��ی به پویا ش��دن اقتصاد اس��تان کمک خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ارزش هر رویداد نمایش��گاهی بسته‬ ‫به خروجی و برایند ان نمایش��گاه و میزان قراردادهای‬ ‫منعقد ش��ده و اثرگذاری ان بر رش��د اقتصادی استان‬ ‫اس��ت که با همین نگاه در سال جاری درصدد هستیم‬ ‫پ��س از برگ��زاری هر نمایش��گاه تخصص��ی به کمک‬ ‫مش��ارکت کنندگان‪ ،‬گزارش��ی از قرارداده��ا‪ ،‬توافقات‬ ‫و مب��ادالت انجام ش��ده در جریان برگزاری نمایش��گاه‬ ‫را ارائ��ه دهیم ت��ا بر مبن��ای ان بتوانی��م برنامه ریزی‬ ‫دقیق تری برای توس��عه فعالیت نمایشگاهی در استان‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫سعید افزود‪ :‬برنامه برگزاری نمایشگاه های تخصصی‬ ‫اس��تان در ادامه روند گذشته اعالم شده و با همراهی و‬ ‫هماهنگی استانداری‪ ،‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و اتاق کرمان‪ ،‬برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه های‬ ‫تخصصی با عناوین تازه مثل نمایشگاه خشکبار نیز در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫جنوب ش��رق یاداورش��د‪ :‬در مجتم��ع نمایش��گاهی‬ ‫جنوب ش��رق همچن��ان ب��ا برخ��ی محدودیت ه��ای‬ ‫زیرس��اختی مواج��ه هس��تیم و در تالش��یم ای��ن‬ ‫محدودیت ها رفع و ش��رایط مطلوب ت��ری با افزودن به‬ ‫فضای نمایش��گاهی و ایجاد فضای فرهنگی و رفاهی و‬ ‫تفریحی در این مجموعه ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به زی��ان ناش��ی از کرونا به ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی جنوب ش��رق و صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی اس��تان‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه تعدد‬ ‫مش��اغل و بخش هایی که مرتبط با صنعت نمایش��گاه‬ ‫هس��تند و از سویی با توجه به اهمیت باالیی که تداوم‬ ‫فعالیت نمایشگاه ها در استان دارد الزم است مجموعه‬ ‫حاکمیتی اس��تان به یاری این بخ��ش بیاید تا بتوانیم‬ ‫به عنوان محور رشد و توس��عه اقتصادی استان کرمان‬ ‫همچنان نقش افرینی کنیم‪.‬‬ ‫ششمین نمایشگاه‬ ‫کلکسیونر افتتاح می شود‬ ‫امیرحسین سعید‬ ‫یزد میزبان نخستین نمایشگاه نیازمندی ها و نهضت ساخت داخل‬ ‫پنجمی��ن نمایش��گاه صنعت‪ ،‬مع��دن‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین االت وابس��ته همزمان‬ ‫با نخس��تین نمایش��گاه نیازمندی ها و نهضت س��اخت داخل در اس��تان یزد در حال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از یزد مس��ئول برگزار کننده پنجمین نمایش��گاه صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات وابسته به همراه نخس��تین نمایشگاه نیازمندی ها و نهضت‬ ‫ساخت داخل در یزد گفت‪ :‬پنجمین نمایشگاه صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات‬ ‫وابس��ته به همراه نخستین نمایش��گاه نیازمندی ها و نهضت ساخت داخل ‪ ۲۵‬تا ‪۲۸‬‬ ‫شهریور در محل شهرک نمایش��گاه های بین المللی استان یزد با حضور شرکت هایی‬ ‫از سراسر کشور برگزار می شود و ساعت بازدید ان از ‪ ۵‬عصر تا ‪ ۱۰‬شب خواهد بود‪.‬‬ ‫حمید اس�لامی یزد گفت‪ :‬این نمایشگاه فرصتی برای صنایع و معادن بزرگ استان و‬ ‫تامین کنندگان داخلی است تا بتوانند توانمندی های حوزه صنعت و معدن به ویژه در‬ ‫حوزه ساخت داخل را ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬پنجمین نمایشگاه صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجهیزات و ماشین االت وابسته‬ ‫همزمان با نخس��تین نمایشگاه نیازمندی ها و نهضت ساخت داخل در استان یزد در‬ ‫حال برگزاری است‪.‬‬ ‫وی درب��اره حضور دانش بنیان ها در این نمایش��گاه بیان کرد‪ :‬حضور ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان از س��وی پارک علم و فن��اوری یزد برای ارائ��ه به روز ترین و جدیدترین‬ ‫دس��تاوردهای ح��وزه صنع��ت و مع��دن ب��ا ‪ ۲۰‬ش��رکت دانش بنیان رق��م خورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس�لامی هدف برگزاری این نمایش��گاه را در جهت تحقق شعار سال یعنی جهش‬ ‫تولید و خوداتکایی کش��ور با توجه به تحریم های ظالمانه س��ایر کش��ورها دانست و‬ ‫افزود‪ :‬تامین کنندگان و سازندگان داخلی قطعات در این نمایشگاه معرفی و با صنایع‬ ‫و معادن بزرگ و نیازمندی های انها اشنا می شوند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬این نمایش��گاه فرصتی را فراهم کرده تا نیازهای صنایع استان به‬ ‫س��ازندگان قطعات معرفی شود و قطعاتی که به دلیل تحریم ها وارد کشور نمی شود‪،‬‬ ‫از طریق دانش بنیان و ساخت داخل تولید شوند‪.‬‬ ‫وی دلیل برگزاری این نمایش��گاه در اس��تان یزد را صنعتی و معدنی بودن استان‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬اس��تان یزد جزو ‪ ۳‬اس��تان اول کش��ور در بخش صنعت و معدن‬ ‫ش��ناخته ش��ده و با وجود تاکید رهبر معظم انقالب بر تقویت تولید و ساخت داخل‪،‬‬ ‫این نیاز وجود داشت که نمایشگاه در استان یزد برگزار شود‪.‬‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه ‪ ۸۵‬شرکت در این نمایش��گاه حضور دارند‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود‬ ‫بیماری کرونا استقبال خوبی از این نمایشگاه شد هرچند سال های گذشته در حاشیه‬ ‫نمایشگاه سمینارهایی در حوزه های شهرک صنعتی‪ ،‬فوالد معدن و ‪ SPX‬داشتیم اما‬ ‫امسال با نظر ستاد مقابله با کرونا برخی برنامه ها محدود شد‪.‬‬ ‫او با اعالم اینکه این نمایشگاه نسبت به سال گذشته از نظر کمی و کیفی پیشرفت‬ ‫زیادی داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬این پیش��رفت مرهون حضور و اس��تقبال شرکت ها و صنایع و‬ ‫معادن بزرگ و کوچک کشور در نمایشگاه است‪.‬‬ ‫وی در ادامه از شرکت نمایشگاه های بین المللی استان یزد‪ ،‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫تجارت یزد‪ ،‬شرکت شهرک های صنعتی استان یزد‪ ،‬استانداری و رئیس ستاد استانی‬ ‫مقابله با کرونا و صدیقه تفکری‪ ،‬همکار برگزار کننده این نمایش��گاه برای همراهی در‬ ‫برپایی این دو نمایش��گاه که همزمان باهم در یزد در حال برگزاری اس��ت‪ ،‬تش��کر و‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫برگزاری بخش نمایشگاهی ‪ iMat‬همزمان با ماینکس ‪۲۰۲۰‬‬ ‫دبی��ر اجرای��ی نهمی��ن کنفران��س و نمایش��گاه بین المللی‬ ‫مهندس��ی مواد و متالورژی (‪ )iMat۲۰۲۰‬گفت‪ :‬امسال برای‬ ‫س��ومین س��ال پیاپی نمایش��گاه بین المللی مهندسی مواد و‬ ‫متالورژی به طور همزمان با نمایش��گاه بین المللی فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس‪)۲۰۲۰‬‬ ‫از ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬مهر امس��ال در مصالی امام خمینی (ره) در تهران‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬حسین سراجیان افزود‪ :‬کنفرانس و نمایشگاه‬ ‫بین المللی مهندسی مواد و متالورژی از ‪ ۴‬سال پیش و از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬تاکنون با تصمیم روس��ای انجمن مهندس��ی متالورژی‬ ‫و م��واد ایران و انجمن علمی ریخته گ��ری ایران جهت ارتباط‬ ‫هرچه بیش��تر صنعت و دانشگاه در خارج از محیط دانشگاهی‬ ‫برگزار می ش��ود که نخس��تین دوره ان در مهرماه سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫در مح��ل هت��ل المپی��ک تهران برگزار ش��د‪ .‬س��پس با هدف‬ ‫گس��ترش و ایجاد نمایشگاهی که تکمیل کنند ه زنجیر ه معدن‬ ‫تا متالورژی و ریخته گری باشد‪ ،‬تصمیم گرفته شد این رویداد‬ ‫همزمان با نمایش��گاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در‬ ‫معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس) برگزار شود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫امس��ال به دلیل شیوع کرونا اجازه برگزاری حضوری کنفرانس‬ ‫ازس��وی وزارت علوم داده نشد و با توجه به تعطیلی دانشگاه ها‬ ‫و ازمایش��گاه های دانش��گاهی و به تعویق افت��ادن پروژه های‬ ‫دانش��گاهی و همچنین درخواس��ت های بس��یار دانشجویان و‬ ‫پژوهش��گران که در این مدت از خدمات ازمایشگاهی بهره مند‬ ‫نبودند و موفق به تکمیل پروژه ها و مقاالت خود نش��ده بودند‪،‬‬ ‫تصمی��م گرفته ش��د کنفران��س بین المللی مهندس��ی مواد و‬ ‫متال��ورژی (‪ )۲۰۲۰‬امس��ال ب��ا تاخیری حدود ی��ک ماهه در‬ ‫روزهای ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۱‬ابان برگزار ش��ود اما نمایش��گاه جانبی این‬ ‫روی��داد مانند دوره های قبل به طور همزمان با ماینکس ‪۲۰۲۰‬‬ ‫در روزهای ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬مهر برگزار خواهد ش��د‪ .‬س��راجیان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برای برگزاری انالین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد‬ ‫و متالورژی بهترین زیرس��اخت های ممکن را در نظر گرفته ایم‬ ‫و هم ارسال کنندگان مقاالت و هم داوران می توانند به صورت‬ ‫مج��ازی و همزمان در این کنفرانس ش��رکت ک��رده و به ارائه‬ ‫مقاالت و داوری مقاالت بپردازند‪ .‬همچنین در تالشیم تعدادی‬ ‫از اس��اتید خارجی در این کنفرانس شرکت کنند و تاکنون نیز‬ ‫تعدادی مقاالت از برخی کشورها برای حضور در این کنفرانس‬ ‫دریافت کرده ایم‪.‬‬ ‫پیش ثبت ن��ام چهاردهمی��ن نمایش��گاه‬ ‫ایران پالس��ت به عن��وان مهم تری��ن روی��داد‬ ‫بین المللی صنعت پتروش��یمی از ‪ ۲۵‬شهریور‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬ایوب بن��وی‪ ،‬مدی��ر چهاردهمین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی ایران پالس��ت از‬ ‫پیش ثبت ن��ام ای��ن روی��داد مه��م صنع��ت‬ ‫پتروش��یمی خب��ر داد و گف��ت‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫بین المللی ایران پالس��ت به عن��وان مهم ترین‬ ‫رویداد بین المللی صنعت پتروشیمی با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداش��تی و استانداردهای ویژه‬ ‫که متعاقبا اعالم می شود از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۷‬ابان در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه با توجه به‬ ‫ش��رایط همه گیری ویروس کووی��د‪ ۱۹ -‬در‬ ‫کشور‪ ،‬چهاردهمین دوره ایران پالست بسیار‬ ‫هدفمندتر و تخصصی تر از دوره های گذش��ته‬ ‫و برای رضایتمندی ذی نفعان برگزار می شود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬عالقه مندان به حضور و مش��ارکت‬ ‫در این نمایش��گاه می توانند از طریق نش��انی‬ ‫‪ iranplast.ir‬در این نمایشگاه پیش ثبت نام‬ ‫کنند‪ .‬به گفته بنوی‪ ،‬چهاردهمین نمایش��گاه‬ ‫ایران پالست در مقطعی که صنعت پتروشیمی‬ ‫در مس��یر جه��ش دوم و تحق��ق ظرفی��ت‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون تن تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬قرار دارد‪،‬‬ ‫می تواند مس��یر را برای جلب توجه بیشتر به‬ ‫ملزومات توس��عه بازارهای داخلی محصوالت‬ ‫پتروش��یمی و رونق گرفتن صنایع تکمیلی و‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروش��یمی‬ ‫هموارتر کند‪ .‬نمایشگاه ایران پالست با شعار‬ ‫کس��ب وکار جهان��ی در ‪ ۴‬گروه م��واد اولیه‪،‬‬ ‫ماشین االت‪ ،‬کاالی س��اخته و نیمه ساخته و‬ ‫خدمات فنی مهندسی برگزار می شود‪.‬‬ ‫واکنش وزیر راه به برگزاری‬ ‫رویدادهای تخصصی‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینک��ه تولیدکنندگان ایرانی با وجود‬ ‫ش��رایط س��خت فعلی به توانمندی های فوق العاده ای دست یافته اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نمایشگاه ها فرصت مناسبی برای معرفی این توانایی ها به شمار‬ ‫می رود‪ .‬محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا تاکید بر ضرورت‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ها در بحران کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا در صنایع گوناگون‬ ‫دارای توانمندی هایی هس��تیم که تا نمایشگاه ها برگزار نشوند‪ ،‬امکان‬ ‫معرفی این توانمندی ها را نداریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به عن��وان مث��ال‪ ،‬در صنع��ت س��اختمان‪ ،‬فعاالن و‬ ‫تولیدکنن��دگان ایران��ی توانایی های زیادی در زمین��ه صادرات کاال و‬ ‫خدمات س��اختمانی دارند که برپایی نمایش��گاه ها می تواند به معرفی‬ ‫بیشتر این توانمندی ها کمک کند‪.‬‬ ‫شش��مین نمایشگاه کلکسیونر با ارائه اثاری‬ ‫از هنرمن��دان پیشکس��وت و هنرمندان مدرن‬ ‫دهه ه��ای اغازی��ن ورود هنر م��درن به ایران‬ ‫جمعه ‪ ۲۸‬شهریور در گالری ارتیبیشن افتتاح‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬شش��مین نمایشگاه‬ ‫کلکس��یونر با جمع اوری اث��اری از هنرمندان‬ ‫پیشکس��وت و هنرمن��دان م��درن دهه ه��ای‬ ‫اغازی��ن ورود هنر مدرن به ای��ران جمعه ‪۲۸‬‬ ‫شهریور در گالری ارتیبیشن افتتاح می شود‪.‬‬ ‫شش��مین دوره این نمایشگاه با حضور جمع‬ ‫گس��ترده تری از مجموعه داران و گالری داران‪،‬‬ ‫تعداد ‪ ۲۰‬اثر از هنرمندان و مش��اهیری مانند‬ ‫بهمن محص��ص‪ ،‬جعفر روحبخ��ش‪ ،‬هانیبال‬ ‫الخاص‪ ،‬حسین کاظمی‪ ،‬فریده الشایی‪ ،‬صادق‬ ‫تبری��زی‪ ،‬منصوره حس��ینی‪ ،‬نصراهلل افجه ای‪،‬‬ ‫پروان��ه اعتم��ادی‪ ،‬مهدی حس��ینی‪ ،‬منوچهر‬ ‫معتبر‪ ،‬جالل شباهنگی‪ ،‬محمود زنده‪ ،‬مرتضی‬ ‫رازف��ر‪ ،‬احم��د مرش��دلو‪ ،‬علی ندائ��ی‪ ،‬عبدی‬ ‫اس��بقی‪ ،‬علیرضا استانه و هادی روشن ضمیر‬ ‫برای عالقه مندان به هنر جمع اوری ش��ده و به‬ ‫نمایش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫سلس��له نمایشگاه های کلکسیونر در ‪ ۳‬سال‬ ‫گذشته شروعی برای همکاری مجموعه داران‪،‬‬ ‫هنرمن��دان و گال��ری داران حرف��ه ای ش��د تا‬ ‫نمایش��ی از افرینش ه��ای ن��اب هن��ر معاصر‬ ‫ای��ران را فراهم اورد که برخ��ی از این اثار در‬ ‫یک دهه اخیر خلق ش��ده اند و شماری به نیم‬ ‫قرن گذش��ته ب��از می گردند‪ .‬شش��مین دوره‬ ‫کلکس��یونر جامعه بزرگ تری از مجموعه داران‬ ‫و گالری داران‪ ،‬تاثیرگذارترین هنرمندان مدرن‬ ‫تا هنرمندان سرشناس معاصر را گرد هم اورده‬ ‫ت��ا با همراهی و همی��اری انها محدودیت های‬ ‫بازار س��نتی را از میان برداشته و سعی در ارائه‬ ‫اثار ناب و بدیعی از هنر ایران را داش��ته باش��د‬ ‫تا فضایی برای انتخاب درس��ت سرمایه گذاران‬ ‫با ریس��ک کمتر ایجاد کن��د‪ .‬نمایش و فروش‬ ‫این اثار در گالری ارتیبیش��ن راس ساعت ‪۱۶‬‬ ‫روز جمعه ‪ ۲۸‬ش��هریور در گالری ارتیبیش��ن‬ ‫افتت��اح می ش��ود و ت��ا ‪ ۱۵‬مهر ادام��ه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬نمایش��گاه ب��رای هم��ه عالقه مندان‬ ‫در روز افتتاحی��ه از س��اعت ‪ ۱۶‬ت��ا ‪ ،۲۱‬در ‪۹‬‬ ‫روز بعدی از س��اعت ‪ ۱۱‬صبح تا ‪ ۸‬ش��ب و در‬ ‫روزهای تعطیل از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬گش��وده‬ ‫خواه��د بود‪ .‬برای خرید اثار ی��ا بازدید از این‬ ‫نمایش��گاه می توانید به نشانی تهران‪ ،‬خیابان‬ ‫ش��ریعتی‪ ،‬باالت��ر از هم��ت‪ ،‬خیاب��ان گل نبی‬ ‫غرب‪ ،‬میدان کتابی (احمدی روش��ن)‪ ،‬خیابان‬ ‫ساس��انی پور‪ ،‬خیابان دریا (قن��دی)‪ ،‬پالک ‪۶‬‬ ‫مراجع��ه کنید‪ .‬همچنین اثار این نمایش��گاه‬ ‫ب��رای عالقه مندان��ی ک��ه در تهران س��کونت‬ ‫ندارند به صورت انالین در س��ایت ارتیبیش��ن‬ ‫‪ www.artibition.net‬به نمایش گذاشته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نمایشگاه خدمات‬ ‫شهری و انرژی‬ ‫در افغانستان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫نشس��ت معاون بین الملل مرکز ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری‬ ‫تهران با مدیران روابط عمومی و پیمانکاران ش��رکت کننده در نمایش��گاه‬ ‫افغانس��تان ب��رای ابهام زدایی و انج��ام هماهنگی های الزم برگزار ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش ش��هرنیوز‪ ،‬نمایشگاه افغانستان از اول تا ‪ ۳‬مهر ‪ ۱۳۹۹‬به منظور‬ ‫تقویت زیرس��اخت های اب و برق و انرژی و خدمات شهری افغانستان از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جمهوری اس�لامی ایران در کابل‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫در این نشس��ت زهی��ر صباغ پور‪ ،‬مع��اون بین الملل مرک��ز ارتباطات‬ ‫ش��هرداری ته��ران و مدیر هماهنگ کننده نمایش��گاه افغانس��تان ضمن‬ ‫تشریح جزئیات نمایشگاه و پاسخگویی به پرسش ها و ابهامات نمایندگان‬ ‫ش��رکت ها و پیمانکاران مرتبط با ش��هرداری تهران در راستای گسترش‬ ‫هماهنگی ها و تسهیل برگزاری ان اقدام کردند‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه که با حضور رضا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو افتتاح خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬به دلیل تشابهات فرهنگی و اقلیمی و اشتراک زبان دو کشور ایران‬ ‫و افغانس��تان تصمیم گرفته شد که نمایشگاه خدمات شهری نیز در کنار‬ ‫نمایشگاه انرژی برگزار شود و جمعی از نمایندگاه شرکت ها و سازمان ها و‬ ‫پیمانکاران شهرداری تهران و مشهد در ان شرکت می کنند‪.‬‬ ‫نخس��تین نمایشگاه اختصاصی تخصصی اب‪ ،‬برق‪ ،‬مخابرات و خدمات‬ ‫فنی مهندسی و خدمات شهری جمهوری اسالمی ایران در افغانستان اول‬ ‫تا ‪ ۳‬مهر با مجوز س��ازمان توس��عه تجارت ایران و همراهی وزارت نیرو‪،‬‬ ‫هماهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫اعالم زمان اغاز‬ ‫ پیش ثبت نام‬ ‫نمایشگاه ایران پالست‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1612‬‬ ‫پیاپی ‪2930‬‬ ‫استان ها‬ ‫حل مشکل ‪ ۱۳‬واحد‬ ‫تولیدی خراسان جنوبی‬ ‫خبر‬ ‫مسئول ستاد پیگیری اجرای سیاست های‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی دادگس��تری خراس��ان‬ ‫جنوبی در نشس��ت کمیته حمایت قضایی از‬ ‫س��رمایه گذاری و اقتصاد مقاومتی اس��تان با‬ ‫بیان اینکه تاکنون مشکل ‪ ۱۳‬واحد رفع شده‬ ‫و مس��ائل ‪ ۴۰‬واحد دیگر که دارای مش��کل‬ ‫بودند‪ ،‬در نوبت رس��یدگی ق��رار دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه ب��ه اینکه برخ��ی پرونده های بخش‬ ‫تولید مربوط به نحوه تنظیم قراردادهاس��ت‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران از ظرفیت مش��اوران حقوقی‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪،‬‬ ‫ابوالفضل داریوش بیان کرد‪ :‬حقوقدانان خبره‬ ‫در مفاد قرارداد می توانند جلوی بس��یاری از‬ ‫صدور رای ه ا علیه سرمایه گذار و تولیدکننده‬ ‫را بگیرن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ای��ن کمیت��ه ب��رای‬ ‫سرمایه گذاری های مشروع در بحث حقوقی و‬ ‫قضایی اقداماتی را انجام می دهد تا مشکالت‬ ‫واحدها در کمک به جهش تولید حل شود‪.‬‬ ‫معاون قضایی دادگس��تری استان خراسان‬ ‫جنوب��ی ب��ا تاکید بر حمای��ت از تولید گفت‪:‬‬ ‫اگر تولید حمایت نش��ود‪ ،‬هیچ سرمایه گذاری‬ ‫س��مت اس��تان نخواهد ام��د‪ .‬ای��ن موضوع‬ ‫در همه اس��تان ها مطرح اس��ت و در اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی کارهای بزرگی انجام شده تا‬ ‫از سرمایه گذاری های مشروع حمایت شود‪.‬‬ ‫این نشس��ت با حضور سرپرس��ت سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان جنوبی‬ ‫و نماین��دگان ادارات کل ام��ور مالیات��ی‪،‬‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬بانک ملی و بانک کش��اورزی‬ ‫برگزار شد و مدیران واحدهای تولیدی نیز به‬ ‫بیان مسائل و مشکالت خود پرداختند‪.‬‬ ‫در نشست بررسی طرح جامع پارک علم و فناوری یزد مطرح شد‬ ‫کم توجهی به نواوری داخل در حوزه صنعت‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس کمیس��یون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با انتقاد از کم توجهی به نواوری و فناوری‬ ‫در کش��ور گفت‪ :‬برخی خطوط تولید کشور به دلیل نبودن‬ ‫یک قطعه تعطیل می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫از استان یزد‬ ‫محمدصالح جوکار‪ ،‬نماینده مردم یزد و اش��کذر در نشست‬ ‫جمع بندی و اجرایی شدن عملیات اراضی طرح جامع پارک‬ ‫عل��م و فناوری یزد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬یکی از مباحث بس��یار مهم‬ ‫امروز جامعه که در سیاس��ت های باالدستی نظام هم به ان‬ ‫تاکید ویژه ای ش��ده‪ ،‬بحث ن��واوری در حوزه علم و صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬واقعیت این اس��ت که صنایع ما بر‬ ‫پایه س��نتی که در گذش��ته اشخاص و افراد سرمایه گذاری‬ ‫ی��ک مق��ام افغان اظهارکرد‪ :‬گش��ایش مرز جدید ش��متیغ در‬ ‫خراس��ان رضوی با استان هرات افغانستان‪ ،‬امیدواری جدیدی را‬ ‫در این کش��ور به وجود اورده است که با شروع فعالیت ان توسعه‬ ‫تجارت میان دو کشور افزایش چشمگیر یافته و در کنار ترانزیت‬ ‫کاال به کش��ورهای اسیای میانه‪ ،‬بر کاهش بهای کاالی ایرانی در‬ ‫داخل افغانس��تان نیز موثر واقع ش��ود‪ .‬جیالنی فرهاد‪ ،‬سخنگوی‬ ‫اس��تاندار هرات افغانس��تان در این زمینه ب��ه ایرنا گفت‪ :‬مراحل‬ ‫تکمیل قطعه س��وم راه اه��ن هرات‪ -‬خواف بیش��تر از ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫تکمیل شده و قرار است در اینده خیلی نزدیک این راه اهن افتتاح‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬با افتتاح این راه اهن استان هرات و بخش غربی‬ ‫این کش��ور برای نخس��تین بار از طریق راه اهن به ایران و از طریق‬ ‫ایران به کش��ورهای حوزه خلیج فارس و اروپا متصل می ش��ود‪ .‬به‬ ‫باور این مقام افغان‪ ،‬شروع فعالیت این راه اهن می تواند تسهیالت‬ ‫خیل��ی زیادی برای بازرگانان و رونق تجارت در حوزه حمل ونقل‬ ‫زمینی به وجود بیاورد و در کنار ان باعث توسعه تجارت و همکاری‬ ‫نماینده مردم سیستان و بلوچستان در بازدید از شهرک های‬ ‫صنعتی این منطقه گفت‪ :‬با توجه به خشکسالی های پی درپی و‬ ‫با کم و زیاد شدن اب هیرمند از سوی افغانستان‪ ،‬خسارت های‬ ‫زیادی به کش��اورزی و دامپروری سیس��تان و بلوچستان وارد‬ ‫و بهره ب��رداری می کردند‪ ،‬بنا نهاده ش��ده در حالی که این‬ ‫روش چند دهه اس��ت منس��وخ شده و کشورهای پیشرفته‬ ‫ش رفته است‪ .‬نماینده مردم‬ ‫به سمت فناوری و نواوری پی ‬ ‫یزد و اش��کذر در مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امروز اغلب کش��ورهای پیش��رفته‪ ،‬فروش فناوری دارند و‬ ‫کمتر به س��ایر مباح��ث توجه دارند و بیش��ترین ثروت را‬ ‫ه��م به همی��ن صورت برای خود تامی��ن کرده اند‪ .‬با توجه‬ ‫به اهمیت این موضوع‪ ،‬پایه و اس��اس اکثریت تحریم ها هم‬ ‫ح��ول مح��ور فناوری ش��کل گرفته و اگر م��ا زودتر از این‬ ‫روی ش��رکت های دانش بنیان سرمایه گذاری و از نواوری و‬ ‫خالقیت حمایت و پش��تیبانی کرده بودیم‪ ،‬امروز تحریم ها‬ ‫این میزان تاثیرگذاری را بر کش��ور ما نداش��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه متاس��فانه امروز برخی از خطوط تولید در کش��ور ما‬ ‫به دلیل نبود یک قطعه به طور کامل تعطیل می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این موضوع به طور ویژه مورد توجه رهبر معظم انقالب‬ ‫اس��ت که از ش��رکت های دانش بنیان و فناور حمایت ویژه‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬وی به ظرفیت های بس��یار گسترده ای استان‬ ‫یزد در حوزه فناوری های دانش بنیان اشاره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫صورتی که از این ظرفیت ها حمایت الزم انجام شود‪ ،‬به طور‬ ‫قطع بس��یاری از مشکالت کشور برطرف می شود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ :‬با توجه به خاتمه ردیف اعتبارات تملک دارایی های‬ ‫س��رمایه ای پ��ارک در قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و نیاز به‬ ‫توسعه تجارت ایران و افغانستان در انتظار افتتاح «شمتیغ»‬ ‫بین دو کش��ور نیز خواهد ش��د‪ .‬به گفته سخنگوی استاندار هرات‬ ‫افغانس��تان با وصل ش��دن این خط اهن به هرات افغانس��تان کار‬ ‫س��اخت راه اه��ن هرات‪-‬تورغندی در مرز ترکمنس��تان نیز اغاز‬ ‫می ش��ود ک��ه از این طریق افق توس��عه تج��ارت و ترانزیت میان‬ ‫کشورهای اسیای میانه و استان های شمال افغانستان نیز روشن‬ ‫است‪ .‬به گفته جیالنی فرهاد‪ ،‬با تکمیل این راه اهن ضمن کاهش‬ ‫در نرخ کاال برای استفاده مردم در داخل افغانستان روابط دو کشور‬ ‫نیز تقویت می ش��ود و از نظر زمانی نیز کاالهای بازرگانان زودتر‬ ‫به هرات خواهد رسید‪ .‬سخنگوی استاندار هرات افغانستان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با افتتاح این راه اهن و گش��ایش مرز جدید گمرکی‪ ،‬اینده‬ ‫روش��ن توس��عه تجارت بین ایران و افغانستان مشاهده می شود و‬ ‫ما چش��م به راه افتتاح این مرز هستیم‪ .‬رسانه های افغانستان نیز‬ ‫در چند روز گذش��ته‪ ،‬خبرهای مس��تمری از نزدیک شدن افتتاح‬ ‫مرز گمرکی جدید بین خراسان رضوی و هرات منتشر کرده و ان‬ ‫را برای تجارت و تقویت روابط اقتصادی بین جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران و افغانستان مفید ارزیابی کرده اند‪ .‬ساخت راه اهن خواف‪-‬‬ ‫هرات در قالب ‪ ۴‬قطعه در مجموع به طول ‪ ۱۹۳‬کیلومتر از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬اغاز ش��ده است‪ .‬این مس��یر ریلی استان هرات افغانستان‬ ‫را به ش��بکه ریلی ایران متصل می کند‪ .‬پیش بینی شده با تکمیل‬ ‫و بهره ب��رداری این خط اهن‪ ،‬س��االنه ‪ ۲‬میلی��ون تن کاال و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار مس��افر به وسیله ان جابه جا شود‪ .‬خبرگزاری اوا نیز نوشت‪:‬‬ ‫رئیس اتاق مش��ترک افغانس��تان‪-‬ایران شعبه هرات و مشهد‪ ،‬در‬ ‫سفری به ایران با بیان اینکه افغانستان ‪ ۱۷۱‬نوع کاالی صادراتی‬ ‫دارد‪ ،‬از مقام ه��ای جمه��وری اس�لامی ایران خواس��ت تا زمینه‬ ‫افزایش صادرات بیش��تر از افغانس��تان به ایران فراهم شده و یک‬ ‫سازکار صادراتی خوب برای انتقال کاالهای دو طرف ایجاد شود‪.‬‬ ‫این منبع به نقل میراجان س��لیمان خیل‪ ،‬رئیس اتاق مش��ترک‬ ‫افغانستان‪-‬ایران شعبه هرات و مشهد نوشت‪ :‬در دیدار با مسئوالن‬ ‫مجلس شورای اسالمی ایران با اشاره به مشکالت موجود برسر راه‬ ‫بازرگانان و س��رمایه گذاران افغان و ایرانی گفت وگو کرده اس��ت‪.‬‬ ‫احیای واحدهای تولیدی راکد سیستان و بلوچستان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حبی��ب اهلل دهمرده ضمن‬ ‫بیان این مطلب افزود‪ :‬این حقیقت تلخ سبب ش��ده بس��یاری‬ ‫از مشاغل مرتبط با این بخش یا از بین بروند یا بسیار کمرنگ‬ ‫و ضعی��ف ادام��ه حیات بدهند‪ .‬در این می��ان‪ ،‬توجه به بخش‬ ‫صنع��ت و ایجاد صنایع متناس��ب با نی��از و ظرفیت منطقه و‬ ‫کش��ورهای همس��ایه می تواند س��بب برطرف ش��دن بخش‬ ‫عظیم��ی از مش��کالت منطق��ه به ویژه جوانان ش��ود‪ .‬در این‬ ‫مراسم‪ ،‬معاون توسعه و کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی نیز گفت‪ :‬هدف از سفر به سیستان و بلوچستان‬ ‫کم��ک ب��ه راه اندازی برخی واحد های راک��د و نیمه تعطیل یا‬ ‫کمک به تسریع در راه اندازی واحد های تولیدی با استفاده از‬ ‫ظرفیت اختصاص تس��هیالت به انها است‪ .‬عیسی منصوری با‬ ‫اختصاص ردیف بودجه مستقل برای توسعه اراضی پردیس‬ ‫جامع پارک مقرر ش��د رایزنی الزم ازس��وی نماینده مردم‬ ‫یزد و اش��کذر در مجلس و اس��تاندار انجام و با همکاری و‬ ‫مساعدت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد‪ ،‬پروژه‬ ‫در قالب اخذ مجوز کمیسیون ماده‪ ۲۳‬ملی ردیف دار شود‪.‬‬ ‫درباره انتقال س��ند مجموعه مرکز فناوری اقبال مقرر شد‬ ‫تمام مکاتبات و اسناد و گردش کار موجود توسط پارک در‬ ‫اختیار جوکار قرار گرفته تا ایشان نسبت به پیگیری موضوع‬ ‫از طری��ق وزیر راه و شهرس��ازی اق��دام کنند‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫مقرر ش��د اداره کل راه و شهرسازی حداکثر همکاری را در‬ ‫تهیه گزارش یادشده به عمل اورند‪.‬‬ ‫پنجش��نبه گذشته هم نشس��تی با حضور معاون سیاسی وزارت‬ ‫امور خارجه افغانس��تان‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی ایران در کابل و‬ ‫شماری از بازرگانان برگزار شد که در ان بازرگانان افغان خواستار‬ ‫فعالیت های بیش��تر تجاری میان دو کش��ور شدند‪ .‬معاون وزارت‬ ‫خارجه افغانس��تان در این نشس��ت‪ ،‬ایران را شریک مهم تجاری‬ ‫این کشور عنوان کرد و با اشاره به ظرفیت های موجود تجاری دو‬ ‫طرف‪ ،‬خواهان فعالیت بیش��تر اتاق مشترک تاجران کابل‪-‬تهران‬ ‫با هدف تقویت روابط تجاری و گس��ترش فعالیت دو کش��ور در‬ ‫حوزه اس��یای میانه ش��د‪ .‬محمدیونس مومند معاون و خان جان‬ ‫الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان‬ ‫و چند نفر از تاجران و سرمایه گذاران افغان‪ ،‬نیز درباره چالش های‬ ‫موجود در تجارت و ترانزیت میان افغانستان و ایران‪ ،‬انتقال سریع‬ ‫کااله��ای تجاری در بن��در چابهار و صدور به موق��ع روادید برای‬ ‫ی انها در ایران صحبت کرده و خواستار‬ ‫تاجران افغان و خانواده ها ‬ ‫ایجاد سهولت های بیشتر شدند‪.‬‬ ‫اش��اره به اینکه مدیران این واحد ها ابتدا باید مکاتبات الزم را‬ ‫از طریق استان انجام دهند‪ ،‬گفت‪ :‬احیای این کارخانه میزان‬ ‫قابل توجهی اش��تغال را به همراه خواهد داش��ت و از این نظر‬ ‫اهمیت باالیی دارد‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1612‬‬ ‫پیاپی ‪2930‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫در بررسی ارزش شرکت های معدنی و فلزی در بازار سرمایه مطرح شد‬ ‫حباب «ریال» یا «بازار»؟‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در ماه های گذش�ته با رونق بازارسرمایه و سرریز شدن بخشی از نقدینگی افسار گسیخته به بازار‬ ‫بورس‪ ،‬شاهد افزایش قابل توجه ارزش سهام بخشی از شرکت های حوزه معدن و صنایع معدنی کشور‬ ‫بودیم‪ .‬در این میان‪ ،‬گاه اظهارنظرهایی مبنی بر ایجاد حباب ارزشی در شرکت های بزرگ بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی ش�نیده می ش�ود‪ .‬به ویژه در هفته های گذش�ته و با ریزش یا اصالح بازار سرمایه این‬ ‫دست انتقادات شدت گرفته است‪.‬‬ ‫انتقاداتی که لزوما نظرات قوی کارشناس�ی پش�ت ان وجود ندارد‪ .‬اگرچه ارزش این ش�رکت ها در‬ ‫قی�اس با ش�رکت های همتراز جهانی با احتس�اب نرخ ارز ازاد نیز باالتر رفته ام�ا این موضوع دالیل‬ ‫متعددی دارد که به طور عمده مربوط به ش�رایط خاص اقتصاد و بازار س�رمایه ایران می شود‪ .‬به عالوه‬ ‫انکه ش�رکت های فلزی و معدنی حتی در ش�رایط کنونی نیز لیدر بازار س�رمایه هس�تند و همچنان‬ ‫چشم انداز مثبتی را می توان برای انها متصور شد‪.‬‬ ‫حباب واقعیت ندارد‬ ‫پیم��ان مولوی‪ ،‬اقتص��اددان در گفت وگو با‬ ‫و‬ ‫درباره ارزش سهام ش��رکت های معدنی و فلزی ایران‬ ‫در بازار س��رمایه گفت‪ :‬تردیدی وجود ندارد که ارزش‬ ‫سهام ش��رکت های حوزه معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫نسبت به نمونه های مشابه خارجی باالتر است اما این‬ ‫موضوع بنا به دالیلی ایجاد ش��ده و درواقع در ش��رایط‬ ‫فعلی ب��ازار ایران این موضوع طبیعی تلقی می ش��ود‪.‬‬ ‫درواقع بازار س��رمایه ای��ران دارای ویژگی های خاص‬ ‫خ��ود بوده که توجه به انها ب��رای هرگونه اظهارنظری‬ ‫درباره این بازار یا مقایسه ان با بازارهای سرمایه سایر‬ ‫کشورهای جهان ضروری است‪.‬‬ ‫محدودیت تعداد ش��رکت های فعال در بازار سرمایه‪،‬‬ ‫رش��د نقدینگی در کش��ور و هجوم ان به ای��ن بازار‪،‬‬ ‫کم بودن تعداد ش��رکت های با بازده مناس��ب و قابل‬ ‫اطمین��ان‪ ،‬پیش بین��ی افزایش ت��ورم و‪ ...‬از جمله این‬ ‫موارد به ش��مار م��ی رود که بای��د به ط��ور جداگانه به‬ ‫بررسی هریک از این عوامل و تاثیر انها پرداخت‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتص��اد در ادام��ه اف��زود‪ :‬تعداد‬ ‫ش��رکت های حاض��ر در بازار س��رمایه ای��ران محدود‬ ‫اس��ت و در عین حال این بازار ب��ا موجی از نقدینگی‬ ‫روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬در ش��رایطی که تعادل عرضه و‬ ‫تقاض��ا بر هم بخورد رش��د قیمتی ه��ر کاال‪ ،‬محصول‬ ‫یا حتی ارزش س��هام کامال طبیعی تلقی می ش��ود‪ .‬از‬ ‫انجایی که ش��رکت های بخش معدن و صنایع معدنی و‬ ‫به ویژه فلزی ها در این سال ها بازده مناسب عملکردی‬ ‫از خود به نمایش گذاش��ته اند و کارشناس��ان نیز افق‬ ‫روش��نی را از ارزش محص��ول و این��ده ای��ن صنایع‬ ‫پیش بین��ی کرده اند ب��ا اس��تقبال قابل توجهی روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ .‬درنتیجه این رشد تقاضا افزایش بهای سهام‬ ‫این مجموعه ها را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت در انتخاب‬ ‫مول��وی گف��ت‪ :‬باوجود اینکه در س��ال گذش��ته و‬ ‫همچنین ماه های اخیر‪ ،‬کش��ور ت��ورم قابل توجهی را‬ ‫تجربه کرد اما بخش��ی از جامعه همچنان انتظار تورم‬ ‫باالتری را نیز دارند‪ .‬همین موضوع نیز باعث ش��ده هر‬ ‫فردی به دنبال مس��یری برای حف��ظ ارزش نقدینگی‬ ‫خود باش��د‪ .‬در این ش��رایط خرید س��هام شرکت های‬ ‫توانمند و با ظرفیت باال که در س��ال های اخیر حاشیه‬ ‫س��ود مناس��بی نیز داش��ته اند‪ ،‬گزینه مناس��بی برای‬ ‫حفظ ارزش س��رمایه افراد به ش��مار می رود‪ .‬در میان‬ ‫ش��رکت های بورسی ایران‪ ،‬ش��رکت ها بورسی و بخش‬ ‫فلزی و به ویژه فوالدی ها در این س��ال ها حاشیه سود‬ ‫و عملکرد مناس��بی از خود به نمایش گذاش��ته اند که‬ ‫همین موضوع باعث ورود نقدینگی بیشتر برای خرید‬ ‫سهام این شرکت ها شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬بخ��ش قابل توجهی‬ ‫از فع��االن بازار س��رمایه و به وی��ژه حقیقی ها امروز به‬ ‫این باور رس��یده اند که به سراغ س��هام رشدمحور و با‬ ‫ظرفیت باال و شاخص ساز بروند که این موضوع شامل‬ ‫حال چند شرکت بزرگ فوالدی‪ ،‬معدنی‪ ،‬پتروشیمی و‬ ‫بانک ها می ش��ود که در مجموع تعداد محدودی دارند‪.‬‬ ‫اگر تعداد این ش��رکت ها در بازار س��رمایه ایران باالتر‬ ‫بود و تعداد گزینه های بیشتری برای سرمایه گذاری در‬ ‫بازار سرمایه وجود داشت شاهد این موضوع بودیم که‬ ‫رشد قیمت سهام این مجموعه ها کیفیت مطلوب تری‬ ‫پیدا می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار افزایش تورم ادامه دارد‬ ‫مول��وی در ادامه گف��ت‪ :‬این روزها گ��زاره ای مبنی‬ ‫ب��ر باالتر ب��ودن ارزش س��هام ش��رکت های معدن و‬ ‫صنایع معدنی کش��ور حتی با احتساب دالر روز شنیده‬ ‫می شود و بر همین اساس استدالل می شود که ارزش‬ ‫این ش��رکت ها غیرواقعی ب��وده و درواقع دارای حباب‬ ‫اس��ت‪ .‬درحالی ک��ه روی دیگر این گ��زاره پیش بینی‬ ‫افزای��ش ن��رخ دالر از بهای فعلی اس��ت‪ .‬درواقع روی‬ ‫دیگر س��که باال رفتن ارزش شرکت ها‪ ،‬بی ارزش شدن‬ ‫پ��ول ملی اس��ت‪ .‬نباید افراد حاضر در ب��ازار بورس را‬ ‫عده ای کم س��واد و نادان فرض کرد که درکی از اینده‬ ‫ندارند‪ .‬ش��اید باال رفتن ارزش ش��رکت های حاضر در‬ ‫بازار س��رمایه به مفهوم پیش بینی رش��د ن��رخ ارز در‬ ‫ماه های اینده از سوی افراد حاضر در این بازار است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کمت��ر ف��ردی در س��ال ‪ 96‬پیش بینی‬ ‫می ک��رد ن��رخ دالر در س��ال ‪ 97‬به ‪ 13‬ه��زار تومان‬ ‫برس��د و بیان این پیش بینی به هی��چ وجه قابل قبول‬ ‫نبود‪ .‬حتی در س��ال ‪ 97‬نیز ب��راورد دالر بیش از ‪20‬‬ ‫ه��زار تومان باورپذیر نبود ام��ا تمامی این موارد پیش‬ ‫امد‪ .‬حال براس��اس اخرین امار نقدینگی کل کشور و‬ ‫رش��د پایه پولی که بانک مرکزی ان را منتش��ر کرده‪،‬‬ ‫ش��رایط تورمی درحال افزایش قدرت بوده و مشکالت‬ ‫صادرکنندگان در بازگشت ارز نیز سیگنال عدم تعادل‬ ‫بیش��تر در زمینه ارز را به بازار روانه می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫در چنین ش��رایطی و در اقتصادی ک��ه درحال تولید‬ ‫مس��تمر نقدینگی بوده و درعین حال رش��د اقتصادی‬ ‫ن��دارد و چش��م انداز اقتصادی مثبتی نی��ز برای ان به‬ ‫تصویر کش��یده نشده است‪ ،‬بی ارزش شدن بیشتر پول‬ ‫ملی چندان دور از تصور نیست‪.‬‬ ‫مولوی تاکید کرد‪ :‬پس به جای نادان خواندن افرادی‬ ‫که به بازارس��رمایه ورود می کنند‪ ،‬بپذیریم که فعاالن‬ ‫پناه نقدینگی به بازار سرمایه‬ ‫ولید هالالت‪ ،‬کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با‬ ‫و در تش��ریح دلیل اصلی رشد قابل توجه ارزش‬ ‫س��هام ش��رکت های فلزی و معدنی در بازار س��رمایه‬ ‫گفت‪ :‬ارزش واقعی ش��رکت ها میزان تقاضا برای خرید‬ ‫سهام انها را شکل می دهد‪.‬‬ ‫بنابراین بخش��ی از رش��د ارزش س��هام شرکت های‬ ‫معدنی و فلزی وابس��ته به ارزش ذاتی این شرکت ها و‬ ‫ماهیت فعالیت انها دارد‪ .‬عوامل متعدد دیگری نیز طی‬ ‫ماه های گذش��ته رغبت به خرید سهام این مجموعه ها‬ ‫را افزایش داده است‪.‬‬ ‫درنتیجه طبیعی اس��ت که در س��ایه رش��د تقاضا‪،‬‬ ‫ارزش س��هام این ش��رکت ها افزایش یابد‪ .‬در بازارهای‬ ‫بین المللی با رش��د ریس��ک های اقتص��ادی‪ ،‬تمایل به‬ ‫خرید ط�لا افزایش می یاب��د‪ .‬اما در ای��ران با افزایش‬ ‫ریس��ک های اقتص��ادی‪ ،‬ن��رخ دالر در ب��ازار بیش��تر‬ ‫می ش��ود‪ .‬درنتیج��ه ارزش ش��رکت های م��ورد بحث‬ ‫ک��ه اغلب صادرات محور هم هس��تند‪ ،‬با رش��د روبه رو‬ ‫می ش��ود و بسیاری از صاحبان س��رمایه به بازار سهام‬ ‫پناه می اورند‪.‬‬ ‫بنابراین بخش��ی از رش��د ارزش این ش��رکت ها در‬ ‫ماه های گذش��ته ناشی از ورود س��رمایه افراد به دلیل‬ ‫فرار از تورم بوده اس��ت؛ یعنی سهام مانند سپر تورمی‬ ‫عمل کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم امید بازار به صنایع معدنی است‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه افزود‪ :‬در یک ماه گذشته‬ ‫اتفاقاتی دس��ت به دس��ت هم دادند تا درنهایت زمینه‬ ‫ریزش بازار سهام را فراهم کرد‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن وج��ود همچن��ان چش��م امید به س��مت‬ ‫ش��رکت های معدن��ی و فلزی دوخته ش��ده‪ ،‬چراکه از‬ ‫یک سو نرخ فلزات در بازارهای بین المللی تقویت شده‬ ‫است و از س��وی دیگر‪ ،‬متاسفانه همچنان شاهد رشد‬ ‫نرخ دالر در بازار داخلی هس��تیم‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫انتظ��ار داریم ش��رکت های معدنی و فل��زی که درامد‬ ‫ارزی دارند‪ ،‬لیدر بازار سهام باشند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه امید ب��رای تقویت‬ ‫کامودیتی ه��ا در بازار جهانی و با ف��رض ثبات ماندن‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه ویژه اقتص��ادی صنایع معدن��ی و فلزی‬ ‫خلیج ف��ارس گفت‪ :‬یک میلی��ارد و ‪ ۳۲‬میلی��ون دالر با اجرای‬ ‫طرح ه��ای درحال س��اخت و نص��ب تجهی��زات در این منطقه‬ ‫عظیم اقتصادی سرمایه گذاری می شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس‪ ،‬حسن‬ ‫خلج طهرانی در تش��ریح طرح های س��رمایه گذاری این منطقه‬ ‫ویژه به رس��انه ها اعالم کرد‪ :‬مرحله دوم گندله س��ازی مادکوش‬ ‫ن��رخ ارز و همچنی��ن س��ود بانک��ی ‪ 15‬درصدی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬انتظار داریم سهام شرکت های معدنی و فلزی‬ ‫گزینه مناس��بی برای سرمایه گذاری باشد‪ .‬یعنی بازده‬ ‫مناسب تری را در مقایسه با سایر بازارهای موازی خود‬ ‫از ان صاحبان شان می کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه در ادامه گفت‪ :‬ما در‬ ‫ب��ازار ایران ابزاری برای مهار تورم نداریم‪ .‬درنتیجه در‬ ‫ش��رایط نابس��امانی اقتصادی که طی ماه های گذشته‬ ‫شاهد ان بودیم‪ ،‬س��رمایه قابل توجهی به بازار سرمایه‬ ‫سراریز شد‪.‬‬ ‫پس از شیوع کووید ‪ ،19‬موج عظیمی از بیکاری در‬ ‫کش��ور ش��کل گرفت و موقعیت های شغلی بسیاری از‬ ‫دس��ت رفت و در چنین شرایطی بسیاری به این بازار‬ ‫روی اوردند‪.‬‬ ‫در همین بازه زمانی نرخ دالر نیز رش��د قابل توجهی‬ ‫داش��ت؛ بنابراین رش��د بازار س��هام را نبای��د حبابی‬ ‫دانس��ت‪ ،‬بلکه یک جریان اقتصادی طبیعی تحت تاثیر‬ ‫شرایط موجود شکل گرفت‪.‬‬ ‫بخش کس��ب وکار و س��رمایه گذاران فضای اقتصادی‬ ‫کش��ور را رصد کرده و حتی می توانن��د به پیش بینی‬ ‫به مرات��ب درس��ت تر از دولتمردان نس��بت به اینده‬ ‫اقتصادی کشور برسند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی یا کلی گویی‬ ‫این اقتص��اددان افزود‪ :‬برخالف اصطالح رایج حباب‬ ‫ب��ازار‪ ،‬معتقدم بازارها حباب نداش��ته و درحال حاضر‬ ‫ریال دچار حباب ش��ده است‪ .‬بازار سرمایه نیز همانند‬ ‫هر بازار دیگری دوره صعود و س��قوط دارد و در دوران‬ ‫سقوط نباید باعث ریس��ک گریز کردن افراد حاضر در‬ ‫بازار سرمایه شویم‪ .‬پیش بینی دچار ریزش شدن بازار‬ ‫س��رمایه معادل پیش بینی بارش ب��اران در فصل پاییز‬ ‫اس��ت‪ .‬درواقع س��قوط جزو ذات بازار به شمار می رود‬ ‫اما تشخیص زمان ان کار دشواری است‪ .‬بنابراین بهتر‬ ‫است به جای چنین پیشگویی های کلی همانند ریزش‬ ‫بازار درباره دلیل ان صحبت شود که نتیجه عملی نیز‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار برون رفت از شرایط موجود‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مش��کالت موجود در اقتصاد کش��ور‬ ‫و موج تورمی فعلی زمانی حل خواهد ش��د که اقتصاد‬ ‫تبدیل به اولویت اصلی کش��ور شود و تمام تصمیمات‬ ‫کشور براس��اس رش��د اقتصادی کش��ور گرفته شود‪.‬‬ ‫در ای��ن حالت می توان تورم را نیز کنترل کرد‪ .‬رش��د‬ ‫اقتصادی با ایجاد ارتباط با کش��ورهای همسایه‪ ،‬ایجاد‬ ‫ضوابط مالی‪ ،‬کم شدن تحریم و استفاده از نظرات علم‬ ‫اقتصاد نوین در تصمیم گیری های کالن کش��ور محقق‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬اما تا زمانی که رش��د اقتص��ادی تبدیل‬ ‫به اولویت اساس��ی در ایران نش��ود نمی ت��وان به حل‬ ‫مشکالت فعلی امید داشت‪.‬‬ ‫ولید هالالت‬ ‫‹‹سخن پایانی‬ ‫ارزش س��هام ش��رکت های ح��وزه مع��دن و‬ ‫عمعدنی ایران نس��بت به نمونه های مش��ابه‬ ‫صنای ‬ ‫خارجی باالتر اس��ت اما این موضوع در ش��رایط‬ ‫فعلی بازار ایران طبیعی تلقی می شود‪ .‬محدودیت‬ ‫تعداد ش��رکت های فعال در بازار س��رمایه‪ ،‬رشد‬ ‫نقدینگی در کش��ور و هجوم ان به بازار سرمایه‪،‬‬ ‫کم ب��ودن تعداد ش��رکت های با بازده مناس��ب‪،‬‬ ‫پیش بینی افزایش تورم و‪ ...‬از جمله مهم ترین این‬ ‫دالیل به ش��مارمی رود‪ .‬حتی در شرایطی که بازار‬ ‫سرمایه با افت روبه رو شده‪ ،‬همچنان شرکت های‬ ‫معدنی و فلزی از وضعیت مناسب تری برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬در همی��ن حال باید تاکید کرد رش��د‬ ‫قیمت کامودیتی ها در بازار جهانی و انتظار برای‬ ‫تداوم این ش��رایط و همچنین روند رو به رش��د‬ ‫قیمت دالر‪ ،‬همچن��ان اینده این صنایع و ارزش‬ ‫بازاری انها را روشن می کند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد دالری در منطقه ویژه خلیج فارس‬ ‫ب��ا ظرفیت تولید س��االنه ‪ ۲.۵‬میلیون تن گندله س��نگ اهن و‬ ‫مرحله دوم واحد فوالدسازی فوالد کاوه جنوب با ظرفیت تولید‬ ‫ساالنه ‪ ۱.۲‬میلیون تن بیلت فوالدی از بزرگ ترین طرح های در‬ ‫حال س��اخت و نصب اس��ت که در مجموع نیاز به ‪ ۵۶۰‬میلیون‬ ‫دالر س��رمایه دارد‪.‬وی بیان کرد‪ :‬مرحله نخس��ت فوالد مبش��ر‬ ‫نور دریا با ظرفیت تولید س��االنه ‪۱.۵‬میلیون تن ش��مش فوالد‬ ‫با س��رمایه گذاری ‪ ۳۶۰‬میلی��ون دالر از دیگر طرح های مهم در‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫حال ساخت منطقه ویژه اقتصادی است‪ .‬مدیرعامل منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس اظهارکرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫پتروپاالیش تس��خیر که به تولید حالل های نفتی می پردازد نیز‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۳۶‬هزار تن فراورده را خواهد داش��ت که در این‬ ‫طرح نیز ‪ ۳‬میلیون دالر سرمایه گذاری خواهد شد‪ .‬خلج طهرانی‬ ‫در پایان به هم افزایی در راس��تای ایجاد جهش تولید تاکید کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬چنانچ��ه ظرفیت های داخلی را فعال و مورداس��تفاده‬ ‫قرار دهیم‪ ،‬ش��اخص های اقتصادی و صنعتی کش��ور به سرعت‬ ‫بهب��ود خواهدیافت‪ .‬منطق��ه ویژه اقتص��ادی صنایع معدنی و‬ ‫فل��زی خلیج فارس با دارا بودن اس��کله اختصاصی مجهز به نوار‬ ‫متحرک تخلی��ه و بارگیری به طول ‪ ۳۲‬کیلومتر به عنوان قطب‬ ‫تولی��د فوالد و الومینی��وم و فلز روی با ج��ذب ‪ ۴‬میلیارد دالر‬ ‫س��رمایه گذاری در یک دهه گذشته و ایجاد اشتغال پایدار برای‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و‪ ۵۰۰‬نفر در غرب شهر بندرعباس قرار دارد‪.‬‬ ‫کارکن��ان بلندهمت و توانمن��د ناحیه نورد‬ ‫س��رد ف��والد مبارک��ه ب��ا وجود مش��کالت و‬ ‫محدودیت های ناشی از شیوع کرونا و تحریم ها‪،‬‬ ‫در سال جهش تولید با ثبت رکوردهای جدید‬ ‫ماهانه و روزانه حماسه افریدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬محسن استکی‪ ،‬مدیر محصوالت سرد‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬ضم��ن اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬این رکوردها در واحدهای اسیدش��ویی‬ ‫و انیلین��گ نورد س��رد و با انج��ام پروژه های‬ ‫بهب��ود در برنامه ری��زی و تعمی��رات‪ ،‬افزایش‬ ‫بهره وری تمامی واحدهای نورد سرد و حمایت‬ ‫و پشتیبانی سایر واحدهای مرتبط حاصل شد‬ ‫که شایسته قدردانی است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت رک��ورد روزانه تولی��د واحد‬ ‫اسیدشویی شماره ‪ ۲‬در ‪ ۱۷‬شهریور امسال به‬ ‫میزان ‪ ۵‬هزار و ‪ ۱۲۰‬تن ثبت شد‪.‬‬ ‫محم��د مـهش��ید‪ ،‬رئیـــ��س خ��ط‬ ‫اسیــدش��ویـی ش��ــماره ‪ ۲‬ناحیه نورد سرد‬ ‫شرکت فوالد مبارکه با اعالم کسب این رکورد‬ ‫گفت‪ :‬این رکورد در حالی کسب شد که رکورد‬ ‫قبلی این واحد مربوط به تاریخ ‪ 11‬خرداد سال‬ ‫گذشته و به میزان ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۳۵‬تن بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬واحد اسیدش��ویی‬ ‫نخس��تین واحد نورد سرد است که کالف ها را‬ ‫از ناحیه نورد گرم دریافت می کند‪ .‬در این واحد‬ ‫به منظور حذف الیه های اکس��یدی موجود در‬ ‫س��طوح ورق ها که در درج��ه حرارت های باال‬ ‫هن��گام ن��ورد‪ ،‬بر اثر مجاورت با اکس��یژن هوا‬ ‫به صورت‪ Fe۲O۳‬و ‪ Feo‬تش��کیل می ش��ود‪،‬‬ ‫از اسیدشویی ورق با اسیدکلریدریک استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محم��د مـهش��ید‪ ،‬رئیـــ��س خ��ط‬ ‫اسیــدش��ویـی افزود‪ :‬پ��س از تکمیل فرایند‬ ‫اسیدش��ویی‪ ،‬درصدی از محص��ول به فروش‬ ‫می رس��د و بخش عمده ان جهت ادامه فرایند‬ ‫به خطوط نورد منتقل می شود‪.‬‬ ‫در ادامه باید تاکید کرد که با همت تالشگران‬ ‫فوالد مبارکه رکورد دیگری در واحد انیلینگ‬ ‫شماره ‪ ۲‬ناحیه نورد سرد این شرکت ثبت شد‪.‬‬ ‫اکبـر نادری‪ ،‬رئیـس واحد باکس انیلینگ و‬ ‫شست وش��وی الکترولیتی در این باره گفت‪ :‬در‬ ‫شرایط تحریم که کشور در واردات محصوالت‬ ‫ویژه با محدودیت و ممنوعیت مواجه شده است‪،‬‬ ‫تالش��گران خطوط انیلینگ و شست وش��وی‬ ‫الکترولیتی ناحیه نورد س��رد (واحد انیلینگ‬ ‫ش��ماره‪ )۲‬با ‪ ۲۵۰‬درصد رشد نسبت به مدت‬ ‫مشابه س��ال قبل‪ ،‬به رکورد جدیدی در تولید‬ ‫محصوالت ویژه دست یافتند‪.‬‬ ‫رئیـس خط اسیــدش��ویـی گف��ت‪ :‬تولید‬ ‫محصوالت ویژه در این واحد در مرداد امس��ال‬ ‫با رش��د ‪ ۲۵۰‬درصدی نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل به ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۳۸۶‬تن رسید‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در کنار تولید محصوالت ویژه‬ ‫بیش��تر‪ ،‬برنامه تولید کل ماه نیز به میزان ‪۴۸‬‬ ‫هزار تن محقق شد‪.‬‬ ‫گفتنی است تولید محصوالت ویژه در مرداد‬ ‫امس��ال برابر ‪ ۶‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن گزارش ش��د‪.‬‬ ‫می��زان تولید کل ان در ماه یادش��ده نیر برابر‬ ‫‪ ۳۳‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫این افزایش قابل توجه تولید نش��ان می دهد‬ ‫در ش��رکت فوالد مبارکه گام مهمی در تولید‬ ‫محصوالت ویژه در سال جهش تولید برداشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫واحد شست وش��وی الکترولیتی همچنین‬ ‫موفق ش��ده با تالش ه��ای کارکنان این واحد‪،‬‬ ‫مواد مصرفی در خط شست وشوی الکترولیتی‬ ‫را بازیافت و به فرایند تولید بازگرداند‪ .‬بنابراین‬ ‫در زمینه مصرف بهینه مواد ش��وینده در خط‬ ‫شست وشو نیز رکورد جدیدی به ثبت رسید‪.‬‬ ‫در پایان باید خاطرنشان کرد محسن استکی‬ ‫مدیر محصوالت س��رد شرکت فوالد مبارکه از‬ ‫حمایت صمیمانه مدیریت ناحیه نورد س��رد‪،‬‬ ‫هم��کاری گروه فنی تولی��د و تعمیرات‪ ،‬واحد‬ ‫برنامه ریزی تولید نورد سرد و دیگر واحدهایی‬ ‫ک��ه در کس��ب این افتخارات همت داش��تند‪،‬‬ ‫تشکر کرد‪.‬‬ ‫سال جهش‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد تا پایان ِ‬ ‫تولید‪ ،‬بهبودها و رکوردهای درخش��ان تری در‬ ‫این ناحیه محقق شود‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫رشد چشمگیر‬ ‫تولید فوالد‬ ‫در سال ‪۹۹‬‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‪ ،‬امار تولید فوالد کش��ور در دوره ‪۵‬‬ ‫ماهه نخس��ت امسال را منتشر کرد‪ .‬طبق امار منتشرشده‪ ،‬مجموع تولید‬ ‫فوالد کشور با رشد ‪ ۱۰‬درصدی نسبت به دوره ‪ ۵‬ماه نخست سال گذشته‬ ‫به ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۸۱۷‬هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫براس��اس امارهای انجمن فوالد‪ ،‬تولید فوالد میانی کش��ور در دوره ‪۵‬‬ ‫ماهه نخس��ت سال ‪ ،۹۹‬برابر‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۸۱۷‬هزار تن بوده است که از‬ ‫این میان‪ ،‬س��هم بیلت و بلوم‪ ۷ ،‬میلیون و ‪ ۷۴‬هزار تن و س��هم اسلب‪۴ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۴۳‬هزار تن بوده است‪ .‬در ‪ ۵‬ماهه نخست امسال‪ ،‬در مجموع‬ ‫تولید محصوالت فوالدی نس��بت به دوره مش��ابه س��ال گذشته‪ ،‬رشد ‪۳‬‬ ‫درصدی داش��ته است‪ .‬مجموع تولید محصوالت فوالدی در ‪ ۵‬ماه نخست‬ ‫امسال‪ ۸ ،‬میلیون و ‪ ۷۹۶‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫تولید مقاطع طویل فوالدی با رشد ‪ ۱۳‬درصدی نسبت به ‪ ۵‬ماه نخست‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬به ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۶۱۱‬هزار تن رسیده است‪ .‬از میان مقاطع‬ ‫طویل فوالدی‪ ،‬تولید میلگرد رش��د ‪ ۱۵‬درصدی‪ ،‬تولید تیراهن رشد ‪۱۴‬‬ ‫درصدی و تولید نبش��ی‪ ،‬ناودانی و س��ایر مقاطع‪ ،‬کاهش یک درصدی را‬ ‫تجربه کرده اس��ت‪ .‬میزان تولید ورق گرم در ‪ ۵‬ماه نخست امسال نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته‪ ۲ ،‬درصد رشد داشته و به ‪ ۳‬میلیون و ‪۸۰۱‬‬ ‫هزار تن رس��یده است است‪ .‬تولید ورق س��رد با رشد ‪ ۵‬درصدی به یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۳۶‬هزار تن و تولید ورق پوشش��دار با کاهش ‪ ۱۴‬درصدی به‬ ‫‪ ۶۱۹‬هزار تن رس��یده اس��ت‪ .‬مجموع تولید مقاطع تخت فوالدی نیز با‬ ‫کاهش ‪ ۶‬درصدی به ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۸۵‬هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫ثبت رکوردهای جدید‬ ‫در ناحیه نورد سرد‬ ‫فوالد مبارکه‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1612‬‬ ‫پیاپی ‪2930‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫تهیه و تولید‬ ‫دغدغه مند‬ ‫مناطق‬ ‫کم برخوردار‬ ‫وجیه اله جعفری‪ /‬مدیرعامل‬ ‫شرکت تهیه تولید مواد معدنی‬ ‫خبر‬ ‫‪ 23‬معدن فعال‬ ‫در نیشابور‬ ‫رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان‬ ‫نیش��ابور گفت‪ :‬ساالنه از معادن شهرستان نیشابور‬ ‫اف��زون بر یک میلی��ون تن مواد معدنی برداش��ت‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا پورکاویان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر در شهرستان نیشابور ‪۶۸‬‬ ‫مع��دن دارای پروانه بهره ب��رداری وجود دارد که از‬ ‫این تعداد فقط ‪ ۲۳‬معدن فعال و ‪ ۴۵‬معدن غیرفعال‬ ‫هس��تند‪ .‬وی ظرفیت اسمی اس��تخراج ساالنه ‪۶۸‬‬ ‫مع��دن را ‪ ۱.۶۲۳.۱۵۰‬ت��ن اع�لام و اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ذخیره قطعی ای��ن ‪ ۶۸‬معدن افزون بر ‪ ۷۶‬میلیون‬ ‫تن اس��ت‪ .‬رئی��س اداره صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫شهرس��تان نیش��ابور افزود‪ :‬در حال حاضر اشتغال‬ ‫مس��تقیم ایجاد ش��ده ‪ ۱۶۰‬نفر است‪ ،‬همچنین از‬ ‫تع��داد ‪ ۶۸‬معدن‪ ،‬کار فراوری ‪ ۸‬معدن نیز در محل‬ ‫خ��ود ان معادن انجام می ش��ود‪ .‬پورکاویان مطرح‬ ‫کرد‪ :‬شهرستان نیشابور دارای ‪ ۱۹‬نوع ماده معدنی‬ ‫مختلف ش��امل اه��ن‪ ،‬طال‪ ،‬پوک��ه معدنی‪ ،‬نمک‪،‬‬ ‫سنگ های اهکی‪ ،‬س��نگ های تزئینی (مرمریت)‪،‬‬ ‫خاک های صنعتی‪ ،‬گچ‪ ،‬کرومیت‪ ،‬منگنز‪ ،‬س��نگ‬ ‫الش��ه‪ ،‬سیلیس‪ ،‬شن و ماسه‪ ،‬کریزوکوال‪ ،‬پوزوالن‪،‬‬ ‫سیلیتین‪ ،‬سرب و روی‪ ،‬کانسنگ مس و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫در بررسی ارتباط معدنکاران‪ ،‬محیط زیست و جوامع محلی مطرح شد‬ ‫اهمیت معدنکاری مسئوالنه در مرحله اکتشاف‬ ‫یک��ی از دغدغه ه��ای فع��االن معدن��ی تعام��ل ب��ا‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬مناب��ع طبیعی و محلی ها اس��ت‪ .‬اغلب‬ ‫معدن��کاران‪ ،‬فعاالن محیط زیس��ت و جوام��ع محلی را‬ ‫مزاحمانی می خوانند که مانع هرگونه فعالیتی می شوند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر همین نگاه در میان مردم محلی و فعاالن‬ ‫محیط زیس��ت نس��بت به فعاالن معدنی وج��ود دارد‪.‬‬ ‫روزنام��ه‬ ‫درب��اره همین موضوع با کارشناس��ان‬ ‫حوزه معدن گفت وگو کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹گرفتاری های حوزه معدن‬ ‫ایدین زینال زاده‬ ‫شکست در‬ ‫تعامل با جامعه‬ ‫می تواند ارزش‬ ‫و چشم انداز‬ ‫معدن را ضعیف‬ ‫کند‬ ‫کوروش شعبانی‬ ‫با نگاه تعاملی‬ ‫و راهکارهای‬ ‫اصولی اجازه‬ ‫دهیم مکتشف‬ ‫کار خود را انجام‬ ‫دهد‬ ‫ایدین زینال زاده‪ ،‬مشاور امور اجتماعی خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت جوان��ان ایران به‬ ‫گفت‪ :‬یکی از‬ ‫گرفتاری های حوزه مع��دن درگیری های محلی‪ ،‬منابع‬ ‫طبیعی و محیط زیس��ت اس��ت که در قالب معدنکاری‬ ‫مسئوالنه در دنیا مطرح است‪.‬‬ ‫کارش��ناس اکتش��اف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شناس��ایی و تعیین ذخی��ره منابع معدنی‬ ‫مرحل��ه ای ضروری اس��ت که قبل از باز ش��دن معدن‬ ‫بای��د به انجام برس��د‪ .‬در این مرحله‪ ،‬مکتش��ف باید از‬ ‫تحلیل موقعیت و تعامل با ذی نفعان بهره مند ش��ود‪ .‬با‬ ‫اینکه معدنکار در عملیات اکتش��اف ب��ه اندازه عملیات‬ ‫بهره برداری و اس��تخراج مواد معدنی حضور اش��کار در‬ ‫منطق��ه و جامعه تحت تاثی��ر عملیات ن��دارد‪ ،‬ممکن‬ ‫است حساس��یت های مردم محلی را با ایجاد گردوغبار‬ ‫برانگیزد‪.‬‬ ‫مش��اور امور اجتماعی خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جوان��ان ایران با اش��اره ب��ه مخالفت جوام��ع محلی با‬ ‫معدنکاران اظهار کرد‪ :‬برخی جوامع محلی تفاوتی میان‬ ‫عملیات اکتشاف و بهره برداری قائل نیستند؛ مگر اینکه‬ ‫معدنکار انها را به طور مس��تقیم در کارش مداخله دهد‬ ‫و این کار ریس��ک ناخش��نودی مردم محلی را پیش از‬ ‫باز ش��دن و حتی پیش از مرحله امکان سنجی‪ ،‬افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫زین��ال زاده تصریح ک��رد‪ :‬هرگون��ه خصومتی که در‬ ‫مرحله اکتشاف ایجاد شود‪ ،‬به منزله تضعیف تالش های‬ ‫بعدی برای تعامل سازنده با ذی نفعان محلی خواهد بود‬ ‫و در مقابل هر حسن نیتی که در مرحله اکتشاف ایجاد‬ ‫شود‪ ،‬به احتمال زیاد مسیر تعامل با ذی نفعان موثر را تا‬ ‫پایان عمر معدن هموار خواهد کرد‪.‬‬ ‫کارش��ناس اکتش��اف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به مزایای تعامل زودهن��گام با ذی نفعان برای‬ ‫معدنکار گفت‪ :‬درنتیجه این روند‪ ،‬معدنکار اکتشاف خود‬ ‫را اش��کارا انجام می دهد‪ ،‬نیت خود را ثابت می کند‪ ،‬به‬ ‫ان اعتبار می بخش��د و درنتیجه حس��ن نیت و اعتبار او‬ ‫منافع را با جامعه تقس��یم خواهد کرد تا فرایند توسعه‬ ‫معدن و جامعه همزمان پیش برود‪.‬‬ ‫زینال زاده با بیان اینکه شکس��ت در تعامل با جامعه‬ ‫می توان��د ارزش و چش��م انداز مع��دن را ضعی��ف کند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تعام��ل موفق می تواند از طریق ایجاد یک‬ ‫فضای همکاری و حسن نیت‪ ،‬این ارزش را تصاعدی باال‬ ‫ببرد‪ .‬در مرحله اکتش��اف‪ ،‬ام��کان بکارگیری تمام عیار‬ ‫ابزارهای معدنکاری مس��ئوالنه وجود ن��دارد‪ ،‬بلکه یک‬ ‫تحلیل ساده و تعامل اولیه با ذی نفعان ایجاد می کند که‬ ‫البته پایه های تعامالت بعدی در طول عمر بهره برداری‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدن��ی‪ ،‬بازوی‬ ‫اجرایی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران اس��ت‪ .‬این شرکت وظیفه‬ ‫توس��عه بخش معدن از اکتش��اف تا فراوری را‬ ‫برعه��ده دارد و توج��ه به معادن و رش��د انها‬ ‫جزو دغدغه های ان اس��ت‪ .‬طرح احیای معادن‬ ‫کوچ��ک از جمله مواردی بود که این ش��رکت‬ ‫پیگیری کرد‪ .‬ما می توانیم معادن کوچک را که‬ ‫ذخایر کمی دارند و نیازمند حمایت های دولتی‬ ‫هس��تند‪ ،‬بزرگ کرده و رش��د دهی��م‪ .‬معادن‬ ‫کوچک نمی توانند واحده��ای فراوری احداث‬ ‫ی نیس��ت؛‬ ‫کنن��د چراکه چنین اقدامی اقتصاد ‬ ‫بنابرای��ن چندین معدن و ذخی��ره کوچک در‬ ‫شعاع مشخص با کمک دولت و سرمایه گذاران‬ ‫می توانند در کنار یکدیگر واحد فراوری احداث‬ ‫کنند‪ .‬گفتنی است چندین معدن از این طریق‬ ‫فعال ش��ده اند و واحد فراوری انها ایجاد شده‬ ‫است‪ .‬درباره اهمیت احیای معادن کوچک در‬ ‫مناطق کمتربرخوردار کشور باید گفت شرکت‬ ‫تهیه و تولید به استان های مرزی سفر و انها را‬ ‫بررس��ی کرده است؛ به طور مثال این شرکت ‪۳‬‬ ‫استان خراسان جنوبی‪ ،‬سیستان و بلوچستان و‬ ‫کرمان را جزو اولویت های خود قرار داده است‪.‬‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان را در بحث اکتش��اف‬ ‫مورد توجه ق��رار داده ایم‪ .‬در انجا اکتش��افات‬ ‫اولیه انجام ش��ده و باید کارهای تکمیلی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬در این منطق��ه از کش��ور انومالی هایی‬ ‫وج��ود دارد که می تواند اس��تان را از وضعیت‬ ‫فعلی خارج کند‪ .‬جن��وب کرمان نیز از نقاطی‬ ‫اس��ت که جزو مناطق محروم و اولویت های ما‬ ‫بوده است‪ .‬همچنین در استان خراسان جنوبی‬ ‫برای نخستین بار واحد فراوری طال را ازسوی‬ ‫بخش خصوصی راه اندازی کرده ایم؛ بنابراین تا‬ ‫امروز شرکت تهیه و تولید مواد معدنی توانسته‬ ‫ذخایر بسیار خوبی را در این استان ها شناسایی‬ ‫کن��د‪ .‬در مناطق مختل��ف س��عی کرده ایم از‬ ‫محلی ه��ا کمک بگیریم تا ش��رکت های محلی‬ ‫رش��د کنن��د‪ .‬در کن��ار ان س��عی کرده ایم از‬ ‫حضور جوان ه��ا نیز بهره مند ش��ویم تا تجربه‬ ‫کس��ب کنند‪ .‬درباره کمک به بخش خصوصی‬ ‫و خصوصی س��ازی معادن در کشور باید گفت‬ ‫پ��ول در دس��ت بخش خصوصی اس��ت و این‬ ‫بخش بیش��تر از همه نیازمند ارتباط و اعتماد‬ ‫است‪ .‬ش��رکت تهیه و تولید برای اینکه اعتماد‬ ‫انه��ا را جلب کند‪ ،‬س��عی ک��رده این بخش ها‬ ‫و تش��کل ها را در کنار خود نگ��ه دارد‪ .‬هر جا‬ ‫الزم باش��د دولت تعهدات خود را ارائه می دهد‬ ‫تا سرمایه گذار و س��رمایه پذیر را کنار هم قرار‬ ‫دهد‪ .‬شرکت تهیه و تولید با ایجاد بستر قانونی‬ ‫و انجام مزایده بدون هیچ شرایطی سعی کرده‬ ‫به رش��د بخش خصوصی کمک کن��د‪ .‬در این‬ ‫روند حوزه اس��تخراج را به صورت بلندمدت در‬ ‫اختیارش��ان قرار داده و انها نیز متعهد شده اند‬ ‫که دس��ت به س��رمایه گذاری بزنن��د‪ .‬هر زمان‬ ‫ک��ه بخش خصوص��ی مطرح کند قص��د ورود‬ ‫ب��ه بخش مع��دن را دارد‪ ،‬زمینه برای حضور و‬ ‫سرمایه گذاری ان فراهم می شود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫شرکت تهیه و تولید سعی می کند بستر سازی‬ ‫کرده و با برگزاری مزایده برای توس��عه معادن‬ ‫کش��ور در مناطق کمتربرخ��وردار ورود و این‬ ‫نقش را با کمک بخش خصوصی بازی کند‪.‬‬ ‫رشد تولید ‪ ۹‬قلم‬ ‫کاالی معدن و‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫بررس��ی روند تولید ‪ ۹‬قلم کاالی بخش مع��دن و صنایع معدنی در مرداد‬ ‫امس��ال نسبت به تیر و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افزایش را نشان‬ ‫می دهد که از س��طح یک تا ‪ ۷۷‬درصد بوده اس��ت‪ .‬به گزارش دنیای معدن‪،‬‬ ‫برپایه جداول اماری س��ازمان ایمیدرو‪ ،‬بیشترین رشد در مرداد نسبت به ماه‬ ‫قبل مربوط به ش��مش الومینیوم و حدود ‪ ۷۷‬درصد اس��ت که این میزان در‬ ‫مقایس��ه با ماه مشابه سال گذشته هم افزایش ‪ ۶۹‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫همچنین تولید اند و کاتد مس در مرداد نس��بت به تیر به ترتیب ‪ ۲۴‬و ‪۲۳‬‬ ‫درص��د افزایش را ثبت کرد‪ .‬عالوه ب��ر این تولید گندله در مرداد افزایش ‪۲۲‬‬ ‫درصدی داش��ت؛ ضمن اینکه در همین ماه تولید کنسانتره سنگ اهن رشد‬ ‫‪ ۱۳‬درصدی داش��ت‪ .‬تولید کنسانتره مس‪ ،‬تولیدات فوالدی‪ ،‬شمش فوالد و‬ ‫پودر الومینا نیز در مرداد به ترتیب ‪ ۲.۲ ،۴ ،۴‬درصد رش��د داشتند‪ .‬تولیدات‬ ‫حوزه معدن و صنایع معدنی در ‪ ۵‬ماه هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫صعودی بود‪ .‬بعد از الومینیوم که باالترین رشد به میزان ‪ ۶۹‬درصد را داشت‪،‬‬ ‫اندمس و گندله هر یک ‪ ۶‬درصد افزایش عملکرد داش��تند‪ .‬ش��مش فوالدی‬ ‫نیز رشد ‪ ۷‬درصدی یافت و کاتد مس افزایش ‪ ۵‬درصدی را ثبت کرد‪ .‬تولید‬ ‫پودر الومینا‪ ،‬کنسانتره سنگ اهن و تولیدات فوالدی نیز در ‪ ۵‬ماه امسال در‬ ‫مقایسه با دوره مشابه سال ‪ ۱۳۹۸‬به ترتیب ‪ ۳ ،۴‬و ‪ ۲‬درصد افزایش داشتند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در این بررس��ی تولید کنس��انتره مس هم در ‪ ۵‬ماه امس��ال در‬ ‫مقایس��ه با دوره مشابه سال گذش��ته یک درصد افزایش داشت‪ .‬میزان تولید‬ ‫شمش الومینیوم در مرداد ‪ ۹۹‬برابر با ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۱۳۲‬تن بوده و در ‪ 5‬ماه به‬ ‫‪ ۱۷۴‬هزار و ‪ ۹۱۳‬تن رسید‪.‬‬ ‫ام��روز ب��رای اینک��ه معدن��کاری رون��ق بگی��رد و جوام��ع محلی و‬ ‫محیط زیس��ت نی��ز در تقابل با ان قرار نگیرن��د‪ ،‬باید به تعامل توجه‬ ‫ک��رد‪ .‬همکاری هر ی��ک از ذی نفعان می تواند کلید گش��ایش رش��د‬ ‫اقتصادی و سود هر یک از بازیگران مرتبط با بخش معدن باشد‬ ‫از معدن را پی ریزی خواهد کرد‪.‬‬ ‫مش��اور امور اجتماعی خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جوان��ان ایران ادامه داد‪ :‬ایده ه��ای اصلی در این زمینه‬ ‫عبارت است از ایجاد یک رابطه مثبت با جامعه محلی‪،‬‬ ‫روش��ن کردن نقش فاز اکتش��اف و روند کلی توس��عه‬ ‫ن بین مس��ئوالن محل��ی‪ ،‬ناظران دولتی و‬ ‫معدن‪ .‬در ای ‬ ‫نمایندگان سازمان های غیردولتی و مردم نهاد می توانند‬ ‫در برقراری ارتباط موثر به مکتشف کمک کنند‪ .‬منطق‬ ‫بکارگیری رویکرد مش��ارکتی در توسعه یک پروژه این‬ ‫است که کس��انی که در فرایند تصمیم گیری مشارکت‬ ‫دارند‪ ،‬به احتمال زیاد از نتایج استقبال می کنند‪.‬‬ ‫زین��ال زاده تصریح ک��رد‪ :‬یک فرایند مش��ارکتی که‬ ‫طراحی و مدیریت ضعیف دارد‪ ،‬در بهترین حالت بی اثر‬ ‫خواهد ماند و در نتایج اجتماعی و زیس��ت محیطی اثار‬ ‫منف��ی ایجاد می کن��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که رویکرد‬ ‫مش��ارکتی که باتوجه به شرایط محلی به خوبی طراحی‬ ‫ ش��ده و تمام ظرفیت های اجتماعی را شناس��ایی کرده‬ ‫باش��د‪ ،‬ذی نفعان را به پیوس��تن به فرایند واحد دعوت‬ ‫و تضمی��ن می کند ک��ه این فرصت برای بی��ان نیازها‪،‬‬ ‫انتظارات و نگرانی ها فراه م شده است‪.‬‬ ‫مش��اور امور اجتماعی خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جوان��ان ایران با تاکید بر اینکه یک فرایند مش��ارکتی‬ ‫موثر با شناسایی و تحلیل ذی نفعان اغاز می شود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تعامل اولیه با ذی نفعان به معدنکاران کمک خواهد‬ ‫کرد تا دس��ت به اعتمادس��ازی بزنند و احترام متقابل‬ ‫را حاکم س��ازند‪ .‬برای ذی نفعان ای��ن اطمینان حاصل‬ ‫می ش��ود که معدنکار قصد دارد به طور جدی از نظرات‬ ‫انها اگاه ش��ود‪ .‬البته گاهی برخ��ی معدنکاران پیش از‬ ‫مطالعات اکتشافی و امکان سنجی به تعامل با ذی نفعان‬ ‫می پردازند و انتظارات اف��راد محلی را بی دلیل افزایش‬ ‫می دهند؛ انتظاراتی که به خودی خود باال خواهند رفت‬ ‫و معدنکاران با ای��ن کار روی افکار عمومی تاثیر منفی‬ ‫می گذارند‪.‬‬ ‫کارش��ناس اکتش��اف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اگ��ر تعامل با ذی نفعان بع��د از درگیری‬ ‫اغاز ش��ود‪ ،‬معدنکار به س��طح کافی از اعتبار و اعتماد‬ ‫برای حل موثر مناقش��ات دس��ت نخواه��د یافت و اگر‬ ‫انق��در صبر کند تا پیش از جذب حمایت جامعه محلی‬ ‫ی��ا انجمن های محلی مردم نهاد یا دولت‪ ،‬ش��هرتش در‬ ‫مع��رض خطر قرار گیرد‪ ،‬بیش از حد معمول صبر کرده‬ ‫است! در این بین موقعیت و شرایط هر منطق ه منحصر‬ ‫به فرد اس��ت و مشارکت مناس��ب گروه های ذی نفع از‬ ‫معدنی به معدن دیگر متفاوت است‪.‬‬ ‫زینال زاده تصریح کرد‪ :‬تجربه نشان داده ممکن است‬ ‫انتظ��ارات ذی نفع��ان جدید در هر مرحل��ه ای به دنبال‬ ‫تصمیم یک معدنکار برای پیش��برد پ��روژه معدنی در‬ ‫ط��ول فراین��د ارزیابی و حتی پس از باز ش��دن معدن‬ ‫ظهور کند و معدنکار مجبور ش��ود با اختالالت ناشی از‬ ‫ورود ذی نفع��ان جدید به اقدامات قضایی مراجعه کند‪.‬‬ ‫در این بین می توان با تش��خیص اینکه برخی ذی نفعان‬ ‫ممکن اس��ت از روند شناس��ایی اولیه دوری کنند و در‬ ‫سایه بمانند‪ ،‬توصیه کرد که در تمام مراحل معدنکاری‪،‬‬ ‫شناسایی ذی نفعان بدون وقفه ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت داشتن نگاه تعاملی‬ ‫کوروش ش��عبانی‪ ،‬عض��و خانه مع��دن در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین موضوعی که پ��س از ثبت‬ ‫محدوده ازاد باید ازس��وی مکتش��ف م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬دریافت اس��تعالم از منابع طبیعی اس��ت‪ .‬در این‬ ‫بین منابع طبیعی قوانین س��ختگیرانه ای دارد و گاهی‬ ‫با بی��ش از ‪ ۹۵‬درصد درخواس��ت ها مخالفت می کند؛‬ ‫به ط��ور مثال در س��ال ‪ 95‬در اس��تان ته��ران با ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد درخواس��ت ها مخالفت ش��د‪ .‬در حال حاضر نیز‬ ‫در بازدید از کارخانه و معدن طالی هیرد مطرح شد‬ ‫تقدیر رئیس سازمان بازرسی خراسان جنوبی از پیشرفت واحد فراوری‬ ‫سید مسلم مظهری‪ ،‬رئیس سازمان بازرسی خراسان‬ ‫جنوب��ی به همراه سرپرس��ت معاونت ام��ور معادن و‬ ‫صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫از طرح اح��داث واحد فراوری و مع��دن طالی هیرد‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران‪ ،‬رئیس س��ازمان بازرسی خراسان جنوبی‬ ‫در ای��ن بازدید ضمن تقدیر و تش��کر از اقدامات انجام‬ ‫شده ازسوی ایمپاسکو در خراسان جنوبی گفت‪ :‬نظم‬ ‫س��اختاری موجود در این ش��رکت مثال زدنی است و‬ ‫به ط��ور حتم روحیه جهادی مدیری��ت و کارکنان این‬ ‫مجتمع سبب ش��ده باوجود موانع و مشکالت موجود‬ ‫به پیشرفت مورد انتظار در این پروژه دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین پیش��رفت قابل قبول طرح‬ ‫اح��داث واحد فراوری طالی هیرد‪ ،‬نش��ان دهنده عزم‬ ‫جدی و انگیزه شرکت برای انجام فعالیت های تولیدی‬ ‫و ایجاد ارزش افزوده مواد معدنی در استان است‪.‬‬ ‫مظه��ری برای رفع مش��کالت پی��ش روی طرح از‬ ‫طری��ق مب��ادی قانونی ق��ول مس��اعد داد و گفت‪ :‬در‬ ‫مواردی نیز که ابهام قانونی وجود دارد‪ ،‬امادگی داریم‬ ‫از طریق ش��ورای دستگاه های نظارتی مشکالت پیش‬ ‫روی پروژه را برط��رف کنیم و این پیگیری ها تا زمان‬ ‫حصول نتیجه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما در س��ازمان بازرس��ی خراس��ان‬ ‫جنوب��ی در زمین��ه مش��اوره های فن��ی‪ ،‬حقوق��ی و‬ ‫پشتیبانی های قانونی می توانیم به عنوان عضو افتخاری‬ ‫در کنار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی باشیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بازرسی خراس��ان جنوبی در زمینه‬ ‫تامین اب کارخانه هیرد نیز گفت‪ :‬این مشکل از طریق‬ ‫شورای دس��تگاه های نظارتی پیگیری و در این زمینه‬ ‫جلسه ای با حضور دستگاه های ذی ربط برگزار می شود‪.‬‬ ‫علیرض��ا جاللی��ان‪ ،‬مدی��ر مجتم��ع محدوده های‬ ‫اکتشافی خراسان جنوبی نیز در این بازدید گزارشی از‬ ‫میزان پیش��رفت و موانع پیش روی طرح ارائه و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در حال حاضر نب��ود زیرس��اخت ها به ویژه اب‬ ‫کارخانه هیرد یکی از مهم ترین مش��کالت پیش روی‬ ‫طرح است که نیاز به حمایت سازمان بازرسی دارد‪.‬‬ ‫وی ضمن تقدیر از حضور و بازدید رئیس س��ازمان‬ ‫بازرسی خراسان جنوبی از طرح فراوری طالی هیرد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بازدید میدانی و انگیزه کمک دستگاه های‬ ‫نظارتی مایه دلگرمی است و امیدواریم با کمک شما و‬ ‫س��ایر دستگاه ها بتوانیم راه اندازی این پروژه را سرعت‬ ‫ببخش��یم‪ .‬همچنین در این بازدید مدیر پروژه احداث‬ ‫طرح فراوری طالی هیرد (ش��رکت ابادراهان پارس)‬ ‫ضمن ارائه گزارش��ی از میزان پیشرفت پروژه‪ ،‬موانع و‬ ‫مش��کالت پیش روی این طرح را تشریح کرد و رئیس‬ ‫س��ازمان بازرسی اس��تان نیز برای رفع این موانع قول‬ ‫مس��اعد داد‪ .‬گفتنی اس��ت در ادامه این بازدید رئیس‬ ‫س��ازمان بازرسی استان از عملیات اکتشافات تکمیلی‬ ‫در تارگ��ت یک معدن طالی هی��رد بازدید و از نحوه‬ ‫مدیریت‪ ،‬کارشناسان مجرب و روحیه جهادی کارکنان‬ ‫این مجتمع تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫وضع به همین شکل است و منابع طبیعی تنها با تعداد‬ ‫محدودی از فعالیت های معدنی موافقت می کند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی به مثال دیگری اش��اره و بیان کرد‪:‬‬ ‫قانون گذار برای گروه ‪( ۶‬که ش��امل فلزات می ش��ود) تا‬ ‫ح��دود ‪ ۲۴۰‬کیلومتر به معدنکار اج��ازه ثبت محدوده‬ ‫می دهد‪ .‬در این روند باید اکتش��اف اولیه انجام شود تا‬ ‫شناس��ایی صورت گیرد‪ ،‬این در حالی اس��ت که منابع‬ ‫طبیع��ی فضا را محدود ک��رده و اجازه همین کار را هم‬ ‫نمی ده��د؛ به این صورت که در روزهای اول اکتش��اف‬ ‫مشکل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫ش��عبانی با بیان اینکه براس��اس ب��اور فعاالن معدنی‬ ‫بهتر اس��ت صورت مسئله را پاک نکنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫منابع و مواد اولیه در صنایع کشور نیاز داریم تا خوراک‬ ‫کارخانه ه��ا تامین و رش��د اش��تغال در کش��ور محقق‬ ‫ش��ود‪ .‬در این بین باید با نگاه تعاملی‪ ،‬دس��تور العمل و‬ ‫راهکاره��ای اصولی اجازه دهیم‪ ،‬مکتش��ف کار خود را‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫این عضو خانه معدن با اش��اره به وضعیت معدنکاری‬ ‫در کش��ورهای دیگر خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای دنیا همچون برزیل‪ ،‬گرجستان و المان در‬ ‫وسط جنگل شاهد رشد معدنکاری هستیم‪ .‬مسئله این‬ ‫اس��ت که در این جوامع ش��اهد تعامل میان ذی نفعان‬ ‫هستیم؛ چیزی که در کشور ما کمرنگ است‪.‬‬ ‫شعبانی با بیان اینکه در ایران منابع طبیعی و معدن‬ ‫در مقابل هم قرار دارند و هیچ کدام س��خن یکدیگر را‬ ‫متوجه نمی ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بای��د این دو حوزه در‬ ‫کنار هم باش��ند و با نگاه تعاملی مشکالت خود را حل‬ ‫کنن��د؛ به طور مثال اگر طرحی درباره اکتش��اف مطرح‬ ‫می ش��ود با دیدگاه محیط زیست و منابع طبیعی همراه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این عضو خانه معدن در پایان س��خنان خود تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ثروتی در کش��ور وجود دارد که با عملکرد صحیح‬ ‫و س��رمایه گذاری مناس��ب ممکن است بعد از ‪ ۲۰‬سال‬ ‫جایگزین بخش��ی از درامدهای نفتی ش��ود‪ .‬نباید این‬ ‫ذخایر بدون اس��تفاده بماند‪ ،‬بلکه باید وارد عرصه تولید‬ ‫کش��ور ش��ود و با خود ثروت و اشتغال به همراه اورد تا‬ ‫کشور به توانمندی برسد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬برای رسیدن به‬ ‫این مهم هیچ راهی جز تعامل وجود ندارد‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫‹‹‬ ‫حوزه معدن باور دارند فعاالن بخش‬ ‫کارشناس��ان‬ ‫��ت و مردم محلی در کشور اغلب‬ ‫طزیس‬ ‫معدن‪ ،‬محی ‬ ‫چگونه تعاملی با‬ ‫کدیگ��ر در تقابل هس��تند و هی ‬ ‫با ی‬ ‫در حالی اس��ت که در کشورهای‬ ‫یکدیگر ندارند‪ ،‬این‬ ‫معدنکاری انجام می دهند‪ ،‬ش��اهد‬ ‫دیگر که فعالیت‬ ‫�ران به عنوان ذی نفعان حوزه معدن‬ ‫تعامل این بازیگ�‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫نکه معدنکاری رونق بگیرد و جوامع‬ ‫ام��روز برای ای‬ ‫زیس��ت نی��ز در تقابل ب��ا ان قرار‬ ‫ط‬ ‫محل��ی و محی ‬ ‫امل توج��ه کرد‪ .‬همکاری هر یک‬ ‫نگیرند‪ ،‬باید به تع‬ ‫واند کلید گشایش رشد اقتصادی و‬ ‫از ذی نفعان می ت‬ ‫گران مرتبط با بخش معدن باشد‪.‬‬ ‫سود هر یک از بازی‬ ‫با سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به تبریز مطرح شد‬ ‫تداوم توسعه معدن در اذربایجان شرقی‬ ‫معاون علم��ی و فناوری‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ه تبریز‬ ‫سفر کرد‪.‬‬ ‫سورنا ستاری در نخستین‬ ‫بخ��ش از س��فر خ��ود ب��ه‬ ‫ش��هرک صنعت��ی قراملک‬ ‫رف��ت و از دس��تاوردهای‬ ‫فن��اوران ش��رکت صنعتی‬ ‫پمپی��ران بازدید ک��رد‪ .‬در‬ ‫ت شد‪.‬‬ ‫جریان این بازدید دستگاه پمپ ‪ ۲‬مکش انتقال اب خلیج فارس تس ‬ ‫الزم به ذکر اس��ت این پمپ برای نخستین بار در کش��ور مورد استفاده قرار می گیرد و‬ ‫دارای ت��وان مصرفی ‪ ۲۷۰۰‬کیلووات اس��ت‪ .‬از طریق این پم��پ اب خلیج فارس به کلیه‬ ‫صنایع کشور از جمله مس سرچشمه‪ ،‬گل گهر و‪ ...‬منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادامه این س��فر‪ ،‬رئیس بنیاد ملی نخبگان به پارک علم و فناوری اذربایجان ش��رقی‬ ‫به عنوان یکی از بازیگران زیس��ت بوم فناوری و نواوری این اس��تان س��فر کرد و عالوه بر‬ ‫گفت وگو با فناوران پارک از نمایشگاه محصوالت فناورانه نیز بازدید کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت پیش تر طرح توسعه نواوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی‬ ‫این معاونت‪ ،‬به منظور توس��عه زیس��ت بوم معدن‪ ،‬طی تفاهمنامه ای با منطقه ویژه فناوری‬ ‫ربع رش��یدی تبریز‪ ،‬اقدام ب��ه راه اندازی منطقه ویژه فناوری معدن در اس��تان اذربایجان‬ ‫شرقی کرده است‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1612‬‬ ‫پیاپی ‪2930‬‬ ‫بورس‬ ‫بررسی‬ ‫از ورود بازار پول به بازار سرمایه‬ ‫بورس بازی بانک ها قانونی است؟‬ ‫در روزهای ابتدایی هفته‪ ،‬خبر لغو ممنوعیت ورود بانک ها به بازار س�رمایه موجب ش�د کارشناس�ان‬ ‫اقتص�ادی از هر س�و انتقادات مختلفی را ب�ه این تصمیم ش�ورای عالی بورس وارد دانس�ته و انتقادات‬ ‫گسترده ای از این مصوبه جدید شورای عالی بورس داشته باشند‪ .‬سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در‬ ‫ابتدای هفته با انتشار خبری‪ ،‬بسیاری از صاحب نظران و فعاالن بازار سرمایه را غافلگیر کرد‪ .‬طبق اعالم‬ ‫این س�ازمان‪ ،‬ش�ورای عالی بورس مصوبه ای در جهت ورود بالمانع بانک ها به بازار سرمایه را به تصویب‬ ‫رس�انده اس�ت‪ .‬البته طبق گفت وگویی که‬ ‫با مدیر روابط عمومی بازار بورس تهران داش�ت‪ ،‬گفته‬ ‫می ش�ود این بازار هیچ وقت ممنوعیتی برای ورود بانک ها به بورس اعمال نکرده‪ ،‬بلکه فقط برای حضور‬ ‫انها در بازار سرمایه مالیاتی را تعیین کرده بود که حاال به دالیلی که در جلسه‪ ۲۰‬شهریور مورد بحث قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬این محدودیت نیز برداشته شده است‪ .‬از سویی اغلب کارشناسان اقتصاد از اجرای چنین طرحی‬ ‫انتقاد کرده و ان را برای اقتصاد کش�ور مضر دانس�ته اند‪ .‬این عده از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند‬ ‫که خلق پول از این طریق بس�یار بیشتر می ش�ود و همین امر باعث افزایش میزان نقدینگی و همچنین‬ ‫شدت گیری روند افزایشی تورم نیز خواهد شد‪.‬این کارشناسان با تاکید بر طبیعی نبودن اوضاع و شرایط‬ ‫بازار بورس و اوراق بهادار تهران‪ ،‬معتقدند مسئوالن باید از گرفتن تصمیمات اینچنینی که می تواند باعث‬ ‫گسترش دامنه بنگاهداری بانک ها و ایجاد انحصار در بازار سرمایه شود‪ ،‬اجتناب کنند‪.‬‬ ‫گروه بورس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ممنوعیتی در کار نبود‬ ‫عده ای از مخالفان اجرای مصوبه اخیر ش��ورای عالی‬ ‫بورس بر انحصاری کردن هرچه بیش��تر بازار به دنبال‬ ‫اجرای این طرح اشاره می کنند و بر این اعتقاد هستند‬ ‫ک��ه بانک ه��ا به دلیل توان مالی بس��یار ب��اال و منابع‬ ‫سرمایه ای گسترده ای که در اختیار دارند‪ ،‬تعادل بازار‬ ‫را برهم می زنند و این امر می تواند موجب تشدید بحث‬ ‫شاخص سازی شود‪ ،‬به گونه ای که در شرایط غیرعادی‬ ‫با تزریق س��رمایه های بانک ها به طور مصنوعی ش��اخص را باال‬ ‫نگه دارند تا در ظاهر بازار ریزش��ی نباش��د‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬برخی‬ ‫فعاالن بازار س��هام و همچنین کارشناسان بورسی از اجرای این‬ ‫طرح اس��تقبال کرد ه و ان را راهی برای متعادل س��ازی این بازار‬ ‫دانسته اند‪.‬‬ ‫این دس��ته از فعاالن اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ایران‬ ‫ش��رایط عادی ندارد و نمی توان انتظار داش��ت که دولت به هیچ‬ ‫عنوان در بازار دخالت نداشته باشد‪ ،‬چراکه در هر گوشه اقتصاد‪،‬‬ ‫دول��ت نقش دارد و با توجه به تش��ویق هایی ک��ه مقامات برای‬ ‫سرمایه گذاری در این بازار کرده اند‪ ،‬حاال موظفند روند حمایتی‬ ‫دولت از بازار را نیز به هر طریقی شده ادامه دهند‪.‬‬ ‫س��یاوش وکیلی‪ ،‬مدیر روابط عمومی س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫ورود بانک ها به بورس تورم زاست؟‬ ‫به��ادار درب��اره لغ��و ممنوعیت ورود بانک ه��ا به بازار‬ ‫س��رمایه به‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬ورود بانک ها به بازار‬ ‫ب��ورس از اول هم ممنوع نبوده اس��ت‪ .‬اتفاق جدیدی‬ ‫که افتاده این اس��ت که ش��ورای عالی بورس طی این‬ ‫مصوب��ه‪ ،‬مالیاتی که ب��ه ازای حضور بانک ها در بورس‬ ‫باید پرداخت می شد را منتفی کرده است‪.‬‬ ‫وکیل��ی در ادام��ه اف��زود‪ :‬ای��ن مصوبه در جلس��ه‬ ‫‪۲۰‬ش��هریور ‪ ۱۳۹۹‬شورای عالی بورس مورد بررسی قرار گرفت‬ ‫و در نهایت به تصویب رسید‪.‬‬ ‫موضوع کلیدی این جلس��ه الزام اور بودن نهادهای بازارساز و‬ ‫بازارگردان و حمایت س��ازمان بورس اوراق بهادار از این نهادها‬ ‫ب��ود‪ .‬مانند انچه در روزهای اخیر با همکاری س��ازمان بورس و‬ ‫یک سازمان توسعه ای انجام شده است‪.‬‬ ‫به تازگ��ی صندوق ‪۳۰‬هزار میلی��ارد تومانی صنایع معدنی به‬ ‫ابتکار ایمیدرو و به پیشنهاد سازمان بورس تشکیل و روی همین‬ ‫بحث الزام اور بودن تش��کیل این نهادها تاکید ش��ده است‪ .‬مورد‬ ‫دیگر هم این اس��ت که طبق مصوبه جدید ش��ورای عالی بورس‪،‬‬ ‫بانک ها و ش��رکت های وابس��ته به انها ملزم به تشکیل نهادهای‬ ‫توسعه ای و حمایتی هستند‪.‬‬ ‫سیدعزیز ارمن‪ ،‬استاد دانشگاه شهید‬ ‫چمران اهواز در گفت وگویی که با‬ ‫داش��ت با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد‬ ‫کالن کش��ور و نیز جو حاک��م بر بورس‬ ‫تهران‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر حقوقی ها و به ویژه‬ ‫بانک ها در یک شرایط طبیعی و معمولی‬ ‫ک��ه بازار س��رمایه انحصاری نباش��د و تا‬ ‫حدود زیادی ش��رایط رقابتی نیز در بورس جریان‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬وارد بازار شوند‪ ،‬اتفاق مفیدی است‪.‬‬ ‫باید توجه داشت که بازار نباید به گونه ای در اختیار‬ ‫برخی افراد یا ش��رکت های بزرگ و تاثیرگذار باشد‬ ‫ک��ه بتوانند با ورود یا خروج ناگهانی و با اس��تفاده‬ ‫از ران��ت اطالعاتی کارکرد بورس را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهن��د‪ .‬تنها در چنین ش��رایطی می ت��وان انتظار‬ ‫داش��ت ورود بانک ها به بازار ب��ورس و اوراق بهادار‬ ‫مفید واقع ش��ود‪ .‬این عضو هیات علمی دانش��کده‬ ‫اقتصاد دانش��گاه ش��هید چمران اه��واز در ادامه با‬ ‫اش��اره به احتمال ورود بانک ها از طریق خلق پول‬ ‫و به تب��ع ان ایجاد تورم گفت‪ :‬در تمامی کش��ورها‬ ‫مگر بانک ها در بورس نبودند؟‬ ‫برخی سهامداران خرد پس از اعالم جزئیات جلسه شورای عالی‬ ‫بورس این پرس��ش را مطرح کردند که مگر پیش از این بانک ها‬ ‫در ب��ورس نبودن��د؟ این پرس��ش در حالی مطرح می ش��ود که‬ ‫به نظر می رس��د تفاوت بین پذیرفته ش��دن بانک ه��ا در بورس و‬ ‫سرمایه گذرای انها در این بازار برای برخی افراد به درستی روشن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫فردین اقا بزرگی در این زمینه می گوید‪ :‬سهام صنایع گوناگونی‬ ‫از جمله موسسه های مالی و اعتباری و بانک ها در بورس پذیرفته شده و احاد‬ ‫مردم و تک تک سهامداران می توانند تحت اراده و اختیار خود‪ ،‬سهام هر یک‬ ‫از بانک های قابل معامله در بورس را خریداری کنند‪.‬‬ ‫موضوع جلس��ه اخیر ش��ورای عالی بورس درباره تزریق نقدینگی ازسوی‬ ‫بانک ها برای خریداری س��هام ش��رکت هایی است که احتماال دارای سقف‬ ‫فروش در بورس هس��تند‪ .‬بنابراین خرید و فروش س��هام بانک ها در بورس‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاری بانک ها در این ب��ازار‪ ،‬دو مقوله کامال متفاوت از یکدیگر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه درباره اثار اقتصادی ورود بانک ها به عنوان‬ ‫س��رمایه گذار در بورس گفت‪ :‬به طور کل��ی‪ ،‬دیدگاه تجهیز و تامین مالی از‬ ‫این مس��ئله طبیعی اس��ت که بانک ها یا‬ ‫نهادهای مالی دیگر بتوانند س��هام خود‬ ‫را در ب��ورس عرض��ه یا به خرید و فروش‬ ‫بپردازند‪ ،‬اما در ش��رایط فعلی اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬به نظ��ر می رس��د ورود بانک ها‬ ‫ب��ه بورس حالتی دس��توری پیدا کرده و‬ ‫هرچند ممکن است تقویت بازدهی بازار‬ ‫هم به صورت مصنوعی به دنبال داش��ته باش��د و از‬ ‫ریزش های اخیر بورس تا حدودی جلوگیری کند‪،‬‬ ‫ام��ا این تاثیر موقتی خواه��د بود و تاثیر بلندمدت‬ ‫ان می تواند به تورم بیشتر منجر شود‪ .‬چنین کاری‬ ‫به طور قطع به صالح نخواهد بود‪.‬‬ ‫ارمن در پایان یاداور شد‪ :‬دلیل این امر همان طور‬ ‫ک��ه پیش تر نیز گفته ش��د افزایش حجم پول و در‬ ‫نتیجه ش��دت گیری روند افزایش��ی تورم است‪ .‬از‬ ‫همین رو معتقدم در ش��رایط طبیعی ورود بانک ها‬ ‫به بازار س��هام هیچ مانعی ندارد و در همه دنیا هم‬ ‫انجام می ش��ود اما درحال حاضر به نظر نمی رس��د‬ ‫کار مفیدی باشد‪.‬‬ ‫نیاز بورس به رشد طبیعی‬ ‫طریق بازار پول که بانک ها متولی و عوامل اجرایی ان هس��تند‪،‬‬ ‫براساس تعاریف و ادبیات اقتصادی‪ ،‬در بازه زمانی یک ساله انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر بخواهیم اختالطی بین ش��یوه تامین مالی‬ ‫کوتاه مدت ازس��وی بازار پول و بلندمدت یعنی در بازار س��رمایه‬ ‫ایجاد کنیم‪ ،‬نابهنجاری هایی به وجود خواهد امد که به مرور زمان‪،‬‬ ‫اقتصاد کشور را متاثر می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس‪ ،‬چگونگی تامین مالی از یک چرخه یعنی بازار پول‬ ‫وارد چرخه دیگری یعنی بازار س��رمایه می شود و یک تناقض ساختاری در‬ ‫اقتصاد ایجاد می کند‪ .‬این تداخل وظایف موجب نابسامانی هایی در اقتصاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گونه ای که درحال حاضر نیز شاهدیم بیش از ‪ ۸۰‬درصد منابع‬ ‫الزم برای اجرای طرح های توسعه ای‪ ،‬از بازار پول تامین می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد‪ :‬سیاست های اقتصادی به منابع‬ ‫کوتاه م��دت فق��ط در بازه های زمانی کوتاه اج��ازه می دهد در همان حوزه‬ ‫س��رمایه گذاری شوند‪ .‬تغییر این روش برای دستیابی به اهداف کوتاه مدتی‬ ‫مانن��د هدایت و س��اماندهی به فضای موجود بازار س��رمایه‪ ،‬موجب ایجاد‬ ‫ناهنجاری در بازه میان مدت و بلندمدت برای اقتصاد کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫نادر اس��راری‪ ،‬کارش��ناس بازار س��رمایه در گفت وگویی با تاکید ب��ر مصوبه اخیر‬ ‫ش��ورای عالی ب��ورس به ایرنا گفت‪ :‬ت��ا قبل از مصوبه لغو ممنوعیت س��رمایه گذاری‬ ‫بانک ها در بورس‪ ،‬بانک ها فعال و در حال حمایت از سهام زیرمجموعه خود بودند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بازار برای بهبود معامالت نی��از به چنین مصوباتی ندارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بازار در چند وقت اخیر به دلیل مس��ائل دیگری با نوس��ان همراه ش��د‪ ،‬هر چه چنین‬ ‫مصوباتی کمتر به بازار ابالغ شود‪ ،‬بازار طبیعی تر و منطقی تر می تواند به روند تعادلی‬ ‫خود بازگردد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه اظهارکرد‪ :‬حقوقی هایی که در چند روز گذشته بازار‬ ‫را دچار مش��کل کردند‪ ،‬بانکی ها نبودند؛ بنابراین اگر بازار به حالت طبیعی خود رها‬ ‫شود و تمامی نمادها باز باشند بازار خود به تعادل می رسد و دوباره رشد خواهد کرد‪.‬‬ ‫اس��راری در ادامه اظهارکرد‪ :‬ابالغ چنین مصوبه ای چندان در بهبود وضعیت بازار‬ ‫موثر نیست‪ ،‬زیرا بیشتر بانک ها در حال حمایت از سهام زیرمجموعه خود هستند و‬ ‫تا قبل از این مصوبه در حال انجام فعالیت خود بودند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار سهام با اشاره به افت شدید بازار بورس تهران یاداور شد‪ :‬موضوعی‬ ‫ک��ه ب��ازار را بهم ریخت ح��اال نمی تواند با این مصوبه ب��ازار را به روزهای صعود خود‬ ‫بازگرداند‪ ،‬بلکه علت افت شدید بازار عدم اجازه اصالح به شاخص بورس در زمانی بود‬ ‫که باید وارد فاز نزولی می شد‪.‬‬ ‫مصوبه شورای عالی بورس قانونی است؟‬ ‫به دنب��ال واکنش های��ی که به مصوبه اخیر ش��ورای عالی‬ ‫بورس انجام ش��ده‪ ،‬سعید اسالمی بیدگلی‪ ،‬عضو شورای عالی‬ ‫بورس‪ ،‬مسئله عدم اجرایی بودن مصوبه شورای عالی بورس و‬ ‫مغایرت این مصوبه با قانون رفع موانع تولید و خروج بانک ها‬ ‫از بنگاه��داری را تکذیب کرد و گفت‪ :‬این مصوبه کامال قابل‬ ‫اجراس��ت و بندهایی از ان به موضوع قانون خروج بانک ها از‬ ‫بنگاهداری اشاره و ان را حل کرده است‪.‬‬ ‫اس�لامی بیدگلی با تاکید بر اینکه‬ ‫شورای عالی بورس در برخی موارد‬ ‫درباره بنده��ای قانونی اجازه ورود‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬دو نماین��ده مجلس‬ ‫شورای اسالمی به عنوان ناظر شورا‬ ‫و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان‬ ‫یکی از اعضای شورا در جریان این‬ ‫مصوبات هس��تند و هیچ من��ع قانونی برای اجرای ان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که ایا ورود بانک ها و خرید‬ ‫سهام ازسوی انها بعد از مصوبه شورای عالی بورس نیازی به‬ ‫ابالغی��ه بانک مرکزی دارد یا خیر‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬عضو شورای عالی بورس است‪ ،‬فعال‬ ‫نیازی به چنین ابالغیه ای نیس��ت اما به طور قطع‪ ،‬هر زمان‬ ‫نی��از ه��م باش��د رئیس کل بان��ک مرکزی به عن��وان عضو‬ ‫شورای عالی بورس که مصوبه های این شورا را امضا می کنند‪،‬‬ ‫این ابالغیه را صادر خواهد کرد‪.‬‬ ‫این عضو شورای عالی بورس درباره اینکه برخی نماینده های‬ ‫مجلس در مصاحبه هایی این مصوبه ش��ورای عالی بورس را‬ ‫غیرقاب��ل اج��را و مغایر با قانون رفع موان��ع تولید می دانند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن مصوبه با حض��ور دو نماینده مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی به عنوان عضو ناظر در شورای عالی بورس‪ ،‬نهایی و‬ ‫تصویب شد‪ ،‬پس مغایرت قانونی ندارد و شورای عالی بورس‬ ‫از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک ها برنده اصلی خواهند بود‬ ‫بی��ژن عبدی‪ ،‬اقتصاددان و اس��تاد‬ ‫دانشگاه در گفت وگویی با فارس‪ ،‬با‬ ‫انتق��اد از ورود بانک ه��ا ب��ه ب��ازار‬ ‫سرمایه اظهارکرد‪ :‬بانک ها به دلیل‬ ‫برخورداری مالی باال همیشه برنده‬ ‫اصلی میدان هس��تند‪ ،‬در حالی که‬ ‫مردم رو به روی انها نقش بازنده را‬ ‫در اقتص��اد ایفا می کنند‪ ،‬انها ب��ه این دلیل که منابع عظیم‬ ‫مالی در اختیار دارند‪ ،‬هر زمان اراده کنند می تواند س��هامی‬ ‫را بخرند و حتی بین خود در نظام بانکی ر د و بدل کنند در‬ ‫حالی که اصال پای مردم به خرید و فروش های بورس��ی باز‬ ‫نشود و اصال مردم در جریان انچه پشت پرده اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫نباشند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بانک الف سها م بانک ب را بخرد و به‬ ‫یکدیگر بفروش��ند و دس��ت به دس��ت کنن��د و همین گونه‬ ‫قیمت ها را به صورت تصنعی باال ببرند و یک بار دیگر موجب‬ ‫ایجاد حباب در بازار شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بنگاهداری بانک ها یک ایراد است‬ ‫بنگاهداری بانک ها یک ایراد ساختاری در نظام اقتصادی‬ ‫و ش��بکه بانکی به شمار می رود‪ .‬یکی از موارد اصالح ساختار‬ ‫بانک��ی که حتما باید دنبال ش��ود‪ ،‬جلوگیری از بنگاهداری‬ ‫بانک هاس��ت‪ ،‬در حال��ی که س��ود بنگاهداری نظ��ام بانکی‬ ‫هی��چ گاه ب��ه جیب م��ردم نمی رود‪ ،‬هر چند س��ود ناچیزی‬ ‫به عنوان سود سپرده به طور ساالنه به مردم داده می شود‪ ،‬اما‬ ‫جالب است که همیشه بانک ها در تراز های بانکی خود زیانده‬ ‫معرفی می شوند در حالی که هیچ گاه نمی گویند بانک ها چه‬ ‫ی دارند؟‬ ‫میزان دارای ‬ ‫‹‬ ‫‹سخن اخر‬ ‫سیاس��ت گذاری های دولت در حوزه بازار‬ ‫سرمایه در یک سال گذشته به نحوی پیش‬ ‫رفت��ه که عده کثی��ری از هموطنان ما وارد‬ ‫بورس ش��ده و حتی در برخ��ی موارد تمام‬ ‫س��رمایه خود را به امید کس��ب س��ودهای‬ ‫نجومی وارد ای��ن حوزه کرده اند‪ .‬با توجه به‬ ‫ش��رایطی که بورس ته��ران در دو ماه اخیر‬ ‫شه��ای پیاپی این بازار‪،‬‬ ‫تجربه کرده و ریز ‬ ‫س��رمایه بخشی از س��رمایه گذاران خرد در‬ ‫ت��االر شیش��ه ای از بین رف��ت و همین امر‬ ‫موجب ش��د تا دولت ب��ا رویکردی حمایتی‬ ‫س��عی در جلوگیری از ریزش شاخص کرده‬ ‫و ب��ا کم��ک حقوقی ها و همچنی��ن منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملی این امر را محقق کند‪.‬‬ ‫اما دولت درحال حاضر با یک پرس��ش مهم‬ ‫روبه رو شده که تا چه زمانی می تواند بازار را‬ ‫به این شکل مدیریت کند؟‬ ‫اگر بازار به‬ ‫حالت طبیعی خود‬ ‫رها شود و تمامی‬ ‫نمادها باز باشند‬ ‫بازار به تعادل‬ ‫می رسد و دوباره‬ ‫رشد خواهد کرد‬ ‫محمد حسن نژاد‬ ‫نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ه زب��ان س��اده و خودمان��ی‪ ،‬بانک ها در‬ ‫حقیقت پول می خرن��د و به طور طبیعی این‬ ‫پ��ول باید در بازارهای گوناگون خرج ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن یک اصل بدیهی در سیس��تم بانکداری‬ ‫است که سرمایه های واردشده به بانک ها باید‬ ‫در زمینه های مختلفی س��رمایه گذاری شود‬ ‫تا بانک ها بتوانند از پس پرداخت س��ودهای‬ ‫مردم برایند‪.‬‬ ‫یک��ی از راه های خ��رج این حج��م باالی‬ ‫س��رمایه‪ ،‬اعط��ای تس��هیالت ب��ه م��ردم و‬ ‫مشتریان بانک هاست‪.‬‬ ‫در واقع ایده ال ترین ش��رایط هم این است‬ ‫که این پول ذخیره شده در بانک در قالب وام‬ ‫و تسهیالت به بخش تولید کشور ارائه شود‪.‬‬ ‫اگر چنین اقدامی انجام ش��ود بدون ش��ک‬ ‫موجب تقویت این بخش و در نتیجه توس��عه‬ ‫اقتصادی کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫البته ممکن است به دلیل خرید مواد اولیه‬ ‫یا استخدام نیروی کار‪ ،‬اندکی تورم را افزایش‬ ‫دهد اما در عوض ایجاد شغل می کند و بسیار‬ ‫نق��ش س��ازنده ای خواهد داش��ت‪ ،‬در نتیجه‬ ‫این س��ازکار اث��ار ضدتورمی زی��ادی هم در‬ ‫بلندمدت ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫از س��ویی ه��م ام��کان دارد بان��ک به طور‬ ‫مستقیم وارد بازار مس��کن و خرید و فروش‬ ‫ملک ش��ود که در این صورت ش��اهد ایجاد‬ ‫ت��ورم در حوزه س��اختمان و امالک خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تس��هیالتی مانند وام خ��ودرو‪ ،‬خرید لوازم‬ ‫منزل و‪ ...‬نی��ز به دلیل ورود نقدینگی به بازار‬ ‫کاال بدون ش��ک به دلیل افزایش میزان تقاضا‬ ‫ایجاد تورم خواهد کرد‪.‬‬ ‫اما اگر بانک ها س��رمایه انباشته شده خود‬ ‫را وارد بازار سهام کنند‪ ،‬به طور طبیعی دیگر‬ ‫ش��اهد افزایش می��زان نقدینگ��ی در جامعه‬ ‫و همچنی��ن ش��دت گرفتن ت��ورم نخواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اما اگر این میزان عظیم س��رمایه واردشده‬ ‫به بازار بورس و اوراق بهادار در راستای تولید‬ ‫و رونق کس��ب و کار اس��تفاده ش��ود‪ ،‬اتفاق‬ ‫مبارکی اس��ت اما اگر دست به دست در بین‬ ‫س��هامداران بچرخد تا شاخص س��ازی شود‪،‬‬ ‫به دلیل اینکه بخشی از س��هامداران سرمایه‬ ‫خ��ود را از ای��ن بازار خ��ارج و پ��ول را وارد‬ ‫بازارهای م��وازی می کنند که باز هم موجب‬ ‫افزایش میزان تورم خواهد شد‪.‬‬ ‫البت��ه تجربه نش��ان داده هر کس س��هم‬ ‫خود را می فروشد لزوما سرمایه اش را از بازار‬ ‫بورس خارج نمی کند‪ ،‬بلکه ممکن است سراغ‬ ‫خرید سهام شرکت های دیگری برود‪.‬‬ ‫اما روی هم رفت��ه انتظار می رود این اقدام‬ ‫جدید سازمان بورس موجب افزایش تورم در‬ ‫کشور ش��ود و مردم نیز با مشکالت بیشتری‬ ‫مواجه شوند‪.‬‬ ‫البته این امر با این قید مورد انتظار خواهد‬ ‫بود که پول وارد شده به بازار ازسوی بانک ها‪،‬‬ ‫دست به دست بین سهامداران بچرخد و وارد‬ ‫بخش تولید نشود‪.‬‬ ‫وگرن��ه اگر این میزان س��رمایه به س��مت‬ ‫بخش تولید روانه ش��ود بدون ش��ک موجب‬ ‫رونق اقتصادی خواهد شد‪.‬‬ ‫بورس بازار نوس��انات است و رشد و سقوط‬ ‫ش��اخص جزو ذات بازار س��رمایه اس��ت اما‬ ‫همان گونه که رشد مستمر و افسار گسیخته‬ ‫ی��ک امر طبیعی نیس��ت‪ ،‬چنین ریزش هایی‬ ‫هم در بازار بورس و س��وخت ش��دن سرمایه‬ ‫و اعتم��اد ملت ه��م یک فراین��د طبیعی به‬ ‫نظر نمی اید؛ یک زمانی افراد متخصص بازار‬ ‫سرمایه که کارش��ان سهامداری و بورس بود‬ ‫در ب��ازار بورس فعال بودند که ش��اید منفی‬ ‫ش��دن بازار نه برای انها اتفاق مهمی بود و نه‬ ‫برای کلیت کشور‪.‬‬ ‫اما باید توجه داشت که در یک سال گذشته‬ ‫و با تش��ویق دولت بس��یاری از هموطنان ما‬ ‫وارد بازار س��رمایه ش��ده اند و متاس��فانه این‬ ‫ری��زش بی منطق ب��ورس و بی تفاوتی دولت‬ ‫نسبت به ان را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫این طرز رفتار مس��ئوالن با کمال تاس��ف‬ ‫هم س��رمایه مردم را به باد داده و هم اعتماد‬ ‫عمومی را خدشه دار کرده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به مس��ئله ورود بانک ها به بورس‬ ‫و همچنی��ن بحث ایجاد صندوق تثبیت بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬احتمال می رود دولت به دنبال ایجاد‬ ‫تع��ادل در این زمینه اس��ت تا ه��م بتواند از‬ ‫خروج سرمایه از بورس پیشگیری کرده و هم‬ ‫از سلب اعتماد بیشتر جلوگیری کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت حمایت‬ ‫تخصصی‬ ‫و حرفه ای از‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست مشترک وزیر اقتصاد و روسای‬ ‫کمیسیون های اقتصادی با تاکید بر مدیریت و تنظیم حرفه ای بازار سرمایه‬ ‫گفت‪ :‬مجلس با جدیت پیگیر تقویت و تثبیت بازار س��رمایه به عنوان منبع‬ ‫تامین مالی اس��ت‪ .‬به گزارش اداره کل اخبار و رس��انه های گروهی مجلس‪،‬‬ ‫نشست مشترک وزیر امور اقتصاری و دارایی‪ ،‬رئیس سازمان بورس‪ ،‬معاون‬ ‫بانک و بیمه وزیر اقتصاد با روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس و حضور‬ ‫محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با هدف بررسی وضعیت بازار سرمایه صبح‬ ‫دوشنبه در تاالر ایینه برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشست فرهاد دژپسند‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و داراریی برنامه دولت‬ ‫را برای تنظی م بازار سرمایه‪ ،‬پیرو جلسه غیرعلنی مجلس ارائه کرد و از تغییر‬ ‫ساختار و تالش ویژه به منظور تثبیت بازار سرمایه خبر داد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت‪ ،‬حس��ن قالیب��اف اصل‪ ،‬رئیس س��ازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار جزئیاتی از س��ازکار پیش��نهادی بورس برای اجرای مصوبه روز‬ ‫پنجشنبه شورای عالی بورس تشریح کرد‪ .‬محمدباقر قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی هم با تاکید بر مدیریت و تنظیم حرفه ای بازار سرمایه تاکید‬ ‫کرد که مجلس براساس وظیفه نظارتی خود به منظور اجرای قوانین‪ ،‬با دقت‬ ‫پیگیر تولید‪ ،‬تقویت و تثبیت بازار سرمایه به عنوان منبع تامین مالی است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬راهکارهای کارشناسی ش��ده مانند افزایش حجم تعهدات‬ ‫بازارگردانی‪ ،‬خرید س��هام خزانه‪ ،‬انتش��ار اوراق تبعی‪ ،‬تنظیم منطقی دامنه‬ ‫نوسان و حجم مبنا و از همه مهم تر اموزش و ترویج فرهنگ سازی به منظور‬ ‫افزایش دانش و تخصص سهامداران حقیقی باید در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫پول در بورس‬ ‫دست به دست‬ ‫نشود‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1612‬‬ ‫پیاپی ‪2930‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫اولویت های بانک مرکزی در سال پایانی دولت دوازدهم چیست؟‬ ‫از استقالل تا کنترل تورم‬ ‫استقالل بانک مرکزی‬ ‫حمید دیهیم‪ ،‬اقتصاددان و عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه تهران‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫با تکیه بر موضوع اس��تقالل نداشتن بانک مرکزی‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در کش��ورهای توسعه یافته بانک مرکزی استقالل دارد و همین امر نیز‬ ‫باعث ش��ده در کنترل تورم موفق ظاهر ش��وند‪ ،‬اما در ایران مدیریت بانک مرکزی‬ ‫کار س��اده ای نیست‪ .‬دولت هر وقت با مش��کلی مواجه می شود‪ ،‬به سادگی دستور‬ ‫چاپ اس��کناس را به بانک مرکزی می دهد و بانک هم به دلیل نداش��تن اس��تقالل‬ ‫مجبور به اجرای دستورات مقامات دولتی است‪ .‬این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬طبیعتا همه این موارد باعث ایجاد تورم در کش��ور می ش��ود‪ ،‬اما فرض کنید بانک‬ ‫مرکزی اس��تقالل داشته باش��د و دولت نتواند اعضای شورای پول و اعتبار را به سادگی تغییر‬ ‫دهد؛ خب به طور طبیعی خواهیم دید که این ثبات و استقالل موجب ایجاد ثبات در اقتصاد‬ ‫و همچنین کنترل تورم خواهد ش��د‪ .‬وی با اش��اره به بحث ثبات در امر مدیریت اضافه کرد‪:‬‬ ‫در ایاالت متحده امریکا می بینیم که مقامات بانکی به س��ادگی قابل جابه جایی و تغییر سمت‬ ‫نیستند؛ مثال می بینیم فالن مدیر بیش از ‪ ۱۴‬سال در شورای پول و اعتبار حضور دارد و چون‬ ‫به دلیل شایس��تگی علمی در این جایگاه قرار گرفته‪ ،‬توانسته ثبات را در حوزه تحت مدیریت‬ ‫خود ایجاد کند‪ .‬در اروپا هم این رویه وجود دارد؛ هرچند دوران مدیریتی کوتاه تر اس��ت (‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۶‬س��ال) اما باز هم با ش��رایط کشور ما بسیار تفاوت دارد‪ .‬همین امر باعث شده ما شرایط‬ ‫اقتصادی ناپایدار و بی ثباتی داش��ته باش��یم‪ .‬این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد دولت در قبال‬ ‫بانک مرکزی گفت‪ :‬دولتی ها هیچ وقت زیر بار پذیرش اس��تقالل بانک مرکزی نخواهند رفت‪،‬‬ ‫چراکه بدون هیچ زحمتی می تواند به بانک مرکزی دستور چاپ پول دهد‪ .‬با چنین شرایطی‬ ‫بدیهی است که جلوی روند مستقل شدن بانک مرکزی گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مجلس به کمک بانک مرکزی بیاید‬ ‫دیهیم با تاکید بر لزوم حل شدن مسئله مستقل نبودن بانک مرکزی در ایران‪ ،‬اقدام مجلس‬ ‫در این زمینه را ضروری دانست و اینچنین اظهار کرد‪ :‬مجلس شورای اسالمی می تواند در این‬ ‫زمینه با بانک مرکزی همکاری و به روند استقالل ان کمک کند‪.‬‬ ‫این مس��ئله را هم در نظر بگیرید که مس��ئوالن بانک مرکزی متخصصان خوبی هس��تند‬ ‫اما به دلیل وابس��تگی به دولت نمی توانند طبق انچه درس��ت می دانند عمل کنند‪.‬‬ ‫تا زمانی که این روند ادامه داش��ته باش��د روز به روز تورم به صورت روزافزون شدت‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬این استاد اقتصاد ادامه داد‪ :‬متاسفانه تاکنون الیحه ای برای استقالل‬ ‫بانک مرکزی ازسوی دولت به مجلس پیشنهاد نشده‪ ،‬از همین رو است که می گویم‬ ‫نمایندگان مجلس باید دست به کار شوند و این طرح را بررسی کرده و به تصویب‬ ‫برس��انند‪ .‬در چنین حالتی اس��ت که می توانیم از بانک مرکزی انتظار پاسخگویی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ ،‬چراکه در صورت مستقل شدن این نهاد‪ ،‬سیاس��ت هایی که اجرا‬ ‫می کند نیز حاصل تصمیمات مس��ئوالن بانک مرکزی است و انها قطعا باید در قبال عملکرد‬ ‫خود پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیانیه انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با یاداوری انتشار بیانیه انجمن اقتصاددانان‬ ‫ایران در سال ‪ ۱۳۹۷‬به خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ 2‬سال قبل در انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫در همین زمینه بیانیه ای خطاب به دولت منتشر کردیم‪ ،‬اما با کمال تاسف دیدیم که مقامات‬ ‫دولتی زیر بار پذیرش این مسئله نرفتند‪ .‬هر دولت دیگری هم روی کار بیاید وضعیت همین‬ ‫خواهد بود‪ ،‬چراکه راه بس��یار ساده ای در اختیارش خواهد بود تا بتواند کم و کاستی هایش را‬ ‫بدون زحمت جبران کند‪ .‬این تحلیلگر اقتصادی در پایان با اشاره به تورم زا بودن روند فعلی‪،‬‬ ‫اقدام هر چه زودتر دولت و مجلس در این زمینه را ضروری دانس��ت و یاداور ش��د‪ :‬تنها راهی‬ ‫که برای پیاده سازی این طرح وجود دارد این است که از مجرای مجلس شورای اسالمی اقدام‬ ‫ش��ود تا بانک مرکزی هرچه زودتر و به نحو احس��ن‪ ،‬مستقل از دولت عمل کند‪ .‬رسانه ها باید‬ ‫چنین س��خنانی را به گوش نمایندگان مجلس برس��انند‪ ،‬زیرا اغلب نمایندگان که اقتصاددان‬ ‫نیستند و طبیعی است که باید در چنین زمینه هایی مشورت بگیرند‪ .‬از دید من تا زمانی که‬ ‫چنین اتفاقی نیفتد و بانک مرکزی نتواند مس��تقل تصمیم گیری کند‪ ،‬نمی توان انتظار زیادی‬ ‫از این نهاد داش��ت چراکه در واقع این دولت اس��ت که سیاس��ت های بانک مرکزی را تعیین‬ ‫می کند و متاسفانه می بینیم که در نهایت همان سیاست های تورم زا و غیرکارشناسی هم اجرا‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫کمتر از یک س��ال به پایان کار دولت دوازدهم باقی مانده اس��ت‪ .‬بس��یاری معتقدند مشکالتی که حسن روحانی در دور دوم با ان روبه رو بوده در طول تاریخ دولت مدرن در ایران‬ ‫بی س��ابقه اس��ت و تاکنون هیچ دولتی تا این حد با مش��کالت و محدودیت های خارجی مواجه نبوده است‪ .‬در چنین شرایطی بانک مرکزی ایران نیز که عمال تحت سیطره مقامات‬ ‫دولتی اداره می شود هم با مشکالت بسیاری مواجه شده که این امر معضالتی مانند تورم و افزایش افسارگسیخته نقدینگی در کشور را به دنبال داشته است‪ .‬برخی اقتصاددانان ایرانی‬ ‫بر این باورند که تا زمانی که بانک مرکزی استقالل خود را به دست نیاورد‪ ،‬نمی توان انتظار داشت این نهاد بتواند سیاست های موردنظرش را در جامعه پیاده کند؛ از همین رو است‬ ‫که این دسته از تحلیلگران اقتصادی معتقدند نمی توان بانک مرکزی را به دلیل مشکالتی که در کشور می بینیم مورد مواخذه قرار داد‪ ،‬چراکه بانک مرکزی عمال دستورات دولت را‬ ‫اجرا می کند و از انجایی که برخی از این دستورات کارشناسی شده نیستند‪ ،‬موجب ایجاد مشکالتی در حوزه اقتصاد کشور شده اند‪ .‬این کارشناسان شدت گیری روند افزایش تورم‬ ‫و به دنبال ان فشار اقتصادی بر جامعه را حاصل همین تصمیمات القایی دولت به بانک مرکزی می دانند و بر بسته بودن دست این نهاد در تصمیم گیری های کالن تاکید می کنند‪.‬‬ ‫اولویت با تورم و معیشت است‬ ‫غالمرض��ا کاتب‪ ،‬نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫دوره های نهم و دهم و عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی نیز در گفت وگویی با خبرن��گار روزنامه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مهم ترین کاری که دولت باید در دس��تور کار‬ ‫خود قرار دهد رسیدگی به امر تورم و معیشت مردم است‪.‬‬ ‫ما سال قبل زمانی که بودجه را در مجلس شورای اسالمی‬ ‫مورد بررس��ی قرار داده بودیم هم متذکر ش��دیم که دولت‬ ‫قطعا با کس��ری بودجه مواجه خواهد شد زیرا درامدهای نفتی دولت‬ ‫به ش��دت کم ش��ده بود و چنین اتفاقی طبیعی و قابل پیش بینی بود‪.‬‬ ‫این نماینده پیش��ین مردم گرمسار در مجلس شورای اسالمی ضمن‬ ‫ی��اداوری مخالفت های صورت گرفته با بودجه در س��ال ‪( ۹۸‬مجلس‬ ‫دهم) افزود‪ :‬من هم به دالیلی که ذکر ش��د‪ ،‬یکی از مخالفان بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬در مجلس دهم بودم‪ .‬بارها تذکر داده ش��د که به دلیل مش��کالت‬ ‫موجود امکان تحقق درامدهای پیش بینی شده وجود ندارد‪ .‬عالوه بر‬ ‫اینکه درامد حاصل از فروش نفت کاهش یافته‪ ،‬مش��کل انتقال پول‬ ‫نیز وجود دارد که مش��کالت را دوچندان می کند‪ .‬کاتب با اش��اره به‬ ‫ل��زوم کنترل تورم به‬ ‫گف��ت‪ :‬در حال حاضر دولت‬ ‫بای��د درامدی را که از راه صادرات محصوالت پتروش��یمی‬ ‫کس��ب می کند‪ ،‬به ط��ور صحیح و حساب ش��ده در جهت‬ ‫بهبود اوضاع معیشتی مردم استفاده و تورم را کنترل کند‪.‬‬ ‫البته باتوجه به اوضاعی که در کش��ور شاهدش هستیم کار‬ ‫چندانی هم نمی تواند صورت دهد‪ ،‬اما باید کنترل تورم در‬ ‫صدر اولویت های اقتصادی دولت قرار گیرد تا کمی فش��ار‬ ‫از روی مردم برداش��ته ش��ود‪ .‬همانطور که می دانیم به دلیل افزایش‬ ‫افسارگس��یخته نرخ ها‪ ،‬مردم فشار بسیار سنگینی را متحمل شده اند‬ ‫و باید به هر نحوی ش��ده از این فش��ار کاسته ش��ود؛ از همین رو باید‬ ‫بانک مرکزی هم در همین راس��تا فعالیت کند تا باری از دوش مردم‬ ‫برداش��ته شود‪ .‬عضو پیشین هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در‬ ‫پایان با اشاره به چالش های پیش روی دولت یاداور شد‪ :‬واضح است‬ ‫که نگاه مجلس فعلی در برخی حوزه های اقتصاد با دولت تفاوت دارد‪،‬‬ ‫اما به خاطر بهبود ش��رایط کش��ور انتظار می رود این دو نهاد بتوانند با‬ ‫ایجاد گفتمان مثبت‪ ،‬در جهت حل این مشکالت به همکاری بپردازند‪.‬‬ ‫سخن اخر‪...‬‬ ‫باتوجه به زمان اندکی که برای دولت دوم حسن روحانی باقی مانده‪ ،‬بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اقدام خاص و اساسی جدیدی‬ ‫نمی توان در حوزه اقتصاد به اجرا دراورد‪ .‬از انجایی هم که بانک مرکزی تحت نفوذ کامل دولت است‪ ،‬به نظر می رسد چندان دست بازی در‬ ‫زمینه سیاس��ت گذاری و اجرای مس��تقل انها نداشته باشد‪ .‬در چنین شرایطی تنها انتظاری که از بانک مرکزی و مسئوالن این نهاد می رود‬ ‫ش��فافیت هرچه بیش��تر است‪ .‬به نظر می رسد جامعه ایرانی ضمن مش��کالت عدیده ای که در حوزه اقتصادی و معیشت دارد بیش از هر چیز‬ ‫تشنه حقیقت و روراستی ازسوی مقامات باشد‪ .‬قطعا در چنین حالتی تحمل فشارهای ظالمانه ای که ازسوی دولت امریکا بر مردم کشورمان‬ ‫وارد امده نیز اسان تر خواهد بود‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫گشتی در بـازار‬ ‫بـدلیـجات!‬ ‫ایدا فریدی‪ :‬ش�اید برای شما هم اتفاق افتاده باش�د‪ ،‬مواجهه با خانواده هایی که برای نوعروس‬ ‫خود‪ ،‬س�رویس بدلی می خرند و به او هم قول می دهند اگر روزی پسرش�ان توانست کالهش را از‬ ‫س�ر بردارد و به سمت اسمان اش�وب زده اقتصاد ایران پرتاب کند‪ ،‬ان وقت یک سرویس واقعی و‬ ‫از طالی ناب برایش می خرند‪.‬‬ ‫ع�روس خانوم راضی اس�ت‪ .‬بله را گفته و باس�رویس یا بدون س�رویس طال‪ ،‬راه�ی خانه بخت‬ ‫می ش�ود‪ .‬اما از انجاکه همیشه راهی میانبر برای رفع کم و کاستی ها هست برای نوعروس با داماد‬ ‫کم درامد هم هست‪ .‬بدلی فروش ها!‬ ‫ب�ه دنبال سلس�له روایت ه�ای‬ ‫از بخش های مختلف ب�ازار این بار س�راغ بدل فروش ها‬ ‫رفته ایم‪.‬‬ ‫وارد مس�جد امام خمینی واقع در بازار بزرگ تهران می ش�وم‪ .‬بعد از حیاط دوم مس�جد‪ ،‬سمت‬ ‫چپ حوض بزرگ مس�جد ورودی بازار بدلیجات سلطانی اس�ت‪ .‬بازار امروز شلوغ است‪ ،‬شلوغ تر‬ ‫از هفته های قبل که بیش�تر به دلیل ش�روع مدارس و تغییر فصل است‪ .‬بازار بدلیجات هم شلوغ و‬ ‫هیجان زده است‪.‬‬ ‫از فروش�نده ای درباره بازار این روزهایش می پرس�م‪ .‬اش�اره ای به ش�لوغی می کند و می گوید‬ ‫بازار ما همیش�ه ش�لوغ بوده‪ ،‬چه قبل از گرونی طال‪ ،‬چه االن‪ .‬می گوید برخی مشتری های ثابت ما‬ ‫خانم هایی هس�تند که ترجیح می دهند در هر مهمانی یک س�ت طال داشته باشند‪ .‬کارها فرقی با‬ ‫نمونه طال ندارند و به روزتر هم هس�تند و ارزان هم تمام می ش�وند‪ .‬هرچند نرخ بدلیجات هم گران‬ ‫ش�ده و همین روی تعداد مش�تری های ثابت ما هم تاثیر گذاش�ته اس�ت‪ .‬قبال اگر یک نیم ست را‬ ‫می ش�د با ‪ ۲۰۰‬هزار تومان خرید‪ ،‬امروز همان را باید ‪ ۷۰۰‬هزار تومان بخرید‪ .‬می پرس�م مش�تری‬ ‫در تدارک عروس�ی هم دارید؟ می گوید زیاد و الف «زیاد» را طوری می کش�د یعنی خیلی زیاد!‪..‬‬ ‫فروش�نده دیگر می گوید عمده مشتری بدلیجات ما خانم های فروشنده مترو هستند و مسافران‬ ‫هر روز مترو‪.‬‬ ‫مخاطبان بدلیجات تنها عروس ها و دامادها نیستند‪ .‬خرید طال و داشتن بهره ای از زیوراالت طال‬ ‫بخش�ی از فرهنگ مرسوم و باستانی ایرانی هاس�ت‪ .‬داشتن گوشواره ای از طال به گوش و النگویی‬ ‫مادران دیروز گوش نوزاد دختر خود را سوراخ می کردند تا زودتر‬ ‫به دست‪ ،‬یاداور زن ایرانی است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫از انکه نوزاد بفهمد زیور چیس�ت‪ ،‬او را با طال مانوس کنند‪ .‬اگرچه این روزها مثل روزهای گذش�ته‬ ‫نیس�ت‪ .‬زمانی طال زیور زن محسوب می شد و امروز س�رمایه ای برای فردا‪ .‬امروز ‪ ۲۵‬شهریور ‪۹۹‬‬ ‫اس�ت و س�که تمام بهار ازادی باالی ‪ ۱۲‬میلیون تومان خرید و فروش می شود‪ .‬در بازار طال سکوت‬ ‫به تماشای مشتری پشت ویترین و فروشنده منتظر پشت دخل گره خورده است‪.‬‬ ‫کمی پایین تر اما بازار س�لطانی اس�ت‪ .‬بازاری ک�ه مرکز فروش عمده بدلیجات اس�ت‪ .‬واقع در‬ ‫خیابان ‪ ۱۵‬خرداد بازار بزرگ تهران‪.‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1612‬‬ ‫پیاپی ‪2930‬‬ صفحه 15 ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور‪ 27 -1399‬محرم ‪ 16 - 1442‬سپتامبر ‪-2020‬شماره‪-1612‬پیاپی‪2930‬‬ ‫نحوه «توزیع» و «قیمت» واکسن انفلوانزا‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫از تغییرات کتاب های درسی تا عذرخواهی اقای وزیر‬ ‫نظر کارشناس��ان و متخصصان حوزه اموزشی بر‬ ‫این است که در تالیف کتاب های درسی باید به همه‬ ‫مسائل از زوایای مختلف به ویژه روان شناختی توجه‬ ‫ش��ود‪ ،‬زیرا باوجود سهولت اطالع رسانی در جامعه‪،‬‬ ‫هر اش��تباه در تولید کتاب درسی می تواند در روند‬ ‫اموزش دانش اموزان انحراف و اختالل ایجاد کند و‬ ‫خسارت این انحراف جبران ناپذیر است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرناپالس‪ ،‬چند سالی است که تغییرات‬ ‫ایجاد ش��ده در کتاب های درسی‪ ،‬همزمان با شروع‬ ‫مدارس خبرس��از می ش��ود‪ .‬گاهی این تغییرات به‬ ‫محتوای درس ها و گاهی به جلد کتاب ها می رسد‪.‬‬ ‫حذف تصویرسازی دختربچه هایی که زیر درخت‬ ‫مش��غول بازی بودند‪ ،‬از کتاب ریاضی سوم دبستان‪،‬‬ ‫اعتراض های زیادی به همراه داشت‪ .‬می توان گفت‬ ‫هنوز کس��ی به چرایی این تغییرات پی نبرده است‪.‬‬ ‫در این میان مس��ئله مهم س�لامت روان کودکانی‬ ‫اس��ت که در س��نین پایین با برخی مسائل پیچیده‬ ‫مواج��ه می ش��وند‪ .‬از طرف��ی اطالعات به س��رعت‬ ‫پراکنده می شود و بسیار دشوار بتوان دانش اموزی‬ ‫را پیدا کرد که از اخبار این ماجرا دور مانده باشد‪.‬‬ ‫نگرانی ه��ا ت��ا ح��دی پی��ش رفت که محس��ن‬ ‫حاجی میرزای��ی‪ ،‬وزی��ر اموزش وپ��رورش در پیام‬ ‫توئیت��ری در پاس��خ ب��ه اعترض ها درب��اره حذف‬ ‫تصوی��ر دختره��ا از طرح جلد کتاب ریاضی س��وم‬ ‫دبس��تان نوش��ت‪« :‬تغییرات در کتاب های درسی‬ ‫همه س��اله براساس ارزیابی و از سوی مولفان انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬به رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی‬ ‫اموزشی ماموریت دادم تغییرات در شکل و محتوای‬ ‫کتاب های درسی را با حساسیت کامل رصد‪ ،‬اصالح‬ ‫و گزارش کند‪ .‬به دغدغه های مردم اهمیت می دهم‪.‬‬ ‫دختران میهن شایسته احترام اند‪».‬‬ ‫‹ ‹عذرخواهی وزیر‬ ‫حاجی میرزای��ی همچنی��ن در شش��مین برنامه‬ ‫گفت وگ��وی هفت��ه ک��ه با ه��دف ایج��اد ارتباط و‬ ‫تعامل دوس��ویه بین وزارت اموزش وپرورش و دیگر‬ ‫دس��تگاه های دولتی با موض��وع گفت وگو بر محور‬ ‫تحول در حضور لعیا جنیدی‪ ،‬معاون حقوقی رئیس‬ ‫جمهوری‪ ،‬به صورت ویدئوکنفرانس و از بستر شبکه‬ ‫ش��اد برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یک بی س��لیقگی در‬ ‫حذف تصویر دختران از کتاب س��وم ابتدایی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از ای��ن بابت عذرخواهی و ان را اصالح می کنیم‪.‬‬ ‫اعتق��اد داری��م در ای��ن ش��رایط س��خت ب��ه همه‬ ‫فعالیت های��ی ک��ه اموزش وپ��رورش ب��ا تمرکز بر‬ ‫دخت��ران انجام می دهد‪ ،‬توجه ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫اموزش وپرورش تربیت نسل اینده را به زنان محول‬ ‫کردی��م زیرا بی��ش از ‪ ۶۰‬درصد نیروهای اموزش و‬ ‫پرورش را زنان تشکیل می دهند‪ .‬در ساختن اینده‪،‬‬ ‫نسل نو و شکل گیری شخصیت و هویت نسل‪ ،‬زنان‬ ‫در مقام مادر و معلم‪ ،‬نقش ویژه ای دارند‪ .‬همچنین‬ ‫بی��ش از نیم��ی از دانش ام��وزان کش��ور دختران‬ ‫هس��تند؛ بنابراین تبعیض دیرینه جنسیتی که در‬ ‫دسترس��ی به اموزش وجود داش��ت‪ ،‬به طور کامل‬ ‫برطرف شده است‪ .‬همچنین معصومه ابتکار‪ ،‬معاون‬ ‫ام��ور زنان و خانواده رئیس جمهوری‪ ،‬در واکنش به‬ ‫ح��ذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی س��وم‬ ‫ابتدایی در حس��اب توئیتری خود نوش��ت‪« :‬گرچه‬ ‫جلد کتاب ریاضی و علوم س��ال تحصیلی جدید را‬ ‫بای��د در کن��ار هم دید‪ ،‬اما وزی��ر محترم اموزش و‬ ‫پرورش بررسی و اصالح کتاب های درسی از زوایای‬ ‫مختلف از جمله عدالت جنس��یتی را در دستور کار‬ ‫دارن��د‪ .‬در هر صورت حساس��یت مردم بجاس��ت‪.‬‬ ‫دختران را نمی توان نادیده گرفت‪».‬‬ ‫‹ ‹پیامدهای تغییرات مکرر‬ ‫سال گذش��ته نیز سازمان پژوهش و برنامه ریزی‬ ‫اموزش��ی وزارت ام��وزش و پ��رورش تغییراتی در‬ ‫کتاب های درس��ی ایجاد کرد که با نقدهایی همراه‬ ‫ش��د‪ .‬از نگاه کارشناسان حوزه اموزش‪ ،‬این پرسش‬ ‫مطرح ش��ده که تاثی��ر تغییراتی که به صورت مکرر‬ ‫در کتاب ه��ای دانش ام��وزان اعمال می ش��ود‪ ،‬بر‬ ‫کودکان��ی که باید یک س��ال ب��ا ان کتاب پرورش‬ ‫پیدا کنند‪ ،‬چه خواهد بود؟ ایا مسئوالن به سالمت‬ ‫روان دانش ام��وزان توجه کرده اند؟ مهدی بهلولی‪،‬‬ ‫کارش��ناس مس��ائل اموزش و پ��رورش و اموزگار‬ ‫باس��ابقه ریاضی در پاس��خ به این پرسش ها گفت‪:‬‬ ‫به ط��ور معمول باید کتاب درس��ی را مجموعه ای از‬ ‫متخصص��ان حوزه های گوناگون بنویس��ند و تهیه‬ ‫کنند‪ .‬برخی از متخصصان درباره گرافیک و شکل ها‬ ‫نظ��ر می دهند و افرادی از زاویه برابری جنس��یتی‬ ‫کتاب را بررس��ی می کنند؛ باید همه این نظرها در‬ ‫تالیف کتاب درس��ی لحاظ ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬گاهی‬ ‫با برخوردهای س��طحی و زننده مواجه می ش��ویم؛‬ ‫حت��ی از متن توئیت وزیر نیز متوجه می ش��ویم که‬ ‫انتظار چنین کاری را نداشته؛ یعنی این رفتار انقدر‬ ‫غیرحرفه ای بوده که نشان می دهد ان گونه که باید‪،‬‬ ‫بر کتاب های درسی نظارت وجود ندارد‪ .‬کتاب های‬ ‫درس��ی می توانند به فراخور زمان‪ ،‬هم راس��تا با نظر‬ ‫مخاطب��ان و متخصص��ان اصالح و تکمیل ش��وند‪.‬‬ ‫بهلولی درباره س��ازکار اصالح کتاب های درسی در‬ ‫کشورهای پیش��رفته توضیح داد‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫در ساختار اموزش وپرورش این است که کتاب های‬ ‫درس��ی در ایران انحصاری اس��ت‪ .‬دولت یک کتاب‬ ‫درس��ی را مش��خص می کند و همه مدارس باید از‬ ‫همان کتاب برای تدریس اس��تفاده کنند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫برخ��ی اقدامات��ی انج��ام می دهند ک��ه عواقب ان‬ ‫گریبانگیر دانش اموزان خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��اید وجود انجمن یا س��ندیکایی متش��کل از‬ ‫معلمان و کارشناس��ان ام��وزش و پرورش بتواند با‬ ‫مش��ارکت و همفکری درب��اره تالیف و تولید کتاب‬ ‫درس��ی‪ ،‬مانع ش��کل گیری مس��ائل مخ��رب برای‬ ‫دانش ام��وزان ش��ود‪ .‬بهلول��ی در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه جامعه مدنی را به رسمیت نمی شناسند‪.‬‬ ‫ب��ا ک��دام فعال مدن��ی درباره بازگش��ایی حضوری‬ ‫مدارس یا تغییرات جلد کتاب های درس��ی مشاوره‬ ‫شده است؟‬ ‫کودکان محک با کمک فناوری خدمات می گیرند‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا ش��رایط س��خت و پیچیده ای را به تمامی مردم جهان و‬ ‫هموطنان مان تحمیل کرده است‪ .‬این شرایط برای بیماران از جمله کودکان مبتال‬ ‫به س��رطان و خانواده هایش��ان‪ ،‬دغدغه های مضاعفی در مسیر درمان ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در شرایط شیوع کرونا‪ ،‬بیمارس��تان محک به عنوان بازوی موسسه خیریه‬ ‫مح��ک در امر درمان‪ ،‬تالش کرده دغدغه ه��ا و نگرانی های کودکان تحت درمان‬ ‫در این بیمارس��تان و خانواده های انها را با رعایت پروتکل های بهداش��تی در کنار‬ ‫خدمات چندتخصصی و حمایتی‪ ،‬متناسب با شرایط روز کاهش دهد‪.‬‬ ‫از انجای��ی که بهره گیری از زیرس��اخت های دیجیت��ال به منظور کاهش رفت و‬ ‫امد به بیمارستان یکی از کارامدترین روش های برقراری ارتباط در دوران شیوع‬ ‫پاندمی کرونا به شمار می رود‪ ،‬بیمارستان محک با بهره گیری از این زیرساخت ها‬ ‫امکان تسریع ارائه خدمات درمانی و حمایتی به فرزندانش با خطر کمتر را فراهم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬علیرضا دانش��گری‪ ،‬معاون مدیرعامل محک در درمان بیمارس��تان‪،‬‬ ‫با ش��رح این اقدامات گفت‪ :‬در ابتدای ش��یوع کرونا با هدف حفظ س�لامت تمام‬ ‫ذی ربط��ان ت�لاش کردیم رفت و امد به بیمارس��تان محک کاه��ش یابد؛ از این‬ ‫رو معاینه ه��ای دوره ای کودکان که خوش��بختانه قطع درمان ش��ده اند از طریق‬ ‫شبکه های اجتماعی صورت گرفته و تالش شده انها بتوانند در صورت نیاز‪ ،‬دیگر‬ ‫امکانات تش��خیصی نظیر عکس��برداری یا خدمات ازمایشگاهی را از نزدیک ترین‬ ‫مرکز به محل اقامت خود دریافت کنند و نتیجه ان را از طریق شبکه های اجتماعی‬ ‫ب��ه پزش��ک مربوطه ارائه دهند‪ .‬در این صورت تمامی م��واردی که نیاز به حضور‬ ‫بیمار ندارد به صورت انالین توسط پزشکان بررسی می شود تا در شرایط کنونی‬ ‫کش��ور ضمن جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا بیمار و خانواده وی ارتباط خود را‬ ‫با پزشک معالج از دست ندهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص واحد تریاژ کرونا‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا نگرانی ها را برای درمان سرطان افزایش داده‪ ،‬اما موسسه‬ ‫محک همچون ‪ ۲۹‬سال گذشته‬ ‫تالش می کن��د دغدغه درمان و‬ ‫س�لامتی فرزندان��ش فراموش‬ ‫نش��ود‪ .‬معاون مدیرعامل محک‬ ‫در درم��ان بیمارس��تان در این‬ ‫زمین��ه نیز تصریح ک��رد‪ :‬درمان‬ ‫ک��ودکان مح��ک در هیچ زمانی‬ ‫نباید متوقف ش��ود و در این ش��رایط نیز با رعایت کامل پروتکل های بهداش��تی‬ ‫تایید شده ازسوی وزارت بهداشت ادامه یافته است‪ .‬عالوه بر این در ارائه خدمات‬ ‫درمانی و حمایتی به کودکان مان و خانواده های انها تدابیر ویژه ای نظیر پرداخت‬ ‫هزینه های درمانی از طریق پست‪ ،‬منع مالقات بیماران‪ ،‬معاینه روزانه کادر درمان‪،‬‬ ‫اختصاص واحد تریاژ کرونا در اورژانس بیمارس��تان محک در نظر گرفته ش��ده تا‬ ‫تمامی تمهیدات برای جلوگیری از ابتالی بیماران و کادر درمان انجام پذیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت سختگیرانه پروتکل های بهداشتی‬ ‫وی در پایان با بیان اینکه س�لامتی تمامی ذی ربطان محک از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از انجایی که این سازمان خود را در برابر حفظ سالمت‬ ‫جامع��ه مس��ئول می داند‪ ،‬از ابتدای ش��یوع ویروس کرونا تا ام��روز ورود خانواده‪،‬‬ ‫بیماران و تمامی کارکنان با سنجش درجه حرارت بدن و در مواردی خوداظهاری‬ ‫و نیز عبور از دس��تگاه های ضدعفونی به بیمارستان مقدور است‪ .‬همکاران مان در‬ ‫تمامی بخش ها اعم از بیمارستان‪ ،‬در صورت ابتال به کرونا از مرخصی استعالجی‬ ‫بهره مند می شوند و تنها با ارائه برگه ازمایش که حاکی از منفی بودن تست کرونا‬ ‫باش��د‪ ،‬می توانند مجدد مشغول فعالیت شوند‪ .‬ماسک و اقالم ضدعفونی به صورت‬ ‫روزانه در اختیار تمامی کارکنان قرار می گیرد و اجرای پروتکل های بهداشتی نظیر‬ ‫رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محک اجباری است‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫توزیع واکسن روسی کرونا‬ ‫در روسیه‬ ‫مقامات بهداش��ت روس��ه اعالم کردند نخستین سری واکسن‬ ‫کرونا این کش��ور از روز دوشنبه در تمامی نواحی روسیه توزیع‬ ‫شده است‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس‪ ،‬میخائیل‬ ‫موراش��کو‪ ،‬وزیر بهداشت روس��یه گفت‪ :‬نخستین سری واکسن‬ ‫کرونا ساخت روسیه که (‪ )Sputnik V‬نام دارد‪ ،‬برای ازمایش‬ ‫زنجیره تامین به تمامی مناطق کش��ور ارس��ال شده و در واقع‬ ‫نخستین نمونه های واکسن از روز دوشنبه به تمام مناطق رسید‪.‬‬ ‫در حال حاضر فاز س��وم ازمایش بالینی این واکسن روی ‪۴۰‬‬ ‫هزار نفر در حال انجام است‪ .‬قرار است بیش از یک میلیارد نفر‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۰-2021‬این واکسن را دریافت کنند‪ .‬چندی پیش‬ ‫نش��ریه لنس��ت‪ ،‬بانفوذترین مجله علمی جهان نتایج دو مرحله‬ ‫اول ازمایش��ات بالینی این واکس��ن را که جامعه علمی روسیه‬ ‫و بین المللی بس��یار در انتظار ان بودند‪ ،‬منتش��ر کرد‪ .‬این مقاله‬ ‫به انتقادات خارجی پاس��خ داده و ش��فافیت مورد نظر را درباره‬ ‫واکس��ن کرونای روسی ارائه کرده است‪ .‬براساس توضیحات این‬ ‫مقاله نخس��تین واکس��ن کرونای جهان که به دست دانشمندان‬ ‫روسیه ساخته شده‪ ،‬نه تنها موثر بلکه ایمن و بی خطر نیز هست‪.‬‬ ‫نتایج دو ازمایش بالینی که در ماه ژوئن و ژوئیه انجام شد و ‪۷۶‬‬ ‫داوطلب واکسن را دریافت کردند‪ ،‬نشان داد تمامی این افراد در‬ ‫بدن خود در برابر کروناویروس انتی بادی تولید کردند و عوارض‬ ‫جانبی جدی نشان ندادند‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫فعال روی واکسن کرونا‬ ‫حساب باز نمی کنیم‬ ‫مع��اون مرک��ز مدیری��ت بیماری های‬ ‫واگیر وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی گفت‪ :‬ش��یوع کرون��ا در پاییز و‬ ‫زمس��تان امس��ال افزایش می یابد و روند‬ ‫صعودی خواهد داش��ت‪ .‬مهم ترین اقدام‬ ‫رعایت پروتکل های بهداش��تی اس��ت و‬ ‫ت��ا ‪ ۶‬ماه اینده روی واکس��ن کرونا هیچ‬ ‫حس��ابی باز نمی کنیم‪ .‬ش��هنام عرش��ی در گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫مهم ترین اقدامات وزارت بهداش��ت برای کنترل اپیدمی کرونا در‬ ‫نیمه دوم س��ال همان اقداماتی اس��ت که در نیمه اول س��ال هم‬ ‫انجام ش��د؛ به عالوه اقدامات دیگری مانند تامین واکسن انفلوانزا‬ ‫که به مقدار کافی و بیش از س��ال های گذش��ته خریداری می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درباره واکس��ن کرونا برخی کش��ورها مطالبی در زمینه‬ ‫تولید این واکس��ن اعالم کرده اند و حتی برخی گفته اند که به فاز‬ ‫ازمایش انس��انی رس��یده اند اما در ایران در ‪ ۶‬ماه دوم امسال انتظار‬ ‫تامین واکسن کرونا را نداریم و روی تامین این واکسن حساب باز‬ ‫نمی کنیم‪ .‬معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت‬ ‫اف��زود‪ :‬پیک های کرونا که تاکنون س��پری ش��ده با پیک هایی که‬ ‫انتظار داریم در پاییز و زمس��تان به وجود بیاید‪ ،‬قدری تفاوت دارد‪.‬‬ ‫پیک های کرونا که هرازگاهی در برخی استان ها دیده می شود‪ ،‬مثال‬ ‫در استان های کرمانشاه‪ ،‬کردستان‪ ،‬خوزستان و اذربایجان غربی که‬ ‫در خبرها اعالم می شود‪ ،‬به معنای عبور از یک موج اپیدمی نیست و‬ ‫افزایش و کاهش موارد بیماری در یک موج اپیدمی طبیعی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در برخی استان ها به علت رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫و استفاده بیشتر از ماسک پیک شیوع کرونا کاهش یافته و هر زمان‬ ‫رعایت پروتکل ها کمتر ش��ود‪ ،‬دوباره با یک پیک و روند افزایش��ی‬ ‫موارد کرونا در یک یا چند اس��تان مواجه می ش��ویم‪ .‬معاون مرکز‬ ‫مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداش��ت گفت‪ :‬برخی استان ها‬ ‫اکن��ون کوه��ان دوم نمودار کرون��ا را گذرانده اند که در واقع همان‬ ‫پیک دوم کروناس��ت‪ .‬البته ممکن است در یک موج اپیدمی کرونا‬ ‫نمودار ‪ ۱۰‬کوهانه هم داش��ته باش��یم و این روند ادامه دار است‪ .‬در‬ ‫ماه های گذشته نیز بحران های مقطعی را که به علت رعایت نکردن‬ ‫پروتکل های بهداشتی بوده شاهد بودیم و انها را رد کرده ایم‪ .‬معاون‬ ‫مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداش��ت درباره همزمانی‬ ‫اپیدمی انفلوانزا و کرونا گفت‪ :‬مثل همه کشورها در ایران هم این‬ ‫فرض را داریم‪ .‬پاییز و زمستان فصل شیوع ویروس انفلوانزا و سایر‬ ‫ویروس های س��رماخوردگی است و به طور طبیعی همزمانی شیوع‬ ‫چند ویروس با هم شدت و موارد بیماری را باال می برد‪ ،‬به ویژه اینکه‬ ‫در فصول س��رد س��ال در و پنجره ها بسته است و این مسئله انتقال‬ ‫ویروس را بین افراد تس��هیل می کند؛ بنابراین افزایش این بیماری‬ ‫را در ایران مثل بقیه کش��ورها و حتی با شدت بیشتری پیش بینی‬ ‫و تمهیدات الزم را برای کنترل ان اماده می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل س��ازمان غذا‬ ‫و دارو ضمن تش��ریح زمان و نحوه توزیع‪ ،‬عرضه و نرخ‬ ‫واکس��ن انفلوانزا‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال به گونه ای برنامه ریزی‬ ‫ش��ده که یک��ی از اعضای خانواده بتوان��د با مراجعه به‬ ‫داروخان��ه و ثبت کد ملی خود و دو نفر دیگر از اعضای‬ ‫خانواده اش‪ ،‬تا س��قف ‪ 3‬عدد واکس��ن انفلوانزا دریافت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫س��ید حیدر محمدی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره اخرین وضعیت واردات و‬ ‫توزیع واکس��ن انفلوانزا‪ ،‬گفت‪ :‬باید توجه کرد که س��ال گذشته ‪ ۲۵۰‬هزار دوز‬ ‫واکسن را برای گروه هایی که تزریق این واکسن برای شان ضروری است‪ ،‬مانند‬ ‫افراد مس��ن‪ ،‬بیماران پیوندی‪ ،‬قلبی‪-‬تنفسی‪ ،‬زنان باردار و‪ ...‬پیش بینی کردیم‪،‬‬ ‫این در حالی است که امسال باتوجه به شرایط خاص ناشی از کرونا تامین ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون دوز واکسن را برای این گروه ها در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫وی درب��اره زمان توزیع واکس��ن انفلوانزا برای گروه های پرخطر در ش��بکه‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬گفت‪ :‬واکس��ن انفلوانزا برای گروه های پرخطر و کادر بهداش��ت و‬ ‫درم��ان به ص��ورت رای��گان در اختیار معاونت بهداش��ت وزارت بهداش��ت قرار‬ ‫می گیرد و توزیع ان از ابتدای مهر اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدی افزود‪ :‬در حوزه تامین واکس��ن برای س��ایر افراد هم نسبت به سال‬ ‫گذش��ته افزایش قابل توجهی داش��تیم؛ به طوری که در سال گذشته حدود یک‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار دوز واکس��ن انفلوانزا مصرف ش��ده بود‪ ،‬اما برای امس��ال‬ ‫تامین ‪ ۱۶‬میلیون دوز واکسن را پیش بینی کرده ایم‪.‬‬ ‫البت��ه همانطور که بارها اعالم ش��ده‪ ،‬تصور می کنیم امس��ال به دلیل رعایت‬ ‫پروتکل ه��ای بهداش��تی نظیر فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬اس��تفاده از ماس��ک و‪...‬‬ ‫احتمال الودگی به ویروس انفلوانزا بسیار کمتر از سال قبل باشد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬باید توجه کرد که اصال ضرورتی ندارد همه مردم واکس��ن‬ ‫انفلوان��زا تزریق کنند‪ ،‬بلکه اولوی��ت در این زمینه با گروه های در معرض خطر‬ ‫مانن��د افراد باالی ‪ ۶۵‬س��ال‪ ،‬زنان باردار‪ ،‬مبتالیان ب��ه بیماری های زمینه ای و‬ ‫نقص ایمنی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹سالمندان در اولویت هستند‬ ‫مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره زمان توزیع‬ ‫واکس��ن انفلوانزا در داروخانه ها و نحوه عرضه ان به مردم نیز گفت‪ :‬انطور که‬ ‫تاکنون برنامه ریزی ش��ده‪ ،‬واکس��ن انفلوانزا از ابتدای مهر در داروخانه ها برای‬ ‫افراد س��المند باالی ‪ ۶۵‬سال توزیع می شود؛ به طوری که این افراد می توانند با‬ ‫ارائه کارت ملی و ثبت کد ملی خود واکسن را دریافت کنند‪.‬‬ ‫در فاز بعد محموله های بعدی واکس��ن انفلوانزا در داروخانه ها توزیع خواهد‬ ‫شد و سایر افراد می توانند برای تهیه واکسن به داروخانه ها مراجعه و واکسن را‬ ‫با ارائه کارت و کد ملی دریافت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت واکسن انفلوانزا‬ ‫محم��دی با بیان اینک��ه برای ارائه واکس��ن ‪ 3‬نرخ داریم‪ ،‬گف��ت‪ :‬گروه اول‬ ‫ش��امل همان ‪ ۲.۵‬میلیون دوز است که به طور رایگان توزیع می شود‪ .‬گروه دوم‬ ‫سالمندان باالی ‪ ۶۵‬سال هستند که باید با ثبت کد ملی و احراز هویت واکسن‬ ‫را از داروخانه ه��ا با نرخ ح��دود ‪ ۴۲‬هزار تومان تهیه کنند‪ .‬برای کودکان زیر ‪۵‬‬ ‫سال هم واکسن سه ظرفیتی در داروخانه ها توزیع می شود‪.‬‬ ‫بعد از اینکه توزیع واکسن بین این گروه ها تمام شد؛ براساس میزان تقاضای‬ ‫موجود سراغ گروه های دیگر می رویم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر میزان تقاضا بیشتر از ان ‪ ۱۶‬میلیون دوزی باشد که وارد‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬مجبور می ش��ویم واکس��ن را با ارز نیمایی وارد کنیم که در این‬ ‫صورت نرخ بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫واکسن انفلوانزا‬ ‫تاثیری در مهار کرونا ندارد‬ ‫رئیس اداره بیماری های قابل پیش��گیری با واکس��ن‬ ‫وزارت بهداش��ت ضمن تاکید بر اینکه واکسن انفلوانزا‬ ‫هی��چ تاثی��ری در مه��ار کرون��ا ن��دارد‪ ،‬در عین حال‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال زن��ان باردار واکس��ن انفلوان��زا دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن زهرایی گف��ت‪ :‬وزارت‬ ‫بهداش��ت برای نخس��تین ب��ار برنامه ریزی ک��رده که‬ ‫واکسیناسیون خانم های باردار برای انفلوانزا را امسال انجام دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واکسن از مداخالت بهداشتی بسیار موفق و از بهترین و موثرترین‬ ‫مداخالت بهداشتی در حفظ سالمت جان انسان ها در جهان است‪.‬‬ ‫واکس��ن بیماری ها با هم تفاوت می کند‪ .‬هر واکس��ن برای یک‬ ‫وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫بیماری خاص است و اثربخشی اش هم روی همان بیماری است‪.‬‬ ‫یعنی واکسن ها به طور کامال اختصاصی سیستم ایمنی بدن انسان ها را تحریک‬ ‫می کنند تا بتوانند علیه همان بیماری در بدن امادگی الزم را برای محافظت ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬واکسن انفلوانزا اختصاصی عمل می کند و از کرونا که اکنون‬ ‫تبدیل به پاندمی جهانی شده‪ ،‬جلوگیری نمی کند‪.‬‬ ‫این واکسن می تواند در نهایت حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد روی بیماری انفلوانزا‬ ‫موثر باش��د اما در مهار کرونا به هیچ وجه نقش��ی ندارد؛ بنابراین این گمان که‬ ‫با دریافت واکس��ن انفلوانزا فرد در برابر کرونا بیمه می شود حرف کامال اشتباه‬ ‫و غیرعلمی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ممکن اس��ت به دلیل وج��ود کرونا و همزمانی ان ب��ا انفلوانزا در‬ ‫فصول س��رد س��ال خیل��ی از افراد ک��ه در گروه های پرخطر هم نیس��تند فکر‬ ‫کنن��د باید واکس��ن انفلوانزا بزنند‪ ،‬در حالی که اینطور نیس��ت و بس��یاری از‬ ‫صاحب نظران عقیده دارند همین اقدامات پیش��گیرانه برای کرونا مثل ماس��ک‬ ‫زدن‪ ،‬رعایت فاصله گذاری های اجتماعی و شست وش��وی مرتب دست ها از ابتال‬ ‫به انفلوانزا هم تا حد بسیار زیادی جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫رئیس اداره بیماری های قابل پیش��گیری با واکس��ن وزارت بهداش��ت گفت‪:‬‬ ‫خیل��ی از صاحب نظران علوم پزش��کی معتقدند احتماال با رعایت این مس��ائل‬ ‫امکان ش��یوع انفلوانزا امس��ال نسبت به س��ال های پیش کاهش پیدا کند‪ ،‬اما‬ ‫گروه های پرخطر حتما باید واکسن انفلوانزا بزنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای امس��ال تدارک حجم باالیی از واکس��ن دیده شده که در‬ ‫زمان مقرر گروه های پرخطر می توانند مراجعه و دریافت کنند‪ .‬افراد غیرپرخطر‬ ‫نیازی به دریافت واکسن ندارند‪.‬‬ ‫بناب��ر اعالم معاونت بهداش��ت وزارت بهداش��ت‪ ،‬وی تصریح ک��رد‪ :‬البته این‬ ‫واکس��ن منع دریافت بس��یار محدودی دارد‪ .‬یعنی فردی که بیماری زمینه ای‬ ‫ندارد هم می تواند واکسن بزند اما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم گروه های‬ ‫پرخطر از دریافت واکسن محروم می مانند‪.‬‬ ‫چ��ون ظرفیت تولید واکس��ن انفلوانزا در دنیا س��االنه ح��دود ‪ ۳۵۰‬تا ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ون دوز اس��ت‪ ،‬در صورتی که جمعیت دنیا بیش از ‪ ۷‬میلیارد نفر اس��ت؛‬ ‫بنابراین در تمام دنیا گروه های پرخطر برای دریافت واکسن اولویت دارند‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬برای همه افراد چه پرخطر و چه کم خطر همچنان‬ ‫توصیه ما رعایت اصول بهداش��تی‪ ،‬فاصله گذاری اجتماعی و اس��تفاده از ماسک‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!