روزنامه صمت شماره 1611 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1611

روزنامه صمت شماره 1611

روزنامه صمت شماره 1611

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ارز‪ ،‬نقدینگی و تورم محور نشست سران قوا‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1611‬پیاپی ‪2929‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫«رقابت» واژه ای تهی شده‬ ‫در خودروسازی‬ ‫به دنبال‬ ‫شفافیت هستیم‬ ‫تسریع در ترخیص‬ ‫یک اولویت است‬ ‫دولت پیگیر‬ ‫‪ FATF‬باشد‬ ‫حقوقی ها‬ ‫متهم ردیف اول!‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اعتراض صنعتگران از نحوه محاسبه نرخ ارز مواد اولیه‬ ‫گرفتار تحریم داخلی شده ایم‬ ‫راهکار کارشناسان برای مدیریت بازار سهام‬ ‫‪3‬‬ ‫بورس جناحی و سیاسی نشود!‬ ‫داغ ارز بر بازار اهن‬ ‫‪15‬‬ ‫اواس��ط مرداد اخباری مبنی بر بازگشت ثبات به بازار میلگرد و‬ ‫تیراهن منتشر شد‪ ،‬اما گویی روزهای ارامش این بازار‪ ،‬انقدرها هم‬ ‫دوام نداشت‪ .‬رشد نرخ ارز نیمایی افزایش قیمت پایه شمش فوالد‬ ‫را به دنبال داش��ت‪ .‬نبود اطمینان نسبت به اینده و احتمال تداوم‬ ‫این روند صعودی رقابت برای خرید را افزایش داد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫نشست سران قوا با محور های بررسی مشکالت اقتصادی و منطقه ای برگزار شد‪ .‬رئیس جمهوری با بیان اینکه مشکالت کشور با همکاری‬ ‫و هماهنگی س��ه قوه حل می ش��ود گفت‪ :‬هماهنگی سه قوه می تواند به حل مسائل کش��ور کمک کند‪ .‬مجلس و قوه قضاییه در کنار دولت‬ ‫می توانند رافع مش��کالت مردم باش��ند‪ .‬حسن روحانی در حاشیه نشست سران قوا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این جلسه پیرامون مسئله ارز و اینکه ارز‬ ‫صادرات غیرنفتی به چه صورت باید به کش��ور بازگردد‪ ،‬مس��ائل نقدینگی کشور و اینکه چه برنامه هایی باید زودتر اجرایی و عملیاتی شود‪،‬‬ ‫صحبت ش��د‪ .‬س��ید ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس قوه قضاییه در سخنانی تاکید کرد‪ :‬امروز دش��من با جنگ روانی‪ ،‬اقتصادی و رسانه ای به دنبال‬ ‫مایوس کردن مردم و اخالل در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در جامعه ماس��ت‪ .‬محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز گفت‪ :‬واقعیت این‬ ‫است که مهم ترین دغدغه همه به ویژه سران قوا‪ ،‬توجه به حل مشکالت مردم در بخش های مختلف است‪ .‬امیدوارم با تصمیم گیری که شد‪،‬‬ ‫بتوانیم در حوزه بازار ارز‪ ،‬بورس‪ ،‬هدایت نقدینگی و سر و سامان دادن به بازار کاال حرکت های خوبی انجام دهیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫مردم درشوک گرانی ارز‬ ‫ب��ا ورود ن��رخ دالر به کانال ‪ ۲۷‬هزار تومان و یورو به کان��ال ‪ ۳۲‬هزار تومان‪ ،‬بار دیگر‬ ‫ب��ازار گمانه زنی ها درباره افزایش نجومی نرخ ارز داغ ش��ده اس��ت‪ .‬برخی صاحب نظران‬ ‫اقتصادی بر این باورند که بانک مرکزی باتوجه به ش��رایطی که با ان دس��ت به گریبان‬ ‫اس��ت چاره ای جز چشم پوشی از این افزایش قیمت ها ندارد و سعی می کند بدون هیچ‬ ‫واکنش غیرمعمولی از کنار ان عبور کند‪ .‬در این بین دالیل متعددی هم برای این موج‬ ‫افزایش بیان می ش��ود‪ .‬گروهی می گویند مشکالت واردکنندگان در تامین ارز از سامانه‬ ‫نیما در رش��د قیمت دالر نقش داش��ته و عده ای نیز معتقدند ورود تقاضا از بازار موازی‬ ‫س��هام به بازار سکه و دالر عامل افزایشی شدن قیمت ها در بازار افسارگسیخته ارز بوده‬ ‫پشت بام خوابی همچنان در مسیر تایید و تکذیب‬ ‫پشت بام متری چند؟!‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫است‪ .‬در این میان‪ ،‬گروهی هم بر اتفاقات سیاسی تاکید دارند و معتقدند‪ ،‬خطر افزایش‬ ‫تحریم ها موجب باال رفتن سطح تقاضا در بازار ارز و سکه شده است‪ .‬اما دلیل هر چه که‬ ‫باش��د دود این افزایش افسارگس��یخته قیمت ارز به چشم مردم می رود و تکانه های این‬ ‫روند صعودی اقتصاد را به نابودی می کشاند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1611‬‬ ‫پیاپی ‪2929‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫مشوق های کشور‬ ‫همسایه برای‬ ‫توسعه اقتصادی‬ ‫سید جالل ابراهیمی‬ ‫رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه‬ ‫روحانی‪ :‬مشکالت کشور با همکاری و هماهنگی سه قوه حل می شود‬ ‫ارز‪ ،‬نقدینگی و تورم محور نشست سران قوا‬ ‫رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬هماهنگ��ی س��ه قوه‬ ‫می تواند به حل مسائل کشور کمک کند‪ .‬مجلس و‬ ‫قوه قضاییه در کنار دولت می توانند رافع مشکالت‬ ‫مردم باش��ند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حس��ن روحانی در‬ ‫حاشیه نشست س��ران قوا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشحالم‬ ‫به عرض مردم برس��انم جلس��ات س��ران سه قوه‬ ‫بعد از تش��کیل مجلس یازدهم برای نخستین بار‬ ‫تشکیل شد و درباره مسائل مهم کشور که عمدتا‬ ‫مسائل اقتصادی بود‪ ،‬بحث کردیم‪ .‬پیرامون مسئله‬ ‫ارز و اینک��ه ارز ص��ادرات غیرنفتی به چه صورت‬ ‫بای��د به کش��ور بازگ��ردد و تامین ش��ود‪ ،‬راجع به‬ ‫مس��ائل نقدینگی کش��ور و اینکه چه برنامه هایی‬ ‫باید زودتر اجرایی و عملیاتی ش��ود‪ ،‬صحبت شد‪.‬‬ ‫درب��اره هدایت نقدینگی که منجر به کاهش تورم‬ ‫می ش��ود هم بحث کردیم‪ .‬رئیس جمهوری ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنی��ن در زمین��ه س��رمایه گذاری و رفع‬ ‫موان��ع تولید که مورد تاکی��د رهبر معظم انقالب‬ ‫اس��ت‪ ،‬بحث ه��ای خوبی مط��رح و بنا ش��د این‬ ‫مباحث را ادامه دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬همواره همکاری‬ ‫و هماهنگی سه قوه می تواند به حل مسائل کشور‬ ‫کمک کند‪ .‬بی تردید مجلس شورای اسالمی و قوه‬ ‫قضایی��ه در کنار دولت می توانند رافع مش��کالت‬ ‫مردم باش��ند‪ ،‬انهم در شرایط خاصی که امروز ما‬ ‫ب��ا ان مواجهیم؛ هم ش��رایط تحریم حداکثری و‬ ‫هم کرونا‪.‬‬ ‫روحانی ادامه داد‪ :‬بخش��ی از جلسه به منطقه و‬ ‫مش��کالتی که وجود دارد و توطئه هایی که امریکا‬ ‫و صهیونیس��م طراحی کردن��د اختصاص یافت تا‬ ‫بتوانی��م امنی��ت و ثبات منطق��ه و تعاملی که در‬ ‫منطقه داریم را پیگیری کنیم‪ .‬این جلس��ات ادامه‬ ‫به گفت��ه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬بلوغ‬ ‫صنعت تولید ح��وزه ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫این اس��ت که ش��رکت ها به س��مت ادغام بروند‪،‬‬ ‫ظرفیت ه��ای تولید را افزایش دهند و فعالیت خود‬ ‫را تداوم بخش��ند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مراسم معرفی‬ ‫دستاوردهای بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه‬ ‫مل��ی اطالعات در پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات برگزار شد‪ .‬محمدجواد اذری جهرمی در‬ ‫این مراس��م با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی‬ ‫اقتصاد دیجیتال در صنعت ای سی تی هر کشوری‪،‬‬ ‫محور تولید داخل اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر ما می گوییم‬ ‫سهم ارتباطات و فناوری اطالعات از تولید ناخالص‬ ‫داخلی به ‪ ۶.۵‬درصد رس��یده‪ ،‬بخش��ی از این سهم‬ ‫سخنگوی کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مش��کالت سهامداران بازار س��رمایه درباره‬ ‫کاهش ارزش س��هام و سهامداران خرد با حضور‬ ‫اعض��ای کمیس��یون اص��ل ‪ ۹۰‬و قالیب��اف اصل‬ ‫بررسی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬عل��ی خضریان با اش��اره به‬ ‫نشست کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬گفت‪ :‬در این جلسه‬ ‫مش��کالت س��هامداران بازار س��رمایه در زمینه‬ ‫کاهش ارزش س��هام و سهامداران خرد با حضور‬ ‫اعضای کمیسیون اصل ‪ ،۹۰‬قالیباف اصل رئیس‬ ‫س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار‪ ،‬معاونان س��ازمان‬ ‫پیدا خواهد کرد و در جلسات بعدی مباحثی را که‬ ‫امروز طرح کردیم‪ ،‬به ثمر خواهیم رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹دش�من دنبال مایوس ک�ردن مردم‬ ‫است‬ ‫پس از س��خنان رئیس جمهوری‪ ،‬سید ابراهیم‬ ‫رئیسی‪ ،‬رئیس قوه قضاییه در سخنانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫امروز دشمن با جنگ روانی‪ ،‬اقتصادی و رسانه ای‬ ‫به دنبال مایوس کردن مردم و اخالل در حوزه های‬ ‫اقتص��ادی و اجتماعی در جامعه ماس��ت و در این‬ ‫ش��رایط هم��کاری همه قوا و به خط ش��دن همه‬ ‫ظرفیت کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر موفقیت��ی در مقابله با ویروس‬ ‫کرونا داش��تیم به این دلی��ل بود که همه ظرفیت‬ ‫کشور به خط شد؛ به ویژه حضور و مشارکت مردم‬ ‫بسیار نقش افرین بوده است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬دش��من ایجاد یاس در‬ ‫بین مردم را دنبال می کند و ما باید با اقدامات در‬ ‫همه حوزه های اجرایی‪ ،‬تقنینی و قضایی و نظارتی‬ ‫و پیگیری‪ ،‬ایجاد امید در مردم را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫رئیس��ی افزود‪ :‬بحث هایی که امروز مطرح شد‪،‬‬ ‫دغدغه هایی اس��ت که در بین مردم وجود دارد و‬ ‫باید دغدغه همه ما باشد و همه باید در جهت رفع‬ ‫مشکالت و گره گش��ایی از زندگی مردم عزیزمان‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بار سنگینی بر عهده دولت است‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان نشست‬ ‫مش��ترک س��ران قوا اظهار کرد‪ :‬از خداوند متعال‬ ‫سپاسگزارم که نخستین جلسه مشترک سران قوا‬ ‫در دوران فعالیت مجلس یازدهم با اولویت بررسی‬ ‫مس��ائل اقتصادی به عنوان دغدغ��ه این روزهای‬ ‫یکای��ک مردم‪ ،‬مخصوصا م��ردم مناطق محروم و‬ ‫ان عزیزانی که س��ربازان و مجاهدان عرصه تولید‬ ‫در حوزه صنعت‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬تجارت و صادرات و‬ ‫همه بخش ها هستند‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫بلوغ تولید‪ ،‬ادغام شرکت هاست‬ ‫مربوط به تولیدات ای سی تی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ابت��دای انقالب و‬ ‫همزمان با رش��د ارتباط��ات و فناوری‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬در کش��ور صنعت مخابرات‬ ‫رشد خوبی داشته است‪ .‬سوئیچ سازی در‬ ‫ایران همزمان با کشورهای پیشرفته ای‬ ‫مانند کره جنوبی و چین توسعه داشته‪،‬‬ ‫اما متاس��فانه هدایت خوبی در عرصه بهره برداری‬ ‫ب��رای اینکه این چرخه به رش��د خ��ود ادامه دهد‪،‬‬ ‫وجود نداش��ته‪ ،‬مدل اقتص��ادی برای رقابت وجود‬ ‫نداش��ته و شرکت ها در رقابت برای تولید‪ ،‬یکدیگر‬ ‫را حذف کردند‪ .‬دامپینگ و پایین اوردن نرخ و ارائه‬ ‫خدمات پس از فروش مطلوب تر توسط وندورهای‬ ‫خارجی هم باعث ش��ده داخلی ها پس‬ ‫از مدت��ی از میدان خارج ش��وند‪ .‬وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره‬ ‫به تاثیرات تولید داخل در کش��ور بیان‬ ‫کرد‪ :‬اث��ر اول تولید داخل‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫تمام ش��ده است‪ .‬اگر بنا باشد نرخ تولید‬ ‫داخلی نسبت به نمونه خارجی مطلوب‬ ‫و رقابتی نباش��د‪ ،‬موثر نیست و نمی تواند با اهداف‬ ‫تولید داخل برابری کند‪ .‬نرخ کاال به تیراژ بس��تگی‬ ‫دارد‪ .‬نمونه ه��ای خارجی چ��ون بازار بین المللی را‬ ‫از ان خود می کنند‪ ،‬نرخ تمام ش��ده محصول شان‬ ‫پایین ت��ر از نرخ محصوالت ماس��ت‪ ،‬ام��ا در تولید‬ ‫بین المللی و خارجی‪ ،‬هزینه هایی مانند حمل ونقل‪،‬‬ ‫بررسی مشکالت سهامداران بورس در کمیسیون اصل ‪۹۰‬‬ ‫بورس‪ ،‬کارشناسان حقیقی و حقوقی‬ ‫و تع��دادی از صاحب نظران و اس��اتید‬ ‫دانشگاه بررسی شد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم ته��ران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫ش��میرانات‪ ،‬اسالمش��هر و پردیس در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫نص��راهلل پژمانف��ر‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬اش��اره کرد بازار س��رمایه در ماه جاری‬ ‫به دلیل کاهش ارزش س��هام‪ ،‬دچار بحران شد و‬ ‫ش��اهد کوچ سرمایه در س��طح وسیع از این بازار‬ ‫بوده ای��م ک��ه ادامه ای��ن وضعیت ممکن اس��ت‬ ‫عکس روز‬ ‫بازارهای واسطه گری و داللی را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد و رشد تورم را به دنبال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫خضری��ان ب��ا بی��ان اینک��ه در این‬ ‫نشست کارشناسان حقیقی و حقوقی‬ ‫از جمل��ه مرک��ز پژوهش های مجلس‬ ‫دیدگاه ه��ای خ��ود را مط��رح و ارائه‬ ‫کردند‪ ،‬گفت‪ :‬در این جلس��ه تاکید شد اقدامات‬ ‫دولت و س��ازمان بورس باید در راس��تای ایجاد‬ ‫ثبات در بازار س��رمایه باشد و باید از اقداماتی که‬ ‫موجب رشد حبابی دوباره بازار می شود‪ ،‬اجتناب‬ ‫محمدباقر قالیباف با اش��اره به اینکه در جلس��ه‬ ‫ام��روز هماهنگی‪ ،‬همدلی و هم��کاری خوبی در‬ ‫مس��ائل اقتصادی وجود داش��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬واقعیت‬ ‫این است که مهم ترین دغدغه همه به ویژه سران‬ ‫ق��وا‪ ،‬توجه به حل مش��کالت مردم در بخش های‬ ‫مختلف اس��ت‪ .‬امیدوارم با تصمیم گیری که شد‪،‬‬ ‫بتوانیم در حوزه بازار ارز‪ ،‬بورس‪ ،‬هدایت نقدینگی‬ ‫و سر و سامان دادن به بازار کاال حرکت های خوبی‬ ‫انجام دهیم‪ .‬دولت محترم مس��ئولیت اجرایی کار‬ ‫را دارد و ب��ار س��نگینی برعهده دولت و ریاس��ت‬ ‫محترم جمهوری است‪ .‬حتما در فرصت پیش رو‪،‬‬ ‫همانط��ور که حضرت اقا فرمودن��د که حداقل ‪۳‬‬ ‫فرص��ت ‪ ۱۰۰‬روزه پیش رو اس��ت‪ ،‬همگی تالش‬ ‫می کنیم در این راه به دولت کمک کنیم تا بتواند‬ ‫در مس��یر اجرای تصمیماتی که برای سر و سامان‬ ‫دادن به مسائل اقتصادی و کاهش مشکالت مردم‬ ‫دارد‪ ،‬گام بردارد‪.‬‬ ‫رئیس مجل��س موضوع دیگر م��ورد بحث این‬ ‫جلس��ه را موضوعات منطقه ای عن��وان و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬واقعیت این اس��ت که ام��روز امریکا و رژیم‬ ‫صهیونیس��تی ب��ه ش��کل اجباری عادی س��ازی‬ ‫روابط رژیم صهیونیس��تی با کش��ورهای منطقه‬ ‫خلیج فارس را دنب��ال می کنند‪ .‬اینها حتما باعث‬ ‫ناامن��ی خواهند ش��د و حتما به دنبال ش��یطنت‬ ‫خواهن��د ب��ود‪ .‬در جلس��ه هم این موض��وع مورد‬ ‫بحث قرار گرفت و انشاءاهلل در این مسیر هم دقت‬ ‫الزم صورت خواهد گرفت و هم درباره تصمیمات‬ ‫خوبی در این زمینه صحبت شد‪ .‬امیدوارم با تداوم‬ ‫ای��ن جلس��ات‪ ،‬اثار و برکات ان ب��رای مردم عزیز‬ ‫کشورمان به ثمر بنشیند‪.‬‬ ‫گم��رک و هزینه های جانبی تعدی�لات نرخ ارز را‬ ‫داری��م که در نمونه های داخلی نداریم و اینها باید‬ ‫موازنه ای ایجاد کند که نرخ تمام ش��ده نمونه تولید‬ ‫داخل ارزان تر از نمونه خارجی باشد‪.‬‬ ‫وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره به‬ ‫مس��ئله پشتیبانی محصوالت داخلی به عنوان یک‬ ‫چال��ش مهم گف��ت‪ :‬هنگام خرید از ش��رکت های‬ ‫خارجی‪ ،‬انها همواره در ارائه خدمات پس از فروش‬ ‫می گویند که حق با مشتری است‪ ،‬اما هنگام خرید‬ ‫از ش��رکت های داخلی‪ ،‬خدمات پ��س از فروش با‬ ‫کیفیت مورد انتظار وجود ندارد‪ .‬راهکار این مسئله‪،‬‬ ‫ارتقای فرهنگ سازمانی به کارمندان است‪ .‬ما باید‬ ‫توجه ویژه به خدمات پس از فروش داشته باشیم‪.‬‬ ‫کرد‪ .‬این اقدامات ش��امل اجتناب از برداش��ت از‬ ‫صندوق توسعه ملی و تعلیق ماده ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون‬ ‫رفع موانع تولید‪ ،‬می شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اص��ل ‪ ۹۰‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫همچنان موضوع بورس در کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫در جریان اس��ت و امیدواری��م با ظرفیت نظارتی‬ ‫مجلس و بررسی طرز کار سازمان بورس و عملکرد‬ ‫انها طی یک سال گذشته و سیاست گذاری کالن‬ ‫انها کمک کنیم سرمایه مالی مردم که چند وقت‬ ‫اخیر متضرر ش��دند حفظ ش��ود و زمینه امنیت‬ ‫سرمایه در بازار سرمایه فراهم شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫رفع ایرادات شورای نگهبان به الیحه حذف ‪ ۴‬صفر‬ ‫کتاب و کتابفروش بدون مشتری‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان به الیحه حذف ‪ 4‬صفر‬ ‫از نظام پولی و الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کش��ور در جلس��ه روز گذش��ته کمیسیون خبر‬ ‫داد‪ .‬مهدی طغیانی با تشریح جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫ایرنا از بررسی «الیحه مالیات ارزش افزوده اعاده شده از شورای نگهبان (‪ »)۲‬و «الیحه اصالح‬ ‫قانون پولی و بانکی کش��ور اعاده ش��ده از ش��ورای نگهبان» خبر داد‪ .‬نماینده مردم اصفهان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬تقریبا تمامی ایرادات شورای نگهبان به الیحه مالیات ارزش‬ ‫افزوده بررس��ی و برطرف ش��د که این موضوع در جلسات بعدی به جمع بندی می رسد‪ .‬طغیانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬براساس قانون پس از اخذ مالیات ارزش افزوده‪ ،‬باید اعتبار حاصله باتوجه به شاخص‬ ‫جمعیت میان شهرها و روستاها توزیع شود اما شورای نگهبان معتقد است این فرایند عادالنه‬ ‫نیست و عدالت ایجاب می کند مباحثی همچون «توسعه نیافتگی» نیز مدنظر قرار گیرد‪ ،‬چراکه‬ ‫ممکن است یک منطقه جمعیت کمتر یا عقب ماندگی بیشتری داشته باشد؛ بنابراین باید باتوجه‬ ‫به این مولفه ها‪ ،‬اعتبارات حاصل از اخذ مالیات ارزش افزوده میان مناطق مختلف توزیع شود که‬ ‫مقرر شد مرکز پژوهش ها موضوع را بررسی کند‪ .‬وی بررسی الیحه اصالح قانون پولی و بانکی‬ ‫کش��ور را دیگر دس��تور کار مجلس عنوان و گفت‪ :‬نرخ تسعیر حذف ‪ 4‬صفر (تغییر واحد پول از‬ ‫ریال به تومان) براساس تعهدات ارزی و ذخایر کشور و مبادالت بین المللی تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫تاکید بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم‬ ‫امنیتی‪ :‬رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬هم دادسراها و‬ ‫ه��م دادگاه ها بر اجرای قانون و بخش��نامه ابالغی‬ ‫در زمینه جرم سیاس��ی اهتمام داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬القاصی در جلس��ه مس��ئوالن‬ ‫ن باره اظهار ک��رد‪ :‬در اجرای قانون‬ ‫قضای��ی در ای ‬ ‫جرم سیاس��ی و بخش��نامه ابالغی ریاست محترم‬ ‫قوه‪ ،‬برای ‪ ۵‬نفر از متهمان به عنوان جرم سیاس��ی‬ ‫کیفرخواس��ت ص��ادر و به دادگاه کیفری ارس��ال‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس ق��وه قضاییه در این جلس��ه‬ ‫ضمن تش��کر از دادستان تهران گفت‪ :‬بر تفکیک‬ ‫جرای��م سیاس��ی از جرای��م امنیتی اص��رار دارم‪.‬‬ ‫ه��م دادس��راها و هم دادگاه ها ب��ر اجرای قانون و‬ ‫بخش��نامه ابالغی در زمینه جرم سیاس��ی اهتمام‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬علی باقری‪ ،‬معاون امور بین الملل‬ ‫ق��وه قضاییه نیز در این جلس��ه ضمن اعتراض به‬ ‫مداخالت برخی س��فارتخانه های اروپایی در امور‬ ‫داخلی جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬خطاب به انها‬ ‫گفت‪ :‬ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و مانند یک‬ ‫گروه اپوزیس��یون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید‪.‬‬ ‫فش��ارهای خارجی نه تیغ تیز عدالت قوه قضاییه‬ ‫را کند می کند و نه چتر گس��ترده رحمت و رافت‬ ‫اسالمی را کوچک خواهد کرد‪.‬‬ ‫رد گ�زارش مغرضان�ه نش�ریه امریکایی‪:‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه به اتهامات مطروحه‬ ‫در گزارش سفارش��ی‪ ،‬مغرضانه و هدفمند منتشر‬ ‫شده در یکی از رسانه های امریکایی واکنش نشان‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گ��زارش اداره کل اطالع رس��انی و ام��ور‬ ‫سخنگویی وزارت امور خارجه‪ ،‬سعید خطیب زاده‬ ‫با رد اتهامات مطروحه منتش��ر ش��ده در یکی از‬ ‫رسانه های امریکایی گفت‪ :‬به مقام های امریکایی‬ ‫توصیه می کنیم از توس��ل ب��ه روش های تکراری‬ ‫و پوس��یده برای فضاس��ازی ضدایرانی در صحنه‬ ‫بین المللی دس��ت بردارند‪ .‬نشریه پولتیکو به نقل‬ ‫از گزارش ه��ای اطالعاتی امریکا و مقامات نزدیک‬ ‫به دولت امریکا مدعی ش��ده جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران همچن��ان در ت�لاش برای گرفت��ن انتقام‬ ‫س��ردار سپهبد قاسم سلیمانی اس��ت‪ .‬این رسانه‬ ‫امریکایی به نقل از منابع ناش��ناس مدعی ش��ده‬ ‫تهران همچنان به دنبال راه هایی برای انتقام گیری‬ ‫است‪ .‬برخی مقامات امریکایی به تهدیدهایی علیه‬ ‫النامارکس اشاره کردند که سفیر ایاالت متحده در‬ ‫افریقای جنوبی اس��ت‪ .‬خطی��ب زاده با بیان اینکه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک عضو مسئول‬ ‫جامع��ه بین الملل پایبندی مداوم خود به اصول و‬ ‫عرف دیپلماتیک بین المللی را اثبات کرده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در مقابل ایران‪ ،‬ایاالت متحده و رژیم فعلی در‬ ‫کاخ س��فید هستند که خصوصا در سال های اخیر‬ ‫با اقدامات بی ش��مار خ��ارج از روش ها و نرم های‬ ‫پذیرفته شده بین المللی از جمله طراحی و اجرای‬ ‫ده ها نقش��ه ترور و مداخالت نظامی و اطالعاتی‪،‬‬ ‫خ��روج از توافق��ات پرش��مار بین الملل��ی‪ ،‬نقض‬ ‫تمامیت ارضی کشورها و ترور ناجوانمردانه سردار‬ ‫قاسم سلیمانی فرمانده سرافراز مبارزه با تروریسم‪،‬‬ ‫بی اعتنای��ی خود به اص��ول اولیه دیپلماتیک را به‬ ‫نمایش گذاش��ته و به رژیمی س��رکش در عرصه‬ ‫بین الملل بدل ش��ده است‪ .‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه با بیان اینکه اظهارات بی اساس و بی پایه ای‬ ‫از این دس��ت بخشی از کارزار ضداطالعاتی دولت‬ ‫ترام��پ علیه ایران اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمس��ک‬ ‫رژی��م ایاالت متحده به اتهام زن��ی و دروغ پردازی‬ ‫ضدایرانی در اس��تانه انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫امری��کا و همزم��ان با فش��ارهای ای��ن رژیم برای‬ ‫سوءاستفاده از سازکارهای شورای امنیت سازمان‬ ‫مل��ل متحد با هدف افزایش فش��ار بر مردم ایران‬ ‫امری قابل پیش بینی بود‪.‬‬ ‫نشست مجمع جهانی بیداری اسالمی‬ ‫دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی در واکنش‬ ‫به عادی س��ازی رواب��ط امارت و بحری��ن با رژیم‬ ‫صهیونیس��تی از برگزاری نشس��ت فوق العاده این‬ ‫مجم��ع در روز چهارش��نبه خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬علی اکبر والیتی‪ ،‬دبی��رکل مجمع جهانی‬ ‫بیداری اس�لامی در نشس��ت خبری حوزه هنری‬ ‫سازمان تبلیغات اسالمی با تبیین اهداف برگزاری‬ ‫سیزدهمین نشست این مجمع‪ ،‬گفت‪ :‬پیرو اقدام‬ ‫نادرس��ت و بس��یار مضر سران امارات و بحرین در‬ ‫به رس��میت ش��ناختن رژیم صهیونیس��تی‪ ،‬موج‬ ‫مخالفت ها در سراسر جهان اسالم علیه این اقدام‬ ‫برخاس��ت‪ .‬مجمع جهانی بیداری اسالمی وظیفه‬ ‫خ��ود می داند که در این باره اقدامی کند‪ .‬والیتی‬ ‫افزود‪ :‬به درخواس��ت دلس��وزان و صاحب نظران‪،‬‬ ‫نشس��ت فوق العاده ش��ورای عالی بیداری اسالمی‬ ‫ب��ه ش��کل ویدئوکنفران��س با حضور ‪ ۵۰‬کش��ور‬ ‫اس�لامی روز چهارشنبه‪ 26 ،‬ش��هریور در تهران‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ترکی��ه برنامه های جدی برای توس��عه اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی اغاز ک��رده که با اجرایی ش��دن انها‬ ‫این کش��ور همسایه در س��ال های نه چندان دور از‬ ‫جایگاه توسعه ای قابل توجهی برخوردار خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس تصمیمات جدید دولت برای جذب سرمایه‬ ‫و توس��عه و پیش��رفت مناطق مح��روم کمک های‬ ‫جدی��دی را برای س��رمایه گذاران و ایجادکنندگان‬ ‫کار در مناطق محروم در نظر گرفته اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫اساس بعضی از استان ها در فهرست و نقشه جدید‬ ‫توسعه و پیش��رفت قرار گرفته و شامل کمک های‬ ‫دولتی شده اند‪ .‬در این برنامه سرمایه گذاران دارای‬ ‫گواهی تشویقی برای س��رمایه گذاری در صنعت و‬ ‫تولید تا دس��امبر ‪ ۲۰۲۱‬از پرداخت مالیات ارزش‬ ‫اف��زوده معاف خواهند بود‪ .‬همچنین زمان معافیت‬ ‫از پرداخت مالیات ارزش افزوده س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش ساختمان و تاسیسات وابسته طوالنی تر شده ‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمایت از س��رمایه گذاری در حوزه های راه اهن‪،‬‬ ‫دریان��وردی‪ ،‬هوان��وردی و هواپیمای��ی نی��ز جزو‬ ‫برنامه های توس��عه ای جدید دولت ترکیه به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬همچنین تغییراتی در قوانین و تسهیالتی‬ ‫برای سرمایه گذاری در مناطق ادی یامان‪ ،‬اک قلعه‪،‬‬ ‫دوزجه‪ ،‬کوتاهیه‪ ،‬کورک قلعه‪ ،‬تکیرداغ و ‪ ۴‬منطقه‬ ‫دیگر اعمال ش��ده که براساس ان میزان کمک در‬ ‫حوزه اعتبارات بانکی در این مناطق از یک میلیون‬ ‫لی��ر به یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬ه��زار لیر افزایش یافته‬ ‫است‪.‬عالوه بر این تسهیالتی به عنوان وام و کمک‬ ‫ب��ه خری��د تجهیزات و ماش��ین االت ب��ا بهره های‬ ‫بس��یار پایین بانکی نیز ارائه می ش��ود‪ .‬برنامه های‬ ‫جدید حمایت��ی تنها به این بخش خالصه نش��ده‬ ‫و در برخ��ی از شهرس��تان های این کش��ور صفحه‬ ‫جدی��دی ب��رای س��رمایه گذاری و جذب س��رمایه‬ ‫به وی��ژه در ح��وزه فناوری های جدی��د و موردنیاز‬ ‫جامعه باز شده است‪ .‬در این برنامه تولیدکنندگان‬ ‫تولیدات مورد نیاز جامعه و تامین کننده مواد اولیه‬ ‫کارخانجات از تس��هیالت وام های بلندمدت با بهره‬ ‫کم‪ ،‬ح��ذف ارزش اف��زوده (تا مدت زم��ان تعیین‬ ‫ش��ده) کمک هزینه بیمه و تامین جا برای تولید با‬ ‫قیمت های بسیار ارزان برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫این کش��ور همس��ایه در س��ال های قبل نیز در‬ ‫بخش های��ی از ش��رق کش��ورش در مناطق اطراف‬ ‫دریاچ��ه وان‪ ،‬ح��کاری‪ ،‬تات وان‪ ،‬مرک‪ ،‬ش��رناک‪،‬‬ ‫دیاربکر و حوزه های نزدی��ک ایران با اجرای پروژه‬ ‫گاپ (‪ ) KALAKINMA PLANI‬ب��ه جذب‬ ‫س��رمایه در ایجاد زیرساخت های معدن‪ ،‬راهسازی‪،‬‬ ‫ی و مهار اب ها‪ ،‬اسکان‬ ‫کش��ت و صنعت‪ ،‬سدس��از ‬ ‫عشایر و‪ ...‬پرداخت که یکی از نتایج این تسهیالت‬ ‫احداث سد عظیم روی دجله و شعب ان است‪.‬‬ ‫اما این تنها یک سوی ماجراست و سوی دیگر این‬ ‫روند برنامه ریزی‪ ،‬سیاست بهره گیری از تفکر جمعی‬ ‫و نظر مشورتی کارشناسان در تصمیم گیری هاست؛‬ ‫چنانچ��ه چندی پی��ش وزیر تج��ارت ترکیه برای‬ ‫استفاده از تفکر جمعی و اقتصاددانان ترک شورای‬ ‫مش��ورتی ب��ا حض��ور ‪( TOBB‬مجم��ع اتاق ها و‬ ‫بورس های ترکیه)‪ ،‬بورس اوراق بهادار‪ ،‬هیات روابط‬ ‫اقتص��اد خارجی‪ ،‬مجم��ع صادرکنن��دگان ترکیه‪،‬‬ ‫کنفدراس��یون صنعتگ��ران‪ ،‬اتحادی��ه صنعتگ��ران‬ ‫مس��تقل‪ ،‬اتحادیه بازرگانان و پیمانکاران موس��یاد‬ ‫و روس��ای کنفدراسیون های صادراتی تشکیل داده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای��ن اس��اس تصمیمات اساس��ی تجاری‬ ‫کش��وری در چارچوب نظرات و دیدگاه های جمعی‬ ‫در این شورا اتخاذ می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر بهره گی��ری از تجارت الکترونیک‬ ‫به ویژه در شرایط حاضر و محدودیت های صادراتی‬ ‫دوران کرونا از دیگر مزیت های اقتصادی این کشور‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬به گفته وزیر تجارت ترکیه حجم‬ ‫تج��ارت الکترونی��ک این کش��ور در س��ال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫می�لادی برابر با ‪ ۱۳۶‬میلیارد لیر براورد می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ا تکیه ب��ر زیرس��اخت های اقتصادی‬ ‫یادش��ده‪ ،‬وزارت تجارت این کشور از ژانویه تا اوت‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی با ‪ ۳۵‬طرف و همیار تجاری مذاکره‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫امض��ای تفاهمنام��ه نقش��ه راه اج��رای مجدد‬ ‫پروژه های پیمانکاری بزرگ از جمله دستاوردهای‬ ‫این مذاکرات اس��ت که پس از مذاکرات طوالنی با‬ ‫لیبی امضا شد‪.‬‬ ‫گفت��ه می ش��ود پروژه ه��ای پیمان��کاری‬ ‫زیرساخت های لیبی از ‪ ۹‬سال پیش متوقف و راکد‬ ‫مانده و به ماش��ین االت و تجهیزات و س��ایت های‬ ‫کارگاه��ی و حتی به قس��متی از پروژه ها اس��یب‬ ‫رس��یده بود‪ .‬ب��ا ای��ن تفاهمنامه پ��ای پیمانکاران‬ ‫قدیم��ی و به دنبال ان پیمانکاران ‪ ۲‬و ‪ ۳‬به لیبی و‬ ‫دوباره پای هلدینگ های ساختمانی ترکیه به شمال‬ ‫افریقا باز ش��د‪ .‬باتوجه به موارد یادشده می توان از‬ ‫حمایت های دولت این کشور همسایه برای اجرای‬ ‫طرح های توسعه ای الگوبرداری کرد‪.‬‬ ‫امور معیشتی‬ ‫و اشتغال در‬ ‫اولویت کاری‬ ‫مجلس‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬سهام عدالت با ابالغ‬ ‫و تدابیر رهبر معظم انقالب ازادسازی شد و برای هرگونه تصمیم گیری‬ ‫باید هماهنگی داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمدباقر قالیباف در جلسه شورای هماهنگی روسای‬ ‫کمیسیون ها و هیات رئیسه با اشاره به استقالل کامل کمیسیون ها در‬ ‫انجام وظایف محوله و قانونی خود‪ ،‬از رئیس مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫خواست به موضوع تداخل وظایف بین کمیسیون ها توجه داشته باشد‪.‬‬ ‫رئی��س مجلس با بیان اینکه در مجلس هیچ موضوع بخش��ی نداریم و‬ ‫تمامی موضوعات فرابخش��ی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه موضوعاتی که در‬ ‫کمیسیون ها به بحث و بررسی گذاشته می شود‪ ،‬حتما باید نظرات سایر‬ ‫کمیسیون ها نیز لحاظ شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اولویت کمیس��یون ها عنوان کرد‪ :‬باتوجه به شرایط‬ ‫اقتص��ادی و وضعیت کش��ور نظارت کام��ل بر قوانین و رس��یدگی به‬ ‫موضوعات در زمینه امور معیش��تی و اش��تغال باید در دستور کار قرار‬ ‫گیرد و این موارد در اولویت کاری مجلس است‪.‬‬ ‫رئیس قوه مقننه در ادامه با اش��اره به مشکالت موجود در بازار کاال‪،‬‬ ‫پول و ارز‪ ،‬س��رمایه و کار گفت‪ :‬ما مش��کل نداش��تن قان��ون نداریم و‬ ‫نظ��ارت یک��ی از اقدامات مهمی اس��ت که می تواند مش��کالت را حل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫باید در نظارت به گونه ای پیش برویم که بهانه دس��ت کسی ندهیم‬ ‫و تلقی دخالت در امور سایر قوا و موضع گیری های انها صورت نگیرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه‬ ‫تولید خودرو‬ ‫ارزان قیمت‬ ‫از رویا تا واقعیت‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1611‬‬ ‫پیاپی ‪2929‬‬ ‫از دریافت کارت س��وخت اقدامی انجام دهند‪ .‬س��خنگوی شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی با بیان اینکه از تعداد ‪ ۲۷‬میلیون کارت صادر ش��ده فقط‬ ‫ممکن اس��ت برای کمتر از یک درصد از کارت های س��وخت این اتفاق افتاده‬ ‫باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مسئله مهم اطالعات درج شده به صورت لیزری در پشت‬ ‫کارت س��وخت اس��ت که اگر با کارت خودرو تطابق داشته باشه هیچ مشکلی‬ ‫وج��ود ندارد‪.‬کاهی همچنین درباره تاخیر پیش امده برای صدور کارت های‬ ‫س��وخت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی حداکثر زمانی که برای صدور کارت‬ ‫س��وخت درنظر گرفته ش��ده حدود ‪ ۳‬ماه اس��ت‪ .‬صدور کارت سوخت بخش‬ ‫خودروه��ای عمومی گازوییلی زیر ‪ ۲۰‬روز صادر و ارس��ال می ش��ود و هیچ‬ ‫تاخیری نیز تاکنون به وجود نیامده‪ ،‬در حوزه بنزین نیز اولویت بندی ش��ده‬ ‫به گونه ای که خودروهای عمومی و وانت بارها کمتر از یک ماه کارت سوخت‬ ‫خود را دریافت کردند‪.‬کاهی دلیل ان را لجس��تیک کارت س��وخت دانست و‬ ‫افزود‪ :‬این موضوع مشکلی را برای افراد ایجاد نمی کند و نیازی به انجام هیچ‬ ‫کاری نیست و افراد به راحتی می توانند از همان کارت سوخت استفاده کنند‪.‬‬ ‫اعتراض صنعتگران از نحوه محاسبه نرخ ارز مواد اولیه‬ ‫گرفتار تحریم داخلی شده ایم‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان دش�وار ش�ده و صدای گالیه و اعتراض بیش�تر تولیدکنندگان‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ بلند است‪.‬‬ ‫چند سالی است تامین مواد اولیه تولید داخل به دلیل وابستگی تعیین قیمت انها به نرخ ارز به چالش‬ ‫بزرگی برای صنعتگران تبدیل شده است‪ .‬با خروج امریکا از برجام و اغاز دوباره تحریم ها‪ ،‬این موضوع‬ ‫گس�ترده تر ش�ده و به مواد اولیه مورد نیاز خارجی هم تس�ری پیدا کرده اس�ت‪ .‬مواد اولیه وارداتی با‬ ‫مشکل تامین ارز و تاخیر در ترخیص به دلیل تعلل بانک مرکزی در تایید ارز وارداتی روبه رو شده و در‬ ‫ماه های اخیر کمبود ارز و خرید دوگانه با ارز صادراتی و ازاد مش�کالت را مضاعف کرده است‪ .‬بسیاری‬ ‫از کارشناس�ان اقتصادی و فعاالن بازار بر این نکته تاکید دارند که اگر مسئله کمبود مواد اولیه خطوط‬ ‫تولید و عدم تامین ارز حل نشود‪ ،‬بیکاری و تعطیلی گریبان تولید کشور را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫جعف��ر نصیری یکی از فعاالن صنعت قطعه در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مش��کل قطعه س��ازان در تامین مواد‬ ‫اولی��ه به دو قس��مت تامین از داخل و خ��ارج برمی گردد‪.‬‬ ‫متاس��فانه صنعتگر در هر دو بخش گرفتار است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬بانک مرکزی تایید اخر را برای ترخیص مواد اولیه‬ ‫از گم��رک انجام نمی دهد و از همین رو کاالی خریداری و‬ ‫واردش��ده تا زمان اخذ تایید بانک مرکزی برای اختصاص‬ ‫ارز در گمرکات رسوب می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر کاالهایی در گمرکات کش��ور‬ ‫هس��تند که تولیدکننده با مشکالت بسیار‪ ،‬ارز انها را تهیه‬ ‫ک��رده و با هزار ترفند و دور زدن تحریم ها و جابه جا کردن‬ ‫این محموله ها از بندر ‪ ۳‬کش��ور به ایران رس��انده است‪ .‬اما‬ ‫همی��ن کاالها بیش از ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ماه در گمرکات باقی مانده اند‬ ‫و به دلی��ل عدم تایید ارزی بانک مرکزی ارز ترخیص انها با‬ ‫تاخیر مواجه می شود‪.‬‬ ‫نصیری درباره چرایی این امر توضیح داد‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫از من تولیدکننده که به هر ترتیبی تحریم ها را دور زده ام‪،‬‬ ‫می خواه��د ثاب��ت کنم ارز مورد نیاز را از کجا تهیه کرده ام‪.‬‬ ‫به هر حال تولیدکننده یا از طریق صرافی ها یا س��رمایه ای‬ ‫که خارج از کش��ور دارد یا حتی با اعتباری که دارد‪ ،‬خرید‬ ‫می کن��د تا بدهی خ��ود را در اینده تس��ویه کند‪ .‬مهم در‬ ‫ش��رایط فعلی و کمبود ارز این اس��ت ک��ه تولید و صنعت‬ ‫تعطیل نش��ود و با هر مش��قتی ب��وده تولیدکننده در این‬ ‫ش��رایط س��خت توانس��ته مواد اولیه را وارد کند‪ .‬حاال چرا‬ ‫کاالیی که با عبور از تحریم های خارجی خریداری شده با‬ ‫اعمال محدودیت ها و تحریم های داخلی زمینگیر می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بانک مرکزی می گوید باید با استفاده از ارز نیمایی‬ ‫‹ ‹پرش با مانع تولیدکننده‬ ‫نصیری درباره مش��کالت تامین م��واد اولیه مورد نیاز از‬ ‫داخ��ل هم عنوان کرد‪ :‬تولیدکنن��دگان این بخش مربوط‬ ‫به ش��رکت های دولتی مانند فوالد‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬مس و‪...‬‬ ‫هستند‪ .‬این صنعتگران با ‪ ۳‬معضل روبه رو هستند؛ نخست‬ ‫اینکه بخش��ی از این شرکت ها مانند فوالد فروش مستقیم‬ ‫ندارند و محصوالتش��ان را در بورس عرضه می کنند‪ .‬وقتی‬ ‫محصول در بورس عرضه ش��ود‪ ،‬هیچ ش��رکتی نمی تواند‬ ‫حج��م مورد نیاز خ��ود را خریداری کند‪ ،‬زیرا پک ها بزرگ‬ ‫بوده و تناژها ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۵۰۰۰‬تنی اس��ت و هر کس��ی توان‬ ‫خری��د با این تن��اژ را ندارد‪ .‬افراد خاصی هس��تند که این‬ ‫تناژها را خریداری کرده و در بازار ازاد با ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر قیمت‬ ‫خری��د به تولیدکنن��ده ای که نیاز به کاال ب��ا تناژ پایین تر‬ ‫دارد‪ ،‬می فروشند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطعه با اش��اره به مش��کل دوم در‬ ‫تامین مواد اولیه تولید داخل‪ ،‬گفت‪ :‬پیش تر ش��رکت های‬ ‫باالدستی (تولیدکننده و تامین کننده مواد اولیه) درصدی‬ ‫از هزین��ه محص��والت را به عن��وان پیش پرداخت دریافت‬ ‫می کردند و س��پس محموله تحویل شده و باقیمانده مبلغ‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه تقس��یط می ش��د‪ .‬در واقع به ازای حجم خرید‬ ‫و اعتبار شرکت تقس��یط انجام می شد‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬این‬ ‫روند تغییر کرده و شرکت هایی که در بورس نیستند عنوان‬ ‫می کنند باید براس��اس سفارش‪ ۵۰ ،‬درصد مبلغ پرداخت‬ ‫ش��ود و زمانی که محموله سفارش شده ‪ ۱۰۰‬درصد اماده‬ ‫ش��د‪ ،‬در زمان تحوی��ل به نرخ روز تحویل داده می ش��ود‪.‬‬ ‫عالوه بر ان‪ ،‬پیش از تحویل باید مبلغ تس��ویه شود‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب‪ ۵۰ ،‬درصد مبلغ که به عنوان پیش پرداخت ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫ماه قبل داده ش��ده لحاظ نمی ش��ود و کل مبلغ را به نرخ‬ ‫روز محاس��به می کنند‪ .‬دست کم باید سود پولی که ‪ ۳‬ماه‬ ‫نزد انها بوده محاس��به شود که نمی شود‪ .‬او افزود‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬فرصت برای پرداخت کل مبلغ ‪ ۲۴‬ساعت شبانه روز‬ ‫نیس��ت و باید تا س��اعت ‪ ۱۴‬هر روز به وقت اداری تس��ویه‬ ‫انجام تا کاال ازاد و تحویل شود‪ .‬در غیر این صورت با هر روز‬ ‫دیرکرد پرداخت ‪ ۳‬درصد بهره به مبلغ اعالم ش��ده اضافه‬ ‫می ش��ود‪ .‬نصیری تاکید کرد‪ :‬در نتیجه تولیدکننده ایرانی‬ ‫هم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خارجی به دلیل قوانین‬ ‫بانک مرکزی مش��کالت اساس��ی دارد و هم در تهیه مواد‬ ‫اولیه داخلی با معضالت زیادی روبه رو است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت خرید از بورس‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش��اره به مشکل سوم در تهیه‬ ‫م��واد اولیه تولید داخل گفت‪ :‬هنگامی که من قطعه س��از‬ ‫نمی توان��م به دلی��ل کمب��ود منابع مالی از ب��ورس خرید‬ ‫داش��ته باش��م‪ ،‬چراکه نقدینگی ام نزد خودروسازان بلوکه‬ ‫ش��ده ناچ��ار باید از ب��ازار ازاد با حداقل نی��ازم خرید کنم‬ ‫که فقط تولید مس��تمرم ادامه داش��ته باش��د و خط تولید‬ ‫خودروس��از تعطیل نش��ود‪ .‬در این وضعیت چه اتفاقی رخ‬ ‫می ده��د؟ بازاری کاال را ب��ا ‪ ۱۵۰‬درصد افزایش در اختیار‬ ‫م��ن تولیدکننده قرار می دهد و تولیدکننده ناچار اس��ت‬ ‫اعتباری خرید کند‪ .‬به این ترتیب مواد اولیه با ‪ ۱۵۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫درصد بیش از ارزش واقعی به دست قطعه ساز می رسد‪ .‬این‬ ‫امر روی بهای تمام ش��ده تاثیر می گذارد‪ .‬در ادامه مش��کل‬ ‫دیگر این می شود که خودروساز با قیمت تمام شده موافق‬ ‫نیس��ت و تولیدکننده میانی باید با زیان فعالیتش را ادامه‬ ‫دهد‪ .‬او گفت‪ :‬تولیدکننده با چنین مش��قت هایی در حال‬ ‫تولید است و کسی به دنبال حل عملیاتی مشکالت نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت و اعتبار در بازار‬ ‫نصیری در پاسخ به این پرسش که این مشکالت چقدر‬ ‫روی کیفیت قطعات تاثیر گذاشته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به طور کلی‪،‬‬ ‫نمی توان گفت زیرا ش��اید برخی تولیدکنندگان در حوزه‬ ‫ترکی��ب م��واد اولیه بخواهند فرمول ه��ا را تغییر دهند اما‬ ‫در س��طح کالن این امر ش��دنی نیست‪ ،‬زیرا خودروساز هر‬ ‫قطعه ای که از سوی قطعه ساز تامین می شود‪ ،‬نمی پذیرد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬خودروس��از ب��ازرس مقی��م در واحدهای‬ ‫تولیدی قطعه دارد و زمانی که محموله برای خودروس��از‬ ‫ارس��ال می ش��ود دوباره از سوی بازرس��ان کنترل کیفیت‬ ‫کارخانجات بازرسی می شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه درباره افت کیفیت برای کاالهای‬ ‫عرضه شده به بازار لوازم یدکی هم عنوان کرد‪ :‬شرکت هایی‬ ‫که برند هستند‪ ،‬هیچ گاه از کیفیت محصوالتشان نمی زنند‬ ‫زیرا اعتبار خود را از دست می دهند و ضرری که می کنند‬ ‫میلیاردی خواهد بود‪ .‬ش��رکتی مانند ش��رکت ما در سبد‬ ‫کاالی��ی خ��ود تفکیک کاال به این معنا ندارد که این قطعه‬ ‫برای خط تولید خودروس��از ساخته شده و قطعه ای دیگر‬ ‫ب��رای عرض��ه به بازار ل��وازم یدکی اس��ت‪ .‬نصیری گفت‪:‬‬ ‫محص��ول درجه یک و دوم نداری��م عالوه بر ان باید توجه‬ ‫داش��ته باش��یم که بازار هر محصول هم مشتریان خود را‬ ‫دارد و قیمت ها هم متفاوت است‪ .‬در نتیجه خسارت چنین‬ ‫رویکردی بیشتر از منفعت ان است‪.‬‬ ‫جعفر نصیری‬ ‫مواد اولیه با‬ ‫قیمت ‪ ۱۵۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬درصد‬ ‫بیش از ارزش‬ ‫واقعی به دست‬ ‫قطعه ساز‬ ‫می رسد‬ ‫بورس و دالل بازی‬ ‫در ادامه محمود نجفی س��هی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬چند عامل مورد اعتراض تولیدکنندگان‬ ‫در حوزه تامین مواد اولیه اس��ت؛ نخس��ت اینکه چرا مواد‬ ‫اولیه تولید داخل به طور مس��تقیم در اختیار صنعتگر قرار‬ ‫نمی گیرد و این مواد وارد بورس شده که زمینه دالل بازی‬ ‫را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ب��ا عرضه کاال به ب��ورس ‪ ۲‬اتفاق رخ می دهد؛‬ ‫اینک��ه هرگونه بخواهند قیمت را مدیریت کرده و با عرضه‬ ‫کاال‪ ،‬بازی کنند‪ .‬به این ترتیب بازار سیاه ایجاد می کنند که‬ ‫با عرضه مستقیم این مسئله حل می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پیش��نهاد تولیدکنندگان این اس��ت که‬ ‫میزان مصرف داخل شناس��ایی و نیاز داخل تامین ش��ود‬ ‫و س��پس مازاد برای صادرات باشد‪ .‬هنگامی که کاال به طور‬ ‫مستقیم به دست مصرف کننده برسد فاکتور خرید دارد و‬ ‫دارایی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می توانند با نظارت‬ ‫بر این فرایند اجازه ندهند مواد اولیه در بازار ازاد به فروش‬ ‫برسد و فقط عرضه این مواد برای تولید باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری مواد اولیه‬ ‫نجفی سهی در ادامه سخنان خود به مسئله قیمت مواد‬ ‫اولی��ه تولید داخل اش��اره کرد و گفت‪ :‬در همه کش��ورها‬ ‫دولت روی تولید و قیمت واحدهای تولیدی که در شرایط‬ ‫اقتص��ادی ما قرار دارن��د‪ ،‬نظارت و دخال��ت دارد‪ .‬یکی از‬ ‫پرس��ش های مهم تولیدکننده قطعات این اس��ت که چه‬ ‫ارتباطی بین ورق فوالدی تولید داخل با دالر وجود دارد؟‬ ‫ش��اید یک درصد برای استهالک ماشین االت نیاز به دالر‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬بنابراین معتقدم باید دول��ت روی توزیع و‬ ‫قیمت گذاری نظارت داش��ته باش��د و در این روند دخالت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه صنعتگر برای خرید‬ ‫م��واد اولیه مورد نیاز برنامه ریزی می کند‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که‬ ‫ورق اه��ن کیلویی حدود ‪ ۱۶‬هزار تومان بود با محاس��به‬ ‫تمام نوساناتی که قابل پیش بینی بود به این نتیجه رسیدم‬ ‫ک��ه می توانم ورق را ‪ ۲۲‬ه��زار تومان خریداری کنم اما در‬ ‫کمت��ر از ی��ک هفته قیمت هر کیلو ورق به ‪ ۲۵‬هزار تومان‬ ‫رسید‪ .‬با این وضعیت چگونه می توان هدف گذاری کرد که‬ ‫روزان��ه قیمت ها تغییر می کن��د‪ .‬این موضوع برای یکی دو‬ ‫هفته قبل است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان کش��ور معتقد اس��ت‪ :‬بورس‬ ‫زمینه ساز این امر شده و بازار سیاه ایجاد کرده است‪ ،‬چون‬ ‫با عرضه بازی می شود‪ .‬حال حمایت از تولید کجاست؟‬ ‫‹ ‹فاصله سود از کجا تا کجا‬ ‫نجفی س��هی در ادامه با بیان اینک��ه تولید در واحدهای‬ ‫صنعتی کارگربر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه تولید در این واحدها‬ ‫باالست اما پیشنهاد کردیم با این وجود با ‪ ۱۰‬درصد سود‬ ‫فعالیت کنیم اما تولیدکنندگان مواد اولیه مانند فوالد ‪۲۰‬‬ ‫درصد سود داشته باشد نه اینکه من قطعه ساز با ‪ ۵‬درصد‬ ‫س��ود خالص کار کنم (البته این در عمل گاهی کمتر از ‪۳‬‬ ‫درصد بوده اس��ت) و کانی های فلزی با ‪ ۱۱۰‬درصد س��ود‬ ‫خالص فعالیت داش��ته باش��ند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫میانی و نهایی مش��کالتش به مراتب بیشتر از تولیدکننده‬ ‫پایین دستی و مواد اولیه است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬درحال حاضر ب��ار مالی تولیدکنندگان‬ ‫مواد اولیه هم به دوش صنعتگر میانی است‪ .‬خرید می کنیم‬ ‫و پول پیش می پردازیم و ‪ ۲‬ماه بعد کاال را تحویل می گیریم‪.‬‬ ‫برای مواد پتروشیمی که ‪ ۳‬ماه بعد تحویل می شود‪ .‬با تمام‬ ‫دردسرهایی که باید مدرک برد و جاهای گوناگون ثبت نام‬ ‫تحویل حضوری خودرو‬ ‫در روزهای جمعه‬ ‫مدی��ر تحوی��ل و لجس��تیک محص��والت‬ ‫ایران خودرو از ایج��اد امکان تحویل حضوری‬ ‫خودروها در مح��ل کارخانه یا پارکینگ های‬ ‫خ��ودرو در تمام��ی روزه��ای هفت��ه و حتی‬ ‫جمعه ها خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬ناصر غریب نواز هدف‬ ‫از این اقدام را تس��ریع و تس��هیل در تحویل‬ ‫خودرو به مشتریان عنوان کرد و گفت‪ :‬تمامی‬ ‫مش��تریان می توانند با مراجع��ه حضوری به‬ ‫س��ایت های تولیدی یا پارکینگ های جانبی‪،‬‬ ‫خودروهایش��ان را حتی در روز جمعه تحویل‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬مشتریان می توانند در‬ ‫صورت تمایل‪ ،‬عالوه بر هماهنگی با نمایندگی‬ ‫که خودرو خود را ثبت ن��ام کرده اند‪ ،‬از محل‬ ‫خودرو اط�لاع حاصل کرده و ب��رای تحویل‬ ‫حض��وری‪ ،‬به کارخانه یا پارکینگ های جانبی‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫غریب نواز تصریح ک��رد‪ :‬در صورت مراجعه‬ ‫مشتریان برای تحویل حضوری‪ ،‬هزینه حمل‬ ‫خودرو به انها مسترد می شود‪.‬‬ ‫شرط جدید‬ ‫برای پیش ثبت نام‬ ‫مشکل تامین مواد اولیه‬ ‫واردات انجام شود و تولیدکننده هم از این موضوع استقبال‬ ‫می کند اما وقتی درخواست اختصاص ارز نیمایی می کنیم‪،‬‬ ‫پاسخ این است که ارز نداریم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کرد و کاال را تحویل گرفت‪ .‬اما قطعه س��از محصوالتش را‬ ‫اعتباری زیرقیمت تمام شده باید در اختیار خودروساز قرار‬ ‫دهد‪ .‬بنابراین وظیفه دولت اس��ت که در مسئله مواد اولیه‬ ‫و قیمت گذاری انها دخالت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت از ابتدای سال‬ ‫نجفی سهی در پاسخ به این پرسش که نرخ مواد اولیه از‬ ‫ابتدای س��ال تا امروز چقدر افزایش داشته‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از‬ ‫دو برابر به ویژه در فلزات‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اذر سال گذشته‬ ‫ورق اه��ن کیلویی کمتر از ‪ ۸‬ه��زار تومان بود درحالی که‬ ‫‪ ۲‬هفت��ه قبل ‪ ۲۴‬ه��زار تومان قیمت خورده بود‪ .‬هنوز هم‬ ‫یک سال نشده است‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه درباره ارتباط قیمت مواد اولیه‬ ‫ب��ا ارز اظهارکرد‪ :‬چندی پیش مدیران فوالدی جلس��ه ای‬ ‫با س��تاد ملی تس��هیل و رفع موانع تولید داشتند و عنوان‬ ‫کردند زیر ظرفیت خود در حال فعالیت هستند‪ .‬در نتیجه‬ ‫با کاهش ظرفیت تولید نیروی کارگر مازاد داشته و ناگزیر‬ ‫به تعدیل انها می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت خام فروشی‬ ‫نجفی س��هی درباره مش��کالت این بخش از تولید گفت‪:‬‬ ‫س��نگ اهن داخل صادر می ش��ود درحالی ک��ه برای نیاز‬ ‫داخل دوباره ناگزیر به واردات ان هس��تیم‪ .‬در ادامه برای‬ ‫جلوگیری از خام فروشی با فرایندی ان را تبدیل به گندله‬ ‫کرده و صادر می ش��ود‪ .‬مش��کل این اس��ت که هر بخش‬ ‫به دنبال س��ود بیش��تر حتی به قیمت تعطیلی یک واحد‬ ‫تولیدی در داخل هس��تند‪ .‬پرس��ش این است که چرا باید‬ ‫خاک معدن صادر و با گالیه از این امر برای دور زدن قانون‬ ‫و جلوگیری از خام فروش��ی مجوز گندله سازی گرفته شود‬ ‫و صادرات ادامه داشته باشد‪ .‬در ادامه ناچاریم برای تامین‬ ‫نیاز تولید داخل همان سنگ اهن و گندله را وارد کنیم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬فوالدی ها عنوان می کنند زیر ظرفیت فعالیت‬ ‫دارن��د و ب��ا این رون��د ‪ ۱۳‬هزار کارگر مازاد اس��ت که باید‬ ‫تعدیل شوند‪ .‬تولید نصف شده زیرا انها نیز مواد اولیه مورد‬ ‫نیازشان را ندارند‪ .‬در ادامه این مسئله به مشکل برگشت ارز‬ ‫از همین واحدهای خام فروشی برخورد می کنیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه یاداور ش��د‪ :‬در مس��ئله برگشت‬ ‫ارز صادراتی ذی نفع و ذی ضرر مش��خص نیست؛ بنابراین‬ ‫کس��ی به طور جدی موضوع را پیگیری نمی کند‪ ،‬چرا باید‬ ‫خاک معدن که به نس��ل های این��ده هم تعلق دارد‪ ،‬صادر‬ ‫شود و ارز ان هم مشخص نباشد کجا می رود‪ .‬امروز مسئله‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد دالر مطرح شده از ارز صادراتی فقط مربوط به‬ ‫صادرات غیرنفتی یک س��ال است‪ .‬چند سال است همین‬ ‫کاالها یا مواد اولیه خام صادر می شود اما ارز ان برگردانده‬ ‫نمی شود؟‬ ‫‹‹سخن پایانی‬ ‫ب هگفت��ه فعاالن اقتصادی موض��وع مواد اولیه‬ ‫تولید داخل مسئله ای جدی است که اگر مشکل‬ ‫ای��ن بخش رف��ع ش��ود تولیدکننده ب��ا دغدغه‬ ‫کمت��ری می تواند ب��ه فعالیت خ��ود ادامه دهد‪.‬‬ ‫این درحالی است که به گفته صنعتگران مشکل‬ ‫قطعه س��ازان در تامین مواد اولیه به دو قسمت‬ ‫تامین از داخل و خارج برمی گردد و فعاالن این‬ ‫حوزه در هر دو بخش گرفتار هستند‪ .‬بدون شک‬ ‫طرف بانک مرکزی هم برای نحوه عملکرد تایید‬ ‫تخصیص ارز استدالل های خود را دارد اما انچه‬ ‫مهم اس��ت همکاری نهادهای مختلف از کمرگ‬ ‫گرفته تا بانک مرکزی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای تسهیل روند تولید است‪.‬‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫ورق اهن اذر‬ ‫سال گذشته‬ ‫کیلویی کمتر از‬ ‫‪ ۸‬هزار تومان‬ ‫بود درحالی که‬ ‫قیمت ان در‬ ‫کمتر از یک سال‬ ‫به ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫تومان رسید‬ ‫مدیرکل صنای��ع حمل ونقل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬فروش فوق العاده فعلی‬ ‫ایران خودرو مش��مول شرط جدید برای واریز‬ ‫‪ ۱۰‬درصد وجه هنگام ثبت نام نمی شود‪.‬‬ ‫جعفر سرقینی‪ ،‬سرپرس��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در جلس��ه اخی��ر کمیته‬ ‫خودرو اظهارکرد‪ :‬کس��انی که در طرح فروش‬ ‫فوق الع��اده ماهان��ه ‪ ۲۵‬هزار خ��ودرو ثبت نام‬ ‫می کنن��د‪ ۱۰ ،‬درصد مبلغ خ��ودرو را هنگام‬ ‫ثبت نام به حس��ابی واسط واریز می کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫اگر مبلغی اخذ نش��ود تع��داد ثبت نام ها زیاد‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ای��ن مورد به عنوان یک ش��رط‬ ‫جدی��د در ف��روش فوق العاده خودروس��ازان‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬پنج ش��نبه ‪ ۲۰‬شهریور‬ ‫گروه صنعتی ایران خ��ودرو فروش فوق العاده‬ ‫‪ ۵‬محص��ول خ��ود را اغ��از ک��رده و یکی از‬ ‫پرس��ش های متقاضیان خودرو این است که‬ ‫برای ثبت نام باید ‪ ۱۰‬درصد مبلغ خودرو مورد‬ ‫نظر خود را پرداخت کنند؟‬ ‫در این باره س��هیل معمارباش��ی‪ ،‬مدیر کل‬ ‫صنای��ع حمل ونقل وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در گفت وگو با گس��ترش نیوز گفت‪:‬‬ ‫ف��روش فوق الع��اده ای��ران خ��ودرو پیش از‬ ‫اخرین جلس��ه کمیته خودرو وزارتخانه بوده‬ ‫اس��ت؛ بنابراین ای��ن پیش فروش مش��مول‬ ‫واریز ‪ ۱۰‬درصد وجه نمی ش��ود‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫صحبت ه��ای الزم ب��ا این خودروس��از انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت تاکید سرپرست‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این اس��ت که‬ ‫تقاضا حتی هن��گام پیش ثبت نام نیز مدیریت‬ ‫شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬افراد زیادی در فروش های‬ ‫فوق العاده ثبت نام می کنند بدون اینکه مبلغ‬ ‫الزم را در اختیار داشته باشند و معتقدند پس‬ ‫از برنده ش��دن پول خودرو را تهیه می کنند‪.‬‬ ‫بس��یاری پس از برنده ش��دن قادر به فراهم‬ ‫ک��ردن مبلغ مورد نظ��ر نب��وده و در نتیجه‬ ‫تقاضای کاذب ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫معمارباش��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��رای اینکه‬ ‫مصرف کنندگان واقعی که قصد خرید خودرو‬ ‫دارند ثبت نام کنند چنین ش��رطی گذاش��ته‬ ‫شده است‪ .‬این شرط حتما به صورت اطالعیه‬ ‫به اطالع مصرف کنندگان خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرکل صنای��ع حمل ونقل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در پایان اشاره کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫واریز ‪ ۱۰‬درصد وجه ‪ ۲‬کار می شد انجام داد؛‬ ‫یکی اینکه پول به حساب خودروسازان واریز‬ ‫ش��ود و در این مدت از مبالغ بتواند استفاده‬ ‫کند و افراد اگر برنده نش��دند به حساب انها‬ ‫واریز ش��ود‪ .‬اما در نهایت تصمیم این ش��د تا‬ ‫حس��اب واس��ط نزد بانک ها مح��ل واریز این‬ ‫مبلغ باش��د‪ .‬پول انجا خواهد ماند تا برندگان‬ ‫مش��خص شوند‪ .‬این نکته را نیز باید گفت که‬ ‫فاصله بین زمان ثبت نام و قرعه کش��ی حدود‬ ‫‪ ۳‬روز اس��ت‪ .‬در نتیجه می توان گفت با توجه‬ ‫به اینکه پول نزد خودروسازان نیست بنابراین‬ ‫بحث تعلق سود نیز مطرح نخواهد بود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫چرا کارت سوخت‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫برای خودرو‬ ‫صادر می شود؟‬ ‫روی برخی کارت های سوخت خودروهای صادرشده از سوی شرکت پخش‬ ‫فراورده های نفتی عبارت کارت هوش��مند س��وخت موتورسیکلت یا کامیون‬ ‫درج شده که براساس گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫این مس��ئله مش��کلی را برای مالکان خودرو ایجاد نمی کند‪.‬فاطمه کاهی در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره چرایی این مس��ئله اظهارکرد‪ :‬این کارت ها ممکن‬ ‫اس��ت تفاوتی به لحاظ رنگ و ارت ورک یعنی طرح روی کارت با هم داش��ته‬ ‫باش��ند اما تفاوتی به لحاظ کاربردش��ان وجود ندارد و نیاز نیست که افراد بعد‬ ‫«سفر مسئوالنه»‬ ‫مشکل رکود گردشگری‬ ‫را حل می کند؟‬ ‫از استقالل‬ ‫تا کنترل تورم‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1611‬‬ ‫پیاپی ‪2929‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫یادداشت‬ ‫«رقابت» واژه ای‬ ‫تهی شده در‬ ‫خودروسازی‬ ‫سیدمحمد بحرینیان‬ ‫پژوهشگر توسعه در حوزه صنعت‬ ‫«ممانعت از انحصار» تحت پوشش واژه های تهی از‬ ‫محتوا و بزک شد ه همچون «تشویق رقابت» عالوه بر‬ ‫گسترش کوتوله پروری‪ ،‬منابع بسیار ارزشمند و کمیاب‬ ‫کش��ور را طی یک سده گذش��ته به اتالف داده است‪.‬‬ ‫در اینجا این پرسش پیش می اید که برخی مسئوالن‬ ‫متول��ی صنعت کش��ورمان چرا تن ب��ه چنین اتالف‬ ‫منابعی داده اند؟ ایا دستاوردها به قواره منابع مصرف‬ ‫ش��ده بوده اس��ت؟ چرا بسیاری از دولت ها هیچ راهی‬ ‫به ج��ز فروش نف��ت را فرانگرفته اند؟ چرا این بخش از‬ ‫اقتصاد یعنی صنعت واقعی مبتنی بر ساخت و فناورانه‬ ‫را ب��ه چنین ضعفی دچ��ار کرده اند؟ موضوع دیگر در‬ ‫کش��ور این اس��ت که انحصار را کفر ابلیس دانسته اند‬ ‫و به نظ��رم ضع��ف و ناتوان��ی در نظ��ارت به هر دلیلی‬ ‫احتماال باعث ایجاد چنین دیدگاهی می تواند باش��د‪.‬‬ ‫واژه های دیگر نیز به همین سرنوشت گرفتار شده اند‪،‬‬ ‫از جمل��ه واژه «رقاب��ت»‪ .‬این واژه ها را تعریف نکرد ه و‬ ‫جای��گاه انها را در مراحل اقتصادی براس��اس تکامل‬ ‫دانش به پیش نبرده ایم‪ .‬در ادامه چه امری نمود پیدا‬ ‫می کند؟ در غیاب و نداش��تن برنامه بلندمدت توسعه‬ ‫اقتصادی و به ویژه در صنعت‪ ،‬دچار بهم ریختگی های‬ ‫حیرت انگیز ناشی از عدم انسجام می شویم که شده ایم‪.‬‬ ‫برای مثال براس��اس گزارش های رسمی منتشر شده‬ ‫از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ ۱۱‬بهمن‬ ‫‪ ،۱۳۹۶‬انواع خودروهای س��بک و س��نگین ‪ ۶۸‬واحد‬ ‫با عن��وان فع��ال‪ ،‬دارای پروانه بهره ب��رداری بوده اند‪.‬‬ ‫حیرت اور اس��ت! حتی در چین‪ ،‬امریکا و ژاپن اصال و‬ ‫مطمئنا چنین اماری قابل مشاهده نیست‪ .‬بعد شاهد‬ ‫هس��تیم با این همه واحد تولیدی خودرو به هیچ وجه‬ ‫رقابت��ی وجود ن��دارد! بلکه هنوز صنع��ت خودرو در‬ ‫کش��ور ناکارامد اس��ت‪ .‬جالب اینکه ‪ ۴۳‬واحد هم در‬ ‫دس��ت اجراست! این روزها بانک مرکزی کار بی نظیر‬ ‫ی را انج��ام داده و ان این اس��ت که در تاریخ‬ ‫و تاریخ�� ‬ ‫اقتص��ادی ی��ک قرن اخی��ر ما بع��د از دوران زنده یاد‬ ‫دکتر مصدق‪ ،‬این دومین بار اس��ت که چنین داده ها‬ ‫و اطالعاتی برای ش��فافیت وضعیت واردات به کشور‬ ‫منتش��ر می ش��ود‪ .‬در زمان زنده یاد دکتر مصدق‪ ،‬هم‬ ‫ارزش و ه��م نوع کاالی وارداتی هر فعال وارد کننده با‬ ‫ذک��ر نام و هم ارزش و ه��م نوع کاالی صادراتی و نام‬ ‫صادرکننده ان کامال مش��خص ب��ود و عملی اگاهانه‬ ‫برای شفاف سازی به ش��مار می امد‪ .‬اما درحال حاضر‬ ‫بانک مرکزی فقط برای واردات‪ ،‬فهرس��ت گیرندگان‬ ‫ارز را منتشر کرده و نوع کاال و سال ان را هم مشخص‬ ‫نکرده است‪ .‬این اقدام حتی به همین صورت هم بسیار‬ ‫ذی قیمت اس��ت و اطالعات درداوری از این فهرست‬ ‫به دست می اید‪ .‬از هر کسی که در بانک مرکزی سبب‬ ‫انتش��ار این فهرست شده‪ ،‬تشکر و قدردانی می کنم و‬ ‫البته می تواند کامل تر ش��ود‪ .‬شما حاال حدیث مفصل‬ ‫بخ��وان از ای��ن مجمل‪ ،‬ان ه��م در دورانی که ترامپ‬ ‫تحریم ها را تشدید کرده و هر یک سنت ارز این کشور‬ ‫باید با حس��اب و کتاب خارج ش��ود‪ .‬وای به سال هایی‬ ‫که ارز بی حد و حساب در این کشور از محل صادرات‬ ‫نف��ت فراهم بوده اس��ت‪ .‬امار ارز اختص��اص یافته به‬ ‫فع��االن صنعت قطعه‪ ،‬واردکنندگان خودرو و قطعات‬ ‫یدک��ی را نیز باید به این فهرس��ت افزود‪ .‬از این رو ایا‬ ‫انتظ��ار دارید ک��ه وضعیت ما غیر از این باش��د؟ چه‬ ‫کس��ی باید تصمیم گیری می کرد؟ ریچارد بندیک‪ ،‬از‬ ‫اعضای گروه مش��اوران دانشگاه هاروارد که سال های‬ ‫‪ ۱۳۳۷‬ت��ا ح��دود اوایل س��ال ‪ ۱۳۴۲‬در ایران بود در‬ ‫کت��اب خود به ن��ام «تامین مالی صنعت��ی در ایران»‬ ‫که خوش��بختانه ترجمه هم شده‪ ،‬با تشریح وضعیت‬ ‫اقتصادی کشورمان در ان زمان نشان می دهد که عینا‬ ‫وضعیت مش��ابه امروز را داش��ته ایم‪ ،‬برای نمونه اعالم‬ ‫می کند که «اش��تیاق بی حد و حساب کارافرینان به‬ ‫تقلید از پیشگام در فالن صنعت که به شکل تاسیس‬ ‫مقلدانه و ناسنجیده از پیشگام ‪ -‬بدون بررسی ظرفیت‬ ‫بازار‪ -‬انجام می ش��ود‪ ،‬در برخی صنایع منجر به اضافه‬ ‫ظرفیت حاد در ان مناطق و اشباع بازار شده‪ ،‬حکومت‬ ‫قادر اس��ت با صادر نکردن جواز تولید از این وضعیت‬ ‫جلوگیری کند‪ ،‬اما تا امروز فقط به تحریک اش��تیاق‬ ‫ان کارافرینان س��هل انگار پرداخته است‪ .‬بحران های‬ ‫سرمایه در گردش‪ ،‬از دیگر مصادیق برنامه ریزی ناقص‬ ‫است‪ ».‬وی به دیدگاه جورج بالدوین‪ ،‬عضو دیگری از‬ ‫گروه مش��اوران دانشگاه هاروارد در ایران اشاره کرد و‬ ‫گفت��ه او در کتاب خود به نام «برنامه ریزی و توس��عه‬ ‫در ای��ران» بر اث��ر درماندگی نظری در ای��ران با نگاه‬ ‫تیزبینانه خود به همان اش��تباهی اش��اره می کند که‬ ‫هم اینک با درس نگرفتن از اش��تباهات تاریخی خود‬ ‫مرتکب شده و در باتالقش گیر افتاده ایم‪ .‬او چنین ابراز‬ ‫می دارد «چون بخش اعظم سرمایه گذاری ها مشتمل‬ ‫ب��ر کارافرین��ی تقلیدی ‪-‬در قالب گس��ترش صنایع‬ ‫موجود‪ -‬بود مش��کل در این زمین��ه‪ ،‬به جلوگیری از‬ ‫سرمایه گذاری بیش از اندازه مربوط می شد که ممکن‬ ‫بود باعث دردسر برای سرمایه گذاران و اتالف سرمایه‬ ‫کش��ور و توان کارافرینان ش��ود‪ ».‬در این شرایط هر‬ ‫صاح��ب خردی‪ ،‬سرگش��تگی و بی برنامگی برخی از‬ ‫دولت ها را می تواند درک کند‪.‬‬ ‫افزایش‬ ‫‪ ۴۵‬درصدی‬ ‫تولید خودرو‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو از ابتدای امس��ال تا ‪ 20‬ش��هریور موفق‬ ‫ب��ه تولید بیش از ‪ ۲۲۰‬هزار خودرو ش��ده که حکای��ت از افزایش ‪۴۵‬‬ ‫درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫امار و اطالعات تولید در بزرگ ترین خودروس��از کشور نشان می دهد‬ ‫از ابتدای امس��ال تا ‪ 20‬شهریور‪ ۲۲۰ ،‬هزار و ‪ ۲۵۶‬خودرو تولید شده‬ ‫است‪ .‬سال گذشته در همین بازه زمانی ‪ ۱۵۱‬هزار و ‪ ۴۰۰‬خودرو تولید‬ ‫و روانه بازار ش��ده بود که امس��ال حدود ‪ ۶۹‬هزار خودرو بیشتر از این‬ ‫تعداد تولید شده است‪.‬‬ ‫تعداد خودروهای تکمیل و تجاری ش��ده نیز در بازه زمانی یادش��ده‬ ‫‪ ۱۸۴‬هزار خودرو بوده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬هرچند در ابتدای اعمال تحری��م علیه صنعت‬ ‫خ��ودرو کش��ور‪ ،‬تامین مواد اولیه و برخی از قطع��ات با چالش مواجه‬ ‫ش��د‪ ،‬اما با اجرای نهضت س��اخت داخل و تکیه بر توان متخصصان و‬ ‫سازندگان داخلی کشور‪ ،‬شرکت های دانش بنیان و با بهره گیری از توان‬ ‫مراکزی مانند صنایع دفاع‪ ،‬ایران خودرو توانس��ت در یک سال گذشته‬ ‫در داخلی س��ازی بخش��ی از مواد و قطعات وارداتی موفق عمل کرده‬ ‫و در همی��ن راس��تا صرفه جویی ‪۱۳۷‬میلیون یوروی��ی را محقق کند‪.‬‬ ‫ایران خودرو تحقق اهداف خودکفایی و تعمیق س��اخت داخل قطعات‬ ‫را همچنان دنبال می کند‪ .‬امس��ال‪ ،‬برنامه تولید ‪ ۵۰۰‬هزار خودرو در‬ ‫دس��تور کار این خودروس��از قرار دارد که با شتاب تولید در نیمه دوم‬ ‫سال‪ ،‬تولید و عرضه این تعداد به راحتی در دسترس خواهد بود‪.‬‬ ‫تولید خودرو ارزان قیمت؛ از رویا تا واقعیت‬ ‫شروین اشیدری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫حسن کریمی سنجری‬ ‫پ��س از توقف تولید پراید یکی از دغدغه های جامعهبا‬ ‫کاهش قدرت خرید خانواره��ای ایرانی‪ ،‬جایگزینی این‬ ‫خودرو با خودرویی هم قیمت ان بود‪ .‬به گزارش‬ ‫با‬ ‫وجود تاکید و اصرار نمایندگان مجلس شورای اسالمی و‬ ‫برخی کارشناسان حوزه اقتصاد نسبت به این امر‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد تولید خودرو ارزان قیمت متناسب با توان خرید‬ ‫بیشتر خانواده های ایرانی ممکن نباشد‪.‬‬ ‫عضو پیش��ین کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی پیش تر تاکید کرده ب��ود باید خودرو جایگزین‬ ‫پرای��د و پژو ‪ ۴۰۵‬با قیمت مش��ابه این خودروها به بازار‬ ‫عرضه ش��ود تا قش��ر کم درامد توان خرید داشته باشند‪.‬‬ ‫علی اکبر کریمی یاداور ش��ده بود‪ ،‬نباید مردم را مجبور‬ ‫به خرید تیبا با قیمتی بیش از پراید کرد چراکه اجحاف‬ ‫در ح��ق مردم اس��ت‪ .‬خودروهای ش��هری باید کوچک‪،‬‬ ‫کم مص��رف و ارزان قیم��ت بوده و حت��ی در برخی موارد‬ ‫برق��ی باش��د‪ ،‬در س��ال های اخیر خودروس��ازان برنامه‬ ‫ج��دی برای تولید خودروهای هیبریدی نداش��تند این‬ ‫در حالی اس��ت که می توان با کاهش بهای تمام ش��ده‪،‬‬ ‫خودروهای برق��ی ارزان قیمت در اختیار مردم قرار داد‪.‬‬ ‫عبداله رضیان‪ ،‬عضو پیش��ین هیات رئیس��ه کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس دهم هم معتقد اس��ت جایگزین‬ ‫کردن ساینا و تیبا به جای پراید‪ ،‬خالی کردن جیب مردم‬ ‫در ش��رایط کنونی اس��ت زیرا باوجود اینکه کیفیت این‬ ‫خودروها تفاوت چندانی با پراید ندارد‪ ،‬قیمت انها بیشتر‬ ‫است‪ .‬این امر می تواند باتوجه به کاهش توان مالی مردم‪،‬‬ ‫قش��رهای اسیب پذیر را از خرید خودروهای ارزان قیمت‬ ‫نیز محروم کند‪ ،‬از سوی دیگر‪ ،‬احتمال نابسامانی بیشتر‬ ‫بازار خودرو دور از انتظار نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید خودرو ارزان قیمت شدنی نیست‬ ‫ایا امکان س��اخت یک خودرو ارزان قیمت در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد؟ امیرحس��ن کاکایی یکی از کارشناس��ان‬ ‫صنع��ت خ��ودرو در این باره ب��ه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چند‬ ‫مفه��وم در زمینه خ��ودرو ارزان قیمت وجود دارد و یکی‬ ‫از انه��ا تولی��د خودرو دو نفره‪ ،‬س��ه چرخ ی��ا نمونه های‬ ‫چهارچرخی اس��ت که فقط برای کوچه ها و خیاب ان های‬ ‫مناسب باشد‪ .‬در اصطالح به این نوع خودروها میکروکار‬ ‫گفته می ش��ود‪ .‬در این خ��ودرو الزامی برای پاس کردن‬ ‫نص��ف بیش��تر اس��تانداردها وجود ن��دارد‪ .‬بعضی دیگر‬ ‫می گویند از امکانات روز استفاده و خودرویی شبیه پراید‬ ‫تولید کنیم که مدرن باش��د‪ .‬عده ای دیگر هم پیش��نهاد‬ ‫می کنند خودروهایی مانند سمند را با یک سری ترفندها‬ ‫به گونه ای تولید کنیم که قیمت انها ارزان شود‪ .‬این ایده‬ ‫مدیرکل صنایع حمل ونقل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به مش��کالت موجود در بازار خودرو و ضرورت‬ ‫افزایش عرض��ه برای مدیریت این بازار‪ ،‬تصمیم گرفته ش��ده‬ ‫فروش ه��ای فوق العاده ب��ا تحویل حداکثر یک تا س��ه ماهه‬ ‫افزای��ش یافت��ه و به طور منظم انجام ش��ود که این مس��ئله‬ ‫مورد تاکید ویژه سرپرس��ت وزارتخانه است‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫سهیل معمارباشی افزود‪ :‬براساس ظرفیت تولید که از برنامه‬ ‫تولید خودروس��ازان تا اخر سال باقی مانده است‪ ۱۵۲ ،‬هزار‬ ‫خودرو در ‪ ۶‬ماهه دوم س��ال به صورت ف��روش فوق العاده از‬ ‫س��وی شرکت های ایران خودرو و س��ایپا عرضه می شود‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در این برنامه سهم ایران خودرو ‪ ۱۱۰‬هزار و سهم‬ ‫ش��رکت سایپا ‪ ۴۲‬هزار خودرو تعیین شده است‪ .‬معمارباشی‬ ‫ب��ا وجود تاکی��د و اصرار نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫و برخ��ی کارشناس��ان ح��وزه اقتصاد نس��بت به تولی��د خودرو‬ ‫ارزان قیمت‪ ،‬به نظر می رسد تولید خودرو ارزان قیمت متناسب‬ ‫با توان خرید بیشتر خانواده های ایرانی‪ ،‬ممکن نباشد‬ ‫چند سال قبل روی پژو ‪ GLI‬پیاده شد‪ .‬عضو هیات علمی‬ ‫دانش��گاه علم و صنعت عنوان کرد‪ :‬به طور کلی‪ ،‬سه ایده‬ ‫اعالم ش��د که هر فردی می گوید منجر به تولید خودرو‬ ‫ارزان قیمت می شود‪ .‬مشکل اینجاست که در مملکت ما‬ ‫با منابع بس��یار محدود سخنان مختلفی مطرح می شود؛‬ ‫بنابرای��ن مناب��ع هر بار هرز رفته و هیچ یک از این ایده ها‬ ‫به نتیجه نمی رس��د‪ .‬در جهان وقت��ی صحبت از خودرو‬ ‫ارزان قیمت می شود ساالنه برای تولید یک تا دو میلیون‬ ‫خودرو برنامه ریزی می شود‪ .‬همین مسئله یعنی شکست‬ ‫و غیرممکن شدن طرح به این ترتیب ایده ها در حد حرف‬ ‫باقی می ماند‪ .‬کاکایی یاداور شد‪ :‬اشتباهی که وجود دارد‬ ‫این اس��ت که از خودرو ارزان قیمت صحبت می کنیم اما‬ ‫حرف��ی از تیراژ نمی زنی��م‪ .‬عالوه بر اینکه کیفیت هم در‬ ‫س��طح اس��تانداردها جهانی مطرح می کنیم که به نوعی‬ ‫تناقض به وجود اورده اس��ت‪ .‬کاکایی با بیان اینکه تولید‬ ‫چنین خودرویی در شرایط فعلی نوعی رویاپردازی است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تیراژ ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬ه��زار خودرو ارزان قیمت امار‬ ‫بس��یار پایینی است و مسئوالن نمی خواهند بپذیرند که‬ ‫امکان تولید چنین خودرویی در کشور وجود ندارد و بهتر‬ ‫است از رویاپردازی خارج شویم‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در بررس��ی انجام شده از سوی نهادهای بازرسی‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و حتی رس��انه ها‪ ،‬کس��ری‬ ‫قطع��ات خودروهای موجود در پارکینگ ها مش��خص بوده و‬ ‫تعداد خودروهای ناقص افزون بر ‪ ۱۰۰‬هزار خودروست که در‬ ‫پارکینگ خودروسازان قرار دارد‪ .‬مدیرکل صنایع حمل ونقل‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬ای��ن قطعات وارداتی‬ ‫ب��وده و دالیل عدم تامی��ن و ترخیص به موق��ع انها تا حدود‬ ‫زیادی مشخص است و گمرک جمهوری اسالمی و همچنین‬ ‫بانک مرکزی و س��ایر نهادهای مرتبط از شرایط این موضوع‬ ‫اگاه��ی کامل داش��ته و مطلع هس��تند‪ .‬او اف��زود‪ :‬به مردم‬ ‫اطمینان می دهیم که به هیچ عنوان احتکار خودرو از س��وی‬ ‫خودروسازان مطرح نیست و حتی تعمدی برای عدم عرضه به‬ ‫نخس��تین موت��ور مل��ی دوگانه س��وز لکوموتیو ب��ا حضور‬ ‫مدیرعامل راه اهن جمهوری اسالمی ایران در شهرک صنعتی‬ ‫امل ازمایش شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این موتور با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد ریالی طراحی و س��اخته شده و توان خروجی ان‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬همانند صنایع دفاعی که توانس��ت به خودکفایی و‬ ‫صادرات دست یابد در زمینه تجهیزات پزشکی و بسیاری موارد‬ ‫دیگ��ر تولیدات داخلی توانایی صادرات خواهد داش��ت و کافی‬ ‫اس��ت برخی ش��رایط الزم و حمایت های مورد نیاز مهیا شود‪.‬‬ ‫نوده فراهانی یاداور شد‪ :‬در گذشته حتی سرنگ نیز وارد می شد‬ ‫اما اکنون به یکی از صادرکنندگان این محصول پزشکی تبدیل‬ ‫ش��ده ایم و دستگاه ضدعفونی کننده محیطی با ازن نیز کیفیت‬ ‫و استانداردهای الزم برای صادرات را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط نامناسب قطعه سازان‬ ‫‹ ‹تیبا را می توان ارزان تر ساخت؟‬ ‫س��عید مدنی‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین گروه خودروسازی‬ ‫بازار وجود ندارد و این مسئله در حال کنترل است و نهادهای‬ ‫نظارتی و بازرسی این موضوع را مورد رصد دقیق قرار داده اند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬خودروهای موجود در کف پارکینگ ها اغلب‬ ‫متعلق به تعهدات معوق خودروس��ازان ب��وده و به دلیل عدم‬ ‫تکمی��ل و تحویل‪ ،‬خودروس��ازان در ح��ال پرداخت جریمه‬ ‫به مش��تریان خود هس��تند‪ .‬تحویل خودرو ناقص به مشتری‬ ‫مورد تایی��د وزارتخانه نبوده و به هیچ عن��وان این اتفاق رخ‬ ‫نمی دهد‪ .‬معمارباشی در ادامه یاداور شد‪ :‬در شرایط حاضر در‬ ‫عمال امکان واردات خودرو به کش��ور وجود ندارد و با شرایط‬ ‫موجود در بحث تامی��ن نیاز بازار باید برنامه ریزی الزم انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬مدیرکل صنایع حمل ونق��ل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت درباره قیمت موعدتحویل خ��ودرو به متقاضیان نیز‬ ‫حس��ن کریمی س��نجری نیز به عنوان یک��ی دیگر از‬ ‫کارشناس��ان ح��وزه خ��ودرو درباره تولی��د خودروهای‬ ‫ارزان قیم��ت به‬ ‫گفت‪ :‬ارزان ترین خودرو ما پراید‬ ‫ب��ود که حذف ان در ش��رایط فعلی کم��ی عجوالنه بود‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهم ب��ه صراحت اظهارنظر کن��م باید بگویم ما‬ ‫نمی توانیم خودرویی به ارزانی پراید تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پراید بس��یاری از اپش��ن ها را نداش��ت و‬ ‫نمی توانست اس��تانداردهای مورد نیاز را بگذراند‪ .‬لحاظ‬ ‫کردن این مسائل قیمت را افزایش می دهد عالوه بر اینکه‬ ‫یک��ی از دالی��ل ارزان بودن قیمت پراید داخلی س��ازی‬ ‫قطعات ان بود‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری با بیان اینکه اگر پراید را مالک قرار‬ ‫دهیم حتی ان را نیز گران تولید می کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از معضالت خودروسازی کشور ما هزینه های باالی تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫بن��ا بر این گ��زارش‪ ،‬تولید در ای��ران ب هدالیل‬ ‫گوناگ��ون از فناوری گرفته تا هزینه های س��ربار‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬اقتصادی و حتی سیاس��ی گران تمام‬ ‫می شود‪ .‬همین امر در کنار مسائلی مانند تحریم‬ ‫نقیمت برای برخی اقشار‬ ‫بش��ده تولید ارزا ‬ ‫سب ‬ ‫پایین جامعه که بیشترین حجم جمعیتی کشور‬ ‫یدهند‪ ،‬رویایی دور از انتظار باشد‪.‬‬ ‫را تشکیل م ‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬هم اکنون فروش فوق العاده و همچنین ش��رایط‬ ‫فروش به صورت پیش فروش از سوی شرکت ها انجام می شود‬ ‫ک��ه در فروش فوق العاده قیمت ثابت بوده و براس��اس قیمت‬ ‫اعالم شده از سوی شورای رقابت در روز انعقاد قرارداد خودرو‬ ‫باید تحویل مشتری شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در شرایط فروش به‬ ‫ص��ورت پیش فروش نیز که به صورت تعهدات زمانی ‪ ۴‬تا ‪۱۲‬‬ ‫ماهه و ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۴‬ماهه است‪ ،‬قیمت در روز تحویل محاسبه و‬ ‫خودرو تحویل مش��تری می شود‪ .‬مدیرکل صنایع حمل ونقل‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬مردم موارد ش��کایتی‬ ‫خود را می توانند از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان و اداره کل بازرس��ی و پاسخگویی به شکایات‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دنبال کنند‪.‬‬ ‫ماجرای ورود خودرو فراری به گمرک‬ ‫در حالی به تازگی ورود یک خودرو فراری در گمرک اس��تارا‬ ‫حاشیه ساز شد که براساس اعالم معاون فنی گمرک ایران‪ ،‬این‬ ‫خ��ودرو ترانزیتی بوده و از ایران خارج ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬به تازگی در فضای مجازی تصاویری منتشر شد که نشان‬ ‫می داد یک خودرو فراری از طریق گمرک استارا وارد شده است‬ ‫و همین موضوع موجب ایجاد بحث هایی مبنی بر واردات خودرو‬ ‫در زمان ممنوعیت واردات این کاال شد‪ .‬اما پیگیری ماجرای از‬ ‫گمرک ایران با توضیحاتی از معاون فنی و امور گمرکی گمرک‬ ‫ایران همراه بود‪ .‬مهرداد جمال ارونقی به ایس��نا گفت‪ :‬هیچ گونه‬ ‫واردات خودروی��ی از ای��ن مدل حتی به ص��ورت موقت یا تحت‬ ‫صحابت کارنه دوپاس��اژ انجام نش��ده و این خودرو سواری چند‬ ‫روز پیش به مقصد امارات ترانزیت خارجی ش��ده که از گمرک‬ ‫اس��تارا وارد و از گمرک ش��هید باهنر نیز خارج ش��ده است‪ .‬به‬ ‫ن و مقصد ان‬ ‫گفت��ه وی‪ ،‬مبدا خودرو فراری کش��ور اذربایج��ا ‬ ‫نیز امارات بوده اس��ت‪ .‬معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران‬ ‫نخستین موتور ملی دوگانه سوز لکوموتیو ازمایش شد‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬اسب بخار و ‪ ۸۵۰‬کیلو وات انرژی است‪ .‬صفر تا ‪۱۰۰‬‬ ‫طراحی و س��اخت این موتور که با گازوئیل و س��وخت دیزل‬ ‫کار می کند‪ ،‬از سوی طراحان داخلی انجام شده است و تا یک‬ ‫ماه اینده روی نخس��تین لکوموتیو سوار خواهد شد‪ .‬استفاده‬ ‫‹ ‹تولید پراید گران بود‬ ‫احمدرضا رعنایی‪ ،‬عضو انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کشور در ادامه به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫دول��ت پول��ی ندارد که به صورت یارانه بدهد تا خودرو با‬ ‫نرخ پایین به دس��ت مردم برسد‪ .‬شرایط قطعه سازان نیز‬ ‫مناسب نیست‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بانک ها هم پولی ندارند تا‬ ‫در اختیار خودروسازان قرار دهند و به این ترتیب بتوانند‬ ‫با افزایش تیراژ قیمت تمام شده محصوالتشان را کاهش‬ ‫دهند‪ .‬این نوع خودرو تا زمانی که وضعیت صادرات نفت‬ ‫بهبود پیدا نکند و ش��اهد تورم هس��تیم‪ ،‬محقق نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬ادعای چنین امری پوچ و محال اس��ت‪ .‬این فعال‬ ‫صنع��ت قطعه درباره ارزان تری��ن خودرو موجود در بازار‬ ‫گفت ‪ :‬ارزان ترین خودرویی که ما درحال حاضر می توانیم‬ ‫تولید کنیم تیباست‪.‬‬ ‫این خودرو در حقیقت نس��خه بهینه شده پراید است‬ ‫و روی همان پلتفرم س��وار ش��ده اس��ت‪ .‬کف قیمت این‬ ‫خ��ودرو ب��رای کارخانه ه��ا را نمی توان اع�لام کرد زیرا‬ ‫ایتم های زیادی در این زمینه موثر است‪.‬‬ ‫طرح فروش فوق العاده ‪ ۱۵۲‬هزار خودرو در ‪ ۶‬ماهه دوم‬ ‫رسانه ها تولیدات داخلی را معرفی کنند‬ ‫رئی��س ات��اق اصناف تهران ب��ا تاکید بر اهمی��ت تبلیغات و‬ ‫تاثیر ان بر نوع مصرف مردم از رس��انه ها به ویژه صدا و س��یما‬ ‫خواس��ت تا در معرفی تولیدات داخلی و تش��ویق مردم نسبت‬ ‫به خرید و مصرف ان فعال و کوش��اتر باش��ند‪ .‬به گزارش ش��اتا‪،‬‬ ‫قاس��م نوده فراهان��ی در رونمایی از دس��تگاه ضدعفونی کننده‬ ‫محی��ط با ازن‪ ،‬گفت‪ :‬اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات‪،‬‬ ‫لوازم پزش��کی و ازمایشگاهی تهران با توجه به ارزش و اهمیت‬ ‫اشنایی مردم با تولیدات داخلی و افزایش استفاده عموم جامعه‬ ‫به دنبال این اگاهی و در راستای پیروی از فرموده رهبر معظم‬ ‫انق�لاب برای رش��د و جهش تولید داخل��ی از تولیدات داخلی‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫نوده فراهان��ی ب��ا بیان اینکه هرچند تحریم ها مش��کالتی را‬ ‫ایجاد کرده است اما همین رویه موجب شد به تولیدات داخلی‬ ‫در کش��ور توجه ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اگر تحریم نبود همچنان کشور‬ ‫در خدم��ت ب��ازار تولیدات دیگر کش��ورها باق��ی می ماند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫س��ایپا درباره تولید خودرو ارزان قیمت به‬ ‫پروژه تولید خودرو با قیمت پایین پیش تر هم مطرح بود‪.‬‬ ‫تندر ‪ ۹۰‬قرار بود با عنوان یک محصول ارزان‪ ،‬تولید شود‬ ‫و به دس��ت مردم برسد‪ .‬شرایط تولید خودرو ارزان قیمت‬ ‫ویژه است و کوچک بودن و اپشن های کمتر دلیل بر این‬ ‫نمی شود که قیمت تمام شده خودرویی ارزان تمام شود‪.‬‬ ‫یکی از مس��ائلی که در تولید خودرو ارزان قیمت باید در‬ ‫نظر گرفته شود‪ ،‬تیراژ است‪.‬‬ ‫این کارشناس در پاسخ به این پرسش که ایا می توان‬ ‫تیب��ا را به قیم��ت ارزان تر تولید کرد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور کلی‪،‬‬ ‫ب��رای س��اخت یک خ��ودرو ارزان قیمت بای��د از صفر تا‬ ‫ص��د برنامه ری��زی کرد تا ی��ک محصول جدی��د تولید‬ ‫ش��ود‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬قیمت خودروی��ی مانند تیبا که‬ ‫درحال حاضر ارزان ترین خودرو کش��ور به ش��مار می رود‬ ‫پایین تر از این امکان پذیر نیس��ت‪ .‬نهایت ش��اید بتوانیم‬ ‫یک بخشی از امکانات ان را حذف کرد‪.‬‬ ‫از ای��ن موتور باعث صرفه جوی��ی ‪ ۷۰‬درصدی در مصرف گاز‬ ‫و کاه��ش االیندگی می ش��ود‪ .‬اگر چه ق��رارداد موتور ملی‬ ‫لکوموتیو س��ال ‪ ۸۸‬منعقد و س��ال ‪ ۹۰‬نخستین نمونه تولید‬ ‫شد‪ ،‬اما ادامه کار به دلیل وجود ایرادات فنی برای مدت‪ ۳‬سال‬ ‫تاکید کرد‪ :‬حداکثر زمان اعتبار پروانه حمل بعد از خروج از مبدا‬ ‫‪ ۴‬روز بوده و اکنون نیز این خودرو از ایران خارج ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت واردات خودرو از حدود ‪ ۳‬س��ال پیش و با تغییر‬ ‫ش��رایط ارزی و همچنین ضوابط واردات خودرو‪ ،‬ممنوع و هیچ‬ ‫ثبت سفارشی انجام نمی شود‪ .‬این در حالی است که خودروهایی‬ ‫هم که در زمان مجاز وارد ش��ده بودند با تغییر ش��رایط‪ ،‬مدت ها‬ ‫ب��رای ترخیص با موانعی مواج��ه بودند و هنوز بعد از چند دوره‬ ‫تعیین مهلت از سوی دولت به طور کامل تعیین تکلیف نشده اند‪.‬‬ ‫به طور کلی کنار گذاش��ته شد تا اینکه یکی از شرکت داخلی‬ ‫کار رفع نواقص و تکمیل ان را بر عهده گرفت‪ .‬ظرفیت ساالنه‬ ‫تولید این موتور ‪ ۳۰‬دس��تگاه اس��ت و هر موتور با قدرت سه‬ ‫مگاوات برای یک لکوموتیو استفاده خواهد شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1611‬‬ ‫پیاپی ‪2929‬‬ ‫ضرورت حذف دالالن‬ ‫از چرخه تامین مواد اولیه‬ ‫داغ ارز‬ ‫بر بازار اهن‬ ‫ضعف زیرساخت های‬ ‫صادرات سنگ‬ ‫از بهانه تا واقعیت‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر که در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫س��رمایه خ��ود را از ‪ ۳۶‬هزار میلیارد ری��ال به ‪ ۴۸‬هزار‬ ‫میلیارد ریال افزایش داد‪ ،‬موفق شد با رشد ‪ ۲۸‬درصدی‬ ‫سود در قیاس با سال ‪ ۹۷‬کارنامه سال ‪ ۹۸‬را ببندد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬این ش��رکت در ‪ ۱۲‬ماه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در مجم��وع ‪ ۱۳‬میلی��ون و ‪ ۴۷۷‬هزار و ‪ ۱۵۳‬تن‬ ‫از محصوالتش را در داخل با ارزشی بالغ بر ‪ ۱۲۳‬هزار و‬ ‫‪ ۸۴۰‬میلی��ارد ریال فروخت‪ .‬باوجود اینکه فروش تناژی‬ ‫این شرکت در سال ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به سال ‪ ۱۳۹۷‬تفاوت‬ ‫معناداری نداش��ت و تنها یک درصد رشد را تجربه کرد‪،‬‬ ‫گران ش��دن محصوالت موجب شد درامدهای حاصل از‬ ‫فروش کگل در س��ال گذشته نس��بت به سال ‪ ۱۳۹۷‬با‬ ‫رش��د ‪ ۵۴‬درصدی همراه ش��ود و از ‪ ۱۲۳‬هزار میلیارد‬ ‫ریال نیز فراتر رود‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬مجم��وع درامدهای عملیاتی گل گهر‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اعم از کس��ب درام��د از فروش داخلی‬ ‫و صادرات��ی از ‪ ۱۳۳‬ه��زار میلیارد ری��ال فراتر رفت که‬ ‫در قیاس با عملکرد س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با رش��د ‪ ۳۹‬درصدی‬ ‫همراه ش��د‪ .‬سود ناخالص نیز ‪ ۳۷‬درصد افزایش یافت و‬ ‫به ‪ ۶۲‬هزار و ‪ ۲۶۶‬میلیارد ریال رس��ید‪ ،‬اما حاشیه سود‬ ‫ناخالص کگل نس��بت به س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تفاوتی نداشت و‬ ‫همان ‪ ۴۷‬درصد بود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۸‬سودی که گل گهر‬ ‫از مح��ل عملیات به دس��ت اورد‪ ،‬حدود ‪ ۵۸‬هزار و ‪۷۴۹‬‬ ‫میلیارد ریال شد که با رشد ‪ ۳۹‬درصدی نسبت به سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬همراه بود‪ ،‬اما س��ود غیرعملیاتی این ش��رکت با‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬درصدی نس��بت به س��ال ‪ ۹۷‬همراه ش��د و‬ ‫ای��ن ش��رکت حدود ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۷۶‬میلی��ارد ریال از این‬ ‫محل کسب کرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب س��ود خالص کگل در دوره ‪ ۱۲‬ماه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۲۳۰‬میلیارد ریال رسید که برمبنای‬ ‫سرمایه جدید ‪ 1 . 171‬ریال سود برای هر سهم به ارمغان‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹گل گهر موفق در تامین نیاز فوالدی ها‬ ‫جمش��ید مالرحم��ان‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گهر در پاس��خ به این س��وال که عملکرد‬ ‫مجموعه خود را در س��الی که گذش��ت چط��ور ارزیابی‬ ‫از اصلی ترین اهداف این ش��رکت اس��ت‪ ،‬سعی داریم با‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان همکاری کرده تا بخش زیادی‬ ‫از نیازهای خود را در داخل کشور تامین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹گل گهر توانمند در بومی سازی‬ ‫مجموع درامدهای عملیاتی گل گهر در سال ‪ ۱۳۹۸‬اعم از کسب‬ ‫درام��د از فروش داخلی و صادرات��ی از ‪ ۱۳۳‬هزار میلیارد ریال‬ ‫فراتر رفت که در قیاس با عملکرد سال ‪ ۱۳۹۷‬رشد ‪ ۳۹‬درصدی‬ ‫را تجربه کرد‬ ‫می کنید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬باوجود اینکه سال‬ ‫بسیار سختی بود‪ ،‬در مجموعه های معدنی و شرکت های‬ ‫بزرگ��ی مثل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر ش��اهد‬ ‫توانمندی هایی در تولید و توسعه موفقیت ها بوده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر با اشاره‬ ‫به اینکه در س��ال قبل ش��اهد رکورد بی سابقه در زمینه‬ ‫تولید بوده ایم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه شرکت گل گهر‬ ‫در مقایس��ه با س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ش��اهد افزایش تولید ‪ ۳‬تا ‪۵‬‬ ‫درصدی در تمامی زمینه ها بوده است؛ بنابراین هرچند‬ ‫تحریم ه��ا اثرات خود را در کش��ور داش��ته‪ ،‬اما تالش و‬ ‫برنامه ریزی در کار‪ ،‬شناخت موانع تحریم و دور زدن ان‬ ‫توانست تا حدود زیادی مشکل ما را حل کند‪.‬‬ ‫مالرحمان اظهار کرد‪ :‬باتوجه به اینکه عمده محصوالت‬ ‫تولی��دی ما برای تامین نیاز واحدهای داخلی اختصاص‬ ‫می یابد‪ ،‬هرچه تولید ش��ده واحده��ای فوالدی مصرف‬ ‫کرده اند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬باتوجه به اینکه ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر تامین کننده نیاز صنایع فوالدی است و‬ ‫مواد اولیه این صنایع را در کشور تامین می کند‪ ،‬تولیدات‬ ‫خود را در اختیار بخش فوالد کش��ور می گذارد‪ .‬او تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر فوالدی ها برنامه ریزی درس��تی برای صادرات‬ ‫خود داشته باشند‪ ،‬به طبع عملکرد موفق انها و همکاری‬ ‫ما برای تامین مواد اولیه می تواند ش��رایط خوبی را برای‬ ‫کش��ور فراهم کند‪ .‬مالرحمان به اهمیت بومی س��ازی‬ ‫قطعات اش��اره کرد و گفت‪ :‬پروژه های گل گهر در بخش‬ ‫تامین قطعات با مش��کل خاصی روب��ه رو نبوده‪ ،‬چراکه‬ ‫یکی از اهداف اصلی ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫بومی سازی اس��ت‪ .‬بخش بزرگی از تجهیزات این پروژه‬ ‫یعنی حدود ‪ ۶۰‬درصد ان ساخت داخل است‪ .‬این عدد‬ ‫در واحد کوبینگ بیش��تر هم بوده و می توان گفت بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬درصد تجهیزات ساخت داخل هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬از انجایی که بومی س��ازی و س��اخت داخل یکی‬ ‫ابراهی��م صالحی‪ ،‬سرپرس��ت کارخانه خ��ط ‪ ۴‬تولید‬ ‫کنس��انتره مجموع��ه گل گه��ر گف��ت‪ :‬کارخانه خط ‪۴‬‬ ‫مع��روف به پلیکام از س��ال ‪ ۱۳۹۰‬وارد فاز بهره برداری‬ ‫شده و توانسته تا امروز با موفقیت به فعالیت خود ادامه‬ ‫دهد‪ ۳ .‬خط قبلی ترکیبی از مراحل خشک و تر هستند‪،‬‬ ‫ام��ا ما از ابتدا وارد مرحله تر ش��ده ایم و توانس��ته ایم از‬ ‫جدیدترین سیس��تم ها اس��تفاده کنیم‪ .‬صالحی با اشاره‬ ‫به اهمیت معدن و توان بومی س��ازی در کشور ادامه داد‪:‬‬ ‫مجموعه های معدنی بعد از نفت در نقطه مرکزی اقتصاد‬ ‫کشور قرار دارند‪ .‬به این خاطر که در بخش معدن درامدها‬ ‫قابل توجه و بازگشت سرمایه باال است‪ ،‬بازار معدن رونق‬ ‫مناسبی دارد‪ .‬باوجود تحریم ها که می توان از ان به عنوان‬ ‫جنگ اقتصادی یاد کرد‪ ،‬شرکت های معدنی توانسته اند‬ ‫به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬در این بین شرکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر بومی س��ازی را به طورجدی دنبال کرده‬ ‫و به ساخت داخل تکیه زده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت کارخانه پلی��کام در مجموع��ه گل گهر با‬ ‫اش��اره به اینکه ای��ن کارخانه نخس��تین مجموعه خط‬ ‫طرح در منطقه گل گهر اس��ت‪ ،‬ب��ه اقداماتی که در این‬ ‫کارخان��ه صورت گرفته اش��اره ک��رد و گفت‪ ۳۰ :‬درصد‬ ‫ورودی کارخانه از بخش تغلیظ و ‪ ۷۰‬درصد مابقی نیز از‬ ‫گود معدن تامین می شود که توسط سنگ شکن ها وارد‬ ‫مجموعه می شود‪.‬‬ ‫او درباره فرایند تولید کارخانه نیز گفت‪ :‬نوارهایی در‬ ‫قس��مت غرب کارخانه قرار دارد که بار را وارد مجموعه‬ ‫کرده و توسط تجهیزاتی مثل اچ پی جی ار و بال میل ان‬ ‫را ب��رای مرحله خردایش اماده می کند‪ .‬مرحله جدایش‬ ‫نیز توس��ط مگنت های مغناطیس��ی ص��ورت می گیرد‪،‬‬ ‫مرحله اخر نیز ابگیری است که توسط بیل فیترها انجام‬ ‫می شود‪ .‬صالحی در نهایت گفت‪ :‬خروجی کارخانه تامین‬ ‫کنس��انتره اهن و در واقع خوراک اصلی برای واحدهای‬ ‫دیگر اس��ت تا برای مراحل گندله سازی و اهن اسفنجی‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۵۸‬محدوده‬ ‫معدنی جدید در لرستان‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جمشید مالرحمان‬ ‫نیاز واحدهای‬ ‫داخلی با‬ ‫محصوالت‬ ‫تولیدی گل گهر‬ ‫تامین می شود‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت لرس��تان‬ ‫گف��ت‪ ۵۸ :‬مح��دوده‬ ‫معدن��ی ب��ا ظرفیت های‬ ‫بس��یار خ��وب در نق��اط‬ ‫مختلف استان شناسایی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا محمدرض��ا صفی خانی اظهار کرد‪ :‬س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران‬ ‫(ایمیدرو) س��ال گذش��ته طرح ظرفیت یابی مواد‬ ‫معدنی اس��تان های زاگرس نشین را در دستور کار‬ ‫قرار داد و لرس��تان نیز به عنوان یک منطقه مستعد‬ ‫در این زمینه مورد توجه قرار گرفت‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫این اقدام در ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته انجام نشده بود که‬ ‫در راس��تای ان تیم کارشناسی و مشاوران ایمیدرو‬ ‫مراح��ل مقدمات��ی و مطالعاتی طرح را در اس��تان‬ ‫اجرا کردند و اکن��ون مرحله نمونه برداری در حال‬ ‫انجام است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫لرس��تان تصریح کرد‪ :‬پس از پای��ان نمونه برداری‬ ‫ت��ا اواخر مه��ر‪ ،‬گزارش نهایی از ن��وع مواد معدنی‬ ‫و جزئی��ات انها ارائه می ش��ود و ط��رح وارد مرحله‬ ‫اجرای��ی و واگذاری به افراد واجد صالحیت خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬صفی خانی با بی��ان اینکه ‪ ۲‬طرح تولید کاغذ‬ ‫از س��نگ الیگودرز و هیدراته پلدختر با مش��ارکت‬ ‫ایمیدرو در اس��تان فعال است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این نقاط‬ ‫از نظر اقتصادی مطلوب هستند و با سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی وارد فاز صدور پروانه بهره برداری و‬ ‫اکتشاف می شوند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با بهره برداری از‬ ‫این محدوده ها و استقرار صنایع معدنی در لرستان‬ ‫تحول قابل توجهی در اقتصاد این حوزه و اش��تغال‬ ‫اس��تان رقم خواهد خورد‪ .‬گفتنی است اکنون ‪۲۲‬‬ ‫نوع ماده معدنی از ‪۱۱۰‬معدن لرس��تان اس��تخراج‬ ‫می ش��ود که ‪ ۳‬کانی ان فلزی است‪ .‬ذخیره معادن‬ ‫اس��تان ‪ ۶۰۰‬میلیون تن براورد ش��ده که عمده ان‬ ‫س��نگ الش��ه و تزئینی است‪ .‬لرس��تان در حالی ‪۲‬‬ ‫درص��د ذخیره س��نگ کش��ور را دارد که حدود ‪۶‬‬ ‫درصد میزان استخراج کشور را داراست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۲۸‬درصدی سود گل گهر در سال ‪۹۸‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1611‬‬ ‫پیاپی ‪2929‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫واسطه ها تعادل زنجیره فوالد را بر هم زدند‬ ‫یادداشت‬ ‫به دنبال‬ ‫شفافیت‬ ‫هستیم‬ ‫ضرورت حذف دالالن از چرخه تامین مواد اولیه‬ ‫کیومرث فتح اله کرمانشاهی‪ ،‬دبیر‬ ‫سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی‬ ‫تولیدکنن��دگان لول��ه و پروفی��ل فوالدی‬ ‫کشور با چالش های اساس��ی در مسیر تولید‬ ‫خ��ود روب��ه رو هس��تند‪ .‬کمبود م��واد اولیه‪،‬‬ ‫نبود ام��ار دقیق و قابل ات��کا از وضعیت این‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬قیمت گ��ذاری مواد اولیه این‬ ‫فعاالن صنعتی‪ ،‬تحریم ها‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی کشور‬ ‫در حال حاضر فقط با ‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد ظرفیت‬ ‫خ��ود فعالیت می کنند‪ ،‬چراکه در تامین مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز خود با چالش روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫این تولیدکنن��دگان از ورق فوالدی به عنوان‬ ‫م��اده اولیه تولید خ��ود اس��تفاده و ان را از‬ ‫طریق بورس کاال خری��داری می کنند‪ .‬اما در‬ ‫ماه های گذشته این روند با چالش های جدی‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال های‬ ‫قب��ل و با هدف تعیین می��زان نیاز صنایع به‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬س��امانه بهین یاب را طراحی کرد‪.‬‬ ‫ظرفی��ت تولی��دی واحده��ا در این س��امانه‬ ‫مش��خص و مقرر ش��د م��واد اولیه براس��اس‬ ‫اطالعات درج ش��ده در این سامانه‪ ،‬در اختیار‬ ‫انها قرار گیرد‪ .‬اما متاس��فانه سامانه بهین یاب‬ ‫تاکنون نتوانسته انطور که باید در تامین نیاز‬ ‫این بخش موفق عمل کند‪ .‬اما اگر این سامانه‬ ‫به درس��تی فعالی��ت کن��د و در همین حال‬ ‫ظرفیت اسمی و فعلی واحدها مشخص شود؛‬ ‫بسیاری از مش��کالت و شائبه های موجود در‬ ‫این حوزه برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به مش��کالتی که در نبود شفافیت‬ ‫اماری ب��رای تولیدکنندگان ب��ه وجود امده‪،‬‬ ‫مق��رر ش��ده کمیت��ه ای ب��ا حض��ور نماینده‬ ‫س��ندیکای تولیدکنن��دگان لول��ه و پروفیل‬ ‫فوالدی‪ ،‬نماینده شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ورق فوالدی‬ ‫کش��ور و همچنین نماینده س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان و نماینده‬ ‫معاونت ام��ور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تشکیل ش��ود تا ظرفیت واحدهای‬ ‫تولیدکنن��ده لوله و پروفیل فوالدی ازس��وی‬ ‫این کمیته مجددا ارزیابی ش��ود و مواد اولیه‬ ‫واحدها براساس نیاز دقیق انها در اختیارشان‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به رش��د قابل توجه ن��رخ تورم در‬ ‫کش��ور‪ ،‬قیمت ف��روش مواد اولیه م��ورد نیاز‬ ‫ای��ن صنعت ب��ه مراتب افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی قیمت تمام شده تولیدات‬ ‫افزایش می یابد و بسیاری از واحدها با مشکل‬ ‫تامین نقدینگ��ی روبه رو خواهند ش��د‪ .‬همه‬ ‫موارد یادشده روند فعالیت فعاالن این صنعت‬ ‫را بیش از پیش دشوار می کند‪.‬‬ ‫گفتنی است تحریم های بین المللی از دیگر‬ ‫موضوعاتی هس��تند که صنایع لوله و پروفیل‬ ‫را مانند بسیاری دیگر از صنایع با چالش های‬ ‫اساس��ی روبه رو کرده است‪ .‬این مشکالت در‬ ‫حال��ی وجود دارند و رون��د فعالیت صنایع را‬ ‫متاثر می کنند که س��ال جاری از سوی رهبر‬ ‫معظم انقالب با عنوان جهش تولید نام گذاری‬ ‫ش��ده اس��ت؛ بنابراین از همه سیاست گذاران‬ ‫انتظ��ار می رود برای رف��ع چالش های موجود‬ ‫و همچنین رفع مش��کالت ای��ن حوزه تالش‬ ‫کنند‪ .‬به ع�لاوه انکه با دیدی فرابخش��ی در‬ ‫مس��یر رفع چالش های تولیدکنندگان لوله و‬ ‫پروفی��ل فوالدی گام بردارند تا ش��اهد تداوم‬ ‫فعالیت این صنایع باشیم‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫که طی سال های گذشته صنعت ساخت وساز‬ ‫در کش��ور ما با رکود روبه رو ش��ده است‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی‪ ،‬میزان نیاز به لوله و پروفیل‬ ‫به مراتب کمتر از ظرفیت صنایع تولیدکننده‬ ‫محص��والت لوله و پروفیلی براورد می ش��ود؛‬ ‫بنابراین برای مصرف محصوالت تولید ش��ده‬ ‫در ای��ن صنعت باید به راه حلی مانند صادرات‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫چنانچه از ظرفی��ت تولید این صنایع برای‬ ‫صادرات بهره گرفته شود‪ ،‬امکان تداوم تولید‬ ‫ای��ن واحدها ادامه خواهد داش��ت‪ .‬به ویژه که‬ ‫بسیاری از کشورهای همس��ایه ایران شرایط‬ ‫جنگی را پشت س��ر گذاشته اند و ساخت وساز‬ ‫در انه��ا رون��ق دارد‪ .‬در چنی��ن ش��رایطی‬ ‫تولیدکنن��دگان لوله و پروفیل در کش��ور ما‬ ‫می توانند نیاز این کش��ورها را برطرف کنند‪.‬‬ ‫ب��دون تردید تحق��ق این ه��دف مزیت های‬ ‫متع��ددی را به دنب��ال دارد‪ .‬ازجمله انکه به‬ ‫تکمیل زنجی��ره تولی��د‪ ،‬ارزش افرینی منجر‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ادام��ه نیز ارزاوری بیش��تری را‬ ‫برای کشور به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا حیدری‬ ‫تامی��ن مواد اولی��ه در زنجیره فوالد طی س��ال های‬ ‫گذش��ته بحث افری��ن ش��ده‪ ،‬تاجایی که کمب��ود مواد‬ ‫باالدس��تی فعالیت بس��یاری از تولیدکنن��دگان را در‬ ‫حلقه ه��ای باالدس��تی متاثر کرده اس��ت‪ .‬ب��ر همین‬ ‫اس��اس‪ ،‬ش��رکت های بزرگ فوالدساز کش��ور در سال‬ ‫جاری کوش��یده اند با ارائه بهترین راهکارها‪ ،‬زمینه رفع‬ ‫چالش ه��ای موجود را برطرف کنن��د‪ .‬مدیر خرید مواد‬ ‫اولیه و انرژی ش��رکت فوالد مبارکه مدیریت کس��ری‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬استخراج حداکثری از همه واحدهای معدنی‬ ‫به اندازه ماهانه ازسوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫حذف دالالن از چرخه مواد اولیه را بهترین راهکارهای‬ ‫جبران کسری کنس��انتره و گندله عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫در همین راستا شناسایی و اکتشاف معادن سنگ اهن‬ ‫در دستور کار فوالد مبارکه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت ف��والد مبارکه‪ ،‬رضا‬ ‫حیدری‪ ،‬مدیر خرید م��واد اولیه و انرژی فوالد مبارکه‬ ‫گفت‪ :‬این شرکت در سال ‪ ،۹۹‬سال جهش تولید را به‬ ‫معن��ای واقعی با جهش تولید اغاز ک��رد‪ .‬باوجود همه‬ ‫مشکالتی که در تامین مواد اولیه تولید فوالد از جمله‬ ‫کسری کنس��انتره و گندله گریبانگیر این شرکت بود‪،‬‬ ‫خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون رکوردهای خوبی در‬ ‫تولید کسب کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اختالف در قیمت گذاری زنجیره فوالد‬ ‫حیدری در ادامه با اش��اره به این نکته که از ابتدای‬ ‫س��ال جاری اختالفات بس��یاری درب��اره قیمت گذاری‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬گندله و اهن اس��فنجی میان کارشناسان‬ ‫و فعاالن این زنجیره وجود داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت های‬ ‫معدنی انتظار داش��تند در س��ال جاری ضرایب مصوب‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای کنس��انتره‪ ،‬گندله‬ ‫و اهن اس��فنجی افزای��ش پیدا کن��د‪ .‬در همین حال‬ ‫فوالدس��ازان مدع��ی بودند ک��ه با توجه به اس��تخراج‬ ‫ضرای��ب براس��اس تحلیل ه��ا و نظرات کارشناس��ی و‬ ‫افزای��ش قابل توجه قیمت ش��مش‪ ،‬نی��ازی به افزایش‬ ‫ضرایب وجود ندارد‪ .‬خوشبختانه با توجه به فرصتی که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای کارشناسان فراهم‬ ‫کرد‪ ،‬فعال افزایش ضرایب از دس��تور کار این وزارتخانه‬ ‫پیش��نهاد ما برای مدیریت کسری مواد اولیه شرکت های فوالدساز‬ ‫این اس��ت که تولید همه واحدهای معدنی ازس��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و به صورت ماهانه براورد شود و خریداران واحدهای‬ ‫معدنی نیز به صورت شفاف معرفی شوند‬ ‫خارج شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در س��ال ج��اری بای��د هریک از‬ ‫واحده��ای تولیدی تنها محصوالت خ��ود را به زنجیره‬ ‫ف��والد عرضه کن��د تا از ورود مج��دد دالل ها به خرید‬ ‫کنس��انتره و گندله جلوگیری ش��ود و قیمت صادراتی‬ ‫واحده��ای معدنی بعد از کس��ر هزینه های حمل ونقل‬ ‫داخل��ی‪ ،‬هزینه ه��ای انب��اری و پِرت‪ ،‬قطع��ا با قیمت‬ ‫کنسانتره و گندله با مدل سرمایه گذاری انطباق خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور فوالدی ها در باالدست‬ ‫مدیر خرید مواد اولیه و انرژی فوالد مبارکه همچنین‬ ‫به رویکرد ش��رکت های معدنی در چند سال گذشته و‬ ‫س��رمایه گذاری انها در حوزه پایین دستی اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اینکه در س��ال های اخیر شرکت های‬ ‫معدنی به جای اکتش��اف بیش��تر و توسعه معادن خود‬ ‫فشار بر فوالدسازان را متوقف کنید‬ ‫به دنب��ال اقدامات اخی��ر برخی س��ازمان های‬ ‫نظارت��ی در احضار مدی��ران واحدهای فوالدی و‬ ‫ال��زام انها ب��ه عرضه ‪ ۶۰‬درصد تولی��د در بورس‬ ‫کاال‪ ،‬انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد طی نامه ای‬ ‫به مدیرعامل س��ازمان حمایت ضمن درخواست‬ ‫توقف فش��ارهای اخیر واردش��ده به فوالدسازان‬ ‫برای عرضه های مازاد بر نیاز داخلی ‪ ۳‬پیش��نهاد‬ ‫برای افزایش عرضه شمش فوالدی در بورس کاال‬ ‫را ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬انجمن در این نامه با تشریح‬ ‫ای��رادات محتوایی و روند قانون��ی نامه مورخ ‪۲۰‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۹۹‬معاون��ت امور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مبنی بر‬ ‫عرضه ‪ ۶۰‬درصد تولی��دات واحدهای فوالدی در‬ ‫بورس کاال‪ ،‬به مصوبات جلسه ‪ ۹۷‬کارگروه تنظیم‬ ‫بازار استناد کرده و خواستار تسریع در ابالغ کف‬ ‫عرضه های جدید شمش شده است‪.‬‬ ‫برخ��ی ای��رادات مدنظ��ر انجمن درب��اره نامه‬ ‫یادشده که مبنای اقدامات نهادهای نظارتی قرار‬ ‫گرفته به صورت زیر اعالم شده است‪ :‬مزیت های‬ ‫نس��بی و توجیهی هر یک از واحدهای فوالدی را‬ ‫نادیده گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه می��زان خودمصرفی هر ی��ک از واحدهای‬ ‫تولیدی توجهی نش��ده اس��ت‪ .‬توس��عه صادرات‬ ‫هر ی��ک از واحد های ف��والدی باوجود تاکیدات‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و س��ایر مقامات عالیه کش��ور در نظر‬ ‫گرفته نش��ده اس��ت‪ .‬تولیدات خاص ش��رکت ها‬ ‫(به طور مثال برای صنایع دفاعی و مراکز حساس‬ ‫کشور) لحاظ نشده است‪.‬‬ ‫نحوه تامی��ن مواد اولی��ه کارخانجات فوالدی‬ ‫به وی��ژه واحدهای ذوب القایی مدنظر قرار نگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬تناس��ب عرضه و تقاضا در ب��ورس کاال با‬ ‫تمرکز بر نیاز واقعی صنایع پایین دس��تی و حذف‬ ‫واسطه گری در بورس کاال مورد توجه نبوده است‪.‬‬ ‫سیدرسول خلیفه سلطانی‪ ،‬دبیر انجمن فوالد در‬ ‫این نامه با اش��اره خاص به واحدهای ذوب القایی‬ ‫که مراجعات نظارتی بیش��تری به انها انجام شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان داش��ته که الزامات و مقدمات عرضه‬ ‫ش��مش تولیدی این واحدها فراهم نش��ده است؛‬ ‫بنابرای��ن برای افزایش عرضه باید این پیش نیازها‬ ‫را رفع کرد‪.‬‬ ‫انجم��ن در نامه خود اورده اس��ت‪« :‬با توجه به‬ ‫عدم دریافت س��همیه مصوب اهن اس��فنجی این‬ ‫کارخانج��ات و تامین قراضه مورد نیاز از بازار ازاد‬ ‫و همچنین در نظر گرفتن میزان پرت و ضایعات‬ ‫و ضرای��ب تبدیل و هزینه های تولید و با توجه به‬ ‫کنترل قیمت شمش در بورس کاال‪ ،‬عرضه شمش‬ ‫تولیدی این واحدها در بورس کاال به معنی زیان‬ ‫واحدهای تولیدی از فروش محصول خود اس��ت‬ ‫که طبیعتا چنین هدفی مدنظر مس��ئوالن وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ان هم در س��ال جهش‬ ‫تولید نیست‪».‬‬ ‫انجم��ن در قس��مت پایان��ی نامه خ��ود ضمن‬ ‫درخواس��ت ب��رای توقف فش��ارها ب��ر واحدهای‬ ‫فوالدی‪ ،‬پیش��نهادات زیر را هم ارائه کرده است‪:‬‬ ‫بازرس��ی های وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها و‬ ‫س��ایر نهادهای نظارتی به ج��ای تمرکز بر عرضه‬ ‫ش��مش در ب��ورس کاال ب��دون در نظ��ر گرفتن‬ ‫الزامات و مقدمات ان‪ ،‬برتخصیص اهن اسفنجی‬ ‫این واحدها با قیمت های مصوب معطوف ش��ود‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت در همی��ن راس��تا‪ ،‬تثبیت ضرایب‬ ‫قیمت��ی زنجیره فوالد و رعایت مصوبات پیش��ین‬ ‫الزم االجراست‪.‬‬ ‫ب��ا نظ��ارت حداکث��ری بر ب��ازار اه��ن قراضه‬ ‫که در ح��ال حاضر اش��فته ترین و در عین حال‬ ‫کلیدی ترین بازار مواد اولیه فوالد کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫ام��کان تامین م��واد اولیه واحدهای ف��والدی با‬ ‫قیمت مناسب فراهم شود‪.‬‬ ‫اصالح قیمت پایه شمش فوالدی در بورس کاال‬ ‫به نحوی انجام شود که مطابق روال سالیان قبل‬ ‫از ‪ ،۹۷‬هریک از عرضه کنندگان بتوانند براس��اس‬ ‫بهای تمام ش��ده خود و در نظ��ر گرفتن تقاضای‬ ‫موثر‪ ،‬مطابق با مقررات بورس کاال نسبت به اعالم‬ ‫قیمت پایه اقدام کند‪.‬‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاری در حوزه های پایین دس��تی روی‬ ‫اوردند‪ ،‬فوالد مبارکه ناچار ش��د از س��ال گذشته وارد‬ ‫حوزه معدن شود‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬همکاران ما در معاونت‬ ‫معدنی فوالد مبارکه در حال بررس��ی پهنه های موجود‬ ‫در کش��ور هس��تند تا بتوانند با شناس��ایی و اکتشاف‬ ‫معادن س��نگ اهن بخشی از کس��ری مواد اولیه فوالد‬ ‫مبارکه را تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ مدیریت کسری مواد اولیه‬ ‫وی در ادام��ه راهکار مدیریت کس��ری م��واد اولیه‪،‬‬ ‫اس��تخراج تولید همه واحدهای معدنی ازسوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دانس��ت و افزود‪ :‬پیش��نهاد ما‬ ‫برای مدیریت کس��ری مواد اولیه شرکت های فوالدساز‬ ‫این اس��ت که تولید هم��ه واحدهای معدنی ازس��وی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و به ص��ورت ماهانه‬ ‫براورد ش��ود‪ .‬خریداران واحدهای معدنی نیز به صورت‬ ‫شفاف معرفی شوند‪.‬‬ ‫مدی��ر خرید مواد اولیه و انرژی فوالد مبارکه تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر این گونه ش��ود‪ ،‬به طور قط��ع تولیدکنندگان‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬گندله و اهن اس��فنجی محصوالت خود را‬ ‫فقط به فوالدس��ازها خواهند فروخت و دس��ت دالل ها‬ ‫و واس��طه ها از این بازار کوتاه می ش��ود‪ .‬ب��ا این اتفاق‬ ‫قطعا کس��ری مواد در داخل کش��ور جبران می ش��ود‬ ‫و کنت��رل قیمت ها ازس��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز میس��ر خواهد ش��د‪ .‬حیدری درباره راهکار‬ ‫مدیریت هزینه در ش��رکت های فوالدسازی اظهارکرد‪:‬‬ ‫اگر ش��رکت های فوالدس��از بتوانند در خرید کاالهای‬ ‫اساس��ی با یکدیگر هماهنگ شوند‪ ،‬به طور قطع هزینه‬ ‫و زمان تامی��ن کاال کاهش زیادی پیدا می کند‪ .‬درباره‬ ‫بومی س��ازی و تامین داخلی اقالم وارداتی باید تجارب‬ ‫به اشتراک گذاشته ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تجارب فوالد‬ ‫مبارکه در بومی سازی وایرهای مغزدار و ساخت «کافی‬ ‫و کازی» موردنیاز خط تولید که پیش از این از خارج از‬ ‫کشور تامین می شد‪ ،‬به اشتراک گذاشته شود‪.‬‬ ‫حی��دری در بخ��ش پایانی س��خنان خود ب��ا تاکید‬ ‫بر اینکه همچنان مش��کل کس��ری مواد اولیه ش��امل‬ ‫کنس��انتره و گندله پابرجاست‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باوجود همه‬ ‫مشکالت در سال جدید هر روز رکوردهای بیشتری در‬ ‫عرصه تولید در این شرکت به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫حض��ور دالالن در زنجیره فوالد ب هعنوان علت‬ ‫اصلی بر هم خوردن تعادل در این زنجیره مطرح‬ ‫یش��ود؛ بنابراین از سیاس��ت گذاران به ویژه در‬ ‫م ‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت انتظار می رود با‬ ‫شناخت ش��رایط موجود در مسیر تامین درست‬ ‫م��واد اولی��ه صنایع فوالد کش��ور گام بردارند‪ .‬تا‬ ‫بدین ترتیب از یک سو دست دالالن و واسطه ها از‬ ‫این بازار کوتاه شود و از سوی دیگر‪ ،‬شرکت های‬ ‫فوالدی در راس��تای رس��الت واقعی خود در امر‬ ‫تولید گام بردارند‪.‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه‬ ‫پشت بام‬ ‫متری چند؟!‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1611‬‬ ‫پیاپی ‪2929‬‬ ‫مدیرکل توس��عه خدمات بازرگانی س��ازمان توس��عه تجارت گفت‪:‬‬ ‫مش��وق های صادراتی در دو بخش منابع صندوق توسعه ملی در کنار‬ ‫منابع بانکی و براس��اس س��رمایه در گردش صادراتی ب��ا بازپرداخت‬ ‫دوساله در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬احس��ان قمری درباره روند پرداخت مش��وق های‬ ‫صادرات��ی گفت‪ :‬براس��اس بند ‪ ۱۰‬سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی‪،‬‬ ‫حمای��ت هدفمند و همه جانبه از صادرات کاال و خدمات در راس��تای‬ ‫افزای��ش حجم و تنوع محصوالت صادراتی به ‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه و‬ ‫حوزه اتحادیه اوراس��یا و حمایت از زیرس��اخت های صادراتی از اصول‬ ‫کلی اقتصاد مقاومتی اس��ت که بر این اس��اس بسته حمایتی صادرات‬ ‫غیرنفتی در س��ال گذشته تهیه ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬امسال نیز این بسته‬ ‫ب��ا حمایت بخش خصوصی و دولت تدوین و از اول تیر ابالغ ش��د که‬ ‫مش��وق های صادراتی در ان در دو بخش ابالغ ش��ده است؛ در بخش‬ ‫اول ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توس��عه ملی در کنار منابع‬ ‫بانکی با بازپرداخت دوساله در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد که‬ ‫همه تسهیالت ریالی و ارزی را شامل می شود‪ .‬مدیرکل توسعه خدمات‬ ‫بازرگانی سازمان توسعه تجارت افزود‪ :‬مشوق ها و خدمات باید براساس‬ ‫بازگش��ت ارز حاصل از صادرات ارائه ش��ود؛ همچنانکه اولویت ما نیز‬ ‫بازگش��ت ارز است‪ .‬قمری گفت‪ :‬براساس بخشنامه جدید سازمان امور‬ ‫مالیاتی‪ ،‬مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان سال ‪ ۹۷‬هم که تا ‪ ۳۰‬دی‬ ‫سال ‪ ۹۸‬ایفای تعهد کرده اند‪ ،‬مسترد خواهد شد‪.‬‬ ‫تالش برای کنترل بازار با تسهیالت ترخیصی گمرک ادامه دارد‬ ‫رهـایـی از دپـو پشـت در ورودی‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در چند ماه اخیر راهکارهای فراوانی برای تسهیل ترخیص کاالهای وارداتی از گمرک و ورود ان به بازار ارائه شده و‬ ‫باوجود اینکه تعدادی از انها نیز اجرایی شده‪ ،‬هنوز هم رسوب کاالها در گمرک یکی از مشکالت جدی واردکنندگان‬ ‫تلقی می ش��ود‪ ،‬زیرا عالوه بر اینکه بازار تقاضای داخلی بدون پاس��خ مانده‪ ،‬از یک س��و خطر استهالک و فساد کاالها‬ ‫در انبارهای گمرک وجود دارد و از سوی دیگر‪ ،‬هزینه های مربوط به دموراژ و توقف کاال در گمرک بر هزینه های ان‬ ‫و در نتیجه قیمت تمام شده کاال افزوده خواهد شد‪ .‬در هر حال براساس اخرین گزارش مربوط به وضعیت کاالهای‬ ‫موج��ود در بن��ادر و گم��رک در ‪ ۵‬ماه ابتدایی امس��ال بیش از ‪ ۱۳‬میلیون تن واردات کاال انجام ش��ده که بالغ بر ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تن ان کاالهای اساسی بوده است‪ .‬گرچه راهکارهایی برای ترخیص سریع کاالها در دستور کار قرار گرفت اما‬ ‫همچنان مشکل تامین ارز عامل اصلی ایستایی کاال به شمار می رود و شاید تصمیمات اخیر دولت و ستاد تنظیم بازار‬ ‫بتواند گره از این مشکل قدیمی باز کند‪ .‬چند روز پیش تنظیم بازار در مصوبه ای واردات کاالهای اساسی و ضروری‬ ‫ازس��وی متقاضیان واردات این کاالها به ش��یوه اعتباری و بدون محدودیت را مجاز دانس��ت‪ .‬حال باید منتظر ماند و‬ ‫دید مصوبه جدید دولت تا چه اندازه به خروج کاالهای اساسی دپو در گمرکات کشور کمک می کند و از سوی دیگر‬ ‫ورود این کاالها به بازار (باتوجه به افزایش کاال) چه تاثیری بر قیمت ها خواهد داشت‪ .‬روزنامه‬ ‫در این شماره‬ ‫به بررسی راهکارهای دولت برای ترخیص کاال از گمرکات کشور و تاثیر این امر بر بازار می پردازد؛ با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫اخرین خبرها حاکی از این اس��ت که در راس��تای ایجاد‬ ‫تس��هیالت هرچه بیش��تر برای ترخیص کاالهای اساسی از‬ ‫گمرک‪ ،‬س��تاد تنظیم ب��ازار در مصوب��ه ای واردات کاالهای‬ ‫اساس��ی و ضروری ازس��وی متقاضیان واردات این کاالها به‬ ‫شیوه اعتباری و بدون محدودیت را مجاز دانست‪.‬‬ ‫محمدرض��ا کالمی‪ ،‬دبیر س��تاد تنظیم ب��ازار در این باره‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اعالم‬ ‫این روزها هر طرف را که نگاه می کنی به فهرست‬ ‫افزای��ش قیمت کاالهای ریز و درش��ت برمی خوری‪.‬‬ ‫نوش��ابه ‪ ۴۷۵۰‬تومانی امروز به قیمت ‪ ۷۵۰۰‬تومان‬ ‫عرضه می ش��ود؛ مواد ش��وینده بی��ش از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزایش قیمت داشته اند‪ ،‬ش��یر و فراورده های لبنی‬ ‫ه��م از این قافله عق��ب نمانده و افزای��ش قیمت را‬ ‫تجربه کرده اند؛ مرغ و تخم مرغ که همچنان در حال‬ ‫ثبت رکوردهای قیمتی هستند‪.‬‬ ‫اما دلیل این افزایش قیمت ها چیست؟! بی تردید‬ ‫همه ما در نخس��تین واکنش افزایش قیمت دالر را‬ ‫مجوز واردات اعتباری کاالهای اساسی‬ ‫مقادیر نیاز واردات به تفکیک ماه در س��قف س��همیه ارزی‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬اقدام کند‪.‬‬ ‫کالم��ی در این ب��اره افزود‪ :‬در عین ح��ال وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫نیز نس��بت به معرفی متقاضیان واردات اعتباری فاقد بدهی‬ ‫ارزی معوق شده‪ ،‬مکلف شدند‪.‬‬ ‫البته در این باره باید دقت داشت که ایا ایجاد این تسهیالت‬ ‫تاثیر متقابل بازار و گمرک‬ ‫متهم ردیف اول گرانی های کش��ور می دانیم و بعد از‬ ‫ان شاید تورم ساالنه و همه گیری ویروس کرونا‪ .‬شاید‬ ‫افزایش قیمت دالر و س��که‪ ،‬تحریم ها‪ ،‬ویروس کرونا‬ ‫و بس��یاری از موارد دیگر در افزایش قیمت کاالهای‬ ‫موجود در بازار موثر باش��د ام��ا اگر بخواهیم در این‬ ‫زمینه منصف باشیم‪ ،‬در برخی موارد نابسامانی های‬ ‫موجود در بازار به دلیل سوءاس��تفاده های ش��خصی‬ ‫و اس��تفاده ار خالهای قانون��ی و نظارتی در داخل و‬ ‫حوزه اصناف به وجود می اید‪.‬‬ ‫در بررس��ی این روند از رس��وب کاالهای اساسی‬ ‫مشکالت ترخیص‬ ‫به طور کلی در س��ال های اخیر در تجارت خارجی و در‬ ‫ح��وزه واردات همواره چالش ترخیص کاال وجود داش��ته‬ ‫و باوجود رایزنی ها و مصوباتی مانند ترخیص ش��رایطی و‬ ‫حسابرس��ی پس از ترخیص (‪ )PCA‬که به منظور تسهیل‬ ‫ترخی��ص کاال از گمرک در دس��تور کار ق��رار گرفته اند‪،‬‬ ‫همچنان این مشکل به طور کامل حل نشده است‪.‬‬ ‫گزارش ماه های گذش��ته گمرک نش��ان داد از ماه های‬ ‫گذش��ته حدود ‪ ۶‬میلیارد دالر کاالی اساس��ی و تولیدی‬ ‫در گمرک ها وجود دارد‪ .‬از طرف دیگر همین امارها نشان‬ ‫می ده��د ‪ ۳.۵‬ت��ا ‪ ۴‬میلیون تن از این کااله��ا را کاالهای‬ ‫اساسی تشکیل می دهند که به دالیل مختلف ترخیص انها‬ ‫با مش��کالت و موانعی مواجه بوده است‪ .‬موضوع ترخیص‬ ‫کاال به طور جدی تری مورد پیگیری دس��تگاه های مربوطه‬ ‫ق��رار گرف��ت و بع��د از ان با موافقت دول��ت مصوباتی در‬ ‫راستای تس��هیل ترخیص کاال به ویژه کاالهای اساسی به‬ ‫مرحله اجرا رسید‪.‬‬ ‫بعد از اعالم موانع پیش روی ترخیص کاالهای اساس��ی‬ ‫و پیش��نهاداتی برای رفع ان در قالب گزارش��ی ازس��وی‬ ‫گم��رک ایران به رئیس جمه��وری و موافقت با کلیات ان‪،‬‬ ‫وارداتی و واردات اعتباری کاالهای اساسی می تواند متضمن‬ ‫ترخیص کاال از گمرکات کشور نیز باشد یا کاالهای وارداتی‬ ‫از ای��ن طریق به جمع کاالهای رس��وب ش��ده و در انتظار‬ ‫تخصیص و تامین ارز در گمرک می پیوندند یا سرنوش��تی‬ ‫مث��ل برنج های وارداتی پیدا می کنن��د و نهادهای متولی با‬ ‫تغییر ناگهانی در یک مولفه مثل منشا ارزی موجبات توقف‬ ‫چندین ماهه انها در گمرک را فراهم می اورند‪.‬‬ ‫در گمرکات کش��ور نیز نمی توان بی تفاوت گذشت؛‬ ‫چنانچه تا اوایل مرداد امار حکایت از رس��وب ‪ ۴‬تن‬ ‫کاالی اساس��ی در گمرک به دلیل تخصیص نیافتن‬ ‫ارز داش��ت؛ مس��ئله ای که متولیان گمرک را بر ان‬ ‫داشت تا پیشنهادی برای ترخیص هرچه زودتر این‬ ‫کاالها از گمرک‪ ،‬به هیات دولت ارائه کنند‪.‬‬ ‫در نهایت پیش��نهاد گمرک مبنی بر حذف شرط‬ ‫پذی��رش ضمانتنام��ه بانکی ب��ا حداق��ل مبلغ یک‬ ‫میلی��ارد ریال ب��رای کاالهای اساس��ی و دارویی و‬ ‫تجهیزات پزش��کی‪ ،‬ازمایش��گاهی و ان��واع بذرهای‬ ‫طی جلس��اتی بین دستگاه های ذی ربط دستورالعمل های‬ ‫مربوط به تس��هیل ترخیص کاالهای اساس��ی اجرایی شد‬ ‫و به تدریج بخش��ی از این کااله��ا در مرحله ترخیص قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫یکی از مسائل مربوط به ترخیص کاالها مشکالت ارزی‬ ‫و دریاف��ت اعالمیه تامین ارز ب��ود‪ ،‬چراکه بخش زیادی از‬ ‫این کاالها در صف تخصیص ارز قرار داشتند و تا هنگامی‬ ‫که اعالمیه تامین ارز انها دریافت نمی شد‪ ،‬امکان ترخیص‬ ‫ازس��وی گمرک وجود نداش��ت؛ از ای��ن رو طی مصوبه ای‬ ‫قرار شد تمامی کاالهای اساسی به محض دریافت مجوز و‬ ‫اعالمیه تامین ارز به صورت اعتباری امکان ترخیص فوری‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬در عین حال در زمینه کاالهای غیراساسی‬ ‫نیز به تش��خیص وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ترخیص‬ ‫فوری صورت می گیرد‪.‬‬ ‫پس از ان هم در زمینه ‪ 5‬قلم کاالی اساس��ی به میزان‬ ‫‪ ۲.۵‬میلی��ون تن تصمی��م دیگری گرفته ش��د؛ به طوری‬ ‫ک��ه ذرت‪ ،‬دانه های روغنی‪ ،‬س��ویا‪ ،‬جو و روغن خام بدون‬ ‫دریاف��ت اعالمیه تامین ارز و ک��د رهگیری از بانک امکان‬ ‫ترخیص فوری پیدا کردند‪.‬‬ ‫واردات را با ترخیص همگام کنیم‬ ‫محم��د محمدپور عمران‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در زمینه‬ ‫توجه به توام شدن واردات و ترخیص در کنار یکدیگر در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬واردات نیز مانند صادرات‬ ‫و کارافرینی یکی از پایه های توسعه تجاری کشورهاست‬ ‫و باید برای تس��ریع در ترخی��ص‪ ،‬حداقل مراحل و موانع‬ ‫را در نظ��ر گرفت اما نکته ای ک��ه در این باره وجود دارد‬ ‫این اس��ت که جو حاکم بر اقتصاد کشور ما این بخش از‬ ‫تج��ارت (واردات) را چهره مخل پیش��رفت اقتصادی تلقی می کند‬ ‫و این نگاه باعث می ش��ود در ش��رایط کنونی که ارزاوری کشور با‬ ‫مشکل مواجه شده‪ ،‬مانع تراش��ی ها و سختگیری ها برای واردات و‬ ‫ترخیص کاالها از گمرک بیش از گذشته باشد‪.‬‬ ‫محمدپور عمران در این باره افزود‪ :‬حقیقت این است که اگر ما در‬ ‫کشور به کاالیی نیاز داشته باشیم که امکان تولید در داخل نداشته‬ ‫باش��د یا تولید ان کافی نباش��د‪ ،‬باید ان را از طریق واردات تامین‬ ‫ترخیص شرایطی‬ ‫سازمان گمرک پیش از این به عنوان‬ ‫متولی اجرایی امر واردات در این راستا‬ ‫پیش��نهاداتی را به دولت ارائه داد که‬ ‫یکی از انها ترخیص شرایطی بود‪.‬‬ ‫مهرداد جمال ارونقی‪ ،‬معاون گمرک‬ ‫ای��ران نیز در گفت وگو با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫دالی��ل مختلفی از جمله زمان بر بودن‬ ‫مراحل اداری باعث متوقف شدن کاال در گمرک‬ ‫ش��ده بود که برهمین اس��اس پیشنهاد تسهیل‬ ‫ترخی��ص کاال از گمرک ازس��وی گمرک ایران‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬معاون فنی و امور گمرکی گمرک‬ ‫ایران افزود‪ :‬پیشنهاد «ترخیص شرایطی» کاالها‬ ‫از گمرک کشور در حالی ازسوی گمرک ایران به‬ ‫نهاد ریاست جمهوری ارائه شد که براساس امار‪،‬‬ ‫موجودی کاالهای اساس��ی در بنادر و گمرکات‬ ‫کش��ور ب��ه بی��ش از ‪ ۳.۵‬میلیون تن رس��یده‬ ‫ب��ود‪ .‬همچنین ح��دود ‪ ۳.۳‬میلی��ون تن کاالی‬ ‫غیراساس��ی غیرکانتینری در بن��ادر و گمرکات‬ ‫کش��ور وجود داش��ت که حدود ‪ ۸۰‬درصد این‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫البته بس��یاری از کش��ورهای بزرگ در عرصه تجارت‬ ‫حتی پ��ا را از این هم فرات��ر گذاش��ته اند؛ یعنی واردات‬ ‫کاالیی که حت��ی خود صادرکننده ان هس��تند را بدون‬ ‫محدودیت انج��ام می دهند و با ای��ن کار موفق به ایجاد‬ ‫رقابت و تنظیم بازار می شوند‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمینه تصریح کرد‪ :‬با ی��ک نگاه اجمالی و‬ ‫س��اده می توان نتیجه گیری کرد که موضوع واردات و ترخیص کاال‬ ‫از گمرک را نباید همواره با موضع گیری منفی مورد بررس��ی قرار‬ ‫دهی��م و ان را پیش زمینه ای برای شکس��ت تج��اری تلقی کنیم؛‬ ‫به وی��ژه در ش��رایط فعل��ی که یافتن کش��ورهای همس��و و اماده‬ ‫همکاری تجاری با ما بسیار دشوار شده‪ ،‬شاید بهتر باشد در واردات‬ ‫و ترخی��ص کاال به وی��ژه مواد اولیه و کااله��ای ضروری به هر نحو‬ ‫ممکن تسهیل ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫کشاورزی پذیرفته ش��د و با دستور رئیس جمهوری‬ ‫روند ترخیص کاالها از گمرک در دستور کار وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت قرار گرف��ت؛ روندی که‬ ‫فعاالن اقتص��ادی ان را مثبت ارزیابی کرده و تاکید‬ ‫داشتند با ترخیص کاالهای مانده در گمرک می توان‬ ‫منتظ��ر کاه��ش قیمت کااله��ای اساس��ی در بازار‬ ‫بود‪ .‬حاال مصوبه دیگری در راستای ایجاد تسهیالت‬ ‫هرچه بیش��تر برای ترخیص کاالهای اساسی تنظیم‬ ‫ش��ده و باید منتظر اج��رای این مصوبه در گمرک و‬ ‫تاثیر ان در بازار باشیم‪.‬‬ ‫کاالها تولیدی‪ ،‬سرمایه ای یا مربوط به‬ ‫پروژه های مختلف بودند؛ در عین حال‬ ‫در این مقطع زمانی تعداد کانتینرهای‬ ‫پر وارداتی بیش از ‪ ۳۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫بود‪ .‬ارونقی با تاکید بر اینکه با در نظر‬ ‫گرفتن ش��رایط موجود و پیگیری های‬ ‫اس��تانداران ب��رای تس��ریع ترخیص‬ ‫اق�لام در گم��رکات بای��د به س��رعت تصمیمی‬ ‫گرفته می ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬گمرک ای��ران با هدف‬ ‫تس��ریع در ترخیص اقالم متعل��ق به واحدهای‬ ‫تولی��دی در ماه های اخیر‪ ،‬راهکاری عملی برای‬ ‫ترخیص کاالهای اساس��ی و تولیدی را پیشنهاد‬ ‫کرد‪ .‬در این پیش��نهاد به دالیل ایستایی‪ ،‬دپو و‬ ‫رس��وب کاالها در بنادر و گمرکات کشور اشاره‬ ‫و راهکارهای الزم به مراجع ذی ربط و ذی صالح‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬البته موضوع به همین جا ختم نشد‬ ‫و راهکارهای پیش��نهادی برای ترخیص هرچه‬ ‫س��ریع ترکاالهای اساس��ی از گم��رک تا همین‬ ‫امروز ادامه دارد‪.‬‬ ‫سخن اخر‪...‬‬ ‫همگام نبودن واردات و ترخیص در کش��ور پدیده ای اس��ت که عالوه بر تامین‬ ‫نش��دن نیازهای داخلی می تواند باعث استیصال واردکنندگان و همچنین تخریب‬ ‫چهره کشور به عنوان یک همکار تجاری نزد سایر کشورها شود‪.‬‬ ‫در نهایت به نظر می رس��د گرچه کش��ور ما در حال حاضر در تامین برخی اقالم‬ ‫به ویژه در حوزه مواد اولیه و کاالهای ضروری دچار کمبود اس��ت‪ ،‬اما برنامه ریزی‬ ‫مناسبی برای واردات و ترخیص این کاالها انجام نشده و در این ارکستر تجاری هر‬ ‫نهاد و ارگانی باتوجه به منافع و صالحدید شخصی‪ ،‬ساز خود را می زند‪.‬‬ ‫ب��ا این حس��اب نمی توان انتظار داش��ت که نتایج قابل قبولی نی��ز از این فعل و‬ ‫انفعاالت حاصل اید‪.‬‬ ‫اگر نیازس��نجی های وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت درب��اره واردات یک کاال‬ ‫به صورت کارشناس��ی انجام ش��ود‪ ،‬این نیاز تنها زمانی به ش��کل مطلوب برطرف‬ ‫خواهد ش��د که بانک مرکزی در تخصیص و تامین ارز مورد نیاز ان همکاری کند‬ ‫و س��ازمان های دخیل در ارائه مجوز ترخیص‪ ،‬با همکاری و هم افزایی این روند را‬ ‫تسریع کنند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫مناسبی برای‬ ‫واردات و‬ ‫ترخیص کاالها‬ ‫انجام نشده و‬ ‫در این ارکستر‬ ‫تجاری هر‬ ‫نهاد و ارگانی‬ ‫باتوجه به منافع‬ ‫و صالحدید‬ ‫شخصی‪ ،‬ساز‬ ‫خود را می زند‬ ‫‪7‬‬ ‫تسریع در‬ ‫ترخیص یک‬ ‫اولویت است‬ ‫یادداشت‬ ‫سازکار پرداخت‬ ‫مشوق های‬ ‫صادراتی‬ ‫دولت شناختی از‬ ‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫ندارد‬ ‫افتتاح مرکز مدیریت و‬ ‫توسعه نواوری تعاون‬ ‫حسین محمودی اصل‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫به ط��ور کلی دنیای اقتص��اد امروز برپایه‬ ‫س��رعت عمل بنا ش��ده و در این راستا هر‬ ‫مصوب��ه و دس��تورالعملی که ب��ه ترخیص‬ ‫زودتر کاالها از گمرکات یک کشور و ورود‬ ‫ان به چرخه اقتصادی منجر ش��ود‪ ،‬حتما‬ ‫می تواند اثرات مثبتی نیز در توسعه تجارت‬ ‫و پیش��رفت های اقتصادی ان کشور داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫البته در این موضوع باید به این مورد نیز‬ ‫توجه داشت که تسهیل در ترخیص کاالها‬ ‫با در نظر گرفت��ن اهلیت فعاالن اقتصادی‬ ‫باش��د تا به جای توس��عه اقتصادی‪ ،‬اثرات‬ ‫س��وء بیش��تری را در روند تجارت خارجی‬ ‫و مس��ائل مربوط به تعهدات ارزی ش��اهد‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫در عین حال در اجرای چنین تسهیالتی‪،‬‬ ‫مجریان نیز باید از توانمندی های مورد نیاز‬ ‫ان طرح برخوردار باشند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ش��اهدیم ک��ه کاالها در‬ ‫گمرکات کشورهای پیشرو در حوزه تجارت‬ ‫کمترین توقف را دارند و به سرعت ترخیص‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫بدیهی است که قوانین گمرکی که شالوده‬ ‫انها ایجاد تس��هیالت در تب��ادالت تجاری‬ ‫اس��ت‪ ،‬در بس��یاری م��وارد تصمیم گیری‬ ‫درباره اس��تفاده از این تسهیالت را برعهده‬ ‫خود گمرک قرار داده و پرسشی که مطرح‬ ‫می ش��ود این اس��ت که چرا م��ا در بحث‬ ‫واردات ت��ا به حال کمت��ر به این اختیارات‬ ‫تسهیل کننده توجه داشته ایم‪.‬‬ ‫در واقع باوجود چنین امکانات قانونی در‬ ‫ح��وزه گمرک چرا تاکنون از ان اس��تفاده‬ ‫نش��ده تا گستردگی رس��وب برخی کاالها‬ ‫و م��واد اولیه در گم��رک کاهش پیدا کند‬ ‫و قیم��ت تم��ام ش��ده مربوط به م��واد یا‬ ‫تجهی��زات نی��ز افزایش نیاب��د؛ ان هم در‬ ‫ش��رایطی که تجارت درگیر تحریم بس��یار‬ ‫دشوار اس��ت و نیاز به همکاری‪ ،‬هماهنگی‬ ‫و س��رعت عمل دارد تا انبارهای واحدهای‬ ‫تولی��دی و بازار مصرف‪ ،‬ب��ا تامین به موقع‬ ‫مواد اولی��ه و همچنی��ن کاالهای ضروری‬ ‫دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫ترخیص ش��رایطی‪ ،‬بررسی های پس از‬ ‫ترخیص‪ ،‬ارائه مجوزه��ا در کمترین زمان‪،‬‬ ‫کاه��ش مراح��ل اداری و م��واردی مانند‬ ‫انها امکاناتی اس��ت که می تواند در صورت‬ ‫بهره گیری درست و به موقع‪ ،‬باعث ترخیص‬ ‫س��ریع تر کاالها از گم��رک و جلوگیری از‬ ‫رسوب شود‪.‬‬ ‫ترخی��ص بهنگام کاالها از گمرک و ورود‬ ‫به موقع و متناس��ب انها ب��ه بازار عالوه بر‬ ‫اینک��ه بازرگانان را زودتر به س��ود فعالیت‬ ‫اقتصادی ش��ان و ام��کان گ��ردش مج��دد‬ ‫سرمایه می رس��اند‪ ،‬می تواند باعث متعادل‬ ‫کردن نظام عرضه و تقاضا در بازار ش��ود و‬ ‫با تعدیل قیمت ها در س��طح عرضه‪ ،‬بازار را‬ ‫در مسیر رقابتی ش��دن هدایت کند و مانع‬ ‫از تخل��ف و توجیه اقتصادی ش��کل گیری‬ ‫پدیده هایی مثل احتکار یا گرانفروش��ی در‬ ‫اقتصاد ش��کننده این روزهای بازار داخلی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در واقع در ش��رایط وی��ژه اقتصادی که‬ ‫کشور به ان مبتالس��ت و تصمیم منطقی‬ ‫می توان��د این باش��د که دولت با اس��تفاده‬ ‫از تمام ابزاره��ا و امکانات تبادالت تجاری‬ ‫کش��ور را تس��هیل کند تا قیمت تمام شده‬ ‫کااله��ا ب��رای مصرف کننده کاه��ش پیدا‬ ‫کن��د‪ ،‬به نظ��ر می رس��د این موض��وع در‬ ‫کش��ور ما کمتر مورد توجه ق��رار گرفته و‬ ‫هنوز ش��اهد رس��وب کاالهای وارداتی در‬ ‫گمرک هس��تیم ک��ه در می��ان انها حجم‬ ‫عم��ده ای از کاالهای اساس��ی نی��ز وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫باتوجه به انچه گفته شد به نظر می رسد‬ ‫سیاس��ت های تس��ریعی و تس��هیلی برای‬ ‫ترخیص کااله��ای وارداتی به ویژه کاالهای‬ ‫ضروری در کش��ور ما در مقطع کنونی یک‬ ‫اولویت است و این کاالها باتوجه به هزینه بر‬ ‫ب��ودن توقف انها در انبارهای گمرک‪ ،‬بهتر‬ ‫اس��ت هرچه زودتر و با اس��تفاده از ابزارها‬ ‫و اختی��ارات دولت‪ ،‬بانک مرکزی و گمرک‬ ‫هرچه زودتر ترخی��ص و وارد بازار مصرف‬ ‫شوند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1611‬‬ ‫پیاپی ‪2929‬‬ ‫خبر‬ ‫مشکالت مالی اتحادیه ها‬ ‫جدی است‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫دولت مکلف‬ ‫به تامین یک‬ ‫میلیون مسکن‬ ‫در سال می شود‬ ‫س��خنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اس�لامی گفت‪ :‬براساس‬ ‫مصوبه کمیس��یون عمران مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬دولت و وزارت راه و‬ ‫شهرسازی باید هر سال یک میلیون واحد مسکونی تولید کنند‪.‬‬ ‫سیدالبرز حسینی در گفت وگو با مهر با اشاره به بررسی طرح دوفوریتی‬ ‫جهش تولید و رونق مس��کن در جلس��ه کمیسیون عمران مجلس اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به اینکه هفته گذش��ته دوفوریت طرح مذکور تصویب ش��د‪،‬‬ ‫کمیسیون عمران بررسی مفاد این طرح طی جلسات متوالی را در دستور‬ ‫کار خود دارد‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس شورای اس�لامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫براس��اس یکی از مصوبات کمیسیون عمران مجلس‪ ،‬دولت و وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی مکلف به تامین ‪ ۴‬میلیون واحد مس��کونی در ‪ ۴‬سال شدند؛‬ ‫یعنی باید ساالنه یک میلیون واحد مسکونی تامین شود‪.‬‬ ‫حس��ینی ادامه داد‪ :‬همچنین بحث ش��ورای عالی مسکن در این جلسه‬ ‫بررس��ی ش��د و این ش��ورا در قانون مد نظر قرار گرفت و درباره اعضا و‬ ‫دبیرخانه ان نکاتی مطرح و تصویب شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تش��کیل صندوق ملی مسکن هم از دیگر مباحثی بود‬ ‫که در این جلسه مطرح شد‪ ،‬همچنین بحث هایی درباره تهیه زمین ارزان‬ ‫نرخ و مصالح ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی همچنین بر ادامه‬ ‫بررس��ی طرح دوفوریتی جهش تولید و رونق مس��کن در این کمیسیون‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫پشت بام خوابی همچنان در مسیر تایید و تکذیب‬ ‫عضو هیات رئیس��ه و خزانه دار اتاق اصناف‬ ‫ایران با اش��اره ب��ه برگزاری جلس��ه کمیته‬ ‫بررس��ی ایین نام��ه اجرایی م��واد ‪ ۱۲‬و ‪۳۱‬‬ ‫قانون نظام صنفی در هفته گذشته به تشریح‬ ‫اخری��ن وضعیت رون��د اصالح قان��ون نظام‬ ‫صنفی پرداخت‪.‬‬ ‫به گ��زارش صمت به‬ ‫نق��ل از پای��گاه‬ ‫اطالع رس��انی ات��اق‬ ‫اصناف ایران محمود‬ ‫بنان��ژاد اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫اتاق اصن��اف ایران‪،‬‬ ‫پیش تر طرح اصالح‬ ‫برخ��ی از م��واد قان��ون نظ��ام صنف��ی را به‬ ‫نمایندگان دوره قبل مجلس شورای اسالمی‬ ‫تقدی��م ک��رد ک��ه در کمیس��یون اقتصادی‬ ‫چک��ش کاری و در نهایت در بهمن ‪ ۹۸‬تایید‬ ‫ش��د‪ .‬اما مجلس به دلیل برگ��زاری انتخابات‬ ‫تعطیل ش��د و در نهای��ت این طرح به صحن‬ ‫مجلس نرسید‪.‬‬ ‫پس از ان هم بالفاصله به دلیل ش��یوع کرونا‪،‬‬ ‫مجلس قبل نتوانس��ت به اصالح قانون نظام‬ ‫صنفی ورود پیدا کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حاال نمایندگان دور جدید روی‬ ‫کار امده ان��د و به لحاظ قانونی‪ ،‬باید بار دیگر‬ ‫امضاهای نمایندگان مجلس جمع شود و در‬ ‫صورتی که تعداد امضاها به حد نصاب برسد‪،‬‬ ‫طرح ما به کمیسیون بازمی گردد‪.‬‬ ‫البت��ه در ای��ن زمینه مش��کلی نیس��ت و‬ ‫پیش بینی می ش��ود امضاها به س��رعت جمع‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما باری دیگر مشمول زمان می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن باره جلس��ات خوبی با کمیس��یون‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کمیس��یون اصل نود و نمایندگان‬ ‫دیگ��ر داش��ته ایم ک��ه امیدواری��م بتوانیم از‬ ‫ظرفی��ت این کمیس��یون ها اس��تفاده کرده‬ ‫و اصالح��ات قان��ون نظ��ام صنف��ی را پیش‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه ات��اق اصن��اف ایران‬ ‫همچنین درباره اصالح ایین نامه های اجرایی‬ ‫مواد ‪ ۱۲‬و ‪ ۳۱‬قان��ون نظام صنفی نیز گفت‪:‬‬ ‫بروزرس��انی ایین نامه ها ازس��وی هیات عالی‬ ‫نظارت و وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قابل‬ ‫انجام اس��ت‪ ،‬با این حال از س��ال ‪ ۹۲‬برخی‬ ‫ایین نامه ه��ا تغیی��ر نکرده اس��ت؛ از این رو‬ ‫هیات رئیس��ه ات��اق اصناف ای��ران در هفته‬ ‫گذش��ته نشس��تی در زمینه بررس��ی اصالح‬ ‫ایین نامه ه��ای اجرایی م��واد ‪ ۱۲‬و ‪ ۳۱‬قانون‬ ‫نظام صنفی برگزار کردند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف مرکز اس��تان خراس��ان‬ ‫رضوی درب��اره ایین نامه م��اده ‪ ۳۱‬گفت‪ :‬به‬ ‫م��رور و ط��ی گذش��ت س��ال ها‪ ،‬هزینه های‬ ‫اتحادیه ها افزایش می یابد و اگر بر درامد انها‬ ‫افزوده نشود‪ ،‬با مش��کل در اداره امور مواجه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر هم ش��اهدیم که برخی‬ ‫از اتحادیه ها با مش��کالت جدی مالی روبه رو‬ ‫شده اند‪ ،‬این در حالی است که اگر تشکیالت‬ ‫اتحادیه ه��ا و اتاق های شهرس��تان نباش��ند‪،‬‬ ‫مشکالت کش��ور در ادامه امور صنفی بسیار‬ ‫زی��اد می ش��ود؛ بنابرای��ن باید مناب��ع مالی‬ ‫اتحادیه ه��ا را ت��ا جایی که می ش��ود‪ ،‬تامین‬ ‫کنیم‪ ،‬ب��ه همین عل��ت هیات رئیس��ه اتاق‬ ‫اصناف ایران اصالح ایین نامه ماده ‪ ۳۱‬قانون‬ ‫نظام صنفی را در دس��تور کار قرار دادند و به‬ ‫جمع بندی اولیه هم رسیدند‪.‬‬ ‫در مرحله بعد باید با دبیرخانه هیات عالی‬ ‫نظارت مش��ورت و از سطح کشور هم نظرات‬ ‫را جمع بندی کنی��م‪ ،‬پس از ان طرح اصالح‬ ‫ایین نامه ماده ‪ ۳۱‬باید برای تصویب به هیات‬ ‫عالی نظارت ارسال شود‪.‬‬ ‫خزانه دار اتاق اصن��اف ایران در پایان علت‬ ‫ضرورت اصالح ایین نامه ماده ‪ ۱۲‬قانون نظام‬ ‫صنف��ی را اینچنی��ن توضی��ح داد‪ :‬باتوجه به‬ ‫تغییرات��ی که از لحاظ فناوری و ش��یوه های‬ ‫کس��ب وکار در حوزه بازار داریم‪ ،‬نیاز اس��ت‬ ‫ایین نامه ص��دور و تمدید پروانه کس��ب که‬ ‫همان ایین نامه م��اده ‪ ۱۲‬قانون نظام صنفی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اصالح شود که این کار در دستور کار‬ ‫هیات رئیس��ه اتاق اصناف ای��ران قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫پشت بام متری چند؟!‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بس��یاری از نظریه پردازان معتقدند همه پدیده های پویا در افرینش رو به تکامل پیش می روند و رفته رفته‬ ‫عرصه ه��ای جدی��دی را تجربه می کنند‪ .‬البته این موضوع درباره پدیده های مترقی جای خوش��حالی دارد اما‬ ‫درباره موضوعاتی که خوشایند ما نیست فکر کردن به ان هم درداور است‪ .‬چند ماه پیش وقتی در حال تنظیم‬ ‫گزارش مربوط به مشاهده مواردی از انبارخوابی و پشت بام خوابی برخی اقشار جامعه به دلیل عدم تمکن مالی‬ ‫بودم تصوری از تبدیل این موضوع در عرض چند ماه به پدیده ای نظام یافته نداشتم و فکر نمی کردم این چادر‬ ‫زدن روی بام ها‪ ،‬استقرار موقت‪ ،‬استقرار کانکس و کانتینر و نیم طبقه های اجاره ای با امکانات محدود‪ ،‬می تواند‬ ‫تبدیل به یک روال عادی در تهران ش��ود‪ .‬پدیده ای که تنگناهای مالی اقش��ار کم درامد‪ ،‬سبب شکل گیری ان‬ ‫شده است‪ .‬البته این پدیده در شهر تهران تفاوت های بارزی با شهرهای دیگر دارد‪ .‬انچه در ادامه می خوانید‪،‬‬ ‫گزارش روزنامه‬ ‫درباره ابعاد مختلف این موضوع در مناطق مختلف پایتخت است‪ .‬با ما همراه باشید‪:‬‬ ‫پشت بام فروشی از سال های دور در تهران و برخی کالنشهرهای کشور‬ ‫س��ابقه داش��ته اما س��ر و ش��کل ان به صورت امروزی نبوده است‪ .‬اجاره‬ ‫پش��ت بام ها در گذش��ته معموال برای دپو کاالهای فروش��گاه ها و به طور‬ ‫خبرهای اولیه و واکنش شهرداری‬ ‫حدود ‪ 2‬س��ال پیش همان گزارش های اولیه منتشر شده درباره موضوع‬ ‫پشت بام فروش��ی و واکنش ه��ای م��ردم در ش��بکه های اجتماعی و فضای‬ ‫مجازی ش��هردار وقت تهران را نیز به واکنش واداشت تا دستور بررسی این‬ ‫موضوع را صادر کند‪ .‬البته اقای ش��هردار با بیان اینکه تاکنون گزارش��ی از‬ ‫پشت بام فروشی در پایتخت دریافت نکرده ام اعالم کرد‪ :‬این خبر را در فضای‬ ‫مج��ازی خواندم و برخورد حقوقی در این زمینه صورت نگرفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع را پیگیری خواهم کرد و در صورت مشاهده با ان برخورد می شود‪.‬‬ ‫البته این وعده ای بود که در این ‪ 2‬سال هیچ گاه عملی نشد و گرچه اخبار‬ ‫درباره پشت بام فروش��ی همچنان منتشر می شد‪ ،‬اما شهرداری یا ان را ندید‬ ‫یا امکانات برخورد را نداشت‪.‬‬ ‫محدود انجام می شد که ش��کل های دیگر ان به صورت اجاره زیرزمین یا‬ ‫پارکینگ هم دیده مرس��وم بود‪ .‬اما انچه امروز ش��اهد گسترش تدریجی‬ ‫ان هستیم موضوع کامال متفاوتی است‪ .‬نیم طبقه های ناایمنی که مالکان‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه خبر‬ ‫پش��ت بام خوابی را فقط در رس��انه ها دیده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مرجع رس��می که باید چنین مس��ائلی را بررسی‬ ‫کند وجود ان را تایید نکرده است‪.‬‬ ‫محم��ود محم��ودزاده اظه��ار ک��رد‪ :‬ادع��ای‬ ‫پش��ت بام خوابی را من در گزارش های رس��انه ها‬ ‫دیدم اما هیچ مرجع رس��می‪ ،‬وجود و میزان این‬ ‫پدیده را تایید نکرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پدیده های��ی مثل پش��ت بام خوابی‬ ‫مربوط به حوزه کاری ما نیس��ت و مرجع رسمی‬ ‫امالکی ها چه می گویند؟‬ ‫کم شدن توان‬ ‫مالی مستاجر‪،‬‬ ‫نیاز و طمع موجر‬ ‫و شرایط نامساعد‬ ‫اقتصادی دست‬ ‫به دست هم‬ ‫داده اند تا‬ ‫بام فروشی و‬ ‫پشت بام خوابی‬ ‫را تبدیل به یک‬ ‫بخش از زندگی‬ ‫در ابرشهر‬ ‫تهران کنند‬ ‫ش��کل های مختل��ف پشت بام فروش��ی در‬ ‫پایتخت دیگر چندان هم مخفیانه و زیرزمینی‬ ‫انجام نمی ش��ود‪ .‬مشاوران مس��کن معتقدند‬ ‫دلیل اصلی بروز این معضل کاهش توان مالی‬ ‫مردم و افزایش نرخ در حوزه مسکن است‪.‬‬ ‫انها می گویند گرانی در بازار اجاره و خرید‬ ‫مس��کن‪ ،‬شهروندان را به س��مت پدیده هایی‬ ‫مثل پشت بام نشینی و کانکس نشینی سوق داده و موارد‬ ‫متعددی از این نوع را می توان در مناطق مختلف ش��هر‬ ‫مش��اهده کرد‪ .‬البته معموال مقامات رس��می از پذیرش‬ ‫وجود این پدیده در داخل شهر تهران امتناع می کنند‪.‬‬ ‫از جمله حسام عقبایی‪ ،‬نایب رئیس اتحادیه مشاوران‬ ‫البته برخی مس��ئوالن نی��ز پیش بینی های‬ ‫نگران کننده تری از این موضوع دارند‪ .‬محسن‬ ‫علیزاده‪ ،‬نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره پدیده پشت بام خوابی و‬ ‫پشت بام فروش��ی در گفت وگو با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫اگر وضعیت بازار مسکن به همین شکل ادامه‬ ‫پیدا کند اصال بعید نیست تا چند وقت دیگر‬ ‫شاهد چادرخوابی در خیابان ها هم باشیم‪.‬‬ ‫وی ضمن تایید خبرهای منتش��ر ش��ده در این باره‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬من هم این موضوع را ش��نیده ام و تکذیب‬ ‫نمی کنم چون با این اوضاع مس��کن بعید نیست چنین‬ ‫اتفاقی افتاده باشد‪.‬‬ ‫علیزاده تصریح کرد‪ :‬همانطور که حلبی ابادها ش��کل‬ ‫گرفتن��د و کارتن خواب��ی رواج دارد‪ ،‬بعید نیس��ت افراد‬ ‫س��ودجویی پش��ت بام های خانه های ش��ان را هم اجاره‬ ‫دهند و بعضی افراد که مجبور به پذیرش این ش��رایط‬ ‫کدام مناطق پایتخت؟!‬ ‫نقل قول ه��ا از هم��ان ابت��دا ب��ازار‬ ‫پشت بام فروش��ی در برخ��ی مناطق تهران‬ ‫را داغ ت��ر روای��ت می کرد ک��ه از جمله انها‬ ‫ناحیه ‪ ۷‬منطقه ‪ ۴‬تهران و منطقه شمیران‬ ‫ن��و بود‪ .‬روایت های اخیر همچنان حاکی از‬ ‫این اس��ت ک��ه خرید و فروش پش��ت بام ها‬ ‫به راحتی انجام می ش��ود‪ .‬ش��بکه ذی نفع‪،‬‬ ‫دالل و مس��تاجر در این محل�� ه راه اندازی‬ ‫می ش��ود و هر فردی که ت��وان مالی باالیی‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬می تواند در ای��ن منطقه‬ ‫پش��ت بام اج��اره و رهن کن��د که برخالف‬ ‫تصور نرخ ان نیز چندان پایین نیست‪ .‬البته‬ ‫ش��نیده ها حاکی از این است که این پدیده‬ ‫در این مناط��ق و محله های دیگر پایتخت‬ ‫به ش��کل های مختلف از سال های قبل هم‬ ‫وجود داشته اما شیوع ان کمتر بوده است‪.‬‬ ‫هس��تند‪ ،‬ان را اجاره کنند‪ .‬در هر صورت این‬ ‫اتفاق تلخ در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اش��اره به طرح هایی‬ ‫مثل مالی��ات بر خانه های خال��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن طرح ه��ا راه��کاری ب��رای جلوگیری از‬ ‫افزایش نرخ لجام گسیخته حوزه مسکن است‬ ‫ک��ه مجلس انها را باتوجه به اهمیت مس��ئله‬ ‫معیشت مردم در اولویت قرار داده اما تا قوه مجریه پای‬ ‫کار نیاید این طرح ها به ثمر نخواهد نشست‪.‬‬ ‫علی��زاده در این باره تاکید کرد‪ :‬وضع نش��دن مالیات‬ ‫مناس��ب در حوزه مسکن موجب ش��ده سرمایه به جای‬ ‫تمرک��ز بر س��اخت مس��کن روی احتکار مس��کن های‬ ‫ساخته شده تمرکز کند؛ در نتیجه حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬میلیون‬ ‫مس��کن در بازار مس��کن ‪ ۳۰‬میلیون واحدی کشور در‬ ‫قال��ب خانه های بالاس��تفاده و کم اس��تفاده قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مظنه چقدر است؟‬ ‫گزارش های مطبوعاتی در همان ایام نش��ان می داد در منطقه‬ ‫ش��میران نو پشت بام فروشی بی حساب و کتاب هم نیست و نظام‬ ‫خ��اص و ن��رخ خود را دارد‪ .‬نرخ پش��ت بام ها بس��ته به نوع کوچه‬ ‫و خیاب��ان از مت��ری یک میلیون تا ‪ ۳‬میلیون تومان متغیر اس��ت‬ ‫و اگ��ر طالب اجاره باش��ید باید حدود همین نرخ ه��ا را بپردازید‪.‬‬ ‫کوچه های بن بست و انتهای کوچه ها‪ ،‬متقاضی کمتر و مشتریان‬ ‫کم درامدت��ری دارن��د‪ .‬معموال ی��ک اتاقک در پش��ت بام در این‬ ‫منطقه که دیوارهای ان از مصالح س��بکی مثل یونولیت و چوب‬ ‫س��اخته شده باشد‪ ،‬بدون هیچ امکان دیگری‪ ،‬با حدود ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تومان رهن و ‪ ۱.۵‬میلیون تومان اجاره در اختیار مستاجران قرار‬ ‫س بهداشتی برای این مستاجران در حیاط‬ ‫می گیرد‪ .‬حمام و سروی ‬ ‫و به صورت مش��ترک در دسترس است‪ .‬البته این حساب و کتاب‬ ‫درباره سازه های دائمی متفاوت است و ارزش گذاری مختص خود‬ ‫را دارد‪ .‬گزارش ها همچنین حاکی از این اس��ت که اجاره هر شب‬ ‫پش��ت بام خوابی که سال گذشته حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬هزار تومان بود‬ ‫که امسال به بیش از ‪ ۵۰‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫تایید نشده است‬ ‫ان باید وجود یا عدم وجود این مسئله را‬ ‫تایید و میزان ان را مشخص کند‪.‬‬ ‫معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی البت��ه درب��اره طرح های‬ ‫دول��ت ب��رای س��اماندهی وضعی��ت‬ ‫سکونت ش��هروندان گفت‪ :‬مسائلی مثل‬ ‫حاشیه نش��ینی و بدمس��کنی غالب��اً از‬ ‫معضل اش��تغال در روس��تاها و شهرهای کوچک‬ ‫نشات می گیرد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به گران بودن نرخ مس��کن و زمین در‬ ‫ش��هرهای ب��زرگ نمی ت��وان در قالب‬ ‫مالکیت جوابگوی تقاضا بود‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل در وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬بحث‬ ‫اجاره داری حرفه ای را در س��ه س��طح‬ ‫ارائه کرده ایم‪.‬‬ ‫محمودزاده در تش��ریح سطوح این‬ ‫طرح سطح اول اجاره داری حرفه ای را‬ ‫اسکان بلندمدت دانس��ت و گفت‪ :‬مشموالن این‬ ‫گروه کس��انی هس��تند که قصد اجاره بلندمدت‬ ‫بعضا ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬ساله را دارند‪.‬‬ ‫یک اعتراض مستاجری‬ ‫ام�لاک که در این باره در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬موضوع پش��ت بام خوابی که بیشتر‬ ‫در ش��بکه های مجازی به ان پرداخته ش��ده‪،‬‬ ‫بیشتر ش��بیه یک بزرگنمایی مشکالت حوزه‬ ‫اجاره نش��ینی اس��ت و چنین چیزی را نه در‬ ‫تهران و نه در شهرستان ها نداشتیم‪.‬‬ ‫عقبایی در این ب��اره افزود‪ :‬به دلیل افزایش‬ ‫ش��دید اجاره بها‪ ،‬مس��تاجران مش��کالتی در این زمینه‬ ‫دارن��د‪ ،‬چراکه رش��د اجاره بها هیچ تناس��بی با افزایش‬ ‫حق��وق مردم ندارد اما این ن��وع مطالب تخریبی مانند‬ ‫پش��ت بام خوابی‪ ،‬بزرگنمایی مشکالت است که حقیقت‬ ‫ندارد و در کشور ما رخ نداده است‪.‬‬ ‫اصال بعید نیست‬ ‫ی��ا ذی نفعان ان را به صورت غیرقانونی و ب��ا توافق دوطرفه اجاره و رهن‬ ‫می دهند حاال دیگر جای انبار کردن کاالهای فسادناپذیر نیست و گروهی‬ ‫از مردم در انها ساکن می شوند‪.‬‬ ‫برخی فعاالن حوزه مسکن نیز مطرح شدن‬ ‫این موضوع را واکنش��ی کنایی به مش��کالت‬ ‫امروز حوزه مسکن می دانند‪.‬‬ ‫سید محمود فاطمی عقدا‪ ،‬کارشناس حوزه‬ ‫مسکن در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬از مطرح شدن‬ ‫موضوع پش��ت بام خوابی و پشت بام فروشی در‬ ‫ش��بکه های اجتماعی به عن��وان یک اعتراض‬ ‫مدنی یاد می کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر نقش موجران در این موضوع گفت‪:‬‬ ‫این موضوع یک نوع اعتراض مس��تاجرها به مسئوالن‬ ‫است و فضای مجازی کمک کرده تا این موضوع مطرح‬ ‫ش��ود‪ .‬شرایطی که صاحبخانه ها برای مستاجران ایجاد‬ ‫کردند باعث از بین رفتن امنیت روانی ش��ده‬ ‫و دس��تگاه های نظارتی باید به مردم پاسخگو‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫دولت بای��د با وضع مالیات های س��نگین‬ ‫برای این گونه صاحبخانه ها‪ ،‬انها را ادب کند‪.‬‬ ‫فاطمی نقش مش��اوران ام�لاک را نیز در‬ ‫این موضوع بسیار تاثیرگذار دانست و یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬بخشی از مشکالت حوزه مسکن تقصیر مشاوران‬ ‫امالک اس��ت و دس��تگاه های نظارتی باید ب��ا افزایش‬ ‫می��زان نظ��ارت جلوی برخ��ی اقدامات انه��ا از جمله‬ ‫مطرح کردن قیمت ه��ای نجومی برای اجاره خانه ها را‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫به زنگ خطر توجه نکردیم‬ ‫فرش��ید پورحاجت‪ ،‬دبیر کانون انبوه سازان‬ ‫مسکن نیز درباره ایجاد پدیده پشت بام خوابی‬ ‫و اج��اره و ف��روش پش��ت بام من��ازل ب��رای‬ ‫شب خوابی ازسوی کارگران و اقشار کم درامد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مردم در بحران مس��کن اس��تیجاری‬ ‫هس��تند‪ .‬اینکه ش��خص به وضعیتی برس��د‬ ‫که به دلیل نداش��تن مس��کن مناس��ب‪ ،‬برای‬ ‫خوابیدن در پشت بام خانه شخص دیگر هزینه پرداخت‬ ‫کن��د‪ ،‬یک فکاه��ی دردناک از بدیهیات حوزه مس��کن‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬پورحاجت اظهار کرد‪ :‬رشد شدید اجاره‬ ‫بهای مسکن در کشور به دلیل ان است که در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اخیر‪ ،‬تولید مس��کن کشور به ش��دت کاهش یافته و از‬ ‫سویی صحبت های ضد و نقیض در حوزه اقتصاد مسکن‬ ‫وضعیت را بدتر از گذشته کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجموعه راه و شهرس��ازی بر واقعیت های‬ ‫اقتصاد مسکن سرپوش گذاش��ته است‪ .‬پشت بام خوابی‬ ‫قانون چه کاره است؟‬ ‫این معامالت نظامات خاص خود را دارد و نمی توان از بیرون بر انها‬ ‫نظارت کرد‪ .‬قراردادهای اجاره پشت بام ها معموال غیررسمی و دستی‬ ‫تنظیم و با توافق دوطرف نوش��ته می ش��ود اما شبیه سایر قراردادها‪،‬‬ ‫واسطه ها مستاجر می برند و می اورند‪ .‬معموال هم قانون نمی تواند در‬ ‫مقابل انها کاری از پیش ببرد‪ .‬روایت ها حاکی از ان است که دالل های‬ ‫این پشت بام ها با استخدام شرخر اجازه دخالت شهرداری و جلوگیری‬ ‫از ساخت وس��از را نمی دهند‪ .‬البته فقط ش��رخرها نیس��تند؛ شاهدان‬ ‫عینی می گویند خانم هایی هس��تند که از دالالن پول می گیرند تا با‬ ‫داد و بیداد‪ ،‬فحش‪ ،‬ناسزا و حتی دست به یقه شدن جلوی کار ماموران‬ ‫شهرداری را بگیرند‪ .‬البته ظاهرا قانون هم بندهای چندان قاطعی برای‬ ‫برخورد با این موضوع ندارد و همین مسئله عاملی برای ادامه فعالیت‬ ‫پشت بام فروشان و دالالن شده است‪ .‬معموال کار ماموران شهرداری در‬ ‫برخورد با این موارد تنها به تنظیم گزارش برای کمیسیون ماده ‪۱۰۰‬‬ ‫محدود می شود که البته احکام ماده ‪ ۱۰۰‬هم معموال ضمانت اجرایی‬ ‫ندارد و شاید در تهران نتوان حتی یکی از این سازه های غیرقانونی را‬ ‫یافت که با حکم کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬تخریب شده باشد‪.‬‬ ‫یکی از واقعیت های تلخ بازار مس��کن کش��ور‬ ‫اس��ت که بای��د ان را دید و ب��رای حل ان و‬ ‫مشکالتی از این دست تالش کرد‪.‬‬ ‫دبیر کانون انبوه سازان مسکن کشور گفت‪:‬‬ ‫ش��رایط تولید مسکن در کشور شرایط خوبی‬ ‫نیس��ت؛ تولیدکنن��ده بخش مس��کن دچار‬ ‫بحران اس��ت و ای��ن بحران نش��ات گرفته از‬ ‫سیاست ورزی های نادرست و بی توجهی به بهبود فضای‬ ‫کس��ب وکار اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬زنگ خطر در ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫اخیر برای حوزه مس��کن کش��ور به صدا درامده اما در‬ ‫همه این س��ال ها به جای حل مش��کالت‪ُ ،‬غل و زنجیر‬ ‫این صنعت بیشتر ش��ده است‪ .‬کسانی که در طول این‬ ‫سال ها مس��ئولیت داش��تند‪ ،‬به بخش مسکن بی توجه‬ ‫بودند و این بی توجهی باعث ش��د شرایط به این شکل‬ ‫ش��ود‪ .‬مسئوالن باید پاس��خگوی افزایش بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫درصدی نرخ مسکن در ‪ 2‬سال اخیر باشند‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫بپذیریم یا نه‪ ،‬شواهد نشان دهنده این است که بام فروشی و‬ ‫پش��ت بام خوابی در پایتخت وجود دارد و هر روز نیز دامنه ان‬ ‫رو به افزایش اس��ت؛ پدیده ای که دیگر نمی توان ش��کل های‬ ‫مختل��ف ان را مخت��ص یک منطقه خاص دانس��ت و گویا کم‬ ‫شدن توان مالی مستاجر‪ ،‬نیاز و طمع موجر و شرایط نامساعد‬ ‫اقتصادی دست به دست هم داده اند تا این معضل اجتماعی را‬ ‫تبدیل به یک بخش از زندگی در ابرشهر تهران کنند؛ پدیده ای‬ ‫که می توانس��ت در طول این سال ها با برنامه های تمرکززدایی‬ ‫از پایتخت به تعدیل برس��د یا اینک��ه با تدابیر به موقع و تولید‬ ‫واحدهای های مس��کونی برای شهروندان‪ ،‬امکان سوءاستفاده‬ ‫را کم کند یا با نظارت به موقع و مس��تمر‪ ،‬واحدهای مس��کونی‬ ‫خال��ی پایتخت را از یک کاالی س��رمایه ای‪ ،‬به کاالی مصرفی‬ ‫تبدی��ل کند ام��ا چندین عامل که از مهم ترین انها ناکارامدی‬ ‫مدیران‪ ،‬مدیریت های مقطعی و اولویت بندی های نامناس��ب‬ ‫بوده‪ ،‬فرصت سوزی های این دهه ها را در پی داشته و وضعیت‬ ‫کنونی را رقم زده است‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1611‬‬ ‫پیاپی ‪2929‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫برگزارکننده نمایشگاهی در گفت وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫دولت شناختی از صنعت نمایشگاهی ندارد‬ ‫ش��یوع کرونا در اواخر سال گذشته موجب شد تمام‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی و تجاری کش��ورهای جهان در‬ ‫اتفاقی بی س��ابقه با رکودی باورنکردنی مواجه ش��وند‪.‬‬ ‫کرون��ا اینده اقتصاد جهان را در هاله ای از ابهام فرو برد‬ ‫در نتیجه بسیاری از صنایع از جمله صنعت نمایشگاهی‬ ‫که بعضا ماه ها برای برگزاری انها برنامه ریزی شده بود‪،‬‬ ‫در ایران و جهان یکی پس از دیگری تعطیل شدند‪.‬‬ ‫بدون ش��ک نمایشگاه های ایران به سبب این بیماری‬ ‫با مش��کالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند‪ .‬فعاالن‬ ‫صنعت نمایش��گاهی کشور که پیش از این با مشکالت‬ ‫و چالش ه��ای بزرگی مانند تحریم ه��ا رو به رو بودند با‬ ‫شیوع کرونا اندک کورسوی امیدی که برای روشن نگاه‬ ‫داشتن چراغ صنعت نمایشگاهی داشتند را نیز از دست‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫ح��ال و پس از گذش��ت حدود ‪ ۹‬ماه از ش��یوع کرونا‬ ‫فعالیت های نمایشگاهی در کشور ما دوباره از سر گرفته‬ ‫ش��ده و در حال برگزاری است‪ .‬اما نقش دولت و فعاالن‬ ‫صنعت نمایش��گاهی پس از ش��روع دوباره فعالیت این‬ ‫صنعت در کشور چیست؟‬ ‫خبرن��گار‬ ‫به همین منظ��ور گفت وگویی را با‬ ‫مرتضی س��اجدی‪ ،‬فع��ال و برگزارکننده نمایش��گاهی‬ ‫ترتیب داده که مشروح این گفت وگو را در ادامه مطالعه‬ ‫خواهید کرد‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع مشکل واحدهای تولیدی‬ ‫مرتضی ساجدی در ابتدای این گفت وگو ضمن تاکید‬ ‫بر اینکه دول��ت باید نقش خود را در حمایت از صنعت‬ ‫نمایش��گاهی پررنگ تر کند‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بس��یاری از ش��رکت ها راغب به ش��رکت در نمایشگاه‬ ‫دام و طیور هس��تند اما مشکل بزرگی که در این میان‬ ‫وجود دارد این اس��ت که اغلب این شرکت ها نهاده های‬ ‫مورد نیاز ب��رای ارائه در نمایش��گاه ها را ندارند‪ ،‬چراکه‬ ‫این نهاده ها یا در گمرکات کش��ور بنا به دالیل گوناگون‬ ‫و متعدد دپو ش��ده اند یا واردات انها با مشکالت خاصی‬ ‫روبه رو اس��ت؛ در این میان بای��د به این نکته نیز توجه‬ ‫سهیل فرزین‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بای��د در نظر داش��ت که ص��ادرات و واردات موج��ب رونق گرفتن‬ ‫نمایشگاه ها می شوند؛ از این رو اگر اوضاع اقتصادی کشور به روال‬ ‫سابق بازگردد و بحران کرونا نیز کنترل و مدیریت شود‪ ،‬به طور قطع‬ ‫اینده صنعت نمایش��گاهی‪ ،‬اینده ای روشن و امیدوارکنند ه خواهد‬ ‫بود‬ ‫داش��ت که تولید داخ��ل به طور کام��ل جوابگوی این‬ ‫ش��رکت ها نیس��ت‪ .‬دولت می تواند با اعط��ای وام های‬ ‫کم بهره به شرکت های تولیدکننده از انها حمایت کند‪.‬‬ ‫تسهیل واردات نیز کمک قابل توجهی به این شرکت ها‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه اینکه فع��االن صنعت‬ ‫نمایش��گاهی برخالف دیگر اماکن تجاری‪ ،‬پاساژها و‪...‬‬ ‫پروتکل های بهداش��تی را رعایت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬همه‬ ‫فعاالن صنعت نمایش��گاهی و واحده��ای تولیدی باید‬ ‫دس��ت به دس��ت یکدیگر دهند و با حمایت دولت چرخ‬ ‫صنعت نمایش��گاهی کشور را پس از این وقفه به نسبت‬ ‫طوالنی دوب��اره به چرخش دراورند‪ .‬برخی ش��رکت ها‬ ‫و واحده��ا ب��ه علت هزینه ه��ای باال توان ش��رکت در‬ ‫نمایشگاه ها را ندارند‪ .‬شرکت های نمایشگاهی می توانند‬ ‫تس��هیالتی را در اختیار مجریان قرار دهند تا مجریان‬ ‫نیز با پرداخت بخش��ی از این تسهیالت به این واحدها‬ ‫موجب ایجاد انگیزه و حضور انها در نمایشگاه ها شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه ها ویترین اقتصاد هستند‬ ‫ای��ن برگزارکننده نمایش��گاهی در ادامه گفت‪ :‬دولت‬ ‫صنعت نمایش��گاهی را به رس��میت می شناسد اما هیچ‬ ‫ش��ناختی از ان ندارد‪ .‬اگر دولت نس��بت به این صنعت‬ ‫شناخت داشته باش��د دغدغه ها و مشکالت فعاالن این‬ ‫صنعت را بهتر درک خواهد کرد‪.‬‬ ‫دول��ت نمی داند ک��ه برگ��زاری یک روی��داد نیاز به‬ ‫برنامه ری��زی بلندم��دت دارد و به نوع��ی می توان گفت‬ ‫دولت برگزاری یک نمایش��گاه را با افتتاح یک فروشگاه‬ ‫هم س��طح در نظر می گیرد‪ .‬گفتنی است دولت تاکنون‬ ‫تاثیر صنعت نمایش��گاهی در بهب��ود وضعیت اقتصادی‬ ‫کش��ور را درک نکرده است‪ .‬نمایشگاه ها ویترین اقتصاد‬ ‫ما هستند اگر صنعت نمایشگاهی کم فروغ باشد؛ یعنی‬ ‫اقتص��اد کش��ور با کم و کاس��تی روبه رو اس��ت که این‬ ‫ویترین جذابیت و گیرایی الزم را ندارد‪.‬‬ ‫ساجدی در بخش پایانی صحبت های خود مشکالت‬ ‫پیرام��ون واردات و صادرات کش��ور را چالش مهم این‬ ‫روزهای صنعت نمایش��گاهی کشور عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫رفع مش��کالت تجاری کشور مستلزم حمایت مسئوالن‬ ‫اس��ت‪ .‬باید در نظر داشت که صادرات و واردات موجب‬ ‫رونق گرفتن نمایش��گاه ها می شوند؛ از این رو اگر اوضاع‬ ‫اقتصادی کش��ور به روال س��ابق بازگردد و بحران کرونا‬ ‫نیز کنترل و مدیریت ش��ود‪ ،‬به طور قطع اینده صنعت‬ ‫نمایشگاهی‪ ،‬اینده ای روشن و امیدوارکنند ه خواهد بود‪.‬‬ ‫مرتضی ساجدی‬ ‫یک ابتکار جدید در برگزاری رویدادهای تخصصی‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی از ابتکار ایران‬ ‫برای برپایی پاویون مجازی در نمایشگاه های تخصصی خبر داد‪ .‬بهمن حسین زاده در‬ ‫دیدار با رایزن بازرگانی ترکیه در ایران گفت‪ :‬برای نخس��تین بار در جهان‪ ،‬قصد داریم‬ ‫پاویون های مجازی برای حضور کشورهای گوناگون در نمایشگاه های تخصصی را برپا‬ ‫کنی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬این ابتکار که به دلیل محدودیت های ناش��ی از بیماری کرونا اعمال‬ ‫می ش��ود‪ ،‬قرار است برای نخستین بار در نمایش��گاه اگروفود و برای شرکت کنندگانی‬ ‫ازکشور ترکیه انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سهامی نمایشگاه ها‪ ،‬با اشاره به اینکه ایران و‬ ‫ترکی��ه روابط دیرینه اقتصادی و تجاری دارند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما به طرف ترک پیش��نهاد‬ ‫می دهیم در شرایط فعلی که با محدودیت های ناشی از بیماری کرونا روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫به صورت مجازی در نمایشگاه های تخصصی ایران از جمله اگروفود شرکت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران با‬ ‫مراکز نمایشگاهی ترکیه ارتباط بسیارخوبی دارد و عالقه مندیم شرکت های ترکیه ای‬ ‫هم به صورت پاویون در نمایشگاه های ایران مشارکت کنند‪.‬‬ ‫حس��ین زاده با بیان اینکه طرف ترک از نزدیک فضاهای نمایشگاهی ایران و سطح‬ ‫رعایت ش��یوه نامه های بهداشتی را دیده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نمایشگاه بین المللی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران با رعایت پروتکل های بهداش��تی که مورد تایید وزارت بهداشت است‪،‬‬ ‫توانسته نمایشگاه های تخصصی رو طبق تقویم نمایشگاهی برپا کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حضور شرکت های ترک در نمایشگاه های تخصصی ایران از جمله اگروفود‬ ‫می تواند بس��یار موفقیت امیز باشد‪ ،‬چرا ایران بازار مناسبی برای جذب سرمایه گذاری‬ ‫ترک ها و نیز خرید ماشین االت صنایع غذایی از این کشور می تواند باشد‪.‬‬ ‫برپای��ه این گزارش‪ ،‬رایزن بازرگانی س��فارت ترکیه هم با ابراز خرس��ندی از دیدار‬ ‫با مدیرعامل ش��رکت سهامی نمایش��گاه ها گفت‪ :‬یکی از پیشنهادات من برای تعامل‬ ‫تج��اری و صنعتی بیش��تر ترکیه با ای��ران‪ ،‬جذب س��رمایه گذاران ترک ب��رای برای‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫عبداهلل اس��کای افزود‪ :‬می توان با جذب س��رمایه گذاری ترکیه در صنایع کوچک و‬ ‫متوسط ایران‪ ،‬امکان تعامالت و همکاری های بیشتر میان این دو کشور را فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین ترکیه تمای��ل دارد از طریق تهاتر‪ ،‬روابط تجاری و اقتصادی‬ ‫خود را با ایران گسترش دهد و در این زمینه ما امادگی داریم‪ ،‬وارد مذاکره شویم‪.‬‬ ‫اس��کای با بیان اینک��ه در بازدید از نمایش��گاه بین المللی تهران متوجه ش��دم که‬ ‫به خوبی پروتکل های بهداش��تی رعایت می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬وزارت تجارت و بازرگانی‬ ‫ترکیه درباره برپایی نمایش��گاه های مجازی‪ ،‬زیرس��اخت های مناسبی را ایجاد کرده و‬ ‫ما امیدواریم در این راس��تا بتوانیم در اینده نزدیک نمایش��گاه ‪ BTB‬را با س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت و ش��رکت سهامی نمایشگاه ها داشته باش��یم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بررسی‬ ‫مبادالت تجاری میان ایران و ترکیه در چند س��ال گذش��ته نش��ان می دهد دو کشور‬ ‫مانند پوست و خون و گوشت به هم چسبیده اند‪ .‬اسکای گفت‪ :‬با توجه به عالقه مندی‬ ‫ش��رکت های ترک در نمایش��گاه اگروفود‪ ،‬طرف ایرانی می تواند ماشین االت صنعتی‬ ‫تولی��د مواد غذایی را با یک س��وم قیمت و با کیفیت دس��تگاه های اروپایی خریداری‬ ‫کند‪ .‬وی با اشاره به اینکه ترکیه در دو سال گذشته حدود ‪ ۱.۳‬میلیارد دالر در ایران‬ ‫س��رمایه گذاری کرده‪ ،‬گفت‪ :‬در بخش تهاتر‪ ،‬ترکیه زیرساخت های خوبی ایجاد کرده‬ ‫است و ما می توانیم در این زمینه همکاری های بسیار موفقی داشته باشیم‪.‬‬ ‫بازگشت الیس از سرزمین عجایب به نمایشگاه‬ ‫م��وزه ویکتوریا و البرت لندن مارس س��ال اینده (فروردین‬ ‫‪ )۱۴۰۰‬میزبان نمایش��گاهی از اثار هن��ری برگرفته از دنیای‬ ‫«الیس در س��رزمین عجایب»‪ ،‬رمان معروف «لوئیس کارول»‪،‬‬ ‫خواه��د بود‪ .‬ت��ام پایپ��ر (‪ )Tom Piper‬یک��ی از طراحان‬ ‫سرش��ناس صحن��ه تئات��ر در انگلیس‪ ،‬س��ال این��ده میالدی‬ ‫نمایشگاهی با مضمون ‪ ۱۵۷‬سال تاثیر گسترده داستان الیس‬ ‫در س��رزمین عجایب بر دنیای هنر‪ ،‬برپا می کند‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫که ب��ا عن��وان ‪ Alice: Curiouser and Curiouser‬در‬ ‫موزه ویکتوریا و البرت لندن برگزار می ش��ود‪ ،‬میزبان بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬اثر هنری خواهد ب��ود که به نوعی با دنیای خیالی الیس‬ ‫پیوند دارند‪ .‬الیس در س��رزمین عجایب نوشته لوییس کارول‬ ‫یک قصه معروف کودکانه است که نخستین قسمت ان در سال‬ ‫‪ ۱۸۶۵‬میالدی منتش��ر شد و شخصیت ها و یک دنیای خیالی‬ ‫مع��روف را معرفی کرد که برای قرن ها الهام بخش بس��یاری از‬ ‫هنرمندان از جمله تیم برتون س��ینماگر‪ ،‬سالوادور دالی نقاش‬ ‫سورئالیست‪ ،‬انا گسکل عکاس و ویوین وستوود طراح بود‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه لن��دن طی��ف گس��ترده ای از اث��ار از جمله‬ ‫تصویرگری های کتاب اصلی اثر جان تنیل تصویرگر بزرگ دوره‬ ‫ویکتوریا به نمایش گذاش��ته می شود‪ .‬تنیل در خلق نخستین‬ ‫کت��اب از ماجراهای الیس با نویس��نده رم��ان همکاری کرد و‬ ‫تصویرگری های او بود که چهره ش��خصیت های داس��تان را به‬ ‫شکلی که امروز شناخته می شوند‪ ،‬رقم زد‪.‬‬ ‫م��وزه ویکتوریا و البرت لندن مارس س��ال اینده (فروردین‬ ‫‪ )۱۴۰۰‬میزبان نمایش��گاهی از اثار هن��ری برگرفته از دنیای‬ ‫«الیس در س��رزمین عجایب»‪ ،‬رمان معروف «لوئیس کارول»‬ ‫خواهد بود‪ .‬این نمایشگاه همچنین میزبان عکس هایی از الیس‬ ‫لیدل واقعی نیز خواهد بود‪ .‬الیس دختر رئیس کالج کرایس��ت‬ ‫چرچ دانش��گاه اکس��فورد بود که کارول او و دو خواهرش را با‬ ‫داستان های فانتزی سرگرم می کرد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ‪Alice: Curiouser and Curiouser‬‬ ‫یکش��نبه ‪ ۲۷‬مارس (‪ ۷‬فروردی��ن ‪ )۱۴۰۰‬در موزه ویکتوریا و‬ ‫البرت لندن افتتاح می ش��ود و تا دسامبر (اذر‪-‬دی ‪ )۱۴۰۰‬به‬ ‫کار خ��ود ادامه خواهد داد تا هم��ه عالقه مندان فرصت کافی‬ ‫ب��رای بازدید ام��ن از این مجموعه را داش��ته باش��ند‪ .‬فروش‬ ‫الکترونیکی بلیت این نمایش��گاه به زودی در وب سایت رسمی‬ ‫موزه اغاز می شود‪.‬‬ ‫براس��اس دس��تور اس��تاندار الب��رز‪ ،‬هیات‬ ‫مدیره شرکت نمایش��گاهی به سرعت بخشی‬ ‫در اتمام پروژه نمایش��گاه دائمی البرز مکلف‬ ‫ش��دند‪ .‬عزیزاله ش��هبازی در جلس��ه شورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل‬ ‫اتاق بازرگانی البرز برگزار شد‪ ،‬ضمن قدردانی‬ ‫از حضور م��ردم در انتخابات دور دوم مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬افزود‪ :‬راهیابی دکتر عباسی‬ ‫به مجلس ش��ورای اس�لامی را تبریک عرض‬ ‫می کنم و امید است در سایه اتحاد و همدلی‬ ‫در مس��یر توس��عه و پیش��رفت البرز توفیق‬ ‫روزافزون یابیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تش��کیل جلس��ات‪ ،‬منوط به‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری‬ ‫اجتماع��ی به منظ��ور پیش��گیری از ش��یوع‬ ‫کروناست‪ .‬ش��هبازی با بیان اینکه این جلسه‬ ‫از اهمی��ت باالی��ی برخ��وردار اس��ت و امروز‬ ‫نیز مس��ائل مهمی مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬در این جلسه‪ ،‬موضوع قرنطینه‬ ‫محصوالت زراعی مطرح ش��د‪ ،‬چراکه اکنون‬ ‫اخ��ذ مجوز ص��ادرات این محص��والت زمان‬ ‫زیادی را طی می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مقرر شد جهاد کشاورزی استان‬ ‫و مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتص��ادی پیام با‬ ‫اتخ��اذ تدابی��ر الزم ش��رایطی را فراهم کنند‬ ‫ک��ه تجهیزات به روز برای صادرات محصوالت‬ ‫زراعی به خدمت گرفته ش��ود و وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی نیز در کمترین زمان ممکن امکان‬ ‫صادرات را مهیا کند‪.‬‬ ‫استاندار البرز اضافه کرد‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫فرودگاه های کارگو کش��ور در البرز مس��تقر‬ ‫اس��ت‪ ،‬از ای��ن رو می ت��وان با ای��ن مصوبه و‬ ‫پیگیری های الزم‪ ،‬س��ایر استان های کشور را‬ ‫نیز از این امکان بهره مند کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین ش��رکت نمایشگاه های‬ ‫استان سال ها بالتکلیف مانده بود؛ از این رو در‬ ‫مرحله نخس��ت نسبت به ایجاد این شرکت و‬ ‫تشکیل هیات مدیره اقدام شد‪ .‬شهبازی افزود‪:‬‬ ‫س��پس در چند ماه گذشته واگذاری زمین و‬ ‫سایر مجوزها برای احداث نمایشگاه دائمی و‬ ‫بین المللی البرز انجام شد‪ .‬وی گفت‪ :‬در جلسه‬ ‫قبل‪ ،‬ضرب االجل ب��رای اغاز عملیات اجرایی‬ ‫نمایشگاه بین المللی البرز تعیین کردیم و طی‬ ‫دو هفته اخیر نیز ش��اهد پیشرفت این امکان‬ ‫مهم هستیم‪ ،‬چراکه مقررشده اگر اقدامی در‬ ‫این زمینه انجام نش��ود‪ ،‬زمین به سرمایه گذار‬ ‫دیگری برای ایجاد نمایشگاه واگذار می شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار الب��رز اف��زود‪ :‬در ای��ن م��دت‬ ‫بازدیدهایی از محل نمایشگاه داشتم و هیات‬ ‫مدیره شرکت نمایش��گاهی به سرعت بخشی‬ ‫اتمام پروژه مکلف شدند تا پایان سال از وجود‬ ‫نمایش��گاه بهاره بهره مند شویم‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫این جلس��ه مواردی نی��ز در زمینه طرح های‬ ‫کارافرینی و موانع انها مطرح و مقرر ش��د به‬ ‫مسئوالن ملی برای ارائه راهکار‪ ،‬ارجاع شود‪.‬‬ ‫ایمپاسکو نمایشگاه دائمی‬ ‫بومی سازی برپا می کند‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران‪ ،‬در‬ ‫راس��تای برنامه راهبردی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای توس��عه و تعمیق س��اخت داخل‬ ‫در حوزه ه��ای گوناگ��ون‪ ،‬در زمین��ه معادن و‬ ‫صنایع معدن��ی اق��دام به راه اندازی نمایش��گاه‬ ‫دائمی بومی س��ازی و س��اخت داخ��ل با هدف‬ ‫معرف��ی نیازمندی های مرتبط در محل س��تاد‬ ‫شرکت ایمپاس��کو کرده است‪ .‬این نمایشگاه با‬ ‫اولویت حمایت از بخش خصوصی به طور مدون‬ ‫و هدفمند ش��ده و به عنوان یک��ی از مهم ترین‬ ‫اهداف ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش اطالعات مربوط به بومی سازی و ساخت‬ ‫تجهیزات داخل از مجتمع های زغال سنگ البرز‬ ‫مرکزی‪ ،‬طالی موته‪ ،‬کک سازی زرند‪ ،‬فروکروم‬ ‫جغت��ای‪ ،‬انتیم��وان س��فیدابه‪ ،‬س��رب و روی‬ ‫مهدی اباد و نفلین س��ینیت دریافت شده است‪.‬‬ ‫به منظ��ور ارتقا و هدفمندس��ازی فعالیت های‬ ‫بومی س��ازی در مع��ادن و مجتمع ه��ای تحت‬ ‫پوشش ایمپاسکو و حمایت از ایده های کاربردی‬ ‫در زمینه فعالیت های شرکت‪« ،‬سامانه پژوهش‬ ‫و بومی س��ازی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران» به نشانی ‪ rtl.impasco.gov.ir‬ایجاد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اطالع رسانی نیازهای بومی سازی‪،‬‬ ‫گرداوری توانمندی های دانشگاه ها و بنگاه های‬ ‫صنعتی و تحقیقاتی‪ ،‬دریافت و ارتباط نزدیک با‬ ‫سازندگان‪ ،‬سهولت در ارائه نیازهای تحقیقاتی‬ ‫و جلوگی��ری از م��وازی کاری از دیگ��ر اهداف‬ ‫ایجاد این پایگاه اطالعاتی اس��ت‪ .‬گفتنی است‬ ‫نمایش��گاه بومی سازی و ساخل داخل در سالن‬ ‫ورودی ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫برپاست‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫واکسن کرونا را‬ ‫اینجا از نزدیک‬ ‫ببینید‬ ‫چین در یک نمایش��گاه تجاری در پکن‪ ،‬واکسن های بالقوه کووید ‪۱۹‬‬ ‫را به نمایش گذاشته است‪ .‬چین برای نخستین بار واکسن های کووید ‪۱۹‬‬ ‫خود را به نمایش گذاش��ته است‪ .‬این واکس��ن ها که توسط شرکت های‬ ‫سینوواک و سینوفارم تولید شده اند‪ ،‬در نمایشگاه تجاری پکن (‪Beijing‬‬ ‫‪ )trade fair‬در مع��رض نمایش قرار گرفته اند‪ .‬هر چند هیچ کدام از این‬ ‫واکسن ها هنوز به بازار عرضه نش��ده اند اما تولیدکنندگان انها امیدوارند‬ ‫پس از پایان مرحله س��وم ازمایش های بالینی‪ ،‬کارامدی انها تایید شود‪.‬‬ ‫نماینده شرکت سینوواک در این نمایشگاه می گوید‪ :‬ساخت یک کارخانه‬ ‫تولید واکس��ن ب��ا ظرفیت تولی��د ‪ ۳۰۰‬میلیون دوز در س��ال را تکمیل‬ ‫کرده ایم‪ .‬شرکت سینوفارم نیز اعالم کرده پس از تزریق واکسن بالقوه به‬ ‫داوطلبان‪ ،‬انتی بادی تولید شده‪ ،‬یک تا ‪ ۳‬سال در بدن انها باقی می ماند‪.‬‬ ‫البته نتایج نهایی ازمایش بالینی واکسن یادشده هنوز اعالم نشده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نش��ریه گلوبال تایمز ماه گذشته اعالم کرد قیمت‬ ‫واکسن های کرونا گران نخواهد بود‪ .‬نشریه به نقل از مدیرعامل سینوفارم‬ ‫نوش��ت‪ ،‬هزینه دو دوز از این واکسن کمتر از ‪ ۲۰۰‬دالر خواهد بود‪ .‬او به‬ ‫رسانه ها اعالم کرده بود یکی از دو واکسن بالقوه شرکت را به خود تزریق‬ ‫کرده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬خبرگزاری شینهوا نیز اعالم کرده یک واکسن‬ ‫بالقوه دیگر ازس��وی پژوهشگران ارتش چین س��اخته شده که می تواند‬ ‫با جهش های ویروس کرونا مقابله کند‪ .‬البته س��ازمان جهانی بهداش��ت‬ ‫هش��دار داده ایمنی گس��ترده در مقابل ویروس کرون��ا به احتمال زیاد تا‬ ‫اواسط سال اینده میالدی میسر نخواهد بود‪.‬‬ ‫البرز صاحب نمایشگاه‬ ‫دائمی می شود‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1611‬‬ ‫پیاپی ‪2929‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید مطلوب فرش دستباف‬ ‫در شرایط کرونا‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫اس��تان الب��رز از پیش بین��ی تولی��د ‪ ۱۳‬ه��زار‬ ‫مترمرب��ع ف��رش دس��تباف در س��ال ج��اری خب��ر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اس��تان الب��رز‪ ،‬رامین ربیعی‬ ‫گفت‪ :‬هم اینک در اس��تان البرز ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر از‬ ‫فعاالن تولید فرش دس��تباف‪ ،‬زیرپوشش بیمه تامین‬ ‫اجتماعی هستند که دولت برای پوشش بیمه ای این‬ ‫عزیزان امتیازات ویژه ای را در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال گذشته‪ ۲۵ ،‬جواز تاسیس کارگاه‬ ‫تولید فرش و ‪ ۱۷‬پروانه بهره برداری برای کارگاه های‬ ‫تولید فرش دستباف در استان صادر شده است‪.‬‬ ‫ربیعی تصریح کرد‪ :‬امار تولید فرش دس��تباف در‬ ‫کارگاه های اس��تان البرز مطابق با ظرفیت اس��می در‬ ‫‪ ۳‬ماهه نخس��ت س��ال جاری حدود ‪ ۳‬هزار مترمربع‬ ‫بوده که ش��امل انواع محصوالت فرش تمام ابریش��م‪،‬‬ ‫ظریف کرک و ابریش��م‪ ،‬درشت باف‪ ،‬گبه و تابلو فرش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه ظرفیت های موج��ود و حمایت های‬ ‫استانی برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫پیش بینی می شود تولید فرش دستباف استان به ‪۱۳‬‬ ‫هزار مترمربع برسد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت البرز با‬ ‫اش��اره به تاثی��رات کرونا و کمک ه��ای دولت در این‬ ‫زمینه به تولیدکنندگان فرش دس��تباف در اس��تان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تاکنون چند کارگاه تولید فرش دس��تباف‬ ‫برای دریافت تس��هیالت کمکی ب��ه مرکز ملی فرش‬ ‫و بانک ه��ای عام��ل معرفی ش��ده و کار انها در حال‬ ‫پیگیری است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان بیان کرد‪ :‬هم این��ک تولیدکنندگان‬ ‫ف��رش دس��تباف ب��دون نیاز ب��ه مراجع��ه حضوری‬ ‫می توانن��د از طری��ق س��امانه «بهین ی��اب» تقاضای‬ ‫دریاف��ت مجوزهای قانونی کار خود را ثبت کرده و از‬ ‫طریق سامانه یادشده امور را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس در بین‬ ‫‪ 40‬شرکت برتر شیمیایی جهان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنایع‬ ‫پتروش��یمی خلیج ف��ارس‬ ‫در پیام��ی با تش��کر از همه‬ ‫کس��ب‬ ‫دس��ت اندرکاران‬ ‫موفقی��ت ق��رار گرفت��ن نام‬ ‫ای��ن ش��رکت در بی��ن ‪40‬‬ ‫ش��رکت برت��ر ش��یمیایی‬ ‫جهان به انتخاب موسس��ه معتب��ر ‪ ،ICIS‬از گام های‬ ‫موثر این هلدینگ در س��ال های پی��ش رو با توجه به‬ ‫سرمایه گذاری های انجام شده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬جعف��ر ربیع��ی گف��ت‪ :‬در حالی ک��ه‬ ‫تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران‪ ،‬اقتصاد را نشانه‬ ‫رفته‪ ،‬تالش ه��ای فراوان جوان��ان متخصص این مرز‬ ‫و بوم در صنعت پتروش��یمی افتخ��اری دیگر را برای‬ ‫میهن عزیزمان رقم زد و ش��رکت صنایع پتروشیمی‬ ‫خلیج فارس توانس��ت به عنوان تنها شرکت ایرانی در‬ ‫بین ‪ 40‬شرکت برتر صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی‬ ‫جهان قرار گیرد‪ .‬‬ ‫مدیرعام��ل و نایب رئیس هیات مدی��ره افزود‪ :‬این‬ ‫موفقی��ت ک��ه حاصل ت�لاش همکارانم در س��تاد و‬ ‫شرکت های تابع هلدینگ خلیج فارس در همه رده ها‬ ‫و همچنین همراهی س��ازمان هایی مانند وزارت نفت‪،‬‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬بنادر‬ ‫و کشتیرانی‪ ،‬گمرک‪ ،‬س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬بورس کاال‬ ‫و ان��رژی‪ ،‬بورس و فرابورس ته��ران‪ ،‬کارگزاران ارزی‬ ‫و به خص��وص مش��تریان وفادار داخل��ی و خارجی و‬ ‫شرکت های حمل ونقل در شرایط سخت تحریم است‬ ‫را به همه این عزیزان تبریک عرض نموده و بالندگی‬ ‫و موفقی��ت مدیران‪ ،‬متخصص��ان و کارگران خانواده‬ ‫بزرگ هلدینگ خلیج فارس را از درگاه خداوند متعال‬ ‫خواهانم‪.‬‬ ‫معارفه مدیر مالی‬ ‫مجتمع فالت مرکزی‬ ‫مراس��م تکریم و معارفه مدی��ر مالی مجتمع فالت‬ ‫مرکزی برگزار ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی مجتمع‬ ‫معادن فالت مرکزی‪ ،‬طی مراس��می با حضور مدیران‬ ‫و سرپرس��تان مجتم��ع‪ ،‬محم��ود تفک��ری به عنوان‬ ‫سرپرست مدیریت مالی مجتمع فالت مرکزی معرفی‬ ‫ش��د‪ .‬در این مراس��م‪ ،‬س��یدفرهاد اس�لامی‪ ،‬مدیر‬ ‫مجتمع از خدمات ارزنده محمدحس��ین برخورداری‬ ‫در زمان تصدی مدیر مالی و اداری مجتمع قدردانی و‬ ‫تشکر کرد و گفت‪ :‬در زمان تصدی وی و با مشارکت‬ ‫تمام همکاران این معاونت توانس��تیم بس��تر مناسب‬ ‫فعالیت ه��ای اداری و مال��ی را ایجاد و نظم خاصی به‬ ‫فعالیت ها حاکم کنیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه این مراس��م با اهدا هدی��ه و لوح تقدیر‬ ‫از خدم��ات و زحمات مهندس برخ��ورداری قدردانی‬ ‫و محم��ود تفکری بافقی به عنوان سرپرس��ت مدیریت‬ ‫مالی مجتمع معادن سنگ اهن فالت مرکزی معرفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫بهره برداری از‬ ‫‪ 1000‬کیلومتر‬ ‫خط دوم ریلی‬ ‫تا پایان دولت‬ ‫مدیرعامل راه اهن کش��ور گفت‪ :‬ساخت هزار کیلومتر شبکه ریلی‬ ‫خ��ط دوم‪ ،‬هم اکنون در حال اجراس��ت که با تامی��ن اعتبار الزم تا‬ ‫پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫س��عید رس��ولی افزود‪ :‬در چند سال گذشته توسعه کمی و کیفی‬ ‫ریلی کشور شدت باالیی گرفته و چندین استان از جمله کرمانشاه‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬ارومیه و گیالن به شبکه ریلی کشور متصل شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خط اهن تبریز از مسیر جدید میانه به بستان اباد‬ ‫و بستان اباد به تبریز به زودی با زمان سیر بسیار کمتر از مسیر قبلی‬ ‫تکمیل و بهره برداری می شود و پروژه اتصال یزد به اقلید هم در حال‬ ‫اجراست که به زودی به پایان می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رسولی گفت‪ :‬پروژه ریلی چابهار به زاهدان هم‬ ‫از طرح های مهم و مورد حمایت رهبر معظم انقالب به شمار می رود‬ ‫که در حال انجام است‪.‬‬ ‫این مس��یر در کریدور ش��مال به جنوب و مس��یر ترانزیتی بسیار‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬به ویژه اینکه راه اهن کشور را به بندر اقیانوسی متصل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پروژه اتصال راه اهن به اردبیل نیز با س��رعت در حال‬ ‫انجام اس��ت که به زودی به بهره برداری می رسد‪ .‬مدیرعامل راه اهن‬ ‫درباره پروژه ریلی غرب به ش��رق مازن��دران هم گفت‪ :‬این پروژه در‬ ‫دس��ت مطالعه است و پیگیر هس��تیم تا نتایج اولیه ان به دست ما‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان همدان خبر داد‬ ‫افتتاح مرکز مدیریت و توسعه نواوری تعاون‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احمد توصیفیان‬ ‫مدی��رکل تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان‬ ‫هم��دان در نشس��ت با فعاالن بخ��ش تعاون و در‬ ‫اس��تانه پانزدهمین دوره معرفی تعاونی های برتر‬ ‫اس��تان با اش��اره به مزیت های تعاونی ها در کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬تعاونی ه��ا بهترین س��اختار ب��رای اجرای‬ ‫عدال��ت اجتماع��ی و اقتص��ادی و کاه��ش فاصله‬ ‫طبقات��ی هس��تند در ایج��اد فرصت ه��ای جدید‬ ‫اشتغال موثرند‪.‬‬ ‫مدی��رکل تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان‬ ‫درباره برنامه و عملکرد ش��اخص های حوزه تعاون‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۹‬گفت‪ :‬استان همدان دارای ‪۱۱۷۲‬‬ ‫شرکت تعاونی و اتحادیه فعال با فرصت شغلی ‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۳۲‬نفر است که در گرایش های گوناگون‬ ‫در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان همدان تعاونی های‬ ‫تولی��دی ‪ ۶۱۸‬تعاون��ی (ب��ا گرایش کش��اورزی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬ف��رش‪ ،‬معدن��ی و‪ ،)...‬تعاون��ی خدماتی‬ ‫‪ ۳۷۱‬تعاون��ی (ش��امل حمل ونق��ل‪ ،‬دهیاری ه��ا‪،‬‬ ‫سهام عدالت‪ ،‬خدمات بهداش��تی و درمانی و‪ )...‬و‬ ‫تعاونی های توزیعی ‪ ۱۸۳‬تعاونی (ش��امل مسکن‪،‬‬ ‫اعتبار‪ ،‬تامین نیاز مصرف کنندگان و‪.)...‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۵‬ماه نخس��ت س��ال‪۱۴ ،‬‬ ‫ش��رکت تعاونی با فرصت شغلی ‪ ۱۱۷‬نفر تشکیل‬ ‫ش��ده و برای مابقی س��ال نیز تشکیل ‪ ۳۰‬شرکت‬ ‫تعاونی در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫احم��د توصیفی��ان در ادامه افزود‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫وظیف��ه این اداره کل مبنی ب��ر نظارت‪ ،‬هدایت و‬ ‫حمایت از تعاونی ها‪ ،‬نظارت از تمامی تعاونی ها در‬ ‫مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان با اشاره به رشد‬ ‫‪ ۳۶‬درصدی پرداخت تس��هیالت نسبت به سال گذشته‪ ،‬از‬ ‫میزان پرداختی ها در تسهیالت ازدواج‪ ،‬راه اندازی گلخانه ها‪،‬‬ ‫تس��هیالت پرداختی قرض الحسنه س��یل زدگان و‪ ...‬سخن‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک کش��اورزی استان همدان‪،‬‬ ‫هوش��نگ حیدرنژادیان با اش��اره به تعداد کل تس��هیالت‬ ‫پرداختی بانک طی ‪ ۵‬ماهه امسال ‪ ۱۰۳۳۰‬مورد تسهیالت‬ ‫به مبل��غ ‪ ۵۸۵۵‬میلیارد ریال بوده‪ ،‬گف��ت‪ :‬این میزان ‪۳۶‬‬ ‫درصد در مبلغ نس��بت به مدت مشابه سال گذشته افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫حیدرنژادی��ان عنوان ک��رد‪ :‬تعداد تس��هیالت پرداختی‬ ‫ازدواج طی امس��ال و تا پایان م��رداد‪ ۱۴۴۴ ،‬مورد به مبلغ‬ ‫‪ ۷۴۱‬میلیارد ریال بوده اس��ت که در مبلغ شاهد ‪ ۶۲‬درصد‬ ‫رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم‪.‬‬ ‫تسهیالت پرداختی قرض الحسنه سیل زدگان طی امسال‬ ‫‪ ۴۸‬م��ورد به مبلغ ‪ ۵۵۳۶‬میلیون ری��ال که از مجموع ‪۶۲‬‬ ‫زین�ب زارع‪ -‬تامی��ن اب ش��رب بهداش��تی پای��دار و‬ ‫باکیفی��ت‪ ،‬رویک��رد و چش��م انداز ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫اس��ت و این مهم با مدیریت مصرف در کوتاه مدت و ایجاد‬ ‫مجتمع های ابرس��انی روس��تایی برای تامین اب شرب از‬ ‫خارج حوزه در بلندمدت محقق می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ابفای اس��تان یزد گف��ت‪ :‬باوجود‬ ‫محدودیت اعتبارات و ابالغ کم تخصیص یافته و افزایش مبلغ‬ ‫تمام شده در سال جاری ‪ ۷‬مخزن ابرسانی روستایی استان‬ ‫به بهره برداری رسید و از ‪ ۴‬مخزن دیگر به زودی بهره برداری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اصغ��ر ریاضت��ی در گفت وگو با خبرن��گار‬ ‫درباره‬ ‫پروژه های ابرس��انی روس��تایی گفت‪ :‬در ‪ ۵‬سال گذشته با‬ ‫مجوز رهبر معظم انقالب از محل اعتبارات صندوق توسعه‬ ‫استان همدان جزو نخستین استان ها در زمینه راه اندازی مرکز‬ ‫مدیریت و کسب و کار و توسعه نواوری است‬ ‫طول سال در برنامه این اداره کل است که با توجه‬ ‫به مشکالت بیماری کرونا تاکنون از ‪ ۳۰۳‬شرکت‬ ‫تعاونی ازسوی کارشناسان این اداره کل بازدید به‬ ‫عمل امده و مش��کالت و نواقص انها مورد بررسی‬ ‫قرار گرفته و به انها به طور کتبی اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬از انجایی که شرکت های‬ ‫تعاون��ی ش��خصیت های حقوق��ی هس��تند و باید‬ ‫قوانی��ن و مقررات ای��ن بخش ازس��وی تعاونی ها‬ ‫رعایت ش��ود‪ ،‬این اداره کل وظف اس��ت دوره های‬ ‫اموزش��ی (ش��امل مهارتی‪ ،‬مدیریتی و حقوقی)‪،‬‬ ‫جه��ت تعاونی ها برگزار کند که این امر به صورت‬ ‫مج��ازی در س��ال ج��اری در حال انجام اس��ت‪.‬‬ ‫(تاکنون ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۱۰‬نفر س��اعت دوره برگزار‬ ‫شده است)‪.‬‬ ‫مدی��رکل تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این اداره کل با تش��کیل کمیته صیانت‬ ‫تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی همدان افزایش یافت‬ ‫مورد تسهیالت معرفی شده‪ ،‬جذب شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پرداخ��ت ‪ ۵۳۷۹۹۸‬میلیون ریال‬ ‫تسهیالت پرداختی گلخانه تا پایان مرداد امسال‬ ‫برای ‪ ۳۵‬هکتار از گلخانه های استان محقق شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی مطرح کرد‪ :‬از محل تس��هیالت اشتغالزایی‬ ‫کمیت��ه ام��داد(ره)‪ ،‬بهزیس��تی و ایثارگران‪ ،‬طی‬ ‫امس��ال و تا پایان م��رداد‪ ۳۴۸ ،‬مورد تس��هیالت به مبلغ‬ ‫‪ ۱۴۶۸۵۰‬میلیون ریال پرداخت ش��ده که نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل ‪ ۹۳‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بخ��ش مکانیزاس��یون کش��اورزی‪،‬‬ ‫تس��هیالت پرداختی بانک در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امس��ال ‪۶۷۲‬‬ ‫مورد در مجموع به مبلغ ‪ ۶۱۰۵۶۷‬میلیون ریال بوده است‪.‬‬ ‫این میزان تسهیالت برای خرید ‪ ۲۱۸‬تراکتور‪ ۱۶ ،‬کمباین‬ ‫برداش��ت غالت‪ ۱۶۱ ،‬م��ورد ادوات و دنباله بندها و س��ایر‬ ‫ماشین االت به بخش کشاورزی استان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫حیدرنژادی��ان ب��ا اش��اره ب��ه زیربخش ه��ای گوناگ��ون‬ ‫تس��هیالتی پرداخت��ی بانک در اس��تان در ‪ ۵‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬در زراعت ‪۱۵۶۵‬‬ ‫فقره به مبل��غ ‪ ۹۵۶۵۸۳‬میلیون ریال؛ در بخش‬ ‫باغ��داری تع��داد ‪ ۲۸۱‬م��ورد به مبل��غ ‪۶۶۱۶۶‬‬ ‫میلیون ریال و در دام و طیور نیز ‪ ۴۰۰۴‬مورد به‬ ‫مبلغ ‪ ۱۳۳۴۳۱۸‬میلیون ریال میزان تس��هیالت‬ ‫پرداختی بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در ش��یالت و ابزی��ان میزان پرداخت‬ ‫تس��هیالت در قالب ‪ ۱۷‬مورد ‪ ۲۷۵۹۲‬میلی��ون ریال بوده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬تسهیالت پرداختی در بخش صنایع و خدمات‬ ‫کش��اورزی در ‪ ۱۷۹۱‬م��ورد ‪ ۲۲۹۱۷۷۴‬میلیون ریال‪ ،‬در‬ ‫قالیبافی و صنایع دس��تی ‪ ۲۰‬مورد ب��ا مبلغ ‪ ۳۰۲۸‬میلیون‬ ‫ریال‪ ،‬تس��هیالت خارج از بخش کشاورزی ‪ ۱۱۷۹‬مورد به‬ ‫مبلغ ‪ ۴۱۹۹۷۴‬و قرض الحس��نه نی��ز ‪ ۱۴۷۳‬مورد به مبلغ‬ ‫‪ ۷۵۴۹۰۰‬میلیون ریال بوده است‪.‬‬ ‫حیدرنژادیان عنوان کرد‪ :‬تا پایان مرداد امسال‪۴۳۲۹۴۳ ،‬‬ ‫ت��ن گندم به به��ای ‪ ۱۰۹۲۶‬میلیلرد ری��ال از گندمکاران‬ ‫‪ ۴‬مخزن ابرسانی روستایی یزد اماده بهره برداری‬ ‫ملی ایجاد مجتمع های ابرس��انی ش��روع ش��ده‬ ‫به طوری که همه س��اله ش��اهد افتتاح پروژه های‬ ‫گوناگونی در تمام شهرس��تان های استان بوده ایم‬ ‫و طرح های مطالعه ش��ده خط��وط انتقال اب از‬ ‫خارج از حوزه به تمام روس��تاهای اس��تان تهیه‬ ‫ش��ده است و در س��ال های اینده با اس��تفاده از‬ ‫فرصت های ایجاد ش��ده ازس��وی دولت و بخش‬ ‫خصوصی تمامی تاسیسات ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫ریاضت��ی درب��اره تعداد مخ��ازن ساخته ش��ده برای اب‬ ‫روستایی و حفر چاه های اب جدید گفت‪ :‬باوجود محدودیت‬ ‫اعتبارات و ابالغ کم تخصیص یافته و افزایش مبلغ تمام شده‬ ‫در سال جاری‪ ،‬مخزن ‪۱۰۰‬مترمکعبی روستای حاج محمد‬ ‫جعفر‪ ،‬دو مخزن ‪۵۰‬مترمکعبی روستای الی لندر و شورابه‪،‬‬ ‫مخزن ‪۵۰۰‬مترمکعبی روستای حاجی اباد زرین‪،‬‬ ‫مخزن ‪۲۰۰‬مترمکعب��ی ابراهیم اباد‪ ،‬مخزن ‪۱۵۰‬‬ ‫مترمکعب��ی هرفت��ه و ‪۱۰۰۰‬متـرمکع��ب مخزن‬ ‫در مجتمع غدیر به بهر ه برداری رس��ید و مخازن‬ ‫روس��تای س��نگرد‪ ،‬رباط پش��ت ب��ادام‪ ،‬قطرم و‬ ‫خویدک با پیش��ـرفت فیزیک��ی ‪۹۰‬درصـد اماده‬ ‫بهره بـرداری هستند‪.‬‬ ‫وی درباره فعالیت ش��رکت برای فرهنگ س��ازی مصرف‬ ‫بهینه اب افزود‪ :‬در سال های گذشته همکاران روابط عمومی‬ ‫ابفار یزد با حضور در مدارس‪ ،‬اجرای برنامه های فرهنگی و‬ ‫توزیع بروش��ور و تهیه بسته های فرهنگی‪ ،‬تاثیر بسزایی در‬ ‫ترویج فرهنگ سازی مصرف داشته اند که متاسفانه در سال‬ ‫گذش��ته به علت ش��یوع بیماری کرونا این مهم به تبلیغات‬ ‫«توزیع برق یزد» در جشنواره شهید رجایی «برتر» شد‬ ‫ایین تجلیل از برترین های جش��نواره ش��هید‬ ‫رجایی اس��تان یزد برگزار و از مدیرعامل شرکت‬ ‫توزیع برق استان یزد تجلیل شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از ی��زد‪ ،‬از ارش ن��واب در‬ ‫نشست شورای اداری و ایین تجلیل از برترین های‬ ‫جشنواره شهید رجایی استان به عنوان مدیر برتر‬ ‫در این حوزه تجلیل شد‪.‬‬ ‫وی در حاش��یه برگزاری ای��ن ایین با قدردانی‬ ‫از ت�لاش همه همکاران خود در کس��ب این رتبه‬ ‫ارزش��مند‪ ،‬ب��ا تاکید ب��ر اولویت بن��دی نیازهای‬ ‫مردمی و پرداختن به خواس��ته شهروندان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تعام��ل‪ ،‬هم��کاری و همراهی هم��ه مدیران در‬ ‫بخش های گوناگون ضمن ایجاد ش��رایط مطلوب‬ ‫ب��رای خدمت شایس��ته ب��ه ش��هروندان‪ ،‬فضای‬ ‫خدم��ت را به فض��ای پرانگیزه و ش��اداب تبدیل‬ ‫می کند‪ .‬این مسئول داشتن اخالق و گشاده رویی‬ ‫با مردم را الزمه فعالیت در صنعت برق برش��مرد‬ ‫و گفت‪ :‬عالوه بر ضرورت گره گشایی از کار مردم‪،‬‬ ‫نوع برخورد مدیران و کارکنان نیز دارای اهمیت‬ ‫ویژه ای است‪ .‬نواب گفت‪ :‬پرهیز از رفتار متکبرانه‬ ‫و نگاه ارباب رعیتی به مردم در صنعت برق بسیار‬ ‫مهم و دفاع از حقوق استان در حوزه صنعت برق‬ ‫و حفظ جایگاه ممتاز این صنعت ش��ـریانی‪ ،‬کـار‬ ‫بسیار حس��اس و با ارزش اسـت‪ .‬به گزارش دفتر‬ ‫روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان‬ ‫یزد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫یزد خاطرنشان کرد‪ :‬ارائه تصویر خوب و شایسته‬ ‫از خدمات خادمین صنعت برق به مردم در افکار‬ ‫عموم��ی و ایجاد ذهنی��ت مثبت در مش��ترکان‬ ‫حائز اهمیت اس��ت‪ .‬نواب اذعان کرد‪ :‬راستگویی‪،‬‬ ‫صداقت در رفتار و گفت��ار و امین مردم بودن در‬ ‫عرصه خدمت رسانی از اهمیت مضاعفی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫از تعاونی ها در راستای حمایت از تعاونی ها به ویژه‬ ‫تعاونی ه��ای تولیدی اش��تغالزا در ح��ال فعالیت‬ ‫اس��ت‪( .‬مش��کالت بیمه ای‪ ،‬مالیاتی‪ ،‬تسهیالتی یا‬ ‫نهاد های اجرایی ذی ربط)‪.‬‬ ‫توصیفیان از افتتاح مرکز مدیریت و کس��ب وکار‬ ‫توس��عه نواوری تعاون با حضور اساتید و خبرگان‬ ‫بخش تعاون این اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬اس��تان‬ ‫همدان جزو نخستین استان ها در زمینه راه اندازی‬ ‫مرک��ز مدیریت و کس��ب و کار و توس��عه نواوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه راه ان��دازی س��امانه جامع و‬ ‫هوشمند بخش تعاون کشور اظهارکرد‪ :‬این سامانه‬ ‫با هدف شفافیت و اعمال نظارت اعضای تعاونی ها‬ ‫در دس��ترس قرار گرفته اس��ت و تمامی تعاونی ها‬ ‫موظف هس��تند مجامع عمومی خود را در سامانه‬ ‫یادشده ثبت کنند‪.‬‬ ‫همچنین از جمله مزایای این س��امانه این است‬ ‫که برای تش��کیل تعاونی ها نیاز ب��ه حضور نبوده‬ ‫و بروزرس��انی اطالع��ات موجود در س��امانه انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی از افتتاح ‪ ۱۴‬شرکت تعاونی با فرصت شغلی‬ ‫‪ ۲۳۵‬نفر و حدود ‪ ۲۲۲‬میلیارد ریال سرمایه گذاری‬ ‫در هفته تعاون خبر داد که در بخش های صنعتی‬ ‫شامل ‪ ۶‬طرح‪ ،‬کش��اورزی یک طرح‪ ،‬مسکن یک‬ ‫طرح‪ ،‬خدماتی ‪ ۵‬طرح و همچنین شرکت تعاونی‬ ‫محافظ س��ازان رزن به عنوان طرح نمونه افتتاحی‬ ‫این اس��تان با حضور معاون وزیر و معاون استاندار‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫استان تحویل سیلوها شده که از این میزان ‪ ۸۸۷۲‬میلیارد‬ ‫ریال (‪ ۸۱‬درصد) در وجه کش��اورزان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫همینطور گندم خریداری ش��ده در مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۳۶۳۶۲۶‬تن به بهای ‪ ۶۳۱۵‬میلیارد ریال بوده است که در‬ ‫مقطع مش��ابه سال قبل ‪ ۵۲‬درصد از بهای گندم خریداری‬ ‫ش��ده به کش��اورزان پرداخت ش��ده بود‪ .‬مدیر شعب بانک‬ ‫کش��اورزی در استان همدان افزود‪ :‬تعداد کل بیمه نامه های‬ ‫صادرش��ده استان در سال زراعی جدید ‪ ۱۸۲۴۶‬مورد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در بخش زراعت ‪ ۴۵۸۳۳‬هکتار‪ ،‬در منابع طبیعی ‪۴۲۶۸‬‬ ‫هکتار‪ ،‬در باغات ‪ ۱۸۶۱‬هکتار‪ ،‬در بخش طیور ‪ ۲۳‬میلیون‬ ‫و ‪ 700‬هزار قطعه‪ ،‬در دام ‪ ۱۳۱۰۳۷‬راس‪ ،‬در ابنیه ‪۲۵۰۰۰‬‬ ‫مترمربع و در بخش ابزیان ‪ ۲۷۰۰‬مترمربع در س��ال جاری‬ ‫بیمه شده است‪.‬‬ ‫مبل��غ حق بیمه دریافتی از کش��اورزان ‪ ۷۹۱۲۱‬میلیون‬ ‫ری��ال و می��زان غرامت پرداخت��ی در ح��وزه دام ‪۱۱۸۲۰‬‬ ‫میلیون ریال بوده و باقیمانده اقالم در حال پرداخت است‪.‬‬ ‫تلویزیونی و رادیویی محدود شده است‪.‬‬ ‫ریاضتی درباره بهداشت وکیفیت اب ها و تانکر حمل اب‬ ‫گفت‪ :‬مهم تر از تامین اب‪ ،‬بهداش��ت اب است که زحمات‬ ‫هم��کاران کنترل کیف��ی به طور روزانه از س��وی خانه های‬ ‫بهداش��ت رصد می شود که نقش بسزایی در سالمتی مردم‬ ‫دارد‪ .‬هر چند حفظ ش��رایط بهداش��تی تانکرهای ثابت و‬ ‫س��یار یکی از دغدغه های اصلی ابفار در حوزه بهره برداری‬ ‫و کنترل کیفی اس��ت که البته با همراه��ی مردم تا کنون‬ ‫مشکل خاصی در این زمینه پیش نیامده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬ه��ر فعالی��ت و خدمت��ی‪ ،‬کمبود ه��ا و‬ ‫نقص هایی دارد و مش��ترکا ابفا می توانند با س��امانه ‪۱۵۲۳‬‬ ‫و البته در اینده نزدیک ‪۱۵۲۲‬نظرات و پیشنهادات خود را‬ ‫برای ارتقای سطح خدمات رسانی به ما انتقال دهند‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1611‬‬ ‫پیاپی ‪2929‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫زور دولت به فوالدسازان نمی رسد‬ ‫داغ ارز بر بازار اهن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫اواسط مرداد اخباری مبنی بر بازگشت ثبات به بازار میلگرد و تیراهن منتشر شد‪ .‬اما گویی روزهای ارامش‬ ‫این بازار‪ ،‬انقدرها هم دوام نداش�ت‪ .‬رش�د نرخ ارز نیمایی زمینه افزایش قیمت پایه ش�مش فوالد را به دنبال‬ ‫داش�ت‪ .‬نبود اطمینان نس�بت به اینده و احتمال تداوم این روند صعودی رقابت برای خرید را افزایش داد‪ .‬این‬ ‫رشد قیمتی در ادامه خود را در نرخ های خرید و فروش مقاطع طویل فوالدی مانند میلگرد و تیراهن نیز نشان‬ ‫داد‪ .‬رشد قیمت ارز در بازارازاد و به دنبال ان افزایش ارز نیمایی از دالیل اصلی افزایش قیمت اهن االت است‪،‬‬ ‫چراکه معیار قیمت گذاری ش�مش براس�اس نرخ فروش شمش صادراتی ضربدر نرخ ارز نیمایی است؛ بنابراین‬ ‫رشد نرخ ارز نوید افزایش قیمت محصوالت فوالدی را در هفته های اتی و عرضه های بعدی می دهد‪ .‬درنتیجه‬ ‫خرید اهن االت به منزله کس�ب س�ود است‪ .‬در چنین شرایطی نقدینگی قابل توجهی به سمت خرید و فروش‬ ‫اهن االت سرریز می شود و تقاضا را افزایش می دهد‪ .‬بنابراین اثرگذاری نرخ دالر در تعیین نرخ پایه اهن االت‬ ‫از ابتدا اشتباه بوده‪ ،‬چراکه زمینه ساز التهاب در بازار فوالد و رشد قابل توجه قیمت ها شده است‪ .‬عالوه بر رشد‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬کمبود ش�مش فوالد و عرضه حساب ش�ده ان نیز زمینه رش�د هرچه بیشتر قیمت اهن االت را فراهم‬ ‫کرده است‪ .‬به اعتقاد تولیدکنندگان میلگرد و تیراهن بخش محدودی از تولید شمش کشور در بورس عرضه‬ ‫می ش�ود؛ درنتیجه رقابت برای خرید ان افزایش می یابد و قیمت ها باال می رود‪ .‬طبیعی اس�ت که با رشد قیمت‬ ‫مواد اولیه نرخ تمام شده تولید نیز افزایش یابد و شاهد افزایش نرخ فروش اهن االت در بازار باشیم‪ .‬این فعاالن‬ ‫صنعتی تاکید دارند که مصوبه الزام ‪60‬درصدی عرضه ش�مش تولیدکنندگان در بورس کاال اجرایی نمی ش�ود‪.‬‬ ‫گویی زور دولت به فوالدسازان نمی رسد و این بازار با کمبود روبه رو شده است‪ .‬با وجود تمام دالیل یادشده برای‬ ‫رشد قیمت ها اما بازار اهن االت در موقعیت کنونی از رونق برخوردار نیست؛ یعنی قیمت ها به قدری باالست که‬ ‫این بازار با رکود روبه رو شده است‪ .‬برای بررسی بیشتر موضوع با فعاالن صنعت فوالد کشور گفت وگو کرده ایم‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫دول��ت وظیفه تنظیم بازار را برعهده دارد‪ ،‬یعنی در ش��رایطی که‬ ‫عرصه شمش فوالد در کشور محدود شده‪ .‬باید با تنظیم صادرات‪،‬‬ ‫نیاز بازار داخل را برطرف کند‬ ‫روند قیمت گذاری شمش فوالد اشتباه است‬ ‫علی محمد زمانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت صبافوالد زاگرس‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬علت اصلی رش��د قیمت محصوالت‬ ‫طویل فوالدی مانند میلگرد و تیراهن را در ‪ ۲‬هفته گذشته‪،‬‬ ‫ش��یوه قیمت گذاری ش��مش فوالد در بورس کاال دانست و‬ ‫افزود‪ :‬ش��مش فوالد در رینگ ه��ای معامالتی بورس کاال‬ ‫براس��اس ن��رخ فروش ش��مش در فوب خلیج ف��ارس و ارز‬ ‫نیمایی‪ ،‬قیمت گذاری می ش��ود؛ بنابراین با رش��د نرخ دالر‬ ‫نیمای��ی در روزه��ای اخی��ر‪ ،‬زمینه صعود مج��دد قیمت‬ ‫محصوالت طویل فوالدی فراهم ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫همین حال با محدودیت عرضه شمش از سوی فوالدسازان‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬همین کمبود عرضه م��واد اولیه را باید از‬ ‫ت میلگرد و تیراهن دانس��ت‪،‬‬ ‫موثرترین دالیل رش��د قیم ‬ ‫چراکه محصوالت فوالدی ‪۱۱‬درصد بیش��تر از نرخ فروش‬ ‫شمش‪ ،‬قیمت گذاری می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صباف��والد زاگ��رس در ادامه گفت‪:‬‬ ‫رش��د قیمت ها ب��ه مصرف کننده نهایی یعن��ی پروژه های‬ ‫ساخت وس��از س��اختمان منتقل می ش��ود‪ ،‬چراکه حتی با‬ ‫وج��ود رش��د قابل توجه قیمت این محص��والت‪ ،‬فردی که‬ ‫پ��روژه س��اختمانی را اغاز کرده‪ ،‬باید س��اخت ان را ادامه‬ ‫بده��د‪ .‬زمان��ی درباره تاثیر این رش��د قیمت��ی بر عملکرد‬ ‫تولیدکنندگان گفت‪ :‬گاهی بازار ش��اهد یک رش��د قیمت‬ ‫س��االنه اس��ت و پس از ان ثبات بر خرید و فروش ها حاکم‬ ‫می شود‪ .‬اما این روزها اقتصاد کشور با پدیده تورم لحظه ای‬ ‫روبه رو شده است‪ .‬در چنین شرایطی نسبت به اینده فعالیت‬ ‫صنای��ع نمی ت��وان امیدوار بود که به کاه��ش فعالیت های‬ ‫صنعتی و سرمایه گذاری در تولید منجر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت تنظیم گر بازار است‬ ‫مدیرعامل شرکت صبافوالد زاگرس در تبیین نقش دولت‬ ‫در ای��ن موقعیت گفت‪ :‬دولت وظیفه تنظیم بازار را بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د که منظور‬ ‫از تنظی��م بازار‪ ،‬دخالت در قیمت گذاری نیس��ت‪ ،‬بلکه باید‬ ‫ش��رایط عرضه و تقاضا مدیریت ش��ود‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬در‬ ‫موقعیتی که عرضه ش��مش فوالدی در کشور محدود شده‬ ‫است با تنظیم صادرات این کاال‪ ،‬کمبود بازار داخلی برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬بدون تردید این دست اقدامات تنش های موجود در‬ ‫بازار فوالد را به حداقل می رس��اند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬همانطور‬ ‫که پیش تر هم اشاره شد‪ ،‬کمبود عرضه شمش در چند ماه‬ ‫گذشته دلیل اصلی التهاب در این بازار بوده‪ ،‬چرا که صادرات‬ ‫این کاال خارج از رویه انجام شده است‪ .‬هرچند طی ماه های‬ ‫گذش��ته بارها ش��اهد اعالم اماری مبنی بر کاهش صادرات‬ ‫ف��والد بودیم اما باید خاطرنش��ان ک��رد که این افت متوجه‬ ‫محصوالت فوالدی بوده اس��ت‪ .‬کاهش��ی که در سایه رشد‬ ‫قیمت م��واد اولیه و غیررقابتی ب��ودن صادرات محصوالت‬ ‫فوالدی ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬عده ای از‬ ‫این امارها برای کسب منفعت گروهی خاص از فعاالن این‬ ‫زنجیره یعنی تولیدکنندگان ش��مش بهره می گیرند‪ .‬زمانی‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به چالش مورد بحث‪ ،‬دولت می تواند نقش��ی‬ ‫اساس��ی در برطرف کردن این مش��کالت و تنظیم بازار بر‬ ‫عهده بگیرد‪ .‬بدون تردید برنامه ریزی برای صادرات ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬البته در حال حاضر مقررشده فوالدسازان ‪ 60‬درصد‬ ‫محصوالت خود را در بازار داخلی عرضه و برای صادرات ‪40‬‬ ‫درصد باقیمانده برنامه ریزی کنند‪ .‬چنانچه این الزام اجرایی‬ ‫شود‪ ،‬بسیاری از کمبودها در این بخش برطرف خواهد شد‬ ‫و بازار به تعادل می رسد‪ .‬توجه به این نکته ضروری می رسد‬ ‫که این دست اقدامات به منزله دخالت در بازار نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫تنها زمینه تنظیم شرایط را فراهم می کند‪.‬‬ ‫بحران کمبود شمش فوالد جدی است‬ ‫مجید س��عیدیان مدیر عامل فوالد خرمدشت تاکستان‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫و در پاسخ به سوالی مبنی بر دالیل‬ ‫رشد قیمت محصوالت فوالدی مانند میلگرد و تیراهن در‬ ‫دو هفته گذش��ته گفت‪ :‬تولیدکنندگان محصوالت فوالدی‬ ‫از ش��مش و بیلت به عنوان ماده اولیه اس��تفاده می کنند‪ .‬از‬ ‫انجا که بخش قابل توجهی از ش��مش تولید شده در کشور‬ ‫صادر می ش��ود‪ ،‬این تولیدکنندگان با محدودیت در خرید‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز خود در تولید روبه رو هستند‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی با پیش��ی گرفتن تقاضا بر عرضه شمش فوالدی‪،‬‬ ‫قیمت این کاالی واسطه ای رشد قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫درنتیجه تولیدکنندگان نیز ناچار هس��تند محصول نهایی‬ ‫خ��ود را با قیمت باالتری به فروش برس��انند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬در ماه های گذش��ته با رش��د قابل توج��ه نرخ ارز در‬ ‫مقابل ریال روبه رو بودیم‪ .‬همین موضوع نیز از دیگر دالیل‬ ‫اصلی رشد قیمت هاست‪ .‬اما در موقعیت کنونی بسیاری از‬ ‫تولیدکنندگان شمش ترجیح می دهند محصول خود را در‬ ‫بازار جهانی به فروش برسانند و از درامدهای ارزی حاصل‬ ‫از ان منتفع ش��وند‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫ب��ازار داخلی با محدودیت در عرضه ش��مش روبه رو ش��ود‬ ‫و قیمت ه��ا افزایش یابد‪ .‬س��عیدیان گف��ت‪ :‬بحران کمبود‬ ‫مواد اولیه به قدری جدی اس��ت که نوردکاران به س��ختی‬ ‫از پس تامین مواد اولیه خود بر می ایند‪ .‬در همین حال در‬ ‫عرضه های شمش در بورس کاال شاهد شدت گرفتن رقابت‬ ‫ب��رای خرید محصوالت هس��تیم‪ .‬درنتیج��ه قیمت نهایی‬ ‫فروش به دلیل تقاضای باال از قیمت پایه به مراتب افزایش‬ ‫می یاب��د و تولید برای نوردکاران به صرفه نخواهد بود‪ .‬وی‬ ‫درباره امار نزولی صادرات ش��مش در ماه های نخست سال‬ ‫جاری گفت‪ :‬متاس��فانه امار ارائه شده چندان هم قابل اتکا‬ ‫نیستند‪ .‬بخش قابل توجهی از تولید شمش کشور در اختیار‬ ‫واحدهای بزرگ فوالدی است که به نوعی به دولت وابسته‬ ‫هستند؛ بنابراین اغلب برای حفظ منافع این واحدها تالش‬ ‫می ش��ود‪ .‬درنتیجه نباید به امار کاهش صادرات شمش در‬ ‫س��ال جاری اعتماد داش��ت‪ .‬کما اینکه بررسی شرایط بازار‬ ‫موید همین نکته اس��ت‪ .‬میزان تولید ش��مش در کشور ما‬ ‫به مراتب بیش از نیاز صنایع داخلی اس��ت‪ .‬وقتی این بازار‬ ‫ب��ا کمبود قابل توجه ش��مش روبه رو اس��ت‪ ،‬یعنی مابقی‬ ‫تولیدات در جای دیگری به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مصوبات اجرایی نمی شود‬ ‫ای��ن فعال صنعت فوالد اف��زود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت این تولیدکننده ها را موظف کرده ماهانه ‪ 60‬درصد‬ ‫تولی��دات خ��ود را در ب��ورس کاال عرضه کنن��د‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی انها می توانند باقیمانده تولیدات خود را در بازار‬ ‫بین المللی به فروش برس��انند‪ .‬در همی��ن حال خریداران‬ ‫ش��مش نیز موظفند به ازای خری��د مواد اولیه‪ ،‬محصوالت‬ ‫نهایی خود را در بورس کاال به فروش برسانند‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫این دس��ت مصوبات اجرایی نمی ش��ود؛ یعنی فوالدسازان‪،‬‬ ‫‪ 60‬درص��د ش��مش تولیدی خود را در ب��ورس کاال عرضه‬ ‫نمی کنند‪ .‬مجموع عرضه ماهانه این واحدها در بورس کاال‬ ‫حدود ‪ 300‬تا ‪ 400‬هزار تن براورد می شود که این رقم به‬ ‫مراتب کمتر از عرضه تکلیف ش��ده از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت؛ بنابراین طبیعی است که در چنین‬ ‫شرایطی تعادل از این بازار رخت بر بندد‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالف صادرات نیستیم‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مخالف صادرات نیستیم‪ ،‬چراکه صادرات‬ ‫به منزله ارزاوری برای کش��ور است و زمینه توسعه صنایع‬ ‫را فراه��م می کن��د‪ .‬ام��ا این ص��ادرات بای��د مدیریت هم‬ ‫پایین دس��تی رونق می یابد‪.‬بنابرای��ن همانطور که پیش تر‬ ‫هم اش��اره ش��د‪ ،‬چنانچه دولت بخشنامه های صادر شده را‬ ‫عملیاتی کند‪ ،‬مشکالت این زنجیره برطرف خواهد شد‪ .‬اما‬ ‫گویی زور دولت به تولیدکنندگان شمش نمی رسد‪.‬‬ ‫س��عیدیان در پاس��خ به س��والی مبنی بر تاثیر این رشد‬ ‫قیمتی ب��ر عملکرد واحدهای پایین دس��تی صنعت فوالد‬ ‫کشور گفت‪ :‬در چنین شرایطی تولید این واحدها به شدت‬ ‫محدود شده است‪ .‬بس��یاری از تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫طوی��ل‪ ،‬نوبت ه��ای کاری خود را ک��م کرده اند و با حداقل‬ ‫ظرفی��ت کار می کنن��د‪ .‬ب��ا توجه به اینکه‪ ،‬س��ال جاری از‬ ‫س��وی رهبر معظم انقالب با عنوان جهش تولید نام گذاری‬ ‫ش��ده اس��ت اما در ش��رایط کنونی امکان تحقق این شعار‬ ‫در صنایع پایین دس��تی فوالد وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬اغلب‬ ‫علی محمد زمانی‬ ‫تولیدکنندگان ش��مش فوالدی به دولت وابس��ته هستند‬ ‫و م��واد اولی��ه خود را با قیمت های بس��یار ارزان خریداری‬ ‫می کنند‪ .‬این درحالی است که اغلب واحدهای پایین دستی‬ ‫این صنعت‪ ،‬نه تنها از هیچ امتیازی برخوردار نیستند‪ ،‬بلکه‬ ‫با انواع چالش های مورد بحث نیز روبه رو هس��تند که روند‬ ‫تولی��د انها را تحت تاثیر ق��رار می دهد‪ .‬در چنین موقعیتی‬ ‫به احتمال زیاد بسیاری از واحدهای تولیدکننده محصوالت‬ ‫فوالدی به سمت تعطیلی و تعدیل نیرو پیش خواهند رفت‪.‬‬ ‫مجید سعیدیان‬ ‫‹‹سخن پایانی‬ ‫رش��د نرخ ارز‪ ،‬س��رریز ش��دن نقدینگی از بازار‬ ‫س��رمایه به سمت بازارهای کاالیی‪ ،‬کمبود شمش‬ ‫یش��ده مواد اولیه‪ ،‬رش��د نرخ‬ ‫فوالد‪ ،‬عرضه مهندس ‬ ‫جهان��ی و‪ ...‬از دالی��ل مطر حش��ده ب��رای توجیه‬ ‫افزای��ش نرخ ف��روش اهن االت در بازار هس��تند‪.‬‬ ‫هرکدام از موارد یادشده به سهم خود در التهاب و‬ ‫نابس��امانی این بازار موثر هستند‪ .‬اما انچه اهمیت‬ ‫دارد این است که در این روند رشد قیمتی فعالیت‬ ‫تولیدکنن��دگان محص��والت پایین دس��تی متاثر‬ ‫می شود‪ .‬بس��یاری از این تولیدکنندگان به سمت‬ ‫کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیروی انسانی پیش‬ ‫می روند؛ بنابراین باید از اینده این بازار نگران بود‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب اهن اصفهان‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان به تازگی گواهینامه استاندارد ملی ایران‬ ‫برای تولید ریل راه اهن را دریافت کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ذوب اهن اصفهان‪ ،‬مهدی نصر‪،‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توس��عه ذوب اهن اصفهان درباره این موفقیت‬ ‫مه��م گفت‪ :‬کیفیت انواع ریل تولیدی در این ش��رکت اعم از ‪46E2‬‬ ‫و ‪ 49E1‬و ‪ 60E1‬که در ‪ 3‬س��ال گذش��ته در زمان های متفاوت در‬ ‫نورد ‪ 650‬تولید ش��ده اند‪ ،‬ازسوی بازرسان کنترل کیفیت ذوب اهن‬ ‫اصفهان و بازرس��ان ثالث از ش��رکت های معتبر بازرسی مانند ‪B.V‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،S.G.S I.E.I‬مطابق با اس��تاندارد اروپایی ‪1-EN13674‬‬ ‫به طور کامال دقیق مورد بررس��ی و بازرس��ی قرار گرفته اند‪ .‬در نتیجه‬ ‫کیفیت انها تایید و برای استفاده مشتریان به همراه گواهینامه فنی‬ ‫و ضمانتنامه ارسال شده است‪.‬‬ ‫گواهینامه استاندارد ملی‪ ،‬مهم ترین تضمین کیفیت ریل ذوب اهن‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین ذوب اهن اصفهان به این نتیجه رسید که برای‬ ‫ریل های تولیدی از س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران گواهی استاندارد‬ ‫ری��ل تقاض��ا کند‪ .‬در این زمینه از اواخر س��ال ‪ 1398‬فرایند اخذ ان‬ ‫اغ��از ش��د‪ .‬در ابتدا با توجه به اینکه فق��ط تولیدکننده ریل در ایران‪،‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان بوده و این کار برای نخس��تین بار انجام می ش��د؛‬ ‫بنابراین در س��امانه س��ینا مربوط به اداره اس��تاندارد ثبت نشده بود‪.‬‬ ‫پس از درخواس��ت ذوب اهن این محصول در سامانه سینا وارد شده‬ ‫و از اوایل س��ال ‪ 1399‬با حضور نماینده اداره اس��تاندارد نمونه های‬ ‫الزم از ذوب ه��ای گوناگون انجام ازمون های کیفی و پذیرش مطابق‬ ‫با استاندارد ‪ 1-EN13674‬انتخاب و با همکاری ازمایشگاه مرکزی‬ ‫ذوب اهن به ازمایشگاه ثالث برای انجام این ازمایشات ارسال شد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب اهن اظهارکرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫ازمایش��گاه ازمونه فوالد تنها ازمایش��گاهی اس��ت ک��ه گواهی ایزو‬ ‫‪ 17025‬ریل را دارد‪ ،‬از س��وی اداره اس��تاندارد برای انجام این ازمون‬ ‫به ویژه ازمون های کیفی انتخاب شد‪ .‬انجام دقیق این ازمون ها حدود‬ ‫‪ 3‬م��اه در ازمایش��گاه ازم��ون فوالد زمان ب��رد و در تمام طول انجام‬ ‫ازمایش��ات مربوط نماینده اداره استاندارد در ازمایشگاه ثالث حضور‬ ‫داش��ت‪ .‬در نهایت نمونه های ریل ارسالی ذوب اهن اصفهان توانست‬ ‫با موفقیت کامل این ازمون ها را پاس کرده و بدین ترتیب س��ازمان‬ ‫ملی استاندارد ایران پس از بررسی نهایی و تایید کیفیت ریل تولیدی‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬موافقت خود را برای صدور گواهی استاندارد انواع‬ ‫ریل مطابق با اس��تاندارد ملی ایران به ش��ماره ‪ 22669-1‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫درنهایت براس��اس ان شرکت ذوب اهن اصفهان مجاز به استفاده از‬ ‫عالمت اس��تاندارد ایران برای محص��ول ریل های ویگنول راه اهن با‬ ‫وزن واحد طول ‪ 46‬کیلوگرم بر متر و بیشتر شد‪.‬‬ ‫نصر با اش��اره به اینکه سازمان ملی اس��تاندارد ایران مرجع بسیار‬ ‫معتب��ری در تایی��د کیفیت محصوالت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد ایران‪ ،‬کیفیت محصول ریل ذوب اهن را تایید کرده است‪،‬‬ ‫بنابراین پیش��نهاد می شود مشتریان ریل های ذوب اهن مانند سایر‬ ‫محصوالت‪ ،‬درخواس��ت سفارش خود را در سازمان بورس کاال اعالم‬ ‫کرده و از طریق بورس سفارش خرید ریل داده شود‪.‬‬ ‫در پای��ان از هم��کاری کارکن��ان و مدیریت واحد ه��ای کیفیت‪،‬‬ ‫ازمایش��گاه مرکزی و مهندس��ی نورد در این زمینه تشکر می کنیم‪.‬‬ ‫همچنین یاداور می ش��ود سازمان ملی اس��تاندارد ایران به ویژه اداره‬ ‫کل اس��تاندارد استان اصفهان و حوزه معاونت فروش همکاری بسیار‬ ‫خوبی در این راستا داشته که مزید امتنان است‪.‬‬ ‫امیرحسین نادری‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران‬ ‫هفته گذش��ته کلیات نس��خه جدید طرح جامع‬ ‫فوالد و پیش��نهاد ارائه مش��وق برای سرمایه گذاری‬ ‫در زنجیره فوالد تصویب ش��د‪ .‬ای��ن مصوبه عاملی‬ ‫ش��د تا در نهایت پس از سال ها کش وقوس فراوان‪،‬‬ ‫فوالد کشور صاحب یک سند چشم انداز و برنامه ای‬ ‫به عنوان نقشه راه شود‪.‬‬ ‫اهمی��ت مصوبه یادش��ده در این ب��ود که کلیات‬ ‫نس��خه جدی��د و به روز ش��ده طرح جام��ع فوالد با‬ ‫حض��ور داریوش اس��ماعیلی معاون ام��ور معادن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬س��عید زرن��دی معاون طرح و برنامه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین خداداد‬ ‫غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو مصوب ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن مقرر ش��د ای��ن مصوبه ازس��وی تمامی‬ ‫ذی نفعان خصوصی و دولتی به اجرا دراید‪.‬‬ ‫انچه مس��لم اس��ت صنعت فوالد در این سال ها‬ ‫به دلی��ل نداش��تن برنام��ه ای م��دون و جامع دچار‬ ‫س��ردرگمی اساس��ی ش��ده بود‪ .‬این س��رگردانی‬ ‫باعث هدررفت س��رمایه های مالی ف��راوان و تولید‬ ‫محصوالتی ش��د که شاید تا این حد مورد نیازکشور‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬به عالوه انک��ه تولید برخی محصوالت‬ ‫جدید فوالدی نیز مغفول مانده بود‪.‬‬ ‫با تصویب این طرح‪ ،‬عالوه برس��اماندهی زنجیره‬ ‫ف��والد‪ ،‬بر توازن ای��ن زنجیره از اکتش��اف تا تولید‬ ‫ش��مش تمرکز ش��ده اس��ت‪ .‬با اج��رای ان منافع‬ ‫ذی نفع��ان نیز تامین خواهد ش��د‪ .‬حس��ن بزرگ و‬ ‫مهم اجرای این طرح این اس��ت که سرمایه گذاران‬ ‫می توانند با اس��تفاده از هم��ه ظرفیت های قانونی‬ ‫موجود ش��امل اسناد باالدس��تی‪ ،‬سند راهبرد ملی‬ ‫و قوانی��ن موجود منطب��ق با مفاد طرح جامع فوالد‬ ‫کش��ور اق��دام به س��رمایه گذاری کنند ک��ه از این‬ ‫رهگ��ذر اتالف س��رمایه های ملی به ش��دت کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫نکته مهم واساس��ی دیگ��ر که اجرای طرح جامع‬ ‫فوالد برای این صنعت به دست خواهد اورد این است‬ ‫که ب��ا تکیه بر توان فکری و دانش فنی متخصصان‬ ‫ایرانی بومی سازی قطعات و ماشین سازی در اولویت‬ ‫قرارخواهد گرفت و به عنوان یک امر مهم در دستور‬ ‫کار خواهد بود‪.‬‬ ‫موض��وع مغفول مانده درباره ط��رح جامع فوالد‬ ‫کش��ور ای��ن بود که براس��اس این طرح ت��ا قبل از‬ ‫چش��م انداز س��ال ‪ 1404‬به برنامه ‪ 55‬میلیون تن‬ ‫فوالد خام می رس��یم‪ .‬اما اکنون که موازنه کامل در‬ ‫زنجیره فوالد ایجاد شده دیگر نیازی به صدور مجوز‬ ‫احداث کارخانه گندله‪ ،‬کنس��انتره‪ ،‬اهن اسفنجی و‬ ‫فوالد نیست‪.‬‬ ‫موضوع تحقیق و توس��عه به عن��وان یکی دیگر از‬ ‫مهم ترین بخش های صنعت فوالد خوش��بختانه در‬ ‫طرح جامع فوالد لحاظ شده است‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫مجموعه بزرگ فوالد در کش��ور شکل گرفته‪ ،‬برای‬ ‫قطعه س��ازی‪ ،‬بروزرسانی و تکمیل ان‪ ،‬همگان باید‬ ‫به عنوان اساسی ترین وظیفه اقدام کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬تاکن��ون ارائ��ه مجوز س��اخت‬ ‫واحدهای فوالدی بدون درنظرگرفتن میزان و نحوه‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬یکی ازبزرگ ترین مشکالت در این‬ ‫صنعت بوده و هس��ت‪ .‬اینکه به س��رمایه گذار مجوز‬ ‫اح��داث واحد کنس��انتره‪ ،‬گندله و اهن اس��فنجی‬ ‫بدهی��م و بگوییم که تعهدی برای تامین مواد اولیه‬ ‫ان نداری��م‪ ،‬قابل توجیه نیس��ت؛ بنابراین در صدور‬ ‫مجوزهای توسعه ای‪ ،‬توجه به شرایط و ظرفیت های‬ ‫کشور نیز ضروری است‪.‬‬ ‫خوش��بختانه ب��رای دس��تیابی به اه��داف طرح‬ ‫جام��ع فوالد الزامات قانون��ی وجود دارد‪ .‬همچنین‬ ‫ب��رای رس��یدن ب��ه ان نیاز ب��ه ‪ 14‬میلی��ارد یورو‬ ‫س��رمایه گذاری اس��ت ک��ه ‪ 5‬میلیارد ی��ورو برای‬ ‫تکمیل زنجیره فوالد و ‪ 9‬میلیارد یورو برای احداث‬ ‫زیزبناه��ا وزیرس��اخت ها الزم داریم‪ .‬ام��ا ازانجاکه‬ ‫دولت ظرفیت سرمایه گذاری تا این میزان را ندارد؛‬ ‫براساس مفاد طرح جامع فوالد می توان مشوق هایی‬ ‫برای س��رمایه گذاری در تکمیل زنجیره تولید فوالد‬ ‫و زیرس��اخت های ان ارائ��ه کنی��م‪ .‬همچنین الزم‬ ‫است سیاست ها و مش��وق های ییشتری در توسعه‬ ‫فناوری‪ ،‬بومی س��ازی‪ ،‬ارزش اف��زوده و‪ ...‬بگذاریم تا‬ ‫بتوانیم صنعت فوالد را جهانی کنیم‪.‬‬ ‫س��خن اخر اینکه وقوع این رخداد را باید به فال‬ ‫نی��ک گرفت چراکه در س��ال های گذش��ته صنعت‬ ‫ف��والد و معدن بدون برنامه و هدف گذاری درس��ت‬ ‫رش��د و توس��عه بی قواره ای پیدا کرده بود‪ .‬اما وجود‬ ‫ی��ک برنامه هرچند ناقص بهتر از نداش��تن برنامه و‬ ‫جزیره ای عمل کردن است‪.‬‬ ‫حس��ن طرح جامع فوالد کش��ور این اس��ت که‬ ‫هرس��اله باتوجه به شرایط و اقتضائات زمانی مورد‬ ‫بازنگ��ری قرار خواهد گرف��ت و نواقص ان برطرف‬ ‫ش��ده و نیازهای کش��ور دران درج خواهد ش��د و‬ ‫از ای��ن طریق دراینده نه چندان دور ش��اهد رش��د‬ ‫و ش��کوفایی هرچه بهتر صنعت فوالد و زنجیره ان‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫رکورد بی نظیر‬ ‫صادرات فوالد‬ ‫در مرداد ‪۹۹‬‬ ‫مجموع صادرات واحدهای بزرگ فوالدس��از کش��ور در ‪ 5‬ماهه س��ال‬ ‫جاری به رقم یک میلیون و ‪ ۷۸۶‬هزار و ‪ ۶۱۱‬تن رس��ید که از این رقم‬ ‫بیش از ‪ ۲۸‬درصد ان سهم تولید در مردادماه است‪ .‬برپایه امار‪ ،‬عملکرد‬ ‫مجموعه های بزرگ فوالدی گویای ان اس��ت که مرداد ماه ‪ ۵۰۷‬هزار و‬ ‫‪ ۳۲۰‬صادرات فوالد انجام ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بیشترین میزان صادرات‬ ‫فوالد این دوره مربوط به فوالد خوزس��تان اس��ت ک��ه رقم ‪ ۶۰۷‬هزار و‬ ‫‪ ۱۳۲‬تن ثبت ش��د‪ ،‬ضمن اینکه در مدت یادش��ده ذوب اهن اصفهان و‬ ‫ف��والد مبارک��ه نیز به ترتیب ‪ ۳۷۴‬هزار و ‪ ۵۱۴‬ت��ن و ‪ ۱۴۶‬هزار و ‪۶۳۹‬‬ ‫تن صادرات داش��تند‪.‬از مجموع ‪ ۵۰۷‬هزار و ‪ ۳۲۰‬تن صادرات مردادماه‪،‬‬ ‫فوالد خوزس��تان با رقم ‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۶۲۵‬تن نس��بت به ماه مشابه سال‬ ‫گذش��ته رشد ‪ ۱۶‬درصدی داشت و حدود ‪ ۴۰‬درصد صادرات را به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬عالوه براین‪ ،‬در مرداد ذوب اهن با ‪ ۹۱‬هزار و ‪ ۵۱۵‬تن و‬ ‫فوالد کاوه جنوب با ‪ ۷۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تن پس از خوزستان رتبه های دوم‬ ‫و س��وم بیشترین حجم صادرات را به دست اوردند‪ .‬بررسی امار صادرات‬ ‫فوالد در مرداد نشان می دهد فوالد خراسان با صادرات ‪ ۹۴۹‬تن میلگرد‬ ‫در مقایس��ه با ماه مش��ابه سال گذشته رش��د ‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۹۰‬درصدی را‬ ‫ثبت کرد‪ .‬انتظار می رود تولید فوالد کش��ور در سال جاری به حدود ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تن برس��د که از این رقم بیش از ‪ ۱۰‬میلیون تن راهی بازارهای‬ ‫صادراتی خواهد ش��د‪ .‬ورق گرم و میلگرد از جمله اقالم فوالدی اس��ت‬ ‫که عالوه بر بازار داخلی‪ ،‬رویکرد صادراتی دارد و کش��ورهای همسایه از‬ ‫مشتریان اصلی به شمار می روند‪.‬‬ ‫طرح جامع فوالد‬ ‫مانع اتالف‬ ‫سرمایه های‬ ‫ملی‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1611‬‬ ‫پیاپی ‪2929‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر بی بدیل‬ ‫معدن‬ ‫در اقتصاد‬ ‫همایونکتیبه‬ ‫استاددانشگاه‬ ‫نقش مع��دن در اقتص��اد بی بدیل اس��ت‪،‬‬ ‫ب��ه این معن��ی که بخ��ش دیگ��ری نخواهد‬ ‫توانس��ت ایفاگر نقش اقتصادی معدن باش��د‪.‬‬ ‫ازانجایی که وضعیت زمین شناس��ی و معدنی‬ ‫کش��ور به گونه ای اس��ت که معادن کشور در‬ ‫بس��یاری از مناط��ق مختلف به وی��ژه مناطق‬ ‫محروم کش��ور واقع ش��ده اند‪ ،‬فع��ال کردن‬ ‫ظرفیت های معدنی موجب فعال شدن اقتصاد‬ ‫مناطق مختلف کش��ور خواهد ش��د‪ .‬با اینکه‬ ‫نفت تنها در بخش��ی از کشور متمرکز است‪،‬‬ ‫گس��تردگی معادن در مناطق مختلف کشور‬ ‫موجب می ش��ود ب��رای این مناط��ق محروم‬ ‫اشتغال و درامد قابل مالحظه ای ایجاد شود‪.‬‬ ‫این مهم از حاشیه نش��ینی شهرهای بزرگ‬ ‫می کاهد و موجب می شود مردم دیگر مناطق‬ ‫به دلیل مس��ائل اقتصادی به حاشیه شهرهای‬ ‫بزرگ هجوم نبرن��د‪ .‬هنگامی که ظرفیت های‬ ‫معدن در مناطق محروم فعال شود‪ ،‬بسیاری از‬ ‫زیرساخت های مورد نیاز برای گسترش سایر‬ ‫فعالیت های اقتصادی و اجتماعی از جمله راه‪،‬‬ ‫راه اهن‪ ،‬برق‪ ،‬اب و‪ ...‬نیز فراهم و موجب رشد‬ ‫روزافزون مناطق محروم می شود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫به همراه توس��عه معادن شاهد توسعه اقتصاد‬ ‫مناطق محروم‪ ،‬اش��تغالزایی و فعالیت س��ایر‬ ‫بخش های اقتصادی نیز در کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫در ادامه باید گفت سرمایه گذاری در بخش‬ ‫معدن بلندمدت و پربازده است؛ به طور مثال با‬ ‫فعالیت معادن زغال سنگ طبس شاهد ایجاد‬ ‫راه اهن‪ ،‬جاده و فرودگاه نیز بودیم‪ .‬همچنین‬ ‫با فعالیت معدن مس سرچشمه شاهد پویایی‬ ‫استان کرمان بودیم‪.‬‬ ‫باید توج��ه کنیم که معدن اقتصاد کالن را‬ ‫هم تح��ت تاثیر قرار می ده��د‪ .‬افزایش تولید‬ ‫ناخالص ملی یکی از مواردی اس��ت که بخش‬ ‫معدن می تواند نقش بس��زایی در ان داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬بس��یاری از بخش های دیگ��ر اقتصاد‬ ‫مس��تقیم و غیرمس��تقیم به تولیدات معدنی‬ ‫وابسته هستند؛ به طور مثال ساختمان سازی‬ ‫در کش��ور به بسیاری از معادن ازجمله سنگ‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬سیمان و گچ‪ ،‬س��رامیک و انواع‬ ‫فلزات وابس��ته اس��ت‪ .‬همچنی��ن باید گفت‬ ‫توس��عه فعالیت ه��ای معدنی جای��گاه ایران‬ ‫در اقتص��اد جهان��ی را نیز ب��اال می برد‪ .‬وقتی‬ ‫کش��وری تولیداتی داشته باشد‪ ،‬به نوعی سایر‬ ‫کش��ورها را به خود وابس��ته می کند‪ .‬موضوع‬ ‫وابس��تگی اقتصادی س��ایر کش��ورها به یک‬ ‫کش��ور موج��ب افزایش ق��درت چانه زنی در‬ ‫سیاس��ت جهانی خواهد ش��د‪ .‬این مسئله به‬ ‫شکل مستقیم و غیرمس��تقیم روی مبادالت‬ ‫اقتصادی و تجاری کشور ما و سایر کشورهای‬ ‫جهان تاثیر می گذارد و موجب تقویت س��ایر‬ ‫مولفه های اقتصادی کشور می شود‪.‬‬ ‫شکسته شدن رکورد‬ ‫تولید در گهرزمین‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت س��نگ اهن گهرزمین با‬ ‫اشاره به نام گذاری امسال به نام جهش تولید‬ ‫ازسوی رهبر معظم انقالب گفت‪ :‬هدف اصلی‬ ‫امس��ال ما افزایش و شکس��تن رکورد تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ماین نیوز وحی��د میرزایی‬ ‫بافتی گفت‪ :‬باوجود مش��کالت ماه های اخیر‬ ‫به دلیل کرون��ا که تمام واحده��ای معدنی و‬ ‫صنعتی به طور طبیعی با کاهش تولید مواجه‬ ‫شدند‪ ،‬امیدواریم در ماه های باقیمانده با عزم‬ ‫جدی و تمرکز بر محور تولید با همت پرسنل‬ ‫زحمتکش ش��رکت رکورد تولید را بشکنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬برنامه ریزی ما در ش��رکت‬ ‫س��نگ اهن گهرزمین بر مبنای تولید بیشتر‬ ‫از میزانی اس��ت که در برنامه س��االنه شرکت‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫س��نگ اهن گهرزمی��ن بیان ک��رد‪ :‬مهم ترین‬ ‫س��رمایه ما نیروی انسانی اس��ت و از انجایی‬ ‫که حافظ سرمایه بین نسلی هستیم به تمامی‬ ‫معاونان ابالغ خواه��م کرد که رعایت کرامت‬ ‫انس��انی و توجه به رف��اه کارکنان جزو برنامه‬ ‫اصلی ش��رکت باش��د‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬نگاه‬ ‫مجموعه مدیریتی جدید شرکت به مسئولیت‬ ‫به عن��وان امانت اس��ت و لحظه ای دس��ت از‬ ‫خدم��ت برنخواهیم داش��ت و افزایش میزان‬ ‫اش��تغال در راس برنامه ها قرار دارد‪ .‬میرزایی‬ ‫بافتی با اش��اره به برخی حواش��ی پیش امده‬ ‫درب��اره انتصابات در این ش��رکت تاکید کرد‪:‬‬ ‫انتصابات در ش��رکت از این به بعد براس��اس‬ ‫شایسته س��االری و اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫توانمند نیروی انسانی خواهد بود‪.‬‬ ‫نقش پیشرو‬ ‫ایمیدرو‬ ‫در توسعه‬ ‫معدن کاشان‬ ‫نماینده مردم کاش��ان‪ ،‬اران و بیدگل و رئیس کمیس��یون کشاورزی‬ ‫مجلس گفت‪ :‬ایمیدرو نقش پیش��رو در توس��عه بخ��ش معدن و صنایع‬ ‫معدنی منطقه کاش��ان ایفا کرده اس��ت‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬سید جواد‬ ‫س��اداتی نژاد با بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬ایمیدرو یک سازمان پیشرو و‬ ‫پیش��ران در حوزه معدن و صنایع معدنی است که به رسالت ها و وظایف‬ ‫خود واقف بوده و با ایجاد زیرساخت های معادن‪ ،‬اکتشاف و توسعه صنایع‬ ‫کوچ��ک معدنی انها را اجرا می کند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از ایمیدرو به ویژه اقای‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫غریب پور تش��کر می کنم ک��ه از زمان ورود به ایمیدرو‪ ،‬این س��ازمان به‬ ‫وعده های خود عمل کرده اس��ت‪ .‬نماینده مردم کاش��ان‪ ،‬اران و بیدگل‬ ‫با اش��اره به فعال شدن طرح های توس��عه منطقه کاشان با ورود خداداد‬ ‫غریب پور به ایمیدرو‪ ،‬گفت‪ :‬فاز توس��عه ش��رکت فوالد امیرکبیر مدت ها‬ ‫راکد بود و طی این سال ها ‪ ۲‬وزیر و سرپرست عوض شدند و اتفاق خاصی‬ ‫نیفتاد‪ ،‬درحالی که غریب پور این گره را باز کرد و ‪ ۱۲‬شهریور کلنگ ان‬ ‫به زمین زده شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی کاشان نیز از جمله‬ ‫طرح های ایمیدرو اس��ت که از س��ال ‪ ۱۳۸۴‬راکد ب��ود‪ .‬با تالش خداداد‬ ‫غریب پور‪ ،‬عملیات اجرایی فاز نخس��ت این منطقه‪ ،‬در سال گذشته اغاز‬ ‫ش��د و تاکنون فنس کشی و دیوارکشی ان به مساحت ‪ ۲۵۰‬هکتار و نیز‬ ‫طراحی های اولیه و دریافت مجوزهای الزم انجام ش��ده است‪ .‬ساداتی نژاد‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬طی مذاکرات صورت گرفته با رئیس هیات عامل ایمیدرو در‬ ‫سال گذش��ته و نیز بازدید اخیر ایشان‪ ،‬برای سال ‪ ۱۳۹۹‬اعتبار مناسبی‬ ‫در حوزه زیرساخت منطقه ویژه کاشان در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫با مشاور بین المللی حوزه سنگ مطرح شد‬ ‫ضعف زیرساخت های صادرات سنگ؛ از بهانه تا واقعیت‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیامک اخطاری‬ ‫کمبود‬ ‫زیرساخت ها‬ ‫مربوط به ضعف‬ ‫جهت گیری های‬ ‫صادراتی است‪.‬‬ ‫این مورد‬ ‫حساس ترین‬ ‫و کلیدی ترین‬ ‫بخش داستان‬ ‫صنعت سنگ‬ ‫کشور است‬ ‫صنعت س��نگ مثل س��ایر کس��ب وکارها با عرضه و‬ ‫تقاضا ارتباط تنگاتنگ دارد‪ .‬س��نگ با رکود نس��بی در‬ ‫بازار ساخت وس��از مدت ها درگیر کمب��ود تقاضا بوده و‬ ‫تولید ان یک مس��یر محافظه کارانه و کاهش��ی را طی‬ ‫کرده اس��ت؛ ب��ه این ترتی��ب واحده��ای تولیدی این‬ ‫صنع��ت در ‪ ۲‬بخش عمده مع��دن و کارخانه فراوری با‬ ‫مش��کالت هزینه و س��رمایه در گردش و کمبود نیروی‬ ‫کار روب��ه رو بوده ان��د‪ .‬عرض��ه و تقاضا در ب��ازار داخلی‬ ‫باتوجه به روند ساخت وس��از و تعدد پروژه های عمرانی‬ ‫ش��خصی و دولتی ما را به این سمت راهنمایی می کند‬ ‫که بهترین اس��تراتژی برای ماندگاری در فضای رقابت‬ ‫کاهش هزینه ها‪ ،‬افزای��ش حداکثری بهره وری و تالش‬ ‫برای حفظ شرایط موجود است‪.‬‬ ‫روزنام��ه‬ ‫درباره اهمیت توجه به بازار س��نگ‪،‬‬ ‫اینکه چه زیرساخت هایی باید فعال شوند‪ ،‬در این حوزه‬ ‫چه میزان توانمند هس��تیم و برای توسعه اقتصادی در‬ ‫بخش س��نگ چه اقداماتی باید انجام دهیم با سیامک‬ ‫اخطاری‪ ،‬مشاور بین المللی حوزه سنگ گفت وگو کرده‬ ‫که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫€ €منظور از زیرس�اخت در صنعت س�نگ ایران‬ ‫چیست و در این زمینه ما چه شرایطی داریم؟‬ ‫برای موفقیت در یک امر تولیدی نیازمند مجموعه ای‬ ‫از عوامل هستیم که عبارت است از منابع اولیه یا مواد‬ ‫خ��ام‪ ،‬نیروی کارامد ب��ا دانش‪ ،‬متخص��ص و باتجربه‪،‬‬ ‫ابزار تولید ش��امل ماش��ین االت و تجهیزات و درنهایت‬ ‫امکانات بازاریابی و صادرات‪ .‬زیرس��اخت پایه های اولیه‬ ‫ایجاد‪ ،‬حرکت و تولید اس��ت؛ به تعبیری ابزارهای اولیه‬ ‫ب��رای تحقق یک ه��دف تولیدی در اینج��ا مد نظر ما‬ ‫است‪ .‬با توجه به امارهای مطرح در محافل گفت وگوی‬ ‫میان صنفی با این عبارات مواجه می شویم که چرا ما در‬ ‫رس��یدن به اهداف صادراتی و رشد حوزه سنگ موفق‬ ‫عمل نکرده ای��م؟! در نهایت مجموع��ه ای از تفکرات و‬ ‫نقدها به این مهم ختم می ش��ود که ما زیرساخت های‬ ‫مناسب برای دستیابی به اهداف صادراتی و رشد حوزه‬ ‫سنگ را در اختیار نداریم؛ بنابراین واکاوی و نقد بحث‬ ‫زیرس��اخت ها در حوزه صنعت س��نگ موضوع مهمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ایران چ�ه میزان در حوزه س�نگ توانمندی‬ ‫دارد و چقدر از نیروی متخصص بهره مند هستیم؟‬ ‫ای��ران در حوزه منابع و س��نگ خام به لحاظ کمیت‬ ‫و کیفیت جزو ‪ ۵‬کش��ور مطرح جهان اس��ت؛ بنابراین‬ ‫ب��ا برنامه ری��زی و تکی��ه بر ت��وان داخل��ی می توانیم ب��ا پرهیز از‬ ‫ش��عارزدگی به طور واقعی اثبات کنیم که سنگ های ایران بعد از طی‬ ‫فرایند تولید داخلی توانس��ته اند نظر مش��تریان سختگیر در حوزه‬ ‫صادرات را به شکلی مطلوب جلب کنند‬ ‫نیازی به تبیین و بس��ط بیش��تر این مقوله نیست‪ .‬در‬ ‫مبحث نیروی انس��انی کارامد‪ ،‬ب��ا دانش‪ ،‬متخصص و‬ ‫باتجربه نیز تردیدی در استعدادهای شکوفا شده ایرانی‬ ‫نداریم؛ نه در مقام ش��عار‪ ،‬بلکه امروز در کش��ور ایران‬ ‫و اقصی نقاط دنیا این مس��ئله به ش��کل جامعه اماری‬ ‫خود را نش��ان داده و ما شاهد جذب گسترده نیروهای‬ ‫متخص��ص و متعهد ایرانی در س��ازمان ها و پروژه های‬ ‫معروف جهانی هس��تیم‪ .‬البته در ایران هس��ته تالش‬ ‫نیروی های کارامد در زمان تحریم های ظالمانه دنیای‬ ‫سلطه ملموس تر است‪.‬‬ ‫€ €چالش اصلی حوزه سنگ چیست؟‬ ‫چالش اصلی ای��ن حوزه بر ‪ ۲‬محور یعنی ابزار تولید‬ ‫و فراه��م ک��ردن امکانات بازاریابی و ف��روش صادراتی‬ ‫تمرک��ز دارد‪ .‬در بحث ابزار تولید تالش ماشین س��ازان‬ ‫معدنی ایرانی س��تودنی اس��ت‪ .‬در این بین باید درباره‬ ‫دیدگاه های��ی که ب��ه توان تولید داخلی ب��ا نگاه تردید‬ ‫می نگرن��د و باعث ضعف اعتماد به نفس فنی و صنعتی‬ ‫می ش��وند‪ ،‬کمی تامل کنیم‪ .‬صنعت سنگ ایران شامل‬ ‫ماشین االت برش استخراجی‪ ،‬فراوری‪ ،‬ساب‪ ،‬کالیبره‪،‬‬ ‫تولید اس��لب و تایل از صنعت فوالد پیچیده تر نیست‪.‬‬ ‫هم اکن��ون ب��ا عنایت و ت�لاش توانمن��دان داخلی در‬ ‫پیچیده ترین نقاط حساس فنی نه تنها از پس مشکالت‬ ‫برامده ای��م‪ ،‬بلکه در برخی م��وارد از جایگاه بین المللی‬ ‫خاصی نی��ز برخوردار ش��ده ایم‪ .‬ص��ادرات محصوالت‬ ‫ف��والدی ب��ه کش��ورهای پیش��رفته و توس��عه یافته با‬ ‫اس��تانداردهای خاص فنی تاییدی بر این مدعا اس��ت؛‬ ‫بنابراین با برنامه ریزی و تکیه بر توان داخلی می توانیم‬ ‫با پرهیز از ش��عارزدگی به طور واقع��ی اثبات کنیم که‬ ‫س��نگ های ای��ران بعد از ط��ی فرایند تولی��د داخلی‬ ‫توانس��ته اند نظر مشتریان س��ختگیر در حوزه صادرات‬ ‫را به شکلی مطلوب جلب کنند‪.‬‬ ‫€ €عنوان می ش�ود ما زیرس�اخت های مناسبی‬ ‫نداریم‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫این مس��ئله هیچ معیار منطقی ندارد‪ .‬برای شناخت‬ ‫بهتر کافی اس��ت سیر تکاملی صنعت در ترکیه و چین‬ ‫را بررس��ی کنیم‪ .‬ترکیه ب��ا برنامه ریزی و حمایت ملی‬ ‫هم اکنون در تولید ماش��ین االت ف��راوری خودکفایی‬ ‫کام��ل دارد‪ .‬چی��ن ب��ا دارا بودن ‪ ۹۸‬درص��د صادرات‬ ‫فراوری س��نگ مثال واضحی از بحث خودباوری را به‬ ‫نمایش گذاش��ته است‪ .‬بدیهی اس��ت که دیکته نوشته‬ ‫نش��ده غلط ندارد‪ .‬م��ا نیز باید با حمای��ت صنعتگران‬ ‫داخل��ی و همچنین فرهنگ س��ازی در خانواده صنعت‬ ‫گف‬ ‫ت و ‬ ‫گو‬ ‫س��نگ اقداماتی برای خودکفایی با کمک س��ازمان ها‬ ‫و ش��رکت های بزرگ معدنی انجام دهی��م‪ .‬تاکید دارم‬ ‫که در این زمینه با مش��کل عمده و سد بزرگی روبه رو‬ ‫نیس��تیم‪ .‬ام��ا کمبود زیرس��اخت ها مرب��وط به ضعف‬ ‫جهت گیری های صادراتی است‪ .‬این مورد حساس ترین‬ ‫و کلیدی ترین بخش داس��تان صنعت س��نگ کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬باتوجه به رویکرد اکثریت واحدهای تولیدی به‬ ‫بازاره��ای داخلی می توان گفت ک��ه توجه به صادرات‬ ‫مغفول مانده اس��ت‪ .‬اگر بررسی کنیم مالحظه خواهیم‬ ‫کرد ک��ه در م��وارد موف��ق صادراتی ش��اهد توجه به‬ ‫فهرستی هس��تیم که در واحد زمانی میان و بلندمدت‬ ‫چیده ش��ده و سازمانی مشخص با یک راهبرد خاص و‬ ‫برنامه خاص موفق عمل کرده است‪.‬‬ ‫اقداماتی همچون تشکیل کنسرسیوم های صادراتی‪،‬‬ ‫تش��کیل ش��رکت های صادرات��ی تخصص��ی‪ ،‬حض��ور‬ ‫در ب��ازار ه��دف با جس��ت وجوی یک ش��ریک تجاری‬ ‫محلی‪ ،‬تاسیس ش��رکت و داش��تن انبار پشتیبانی در‬ ‫بازاره��ای هدف و بهره مندی از تحقیق بازار و اطالعات‬ ‫فرهن��گ مصرفی و قوانین ج��اری بازارها همه در این‬ ‫فهرس��ت قرار دارند‪ .‬موفقیت شرکت ها مستلزم داشتن‬ ‫استراتژی‪ ،‬تامل و برنامه ریزی است‪.‬‬ ‫€ €چقدر برای بازاریابی هزینه می کنیم؟‬ ‫تحق��ق اه��داف نیازمن��د در نظر گرفتن یک س��بد‬ ‫هزینه ای اس��ت‪ .‬مسئله ضرورت سرمایه گذاری و قبول‬ ‫ریسک های ان در مقطع زمانی کوتاه است‪ .‬روش هایی‬ ‫مانند جس��ت وجوی ش��ریک تجاری و امضای قرارداد‬ ‫مش��ارکت خارج��ی از میانبرهای این قاعده اس��ت‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب بازاریابی به راحتی در یک بازه زمانی کوتاه‬ ‫و میان مدت قابل بررس��ی و اجرا اس��ت‪ .‬حضور رقبای‬ ‫قوی در بازار و ایجاد دسترسی اسان برای مشتری یک‬ ‫مزیت تجاری در بازارهای صادراتی س��نگ ساختمانی‬ ‫اس��ت و این به ان معنا اس��ت که باید برای بازاریابی و‬ ‫فروش صادراتی هزینه کنیم‪.‬‬ ‫ما پیش از اینکه درگیر مشکالت زیرساختی باشیم‪،‬‬ ‫درگی��ر مش��کالت ذهنی هس��تیم‪ .‬بای��د روی باورها‪،‬‬ ‫ اعتمادسازی و تکیه بر توان داخلی خود تامل بیشتری‬ ‫کنی��م‪ .‬در این رون��د نیازمند تقویت اعتم��اد به نفس‬ ‫صنعت س��نگ ایران هس��تیم‪ .‬از بعد فرهنگی و تبادل‬ ‫افکار تا حوزه تصمیم س��ازان کش��ور بای��د به این مهم‬ ‫توج��ه کنند‪ .‬ب��اور دارم که پیمودن راه های دش��وار و‬ ‫رس��یدن به اهداف صادراتی در صنعت س��نگ دور از‬ ‫انتظار نیست‪.‬‬ ‫مقامات ارشد نظام‪ ،‬پشتیبان توسعه صنعت گوهرسنگ ها‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو ضمن اش��اره به اینکه توس��عه‬ ‫صنع��ت گوهرس��نگ ها م��ورد حمایت رهبر معظ��م انقالب و‬ ‫رئیس جمه��وری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اقدامات ایمی��درو در ‪ ۹‬کمیته‬ ‫تخصص��ی این صنع��ت‪ ،‬متمرکز بر هم اندیش��ی با انجمن های‬ ‫بخش خصوصی اس��ت و ش��اهد یک همگرایی ملی در سطوح‬ ‫مختلف کشور هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب پور در جلسه‬ ‫«برنامه ریزی و تصمیم س��ازی ش��ورای سیاست گذاری توسعه‬ ‫صنعت گوهرس��نگ ها» افزود‪ :‬رهبر معظم انقالب عنایت ویژه‬ ‫به توسعه صنعت گوهرسنگ ها دارد و تاکید ایشان متمرکز بر‬ ‫جلوگیری از خام فروشی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��وی دیگ��ر رئیس جمهوری نیز در این زمینه‬ ‫دستوراتی مبنی بر همگرایی س��ازمان ها و ارگان ها با راهبری‬ ‫ایمیدرو و در راستای سند ملی توسعه گوهرسنک ابالغ کرد تا‬ ‫تحقق برنامه های این حوزه تسریع شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه اقدامات انجام‬ ‫ش��ده در این حوزه گفت‪ :‬تدوین الزامات و اصالحات مورد نیاز‬ ‫برای اجرایی کردن برنامه های عملیاتی به منظور توسعه صنعت‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار اذربایجان غربی‬ ‫ل حاضر ‪ ۱۸۶‬معدن در اس��تان غیرفعال اس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬در حا ‬ ‫براس��اس بخشنامه ریاست جمهوری این معادن باید خلع ید یا‬ ‫به افراد جدید واگذار شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬نادر صادقی در جلس��ه بررس��ی مس��ائل‬ ‫و مش��کالت معادن اس��تان با اش��اره به وجود معادن غنی در‬ ‫اس��تان و ضرورت بهره گیری از ظرفیت ای��ن معادن در ایجاد‬ ‫فرصت های جدید اشتغال‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه بخشی از این معادن‬ ‫غیرفعال هس��تند و باید مسائل و مش��کالت این معادن رفع و‬ ‫بهره برداری از انها دوباره اغاز شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه دس��تگاه های مرتبط با معادن اس��تان‬ ‫باید مس��ائل و مشکالت معادن راکد اس��تان را احصا کنند تا‬ ‫گوهرس��نگ ها و دس��تیابی به اهداف در س��ال های ‪ ۱۴۰۵‬و‬ ‫‪ ۱۴۱۰‬انجام و برای رئیس جمهوری ارسال شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬راه ان��دازی بازارچ��ه خرید و فروش س��نگ های‬ ‫قیمت��ی‪ ،‬ت��راش خورده و جواه��رات در اس��تان های مختلف‪،‬‬ ‫راه اندازی پایانه گوهرسنگ ها در مرز تایباد‪ ،‬غربالگری اطالعات‬ ‫اکتش��افی ‪ ۱۶‬اس��تان کش��ور و تدوین فراینده��ای واگذاری‬ ‫محدوده ه��ای موردنظر ب��ه فعاالن بخ��ش خصوصی‪ ،‬اموزش‬ ‫ارزیابان گمرک‪ ،‬فع��االن بخش خصوصی و تدوین فرایندهای‬ ‫اموزشی از مهم ترین برنامه های ما در سال جاری است‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو اع�لام کرد‪ :‬س��تاد صنعت‬ ‫گوهرس��نگ ها ب��ا ‪ ۹‬کمیت��ه در ایمی��درو تش��کیل و تاکنون‬ ‫نخس��تین بازارچه تخصصی گوهرس��نگ ها راه اندازی ش��ده و‬ ‫ایجاد بازارچه مشهد در دست اقدام است‪.‬‬ ‫غریب پور ب��ا قدردانی از اقدامات اس��تانداری های اصفهان و‬ ‫خراسان رضوی و انجمن های تخصصی‪ ،‬گفت‪ :‬استراتژی توسعه‬ ‫گوهرس��نگ ها با کمک تش��کل ها و مراکز علمی تهیه و نهایی‬ ‫ش��ده و نکته حائز اهمیت ان سند‪ ،‬این است که تمام امور در‬ ‫اجرا با مشارکت بخش خصوصی صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به ط��ور حتم ایمی��درو در توس��عه این صنعت‬ ‫سرانجام نیکویی را نصیب کشور خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد‪ :‬خرسندیم که‬ ‫روز به روز شاهد رشد صنعت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی‬ ‫هستیم و فعالیت های ما در این حوزه با کمک بخش خصوصی‬ ‫در حال اجرا است‪.‬‬ ‫‹ ‹تهیه الزامات گوهرسنگ ها‬ ‫در ادام��ه معاون طرح های توس��عه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫ایمیدرو گفت‪ :‬الزامات توس��عه صنعت گوهرس��نگ ها در ستاد‬ ‫بهینه سازی گوهرسنگ ها تهیه و برای دفتر ریاست جمهوری و‬ ‫سازمان های ذی ربط ارسال شده است‪.‬‬ ‫معادن راکد احصا شود‬ ‫در جلس��ه ش��ورای معادن اس��تان در زمینه روند فعالیت این‬ ‫مع��ادن تصمیم گی��ری ش��ود‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬طبق بخش��نامه‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬باید این معادن از صاحبان خلع ید و به افراد‬ ‫جدیدی واگذار شود‪.‬‬ ‫صادق��ی با اعالم اینکه مع��ادن ارزش افزوده بس��یار زیادی‬ ‫در دنی��ای امروز دارن��د و نباید اجازه دهی��م معدن غیرفعالی‬ ‫در اس��تان وجود داشته باش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دستگاه های مرتبط‬ ‫با معادن اس��تان‪ ،‬مسائل و مش��کالت معادن راکد استان را تا‬ ‫جلسه اتی شورای معادن اس��تان شناسایی کنند تا برای رفع‬ ‫انها تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور معدنی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اذربایج��ان غرب��ی نیز در این جلس��ه با بیان اینکه اس��تان با‬ ‫داش��تن یک میلی��ارد و ‪ ۲۱۴‬میلیون تن ذخی��ره قطعی مواد‬ ‫معدنی مختلف یکی از استان های مهم کشور در زمینه ذخیره‬ ‫و تنوع مواد معدنی است‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۵‬هزار نفر در بخش‬ ‫معدن استان در حال اشتغال هستند‪.‬‬ ‫پریس��ا عابدپور ب��ا بیان اینکه در یک س��ال گذش��ته برای‬ ‫محمد اقاجانل��و افزود‪ :‬همچنین به منظور پیش��برد اهداف‪،‬‬ ‫مکاتبه با س��ازمان برنامه و بودجه به منظ��ور اختصاص ردیف‬ ‫بودجه نیز در دست بررسی است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر مدیر زیرساخت ایمیدرو در هشتمین جلسه‬ ‫برنامه ریزی و تصمیم س��ازی ش��ورای سیاس��ت گذاری توسعه‬ ‫صنعت گوهرس��نگ ها طی س��خنانی گفت‪ :‬الزامات اصالحات‬ ‫نسخه توسعه این حوزه تهیه و برنامه ها به اجرا در خواهد امد‪.‬‬ ‫عب��اس رنجب��ر اف��زود‪ :‬در برنامه ه��ای عملیات��ی‪ ،‬اه��داف‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۱۰‬گوهرس��نگ ها تهیه و موارد اصالح��ی ان برای‬ ‫رئیس جمهوری ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬طبق س��ند توسعه ای تهیه شده در ایمیدرو‬ ‫تا سال ‪ ۱۴۱۰‬سهم ایران در تجارت جهانی جواهر ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫دالر و گوهرسنگ ها یک میلیارد دالر براورد شده است‪.‬‬ ‫در این جلسه نمایندگان اس��تانداری های خراسان رضوی و‬ ‫اصفهان‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گمرک‪،‬‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ای��ران و‪ ...‬به صورت ویدئو کنفرانس��ی حضور‬ ‫داشته و نقطه نظرات خود را ارائه کردند‪.‬‬ ‫‪ ۳۸‬محدوده معدنی جدید پروانه اکتش��اف صادر ش��ده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ ۳۹ :‬محدوده اکتش��افی با دریافت گواهی کشف در شرف‬ ‫بهره برداری قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در این مدت ‪ ۴۴‬معدن به بهره برداری کامل‬ ‫رس��یدند که زمینه اش��تغال مس��تقیم برای ‪ ۳۰۰‬نفر در این‬ ‫معادن با حجم برداش��ت ‪ ۷۴۹‬هزار و ‪ ۳۵۰‬تن در سال فراهم‬ ‫ش��د‪ .‬عابدپور از س��رمایه گذاری بی��ش از ‪ ۳۶۶‬میلیارد تومانی‬ ‫در ای��ن بخ��ش خبر داد و گفت‪ :‬خروج مواد معدنی به ش��کل‬ ‫خام از اس��تان و کش��ور‪ ،‬ضربه اساسی بر بنیان ها و درامدهای‬ ‫اقتصادی اس��تان و حتی کش��ور وارد می کند؛ بر همین اساس‬ ‫ایج��اد واحدهای فراوری مواد معدنی در مناطق معدن خیز در‬ ‫سرلوحه اقدامات سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان است‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1611‬‬ ‫پیاپی ‪2929‬‬ ‫صنعت گردشگری‬ ‫‹ ‹گردشگری این گونه رونق نمی گیرد‬ ‫محمدحسن کرمانی‪ ،‬کارش��ناس گردشگری در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬هرکس ح��رف جدیدی زد‪ ،‬دلیل بر این‬ ‫نیس��ت که گفته اش درست باشد‪ .‬همه مردم می دانند که باید‬ ‫پروتکل های بهداش��تی را رعای��ت کنند‪ .‬او اف��زود‪ :‬ایا با این‬ ‫گفته ها و تاکید بر لزوم رعایت پروتکل بهداش��تی گردشگری‬ ‫رون��ق می گی��رد؟ خی��ر‪ .‬دولت تص��ور می کند بای��د رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی را به مردم تعمیم دهد‪ .‬کرمانی با اشاره‬ ‫به اینکه مش��کل اصلی مردم در سفر‪ ،‬عدم توانایی مالی است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬مردم هزینه های سفر را چگونه تامین کنند؟ صرف‬ ‫اینکه ماسک بزنند مش��کل حل می شود؟ خیر‪ .‬مشکل اصلی‬ ‫برخی از مردان دولت اینجاس��ت که نه خود کارش��ناس امور‬ ‫هستند و نه عالقه ای به مشاوره با کارشناسان دارند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در واقع س��فر در س��بد خانوار جای��ی ندارد‪ .‬مردم‬ ‫توانای��ی پرداخت مخارج س��فر را ندارند‪ .‬ای��ن مردم با حقوق‬ ‫فعلی ش��ان از عهده مخ��ارج روزمره زندگی ه��م بر نمی ایند‪.‬‬ ‫یک کارمند س��اده از اواسط ماه‪ ،‬دیگر توانایی پرداخت مخارج‬ ‫زندگی اش را ندارد‪ ،‬حال چطور انتظار داریم س��فر را در س��بد‬ ‫خانوار خود قرار دهد؟‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ش��عار سفر مس��ئوالنه که مدتی بعد از شیوع کرونا ازسوی‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی عنوان شده‪،‬‬ ‫تالشی است در راستای بهبود وضعیت صنعت گردشگری که‬ ‫به گفته بس��یاری از کارشناسان این حوزه از زمان شیوع کرونا‬ ‫دیگر نابود شده و به نفس نفس افتاده است‪ .‬با این همه‪ ،‬بسیاری‬ ‫از کارشناسان گردشگری معتقدند اظهارنظرهای مطرح شده‬ ‫از سوی مسئوالن درباره سفر با تناقضات بسیاری همراه است‪.‬‬ ‫در حالی که همچنان س��تاد ملی مبارزه با کرونا مردم را از سفر‬ ‫کردن برح��ذر م��ی دارد ‪ ،‬در اظهارنظرهایی از س��وی برخی‬ ‫مس��ئوالن وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫و به دنبال ان وزارت بهداش��ت‪ ،‬این گونه می شنویم که «سفر‬ ‫مس��ئوالنه» مش��کلی ن��دارد‪ .‬پیشکس��وتان و متخصص��ان‬ ‫گردشگری معتقدند گاهی دودس��تگی درباره نحوه مقابله با‬ ‫کرونا و موضوع سفر ایجاد می شود و هر نهاد درباره سفرکردن‬ ‫در دوران ش��یوع کرونا یک نظر می دهد‪ .‬به اعتقاد کارشناسان‬ ‫باید به گفته های متخصصان و ستاد مبارزه با کرونا گوش کرد‪.‬‬ ‫مشکل اصلی اس��تفاده از ماسک و الکل نیست‪ ،‬بلکه مردم در‬ ‫ش��رایط فعلی قدرت مالی الزم برای تامین هزینه های س��فر‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت با سفر مسئوالنه موافق است‬ ‫علی اصغر مونس��ان‪ ،‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی در جلسه شورای مدیران این وزارتخانه گفت‪ :‬در‬ ‫صحبت هایی که با وزیر بهداشت داشتم‪ ،‬ایشان نیز اظهارکردند انچه باعث شیوع کرونا می شود‪ ،‬سفرهای انبوهی است‬ ‫که تحت نظارت نهادهای مربوط نیست‪ .‬از این رو موافق این بود که در این راستا‪ ،‬سفر هوشمند یا همان سفر مسئوالنه‬ ‫مورد توجه قرار گیرد تا اگر هم قرار است سفری انجام شود‪ ،‬حتما تحت نظارت این وزارتخانه باشد‪ .‬مونسان همچنین از‬ ‫برنامه ریزی ها برای صدور روادید تورهای گروهی خارجی خبر داد و افزود‪ :‬در این باره نیز با وزیر بهداش��ت صحبت هایی‬ ‫داش��ته ام‪ .‬گردش��گران خارجی زمانی که با تور و به صورت گروهی به ایران س��فر کنند‪ ،‬از نظر سالمت بررسی می شوند و‬ ‫ملزم به رعایت تمام دستورالعمل های بهداشتی خواهند بود و از مراکز و تاسیسات رسمی تحت نظارت این وزارتخانه که‬ ‫تمام دستورالعمل های بهداشتی را رعایت می کنند‪ ،‬استفاده خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه های سربار فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫کرمانی با اش��اره به اینکه یکی از مسائل مهم امروز در جهان‬ ‫رعایت فاصله گذاری اجتماعی بوده و این امر هزینه های س��فر‬ ‫را افزایش داده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر در گذش��ته رس��توران ها‬ ‫ب��ه ‪ 50‬نفر خدمات ارائه می کردن��د‪ ،‬اکنون ناچارند به ‪ 20‬نفر‬ ‫خدمات رس��انی کنند‪ .‬همین روند در پذیرش مسافر هتل ها و‬ ‫اماکن اقامتی و گردشگری صادق است‪ .‬حتی در مسافرگیری‬ ‫هواپیماه��ا هم بای��د فاصله گذاری اجتماعی رعایت ش��ده و‬ ‫تمامی صندلی ها ضدعفونی ش��وند‪ .‬این هزینه های س��ربار‪،‬‬ ‫هزینه سفر را برای مسافر ارائه دهنده خدمات افزایش می دهد‪.‬‬ ‫این افزایش هزینه یا باید از س��وی دولت با پرداخت تسهیالت‬ ‫و یارانه و حمایت های جانبی جبران یا موجب سرش��کن شدن‬ ‫هزین��ه بین گیرندگان خدمات ش��ود‪ .‬کرمان��ی گفت‪ :‬به هر‬ ‫روی هر مجموعه ای که خدمات رس��انی می کن��د باید بتواند‬ ‫هزینه ها را تامین کرده و به س��وداوری برس��د‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫تناقضات گفته های دولتمردان بیان کرد‪ :‬اگر س��فر مسئوالنه‬ ‫ای��رادی ن��دارد‪ ،‬چرا از ‪ 4‬میلیون نفری که در ایام محرم س��فر‬ ‫رفتند‪ ،‬انتقاد می ش��ود؟ این دعوای بین ستاد مبارزه با کرونا و‬ ‫برخی مسئوالن بر س��ر چیست؟ ایا فعاالن گردشگری موفق‬ ‫به دریافت رایگان تجهیزات رعایت پروتکل های بهداش��تی از‬ ‫جمله ماس��ک و الکل رایگان هس��تند؟ قرار اس��ت دولت چه‬ ‫اقدامی را در راس��تای سفر مسئوالنه انجام دهد و چه حمایتی‬ ‫از فعاالن گردشگری انجام شود؟ او گفت‪ :‬شعار سفر مسئوالنه‬ ‫به تنهایی مش��کالت را رفع نمی کن��د‪ .‬با این همه‪ ،‬حرف و نظر‬ ‫درباره اجرای برنامه های سفر در تمام کشورهای جهان بسیار‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سفرمسئوالنه خطری ندارد‬ ‫در مقابل این اظهارات برخی مدیران اژانس های گردشگری‬ ‫بر این باورند که تورهای گردش��گری باید دوباره برگزار ش��وند‬ ‫و ب��ا حذف این تورها هیچ تضمینی برای کنترل ش��یوع کرونا‬ ‫وجود ندارد و اگر تورها با رعایت پروتکل های بهداشتی یا همان‬ ‫سفرمسئوالنه برگزار شوند‪ ،‬خطری برای مسافران و مردم بومی‬ ‫و محلی ندارند‪ .‬رضا اباذری‪ ،‬کارش��ناس گردش��گری سفر در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اگر س��فر کردن را به عنوان یکی‬ ‫از حقوق اولیه شهروندان در نظر بگیریم که در کدهای اخالقی‬ ‫س��ازمان جهانی گردشگری و جهانگردی نیز به ان اشاره شده‪،‬‬ ‫بنابراین نباید اجازه دهیم کرونا موجب حذف ش��دن س��فر از‬ ‫چرخه زندگی مردم ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬س��فر هم مانند پوش��اک‪،‬‬ ‫تغذی��ه و اموزش جزو نیازه��ای اصلی مردم بوده و نباید حذف‬ ‫ش��ود‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬مس��ئله تنها قضاوت دولت برای میزان‬ ‫برخورد هوشمندانه با موضوع کرونا نیست‪ .‬اما انچه مسلم است‬ ‫با مشارکت مردم و حمایت دولت‪ ،‬سفرها می توانند رونق بگیرد‬ ‫بی انکه موجب شیوع بیشتر کرونا شوند‪ .‬اباذری گفت‪ :‬کنترل‬ ‫شیوع کرونا به فرهنگ سازی مناسب نیز بستگی دارد اما اینکه‬ ‫سفر را به کلی از چرخه زندگی همراه با کرونا حذف کنیم؛ یعنی‬ ‫در اصل صورت مس��ئله را پاک کرده ایم‪ .‬همان گونه که کنکور‬ ‫با تمهیدات بهداش��تی برگزار ش��د و موفقیت امیز بود‪ ،‬باید با‬ ‫رعایت دقیق پروتکل های بهداش��تی سفرها نیز رونق بگیرند‪.‬‬ ‫برگزاری تورهای س��فر باید شروع ش��ود و رفته رفته با کنترل‬ ‫و نظارت دول��ت و وزارت بهداش��ت محدودیت های مرتبط با‬ ‫سفر نیز برداشته ش��ود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬البته سفرها باید با‬ ‫رعایت کامل پروتکل بهداش��تی و فاصله گذاری اجتماعی چه‬ ‫هنگام س��فر و چه در جامعه مبدا برگزار شوند و تمهیدات الزم‬ ‫برای جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا اندیشیده شود‪ .‬اباذری‬ ‫افزود‪ :‬ممکن است تا دوس��ال دیگر ویروس کووید ‪ 19‬مهمان‬ ‫مردم باش��د‪ ،‬مردم نمی توانند س��فرکردن را به مدت دو س��ال‬ ‫حذف کنند‪ .‬همان گونه که نمی توانند خرید پوشاک و خوراک‬ ‫را حذف کنند‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اصغر مونسان‬ ‫محمدحسن کرمانی‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫سه��ای‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان و مدی��ران اژان ‬ ‫گردش��گری بر این باورند که انجام س��فر مس��ئوالنه‬ ‫مش��کلی نداشته و س��فر کردن موجب ش��یوع کرونا‬ ‫نمی شود‪ .‬این در حالی است که بسیاری از روستاهای‬ ‫کشور راهکار کنترل شیوع کرونا را در ممانعت از ورود‬ ‫مسافران می دانند‪.‬‬ ‫رضا اباذری‬ ‫یادداشت‬ ‫«سفر مسئوالنه» مشکل رکود گردشگری را حل می کند؟‬ ‫کرونا‬ ‫گردشگری‬ ‫مجازی را‬ ‫رونق داد‬ ‫مهسا مطهر‬ ‫راهنما و مدرس گردشگری‬ ‫ش��عار س��فر مس��ئوالنه اگرچه به ه��دف بهبود‬ ‫اوضاع نابس��امان صنع��ت گردش��گری رواج یافته‬ ‫اس��ت اما نمی تواند در بهبود گردش��گری موثر واقع‬ ‫ش��ود‪ .‬وی��روس کرونا ش��رایطی را ایج��اد کرد که‬ ‫برای همه ناش��ناخته اس��ت و برای همین راهکاری‬ ‫در مقابل��ه با ان وجود ندارد‪ .‬از س��ویی دیگر‪ ،‬اکنون‬ ‫برای ارائه راهکار مناس��ب زود اس��ت‪ ،‬چراکه کرونا‬ ‫شیوه زندگی را تغییر داده و مشخص نیست صنعت‬ ‫گردش��گری بعد از شیوع کرونا چه میزان تغییر و به‬ ‫چه شیوه ای فعالیت کند‪ .‬انچه مشخص است فعاالن‬ ‫صنعت گردش��گری بعد از کرونا به شیوه های بسیار‬ ‫متفاوت ت��ری از دوران قبل از کرونا فعالیت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬ممکن اس��ت س��فر کردن به شیوه تجربه های‬ ‫فردی تغییر کند و گروه های کوچک تر و س��فرهای‬ ‫انفرادی افزایش یابند‪ .‬این امر به افرادی که محصول‬ ‫گردش��گری دارن��د مانن��د هتل��داران و دارندگان‬ ‫مجموعه ه��ای تفریحی اس��یبی وارد نمی کند اما‬ ‫ممکن اس��ت بس��یاری از اژانس های گردشگری و‬ ‫راهنمایان س��فر کار خود را از دس��ت دهند یا تعداد‬ ‫تورهایی که هدایت می کنند‪ ،‬کمتر شود‪ .‬اتفاقی که‬ ‫تا کنون افتاده اس��ت‪ .‬به هرروی‪ ،‬اکنون تنها راهکار‬ ‫ممکن در مقابل این تغییرات و عبور از بحران کرونا‪،‬‬ ‫صبرکردن است‪ .‬در واقع در چند نسل گذشته جهان‬ ‫تجربه مواجه ش��دن ب��ا پاندمی گس��ترده ای مانند‬ ‫بح��ران کرونا را نداش��تیم و نمی دانیم چه راهکاری‬ ‫را در پیش بگیریم‪ ،‬اینکه اینده چه می ش��ود و روند‬ ‫س��رمایه گذاری و فعالیت حوزه گردشگری به کدام‬ ‫س��مت و سو می رود‪ ،‬چندان قابل پیش بینی نیست‪.‬‬ ‫ام��ا انچه مس��لم اس��ت درحال حاض��ر در صنعت‬ ‫گردش��گری نیز مانند بس��یاری دیگر از بخش های‬ ‫اقتصادی در حال تجربه ابعاد جدیدتر هس��تیم‪ .‬این‬ ‫امر موجب ایجاد ش��کل دیگری از گردشگری شده‬ ‫و باعث رونق خدمات ‪ VR‬می ش��ود‪ .‬در واقع پس از‬ ‫این ش��اهد ان خواهیم بود ک��ه تورهای تجربه گرا و‬ ‫مجازی رشد کنند و گردشگری مجازی رونق بگیرد‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1611‬‬ ‫پیاپی ‪2929‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یادداشت‬ ‫دولت پیگیر‬ ‫‪ FATF‬باشد‬ ‫کمال سیدعلی‬ ‫معاون ارزی سابق بانک مرکزی‬ ‫مردم درشوک گرانی ارز‬ ‫نرخ دالر از ‪ ۲۷‬هزار تومان گذشت‪ ،‬یورو ‪ ۳۲‬هزار تومان شد‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��ا ورود ن��رخ دالر به کانال ‪ ۲۷‬هزار توم��ان و یورو به کانال ‪ ۳۲‬هزار تومان‪ ،‬بار دیگر بازار گمانه زنی ها درباره‬ ‫افزایش نجومی نرخ ارز داغ شده است‪ .‬برخی صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که بانک مرکزی باتوجه به‬ ‫شرایطی که با ان دست به گریبان است چاره ای جز چشم پوشی از این افزایش قیمت ها ندارد و سعی می کند‬ ‫ب��دون هی��چ واکنش غیرمعمولی از کنار ان عبور کند‪ .‬در این بی��ن دالیل متعددی هم برای این موج افزایش‬ ‫بیان می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬گروهی می گویند مشکالت واردکنندگان در تامین ارز از سامانه نیما در رشد‬ ‫قیمت دالر نقش داشته و عده ای نیز معتقدند ورود تقاضا از بازار موازی سهام به بازار سکه و دالر عامل افزایشی‬ ‫ش��دن قیمت ها در بازار افسارگس��یخته ارز بوده است‪ .‬در این میان‪ ،‬گروهی هم بر اتفاقات سیاسی تاکید دارند‬ ‫و معتقدند‪ ،‬خطر افزایش تحریم ها موجب باال رفتن س��طح تقاضا در بازار ارز و س��که ش��ده اس��ت‪ .‬اما دلیل هر‬ ‫چه که باش��د دود این افزایش افسارگس��یخته قیمت ارز به چش��م مردم می رود و تکانه های این روند صعودی‬ ‫اقتصاد را به نابودی می کشاند‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه ش��رایط اقتص��ادی کش��ور و‬ ‫همچنی��ن زم��ان باقیمان��ده از دولت کنونی‬ ‫می ت��وان گفت فهرس��ت اولویت های اجرایی‬ ‫دول��ت چندان بلندباال نیس��ت و گزینه هایی‬ ‫ک��ه می توانند ب��رای ایجاد تعادل نس��بی در‬ ‫بازار مورد توج��ه دولت دوازدهم قرار گیرند‪،‬‬ ‫بس��یار محدود هس��تند‪ .‬این ایج��اد تعادل‬ ‫باید به نحوی صورت گی��رد که باری از روی‬ ‫دوش مردم کش��ورمان برداشته شود‪ ،‬چراکه‬ ‫ش��اهد وارد ش��دن فشار بسیار س��نگینی بر‬ ‫مردم جامعه هس��تیم و ع��ده زیادی از مردم‬ ‫با مش��کالت جدی و حاد معیشتی مواجهند‪.‬‬ ‫از همی��ن رو یک��ی از مهم ترین وظایف بانک‬ ‫مرک��زی در روزه��ای این��ده رس��یدگی به‬ ‫ام��ر تس��هیل در نقل وانتقاالت ارزی اس��ت‬ ‫و ای��ن نهاد باید ای��ن مس��ئله را در اولویت‬ ‫فعالیت های خود قرار دهد‪ ،‬چراکه اگر نتواند‬ ‫به منابع خود دسترس��ی پی��دا کند عمال در‬ ‫هیچ زمینه ای نخواهد توانس��ت با دس��ت باز‬ ‫سیاست های مدنظر را پیش ببرد‪.‬‬ ‫پذی��رش ‪ FATF‬یکی از م��واردی بود که‬ ‫می توانست کمک حال بانک مرکزی باشد‪ ،‬از‬ ‫همین رو است که دولت باید تمام تالش خود‬ ‫را برای تایید این مسئله به خرج دهد‪ ،‬چراکه‬ ‫اگر اوضاع به همی��ن منوال پیش برود حتی‬ ‫برای تامین م��واد اولیه کارخانجات و صنایع‬ ‫دچار مش��کل خواهیم ش��د‪ .‬دولت باید برای‬ ‫متقاعد کردن مراجع قانونی مربوطه فعالیت‬ ‫کند تا بتواند منابع و درامدهای کش��ور را به‬ ‫کشور بازگرداند‪ .‬در این صورت است که بانک‬ ‫مرکزی هم می تواند در بس��تری مناس��ب به‬ ‫مدیریت حوزه های تحت نظارتش بپردازد‪.‬‬ ‫از سویی اما بانک مرکزی می تواند در حال‬ ‫ حاض��ر نرخ ارز نیمای��ی را با نرخ ب��ازار ازاد‬ ‫به نحوی تنظیم کند ک��ه موجب ایجاد رانت‬ ‫نش��ود‪ ،‬به همین دلیل باید سازکار توزیع ارز‬ ‫با هماهنگی های الزم از طریق وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت انجام شود‪ .‬با عملیاتی کردن‬ ‫این مسئله به س��ادگی می توان دایره فساد را‬ ‫در این حوزه بس��یار محدودتر کرد که بسیار‬ ‫امر مبارکی است‪.‬‬ ‫انجام تعهدات ثبت س��فارش شده گذشته‬ ‫نیز از دیگر اقداماتی است که باید در دستور‬ ‫کار ق��رار گیرد‪ .‬برای این مس��ئله نیز وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و بان��ک مرکزی‬ ‫باید هرچه س��ریع تر هماهنگی ه��ای الزم را‬ ‫صورت دهند تا اجن��اس و مواد اولیه موجود‬ ‫در گمرک ترخیص شوند‪ .‬البته برای اجرایی‬ ‫کردن این مورد ب��ه هماهنگی هایی با وزارت‬ ‫اقتصاد هم نیاز است اما در هر صورت هرچه‬ ‫س��ریع تر باید اقدامات الزم انج��ام گیرند تا‬ ‫حداقل اجناس انبار ش��ده در گمرک بیش از‬ ‫این اسیب نبینند‪ .‬در این بین باید به تامین‬ ‫نیازهای اساسی مردم نیز توجه داشت چراکه‬ ‫بس��یاری از اجناس و اقالم��ی که در گمرک‬ ‫انبار ش��ده اند در لیس��ت کاالهای اساسی و‬ ‫نیازهای حیاتی مردم قرار دارند و این وظیفه‬ ‫دولت است که هرچه سریع تر این موضوع را‬ ‫نیز در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫موضوع مهم دیگری که باید مورد بررس��ی‬ ‫بانک مرکزی قرار گیرد‪ ،‬بازنگری در نرخ سود‬ ‫س��پرده گذاری است‪ ،‬چراکه میزان فعلی نرخ‬ ‫سود‪ ،‬با حجم نقدینگی جاری در جامعه هیچ‬ ‫تعادل و تناسبی ندارد‪.‬‬ ‫مس��ئوالن بان��ک مرک��زی بای��د ب��رای‬ ‫متعادل س��ازی این مورد نیز تالش کنند زیرا‬ ‫با تعیین نرخ س��ود جدید و بیش��تر از میزان‬ ‫فعل��ی می ت��وان حداقل ت��ورم را تا حدودی‬ ‫کنترل کرد‪ .‬با این کار بسیاری از سرمایه های‬ ‫س��رگردان به س��مت بانک و س��پرده گذاری‬ ‫خواهد رفت و این مسئله موجب خواهد شد‬ ‫بانک ها بتوانند تسهیالت بیشتر و بهتری ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫البته نباید بحث بازار سرمایه را نیز نادیده‬ ‫گرف��ت‪ ،‬زی��را در ای��ن روزها ش��اهد خروج‬ ‫س��رمایه از بورس هس��تیم‪ .‬ریزش های اخیر‬ ‫بازار ب��ورس و اوراق بهادار ته��ران به قدری‬ ‫ب��وده که بس��یاری از ت��ازه واردان ای��ن بازار‬ ‫س��رمایه از بورس خ��ارج ش��ده اند‪ .‬طبیعتا‬ ‫دول��ت بای��د درصدد ج��ذب ای��ن نقدینگی‬ ‫برای��د و جلوی ایج��اد ت��ورم را بگیرد‪ .‬یکی‬ ‫از بهتری��ن راه های ممکن افزایش نرخ س��ود‬ ‫بانکی است چرا که هم مردم به سود معین و‬ ‫معقولی دست می یابند و هم بانک های کشور‬ ‫می توانند کیفیت و کمیت تس��هیالت خود را‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫تاخت وتاز دالر‬ ‫ادامه دارد‬ ‫در هفته گذشته بازار ارز شاهد التهابات شدیدی بود که روند صعودی‬ ‫بهای ارزهای عمده را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫ای��ن روند در حالی رخ داد که بانک مرکزی اعالم کرد‪ ،‬التهابات بازار‬ ‫دلیل اقتصادی ندارد و برمبنای بازی روانی نوس��ان گیران و سفته بازان با‬ ‫انتظارات عموم جامعه ایجاد شده است‪.‬‬ ‫به گزارس ایسنا‪ ،‬فعاالن بازار ارز‪ ،‬نزول شدید شاخص های بازار بورس‬ ‫در یک ماه گذش��ته و احتمال تشدید تحریم ها را مهم ترین عوامل ایجاد‬ ‫????در بازار ارز و گس��یل نقدینگی به س��مت این بازار‬ ‫انتظار افزایش قیمت‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته بازار غیررس��می با نرخ دالر ‪ ۲۵‬ه��زار تومانی به پایان‬ ‫رس��ید و همین امر باع��ث پدید امدن اختالف قیم��ت قابل توجه میان‬ ‫قیم��ت ارز در صرافی های بانکی و بازار ارز ش��د که در پی ان صف های‬ ‫طویل در مقابل صرافی ها ایجاد شد‪.‬‬ ‫باوج��ود اقدامات بانک مرک��زی ب��ازار ازاد ارز روز اول هفته را هم با‬ ‫رون��دی صعود اغاز ک��رد و قیمت دالر به کانال ‪ ۲۶‬هزار تومان هم ورود‬ ‫ک��رد‪ .‬در این ش��رایط اما کارشناس��ان از امکان موفقی��ت بانک مرکزی‬ ‫در کنت��رل ب��ازار می گویند‪ .‬به اعتق��اد این گروه از کارشناس��ان عالوه‬ ‫بر س��یگنال صادر ش��ده از طرف همتی مبنی بر اقداماتی که رس��انه ای‬ ‫نمی ش��وند‪ ،‬به احتمال زیاد دولت به دنب��ال کاهش اختالف قیمت میان‬ ‫نرخ ارز در صرافی های بانکی با نرخ بازار ازاد خواهد رفت تا انگیزه روانی‬ ‫برای خرید و فروش ارز کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫شوک گرانی‬ ‫نبود تناسب‬ ‫بین افزایش‬ ‫نرخ ارز و تاثیر‬ ‫ان بر تولید و‬ ‫میزان دستمزد‪،‬‬ ‫بسیاری از‬ ‫شهروندان را با‬ ‫مشکل معیشت‬ ‫مواجه کرده و‬ ‫عمال سفره خانوار‬ ‫هر روز کوچک تر‬ ‫شده است‬ ‫باجه خبر‬ ‫از نیمه دوم س��ال ‪ ۹۶‬تا س��ال ‪ ۹۸‬نرخ دالر در بازار‬ ‫ازاد در محدوده ای بین ‪4‬هزار تومان تا ‪ ۱۹‬هزار تومان‬ ‫در نوس��ان بود‪ .‬از روزهای پایانی سال گذشته تا امروز‬ ‫این روند با شیب تندتری ادامه یافت تا اینکه دالر روز‬ ‫گذش��ته با ورود ب��ه کانال ‪ 27‬هزار تومان ش��ائبه های‬ ‫ثبت نرخ ه��ای باالتر را تقویت ک��رد‪ .‬امارهای ماه ها و‬ ‫هفته های اخیر نشان می دهد بازار ارز وارد فاز جدیدی‬ ‫ش��ده و در این مسیر صعودی‪ ،‬بازارهای کاال و خدمات‬ ‫با س��ردرگمی بین افزایش قیمت و قدرت خرید مردم‬ ‫مواجه ش��ده اند‪ .‬یکی از مهم ترین پرسش هایی که پس‬ ‫از ش��وک های ارزی مطرح می شود این است که اثرات‬ ‫ناش��ی از این شوک ها روی دس��تمزدها‪ ،‬هزینه کاالی‬ ‫تولیدی‪ ،‬وضعیت س��ایر بازارها‪ ،‬تورم و رشد اقتصادی‪،‬‬ ‫تراز تج��اری و میزان صادرات و واردات و توزیع رفاه و‬ ‫درامد شهروندان چگونه خواهد بود؟ پاسخ این پرسش‬ ‫پیچیده اس��ت اما به زبان ساده‪ ،‬با هر شوک و عبور از‬ ‫همه چیز دست بانک مرکزی است‬ ‫الب��رت بغزیان ب��ا تاکید ب��ر اینکه بانک‬ ‫مرکزی تنها بازیگر عمده بازار ارز اس��ت در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬من معتقدم عاملی‬ ‫که موج��ب تغییرات در نرخ ارز می ش��ود‪،‬‬ ‫هیچ کس و هیچ نهادی نیست‪ ،‬به جز بانک‬ ‫مرکزی!‬ ‫هم��ه چی��ز ب��ه اراده بان��ک مرک��زی‬ ‫برمی گ��ردد که ایا عالقه و انگی��زه ای برای حفظ نرخ‬ ‫ارز دارد یا خیر‪ .‬وی افزود‪ :‬توجه داش��ته باشید که در‬ ‫مقاطع خاصی از زمان دس��ت ب��ه تغییرات در نرخ ها‬ ‫زده اند‪ ،‬در حالی که افراد و اشخاص حقیقی در خیابان‬ ‫فردوسی و جمهوری به هیچ عنوان توان چنین کاری‬ ‫را ندارن��د‪ .‬چند صراف که توان تغییر دادن نرخ ارز در‬ ‫این مقیاس را ندارند‪.‬‬ ‫برخی از کارشناس��ان کاهش ارزش س��هام در تاالر‬ ‫شیش��ه ای را مهم ترین عامل هج��وم نقدینگی های‬ ‫خ��رد به س��مت بازار ارز دانس��ته که منج��ر به موج‬ ‫جدید گرانی شده اس��ت‪ .‬در حالی که این کارشناس‬ ‫م��ی گوید‪ :‬به اعتقاد من تنها بانک مرکزی اس��ت که‬ ‫سیاست گذار این حوزه است و ابزار این کار را هم دارد‪.‬‬ ‫حاال جابه جایی س��رمایه های ت��ازه وارد از بورس به‬ ‫ب��ازار ارز‪ ،‬طال و‪ ...‬چن��دان تاثیر خاصی روی قیمت ها‬ ‫نخواه��د داش��ت‪ .‬مثال اگ��ر ارز از ‪۱۳‬ه��زار تومان به‬ ‫یر سد چرا بانک مرکزی تابلوی اعالم‬ ‫‪۱۸‬هزار تومان م ‬ ‫نرخ ه��ا را تغییر می دهد؟ چرا همه منتظر می مانند تا‬ ‫س��اعت ‪ ۱۱‬نرخ ها مشخص ش��ود؟ این نرخ ها را چه‬ ‫کسی تعیین می کند؟‬ ‫اگر این مسئله را چند صراف در خیابان های تهران‬ ‫تعیین کنند که باید به حال خودمان خیلی افس��وس‬ ‫بخوری��م! یعنی باید باور کنیم که سیاس��ت گذاران ما‬ ‫در بان��ک مرکزی تابع چند صراف هس��تند؟ بس��یار‬ ‫بعید اس��ت چراکه بیش��ترین مناب��ع ارزی در اختیار‬ ‫اثرات کوتاه مدت ش��وک اولی��ه در اقتصاد‪ ،‬زمانی الزم‬ ‫اس��ت تا اقتصاد خود را با شرایط جدید سازگار کند و‬ ‫ب��ه نقطه تعادلی جدید برس��د‪ .‬حال اگر تالطمات نرخ‬ ‫ارز شدید و اصطکاک های اقتصادی زیاد باشد تعدیل ها‬ ‫و تطبیق ها به س��رعت انجام نمی شود و در نهایت تولید‬ ‫افت خواهد کرد‪.‬‬ ‫در ماه های گذش��ته جه��ش ن��رخ ارز در کنار موج‬ ‫اپیدم��ی کرون��ا موجب ش��د قیمت مواد اولی��ه تولید‬ ‫چاره ای جز مدیریت نرخ ارز نداریم‬ ‫بان��ک مرکزی اس��ت و اصال با ای��ن میزان‬ ‫اثرگذاری ها بر بازار ارز قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫مثل این اس��ت که بگوییم نرخ بهره را چند‬ ‫نفر معین می کنند‪ ،‬اگر چنین اس��ت دیگر‬ ‫بانک های ما چه کاره هستند؟‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تعادل در اختیار بازار‬ ‫نیس��ت و همه چیز در دست بانک مرکزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بله از نظر من بانک مرکزی بیش��ترین‬ ‫س��هم را در این نوس��انات دارد‪ ،‬هر قدر هم این امر را‬ ‫انکار کند‪ ،‬ولی باز هم نمی توان نقش بانک مرکزی را‬ ‫در این زمینه نادیده گرفت‪.‬‬ ‫جالب اینجاس��ت که گاهی اعتراف می کنند که ما‬ ‫اگر بخواهیم می توانیم نرخ ها را کاهش دهیم یا ثبات‬ ‫ایجاد کنیم‪ ،‬خب این مس��لم اس��ت که ن��رخ ارز باال‬ ‫همیش��ه تورم زا بوده و به ضرر قش��ر کم درامد است‬ ‫اما برای ثروتمندان بس��یار ش��رایط مناسبی را جهت‬ ‫تحصیل س��ود فراهم می کند‪ .‬متاسفانه بانک مرکزی‬ ‫هم هیچ احساس مسئولیتی در این زمینه ندارد و به‬ ‫نظر می رسد مسئوالنش هم شب ها راحت می خوابند‪.‬‬ ‫بغزیان در پاس��خ به این س��وال ک��ه فکر می کنید‬ ‫انگیزه بانک مرکزی چیست؟ گفت‪ :‬در مقاطع مختلف‬ ‫انگیزه ه��ای متفاوتی موجب اخ��ذ تصمیمات مختلف‬ ‫شده است‪ .‬گاهی تامین کسری بودجه دلیل این نحو‬ ‫عملکرد بوده‪ ،‬اما جالب اینجاست که دولت طی چنین‬ ‫اقداماتی ضرر بسیار بیشتری را متحمل می شود‪ .‬اینکه‬ ‫چ��را چنین تصمیماتی گرفته می ش��ود را نمی دانم و‬ ‫باید نسبت به چنین مسائلی پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی مس��ئول افزایش ت��ورم و همچنین‬ ‫کاه��ش ارزش پول ملی اس��ت و ما نه��اد دیگری را‬ ‫نمی توانیم بازخواست کنیم‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود که تالش های زیادی شده است ولی‬ ‫باید پرسید که چرا نتیجه بخش نبوده اند؟‬ ‫محمدرضا خباز‪ ،‬استاندار پیشین استان های سمنان و‬ ‫خراسان شمالی و نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫به اهمی��ت مدیریت صحیح بازار‬ ‫ارز ازس��وی بانک مرکزی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین حوزه های اقتصاد ما حوزه بازار است‪.‬‬ ‫معم��وال دولت وظیفه دارد ن��رخ ارز را مدیریت کند‪،‬‬ ‫چراک��ه وقت��ی ن��رخ ارز تغیی��ر می کند‪ ،‬هم��ه کاالها‬ ‫به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم تحت تاثیر نرخ ارز قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬حتی متاس��فانه می بینیم که در بس��یاری از‬ ‫موارد کاالها هیچ وابس��تگی ب��ه ارز ندارند اما به صورت‬ ‫روانی از افزایش بهای پول های خارجی تاثیر می پذیرند‪.‬‬ ‫برخ��ی معتقدند یک��ی از دالیل عم��ده افزایش نرخ‬ ‫ارز در این روزها کاهش میزان ش��اخص بورس اس��ت‪،‬‬ ‫چراکه وقتی بورس با ریزش های مداوم مواجه می شود‪،‬‬ ‫مردم به دلیل احساس نگرانی‪ ،‬به سمت بازارهای موازی‬ ‫می روند و مطمئن تری��ن گزینه را انتخاب می کنند تا از‬ ‫کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫طبیعتا سرمایه های خرد به سمت بازار ارز و طال می رود‬ ‫و پول ه��ای کالن تر هم به س��مت بازاره��ای خودرو و‬ ‫مسکن سرازیر می ش��وند؛ از همین رو می بینیم که هم‬ ‫نرخ مس��کن و هم خ��ودرو در هفته های اخیر با افزایش‬ ‫قابل توجهی همراه بوده اس��ت‪ .‬عالوه بر مشکالت قبلی‬ ‫که به دلیل ناتوانی در نقل وانتقاالت ارز وجود داشت حاال‬ ‫می بینیم که صادرات نفتی کامال متوقف شده و صادرات‬ ‫غیرنفت��ی هم پس از ش��یوع ویروس کرون��ا در جهان و‬ ‫البت��ه وقایعی ک��ه در منطقه در حال روی دادن اس��ت‬ ‫(بخش��ی از این وقایع به معاهده امارات متحده عربی و‬ ‫رژیم صهیونیس��تی مربوط است)‪ ،‬به شدت کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به درخواست مدیریت های شعب بانک مسکن‪ ،‬اجرای طرح‬ ‫بخش��ودگی جرایم بدهکاران بانک مس��کن تا پایان مهر ادامه‬ ‫خوهد یافت‪.‬‬ ‫مالک ازادیان‪ ،‬رئیس اداره کل وصول مطالبات بانک مسکن‬ ‫در گفت وگو با پایگاه خبری بانک مس��کن‪ ،‬هیبنا‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫تمدید طرح بخشودگی جرایم بدهکاران بانک مسکن در ازای‬ ‫تس��ویه تمام یا بخشی از بدهی موس��وم به طرح میثاق بنا بر‬ ‫درخواس��ت های مطروحه ازسوی مدیریت های شعب استان ها‬ ‫و مناطق و باتوجه به استقبال از طرح مذکور ازسوی مشتریان‬ ‫صورت گرفت‪ .‬ازادیان افزود‪ :‬در راستای مساعدت با مشتریان‬ ‫دارای بده��ی غیرج��اری و به منظ��ور تس��ریع در بازپرداخت‬ ‫مطالبات بانک به ویژه با لحاظ کردن مش��کالت ناشی از شیوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬طرح میثاق یک نوبت دیگر تمدید شد‪.‬‬ ‫برای چهارمین س��ال پیاپی‪ ،‬رتبه یک توانگری مالی را کسب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه نوین‪ ،‬باتوجه‬ ‫به پیاده س��ازی مدیریت صحیح ریس��ک و عملیات بیمه گری‬ ‫مناس��ب‪ ،‬نسبت توانگری مالی این ش��رکت ‪ ۱۱۴‬درصد و در‬ ‫سطح یک ازسوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران تایید‬ ‫ش��ده است‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬ش��رکت های بیمه موظفند‬ ‫توانگ��ری مالی خ��ود را پس از حسابرس��ی صورت های مالی‬ ‫س��االنه‪ ،‬محاسبه و همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی‬ ‫به بیمه مرکزی ارس��ال کنند و بیمه مرکزی پس از بررس��ی‪،‬‬ ‫نظر خود را درباره توانگری مالی اعالم می کند‪ .‬ش��رکت هایی‬ ‫که در س��طح «یک» توانگری قرار دارند‪ ،‬از توانایی کافی برای‬ ‫ایف��ای تعهدات خود در مقاب��ل بیمه گذاران و صاحبان حقوق‬ ‫انها برخوردارند‪.‬‬ ‫طبق اعالم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬بیمه نوین‬ ‫مدیرعامل بانک مهر ایران با اشاره به اینکه حمایت از تولید‬ ‫بانک ص��ادرات ای��ران به منظور کمک به حف��ظ و افزایش‬ ‫‹ ‹کسب رتبه یک توانگری بیمه نوین‬ ‫‹ ‹حمایت «مهر ایران» از تولید داخلی‬ ‫این نماینده پیشین مجلس شواری‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه همواره دود‬ ‫ای��ن ش��رایط فقط به چش��م ملت‬ ‫رفت��ه اس��ت گف��ت‪ :‬از همی��ن رو‬ ‫بانک مرک��زی همیش��ه مجبور به‬ ‫مدیریت این حوزه بوده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بس��یاری از افراد س��ودجو با‬ ‫سوءاس��تفاده از ش��رایط روانی ناشی از گران شدن دالر‬ ‫و ارزهای دیگر سعی در کسب سود بیشتر و غیرمتعارف‬ ‫دارند‪ ،‬به همین دلیل اس��ت ک��ه بانک مرکزی در اغلب‬ ‫موارد چاره دیگری جز مدیریت این فضا نداشته و ندارد‪.‬‬ ‫سخن اخر‪...‬‬ ‫داخل��ی‪ ،‬به عنوان یکی از سیاس��ت های کالن اقتصاد کش��ور‬ ‫م��د نظر بانک مهر ای��ران قرار دارد و در این راس��تا گام های‬ ‫محکمی برداش��ته شده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بانک مهر ایران با نهادهای‬ ‫حمایتی تفاهمنامه هایی امضا کرده و از ابتدای اجرایی ش��دن‬ ‫ای��ن تفاهمنامه ها تا پای��ان مرداد امس��ال ‪ ۳۲۴‬هزار و ‪۱۷۳‬‬ ‫فق��ره به مددجوی��ان کمیته امداد‪ ۷۷ ،‬ه��زار و ‪ ۵۴۱‬فقره در‬ ‫قالب همکاری با بنی��اد برکت‪ ۲۲ ،‬هزار و ‪ ۴۵۴‬فقره در قالب‬ ‫همکاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری‪۱۴ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۲۳‬فقره تسهیالت در قالب تفاهمنامه با بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی‪ ۸۴۳۶ ،‬فقره به مددجویان سازمان بهزیستی و‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬فقره به ش��رکت های دانش بنیان و در قالب همکاری با‬ ‫صندوق نواوری و ش��کوفایی تسهیالت قرض الحسنه پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت ویژه برای تسویه کنندگان بدهی‬ ‫افزایش یابد و بس��یاری از واحدهای تولیدی با مشکل‬ ‫ج��دی تامین س��رمایه در گردش مواجه ش��وند‪ .‬نبود‬ ‫تناسب بین افزایش نرخ ارز و تاثیر ان بر تولید و میزان‬ ‫دس��تمزد‪ ،‬بسیاری از ش��هروندان را با مشکل معیشت‬ ‫مواجه کرده و عمال سفره خانوار هر روز کوچک تر شده ‬ ‫است‪ .‬در حقیقت افزایش افسارگسیخته نرخ ارز‪ ،‬قدرت‬ ‫خری��د را از بین برده و انتظ��ارات تورمی را بیدار کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�هیالت بان�ک ص�ادرات ب�ه کس�ب وکار‬ ‫اسیب دیده‬ ‫از طرفی ش��اهدیم که نرخ درهم امارات به بیش از ‪۷‬‬ ‫هزار تومان هم رسید (در نظر داشته باشید که بسیاری‬ ‫از فعالیت ه��ای اقتصادی ما از طریق این کش��ور انجام‬ ‫می ش��ود) که مستقیما می تواند روی نرخ دالر هم تاثیر‬ ‫بگ��ذارد‪ .‬تبعا نرخ های حواله ه��م باالتر رفته و نرخ بازار‬ ‫ازاد اس��کناس هم افزایش داش��ته که هم��ه این موارد‬ ‫موجب ش��ده ما در تامین ارز با مشکالتی جدی مواجه‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫روند افزایش��ی نرخ ارز و رس��یدن دالر ب��ه کانال ‪۲۷‬‬ ‫ه��زار تومان و ی��ورو به کانال ‪ ۳۲‬ه��زار تومان در حالی‬ ‫جریان دارد که برخی کارشناس��ان تاکید می کنند بانک‬ ‫مرکزی در ام��ر تصمیم گیری در زمینه ن��رخ ارز تنها و‬ ‫مستقل نیست و اختالف نظرهایی بین ارگان های مختلف‬ ‫برای کنترل این بازار وجود دارد‪ .‬حاال از یک س��و بانک‬ ‫مرکزی تنها بازیگر این صحنه نیس��ت و از س��وی دیگر‬ ‫متاس��فانه هماهنگی هم بین این بازیگران عمدتا دولتی‬ ‫وجود ندارد؛ ماحصل این نابس��امانی رشد افسارگسیخته‬ ‫بازار ارز است‪.‬‬ ‫اشتغال و تداوم فعالیت در واحدهای تولیدی فعال اسیب دیده‬ ‫از ش��یوع بیم��اری کرونا از ابتدای س��ال ‪ ۹۹‬ت��ا پایان مرداد‬ ‫نزدیک ‪ 5‬ه��زار میلیارد ریال به ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۴۶۵‬کس��ب وکار‬ ‫اسیب دیده از کرونا اختصاص داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک ص��ادرات براس��اس‬ ‫دس��تورالعمل های بانک مرکزی‪ ،‬اش��خاص حقیقی و حقوقی‬ ‫فع��ال دارای مجوز کس��ب یا تولید در بخش ها و رس��ته های‬ ‫تعیین ش��ده ازس��وی وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬ورزش و جوانان‪،‬‬ ‫ام��وزش و پ��رورش‪ ،‬فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‪ ،‬راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬کشور و جهاد کش��اورزی که فعالیت های انها در‬ ‫دوره شیوع کرونا با اختالل مواجه شد‪ ،‬مشمول این تسهیالت‬ ‫می شوند‪ .‬این تس��هیالت تنها به متقاضیانی تخصیص خواهد‬ ‫یافت که در س��امانه «کارا» وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ثبت نام کرده و به بانک معرفی شده باشند‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1611‬‬ ‫پیاپی ‪2929‬‬ ‫بورس‬ ‫راهکار کارشناسان برای مدیریت بازار سهام‬ ‫بـورس جنـاحی و سیـاسی نشود!‬ ‫سرمایه های خروجی از بازار سرمایه‪ ،‬بازارهای موازی را به هم ریخت‬ ‫بازار بورس و اوراق بهادار تهران در ماه های اخیر با نوس��انات زیادی مواجه بود که موجب ش��د برخی تحلیلگران‬ ‫این حوزه از اینده این بازار ابراز نگرانی کنند‪ .‬اغلب کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه معتقدند دولت باید ضمن‬ ‫ایجاد ثبات و ارامش ش��روع به برنامه ریزی بلندمدت و دقیقی کرده و این حجم باالی س��رمایه واردش��ده به بورس‬ ‫را در این بازار حفظ کند‪ .‬با توجه به اینکه زمان زیادی به پایان کار دولت دوازدهم باقی نمانده است و همچنین‬ ‫با نگاهی به شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران درمی یابیم که بازار سرمایه‪ ،‬دست کم در چند ماه گذشته به یکی از‬ ‫تقاطع های مهم برای منابع مالی و انسانی کشورمان تبدیل شده است‪ .‬از همین رو رئیس سازمان بورس برخالف‬ ‫گذشته‪ ،‬یکی از سرشناس ترین مسئوالن دولتی در رسانه های داخلی و خارجی فارسی زبان شده است‪ .‬همین امر‬ ‫نش��انگر اهمیت بحث مدیریت در این حوزه اس��ت که باید مورد توجه مقامات باالدس��تی نیز قرار بگیرد‪ .‬از یک سو‬ ‫برخی کارشناسان اقتصاد از مدیریت کنونی بورس دفاع می کنند و ان را با توجه به ابزارهای در دسترس و شرایط‬ ‫کنونی کش��ور‪ ،‬یک مدیریت منطقی و واقع گرایانه می دانند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬تحلیلگرانی هم هس��تند که انتقادات‬ ‫ج��دی به نحوه مدیریت در س��ازمان بورس و اوراق بهادار ته��ران دارند و مدیران این مجموعه دولتی را به گرفتن‬ ‫تصمیمات خلق الساعه‪ ،‬یک شبه و غیرکارشناسی متهم می کنند‪ .‬در این بین اما از تحلیلگر و کارشناس بورس گرفته‬ ‫تا تازه واردان به بازار س��رمایه‪ ،‬همگی بر س��ر یک موضوع اتفاق نظر دارند و ان هم لزوم ایجاد ثبات در بازار س��هام‬ ‫تهران است؛ بازاری که نوسانات بی سابقه ای را تجربه کرده و به نظر می رسد وقت ان رسیده تا کمی ارام بگیرد!‬ ‫گروه بورس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫حفظ ارامش بورس‬ ‫علی قنبری‪ ،‬اقتصاددان و نماینده مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در دوره های پنجم و شش��م در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬کمی دور از تصور است که دولت‬ ‫در ماه هایی ک��ه از فعالیتش باقیمان��ده‪ ،‬کار چندان‬ ‫خارق الع��اده ای انج��ام دهد‪ ،‬از همی��ن رو گزینه های‬ ‫اجرایی در این مدت کوتاه‪ ،‬خیلی متنوع نیست‪.‬‬ ‫از نظ��ر من‪ ،‬دولت باید بی��ش و پیش از هر کاری‬ ‫سعی کند اعتماد مردم را جلب کند و این مسئله در‬ ‫حوزه بورس نیز صادق است‪.‬‬ ‫س��رمایه های کالنی از سوی مردم به این بازار وارد‬ ‫شده و دولت در قبال انها مسئول است‪ ،‬چراکه مردم‬ ‫را به سرمایه گذاری در این حوزه تشویق کرده است‪.‬‬ ‫از همین رو برای حفظ و متعادل س��ازی این بازار باید‬ ‫تالش کند تا اعتماد مردم نیز جلب شود‪.‬‬ ‫نماینده پیشین مردم اردل‪ ،‬فارسان و کوهرنگ در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم حفظ ارامش‬ ‫در این حوزه گفت‪ :‬در شرایط کنونی انچه نیاز داریم‪،‬‬ ‫ارامش در حوزه های گوناگون اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫ش��اخص های گوناگون اقتص��ادی باید به یک‬ ‫ثبات نسبی برس��ند تا اینقدر التهاب و هیجان‬ ‫در بازار جریان نداشته باشد‪.‬‬ ‫بورس هم از این قاعده مستثنا نیست و باید‬ ‫سعی کرد ارامش بر این بازار نیز حاکم شود‪.‬‬ ‫قنبری در ادامه افزود‪ :‬متاسفانه از چند هفته‬ ‫قبل‪ ،‬ب��ازار بورس دچار تالطم ش��ده و می دانیم که‬ ‫بسیاری از سهامداران متضرر شده اند‪.‬‬ ‫هرچند این ذات بورس اس��ت اما بازار سرمایه در‬ ‫ماه های گذشته رشد بی سابقه و بادکنکی داشت‪.‬‬ ‫به همین دلیل هم بود که پیش بینی می شد بورس‬ ‫اوراق به��ادار تهران با اصالح در قیمت ها و ش��اخص‬ ‫کل روبه رو شود‪.‬‬ ‫اما بخشی از س��رمایه ها از این حوزه خارج و وارد‬ ‫بازارهای موازی شده اند که باعث افزایش نرخ خودرو‪،‬‬ ‫ارز‪ ،‬طال و‪ ...‬هم شده است‪.‬‬ ‫این اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه با‬ ‫اشاره به نوس��انات بازار سرمایه یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬این نوس��انات عجی��ب و غریب‬ ‫و بی س��ابقه در بازاره��ای گوناگ��ون‬ ‫باعث شده افکار عمومی با تالطم مواجه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫از همی��ن رو دولت بای��د پیش از هر‬ ‫اقدامی در راس��تای ایجاد ارام��ش و ثبات در فضای‬ ‫اقتصادی کش��ور تالش کند وگرنه باز هم این فضای‬ ‫هیجانی ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫البت��ه نباید از ان طرف بوم افت��اد و انقدر بازار را‬ ‫تحت فشار گذاشت که مشکالت دیگری پیش بیاید‪،‬‬ ‫بلک��ه باید با رعایت اصل اعتدال در راس��تای تثبیت‬ ‫بازارها گام برداشت‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ب��ا ی��اداور ش��دن رش��د ناگهانی و‬ ‫بی س��ابقه بورس تهران به‬ ‫گف��ت‪ :‬باید توجه‬ ‫داش��ت که تغییرات ناگهانی و یک ش��به باعث ایجاد‬ ‫نوسانات و التهابات جدی در بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫ریزش بورس دقیقا مصداق همین امر است‪ ،‬چراکه‬ ‫به ن��اگاه و در یک دوره کوتاه حجم غیرقابل تصوری‬ ‫پول و نقدینگی وارد بازار س��رمایه ش��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫این حوزه گنجایش مشخصی داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬باوجود اینکه بورس تهران با رش��د‬ ‫عجیبی روبه رو ش��د‪ ،‬اما از اوایل مرداد گذش��ته این‬ ‫بازار روند ریزشی در پیش گرفت‪.‬‬ ‫به نظ��ر م��ن‪ ،‬ه��ر ن��وع اطمینان بخش��ی مالیمی‬ ‫می تواند به تثبی��ت بازار کمک کند و این طرح هایی‬ ‫که به تازگی پیشنهادش��ده نیز اگر با مدیریت درست‬ ‫و دقیق همراه شوند می توانند چنین امری را محقق‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اما باید از هرگونه بازارس��ازی و شاخص سازی هم‬ ‫در حوزه های مختلف اقتصادی اجتناب شود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬بورس را با رشد غیرحقیقی روبه رو نکنیم‪.‬‬ ‫بازار سرمایه متعلق به همه مردم است‬ ‫‹ ‹بورس؛ پیشران اقتصادی‬ ‫میرمعینی با اش��اره بر تاثیرات رشد بازار بورس بر‬ ‫حوزه توس��عه اقتصادی کشورها اظهارکرد‪ :‬تحقیقات‬ ‫نش��ان داده توس��عه ب��ازار س��رمایه در کش��ورهای‬ ‫گوناگون جهان‪ ،‬موجب توسعه اقتصادی ان کشورها‬ ‫نیز شده است‪.‬‬ ‫البته به این ش��رط که بت��وان از ظرفیت های این‬ ‫بازار اس��تفاده برد و سیاس��ت گذاری های ساختاری‬ ‫در ای��ن زمینه را به ط��ور کارشناس��انه و دقیق اجرا‬ ‫کرد‪ .‬این گونه اس��ت که بازار س��رمایه در تمام جهان‬ ‫‹ ‹بورس های موفق در کشورهای اسالمی‬ ‫این فعال بازار س��رمایه با نام بردن از چند کش��ور‪،‬‬ ‫انه��ا را نمونه ه��ای خوبی برای مس��ئوالن اقتصادی‬ ‫کش��ورمان دانست و یاداور ش��د‪ :‬مثال های بسیاری‬ ‫از نق��اط گوناگون جهان می ت��وان اورد که از طریق‬ ‫تدوین چنین برنامه جامعی توانسته اند با کمک بازار‬ ‫بورس به توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و حتی سیاسی‬ ‫دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫م��ا نیز می توانیم با الگوبرداری از این کش��ورها در‬ ‫این راس��تا حرکت کنیم و اقتصاد کشور را روی ریل‬ ‫توسعه بیندازیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به‬ ‫گف��ت‪ :‬مالزی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬س��نگاپور و‪ ...‬از جمله کشورهایی هستند که‬ ‫توانسته اند از همین طریق به توسعه همه جانبه دست‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫مالزی و ترکیه مثال ها و الگوهای بس��یار مناسبی‬ ‫برای ما خواهند بود‪ ،‬چراکه هم کش��ورهای مسلمان‬ ‫هس��تند و هم به لحاظ فرهنگی اشتراکات زیادی با‬ ‫ما دارند و توانس��ته اند با برنامه ریزی دقیق و نظارت‬ ‫دیدگاه مشترک بین تمامی صاحب نظران اقتصادی پیرامون‬ ‫بازار سرمایه تهران‪« ،‬ثبات» است‪ ،‬هر کدام یا راهی برای ایجاد‬ ‫ثبات و ارامش پیشنهاد می دهند یا دولت را به یافتن راه حلی‬ ‫برای شرایط متالطم و هیجانی کنونی موظف می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹سردرگم هستیم‬ ‫ای��ن تحلیلگ��ر بورس ب��ا انتقاد از روی��ه مدیریتی‬ ‫بازار س��هام اظهارکرد‪ :‬اگر این ب��ازار که همه در ان‬ ‫سردرگم هس��تند‪ ،‬به همین نحو مدیریت شود و هر‬ ‫کس��ی در هر لحظه ای یک تصمی��م بگیرد‪ ،‬نخواهیم‬ ‫توانس��ت از ظرفیت ه��ای ب��ازار س��رمایه اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اگر این رویه ادامه داشته باشد در نهایت با ‪ ۳‬درصد‬ ‫تامین مالی ازسوی بازار بورس مواجه خواهیم بود که‬ ‫در براب��ر بازارهای موفق جهان بس��یار ناچیز و اندک‬ ‫است‪.‬‬ ‫توجه داش��ته باشید که همین امسال یک فرصت‬ ‫سخن اخر‬ ‫ب��ا توجه به ش��رایطی که امروز در بازار س��هام ش��اهد ان‬ ‫هس��تیم‪ ،‬انتظار می رود همچنان روند فعلی این بازار ادامه دار‬ ‫باش��د‪ .‬دولت نیز این روزها به دنبال ایجاد صندوقی اس��ت تا‬ ‫بتواند با اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه مل��ی‪ ،‬بازار بورس‬ ‫تهران را به ثبات برساند‪.‬‬ ‫فع�لا همگان به دنبال ثبات در ب��ازار بورس و اوراق بهادار‬ ‫هستند‪ ،‬اما ایا در این راه به موفقیتی خواهند رسید یا خیر در‬ ‫هفته های اینده روشن خواهد شد‪.‬‬ ‫یوسف کاووسی‬ ‫کارشناس بازارسرمایه‬ ‫همان گون��ه ک��ه از اظه��ارات مس��ئوالن ب��ورس و‬ ‫کارشناسان برمی اید‪ ،‬حقوقی های فعال در بازار سرمایه‬ ‫متهم اصلی نابس��امانی های اخیر در بازار بورس تهران‬ ‫هس��تند‪ .‬متهمان ردیف اول این التهاب از س��ویی در‬ ‫اوایل س��ال در بازار دمیدند تا سهام کم ارزش خود را به‬ ‫چندین برابر نرخ بفروش��ند و دیدیم که فروختند! اما از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬با دمیدن اخبار غیرواقعی و ناامیدکننده‪،‬‬ ‫س��هامداران را از اینده بازار بورس دلسرد کردند تا این‬ ‫تازه واردان مجبور به فروش س��هامی ش��وند که به چند‬ ‫براب��ر ارزش واقع��ی خریداری کرده بودن��د‪ .‬همین امر‬ ‫موجب شد اعتماد فعاالن بازار سهام به شدت خدشه دار‬ ‫ش��ده و به تبع تازه واردی هم پا به تاالر شیشه ای تهران‬ ‫نگذارد‪ .‬در این میان‪ ،‬انگشت اتهام همه به سوی دولت‬ ‫چرخید! گفته ش��د که مردم با پش��تیبانی و اعتماد به‬ ‫س��خنان دولتی ها به ب��ورس امده ان��د‪ ،‬بنابراین دولت‬ ‫بای��د خودش دس��ت به کار ش��ود و به می��دان بیاید تا‬ ‫صف های فروش س��هام را جم��ع کند‪ .‬اما دولت هم که‬ ‫وضع��ش معلوم اس��ت‪ ،‬فعال توانی ب��رای این کار ندارد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه ارزش س��هم ها در بازار در ک��ف قرار گرفته‬ ‫و خری��داری ه��م برای انه��ا وجود ن��دارد‪ .‬از همین رو‬ ‫س��هامداران نگران‪ ،‬ناچارند سهام خود را به هر قیمتی‬ ‫ِ‬ ‫که ش��ده بفروش��ند تا بیش از این متحمل ضرر و زیان‬ ‫نشوند‪ .‬همگی می دانیم که ترس از ریزش بیشتر فضای‬ ‫ب��ازار بورس را قبضه کرده اس��ت‪ .‬در این بین‪ ،‬دولت و‬ ‫ش��ورای عالی بورس هم نتوانستند حقوقی ها را ملزم به‬ ‫جمع اوری سهام خود از بازار کنند‪ .‬کار به جایی کشید‬ ‫که مقامات صراحتا حقوقی ها را مس��ئول این نابسامانی‬ ‫و نافرمان��ی معرفی کردند‪ ،‬اما این عتاب و خطاب دولت‬ ‫ه��م مفی��د فایده نب��ود که نب��ود! در نهایت حقوقی ها‬ ‫می خواهند س��هم ها را با کمتری��ن قیمت (حتی کمتر‬ ‫از س��هم پایه) خریداری کنند و ای��ن به زمان نیاز دارد‬ ‫و سیاس��ت گذار را مجبور خواهن��د کرد که تصمیمات‬ ‫ش��تابزده بگیرد‪ .‬در کنار اجرایی کردن این برنامه‪ ،‬انها‬ ‫با ارائه تحلیل های به ظاهر دلس��وزانه‪ ،‬دولت را مجبور‬ ‫به اخذ تصمیمات غلط و هیجانی می کنند‪ .‬دست اخر‬ ‫باز هم س��ود این هیجان زدگی بازار س��رمایه به جیب‬ ‫حقوقی ها می رود و س��هامداران خرد و جزء که به ناگاه‬ ‫وارد بازار ش��ده اند‪ ،‬س��رخورده و دلزده از تاالر معامالت‬ ‫س��هام خارج می شوند‪ .‬به طبع همه کاسه کوزه ها هم بر‬ ‫سر دولت و بی تدبیری هایش خواهد شکست‪ .‬در نهایت‬ ‫در پایان این ماجرا خواهیم دید که عالوه بر سود کالن‬ ‫برای ان گروه یادشده‪ ،‬بی اعتباری دولت را هم در حوزه‬ ‫سیاس��ی به دنبال دارد‪ .‬این در حالی است که این روزها‬ ‫برخی رقبا سخت به دنبال چنین سلب اعتمادی از دولت‬ ‫کنونی هس��تند‪ .‬با در نظر گرفتن این موارد باید گفت‬ ‫روزهای سختی در انتظار بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫کدام مشموالن سهام عدالت‬ ‫امکان معامله دارند؟‬ ‫از میان ش��رکت های س��رمایه گذاری اس��تانی‪۲۲ ،‬‬ ‫ش��رکت نس��بت به برگزاری مجمع افزایش سرمایه و‬ ‫ثب��ت صورتجلس��ات افزایش س��رمایه خود ن��زد اداره‬ ‫ثب��ت ش��رکت ها و همچنین تهیه صورت ه��ای مالی‬ ‫حسابرس��ی ش��ده اقدام کرد ه و تاکنون ‪ ۱۸‬شرکت در‬ ‫فهرس��ت نرخ های بازار دوم ب��ورس اوراق بهادار تهران‬ ‫درج ش��ده اند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پس از ازادسازی سهام‬ ‫عدالت و پایان مهلتی که به مش��موالن این سهام داده‬ ‫شده بود تا روش مدیریت سهام خود را (روش مستقیم‬ ‫و غیرمستقیم) انتخاب کنند‪ ،‬سازمان خصوصی سازی‬ ‫موظف ش��د پس از تخصیص س��هام افرادی که روش‬ ‫مستقیم را انتخاب کردند‪ ،‬باقیمانده سهام شرکت های‬ ‫بورسی سرمایه پذیر را براساس تعداد مشموالنی که در‬ ‫هر اس��تان به روش غیر مس��تقیم باقی مانده اند‪ ،‬به هر‬ ‫یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی از محل سهام‬ ‫تجمیع شده‪ ،‬شرکت های سرمایه پذیر تخصیص و با در‬ ‫نظ��ر گرفت��ن ارزش دارایی هر یک از ان ش��رکت ها به‬ ‫نرخ پایانی روز اول تیر ‪ ۹۹‬س��رمایه انها را تعیین کند‪.‬‬ ‫همچنین بر مبنای هر سهم هزار ریالی تعداد سهام هر‬ ‫یک از سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی را‬ ‫به تفکیک هر اس��تان تعیین و به شرکت سپرده گذاری‬ ‫مرک��زی اع�لام کن��د‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫س��رمایه گذاری استانی مکلف شدند با برگزاری مجمع‬ ‫عموم��ی فوق الع��اده به منظور افزایش س��رمایه به نرخ‬ ‫پایانی روز اول تیر ‪ ۹۹‬از محل سهام واگذار شده به این‬ ‫ش��رکت ها و به نام دارندگان سهام عدالت همان استان‬ ‫که س��هامداری ش��رکت های س��رمایه پذیر را انتخاب‬ ‫کرده اند‪ ،‬اقدام کنند‪ .‬بر این اساس و طبق اخرین اخبار‪،‬‬ ‫‪ ۲۲‬شرکت س��رمایه گذاری استانی نسبت به برگزاری‬ ‫مجمع افزایش س��رمایه و ثبت صورتجلس��ات افزایش‬ ‫س��رمایه خود نزد اداره ثبت شرکت ها و همچنین تهیه‬ ‫صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره منتهی به‬ ‫‪ ۱۵‬مرداد ‪ ۹۹‬اقدام کرده اند‪ .‬بنابراین الزم است تمامی‬ ‫سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی (افرادی‬ ‫که روش غیرمس��تقیم را انتخاب کرده اند) نس��بت به‬ ‫ثبت نام در سامانه سجام اقدام کنند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫حمید میرمعینی‪ ،‬کارشناس و فعال بازارسرمایه با‬ ‫تاکید بر لزوم غیرسیاس��ی و غیرجناحی ماندن بازار‬ ‫س��رمایه به‬ ‫گفت‪ :‬باید توجه داش��ت که بازار‬ ‫س��رمایه متعلق به همه مردم ایران است و نباید ان‬ ‫را در دس��ته بندی ها و جناح بندی های سیاس��ی وارد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بنابراین فارغ از اینکه هر جناحی بخواهد برگزیده‬ ‫انتخابات ش��ود وجایگزین دولت کنونی‪ ،‬در هر حال‬ ‫باید این بازار حفظ ش��ود‪ .‬سازمان بورس نیز نباید با‬ ‫تغییر دولت یا کادر مدیریتی‪ ،‬دچار تحوالت اساسی‬ ‫و غیرکارشناسانه شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بورس در ادامه افزود‪ :‬انچه باید در‬ ‫این شرایط مورد توجه مدیران سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار تهران باش��د این است که بتوانند یک برنامه و‬ ‫نقش��ه راه جامعی را برای بازار سرمایه تهران ترسیم‬ ‫کنند تا حتی اگر در دولت بعدی مدیران این سازمان‬ ‫تغییر کردند هم سهامداران بتوانند اینده این بازار را‬ ‫تا حد زیادی پیش بینی کنند‪.‬‬ ‫چنین اقدامی می تواند یک اس��تراتژی مشخص و‬ ‫مناس��بی را برای بازار بورس ایجاد کند و بدون شک‬ ‫خدمت بزرگی است که مدیران کنونی سازمان بورس‬ ‫می توانند ان را به نام خود ثبت کنند‪.‬‬ ‫به عنوان یک پیش��رانه مهم اقتصادی به ش��مار‬ ‫م��ی رود و م��ا نی��ز می توانیم به خوب��ی از این‬ ‫ظرفیت بهره ببریم‪.‬‬ ‫همانطور که گفته ش��د ب��رای بهره گیری از‬ ‫داش��ته های بازار سهام‪ ،‬نخست باید یک برنامه‬ ‫جام��ع و کامل طراحی و در مراحل اجرایی ان‬ ‫نظ��ارت دقیقی بر روند پیش��برد اه��داف این‬ ‫برنامه داشته باشیم‪.‬‬ ‫البته تدوی��ن چنین برنامه ای به هیچ وجه س��اده‬ ‫نیس��ت و ضمانت اجرایی ان نیز بحث بس��یار مهمی‬ ‫اس��ت که باید م��ورد توجه کارشناس��ان مربوط قرار‬ ‫بگیرد تا ازسوی تمامی جناح های سیاسی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و اقتصادی کشور نیز تایید شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ی این طرح ه��ا را به مرحله‬ ‫اجرا برسانند‪.‬‬ ‫میرمعین��ی با اش��اره ب��ه برنامه های‬ ‫توس��عه ای مالزی‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬مالزی در سال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی دو‬ ‫برنامه جامع و نقشه راه ‪۱۰‬ساله را برای‬ ‫بازار سهام خود تدوین کرد‪ ،‬این برنامه‬ ‫دو مرحله ای در دو بازه زمانی قابلیت اجرا داشت؛ در‬ ‫مرحله نخست از ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۱۰‬و در مرحله دوم از‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬تا ‪ ۲۰۲۰‬این برنامه اجرا ش��د و ما هم اکنون‬ ‫شاهد توسعه همه جانبه در حوزه بازار سرمایه هستیم‬ ‫که تاثیرات بس��یار گسترده ای روی اقتصاد و فرهنگ‬ ‫این کش��ور جنوب شرقی اسیا گذاش��ته است‪ .‬توجه‬ ‫داشته باش��ید پس از ژاپن‪ ،‬مالزی دارای بزرگ ترین‬ ‫بازار س��رمایه در سراسر اسیاست و یکی از ‪ ۵‬بورس‬ ‫برتر در سطح جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫اتفاقا این کشور از ابزارهای اسالمی زیادی در امر‬ ‫مدیریت بازار سهام خود استفاده می کند و می بینیم‬ ‫که این توس��عه ب��ازار بورس مالزی موجب توس��عه‬ ‫اقتصادی همه جانبه در این کشور اسالمی شده است‪.‬‬ ‫تاریخی بود که بتوانیم از این هجوم نقدینگی به بازار‬ ‫بورس اس��تفاده کنیم و این سرمایه عظیم را در بازار‬ ‫س��هام تهران ماندگار و در نهایت تولید را هم تقویت‬ ‫کنی��م‪ .‬طبیعتا اگ��ر چنین اتفاق��ی می افتاد و بخش‬ ‫تولید نیز تقویت می ش��د می توانستیم با یک توسعه‬ ‫اقتصادی پایداری روبه رو ش��ویم که کش��ور را با یک‬ ‫جهش بزرگ به پیش می راند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ب��ا تاکی��د بر لزوم روش��ن ش��دن‬ ‫چش��م انداز بازار برای س��هامداران بورسی‪ ،‬سخنانش‬ ‫را اینچنی��ن تکمیل کرد‪ :‬در هی��چ زمینه ای امادگی‬ ‫نداش��تیم‪ ،‬از عم��ق بازار و گس��تردگی ان بگیرید تا‬ ‫مش��کالت زیرساختی و اختالالت س��امانه معامالت‬ ‫همه و همه دست به دست هم دادند تا بخش بزرگی‬ ‫از این سرمایه وارد شده از بازار خارج شود و دوباره به‬ ‫بخش های موازی بازگردد‪.‬‬ ‫م��ا هی��چ چش��م اندازی در بازار ب��ورس نداریم و‬ ‫مثال نمی دانیم که دو س��ال بع��د در بازار چه اتفاقی‬ ‫رخ خواه��د داد ام��ا چنی��ن م��واردی در بازاره��ای‬ ‫معتب��ر و بزرگ جهان یک امر پیش پا افتاده اس��ت‬ ‫و س��هامداران می توانند به س��ادگی چشم اندازی که‬ ‫پیش روی بازارهای بورس��ی ق��رار دارد را برای خود‬ ‫ترس��یم و طبق ان برنامه ری��زی کنند‪ ،‬اما چون هیچ‬ ‫برنامه درس��ت و مشخصی نداریم‪ ،‬هر روز خودمان را‬ ‫درگیر مس��ائل جزئی و مخربی مانند شاخص س��ازی‬ ‫و‪ ...‬می کنی��م که باعث از دس��ت رفتن وقت و انرژی‬ ‫می ش��ود و هیچ پیش��رفتی نی��ز در ای��ن زمینه رخ‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫امیدوارم مسئوالن دلسوزی الزم را به خرج دهند‬ ‫و در این راس��تا گام بردارند تا بتوانیم از این ظرفیت‬ ‫به نحو مطلوب استفاده کنیم‪ ،‬شک نکنید که توسعه‬ ‫بازار سهام در ایران می تواند موجب توسعه همه جانبه‬ ‫اقتصادی کشورمان شود‪.‬‬ ‫باید توجه‬ ‫داشت که بازار‬ ‫سرمایه متعلق‬ ‫به همه مردم‬ ‫ایران است و‬ ‫نباید ان را در‬ ‫دسته بندی ها و‬ ‫جناح بندی های‬ ‫سیاسی وارد‬ ‫کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫این هفته‬ ‫در بورس کاال‬ ‫ملک بخرید‬ ‫بورس کاالی ایران سه شنبه و چهارشنبه این هفته (‪ ۲۵‬و ‪ ۲۶‬شهریور)‬ ‫میزبان دو عرضه امالک و زمین بانک اقتصاد نوین اس��ت که همه افراد‬ ‫می توانن��د ب��ا اخذ کد بورس کاالیی نس��بت به خرید ای��ن امالک اقدام‬ ‫کنند؛ موضوع مهم این اس��ت که نرخ پایه در عرضه های بورس��ی ازسوی‬ ‫کارش��ناس دادگس��تری تعیین می ش��ود و به این ترتیب امالک بورسی‬ ‫دارای ی��ک ب��ازه قیمتی جذاب و منطقی اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬پس از‬ ‫موفقیت نخس��تین عرضه امالک دولتی متعلق به ش��رکت عمران شهر‬ ‫جدید پردیس در بورس کاالی ایران‪ ،‬دومین عرضه امالک در این از سوی‬ ‫بانک اقتصاد نوین انجام می ش��ود‪ .‬براس��اس اطالعیه عرضه امالک که از‬ ‫س��وی بورس کاال منتشر ش��ده‪ ،‬یکی از عرضه های بانک اقتصاد نوین به‬ ‫دو ملک تجاری واقع در کرمان اختصاص دارد‪ .‬براین اساس بانک اقتصاد‬ ‫نوین ‪ ۲۵‬ش��هریور دو ملک تجاری در شهرس��تان کرمان را به طور یکجا‬ ‫برای فروش روی تابلوی امالک و مس��تغالت بورس کاالی ایران عرضه‬ ‫می کند که نرخ پایه این دو ملک براس��اس ارزیابی کارش��ناس رس��می‬ ‫دادگس��تری در مجم��وع ‪ ۴۴‬میلیارد ریال اعالم ش��ده و مبلغ موردنیاز‬ ‫برای تضمین خرید و شرکت در حراج ‪ ۱.۴۵۵‬میلیارد ریال معادل ‪145‬‬ ‫میلیون و ‪ 500‬هزار تومان (‪ ۳‬درصد نرخ پیشنهادی فروشنده) به صورت‬ ‫واریز وجه نقد یا تودیع ضمانتنامه بانکی در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫بانک همچنین در شهرستان بندرعباس یک قطعه زمین اداری‪ ،‬تجاری‬ ‫و مس��کونی را به نرخ درج شده در گزارش کارشناس رسمی دادگستری‪،‬‬ ‫برای فروش روی تابلوی امالک و مستغالت بورس کاال می اورد‪.‬‬ ‫حقوقی ها‬ ‫متهم ردیف اول!‬ صفحه 15 ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 25‬شهریور‪ 26 -1399‬محرم ‪ 15 - 1442‬سپتامبر ‪-2020‬شماره‪-1611‬پیاپی‪2929‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﻪ ﴎﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﺶ‬ ‫از ﻣﻦ ﺑﯿﺸﱰه!!!‬ ‫ویروس فرصت طلبی که مثل همیشه سر وقت شیوع پیدا کرد‬ ‫المانی ها چگونه حکمرانی می کنند؟‬ ‫و ائتالف ه��ای اروپای��ی عمل‬ ‫کنند اما همیش��ه منابع الزم‬ ‫را برای این اب��راز وجود برای‬ ‫مدت طوالن��ی باوجود رقبایی‬ ‫مانن��د انگلس��تان‪ ،‬فرانس��ه‬ ‫و روس��یه نداش��تند‪ .‬بع��د از‬ ‫‪1950‬می�لادی‪ ،‬تم��ام تالش‬ ‫سیاستمداران المان برای چندین دهه بر‬ ‫این اصول تمرک��ز یافت‪ :‬قدرت از طریق‬ ‫ثروت اقتصادی‪ ،‬وحدت دو المان و توازن‬ ‫میان شرق و غرب‪.‬‬ ‫دو جنگ جهانی اتفاق افتاد تا اندیشه‬ ‫حکمران��ی در الم��ان از ایده الیس��م به‬ ‫رئالیسم تبدیل شود‪.‬‬ ‫دو جنگ جهانی اتفاق افتاد تا المانی ها‬ ‫متوجه محدودیت های خود شوند‪ .‬قانون‬ ‫اساس��ی جدید‪ ،‬رابطه مردم و حکومت را‬ ‫غنی تر کرد‪ ،‬به بلوغ سیاسی مردم بیشتر‬ ‫اهمی��ت داد و از حاک��م ش��دن یک نوع‬ ‫طرز تفک��ر به طور س��اختاری جلوگیری‬ ‫کرد‪ .‬اجماع حاصل شد که حکومت باید‬ ‫دائم در جامعه و الیه های ان نقد شود‪.‬‬ ‫روش��نفکران ای��ن ب��ار به ج��ای تایید‬ ‫حکمرانان به نقادی پرداختند‪ .‬گفته شد‬ ‫اگر کشوری می خواهد به چشم اندازهای‬ ‫کالن برس��د باید از طریق خواس��ته های‬ ‫م��ردم بدان دس��ت یاب��د‪ ،‬ن��ه انکه در‬ ‫گروه ه��ای کوچ��ک و ب��دون بح��ث و‬ ‫گفت وگو‪ ،‬اینده های ایده الی مانند انچه‬ ‫طی س��ال های ‪ ۱۹۱۴-۱۹۴۵‬میالدی بر‬ ‫المان گذشت شکل گیرد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬طیفی از سیاس��تمداران‬ ‫مانند جوشکا فیشر و اندیشمندانی مانند‬ ‫هابرماس معتقد شدند هر کاری که المان‬ ‫خارج از مرزهای خود انجام می دهد باید‬ ‫در یک چارچوب «چندجانبه گرایی» و با‬ ‫همکاری اروپا باشد‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬این چندجانبه گرایی باید‬ ‫براساس خواس��ته ها و اجماع ضد نظامی‬ ‫جامعه و افکار عمومی در المان باشد‪.‬‬ ‫با ظه��ور جهان��ی ش��دن و توانمندی‬ ‫خ��اص صنعت��ی و تولی��دی الم��ان‪،‬‬ ‫وابستگی متقابل المانی ها به اقتصادهای‬ ‫فرااروپای��ی افزایش یافت و این‬ ‫کش��ور جایگاه خود را به عنوان‬ ‫اقتصاد س��وم یا چه��ارم جهان‬ ‫حفظ کرد‪.‬‬ ‫مجموعه دس��تگاه سیاس��ت‬ ‫خارج��ی و ‪ ۲۳۰‬نمایندگی در‬ ‫جه��ان در اختیار ص��ادرات و‬ ‫بخش خصوصی الم��ان قرار گرفتند‪ .‬اگر‬ ‫در دوره بیس��مارک و کای�� ِزر‪ ،‬اروپایی ها‬ ‫نگران قدرت س��ازماندهی نظامی المان‬ ‫بودن��د هم اکن��ون نگران جای��گاه ممتاز‬ ‫سازماندهی اقتصادی المان هستند‪.‬‬ ‫المانی ه��ا در داخ��ل و خ��ارج نهایت‬ ‫ت�لاش خ��ود را می کنند تا ق��درت نرم‬ ‫المان به ترس اطرافیان تبدیل نشود‪.‬‬ ‫الم��ان ب��ا ‪ ۸۳‬میلیون نف��ر جمعیت‪،‬‬ ‫‪ ۳۵۷۰۲۱‬کیلومترمرب��ع مس��احت‪۴ ،‬‬ ‫تریلی��ون دالر تولید ناخالص داخلی‪۲۸ ،‬‬ ‫درص��د اقتصاد اروپا‪ ،‬پارلمانی با ‪ ۷۰۹‬نفر‬ ‫عضو دارد که از ‪ ۳۱‬درصد نمایندگان زن‬ ‫و ‪ ۸‬درصد کسانی که ریشه المانی ندارند‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫اوج عملی حکمرانی مطلوب در المان‪،‬‬ ‫ظهور ان��گال مرکل به عن��وان صدراعظم‬ ‫اس��ت‪ .‬او ک��ه در ی��ک اپارتم��ان ‪۱۲۰‬‬ ‫مترمربعی زندگی می کن��د و خرید اخر‬ ‫هفت��ه را خودش انج��ام می دهد و چند‬ ‫دس��ت لباس بیش��تر ندارد‪ ،‬تش��کیالت‬ ‫صدراعظمی المان را با ‪ ۳.۳‬میلیارد یورو‬ ‫بودجه مدیریت می کند‪ .‬معروف است که‬ ‫تصمیم گیری ه��ای وی در ‪ ۵‬س��ال اخیر‬ ‫براساس ‪ ۶۰۰‬افکارسنجی حرفه ای که از‬ ‫طرف دفتر صدراعظم انجام شده‪ ،‬صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫فردی که معتقد اس��ت کشورهایی که‬ ‫ادعای تمدن سازی دارند باید پل بسازند‪،‬‬ ‫نه انکه دیوار بکشند‪.‬‬ ‫یک بار نویسنده ای از او سوال کرد که‬ ‫چرا المان با این همه س��رمایه اجتماعی‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬نقش پررنگ تری در س��طح‬ ‫جهان��ی ایفا نمی کند‪ .‬او در پاس��خ گفت‪:‬‬ ‫مردم المان اجازه نمی دهند!‬ ‫منبع‪ :‬مجمع فعاالن اقتصادی‬ ‫مسیر ازادراهی کشور‪ ٣‬هزار کیلومتری می شود‬ ‫دول��ت تدبی��ر و امید با فع��ال نگه داش��تن کارگاه های بیش‬ ‫از ‪ ١٢٠٠‬کیلومت��ر پ��روژه ازادراه��ی تالش می کن��د تا طول‬ ‫ازادراه های کشور را از ‪ 2‬هزار و ‪٥٠٠‬کیلومتر کنونی به بیش از‬ ‫‪۳‬هزار کیلومتر برس��اند و در این راستا‪ ،‬افتتاح ‪۵‬پروژه ازادراهی‬ ‫به اس��م طرح های جهش تولید را تا بهار س��ال اینده در دستور‬ ‫کار دارد‪.‬‬ ‫«ازادراه شرق اصفهان» یکی از چند پروژه مهم جهش تولید‬ ‫اس��ت که به عنوان ش��ریانی مهم برای ارتباط ه��ر چه بهتر و‬ ‫س��ریع تر ترافیک جنوب به جاده های منتهی به مرکز و ش��مال‬ ‫کش��ور به شمار می اید که از ازاد راه نطنز – کاشان – اصفهان‬ ‫اغاز و به ازاد راه اصفهان – شیراز ختم می شود‪.‬‬ ‫دول��ت تدبیر و امید در س��ال گذش��ته وع��ده کاهش زمان‬ ‫مس��افرت به مقصد ش��مال را با افتتاح دو پ��روژه مهم بر زمین‬ ‫مانده یکی «قطعه یک ازادراه تهران‪ -‬ش��مال» و دیگری ادامه‬ ‫«ازادراه همت» عملیات��ی کرد و بالفاصله بعد از افتتاح یکی از‬ ‫پروژه های افسانه ای یعنی قطعه یک ازادراه تهران ‪ -‬شمال بعد‬ ‫از ‪ ۲۴‬س��ال‪ ،‬وعده تکمیل یک باند از منطقه دوم ازادراه تهران‬ ‫ش��مال را داد‪ .‬اکنون کارگاه ها به صورت جدی فعال هستند تا‬ ‫در نیمه نخست سال اینده‪ ،‬یک مسیر رفت در منطقه ‪ ۲‬ازادراه‬ ‫تهران –شمال به طول ‪ ۲۲‬تکمیل شود‪.‬‬ ‫«ازادراه کنارگذر جنوبی تهران» موثرترین پروژه ازادراهی در‬ ‫دس��ت احداث کشور است ک ه تا پایان امسال اماده بهره برداری‬ ‫است و اکنون به پیشرفت ‪ ۸۰‬درصدی رسیده است‪.‬‬ ‫این ازادراه از ابیک در اس��تان قزوین از محل اتصال با ازادراه‬ ‫تهران‪ -‬قزوین شروع و بعد از عبور از جنوب شهر کرج و تهران‬ ‫در محدوده چرمش��هر به ازادراه حرم تا حرم متصل می شود و‬ ‫کلیه بزرگراه ها و ازادراه های منش��عب از پایتخت و استان البرز‬ ‫را به هم متصل می کند‪.‬‬ ‫ف��از ‪ ۲‬پروژه ازادراهی اراک – خرم اباد از دیگر پروژه های در‬ ‫دس��ت احداث اس��ت‪ .‬این ازاد راه در چهار قطعه احداث ش��ده‬ ‫ک��ه قطعه اول ان از بروجرد تا اراک بوده و س��ه قطعه دیگر با‬ ‫پیش��رفت کاری ‪ ۹۰‬درصد در حوزه اس��تحفاظی لرستان اجرا‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این طرح نیز جزو پروژه هایی است که دولت تدبیر‬ ‫و امی��د با هدف تکمی��ل حلقه مفقوده کری��دور غرب روی ان‬ ‫متمرکز ش��ده اس��ت‪ .‬ازادراه قزوین‪ -‬رشت یکی از چهار دهلیز‬ ‫اصلی عبور از رش��ته کوه های البرز اس��ت که از ابتدا ساخت راه‬ ‫ن پروژه های راهسازی در کشور‬ ‫در این منطقه یکی از سخت تری ‬ ‫معرفی شد‪ .‬تکمیل ‪ 8‬کیلومتر باقی مانده ازادراه قزوین ‪-‬رشت‬ ‫یکی از درخواس��ت های مردم منطقه اس��ت که سال گذشته با‬ ‫تس��هیالتی که با دستور رئیس جمهوری به این پروژه اختصاص‬ ‫یافت کار اغاز می شود و تا پایان دولت به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫دول��ت تدبیر و امید در س��اخت راه دو نگاه همزمان را دنبال‬ ‫می کند‪ ،‬نخس��ت تکمیل پروژه هایی که پیش��رفت و توس��عه را‬ ‫ب��ه هم��راه دارد و مدت هاس��ت نیمه کاره مانده اس��ت و دوم‬ ‫پروژه ه��ای محرومیت زدایی که به ش��کل همزم��ان انها را در‬ ‫استان های مختلف انجام می دهیم‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یادداشت‬ ‫اموزگاران بدون مرز در روزگار کرونازده‬ ‫پس از شیوع بیماری کرونا در کشور بنابر تصمیم ستاد مقابله با کرونا و ابالغ نهاد‬ ‫کتابخانه های عمومی کشور‪ ،‬کتابخانه های عمومی همچون سایر مراکز فرهنگی‪،‬‬ ‫به منظ��ور قطع زنجیره انتقال ای��ن ویروس و حفظ جان اعضا و مراجعه کنندگان‪،‬‬ ‫به ص��ورت موقت تعطیل ش��د؛ اما ای��ن موضوع به معنای تعطیل��ی فعالیت و ارائه‬ ‫خدمات کتابخانه ها نبود‪ .‬ماهیت حرفه کتابداری از یک سو و نیاز مبرم مخاطبان‬ ‫به ویژه کودکان و نوجوانان به کتاب و خدمات کتابخوانی در دوران کرونا‪ ،‬ازسوی‬ ‫دیگ��ر باعث ش��د کتابداران به ص��ورت خودجوش با عزیمت ب��ه فضای مجازی و‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های ان‪ ،‬ارتباط خود را با اعضای کتابخانه های عمومی حفظ‬ ‫و خدمات کتابخانه ای را به انها ارائه دهند‪.‬‬ ‫کاظ��م حافظی��ان رضوی‪ ،‬عضو انجم��ن کتابداری و اطالع رس��انی ایران درباره‬ ‫تاثی��رات وقوع بحران کرون��ا در ارائه خدمات و فعالیت های کتابداران گفت‪ :‬پیش‬ ‫از هر چیز از همه کتابداران و همه کس��انی که در این مدت زحمت کش��یدند و‬ ‫نگذاش��تند چراغ کتابخانه ها خاموش شود‪ ،‬تش��کر می کنم‪ ،‬چراکه روشن ماندن‬ ‫چراغ کتابخانه به باز یا بس��ته بودن بنای کتابخانه ها نیس��ت‪ ،‬بلکه این فعالیت ها و‬ ‫خدمات کتابخانه ای است که چراغ ان را روشن نگه می دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه در این دوران سخت کرونایی‪ ،‬امکانات استفاده از فضای‬ ‫مجازی فراهم بود و کتابداران توانس��تند از این فرصت به خوبی اس��تفاده کنند؛‬ ‫به ویژه کتابداران کتابخانه های عمومی که با عموم مردم سروکار دارند‪ ،‬با اقدامات‬ ‫خودجوش و خالقانه خود باز هم ثابت کردند که کتابخانه عمومی دانش��گاه مردم‬ ‫اس��ت و با اس��تفاده از ظرفیت های فضای مجازی خیلی خوب توانستند ارتباط و‬ ‫تعامل خود را هم با اعضا و هم با همه مردم برقرار کنند و نگذاشتند در این دانشگاه‬ ‫به روی مردم بسته شود‪.‬‬ ‫این عضو انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران گفت‪ :‬من یک عنوان مهم برای‬ ‫کتاب��داران ب��ه کار می برم و انها را اموزگاران بدون مرز در اموزش عنوان می کنم؛‬ ‫یعن��ی هیچ موضوع ی��ا اتفاقی نمی تواند کتابداران را از ام��وزش جامعه بازدارد و‬ ‫کتابداران همیشه سعی می کنند شرایط یادگیری مادام العمر را هم برای خودشان‬ ‫و هم برای مخاطبان شان فراهم کنند‪ .‬خوشبختانه این عزیزان در این ازمون هم‬ ‫در جایگاه معلم کتابدار سربلند بوده و هستند‪.‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫راه حل های اشفته بازار خودرو‬ ‫مهدی نصرتی‪ ،‬کارش�ناس سرمایه گذاری‪ :‬قبل از هر راه حلی‪ ،‬اول باید این‬ ‫حقایق بازار خودرو در ایران را خوب فهمید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بازار خودرو ایران‪ ،‬انحصاری است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در ب��ازار انحصاری‪ ،‬قیم��ت را انحصارگر تعیین می کن��د؛ از طریق تعیین‬ ‫میزان عرضه‪.‬‬ ‫‪ -۳‬انحصارگران بازار خودرو در ایران عبارتند از خودروس��ازان و دولت (به دلیل‬ ‫ایجاد محدودیت در واردات)‬ ‫‪ -۴‬بخش بزرگی از تقاضای خودرو در ایران‪ ،‬تقاضای سرمایه گذاری برای حفظ‬ ‫ارزش پول است‪.‬‬ ‫حاال به راه حل های عوام فریبانه توجه کنید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬قیمت فروش کارخانه‪ ،‬به قیمت بازار یا ‪ ۵‬درصد زیر قیمت بازار تعیین شود!‬ ‫چرا عوام فریبانه است؟ چون قیمت بازار را خود خودروساز‪ ،‬تعیین می کند‪( .‬از‬ ‫طریق کمبود عرضه)‬ ‫‪ -۲‬خودرو را در بورس عرضه کنید تا کشف قیمت شود‪.‬‬ ‫چرا عوام فریبانه است؟ چون قیمت بورس را هم خود دولت و خودروساز‪ ،‬تعیین‬ ‫می کنند‪( .‬از طریق کمبود عرضه)‬ ‫راه حل های واقعی‪:‬‬ ‫‪ -۱‬از طریق تسهیل واردات‪ ،‬به ویژه خودرو دست دوم‪ ،‬بازار را به تعادل برسانید؛‬ ‫یعن��ی همان کاری که وقتی پرتقال ش��ب عید گران می ش��ود انجام می دهید و‬ ‫اصطالحا تنظیم بازار می کنید‪ .‬به درس��ت و غلط��ش کاری ندارم‪ ،‬اما این کاری‬ ‫است که دولت نشان داده بلد است!‬ ‫‪ -۲‬تعرف��ه واردات خ��ودرو را حذف کنید‪ .‬به ج��ای ان از صاحبان خودروهای‬ ‫خارجی‪ ،‬مالیات سنگین ساالنه بگیرید‪ .‬این طوری حداقل رانت از جیب صاحبان‬ ‫خودرو و واردکنندگان خاص خارج می شود و به جیب بیت المال می رود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اگ��ر اصرار دارید انحصار را حفظ کنید‪ ،‬خودرو را با قیمت مصوب ش��ورای‬ ‫رقاب��ت و به ص��ورت عرضه اولیه بین همه مردم تقس��یم کنی��د‪ .‬راه حل مکمل و‬ ‫ضروری‪ :‬یک گزینه بدون ریسک جلوی مردم بگذارید که بتوانند ارزش پول شان‬ ‫را حفظ کنند و مجبور نباشند مثل گربه ای که بچه هایش را به دندان می گیرد و‬ ‫جابه جا می کند‪ ،‬هر روز مال شان را بین بازارهای مختلف جابه جا کنند‪.‬‬ ‫بدون زاویه؛ بدون تعصب‬ ‫نیما بیات‪ :‬در فیزیک این س��وال مطرح شد که‬ ‫چرا اجس��ام به وجود امده در ابعاد بزرگ مثل کره‬ ‫زمین و سیارات و حتی در مقیاس کوچک تر مانند‬ ‫میوه های درختان گرد یا بیضی شکل هستند؟‬ ‫ج��واب داده ش��ده به این س��وال علمی بس��یار‬ ‫ش��گفت انگیز ب��ود‪ .‬عل��ت گ��رد یا بیضی ش��کل‬ ‫ب��ودن اجس��ام در جهان این اس��ت ک��ه بهترین‬ ‫ن��وع نگهداری انرژی‪ ،‬نگه داش��تن انها به صورت بیضی ش��کل یا دایره ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��دون زاویه بودن این ام��کان را ایجاد می کند که انرژی نتواند خود را از‬ ‫ظرف وجودی اش خارج کند‪ .‬ممکن است این سوال در ذهن شما باشد که‬ ‫اگر انرژی خارج ش��ود چه اشکالی دارد؟ جوابش ساده است‪ :‬موجب انفجار‬ ‫می شود مثل بمب اتمی‪.‬‬ ‫سر انسان ها هم گرد است‪ .‬این انرژی در انجا نهفته است‪ .‬چرا انسان های‬ ‫موفق دائم تاکید دارند که افکار خود را بنویسید؟‬ ‫چون فکر شما وقتی روی کاغذ می اید عملی می شود و ان انفجار مغزی‬ ‫رخ می دهد‪ .‬تمامی اختراعات‪ ،‬اول در کارگاه ذهن ش��کل گرفتند و انرژی‬ ‫نهفته خود را انجا به ودیعه گذاش��تند و س��پس روی کاغذ ثبت شدند‪ .‬در‬ ‫بورس هم رسم به همین منوال است‪.‬‬ ‫اگر دالیل خرید س��همی از طرف ش��ما مکتوب نش��ود یعنی استراتژی‬ ‫معامالتی نداش��ته باش��ید‪ ،‬درصد خط��ای مغز باال می رود و اش��تباهات با‬ ‫گذشت زمان به فراموشی س��پرده می شود و شما هیچ وقت علت شکست‬ ‫خود را در خرید س��هم های مختلف کش��ف نمی کنید‪ .‬استراتژی معامالتی‬ ‫مکتوب ش��ده تنها راه موفقیت شما در بازار بورس و سهام است؛ پس شما‬ ‫بای��د تمامی دالیل خود برای ورود به معامله را مکتوب کنید تا احساس��ی‬ ‫عمل نکنید و روی هیچ س��همی تعصب بی مورد نداش��ته باشید‪ .‬استراتژی‬ ‫معامالتی به صورت زیر است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬دالیل ورود به معامله باید نوشته شود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬حد سود و حد زیان را مشخص کنید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬حجم معامالت نسبت به سرمایه را مشخص کنید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ریسک معامله را مشخص کنید‪.‬‬ ‫تمام این موارد باید در دفتر ش��ما نوش��ته شوند و این اطالعات تنها رمز‬ ‫ماندگاری و موفقیت شما در بازار سهام هستند‪.‬‬ ‫چرا باید مکتوب ش��ود؟ چون الگوهای موجی تکرارشونده در بازار سهام‬ ‫هم مانند تاریخ مدام تکرار می شوند‪.‬‬ ‫در شکس��ت و ناکامی هر انس��انی‪ ،‬مقصر واقع��ی در مرحله اول خودش‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر استراتژی معامالتی ش��ما به همراه دالیل خرید یا فروش روی‬ ‫کاغذ نوشته شد‪ ،‬دیگر موردی وجود ندارد که نگرانش باشید‪.‬‬ ‫معامله خوبی داشته باشید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫محم�ود س�ریع القلم‪ -‬پژوهش�گر‬ ‫توس�عه‪ :‬المانی ه��ا ‪ 4‬درس کلی��دی‬ ‫به واسطه جنگ جهانی دوم اموختند‪:‬‬ ‫‪ -1‬تس��لط یک طرز تفک��ر در جامعه‬ ‫منجر به بس��یاری از تصمیم های اشتباه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬وج��ود ی��ک حزب فراگی��ر تنها به‬ ‫پوپولیسم منتهی می شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬بدون اجماع س��ازی می��ان دولت و‬ ‫ملت‪ ،‬جامعه روی رشد‪ ،‬پیشرفت و ثبات‬ ‫را نخواهد دید‪.‬‬ ‫‪ -4‬ب��دون مناظ��ره در س��طح جامعه‬ ‫نمی توان به توسعه دست یافت‪.‬‬ ‫سیاستمداران المانی با قدرتمند شدن‬ ‫المان در سطح بین المللی در پی محکم‬ ‫کردن جاپای این کش��ور در اروپا بودند‪.‬‬ ‫در عین حال استراتژی فرانسه و بریتانیا‬ ‫در محدود نگاه داشتن قدرت المان بود‪.‬‬ ‫در پای��ان جنگ اول‪ ،‬المان تحقیر ش��د‬ ‫اما نابود نش��د‪ .‬در رویارویی با فرانس��ه و‬ ‫س��رزمین‬ ‫لهس��تان‪ ،‬المان بخش هایی از‬ ‫ِ‬ ‫خود را از دس��ت داد و ارتش ان به ‪100‬‬ ‫هزار نفر محدود شد‪.‬‬ ‫جریان ه��ای افراطی که در پی تس��لط‬ ‫المان بر اروپا و جبران گذشته بودند ‪20‬‬ ‫س��ال کار کردند تا دوباره در اواخر دهه‬ ‫‪ ۱۹۳۰‬می�لادی از طری��ق جنگ جهانی‬ ‫دوم به هدف خود برسند‪.‬‬ ‫سرانجام در سال ‪ ،۱۹۴۳‬المان بر اروپا‬ ‫و بخش هایی از شوروی مسلط شد اما به‬ ‫چه قیمتی؟ نوعی نی��از روانی تاریخی و‬ ‫جریان روشنفکری ‪ ۱۸۸۰-۱۹۰۰‬تامین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مهم ترین نکته تئوریک که باعث ش��د‬ ‫شکست های پی درپی المان رقم بخورد‪،‬‬ ‫تمرکز فکر و قدرت در نهاد حکومت بود‬ ‫و جامعه نقش��ی در تعدیل ای��ن افکار و‬ ‫تمایالت نداشت‪.‬‬ ‫اقتدار حکومت المان در حدی فراگیر‬ ‫ب��ود که مان��ع از ظه��ور اس��تنباط های‬ ‫گوناگون از منافع ملی می شد‪.‬‬ ‫المانی ه��ا به واس��طه توانمندی ه��ای‬ ‫سازمانی تمایل داشتند فراتر از اتحادیه ها‬ ‫ﮔﺮاﻧﯽ‬ ‫پیم�ان مول�وی‪ -‬اقتص�اددان‪ :‬دکت��ر همایون‬ ‫کاتوزی��ان در کت��اب «ای��ران جامع��ه کوتاه مدت»‬ ‫چنین تعریفی از جامعه کوتاه مدت ارائه داده اس��ت‪:‬‬ ‫«جامعه ای ک��ه در ان چش��م انداز بلندمدتی چه در‬ ‫زندگی کالن و چه در زندگی خرد وجود ندارد‪ .‬یعنی‬ ‫اینکه هم چش��م انداز جامعه کوتاه مدت اس��ت و هم‬ ‫زندگی فردی‪.‬‬ ‫ای��ن ضرب المثل هایی که در ادبیات ما وج��ود دارد که «‪ ۶‬ماه دیگر کی‬ ‫مرده‪ ،‬کی زنده؟» یا «از این ستون تا ان ستون فرج است» یا «یک سیب را‬ ‫که بیندازی باال ده تا چرخ می خورد تا بیاید پایین» همه اینها صحبت از این‬ ‫می کند که هیچ معلوم نیست چه اتفاقی می افتد‪.‬‬ ‫این مسئله عدم استمرار در جامعه را نشان می دهد که جامعه را کوتاه مدت‬ ‫می کند و همه مناسبات فردی و اجتماعی براساس کوتاه مدت بودن جامعه‬ ‫طرح ریزی می شود‪.‬‬ ‫مثال فرض کنید انباش��ت بلندمدت س��رمایه در ایران هرگز وجود نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬برای اینکه انباش��ت بلندمدت سرمایه به یک چش��م انداز بلندمدت‬ ‫سرمایه نیاز دارد‪».‬‬ ‫این روزها که دوباره بازارهای موازی در حال حرکت هستند‪ ،‬بسیار به یاد‬ ‫ای��ن کتاب و صحبت های مطروحه در ان می افتم و از خود می پرس��م‪ ،‬مگر‬ ‫می شود جامعه ای کوتاه مدت بیندیشد اما در اقتصادش بلندنظرانه فکر کند؟‬ ‫جواب این سوال شاید خیلی پیچیده باشد اما با در نظر گرفتن بسیاری از‬ ‫موارد می توان نتیجه راپیش بینی کرد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال براس��اس امارهای منتشر شده در سال ‪ ۱۳۹۹‬توسط مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس درامد سرانه ایرانیان در ‪ ۷‬سال گذشته از ‪ ۷‬میلیون به‬ ‫کانال ‪ ۴‬میلیون تومان نزول داشته‪ ،‬نرخ تورم در ‪ ۱۰‬سال اخیر متوسط ‪۲۰‬‬ ‫درصد است و نرخ تورم در ‪ 2‬سال پیاپی ‪ ۹۷‬معادل ‪ ۵۰‬درصد و ‪ ۹۸‬معادل‬ ‫‪ ۴۱‬بوده (امار بانک مرکزی)!‬ ‫نوسانات ارزی که همواره در اقتصاد ایران وجود داشته‪ ،‬این بار نیز در کمتر‬ ‫از ‪ ۳‬سال هر سال با جهش روبه رو بوده؛ از دالر ‪ ۴۲۰۰‬شروع شده و به دالر‬ ‫‪ ۲۵۰۰۰‬تومانی امروز رسیده است‪.‬‬ ‫فعاالن کار وکس��ب در هر کجای دنیا با ریسک های زیادی روبه رو هستند؛‬ ‫ریس��ک های عملیاتی‪ ،‬حقوقی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی اما در ایران ریسک های‬ ‫اقتصادی انقدر در حال فش��ار به فعاالن اقتصادی هس��تند که فشار بر قشر‬ ‫عموم قابل تصور خواهد بود‪.‬‬ ‫فع��ال اقتص��ادی در ایران از یک کاس��ب جزء تا یک بنگاه��دار بزرگ با‬ ‫دش��واری های بس��یاری روبه روس��ت؛ ان هم در فراینده��ای عملیاتی‪ ،‬اما‬ ‫بی ثباتی ش��اخص هایی همچون تورم و نوس��انات ارز تاثیرات بسیار بدی بر‬ ‫کلیت کاروکس��ب ها دارد که تمامی انها را به س��مت تصمیمات کوتاه مدت‬ ‫هدایت می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن جامع��ه اقتصادی چش��م انداز متغیرهای کالن اقتصادی روش��ن‬ ‫نیس��ت و بدون چشم اندازهای قابل س��نجش اقتصادی همه انسان ها حتی‬ ‫در سوئیس‪ ،‬امریکا‪ ،‬انگلستان‪ ،‬ترکیه به رویکردهای کوتاه مدت روی خواهند‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫رویکرد کوتاه مدت ناشی از اتفاقاتی است که مدام در اقتصاد ایران در حال‬ ‫تکرار است (تورم‪ ،‬افزایش نقدینگی‪ ،‬نبود رشد اقتصادی باثبات‪ ،‬تغییرات در‬ ‫روابط بین المللی‪ ،‬کاهش قدرت خرید و‪)...‬‬ ‫اقتص��اد ای��ران ب��دون اینک��ه بخواهیم کلیش��ه ای صحبت کنی��م دارای‬ ‫ظرفیت های باالیی برای توس��عه اس��ت؛ نیروی انس��انی مش��تاق توس��عه‬ ‫بزرگ ترین دارایی و ثروت ایران است که نیازمند تغییر در نگرش به اقتصاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران برای خروج از رویک��رد کوتاه مدت نیازمند اتخاذ تصمیماتی‬ ‫اس��ت ک��ه مهم ترین ان رجوع به عل��م مدرن اقتصاد و رس��اندن اقتصاد به‬ ‫فرماندهی توسعه کشور است‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫جامعه کوتاه مدت‪ ،‬اقتصاد کوتاه مدت‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!