روزنامه صمت شماره 1608 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1608

روزنامه صمت شماره 1608

روزنامه صمت شماره 1608

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫بررسی وضعیت مسکن و بورس در مجلس‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1608‬پیاپی ‪2926‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫وضعیت عجیب و غریب‬ ‫مدیریت وطنی‬ ‫و نیاز به واردات مدیر‬ ‫پرو‬ ‫نده‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬مجلس شورای اسالمی یکشنبه هفته جاری در جلسه غیرعلنی وضعیت‬ ‫بازار مس��کن‪ ،‬ارز و بورس را مورد بررس��ی قرار می دهد‪ .‬این اظهارات محمدباقر قالیباف به دنبال تذکر یکی از‬ ‫نمایندگان مجلس درباره وضعیت بازار عنوان ش��د‪ .‬یک عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای اسالمی با انتقاد از‬ ‫افزایش قیمت مس��کن و خودرو گفت‪ :‬قیمت خودرو پرواز کرده و به عرش رس��یده و در این شرایط اقایان تنها‬ ‫تماش��اچی هستند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علیرضا سلیمی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات‬ ‫بر خانه های خالی با اس��تناد به اصول ‪ ۳۱‬و ‪ ۲۲‬قانون اساس��ی در اخطاری اظهار کرد‪ :‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫با هدف افزایش عرضه مس��کن و به دنبال ان کاهش قیمت‪ ،‬طرح مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرد که‬ ‫ش��ورای نگهبان به ان ایراد گرفته و ما در حال بررس��ی ایرادات هستیم‪ ،‬اما در همین فاصله دولت بازار مسکن‬ ‫را رها کرده‪ ،‬به طوری که قیمت مسکن در یک ماه ‪ ۷‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫قفل روی قفل‬ ‫بازار مسکن‬ ‫نابسامانی‬ ‫پارکینگ سازی‬ ‫نگاه سرمایه ای‬ ‫زمینه ساز رشد قیمت ها‬ ‫باید رشد نرخ نقدینگی‬ ‫را کنترل کنیم‬ ‫‪ ۵‬متر خانه‬ ‫در ازای وام مسکن‬ ‫قیمت های مصنوعی مسکن‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اتهام به سیمان از نااگاهی است‬ ‫‪6‬‬ ‫انگشت اتهام به سوی دولت است‬ ‫‪7‬‬ ‫چند می گیری واسطه باشی؟!‬ ‫‪8‬‬ ‫سود «بزخری» به جیب چه کسی می رود؟‬ ‫‪9‬‬ ‫حباب نرخ مسکن متاثر از فوالد نیست‬ ‫‪11‬‬ ‫بار سنگین مسکن بر دوش سنگ های ساختمانی‬ ‫‪12‬‬ ‫یک بازار و هزار تردید‬ ‫‪15‬‬ ‫پنت هاوس ها و مشتریان خاص انگشت شمار‬ ‫‪16‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بازار داغ خریدوفروش پارکینگ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1608‬‬ ‫پیاپی ‪2926‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫وضعیت عجیب و غریب‬ ‫مدیریت وطنی‬ ‫و نیاز به واردات مدیر‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫روزی اق��ای مهن��دس نعم��ت زاده در دوران وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در جلسه ای درباره مشکالت حوزه خودرو کشور گفت در صورت‬ ‫لزوم بهتر است مدیر وارد کنیم‪.‬‬ ‫عده ای به این حرف خندیدند‪ ،‬عده ای فحش دادند‪ ،‬عده ای تمس��خر‬ ‫کردن��د‪ ،‬عده ای م��دح گفتند‪ ،‬عده ای او را به اس��تیضاح تهدید کردند و‬ ‫عده ای هم بر اس��ب مراد قدرت نشس��تند و تاختند و مدیریت کوتوله ها‬ ‫راه خود را ادامه داد‪.‬‬ ‫به اعتقاد من و بس��یاری از افراد در مسئولیت های مختلف‪ ،‬حتی یکی‬ ‫دو رئیس جمهوری‪ ،‬بزرگ ترین و اصلی ترین مش��کل کش��ور‪ ،‬موضوع‬ ‫مدیریت اس��ت‪ .‬مدیریت مهم ترین تکه گمش��ده پ��ازل همه دردهای‬ ‫س��رزمین ماس��ت‪ .‬برای اینکه مدیریت توانمند داش��ته باشیم‪ ،‬بررسی‬ ‫وضعیت مدیریت نیاز اصلی است‪.‬‬ ‫مدی��ران توانمند باید دو خصوصیت «تحصیالت» و «تجربه» را با هم‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬متاسفانه معموال مدیران تحصیلکرده ما جوان هستند و‬ ‫تجرب��ه کافی ندارند و مدیران پیر و باتجربه ما نیز تحصیالت روز و دانش‬ ‫مرتبط با شرایط دنیا را ندارند‪.‬‬ ‫مش��کل دیگر ما در ح��وزه مدیریت‪ ،‬انتصاب مدی��ران غیرمرتبط در‬ ‫پس��ت های تخصصی است که بدون تجربه و تحصیالت‪ ،‬با رانت فامیلی‬ ‫و رفاقتی و سفارشی و امثالهم پشت میزهای تصمیم گیری می نشینند‪.‬‬ ‫ش��رایط سختی که امروز بر اقتصاد‪ ،‬صنعت‪ ،‬معادن‪ ،‬تجارت‪ ،‬مسکن‪،‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر‪ ،‬اموزش و پرورش‪ ،‬خودرو‪ ،‬بازار ارز و سکه‪ ،‬خورد و خوراک‬ ‫و زندگی مردم جاری و س��اری اس��ت از نبود دانش مدیریت و شرایطی‬ ‫است که باید در انتصاب ها و تغییرات ابتدای انقالب دید‪.‬‬ ‫اگر باور کنیم که مدیریت دارای اهمیت است‪ ،‬به نظر می رسد در همه‬ ‫سال های گذشته ما فقط در یک مورد مدیر وارد کردیم‪.‬‬ ‫حض��ور مدیر و س��رمربی و مربی و بازیکن در فوتب��ال و چند موردی‬ ‫در والیب��ال و یک��ی دو ورزش دیگر‪ ،‬تنها موارد نادری اس��ت که در انها‬ ‫میلیاردها تومان از ثروت کش��ور را به دلخوش��ی یکی دو ش��وت بیشتر‬ ‫و یک��ی دو گل ب��ه دروازه حریف هزین��ه کردیم یا به ق��ول مخالفان به‬ ‫باد هوا دادیم و به قول موافقان تش��ویق و ش��ور و هیجان به بار اوردیم؛‬ ‫اس��تفاده ازک��ی روش‪ ،‬ویلموت��س‪ ،‬پوکله پووی��چ‪ ،‬تومیس�لاوایویچ‪،‬‬ ‫میروس�لاوبالژویچ‪ ،‬برانکو ایوانکوویچ‪ ،‬دراگان اسکوچیچ و انواع نام های‬ ‫باارزش و بی ارزش که نسل من را بیشتر به یاد مسکویچ می اندازد که بچه‬ ‫بودیم و می خواندیم؛ مسکویچه‪ ،‬سرپیچه‪ ،‬نمی پیچه‪.‬‬ ‫بدیهی است امروز همه می دانند که استفاده از مربی و مدیر و بازیکن‬ ‫در ورزش هم برای ایجاد کار زیربنایی انجام نشده و بیشتر توسط دالل ها‬ ‫برای دریافت وجه های زیرمیزی بوده و ورزش ایران هم با مس��کویچه و‬ ‫سرپیچه و نمی پیچه و اخرین سرمربی که اوردند ظاهرا میلیاردها تومان‬ ‫ث��روت مملک��ت را با یک قرارداد ترکمانچای به ب��اد داده و فعال پای قوه‬ ‫قضاییه و نهادهای امنیتی را به میان کشیده که مثل هر ایرانی امیدوارم‬ ‫حق ملت و بیت المال در این ورزش بی سرانجام حفظ شود‪.‬‬ ‫ورزش را مثال زدم تا بگویم اس��تفاده از مربی باتجربه و حرفه ای‪ ،‬البته‬ ‫اگر بدون داللی باشد‪ ،‬تنها راه حل موفقیت و رسیدن به قله افتخار است‬ ‫و اگر بهترین بازیکن ها را داش��ته باشیم اما مدیر و مربی نداشته باشیم‪،‬‬ ‫راه به جایی نمی بریم‪.‬‬ ‫البت��ه م��ن در ورزش هم معتقدم اق��ای دولت باید ‪ 10‬س��الی همه‬ ‫بودجه ه��ا را خرج ورزش ه��ای همگانی کرده و زیرس��اخت ها را فراهم‬ ‫اورد و در هر کوی و برزن و محله و ش��هر ورزش��گاه بسازد و بعد وارد کار‬ ‫حرفه ای بشویم‪.‬‬ ‫اگر به مربی و بازیکن و س��رمربی در ورزش معتقدیم‪ ،‬باید سوال کنیم‬ ‫که اهمیت کدام یک از سرفصل های زندگی ما کمتر از ورزش است؟‬ ‫ایا اقتصاد‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت‪ ،‬مس��کن‪ ،‬بانکداری‪ ،‬خودروسازی‪،‬‬ ‫سدس��ازی‪ ،‬کارخانه داری‪ ،‬دامداری‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬هنر‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫پرورش و صدها مقوله دیگر از ورزش کم اهمیت تر هستند؟‬ ‫ایا نمی توان به طور مثال برای این خودروس��ازی درمانده و نابودشده‪،‬‬ ‫از یک مدیر بازنشسته یا باتجربه بنز و ب ام و و پژو و رنو و تویوتا و نیسان و‬ ‫شورولت و جیپ و هزار برند دیگر در جهان استفاده کرد؟‬ ‫این روزها بحث باز ش��دن مدارس و کرون��ا‪ ،‬با اظهارنظرهای بعضی از‬ ‫مسئوالن‪ ،‬دستمایه شوخی کودکان چندساله شده که در دنیای مجازی‬ ‫دس��ت به دست می شود‪( .‬ش��ب می گویید کالس های انالین و صبح از‬ ‫کالس حضوری حرف می زنید‪).‬‬ ‫رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی اموزش و پرورش در برنامه شبکه‬ ‫اول س��یما که ازس��وی همه دنیا و همه دوس��ت و دشمن‪ ،‬در حال رصد‬ ‫شدن است‪ ،‬یک جمله مناسب با فعل و فاعل نمی تواند بگوید و فرمایش‬ ‫می کن��د‪« :‬بچه ها قبل از اینک��ه در واقع حرکت کنند بروند به س��مت‬ ‫مدرس��ه‪ ،‬می توانند با مدرسه تماس بگیرند‪ ،‬اگر معلم مدرسه‪ ،‬کالس را‬ ‫می شناسند در دوره ابتدایی معلم را می شناسند‪ ،‬اگر مدیر‪ ،‬معاون‪ ،‬کادر‬ ‫مدرسه را می شناسند تماس بگیرند‪»...‬‬ ‫مجری محترم هم به جای س��وال مناسب و برخورد‪ ،‬در جهت کمک و‬ ‫همراهی ایشان می فرمایند‪« :‬اگر از طریق شبکه های ارتباطی که برقرار‬ ‫اس��ت تا صبح ش��نبه فهمیدند که فهمیدند‪ ،‬وگرنه ش��نبه صبح کسب‬ ‫اطالع کنند ببینند باید بروند مدرسه یا نه»‬ ‫ای��ن وضعیت مدیری��ت و تصمیم گی��ری در وزارتخانه ای اس��ت که‬ ‫میلیون ها خانواده و محصل با ان درگیر هس��تند و در ش��ب باز ش��دن‬ ‫مدارس‪ ،‬هنوز نمی دانند چه کنند؟ این مدیران خودشان نیاز به ثبت نام‬ ‫در کالس های اکابر اقای قرائتی دارند‪.‬‬ ‫اقای دولت‬ ‫باور کنید چاره ای نیس��ت‪ .‬رهبر ارکس��تر مهم اس��ت‪ .‬نوازندگان هر‬ ‫کدام س��از خود را می زنند‪ .‬در حوزه اقتصاد‪ ،‬مسکن‪ ،‬بانکداری‪ ،‬خودرو‪،‬‬ ‫اموزش و بسیاری چیزهای دیگر باید رهبر ارکستر و مدیر داشته باشیم‪.‬‬ ‫حاال که دس��ته بندی های سیاسی و حزبی‪ ،‬جامعه خودمان را به خودی‬ ‫و غیرخودی تقس��یم ک��رده و نمی توانیم از غیرخودی های عاش��ق این‬ ‫س��رزمین به نحو درس��ت استفاده کنیم و اکثریت باس��وادان باتجربه را‬ ‫خانه نش��ین کرده ایم‪ ،‬حداقل بدانیم که تنها فوتبال نیست که به پوویچ‪،‬‬ ‫وایوی��چ‪ ،‬بالژویچ‪ ،‬ایوانکوویچ‪ ،‬اس��کوچیچ نیاز دارد‪ .‬همه حوزه ها به یک‬ ‫«ساندویچ» نیاز دارند؛ مدیر وارد کنید‪.‬‬ ‫«داشتن مسکن متناسب با نیاز‪ ،‬حق هر فرد‬ ‫و خانواده ایرانی اس��ت‪ .‬دولت موظف اس��ت با‬ ‫رعایت اولویت برای انها که نیازمندترند به ویژه‬ ‫روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‬ ‫را فراهم کند‪».‬‬ ‫ای��ن متن اصل ‪ ۳۱‬قانون اساس��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران اس��ت که حق هر فرد و خانواده‬ ‫ایرانی را در زمینه داشتن مسکن مطرح می کند‬ ‫و براس��اس این اصل‪ ،‬دولت ها موظف به تامین‬ ‫ان ش��ده اند‪ .‬از انجا که حق مس��کن هم یکی‬ ‫از حقوق اساس��ی هر فرد در جامعه محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اصل ‪ ۳۱‬قانون اساس��ی ب��ر این امر‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫قیمت های افسار گسیخته‬ ‫تصریح داش��ته و به ویژه درباره اقشار نیازمندتر‬ ‫ب��ر اجرای ان تاکید کرده اس��ت‪ .‬بازار مس��کن‬ ‫کش��ور همواره درگیر نابس��امانی های فراوانی‬ ‫در ح��وزه عرضه و تقاضا و مهم تر از ان افزایش‬ ‫قیم��ت بی روی��ه و بی برنامه بوده اس��ت که در‬ ‫سال های گذشته رویکرد مناسبی برای کنترل‬ ‫این روند اتخاذ نش��ده یا اگر هم ش��ده‪ ،‬چندان‬ ‫تاثیر مثبتی در رفع این معضل نداش��ته است‪.‬‬ ‫باتوجه به نوسانات اقتصادی اخیر کشور نیز این‬ ‫مسئله بحرانی تر شده و داشتن مسکن مناسب‬ ‫را برای بس��یاری از خانواده ه��ای ایرانی تبدیل‬ ‫به رویایی دس��ت نیافتنی کرده است‪ .‬خانه های‬ ‫تحلیل روز‬ ‫قیمت هر مترمربع واحد مس��کونی در تهران در مرداد‬ ‫‪ ۹۹‬ح��دود ‪ ۲۳۱.۱‬میلی��ون ریال بود که نس��بت به تیر‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۰.۵‬درصد و نس��بت به مرداد س��ال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۷۷.۴‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا (رس��انه مرجع شبکه بانکی ایران) در‬ ‫مرداد سال ‪ ،۱۳۹۹‬تعداد معامالت اپارتمان های مسکونی‬ ‫ش��هر تهران به ‪ ۹۰۸۰‬واحد مسکونی رسید که نسبت به‬ ‫مرداد ‪ ۹۸‬افزایش حدود ‪ ۱۷۶‬درصدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا نرخ ه��ر مترمربع واحد مس��کونی در‬ ‫مرداد ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۲۳۱.۱‬میلیون ریال بود که نس��بت به‬ ‫تیر گذش��ته ‪ ۱۰.۵‬درصد و نسبت به مرداد سال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۷۷.۴‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫بیش��ترین س��هم قرارداده��ای منعق��ده مرب��وط به‬ ‫مناط��ق ‪ ۴ ،۵‬و ‪ ۱۰‬اس��ت ک��ه در مجم��وع بیش از ‪۳۲‬‬ ‫درص��د حج��م معام�لات م��رداد را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬انچ��ه از امار برمی اید ش��یب تند افزایش نرخ‬ ‫نقط��ه به نقطه و ماهانه مس��کن در مرداد اس��ت‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د تورم موجود در بخش مس��کن بیشتر ناشی از‬ ‫فشار هزینه در سمت عرضه باشد تا فشار تقاضا‪.‬‬ ‫نرخ ارز مهم ترین عامل مس��لط چه به طور مستقیم و‬ ‫چه به طور غیرمستقیم بر متوسط نرخ مسکن بوده است‪.‬‬ ‫روند افزایش��ی نرخ ارز که از ابان ‪ ۹۸‬ش��روع و فضای‬ ‫نااطمینانی اقتصادی ایجاد ش��ده به دنبال ان باعث ش��د‬ ‫برای پوشش ریسک‪ ،‬صاحبان امالک در عرضه ملک خود‬ ‫به قیمت های موجود تعلل کرده و زمینه افزایش مستقیم‬ ‫نرخ مسکن را به وجود اورند‪.‬‬ ‫خالی هم داس��تان دیگری است که هرازگاهی‬ ‫داد کارشناسان و مسئوالن را درمی اورد و برخی‬ ‫از جمله مجلسیان را به تصویب طرح هایی مانند‬ ‫مالی��ات بر خانه های خال��ی ترغیب می کند؛ با‬ ‫امی��د به اینکه اخذ مالی��ات از این خانه ها امار‬ ‫خانه دار ش��دن ش��هروندان را باال ببرد‪ .‬غافل از‬ ‫اینکه گره کور مشکل خانه دار شدن تنها وجود‬ ‫فیزیکی مس��کن نیس��ت و قدرت خرید در این‬ ‫بین نقش اساسی بازی می کند‪.‬‬ ‫سال هاست متوس��ط قیمت مسکن به حدی‬ ‫افزای��ش یافته که قدرت خرید بیش از نیمی از‬ ‫متقاضیان مصرفی مس��کن با ان تناسب ندارد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط بسیاری از معامالت انجام شده‬ ‫در ای��ن ب��ازار از جنس غیرمصرف��ی و از ناحیه‬ ‫سفته بازان و سوداگرانی است که به دنبال کسب‬ ‫س��ودهای کالن از معام�لات مکرر در ش��رایط‬ ‫ناارام قیمتی هس��تند‪ .‬قیمت هر مترمربع خانه‬ ‫به عنوان چاردیواری امن س��کونت که حق اولیه‬ ‫هر شهروندی است در شهرهای بزرگ از متری‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تومان ش��روع می شود که البته این‬ ‫ن��رخ را دیگ��ر کمتر در پایتخ��ت می توان دید؛‬ ‫مگر در خانه های با س��ن باالی ‪ ۵۰‬س��ال‪ .‬این‬ ‫قیمت با شیبی صعودی تا متری چندده میلیون‬ ‫تومان در مناطق مختلف ش��هری باال رفته و در‬ ‫تحوالت مسکن شهر تهران روی نمودار‬ ‫از س��وی دیگر با افزایش نرخ ارز‪ ،‬نرخ نهاده های تولید‬ ‫مس��کن از جمله س��یمان‪ ،‬میلگرد‪ ،‬اق�لام الکترونیکی و‬ ‫تجهی��زات مرتب��ط با افزای��ش قابل توجهی هم��راه بوده‬ ‫که تاثیر مس��تقیم بر نرخ تمام ش��ده ه��ر مترمربع واحد‬ ‫مسکونی داشته است‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان انتظارات تورمی نقش پررنگی داش��ته‬ ‫اس��ت؛ به عنوان مثال با تصویب افزایش نرخ ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫س��یمان در تیر جو روانی ایجاد شده باعث شد نرخ سایر‬ ‫مصالح ساختمانی نیز تحت تاثیر قرار گیرد‪.‬‬ ‫عوام��ل دیگری مانن��د افزایش ‪ ۳۰‬درص��دی عوارض‬ ‫ساخت مسکن که در پایان سال گذشته به تصویب رسید‬ ‫(هرچند به دلیل ش��رایط خاص کرونایی هنوز اجرا نشده‬ ‫است)‪ ،‬نیز در افزایش نرخ مسکن در سال جاری بی تاثیر‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹روند رش�د نرخ دالر و متوس�ط نرخ مسکن‬ ‫شهر تهران‬ ‫نمودارها به خوبی هم حرکتی شاخص نرخ مسکن و نرخ‬ ‫دالر در دهه ‪ 90‬را نشان می دهند‪ .‬تنها فاصله ایجاد شده‬ ‫در زمینه ش��وک ارزی سال ‪ ۱۳۹۷‬است که همانطور که‬ ‫مالحظه می ش��ود در فاصله کوتاهی شاخص نرخ مسکن‬ ‫ای��ن عقب ماندگی را جبران کرده اس��ت؛ بنابراین با اتکا‬ ‫ب��ه امار می توان گفت متوس��ط نرخ ه��ر مترمربع واحد‬ ‫مس��کونی در تهران در دهه گذشته حدودا برابر با ‪۱۰۰۰‬‬ ‫دالر بوده اس��ت‪ .‬گرچه توزیع جغرافیایی نرخ مسکن در‬ ‫مناطق تهران طیف وسیعی از ‪ ۹۷۴۶۹‬هزار ریال (منطقه‬ ‫‪ )۱۸‬تا ‪ ۵۲۸۲۰۰‬هزار ریال (منطقه ‪ )۱‬را شامل می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫س�ید جالل ابراهیمی‪ -‬رئیس خان�ه اقتصاد و تجارت ایران و‬ ‫ترکیه‪ :‬ترکیه در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال جاری میالدی شاهد ثبت بیش‬ ‫از یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار معامله ملکی بوده است‪ .‬در این دوره زمانی‬ ‫و باوجود درگیری با ش��یوع کرونا و اعمال محدودیت های مس��افرتی‪،‬‬ ‫خری��د و فروش ها با حمای��ت دولت و ارائه وام ه��ای بلندمدت با بهره‬ ‫پایین سرعت بیش��تری پیدا کرده است‪ .‬گفته می شود ایرانیان بیشتر‬ ‫در ش��هرهای تجاری مثل استانبول‪ ،‬انکارا‪ ،‬ازمیر‪ ،‬مرسین و ادانا اقدام‬ ‫‹ ‹قیمت دالری هر مترمربع مس�کن در ش�هر‬ ‫تهران‬ ‫ش��اخص اصلی اقتصاد ای��ران در س��ال ‪ ۹۹‬انتظارات‬ ‫تورمی است که موجب تحرکات انواع بازارهای دارایی از‬ ‫ابتدای سال شده است‪ .‬نمودار زیر شاخص نرخ بازارهای‬ ‫مختل��ف ک��ه در فروردی��ن ‪ ۱۳۹۵‬به ع��دد ‪ ۱۰۰‬نرمال‬ ‫شده اند را نشان می دهد‪ .‬از بین این بازارها تا ماه گذشته‬ ‫بازدهی بازار سرمایه سرامد سایر بازارها بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدهی انواع بازار دارایی‬ ‫به نظر می رس��د با ریزش اخیر ش��اخص بازار سرمایه‪،‬‬ ‫در ماه های اتی رش��د بازارهای موازی همچون مس��کن‬ ‫نیز محدود ش��ود که ش��واهد ان در نیمه اول ش��هریور‬ ‫قابل مالحظه اس��ت‪ .‬البت��ه این نکته را نی��ز نباید از نظر‬ ‫دور داش��ت ک��ه بخش��ی از افزایش نرخ مس��کن در ماه‬ ‫اخی��ر به دلی��ل تقاضای س��فته بازی در این ب��ازار بوده و‬ ‫اغل��ب خریداران مصرفی به دلی��ل کاهش قدرت خرید و‬ ‫عدم تطابق وام مس��کن با قیمت های موجود از این بازار‬ ‫عقب نشینی کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن امر خ��ود می تواند باع��ث فرو رفت��ن این بخش‬ ‫از اقتص��اد در رکود ش��ود که زنگ خط��ری برای بخش‬ ‫ساخت وس��از کشور اس��ت‪ ،‬چراکه این صنعت به نوعی از‬ ‫صنایع پیش��ران اقتصاد بوده و با صنایع پیشین و پسین‬ ‫بس��یاری در ارتباط اس��ت و رکود ان می تواند به س��ایر‬ ‫صنایع س��رایت کند‪ .‬اگ��ر چاره ای ب��رای افزایش قدرت‬ ‫خرید احاد اقتصادی متناس��ب با افزایش بی ش��ائبه نرخ‬ ‫مس��کن اندیشیده نشود‪ ،‬رش��د اقتصادی سال ‪ ۹۹‬از این‬ ‫تسهیالت کشور همسایه برای خانه دار کردن‬ ‫به خرید ملک در این کش��ور همسایه می کنند‪ ،‬چراکه طبق قانون در‬ ‫صورت خرید ملک مسکونی می توان نسبت به تاسیس شرکت تجاری‬ ‫در این کس��ور اقدام کرد؛ به عبارت دیگر خری��د ملک به عنوان ابزاری‬ ‫برای جذب س��رمایه گذار در این کشور تلقی می شود‪ .‬ال بایراک‪ ،‬وزیر‬ ‫دارایی و خزانه داری ترکیه با اعالم اینکه در مرداد امسال فروش مسکن‬ ‫در این کشور به رکورد جدید دست یافته‪ ،‬از بانک های عامل که وام با‬ ‫بهر ه پایین در اختیار خریداران می گذارند‪ ،‬تشکر کرد‪.‬‬ ‫پنت هاوس ه��ا و خانه های لوکس و فوق لوکس‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۲۰۰‬میلی��ون تومان هم می رس��د؛‬ ‫خانه هایی که البته مشتریان خاص خود را دارند‪.‬‬ ‫با این همه بازار مس��کن برای مصرف کننده در‬ ‫رکود است و همچنان متقاضیان مسکن به دنبال‬ ‫راهی برای خانه دارش��دن‪ .‬این داستان در حالی‬ ‫ادامه دارد ک��ه نمی توان نقش بنگاه های ملکی‬ ‫را در نابس��امانی مس��کن و معامالت و قیمت ها‬ ‫نادی��ده گرفت‪ .‬در این پرون��ده‬ ‫به نبود‬ ‫تناس��ب بی��ن قیمت های مصنوع��ی و نجومی‬ ‫مس��کن با قدرت خرید مردم و دالیل این رشد‬ ‫قیمت پرداخته ایم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫حیث اسیب جدی خواهد دید‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۱.۹‬درص�دی قیمت مس�کن در نیمه‬ ‫نخست شهریور‬ ‫در همین حال معامالت مسکن شهر تهران در نیمه اول‬ ‫ش��هریور نسبت به مدت مش��ابه ماه قبل به میزان ‪۳۷.۷‬‬ ‫درصد کاهش داش��ته که حاکی از ت��داوم افت معامالت‬ ‫مسکن در ش��هریور است‪ .‬به گزارش مهر به نقل از بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬اطالعات برگرفته از سامانه ثبت معامالت امالک‬ ‫و مس��تغالت کشور در نیمه اول شهریور امسال حاکی از‬ ‫این اس��ت که پس از یک دوره التهاب در بازار مس��کن‪،‬‬ ‫نش��انه هایی از بازگشت ارامش به این بازار اشکار شده و‬ ‫دوره تالطم اخیر بازار مس��کن رو به پایان است‪ .‬براساس‬ ‫اطالعات س��امانه یادش��ده‪ ،‬متوس��ط قیمت هر مترمربع‬ ‫واحد مسکونی معامله ش��ده در شهر تهران در نیمه اول‬ ‫ش��هریور امسال به حدود ‪ ۲۳.۵‬میلیون تومان رسیده که‬ ‫در مقایس��ه با رقم مش��ابه ماه قبل تنها ‪ ۱.۹‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪ .‬کاهش قابل توجه رشد قیمت مسکن در شهر‬ ‫تهران در ش��رایطی بوده که تعداد معامالت مسکن شهر‬ ‫تهران پس از ثبت افت ‪ ۳۵.۴‬درصدی در مرداد امس��ال‬ ‫(نسبت به رقم تیر)‪ ،‬در نیمه اول شهریور نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه ماه قبل نیز به میزان ‪ ۳۷.۷‬درصد کاهش داشته‬ ‫که حاکی از تداوم افت معامالت مسکن در شهریور است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت بازار مس��کن در طول چند ماه گذشته‬ ‫روند پرالتهابی را طی کرده و رش��د ماهانه قیمت مسکن‬ ‫در ش��هر تهران طی اردیبهش��ت تا مرداد امس��ال ارقام‬ ‫باالیی را تجربه کرده بود‪.‬‬ ‫بیش��ترین خریداران خارجی امالک در ‪ 6‬ماه اول امس��ال ایرانیان‪،‬‬ ‫عراقی ها‪ ،‬المانی ها‪ ،‬انگلیس��ی ها و س��وری ها بوده اند که اغلب مایل به‬ ‫خرید ملک در اس��تانبول و مرحله بعد ازمیر و انکارا هستند‪ .‬براساس‬ ‫امار رس��می منتشر شده بیشترین فروش س��اختمان در استانبول به‬ ‫تعداد ‪ ۱۵۱‬هزار واحد‪ ،‬انکارا هزار واحد‪ ،‬انتالیا ‪ ۴۵‬هزار واحد و بورسا‬ ‫‪ ۴۱‬ه��زار واحد بوده و مجموع درامد حاص��ل از فروش ‪ ۷‬میلیارد لیر‬ ‫ترک و ارزش کل معامالت ‪ ۱۹۴‬میلیارد لیر ترک براورد می شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫ شنبه‬ ‫خال مجریان‬ ‫صالحیت دار‬ ‫در «صنعت احداث»‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1608‬‬ ‫پیاپی ‪2926‬‬ ‫ایران به صف‬ ‫خودروسازان جهانی‬ ‫می پیوندد‬ ‫به دنبال خال نهادهای نظارتی در ساخت وساز شهری ایجاد شد‬ ‫محسن فقیهی‪ /‬رئیس اتحادیه اتوسرویس‬ ‫تعمیرگاه‪ ،‬کارواش و پارکینگ تهران‬ ‫پارکینگ با استناد به ماده ‪ ۱۰۰‬و پرداخت جریمه جدا از واحد مسکونی معامله می شود‬ ‫یک��ی از معضالتی که گریبانگیر ش��هرهای بزرگ‬ ‫و به وی��ژه کالنش��هری مانن��د ته��ران اس��ت کمبود‬ ‫پارکینگ های عموم��ی و خصوصی بوده که منجر به‬ ‫پارک خودروها در س��طح خیابان ها و کوچه ها ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ک خودروها مسدود شده‬ ‫کوچه های تنگی که با پار ‬ ‫و ت��ردد را در ان س��خت می کند‪ ،‬به نازیبایی ش��هر‬ ‫دام��ن زده و اگر به هر دلیلی الزم باش��د خودروهای‬ ‫اورژانس مانند ماشین های اتش نشانی یا امبوالنس ها‬ ‫در این کوچه ها تردد کنند با معضل اساس��ی روبه رو‬ ‫خواهند بود که می تواند به اسیب های جبران ناپذیری‬ ‫بینجامد‪ .‬همچنین از پیامدهای این کمبود پارکینگ‬ ‫می ت��وان به اجاره و خریدوفروش جداگانه ان اش��اره‬ ‫کرد که قیمت منزل مسکونی را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫در واقع صاحب ملک چه هنگام اجاره و چه فروش‬ ‫س��لیقه ای عمل ک��رده و پارکینگ را ج��دا از واحد‬ ‫مس��کونی در نظر می گیرد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬فردی که‬ ‫صاح��ب ملک��ی قدیمی اس��ت و ان را تبدیل به یک‬ ‫واح��د اپارتمانی یا مجتمع مس��کونی کرده به راحتی‬ ‫ممکن اس��ت ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬پارکین��گ را برای خود بردارد و‬ ‫واحدها را بدون پارکینگ اجاره یا به فروش برساند که‬ ‫به طور قطع قیمت مسکن را باال می برد‪.‬‬ ‫فروش پارکینگ جدا از ملک‪ ،‬بیش��تر در ساختمان هایی است‬ ‫ک��ه دارای کس��ری پارکینگ ب��وده و با رس��یدگی در ماده ‪۱۰۰‬‬ ‫و پرداخ��ت جریم��ه به راحت��ی ج��دا از واحده��ا خریدوفروش‬ ‫می ش��وند‪ .‬این امر در افزایش نرخ مسکن بی تاثیر نبوده و باید‬ ‫دید ش��هرداری و نهادهای نظارتی قرار اس��ت برای این معضل‬ ‫چه کنند‬ ‫‹ ‹تخلفی که انجام می شود‬ ‫علی اصغ��ر خان��ی‪ ،‬نماین��ده منتخ��ب م��ردم در‬ ‫کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان‬ ‫اینک��ه معامل��ه جداگان��ه پارکینگ چ��ه در اجاره و‬ ‫چه ف��روش امری غیرقانونی اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫نخس��ت اینک��ه تامی��ن پارکینگ در ه��ر مجتمع و‬ ‫اپارتمانی الزامی اس��ت‪ .‬اگر خالف این در هر جایی‪،‬‬ ‫چه ش��هرداری و چه نهادهای دیگر انجام ش��ود‪ ،‬نیاز‬ ‫به پیگیری دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش تر بعضی از ملک ه��ای بزرگ که‬ ‫تجاری بودند در فضا یا شعاع مناسب پارکینگ مورد‬ ‫نیاز را تامین می کردند اما در اپارتمان های مسکونی‬ ‫تامین پارکینگ الزام اس��ت و شهرداری ها باید پروانه‬ ‫ساخت وساز را براساس ان صادر کنند‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده منتخب م��ردم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬زمانی این گونه ب��ود که واحدی‬ ‫پارکینگ نداش��ت و جریمه ان پرداخت می ش��د اما‬ ‫چندین س��ال است که دیگر این گونه عمل نمی شود‪.‬‬ ‫اگر تامین نش��ود و ش��هرداری پروانه ساخت وساز را‬ ‫بدهد خالف قانون عمل کرده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬هنگامی که برای هر واحد مسکونی‬ ‫یا تجاری پارکینگ تامین می ش��ود برای همان ملک‬ ‫است و نباید جداگانه معامله شود‪ .‬افراد نباید مبادرت‬ ‫به خرید این نوع پارکینگ ها کنند‪.‬‬ ‫خان��ی با اش��اره ب��ه پارکینگ های اضاف��ه و مازاد‬ ‫گفت‪ :‬این امر برای پارکینگ های مازاد ممکن اس��ت‬ ‫رخ دهد اما ب��رای پارکینگ های اختصاصی هر واحد‬ ‫خالف قانون است‪.‬‬ ‫‹ ‹خال قانونی وجود ندارد‬ ‫خریدوف��روش جداگانه پارکینگ ها در مجتمع های‬ ‫مسکونی در حال انجام است‪ .‬مجلس برای این امر چه‬ ‫برنام��ه ای دارد؟ خانی در این باره عنوان کرد‪ :‬مجلس‬ ‫قانون ان را تدوین کرده است و تاکید می شود انجام‬ ‫چنی��ن ام��ری از س��وی صاحب ملک خ�لاف قانون‬ ‫اس��ت نمی توان در این باره قانونی در کنار قانون قبل‬ ‫مصوب کرد‪ .‬در این حوزه ایین نامه ها و بخشنامه های‬ ‫ش��هرداری ها و وزارت راه و شهرسازی هم وجود دارد‬ ‫و نیازی به تصویب قوانین جدید نیست‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده منتخب م��ردم در مجل��س یازدهم‬ ‫اف��زود‪ :‬اگ��ر پارکینگ مازاد باش��د صاحب ملک حق‬ ‫دارد جداگان��ه به ف��روش برس��اند یا اج��اره دهد اما‬ ‫اگر پارکینگ در س��ند واحد مس��کونی امده باش��د‪،‬‬ ‫نمی تواند صاحبخانه ان را جداگانه معامله کند‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای‬ ‫‹ ‹طرح یک پیشنهاد‬ ‫در ادام��ه وحی��د ن��وروزی یک��ی از کارشناس��ان‬ ‫حوزه ش��هری در این باره با بی��ان اینکه صاحب ملک‬ ‫نمی تواند جداگانه پارکینگ ملکی را به فروش برساند‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬صاحب پارکینگ ممکن اس��ت ان‬ ‫را اج��اره ده��د اما پارکینگ جزو الینفک س��ند یک‬ ‫ملک بوده و قابل فروش نیست‪ .‬هیچ فردی نمی تواند‬ ‫جداگانه پارکینگ را به شخص دیگری بفروشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه شهری در ادامه با بیان اینکه‬ ‫در این باره طرحی پیش��نهاد شده و در حال پیگیری‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای رف��ع معضل ترافیک و ش��لوغی‬ ‫خیابان ها بحثی مطرح و در حال پیگیری است اینکه‬ ‫اگر صاحب ملکی بتواند پارکینگ بیشتری نسبت به‬ ‫نیاز ساختمان خود تامین کند یا ملکی را به طور کامل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اصغر خانی‬ ‫سخن پایانی‬ ‫در حال��ی نماین��ده کمیس��یون عم��ران و این‬ ‫کارش��ناس حوزه ش��هری ب��ه غیرقانون��ی بودن‬ ‫ای��ن موضوع اش��اره می کنند که اج��اره و فروش‬ ‫پارکینگ جدا از ملک در حال انجام است و به طور‬ ‫معمول‪ ،‬پارکینگ را صاحب ملک جدا از خانه به‬ ‫ساکنان همان مجتمع مسکونی واگذار می کند‪ .‬از‬ ‫این رو شاهد هستیم که برخی واحدها دارای ‪ ۲‬یا‬ ‫‪ ۳‬پارکینگ هستند‪.‬‬ ‫ف��روش پارکین��گ ج��دا از ملک بیش��تر برای‬ ‫س��اختمان هایی در حال رخ دادن است که دارای‬ ‫کس��ری پارکینگ ب��وده و با رس��یدگی در ماده‬ ‫‪ ۱۰۰‬و پرداخ��ت جریمه ب هراحتی جدا از واحدها‬ ‫یشوند‪ .‬این امر بی تاثیر در افزایش‬ ‫خریدوفروش م ‬ ‫نرخ مسکن نبوده و باید دید شهرداری و نهادهای‬ ‫نظارتی قرار است برای این معضل چه کنند‪.‬‬ ‫ثبات رو به بهبود وضعیت صنعت ساختمان‬ ‫اولیه در مصالح عمده س��اختمانی اوایل ماه افزایش و سپس‬ ‫اندکی کاهش یافت‪.‬‬ ‫بنا ب��ر اظهار برخی فعاالن‪ ،‬قیمت م��واد اولیه در مجموع‬ ‫نسبت به ماه قبل روند با ثباتی داشت اما برخی دیگر معتقد‬ ‫بودن��د قیمت ها در مقایس��ه با ماه گذش��ته روند افزایش��ی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬اما به طور کلی‪ ،‬عدد ش��امخ کمتری نسبت‬ ‫ب��ه ماه گذش��ته برای این مولفه به ثبت رس��ید (که نش��ان‬ ‫می دهد نس��بت تعداد موارد اعالم شده افزایش قیمت به کل‬ ‫پاسخ دهندگان‪ ،‬در مرداد از تیر اندکی کمتر بوده است‪).‬‬ ‫به دلی��ل موج��ود نبودن برخ��ی م��واد اولیه در ب��ازار یا‬ ‫عدم فروش به دلیل نوس��انات قیمت‪ ،‬میزان کارهای معوق و‬ ‫ناتم��ام کمی افزایش یافت‪ .‬صادرات که در ماه های گذش��ته‬ ‫ب��ا چالش های زی��ادی مواجه بود این ماه کمی در راس��تای‬ ‫بهب��ود پیش رفت‪ .‬هرچن��د بنا بر اظهار برخ��ی فعاالن این‬ ‫ح��وزه قیمت مواد اولیه نس��بت به ماه قبل روند افزایش��ی‬ ‫داش��ت و انها متناس��ب با افزایش قیمت ها ناچار به افزایش‬ ‫قیمت فروش خود ش��دند‪ ،‬ام��ا به دلیل کاهش قدرت خرید‪،‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫در مجموع قیمت فروش نسبت به ماه گذشته روند افزایشی‬ ‫نداشت و عدد شامخ کمتری را نسبت به ماه قبل ثبت کرد‪.‬‬ ‫مص��رف حامل های انرژی نی��ز در این ب��ازه زمانی تغییر‬ ‫چندانی نداش��ت‪ .‬ب��ا توجه ب��ه افزایش سفارش��ات و دیگر‬ ‫ش��رایط موج��ود‪ ،‬در مجموع فع��االن این حوزه نس��بت به‬ ‫بهبود فعالیت های کسب وکار خود در شهریور ابراز امیدواری‬ ‫کردند‪ .‬یاداور می شود‪ ،‬صنعت ساختمان براساس استاندارد‬ ‫بین المللی طبقه بندی تمامی فعالیت های اقتصادی(‪،)ISIC‬‬ ‫وحید نوروزی‬ ‫به سه گروه اصلی ساخت بنا‪ ،‬مهندسی عمران و فعالیت های‬ ‫ساخت وساز تخصصی ساختمان دسته بندی می شود‪ .‬در یک‬ ‫تقس��یم بندی دیگر‪ ،‬بخش ساختمان ش��امل دو بخش کلی‬ ‫مسکونی و غیرمسکونی(تجاری و عمرانی) است‪.‬‬ ‫در بخش مس��کونی‪ ،‬براساس گزارش بانک مرکزی‪ ،‬میزان‬ ‫معام�لات اپارتمان های مس��کونی در تهران(به عنوان نمونه‬ ‫اماری بزرگ از کل کش��ور) با ‪ ۹۱۰۰‬واحد مسکونی‪ ،‬نسبت‬ ‫به ماه قبل ‪ ۳۵.۴‬درصد کاهش یافت‪ .‬قیمت مس��کن نیز در‬ ‫ته��ران با متوس��ط قیمت بیش از ‪ ۲۳‬میلی��ون تومان‪ ،‬تورم‬ ‫ماهانه ‪ ۱۰.۵‬درصدی را تجربه کرد‪ .‬مانند چند ماه گذش��ته‪،‬‬ ‫افزایش نرخ ارز و انتظ��ارات تورمی حاصل از ان‪ ،‬عدم توازن‬ ‫عرض��ه و تقاضا و نیز ت��داوم معامالت س��وداگرانه‪ ،‬افزایش‬ ‫مجدد قیمت مسکن را پدید اورد‪.‬‬ ‫در بخش ه��ای عمران��ی همچن��ان پیش��رفتی در میزان‬ ‫فعالیت ها گزارش نش��د‪ .‬پیمانکاران بزرگ صنعت ساختمان‬ ‫نی��ز میزان فعالیت ها را به طور کل��ی برابر با ماه قبل گزارش‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ابوالفضل قناعتی‪ ،‬کارشناس حوزه شهری‪ :‬براساس‬ ‫قانون شهرس��ازی هر مجموعه که ساخته می شود به تعداد‬ ‫واحده��ا تا کمتر از ‪ ۱۵۰‬متر مس��احت باید یک پارکینگ‬ ‫داشته باشد‪ .‬این عدد برای ساختمان های باالی ‪۱۵۰‬متر ‪۲‬‬ ‫پارکینگ اس��ت‪ .‬در واقع صاحب ملک باید بنا بر مساحت و‬ ‫متراژ س��اختمان پارکینگ تامین کند‪ .‬هر مجموعه ای برای‬ ‫دریافت مجوز س��اخت از ش��هرداری با تعداد پارکینگ های‬ ‫مش��خصی داشته باش��د و این جزو قوانین شهرداری است‪.‬‬ ‫اگ��ر تعداد پارکینگ ها به تعداد واحدها دیده نش��ده‪ ،‬نباید‬ ‫مجوز صادر ش��ود‪ .‬اینک��ه در کوچه ها و معاب��ر خودروهای‬ ‫زیادی پارک می ش��ود دالیلی گوناگونی دارد‪ .‬یک مس��ئله‬ ‫به ای��ن برمی گردد که بعضی ملک ه��ا پارکینگ ندارند‪ ،‬به‬ ‫کم کاری شهرداری و خسارت دیدن شهروندان‬ ‫این دلیل که ساختمان ها قدیمی بوده و در زمان‬ ‫س��اخت الزام تامین پارکینگ نداشتند‪ .‬یا برخی‬ ‫اپارتمان ها به تعداد واحدها پارکینگ نساخته اند‬ ‫و ب��ا پرداخ��ت جریم��ه موضوع را رف��ع و رجوع‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫در واق��ع الزام س��اخت پارکین��گ بیش از یک‬ ‫دهه اس��ت که برای اپارتمان ها لحاظ شده است‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود‪ ،‬بس��یاری از س��اختمان های جدید هم اکنون‬ ‫کمب��ود پارکینگ دارند‪ .‬بعضی افراد با اعالم متراژ و نقش��ه‬ ‫هندسی س��اختمان که به اندازه واحدها پارکینگ طراحی‬ ‫کرده اند مجوز الزم ساخت را از شهرداری دریافت می کنند‬ ‫اما در نهایت این افراد با تغییر نقش��ه‪ ،‬تعداد پارکینگ ها را‬ ‫ک��م کرده و در نهایت جریم��ه می پردازند و برگه‬ ‫پایان کار دریافت کرده و س��ند می گیرند‪ .‬بخشی‬ ‫از پرونده ه��ای ماده ‪ ۱۰۰‬مرب��وط به این موضوع‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر برای اعضا ماده ‪ ۱۰۰‬مش��خص ش��ود‬ ‫پارکینگ به تعداد تامین نش��ده‪ ،‬در گذشته رای‬ ‫به قلع و قمع می دادند اما چون ساختمان ساخته‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬پرونده به شهرداری می رفت و دستور‬ ‫ماده ‪ ۱۰۰‬انجام نمی ش��د‪ .‬در ش��هرداری کمیسیونی وجود‬ ‫دارد به نام کمیسیون توافق ها‪ .‬در این کمیسیون‪ ،‬شهرداری‬ ‫و صاح��ب ملک توافق می کنند و جریمه پرداخت می ش��د‪.‬‬ ‫خسارت این امر را شهروندان باید در خیابان ها بپردازند‪.‬‬ ‫برای رفع این معضل باید رقم جریمه باال باشد‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که برای سازنده ملک‪ ،‬ساخت وساز با عمل نکردن به قانون‬ ‫و پرداخ��ت جریمه صرفه اقتصادی نداش��ته باش��د‪ .‬وقتی‬ ‫س��ازنده ها ببیند کس��ری پارکینگ جریمه سنگینی دارد و‬ ‫توجیه اقتصادی برای س��اخت ملک ندارد‪ ،‬رعایت می کنند‪.‬‬ ‫این جریمه هم سیستمی گرفته شود که در هر منطقه افراد‬ ‫نتوانند با البی مبلغ را کم و زیاد کنند‪ .‬باید قانونی کلی شود‬ ‫که همه ملزم به رعایت ان ش��وند‪ .‬از ابتدای کار که صاحب‬ ‫ملک پروانه ساخت می گیرد باید به طور روزانه‪ ،‬ساخت وساز‬ ‫از سوی بازرسان شهرداری ناحیه بازدید شود که ساختمان‬ ‫براس��اس نقشه مورد تایید در حال ساخت است‪ .‬این امر یا‬ ‫سهل انگاری می ش��ود یا با زدوبند افراد پارکینگ های مورد‬ ‫نیاز را تامین نمی کنند‪.‬‬ ‫وضعی��ت پارکینگ در ش��هر ته��ران به دلیل اینکه‬ ‫ه��ر کدام از نهادهای دولت��ی و غیردولتی خود بدون‬ ‫مجوز رس��می از اتحادیه پارکینگ می سازند و ورودی‬ ‫می گیرند‪ ،‬نابس��امان است‪ .‬پارکینگ های شهر تهران‬ ‫نظم و سامان الزم را ندارند‪.‬‬ ‫به عن��وان مث��ال‪ ،‬اتحادیه نرخ رس��می اعالم کرده‪،‬‬ ‫ام��ا پارکینگ هایی که نهاده��ای دولتی و غیردولتی‬ ‫ایج��اد کرده اند در ازای خدماتی ک��ه ارائه می دهند‪،‬‬ ‫نرخ ه��ای متفاوت و باالیی از صاحبان خودرو دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر در تهران حدود ‪ ۱۱۰‬پارکینگ به طور‬ ‫رس��می زیرپوشش اتحادیه هستند و مجوز دارند‪ ،‬اما‬ ‫ام��اری از پارکینگ هایی که نهاده��ای دولتی مانند‬ ‫ش��هرداری ها و س��ایر بخش ها س��اخته اند‪ ،‬در دست‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در کن��ار نهاده��ای دولتی‪ ،‬بیمارس��تان ها و مراکز‬ ‫خرید ب��زرگ هم مبادرت به س��اخت پارکینگ های‬ ‫جداگانه کرده اند‪ .‬این مراکز برای ساماندهی و نظم به‬ ‫پارکینگ ها با اتحادیه همکاری نمی کنند‪.‬‬ ‫ب��رای رفع ای��ن معضل باید ش��هرداری اقدام کند‪.‬‬ ‫اگر مدیران ش��هری حمایت کنن��د زمین های خالی‬ ‫بس��یاری در س��طح ش��هر یا اطراف تهران وجود دارد‬ ‫ک��ه می توان ب��ا ایجاد مش��وق هایی‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫را تش��ویق ک��رد ت��ا در ای��ن ام��ر س��رمایه گذاری‬ ‫کن��د‪ .‬یک��ی از مهم تری��ن محله های��ی ک��ه نی��از به‬ ‫پارکین��گ دارد‪ ،‬خیاب��ان خیام و مح��دود بازار تهران‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیاز به پارکینگ در این محوطه زیاد اس��ت و برای‬ ‫زیبایی چهره ش��هر و خیابان ها باید برای این حجم از‬ ‫خودروهایی که در این خیابان تردد دارند‪ ،‬فکر اساسی‬ ‫کرد و برای س��اخت نیز باید نرخی اعالم کرد تا برای‬ ‫سازنده صرفه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫کمتری��ن مس��احت پارکینگ ‪ ۴۰۰‬مت��ر بوده که‬ ‫همین متراژ در تهران مبلغ خیلی زیادی می شود‪ .‬در‬ ‫نتیجه افراد تمایلی به مش��ارکت در این حوزه ندارند‪.‬‬ ‫اتحادیه اتوس��رویس‪ ،‬تعمیرگاه‪ ،‬کارواش و پارکینگ‬ ‫تهران به دنبال نظم و س��اماندهی این حوزه اس��ت و‬ ‫اینکه مانع دریافت نرخ های س��رخودی نهادها ش��ود‪.‬‬ ‫ص��دور مجوز برای پارکینگ هم قوانین خاص خود را‬ ‫دارد اینکه باید کپس��ول اتش نشانی داشته باشند و‪...‬‬ ‫یک پارکینگ به طور شبانه روز دست کم به ‪ ۲‬نیرو نیاز‬ ‫دارد ک��ه حقوق و حق بیمه انه��ا نیز از دیگر عواملی‬ ‫است که افراد را برای ساخت پارکینگ مردد می کند‪.‬‬ ‫تهران نیاز به پارکینگ های بیشتری دارد‪ ،‬اگر مدیران‬ ‫دولتی حمایت کنند افرادی هس��تند که تمایل دارند‬ ‫پارکینگ ه��ای چند طبقه بس��ازند‪ .‬باید ش��هرداری‬ ‫هم��کاری کند‪ .‬مش��کل الینحلی نیس��ت‪ .‬دو خیابان‬ ‫اصل��ی تهران از ش��مال به جنوب و از غرب به ش��رق‬ ‫محوطه ه��ای متروکه زیادی دارند که اگر ش��هرداری‬ ‫همکاری کند و عوارض کمتری بگیرد‪ ،‬می توان تعداد‬ ‫زیادی پارکینگ طبقاتی در این قسمت ها ایجاد کرد‪.‬‬ ‫صاحب خودرو برای پیدا کردن جای پارک در خیابان‬ ‫ش��اید خیابان را دو دور بچرخ��د و الودگی و ترافیک‬ ‫به وجود اورد تا بتواند جای پارک پیدا کند‪ .‬ملک های‬ ‫متروکه و بدون اس��تفاده در تهران زیاد اس��ت‪ .‬دولت‬ ‫باید مش��وق های را در نظ��ر بگیرد تا بخش خصوصی‬ ‫همکاری و مبادرت به ساخت پارکینگ کند‪.‬‬ ‫انجام قرعه کشی‬ ‫برای محصوالت سایپا‬ ‫قرعه کشی برای ‪ ۱۰‬محصول سایپا انجام شد‪ .‬پیش‬ ‫از این گفته ش��د قرعه کش��ی مربوط ب��ه ‪ ۹‬محصول‬ ‫خواه��د بود‪ .‬اما در ادامه قرعه کش��ی برای ‪ ۱۰‬خودرو‬ ‫انجام ش��د‪ .‬به گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬مجید باقری‪،‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا در امور‬ ‫فروش و خدمات پس از فروش گفت‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫نکاتی که باعث ش��د استقبال از این طرح باال رود این‬ ‫اس��ت که رویکرد مردم به س��مت خودروهای جدید‬ ‫اس��ت‪ .‬تمام همت ما این خواهد بود که در راس��تای‬ ‫توسعه محصوالت گام های بلندی بر داریم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اقبال به محصوالت س��ایپا به دلیل احساس بهتر‬ ‫مردم نس��بت به نظم در تحویل اس��ت‪ .‬این را ما یک‬ ‫سرمایه ارزشمند برای خود می دانیم‪ .‬تالش می کنیم‬ ‫خودروها در بازه زمانی مقرر به دست مشتریان برسد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برای ‪ ۴۰‬هزار خودرو قرعه کش��ی انجام ش��د‬ ‫و ب��رای خودروهای ش��اهین ه��م از هر ‪ ۷‬نفر یک نفر‬ ‫شانس داشتن این مدل را داشت‪ .‬این عدد برای سایر‬ ‫مدل ها برای هر ‪ ۵‬نفر یک خودرو بود‪ .‬باقری در پایان‬ ‫گفت‪ :‬در طرح های قبل با اعالم اس��امی‪ ،‬برندگان ‪۷۲‬‬ ‫س��اعت فرصت تکمیل وجه داش��تند‪ .‬بعد از ان افراد‬ ‫رزرو ش��ده مشخص می ش��دند‪ .‬اما سایپا در این طرح‬ ‫افراد رزروشده را هم مشخص می کند تا فرایند زمان بر‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نتایج اماری از فعاالن ساختمانی نشان می دهد عدد شامخ‬ ‫س��اختمان ‪ ۵۲.۹۴‬بوده که نش��ان دهنده ثبات رو به بهبود‬ ‫وضعیت صنعت ساختمان در مرداد نسبت به ماه قبل است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ات��اق تعاون ایران‪ ،‬بررس��ی های‬ ‫اماری نش��ان می دهد عدد ش��امخ کل در مرداد نس��بت به‬ ‫ماه قبل تفاوت محسوس��ی نداش��ته و فقط ب��ا افزایش ‪۰.۳‬‬ ‫درصدی نسبت به ماه قبل‪ ،‬عدد ‪ ۵۲.۹۴‬را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬می��زان فعالیت های تولی��د یا ارائه‬ ‫خدمات س��اختمانی نس��بت به ماه قبل رون��د تقریبا ثابتی‬ ‫داش��ت‪ .‬با توجه به نزدیکی به شهریور و انتظار رونق برخی‬ ‫فعالیت ه��ای س��اختمانی در این م��اه طبق روال س��نوات‬ ‫گذشته‪ ،‬میزان سفارشات جدید افزایش یافت‪ .‬بنابراین مواد‬ ‫اولیه بیش��تری نیز خریداری و سرعت انجام سفارشات کمی‬ ‫بیشتر شد‪.‬‬ ‫می��زان ف��روش نیز روند رو به رش��د و می��زان بکارگیری‬ ‫نیروی انس��انی نیز اندکی افزایش یاف��ت‪ .‬قیمت خرید مواد‬ ‫اسالمی با بیان اینکه نهادهای نظارتی باید به موضوع‬ ‫ورود کرده و رسیدگی کنند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬قیمت گذاری‬ ‫جداگانه هنگام اجاره و س��لیقه ای عمل کردن خالف‬ ‫قانون نیس��ت اما نمی تواند درس��ت باش��د اما فروش‬ ‫پارکین��گ به طور جداگانه کامال خالف قانون اس��ت‪.‬‬ ‫خانی تاکید کرد‪ :‬این موضوع نیاز به رسیدگی دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نابسامانی‬ ‫پارکینگ سازی‬ ‫بازار داغ خریدوفروش پارکینگ‬ ‫به پارکینگ تبدیل کند و در ادامه برای هر پارکینگ‪،‬‬ ‫سند جداگانه ای صادر ش��ود یعنی هر پارکینگ یک‬ ‫س��ند شش دانگ جداگانه داش��ته باشد ان پارکینگ‬ ‫به کس��انی که کسری پارکینگ دارند‪ ،‬قابل واگذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬این طرح هنوز به س��رانجام نرس��یده و‬ ‫قانونی نیست و نمی توان سند جدا برای پارکینگ تهیه‬ ‫ک��رد‪ .‬اما اگر س��ازمان ثبت براس��اس مف��اد قانونی‬ ‫بتواند یک س��ند برای ه��ر پارکینگ مازاد صادر کند‬ ‫بسیار کارساز برای معضل کسری پارکینگ و شلوغی‬ ‫خیابان ها و کوچه ها خواهد بود‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬هر چه پارکینگ بیش��تری ساخته‬ ‫ش��ود به نفع شهر است که از این ش��کل نازیبا خارج‬ ‫شده و عرض خیابان ها کمتر اشتغال شود‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه شهری ادامه داد‪ :‬این فقط یک‬ ‫پیش��نهاد است و عالقه مند هستیم شورا شهر و مدیر‬ ‫ش��هری پیگیری کنند که نهضت ساخت پارکینگ و‬ ‫گرفتن س��ند برای یک واحد پارکینگ اغاز و مشکل‬ ‫جدی پارکینگ ها در کالنشهرها رفع شود‪.‬‬ ‫ن��وروزی ب��ا تاکید ب��ر اینکه درحال حاض��ر امکان‬ ‫ف��روش پارکینگ جدا از ملک ممکن نیس��ت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هیچ کس نمی تواند پارکینگ یک واحد مسکونی‬ ‫را جدا از سند کند و به دیگری بفروشد‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه ش��هری گفت‪ :‬در بحث اجاره‬ ‫توافقی ممکن اس��ت این امر رخ ده��د؛ بنابراین اگر‬ ‫هم واحدی بدون پارکینگ ان به فروش برسد صاحب‬ ‫ملک نمی تواند این پارکینگ را به دیگری بفروش��د و‬ ‫فقط می تواند اجاره دهد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قفل روی قفل‬ ‫بازار مسکن‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1608‬‬ ‫پیاپی ‪2926‬‬ ‫صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫خال مجریان صالحیت دار در «صنعت احداث»‬ ‫رابطه سه جانبه صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و شهرسازی‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫هر روز در دو بزرگراه اصلی استان تهران در حال رفت وامد هستم‪.‬‬ ‫ش��انس بزرگی اورده ام ‪ .‬صبح ها که می روم‪ ،‬همیش��ه در خط مقابل‬ ‫من ترافیک س��نگین و تقریبا متوقف مش��اهده می شود و مسیر من‬ ‫روان و حتی بعضا‪ ،‬وقتی که صبح زود بیرون می ایم‪ ،‬خلوت اس��ت‪.‬‬ ‫همیش��ه به دلیل این موهبت‪ ،‬خدا را ش��کر می کنم‪ .‬ش��کرگزارم که‬ ‫وس��ط ش��هر زندگی می کنم و محل کارم به گونه ای اس��ت که کمتر‬ ‫داخل ترافیک گیر می کنم‪ .‬اما همزمان به این فکر می کنم که اصوال‬ ‫چرا این گونه است ؟ ترافیک معلول چیست ؟ ایا ترافیک سنگین یک‬ ‫الزام شهرنشینی است ؟ این همه شهرهای صنعتی در دنیا هست‪ .‬ایا‬ ‫تمام انها با چنین ترافیکی روبه رو هستند ؟ ایا مردمان تمام شهرهای‬ ‫بزرگ جهان با این همه مشکالت دست وپنجه نرم می کنند؟ ‬ ‫ام��روزه ثابت ش��ده که با کمی تعق��ل و برنامه ریزی بلندمدت(نه‬ ‫کوتاه مدت) می ش��ود مش��کالت کالن را حل کرد‪ .‬برای بررسی این‬ ‫مشکل وارد دنیای رویاها می شویم و چند فرض را بررسی می کنیم‪.‬‬ ‫ف��رض کنی��د به جای خانه های چهار طبق��ه‪ ،‬خانه های چهل طبقه‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬با یک محاس��به سرانگش��تی می توان نشان داد که‬ ‫برای حضور یک جمعیت ثابت در این ش��هر جدید با برج های بلند‪،‬‬ ‫ یک دهم مساحت شهر قبلی موردنیاز است و به همین ترتیب حجم‬ ‫حمل ونقل در خیابان ها به ش��دت پایین می اید چراکه راه ها کوتاه تر‬ ‫ش��ده و به طور طبیعی مس��افت کوتاه تری را باید مردمان ان ش��هر‬ ‫طی کنند‪ .‬حال یک فرض دیگر هم بکنیم‪ .‬در چنین ش��هر ایده الی‪،‬‬ ‫مترو‪ ،‬اتوبوس های بزرگ‪ ،‬ون ها و تاکس��ی به وفور یافت ش��ود‪ .‬چه‬ ‫اتفاقی می افتد ؟ خودبه خود اکثریت افراد جامعه نیازی به استفاده از‬ ‫حمل ونقل شخصی ندارند‪ .‬در چنین شرایطی ترافیک سنگین هم از‬ ‫بین می رود عالوه بر انکه هوای ش��هر کمتر الوده می شود‪ .‬در چنین‬ ‫ش��هری بهره وری حتما باالترست و انسان ها خوش اخالق تر هستند‪.‬‬ ‫توجه کنید که الودگی هوا‪ ،‬مضرات زیادی دارد و یکی از انها خستگی‬ ‫زیاد و اخالق تند است‪.‬‬ ‫ح��ال برگردیم به تهران خودمان‪ .‬ش��هری با حمل ونقل ش��هری‬ ‫ناکارامد‪ ،‬شهرس��ازی که به تدریج و با کمترین تفکر در طول تاریخ‬ ‫رش��د کرده اس��ت‪ .‬ش��هری که این روزها مردم به دلیل حفاظت از‬ ‫جانش��ان بیش از پیش به حمل ونقل ش��خصی روی اورده اند‪ .‬تهران‬ ‫شهری است پر از موانع‪ ،‬دست انداز و اشکاالت فنی در خیابان سازی‬ ‫و اس��فالت؛ به تازگ��ی هم ک��ه موضوع پارک دوبل در بیش��تر معابر‬ ‫داخل ش��هری اضافه شده است‪ .‬چند وقت پیش با یکی از مسئوالن‬ ‫اتش نش��انی صحبت می کردم که به موضوع بسیار مهم و خطرناکی‬ ‫اشاره کرد‪ .‬یکی از نگرانی های بزرگ اتش نشانی عبور خودروهایشان‬ ‫از خیابان هایی اس��ت که مردم خیلی راحت پارک دوبل می کنند و‬ ‫موضوعی به رس��میت شناخته شده از سوی اهالی و مسئوالن محلی‬ ‫است‪ .‬تصور کنید یکی از ان خودروهای بزرگ اتش نشانی می خواهد‬ ‫در یک��ی از خیابان ه��ای فرع��ی ورود کند و ده ها خودرو در مس��یر‬ ‫دوبله پارک کرده اند‪ .‬حداقل اتفاقی که می افتد کند شدن حرکت ان‬ ‫خودرو و گسترده تر شدن اتش در محل است‪ .‬این وضعیت خودروها‬ ‫ناشی از چیست ؟ ناشی از حمل ونقل غلط شهری و حمل ونقل غلط‬ ‫شهری ناش��ی از چیست ؟ شهرسازی غلط و بی توجهی مسئوالن به‬ ‫مسائلی که باید حل کنند‪.‬‬ ‫این گونه اس��ت که امروز همه می خواهند صاحب خودرو شوند‪.‬‬ ‫همه می دانند که با خودرودار ش��دن‪ ،‬یارانه بیش��تری می گیرند‬ ‫و حق گرفتن فضای بیش��تر ش��هری را پیدا می کنند‪ .‬کس��ی که‬ ‫خودرو دارد‪ ،‬نباید منتظر اتوبوس بی برنامه فرسوده شود تا به موقع‬ ‫س��رکارش برسد‪ .‬چنین ش��خصی نیاز ندارد که زورگویی مسافر‬ ‫کن��اری را تحمل کند و‪ ...‬نتیج��ه‪ ،‬تقاضای خارج از ظرفیت برای‬ ‫خ��ودرو و البت��ه تقاضا برای خودرو ارزان‪ .‬چ��را ارزان ؟ چون همه‬ ‫می خواهند خودرو داشته باشند‪ .‬بعد وکیل مملکت می اید و طرح‬ ‫می ده��د که چگونه ‪۳۰‬درصد مردم ب��ا کمترین درامد در جامعه‬ ‫خودرودار شوند‪ .‬کال فلسفه غلط به طراحی غلط صورت مسئله ها‬ ‫می انجامد و صورت مس��ئله های غلط به راه حل های غلط‪ .‬مشکل‬ ‫اینجاس��ت که در ش��هرهای بزرگ هر راه ح��ل غلطی درباره یک‬ ‫ش��رکت یا س��ازمان بزرگ‪ ،‬در نهایت روی دیگر صنایع و نهادها و‬ ‫س��ازمان های بزرگ دیگر و البته تک ت��ک مردم اثر منفی خواهد‬ ‫گذاش��ت و مشکالت رشد می کند و به جایی می رسیم که مشکل‬ ‫را بدیهی می دانیم و در نهایت دس��ت به یک خودکش��ی جمعی‬ ‫می زنی��م‪ .‬ه��ر روز تقاضای بیش��تر برای خودرو و گرانی بیش��تر‪،‬‬ ‫ترافیک بیشتر‪ ،‬هوای الوده تر و شهر ناکارامدتر‪ .‬شهری که به جای‬ ‫اینکه مش��کالت را اصولی حل کند‪ ،‬می رود دنبال بزرگراه بیش��تر‬ ‫س��اختن و نهایتا هزینه های باالتر نگهداری شهر‪ .‬نتیجه‪ ،‬افزایش‬ ‫گرانی و ادامه این روند‪.‬‬ ‫امروزه ما با این روش توس��عه ش��هری که در ش��هرهای بزرگ‬ ‫داریم و این اداره ش��هرداری ها که توان نوس��ازی و توسعه ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل ش��هری را ندارن��د‪ ،‬در حال یک خودکش��ی جمعی‬ ‫هستیم‪ .‬منابع ابی‪ ،‬هوایی و انرژی را با سرعت وحشتناکی مصرف‬ ‫می کنیم و جالب اینجاس��ت که کمترین خروجی ها را می گیریم‪.‬‬ ‫نتیجه چه می شود؟ کاهش ارزش پول و در نهایت گرانی‪ .‬دوباره و‬ ‫دوباره بیشتر و بیشتر کار می کنیم و فکر می کنیم که داریم پولدار‬ ‫می ش��ویم درحالی که با این بهره وری منفی‪ ،‬روزبه روز اوضاع بدتر‬ ‫می ش��ود‪ .‬به نظر می رس��د که این حلقه های باطل صورت مسئله‬ ‫غلط‪ -‬راه حل غلط‪ ،‬که ما را به س��مت نابودی می برد‪ ،‬باید جایی‬ ‫شکسته شود‪ .‬با نگاه موضعی به صنایع و مسائل‪ ،‬در این شهرهای‬ ‫روبه رو رشد فیزیکی‪ ،‬نمی توان این حلقه های باطل تصمیم گیری‬ ‫و عمل را گرفت‪ .‬فعال که همه نگران قیمت دالر و ارزش سهام در‬ ‫بورس هس��تیم و داریم با سرعت می رویم که به دیوار بخوریم‪ .‬اما‬ ‫از وکالی مجلس که اینده ممکلت را طراحی می کنند‪ ،‬درخواست‬ ‫می کنم که مس��ائل را بلندمدت ببینند و از روش های پوپولیستی‬ ‫و ادام��ه کورکورانه روند فعلی بپرهیزن��د‪ .‬ما امروز نیازمند تحول‬ ‫جدی در قوانین هستیم‪ .‬قوانینی که به حل مسائل ریشه ای و نه‬ ‫مسائل ناشی از معلول ها بپردازد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫انوشیروان اذرشاهین‬ ‫کیفیت مصالح از‬ ‫مهم ترین موارد‬ ‫موثر در کیفیت‬ ‫ساختمان است‬ ‫این در حالی‬ ‫است که امکان‬ ‫ازمایش مصالح‬ ‫برای همه‬ ‫بهره برداران‬ ‫فراهم نیست‬ ‫کورس اطاعتی‬ ‫قوانین در‬ ‫حوزه ساخت‬ ‫و سازبه طور‬ ‫کامل اجرا‬ ‫نمی شود که یکی‬ ‫از دالیل ان‪،‬‬ ‫به سازنده ها‬ ‫و مجری های‬ ‫صالحیت دار‬ ‫برمی گردد‬ ‫«صنعت احداث» در ایران رشد و توسعه روزافزونی‬ ‫مانند س��ایر بخش ها نداش��ته اس��ت‪ .‬این را برخی از‬ ‫مهندس��ان و فعاالن این صن��ف می گویند و معتقدند‬ ‫یکی از مش��کالت «صنعت احداث» ارتباط مناس��ب‬ ‫نداش��تن بخش خصوصی و دولتی است‪ .‬برای توسعه‬ ‫صنع��ت اح��داث باید به بس��یاری از م��وارد از جمله‬ ‫افزایش عمر س��اختمان ها توجه ویژه داشت‪ .‬براساس‬ ‫اخبار منتشرش��ده در س��ال های گذش��ته حدود ‪۵۰‬‬ ‫درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان روی‬ ‫داده درحالی که این عدد در جهان ‪ ۱۷‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫این در حالی است که ساالنه حدود ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در بخش ساخت وس��از کش��ور سرمایه گذاری‬ ‫می ش��ود و عمر مفید ساختمان ها نیز حدود ‪ ۳۰‬سال‬ ‫اس��ت‪ .‬برای افزایش عمر مفید نیز راهی نیس��ت جز‬ ‫ارتقای کیفی ساخت وساز در ایران‪ .‬برای این مهم نیز‬ ‫باید از دانش و تجربه مهندس��ان در اجرای طرح های‬ ‫ساختمانی و عمرانی بهره جست‪.‬‬ ‫‹ ‹بس�ازوبفروش ها به ج�ای مجری�ان‬ ‫صالحیت دار‬ ‫دالیل افت کیفی ساخت وس��از در ایران چیس��ت؟‬ ‫گاه��ی خبر می رس��د س��اختمانی با کلنگ��ی که در‬ ‫همس��ایگی اش ب��ه زمین خ��ورده‪ ،‬فرو می ری��زد‪ .‬با‬ ‫افزایش این ریزش ها کارشناس��ان هش��دار می دهند‬ ‫که کاه��ش کیفیت در ساختمان س��ازی‪ ،‬عمر مفید‬ ‫س��اختمان ها را کاه��ش داده اس��ت‪ .‬وج��ود مصالح‬ ‫نامرغوب و غیراستاندارد‪ ،‬استفاده نشدن از توان فنی‬ ‫و نظارتی مهندس��ان و بسازوبفروش بودن سازنده ها‪،‬‬ ‫برخی از مهم ترین دالیل افت کیفیت س��اختمان ها از‬ ‫نظر کارشناسان است‪.‬‬ ‫انوش��یروان اذرش��اهین‪ ،‬از کارشناس��ان راه و‬ ‫س��اختمان کش��ور معتقد اس��ت درحالی که کیفیت‬ ‫مصالح از مهم ترین موارد موثر در کیفیت س��اختمان‬ ‫است‪ ،‬مصالح موجود در بازار استاندارد نیست و امکان‬ ‫ازمایش مصالح برای اطمینان درباره کیفیت نیز برای‬ ‫همه بهره برداران وجود ندارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با اش��اره به خرید مصالح از س��وی‬ ‫مصرف کنن��ده ب��ا توجه به برچس��ب اس��تاندارد ان‬ ‫محص��ول‪ ،‬گفت‪ :‬فقط برخی مصرف کننده های بزرگ‬ ‫ت��وان ازمایش مصالح پیش از مص��رف را دارند و اگر‬ ‫مهندس مش��اور قوی در کنار کار وجود داش��ته باشد‬ ‫این کار انجام می ش��ود اما مصرف کننده ضعیف برای‬ ‫س��اختمان های کوچ��ک‪ ،‬به دنب��ال ازمایش مصالح‬ ‫نم��ی رود‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که باره��ا پیش امده‬ ‫که مصالح را ازمایش کرد ه و غیراس��تاندارد بودن ان‬ ‫مشخص شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر به گفته اذرش��اهین‪ ،‬کیفیت مصالح‬ ‫مخلوط ش��ده از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و باید‬ ‫نس��بت مصالح‪ ،‬به درس��تی اعمال ش��ود تا مقاومت‬ ‫مدنظر حاصل ش��ود اما از انج��ا که مصالح از کیفیت‬ ‫باالیی برخوردار نیست‪ ،‬بتن تولید شده نیز به کیفیت‬ ‫مناسب نمی رسد که در راستای حل این مشکل‪ ،‬وی‬ ‫معتقد است مصالح عرضه شده در بازار باید دارای مهر‬ ‫استاندارد قابل اعتماد باشند‪ .‬نبود نیروی کار ماهر‪ ،‬از‬ ‫‹ ‹لزوم حضور مجری صالحیت دار‬ ‫یک��ی از مش��کالت صنعت احداث در کش��ور ارتباط مناس��ب‬ ‫نداش��تن بخ��ش خصوصی و دولتی اس��ت‪ .‬برای توس��عه این‬ ‫صنع��ت بای��د ب��ه بس��یاری از م��وارد از جمل��ه افزایش عمر‬ ‫ساختمان ها که ‪ ۳۰‬سال عنوان می شود‪ ،‬توجه ویژه کرد‬ ‫دیگر مشکالتی است که به گفته این کارشناس‪ ،‬باعث‬ ‫افت کیفیت ساختمان ها شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نیروی کار ساخت وسازهای فعلی متخصص‬ ‫و ماهر نیستند درحالی که قرار بود وزارت کار‪ ،‬نیروی‬ ‫کار ماه��ری برای این حوزه تربیت کند و افرادی وارد‬ ‫این بخش ش��وند که دارای م��درک نیروی کار ماهر‬ ‫باش��ند اما در حوزه کار س��اختمانی در کمتر مواردی‬ ‫چنین افرادی را مشاهده می کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت نظارت دائمی‬ ‫وجود نظارت دائمی بر ساخت وسازها نکته دیگری‬ ‫اس��ت که به گفته اذرشاهین‪ ،‬باید بیشتر مورد توجه‬ ‫ق��رار گی��رد‪ ،‬او در این باره عنوان ک��رد‪ :‬حضور دائمی‬ ‫مجری صالحیت دار در زمان س��اخت‪ ،‬بسیار ضروری‬ ‫است‪ .‬این فرد باید از نظر مالی تامین باشد تا در زمان‬ ‫نظارت‪ ،‬دنبال مسائل دیگر نباشد‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬در ای��ن زمین��ه هن��وز مش��کالتی در‬ ‫ساختمان س��ازی وج��ود دارد و هن��وز بین س��ازمان‬ ‫نظام مهندسی و ش��هرداری ها در این زمینه اختالف‬ ‫نظر وجود دارد‪ .‬ش��هرداری ها بر خالف سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬وجود مج��ری صالحی��ت دار را ضروری‬ ‫نمی دانند‪ .‬این کارش��ناس معتقد است وجود مجری‬ ‫صالحی��ت دار در کن��ار ساختمان س��ازی‪ ۸۰ ،‬درصد‬ ‫مشکالت موجود در کیفیت را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫این کارشناس معتقد است‪ ،‬در راستای کاهش این‬ ‫مش��کالت‪ ،‬عالوه بر اموزش نی��روی کار‪ ،‬باید مجری‬ ‫صالحی��ت دار با حق��وق مکفی در کار حاضر باش��د‪.‬‬ ‫همچنین این معضل که هر کس با داشتن تمکن مالی‬ ‫و ب��دون دانش و تجربه الزم وارد حوزه ساخت وس��از‬ ‫می شود‪ ،‬باید اصالح و ساماندهی شود‪.‬‬ ‫اذرش��اهین ادامه داد‪ :‬درحال حاضر مهندس��ان تا‬ ‫اندازه ای از حوزه ساخت وس��از کنار گذاشته شده اند‪،‬‬ ‫در نتیجه تنها افراد سرمایه دار وارد این حوزه می شوند‬ ‫که انها نیز از مهندسان‪ ،‬مشاوره نمی گیرند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬برخی فارغ التحصیالن دانش��گاه ها‪ ،‬فاقد‬ ‫س��طح علمی و مهارت الزم هس��تند و همین مسئله‪،‬‬ ‫باعث کاهش اس��تفاده از مهندس��ان در ساخت وساز‬ ‫ش��ده است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬احاطه نداشتن صاحبان‬ ‫کار و پایبند نبودن انها به اجرای ضوابط‪ ،‬باعث ش��ده‬ ‫سازندگان تمایلی به استفاده از مهندسان ناظر نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار فقط بازرسی نیست‬ ‫اذرشاهین یاداور ش��د‪ :‬اجرای ضوابط‪ ،‬هزینه های‬ ‫اجرایی ساختمان را ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد افزایش می دهد‬ ‫اما صاحبان کار که بیش��تر‪« ،‬بساز و بفروش» هستند‬ ‫مای��ل به این افزایش هزینه نیس��تند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫مهندس��ان را از کار کنار می گذارند و بیشترین کاری‬ ‫که مهندس می تواند انجام دهد ارائه گزارش تخلف به‬ ‫شهرداری است که مشخص نیست پیگیری می شود یا‬ ‫خیر‪ .‬به گفته این کارشناس راه و ساختمان اگرچه باور‬ ‫عمومی این است که وقتی مهندسان وارد کار می شوند‬ ‫هزینه کار افزایش می یابد اما هزینه مهندس��ی‪ ،‬کمتر‬ ‫از ی��ک درصد هزینه های ساختمان س��ازی را به خود‬ ‫اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫اذرشاهین معتقد است در راستای کاهش مشکالت‬ ‫کیفی س��اختمان ها‪ ،‬باید وفاق بیشتری بین سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی و ش��هرداری ها وجود داشته باشد‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬فقط با بازرس��ی مش��کل حل نمی ش��ود‪ ،‬بلکه‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی باید بازرس��ی های خود را‬ ‫به گونه ای انجام دهد که ش��اغالن و مهندس��ان ناظر‬ ‫بپذیرند که نظارت‪ ،‬بخش��ی از کار اصلی انهاست و تا‬ ‫زمانی که این مسئله پذیرفته نشود‪ ،‬بخش نظارت در‬ ‫ساختمان سازی مشکل خواهد داشت‪.‬‬ ‫ک��ورس اطاعت��ی‪ ،‬یکی دیگر از کارشناس��ان راه و‬ ‫ساختمان کشور است که با تایید پایین بودن کیفیت‬ ‫ساخت وساز حوزه شهری و مسکن گفت‪ :‬در این حوزه‬ ‫قوانین به طور کامل اجرا نمی ش��ود که یکی از دالیل‬ ‫ان‪ ،‬مرب��وط به س��ازنده ها و مجری های صالحیت دار‬ ‫اس��ت‪ .‬اگرچه س��ازمان نظام مهندس��ی تالش کرده‬ ‫این روند را قانونمند کند اما همکاری مناس��بی با این‬ ‫سازمان نشده و مجری هایی که برای ساختمان سازی‬ ‫معرفی می شوند‪ ،‬هنوز توانمندی الزم را ندارند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این مس��ئله نیاز به پیگیری بیش��تری‬ ‫دارد‪ .‬اطاعتی معتقد اس��ت بخش دیگری از مشکالت‬ ‫به طراحی بازمی گردد‪ .‬س��ازمان نظام مهندس��ی هم‬ ‫در ش��هرهای بزرگ‪ ،‬تالش کرده کیفیت را نسبت به‬ ‫وضعی��ت نامطلوب دهه گذش��ته افزایش دهد با این‬ ‫وجود‪ ،‬مس��ئله طراحی هنوز جای کار دارد و سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی با اعمال سختگیری بیشتر‪ ،‬می تواند‬ ‫این ایرادات را به اندازه زیادی کاهش دهد‪.‬‬ ‫اطاعتی با اشاره به اهمیت مسئله نظارت در افزایش‬ ‫کیفیت ساخت وساز گفت‪ :‬اگرچه با وقوع هر حادثه ای‬ ‫در س��اختمان‪ ،‬مهن��دس ناظر را مقص��ر می دانند اما‬ ‫مهن��دس ناظ��ر فق��ط ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درص��د می تواند در‬ ‫کیفیت کار موثر باشد و حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۵۵‬درصد کیفیت‬ ‫مربوط به سازنده و ‪ ۳۵‬درصد به طراحی و نقشه است‪.‬‬ ‫ان ط��ور که ای��ن کارش��ناس می گوی��د‪ ،‬کیفیت‬ ‫مصالح و اس��تاندارد بودن ان‪ ،‬مسئله مهم دیگری در‬ ‫ساختمان س��ازی است و نبود مشخصات فنی الزم در‬ ‫مصالح و ازمایش نش��دن انها‪ ،‬یک ضعف مهم در این‬ ‫حوزه اس��ت‪ .‬این کارش��ناس در ادامه یاداور شد‪ :‬این‬ ‫مس��ئله چندان به س��ازنده و ناظر مربوط نیست و به‬ ‫بازار مرتبط است و اصالح این وضعیت‪ ،‬نظارت مستمر‬ ‫دولت بر رعایت حداقل اس��تانداردها در تولید مصالح‬ ‫ساختمانی را می طلبد‪.‬‬ ‫اطاعت��ی با تاکید بر لزوم اس��تفاده از مجری واقعی‬ ‫صالحی��ت دار در س��اختمان ب��رای افزایش کیفیت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیمانکارها باید اطالعات و دانش کافی داش��ته‬ ‫باشند و بخواهند کار خود را درست انجام دهند‪ ،‬البته‬ ‫ال��زام این مس��ئله‪ ،‬اقتصادی بودن کار اس��ت زیرا در‬ ‫برخی مناطق‪ ،‬فشار اوردن بر مجری برای رعایت همه‬ ‫استانداردها‪ ،‬افزایش هزینه ها را در برخواهد داشت و‬ ‫اقتصادی نخواهد بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس راه و س��اختمان کش��ور با اشاره به‬ ‫اهمیت رعایت نقش��ه و نظارت ب��ر این کار افزود‪ :‬اگر‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی اراده داشته باش��د و با ان‬ ‫همکاری شود‪ ،‬در زمان کوتاهی می توان بر مشکالت‬ ‫زیادی فائق امد‪ .‬البته مشکالت مربوط به سازنده ها و‬ ‫استاندارد بودن مصالح‪ ،‬کار بیشتری نیاز دارد‪.‬‬ ‫به گفته اطاعتی‪ ،‬الزامی ش��دن حضور مجری واقعی‬ ‫صالحیت دار در ساختمان ها که فقط در حد یک اسم‬ ‫نباش��د‪ ،‬از س��وی س��ازمان نظام مهندسی در دست‬ ‫پیگیری اس��ت؛ مس��ئله ای که در ص��ورت پیگیری و‬ ‫تحقق بسیاری از مشکالت کیفی ساختمان ها را حل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ساخت وساز نیاز به برنامه ریزی بلندمدت دارد‬ ‫یک مقام مس��ئول‪ ،‬گفت‪ :‬بهره بردن از تمامی ظرفیت های‬ ‫مدل سازی اطالعات ساخت‪ ،‬نیازمند تهیه یک استراتژی مدون‬ ‫و ترسیم چش��م انداز بلندمدت در صنعت ساخت وساز کشور‬ ‫است‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫استان تهران‪ ،‬مسعود شفیعی با بیان اینکه مدل سازی اطالعات‬ ‫ساخت‪ ،‬امروز جزئی جدایی ناپذیر در صنعت ساخت وساز بوده‬ ‫و از الزامات اسناد باالدستی توسعه این صنعت در کشورهای‬ ‫توس��عه یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر همین اس��اس برای بهره بردن‬ ‫از تمامی ظرفیت های مدل س��ازی اطالعات س��اخت‪ ،‬نیاز به‬ ‫فراهم کردن زیرساخت های پیاده سازی در مقیاس های کالن‬ ‫وج��ود دارد که این مهم نیازمند تهیه یک اس��تراتژی مدون‬ ‫و ترسیم چش��م انداز بلندمدت در صنعت ساخت وساز کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان تهران‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬جایگاه دولت در کش��ور به وی��ژه در حوزه های‬ ‫هدایت‪ ،‬نظارت‪ ،‬کنترل‪ ،‬تش��خیص و درک درس��ت از فواید‬ ‫و ضرورت های پیاده س��ازی و بکارگیری مدل سازی اطالعات‬ ‫س��اخت از س��وی بخش دولتی به عنوان رکن اجرایی کش��ور‬ ‫اهمیت بس��زایی دارد‪ .‬بنابراین سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫استان تهران به عنوان بخشی از بدنه دولت این توانایی را دارد‬ ‫ت��ا در راس��تای ایفای نقش هدایت گری خ��ود‪ ،‬در این بخش‬ ‫تحوالت اساسی ایجاد کند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬بدیهی است‬ ‫تهیه سند چشم انداز و برنامه بلندمدت پیاده سازی مدل سازی‬ ‫اطالعات س��اخت ‪ BIM‬گامی مهم از سلسله اقداماتی است‬ ‫که متعاقبا در روند تدوین اس��تانداردهای اجرای مدل سازی‬ ‫اطالعات س��اخت و سایر اس��ناد و برنامه های الزم‪ ،‬تاثیرگذار‬ ‫خواه��د بود‪ .‬بدین ترتیب می توان انتظار داش��ت که پیش از‬ ‫الزامی ش��دن اس��تفاده از این ابزار در پروژه های عمرانی و در‬ ‫صنعت ساخت وس��از‪ ،‬بستر تعاملی مناسب برای بهره گیری از‬ ‫ان ازسوی ذی نفعان مختلف فراهم امده باشد‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫سند چش��م اندازه ‪ BIM‬به عنوان سند باالدستی پیاده سازی‬ ‫مدل س��ازی اطالعات س��اخت در پروژه های عمرانی اس��تان‬ ‫ته��ران اس��تفاده خواهد ش��د‪ .‬این س��ند راهنم��ای مراحل‬ ‫گوناگون پیاده س��ازی مدل سازی اطالعات ساخت ‪ BIM‬در‬ ‫حوزه ه��ای مختلف پروژه های عمرانی خواهد بود‪ .‬این س��ند‬ ‫برنامه ه��ای کالن اماده س��ازی و هدف گذاری پیاده س��ازی‬ ‫‪(BIM‬مدل س��ازی اطالعات س��اخت) در حوزه های مختلف‬ ‫را با توجه به نیازمندی ها و ظرفیت های شناس��ایی ش��ده در‬ ‫س��ازمان های مجری پ��روژه که درگیر در روند پیاده س��ازی‬ ‫‪ BIM‬هس��تند در چرخ��ه حی��ات پ��روژه(دوره س��اخت تا‬ ‫بهره برداری) تعیین می کند‪.‬‬ ‫عمده منافع مسکن مهر نصیب پیمانکاران شد‬ ‫نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عمده‬ ‫منافع مسکن مهر نصیب پیمانکاران شد‪ ،‬گفت‪ :‬باید از تجربه‬ ‫مسکن مهر در ارائه طرح ها برای حل مشکل مسکن استفاده‬ ‫ش��ود و دولت و مجلس با مش��اوره کارشناس��ان سازکاری را‬ ‫طراحی کنند که معایب گذش��ته را نداش��ته باشد و به بهبود‬ ‫وضعیت مسکن در کشور کمک کند‪.‬‬ ‫ج�لال میرزای��ی در گفت وگ��و با ایرن��ا با اش��اره به طرح‬ ‫پیش فروش مسکن که هفته های گذشته به صورت عادی در‬ ‫نشست علنی مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براس��اس این طرح چنانچه فروش��نده بدون رعایت مقررات‬ ‫قانون و تنظیم س��ند رسمی‪ ،‬اقدام به پیش فروش ساختمان‬ ‫کن��د یا به عنوان پیش فروش هرگونه وجهی دریافت کند‪ ،‬به‬ ‫حبس از ‪ ۹۱‬روز تا ‪ ۲‬سال محکوم می شود‪.‬‬ ‫میرزایی با بیان اینکه ارائه طرح پیش فروش س��اختمان با‬ ‫همکاری انبوه س��ازان اجرایی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫س��ودکنندگان این طرح بیشتر انبوه سازان هستند نه مردم‪،‬‬ ‫م��ا تجربه اجرایی مس��کن مهر را داش��تیم‪ .‬باید بازخورد ان‬ ‫اسیب شناس��ی ش��ود و نکات مثبت و منفی ان مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد تا مشخص شود هزینه صرف شده در تحقق اهداف‬ ‫م��ورد نظر برای تامین مس��کن تا چه ان��دازه تاثیر گذار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬عمده منافع مس��کن مهر در کشور نصیب‬ ‫پیمانکاران شد که به سودهای کالنی دست یافتند‪ .‬این یک‬ ‫اسیب جدی در بخش مسکن محسوب می شود؛ بنابراین اگر‬ ‫دوباره بخواهند این مسیر را طی کنند‪ ،‬اشتباه است‪.‬‬ ‫نماینده پیش��ین مجلس ش��ورای اس�لامی اف��زود‪ :‬برای‬ ‫جلوگیری از فس��اد و سوءاستفاده در این بخش‪ ،‬شرکت های‬ ‫خصوصی با هزینه های خودشان ورود کرده و دولت و مجلس‬ ‫با مشاوره کارشناس��ان سازکاری را طراحی کنند که معایب‬ ‫گذش��ته را نداشته باشد و به بهبود وضعیت مسکن در کشور‬ ‫کمک کند‪.‬میرزایی یاداور ش��د‪ :‬نماین��دگان به دنبال ایجاد‬ ‫تعادل در بازار مس��کن هس��تند اما اینکه تا چه اندازه موفق‬ ‫شوند باید صبر کنیم تا نتیجه و بازخورد طرح های ارائه شده‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬نمایندگان این دوره با کارشناس��ان شورای‬ ‫نگهبان از نزدیک در تعامل هستند و باید طرح ها را به گونه ای‬ ‫تصویب کنند که با ایراد مواجه نشود زیرا این مسئله هم وقت‬ ‫مجل��س و نمایندگان را هدر می ده��د و هم فرصت تصویب‬ ‫طرح ه��ا و لوایحی که بتواند مش��کل معیش��ت مردم را حل‬ ‫کن��د‪ ،‬از نمایندگان می گیرد‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬در بحث قیمت‬ ‫مس��کن نباید دولت و مجلس دستوری عمل کنند بلکه باید‬ ‫اج��ازه دهن��د عرضه و تقاضا روال عادی خ��ود را طی کند و‬ ‫دولت ناظر باشد‪.‬‬ ‫نماینده پیشین مجلس دهم با بیان اینکه تعامل بین دولت‬ ‫و مجلس برای حل مش��کل مس��کن به تنهایی کافی نیست‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬نمایندگان فعلی از ط��رح مردمی کردن‬ ‫اقتصاد سخن می گویند و معتقدند برای حل مشکالت مردم‬ ‫بای��د از این نقدینگی موجود در جامعه اس��تفاده کنند و ان‬ ‫را به س��مت تولید مسکن سوق دهند‪ .‬وی گفت‪ :‬نمایندگان‬ ‫باید قانونی را تصویب کنند که نقدینگی را به س��مت ساخت‬ ‫مس��کن ببرند همان چیزی که تحت عن��وان مردمی کردن‬ ‫اقتصاد از ان یاد می کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بخش��ی از مس��تاجران تحت فش��ار س��نگین‬ ‫پرداخت اجاره بها هستند‪ ،‬اما حل این مشکل از سوی مجلس‬ ‫پناه اوردن به طرح های غیرکارشناس��ی نیست‪ .‬نمی توان به‬ ‫نظر چند کارش��ناس یا داده های مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫اکتف��ا کرد‪ .‬بلکه باید از کارشناس��ان و متخصصان این حوزه‬ ‫دعوت کرد و کمیس��یون عمران مجلس به عنوان کمیسیون‬ ‫تخصصی در حوزه مس��کن با حضور مدیران و صاحب نظران‬ ‫یک طرح جامع برای حل مشکل مسکن ارائه دهد‪.‬‬ ‫میرزای��ی با بیان اینکه تمرکز نمایندگان باید س��وق دادن‬ ‫نقدینگی به س��مت مس��کن باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬نکته مهم اینکه‬ ‫نماین��دگان انتظارات مردم را ب��اال نبرند و به انها بگویند که‬ ‫اثرات طرح تا چند سال اینده مشخص خواهد شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1608‬‬ ‫پیاپی ‪2926‬‬ ‫مسکن بهانه‬ ‫است‬ ‫حباب نرخ مسکن‬ ‫متاثر از فوالد نیست‬ ‫بار سنگین مسکن‬ ‫بر دوش سنگ های‬ ‫ساختمانی‬ ‫نقش کمرنگ قیمت سنگ در افزایش نرخ مسکن‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹لزوم حمایت دولت از حوزه سنگ‬ ‫احمد ش��ریفی‪ ،‬دبیر انجمن سنگ ایران با بیان اینکه‬ ‫افزایش قیمت مسکن در کشور ما عوامل مختلفی دارد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬قیمت مس��کن ب��ه پارامتره��ای گوناگونی‬ ‫ازجمله نرخ مصالح س��اختمانی‪ ،‬ن��رخ زمین و تورم کلی‬ ‫در کش��ور برمی گردد‪ .‬طبیعی اس��ت که قیمت س��نگ‬ ‫نی��ز مثل بقیه اقالم تابع تصمیمات خلق الس��اعه‪ ،‬ضعف‬ ‫سیاس��ت گذاری های پایدار و تورم است؛ درنتیجه سنگ‬ ‫به طور طبیعی با افزایش قیمت روبه رو شده و این مهم بر‬ ‫قیمت مسکن هم تاثیر گذاشته است‪ .‬دبیر انجمن سنگ‬ ‫ایران با اش��اره به افزایش قیمت ماش��ین االت و قطعات‬ ‫معدنی گف��ت‪ :‬وقتی قطعات ماش��ین االت معدنی گران‬ ‫ش��ود‪ ،‬قیمت تمام شده س��نگ هم افزایش پیدا می کند؛‬ ‫بنابراین افزایش قیمت ماشین االت معدنی یکی از عوامل‬ ‫مه��م در افزایش قیمت س��نگ س��اختمانی و درنتیجه‬ ‫باق��ر محمدی‪ :‬باید به دنبال عوامل اصلی افزایش قیمت س��نگ و‬ ‫مس��کن در ایران باشیم که از جمله این عوامل می توان به افزایش‬ ‫نرخ قطعات و ماشین االت مورد نیاز‪ ،‬دستمزدها و در مجموع افزایش‬ ‫غیرمتعارف هزینه های تولید فعاالن حوزه سنگ اشاره کرد‬ ‫افزایش قیمت مس��کن است‪ .‬ش��ریفی با بیان اینکه تنها‬ ‫راه نج��ات صنعت س��نگ کش��ور رونق صادرات اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیش��نهادها و درخواست های زیادی را به دولت و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه داده ایم تا امکاناتی‬ ‫را برای فعاالن حوزه سنگ در نظر بگیرند‪ ،‬اما هنوز اقدام‬ ‫چشمگیری انجام نشده اس��ت‪ .‬دبیر انجمن سنگ ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬پیش��نهاد شد ‪ ۴‬کنسرسیوم قوی صادراتی در‬ ‫‪ ۴‬استان کشور ش��امل تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مرکزی و فارس‬ ‫ش��کل گیرد‪ .‬شرکت هایی که ایجاد می شوند باید بتوانند‬ ‫به بورس هم ورود کنند‪ .‬در ادامه خواس��تار این مس��ئله‬ ‫هس��تیم که سرمایه اولیه این شرکت ها را دولت از محل‬ ‫تبص��ره قانون مع��ادن بدهد ت��ا انها بتوانن��د در بخش‬ ‫فراوری توفیقاتی را به دس��ت اورده و در بازارهای هدف‬ ‫ورود کنند‪.‬‬ ‫ش��ریفی با اش��اره به وضعیت س��نگ در داخل کشور‬ ‫گفت‪ :‬بیش��ترین درامد صنعتگ��ران و صنف تولیدکننده‬ ‫در حوزه س��نگ از مصرف کنندگان داخل کش��ور حاصل‬ ‫می شود‪ .‬در واقع س��هل الوصول ترین منبع درامدی برای‬ ‫کارخانه های س��نگ ما همین بازار داخلی است که امروز‬ ‫متاسفانه اوضاع خوبی ندارد‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬باتوجه ب��ه اینکه در هی��چ جای دنیا‬ ‫به اندازه ایران س��نگ مصرف نمی شود‪ ،‬با تمرکز بیشتر بر‬ ‫این بازار می توانی��م منابع درامدی را افزایش دهیم و در‬ ‫راستای جهش تولید حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش سودجویان و دالالن‬ ‫باق��ر محمدی‪ ،‬مدیرعامل یک ش��رکت معدنی با بیان‬ ‫اینکه افزایش قیمت س��نگ بر نرخ مس��کن تاثیر زیادی‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬نوس��ان قیمت سنگ در کشور ما بر افزایش‬ ‫یا کاهش قیمت مسکن تاثیرگذار است‪ ،‬اما این تاثیر زیاد‬ ‫نیس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬مس��ئله مهم این است که مسکن‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫افزای��ش قیمت مس��کن در کش��ور م��ا عوامل‬ ‫مختلفی دارد و طبیعی اس��ت که قیمت سنگ های‬ ‫ساختمانی نیز در این زمینه تاثیرگذار است‪ .‬به باور‬ ‫کارشناس��ان عوامل مختلفی در این افزایش قیمت‬ ‫موثر بوده اند که می توان به نقش واسطه ها و دالالن‪،‬‬ ‫گران شدن ماشین االت و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫راه اندازی بزرگ ترین واحد‬ ‫ذوب بخش خصوصی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احمد شریفی‬ ‫باقر محمدی‬ ‫امس��ال بزرگ ترین‬ ‫واح��د ذوب بخ��ش‬ ‫خصوص��ی کش��ور در‬ ‫استان زنجان راه اندازی‬ ‫می ش��ود‪ .‬رئی��س‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان زنجان‬ ‫اعالم کرد‪ :‬تا پایان امسال بزرگ ترین واحد ذوب‬ ‫بخش خصوصی کشور در استان زنجان راه اندازی‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش دنیای معدن‪ ،‬ناصر فغفوری‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫زنجان گفت‪ :‬با راه اندازی شرکت البرز ناب ارش‬ ‫با س��رمایه گذاری بالغ بر ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان‪،‬‬ ‫بزرگ ترین واحد ذوب کش��ور در اس��تان زنجان‬ ‫اغ��از به کار خواهد ک��رد‪ .‬فغفوری یاداور ش��د‪:‬‬ ‫هم اکنون پیشرفت فیزیکی این پروژه ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫اس��ت که پیش بینی می ش��ود از ابان اغاز به کار‬ ‫کند‪ .‬این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬این واحد مجهز‬ ‫به مدرن ترین ماش��ین االت ذوب فوالد است که‬ ‫با راه اندازی ان ش��مش فوالدی بیلت مورد نیاز‬ ‫اس��تان که پیش از این از س��ایر اس��تان ها تهیه‬ ‫می ش��د‪ ،‬تامین می شود‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان زنجان اظهار کرد‪ :‬ظرفیت‬ ‫تولید این واحد س��االنه یک میلیون و ‪ 100‬هزار‬ ‫تن اس��ت‪ .‬او در ادام��ه در زمینه راه اندازی طرح‬ ‫توس��عه دوم شرکت فوالدکاران افق عنوان کرد‪:‬‬ ‫این واحد بخش عمده ای از فوالد الیاژی الکترود‬ ‫جوش��کاری کش��ور را که پیش از راه اندازی این‬ ‫مجموعه وارداتی ب��ود‪ ،‬تامین می کند‪ .‬فغفوری‬ ‫اف��زود‪ :‬پی��ش از این بزرگ ترین مش��کل حوزه‬ ‫ساخت وس��از تامی��ن س��یم ج��وش ب��ود که با‬ ‫راه ان��دازی این واحد تولی��دی‪ ۸۰ ،‬درصد فوالد‬ ‫الیاژی الکترود جوشکاری کشور تامین می شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه سرمایه گذاری صورت گرفته‬ ‫برای این واحد ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬این پروژه هم اکنون اماده افتتاح اس��ت که‬ ‫به عن��وان یکی از پروژه های قابل افتتاح توس��ط‬ ‫رئیس جمهوری در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش قیمت مس��کن در ایران تحت تاثیر یک عامل‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه تابع عواملی از جمله افزایش قیمت زمین‪،‬‬ ‫تورم‪ ،‬ضع��ف سیاس��ت گذاری های پایدار‪ ،‬ش��یوه نامه ها‬ ‫و دس��تورالعمل های ان��ی‪ ،‬افزای��ش هزینه ه��ای تولید‪،‬‬ ‫مش��کالت بازار و نقش افرینی سودجویان و دالالن بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این گزارش بر موضوع رش��د قیمت مسکن و‬ ‫تاثیر ان بر رشد قیمت سنگ های ساختمانی یا برعکس‬ ‫یعنی رش��د قیمت س��نگ و تاثیر ان بر قیمت مس��کن‬ ‫تمرک��ز کرده ای��م‪ .‬ازانجایی ک��ه ایران جزو کش��ورهایی‬ ‫اس��ت که در منابع سنگی بس��یار غنی است و جزو ‪۱۰‬‬ ‫کش��ور تولیدکننده این محصول به شمار می رود‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود س��نگ افزایش قیمت نداش��ته باشد و این مهم‬ ‫بر قیمت مس��کن تاثیر نگذارد‪ ،‬اما مس��ئله این است که‬ ‫قیمت س��نگ هرازگاهی تحت تاثیر افزایش هزینه های‬ ‫اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج و‪ ...‬افزایش می یابد و این موضوع بر‬ ‫قیمت مسکن هرچند ناچیز تاثیر می گذارد‪ .‬عالوه بر این‬ ‫گاهی عوامل مختلفی مثل سودجویی دالالن و واسطه ها‬ ‫ب��ر قیمت مس��کن تاثیر می گ��ذارد و ای��ن مهم موجب‬ ‫می ش��ود قیمت سنگ های س��اختمانی نیز افزایش پیدا‬ ‫کند‪ .‬روزنامه‬ ‫گزارش��ی در این زمینه تهیه کرده‬ ‫که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫یک کاالی نهایی است که افزایش قیمت ان همیشه تابع‬ ‫افزایش قیمت مصالح س��اختمانی نیس��ت و ممکن است‬ ‫به دلیل افزایش قیمت زمین‪ ،‬جوسازی های سودجویان و‬ ‫دالالن باش��د‪ .‬این مدیرعامل شرکت معدنی با بیان اینکه‬ ‫دلیل اصلی افزایش قیمت مس��کن ب��ه ضعف حمایت از‬ ‫تولید برمی گ��ردد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وقتی تولید در کش��ور به‬ ‫مشکل بربخورد و فعالیت بس��یاری از کارخانه ها متوقف‬ ‫شود‪ ،‬سرمایه گذاران و کسانی که نقدینگی الزم را دارند‪،‬‬ ‫بدون نیاز واقعی مسکن می خرند تا ارزش سرمایه خود را‬ ‫از دس��ت ندهند‪ .‬همین مسئله بر اقتصاد و به طور جزئی‬ ‫معیش��ت خانواده هایی که به دنبال سرپناه هستند‪ ،‬تاثیر‬ ‫منفی می گذارد‪.‬‬ ‫محمدی با بیان اینکه در ‪ ۴‬اس��تان اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫غربی‪ ،‬زنجان و فارس در معادن س��نگ های ساختمانی‪،‬‬ ‫سیلیس‪ ،‬کائولینیت و فراوری سنگ فعالیت دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید به دنبال عوامل اصلی افزایش قیمت س��نگ در ایران‬ ‫باش��یم که از جمله این عوامل می ت��وان به افزایش نرخ‬ ‫قطعات و ماشین االت مورد نیاز‪ ،‬دستمزدها و در مجموع‬ ‫افزای��ش غیرمتع��ارف هزینه های تولید اش��اره کرد‪ .‬این‬ ‫فع��ال معدنی با بیان اینکه افزایش هزینه ها گاهی از نرخ‬ ‫ازاد دالر ه��م تبعیت نمی کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گمرک و بازار‬ ‫گاهی انحصاری عمل و به خاطر مس��ائل تحریم‪ ،‬قطعات‬ ‫غیرمتع��ارف وارد کش��ور می کنن��د؛ درنتیج��ه قیمت ها‬ ‫چندین برابر انچه که باید باش��د‪ ،‬می شود‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫وقتی هزینه تولید افزایش پیدا می کند‪ ،‬تولید سنگ های‬ ‫س��اختمانی گران تمام می ش��ود و قیمت مسکن هم باال‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1608‬‬ ‫پیاپی ‪2926‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫اتهام به سیمان از نااگاهی است‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاه سرمایه ای‬ ‫زمینه ساز‬ ‫رشد قیمت ها‬ ‫مسکن بهانه است‬ ‫حمیدرضا رستگار‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان اهن و فوالد‬ ‫خبر‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫یک رکورد دیگر ثبت کرد‬ ‫ی��ک رکورد تولیدی جدی��د در ناحیه نورد‬ ‫سرد شرکت فوالد مبارکه ثبت شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی ش��رکت ف��والد مبارکه‪ ،‬یک‬ ‫رک��ورد تولی��دی جدید در ناحیه نورد س��رد‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه ثبت و رک��ورد تولید‬ ‫روزانه در خط اسیدش��ویی شماره ‪ ۲‬شرکت‬ ‫فوالدمبارکه شکسته شد‪.‬‬ ‫در روز ‪ ۱۷‬شهریور ‪ ،۹۹‬با تولید ‪ ۵۱۲۰‬تن‬ ‫کالف اسیدشویی شده‪ ،‬رکورد تولید جدیدی‬ ‫در ناحیه نورد س��رد این ش��رکت ثبت ش��د‪.‬‬ ‫گفتنی است رکورد قبلی ‪ ۴۹۳۵‬تن بوده و در‬ ‫تاریخ ‪ ۱۱‬خرداد ‪ ۹۸‬محقق شده بود‪.‬‬ ‫علی محمد بُد‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫‹ ‹سهم ناچیز سیمان از قیمت ساختمان‬ ‫ب��د در ادامه گفت‪ :‬در س��اخت هر مترمرب��ع بنا‪ ،‬حدود ‪۲‬‬ ‫پاکت س��یمان مصرف می ش��ود‪ .‬چنانچه ای��ن محصول در‬ ‫گذش��ته با قیم��ت ‪ ۱۵‬هزار تومان فروخته می ش��د‪ ،‬اکنون‬ ‫قیمت ان ‪ ۳‬هزار تومان بیش��تر ش��ده اس��ت‪ .‬یعنی به ازای‬ ‫رش��د قیمت س��یمان‪ ۶ ،‬هزار تومان به هزینه س��اخت هر‬ ‫مترمربع بنا افزوده می ش��ود‪ .‬این درحالی اس��ت که متوسط‬ ‫قیمت ساخت هر مترمربع مسکن چند میلیون تومان براورد‬ ‫می شود‪ .‬بدیهی است که این رشد قیمتی عمال هیچ تاثیری‬ ‫بر قیمت تمام ش��ده س��اختمان ندارد‪ .‬چنانچ��ه این رقم در‬ ‫مقایس��ه با میانگین فروش س��اختمان در کش��ور در نقاط‬ ‫گوناگون هم بررسی شود‪ ،‬باز هم تاثیر ان انقدر ناچیز است‪،‬‬ ‫که باید اقرار کرد اصال به شمار نمی اید‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫سیمان گفت‪ :‬شاید در نگاه عامیانه وقتی صحبت از رشد ‪۲۰‬‬ ‫درصدی قیمت س��یمان باش��د‪ ،‬اینطور به نظر برسد که این‬ ‫رشد قیمتی می تواند مهم و اثرگذار باشد‪ ،‬اما هر کارشناسی‬ ‫با حساب و کتابی ساده درک می کند که این اعداد انقدرها‬ ‫‹ ‹چالش قیمت گذاری دستوری جدی است‬ ‫بد افزود‪ :‬درواقع روند قیمت گذاری صنعت سیمان‪ ،‬فعاالن‬ ‫این صنعت را با چالش های جدی روبه رو کرده است‪ .‬قیمت‬ ‫س��یمان به صورت دس��توری تعیین می شود‪ ،‬چراکه در یک‬ ‫دوره ای کش��ور ب��ا کمبود این محصول س��اختمانی روبه رو‬ ‫بوده و بخش��ی از نیاز کش��ور به ان از طریق واردات تامین‬ ‫می شده است‪ .‬اما در طول سالیان گذشته ظرفیت این صنعت‬ ‫به شدت افزایش یافته است‪ .‬سرمایه گذاران بسیاری از بخش‬ ‫خصوصی اقدام به احداث واحدهای تولید سیمان کرده اند‪ ،‬تا‬ ‫جایی که درحال حاضر ظرفیت تولید سیمان کشور به مراتب‬ ‫بیش از نیاز صنایع به ان براورد می شود‪ ،‬اما همچنان همان‬ ‫رون��د قیمت گذاری دس��توری که در ش��رایط خاص کاربرد‬ ‫داش��ت‪ ،‬ماندگار اس��ت‪ .‬بدون تردید باید اق��رار کرد که این‬ ‫روند ناعادالنه است و درنهایت به ضرر تولیدکنندگان منتهی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس سیمانی افزود‪ :‬انجمن کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان نیز بارها نسبت به این موضوع‪ ،‬موضع گرفته است‪،‬‬ ‫چراکه این نگاه غیرکارشناسی مانع تداوم فعالیت این صنعت‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی در پاسخ به شبهه ای مبنی بر دریافت انرژی و‬ ‫برق ارزان ازسوی این تولیدکنندگان گفت‪ :‬منابع غنی انرژی‬ ‫در کش��ور موجب ش��ده صنعت سیمان نیز مانند بسیاری از‬ ‫صنایع از مزیت بهره مندی از انرژی ارزان برخوردار شود‪ ،‬اما‬ ‫این منابع ارزان اصال تفاوت قیمت سیمان را در ایران با سطح‬ ‫بین المللی توجیه نمی کند‪.‬‬ ‫نرم قیمت گذاری سیمان در جهان بدین صورت است که‬ ‫قیمت ان حدودا یک هفتم قیمت فوالد تعیین می شود‪ ،‬اما‬ ‫مغایرت تکمیل زنجیره ارزش در معدن با سیاست های دولت‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران درباره ورود معدنی ها به صنعت‬ ‫فوالدس��ازی و تکمی��ل زنجی��ره ارزش در‬ ‫مع��دن اظهارکرد‪ :‬تکمی��ل زنجیره ارزش‬ ‫در معدن با سیاس��ت های دولت برای افق‬ ‫‪ 1404‬مغای��ر اس��ت‪ ،‬چراکه در این س��ال‬ ‫ظرفی��ت تولید فوالد کش��ور بای��د به ‪55‬‬ ‫میلیون تن برسد که نیازمند کنسانتره‪ ،‬گندله و اهن‬ ‫اسفنجی اس��ت‪ .‬به گزارش ایراسین‪ ،‬محمد کشانی با‬ ‫بی��ان ای��ن مطلب در ادامه به ایراس��ین گفت‪ :‬به طور‬ ‫معم��ول باید هر بخش��ی از صنع��ت به کار و تخصص‬ ‫خود بپردازد و به دیگر بخش ها ورود نکند‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫معدنکار به توس��عه معادن خود بپردازد و فوالدس��از‬ ‫نیز به توس��عه و تولید محصوالت فوالدی در راستای‬ ‫ارتقای صنعت کشور مشغول باشد‪.‬به گفته وی‪ ،‬اما در‬ ‫شرایط فعلی این توازن از بین رفته است و معدنکاران‬ ‫به سمت فوالدساز شدن رفته اند‪ .‬به طبع فوالدسازان‬ ‫نیز برای اینکه بتوانند نیاز خود به مواد اولیه را تامین‬ ‫کنن��د مجبور به س��رمایه گذاری در طرح های معدنی‬ ‫ش��دند‪ .‬برای مثال فوالدخوزستان و فوالد مبارکه در‬ ‫طرح های معدنی سنگان سرمایه گذاری های بزرگی را‬ ‫انجام دادند‪ .‬حال اگر این روند ادامه پیدا کند در توسعه‬ ‫فوالدسازی با مشکل مواجه خواهیم شد و شرکت های‬ ‫معدن��ی نیز در اینده نیازمند کنس��انتره و مواد اولیه‬ ‫خواهند شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر شرکت های معدنی به‬ ‫جای اینکه به س��مت فوالد ساز شدن پیش می رفتند‬ ‫و س��رمایه را صرف توسعه زیرساخت ها و اکتشاف و‪...‬‬ ‫انج��ام می دادن��د‪ ،‬به طور حتم ه��ر دو بخش معدن و‬ ‫ف��والد منتفع می ش��دند‪ .‬برای مثال‪ ،‬وقتی ش��رکت ‬ ‫بزرگ��ی مانند گل گهر به س��مت توس��عه در صنعت‬ ‫فوالد حرکت می کند طبعا گندله و کنسانتره تولیدی‬ ‫را در کارخان��ه فوالدی خود به مصرف می رس��اند که‬ ‫یک اش��کال بزرگ است زیرا این تولید که قبال صرف‬ ‫تامین نیاز شرکت های فوالدسازی می شد‬ ‫دیگر وجود ندارد‪ .‬کشانی ادامه داد‪ :‬از سوی‬ ‫دیگ��ر اگر ت��وازن در ش��رکت های معدنی‬ ‫رعایت نش��ود و توس��عه در فوالدسازی به‬ ‫گونه ای انجام ش��ود که ضمن مصرف مواد‬ ‫اولی��ه مورد نیاز فوالدس��ازان که ازس��وی‬ ‫این ش��رکت تهیه شود‪ ،‬باید باقیمانده نیاز‬ ‫خ��ود را از دیگر مع��ادن و تولیدکنندگان تامین کند؛‬ ‫بنابراین انها نیز در اینده با مش��کل فعلی فوالدسازان‬ ‫ب��رای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود مواجه خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ای��ران معتق��د اس��ت‪ ،‬ای کاش ش��رکت های معدنی‬ ‫در مباحثی مانند توس��عه اکتش��افات و تولید بیشتر‬ ‫ماده معدنی تمرکز می کردند‪ .‬چراکه این ش��رکت ها‬ ‫نیز از س��و د دهی بس��یار خوبی در سال های گذشته‬ ‫به وی��ژه ‪ 98‬برخ��وردار ش��دند و تنها س��ود حاصل از‬ ‫تولید محصوالت نهایی به فوالدس��ازان نرسیده است‪.‬‬ ‫در واقع معدن همیش��ه جلودار بوده و س��ود بیشتری‬ ‫نس��بت به فوالدی ها داشته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون‬ ‫ای��ن موضوع که تکمیل زنجیره ارزش در معدن انجام‬ ‫ش��ود با سیاست های اتخاذ ش��ده ازسوی دولت برای‬ ‫افق ‪ 1404‬مغایر اس��ت چراکه در این س��ال ظرفیت‬ ‫تولید فوالد کش��ور باید به ‪ 55‬میلیون تن برسد که از‬ ‫این میزان حتی اگر ‪38‬میلیون تن فوالد نیز به مرحله‬ ‫تولید برسد نیازمند کنسانتره‪ ،‬گندله و اهن اسفنجی‬ ‫است؛ اما با ادامه این شرایط توازن برهم خواهد خورد‬ ‫و در نهایت همه متضرر ش��ده و س��رمایه های کشور‬ ‫ابتر مانده و قابل اس��تفاده نخواهد بود‪ .‬طی سال های‬ ‫گذش��ته شرکت های معدنی بزرگ در کشور در مسیر‬ ‫تولید فوالد و تکمیل زنجیره ارزش ورود کرده اند؛ این‬ ‫در حالی اس��ت که امروزه ش��رکت های اصلی و تولید‬ ‫کننده فوالد با کمبود مواد اولیه مورد نیاز خود مواجه‬ ‫شده و مشکالت بسیاری روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۷‬درصدی تولید شمش فوالد در ‪ 5‬ماه‬ ‫واحدهای تابع سازمان ایمیدرو و شرکت های بزرگ‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی در ‪ 5‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫جاری ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۲۳۸‬هزار و ‪ ۵۰۳‬تن شمش فوالدی‬ ‫تولید کردند‪ .‬این رقم در مقایس��ه با مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ 7‬درصد افزایش عملکرد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬برپایه ام��ار عملکرد فوالد مبارکه‬ ‫(هرمزگان و سبا)‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫فوالد الیاژی ایران‪ ،‬فوالد بردس��یر‪ ،‬گروه ملی صنعتی‬ ‫ف��والد ای��ران‪ ،‬اهن و فوالد ارفع‪ ،‬ف��والد بناب‪ ،‬جهان‬ ‫فوالد سیرجان در مرداد ماه در مجموع یک میلیون و‬ ‫‪ ۷۵۶‬هزار و ‪ ۶۷۶‬تن شمش فوالدی تولید داشتند که‬ ‫در مقایس��ه با ماه مشابه س��ال گذشته ‪ 2‬درصد رشد‬ ‫عملکرد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن تولی��دات فوالدی نیز در ‪ 5‬ماهه س��ال‬ ‫جاری به رقم ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۸۰‬تن رسید که‬ ‫نس��بت به مدت مشابه در سال ‪ ۹۸‬از افزایش بازدهی‬ ‫‪ 2‬درص��دی حکای��ت دارد‪ .‬میزان تولی��دات فوالدی‬ ‫واحده��ای ف��والد مبارک��ه‪ ،‬ذوب اه��ن‪ ،‬اذربایجان‪،‬‬ ‫خراس��ان‪ ،‬الیاژی ایران‪ ،‬جهان فوالد س��یرجان‪ ،‬نورد‬ ‫و لول��ه اه��واز‪ ،‬گروه ملی صنعتی ف��والد ایران‪ ،‬فوالد‬ ‫اکس��ین‪ ،‬ورق خ��ودرو چهارمحال و بختیاری و فوالد‬ ‫بن��اب در مرداد ماه به رقم ی��ک میلیون و ‪ ۲۰۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۱‬تن رس��ید و نس��بت به ماه مشابه سال گذشته‬ ‫‪4‬درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مس��کن در کش��ور ما در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته به کاالیی س��رمایه ای تبدیل ش��ده‬ ‫که بس��یاری ان را با ه��دف حفظ ارزش پول‬ ‫خود خریداری می کنند‪ .‬با این وجود‪ ،‬بسیاری‬ ‫رشد قیمت محصوالت فوالدی ساختمانی را‬ ‫به عنوان علت اصلی افزایش هزینه تمام ش��ده‬ ‫س��اختمان نام می برند‪ .‬اما باید اقرار کرد که‬ ‫رش��د قیمت مس��کن در ماه های گذشته به‬ ‫قدری شدید بوده که هیچ تناسبی با افزایش‬ ‫نرخ اهن االت ندارد‪ .‬گویی افزایش نرخ فروش‬ ‫محص��والت فوالدی تنها بهانه ای را در اختیار‬ ‫س��ازندگان مسکن قرار می دهد تا از ان برای‬ ‫افزایش هرچه بیشتر قیمت ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫در ادامه باید خاطرنشان کرد با وجود اینکه‬ ‫ف��والد یکی از مصالح اصلی در ساخت وس��از‬ ‫به ش��مار م��ی رود اما ن��رخ مس��کن در یکی‬ ‫دو س��ال گذش��ته تحت تاثی��ر رش��د قیمت‬ ‫محصوالت فوالدی یا سایر مصالح ساختمانی‬ ‫افزای��ش نیافته اس��ت‪ .‬همانط��ور که پیش تر‬ ‫هم اش��اره ش��د مسکن در کش��ور ما کاالیی‬ ‫س��رمایه ای است و براساس مصرف و تقاضای‬ ‫واقعی قیمت گذاری نمی شود‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال باید تاکید ک��رد که طی‬ ‫ماه های گذش��ته جو روانی ناارامی بر اقتصاد‬ ‫کشور س��ایه افکنده است‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫انتظ��ار برای رش��د قیمت ه��ا و افزایش تورم‬ ‫نقشی اساسی در افزایش قیمت مسکن دارد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی تقاضای غیرمصرفی برای‬ ‫خرید مس��کن بیش از پیش افزایش می یابد‬ ‫که درنتیجه باز هم زمینه س��از رش��د قیمتی‬ ‫اس��ت‪ .‬در ادامه گران��ی محصوالت فوالدی را‬ ‫نیز می توان تابعی از ش��رایط اقتصادی کشور‬ ‫دانست و تاکید کرد درحال حاضر‪ ،‬منطقی بر‬ ‫گرانی ها حاکم نیست و فوالد نیز از این قضیه‬ ‫مستثنا نیست‪.‬‬ ‫محصوالت فوالدی که در ساختمان س��ازی‬ ‫کارب��رد دارند‪ ،‬تولید داخل هس��تند‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه وجود ظرفیت ه��ای معدن��ی و انرژی که‬ ‫صنای��ع فوالدی کش��ور ما در اختی��ار دارند؛‬ ‫قیمت تمام ش��ده این محصوالت در مقایس��ه‬ ‫با تولیدات مش��ابه در سایر کشورها به مراتب‬ ‫پایین ت��ر اس��ت‪ .‬در همین حال بای��د تاکید‬ ‫کرد ک��ه تولید اهن و فوالد نه تنها کفاف نیاز‬ ‫کش��ور را می دهد‪ ،‬بلکه م��ازاد نیاز هم داریم‪.‬‬ ‫درنتیجه برای تامی��ن این محصوالت ارزبری‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫چنانچه ساخت وساز افزایش یابد‪ ،‬همچنان‬ ‫تولی��دات داخل��ی پاس��خگوی نی��از کش��ور‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬درنتیجه بخش��ی از این رش��د‬ ‫افسارگس��یخته قیمت ه��ا ناش��ی از مدیریت‬ ‫اشتباه شرایط است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصوالت‬ ‫فوالدی در کش��ور نیازمند ارامش هس��تند‪.‬‬ ‫مطلوب ترین خواس��ته ما ایجاد شرایط پایدار‬ ‫است‪ .‬چنانچه ش��رایط به گونه ای رقم بخورد‬ ‫که در وضعیت پایدار همه فعاالن این زنجیره‬ ‫سودی منطقی کسب کنند‪ ،‬همه ذی نفعان از‬ ‫ان استقبال می کنند‪ .‬به ویژه که تغییر مداوم‬ ‫قوانی��ن و نبود ثبات را بای��د از عوامل اصلی‬ ‫رشد قیمت ها دانست‪.‬‬ ‫همکاران م��ا در اتحادیه امادگ��ی دارند تا‬ ‫کنترل بازار اه��ن االت و قیمت ها را بر عهده‬ ‫بگیرن��د‪ .‬این هدف فقط در ش��رایطی محقق‬ ‫می ش��ود ک��ه توزیع اه��ن و فوالد از مس��یر‬ ‫اتحادیه انجام شود‪ .‬اما متاسفانه گاهی شاهد‬ ‫ان هس��تیم که این توزی��ع در اختیار افرادی‬ ‫خاص قرار می گیرد و کنترل بازار را از دس��ت‬ ‫ما خارج می کند‪ .‬درواقع با انکه نظام توزیع در‬ ‫کشور وجود دارد‪ ،‬اما توجهی به ان نمی شود‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این روزها و با رش��د قابل توجه نرخ فروش مس��کن‪ ،‬خرید‬ ‫خانه به رویای قش��ر متوس��ط تبدیل شده است‪ .‬در این گیر‬ ‫و دار بازار کش��ف مقصر گرانی مس��کن هم داغ شده است‪ .‬تا‬ ‫جایی که مسئوالن انگشت اتهام را به سمت یکدیگر می گیرند‬ ‫و بی کفایتی سایرین را علت اصلی این گرانی افسار گسیخته‬ ‫می دانن��د‪ .‬ی��ا در م��واردی از یک یا چند صنع��ت‪ ،‬به عنوان‬ ‫متهم ردیف اول گرانی ها نام می برند‪ .‬صنعت س��یمان یکی‬ ‫از صنایعی اس��ت که در روند رش��د افسار گسیخته قیمت ها‬ ‫از ان به عن��وان یک��ی از متهمان رش��د نرخ ها یاد می ش��ود‪.‬‬ ‫درحالیکه قیمت این محصول س��اختمانی در س��ال جاری‬ ‫فقط رش��د ‪ 20‬درصدی قیمت را تجربه کرده است‪ .‬درحالی‬ ‫که فعاالن این صنعت درخواس��ت رشد ‪ 63‬درصدی سیمان‬ ‫را داشتند‪ .‬در حال حاضر نیز به طور مداوم از قیمت پایین این‬ ‫محصول س��اختمانی گالیه دارند‪ .‬علی محمد بُد‪ ،‬کارشناس‬ ‫صنعت سیمان در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬رشد مصوب‬ ‫قیمت س��یمان به اندازه ای محدود اس��ت که هیچ تاثیری بر‬ ‫نرخ فروش مس��کن ندارد‪ .‬ادعاهای��ی مبنی بر اثرگذار بودن‬ ‫رشد قیمت این محصول ساختمانی و تاثیر ان بر نرخ مسکن‬ ‫به منزله فقدان نگاه کارشناسی در میان ادعاکنندگان است‪.‬‬ ‫هم که گفته می شود‪ ،‬اثرگذار نیستند‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر س��یمان ارزان تر از هر کاالیی‬ ‫فروخته می ش��ود‪ .‬هر تن س��یمان با قیمت ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫ب��ه فروش می رود؛ یعنی هر کیل��و ‪ ۲۰۰‬تومان‪ .‬در موقعیت‬ ‫کنون��ی و با توجه به رش��د نرخ دالر‪ ،‬ک��دام محصول با این‬ ‫قیم��ت به فروش می رس��د؟به ویژه که هزینه های تولید این‬ ‫صنعت نیز رشد قابل مالحظه ای داشتند‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫هیچ تولیدکننده سیمانی نمی تواند به فکر نوسازی‪ ،‬بازسازی‬ ‫تجهیزات یا توس��عه فعالیت خود باشد‪ ،‬چراکه با قیمت های‬ ‫کنونی عمال غیرممکن است‪.‬‬ ‫رش��د مصوب قیمت س��یمان به ان��دازه ای محدو داس��ت که هیچ‬ ‫تاثیری بر نرخ فروش مسکن ندارد‬ ‫ای��ن اختالف قیمت��ی در ایران به اندازه باورنکردنی باال رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬میلگرد با قیمت هر کیلوگرم ‪ ۷‬هزار‬ ‫تومان مبادله می شود درحالی که قیمت سیمان برابر کیلویی‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومان است‪ .‬یعنی قیمت فوالد بیش از ‪ ۳۰‬برابر قیمت‬ ‫سیمان براورد می شود‪ .‬بدیهی است که قیمت این محصول‬ ‫س��اختمانی در مقایسه با سایر مصالح به کار رفته در ساخت‬ ‫بنا هیچ تاثیری بر قیمت مسکن ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شعارهای پوپولیستی ادامه دارد‬ ‫عبدالرضا شیخان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان‬ ‫در گفت وگو با روزنامه‬ ‫افزود‪ :‬هربار که سخن از رشد‬ ‫قیمت منطقی سیمان به میان می اید‪ ،‬افزایش قیمت مسکن‬ ‫بهانه می شود‪ .‬درحالی که قیمت مسکن در همین مدت اخیر‬ ‫رش��د قابل توجهی داش��ته است و افزایش نرخ سیمان‪ ،‬هیچ‬ ‫تاثیری بر ان ندارد‪.‬‬ ‫ش��یخان گفت‪ :‬متاسفانه متولیان امر با بهانه تاثیر قیمت‬ ‫سیمان بر رشد نرخ مسکن مانع افزایش نرخ فروش سیمان‬ ‫می ش��وند‪ .‬این درحالی اس��ت که در خوشبینانه ترین حالت‬ ‫ممکن‪ ،‬چنانچه برای س��اخت هر مترمربع از یک ساختمان‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلوگ��رم س��یمان مصرف ش��ود‪ ،‬تاثی��ر ان بر قیمت‬ ‫تمام ش��ده س��اختمان (براس��اس میانگین فروش مس��کن‬ ‫در کش��ور) فقط ح��دود ‪ ۲‬درصد براورد می ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫بای��د اقرار کرد که قیمت س��یمان تاثی��ر چندانی بر قیمت‬ ‫فروش مس��کن ندارد‪ .‬در چنین ش��رایطی از متولیان وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان انتظار می رود روند رش��د قیمت س��یمان‬ ‫را دقیق ت��ر بررس��ی کنند‪ .‬اما گویی برخی مس��ئوالن فقط‬ ‫به دنبال عوام فریبی هس��تند‪ ،‬یعنی با شعارهای پوپولیستی‬ ‫تاکید می کنند که مانع رشد قیمت سیمان شده اند‪ ،‬اما این‬ ‫اقدام س��رکوبی قیمت‪ ،‬توقف تولی��د را به دنبال دارد‪ .‬بدون‬ ‫تردید این شرایط هشداری برای مسئوالن و سیاست گذاران‬ ‫اس��ت‪ ،‬اگر هرچه س��ریع تر اقدامی ب��رای رفع این چالش ها‬ ‫نکنند‪ ،‬صنعت س��یمان به زودی در معرض تعطیلی و توقف‬ ‫تولی��د قرار خواهد گرفت‪ .‬دبیر انجم��ن کارفرمایان صنعت‬ ‫سیمان افزود‪ :‬افتخار فعاالن صنعت سیمان این است که در‬ ‫دهه ‪ ۸۰‬و در ش��رایط تحریم‪ ،‬ظرفیت تولید را ‪ ۲‬برابر کرد‪.‬‬ ‫این صنعت در طول سال های گذشته روی پای خود ایستاده‬ ‫است‪ ،‬اما امکان ادامه این روند از عهده کسی بر نمی اید‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫اثرگذاری سیمان در قیمت تمام شده ساخت وساز‬ ‫در کش��ور ما و در طول س��ال های گذش��ته به شدت‬ ‫کاهش یافته است‪ ،‬چراکه در طول سال های گذشته‬ ‫از ازادسازی قیمت این محصول ساختمانی ممانعت‬ ‫ب��ه عمل ام��ده اس��ت؛ بنابراین رش��د ‪ 20‬درصدی‬ ‫قیمت س��یمان را در سال جاری نباید ب هعنوان عامل‬ ‫توس��از نام برد‪،‬‬ ‫اثرگذاری بر قیمت تما مش��ده ساخ ‬ ‫چراک��ه تاثیر قیمت س��یمان در قیمت تمام ش��ده‬ ‫مسکن به قدری ناچیز است که رشد ‪ 20‬درصدی ان‬ ‫هم سهمی قابل توجهی از قیمت های گزاف مسکن را‬ ‫به خود اختصاص نمی دهد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه‬ ‫چند می گیری‬ ‫واسطه باشی؟!‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1608‬‬ ‫پیاپی ‪2926‬‬ ‫سود «بزخری» به جیب‬ ‫چه کسی می رود؟‬ ‫بررسی دالیل افزایش بی رویه قیمت مسکن در کشور‬ ‫علی قائدی‬ ‫کارشناس اقتصاد مسکن‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫طرح‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ترک فعل جرم است‬ ‫عض��و کمیس��یون عم��ران مجلس با بی��ان اینکه‬ ‫تخلفات وزیر سابق راه و شهرسازی توسط قوه قضاییه‬ ‫در ح��ال پیگیری اس��ت‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ط��رح «تامین‬ ‫مس��کن» توس��ط مجلس یازدهم در ح��ال تدوین‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقبال ش��اکری‪ ،‬عضو کمیس��یون عم��ران مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به‬ ‫این نکته که تامین مس��کن مناسب برای مردم تنها‬ ‫راه برون رفت از مش��کالت بازار مسکن است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قیمت مس��کن باید متناسب با توان مالی مردم‬ ‫باشد اما شاهدیم که این عدم تناسب در دوره کنونی‬ ‫وحشتناک تر از هر زمان دیگر است‪.‬‬ ‫وی درب��اره دالی��ل اصل��ی بروز ای��ن وضعیت در‬ ‫کش��ور عنوان کرد‪ :‬مقصر اصل��ی در موضوع بحران‬ ‫مس��کن در کشور‪ ،‬برخی اقدامات وزیر سابق مسکن‬ ‫و شهرس��ازی اس��ت که با ش��انه خالی کردن از بار‬ ‫مس��ئولیت خود‪ ،‬طرح هایی را که می توانست امروز‬ ‫به صاحبخانه شدن تعداد زیادی از خانوارهای ایرانی‬ ‫کمک کند‪ ،‬نادیده گرفت و مشکالت فعلی این حوزه‬ ‫را برای کش��ور رق��م زد و خود نیز در س��خنرانی ها‬ ‫و جلس��ات مختلفی به این موضوع اش��اره‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ش��اکری انجام ن��دادن مس��ئولیت های‬ ‫قانون��ی را مص��داق جرم دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫تخلف��ات مربوط ب��ه ای��ن دوره وزارت در‬ ‫مجل��س و قوه قضاییه توس��ط چند تن از‬ ‫نمایندگان مردم در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا نامه نگاری های رس��می نیز با قوه‬ ‫قضاییه انجام ش��ده ک��ه در انه��ا موضوعاتی مانند‬ ‫«بی تدبیری»‪« ،‬ترک فعل» و «انجام ندادن وظیفه»‬ ‫از موضوعات مورد تاکید بوده است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس تصریح کرد‪ :‬زمانی که وزیر از‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی رای اعتماد می گیرد‪ ،‬یعنی‬ ‫مس��ئولیت موضوعات حوزه فعالیت خود را پذیرفته‬ ‫و وقت��ی کار را ره��ا می کند‪ ،‬باید مورد بازخواس��ت‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫ش��اکری تاکید ک��رد‪ :‬در این موارد ق��وه قضاییه‬ ‫می توان��د به عن��وان مدعی العم��وم به ای��ن موضوع‬ ‫ورود کن��د و تقاض��ای ما از رئیس ق��وه قضاییه این‬ ‫اس��ت که نه تنه��ا درب��اره افع��ال مجرمان��ه که بر‬ ‫کاره��ای ص��ورت نگرفت��ه ای ک��ه موجب‬ ‫ض��رر و زیان م��ردم می ش��ود‪ ،‬ورود پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با اذعان به نقایص موجود‬ ‫در روند دریافت رای اعتماد مجلس یاداور‬ ‫شد‪ :‬در حال حاضر مبنای قضاوت و اعتماد‬ ‫ب��ه وزرای پیش��نهادی‪ ،‬ادعاهای��ی اس��ت‬ ‫چ یک از انها ضمانت اجرای��ی ندارند و قابل‬ ‫ک��ه هی ‬ ‫بازخواست نیستند‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس نماین��دگان مجل��س یازدهم‬ ‫قص��د دارند برای اصالح این مش��کل‪ ،‬از مس��ئوالن‬ ‫دس��تگاه های اجرای��ی‪ ،‬برنامه های م��دون و مبتنی‬ ‫بر ع��دد و رقم دریاف��ت کنند تا مبن��ای قضاوت و‬ ‫تصمیم گیری درباره اعتماد به وزرا ازسوی انها باشد‪.‬‬ ‫این موضوع می تواند در قالب یک ایین نامه داخلی‬ ‫در مجل��س دراید و عالوه بر زم��ان رای اعتماد‪ ،‬در‬ ‫گزارش های س��االنه مس��ئوالن نیز مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫ش��اکری گفت‪ :‬اگ��ر وزیر عنوان می ک��رد قادر به‬ ‫اجرای برنامه ها نیست‪ ،‬قطعا رای اعتماد نمی گرفت‬ ‫و ش��اید وضعیت مسکن کشور‪ ،‬امروز بهتر از شرایط‬ ‫موجود بود‪.‬‬ ‫‹ ‹«تامین مسکن» در کمیسیون عمران‬ ‫ای��ن نماینده مجلس در ادامه عنوان کرد‪ :‬در حال‬ ‫ حاضر طرحی در کمیس��یون عمران مجلس باعنوان‬ ‫«تامین مسکن» در حال بررسی است که در صورت‬ ‫تصوی��ب و اج��را می تواند در کاهش نوس��انات بازار‬ ‫مس��کن موثر باش��د؛ ضمن اینک��ه طرح هایی مانند‬ ‫مالیات بر خانه های خالی و تعیین سقف اجاره بها از‬ ‫اقداماتی بوده که مجلس یازدهم برای ایجاد تعدیل‬ ‫در ب��ازار مس��کن در نظر گرفته و اج��رای صحیح و‬ ‫همراه ش��دن همه این طرح ها با هم‪ ،‬می تواند نقش‬ ‫مهمی در بازگش��ت ارامش به حوزه مس��کن داشته‬ ‫باشد و به تدریج مسکن را از یک کاالی سرمایه ای به‬ ‫کاالی مصرفی تبدیل کند‪.‬‬ ‫ش��اکری با اب��راز اینکه پیش نوی��س این طرح در‬ ‫کمیس��یون عمران مجلس نوشته ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ابتدا باید مس��کن مناس��ب با توانایی مردم را در دو‬ ‫ح��وزه تملک و اجاره تامین کنیم‪ .‬این مهم در طرح‬ ‫مذکور دیده شده است‪.‬‬ ‫برای انبوه سازی تسهیالت قائل نشدند‬ ‫مجتبی بیگدلی‪ ،‬رئیس انجمن انبوه س��ازان مسکن‬ ‫نیز در این ب��اره در گفت وگو با‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ش��رایط بازار مس��کن کش��ور مانند بازار‬ ‫خودرو اس��ت و وضعیت بهتری نس��بت به ان ندارد‪.‬‬ ‫نرخ رهن و اج��اره در این بازار به صورت لحظه ای در‬ ‫حال تغییر و افزایش است و وخیم بودن شرایط بازار‬ ‫مسکن را به راحتی می توان از این موضوع دریافت‪.‬‬ ‫بیگدلی عنوان ک��رد‪ :‬در حال حاضر عرضه در بازار‬ ‫مسکن کشور به شدت کاهش یافته و در مقابل تقاضا‬ ‫به ش��کل بی س��ابقه ای افزایش پیدا ک��رده که دلیل‬ ‫این نبود توازن نیز کامال مش��خص است؛ مردمی که‬ ‫س��رمایه محدودی در اختیار داشتند‪ ،‬از بیم از دست‬ ‫رفتن ارزش ان‪ ،‬قصد دارند به سرعت ان را تبدیل به‬ ‫کاالی سرمایه ای کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین به سیاست های اشتباه دولت در حوزه‬ ‫مس��کن اشاره کرد و گفت‪ :‬دولت نیز در این حوزه ‪۷‬‬ ‫س��ال از زمان خ��ود را با وزیری س��پری کرد که در‬ ‫دوران تصدی اش بس��یاری از فرصت ها و پروژه هایی‬ ‫که می توانس��تند برای کش��ور ما افتخار و برگ زرین‬ ‫تلقی ش��وند‪ ،‬به س��خره گرفته ش��دند و از‬ ‫دست رفتند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل طرح هایی مثل حمایتی‪ ،‬امید‪،‬‬ ‫پ��اک و جوان��ان که فق��ط نام��ی از انها به‬ ‫میان امد و هیچ یک از انها عملیاتی نش��د‪،‬‬ ‫به عنوان دستاورد این مدت تلقی شد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن انبوه سازان مسکن با انتقاد‬ ‫از رویکرد غلط سیاس��ت گذاران حوزه مسکن در این‬ ‫س��ال ها یاداور شد‪ :‬این افراد سیستم بانکی را مکلف‬ ‫کردند تا به صنعت ساختمان که مولد ‪ ۱۲۰۰‬شغل و‬ ‫متولی ‪ ۷۰‬درصد میزان اشتغال کشور است‪ ،‬تسهیالت‬ ‫نده��د و در صورتی که هزینه تامین اجتماعی در هر‬ ‫مترمرب��ع ‪ ۲۵۰‬تومان بود‪ ،‬ان را ب��ه متری ‪۴۰۰۰۰‬‬ ‫تومان رساندند‪ ،‬به همین دلیل سرمایه گذاری در این‬ ‫بخش به شدت کاهش یافت و دولت نیز در این زمینه‬ ‫تدبی��ری نکرد و در نهایت انچه که امروز ش��اهد ان‬ ‫هستیم به وقوع پیوست‪.‬‬ ‫بیگدلی در این باره اضافه کرد‪ :‬دولت در این ‪ ۷‬سال‬ ‫هیچ برنامه عملیاتی مدونی در زمینه تامین مس��کن‬ ‫برای متقاضیان نداش��ته که مهم ترین دلیل‬ ‫ان نیز بی کفایتی‪ ،‬بی برنامگی‪ ،‬بی تدبیری و‬ ‫ناامیدی است و افزون بر همه این مشکالت‪،‬‬ ‫همه گیری ویروس کرونا که تمام عرصه های‬ ‫تولی��د و تجارت را تحت تاثیر خود قرار داد‬ ‫را نیز باید در نظر گرفت‪.‬‬ ‫است‬ ‫‹ ‹صنع�ت س�اختمان هن�وز زن�ده‬ ‫وی درباره وضعیت فعلی بازار مس��کن کشور تاکید‬ ‫کرد‪ :‬انچه به نظر می رس��د این است که باوجود تمام‬ ‫این مش��کالت‪ ،‬صنعت ساختمان کش��ور هنوز زنده‬ ‫است و می توان ان را دوباره وارد عرصه تولید کرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن انبوه س��ازان مس��کن گف��ت‪ :‬فعاالن‬ ‫عرصه مس��کن محکوم به تولید هس��تند و نمی توان‬ ‫مانند بس��یاری از کااله��ا ان را از خارج وارد کرد‪ .‬ما‬ ‫باید از کارافرینان این حوزه حمایت کنیم و مش��وق‬ ‫انبوه س��از باش��یم تا صنعت مسکن کش��ور دوباره پا‬ ‫بگیرد‪ .‬تس��هیالت با بهره تک رقمی‪ ،‬حمایت ها و کم‬ ‫کردن نهادها و ارگان هایی که در مس��یر سازندگی و‬ ‫توسعه صنعت مس��کن ایجاد مانع می کنند‪ ،‬کمترین‬ ‫کاری اس��ت که می توان در جهت تقویت کارافرینان‬ ‫این حوزه انجام داد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن انبوه س��ازان مس��کن عنوان کرد‪ :‬ما‬ ‫در حال��ی که با ناجوانمردانه ترین تحریم ها مواجهیم‪،‬‬ ‫می بینیم که هزینه صدور پروانه را در برخی ش��هرها‬ ‫حتی تا ‪ ۶۰‬درصد افزایش داده اند‪.‬‬ ‫وام و تس��هیالتی ک��ه از در اختیار گذاش��تن ان‬ ‫صحبت می ش��ود‪ ،‬نباید فقط به درج خبر در رسانه ها‬ ‫و زیب��ا کردن تیتر صفح��ات جراید منتهی ش��ود و‬ ‫کارافرین باید به شکل عملی ان را حس کند‪.‬‬ ‫بیگدل��ی در پایان تصریح کرد‪ :‬کافی اس��ت دولت‬ ‫ساختار خود را اصالح کند‪ ،‬تسهیالت بانک مسکن را‬ ‫راه اندازی کند و زمین را در اختیار قرار دهد‪.‬‬ ‫با همین اقدامات‪ ،‬ما قادر خواهیم بود که در مرحله‬ ‫اول ظرف ‪ ۴۰‬روز ساخت ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیون مسکن را کلید‬ ‫بزنیم‪ .‬طبیعی اس��ت که هر قدر تولید و پیش فروش‬ ‫مسکن س��الم در کشور افزایش یابد‪ ،‬تاثیر مستقیمی‬ ‫بر کاهش قیمت ان خواهد داشت‪.‬‬ ‫وزیر پیشین‬ ‫مسکن و‬ ‫شهرسازی‬ ‫با شانه خالی‬ ‫کردن از بار‬ ‫مسئولیت خود‪،‬‬ ‫طرح هایی را‬ ‫که می توانست‬ ‫امروز به‬ ‫صاحبخانه شدن‬ ‫تعداد زیادی‬ ‫از خانوارهای‬ ‫ایرانی کمک‬ ‫کند‪ ،‬نادیده‬ ‫گرفت و‬ ‫مشکالت فعلی‬ ‫این حوزه را برای‬ ‫کشور رقم زد‬ ‫سخن اخر‪...‬‬ ‫دولت به عنوان متولی نظام اجرایی کش��ور در چند س��ال اخیر ش��رایط‬ ‫س��ختی را در حوزه اقتصاد تحمل کرده و به ش��کلی غریب در گوشه رینگ‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تحریم های خارجی و اضافه ش��دن به فهرس��ت سیاه ‪ FATF‬به خودی‬ ‫خود برای از پا دراوردن یک نظام اقتصادی متعادل کفایت می کرد که بار‬ ‫کاهش قیمت جهانی نفت و همه گیری ویروس کرونا هم به این مشکالت‬ ‫اضافه شد‪.‬‬ ‫اما گذش��ته از تمام این موضوعات به نظر می رسد کاری ترین ضربه های‬ ‫وارده بر پیکره دولت در حوزه مسکن در این دوره‪ ،‬نه از خارج کشور که در‬ ‫نتیجه گل به خودی ها و اشتباهات فاحش این دستگاه و دست اندرکاران ان‬ ‫نظرگاه‬ ‫حس�ین عبده تبریزی‪ -‬کارشناسان اقتصادی‪ :‬در‬ ‫سال های گذش��ته بازار مسکن بیشتر بازار مصرف بود‪ ،‬نه‬ ‫بازار س��رمایه گذاری؛ یعنی بازاری نبود که در ان کس��ی‬ ‫مسکن بخرد و به امید گران شدن ان را نگه دارد‪.‬‬ ‫در حقیقت این بازار برای کسانی مناسب بود که به قصد‬ ‫اجاره دادن یا مصارف شخصی خرید کردند یا کسانی که‬ ‫اجاره داری را شغل خود قرار داده بودند‪ .‬به عبارتی در این‬ ‫س��ال ها س��رمایه گذاری در بعضی از انواع مسکن بازدهی‬ ‫کافی را نداشت اما امروز این موضوع بسیار متفاوت است‪.‬‬ ‫در کل می ت��وان گفت امالک همواره در ایران وس��یله‬ ‫س��رمایه گذاری مردم بوده اس��ت‪ .‬این مسئله در فرهنگ‬ ‫اقتصادی ما مشهود اس��ت‪ ،‬به طوری که زمین‪ ،‬ساختمان‬ ‫و ماش��ین از اولویت های س��رمایه گذاری و پس انداز مردم‬ ‫در رویکردها و تعیین سیاست های این بخش بوده و بسیاری از کارشناسان‬ ‫اقتصادی کش��ور نیز در این باره اتفاق نظر دارند‪ .‬در هر حال به گردن این‬ ‫و ان انداخت��ن این انتخاب های اش��تباه فرقی در جواب معادله نمی کند و‬ ‫ش��اید اگر از همین امروز چاره ای برای حل این معضالت بیندیش��یم‪ ،‬باز‬ ‫یک روز از فردا جلوتر باشیم‪.‬‬ ‫امالک کاالی مصرفی یا سرمایه ای؟‬ ‫ش��ده اند و این تفکر در بین ش��هروندان و مردم‬ ‫وج��ود دارد که هر چه س��رمایه های فیزیکی را‬ ‫خری��داری کنن��د نرخ ب��ازده باالت��ری خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا مسکن؟!‬ ‫وقتی نرخ س��ود بانکی در س��طح پایینی قرار‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬هزینه‪-‬فرصت مردم را به س��وی‬ ‫دارایی ه��ای مال��ی جذب می کن��د؛ بنابراین در ش��رایط‬ ‫فعلی ایران چندان عجیب نیس��ت که استقبال از کاالهای‬ ‫اساسی و امالک و مس��تغالت برای سرمایه گذاری بیشتر‬ ‫شود‪ .‬به عالوه امالک و مس��تغالت از نظر ریسک پایین تر‬ ‫از سهام و کاالهای اساسی قرار گرفته و بعد از وجه نقد و‬ ‫قرضه دولتی از ریسک کمتری برخوردارند‪.‬‬ ‫در این حالت در اغلب کش��ورها به ویژه ایران‬ ‫امالک در موقعیت بهتری برای س��رمایه گذاری‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹فاکتورهای مهم‬ ‫برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در امالک‬ ‫و مس��تغالت را دارند دو مسئله مهم وجود دارد؛‬ ‫اول اینکه در کدام بخش باید سرمایه گذاری کرد‬ ‫و دیگ��ر اینکه تامین مالی س��رمایه گذاری را چگونه باید‬ ‫انج��ام داد‪ .‬پس از تحلیل و انتخاب ملک‪ ،‬نوع و چگونگی‬ ‫خری��د‪ ،‬همچنین میزان وام و کمک از بازار س��رمایه مهم‬ ‫است‪ .‬در مرحله اخر هم اینکه چه ترکیبی از این دارایی ها‬ ‫قرار است خریداری ش��ود و تامین مالی ان چگونه انجام‬ ‫می شود قابل اهمیت خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه برون رفت‬ ‫یادداشت‬ ‫باید رشد نرخ‬ ‫نقدینگی را‬ ‫کنترل کنیم‬ ‫انگشت اتهام به سوی دولت است‬ ‫دولت دوازدهم در س��ال پایانی تصدی خود بر دس��تگاه اجرایی کش��ور قرار دارد اما شرایط‬ ‫اقتصادی در حوزه های مختلف‪ ،‬خالف وعده های اولیه به هیچ وجه مطلوب نیس��ت‪ .‬گرچه این‬ ‫وضعیت در بیش��تر حوزه های اقتصادی قابل مش��اهده اس��ت اما بازار مسکن یکی از نمودهای‬ ‫بارز این ناکامی اس��ت‪ .‬دولت در این مدت گرچه س��عی کرده با اقداماتی مقطعی‪ ،‬نوس��ان های‬ ‫گریبانگیر این حوزه را س��اماندهی کند‪ ،‬اما در این زمینه ناموفق بوده اس��ت‪ .‬در هر حال امروز‬ ‫دولت و سیاس��ت های او در حوزه مس��کن متهم��ان ردیف اول نابس��امانی های اخیر در بخش‬ ‫یادشده هستند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تاکید وزیر نیرو بر‬ ‫رفع موانع گروه‬ ‫تعاونی پیشگامان‬ ‫بخ��ش مس��کن همواره به عن��وان یک بخ��ش راهبردی‬ ‫تلقی می ش��ود و باتوجه به ارتباط گس��ترده اش با صنایع و‬ ‫کارخانجات‪ ،‬برون رفت مسکن از رکود منجر به رونق اقتصاد‬ ‫کالن می ش��ود‪ .‬در حقیقت رکود مس��کن دو پایه دارد یکی‬ ‫از انه��ا کمب��ود تقاض��ا و دیگری تنگناهای مالی اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۶‬تا امروز به طور دائم پس انداز خانوارها و درامد‬ ‫سرانه کاهش یافته و حاصل این مسئله این شده که بانک ها‬ ‫نمی توانن��د پ��ول تزریق کنند؛ بنابراین در اقتصاد مش��کل‬ ‫تقاضا ایجاد ش��د‪ .‬یک��ی از راهکارهای ایجاد رونق در بخش‬ ‫مسکن برداشتن تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تورم است‪ .‬در‬ ‫بسیاری از کشورهای توسعه یافته عرضه را ‪ ۱۰‬درصد باالتر‬ ‫از تقاضا قرار می دهند تا افزایش تقاضا منجر به تورم نشود‪.‬‬ ‫نوس��انات قیمت مس��کن و اجاره بها یکی‬ ‫از موضوعات حاد حوزه مس��کن در کش��ور‬ ‫ماست که در حوزه اقتصاد داخلی بحث های‬ ‫فراوانی را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫به ط��ور کل��ی اجاره به��ا هم��واره از دو‬ ‫متغیر اصلی قیمت مس��کن و تورم عمومی‬ ‫تاثیرپذی��ر ب��وده ک��ه خود قیمت مس��کن‬ ‫به شکلی با تورم در ارتباط است‪.‬‬ ‫پس اگر قرار است اقدامی برنامه ریزی شده‪،‬‬ ‫اصول��ی و دائم��ی در جهت کنت��رل میزان‬ ‫اجاره بهای مس��کن در کش��ور انجام شود‪،‬‬ ‫ای��ن کار حتما باید در مس��یر کنترل تورم‬ ‫باشد‪ .‬البته باید به این نکته نیز توجه داشته‬ ‫باش��یم که خود تورم نیز تح��ت تاثیر یک‬ ‫متغیر به نام نقدینگی است‪.‬‬ ‫تا زمانی که نرخ رش��د نقدینگی در کشور‬ ‫باال باش��د ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم‬ ‫که س��طح عمومی قیمت در تم��ام بازارها‬ ‫دارای ثب��ات و تعادل باش��د‪ .‬متاس��فانه در‬ ‫حال حاضر کشور ما جزو معدود کشورهایی‬ ‫است که نرخ رشد نقدینگی ان باالتر از ‪۲۰‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی اصوال نبای��د انتظار‬ ‫داشته باش��یم که نرخ در بازارهای مختلف‬ ‫از جمله مس��کن بدون تغیی��ر باقی بماند؛‬ ‫بنابراین اگر سیاست گذاران کالن اقتصادی‬ ‫ما و مس��ئوالن امر قصد دارن��د یک راهکار‬ ‫اساس��ی برای کنترل قیمت ه��ا پیدا کنند‪،‬‬ ‫بای��د به دنب��ال کنترل نرخ رش��د نقدینگی‬ ‫باش��ند و اه��داف اقتصادی خ��ود را بر این‬ ‫اساس تنظیم کنند‪.‬‬ ‫در واق��ع م��ا نیز بای��د مانند بس��یاری از‬ ‫کش��ورها به نقطه ای برس��یم که نرخ رشد‬ ‫نقدینگی مان تک رقمی شود و اقتصاد کشور‬ ‫را براساس ان شکل دهیم‪.‬‬ ‫اگ��ر ای��ن کار عملی ش��ود‪ ،‬ن��رخ تورم و‬ ‫متعاقب ان اجاره بها و بس��یاری از مشکالت‬ ‫اقتص��اد داخلی نیز کاهش می یابد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر کاهش ن��رخ نقدینگی ثبات اقتصادی‬ ‫و در نتیج��ه ان افزایش س��رمایه گذاری و‬ ‫افزای��ش درامد خانواره��ا را در پی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫درباره تاثیر کاهش سود بانکی بر افزایش‬ ‫می��زان اجاره بها نیز بای��د گفت معموال این‬ ‫مولف��ه تاثی��ر چندانی بر قیم��ت کل اجاره ‬ ‫ن��دارد و اثر ان غالبا ب��ه ایجاد تغییراتی در‬ ‫دو مولفه اصلی اجاره بها یعنی رهن و اجاره‬ ‫و تغیی��ر نس��بت انها محدود می ش��ود‪ .‬در‬ ‫ش��رایط فعلی باتوجه به کاهش سود بانکی‬ ‫سپرده ها‪ ،‬موجران میل چندانی به دریافت‬ ‫ودیع��ه ندارند و س��عی می کنند ب��ر اجاره‬ ‫نقدی و ماهانه تمرکز کنند‪.‬‬ ‫البت��ه راهکاره��ای دیگری نی��ز در طول‬ ‫این س��ال ها برای کنترل میزان اجاره بهای‬ ‫مس��کن و موارد ش��بیه ان ارائه ش��ده که‬ ‫بیشتر انها جنبه مقطعی و موقتی داشته اند‬ ‫و در بلندمدت تاثیر خود را از دس��ت داده و‬ ‫مشکالت دوباره بازگشته اند‪ .‬اما اگر به دنبال‬ ‫یک راهکار مناس��ب‪ ،‬دائم و اصولی در این‬ ‫ح��وزه هس��تیم‪ ،‬حتما بای��د پیگیر موضوع‬ ‫کاهش نرخ رشد نقدینگی در کشور باشیم و‬ ‫رسانه ها و افکار عمومی نیز باید این مورد را‬ ‫از سیاست گذاران کالن حوزه مسکن طلب‬ ‫کنند‪ .‬نکته مهمی ک��ه در پایان باید به ان‬ ‫اشاره کرد این است که تجربه های بسیاری‬ ‫وجود دارد که نش��ان می ده��د نمی توان با‬ ‫بگیر وببنده��ا و برخورده��ای دس��توری‪ ،‬با‬ ‫موضوع��ی مثل افزایش اجاره بهای مس��کن‬ ‫مقابله کرد‪ .‬این طبیعی است که با افزایش‬ ‫نرخ نقدینگ��ی‪ ،‬قیمت ها نی��ز افزایش پیدا‬ ‫خواه��د ک��رد و با اعم��ال فش��ار نمی توان‬ ‫قیمت ها را ثابت نگه داشت؛ بنابراین به نظر‬ ‫می رسد که به جای این گونه برخوردها‪ ،‬بهتر‬ ‫است دولتمردان و سیاست گذاران اقتصادی‬ ‫کش��ور ما مانند بسیاری از کشورهای دیگر‬ ‫به س��مت کاهش نرخ نقدینگی پیش بروند‬ ‫تا توسعه اقتصادی شکل بگیرد و زمینه های‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه اقتصاد ایجاد شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی‬ ‫است که مشکالت زیادی را نیز با خود یدک‬ ‫می کش��د و باید برای کاهش این مشکالت‪،‬‬ ‫از نظ��رات اهالی فن کمک گرفت تا اقتصاد‬ ‫کشور در مسیر اصلی خود قرار بگیرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1608‬‬ ‫پیاپی ‪2926‬‬ ‫پیمان صفردوست ‪ :‬بازار پرنوسان مسکن همچنان در حوزه قیمت ها بی توقف‬ ‫رو به باال حرکت می کند و گویا توانی هم برای جلوگیری از این تورم لجام گسیخته‬ ‫وجود ندارد‪ .‬دالیل‪ ،‬بهانه ها و توجیهات مختلف و گوناگونی ازس��وی مس��ئوالن و‬ ‫دس��ت اندرکاران درباره این وضع نابس��امان وجود دارد ک��ه خود می تواند موضوع‬ ‫چندین گزارش باشد‪ ،‬اما مسئله دیگری که این روزها بسیار پررنگ تر از قبل شاهد‬ ‫ان هستیم‪ ،‬سودی است که این افزایش قیمت ها نصیب بنگاه های معامالت ملکی‬ ‫و واس��طه های خرید و فروش ملک می کند‪ .‬صاحبان این مش��اغل درصد معینی از‬ ‫می��زان معامل��ه را به عنوان کارمزد در نظر می گیرن��د که البته این درصدها باتوجه‬ ‫به میزان افزایش قیمت مس��کن‪ ،‬بس��یار باال و بدون تناسب با میزان کار انجام شده‬ ‫هستند‪ .‬با گزارش‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫روزهای کسادی بازار مسکن و کمیسیون های شیرین بنگاه های معامالت ملکی‬ ‫چند می گیری واسطه باشی؟!‬ ‫‹ ‹حق کمیسیون درصدی مناسب نیست‬ ‫فرهاد بیضایی‪ ،‬پژوهشگر حوزه مسکن درباره کارمزدهای‬ ‫مرب��وط ب��ه خرید و فروش و اجاره مل��ک در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬یکی از م��واردی که این روزها مورد‬ ‫توج��ه مخاطب��ان قرار گرفت��ه‪ ،‬افزایش می��زان کارمزد‬ ‫مشاوران امالک در این معامالت بوده است‪ .‬وی ابراز کرد‪:‬‬ ‫در موضوع کارمزد مشاوران امالک و اختالف نظرهایی که‬ ‫درباره میزان حق کمیسیون های انها وجود دارد‪ ،‬مشکل‬ ‫اصلی بیش از انکه تخلف و تعدی از حق قانونی باش��د‪ ،‬مربوط به مکانیس��م تعیین‬ ‫میزان این حق کمیس��یون در قانون اس��ت‪ ،‬زیرا براس��اس قانون‪ ،‬حق کمیسیون و‬ ‫کارمزد مشاوران امالک‪ ،‬مبتنی بر قیمت مسکن است و برپایه درصدی از رقم مورد‬ ‫معامله بین دو طرف محاسبه و توسط این واحدها اخذ می شود‪.‬‬ ‫این پژوهشگر حوزه مسکن خاطرنشان کرد‪ :‬با این شیوه محاسبه حق کمیسیون‪،‬‬ ‫به طبع افزایش قیمت مس��کن درامد بیش��تری را نصیب مشاوران امالک می کند و‬ ‫افزایش س��ود این فعاالن در گرو افزایش قیمت مس��کن در حوزه خرید و فروش‬ ‫و اج��اره خواه��د ب��ود‪ .‬وی همچنین تصریح کرد‪ :‬دریافت ای��ن درصدها باتوجه به‬ ‫قیمت های حوزه مس��کن در ش��رایط کنونی اقتصاد کش��ور‪ ،‬گرچه قانونی است اما‬ ‫س��ود نامتعارفی را که بیش از بس��یاری از مش��اغل کلیدی و حساس است‪ ،‬نصیب‬ ‫فعاالن حوزه مش��اوران ام�لاک می کند‪ .‬بیضایی عنوان ک��رد‪ :‬یکی از راه حل های‬ ‫قابل اجرا برای رفع مش��کل یادش��ده این است که در میزان کارمزد تمام بلوک های‬ ‫قیمتی تجدیدنظر صورت گیرد‪ .‬یعنی جدا از موضوع قیمت مس��کن مورد معامله‪،‬‬ ‫باید برای مشاوران امالک‪ ،‬کارمزدهای مشخصی در چارچوب عرف کارمزد تعیین‬ ‫ش��ود زیرا فعالیت مش��اوران ام�لاک در متراژهای مختل��ف و قیمت های متفاوت‬ ‫امالک تغییر خاصی نس��بت به هم نمی کند و کار یکس��انی اس��ت و وقتی فرایند‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬وقت صرف ش��ده و حاصل کار در موارد مختلف یکسان است‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت انتظار داش��ته باشیم که کارمزد یا حق کمیسیون یکسانی نیز برای تمام انها‬ ‫در نظر گرفته و مطالبه ش��ود‪ .‬این کارش��ناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد‪ :‬البته‬ ‫در معامالت برخی امالک لوکس و خاص که نیاز به فعالیت های خاص و بیش��تری‬ ‫دارد و مش��اوره های متفاوتی را می طلبد‪ ،‬حق کمیس��یون می تواند بیشتر باشد اما‬ ‫ای��ن موض��وع درباره معامله همه امالک صدق نمی کند‪ .‬بیضایی در پایان گفت‪ :‬اگر‬ ‫میزان ثابتی حق کمیس��یون و کارمزد برای مش��اوران امالک در معامالت مختلف‬ ‫حوزه مس��کن در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬این کارمزد از میزان افزایش قیمت ملک مجزا‬ ‫می ش��ود و احتمال تعارض منافع نیز از بین خواهد رفت‪ .‬این مس��ئله می تواند در‬ ‫بازار مسکن کشور اثرگذار باشد و بسیاری از اختالف نظرهای موجود را برطرف کند‬ ‫و باعث کاهش تنش در این حوزه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی مسکن ربطی به کارمزدها ندارد‬ ‫البت��ه مش��اوران امالک و فعاالن این حوزه معتقدن��د درصدهای دریافتی انها از‬ ‫معامالت امالک براساس قانون است و هیچ تخلفی در این زمینه صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫مصطفی قلی خس��روی‪ ،‬رئیس اتحادیه مشاوران امالک‬ ‫گفت‪ :‬به نظر‬ ‫ته��ران در این باره در گفت وگ��و با‬ ‫می رسد در پس این نوع اظهارنظرها درباره حق کمیسیون‬ ‫مش��اوران ام�لاک غرض ورزی های��ی باش��د و اتحادیه‬ ‫مشاوران امالک وظیفه دارد در این باره از حقوق اعضای‬ ‫خود دفاع کند‪ .‬قلی خسروی درباره افزایش میزان کارمزد‬ ‫مش��اوران امالک تاکید کرد‪ :‬درصد این کارمزدها نسبت‬ ‫به گذشته تغییری نکرده و میزان ان نیز تاثیری بر افزایش قیمت ملک ندارد‪ .‬وی‬ ‫در این زمینه خاطرنشان کرد‪ :‬در کشورهای دیگر نیز از همین شیوه برای محاسبه‬ ‫کارمزدها استفاده می شود و باوجود اینکه درصدهای دریافتی بیش از میزان ان در‬ ‫کش��ور ماست‪ ،‬کس��ی ادعا نمی کند که حق کمیسیون ها در افزایش قیمت مسکن‬ ‫موثر است اما متاسفانه در کشور ما این موضوع به شکلی است که انگشت اتهام اول‬ ‫به س��مت مشاوران امالک گرفته می ش��ود‪ .‬رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مشکل افزایش قیمت مسکن از جای دیگری است و نمی توان مشاوران‬ ‫ام�لاک را در ای��ن زمینه مقصر دانس��ت‪ .‬مش��اور امالک طبق قان��ون نظام صنفی‬ ‫حق کمیس��یون دریافت می کند و دلیل موضع گیری های اخیر در این باره برای ما‬ ‫مش��خص نیست؛ یعنی ایا اگر خدمات مش��اوران امالک کشور کامال رایگان شود‪،‬‬ ‫وضعیت مسکن و قیمت های ان اصالح می شود؟! وی تاکید کرد‪ :‬اگر حق کمیسیون‬ ‫بی��ش از می��زان تعیین ش��ده در قانون از طرف های معامله اخذ ش��ود‪ ،‬انها باید به‬ ‫اتحادیه ش��کایت کنند و در صورت اثب��ات تخلف‪ ،‬واحد متخلف ضمن پرداخت ‪۴‬‬ ‫برابر اضافه دریافت به عنوان جریمه به س��ازمان تعزیرات‪ ،‬باید رضایت شاکی را نیز‬ ‫جلب کند‪.‬‬ ‫وی در پایان یاداور شد‪ :‬ممکن است کارمزدها در حال حاضر وضع مناسبی نداشته‬ ‫باش��ند اما اینکه به مش��اوران امالک به چش��م متخلف نگاه و حق کمیسیون های‬ ‫دریافتی انها مغایر با قانون قلمداد ش��ود‪ ،‬غیرمنصفانه و خالف واقع اس��ت‪ .‬در کل‬ ‫اعتقاد ما این اس��ت که اگر حق و حقوق هر فرد یا واحد به صورت عادالنه پرداخت‬ ‫شود‪ ،‬میزان تخلف کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ نامه باید اصالح شود‬ ‫بهنام نیک منش‪ ،‬سرپرس��ت معاونت بازرس��ی و نظارت‬ ‫درباره مراحل‬ ‫ات��اق اصناف ای��ران در گفت وگو با‬ ‫تغییر نرخ نامه های مربوط به حق کمیس��یون بنگاه های‬ ‫معامالت ملکی عنوان کرد‪ :‬روند تعیین نرخ نامه خدمات‬ ‫مشاوران امالک طبق ضوابط قانون نظام صنفی و مشابه‬ ‫نرخ گذاری مطابق سایر اصناف است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای ایجاد تغییرات در این نرخ نامه‪ ،‬اتحادیه‬ ‫باید به اتاق اصناف ان شهرستان پیشنهاد دهد و پس از ان موضوع در کمیسیون‬ ‫نظارت شهرس��تان و کمیته نرخ گذاری مطرح و تصویب ش��ود‪ .‬البته نرخ نامه ها در‬ ‫شهرستان های مختلف با یکدیگر متفاوت است و برحسب مصوبه کمیسیون نظارت‬ ‫اعمال می شود‪.‬‬ ‫نیک منش درباره ضرورت اصالح کارشناس��ی ش��ده نرخ نامه ه��ا اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫تعدیل این ارقام و درصدها باید خدمات این صنف مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از‬ ‫بازنگری و پیشنهاد مجدد در کمیسیون نظارت مطرح شود؛ در صورت نیاز دبیرخانه‬ ‫هیات عالی نظارت می تواند برای ان یک مصوبه کلی تصویب کند که ممکن است‬ ‫براساس نوع شهرها و میزان معامله ارقام متفاوتی باشد‪.‬‬ ‫وی در این باره که ایا راهکار دیگری غیر از پیش��نهاد توس��ط اتحادیه ها برای تغییر‬ ‫و اصالح نرخ نامه وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باتوجه به اینکه ممکن اس��ت اتحادیه ها‬ ‫خود در این موارد ذی نفع باشند و چنین اصالحی را درخواست نکنند‪ ،‬کمیسیون‬ ‫نظ��ارت باتوج��ه به اختیارات قانونی خود می توان��د به این موضوع ورود پیدا کند و‬ ‫نرخ نامه های موجود را مورد بازنگری و اصالح قرار دهد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ورود کمیس��یون نظارت به این موضوع می تواند براساس گزارش‪،‬‬ ‫ش��کایت و ش��رایط جامعه انجام شود تا تنظیم گری در این زمینه ایجاد شود که در‬ ‫ص��ورت نی��از موضوع به هیات عالی نظارت ارجاع داده می ش��ود تا در صورت لزوم‬ ‫اقدام به مصوبات کشوری و کلی درباره ان شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت بازرس��ی و نظارت اتاق اصناف ایران در پایان تاکید کرد‪ :‬در هر‬ ‫حال حق کمیسیون و کارمزدی که بنگاه ها در حال حاضر دریافت می کنند از لحاظ‬ ‫قانونی صحیح و بالمانع اس��ت و این خود مصوبات اس��ت که باید باتوجه به شرایط‬ ‫روز جامعه مورد اصالح قرار گیرد‪.‬‬ ‫� سخن پایانی‬ ‫ های مربوط به کمیس��یون و کارمزد مشاوران امالک‬ ‫قوانین نرخ نامه‬ ‫صویب شده و اخرین بار در سال ‪ ۱۳۸۵‬مورد بازنگری‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۹‬ت‬ ‫اساس ان اگر ارزش ملک تا سقف ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫قرار گرفته که بر‬ ‫یک درصد ارزش ملک خرید و فروش ش��ده را ب هعنوان‬ ‫باش��د‪ ،‬بنگاه‬ ‫از خریدار و فروش��نده یعنی ‪ ۰.۵‬درصد از فروشنده و‬ ‫قکمیس��یون‬ ‫ح ‬ ‫‪ ۰.۵‬درصد از خریدار دریافت می کند‪.‬‬ ‫ارزش ملک بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان باش��د‪ ،‬بنگاه‬ ‫همچنین اگر‬ ‫به ازای ‪ ۵۰۰‬میلیون اولیه از هر یک از طرفین معامله‬ ‫معامالت ملکی‪،‬‬ ‫برای مازاد ان نیز ‪ ۰.۲۵‬درصد ب هعنوان حق کمیسیون از‬ ‫‪ ۰.۵‬درصد و‬ ‫خریدار می گیرد که به این حق کمیسیون محاسبه شده‪،‬‬ ‫فروش��نده و‬ ‫یگی��رد و وظیفه پرداخت ان هم‬ ‫مالی��ات بر ارزش افزوده نیز تعلق م ‬ ‫برعهده خریدار و فروشنده است‪.‬‬ ‫س��اب سرانگش��تی می توان نتیجه گرفت که برای معامله‬ ‫با یک ح‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬متری که قیمت متوس��ط ان در تهران ‪۲۵‬‬ ‫یک اپارتمان‬ ‫ازای هر متر مربع اس��ت و مبلغ معامله ان به حدود‬ ‫میلیون تومان به‬ ‫تومان می رسد‪ ،‬مشاوران امالک حق کمیسیونی بالغ بر ‪۸‬‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیارد‬ ‫از هر یک از ط��رف معامله (یعنی در کل ‪ ۱۶‬میلیون)‬ ‫میلی��ون تومان‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬حاال قضاوت با شما‪...‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1608‬‬ ‫پیاپی ‪2926‬‬ ‫بازار‬ ‫سود «بزخری» به جیب چه کسی می رود؟‬ ‫سودهای باداورده‬ ‫بهروز صادق�ی‪ ،‬روزنامه نگار‪ :‬در کنار تمامی تالش هایی که برای‬ ‫دور ک��ردن التهاب از بازار مس��کن و تغییرات قیمت��ی حیرت اوری که‬ ‫در عرصه اقتصاد کش��ورمان روی داده و رویای خانه دار ش��دن را برای‬ ‫جویندگان ان به غولی بی ش��اخ و دم تبدیل کرده‪ ،‬این روزها‪ ،‬انتش��ار‬ ‫متن��ی در فضاهای مجازی در زمینه نقش بنگاه های معامالت ملکی در‬ ‫ایج��اد التهاب و تغییرات قیمتی در این بخش و س��ودهای باداورده ای‬ ‫ک��ه بنگاهداران از این راه کس��ب می کنند‪ ،‬بار دیگ��ر ضرورت توجه به‬ ‫پیشگیری و توقف نقش این واحدهای صنفی در افزایش بی رویه نرخ مسکن و اجاره بها را بسیار‬ ‫مهم و جدی کرده و بجاس��ت مس��ئوالن امر برای ساماندهی این بازار افسارگسیخته‪ ،‬قبل از هر‬ ‫اقدام دیگری برای کوتاه کردن دس��ت واسطه ها و س��وداگرانی که در ایجاد التهاب بازار مسکن‬ ‫نقش دارند‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫مطلب منتشرش��ده نش��ان می دهد باوجود تمامی راهکارهایی که مسئوالن امر برای کنترل‬ ‫قیمت ها در بازار مس��کن ب��ه کار گرفته اند‪ ،‬از نقش افرینی بنگاه ها و مش��اوران امالک در ایجاد‬ ‫التهاب به منظور سودجویی هرچه بیشتر در این عرصه‪ ،‬غافل هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن متن امده بود‪ :‬در حالی ک��ه امروزه نرخ معمولی ترین اپارتمان در تهران کمتر از ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۴‬میلیارد تومان نیس��ت‪ ،‬بنگاه های معامالت ملکی برای نگارش یک قولنامه ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان حق کمیسیون (یک درصد حق معامله) دریافت می کنند‪ ،‬این درحالی است که مسئولیت‬ ‫قانونی معامله برعهده طرفین معامله است و معلوم نیست مسئولیت قانونی این بنگاه ها در برابر‬ ‫معامالت انجام ش��ده‪ ،‬چیست؟ پس این همه پول بابت چه دریافت می شود؟ کدام جراح‪ ،‬وکیل‪،‬‬ ‫قاضی‪ ،‬سردفتر‪ ،‬مهندس‪ ،‬حتی فوتبالیست و هنرپیشه به این اندازه درامد دارد؟ ایا این امر خود‬ ‫دلیلی بر اشاعه فساد در عرصه اقتصاد نیست؟‬ ‫هرچند بازار مسکن و تغییرات قیمتی رخ داده در این حوزه‪ ،‬از تالطم های بازار ارز و طال متاثر‬ ‫بوده و در طول دهه های گذش��ته از این رهگذر نرخ خانه ها به ویژه اجاره بها تاثیرات بیش��تری را‬ ‫پذیرفته‪ ،‬اما تردیدی نیس��ت که یکی از متهمان اصلی افزایش نرخ و س��وداگری در بازار مسکن‪،‬‬ ‫برخی بنگاه های امالک بوده اند‪.‬‬ ‫وقت��ی بخ��ش عمده پول در اقتصاد ایران از طریق واس��طه گری و فعالیت های غیرمولد ایجاد‬ ‫و جابه جا می ش��ود‪ ،‬حض��ور برخی بنگاه هایی که فقط به منافع خود (همان کمیس��یونی که در‬ ‫هر معامله کس��ب می کنند و هرچه نرخ نهایی معامله بیش��تر باش��د‪ ،‬درامد یا س��ود باداورده‬ ‫انها نیز افزون تر خواهد بود) می اندیش��ند‪ ،‬باز بودن دس��ت انها از طریق مصوبه های قانونی‪ ،‬به‬ ‫موج گرانی های افسارگس��یخته در این بازار دامن می زند‪ .‬وقت ان اس��ت که مقامات اجرایی در‬ ‫تعاملی س��ازنده با قوه مقننه به عنوان نهاد قانون گذاری کش��ور طرح��ی دراندازند و به این گونه‬ ‫سودجویی های نامعقول و سوداگری های مختل کننده بازار مسکن پایان دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونه پای مس�کن به رانتخواری باز‬ ‫شد‬ ‫به عقیده برخی کارشناس��ان و تحلیلگران بازار‬ ‫گاهی تفکر طی کردن یک ش��به ره صدس��اله و‬ ‫تالش برای رسیدن به سودهای کالن پای مسکن‬ ‫را به رانتخواری بازکرده است‪.‬‬ ‫محمدعلی پورش��یرازی‬ ‫یک��ی از کارشناس��انی‬ ‫است که معتقد است در‬ ‫هیچ کج��ای جه��ان‬ ‫مسکن کاالی سرمایه ای‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلک��ه کاالی‬ ‫مصرفی اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی است که سرمایه ای بودن این کاال در ایران‬ ‫یکی از عوامل بروز مشکالت این بازار است‪.‬‬ ‫پورش��یرازی در گفت وگو ب��ا خبرانالین درباره‬ ‫وضعیت ب��ازار مس��کن اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۴‬به بعد و با سیاس��ت هایی که دولت‬ ‫نه��م و دهم در حوزه اقتصاد و مس��کن در پیش‬ ‫گرفت‪ ،‬مسکن به کاالی سرمایه ای تبدیل و وارد‬ ‫رانتخواری ش��د‪ .‬در این وضعی��ت‪ ،‬عده ای از این‬ ‫قضی��ه‪ ،‬با برنامه ریزی س��ودهای کالنی به جیب‬ ‫زدند‪ .‬پورشیرازی با بیان اینکه صنعت ساختمان‬ ‫ب��ا ‪ ۲۶۳‬حرفه ارتب��اط دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با وجود‬ ‫تاثیری که صنعت س��اختمان در اقتصاد کش��ور‬ ‫دارد‪ ،‬اما در ساختمان س��ازی و در حوزه مس��کن‬ ‫خیلی بد عمل کردیم‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه‪ ،‬طرح مس��کن مهر‪ ،‬ط��رح خوبی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫«بزخ��ری» در ملک‪ ،‬مصداق همان داس��تانی‬ ‫اس��ت که خری��داران ب��ر س��ر گاو مالنصرالدین‬ ‫اوردن��د و ان را با ن��ام بز از او خریدن��د ‪.‬اتفاقی‬ ‫که به گونه ای دیگر این روزها در بازار مس��کن رخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬کارشناسان بازار مسکن این‬ ‫امر را اتفاقی ناخوش��ایند در بازار امالک می دانند‬ ‫و بی��ش از هر چی��ز تیر پی��کان مقصریابی را به‬ ‫س��مت دالالن بازار مس��کن و گاهی بنگاهداران‬ ‫سوق می دهند‪.‬‬ ‫برخی ش��کایت ها از سوی فروش��ندگان ملک‬ ‫در چن��د منطقه ته��ران حاکی از این اس��ت که‬ ‫در برخ��ی بنگاه های معامالت ام�لاک‪ ،‬فردی با‬ ‫هماهنگی بنگاهدار‪ ،‬خ��ود را به عنوان خریدار به‬ ‫فروش��نده ملک معرفی می کند و از اینجاست که‬ ‫داستان بزخری شروع می شود‪.‬‬ ‫خری��دار قالب��ی ب��ا هماهنگ��ی بنگاه��دار‪ ،‬با‬ ‫داس��تان پردازی و چانه زن��ی س��عی در کم ارزش‬ ‫نش��ان دادن ملک فروش��نده دارند و ب��ه ایفای‬ ‫نقش��ی می پردازند ت��ا رفته رفته فروش��نده باور‬ ‫کند ملکش انقدرها ه��م که فکر می کند‪ ،‬ارزش‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫چانه زنی ها تا انجا ادامه می یابد که فروش��نده‬ ‫متقاع��د به کم ارزش بودن ملک خود ش��ده و از‬ ‫انجای��ی که نیاز فوری به پ��ول‪ ،‬ان هم پول نقد‬ ‫دارد‪ ،‬ای��ن ش��رایط را پذیرفته و مل��ک خود را با‬ ‫مبلغی کمت��ر از ارزش واقعی ب��ه خریدار قالبی‬ ‫می فروشد‪.‬‬ ‫گروه بازار‬ ‫بود‪ ،‬ام��ا به بدترین وجه مکان��ی‪ ،‬کیفی و زمانی‬ ‫اجرا شد‪.‬این کارش��ناس بخش مسکن ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬عبور از ش��رایط اقتصادی نیاز به‬ ‫تصمیم سخت و شجاعانه دارد‪ ،‬اما نکته اینجاست‬ ‫که سیستم نمی خواهد این تصمیم را بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مسکن مهر پردیس؛ رکود یا بُزخری‬ ‫دالالن؟‬ ‫در س��ال های اخیر اقدامات برخ��ی بنگاه های‬ ‫ام�لاک و دالالن بازارمس��کن ش��هرهای اطراف‬ ‫تهران و مسکن مهر که قرار بود متناسب با قدرت‬ ‫خرید طبقه متوسط و رو به پایین جامعه باشد را‬ ‫هم برهم زده است‪ .‬جدیدترین امار وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی از بازار مسکن حاکی است در خرداد‬ ‫‪ ۹۸‬متوس��ط قیمت مس��کن در تهران با رش��د‬ ‫‪۵.۶‬درصدی نس��بت به اردیبهش��ت سال ‪ ۹۹‬به‬ ‫‪۱۳.۴‬میلیون تومان در هر مترمربع افزایش یافت‪.‬‬ ‫ای��ن رش��د قیمت ب��ا تاخی��ر چن��د ماهه به‬ ‫کالنش��هرها‪ ،‬ش��هرهای بزرگ و شهرهای اطراف‬ ‫پایتخ��ت از جمله پردیس س��رایت ک��رد‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس قیمت مس��کن در این ش��هر به تناسب‬ ‫افزایش قیمت در تهران‪ ،‬رشد کرد‪.‬‬ ‫پروژه ه��ای ام��اده و نیمه تم��ام مس��کن مهر‬ ‫پردی��س نیز متاث��ر از این افزایش قیمت‪ ،‬رش��د‬ ‫تصاعدی با سرعت زیادی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫اوایل س��ال گذشته متوس��ط قیمت واحدهای‬ ‫ام��اده تحویل ح��دود ‪ ۱۰۰‬مترمربع در بیش��تر‬ ‫فازه��ای این ش��هر حوالی ‪ ۴۵۰‬میلی��ون تومان‬ ‫بود که اواخر س��ال به ‪ ۶۰۰-۵۵۰‬میلیون تومان‬ ‫رس��ید‪ .‬همی��ن واحدها اکنون ت��ا ‪ ۷۵۰‬میلیون‬ ‫توم��ان ه��م معامل��ه می ش��ود‪ .‬در ای��ن بی��ن‬ ‫بس��یاری از معام�لات امالکی های این ش��هر با‬ ‫خری��د و فروش ه��ای وکالتی نق��ش عمده ای در‬ ‫قیمت گذاری این بازار بازی می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه عالوه اینکه قان��ون دریافت نیم درصد حق‬ ‫معامله در بنگاه های امالک این شهر اصال مالک‬ ‫نیس��ت و هر بنگاهی قیمت دلخواه براساس نرخ‬ ‫معامله ملک را طلب می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی نقش دالل در معامله امالک‬ ‫مردم عادی تصور می کنند مش��اوران امالک از‬ ‫اطالع��ات حقوقی کافی برای نگارش یک قرارداد‬ ‫خری��د و فروش ملک ی��ا اپارتم��ان برخوردارند‬ ‫اما در واق��ع‪ ،‬این گونه نیس��ت و بخش زیادی از‬ ‫دعاوی امالک ناش��ی از قراردادهای عادی است‬ ‫که در دفاتر مشاوران امالک نوشته می شود‪ .‬یک‬ ‫حقوق��دان به مردم توصیه می کن��د برای تنظیم‬ ‫قرارداد خرید و فروش ملک‪ ،‬به دفاتر ثبت اسناد‬ ‫ی��ا وکالی مجرب مراجعه و از مش��کالت بعدی‪،‬‬ ‫پیشگیری کنند‪.‬‬ ‫ث��اراهلل روحی با اش��اره به جایگاه مش��اوران‬ ‫ام�لاک از نظر قان��ون‪ ،‬گفت ‪ :‬در قان��ون تجارت‪،‬‬ ‫دالل کس��ی اس��ت که واس��طه معامله است اما‬ ‫در کش��ور ما به اش��تباه در اژانس های مس��کن‪،‬‬ ‫متصدی مبایعه نامه ها را تنظیم می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در موضوع تنظیم مبایعه نامه‬ ‫خ�لا قانون��ی داری��م‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬بس��یاری از‬ ‫مش��کالت به دلی��ل عدم اگاهی اف��راد از تنظیم‬ ‫قراردادهای قانونی به وجود می اید‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه درباره تعری��ف دالل در‬ ‫قان��ون تجارت گف��ت‪ :‬در ماده ‪ ۳۳۵‬گفته ش��ده‬ ‫اس��ت که دالل کسی اس��ت که در مقابل اجرت‬ ‫واس��طه انجام معامالتی ش��ده یا برای کسی که‬ ‫می خواه��د معامالتی کن��د‪ ،‬ط��رف معامله پیدا‬ ‫می کند‪ .‬‬ ‫اصوال قرارداد داللی تابع مقررات درباره وکالت‬ ‫اس��ت‪ .‬روحی ن��وع دیگ��ری از واس��طه گری در‬ ‫معامالت امالک را حق العمل کاری دانس��ت که‬ ‫در ان یک نفر با دریافت کمیس��یون‪ ،‬ملک را از‬ ‫طرف مالک معامله می کند‪.‬‬ ‫وی درباره حق العمل کاری ( کمیسیون) توضیح‬ ‫داد‪ :‬براس��اس قانون تجارت‪ ،‬حق العمل کار کسی‬ ‫اس��ت که به اس��م خود ولی به حس��اب دیگری‬ ‫( ام��ر) معامالتی ک��رده و در مقاب��ل حق العملی‬ ‫دریافت می کند‪.‬‬ ‫البته حق العمل کار از نظر قانون‪ ،‬همانند وکیل‬ ‫اس��ت و همان حقوق و مسئولیت ها را در معامله‬ ‫دارد‪ .‬روحی اضافه می کند‪ :‬حق العمل کار باید امر‬ ‫را از جری��ان اقدامات خود مطلع کند‪ ،‬به ویژه اگر‬ ‫ماموری��ت را انجام بدهد‪ ،‬ف��ورا باید ان را به امر‬ ‫اطالع دهد‪.‬‬ ‫این حقوقدان در پای��ان به مردم توصیه کرد‪:‬‬ ‫به دلی��ل اینکه اف��راد دالل در تنظی��م قراردادها‬ ‫ذی نفع هس��تند همین موضوع سببب شده افراد‬ ‫سودجو به درستی قراردادها را تنظیم نکنند‪.‬‬ ‫در هیچ کجای‬ ‫جهان مسکن‬ ‫کاالی سرمایه ای‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫کاالی مصرفی‬ ‫است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که‬ ‫سرمایه ای بودن‬ ‫این کاال در ایران‬ ‫یکی از عوامل‬ ‫بروز مشکالت‬ ‫دراین بازار‬ ‫است‬ ‫‹ ‹نظارت بر بازارکافی نیست‬ ‫با توجه به شواهد بازار در واقع قیمت گذاری های‬ ‫حوزه مس��کن براساس شرایط خاص خود بوده و‬ ‫در هر منطقه متفاوت اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه وجود و ب��روز هرگونه اتفاق ناخوش��ایند‪ ،‬از‬ ‫بزخری ها گرفته تا هر داستانی دیگر‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫کافی نبودن نظارت ها در این بازار است‪.‬‬ ‫ام��ری که صحت و س��قم ان از س��وی برخی‬ ‫کارشناس��ان تایی��د و از س��وی برخ��ی دیگر رد‬ ‫می ش��ود اما انچ��ه در گام نخس��ت در این بازار‬ ‫ضروری اس��ت‪ ،‬تخص��ص و اگاهی اف��راد از نرخ‬ ‫واقع��ی ملک خود و وجود صداقت در عین رقابت‬ ‫در این بازار اس��ت چراکه تنظیم درس��ت بازار از‬ ‫س��وی فعاالن این حوزه‪ ،‬نقش ناظر را کمرنگ تر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫چندسال طول می کشد خانه دار شویم؟‬ ‫رش��د قیمت مس��کن در یک دهه گذشته کافی بود تا‬ ‫قدرت خرید به قدری کاهش یابد که خانه دار ش��دن به‬ ‫یک رویا تبدیل شود‪ ،‬پس به نظر می رسد این روند مدت‬ ‫زمان انتظار را افزایش و پس انداز برای خانه دار ش��دن را‬ ‫به یک شوخی تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرانالین‪ ،‬بر اس��اس گزارشی که وزارت راه‬ ‫و شهرسازی در سال ‪ ۹۳‬منتشر کرد‪ ،‬سال های ‪ ۱۳۸۹‬تا‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬بیشترین طول دوره انتظار برای مسکن دار شدن‬ ‫خانواره��ای ایرانی بود‪ ،‬به طوری که در س��ال ‪ ،۱۳۸۹‬هر‬ ‫خانوار ایرانی با ذخیره یک سوم درامد خود برای خانه دار‬ ‫شدن باید ‪ ۳۵‬سال انتظار بکشد و این میزان در سال ‪۹۰‬‬ ‫با افزایش درامد به ‪ ۳۳‬س��ال و در سال ‪ ۱۳۹۱‬با افزایش‬ ‫قیمت مس��کن به ‪ ۳۶‬سال رسید‪ .‬این امار نشان می دهد‬ ‫رش��د بیش از ‪ ۱۰۰‬درصدی قیمت مسکن در یک سال‬ ‫گذش��ته به طور قطع این اماره��ا را جابه جا خواهد کرد‪،‬‬ ‫به طوری که اگر درامدها را به میزان نرخ تورم رشد کرده‬ ‫تلقی کنیم‪ ،‬این رش��د قیمت مسکن است که از این نرخ‬ ‫تورم پیشی گرفته و هر خانوار ایرانی که حداقل دستمزد‬ ‫را دریافت می کند‪ ،‬دس��ت کم باید ‪ ۴۰‬سال پس انداز کند‬ ‫تا بتواند صاحب مسکن شود‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬خانوارهای‬ ‫ایرانی براس��اس امار عملکردی وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬اگر تمام درامد س��االنه خود را ذخیره‬ ‫کنند‪ ،‬ظرف ‪ ۱۲‬س��ال خانه دار خواهند ش��د و با ذخیره‬ ‫یک س��وم حقوق خود باید برای خانه دار ش��دن ‪ ۳۶‬سال‬ ‫انتظار بکشند‪ .‬شاخص دسترسی به مسکن شهری برای‬ ‫ی��ک واحد نمونه ‪ ۱۰۰‬مترمربعی ب��ا ذخیره تمام حقوق‬ ‫ساالنه خانوار در س��ال ‪ ۵ ۱۳۷۶‬سال بوده است که این‬ ‫ش��اخص در سال ‪ ۱۳۸۳‬نیز ‪ ۵‬س��ال و در سال ‪ ۷۶‬به ‪6‬‬ ‫سال رسیده است‪ .‬ش��اخص دسترسی به مسکن شهری‬ ‫براس��اس درامد خانوار و قیمت مسکن در هر سال بنابر‬ ‫گزارش های هزینه ‪-‬درامد مرکز امار ایران و گزارش های‬ ‫ام��اری دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن تهیه ش��ده‬ ‫اس��ت و به عبارتی در س��ال ‪ ۱۳۷۱‬هر خان��وار ایرانی با‬ ‫محاسبه قیمت یک واحد نمونه ‪ ۱۰۰‬مترمربعی به ارزش‬ ‫‪ ۲۱۷۰۰‬ه��زار ریال و درامد ‪ ۳۵۴۱‬هزار ریال طول دوره‬ ‫انتظار(ذخیره یک س��وم درامد س��االنه خانوار) ‪ ۱۸‬سال‬ ‫ب��وده که در س��ال ‪ ۱۳۷۶‬با افزایش درام��د به ‪۱۲۱۱۶‬‬ ‫هزار ریال و قیمت مسکن ‪ ۵۹۷۰۰‬هزار ریال طول دوره‬ ‫انتظار به ‪ ۱۵‬س��ال رسیده است‪ .‬این فاصله در سال های‬ ‫اخیر نیز بیشتر شده است‪ .‬به باور بسیاری از کارشناسان‬ ‫کاهش قیمت مس��کن تنها درصورتی اجرایی خواهد شد‬ ‫که دولت با ارائه تس��هیالت به انبوه سازان‪ ،‬تولید مسکن‬ ‫در کش��ور را افزایش دهد‪ .‬یک کارش��ناس اقتصادی با‬ ‫بیان اینکه در ش��رایط اضطراری چاره ای جز پیش بینی‬ ‫راهکارهای موقت برای خانه دار ش��دن نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫در تهران میانگین قیمت ها را با حداقل دس��تمزد طبقه‬ ‫کارگ��ر درنظر بگیریم یک کارگ��ر برای اینکه صاحبخانه‬ ‫شود‪ ،‬باید ‪ ۱۰‬سال هیچ هزینه ای اعم از خوراک و درمان‬ ‫نداش��ته باشد و تمام پولش را پس انداز کند تا بعد از ‪۱۰‬‬ ‫س��ال بتواند یک خانه ‪ ۲۵‬مت��ری خریداری کند‪ .‬حمید‬ ‫نجف در پاس��خ به این پرسش که طرح هایی که مجلس‬ ‫برای خانه دار کردن مردم در دستور کار دارد تا چه اندازه‬ ‫به خانه دار ش��دن کارگران کمک می کند‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم‬ ‫با بخشنامه و دستورالعمل نمی شود مردم را خانه دار کرد‬ ‫اما با توجه به شرایط حاضر ناچاریم به سمت راهکارهای‬ ‫موقت برویم‪ ،‬چون ممکن اس��ت قانون در ‪ ۵‬سال اینده‬ ‫جواب بدهد اما ش��رایط امروز اضطراری است و به فصل‬ ‫س��رما هم نزدیک می شویم بنابراین باید برای ساماندهی‬ ‫بازار اش��فته مس��کن و کارگران اجاره نش��ین وارد عمل‬ ‫شویم و چاره ای بیندیشیم‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫روزی مالنصرالدین تصمیم گرفت گاوش را به بازار ببرد و بفروشد‪ .‬یک نفر که از تصمیم مال اطالع پیدا‬ ‫کرد با عجله به سراغ دوستانش رفت و نقشه اش را با انها در میان گذاشت‪ .‬انها هم طبق نقشه یکی یکی به‬ ‫طرف مالنصرالدین می رفتند و می گفتند‪ :‬پدرجان این بز را چند می فروشی؟ مالنصرالدین در جواب شان‬ ‫میگفت‪ :‬این حیوان گاو است و بز نیست‪ .‬اما انها دست بردار نبودند تا اینکه مال شک کرد‪ .‬او چشم هایش‬ ‫را مالید‪ ،‬نگاهی به گاوش انداخت و با خود گفت‪ :‬نکند من دارم اشتباه می کنم و این حیوان واقعا بز است‪.‬‬ ‫سرانجام معامله سر گرفت و مال گاوش را که دیگر فکر می کرد‪ ،‬بز است به ‪ ۲‬سکه فروخت و به خان ه برگشت‪.‬‬ ‫گاهی در دنیای تجارت خرید و فروش کاال به همین سرنوش��ت دچار می ش��ود و هرچه کاال ارزش��مندتر‬ ‫یا گران تر باش��د این داس��تان‪ ،‬با روغن داغ و اب و تاب بیش��تری تکرار می شود‪ .‬معامالت مسکن و ملک از‬ ‫جمله معامالتی است که مثل بزخری مالنصرالدین کاربرد زیادی در ان دارد‪ .‬گاهی دالالن و واسطه های‬ ‫فرصت طل��ب در کمین امالکی می نش��ینند که صاحب ان احتیاج ب��ه پول دارد و چوب حراج به مال خود‬ ‫زده‪ .‬در این شرایط تا می توانند بر سر مال می زنند و پس از خرید‪ ،‬همان ملکی را که در مسند خریدار هزار‬ ‫و یک ایراد داش��ت را حاال به بهای ش��مش و الماس و کیمیا می فروش��ند‪.‬‬ ‫در این گزارش به بررسی‬ ‫موضوع «بزخری» در بازار معامالت امالک می پردازد‪.‬‬ ‫ساماندهی نظام‬ ‫تامین مالی مسکن‬ ‫حسن درگاهی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫در ش��رایط کنونی کش��ور‪ ،‬فقدان سیستم کارای تامین مالی مسکن‬ ‫مان��ع حضور خانوارهای فاقد پس ان��داز و ثروت اندوخته کالن در بازار‬ ‫مسکن می شود‪ .‬بنابراین خرید مسکن برای اکثریت احاد اقتصادی فقط‬ ‫با گسترش پرداخت هزینه های سنگین ان در طول زمان و با استفاده از‬ ‫ابزارهای تامین مالی ممکن اس��ت‪ .‬در شرایط کنونی ویژگی های نظام‬ ‫تامین مالی مسکن در اقتصاد ایران را می توان به شرح زیر برشمرد‪:‬‬ ‫ در مقایس��ه با س��ایر کش��ورهای در حال توس��عه‪ ،‬ای��ران یکی از‬‫کوچک ترین نظام های تامین مالی مسکن را دارد‪.‬‬ ‫ ش��اخص نسبت وام به ارزش بسیار پایین است‪ .‬اگرچه این مسئله‬‫ریس��ک اعتباری بانک ها را کاهش می دهد‪ ،‬اما اصلی ترین کارکرد یک‬ ‫نظام تامین مالی کارا‪ ،‬یعنی تبدیل تقاضای افراد قادر به خرید مسکن‬ ‫به تقاضای موثر را از بین می برد‪.‬‬ ‫ مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تقاضای مس��کن یا س��رمایه گذاری‬‫برای خرید مس��کن را می توان قیمت نس��بی مس��کن‪ ،‬انتظارات تغییر‬ ‫قیمت مسکن در اینده‪ ،‬درامد ملی‪ ،‬نقدینگی و بازار اعتبارات مسکن‪،‬‬ ‫نرخ بازده دارایی های موجود در اقتصاد و جمعیت برش��مرد‪ .‬بخش��ی‬ ‫از نقدینگی واردش��ده به بخش مس��کن به انگیزه تقاضای س��رمایه ای‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬نکته قابل توجه انکه ورود نقدینگی با انگیزه س��رمایه ای با‬ ‫دوره های جهشی افزایش قیمت مسکن منطبق است‪.‬‬ ‫ ق��درت خرید یا توان تملک خانوار در ایران به طور عمده بس��تگی‬‫به پس انداز گذش��ته دارد‪ .‬درحالی که در نظام تامین مالی مناسب باید‬ ‫فرد بتواند منبع مورد نظر را از بازار مالی مسکن تهیه و اقدام به خرید‬ ‫خان��ه کرده و س��پس به وس��یله درامدهای اینده‪ ،‬اص��ل و بهره وام را‬ ‫بازپرداخت کند‪.‬‬ ‫ در دو دهه گذش��ته درصد مالکیت واحدهای مس��کونی در ایران‬‫نزولی اس��ت به طوری که درصد خانوارهای شهری مالک مسکن از ‪۷۶‬‬ ‫درصد در سال ‪ ،۱۳۷۰‬به ‪ ۶۶‬درصد در سال ‪ ۱۳۹۰‬کاهش داشته است‪.‬‬ ‫ارقام مشابه برای خانوارهای روستایی معادل ‪ ۸۹‬و ‪۸۸‬درصد است‪ .‬نکته‬ ‫مهم انکه درصد مالکیت بین گروه های مختلف س��نی متفاوت اس��ت‬ ‫به طوری که خانوارهای دارای سرپرست جوان از ویژگی درامد پایین و‬ ‫عدم مالکیت تا حد باالیی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫ در نظام بانکی کش��ور برای خرید یا تولید واحدهای مس��کونی از‬‫عقود مختلفی استفاده می شود که هر یک با توجه به ویژگی های خود‬ ‫کاربرد معینی دارند‪ .‬هنگام خرید واحدهای مسکونی‪ ،‬اعطای تسهیالت‬ ‫بانک ها بیش��تر اوقات در قالب فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک‬ ‫و اعطای تس��هیالت برای ساخت و تعمیر واحدهای مسکونی در قالب‬ ‫مشارکت مدنی و جعاله انجام می شود‪ .‬از قرض الحسنه نیز در مواردی‬ ‫مانند تعمیر یا تامین ودیعه استفاده می شود‪ .‬بین تمام بانک های دولتی‬ ‫و خصوصی‪ ،‬فقط بانک مسکن تعهد پرداخت تسهیالت خرید خانه در‬ ‫قبال س��پرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن را دارد و سایر بانک ها‬ ‫طبق سیاست های اعتباری خود اقدام به پرداخت تسهیالت می کنند‪.‬‬ ‫ ب��ا توجه به س��هم نهاده��ای گوناگون در تامین مالی مس��کن در‬‫ایران‪ ،‬می توان وضع موجود را مبتنی بر بانک و به طور عمده بر مبنای‬ ‫بازار کوتاه مدت پول ارزیابی کرد‪ .‬نظام بانکی با وجود اصالحاتی مانند‬ ‫تسهیل ورود بانک های غیردولتی‪ ،‬همچنان دچار مشکل است‪ .‬مواردی‬ ‫مانند فقدان رقابت‪ ،‬انعطاف ناپذیری نرخ س��ود تسهیالت‪ ،‬منفی بودن‬ ‫نرخ واقعی س��ود س��پرده ها‪ ،‬محدودیت ابزارهای رهن‪ ،‬منابع محدود و‬ ‫فق��دان تعمی��ق مالی‪ ،‬ایرادات موجود در اجرای قوانین مربوط به عقود‬ ‫و عدم امکان اعطای تسهیالت بلندمدت‪ ،‬نشان دهنده ناکارامدی نظام‬ ‫تامین مالی موجود است‪.‬‬ ‫مطاب��ق تعریف‪ ،‬یک نظام تامین مالی مس��کن از واس��طه های مالی‬ ‫رس��می (که می توانند وام دهی مبتنی بر وثیقه یا بدون وثیقه داش��ته‬ ‫باشند و مالکیت انها دولتی یا خصوصی باشد) و همچنین بازارهای مالی‬ ‫سازمان یافته با ابزارهای مختلف مربوط به تامین مالی مسکن تشکیل‬ ‫شده است‪ .‬مهم ترین کارکرد نظام های تامین مالی مسکن عبارتند از‪:‬‬ ‫الف‪ -‬تجهیز پس اندازها‪،‬‬ ‫ب‪ -‬تخصیص وجوه سرمایه ای به سرمایه گذاری های مالی مولد‪،‬‬ ‫ج‪ -‬انتقال و کاهش ریس��ک از طریق متراکم کردن و فراهم اوردن‬ ‫زمینه ای که ریس��ک به افرادی که به تحمل ان مش��تاق ترند‪ ،‬منتقل‬ ‫شود‪ .‬مهم ان است که روشی برای انجام کارا و مطمئن این کارکردها‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫نظام مالی هر کشور حاصل شرایط خاص اقتصاد کالن‪ ،‬قوانین کلی‬ ‫بانکی‪ ،‬اندازه نظام بانکی‪ ،‬نظام مالیاتی‪ ،‬برنامه های یارانه ای و س��اختار‬ ‫بازار مسکن است‪ .‬این عوامل مسیر انتقال از نظام مبتنی بر بانک را به‬ ‫نظام مبتنی بر بازار سرمایه شکل می دهند‪ .‬با توجه به مهم ترین منابع‬ ‫تامین مالی‪ ،‬نظام های تامین مالی مس��کن به ‪ ۴‬روش زیر طبقه بندی‬ ‫می شوند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نظام تامین مالی مسکن مبتنی بر سپرده؛‬ ‫‪ -۲‬نهادهای رهنی مبتنی بر بازار اوراق قرضه؛‬ ‫‪ -۳‬اوراق بهادارسازی وام ها؛‬ ‫‪ -۴‬بانک ها و صندوق های مسکن دولتی‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬دهه گذشته‪ ،‬سیاست های دولتی در حوزه مسکن تغییرات‬ ‫گس��ترده ای را در کشورهای توس��عه یافته تجربه کرده است‪ .‬دولت ها‬ ‫در ای��ن کش��ورها‪ ،‬ب ا گذار از نق��ش مس��ئولیت پذیری و تامین کننده‬ ‫اصلی مس��کن‪ ،‬به سیاس��ت گذاری در حوزه های نظارتی و توزیعی در‬ ‫خدمات مربوط به مس��کن و نیز توجه ویژه به برخی از گروه های هدف‬ ‫پرداخته اند‪ .‬می توان روند یادشده را به طور زیر خالصه کرد‪:‬‬ ‫ حض��ور دول��ت در بخ��ش مس��کن و دخال��ت گس��ترده ان برای‬‫ساخت وس��از و رفع کمبود مسکن در ش��رایط عدم توسعه نظام تامین‬ ‫مالی مسکن؛‬ ‫ توجه بیشتر دولت ها به نوسازی و بازسازی و افزایش کیفیت مسکن‬‫با تاکید بیشتر روی نظارت؛‬ ‫ گ��ذار از نظام عمومی و دولتی و اعتم��اد روزافزون به بازار‪ ،‬کارایی‬‫تولید بازار در رفع کمبود مسکن و ارائه یارانه های هدفمند؛‬ ‫ حض��ور حداقلی دولت‪ ،‬فقط در حوزه حمایت از قش��ر کم درامد و‬‫توجه به استطاعت این افراد برای تهیه مسکن‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1608‬‬ ‫پیاپی ‪2926‬‬ ‫بازگشت ‪ ۱۶‬واحد صنعتی‬ ‫البرز به چرخه تولید‬ ‫خبر‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫الب��رز گف��ت‪ :‬از ابتدای‬ ‫امس��ال تاکن��ون‪۱۶ ،‬‬ ‫واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫تعطیل ش��ده این استان‬ ‫به چرخه تولید بازگشت‪.‬‬ ‫عل��ی مهدی پ��ور اف��زود‪ :‬با بازفعال س��ازی این‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی زمینه اشتغال بیش از‬ ‫‪ ۲۶۴‬نفر ایجاد شده است‪ .‬وی با اشاره به نامگذاری‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬از س��وی رهبر معظم انق�لاب به عنوان‬ ‫جه��ش تولید گف��ت‪ :‬با هدف حمای��ت از تولید و‬ ‫توس��عه اشتغال‪ ،‬تا پایان امس��ال شمار واحدهای‬ ‫بازفعال سازی ش��ده البرز ب��ه ‪ ۱۰۰‬واحد تولیدی و‬ ‫صنعتی می رسد‪.‬‬ ‫مهدی پور بیان کرد‪ :‬ابتدای امس��ال ‪ ۳۰۰‬واحد‬ ‫تولیدی صنعتی البرز از چرخه تولید خارج ش��دند‬ ‫که تا پایان امسال در مجموع ‪ ۱۰۰‬واحد انها پس‬ ‫از نوسازی و تجهیز و رفع موانع تولید فعالیت خود‬ ‫را از سرمی گیرند‪.‬سرپرس��ت شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان البرز افزود‪ :‬با راه اندازی ‪ 100‬واحد‬ ‫غیرفعال‪ ،‬در مجموع امس��ال ‪ 4‬هزار فرصت شغلی‬ ‫در الب��رز فراه��م می ش��ود‪ .‬مهدی پور بی��ان کرد‪:‬‬ ‫فرس��وده بودن تجهیزات‪ ،‬گردش مالی‪ ،‬تسهیالت‬ ‫و کمبود م��واد اولیه از مهم ترین موانع پیش روی‬ ‫واحدهای تولیدی است که سبب تعطیلی تعدادی‬ ‫از انها شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رویکرد ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی البرز‪ ،‬حمایت از تولید‪ ،‬برداش��تن موانع‬ ‫پیش روی صنایع و تس��هیلگری در ارائه خدمات‬ ‫به این واحدهاس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫مش��کالتی ک��ه صنایع را دچار چال��ش کرده‪ ،‬باال‬ ‫بودن نرخ س��ود تس��هیالت بانکی است که مانعی‬ ‫جدی بر س��ر راه توس��عه و تولید است‪ .‬مهدی پور‬ ‫ادامه داد‪ :‬نداش��تن بازار مناس��ب که به دالیلی از‬ ‫جمل��ه پایین بودن کیفیت سبب ش��ده تعدادی از‬ ‫واحدهای تولیدی با مش��کل مواجه ش��وند که در‬ ‫این زمینه نیز نیاز است تا خود واحدهای تولیدی‬ ‫برای ارتقای کیفیت‪ ،‬استاندارد س��ازی و بازاریابی‬ ‫بیشتر اقدام کنند‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫تاکید وزیر نیرو بر رفع موانع گروه تعاونی پیشگامان‬ ‫زینب زارع‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۱۴‬پروژه‬ ‫شرکت برق‬ ‫منطقه ای یزد‬ ‫ازسوی وزیر‬ ‫نیرو افتتاح‬ ‫رسمی شد‬ ‫چهاردهمین جلس��ه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد‬ ‫مقاومتی استان با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو و وزیر‬ ‫معین اقتصاد مقاومتی استان‪ ،‬محمدعلی طالبی استاندار‬ ‫یزد و دیگر مس��ئوالن اس��تان در سالن کوثر استانداری‬ ‫یزد برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از ی��زد محمدرض��ا رضایی نژاد‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه تعاونی پیش��گامان در این نشس��ت‬ ‫پیشرفت فیزیکی پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی این‬ ‫گروه تعاونی را در سال جاری تشریح کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر نی��رو در این نشس��ت با خ��وب توصیف کردن‬ ‫پروژه ه��ای گروه تعاونی پیش��گامان در ح��وزه اقتصاد‬ ‫مقاومتی بر رفع مش��کالت این پروژه ها و طرح ها تاکید‬ ‫ک��رد‪ .‬مدیرعامل گروه تعاونی پیش��گامان نی��ز در این‬ ‫نشس��ت توجه به اقتص��اد تعاون��ی را راه مدیریت پول‬ ‫خ��رد مردم در ش��رایط کنون��ی خواند و به تش��ریح ‪۵‬‬ ‫پروژه مصوب اقتصاد مقاومتی گروه تعاونی پیش��گامان‬ ‫یرداخت‪ .‬وی بندرخش��ک پیشگامان را نخستین و تنها‬ ‫بندرخش��ک تعاون��ی ایران با ارائه خدمات لجس��تیکی‪،‬‬ ‫بن��دری و ارزش افزوده در مرکز کش��ور دانس��ت که در‬ ‫فضایی به مس��احت ‪ ۷۰۰‬هکتار اماده بهره برداری بوده‬ ‫و ب��ا ظرفیت ‪۴‬میلیون تن حمل بار داخلی و خارجی در‬ ‫فاز نخست برای ‪ ۱۶۰‬نفر به طور مستقیم ایجاد اشتغال‬ ‫می کند‪ .‬مدیرعامل گروه تعاونی پیش��گامان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برای تس��ریع در بهره برداری کامل این پروژه رفع‬ ‫موانع صدور مجوز منطقه وی��ژه اقتصادی‪ ،‬صدور مجوز‬ ‫ی��ک کارش��ناس اقتصاد با اش��اره به ضعف ه��ای موجود در‬ ‫نظام توزیع محصوالت کش��اورزی وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ناعادالنه‬ ‫بودن نرخ محصوالت خریداری ش��ده از کشاورز ازسوی دالالن‬ ‫و عرض��ه ان ب��ه قیمت های چندبرابری در ب��ازار از موضوعاتی‬ ‫اس��ت که باید مورد توجه جدی مس��ئوالن و نهاد های مربوط‬ ‫قرار گیرد‪ .‬به گزارش خبرن��گار‬ ‫از ارومیه‪ ،‬علی عالیقدر‬ ‫ضم��ن بیان این مطلب با پرداختن به ش��کاف عمیقی که بین‬ ‫کش��اورز و مصرف کننده محصوالت شکل گرفته‪ ،‬افزود‪ :‬بخش‬ ‫زیادی از زحماتی که کشاورزان برای دستیابی به سود حاصل از‬ ‫محصوالت خود متحمل می شوند‪ ،‬در نظام توزیع موجود نادیده‬ ‫دهکده لجس��تیک یزد برای بندرخشک و صدور مجوز‬ ‫بهره ب��رداری از چاه اب به میزان ‪ ۶‬لیتر بر ثانیه ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬رضایی نژاد به کارخانه کاغذ س��نگی پیشگامان‬ ‫به عنوان یک��ی دیگر از این پروژه ها اش��اره کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬این طرح اقتصاد مقاومتی در سال جاری با خرید و‬ ‫راه اندازی نس��ل جدید ماشین االت تولید کاغذ از سنگ‬ ‫اهک توسعه داده می شود و درحال حاضر به ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت کم بهره به عنوان س��رمایه در گردش‬ ‫برای خرید‪ ،‬نصب و راه اندازی فاز دوم توسعه نیاز است‪.‬‬ ‫ وی اف��زود‪ :‬س��امانه انالین خرید میوه ب��ا نام تجاری‬ ‫ب��ازرگام‪ ،‬دیگ��ر پروژه اقتص��اد مقاومتی گ��روه تعاونی‬ ‫پیش��گامان می باش��د که از بهمن س��ال ‪ ۹۶‬فروش��گاه‬ ‫انالین خود را در حوزه توزیع میوه در استان های تهران‪،‬‬ ‫ک��رج‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرمان و یزد اغ��از کرده و درحال حاضر‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۴‬پروژه برق یزد با حضور اردکانیان‬ ‫ابوالفضل اسدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای‬ ‫ی��زد ضمن قدردان��ی از همکاران و دس��ت اندرکاران‬ ‫صنعت برق اس��تان و کش��ور در مراس��م افتتاح ‪۱۴‬‬ ‫پروژه ب��ا حضور وزیر نیرو در یزد گفت‪ :‬در راس��تای‬ ‫پویش ‪#‬هرهفت��ه الف‪ ،‬ب ایران که اولویت ان تعامل‬ ‫دو س��ویه با جامع��ه برای ارائه عملک��رد‪ ،‬همکاری و‬ ‫بازخ��ورد و اس��تفاده از نظرات ارزش��مند و مدیریت‬ ‫توام عرضه و تقاضاست‪ ۱۴ ،‬پروژه صنعت برق استان‬ ‫یزد با سرمایه گذاری افزون بر ‪ ۳۰۳‬میلیارد تومان به‬ ‫بهره برداری رسمی رسید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بخش مدیری��ت عرضه و تقاضا‪،‬‬ ‫ضم��ن عقد بی��ش از ‪ ۷‬هزار تفاهمنام��ه و همکاری‬ ‫مس��اعد با صاحبان صنایع بزرگ و س��ایر مشترکان‬ ‫استان توانستیم با همکاری مناسب صاحبان صنایع‪،‬‬ ‫مردم و مش��ترکان‪ ،‬شاهد عبور موفق از پیک بار سال‬ ‫‪ ۹۹‬باشیم‪.‬‬ ‫وی تش��کیل جلس��ه ب��ا صنای��ع ب��زرگ و س��ایر‬ ‫مشترکان‪ ،‬فرهنگ سازی‪ ،‬تغییر ساعت کاری ادارات‪،‬‬ ‫تشکیل جلسات هماهنگی با شرکت های صنعت برق‬ ‫استان را از جمله اقدامات انجام شده در راستای عبور‬ ‫موفق از پیک بار سال ‪ ۹۹‬دانست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای ی��زد هدف از‬ ‫ایجاد این پروژه ها را تامین برق مطمئن برای صنایع‬ ‫و مردم دانس��ت و ابراز امی��دواری کرد با بهره برداری‬ ‫از این پروژه ها بیش از پیش ش��اهد پایداری ش��بکه‬ ‫برق استان یزد باشیم‪ .‬گفتنی است‪ ۱۴ ،‬پروژه شرکت‬ ‫برق منطقه ای یزد‪ ،‬با اعتباری افزون بر ‪ ۳۰۳‬میلیارد‬ ‫تومان در شهرستان های اشکذر‪ ،‬مهریز‪ ،‬اردکان‪ ،‬یزد‪،‬‬ ‫خاتم و تفت در ‪ ۱۷‬ش��هریور ‪ ۹۹‬ازس��وی وزیر نیرو‬ ‫افتتاح رسمی شد‪.‬‬ ‫واسطه گری‪ ،‬افت چرخه تولید و توزیع محصوالت کشاورزی‬ ‫انگاشته شده و از بین می رود‪.‬‬ ‫وی نبود مدیریت مناس��ب برای توزیع محصوالت کشاورزی‬ ‫در رس��یدگی به این موضوع را مهم ارزیابی و عنوان کرد‪ :‬زمانی‬ ‫که کش��اورز براساس الگوی کشت وزارتخانه عمل می کند و در‬ ‫ب��ازار به نرخ مناس��بی برای محصول دس��ت نمی یابد‪ ،‬تنها راه‬ ‫باقیمانده بهره از واسطه گران است‪ .‬استمرار امر یادشده می تواند‬ ‫اسباب بی اعتمادی برای کشاورز نسبت به سیاست های مدنظر‬ ‫از س��وی وزارتخانه و همین طور کاه��ش تولید محصوالت و به‬ ‫مخاطره افتادن امنیت غذایی را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی از نهادس��ازی و ایجاد صنف ه��ای مرتبط جهت حمایت‬ ‫از منافع کش��اورزان س��خن گف��ت و افزود‪ :‬ایجاد تش��کل های‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬تعاونی های روس��تایی و اتحادیه ها و‪ ...‬اس��تفاده از‬ ‫خود کش��اورزان در طول ای��ن زنجیره می تواند بس��یار موثر و‬ ‫س��ازنده باشد‪ .‬این فعال اقتصادی‪ -‬اجتماعی با اشاره به تشکیل‬ ‫تعاونی های قوی و منس��جم در زنجیره مشخص تولید تا توزیع‬ ‫محصوالت کش��اورزی خاطر نش��ان کرد‪ :‬اگر زنجیره مزرعه تا‬ ‫رساندن محصول به س��فره مصرف کننده شکل پیدا کند قطعا‬ ‫می توان دس��ت بسیاری از واس��طه گران را از سودهای هنگفت‬ ‫کوتاه کرد‪ .‬وی با اشاره به شکل گیری زنجیره های تولید و توزیع‬ ‫و مزای��ای تحقق این امر ابرازکرد‪ :‬عالوه بر حذف واس��طه گران‬ ‫ظرفیت ذخیره سازی ‪ ۶۰‬هزار تن میوه و ارسال مناسب‬ ‫به سراس��ر کش��ور را با اشتغالزایی مس��تقیم ‪ ٢٠٠‬نفر‬ ‫داری��م و به میزان ‪ ٣۵٠‬میلیارد ریال اعتبار برای اجرای‬ ‫موفقیت امیز این پروژه نیاز است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه تعاونی پیش��گامان به پ��روژه مرکز‬ ‫ش��تابدهنده پیش��گامان اش��اره و تصریح کرد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ١۵٠‬روی��داد و دوره اموزش��ی را در این پروژه ش��اهد‬ ‫بودی��م و ب��رای ‪ ۳۰‬نف��ر به ط��ور مس��تقیم و ‪ ۱۵۰‬نفر‬ ‫به طور غیرمستقیم اشتغالزایی ش��ده که نیاز به اعطای‬ ‫تس��هیالت کم بهره برای رش��د و راهبری بهتر تیم ها در‬ ‫این زمینه داریم‪ .‬رضایی نژاد در پایان سخنان خود ایجاد‬ ‫ش��هرک گلخانه ای پیشگامان به وس��عت ‪ ١٠٠‬هکتار با‬ ‫س��رمایه گذاری اولیه ‪ ۳۰‬میلیارد تومان‪ ،‬تاس��یس مرکز‬ ‫ام��وزش علمی کارب��ردی تولیدات گلخان��ه ای و مرکز‬ ‫تحقیقات کش��اورزی نوین را از جمل��ه پروژه های گروه‬ ‫تعاونی پیشگامان در سال ‪ ۱۴۰۰‬عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت تعاونی پیش��گامان کویر یزد در‬ ‫نشس��ت س��تاد راهبردی و مدیریت اقتص��اد مقاومتی‬ ‫اس��تان یزد با حض��ور وزیر نی��رو گفت‪ :‬ام��اده افتتاح‬ ‫بندرخش��ک پیش��گامان هس��تیم و این پروژه می تواند‬ ‫گردش مالی زیادی ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کارافرین��ان اقتصادی با تفک��ر به عنوان‬ ‫س��هامدار عضو و مردم نیز س��رمایه داران خرد ش��رکت‬ ‫تعاونی پیش��گامان کویر محس��وب می ش��وند که اصلی‬ ‫اساسی برای ما است‪.‬‬ ‫غیرضروری و کوتاه کردن فاصله میان کش��اورز و مصرف کننده‬ ‫زمانی که زنجیره ش��کل پیدا می کند می توان سطح زیرکشت‬ ‫محص��والت و فرایند موج��ود رابه دقت بررس��ی و پایش کرد‪.‬‬ ‫این فعال سیاس��ی اجتماعی با اش��اره به نقش نهاد های نظارتی‬ ‫و مرتب��ط در خرید و کنترل قیمت ها گف��ت‪ :‬نهادهایی که در‬ ‫نرخ گ��ذاری خرید های تضمینی محصوالت و نظارت بر توزیع و‬ ‫فروش دارند‪ ،‬باید در این زمینه ورودی جدی تر داش��ته باشند‪.‬‬ ‫ضمن��ا نهاد های مرتبط به نظام توزیع و عرضه محصوالت مانند‬ ‫تعاونی های روستایی باید دارای برنامه ای به فراخور زمان باشند‬ ‫تا بتوان کشاورزان را از این عرصه رهایی بخشید‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1608‬‬ ‫پیاپی ‪2926‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫خط و نشان مسکن برای فوالد‬ ‫حباب نرخ مسکن‬ ‫متاثر از فوالد نیست‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫بازار مسکن در ایران‪ ،‬مدت هاست شرایط مساعدی ندارد‪ .‬این نابسامانی ها‬ ‫در ماه های اخیر تش��دید هم ش��ده اس��ت؛ بنابراین در روزهایی که تعداد‬ ‫معامالت مس��کن از رکود ش��دید در این حوزه خب��ر می دهد‪ ،‬قیمت ها در‬ ‫مس��یر صعودی ق��رار گرفته اند‪ .‬بازار مس��کن در بازه زمانی کوتاهی رش��د‬ ‫قابل توجه��ی را تجربه کرده و این روند رو به رش��د ادام��ه دارد‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی‪ ،‬بازار کشف مقصر گرانی مسکن داغ می شود‪ .‬نهادهای تصمیم گیر‬ ‫و نظارتی برای گذر از این ش��رایط وارد عمل می شوند‪ .‬محصوالت فوالدی‬ ‫س��اختمانی مانند میلگرد‪ ،‬تیراهن‪ ،‬پروفی��ل و‪ ...‬نیز به عنوان متهمان اصلی‬ ‫در ای��ن روند فزاینده قیمتی مطرح می ش��وند‪ .‬برای تش��خیص س��هم این‬ ‫صنایع در این رش��د افسار گسیخته قیمت مس��کن با فعاالن صنعت فوالد‬ ‫گفت وگو کرده ایم و نظر انها را جویا شده ایم‪ .‬به اعتقاد بسیاری از فعاالن این‬ ‫حوزه‪ ،‬رشد نرخ مس��کن متاثر از افزایش قیمت محصوالت فوالدی نیست‪.‬‬ ‫درواقع افزایش نرخ اهن االت و مس��کن هر دو از یک سرچش��مه یکس��ان‬ ‫نش��ات می گیرند و ان هم نابسامانی حاکم بر شرایط اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫هرچند این رشد در حوزه مسکن و ساخت وساز به مراتب نمایان تر از فوالد‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش عمده ای از این فاصله را هم می توان به امنیت مس��کن برای‬ ‫س��رمایه گذاری نس��بت داد؛ درنتیجه حجم قابل توجهی از نقدینگی به این‬ ‫بخش ورود پیدا کرده و زمینه رشد قیمت ان را فراهم می کند‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به دنبال دلیل بهتری برای رشد قیمت مسکن باشید‬ ‫محم��د اعتباری‪ ،‬فعال صنعت ف��والد در گفت وگو با‬ ‫و درب��اره تاثی��ر قیمت اهن و ف��والد بر قیمت‬ ‫مس��کن گف��ت‪ :‬بررس��ی اثرگ��ذاری مجم��وع قیمت‬ ‫اهن االت مصرفی در س��اختمان مانند میلگرد‪ ،‬تیراهن‬ ‫و‪ ...‬در ن��رخ تمام ش��ده مس��کن کار چندان دش��واری‬ ‫نیس��ت‪ .‬به ط��ور میانگین می ت��وان گفت ح��دود ‪۳۰‬‬ ‫درصد قیمت تمام ش��ده س��اختمانی با اسکلت فلزی را‬ ‫محصوالت فوالدی تش��کیل می دهد‪ .‬حال باید دید که‬ ‫نرخ فروش مس��کن و اهن االت هر کدام با چه ش��تابی‬ ‫رشد داشته اند؟‬ ‫وی افزود‪ :‬میلگرد در ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬حدود ‪۷۰۰۰‬‬ ‫تومان ب��ه ازای هر کیلوگ��رم معامله می ش��د‪ .‬نرخ این‬ ‫محصول در بیش��ترین حالت در سال جاری به ‪۱۱۰۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪۱۲۰۰۰‬تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش داش��ت؛‬ ‫یعنی نرخ فروش محصوالت فوالدی در بیشترین مقدار‬ ‫از س��ال گذش��ته تاکنون افزایش حدود ‪ ۷۰‬درصدی را‬ ‫تجرب��ه کرده اس��ت‪ .‬درحالی که در همی��ن بازه زمانی‬ ‫قیم��ت فروش مس��کن ب��ه ازای هر متر ت��ا ‪ ۵‬برابر هم‬ ‫بیشتر ش��ده اس��ت؛ بنابراین دلیل دیگری به جز رشد‬ ‫قیمت مصال��ح س��اختمانی را باید برای توجیه رش��د‬ ‫افسارگسیخته مسکن پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مسکن‪ ،‬امن ترین تجارت است‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬خرید و فروش مس��کن یکی از‬ ‫امن ترین تجارت ها در کش��ور ما محس��وب می شود‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس نیز نقدینگی مردم به این بازار س��رازیر‬ ‫می شود‪ .‬نابس��امانی هایی که به ویژه در ماه های اخیر بر‬ ‫اقتصاد کشور سایه افکنده است نیز سرازیری نقدینگی‬ ‫به بازار مسکن را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫در چند ماه گذش��ته شاهد جذب نقدینگی‬ ‫قابل توجهی به بازار سرمایه بودیم‪ ،‬اما اکنون‬ ‫ب��ا تالطمات��ی که در ای��ن بازار ایجادش��ده‪،‬‬ ‫نقدینگی دوباره از بازار سرمایه خارج می شود‪.‬‬ ‫بدون تردید مس��کن یکی از محل های جذب‬ ‫نقدینگی حاصل از بازار سرمایه خواهد بود و‬ ‫رشد مجدد قیمت ها دور از ذهن نیست‪.‬‬ ‫درواقع این رش��د هفتگی و ماهانه قیمت مس��کن را‬ ‫باید ناشی از شرایط نابسامان اقتصادی کشور دانست‪ .‬با‬ ‫این وجود‪ ،‬گاه مس��ئوالن انگشت اتهام خود را به سوی‬ ‫رش��د قیمت فوالد دراز می کنند‪ .‬درحالی که رد ادعای‬ ‫یادشده کار چندان دشواری هم نیست‪.‬‬ ‫اعتباری بی اعتمادی نسبت به شرایط اینده اقتصادی‬ ‫کش��ور را از دیگر دالیل اصلی رش��د قیمت ها دانست‪.‬‬ ‫رش��دی که بازار فوالد و مس��کن نی��ز از ان بی نصیب‬ ‫نمانده اند‪ .‬در ش��رایطی که م��ردم نمی توانند دورنمای‬ ‫مثبتی برای اینده اقتصاد کش��ور متصور ش��وند‪ ،‬تداوم‬ ‫روند صعودی قیمت ها دور از ذهن نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به دالیل رشد اهن االت‬ ‫اعتباری در ادامه ناهماهنگی میان فروش محصوالت‬ ‫ف��والدی در حلقه های گوناگون ای��ن زنجیره را از دیگر‬ ‫دالیل نابس��امانی ش��رایط حاکم بر این زنجیره عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در ش��رایطی که میلگرد ‪ ۱۰۰۰۰‬تومان به‬ ‫ازای هر کیلوگرم در رینگ معامالتی بورس کاال معامله‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ش��مش با قیمت پایه ‪ ۹۰۰۰‬تومان عرضه و‬ ‫درنهایت ب��ا نرخ ‪ ۹۸۰۰‬تومان ب��ه ازای هر کیلوگرم به‬ ‫فروش می رسد؛ بدیهی اس��ت که در عرضه های بعدی‬ ‫قیمت محصوالت فوالدی هم افزایش یابد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬ارز نیمایی مبنای قیمت گذاری‬ ‫در بورس کاالست‪ .‬در چنین شرایطی طبیعی‬ ‫است که رشد قیمت ارز نیمایی نوید افزایش‬ ‫قیم��ت را می دهد و حت��ی تقاضا برای خرید‬ ‫محصوالت فوالدی نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫اعتباری گفت‪ :‬این روند قیمت گذاری برای‬ ‫فوالد اشتباه است‪ .‬هر واحد تولیدی باید خود‬ ‫اق��دام به قیمت گذاری محصوالت خ��ود کند‪ .‬در ادامه‬ ‫نیز بسته به تقاضا‪ ،‬قیمت نهایی ان مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬متاسفانه تولید و عرضه محصوالت‬ ‫فوالدی به طور منظم انجام نمی ش��ود‪ .‬درنتیجه امکان‬ ‫کاه��ش قیمت ه��ا وجود ن��دارد‪ .‬ام��ا چنانچ��ه عرضه‬ ‫محص��والت فوالدی به ط��ور منظم باش��د‪ ،‬زمینه افت‬ ‫قیمت ها را فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضا برای فوالد غیرمصرفی است‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از تقاضا ب��رای خرید محصوالت‬ ‫ف��والدی س��اختمانی غیرواقع��ی اس��ت‪ .‬ام��ا همی��ن‬ ‫تقاضای غیرمصرفی نیز زمینه رش��د قیمت ها را فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫درنتیجه بای��د میزان پروانه های ساخت وس��از صادر‬ ‫ش��ده از سوی شهرداری در سال جاری بررسی و میزان‬ ‫فعالیت های ساختمانی در س��ال جاری مشخص شود‪.‬‬ ‫درواقع این س��وال مطرح است که کدام ساخت وساز و‬ ‫ک��دام پروژه عمرانی تقاضا برای میلگرد را تا این میزان‬ ‫افزایش داده است؟‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از دلیل رش��د قیمت محصوالت‬ ‫ف��والدی را می توان وابس��تگی تعیین ن��رخ فروش این‬ ‫محص��والت به ارز نیمایی منوط دانس��ت‪ .‬در هفته های‬ ‫گذش��ته شاهد رش��د قیمت ارز نیمایی بودیم‪ .‬بازار هم‬ ‫باهوش است و به این افزایش واکنش نشان می دهد‪ .‬در‬ ‫ش��رایطی که نرخ فروش ارز نیمایی باال می رود به جای‬ ‫خرید ارز به سمت خرید میلگرد می رود‪ ،‬چراکه می داند‬ ‫در رینگ بعدی قیمت ها افزایش پیدا می کند‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬بازار فوالد به محلی برای داللی و سفته بازی‬ ‫بدل می شود و زمینه رشد قیمت ها را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬قیمت محصوالت نهایی س��اختمانی‬ ‫فوالدی براس��اس قیمت ش��مش مش��خص می ش��ود‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که نرخ فروش ش��مش ف��والدی افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬طبیعی اس��ت که قیم��ت این محصوالت برای‬ ‫مصرف کننده نهایی نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬هرقدر قیمت شمش باال می رود‪،‬‬ ‫ب��از هم خریدار برای ان وجود دارد‪ ،‬چراکه از یک س��و‬ ‫تولیدکنندگان ای��ن محصوالت نمی خواهند خط تولید‬ ‫واحدهایش��ان بخوابد و از سوی دیگر‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫این تولیدکنندگان بخش��ی از محص��ول نهایی خود را‬ ‫صادر می کنند و نس��بت به رش��د قیم��ت دالر در بازه‬ ‫زمانی تولید محصول نهایی و صادرات امیدوارند‪ ،‬حاضر‬ ‫به خرید شمش با قیمت باال می شوند‪ .‬درواقع از انجاکه‬ ‫اینده اقتصاد روشن نیست‪ ،‬همه معامالت اقتصادی بهم‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬با توج��ه به ظرفی��ت تولید صنایع‬ ‫پایین دس��تی فوالد کش��ور و همچنین رک��ودی که بر‬ ‫صنعت ساخت وساز سایه افکنده است‪ ،‬حتی با ظرفیت‬ ‫به مراتب کمتری می توان نیاز کشور به این محصوالت‬ ‫ف��والدی را تامین کرد‪ .‬اما این روند نابس��امان حاکم بر‬ ‫بازار فوالد زمینه رشد قیمت ها را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫بی اعتمادی‬ ‫نسبت به‬ ‫شرایط اینده‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫یکی از دالیل‬ ‫اصلی رشد‬ ‫قیمت هاست؛‬ ‫رشدی که‬ ‫بازار فوالد و‬ ‫مسکن نیز از‬ ‫ان بی نصیب‬ ‫نمانده اند‬ ‫فوالد تاثیری بر رشد قیمت مسکن ندارد‬ ‫کریم رحیمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ف��والد ناب تبریز‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫و در پاس��خ به س��والی مبنی بر‬ ‫اثرگ��ذاری نرخ محص��والت فوالدی بر قیمت مس��کن‬ ‫گفت‪ :‬ن��رخ ف��روش محصوالت ف��والدی س��اختمانی‬ ‫مورد اس��تفاده در صنعت ساخت وساز‪ ،‬تاثیر اساسی بر‬ ‫قیمت مس��کن ندارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬پارامترهای کالن‬ ‫اقتصادی از اثرگذاری بس��یار بیش��تری بر نرخ خرید و‬ ‫فروش مسکن برخوردار هس��تند‪ .‬در چنین شرایطی و‬ ‫ب��ا توجه به عوامل اثرگ��ذاری که بر این بازار‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬تغییرات قیمتی ف��والد انقدرها‬ ‫هم مورد توجه قرار ندارد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ف��والد ن��اب تبریز اف��زود‪ :‬البته ن��رخ فروش‬ ‫محص��والت ف��والدی از ابتدای س��ال جاری‬ ‫رش��د قابل مالحظه ای داشته اس��ت اما رشد‬ ‫قیمت مسکن را نباید متاثر از افزایش قیمت‬ ‫اهن االت بدانیم‪ .‬قیمت محصوالت فوالدی ساختمانی‬ ‫در چند ماه گذشته‪ ،‬سوداگری در بازار مسکن نسبت به سایر مقاطع زمانی‬ ‫افزایش قابل توجهی یافته و همین موضوع نیز زمینه رشد چشمگیر قیمت ها‬ ‫را فراهم کرده اس��ت‪ .‬در این میان اما گاه از مصالح س��اختمانی مانند فوالد‬ ‫در بخشنامه ای که به تازگی معاونت معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ه بورس کاال‪ ،‬گمرک و س��ایر س��ازمان های نظارتی و‬ ‫ذی ربط ابالغ کرد‪ ،‬شرکت های فوالدی فقط زمانی مجاز به صادرات‬ ‫هستند که ‪ ۶۰‬درصد محصوالت خود را در بورس کاال عرضه کرده‬ ‫باش��ند و می توانند مازاد ان را صادر کنند‪ ،‬اما نکته مهم این اس��ت‬ ‫که چرا این بخش��نامه درباره صنایع پایین دس��تی فوالد اس��ت که‬ ‫در بخ��ش انتهای زنجیره فوالد قرار دارند‪ .‬چرا این تولیدکنندگان‬ ‫باید از صادرات فوالد منع ش��وند؟ به گزارش معدن ‪ ،۲۴‬پرس��ش‬ ‫اینجاس��ت که مگر تولیدکنن��دگان مقاطع طویل فوالدی با وجود‬ ‫مصوبات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موفق شده اند نیاز به مواد‬ ‫اولی��ه خ��ود را از بورس تامین کنند که ح��ال مجبور به فروش در‬ ‫بورس می ش��وند و صادرات ش��ان محدود ش��ده‪ ،‬در ‪ ۵‬ماه نخست‬ ‫امس��ال از ‪ ۷۰‬ش��رکت تولید کننده شمش ‪ ۷‬تولیدکننده محصول‬ ‫خود را در بورس عرضه کرده اند و طبق مصوبه س��تاد تنظیم بازار‬ ‫نی��ز تحت تاثیر رش��د قیمت م��واد اولیه ان‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬چراکه درصد قابل توجهی‬ ‫از هزینه واحده��ای نورد به تامین مواد اولیه‬ ‫تولید انها باز می گردد‪ .‬وقتی قیمت مواد اولیه‬ ‫افزایش می یابد ما هم چاره ای جز رشد قیمت‬ ‫تولیدات نهایی خود نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹اهن االت جوالنگاه دالالن‬ ‫رحیمی گفت‪ :‬البته حضور دالالن نیز تاثیر بس��زایی‬ ‫سخن پایانی‬ ‫به عنوان عامل اصلی رش��د قیمت ساختمان نام برده می شود‪ .‬هرچند با یک‬ ‫بررسی ساده مشخص می شود در یک بازه زمانی مشخص‪ ،‬قیمت مسکن به‬ ‫مراتب بیش از اهن االت رشد داشته است‪.‬‬ ‫درواقع س��رازیر نقدینگی مردم به بازار مس��کن ان ه��م در موقعیتی که‬ ‫نابس��امانی های اقتصادی در کش��ور اوج گرفته را باید علت اصلی این رشد‬ ‫هیجانی دانست‪.‬‬ ‫صادرات محصوالت فوالدی فقط به یک شرط!‬ ‫مکلف به عرضه ‪ ۶۰‬درصد تولیدات خود در بورس کاال هستند که‬ ‫با توجه به تولید ‪ ۲۴‬میلیون تنی ش��مش فوالد در س��ال این رقم‬ ‫ماهانه یک میلیون تن براورد می ش��ود اما حجم مبادالت ش��مش‬ ‫فوالد در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امس��ال فقط یک میلیون و ‪ ۱۶۰‬هزار تن‬ ‫بود‪ ،‬حال این پرس��ش مطرح می شود که چرا به جای فوالدسازان‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت پایین دس��تی تنبیه می ش��وند؟ این در‬ ‫حالی اس��ت که تولیدکنندگان میلگرد بخش خصوصی حدود یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۴۸۰‬هزارت��ن و تولیدکنندگان وابس��ته به دولت ‪۵۰۰‬‬ ‫هزارت��ن یعن��ی در مجموع حدود ‪ ۲‬میلیون تن در ‪ ۵‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال‪ ،‬محصول در بورس کاال عرضه کرده اند که این میزان بیش‬ ‫از س��قف تعه��دات عرضه انها ب��وده و محدودیت در صادرات برای‬ ‫این دس��ته از تولیدکنندگان که بازار همواره با مازاد عرضه روبه رو‬ ‫است منجر به مشکالت عدیده ای برای انها می شود‪ ،‬چراکه از یک‬ ‫س��و مجب��ور به تامین مواد اولیه با قیمت ه��ای باال از بازار ازاد و از‬ ‫در رش��د قیمت محصوالت فوالدی ساختمانی در بازار‬ ‫دارد؛ یعنی عده ای به قصد داللی و کسب سود به خرید‬ ‫و ف��روش محصوالت گوناگ��ون روی اورده اند‪ .‬با وجود‬ ‫بی ثبات��ی اقتصادی که هر روز بیش از پیش گس��ترش‬ ‫می یابد‪ ،‬خری��د و فروش اهن االت نیز به مقصد دالالن‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬در چنین موقعیتی سفته بازی در این‬ ‫بازار به روالی عادی تبدیل ش��ده و زمینه رشد بیش از‬ ‫اندازه قیمت ها را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫س��وی دیگ��ر‪ ،‬مکلف به فروش در بورس کاال ب��ا قیمت های پایین‬ ‫هس��تند و راه صادرات نیز در ش��رایطی که کش��ور به ارز نیاز دارد‬ ‫بر انها بس��ته ش��ده است‪ .‬نابس��امانی در بازار فوالد به حدی بوده‬ ‫که محمد ابراهیم رئیس��ی‪ ،‬رئیس قوه قضاییه چندی پیش نسبت‬ ‫به ان واکنش نش��ان داد و در جلس��ه ش��ورای عالی قوه قضاییه با‬ ‫اش��اره به فس��اد و انحراف در صنعت فوالد اظهارکرد‪ :‬تولید فوالد‬ ‫ش��رکت های داخلی کجا می رود که متقاضی��ان ناچار به تهیه ان‬ ‫تا چندبرابر قیمت از بازار س��یاه می ش��وند؟ این مسئله برای احاد‬ ‫مردم یک سوال جدی است‪ .‬تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی‬ ‫موض��وع را پیگی��ری کنند‪ .‬اگر تخلف و فس��اد در این حوزه برای‬ ‫نهاد های یادش��ده متقن ش��د‪ ،‬موارد را اعالم کنید‪ .‬در همین حال‬ ‫جعفر سرقینی نیز در نخستین اظهارات خود پس از اینکه به عنوان‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معرفی ش��د‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫که قیمت فوالد شکس��ته خواهد ش��د‪ .‬اما واقعیت چیز دیگری شد‬ ‫و در معامالت روز ش��نبه ‪ ۱۵‬ش��هریور قیمت پایه شمش از سوی‬ ‫فوالدسازان در هر کیلوگرم با ‪ ۵۰۰‬تومان رشد اعالم شد و در رقابت‬ ‫روزهای ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬ش��هریور در هر کیلوگرم افزون بر ‪ ۱۵۰۰‬تومان‬ ‫رش��د را تجربه کرد‪ .‬مهم تری��ن اقدامی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در راس��تای کنترل ب��ازار فوالد در پیش گرفته محدودیت‬ ‫صادرات بود و این در حالی است که فوالدسازان همواره به تعهدات‬ ‫خود در عرضه شمش در بورس کاال عمل نمی کنند و نوردکاران در‬ ‫انتهای این زنجیره باید جور انها را در مواجه با قوانین سختگیرانه‬ ‫بکش��ند‪ .‬عل��ت عدم برخ��ورد وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫متخلفان اصلی چیس��ت؟ چرا فوالدسازان به تعهدات خود باوجود‬ ‫هم��ه مصوب��ات و ابزار های موجود و قانونی عمل نمی کنند و دلیل‬ ‫عدم برخورد بازرگانی داخلی و معاونت معدنی وزارتخانه با متخلفان‬ ‫اصلی (فوالد س��ازان) به جهت عدم عرضه مکفی و مهندسی قیمت‬ ‫چیست؟‬ ‫سرپرس��ت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫و تج��ارت درب��اره‬ ‫مش��کل تامین مواد‬ ‫اولی��ه م��ورد نی��از‬ ‫صنای��ع ف��والدی‬ ‫به وی��ژه کنس��انتره‬ ‫که تولیدکنن��دگان فوالد ب��رای تهیه ان به‬ ‫مش��کل برخورده اند‪ ،‬گفت‪ :‬سوداگران به بازار‬ ‫مواد اولیه امده اند و در این زمینه قرار اس��ت‬ ‫اقداماتی انجام شود که یکی از انها تجدیدنظر‬ ‫در سهمیه بندی مواد اولیه و شفاف سازی ان‬ ‫برای فوالدی هاست‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایراس��ین‪ ،‬جعف��ر س��رقینی‪،‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬به این ش��کل که به ازای سهمیه‬ ‫داده ش��ده به ش��رکت ها باید خروجی تولید‬ ‫داشته باشند و ان را گزارش دهند‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر درباره‬ ‫اینکه قیمت گ��ذاری و تعیین ضرایب قیمتی‬ ‫در زنجی��ره فوالد از اس��فند س��ال گذش��ته‬ ‫تا ام��روز ادامه پیدا کرده نی��ز اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫جری��ان این موضوع هس��تم و باید بگویم که‬ ‫متاس��فانه مش��خص ش��دن وضعیت ضرایب‬ ‫خیلی طوالنی شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه با برگزاری ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬جلس��ه‬ ‫کارشناس��ی ان را حل خواهیم کرد و تا یک‬ ‫ماه اینده وضعیت قیمت گذاری زنجیره فوالد‬ ‫به طور قطعی مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه ن��ام وی به عنوان یکی از‬ ‫گزینه های اصلی برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مطرح شده نیز اظهارکرد‪ :‬من از اینکه‬ ‫گزینه نهایی کیس��ت؟ اطالعی ندارم و فقط‬ ‫ب��رای ماموریتی که برای سرپرس��تی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به من داده ش��ده در‬ ‫این وزارتخانه هستم تا در گزینه نهایی برای‬ ‫معرفی به مجلس مشخص شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫همچنی��ن درب��اره راه اندازی مرک��ز نواوری‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی ای��ران (ایمین��و)‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬تحقیق��ات و ن��واوری در بخش‬ ‫معدن وجود داش��ته اما هیچ گاه به منسجمی‬ ‫امروز نبوده است‪.‬‬ ‫ب��دون تردی��د راه اندازی ای��ن مرکز نقطه‬ ‫عطف��ی ب��رای معادن اس��ت‪ ،‬چراک��ه مرکز‬ ‫نواوری معادن و صنایع معدنی ایران به جذب‬ ‫ایده ه��ای جدی��د در مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫کمک خواه��د کرد؛ بنابراین ما را در مس��یر‬ ‫تحق��ق اهداف خود یعنی ب��اال بردن راندمان‬ ‫و جلوگیری از خام فروشی یاری خواهد داد‪.‬‬ ‫سرقینی ادامه داد‪ :‬بسیاری از فناوری هایی‬ ‫که در جهان وجود دارند در اختیار ما گذاشته‬ ‫نمی ش��وند؛ بنابراین امیدواری��م این مرکز به‬ ‫یکسری از فناوری ها دسترسی پیدا کند تا در‬ ‫نهایت با کمک انه��ا بتوانیم از معادن به طور‬ ‫واقعی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬مصارف ان��رژی در معادن‬ ‫و صنایع معدن��ی باالتر از نرم جهانی اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن این مرکز می تواند روی این موضوع‬ ‫فعالیت کند و برای کم ش��دن میزان مصرف‬ ‫به ایده پردازی بپردازد‪.‬‬ ‫برای مث��ال‪ ،‬اگر روی عناص��ر نادر خاکی‬ ‫مورد نیاز کش��ور و فلزات خاص و استراتژیک‬ ‫فعالیت کند‪ ،‬به موفقیت خواهد رس��ید‪ .‬این‬ ‫اقدام و فراخوان همیش��گی اس��ت؛ درنتیجه‬ ‫هرکدام از ش��رکت ها و پژوهش��گران فناوری‬ ‫ایده ای نو داش��ته باشند‪ ،‬می توانند با مراجعه‬ ‫به مرکز نواوری معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمین��و) این ای��ده را مطرح کرده و از لحاظ‬ ‫مالی و اجرایی مورد حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درب��اره بح��ث توزیع م��واد اولیه م��ورد نیاز‬ ‫صنایع پایین دس��تی و هدفمند شدن ان نیز‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تولید کش��ور بیشتر از نیاز داخلی‬ ‫است اما انچه باعث برهم خوردن تعادل بازار‬ ‫می شود تقاضاهای س��وداگرانه است که باید‬ ‫حذف شود‪.‬‬ ‫بخشی از ان می تواند با استفاده از سامانه‬ ‫بهین ی��اب حذف ش��ود اما در بخ��ش دیگر‬ ‫می بینی��م که برخی کارخانه ه��ا از بهین یاب‬ ‫س��همیه م��واد اولی��ه را تهیه می کنن��د اما‬ ‫تولیدی ندارند‪.‬‬ ‫در این زمینه قرار اس��ت ازسوی گروه های‬ ‫کارشناس��ی و بازرس��ی ک��ه در اس��تان های‬ ‫گوناگون داری��م این واحدها را شناس��ایی و‬ ‫سهمیه شان را قطع کنیم‪.‬‬ ‫البت��ه تا ح��دودی توانس��تیم این موضوع‬ ‫را س��رکوب کنی��م اما ب��ا تغییرات ن��رخ ارز‬ ‫ای��ن دس��ت تقاضاه��ای س��وداگرانه دوباره‬ ‫اوج می گیرن��د ک��ه بای��د تدبیری ب��رای ان‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫تعیین تکلیف ضرایب‬ ‫قیمتی تا یک ماه اینده‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1608‬‬ ‫پیاپی ‪2926‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استخراج‬ ‫زیرزمینی‬ ‫معادن و‬ ‫انتظارات اینده‬ ‫بهرام فرزاد ‪ /‬مدیر پروژه شرکت‬ ‫مهندسی و مشاوره ای پارس اولنگ‬ ‫کارشناسان و فعاالن حوزه سنگ مطرح کردند‬ ‫بار سنگین مسکن‬ ‫بر دوش سنگ های ساختمانی‬ ‫در چند وقت اخیر شاهد افزایش بی سابقه قیمت مسکن بوده ایم‪ ،‬به طوری که برخی باور دارند ارزوی مسکن و خانه دار‬ ‫شدن بر دل طبقه متوسط خواهد ماند‪ .‬به باور کارشناسان رشد قیمت مسکن مصنوعی و موقتی است و درنهایت موجب‬ ‫رکود بازار می شود‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره تاثیر رشد قیمت مسکن بر تقاضای مصالح ساختمانی و بازار سنگ با کارشناسان‬ ‫و فعاالن این عرصه به طور مفصل گفت وگو کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیامک حاج‬ ‫سید جوادی‪ :‬با‬ ‫افزایش کاذب‬ ‫قیمت مسکن‬ ‫شاهد رکود در‬ ‫صنعت سنگ‬ ‫خواهیم بود‬ ‫بهروز فرح‬ ‫شیرازی‪:‬‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫مسکن بر رونق‬ ‫معادن کشور‬ ‫تاثیر منفی دارد‬ ‫تاثیر منفی مسکن بر بازار سنگ‬ ‫بازار سنگ‪ ،‬سال خوبی ندارد‬ ‫سیامک حاج سیدجوادی‪ ،‬فعال معدنی در حوزه سنگ با اشاره‬ ‫به افزایش قیمت مس��کن در ایران به‬ ‫گفت‪ :‬در چند وقت‬ ‫اخیر شاهد افزایش بی سابقه قیمت مسکن در کشور به ویژه بازار‬ ‫بزرگ تهران بوده ایم‪ ،‬اما بانگ ورود رکود به بازار مس��کن به صدا‬ ‫درامده اس��ت‪ .‬رکود در بازار مس��کن به طور مستقیم بر تقاضای‬ ‫مصالح ساختمانی و س��نگ تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫پیش بینی می ش��ود تحت تاثیر افزایش کاذب قیمت مس��کن و‬ ‫رکود ان شاهد رکود در صنعت سنگ نیز باشیم‪.‬‬ ‫این فعال معدنی در حوزه س��نگ ادامه داد‪ :‬افت بیش از ‪ ۴۰‬درصدی صادرات سنگ و‬ ‫کاهش تقاضای داخلی‪ ،‬معدنکاران و واحدهای فراوری را با مشکل روبه رو خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی کاهش و محدودیت استخراج و تولید سنگ توسط معادن و کارخانجات‬ ‫و کنترل ش��دید هزینه های ثابت و تولیدی می تواند در عبور از بحران مربوطه به فعاالن‬ ‫حوزه صنعت کمک کند‪.‬‬ ‫حاج س��یدجوادی با اش��اره به اینکه رکود بخش مس��کن بر حوزه س��نگ تاثیر منفی‬ ‫می گذارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه پیش بینی می شود امسال سال خوبی برای صنعت سنگ‬ ‫ایران نباشد‪ .‬در صورت بی دقتی و اجرای برنامه های کنترلی به طور قطع واحدهای زیادی‬ ‫ش��امل معدن��ی و فراوری در این بح��ران متحمل ضرر خواهند ش��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫کمربندها را بس��یار محکم تر بس��ت و پاشنه ها را کش��ید‪ ،‬چراکه شرایط سختی در پیش‬ ‫است‪ .‬این فعال معدنی در حوزه سنگ باتوجه به گزارشات جهانی در زمینه سرمایه گذاری‬ ‫در بخش مسکن گفت‪ :‬همانطور که در سایت های خبری به این موضوع اشاره شده میزان‬ ‫سرمایه گذاری در بخش مسکن با کاهش میانگین ‪ ۳۳‬درصدی در کل جهان‪ ۴۵ ،‬درصدی‬ ‫در اسیا‪-‬پاسفیک و ‪ ۳۶‬درصدی در امریکا و ‪ ۱۹‬درصدی در خاورمیانه و اروپا روبه رو بوده‬ ‫و پیش بینی می شود این تنزل تا اخر سال جاری نیز ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫حاج س��یدجوادی با اش��اره به اینکه ایران برای صادرات سنگ بازار خوبی ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با در نظر گرفتن انکه عمده صادرات س��نگ ایران یعنی حدود ‪ ۹۰‬درصد به کشور چین‬ ‫که بزرگ ترین تامین کننده س��نگ منطقه اسیا و جهان است‪ ،‬انجام می شود‪ ،‬پیش بینی‬ ‫افت شدید صادرات سنگ ایران در سال جاری دور از واقعیت نخواهد بود‪ .‬البته این مهم‬ ‫گریبانگیر بزرگ ترین رقیب ایران یعنی ترکیه نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫بهروز فرح ش��یرازی‪ ،‬فعال بخش معدن در پاس��خ به این‬ ‫س��وال ک��ه افزایش قیمت مس��کن چه تاثی��ری بر قیمت‬ ‫س��نگ های س��اختمانی به عنوان مواد معدن��ی می گذارد‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬س��نگ های س��اختمانی جزو نخس��تین‬ ‫حلقه های زنجیره تامین مسکن هستند‪.‬‬ ‫ش��یرازی ادامه داد‪ :‬مس��کن در ای��ران در جایگاه کاالی‬ ‫س��رمایه ای هم��واره به عن��وان یک��ی از مکنده ه��ای قوی‬ ‫نقدینگی مطرح بوده اس��ت‪ .‬با شروع و خاتمه دوره ‪۸‬ساله‬ ‫دولت ه��ا هم��واره نمودارهای رونق و رکود مس��کن با اهنگی منظم‬ ‫حرکت کرده اند‪ .‬انچه مشهود است اینکه نرخ رشد نقدینگی در دوره‬ ‫ریاس��ت جمهوری حسن روحانی بسیار بیش��تر از ادوار گذشته بوده‪،‬‬ ‫اما جذابیت بازارهای موازی مس��کن مانند سرمایه‪ ،‬ارز و طال به دلیل‬ ‫مزیت سرعت نقدشوندگی بیشتر بوده و در نتیجه مسکن از رتبه اول‬ ‫ج شده است‪.‬‬ ‫دادوستد کاالی سرمایه ای خار ‬ ‫این فعال بخش معدن گفت‪ :‬گرچه کماکان مس��کن به عنوان یک‬ ‫دارایی قدرتمند و کم ریسک در سرمایه گذاری میان مدت مطرح است‪،‬‬ ‫اما باید گفت باتوجه به سرعت رشد نقدینگی امکان نوسان سریع در‬ ‫بازار مسکن وجود ندارد‪ .‬معامله مسکن متاثر از ذائقه خریدار است و‬ ‫در نتیجه امروز شاهد رکود تورمی در بازار مسکن هستیم‪.‬‬ ‫شیرازی ادامه داد‪ :‬قیمت تمام شده مسکن در زمان حال و مقایسه‬ ‫ان با قیمت تمام ش��ده مسکن در س��ال گذشته یکی از شاخص های‬ ‫اصلی قیمت پایه مس��کن در هر زمان اس��ت‪ .‬رکود تورمی در بخش‬ ‫مسکن به این معنی است که در عین کاهش معامالت مسکن قیمت‬ ‫ان در حال افزایش است‪ .‬در ساخت وساز مدت دار مسکن‪ ،‬تغییر ذائقه‬ ‫مردم به عنوان یک ریسک س��رمایه گذاری است که باید به شدت مد‬ ‫نظر قرار گیرد‪ .‬این فعال بخش معدن با اشاره به تاثیر قیمت مسکن‬ ‫بر قیمت س��نگ های س��اختمانی گفت‪ :‬زمانی رشد قیمت مسکن بر‬ ‫قیمت سنگ های ساختمانی و مواد معدنی تاثیر مثبت دارد که رشد‬ ‫قیمت مسکن ناش��ی از تقاضا در سطح ملی باشد‪ .‬افزایش‬ ‫نرخ کنونی مس��کن در ش��رایط رکود ساخت وس��از باعث‬ ‫کاهش توان خرید قشر متوسط و تشدید رکود می شود و از‬ ‫این زاویه‪ ،‬تاثیر منفی بر رونق معادن کشور دارد‪.‬‬ ‫ش��یرازی با اش��اره ب��ه وضعیت ص��ادرات س��نگ های‬ ‫س��اختمانی گف��ت‪ :‬در ت��رازوی اقتصاد همزم��ان با رکود‬ ‫ساخت وس��از مسکن که ناش��ی از کاهش ارزش پول ملی‪،‬‬ ‫ضعف ثبات اقتصادی و در پی ان کاهش قدرت خرید قشر‬ ‫متوسط جامعه است‪ ،‬ش��اهد رشد صادرات مواد معدنی و سنگ های‬ ‫ساختمانی به عنوان جایگزین بازار داخلی هستیم‪.‬‬ ‫این فعال بخش معدن تصریح کرد‪ :‬فعاالن معدنی براساس سال ها‬ ‫تجربه در پایش فرهنگ و ذائقه بازار مس��کن در ایران سعی کرده اند‬ ‫دس��ت به طراحی ماشین االت‪ ،‬تجهیزات و استراتژی استخراج بزنند‬ ‫و پازل تولید و فروش را بچینند‪ .‬اگر انها بخواهند با همان استراتژی‬ ‫به فعالیت خود ادامه دهند‪ ،‬تحت فشار رکود تقاضا در بخش مسکن‬ ‫قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ش��یرازی با اش��اره به نقش نیروی انس��انی در بخش معدن گفت‪:‬‬ ‫منابع انس��انی به عنوان س��رمایه اصلی معدنکاری شناخته می شوند‪،‬‬ ‫در واقع این مهم حلقه مهم زنجیره تامین مس��کن و صنعت اس��ت‪.‬‬ ‫افزایش سرعت تغییرات در بازارهای جهانی و تغییرات سریع فرهنگ‬ ‫زندگی باعث تغییر ذائقه بازار ش��ده و تغییر ذائقه بازار به عنوان یک‬ ‫ریسک غیرسیستماتیک نیازمند حرکت های چابک و متناسب با نیاز‬ ‫مصرف کننده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در مقیاس جهانی مس��کن نیاز اساس��ی بش��ر است‬ ‫و باتوج��ه به نیاز به س��رمایه ثابت س��نگین در بخ��ش معدن ادامه‬ ‫حیات معادن کوچک و متوس��ط مقیاس در گرو منابع انسانی جوان و‬ ‫متخصص به عنوان گروه های طراحی استخراج و فراوری مواد معدنی‬ ‫و سنگ های ساختمانی متناسب با نیاز مسکن در جهان است‪.‬‬ ‫کاهش انگیزه تولید فعاالن صنعت سنگ‬ ‫رامین قرب��ان زاده‪ ،‬محقق بازار س��نگ با بی��ان اینکه‬ ‫افزایش قیمت مس��کن تاثیر مثبتی بر بازار سنگ ندارد‪،‬‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬س��ود حاص��ل از افزایش نجومی قیمت‬ ‫مس��کن به هیچ وجه قابل مقایس��ه با افزایش قیمت ها در‬ ‫بازار سنگ نیست‪.‬‬ ‫این محقق بازار س��نگ ادام��ه داد‪ :‬در این برهه زمانی‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان صنعت س��نگ به ‪ ۳‬گروه تقسیم شده اند؛‬ ‫نخست گروهی که با شرایط اقتصادی کشور از خیر تولید‬ ‫گذشتند و واحدهای تولیدی خود را یا تعطیل‬ ‫کرد ه و یا اجاره داده اند‪.‬‬ ‫گروه دوم تولیدکنندگانی هستند که بنا به‬ ‫دالیل موجهی که برای خود دارند‪ ،‬تمام تالش‬ ‫خ��ود را می کنند ک��ه چراغ کارخانه ش��ان را‬ ‫روشن نگه دارند و گروه سوم تولیدکنندگانی‬ ‫هس��تند که از این وضعیت اقتصادی کش��ور‬ ‫نف��ع برده و س��ودهای خوبی هم کس��ب کرده اند‪ .‬البته‬ ‫رکود مسکن در پاییز‬ ‫سیامک اخطاری‪:‬‬ ‫فعاالن حوزه‬ ‫سنگ افق های‬ ‫دور را رصد‬ ‫کنند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ش��واهد مکتوبی وج��ود دارد که از زمان‬ ‫مصر باس��تان اس��تخراج های زیرزمینی از‬ ‫معادن منطقه انجام می شده و صعوبت کار‬ ‫و از ان مهم تر حفظ محیط زیست نیز مورد‬ ‫توجه معدنکاران بوده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬بررس��ی های انجام شده‬ ‫روی مع��ادن نش��ان داده تع��داد مع��ادن‬ ‫روباز جهان در رده بیش��ترین ها اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫ش��اخص ها و پیش بینی ها موید این اس��ت‬ ‫که دیر یا زود ذخایر قابل برداش��ت این نوع‬ ‫مع��ادن به صورت روباز به انتها می رس��د و‬ ‫باتوجه به نیاز روزافزون به مواد معدنی باید‬ ‫ای��ن ذخایر به صورت زیرزمینی اس��تخراج‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫باتوجه به ش��رایط متفاوت و س��خت در‬ ‫معادن زیرزمینی و تمایل نداشتن نیروهای‬ ‫انس��انی به کار کردن در محیط های بسته‬ ‫و خطرناک‪ ،‬چالش های اس��تخراج بس��یار‬ ‫گسترده شده و بیش��تر کارشناسان بر این‬ ‫عقیده هس��تند که باید مع��ادن زیرزمینی‬ ‫به پیش��رفته ترین ماش��ین االت کنترل از‬ ‫راه دور چ��ه برای اماده س��ازی و چه نصب‬ ‫اس��تحکامات‪ ،‬سیس��تم های انفج��اری‪،‬‬ ‫بارگی��ری و حمل به خارج از معدن تجهیز‬ ‫شوند تا با استفاده از حداقل نیروی انسانی‬ ‫در شرایط زیرزمینی بیش��ترین راندمان را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫پیشرفت ماشین االت معدنی زیرزمینی و‬ ‫نیز ربات ها قابل توجه بوده و همواره در حال‬ ‫توسعه هستند‪ .‬شروع به کار این سیستم ها‬ ‫به ص��ورت ازمایش��ی از ط��رف طراحان و‬ ‫مهندس��ان از مدت ها قبل انجام شده و این‬ ‫ماشین االت به صورت ازمایشی در بعضی از‬ ‫مع��ادن به کار گرفته ش��ده اند‪ ،‬اما پذیرش‬ ‫این سیستم ها از طرف بهره برداران معدنی‬ ‫در ابتدا مشکالت زیادی داشته است‪.‬‬ ‫نخستین ماش��ین االت معدنی زیرزمینی‬ ‫پیشرفته در سال ‪ ۱۹۷۰‬به کار گرفته شدند‬ ‫اما به دالیلی کارک��رد انها مورد تایید قرار‬ ‫نگرفت و کمی بدنام شدند‪ .‬عده ای به اینده‬ ‫انه��ا محتاطانه نگاه می کردند و عده ای هم‬ ‫روی پیشرفت انها و اس��تفاده گسترده در‬ ‫معادن شرط بندی می کردند و معتقد بودند‬ ‫که این فناوری ه��ا نمی توانند انقدر قوی و‬ ‫کار ساز شوند که بتوانند جای نیروی انسانی‬ ‫را در معادن زیرزمینی بگیرند‪.‬‬ ‫چند س��ال بعد باتوجه ب��ه اینده نگری‪،‬‬ ‫دانش��گاه فناوری کوئینزلند استرالیا بودجه‬ ‫کالنی را برای تحقیق و توس��عه در رش��ته‬ ‫ماش��ین االت در نظ��ر گرف��ت و س��اخت‬ ‫ماش��ین االت معدنی کنترل از راه دور را در‬ ‫دس��تور کار ق��رار داد و ان را تقویت کرد‪.‬‬ ‫این تیم دانش��گاهی نتای��ج کار خود را در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬در کنفرانسی به نام اتوماسیون‬ ‫و رباتی��ک در اس��ترالیا ارائه ک��رد‪ .‬یکی از‬ ‫فناوری های هوشمند معدنی دریل هوشمند‬ ‫معدنی س��یمبا ‪ ۷‬اطلس کوپکو اس��ت که‬ ‫سنس��ورهای پیچیده ای دارد و به س��رعت‬ ‫س��نگ را از باطله تشخیص می دهد و روی‬ ‫ماده معدنی به کار می افتد‪ .‬سیس��تم جدید‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬سیس��تم زیرزمین��ی داوی تونیک‬ ‫اس��ت که یک سیستم پیش��رفته عملیات‬ ‫معدنی زیرزمینی به ش��مار می رود و با باال‬ ‫بودن ایمنی و ویژگی های فنی مناس��ب که‬ ‫مورد قبول معدنکاران نیز قرار گرفته‪ ،‬نسل‬ ‫جدید سیستم انفجارات زیرزمینی است‪ .‬با‬ ‫بهره گیری از این سیس��تم اپراتور می تواند‬ ‫یک تخری��ب ایده ال را انج��ام دهد که در‬ ‫راندمان معدن بسیار موثر و لرزه های ایجاد‬ ‫شده در سطوح تحتانی در حداقل باشد‪.‬‬ ‫تغییر و تحوالت در ماشین های استخراج‬ ‫زیرزمین��ی و بکارگیری ربات ها به س��رعت‬ ‫در حال ش��یوع اس��ت و این یک نیاز مهم‬ ‫برای اینده معدنکاری و حفظ محیط زیست‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای ساختن یک اینده بهتر معدنی دنیا‬ ‫نیاز دارد که یک راه مولد و مسئوالنه برای‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی عمیق و زیرسطحی‬ ‫تعقیب ش��ود‪ .‬در ن��گاه بلندم��دت‪ ،‬اینده‬ ‫معدن��ی دنیا از ان کس��انی خواهد بود که‬ ‫بتوانن��د روش ها را تغیی��ر داده و خود را با‬ ‫شرایط جدید وفق دهند‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫امیربیژن یثرب��ی‪ ،‬برگزیده بنیاد‬ ‫مل��ی نخب��گان در عل��وم زمین به‬ ‫گف��ت‪ :‬باتوج��ه ب��ه تاثی��ر‬ ‫تصمیم��ات و سیاس��ت های مال��ی‬ ‫دولت ها بر دارای��ی متغیر از جمله‬ ‫س��که‪ ،‬ط�لا و‪ ...‬و به واس��طه ایجاد‬ ‫عالقه عمومی با ابزاری به نام عرضه‬ ‫و تقاضا که باعث جمع شدن سرمایه های سرگردان در دست‬ ‫مردم به منظور تامین بودجه جاری کش��ور می شود و ضعف‬ ‫کنترل دولت ها بر دارایی ثابت مثل مس��کن‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫و‪ ...‬باور دارم که کش��ور ما شاهد س��رازیر شدن سرمایه به‬ ‫بازار طال‪ ،‬س��که و بورس اوراق بهادار است‪ .‬او گفت‪ :‬هرچند‬ ‫ش��اهد افزایش قیمت مسکن هس��تیم‪ ،‬اما به طورقطع بازار‬ ‫مس��کن در فصل پاییز با رکود شدیدی مواجه خواهد شد؛‬ ‫همان طور که در طول ‪ ۳‬سال گذشته با رکود تورمی مواجه‬ ‫بوده است‪ .‬درست اس��ت که با افزایش تورم عمومی قیمت‬ ‫متوس��ط هر متر زمین رش��د کرده اما می��زان این افزایش‬ ‫خ در دیگر حوزه ها نبوده اس��ت‪ .‬او ادامه‬ ‫همگام با افزایش نر ‬ ‫داد‪ :‬برای جلوگیری از رکود در بازار مسکن باید کسانی که‬ ‫در ارز‪ ،‬س��که و بورس سرمایه گذاری کرده اند‪ ،‬پس از مدتی‬ ‫ن بازارها بیرون بکشند و سود ناشی از‬ ‫س��رمایه خود را از ای ‬ ‫حضور در این بازارها را به بازار مسکن سرازیر کنند‪ .‬البته با‬ ‫اعمال سیاس��ت دریافت مالیات از خانه های خالی‪ ،‬چرخش‬ ‫سرمایه های سرگردان یا صرف سود ناشی از بازار دارایی های‬ ‫متغیر در بازار مسکن دور از ذهن است‪.‬‬ ‫تعداد اعضای گروه س��وم ش��اید در مقایس��ه‬ ‫ب��ا واحدهای تولیدی گروه اول و دوم بس��یار‬ ‫اندک باشد‪.‬‬ ‫قرب��ان زاده با بیان اینکه روی هم رفته حال‬ ‫فعاالن حوزه سنگ مثل سال های قبل خوش‬ ‫نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قیمت مسکن و سود حاصل‬ ‫از ان که اغلب وسوس��ه کننده اس��ت‪ ،‬موجب‬ ‫کاه��ش انگیزه تولی��د در هر صنفی می ش��ود و صنعت‬ ‫سنگ نیز از این امر مستثنا نیست‪.‬‬ ‫این محقق بازار سنگ با پیش بینی وضعیت واحدهای‬ ‫تولیدی س��نگ در اینده گفت‪ :‬این واحدها به طور حتم‬ ‫در این��ده نزدی��ک تعطیل خواهند ش��د‪ .‬هرچند میزان‬ ‫تولی��د این صنف کاه��ش نخواهد یافت‪ ،‬ام��ا انچه برای‬ ‫صنعت س��نگ جبران نخواهد شد‪ ،‬اشتغال مجدد تعداد‬ ‫زیاد نیروی انسانی اموزش دیده ای است که از واحدهای‬ ‫تعطیل شده خارج شده اند‪.‬‬ ‫اهمیت رصد ساخت وساز در کشور‬ ‫سیامک اخطاری‪ ،‬مشاور بازاریابی بین المللی در حوزه‬ ‫س��نگ با اش��اره به اهمیت رصد ساخت وساز در کشور‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬یکی از وظایف تش��کل های تخصصی‬ ‫حوزه س��نگ و س��اختمان به ویژه صنعت سنگ کشور‬ ‫رص��د برنامه ریزی ش��ده و مدون روند ساخت وس��از در‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬فعاالن حوزه سنگ باید همچون ناخدای‬ ‫کش��تی‪ ،‬افق های دورتر را رصد ک��رده و از عالمت های‬ ‫ف��راز و فرود قیم��ت و ظرفیت های ب��ازار به عنوان یک‬ ‫ش��اخص تعیین کننده اگاه ش��وند تا فعاالن صنف خود‬ ‫را نیز باخبر کنند‪.‬‬ ‫این مش��اور بازاریاب��ی بین المللی در حوزه س��نگ با‬ ‫اش��اره به اهمیت این موضوع گفت‪ :‬صنعت س��اختمان‬ ‫در ایران محور حرکتی چندین صنعت وابس��ته به خود‬ ‫است؛ در نتیجه جهت گیری های شغلی و صدور مجوزها‬ ‫مانند پروانه های تولید س��نگ متناس��ب ب��ا این تقاضا‬ ‫ل حاضر با ضعف تناسب عرضه‬ ‫انجام می شود‪ .‬ما در حا ‬ ‫و تقاضا مواجهیم که ناش��ی از ضع��ف رصد همان افق‬ ‫بوده اس��ت‪.‬اخطاری گفت‪ :‬با رصد میدانی جامعه اماری‬ ‫مجوزهای س��اخت می توان به شکل مهندسی به حدود‬ ‫تقاض��ا در صنعت س��نگ پی برد‪ .‬از طرفی ش��کوفایی‬ ‫مقطعی و هجوم سرمایه ها به سمت صنعت ساختمان را‬ ‫داریم که منجر به انباش��ت ظرفیت تولید در این بخش‬ ‫شده است‪ .‬با این زنجیره به هم پیوسته ما شاهد افزایش‬ ‫صدور مجوزهای تولید س��نگ و رونق این بخش بودیم‪.‬‬ ‫در ای��ن بین رونق بازار س��نگ داخلی ب��ه اندازه ای بود‬ ‫ک��ه صادرکنندگان این صنعت کمتر فرصت‬ ‫داش��تند به ارزش افزوده صادراتی فکر کنند؛‬ ‫ب�� ه این ترتیب م��ا در بخش ف��راوری برای‬ ‫ص��ادرات به س��مت تنبلی صنفی کش��یده‬ ‫ش��دیم و صنعت ف��راوری و کیفیت رغبتی‬ ‫برای فعالیت نداشت‪.‬‬ ‫ای��ن مش��اور بازاریاب��ی بین الملل��ی در‬ ‫حوزه س��نگ با اش��اره به ظرفیت کالنشهرها در زمینه‬ ‫ساخت وساز اظهار کرد‪ :‬نسبت عرضه و تقاضا از یک سو‬ ‫و کشش س��رمایه ها و نقدینگی در بازار مصرف ازسوی‬ ‫دیگر از جمله مواردی اس��ت که در زمینه افزایش نرخ‬ ‫مسکن باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫اخطاری در زمینه ظرفیت های ساخت وساز در کشور‬ ‫گفت‪ :‬درس��ت اس��ت که ما با کمبود عرضه مواجهیم و‬ ‫نس��بت تقاضا به عرضه بیشتر است‪ ،‬اما به لحاظ مبنای‬ ‫برنامه ریزی و استراتژی شهرسازی ممکن است نتوانیم‬ ‫تناسب منطقی بین جمعیت و خدمات ایجاد کنیم‪ .‬هر‬ ‫ش��هری یک ظرفیت پذیرش جمعیت��ی دارد تا کیفیت‬ ‫خدمات رسانی به شهروندان به یک استاندارد قابل قبول‬ ‫در راه رفاه و حفظ حقوق ش��هروندی برس��د‪ .‬ما در این‬ ‫حیطه به محدودیت های منطقی در برنامه ریزی شهری‬ ‫می رسیم‪.‬‬ ‫این مش��اور بازاریاب��ی بین المللی در حوزه س��نگ با‬ ‫اش��اره به اهمیت توجه به صادرات گفت‪ :‬صنعت سنگ‬ ‫کش��ور چاره ای ندارد جز اینک��ه در حوزه صادرات خود‬ ‫را تقوی��ت و بر بخش ف��راوری تمرکز کند‪.‬‬ ‫این یک فرصت اس��تثنایی مناسب است که‬ ‫موجب دگردیس��ی صنعتی می شود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬باتوج��ه به فعالیت ح��دود ‪ ۶۰۰۰‬واحد‬ ‫سنگبری در کشور که بیشتر انها برای تامین‬ ‫نیازهای داخلی فعال هستند‪ ،‬این دگردیسی‬ ‫می تواند کلیدی باشد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬صنعت س��نگ کش��ور نیازمند حمایت‬ ‫برنامه ریزی ش��ده و مدون دس��تگاه های ذی ربط است‪.‬‬ ‫واضح اس��ت ک��ه این پوس��ت اندازی ممکن اس��ت در‬ ‫کوتاه مدت تبعات��ی مانند ریزش ش��غلی و افت نیروی‬ ‫کارامد ایج��اد کند‪ ،‬اما رصد کش��ورهای موفق در این‬ ‫زمینه مانند ترکیه نشانگر طی اجباری این مسیر است؛‬ ‫به عبارتی تغییر زمان��ی تحقق پیدا می کند که ضرورت‬ ‫ان احساس شود‪.‬‬ ‫اخطاری با اش��اره به وضعیت کش��ور ترکیه در حوزه‬ ‫س��نگ گفت‪ :‬این کشور رکورد باالترین صادرات سنگ‬ ‫ف��راوری به امریکا از س��ال ‪ ۲۰۰۸‬تا ‪ ۲۰۱۸‬را داش��ته‬ ‫است‪ .‬ترکیه با تکیه بر توان ملی حتی در حوزه ساخت‬ ‫ماش��ین االت ورود کرده و در ای��ن زمینه رقیب مهمی‬ ‫مثل ایتالیا را جا گذاشته است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ایران نیز می تواند با تکیه بر توان داخلی‬ ‫و همت ملی و با برنامه ریزی و سیستم س��ازی افق های‬ ‫صادراتی را به ش��کلی مطلوب هدف گذاری کند‪ .‬در این‬ ‫زمینه باید جزئیات را مورد تحلیل قرار داد‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫کارشناس��ان حوزه س��نگ پیش بین��ی می کنند تحت‬ ‫تاثی��ر افزایش کاذب قیمت مس��کن و رکود ان ش��اهد‬ ‫رکود در صنعت س��نگ باشیم‪ .‬براس��اس باور انها زمانی‬ ‫رشد قیمت مس��کن بر قیمت س��نگ های ساختمانی و‬ ‫مواد معدنی تاثیر مثبتی دارد که رش��د قیمت در بخش‬ ‫مس��کن ناشی از تقاضا در سطح ملی باشد‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که افزایش نرخ کنونی مس��کن در ش��رایط رکود‬ ‫ساخت وس��از باعث کاهش توان خرید قش��ر متوس��ط و‬ ‫تش��دید رکود ش��ده و از این زاویه‪ ،‬تاثی��ر منفی بر رونق‬ ‫معادن کشور می گذارد‪ .‬کارشناسان باور دارند در شرایط‬ ‫فعلی‪ ،‬یکی از وظایف تش��کل های تخصصی حوزه سنگ‬ ‫و ساختمان به ویژه صنعت سنگ کشور رصد برنامه ریزی‬ ‫شده و مدون روند ساخت وساز در کشور است‪ .‬به باور انها‬ ‫فعاالن حوزه سنگ باید همچون ناخدای کشتی افق های‬ ‫دورت��ر را رصد کرده و از عالمت های فراز و فرود قیمت و‬ ‫ظرفیت های بازار به عنوان یک شاخص تعیین کننده اگاه‬ ‫ش��وند تا فعاالن صنف خود را نیز باخبر کنند‪ .‬همچنین‬ ‫کارشناس��ان به عنوان راهکار بر توس��عه بازار صادرات و‬ ‫توجه به بازارهای خارجی ازسوی فعاالن این حوزه تاکید‬ ‫می کنند‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1608‬‬ ‫پیاپی ‪2926‬‬ ‫بین الملل‬ ‫اقتصاد ایران سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫به ثبات می رسد‬ ‫فیچ سولوش��نز در تحلیلی به ش��رایط اقتص��ادی ایران‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬فیچ سولوش��نز در گزارش��ی‬ ‫نوش��ت‪ :‬تجارت خارجی ایران سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی(‪۱۳۹۹‬‬ ‫خورشیدی) تحت فشار عواملی از جمله تحریم های امریکا‪،‬‬ ‫ش��یوع کرونا‪ ،‬کاهش صادرات نفت و افت قیمت نفت قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ما رش��د منفی ‪ ۹‬درص��د را برای تجارت ای��ران در این‬ ‫س��ال پیش بینی کرده ایم‪ .‬همچنین پیش بینی می ش��ود‬ ‫درامد های نفتی دولت ایران امس��ال ‪ ۲۵‬درصد نسبت به‬ ‫سال قبل از ان کاهش یابد‪.‬‬ ‫هم��ه این عوامل منجر به کاهش حجم تجارت خارجی‬ ‫کش��ور می ش��وند اما انتظ��ار داریم س��ال ‪)۱۴۰۰(۲۰۲۱‬‬ ‫اقتصاد ایران به ثبات برس��د و رشد ‪ ۲.۵‬درصدی را تجربه‬ ‫کند‪ .‬در پی بازگشت اقتصاد ایران به رشد‪ ،‬تجارت خارجی‬ ‫کشور نیز در این سال ‪ ۸.۸‬درصد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫نش��ریه اوتو تکنو س��یندونیوز در گزارش��ی پیرامون‬ ‫صنعت خودرو ایران نوشت‪ :‬ایران در شرایطی که تحت‬ ‫فش��ار ش��دید امریکا قرار دارد‪ ،‬با الگو قرار دادن چین‪،‬‬ ‫به دنبال تبدیل شدن به یک قدرت جدید خودرو سازی‬ ‫در جهان است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬این نش��ریه اندونزیای��ی در این باره‬ ‫نوش��ت‪ :‬تحری��م امری��کا و هم پیمانان ان علی��ه ایران‬ ‫چندان نتوانس��ت بر صنعت خودرو ای��ران تاثیر منفی‬ ‫بگذارد‪ ،‬چراکه تولید خودروهای سدان در ایران نه تنها‬ ‫کاهش نیافت‪ ،‬بلکه در چند س��ال گذشته حتی حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫این گ��زارش پس از اعالم اینکه بع��د از صنایع نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬خودروس��ازی س��ومین صنع��ت فع��ال در این‬ ‫کش��ور است‪ ،‬افزود‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران به واسطه‬ ‫بخش های گوناگون صنعتی خود به ویژه صنعت خودرو ‬ ‫به تدریج می رود تا به یک کشور ثروتمند تبدیل شود‪.‬‬ ‫در ادامه این گزارش امده اس��ت‪ :‬به گفته مس��ئوالن‬ ‫ش��رکت ایران خودرو ایران (‪ ،)IKCO‬این گروه تجاری‬ ‫با وجود شرایط تحریمی موفق شد با افزایش ‪ ۷‬درصدی‬ ‫تولید سهم بازار خود را به ‪ ۵۴‬درصد برساند‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم دس��ت اندکاران این گ��روه صنعتی و‬ ‫تجاری‪ ،‬در مجموع در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امسال نسبت به‬ ‫ای��ران در ش��رایطی که تحت فش��ار ش��دید امریکا ق��رار دارد‪ ،‬با‬ ‫الگ��و قرار دادن چین‪ ،‬به دنبال تبدیل ش��دن ب��ه یک قدرت جدید‬ ‫خودرو سازی در جهان است‬ ‫مدت مش��ابه س��ال قبل‪ IKCO ،‬تولید خود را با ‪۴۰‬‬ ‫درص��د افزای��ش به ‪ ۱۹۲‬هزار خ��ودرو در هر دو بخش‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به واسطه‬ ‫بخش های‬ ‫مختلف صنعتی‬ ‫خود به ویژه‬ ‫صنعت خودرو ‬ ‫به تدریج می رود‬ ‫تا به یک کشور‬ ‫ ثروتمند‬ ‫تبدیل شود‬ ‫خطرهای زیست محیطی و ‪ ۶۳۰‬هزار قربانی در سال‬ ‫اژانس محیط زیس��ت اروپا می گوید اروپایی ها به طور دائم در‬ ‫معرض خط��رات زیس��ت محیطی اعم از الودگی ه��وا‪ ،‬الودگی‬ ‫صوتی و مواد ش��یمیایی ق��رار دارند و س��االنه ‪ ۶۳۰‬هزار نفر از‬ ‫ساکنان قاره س��بز به دالیل ناشی از الودگی های زیست محیطی‬ ‫جان خود را از دست می دهند‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬براساس تازه ترین‬ ‫گزارش اژانس محیط زیس��ت اروپ��ا‪ ،‬در اتحادیه اروپا ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫مرگ ومیرها مربوط به الودگی های زیست محیطی است‪.‬‬ ‫امار و ارقام مربوط به تعداد جانباختگان ناشی از الودگی ها در‬ ‫اروپا حکایت از ان دارد که این معضل‪ ،‬بیش از ش��یوع کرونا در‬ ‫قاره س��بز قربانی می گیرد‪.‬ظهور عوامل بیماری زا مشترک میان‬ ‫انس��ان و دام(مانند کووید‪ )۱۹‬با تخریب محیط زیست و فعل و‬ ‫انفعاالت میان انسان و حیوانات در سیستم غذایی مرتبط است‪.‬‬ ‫براساس این مطالعه‪ ،‬اروپایی ها به طور دائمی در معرض خطرات‬ ‫زیس��ت محیطی قرار دارند‪ :‬الودگی هوا و الودگی های شیمیایی‬ ‫و صوت��ی که اگرچ��ه به وضوح کاهش یافته ام��ا همچنان عامل‬ ‫اصلی مرگ در اروپاست‪.‬براس��اس اخرین ام��ار موجود‪ ،‬در ‪۲۷‬‬ ‫افزایش دوباره نرخ تورم ترکیه‬ ‫ن��رخ ت��ورم ترکیه دوب��اره به ‪ ۱۲‬درصد نزدیک ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تورم ترکی��ه در ‪ ۱۲‬ماه منتهی به اوت‬ ‫به ‪ ۱۱.۷۷‬درصد رس��ید که ‪ ۰.۱۱‬درصد بیش��تر از تورم‬ ‫ثبت شده در بازه مشابه منتهی به ماه قبل و باالترین تورم‬ ‫ثبت شده این کشور در ‪ ۲‬ماه گذشته به شمار می رود‪.‬‬ ‫در بین بخش ه��ای مختلف‪ ،‬باالترین نرخ تورم مربوط‬ ‫به مراقبت های درمانی با ‪ ۱۴.۶۸‬درصد بوده است و پس‬ ‫از ای��ن بخش نیز‪ ،‬مواد غذایی با ‪ ۱۳.۵۱‬درصد قرار دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬کمترین نرخ ت��ورم مربوط به حمل ونقل‬ ‫با ‪ ۸.۷۷‬درصد و لباس و پوش��اک با ‪ ۱۰.۱۵‬درصد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از اکتبر ‪ ۲۰۱۸‬که نرخ تورم ترکیه با رسیدن به‬ ‫‪ ۲۵‬درصد در باالترین س��طح ‪ ۱۵‬سال گذشته خود قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬ش��یب افزایش قیمت ها عمدتا در مسیر کاهشی‬ ‫بوده اس��ت و افزایش مجدد قیمت ها در اوت خبر خوبی‬ ‫برای سیاست گذار محسوب نخواهد شد؛ به ویژه در زمانی‬ ‫که مقامات دولت و بانک مرکزی حاضر ش��ده اند ریسک‬ ‫سدان و تجاری رسانده است‪ .‬این نشریه درباره پیشینه‬ ‫فعالیت صنعتی کارخانجات خودروس��ازی ایران خودرو‬ ‫نوش��ت‪ IKCO :‬به عنوان س��ازنده خ��ودرو ایرانی که‬ ‫دفتر مرکزی ان در تهران مستقر است‪ ،‬در سال ‪۱۹۶۲‬‬ ‫میالدی(‪ ۱۳۴۱‬خورش��یدی) تاسیس ش��د و در ‪ ۵‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال موفق ش��د ‪ ۱۸۸‬هزارو خودرو تولید‬ ‫کند‪ ،‬این در حالی اس��ت که این شرکت با تحریم های‬ ‫غرب روبه رو اس��ت‪ .‬این گزارش با اعالم اینکه ش��رکت‬ ‫ایران خودرو وس��ایل نقلیه ای شامل خودروهای سمند‪،‬‬ ‫پ��ژو و رن��و و همچنین کامیون‪ ،‬مینی ب��وس و اتوبوس‬ ‫تولید می کند‪ ،‬افزود‪ :‬با استناد به سامانه رسمی اینترنتی‬ ‫ایران خودرو می توان گفت که این شرکت ابتدا با تولید‬ ‫اتوبوس هایی که شاس��ی انها از المان وارد می شد اقدام‬ ‫به س��اخت خودرو کرد اما در ادامه ب��ه مونتاژ اتوبوس‬ ‫و دیگر وس��ایل نقلیه موتوری پرداخته تا جایی که این‬ ‫شرکت در سال گذش��ته ‪ ۷۰۰‬هزار خودرو تولید کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این نش��ریه صنعتی اندونزیای��ی می افزاید‪ :‬این‬ ‫ش��رکت عالوه بر تولید وسایل نقلیه با نام تجاری خاص‬ ‫خ��ود‪ ،‬با نام های تج��اری دیگری مانند پ��ژو و رنو نیز‬ ‫خودرو تولید می کند و کارخانه هایی در مصر‪ ،‬س��وریه‪،‬‬ ‫سنگال‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬بالروس و جمهوری اذربایجان دارد‪.‬‬ ‫هدف این خودروساز برتر ایرانی این است که بیش از‬ ‫هر جایی محصوالت خود را به کشورهای اسالمی دیگر‬ ‫از جمله عراق‪ ،‬سوریه و ترکیه صادر کند‪.‬‬ ‫داغی بیش از حد را برای اقتصاد به بهای کاهش سرعت‬ ‫نرخ تورم و نرخ بهره بپذیرند‪.‬‬ ‫هسته تورمی که تغییرات قیمتی مواد غذایی و انرژی‬ ‫را به دلیل نوس��انات باالی انها در نظر نمی گیرد‪ ،‬با ‪۰.۰۴‬‬ ‫درصد کاهش نس��بت به ماه قبل خود به ‪ ۱۰.۷۸‬درصد‬ ‫رسید که کمترین تورم ثبت شده ‪ ۴‬ماه گذشته به شمار‬ ‫می رود‪ .‬برمبنای ماهانه نیز نرخ تورم ترکیه در اوت ‪۰.۸۶‬‬ ‫درصد اندازه گیری ش��ده ک��ه ‪ ۰.۰۵‬درصد کمتر از تورم‬ ‫ثبت شده ماه قبل در این کشور است‪.‬‬ ‫متوسط نرخ تورم ترکیه در سال گذشته ‪ ۱۱.۸۴‬درصد‬ ‫بوده که باالترین نرخ ثبت ش��ده مربوط به ‪ ۲۰.۳۵‬درصد‬ ‫در ژانویه و کمترین تورم ثبت ش��ده نیز مربوط به تورم‬ ‫‪ ۸.۵۵‬درصدی اکتبر بوده است‪.‬‬ ‫مقامات ترکیه دستیابی به تورم تک رقمی ‪ ۸.۵‬را برای‬ ‫امسال هدف گذاری کرده اند و بانک مرکزی نیز پیش بینی‬ ‫کرده تورم تا پایان امسال به ‪ ۸.۳۲‬درصد برسد‪.‬‬ ‫کش��ور عضو اتحادیه اروپا‪ ۶۳۰ ،‬هزار مورد مرگ می تواند به طور‬ ‫مس��تقیم یا غیرمس��تقیم به یک محیط الوده در س��ال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫نسبت داده ش��ود‪ .‬البته تفاوت های چش��مگیری در این زمینه‬ ‫در غرب و ش��رق اروپا و با توجه به س��طح اقتصادی و اجتماعی‬ ‫وجود دارد‪.‬در رومانی از هر ‪ ۵‬مورد‪ ،‬یک مورد ناش��ی از الودگی‬ ‫ثبت می ش��ود درحالی که این نسبت در سوئد و دانمارک یک به‬ ‫‪ ۱۰‬است‪ .‬اژانس محیط زیست اروپا تاکید کرد‪ :‬این مرگ ومیرها‬ ‫به طور عمده بر اثر سرطان‪ ،‬بیماری های قلبی‪ ،‬عروقی و تنفسی‬ ‫اس��ت که با از بین بردن خطرات ناسالم زیست محیطی می توان‬ ‫مانع از این مرگ ومیرها ش��د‪.‬طبق این گزارش قش��ر فقیر بیش‬ ‫از دیگران در معرض الودگی و ش��رایط س��خت اب و هوایی از‬ ‫جمله گرما و س��رمای ش��دید قرار دارند که این مسئله به محل‬ ‫کار‪ ،‬زندگی و مدرس��ه انه��ا برمی گردد که اغل��ب در مناطق و‬ ‫محله های محروم و حومه ش��هرها که محورهای اصلی ترافیکی‬ ‫اس��ت‪ ،‬زندگی می کنند‪ .‬میزان مرگ ومیر در اروپا بر اثر الودگی‬ ‫در ش��رایطی ‪ ۱۳‬درصد از کل امار مرگ ومیر اعالم می شود که‬ ‫میزان فوتی های ناش��ی از ابتال به کووید ‪ ۱۹‬در بین اروپایی ها‪،‬‬ ‫کمتر از این رقم اس��ت‪.‬از اغاز ش��یوع کرونا تاکنون ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۳۳‬هزار و ‪ ۹۹۲‬نفر در اروپا به کرونا مبتال ش��ده اند که میزان‬ ‫فوتی ها از این مجموع ‪ ۲۱۰‬هزار و ‪ ۳۳۹‬نفر اس��ت‪ .‬با این رقم‪،‬‬ ‫کمت��ر از ‪ ۱۰‬درصد تعداد مبتالیان ب��ه کووید ‪ ۱۹‬در اروپا جان‬ ‫خود را از دس��ت داده اند که نسبت به میزان مرگ ومیر ناشی از‬ ‫الودگی امار کمتری دارد‪.‬‬ ‫بی ام و الکتریکی در راه است‬ ‫خودروس��ازی المانی بی ام و از برنامه ریزی برای عرضه ‪ ۷‬محصول‬ ‫الکتریکی تا ‪ ۵‬س��ال اینده خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬خودروسازی‬ ‫بی ام و در استراتژی جدید خود‪ ،‬تصاحب بازار خودروهای الکتریکی‬ ‫را هدف گذاری کرده و قرار اس��ت بخش زیادی از محصوالت جدید‬ ‫این ش��رکت را خودروهای الکتریکی تش��کیل دهند‪ .‬براساس اعالم‬ ‫این شرکت قرار است تا افق زمانی ‪ ۲۰۳۰‬حدود ‪ ۷‬میلیون خودروی‬ ‫الکتریکی ازسوی این شرکت تولید شود‪.‬‬ ‫اولی��ور زیپس��ه‪ ،‬مدیرعام��ل جدید بی ام و ه��دف از ای��ن کار را‬ ‫تبدیل بی ام و به رهبر ب��ازار خودروهای الکتریکی‪ ،‬عمل به تعهدات‬ ‫محیط زیستی و ایجاد مزیت رقابتی مقابل برندهایی مانند بنز‪ ،‬تسال‪،‬‬ ‫جگوار و لکسوس عنوان کرده است‪.‬‬ ‫تاکن��ون بی ام و بی��ش از نیم میلیون خ��ودرو الکتریکی به فروش‬ ‫رس��انده است اما این ش��رکت انتظار دارد میزان فروش خودروهای‬ ‫الکتریکی خود را در کوتاه مدت به یک میلیون خودرو برساند‪ .‬تمامی‬ ‫خودروهای س��ری ‪ ،I‬سری ‪ ۵‬و س��ری ‪ ۷‬در برنامه این شرکت برای‬ ‫الکتریکی ش��دن هستند‪ .‬براساس اعالم س��ایت اتوکار‪ ،‬خودروهای‬ ‫تولیدی جدید به صورت هیبریدی عرضه خواهند شد اما به تدریج از‬ ‫سهم خودروهای بنزینی کاسته می شود‪.‬‬ ‫قرار اس��ت به زودی عرضه نمونه های اولیه تولیدی در بازار چین‬ ‫اغاز ش��ود‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬خودروهای سری ‪ ۵‬به دو صورت دیزلی و‬ ‫بنزینی عرضه می شوند‪.‬‬ ‫اولیور زیپسه در همین باره گفت‪ :‬به عنوان یک شرکت خودرویی‬ ‫پیش��تاز‪ ،‬هدف ما این است که در مسیر توسعه پایدار و استراتژیک‬ ‫خود گام برداریم‪ .‬ما این مسیر استراتژیک را در سطوح گوناگون‪ ،‬از‬ ‫بخش های مدیریتی گرفته تا تولید و تحقیق و توس��عه پیاده سازی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه این خودروس��از‪ ،‬ه��دف از تغیی��رات جدی��د در تولید‬ ‫خودروه��ای هیبریدی‪ ،‬افزایش به��ره وری و بهبود وضعیت زنجیره‬ ‫ارزش در این ش��رکت در کنار عمل به تعهدات محیط زیستی است‬ ‫و ش��رکت پس از عرض��ه این خودرو با هم��کاری مراکز تحقیقاتی‪،‬‬ ‫میزان اثربخش��ی این تغییر رویکرد در تحقق هدف کاهش گازهای‬ ‫گلخانه ای را بررسی خواهد کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت سامس��ونگ الکترونیک��س‪ ،‬برنده‬ ‫س��فارش ‪ ۶.۶۴‬میلیارد دالری ب��رای فراهم‬ ‫ک��ردن راهکاره��ای ارتباطی بی س��یم برای‬ ‫وری��زون در امریکا ش��د که پی��روزی مهمی‬ ‫برای این ش��رکت کره ای در بازار شبکه ‪G۵‬‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬تحلیلگ��ران می گویند‬ ‫چشم انداز جهانی کسب وکار شبکه مخابراتی‬ ‫ش��رکت سامس��ونگ الکترونیک��س به دنبال‬ ‫تحریم های امریکا علیه هواوی که بزرگ ترین‬ ‫رقیب این ش��رکت کره ای به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫بهبود یافته است‪.‬‬ ‫هانس وستبرگ‪ ،‬مدیرعامل شرکت وریزون‬ ‫در ژوئیه س��ال گذشته به ش��بکه ‪CNBC‬‬ ‫گفته بود که این ش��رکت از تجهیزات هواوی‬ ‫استفاده نمی کند‪.‬‬ ‫وریزون پیش از سفارش اخیر هم مشتری‬ ‫سامسونگ بوده است‪.‬‬ ‫بخ��ش تحقیقات��ی بانک جی پ��ی مورگان‬ ‫در یادداش��تی اعالم کرده ب��ود تصور می رود‬ ‫وریزون بزرگ ترین مشتری شرکت نوکیاست‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬پارک س��ونگ سون‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری و اوراق به��ادار‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬دریاف��ت س��فارش از وریزون به‬ ‫سامس��ونگ کم��ک خواهد کرد کس��ب وکار‬ ‫تجهی��زات مخابرات��ی خ��ود را در بازارهای‬ ‫خارج��ی توس��عه ده��د و در مذاک��رات ب��ا‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر ب��ه ای��ن ش��رکت اعتبار‬ ‫بیشتری می بخشد‪.‬‬ ‫سامسونگ در بیانیه ای اعالم کرد با قرارداد‬ ‫اس��تراتژیک بلندمدت اخیر‪ ،‬این ش��رکت به‬ ‫تالش برای نواوری بیش��تر در فناوری نسل‬ ‫جدی��د ش��بکه ‪ G۵‬ادامه می ده��د تا تجربه‬ ‫موبایلی مشتریان وریزون را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫طبق اعالم واحد امریکایی سامس��ونگ به‬ ‫مقامات امریکایی‪ ،‬قرارداد با وریزون از تاریخ‬ ‫‪ ۳۰‬ژوئن ‪ ۲۰۲۰‬تا ‪ ۳۱‬دسامبر ‪ ۲۰۲۵‬است‪.‬‬ ‫بن��ا بر امار گ��روه تحقیقات��ی اورو گروپ‪،‬‬ ‫سامس��ونگ س��ال ‪ ۲۰۱۹‬از ب��ازار جهان��ی‬ ‫تجهیزات مخابراتی ‪ ۳‬درصد س��هم داش��ت‬ ‫درحالی که هواوی با ‪ ۲۸‬درصد سهم در رتبه‬ ‫اول قرار داش��ت‪ .‬همچنین نوکیا ‪ ۱۶‬درصد‪،‬‬ ‫اریکس��ون ‪ ۱۴‬درصد‪ ZTE ،‬ب��ه میزان ‪۱۰‬‬ ‫درصد و سیس��کو ‪ ۷‬درصد از این بازار سهم‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫دولت ترامپ ماه گذشته طرح هایی را برای‬ ‫مزای��ده طیف های امواجی ک��ه پیش از این‬ ‫ویژه اس��تفاده های نظامی بودن��د را رونمایی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اس��تفاده تجاری از این دامنه های امواج در‬ ‫اواس��ط س��ال ‪ ۲۰۲۲‬اغاز می شود و پوشش‬ ‫شبکه نس��ل پنجم در امریکا را بهبود خواهد‬ ‫بخش��ید‪ .‬از جمله کاربردهای شبکه بی سیم‬ ‫نس��ل پنج��م‪ ،‬انتق��ال پرس��رعت ویدئ��و و‬ ‫خودروهای خودران است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش رویترز‪ ،‬دول��ت انگلیس‬ ‫هم در ژوئیه دس��تور داد تجهیزات مخابراتی‬ ‫هواوی تا پایان ‪ ۲۰۲۷‬به طور کامل از ش��بکه‬ ‫نسل پنجم این کشور حذف شود و اعالم کرد‬ ‫به تامین کنندگان جدیدی مانند سامسونگ‬ ‫الکترونیکس و ‪ NEC‬نیاز دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایران به صف خودروسازان جهانی می پیوندد‬ ‫پیروزی رقیب کره ای‬ ‫در بازار‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1608‬‬ ‫پیاپی ‪2926‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫کمال اطهاری در گفت وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۵‬متر خانه‬ ‫در ازای وام‬ ‫مسکن‬ ‫قفل روی قفل بازار مسکن‬ ‫ارسالن فتحی پور‪ /‬رئیس پیشین‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در ای��ن روزهایی که ش��رایط اقتصادی‬ ‫کش��ور مناس��ب نیس��ت یکی از مهم ترین‬ ‫حوزه هایی که بای��د مورد توجه دولت قرار‬ ‫بگیرد مسکن اس��ت‪ ،‬چرا که هر فردی در‬ ‫جامعه بدون ش��ک با مسئله تامین مسکن‬ ‫و س��رپناه مواجه اس��ت و متاسفانه شرایط‬ ‫مناس��بی هم ب��رای تهیه ان ب��رای مردم‬ ‫عادی و خصوصا قش��ر اس��یب پذیر جامعه‬ ‫فراهم نشده است‪.‬‬ ‫ما پی��ش و بی��ش از هر عام��ل دیگری‬ ‫باید مراقب تورم باش��یم‪ ،‬چراکه این عامل‬ ‫می تواند تاثیرات بس��یار مخربی بر اقتصاد‬ ‫کش��ورمان داشته باش��د‪ .‬بازار س��رمایه و‬ ‫رونقی ک��ه در این اواخر ش��اهدش بودیم‬ ‫می توانس��ت نقدینگ��ی ج��اری را کاهش‬ ‫دهد و ش��دت ت��ورم را نی��ز متعاقبا کمتر‬ ‫کن��د اما با کمال تاس��ف در ح��ال حاضر‬ ‫ش��اهد ریزش ه��ای پیاپ��ی در ای��ن بازار‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫شوربختانه در پی این ریزش های بورس‬ ‫می بینیم که اموال مردم نیز در حال از بین‬ ‫رفتن اس��ت؛ اموالی که مردم با سختی ان‬ ‫را به دست اورده و با هزار امید و ارزو ان را‬ ‫وارد این بازار کرده بودند پیش چشم ش��ان‬ ‫نابود می ش��ود و این امر نگرانی های زیادی‬ ‫را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬حال مس��ئوالن باید‬ ‫ضمن حفظ و حراست از دارایی های مردم‬ ‫در بازار سهام‪ ،‬برای جلوگیری از ورود این‬ ‫حجم باالی نقدینگی ب��ه بازارهای موازی‬ ‫اعم از ارز‪ ،‬مس��کن‪ ،‬طال و‪ ...‬نیز اقدام کنند‬ ‫تا مشکل جدیدی بر مشکالت کشور اضافه‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫بازار مس��کن نیز از جهتی به شدت تحت‬ ‫تاثیر نرخ تورم قرار دارد و این تس��هیالتی‬ ‫ه��م که برای خرید مس��کن در نظر گرفته‬ ‫ش��ده‪ ،‬اص�لا پاس��خگوی نیازه��ای مردم‬ ‫نیس��ت و عمال بی فایده است چراکه عمال‬ ‫حتی یک دهم نرخ واقعی و نهایی مس��کن‬ ‫مورد نظر را هم پوش��ش نمی دهد؛ پس با‬ ‫این وام ها کس��ی خان��ه دار و صاحب منزل‬ ‫نخواهد ش��د‪ ،‬اما اگر این طرحی که اخیرا‬ ‫درب��اره ان صحبت هایی ش��نیده ایم (طرح‬ ‫مس��کن ملی) به درس��تی عملیاتی ش��ود‪،‬‬ ‫می تواند اثرات مثبتی ب��ر این بازار بگذارد‬ ‫و طبیعتا به دلیل ارزان تر بودن این خانه ها‪،‬‬ ‫امکان خری��د برای م��ردم افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫البته مس��ئوالن نباید فراموش کنند که‬ ‫حت��ی در روند اجرای این طرح نیز نباید از‬ ‫ارائه تسهیالت مسکن سر باز بزنند‪ ،‬چراکه‬ ‫اغلب مردم توان پرداخت هزینه های همان‬ ‫مسکنی که پیش بینی شده را هم نخواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫متاس��فانه در پی تش��دید روند افزایشی‬ ‫نرخ تورم شاهد این هس��تیم که اجاره بها‪،‬‬ ‫ودیعه و قیمت مس��کن به طرز چشمگیری‬ ‫افزای��ش یافت��ه که باعث ش��ده م��ردم با‬ ‫مشکالت عدیده ای روبه رو شوند‪.‬‬ ‫با این وضعیت باید به فکر کس��انی بود‬ ‫که با تسهیالت کنونی حتی نمی توانند ‪،۵‬‬ ‫‪ ۶‬مت��ر خانه در مناطق پایین ش��هر تهران‬ ‫بخرن��د‪ .‬این وضعیت بازار مس��کن بس��یار‬ ‫نگران کننده است‪.‬‬ ‫حال اگ��ر بازار س��رمایه نیز به س��قوط‬ ‫روزافزون��ش ادام��ه ده��د‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫س��هامداران خ��رد ک��ه عمدت��ا از قش��ر‬ ‫اس��یب پذیر جامعه نیز هستند با مشکالت‬ ‫بسیار بزرگ تری مواجه خواهند شد و برای‬ ‫جب��ران ضررها‪ ،‬س��رمایه باقیمانده خود را‬ ‫وارد بازاره��ای م��وازی خواهند کرد و این‬ ‫امر نیز همانطور که گفته ش��د عاملی برای‬ ‫افزایش بیش از پیش تورم خواهد بود‪.‬‬ ‫اما ممکن اس��ت اوض��اع از ان هم بدتر‬ ‫ش��ود‪ ،‬چراکه بع��د از مدتی ممکن اس��ت‬ ‫س��رمایه های خارج ش��ده از بازار سهام به‬ ‫سمت بازار مسکن برود و در نتیجه افزایش‬ ‫تقاضا قیمت ها نیز باالتر می رود‪.‬‬ ‫از طرفی هم شاهد این هستیم که دولت‬ ‫در پی ایجاد بازاری باعنوان بورس مس��کن‬ ‫برامده که ممکن است ایجاد حباب کند و‬ ‫باعث افزایش بهای ملک در کشور شود‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د این طرح��ی که دولت‬ ‫در دس��تور کار قرار داده چندان پش��توانه‬ ‫کارشناس��ی ندارد و بیش��تر یک برنامه ای‬ ‫ش��تابزده اس��ت که به احتمال بسیار زیاد‬ ‫موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد‪.‬‬ ‫عنوان کرد‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تس��هیالت مس��کن در دوره ه��ای مختل��ف ب��ا‬ ‫افزایش هایی همراه ش��ده که با هدف تقویت قدرت‬ ‫خرید مس��کن اقش��ار مختلف جامعه انجام ش��ده‬ ‫است؛ اما بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند‬ ‫افزایش میزان تس��هیالت بانکی تاثیری در افزایش‬ ‫میزان قدرت خرید م��ردم ندارد و تقریبا در تمامی‬ ‫مقاطع زمانی منجر به گران تر شدن بهای مسکن در‬ ‫سراسر کشور شده است‪.‬‬ ‫به اعتق��اد بس��یاری از تحلیلگ��ران اقتص��ادی و‬ ‫کارشناسان بازار مسکن‪ ،‬فضای غیرشفاف این بخش‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین موانع رش��د اصولی و همچنین‬ ‫تقویت قدرت خرید مردم در بازار مس��کن به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ای��ن گروه از کارشناس��ان دول��ت را مقصر اصلی‬ ‫به وجود امدن این شرایط می دانند‪ ،‬چراکه معتقدند‬ ‫دولت با ایجاد حفره های رانتی و امتیازات غیرقانونی‬ ‫برای برخی سوءاستفاده کنندگان‪ ،‬موجبات گسترش‬ ‫فساد در این بخش را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫گروه��ی دیگر از کارشناس��ان این حوزه معتقدند‬ ‫وض��ع مالیات ب��ر خانه های خال��ی می تواند موجب‬ ‫کاهش قیمت مسکن شود‪.‬‬ ‫ای��ن رویکرد بارها در مقاطع زمانی مختلفی مورد‬ ‫توجه مس��ئوالن دولتی و حت��ی نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی قرار گرفته اما تا ام��روز طرحی‬ ‫گف‬ ‫ت و‬ ‫گو‬ ‫دقیق و کاربردی در این زمینه به تصویب نرس��یده‬ ‫است‪ .‬اما عده دیگری از کارشناسان بر این باورند که‬ ‫با چنین اقداماتی قیمت مسکن پایین نخواهد امد‪،‬‬ ‫زیرا به م��وازات ان طرح های��ی مانند فروش متری‬ ‫مسکن اجرایی می شود که برنامه های دیگر را بی اثر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫کمال اطهاری اقتصاددان از همین دس��ته است‪.‬‬ ‫وی معتقد است تا زمانی که شفافیت بر بازار مسکن‬ ‫حاکم نش��ود‪ ،‬هیچ اقدامی در جهت منافع مردم به‬ ‫ثمر نخواهد رسید‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگ��ر اقتص��ادی در گفت وگویی که با‬ ‫روزنامه‬ ‫داش��ت‪ ،‬اجرای ط��رح رهن ثانویه را‬ ‫یکی از راه های ساماندهی حوزه مسکن دانست و با‬ ‫تاکید بر تجربه موفق س��ایر کشورها و کارساز بودن‬ ‫این ط��رح‪ ،‬ان را یکی از بهتری��ن راه حل های بازار‬ ‫مسکن در ایران می داند‪.‬‬ ‫در ادام��ه گفت وگوی این اقتصاددان را با خبرنگار‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫بهای مس��کن در ایران حدود ‪ ۲۰‬برابر درامد س��االنه یک خانوار متوسط است‪ ،‬در حالی که حد قابل تحمل ان در جهان حدود ‪۵‬‬ ‫برابر است و این میزان اختالف واقعا قابل درک نیست و از تحمل مردم نیز خارج است‬ ‫سیستمی که‬ ‫در حال حاضر‬ ‫شاهدش‬ ‫هستیم فقط‬ ‫یک دور باطل‬ ‫است که عده ای‬ ‫راه انداخته اند‬ ‫و متاسفانه‬ ‫کارشناسانی هم‬ ‫داریم که برای‬ ‫همه فصول و‬ ‫در همه شرایط‬ ‫به این اقدامات‬ ‫تقلبی سرویس‬ ‫می دهند‬ ‫€ €باتوج�ه ب�ه گرانی های بی س�ابقه اخیر در‬ ‫بخ�ش مس�کن‪ ،‬ش�رایط را چگون�ه ارزیاب�ی‬ ‫می کنید؟‬ ‫بخ��ش مس��کن‪ ،‬بخ��ش بیم��اری اس��ت و این‬ ‫بیماری هم ناش��ی از توس��عه ران��ت در این بخش‬ ‫اس��ت که ب��ا تراکم فروش��ی اغاز ش��ده و مقوالتی‬ ‫مث��ل ارائ��ه تس��هیالت از عه��ده مقابل��ه ب��ا رانت‬ ‫برنمی ایند‪.‬‬ ‫تراکم فروشی بهای زمین را به حدی افزایش داده‬ ‫ک��ه اکثریت مردم چون درام��د رانتی ندارند امکان‬ ‫خرید یا اجاره مسکن را هم ندارند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا تس�هیالت بانک�ی می توانن�د ب�رای‬ ‫خان�ه دار کردن مردم کارس�از باش�ند و عمال‬ ‫تس�هیالت بانکی چند درصد قیمت یک ملک‬ ‫را پوشش می دهند؟‬ ‫اتفاقا دقیقا همین امر تسهیالت را بی فایده کرده‪،‬‬ ‫چراکه بهای مسکن در ایران حدود ‪ ۲۰‬برابر درامد‬ ‫ساالنه یک خانوار متوس��ط است‪ ،‬در حالی که حد‬ ‫قابل تحمل ان در جهان حدود ‪ ۵‬برابر اس��ت و این‬ ‫می��زان اختالف واقعا قابل درک نیس��ت و از تحمل‬ ‫مردم نیز خارج است‪.‬‬ ‫اگ��ر این میزان حدود ‪ ۵‬برابر باش��د یک خانواده‬ ‫متوس��ط می تواند ب��ا اختصاص ح��دود ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درص��د درامد خ��ود به راحتی از عه��ده اجاره بها یا‬ ‫بازپرداخت وام های مربوطه بربیاید‪.‬‬ ‫سیس��تم بانکی نیز ذخیره انچنان��ی ندارد که از‬ ‫عه��ده پرداخت وام ه��ای کالن براید و تس��هیالت‬ ‫مناس��بی در اختیار مردم قرار دهد‪ .‬از طرفی وقتی‬ ‫بهای مس��کن ب��ه ‪ ۲۰‬براب��ر درامد س��االنه خانوار‬ ‫می رسد و تسهیالت مناسبی هم در دسترس نیست‪،‬‬ ‫می بینیم خانواده هایی در سطوح متوسط اقتصادی‬ ‫حت��ی اگر تمام درامد خود را به مس��کن اختصاص‬ ‫دهن��د ب��از هم ت��وان پرداخ��ت هزینه ه��ای ان را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫ح��اال اگر تورم و بی��کاری را هم به این ش��رایط‬ ‫اضافه کنید‪ ،‬خواهید دید که بازار مسکن کامال قفل‬ ‫ش��ده و اقتصاد ایران را نیز قفل کرده اس��ت‪ .‬یکی‬ ‫از دالیل اصلی این بن بس��ت هم بنگاهداری بانک ها‬ ‫در مال ه��ا و برج های لوکس اس��ت که ب��ا روابط و‬ ‫بازی های فس��ادبرانگیز و معامالت صوری قیمت ها‬ ‫را ب��اال نگه می دارند و حتی طرحی عجیب و بازاری‬ ‫جعلی به نام مس��کن متری را هم در این بین مطرح‬ ‫می کنند که تنها نتیجه ان معافیت خانه های خالی‬ ‫از مالیات است‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که مثال یک متر از یک برج را‬ ‫در این بازار جعلی می فروشند‪ ،‬سپس ادعا می کنند‬ ‫که این واحدها به فروش رسیده و به همین سادگی‬ ‫از زیر ب��ار پرداخت مالی��ات خانه ه��ای خالی فرار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اما جالب تر این اس��ت که در بازار خرید و فروش‬ ‫متری مس��کن‪ ،‬بانک ه��ا این خانه ه��ا را از یکدیگر‬ ‫به صورت متری می خرند و به س��ادگی قانون را دور‬ ‫می زنند‪.‬‬ ‫اجرای چنین طرح عجیبی در هیچ کشوری سابقه‬ ‫ن��دارد و یک تقلب بس��یار بزرگ اس��ت‪ .‬در برخی‬ ‫کشورها سیس��تمی وجود دارد به نام «رهن ثانویه»‬ ‫که مانع از پولشویی می شود و باعث شفاف تر شدن‬ ‫بازار مس��کن هم شده است‪ .‬تعریفی که از این طرح‬ ‫می توان ارائه داد بسیار مشخص است‪.‬‬ ‫ش��ما وقتی وام خرید مس��کن دریافت می کنید‬ ‫تعه��د می کنید که طی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬س��ال این وام را‬ ‫پس بدهید؛ خب این سیس��تم همان سیستم اوراق‬ ‫به��ادار اس��ت؛ در نتیج��ه بیمه ها ای��ن اوراق را در‬ ‫بورس های مختلف به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب دیگر نیازی به س��پرده گذاری در‬ ‫بانک ها نیس��ت و مردم مجبور به انباشتن پول خود‬ ‫در بانک ها نیس��تند‪ ،‬چراکه بانک ها از طریق فروش‬ ‫این اوراق منابع الزم را به دست می اورند‪.‬‬ ‫ای��ن اوراق حت��ی در س��طح جهانی ب��ه فروش‬ ‫می رس��ند؛ مثال ای��االت متحده امری��کا اوراق رهن‬ ‫ثانویه را به چین می فروشد‪.‬‬ ‫خ��ب از ای��ن طری��ق نقدینگی به صورت س��الم‬ ‫جذب می شود و مردم نیز اسیبی نمی بینند‪ ،‬اما اگر‬ ‫سیستم رانتی باشد و شغلی هم در کار نباشد دیگر‬ ‫وامی نمی توان گرفت‪.‬‬ ‫ح��اال فرض کنی��د وام ه��م گرفته ش��ود؛ با این‬ ‫قیمت های باال (‪ ۲۰‬برابر درامد ساالنه خانوار) دیگر‬ ‫کسی حتی نمی تواند مسکن اجاره کند چه برسد به‬ ‫خرید‪ .‬به همین دلیل است که معتقدم بازار مسکن‬ ‫در ایران قفل شده است‪.‬‬ ‫ح��اال فرض کنید این طرح ه��ای عجیب و غریب‬ ‫و متقلبانه هم اجرا ش��ود که دیگ��ر قفل روی قفل‬ ‫زده می ش��ود و این گره ک��ور دیگر به هیچ وجه باز‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫برای مثال در همین طرح مسکن متری شما یک‬ ‫متر از مسکنی را می خرید که اصال نمی دانید کجای‬ ‫این مملکت قرار دارد؟! اتفاقا چنین طرح هایی فقط‬ ‫و فقط علیه بورس عمل خواهند کرد و قطعا موجب‬ ‫شکستن بورس می شوند‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت که چنی��ن اقداماتی را عده ای‬ ‫طرح ریزی می کنند تا از اساس مالیات ندهند‪ .‬خب‬ ‫چرا اصال مالیات وض��ع می کنید که این گونه ان را‬ ‫دور بزنید؟‬ ‫€ €ایا س�ازکار رهن ثانویه تاکن�ون در ایران‬ ‫اجرایی شده است؟‬ ‫این طرح از س��ال ‪ ۱۳۵۴‬در ایران مطرح ش��ده و‬ ‫مجتمع های اکباتان به نوعی حاصل اجرایی ش��دن‬ ‫رهن ثانویه هس��تند که توس��ط س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه وقت نیز پشتیبانی شد‪.‬‬ ‫در وهله اول تس��هیالتی برای س��اخت این پروژه‬ ‫اختصاص یافت‪ ،‬س��پس اوراق را به بانک س��پردند‬ ‫و دیدی��م که دوباره همان میزانی که تخصیص داده‬ ‫شده بود‪ ،‬به سیستم بازگشت‪.‬‬ ‫از هم��ان روز تا به حال بارها مس��ئله رهن ثانویه‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬حتی در برنامه اول توسعه هم‬ ‫روی این طرح بحث ش��د اما متاسفانه ان را اجرایی‬ ‫نکردن��د و بعده��ا دیدیم که تراکم فروش��ی را اجرا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫البت��ه نباید فرام��وش کرد که اگ��ر طی اجرایی‬ ‫ک��ردن برنامه ره��ن ثانویه هم حب��اب ایجاد کنند‬ ‫و تراکم فروش��ی نیز ادامه داش��ته باشد‪ ،‬اسیب های‬ ‫جدی به اقتصاد وارد می ش��ود؛ اما در اغلب کشورها‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد تولید ناخالص داخلی از همین راه‬ ‫اوراق رهن ثانویه تامین می شود‪.‬‬ ‫€ €پ�س به نظر ش�ما تکلی�ف ما ب�ا مالیات بر‬ ‫خانه های خالی چیست؟‬ ‫به نظر من با این اوصاف بهتر اس��ت اصال مالیاتی‬ ‫برای خانه ه��ای خالی وضع نش��ود‪ .‬در این صورت‬ ‫حداق��ل مناب��ع و وق��ت کمت��ری صرف می ش��ود‬ ‫و قیمت مس��کن ه��م بی��ش از این افزای��ش پیدا‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫متاسفانه برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫فکر می کنند که اولین بار به ذهن همین نمایندگان‬ ‫رسیده که مالیات بر خانه های خالی وضع کنند و تا‬ ‫چ کس اجرای چنین قوانینی به فکرش‬ ‫به ح��ال هی ‬ ‫خطور هم نکرده است‪.‬‬ ‫€ €البته ش�ورای نگهبان ه�م طرح مجلس را‬ ‫رد کرد‪.‬‬ ‫بله؛ همینطور اس��ت‪ .‬احتم��اال عقالیی به اعضای‬ ‫ش��ورای نگهبان گفته اند که چنین طرحی کارساز‬ ‫نخواهد ب��ود‪ ،‬ام��ا می بینیم که برخ��ی نمایندگان‬ ‫دس��ت بردار نیس��تند و همچن��ان ب��رای تصویب و‬ ‫اجرای این طرح پافشاری می کنند‪.‬‬ ‫در حالی که یک نفر باید به این گروه از نمایندگان‬ ‫مجلس بگوید ش��ما اگر واقعا نگران حوزه مس��کن‬ ‫هس��تید‪ ،‬بهتر اس��ت جلوی فروش متری مسکن را‬ ‫بگیرید تا مش��کالتی که پیش تر نیز ذکر شد پیش‬ ‫نیاید‪.‬‬ ‫خب همینطور می ش��ود ک��ه می بینیم قفل روی‬ ‫قف��ل زده و اقتصاد م��ا روز به روز با گ��ره کورتر و‬ ‫بزرگ تری مواجه می شود‪.‬‬ ‫ح��اال اقایان مجلس در دوره ه��ای قبلی و همین‬ ‫دوره می گوین��د بخش مس��کن لکوموتی��و اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ .‬در هیچ اقتصاد نئوکالسیکی چنین شعاری‬ ‫داده نشده است؛ چه برس��د به اینکه چنین حرفی‬ ‫در عص��ر اقتصاد دانش بنیان و جهانی ش��دن گفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫با چنین ش��عارهایی می بینیم ک��ه مالیات هم بر‬ ‫مسکن بس��ته می شود‪ .‬خب این حرف ها و اعمال با‬ ‫یکدیگر تناقض دارند و می بینیم که دم خروس هم‬ ‫بیرون می زند‪.‬‬ ‫در یک سیس��تم س��الم که بهای مسکن و زمین‬ ‫رانتی نیست‪ ،‬همان تولیدکنندگان مصالح می توانند‬ ‫مسکن های تولید شده را خریداری کنند‪ .‬این بحث‬ ‫یک��ی از قواعد س��اده اقتصاد کالن اس��ت اما وقتی‬ ‫بحث تراکم فروش��ی در میان باش��د‪ ،‬اجرای چنین‬ ‫طرح هایی غیرممکن می شود‪.‬‬ ‫به همین دالیل در کش��ورهایی که بهای مس��کن‬ ‫رانتی نیس��ت‪ ،‬تس��هیالت مس��کن را حت��ی تا ‪۹۰‬‬ ‫درصد بهای ملک باال می برند؛ دلیلش این است که‬ ‫بخش ه��ای دیگر را س��امان داده اند و یک مجموعه‬ ‫سالم و کارامد در حال کار کردن هستند‪.‬‬ ‫€ €ایا اقتصاد دانش بنیان می تواند این شرایط‬ ‫را بهبود بخشد؟‬ ‫اگ��ر می بینی��د که در کش��ورهای دیگ��ر چنین‬ ‫سیس��تمی به خوبی فعالیت دارد‪ ،‬به این دلیل است‬ ‫که سیس��تم اموزشی این کشورها خصوصی نیست‬ ‫و می توانن��د کارگ��ران را اموزش دهن��د تا در این‬ ‫سیس��تم بتوانند به خوبی کار کنند و بازدهی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫البته باید توجه داش��ته باش��ید چنین سیستمی‬ ‫در ش��رکت های دانش بنیان واقعی می تواند کارساز‬ ‫باش��د؛ نه ای��ن سیس��تم متقلبانه ای که م��ا امروز‬ ‫درگیرش هستیم‪.‬‬ ‫البت��ه ش��رکت های ما قاب��ل احترام هس��تند و‬ ‫مخاط��ب م��ن انها نیس��تند‪ .‬حرف من این اس��ت‬ ‫ک��ه دول��ت نمی تواند اس��م یک ش��رکت علمی را‬ ‫دانش بنیان بگذارد؛ این یک تقلب است‪.‬‬ ‫حاال جالب اینجاس��ت که به چنین ش��رکت هایی‬ ‫وام ‪ ۴‬درصد می دهند اما به شرکت های دانش بنیان‬ ‫واقعی وام های ‪ ۲۰‬درصد داده می شود‪.‬‬ ‫خب با این روند طبیعی اس��ت که مثال ش��رکتی‬ ‫مانند ارج ورشکست شود‪.‬‬ ‫کارگ��ری که در ارج کار می کند تا با سامس��ونگ‬ ‫ب��ه رقابت بپ��ردازد را بای��د ام��وزش داد‪ .‬تمام بار‬ ‫این ام��وزش را که نمی ش��ود به گردن ش��رکت ها‬ ‫انداخت‪.‬‬ ‫اگر ش��ما به مدل ه��ای توس��عه بی توجهی کنید‬ ‫نمی توانید انتظار داش��ته باش��ید که با یک مالیات‬ ‫بس��تن بتوانید مثال مش��کل مس��کن را حل کنید‪.‬‬ ‫برخ��ی نماین��دگان مجل��س گفتند طرح مس��کن‬ ‫اجتماعی از س��وئد گرفته ش��ده و ب��ه همین دلیل‬ ‫ب��ا ان مخالفت می کنند ام��ا در عوض مالیات برای‬ ‫خانه های خالی در نظر می گیرند! این ش��رایطی که‬ ‫پیش اورده اند خنده دار است‪.‬‬ ‫جالب اینجاس��ت که اگر با این اف��راد مقابله هم‬ ‫بشود می گویند عده ای می خواهند مانع شفاف سازی‬ ‫ش��وند‪ ،‬اما کسی نمی گوید اگر به دنبال شفاف سازی‬ ‫هس��تید‪ ،‬پس چرا جلوی رهن ثانویه را گرفتید؟ در‬ ‫زمان وزیر پیشین دقیقا همین اتفاق افتاد و دیدیم‬ ‫وقتی به تراکم فروشی اعتراض شد‪ ،‬به سرعت جلوی‬ ‫طرح رهن ثانویه هم گرفته شد‪.‬‬ ‫در بورس هم قرار بود س��هام شرکت های سازنده‬ ‫مس��کن را به مردم بفروش��ند اما جل��وی ان را هم‬ ‫گرفتند؛ خب چنی��ن اقداماتی معن��ادار و با اصول‬ ‫شفاف سازی بازار مغایر است‪.‬‬ ‫€ €این ش�فافیت در ب�ازار چگون�ه قابل اجرا‬ ‫است؟‬ ‫شفافیت یعنی ش��ما شرکتی دارید و تولیدکننده‬ ‫هس��تید و مردم هم از ش��ما خرید می کنند؛ به این‬ ‫ش��رط که شما از رانت اس��تفاده نکرده باشید‪ ،‬مثال‬ ‫زمین و مصالح غیررانتی باشند‪.‬‬ ‫در این صورت اس��ت که مردم هم مسکن ارزان تر‬ ‫به دست شان می رسد و هم این برج های فوق لوکس‬ ‫و خالی ساخته نمی شوند‪.‬‬ ‫از طرف��ی هم ع��ده ای می توانند از ای��ن خرید و‬ ‫ف��روش غیررانتی منتفع ش��وند که برای رس��یدن‬ ‫به این رویه روش��ن و ش��فاف یکی از بهترین راه ها‬ ‫پیاده سازی طرح رهن ثانویه است؛ نه این طرح های‬ ‫موهومی که اقایان می گویند‪.‬‬ ‫ای��ن طرح ها فقط و فقط باع��ث ایجاد حباب در‬ ‫بازار مس��کن می شوند و مردم نیز روز به روز بیشتر‬ ‫ضرر می کنند‪.‬‬ ‫سیس��تمی که در حال حاضر ش��اهدش هستیم‬ ‫فقط یک دور باطل اس��ت که عده ای راه انداخته اند‬ ‫و متاس��فانه کارشناس��انی هم داریم که برای همه‬ ‫فص��ول و در همه ش��رایط به این اقدام��ات تقلبی‬ ‫سرویس می دهند‪.‬‬ ‫این دس��ت افراد در تمامی کابینه ها هم هستند و‬ ‫بعد از اینکه کار به مش��کل می خورد و انتقادات باال‬ ‫می گیرد بالفاصله اس��تعفا می دهند و می گویند به‬ ‫اندازه کافی بازارسپاری صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫تمام اصول و قواعد برنامه های جامع را نیز زیر پا‬ ‫می گذارند و یک سری شعبده بازی هایی را جایگزین‬ ‫برنام��ه جام��ع می کنند‪ .‬من نام این دس��ت افراد و‬ ‫کارشناس��ان را «ش��عبده بازانی برای همه فصول»‬ ‫می گذارم‪.‬‬ ‫€ €پس از دی�د ش�ما ارائه تس�هیالت بانکی‬ ‫و افزای�ش س�قف ای�ن تس�هیالت در چنین‬ ‫سیستمی کارساز نخواهد بود؟‬ ‫بله؛ همینطور اس��ت‪ .‬اصال نه تنها ش��رایط را بهتر‬ ‫نخواهد کرد‪ ،‬بلکه ممکن اس��ت به مش��کالت بازار‬ ‫مسکن هم اضافه شود‪.‬‬ ‫ما دائم قف��ل روی قفل می زنیم و به همین دلیل‬ ‫اس��ت که چنین ش��رایطی را تجربه می کنیم‪ .‬واقعا‬ ‫تنها بازنده این اوضاع مردم عادی هس��تند که روز‬ ‫به روز قدرت خرید و حتی اجاره مسکن را از دست‬ ‫می دهند‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1608‬‬ ‫پیاپی ‪2926‬‬ ‫بورس‬ ‫یک بازار و هزار تردید‬ ‫گروه بورس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫طرح‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫طرح فروش متری مس��کن در بازار س��رمایه منتقدان و مدافعان سرس��ختی دارد که اتفاقا هر دو طیف با‬ ‫تکیه بر امر شفافیت‪ ،‬طرح خود را بر دیگری ارجح تر می دانند‪ .‬ظاهرا دولت نیز قصد دارد با موافقان اجرای‬ ‫این طرح هم داستان شده و همزمان با ریزش های اخیر بازار بورس تهران‪ ،‬جان تازه ای به این حوزه ببخشد‪.‬‬ ‫به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی و تحلیلگران بازار سرمایه‪ ،‬راه اندازی بورس مسکن یک طرح‬ ‫ناپخته و غیرکارشناسی است که موجب مشکالت زیادی از جمله فرارهای مالیاتی برای صاحبان و سازندگان‬ ‫عمده امالک در سراس��ر کش��ور خواهد شد‪ .‬اما موافقان اجرای این طرح برخالف نظر منتقدان بر این باورند‬ ‫ایجاد بورس مسکن و عرضه امالک در بازار بورس و اوراق بهادار می تواند باعث شفاف سازی بازار مسکن در‬ ‫کشور شود که در نهایت منجر به کاهش قیمت ها نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫رویکرد دولت چیست؟‬ ‫انطور ک��ه از اظهارات مس��ئوالن دولت��ی و مدیران‬ ‫س��ازمان بورس بر می اید‪ ،‬دولتی ه��ا همچنان به دنبال‬ ‫ایج��اد این ب��ورس به عنوان یک ب��ازار جدید در بورس‬ ‫هس��تند ک��ه بت��وان در ان امالک مس��کونی‪ ،‬تجاری‪،‬‬ ‫صنعت��ی و‪ ...‬را به صورت س��هامی و برای خرید فعاالن‬ ‫ب��ازار س��رمایه به فروش رس��اند‪ .‬هرچند بارها ش��اهد‬ ‫ب��ه تاخیر افت��ادن اجرای این ط��رح بوده ایم اما به نظر‬ ‫می رسد دولتی برای اجرای این برنامه عزم خود را جزم‬ ‫کرده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پدیده شرکت های ابرتوسعه دهنده‬ ‫علی رحمانی‪ ،‬مدیرعامل پیشین سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار با تاکید بر مشکالت بازار مسکن در کشورمان به‬ ‫گف��ت‪ :‬در بازار مس��کن تقاضای زی��ادی داریم‬ ‫که براورده نش��ده است و مش��کالت بزرگی‬ ‫ه��م در زمینه اجاره خان��ه داریم که مردم را‬ ‫با مش��کالت زی��ادی مواجه کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫جهان پدیده ای به نام ش��رکت های توسعه گرا‬ ‫(‪ )developer‬ی��ا ب��زرگ توس��عه دهنده ها‬ ‫(‪ )master developer‬داری��م ک��ه در‬ ‫بورس تامین مالی می کنند‪ ،‬برای مثال ام مال‬ ‫در ام��ارات متح��ده عربی یکی از همین ش��رکت های‬ ‫توس��عه دهنده اس��ت که هم ساخت وس��از و هم تامین‬ ‫مال��ی در بورس را انج��ام می دهد‪ .‬رحمان��ی در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬بورس‪ ،‬فرابورس و س��رمایه گذاران این بخش ها‬ ‫اقبالی چندانی به این دس��ت شرکت ها نشان نداده اند‪.‬‬ ‫ای��ن امر نی��ز به دلی��ل پیچیدگی هایی ک��ه در صنعت‬ ‫ساخت وساز شاهد ان هستیم و ریسک هایی‬ ‫که در زمینه هزینه های مصالح و‪ ...‬وجود دارد‬ ‫و همچنی��ن طوالنی ب��ودن دوره های اجرای‬ ‫پروژه ه��ا رخ داده اس��ت‪ .‬از یک س��و تامین‬ ‫سرمایه مس��کن به دلیل مجوزی که به بانک‬ ‫مس��کن داده شده و مقررات بانک مرکزی به‬ ‫بن بست خورده و از سوی دیگر‪ ،‬قانون برنامه‬ ‫ششم این ش��رایط را پیچیده تر کرده است‪ .‬این استاد‬ ‫دانشگاه الزهراء ضمن اشاره بر لزوم تامین مالی هر چه‬ ‫سریع تر پروژه ها به صمت گفت‪ :‬این در حالی است که‬ ‫ما حجم زیادی از پروژه های زیرس��اختی داریم که نیاز‬ ‫به تامی��ن مالی دارند و به اعتقاد م��ن باید از ابزارهای‬ ‫جدید و متفاوتی برای تامین منابع این پروژه ها استفاده‬ ‫کنی��م‪ .‬مثال در بحث تامین مالی یک پروژه احداث راه‪،‬‬ ‫نمی توانیم اوراق مشارکت ‪۱۸‬درصد منتشر کنیم تا هر‬ ‫‪۳‬ماه به ما س��ود بده��د‪ .‬در این باره باید اوراقی با کوپن‬ ‫صفر منتش��ر کنیم که با تنزیل فروخته ش��وند‪ ،‬چیزی‬ ‫که در اس��ناد خزانه دیده بودیم‪ .‬این مس��ئله در جهان‬ ‫هم پیش��ینه دارد‪ .‬مثال در برخ��ی بورس های خارجی‬ ‫اوراق ه��زار دالری را ‪۶۰‬دالر می فروش��ند که به تدریج‬ ‫به سوددهی می رس��د‪ ،‬بدون اینکه در جریان نقدینگی‬ ‫پروژه تاثیری گذاشته باشد‪ .‬از همین رو معتقدم در این‬ ‫زمینه ه��ا باید طراحی های مالی خاص و جدیدی انجام‬ ‫ش��ود و این نیازها را از طری��ق راه اندازی بورس امالک‬ ‫پاسخگو باش��یم‪ .‬به همین دلیل نظر من نسبت به این‬ ‫امر کامال مثبت است‪.‬‬ ‫بورس مسکن می تواند گره گشا باشد‬ ‫نیاز به نواوری در بخش مسکن‬ ‫مدیرعامل پیش��ین س��ازمان بورس با گره گشا خواندن بورس امالک عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر طرح بازسازی بافت های فرسوده با عنوان‬ ‫«بازافرینی ش��هری» مطرح و تقریبا ‪۱۲‬هزار میلیارد تومان نیز برای ان بودجه پیش بینی ش��ده اس��ت اما متاسفانه شاهدیم که این پروژه‬ ‫به دلیل عدم تامین مالی پیش نمی رود‪ .‬در این میان‪ ،‬شاید بورس امالک بتواند این گره ها را باز کند و کمک رسان برای حل این مشکالت‬ ‫بازار و پروژه های ناتمام باش��د‪ .‬حتی می تواند به صنعتی س��ازی‪ ،‬استانداردسازی‪ ،‬انبوه سازی و تسریع سازی کمک کند‪ ،‬چون مشکل مهم ما‬ ‫طوالنی ش��دن دوره ساخت وس��از مسکن است که به مشکل بزرگی تبدیل شده است و به طور مستقیم باعث افزایش قیمت تمام شده ملک‬ ‫می شود‪ .‬البته ارزان سازی هم باید مورد توجه باشد مثال در سایر بورس های جهان شرکت هایی با عنوان شرکت های اجا ره دهی طراحی شده‬ ‫که مش��خصا در حوزه های گوناگون امالک فعالیت می کنند‪ .‬برای مثال‪ ،‬ش��رکت های اجاره دهی امالک مس��کونی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬بیمارستان ها‪،‬‬ ‫هتل ها و‪ ...‬فعالیت می کنند‪ .‬این شرکت ها می توانند نظم و نظامی در این بازار ایجاد کنند که درحال حاضر به شدت به ان نیاز داریم‪.‬‬ ‫رحمانی در ادامه عنوان کرد‪ :‬با طراحی و اجرای ش��رکت های اجاره دهی‪ ،‬مردم نیز می توانند‬ ‫وارد سازکار سرمایه گذاری در بخش مسکن شوند‪ .‬این شرکت ها کامال با طرح هایی که تاکنون‬ ‫اجرا شده تفاوت دارند و در کشورهای دیگر نیز امتحان خود را پس داده اند‪ .‬این شرکت ها مدل‬ ‫ارزیابی و گزارشگری کامال متفاوتی دارند و این امر دقیقا همان چیزی است که ما به ان احتیاج‬ ‫داریم‪ .‬البته ممکن اس��ت این ویژگی ها برای کارگزاران یا س��هامداران چندان مهم نباشد اما اگر‬ ‫یک نهاد تخصصی مانند بورس امالک داش��ته باش��یم تا به صورت حرفه ای روی ان کار کند یا‬ ‫یک شاخص امالک طراحی کنیم‪ ،‬مثل انچه در امارات متحده عربی اجرایی شده‪ ،‬می تواند در‬ ‫زمینه مسکن کامال گره گشا باشد و اتفاقا به نفع مردم عادی هم خواهد بود‪.‬‬ ‫بورس مسکن با بورس امالک و مستغالت فرق دارد!‬ ‫حمید رضاپور‪ ،‬کارش��ناس بازار سرمایه در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫به تفاوت بین بورس مسکن با بورس امالک‬ ‫و مس��تغالت اش��اره و اظهارکرد‪ :‬ط��رح جدیدی که‬ ‫به عنوان بورس مس��کن اعالم ش��د به نوع��ی ایجاد و‬ ‫تقویت صندوق های س��رمایه گذاری ساختمان و زمین‬ ‫اس��ت که با بورس امالک و مس��تغالت تف��اوت دارد‪.‬‬ ‫انچه از صحبت های مسئوالن دولتی بر می اید‪ ،‬عمده‬ ‫وظیف��ه بورس امالک و مس��تغالت بیش��تر به فروش‬ ‫دارایی های مازاد در شرکت های دولتی مربوط می شود‬ ‫در حالی که بورس مسکن یا همان صندوق های زمین‬ ‫و س��اختمان با همکاری س��ازمان بورس و وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬ق��رار اس��ت پروژه ه��ای حمل ونقل و‬ ‫س��اختمانی را در بورس ارائ��ه کند‪ .‬اما این طرح هنوز‬ ‫به مرحله اجرا نرس��یده و در انتظ��ار اصالح ایین نامه‬ ‫از س��وی دولت اس��ت‪ .‬چیزی که تاکنون اعالم ش��ده‬ ‫این است که پروژه های حاضر در بورس کاال‬ ‫به صورت هر یک مترمربع‪ ،‬یک س��هم ارائه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان سهم بخش مسکن در‬ ‫اقتصاد ملی حدود ‪ ۳۵‬درصد بوده و براساس‬ ‫اص��ل ‪ ۳۱‬قانون اساس��ی‪ ،‬دول��ت مکلف به‬ ‫تامین مسکن مردم است‪ .‬در بورس امالک و‬ ‫مستغالت و امتیازات‪ ،‬صندوق های مختلف و طرح های‬ ‫متری مس��کن وجود دارد ک��ه عالقه مندان با توجه به‬ ‫مبلغ سرمایه گذاری خود‪ ،‬می توانند هر ساله بخشی از‬ ‫منابع خود را به متراژ تبدیل کنند‪.‬‬ ‫قرار بر این اس��ت که در بورس امالک و مستغالت‪،‬‬ ‫اوراق مختلفی مانند «صندوق های زمین و ساختمان»‬ ‫و «طرح ه��ای فروش متری» طراحی ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫براس��اس مصوبه هیات وزیران تمام��ی مجموعه های‬ ‫دولت��ی می توانن��د ب��ا قیمت کارشناس��ی‪،‬‬ ‫دارایی های خود را تبدیل به اوراق کنند و این‬ ‫اوراق‪ ،‬قیمت گذاری و قابل معامله تا انتهای‬ ‫طرح خواهد ب��ود‪ .‬دارندگان اوراق می توانند‬ ‫ملک ش��ان را براس��اس م��دل قیمت گذاری‬ ‫تحوی��ل بگیرن��د یا به اف��راد دیگ��ر واگذار‬ ‫کنند‪ .‬این کارش��ناس ب��ورس اوراق بهادار‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر مثبت بودن طرح بورس مس��کن و لزوم‬ ‫نظارت قوی بر این بخش گفت‪ :‬از منظر تاثیر این طرح‬ ‫بورس��ی بر اقتصاد کشور‪ ،‬با توجه به اینکه کشور چند‬ ‫سالی است حوزه ساخت وس��از مسکن در رکود به سر‬ ‫می برد‪ ،‬اجرایی ش��دن فعالیت این صندوق ها می تواند‬ ‫انگیزه ای برای فعالیت ها در این حوزه باشد اما متولیان‬ ‫امر بای��د در حوزه نظارتی‪ ،‬بازوهای��ی قوی را طراحی‬ ‫و فعال کنند تا به مرور ش��اهد ش��کل گیری گونه های‬ ‫گوناگون فساد در این حوزه نباشیم ‪ .‬اگر بورس مسکن‬ ‫به درس��تی س��اماندهی و مدیریت ش��ود‪ ،‬افرادی که‬ ‫به دنبال خرید خانه هستند اما توانایی ندارد می توانند‬ ‫به مرور با خرید متراژهایی پایین از واحدهای مسکونی‬ ‫ب خانه شوند‪ .‬رضاپور‬ ‫در اینده ای نه چندان دور صاح ‬ ‫با اش��اره ب��ه انتقاداتی که از این طرح انجام ش��ده به‬ ‫خبرن��گار‬ ‫گفت‪ :‬البت��ه مخالفت هایی نیز با این‬ ‫طرح ش��ده که بیش��تر به دلیل ترس از افرایش قیمت‬ ‫هر مترمربع مسکن در س��ایه فروش متری امالک در‬ ‫بورس کاالس��ت‪ .‬باید توجه داشت که درصورت فراهم‬ ‫بودن ش��رایط رقابتی و غیردستوری می توانیم به تاثیر‬ ‫مثبت این طرح بر حوزه مس��کن امیدوار باشیم‪ .‬البته‬ ‫همان طور که پیش تر اشاره شد‪ ،‬مسئله نظارت بر این‬ ‫برنامه نیز بس��یار مهم اس��ت و نبای��د از دید مدیران‬ ‫پنهان بماند‪.‬‬ ‫اگر یک نهاد‬ ‫تخصصی‬ ‫مانند بورس‬ ‫امالک داشته‬ ‫باشیم یا یک‬ ‫شاخص امالک‬ ‫طراحی کنیم‪،‬‬ ‫مثل انچه در‬ ‫امارات متحده‬ ‫عربی اجرایی‬ ‫شده‪ ،‬می تواند‬ ‫در زمینه‬ ‫مسکن کامال‬ ‫گره گشا باشد‬ ‫سخن اخر‬ ‫این مس��ئله که هنوز انتقادات اقتصاددانان و کارشناسان بورسی از سوی‬ ‫مس��ئوالن دولتی پاس��خ داده نش��ده و ابهامات زیادی در این زمینه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬خود یک امر بسیار مهم و نگران کننده است‪ .‬اما انچه اهمیت موضوع‬ ‫را بیش��تر می کند این اس��ت که تا به حال در هیچ کشوری چنین طرحی‬ ‫(بورس مس��کن) به اجرا در نیامده و در واقع مانند جعبه ای در بس��ته است‬ ‫اموزش‬ ‫به طورکل��ی دو تیپ س��رمایه گذار در بازار داریم که ش��امل‬ ‫س��رمایه گذاران حقیقی و حقوقی است‪ .‬سرمایه گذاران حقیقی‬ ‫افرادی هستند که اقدام به دریافت کد معامالتی کرده و سپس‬ ‫به خرید و فروش س��هام مش��غول می شوند ولی سرمایه گذاران‬ ‫حقوقی شرکت های ثبت شده ای هستند که از طریق شرکت ها‬ ‫اقدام به دریافت کدبورسی می کنند‪ .‬شرکت های سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫ش��رکت های س��بدگردانی‪ ،‬صندوق ه��ای س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫کارگزاری ه��ا و‪ ...‬ازجمله نهادهای فعال مالی در بازار س��رمایه‬ ‫به ش��مار می این��د‪ .‬برخالف س��رمایه گذاران حقیقی که به طور‬ ‫عم��ده دیدگاه کوتاه مدت دارن��د‪ .‬حقوقی ها برعکس حقیقی ها‬ ‫به همه سهام های موجود در بازار حتی اگر از رشد انها مطمئن‬ ‫باش��ند‪ ،‬نظر ندارند‪ .‬انها معموال چند س��هم را زیر نظر دارند و از‬ ‫تمامی حقایق بنیادین و تکنیکال انها به خوبی اگا ه هس��تند و‬ ‫معموال در س��اختار این ش��رکت ها حضور دارند و به طور اولی تر‬ ‫در تصمیمات انها تاثیرگذارند‪ .‬انها معموال تمایل دارند روند نرخ‬ ‫که امکان دارد هر اتفاقی پس از گشودن ان رخ دهد‪ .‬شاید به تعویق افتادن‬ ‫اجرایی کردن این طرح به دلیل تردید از عملیاتی کردن ان باشد اما با توجه‬ ‫به اظهارات مسئوالن سازمان بورس به نظر می رسد دولتی ها کمر به ایجاد‬ ‫این بازار جدید در بورس تهران بسته اند‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان نکته مهم در راه اندازی بورس مسکن را سرمایه اولیه‬ ‫بسیار باالی این بازار در مقایسه با دیگر بورس های فعال در کشور می دانند‪.‬‬ ‫طبق نظرات مطرح شده سرمایه اولیه بورس مسکن افزون بر ‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اس��ت‪ ،‬این سرمایه در مقایسه با سرمایه ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی بورس‬ ‫و ‪ ۱۴۰‬میلیارد تومانی فرابورس بس��یار زیاد اس��ت و می توان گفت با دیگر‬ ‫بورس های فعال در کشور غیرقابل مقایسه است‪.‬‬ ‫خرید و فروش حقوقی؛ نشانه رشد یا ریزش سهم‬ ‫سهم را بنا به دالیل متفاوت در اختیار داشته باشند‪.‬‬ ‫نس��بت حقوقی ه��ا در معام�لات به دو بخش عمده تفس��یر‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫وجود حقوقی (یا حقوقی بیش��تر) در بخش فروش نس��بت‬ ‫به خرید‪« ...‬نش��ان دهنده ایجاد ظرفیت رش��د سهم پس از یک‬ ‫نزول کوتاه»‬ ‫وجود حقوقی (یا حقوقی بیش��تر) در بخش خرید نس��بت به‬ ‫فروش‪« ...‬نش��ان دهنده ایجاد ظرفیت جهت افت س��هم پس از‬ ‫یک رشد موقت»‬ ‫به عن��وان مث��ال‪ ،‬هنگامی که حقوقی ها در ص��ف فروش قرار‬ ‫داشته باشند (یا نسبت انها بیشتر از حقوقی های خریدار باشند)‬ ‫و حجم معامالت انها بیشتر از ‪۱۵‬درصد باشد‪ ،‬نشان دهنده ادامه‬ ‫روند رشد است‪( .‬البته به شرطی که ازنظر نسبت کلی خریداران‬ ‫«حقیق��ی» به فروش��ندگان «حقیقی» در وضعیت روند مثبت‬ ‫قرار داشته باشیم)‪.‬‬ ‫‹ ‹تفسیر این تعبیر چیست؟‬ ‫ظاهرا حقوقی هنگامی که سهمی را می فروشد‪ ،‬در حال خروج‬ ‫از س��هم به دالیل اقتصادی منفی اس��ت و این به معنای ایجاد‬ ‫ترس در بازار درباره احتمال ریزش یا کند ش��دن روند صعودی‬ ‫س��هم اس��ت‪ ،‬پس فروش سهم ازسوی س��ایرین اغاز و عرضه‬ ‫زیاد می ش��ود؛ درنتیجه تقاضا کم ش��ده و ریزش یا کند ش��دن‬ ‫روند صعودی س��هم اغاز می ش��ود؛ اما حقیقت پشت پرده این‬ ‫اس��ت که در بیش��تر مواقع حقوقی ها به صورت کد به کد سهم‬ ‫عرضه ش��ده خود را به حقیقی هایی که اعضای همان س��ازمان‬ ‫حقوق��ی هس��تند‪ ،‬واگذار می کنن��د و س��پس منتظر حرکت‬ ‫اثرگذارشان‪ ،‬در بازار می شوند و هنگامی که نرخ سهم به سطوح‬ ‫پایین تر افت کرد یا ایس��تا شد‪ ،‬شروع به جمع اوری سهم کرده‬ ‫و از این مهم ‪ ۲‬هدف را دنبال می کنند؛ درصد مالکیت خود به‬ ‫روی سهم را با خرید ارزان تر (با توجه به تعداد سهمی که قبال‬ ‫به حقیقی های وابس��ته خودشان فروخته اند و درواقع خودشان‬ ‫‪۴‬نف��ر از امضاکنندگان نامه ‪ ۲۵‬نفر پژوهش��گر‬ ‫مالی و اقتصادی‪ ،‬در یادداش��تی به تبیین دالیل‬ ‫وضعی��ت فعل��ی ب��ورس و بایده��ا و نبایده��ای‬ ‫سیاس��ت گذاری در این ش��رایط پرداختند‪ .‬امیر‬ ‫کرمانی‪ ،‬علی مروی‪ ،‬سیدعلی مدنی زاده و صادق‬ ‫الحس��ینی در این یادداش��ت سیاس��ت گذار را از‬ ‫دخالت های دس��توری در بازار بر حذر داش��ته و‬ ‫کاهش مداخالت قیمتی در بازار محصول را تنها‬ ‫راهکار واقعی حمایت از بورس دانستند‪.‬‬ ‫ش��اخص کل ب��ورس تهران از ابتدای س��ال تا‬ ‫‪ ۱۲‬ش��هریور ‪۲۱۸‬درصد رشد داشت‪ .‬در بازه ‪۱۰‬‬ ‫س��اله هم رشد ش��اخص کل ‪۸۷۰۰‬درصد بوده‬ ‫ک��ه نش��ان از یک بازدهی باال در ای��ن بازار دارد‪.‬‬ ‫حتی رش��د دالری این بازار در ‪ ۱۰‬سال اگذشته‬ ‫‪۲۱۵‬درصد ب��وده در حالی که در همین دوره (تا‬ ‫‪ ۱۲‬ش��هریور‪ )۹۹‬رشد دالری بازارهای جایگزین‬ ‫مانند مس��کن منف��ی ‪ ۱۱‬درصد و ب��ازار طالی‬ ‫جهانی با همه فراز و نش��یب ان‪ ،‬فقط مثبت ‪۵۵‬‬ ‫درصد بوده است!‬ ‫عوام��ل متعددی در این رش��د س��ریع مطرح‬ ‫هس��تند که در این زمینه به اختصار می توان به‬ ‫موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫رش��د حجم نقدینگی که در این مقطع به طور‬ ‫عمده از ناحیه کس��ری بودجه ایجاد ش��ده بود‪،‬‬ ‫همیش��ه موتور بازارهای دارایی در اقتصاد ایران‬ ‫بوده و هست‪ .‬این رشد در کنار نرخ بهره حقیقی‬ ‫بسیار منفی (نرخ سود منهای تورم) در سال های‬ ‫‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬که در اقتصاد ایران کم نظیر بوده‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن دالیل ایجاد حب��اب در بازار‬ ‫دارایی ها به شمار می رود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اقدامات درس��ت برای محدود‬ ‫کردن تراکنش های بانک��ی (در قالب برنامه های‬ ‫مب��ارزه ب��ا پولش��ویی و فرات��ر از ان) هم جلوی‬ ‫بس��یاری از اقدامات س��فته بازانه در سایر بازارها‬ ‫به وی��ژه ب��ازار ارز را گرف��ت و بخ��ش عمده ای از‬ ‫تقاضای س��فته بازانه ناش��ی از دو عامل باال را به‬ ‫بازار بورس منتقل کرد‪.‬‬ ‫اما ایرادات س��اختاری این ب��ازار مانند درصد‬ ‫ش��ناوری پایین و به اصط�لاح کمبود دارایی در‬ ‫بازار بورس سبب شد این حجم تقاضا با عرضه ای‬ ‫محدود روبه رو ش��ود‪ .‬در کنار این‪ ،‬وجود مقررات‬ ‫بیش از حد در بورس مانند دامنه نوسان ‪۵‬درصد‬ ‫و حجم مبنا و‪ ...‬و نیز عدم واکنش به موقع ارکان‬ ‫تنظیم گر بازار س��بب ش��د با تشدید ‪ ۳‬عامل باال‬ ‫بزرگ تری��ن دور خودفزاینده مثبت در دهه های‬ ‫اخیر اقتصاد ایران برای بیش از ‪ ۸‬ماه در سال های‬ ‫‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬در بورس تهران شکل گیرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ارزش گ��ذاری پایین تاریخی‬ ‫بورس در دهه های گذش��ته در ایران نیز می تواند‬ ‫یکی از عوامل رشد اخیر باشد‪ .‬اما نکته اصلی ان‬ ‫است که فقط زمانی می توان به میزان اهمیت این‬ ‫عام��ل پی برد که نرخ به��ره حقیقی بیش از حد‬ ‫منفی نباش��د و مش��کل محدودیت شدید عرضه ‬ ‫دارایی ها نیز از بین برود‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره ‪،‬هش��دارهای متعدد نس��بت به‬ ‫افزایش ریسک های سرمایه گذاری در بازار سهام‬ ‫و احتم��ال کاهش جدی ش��اخص داده ش��د‪ .‬از‬ ‫جمله این هش��دارها‪ ،‬نامه ‪ ۲۵‬پژوهش��گر مالی و‬ ‫اقتصادی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹چه نباید کرد؟‬ ‫‪ .۱‬ابعاد بورس ما درحال حاضر بس��یار بزرگ تر‬ ‫از ان است که در صورتی که قیمت تعادلی سهام ‬ ‫ش��رکت ها از قیمت فعلی انها کمتر باشد بتوان با‬ ‫حمایت های دس��توری و مقطعی برخی بازیگران‬ ‫حقوقی از افت بیشتر ان جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬حمایت های دس��توری از سهام های خاص‬ ‫–به ویژه س��هام های شاخص ساز‪ -‬فقط منجر به‬ ‫تعویق فرایند اصالح قیمت های نس��بی سهام ها‬ ‫می شود و به زیان کل بازار خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬نباید با ایجاد محدودیت های بیش��تر جلوی‬ ‫اصالح قیمت ها را گرفت‪ .‬هر افزایش محدودیتی‬ ‫مانند افزایش حجم مبنا یا کاهش دامنه نوس��ان‬ ‫س��بب کاهش نقدش��وندگی بازار ش��ده‪ ،‬فرایند‬ ‫فزاینده کاهشی و سقوط را تقویت می کند ‪.‬‬ ‫‹ ‹چه باید کرد؟‬ ‫مالک سهم هستند)‪ ،‬باالتر می برند‪.‬‬ ‫‹ ‹ علت خرید حقوقی ها‬ ‫گاه��ی ممکن اس��ت ببینید که حقوقی در یک س��همی در‬ ‫یک محدوده معین خریدار باش��د‪ .‬این ممکن اس��ت دو معنی‬ ‫داشته باشد‪ .‬معنی اول این است که ان حقوقی سهام شرکت را‬ ‫ارزش گذاری کرده و به این نتیجه رسیده که محدوده های فعلی‬ ‫برای خرید سهم مناسب است و به همین دلیل شروع به خرید‬ ‫سهم می کند اما سوال اصلی اینجاست که ایا تحلیل ان شرکت‬ ‫حقوقی درباره سهام شرکت درست است یا خیر‪.‬‬ ‫بنابراین هنگامی که فروش حقوقی قوی می بینید بیشتر ان را‬ ‫به س��یگنال خرید تعبیر کنید تا فروش (پس از اندکی تحمل‬ ‫نزول احتمالی بازار)‪ ،‬و همگام با بازار در روزهای اینده شروع به‬ ‫خری��د نمایی��د تا در زمان چرخش (اگر روند در حال نزول بوده‬ ‫اس��ت) یا هنگام ادامه رشد (اگر روند مثبت بوده است)‪ ،‬همگام‬ ‫با همان حقوقی‪ ،‬کسب سود کنید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تنه��ا راه��کار واقعی حمای��ت از بورس‪ ،‬کم‬ ‫ک��ردن و کن��ار گذاش��تن مداخ�لات در قیمت‬ ‫محص��ول نهایی و در نتیجه افزایش س��وددهی‬ ‫شرکت هاست‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کاهش محدودیت ها بر رش��د صندوق های‬ ‫س��بدگردان (و نه درامد ثابت) و در مقابل منوط‬ ‫ش��دن هرگونه رش��د صندوق ه��ای درامد ثابت‬ ‫ب��ه خری��د اوراق قرضه ی دولتی‪ .‬ای��ن امر منجر‬ ‫ب��ه ایجاد پرتف��وی متنوع برای س��رمایه گذاران‬ ‫می شود و در نتیجه از رفتارهای هیجانی در بازار‬ ‫می کاهد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬جلوگی��ری از رانت ه��ای فنی ایجادش��ده‬ ‫مانند س��رخطی زدن که س��بب می شود عده ای‬ ‫با دسترس��ی های خاص بتوانن��د زودتر از بقیه از‬ ‫بازار منفی خارج ش��ده و فرصت های برابر بازار را‬ ‫از بین ببرند‪.‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫ایا دولت بورس مسکن را ایجاد می کند؟‬ ‫کاهش مداخالت قیمتی‬ ‫تنها راهکار حمایت از بورس‬ صفحه 15 ‫ شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 22‬شهریور‪ 23 -1399‬محرم ‪ 12 - 1442‬سپتامبر ‪-2020‬شماره‪-1608‬پیاپی‪2926‬‬ ‫عاطفه برزین‪ -‬روان ش�ناس ش�خصیت و مربی‬ ‫سلامت زایی‪ :‬مطلبی طنز (حق الفح��ش) در روزنامه‬ ‫«صمت» باعث ش��د یادم به این مطلب سال های پیش‬ ‫بیفتد که‪:‬‬ ‫واژه ها نفس می کشند‪ ،‬جان دارند و پیام‪ .‬بعضی هاشان‬ ‫حرم��ت هم دارند‪ ،‬بعضی ها نه؛ که اصال جایش��ان میان‬ ‫نفس های پاک نیس��ت‪ ،‬بو می دهن��د؛ بوی تاریکی های‬ ‫نمور ترش��یده‪ .‬چیزی شبیه بوی قاطی شدن س��رکه و خاک مانده با چیزهایی‬ ‫مش��کوک‪ .‬از همان ها که به راحتی رایج است بین صحبت ها و به جای فحش‪ ،‬به‬ ‫ان «ف��وش» می گویند و ش��ده نقل و نبات نقل خیلی ه��ا و حرمت نمانده بین‬ ‫بعضی ها‪...‬‬ ‫هرس می طلبند‪ ،‬اب حیات شان باید زالل باشد‪.‬‬ ‫واژه ها تیمار می خواهند‪َ ،‬‬ ‫واژه ها نفس می کشند و بیچارگی شان انقدر زیاد است که ماسک ادب هم این‬ ‫روزها گول صمیمیت«فحش»ها را می خورد و رمق تصفیه ندارد!‬ ‫حاال اما مدت هاس��ت خانواده های جوان‪ ،‬احترام سابق را به هم ندارند و شاید‬ ‫نمی دانند تاثیر کلمات چقدر زیاد است و انرژی و بار منفی بعضی کلمات چقدر‬ ‫گره به کارها می اندازد‪.‬‬ ‫وب سایت؛ ‪barzin.org‬‬ ‫ایمیل‪barzin.org@gmail.com :‬‬ ‫اینستاگرام؛ ‪www.instagram.com/behgashtself‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫‹ ‹قیمت های نجومی‬ ‫با استناد به مشاهدات میدانی در‬ ‫به گزارش‬ ‫برخی بنگاه های معامالت امالک مناطق اعیان نشین‬ ‫ته��ران‪ ،‬پنت هاوس ها همچنان در این اش��فته بازار‬ ‫مس��کن با قیمت های نجومی و تحت شرایط خاصی‬ ‫معامله می ش��وند‪ .‬در واقع باوج��ود روند رکودی در‬ ‫بازار مس��کن و افزایش تعداد اپارتمان های خالی در‬ ‫کالنشهرها‪ ،‬هنوز خانه هایی وجود دارند که با شرایط‬ ‫ویژه‪ ،‬مشتریان منحصر به فرد خود را دارند‪.‬‬ ‫بررس��ی های میدانی این مناطق نش��ان می دهد‬ ‫اپارتمان ه��ای لوک��س با امکان��ات خاصی که فقط‬ ‫در برخی نقاط تهران و ش��اید برخی کالنش��هرها به‬ ‫چش��م می خورد‪ ،‬با قیمت های عجیب و غریب خرید‬ ‫و ف��روش یا اجاره داده می ش��وند‪ .‬نکت��ه قابل توجه‬ ‫اینجاس��ت ک��ه در بازار فعل��ی عالوه ب��ر اینکه این‬ ‫واحدها مش��تریان ثروتمند و خاص خ��ود را دارند‪،‬‬ ‫خری��د و فروش ای��ن اپارتمان ها نی��ز در بنگاه های‬ ‫وی��ژه ای انج��ام می ش��ود‪ .‬یکی از م��وارد مهمی که‬ ‫سازندگان اپارتمان های لوکس در ساخت واحدهای‬ ‫خود مد نظر قرار می دهند‪ ،‬استفاده از امکاناتی است‬ ‫که به واس��طه ان بتوانند نظر مش��تریان خاص خود‬ ‫را ب��رای خرید یا رهن و اج��اره جلب کنند‪ .‬امکانات‬ ‫ویژه ای مانند سیس��تم شست وش��وی نما و پنجره‪،‬‬ ‫تهوی��ه مطبوع دارای فن کوئل های س��قفی از طریق‬ ‫چیلر جذبی‪ ،‬سیس��تم کنترل هوش��مند ساختمان‪،‬‬ ‫سونا‪ ،‬جکوزی‪ ،‬استخر‪ ،‬سیستم های هوشمند کنترل‬ ‫از راه دور‪ ،‬سیستم های ضدحریق‪ ،‬خدمات اتوماتیک‬ ‫و‪ ...‬از جمله امکاناتی است که بدون تردید هزینه های‬ ‫سنگینی را متوجه سازنده و خریدار می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حساب بانکی کالن‪ ،‬مالک خرید‬ ‫یک��ی از بنگاهداران منطق��ه فرمانیه تهران درباره‬ ‫وضعی��ت معامالت ای��ن پنت هاوس ها ب��ه خبرنگار‬ ‫می گوید‪ :‬اجاره و خرید و فروش این واحدها‬ ‫در ش��رایط کس��ادی و رکود بازار هم انجام می شود‪،‬‬ ‫این روزها همه باید مراقب باشیم‬ ‫پنت هاوس ها با قیمت های نجومی و تحت ش��رایط خاصی معامله‬ ‫می شوند‪ .‬در واقع باوجود روند رکودی در بازار مسکن و افزایش‬ ‫تعداد اپارتمان های خالی در کالنش��هرها‪ ،‬هن��وز خانه هایی وجود‬ ‫دارند که با شرایط ویژه‪ ،‬مشتریان منحصر به فرد خود را دارند‬ ‫زیرا برای افرادی که س��رمایه های کالنی در دس��ت‬ ‫دارند و مش��تریان خاص پنت هاوس ها هستند فرقی‬ ‫نمی کند که بازار در رکود باشد یا رونق‪ .‬اپارتمان های‬ ‫لوکس به ویژه پنت هاوس ها مش��تریان انگشت شمار‬ ‫و خ��اص خ��ود را دارند و مانند یک مس��کن عادی‬ ‫متقاضی عام ندارند که با نوس��ان بازار مسکن تحت‬ ‫تاثی��ر ق��رار گیرن��د‪ .‬یک��ی از موارد جالب��ی که این‬ ‫بنگاهدار درباره معامالت این خانه ها مطرح می کند‪،‬‬ ‫ارائه گردش حساب خریدار به فروشنده است‪ .‬به این‬ ‫معن��ا که صاحبان این خانه ها به بنگاه های موردنظر‬ ‫س��فارش می کنند که خریدار تنه��ا در صورت ارائه‬ ‫گردش حس��اب معتبر می تواند از واحد مورد معامله‬ ‫بازدی��د کند‪ ،‬چراکه قیمت ای��ن واحدها انقدر زیاد‬ ‫اس��ت که فروشنده ریس��ک فروش واحد خود به هر‬ ‫کس��ی را نمی پذی��رد و الزم اس��ت صالحیت مالی‬ ‫خریدار در نظر فروشنده از این طریق تایید شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی های خاص‬ ‫ام��ا ای��ا قیم��ت ای��ن پنت هاوس ها متناس��ب با‬ ‫ارزش واقعی ملک و باتوجه به ش��یوه ساخت وساز و‬ ‫تجهیزات مورد استفاده تعیین یا گران تر از انچه که‬ ‫باید عرضه می شود و اینکه موارد تاثیرگذار در قیمت‬ ‫تمام ش��ده این ساختمان ها کدام است؛ موضوعی که‬ ‫بنگاه��داران منطقه فرمانی��ه متفق القول درباره ان‬ ‫می گوین��د‪ :‬بیش��تر این دس��ت از واحدها به صورت‬ ‫مبل��ه خرید و فروش می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که اس��باب و اثاثیه این پنت هاوس ها از کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی و باتوج��ه به طراحی ویژه واحد مس��کونی‬ ‫خریداری و وارد می شود‪ .‬از سوی دیگر فروشندگان‬ ‫تمایلی ندارند که خریداران یا مس��تاجران به واسطه‬ ‫اوردن اثاثی��ه خ��ود به بن��ای داخلی خانه اس��یب‬ ‫برس��انند؛ عالوه ب��ر اینکه خریداران و مس��تاجران‬ ‫نی��ز ترجیح می دهند با پرداخت مبلغ بیش��تری‪ ،‬از‬ ‫اس��باب و اثاثیه اروپایی و متناس��ب با طراحی خانه‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬بر همین اساس می توان گفت عالوه‬ ‫ب��ر تجهی��زات به روز و ش��یوه ساخت وس��از‪ ،‬عوامل‬ ‫دیگری از جمله اس��باب و اثاثی��ه اروپایی و‪ ...‬نیز در‬ ‫قیمت تمام شده پنت هاوس ها موثر است‪ .‬بنگاه های‬ ‫معامالت امالک شمال شهر تهران در پاسخ به سوال‬ ‫خبرنگار شمس درباره قیمت پنت هاوس ها‪ ،‬اعداد و‬ ‫ارقام غیرمنتظره ای را ارائه می دهند‪ .‬گرچه این ارقام‬ ‫در نظر افراد متوس��ط جامعه کمی عجیب است‪ ،‬اما‬ ‫برای قشر پردرامد‪ ،‬رهن یک پنت هاوس ‪ ۷۰۰‬متری‬ ‫در فرمانیه ش��رقی‪ ،‬با ‪ ۵‬اتاق خواب‪ ،‬همراه با استخر‪،‬‬ ‫سونا‪ ،‬جکوزی‪ ،‬سالن ورزشی‪ ۴ ،‬پارکینگ و ‪ ۲۵۰‬متر‬ ‫ت��راس به قیمت ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان یا‬ ‫یک پنت هاوس ‪ ۸۰۰‬متری با امکانات‪ ،‬استخر‪ ،‬سونا‪،‬‬ ‫جکوزی‪ ،‬اشپزخانه فول سرویس به صورت مبله واقع‬ ‫در خیابان فرشته به قیمت ‪ ۳‬میلیارد تومان عادی و‬ ‫مناسب است‪ .‬همچنین یک پنت هاوس ‪ ۳۰۰‬متری‬ ‫واقع در ولنجک با ‪ ۶۰‬متر تراس‪ ۲ ،‬پارکینگ‪ ،‬البی‪،‬‬ ‫اس��تخر و س��ونا که با‪ ۱۰۰‬میلیون تومان رهن و ‪۱۳‬‬ ‫میلی��ون تومان اجاره در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬خانه ای‬ ‫اس��ت که مش��تریانی خاص در رقابت برای سکونت‬ ‫در ان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹معامله روزانه پنت هاوس‬ ‫از‬ ‫نتیج��ه س��وال و جواب های خبرن��گار‬ ‫وضعیت خرید و فروش و رهن و اجاره پنت هاوس ها‬ ‫حاک��ی از ان اس��ت که روزانه یک ت��ا ‪ ۳‬پنت هاوس‬ ‫یا مس��کن لوکس در مناطق ش��مالی تهران معامله‬ ‫می ش��ود‪ .‬بای��د توجه داش��ت که طیف وس��یعی از‬ ‫اف��راد مش��تری پنت هاوس های تهران هس��تند‪ ،‬از‬ ‫کارخانه دارها و صاحبان شرکت های بزرگ گرفته تا‬ ‫پزشکان و زمین داران شهرستان ها و بسازبفروش ها‪.‬‬ ‫بیش��تر خریداران این امالک سرمایه های در گردش‬ ‫کالنی دارند که خرید یک پنت هاوس چندده یا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان��ی زیانی به انها نمی زن��د و برای انها‬ ‫یک سرمایه گذاری مناسب به حساب می اید؛ هرچند‬ ‫تعداد این افراد زیاد نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹خرج و مخارج جانبی‬ ‫نبای��د فراموش کرد که زندگی در پنت هاوس های‬ ‫لوکس��ی که مش��خصات ان توصیف ش��د‪ ،‬در کنار‬ ‫لذت های ظاه��ری‪ ،‬بی تردید خرج و مخارج دیگری‬ ‫ه��م دارد‪ .‬یک��ی از هزینه هایی که بابت س��کونت در‬ ‫پنت هاوس باید پرداخته ش��ود‪ ،‬ش��ارژ ماهانه واحد‬ ‫مسکونی اس��ت‪ .‬به گفته بنگاهداران منطقه فرمانیه‬ ‫ته��ران‪ ،‬پول ش��ارژ ماهانه پنت ه��اوس و واحدهای‬ ‫ب��زرگ اپارتمانی لوکس از ماه��ی ‪ ۳‬میلیون تومان‬ ‫شروع می شود و براساس امکانات رفاهی ان افزایش‬ ‫یا کاهش دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود توازن در توزیع مسکن‬ ‫انگی��زه تهیه این گزارش درب��اره پنت هاوس های‬ ‫تهران‪ ،‬مش��اهده اگهی فروش و رهن این واحدهای‬ ‫مس��کونی در صفحه نیازمندی ه��ای یک روزنامه و‬ ‫فضای مجازی بود‪ .‬مطلبی با این عنوان‪« :‬پنت هاوس‬ ‫فوق مدرن‪ ،‬مبله کامل با برند معروف اروپا‪ ،‬اشپزخانه‬ ‫از بهتری��ن برند‪ ،‬ارتفاع س��قف ‪ ۴.۲۰‬متر‪ ،‬سیس��تم‬ ‫هوشمند‪ ۴ ،‬هزار مترالبی با ارتفاع ‪ ۱۵‬متر‪ ،‬دو طبقه‬ ‫استخر‪ ،‬سینما‪ ،‬سالن تنیس‪ ،‬جاده تندرستی و‪.»...‬‬ ‫گرچ��ه ب��ه اعتقاد عده ای وج��ود خانه های مدرن‬ ‫در کش��ور نش��ان از به روز بودن و پیش��رفت صنعت‬ ‫ساخت وس��از دارد‪ ،‬اما نبود توازن در توزیع مس��کن‬ ‫دغدغه ای است که اقشار کم درامد و با درامد متوسط‬ ‫جامعه را تحت الش��عاع قرار می دهد‪ .‬ش��اید وقت ان‬ ‫رسیده که در کنار دغدغه تامین مسکن گام مثبتی‬ ‫هم در جهت برقراری تعادل در این صنعت اقتصادی‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫محس�ن رنانی‪ -‬اقتص�اددان‪ :‬ما‬ ‫ایرانی ه��ا برای همی��ن زندگی عادی‬ ‫ک��ه از دس��ت ان هم کالفه ایم‪ ،‬س��ه‬ ‫برابر انچه منطق��ا باید انرژی مصرف‬ ‫می کردی��م‪ ،‬داری��م ان��رژی مص��رف‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت بپرسید یعنی چه که‬ ‫ب��ه ازای تولید هر کاال مصرف انرژی باال رفته اس��ت؟ ایا وقتی‬ ‫ما کاالیی تولید می کنیم‪ ،‬میزان مصرف انرژی گاز که قبال برای‬ ‫تولید میزان مش��خصی محصول مصرف می کرده ‪ ۲‬برابر ش��ده‬ ‫اس��ت؟ نه الزاماً؛ حتی ممکن اس��ت این واحد تولیدی خودش‬ ‫مص��رف گاز را به ازای هر تن فوالد به میزان مش��خصی کاهش‬ ‫داده ام��ا در عوض به خاطر ناامن��ی‪ ،‬نگهبانانش را زیاد کرده‪ ،‬به‬ ‫س��فارش نماینده مجلس یا ف�لان روحانی منطقه کارگر اضافی‬ ‫اس��تخدام کرده‪ ،‬به س��فارش وزیر ی��ک ادم غیرمتخصص را به‬ ‫معاون��ت تولید منصوب کرده که با اش��تباهاتش کلی هزینه بر‬ ‫تولید نهایی تحمیل شده است‪.‬‬ ‫ی��ا برای اینک��ه بتواند مجوز صادرات ف�لان کاال را بگیرد به‬ ‫برخ��ی افراد رش��وه داده‪ ،‬مدام جلس��ه و س��فر و همایش های‬ ‫نمایش��ی برگزار کرده‪ ،‬به خاطر کم کاری مهندس��ان یا کارگران‬ ‫مجبور ش��ده همه جا دوربین نصب کند‪ ،‬برای وصول چک های‬ ‫برگش��تی مش��تریان‪ ،‬وکیل گرفته‪ ،‬به خاطر تحریم‪ ،‬محصوالت‬ ‫صادراتی اش در بندر یا روی کش��تی معطل مانده و مجبور شده‬ ‫کرایه اضافی بدهد‪ ،‬به خاطر رقابت های سیاسی مدیرعاملش زود‬ ‫ب��ه زود تغییر کرده یا مدیرعام�لان غیرحرفه ای برایش انتخاب‬ ‫ش��ده؛ بنابراین فن��اوری تولید در طول این س��ال ها بهبود پیدا‬ ‫نکرده و ده ها مس��ئله نظیر اینها که همه ش��ان به معنی مصرف‬ ‫انرژی بیشتر برای تولید محصول نهایی است‪ .‬این وضعیت را به‬ ‫کل سازمان ها تعمیم دهید‪.‬‬ ‫در ش��کل گیری این وضعیت همه مقصری��م‪ .‬از خانه داری که‬ ‫برای شس��تن یک اس��تکان‪ ،‬ی��ک لیت��ر اب (‪ ۱۲‬برابر ظرفیت‬ ‫همان اس��تکان) هدر می دهد تا مغازه داری که پیاده رو را با اب‬ ‫لوله کش��ی می شوید‪ ،‬میوه فروش��ی که ‪ ۲‬برابر نیاز چراغ روشن‬ ‫می کند‪ ،‬رانندگانی که با راندن با س��رعت در ش��هر‪ ،‬شهرداری‬ ‫را مجبور می کنند برای س��اختن سرعت گیر هزینه کند‪ ،‬پرستار‬ ‫بیمارس��تانی که از گاز استریل به جای دستمال کاغذی استفاده‬ ‫می کند‪ ،‬کش��اورزی ک��ه در اقلیم کویری ای��ران هنوز به صورت‬ ‫غرقابی کش��ت می کند‪ .‬اری تک تک م��ا در ایجاد این وضعیت‬ ‫مشارکت داش��ته ایم اما مقصر اصلی سیاست گذاران هستند که‬ ‫این رویه های غلط را شکل داده اند‪.‬‬ ‫میانگی��ن کل ش��دت انرژی در دنی��ا در ای��ن ‪ ۳‬دهه به طور‬ ‫متوس��ط نزولی بوده و ما ش��اهکار عالم بشریت در ضایع کردن‬ ‫منابع کشوریم‪.‬‬ ‫م��ا هفتمین کش��ور از نظر تولی��د الودگی کرب��ن در جهان‬ ‫هستیم؛ یعنی تنها اقتصادهای عظیمی مانند چین‪ ،‬امریکا‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬ژاپن و المان که در مجموع حدود ‪ ۵۰‬درصد جمعیت و‬ ‫اقتصاد جهان را در خود جای داده اند‪ ،‬بیش از ما در جهان کربن‬ ‫تولید می کنند‪ .‬ما در ایران برای تولید یک ساندویچ‪ ۳۰ ،‬درصد‬ ‫بیش��تر از روسیه‪ ۳۸ ،‬درصد بیشتر از عراق‪ ۴۳ ،‬درصد بیشتر از‬ ‫عربستان‪ ۴۹ ،‬درصد بیشتر از چین‪ ۹۰ ،‬درصد بیشتر از امارات‪،‬‬ ‫‪ ۳۲۷‬درصد بیش��تر از امریکا و ‪ ۲‬هزار درصد بیش��تر از سوئیس‬ ‫الودگی کربن تولید می کنیم‪.‬‬ ‫همه اینها چیزی جز ناکارامدی و شکس��ت را نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫غایت‬ ‫به هیچ زبان دیگری نمی توان نشان داد که این سیستم به‬ ‫ناکارامدی خود رس��یده و اگر هر چه سریع تر فرمان را نچرخاند‬ ‫ما را به ته دره خواهد فرستاد‪.‬‬ ‫چ��اره ای نداری��م جز انج��ام اصالح��ات در هم��ه حوزه های‬ ‫بحران افرین‪ ،‬رتبه بندی مجدد هدف گذاری های ملی‪ ،‬بازگش��ت‬ ‫ب��ه مدیریت عقالن��ی مبتنی بر منافع مل��ی‪ ،‬توقف انقالبی گری‬ ‫افراطی و در نهایت بهسازی نظام سیاسی‪.‬‬ ‫این روزها خدا خدا می کنم که بورس فرو نریزد‪ ،‬دالر باال نرود‪،‬‬ ‫ترامپ بیش از این خیره سری نکند‪ ،‬نمایندگان نوخاسته مجلس‬ ‫کش��ور را بی ثبات نکنند‪ ،‬تور ِم چهارنعل سربرنیاورد‪ ،‬طاقت فقرا‬ ‫تاق نش��ود‪ ،‬بیکاران به خیابان نریزند‪ ،‬کارگران اعتصاب نکنند‪،‬‬ ‫جوانان ناامید نش��وند‪ ،‬دولت تصمیمات شتابرده نگیرد‪ ،‬مقامات‬ ‫س��خنرانی احساسی نکنند‪ ،‬ترامپ دوباره رای نیاورد و مهم تر از‬ ‫همه خدا از غریبی خودش در این دیار‪ ،‬دلشکسته و ناامید نشود‬ ‫و درهای رحمتش را به روی ما نبندد‪.‬‬ ‫اه که این روزها چقدر همه باید مراقب باشیم!‬ ‫منبع‪ :‬مجمع فعاالن اقتصادی‬ ‫باالی شهر‪-‬پایین شهر‬ ‫پایتخت سال هاست که با خط مرزی نامرئی به چند بخش تقسیم شده است‪.‬‬ ‫در یک طرف اپارتمان های لوکس��ی هستند که با خودنمایی استخر و سونا در‬ ‫ش��مال تهران ج��والن می دهند و در یک طرف خانه ه��ای ‪ 4۰-50۰‬متری که‬ ‫البته در نقاط بسیاری از شهر پراکنده اند‪.‬‬ ‫به گزارش بانک مرکزی در اردیبهش��ت امس��ال بیش از ‪ ۵۴‬درصد معامالت‬ ‫مرب��وط به خری��د و فروش خانه های میلیاردی ب��وده‪ ،‬به طوری که خانه های ‪4‬‬ ‫میلی��ارد تومانی ب��ه تنهایی ‪ ۸.۷‬درصد کل معامالت مس��کن تهران را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫گزارش بانک مرکزی نش��ان می دهد تعداد معامالت اپارتمان های مس��کونی‬ ‫ش��هر تهران به ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۱۰‬فقره رس��یده که نسبت به ماه قبل ‪ ۸۱۰‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته است‪ .‬به نظر می رسد این میزان رش��د ماهانه معامالت مسکن‬ ‫تهران بی سابقه ای بوده است‪.‬‬ ‫بررس��ی معامالت مسکن در اردیبهشت امسال نشان می دهد بیشترین خرید‬ ‫خان��ه مربوط به خانه های ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬متری بوده که ‪ ۱۵‬درصد کل معامالت را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۸‬میلیون تومان متوسط نرخ هر مترمربع اپارتمان‬ ‫دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی نیز بازار مس��کن‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۹۹‬تهران را منتش��ر کرد که بر اس��اس ان‪ ،‬متوس��ط قیمت هر‬ ‫مترمرب��ع واحد مس��کونی در تهران ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۶۶‬هزار تومان براورد ش��ده‬ ‫که نس��بت به ماه گذش��ته ان که متوس��ط قیمت هر متر واحد مس��کونی ‪۱۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۴۵‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان بود افزایش یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مس��کونی در اردیبهشت سال گذشته ‪۱۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۱۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان بود که طی یک سال رشد ‪ ۴‬میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تومانی داشته است‪.‬‬ ‫همچنین تعداد مبایعه نامه های صادر ش��ده در بخش مس��کن در اردیبهشت‬ ‫امسال ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۶۹‬فقره بوده‪ ،‬در حالی که در اردیبهشت سال گذشته ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۱۷‬واحد مس��کونی به فروش رس��یده اس��ت؛ بنابراین تعداد مبایعات‬ ‫در اردیبهش��ت امسال نس��بت به ماه قبل (فروردین ‪ )۹۹‬که هزار و ‪ ۶۰۰‬واحد‬ ‫معامله شد‪ ،‬معادل ‪ ۷۸۹.۹‬درصد رشد داشته اما نسبت به ماه مشابه سال قبل‬ ‫(اردیبهشت ‪ )۹۸‬منفی ‪ ۶.۱‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫قیمت مسکن نیز در تهران در اردیبهشت امسال نسبت به فروردین رشد ‪۹.۴‬‬ ‫درصدی و نسبت به اردیبهشت سال گذشته رشد ‪ ۳۳.۸‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫گران ترین منطقه تهران مانند یک دهه اخیر‪ ،‬منطقه یک با متوس��ط قیمت‬ ‫متری ‪ ۳۴‬میلیون و ‪ ۱۹۹‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان بود‪ .‬ارزان ترین منطقه نیز منطقه‬ ‫‪ ۱۸‬با متوس��ط قیمت ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۷۴۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان براورد ش��ده است‪.‬‬ ‫در معامالت مس��کن اردیبهشت ‪ ۷‬منطقه تهران میانگین قیمت زیر متری ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومان داشتند و در ‪ ۱۵‬منطقه دیگر متوسط قیمت هر متر مسکن بیش‬ ‫از ‪ ۱۱‬میلیون تومان اعالم شده است‪.‬‬ ‫بیش��ترین تعداد معامالت به منطقه ‪ ۵‬با ه��زار و ‪ ۶۰۸‬فقره و کمترین تعداد‬ ‫معامالت به منطقه ‪ ۱۹‬با ‪ ۶۴‬فقره معامله اختصاص دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۵‬میلیون تومان‪ ،‬متوسط قیمت یک متر زمین‬ ‫بررس��ی جداول اماری نش��ان می دهد متوس��ط قیمت فروش یک مترمربع‬ ‫زمین در تهران در بهار امسال ‪ ۲۵‬میلیون و ‪ ۵۱۰‬هزار تومان بود که نسبت به‬ ‫فصل قبل ‪ ۲۲.۶‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫مرکز امار ایران نتایج طرح اطالعات قیمت و اجاره مس��کن ش��هر تهران در‬ ‫فصل بهار ‪ ۱۳۹۹‬را منتش��ر کرد که براس��اس ان قیم��ت فروش یک مترمربع‬ ‫زمین یا ساختمان مس��کونی کلنگی معامله شده در بنگاه های معامالت ملکی‬ ‫نسبت به بهار سال گذشته ‪ ۵۰.۴‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫ای��ن افزایش موجب ش��د میزان معامالت خرید و ف��روش زمین در بهار ‪۹۹‬‬ ‫نس��بت به فصل قبل ‪ ۲۰.۹‬درصد و نس��بت به بهار س��ال گذشته ‪ ۱۸.۹‬درصد‬ ‫کم شود‪.‬‬ ‫همچنین در بین مناطق ‪۲۲‬گانه ش��هرداری تهران‪ ،‬بیشترین متوسط قیمت‬ ‫ف��روش در منطق��ه ‪ 3‬با قیم��ت ‪ ۵۴‬میلیون و ‪ ۹۲۴‬هزار توم��ان و کمترین در‬ ‫منطقه ‪ ۲۰‬با قیمت ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۸۲‬هزار تومان بود‪.‬‬ ‫‹ ‹متوسط قیمت مسکن در تهران نزدیک ‪ ۱۹‬میلیون تومان‬ ‫براساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع مسکن در شهر تهران‬ ‫با ‪ ۱۲‬سال عمر معادل ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۸۲۳‬هزار تومان بود که نسبت به زمستان‬ ‫گذشته ‪ ۲۲.۸‬درصد و نسبت به بهار ‪ ۹۸‬نیز ‪ ۴۳.۸‬درصد افزایش دارد‪.‬‬ ‫بیشترین قیمت مس��کن ‪ ۳۹‬میلیون و ‪ ۲۵۱‬هزار تومان با میانگین مساحت‬ ‫‪ ۱۴۸‬مترمربع و متوس��ط عمر ‪ ۱۰‬سال در منطقه یک و کمترین ان در حدود‬ ‫‪ 8‬میلیون و ‪ ۶۴۰‬هزار تومان با متوسط عمر بنای ‪ ۱۰‬سال در منطقه ‪ ۱۸‬بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بیش��ترین معامالت خرید و فروش مس��کن تهران در فصل گذشته در‬ ‫منطقه ‪ 5‬و کمترین معامالت در منطقه ‪ ۱۹‬انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت اجاره بها در تهران‬ ‫متوس��ط مبلغ اج��اره ماهانه به ع�لاوه ‪ 3‬درصد ودیع��ه پرداختی برای یک‬ ‫مترمربع زیربنای مس��کونی تهران در بهار امس��ال ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۷۳۰‬تومان است‬ ‫که نس��بت به فصل قبل ‪ ۹.۸‬درصد و نس��بت به بهار سال گذشته ‪ ۳۸.۴‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین تعداد معامالت اجاره در بهار ‪ ۹۹‬نس��بت به فصل قبل ‪ ۱۷.۸‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬این در حالی اس��ت که با ش��یوع بیماری کرونا اعالم شد قرارداد‬ ‫مستاجران در زمستان ‪ ۹۸‬تمدید شود‪.‬‬ ‫روی خط امار‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫پنت هاوس ها و‬ ‫مشتریان خاص انگشت شمار‬ ‫«مس��کن» واژه ای اس��ت که در همه فرهنگ های‬ ‫لغت فارسی تنها یک معنا دارد‪ .‬منزل‪ ،‬محل اقامت‪،‬‬ ‫محل سکنی‪ ،‬خانه‪ .‬این واژه چهارحرفی‪ ،‬اما در ایران‬ ‫نه تنها دارای معانی متفاوتی اس��ت‪ ،‬چه بس��ا معانی‬ ‫عجیب و غریب دیگری را نیز در خود جای داده است‪.‬‬ ‫ب��رای انهایی که پایین ش��هر زندگی می کنند‪ ،‬تهیه‬ ‫مسکن یک ارزوست و انهایی که باالی شهر زندگی‬ ‫می کنن��د تنها در صورتی خانه ای را برای س��کونت‬ ‫خری��داری می کنند که س��اختمان مورد نظرش��ان‬ ‫دارای سیس��تم های الکترونیکی ب��ه روز و تجهیزات‬ ‫ویژه ای باشد‪ ،‬این در حالی است که در شرایط کنونی‬ ‫که نرخ مس��کن سر به فلک کشیده و قیمت های باال‬ ‫و نبود تناس��ب با قدرت خرید‪ ،‬بسیاری از خانه های‬ ‫این ش��هر را بی مش��تری گذاشته‪ ،‬در بخشی دیگر از‬ ‫ش��هر خانه های لوکس��ی معامله می شوند که قیمت‬ ‫هر مترمربع ان از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان هم می گذرد‪.‬‬ ‫تقابل خانه های لوکس و پنت هاوس های متری ‪۱۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی ش��هرهای بزرگ و پایتخت‬ ‫ب��ا خانه های مت��ری ‪ ۱۰‬تا چندده میلی��ون تومانی‬ ‫ش��هرهای کش��ور تعادل این بازار م��کاره را به همه‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫مشق روان‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫واژه ها جان دارند‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!