روزنامه صمت شماره 1593 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1593

روزنامه صمت شماره 1593

روزنامه صمت شماره 1593

‫اغاز هفته دولت گرامی باد‬ ‫ویژه نامه متالکس اصفهان منتشر شد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫مخالفت ‪ ۱۳‬عضو شورای امنیت با تحریم ایران‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 23‬اوت ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1593‬پیاپی ‪2911‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫موانع ظرفیت سازی‬ ‫صنعت الومینیوم‬ ‫با الفبای درست‬ ‫داستان بزرگ خلق کنیم‬ ‫استراتژی اکتشاف معادن‬ ‫اجرایی شود‬ ‫ناامنی شغلی در صنعت‬ ‫نمایشگاهی و دالیل ان‬ ‫گفت و گو‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬پیشانی‬ ‫شهر تولیدی اصفهان‬ ‫ی روز‬ ‫گزارش ها ‬ ‫این بازار‬ ‫چنگی به دل نمی زند‬ ‫این دیگر شایعه نیست!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫موضوع تخلفات فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬بحث جدیدی نیس��ت و سال هاست که هر‬ ‫از گاه��ی اظهارنظرهایی درب��اره این رویه حاکم در واحدهای صنفی یادش��ده به گوش‬ ‫می رس��د‪ .‬با این حال‪ ،‬از زمان فراگیر شدن استفاده از ش��بکه های مجازی‪ ،‬گزارش های‬ ‫مردمی در این موارد رشد قابل مالحظه ای داشته است‪.‬‬ ‫کاه��ش حج��م مواد داخل بس��ته بندی ها و مغایرت اوزان درج ش��ده ب��ا وزن واقعی‪،‬‬ ‫کیفیت نازل تر محصوالت ارائه ش��ده در فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬کاالهای دوقیمتی و‬ ‫درج قیمت های غیرواقعی روی کاالها از بیشترین مواردی است که خریداران این مراکز‬ ‫از ان شکایت داشته اند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫داستان اسباب بازی ها‬ ‫در روزگار کرونازده‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اانللهواانالیهراجعون‬ ‫جناب اقای دکتر غریب پور‬ ‫معاون محترم وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو‬ ‫مصیبت وارده را به حضرتعالی و خانواده محترم و سایر بستگان معزز تسلیت عرض نموده و از خداوند‬ ‫متعال برای ان فقید سعید‪ ،‬غفران و علو درجات واسعه الهی و برای جنابعالی و عموم مصیبت دیدگان‪،‬‬ ‫صبر و اجر جزیل مسالت می نمایم‪.‬‬ ‫البته این موارد همواره از س��وی متولیان فروش��گاه های زنجیره ای در مظان اتهام رد‬ ‫ش��ده و این نوع نقل قول ها را ش��ایعاتی برای اس��یب زدن به وجهه موفق این فروشگاه ها‬ ‫دانس��ته اند‪ .‬اما وقتی یک مقام مسئول در این باره اظهارنظر می کند‪ ،‬دیگر نمی توان ان را‬ ‫تنها یک شایعه دانست‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزستان‬ ‫اانللهواانالیهراجعون‬ ‫جناب اقای دکتر غریب پور‬ ‫معاون محترم وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو‬ ‫ب�ا نهایت تاس�ف مصیبت وارده را به حضرتعالی و خانواده محترم تس�لیت ع�رض نموده و از خداوند‬ ‫متع�ال برای روح پاک ان فقید س�عید مغفرت اله�ی و برای خانواده محت�رم و بازماندگان صبر عظیم‬ ‫ارزومندیم‪.‬‬ ‫مدیرمسئول و همکاران موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫الزام شفاف سازی قیمت‬ ‫محصوالت در بورس‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫طرح موضوع تخلف فروشگاه های زنجیره ای از سوی مقامات مسئول‬ ‫چهره‬ ‫هفته دولت‬ ‫از امال تا اعمال‬ ‫تنها بعد از گذش��ت ‪ ۲۴‬س��اعت از اعالم اغاز بازه زمانی ‪ ۳۰‬روزه مکانیس��م بازگردانی تحریم ها علیه ایران توسط مایک‬ ‫پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا‪ ،‬متحدان دیرینه این کشور که شامل انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫نیجر‪ ،‬سنت وینسنت گرنادین ها‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬اندونزی‪ ،‬استونی و تونس می شوند‪ ،‬در نامه هایی مخالفت شان را ابراز‬ ‫کرده اند که رونوشت ان به رویت رویترز نیز رسیده است‪ .‬به این ترتیب ‪ ۱۳‬عضو شورای امنیت با درخواست امریکا برای‬ ‫اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران مخالفت کردند‪ .‬این اعضای ش��ورای امنیت معتقدند‪ ،‬اقدام واشنگتن باتوجه به‬ ‫اینکه امریکا ‪ 2‬س��ال پیش از توافق هس��ته ای خارج ش��ده‪ ،‬فاقد اعتبار است‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز‪،‬‬ ‫پمپئو دوباره روز جمعه به روسیه و چین هشدار داد و تهدید کرد که اگر از اعمال مقررات سازمان ملل علیه ایران خودداری‬ ‫کنند‪ ،‬با اقدام امریکا مواجه خواهند ش��د‪ .‬با این همه دیپلمات ها بر این نکته تاکید دارند که بعید اس��ت روس��یه و چین و‬ ‫بسیاری دیگر از کشورها این تحریم را بر ایران اعمال کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 23‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1593‬‬ ‫پیاپی ‪2911‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫هفته دولت‬ ‫از امال تا اعمال‬ ‫چهره‬ ‫علی ربیعی‬ ‫دستیار اجتماعی رئیس جمهوری‬ ‫مخالفت ‪ ۱۳‬عضو شورای امنیت با تحریم ایران‬ ‫چین‪ :‬درخواست امریکا نامعقول است‬ ‫وزیر امور خارجه چین با اشاره به خروج امریکا از توافق هسته ای اقدام این کشور برای فعال کردن‬ ‫مکانیسم بازگردانی تحریم ها در این توافق و درخواست برای اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران‬ ‫را غیرمعقول دانس��ت‪.‬به گزارش ایس��نا به نقل از شبکه س��ی‪.‬جی‪.‬تی‪.‬ان چین وانگ یی‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینکه دولت امریکا از جانب این کشور توافق هسته ای را امضا کرده بود‪ ،‬گفت‪ :‬تصمیم عقالنی برای‬ ‫واش��نگتن این است که مسئولیت توافق را فارغ از عوض ش��دن دولت ها برعهده بگیرد‪ .‬او در ادامه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خروج امریکا از توافق هسته ای با مخالفت گسترده جامعه بین المللی مواجه شده است‪.‬‬ ‫وزیر خارجه چین بیان کرد‪ :‬امریکا تنها منافع خودش را در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫تنها بعد از گذش��ت ‪ ۲۴‬س��اعت از اعالم اغاز ب��ازه زمانی ‪ ۳۰‬روزه‬ ‫مکانیس��م بازگردانی تحریم ها علیه ایران توس��ط مایک پمپئو‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه امریکا‪ ،‬متحدان دیرینه این کش��ور که ش��امل انگلیس‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬المان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬ویتنام‪ ،‬نیجر‪ ،‬سنت وینسنت‬ ‫گرنادین ها‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬اندونزی‪ ،‬اس��تونی و تونس می شوند‪ ،‬در‬ ‫نامه هایی مخالفت شان را ابراز کرده اند که رونوشت ان به رویت رویترز‬ ‫نیز رسیده اس��ت‪ .‬به این ترتیب ‪ ۱۳‬عضو شورای امنیت با درخواست‬ ‫امریکا برای اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران مخالفت کردند‪.‬‬ ‫این اعضای ش��ورای امنیت معتقدند‪ ،‬اقدام واشنگتن باتوجه به اینکه‬ ‫امریکا ‪ 2‬سال پیش از توافق هسته ای خارج شده‪ ،‬فاقد اعتبار است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا به نقل از خبرگزاری رویترز‪ ،‬پمپئو دوباره روز جمعه به‬ ‫روسیه و چین هشدار داد و تهدید کرد که اگر از اعمال مقررات سازمان‬ ‫ملل علیه ایران خودداری کنند‪ ،‬با اقدام امریکا مواجه خواهند ش��د‪ .‬با‬ ‫این همه دیپلمات ها بر این نکته تاکید دارند که بعید اس��ت روس��یه و‬ ‫چین و بسیاری دیگر از کشورها این تحریم را بر ایران اعمال کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹انزوای امریکا در صحنه جهانی‬ ‫محمدج��واد ظریف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه در حس��اب کاربری خود‬ ‫در اینس��تاگرام نوش��ت‪ :‬پمپئو به خیال خودش سازکار بازگرداندن‬ ‫قطعنامه های لغو ش��ده شورای امنیت را فعال کرد اما همزمان‪ ،‬ایران‬ ‫به همراه روس��یه‪ ،‬چین‪ ،‬اتحادیه اروپا‪ ،‬المان‪ ،‬فرانس��ه و انگلیس در‬ ‫نامه ه��ای جداگانه ای اق��دام دولت ترامپ را غیرقانون��ی‪ ،‬بدون اثر و‬ ‫کان لم یک��ن معرفی کردند‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬وی تاکید کرد‪ :‬احتماال‬ ‫امروز هم برخی دیگر از اعضای شورای امنیت موضع مشابهی را اتخاذ‬ ‫خواهن��د کرد و یک بار دیگر دولت ترامپ منزوی و رس��وا در صحنه‬ ‫جهان خواهد شد‪ .‬تاریخ شورای امنیت چنین وضعیتی را به یاد ندارد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه در پایان مطلب خود اورده اس��ت‪ :‬برخی دالیلی که‬ ‫محمدجواد ظریف‬ ‫روسیه‪ :‬ادعاهای امریکا خالف عقل سلیم است‬ ‫یک مقام روس از تالش امریکا برای فعال کردن مکانیس��م ماش��ه انتقاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬میخائیل اولیانوف‪ ،‬نماینده روس��یه در سازمان های بین المللی در‬ ‫توییتر خود نوش��ت‪ :‬مقاومت بسیار چشمگیری در ش��ورای امنیت سازمان ملل‬ ‫علیه تالش امریکا برای فعال کردن اس��نپ بک وجود دارد‪ .‬اعضا از به رس��میت‬ ‫شناختن امریکا به عنوان یکی از اعضای برجام خودداری می کنند‪ .‬ادعاهای امریکا‬ ‫مخالف عقل س��لیم است‪ .‬وی افزود‪ :‬اقدام برای فعال کردن اسنپ بک ایده خوبی‬ ‫نبود‪ .‬به بیان ساده وضعیت سختی است‪.‬‬ ‫علی شمخانی‬ ‫باعث ش��ده چنین اجماع جهانی علیه دولت ترامپ ایجاد ش��ود را در‬ ‫متن پنج صفحه ای ضمیمه خالصه کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش تبلیغاتی‬ ‫علی شمخانی‪ ،‬دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در حساب کاربری‬ ‫خود در توییتر درباره درخواست امریکا مبنی بر فعال شدن مکانیسم‬ ‫ماش��ه علیه ایران‪ ،‬نوش��ت‪ :‬امری��کا می داند که قادر ب��ه بازگرداندن‬ ‫تحریم های س��ازمان ملل و تحریم های تسلیحاتی ایران نیست‪ .‬دبیر‬ ‫ش��ورای عالی امنیت ملی ادامه داد‪« :‬مکانیسم ماشه» تنها نمایشی‬ ‫تبلیغاتی برای نجات «ترامپ» است و خاصیت دیگری ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ واکنش سخت ایران‬ ‫نماینده کشورمان در سازمان ملل تاکید کرد بکارگیری مکانیسم‬ ‫بازگردانی تحریم ها ازس��وی امریکا و اعمال تحریم های تس��لیحاتی‬ ‫ازسوی ش��ورای امنیت س��ازمان ملل علیه ایران فاقد مبنای قانونی‬ ‫و خالف قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬اس��ت‪ .‬با ای��ن همه واکنش ایران به هرگونه‬ ‫تحریم تسلیحاتی شورای امنیت بسیار سخت خواهد بود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی انجمن کنترل سالح واشنگتن‪ ،‬مجید‬ ‫تخت روانچی‪ ،‬نماینده کش��ورمان در سازمان ملل گفت‪ :‬اول از همه‬ ‫مجید تخت روانچی‬ ‫سعید خطیب زاده‬ ‫اینک��ه هر اقدامی از جانب ش��ورای امنیت ب��رای اعمال تحریم های‬ ‫نظامی علیه ایران‪ ،‬غیرقانونی و خالف قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬است؛ بنابراین‪،‬‬ ‫هیچ زمینه قانونی برای شورای امنیت وجود ندارد که بتواند براساس‬ ‫ان قطعنامه ای ب��رای اعمال تحریم ها علیه ای��ران صادر کند‪ .‬تخت‬ ‫روانچی ادامه داد‪ :‬مس��ئله دوم این اس��ت که اقدام امریکا با شکست‬ ‫مواج��ه خواهد ش��د؛ به دلیل اینکه اعضای ش��ورای امنیت حاضر به‬ ‫تخطی از قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت با خواست امریکا‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران‬ ‫درباره اخرین روند تحوالت و اقدامات غیرقانونی امریکا در ش��ورای‬ ‫امنیت و تالش های کش��ورمان‪ ،‬گفت‪ :‬امریکا هی��چ جایگاهی برای‬ ‫چنی��ن اقدامی ن��دارد و در اقدامی مغایر با مق��ررات و قواعد حقوق‬ ‫بین المل��ل و مفاد قطعنام��ه ‪ ،۲۲۳۱‬صرفا «درخواس��ت» به رئیس‬ ‫دوره ای شورای امنیت ارائه کرده است‪ .‬سعید خطیب زاده تاکید کرد‪:‬‬ ‫تمامی اعضای باقیمانده در برجام بالفاصله و قویا با این درخواس��ت‬ ‫بی مبن��ا و غیرقانونی ایاالت متحده مخالفت ک��رده و ان را به اطالع‬ ‫رئیس شورای امنیت نیز رسانده اند‪.‬‬ ‫تحلیل روز‬ ‫محمدمهدی عسگری‪ -‬کارشناس اقتصاد سیاسی‪:‬‬ ‫ مطاب��ق با مف��اد برجام تحریم های تس��لیحاتی ای��ران در ‪۲۷‬‬‫مهر امس��ال به پایان می رس��د‪ .‬امریکا برای جلوگیری از این اتفاق‬ ‫قطعنامه ای را در ش��ورای امنیت درباره تمدید تحریم تس��لیحاتی‬ ‫ایران در معرض رای اعضا گذاش��ت که ب��ا ‪ ۱۱‬رای ممتنع و دو رای‬ ‫مخالف از مجموع ‪ ۱۵‬رای به تصویب نرسید‪ .‬ساختار شورای امنیت‬ ‫س��ازمان ملل به گونه ای اس��ت که برای تصویب یک قطعنامه الزم‬ ‫اس��ت حداقل ‪ ۹‬عضو ب��ه ان رای مثبت داده و به ع�لاوه هر ‪ ۵‬عضو‬ ‫دائمی شورا (شامل امریکا‪ ،‬انگلستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬فرانسه و چین) نیز به‬ ‫ان رای منفی ندهند‪ .‬این رویه که از ان با عنوان حق وتو یاد می شود‪،‬‬ ‫می تواند پاشنه اش��یل بازگرداندن تمامی تحریم های سازمان علیه‬ ‫ایران باش��د‪ .‬این امتیاز ترام��پ و پمپئو را به صراف��ت انداخته تا از‬ ‫سازکار ماش��ه برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و پایان دادن به‬ ‫برجام استفاده کنند‪ .‬اما سازکار ماشه چیست؟‬ ‫ بندهای ‪ ۳۶‬و ‪ ۳۷‬برجام به موضوع نقض عهد طرفین در اجرای‬‫برج��ام و موضوعات اختالفی اختصاص دارد‪ .‬براس��اس بند ‪ ۳۶‬اگر‬ ‫یکی از طرفین برجام نس��بت به رعایت نکردن مفاد برجام از س��ایر‬ ‫طرف ها شکایت داشته باشد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬موضوع به کمیس��یون مش��ترک برجام انتقال داده می شود‪:‬‬ ‫بررسی طی ‪ ۱۵‬روز (در صورت اجماع طرفین قابل تمدید است)‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در صورت رفع نشدن مشکل‪ ،‬موضوع در سطح وزرای خارجه‬ ‫پیگیری می ش��ود‪ :‬بررس��ی طی ‪ ۱۵‬روز (در صورت اجماع طرفین‬ ‫قابل تمدید است)‪.‬‬ ‫سازکار ماشه و اینده برجام‬ ‫‪ -۲-۱‬همزمان با (یا به جای) بررس��ی در س��طح وزیران بررسی‬ ‫موضوع توسط یک هیات مشورتی‪ :‬بررسی طی ‪ ۱۵‬روز‬ ‫‪ -۳‬چنانچ��ه متعاقب این فراین��د ‪ ۳۰‬روزه موضوع فیصله نیابد‪،‬‬ ‫کمیس��یون مش��ترک در کمتر از ‪ ۵‬روز نظریه هیات مش��ورتی را با‬ ‫هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬چنانچ��ه پس از ‪ ۳۵‬روز طرف ش��اکی معتقد باش��د موضوع‪،‬‬ ‫مصداق «عدم پایبندی اساس��ی» اس��ت‪ ،‬ان��گاه می تواند موضوع‬ ‫فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهداتش‬ ‫وفق برجام قلمداد کرده یا به عنوان مصداق «عدم پایبندی اساسی»‬ ‫به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابالغ کند‪.‬‬ ‫ براساس بند ‪ ۳۷‬برجام‪:‬‬‫‪ -۱‬متعاقب دریافت ابالغ طرف ش��اکی‪ ،‬ش��ورای امنیت سازمان‬ ‫ملل متحد قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریم ها را به رای می گذارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬چنانچ��ه قطعنامه فوق الذکر در مدت ‪ ۳۰‬روز از تاریخ ابالغ به‬ ‫تصویب نرسد‪ ،‬مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت سازمان ملل‬ ‫متحد دوباره اعمال خواهند ش��د؛ مگر اینکه شورای امنیت سازمان‬ ‫ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫ باتوج��ه به مفاد بند ‪ ۳۷‬در صورتی که قطعنامه مبنی بر تمدید‬‫لغو تحریم های ایران در ش��ورای امنیت به رای گذاشته شود‪ ،‬امریکا‬ ‫می توان��د با رای منف��ی‪ ،‬ان را وتو کرده و حت��ی در صورت موافقت‬ ‫‪ ۱۴‬عضو دیگر موجبات بازگش��ت تحریم ه��ای ایران را فراهم اورد!‬ ‫چ یک از طرف ها باتوجه به اگاهی از رای منفی‬ ‫در عی��ن حال اگر هی ‬ ‫امریکا قطعنامه ای در این راستا پیشنهاد نکند‪ ،‬تحریم ها خودبه خود‬ ‫عکس روز‬ ‫و پس از ‪ ۳۰‬روز از ارجاع به شورای امنیت دوباره وضع خواهند شد‪.‬‬ ‫ در حالی که به نظر می رسد از زمان تصمیم امریکا به فعال سازی‬‫س��ازکار ماش��ه حداکثر ‪ ۶۵‬روز زمان تا وضع مجدد تحریم ها الزم‬ ‫است‪ ،‬توجه به ‪ 3‬نکته ضروری است‪:‬‬ ‫الف‪ -‬دو مدت زمان ‪ ۱۵‬روزه بررس��ی در کمیس��یون مشترک و‬ ‫وزرای خارج��ه در صورت اجماع اعضا قابل تمدید اس��ت؛ بنابراین‬ ‫باتوجه به خروج امریکا از برجام و تمایل س��ایر طرف های برجام به‬ ‫تداوم این توافقنامه ممکن اس��ت این مدت زمان تمدید ش��ود؛ کما‬ ‫اینکه باوجود تهدید اروپا به اس��تفاده از س��ازکار برجام در زمستان‬ ‫هنوز پرونده ایران به شورای امنیت منتقل نشده است‪.‬‬ ‫ب‪ -‬امریکا از برجام خارج ش��ده و اساس��اً امکان اس��تفاده از این‬ ‫س��ازکار در قالب برجام را ندارد و با اتکا به مفاد قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬که‬ ‫در بنده��ای ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬به موضوع س��ازکار و ماش��ه می پردازد قصد‬ ‫بازگردان��دن تحریم های ایران را دارد‪ .‬اتکای امریکا به این قطعنامه‬ ‫چندان از نظر حقوقی مس��موع نیست و احتماال موضوع یک دعوای‬ ‫حقوق��ی بین المللی خواهد بود که باید منتظر نتایج ان ماند؛ به ویژه‬ ‫انک��ه در همین قطعنامه نی��ز صراحتا به تذکر یکی از اعضای برجام‬ ‫برای پیگیری پرونده در شورای امنیت اشاره شده است‪.‬‬ ‫ج‪ -‬بازگشت تحریم های سازمان ملل اثر اقتصادی جدی ای برای‬ ‫ایران نخواهد داش��ت‪ ،‬زیرا تحریم های اقتص��ادی امریکا به مراتب‬ ‫وس��یع تر از مفاد قطعنامه های تعلیق ش��ده ایران است‪ ،‬با این حال‬ ‫مسیر بازگشت ایران به توافق دوباره با غرب را دشوارتر کرده و گرهی‬ ‫بر گره های پرونده هسته ای ایران خواهد افزود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ایران راهبرد تهاجمی ندارد‬ ‫رخسار محرم در بازار بزرگ تهران‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫رئیس جمهوری به مناس��بت روز صنعت دفاعی‪ ،‬در نوزدهمین هفت��ه از افتتاح طرح ها و پروژه های‬ ‫ملی کش��ور با تاکید بر اینکه ما راهبرد تهاجمی نداریم‪ ،‬نمی خواهیم جایی را اش��غال کنیم یا به ملتی‬ ‫صدمه بزنیم و همسایگان مطمئن باشند قدرت دفاعی ما به نفع انها و دوستان مان خواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنعت دفاعی ایران در ‪ ۶‬س��ال گذش��ته از جایگاه بیست وس��وم به جایگاه چهاردهم جهانی رس��یده‬ ‫اس��ت‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حسن روحانی در مراسم رونمایی از دستاوردهای ملی وزارت دفاع و پشتیبانی‬ ‫نیروهای مسلح اظهار کرد‪ :‬خوشحال هستم که در ایام پایانی مرداد که روز صنعت دفاعی است‪ ،‬ملت‬ ‫بزرگ ما دستاوردهای بزرگی را در زمینه های مختلف مشاهده می کنند و شاهد پیشرفت دانشمندان‪،‬‬ ‫دانش��گاه ها و شرکت های دانش بنیان و همچنین صنایع دفاع کش��ور هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬برای ما مهم‬ ‫اس��ت که در طول ‪ ۵‬سال گذشته توانستیم از جایگاه بیست وسوم در دنیا در صنعت دفاعی به جایگاه‬ ‫چهاردهم دست پیدا کنیم و این نشانگر این است که در طول سال های گذشته چه استعداد و تالش‬ ‫و فداکاری در کنار هم قرار گرفته تا توانستیم در این رده در زمینه صنعت دفاعی جهان قرار بگیریم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬برای ما اهمیت دارد که وزارت دفاع بخشی از تحقیقات برای فناوری های علمی‬ ‫تولید و س��اخت پهپاد را برعهده دارد و امیدواریم در کنار پیش��رفت های امروز در این زمینه‪ ،‬قدم های‬ ‫بعدی را نیز برداریم‪.‬‬ ‫مکانیسم ماشه‬ ‫و ‪ ۳‬سناریوی محتمل‬ ‫احمد زیداب�ادی‪ ،‬روزنامه ن�گار‪ :‬امریکا به طور‬ ‫رس��می مکانیسم ماش��ه را در ش��ورای امنیت فعال‬ ‫ک��رده و این مس��ئله س��بب نگرانی روس��یه از بروز‬ ‫بحرانی بی سابقه در این شورا شده است‪.‬‬ ‫ظاه��را از ن��گاه روس ها‪ ،‬مکانیس��م ماش��ه به هر‬ ‫نتیجه ای که ختم ش��ود‪ ،‬بحران زاس��ت‪ ،‬زیرا س��بب‬ ‫ش��کاف عمیقی در بین اعضای دائم ش��ورای امنیت‬ ‫و در واقع فلج شدن ان خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��رای پیش��گیری از وق��وع چنین اتفاق��ی پوتین‬ ‫پیش��نهاد برگ��زاری نشس��تی مجازی بین س��ران‬ ‫کش��ورهای ‪ ۵+۱‬ب��رای بح��ث در باره ای��ن موضوع‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در واقع هدف اصلی او از این پیش��نهاد‪،‬‬ ‫کش��اندن ترامپ و روحانی پش��ت یک میز به منظور‬ ‫یافتن راهی برای جلوگیری از بحران مربوط به فعال‬ ‫کردن مکانیسم ماشه است‪.‬‬ ‫دولت ه��ای ای��ران و امری��کا هر دو با پیش��نهاد‬ ‫پوتین بس��یار س��رد برخورد کرده ان��د‪ ،‬به طوری که‬ ‫ترامپ ضمن اظهار بی اطالعی از جزئیات پیش��نهاد‪،‬‬ ‫حضور خود در نشست مجازی سران را بعید دانسته‬ ‫و س��خنگوی دولت ای��ران نیز همزمان ب��ا تاکید بر‬ ‫حسن نیت روسیه‪ ،‬برگزاری نشست سران را به دلیل‬ ‫صداقت نداشتن امریکا بی اثر قلمداد کرده است‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬روس ها اعالم کرده اند طرح مورد نظر‬ ‫خود را با دیگر طرف ه��ای برجام پیش خواهند برد‪.‬‬ ‫اروپایی بریتانیا‪ ،‬فرانسه و المان‬ ‫منظور انها سه کشور‬ ‫ِ‬ ‫در کنار چین است که از امضاکنندگان توافق برجام‬ ‫هس��تند‪ .‬باتوجه به مجموع سیاس��ت ها و منافع این‬ ‫دس��ته از قدرت ها ظاهرا هیچ کدام از انها به تبدیل‬ ‫«مس��ئله ایران» به مولفه ای بحرانی در روابط خود با‬ ‫امریکا عالقه ای ندارند و هر کدام به شیوه مخصوص‬ ‫خود می کوش��ند ت��ا راه حلی برای این مش��کل پیدا‬ ‫کنن��د‪ .‬در حقیقت‪ ،‬اختالف پیش ام��ده بین امریکا‬ ‫و س��ایر اعضای دائم ش��ورای امنیت‪ ،‬عمدتا مربوط‬ ‫به تحریم تس��لیحاتی ایران اس��ت که طبق قطعنامه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬بای��د در اواخر مه��ر پایان یابد‪ .‬ادامه س��ایر‬ ‫تحریم ها فع�لا محل منازعه نیس��ت‪ ،‬چراکه امریکا‬ ‫به طور یکجانبه ان را به تقریبا تمام کشورهای جهان‬ ‫تحمیل کرده و به صورت امری عادی دراورده است!‬ ‫روس ها بر ای��ن باورند که پایان تحریم تس��لیحاتی‬ ‫ای��ران‪ ،‬اصوال تغییری در وضعی��ت کنونی جمهوری‬ ‫اسالمی ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫از ن��گاه ان��ان‪ ،‬پی��ش از تحریم تس��لیحاتی ایران‬ ‫ازس��وی س��ازمان ملل‪ ،‬بازار دادوس��تد تسلیحاتی با‬ ‫ایران هیچ رونقی نداش��ت؛ بنابراین‪ ،‬لغو تحریم ها در‬ ‫این دوره نیز عمال کمکی به رونق ان نخواهد کرد‪.‬‬ ‫بریتانیا و فرانس��ه همراه با المان به طور رسمی از‬ ‫لغو تحریم تس��لیحاتی ایران نگرانند و ان را س��بب‬ ‫افزایش تشنج در خاورمیانه می دانند‪.‬‬ ‫این سه کش��ور خواهان تمدید تحریم تسلیحاتی‬ ‫ایران هس��تند؛ به طوری که اعمال ان به معنای پایان‬ ‫عمر برجام تلقی نشود‪.‬‬ ‫چینی ها هم که درباره مسائل مربوط به خاورمیانه‬ ‫معموال موضع سکوت را ترجیح می دهند‪ ،‬جز تاکید‬ ‫ب��ر مخالفت با موض��ع امریکا‪ ،‬نکت��ه دیگری در این‬ ‫ب��اره نگفته اند اما به نظ��رم نگاه انه��ا در این زمینه‬ ‫تا اندازه بس��یاری ش��بیه روس��یه اس��ت‪ .‬در چنین‬ ‫صحنه ای امریکا می کوشد تا یک تنه کار تداوم تحریم‬ ‫تسلیحاتی نامحدود ایران را پیش ببرد‪.‬‬ ‫ای��ا امریکا باتوج��ه به ابهام ه��ای حقوقی مربوط‬ ‫به فعال کردن مکانیس��م ماش��ه‪ ،‬موفقیت خود را در‬ ‫شورای امنیت مس��جل می داند؟ یا اینکه به عمد در‬ ‫پ��ی ایجاد بحران در ش��ورای امنیت اس��ت تا با فلج‬ ‫ک��ردن ان‪ ،‬فرص��ت و بهان��ه الزم را برای پیش��برد‬ ‫سیاس��ت های یکجانب��ه خ��ود به وی��ژه در منطق��ه‬ ‫خاورمیانه به دست اورد؟‬ ‫ی��ا اینکه درصدد ایجاد فضایی متش��نج اس��ت تا‬ ‫شرکای دیگر ان در ش��ورای امنیت‪ ،‬مجبور به ارائه‬ ‫طرح های میانجی گرایانه ای ش��وند که ایران را عمال‬ ‫پای میز مذاکره مجدد درباره برجام بکشاند؟‬ ‫ه��ر ‪ ۳‬این س��ناریوها محتمل اس��ت؛ اما به نظرم‬ ‫مورد سوم به واقع بینی نزدیک تر باشد‪ .‬به واقع‪ ،‬تمام‬ ‫اعضای دائم شورای امنیت از مذاکره مستقیم ایران‬ ‫و امریکا برای حل بح��ران کنونی حمایت می کنند‪.‬‬ ‫شاید بحرانی شدن اوضاع به این کشورها کمک کند‬ ‫تا با ارائه طرح هایی مش��ابه طرح پوتین‪ ،‬ایران را بر‬ ‫سر میز مذاکره با امریکا بنشانند‪.‬‬ ‫باتوجه به گرایش��ی که ایران به روس��یه و چین‬ ‫پی��دا ک��رده‪ ،‬به نظرم این دو کش��ور از ابزار و قدرت‬ ‫الزم برای پیشبرد چنین ابتکاری برخوردار شده اند!‬ ‫از ای��ن پس نه گفتن صریح ب��ه روس ها و چینی ها‬ ‫برای جمهوری اسالمی به نظرم اسان نخواهد بود!‬ ‫منبع‪ :‬مجمع اقتصاددانان ایران‬ ‫نظرگاه‬ ‫اخرین هفته دولت در دوره روحانی‪ ،‬فرصتی برای ارزیابی‬ ‫کارنامه این دولت است اما ارزیابی منصفانه عملکرد ان باید‬ ‫با لحاظ محدودیت هایی باشد که هیچ دولت دیگری در هیچ‬ ‫دوره ای در تاریخ معاصر با ان مواجه نبوده است‪.‬‬ ‫‪ .۱‬یکشنبه (امروز) نخستین روز از اخرین هفته دولت در‬ ‫دولت دوازدهم است‪ .‬سال قبل در یادداشتی نوشتم انتخاب‬ ‫م��ردم در س��ال های ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۶‬انتخاب های درس��تی بوده و‬ ‫اگر دولت اعتدال نبود‪ ،‬همه اروپا و اس��یای جنوب شرقی و‬ ‫حتی چین و روس��یه در مقاب��ل امریکا نبودند‪ .‬در دوره قبل‬ ‫باوجود تحریم های بین المللی و قطعنامه های متعدد شورای‬ ‫امنی��ت‪ ،‬در جهان تبدیل به یک جزیره ش��ده بودیم‪ .‬همان‬ ‫قطعنامه هایی که انها را کاغذپاره می نامیدند‪ .‬اما رای مردم‬ ‫راه را تغیی��ر داد‪ .‬جایگاه ایران در نظام بین الملل به واس��طه‬ ‫مذاکراتی که منجر به توافق بین المللی هسته ای شد‪ ،‬بهبود‬ ‫یافت‪ ۲( .‬شهریور ‪)۹۸‬‬ ‫ترکیب ارای تاریخی شورای امنیت به قطعنامه پیشنهادی‬ ‫امریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در روز ‪ ۲۴‬مرداد‬ ‫نشان داد تدبیر ایران در خارج نشدن از برجام چگونه توازن‬ ‫ارا را در مجام��ع بین الملل��ی به زیان امری��کا کرد‪ .‬از همین‬ ‫ام��روز می ت��وان صدای خرد ش��دن اس��تخوان تحریم های‬ ‫یکجانبه را شنید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬امری��کا با اعمال تحریم های یکجانبه که در طول تاریخ‬ ‫بی س��ابقه بود‪ ،‬درصدد ضربه به «اینده ایران» بود‪ .‬تروریسم‬ ‫اقتصادی برای القای ناامیدی گسترده‪ ،‬ایجاد اشوب اجتماعی‬ ‫و تهدید اینده نظام؛ چنان که در س��ال ‪ ۶۰‬با ترور شهیدان‬ ‫بهشتی‪ ،‬رجایی و باهنر درصدد ضربه به «اینده نظام» بودند‪.‬‬ ‫اما همانگونه که نظام با تثبیت خود «اینده زدایی» تروریسم‬ ‫کور را ناکام گذاش��ت‪ ،‬امروز دولت با برنامه مقاومت همراه با‬ ‫توس��عه نیز «اینده زدایی» تروریسم اقتصادی را به شکست‬ ‫خواهد کش��اند‪« .‬امید» که ج��زو کلیدی ترین گفتمان ها و‬ ‫راهبردهای دولت های یازدهم و دوازدهم بود‪ ،‬فقط یک شعار‬ ‫نیس��ت‪« .‬امید»‪ ،‬امروز در کانون حمله نیروهای ضد ایرانی‬ ‫قرار گرفته و هر دستاوردی را با کوچک انگاری تضعیف کرده‬ ‫و ناامیدی از امروز و اینده را دامن می زنند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اخری��ن هفته دول��ت در دوره روحان��ی‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫ارزیابی کارنامه این دولت است اما ارزیابی منصفانه عملکرد‬ ‫ان باید با لحاظ محدودیت هایی باشد که هیچ دولت دیگری‬ ‫در هی��چ دوره ای در تاریخ معاصر با ان مواجه نبوده اس��ت‪.‬‬ ‫توجه به میزان رشد اقتصادی متوسط ‪ ۴.۳‬درصدی در دوره‬ ‫قبل از تحریم ها‪ ،‬همچنین متوس��ط تولید اش��تغال ساالنه‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۵۰‬هزار نفر‪ ،‬ت��ورم تک رقمی‪ ،‬ارام��ش روانی و‬ ‫اقتصاد قابل پیش بینی به خوبی نقش تحریم ها و تروریس��م‬ ‫اقتصادی را نشان می دهد‪ .‬دولت همان دولت بود؛ چه اتفاقی‬ ‫ش��رایط را دگرگون کرد؟ طبیعی است این مسئله بیرونی و‬ ‫برون س��از بوده و این نکته ای اس��ت که به عوامل بیرونی در‬ ‫این تحلیل ها توجه نمی ش��ود‪ .‬اداره کشور در بی سابقه ترین‬ ‫و س��همگین ترین تحریم ه��ای تاریخ و بعد ه��م مواجهه با‬ ‫اوار کرون��ا‪ ،‬نه فقط یک ادعا که یک متغیر مهم در بررس��ی‬ ‫کارنامه دولت روحانی اس��ت‪ .‬دولتی که زیر همین فش��ارها‬ ‫دو راهب��رد خ��ود «اعتدال در داخل و تعام��ل در خارج» را‬ ‫ترک نکرد و پنجش��نبه های افتتاح و تمرک��ز همه جانبه بر‬ ‫تحقق شعار «جهش تولید» مهم ترین نمود پیگیری سیاست‬ ‫ضدتحریمی و امیدافرینی است‪.‬‬ ‫م��ن معتقدم فش��اری که ام��روز دولت و مل��ت متحمل‬ ‫می ش��وند‪ ،‬در دهه های اخیر بی س��ابقه بوده اس��ت‪ .‬تحریم‬ ‫ش��رایط را برای مردم س��خت و ب��رای دهک های��ی ناگوار‬ ‫کرده اس��ت؛ از این رو سیاس��ت حمایت معیشتی در همین‬ ‫دولت تدوین ش��ده و تا پایان دولت سیاست ارتقای مقاومت‬ ‫اجتماع��ی ادامه خواهد یافت‪ .‬به این امر اضافه کنید ارزوی‬ ‫دیرینه ایرانیان در دهه های گذشته را برای اداره کشور بدون‬ ‫نفت‪ .‬این دولت قادر ش��د وابس��تگی به نفت را کاهش دهد‪.‬‬ ‫وابستگی بودجه به نفت از ‪ ۴۳.۴‬درصد در سال ‪ ۹۲‬به ‪۱۱.۷‬‬ ‫درصد در س��ال ‪ ۹۸‬رس��ید‪ ،‬در حالی که س��هم هزینه های‬ ‫دولت از بودجه در س��ال ‪ ۹۸‬نس��بت به س��ال ‪ ،۹۲‬بیش از‬ ‫‪ ۴‬برابر کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬با این وج��ود حداقل حقوق‬ ‫کارمندان دولت در سال ‪ ۹۸‬نسبت به سال ‪ ،۹۲‬معادل ‪۵.۹‬‬ ‫برابر افزایش داشته است‪( .‬از ‪ ۴۷۵‬هزار به ‪ ۲‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تومان)‪ .‬این امار فقط ش��مه ای اس��ت کوچک تا نشان‬ ‫دهد هدف گذاری های دولت در زمینه رفاه اجتماعی‪ ،‬اشتغال‬ ‫(افزایش ‪ ۳‬میلیون نفری جمعیت شاغالن ‪۱۵‬ساله و بیشتر‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬نسبت به سال ‪ )۹۲‬و افزایش حداقل دستمزد‬ ‫کارگران و مس��تمری بازنشستگان و‪ ...‬جهت گذاری درستی‬ ‫بوده و دولت به عهد خود حتی در س��خت ترین شرایط هم‬ ‫پایبند بوده است‪ .‬ممنوعیت واردات بیش از ‪ ۲۲۰۰‬قلم کاال‬ ‫و افزایش تولید داخل نیز از دس��تاوردهایی اس��ت که تاثیر‬ ‫ان در این��ده اقتصاد ایران نش��ان داده خواهد ش��د‪ .‬با این‬ ‫وصف به اعتقاد من ش��وک تحریم و کرونا بر زندگی روزمره‬ ‫مردم و سختی زندگی چندین دهک‪ ،‬تلخی هایی را به وجود‬ ‫اورده که این اقدامات امروز ملموس نیستند اما در اینده ای‬ ‫نه چندان دور قضاوت درباره انها صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -۴‬امروز بار دیگر حرف س��ال قبل خود را تکرار می کنم‪:‬‬ ‫مردم‪ ،‬شما درس��ت انتخاب کردید‪ .‬این گزاره خدای ناکرده‬ ‫نه از ب��اب تخفیف دیگر رقبای روحانی در دو انتخابات قبل‬ ‫است‪ ،‬بلکه از جهت تقویت راهبردها و کسب دستاوردهایی‬ ‫اس��ت که سیاست گذاری های درس��ت این دولت ان را قابل‬ ‫حصول کرده است‪.‬‬ ‫در موج دوم کرونا‬ ‫استان های زیادی‬ ‫درگیر شدند‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه برگزاری ازمون های سراس��ری در‬ ‫روزهای اخی��ر‪ ،‬گفت‪ :‬واقع��ا برگزاری این ازم��ون و تصمیم گیری‬ ‫برگزاری برای ما سخت بود؛ اینکه برگزار بشود یا نشود و در صورت‬ ‫برگزاری روند اجرایی چگونه باش��د‪ .‬در این بین برخی هم بر برگزار‬ ‫نکردن این ازمون سراسری تاکید داشتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسن روحانی طی سخنانی در جلسه ستاد ملی‬ ‫مدیریت بحران کرونا با اشاره به فرا رسیدن روز پزشک اظهار کرد‪:‬‬ ‫امس��ال باید یک تبریک جانانه تری را تقدیم پزشکان جامعه کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با شروع شهریور ‪ ۶‬ماه مقابله با ویروس کرونا را پشت سر‬ ‫گذاشته و وارد ماه هفتم شدیم‪.‬‬ ‫موج اول ش��یوع کرونا در نوع خودش س��خت بود‪ .‬این سختی از‬ ‫ان جهت بود که با این ویروس و خطرات ان و اینکه چه نوع دارو و‬ ‫درمانی می تواند برای ان مفید باشد و چه مراقبتی اهمیت بیشتری‬ ‫دارد‪ ،‬اشنا نبودیم؛ بنابراین از اسفند تا اواخر فروردین‪ 2 ،‬ماه بسیار‬ ‫سخت را پشت سر گذاش��تیم‪.‬رئیس جمهوری یاداور شد‪ :‬موج دوم‬ ‫کرون��ا اما از اواخر خرداد اغاز ش��د و تمام تی��ر و مرداد را هم در بر‬ ‫گرف��ت‪ .‬این موج تا حدی با موج اول متفاوت بود؛ به طوری که این‬ ‫موج وس��یع تر و سنگین تر بود و ویروس مهاجم تر شده بود‪ .‬روحانی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬امیدوارم ب��ا همین روحیه و تالش و ف��داکاری تا روز‬ ‫پایانی مقابله با این ویروس‪ ،‬همه به همین صورت کنار هم باشیم تا‬ ‫خداوند پیروزی را نصیب ما کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 23‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1593‬‬ ‫پیاپی ‪2911‬‬ ‫این بازار‬ ‫چنگی به دل نمی زند‬ ‫خسارت ‪ ۹۰‬میلیارد‬ ‫یورویی کرونا‬ ‫به صنعت خودرو اروپا‬ ‫بومی سازی قطعات در‬ ‫منطقه ویژه خلیج فارس‬ ‫شتاب گرفت‬ ‫‪3‬‬ ‫انتقال فناوری‪ ،‬صنعت موتورسیکلت را نجات می دهد‬ ‫نیم قرن تجربه در مرز ورشکستگی‬ ‫‹ ‹سازندگان مونتاژکار‬ ‫عض��و انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورس��یکلت ایران با بیان اینکه همه‬ ‫س��ازندگان موتورس��یکلت در داخل‪،‬‬ ‫مونتاژکار هستند‪ ،‬منتها برخی قطعات‬ ‫بعض��ی از محص��والت در داخل تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هیچ تالش��ی در‬ ‫زمینه ارتق��ای تولید داخ��ل و تعمیق‬ ‫داخلی س��ازی نشده است‪ ،‬چون سیاس��ت های دولت با شعار سال‬ ‫همخوانی ن��دارد‪ .‬ابوالفضل حجازی در این ب��اره گفت‪ :‬در این ‪۴۰‬‬ ‫سال‪ ،‬ما هیچ افق روشنی برای رشد صنعت موتورسیکلت نداشتیم‪.‬‬ ‫دولت برای این صنعت هیچ بس��ته حمایتی و هیچ بودجه ای برای‬ ‫تقویت بخش طراحی و مهندس��ی و برای کسانی که کار تحقیقاتی‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬ندارد‪ .‬موتورسازان درحال حاضر سیاست خاصی را‬ ‫دنبال نمی کنن��د و نمی دانند در اینده چه کاری می خواهند انجام‬ ‫دهن��د‪ ،‬ام��ا مطمئ��ن هس��تند ک��ه نمی توانن��د موتورهایی که‬ ‫درحال حاض��ر وارد ش��ده را ب��ار دیگر تهیه کنند‪ .‬حج��ازی افزود‪:‬‬ ‫به‪‎‬دلیل اینکه تعداد تولیدات کم اس��ت و مدل های بسیار متنوعی‬ ‫دارد‪ ،‬تولی��د داخل��ی ان درحال حاض��ر توجیه اقتص��ادی ندارد و‬ ‫منطقی هم نیس��ت که کس��ی بخواهد اقدام به تولید کند‪ .‬وقتی به‬ ‫تیراژ س��االنه ‪۱۰۰‬هزار دستگاه برس��یم می توانیم برای تولید ‪۲۰‬‬ ‫هزار دستگاه از هر مدل با فرض تولید ‪ 4‬مدل رایج در ‪ ۵‬سال اینده‬ ‫برنامه ریزی کنیم‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬این قدرت خرید مردم اس��ت‬ ‫که مانع اصلی فروش و تولید بیشتر می شود‪ .‬درحال حاضر کف نرخ‬ ‫موتور از ‪ ۹‬میلیون تومان به باالس��ت‪ .‬وقتی جاده اس��فالت نباشد‬ ‫نمی توان توقع س��رعت اتوبانی داش��ت و مجبور به کاهش سرعت‬ ‫می شویم‪ .‬سرمایه گذاران و تولید کنندگان در سال ‪ ۹۱‬هم یک‪‎‬شبه‬ ‫سرمایه‪‎‬شان به یک‪‎‬سوم کاهش یافت و همین باعث شد خیلی ها از‬ ‫این صنعت بیرون روند و حاال با افزایش ‪ ۳‬برابری نرخ ارز در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬دوب��اره ای��ن اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬ب��ه گفته این عض��و انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت ایران‪ ،‬وقتی کل تولید سال ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫دستگاه بوده و ‪ ۲۰‬واحد تولیدی داریم به هر کدام ‪ ۵‬هزارتا می رسد‪.‬‬ ‫ای��ن واحدهای به س��ختی از پ��س حقوق کارکن��ان و هزینه های‬ ‫‹ ‹ ُافت ‪ ۸۰‬درصدی تولید‬ ‫دبی��ر انجم��ن وارد کنن��دگان‬ ‫موتورس��یکلت ای��ران نی��ز اظهارکرد‪:‬‬ ‫برخی از قوانی��ن باعث تعطیلی متعدد‬ ‫کارخانج��ات و کاه��ش ش��دید تولید‬ ‫موتورس��یکلت ش��ده اس��ت‪ .‬بهم��ن‬ ‫ضیاء مق��دم گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۹۵‬تاکنون‬ ‫مصوبات و قوانین بدون نظر کارشناسی‪،‬‬ ‫برای تولیدکنندگان موتورس��یکلت تصویب و اجرا شده است‪ .‬این‬ ‫قوانین باع��ث تعطیلی متعدد کارخانجات و کاهش ش��دید تولید‬ ‫موتورس��یکلت ش��د و حدود ‪ ۸۰‬درصد حجم تولید موتورسیکلت‬ ‫کاه��ش پیدا کرد‪ .‬وی بی��ان کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۵‬مصوبه ممنوعیت‬ ‫اس��تفاده از سیس��تم سوخت‪‎‬رس��انی کاربراتوری بود ک��ه باید به‬ ‫انژکتوری تبدیل می ش��د‪ .‬در دنیا این قانون اجباری نیست‪ ،‬اما در‬ ‫ایران به‪‎‬دلیل الودگی هوای کالنش��هر ها‪ ،‬این قانون تصویب و اجرا‬ ‫شد و به‪‎‬دنبال ان‪ ،‬به دلیل عدم‪‎‬امکان تامین سیستم سوخت رسانی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ت هم دست‪‎‬کمی از صنعت‬ ‫این روزها حال صنعت موتورس��یکل ‬ ‫خودرو ندارد‪ ،‬اما مش��کالت این صنعت به اندازه مش��کالت صنعت‬ ‫خودرو رسانه ای نمی ش��ود‪ .‬مسائل مربوط به شماره گذاری نشدن‬ ‫موتوره��ای قدیمی کاربرات��وری و ممنوعیت ه��ای صنعت تولید‬ ‫موتورس��یکلت در کن��ار افزایش نرخ ارز باعث‪‎‬ش��ده این صنعت پر‬ ‫رونق روزهای دور‪ ،‬به صنعتی در مرز ورشکستگی تبدیل شود‪.‬‬ ‫صنعت موتورس��یکلت از اواخر دهه ‪ ۱۳۴۰‬همزمان با تاس��یس‬ ‫صنای��ع جدید در ایران ایجاد و پیش از انقالب به صورت مونتاژ وارد‬ ‫فهرست صنعت کشور شد‪ .‬در ان زمان‪ ،‬هیچ محدودیتی برای ورود‬ ‫این مصنوعات وجود نداشت؛ در نتیجه بخش عمده موتورسیکلت‬ ‫به صورت تمام‪‎‬س��اخت وارد ایران می شد و سهم تولید داخل به ‪۱۰‬‬ ‫درصد هم نمی رسید‪ .‬در حقیقت تالش برای باال بردن سهم ساخت‬ ‫داخل مانند خودروس��ازی‪ ،‬از سال های ‪ ۱۳۷۲‬و ‪ ۱۳۷۳‬شروع شد‪،‬‬ ‫یعنی از زمانی که دولت با محدودیت درامدهای ارزی مواجه ش��د‬ ‫و الج��رم اجرای برنامه های س��ختگیرانه در مص��رف منابع ارزی‬ ‫ضرورت پیدا کرد‪ .‬طبعا کارخانه های تولید کننده موتورسیکلت نیز‬ ‫نتوانس��تند به می��زان الزم از ارز اختصاصی وزارت صنایع بهره مند‬ ‫ش��وند‪ .‬این دش��واری سبب شد س��ازندگان موتورس��یکلت برای‬ ‫کاس��تن از نیاز ارزی خود به سوی صنعتگران داخل متمایل شوند‬ ‫و به سرعت سهم تولید داخلی را در این صنعت بهبود بخشند‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬عمدتا پیشرانه های موتورسیکلت های طرح هوندا‬ ‫با حجم های ‪ ۱۵۰ ،۱۲۵‬و ‪ ۲۰۰‬سی سی که در ایران نسبت به انواع‬ ‫دیگر موتورس��یکلت مصرف بیش��تری دارد‪ ،‬از کشور چین تامین‬ ‫می شود‪ .‬به طور کلی از نظر کمی‪ ،‬بخش عمده این موتورسیکلت ها‬ ‫در داخل ایران س��اخته می ش��ود و به همین می��زان از مصرف ارز‬ ‫جلوگیری شده و ارزش افزوده برای تولید این قطعات صرف اقتصاد‬ ‫داخلی می ش��ود‪ .‬البته از اوایل دهه ‪ ۱۳۷۰‬با وارد کردن دانش فنی‬ ‫قوای محرکه (انجین) صنعت موتورس��یکلت عمق بیش��تری پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬اما هنوز قوای محرکه ای ک��ه بتواند جایگزین انجین‬ ‫چینی بشود در سطح وسیع ساخته نشده که نخستین و مهم ترین‬ ‫دلیل ان به صرفه نبودن اس��ت‪ .‬تقاضا برای انواع موتورس��یکلت و‬ ‫لوازم یدکی ان نیز در دهه های اخیر به‪‎‬شدت افزایش یافته و صنایع‬ ‫وابس��ته به این بخش را به تکاپوی گس��ترده برای افزودن بر تولید‬ ‫انداخته‪ ،‬اماچند س��الی است که تولیدکنندگان قطعات از وضعیت‬ ‫حاکم بر صنعت موتورسیکلت راضی نیستند‪.‬‬ ‫کارخانج��ات خود بر می ایند‪ ،‬چگونه می توان از انها توقع انجام کار‬ ‫تحقیقاتی و تعمیق س��اخت داخلی را داش��ت‪ .‬حج��ازی گفت‪ :‬نه‬ ‫قطعه س��ازان ما چنین قدرت مالی را دارن��د و نه تولید کنندگان از‬ ‫ظرفیت این س��رمایه گذاری ها برخوردارند‪ .‬ای��ن حقایق را باید به‬ ‫مردم گفت‪ .‬نقش صنعت موتورس��یکلت در چند س��ال گذش��ته‬ ‫به دلیل سیاس��ت های غلط در چرخ��ه اقتصادی ‪ ۵۰‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‪ .‬درحال حاضر‪ ۸۰ ،‬تا ‪ ۹۰‬درصد قطعات موتورسیکلت‬ ‫در صندوق های بزرگ برای مونتاژ وارد کارخانه می شود‪ ،‬امیدواریم‬ ‫دول��ت انگیزه و راهکاری برای تعمیق تولی��د ارائه دهد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ما بیش��تر برای خارجی ها اشتغالزایی کردیم‪ .‬کافی بود دولت‬ ‫در این ‪ 20‬س��ال که ارز اختصاص داده‪ ۱۰ ،‬درصد ان را به کارهای‬ ‫پژوهش��ی و ش��رکت های دانش بنیان و ش��رکت‪‎‬هایی ک��ه انگیزه‬ ‫سرمایه گذاری داشتند‪ ،‬وام اختصاص می داد و از انها می خواست با‬ ‫ه��م هماهنگ ش��وند و در ‪ ۵‬س��ال خط��وط تولید موت��ور ملی را‬ ‫راه اندازی کنند‪ .‬یکی از مش��کالت صنعت موتورسیکلت و در ذیل‬ ‫ان مجموع��ه قطعه س��ازی ای��ن بود که ش��رایطی فراهم نش��د تا‬ ‫موتورسیکلت سازان بتوانند موتورسیکلت های بومی شناخته شده‬ ‫به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫انژکتوری از منابع تامین کننده‪ ،‬حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬ماه کارخانه ها تعطیل‬ ‫ش��دند‪ .‬ضیاء‪‎‬مقدم اظهارکرد‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬با توجه به توان و ظرفیت‬ ‫محدود ازمایشگاه های کشور برای ازمون های مرتبط‪ ،‬کارخانجات‬ ‫مجدد طی ‪ ۶‬ماه تعطیل شدند‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬به‪‎‬دلیل اجرای مصوبات‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬و قانون هوای پاک (اس��قاط موتورسیکلت های‬ ‫فرس��وده) ش��اهد تعطیلی چند ماهه خطوط تولی��د کارخانجات‬ ‫بودی��م‪ .‬در مجموع حدود ‪ ۲۱‬ماه از س��ال ‪ ۹۵‬تاکنون کارخانه های‬ ‫تولید موتورسیکلت به طور متناوب تعطیل شدند که در امار تولید‬ ‫هم تاثیر گذاشت‪ .‬این عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران بیان‬ ‫کرد‪ :‬موتورس��یکلت های انژکتوری تولید شده نیز به دلیل فناوری‬ ‫جدید با اس��تقبال کمی از سوی خریداران رو به رو شد که در نتیجه‬ ‫بازار خرید و فروش موتورسیکلت های کاربراتوری دست دوم‪ ،‬رونق‬ ‫یافت‪ .‬این امر نه‪‎‬تنها به کاهش الودگی هوا کمکی نکرد‪ ،‬بلکه منجر‬ ‫به افزایش الودگی بیشتر نیز شد‪ .‬این موضوع با اهداف ذکر شده در‬ ‫قانون هوای پاک مغایرت دارد‪ .‬همچنین طبق ماده ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫هوای پاک‪ ،‬برای هر پالکی که در کارخانه بر موتورس��یکلت نصب‬ ‫می شود باید یک گواهی اس��قاط موتورسیکلت فرسوده هم صادر‬ ‫ش��ود‪ .‬در هیچ‏کدام از مراکز اسقاط موتورسیکلت فرسوده‪ ،‬گواهی‬ ‫اسقاط وجود نداشت تا شرکت ها بتوانند از انها خریداری کنند‪ .‬او با‬ ‫اشاره به مش��کالت پیش‪‎‬روی مراکز اسقاط ادامه داد‪ :‬قیمت الشه‬ ‫موتورسیکلت ارزان است به‪‎‬طوری که متوسط قیمت نوع معمولی‬ ‫تیپ کار بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬میلیون تومان و قیمت الش��ه ان ‪ ۵۰۰‬تا ‪۶۰۰‬‬ ‫ه��زار توم��ان اس��ت‪ ،‬در ای��ن ص��ورت اف��راد‪ ،‬متقاضی اس��قاط‬ ‫موتورسیکلت نیستند‪ .‬دولت باید با افزایش قیمت الشه و همچنین‬ ‫ارائه تس��هیالت بسیار مناسب به متقاضیان‪ ،‬شرایط را برای اسقاط‬ ‫س��ریع موتورهای فرس��وده فراهم کند‪ .‬ضیاء‪‎‬مقدم درباره واردات‬ ‫موتورس��یکلت گف��ت‪ :‬هم اکن��ون مش��کالتی در واردات قطعات‬ ‫موتورس��یکلت وجود دارد و برند های معتبر اروپایی و اس��یایی نیز‬ ‫به‪‎‬دلیل تحریم ها با تولیدکنندگان همکاری نمی کنند‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫صنعت موتورس��یکلت ایران درباره ثبت س��فارش موتورسیکلت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به دلیل افزایش توان تولید کش��ور تالش بر این اس��ت که‬ ‫قطع��ات برخی از مدل هایی که قابلیت س��اخت داش��ته باش��د را‬ ‫بومی س��ازی کنی��م‪ ،‬از ای��ن‪‎‬رو واردات این قطعات نیز نس��بت به‬ ‫سال های گذشته کاهش یافته است‪ .‬او درباره قاچاق موتورسیکلت‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه قاچ��اق در این صنعت ضعیف اس��ت چراکه‬ ‫موتورس��یکلت ها قابلیت ش��ماره گذاری دارند‪ .‬بخش��ی از قطعات‬ ‫موتورس��یکلت ها در داخل تولید و برخ��ی از منابع خارجی به طور‬ ‫رس��می تامی��ن می ش��ود‪ ،‬از ای��ن رو قاچاقی در ای��ن صنعت رخ‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫یشود که باوجوداالیندگی‬ ‫این اظهارات در حالی مطرح م ‬ ‫های کاربرات��وری قدیمی‪ ،‬بیش��تر‬ ‫ت‬ ‫ش��دید موتورس��یکل ‬ ‫تهای‬ ‫یلی به ساخت و عرضه موتورسیکل ‬ ‫تولید کنندگان تما‬ ‫ن قیمت نشان نمی دهند و بسیاری‬ ‫انژکتوری با کیفیت و ارزا‬ ‫ ش��وند پس از مدت اندکی‪ ،‬به س��بب‬ ‫از خری��داران ناچار می‬ ‫��تم انژکتوری موتور خ��ود را با صرف‬ ‫کیفی��ت پایین‪ ،‬سیس‬ ‫کاربراتوری جایگزین کنند‪ .‬صنعت‬ ‫هزینه بیش��تر با سیستم‬ ‫مرحله جدیدى از حیات خود شود تا‬ ‫موتورس��یکلت باید وارد‬ ‫کرده و باعث رش��د صنعت کش��ور‬ ‫بتواند بقاى خود را حفظ‬ ‫قال فناوری به ایران است! برای این‬ ‫شود؛ این مرحله همان انت‬ ‫طور جدی کارخان ههای تولیدکننده‬ ‫کار بای��د هر چه زودتر ب ه‬ ‫قیق و توس��عه خ��ود را راه اندازی و‬ ‫موتورس��یکلت مراکز تح‬ ‫باط خود را با دانشگاه ها بیشتر کنند‪.‬‬ ‫ارت‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 23‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1593‬‬ ‫پیاپی ‪2911‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫قطعه سازان‬ ‫از دولت‬ ‫حمایت‬ ‫می خواهند‬ ‫سیدمهدی کاظمی‪ ،‬سخنگوی اتحادیه‬ ‫لوازم یدکی خودرو و ماشین االت تهران‬ ‫وانت های‬ ‫یک تا ‪ ۳‬ستاره‬ ‫کدامند؟‬ ‫گالیه قطعه سازان از تولیدات زیرپله ای و مشکالت نقدینگی‬ ‫این بازار چنگی به دل نمی زند‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایران در دورانی‬ ‫عالوه بر صادرات‬ ‫خودرو به برخی‬ ‫از کشورها‪،‬‬ ‫صادرات قطعات‬ ‫هم داشت‬ ‫خبر‬ ‫ارتق��ای کیفیت محصول س��مند به س��طح ‪۳‬‬ ‫ستاره کیفی از برنامه های امسال بود که در خرداد‬ ‫محقق ش��ده اس��ت‪ .‬نتایج حاصله نشان می دهد‪،‬‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو توانس��ته در ش��رایط‬ ‫تحریمی و با نظارت کامل بر زنجیره ارزش خودرو‪،‬‬ ‫کیف��ت محصوالت تولیدی خ��ود را حفظ کرده و‬ ‫به دنبال ارتقای انها نیز باش��د‪ .‬مجموعه کارکنان‬ ‫ای��ن خودروس��از و ش��رکت های زیرمجموع��ه و‬ ‫زنجیره تامین‪ ،‬با برنامه ریزی دقیق و نظارت کامل‬ ‫بر کیفیت محصوالت‪ ،‬هدف اصلی که همان ارتقای‬ ‫رضایت مشتریان است را محقق خواهند کرد‪.‬‬ ‫قیمت خ��ودرو در ایران مدت هاس��ت عجیب ش��ده و‬ ‫خودرو که گران می ش��ود ب��اور جامعه بر این اس��ت که‬ ‫روزگار همانط��ور ک��ه ب��رای خودروس��ازها گل و بلب��ل‬ ‫اس��ت‪ ،‬بساط بره کشان صنایع وابس��ته به صنعت خودرو‬ ‫را ه��م فراهم کرده اس��ت‪ ،‬ام��ا ظاهرا باز ه��م فقط این‬ ‫دالالن هس��تند که از این اب گل الود ماهی های درشت‬ ‫می گیرند و قطعه سازان همچنان گرفتار طلب های چندین‬ ‫میلیاردی خود از خودروسازان هستند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫این تص��ور وجود دارد که با افزایش‬ ‫نرخ خودرو‪ ،‬تمامی صنایع پایین دس��تی و قطعه سازان از‬ ‫این ش��رایط برای خ��ود انتفاعی ببرند‪ ،‬ام��ا گویا وضع و‬ ‫اوض��اع قطعه س��ازان در این روزها که بازار خودرو س��که‬ ‫اس��ت‪ ،‬چنگی ب��ه دل نمی زن��د به طوری ک��ه احمدرضا‬ ‫رعنایی‪ ،‬رئیس انجمن قطعه سازان خودرو استان مرکزی‬ ‫و عضو انجمن قطعه س��ازان خودرو کشور به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر قطعه سازان کشور بیش از ‪ ۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان از صنای��ع خودروس��از مطالبه دارند ک��ه این امر‬ ‫باعث بلوکه ش��دن قس��مت اعظمی از سرمایه در گردش‬ ‫و نقدینگی قطعه س��ازان شده و به راحتی امکان تهیه مواد‬ ‫اولیه را از انها گرفته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬قطعه س��ازان کش��ور نه تنه��ا با بلوکه‬ ‫شدن س��رمایه خود مواجه هستند‪ ،‬بلکه در تخصیص ارز‬ ‫نیز مش��کالت جدی دارند و به همی��ن دلیل نمی توانند‬ ‫م��واد اولیه را به راحتی وارد کنند و همین امر باعث خالی‬ ‫شدن انبارهای قطعه سازان شده است‪ .‬اگر این روند ادامه‬ ‫یابد شاید قطعه سازان تنها برای دو ماه اینده بتوانند خط‬ ‫تولید خودرو را تغذیه کنند‪ ،‬هرچند درحال حاضر هم خط‬ ‫تولید با این کمبودها دست و پنجه نرم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹گرفت و گیرهای گمرک تمامی ندارد‬ ‫درخشش ‪7‬محصول‬ ‫ایران خودرو با ‪ 4‬ستاره‬ ‫براس��اس اخری��ن گ��زارش ارزش��یابی کیفی‬ ‫انجام ش��ده در تیر امس��ال‪ ،‬در گروه سبک بخش‬ ‫سواری‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬همچنان به عنوان تنها محصول‬ ‫‪ ۵‬ستاره کیفی تولید داخل‪ ،‬بهترین امتیاز کیفی را‬ ‫ل دیگر ایران خودرو‬ ‫به خود اختصاص داد‪ ۷ .‬محصو ‬ ‫نیز ‪4‬ستاره کیفی را از ان خود کرده اند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی ایران خودرو‪ ،‬طبق گزارش ارزشیابی‬ ‫خودرو های س��اخت داخل که ازس��وی اداره کل‬ ‫صنای��ع حمل ونقل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫منتش��ر شده‪ ،‬در تیر امسال خودروهای هایما ‪S7‬‬ ‫اتوماتیک ایران خودرو خراس��ان‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬پالس‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬دنا پالس‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک‪ ،‬پژو‪SD‬‬ ‫‪۲۰۷‬اتوماتی��ک‪ ،‬پ��ژو ‪ ۲۰۷ SD‬و پ��ژو ‪ ۲۰۷‬نیز‬ ‫هر کدام ‪۴‬س��تاره کیفی به دس��ت اوردند‪.‬رانا‪ ،‬پژو‬ ‫‪ ،۲۰۶SD‬پژو ‪ ۲۰۶‬و اچ‪ ۳۰.‬کراس و دنا‪۳ ،‬س��تاره‬ ‫کیف��ی را از ان خ��ود کردند و پژو پارس اتوماتیک‬ ‫ای��ران خودرو کرمانش��اه نیز ‪ ۳‬س��تاره ای ش��د‪.‬‬ ‫خودرو های س��ورن ایران خودرو تبریز‪ ،‬پژو پارس‬ ‫ایران‪‎‬خ��ودرو کرمانش��اه‪ ،‬پژو پ��ارس ایران‪‎‬خودرو‬ ‫فارس‪ ،‬پژو پارس ایران خودرو مازندران و پژو پارس‬ ‫صنایع خودروس��ازی فردا همگی ‪ ۳‬س��تاره کیفی‬ ‫را از ان خ��ود کردند‪ .‬س��مند ایران‪‎‬خودرو تبریز ‪۳‬‬ ‫س��تاره کیفی را از ان خود کرد‪ .‬براس��اس اخرین‬ ‫ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‪،‬‬ ‫هایم��ا ‪ S5‬نیز در ردیف محصوالت ‪ ۳‬س��تاره قرار‬ ‫دارد که ارتقای ان به س��طح کیفی ‪ ۴‬س��تاره جزو‬ ‫اهداف امسال ایران خودرو است‪ .‬در برنامه امسال‪،‬‬ ‫ع�لاوه بر ارتقای ‪ ۱۰‬درص��دی کیفیت در تمامی‬ ‫محص��والت‪ ،‬ارتقای کیفی��ت ‪ ۴۰۵‬اس ال ایکس و‬ ‫وانت اریس��ان به س��طح ‪ ۳‬س��تاره کیفیت نیز در‬ ‫دستور کار ایران خودرو قرار دارد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش ارائه شده از سوی ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران‪ ،‬وانت های تولیدی در تیر امس��ال موفق به کس��ب یک تا ‪ ۳‬س��تاره‬ ‫کیفی ش��د ه و نشان داده اند در کیفیت این دست از خودروها نه پیشرفتی‬ ‫حاصل ش��ده و نه پسرفتی! به گزارش ایسنا‪ ،‬بر این اساس وانت های داخلی‬ ‫اغلب در سطح کیفی پایین قرار داشته و وانت تولیدی با بیش از ‪ ۳‬ستاره‬ ‫کیفی تولید نشده اس��ت‪ .‬بر این اساس در تیر امسال در گروه خودروهای‬ ‫سبک و در بخش وانت‪ ،‬در فهرست قیمتی نخست‪ ،‬وانت نیوپیکاپ فوتون‬ ‫دیزلی ایران خودرو دیزل ‪ ۳‬س��تاره کیفی را کسب کرده است‪ .‬در فهرست‬ ‫قیمتی دوم نیز وانت های س��ایپا ‪ ۱۵۱‬ش��رکت بن رو‪ ،‬نیس��ان ریچ شرکت‬ ‫زامیاد و مزدا کارا ‪ ۲۰۰۰‬تک کابین بهمن موتور موفق به کس��ب ‪ 3‬س��تاره‬ ‫کیفی شده اند‪ .‬در همین سطح قیمتی‪ ،‬وانت های مزدا کارا ‪ ۲۰۰۰‬دوکابین‬ ‫ش��رکت بهمن موتور و وانت اریسان ش��رکت ایران خودرو دیزل با کسب ‪2‬‬ ‫ستاره کیفی در رده بعدی کیفی قرار گرفته اند‪ .‬براساس ارزیابی انجام شده‬ ‫در وانت ه��ای تولی��دی در تیر امس��ال‪ ،‬وانت های نیس��ان ها (تک س��وز و‬ ‫دوگانه سوز) شرکت زامیاد توانستند فقط یک ستاره از ‪ ۵‬ستاره کیفی را به‬ ‫خود اختصاص دهند‪ .‬ارزیابی ها نشان می دهد عالو بر اینکه وضعیت کیفی‬ ‫وانت های تولیدی در تیر امسال نسبت به ماه های گذشته تغییری نداشته‪،‬‬ ‫بلکه مدت هاس��ت خودروس��ازان داخلی در بخش تولید وانت ‪ ،‬قصدی هم‬ ‫برای بهبود کیفیت ها ندارند و یک ش��یوه را برای تولید در پیش گرفته اند‪.‬‬ ‫چندین س��ال است (از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬تاکنون) هیچ وانتی بیش از ‪ ۳‬ستاره‬ ‫کیفی دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫قطعه سازان‬ ‫به عنوان‬ ‫تامین کننده‬ ‫خودروسازان با‬ ‫کمبود مواد اولیه‬ ‫مواجه هستند‬ ‫وی ترخی��ص کاال از گم��رک و برخی قوانین دس��ت و‬ ‫پاگیر را از دیگر چالش های پیش روی قطعه سازان دانست‬ ‫و گفت‪ :‬ترخیص کاال از گمرک بس��یار زمانبر شده است‪،‬‬ ‫اس��ناد حمل و خرید کاال باید به وس��یله پست یا هواپیما‬ ‫به دست خریدار کاال برسد‪ ،‬اما در چند ماه گذشته ارسال‬ ‫اس��ناد با تاخیر جدی روبه رو ش��ده اس��ت و گمرک هم‬ ‫حاضر نیس��ت با اتکا به س��ابقه کاری قطعه ساز‪ ،‬دریافت‬ ‫تضامین و براساس کپی اسناد اقدام به ترخیص کاال کند‬ ‫و همین امر چالش جدی برای قطعه سازان ایجاد کرده که‬ ‫دول��ت باید به موضوع ورود کن��د‪ .‬رعنایی با بیان اینکه با‬ ‫وجود انکه نرخ مواد اولیه ‪ ۴۰‬درصد افزایش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫خودروس��ازان هنوز این افزایش نرخ را در بحث نرخ تمام‬ ‫شده کاال قطعی نکرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬تمام این اتفاقات سرمایه‬ ‫در گردش قطعه س��ازان را به چالش کش��یده است و خط‬ ‫تولید را با مشکل مواجه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دست انداز نوسانات ارزی‬ ‫رعنایی نوس��انات شدید نرخ خودرو در کشور را در گام‬ ‫نخست مربوط به نبود ثبات در نرخ ارز بیان کرد و افزود‪:‬‬ ‫افزای��ش ن��رخ دالر باعث افزایش ن��رخ نهاده های تولید و‬ ‫افزایش نرخ خودرو ش��ده است و دالالن و واسطه ها نیز از‬ ‫این فرصت نهایت سوءاستفاده را به عمل اورده و افزایش‬ ‫کاذب ن��رخ را ایجاد می کنند‪ .‬عضو انجمن قطعه س��ازان‬ ‫خودرو کش��ور تاکی��د ک��رد‪ :‬درحال حاضر این ش��رایط‬ ‫نابس��امان باعث شده‪ ۳۰‬درصد واحدهای قطعه ساز کشور‬ ‫تعطی��ل و نیمه تعطیل و ‪ ۷۰‬درصد باقیمانده این واحدها‬ ‫ب��ه اندازه ‪ ۶۰‬درصد ظرفیت خود فعال باش��ند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل به سرعت باید نقدینگی به سمت صنایع قطعه سازی‬ ‫حرکت کند تا صنایع خودروس��از با افزایش تیراژ خودرو‬ ‫نرخ تمام ش��ده را کاهش دهند‪ .‬در این صورت اس��ت که‬ ‫امکان کنترل بازار وجود دارد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬استان‬ ‫مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور در صنعت‬ ‫قطعه س��ازی خودرو حرف های زیادی ب��رای گفتن دارد‪.‬‬ ‫ده ها واحد قطعه س��از در این استان وجود دارند که کشور‬ ‫را تغذیه می کنن��د و این روزها این واحدها با چالش های‬ ‫عدیده ای مواجه شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نوک پیکان فقط به سمت خودروساز است‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل یکی از ش��رکت های قطعه س��از در‬ ‫اراک‪ ،‬زمانی که افزایش نرخ در هر کاالیی از جمله خودرو‬ ‫مطرح می ش��ود همه فقط نوک پی��کان را نگاه می کنند‬ ‫درحالی که باید چرایی ان را در بخش های پایین تر مدنظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫علی اصغر قدبیگی با اشاره به افزایش زیاد نرخ مواد اولیه‬ ‫صنعت قطعه سازی از سال ‪ ۹۶‬تاکنون و با تاکید بر اینکه‬ ‫مس��لما این مهم افزایش نرخ تمام شده خودرو را به دنبال‬ ‫دارد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬در س��ال ‪ ،۹۶‬نرخ هر‬ ‫کیلو فوالد در کش��ور ‪ ۳۵۰۰‬تومان بوده که در س��ال ‪۹۹‬‬ ‫به ‪ ۸۵۰۰‬تومان رسیده است‪ .‬در این میان‪ ،‬تمام خریدها‬ ‫نقدی شده و کسی نمی پرسد چرا نرخ فوالد اینچنین باال‬ ‫رفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬نه تنها نرخ فوالد‪ ،‬بلکه نرخ ورق که‬ ‫کیلویی ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬ه��زار تومان بود‪ ،‬به ‪ ۲۰‬هزار تومان و نرخ‬ ‫برای کاهش هزینه تمام شده و نحوه حضور در بازار و بین‬ ‫رقبا را یاد بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹از کمبود سرمایه تا تولید زیرپله ای‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ن سال گذشته مشکل کمبود قطعه در‬ ‫تا بهم ‬ ‫بازار نداش��تیم‪ ،‬اما به دلیل ش��یوع کرونا با بسته‬ ‫ش��دن مرزها و گمرکات به ویژه مرزهای امارات‬ ‫و ترکی��ه که عمده واردات از انها انجام می ش��د‪،‬‬ ‫مواجه شدیم و نتوانستیم قطعه و مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز را وارد کنیم‪ .‬به‪‎‬عالوه اینکه‪ ،‬به دلیل افزایش‬ ‫ن��رخ ارز واردکنن��دگان با چالش های��ی مواجه‬ ‫ش��دند و در نهایت کمبود م��واد اولیه و قطعات‪،‬‬ ‫در نهای��ت به گرانی دامن زد‪ .‬برهمین اس��اس‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان با درخواس��ت تامی��ن ارز از دولت‬ ‫می خواهن��د ب��ا گمرکات کش��ورهایی که با انها‬ ‫از طریق هوایی‪ ،‬زمین��ی‪ ،‬ریلی و دریایی ارتباط‬ ‫داریم از جمله ترکیه و امارات وارد تعامل ش��وند‬ ‫تا مشکالت ش��ان کاهش یابد‪ .‬کاهش تعرفه های‬ ‫واردات و تس��هیل در ام��ور‪ ،‬دیگر خواس��ته این‬ ‫صنف از مسئوالن اس��ت‪ .‬محاسبات کمیسیون‬ ‫اقتصادی این اتحادیه نش��ان می دهد میزان ارز‬ ‫م��ورد نیاز اعض��ای اتحادی��ه ‪ ۱۱۲‬میلیون دالر‬ ‫است‪ .‬با این همه می توان گفت در تامین قطعات‬ ‫مورد نیاز خودروهای داخلی مشکلی وجود ندارد‪،‬‬ ‫همچنین این مش��کالت برای خودروهای چینی‬ ‫به دلیل ت��داوم مراودات با تجار و تولیدکنندگان‬ ‫این کشور کمتر است‪ ،‬اما عمده مشکالت مربوط‬ ‫به خودروهای خارجی است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مشکالت فعاالن این بخش جوالن‬ ‫قطع��ات بی کیفی��ت در بازار اس��ت که براس��اس‬ ‫براورده��ا‪ ،‬قطعات بی کیفیت س��هم ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫از ب��ازار را در اختی��ار دارند‪ .‬درب��اره نحوه فعالیت‬ ‫فعاالن این صنف نیز‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬هزار نفر عضو این‬ ‫اتحادیه در تهران بزرگ هس��تند که دس��ت کم ‪۸‬‬ ‫هزار نفر انها مجوز دارند؛ بنابراین به عرضه قطعات‬ ‫بی کیفیت نمی پردازند‪ .‬در این زمینه‪ ،‬بار اصلی بر‬ ‫دوش مکانیک ها به عنوان پزشکان خودروهاست‪،‬‬ ‫زی��را انها هس��تند که قطعات اصل��ی را از قطعات‬ ‫بی کیفیت تشخیص می دهند‪ .‬هرچند بی کیفیتی‪،‬‬ ‫کمبود و گرانی‪ ،‬عمده شکایات این روزهای مردم‬ ‫از بازار قطعات خودرو است‪ ،‬اما اتحادیه فرارسیدن‬ ‫چنین روزهایی را پیش بینی کرده بود و با توجه به‬ ‫همین پیش بینی ها‪ ،‬حمایت دولت را در دو عرصه‬ ‫تولید و واردات خواستار شدیم‪.‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫گاهی برخی ش��رکت های فاقد نام و نشان اقدام به تعمیر قطعات‬ ‫می کنند که از سوی س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها‬ ‫به دلیل نداشتن پروانه قابل پیگیری است‬ ‫هر کیلو الومینیوم به ‪ ۳۲‬هزار تومان رسیده است‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه موتور ماشین الومینیومی و جلوبندی ماشین از‬ ‫فوالد الیاژی است و بدنه ان ز ورق تولید می شود‪ ،‬مسلما‬ ‫نرخ تمام شده خودرو هم باال می رود‪ ،‬اما نوک پیکان فقط‬ ‫به س��مت خودروساز است و اوس��ت که مورد بازخواست‬ ‫قرار می گیرد هر چند در عملکرد خودروساز هم انحرافاتی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫قدبیگی با تاکید بر اینکه درحال حاضر شرایط به شکلی‬ ‫ش��ده که به عنوان مثال‪ ،‬یک فروش��نده فوالد تا پول نقد‬ ‫دریافت نکند‪ ،‬کاالیی نمی فروشد‪ ،‬افزود‪ :‬حتی در مواردی‬ ‫با وجود اینکه پول نقد پرداخت می ش��ود‪ ،‬اینچنین بیان‬ ‫می کند که س��فارش در سیس��تم ثبت نشده است و باید‬ ‫مابه التفاوت با نرخ روز بعد را پرداخت کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودکفاییم‪ ،‬اما وارد می کنیم!‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬کشور در تولید فوالد الیاژی خودکفاست‪،‬‬ ‫اما گاهی خودروس��از و قطعه ساز مجبور هستند از روسیه‬ ‫ف��والد الیاژی را با نرخ باالت��ر وارد کنند در حالی که اگر‬ ‫فروشندگان‪ ،‬فوالد خود را در داخل کشور به تولیدکننده‬ ‫عرضه کنن��د‪ ،‬توان تولیدکننده توان تامی��ن نیاز خود را‬ ‫دارد‪ ،‬ام��ا هیچ نهادی این وضعیت را نمی بیند و فقط این‬ ‫س��وال مطرح می ش��ود که چرا نرخ خودرو باالس��ت‪ ،‬اما‬ ‫هیچ کس سراغ فوالدفروش‪ ،‬الومینیوم فروش و ورق فروش‬ ‫که اتفاقا فروش��ندگان انها در کش��ور مش��خص هستند‪،‬‬ ‫نمی رود؟‬ ‫‹ ‹ابزار گیر نمی اید‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬بهمن سال گذشته سایت‬ ‫فروش فوالد بسته شده است و هیچ فروشی انجام نشده از‬ ‫طرفی نرخ ان در ‪ 3‬ماهه پایانی سال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬چرا کسی نمی پرسد در این بازار چه‬ ‫خبر اس��ت؟ این تولیدکننده قطعات خودرو با بیان اینکه‬ ‫نه تنها در موضوع فل��زات‪ ،‬بلکه در بحث پلیمر نیز همین‬ ‫ش��رایط وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬کائوچوی طبیعی در کش��ور‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬برای واردات ان ب��ا موضوعی به نام افزایش‬ ‫دائمی نرخ ارز روبه رو هس��تیم‪ ،‬چراکه این کاال مش��مول‬ ‫ارز نیمایی نمی ش��ود‪ ،‬از طرفی نرخ ابزار نیز روزانه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬نرخ الماس که در سال های گذش��ته ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬هزار‬ ‫توم��ان بوده امروز به بیش از ‪ ۹۰‬هزار تومان رس��یده که‬ ‫شاید امروز باشد و فردا نباشد و متاسفانه تمامی صنایع با‬ ‫موضوع کمبود ابزار مواجه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹زمام امور دست خودروساز است‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬قطعه س��ازان به عن��وان تامین کننده‬ ‫خودروس��ازان با کمبود مواد اولیه مواجه هستند‪ ،‬چگونه‬ ‫باید کار کنند؟ از س��وی دیگر‪ ،‬عالوه بر دست و پنجه نرم‬ ‫کردن با کمبود مواد اولیه باید مالیات‪ ،‬تامین اجتماعی و‬ ‫بهای اب‪ ،‬برق و گاز و تلفن هم نقد و س��ر موعد پرداخت‬ ‫شود و در واقع مجموعه ای کامل از مشکالت را در صنعت‬ ‫قطعه س��ازی شاهد هستیم‪ .‬قدبیگی با بیان اینکه افزایش‬ ‫نرخ خودرو هیچ تاثیر مثبتی بر صنعت قطعه سازی ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬صنایع قطعه س��ازی خودرو در شرایط عادی کشور‬ ‫هم با مش��کل مواجه هس��تند‪ ،‬چه برسد به این روزها که‬ ‫مش��کل در همه بخش های کش��ور وجود دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫خودروساز زمام امور را به دست دارد‪ ،‬با عقد قرارداد ‪۱۲۰‬‬ ‫روزه با قطعه سازان کار می کند‪ ،‬به همین دلیل اگر اواسط‬ ‫س��ال یا اواخر س��ال نرخ خودرو افزایش یابد‪ ،‬خودروساز‬ ‫هی��چ تغیی��ری در نرخ قطع��ات و ق��رارداد کاری خود با‬ ‫قطعه ساز اعمال نمی کند‪ ،‬در حالی که این قطعه ساز است‬ ‫که باید با همه مش��کالت دست و پنجه نرم کند تا بتواند‬ ‫تولید داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹معضلی به نام قطعه سازان زیرپله ای‬ ‫قدبیگ��ی تصریح کرد‪ :‬مس��لما اگر خودروس��از نتواند‬ ‫تولیدات خود را بفروش��د‪ ،‬مطالبات ما صنایع قطعه ساز‬ ‫ه��م پرداخت نمی ش��ود و همین امر باعث ش��ده برخی‬ ‫واحدهای تولیدی تعدیل نیرو داش��ته باشند‪ ،‬شرکت ما‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬نی��روی خ��ود به ناچار ‪ ۶۰‬نف��ر را تعدیل کرده و‬ ‫این ش��رایط در بیشتر ش��رکت ها حاکم است و فقط در‬ ‫حد گذران روزگار فعالیت دارند‪ .‬وی با اش��اره به یکی از‬ ‫مهم ترین مشکالت و معضالت صنعت قطعه سازی کشور‬ ‫به نام قطعه سازان زیرپله ای بیان کرد‪ :‬سازمان استاندارد‬ ‫هیچ نظارت��ی بر فعالی��ت قطعات ای��ن تولیدکنندگان‬ ‫زیرپل��ه ای در ب��ازار ک��ه ب��رای خ��ود اقتص��ادی به‪‎‬راه‬ ‫انداخته اند و حتی ش��اید ماهانه ‪ ۲۰‬هزار قطعه را تعمیر‬ ‫و روان��ه بازار کنند‪ ،‬نمی کند و راح��ت به کار خود ادامه‬ ‫می دهند‪ ،‬اما واحدهای رس��می مثل صنایع قطعه سازی‬ ‫دارای ن��ام و نش��ان دائ��م م��ورد بازدید و نظ��ارت قرار‬ ‫می گیرن��د و اگر ذره ای از کیفی��ت تولیدات کاهش یابد‬ ‫ب��ا برخوردهای قانونی روبه رو ش��وند و حتی در مواردی‬ ‫لغو امتیاز می ش��وند‪.‬این تولیدکننده قطعات خودرو در‬ ‫اس��تان مرکزی اضافه کرد‪ ۵ :‬میلیون خودرو در کش��ور‬ ‫وجود دارد که پس از یک س��ال فعالیت دچار استهالک‬ ‫می ش��وند و ش��اید برخی از انها به دلیل شرایط مالی به‬ ‫س��مت قطعات و تجهیزات تعمیر شده بروند‪ ،‬اما به طور‬ ‫قطع تولیدات این شرکت های زیرپله ای کیفیت و ایمنی‬ ‫الزم را ندارند و اینجاست که باید نظارت درست بر بازار‬ ‫حاکم باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی سازی راه نجات خودروسازی‬ ‫مدی��ر یکی از واحدهای قطعه س��ازی در س��اوه نیز با‬ ‫تاکی��د بر اینکه نوس��انات نرخ خودرو هی��چ تاثیری در‬ ‫صنعت قطعه سازی ندارد‪ ،‬علت این امر را اینچنین بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬خودروس��ازان در قالب قرارداده��ای ‪ ۱۲۰‬روزه با‬ ‫قطعه س��ازان کار می کنند و افزایش نرخ خودرو تاثیری‬ ‫در تعامل این دو بخش ندارد‪.‬‬ ‫احمد پیراس��ته با اش��اره به طلب ‪ ۳۵‬میلیارد تومانی‬ ‫خ��ود از ایران خودرو و طلب ‪ ۱۲‬میلی��ارد تومانی اش از‬ ‫ش��رکت ساپیا‪ ،‬مشکالت جدی خود در تامین مواد اولیه‬ ‫را افزای��ش هر روزه ن��رخ ارز و جابه جایی در پول و مواد‬ ‫اولیه دانس��ت و گفت‪ :‬به ش��خصه از ارز نیمایی استفاده‬ ‫نمی کن��م‪ ،‬چون دریافت ان فرایند و بروکراس��ی اداری‬ ‫خاص خود را دارد و به همین دلیل سعی می کنم وقت و‬ ‫انرژی خود را صرف رفع مشکالت دیگر مانند تامین مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬جابه جایی پول و ترخیص از گمرک کنم‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه به دلیل ش��یوع کرونا اغلب‬ ‫پروازها از دوبی و هند لغو ش��ود و همین تعطیلی باعث‬ ‫ش��د اس��ناد حمل و خرید و مدارک الزم برای ترخیص‬ ‫کاال از گمرک دیرتر از خود کاال برسد‪ ،‬در این شرایط با‬ ‫وجود اینکه سال ها در این صنعت فعال هستیم و مکررا‬ ‫واردات کاال انجام می دهیم‪ ،‬اما گمرک حاضر نیس��ت با‬ ‫کپی اس��ناد ترخیص کاال را انجام دهد و از سویی هزینه‬ ‫اضافی بابت انبار و نگهداش��ت کاال دریافت می کند و در‬ ‫این رفتارها نشانه ای از حمایت از تولید وجود ندارد‪.‬‬ ‫پیراس��ته راهکار کنترل و س��اماندهی بازار خودرو در‬ ‫کش��ور را خصوصی سازی دانس��ت و گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫خصوص��ی روال کار را می دانند‪ ،‬ب��ه نرخ و وضعیت بازار‬ ‫جهانی واقفند‪ ،‬می توانند روی پای خود بایس��تند‪ ،‬اصول‬ ‫رقابت را بلد هستند و می توانند بهترین شرایط را ایجاد‬ ‫کنند‪ ،‬س��اپیا و ایران خودرو با وجود اینکه صنایع بزرگ‬ ‫خودروساز در کشور هستند‪ ،‬اما باید اصول رقابت‪ ،‬تالش‬ ‫نای��ب رئیس ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن اس��تان‬ ‫مرکزی نیز با اش��اره به اینکه صنعت خودروس��ازی در‬ ‫ایران منحصر به دو ش��رکت است و این مسئله به تنهایی‬ ‫یک مش��کل به ش��مار می اید‪ ،‬گفت‪ :‬این دو ش��رکت به‬ ‫هر ش��کل که تمایل داشته باش��ند با قطعه ساز برخورد‬ ‫می کنند‪ ،‬هر زمان که عالقه مند باش��ند صورت وضعیت‬ ‫را پرداخت می کنند و حتی میزان خرید و پیش سفارش‬ ‫هم در ید اختیار خودروس��از اس��ت به ط��وری که واحد‬ ‫صنعتی مواد اولیه را با نرخ س��ال ‪ ۹۹‬خریداری می کند‪،‬‬ ‫اما کارفرما با نرخ دو سال پیش کار می کند و همین امر‬ ‫تعطیلی واحد تولیدی را رقم می زند‪.‬‬ ‫عماد مردان��ی با بیان اینکه قطعه س��ازان برای تامین‬ ‫س��رمایه در گردش با مشکل اساس��ی روبه رو هستند و‬ ‫گاهی ممکن است به تولید قطعات زیرپله ای روی اورند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬قطعات تولیدی ازس��وی خودروساز باید استاندارد‬ ‫الزم را داش��ته باشد‪ ،‬اما قطعات موجود در بازار فاقد این‬ ‫استاندارد هس��تند و سازنده برای کاهش هزینه تولید و‬ ‫افزایش نقدینگی مجبور اس��ت قطع��ات زیرپله ای تولید‬ ‫کند در حالی که اگر شرکت های خودروساز امنیت شغلی‬ ‫و مالی شرکت های پیمانکار خود را تامین کنند‪ ،‬امنیت‬ ‫و سالمت تولید نیز در خط پایان تامین می شود و به طور‬ ‫قطع تولیدات زیرپله ای شکل نمی گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹ذهن را جزیره ای نکنید‬ ‫مردانی با اشاره به تولیدات زیرپله ای که به دو صورت‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گاهی برخی ش��رکت های‬ ‫فاقد نام و نش��ان اق��دام به تعمیر قطع��ات می کنند که‬ ‫از سوی س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها‬ ‫به دلیل نداشتن پروانه قابل پیگیری است‪ .‬در واقع رویت‬ ‫یک کاال بدون نام و نشان و شخصیت حقیقی و حقوقی‬ ‫قاچاق به شمار می رود و استاندارد نیز باید بازرسان خود‬ ‫را در سطح بازار به کار گیرد تا شرایط تحت کنترل باشد‪،‬‬ ‫البت��ه گاهی هم ش��رکت های دارای نام و نش��ان ناچار‬ ‫می شوند بر اثر فشار مشکالت به تولیدات زیرپله ای روی‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬ایران در دورانی ع�لاوه بر صادرات‬ ‫خودرو به برخی از کشورها‪ ،‬صادرات قطعات هم داشت‪،‬‬ ‫اما به دلیل نوسانات ارز و مشکالت امنیتی در کشورهایی‬ ‫مانند عراق و بحران کرونا عمال این ظرفیت از بین رفته‬ ‫است‪ .‬مردانی رسیدن نرخ پراید به ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان را‬ ‫غیرمرتبط با صنایع پایین دستی دانست و گفت‪ :‬کارفرما‬ ‫یبُرد و می دوزد و این افزایش نرخ هیچ تاثیری در‬ ‫راسا م ‬ ‫قطعه ساز ندارد‪ .‬احیای شرکت ها و خاموش نشدن چراغ‬ ‫تولید در کشور امری واجب است‪ ،‬باید نگاه را توسعه داد‬ ‫و اینکه فقط ب��رای تولید به بازار داخل فکر کنیم باعث‬ ‫می ش��ود عرضه و تقاضا در برخی حوزه ها متوازن نباشد‬ ‫و موض��وع رکود پیش می اید‪ .‬نایب رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫استان مرکزی تاکید کرد‪ :‬باید از نگاه جزیره ای خارج شد‬ ‫و با تزریق کیفیت در تولیدات‪ ،‬جنبه صادراتی کاال را در‬ ‫نظر گرفت‪ .‬مسلما در برخی کاالها‪ ،‬فضای داخلی جوابگو‬ ‫نیس��ت و بای��د با کمک بازار خارجی به س��مت حفظ و‬ ‫ایجاد شغل‪ ،‬ارزش افزوده و توسعه صنایع پیش رفت‪.‬‬ ‫� سخن اخر‪...‬‬ ‫چالش های صنعت خودرو و قطع ه کشور واضح‬ ‫و روش��ن است‪ ،‬اگر خواهان تولید کیفی و حضور‬ ‫این تولیدکنن��دگان در بین رقبا و ب��ازار رقابتی‬ ‫هس��تیم باید فرایندها را تغیی��ر دهیم و به طور‬ ‫قطع این تحول چند سال زمان می برد‪ .‬رفتارهای‬ ‫باالجل برای کاهش قیمت‪ ،‬اعدام‬ ‫هیجان��ی‪ ،‬ضر ‬ ‫س��لطان خودرو‪ ،‬تصمیماتی مانن��د افزایش ‪۱۰‬‬ ‫درص��دی نرخ خودرو از س��وی ش��ورای رقابت‪،‬‬ ‫کوتا هکردن دس��ت دالالن از این ب��ازار و‪ ...‬فقط‬ ‫و فقط رفتارهای ُمس ِکن گونه ای است که مقطعی‬ ‫ج��واب می دهد و تا زمانی که مش��کالت به طور‬ ‫اساس��ی و از سرمنشاء رفع نشوند‪ ،‬هیچ تضمینی‬ ‫وجود ندارد که ‪ ۳‬ماه دیگر دوباره همین نوسانات‬ ‫ایجاد و اشفته بازار خودرو تکرار نشود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬قصه خودرو و دو خودروس��از‬ ‫بزرگ کش��ور اس��ت هر س��اله خبرس��از بوده و‬ ‫این درحالی اس��ت که هی��چ گاه تحولی بزرگ و‬ ‫چش��مگیری را در این صنایع ش��اهد نبوده ایم‪.‬‬ ‫حال این س��وال مطرح اس��ت ک��ه ای��ا واقعا با‬ ‫خصوصی س��ازی می توان صنعت خودرو کشور را‬ ‫دگرگون کرد؟‬ صفحه 4 ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 23‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1593‬‬ ‫پیاپی ‪2911‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫الزام شفاف سازی‬ ‫قیمت محصوالت‬ ‫در بورس‬ ‫بازگشت سرب‬ ‫به مدار صعود‬ ‫با رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان مطرح شد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫دوازدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی متال��ورژی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫ریخته گری‪ ،‬ماش��ین االت و صنایع وابس��ته از اول ش��هریور‬ ‫در اصفه��ان اغ��از به کار کرد‪ .‬این گردهمای��ی معدنی فرصت‬ ‫ارزش��مندی را فراه��م کرده ت��ا صاحبان صنای��ع فوالدی و‬ ‫ماش��ین االت معدنی‪ ،‬محص��والت و توانمندی ه��ای خود را‬ ‫به طور گسترده ارائه دهند‪.‬‬ ‫ه��دف از برگ��زاری ای��ن نمایش��گاه ارتباط عمی��ق میان‬ ‫اعضای زنجی��ره تامین و زنجی��ره ارزش صنای��ع متالورژی‪،‬‬ ‫فوالد و ریخته گری و ماش��ین االت معدنی کش��ور اس��ت‪ .‬در‬ ‫این رویداد نمایش��گاهی توانمندی صنایع معدنی در معرض‬ ‫دی��د بازدیدکنندگان قرار می گیرد؛ ضم��ن اینکه این صنایع‬ ‫از صنایع مادر محسوب می ش��وند و در شرایط تحریم کنونی‬ ‫از ارزاورترین صنایع کش��ور هس��تند‪ .‬معرفی توانمندی های‬ ‫صنای��ع متالورژی و ریخته گری ایران‪ ،‬افزایش حجم مبادالت‬ ‫بازرگانی با رویکرد صادراتی‪ ،‬تهیه و توزیع مواد اولیه‪ ،‬اشنایی‬ ‫ب��ا روش های تولی��د‪ ،‬تکمیل و تحویل محص��والت مرتبط با‬ ‫صنعت متالورژی و ریخته گری‪ ،‬ارتقای تولیدات و بروزرسانی‬ ‫دانش فنی‪ ،‬اش��نایی با دستاوردهای نوین صنعت متالورژی و‬ ‫ریخته گری‪ ،‬فراهم کردن زمینه های الزم برای ش��رکت های‬ ‫داخلی و خارجی و کارافرینی و اش��تغال پایدار و بومی سازی‬ ‫صنای��ع متال��ورژی و ریخته گری با هدف حمای��ت از صنایع‬ ‫داخلی از دیگر اهداف برپایی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته در‬ ‫اصفهان خواهد بود‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره اهمیت و برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه با عبدالوهاب سهل ابادی‪ ،‬رئیس خانه صنعت‬ ‫و معدن استان اصفهان گفت وگو کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫€ €درب�اره توانمندی های اس�تان اصفه�ان صحبت‬ ‫کنید؟‬ ‫اصفهان یک اس��تان صنعتی است؛ به این ترتیب اگر به طور‬ ‫مثال جش��ن برنج را در مازن��دران می گیریم‪ ،‬به طور حتم باید‬ ‫جش��ن صنعت را در اصفهان برگزار کنیم‪ .‬این استان کارگری‬ ‫سهم اش��تغال باالیی را به خود اختصاص داده است؛ به عنوان‬ ‫مث��ال بیش از ‪ ۱۰‬هزار واحد صنعتی‪ ۳۰ ،‬هزار واحد صنفی در‬ ‫ان فعالیت می کند‪ .‬همچنین این اس��تان به دلیل قدمتی که‬ ‫در صنعت نس��اجی‪ ،‬سنگ و فوالد دارد‪ ،‬نقش بسیار مهمی در‬ ‫اقتصاد کش��ور ایفا می کند‪ .‬فراموش نکنیم که روزی اصفهان‬ ‫منچس��تر ایران بود و لباس پلیس انگلس��تان در این اس��تان‬ ‫دوخته می شد‪ .‬اصفهان بزرگ ترین و قدیمی ترین کارخانجات‬ ‫نس��اجی را در خود جای داده است‪ .‬هنوز هم بسیاری از اهالی‬ ‫اصفهان صدای بوق کارخانه ها را در ذهن دارند‪.‬‬ ‫€ €اهمیت برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫متالورژی‪ ،‬فوالد و ماشین االت در اصفهان چیست؟‬ ‫نمایشگاه پیشانی شهر تولیدی اصفهان است؛ بنابراین باید‬ ‫بتوانیم در نمایش��گاه توانمندی های استانی را معرفی کنیم‪.‬‬ ‫به طور حتم مهم ترین تمرکز ما در این نمایش��گاه حضور قوی‬ ‫تولیدکنندگان و معرفی توانمندی هایی اس��ت که در اقتصاد‬ ‫استان نقش بس��زایی دارند‪ .‬امیدوارم نمایشگاه های مختلف‬ ‫در اصفهان برگزار شود تا دور از هیاهوها بتوانیم موانع موجود‬ ‫را رف��ع و به رونق تولی��د کمک کنیم‪ .‬باور دارم نمایش��گاهی‬ ‫توانمند اس��ت که بتواند ظرفیت های اس��تانی را عرضه کند‪.‬‬ ‫به ویژه در ش��رایط حاضر که در دوران بد اقتصادی به واس��طه‬ ‫شیوع ویروس کرونا قرار داریم‪ ،‬نمایشگاه می تواند نقش بسیار‬ ‫مهمی داش��ته باش��د‪ .‬البته از انجا که کرون��ا در اصفهان مثل‬ ‫ش��هرهای دیگر ش��یوع زیادی پیدا کرده و شرایط بدی را رقم‬ ‫زده‪ ،‬باید تمام پروتکل های بهداش��تی را در نمایشگاه رعایت‬ ‫کنیم‪ .‬هرچند اصفهان از جمله اس��تان هایی اس��ت که نسبت‬ ‫به دیگر مناطق پروتکل ها را بیشتر هم رعایت کرده است‪.‬‬ ‫€ €در حوزه سنگ ساختمانی و سنگ اهن این استان‬ ‫چه ظرفیت هایی دارد؟‬ ‫اصفهان از نظر مواد و ذخایر معدنی بس��یار قوی اس��ت‪ .‬در‬ ‫صنعت سنگ س��اختمانی باید گفت اصفهان معادن متنوع و‬ ‫پرظرفیتی را در خود جای داده است‪ .‬این مهم باعث شده ما در‬ ‫فراوری س��نگ هم نقش بسیار مهمی داشته باشیم‪ .‬بیش از ‪۳‬‬ ‫هزار واحد صنعتی فراوری س��نگ در این استان فعال هستند‬ ‫که در مناطقی از جمله محموداباد و دولت اباد مستقرند‪.‬‬ ‫امروز عمده سنگ های ساختمانی و تزئینی کشور از اصفهان‬ ‫تامین می شود و این مهم نشان می دهد که ما رتبه بسیار خوبی‬ ‫در صنعت س��نگ داریم‪ .‬همچنین معادن سنگ اهن زیادی را‬ ‫در استان می بینیم که در حال رشد هستند‪.‬‬ ‫در صنایع فوالد و سنگ اهن نیز باید گفت باتوجه به فعالیت‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬فوالد مبارکه و دیگر کارخانه های فوالدی کوچک‪،‬‬ ‫اصفه��ان جایگاه مهمی را در کش��ور به خ��ود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €اقدامات خانه صنعت و معدن اصفهان برای رش�د‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی‬ ‫خانه صنعت و‬ ‫معدن به دنبال‬ ‫رفع موانع‬ ‫فعالیت معادن‬ ‫است‬ ‫باتوج��ه ب��ه نی��از‬ ‫روزاف��زون کش��ور ب��ه‬ ‫تامی��ن مناب��ع معدنی‬ ‫موردنی��از صنای��ع‬ ‫گوناگ��ون و همچنی��ن‬ ‫رون��د کاهش��ی ذخایر‬ ‫موجود معدن��ی‪ ،‬تحول‬ ‫در روند کش��ف ذخایر بزرگ معدنی ضروری است‬ ‫که ای��ن امر نیازمند تغییر نگ��رش جدی در حوزه‬ ‫نیروی انسانی متخصص و تامین منابع مالی است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدن��ی کش��ور‪ ،‬مدی��رکل دفت��ر‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬فن��اوری اطالع��ات و بودج��ه این‬ ‫س��ازمان با اش��اره به وجود مجموع��ه ای بزرگ از‬ ‫تخصص های متنوع زمین شناس��ی و اکتشافی در‬ ‫بدنه نیروی انس��انی این س��ازمان ک��ه طی ‪ ۶‬دهه‬ ‫فعالی��ت خود ب��ه تولی��د اطالعات پای��ه در حوزه‬ ‫زمین شناسی و اکتشاف منابع معدنی پرداخته اند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بررسی روند تولید اطالعات پایه و‬ ‫خروجی های ان حاکی از نیاز مبرم کشور به شروع‬ ‫اکتش��افات جدید سیستماتیک و علمی در گستره‬ ‫کل کش��ور با بهره گیری از اخری��ن روش های روز‬ ‫دنیا در برداشت و تحلیل اطالعات تخصصی است‪.‬‬ ‫رضا جدیدی ادامه داد‪ :‬بخش اکتش��اف باتوجه‬ ‫به وجود ریس��ک باال‪ ،‬پیچیدگی های علمی‪ ،‬نیاز به‬ ‫تجهیزات به روز س��خت افزاری و نرم افزاری و نبود‬ ‫ش خصوصی‬ ‫جذابی��ت اقتص��ادی ب��رای ورود بخ ‬ ‫به منظ��ور س��رمایه گذاری‪ ،‬نیازمن��د ورود بخش‬ ‫حاکمیتی دولت است تا در یک برنامه ریزی مدون‬ ‫موجب تحول استراتژیک در حوزه اکتشاف ذخایر‬ ‫معدنی در کالس جهانی شود‪ .‬وی در ادامه با اشاره‬ ‫ب��ه کافی نبودن برنامه های اجرا ش��ده اکتش��افی‬ ‫ازس��وی بخش ه��ای دولت��ی و غیردولت��ی ط��ی‬ ‫س��ال های اخیر افزود‪ :‬اجرای پروژه های گوناگون‬ ‫موضعی و کوچک مقیاس موجب ش��ده اکتشافات‬ ‫سیستماتیک با هدف شناسایی و پی جویی ذخایر‬ ‫جدید معدنی به فراموشی سپرده شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تحول در اکتشاف‬ ‫با تغییر نگرش‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬پیشانی شهر تولیدی اصفهان‬ ‫معدن در اصفهان چه بوده است؟‬ ‫یکی از مسائلی که امروز در حوزه معدن با ان روبه رو هستیم‬ ‫این اس��ت که معادن ظرفیت جایگزینی با نفت را دارند‪ .‬ایران‬ ‫یک جدول مندلیف اس��ت؛ یعنی تمام انچه که فکر می کنیم‬ ‫زیر زمین قرار دارد در کش��ور ما یافت می ش��ود‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ت��ا امروز انطور که باید و ش��اید ب��ه توانمندی های‬ ‫اس��تانی توجه نش��ده اس��ت‪ .‬معادن کوچکی که در کشور در‬ ‫اختیار بهره برداران متوس��ط قرار دارند‪ ،‬از نظر ماش��ین االت‬ ‫و امکان��ات به روز نیس��تند و با مش��کالتی مواجهند‪ .‬بنا به این‬ ‫موارد بیشترین دغدغه ای که ما در خانه صنعت و معدن استان‬ ‫داش��ته ایم این بوده که مع��ادن توانایی تامین ماش��ین االت‬ ‫را پی��دا کنند‪ .‬یک معدن نمی تواند با ماش��ین ‪ ۴۰‬س��ال قبل‬ ‫خود همچنان به تولید ادامه دهد‪ .‬مش��کل دیگر توانایی اندک‬ ‫معدنکاران در تامین مالی و تسهیالت موردنیاز است‪ .‬بانک ها‬ ‫پروانه معدن را به عنوان وثیقه قبول ندارند؛ از همین رو وامی در‬ ‫اختیارشان قرار نمی دهند‪ .‬ایین نامه ها‪ ،‬بخشنامه های متعدد‪،‬‬ ‫اضافه کردن حقوق دولتی و‪ ...‬از دیگر مس��ائلی هستند که اگر‬ ‫خانه های صنعت و معدن بر ان تمرکز کنند‪ ،‬می توانند به خوبی‬ ‫وظیفه خ��ود را ایفا کنند‪ .‬مهم ترین وظیف��ه ای که خانه های‬ ‫صنعت و معدن در کشور و استان ها دارند این است که به دنبال‬ ‫رفع موانع فعالیت معادن باشند‪.‬‬ ‫€ €بی ثبات�ی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چقدر‬ ‫برای توسعه بخش معدن مضر است؟‬ ‫این مس��ئله نه تنها به بخش معدن بلکه به صنعت‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫واردات و ص��ادرات نی��ز ضرب��ه می زند‪ .‬امیدوارم سرپرس��ت‬ ‫جدید یعنی جعفر س��رقینی که سابقه سال ها فعالیت معدنی‬ ‫را دارد‪ ،‬بتوان��د گام های موثری در این ح��وزه بردارد‪ .‬از دولت‬ ‫خواهش��مندیم که نس��بت به تعیین تکلیف وزارتخانه اقدام‬ ‫الزم را انج��ام دهد و برای روزهای باقیمانده فرد الیقی را برای‬ ‫پس��ت وزارت معرفی کند‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یک‬ ‫وزارتخانه نیست‪ ،‬بلکه ‪ ۳‬وزارتخانه بزرگ را در خود جای داده‬ ‫ک��ه اداره ان به طبع کار دش��واری اس��ت‪ .‬از مجلس نیز تقاضا‬ ‫داریم همکاری الزم را انجام دهد و بی س��امانی صنعت و معدن‬ ‫را هر چه زودتر برطرف کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نقش مهم تسهیالت‬ ‫در طرح های نیمه تمام‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 23‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1593‬‬ ‫پیاپی ‪2911‬‬ ‫یادداشت‬ ‫موانع‬ ‫ظرفیت سازی‬ ‫صنعت‬ ‫الومینیوم‬ ‫هوشنگ گودرزی‪ ،‬رئیس سندیکای‬ ‫صنایع الومینیوم ایران‬ ‫الزام شفاف سازی قیمت محصوالت در بورس‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫وزارت‬ ‫خزانه داری‬ ‫امریکا بارها‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫را در فهرست‬ ‫تحریم های‬ ‫ساالنه خود قرار‬ ‫داده است‪ ،‬اما‬ ‫این مشکالت‬ ‫باعث نشده‬ ‫صادرات را رها‬ ‫کنیم‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه کشف قیمت‬ ‫محصوالت در بورس اقدام درستی است که باید در یک رقابت‬ ‫سالم انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬در پروژه نورد گرم ‪ ۲‬منافع کسی به‬ ‫خطر نمی افتد‪ .‬به‪‎‬گزارش تسنیم‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان با بیان‬ ‫اینکه در تامین س��نگ اهن و فراورده های ان با مش��کالتی‬ ‫مواجه هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه عدم تامین کافی مواد اولیه‬ ‫س��بب ش��د با کاهش ‪ ۵۰۰‬هزار تنی محصوالت در س��ال‬ ‫گذشته مواجه شویم‪ .‬قسمت تاسف بار این موضوع انجاست‬ ‫که با وجود تحریم ها توانس��ته ایم مشکالت و نیازمندی های‬ ‫برون مرزی خود را رفع کنیم‪ ،‬اما هنوز نمی توانیم مواد اولیه‬ ‫خود را از داخل کشور تامین کنیم که ادامه این روند می تواند‬ ‫اس��یب بزرگی به تولیدات فوالد مبارکه وارد کند‪ .‬انتظار ما‬ ‫از مس��ئوالن مربوط این است که با فوالد مبارکه همکاری و‬ ‫حداکثر نیاز این شرکت را به سنگ اهن و مواد اولیه تامین‬ ‫کنند تا صنایع بعد از ما هم دچار اسیب و رکود نشوند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در مبحث خصوصی س��ازی باید تمهیداتی‬ ‫اندیش��ید که هم شرکت های خصوصی بتوانند فعالیت خود‬ ‫را ب��ه بهترین نح��و انجام دهند و هم م��واد اولیه به صورت‬ ‫حداکثری در اختیار فوالدس��ازان و دیگر صنایع کشور قرار‬ ‫داده ش��ده و س��پس مازاد ان به دیگر کشورها صادر شود‪ .‬ما‬ ‫باور داریم که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می تواند ترتیبی‬ ‫ده��د ک��ه رضایت فوالدس��ازان‪ ،‬معدنداران و ش��رکت های‬ ‫خصوصی را به دست اورد و تعامل خوبی بین انها برقرار کند‪.‬‬ ‫عظیمیان با اشاره به اینکه تحریم ‪ ،‬هم تهدید و هم فرصت‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعتا تحریم ها تاثیر منفی بر تامین‬ ‫بخش��ی از نیازهای فوالد مبارکه گذاشته‪ ،‬اما از نکات مثبت‬ ‫این تحریم ها‪ ،‬تامین همین نیازها از طریق درگاه های داخلی‬ ‫است که تهدید تحریم ها را غنیمت شمرده و ان را با کمک‬ ‫ب��ه صنای��ع فوالدی و دیگ��ر صنایع مهم کش��ور‪ ،‬به فرصت‬ ‫تبدی��ل کردند‪.‬وی اف��زود‪ :‬البته در جابه جای��ی پول‪ ،‬خرید‬ ‫لوازم استراتژی و استفاده از فناوری های پیشرفته خارجی با‬ ‫مش��کالتی مواجه شدیم‪ .‬بخشی از قراردادهای جاری ما نیز‬ ‫دچار موانعی ش��ده اند‪ ،‬اما وجود مهندسان و مدیران کاربلد‬ ‫در کشور باعث شده مشکالت تحریم ها چندین برابر کاهش‬ ‫یابد‪ .‬امیدواریم روزی برس��د که دولت ها نتوانند با تحریم ها‬ ‫ملت ها را تحت فرمان خود دراورند‪.‬مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان با بیان اینکه طرح نورد گرم ‪ ۲‬فوالد مبارکه به‪‎‬تازگی‬ ‫افتتاح شده‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۱۵‬سال گذشته فوالد مبارکه به‪‎‬دنبال‬ ‫تاس��یس این نورد گرم بوده و مذاکرات زیادی با کشورهای‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما این مش��کالت باعث نشده صادرات را رها کنیم و‬ ‫اگر نیازهای داخلی نبود‪ ،‬صادراتی بیش از انچه اکنون هست‬ ‫داشتیم‪ .‬صادرات ما به همه کشورهاست و محدودیتی به جز‬ ‫تحریم ها در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصتی برای بومی سازی‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ایران از مناب��ع و ظرفیت های غنی معدنی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬با این وجود‪ ،‬ذخایر بوکسیت‬ ‫محدودی دارد‪ .‬همین محدودیت نیز توس��عه‬ ‫صنعت الومینیوم در کشور و افزایش ظرفیت‬ ‫ان را ب��ا چالش تامین مواد اولیه روبه رو کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه برای تولی��د این فلز باید حجم‬ ‫قابل‪‎‬توجه��ی از مواد اولی��ه موردنیاز ان برای‬ ‫تولید وارد شود‪.‬‬ ‫نخس��تین واحد الومینیومی ایران در دهه‬ ‫‪ ۴۰‬احداث ش��د و در س��ال های نخست دهه‬ ‫‪ ۵۰‬اغاز به تولید کرد‪ .‬با اینکه ایران نخستین‬ ‫کشور حوزه خلیج فارس است که تولید را اغاز‬ ‫کرد‪ ،‬اما درحال حاضر بس��یاری از کشورهای‬ ‫حوزه خلیج فارس در این صنعت از ما پیش��ی‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫بخش��ی از ای��ن موض��وع را بای��د ب��ه‬ ‫سیاس��ت گذاری ها دول��ت در طول س��الیان‬ ‫گذشته مربوط دانست‪.‬‬ ‫کشور ما در طول سال های گذشته همواره‬ ‫با ان��واع تحریم های بین الملل��ی روبه رو بوده‬ ‫است که مراودات تجاری ما را با سایر کشورها‬ ‫محدود کرده اس��ت؛ بنابراین طبیعی اس��ت‬ ‫که توس��عه صنعت الومینیوم که وابس��تگی‬ ‫قابل‪‎‬توجهی به واردات دارد‪ ،‬دش��وار شود‪ .‬در‬ ‫چنی��ن ش��رایطی‪ ،‬تامین م��واد اولیه صنعت‬ ‫الومینی��وم در س��ایه ای��ن روابط تی��ره و تار‬ ‫سیاسی دشوار شده است‪.‬‬ ‫البت��ه با وجود اینکه کش��ور در تامین مواد‬ ‫اولیه تولید الومینیوم با چالش روبه رو اس��ت‪،‬‬ ‫اما از مزیت های دیگ��ری برای تولید این فلز‬ ‫اس��تراتژیک برخوردار است‪ .‬تولید الومینیوم‬ ‫انرژی ب��ر اس��ت؛ بنابراین وج��ود ذخایر غنی‬ ‫نفت��ی و گاز مزیتی برای اح��داث واحدهای‬ ‫تولی��د الومینیوم محس��وب می ش��ود‪ .‬البته‬ ‫سایر کشورهای منطقه خلیج فارس نیز از این‬ ‫مزیت برخوردار هستند‪.‬‬ ‫نصب واحدهای ذوب و تولید فلز الومینیوم‬ ‫در منطقه خاورمیانه و به ویژه برای کشورهای‬ ‫حوزه خلیج ف��ارس‪ ،‬در بهره گی��ری از ذخایر‬ ‫انرژی اس��ت‪ .‬درواق��ع این کش��ورها ترجیح‬ ‫می دهن��د به ج��ای ص��ادرات گاز‪ ،‬بخش��ی‬ ‫از ذخای��ر ان��رژی خ��ود را در مس��یر تولید‬ ‫ب��ه محصوالتی ب��ا ارزش اف��زوده باالتر یعنی‬ ‫الومینیوم تبدیل کنند‪.‬‬ ‫از دیگر این مزیت های کشور ما برای تولید‬ ‫این فلز استراتژیک می توان به جمعیت جوان‬ ‫و تحصیلکرده اشاره کرد‪ .‬نیروی کار در ایران‬ ‫به نسبت سایر کش��ورها ارزان است‪ .‬درحالی‬ ‫که بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫نی��روی کار خود را از کش��ورهایی مانند هند‬ ‫وارد می کنند‪.‬‬ ‫جمعیت ایران به مراتب باالتر از کشورهای‬ ‫همسایه است و همین موضوع موجب می شود‬ ‫سرانه مصرف این فلز در کشور ما افزایش یابد‪.‬‬ ‫بنابراین ایجاد ش��رایط مناس��ب برای توسعه‬ ‫صنعت الومینیوم در کشور ما اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد‪ ،‬چراکه از یک سو از ظرفیت های یادشده‬ ‫برای ارزش‪‎‬افرینی و تولید استفاده می شود و‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬سرمایه گذاری در این صنعت‬ ‫به منزله توسعه اشتغالزایی خواهد بود‪.‬‬ ‫از مقایسه ش��رایط ایران با سایر کشورهای‬ ‫منطق��ه می توان اینط��ور نتیج��ه گرفت که‬ ‫وضعی��ت حت��ی مناس��ب تری ب��رای تولید‬ ‫الومینییوم در کش��ور ما وجود دارد؛ بنابراین‬ ‫اگر روابط سیاس��ی ایران با س��ایر کش��ورها‬ ‫اصالح و زمینه ورود مواد اولیه مورد نیاز این‬ ‫صنعت فراهم ش��ود‪ ،‬این صنعت جای رشد و‬ ‫توسعه بسیاری خواهد داشت‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫که صنعت الومینیوم با وجود تمام چالش های‬ ‫یادش��ده همچنان ت��وان اداره خ��ود را دارد؛‬ ‫بنابراین چنانچه سرمایه قابل قبولی جذب ان‬ ‫ش��ود‪ ،‬در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت‪،‬‬ ‫تا جایی‪‎‬که حتی شاید بستری برای دور زدن‬ ‫تحریم ه��ا و ارتق��ای جایگاه ای��ن صنعت در‬ ‫کشور فراهم می شد‪.‬‬ ‫اما درحال حاضر سرمایه قابل‪‎‬توجهی جذب‬ ‫این صنعت نش��ده و همین موضوع نیز زمینه‬ ‫پایین بودن ظرفیت تولید الومینیوم کشور را‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫البت��ه در ای��ران و در فعالیت های��ی که به‬ ‫س��رمایه قابل توجهی نیاز دارن��د‪ ،‬دولت قدم‬ ‫جلو می گذارد یا شرکت های متعلق به بخش‬ ‫دولتی‪ ،‬سرمایه گذاری می کنند؛ درنتیجه این‬ ‫حوزه با ضعف در ورود سرمایه های دولتی هم‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫اروپایی و اس��یایی انجام داده است که این مذاکرات پیش تر‬ ‫دو بار به نتیجه رس��یده بود که ب��ا برقراری برخی تحریم ها‬ ‫متوقف ش��ده بود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬فوالد مبارکه در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫برای بار س��وم اقدام به مذاکره کرد و این بار موفق به کس��ب‬ ‫همکاری یک ش��رکت معتبر چینی شد‪ .‬از نتایج مهم افتتاح‬ ‫ای��ن طرح‪ ،‬تامین تمامی ورقه های مورد نیاز صنایع کش��ور‬ ‫است و دیگر نیازی به واردات این محصول نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫همچنین تمام��ی پیمانکاران بخش خصوصی ما نیز در این‬ ‫طرح به کار گرفته می ش��وند و یک ابرپروژه در س��طح کشور‬ ‫اغ��از می ش��ود که به رون��ق و جهش تولید کمک ش��ایانی‬ ‫می کن��د‪ .‬این پروژه به جه��ت بکارگیری همه بخش ها مانع‬ ‫از تعطیلی کارگاه های تولیدی می ش��وند و زمینه اشتغال را‬ ‫به طور گسترده فراهم می کند‪.‬عظیمیان افزود‪ :‬با بهره برداری‬ ‫از ای��ن پ��روژه‪ ،‬حدود هزار نفر به طور مس��تقیم و ‪ ۷‬هزار نفر‬ ‫نیز به طور غیرمس��تقیم مشغول به کار می شوند‪ .‬این پروژه با‬ ‫بودجه ای افزون بر ‪ ۲۵۵‬میلیون یورو در خارج از کشور و به‬ ‫همین میزان در داخل کشور به افتتاح خواهد رسید‪ .‬این امار‬ ‫نشان می دهد با یک ابرپروژه ای مواجه هستیم که بازگشت‬ ‫سرمایه فوق العاده ای به همراه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت داخلی کار را به تاخیر انداخت‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه مش��کالت‬ ‫داخل��ی نی��ز در تاخیر افتتاح پ��روژه نورد گ��رم ‪ ۲‬بی تاثیر‬ ‫نب��وده‪ ،‬گفت‪ :‬وقت��ی نتیجه عملک��رد بخش هایی از جامعه‬ ‫را می بینیم‪ ،‬وجود دس��ت هایی پش��ت‪‎‬پرده ب��رای ما عیان‬ ‫تالش برای قطع وابستگی به واردات محصوالت استراتژیک‬ ‫نخستین جلس��ه کارگروه فنی تولید ورق های‬ ‫فوالدی کرایوژنیک با حضور نمایندگان ایمیدرو‪،‬‬ ‫جه��اد دانش��گاهی واحدهای تهران و مش��هد و‬ ‫شرکت فوالداکسین خوزستان در ایمیدرو برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش می متالز‪ ،‬در این نشس��ت حسن‬ ‫یونسیان‪ ،‬مش��اور رئیس هیات عامل ایمیدرو در‬ ‫امور بومی س��ازی در جلس��ه کارگروه فنی تولید‬ ‫ورق ه��ای فوالدی کرایوژنیک گفت‪ :‬این نوع ورق‬ ‫که موردنیاز صنعت نفت اس��ت‪ ،‬تاکنون وارداتی‬ ‫بوده و بومی س��ازی و س��اخت ورق یادش��ده‪ ،‬از‬ ‫خروج بخش قابل توجهی ارز از کش��ور جلوگیری‬ ‫می کند‪ .‬یونسیان تصریح کرد‪ :‬هماهنگی مناسبی‬ ‫بی��ن اعضای زنجی��ره تولید (ش��رکت های فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬فوالداکس��ین و فوالد اس��فراین) و جهاد‬ ‫دانش��گاهی ش��کل گرفته و به زودی با تش��کیل‬ ‫کمیت��ه فنی متش��کل از این اعض��ا‪ ،‬موافقتنامه‬ ‫منعقدشده بین اعضا‪ ،‬به قرارداد تبدیل می شود‪.‬‬ ‫پیش از ای��ن محمد هیزم بر‪ ،‬مدی��ر متالورژی‬ ‫و تولی��د فوالداکس��ین از تولی��د محص��والت‬ ‫‪ cryogenic‬ب��رای نخس��تین بار در خاورمیانه‪،‬‬ ‫توسط مهندسان فوالداکسین خوزستان خبر داده‬ ‫ب��ود‪ .‬وی اظهارکرد‪ ۱۰۰ :‬درص��د توانایی تولید و‬ ‫بومی س��ازی ‪ cryogenic‬در فوالداکسین وجود‬ ‫دارد که دس��تگاه ن��ورد و عملی��ات حرارتی ان‬ ‫موجود اس��ت و بعد از نیازس��نجی وزارت نفت و‬ ‫تش��کیل کارگروه و دعوت از برخی ش��رکت های‬ ‫فوالدی برای ارسال اسلب‪ ،‬فوالداکسین تولید ان‬ ‫را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫هیزم ب��ر اف��زود‪ cryogenic :‬ارزش اف��زوده‬ ‫بس��یار باالیی دارد که قبال در کشورهای اروپایی‬ ‫و کره ای تولید ش��د و برای نخستین بار است که‬ ‫در خاورمیانه مهندسان فوالداکسین تولید ان را‬ ‫به دس��ت گرفته اند‪ .‬در همی��ن زمینه‪ ،‬موافقتنامه‬ ‫همکاری برای بومی س��ازی فناوری و دستیابی به‬ ‫دانش فنی بین فوالداکسین‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد‬ ‫اس��فراین‪ ،‬ایمیدرو و جهاددانشگاهی منعقد شده‬ ‫تا هرچه زودتر این محصول را وارد چرخه صنعت‬ ‫نفت و گاز کشور کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این محصول‪ ،‬در ساخت مخازن‬ ‫ذخیره و تحت فش��ار اکس��یژن‪ ،‬نیتروژن و سایر‬ ‫گازهای مایع ش��ده مانن��د ‪ LNG‬و ‪ LPG‬به کار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫نرخ بیلت در بازار تررکیه رو به باال‬ ‫قیم��ت بیلت در ب��ازار ترکیه صعودی اس��ت‬ ‫و بیل��ت داخل��ی و صادرات��ی ‪ ۵‬دالر باالت��ر از‬ ‫قیمت های قبل فروخته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش بورس کاالی ایران‪ ،‬عرضه کننده های‬ ‫س��ی ای اس قیم��ت را ‪ ۵‬دالر باال برده و به ‪۴۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۲۵‬دالر هر تن سی اف ار ترکیه رساندند‪ ،‬اما‬ ‫خریداران ترک به دنبال این محصول با نرخ کمتر‬ ‫از ‪ ۴۱۰‬دالر بودند‪ .‬بدین ترتیب متوس��ط قیمت‬ ‫بیلت واردات��ی در ترکیه از ‪ ۴۰۵‬تا ‪ ۴۱۵‬دالر به‬ ‫‪ ۴۱۰‬تا ‪ ۴۲۰‬دالر هر تن سی اف ار رسیده است‪.‬‬ ‫قیمت بیلت در ب��ازار داخلی و صادرات ترکیه‬ ‫نیز باال رفت��ه که در واکنش به رس��یدن قیمت‬ ‫قراضه به حدود ‪ ۲۸۴‬دالر بوده است‪.‬‬ ‫قیم��ت بیل��ت در ب��ازار داخلی این کش��ور از‬ ‫‪ ۴۱۵‬تا ‪ ۴۲۰‬دالر به ‪ ۴۲۰‬تا ‪ ۴۲۵‬دالر رس��یده‬ ‫و قیمت پیشنهادی صادراتی نیز به همین میزان‬ ‫رش��د داش��ته و ‪ ۴۲۰‬ت��ا ‪ ۴۲۵‬دالر هر تن فوب‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫حمل ترکیبی کلینکر به مقصد شلمچه‬ ‫سرپرست اداره کل راه اهن قم از حمل ترکیبی‬ ‫مواد اولیه سیمان به صورت ازمایشی و به میزان‬ ‫‪ ۱۱۰‬تن به مقصد کشور عراق خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش برنا‪ ،‬غالمحس��ین دباغ‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫اداره کل راه اه��ن قم طی گفت وگویی با اش��اره‬ ‫به اینکه حمل ونقل ترکیبی امروزه در بسیاری از‬ ‫کشورهای پیشرفته برای صرفه جویی در سوخت‪،‬‬ ‫کاهش میزان ترافی��ک جاده ای و حمل ایمن بار‬ ‫انجام می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در همین راستا امروز شاهد‬ ‫بارگی��ری ‪ ۱۱۰‬تن کلینکر (مواد اولیه س��یمان)‬ ‫از ایس��تگاه راه اهن س��واریان به مقصد ایستگاه‬ ‫شلمچه و از شلمچه به کشور عراق هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این نکته ک��ه این بارگیری به‬ ‫صورت ازمایش��ی انجام می ش��ود‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫در مرحله نخس��ت ‪ ۱۱۰‬تن از ای��ن مواد از پهنه‬ ‫صنعتی نیزار قم به وس��یله کامیون بارگیری و در‬ ‫ایستگاه سواریان تخلیه و دوباره عملیات بارگیری‬ ‫به واگن های مسقف‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫دباغ گفت‪ :‬با توافق های اولیه که با شرکت های‬ ‫سیمان نیزار انجام ش��ده مقرر شد ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫ماهانه بار را ازس��وی ش��بکه ریلی به کشورهای‬ ‫مختلف از جمله عراق صادر کنند‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬هنگامی ک��ه واردات ورق های خ��اص و مورد نیاز‬ ‫صنایع از جمله صنایع فوالدی با مش��کالت عجیبی مواجه‬ ‫ش��وند‪ ،‬احتمال ان می رود که منافع عده ای به خطر بیفتد‪.‬‬ ‫بخش هایی در داخل کشور هستند که دوست ندارند ایران از‬ ‫لحاظ سیاسی پیشرفت کند و در اقتصاد و به ویژه در صنایع‬ ‫ف��والدی نیز نمی خواهند تولیدات کش��ور با افزایش مواجه‬ ‫ش��ود‪ .‬برخی افراد هستند که دوست دارند ما به طور سنتی‬ ‫با اروپایی ها کار کنیم و س��مت شرق دنیا نرویم در حالی که‬ ‫کش��ور چین درحال حاضر نصف فوالد دنیا را تامین می کند‬ ‫و ساالنه یک میلیارد تن فوالد تامین می کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ما مخالف همکاری با شرکت های اروپایی‬ ‫نیستیم اما انها معتقدند باید صبر کنیم تا تحریم ها برداشته‬ ‫ش��ود‪ .‬اکنون ‪ 10‬س��ال اس��ت که صبر می کنیم و همچنان‬ ‫کش��ور از برخی امکانات محروم است‪ .‬امیدواریم افرادی که‬ ‫منافع ش��خصی یا حزبی خود را در خطر می بینند‪ ،‬سر عقل‬ ‫بیاین��د و بدانن��د ک��ه در پروژه نورد گرم ‪ ۲‬منافع کس��ی به‬ ‫خطر نمی افتد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل در صادرات‬ ‫عظیمیان با بیان اینکه وجود تحریم ها مش��کالتی را برای‬ ‫ص��ادرات به هم��راه می اورد‪ ،‬گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۹۷‬و همزمان‬ ‫با برقراری نخس��تین دور تحریم های س��ختگیرانه بر فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬این ش��رکت با مش��کالتی در زمینه صادرات مواجه‬ ‫ش��ده است‪ .‬وزارت خزانه داری امریکا نیز بارها فوالد مبارکه‬ ‫را در فهرست تحریم های تروریستی و ساالنه خود قرار داده‬ ‫وی درباره بومی سازی فناوری ها و امکانات مورد نیاز فوالد‬ ‫مبارکه تصریح کرد‪ :‬تحریم ها فرصتی برای ایرانی س��ازی در‬ ‫برخی امکانات و فناوری هاس��ت‪ .‬دانش��مندان و مهندسان‬ ‫خدم��ات بس��یاری به فوالد مبارکه ارائ��ه و تاکنون حدود ‪۴‬‬ ‫ه��زار قطعه را بومی س��ازی کرده اند که ح��دود ‪ ۶‬هزار ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه ها برای شرکت به همراه‬ ‫داشته است‪ .‬خوشبختانه حرکت مهندسان و دانشمندان به‬ ‫س��مت ملی سازی امکانات به سرعت در حال پیشرفت است‬ ‫و فوالد مبارکه نیز به دنبال تعامل حداکثری با ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬دانش��گاه ها‪ ،‬مراکز فن��اوری و پارک های علمی‬ ‫تحقیقاتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت سالم در بورس‬ ‫وی با بیان اینکه کشف قیمت محصوالت در بورس اقدام‬ ‫درس��تی است که باید در یک رقابت سالم انجام شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مش��کل این اس��ت که اطالعات سامانه بهین یاب که ازسوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت که میزان س��همیه اعضا را‬ ‫مش��خص می کند‪ ،‬کامل نیس��ت و باید بار دیگر س��همیه ها‬ ‫واقعی ش��وند تا کس��انی که در بورس هس��تند براساس نیاز‬ ‫واقعی رقابت کنند‪ .‬نباید به گونه ای باشد که شرکتی ظرفیت‬ ‫مصرفی حدود ‪ ۳‬تن داشته باشد اما در سامانه بهین یاب‪ ،‬به‬ ‫اشتباه ‪ ۵‬هزار تن درج شده باشد‪ .‬در این صورت ان شرکت‬ ‫ان ‪ ۳‬هزار تن را با قیمت کش��ف ش��ده اس��تفاده می کنند و‬ ‫مابقی محصوالت را در بازار ازاد به فروش برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫در مکانیس��م بورس باید همه تولیدکنندگان‬ ‫لحاضر از بین‬ ‫ملزم به کف عرضه باش��ند‪ .‬درحا ‬ ‫‪ ۱۵‬واح��د تولی دکننده ورق فق��ط فوالد مبارکه‬ ‫اس��ت که محص��والت خود را در ب��ورس عرضه‬ ‫یکن��د و س��ایر واحده��ا در خ��ارج از بورس‬ ‫م ‬ ‫محصوالت خود را به فروش می رس��انند که این‬ ‫عمل باعث عدم‪‎‬شفافیت قیمت محصوالت شده‬ ‫و رقابت ناسالمی را در بازار به وجود می اورد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ یکشنبه‬ ‫داستان اسباب بازی ها‬ ‫در روزگار کرونازده‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 23‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1593‬‬ ‫پیاپی ‪2911‬‬ ‫این دیگر شایعه نیست!‬ ‫طرح موضوع تخلفات فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬بحث جدیدی نیس��ت و سال هاس��ت که هر از گاهی‬ ‫اظهارنظرهای��ی درباره این رویه در این واحدهای صنفی به گوش می رس��د‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬از زمان فراگیر‬ ‫شدن استفاده از شبکه های مجازی در میان مردم‪ ،‬گزارش های مردمی در این موارد رشد قابل مالحظه ای‬ ‫داشته است‪ .‬کاهش حجم مواد داخل بسته بندی ها و مغایرت اوزان درج شده نسبت به وزن واقعی‪ ،‬کیفیت‬ ‫نازل تر محصوالت ارائه ش��ده در فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬کاالهای دوقیمتی و درج قیمت های غیرواقعی‬ ‫روی کاالها از جمله بیش��ترین مواردی اس��ت که خریداران این مراکز از ان ش��کایت داشته اند‪ .‬البته این‬ ‫موارد همواره از سوی متولیان فروشگاه های زنجیره ای در مظان اتهام رد شده است و این نوع نقل قول ها‬ ‫را ش��ایعاتی برای اس��یب زدن به وجهه موفق این فروش��گاه ها دانس��ته اند‪ .‬اما وقتی یک مقام مسئول در‬ ‫این باره اظهارنظر می کند‪ ،‬دیگر نمی توان ان را تنها یک شایعه دانست‪ .‬در ادامه گزارش‬ ‫را درباره‬ ‫این موضوع مطالعه می کنید‪.‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫هفته گذش��ته نایب رئیس اتاق اصناف ای��ران از تخلفی خبر‬ ‫داد ک��ه اگرچه موضوع ان از مدت ها قبل مطرح بود اما طرح ان‬ ‫از س��وی یک مقام مسئول در جایگاه خود بسیار قابل تامل بود‪.‬‬ ‫مجتب��ی صفایی‪ ،‬نایب رئیس اتاق اصن��اف ایران در گفت وگو با‬ ‫ایسنا پس از اشاره به خس��اراتی که سال گذشته بر اصناف وارد‬ ‫ش��ده و بیان برخی مشکالت حوزه بازرسی و نظارت اصناف‪ ،‬در‬ ‫این باره اظهارکرد‪ :‬بررسی های میدانی حاکی از درج قیمت های‬ ‫غیرواقع��ی و گران تر از نرخ واقعی بر بس��ته بندی برخی اقالم حبوبات در‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای اس��ت‪ .‬صفایی با بیان اینکه با توجه به شرایط‬ ‫اقتصاد و تجارت کش��ور یکی از اتحادیه های موثر در بهبود شرایط به ویژه‬ ‫در زمین��ه تامین کاال در ح��وزه تجارت داخلی‪ ،‬اتحادی��ه بنکداران مواد‬ ‫غذایی اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از جمله گالیه های این صنف مربوط به اقدامات‬ ‫ش��رکت های فروش��گاه های زنجیره ای درباره قیمت گ��ذاری روی کاال و‬ ‫ایجاد رقابتی ناس��الم در عرصه تامی��ن کاال به ویژه مواد غذایی بود‪ .‬برخی‬ ‫کسی توجه نمی کند‬ ‫افرادی که در صنعت بسته بندی حبوبات فعال هستند‪ ،‬بر این‬ ‫نکته تاکید کردند و نیز بررس��ی های میدانی ما نیز موید درج‬ ‫قیمت ه��ای غیرواقعی و گران تر از نرخ واقعی بر بس��ته بندی‬ ‫برخی اقالم حبوبات در فروش��گاه های زنجیره ای اس��ت که‬ ‫اجحافی نس��بت به مصرف کنندگان است‪ .‬نایب رئیس اتاق‬ ‫اصناف ایران با بیان اینکه تمامی نمایندگان صنف بنکداران‬ ‫اع�لام کردند که ت��وان تامین کاالهای اساس��ی و همکاری‬ ‫بیشتر با دولت را دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مقرر شده به منظور تقویت اقتصادی‬ ‫فعاالن این صنف‪ ،‬نقش و جایگاه این اتحادیه ها به عنوان تجار قدرتمند در‬ ‫حوزه صنفی هر چه بیشتر برای دولت شفاف و روشن شده و به اطالع انها‬ ‫برسد تا در تامین کاالها به ویژه کاالهای اساسی و توزیع ان از طریق شبکه‬ ‫صنفی تصمیم گیری شود‪ .‬اما همکاری نکردن مشتریان با بنکداران مواد‬ ‫غذایی در اعالم کدملی و شناسه صنفی در اجرای ماده ‪۱۶۹‬سامانه انبارها‬ ‫به عنوان یک نگرانی از سوی این صنف مطرح شده است‪.‬‬ ‫خیابان انب��ار نفت که مرکز فروش عمده خواربار و تامین کننده‬ ‫نیاز فروش��گاه های خواربارفروشی و سوپرمارکت های سطح شهر‬ ‫اس��ت‪ ،‬بعد از ای��ن ماه های درگیر کرونا هنوز ه��م انچنان که باید‬ ‫و ش��اید به تکاپو نیفتاده اس��ت‪ .‬بیشتر فروش��ندگان این خیابان‬ ‫موضوع تخلف های فروشگاه های زنجیره ای را یک مسئله قدیمی‬ ‫می دانند‪ .‬رضا مهدوی که یکی از توزیع کنندگان عمده در خیابان‬ ‫انبار نفت است در این باره در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این نوع‬ ‫تخلفات موضوع جدیدی نیست‪ .‬ما از سال های گذشته درباره این‬ ‫موض��وع صحبت کرده ایم‪ ،‬اما واکنش ها به این صحبت ها این گونه‬ ‫ب��ود که انگار عمده فروش��ان نس��بت به موفقیت فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای حس��ادت می کنند‪ .‬مهدوی با اش��اره به گس��تردگی‬ ‫گالیه ها از نحوه فروش در فروش��گاه های زنجی��ره ای عنوان کرد‪:‬‬ ‫م��ردم اغلب خریدهای خ��ود را به طور هفتگی از فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای انج��ام می دهند و در هر بار مراجعه حجم زیادی از کاال‬ ‫این تقلب به پیامدهای ان نمی ارزد‬ ‫نمونه دیگری از تخلفاتی که خریداران معتقدند در برخی فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای انجام می ش��ود‪ ،‬کاهش حجم محصوالت از مبدا تولید و مغایرت‬ ‫حجم درج ش��ده روی کاال با مقدار واقعی ان اس��ت‪ .‬مثال ماکارونی یک برند‬ ‫خاص که روی ان وزن ‪ ۷۰۰‬گرم درج شده‪ ،‬اما وزن واقعی ان حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫گرم اس��ت‪ .‬البته برخی فعاالن این ح��وزه نظر دیگری در این زمینه دارند‪.‬‬ ‫فرش��ید گلزاده کرمانی‪ ،‬فعال اقتصادی و کارافرین در این باره در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بس��یاری از فروشگاه های زنجیره ای برای اینکه هزینه‬ ‫برندینگ کاالها را از محصوالت خود کم کنند و کاال را در جریان رقابت قرار دهند‪ ،‬با‬ ‫اجاره خط تولید کارخانه ها این محصوالت را با نام خود وارد مجموعه فروشگاهی شان‬ ‫می کنند‪ ،‬اما اینکه در این مسیر مرتکب تخلف شوند‪ ،‬چندان منطقی به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫این یکی از روش های مرس��وم تامین کاال و فعالیت فروش��گاه های بزرگ و زنجیره ای‬ ‫است که تنها به کشور ما نیز محدود نمی شود و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته‬ ‫از ان اس��تفاده می ش��ود‪ .‬گلزاده که سابقه مدیرعاملی فروشگاه های زنجیره ای رفاه را‬ ‫نیز در کارنامه خود دارد‪ ،‬درباره مزایای اجاره خط تولید برای فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫یکی از خریداران فروش��گاه های زنجیره ای درباره‬ ‫نمونه ه��ای تخلف در ای��ن مجموعه ها در گفت وگو با‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬وقتی یک م��ورد از این اتفاق ها‬ ‫در یکی از این فروش��گاه ها مشاهده می شود می توان‬ ‫ان را س��هل انگاری و اشتباه انسانی دانست‪ ،‬اما وقتی‬ ‫این اش��تباهات مدام تکرار می شوند نمی توان بر انها‬ ‫نام اشتباه گذاشت‪.‬‬ ‫این خریدار با نش��ان دادن تصویری که در گوشی‬ ‫تلفن همراه خود داشت‪ ،‬گفت‪ :‬این عکس دو برچسب‬ ‫قیمت متفاوت روی پالت های فروش��گاه و متعلق به‬ ‫یک کاال با یک کد اس��ت‪ .‬می بینید که قیمت ها فرق‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با حذف نام ش��رکت تولیدکننده‪ ،‬کاالی تولیدش��ده مش��مول‬ ‫هزینه ه��ای مرب��وط به برندین��گ‪ ،‬بازاریابی و تبلیغات نمی ش��ود و به این‬ ‫ترتی��ب محصول مورد نظر خ��ود را با قیمت پایین تری خریداری می کنند‪.‬‬ ‫گلزاده درباره امکان انجام تقلب در این ش��یوه نیز بیان کرد‪ :‬فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای می توانند با اس��تفاده از اجاره خط تولید‪ ،‬خود را در رقابت بازار‬ ‫فروش حفظ کنند و مش��کل قانونی در این مورد وجود ندارد‪ ،‬اما اگر اجاره‬ ‫خط تولید همراه با کاهش کیفیت یا کمیت کاالی تولید شده همراه باشد‬ ‫دیگر نمی توان ان را رقابت یا ایجاد قابلیت فروش نامید‪ ،‬بلکه یک خطا و تقلب است‬ ‫که از نظر قانونی نیز قابل پیگیری و رسیدگی است‪ .‬مدیرعامل پیشین فروشگاه های‬ ‫زنجی��ره ای رفاه در عین حال تاکید کرد‪ :‬به نظر نمی رس��د ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫معتبر و فروش��گاه های زنجیره ای با توجه به اعتبار‪ ،‬نظارت ها و س��ازکار های موجود‪،‬‬ ‫چنین ریسکی را بپذیرند و مرتکب چنین خطایی شوند؛ شاید این نوع رفتار به ندرت‬ ‫ازس��وی برخی افراد واس��ط و در کارخانه های کوچک رخ دهد‪ ،‬اما نمی توان ان را به‬ ‫همه فعاالن این حوزه تعمیم داد‪.‬‬ ‫برخی کاالها دو قیمت دارند‬ ‫می کند‪ .‬من براس��اس برچسب قیمت پایین تر خرید‬ ‫را انجام دادم و تصادفا متوجه ش��دم قیمت فاکتور با‬ ‫قیم��ت روی پالت فرق می کند‪ .‬بعد از مراجعه مجدد‬ ‫متوجه شدم دو برچسب در کنار هم قرار دارند‪ .‬وقتی‬ ‫موضوع را با مس��ئول فروش��گاه در میان گذاش��تم‪،‬‬ ‫برچس��ب قیم��ت پایین تر را کن��د و در حالی که ان‬ ‫را پ��اره می کرد به من گفت که این برچس��ب از قبل‬ ‫مانده و به همین راحتی از این موضوع گذش��ت‪ ،‬اما‬ ‫این اتفاق در روزهای دیگر و درباره کاالهای دیگر نیز‬ ‫تکرار ش��د‪ .‬این خریدار تاکید کرد‪ :‬با اعتماد وارد این‬ ‫مجموعه های فروش��گاهی می شویم‪ ،‬اما رفتارهایی به‬ ‫این ش��کل هرکسی را به تامل وا می دارد که چند نفر‬ ‫در روز با این اعتماد فریب می خورند‪.‬‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫فعال و کارشناس اقتصاد‬ ‫طرح موضوع تخلف فروشگاه های زنجیره ای از سوی مقامات مسئول‬ ‫درج قیمت غیرواقعی‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم بنادر‬ ‫شمالی از تجارت‬ ‫خارجی‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد‪ :‬از ابتدای سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ت��ا امروز‪ ،‬حدود ‪ ۴۶۰‬هزار تن کاال در بنادر نوش��هر و فریدونکنار تخلیه‬ ‫و بارگیری ش��ده اس��ت‪ .‬محمد راستاد در حاش��یه بازدید از طرح های‬ ‫بندر نوش��هر‪ ،‬یکی از اهداف مهم و راهبردی در بنادر ش��مالی کشور را‬ ‫بهره مندی بیشتر از صادرات و همچنین واردات از کشور های همسایه و‬ ‫در عین حال افزایش میزان ترانزیت اعالم و اظهارکرد‪ :‬از ابتدای امس��ال‬ ‫تاکن��ون بیش از ‪ ۳۵۰‬هزار تن در بندر نوش��هر و ‪ ۱۱۰‬هزار تن در بندر‬ ‫فریدونکنار‪ ،‬عملیات تخلیه و بارگیری انجام ش��ده است‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان بنادر و دریانوردی با بی��ان اینکه یکی از طرح های‬ ‫کمک کننده برای توس��عه ظرفیت بندر نوشهر‪ ،‬تس��هیل دسترسی این‬ ‫بندر به پس��کرانه اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬باید ش��رایط مناس��ب برای تسهیل در‬ ‫انتقال ‪ ۵.۴‬میلیون تن محموله های وارداتی و صادراتی به پسکرانه و نیز‬ ‫استفاده از دیگر شعبه های حمل ونقل هم فراهم شود‪.‬‬ ‫راس��تاد با اش��اره به اینکه خروجی های بندر با وجود حصار ش��هری‬ ‫موجب تزاحم در ترافیک می شود‪ ،‬درباره این موضوع تصریح کرد‪ :‬بر این‬ ‫اساس طرح جاده دسترسی مستقل بندر نوشهر با بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار در دستور کار قرار گرفته و درحال حاضر تا حدود ‪ ۵‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی داشته است‪.‬‬ ‫با الفبای‬ ‫درست‬ ‫داستان بزرگ‬ ‫خلق کنیم‬ ‫‪7‬‬ ‫را خری��داری می کنند‪ .‬مردم اغلب به قیمت های درج ش��ده روی‬ ‫پالت ه��ا و تخفیف های انها اعتم��اد می کنند و خرید خود را انجام‬ ‫می دهند‪ ،‬اما بعد از خرید دیگر فاکتورها را با قیمت های مش��اهده‬ ‫کرده خود تطبیق نمی دهند و همین موضوع می تواند فضای تقلب‬ ‫و تخلف را در این زمینه ایجاد کند‪ .‬این فروشنده عمده مواد غذایی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در این سال ها نمونه های زیادی از این نوع گزارش های‬ ‫خودج��وش و مردمی درب��اره این ن��وع تخلفات فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای انجام ش��ده که اگر یکی از انها از فروش��ندگان عمده و‬ ‫کاالهای این راسته ‪-‬خیابان انبار نفت‪ -‬انجام می شد‪ ،‬می توانست‬ ‫ما را با انواع و اقس��ام واحدهای نظارتی درگیر کند‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر قرار اس��ت رقابتی بین ما و فروشگاه های زنجیره ای که در تمام‬ ‫س��طح شهر شعبه نیز دارند برقرار شود‪ ،‬این رقابت باید با شفافیت‬ ‫و به درس��تی شکل بگیرد تا در نهایت مصرف کنندگان متضرر این‬ ‫رقابت نباشند‪.‬‬ ‫گزارش های تخلف ارسال شده است‬ ‫بهنام نیک منش‪ ،‬سرپرس��ت معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در‬ ‫این باره در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬فروشگاه های زنجیره ای‪ ،‬طبق قانون‬ ‫نظام صنفی زیر نظر اتحادیه کش��وری فروشگاه های زنجیره ای هستند‪ .‬بحث‬ ‫نظارت و بازرس��ی این واحدها تحت نظر اتحادیه اس��ت و در کنار ان بازرس��ان‬ ‫ات��اق اصناف نیز بر نحوه کار این واحدها نظ��ارت دارند‪ .‬نیک منش در این باره‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬البته پیش از این بازرسی فروشگاه های زنجیره ای طبق نظر مدیر‬ ‫متولی وقت با س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود‪ ،‬اما در دوره ریاس��ت اقای‬ ‫ممبینی‪ ،‬ما در اتاق اصناف با توجه به جنبه حقوقی این موضوع‪ ،‬به دلیل صنفی تلقی شدن فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای‪ ،‬وظیفه بازرسی و نظارت بر این واحدها را به عهده گرفتیم و این خال برطرف شد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه برای جلوگیری از این گونه تخلفات‪ ،‬بازرسی از واحدهای تولیدی ازسوی بازرسان سازمان حمایت‬ ‫نیز می تواند نقش بسزایی داشته باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما در بازرسی های دوره ای شاهد این موضوع بوده ایم‬ ‫ک��ه تخفیفات درباره برخی اقالم غیرواقعی بوده اس��ت‪ .‬یعنی قیمت کاالی��ی که قیمت واقعی ان ‪۵۰۰۰‬‬ ‫تومان بوده‪ ۶۰۰۰ ،‬تومان درج شده و سپس مبلغ ‪ ۱۰۰‬تومان به عنوان تخفیف مشتری قید شده است‪ ،‬در‬ ‫حالی که همان کاال در فروش��گاه های خرده فروش��ی‪ ،‬بدون تخفیف نیز همان ‪ ۵۰۰۰‬تومان است‪ .‬این نوع‬ ‫تخلف معموال با هماهنگی خریداران عمده و تولیدکننده کاال انجام می شود‪ .‬نیک منش افزود‪ :‬همچنین‬ ‫ممکن اس��ت خریدار عمده کاال در تفاهم با تولیدکننده میزان محصول را اندکی کمتر از میزان درج شده‬ ‫و با همان قیمت اصلی ارائه می دهند که مصداق کم فروشی است‪ .‬وی گفت‪ :‬به عالوه در برخی بازرسی ها‬ ‫هم مش��اهده شده که تخفیف های ارائه ش��ده روی کاال در فاکتور لحاظ نمی شوند و به دلیل کثرت خرید‪،‬‬ ‫مش��تری متوجه ان نمی ش��ود‪ .‬نیک منش در پایان گفت‪ :‬در موارد اخیر‪ ،‬گزارش های بازرسان از تخلفات‬ ‫انجام شده‪ ،‬تنظیم و برای اعالم نظر و حکم برای اداره تعزیرات ارسال شده است‪.‬‬ ‫نمونه ها کنترل می شوند‬ ‫یکی از موارد تخلفی که در فروش��گاه های زنجیره ای به ان اشاره شد‪ ،‬تطابق‬ ‫نداش��تن قیمت درج ش��ده روی کاال با قیمت واقعی محصول در بازار است اما‬ ‫ایا انجام چنین تخلفی از س��وی فروشگاه های زنجیره ای ممکن است؟! مریم‬ ‫علیپ��ور‪ ،‬مدیر بازاریابی یکی از فروش��گاه های بزرگ زنجیره ای در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اگر چنین تخلفی روی دهد‪ ،‬فقط در فروش��گاه هایی امکان‬ ‫ان وج��ود دارد ک��ه یا اجاره خط تولید را در سیاس��ت های خود دارند یا مالک‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده هس��تند‪ .‬وی گفت‪ :‬این درحالی است که بسیاری از‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای در هیچ یک از مواد دارای این دو قابلیت نیس��تند و نمی توانند دخل و تصرفی در‬ ‫قیمت های درج شده روی کاالها داشته باشند‪ .‬علیپور در این باره که ایا امکان سر زدن این نوع تخلفات از‬ ‫سوی شرکت تولیدکننده ارائه کننده محصوالت وجود ندارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬فروشگاه های زنجیره ای عالوه بر‬ ‫کنترل مدارک سالمت و استاندارد‪ ،‬معموال این موارد را با شیوه هایی مانند نمونه گیری‪ ،‬هنگام عقد قرارداد‬ ‫با شرکت های تولیدکننده کنترل می کنند‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫مدت زیادی اس��ت که ه��ر از چند گاهی گالیه ه��ای مردمی مبنی بر برخی تخلفات در فروش��گاه های‬ ‫زنجی��ره ای از س��وی خریداران ش��نیده می ش��ود ولی کمت��ر اتفاق می افت��د که این گزارش ها از س��وی‬ ‫دس��ت اندرکاران مورد تایید قرار گیرد‪ .‬اظهارنظر یک مقام مس��ئول درباره یک تخلف‪ ،‬با شایعات پراکنده‬ ‫ش��بکه های اجتماعی تفاوت زیادی دارد و حاال که این اتفاق افتاده می طلبد که بررسی های قانونی با توجه‬ ‫به اهمیت موضوع معیش��ت مردم که بدون تقلب و تخلف هم در شرایط چندان مطلوبی قرار ندارند‪ ،‬هرچه‬ ‫زودتر در دس��تور کار قرار گیرد‪ .‬اگر چنین تخلفی از س��وی فروش��گاه های زنجیره ای روی داده باشد و این‬ ‫موضوع ازس��وی نهادهای ذی ربط تایید ش��ود‪ ،‬باید تمهیداتی جدی برای کنترل و نظارت بر این موضوع‬ ‫اندیشیده شود تا عالوه بر زیان مالی خریداران‪ ،‬اعتماد انها نیز لگدمال نشود‪.‬‬ ‫حوزه تولید هم��واره به دالیل مختلف از توان‬ ‫کافی برخ��وردار نب��وده و با نوس��انات کوچک‬ ‫در بازاره��ای داخل��ی و خارج��ی با مش��کالت‬ ‫ف��راوان روبه رو می ش��ود‪ .‬این مش��کالت برای‬ ‫تولیدکنندگان کوچک و متوس��ط کش��ور صد‬ ‫چندان اس��ت و با هر چالش اقتصادی‪ ،‬بسیاری‬ ‫از صنای��ع تولیدی کوچک و متوس��ط با تعلیق‪،‬‬ ‫تعطیلی و بالتکلیفی مواجه می شوند‪.‬‬ ‫در ب��ازار تج��ارت هم��واره ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده بزرگ هس��تند که دیده می شوند و‬ ‫نام انها بر س��ر زبان هاست‪ ،‬اما امارهای رسمی‬ ‫درباره صنایع کوچک و متوس��ط نشان می دهد‬ ‫بی��ش از ‪ ۷۰‬درص��د تولید ناخال��ص داخلی در‬ ‫بخش صنعت توس��ط صنایع کوچک و متوسط‬ ‫ایجاد می شود و این صنایع در واقع الفبای تولید‬ ‫جامعه را ش��کل می دهند و به همین دلیل نیز‬ ‫صنایع کوچک در کش��ورهای پیش��رفته تا این‬ ‫ان��دازه دارای جای��گاه ویژه در نظ��ا م اقتصادی‬ ‫هستند و دولت ها می کوشند با هر ابزار ممکن از‬ ‫ادامه بقای این واحدها حمایت کنند‪.‬‬ ‫به دلیل یادشده در کشورهای در حال توسعه‬ ‫نیز دولت ه��ا باید از صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫به نح��و مطلوب حمایت کنند‪ ،‬زی��را در دنیای‬ ‫تج��ارت امروز این صنای��ع به دالیل مختلف که‬ ‫ش��اید مهم ترین انها سرمایه در گردش محدود‬ ‫باشد‪ ،‬مشکالت بیشتری نسبت به صنایع بزرگ‬ ‫و غول ه��ای تج��اری دارند‪ .‬صنای��ع کوچک در‬ ‫جهان از بس��یاری از ابزاره��ا و اختیارات صنایع‬ ‫بزرگ محروم هستند و در صورتی که با نوسانات‬ ‫و مشکالت کوچکی نیز در بازار مواجه شوند‪ ،‬در‬ ‫معرض اسیب های اساسی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ش��اید این طور به نظر برس��د ک��ه منظور از‬ ‫حمایت‪ ،‬حمایت های بانکی مث��ل انواع وام ها و‬ ‫تس��هیالتی از این گونه است اما این‪‎‬طور نیست‪،‬‬ ‫زیرا تس��هیالت سیستم بانکی هم بیشتر شامل‬ ‫همان شرکت های بزرگ می شود که ضمانت های‬ ‫قوی برای بازگش��ت پول دارند‪ .‬در این شرایط‪،‬‬ ‫ای��ن دولت ها هس��تند که باید ب��ا حمایت های‬ ‫خاص خود برای تقویت کسب وکارهای کوچک‬ ‫و متوس��ط اقدام کنند و تس��هیالت الزم برای‬ ‫ادامه بقای انها را فراهم اورند‪.‬‬ ‫ای��ن اقدام��ات در کش��ورهای مختل��ف و به‬ ‫ش��کل های گوناگون انجام می ش��ود‪ ،‬اما به نظر‬ ‫می رس��د در کشور ما هنوز س��ازکار مشخص و‬ ‫ثابت��ی برای ای��ن کار تعریف نش��ده و اقدامات‬ ‫انجام ش��ده نیز اغل��ب به طور مقطع��ی بوده یا‬ ‫نیمه کاره رها ش��ده اس��ت‪ .‬در حالی که با توجه‬ ‫به ش��کل گیری صنای��ع ب��زرگ و قبضه کردن‬ ‫بازاره��ای گوناگون جهانی‪ ،‬ام��کان رقابت برای‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط با مشکالتی بیش از‬ ‫گذشته روبه رو است‪.‬‬ ‫دولت اگر واقعا قصد حمایت از کسب وکارهای‬ ‫کوچک در حوزه تولی��د را دارد باید با ابزارهای‬ ‫گوناگون و پش��تیبانی های مالی خود وارد عمل‬ ‫ش��ود و پیش از انکه مشکالتی مانند تحریم ها‪،‬‬ ‫تورم‪ ،‬موان��ع صادراتی‪ ،‬همه گیری ویروس کرونا‬ ‫و عدم ش��ناخت بازارهای هدف‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط را در مع��رض تهدید قرار‬ ‫دهد‪ ،‬انها را به جایگاه امن س��وددهی برساند و‬ ‫مقدمات ورود انها به عرصه رقابت را فراهم کند‪.‬‬ ‫کس��ب وکارهای کوچک و متوسط کشور در‬ ‫حوزه تولید اغلب با مش��کالت مشابه متعددی‬ ‫مواجه هس��تند و با بررسی های اصولی می توان‬ ‫ب��رای این نقاط ضعف مش��ترک راهکارهایی را‬ ‫ارائه دهند تا واحدهای کوچک و متوسط حوزه‬ ‫تولید همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و در‬ ‫م��واردی مانند تامین مواد اولیه‪ ،‬فرایند تولید و‬ ‫فروش محصوالت در بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫با چالش مواجه نشوند‪.‬‬ ‫یک داس��تان بزرگ‪ ،‬از کنار ه��م قرارگرفتن‬ ‫کلمه ه��ای کوچ��ک و ی��ک تجارت ب��زرگ و‬ ‫تاثیرگ��ذار از به هم پیوس��تن اج��زای کوچک‬ ‫تولی��دی در ای��ن مجموع��ه ش��کل می گیرد؛‬ ‫ش��کل گیری و تقوی��ت همین کس��ب وکارهای‬ ‫کوچ��ک در حوزه تولی��د می تواند از یک س��و‬ ‫قابلیت ه��ای فراوان��ی را برای ص��ادرات و عبور‬ ‫از موان��ع تحریمی ایجاد کند و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫مقدم��ه ای برای تبدیل انها ب��ه صنایع بزرگ را‬ ‫فراهم کند‪ .‬ضمن اینکه تولید کنندگان کوچک‬ ‫و متوس��ط کش��ور در ص��ورت بقا و گس��ترش‬ ‫فعالیت ه��ای صادرات��ی خود می توانن��د زمینه‬ ‫بیشتری را برای اشتغال در کشور ایجاد کنند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 23‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1593‬‬ ‫پیاپی ‪2911‬‬ ‫اگهی‬ ‫مدیریت بانک کش�اورزی اس�تان اردبیل در نظر دارد‬ ‫ام�لاک مازاد بر نیاز خود را به ش��رح ات��ی از طریق مزایده‬ ‫عمومی به فروش برس��اند‪ ،‬متقاضیان می توانند جهت کسب‬ ‫اطالعات بیش��تر‪ ،‬بازدید از امالک‪ ،‬دریافت اس��ناد مزایده و‬ ‫تس��لیم پیشنهادات خود از تاریخ انتش��ار اگهی تا اخر وقت‬ ‫اداری روزدوش�نبه مورخ ‪ 1399/06/17‬به مدیریت شعب‬ ‫بانک کشاورزی استان اردبیل به نشانی‪ :‬اردبیل‪ ،‬خیابان امام‬ ‫خمینی‪ ،‬نرسیده به میدان شریعتی ساختمان بانک کشاورزی‬ ‫طبقه سوم دایره خدمات مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‹ ‹توضیحات و شرایط‪:‬‬ ‫‪ )1‬جهت دریافت اس��ناد مزایده واریز مبلغ ‪ 200/000‬ریال‬ ‫به حس��اب بانک کش��اورزی ش��عبه مرکزی اردبیل (حساب‬ ‫(اگهـی مـزایـده)‬ ‫درامدهای متفرقه) و ارائه اصل فیش واریزی الزامی است‪.‬‬ ‫‪ )2‬مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده معادل ‪ %5‬مبلغ پایه‬ ‫مزایده مندرج در اگهی می باش��د که باید توس��ط متقاضیان‬ ‫به حس��اب بانک کش��اورزی ش��عبه مرکزی اردبیل (حساب‬ ‫بس��تانکاران موقت – متفرقه – کد‪ )1752‬واریز و رسید ان‬ ‫در پاکت مربوطه تحویل گردد‪(.‬ضمانت نامه معتبر بانکی نیز‬ ‫مورد قبول می باشد‪).‬‬ ‫‪ )3‬بازدی��د از امالک و مطالعه مدارک و اس��ناد و س��وابق‬ ‫مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان‬ ‫در مزایده ضروری اس��ت و امضای اوراق مزایده و ش��رکت در‬ ‫مزای��ده به منزله بازدید از امالک وم طالعه مدارک و س��وابق‬ ‫مربوطه و پذیرش امالک باشرایط موجود توسط شرکت کننده‬ ‫بوده و هرگونه ادعایی برخالف ان مردود می باشد‪.‬‬ ‫‪ )4‬کلیه امالک عرضه ش��ده با وضعی��ت موجود به فروش‬ ‫می رسد‪(.‬تخلیه و خلع ید به عهده برنده مزایده می باشد‪).‬‬ ‫‪ )5‬بان��ک در رد و قبول یک یا تمامی پیش��نهادهای خرید‬ ‫مختار است‪.‬‬ ‫‪ )6‬کلی��ه هزینه های اکه��ی مزایده و کارشناس��ی و ثبت‬ ‫ق��رارداد و صدور اس��ناد انتق��ال قطعی و س��ند مالکیت در‬ ‫دفترخانه اس��ناد رس��می و اداره ثبت به عهده برنده مزایده‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ )7‬مبلغ پیش��نهادی باید مش��خص و معین و بدون ابهام‬ ‫باش��د و در پاک سربس��ته و الک و مهرش��ده تحویل گردد‪.‬‬ ‫به پیش��نهادات مبهم‪ ،‬مشروط‪ ،‬و بدون سپرده و پیشنهاداتی‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫ملک‬ ‫نوع وکاربری ملک‬ ‫ادرس ملک‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫مبلغ پایه مزایده (ریال)‬ ‫متراژ (مترمربع)‬ ‫ک��ه بعد از انقضای مدت مق��رر در اگهی واصل گردد ترتیب‬ ‫اثرداده نمی شود‪.‬‬ ‫‪ )8‬ش��رکت در مزای��ده و ارایه پیش��نهاد ب��ه منزله قبول‬ ‫امتیازات و تکالیف دستگاه مزایده گزار می باشد‪.‬‬ ‫‪ )9‬اخ��ذ کلیه مجوزها و پروانه ه��ای مربوطه درصورت دارا‬ ‫بودن شرایط از ادارات ذیربط برعهده خریدار خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ )10‬در شرایط برابر اولویت با پیشنهاد نقدی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )11‬پیش��نهادات ارائ��ه ش��ده در روز سه ش��نبه م��ورخ‬ ‫‪1399/06/18‬س��اعت ‪ 10‬صب��ح در مدیری��ت ش��عب بانک‬ ‫کش��اورزی اردبی��ل به نش��انی فوق الذکر در حض��ور اعضای‬ ‫کمیس��یون معام�لات مفت��وح و قرائت خواهد ش��د‪ .‬حضور‬ ‫پیشنهاددهندگان در روز بازگشایی پاکات بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫شرایط پرداخت‬ ‫توضیحات‬ ‫ملک مشاع و سهم بانک به فروش‬ ‫می رسد‬ ‫عرصه‬ ‫اعیان(حدودا)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5213‬‬ ‫ساختمان تجاری‬ ‫اردبیل‪ -‬چهارراه امام خمینی‪ -‬به طرف‬ ‫عالی قاپور‪ -‬پاساژنور‬ ‫مقدار‪ 16‬شعیرو‪40‬صدم یک شعیراز‪ 96‬شعیرششدانگ یکباب ساختمان تجاری به‬ ‫شماره ‪ 9‬اصلی واقع در بخش دو اردبیل‬ ‫‪15/204/167/000‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪615‬‬ ‫نقدی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3758‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫هشجین – محله خدمت اباد‬ ‫مقدار ‪ 963/6‬سهم مشاع از‪ 1624‬سهم ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به پالک‬ ‫ثبتی ‪ 1110‬فرعی از‪ 20‬اصلی واقع در بخش ‪ 17‬خورش رستم‬ ‫‪949/359/605‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪85‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک مشاع و سهم بانک به فروش‬ ‫می رسد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5193‬‬ ‫ساختمان اداری‬ ‫نیر‪ -‬خیابان امام‪ -‬روبروی اداره برق‪ -‬نبش‬ ‫خیابان ولیعصر‬ ‫مقدار‪ 39‬شعیرو‪ 18‬فلس مشاع از‪ 96‬شعیر ششدانگ یکباب ساختمان اداری به پالک‬ ‫ثبتی ‪ 1214‬فرعی از‪ 270‬اصلی واقع در بخش سه اردبیل‬ ‫‪14/105/400/000‬‬ ‫‪884‬‬ ‫‪383‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک مشاع و سهم بانک به فروش‬ ‫می رسد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1471‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫نیر‪-‬خیابان شهیدسطوتی‪ -‬کوچه هجرت‪-‬‬ ‫پالک‪1‬‬ ‫مقدار‪62‬شعیرودوخردل وچهارفلس مشاع از‪ 96‬شعیر ششدانگ یکباب خانه به شماره‬ ‫‪ 900‬فرعی از ‪ 270‬اصلی واقع در بخش سه اردبیل‬ ‫‪7/018/750/000‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪300‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک مشاع و سهم بانک به فروش‬ ‫می رسد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4347‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫نمین‪ -‬عنبران ‪-‬پشت مسجدجامع عنبران‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به پالک یک فرعی از‪ 371‬فرعی از‪ 380‬اصلی واقع دربخش‬ ‫سه اردبیل‬ ‫‪2/000/000/000‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪260‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت ششدانگ بوده و‬ ‫باوضعیت موجود به فروش می رسد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4346‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫نمین‪ -‬عنبران –روستای امین جان‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به پالک ‪ 1165‬فرعی از‪ 181‬فرعی از‪ 381‬اصلی واقع در بخش‬ ‫سه اردبیل‬ ‫‪1/500/000/000‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪56‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت ششدانگ بوده و‬ ‫باوضعیت موجود به فروش می رسد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5319‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫اردبیل‪ -‬روستای اراللوی بزرگ‪ -‬کوچه چمران‬ ‫یک‪-‬جنب ارامستان‬ ‫مقدار ‪ 44/58‬شعیر مشاع از‪ 96‬شعیر ششدانگ یکباب خانه به شماره پالک ثبتی‬ ‫‪ 309‬فرعی از‪52‬و‪ 53‬فرعی از‪ 9‬اصلی واقع در بخش سه اردبیل‬ ‫‪1/625/312/500‬‬ ‫‪1193‬‬ ‫‪145‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و سهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4730‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫خلخال‪ -‬روستای علی اباد‬ ‫مقدار ‪ 423/33‬سهم مشاع از‪ 560‬سهم ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه به پالک‬ ‫ثبتی ‪ 292‬فرعی از‪ 1911‬اصلی واقع دربخش هفت حوزه ثبتی خلخال‬ ‫‪642/554/465‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪191‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4727‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫خلخال‪ -‬روستای علی اباد‬ ‫مقدار ‪ 122/75‬سهم مشاع از ‪ 4425/45‬سهم ششدانگ عرصه و اعیان دو باب خانه‬ ‫به پالک ثبتی ‪ 224‬فرعی از‪ 1911‬اصلی واقع در بخش هفت حوزه ثبتی خلخال‬ ‫‪552/375/000‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪220‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع و دو باب‬ ‫خانه بوده و سهم بانک به فروش‬ ‫می رسد‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4719‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫خلخال‪ -‬روستای علی اباد‬ ‫مقدار‪ 109/53‬سهم مشاع از‪ 298/ 75‬سهم ششدانگ عرصه واعیان دو باب منزل‬ ‫مسکونی پالک ثبتی ‪ 138‬فرعی از ‪ 1911‬اصلی واقع در بخش هفت حوزه ثبتی خلخال‬ ‫‪657/180/000‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪132‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع و دو باب خانه‬ ‫بوده و سهم بانک به فروش می رسد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1873‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫اردبیل‪-‬چهارراه حسینیه – محله جوادیه –‬ ‫کوچه شهیدیوسف زاده – شش متری پیام‬ ‫–پالک ‪40‬‬ ‫مقدار ‪ 4137‬سهم مشاع از‪ 9600‬سهم عرصه و اعیان ششدانگ یکباب خانه به پالک‬ ‫ثبتی ‪ 43‬فرعی از‪ 2645‬اصلی واقع دربخش دو اردبیل‬ ‫‪2/533/912/500‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪250‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5048‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫پارس اباد‪ -‬تازه کندقدیم‪ -‬خیابان امام‬ ‫مقدار‪ 3/23‬سهم مشاع از‪ 6‬سهم ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه به پالک ثبتی‬ ‫‪ 366‬فرعی از ‪ 101‬اصلی واقع دربخش ‪ 21‬اردبیل حوزه ثبتی پارس اباد‬ ‫‪950/000/000‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪193‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2414‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫جعفر اباد‪ -‬روستای بابک‬ ‫ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه به پالک ‪ 76‬فرعی از‪ 28‬اصلی قطعه ‪ 72‬تفکیکی‬ ‫واقع دربخش ‪ 21‬اردبیل‬ ‫‪226/431/000‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪40‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت ششدانگ بوده‬ ‫وباوضعیت موجودبه فروش می رسد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫اردبیل‪-‬جاده قدیم نمین‪-‬بعدازفرودگاه‪-‬شهرک ششدانگ کارخانه تولیدظروف یکبارمصرف گیاهی به پالک ثبتی ‪ 1072‬فرعی از‪132‬‬ ‫کارخانه تولید‬ ‫ظروف یکبار مصرف صنعتی شماره دو اردبیل‪-‬خیابان کارافرین‪ -‬اصلی مفروزومجزا از‪ 500‬فرعی ازاصلی مذکورقطعه ‪ 573‬تفکیکی واقع در بخش سه‬ ‫منطقه دو اردبیل‬ ‫خیابان صنعتگران‪4‬‬ ‫گیاهی‬ ‫‪51/661/000/000‬‬ ‫‪3815‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت ششدانگ بوده‬ ‫وباوضعیت موجودبه فروش می رسد‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4392‬‬ ‫ساختمان دامداری‬ ‫انگوت‪ -‬روستای چای گرمی‬ ‫مقدار‪ 69‬شعیرو‪ 5‬خردل وسی وچهارصدم یک فلس مشاع از‪ 96‬شعیرششدانگ‬ ‫تاسیسات دامداری به پالک ‪ 92‬فرعی از‪ 63‬اصلی بخش ‪ 15‬اردبیل شهرستان گرمی‬ ‫‪2/263/986/078‬‬ ‫‪9770‬‬ ‫‪813‬‬ ‫نقدی ویابیست درصد نقدی و مابقی به‬ ‫صورت اقساط سی وشش ماهه درقالب‬ ‫عقداجاره به شرط تملیک با نرخ مصوب‬ ‫شورای پول واعتبار(‪ 18‬درصدسالیانه)‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4405‬‬ ‫ساختمان مرغداری‬ ‫گرمی‪ -‬روستای نوراله بیگلو‬ ‫مقدار‪ 19‬شعیرو‪ 2‬فلس و‪ 32‬صدم یک فلس مشاع از ‪ 96‬شعیر ششدانگ یکباب‬ ‫تاسیسات مرغداری گوشتی به پالک ثبتی ‪ 55‬فرعی از ‪ 17‬اصلی بخش ‪ 16‬اردبیل‬ ‫‪847/034/997‬‬ ‫‪8065‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫نقدی ویابیست درصدنقدی و مابقی به‬ ‫صورت اقساط سی وشش ماهه درقالب‬ ‫عقداجاره به شرط تملیک با نرخ مصوب‬ ‫شورای پول و اعتبار(‪ 18‬درصد سالیانه)‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و سهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪17‬‬ ‫‪5441‬‬ ‫زمین مزروعی‬ ‫گرمی‪ -‬روستای چیت تومان‬ ‫مقدار‪ 54‬شعیرویک خردل ونه فلس و نودوهفت صدم یک فلس مشاع از‪ 96‬شعیر‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک ‪ 2‬فرعی از ‪ 35‬اصلی بخش ‪ 16‬اردبیل‬ ‫‪724/444/128‬‬ ‫‪38500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نقدی ویابیست درصدنقدی ومابقی به‬ ‫صورت اقساط سی وشش ماهه درقالب‬ ‫عقداجاره به شرط تملیک با نرخ مصوب‬ ‫شورای پول واعتبار(‪ 18‬درصدسالیانه)‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4304‬‬ ‫ساختمان توریستی‬ ‫سرعین – خیابان ولیعصر‪ 12-‬متری رسالت‬ ‫مقدار‪ 45‬شعیر و‪ 91‬صدم یک شعیر از‪ 96‬شعیر ششدانگ ساختمان به پالک ثبتی‬ ‫‪ 1971‬فرعی از ‪ 310‬اصلی واقع در بخش سه اردبیل‬ ‫‪4/304/062/500‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪170‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع و کاربری توریستی‬ ‫بوده و سهم بانک به فروش می رسد‬ ‫‪19‬‬ ‫‪4305‬‬ ‫ساختمان تجاری‬ ‫مسکونی‪(-‬هتل)‬ ‫باکاربری خاص‬ ‫توریستی‬ ‫سرعین – خیابان امام‪ -‬هتل کبیر‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5079‬‬ ‫ساختمان تجاری‬ ‫سرعین – روستای بیله درق‪ -‬خیابان اصلی‪-‬‬ ‫جنب مسجد‬ ‫مقدار‪ 21‬شعیر و‪ 91‬صدم یک شعیر از‪ 96‬شعیرششدانگ ساختمان تجاری مسکونی‬ ‫باکاربری خاص توریستی به پالک ثبتی ‪ 813‬فرعی از‪ 310‬اصلی واقع دربخش سه‬ ‫اردبیل شهرستان سرعین‬ ‫‪18/258/333/333‬‬ ‫‪697‬‬ ‫‪2978‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک هتل اپارتمان ‪ 9‬طبقه و‬ ‫به صورت مشاع و با کاربری خاص‬ ‫توریستی بوده و سهم بانک به فروش‬ ‫می رسد‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به پالک ثبتی ‪ 329‬فرعی از‪ 319‬اصلی واقع در‬ ‫بخش سه اردبیل شهرستان سرعین‬ ‫‪3/200/000/000‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مغازه و ششدانگ بوده‬ ‫و با وضعیت موجود به فروش می رسد‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 23‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1593‬‬ ‫پیاپی ‪2911‬‬ ‫اگهی‬ ‫ردیف شماره ملک نوع وکاربری ملک‬ ‫کارخانه‬ ‫صنعتی تولید‬ ‫سوسیس و کالباس‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2366‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪5801‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫‪23‬‬ ‫‪4867‬‬ ‫کشتارگاه صنعتی‬ ‫طیور‬ ‫ادرس ملک‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫مبلغ پایه مزایده (ریال)‬ ‫متراژ (مترمربع)‬ ‫عرصه‬ ‫اعیان(حدودا)‬ ‫شرایط پرداخت‬ ‫توضیحات‬ ‫بیله سوار‪-‬کمربندی مزرعه قباد‬ ‫ششدانگ عرصه و اعیان یکباب کارخانه به پالک ثبتی ‪ 15‬فرعی از ‪47‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 21‬اردبیل‬ ‫‪31/243/000/000‬‬ ‫‪4364‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک شش��دانگ و ب��ا وضعیت‬ ‫موجود به فروش می رسد‬ ‫بیله سوار‪-‬روستای خلیفه لو‬ ‫مقدار‪ 1321/40‬س��هم مشاع از‪ 3470‬سهم از ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫پالک ثبتی ‪ 209‬فرعی از ‪ 80‬اصلی واقع دربخش ‪ 21‬اردبیل‬ ‫‪1/392/230/086‬‬ ‫‪3470‬‬ ‫‪88‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به ص��ورت مش��اع بوده و‬ ‫سهم بانک به فروش می رسد‬ ‫مقدار ‪ 5415‬سهم از ‪ 6912‬سهم مشاع یک واحد کشتارگاه صنعتی به‬ ‫پارس اباد جاده تازه کند نرسیده به روستای‬ ‫پالک ثبتی ‪ 63‬فرعی از ‪ 87‬اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز از یک فرعی‬ ‫تکله‬ ‫از اصلی مذکور واقع در بخش ‪ 21‬اردبیل‬ ‫‪75/422/675/000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و سهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪24‬‬ ‫‪5802‬‬ ‫باغ سیب‬ ‫جعفراباد‪ -‬روستای دمیرچی خرابه سی‬ ‫مقدار دو سهم از پانزده سهم از ششدانگ یک قطعه زمین یونجه زار به‬ ‫شماره پالک ‪ 79‬فرعی از‪ 71‬اصلی واقع در بخش ‪ 21‬اردبیل‬ ‫‪200/000/000‬‬ ‫‪12188‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و سهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5908‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫اردبیل گلمغان –بعد از پل همسطح‬ ‫گلمغان ‪ -‬کوچه شهید فتحی ‪ -‬جنب‬ ‫کارگاه قالی بافی‬ ‫ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه به پالک ثبتی ‪ 781‬فرعی از ‪88‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 3‬اردبیل‬ ‫‪1/200/000/000‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪82‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت ششدانگ بوده‬ ‫و با وضعیت موجود به فروش‬ ‫می رسد‬ ‫‪26‬‬ ‫‪5924‬‬ ‫مرغداری‬ ‫اردبیل‪-‬جاده سرعین‪ -‬روبروی پل الماس –‬ ‫نرسیده به روستای حکیم قشالقی‬ ‫مقدار ‪ 4/89‬شعیر از ‪ 96‬شعیر یک واحد مرغداری به پالک ثبتی ‪168‬‬ ‫فرعی از ‪ 74‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬اردبیل‬ ‫‪2/475/562/500‬‬ ‫‪13021‬‬ ‫‪276‬‬ ‫نقدی ویا بیست درصد نقدی و مابقی به صورت اقساط‬ ‫سی وشش ماهه در قالب عقد اجاره به شرط تملیک با‬ ‫نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (‪ 18‬درصد سالیانه)‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و سهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪27‬‬ ‫‪6068‬‬ ‫ساختمان مسکونی‬ ‫هیر‪ -‬روستای نوشهر‬ ‫مقدار ‪ 35/88‬سهم از‪96‬سهم ششدانگ یکباب خانه به پالک ثبتی ‪447‬‬ ‫فرعی از‪ 29‬اصلی واقع دربخش سه اردبیل‬ ‫‪897/000/000‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪132‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و سهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5928‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫اردبیل روستای اراللوی بزرگ راه روستای‬ ‫خلیل اباد‬ ‫مقدار ‪ 18‬شعیر و ‪ 74‬سهم یک شعیر مشاع از ‪ 96‬شعیر ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به پالک ثبتی ‪ 260‬فرعی از ‪ 9‬اصلی واقع در بخش ‪3‬‬ ‫اردبیل‬ ‫‪761/312/500‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪196‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و سهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪29‬‬ ‫‪5859‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫اردبیل روستای اراللوی‪ -‬خیابان تختی‬ ‫کوچه چهارم ‪-‬دست چپ‬ ‫مقدار ‪ 45‬شعیرو ‪ 36‬صدم یک شعیر مشاع از ‪ 96‬شعیر ششدانگ به‬ ‫پالک ثبتی ‪ 437‬فرعی از ‪ 9‬اصلی واقع در بخش سه ناحیه دو اردبیل‬ ‫‪803/250/000‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪121‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و سهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪30‬‬ ‫‪5905‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫مقدار ‪ 24‬شعیر و ‪ 12‬صدم یک شعیر از ‪ 96‬شعیر پالک ثبتی ‪ 80‬فرعی‬ ‫اردبیل‪ -‬گلمغان ‪-‬نبش کوچ شهید تیموری‬ ‫از ‪ 88‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬اردبیل‬ ‫‪9/296/250/000‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪225‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و سهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪31‬‬ ‫‪5879‬‬ ‫تجاری مسکونی‬ ‫خلخال‪ -‬خیابان امام روبروی بانک‬ ‫کشاورزی خلخال‬ ‫مقدار ‪ 616/5‬سهم مشاع از‪1146‬سهم ششدانگ یکباب خانه و مغازه‬ ‫به پالک ثبتی ‪ 854‬اصلی واقع در بخش هفت اردبیل حوزه ثبتی خلخال‬ ‫‪21/577/500/000‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪145‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و سهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪32‬‬ ‫‪5312‬‬ ‫یک واحد تاسیسات‬ ‫مرغداری پرورش‬ ‫بوقلمون‬ ‫اردبیل‪-‬انگوت‪-‬قریه سودلو معروف به‬ ‫علی خان کندی‬ ‫مقدار یک بیستم از مقدار ‪ 7‬سهم مشاع از ‪ 9‬سهم مشاع از مقدار یک‬ ‫جوال ابی و ‪ 8‬جوال دیمی از ‪ 156/5‬جوال دیمی معادل ‪ 20‬سهم از‬ ‫‪ 369‬سهم از ‪ 96‬شعیر ششدانگ پالک ثبتی ‪6‬اصلی بخش ‪ 15‬اردبیل‬ ‫‪3/124/836/340‬‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪639‬‬ ‫نقدی و یا بیست درصد نقدی و مابقی به صورت اقساط‬ ‫سی وشش ماهه درقالب عقد اجاره به شرط تملیک با‬ ‫نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (‪ 18‬درصد سالیانه)‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و سهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪33‬‬ ‫‪5477‬‬ ‫اپارتمان مسکونی‬ ‫اردبیل میدان جانبازان‪ -‬خیابان ‪ 13‬ابان‬ ‫‪-‬کوچه رسالت ‪ 3‬پالک ‪ 29‬طبقه پنجم‬ ‫مقدار ‪ 75‬شعیر و ‪ 71‬صدم یک شعیر از ‪ 96‬شعیر ششدانگ یکباب‬ ‫اپارتمان مسکونی به پالک ثبتی قطعه ‪5‬طبقه ‪5‬به شماره ‪ 16214‬فرعی‬ ‫از ‪ 33‬اصلی بخش ‪ 3‬اردبیل‬ ‫‪7/171/550/885‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪139‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪34‬‬ ‫‪5832‬‬ ‫یک واحد مرغداری‬ ‫تولیدماکیان‬ ‫اردبیل جاده قدیم مشگین شهر نرسیده به‬ ‫پاسگاه گندیشمین روستای رویندوزق‬ ‫مقدار ‪ 18‬شعیر و ‪ 26‬صدم یک شعیر از ‪ 96‬شعیر ششدانگ به پالک‬ ‫ثبتی ‪ 181‬فرعی از ‪ 355‬اصلی واقع در بخش سه اردبیل‬ ‫‪1/692/854/167‬‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫نقدی ویا بیست درصد نقدی و مابقی به صورت اقساط‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫سی وشش ماهه درقالب عقداجاره به شرط تملیک با نرخ‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫مصوب شورای پول و اعتبار (‪ 18‬درصد سالیانه)‬ ‫‪35‬‬ ‫‪5903‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫اردبیل خیابان گلمغان ‪-‬کوچه ‪ 8‬متری‬ ‫شهید مرادپور‪-2‬پالک ‪139‬‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به پالک ثبتی ‪ 44‬فرعی از ‪ 88‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ 3‬اردبیل‬ ‫‪2/685/000/000‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪240‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت ششدانگ بوده وبا‬ ‫وضعیت موجودبه فروش می رسد‬ ‫‪36‬‬ ‫‪5467‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫اردبیل‪ -‬شهرک رسالت‪ -‬کوچه ظفر ‪6‬‬ ‫‪-‬پالک ‪20‬‬ ‫مقدار ‪ 86‬شعیر و ‪ 76‬صدم یک شعیر از ‪ 96‬شعیر پالک ثبتی ‪ 83‬فرعی‬ ‫از ‪ 357‬فرعی از ‪ 127‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬اردبیل‬ ‫‪9/037/500/000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪240‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و سهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪37‬‬ ‫‪5906‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫اردبیل‪ -‬گلمغان کوچه شهید مرادپور ‪2‬‬ ‫پالک ‪138‬‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به پالک ثبتی ‪ 45‬فرعی از ‪ 88‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ 3‬اردبیل‬ ‫‪2/980/000/000‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪250‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت ششدانگ بوده‬ ‫وباوضعیت موجودبه فروش‬ ‫می رسد‬ ‫‪38‬‬ ‫‪5435‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫اردبیل روستای انزاب روبروی مدرسه‬ ‫راهنمایی‬ ‫مقدار ‪ 63‬شعیر و ‪ 93‬صدم یک شعیر از ‪ 96‬شعیر ششدانگ یکباب خانه‬ ‫پالک ثبتی ‪ 1294‬فرعی از ‪ 120‬اصلی واقع در بخش سه اردبیل‬ ‫‪799/125/000‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪130‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده وسهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪39‬‬ ‫‪5902‬‬ ‫منزل مسکونی‬ ‫اردبیل‪-‬گلمغان ‪-‬خیابان کنار نهر گلمغان‬ ‫کوچه شهید مرادپور ‪ 2‬پالک ‪-172‬‬ ‫مقدار ‪ 39‬شعیر و ‪ 18‬صدم یک شعیر از ‪ 96‬شعیر پالک ‪ 47‬فرعی از ‪88‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 3‬اردبیل‬ ‫‪795/843/750‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪143‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و سهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪40‬‬ ‫‪5986‬‬ ‫یک واحدمرغداری‬ ‫تخمگذار‬ ‫گرمی منطقه موران‪-‬نرسیده به منطقه‬ ‫ایلیخچی‪ -‬ضلع شرقی جاده‬ ‫ششدانگ مرغداری به پالک ثبتی ‪ 99‬فرعی از‪ 79‬اصلی واقع دربخش‬ ‫بیست اردبیل‬ ‫‪11/598/228/400‬‬ ‫‪18873‬‬ ‫‪1413‬‬ ‫نقدی‬ ‫ملک به صورت ششدانگ بوده‬ ‫و با وضعیت موجود به فروش‬ ‫می رسد‬ ‫‪41‬‬ ‫‪5907‬‬ ‫یک باب کارگاه‬ ‫فراورده لبنی‬ ‫اردبیل کیلومتر ‪ 3‬جاده اردبیل به سردابه‪-‬‬ ‫بعد ازروستای گلمغان‬ ‫ششدانگکارگاه فراورده لبنی به پالک ثبتی ‪ 212‬فرعی از ‪ 112‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 3‬اردبیل‬ ‫‪30/083/250/000‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫نقدی ویا بیست درصدنقدی ومابقی به صورت اقساط‬ ‫سی وشش ماهه درقالب عقداجاره به شرط تملیک با‬ ‫نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(‪ 18‬درصد سالیانه)‬ ‫ملک به صورت ششدانگ بوده‬ ‫وباوضعیت موجودبه فروش‬ ‫می رسد‬ ‫‪42‬‬ ‫‪5860‬‬ ‫دامداری‬ ‫خلخال‪-‬هشتجین‪-‬روستای هشی‬ ‫مقدار‪ 10706‬سهم از ‪ 13367‬سهم از ششدانگ زمین مزروعه –‬ ‫بیشه زار(دامداری) به پالک ثبتی ‪ 103‬فرعی از ‪ 16‬اصلی بخش ‪17‬‬ ‫اردبیل‬ ‫‪4/050/237/056‬‬ ‫‪13367‬‬ ‫‪1223‬‬ ‫نقدی ویا بیست درصدنقدی ومابقی به صورت اقساط‬ ‫سی وشش ماهه درقالب عقد اجاره به شرط تملیک با‬ ‫نرخ مصوب شورای پول واعتبار(‪ 18‬درصدسالیانه)‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و سهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪43‬‬ ‫‪6020‬‬ ‫گلخانه‬ ‫(تولید صیفی جات)‬ ‫گرمی‪-‬انگوت‪-‬برزند‪-‬روستای طاووس‬ ‫دره سی‬ ‫مقدار ‪ 1628‬سهم مشاع از ‪2400‬سهم از تعداد ‪20‬سهم مشاع از ‪384‬‬ ‫سهم مشاع از تعداد ‪ 13‬شعیر و چهار خردل و یک نهم خردل مشاع از‬ ‫ششدانگ قریه طاوس دره سی پالک ثبتی ‪ 15‬اصلی بخش ‪ 16‬اردبیل‬ ‫‪3/428/975/000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪2540‬‬ ‫نقدی ویا بیست درصد نقدی و مابقی به صورت اقساط‬ ‫سی وشش ماهه در قالب عقد اجاره به شرط تملیک با‬ ‫نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(‪ 18‬درصدسالیانه)‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و‬ ‫باوضعیت موجودبه فروش‬ ‫می رسد‬ ‫‪44‬‬ ‫‪5881‬‬ ‫دامداری‬ ‫گیالن ‪-‬تالش –اسالم ‪-‬روستای ییالقی‬ ‫خطایی‬ ‫مقدار ‪ 4300‬سهم مشاع از ‪ 7500‬سهم ششدانگ عرصه و اعیان یک‬ ‫قطعه زمین مزروعی (دامداری) به پالک ثبتی ‪ 12‬فرعی از ‪ 112‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزی شده از یک فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ‪27‬‬ ‫گیالن‬ ‫‪14/223/368/000‬‬ ‫نقدی ویا بیست درصد نقدی ومابقی به صورت اقساط‬ ‫سی وشش ماهه درقالب عقداجاره به شرط تملیک با‬ ‫نرخ مصوب شورای پول واعتبار (‪ 18‬درصد سالیانه)‬ ‫ملک به صورت مشاع بوده و سهم‬ ‫بانک به فروش می رسد‬ ‫‪18226‬‬ ‫‪765‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 23‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1593‬‬ ‫پیاپی ‪2911‬‬ ‫بین‪‎‬الملل‬ ‫صنعت اسباب ‪‎‬بازی‬ ‫‪‎‬‬ ‫در جهان‬ ‫‹ ‹سرامدان جهان‬ ‫ی یکی از صنایع به‪‎‬نس��بت‬ ‫ب‪‎‬باز ‪‎‬‬ ‫صنعت اس��با ‬ ‫ب��زرگ در جهان اس��ت؛ از این‪‎‬رو ش��رکت های‬ ‫بزرگ��ی در ای��ن زمینه وج��ود دارن��د‪ .‬در چند‬ ‫س��ال گذشته ش��رکت متل‪ ،‬همیشه در صدر پر‬ ‫درامدترین ش��رکت ها بوده است‪ ،‬اما شرکت لگو‬ ‫پس از سال ‪ ۲۰۰۰‬و تغییرات در رویکرد تجاری‬ ‫خود توانس��ت رش��د قابل‪‎‬توجهی داشته باشد و‬ ‫بتواند رتبه نخس��ت را در س��ال های بعدی از ان‬ ‫خود کند‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی نیز ش��رکت‬ ‫نامکو بندی که پیش‪‎‬تر ش��ناخته شده در حوزه‬ ‫بازی ه��ای رایان��ه ای بوده توانس��ته بیش��ترین‬ ‫درامد را داش��ته باش��د‪ .‬پس از شرکت هازبرو‪،‬‬ ‫ش��رکت های دیگری با اخت�لاف درامدی زیاد‬ ‫وج��ود دارند ک��ه معروف ترین انه��ا پلی موبیل‬ ‫و جک پس��یفیک هستند‪ .‬ش��رکت های متل و‬ ‫هازبرو از جمله ش��رکت های مادری هستند که‬ ‫برندهای زیادی را تحت پوشش دارند‬ ‫ن صادرکنندگان‬ ‫‹ ‹بزرگ تری ‪‎‬‬ ‫ن کش��ور تولیدکنن��ده‬ ‫چی��ن بزرگ تری�� ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬بازی‬ ‫ب‪‎‬بازی‪‎‬در جهان است و تقریبا هر اسبا ‬ ‫اسبا ‬ ‫‪‎‬که در بازار های جهانی ببینید‪ ،‬چینی هس��تند‪.‬‬ ‫به طوری که امارهای جهانی نشان می دهد تقریبا‬ ‫ب‪‎‬بازی ه‪‎‬ا در جهان در چین تولید‬ ‫‪ ۸۰‬درصد اسبا ‬ ‫می ش��ود‪ .‬پس از ان هنگ‪‎‬کنگ‪ ،‬امریکا و المان‬ ‫قرار دارند‪ .‬امارها نش��ان می دهد درامد حاصل‬ ‫ب‪‎‬بازی‪‎‬در چین بیشتر از درامد‬ ‫از صادرات اس��با ‬ ‫ای��ران از صادرات نفت در جهان اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫نش��ان می دهد توج��ه به این صنع��ت در ایران‬ ‫می توان��د جایگزین خوبی برای درامدهای نفتی‬ ‫باش��د‪ .‬از انجایی که همه ظرفیت هایی از جهت‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬موقعیت جغرافیایی و نیروی انس��انی‬ ‫در ایران بهتر از کش��ور چین است این مهم دور‬ ‫از دسترس نخواهد بود‪.‬‬ ‫بازرسی در بازار‬ ‫‪‎‬ماسک‬ ‫‪‎‬با قوت‬ ‫ادامه دارد‬ ‫معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‪‎‬کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان گفت‪ :‬براس��اس اعالم س��ازمان حمای��ت و تایید ان در‬ ‫س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬با ش��روع پیک دوم کرونا و افزایش تقاضا برای خرید‬ ‫انواع لوازم بهداش��تی از قبیل ماس��ک و مواد ضدعفونی کننده‪ ،‬همچنان‬ ‫بازرسی ها از سوی بازرس��ان این سازمان و سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان‪‎‬ها بر این بازار ادامه دارد‪ .‬به‪‎‬گزارش روابط‪‎‬عمومی سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‪ ،‬س��یدجواد احمدی درباره‬ ‫گران فروش��ی ماسک ازسوی برخی سودجویان اظهارکرد‪ :‬تخلف در نظام‬ ‫توزیع سبب گرانی لوازم بهداشتی از قبیل ماسک و موادضدعفونی کننده‬ ‫در بازار ش��ده اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در ابتدای شیوع کرونا‪ ،‬میزان تولید‬ ‫روزانه ماس��ک در کشور ‪ ۲۰۰‬هزار عدد بود که خوشبختانه با استفاده از‬ ‫توانمن��دی واحدهای تولیدی و بهره‪‎‬گیری در ای��ن زمینه ظرفیت تولید‬ ‫چندین برابر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به‪‎‬گفته احمدی‪ ،‬اکنون میزان تولید روزانه ماسک صنعتی در کشور به‬ ‫‪ ۶‬میلیون عدد و ماس��ک کارگاهی ه��م روزانه به ‪ ۶‬میلیون عدد افزایش‬ ‫یافته اس��ت و به این ترتیب‪ ،‬روزانه ‪ ۱۲‬میلیون ماس��ک در کشور تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما با وجود افزایش تولید ماس��ک به علت تقاضای باال و وجود‬ ‫تخلفات در نظام توزیع‪ ،‬بازار شاهد افزایش نرخ این کاالست‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه هرگونه نگهداری و دپوی لوازم بهداش��تی مشمول‬ ‫احتکار اس��ت از شهروندان خواس��ت در صورت مشاهده چنین اتفاقی از‬ ‫طریق شماره ‪ ۱۲۴‬موضوع را اعالم کنند‪.‬‬ ‫کرونا چه تاثیری بر بازار اسباب بازی داشت؟‬ ‫داستان اسباب بازی ها در روزگار کرونازده‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر کسب‪‎‬وکارهای گوناگون کشور در ماه های گذشته‬ ‫بر کس�ی پوشیده نیس�ت‪ .‬تعطیلی های اجباری کسب‪‎‬وکارهای مختلف در ماه های‬ ‫پررونق س�ال و ترس مردم از حضور در اماکن عمومی مثل مراکز فروش�گاهی‪ ،‬در‬ ‫کنار افزایش قیمت کاالها و کاهش قدرت خرید‪ ،‬بسیاری از کسب‪‎‬وکارها را با رکود‬ ‫مواجه کرده است‪.‬‬ ‫اما ایا این موضوع درباره کسب‪‎‬وکاریی مثل تولید و عرضه اسباب بازی که طبیعتا‬ ‫مخاطب اصلی انها کودکان و نوجوانان هستند نیز همین تاثیرات را داشته است؟!‬ ‫برای یافتن پاس�خ این پرسش ها‪ ،‬گزارش کس�ب‪‎‬وکار این شماره روزنامه‬ ‫به بررس�ی وضعیت این صنف در دوران همه گیری ویروس کرونا پرداخته است که‬ ‫شرح ان را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ب‪‎‬بازی‪ ،‎‬ابزار‬ ‫بازی کردن‪ ،‬کار بچه ها و اس��با ‬ ‫بچه ها برای بازی کردن اس��ت‪ .‬بعد از گذش��ت‬ ‫ب‪‎‬بازی‪‎‬ها به‬ ‫س��ال ها از زندگی اجتماعی‪ ،‬اسبا ‬ ‫اب��زاری ب��رای ایجاد فرهن��گ و ارتباط بچه ها‬ ‫ب��ا دنیای��ی ک��ه در ان زندگ��ی خواهند کرد‪،‬‬ ‫ب‪‎‬بازی‬ ‫تبدیل ش��ده است‪ .‬تولید کنندگان اسبا ‬ ‫‪‎‬تالش می کنند به‪‎‬س��رعت در محصوالت خود‬ ‫تغییراتی ایجادکرده و ابزار های بازی مناس��ب‬ ‫و لذت‪‎‬بخش��ی را ایج��اد کنند ک��ه خالقیت و‬ ‫رویاپردازی بچه‪‎‬ها را به چالش بکشد‪.‬‬ ‫ی جهان‬ ‫ب‪‎‬باز ‪‎‬‬ ‫درام��د س��االنه صنعت اس��با ‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬به ‪ ۹۰.۴‬میلیارد دالر رس��ید‪.‬‬ ‫بس��یاری ب��ر این باورن��د که رش��د بازی های‬ ‫ب‪‎‬بازی‪‎‬تاثیر‬ ‫رایان��ه ای‪ ،‬بر رش��د صنعت اس��با ‬ ‫گذاش��ته اس��ت‪ ،‬اما مقایس��ه امارهای جهانی‬ ‫ی هنوز در‬ ‫ب‪‎‬باز ‪‎‬‬ ‫نش��ان می ده��د صنعت اس��با ‬ ‫حال رشد است‪.‬‬ ‫ب‪‎‬بازی‪‎‬در هر کشور برابر‬ ‫س��رانه مصرف اسبا ‬ ‫ب‪‎‬بازی در ان کشور‬ ‫اس��ت با میزان خرید اسبا ‬ ‫تقسیم بر تعداد کودکان ان کشور (بین ‪ ۰‬تا ‪۱۶‬‬ ‫سال)‪ ،‬از این‏رو در هر کشور با استخراج داده های‬ ‫ب‪‎‬بازی‪ ،‎‬سرانه‬ ‫جمعیتی و محاسبه مصرف اسبا ‬ ‫ب‪‎‬بازی‪‎‬ان کشور به دست می اید‪.‬‬ ‫مصرف اسبا ‬ ‫براس��اس براورده��ای اماری منتشرش��ده‪،‬‬ ‫ب‪‎‬بازی‬ ‫اس��ترالیا بیشترین س��رانه مصرف اسبا ‬ ‫‪‎‬را دارد ک��ه براب��ر ‪ ۵۰۰‬دالر به ازای هر کودک‬ ‫است‪ .‬بعد از ان بریتانیا و امریکا با اختالف کمی‬ ‫ب‪‎‬بازی‪‎‬در ایران‬ ‫قرار دارند‪ .‬س��رانه مصرف اسبا ‬ ‫نیز به صورت تخمینی ارائه ش��ده است‪ ،‬چون‬ ‫اطالع��ات اماری رس��می درباره میزان مصرف‬ ‫ب‪‎‬بازی‪‎‬در کش��ور وجود ندارد‪ .‬به صورت‬ ‫اس��با ‬ ‫تخمین��ی می توان برای ‪ ۱۸‬میلیون کودک زیر‬ ‫‪ ۱۶‬س��ال در ایران‪ ۱۷ ،‬دالر س��رانه مصرف را‬ ‫در نظر گرفت‪ .‬در کش��ور ترکیه که کش��وری‬ ‫ه��م جمعیت ایران اس��ت و از نظر جغرافیایی‬ ‫و اقتصادی ش��باهت زیادی با کش��ور ما دارد‪،‬‬ ‫سرانه مصرف ‪ ۷۰‬دالر است‪ .‬این بدین معناست‬ ‫ب‪‎‬بازی‪‎‬بیشتر در‬ ‫که احتیاج اس��ت نقش اس��با ‬ ‫جامع��ه ایرانی بازافرینی ش��ود و نگاه به ان از‬ ‫منظر یک کاالی لوکس و صرفا س��رگرم کننده‬ ‫ب��ه ی��ک کاالی فرهنگ��ی و ارزش افری��ن که‬ ‫هویت جامعه را می‪‎‬س��ازد‪ ،‬تغییر کند‪ .‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬کش��ورهای توسعه‪‎‬یافته پیشرو بودند و‬ ‫فعالیت های ترویجی زی��ادی در زمینه بازی و‬ ‫ب‪‎‬بازی‪‎‬انجام داده اند‪ .‬به‪‎‬عنوان نمونه‪ ،‬پس‬ ‫اسبا ‬ ‫ب‪‎‬بازی‪‎‬استرالیا‪ ،‬این‬ ‫از شکل‪‎‬گیری انجمن اسبا ‬ ‫انجمن ب��ا فعالیت های مدون و بلندمدت خود‬ ‫ب‪‎‬بازی‪‎‬استرالیا را‬ ‫توانست س��رانه مصرف اسبا ‬ ‫به ح��دی باال ببرد که در صدر س��رانه مصرف‬ ‫ی در جهان قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب‪‎‬باز ‪‎‬‬ ‫اسبا ‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫کاهش فروش قابل پیش بینی بود‬ ‫حامد تاملی‪ ،‬مس��ئول کارگروه بازی و اس��باب بازی س��تاد‬ ‫توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت‪‎‬جمهوری در این‪‎‬ب��اره در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ی و رکود این ب��ازار در یک‬ ‫موض��وع کاهش خرید اس��باب باز ‬ ‫سال گذش��ته امری بود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور‬ ‫قاب��ل پیش بینی بود‪ .‬تاملی در این‪‎‬باره عنوان کرد‪ :‬در هر حال‬ ‫در این مدت افزایش نرخ ارز از یک س��و و وضعیت معیش��تی‬ ‫قش��رهای مختلف جامعه از سوی دیگر موجب شد این کاال از‬ ‫س��بد بسیاری از خانواده ها خارج شود‪ .‬موضوع افزایش نرخ ارز‬ ‫عالوه بر موضوع واردات اسباب بازی ‪ ،‬بحث تولید را نیز به‪‎‬دلیل‬ ‫افزای��ش قیمت مواد اولیه وارداتی تحت تاثیر قرار داد و موجب‬ ‫افزایش قیمت این محصوالت در س��طح بازار شد‪ .‬کاهش توان‬ ‫مالی اقش��ار گوناگون جامعه پرداختن به خرید کاالهایی مثل‬ ‫اس��باب بازی ها که در کشور ما جزو کاالهای اساسی و ضروری‬ ‫تقسیم بندی نمی شوند را تحت تاثیر قرار داد و باعث شد حجم‬ ‫فروش در این مدت کاهش زیادی پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کرونا قله ها را جابه جا کرد‬ ‫ای��ن عضو هی��ات مدیره انجمن اس��باب بازی ای��ران درباره‬ ‫تاثیر همه گی��ری ویروس کرونا در میزان فروش اس��باب بازی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته نباید این موضوع را نیز فراموش کنیم‬ ‫که در همین م��دت ما دو موج همه گیری ویروس کرونا را نیز‬ ‫یو‬ ‫در کش��ور داش��تیم که ان هم در کاهش فروش اسباب باز ‬ ‫جابه جایی پیک فروش تاثیر فراوانی داش��ت‪ .‬سال های گذشته‬ ‫بیش��ترین حجم فروش اسباب بازی در کشور را طی‬ ‫ماه ه��ای دی و بهمن داش��تیم‪ ،‬اما در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫به‪‎‬دلی��ل ترس مردم از ابتال ب��ه بیماری و همین طور‬ ‫محدودیت ه��ا و تعطیلی های اصن��اف‪ ،‬در این ماه ها‬ ‫فروش اس��باب بازی وضعیت خوبی نداش��ت‪ .‬وی در‬ ‫توضی��ح این مطلب تصریح کرد‪ :‬پس از تعطیلی ها و‬ ‫در اواخر فروردین و اوایل اردیبهش��ت میزان فروش‬ ‫اسباب بازی اوج گرفت و تا حدودی کاهش فروش ماه های قبل‬ ‫را از نظر ریالی جبران کرد و پس از خرداد و با اوج گیری موج‬ ‫دوم بیماری‪ ،‬بازار این کاال دوباره وارد دوره رکود شده است‪.‬‬ ‫تامل��ی در این‪‎‬ب��اره خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تاثیر کرونا ب��ر بازار‬ ‫اس��باب بازی اگرچ��ه از نظر حجمی‪ ،‬ان را کاه��ش داده‪ ،‬اما با‬ ‫توجه ب��ه افزایش قیمت ها‪ ،‬از نظر ریالی کاهش چش��مگیری‬ ‫نداشته و بیشترین تاثیر ان در جابه جایی قله های فروش بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نحوه فروش تغییر کرد‬ ‫تاملی درباره تغییر س��بک و سیاق گرایش به اسباب بازی ها‬ ‫در دوره کرونا بیان کرد‪ :‬خانه نشینی در ایام همه گیری کرونا و‬ ‫قرنطینه های خانگی طوالنی‪‎‬مدت باعث ش��د در این مدت نوع‬ ‫گرایش به اس��باب بازی ها تغییر کند به طوری که می بینیم در‬ ‫این چند ماه خرید اسباب بازی های رومیزی (‪ )Games‬نسبت‬ ‫ب��ه انواع دیگری که نی��از به تحرک فیزیک��ی دارند (‪،)Toys‬‬ ‫افزایش قابل مالحظه ای داشته است‪.‬‬ ‫وی در این باره اف��زود‪ :‬البته در این افزایش میزان‬ ‫گرایش نباید از تبلیغات وس��یع تر بازی های رومیزی‬ ‫در فضای مجازی و امکان خرید الکترونیکی این نوع‬ ‫اسباب بازی ها غافل باشیم‪ .‬در طول مدت همه گیری‬ ‫کرونا در کش��ور انواع و اقس��ام بازی ه��ای رومیزی‬ ‫توانس��تند از طریق معرفی در ش��بکه های اجتماعی‬ ‫راه خود را به منازل مش��ترکان بی‪‎‬شمار این شبکه ها‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اسباب بازی در کشور جایگاه ندارد‬ ‫مسئول کارگروه بازی و اسباب بازی ستاد توسعه فناوری های‬ ‫نرم و هویت س��از معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫درباره جایگاه اس��باب بازی در بازار کشور و نقش ان در حوزه‬ ‫کس��ب‪‎‬وکار گفت‪ :‬درب��اره تولی��دات داخلی کش��ور در حوزه‬ ‫اسباب بازی ها به‪‎‬دلیل کارگاه های خانگی و زیرزمینی متاسفانه‬ ‫نمی توان امار دقیقی از میزان تولید و فروش ارائه داد و ببیشتر‬ ‫اماره��ای موجود براس��اس کاالهای وارداتی این حوزه ش��کل‬ ‫می گیرد که س��ازکار رسمی خود را در گمرک دارد‪ ،‬اما در کل‬ ‫سرانه خرید اسباب بازی در کشور ما بسیار پایین است‪ .‬وی در‬ ‫این‪‎‬باره با اش��اره به اهمیت این کاال در کشورهای توسعه یافته‬ ‫و پیش��رفته افزود‪ :‬درحال حاضر کش��ور استرالیا با سرانه خرید‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬دالر در سال در صدر این جدول قرار دارد و امریکا‬ ‫با حدود ‪ ۴۷۰‬و انگلیس با حدود ‪ ۴۵۰‬دالر در رتبه های بعدی‬ ‫هستند‪ .‬کش��ور ما متاسفانه در این رتبه بندی جایگاه مناسبی‬ ‫ندارد و پیش از کاهش ارزش پول ملی این س��رانه در کشور ما‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬دالر در سال بود که طبیعتا در شرایط کنونی کاهش‬ ‫یافته و شاید به حدود ‪ ۱۰‬دالر نیز رسیده باشد‪.‬‬ ‫تاملی درباره نظارت بر قیمت گذاری اس��باب بازی در کشور‬ ‫نیز یاداور شد‪ :‬طبیعتا واحد دست اندرکار این امر بخش نظارت‬ ‫اصناف است‪ ،‬اما انچه مش��خص است اینکه نظارت ها بیش از‬ ‫اینکه بر تولیدات داخلی کش��ور باش��د‪ ،‬روی کاالهای وارداتی‬ ‫است و فروشندگان این کاالها نیز بیشتر در این حوزه متمرکز‬ ‫ش��ده اند‪ .‬با این وضعیت به نظر نمی رس��د نظ��ارت چندانی بر‬ ‫تولید و توزیع این کاالها وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتحادیه ای وجود ندارد‬ ‫تاملی درباره س��ازکارهای موج��ود در این صنف گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مش��کالت اساسی صنف اس��باب بازی در کشور ما این است‬ ‫که این کس��ب‪‎‬وکار‪ ،‬اتحادیه صنفی متمرکز و واحدی ندارد و‬ ‫هر نوع اس��باب بازی با توج��ه به ماهیت ان زی��ر نظر یکی از‬ ‫اتحادیه ه��ای صنفی قرار می گیرند و ب��ه این ترتیب نظارت بر‬ ‫انها براساس انچه در سایر صنوف می بینیم‪ ،‬امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر بخواهیم تحولی در این کسب‪‎‬وکار ایجاد‬ ‫کنیم‪ ،‬طبیعتا باید یک اتحادیه واحد و مس��تقل برای این کار‬ ‫وجود داش��ته باشد تا همه فعالیت ها در مسیر قانونی و درست‬ ‫خود هدایت ش��ود و یکی از دالیل تشکیل انجمن اسباب بازی‬ ‫ای��ران نیز این بوده که بتواند جای خال��ی این اتحادیه صنفی‬ ‫را پر کند‪.‬‬ ‫دنیای متفاوت بازی ها‬ ‫گفت وگ��وی حام��د تامل��ی ب��ا‬ ‫افزای��ش گرایش به‬ ‫بازی های��ی را در دوران کرون��ا مطرح کرد ک��ه در اصطالح به‬ ‫بازی های رومیزی شهرت دارند‪ .‬بنابراین این موضوع و مسائل‬ ‫مرب��وط به ان را از زب��ان یکی دیگر از فع��االن این حوزه نیز‬ ‫جویا شدیم‪ .‬علیرضا لوالگر‪ ،‬دبیر انجمن تولیدکنندگان انجمن‬ ‫اس��باب‪‎‬بازی در گفت وگو با‬ ‫در این زمینه اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫ورود جدی بازی های رایانه ای در دهه ‪ ۹۰‬میالدی‪ ،‬این ش��ائبه‬ ‫مطرح شد که بازار تولید و فروش اسباب بازی فیزیکی کمرنگ‬ ‫می شود‪ ،‬اما بعد از گذشت یک دهه معلوم شد که چنین نیست‪.‬‬ ‫معلوم ش��د که بازی ها رایانه ای و نیز بازی های کودک‪ ،‬نوجوان‬ ‫و بازی ه��ای رومیزی و فکری بزرگ س��ال‪ ،‬کارکردهای خاص‬ ‫خود را دارند‪ .‬لوالگر در این‪‎‬باره عنوان کرد‪ :‬بازی های رومیزی‬ ‫و فکری ک��ه از انها به عنوان بازی های مدرن یاد می ش��ود در‬ ‫طول ‪ ۲۰‬یا ‪ ۲۵‬س��ال اخیر رش��د قابل توجهی داش��ته اند‪ .‬این‬ ‫ن��وع بازی ها در ایران هم در طول ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬س��ال اخیر با رش��د‬ ‫خوبی روبه رو ش��ده‪‎‬اند‪ .‬کارکردهای این گروه از اسباب بازی ها‬ ‫به‪‎‬گونه ای است که قابل جایگزین نیستند‪ .‬به‪‎‬عنوان مثال‪ ،‬وقتی‬ ‫فاکتور قیمت‪ ،‬مهم باشد سرگرم کردن چند کودک یا بزرگسال‬ ‫با این قبیل بازی ها‪ ،‬به مراتب ارزان تر از بازی های رایانه ای تمام‬ ‫می ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬کارکرد برقراری روابط اجتماعی در‬ ‫فضای واقعی‪ ،‬بس��یار پررنگ تر از بازی های رایانه ای است‪ .‬همه‬ ‫جای دنیا به این نتیجه رس��یده اند که کارکردهای این دو نوع‬ ‫بازی‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬در همین راستا هر کدام از این‬ ‫دو نوع بازی ها‪ ،‬بازار و دنیای خاص خود را دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد خوب بازی های رومیزی‬ ‫لوالگر در پاس��خ این پرسش که ایا بازار و صنعت‬ ‫ب‪‎‬بازی در ایران رشد داشته‪ ،‬گفت‪ :‬واردات‬ ‫تولید اسبا ‬ ‫اسباب بازی با قیمت ارزان تر و کیفیت قابل مقایسه‬ ‫با نمونه داخلی باعث می ش��ود نتوانیم به این س��وال‬ ‫پاسخ مشخصی بدهیم‪ .‬محدود ش��دن واردات اسباب‪‎‬بازی در‬ ‫یک س��ال گذش��ته باعث ش��ده مجال برای تولید اسباب بازی‬ ‫فراهم تر باشد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مشکالتی مانند کمبود مواد اولیه‪،‬‬ ‫زیرس��اخت ها و دانش الزم‪ ،‬کار را تا حدی دش��وار کرده است‪.‬‬ ‫حضور عناصر و المان های فرهنگی در اسباب بازی های رومیزی‬ ‫و فکری باعث می شود بازار ان در داخل کشور‪ ،‬جدی تر باشد و‬ ‫محصوالت خارجی به‏راحتی نتوانند وارد شوند‪ .‬خوشبختانه در‬ ‫چند سال گذش��ته تولید بازی های رومیزی رشد خیلی خوبی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کرونا رونق بازار را بیشتر نکرد‬ ‫بررس��ی صنایع تولید اسباب بازی در کشورهای دیگر جهان‬ ‫نش��ان می دهد ش��یوع کرونا تا حدی به رونق این بازار کمک‬ ‫کرده است‪ .‬اما ایا این موضوع در کشور ما هم صادق بوده است‪.‬‬ ‫لوالگ��ر در این‪‎‬باره اظهارک��رد‪ :‬این اتفاق در س��طح جهانی‬ ‫افتاده‪ ،‬اما در ایران وضعیت متفاوت است چون پای چند عامل‬ ‫مهم دیگر هم در بین اس��ت‪ .‬به‏عنوان مثال‪ ،‬س��طح‬ ‫اقتصادی مردم باعث‪‎‬ش��ده اسباب بازی همچنان یک‬ ‫کاالی لوک��س و غیرضروری در نظر گرفته ش��ود و‬ ‫جزو اولویت های اول مردم نباش��د‪ .‬البته در ش��رایط‬ ‫کنونی که با ش��یوع کرونا مواجه هس��تیم بخشی از‬ ‫م��ردم نگاه جدی تر به این کااله��ا دارند‪ .‬در مجموع‬ ‫امس��ال ش��اهد کاهش��ی جزئی در بازار اسباب بازی‬ ‫بوده ای��م‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬درحال حاض��ر انجمن تولیدکنندگان‬ ‫اس��باب بازی حدود ‪ ۱۰۰‬عض��و دارد‪ ،‬اما تعداد تولیدکنندگان‬ ‫جدی اسباب بازی ممکن است به عدد ‪ ۱۵۰‬برسد‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫تولیدکنندگان اس��باب بازی ضمن بیان ای��ن مطلب افزود‪ :‬در‬ ‫حوزه اسباب بازی‪ ،‬شاهد ضعفی اساسی در ساختارهای تقنینی‬ ‫و صنفی هستیم‪ .‬لوالگر با ذکر این نکته که متاسفانه موضوع‬ ‫اسباب بازی به‪‎‬عنوان یک موضوع فرهنگی جدی پذیرفته نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دیدگاه بینابینی به اس��باب بازی همچنان‬ ‫وج��ود دارد یعن��ی گاه‪ ،‬کاالی صنعت��ی و گاه کاالی فرهنگی‬ ‫دیده می ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬می توان امیدوار بود که در طول ‪۷‬‬ ‫یا ‪ ۸‬سال اینده شاهد رشد بیشتر و بیشتر این حوزه باشیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نمی ت��وان گفت تمامی حمایت ه��ای وعده داده‬ ‫ش��ده‪ ،‬اجرایی شده‪ ،‬اما همین که در چند سال گذشته‪ ،‬بیشتر‬ ‫و جدی ت��ر درباره اهمیت صنعت اس��باب بازی داخلی صحبت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اتفاق مثبتی اس��ت و باید ان را به فال نیک گرفت‪.‬‬ ‫البته منصفانه نخواهد بود اگ��ر بگوییم که حمایت ها‪ ،‬بی تاثیر‬ ‫بوده است‪ .‬به اعتقاد من اسباب بازی باید به‪‎‬عنوان یک موضوع و‬ ‫دغدغه فرهنگی به رسمیت شناخته شود‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد‬ ‫قوانین و رویکرد ما به ان بهینه و متناسب خواهد شد‪ .‬وضعیت‬ ‫بینابینی‪ ،‬ش��رایط خوبی نیس��ت و فرصتی برای تصمیم گیری‬ ‫جامع و درست‪ ،‬باقی نمی گذارد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫با توجه به گفته های فعاالن این حوزه‪ ،‬دو مش��کل عمده در‬ ‫حوزه اسباب بازی کش��ور وجود دارد یکی نداشتن یک سازکار‬ ‫متمرکز و تعریف ش��ده برای کسب‪‎‬وکارهای فعال در این حوزه‬ ‫و دیگ��ری حمایت های ناکافی از این حوزه از س��وی نهادهای‬ ‫باالدستی است‪.‬‬ ‫این دو مش��کل عمده باعث شده در این سال ها اسباب بازی‬ ‫که در بیشتر کشورهای توسعه‪‎‬یافته جهان به‪‎‬عنوان یک صنعت‬ ‫فرهنگی و در عین حال پولس��از ش��مرده می ش��ود‪ ،‬در کشور‬ ‫م��ا چه در حوزه تولی��د و چه در حوزه ف��روش تبدیل به یک‬ ‫کس��ب‪‎‬وکار پراکنده و بدون ضوابط و مقررات مش��خص شود‪.‬‬ ‫ش��اید نگاه جدی تر به ای��ن حوزه بتواند در چند س��ال اینده‬ ‫اس��باب بازی را را در کشور به‪‎‬عنوان یک صنف متمرکز و حتی‬ ‫صنعتی پولساز تبدیل کند‪.‬‬ ‫گوشی های مسافری و اصالح فرایند ثبت‬ ‫با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح رجیستری که قرار‬ ‫بود جلوی واردات قاچاق موبایل را بگیرد‪ ،‬اما همچنان ش��اهد‬ ‫سوء‪‎‬اس��تفاده س��وداگران از خال‪‎‬های قانونی این طرح هستیم‪.‬‬ ‫در دو س��ال گذش��ته صدها ه��زار موبایل قاچ��اق که عمدتا‬ ‫موبایل هایی با ارزش بیش از ‪ ۳۰۰‬یورو بوده اند‪ ،‬با سوء‪‎‬استفاده‬ ‫از رویه مسافری وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫این اتف��اق با خروج صدها میلیون دالر ب��ر بدنه اقتصادی‬ ‫ی جبران‪‎‬ناپذیری را وارد و بسیاری از خریداران‬ ‫کشور اسیب ها ‪‎‬‬ ‫این موبایل ها را با مش��کالت عدیده ای از جمله عدم‪‎‬پشتیبانی‬ ‫مواجه کرده است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه رویه «مس��افری»‪ ،‬طی دو مرحل��ه‪ ،‬یکی در خرداد‬ ‫و دومین بار در مهر س��ال ‪ ۹۸‬اصالح ش��د و تا حدود زیادی‬ ‫واردات از طری��ق این رویه را از صرف��ه انداخت‪ ،‬اما همچنان‬ ‫س��ودهای کالن��ی از این طریق نصیب س��وداگران این عرصه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بنا بر گ��زارش روابط‪‎‬عمومی انجم��ن وارد کنندگان موبایل‪،‬‬ ‫تبل��ت و ل��وازم جانب��ی‪ ،‬مدی��رکل نظ��ارت بر س��امانه های‬ ‫الکترونیکی و هوش��مند س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز در ای��ن زمینه گفت‪ :‬نتیجه ثبت تلفن همراه مس��افری با‬ ‫فرایند فعلی‪ ،‬سوء‪‎‬اس��تفاده از اطالعات مس��افران برای تطهیر‬ ‫کاالی قاچاق اس��ت‪ ،‬بدین‪ ‎‬صورت که متخلفان‪ ،‬به هر ش��کل‬ ‫ممکن به اطالعات مس��افران دسترسی پیدا کرده و به‏نام انها‬ ‫و گاه بدون اطالع شان‪ ،‬از طریق درگاه اینترنتی گمرک‪ ،‬تلفن‬ ‫همراه ثبت می کنند‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا دهقانی نی��ا‪ ،‬مدیرکل نظ��ارت بر س��امانه های‬ ‫الکترونیکی و هوش��مند س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز ضمن اش��اره به تفاوت انچه در قانون درباره واردات امده‬ ‫با انچه درحال حاضر اجرا می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬چیزی که در رویه‬ ‫«مسافری» مدنظر قانون گذار بوده‪ ،‬بدین شرح است که کاالی‬ ‫همراه مس��افر در صورت غیرتجاری ب��ودن‪ ،‬باید پس از انجام‬ ‫تش��ریفات گمرکی از جمله پرداخت حق��وق ورودی از اماکن‬ ‫گمرک��ی خارج ش��ود؛ اما فراین��دی ک��ه درحال حاضر انجام‬ ‫می شود‪ ،‬بدین صورت است که «مسافری» می تواند بدون انکه‬ ‫تلف��ن همراه خود را در اماکن گمرک��ی به گمرک اظهار کند‬ ‫و حق��وق ورودی ان را پیش از ورود به کش��ور پرداخت کرده‬ ‫باشد‪ ،‬ان را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی‬ ‫گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت ان اقدام کند‪.‬‬ ‫اگر تشریفات گمرکی کاالی همراه مسافر و سپس ترخیص‬ ‫ان از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می شد‪ ،‬امکان این‬ ‫سوء‪‎‬استفاده برای متخلفان فراهم نبود‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 23‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1593‬‬ ‫پیاپی ‪2911‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‹ ‹تولید رو به افول‬ ‫این افت تولی��د به‪‎‬دلیل همه گیری وی��روس کرونا و‬ ‫تعطیلی واحدهای ذوب چی��ن رخ داد‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫ب��زرگ ای��ن کش��ور فعالیت خ��ود را متوق��ف کردند‪.‬‬ ‫محدودیت های حمل ونق��ل در چین نیز از دیگر دالیل‬ ‫افت تولید س��رب بود‪ .‬در چنین شرایطی برخی واحدها‬ ‫حتی برنامه ریزی برای تولید خود را هم کاهش دادند‪.‬‬ ‫اثرات این ویروس به همینجا ختم نش��د و به س��ایر‬ ‫کشورها هم رسید‪ .‬تاجایی که برخی معادن فعالیت خود‬ ‫را ب��ا هدف کنترل ویروس کووید ‪ 19‬و حفاظت از جان‬ ‫کارگ��ران متوقف کردند‪ .‬کما اینکه رویترز در اواخر ماه‬ ‫مارس خب��ر توقف فعالیت بزرگ ترین معدن س��رب و‬ ‫روی بولیوی را منتشر کرد‪ .‬دولت بولیوی فعالیت معدن‬ ‫س��رب و روی ‪ San Cristóbal‬را متوق��ف کرد‪ .‬این‬ ‫اقدام با هدف مقابله با ش��یوع کووید ‪ 19‬و محافظت از‬ ‫جان و سالمت کارگران اجرایی شد‪.‬‬ ‫کاهش تولید س��رب معدنی و فلزی در فصل نخست‬ ‫س��ال ‪ 2020‬در اغلب کش��ورها ثبت ش��د‪ .‬تا جایی‪‎‬که‬ ‫تولید جهانی س��رب معدن��ی در این ب��ازه زمانی برابر‬ ‫‪ ۳.۴‬درصد گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬تولید‬ ‫جهانی س��رب نیز افت ‪ ۷.۱‬درصدی را تجربه کرده و به‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫شیوع کرونا فعالیت های تولیدی و صنعتی را در تمام‬ ‫دنیا تحت‪‎‬تاثیر قرار داد‪ .‬از انجاکه نخس��تین نمونه های‬ ‫ای��ن ویروس در چین گزارش ش��د؛ بنابراین این اثرات‬ ‫ابت��دا در صنایع و ب��ازار چین مش��اهده و در ادامه در‬ ‫سایر کش��ورها نمایان شد‪ .‬این وضعیت در تولید سرب‬ ‫و ب��ازار خرید و فروش ان نیز قابل‪‎‬توجه بود تا جایی‪‎‬که‬ ‫قیمت این فلز در بورس فلزات لندن در مقایسه با سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬افت زیادی را تجربه کرد‪ .‬گفتنی است قیمت‬ ‫س��رب در ایران براس��اس نرخ های بین المللی مشخص‬ ‫می ش��ود و این روند در ب��ازار ایران نیز قابل رویت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مصرف اصلی سرب به تولید باتری خودرو و ورق های‬ ‫ف��والدی گالوانیزه ب��از می گردد‪ .‬در چند ماه گذش��ته‪،‬‬ ‫صنعت خ��ودرو و صنای��ع حمل ونقل با رک��ود روبه رو‬ ‫بوده ان��د؛ درنتیجه تقاضا برای این فل��ز کاهش یافته و‬ ‫زمینه افت قیمت ها را فراهم کرده اس��ت‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫این روند نزولی پایدار نماند‪ .‬از ماه ژوئیه قیمت س��رب‬ ‫وارد مدار صعودی ش��د‪ .‬دالیل متعددی برای این رشد‬ ‫قیمتی بیان می شود که از مهم ترین این دالیل می توان‬ ‫به بازگش��ت خودروسازان به تولید‪ ،‬رش��د تقاضا برای‬ ‫تعوی��ض باتری به‏دنبال کاهش ت��وان مردم در تعویض‬ ‫خودرو‪ ،‬تعطیلی معادن سرب و افت عرضه این محصول‬ ‫معدنی اش��اره کرد‪ .‬با همه گیری این ویروس در چین‪،‬‬ ‫بس��یاری از واحدهای ذوب س��رب‪ ،‬فعالی��ت خود را به‬ ‫تعویق انداختند‪ .‬براس��اس گزارش منتشر شده ازسوی‬ ‫موسس��ه ‪ ،SMM‬میزان تولید سرب اولیه چین در ماه‬ ‫فوریه س��ال جاری میالدی برابر ‪ 214‬هزار تن گزارش‬ ‫ش��ده است‪ .‬این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال‬ ‫‪ ،2019‬اف��ت ح��دود ‪ 5‬درصدی را تجربه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬تولید س��رب این کش��ور در ماه فوریه‬ ‫در مقایس��ه با تولید ان در ماه ژانویه‪ ،‬افت بیش از ‪16‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫بازگشت سرب به مدار صعود‬ ‫مص��رف اصلی س��رب به صنعت خ��ودرو تعل��ق دارد؛ بنابراین طی‬ ‫ماه های گذش��ته‪ ،‬با رکودی که بر صنعت خودرو سایه افکنده‪ ،‬تقاضا‬ ‫برای این فلز نیز به‪‎‬شدت محدود شده است‬ ‫طول س��ال های گذشته‪ ،‬پررنگ تر هم ش��ده‪ ،‬استفاده‬ ‫از ان در باطری خودروهاس��ت‪ .‬ای��ن کاربرد با توجه به‬ ‫مص��رف روزافزون خ��ودرو در دنیا‪ ،‬در حال گس��ترش‬ ‫است‪ .‬س��رب عالوه بر این در صنایع حمل ونقل‪ ،‬لحیم ‪،‬‬ ‫ورق های گالوانیزه و‪ ...‬استفاده می شود‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل توجه درباره س��رب ان اس��ت که بخش‬ ‫قابل‪‎‬توجه��ی از س��رب م��ورد نی��از از طری��ق بازیافت‬ ‫محصوالت سربی‪ ،‬حاصل می ش��ود‪ .‬به‪‎‬ویژه که بازیافت‬ ‫این فلز در طول س��ال های گذش��ته در مقایسه با سایر‬ ‫فلزات‪ ،‬بیش��تر مورد توجه قرار گرفته و توس��عه یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه کاربرد این فلز‪ ،‬طبیعی اس��ت که طی‬ ‫ماه های گذش��ته تقاض��ا برای ان کاهش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫چراک��ه مصرف اصلی س��رب به صنعت خ��ودرو تعلق‬ ‫دارد؛ بنابراین طی ماه های گذش��ته‪ ،‬ب��ا رکودی که بر‬ ‫خودروس��ازی ها سایه افکنده‪ ،‬تقاضا برای این فلز نیز به‬ ‫شدت محدود شده است‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی این فلز عملکرد بسیار ضعیفی را‬ ‫از خود به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به قیمت ها‬ ‫همانطور که پیش تر هم اش��اره ش��د اف��ت تولید در‬ ‫صنای��ع مصرف کننده س��رب‪ ،‬زمینه کاه��ش خرید و‬ ‫ف��روش این فل��ز را فراهم کرده و در چنین ش��رایطی‪،‬‬ ‫قیمت س��رب افت قابل‪‎‬توجهی داش��ته است‪ .‬در همین‬ ‫حال‪ ،‬موجودی انبارهای بورس فلزات لندن نیز به سبب‬ ‫نبود تقاضا‪ ،‬افزایشی گزارش شده است‪.‬‬ ‫همانطور که در نمودار هم مشاهده می شود فلز سرب‬ ‫در ماه ژانویه و در بورس فلزات لندن با میانگین قیمت‬ ‫هزار و ‪ 925‬دالر به ازای هر تن مبادله ش��د‪ .‬در این ماه‪،‬‬ ‫موج��ودی این فلز در انبار ‪ LME‬ح��دود ‪ 66‬هزار تن‬ ‫گزارش شده است‪ ،‬اما از دومین ماه سال جاری میالدی‬ ‫قیمت س��رب در مس��یر نزولی قرار گرفت‪ .‬این افت را‬ ‫باید ناشی از همه گیری ویروس کرونا در چین و کاهش‬ ‫تقاضا برای ان دانس��ت‪ .‬ت��ا جایی که قیمت این فلز در‬ ‫میانگین قیمت ماهانه سرب در بورس فلزات لندن (دالر به ازای هر تن)‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‹ ‹تقاضا محدود است‬ ‫فلز سرب کاربردهای فراوانی دارد و در صنایع مختلف‬ ‫استفاده می ش��ود‪ .‬یکی از مصارف اصلی این فلز که در‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫م��اه فوریه ب��ه هزار و ‪ 872‬دالر ب��ه ازای هر تن کاهش‬ ‫یافت‪ .‬این درحالی اس��ت که میانگین قیمت س��رب در‬ ‫ماه فوریه س��ال ‪ ،2019‬برابر ‪ 2‬ه��زار و ‪ 62‬دالر براورد‬ ‫ش��ده؛ یعنی قیمت این فلز در این ماه و در مقایس��ه با‬ ‫مدت مشابه س��ال ‪ ،2019‬افت بیش از ‪ 10‬درصدی را‬ ‫تجربه کرده است‪.‬‬ ‫ب��ا همه گیری کووی��د ‪ 19‬در تمام دنی��ا‪ ،‬روند نزولی‬ ‫قیمت س��رب تشدید ش��د‪ .‬همانطور که در نمودار هم‬ ‫پیداست‪ ،‬قیمت س��رب در ماه مه به پایین ترین سطح‬ ‫خود در ‪ ۵‬س��ال گذشته رس��ید‪ .‬میانگین قیمت سرب‬ ‫در ای��ن ماه و در بورس فلزات لن��دن برابر هزار و ‪618‬‬ ‫دالر در هر تن گزارش شده است؛ یعنی از ابتدای سال‬ ‫جاری میالدی تا ماه مه‪ ،‬قیمت سرب افت بیش از ‪300‬‬ ‫دالری را تجربه کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت همزمان با کاهش قیمت ها در ماه های‬ ‫مورد بحث‪ ،‬موجودی این فلز در انبارهای ‪ LME‬رو به‬ ‫افزایش بود‪ .‬این رش��د به‪‎‬دلیل افت تقاضا حاصل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ادامه‪ ،‬قیمت این فلز از م��اه ژوئن وارد روند‬ ‫صعودی ش��د و به کانال هزار و ‪ 700‬دالر به ازای هر تن‬ ‫رسید‪ .‬درواقع با شروع به‪‎‬کار مجدد فعالیت خودروسازان‬ ‫به وی��ژه در چین‪ ،‬تقاضا برای این فل��ز در حال افزایش‬ ‫بوده و در همین حال قیمت ان مجددا در مس��یر رشد‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬هرچند همچنان قیمت ها در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال گذشته بسیار پایین است‪.‬‬ ‫به اعتقاد بسیاری از فعاالن این بازار‪ ،‬همچنان تقاضا‬ ‫برای س��رب ضعیف اس��ت؛ یعنی با وج��ود اینکه روند‬ ‫قیمتی س��رب رو ب��ه افزایش رفته اس��ت‪ ،‬اما همچنان‬ ‫انگیزه ای قوی برای رش��د قابل توجه تقاضا برای سرب‬ ‫وجود ندارد؛ بنابراین بازگشت تقاضا برای این فلز کندتر‬ ‫از سایر فلزات خواهد بود‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬همانطور که در نمودار مشاهده می شود؛‬ ‫روند صعودی قیمت در ماه ژوئیه و اوت نیز ادامه یافت‪.‬‬ ‫ت��ا جایی که قیمت این فلز در ماه ژوئیه به کانال هزار و‬ ‫‪ 800‬دالر و در م��اه اوت به کانال هزار و ‪ 900‬دالر وارد‬ ‫ش��د‪ .‬هرچند همچنان سطح قیمت این فلز در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال گذشته به مراتب پایین تر است‪.‬‬ ‫البته همانطور که پیش تر هم اشاره شد‪ ،‬بخش زیادی‬ ‫از مصرف ای��ن فلز در باتری خودروهاس��ت‪ .‬از انجاکه‬ ‫ش��یوع کرونا بر درامد خانواده ها تاثیر منفی گذاش��ته‪،‬‬ ‫از میزان تقاضا برای خرید خودرو کاس��ته می شود‪ ،‬اما‬ ‫در همین حال درخواس��ت برای تعویض باتری افزایش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬این تغییر در ش��رایط را باید به نفع بازار‬ ‫خرید و فروش س��رب دانس��ت که به‪‎‬نوعی مانع سقوط‬ ‫مجدد قیمت ان می شود و فعاالن این صنعت را نسبت‬ ‫به اینده امیدوار می کند‪.‬‬ ‫افزایش تولید خودرو ازس��وی خودروسازان به عنوان‬ ‫علت دوم رش��د قیمت این فلز مطرح می ش��ود‪ .‬درواقع‬ ‫تقاضا برای باتری های سربی‪ -‬اسیدی افزایش می یابد و‬ ‫زمینه بازگش��ت قیمت سرب به مدار صعودی را فراهم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وقفه عرضه سرب معدنی به دلیل تعطیلی‬ ‫معادن و تداوم ان‪ ،‬علت س��ومی است که کاهش عرضه‬ ‫این محصول معدنی و رشد قیمت شمش سرب را فراهم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬عالوه بر تمام دالیل مطرح‪‎‬ش��ده‪ ،‬به‪‎‬دلیل‬ ‫شرایط نامس��اعد اقتصادی‪ ،‬بازیافت مجدد باتری ها که‬ ‫یکی از منابع اصلی تولید ش��مش س��رب ثانویه است‪،‬‬ ‫کند شده و در نتیجه زمینه رشد قیمت شمش اولیه را‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درخواست برای‬ ‫تعویض باتری‬ ‫به‪‎‬دنبال کاهش‬ ‫درامد خانوارها‬ ‫افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬این تغییر‬ ‫شرایط را باید به‬ ‫نفع بازار سرب‬ ‫دانست‪ ،‬چراکه‬ ‫به نوعی مانع‬ ‫سقوط مجدد‬ ‫قیمت این فلز‬ ‫می شود‬ ‫معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‪:‬‬ ‫محصوالت فوالد تنها در بورس عرضه می شود‬ ‫معاون فروش و بازاریابی ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان از‬ ‫ف��روش همه محص��والت این ش��رکت تنها از طری��ق بورس‬ ‫کاال خب��ر داد و گف��ت‪ :‬فوالد مبارک��ه بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫محصوالت تخت در کشور است‪.‬‬ ‫به‪‎‬گ��زارش می متالز‪ ،‬طهمورث جوانبخت با اعالم این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬ش��رکت فوالد مبارکه در حال حاضر ‪ 10‬میلیون تن در‬ ‫س��ال تولید در برنامه کاری خود دارد‪ .‬سیاس��ت شرکت فوالد‬ ‫مبارکه همواره بر مبنای حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال‬ ‫گذاش��ته ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فوالد مبارکه حتی یک‬ ‫گرم فوالد را به صورت ازاد نمی فروش��د و همه محصوالت این‬ ‫مجموعه به طور کامل در بورس کاال عرضه می ش��ود و کس��ی‬ ‫نمی تواند خارج از بورس خرید کند‪.‬‬ ‫معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه محصوالت خود را برای نخس��تین‪‎‬بار در سال ‪۸۵‬‬ ‫در ب��ورس کاال عرضه ک��رد و از انجا که ب��ورس نهادی کامال‬ ‫ش��فاف اس��ت و قیمت گذاری متعادل و منطق��ی در ان انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تاکنون همه محصوالت این ش��رکت در بورس کاال‬ ‫عرضه شده است‪.‬‬ ‫جوانبخت در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه گفته‬ ‫می ش��ود فقط ‪ 10‬درصد تولیدات ف��والد در بورس‬ ‫عرضه می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬این گفته ها صح��ت ندارد‪.‬‬ ‫براساس دستورالعمل های ستاد تنظیم بازار‪ ،‬شرکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه محص��والت گرم خ��ود را به صورت‬ ‫‪ ۴۰‬درص��دی در تاالر اصل��ی و ‪ ۶۰‬درصد به صورت‬ ‫اختصاصی ب��ه مش��تریان و تولیدکنن��دگان واقعی‬ ‫می ده��د و همه (‪100‬درصد) محصوالت ارائه ش��ده‪ ،‬در بورس‬ ‫کاال ثبت و ضبط می شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬به‪‎‬دلیل اینکه محصوالت س��رد در صنایع‬ ‫راهبردی قابلیت مصرف دارد‪ ،‬در تاالر اصلی عرضه می شود‪ .‬به‬ ‫خودروسازان‪ ،‬قطعه‏سازان و کارخانه های لوازم خانگی براساس‬ ‫سیاس��ت تنظیم بازار‪ ۲۰ ،‬درصد این محصوالت سرد در تاالر‬ ‫اصل��ی و ‪ ۸۰‬درصد هم به صورت اختصاصی عرضه می ش��ود‬ ‫ضمن اینکه ‪ 100‬درصد این محصوالت نیز به این صنایع مهم‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫معاون ف��روش و بازاریابی ش��رکت فوالد مبارکه در پاس��خ‬ ‫به پرس��ش دیگ��ری مبنی بر اینک��ه چرا مواد اولی��ه از فوالد‬ ‫به‪‎‬دس��ت تولیدکنن��دگان اصل��ی نمی رس��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت‪ ،‬محصولش نهایی‬ ‫نیس��ت و محصول خود را ب��ه تولیدکنندگان بعدی‬ ‫می دهد‪ .‬این کار را ما در چند س��ال گذشته براساس‬ ‫دس��تورالعمل هایی که وظیفه حاکمیتی بوده انجام‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬اتفاق��ی که به‪‎‬تازگ��ی افتاده این‬ ‫است که خرید مواد اولیه صنایع پایین دستی و تولیدکنندگان‬ ‫و ش��به تولیدکنندگان‪ ،‬همه براساس سیستم بهین‪‎‬یاب است و‬ ‫وقتی به این ش��کل محصول عرضه ش��ود‪ ،‬فوالد مبارکه دیگر‬ ‫هی��چ کاری نمی تواند انجام دهد؛ بنابراین علت اینکه محصول‬ ‫فوالد مبارکه ممکن است به تولیدکننده واقعی نرسد و به دست‬ ‫دالالن و رانتخواران برسد‪ ،‬این است که بر این اساس ما کنترل‬ ‫الزم را دیگر نمی توانیم داشته باشیم‪.‬‬ ‫مع��اون فروش و بازاریابی ش��رکت ف��والد مبارکه گفت‪ :‬اگر‬ ‫فوالد مبارکه براساس سیستم فروش و کارشناسی خود فعالیت‬ ‫ک��رده و محصوالتش را توزیع کند‪ ،‬بح��ث داللی و رانتخواری‬ ‫برای همیشه حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫جوانبخ��ت اف��زود‪ :‬اقدام��ی ک��ه ف��والد مبارک��ه در بحث‬ ‫کارشناس��ی ها و ظرفیت مصرف تولید در کارخانه های تولیدی‬ ‫انج��ام داده موثر بوده و حاال براس��اس س��امانه بهین‪‎‬یاب‪ ،‬این‬ ‫توزیع دیگر جواب نمی دهد ضمن اینکه برنامه ما این است که‬ ‫بتوانی��م در تاالر اصلی بورس کش��ف قیمت کنیم و بتوانیم به‬ ‫صورت اختصاصی محصول را به تولیدکننده واقعی برسانیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ما تولیدکننده ایم و سیاس��ت گذار نیس��تیم‪ ،‬اما‬ ‫ب��ا توج��ه به نق��ش موثری ک��ه در این چند س��ال در اجرای‬ ‫سیاس��ت های درست وزارتخانه داشته ایم می توانیم به وضعیت‬ ‫فعلی کمک کنیم‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه‪ ،‬بار ها اعالم امادگی کرده ایم که می توانیم هم‬ ‫قیمت محصوالت ف��والدی تخت از جمله لوله و پروفیل و هم‬ ‫ورق های فوالدی را پایین بیاوریم‪.‬‬ ‫معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه در پایان گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه مواد اولیه فوالد ش��مش اس��ت اگر دولت و‬ ‫وزارتخانه قیمت را در ش��مش کنت��رل کند‪ ،‬به راحتی می توان‬ ‫دیگر محصوالت را نیز از نظر قیمتی کنترل کرد و قیمت ها را‬ ‫پایین اورد و می شود به صورت عادالنه مواد اولیه را توزیع کرد‪.‬‬ ‫چندی است نوس��انات قیمتی بازار میلگرد‬ ‫بس��یاری از فعاالن بازار ف��والد را نگران کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در چند وقت اخیر نیز ش��اهد رشد و‬ ‫افت زیادی در قیمت میلگرد بوده ایم‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬یکی از مهم ترین مس��ائلی که ازس��وی‬ ‫کارشناس��ان ای��ن حوزه م��ورد انتق��اد قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬قیمت گذاری دستوری است‪.‬‬ ‫به‪‎‬گزارش ب��ورس امروز‪ ،‬کارشناس��ان بازار‬ ‫فوالد معتقدند مهم ترین و اصلی ترین سازکار‬ ‫حاکم بر کش��ف قیمت ها در ب��ورس کاال‪ ،‬دو‬ ‫پارامتر عرضه و تقاضاس��ت‪ .‬هم اکنون تعیین‬ ‫قیم��ت محصوالت ف��والدی مانن��د میلگرد‬ ‫که به طور عمده ازس��وی فوالدس��ازان بزرگ‬ ‫در بازار ب��ورس کاال عرضه می ش��ود‪ ،‬بر این‬ ‫مبناست‪.‬‬ ‫یکی از م��وارد تاثیرگذار و مهم بر قیمت ها‬ ‫ک��ه هم��واره در عل��م اقتصاد مط��رح بوده و‬ ‫به‪‎‬ش��دت مورد نکوهش اس��ت‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫دستوری بوده که در گذشته شاهد ناکارامدی‬ ‫ان بودیم‪ .‬بدیهی است هرقدر سیاست گذاری‬ ‫و دخال��ت دولت ه��ا کمت��ر باش��د‪ ،‬قیمت ها‬ ‫واقعی تر می شود‪.‬‬ ‫به دنب��ال کاه��ش دخال��ت دول��ت در‬ ‫قیمت گذاری‪ ،‬میزان س��وداگری نیز کاس��ته‬ ‫و س��بب س��وق دادن خری��داران واقع��ی به‬ ‫س��مت ب��ورس کاال می ش��ود‪ .‬کارای��ی بازار‬ ‫ب��ورس در تعیین قیمت و جلوگیری از توزیع‬ ‫ران��ت افزایش می یابد ک��ه این مهم در اینده‬ ‫باعث عرض��ه داوطلبانه محصوالت ازس��وی‬ ‫تولیدکنن��دگان افزون بر می��زان کف عرضه‬ ‫ابالغی ازسوی نهاد نظارتی خواهد شد‪.‬‬ ‫رویک��رد کنونی ب��رای تخصیص ش��مش‬ ‫مورد نیاز واحدهای نوردی‪ ،‬راه اندازی سامانه‬ ‫بهین ی��اب اس��ت که طب��ق ان متناس��ب با‬ ‫ظرفیت تولیدی هر بنگاه‪ ،‬مجوز خرید شمش‬ ‫در بورس داده می ش��ود‪ .‬متاس��فانه هیچ گونه‬ ‫کنترل��ی برای عرض��ه محصول متناس��ب با‬ ‫شمش خریداری شده در بورس فراهم نیست‪.‬‬ ‫این مطلب باعث مهندس��ی خرید ش��مش‬ ‫س��همیه بندی بی��ن ش��رکت های ن��وردی با‬ ‫قیمت ارز نیمایی در بورس و فروش محصول‬ ‫با قیم��ت ارز بازار ازاد خواهد ش��د که خود‬ ‫باعث ایجاد اشکال در کشف قیمت مناسب و‬ ‫زمینه س��وداگری دالالن شده است‪ .‬پیشنهاد‬ ‫می شود تخصیص ش��مش برای شرکت های‬ ‫نوردی‪ ،‬متناس��ب با میزان عرضه محصول در‬ ‫بازار بورس کاال باشد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬کارخانه ای‬ ‫که در سیستم بهین‪‎‬یاب ظرفیت تولیدی یک‬ ‫میلیون ت��ن میلگرد در س��ال را دارد و فقط‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تن محصول در بورس عرضه کرده‬ ‫است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬این کارخانه ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تن با ظرفیت اس��می خود فاصله دارد و عمال‬ ‫دست به احتکار شمش ارزان زده است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬این مسئله می تواند یک راه درامد‬ ‫برای س��ودجویان و س��وداگران بازار باشد تا‬ ‫با فروش محصول تولیدش��ده با شمش ارزان‬ ‫بورس��ی در ب��ازار ازاد از افزای��ش روزافزون‬ ‫قیمت محصول نهایی اس��تقبال کنند و حتی‬ ‫به این موضوع دامن بزنند‪.‬‬ ‫هم اکنون ش��اهد بیش��ترین فشار نهاد های‬ ‫نظارت��ی بر ش��رکت های بزرگ فوالدس��ازی‬ ‫است‪ .‬در صورتی که با الزام و پایش مستمر به‬ ‫عرضه تمام و کمال س��ایر شرکت های نوردی‬ ‫کوچک در بورس کاال که س��ر جمع ان عدد‬ ‫قابل‪‎‬توجهی خواهد شد‪ ،‬شاهد حجم مناسب‬ ‫عرض��ه خواهیم بود و می��زان قابل‏توجهی از‬ ‫نوسان قیمت ها جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫نکت��ه حائز اهمی��ت بعدی که الزم اس��ت‬ ‫در س��طح کالن مورد مطالعه و بازنگری قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬ال��زام به عرضه همه فرایند تولید یک‬ ‫محصول در بورس اس��ت‪ .‬این مطلب که فقط‬ ‫تاکید به ش��فافیت در قیمت ب��ازار محصول‬ ‫نهایی را داشته باشیم و بدون توجه به کنترل‬ ‫تمامی حلقه های ان زنجیره س��بب فش��ار بر‬ ‫انتهای حلقه می شود‪.‬‬ ‫در پی ان عملکرد بورس و کش��ف عادالنه‬ ‫قیمت ها کاهش خواهد یافت؛ بنابراین عمده‬ ‫محصول نهایی در بازار خارج از بورس عرضه‬ ‫می ش��ود و تولیدکنن��دگان محص��ول نهایی‬ ‫به‪‎‬دلی��ل تامین مواد اولیه ب��ا قیمت های بازار‬ ‫ازاد تمایلی به عرضه در بورس ندارند‪.‬‬ ‫سرانجام فروش خارج از بورس محصوالتی‬ ‫مانند میلگرد که به نوعی ابزار نقدش��وندگی‬ ‫محس��وب می ش��وند‪ ،‬می تواند به عنوان یک‬ ‫کاالی س��رمایه ای ازسوی تجار و حتی برخی‬ ‫تولیدکنندگان خرد ش��ناخته ش��ود‪ .‬با ایجاد‬ ‫یک نوسان در بازار ش��اهد خریدوفروش این‬ ‫کاالی سرمایه ای در بازار ازاد بوده و در نتیجه‬ ‫این روند س��بب ایجاد انگیزه ای برای دالالن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫اولویت نخست‬ ‫فوالد‬ ‫بازار داخلی است‬ ‫سرپرس��ت جدی��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به افزایش‬ ‫ناگهانی قیمت فوالد اظهارکرد‪ :‬به تمامی واحدها اعالم کردیم که اولویت‬ ‫نخست‪ ،‬عرضه در داخل کشور و بعد صادرات است‪.‬‬ ‫به‪‎‬گزارش ایلنا‪ ،‬جعفر س��رقینی در حاش��یه جلسه هیات دولت با بیان‬ ‫اینکه تولید خودرو و فوالد افزایش خواهد یافت‪ ،‬افزود‪ :‬انچه مهم اس��ت‬ ‫فراوانی کاالهای اساسی و ذخایر استراتژیک است که تاکنون مشکلی در‬ ‫این زمینه نداشتیم و نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه با اشاره به افزایش‬ ‫قیمت ناگهانی فوالد در داخل کشور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به تمامی واحدها اعالم‬ ‫کردیم که اولویت نخس��ت‪ ،‬عرضه در داخل کش��ور و بعد صادرات است‪.‬‬ ‫س��رقینی همچنین تاکید کرد ‪ :‬ابتدا باید مواد اولیه مورد نیاز کشور برای‬ ‫توس��عه صنایع تامین ش��ود‪ .‬اینکه فوالد‪ ،‬صنایع خارج از کشور را رونق‬ ‫دهد‪ ،‬هنر نیست‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬نخس��ت باید نیاز داخلی کشور تامین شود و مازاد ان‬ ‫به صادرات اختصاص یابد‪ .‬س��رقینی با بیان اینکه وظیفه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت این بود که در راس��تای جه��ش تولید محورهای اصلی‬ ‫فعالیت خود را تدوین کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬امار ‪ 4‬ماهه نشان می دهد‬ ‫که ما نه‪‎‬تنها عقب نمانده ایم‪ ،‬بلکه توانسته‪‎‬ایم رشد هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫عارضه یابی نوسان قیمت ‬ ‫محصوالت فوالدی‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 23‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1593‬‬ ‫پیاپی ‪2911‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استراتژی‬ ‫اکتشاف معادن‬ ‫اجرایی شود‬ ‫علی محمدی‪‎‬جوابادی‪ /‬مدیر پیشین‬ ‫بخش ژئوماتیک سازمان زمین شناسی‬ ‫ازمایش های‬ ‫دوره ای طب کار‬ ‫در گل گهر‬ ‫با توجه به اهمیت روزافزون پایش س�لامت ش��اغالن شرکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر‪ ،‬ازمایش های طب‪‎‬کار از مدیران ارش��د این شرکت انجام‬ ‫ش��د‪ .‬به‪‎‬گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر‪ ،‬این شرکت در راستای حفظ و صیانت از سالمت کارکنان خود‪،‬‬ ‫طبق روال سال های گذشته‪ ،‬از ابتدای مرداد سال جاری معاینات سالمت‬ ‫ش��غلی را با رعایت تمامی پروتکل های بهداش��تی اغاز کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫همین راستا‪ ،‬جمشید مالرحمان‪ ،‬مدیرعامل این شرکت معدنی به همراه‬ ‫جمعی از مدیران ارشد با حضور در مرکز طب کار شرکت گل گهر‪ ،‬تحت‬ ‫ازمایش های مرتبط قرار گرفتند‪ .‬مدیرعامل گل گهر در حاشیه حضور در‬ ‫مرکز طب کار ش��رکت‪ ،‬ضمن قدردانی از تالش های کادر مرکز طب کار‬ ‫گل گهر‪ ،‬با تاکید بر اهمیت موضوع پایش سالمت تمامی همکاران شاغل‬ ‫در این ش��رکت‪ ،‬خواس��تار مش��ارکت انها در انجام ازمایش های طب‪‎‬کار‬ ‫به منظور حفظ س�لامت انها و جلوگیری از بروز اسیب های احتمالی در‬ ‫اینده ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬مرکز ط��ب کار گل گهر عالوه ب��ر دارا بودن‬ ‫امکانات فنی و ازمایشی الزم و روزامد‪ ،‬مانند مهندسی بهداشت حرفه ای‪،‬‬ ‫کارشناس��ی ادیومتری و اس��پیرومتری‪ ،‬از جدیدترین امکانات شنوایی و‬ ‫بینایی س��نجی‪ ،‬انالی��ز بدن و توده بدنی و س��ایر بخش ها و پزش��کان و‬ ‫متخصص��ان ماهر برخوردار اس��ت‪ .‬این مجموعه در س��ال جاری به دلیل‬ ‫ش در راستای کاهش و جلوگیری از‬ ‫شیوع کرونا‪ ،‬واحد نمونه گیری ازمای ‬ ‫ش��یوع کووید ‪ ۱۹‬را راه اندازی کرده که مورد بازدید و تقدیر مدیرعامل و‬ ‫مدیران ارشد گل گهر قرار گرفت‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کرمان مطرح کرد‬ ‫نقش مهم تسهیالت در طرح های نیمه تمام‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ناهید کالنتری‬ ‫از محل یک‬ ‫درصد فروش‬ ‫معادن در سال‬ ‫جاری‪۱۰۰ ،‬‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫به استان کرمان‬ ‫اعتبار تخصیص‬ ‫یافت‬ ‫معاون برنامه ریزی و س��رمایه گذاری سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان کرمان اظهارک��رد‪ :‬در ‪ 4‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال جاری از محل درامد مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی این اس��تان هزار میلیارد تومان حقوق دولتی به‬ ‫خزانه دولت واریز ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬ناهید‬ ‫کالنتری در نشست کارگروه ش��ورای سازمان های هم‬ ‫خان��واده وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در اس��تان‬ ‫کرم��ان گفت‪ :‬از محل یک درصد ف��روش معادن برای‬ ‫نخستین بار در سال ‪ 1397‬میزان ‪ ۱۲.۵‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫‪ ۸۰.۸‬میلیارد تومان در س��ال ‪ 1398‬و در س��ال جاری‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعتبار به این استان تخصیص یافت‬ ‫و پیش بینی شد‪.‬‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۱۴‬قانون معادن اصالح‪‎‬ش��ده در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۰‬حق��وق دولت��ی درصدی از به��ای ماده معدنی‬ ‫موض��وع پروانه بهره برداری اس��ت که ازس��وی دولت و‬ ‫براس��اس مقررات مربوط در این م��اده‪ ،‬مواد ‪ ۶۰‬تا ‪۶۲‬‬ ‫ایین نام��ه اجرایی هم��ان قانون‪ ،‬بند «ال��ف» ماده ‪۳۵‬‬ ‫قانون رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی‬ ‫کش��ور و دیگر ضوابط مرتبط از بهره ب��ردار معدن اخذ‬ ‫می ش��ود‪ .‬کالنتری اضافه کرد‪ :‬براس��اس قانون معادن‬ ‫‪ ۱۵‬درصد حقوق دولتی و یک درصد فروش به اس��تان‬ ‫برمی گردد و ‪ ۲۰‬درصد مالیات را می توانیم با فعالیت در‬ ‫محیط زیست معاف کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از مح��ل ‪ ۱۵‬درصد حقوق دولتی که باید‬ ‫به استان برگردد‪ ،‬طی س��نوات گذشته این عدد کمتر‬ ‫از یک‪‎‬ده��م درص��د بوده که در س��ال ‪ 1397‬به میزان‬ ‫‪ ۱۴‬میلیارد تومان و س��ال ‪ 1398‬به اعتبار ‪ ۲۱‬میلیارد‬ ‫تومانی افزایش یافت و برای س��ال ج��اری ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫کالنتری بیان کرد‪ :‬معافی��ت ‪ ۲۰‬درصد مالیاتی ‪۱۷۰‬‬ ‫میلیارد تومان در سال ‪1398‬جذب و سال جاری ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان پیش بینی ش��ده که هدف ما از پیگیری‬ ‫این حوزه کمک به زیرساخت های استان است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تسهیالت نقشی بزرگ در واحدها و‬ ‫طرح های نیمه تمام استان کرمان دارد‪ .‬برنامه ریزی برای‬ ‫سال ‪ 1399‬جذب هزار میلیارد تومان در حوزه سرمایه‬ ‫در گردش است که ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان ان به واحدهای‬ ‫صنفی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫به گفته کالنتری س��هم اس��تان کرمان از واحدهای‬ ‫اسیب‪‎‬دیده از کرونا هزار و ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫اس��ت که براساس شرایط‪ ،‬افراد اندکی می توانند از این‬ ‫اعتبارات استفاده کنند‪.‬‬ ‫اینکه تولید کنندگان در این واحدها به علت رفع نشدن‬ ‫مشکالت و ناامیدی‪ ،‬ماشین االت و دستگاه ها را از محل‬ ‫خارج ک��رده و تمایلی به تولید ندارن��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫سرمایه گذار جدید به این واحدها وارد شود‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان کرمان گفت‪ :‬مش��کل کمبود‬ ‫نقدینگ��ی ‪ ۱۸‬واحد تولیدی اس��تان کرمان رفع‪‎‬ش��ده‬ ‫و این مش��کالت با پیگیری از س��ال گذشته در مرحله‬ ‫راه‪‎‬اندازی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۱۸‬درص��د واحدهای تولی��دی تمایل به‬ ‫مش��ارکت و واگذاری دارند و ‪ 8‬درصد درگیر مش��کل‬ ‫کمب��ود م��واد اولی��ه‪ ،‬بازس��ازی‪ ،‬تغییر خط‪ ،‬مش��کل‬ ‫استاندارد و مشکالت مدیریتی شده اند‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬از مجم��وع ‪ ۸۴‬واح��د تولیدی قابل‬ ‫ح فوالد زرن��د را داریم که غیر از‬ ‫راه اندازی اس��تان طر ‬ ‫فعال س��ازی واحدهای راکد‪ ،‬افزای��ش تولیدات در این‬ ‫واحد نیز دنبال می شود و ‪ ۱۴‬واحد استان کرمان برای‬ ‫رفع مش��کالت مالی ب��رای ورود به بازارس��رمایه اعالم‬ ‫امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان کرمان همچنین گفت‪ :‬فقط ‪۲۵‬‬ ‫درص��د از ‪ ۳۴۷‬واحد تولیدی راکد این اس��تان قابلیت‬ ‫احی��ا دارند که براس��اس هدف گذاری انجام‪‎‬ش��ده ‪۵۰‬‬ ‫واحد از مجموع ‪ ۸۴‬واحد قابل فعال سازی هستند‪ .‬این‬ ‫واحدها قرار است در سال جهش تولید به چرخه تولید‬ ‫بازگردند‪.‬‬ ‫به گفت��ه کالنتری از مجم��وع ‪ ۳۴۷‬واحد غیرفعال‬ ‫این استان ‪ ۲۶۳‬واحد غیرقابل احیا هستند‪ .‬وی با بیان‬ ‫کالنتری ب��ا بیان اینکه تش��کیل جلس��ات کارگروه‬ ‫ش��ورای هم خانواده وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫اس��تان کرمان موجب هم‏افزایی و تس��ریع در برنامه ها‬ ‫می ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اس��تان کرمان ‪ ۳.۴‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی کشور را دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بخش ه��ای صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫‪ ۳۷.۷‬درص��د تولی��د ناخالص داخل اس��تان را به خود‬ ‫اختصاص داده که تا پایان برنامه شش��م توسعه با توجه‬ ‫ب��ه پروژه های در حال اجرای اس��تان ای��ن امار به ‪۴۸‬‬ ‫‹ ‹قابلیت فعالیت ‪ ۲۵‬درصد واحد های راکد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫توسعه بخش معدن منافع بسیاری برای اقتصاد‬ ‫کشور دارد‪ .‬این منافع شامل منافع مستقیم مانند‬ ‫ت (به عنوان درصدی از س��ود ش��رکت های‬ ‫مالی��ا ‬ ‫معدن��کاری و ح��ق امتیاز براس��اس درصد ارزش‬ ‫تولید و توس��عه مع��ادن) و همچنین اش��تغال در‬ ‫معدن و صنایع پشتیبان که به بهبود وضعیت مردم‬ ‫منطقه کمک شایانی می‪‎‬کند‪ ،‬است‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫شناس��ایی تمامی منافع بخش معدن برای مردم و‬ ‫دولت الزامی است‪.‬‬ ‫فقدان ش��فافیت در سامانه حقوقی یکی از موانع‬ ‫بر سر راه سرمایه‪‎‬گذاران است‪ .‬دولت باید به سمت‬ ‫حمایت از تجارت معدنکاری و وضع قوانین عادالنه‬ ‫برای حفاظت از نگرانی های سرمایه‪‎‬گذاران حرکت‬ ‫کند‪ .‬گ��زارش طرح تدوین اس��تراتژی اکتش��اف‬ ‫(ط��رح راهبردی ‪ )۱۳۸۴‬س��عی دارد توضیح دهد‬ ‫چرا صنعت و معدنکاری کشور در سطح خود عمل‬ ‫نمی کند و ما برای برداشتن موانع چه اقدماتی باید‬ ‫انجام دهی��م‪ .‬این طرح راهبردی برای از بین بردن‬ ‫موانع تهیه شده و راهکاری برای ایجاد ارتباط بین‬ ‫اهداف‪ ،‬طرح های اجرایی دس��تیابی به توان رش��د‬ ‫مناسب کشور است‪ .‬این طرح راهنمای خوبی برای‬ ‫موفقیت توس��عه در یک برنامه ‪5‬س��اله است که به‬ ‫موضوع های قابل توجه ان اشاره می کنیم‪ .‬تعریف‬ ‫ماموریت‪ :‬ماموریت اکتش��افی کشور فراهم‪‎‬کردن‬ ‫ثروت های جدید (اش��تغال‪ ،‬پیشرفت و توسعه در‬ ‫مناطق محروم) از طریق توسعه اکتشاف‪ ،‬دستیابی‬ ‫به مع��ادن جدید و ایجاد چارچوب مالی و مقرراتی‬ ‫مناس��ب برای تشویق سرمایه گذاری در اکتشاف و‬ ‫پشتیبانی اس��ت‪ .‬دیدگاه‪ :‬ایران با توجه به داشتن‬ ‫منابع معدنی خود و کس��ب درجه‪‎‬عالی در اکتشاف‬ ‫و توسعه منابع‪ ،‬از لحاظ جهانی‪ ،‬رقابت‪‎‬پذیر خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬در این بی��ن‪ ،‬بخش معدن در صف نخس��ت‬ ‫تولید اشتغال و توسعه فناوری و همچنین در رتبه‬ ‫نخس��ت معدن در خاورمیانه و اس��یای میانه قرار‬ ‫خواه��د گرفت‪ .‬اهداف کلیدی‪ :‬فرایند برنامه‪‎‬ریزی‬ ‫با توجه به اصالحات موردی بر یافته های به دس��ت‬ ‫امده به ‪ ۵‬هدف اصل تقسیم شده است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬شناس��ایی سرمایه هایی که فلزات پایه ایران‬ ‫را به میزان ‪۳۰‬درصد نسبت به سال ‪ ۱۴۰۰‬افزایش‬ ‫دهد؛‬ ‫‪ -۲‬گسترش توانمندی اکتشاف و معدنکاری؛‬ ‫‪ -۳‬افزایش س��رمایه گذاری خصوصی‪ ،‬داخلی و‬ ‫خارجی؛‬ ‫‪ -۴‬کمک به توسعه مناطق محروم؛‬ ‫‪ -۵‬توس��عه توانمندی اموزش��ی منابع انسانی و‬ ‫توسعه فناوری در سطح بین المللی‪.‬‬ ‫موان��ع بالق��وه اکتش��اف در ای��ران عبارتن��د از‬ ‫گسس��تگی در اطالع��ات اکتش��افی و معدن��ی‪،‬‬ ‫کمب��ود در توانمندی نی��روی کار‪ ،‬فقدان مقررات‬ ‫معدن��کاری موثر‪ ،‬موانع مال��ی و قوانین و مقررات‪.‬‬ ‫در این حوزه می توان ب��ر لزوم افزایش دانش فنی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از فناوری ه��ای پیش��رفته‪ ،‬دسترس��ی‬ ‫به داده ه��ای بانک ه��ای اطالعاتی عل��وم زمین‪،‬‬ ‫ت اکتش��افی‪ ،‬اختصاص حداقل ‪۵۰‬‬ ‫افزایش فعالی ‬ ‫میلیون دالر بودجه س��االنه‪ ،‬اعطای تس��هیالت به‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬اکتش��اف معدن‪ ،‬تجدید نظر در‬ ‫ساختارهای س��ازمانی‪ ،‬گسترش سامانه مدیریتی‬ ‫کاداستر‪ ،‬تاثیر نقش شرکت های دولتی روی رشد‬ ‫و رقابت‪ ،‬جذب ش��رکت های خارج��ی‪ ،‬حرکت از‬ ‫تمرکز دولتی به س��مت صنعت خصوصی س��ازی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬بروزرس��انی طرح اس��تراتژی و نحوه‬ ‫اجرایی شدن ان‪ :‬برای این منظور لزوم تشکیل یک‬ ‫کارگروه با تجربه و ب��ا تخصص های مختلف تحت‬ ‫مدیریت سازمان زمین‪‎‬شناسی پیشنهاد می‏شود‪.‬‬ ‫هدف این اس��ت که انها بتوانند ب��ا حوصله و دقت‬ ‫اجزاء گزارش‪ ،‬نتایج و پیش��نهادات را بروزرس��انی‬ ‫کرده و اصالحات الزم را در نسخه جدید ارائه کنند‪.‬‬ ‫یاداور می‪‎‬ش��ود تدوین اس��تراتژی اکتشاف کشور‬ ‫برای یک برنامه ‪ ۵‬س��اله دولت برای نخس��تین‪‎‬بار‬ ‫تهیه و تنظیم شده که متاسفانه به دلیل محدودیت‬ ‫بودجه های س��االنه اجرایی نش��ده اس��ت‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬تخصیص بودج��ه و اعتبار جهت حمایت‬ ‫سازمان زمین شناسی از سوی وزارت صنعت معدن‬ ‫تجارت و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫یک ضرورت است‪ .‬اجرای برنامه استراتژی در سال‬ ‫‪ :۱۴۰۰‬اساس طرحی که بیان شدبرنامه تغییر قابل‬ ‫مالحظه‪‎‬ای نکرده و مناسب شرایط حال است‪ .‬اگر‬ ‫چه بازبینی و بروزرس��انی مح��دود در ان معقول و‬ ‫الزم به‪‎‬نظر می رسد‪ .‬در مرحله نخست باید تالش ها‬ ‫روی اج��را و تضمین مزایای پایین‪‎‬دس��تی این کار‬ ‫متمرکز شود‪ .‬ش��روع ان می تواند باعث ایجاد رفاه‬ ‫و اش��تغال ش��ود که برای اینده ایران بس��یار حائز‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬پیش��نهاد می ش��ود تیم و ساختار‬ ‫مش��ابه از افرادی که در ایجاد و توسعه برنامه مفید‬ ‫و سودمند بوده اند دوباره تشکیل شده تا در اجرای‬ ‫این برنامه به سازمان زمین شناسی کمک شود‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪ ۱۵‬درص��د حق��وق دولتی که باید به اس��تان کرم��ان برگردد‪ ،‬طی‬ ‫س��نوات گذش��ته کمتر از یک دهم درصد بوده که در س��ال ‪1397‬‬ ‫به میزان ‪ ۱۴‬میلیارد تومان و در سال ‪ 1398‬به اعتبار ‪ ۲۱‬میلیارد‬ ‫تومان افزایش یافت و برای سال جاری ‪ ۲۰‬میلیارد تومان پیش بینی‬ ‫شده است‬ ‫ت تحقق تولید‬ ‫‹ ‹ظرفی ‬ ‫درصد می رس��د‪ .‬طبق اخرین گزارش سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی استان کرمان‪ ۱۸.۶ ،‬درصد تولید ناخالص‬ ‫داخلی اس��تان مربوط به صنعت‪ ۱۱.۳ ،‬درصد معدن و‬ ‫‪ ۷.۸‬تجارت است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬طبق اخرین گزارش‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬استان کرمان ‪ ۴۳.۱‬از معادن غیرنفتی کشور‬ ‫را در اختی��ار دارد و این نکته برای برنامه ریزی توس��عه‬ ‫این استان بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و س��رمایه گذاری سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان کرمان گفت‪ :‬نرخ رش��د ‪۸.۵‬‬ ‫درصدی برای اس��تان کرمان در برنامه ششم توسعه در‬ ‫نظر گرفته شده که سهم حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بیش از سایر حوزه هاست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن زمین��ه مع��دن ‪ ۱۱.۴‬درصد‬ ‫و صنع��ت ‪ ۱۰.۶‬درصد باید رش��د کند ک��ه ‪ ۷.۷‬درصد‬ ‫از رش��د معدن و ‪ ۶.۷‬درصد از رش��د صنعت ناش��ی از‬ ‫سرمایه گذاری جدید و بهره وری خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برای تحقق جهش تولید‬ ‫کالنتری اضافه کرد‪ :‬با توجه به ش��عار س��ال‪7 ،‬محور‬ ‫را ب��رای جه��ش تولید بخش ه��ای صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان کرمان برنامه ری��زی کردیم که از جمله‬ ‫انها می توان به توس��عه صادرات‪ ،‬توسعه کسب‪‎‬وکارهای‬ ‫صنفی‪ ،‬کارامدس��ازی نظام توزیع‪ ،‬رونق تولید‪ ،‬توسعه‬ ‫فعالیت های معدنی‪ ،‬زیرس��اخت های صنعتی و معدنی‬ ‫و توس��عه فعالیت های دانش بنیان اشاره کرد که محور‬ ‫اصل��ی برنامه ریزی برای فعالیت های س��ال جاری قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬زیر این ‪7‬محور ‪ ۵۰‬برنامه تعریف‪‎‬ش��ده که‬ ‫از این میزان ‪ ۱۵‬برنامه را به‪‎‬عنوان برنامه های پیشرو در‬ ‫نظر گرفتیم که اگر محقق ش��وند باعث تسریع در دیگر‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫اکتشافات زیرزمینی تا عمق ‪ ۲۰۱۰‬متری‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬ورود ایمیدرو به اکتش��افات‬ ‫عمقی و شناس��ایی معادن عمیق یک ضرورت اس��ت و شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی‪ ،‬در این مس��یر گام برداش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫این ش��رکت تا عمق ‪ ۲۰۱۰‬متری اکتش��اف کرده و باید ان را‬ ‫توسعه دهد‪.‬‬ ‫به‪‎‬گزارش روابط‪‎‬عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی ایران( ایمی��درو)‪ ،‬خداداد غریب‪‎‬پور در جلس��ه‬ ‫مجمع ساالنه ایمپاسکو افزود‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬اولویت کشور‪ ،‬ایجاد اشتغال‬ ‫و ثروت‏افرینی بوده و رفع ریشه ای این مشکالت‪ ،‬برداشتن گام های بزرگ‬ ‫است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬امروز با توجه به شرایط ناچار هستیم نفت را در سبد‬ ‫صادراتی به حداقل برسانیم و در این میان‪ ،‬بخش معدن می تواند جایگزین‬ ‫مناس��بی برای صادرات نفت و دس��تیابی به اهداف کش��ور باشد‪ .‬رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه برای تحقق شعار جهش تولید در بخش‬ ‫معدن‪ ،‬باید گام های بزرگی برداشته شود‪ ،‬گفت‪ :‬برای تحقق جهش تولید‬ ‫در این بخش‪ ،‬باید جهش اکتش��اف و سرمایه گذاری (استخراج و فراوری)‬ ‫انجام ش��ود و در این روند‪ ،‬تولید حلقه اخر اس��ت‪ .‬به‪‎‬گفته وی‪ ،‬با توجه‬ ‫ب��ه ظرفیت باالی ش��رکت تهیه و تولید مواد معدن��ی ایران به‪‎‬عنوان یکی‬ ‫از ش��رکت های دولتی‪ ،‬باید رویکرد جدیدی در حوزه اکتش��اف‪ ،‬حفاری و‬ ‫بومی سازی این شرکت دنبال شود؛ از این‪‎‬رو‪ ،‬باید گلوگاه های این حوزه را‬ ‫در بخش‪‎‬های تامین ماشین‏االت‪ ،‬تامین ارز و حتی استفاده از پیمانکاران‬ ‫خارجی برطرف کرد‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو بیان کرد‪ :‬به شناس��ایی‬ ‫و اکتش��اف معادن زیرزمینی وارد شده ایم و اکنون همه معادن‬ ‫روباز کشور شناسایی شده و مورد بهره‪‎‬برداری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی پیش‪‎‬بینی ک��رد که بهره‏برداری از معادن��ی مانند چادرملو‬ ‫به دلیل اتمام ذخیره تا ‪ 4‬س��ال اینده به پایان برس��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫ورود ایمیدرو به اکتش��اف های عمقی و شناسایی معادن عمیق‬ ‫یک ضرورت اس��ت‪ .‬رئیس هی��ات عامل ایمی��درو بر ضرورت‬ ‫اصالح هدف‪‎‬گذاری یک میلیارد دالری برای بومی س��ازی تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬براس��اس جهت گیری و اتکای کشور به ظرفیت داخلی‪ ،‬باید‬ ‫این هدف‪‎‬گذاری در ایمیدرو و ش��رکت های تابع اصالح ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫وجود ذخیره ‪ 2‬میلیارد تنی س��نگ های تزئینی و اس��تخراج ناچیز ان به‬ ‫میزان ‪ ۱۲‬میلیون تن در س��ال باید مورد توجه باش��د‪ .‬در عین حال‪ ،‬این‬ ‫بخش امکان ایجاد اش��تغال باالیی دارد و ایمیدرو در حال بررسی توسعه‬ ‫ان اس��ت و محدودیت��ی برای تامی��ن اعتبار مورد نی��از ان ندارد‪ .‬رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه این سازمان به‪‎‬عنوان یک نهاد حاکمیتی‬ ‫وظیفه سیاست‪‎‬گذاری دارد‪،‬گفت‪ :‬واگذاری شرکت های زرشوران‪ ،‬تیتانیوم‬ ‫کهنوج و کک سازی اروند به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در این راستا‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫باید به‪‎‬دلیل برخورداری از ظرفیت فنی‪ ،‬دانشی و اجرایی‪ ،‬انجام طرح های‬ ‫توس��عه‪ ،‬راهبری و حتی اکتش��افات را ادامه دهد‪ .‬ایمیدرو به‏عنوان ستاد‬ ‫نیز امور س��اماندهی‪ ،‬برنامه ری��زی و اجرا در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫را انجام می دهد‪.‬‬ ‫برنامه ها ش��ده و برای تحقق ان کارگروه جهش تولید‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫کالنتری با اش��اره ب��ه ‪4‬محور جه��ش تولید ابالغی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬این محورها در‬ ‫حوزه توس��عه تولید و تقویت س��اخت داخل‪ ،‬مدیریت‬ ‫واردات و توس��عه ص��ادرات غیرنفتی‪ ،‬تکمیل طرح های‬ ‫نیمه‪‎‬تمام و تنظیم بازار ضرورت اجرا دارند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه ‪ ۱۴‬پ��روژه و برنامه در این راس��تا‬ ‫تعریف ش��ده و اقدامات در این حوزه پایش می‪‎‬ش��ود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬محور توس��عه تولید و تقویت ساخت داخل‪،‬‬ ‫نهضت ساخت داخل‪ ،‬میزهای تخصصی و هدف‏گذاری‬ ‫جلوگیری از واردات در این راستاست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬طبق هدف گذاری باید ‪ ۱۳۶‬میلیون‬ ‫دالر کاالی وارداتی در سال جاری داخلی سازی شود‪ .‬در‬ ‫بخش فعال سازی واحدهای راکد صنعتی استان کرمان‬ ‫‪ ۵۰‬واحد هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و س��رمایه گذاری سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان کرمان گفت‪ :‬طرح های خوبی با‬ ‫وجود شرایط دشوار اقتصادی کشور در این استان اجرا‬ ‫شده و کرمان باالترین میزان پروژه های بزرگ در دست‬ ‫اجرای کشور را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مدیری��ت واردات و توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفتی و افزایش س��طح محصوالت صادراتی‬ ‫به ‪ ۱۵‬کش��ور هدف همس��ایه به اضافه هند و چین در‬ ‫دس��تور کار قرار دارد که س��هم صادرات استان کرمان‬ ‫‪۴۸۶‬میلیون دالر در نظر گرفته‪‎‬شده است‪.‬‬ ‫کالنت��ری افزود‪ :‬توس��عه مع��ادن و صنایع‏معدنی در‬ ‫اکتشاف‪ ،‬احیا و فعال‪‎‬سازی معادن کوچک مقیاس یکی‬ ‫دیگر از برنامه های س��ال جهش تولید در استان کرمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پایش شبکه توزیع یاداور شد‪ :‬نتیجه‬ ‫بازرس��ی و احکام صادرش��ده به صورت ماهانه به ستاد‬ ‫تنظی��م بازار گ��زارش و برای تامین منابع مالی س��ال‬ ‫‪ 1399‬از ابزاره��ای نوی��ن در کن��ار تس��هیالت بانکی‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و س��رمایه گذاری سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان کرمان افزود‪ :‬س��رانه تولید از‬ ‫محل کامل کردن ظرفیت واحدهای نیمه فعال و احیای‬ ‫واحدهای راکد در فرایند فعال سازی واحدهای تولیدی‬ ‫در سال جهش تولید پیگیری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی‬ ‫کالنتری ادامه داد‪ :‬اس��تان کرمان هزار و ‪ ۴۰۹‬واحد‬ ‫صنعت��ی دارد ک��ه ‪ ۳۰‬درصد محص��والت غذایی‪۲۶ ،‬‬ ‫درصد کانی غیرفلزی‪ ۱۶ ،‬الستیک و پالستیک و مابقی‬ ‫دیگ��ر موارد بودند که طبق عارضه یابی‪ ،‬مش��کالت این‬ ‫واحدها شناسایی شد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ ۶۴ :‬درصد مش��کل واحدهای تولیدی‬ ‫استان کرمان منابع مالی و کمبود نقدینگی‪ ۵۲ ،‬درصد‬ ‫واحدها مش��کل بی ثباتی قیمت ها‪ ۴۳ ،‬درصد مش��کل‬ ‫هزینه تولید‪ ۴۳ ،‬درصد امور مالیاتی و ‪ ۴۳‬درصد مشکل‬ ‫نداشتن بازار است که برای فعال کردن واحدها باید در‬ ‫این موارد اقداماتی انجام شود‪.‬‬ ‫مسئول توسعه صادرات روسیه در ایران مطرح کرد‬ ‫امادگی روسیه برای تامین ماشین‪‎‬االت معدنی ایران‬ ‫مسئول توس��عه صادرات روسیه در ایران‪ ،‬از اعالم‬ ‫امادگی روسیه برای تامین ماشین االت بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی ایران خبر داد و گفت‪ :‬نرخ تسهیالت‬ ‫بانکی دریافتی نیز کمتر از کشورهای اروپایی است و‬ ‫به میزان ‪ ۱.۵‬درصد پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫به‪‎‬گ��زارش ایرنا‪ ،‬پاول بوخانف در حاش��یه امضای‬ ‫تفاهمنامه همکاری با سازمان نظام مهندسی ایران‪،‬‬ ‫درب��اره چگونگی همکاری این کش��ور ب��رای تامین‬ ‫ماش��ین االت مورد نیاز بخش معدن و صنایع‪‎‬معدنی‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬مرکز توس��عه ص��ادرات روس��یه یک‬ ‫برنامه ویژه از س��وی دولت برای تامین ماشین‏االت‬ ‫و تجهی��زات معدن��ی دارد‪ .‬ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬چنانچه‬ ‫تجهی��زات و ماش��ین االت وارداتی ب��ا بهره گیری از‬ ‫تس��هیالت بانکی انجام ش��ود‪ ،‬نرخ بهره ای که به ان‬ ‫تعلق می گیرد کمتر از نرخ بهره کش��ورهای اروپایی‬ ‫اس��ت‪ .‬بوخانف توضی��ح داد‪ :‬نرخ بهره کش��ورهای‬ ‫اروپایی ‪ 4‬درصد پیش بینی ش��ده‪ ،‬اما روسیه در این‬ ‫زمینه ن��رخ بهره ‪ ۱.۵‬درصدی را کارس��ازی خواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬فهرست تجهیزات و ماشین االتی که‬ ‫مشمول برخورداری از این نرخ بهره می شوند‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 500‬قلم کاالست و روسیه حمایت خود را‬ ‫در این زمینه اعمال می کند‪ .‬مس��ئول مرکز توسعه‬ ‫صادرات روسیه در ایران تصریح کرد‪ :‬کشور متبوعش‬ ‫ب��رای تمامی اقالم مورد نی��از بخش معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران که در این فهرس��ت ق��رار دارد‪ ،‬اماده‬ ‫است‪ .‬براساس گزارش سازمان گمرک روسیه‪ ،‬ایران‬ ‫با روسیه در سال ‪ ۲۰۱۸‬یک میلیارد و ‪ ۷۴۰‬میلیون‬ ‫دالر مبادالت بازرگانی داش��تند که ی��ک میلیارد و‬ ‫‪ ۲۰۷‬میلی��ون دالر ان را صادرات ب��ه ایران و ‪۵۳۳‬‬ ‫میلیون دالر را واردات از ایران شامل می شود‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬ایران و‬ ‫روس��یه یک میلیارد و ‪ ۷۰۷‬میلی��ون دالر مبادالت‬ ‫بازرگانی داشته که صادرات کاالهای روسیه به ایران‬ ‫ی��ک میلیارد و ‪ ۳۱۴‬میلی��ون دالر و واردات از ایران‬ ‫‪ ۳۹۲.۲‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 23‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1593‬‬ ‫پیاپی ‪2911‬‬ ‫بین الملل‬ ‫بحران ویروس کرونا در نیمه نخس��ت سال میالدی‬ ‫جاری‪ ۹۰ ،‬میلیارد یورو نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬به صنعت خودرو اروپا خسارت زده است‪.‬‬ ‫به نوش��ته روزنام��ه اقتصادی لزکو فرانس��ه‪ ،‬ویروس‬ ‫کرونا در مجم��وع ‪ ۶‬تولیدکننده اصلی خودرو اروپایی‬ ‫را در نیم��ه نخس��ت س��ال ‪۲۰۲۰‬میالدی نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه س��ال ‪ ۲۰۱۹‬از ‪ ۹۰‬میلیارد یورو درامد‬ ‫مح��روم کرده اس��ت‪ .‬با این وج��ود‪ ،‬اقدام های بیکاری‬ ‫موق��ت و صرفه جویی ها از خط��رات عدم موفقیت مالی‬ ‫خودروسازهای اروپایی ها مانع شد‪.‬‬ ‫خطوط تولید خودروس��ازهای اروپایی به دلیل بحران‬ ‫بهداش��تی ناش��ی از کرونا تقریبا دو م��اه در قاره کهن‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫فیلیپ اوش��وا‪ ،‬تحلیلگر بانک س��رمایه گذاری امریکا‬ ‫می گوید‪ :‬ما واقعا واهمه داشتیم‪ ،‬اما در نهایت به مرگ‬ ‫منجر نش��د‪ .‬تولیدکنندگان خودرو زیان های احتمالی‬ ‫مربوط ب��ه بیماری همه‪‎‬گی��ر کووی��د‪ ۱۹-‬را تا حدود‬ ‫زیادی محدود کردند‪.‬‬ ‫به‪‎‬گ��زارش لزکو‪ ،‬ب��ا این وجود‪ ،‬ترس از بدتر ش��دن‬ ‫شرایط وجود داش��ت‪ .‬بحران بهداشتی منجر به توقف‬ ‫خط��وط تولید برای چند هفت��ه و کاهش میزان ورود‬ ‫س��رمایه به کمترین میزان ممکن شد‪ .‬این کارشناس‬ ‫خ��ودرو می گوید‪ :‬فعالیت ها ب��ه صفر کاهش یافت و ما‬ ‫هرگز چنین چیزی را ندیده بودیم‪.‬‬ ‫ویروس کرونا در مجموع ‪ ۶‬تولیدکننده اصلی خودرو اروپایی را از‬ ‫‪ ۹۰‬میلیارد یورو درامد محروم کرده است‬ ‫او افزود‪ :‬تولیدکنن��دگان ناچار به پرداخت های خود‬ ‫بودند که به‪‎‬طور س��نتی با تاخی��ر دو ماهه بدون اینکه‬ ‫از س��وی مشتری ها پرداختی وجود داشته باشد‪ ،‬انجام‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس می گوید‪ :‬ورود گس��ترده و س��ریع‬ ‫ثبت بدترین عملکرد اقتصاد ژاپن‬ ‫اقتص��اد ژاپ��ن بیش از ‪ 7‬درصد کوچک ش��د‪ .‬به گ��زارش مهر به نقل‬ ‫از خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬رش��د اقتصادی س��ومین اقتص��اد بزرگ جهان‬ ‫همان‪‎‬گونه که پیش‪‎‬تر نیز انتظار می رفت‪ ،‬کاهش داش��ته و در محدوده‬ ‫منفی باقی مانده است‪ .‬به‪‎‬گفته اقتصاددانان و کارشناسان‪ ،‬شیوع و کرونا‬ ‫و اخ�لال در زنجیره تج��ارت خارجی عوامل اصلی ثبت این عملکرد بد‬ ‫بوده اند‪ .‬طبق اعالم دولت ژاپن در ‪ 3‬ماهه دوم س��ال جاری اقتصاد این‬ ‫کش��ور ‪ ۷.۶‬درصد کوچک‪‎‬تر شده اس��ت‪ .‬این رشد که ‪ ۰.۵‬درصد کمتر‬ ‫از رش��د پیش بینی ش��ده قبلی ازسوی کارشناسان و ‪ ۶.۹‬درصد کمتر از‬ ‫رش��د دوره مش��ابه قبل است‪ ،‬بدترین عملکردهای اقتصاد ژاپن از زمان‬ ‫ثبت امارهای مربوط رش��د به‪‎‬شمار می رود‪ .‬در بین بخش های مختلف‪،‬‬ ‫دولت ه��ا با اقدام ه��ای بی��کاری موقت و ی��ا وام های‬ ‫تضمین‪‎‬ش��ده صنعت خودرو را از م��رگ حتمی نجات‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬تارنمای المانی استاتیستا که امارهایی‬ ‫مبتنی بر داده های موسس��ه ها و شرکت ها و همچنین‬ ‫مخ��ارج مصرف کنندگان ‪ ۱۸.۵‬درصد و مخارج س��رمایه ای ‪ ۱.۵‬درصد‬ ‫کمتر شده است‪ .‬با این وجود‪ ،‬مخارج دولتی و سرمایه گذاری ثابت رشد‬ ‫بهتری را تجربه کرد ه و به ترتیب ‪ ۰.۳‬و ‪ ۰.۴‬درصد رشد منفی داشته اند‪.‬‬ ‫تج��ارت خارجی ژاپن نیز کامال تحت‪‎‬تاثیر کرونا قرار دارد تا جایی‪‎‬که‬ ‫در این مدت‪ ،‬صادرات این کش��ور ‪ ۱۸.۵‬درصد و واردات ان ‪ ۰.۵‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرده و بدین ترتیب کسری تراز تجاری بیش از پیش افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬چین بزرگ ترین شریک تجاری ژاپن محسوب‬ ‫می ش��ود و در نتیجه ش��یوع کرونا‪ ،‬روابط تجاری دو طرف تا حد زیادی‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬گردش��گران چینی که بزرگ ترین بازدیدکنندگان‬ ‫خارجی از ژاپن هستند نیز فعال از ورود به این کشور منع شده اند‪.‬‬ ‫داده های بخش تجاری ارائه می کند‪ ،‬نوشته است که در‬ ‫نیمه نخس��ت سال میالدی جاری‪ ،‬گروه فولکس واگن‬ ‫المان با اختصاص ‪ ۲۵.۸‬درص��د از ثبت نام های جدید‬ ‫خودروهای مسافری بیش��ترین سهم از بازار اروپا را از‬ ‫ان خود کرده است‪.‬‬ ‫گروه های فرانس��وی پی‪‎‬اس‪‎‬ا(‪ )PSA‬پ��ژو و رنو هم‬ ‫ه��ر کدام بیش از ‪ ۱۰‬درصد س��هم این بازار را به خود‬ ‫اختصاص داده بودند‪ .‬اگر چه درحال حاضر نش��انه هایی‬ ‫از بهب��ود اوض��اع بازار خودرو در جه��ان در ‪ 3‬ماه دوم‬ ‫امسال میالدی به چشم می خورد‪ ،‬اما تداوم روند شیوع‬ ‫بیماری کرونا اینده صنعت خودروس��ازی را در هاله ای‬ ‫از ابهام فرو برده است‪.‬‬ ‫نش��ریه پلتس به‏تازگی ب��ا ارائه ام��اری از وضعیت‬ ‫صنع��ت خودرو در جهان نوش��ته ب��ود‪ :‬اگرچه صنعت‬ ‫خودرو در منطقه اتحادیه اروپا نیز در ‪ ۱۷‬ماه گذش��ته‬ ‫رکود را تجربه کرده اس��ت‪ ،‬ش��اخص مدیران خرید در‬ ‫ماه ژوئن(خرداد) به بیش��ترین رقم در ‪ 4‬ماه گذش��ته‬ ‫یعنی ‪ ۴۷.۴‬درصد رسید‪.‬‬ ‫این رقم در ماه مه حدود ‪ ۳۹.۴‬درصد بود‪ .‬همچنین‬ ‫میزان تقاضا برای خرید خودرو در اتحادیه اروپا در ماه‬ ‫ژوئن در مقایس��ه با مدت زمان مشابه در سال گذشته‬ ‫می�لادی با ‪ ۲۲.۳‬درصد کاهش ب��ه ‪ ۹۴۹‬هزار و ‪۷۲۲‬‬ ‫خودرو رسیده اس��ت‪ .‬این رقم در نیمه نخست امسال‬ ‫میالدی با ‪ ۵۲.۳‬درصد کاهش روبه رو بود‪.‬‬ ‫تیک تاک مشتری جدید پیدا کرد‬ ‫ش��رکت اوراکل مذاکرات مقدماتی با شرکت بایت‪‎‬دنس‬ ‫برای خرید فعالیت‪‎‬های اپلیکیش��ن ویدئویی تیک‪‎‬تاک در‬ ‫امریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬استرالیا و نیوزلند داشته است‪.‬‬ ‫به‪‎‬گزارش ایسنا‪ ،‬روزنامه فایننشیال‪‎‬تایمز به نقل از منابع‬ ‫اگاه نوش��ت‪ :‬اوراکل ب��ا برخی س��رمایه گذاران امریکایی‬ ‫ش��امل جنرال اتالنتیک و سکوئیا کپیتال همکاری دارد‬ ‫که در بایت‏دنس –ش��رکت مادر تیک تاک‪ -‬سهام دارند‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬رویترز گزارش کرده بود که ش��رکت توییتر‬ ‫ب��رای خرید فعالیت‪‎‬های امریکایی تیک‪‎‬تاک با بایت‪‎‬دنس‬ ‫تماس گرفته و مایکروس��افت همچنان گزینه اصلی برای‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫توافق در زمینه خرید فعالیت‪‎‬های تیک تاک است‪.‬‬ ‫طبق گزارش فایننشیال‪‎‬تایمز‪ ،‬مایکروسافت با جدیت در‬ ‫حال بررسی پیشنهاد خرید فعالیت‪‎‬های جهانی تیک‏تاک‬ ‫به‪‎‬جای پیش��نهاد قبلی خود برای خرید فعالیت‪‎‬های این‬ ‫اپلیکیشن در امریکا و چند کشور دیگر است‪.‬‬ ‫مایکروس��افت به‪‎‬وی��ژه عالقه‪‎‬مند اس��ت در اروپا و هند‬ ‫ک��ه به‪‎‬دلیل تنش های مرزی با چین‪ ،‬تیک‪‎‬تاک را ممنوع‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬خریداری کند‪ ،‬اما بایت‏دنس مخالف فروش‬ ‫کل دارایی‪‎‬های تیک‪‎‬تاک فراتر از دارایی‪‎‬هایش در امریکا‪،‬‬ ‫کانادا‪ ،‬استرالیا و نیوزلند است‪.‬‬ ‫ارزش بیت‪‎‬کوی��ن ب��ه باالترین س��طح ‪۱۲‬‬ ‫ماه اخیر رس��ید‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از‬ ‫سی‪‎‬ان‪‎‬بی س��ی‪ ،‬همان‪‎‬ط��ور ک��ه پیش تر نیز‬ ‫انتظ��ار می رف��ت‪ ،‬موفقی��ت بیت‪‎‬کوی��ن در‬ ‫شکس��تن کانال ‪ ۱۰‬هزار دالری باعث صعود‬ ‫بیش��تر این ارز دیجیتالی ش��د؛ ت��ا جایی‏که‬ ‫بهای ه��ر بیت‪‎‬کوین به ب��االی ‪ ۱۲‬هزار دالر‬ ‫نیز صعود کرد‪ ،‬اما برخالف روزهای قبل‪ ،‬این‬ ‫ارز دیجیتالی محبوب موفق به حفظ محدوده‬ ‫بس��یار مهم ‪ ۱۲‬هزار دالری ش��د و در پایان‬ ‫معام�لات روزانه با ثبت صعود ‪ ۴.۱۸‬درصدی‬ ‫به ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۳۳۶.۰۵‬دالر رسید‪.‬‬ ‫به‪‎‬گفت��ه تحلیلگران‪ ،‬تش��دید تنش ها بین‬ ‫چین و امریکا و همچنین رکوردش��کنی طال‬ ‫در رس��یدن بیت‪‎‬کوین ب��ه قله ‪ ۱۲‬ماهه خود‬ ‫موثر بوده اند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬شمار مبتالیان‬ ‫به کرونا در جهان ب��ار دیگر روندی صعودی‬ ‫به خود گرفته است و بسیاری از کارشناسان‬ ‫نگران بروز موج دوم در پاییز هستند‪ .‬تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۷۷۴‬هزار نفر در سراس��ر جهان جان‬ ‫خ��ود را بر اث��ر ابتال به کووید‪ ۱۹-‬از دس��ت‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫میکا ارستلینگ‪ ،‬تحلیلگر ارزهای دیجیتال‬ ‫در موسس��ه ج��ی اس‪‎‬ار گفت‪ :‬بازار به‪‎‬ش��دت‬ ‫نگ��ران خبرهای مربوط ب��ه کرونا‪ ،‬تنش های‬ ‫بین امری��کا و چی��ن و زمانبر ب��ودن عرضه‬ ‫واکسن اس��ت‪ .‬صعود ارزهای امن مانند طال‬ ‫در معامالت اخیر‪ ،‬معامله گران بیت‪‎‬کوین را به‬ ‫این نتیجه رس��انده که بازار ارزهای دیجیتال‬ ‫درحال حاض��ر مقص��د جذابی در مقایس��ه با‬ ‫بازارهای سنتی‪‎‬تر هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خسارت ‪ ۹۰‬میلیارد یورویی کرونا به صنعت خودرو اروپا‬ ‫بیت‪‎‬کوین بر قله‬ ‫یک ساله ایستاد‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 23‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1593‬‬ ‫پیاپی ‪2911‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تقدیرنامه ‪4‬ستاره‬ ‫تعالی به یزد رسید‬ ‫ش��رکت گاز استان یزد در سومین جشنواره‬ ‫س��رامدی و بهبود مس��تمر ش��رکت ملی گاز‬ ‫ای��ران موفق به کس��ب تقدیرنامه ‪ 4‬س��تاره‬ ‫تعالی س��ازمانی شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از یزد‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت گاز استان یزد با تایید این‬ ‫خب��ر گفت‪ :‬با توجه به اهمیت سیس��تم های‬ ‫مدیریتی و تعالی سازمانی به منظور شناسایی‬ ‫نقاط بهبود و توس��عه رویکردها‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫انج��ام فراین��د ارزیاب��ی را فرصت��ی مغتن��م‬ ‫ب��رای بهبود نتای��ج عملکردی خود دانس��ته‬ ‫و پیم��ودن مس��یر تعالی س��ازمانی را همواره‬ ‫به‪‎‬عنوان یک ابزار مهم در راس��تای دس��تیابی‬ ‫به اس��تراتژی های سازمان در نظر داشته تا از‬ ‫این طریق بتواند در راس��تای بهبود عملکردها‬ ‫و فرایندها گام بردارد‪ .‬علی‪‎‬اکبر میدانش��اهی‬ ‫کس��ب این موفقی��ت را حاصل مس��اعدت و‬ ‫همکاری مجموعه شرکت اعم از مدیران‪ ،‬روسا‬ ‫و کارکنان دانس��ت و خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به توان و ظرفیت موجود و استفاده از نیروهای‬ ‫متخصص و متعهد و بهره گیری از خردجمعی‪،‬‬ ‫ش��رکت گاز استان یزد به روند خود در مسیر‬ ‫تعالی ادامه داده است‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬امید ان‬ ‫می رود با حضور در این فضای رقابتی‪ ،‬ش��اهد‬ ‫تعمیق مفاهیم مدل تعالی در سطوح گوناگون‬ ‫س��ازمان و تاثیرگذاری مثبت ان در راس��تای‬ ‫خدمتگزاری مطلوب به ذی‪‎‬نفعان باشیم‪ .‬این‬ ‫مقام مسئول با اشاره به برنامه های افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫شرکت گاز استان یزد به منظور قرار گرفتن در‬ ‫بین ‪ 3‬شرکت برتر گاز استانی‪ ،‬گفت‪ :‬پیمودن‬ ‫مس��یر درس��ت تعال��ی می تواند زمینه‪‎‬س��از‬ ‫بازخورد مثبت سیستم در بخش های مختلف‬ ‫ش��ده و ارتقای سطح کیفیت خدمات و انجام‬ ‫هر چ��ه بهتر ماموریت س��ازمانی و در نهایت‬ ‫کسب رضایت حداکثری ذی نفعان را به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۸۲۰‬طرح اشتغال‬ ‫برای بانوان فارس‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امسال ‪ ۸۲۰‬طرح اشتغال‬ ‫برای بانوان تحت حمایت کمیته امداد فارس‬ ‫ب��ا اعتبار ‪ ۱۵۴‬میلی��ارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون ریال‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬به‪‎‬گزارش‬ ‫ ‪ ،‬محمد‬ ‫بذرافش��ان‪ ،‬مدیرکل کمیته ام��داد فارس با‬ ‫عنوان اینکه در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال ‪۱۵۴‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۳۰۰‬میلی��ون ری��ال تس��هیالت‬ ‫ت حمایت‬ ‫اش��تغال به مددجویان خواهر تح ‪‎‬‬ ‫استان تخصیص یافته گفت‪ :‬از این میزان‪۵۲ ،‬‬ ‫میلی��ارد ریال از محل مناب��ع امدادی و ‪۱۰۲‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون ری��ال از محل منابع‬ ‫بانکی پرداخت شده است‪ .‬بذرافشان افزود‪ :‬در‬ ‫‪ ۴‬ماه نخست امسال ‪ ۸۲۰‬طرح اشتغال برای‬ ‫بانوان تحت حمایت اس��تان فارس ایجادشده‬ ‫که از این تعداد ‪ ۴۳۰‬طرح روس��تایی و ‪۳۹۱‬‬ ‫طرح ش��هری بوده اس��ت‪ .‬همچنین با ایجاد‬ ‫می��زان طرح های یادش��ده ‪ ۹۲۰‬نفر از بانوان‬ ‫تح��ت حمای��ت ش��اغل ش��دند‪ .‬وی درباره‬ ‫نوع مش��اغل ایجاد ش��ده در ‪ ۴‬ماهه نخست‬ ‫امس��ال‪ ،‬یاداور ش��د‪ ۲۶۳ :‬طرح در مش��اغل‬ ‫خدمات��ی‪ ۲۸۴ ،‬مورد دامپ��روری‪ ۱۰ ،‬مورد‬ ‫صنایع دس��تی‪ ۶ ،‬مورد کشاورزی‪ ۱۸۵ ،‬مورد‬ ‫ف��رش و گلیم‪‎‬بافی‪ ۵۶ ،‬مورد پرورش طیور‪۴ ،‬‬ ‫م��ورد حمل ونقل و ‪ ۱۲‬م��ورد نیز زنبورداری‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫نظرسنجی سراسری از‬ ‫شهروندان شهرهای جدید‬ ‫نخس��تین نظرس��نجی اینترنتی سراسری‬ ‫از ش��هروندان ش��هر های جدید با هدف اخذ‬ ‫نظ��رات و لح��اظ انه��ا در سیاس��ت گذاری و‬ ‫برنامه ریزی های عمرانی در ش��هرهای جدید‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫به نقل از‬ ‫روابط‪‎‬عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا‪،‬‬ ‫خلی��ل حاجی‪‎‬پور گفت‪ :‬با توج��ه به ضرورت‬ ‫کس��ب نظر ش��هروندان ش��هر جدی��د صدرا‬ ‫به‪‎‬عنوان مهم ترین کاربران و استفاده کنندگان‬ ‫از خدمات شهر و لحاظ کردن دیدگاه های انها‬ ‫در سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی های عمرانی‬ ‫شهرهای جدید کشور‪ ،‬دفتر توسعه اجتماعی‬ ‫و فرهنگ��ی ش��رکت مادر تخصص��ی عمران‬ ‫ش��هرهای جدید پرسش��نامه اینترنتی تهیه‬ ‫و تدوی��ن کرده اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه این‬ ‫پرسشنامه به نیاز سنجی اولویت های عمرانی‬ ‫ش��هر براساس نیازشهروندان به‪‎‬منظور ارتقای‬ ‫کیفیت زندگی انها و مسائل و مشکالت موجود‬ ‫در ش��هر جدید پرداخته اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شهروندان عزیز ش��هر جدید صدرا می توانند‬ ‫ب��رای ثبت نظرات خود با مراجعه ب ‪‎‬ه نش��انی‬ ‫‪https://survey.porsline.ir/s/۰۱DXGS۸‬‬ ‫در این طرح سراسری شرکت کنند‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫بهره برداری‬ ‫از ‪ 64‬پروژه‬ ‫کشاورزی‬ ‫در یزد‬ ‫همزمان با ایام گرامیداش��ت هفته دولت‪ 64 ،‬طرح و پروژه تولیدی و‬ ‫عمرانی بخش کش��اورزی در سطح اس��تان یزد افتتاح و بهره برداری از‬ ‫انها اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از یزد‪ ،‬س��یدجمال سجادی پور‪ ،‬رئیس این سازمان‬ ‫با اعالم خبر یادش��ده افزود‪ :‬این پروژه‪‎‬ها در بخش‪‎‬های گوناگون اب و‬ ‫خ��اک‪ ،‬تولیدات دامی‪ ،‬تولیدات گیاهی‪ ،‬صنایع تبدیلی و کس��ب و کار‬ ‫نوی��ن با اعتباری افزون بر ‪ 772‬میلیارد ریال و اش��تغالزایی مس��تقیم‬ ‫‪253‬نفر به بهره برداری خواهد رس��ید‪ .‬رئیس س��ازمان جهادکشاورزی‬ ‫اس��تان یزد اظهارکرد‪ :‬از مجموع ‪ 64‬طرح افتتاحی بخش کش��اورزی‬ ‫اس��تان‪ 32 ،‬پ��روژه با اعتباری مع��ادل ‪ 208‬میلیارد ری��ال مربوط به‬ ‫عملی��ات ابی و خاکی‪ 18 ،‬پروژه با س��رمایه گذاری ‪ 272‬میلیارد ریال‬ ‫و اش��تغال افرینی ‪ 78‬نفر مربوط به تولیدات دامی‪ 10 ،‬واحد تولیدی با‬ ‫س��رمایه ای افزون بر ‪ 231‬میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم ‪164‬نفر‬ ‫مرب��وط به بخ��ش صنایع تبدیلی کش��اورزی و ‪ 4‬پروژه ب��ا اعتبار ‪59‬‬ ‫میلیارد ریال و اشتغال افرینی ‪ 11‬نفر مرتبط با تولیدات گیاهی است‪.‬‬ ‫به‪‎‬گ��زارش روابط‪‎‬عموم��ی س��ازمان جهادکش��اورزی اس��تان ی��زد‪،‬‬ ‫س��جادی پور خاطرنش��ان کرد‪ :‬از مجموع اعتبارات هزینه ش��ده ‪110‬‬ ‫میلیارد ریال بانکی‪ 208 ،‬میلیارد ریال دولتی و ‪ 453‬میلیارد ریال ان‬ ‫نیز اورده‪‎‬های ش��خصی اس��ت که در بهره‪‎‬برداری از پروژه‪‎‬های تولیدی‬ ‫هزینه ش��ده است و زمینه اشتغال مس��تقیم ‪ 253‬نفر را فراهم خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بومی سازی قطعات در منطقه ویژه خلیج فارس شتاب گرفت‬ ‫اسماعیل خاشعی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫طراحی و‬ ‫ساخت اولیه‬ ‫سازه های نوار‬ ‫نقاله ها یکی از‬ ‫اقداماتی است‬ ‫که در راستای‬ ‫حمایت از تولید‬ ‫داخل در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی‬ ‫خلیج فارس‬ ‫انجام شد‬ ‫مدیرعامل منطقه وی��ژه اقتصادی صنایع معدنی و‬ ‫فلزی خلیج فارس گفت‪ :‬از نیمه دوم سال ‪ ۹۸‬با توجه‬ ‫به اقداماتی که در راستای جلوگیری از خام‪‎‬فروشی و‬ ‫صادرات مواد معدنی انجام شد‪ ،‬منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫صنایع‪‎‬معدنی و فلزی خلیج فارس توانس��ته از کاهش‬ ‫صادرات به نفع خود استفاده کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬حسن خلج طهرانی‬ ‫اف��زود‪ :‬ای��ن اقدام��ات فرصت��ی را پیش پ��ای واحد‬ ‫بهره ب��رداری ق��رار داد تا بتواند اقدام��ات اصالحی و‬ ‫تامین قطعات که در سال های گذشته به‪‎‬دلیل ازدیاد‬ ‫حج��م تخلیه و بارگیری ام��کان تامین و اصالح انها‬ ‫وجود نداشت را برنامه ریزی و عملیاتی کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬خوش��بختانه توانس��تیم از این‬ ‫فرصت پیش‪‎‬امده نهایت استفاده را ببریم و با اعتماد‬ ‫بر دانش و تخصص همکاران‪‎‬مان در واحد بهره برداری‪،‬‬ ‫اقدام به س��اخت و تعمیر و بهس��ازی قطعات کنیم و‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی خلیج فارس را از برخی جهات‬ ‫به خودکفایی برسانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه وی��ژه خلیج فارس گفت‪ :‬یکی از‬ ‫ای��ن پروژه ها‪ ،‬طراحی و س��اخت صفحه پرش��رپلیت‬ ‫مربوط به اس��پالیس گرم (پخت مح��ل اتصال) نوار‬ ‫نقاله بوده که جایگزینی بهتر و ایمن تر به جای نمونه‬ ‫مشابه خارجی ان است‪.‬‬ ‫وی اش��اره ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه پارگی ه��ای متعدد‬ ‫پرشربگ که سطح ایمنی را به‪‎‬شدت کاهش داده بود‬ ‫و نمونه مش��ابه داخلی ان وجود نداشت و همچنین‬ ‫تامین ان از خارج در شرایط کنونی بسیار دشوار بود‪،‬‬ ‫همکاران متخصص و فنی ما که سابقه و تجربه خوبی‬ ‫در زمینه اسپالیس نوار نقاله داشتند اقدام به طراحی‬ ‫و س��اخت صفحه پرش��رپلیت کردند که این صفحه‬ ‫ب��ا صرف کمترین هزینه و با باالترین س��طح کیفیت‬ ‫ممک��ن‪ ،‬طـراحی و تولید ش��د و پس از ازمایش های‬ ‫الزم مـورد استفاده قرار گرفت و تاکـنون چندین سر‬ ‫اس��پالیس گرم (پخت محل اتصال) ن��وار نقاله انجام‬ ‫شده و مورد تایید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از نیم��ه دوم س��ال ‪ ۹۸‬منطقه ویژه اقتص��ادی صنایع‪‎‬معدنی و‬ ‫فل��زی خلیج ف��ارس توانس��ته از کاهش ص��ادرات ب��ه نفع خود‬ ‫استفاده کند‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ادامه‬ ‫داد‪ :‬پرش��رپلیت س��اخته ش��ده در ای��ن مجموعه از‬ ‫ایمن��ی باالیی برخوردار اس��ت و از نظر هزینه تامین‬ ‫پرش��رپلیت حدود ‪ 8‬تا ‪۱۰‬هزار یورو ارزبری داش��ت‬ ‫در حالی که پرش��رپلیت را با هزینه ای بسیار ارزان تر‬ ‫ب��ا مبلغی ح��دود ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬میلیون توم��ان از مواد و‬ ‫متری��ال موجود در بازار داخلی می ت��وان تولید کرد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬درحال حاضر این امادگی را داریم تا‬ ‫پرش��رپلیت را برای سایر ش��رکت هایی که به ان نیاز‬ ‫دارند‪ ،‬تولید کنیم‪.‬‬ ‫خلج طهران��ی ادام��ه داد‪ :‬پ��روژه بعدی س��اخت ‪6‬‬ ‫دستگاه فیدر ویبراتوری با ظرفیت ‪۵۰۰‬تن بر ساعت‬ ‫بود‪ .‬هرچند ساخت این دستگاه در بعضی از شهرهای‬ ‫کش��ور امکان پذیر است‪ ،‬اما توانس��تیم با تخصص و‬ ‫دانش همکاران مان ان را برای نخس��تین بار در خود‬ ‫منطق��ه ویژه تولی��د‪ ،‬نص��ب و راه ان��دازی کنیم که‬ ‫خوشبختانه شاهد عملکرد خوب این فیدرها هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این دس��تگاه بیش��تر برای هدایت مواد‬ ‫معدن��ی از هوپرهای روی نوارنقاله اس��ت و خرید ان‬ ‫برای منطقه وی��ژه ‪ ۵۰۰‬تا ‪۶۰۰‬میلیون تومان هزینه‬ ‫به همراه داش��ت که متخصصان ما توانستند با حدود‬ ‫‪۲۰۰‬میلی��ون توم��ان ان را تولی��د کنند ک��ه از نظر‬ ‫کیفیت نیز می تواند با نمونه خارجی برابری کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتص��ادی خلیج فارس در‬ ‫ادام��ه بر اهمیت حمایت از س��اخت داخ��ل تاکید و‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬با توجه به اینکه طراحی و س��اخت اولیه‬ ‫س��ازه های ن��وار نقاله ها ب��رای اس��تفاده از نوارهای‬ ‫اس��تیل‪‎‬کورد بوده و این نوارها در داخل کشور تولید‬ ‫نمی ش��وند‪ ،‬یکی از اقداماتی اس��ت که در راس��تای‬ ‫حمایت از تولید داخل در این مجموعه انجام شد این‬ ‫بود که کارکنان تعمیرات واحد بهره برداری با طراحی‬ ‫و تغیی��ر و بهس��ازی هایی که در س��ازه های خطوط‬ ‫انتقال اعمال کردند‪ ،‬ای��ن امکان را فراهم اوردند که‬ ‫بتوانی��م از نوارهای ای پی (منجی��ت‪‎‬دار) تولید داخل‬ ‫اس��تفاده کنیم که تاکنون ای��ن تغییرات روی حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د نوارنقاله های پرکارب��رد اعمال و تعویض‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی تنها مش��کل ن��وار نقاله های ای‪‎‬پ��ی را تنظیم‬ ‫خط یا ازدیاد طول برش��مرد و اف��زود‪ :‬نوار نقاله های‬ ‫اس��تیل‪‎‬کورد ازدیاد ط��ول کمتری دارن��د؛ یعنی به‬ ‫مرور زمان طول نوار نقاله زیاد نمی ش��ود‪ ،‬اما در نوار‬ ‫نقاله های ای‪‎‬پی طول نوار به مرور زمان زیاد می ش��ود‬ ‫که با طراحی همکاران واحد بهره برداری منطقه ویژه‬ ‫این مشکل برطرف شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت‪:‬‬ ‫ای��ن کار در نوع خود بی س��ابقه بود‪ .‬ب��ا تغییرات در‬ ‫س��ازه ها‪ ،‬محلی که باید عمل کش��ش انجام ش��ود را‬ ‫افزای��ش دادیم و به نتیجه مطلوب رس��یدیم‪ .‬اجرای‬ ‫این طرح دارای مزیت های بسیاری است که از جمله‬ ‫مهم تری��ن انها می توان به عدم‪‎‬وابس��تگی به تولیدات‬ ‫خارج‪ ،‬تسریع در تامین نوار نقاله‪ ،‬افزایش حداقل‪ 3‬تا‬ ‫‪ 6‬برابری طول عمر نوار نقاله (بسته به‪‎‬طول خطوط)‪،‬‬ ‫سرعت تعویض اس��پالیس از ‪ ۲۴‬ساعت برای هر سر‬ ‫به ‪ ۱۶‬س��اعت‪ ،‬کاه��ش هزینه اس��پالیس و افزایش‬ ‫چندبرابری مقاومت در برابر پارگی طولی در مقایسه‬ ‫با بلت‪‎‬های ‪ ST‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫خلج‪‎‬طهران��ی همچنی��ن از کارکن��ان مجموع��ه‬ ‫بهره ب��رداری منطق��ه وی��ژه خلیج‪‎‬ف��ارس ک��ه نقش‬ ‫بی بدیلی در به ثمر نشس��تن این پروژه ها که بسیاری‬ ‫از انها برای نخستین‪‎‬بار در این منطقه اقتصادی انجام‬ ‫شده‪‎‬اند‪ ،‬داشتند‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫استاندار فارس در شورای برنامه ریزی و توسعه استان خبر داد‬ ‫ارائه گزارش عملکرد نهادها در جذب اعتبارات‬ ‫اس��تاندار ف��ارس گفت‪ :‬بی‪‎‬تردی��د باید در ادام��ه مدیریت‬ ‫اف��رادی که برای اس��تفاده از ظرفیت‪‎‬های قانون بودجه وقت‬ ‫نگذاش��ته و تالش نمی‪‎‬کنن��د تجدیدنظر ش��ود‪ ،‬چراکه این‬ ‫موضوع نش��ان‏دهنده عدم‪‎‬تسلط مدیر مذکور بر قانون بودجه‬ ‫است‪ .‬به گزارش‬ ‫از فارس‪ ،‬عنایت اهلل رحیمی در جلسه‬ ‫ش��ورای برنامه ریزی و توسعه استان‪ ،‬با اش��اره به تنگناهای‬ ‫مختل��ف موجود در زمین��ه تامین اعتبارات‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه در بس��یاری موارد اعتبارات پیش‪‎‬بینی‪‎‬ش��ده‬ ‫پاس��خگوی نیازها نیس��ت‪ ،‬مدیران نهاد های اجرایی باید به‬ ‫نحو مطلوبی از ظرفیت‪‎‬ها و فرصت‪‎‬های ایجادش��ده در قانون‬ ‫بودجه برای جبران این کمبودها استفاده کنند‪.‬‬ ‫اس��تاندار ف��ارس تاکیدک��رد‪ :‬بهره مندی مناس��ب از این‬ ‫فرصت‪‎‬ه��ا در قانون بودجه نیازمند تالش‪ ،‬پیگیری و تس��لط‬ ‫مدیران و همچنین تشکیل کمیته‪‎‬های اجرایی برای دستیابی‬ ‫به نتیجه مطلوب دارد‪ .‬رئیس ش��ورای برنامه‪‎‬ریزی اس��تان‬ ‫فارس با اش��اره به بند «و» تبصره (‪ )۵‬ماده واحده‬ ‫قانون بودجه که مربوط به تهاتر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫تبصره ظرفیت خوبی برای جبران کمبود اعتبارات‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درب��اره بند «د» تبص��ره ‪ ۱۲‬در زمینه‬ ‫فروش و مولدسازی اموال دولتی نیز گفت‪ :‬مدیران‬ ‫نهاد‪‎‬ه��ا باید حداکثر تالش خود را به‪‎‬کارگیرند تا از‬ ‫این فرصت برای تقلیل تعهدات مربوط به کارکنان‬ ‫و پرداخت پاداش پایان خدمت نیروها استفاده کنند‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس همچنی��ن در زمینه اس��تفاده از این بند‬ ‫تبصره ‪ ۱۲‬گفت‪ :‬تاکید کرده‪‎‬ام اس��تانداری در معرفی امالک‬ ‫مازاد و فروش انها پیش‪‎‬قدم ش��ود تا س��ایر نهادها به‪‎‬راحتی‬ ‫بتوانند این اقدام را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬نهاد های اجرایی باید اگاه باشند در صورت‬ ‫شناس��ایی و ثبت نکردن امالک مازاد خود‪ ،‬این اقدام ازسوی‬ ‫س��ازمان اقتص��اد و دارایی انجام و در این ص��ورت اعتبارات‬ ‫به خزانه برگش��ت داده می‪‎‬شود و برای نهادها قابل‬ ‫استفاده نخواهدبود‪.‬‬ ‫نماینده‪‎‬عالی دولت در اس��تان فارس از نهادهای‬ ‫متولی از جمله سازمان مدیریت و اقتصاد و دارایی‬ ‫خواست گزارش عملکرد مدیران در زمینه استفاده‬ ‫از ظرفیت‪‎‬های بودجه و تامین اعتبارات الزم را ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رحیمی تاکید کرد‪ :‬بی تردید باید در ادامه مدیریت افرادی‬ ‫که برای اس��تفاده از این ظرفیت‪‎‬ها وقت نگذاش��ته و تالش‬ ‫نمی کنند تجدیدنظر ش��ود‪ ،‬چراکه این موضوع نشان‪‎‬دهنده‬ ‫عدم‏تسلط مدیر مذکور بر قانون بودجه است‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای برنامه‪‎‬ریزی اس��تان فارس با بیان اینکه در‬ ‫ماه‪‎‬های گذش��ته تصمیمات خوبی در کارگروه‪‎‬های این شورا‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬خروجی این تصمیم��ات و میزان‬ ‫اجرایی ش��دن انها باید ارزیابی ش��ود‪ .‬وی گف��ت‪ :‬نهاد‪‎‬های‬ ‫مدیر امور برق منطقه ‪ ۸‬شرکت توزیع برق اصفهان‬ ‫صرفه‪‎‬جویی ‪ ۳۲‬مگاواتی با همکاری شهروندان‬ ‫بهروز راع�ی‪ :‬مدیر امور برق منطقه ‪ ۸‬ش��رکت توزیع‬ ‫برق شهرس��تان اصفهان‪ ،‬پروژه های بهره برداری ش��ده در‬ ‫دهه والیت و امامت و دستاورد های انجام شده در این امور‬ ‫را تش��ریح کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان س��یدمجتبی‬ ‫باطن��ی گفت‪ :‬با هم��کاری مش��ترکان ‪ ۳۲‬م��گاوات برق‬ ‫صرفه‪‎‬جویی و پیک بار ش��بکه کاهش یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫سال جاری در طرح پیک بار مصرف برق با همکاری بخش‬ ‫کش��اورزی و صنعت در امور برق منطقه ‪ ۸‬ش��رکت توزیع‬ ‫برق شهرستان اصفهان ‪ ۳۲‬مگاوات برق صرفه‪‎‬جویی داشت‬ ‫و از پیک بار شبکه کاهش یافت‪ .‬مدیر امور برق منطقه ‪۸‬‬ ‫شرکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان به تشریح محدوده‬ ‫امور نواحی ش��مالی منطقه ‪ ۸‬که شامل شهرهای سجزی‪،‬‬ ‫کوهپایه‪ ،‬هرند‪ ،‬ورزنه‪ ،‬اژیه و افزون بر ‪ ۲۷۰‬روستا می شود‪،‬‬ ‫پرداخ��ت و ادامه داد‪ :‬در هفته امامت و والیت س��اختمان‬ ‫اداری این امور با هزینه ای افزون بر ‪ ۲‬میلیارد تومان مورد‬ ‫بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیر امور برق منطقه ‪ ۸‬ش��رکت توزیع برق شهرس��تان‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬نصب ‪ ۵‬دس��تگاه سکس��یونر و ریگلوزر‬ ‫(کلید ه��ای کنت��رل از راه دور) برای افزای��ش تعداد نقاط‬ ‫اتوماس��یون و کنترل ش��بکه از راه دور‪ ،‬نصب ‪ ۵۷‬دستگاه‬ ‫تران��س هوایی اف��زون بر ‪ ۳‬میلیارد توم��ان برای واگذاری‬ ‫انش��عاب ب��ه متقاضی��ان کش��اورزی‪ ،‬اح��داث ‪ ۹‬کیلومتر‬ ‫ش��بکه روش��نایی معابر با ‪ ۲۶۰‬چراغ ب��ا اعتباری بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ون توم��ان در محدوده روس��تا های منطقه ‪،۸‬‬ ‫بهینه س��ازی شبکه فشار متوسط روس��تای فیروزاباد‪ ،‬رفع‬ ‫ضعف برق بلوار دانش��گاه ورزنه‪ ،‬اصالح شبکه و جابه‪‎‬جایی‬ ‫تاسیس��ات در معرض س��یل روس��تای جبل‪ ،‬ایجاد رینگ‬ ‫شبکه فشار متوسط سه‪‎‬راهی سیان به باقراباد و ده ها پروژه‬ ‫از دیگر پروژه های مربوط در سال جاری است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬در مجموع برای ‪ ۲۷‬پ��روژه که در دهه‬ ‫امامت و والیت در امور برق منطقه ‪ ۸‬مورد بهره برداری قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬اعتباری افزون بر ‪ ۲۰‬میلیارد تومان هزینه شده که‬ ‫این پروژه ها در طول چند ماه گذشته در اختیار شهروندان‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬باطنی درب��اره پروژه های مورد اجرا در‬ ‫این امور برای امسال گفت‪ :‬احداث شبکه مکمل کشاورزی‬ ‫به طول ‪ ۴۳‬کیلومتر‪ ،‬اصالح س��اختار ش��بکه فشار ضعیف‬ ‫روستایی به طول ‪ ۳۰‬کیلومتر‪ ،‬ایجاد امکان مانور و قابلیت‬ ‫اطمینان شبکه از پست جرقویه به روستای خورچان بخش‬ ‫جلگ��ه به ط��ول ‪ ۱۴‬کیلومتر‪ ،‬احداث ‪ ۲‬ش��بکه دو مداره‬ ‫حدفاصل پست سپاهان تا منطقه صنعتی سجزی‪ ،‬احداث‬ ‫روش��نایی مقابل ‪ CNG‬ش��هرکوهپایه‪ ،‬احداث روشنایی‬ ‫بلوار ش��ریعتی ش��هرهرند‪ ،‬جابه‏جایی تاسیسات معارض با‬ ‫جاده ورودی ش��هر کوهپایه از جمله پروژه های در دس��ت‬ ‫اقدام اس��ت‪ .‬مدیر امور برق منطقه ‪ ۸‬ش��رکت توزیع برق‬ ‫شهرس��تان اصفهان افزود‪ :‬در مجموع تا پایان امس��ال ‪۶۰‬‬ ‫پروژه با اعتباری افزون بر ‪ ۳۵‬میلیارد تومان در این امور به‬ ‫بهره برداری خواهد رس��ید‪ .‬وی به این مطلب اشاره داشت‬ ‫که اج��رای پروژه ها و طرح های مکمل کش��اورزی در این‬ ‫منطقه عالوه بر ایجاد اشتغال در بخش های جلگه و بن‪‎‬رود‬ ‫برای کشاورزان اس��یب‪‎‬دیده از خشکسالی نیز بسیار مفید‬ ‫بوده است‪ .‬عدم استفاده از سوخت مایع در راستای کاهش‬ ‫الودگی هوا و قاچاق س��وخت نیز موثر خواهد بود‪ .‬باطنی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬خوش��بختانه در این امور ب��ا مدیریت مصرف‬ ‫در زمین��ه پیک بار با همکاری بخش کش��اورزی و صنعت‬ ‫تابستانی بدون خاموشی را طی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اجرای��ی باید دلی��ل اجرایی نش��دن تصمیم��ات و مصوبات‬ ‫را پیگی��ری کنن��د و در صورتی که بعض��ی از این مصوبات‬ ‫براساس دالیل کارشناسی قابل اجرا نیستند‪ ،‬از ادامه حبس‬ ‫ظرفیت‪‎‬ها در ان بخش جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫استاندار فارس با یاداوری اینکه ‪ ۸۵‬درصد اعتبارات ساالنه‬ ‫ملی و ‪۱۵‬درصد اس��تانی است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از این ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫اعتبارات اس��تانی نیز فقط برای ‪۶‬درصد امکان تصمیم‪‎‬گیری‬ ‫در شورای برنامه ریزی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بنابراین مدیران نهاده��ای گوناگون باید از‬ ‫اعتبارات ملی حداکثر اس��تفاده را کرده و جذب اعتبارات را‬ ‫در سطح داشته‪‎‬ها و نیازهای استان ارتقا دهند‪.‬‬ ‫رحیم��ی با تاکید بر اینک��ه میزان جذب اعتبارات ملی در‬ ‫هر نهادی باید باالتر از میانگین کش��وری باش��د‪ ،‬تاکیدکرد‪:‬‬ ‫اگر این میزان از جذب اعتبارات محقق نش��ود‪ ،‬مدیران باید‬ ‫پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫درخشش ابفا اصفهان‬ ‫در جشنواره نیرو و رسانه‬ ‫بهمن راعی‪ :‬شرکت ابفا استان اصفهان در دومین جشنواره‬ ‫نیرو و رس��انه موفق به کسب رتبه دوم در رشته موشن گرافیک‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مدی��ر روابط‪‎‬عمومی و ام��وزش همگانی‬ ‫ش��رکت ابفا اس��تان اصفهان اعالم کرد‪ :‬این جش��نواره با شعار‬ ‫محوری «سازگاری با تغییر اقلیم» برگزار شد و هدف از برگزاری‬ ‫ان‪ ،‬توس��عه مشارکت رس��انه ها و وزارت نیرو در راستای اصالح‬ ‫شیوه مصرف بود‪.‬‬ ‫س��یداکبر بنی طبا ضمن قدردانی از همکاری اصحاب رس��انه‬ ‫با ابفا اس��تان اصفهان در فرهنگ سازی مدیریت مصرف‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬بخش بزرگی از اعتماد مردم به ابفا اس��تان اصفهان نتیجه‬ ‫اطالع رس��انی درس��ت و به‪‎‬موقع رسانه ها بوده اس��ت و این امر‬ ‫نش��ان می دهد رس��انه ها به مس��ئولیت اجتماعی خود در قبال‬ ‫مس��ئله حیاتی مانند اب‪ ،‬به‪‎‬درس��تی عمل کرده اند‪ .‬وی ضمن‬ ‫ابراز امیدواری درباره تداوم این جش��نواره تصریح کرد‪ :‬از میان‬ ‫‪ ۵۵۷‬اثر رس��یده به جشنواره‪ ،‬طی دو مرحله ‪ ۴۰‬اثر نهایی حائز‬ ‫رتبه های اول تا س��وم در محورهای مختلف شدند و ابفا استان‬ ‫اصفهان نیز موفق شد رتبه دوم در رشته موشن‪‎‬گرافیک را کسب‬ ‫کند‪ .‬گفتنی است نخستین جشنواره نیرو و رسانه سال گذشته‬ ‫با شعار محوری «مدیریت مصرف و تقاضا» مقارن با روز جهانی‬ ‫اب در ‪ 2‬فروردین برگزار شد‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 23‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1593‬‬ ‫پیاپی ‪2911‬‬ ‫بورس‬ ‫پیشکسوت صنعت نمایشگاهی در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‬ ‫اینده ای درخشان در انتظار صنعت نمایشگاهی‬ ‫صنعت نمایش��گاهی که از دیرباز تاکنون مورد توجه‬ ‫تم��ام فعاالن تجاری ب��وده‪ ،‬این روز ها حال و روز خوبی‬ ‫ن��دارد‪ .‬تحریم‪‎‬هایی که تا پیش از ای��ن تجارت ایران را‬ ‫تحت‪‎‬الش��عاع قرار داده بوده و شیوع کرونا درحال حاضر‬ ‫دو عامل��ی هس��تند ک��ه اینده صنعت نمایش��گاهی را‬ ‫تحت‪‎‬تاثی��ر ق��رار داده اند‪ .‬اما ای��ن دو چالش بزرگ چه‬ ‫تاثیری بر اینده این صنعت خواهند گذاشت؟ ایا اینده‬ ‫این صنعت روزهای بی فروغی را پیش‪‎‬رو دارد یا باید در‬ ‫انتظار بازگش��ت رونق به این صنعت باش��یم؟ با اغلب‬ ‫فع��االن این حوزه که صحبت می کنیم امید چندانی به‬ ‫اینده ندارند و احساس می کنند باید هرچه زودتر برای‬ ‫خود به فکر کس��ب‪‎‬وکار جدیدی باش��ند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که پیشکسوتان صنعت نمایشگاهی به اینده این‬ ‫صنعت امیدوارند و دل‪‎‬ش��ان به روزهای پر رونق روشن‬ ‫است‪.‬‬ ‫به همین منظور گفت وگویی را با شاهرخ‬ ‫مدرس‪ ،‬پیشکس��وت صنعت نمایشگاهی ترتیب داده و‬ ‫نظر وی را در این زمینه جویا شده که در ادامه مطالعه‬ ‫خواهید کرد‪.‬‬ ‫اقتصادی ترجیح می‪‎‬دهم‪ ،‬گو اینکه اقتصاد نیز باید فعال‬ ‫باش��د‪ .‬این پیشکسوت صنعت نمایشگاهی در ادامه به‬ ‫تصمیم س��تاد مقابله با کرون��ا درباره تمدید ممنوعیت‬ ‫برگ��زاری رویداد ها اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬طبعا خطری‬ ‫ک��ه در برگزاری نمایش��گاه ها نس��بت به ش��یوع کرونا‬ ‫وجود دارد نس��بت به بازار و دیگر اصناف کمتر اس��ت و‬ ‫نمی دانم که چرا این ستاد تصمیم به ممنوعیت برگزاری‬ ‫نمایشگاه های گرفته است‪ .‬امیدوارم ستاد مقابله با کرونا‬ ‫برای این تصمیم خود دلیل منطقی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده صنعت نمایشگاهی‬ ‫کشور ش��یوه ارتباط خود با دیگر کش��ورها را تغییر خواهد داد‬ ‫و ه��ر زمانی که این اتف��اق رخ دهد و تجارت ما به رونق برس��د‪،‬‬ ‫نمایشگاه ها نیز رونق خواهند گرفت‬ ‫‹ ‹ وضعیت کنونی صنعت نمایشگاهی‬ ‫ش��اهرخ مدرس در ابتدای ای��ن گفت وگو اظهارکرد‪:‬‬ ‫وی��روس کرون��ا روی تم��ام فعالیت های نمایش��گاهی‬ ‫در ای��ران و جهان تاثیرگذار بوده و متاس��فانه برگزاری‬ ‫رویداد ها را تعطیل کرده اس��ت؛ البته در کش��ور بعد از‬ ‫شیوع این ویروس دو نمایشگاه برگزار کردیم که به طور‬ ‫جدی و چشمگیری مورد توجه واقع نشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬ش��یوع کرون��ا موج��ب ش��د‬ ‫ش��رکت کنندگان از حض��ور در نمایش��گاه امتن��اع‬ ‫کنن��د و بازدیدکنن��دگان نی��ز ب��ه همی��ن دلی��ل از‬ ‫حض��ور در نمایش��گاه ها خ��ودداری کردن��د؛ بنابراین‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ها در ش��رایط کنونی به منزله یک‬ ‫سرمایه گذاری بیهوده خواهد بود‪.‬‬ ‫از نظر روانی هر ‪ 3‬گروه برگزارکننده‪ ،‬ش��رکت کننده‬ ‫سهیل فرزین‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫و بازدید کنن��ده درحال حاض��ر اطمین��ان خاط��ر الزم‬ ‫به‪‎‬منظ��ور برگ��زاری رویداد ها ندارن��د و به همین دلیل‬ ‫نیز فعالیت‪‎‬های نمایش��گاهی در جهان به حالت تعطیل‬ ‫درامده است‪.‬‬ ‫این پیشکس��وت صنعت نمایشگاهی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر و با توجه به ش��رایطی که شیوع کرونا در‬ ‫دنیا ایجاد کرده‪ ،‬من موافق برگزاری نمایشگاه ها نیستم‪،‬‬ ‫چراکه برگزاری رویداد ها در ش��رایط کنونی بر سالمت‬ ‫و اقتص��اد کش��ور تاثیر منفی دارد و اق��دام به برگزاری‬ ‫رویدادها توجیهی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل هم نمایش��گاه های در جهان نیز تا‬ ‫پایان امس��ال میالدی تعطیل ش��دند‪ .‬به عقید ه من اگر‬ ‫تا پایان س��ال نسبت به برگزاری رویداد ها اقدام نکنیم‪،‬‬ ‫منطقی تر اس��ت‪ .‬مدرس در ادامه با بیان اینکه بهترین‬ ‫زم��ان برگ��زاری رویداد ها ی��ک ماه بعد از ریش��ه‪‎‬کن‬ ‫ش��دن ویروس کروناس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بنا به گفته پزشکان و‬ ‫متخصصان امر‪ ،‬قدرت این ویروس در پاییز و زمس��تان‬ ‫بیش��تر خواهد شد؛ بنابراین اگر به کشور‪ ،‬اقتصاد کشور‬ ‫و رف��اه اجتماعی ش��هروندان عالقه داریم باید برگزاری‬ ‫رویداد ها را به تعویق بیندازیم‪.‬‬ ‫گرچ��ه قبول دارم تعداد زیادی از برگزار کنندگان در‬ ‫این میان با ضرر قابل‪‎‬توجهی روبه رو و مجبور به تعدیل‬ ‫نیرو نیز می شوند‪ ،‬اما در این زمینه چاره ای نیست‪.‬‬ ‫س�لامتی انس��ان ها را در ش��رایط کنونی به فعالیت‬ ‫مدرس اینده صنعت نمایش��گاهی کش��ور را روشن‬ ‫پیش بین��ی ک��رد و گفت‪ :‬به عقیده من کش��ور ش��یوه‬ ‫ارتباط خود با دیگر کش��ورها را تغییر خواهد داد و هر‬ ‫زمانی که این اتفاق رخ دهد و تجارت ما به رونق برسد‪،‬‬ ‫نمایش��گاه ها نیز رونق خواهند گرفت و به‪‎‬تبع ان روابط‬ ‫اقتصادی کشور نیز متحول خواهد شد‪.‬‬ ‫ام��ا امروزه به‪‎‬دلیل ش��رایط تحریم ام��کان برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی برای ما وجود ندارد و شیوع‬ ‫کرون��ا نیز مزید بر علت ش��ده تا از حضور خارجی ها در‬ ‫نمایش��گاه های داخلی محروم باش��یم‪ .‬البته می توان با‬ ‫روش های متعدد کشورهای دیگر را به نمایشگاه داخلی‬ ‫کشاند تا نمایشگاه ها با رونق مواجه شوند‪.‬‬ ‫م��درس در ادام��ه گف��ت‪ :‬برگ��زاری نمایش��گاه ها‬ ‫س��ابقه ‪ ۶۰۰۰‬س��اله دارد؛ بنابراین امکان ندارد صنعت‬ ‫نمایش��گاهی از بی��ن برود‪ ،‬بلکه روز ب��ه روز پر رونق‪‎‬تر‬ ‫نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش پایانی صحبت های خود گفت‪ :‬فعاالن‬ ‫صنعت نمایش��گاهی باید از این فرصت به دس��ت امده‬ ‫و تعطیلی اجباری اس��تفاده بهین��ه کنند و مطالعات و‬ ‫تحقیقات جامعی درباره فعالیت های نمایشگاهی انجام‬ ‫دهن��د تا در زمان برگزاری دوباره نمایش��گاه ها‪ ،‬با دید‬ ‫وسیع‪‎‬تری نسبت به برگزاری رویداد ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫شاهرخ مدرس‬ ‫فعاالن صنعت‬ ‫نمایشگاهی باید‬ ‫از این فرصت‬ ‫به دست امده و‬ ‫تعطیلی اجباری‬ ‫استفاده بهینه‬ ‫کنند و مطالعات‬ ‫و تحقیقات‬ ‫جامعی درباره‬ ‫فعالیت های‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫انجام دهند‬ ‫بازدید مدیران ستاد مبارزه با کرونا از نمایشگاه گلستان‬ ‫دبیر س��تاد استانی مقابله با کرونا در راستای پیاده سازی‬ ‫پروتکل های بهداش��تی و فاصله گ��ذاری اجتماعی برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های تخصص��ی‪ ،‬از محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی استان گلس��تان بازدید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫عبدالرضا فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان و دبیر‬ ‫ستاد استانی مقابله با کرونا‪ ،‬ناهید جعفری معاون بهداشت‬ ‫دانش��گاه علوم پزشکی و محس��ن علوی‪‎‬نیا‪ ،‬رئیس کارگروه‬ ‫بهداشت محیط به همراه مدیر روابط‪‎‬عمومی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی استان از نمایشگاه بین المللی گلستان بازدید کردند‪.‬‬ ‫فاضل در این بازدید تمامی جزئیات برگزاری و امکانات مهیا‬ ‫شده در راستای پیاده س��ازی دستورالعمل های بهداشتی و‬ ‫پروتکل های مصوب س��تاد کرونا‪ ،‬از موقعیت ستاد اجرایی‪،‬‬ ‫محل ورود و خروج بازدیدکنندگان نمایشگاه‪ ،‬کنترل تعداد‬ ‫بازدید کنندگان به صورت روزانه‪ ،‬اس��تقرار نیروهای ستادی‬ ‫و حفاظت فیزیکی و بهداشت و مدت زمان برگزاری هریک‬ ‫از نمایش��گاه ها را م��ورد بررس��ی قرارداد‪ .‬مه��رداد یزدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان‬ ‫با اعالم اینکه س�لامت مردم در درجه اول اهمیت است‪ ،‬در‬ ‫راستای اقدامات انجام‪‎‬ش��ده از سوی این مرکز نمایشگاهی‬ ‫که در ش��مال کشور براس��اس اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫ساخته ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هریک از نمایشگاه های تخصصی‬ ‫ش��امل گروه های کاالیی تعیین شده بوده و عرضه مستقیم‬ ‫کاال در انها ممنوع اس��ت و به مدت حداکثر ‪ ۵‬روز و روزانه‬ ‫‪ ۵‬س��اعت برگزار می ش��وند و تفاوت های بس��یاری با سایر‬ ‫مراک��ز تجاری و ف��روش کاال و خدمات دارن��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫شرکت نمایش��گاه های بین المللی گلستان به‏عنوان ویترین‬ ‫اقتصادی اس��تان می تواند الگویی در راس��تای پیاده سازی‬ ‫تمامی پروتکل های بهداش��تی و مصوب س��تاد اس��تانی و‬ ‫ستاد ملی کرونا باشد و سهم قابل‪‎‬توجهی در اطالع‏رسانی و‬ ‫اگاهی‪‎‬بخشی به احاد جامعه ایفا کند و بتواند به‪‎‬عنوان یک‬ ‫رسانه بهترین فرصت را برای افزایش مراقبت های بهداشتی‬ ‫و نمایش توانمندی های اس��تان به وج��ود اورد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت نمایش��گاه های بین المللی گلستان با بیان اینکه ما‬ ‫همواره در تمام مشکالت و بحران های عظیم در کنار مردم‬ ‫و مدیریت استان بوده ایم‪ ،‬اشاره کرد‪ :‬برگزاری نمایشگاه های‬ ‫تخصصی در چارچوب اس��تانداردهای ملی و مصوب کشور‬ ‫برگ��زار و هریک از رویدادهای تخصصی در کش��ور حداقل‬ ‫س��بب ایجاد ‪ ۵۰۰‬شغل مستقیم و غیرمستقیم می شود که‬ ‫می تواند محرک موثر و پایداری در راستای جهش اقتصادی‬ ‫و اشتغالزایی باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پیشرفت‬ ‫‪ ۹۷‬درصدی‬ ‫پروژه نمایشگاه‬ ‫اصفهان‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از پیشرفت‬ ‫‪ ۹۷‬درصدی اجرای پروژه نمایشگاه اصفهان خبر داد و گفت‪ :‬این پروژه‬ ‫تا پایان سال جاری افتتاح و بهره برداری می‪‎‬شود‪ .‬علی یارمحمدیان در‬ ‫گفت وگو با ایمنا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بیش از ‪ ۱۵۰‬قرارداد با پیمانکاران گوناگون‬ ‫برای مراحل اجرایی این پروژه که در مجاورت رینگ چهارم واقع ش��ده‪،‬‬ ‫منعقد ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در فاز نخس��ت اجرای پروژه نمایش��گاه‬ ‫بزرگ اصفهان سالن امیرکبیر از بزرگ‪‎‬ترین سالن های نمایشگاهی کشور‬ ‫در فضای مفید ‪ 8‬هزار مترمربع احداث ش��ده و در حال تکمیل اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه های بین المللی اس��تان اصفهان ادامه داد‪:‬‬ ‫در س��الن امیرکبیر به‪‎‬دلیل مس��احت مفید نمایشگاهی (حدود ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫مترمربع فضای مس��قف) سیس��تم اسکلت فلزی و سقف زیپ ت ِک و یک‬ ‫تکه با مس��احت حدود ‪ ۲۱‬هزار مترمربع اجرا ش��ده است‪ .‬یارمحمدیان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در فاز دوم این پروژه ‪ 8‬سالن نمایشگاهی جدید اضافه می شود‬ ‫که می توان ادعا کرد بزرگ‪‎‬ترین نمایش��گاه بین المللی ایران و نمونه در‬ ‫خاورمیان��ه خواه��د ب��ود‪ .‬وی با بیان اینکه در پروژه نمایش��گاه اصفهان‬ ‫پیاده روها و س��واره روهای بس��یار مناسبی در نظر گرفته شده‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫پارکینگ های جنوبی س��الن امیرکبیر و قسمت غربی پروژه با گنجایش‬ ‫ه��زار خودرو در نظر گرفته ش��ده که ت��ا ‪ 2‬هزار جای پارک قابل افزایش‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در س��ال جاری نمایش��گاه بزرگ اصفهان افتتاح می‪‎‬ش��ود و رویدادهای‬ ‫تجاری و اقتصادی در ان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ناامنی شغلی در‬ ‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫و دالیل ان‬ ‫حسام گودرزی‬ ‫مدیر اجرایی انجمن غرفه سازان‬ ‫در تعاری��ف امده که امنیت ش��غلی یعنی انکه فرد‬ ‫ش��اغل نگران از دست دادن ش��غل خود نباشد‪ .‬بنابر‬ ‫اعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی‪ ،‬امنیت شغلی‬ ‫یک��ی از عوامل به وجوداورنده رضایت ش��غلی بوده و‬ ‫بیش��تر روی روان افراد تاثیر می گذارد و ان را درگیر‬ ‫خود می کند‪ .‬امنیت شغلی موافق چرخه تجاری عمل‬ ‫می کند‪ ،‬بدین صورت ک��ه در رونق اقتصادی افزایش‬ ‫می یابد و در رکودها کاهش خواهد داشت‪.‬‬ ‫م��وارد تاثیرگذاری مانن��د فاکتوره��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫موقعیت تجاری و مهارت های ش��خصی فرد ش��اغل؛‬ ‫درب��اره امنی��ت ش��غلی در مش��اغل و در زمان های‬ ‫گوناگون قابل‏مالحظه است‪.‬‬ ‫به‪‎‬عنوان مثال‪ ،‬در گذش��ته میزان محصول و درامد‬ ‫یک کشاورز بستگی به توان جسمانی وی‪ ،‬نیروی کار‬ ‫فع��ال‪ ،‬اب و ه��وا و میزان بارش ب��اران و موضوعاتی‬ ‫از این دس��ت داش��ت و در واقع مهارت های شخصی‬ ‫و عوام��ل طبیعی نق��ش پر رنگی در حف��ظ و تداوم‬ ‫موفقیت شغلی وی بازی می کردند‪ .‬امروزه با پیدایش‬ ‫فناوری های نوظهور‪ ،‬مش��اغل و روابط کاری بسیاری‬ ‫از انس��ان ها تغییر کرد ه و موقعیت ش��غلی ش��اغالن‬ ‫عالوه بر عوامل طبیعی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی با موارد‬ ‫جدیدی نیز روبه‪‎‬رو شده است‪.‬‬ ‫یکی از کارشناس��ان اقتص��اد درباره رک��ود بزرگ‬ ‫اقتص��ادی ایاالت متحده امری��کا در دهه ‪ ۳۰‬میالدی‬ ‫می گوید‪« :‬شخصیت انسان ها در بحران های اقتصادی‬ ‫در زیر فش��ارهای ایجادش��ده‪ ،‬بیکاری و نبود امنیت‬ ‫شغلی مانند پوس��ت تخم مرغ می شکند‪ ».‬این جمله‬ ‫بیانگر میزان اهمیت مقوله امنیت ش��غلی در جوامع‬ ‫امروزی است‪.‬‬ ‫درباره امنیت ش��غلی در صنعت نمایشگاهی ایران‪،‬‬ ‫ابتدا باید گفت که ش��اغالن این صنعت در دو دسته‬ ‫شاغالن دولتی و غیردولتی قابل بررسی هستند‪.‬‬ ‫مش��اغل دولتی ای��ن بخش مانند تمامی مش��اغل‬ ‫دولت��ی دیگر باوجود کمبودها و مش��کالت‪ ،‬از امنیت‬ ‫ش��غلی نس��بی برخوردارند‪ ،‬اما مش��اغل خصوصی و‬ ‫فعاالن و ش��اغالن صنعت نمایش��گاهی در حوزه های‬ ‫گوناگ��ون ک��ه مزایای اس��تخدامات دولت��ی را یدک‬ ‫نمی کش��ند‪ ،‬مش��کالتی در این زمینه دارند‪ .‬صنعت‬ ‫نمایش��گاهی یکی از پرچالش تری��ن و پر دغدغه ترین‬ ‫مش��اغل در زمینه امنیت ش��غلی فعاالن این صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنا به ماهیت نمایشگاه ها که در دوره های کوتاه‪‎‬مدت‬ ‫برگزار می شوند‪ ،‬مش��اغل این صنعت نیز در بسیاری‬ ‫از موارد به صورت پروژه ای و موقت لحاظ ش��ده اند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬به علت انکه پس از پایان یک نمایشگاه‬ ‫تمامی اس��باب و س��اختارهای ایجادشده جمع‪‎‬اوری‬ ‫می ش��وند و برای بررس��ی یک نمایشگاه پس از پایان‬ ‫دوران برگزاری تنها باید به مدارک و مس��تندات ثبت‬ ‫شده‪ ،‬اکتفا کرد؛ س��وابق کاری ملموسی برای فعاالن‬ ‫این حوزه جهت ثبت در رزومه ایش��ان در دس��ترس‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ای��ن دو موضوع یعن��ی دوره ای بودن ی��ا به‏عبارت‬ ‫دیگر اغاز و پایان داش��تن یک نمایش��گاه از یک سو‬ ‫و عدم امکان بررس��ی واقعی س��وابق و دستاوردهای‬ ‫ش��غلی و بالطبع عدم امکان ارزیابی عملکرد در حوزه‬ ‫صنعت نمایشگاهی از سوی دیگر‪ ،‬مقوله هایی هستند‬ ‫که باعث می ش��وند یک فعال و ش��اغل نمایش��گاهی‬ ‫در حوزه ه��ای گوناگون مانند غرفه‪‎‬س��ازی‪ ،‬برگزاری‬ ‫و پیمان��کاری خدمات‪ ،‬با می��زان باالیی از عدم‪‎‬امنیت‬ ‫شغلی مواجه شود‪.‬‬ ‫نبود مولفه های امنیت ش��غلی در مش��اغل صنعت‬ ‫نمایش��گاهی مانند عدم‏تمرکز بر شغل ازسوی افراد‪،‬‬ ‫عدم‏رضایت در شغل‪ ،‬عدم‏رضایت اقتصادی و‪ ...‬باعث‬ ‫شده نیروهای متخصص در این حوزه ها رشد چندانی‬ ‫نیابند و شاهد رفت و امدهای فراوانی در بین شاغالن‬ ‫و فعاالن صنعت نمایش��گاهی باشیم و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫مدیران ارشد و تصمیم‪‎‬س��از نیز با توجه به موارد باال‬ ‫ساختارهای درستی برای اموزش و پرورش نیروهای‬ ‫انسانی متخصص نمایشگاهی در نظر نگرفته باشند‪.‬‬ ‫شاید تعداد بسیار کمی از شاغالن بخش خصوصی‬ ‫صنعت نمایشگاهی را بتوان یافت که با گذشت سالیان‬ ‫در این صنعت ماندگار بوده اند و در مقابل می توان به‬ ‫تعداد کثیری از فعاالن نامی و شهیر اشاره کرد که در‬ ‫سال های گذشته در این صنعت فعال بوده اند و اکنون‬ ‫حض��وری در ای��ن صنعت ندارند که ای��ن موضوع در‬ ‫کمتر صنفی با این شدت قابل لمس است‪.‬‬ ‫انچه مس��لم است انکه نیروی انس��انی متخصص‪،‬‬ ‫الزمه ترقی و پیشرفت هر صنف و صنعتی است و این‬ ‫کمبود توجه به پرورش و حفظ نیروهای متخصص و‬ ‫عدم‪‎‬ایجاد امنیت شغلی‪ ،‬به‏عنوان یک نقیصه بزرگ در‬ ‫صنعت نمایشگاهی نمود بسیاری دارد‪.‬‬ ‫برای تغییر این ش��رایط باید امروز فکری اندیشید‪،‬‬ ‫در غیر ای��ن صورت روند هدررف��ت انرژی‪‎‬ها‪ ،‬توان ها‬ ‫و تجربی��ات از ی��ک س��و و عدم‏موفقی��ت در صنعت‬ ‫نمایش��گاهی ایران و حتی عدم‏ام��کان حفظ جایگاه‬ ‫فعلی از سوی دیگر‪ ،‬قطعی به نظر می رسد‪.‬‬ صفحه 15 ‫ یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 2‬شهریور‪ 3 -1399‬محرم ‪ 23 - 1442‬اوت ‪-2020‬شماره‪-1593‬پیاپی‪2911‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫سناریوهای جهانی برای مبارزه با ویروس تاجدار‬ ‫چهره‬ ‫کرونا تا کی مهمان جهان است؟‬ ‫‹ ‹قرنطینه جهانی ‪ ۴‬هفته ای‬ ‫نخستین سناریو این است که تمام کشورهای‬ ‫درگی��ر کرونا تصمیم بگیرند ب��ه مدت ‪ ۴‬هفته‬ ‫خود را تعطیل کنند و تمام مبتالیان به کرونا را‬ ‫قرنطینه کنند تا ویروس ریشه کن شود‪.‬‬ ‫این سناریو بهترین گزینه ممکن است زیرا در‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫موج��ود ریزی که با چش��م دیده نمی ش��ود‬ ‫کس��ب وکارها را از رونق انداخته و رفت وامدها‬ ‫را مختل کرده اس��ت‪ .‬بدت��ر از ان‪ ،‬این موجود‬ ‫تاکنون حدود ‪ ۱۹‬میلیون نفر را در جهان مریض‬ ‫ک��رده و بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار نف��ر را به دیار باقی‬ ‫فرس��تاده اس��ت‪ .‬از زمانی که کرونا وارد زندگی‬ ‫ما ش��د‪ ،‬بارها شنیدیم که فقط چند وقت دیگر‬ ‫به پایان مهمانی این وی��روس مانده‪ ،‬اما اکنون‬ ‫‪ ۸‬م��اه می گذرد و ظاه��را ً کرونا جا خوش کرده‬ ‫است‪ .‬ش��یوع کووید ‪ ۱۹‬در جهان این سوال را‬ ‫به ط��ور جدی مطرح کرده که روند افزایش امار‬ ‫مبتالیان و فوت ش��دگان بر اثر ویروس کرونا تا‬ ‫چه زمانی ادامه خواهد داشت؟‬ ‫این نخستین بار نیست که بشر یک همه گیری‬ ‫ناگهانی را تجربه می کند‪ .‬در دهه های اخیر ایدز‪،‬‬ ‫هپاتیت بی و س��ی‪ ،‬ابوال‪ ،‬انفلوانزای پرندگان و‬ ‫س��ارس جهان را به وحش��ت انداختند و قبل تر‬ ‫از انها نیز انفلوانزای اس��پانیایی و تیفوس نفس‬ ‫بشریت را گرفتند‪ .‬در اواخر دی سال گذشته که‬ ‫این ویروس تقریباً تنها در چین شیوع پیدا کرده‬ ‫بود‪ ،‬بیشتر اپیدمیولوژیست ها به مهار شدن ان‬ ‫با شناسایی بیماران و قرنطینه خوش بین بودند‪.‬‬ ‫این پیش بینی ریشه در تجربیات پیشین بشر در‬ ‫مقابله با این نوع همه گیری ها داشت‪.‬‬ ‫بیم��اری س��ارس هم خان��واده کروناویروس‬ ‫جدید نیز سال ‪ ۲۰۰۳‬میالدی شیوع پیدا کرد و‬ ‫مهار شد‪ ،‬اما بعدا مشخص شد این سناریو برای‬ ‫کووید‪ 19‬به د و دلیل تحقق پذیر نیست؛ نخست‬ ‫انکه کووید‪ ۱۹‬در بسیاری از افراد عالئم خفیفی‬ ‫دارد‪ ،‬به طوری که ممکن اس��ت خود فرد متوجه‬ ‫بیماری اش نش��ود اما ان را به دیگ��ران انتقال‬ ‫دهد‪ .‬به دلیل بی عالمت بودن بس��یاری از موارد‬ ‫ابتال به کرونا و کمبود کیت تش��خیص مشخص‬ ‫نیست واقعا چه تعداد به ان مبتال شده اند‪.‬‬ ‫اما در ش��رایط فعلی چه س��ناریوهایی برای‬ ‫اینده کرونا قابل تصور است؟‬ ‫اگر رعایت نکنید‪ ،‬جریمه می شوید‬ ‫این صورت شاهد ریشه کنی کرونا خواهیم بود‪،‬‬ ‫به این معنی که عامل بیماری زا برای همیشه در‬ ‫دنیا از بین می رود‪ ،‬اما اجرای این سناریو بسیار‬ ‫دش��وار است‪ .‬حتی اگر یک کشور یا یک بخش‬ ‫از یک کش��ور همکاری نکنند وی��روس در ان‬ ‫مناطق باقی می ماند و باز به نقاط دیگر سرایت‬ ‫می کند‪ .‬مالحظات اقتصادی نیز باعث می ش��ود‬ ‫خیلی از کشورها با چنین اقدامی موافق نباشند‬ ‫و ایجاد اجماع‪ ،‬کاری بسیار دشوار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید واکسن یا داروی کرونا‬ ‫س��ناریوی محتمل تر این است که واکسن یا‬ ‫دارویی برای کرونا س��اخته ش��ود‪ .‬اکنون ده ها‬ ‫گروه تحقیقاتی در سراس��ر جهان روی ساخت‬ ‫واکسن کار می کنند‪ ،‬اما ضمانتی برای موفقیت‬ ‫انان وجود ندارد‪ .‬روند س��اخت واکس��ن بسیار‬ ‫پیچیده اس��ت و نیاز ب��ه ازمایش های متعددی‬ ‫ب��رای اثبات موثر و بی خطر بودن یک واکس��ن‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫دانشمندان پیش بینی کرده اند حداقل ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫برای تولید واکس��ن کرونا زمان نیاز است‪ .‬البته‬ ‫نباید س��خنان تدروس ادهانوم‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫بهداشت جهانی را از یاد برد که این هفته گفت‬ ‫ممکن است هیچ وقت واکسنی برای کرونا پیدا‬ ‫نش��ود و برای همیش��ه مجبور به زندگی با این‬ ‫ویروس باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمنی جمعی‬ ‫س��ناریوی س��وم که از همه محتمل تر است‬ ‫این اس��ت که بیشتر مردم جهان به کرونا مبتال‬ ‫برگزاری ایین اربعین‬ ‫منوط به نظر وزرای بهداشت‬ ‫حس�ین ذوالفق�اری‪ -‬رئیس س�تاد‬ ‫مرکزی اربعین حس�ینی‪ :‬س��تاد مرکزی‬ ‫اربعین و کمیته های س��تاد طبق سال های‬ ‫گذشته برنامه های مربوط به اربعین را تهیه‬ ‫کرده است؛ بنابراین برگزاری هرگونه مراسم‬ ‫اربعین منوط به اعالم نظر وزیران بهداش��ت‬ ‫دو کش��ور ایران و عراق و همچنین مقامات‬ ‫و مس��ئوالن کش��ور عراق اس��ت‪ .‬ضرورت دارد با پیگیری وزارت امور‬ ‫خارجه و س��تاد اربعین س��فارت جمهوری اس�لامی ای��ران در عراق‬ ‫بعد از مراس��م محرم برنامه و نظر رس��می مقامات عراقی را دریافت و‬ ‫اعالم کنند‪ .‬اما ستاد مرکزی اربعین و کمیته های مربوطه برنامه های‬ ‫زیرس��اخت را با جدیت اجرا می کند و اگر مراس��م راهپیمایی اربعین‬ ‫برگزار نشود‪ ،‬زیرساخت های الزم برای سال های اینده ایجاد و اقدامات‬ ‫تکمیلی در ‪ 3‬استان مرزی خوزستان‪ ،‬ایالم و کرمانشاه انجام می شود‪.‬‬ ‫ب��رای هر نوع ش��رایط پیش رو در ایام اربعی��ن پیش بینی های الزم را‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬همچنین برنامه ریزی هایی برای حوزه های فرهنگی‪،‬‬ ‫تبلیغی و اطالع رس��انی بهداش��تی و درمانی و نحوه اقدام موکب داران‬ ‫و مش��ارکت های م��ردم تعیین و اعالم می ش��ود‪ .‬هماهنگی کامل در‬ ‫سطوح مختلف داخل کشور و هماهنگی با دولت عراق براساس شرایط‬ ‫کنونی باید وجود داش��ته باش��د و از هرگونه اظهارنظر یا اقدام خارج‬ ‫از تصمیمات خودداری ش��ود ت��ا موجب انتظارات غیر قابل تحقق در‬ ‫جامعه نشود‪.‬‬ ‫ش��وند و در برابر ان ایمنی پی��دا کنند‪ .‬ایمنی‬ ‫به مقاومتی اطالق می ش��ود که معموال در بدن‬ ‫انسان یا حیوان در برابر عوامل عفونی بیماری زا‬ ‫یا س��موم انها به وجود می اید‪ .‬وقتی این ایمنی‬ ‫در ‪ ۵۵‬ت��ا ‪ ۷۰‬درص��د جمعی��ت به وج��ود اید‬ ‫ایمن��ی جمعی حاصل ش��ده اس��ت‪ .‬البته ابتال‬ ‫باید به صورت تدریجی باش��د ت��ا امکان درمان‬ ‫مبتالیان وجود داش��ته باش��د و فش��ار بیش از‬ ‫حد به سیس��تم درمان��ی وارد نش��ود‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط اگر ش��یوع ویروس ش��تاب بگیرد باید‬ ‫محدودیت های اجتماعی را تشدید کرد‪ .‬ب ه مرور‬ ‫زمان‪ ،‬از کش��ندگی ویروس کرونا کم می ش��ود‬ ‫چراکه کش��نده ترین ویروس ها با کشتن میزبان‬ ‫خود را نیز می کشند‪.‬‬ ‫همچنین سیستم درمانی و مراقبتی کارامدتر‬ ‫می شود و بهتر می توان کرونا را کنترل کرد‪ .‬در‬ ‫پایان ای��ن فرایند کرونا احتماال به یک بیماری‬ ‫عفونی رایج مانند سرماخوردگی تبدیل خواهد‬ ‫شد‪ .‬هنوز ابهامات زیادی درباره نحوه رفتار این‬ ‫ویروس‪ ،‬چگونگی گسترش ان‪ ،‬نرخ مرگ ومیر و‬ ‫میزان اسیب پذیری گروه های مختلف جمعیتی‬ ‫در براب��ر ان وج��ود دارد و با تحقیقات بیش��تر‬ ‫ممکن است پیش بینی ها تغییر کند‪.‬‬ ‫فع�لا تنه��ا کاری که از دس��ت م��ا برمی اید‬ ‫خودمراقبت��ی اس��ت؛ اس��تفاده از ماس��ک‪،‬‬ ‫شست وش��وی مداوم دس��ت‪ ،‬نزدیک نشدن به‬ ‫انسان های دیگر و در صورت لزوم رعایت فاصله‬ ‫اجتماعی‪.‬‬ ‫سازگاری جامعه با سبک جدید زندگی‬ ‫ابوالفض�ل افری�ده‪ -‬مدیرکل درمان س�ازمان‬ ‫تامین اجتماعی‪ :‬در ح��ال حاضر رعایت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی به منظور پیش��گیری از کرونا مهم ترین اصل‬ ‫مقابل��ه با این بیماری اس��ت‪ .‬با ای��ن همه حتی حداقل‬ ‫‪ ۳‬ماه پس از اعالم رس��می س��رکوب وی��روس کرونا در‬ ‫کش��ور‪ ،‬رعایت پروتکل های بهداشتی توسط شهروندان‬ ‫باید تداوم یابد‪ .‬به عبارت دیگر موثرترین روش برون رفت‬ ‫از این بحران‪ ،‬س��ازگاری جامعه با س��بک جدید زندگی (پذیرش کرونا) و رعایت‬ ‫اصول بهداش��تی و مراقبت از س�لامتی است که باید با عزم همگانی همراه باشد‪.‬‬ ‫هزینه معالجه برای بیمه شدگان (اجباری) مبتال به کرونا در مراکز ملکی سرپایی‬ ‫و بس��تری س��ازمان تامین اجتماعی ‪ ۱۰۰‬درصد رایگان اس��ت‪ .‬این هزینه برای‬ ‫غیربیمه شدگان و بیمه شدگان اختیاری (همچون مشاغل ازاد) برابر با ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫هزینه کل است که گاهی به جهت خرید برخی اقالم بهداشتی بیش از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫هم براورد ش��ده اس��ت‪ .‬برخی اقالم بهداشتی‪-‬درمانی همچون داروهای تقویتی‬ ‫و‪ ...‬نیز در قالب قرارداد بیمه س��ازمان تامین اجتماعی منظور نش��ده است‪ .‬هزینه‬ ‫این اقالم برای بیماران (غیرکرونایی) در بیمارستان های دولتی و خصوصی تامین‬ ‫اجتماعی برعهده ش��خص بیمار اس��ت‪ .‬هزینه معالجه و درمان بیماران مبتال به‬ ‫کرونا که براساس وضعیت جسمانی بیمار تغییر می کند‪ ،‬از ‪ ۵۰‬هزار تومان تا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان متغیر اس��ت‪ .‬گاه بیمار با اس��تفاده از دارودرمانی و هزینه کرد ‪۶۰‬‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تومان بهبود می یابد و گاه نیازمند بستری در ای سی یو و مراقبت های‬‫ویژه با هزینه کرد ‪ ۴ - ۵‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬برخی بیماران (در وضعیت ش��دید‬ ‫بیماری) نیز به جهت اس��تفاده از داروهای گرانقیمت تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان هم‬ ‫هزینه کرده اند‪.‬‬ ‫رعایت پروتکل های بهداش��تی‪ ،‬فاصله گذاری‬ ‫ی��ک و نیم تا ‪ 2‬مت��ری‪ ،‬شست وش��وی مداوم‬ ‫دست ها و استفاده از ماسک تنها راه پیشگیری‬ ‫از ابتال به ویروس کرونا محس��وب می شود و از‬ ‫همه مردم و صنف ها خواسته شده با رعایت این‬ ‫پروتکل ها و ضوابط در مس��یر شکست زنجیره‬ ‫انتقال ویروس کرونا همراهی و همکاری کنند‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس‪ ،‬سخنگوی وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫اعالم کرد طبق مصوبه س��تاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬با افراد و صنف هایی‬ ‫که پروتکل های بهداشتی کرونا را رعایت نمی کنند‪ ،‬برخورد می شود‪ .‬به‬ ‫ت الری درباره اعم��ال مجازات به دلیل رعایت‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬سیما س��ادا ‬ ‫نکردن پروتکل های بهداشتی کرونا بیان کرد‪ :‬براساس مصوبه ستاد ملی‬ ‫مقابل��ه با کرونا‪ ،‬رعایت نکردن پروتکل های بهداش��تی و ضوابط ابالغی‬ ‫س��تاد مدیریت کرونا ازسوی کارکنان و مدیران نهادهای اجرایی تخلف‬ ‫اس��ت‪ .‬اعمال مجازات بندهای «الف»‪« ،‬ب»‪« ،‬ج» و «د» ماده ‪ ۹‬قانون‬ ‫رس��یدگی به تخلفات اداری با تفویض اختیارات ازسوی مقامات موضوع‬ ‫م��اده ‪ ۱۲‬قانون رس��یدگی به تخلفات اداری به معاون��ان باالترین مقام‬ ‫نهاد اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیات های رس��یدگی تخلفات‬ ‫اداری انجام می ش��ود؛ بر این اس��اس‪ ،‬در مرتبه اول اخطار کتبی با درج‬ ‫در پرونده‪ ،‬در مرتبه دوم توبیخ با درج در پرونده‪ ،‬در مرتبه س��وم کس��ر‬ ‫یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک‬ ‫ماه‪ ،‬در مرتبه چهارم کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین‬ ‫مشابه حداکثر به مدت ‪ 3‬ماه‪ ،‬در مرتبه پنجم انفصال موقت حداکثر تا‬ ‫‪ ۳‬ماه انجام می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداش��ت گفت‪ :‬براساس اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا‪،‬‬ ‫مجازات های این موضوع قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است‪ .‬الری افزود‪:‬‬ ‫در ح��وزه صنفی نیز رعایت نکردن ش��یوه نامه های بهداش��تی و ضوابط‬ ‫ابالغی س��تاد مدیریت کرونا ازسوی اصناف و حرفه ها و مشاغل‪ ،‬تخلف‬ ‫صنفی و حرفه ای به ش��مار می رود‪ .‬مجازت این حوزه نیز به این ترتیب‬ ‫خواه��د بود که در مرتب��ه اول تذکر کتبی ب��ا درج در پرونده صنفی و‬ ‫حرفه ای‪ ،‬در مرتبه دوم تعطیلی و پلمب محل فعالیت حرفه ای به مدت‬ ‫‪ ۵‬روز‪ ،‬در مرتبه س��وم تعطیلی و پلمب محل فعالیت حرفه ای به مدت‬ ‫‪ ۱۰‬روز انجام می شود‪ .‬تشخیص تخلف و اعمال مجازات برعهده مراجع‬ ‫بازرسی‪ ،‬نظارتی صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی است‪.‬‬ ‫ارائه برنامه همزیستی با کرونا‬ ‫دبیر کمیت��ه اجتماعی انتظامی س��تاد ملی‬ ‫مدیریت کرونا با ارائه توضیحاتی درباره نظارت‬ ‫بر پروتکل های بهداشتی در ایام عزاداری محرم‬ ‫گفت‪ :‬مسئوالن هیات ها باید طبق تعهداتی که‬ ‫می دهند‪ ،‬ب��ر ضوابط و پروتکل ه��ای برگزاری‬ ‫مراس��م نظارت کامل داش��ته باش��ند‪ .‬حسین‬ ‫قاس��می‪ ،‬دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد‬ ‫مل��ی مدیری��ت کرونا در گفت وگو با ایلنا با اش��اره به برگزاری مراس��م‬ ‫عزاداری محرم گفت‪ :‬براساس دستورالعمل ضوابط محرم در سال جاری‬ ‫مس��ئولیت برگزاری مراسم به س��ازمان تبلیغات اسالمی واگذار شده و‬ ‫این هم جزو مصوبات س��تاد ملی مقابله با کروناست؛ بر این اساس طی‬ ‫جلس��اتی که برگزار شد‪ ،‬قرار ش��د به طور هماهنگ و منسجم سازمان‬ ‫تبلیغات و مسئوالن ان در این زمینه اطالع رسانی الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طبق دس��تورالعمل‪ ،‬س��اختاری را ب��رای محرم تعریف‬ ‫کردیم که طی ان‪ ،‬کارگروهی تش��کیل ش��ده که مسئولیت را برعهده‬ ‫دارد‪ .‬ما پیشنهاداتی را به این کارگروه داده ایم و قرار شد در این کارگروه‬ ‫کمیته هایی را تشکیل دهند تا کارهای محرم به نحو احسن انجام شود‪.‬‬ ‫دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا درباره نظارت‬ ‫بر اجرای پروتکل ها در این ایام تصریح کرد‪ :‬باالترین و مهم ترین ناظران‬ ‫مردم هستند؛ به دلیل اینکه نه از منظر ساختاری و نه از منظر گستردگی‬ ‫م��ا توان این را نداریم که برای همه افراد یک مامور یا ناظر قرار دهیم؛‬ ‫بنابراین نخس��تین‪ ،‬باالتری��ن و مهم ترین ناظران ما مردم هس��تند که‬ ‫درباره رعایت تمامی پروتکل های بهداش��تی کرونا‪ ،‬نه تنها درباره محرم‬ ‫هر خالئی را می بینند‪ ،‬می توانند از طریق نهادها و سامانه هایی که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫دبیر کمیته اجتماعی انتظامی س��تاد ملی مدیریت کرونا گفت‪ :‬ستاد‬ ‫در گذش��ته موضوع اجرای برنامه همزیس��تی با کرونا را مصوب کرده و‬ ‫به تازگی این موضوع دوباره مطرح ش��ده و قرار است برنامه های تمامی‬ ‫نهادها و س��ازمان ها را در حوزه همزیس��تی با کرون��ا جمع اوری کنیم‪.‬‬ ‫همچنین از ‪ ۱۵‬تیر استفاده از ماسک در اماکن عمومی و ادارات الزامی‬ ‫شده تا با ماس��ک زدن افراد در جامعه بتوانیم سرعت انتشار بیماری را‬ ‫کنترل کنیم‪ .‬سازمان ها باید برنامه هایشان را در ‪ ۳‬محور صیانت از ارباب ‬ ‫رجوع‪ ،‬صیانت از کارکنان و خدمت رس��انی به مردم در شرایط استمرار‬ ‫بیماری کرونا تهیه کنند‪.‬‬ ‫مهری اس�کندری‪ :‬هوا افتابی بود‪ ،‬پرتو درخش��ان‬ ‫خورشید روی زمین گسترده بود همه در ارامش و صفا‬ ‫در حال جنب وجوش بودند‪ ...‬پرستو کوچولو در اشیانه‬ ‫زیبایش زیر بال های مادر به خوابی ناز فرو رفته بود‪.‬‬ ‫مادر هم با نوک‪ ،‬پوش��ال های اط��راف جوجه هایش‬ ‫را پس می زد تا جای ش��ان نرم و مناس��ب باش��د و تن‬ ‫کوچولوی شان ازار نبیند‪.‬‬ ‫همه در ش��ادی و س�لامتی زندگی را س��پری می کردند که ناگهان صدای‬ ‫مهیب��ی ارامش فضا را به ه��م ریخت‪ .‬همه از ترس ان صدا به وحش��ت افتاده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫پرس��توی مادر جوجه هایش را در اغوش کش��ید تا به انها دلداری دهد‪ .‬صدا‬ ‫لحظه به لحظه نزدیک تر و ش��دیدتر می شد‪ .‬پرستوی کوچک هم از ترس خود‬ ‫را زیر پوشال های اشیانه پنهان کرده بود‪.‬‬ ‫غرش صداها وحش��تی ش��دید به وجود اورده بود‪ .‬همه موجودات ان دور و‬ ‫اطراف در حال فرار بودند و پرنده ها هم پرواز کردند و از انجا دور شدند‪.‬‬ ‫س��اعت ها گذش��ت تا صدا کمتر و باالخره خاموش ش��د‪ .‬جوجه پرس��توی‬ ‫کوچولو که تا ان زمان زیر پوش��ال های النه پنهان ش��ده بود‪ ،‬ارام بیرون امد‪،‬‬ ‫سر از اشیانه بیرون اورد و دید که همه جا در سکوتی سنگین فرو رفته و هیچ‬ ‫موجود زنده ای در اطراف نیست‪.‬‬ ‫مادر را صدا کرد‪ ،‬جوابی نش��نید‪ .‬تنها بود‪ ،‬می ترس��ید‪ .‬پ��رواز هم بلد نبود‪.‬‬ ‫ش��روع کرد به ناله و گریه و سعی کرد خود را از روی شاخه ها به باالی درخت‬ ‫برساند تا خوب اطراف را بررسی کند‪.‬‬ ‫با زحمت زیاد خود را به باالی درخت رساند اما هیچ کس را ان اطراف ندید‪...‬‬ ‫تنهای تنها روی درخت نیمه س��وخته ای که شاخ و برگش هم اسیب دیده بود‪،‬‬ ‫مانده بود و می ترسید‪.‬‬ ‫با احتیاط خود را به اشیانه رساند و همان جا پنهان شد اما گرسنگی امانش‬ ‫را بریده بود‪ .‬بیرون امد‪ ،‬روی ش��اخه های درخت دوری زد و از حش��رات روی‬ ‫درخت تغذیه کرد‪ .‬روزها و ش��ب ها به همین منوال گذشت تا باالخره توانست‬ ‫پرواز کند‪.‬‬ ‫با خوش��حالی اطراف درخت پرواز می کرد و به دنبال اشنایی می گشت‪ ،‬اما با‬ ‫ناراحتی می دید که کمتر پرنده و جانداری در انجا رفت و امد می کند‪ .‬باالخره‬ ‫تصمیم گرفت پرواز کند و به دنبال خانواده اش بگردد‪ .‬رفت تا با پرنده ای روبه رو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س�لام ک��رد و از پرنده س��راغ خان��واده اش را گرف��ت‪ .‬پرن��ده اول از دیدن‬ ‫جوجه پرستو یکه خورد و تعجب کرد‪.‬‬ ‫پرس��ید‪ :‬تو کجا بودی؟ چطور در ای��ن دود و اتش زنده ماندی؟ و بعد قصه‬ ‫جنگ و صداهای وحش��تناک و نابودی همه چیز را برایش تعریف کرد و گفت‪:‬‬ ‫هم��ه پرنده ها هم پ��ا به فرار گذاش��تند و پرواز کردند و رفتند‪ .‬جوجه پرس��تو‬ ‫پرسید‪ :‬جنگ چیست و کجاست؟ چرا به سراغ ما امد؟‬ ‫پرن��ده ج��واب داد‪ :‬تو بای��د حتما به س��راغ کالغ پیر جنگل ب��روی و همه‬ ‫س��وال های خ��ود را از او بپرس��ی‪ .‬او هم��ه چی��ز را می داند و خودش ش��اهد‬ ‫جنگ های زیادی بوده و می تواند همه چیز را برایت تعریف کند‪.‬‬ ‫جوج��ه پرواز ک��رد‪ .‬به هر جاندار یا پرنده ای می رس��ید‪ ،‬س��راغ کالغ پیر را‬ ‫می گرفت‪ .‬همه نشانه ها را دنبال کرد‪ .‬شب های زیادی را دنبال یافتن کالغ پیر‬ ‫در میان درخت ها پرواز کرد و روی شاخه درخت ها می خوابید‪.‬‬ ‫کابوس های جنگ یک لحظه ارامش برایش باقی نگذاشته بود؛ تا اینکه کالغ‬ ‫پیر دانا را پیدا کرد‪.‬‬ ‫زمانی که به کالغ پیر رسید خود را در اغوش او انداخت و به خوابی طوالنی‬ ‫ف��رو رفت‪ .‬گویی مادر خودش را پیدا کرده و احس��اس می کرد دیگر کابوس��ی‬ ‫ازارش نمی دهد‪ .‬از خواب که بیدار شد‪ ،‬سرگذشت خود را برای کالغ بازگو کرد‬ ‫و درباره جنگ و سرنوشت پرنده های دیگر پرسید؟‬ ‫کالغ هم با اهی س��رد تعریف کرد‪ :‬وقتی جنگ ش��د همه جا را دود و اتش‬ ‫و ویران��ی در ب��ر گرفت‪ .‬خیلی ها بی گن��اه جان خود را از دس��ت دادند و همه‬ ‫موجودات اواره شدند‪.‬‬ ‫کالغ توضی��ح داد‪ :‬جنگ فقط خرابی و نابودی به همراه دارد و طبیعت پاک‬ ‫و زیبا را از بین می برد‪ .‬پرس��توی کوچک پس از ش��نیدن ماجراها از زبان کالغ‬ ‫دان��ا با تمام قدرت و توان خود تصمی��م گرفته بود جنگ را نابود کند و از بین‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫اهس��ته پرس��ید‪ :‬چه چیزی می تواند جای جنگ و خرابی و ویرانی را بگیرد؟‬ ‫کالغ برگ س��بزی از درخت چید به پرس��تو داد و گفت‪ :‬زندگی‪ ،‬سرس��بزی‪،‬‬ ‫حیات‪ ،‬صلح‪...‬‬ ‫پرس��تو برگ س��بز را با نوک خود محکم گرفت و بعد از تشکر از کالغ پرواز‬ ‫ک��رد‪ ،‬رف��ت و رفت تا جنگ را پی��دا کند و بعد از نابودی‪ ،‬ان سرس��بزی را به‬ ‫طبیعت هدیه کند‪.‬‬ ‫به همه جا سرکشید‪ ،‬اما چیزی از ان صداهای وحشتناک و دود و سیاهی و‬ ‫اتش نبود‪ .‬پس از مدت ها به دشتی وسیع رسید‪ .‬از دور دود را دید و صداهای‬ ‫مهیب را شنید‪ .‬پیش خود گفت‪ :‬وای جنگ اینجاست‪.‬‬ ‫اول ترس��ید نزدیک تر ش��ود اما ب��ه یاد تنهایی خود و خراب��ی طبیعت افتاد‪.‬‬ ‫سعی کرد تمام قدرت خود را به کار بگیرد و به طرف میدان جنگ پرواز کند‪.‬‬ ‫وقتی نزدیک ش��د‪ ،‬صحنه ها را دید‪ .‬به ادم های اس��لحه به دست نگاهی کرد؛‬ ‫انس��ان هایی که زخمی یا کش��ته ش��ده بودن��د‪ ،‬درخت های س��وخته و خیلی‬ ‫چیزهای ناراحت کننده دیگر‪.‬‬ ‫وحشتی عجیب وجودش را در بر گرفت اما به یاد هدفش افتاد‪ .‬باید می رفت‪،‬‬ ‫بای��د جنگ را نابود می ک��رد‪ .‬مصمم تر از قبل در حالی که هنوز برگ س��بز را‬ ‫ب��ه نوک گرفته بود‪ ،‬جلو رفت‪ ،‬صدای رعداس��ای مردی را ش��نید که با فریاد‬ ‫می گفت‪ :‬اتش و دوباره صدای وحش��تناکی که زندگی اش را به نابودی کشیده‬ ‫بود‪ ،‬در گوشش طنین افکند و بعد دود و اتش و سیاهی‪.‬‬ ‫با خود فکر کرد جنگ اینجاس��ت‪ ،‬جنگ را پیدا کردم و به طرف مرد پرواز‬ ‫کرد‪ .‬در بین راه گلوله ای از کنارش گذش��ت و پرن��ده کوچک ناگهان بر زمین‬ ‫افتاد‪ .‬فرمانده که چش��مش به پرنده افت��اد‪ ،‬نزدیک امد و نگاهی به او انداخت‪.‬‬ ‫پرستو هم که دیگر قدرت خود را از دست داده بود‪ ،‬در حالی که به فرمانده نگاه‬ ‫می کرد‪ ،‬با سختی برگ سبز را به طرفش پرتاب کرد و بعد افتاد و چشم هایش‬ ‫را بست‪.‬‬ ‫جنگ هنوز ادامه داشت اما پرنده کوچک به ارزوی خود رسید و برگ سبز را‬ ‫به میدان جنگ و نابودی رس��اند‪ .‬فرمانده در حالی که پرنده بیچاره را با دست‬ ‫از زمین برداشت‪ ،‬نگاهی به پرهای نیمه سوخته او و پیکر بی جانش انداخت و با‬ ‫تعجب به برگ سبز خیره شد‪.‬‬ ‫چند قطره اشک از گوشه چشمانش سرازیر شد و نگاهی پر از افسوس و غم‬ ‫به س��ربازان تحت امر خود و جبهه مقابل انداخت‪ ...‬با خود می اندیشید چگونه‬ ‫می تواند به جای فرمان اتش‪ ،‬پیام صلح و دوستی را به دشمن برساند؟‬ ‫چ��را باید جنگید و ویرانی به بار اورد؟ همه انس��ان ها نی��از به یک بازنگری‬ ‫روان شناختی با درون خود دارند‪.‬‬ ‫ای��ا ما تاکنون به عمق وجودمان رجعتی برای ش��ناخت اش��وب افکار خود‬ ‫داشته ایم؟ ایا هر کدام از ما در کسوت مسئولیت های اداری در جامعه‪ ،‬به صلح‬ ‫درونی با وجدان خود اندیش��یده ایم؟ ایا پرنده وجود خود را برای پیام عش��ق و‬ ‫صلح و دوستی به پرواز دراورده ایم‪ .‬اندکی اندیشه نیاز پاالیش افکار ماست‪.‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫جنگ و صلح‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!