روزنامه صمت شماره 1592 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1592

روزنامه صمت شماره 1592

روزنامه صمت شماره 1592

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫رونق صنعت با تامین مالی از بورس‬ ‫اوراق مش��ارکت‪ ،‬صکوک و گواهی س��پرده و اوراق به کس��ر (اوراقی که به قیمت کمتر از قیمت اس��می ان ازسوی‬ ‫س��رمایه گذار خریداری می ش��ود)‪ ،‬از جمله ابزارهای تامین مالی بازارس��رمایه هستند که شرکت ها را قادر می سازند از‬ ‫طریق بازارسرمایه برای تامین نقدینگی با هزینه ای کمتر از شبکه بانکی اقدام کنند‪ .‬از ویژگی های این ابزار های مالی‬ ‫که سال ها در جهان مورد استفاده قرار گرفته‪ ،‬ریسک کنترل شده برای سرمایه گذاران است؛ به عبارتی سرمایه گذاران‬ ‫بدون درگیر بودن در جزئیات پروژه و ریس��ک های عملیاتی ان می توانند به نرخ س��ودی باالتر از ش��بکه بانکی دس��ت‬ ‫یافته و در کنار ان از مزیت روزش��مار بودن س��ود اوراق (بدون کس��ر جریمه) و تضمین بازخرید روزانه اوراق به ارزش‬ ‫اولیه ازس��وی بازارگردان مطمئن ش��وند‪ .‬استفاده از ابزارهای متنوع تامین مالی وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که‬ ‫این ابزارها بتوانند به رونق صنعت و تولید و در نهایت رش��د اقتصاد کش��ور کمک کنند‪ .‬صنایع در کش��ور ما مانند تمام‬ ‫کش��ورهای جهان جزو بخش هایی اس��ت که همواره با دغدغ ه تامین مالی مواجه بوده و در مقابل بازارس��رمایه هم از‬ ‫‪4‬‬ ‫مهم ترین راه های تامین مالی تولیدکنندگان به شمار می اید‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 22‬اوت ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1592‬پیاپی ‪2910‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪ ۵‬وزیر‬ ‫در ‪ ۴‬سال‬ ‫‪2‬‬ ‫روزهای سخت‬ ‫پیش رو‬ ‫‪4‬‬ ‫نیازمند استراتژی های‬ ‫کالن هستیم‬ ‫‪6‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نمره قبولی‬ ‫نگرفت‬ ‫‪7‬‬ ‫همه تقصیرها گردن‬ ‫وزارتخانه نیست‬ ‫‪8‬‬ ‫باید‬ ‫پاسخگو باشیم‬ ‫‪12‬‬ ‫نده‬ ‫پرو‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت در یک نگاه‬ ‫وزارت پرحاشیه‬ ‫حس‬ ‫‪13‬‬ ‫ج‬ ‫د ‪99‬‬ ‫عفر سرقینی از مردا‬ ‫ین‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫س خیابانی اردیبهش‬ ‫ت تا‬ ‫مر د‬ ‫‪13‬‬ ‫‪99‬‬ ‫د‬ ‫مدیریت اتوبوسی پاسخگوی توسعه و تحول نیست‬ ‫‪3‬‬ ‫سنگری بدون فرمانده‬ ‫‪6‬‬ ‫ناکامی های اقتصادی کشور اتفاقی نیست‬ ‫‪7‬‬ ‫وزارت با اعمال شاقه‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تصمیم گیری های جزیره ای ادامه دارد؟‬ ‫‪11‬‬ ‫اسیب تالطمات وزارتخانه به بخش معدن‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫تا ‪9‬‬ ‫ضا ر‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪139‬‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫نی از سال‬ ‫تا ‪7‬‬ ‫حمد‬ ‫‪1396‬‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪13‬‬ ‫عتمداری از سال‬ ‫م‬ ‫ا ‪96‬‬ ‫‪ 139‬ت‬ ‫حمد‬ ‫ر‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫نعمت زاده از سال ‪2‬‬ ‫ایین اهدای ‪ ۱۰۰‬سرویس جهیزیه‬ ‫به زوج های جوان خوزستانی‬ ‫شرح در صفحه ‪6‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫وزارت صمت در گذر ‪ ۳‬سال‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 22‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1592‬‬ ‫پیاپی ‪2910‬‬ ‫صنعت‬ ‫اقتصادوتوسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ ۵‬وزیر‬ ‫در ‪ ۴‬سال‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫وقتی رئیس جمهوری دوازدهم در ‪ ۲۹‬اردیبهش��ت‬ ‫‪ ۱۳۹6‬مش��خص ش��د‪ ،‬تا تعیی��ن و معرف��ی کابینه به‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی دو‪ ،‬سه ماهی طول کشید و در‬ ‫این مدت مهندس محمدرضا نعمت زاده که در ‪ ۴‬س��ال‬ ‫فعالی��ت دولت یازدهم س��کان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت را در دست داشت‪ ،‬همچنان به کار خود ادامه داد‬ ‫و حتی بااعتقاد و روحیه خدمتی که در او وجود داشت‪،‬‬ ‫اماده بود که به عنوان معاون و مشاور همکاری خود را با‬ ‫اقای شریعتمداری ادامه دهد‪.‬‬ ‫حضور ‪۱۴‬ماهه ش��ریعتمداری از ‪ ۲۹‬مرداد ‪ ۱۳۹6‬تا‬ ‫‪ ۲۹‬مهر ‪ ۱۳۹۷‬و اثار و تبعات برنامه ها و تالش هایش به‬ ‫بار ننشس��ت و چون مجلس تصمیم به استیضاح گرفته‬ ‫بود‪ ،‬دولت در یک حرکت نمایش��ی‪ ،‬ایش��ان را از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ه وزارت کار منتقل کرد تا‬ ‫بتواند همچنان از وجودشان در دولت بهره ببرد‪.‬‬ ‫رحمانی ک��ه در دولت یازدهم از مجل��س به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ام��ده بود و به عنوان قائم مقام‬ ‫و معاون نتوانس��ته بود جایگاه خود را با حضور مهندس‬ ‫نعم��ت زاده پیدا کند و یکی دو س��ال حضورش در این‬ ‫وزارتخانه بیش��تر به چاق سالمتی و گعده با نمایندگان‬ ‫گذش��ته بود‪ ،‬توانس��ت با البی مجلس‪ ،‬از ‪ ۵‬ابان ‪۱۳۹۷‬‬ ‫تا ‪ ۲۱‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۹‬روی صندلی وزارت بنشیند‪،‬‬ ‫اما روحیه مالیم و بسیار ارزشمند اما متاسفانه نداشتن‬ ‫تجربه مدیریتی و فعالیت نداش��تن در مشاغل اجرایی‬ ‫در ط��ول عم��ر کاری و بعد هم جمع ک��ردن نیروهای‬ ‫ضعیف در اطراف خود و نگاه قومی‪ ،‬نتیجه را به واگذاری‬ ‫صندلی وزارت به معاونش اقای مدرس خیابانی کشاند‪.‬‬ ‫به اعتقاد من با بررس��ی کارنامه سه ماهه سرپرستی‬ ‫اق��ای مدرس خیابانی از ‪ ۲۲‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۹‬تا ‪۲۲‬‬ ‫مرداد ‪ ،۱۳۹۹‬می توان گفت ایشان تالش فوق العاده ای‬ ‫از خ��ود نش��ان دادن��د‪ ،‬اما متاس��فانه به دلی��ل اعتقاد‬ ‫نداش��تن به افکار عمومی و توجه به جایگاه رس��انه ها‪،‬‬ ‫هیچ نمایش��ی از تالش خود ارائه نکردند و نتوانس��تند‬ ‫نمایندگان مجل��س را به ادامه کار خ��ود راضی کنند‪.‬‬ ‫حضور اقای مهندس جعفر سرقینی از هفته قبل یعنی‬ ‫‪ ۲۵‬م��رداد ‪ ۱۳۹۹‬با س��ابقه طوالنی ‪۱۴‬س��اله معاونت‬ ‫وزیر و در اختیار داش��تن س��کان یکی از ‪ ۳‬زیرمجموعه‬ ‫وزارتخان��ه و در راس بخش معدن ب��ودن‪ ،‬حداقل این‬ ‫نوی��د را می دهد که فردی از بدنه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت انتخاب ش��ده که از حوزه معدن شناخت بیش‬ ‫از ‪ 100‬درصدی داش��ته و دارد و با حضور طوالنی مدت‬ ‫در ش��ورای معاونان این وزارتخانه از دو بخش صنعت و‬ ‫تجارت هم غافل نبوده و اش��نایی الزم را با گستردگی‬ ‫این وزارتخانه دارد‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه معتق��دم باتوجه به روحیه ش��خصی‬ ‫اقای مهندس س��رقینی‪ ،‬ایش��ان از دانش و راهنمایی‬ ‫اقایان مهندس نعمت زاده و ش��ریعتمداری و رحمانی‬ ‫و م��درس خیابانی بهره خواه��د گرفت‪ .‬حتی می توانم‬ ‫بگویم ایش��ان از مذاکره و مشاوره با یاران قدیمی خود‬ ‫از دکتر کرباس��یان تا اقای خس��روتاج و مهندس ابویی‬ ‫و اقای یزدانی و س��ایر معاونانی که با سیاست های غلط‬ ‫یا خانه نش��ین ش��ده اند یا در جاهای مربوط و نامربوط‬ ‫مشغول فعالیت هستند‪ ،‬منتفع خواهد شد و از تجربه و‬ ‫دانش انها بهره خواهد برد‪.‬‬ ‫فرص��ت باقیمان��ده از دولت دوازده��م کمتر از یک‬ ‫س��ال اس��ت‪ .‬پذیرفت��ن مس��ئولیت وزارت ب��زرگ و‬ ‫پیچیده صنعت معدن و تجارت و س��وخته شدن مهره‬ ‫وجودی برای خدمت در دولت های بعدی را هر کس��ی‬ ‫نمی پذیرد‪.‬‬ ‫صنای��ع ب��زرگ و کوچ��ک‪ ،‬ش��هرک های صنعتی‪،‬‬ ‫س��ازمان های بزرگ ایدرو و ایمی��درو‪ ،‬تجارت داخلی‬ ‫و خارجی‪ ،‬نمایشگاه ها و س��ایر خدمات‪ ،‬خودروسازی‬ ‫کش��ور‪ ،‬فوالد و م��س‪ ،‬معادن کوچک و ب��زرگ و همه‬ ‫م��واردی که به ای��ن وزارتخانه ادغام��ی از ‪ ۴‬وزارتخانه‬ ‫قدیمی مربوط اس��ت‪ ،‬در شرایطی س��خت قرار دارند و‬ ‫نیاز به رهبر ارکس��تری اس��ت که بتواند نوازندگان را با‬ ‫نت واحدی هدایت کند تا صدای اهنگ موزونی شنیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پذیرش وزارت در این شرایط بسیارسخت اقتصادی‪،‬‬ ‫نبود بودجه های مناسب‪ ،‬تحریم جهانی‪ ،‬درگیری های‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اختالف نظرهای داخلی‪ ،‬توطئه و ش��ایعه و‬ ‫راس��ت و دروغ های ساخته و پرداخته فضاهای مجازی‬ ‫و ده ها نکته دیگر‪ ،‬هدایت این وزارتخانه را بسیار سخت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫پذیرش مس��ئولیت این وزارتخانه‪ ،‬ان هم در شرایط‬ ‫خاص ازس��وی مهندس س��رقینی را احترام بگذاریم و‬ ‫به خاط��ر مصالح کش��ور ب��رای هرگونه کم��ک‪ ،‬اعالم‬ ‫امادگی کنیم‪.‬‬ ‫امی��دوارم مجلس نوپ��ای یازدهم که در نخس��تین‬ ‫ازم��ون به مدرس رای نداد‪ ،‬باتوجه به ش��رایط موجود‬ ‫و حفظ منافع ملی به جعفرس��رقینی‪ ،‬به عنوان نیرویی‬ ‫اشنا با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رای بدهد و اجازه‬ ‫ندهد که بزرگ ترین وزارتخانه کشور که همه کارگران‬ ‫ایران و مردم به نوعی با ان مرتبط هس��تند و تجارتی که‬ ‫نان در س��فره مردم می گذارد‪ ،‬بی��ش از این تنها و رها و‬ ‫بدون مسئول بماند‪.‬‬ ‫تغییرات بنیادی در بزرگ ترین وزارتخانه کشور ادامه دارد‬ ‫بیشترین سهم اقتصاد ایران متعلق به حوزه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است که براس��اس ماهیت عملکردی تعامل گسترده ای‬ ‫با سایر بخش های اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی دارد؛ برهمین‬ ‫اس��اس این بخ��ش می تواند یک��ی از موثرترین پیش��ران های‬ ‫اقتصادی کش��ور قلمداد ش��ود‪ .‬بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نه تنها می تواند سهم باالیی در ساماندهی معیشت جامعه داشته‬ ‫باشد‪ ،‬بلکه می تواند اقتدار و کارامدی کشور را برای دستیابی به‬ ‫امنیت‪ ،‬عدالت‪ ،‬رفاه‪ ،‬ازادی‪ ،‬استقالل و عزت ملی تقویت کند‪.‬‬ ‫ارتباط گس��ترده این بخش با بخش های مختلف مانند حوزه‬ ‫پولی و بانکی‪ ،‬بورس‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬واردات‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫ارتب��اط بین مصرف کننده و تولیدکننده و بس��یاری بخش های‬ ‫دیگ��ر و میزان اثرگ��ذاری و اثرپذیری از این بخش ها نش��انگر‬ ‫اهمیت باالی ش��ناخت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫گستردگی تاثیرگذاری و اهمیت جایگاه این وزارتخانه است که‬ ‫اهمیت توانمندی س��کاندار این بخش بزرگ اقتصاد را بیش از‬ ‫پیش نمایان می سازد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در راستای طرح کوچک سازی‬ ‫دولت با ادغ��ام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن پس از‬ ‫تصویب مجلس ش��ورای اس�لامی در ‪ ۸‬تی��ر ‪ ۱۳۹۰‬و تصویب‬ ‫شورای نگهبان در ‪ ۱۲‬تیر همان سال تشکیل شد؛ وزارتخانه ای‬ ‫عریض و طویل با دامنه مس��ئولیت باال که در س��ال های دولت‬ ‫یازدهم با بی ثباتی در تصمیم گیری ها و کنترل و ساماندهی بازار‬ ‫در حال حاضر متولی بخش س��اخت و بازرگانی در ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که از لحاظ س��اختار‬ ‫سازمانی به ‪ 3‬بخش اصلی تقسیم می شود‪.‬‬ ‫ح��وزه س��تادی‪ ،‬ح��وزه س��ازمان های تابع��ه و ح��وزه‬ ‫سازمان های استانی که در ‪ ۳۱‬استان کشور مستقر هستند‪.‬‬ ‫راهب��ری هر ‪ 3‬بخ��ش صنعت‪ ،‬معدن و بازرگانی کش��ور از‬ ‫وظایف اصلی در حوزه های ستادی‪ ،‬سازمانی و استانی است‪.‬‬ ‫بخش ستادی عمدتا مسئولیت سیاست گذاری‪ ،‬پشتیبانی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی عملیاتی‪ ،‬نظارت‪ ،‬پایش وضعیت و رسیدگی به‬ ‫مس��ائل کالن هر ‪ 3‬بخش صنعت‪ ،‬مع��دن و بازرگانی را بر‬ ‫عهده دارد‪.‬‬ ‫س��ازمان های تابع��ه نی��ز مس��ئولیت توس��عه و اجرای‬ ‫سیاس��ت ها و برنامه ه��ای حاکمیت��ی در ح��وزه ماموریت‬ ‫خ��ود را برعه��ده دارند که این اقدامات با مش��ارکت بخش‬ ‫وزارت صمت در گذر ‪ ۳‬سال‬ ‫مواجه بوده است‪.‬‬ ‫بی ثبات��ی در قوانی��ن‪ ،‬نبود کنترل و تنظیم ب��ازار و تغییرات‬ ‫بنی��ادی در بزرگ تری��ن وزارتخانه کش��ور در حالی به چش��م‬ ‫می خورد که در حدود ‪ ۲‬س��ال و نیم گذش��ته‪ ،‬جعفر سرقینی‬ ‫چهارمی��ن فردی اس��ت ک��ه بر کرس��ی عالی ترین مق��ام این‬ ‫وزارتخانه می نشیند‪ .‬سرقینی پس از انکه مدرس خیابانی موفق‬ ‫به کس��ب رای اعتماد از مجلس نش��د‪ ،‬با دستور حسن روحانی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در یک نگاه‬ ‫خصوصی یا به صورت مستقل توس��ط این سازمان ها انجام‬ ‫می شود‪ .‬سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو)‬ ‫در حوزه هایی از صنعت‪ ،‬س��ازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ایران (ایمی��درو) در حوزه هایی از معدن‪،‬‬ ‫سازمان توس��عه تجارت در حوزه صادرات و واردات کشور‪،‬‬ ‫س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در‬ ‫حوزه های حمایتی‪ ،‬بازرسی و نظارت بر نرخ و توزیع کاالها‬ ‫و س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی در حوزه‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬مس��ئول اجرای سیاست های‬ ‫تعیین شده ازسوی وزارت هستند‪ .‬سازمان های استانی نیز‬ ‫با برقراری ارتب��اط نزدیک تر با واحدهای صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫بازرگانی اجرای برنامه و سیاست های تعیین شده در سطوح‬ ‫استانی را برعهده دارند‪.‬‬ ‫درب��اره میزان و س��هم بخش تولید و بازرگانی کش��ور از‬ ‫اقتص��اد ایران این نکته قابل ذکر اس��ت که بخش صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت کش��ور در تولید ناخالص داخلی س��همی‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬درصد و در اشتغال کشور سهم ‪ ۳۲‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باتوجه به تنوع ماموریت‬ ‫خود‪ ،‬مجوزهایی را برای کس��ب وکارهای حوزه های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و بازرگانی صادر می کند که در این زمینه می توان به‬ ‫جواز تاسیس صنعتی (ش��روع فعالیت های صنعتی)‪ ،‬پروانه‬ ‫بهره برداری صنعت��ی (بهره برداری فعالیت ه��ای صنعتی)‪،‬‬ ‫گواهی و پروانه اکتش��اف (شروع اکتش��اف معادن)‪ ،‬پروانه‬ ‫بهره برداری معدن��ی (بهره برداری فعالی��ت معدنی)‪ ،‬پروانه‬ ‫صنفی (ش��روع فعالیت های صنفی)‪ ،‬کارت بازرگانی (شروع‬ ‫فعالیت های تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات)‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫دیدگاه های اقای سرپرست‬ ‫جعفر سرقینی در دولت هفتم در شهریور ‪۱۳۷۶‬‬ ‫به عنوان معاون امور معادن اسحاق جهانگیری‪ ،‬وزیر‬ ‫وقت معادن و فلزات پ��ای در این وزارتخانه نهاد و‬ ‫پس از یک دوره هشت ساله‪ ،‬به تدریس در دانشگاه‬ ‫و فعالیت ه��ای خارج از وزارت پرداخت‪ ،‬اما در مهر‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬بار دیگ��ر به عنوان معاون معدنی محمدرضا‬ ‫نعم��ت زاده وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت دولت‬ ‫یازدهم به وزارتخانه بازگشت‪.‬‬ ‫وی پ��س از پایان دولت یازدهم‪ ،‬همچنان در مس��ند معاون‬ ‫معدن��ی در دولت دوازدهم همکاری خود را ادامه داد و ابتدا با‬ ‫محمد ش��ریعتمداری تا مهر ‪ ۱۳۹۷‬همکاری داشت و پس از‬ ‫حضور رضا رحمانی در ابان ‪ ۹۷‬در این وزارتخانه نیز تا بهمن‬ ‫‪ ۹۸‬مس��ئولیت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه‬ ‫را عه��ده دار بود‪ .‬در ادام��ه برخی از دیدگاه های س��رقینی را‬ ‫می خوانید‪ .‬سرپرس��ت وزارت صنعت معتقد است‪ :‬با اصالح و‬ ‫به روز کردن بخشنامه ها با تحریم های دشمنان در حوزه معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی مقابله خواهیم ک��رد‪ .‬وی در گردهمایی دی ‬ ‫سال گذشته رئیس��ان س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کش��ور گفته بود‪ :‬متناس��ب ب��ا اقدام های دش��منان در ایجاد‬ ‫محدودیت ه��ای مختلف برای حوزه مع��ادن و صنایع معادنی‬ ‫کش��ور‪ ،‬مصوبه های مرتبط برای تعدی��ل و حفظ حقوق همه‬ ‫فعاالن حوزه معدن و صنایع معدنی اصالح و به روز می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای کاهش بخشنامه ها‬ ‫س��رقینی درب��اره رون��د کاهش��ی ص��دور بخش��نامه ها در‬ ‫ح��وزه معادن‪ ،‬گفته ب��ود‪ :‬تمام تالش ما معط��وف به کاهش‬ ‫بخشنامه هاست‪ ،‬اما متناسب با شرایط روز و تحریم های اعمال‬ ‫شده‪ ،‬در مواردی این امر‪ ،‬غیرقابل اجتناب است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بسیاری از اختیارات برعهده رئیسان سازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان هاست و اختیار تعیین نرخ مواد‬ ‫معدنی به روسای سازمان ها واگذار شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬هدف اصلی تحریم ها زمین گیر کردن صنعت‬ ‫ف��والد و حتی معادن ایران اس��ت؛ بنابراین برای حفظ تعادل‬ ‫در این بخش و همچنین اس��تمرار تولی��دات باید تصمیمات‬ ‫متناس��بی را اتخ��اذ و اعمال کرد؛ در غی��ر این صورت صنایع‬ ‫کشور اسیب جدی خواهند دید‪.‬‬ ‫ن س��ال پیش گفته بود برای س��ازگاری‬ ‫س��رقینی در بهم ‬ ‫با ش��رایط تحمیلی‪ ،‬کش��ورمان تصمیمات مقتضی را در نظر‬ ‫می گیرد و باوجود همه چالش ها امروز ش��اهد این هستیم که‬ ‫ه��م در تولید و هم در صادرات‪ ،‬موف��ق عمل کردیم و امارها‬ ‫کامال افزایشی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه اکتشاف در اولویت‬ ‫سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت‬ ‫توسعه اکتش��افات معدنی و شناسایی پهنه های جدید معدنی‬ ‫در کش��ور اظهار کرد‪ :‬براس��اس رویکرد وی��ژه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در این بخش‪ ،‬ش��رکت های متعددی در این‬ ‫حوزه سرمایه گذاری انجام داده اند و امارها گواه این‬ ‫اس��ت که ذخایر فلزی کشور در سال های اخیر‪ ،‬به‬ ‫میزان ‪ 2‬برابر قبل افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬اکتشافات تکمیلی روی برخی پهنه های مستعد‪،‬‬ ‫اکنون توس��ط سازمان توس��عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹‹وضع عوارض صادراتی‬ ‫سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیرامون‬ ‫سیاس��ت وضع عوارض صادراتی و نق��ش ان در جلوگیری از‬ ‫خام فروش��ی بیان کرد‪ :‬امارها نشان می دهد سال های ‪۹۲ ،۹۱‬‬ ‫و ‪ ۹۳‬و پیش از ان‪ ،‬به طور متوس��ط ساالنه بالغ بر ‪ ۲۳‬میلیون‬ ‫تن س��نگ اهن خام از کش��ور صادر ش��ده‪ ،‬اما اعمال عوارض‬ ‫س��بب شد در ‪ ۹‬ماهه سال ‪( ۹۸‬فروردین تا اذر) کل صادرات‬ ‫سنگ اهن خام ایران به ‪ ۴‬میلیون تن برسد‪ .‬به گفته سرقینی‬ ‫براس��اس سیاس��ت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی‬ ‫کش��ور به ویژه در بخش فوالد‪ ،‬کنترل خام فروش��ی و کاهش‬ ‫صادرات‪ ،‬اعمال عوارض ‪ ۲۵‬درصدی بر صادرات سنگ اهن در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفت‪ .‬در نهایت روز ‪ ۲۶‬شهریور ‪ ۹۸‬موضوع‬ ‫اخذ ع��وارض ‪ ۲۵‬درصدی ب��رای صادرات م��واد خام معدنی‬ ‫(س��نگ اهن) به گمرک جمهوری اس�لامی ایران ابالغ شد و‬ ‫از اول مهر ‪ ۹۸‬شکل اجرایی به خود گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹واسپاری اختیارات به تشکل ها‬ ‫س��رقینی مهر س��ال گذش��ته در دیدار با اعضای ش��ورای‬ ‫مرکزی و رئیس��ان سازمان های نظام مهندسی معدن استان ها‬ ‫گفت��ه بود‪ :‬اعتقاد دارم اختیارات وزارتخانه را تا جایی که منع‬ ‫قانونی و حاکمیتی نداشته باشد‪ ،‬می توان به تشکل های بخش‬ ‫خصوصی از جمله نظام مهندس��ی معدن واگذار کرد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از زمان تش��کیل سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن تمام اختیاراتی که قابل تفویض بوده را‬ ‫در اختیار این سازمان قرار داده که از جمله موارد تفویض شده‪،‬‬ ‫دریافت حقوق دولتی‪ ،‬بررس��ی طرح ها و مواردی از این دست‬ ‫اس��ت‪ .‬او گفته بود باید به یک نتیجه واحد برس��یم تا بتوانیم‬ ‫از توان بخش خصوصی برای پیش��برد اهداف عالیه نظام بهره‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت مدافع منافع مردم‬ ‫سرپرستی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را عهده دار شده است‪.‬‬ ‫وزارت بزرگ و مهم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ ۸‬سال گذشته‬ ‫تجربه تصدی ‪ ۳‬وزیر را داشته است‪ .‬محمدرضا نعمت زاده از ‪۲۴‬‬ ‫مرداد ‪ ۱۳۹۲‬تا ‪ ۲۹‬مرداد ‪ ۱۳۹۶‬به مدت ‪ ۴‬سال و ‪ ۱۷‬روز وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حس��ن روحان��ی در دولت یازدهم بود‪.‬‬ ‫پس از ان محمد شریعتمداری از ‪ ۲۹‬مرداد ‪ ۱۳۹۶‬در نخستین‬ ‫س��ال دولت دوازدهم به ساختمان خیابان سمیه نقل مکان و تا‬ ‫س��رقینی پیرامون ناخشنودی تش��کل های مختلف معدنی‬ ‫از سیاس��ت وضع عوارض بر صادرات گفته ب��ود‪ :‬واقعیت این‬ ‫است که تشکل های صنفی همواره از منافع خود یا صنف دفاع‬ ‫می کنند‪ ،‬در حالی که دول��ت‪ ،‬منافع مردم را به عنوان اولویت‬ ‫خود در زمینه پیاده س��ازی سیاست های گوناگون مورد توجه‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬تصمیم گیری برای وضع عوارض صادرات‬ ‫مواد معدنی به ویژه س��نگ اهن جنبه شخصی ندارد؛ چنانچه‬ ‫ایده شخصی مطرح بود به منظور حیات بلندمدت صنعت فوالد‪،‬‬ ‫صادرات این ماده معدنی را به طور کلی ممنوع می ساختم‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬مه��ر ‪ ۱۳۹۷‬یعن��ی به مدت یک س��ال و یک ماه و ‪ ۲۹‬روز‬ ‫به عنوان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فعالیت کرد‪.‬‬ ‫با اس��تعفای محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬رضا رحمان��ی از ‪ ۵‬ابان‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬به س��اختمان س��میه رفت و روز ‪ ۲۲‬اردیبهشت ‪۱۳۹۹‬‬ ‫بع��د از یک س��ال و ‪ ۶‬م��اه و ‪ ۱۷‬روز با حکم حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی‬ ‫ش��د‪ .‬مدرس خیابانی ‪ ۱۵‬م��اه به عنوان قائم مقام و سرپرس��ت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فعالیت داشت که ‪ ۳‬ماه اخر ان‬ ‫را پس از برکناری رضا رحمانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه‬ ‫فعالیت می کرد‪.‬‬ ‫جلس��ه رای اعتماد مدرس خیابانی چهارش��نبه‪ ۲۲ ،‬مرداد‬ ‫در مجل��س ش��ورای اس�لامی برگزار ش��د و اقای سرپرس��ت‬ ‫موفق به کس��ب رای اعتماد از مجلس نش��د؛ بر همین اس��اس‬ ‫روحانی‪ ،‬جعفر س��رقینی را به عنوان سرپرس��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت منصوب و معرفی ک��رد‪ .‬در پرونده این هفته‬ ‫ب��ه این مهم می پردازیم که چ��را این وزارتخانه از پایان‬ ‫وزارت محمدرضا نعمت زاده وزیر ثابت نداش��ته و در ‪ ۲‬س��ال و‬ ‫نیم گذش��ته ش��اهد حضور ‪ 2‬وزیر و ‪ ۲‬سرپرست بوده است‪ .‬به‬ ‫عملکرد این وزارت عریض و طویل در ‪ ۳‬سال گذشته پرداخته و‬ ‫از کارشناسان پرسیده ایم در این مدت چه اتفاقی باید می افتاده‬ ‫ک��ه محقق نش��ده و روزگار صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به اینجا‬ ‫رسیده است‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫از «وزارت تجارت» تا «وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت»‬ ‫س��اختار سیاس��ت گذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی ایران در طول‬ ‫تاریخ با تغییر و تحوالت بس��یاری روبه رو بوده اس��ت‪ .‬از سال ‪ ۱۲۸۵‬هجری‬ ‫خورش��یدی که وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال ‪ ۱۳۹۰‬که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ش��کل کنونی خ��ود درامد‪ ،‬بارها دو حوزه تولید و‬ ‫بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در س��اختار اقتصادی کش��ور نقش ایفا‬ ‫کرده اند‪ .‬برای نمونه در سال ‪ ۱۳۱۶‬خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع‬ ‫و معادن وجود داشته اند که در سال ‪ ۱۳۲۰‬با ادغام انها وزارت بازرگانی‪ ،‬پیشه‬ ‫و هنر تاس��یس شد‪ .‬پس از ان در س��ال ‪ ۱۳۳۴‬دوباره وزارتخانه های صنایع‬ ‫و مع��ادن و بازرگانی از هم جدا ش��دند که این موضوع باره��ا و بنابر مصالح‬ ‫ان زمان اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬مطمئنا در کنار هم بودن بخش های س��اخت و‬ ‫بازرگانی اثرگذاری بیش��تری در بهبود فرایندهای تولید‪ ،‬توزیع و تجارت هر‬ ‫کشوری خواهد داشت‪ .‬این موضوع نیز از انگیزه های اصلی شکل گیری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مقطع فعلی بوده است‪.‬‬ ‫شرح وظایف وزارتخانه‬ ‫‪ -۱‬تدوین و ابالغ راهبردهای توسعه صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‬ ‫کشور و تعیین اهداف‪ ،‬سیاست ها‪ ،‬برنامه ها‪ ،‬استانداردها‪ ،‬نظام ها‪،‬‬ ‫ایین نامه ه��ا و ضوابط کلی بخش های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هماهنگ با سیاس��ت های کالن کشور با جلب مشارکت تشکل ها‬ ‫و س��ازمان های غیردولت��ی و مردمنهاد مرتبط و نظارت بر اجرا و‬ ‫تحقق انها‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تعیین سیاست های توس��عه صادرات غیرنفتی‪ ،‬محصوالت‬ ‫صنعتی‪ ،‬فراورده های معدنی و خدمات فنی‪-‬مهندسی و تجاری و‬ ‫تنظیم و اجرای مقررات مربوط به حمایت های صادراتی‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مدیریت و تسهیل فرایند تولید و تجارت داخلی و خارجی‪.‬‬ ‫‪ -۴‬برنامه ریزی‪ ،‬هدایت و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت ها‬ ‫و واحده��ای صنعت��ی‪ ،‬معدن��ی‪ ،‬تجاری و ش��هرک های صنعتی‬ ‫مشترک با کشورهای هدف براساس راهبردهای توسعه صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و تجاری کش��ور و متناس��ب با ت��وازن منطقه ای‪ ،‬امایش‬ ‫سرزمین و مالحظات زیست محیطی‬ ‫‪ -۵‬تنظیم و توس��عه روابط تجاری‪ ،‬صنعت��ی و معدنی و تهیه‬ ‫یادداش��ت های تفاهم و موافقتنامه ه��ای مرتبط و انعقاد و اجرای‬ ‫قراردادها با س��ایر کش��ورها و نهادها و س��ازمان های تخصصی و‬ ‫مجامع منطقه ای و بین الملل��ی ذی ربط با هماهنگی وزارت امور‬ ‫خارجه و در چارچوب سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و قوانین مربوط‪.‬‬ ‫‪ -۶‬مدیریت الحاق جمهوری اس�لامی ایران به سازمان تجارت‬ ‫جهانی‪.‬‬ ‫‪ -۷‬قبول عضویت و نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫نهادها و س��ازمان های تخصصی و مجامع منطقه ای و بین المللی‬ ‫مربوط به امور صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در چارچوب قوانین‪.‬‬ ‫‪ -۸‬مدیری��ت رویداده��ای تج��اری‪ ،‬صنعتی و معدن��ی اعم از‬ ‫اعزام و پذیرش هیات ها و کمیس��یون ها‪ ،‬برگزاری و ش��رکت در‬ ‫نمایش��گاه ها و همایش ه��ای داخلی و خارج��ی و تعیین و اعزام‬ ‫رایزن ه��ای موردنیاز به منظور توس��عه صادرات غیرنفتی و جذب‬ ‫سرمایه و فناوری‪.‬‬ ‫‪ -۹‬برنامه ری��زی‪ ،‬هدای��ت و حمای��ت از توس��عه و ج��ذب‬ ‫سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای توسعه صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫تج��ارت و انتقال فناوری و همچنین س��رمایه گذاری برای ایجاد‬ ‫و توس��عه صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته و خطرپذیر در‬ ‫موارد ضروری و در مناطق کمترتوسعه یافته‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬برنامه ریزی و ایجاد ش��رایط الزم ب��رای حفظ‪ ،‬صیانت و‬ ‫افزای��ش ظرفیت ه��ای تولی��دی واحدهای صنعت��ی و معدنی و‬ ‫بازسازی‪ ،‬نوسازی و گسترش فعالیت انها‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی ب��رای ایج��اد و توس��عه‬ ‫مجتمع ها و شهرک های صنفی‪ ،‬صنعتی و معدنی و نیز پشتیبانی‬ ‫از ایج��اد و توس��عه واحدهای صنعتی و معدنی و توانمندس��ازی‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫‪ -۱۲‬س��اماندهی‪ ،‬حمایت و نظارت بر ایجاد‪ ،‬توسعه و فعالیت‬ ‫انجمن ها و تش��کل های صنف��ی‪ ،‬صنعتی و معدنی‪ ،‬ش��بکه ها و‬ ‫خوشه ها و سازمان های غیردولتی و مردم نهاد مرتبط با بخش های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و صدور مجوزهای تاسیس و فعالیت انها‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬برنامه ری��زی ب��رای بهب��ود فضای کس��ب وکار و افزایش‬ ‫بازدهی‪ ،‬بهره وری‪ ،‬رقابت پذیری و توس��عه کارافرینی بخش های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ -۱۴‬حمای��ت از توس��عه و تقوی��ت نام ه��ا و عالئ��م تجاری‪،‬‬ ‫تجاری س��ازی اثار مالکیت فک��ری و معنوی اع��م از اختراعات‪،‬‬ ‫اکتشافات و نواوری ها‪.‬‬ ‫‪ -۱۵‬برنامه ری��زی‪ ،‬هدای��ت‪ ،‬حمای��ت و مدیری��ت تولی��د‬ ‫صادرات محور با ارزش افزوده باال و فناوری های پیشرفته و هدایت‬ ‫و حمایت از مدیریت واردات مبتنی بر تولید صادرات گرا‬ ‫‪ -۱۶‬سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی برای بهب��ود نظام تولید‪،‬‬ ‫تامین و توزیع‪ ،‬نظارت بر شبکه های توزیع کاال و خدمات‪ ،‬توسعه‬ ‫رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار‪.‬‬ ‫‪ -۱۷‬س��اماندهی زنجیره های تامی��ن و توزیع کاال و خدمات و‬ ‫مدیریت تنظیم و کنترل بازار‪.‬‬ ‫‪ -۱۸‬نظ��ارت و حمای��ت از حق��وق تولیدکنن��دگان و‬ ‫مصرف کنندگان‪.‬‬ ‫‪ -۱۹‬تعیین سیاس��ت ها و ضوابط نرخ کاال و خدمات و ضوابط‬ ‫خدمات پس از فروش و نظارت بر اجرای انها‪.‬‬ ‫‪ -۲۰‬سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه تجارت الکترونیکی‬ ‫کش��ور و توسعه و حمایت از کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫در بخش های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪.‬‬ ‫‪ -۲۱‬س��اماندهی‪ ،‬اس��تقرار و بکارگیری نظ��ام یکپارچه امار و‬ ‫اطالعات و شبکه جامع اطالع رسانی و تولید‪ ،‬تحلیل و ارائه امارها‬ ‫و گزارش های تخصصی در بخش های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪.‬‬ ‫‪ -۲۲‬حمایت از توس��عه اموزش و پژوهش‪ ،‬تحقیق و توس��عه‬ ‫(‪ ،)R&D‬ترویج و انتش��ار یافته ه��ا و نتایج تحقیقات و هدایت و‬ ‫بهره گیری از توانمندی های مراکز اموزش��ی و پژوهشی و فناوری‬ ‫برای توسعه بخش های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪.‬‬ ‫‪ -۲۳‬همکاری و مشارکت با دستگاه ها در زمینه سیاست گذاری‬ ‫و برنامه ریزی برای تربیت و تامین نیروهای متخصص بخش های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در دانش��گاه ها و مراکز اموزش عالی و‬ ‫برنامه ریزی و همچنین اموزش‪ ،‬توسعه مدیریت و توانمندسازی‬ ‫شاغلین بخش های مذکور‪.‬‬ ‫‪ -۲۴‬سیاس��ت گذاری‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬نظ��ارت‪ ،‬صیانت و حمایت‬ ‫از توسعه زیربناها‪ ،‬اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج و بهره برداری از معادن و‬ ‫فراوری معدنی با بکارگیری علوم‪ ،‬فنون و فناوری های پیشرفته‪.‬‬ ‫‪ -۲۵‬سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی و انج��ام مطالع��ات و‬ ‫بررسی های زمین شناسی و شناسایی مخاطرات زمین شناختی و‬ ‫تهیه نقشه های مربوط‪ ،‬تهیه اطالعات پایه شناسایی‪ ،‬پی جویی و‬ ‫اکتشاف عمومی منابع و ذخایر معدنی و تهیه گزارش های فنی و‬ ‫اقتصادی و ایجاد و گس��ترش پایگاه داده ها و اطالع رسانی جامع‬ ‫علوم زمین برای بهره ب��رداری از مزیت های زمین و ظرفیت های‬ ‫معدنی کشور‪.‬‬ صفحه 2 ‫ شنبه‬ ‫اول شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 22‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1592‬‬ ‫پیاپی ‪2910‬‬ ‫رونق صنعت‬ ‫با تامین مالی ازبورس‬ ‫دهلی سازنده اول‬ ‫گوشی تلفن همراه‬ ‫می شود؟‬ ‫اسکیمرها‪ ،‬هنوز هم‬ ‫در کمین اند!‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیریت اتوبوسی پاسخگوی توسعه و تحول نیست‬ ‫‹ ‹اصالح عملکرد مهم است‬ ‫محم��ود نجفی س��هی‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور درباره عملکرد وزیر پیشین‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و نی��ز‬ ‫انتظارات از وزی��ر جدید به‬ ‫گفت‪ :‬معتقدم تمام وزیران براساس‬ ‫عملک��رد دولت رفتار کرده و به نوعی چوب عملکرد دولت را‬ ‫می خورند‪ .‬وزیر تغییر کند‪ ،‬اما عملکرد اصالح نشود‪ ،‬چیزی‬ ‫تغییر نمی کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گفته می ش��ود سیاس��تمدار خوب کس��ی است‬ ‫‹ ‹مشارکت تشکل ها در تصمیم گیری ها‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫فع��االن بخش خصوص��ی با تاکید بر اینکه در یک س��ال‬ ‫باقیمانده از عمر دول��ت دوازدهم نباید از وزیر جدید انتظار‬ ‫معجزه داشت؛ اما بهبود فضای کسب وکار‪ ،‬تسهیل بازگشت‬ ‫ارز حاصل از صادرات‪ ،‬تامین مواد اولیه‪ ،‬جلوگیری از صدور‬ ‫بخش��نامه های متعدد‪ ،‬احی��ای معادن کوچک و متوس��ط‪،‬‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی و اشتی با صادرکنندگان‪ ،‬مهم ترین‬ ‫خواسته هایی است که سکاندار جدید وزارت صنعت‪،‬معدن و‬ ‫تجارت باید مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی که در زمان وزارت رضا رحمانی‪،‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر در امور بازرگانی بود‪ ،‬پ��س از برکناری او از‬ ‫س��وی حس��ن روحانی به عنوان سرپرس��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت منصوب ش��د تا س��کان ای��ن وزارتخانه را‬ ‫به دست گیرد و با عدم رای اعتماد از سوی نمایندگان مجلس‬ ‫جعفر س��رقینی به عنوان سرپرس��ت ای��ن وزارتخانه معرفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فع��االن بخ��ش خصوصی با تاکید بر اینک��ه در طول یک‬ ‫س��ال باقیمانده به عمر دولت دوازده��م نباید از وزیر جدید‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انتظار معجزه داش��ت‪ ،‬بهبود فضای‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬تسهیل بازگش��ت ارز حاصل از صادرات‪ ،‬تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬جلوگیری از صدور بخش��نامه های متعدد‪ ،‬احیای‬ ‫مع��ادن کوچک و متوس��ط‪ ،‬اش��تی دادن صادرکنندگان با‬ ‫مجموع��ه نهادهای اداره کننده‪ ،‬توس��عه ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫و تامی��ن مواد اولی��ه را به عنوان مهم ترین خواس��ته خود از‬ ‫سکاندار جدید وزارتخانه عنوان می کنند‪.‬‬ ‫که یک پا در کش��ورش داشته باش��د و پای دیگرش بیرون‬ ‫کشورش باشد‪.‬‬ ‫ارتباطات بین المللی ضروری است‪ .‬روزی که دولت دوازدهم‬ ‫از مردم رای اعتماد گرفت‪ ،‬بیش��تر جوانان کشور حامی وی‬ ‫بودن��د‪ ،‬اما با عملکردی که دیدیم ای��ن اعتماد از بین رفت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬انتظ��ار این بود که دول��ت دوازدهم‪ ،‬صنعت و‬ ‫اقتص��اد را از وضعیت فعل��ی که در ان ق��رار گرفته‪ ،‬خارج‬ ‫کن��د‪ ،‬اما با عملکردهایی که دیدی��م باید گفت دولت تولید‬ ‫را رها کرده است‪.‬‬ ‫نمون��ه ب��ارز ان حدود ‪ ۲۳‬میلیارد دالری بود که س��یف در‬ ‫روزهای پایانی س��متش در بانک مرکزی اعالم کرد که برای‬ ‫واردات هزینه ش��ده‪ ،‬اما مشخص نش��د این مبلغ برای چه‬ ‫کاالی��ی بوده و ایا ان کاالها وارد ش��ده اس��ت یا خیر‪ .‬عضو‬ ‫انجم��ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫کشور اظهارکرد‪ :‬برنامه دولت دوازدهم‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و نیز وزیر اقتصاد را خواندم‪ ،‬اما یک صفحه مطلب‬ ‫نوش��ته نش��ده بود که بتوان گفت دولت ب��د عمل کرده یا‬ ‫خوب‪ ،‬زیرا تمام برنامه ها براس��اس ان ش��اا‪ ...‬و ماش��اا‪ ...‬بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬برنامه ای که زمان‪ ،‬ناظر و بازخورد نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬خروجی ان مش��خص نیس��ت‪ .‬نتیجه این عملکرد‪،‬‬ ‫وضعیت فعلی تولید است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در یکی از نشست ها‬ ‫که اعالم ش��د ‪ ۴۲‬میلیارد دالر واردات انجام ش��ده است‪ ،‬به‬ ‫گالیه عنوان کردم وضعیت ارزی کشور تا این میزان مناسب‬ ‫اس��ت؟ پاس��خی که ش��نیدم این بود‪ ،‬ما نمی توانیم درهای‬ ‫کشور را به روی همسایگان ببندیم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که صنعت و تولیدکننده باید بگوید چه‬ ‫تولید می ش��ود و چه کاالهایی نیاز اس��ت که واردات شود‪،‬‬ ‫ن��ه اینکه تا زمانی که درهای کش��ور باز اس��ت و ارتباطات‬ ‫بین المللی برقرار‪ ،‬افس��ار گس��یخته کاالهای گوناگون وارد‬ ‫ش��ود‪ .‬چرا باید تولید و اقتصاد کش��ور در ش��رایطی باش��د‬ ‫ک��ه با کاهش فروش نفت مش��کالت ظهور و ب��روز کند؟ از‬ ‫این رو معتقدم عملکرد وزیران به عملکرد دولت برمی گردد‪.‬‬ ‫نجفی سهی یاداور ش��د‪ :‬در این شرایط تفاوتی نمی کند چه‬ ‫کس��ی جایگزین وزیر پیشین شود‪ ،‬زیرا در برخی موارد اگر‬ ‫وزیر بد عمل کرد باید گفت دولت نخواس��ته است‪ .‬برکناری‬ ‫و اقتصاد داش��تند‪ .‬نباید افراد فقط فرمانبر انتخاب شوند که‬ ‫تخصص ندارند‪ .‬وزیر باید متخصص باشد و کار را پیش ببرد‪،‬‬ ‫نه اینکه به ح��رف هر کس گوش دهد تا رضایت حداکثری‬ ‫به دس��ت اورد ای��ن رضایت باید در عملک��رد و نتیجه رفتار‬ ‫حرفه ای او تجلی یابد‪.‬‬ ‫یک وزیر و انتصاب دیگ��ری چه تفاوتی در اصل موضوع در‬ ‫عملکرد مدیران باالدستی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اسیب های وزیر غیرمتخصص‬ ‫محس��ن رزم خواه‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان‬ ‫اس��تان تهران هم در ادامه ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬درباره عملکرد‬ ‫وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬در ب��ازار و خیابان‬ ‫قابل مش��اهده اس��ت‪ .‬وزیر غیرمتخصص با استفاده از کادر‬ ‫غیرمتخصص تر نتیجه این می ش��ود که پرای��د ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تومانی‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان معامله شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه رزم خ��واه متاس��فانه از‬ ‫تجربه ه��ا درس گرفته نمی ش��ود و‬ ‫اش��تباهات چندباره تکرار می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در انتخاب وزیران باید در‬ ‫کنار تعهد به تخص��ص افراد توجه‬ ‫شود‪ .‬معتقدم انتخاب برخی وزیران‬ ‫چرخ��ه معیوبی دارد ک��ه در حال‬ ‫تکرار است‪ .‬وزیران باید از بین مدیران موفق بخش خصوصی‬ ‫یا دولتی باش��ند که متاسفانه این فرهنگ در کشور ما وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬این فعال صنعت اظهارک��رد‪ :‬اگر می خواهیم صنعت‬ ‫توسعه پیدا کند باید کسانی در حوزه مدیریت وزارتخانه های‬ ‫مربوط باشند که ازموده شده و عملکرد خوبی داشته باشند‬ ‫در واقع عملکرد انها س��بب ایجاد اش��تغال‪ ،‬نواوری‪ ،‬تولید‬ ‫محصوالت جدید و‪ ...‬ش��ده و اینکه کیفیت و قیمت اس��اس‬ ‫فعالیت ه��ا باش��د‪ .‬رزم خ��واه گف��ت‪ :‬امیدوارم وزی��ر جدید‬ ‫ش��اخص های مورد نیاز را داشته باش��د و تحولی در صنعت‬ ‫خودرو به ویژه در س��ال جهش تولید به وجود اورد‪ .‬فراموش‬ ‫نکنیم تحوالت باید س��اختاری و مدیریتی باش��د تا جهش‬ ‫تولید محقق ش��ود‪ .‬عض��و هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان‬ ‫استان تهران با بیان اینکه صنعت و اقتصاد با مسئولیت های‬ ‫سیاسی متفاوت است‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه سیاست طبیعی است‬ ‫کس��انی انتخاب ش��وند که همفکر رهبران باشند در بخش‬ ‫اقتص��اد و صنعت تخصص و علم حرف اول و اخر را می زند‪.‬‬ ‫اگر می خواهیم توسعه صنعتی داشته باشیم و اقتصاد کشور‬ ‫دگرگون شود باید متخصصان این رشته ها در مسند کار قرار‬ ‫گیرن��د‪ .‬مدیری��ت اتوبوس��ی پاس��خگوی توس��عه و تحول‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در بخش صنعت و اقتصاد باندی عمل کردن جواب نمی دهد‬ ‫بای��د نیرو متخصص حت��ی مخالف نظر مدی��ر کابینه به کار‬ ‫گرفته شود‪ ،‬اما تجربه موفق داشته باشد‪ .‬رزم خواه با اشاره به‬ ‫فکر نو و تحوالت واقعی‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬پیش از انقالب افرادی‬ ‫در مس��ند صنعت و اقتصاد قرار می گرفتند که حتی مخالف‬ ‫با ش��اه بودند‪ ،‬اما موفق عمل می کردند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬رضا‬ ‫نیازمن��د و علینق��ی علیخانی دو فردی هس��تند که مخالف‬ ‫نظ��رات پهلوی بودند‪ ،‬اما عملکرد بس��یار موفقی در صنعت‬ ‫حس��ین س�لاح ورزی‪ ،‬نایب رئیس ات��اق بازرگانی ایران بر‬ ‫این باور اس��ت که باز کردن قیدها و بندهای بسته ش��ده بر‬ ‫دس��ت و پای صنعتگران‪ ،‬معدنکاران و بازرگانان به ویژه کنار‬ ‫گذاش��تن مقررات بازدارنده و دادن روحیه فعالیت بیشتر به‬ ‫بخش خصوصی از مسیر مشارکت دادن تشکل ها و نهادهای‬ ‫تخصصی یک کار بس��یار بااهمیت اس��ت که به وزیر کمک‬ ‫می کند گره از کارها باز کند‪.‬‬ ‫س�لاح ورزی همچنی��ن تاکی��د‬ ‫می کند‪ :‬اشتی دادن صادرکنندگان‬ ‫با مجموع��ه نهاده��ای اداره کننده‬ ‫کش��ور که این روزها کمی تیره وتار‬ ‫شده اس��ت باید در دستور کار قرار‬ ‫گی��رد ت��ا راه ص��ادرات به مثاب��ه‬ ‫مهم ترین فعالیت موردنیاز کشور باز‬ ‫شود‪ .‬تحرک بیش��تر در ش��مار قابل اعتنایی از سازمان های‬ ‫توس��عه ای با استفاده از نیروهای ورزیده نیز می تواند در این‬ ‫روزها یک کار مهم باشد‪.‬‬ ‫به عقیده سالح ورزی‪ ،‬دو بخش اصلی اقتصاد یعنی صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت که بخش اصلی ارزش افزوده تولید ناخالص‬ ‫داخلی را تش��کیل می دهد زیرمجموعه این وزارتخانه است‬ ‫و عب��ور دادن اقتص��اد از رش��د منفی به کارنام��ه این نهاد‬ ‫گره خورده است‪.‬‬ ‫وی از ظرفیت ه��ای ش��ورای گفت وگ��وی دول��ت و بخش‬ ‫خصوصی برای حل مش��کالت موجود و فعال ش��دن پنجره‬ ‫واح��د تج��اری را از مهم تری��ن موضوعاتی عن��وان می کند‬ ‫که بای��د موردتوجه وزی��ر جدید صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫قرار گیرد‪ .‬او همچنین تس��هیل کس��ب وکار و مقررات برای‬ ‫نقش افرینی شرکت های دولتی و شبه دولتی در امر اشتغال‬ ‫را از دیگ��ر موضوعاتی می داند که ضروری اس��ت موردتوجه‬ ‫وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باشد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 22‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1592‬‬ ‫پیاپی ‪2910‬‬ ‫صنعت‬ ‫گام بلند بازارسرمایه برای حمایت از تولید‬ ‫یادداشت‬ ‫روزهای سخت‬ ‫پیش رو‬ ‫ ‬ ‫رونق صنعت با تامین مالی از بورس‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در این دوره از‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬دوران سختی را پشت سر گذاشته‬ ‫و روزهای سختی را در پیش رو دارد‪ .‬ظاهرا در دولت‬ ‫فک��ر می کنند که این وزارتخان��ه مانند هواپیماهای‬ ‫پیش��رفته اتوپایلوت دارد و خ��ودکار جلو می رود‪ .‬تا‬ ‫انجا که می دان��م اتوپایلوت فعال برای حرکت عادی‬ ‫در هواس��ت و هنگام برخاس��تن و نشستن هنوز باید‬ ‫خلبان��ی ماهر هواپیما را هدایت کند‪ .‬بماند که وقتی‬ ‫ب��اد تن��دی می اید‪ ،‬فق��ط خلبانان بس��یار باتجربه‬ ‫می توانند با س�لامتی هواپیما را به زمین بنش��انند‪.‬‬ ‫البته رئیس جمهوری که خودم هم به او رای داده ام‪،‬‬ ‫ح��رف خ��ود را درباره این وزارتخان��ه چندبار واضح‬ ‫زده اس��ت‪« :‬وزیری که مناسب این وزارتخانه باشد‪،‬‬ ‫درست نشده است و باید ان را به دو قسمت تقسیم‬ ‫کنی��م‪ ».‬اما س��وال اینجاس��ت اگر واقع��ا کار خیلی‬ ‫بزرگ اس��ت‪ ،‬چرا چندین س��ال پیش با هزار و یک‬ ‫ارزو و برنامه این دو وزارتخانه ادغام ش��دند؟ حدود‬ ‫‪ ۳‬س��ال اس��ت ک��ه ‪ ۳‬وزیر در ای��ن وزارتخانه عوض‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬عملکرد رئیس جمهوری درب��اره وزیر‬ ‫اول خیل��ی تعجب برانگیز ب��ود‪ .‬در حالی که ان وزیر‬ ‫باوجود تجربه زیاد قبلی‪ ،‬کارنامه ای بس��یار بد برای‬ ‫خود رقم زد‪ ،‬ب��ه وزارتخانه ای رفت که کم اهمیت تر‬ ‫از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیس��ت و در عین‬ ‫حال مش��کالتش بیش��تر‪ ،‬قضاوت درب��اره عملکرد‬ ‫ایش��ان در وزارتخانه اش را ب��ر عهده متخصصان ان‬ ‫بخش می گ��ذارم‪ .‬اما تعجب درباره وزیر دوم که عمال‬ ‫نه متخصص بود و نه تجربه قبلی قابل اتکایی داشت‪،‬‬ ‫خیلی بیشتر است‪ .‬البته باید اعتراف کنم که من هم‬ ‫اشتباه کردم و در میان گزینه های ان موقع وزارتخانه‪،‬‬ ‫متاس��فانه از ایش��ان طرفداری کردم‪ .‬واقعا برای من‬ ‫س��وال اس��ت که چرا در این مملکت وزرا را به خاطر‬ ‫خرابکاری هایش��ان محاکمه نمی کنند؟ وظیفه یک‬ ‫وزیر فقط س��الم بودن از نظر مالی و اداری نیس��ت‪.‬‬ ‫وی قبول مس��ئولیت می کند و با قبول مس��ئولیت‪،‬‬ ‫سرنوش��ت هزاران نفر‪ ،‬که ن��ه‪ ،‬بلکه عمال میلیون ها‬ ‫نفر را در دست می گیرد‪ .‬به ویژه در این وزارتخانه که‬ ‫سرنوش��ت میلیون ها کارگر و از ان طرف‪ ،‬سرنوشت‬ ‫میلیون ه��ا مصرف کنن��ده را در دس��ت دارد‪ ،‬جایی‬ ‫نیس��ت که فقط سالم بودن شخص مطرح باشد‪ .‬اگر‬ ‫نامزدی می اید و روزی که رای اورد‪ ،‬پز می دهد‪ ،‬انواع‬ ‫روب��ان پاره می کند و در رس��انه خودنمایی می کند‪،‬‬ ‫به همان نس��بت هم وقتی خراب��کاری می کند‪ ،‬باید‬ ‫پاسخ بدهد‪ .‬متوجه نمی شوم وزیری که فرق زیان و‬ ‫بدهی را نمی فهمد و خودروسازان را به بهانه بدهی ها‬ ‫س��نگین مجبور به زیان دهی می کند و بعد خودش‬ ‫راحت کنار می کش��د‪ ،‬به چه حقی باید کنار گذاشته‬ ‫ش��ود؟ چنین ادم��ی باید بیاید و در پیش��گاه مردم‬ ‫پاس��خ دهد نه اینکه مس��ئولیت را از روی دوش��ش‬ ‫برداری��م و بگذاریمش جایی دیگر‪ .‬واقعا چه کس��ی‬ ‫پاس��خگوی هزاران میلیارد تومان زیان واردشده به‬ ‫خودروس��ازی ها و اس��تضعاف قطعه سازی هاست؟‬ ‫کجاس��ت ان وعده های میلیارد دالری صرفه جویی‬ ‫ارزی در صنع��ت خ��ودرو؟ مجل��س به ج��ای اینکه‬ ‫تندتند طرح تحقی��ق و تفحص طراحی کند و وقت‬ ‫بدن��ه صنعت خودرو را بگیرد‪ ،‬برود یک بار مش��خصا‬ ‫پرون��ده وزیر را بازبینی کند و او را در پیش��گاه ملت‬ ‫مورد سوال قرار دهد‪ .‬حاال از قبلی ها بگذریم‪ .‬جالب تر‬ ‫وضعیت وزیر پیشنهادی جدید بود‪ .‬نخستین وزیری‬ ‫بود که می دیدم بعد از س��ال ها دارد حرف حس��ابی‬ ‫می زن��د‪ .‬اما وکالی مجلس او را به راحتی کنار زدند‪.‬‬ ‫چ��را؟ حی��ف که وکالی مجلس ه��م در مقابل رایی‬ ‫که می دهند‪ ،‬هیچ پاس��خی نمی دهند ‪ .‬ای کاش این‬ ‫رای گیری علنی اجرا می شد که مردم بدانند کی چه‬ ‫رای داده اس��ت‪ .‬امیدوارم این رای گیری ها حداقل در‬ ‫اس��ناد محرمانه ثبت ش��ود و بعدها مثل کشورهای‬ ‫پیش��رفته جهان در اختیار پژوهش��گران قرار گیرد‬ ‫ت��ا س��رانجام بفهمیم چه کس��ی خادم اس��ت و چه‬ ‫کس��ی خائن‪ .‬وقتی این موارد مبهم می ماند‪ ،‬خیلی‬ ‫نمی توان به توس��عه و پیش��رفت در صنعت امیدوار‬ ‫بود‪ .‬چرا؟ از یک س��و کس��انی خالی بندی می کنند‬ ‫و در ط��ول دوران مس��ئولیت از تمام مزایای دولتی‬ ‫حداکثر بهر ه را می برند‪ ،‬خرابکاری کنند و بعد هم از‬ ‫در پشتی به راحتی بیرون می روند‪ .‬از سوی دیگر هم‬ ‫یک عده که یک عمر خاک کارگاه و کارخانه را خورده ‬ ‫و با جان و دل کار کرده اند‪ ،‬در این هزار توی قوانین‬ ‫بعض��ا متناقض‪ ،‬به بهانه ای واهی گرفتار می ش��وند و‬ ‫با دس��تبند از کارخانه راهی زندان می شوند‪ .‬اخرش‬ ‫هم معلوم نمی ش��ود ک��ه طرف کارافری��ن یا مدیر‬ ‫نمونه بوده اس��ت یا یک خالفکار و مفسد فی االرض‪.‬‬ ‫در ای��ن دوران پرتالطم اقتصاد و سیاس��ت جهانی و‬ ‫داخلی‪ ،‬وقتی تکلیف بس��یاری از مدیران و مسئوالن‬ ‫روشن نیست‪ ،‬پس مسائل مهم روی زمین می مانند‬ ‫و وضعیت می ش��ود اینکه مشاهده می کنید‪ :‬هزاران‬ ‫میلی��ارد توم��ان زیان به خودروس��از‪ ،‬کاهش تولید‬ ‫و م��ردم صب��ور که منتظ��ر معجزه ای ازس��وی این‬ ‫مسئوالن هستند‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫اوراق مش��ارکت‪ ،‬صکوک و گواهی س��پرده و «اوراق به کس��ر» (اوراقی که به قیمت کمتر از قیمت اس��می ان ازسوی‬ ‫سرمایه گذار خریداری می شود)‪ ،‬از جمله ابزارهای تامین مالی بازارسرمایه هستند که شرکت ها را قادر می کند از طریق‬ ‫بازارسرمایه برای تامین نقدینگی با هزینه ای کمتر از شبکه بانکی اقدام کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬از ویژگی های این ابزار‬ ‫مالی که سال ها در جهان مورد استفاده قرار گرفته‪ ،‬ریسک کنترل شده برای سرمایه گذاران است؛ به عبارتی سرمایه گذاران‬ ‫بدون درگیر بودن در جزئیات پروژه و ریسک های عملیاتی ان می توانند به نرخ سودی باالتر از شبکه بانکی دست یافته و‬ ‫در کنار ان از مزیت روزشمار بودن سود اوراق (بدون کسر جریمه) و تضمین بازخرید روزانه اوراق به ارزش اولیه ازسوی‬ ‫بازارگردان مطمئن ش��وند‪ .‬اس��تفاده از ابزارهای متنوع تامین مالی ان وقت اهمیت بیشتری پیدا می کند که این ابزارها‬ ‫بتوانند به رونق صنعت و تولید و در نهایت رش��د اقتصاد کش��ور کمک کنند‪ .‬صنایع در کش��ور ما مانند تمام کش��ورهای‬ ‫جهان جزو بخش هایی است که همواره با دغدغ ه تامین مالی مواجه بوده و در مقابل بازارسرمایه هم از مهم ترین راه های‬ ‫تامین مالی تولیدکنندگان به ش��مار می اید‪ .‬برهمین اس��اس‪ ،‬چند س��الی است که بورس کاال با طراحی ابزارهای متنوع‬ ‫به دنبال افزایش نقش خود در بحث تامین مالی واحدهای تولیدی اس��ت‪ .‬اوراق س��لف موازی یکی از این ابزارهاس��ت که‬ ‫با وجود عمر کوتاهی که در اقتصاد ما دارد‪ ،‬جایگاه مناسبی در میان صنایع پیدا کرده است‪ .‬این اوراق فرصتی مناسب‬ ‫برای تامین مالی شرکت ها به شمار می رود‪ .‬هدف از عرضه اوراق سلف‪ ،‬تامین منابع الزم برای تکمیل پروژه هاست و تقاضا‬ ‫برای این اوراق نیز حاکی از ان است که این ابزار جدید تامین مالی تولید مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از اوراق سلف تا قراردادهای اتی‬ ‫اگر بپذیریم که بازارس��رمایه می تواند به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای تامین‬ ‫مال��ی بنگاه های اقتصادی به ش��مار اید ب��ه اهمیت نقش ب��ورس کاالی ایران برای‬ ‫تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان با اس��تفاده از ابزارهای نوین مالی بیش��تر‬ ‫پی می بریم‪.‬‬ ‫یکی از ابزارهای متنوع این بازار‪ ،‬معامالت س��لف اس��ت که شرکت ها و بنگاه های‬ ‫داخل��ی با اس��تفاده از ان می توانند تامین مالی خ��ود را انجام دهند‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان با قراردادهای معین و در زمان فعل��ی محصوالت خود را به فروش‬ ‫می رس��انند و مبلغ مورد نظر را از خری��داران در زمان حال دریافت می کنند اما در‬ ‫اینده و در زمان تعیین ش��ده محصوالت خود را در اختیار خریداران قرار می دهند‪.‬‬ ‫با توجه به انکه بیش��تر بنگاه های اقتصادی در کش��ور تامین مالی خود را از طریق‬ ‫بانک ها و با س��ودهای زیادی انجام می دهند اما در بیش��تر نقاط جهان تامین مالی‬ ‫بلندمدت و میان مدت بیش��تر از طریق بازارسرمایه انجام می شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬به‬ ‫عقیده بس��یاری از تحلیلگران بازار‪ ،‬گس��ترش ابزارهای تامی��ن مالی در بورس کاال‬ ‫می تواند ش��رایطی را فراهم کند تا به این وسیله تولیدکنندگان بتوانند بدون صرف‬ ‫هزینه های زیاد‪ ،‬منابع مورد نیاز خود را تهیه کنند‪ .‬قراردادهای اتی از دیگر ابزارهای‬ ‫تامین مالی در بورس کاال به ش��مار می اید‪ ،‬در قراردادهای اتی خریدار و فروش��نده‬ ‫توافق می کنند تا مقدار معینی از کاال را با کیفیت مشخص و قیمت معلوم‪ ،‬در زمان‬ ‫و مکان مش��خصی معامله کنند که این ابزار نیز می تواند مورد توجه سرمایه گذاران‬ ‫ق��رار گی��رد‪ .‬این ابزار تامین مالی منافع زیادی را برای خریداران و فروش��ندگان به‬ ‫همراه دارد‪ .‬در قراردادهای اتی‪ ،‬فروش��نده قیم��ت موردنظر خود را در زمان اینده‬ ‫تثبیت می کند و در نتیجه از نوس��انات مربوط به تغییر قیمت کاال در امان می ماند‬ ‫و به این ترتیب از ریس��ک مربوط به نوسانات قیمت نیز جلوگیری می شود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬مصرف کنندگان نیز می توانند از طریق قراداد ات��ی از دریافت میزان کاالی‬ ‫مورد نظر خود در ماه مش��خص و با قیمت تعیین ش��ده اطمینان حاصل کرده و در‬ ‫صورت فاصله گرفتن قیمت ها از قیمت پیش��نهادی‪ ،‬قرارداد خود را در بورس واگذار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان استفاده از فرصت ها‬ ‫این واقعیتی انکارناپذیر است که به دلیل اهمیت تولید و صنعت در رشد و توسعه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬در بس��یاری از نقاط جهان روش ه��ای تامین نقدینگی متنوعی برای این‬ ‫بخش های اقتصاد ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ایران هم در چند س��ال گذشته در راستای تامین نقدینگی تولید گام های اساسی‬ ‫و موثری برداشته‪ ،‬اما در کشور ما بسیاری از تولیدکنندگان با روش های نوین تامین‬ ‫مالی اشنایی کمی دارند و همواره بازار پول را به عنوان محلی برای تامین نقدینگی‬ ‫خود انتخاب می کنند‪ .‬به طوری که همیشه دریافت وام و تسهیالت بانکی در اولویت‬ ‫برنامه های تولیدکنندگان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی است که مسئوالن ارشد اقتصادی نیز بارها بر تامین مالی بخش‬ ‫تولید و صنعت از بازار س��رمایه تاکید کرده اند اما به نظر می رس��د اطالعات محدود‬ ‫از ش��یوه های تامین مالی از بازارسرمایه‪ ،‬اصلی ترین دلیل مراجعه واحدهای تولیدی‬ ‫به بانک هاست‪.‬‬ ‫این کاستی انجا نمایان تر می شود که در فضای اجرایی شدن برجام‪ ،‬بحث افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری های داخلی و خارجی در بس��یاری صنعت پایه کشور مطرح است و‬ ‫امکان فاینانس ه��ای خارجی می تواند انگیزه تولیدکنن��دگان را به افزایش ظرفیت‬ ‫تولید افزایش دهد‪ .‬در چنین ش��رایطی بهره گیری هدفمند از مکانیسم های موجود‬ ‫برای تامین مالی از ابزارهای بورس کاالی ایران نیز می تواند نقش موثر و باالیی در‬ ‫تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان داشته باشد‪.‬‬ ‫امروز تولیدکنندگان به راحت��ی می توانند از فرصت هایی که بورس کاالی ایران با‬ ‫طراحی ابزارهای تامین مالی برای انها مهیا کرده اس��ت؛ بهترین بهره را ببرند‪ .‬این‬ ‫مه��م عالوه بر تامین نقدینگی و س��رمایه در گردش تولید به سیس��تم بانکی و در‬ ‫نهایت رشد و توسعه اقتصاد نیز کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این گزارش‪ ،‬نظر چند نفر از کارشناس��ان و فعاالن بازارس��رمایه درباره‬ ‫اب��زار جدیدمالی بورس کاالی ایران را می خوانید که در گفت وگو با خبرنگار س��که‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬ ‫راهکاری عملیاتی برای تامین مالی کوتاه مدت‬ ‫بهروز زارع‪ ،‬کارش��ناس دیگر بازارس��رمایه نیز‬ ‫معتقد است‪ ،‬قراردادهای س��لف راهی عملیاتی‬ ‫اس��ت برای تامی��ن منابع مال��ی کوتاه مدتی که‬ ‫م��ورد نیاز و تامی��ن عمده س��رمایه در گردش‬ ‫شرکت هاست‪ .‬در قرارداد سلف‪ ،‬فروشنده کاالیی‬ ‫را م��دت دار به فروش می رس��اند و در اینده ان‬ ‫را تحویل می گیرد‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫منابع مربوط به فروش کاال را امروز دریافت می کند و برای‬ ‫تولیدکننده این قدرت را به وجود می اورد که عالوه بر انکه‬ ‫با دریافت منابع مالی‪ ،‬س��رمایه در گ��ردش خود را فراهم‬ ‫کن��د‪ ،‬بتواند از این منابع برای پرداخت مبالغ مواد اولیه و‬ ‫دستمزد خود نیز اقدام کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه فروش سلف یکی از راه های تامین‬ ‫سرمایه در گردش اس��ت و کارکرد زیادی دارد‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫هنگامی که سلف به شکل اوراق دراید‪ ،‬جذابیت ان بیشتر‬ ‫پیش فروش کاالی تولید نشده‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬زیرا این اوراق قابلیت انتقال دارند‬ ‫و هر ف��ردی که این اوراق را خریداری کند‪ ،‬نیاز‬ ‫نیست ان را تا اخر نزد خود نگهداری کند‪ ،‬بلکه‬ ‫می توان��د ان را ب��ه فردی دیگر واگ��ذار کند‪ .‬در‬ ‫چنین حالت��ی‪ ،‬تعداد افرادی ک��ه مخاطب قرار‬ ‫می گیرند نیز افزایش می یابد و امکان فروش این‬ ‫کاال شرایط بهتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان در کشور‬ ‫در چند س��ال گذشته با رکود روبه رو بوده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بحث‬ ‫رکود چندین دلی��ل متفاوت دارد و تنها بخش هایی از ان‬ ‫به کمبود نقدینگی در سیستم بازمی گردد‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫اوراق س��لف می تواند به بهبود وضعی��ت کمبود نقدینگی‬ ‫انها کمک کند‪ ،‬اما دالیل دیگر رکود این واحدها همچنان‬ ‫پابرجاست که مهم ترین ان کاهش تقاضای داخلی به دنبال‬ ‫رکود حاکم بر اقتصاد است‪.‬‬ ‫حس��ین خزلی خ��رازی‪ ،‬کارش��ناس بازارس��رمایه ک��ه‬ ‫مدیرعامل��ی ش��رکت کارگزاری بانک کش��اورزی را نیز در‬ ‫کارنامه کاری خود دارد‪ ،‬درباره س��ازکار اب��زار نوین اوراق‬ ‫س��لف در بورس کاالی ایران برای تامی��ن نقدینگی تولید‬ ‫می گوید‪ :‬در س��لف م��وازی کاالیی که هنوز تولید نش��ده‬ ‫در یک بازار منس��جمی که زیرنظارت اس��ت‪ ،‬پیش فروش‬ ‫می ش��ود‪ .‬با خرید این اوراق به وسیله سرمایه گذاران‪ ،‬منابع‬ ‫مالی که از این محل جمع اوری می ش��ود برای تولید صرف‬ ‫خواهد شد‪ .‬در این روش تامین مالی‪ ،‬عرضه کننده این اوراق متعهد می شود که در‬ ‫موعد مقرر کاالیی را با کیفیت مش��خصی به خری��دار تحویل دهد و خریداران نیز‬ ‫اطمینان داشته باشند که کاال را در زمان مقرر و با ویژگی های مشخص و براساس‬ ‫معیارهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران در اختیار انها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫خزلی خرازی با اش��اره به اینکه قراردادهای س��لفی که با نظارت سازمان بورس‬ ‫انجام می ش��ود از ضمانت اجرایی نیز برخوردار است‪ ،‬بر این نکته هم اشاره می کند‬ ‫که این قراردادها خارج از بورس هم می تواند انجام شود‪ ،‬اما وقتی روند معامله وارد‬ ‫بورس شده و استاندارد می شود‪ ،‬در حقیقت شرایطی فراهم خواهد شد تا این اوراق‬ ‫در اختی��ار عموم مردم قرار گیرد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬این روش تامین مالی با اطمینان‬ ‫بیشتری قابل انجام است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به اینکه قراردادهایی که در بورس انجام‬ ‫می شود‪ ،‬به طور معمول‪ ،‬هزینه تامین مالی ان کمتر است‪ ،‬می گوید‪ :‬در بازارسرمایه‬ ‫نظارت ها دقیق تر است و در نتیجه میزان نکول و شکایت ها نیز کمتر خواهد بود و‬ ‫حتی در صورتی که به نکول و ش��کایت ها منجر شود‪ ،‬ساختار حقوقی و قضایی که‬ ‫در بازارسرمایه وجود دارد‪ ،‬به ان رسیدگی خواهد کرد‪.‬‬ ‫در چنی��ن م��واردی زمان رس��یدگی و هزینه قضایی ان کمتر خواهد ش��د و در‬ ‫مجموع ریس��ک این گونه معامالت نس��بت به س��ایر معامالتی که در خارج از بازار‬ ‫سرمایه انجام می شود‪ ،‬کمتر است‪.‬‬ ‫جذاب تر از سیستم بانکی‬ ‫ش��اهین ش��ایان ارانی‪ ،‬کارشناس��ان ارش��د مسائل‬ ‫اقتصادی مس��یر ناهموار اخذ تس��هیالت از بانک ها را‬ ‫همچنان گزینه نخست تامین مالی واحدهای تولیدی‬ ‫دانس��ته و با اش��اره به این نکته می گوید‪ :‬اوراق سلف‬ ‫موازی اس��تاندارد به مراتب جذاب تر از تامین مالی از‬ ‫سیستم بانکی است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازارسرمایه با اشاره به اینکه اوراق‬ ‫س��لف موازی در واقع تامین مالی اس�لامی کوتاه مدت است که‬ ‫می توان بر پایه س��ایر محصوالت نیز این قرارداد را اجرایی کرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امروز توس��عه ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه بیش از‬ ‫گذشته احساس می شود تا صنایع گوناگون بتوانند از طریق این‬ ‫ابزارها برای طرح های توسعه ای خود تامین مالی کنند‪.‬‬ ‫وی به جایگاه بورس های کاالیی در اقتصاد اش��اره و می گوید‪:‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت که س��ازکار بازار س��نتی دیگ��ر جوابگوی‬ ‫مبادالت پرحجم بازار کاال نیس��ت و از این رو کشورهای زیادی‬ ‫برای پوش��ش کاستی های بازار سنتی سراغ راه اندازی‬ ‫بورس های کاالیی رفته اند‪.‬‬ ‫توج��ه به این نکته ضروری اس��ت که ب��رگ برنده‬ ‫بورس های کاال در سراس��ر جهان‪ ،‬وجود رقابت میان‬ ‫طرفین معامله اس��ت به طوری ک��ه این بورس ها بدون‬ ‫ایجاد رقابت س��الم و واقعی نمی توانند کارایی باالیی‬ ‫در اقتصاد داشته باشند‪.‬‬ ‫ش��ایان ارانی با اش��اره به رقابت و ش��فافیت در بازارس��رمایه‬ ‫گف��ت‪ :‬روندی که بورس کاال با حمایت های دولت در راس��تای‬ ‫واقعی کردن قیمت ها براس��اس عرض��ه و تقاضا در پیش گرفته‪،‬‬ ‫بیانگر تثبیت جایگاه بورس کاال در اقتصاد ما است‪.‬‬ ‫به گفته شایان ارانی بورس کاال مزایای زیادی دارد که یکی از‬ ‫انها اطمینان معامله گر از تحویل به موقع وجه معامله و کاالست‪.‬‬ ‫از س��ویی نیز پاس��خگو بودن بورس در قب��ال تخلف هر یک از‬ ‫طرفین معامله از ویژگی های مهم این بازار است‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫جایگاه بازارسرمایه در بسته «جهش تولید»‬ ‫مه�دی تقوی‪ ،‬عض�و هی�ات علمی دانش�گاه عالمه‬ ‫طباطبای�ی‪ :‬با توجه به حجم قابل توجه نقدینگی در کش��ور‬ ‫و وضعیت مناسب بازارسرمایه در چند سال گذشته‪ ،‬افزایش‬ ‫س��رمایه نقدی شرکت های بورس��ی با هدف افزایش ظرفیت‬ ‫تولید‪ ،‬پذیرش ش��رکت های جدید در ب��ورس با هدف تامین‬ ‫منابع برای طرح های س��رمایه گذاری جدید س��هامدار عمده‬ ‫می تواند بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫سال هاس��ت موضوع واگ��ذاری پروژه های بخش عمومی به‬ ‫بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های بازارسرمایه در این‬ ‫زمینه دغدغه دولتمردان و نهادهای سیاست گذار بوده است؛‬ ‫به نحوی که در چند س��ال گذش��ته نگارش و ارس��ال الیحه‬ ‫مش��ارکت عمومی خصوصی در دستور کار بوده و تصویب ان‬ ‫در مجلس می تواند تحولی در این زمینه باشد‪ .‬در این الیحه‪،‬‬ ‫تاکیدات ویژه ای بر اس��تفاده از ظرفیت ها‪ ،‬ابزارها و نهادهای‬ ‫بازارسرمایه از جمله شرکت های تامین سرمایه‪ ،‬صندوق های‬ ‫پروژه‪ ،‬موسسات رتبه بندی اعتباری و از این قبیل شده است‪.‬‬ ‫فروش باقیمانده سهام دولت به صورت صندوق قابل معامله‬ ‫بورس��ی ‪ ETF‬یا سهام ش��رکت ها خارج از سازکار ‪ ETF‬به‬ ‫صورت ثبت س��فارش با تخفیف ب��رای تامین مالی‬ ‫دولت‪ ،‬طراحی ابزارهای مالی ترکیبی بدهی‪ ،‬سهام‬ ‫برای ایجاد ش��رکت های جدید مانن��د اوراق قابل‬ ‫تبدیل به س��هام و اوراق قابل تبدیل به واحدهای‬ ‫مس��کونی‪ ،‬استفاده از ظرفیت صندوق های پروژه و‬ ‫س��ایر صندوق ها برای تامین مال��ی تولید از دیگر‬ ‫نکات قید شده در بسته پیشنهادی است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬اس��تفاده از تجربه موج��ود در زمینه ایجاد‬ ‫صن��دوق پروژه درب��اره پروژه ه��ای بخش عموم��ی موضوع‬ ‫قابل توجه��ی اس��ت ک��ه می تواند م��ورد توجه ق��رار گیرد‪.‬‬ ‫همچنین پروژه های بخش عمومی معموال با توجه به وسعت‬ ‫باال‪ ،‬نیازمند حجم باالیی از تامین مالی و از سوی دیگر‪ ،‬زمان‬ ‫طوالنی برای بازگشت سرمای ه هستند‪.‬‬ ‫راهکاری ک��ه در کش��ورهای گوناگون ب��رای این موضوع‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گرفته ایجاد بازاره��ای ترکیبی و عرضه‬ ‫اوراق رتبه بندی ش��ده در این بازار است؛ البته سرمایه گذاران‬ ‫حاض��ر در این ب��ازار نیز س��رمایه گذاران پیچی��ده و خاص‬ ‫مثل ش��رکت های بیمه و ش��رکت های بازنشس��تگی هستند‬ ‫ک��ه می توانند ای��ن اوراق را خری��داری‪ ،‬به صورت‬ ‫بلندمدت ان را نگهداری و از بازدهی مناس��ب ان‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫با نام گذاری س��ال ‪ ۱۳۹۹‬به نام «جهش تولید»‪،‬‬ ‫الزم اس��ت نگاه ها بیش از گذش��ته به توسعه نظام‬ ‫تامین مالی در کش��ور معطوف ش��ود؛ به ویژه انکه‬ ‫خالهایی در توس��عه نظام تامی��ن مالی در هر دو‬ ‫بخش بازار پول و سرمایه وجود دارد‪ .‬بنابراین به نظر می رسد‬ ‫برای اثربخشی بیشتر بازارهای پول و سرمایه در تامین مالی‬ ‫تولید‪ ،‬الزم است از ظرفیت های نهادهای مالی موجود در بازار‬ ‫پول و سرمایه به نحو مناسب و کارا استفاده شود‪.‬‬ ‫بخش��ی از ابزاره��ای موجود در این بی��ن ماهیت اعتباری‬ ‫دارند و تخصیص بهینه منابع به این بخش ها مستلزم ارزیابی‬ ‫اعتباری درس��ت درباره انهاس��ت؛ به عنوان مث��ال‪ ،‬در حوزه‬ ‫بانکی می توان به طراحی و توس��عه ابزارهای اعتباری بانکی‬ ‫ب��رای تولیدکنندگان در قالب اعتبار اس��نادی داخلی‪ ،‬طرح‬ ‫گام‪ ،‬فکتورینگ (یک ش��یوه مالی مبتنی بر قرارداد) و نظایر‬ ‫ان؛ طراح��ی ابزارهای اعتباری بانک��ی برای مصرف کنندگان‬ ‫به منظور تس��هیل فروش اعتباری محص��والت تولید داخل؛‬ ‫اعطای گس��ترده تس��هیالت خرید کاالی ایرانی و کارت های‬ ‫اعتباری ب��رای تقویت قدرت خرید و تحریک تقاضای کاالی‬ ‫داخلی اشاره کرد‪.‬‬ ‫در ح��وزه بیم��ه‪ ،‬ارائه محص��والت بیمه اعتب��اری در این‬ ‫زمره اس��ت‪ .‬همچنین در حوزه ش��رکت های تولیدی و ارائه‬ ‫تسهیالت اعتباری به انها و ایجاد موسسات تضمینی بیمه ای‬ ‫و ارائه ضمانتنامه های گوناگون ش��بیه ضمانتنامه های بانکی‬ ‫برای کارخانه ها و ش��رکت های تولیدی الزم است با استفاده‬ ‫از س��ازکارهای اعتبارس��نجی و رتبه بندی اعتب��اری‪ ،‬زمینه‬ ‫تخصیص بهینه منابع و اطمینان از بازگشت منابع انجام شود‪.‬‬ ‫در این زمین��ه‪ ،‬ظرفیت های الزم در قال��ب نهادهای مالی‬ ‫س��امانه اعتبارس��نجی در بازار پول و موسس��ات رتبه بندی‬ ‫اعتباری در بازارسرمایه تعبیه شده‪ ،‬اما هنوز کاربست کاملی‬ ‫انجام نش��ده اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د ابالغ ایین نامه اجرایی‬ ‫پیش��گیری از انباش��ت مطالبات غیرج��اری بانک ها (مصوب‬ ‫اس��فند ‪ )۱۳۹۶‬و اجرای��ی کردن س��امانه های مندرج در ان‬ ‫می تواند گام مهمی در این راستا باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫ شنبه‬ ‫سنگری‬ ‫بدون فرمانده‬ ‫اول شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 22‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1592‬‬ ‫پیاپی ‪2910‬‬ ‫تصمیم گیری های‬ ‫جزیره ای ادامه دارد؟‬ ‫اسیب تالطمات‬ ‫وزارتخانه به بخش‬ ‫معدن‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخست امسال ثبت شد‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬حوزه اصلی‬ ‫اکن��ون کارخان��ه ذوب اهن اصفه��ان مصرف کننده‬ ‫اصل��ی زغال س��نگ تولیدی اس��ت‪ .‬براس��اس امارها‬ ‫مس��ئوالن این کارخانه میزان نیاز ساالنه خود را بالغ‬ ‫ب��ر یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬ه��زار تن ذکر کرده اند‪ .‬در این‬ ‫زمینه باید گفت س��ال گذشته بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار تن‬ ‫کنسانتره زغال س��نگ ازسوی واحدهای تولیدی برای‬ ‫مبادی مصرف ارس��ال ش��ده بود‪ .‬براورد شده باتوجه‬ ‫به روند مصرف زغال س��نگ در کش��ور به ویژه مصرف‬ ‫واحده��ای فوالدس��ازی کوره بلن��د س��االنه حدود ‪۴‬‬ ‫میلیون تن زغال س��نگ مورد نیاز اس��ت‪ .‬کارشناسان‬ ‫صنعت زغال سنگ کشور براورد کرده اند میزان تولید‬ ‫ای��ن بخش با حمایت ه��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با برنامه ری��زی الزم به ‪ ۱۰‬میلیون تن خواهد‬ ‫رس��ید که از این رقم ‪ ۵‬میلیون تن کنسانتره به دست‬ ‫‹ ‹ضرورت ارتقای ایمنی‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫امار تولید کنس��انتره زغال س��نگ در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫امس��ال‪ ،‬گویای دس��تیابی به حدود ‪ ۲۰‬درصد برنامه‬ ‫پیش بین��ی ش��ده در ای��ن زمینه اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬امار تولید کنسانتره زغال سنگ‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخست امسال‪ ،‬گویای دستیابی به حدود ‪۲۰‬‬ ‫درصد برنامه پیش بینی ش��ده در این زمینه اس��ت؛ تا‬ ‫انجا که تولید زغال سنگ در این مدت به بیش از ‪۳۴۰‬‬ ‫هزار تن رس��ید‪ .‬برپایه داده های اماری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت میزان تولید کنس��انتره زغال سنگ در‬ ‫‪ ۳‬ماه ابتدایی سال ‪ ۱۳۹۸‬برابر با ‪ ۳۵۵.۸‬هزار تن بود‬ ‫که نش��ان می دهد این امار در امسال ‪ ۴.۴‬درصد افت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬با این حال میزان تولید زغال سنگ در ‪۳‬‬ ‫ماه اول ‪ ۱۳۹۹‬حدود ‪ ۲۰‬درصد برنامه های پیش بینی‬ ‫ش��ده تولید برای امسال اس��ت‪ .‬امارها نشان می دهد‬ ‫سال گذش��ته میزان تولید زغال س��نگ به میزان ‪۶۴‬‬ ‫درصد نی��از بود و بقیه از محل واردات تامین ش��د تا‬ ‫انجا که از مجموع ‪ ۲.۵‬میلیون تن زغال س��نگ مورد‬ ‫نیاز در س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬بالغ ب��ر ‪ ۱.۶‬میلیون تن از محل‬ ‫تولید داخل تامین شد‪.‬‬ ‫انجمن زغال سنگ ایران به تصویب رسیده است‪ .‬گفتنی‬ ‫است تولیدکنندگان اکنون بار دیگر موضوع بازنگری در‬ ‫نرخ را باتوجه به رشد قیمت فوالد خواستار شده اند‪.‬‬ ‫میزان تولید کنسانتره زغال سنگ در ‪ ۳‬ماه ابتدایی سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫برابر با ‪ ۳۵۵.۸‬هزار تن بود که در امسال ‪ ۴.۴‬درصد افت کرد؛‬ ‫ب��ا این حال میزان تولید زغال س��نگ در ‪ ۳‬ماه اول ‪ ۱۳۹۹‬حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصد برنامه های پیش بینی شده تولید امسال است‬ ‫می اید‪ .‬گفتنی اس��ت ‪ ۴‬حوزه اصلی زغال سنگ کشور‬ ‫ش��امل طبس‪ ،‬کرمان‪ ،‬البرز ش��رقی و الب��رز مرکزی‬ ‫معرفی شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخیره قطعی یک میلیارد تنی‬ ‫مطالعات زمین شناس��ی و اکتشافی حاکی از ان است‬ ‫که اکنون یک میلیارد تن ذخیره قطعی زغال س��نگ در‬ ‫کش��ور وجود دارد و برنامه های اکتشافی در دست اجرا‬ ‫می تواند میزان ذخایر را افزایش دهد‪ .‬س��ازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدنی ای��ران (ایمیدرو)‬ ‫پی��ش از این امار داده بود ک��ه در دولت های یازدهم و‬ ‫دوازده��م تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۳۴۵‬میلیون تن‬ ‫ذخیره جدید زغال کک ش��و برای فوالدس��ازی به دست‬ ‫امده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه ح��دود ‪ ۲۲۰‬میلیون تن زغال‬ ‫حرارتی به ذخایر کش��ور افزوده ش��ده اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫امارها می��زان قبلی زغ��ال کک ش��و ‪ ۷۵۲‬میلیون تن‬ ‫ثبت ش��ده بود‪ .‬ای��ن رقم اکنون به ی��ک میلیارد و ‪۹۷‬‬ ‫میلیون تن رس��یده اس��ت‪ .‬زغال حرارت��ی نیز از ‪۴۱۰‬‬ ‫میلیون تن‪ ،‬به حدود ‪ ۶۳۰‬میلیون تن رسیده است‪ .‬اذر‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬پس از مدت ها بحث و بررسی درباره شیوه‬ ‫قیمت گذاری زغال س��نگ که همواره م��ورد نارضایتی‬ ‫تولیدکنندگان ب��ود‪ ،‬مخاطبان به فرمولی مورد رضایت‬ ‫بین تولیدکنندگان (انجمن زغال سنگ) و مصرف کننده‬ ‫(ذوب اه��ن اصفه��ان) رس��یدند‪ .‬برابر فرم��ول تعیین‬ ‫ش��ده قیمت خرید زغال س��نگ بر مبنای ‪ ۲۶.۵‬درصد‬ ‫قیمت شمش فوالد خوزس��تان در بورس کاال برمبنای‬ ‫مش��خصات فنی مورد توافق بی��ن ذوب اهن اصفهان و‬ ‫عباس نعیمی‪ ،‬قائم مقام سازمان ایمیدرو ضمن اعالم‬ ‫ض��رورت ارتقای ایمنی در معادن زغال س��نگ کش��ور‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سازمان ایمیدرو تا بهمن ‪( ۱۴۰۰‬یعنی سال‬ ‫اینده) حدود ‪ ۴‬پایگاه امداد و نجات معادن زغال س��نگ‬ ‫راه اندازی خواهد ک��رد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پیش ت��ر گفته بود ضروری اس��ت ک��ه ‪ ۴‬مرکز ایمنی و‬ ‫نج��ات در حوزه های اصلی زغال س��نگ کش��ور یعنی‬ ‫طبس‪ ،‬کرمان‪ ،‬البرز شرقی و البرز مرکزی احداث شود‪.‬‬ ‫نعیمی به بازس��ازی پایگاه امداد و نجات اشاره و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬بازس��ازی ‪ ۳‬پایگاه امداد و نج��ات در معادن البرز‬ ‫مرکزی‪ ،‬ش��رقی و کرمان و نیز طراحی و احداث پایگاه‬ ‫امداد و نجات در منطقه طبس‪ ،‬اجرایی ش��ده و پس از‬ ‫احداث‪ ،‬تحویل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می شود‪.‬‬ ‫قائم مقام س��ازمان ایمیدرو با بیان اینکه مهم ترین اقدام‬ ‫برای ارتقای ایمنی مع��ادن و کاهش حوادث احتمالی‪،‬‬ ‫اموزش نیروی انسانی است‪ ،‬گفت‪ :‬جان یک فرد با هیچ‬ ‫رقمی قابل مقایس��ه نیست؛ از این رو‪ ،‬باید افراد پیش از‬ ‫ش��روع به کار‪ ،‬اموزش الزم را فراگرفته و گواهی ورود به‬ ‫کار در معادن زغال س��نگ را دریاف��ت کنند‪ .‬تازه ترین‬ ‫امارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گویای ان است‬ ‫که بیش از ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬معدن فعال در س��طح کشور‬ ‫وجود دارد که ‪ ۱۱۵‬مورد مربوط به معادن زغال س��نگ‬ ‫است‪ .‬این دسته از معادن سهم اشتغال بیش از ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫نفری را به خود اختصاص داده اند‪ .‬گفتنی است ظرفیت‬ ‫زغال سنگ کشور در سال گذشته ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تن اعالم ش��ده است‪ .‬همچنین میزان تولید زغال سنگ‬ ‫کش��ور یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن کنس��انتره براورده‬ ‫شده است‪ .‬در سال براساس امارهای ‪ ۲‬سال قبل یعنی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن کنسانتره‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عباس نعیمی‬ ‫‪ ۴‬پایگاه امداد‬ ‫و نجات معادن‬ ‫زغال سنگ تا‬ ‫بهمن ‪۱۴۰۰‬‬ ‫راه اندازی‬ ‫می شود‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ایران اعالم کرد‬ ‫«سنم» در مسیر جهش تولید‬ ‫رئی��س س��ازمان نظ��ام‬ ‫مهندس��ی معدن ای��ران در‬ ‫مراس��م رونمایی از س��امانه‬ ‫جامع سازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن (س��نم) تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫نام گذاری امس��ال به نام سال‬ ‫جهش تولید یکی از گام هایی‬ ‫که در این زمینه برنامه ریزی ش��ده‪ ،‬فعال س��ازی سامانه‬ ‫جامع س��ازمان نظام مهندسی معدن است که ‪ ۳۱‬استان‬ ‫از ان بهره برداری خواهند کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬تقی نبئی‬ ‫افزود‪ :‬بیش از ‪ ۴۱‬هزار نفر از اعضای س��ازمان می توانند از‬ ‫این سامانه استفاده کنند و اطالعات طبقه بندی شده در‬ ‫دسترس داشته باش��ند‪ .‬بهره گیری از این سامانه جدید‪،‬‬ ‫ضمن ح��ذف مکاتبات کاغذی‪ ،‬س��رعت در رویه اداری‬ ‫را به دنبال دارد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬رضا کش��اورزی‪،‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توس��عه این سازمان گفت‪ :‬براساس‬ ‫اجرایی سازی س��ند راهبردی س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن و مطابق با نقش��ه راه این س��ازمان که در تابستان‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به تصویب رس��یده و ابالغ ش��د‪ ،‬هوشمندسازی‬ ‫در دس��تور کار معاونت برنامه ریزی و توسعه این سازمان‬ ‫قرار گرفت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با همکاری س��ازمان استان ها‬ ‫و تالش بخش فناوری اطالعات س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫مع��دن ایران و جلس��ات کارگروه هوشمندس��ازی که با‬ ‫نظارت مستقیم رئیس س��ازمان برگزار شد‪ ،‬در واقع گام‬ ‫شش��م سند استراتژی محقق ش��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬سامانه‬ ‫جامع س��ازمان نظ��ام مهندس��ی معدن ب��ا درگاه های‬ ‫متعدد و با بازمهندس��ی بانک های اطالعاتی پیش��ین و‬ ‫راه اندازی درگاه های جدید اماده است تا به سازمان های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها‪ ،‬س��ازمان های نظام‬ ‫مهندسی معدن استان ها‪ ،‬اعضای سازمان‪ ،‬دانشجویان‪،‬‬ ‫بهره برداران معدنی‪ ،‬مکتش��فین و‪ ...‬خدمات الزم را ارائه‬ ‫کند‪ .‬گفتنی اس��ت گام های اول تا سوم این پروژه شامل‬ ‫توس��عه کارتابل اداری‪ ،‬بررس��ی الزامات و نیازمندی ها‪،‬‬ ‫تقوی��ت زیرس��اخت های فن��اوری ش��امل راه ان��دازی‬ ‫پورتال های س��ازمان‪ ،‬شناس��ایی فرایندهای س��ازمان‬ ‫و‪ ...‬در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و در زم��ان تص��دی دکت��ر داریوش‬ ‫اسماعیلی به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تحقق ‪ ۲۰‬درصدی برنامه تولید کنسانتره زغال سنگ‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 22‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1592‬‬ ‫پیاپی ‪2910‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫سنگری بدون فرمانده‬ ‫نیازمند‬ ‫استراتژی های‬ ‫کالن هستیم‬ ‫سیدرضا شهرستانی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کامران وکیل‬ ‫‹ ‹نقطه سر خط‬ ‫کام��ران وکی��ل‪ ،‬دبی��رکل اتحادی��ه صادرکنن��دگان و‬ ‫ذوب اهن به هیچ معدنی بدهکار نیست‬ ‫معاون خرید ش��رکت ذوب اهن اصفهان با تاکید بر‬ ‫اینک��ه این مجموعه به هیچ معدنی در کش��ور بدهی‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬تامین س��نگ اهن درش��ت دانه از داخل‬ ‫به گلوگاه ذوب اهن تبدیل شده است‪ ،‬البته معادن ما‬ ‫امکان تامین ای��ن محصول را دارند‪ ،‬اما برخی معادن‬ ‫با تبدیل سنگ اهن خود به کنسانتره‪ ،‬از تحویل ماده‬ ‫معدنی خود به ذوب اهن سرباز می زنند‪.‬‬ ‫محمدجعفر صالحی درباره برخی صحبت ها مبنی‬ ‫ب��ر تاخیر ذوب اهن در پرداخ��ت هزینه های معادن‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬درحال حاضر هیچ معدنی وجود ندارد که‬ ‫ذوب اهن به ان بدهکار باشد و تقریبا پرداخت باالی‬ ‫‪ ۹۰‬درص��د مع��ادن به غیر از دو مورد که گردش مالی‬ ‫ماهانه انها باالست‪ ،‬بدهی بقیه معادن به روز پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬در مجموع ذوب اه��ن در هیچ یک از مواد‬ ‫اولی��ه خود به فروش��ندگان بدهی ن��دارد‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه بخش��ی از واردات مواد اولیه ذوب اهن به دلیل‬ ‫پوش��ش کمی و کیفی مواد داخل اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬واردات زغال سنگ اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫بی��ن ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درص��د زغال مصرفی کیفی و وارداتی‬ ‫است‪ ،‬اما در تامین بقیه مواد معدنی و اهن دار از داخل‬ ‫هیچ محدودیت��ی نداریم‪ .‬البته تا زمانی که صادرات و‬ ‫امی��د بازگردانی صادرات وجود داش��ته باش��د‪ ،‬ذوب‬ ‫اه��ن اصفهان تا حدودی در ارس��ال ب��ار و مواد اولیه‬ ‫با چالش مواجه اس��ت‪.‬معاون خرید شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان درباره بیشترین مشکل این صنعت در تامین‬ ‫م��واد اولیه اولیه‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر فراوانی س��نگ‬ ‫اهن درش��ت دانه در کش��ور کم اس��ت و این کمبود‬ ‫ب��ه نوع��ی به گلوگاه ذوب اهن تبدیل ش��ده اس��ت؛‬ ‫البت��ه معادن ما امکان تامین ای��ن محصول را دارند‪،‬‬ ‫ام��ا برخی معادن‪ ،‬س��نگ اهن خود را به کنس��انتره‬ ‫تبدیل می کنند که در این ش��رایط س��نگ دانه بندی‬ ‫دیگر روانه ذوب اهن نمی ش��ود‪.‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫بح��ث کمبود مواد اولیه ذوب اه��ن مربوط به ‪ ۲‬یا ‪۳‬‬ ‫س��ال گذشته نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از زمانی که بحث‬ ‫واگذاری معادن به بخش خصوصی اتفاق افتاد‪ ،‬اگرچه‬ ‫پیش بینی ش��ده بود که معادن گل گهر و چادرملو که‬ ‫زمان��ی تامین کننده نیاز اصل��ی ذوب اهن بودند‪ ،‬بعد‬ ‫از ای��ن تغیی��ر مالکیت بر تعهدات خ��ود با ذوب اهن‬ ‫پایبند باش��ند‪ ،‬اما این گونه نشد‪.‬صالحی درباره اینکه‬ ‫چ��را ذوب اهن امروز معدنی در کش��ور ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید توجه داشت در فرایند خصوصی سازی‪ ،‬ذوب اهن‬ ‫جزو اخرین ش��رکت هایی بود که به بخش خصوصی‬ ‫واگذار ش��د و در ان زم��ان به دلیل دولتی بودن اجازه‬ ‫خرید س��هام و معدن خاصی را نداش��ت؛ بنابراین بعد‬ ‫اینکه تمام مجموعه ها خصوصی سازی و معادن واگذار‬ ‫شدند‪ ،‬معدنی برای ذوب اهن باقی نماند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬مع��ادن گل گهر و‬ ‫چادرملو به س��مت فوالدی ش��دن رفتند و با باز شدن‬ ‫‹ ‹غیرمتخصصان تصمیم گیرهستند‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫استراتژی های کالن حاکم بر وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت با نظر ش��خص وزیر تبیین‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬س��ند چش��م انداز‬ ‫توس��عه فوالد در اف��ق ‪ 1404‬در زمان وزارت‬ ‫محمدرضا نعمت زاده مورد توجه قرار گرفت و‬ ‫تالش شد طرح های توسعه ای برای تحقق این‬ ‫هدف مورد توجه قرار گیرد‪ .‬در همین مس��یر‬ ‫نیز انواع مشوق ها و مجوزها صادر می شود تا از‬ ‫یک سو تولیدکنندگان حمایت و از سوی دیگر‬ ‫خالهای موجود برطرف شوند‪.‬‬ ‫در دوره فعالی��ت دول��ت دوازده��م ای��ن‬ ‫وزارتخانه با بی ثباتی قابل توجهی روبه رو ش��د‬ ‫که روند فعالیت تولیدکنندگان را با چالش های‬ ‫اساس��ی مواجه کرد‪ .‬اما درمجم��وع عملکرد‬ ‫ای��ن وزارتخانه در طول س��ال های گذش��ته‬ ‫چالش های اساسی داشته است‪ .‬به عالوه انکه‬ ‫حتی استراتژی کالنی برای بسیاری از صنایع‬ ‫یا در حلقه های گوناگون زنجیره تولید‪ ،‬تدوین‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬همین موضوع نیز چالش های‬ ‫اساسی را در مسیر تولید ایجاد می کند‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬در حال حاضر مجوز تولید‬ ‫‪ 18‬میلیون تن لوله و پروفیل از س��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادرش��ده‪ ،‬درحالی‬ ‫که حداکثر میزان کش��ور در اوج تقاضا‪ ،‬برابر‬ ‫‪ ۲.۵‬میلی��ون تن گ��زارش ش��ده و وزارتخانه‬ ‫ب��دون توجه ب��ه ظرفیت های موج��ود مجوز‬ ‫صادر ک��رده اس��ت‪ .‬این گون��ه ناهماهنگی ها‬ ‫در اغل��ب صنایع به چش��م می خورد‪ .‬به عالوه‬ ‫انکه زمینه سودجویی عده ای خاص را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬واحدی با عنوان تولید‬ ‫لول��ه و پروفیل با ظرفیت تولی��د هزار تن در‬ ‫ماه احداث می ش��ود‪ ،‬اما ه��دف از احداث ان‬ ‫فق��ط بهره گیری از ظرفیت ورق عرضه ش��ده‬ ‫در بورس کاالس��ت‪ .‬این واحد ورق را با هدف‬ ‫تولی��د محصول نهایی از بورس کاال خریداری‬ ‫می کند و با قیمتی به مراتب باالتر در بازار ازاد‬ ‫به فروش می رساند؛ درنتیجه سود قابل توجهی‬ ‫از واسطه گری به دست می اورد‪.‬‬ ‫متاس��فانه سیاست های اتخاذش��ده در این‬ ‫وزارتخانه دس��ت س��ودجویان را باز گذاشته‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬زنجیره فوالد به محلی‬ ‫برای انتش��ار چند هزار میلی��ارد تومان رانت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این رانت در س��ایه امارسازی یا‬ ‫سناریوهای گوناگون ایجاد و در اختیار عده ای‬ ‫خاص قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به اعتقاد ما خرید و فروش در زنجیره فوالد‬ ‫باید ازاد ش��ود؛ یعنی قیمت ها در رقابت میان‬ ‫عرضه و تقاضا مش��خص شود‪ .‬دستوری بودن‬ ‫قیمت ها و تعیین کف یا س��قف‪ ،‬سیاست های‬ ‫اشتباهی هس��تند‪ .‬به عالوه انکه در ازادسازی‬ ‫قیمت ها‪ ،‬خالها مش��خص و س��رمایه گذاران‬ ‫جذب ان می ش��وند‪ .‬بدون تردید این سیاست‬ ‫در بلندمدت حتی جلب منفعت مصرف کننده‬ ‫نهایی را هم به دنبال دارد‪ .‬متاس��فانه در ‪ 6‬ماه‬ ‫گذش��ته نابس��امانی در زنجیره فوالد ش��دت‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬معاونت معدنی ای��ن وزارتخانه‬ ‫اگاهی و اش��راف کامل به زنجیره فوالد ندارد‪،‬‬ ‫از این رو تصمیمات اش��تباهی گرفته می شود‬ ‫که از یک س��و به ضرر تولیدکنندگان اس��ت و‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬زمینه س��ودجویی عده ای را‬ ‫فراهم می کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬واحدهای ذوبی‬ ‫موظف ش��ده اند ‪ 60‬درصد محصوالت خود را‬ ‫در ب��ورس کاال عرض��ه کنن��د‪ .‬در کجای دنیا‬ ‫بخ��ش خصوصی را ملزم به فروش با ش��رایط‬ ‫خاص می کنند؟‬ ‫یا در مواردی ش��اهد هس��تیم ک��ه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با تعیین س��قف‬ ‫قیمت‪ ،‬قیمت های پیش��نهادی باالتر را ابطال‬ ‫می کند‪ .‬در چنین شرایطی به شدت امکان درز‬ ‫اطالعات به بیرون از این وزارتخانه وجود دارد‪.‬‬ ‫یعنی اقدامی رانت خیز در حال اجراست‪.‬‬ ‫امید می رود روند تغییرات در این وزارتخانه‬ ‫پای��ان یاب��د‪ ،‬در همین حال حض��ور معاونت‬ ‫معدن��ی پیش��ین را در جای��گاه سرپرس��ت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مثبت ارزیابی‬ ‫می کنیم‪ .‬چراکه ایش��ان سابقه قابل قبولی در‬ ‫وزارتخانه داش��ته اند‪ ،‬امید م��ی رود با حضور‬ ‫جعفر سرقینی در این جایگاه‪ ،‬ثبات و ارامش‬ ‫به زنجیره فوالد بازگردد‪ .‬در ادامه نیز در سایه‬ ‫هماهنگی هرچه بیشتر‪ ،‬قیمت فوالد در داخل‬ ‫کش��ور منطقی شود‪ .‬هیچ سیاس��تی از رشد‬ ‫قیمت فوالد در داخل کش��ور در مقایس��ه با‬ ‫نرخ های جهانی‪ ،‬اس��تقبال نمی کند‪ .‬صادرات‬ ‫هزینه برت��ر از ف��روش داخلی اس��ت و باید با‬ ‫سیاستی درست‪ ،‬مانع چنین رشد قیمتی شد‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫وزارتخانه ه��ای دول��ت اس��ت ک��ه از یک س��و با معیش��ت‬ ‫مردم س��روکار دارد و از س��وی دیگر‪ ،‬ب��ا بزرگ ترین صنایع‬ ‫کش��ور طرف اس��ت‪ .‬اهمیت فعالیت ای��ن وزارتخانه به ویژه‬ ‫درحال حاضر که جنگ اقتصادی از س��وی س��ایر کشورها و‬ ‫به ویژه ایاالت متحده‪ ،‬علیه ایران در جریان اس��ت‪ ،‬بیش��تر‬ ‫اش��کار می شود‪ .‬با وجود اهمیت و اثرگذاری یادشده‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ ۴‬سال گذشته با تغییرات متعدد‬ ‫مدیریتی روبه رو بوده اس��ت‪ .‬این تغییرات روند فعالیت یک‬ ‫مجموعه کوچک را به هم می ریزد‪ ،‬چه رسد به ساختار عظیم‬ ‫و مهمی مانند وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان و فع��االن صنعتی و‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت انقدر عریض و‬ ‫طویل اس��ت که اداره ان از عهده یک فرد بر نمی اید‪ .‬ش��اید‬ ‫بهتری��ن دوران ای��ن وزارتخانه را باید ب��ه وزارت محمدرضا‬ ‫نعمت زاده در دولت نخس��ت حسن روحانی نسبت داد‪ .‬البته‬ ‫که به عملکرد وی و مجموعه تحت نظارت او نیز طی ‪ ۴‬سال‬ ‫و ‪ ۱۷‬روزی که بر مس��ند این وزارتخانه قرار داشت‪ ،‬ایرادات‬ ‫و انتقاداتی وارد است‪ .‬اما طی دولت دوازدهم این وزارتخانه‬ ‫انچنان با بی ثباتی روبه رو بوده که بسیاری حسرت روزهای‬ ‫گذش��ته را می خورند‪ .‬محمد ش��ریعتمداری فقط یک سال‬ ‫و ‪ ۲‬م��اه بر مس��ند وزارت ای��ن وزارتخانه ق��رار گرفت و در‬ ‫نهایت اس��تعفا داد‪ .‬رضا رحمانی نیز با گذش��ت یک س��ال و‬ ‫نی��م از عم��ر وزارت خود از این جایگاه برکنار ش��د‪ .‬پس از‬ ‫ان حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه‬ ‫معرفی ش��د‪ ،‬اما نتوانس��ت رای مثب��ت نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی را برای وزارت کسب کند؛ بنابراین با حکم‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬جعفر س��رقینی به عنوان سرپرست جدید‬ ‫این وزارتخانه منصوب ش��د‪.‬گویی مدیریت این وزارتخانه در‬ ‫زنجیر باطلی قرار گرفته اس��ت و قرار نیست روی ثبات را به‬ ‫خود ببیند‪ .‬طبیعی است که در چنین شرایطی این وزارتخانه‬ ‫از وضعیت مطلوبی برخوردار نیس��ت‪ ،‬به ویژه که در کشور ما‬ ‫بخش عمده ای از اس��تراتژی های حاکم بر یک نهاد‪ ،‬ازسوی‬ ‫مدیران و باس��لیقه انها یا مشاورانش��ان انتخاب می شود‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی هر ‪ ۳‬حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بسته به‬ ‫ویژگی های ذاتی خود متضرر می شوند‪.‬‬ ‫تفاوت به قدری فاحش اس��ت که در برهه ای از زمان برخی‬ ‫فع��االن بخش خصوصی پیش��نهاد دادند معدن به س��بب‬ ‫شباهت ساختاری در کنار وزارت نفت قرار گیرد‪ ،‬چراکه هر‬ ‫دو انفال هس��تند‪ ،‬از اکتشاف اغاز می شوند و وجوه مشترک‬ ‫زمین شناسی دارند‪.‬‬ ‫گاهی اف��رادی که در مس��ند وزارت قرار می گیرن��د از توانمندی‬ ‫قابل توجه��ی برخوردار نیس��تند‪ .‬ح��ال این اف��راد می خواهند برای‬ ‫صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان تصمیم گیری کنند‪ .‬معلوم است در‬ ‫چنین شرایطی ساختار کلی اقتصاد کشور معیوب خواهد شد‬ ‫تولیدکنن��دگان مواد معدنی ایران چندی پیش در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫و درباره تغییرات مداوم در این وزارتخانه اظهارکرد‪:‬‬ ‫از زمانی ک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ش��کل گرفت‪،‬‬ ‫تاکن��ون هیچ وزیر موفقی بر این مس��ند ننشس��ته اس��ت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مگر یک فرد همزمان ب��ه چند حوزه و تخصص‬ ‫می تواند مس��لط باش��د؟ صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت هرکدام‬ ‫دنیای گس��ترده ای هس��تند‪ .‬اداره هرکدام از این حوزه ها به‬ ‫مدیری متخص��ص‪ ،‬توانمند و حرفه ای نیاز دارد‪ .‬فعالیت در‬ ‫هرک��دام از این حوزه ها گس��تردگی و پیچیدگی های خاص‬ ‫خ��ود را دارد‪ ،‬بنابرای��ن نمی توان ف��ردی را پیدا کرد که در‬ ‫هر ‪ ۳‬حوزه یادش��ده‪ ،‬متخصص باش��د‪ .‬در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫هیچ ک��دام از وزیران پیش��ین صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز‬ ‫عملک��رد موف��ق را از خ��ود ب��ه نمایش نگذاش��تند‪ .‬محمد‬ ‫ش��ریعتمداری با انکه س��ابقه وزارت بازرگان��ی را در دوران‬ ‫ریاس��ت جمهوری س��یدمحمد خاتمی بر عهده داش��ت و‬ ‫فعالیت ه��ای دیگر اقتص��ادی را در کارنامه خود ثبت کرده‬ ‫بود‪ ،‬اما نتوانس��ت از عهده مدیریت ای��ن وزارتخانه بربیاید‪.‬‬ ‫محمدرضا نعمت زاده نیز در طول س��ال های گذشته سابقه‬ ‫باب ص��ادرات و جهش نرخ ارز‪ ،‬بهره ب��رداران معادن‬ ‫بیش��تر به دنبال انتقال سرمایه و ثروت خود به خارج‬ ‫کشور شدند و هدف انها از صادرات‪ ،‬نه ارزاوری برای‬ ‫کش��ور‪ ،‬بلکه انتقال سرمایه بود‪ .‬معاون خرید شرکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان درباره اینکه در ش��رایط فعلی ذوب‬ ‫اهن اصفهان امکان اکتشاف و سرمایه گذاری در حوزه‬ ‫مع��ادن را دارد یا خیر‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باید توجه داش��ت‬ ‫که اکتش��اف یک کار احتمالی صفر تا ‪ ۱۰۰‬اس��ت و‬ ‫در خوشبینانه ترین حالت پس از نخستین استخراج‪،‬‬ ‫م��اده معدنی بیش��تر از ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬س��ال وج��ود ندارد‪،‬‬ ‫بنابراین ممکن است در بحث اکتشاف سرمایه گذاری‬ ‫باالی��ی انجام ش��ود و حتی به نتیجه ای نرس��یم‪ .‬وی‬ ‫با توضیح اینکه کار اکتش��اف پهنه ها ازسوی سازمان‬ ‫زمین شناسی انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۲‬ماه پیش‬ ‫ذوب اهن اصفهان تفاهمنامه ای با این سازمان منعقد‬ ‫کرد و پهنه ای در سمنان به ذوب اهن پیشنهاد شد‪ .‬قرار‬ ‫است در سیستان وبلوچستان و کردستان نیز مطالعات‬ ‫پهنه های معدنی انجام شود‪ ،‬اما تمام این اقدامات برای‬ ‫بیماری که نیاز اس��ت حال عمومی ان خوب ش��ود‪،‬‬ ‫جوابگو نیست‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬تنها راه حل مشکل ذوب‬ ‫اهن در تامین مواد اولیه این است که صادرات سنگ‬ ‫اهن دانه بندی ممنوع ش��ود‪ .‬اگر این معادن به دنبال‬ ‫ارزاوری هستند می توانند در ازای تحویل مواد اولیه به‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬از این مجموعه محصول فوالدی دریافت و‬ ‫با ارزش افزوده باالتر محصول نهایی را صادر کنند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه ذوب اهن اصفهان برای تولید ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰‬ه��زار تن محصول در س��ال ج��اری به حدود ‪۵‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬ه��زار تن مواد اهن دار مانند س��نگ‬ ‫اهن‪ ،‬کنسانتره و گندله نیاز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬کارخانه ذوب‬ ‫اهن به طور متوس��ط روزانه به ‪ ۱۵‬هزار تن مواد اهن‬ ‫دار نی��از دارد که درحال حاض��ر روزانه ‪ ۵۵‬درصد این‬ ‫نیاز تامین می ش��ود و با این احتس��اب این عدد‪ ،‬ذوب‬ ‫اهن اصفهان امروز با ‪ ۷۰‬درصد ظرفیت خود در حال‬ ‫فعالیت اس��ت‪ .‬وی درباره راه اندازی کوره بلند شماره‬ ‫ی��ک ذوب اهن به مناس��ب هفته دول��ت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬محصول زغال س��نگ در راه اندازی این‬ ‫کوره تاثیر باالیی ندارد‪ ،‬چراکه حداکثر نیاز ذوب اهن‬ ‫برای باتری کوره از داخل تامین می ش��ود و کس��ری‬ ‫این کوره محصول کک بوده که با تامین ان از داخل و‬ ‫خارج کشور‪ ،‬نگرانی وجود ندارد‪ .‬وی همچنین درباره‬ ‫تفاهمنام��ه اخی��ر ذوب اهن اصفهان با زغال س��نگ‬ ‫کرم��ان‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬ای��ن تفاهمنامه در راس��تای‬ ‫توس��عه همکاری های اتی در اکتش��اف معادن جدید‬ ‫و تعامل در پیشروی و استخراج ها و همچنین توسعه‬ ‫کیفی زغال س��نگ است و درصورتی که توسعه کیفی‬ ‫زغال س��نگ اتف��اق بیفتد‪ ،‬ذوب اهن دیگ��ر نیازمند‬ ‫واردات نخواهن��د بود و س��هم زغال خارجی در تولید‬ ‫این شرکت کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫طوالنی مدت‪ ،‬اجرایی و وزارت را داش��ته‪ ،‬اما کارنامه چندان‬ ‫درخشانی از عملکرد خود در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به نمایش نگذاشت‪ .‬البته عملکرد نعمت زاده به نسبت وزاری‬ ‫بعدی بس��یار خوب ارزشیابی می شود‪.‬وکیل در ادامه گفت‪:‬‬ ‫ش��رایط برای رضا رحمانی دش��وارتر از وزیران پیشین بود‪،‬‬ ‫چراکه ایش��ان فارغ التحصیل رش��ته حقوق از دانشگاه ازاد‬ ‫اس�لامی هستند‪ .‬مدرک تحصیلی ایش��ان در رشته حقوق‬ ‫هی��چ ارتباطی با فعالیت ایش��ان در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نداش��ت‪ .‬درواقع به هیچ کدام از ‪ ۳‬حوزه مورد بحث‬ ‫مسلط نبود‪ .‬این درحالی است که حتی فردی همه فن حریف‬ ‫نی��ز در مدیری��ت این وزارتخانه عریض و طویل می ماند‪ ،‬چه‬ ‫برس��د به ش��خصی که وکیل مجلس شورای اسالمی بوده و‬ ‫س��ابقه اجرایی نداشته است‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬این دست‬ ‫انتصاب ه��ا ظلم به همان ف��رد‪ ،‬ظلم به دولت و ظلم به ملت‬ ‫است‪ .‬از همان ابتدا معلوم بود که این فرد از عهده اداره چنین‬ ‫وزارتخانه ای بر نمی اید‪ .‬درنتیجه می توان اینطور جمع بندی‬ ‫کرد که صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به قدری متفاوت از یکدیگر‬ ‫هس��تند که هدایت انها در کنار هم امکان پذیر نیس��ت‪ .‬این‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در همین حال افرادی که در مسند‬ ‫وزارت ق��رار می گیرند از توانمن��دی قابل توجهی برخوردار‬ ‫نیس��تند‪ .‬حال این افراد می خواهند برای صاحبان سرمایه و‬ ‫تولیدکنندگان تصمیم گیری کنند‪ .‬معلوم است که در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬ساختار کلی اقتصاد کش��ور معیوب خواهد شد‪.‬‬ ‫فردی غیرمتخصص برنامه ای غیرکارشناس��ی می نویسد که‬ ‫بهترین مجریان هم کاری برای بهبود ش��رایط از دست شان‬ ‫بر نمی اید‪ .‬بس��یاری از معاونت ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت تنها تحصیالت دانش��گاهی دارند و تاکنون حتی‬ ‫یک کیلو ماده معدنی صادر نکرده اند؛ یعنی اقتصاد معدن و‬ ‫صنایع وابس��ته به ان را نمی شناسند‪ .‬نتیجه ان هم می شود‬ ‫وضعیت کنونی زنجیره فوالد‪ .‬وی افزود‪ :‬کما اینکه شاهد ان‬ ‫هستیم در دستورالعمل جدید معاونت معدن و صنایع معدنی‬ ‫میزان صادرات فوالد محدود شده است‪ .‬در ادامه با اعتراض‬ ‫تولیدکنن��دگان و فع��االن این صنعت‪ ،‬ای��ن ضرایب تغییر‬ ‫می کند‪ .‬مگر می ش��ود حاصل کار کارشناس��ی را یک ش��به‬ ‫تغیی��ر داد؟ ف��رد جدیدی ک��ه در این منصب ق��رار گرفته‪،‬‬ ‫ش��عارهای جدید س��ر می دهد و برنامه هایی را برای فعالیت‬ ‫خود مطرح می کند‪ ،‬با این وجود‪ ،‬در مدت زمان کوتاه فعالیت‬ ‫این مدیران‪ ،‬مانع از تحقق شعارهای انها می شود‪ .‬متاسفانه‬ ‫در کشور ما برنامه های کالن و سیاست های بلندمدت وجود‬ ‫ندارد‪ .‬همین موضوع نیز مانع پیشرفت است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫یک��ی از نقاط ضع��ف مدیریتی در ای��ران‪ ،‬نبود‬ ‫برنامه ای مش��خص برای فعالیت های یک سازمان‬ ‫نترتیب ب��ا تغییر مدیری��ت تمام روند‬ ‫اس��ت‪ .‬بدی ‬ ‫یکن��د‪ .‬در چنین‬ ‫اجرای��ی ان مجموع��ه تغییر م ‬ ‫ش��رایطی و ب��ا تغیی��ر چندباره وزیر و سرپرس��ت‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬نمی توان به‬ ‫عملکرد این وزارتخانه در چند ماه باقیمانده از عمر‬ ‫دولت امیدوار بود‪.‬‬ ‫ایین اهدای ‪ ۱۰۰‬سرویس جهیزیه به زوج های جوان خوزستانی‬ ‫ایین اهدای ‪ ۱۰۰‬س��رویس جهیزیه به زوج های جوان‬ ‫خوزستانی به همت قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی‬ ‫شهدای شرکت فوالد خوزستان برگزار شد‪.‬‬ ‫ط عمومی‪ ،‬ایی��ن اهدای‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار رواب�� ‬ ‫‪ ۱۰۰‬س��رویس جهیزی��ه ب��ه زوج های مناط��ق محروم‬ ‫اس��تان‪ ۲۷ ،‬مردادماه ‪ ۱۳۹۹‬به همت قرارگاه س��ازندگی‬ ‫و محرومیت زدایی ش��هدای ش��رکت فوالد خوزس��تان‬ ‫با حضور حجت االس�لام والمس��لمین س��ید عبدالنبی‬ ‫موس��وی فرد نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه‬ ‫اهواز‪ ،‬س��ردار حس��ن ش��اهوار پور فرمانده سپاه حضرت‬ ‫ولیعصر(عج) خوزستان‪ ،‬سردار س��ید ضیاء الدین حزنی‬ ‫مش��اور فرماندهی و دبیر قرارگاه محرومیت زدایی س��پاه‬ ‫پاس��داران انقالب اس�لامی‪ ،‬مرتضی موصل��ی مدیرکل‬ ‫کمیته امداد خوزس��تان‪ ،‬علی محمدی مدیرعامل فوالد‬ ‫خوزس��تان و جمعی از مقامات لش��کری و کش��وری در‬ ‫مجموعه دویست دستگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابت��دای ای��ن مراس��م حجت الس�لام موس��وی‬ ‫نماینده ولی فقیه در اس��تان و ام��ام جمعه اهواز هدف از‬ ‫همس��رگزینی را دس��تیابی به ارامش دانست و افزود‪ :‬در‬ ‫زندگی مش��ترک ارامش بر اس��ایش ارجحیت دارد‪ .‬این‬ ‫بدان معناس��ت که وقتی زندگی مش��ترک اغاز می شود‪،‬‬ ‫داشتن امکانات رفاهی کمال متضمن رسیدن به ارامش‬ ‫در زندگی نیس��ت‪ .‬ترویج فرهنگ ازدواج اسان و تشویق‬ ‫زو ‪‎‬ج های جوان به فرزنداوری‪ ،‬جامعه را به سمتی هدایت‬ ‫می کند که ارامش در ان برقرار می شود‪ .‬یکی از مطالبات‬ ‫جدی رهبر معظم انقالب س��بک زندگی اس�لامی است‪،‬‬ ‫در مقابله با این س��بک مدل غربی اس��ت که هر زمان این‬ ‫مدل پیاده شده‪ ،‬خانواده از هم متالشی شده است‪ .‬ازدواج‬ ‫اسان یکی از سنت هایی است که از زمان پیامبر اکرم(ص)‬ ‫بر جای مانده اما متاس��فانه نزدیک به س��ه دهه است که‬ ‫این فرهنگ ناب دس��تخوش مدل های غربی و تجمالتی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در اس��تان در ادام��ه گفت‪ :‬ازدواج از‬ ‫نظر اسالم وسیله ای برای پاک دامن زیستن است‪ .‬ازدواج‬ ‫نخستین سنگ بنای تش��کیل خانواده‪ ،‬جامعه و اجتماع‬ ‫اس��ت‪ .‬هر چقدر در اغاز زندگی مش��ترک‪ ،‬ساده زیستی‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬به بنیان خانواده و تحکیم ان کمک‬ ‫می شود‪ .‬انتظار می رود سایر دستگاه ها و ارگان های فعال‬ ‫مانند فوالد خوزستان‪ ،‬به سهم خودشان به میدان بیایند و‬ ‫در این شرایط سخت اقتصادی از جوانان در مسیر تشویق‬ ‫به امر ازدواج حمایت کنند‪.‬‬ ‫در ادامه س��ردار حزنی مشاور فرماندهی و دبیر قرارگاه‬ ‫محرومیت زدایی س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی در‬ ‫این مراس��م ضمن قدردان��ی از حرکت ارزش��مند فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬ترویج فرهنگ ازدواج اسان را یک اصل مهم‬ ‫در نظام جمهوری اسالمی دانست و افزود‪ :‬سپاه پاسداران‬ ‫افتخ��ار دارد‪ ،‬همراه و همگام با نهادهای تحت امر رهبری‬ ‫در امر ازدواج اس��ان اقدامات موثری انجام داده است‪ .‬در‬ ‫استان خوزستان تا به امروز پنچ هزار و ‪ ۴۰۰‬سری جهیزیه‬ ‫میان محرومین توزیع ش��د‪ .‬این امار در مجموع کش��ور‬ ‫یکصد و بیست هزار سری جهیزیه است‪ .‬مهم ترین ویژگی‬ ‫جهیزیه های توزیع ش��ده‪ ،‬اس��تفاده از تولید داخل است‪.‬‬ ‫اقالم موجود در جهیزیه تماما ایرانی و به دس��ت توانمند‬ ‫کارگر ایرانی ساخته شده است‪.‬‬ ‫دبیر قرارگاه محرومیت زدایی س��پاه پاس��داران با بیان‬ ‫این جمله که نتیجه کار گروهی‪ ،‬دستیابی کامل به هدف‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی به چهر ه ش��اد یکصد زوج جوان نگاه‬ ‫می کنیم‪ ،‬موجی از خوش��حالی در میان حامیان این گونه‬ ‫مراس��مات ایجاد می ش��ود‪ .‬ب��رای ریش��ه کنی طالق و‬ ‫ترویج ازدواج اس��ان و فرزنداوری‪ ،‬کار گروهی و حمایت‬ ‫همه جانبه نهادهای مسئول مورد نیاز است‪ .‬رمز موفقیت‬ ‫س��پاه پاس��داران حضور در کنار مردم بودن است‪ .‬مثال‬ ‫عینی موفقیت در کارگروهی مهار س��یالب خوزستان در‬ ‫سال گذشته است‪ .‬جایی که شرکت های بزرگی همچون‬ ‫فوالد خوزس��تان‪ ،‬امکانات خود را بس��یج ک��رد و تا پایان‬ ‫بحران در کنار مردم ایستاد‪ .‬این حرکت هیچگاه از خاطر‬ ‫جامعه پاک نمی شود‪.‬‬ ‫س��ردار حزنی اش��اره ای هم به اقدام��ات کادر درمان‬ ‫اس��تان خوزس��تان در مهار ویروس کرونا داشت و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬فعالیت کادر درمان در چند ماه گذش��ته در مس��یر‬ ‫مه��ار ویروس کرونا عبادت به ش��مار می اید‪ .‬به راس��تی‬ ‫در ای��ن مدت کادر درمان اعم از‪ :‬پزش��کان‪ ،‬پرس��تاران‪،‬‬ ‫مدیران بهداش��ت و همه ی کسانی که به نوعی در درمان‬ ‫بیماران کرونایی نقش داشتند‪ ،‬فراتر از توانشان بود‪ .‬سپاه‬ ‫پاس��داران وظیفه خودش می داند‪ ،‬قدردان زحمات این‬ ‫قش��ر فداکار باشد‪ .‬با ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬ادامه فعالیت‬ ‫در برخی مش��اغل متوقف و باعث ش��د معیشت عده ای با‬ ‫مش��کل مواجه ش��ود‪ .‬لبیک مردم همیش��ه در صحنه به‬ ‫فرم��ان رهبر معظم انق�لاب (مدظله العال��ی) در پویش‬ ‫کمک ه��ای مومنان��ه هم ج��ای تقدی��ر دارد‪ .‬خدمات و‬ ‫کمک های مس��تمر کمیته ام��داد امام خمین��ی(ره) بر‬ ‫هیچ کس پوش��یده نیس��ت‪ .‬مطمئنا شناسایی و هدایت‬ ‫کمک ه��ای مومنانه‪ ،‬با حضور این کمیته میس��ر اس��ت‪.‬‬ ‫نام کمیت��ه امداد امام خمین��ی(ره) در جای جای میهن‬ ‫اس�لامی با فعالیت های خیریه و دستگیری از محرومین‬ ‫گ��ره خورده اس��ت‪ .‬پیش از س��خنان امام جمع��ه اهواز‪،‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان یاری رساندن به جامعه را از‬ ‫اهداف اصلی شرکت نام برد و افزود‪ :‬خوزستان دارای مردم‬ ‫نجیب و والیتمداری است که با وجود تمام سختی ها‪ ،‬پای‬ ‫این انقالب ایستاده اند و شایسته بهترین خدمات هستند‪.‬‬ ‫ش��رکت های بزرگ اس��تان با اختصاص بخشی از بودج ه‬ ‫خود در حوزه مس��ئولیت اجتماع��ی می توانند خدمات‬ ‫ارزشمندی را به مردم ارائه دهند که در این راستا شرکت‬ ‫فوالد خوزستان همواره عمل به مسئولیت اجتماعی را از‬ ‫اولویت های خود می داند‪.‬‬ ‫محمدی در ادامه گفت‪ :‬برای تسهیل امر ازدواج جوانان‬ ‫و تالش برای ش��روع زندگی مش��ترک‪ ،‬اه��دای جهیزیه‬ ‫یکی از اقداماتی اس��ت ک��ه می توانیم به زوج های جوان و‬ ‫س��رمایه های این انقالب ارائه دهیم که امید است در این‬ ‫ماموریت نیز موفق عمل کنیم‪ .‬ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫ت اجتماعی خود‬ ‫در یک سال گذشته در راستای مسئولی ‬ ‫با ایجاد و راه اندازی قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی‬ ‫شهدای فوالد در س��ه حوزه بهداشتی و درمانی‪ ،‬عمران و‬ ‫مس��کن و حوزه امور فرهنگی و مذهبی اقدامات خوبی در‬ ‫دستور کار داشته و این نهضت همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫محمدی گفت‪ :‬همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان برای مبارزه با این ویروس ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیارد ری��ال اختصاص داد و در این زمینه نیز خود را در‬ ‫کنار مردم می داند‪ .‬سردار شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر‬ ‫(عج) خوزس��تان در گفت و گو ب��ا خبرنگار روابط عمومی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬فوالد خوزس��تان همواره در انجام کارهای‬ ‫خداپس��ندانه و عام المنفعه پیش��گام بوده اس��ت‪ .‬اهدای‬ ‫جهیزی��ه به زوجین جوان نباید ب��ه این مجموعه خالصه‬ ‫ش��ود و می بایست سایر ش��رکت ها و ارگان های فعال در‬ ‫اس��تان‪ ،‬به میدان بیایند و با حمایت و اهدای وسائل مورد‬ ‫نیاز ش��روع زندگی مش��ترک به فرهنگ ازدواج که مورد‬ ‫تاکی��د ائمه(ع) هس��ت‪ ،‬کمک کنند‪ .‬فرزن��د اوری برای‬ ‫کش��ور یک سرمایه محسوب می شود‪ ،‬الزم است نهادها و‬ ‫دستگاه ها که توانایی این نوع فعالیت ها را دارند به این امر‬ ‫خیر ورود نمایند و با اهدای جهیزیه مسیری برای تسهیل‬ ‫ازدواج جوانان مهیا کنند‪ ،‬چرا که یکی از مشکالت اساسی‬ ‫امروز جوانان‪ ،‬ازدواج و فرزنداوری است‪.‬‬ ‫مرتضی موصلی مدیر کل کمیته امداد استان خوزستان‬ ‫ط عمومی‪ ،‬فقرزادیی‪،‬‬ ‫نیز در گفت وگ��و با خبرنگار رواب�� ‬ ‫توس��عه فرهنگ��ی و حمایت خانواده های مح��روم را اهم‬ ‫فعالی��ت این نهاد نام برد و افزود‪ :‬خانواده اصلی ترین رکن‬ ‫جامعه اس��ت‪ .‬در شرایط امروز حمایت از تشکیل خانواده‬ ‫و تش��ویق زوج های جوان به ازدواج اسان و فرزنداوری در‬ ‫راس فعالیت های جامعه قرار دارد‪ .‬ابتکار فوالد خوزستان‬ ‫در تامین جهیزیه و برگزاری جشن برای زوجین جوان که‬ ‫عمدتا در مناطق محروم س��اکن هستند‪ ،‬الگوی مناسبی‬ ‫برای دیگر نهادها و ارگان هایی است که توانایی حمایت و‬ ‫گام برداشتن در این مسیر را دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اهدای یکصد س��ری جهیزیه از سوی فوالد‬ ‫خوزستان به زوجین مناطق محروم‪ ،‬گام موثری در جهت‬ ‫حمایت از کانون خانواده است‪ .‬گزارش خبرنگار ما حاکی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در این ایین ‪ ۱۰۰‬س��ری جهیزیه شامل یخچال‪،‬‬ ‫لباسش��ویی‪ ،‬اج��اق گاز‪ ،‬تلویزی��ون‪ ،‬ف��رش‪ ،‬جاروبرقی‪،‬‬ ‫س��رویس خواب‪ ،‬پش��تی‪ ،‬پت��و‪ ،‬پنکه‪ ،‬س��اعت‪ ،‬اتوبخار‪،‬‬ ‫س��رویس کامل اشپزخانه و بس��ته فرهنگی به زوج های‬ ‫جوان اهدا شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬این مراسم با اجرای موسیقی و نمایش‪،‬‬ ‫نورافشانی و برنامه های شاد خاتمه یافت‪.‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه‬ ‫وزارت با‬ ‫اعمال شاقه‪...‬‬ ‫اول شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 22‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1592‬‬ ‫پیاپی ‪2910‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫اینوتکس؛ نخستین‬ ‫انالین موفق‬ ‫واحدهای راکد به‬ ‫سرمایه گذاران جدید‬ ‫معرفی می شوند‬ ‫با یک اقتصاددان و استاد دانشگاه مطرح شد‪:‬‬ ‫ناکامی های اقتصادی کشور اتفاقی نیست‬ ‫دولت دوازدهم تابستان امسال وارد اخرین سال تصدی‬ ‫خود بر دستگاه اجرایی کشور شد و االن کمتر از یک سال‬ ‫ب��رای تحقق وعده های خ��ود در حوزه های مختلف زمان‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن دوره کش��ور در بخش ه��ای مختلف اجرایی‬ ‫با مش��کالت و چالش های فراوانی روبه رو ش��د که بی شک‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین انها چالش های اقتصادی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫تش��دید تحریم ها‪ ،‬ورود به فهرست سیاه ‪ ،FATF‬کاهش‬ ‫قیمت جهانی نفت‪ ،‬افزایش بی سابقه نرخ تورم و همه گیری‬ ‫ویروس کرونا که هر یک به تنهایی می توانستند برای ایجاد‬ ‫مانع در مس��یر توسعه اقتصادی کافی باشند‪ ،‬در این دوره‬ ‫با هم بر سر اقتصاد کشور اوار شدند‪ .‬وزارتخانه ای که بیش‬ ‫از هم��ه در دولت درگیر ای��ن ماجراها بود‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بود که در کنار تمام مش��کالت یادش��ده از‬ ‫درون نیز دچار چالش هایی بود‪ ۲ .‬وزیر و ‪ ۲‬سرپرس��ت در‬ ‫طول ‪ ۳‬س��ال هر یک برای مدتی سکان وزارت را به دست‬ ‫گرفتند تا ش��اید بتوانند کشتی اقتصاد کشود را به ساحل‬ ‫امن برس��انند‪ .‬ش��ریعتمداری‪ ،‬رحمانی‪ ،‬مدرس خیابانی و‬ ‫حاال سرقینی نام هایی هستند که در این ‪ 3‬سال روی میز‬ ‫ش��خص اول وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار گرفته اند‬ ‫اما ایا با همه این تغییرات‪ ،‬کارنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در این دوره موفق بوده و ایا با در نظر گرفتن تمام‬ ‫مشکالت موجود بین المللی‪ ،‬از همه امکانات و قابلیت های‬ ‫موجود کش��ور در راس��تای توس��عه اقتص��ادی و تجاری‬ ‫اس��تفاده ش��ده یا خیر؟! برای بررسی این موضوع و یافتن‬ ‫پاس��خ این پرسش ها و پرس��ش های دیگری از این دست‪،‬‬ ‫در این ش��ماره‬ ‫‪ ،‬با س��ید مرتضی افقه‪ ،‬اقتصاددان و‬ ‫اس��تاد دانشگاه به گفت وگو پرداخته ایم که شرح ان را در‬ ‫ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ € اقتصاد کشور در این سال ها با مشکالت فراوانی‬ ‫در تحقق اهداف خود روبه رو بوده است‪ .‬تحلیل شما‬ ‫از دالیل اصلی بروز این مشکالت چیست؟‬ ‫براس��اس تجربیات و بررسی های کارشناسی‪ ،‬هر اقتصاد‬ ‫ب��رای اینکه بتواند در یک فضای مس��اعد رش��د کند و به‬ ‫تکامل برس��د‪ ،‬در همه ابعاد از جمله سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬قانون��ی و مدیریتی نیازمند وجود ثبات اس��ت‪.‬‬ ‫در واق��ع هیچ اقتصادی نمی تواند در فضای اش��فته ای که‬ ‫دورنم��ای این��ده را تی��ره و تار می کند‪ ،‬به رش��د و تکامل‬ ‫موردنظر برسد‪.‬‬ ‫انچه ما در س��ال های اخیر در اقتصاد کش��ور شاهد ان‬ ‫بوده ایم‪ ،‬در برخی موارد بیش��تر از انکه در جهت افزایش‬ ‫ثب��ات در ای��ن عرصه بوده باش��د‪ ،‬در راس��تای کاهش ان‬ ‫حرکت و فعاالن این حوزه را با مصائب و چالش های متعدد‬ ‫داخلی و خارجی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫€ €ای�ن بی ثباتی ه�ا در چ�ه حوزه های�ی اس�یب‬ ‫بیشتری به اقتصاد وارد می کند؟‬ ‫به طور کلی بی ثباتی اگر در حوزه هایی باشد که مستقیما‬ ‫با اقتصاد در ارتباط هس��تند‪ ،‬تاثیراتی بس��یار اشکارتر بر‬ ‫اقتصاد خواهد داشت‪ .‬در اقتصاد ایران برخی بی ثباتی های‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬مدیریتی و قانونی تاثیر بسیار زیادی بر متغیرها‬ ‫و ش��اخص های اقتصادی کشور دارند‪ .‬در برخی موارد هم‬ ‫بی ثبات��ی سیاس��ی در روابط بین الملل اس��یب هایی را به‬ ‫اقتصاد وارد می کند‪ .‬به دلیل اینکه اقتصاد کشور به شدت به‬ ‫روابط خارجی وابسته است و نیاز به فروش نفت و دریافت‬ ‫کااله��ای واس��طه ای‪ ،‬س��رمایه ای و حت��ی مصرفی برای‬ ‫پیشرفت اقتصاد خود دارد‪ ،‬شرایط سیاسی نقش عمده ای‬ ‫در ای��ن زمین��ه بازی می کن��د‪ .‬به عالوه در داخل کش��ور‬ ‫بی ثباتی ه��ای قانونی‪ ،‬سیاس��ی و مدیریتی وجود دارد‪ .‬در‬ ‫حوزه قوانین ما شاهدیم که متاسفانه گاهی اقتصاد ما دچار‬ ‫بی ثباتی های قانونی بی شماری شده است‪ .‬قوانین متعدد‪،‬‬ ‫مک��رر‪ ،‬ضد و نقیض و تفس��یرهای متع��دد اجراکنندگان‬ ‫ان در این س��ال ها باعث سردرگمی کارگزاران اقتصادی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران و حتی مصرف کنندگان شده است‪ .‬در کنار‬ ‫این موضوع اختالفات و درگیری های سیاس��ی جناح ها و‬ ‫مس��ائلی از این دس��ت نیز بر اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬رحمانی‪ ،‬م��درس خیابانی و حاال س��رقینی نام هایی‬ ‫هس��تند ک��ه در این ‪ 3‬س��ال روی میز ش��خص اول وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ق��رار گرفته اند اما ایا با همه این تغییرات‪ ،‬کارنامه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این دوره موفق بوده است؟!‬ ‫€ €ای�ن نوع منازعات داخل�ی بین حزبی تقریبا در‬ ‫تمام کشورها وجود دارد ؛ پس چرا این بی ثباتی های‬ ‫اقتصادی برای ان کشورها اتفاق نمی افتد؟‬ ‫بله؛ در کش��ورهای دیگر نیز کشمکش های بین احزاب‬ ‫و گروه ه��ای مختلف وج��ود دارد اما نکته حائز اهمیت در‬ ‫این موضوع این است که متاسفانه در کشور ما این نزاع ها‬ ‫به شدت نابالغانه و تکامل نیافته است و به سرعت بر روحیه‬ ‫سرمایه گذاران و مصرف کنندگان و رفتارهای انها در حوزه‬ ‫اقتصاد تاثیر می گذارد و این تاثیرات نیز نتیجه منفی روی‬ ‫شاخص های اقتصاد بر جای می گذارند‪.‬‬ ‫€ €به بی ثباتی های مدیریت�ی در حوزه اقتصاد نیز‬ ‫اش�اره کردید ک�ه گاهی گریبان صنع�ت و تولید را‬ ‫گرفته است؛ اقتصاد ما از این منظر با چه مشکالتی‬ ‫مواجه است؟‬ ‫انچ��ه بی��ش و پیش از هم��ه مولفه ه��ا در ناکامی های‬ ‫اقتصاد کش��ور ما تاثیرگذار بوده‪ ،‬همین بی ثباتی مدیریتی‬ ‫اس��ت‪ .‬گاه��ی بی ثباتی مدیریتی در حوزه اقتصاد کش��ور‬ ‫م��ا را با چالش های بس��یار جدی مواجه ک��رده و می توان‬ ‫گف��ت یک��ی از دالیل اصلی مش��کالت مزمن و ریش��ه ای‬ ‫امروز اقتصاد کش��ور همین بی ثباتی در مدیریت هاس��ت‪.‬‬ ‫بی تردی��د نمی توان انتظار داش��ت این مدیران کوتاه مدت‬ ‫به برنامه ریزی های بلندمدت روی بیاورند و در این مس��یر‬ ‫تالش کنند‪.‬‬ ‫€ €منظور ش�ما از بی ثباتی‪ ،‬تغیی�ر وزرای صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است؟‬ ‫دقیقا؛ این بی ثباتی هرچه در سطوح باالتر اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫تاثیرات وس��یع تر‪ ،‬عمیق تر و دیرپاتری را به دنبال خواهد‬ ‫داش��ت؛ به عنوان مثال اگر در س��طح یک استان‪ ،‬استاندار‬ ‫مدام تغییر کند‪ ،‬تاثیرات منفی ان عمدتا در همان استان‬ ‫بروز می کند‪ ،‬اما وقتی تغییرات در سطح کشوری و درباره‬ ‫وزرای دولت باش��د‪ ،‬تاثیرات وس��یع ان در کل کش��ور و‬ ‫به ص��ورت مزمن و طوالنی م��دت خواهد بود‪ .‬تغییرات این‬ ‫س��ال ها نیز در باالترین رتب��ه در مرتبط ترین وزارتخانه با‬ ‫اقتصاد کش��ور بوده و تاثیرات عمیق ان بر اقتصاد کش��ور‬ ‫به وضوح دیده می شود‪ .‬البته موضوع تغییر مدیریت و وزیر‬ ‫محدود به همین دوره نمی ش��ود‪ .‬م��ا در دولت های نهم و‬ ‫ده��م‪ ،‬به دلیل همین تغییرات مکرر‪ ،‬یکی از بی ثبات ترین‬ ‫دوره های مدیریتی در کش��ور را تجربه کردیم‪ .‬تا انجا که‬ ‫تغییر و تحوالت در سطح وزرا در ان سال ها به امری عادی‬ ‫تبدیل ش��ده بود و گرچه اس��یب ها و ضربات حاصل از ان‬ ‫در ظاهر نامحسوس بود اما زیان های ناشی از این تغییرات‬ ‫معموال انقدر وسیع و دیرپاست که به جرات می توان گفت‬ ‫یکی از دالیل ناکامی کش��ور در رس��یدن به اهداف مندرج‬ ‫در برنامه ها و سیاس��ت های تعیین شده بکارگیری همین‬ ‫رویکرد غلط بوده است‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫حس�ین ش�یرازی‪‎‬منش‪ -‬فع�ال اقتص�ادی ‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫اینک��ه از س��ال ‪ ۱۳65‬در امر صادرات میوه و تره بار و خش��کبار‬ ‫فعالیت مس��تمر داش��تم و زمانی هم عضو هیات مدیره اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان میوه و تره بار بودم‪ ،‬الزم دانس��تم مواردی را برای‬ ‫دوس��تانی ک��ه امر نظارت بر ص��ادرات را در حال حاضر پیگیری‬ ‫می کنند عنوان کنم‪ .‬ش��اید چنانکه به ان توجهی ش��ود‪ ،‬در روند‬ ‫رو به رشد صادرات غیرنفتی مفید واقع شود‪.‬‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی که در دهه ‪ 60‬عمده انه��ا میوه و تره بار و‬ ‫خش��کبار و فرش و صنایع‪‎‬دس��تی و دیگر فراورده های دامی بود‪،‬‬ ‫موفق شده بود بازارهای خوبی را در کشورهای همسایه و اروپایی‬ ‫و حتی امریکایی پیدا کند که به یکباره پیمان سپاری در سال ‪74‬‬ ‫ضربه مهلکی را بر پیکره این بازار خوب محصوالت که باعث رشد و‬ ‫رونق تولید ملی شده بود‪ ،‬وارد کرد و در این راستا صادرکنندگان‬ ‫زیادی اس��یب دیدن��د و از گردونه خارج و بس��یاری هم گرفتار‬ ‫مباح��ث تعزیراتی ش��دند‪ .‬البته در همین زم��ان هم انهایی که‬ ‫€ €ایا سیس�تم حاک�م بر وزارت صنع�ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هم در این ناکامی ها دخیل بوده است؟‬ ‫در ه��ر حال وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باتوجه به‬ ‫حیطه گسترده وظایف ان‪ ،‬یکی از کلیدی ترین وزارتخانه ه‬ ‫ای کش��ور در حوزه اقتصاد اس��ت‪ .‬همان طور که می دانید‬ ‫اقتصاد کش��ورها معموال به ‪ ۳‬بخش کش��اورزی‪ ،‬صنعت و‬ ‫خدمات تقس��یم می ش��ود و اگر این تقسیم بندی را قبول‬ ‫داش��ته باش��یم‪ ،‬خواهیم دید که ‪ ۲‬بخش از این ‪ ۳‬بخش‬ ‫در کش��ور ما در حیط��ه وظای��ف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��ت و جالب اینکه همی��ن دو بخش حدود ‪۸۰‬‬ ‫درصد شاغالن کشور را در بر می گیرد که شامل ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫در بخ��ش خدم��ات و ‪ ۳۰‬درصد در بخش صنعت اس��ت؛‬ ‫بنابراین بخش عمده ایجاد ارزش افزوده کشور برعهده این‬ ‫وزارتخانه است و تعجبی ندارد که از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به عنوان یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های دولت‬ ‫یاد ش��ود‪ ،‬اما متاسفانه ناکارامدی این وزارتخانه و تغییر و‬ ‫تح��والت ان در طول این دو دوره اس��یب های فراوانی به‬ ‫اقتصاد کشور زد‪.‬‬ ‫€ €تغیی�ر و تح�والت تصدی گ�ری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در دوره اخیر و نقش ان در مس�ائل‬ ‫اقتصادی کشور را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫در این سال ها تغییر و تحوالت زیادی در انتخاب وزرای‬ ‫این وزارتخانه انجام ش��ده که گاهی عالوه بر انتخاب های‬ ‫اشتباه و تعیین رویکردهای غلط‪ ،‬خود تعدد این تغییرات‬ ‫نیز در دامن زدن به مشکالت اقتصادی کشور نقش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬باتوج��ه به عملک��رد و نتایج به دس��ت امده به نظر‬ ‫می رس��د در مجموع وزرای دولت یازده��م و دوازدهم در‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬اقای نعمت زاده یکی از‬ ‫قوی ترین و باتجربه ترین مدیران بوده است‪ .‬روحیه و خلق‬ ‫و خوی وی متناس��ب با ساختارهای حاکم بر روابط اداری‬ ‫و اجرایی کش��ور بود‪ ،‬به همین دلیل در کارنامه مدیریتی‬ ‫وی اغلب نمرات خوبی دیده می شود‪ .‬اما بعد از جدا شدن‬ ‫اق��ای نعمت زاده از دولت متاس��فانه در وزارتخانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بی ثباتی مدیریتی به وجود امد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این پ��س از دوره وزارت وی به نظر می رس��د‬ ‫مدیرانی بس��یار ضعیف برای س��کانداری ای��ن وزارتخانه‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫تص��ور کنید از وزارتخانه ای با ای��ن درجه از اهمیت که‬ ‫وزیری ضعیف دارد و خود را موقت می داند و عالوه بر این‬ ‫مدام دس��تخوش تغییرات می شود‪ ،‬چه انتظاری می توان‬ ‫داش��ت‪ .‬در واقع همه عوامل یادش��ده‪ ،‬سمی مهلک برای‬ ‫حرکت و پیشرفت وزارتخانه ساختند‪.‬‬ ‫€ €مگ�ر نه اینک�ه تغیی�ر وزرا در راس�تای بهبود‬ ‫عملکرد وزارتخانه بوده است!‬ ‫روی کاغذ بله؛ اما از انجا که در کش��ور ما به دلیل مقید‬ ‫نبودن افراد به برنامه های سازمانی و مدون و حاکم نبودن‬ ‫سیستم در ساختارهای اداری و اجرایی کشور‪ ،‬این مدیران‬ ‫هس��تند که نقش کلیدی در جهت دهی نگرش س��ازمان‬ ‫تحت تصدی خود دارند و معموال نگرش و طرز فکر هر وزیر‬ ‫تعیین کننده مس��یر وزارتخانه یا یک سازمان است‪ ،‬تغییر‬ ‫م��داوم وزرا مس��اوی با تغییر گاه ب��ه گاه رویکرد وزارتخانه‬ ‫اس��ت که عالوه ب��ر هزینه بر بودن‪ ،‬برنامه های پیش��ین را‬ ‫نیز بی س��رانجام می گذارد؛ باتوجه به همین نکات اس��ت‬ ‫ک��ه می بینی��م بی ثباتی در مدیریت وزارتخانه از یک س��و‬ ‫و ضعی��ف ب��ودن افراد اعم از وزیر و معاونان ازس��وی دیگر‬ ‫دست به دست هم داد تا کارنامه این وزارتخانه در ‪ 3‬سال‬ ‫اخیر کارنامه قابل قبولی نباشد‪ .‬وقتی وزیری مقتدر و قوی‬ ‫نباشد طبیعتا معاونان ضعیف تر از خود را انتخاب می کند‬ ‫و این سلسله مراتب تا پایین ترین رتبه ها ادامه می یابد‪.‬‬ ‫€ €ایا نمی شد انتخاب های بهتری برای مقام وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شود؟‬ ‫این کار می توانست انجام شود اما به شرطی که مسئولیت‬ ‫وزارت با یک نگاه درس��ت و واقعا به ش��کل یک مسئولیت‬ ‫تعریف شود که متاسفانه در کشور ما وضعیت به این شکل‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫در حقیق��ت دلیل اینکه مدیران‪ ،‬وزیران و مجموعه های‬ ‫اجرایی ضعیف انتخاب می ش��وند این اس��ت که در کشور‬ ‫ما مس��ئولیت گرچه باتوجه به نام ان باید مورد سوال قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬اما بیش از انکه مس��ئولیت باش��د‪ ،‬یک امتیاز تلقی‬ ‫می شود‪ ،‬به همین دلیل برای کسب این امتیاز‪ ،‬رقابت بسیار‬ ‫زیاد است و افراد بیش از انکه برمبنای شایستگی انتخاب‬ ‫ش��وند براساس روابط امتیازاور برای گروه‪ ،‬حزب‪ ،‬خانواده‬ ‫یا مجموعه انتخاب می شوند‪ .‬البته این موضوعی نیست که‬ ‫فقط درباره وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادق باشد و در‬ ‫کل می توان گفت این روند بر کل سازکارها و ساختارهای‬ ‫کشور و زیرمجموعه های ان حاکم است‪.‬‬ ‫€ €در نهای�ت اگ�ر بخواهی�د یک ارزیاب�ی کلی از‬ ‫عملک�رد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه دهید‪،‬‬ ‫براین�د فعالیت های این وزارتخانه را در س�ال های‬ ‫اخیر چطور می بینید؟‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در این س��ال ها به دلیل‬ ‫ناکارامدی مدیران خود با مشکالت فراوانی روبه رو بوده‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان ادغام چند وزارتخانه‬ ‫و تش��کیل این وزارتخانه را کار درستی نمی دانستند‪ ،‬زیرا‬ ‫کمتر افرادی با این سیستم گزینش مدیران و وزیران‪ ،‬قادر‬ ‫به اداره کردن وزارتخانه ای با این وسعت هستند‪.‬‬ ‫در این سال ها همواره بی ثباتی مدیریتی و ضعف در کل‬ ‫س��ازمان های زیرمجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫وجود داشته و همه این اتفاقات در وضعیتی رقم می خورد‬ ‫ک��ه م��ا در بدترین ش��رایط اقتصادی در ط��ول دهه های‬ ‫گذشته قرار داریم‪.‬‬ ‫نی��از ب��ود که توجه خ��اص و ویژه ای به ای��ن وزارتخانه‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما می بینیم که نس��بت به ان بی اعتنایی تام و تمام‬ ‫هم از س��وی مجلس و هم ازس��وی دولت وجود داش��ته و‬ ‫باید قبول کرد ک��ه ناکامی های مکرر اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی کش��ور در س��ال های اخیر یک اتفاق نبوده و با‬ ‫رویکردهای غلط اتخاذ ش��ده توس��ط سیاست گذاران این‬ ‫حوزه پیش بینی مشکالتی اینچنینی دور از ذهن نبود‪.‬‬ ‫در کل به نظر می رس��د عملک��رد وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در ای��ن دوره به وی��ژه در ‪ 3‬س��ال اخیر و بعد از‬ ‫اق��ای نعمت زاده که کارنامه نس��بتا قابل قبولی از خود به‬ ‫جا گذاشته بود‪ ،‬موفقیت چندانی نداشته و البته باتوجه به‬ ‫موارد ذکر ش��ده این موضوع چندان هم تعجب اور نیست‪.‬‬ ‫اگر اغراق نکرده باشیم شاید حتی این طور بتوانیم بگوییم‬ ‫که با این ش��رایط اگر نتیجه ای غیر از این حاصل می ش��د‪،‬‬ ‫باید متعجب می شدیم‪ .‬در شرایط کنونی و باتوجه به زمان‬ ‫باقیمانده شاید بهترین راهکار برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت این باشد که برنامه هایی را برای این چند ماه تدوین‬ ‫کند تا کشور در پایان کار دولت دوازدهم درگیر مشکالتی‬ ‫بیش از این نشود‪.‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سید مرتضی افقه‬ ‫بی ثباتی‬ ‫مدیریتی و‬ ‫ضعف در کل‬ ‫سازمان های‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫در وضعیتی‬ ‫رقم می خورد‬ ‫که ما در‬ ‫بدترین شرایط‬ ‫اقتصادی در‬ ‫طول دهه های‬ ‫گذشته‬ ‫قرار داریم‬ ‫از تجربه پیمان سپاری ارزی درس بگیریم‬ ‫همیشه برای فرار از قانون متوسل به خالف‪‎‬های اداری‬ ‫می ش��وند‪ ،‬بیکار ننشستند و افرادی را اجیر کردند و با‬ ‫گرفتن کارت بازرگانی برای فعالیت مابه التفاوت ارزی‬ ‫که دالر ازاد در ان زمان (‪450‬تومان) و ارز ش��ناور که‬ ‫پایه پیمان س��پاری با ان میس��ر می شد (‪ 300‬تومان)‬ ‫یعن��ی ‪ 50‬درصد اختالف قیم��ت ارز اقدام کردند‪ .‬اگر‬ ‫صادرات برای صادرکننده توجیه اقتصادی داش��ت‪ ،‬بر‬ ‫مبنای ارز ازاد بود و طبیعی است انهایی که خالف کردند کمتر‬ ‫اس��یب دیدند و انهایی که خواس��تند س��الم کار کنند از گردونه‬ ‫خارج ش��دند و متاسفانه صادرات کشور هم به شدت کاهش پیدا‬ ‫کرد و رقبا جایگزین شدند‪ .‬دولت وقت پس از مدتی به اشتباه خود‬ ‫در ثبت پیمان سپاری پی برد و کسانی که طبق قانون به بانک ها‬ ‫بدهکار بودند را با دالر ‪ 50‬ریال تس��ویه کرد و پیمان س��پاری کال‬ ‫لغو ش��د و به جای ان جوایز صادراتی را جایگزین کردند‪ .‬اکنون‬ ‫بار دیگر در س��ال ‪ 98‬بحث پیمان س��پاری مطرح‪‎‬ش��ده که یقینا‬ ‫باعث مفسده های جدیدی خواهد شد و برخی افراد به‬ ‫روش‪‎‬های گوناگون درصدد دور زدن قانون خواهند بود‬ ‫و به‪‎‬احتمال زیاد‪ ،‬افرادی هم در این راس��تا دس��تگیر و‬ ‫زندانی خواهند شد‪ .‬شاید سوالی که االن در ذهن شما‬ ‫ش��کل بگیرد این باش��د که ایا در این وضعیت‪ ،‬چنین‬ ‫مباحثی برای صادرات غیرنفتی خوب است یا خیر؟! در‬ ‫این زمینه می توان گفت خوشبختانه صادرات غیرنفتی‬ ‫توانسته جایگزین صادرات نفتی که خریدار ندارد و مورد تحریم‬ ‫ظالمانه قرار گرفته است‪ ،‬بشود‪.‬‬ ‫م��ن تصور می کن��م باید کاری کرد ک��ه اتوماتیک وار صادرات‬ ‫غیرنفتی بتواند جور واردات را برای تامین ارز مورد نیاز کاالهای‬ ‫وارداتی بکش��د و بانک مرک��زی و وزارتخانه های اقتصادی کاری‬ ‫کنن��د که صادرکنن��ده خود یا دیگ��ر واردکنن��دگان بتوانند با‬ ‫قیمت های روز ارز کاالهای مورد نیاز غیراساس��ی را وارد نمایند‬ ‫تا هم قیمت ارز به یک تعادل نس��بی برس��د و هم این بازار خوب‬ ‫صادرات که باعث رونق تولید ش��ده اس��ت را بار دیگر از دس��ت‬ ‫ندهیم‪ .‬من از مقامات ارشد دولت تقاضا دارم نگاهی به تجربیات‬ ‫پیمان سپاری سال ‪ 74‬بیندازند و اتفاقاتی که برای صادرات کشور‬ ‫و صادرکنندگان��ی ک��ه در ان ای��ام به وجود ام��د را مرور کنند‪،‬‬ ‫یقینا تصمیمات بهتری را برای رشد و استمرار صادرات غیرنفتی‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬به‪‎‬طور کلی موارد زیر را برای اصالح روند برگشت‬ ‫ارز صادراتی پیشنهاد می کنم؛‬ ‫‪ .1‬واردات اق�لام خاص��ی از مح��ل ص��ادرات ازس��وی خ��ود‬ ‫صادرکننده یا از محل واگذاری به واردکننده؛‬ ‫‪ .2‬عرضه در سامانه نیما و ورود اسکناس به کشور؛‬ ‫‪ .3‬معرف��ی چند ص��راف مورد اعتماد بان��ک مرکزی در عراق‪،‬‬ ‫افغانس��تان و پاکستان برای دریافت فیزیکی دالر با پول محلی و‬ ‫پرداخت ریال ان در ایران به صادرکننده؛‬ ‫‪ .4‬نزدی��ک ش��دن قیم��ت ارز صادراتی با ارز حواله و تش��ویق‬ ‫صادرکننده به فروش ارز در سامانه نیما‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫نمره قبولی‬ ‫نگرفت‬ ‫‪7‬‬ ‫میرهادی رهگشای‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫هن��وز یک س��ال از زم��ان تص��دی دولت‬ ‫دوازده��م بر دس��تگاه اجرایی کش��ور باقی‬ ‫مانده اس��ت و شاید بهتر باشد بررسی درباره‬ ‫عملکرد هریک از بخش های اجرایی کش��ور‬ ‫پس از سپری شدن این مدت انجام شود‪ ،‬اما‬ ‫در هر حال می توان با توجه به نحوه عملکرد‬ ‫دوره طی شده نگاهی اجمالی به ان داشت‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهی��م ب��ه دس��تاوردهای وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در دوره ‪ 3‬س��اله‬ ‫دولت دوازدهم نگاه��ی بیندازیم‪ ،‬باید گفت‬ ‫که برخالف انتظارات به نظر می رسد فعالیت‬ ‫ای��ن وزارتخان��ه در دوره اخیر تف��اوت حائز‬ ‫اهمیت��ی با دوره های پیش از ان نداش��ته و‬ ‫در کل وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫انجام درس��ت وظایف محوله خ��ود ناموفق‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫شاید انتظار فعاالن و کارشناسان از وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت این بود که با توجه‬ ‫به تجربیات ‪4‬ساله پیش از ان‪ ،‬در این دوره‬ ‫و ب��ا روی روال افتادن برخی از برنامه ها پس‬ ‫از ادغ��ام دو وزارتخانه‪ ،‬برنامه های اجرایی را‬ ‫به شکل منسجم تری مدیریت کند و به نتایج‬ ‫مطلوب تری نیز برس��د‪ ،‬ام��ا این اتفاق هرگز‬ ‫نیفتاد و ما در مقابل بیش��تر ش��اهد تغییر و‬ ‫تح��والت مداوم مدیریت��ی در این وزارتخانه‬ ‫بودیم که عالوه بر اینکه مش��کلی را برطرف‬ ‫نکرد‪ ،‬مش��کالت جدی��دی را نیز برای حوزه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به وجود اورد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم به صورت موردی به مشکالت‬ ‫برطرف نش��ده صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اشاره‬ ‫کنیم‪ ،‬موارد زیادی به ذهن می اید که مجال‬ ‫ش��رح و بس��ط کامل انها وجود ن��دارد‪ ،‬اما‬ ‫ش��اید ذکر چند نمون��ه از انها خالی از لطف‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫ما در ‪ 4 ،3‬س��ال گذشته مشکالت زیادی‬ ‫در حوزه بازار داش��ته ایم که همه بخش های‬ ‫واردات‪ ،‬تولید و توزی��ع را درگیر خود کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دول��ت و وزارتخانه مس��ئول در این حوزه‬ ‫ک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت بوده‪،‬‬ ‫به هی��چ وجه عملکرد خوبی نداش��ته اند و با‬ ‫وجود پیگی��ری راهکارهای متنوع‪ ،‬همچنان‬ ‫با حالت مطلوب فاصله زیادی دارند‪.‬‬ ‫موض��وع ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی و مش��کالت‬ ‫به وج��ود امده درب��اره ان‪ ،‬از دیگر مس��ائل‬ ‫قابل توجه در حوزه اقتصاد و تجارت کش��ور‬ ‫در این دوره بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ناهماهنگی ه��ای موجود بین‬ ‫گم��رک و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫مش��کالت س��امانه جامع گمرک و س��امانه‬ ‫جام��ع تجارت و مس��ائلی از این دس��ت‪ ،‬در‬ ‫این دوره اهالی اقتصاد و تجارت کشور را در‬ ‫تنگنا قرار داده است‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن‪ ،‬در این دوره انتظار این بود‬ ‫که تعرفه های تجاری مورد بازنگری و اصالح‬ ‫هوشمندانه تر و نقش تولیدکنندگان داخلی‬ ‫در ن��وع و میزان واردات کش��ور مدنظر قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬اما متاس��فانه کار منس��جمی در این‬ ‫زمینه انجام نشد‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره همچنی��ن با وج��ود تاکید‬ ‫فراوان بر افزایش تولید داخلی کش��ور‪ ،‬اقدام‬ ‫خاصی درباره اجرایی ش��دن قانون حداکثر‬ ‫اس��تفاده از ت��وان تولید داخلی انجام نش��د‬ ‫ت��ا در راس��تای ان تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫بتوانند محصوالت تولیدی خود را جایگزین‬ ‫نمونه ه��ای خارجی کنند و س��هم خود را از‬ ‫بازارهای داخلی کشور در اختیار بگیرند‪.‬‬ ‫شاید یکی از معدود حرکت های مثبت در‬ ‫این دوره که در زم��ان وزارت اقای رحمانی‬ ‫انج��ام ش��د و گام��ی در راس��تای حمایت‬ ‫از تولیدکنن��دگان و تولی��دات داخل��ی بود‪،‬‬ ‫برنامه ریزی برای داخلی س��ازی قطعات مورد‬ ‫نی��از صنعت خودرو بود که البته این حرکت‬ ‫نیز در همین حد ماند و ادامه دار نبود‪.‬‬ ‫در نهای��ت ب��ا توجه ب��ه تم��ام اقدام��ات‬ ‫انجام شده در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مش��کالت باقی مان��ده در ای��ن ح��وزه‪ ،‬به‬ ‫نظر نمی رس��د این وزارتخانه در دوره دولت‬ ‫دوازدهم توانس��ته باش��د انتظارات فعاالن و‬ ‫کارشناسان اقتصادی کشور را براورده کرده‬ ‫باش��د و بر این اساس ش��اید با تک ماده نیز‬ ‫نت��وان به بزرگ ترین وزارتخان��ه دولت نمره‬ ‫قبولی داد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 22‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1592‬‬ ‫پیاپی ‪2910‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همه تقصیرها‬ ‫گردن‬ ‫وزارتخانه‬ ‫نیست‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫ادامه مسیر وزارتخانه بی وزیر از نگاه فعاالن اقتصادی‬ ‫وزارت با اعمال شاقه‪...‬‬ ‫سپهر عبداله پور‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫پس از پایان کار دولت یازدهم‪ ،‬کنار رفتن‬ ‫اق��ای نعم��ت زاده از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و معرفی وزرای دولت دوازدهم‪ ،‬این‬ ‫وزارتخانه در مسیر متفاوتی نسبت به گذشته‬ ‫قرار گرفت ک��ه نتیجه ان تاکنون معرفی دو‬ ‫وزیر و دو سرپرست بوده و به نظر می رسد این‬ ‫مس��یر پر فرازونشیب همچنان در حدود ‪۱۰‬‬ ‫م��اه باقیمانده از مس��ئولیت این دولت ادامه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫البته نباید از این موضوع غافل باش��یم که‬ ‫بس��یاری از مش��کالت پیش امده در مسیر‬ ‫برنامه ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ب��ه دالیلی خارج از اختی��ارات این وزارتخانه‬ ‫و وزرای ان رقم خورده و انچه کارشناس��ان‬ ‫و صاحب نظران این ح��وزه به عنوان عملکرد‬ ‫مطل��وب از ای��ن وزارتخانه انتظار داش��ته اند‬ ‫مربوط به مدیریت این مشکالت می شود‪.‬‬ ‫بیش��ترین مش��کالت این حوزه در ‪ ۳‬سال‬ ‫اخیر مربوط به فشارهایی می شود که به دلیل‬ ‫تحریم ها بر بدنه اقتصادی کش��ور وارد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫انتظ��ار ای��ن بود که در ای��ن مدت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت براس��اس وظایف‬ ‫خود بتواند راهکاری ب��رای برون رفت از این‬ ‫مش��کالت به ویژه در حوزه تج��ارت خارجی‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫البت��ه یک��ی از مش��کالت ب��زرگ وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و ح��وزه اقتصاد‬ ‫کشور در سال های اخیر‪ ،‬مسئله تخصیص ارز‬ ‫ترجیحی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و فهرس��ت کاالهای‬ ‫مرب��وط ب��ه تخصیص ای��ن ارز ب��وده که در‬ ‫روزهای اول باعث تش��کیل صف های طویل‬ ‫در مقابل وزارتخانه شد‪.‬‬ ‫در کل به نظر می رس��د چالش هایی که این‬ ‫وزارتخانه با ان مواجه بود از جنس مس��ائلی‬ ‫در حوزه سیاس��ت گذاری بوده که بیش��تر به‬ ‫اقتصاد کالن مربوط می ش��د و شاید بسیاری‬ ‫از انه��ا از حوزه اختیارات وزی��ر و وزارتخانه‬ ‫خ��ارج بود و درب��اره انها نمی توان س��اختار‬ ‫وزارتخانه را مورد شماتت قرار داد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال وقتی دولت تصمیم می گیرد‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی را ب��رای حوزه تجارت در‬ ‫نظر بگیرد و ای��ن موضوع را اجرایی می کند‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و وزیر ان‬ ‫چاره ای جز تبعیت ندارد‪.‬‬ ‫ام��ا قاعدت��ا در مش��کالت و پیامده��ای‬ ‫به وجود امده در پی ای��ن تصمیمات‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به عنوان مس��ئول‬ ‫مس��تقیم موضوع دیده می شود و مورد انتقاد‬ ‫کارشناسان و منتقدان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬ای��ن توضیح��ات نمی تواند‬ ‫دلیل کاف��ی برای توجیه عملک��رد نامطلوب‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در طول‬ ‫ای��ن مدت باش��د زیرا ب��ا تمام این تفاس��یر‬ ‫س��کانداران ای��ن وزارتخان��ه می توانس��تند‬ ‫در زم��ان حض��ور خود ب��ر مس��ند وزارت با‬ ‫تدابیری در زمینه مس��ئولیت های خود مثل‬ ‫مقررات زدایی و تس��هیل فضای کس��ب وکار‬ ‫و حذف دس��تورالعمل های غیرضرور‪ ،‬امکان‬ ‫ایجاد ش��رایط بهت��ر در تج��ارت به ویژه در‬ ‫حوزه صادرات در ش��رایطی که کش��ور بیش‬ ‫از ه��ر زمان دیگری نیاز به ارزاوری از طریق‬ ‫صادرات غیرنفتی دارد را فراهم کنند‪.‬‬ ‫البت��ه متاس��فانه ت��ا ام��روز هن��وز ای��ن‬ ‫اتف��اق نیفت��اده و همچنان مق��ررات زائد و‬ ‫دست وپاگیر‪ ،‬گریبان فعاالن حوزه تجارت را‬ ‫گرفته و تجارت ما را در بخش خارجی به ویژه‬ ‫در حوزه صادرات با مشکالت فراوانی روبه رو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در دوره جدی��د نیز که البته فرصت زیادی‬ ‫ت��ا پای��ان کار دولت نمانده‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫باید رویکرد این وزارتخانه برمبنای کاس��تن‬ ‫از قوانی��ن و مق��ررات و ضواب��ط فعالیت در‬ ‫حوزه ه��ای مختلف اقتصادی باش��د تا بتواند‬ ‫از فرصت ه��ای تج��اری ای که توس��ط خود‬ ‫مردم و فعاالن این حوزه شناس��ایی می شود‪،‬‬ ‫حمایت و انها را به س��مت جلو هدایت کند‬ ‫تا به این وسیله تولید و تجارت کشور همگام‬ ‫ب��ا یکدیگ��ر رونق پیدا کند و ب��ا جهش توام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کم کردن قوانی��ن و مقررات مخل راهکار‬ ‫ساده ای است که بسیاری از کشورهای پیشرو‬ ‫در حوزه تجارت سال هاست که از ان تبعیت‬ ‫می کنن��د و نتایج مطلوبی نیز از ان گرفته اند‬ ‫که می تواند مورد اس��تفاده سیاس��ت گذاران‬ ‫اقتصادی ما نیز قرار گیرد‪.‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جعفر سرقینی فعال به عنوان سرپرست‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت معرفی‬ ‫شده و این وزارتخانه مطابق چند ماه اخیر‬ ‫ب��دون وزیر به مس��یر خود ادامه می دهد؛‬ ‫ان هم در ش��رایطی که ح��وزه اقتصادی‬ ‫کش��ور درگیر مسائل و مش��کالت بسیار‬ ‫زیادی اس��ت‪ .‬اما بزرگ تری��ن وزارتخانه‬ ‫در دول��ت دوازده��م چه مس��یری را طی‬ ‫ک��رده تا پس از ‪ ۲‬وزیر و ‪ ۲‬سرپرس��ت در‬ ‫حالی که تنها چند ماه از دوره مسئولیتش‬ ‫باقی مانده‪ ،‬به این نقطه رس��یده و فعاالن‬ ‫اقتصادی در این زمینه چه نظری دارند؟!‬ ‫با گزارش‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫جعفر سرقینی‬ ‫حسین مدرس خیابانی‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫محمد شریعتمداری‬ ‫محمد رضا نعمت زاده‬ ‫مدیری در قواره این وزارتخانه نداریم‬ ‫مجیدرضا حریری‪ -‬کارش�ناس و فع�ال اقتصادی‪ :‬اگر‬ ‫بخواهی��م تحلیلی بر عملک��رد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫داشته باش��یم‪ ،‬باید به عقب تر و زمان تش��کیل این وزارتخانه‬ ‫به ش��کل وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت از به هم پیوس��تن‬ ‫وزارتخانه ه��ای بازرگان��ی و صنعت و مع��دن برگردیم‪ .‬در ان‬ ‫زمان قرار ش��د برنامه های جدیدی برای این وزارتخانه نوشته‬ ‫و تش��کیالت جدیدی برای تجمیع وظایف تعریف شود که در‬ ‫این سال ها هیچ گاه این اتفاق نیفتاد و در این مدت هر وزیری‬ ‫که روی کار امد بنا بر س��لیقه و روشی که خود می پسندید پا‬ ‫به عرصه می گذاشت‪.‬‬ ‫مث�لا اقای نعمت زاده صنعتی بود و با تمایالت پتروش��یمی‬ ‫وارد این عرصه ش��د؛ یا اقای ش��ریعتمداری که با گرایش��ات‬ ‫بازرگانی روی کرس��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نشست‬ ‫و به همین ترتیب این ش��رایط ادامه پیدا کرد و طبیعی است‬ ‫که تا تکلیف این وزارتخانه به درس��تی روشن نشود‪ ،‬شرایط به‬ ‫همین ش��کل ادامه خواهد داش��ت‪ .‬یعنی باید منتظر باشیم تا‬ ‫ببینیم چه کس��ی و با چه س��بقه ای وارد این عرصه‬ ‫می شود تا بتوانیم درباره عملکرد وی نظر بدهیم‪.‬‬ ‫نتیج��ه ای��ن روش اداره وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت این ش��ده ک��ه در این یک ده��ه‪ ،‬نه صنعت‬ ‫متول��ی ندارد‪ ،‬نه معدن و نه تج��ارت که البته چون‬ ‫حوزه صنعت و معدن در این س��ال ها دارای قداستی‬ ‫ش��ده اند و مورد توجه قرار دارند‪ ،‬ح��وزه تجارت در‬ ‫این میان بیش��ترین اسیب را متحمل شده است‪ .‬بر این اساس‬ ‫در این س��ال ها صنعت و تولید در اولویت اول دست اندرکاران‬ ‫بوده اند اما از این موضوع غفلت ش��ده که صنعت و تولید بدون‬ ‫در نظر گرفتن جایگاه تجارت به جایی نخواهد رسید‪.‬‬ ‫در نهایت اینکه در طول این سال ها به ویژه در سال های اخیر‬ ‫وزارتخان��ه ای که باید نقش تاثیرگذاری در ‪ GDP‬و اش��تغال‬ ‫کشور داشته باش��د و چرخ اقتصاد کشور را به حرکت دراورد‪،‬‬ ‫چندین متولی کوتاه مدت را به خود دیده که هر یک دوره های‬ ‫‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬ماهه تصدی این وزارتخانه را در کارنامه خود دارند؛‬ ‫ب��ه ای��ن ترتیب چگونه می ت��وان انتظار داش��ت که‬ ‫برنامه های بلندمدت و جامع برای طی مسیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کش��ور پایه ریزی ش��ود؟! و جالب تر‬ ‫اینکه ه��ر یک از این افراد به محض نشس��تن روی‬ ‫کرس��ی وزارت‪ ،‬تغییراتی را نیز در س��طح مدیران و‬ ‫معاونان خود ایج��اد می کنند و می بینیم که حاصل‬ ‫ای��ن تغییرات همین اس��ت که مثال پس از س��ال ها‬ ‫تشکیل سازمان توسعه تجارت کشور‪ ،‬این سازمان که قرار بوده‬ ‫فرماندهی تجارت فرامرزی کشور را برعهده داشته باشد‪ ،‬امروز‬ ‫کمترین نقش را در این حوزه دارد و سیاس��ت گذاری ها در این‬ ‫حوزه حتی از اختیار وزارتخانه هم خارج شده و نهادهایی مثل‬ ‫سران سه قوه‪ ،‬بانک مرکزی و وزارت اقتصاد متولی ان شده اند‪.‬‬ ‫بای��د اعتراف ک��رد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در این‬ ‫تجمیع‪ ،‬بس��امان نش��د و دس��ت اندرکاران تازه به این نتیجه‬ ‫رس��یده اند که ای��ن تجمیع از اول کار غلطی بوده اس��ت‪ .‬االن‬ ‫سیاس��ت گذاران دریافته ان��د ک��ه در بخش ه��ای مختلف این‬ ‫انتظارات از وزارتخانه بیشتر بود‬ ‫قدی�ر قیاف�ه‪ -‬نای�ب رئی�س کنفدراس�یون صادرات‬ ‫ایران‪:‬زمان��ی که اقای ش��ریعتمداری به عن��وان وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بر کرس��ی این وزارتخانه نشس��ت‪ ،‬بازرگانان‬ ‫باتوج��ه به س��ابقه ای ک��ه از وی در وزارت بازرگانی در ذهن‬ ‫داش��تند‪ ،‬بسیار خوشحال ش��دند و همه امیدوار بودند که وی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را نیز با هم��ان توانمندی به‬ ‫سوی تعالی و پیشرفت ببرد و در مواردی مانند تنظیم بازار به‬ ‫شکل مطلوب عمل کند‪.‬‬ ‫طبیعت��ا باتوج��ه به اینک��ه ای��ن وزارتخان��ه از تلفیق چند‬ ‫وزارتخانه تش��کیل ش��ده بود‪ ،‬تولی گری و مدیریت ان نیاز به‬ ‫توانمندی های خاصی داش��ت‪ .‬البته قرار بود این وزارتخانه ها با‬ ‫هم ادغام ش��وند اما در عمل این ادغام به یک تجمیع بدل شد‬ ‫و تنها نامی از ادغام را یدک می کشد‪.‬‬ ‫از اهداف این ادغام این بود که دولت به ویژه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از تصدی گری خود بر بنگاه ها کم کند و انتظار‬ ‫ای��ن بود ک��ه اقای ش��ریعتمداری همان رویک��ردی را که در‬ ‫کوچک کردن وزارت بازرگانی در پیش گرفته بود در وزارتخانه‬ ‫جدید نیز پیگیری کند اما این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫پس از اقای ش��ریعتمداری نوب��ت به تصدی رضا‬ ‫رحمان��ی که م��دت زی��ادی س��ابقه قائم مقامی این‬ ‫وزارتخانه و نیز ریاس��ت کمیسیون صنایع مجلس را‬ ‫برعهده داشت‪ ،‬بر این وزارتخانه رسید‪.‬‬ ‫عده ای درب��اره انتخاب وی معتق��د بودند اگر قرار‬ ‫ب��ود رحمانی قابلیت خاصی در این وزارتخانه از خود‬ ‫نش��ان دهد می توانس��ت در دوره قائم مقامی این کار‬ ‫را انجام دهد‪.‬‬ ‫در عین حال س��ابقه حضور در حوزه قانون گذاری با فعالیت‬ ‫در دس��تگاه اجرای��ی تفاوت ه��ای زیادی داش��ت و بس��یاری‬ ‫همچنان معتقدند معرفی وی به عنوان وزیر‪ ،‬اشتباه استراتژیک‬ ‫دولت بود‪.‬‬ ‫باتوجه به این ش��رایط قسمت عمده ای از کارها باید توسط‬ ‫معاون��ان این وزارتخانه پیش می رف��ت اما بدنه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز از معاونان کارکش��ته خالی ش��ده بود و در‬ ‫نهایت‪ ،‬نتیجه به دس��ت امده از این وزارتخانه در حد انتظارات‬ ‫نب��ود‪ .‬در کل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ ۳‬س��ال اخیر‬ ‫در حوزه تنظیم بازار عملکرد مطلوبی نداش��ته و نتوانس��ته به‬ ‫وظایف و مسئولیت های خود به شکل مطلوب عمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در تخصیص ارز‪ ،‬واردات‪ ،‬صادرات و‪ ...‬کمبودهای‬ ‫بس��یار زیادی دیده می ش��ود که اگ��ر یک مدیریت‬ ‫درس��ت ب��ر وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت حاکم‬ ‫بود‪ ،‬شاید امروز مشکالت اقتصاد و تجارت کشور به‬ ‫این شکل وجود نداشت‪ .‬پس از اتفاقات خاصی که‬ ‫منجر به خروج نام رضا رحمانی از دستگاه اجرایی شد‪ ،‬حسین‬ ‫مدرس خیابانی با رویکردی بهتر در حوزه تنظیم بازار به عنوان‬ ‫سرپرس��ت این وزارتخانه معرفی ش��د و تالش های زیادی نیز‬ ‫در ای��ن زمینه انج��ام داد‪ .‬البته وی به مح��ض دریافت حکم‬ ‫سرپرس��تی تغییر و تحوالتی را در س��اختار وزارتخانه رقم زد‬ ‫و با کاهش مس��ئولیت برخی معاونت ها چالش های جدیدی را‬ ‫در ای��ن ح��وزه ایجاد کرد اما او هم نتوانس��ت پس از چند ماه‬ ‫فعالیت در این حوزه‪ ،‬از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد و‬ ‫باتوجه به این ش��رایط فعال جعفر سرقینی بر مسند سرپرستی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نشسته و باید دید در ادامه این‬ ‫وزارتخانه در چه مسیری حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزارتخانه تضاد منافع وجود دارد و هر یک از این بخش ها باید‬ ‫متولیانی داشته باش��د که حداکثر دفاع از ان بخش از اقتصاد‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫ادغام این بخش ها و قرار گرفتن مدیران ناکارامد و ضعیف تر‬ ‫از قب��ل ما را به نتیج��ه ای جز انچه امروز دچار ان هس��تیم‪،‬‬ ‫نمی رس��اند و از ای��ن وضعیت‪ ،‬نه صنعتی ها‪ ،‬ن��ه معدنی ها‪ ،‬نه‬ ‫بازرگانان و نه حتی خود دولت راضی نیستند‪.‬‬ ‫وقتی در کشوری زندگی می کنیم که حتی دعواهای سیاسی‬ ‫ان نی��ز در قال��ب اقتصاد تعریف می ش��ود و وزارتخانه ای مثل‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید مس��ئولیت تج��ارت داخلی و‬ ‫خارج��ی ان را برعهده بگیرد‪ ،‬نمی توان ب��ا مدیریت های چند‬ ‫ماهه به جایی رسید‪.‬‬ ‫عالوه بر این حاال می توانیم بگوییم تجربه این یک دهه نشان‬ ‫داد ما تاکنون مدیری را که بتواند بر تمام بخش های این حوزه‬ ‫اش��راف داشته باشد پیدا نکرده ایم و شاید بتوان گفت در حال‬ ‫ حاضر مدیری در قواره مدیریت این حوزه در کشور نداریم‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫انچه درباره وزرا و سرپرس��تان چند س��ال اخیر وزارت‬ ‫با‬ ‫نعت‪ ،‬معدن و تجارت ذکر شد ‪ ،‬به نظر می رسد فعاالن این‬ ‫ص‬ ‫بیش از هر چیز بر ضرورت حضور یک مدیر توانمند‬ ‫عرصه‬ ‫کرس��ی وزارتخانه ای با این طول و ع��رض تاکید دارند‬ ‫ب��ر‬ ‫تقدند وزیر معرفی ش��ده ب��رای این وزارتخانه که قرار‬ ‫و مع‬ ‫ هصورت توامان سه حوزه تجارت‪ ،‬صنعت و معدن را‬ ‫است ب‬ ‫هدایت کند‪ ،‬عالوه بر نیاز به اش��راف کامل بر این حوزه ها‪،‬‬ ‫یک مدیر تمام عیار نیز باش��د تا ضمن حفظ استقالل‬ ‫باید‬ ‫خان��ه تح��ت تصدی خود‪ ،‬تمام اج��زای ان را در یک‬ ‫وزارت‬ ‫مسیر و تحت یک برنامه واحد قرار دهد‪.‬‬ ‫هر حال‪ ،‬امروز جعفر س��رقینی ب هعنوان سرپرس��ت‬ ‫در‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معرفی شده و باید دید او هم‬ ‫وزارت‬ ‫درس خیابانی قصد ایجاد تغییر و تحوالت مدیریتی‬ ‫مثل م‬ ‫دوره تص��دی خ��ود را دارد ی��ا ترجی��ح می دهد بدون‬ ‫در‬ ‫یه��ای عمی��ق در این حوزه‪ ،‬م��دت زمان باقیمانده‬ ‫جراح ‬ ‫��پری کند که البته زمان ان نیز منوط به معرفی وزیر‬ ‫را س‬ ‫جدید و تصمیم دوباره مجلس برای اعتماد به اوست‪.‬‬ ‫ضرورت برگزاری انتخابات هیات مدیره کمیسیون مشاوران امالک‪ ‬‬ ‫تصمیم جدید هیات رئیس��ه اتاق اصناف ایران درباره ایجاد‬ ‫تحول در کمیسیون تخصصی مشاوران امالک‪ ،‬ابهاماتی در پی‬ ‫داش��ت که طی هفته گذشته مکررا مورد سوال ازسوی فعاالن‬ ‫صنف��ی قرار گرفت؛ از ای��ن رو‪ ،‬رئیس اتاق اصناف ایران درباره‬ ‫تصمیم هیات رئیس��ه در زمینه کمیسیون تخصصی مشاوران‬ ‫امالک توضیحاتی به پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران ارائه‬ ‫ک��رد و در این باره گفت‪ :‬این تصمیم صرفا در انطباق با قانون‬ ‫نظام صنفی اخذ شده است‪.‬‬ ‫سعید ممبینی افزود‪ :‬در اجرای ماده ‪ ۴۵‬قانون نظام صنفی‪،‬‬ ‫کمیس��یون تخصصی اتاق اصناف لزوما با برگزاری انتخابات و‬ ‫مش��ارکت تمامی اعضای ان صنف در سراس��ر کشور تشکیل‬ ‫ش��ده و هیات رئیس��ه اتاق اصناف ای��ران به منظور‬ ‫رعای��ت حق��وق تمامی اعض��ای ان صن��ف و ایجاد‬ ‫ش��فافیت هرچ��ه بیش��تر در جهت تهی��ه مقدمات‬ ‫تشکیل رسمی کمیسیون مذبور با برگزاری انتخابات‬ ‫اقدام کرده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬شرایط کنونی اقتصاد کشور و نقش‬ ‫معامالت ام�لاک در اقتصاد‪ ،‬ض��رورت نقش افرینی‬ ‫بیشتر این صنف را می طلبد‪ .‬به بیان دیگر فعاالن بخش امالک‬ ‫کش��ور همواره نقشی مهم در حفظ تعادل قیمت امالک دارند‪.‬‬ ‫در چندین سال گذشته کمیسیون تخصصی امالک با مشارکت‬ ‫اتحادیه های مش��اورین امالک کش��ور با اس��تفاده از س��امانه‬ ‫معام�لات امالک ات��اق اصناف ایران همواره س��عی‬ ‫بر حفظ تعادل بازار مس��کن داش��ته و در طرح های‬ ‫دولت نیز همکاری بس��زایی کرده است‪ .‬یقینا در این‬ ‫مس��یر که همچنان ادامه خواهد داشت تمام تالش‬ ‫خود را برای ارتقای س��امانه امالک و بهبود ش��رایط‬ ‫قراردادهای مرتبط به کار خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫ممبینی تاکید کرد‪ :‬گرچه از ابتدای فعالیت هیات‬ ‫رئیس��ه دوره هفتم نس��بت به تعیین مدیر اجرایی کمیسیون‬ ‫اقدام ش��د اما در طول چند سال گذشته جناب اقای خسروی‬ ‫به عنوان مش��اور ات��اق در کمیس��یون امالک ب��وده و همواره‬ ‫مورد تقدیر هیات رئیس��ه اتاق اصناف ایران قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫امیدواریم با ش��کل گیری رس��می کمیس��یون امالک شرایط‬ ‫مناسبی برای تمامی فعاالن عالقه مند این صنف فراهم شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ضمنا قبول نکردن مس��ئولیت ازس��وی اقای‬ ‫رس��ول جهانگیری مبنی بر حضور در کمیسیون مزبور به دلیل‬ ‫رعایت نکات برشمرده از نظر ایشان بوده تا شائبه ایجاد امتیاز‬ ‫وی��ژه برای نامبرده و س��ایر اعض��ای مرتبط ب��ر کاندیداتوری‬ ‫احتمالی در انتخابات اینده منتفی شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ایران همچنین تصریح کرد‪ :‬جناب اقای‬ ‫مجتبی صفایی به عنوان نماینده هیات رئیس��ه برای نظارت بر‬ ‫حس��ن اجرای برنامه های پیش بینی شده ازسوی هیات رئیسه‬ ‫به شرحی که گفته شد تعیین شده است‪.‬‬ ‫ارامش در بازار تلفن همراه‬ ‫ب��ازار تلفن همراه بعد از چند ماه التهاب که عواملی همچون‬ ‫ش��یوع کرونا‪ ،‬تخصیص نیافتن ارز‪ ،‬دپو ش��دن تلفن همراه در‬ ‫گمرک‪ ،‬منتشر شدن خبر ممنوعیت واردات تلفن همراه باالی‬ ‫‪ ۳۰۰‬یورو و‪ ...‬بر ان تاثیر گذاش��ته بود‪ ،‬این روزها‪ ،‬ارام ارام به‬ ‫س��مت ارامش نس��بی می رود؛ اما در این ‪ ۴‬م��اه بر بازار تلفن‬ ‫هم��راه چه گذش��ت و چه اقدام های موثری ص��ورت گرفت تا‬ ‫ارامش به این بازار بازگردد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت‬ ‫و لوازم جانبی ایران‪ ،‬رئیس کمیسون ساماندهی و تنظیم بازار‬ ‫انجمن واردکنندگان موبایل گفت‪ :‬بازگش��ت ارامش نسبی به‬ ‫ب��ازار تلفن همراه تاب��ع دو چیز یعنی قیمت ارز و واردات روان‬ ‫(تخصیص ارز و ثبت سفارش) ان است و هم اکنون با همکاری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬وزارت ارتباطات‬ ‫و فن��اوری اطالع��ات و فع��االن ب��ازار تلفن همراه مش��کالت‬ ‫تخصیص ارز و ثبت س��فارش ها رفع شده و به نوعی باید گفت‬ ‫بازار به ارامش نسبی خود بازگشته است‪.‬‬ ‫رض��ا قربانی افزود‪ :‬از یک س��و سرپرس��ت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت قول خود مبنی بر ترخیص‬ ‫تدریجی تلفن همراه مانده در گمرک را اجرایی کرد‬ ‫و از ط��رف دیگ��ر ارز حاصل از ص��ادرات به واردات‬ ‫اختصاص یافت و در مدت ‪ ۱۰‬روزی که مقرر کردند‬ ‫واردکنندگان با صادرکنندگان تهاتر انجام داده و هر‬ ‫کسی که در صف ارز بود‪ ،‬ارز دریافت کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با تعامل و همفکری فعاالن و مس��ئوالن مربوطه‪،‬‬ ‫تصمیمات درستی گرفته و موجب شد کاال در بازار افزایش یابد‬ ‫و قیمت واقعی شود‪ ،‬به طوری که هم اکنون قیمت تلفن همراه‬ ‫ب��االی ‪ ۳۰۰‬یورو و زیر ‪ ۳۰۰‬یورو با نرخ فعلی ارز در تناس��ب‬ ‫است و حبابی وجود ندارد‪.‬‬ ‫این فعال ب��ازار تلفن همراه اعتق��اد دارد به جرات می توانم‬ ‫بگویم قیمت تلفن همراه نس��بت به س��ایر کاالها مانند لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬صوت و تصویر و‪ ...‬مناسب تر و منطقی تر است؛ بنابراین‬ ‫اگر کس��ی به دنبال خرید تلفن همراه اس��ت می تواند با خیال‬ ‫راحت بدون اینکه نگران افزایش قیمت باشد‪ ،‬خرید‬ ‫خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫قربان��ی با بی��ان اینکه اگر اتفاق خاص��ی برای ارز‬ ‫نیفت��د این روند ادامه دار خواه��د بود‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش‬ ‫قیم��ت به دلی��ل کمب��ود کاال و نوس��ان ن��رخ ارز و‬ ‫تخصی��ص نیافتن ان بود اما با رفع ای��ن موانع بازار‬ ‫به حالت عادی خود بازگش��ته و ش��اهد کاهش ‪۱۵‬‬ ‫درصدی قیمت در بیش��تر مدل های تلفن همراه و کاهش ‪۳۰‬‬ ‫درصدی در برخی از مدل ه��ا (که به دلیل دالل بازی و کمیاب‬ ‫بودن افزایش یافته بود) هستیم‪.‬‬ ‫قربان��ی از تخصی��ص ارز حاصل از صادرات ب��ه تلفن همراه‬ ‫ب��االی ‪ ۳۰۰‬یورو نیز خب��ر داد و گفت‪ :‬هم اکنون بحث واردات‬ ‫تلفن همراه باالی ‪ ۳۰۰‬یورو به روال مس��افری واقعی در حال‬ ‫انجام است و ارز تخصیص می یابد و منعی برای رجیستر کردن‬ ‫وجود ندارد‪ .‬حتی برای بخش واردات تجاری نیز ارز تخصیص‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬البت��ه میزان تقاضا ب��رای تلفن همراه‬ ‫باالی ‪ ۳۰۰‬یورو در کش��ور کاهش یافت��ه‪ ،‬به طوری که میزان‬ ‫تقاضا در سال ‪ ۸.۵ ،۹۸‬درصد بود و امسال به ‪ ۵‬درصد رسیده‬ ‫است؛ بنابراین ‪ ۹۵‬درصد واردات به تلفن همراه زیر ‪ ۳۰۰‬یورو‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫این فعال بازار درباره میزان واردات در سال جاری نیز گفت‪:‬‬ ‫هنوز امار س��امانه همتا در مرداد اعالم نش��ده ام��ا تا ‪ ۱۵‬تیر‬ ‫امس��ال تقریبا جمع تعداد دس��تگاه های تلفن همراه وارداتی‬ ‫مس��افری و تجاری ‪ ۳‬میلیون دستگاه بوده که نسبت به مدت‬ ‫مشابه س��ال قبل حدود ‪ ۸۰۰‬هزار دس��تگاه کمتر است اما با‬ ‫ترخیص تدریجی ‪ ۵۰۰‬هزار دس��تگاه تلف��ن همراه موجود در‬ ‫گم��رک و واردات جدی��د‪ ،‬پیش بینی می ش��ود ت��ا اخر مرداد‬ ‫یک و نیم میلیون دس��تگاه دیگر وارد بازار تلفن همراه شود و‬ ‫کسری ‪ ۸۰۰‬هزار دستگاهی که در بازار تلفن همراه پیش بینی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نیز رفع ش��ود و ذخیره خوبی ب��رای ماه های اینده‬ ‫حداقل تا مهر باشد‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 22‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1592‬‬ ‫پیاپی ‪2910‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫در نهمین نمایشگاه فناوری و نواوری اینوتکس ‪ ۱۲ ،۲۰۲۰‬رویداد‬ ‫مختل��ف مانن��د اینوج��وان‪ ،‬اینوتکس پیچ‪ ،‬کافه س��رمایه‪ ،‬اینوتکس‬ ‫کواپ و‪ ...‬برای تیم های استارت اپی به صورت مجازی برگزار شد‬ ‫داش��ت که در این بخش نیز ‪ ۳۰‬جلس��ه برگزار گردید‪.‬‬ ‫در بخش اینوجوان که هر سال از بخش های پرمخاطب‬ ‫نمایشگاه بوده اس��ت‪ ۷ ،‬ساعت محتوای اموزشی برای‬ ‫نوجوانان ارائه شد که بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار دقیقه بازدید از‬ ‫ان انجام شده است‪ .‬همچنین در بخش استیج که از روز‬ ‫اول تا س��وم نمایشگاه برگزار شد‪ ،‬سخنرانی ها‪ ،‬پنل ها و‬ ‫مناظراتی برگزار شد که مجموعه ‪ ۶۵‬صاحب نظر در انها‬ ‫حضور داش��تند و دانش و تجربیات خود را به مخاطبان‬ ‫منتقل کردند‪ .‬اینوتکس پیچ و اینوتکس بتل بخش های‬ ‫هیجانی نمایشگاه بود‪ .‬فینال اینوتکس پیچ با حضور ‪۱۲‬‬ ‫تیم برگزیده رویدادهای اینوتکس پیچ که در ‪ ۶‬اس��تان‬ ‫مازندران‪ ،‬سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی و تهران برگزار ش��ده بود‪ ،‬برگزار شد‬ ‫و در نهایت ‪ ۳‬تیم س��ایکالپس‪ ،‬انتی الوپیسا و سوچن‬ ‫به ترتیب اول تا س��وم شدند و جوایز ‪ ۵ ،۸‬و ‪ ۳‬میلیونی‬ ‫مس��ابقه را دریافت کردند‪ .‬همچنین تیم ایدیا به عنوان‬ ‫برگزیده مردمی معرفی شد‪ .‬در بخش بتل که به صورت‬ ‫مناظره دو به دو میان تیم ها برنامه ریزی شده بود‪ ،‬تیم‬ ‫چمدون توانس��ت مقام اول را کس��ب کن��د و جایزه ‪۵‬‬ ‫میلیون تومانی را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری ‪ ۱۲‬روی�داد گوناگ�ون در‬ ‫نمایشگاه اینوتکس ‪۲۰۲۰‬‬ ‫در نهمین نمایش��گاه فن��اوری و ن��واوری اینوتکس‬ ‫‪ ۱۲ ،۲۰۲۰‬روی��داد مختل��ف مانن��د اینوج��وان‪،‬‬ ‫اینوتکس پیچ‪ ،‬کافه س��رمایه‪ ،‬اینوتکس کواپ و‪ ...‬برای‬ ‫تیم های استارت اپی به صورت مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫س��جاد عباسی فش��می‪ ،‬دبیر نهمین دوره نمایشگاه‬ ‫اینوتکس ‪ ۲۰۲۰‬که امروز به طور انالین در محل پارک‬ ‫فن��اوری پردیس برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا که منجر ب��ه تعطیلی بازی های المپیک‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬و نمایش��گاه وب و موبایل شد در صدد برامدیم‬ ‫شیوه جدیدی برای برپایی نمایشگاه اینوتکس در پیش‬ ‫بگیریم و ان را مجازی برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ‪ ۱۲‬رویداد گوناگون در نمایش��گاه‬ ‫اینوتکس برگزارش��ده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬استیج اینوتکس یکی‬ ‫از بخش های نمایش��گاه امس��ال بود با ای��ن تفاوت که‬ ‫سخنرانان بین المللی به صورت مجازی حضور داشتند و‬ ‫با استارت اپ ها و‪ ...‬ارتباط گرفتند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کاف��ه س��رمایه از دیگ��ر رویدادهای‬ ‫اینوتکس بوده که در راس��تای ارتباط اس��تارت اپ ها با‬ ‫س��رمایه گذاران برگزار ش��د‪ .‬در این بخش ‪ ۳۵۰‬جلسه‬ ‫برنامه ری��زی ش��دکه در ط��ول ‪ ۴‬روز برگ��زاری ای��ن‬ ‫نمایشگاه تا ‪ ۵۰‬جلسه برگزار شده است‪.‬‬ ‫عباس��ی افزود‪ :‬پاویون منتور یکی دیگر از بخش های‬ ‫نمایشگاه اینوتکس بود که در ان ‪ ۳۰۰‬ظرفیت مشاوره‬ ‫ب��رای تیم های اس��تارت اپ های فراهم ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫اینوتکس پی��چ از دیگر بخش های برگزاری نمایش��گاه‬ ‫اینوتکس بود که در این بخش‪ ،‬امسال رقابت های نهایی‬ ‫بین اس��تارت اپ های برگزیده در اس��تان ها برگزار شد‪.‬‬ ‫در واقع از اذر س��ال گذش��ته این رقابت ها در ‪ ۶‬استان‬ ‫شروع شده و در روز چهارم این دوره از نمایشگاه فینال‬ ‫اینوتکس پیچ برگزار شد‪.‬‬ ‫عباس��ی همچنین افزود‪ :‬اینوتکس کواپ یکی دیگر‬ ‫از بخش هایی بود که استارت اپ ها با شرکت های بزرگ‬ ‫ارتباط برقرار کردند‪ .‬از دیگر بخش های شلوغ اینوتکس‬ ‫«اینوجوان» بوده اس��ت که در این بخش برای جوانان‬ ‫در کنار بازی‪ ،‬کارگاه های اموزشی گوناگون برگزار شد‪.‬‬ ‫کارگاه تفکر خالق در کنار بازی و ارائه محتوا به ش��یوه‬ ‫انیمیشن از جمله برنامه های این بخش بوده است‪.‬‬ ‫دبیر نمایش��گاه اینوتکس ‪ ۲۰۲‬گفت‪ :‬به بخش تجربه‬ ‫فناوری می رس��یم ک��ه تجربه های فن��اوری در غرفه ها‬ ‫ازس��وی افراد ارائه ش��د‪ .‬در اصل ‪ ۳۰‬تجربه فناوری در‬ ‫این بخش داشتیم که بسیار هم مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در نمایش��گاه امس��ال ‪ ۲۰۰‬نفر از‬ ‫بخش ه��ای خصوص��ی هم��کاری کردن��د‪ ،‬ادام��ه داد‪:‬‬ ‫راه اندازی شبکه سازی اپلیکیشن اینوتکس بخش جدید‬ ‫نمایش��گاه اینوتکس بوده که ام��کان گفت وگو را برای‬ ‫غرف��ه داران به وجود اورده اس��ت‪ .‬س��عی داریم از این‬ ‫برنامه ها در سال های اینده نیز داشته باشیم‪.‬‬ ‫ایین اختتامیه نمایش��گاه در ش��امگاه ‪ ۲۶‬مرداد ‪۹۹‬‬ ‫برگزار شد و همزمان با حضور رئیس و دبیر نمایشگاه از‬ ‫پوستر اینوتکس ‪ ۲۰۲۱‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شبکه سازی‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫اینوتکس امکان‬ ‫گفت وگو را برای‬ ‫غرفه داران‬ ‫به وجود‬ ‫اورده است‬ ‫در اعتراض به عادی س��ازی روابط امارات و‬ ‫اسرائیل‪ ،‬دولت فلسطین از حضور در نمایشگاه‬ ‫بین المللی «اکسپو دوبی» انصراف داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬ب��ه نق��ل از خبرگزاری‬ ‫فلس��طینی وفا‪ ،‬محمد اش��تیه‪ ،‬نخس��ت وزیر‬ ‫دولت فلس��طین شامگاه دوش��نبه در ابتدای‬ ‫نشس��ت کابینه اع�لام کرد که فلس��طین در‬ ‫اعتراض به عادی س��ازی روابط میان امارات و‬ ‫رژیم صهیونیس��تی از حضور و مش��ارکت در‬ ‫نمایش��گاه بین المللی اکس��پو دوبی منصرف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬خالد العسیلی‪ ،‬وزیر اقتصاد‬ ‫ملی دولت تشکیالت خودگردان فلسطین نیز‬ ‫در جریان این نشس��ت اظهارکرد‪ :‬این تصمیم‬ ‫در راستای موضع رهبری فلسطین علیه بیانیه‬ ‫س��ه جانبه امریکا‪ ،‬اس��رائیل و ام��ارات درباره‬ ‫عادی سازی روابط میان رژیم اشغالگر و امارات‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن اقدام ام��ارات علیه حق و‬ ‫حقوق فلسطین را محکوم می کنیم‪ .‬این اقدام‬ ‫نق��ض ابتکارعمل صلح عرب��ی‪ ،‬قطعنامه های‬ ‫سران عربی و اسالمی و مشروعیت بین المللی‬ ‫است‪ .‬نمایش��گاه اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬نمایشگاهی‬ ‫جهانی اس��ت که قرار ب��ود ‪ ۲۰‬اکتبر ‪۲۰۲۰‬‬ ‫ب��ه میزبانی دوبی و در کش��ور امارات متحده‬ ‫عربی برگزار شود اما در پی همه گیری ویروس‬ ‫کرونا و با تصمیم دفتر بین المللی نمایشگاه ها‪،‬‬ ‫اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی به سال اینده موکول شد‬ ‫و قرار اس��ت که از اول اکتب��ر ‪ ۲۰۲۱‬اغاز به‬ ‫کار کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نمایش��گاه اینوتکس با ش��عار اکوسیستم نواوری زیر‬ ‫یک س��قف و با هدف تس��هیل برق��راری ارتباط میان‬ ‫بازیگ��ران گوناگ��ون حوزه فن��اوری و ن��واوری برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬اف��راد و فعاالن اکوسس��یتم ن��واوری اعم از‬ ‫استارت اپ ها‪ ،‬شتاب دهنده ها‪ ،‬سرمایه گذاران خطرپذیر‪،‬‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ و نهادهای دولت��ی و حاکمیتی با‬ ‫حضور در این نمایش��گاه به ارائه توانمندی های خود و‬ ‫شبکه سازی با دیگر فعاالن می پردازند‪.‬‬ ‫اینوتکس ‪ ۲۰۲۰‬در ش��رایطی به ط��ور انالین برگزار‬ ‫ش��د که گمان می رفت ش��یوع کرونا مان��ع از برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه شود‪ .‬این نمایش��گاه در سال های پیش‬ ‫به صورت حضوری برگزار می شد و با تدبیر دبیرخانه و‬ ‫همکاران نمایشگاه‪ ،‬از ظرفیت های فضای مجازی برای‬ ‫برگزاری انالین ان بهره برده شد‪.‬‬ ‫ش��روع اینوتکس با استقبال ‪ ۱۰‬هزار نفری مخاطبان‬ ‫از افتتاحیه نمایشگاه همراه بود و این استقبال در طول‬ ‫زم��ان برگزاری نمایش��گاه هم ادامه داش��ت‪ ،‬چنان که‬ ‫در روز پایانی نمایش��گاه‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۳‬هزار نفر به طور‬ ‫انالین فینال بخش رقابت های اس��تارت اپی اینوتکس‬ ‫(اینوتکس بتل) را مشاهده کردند‪.‬‬ ‫تمامی بخش های جانبی با اس��تفاده از بس��تر انالین‬ ‫نمایش��گاه اینوتکس برگزار شدند و استفاده از ابزارهای‬ ‫برخط سبب اس��تقبال بیش��تر از برنامه های اینوتکس‬ ‫ش��د‪ .‬برگزاری انالین نمایشگاه سبب شد افراد از نقاط‬ ‫مختلف کش��ور به محتوای اینوتکس دسترسی داشته‬ ‫باش��ند و بتوانند در این بس��تر با فعاالن حوزه نواوری‬ ‫و کارافرین��ی ارتباط برق��رار کنند‪ .‬بس��ترهای انالین‬ ‫تهیه ش��ده برای نمایش��گاه اینوتکس پس از نمایشگاه‬ ‫نیز قابل بهره برداری خواهد بود و دبیرخانه نمایش��گاه‬ ‫در حال برنامه ریزی برای اس��تمرار استفاده از این بستر‬ ‫اس��ت‪ .‬در نهمین دوره اینوتکس بیش از ‪ ۱۵۰‬جلس��ه‬ ‫مشاوره و منتورشیپ در پاویون منتورشیپ برنامه ریزی‬ ‫و برگ��زار ش��د‪ .‬در بخش کافه س��رمایه بی��ش از ‪۳۵۰‬‬ ‫جلسه میان س��رمایه گذاران و استارت اپ ها برگزار شد‬ ‫و ب��ا توجه به اس��تقبال به عمل امده ام��کان ثبت نام‬ ‫و تش��کیل جلسات پس از زمان رس��می نمایشگاه هم‬ ‫فراهم ش��د‪ .‬بخش کواپ نمایشگاه نیز با هدف برقراری‬ ‫تعامل میان اس��تارت اپ ها و شرکت های بزرگ فعالیت‬ ‫اینوتکس؛ نخستین انالین موفق‬ ‫انصراف فلسطین از‬ ‫حضور در اکسپو دوبی‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 22‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1592‬‬ ‫پیاپی ‪2910‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫توسعه دسترسی به‬ ‫اب شرب در یزد‬ ‫تقدیر ویژه از‬ ‫صنعت اب و برق یزد‬ ‫دبیر ش��ورای فرهنگ��ی صنعت اب و‬ ‫برق اس��تان یزد از کس��ب رتبه نخست‬ ‫شورای فرهنگی صنعت اب و برق استان‬ ‫یزد در سطح کش��ور با عنوان «شایسته‬ ‫تقدیر ویژه» خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از ی��زد‪ ،‬ضیا زینی‬ ‫گف��ت‪ :‬در این ارزیاب��ی عملکرد‪ ،‬صنعت‬ ‫اب و برق استان یزد به لحاظ فعالیت فرهنگی در حوزه های ترویج‬ ‫اقام��ه نم��از‪ ،‬امر به معروف و نهی از منکر‪ ،‬اش��اعه س��بک زندگی‬ ‫اس�لامی‪ ،‬خانواده‪ ،‬تکریم ارباب رجوع و سیره اهل بیت موفق عمل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی برگ��زاری نمایش��گاه های متع��دد کت��اب و اث��ار تربیتی با‬ ‫موضوع نماز‪ ،‬برگ��زاری دوره های متعدد فرهنگ��ی ویژه کارکنان‪،‬‬ ‫فرهنگ س��ازی محیطی‪ ،‬اس��تفاده از فناوری های نوی��ن تبلیغاتی‪،‬‬ ‫گلگش��ت های خانوادگی و اهتمام ویژه ب��ه تبلیغات فضای مجازی‬ ‫را در کسب این رتبه ارزشمند موثر عنوان کرد‪.‬‬ ‫شناسایی واحدهای صنعتی راکد اصفهان در دستور کار‬ ‫واحدهای راکد به سرمایه گذاران جدید معرفی می شوند‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬شناسایی واحدهای تعطیل صنعتی‬ ‫و قرار دادن فهرس��ت انها در اختیار سرمایه گذاران‬ ‫در دس��تور کار ق��رار گرفته اس��ت و در این میان‪،‬‬ ‫عمده ترین اس��یب های صنایع اس��تان را می توان‬ ‫برخی ممنوعیت ه��ا عنوان کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرج موفق با اش��اره ب��ه راه حل هایی برای ظرفیت‬ ‫خالی واحدهای صنعتی افزود‪ :‬اولویت اصلی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر پیگیری تصویب حداکثر‬ ‫استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬اس��تان اصفه��ان ب��ه لحاظ‬ ‫زیرس��اخت های موج��ود و ت��ا زم��ان تصویب این‬ ‫طرح‪ ،‬برنامه هایی را در س��ال جدید در دستور کار‬ ‫ق��رار داده ک��ه از جمله انها می توان به شناس��ایی‬ ‫واحده��ای راکد‪ ،‬مذاکره با صاحبان واحدها و تهیه‬ ‫فهرس��ت مربوط اشاره کرد که در نهایت واحدهای‬ ‫راکد براس��اس گروه صنعتی و محل اس��تقرار‪ ،‬در‬ ‫اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای استان یزد گفت‪:‬‬ ‫همزمان با فرارس��یدن هفته دولت‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۵‬هزار نفر از جمعیت روستایی از نعمت اب‬ ‫شرب سالم و بهداش��تی بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از ی��زد‪ ،‬اصغر ریاضتی با‬ ‫بیان اینکه ‪ ۹‬پروژه ابرس��انی روس��تایی در‬ ‫هفت��ه دولت به بهره برداری خواهد رس��ید‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ب��ا بهره برداری از ای��ن پروژه ها‪ ،‬تامین اب ش��رب در ‪۱۷‬‬ ‫روستای استان افزایش می یابد‪ .‬ریاضتی درباره پروژه های قابل افتتاح‬ ‫بیان کرد‪ :‬افتتاح مخزن بین راهی چنار نازخاتم‪ ،‬بهره برداری از مخزن‬ ‫‪ ۱۰۰‬مترمکعبی روس��تای سنگردخرانق در شهرستان اردکان‪ ،‬تامین‬ ‫اب مجتمع ابرس��انی امام حسین(ع) و تامین اب روستای پناهکوه در‬ ‫شهرس��تان اش��کذر از جمله این پروژه ها هستند‪ .‬وی دیگر طرح های‬ ‫قاب��ل بهره برداری در این هفته را افتتاح دفتر اب مجتمع ایثار‪ ،‬تامین‬ ‫اب مجتمع ابرس��انی بنس��تان در شهرس��تان بهاباد‪ ،‬س��اخت مخزن‬ ‫ذخیره روستایی ابراهیم اباد در شهرستان مهریز‪ ،‬تامین اب اشامیدنی‬ ‫روستای الی لندر‪-‬حاجی احمد و ساخت مخزن ذخیره اب روستایی‬ ‫حاج محمد جعفر در شهرستان تفت معرفی کرد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این پروژه ها با اعتباری افزون بر ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیون ریال از محل‬ ‫اعتبارات ملی و استانی اجرا و اماده بهره برداری است‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫اصفه��ان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬این پ��روژه عظیم در‬ ‫اس��تانی که ‪ ۱۱‬درصد از کل صنعت کش��ور را در‬ ‫خود ج��ای داده‪ ،‬به طور قطع زما ب��ر خواهد بود و‬ ‫امیدواری��م تا پایان امس��ال با هم��کاری نهاد های‬ ‫مرتبط و شهرس��تان ها این امر محقق ش��ود‪ .‬وی‬ ‫توقف ثبت سفارش ماشین االت راهسازی مستعمل‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان مرک��زی گف��ت‪ :‬ب��ا پیگیری های‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و در‬ ‫راس��تای حمایت از ش��رکت هپک��و‪ ،‬ثبت‬ ‫سفارش ماش��ین االت راهسازی مستعمل‬ ‫لغو شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان مرک��زی به نقل‬ ‫از ش��اتا‪ ،‬س��عید جعفری کرهرودی افزود‪:‬‬ ‫براس��اس دستور مس��تقیم وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تمامی ثبت س��فارش های‬ ‫ماشین االت دست دوم و فرسوده راه سازی‬ ‫لغو شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ب��ا توجه به منویات رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب مبنی بر حمای��ت موثر از‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی در سال جهش‬ ‫تولید و پیش��گیری از بروز اختالل در روند‬ ‫تولید و اشتغال شرکت هپکو و پیگیری های‬ ‫انجام ش��ده از سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان ثبت سفارش ماشین االت‬ ‫معدنی متوقف شده و ثبت سفارشی بعد از‬ ‫ابالغ هیات دولت انجام نشده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان مرک��زی اظهارک��رد‪ :‬ب��ا اج��رای‬ ‫ای��ن مصوبه زمین��ه س��فارش گیری برای‬ ‫محص��والت ای��ن واح��د صنعتی ش��تاب‬ ‫بیش��تری گرفت��ه و با اغ��از رون��د تولید‬ ‫فزاینده مش��کالت اصل��ی ان رفع و یکی‬ ‫از بزرگ ترین ش��رکت های مادر تخصصی‬ ‫کشور به مدار تولید بازمی گردد‪.‬‬ ‫با بی��ان اینکه در ش��رایط فعلی‪ ،‬ای��ن موضوع در‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان برای طرح های‬ ‫مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متقاضیان در صورت تمایل می توانند‬ ‫با مراجعه به ان شرکت‪ ،‬نسبت به دریافت اطالعات‬ ‫اقدام کنند و افزایش به��ره وری صنایع با پرداخت‬ ‫تس��هیالت بازسازی و نوسازی به صنایع و معادن و‬ ‫حتی صنوف تولیدی استان انجام شود‪.‬‬ ‫موفق درباره اس��یب ها و مشکالت صنایع استان‬ ‫اصفهان بیان ک��رد‪ :‬تحریم های اقتصادی در زمینه‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬ورود ماشین االت‪ ،‬مبادالت ارزی‬ ‫و‪ ...‬مش��کالت زیادی را برای واحدهای تولیدی به‬ ‫همراه داشته است‪ .‬وی مشکالت مربوط به تامین‬ ‫مالی بنگاه ها و پرداخت تسهیالت مورد نیاز سرمایه‬ ‫در گ��ردش به واحدها و س��رمایه ثابت به طرح های‬ ‫نیمه تمام صنعتی را از دیگر اس��یب ها برش��مرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬ممنوعیت ها و مش��کالت ناش��ی از برخی‬ ‫قوانین و مق��ررات باالدس��تی از جمله محدودیت‬ ‫اس��تقرار واحده��ای صنایع س��بز در ش��عاع ‪۵۰‬‬ ‫کیلومتری شهر اصفهان به دلیل قانون منع استقرار‬ ‫صنعت و ممنوعیت توس��عه و بازس��ازی و نوسازی‬ ‫واحدهای موجود در ش��عاع ‪ ۵۰‬کیلومتری ش��هر‬ ‫اصفهان در فنس موج��ود واحدها از جمله صنایع‬ ‫غذایی از دیگر موارد است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان ماسک اذربایجان شرقی زیر ذره بین‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید ب��ر تامین مواد اولیه‬ ‫و پایش مس��تمر واحدهای تولید کننده ماسک اس��تان‪ ،‬از تولید و توزیع‬ ‫ماسک مورد نیاز شهروندان در ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت‬ ‫اباعبداهلل الحسین (ع) خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬حبیب امین زاده با اشاره به فعالیت ‪ ۱۹۴‬واحد تولیدی‬ ‫ماسک در استان و ضرورت ساماندهی این واحدها براساس موازین قانونی‬ ‫گفت‪ :‬از تعداد یادش��ده ‪ ۲۴‬واحد تولیدی ش��ناخته شده با دستگاه های‬ ‫تمام اتوماتی��ک تامین کننده بخش عمده ای از ماس��ک مورد نیاز اس��تان‬ ‫به وی��ژه در ایام عزاداری ماه محرم در جهت حفظ س�لامت ش��هروندان‬ ‫عزیز هستند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان از پایش تمامی واحدهای‬ ‫تولیدی حوزه ماس��ک و ملزومات بهداش��تی در راس��تای س��اماندهی و‬ ‫برنامه ریزی ه��ای بهتر خبر داد و افزود‪ :‬م��واد اولیه‪ ،‬فروش و نحوه تولید‬ ‫بهداش��تی ماسک ها براس��اس موازین و ضوابط بهداش��تی مصوب به طور‬ ‫مس��تمر در دس��تور کار قرار گرفته و از طریق بس��یج اصناف مواد اولیه‬ ‫واحده��ای تولی��د صنفی تامی��ن و نظارت ها بر تولی��د و توزیع از طریق‬ ‫س��ازمان غذا و دارو ش��بکه بهداشت و س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بخش��ی از امار تامین اقالم اساسی و مایحتاج عمومی‬ ‫مردم اس��تان اعم از برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬قند و شکر و ضرورت رعایت قیمت های‬ ‫مصوب در مراکز عرضه‪ ،‬گفت‪ :‬تش��دید اقدامات نظارتی و بازرسی به طور‬ ‫مس��تمر در قالب گشت های مشترک با همکاری سایر نهاد های متولی در‬ ‫راس��تای حفظ امنیت معیش��ت مردم و ایجاد ارامش در بازار و جامعه با‬ ‫قوت پیگیری می شود‪.‬‬ ‫امین زاده از کس��ب رتبه دوم از نظر تعداد بازرسی در کشور خبر داد و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در راس��تای جلوگیری از فعالیت سودجویان و اجحاف در حق‬ ‫مصرف کنندگان با برهم زنندگان ارامش اقتصادی جامعه اقدامات نظارتی‬ ‫تشدید ش��ده و س��امانه های گوناگون س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اماده دریافت و رسیدگی به شکایات و گزارش های مردمی هستند‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 22‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1592‬‬ ‫پیاپی ‪2910‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تصمیم گیری های جزیره ای ادامه دارد؟‬ ‫تعمیرات اساسی ناحیه‬ ‫فوالدسازی و ریخته گری‬ ‫بهارستان نش�ینان در اقدامی دور از انتظار به حس�ین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج�ارت رای منفی دادند تا ای�ن وزارتخانه همچنان بدون متولی باقی بماند‪ .‬در طول یک هفته گذش�ته‪،‬‬ ‫گمانه زنی ه�ای متفاوت�ی درب�اره این رای منفی زده ش�د‪ ،‬ام�ا دلیل نهای�ی هرچه باش�د در اصل قضیه‬ ‫یعن�ی نب�ود ثبات و مدیریت در یکی از بزرگ ترین وزارتخانه های کش�ور تفاوتی ن�دارد‪ .‬در ادامه با حکم‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬جعفر سرقینی‪ ،‬معاون پیشین معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان سرپرست‬ ‫این وزارتخانه منصوب شد‪ .‬در چنین شرایطی همچنان سرنوشت این وزارتخانه و انتخاب مدیریت نهایی‬ ‫ان در هاله ای از ابهام قرار دارد‪ .‬هرچند هر فردی هم بر مسند وزارتخانه قرار گیرد‪ ،‬فرصت چندانی ندارد‪،‬‬ ‫به عالوه انکه مس�ئولیت مجموعه ای نابس�امان را برعهده گرفته که نقش حیاتی در اقتصاد کش�ور دارد‪.‬‬ ‫متاس�فانه این وزارتخانه از اصل اولیه برای موفقیت یعنی ثبات‪ ،‬بی بهره اس�ت‪ ،‬در همین حال به مرجعی‬ ‫برای اعمال نفوذ و درخواست های سیاست گذاران تبدیل شده است‪ .‬طبیعی است نمی توان به روند فعالیت‬ ‫این وزارتخانه در چنین شرایطی و با هر مدیریتی امیدوار بود‪ .‬تنها شرایط برای گمانه زنی حضور افراد در‬ ‫این مسند‪ ،‬جریان دارد و به سوژه خبری داغ تبدیل شده است‪ ،‬فارغ از انکه عملکرد این مجموعه به طور‬ ‫مستقیم بر صنایع‪ ،‬زندگی و معیشت مردم تاثیر دارد و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫تغییرات مداوم‪ ،‬سدی مقابل صنایع‬ ‫محمد کش��انی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهارک��رد‪:‬‬ ‫ثب��ات مدیریتی از اص��ول اولیه برای‬ ‫ش��کوفایی ی��ک مجموعه به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬چراکه هر ف��رد جدیدی با‬ ‫ورود به ی��ک مجموعه و قرار گرفتن‬ ‫بر مس��ند مدیریت‪ ،‬نیاز به زمان دارد‬ ‫تا نسبت به ان محیط‪ ،‬شناخت پیدا کند و بعد‬ ‫از ی��ک دوره ‪ 6‬ماهه می تواند نس��بت به نواقص‬ ‫و کاس��تی های موجود ش��ناخت پی��دا کرده و‬ ‫اقداماتی را برای رفع انها انجام دهد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬استراتژی های حاکم بر‬ ‫یک مجموعه در کش��ور ما ثابت نیس��تند و بر‬ ‫مبن��ای عملک��رد افراد و نظر ش��خصی مدیران‬ ‫ارشد‪ ،‬معنا می یابند؛ بنابراین تغییر مدیران تاثیر‬ ‫بس��زایی بر عملکرد یک مجموعه دارد‪ .‬چنانچه‬ ‫ف��رد جدی��دی بر مس��ند مدیریت ق��رار گیرد‪،‬‬ ‫تغییراتی را مطابق با نظر ش��خصی خود اعمال‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫تاکید کرد‪ :‬متاسفانه عمر کوتاه مدیریت در کنار‬ ‫سلیقه ای بودن مدیریت‪ ،‬اسیب های قابل توجهی‬ ‫به سازمان ها و فعالیت شرکت ها وارد می کند‪.‬‬ ‫در ‪ ۴‬سال گذشته ش��اهد تغییرات مداوم در‬ ‫ساختار بزرگ ترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت بوده ایم‪ .‬این تغییرات‬ ‫مداوم ضرب��ات غیرقابل جبرانی بر پیکره بخش‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و بازرگان��ی وارد ک��رده و در‬ ‫همین حال فعالیت تولیدکنندگان را به ش��دت‬ ‫تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه و در پاس��خ به س��والی درباره‬ ‫ناکارام��دی برخ��ی از مدی��ران وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ 3 :‬بخش مجزا و گسترده‬ ‫در ی��ک وزارتخانه کنار هم قرار گرفته اند‪ .‬بدون‬ ‫تردی��د اداره چنین مجموع��ه عریض و طویلی‬ ‫از عه��ده هر فردی بر نمی اید‪ .‬یافتن ش��خصی‬ ‫متخصص و کار اشنا با ‪ ۳‬حوزه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫بازرگانی‪ ،‬کار ساده ای نیست‪.‬‬ ‫کما اینک��ه در دوره فعالیت وزیران و مدیران‬ ‫گوناگون ش��اهد بودیم که هرکدام بر یک بخش‬ ‫تسلط داشتند و همان بخش را مورد توجه قرار‬ ‫می دادند‪.‬‬ ‫البته تسلط یک ش��خص بر ‪ ۳‬حوزه یادشده‪،‬‬ ‫لزوما مالک نیس��ت‪ ،‬چراکه مدی��ران می توانند‬ ‫از حضور اف��راد متخصص ب��رای تصمیم گیری‬ ‫اس��تفاده کنند و معاونانی قوی برای‬ ‫فعالی��ت در این وزارتخان��ه انتخاب‬ ‫کنن��د که از پ��س مدیریت رس��ته‬ ‫خودش��ان بربیایند‪ .‬البت��ه همراهی‬ ‫بدنه کارشناس��ی سازمان با مدیریت‬ ‫ارش��د ان نیز ضروری اس��ت و یکی‬ ‫از اصول اولیه موفقیت ان به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹بالتکلیفی ادامه دارد‬ ‫این عضو هیات مدیره ش��رکت سرمایه گذاری‬ ‫توس��عه معادن و فلزات در ادامه گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫بی ثبات��ی در بدن��ه وزارتخانه در ط��ول فعالیت‬ ‫دول��ت دوازدهم ت��ا حدی افزای��ش یافت‪ .‬کما‬ ‫اینک��ه حدود ‪ ۶‬ماه گذش��ته تاکن��ون ‪ 3‬مرتبه‬ ‫مدیریت ستاد تنظیم بازار تغییر کرده است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر نیز با رای نیاوردن سرپرست وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بالتکلیفی نس��بت به‬ ‫شرایط اینده این وزارتخانه تشدید شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬همانطور ک��ه پیش تر هم‬ ‫اشاره شد‪ ،‬نظام مدیریتی واحد و استراتژیک در‬ ‫سازمان های ما مورد توجه قرار ندارد‪ .‬اغلب این‬ ‫سازمان ها فردمحور هس��تند‪ .‬مدیران نیز طبق‬ ‫س��لیقه خود‪ ،‬س��ازمان را رهبری می کنند‪ .‬کما‬ ‫اینکه وزی��ران قبلی در ح��وزه بازرگانی تجربه‬ ‫بیشتری داشتند و با رویکردی مبتنی بر اصول‬ ‫تجارت در مس��ند مدیریت ای��ن وزارتخانه قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی در شرایطی سرپرست‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��د که شرایط‬ ‫اقتصادی کشور به ش��دت نامساعد بود و قیمت‬ ‫تمام��ی کاالهای اساس��ی و صنعتی در مس��یر‬ ‫رش��د و صعود قرار داشت و بر همین اساس نیز‬ ‫برقراری ثبات و بازگش��ت ارامش به بازار را در‬ ‫اولویت فعالیت های خود قرار داد‪.‬‬ ‫اداره ام��ور مرب��وط ب��ه صنعت و مع��دن نیز‬ ‫عم�لا به معاونان وی واگذار ش��د‪ .‬این مدیریت‬ ‫تک بع��دی را باید یک��ی از دالی��ل ناکارامدی‬ ‫کافی وی دانست‪ .‬تجربه ای که در دوران محمد‬ ‫شریعتمداری‪ ،‬نخس��تین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در دولت دوازدهم نیز به واسطه پیشینه‬ ‫بازرگانی وی تکرار شده بود‪.‬‬ ‫البته حس��ین مدرس خیابان��ی‪ ،‬همراهی بدنه‬ ‫وزارتخانه را با خود نداش��ت‪ .‬همین موضوع نیز‬ ‫فعالیت او را تحت تاثیر منفی قرار داد‪ .‬کش��انی‬ ‫درب��اره مدیریت این وزارتخان��ه در مدت زمان‬ ‫باقیمانده گفت‪ :‬کمتر از یک سال به عمر دولت‬ ‫بی ثبات��ی در بدن��ه وزارتخان��ه در طول فعالیت دول��ت دوازدهم‬ ‫افزایش یافته و این درحالی است که ثبات مدیریتی از اصول اولیه‬ ‫برای شکوفایی یک مجموعه به شمار می رود‪.‬‬ ‫کسی پاسخگوی ما نیست‬ ‫دوازدهم باقی مانده است‪ .‬به عالوه انکه عمال پس‬ ‫از عید همه درگیر انتخابات جدید می شوند‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی یک راهکار پیشنهادی این است‬ ‫که مجلس شورای اسالمی به این قضیه ورود و‬ ‫عمر وزارت وزیر جدید را ‪ 5‬ساله تصویب کند تا‬ ‫این وزارتخانه بزرگ و اثرگذار از تغییرات مجدد‬ ‫رهایی یابد‪ .‬در ادامه فردی قدرتمند و موردوثوق‬ ‫بر مس��ند وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قرار‬ ‫گیرد که بتواند نظر مساعد رئیس جمهور بعدی‬ ‫را ه��م جلب کند‪ .‬اما وزیر چندماهه هیچ کاری‬ ‫نمی تواند از پیش ببرد‪ ،‬چراکه هیچ اس��تراتژی‬ ‫بلندمدتی را نمی تواند در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ .‬تاثیر عملکرد‬ ‫این وزارتخانه به طور مس��تقیم حتی در زندگی‬ ‫مردم هم مشاهده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت شیخ الشیوخ‬ ‫کش��انی انتخ��اب جعفر س��رقینی در جایگاه‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت را‬ ‫مثبت ارزیابی کرد و افزود‪ :‬سرقینی شیخ الشیوخ‬ ‫اس��ت؛ بنابراین انتظ��ار می رود حض��ور وی بر‬ ‫مسند سرپرستی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫همدلی و همراهی را ک��ه در وزارتخانه از میان‬ ‫رفته را جبران کند؛ یعنی حضور ایش��ان در این‬ ‫دوره گذار در وزارتخانه مثبت ارزیابی می ش��ود‪.‬‬ ‫به وی��ژه که ایش��ان از مقبولیت کاف��ی در بدنه‬ ‫وزارتخانه و همچنین میان مدیران شرکت های‬ ‫بزرگ معدنی و صنایع معدنی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫ام��ا باید تاکید کرد که ایش��ان تنها سرپرس��ت‬ ‫هس��تند و درنتیجه تنها به دنبال حفظ شرایط‬ ‫موج��ود خواه��د ب��ود؛ یعن��ی نمی توان��د هیچ‬ ‫سیاستی را برای بلندمدت در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در دورانی که سرپرست جدید‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جایگاه معاون‬ ‫امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت فعالیت می کرد‪ ،‬تالش کرد تا بهبود در‬ ‫زنجی��ره فوالد را مورد توج��ه قرار دهد‪ .‬تکمیل‬ ‫زنجیره ارزش افزوده در این زنجیره همواره جزو‬ ‫اولویت های وی قرار داشت‪.‬‬ ‫به عالوه انک��ه طرح ت��وازن در زنجیره فوالد‬ ‫تحت مدیریت ایش��ان اجرایی ش��د‪ .‬براس��اس‬ ‫همین طرح نیز این زنجیره در مسیر تحقق سند‬ ‫چش��م انداز توسعه کشور در افق ‪ 1404‬و تولید‬ ‫‪ 55‬میلیون تن فوالد پیش رفت؛ بنابراین بخش‬ ‫قابل توجهی از پیش��رفت و توس��عه در زنجیره‬ ‫فوالد کشور در سایه مدیریت ایشان‪ ،‬ایجاد شد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫س��یدعلی محمد ابویی مهری��زی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ن��ورد و لوله یاران‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهارک��رد‪:‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ‪۴‬‬ ‫سال گذش��ته با انبوهی از بی ثباتی در‬ ‫حوزه های گوناگون روبه رو شده است‪.‬‬ ‫همی��ن نبود ثبات در بدن��ه وزارتخانه‬ ‫نیز منتج به عدم پاس��خگویی از سوی‬ ‫مس��ئوالن و حتی کارکنان ای��ن وزارتخانه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنی��ن ش��رایطی‪ ،‬حت��ی بدنه خود‬ ‫وزارتخانه دیگر نمی داند باید با چه اس��تراتژی به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهد‪ ،‬چراکه سیاست های حاکم‬ ‫بر این س��ازمان ه��ر چند ماه یک ب��ار و به دنبال‬ ‫تغییرات مدیریتی در ان‪ ،‬عوض می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نورد و لوله یاران خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بخش��ی از این بی برنامگی را باید ناش��ی از‬ ‫نظر دولت مبن��ی بر تفکیک این وزارتخانه به دو‬ ‫وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی نس��بت‬ ‫داد‪ .‬گویی این بی برنامگی مقدمات این جدایی را‬ ‫فراهم می کند و به عنوان اهرم فشاری بر مجلس‬ ‫شورای اسالمی عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫ابویی مهریزی در ادامه افزود‪ :‬اما این بی برنامگی‬ ‫و تغییر مداوم مدیریت ارش��د چنی��ن وزارتخانه‬ ‫ب��زرگ و ب��ا اهمیت��ی‪ ،‬واحدهای تولی��دی را با‬ ‫چالش های جدی روبه رو کرده است‪ .‬این واحدها‬ ‫باید مسیر ساالنه خود را رهیابی کنند و برای یک‬ ‫سال خود برنامه ریزی داشته باشند‪ .‬اما اکنون و با‬ ‫توجه به تغییرات مداوم‪ ،‬امکان برنامه ریزی از انها‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر همین اس��اس نیز در حال حاضر‬ ‫نمی دانیم سیاس��ت های معدنی ی��ا اقتصادی یا‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬کدام یک بر کش��ور حکمفرما اس��ت‪.‬‬ ‫نبود اس��تراتژی ثابت زمینه سردرگمی را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬این س��ردرگمی فقط ب��ه صنعت فوالد‬ ‫اختصاص ندارد و س��ایر صنایع نیز با مش��کالتی‬ ‫مشابه روبه رو هستند‪.‬‬ ‫ابویی مهریزی با طرح پرسش��ی مبنی بر اینکه‬ ‫چرا بای��د قیمت فوالد در کمت��ر از ‪ 4‬ماه‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ 100‬درصد رش��د را تجرب��ه کند‪ ،‬افزود‪ :‬بدون‬ ‫تردی��د ضع��ف مدیری��ت‪ ،‬تاثیر بس��زایی بر این‬ ‫نابسامانی داشته است‪ .‬درواقع مدیریت سلیقه ای‬ ‫و متغی��ری که بر وزارتخانه حاکم اس��ت‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت امکان س��ودجویی را برای ع��ده ای خاص‬ ‫فراهم کند‪ .‬در این میان‪ ،‬حتی شاهد ان هستیم‬ ‫که برخی مدیران از شرایط موجود به نفع بنگاهی‬ ‫خاص بهره بگیرند‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس نیز شاهد عملکرد ضعیف از سوی این نهاد در‬ ‫برخ��ی از موارد بوده ایم‪ .‬البته عریض و طویل بودن این وزارتخانه و‬ ‫گسترده بودن فعالیت های ان را باید به دیگر دالیل عدم موفقیت و‬ ‫مدیرکل صنای��ع فلزی و لوازم خانگ��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم کرد‪ ،‬براساس فرایندی که در دست‬ ‫اجراس��ت‪ ،‬تمامی ش��رکت های عرضه کننده محصوالت‬ ‫فوالدی از جمله ش��رکت فوالد مبارکه مکلف است همه‬ ‫عرضه های خود را در تاالر اصلی بورس کاال انجام دهد و‬ ‫موضوع مچینگ کامال حذف می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬کی��وان گ��ردان با اع�لام اینکه‬ ‫عرضه های مچینگ به کلی حذف خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪۷ :‬‬ ‫شرکت تولید کننده ورق گرم داریم که ‪ ۶‬میلیون تن ورق‬ ‫قابل عرضه در بورس دارند و از ش��هریور همه انها مکلف‬ ‫شدند همه ورق گرم تولیدی خود را باید در بورس عرضه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گردان اضافه کرد‪ ۵ :‬ش��رکت تولید کننده ورق س��رد‬ ‫داریم که ‪ ۲.۲‬میلی��ون تن تولید می کنند که ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫‹‹وزیران وابسته ناکارامد‬ ‫عضو هیات مدیره س��ندیکای لوله‬ ‫و پروفیل ف��والدی افزود‪ :‬متاس��فانه‬ ‫از راس دول��ت نگاه��ی دوگانه بر این‬ ‫وزارتخانه حاکم است‪ .‬همین موضوع‬ ‫نیز بر چالش های این سازمان افزوده و‬ ‫زمینه تغییرات مداوم را در ان فراهم‬ ‫کرده است‪ .‬حال هر فردی که بر مسند‬ ‫وزارت یا سرپرستی قرار گیرد‪ ،‬ممکن است بسته‬ ‫به کشش��ی که به یکی از سمت وسوهای یادشده‬ ‫دارد‪ ،‬نظرات ان بخ��ش را تامین کند‪ .‬درنتیجه‬ ‫ما نی��ز به عنوان فعال صنعت��ی و تولیدکننده در‬ ‫طول سال های گذشته احس��اس نکرده ایم که با‬ ‫وزارتخان��ه ای مس��تقلی روبه رو هس��تیم‪ .‬درواقع‬ ‫ان��واع اعمال نظرها بر روند فعالیت این س��ازمان‬ ‫به راحتی مش��اهده می شود‪ .‬به اعتقاد من حسین‬ ‫مدرس خیابان��ی در بخ��ش ف��والد موف��ق نبود‪،‬‬ ‫چراکه از مش��اوران خوبی بهره نگرفت‪ .‬درنتیجه‬ ‫نمایندگان خانه ملت اقدامات وی را نپسندیدند و‬ ‫تایید نکردند‪ .‬البته در کشور ما همواره حواشی بر‬ ‫روند تصمیم گیری ها موثر بوده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬اکنون سرپرس��ت جدیدی‬ ‫برای وزارتخانه انتخاب ش��ده و همچنان انتخاب‬ ‫وزیری جدید در راه اس��ت و این یعنی همچنان‬ ‫تغیی��رات در روند فعالیت ای��ن وزارتخانه وجود‬ ‫دارد‪ .‬در چنین ش��رایطی باید منتظر تداوم روند‬ ‫تصمیم گیری های جزیره ای باشیم‪.‬‬ ‫ابویی مهری��زی در پای��ان تاکی��د ک��رد‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت پایین دس��تی فوالدی‬ ‫از ش��خص جدی��دی که در مس��ند سرپرس��تی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ق��رار گرفته‪،‬‬ ‫انتظ��ار دارند فکری به حال قیمت گذاری در این‬ ‫زنجیره کند‪ .‬اس��تفاده از نرخ ه��ای جهانی برای‬ ‫قیمت گذاری فوالد اش��تباه است‪ ،‬بنابراین انتظار‬ ‫خ تمام ش��ده تولید‪ ،‬مالک‬ ‫می رود در این روند نر ‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬نمی توان با سیاس��ت ی��ک بام و دو‬ ‫هوا این زنجیره را مدیریت کرد‪ ،‬چراکه نارضایتی‬ ‫عد ه زی��ادی از تولیدکنن��دگان را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫نمی ش��ود قیمت گ��ذاری در ابت��دا و انتهای این‬ ‫زنجیره براس��اس ریال باش��د و نرخ گذاری را در‬ ‫می��ان این زنجیره به دالر گ��ره زد‪ .‬به عالوه انکه‬ ‫گره زدن معیش��ت و اقتصاد م��ردم با دالر برای‬ ‫تامین منافع بخش خاص‪ ،‬اش��تباه اس��ت‪ .‬بدون‬ ‫تردید در ش��رایطی ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت متولی مش��خصی ندارد‪ ،‬ریاست جمهوری‬ ‫باید پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫کارایی ان نس��بت داد‪ .‬گویی به همان اندازه که نشستن بر کرسی‬ ‫ای��ن وزارتخانه خواهان دارد‪ ،‬انتخاب مدی��ری که از پس اداره این‬ ‫سازمان بربیاید‪ ،‬مشکل است‪.‬‬ ‫حذف عرضه مچینگ فوالد‬ ‫از ای��ن ظرفیت متعلق به ش��رکت فوالد مبارکه اس��ت و‬ ‫همه این ش��رکت ها هم مکلف به عرضه محصوالت خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از هفته گذش��ته به اس��تان ها ابالغ کردیم‬ ‫که در ماه اینده‪ ،‬سهمیه ها را براساس فرمول ها بازنگری‬ ‫کنن��د و ش��رکت های عرضه کنن��ده هم مکلف هس��تند‬ ‫تولیدات خ��ود را کامل دربورس عرض��ه کنند‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفت��ر صنایع فلزی و لوازم خانگ��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در زمینه تامین مواد اولیه واحدها طرحی را از‬ ‫دو م��اه پیش اغاز کردیم و معاونت امور صنایع وزارتخانه‬ ‫متولی س��اماندهی طرف تقاضا شده است و سهمیه ها و‬ ‫میزان دریافتی انها بررس��ی و می��زان خرید و تولید انها‬ ‫تطبیق می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه امار همه واحد های تولیدی داخل‬ ‫کشور را با جزئیات داریم و انها را بررسی کرده ایم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اجبار کردیم همه واحد های تولیدی باید در داخل سامانه‬ ‫«بهین یاب» قرار بگیرند‪ ،‬زیرا بیش از ‪ ۴۰‬درصد واحد های‬ ‫تولیدی تاکنون در داخل سامانه بهین یاب نبودند بنابراین‬ ‫نمی توانیم همه تقصیر ها را برگردن این سامانه بیندازیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬بخش��ی از واحد ه��ای تولیدی مانند‬ ‫خودروساز ها ‪ ۱۰۰‬درصد ورق مورد نیاز خود را از شرکت‬ ‫فوالد مبارکه گرفته اند و در س��امانه بهین یاب هم برخی‬ ‫واحد های تولیدی ‪ ۱۰۰‬درصد‪ ،‬برخی ‪ ۸۰‬درصد و برخی‬ ‫هم حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد مواد اولیه را گرفته اند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنایع فل��زی و لوازم خانگ��ی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادامه داد‪ :‬یک��ی از برنامه های‬ ‫اساس��ی ما عدالت در توزیع ورق های فوالدی میان همه‬ ‫تولید کنندگان است‪.‬‬ ‫مدیری��ت ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه در‬ ‫راس��تای تعه��د ب��ه‬ ‫مس��ئو لیت ها ی‬ ‫اجتماع��ی خ��ود‪،‬‬ ‫ب��ا هم��کاری اداره‬ ‫کل ب��رق منطق��ه ای‬ ‫اصفهان در یک برنامه‬ ‫منس��جم‪ ،‬تعمیرات اساسی ناحیه فوالدسازی‬ ‫و ریخته گری مداوم را در گرم ترین ایام فصل‬ ‫تابس��تان برنامه ری��زی و اجرا کرد ت��ا از این‬ ‫طریق در زمان پیک بار ش��بکه سراسری برق‪،‬‬ ‫شهروندان عزیز با مشکل کمبود یا خاموشی‬ ‫برق مواجه نشوند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری‬ ‫م��داوم ف��والد مبارک��ه ضم��ن اع�لام خبر‬ ‫همکاری میان ش��رکت ف��والد مبارکه و اداره‬ ‫کل ب��رق منطقه ای اصفهان گف��ت‪ :‬به دنبال‬ ‫افزایش مصرف برق کش��ور در فصل تابستان‬ ‫و محدودیت ه��ای اعمال ش��ده ب��ر ناحی��ه‬ ‫فوالدس��ازی از سمت ش��بکه سراسری برق‪،‬‬ ‫مدیریت ش��رکت تصمیم گرف��ت برای حفظ‬ ‫اماده ب��ه کاری تجهیزات‪ ،‬این محدودیت را به‬ ‫فرصتی با ارزش برای انجام کارهای تعمیرات‬ ‫اساسی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم‬ ‫تبدیل کند‪.‬‬ ‫غالمرض��ا س��لیمی اف��زود‪ :‬با اس��تفاده از‬ ‫ظرفی��ت نیروهای تعمیرات��ی داخل ناحیه و‬ ‫تیم پش��تیبانی (مانند تعمی��رات و تعمیرگاه‬ ‫مرک��زی‪ ،‬بازرس��ی فن��ی و‪ )...‬فعالیت ه��ای‬ ‫تعمیرات��ی و اصالحی روی تجهی��زات انجام‬ ‫ش��د تا ضمن استفاده از زمان های محدودیت‬ ‫تولید‪ ،‬اماده ب��ه کاری تجهیزات جهت افزایش‬ ‫تولید و دس��تیابی به رکوردهای بهتر افزایش‬ ‫یاب��د‪ .‬وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی‬ ‫از اقدامات انجام ش��ده در این زمینه عبارتند‬ ‫از‪ :‬انج��ام تعمیرات برنامه ریزی ش��ده دوره ای‬ ‫و تعویض بخش��ی از س��ازه پلتف��رم و اصالح‬ ‫اس��لب محوطه س��رباره گیری با صرف حدود‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 500‬نفر س��اعت‪ ،‬انج��ام تعمیرات‬ ‫دوره ای و تعوی��ض بخش��ی از س��ازه پلتفرم‬ ‫در کوره ش��ماره ‪ 4‬با ص��رف حدود ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 200‬نفر س��اعت‪ ،‬تعوی��ض ‪Main beam‬‬ ‫ابگرد س��قف و همچنین تعویض راکرز کوره‬ ‫ش��ماره ‪ 7‬با صرف حدود ‪ 13‬هزار نفر ساعت‪.‬‬ ‫س��لیمی با بیان اینکه در قسمت ریخته گری‬ ‫مداوم هم اقدامات بزرگی انجام ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در تعمی��رات ‪ ۴‬روزه ماش��ین ریخته گ��ری‬ ‫ش��ماره یک‪ ،‬گپ گیری غلتک های کشاننده‬ ‫و مس��تقیم کننده و همچنی��ن الینرگ��ذاری‬ ‫انه��ا در چن��د مرحل��ه و جبه��ه کاری انجام‬ ‫ش��د‪ .‬ضمن اینکه نظافت صنعتی ماشین که‬ ‫در ش��ات دان های عادی قابل انجام نیس��ت‪،‬‬ ‫تمی��زکاری فلوش��ینگ ماش��ین‪ ،‬تخریب و‬ ‫بتن ریزی وس��ط خط‪ ،‬نصب مب��دل حرارتی‬ ‫اس�لایدگیت برای کاهش دمای هیدرولیک‪،‬‬ ‫دمونت��اژ و مونتاژ س��گمنت های یک و ‪ 2‬هر‬ ‫دو خط و تعویض لیور اسیالتور نیز انجام شد‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در همین زمینه با تاکید‬ ‫بر اینکه انج��ام تمامی ای��ن فعالیت ها طبق‬ ‫ک روز میس��ر نیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بار چارت‪ ،‬در ی ‬ ‫فلوش��ینگ تمامی ماش��ین های ریخته گری‪،‬‬ ‫اچارکش��ی شین ها و ریل های ‪ROWO_P‬‬ ‫واح��د ‪ ،۲۸‬ج��دا ک��ردن اب صنعت��ی واحد‬ ‫ریخته گری از واحد فوالدس��ازی و جدا کردن‬ ‫اب اولیه ماشین های ‪ ۳‬و ‪ ۴‬ریخته گری بخش‬ ‫دیگری از این اقدام��ات در این زمان محدود‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬غالمرض��ا س��لیمی در ادامه از‬ ‫تعویض تراورس جرثقیل شماره ‪ ۲۵‬با صرف‬ ‫ح��دود هزار و ‪ 200‬نفر س��اعت خب��ر داد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این فعالیت نخستین بار است که‬ ‫روی این جرثقیل و در چندین روز انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه تعمیرات برنامه ریزی ش��ده‬ ‫س��االنه ی��ک روزه ناحیه فوالدس��ازی در این‬ ‫دوره با کیفیت مناس��ب انجام شد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در شات دان ساالنه‪ ،‬س��رویس روتین تمامی‬ ‫تابلوه��ای متال کلد و پاورس��نترهای ناحیه‪،‬‬ ‫سیستم های کنترل کل سیاالت و اب صنعتی‬ ‫انجام ش��د‪ .‬وی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به توسعه سالن فوالدسازی جهت نصب‬ ‫دو دس��تگاه جرثقیل جدید ب��ا ظرفیت ‪۳۵۰‬‬ ‫ت��ن‪ ،‬اقدامات مربوط به رفع معارضات مربوط‬ ‫ش��امل جابه جایی داکت غبارگی��ر کوره های‬ ‫پاتیلی نیز در این تعمیرات برنامه ریزی ش��ده‬ ‫در حال اجراست‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫جای خالی استقالل در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فوالد مبارکه متعهد‬ ‫به مسئولیت های اجتماعی‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 22‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1592‬‬ ‫پیاپی ‪2910‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫در بررسی پیامدهای بی ثباتی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫باید پاسخگو‬ ‫باشیم‬ ‫اسیب تالطمات وزارتخانه به بخش معدن‬ ‫حسن حسینقلی‪ /‬رئیس اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان سرب و روی ایران‬ ‫طبق اعالم کمیته ‪ HSEE‬ایمپاسکو‬ ‫معادن برتر معرفی شدند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مشکل اساسی معدنکاران و فعاالن معدنی‬ ‫عملک��رد ضعیف مس��ئوالن براس��اس قانون‬ ‫اس��ت؛ به طور مثال می توان ب��ه قوانین رفع‬ ‫موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار اشاره‬ ‫کرد که گاهی عملکرد مسئوالن با ان مغایرت‬ ‫دارد‪ .‬براساس ماده ‪ ۴‬و ‪ ۵‬قانون بهبود فضای‬ ‫کس��ب و کار در جلس��ات تصمیم گی��ری در‬ ‫حوزه مع��دن باید از تش��کل های معدنی هم‬ ‫دعوت کرد و از نظرات انها برای تصمیم گیری‬ ‫بهره برد‪ ،‬این در حالی اس��ت که متاسفانه در‬ ‫عمل چنین موردی چندان مالحظه نمی شود‪.‬‬ ‫خوش��بختانه داریوش اس��ماعیلی به عنوان‬ ‫معاون ام��ور معادن و صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مقدمات نقش افرینی‬ ‫بیشتر تشکل های معدنی را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫چندی پیش ما به عنوان یک تش��کل معدنی‬ ‫این پیغام را به او دادیم که برای حل مش��کل‬ ‫سرب و روی و در کل معدنکاری باید شرایطی‬ ‫فراهم ش��ود تا فع��االن معدنی‪ ،‬تش��کل ها و‬ ‫اتحادیه ها در جلسات مسئوالن حاضر شوند؛‬ ‫بنابرای��ن امیدواری��م با حض��ور او تصمیمات‬ ‫بخش معدن اصالح شود‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته بزرگ ترین ضربه ها‬ ‫به بخ��ش معدن و صنایع معدنی وارد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی که فعاالن معدنی در گذشته‬ ‫مالیات ارزش افزوده پرداخت نمی کردند‪ ،‬قرار‬ ‫ش��د ‪ ۹‬درصد فروش خود را به عنوان مالیات‬ ‫ارزش افزوده پرداخت کنند‪ .‬همچنین با اینکه‬ ‫حقوق دولتی باید هر ‪ ۳‬س��ال یک بار افزایش‬ ‫پیدا کند‪ ،‬هر سال و براساس سلیقه مسئوالن‬ ‫عدد ان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫روی م��اده معدنی که از معدن اس��تخراج‬ ‫می ش��ود کار فیزیکی‪ ،‬ش��یمیایی و کیفیتی‬ ‫انجام می ش��ود و براس��اس قانون رفع موانع‬ ‫تولید نباید ان را ماده خام حس��اب کرد؛ اما‬ ‫این مواد از طرف مسئوالن به عنوان ماده خام‬ ‫حساب شد‪ .‬به این ترتیب فعاالن این حوزه از‬ ‫معافیت مالیاتی صادراتی محروم ش��دند و از‬ ‫طرفی اعالم ش��د که باید ‪ ۲۰‬درصد عوارض‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬افزایش رقم عوارض باعث شد‬ ‫صدها معدن بسته شود که کسی در برابر ان‬ ‫هیچ عکس العملی نش��ان نداد‪ .‬مگر مسئوالن‬ ‫ب��اور ندارند که تحریم هس��تیم‪ ،‬بانک ها با ما‬ ‫کار نمی کنند و ال سی وجود ندارد؛ چرا چنین‬ ‫مشکالتی را بر دوش ما بار می کنند!‬ ‫در ای��ن رون��د مخالفت رئی��س اتحادیه ها‬ ‫و انجمن ه��ای معدنی مورد توجه مس��ئوالن‬ ‫قرار نگرفته است‪ .‬هرگاه انتقاد صورت گرفت‬ ‫به ش��دت با ما برخ��ورد ش��د‪ ،‬درحالی که ما‬ ‫به عنوان رئیس اتحادی��ه باید به اعضای خود‬ ‫پاسخگو باشیم‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس جمهوری اواخر اردیبهش�ت امس�ال در حکمی رض�ا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را برکنار و حس�ین مدرس خیابانی را به عنوان‬ ‫سرپرس�ت این وزارتخان�ه منصوب کرد‪ .‬مدرس خیابان�ی نزدیک ‪ ۳‬ماه این‬ ‫نقش را ایفا و درنهایت از سوی روحانی به عنوان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به مجلس ش�ورای اسلامی معرفی شد‪ ،‬اما نتوانس�ت رای اعتماد الزم را از‬ ‫نمایندگان به دس�ت اورد‪ .‬بعد از گذش�ت کمتر از یک هفته‪ ،‬حسن روحانی‬ ‫براس�اس اصل ‪ ۱۳۵‬قانون اساس�ی در حکم�ی جعفر س�رقینی را به عنوان‬ ‫سرپرس�ت وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت منصوب کرد‪ .‬س�رقینی که از‬ ‫ابت�دای دولت تدبیر و امید تا بهمن ‪ ۹۸‬به عنوان معاون امور معادن و صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فعالیت می کرد‪ ،‬سابقه کاری زیادی در‬ ‫وزارتخانه دارد‪ .‬درحالی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هنوز بدون وزیر است‬ ‫ک�ه این وزارتخانه نقش حیاتی برای رش�د اقتصادی در ش�رایط فعلی دارد‪.‬‬ ‫تحریم ها‪ ،‬کاهش ارزش ری�ال و افزایش نرخ دالر‪ ،‬افزایش عوارض صادراتی‬ ‫مواد خام معدنی و نگرانی معدنکاران از ادامه فعالیت همه از جمله مشکالتی‬ ‫اس�ت که باعث ش�ده بخش معدن چش�م انتظار وزیر جدید و تعیین تکلیف‬ ‫ای�ن وزارتخانه باش�د‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره اینکه چ�را در وزارتخانه به این‬ ‫مهمی ش�اهد بروز بی ثباتی هس�تیم؟ انتظار فعاالن اقتصادی از سرپرس�ت‬ ‫جدید یعنی جعفر سرقینی؟ سابقه کاری او در بخش معدن چقدر راهگشای‬ ‫معدنکاران اس�ت و اینکه نداش�تن وزیر در کل چه ضربه ای به بخش معدن‬ ‫وارد کرده با کارشناسان گفت وگویی داشته که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫مباحث خرد و کالن تحت الشعاع‬ ‫خبر‬ ‫تو گو با‬ ‫مهرداد اکبریان‪ ،‬رئیس انجمن س��نگ اهن ایران در گف ‬ ‫با‬ ‫اش��اره به اینکه بی ثباتی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به اقتصاد کشور‬ ‫اس��یب می زند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬بی ثباتی و تالط��م در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نه تنها به بخش معدن بلکه به تمام بخش های اقتصادی کشور اسیب‬ ‫وارد می کند‪ .‬ازانجایی که این وزارتخانه مهم ترین بخش در کش��ور و متولی‬ ‫‪ ۳‬حوزه اقتصادی مهم یعنی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ ،‬می تواند مباحث‬ ‫خرد و کالن کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن س��نگ اهن ایران با بی��ان اینکه می توانس��تیم ثبات را به‬ ‫وزارتخانه بازگردانیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اینکه دولت هنوز نتوانسته وزیری را به مجلس‬ ‫معرف��ی کن��د و رای اعتماد به او را بگیرد‪ ،‬نقطه ضعف بزرگی اس��ت و در این ش��رایط‬ ‫اقتصادی و تحریم ها پیام منفی را به بازار و صنعت می رساند‪.‬‬ ‫اکبریان با اش��اره به سابقه معدنی جعفر س��رقینی به عنوان سرپرست جدید گفت‪ :‬او‬ ‫فردی کارش��ناس و فنی با اطالعاتی مناسب و تحصیلکرده بخش معدن است که نشان‬ ‫داده شجاعت تصمیم گیری هم دارد‪ .‬البته او در گذشته‪ ،‬هنگامی که در معاونت معدنی‬ ‫حضور داش��ت گاهی تمایالت غیرمعدنی هم از خود نش��ان داده و موجب دلخوری ها و‬ ‫انتقاداتی هم ازسوی فعاالن بخش معدن شده است‪.‬‬ ‫او با خرسندی از اینکه بعد از سال ها فردی که تخصص معدنی دارد‪ ،‬به سمت مهمی‬ ‫در وزارتخانه رس��یده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بعد از س��الیان طوالنی کسی را در مسند سرپرستی‬ ‫وزارتخانه می بینیم که از بین معدنی ها امده اس��ت‪ .‬او قرار اس��ت وظیفه وزیر را تمام‬ ‫و کمال انجام دهد و این پیام مهمی برای فعاالن بخش معدن اس��ت‪ .‬در واقع حس��ن‬ ‫روحانی و در کل دولت به این نتیجه رس��یده اند که بخش معدن مهم اس��ت و ترجیح‬ ‫داده اند که یک نفر معدنی با اولویت بخش معدن وزارتخانه را اداره کند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن سنگ اهن ایران تصریح کرد‪ :‬زمانی که سرقینی از وزارتخانه خارج شد‬ ‫و دیگر سمتی نداشت‪ ،‬فرصتی پیدا کرد که مسائل معدن را از دور رصد کند و به خوبی‬ ‫متوجه ش��ود که حق معدن انطور که شایسته است‪ ،‬ادا نمی شود‪ .‬به این ترتیب امیدوارم‬ ‫او با نگاهی جدید وارد وزارتخانه شده باشد‪ .‬اکبریان با بیان اینکه معدن هنوز هم مظلوم‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��نگ اهن نه به عنوان یک بخش مجزا و کسب وکار مستقل بلکه‬ ‫هنوز هم زیرمجموعه ای از بخش فوالد مطرح می شود‪ .‬این نگاه اتفاقات بدی را در ماه ها‬ ‫ل گذشته برای حوزه سنگ اهن پیش اورد‪.‬‬ ‫و سا ‬ ‫ای��ن فعال معدنی با بیان اینکه بخش معدن نباید تقاضامحور باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا‬ ‫زمانی که بخش معدن از سمت صنایع داخلی تقاضامحور باشد‪ ،‬چندان اجازه رشد پیدا‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬بخش معدن باید مثل بسیاری از کشورهای دنیا عرضه محور باشد‪ .‬در این ‬ ‫بین باید ظرفیت های معدنی کش��ور را به لحاظ کیفی و کمی بررس��ی کنیم تا بتوانیم‬ ‫برای شرایط خاص معدن برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه در ایران معموال کار جمعی و هماهنگی در این بخش‬ ‫چندان موفق نبوده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فرض کنید ماشینی داریم که راننده ان یک‬ ‫نفر و هدایت کننده مس��یر هم شخص دیگری است که با هم همفکر نیستند‬ ‫و قرار اس��ت کل مس��یر را هم با طی کنند؛ نتیجه ان می شود که هیچ کاری‬ ‫از پیش نمی رود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن سنگ اهن ایران با بیان اینکه ادغام وزارتخانه از اول هم کاری‬ ‫اش��تباه بوده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در گذش��ته بخش معدن وزارتخانه و سیستم‬ ‫جداگان��ه ای داش��ته‪ ،‬این در حالی اس��ت که امروز مع��دن بخش کوچکی از‬ ‫وزاتخانه ای اس��ت که هزاران مش��غله دارد و مقداری از ان هم به بخش معدن مرتبط‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اکبریان در پاسخ به این سوال که از سرپرست جدید چه انتظاری دارید‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار‬ ‫داریم موضوعاتی که باعث ازار بخش معدن و کندی روند کار و بروز مشکالتی از جمله‬ ‫مالی و پولی در بازار شده را برطرف کند‪ .‬امیدواریم جعفر سرقینی با مدیریت خوب خود‬ ‫نقاط ضعف فعلی را رفع کند و باعث رشد بخش معدن کشور شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن سنگ اهن ایران با تاکید بر لزوم جدی گرفته شدن تشکل های معدنی‬ ‫ازس��وی سرپرست جدید خاطرنشان کرد‪ :‬اگر سابقه مدیریت وزارتخانه را در دولت های‬ ‫گذشته بررس��ی کنیم متوجه می شویم هر زمان که وزیر و مدیران تصمیم گرفته اند از‬ ‫نظر تش��کل ها در تصمیم گیری ها استفاده بیشتری کنند‪ ،‬منجر به تصمیمات صحیح تر‪،‬‬ ‫واقعی تر و رش��د بخش های مختلف ش��ده اس��ت‪ .‬هر زمان هم که مداخالت تش��کل ها‬ ‫بی تاثی��ر و در ح��د نمایش بوده و اج��ازه ورود واقعی به انها نداده ان��د‪ ،‬اغلب یک طرفه‬ ‫تصمیم گیری ش��ده است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬این موضوع در کوتاه مدت و میان مدت تاثیرات‬ ‫مخربی داش��ته اس��ت‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬متاسفانه نتوانس��ته ایم به هیچ عنوان در ماه های‬ ‫گذش��ته از ظرفیت کامل مش��اوره تش��کل ها در بدنه دولت بهره ببریم‪ .‬اینکه یک یا دو‬ ‫نفر به عنوان نماینده بخش خصوصی در تمامی جلس��ات دولتی ش��رکت می کنند‪ ،‬اقدام‬ ‫خوشایندی نیست‪ .‬تش��کل های تخصصی همواره حرف هایی دارند که به طورقطع برای‬ ‫مسئوالن تازگی دارد‪ .‬شنیدن این حرف ها به هیچ عنوان به ضرر منافع ملی کشور نیست‬ ‫و به طورقطع تاثیر مثبتی در تصمیم گیری ها خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫اکبریان تصریح کرد‪ :‬از س��رقینی تقاضا داریم نقش تش��کل ها در تصمیم گیری ها را‬ ‫به طور حتم لحاظ کند‪ .‬امروز تحریم و به تبع ان مشکالت اقتصادی و مالی عرصه را برای‬ ‫بخش خصوصی تنگ کرده است؛ درنتیجه دولت و وزارتخانه باید به دنبال راهکار باشند‪.‬‬ ‫در حوزه زنجیره فوالد مباحث کالنی بین فوالدی ها و معدنی ها وجود دارد و اگر مشکل‬ ‫قیمت گذاری‪ ،‬س��همیه بندی و‪ ...‬در این حوزه حل نشود‪ ،‬باعث دلسردی بخش معدن و‬ ‫فرار س��رمایه های معدنی می شود‪ .‬به این ترتیب ضروری است که وزارتخانه چاره ای برای‬ ‫بخش معدنی بیندیشد‪.‬‬ ‫معدن در میان چرخ دنده وزارتخانه‬ ‫احمد ش��ریفی‪ ،‬دبیر انجمن س��نگ ایران در پاس��خ به این‬ ‫س��وال که بی ثبات��ی در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت چه‬ ‫مضراتی برای اقتصاد کش��ور دارد ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬از زمانی‬ ‫که وزیر یا معاونت معدنی داش��تیم تا امروز تغییر عمده ای در‬ ‫بخش معدن ایجاد نشده است‪ .‬در واقع هیچ گاه شاهد حمایتی‬ ‫از بخش معدن و توسعه ان در کشور نبوده ایم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��نگ ایران در پاس��خ به این س��وال که چه‬ ‫انتظاری از وزارتخانه برای حمایت از بخش معدن دارید‪ ،‬پاسخ‬ ‫داد‪ :‬وقت��ی رهب��ر معظم انقالب بر این مهم تاکید دارد که اولویت را به بخش معدن و‬ ‫جهش تولید دهیم و وزارتخانه حدود ‪ ۱.۵‬س��ال اس��ت که مدعی ان است که در نظر‬ ‫دارد معادن غیرفعال را که حدود ‪ ۴۰‬درصد معادن کش��ور را تش��کیل می دهند‪ ،‬فعال‬ ‫کند‪ ،‬انتظار ما این است که در عمل اتفاق های مثبتی رخ دهد‪.‬‬ ‫شریفی در بیان مثالی گفت‪ ۵۰ :‬درصد معادن در بخش سنگ های تزئینی غیرفعال‬ ‫هس��تند‪ .‬قرار بود انجمن سنگ در ش��ورای هماهنگی احیای معادن کوچک معادنی‬ ‫را معرفی کند که ‪ ۶‬ماه قبل این مهم انجام ش��د‪ ،‬اما روند کار در ش��ورای عالی معادن‬ ‫متوقف ش��ده است‪ .‬وقتی موضوع به این مهمی در چرخ دنده وزارتخانه گیر می کند و‬ ‫اراده ای برای حل ان نیست‪ ،‬چه انتظاری می توان از وزارتخانه داشت!‬ ‫دبیر انجمن س��نگ ای��ران با بیان اینکه مش��کل وزارتخانه مربوط ب��ه فرد خاصی‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در واقع مش��کل‪ ،‬خیل��ی بزرگ تر از این حرف هاس��ت‪ .‬امروز‬ ‫قوانینی که در راس��تای حمایت از بخش معدن اس��ت‪ ،‬مثل ماده ‪ ۱۴‬و ‪ ۲۴‬قانون در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مغفول مانده است‪ .‬متاسفانه اجرای قوانین تنها به چند‬ ‫ماده خالصه ش��ده و به مواد قانونی معدن که جنبه تش��ویقی برای توسعه دارد‪ ،‬هیچ‬ ‫توجهی نشده است‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این سوال که پیامدهای بی توجهی و بی ثباتی در بخش معدن چیست‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز امنیت س��رمایه گذاری در بخش معدن به صفر رسیده و باعث‬ ‫شده توسعه ای در بخش معدن‪ ،‬صادرات‪ ،‬فراوری و ایجاد ارزش افزوده به وقوع نپیوندد‬ ‫و کش��ور در رکود به س��ر ببرد‪ .‬دبیر انجمن س��نگ ایران درباره اینکه چه انتظاری از‬ ‫وزارتخانه و سرپرس��ت جدید دارید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت و نظام اجرایی باید مس��ائلی‬ ‫را ک��ه مجلس مصوب می کند‪ ،‬اجرایی کند‪ .‬مهم ترین موضوع در قانون این اس��ت که‬ ‫از تش��کل ها برای توسعه معدن کمک بگیریم‪ .‬واحدهای تخصصی بخش خصوصی در‬ ‫واقع مش��اوران خوبی برای وزارتخانه و سازمان های دولتی هستند که باید از انها بهره‬ ‫گرفت‪.‬شریفی تاکید کرد‪ :‬دولت‪ ،‬وزارتخانه و سرپرست جدید باید از ما سوال کنند که‬ ‫ایا قانون اجرایی ش��ده یا منویات مجلس و دولت عملیاتی شده تا بتوانند راهکارهای‬ ‫مناسب را عرضه کنند‪.‬‬ ‫خللی در کار وزارتخانه ایجاد نشده‬ ‫ایجاد انگیزه برای معدنکاران‬ ‫معادن س��نگ اهن سیرجان‪ ،‬سرب و روی‬ ‫انگوران و زغال س��نگ البرز مرکزی رتبه یک‬ ‫تا ‪ ۳‬را در ارزیابی کمیته ‪ HSEE‬ایمپاس��کو‬ ‫کسب کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت تهیه‬ ‫و تولی��د مواد معدن��ی ایران‪ ،‬طبق بررس��ی‬ ‫کارشناس��ی کمیته ‪ HSEE‬شرکت براساس‬ ‫شاخص های مصوب از قبیل ممیزی ایمیدرو و‬ ‫حضور در مانورهای اتش نشانی و فوریت های‬ ‫پزش��کی و کمک ه��ای اولی��ه‪ ،‬مجتمع های‬ ‫سنگ اهن س��یرجان‪ ،‬س��رب و روی انگوران‬ ‫و ش��رکت زغال س��نگ البرز مرکزی به عنوان‬ ‫مجتمع های برتر ایمپاسکو معرفی شدند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش مجتمع نفلین سینیت‬ ‫کلیبر بیش��ترین رشد را به لحاظ کنترل غبار‬ ‫باطله ه��ا‪ ،‬احداث تصفیه فاضالب و‪ ...‬در میان‬ ‫‪ ۲۱‬مجتمع تابعه ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران کس��ب کرده اس��ت‪ .‬طبق اعالم‬ ‫کمیت��ه ‪ HSEE‬ایمپاس��کو ش��رکت پ��ارت‬ ‫گودال گیتی (راهبر مجتمع فروکروم سبزوار)‬ ‫به عن��وان راهبر برتر در میان س��ایر راهبران‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران معرفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کوروش شعبانی‪ ،‬رئیس کمیته هماتیت خانه معدن‬ ‫ایران در پاس��خ به این س��وال که چه درخواستی از‬ ‫وزارتخان��ه دارید با تاکید بر اینک��ه باید بر صادرات‬ ‫بی��ش از اینها تمرکز می کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نیاز به ارز‬ ‫و درامد داریم و بنا اس��ت بخش معدن را در س��ال‬ ‫جهش تولید به عنوان یک بخش پیشرو معرفی کنیم‪،‬‬ ‫یکی از برنامه های اساس��ی که وزارتخانه باید دنبال‬ ‫ان باشد‪ ،‬تمرکز و تسهیل صادرات است‪.‬‬ ‫تو گو با‬ ‫رئیس کمیته هماتیت خانه معدن ایران در گف ‬ ‫ب��ا بیان اینکه باید صادرات و فرایند گمرکی را تس��هیل کنیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای اینکه تولید صادرات محور باشد باید زمینه ان‬ ‫را مهیا کنیم‪ ،‬این در حالی اس��ت که به طور مثال س��ال گذشته‬ ‫هزینه انبارداری چندین برابر ش��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬افزایش هزینه‬ ‫ب��رای کاالیی که زم��ان کوتاهی در گم��رک می ماند چندان به‬ ‫چش��م نمی اید‪ ،‬اما برای مواد معدنی که باید دپو ش��وند‪ ،‬بسیار‬ ‫زیان اور است؛ به طور مثال یک کشتی برای بارگیری ‪ ۴۰‬هزار تن‬ ‫س��نگ اهن نزدیک به یک ماه زمان نیاز دارد و باید مواد معدنی‬ ‫کارشناس��ان باور دارن��د که بی ثبات��ی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت نه تنها ب��ه بخش معدن بلکه به تم��ام بخش های اقتصادی‬ ‫کش��ور اسیب می رس��اند‪ .‬اینکه دولت هنوز نتوانس��ته برای چنین‬ ‫وزارتخانه ای وزیر تعیین کند‪ ،‬نقطه ضعف بزرگی است که شرایط را‬ ‫به تدریج دپو شوند تا بار کشتی را تامین کنند؛ در نتیجه‬ ‫اجاره انبار هزینه س��نگینی را ب��ه معدنکاران تحمیل‬ ‫می کند‪ .‬شعبانی با بیان اینکه باید در تصمیم گیری ها‬ ‫حس��اب مواد معدن��ی گوناگون را از ه��م جدا کنیم‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ما بای��د در تصمیم گیری ها برای هزینه‬ ‫انب��ارداری مواد معدن��ی گوناگون‪ ،‬م��دل متفاوتی را‬ ‫تعریف می کردیم‪ .‬برخی مواد معدنی مثل گچ‪ ،‬شن و‬ ‫ماسه انقدر ارزش ذاتی پایینی دارند که صادرات انها‬ ‫با حداقل اجاره انبار هم اقتصادی نیست؛ بنابراین باید با تعریف‬ ‫سیاست های حمایتی به رشد تولید و صادرات کمک می کردیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیته هماتیت خانه معدن ایران با اشاره به پیامدهای‬ ‫اعم��ال ع��وارض صادراتی بر س��نگ اهن نیز اظهار کرد‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته وزارتخانه برای برخی مواد معدنی عوارض صادراتی در‬ ‫نظ��ر گرف��ت‪ ،‬در حالی که این مواد به هیچ وج��ه مصرف داخلی‬ ‫نداش��تند؛ به طور مثال سنگ هماتیت نوعی سنگ اهن است که‬ ‫در س��یمان‪ ،‬ان هم به صورت کلوخه کم عیار اس��تفاده می شود‪،‬‬ ‫بااین ح��ال وزارتخانه برای ان عوارض صادراتی بس��ت‪ .‬او تاکید‬ ‫کالم اخر‬ ‫برای بازار‪ ،‬معدن و صنعت دشوار می کند‪ .‬برخی دیگر هم باور دارند‬ ‫که وزارتخانه به یک فرد خالصه نمی ش��ود و داشتن یا نداشتن وزیر‬ ‫مش��کل امروز ما نیست‪ ،‬بلکه مسئله در نوع نگرش دولت و مسئوالن‬ ‫ب��ه حوزه معدن و ضع��ف در اجرای قوانین برای توس��عه این بخش‬ ‫کرد‪ :‬باید در حوزه معدن اقدامات کارشناس��ی ش��ده با بررسی‬ ‫تمام عواقب انجام دهیم تا به شرایط امروز نرسیم‪.‬‬ ‫ش��عبانی در پاسخ به این س��وال که انتظار شما از سرپرست‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت چیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بخش معدن‬ ‫موتور محرک صنایع کش��ور و تامین کننده مواد اولیه ان است و‬ ‫در اینده کش��ورمان مهم می شود‪ .‬باوجود اینکه ما مزیت باالیی‬ ‫در حوزه معدن و صنایع معدنی داریم‪ ،‬هنوز در بخش فراوری از‬ ‫فناوری روز دنیا دور هستیم‪ .‬در بخش اکتشافات نیز انگیزه کافی‬ ‫برای مکتشفین و بهره برداران وجود ندارد‪ .‬رئیس کمیته هماتیت‬ ‫خان��ه معدن ایران با تاکید بر اینکه بخش معدن به حمایت نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬معدن و صنایع معدنی در یک دوره میان مدت‬ ‫‪۲۰‬س��اله و با سرمایه گذاری متناسب و تسهیل امور و رفع موانع‬ ‫به صورت واقعی‪ ،‬نه شعاری ممکن است جایگزین بخش عمده ای‬ ‫از درامد نفت کش��ور ش��ود؛ بنابراین باید از معدن و معدنکاران‬ ‫به عنوان قشر مولد زحمتکش بی منت که در سخت ترین شرایط‬ ‫در دورتری��ن نقاط با ان��واع نامالیمات‪ ،‬س��ختگیری ها و قوانین‬ ‫دست وپا گیر همچنان تالش می کنند‪ ،‬حمایت کنیم‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬فعاالن بخش خصوصی از سرپرس��ت جدید انتظار دارند که‬ ‫صدای انها را بش��نود و تش��کل های معدنی را بی��ش از اینها جدی‬ ‫بگیرد‪ ،‬چراکه به اعتقاد انها تا زمانی که وزارتخانه انها را جدی نگیرد‬ ‫نمی توانیم شاهد رونق و توسعه در بخش معدن باشیم‪.‬‬ ‫صاب��ر پرنی��ان‪ ،‬رئیس هی��ات مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان تهران‬ ‫ب��ا بیان اینکه داش��تن وزی��ر برای هر‬ ‫وزارتخان��ه ای مه��م اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت هم‬ ‫وزارتخانه ای کلیدی است که با معیشت‬ ‫م��ردم در ارتباط اس��ت‪ .‬امیدواریم در‬ ‫مهلت قانونی وزیر اینده معرفی ش��ود‬ ‫و مجل��س هم به ان رای اعتماد دهد و‬ ‫هرچه سریع تر تکلیف وزارتخانه مشخص شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران با اشاره به نقش کلیدی سرپرست در شرایطی که‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تعیین نشده‪ ،‬گفت‪ :‬مدرس خیابانی‬ ‫در مدتی که در جایگاه سرپرس��تی وزارتخانه حضور داشت‪ ،‬در‬ ‫حد یک وزیر خدمت کرد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در ‪ ۳‬ماه گذش��ته تمام‬ ‫نظارت ه��ا‪ ،‬مجوزه��ا‪ ،‬پروانه ها و کارهای معدن��ی به خوبی پیش‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬امروز هم که جعفر سرقینی به جای او امده تفاوتی‬ ‫نمی کن��د و باید به تمام اموری که در حد یک وزارتخانه اس��ت‪،‬‬ ‫رس��یدگی کند‪ .‬پرنیان در پاسخ به این سوال که بی ثباتی چقدر‬ ‫می تواند ب��ه کارکرد وزارتخان��ه ضربه بزند‪ ،‬گف��ت‪ :‬وقتی مدیر‬ ‫عوض ش��ود‪ ،‬طبیعی است که بی ثباتی شکل بگیرد‪ ،‬اما در روند‬ ‫کاری و اجرای��ی وزارتخانه هیچ خللی ایجاد نش��ده و همه امور‬ ‫به خوبی انجام ش��ده است‪ .‬تا امروز هر شهرکی مدیرعامل داشته‬ ‫که توانس��ته هم��ه کارها را انجام دهد و خلل��ی در فعالیت های‬ ‫وزارتخانه و روند تولید در بخش معدن ایجاد نشده است‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 22‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1592‬‬ ‫پیاپی ‪2910‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ادامه روزهای بد لیر‬ ‫دهلی سازنده اول گوشی تلفن همراه می شود؟‬ ‫جدیدترین مش��وق های هند برای جذب شرکت هایی‬ ‫ک��ه در ح��ال خروج از چین هس��تند به نظ��ر موثر واقع‬ ‫ش��ده و ش��رکت هایی شامل ش��رکای مونتاژ سامسونگ‬ ‫الکترونیک��س و اپل برای س��رمایه گذاری در این کش��ور‬ ‫اسیای جنوبی ابراز عالقه مندی کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دولت نارندرا مودی‪ ،‬نخست وزیر هند‬ ‫مش��وق هایی را اعالم کرد که براس��اس ان شرکت هایی‬ ‫شامل شرکت های تولیدکننده محصوالت الکترونیکی را‬ ‫واج��د پرداخت ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬درصد از فروش تصاعدی انها در‪۵‬‬ ‫سال اینده می سازد‪ .‬نتیجه این مشوق وعده ده ها شرکت‬ ‫برای ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری به منظور س��اخت‬ ‫کارخانه های تولید گوشی در این کشور بوده است‪ .‬عالوه‬ ‫بر سامس��ونگ‪ ،‬شرکت های فاکس��کان‪ ،‬ویسترون کورپ‬ ‫و پگات��رون کورپ ابراز عالقه کرده اند‪ .‬هند مش��وق های‬ ‫مشابهی را برای شرکت های داروسازی اعالم کرده و قصد‬ ‫دارد بخش های بیشتری را زیر پوشش قرار دهد که شامل‬ ‫خودروسازی‪ ،‬منسوجات و تولید مواد غذایی است‪.‬‬ ‫تولید موبایل در جهان را در هند احداث و راه اندازی کند‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود این واحد تولید در ش��هر کوچک نویدا که‬ ‫در حوالی پایتخت هند‪ ،‬تاس��یس شده و ظرفیتی معادل‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۱۲۰‬میلیون دستگاه دارد‪.‬‬ ‫بلومب��رگ در این ب��اره گ��زارش داد ک��ه سامس��ونگ‬ ‫تصمیم گرفته گوش��ی های هوش��مند زی��ر ‪ ۱۰۰‬دالر و‬ ‫همچنین محصوالت پرچمداری مانند گلکس��ی اس ‪ ۹‬را‬ ‫در این واحد بزرگ تولید کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار ‪ ۱.۳‬میلیاردی‬ ‫هن��د با جمعی��ت ‪ ۱.۳‬میلیارد نفری و ج��ای دادن افزون بر ‪۴۰۰‬‬ ‫ی هوش��مند در‬ ‫میلی��ون کاربر‪ ،‬یکی از بزرگ ترین بازارهای گوش�� ‬ ‫جهان به شمار می رود‬ ‫‹ ‹تنوع زنجیره تامین‬ ‫طبق بررس��ی اخیر بانک اس��تاندارد چارت��رد‪ ،‬اگرچه‬ ‫ش��رکت ها در بحبوحه تنش های امریکا و چین و ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا به دنب��ال متنوع کردن زنجیره تامین خود‬ ‫بوده ان��د‪ ،‬این موضوع به منزله س��ود بزرگی برای هند با‬ ‫وج��ود ارزان تر کردن فعالیت ش��رکت ها در این کش��ور‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫ویتنام همچنان محب وب ترین کشور برای زنجیره تامین‬ ‫شرکت هاس��ت و پس از ان کامبوج‪ ،‬میانمار‪ ،‬بنگالدش و‬ ‫تایلند قرار می گیرند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬کاشیک داس‪ ،‬اقتصاددان هند دویچه بانک‬ ‫در این باره اظهارکرد‪ :‬ش��انس معقولی وجود دارد که هند‬ ‫در میان م��دت بتواند س��رمایه گذاری تصاعدی زنجیره‬ ‫تامی��ن را ج��ذب کند‪ .‬هدف از این برنامه افزایش س��هم‬ ‫بخش تولید هند در تولید ناخالص داخلی است‪.‬‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹انتظار از مشوق های ‪ ۵‬ساله‬ ‫دول��ت هند انتظار دارد مش��وق هایی ک��ه برای بخش‬ ‫الکترونی��ک در نظر گرفته‪ ،‬به تولید محصوالتی به ارزش‬ ‫‪ ۱۵۳‬میلی��ارد دالر در ‪ ۵‬س��ال این��ده و ایجاد حدود یک‬ ‫میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم منتهی شود‪.‬‬ ‫به گفته نیلکانت میش��را از گروه کردیت سوییس‪ ،‬این‬ ‫امر ‪ ۵۵‬میلیارد دالر سرمایه گذاری بیشتر در ‪ ۵‬سال اینده‬ ‫ب��ه ارمغان م��ی اورد و ‪ ۰.۵‬درصد به تولید اقتصادی هند‬ ‫اضاف��ه می کند و می تواند باع��ث جابه جایی ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫تولید جهانی تلفن هوش��مند از چین به هند در‪ ۵‬س��ال‬ ‫اینده شود‪.‬‬ ‫غ��ول اینترنت��ی گوگل با انتق��اد از قوانی��ن ضدانحصارطلبی‬ ‫پیش��نهادی استرالیا‪ ،‬هش��دار داد اگر این شرکت مجبور شود به‬ ‫سازمان های خبری برای محتوایشان پول بپردازد‪ ،‬در ان صورت‬ ‫سرویس جست وجوی رایگان و اطالعات شخصی کاربران به خطر‬ ‫خواهند افتاد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬گوگل که متعلق به شرکت الفابت‬ ‫است‪ ،‬اعالم کرد قوانین پیشنهادی به شرکت های رسانه ای بزرگ‬ ‫کمک خواهد کرد رنکینگ جست وجوی خود را به طور مصنوعی‬ ‫افزایش دهند و مخاطبان بیش��تری را به پلتفرم های خود جذب‬ ‫کنند و به انها برتری غیرمنصفانه ای نسبت به ناشران کوچک تر‬ ‫از دوران ریاس��ت جمهوری جیم��ی کارتر و بح��ران نفتی در‬ ‫ده��ه ‪ ۱۹۷۰‬میالدی امریکا همواره رویای خودکفایی در تامین‬ ‫ان��رژی را دنبال می کرد‪.‬به گزارش مه��ر‪ ،‬ادامه بحران های نفتی‬ ‫و ش��دید نرخ نفت برای امریکا روش��ن کرد که هرگز با اتکا به‬ ‫س��وخت های فسیلی نخواهد توانس��ت به خودکفایی در تامین‬ ‫انرژی دس��ت پیدا کند حتی اگر صادرکننده بزرگ نفت ش��ود‪.‬‬ ‫بیشتر شهروندان امریکایی هم بر این باورند که دولت باید منابع‬ ‫جایگزین انرژی را به جای منابع س��وخت های فس��یلی توسعه‬ ‫دهد‪.‬خ��واه به منظور دنبال ک��ردن خودکفایی در تامین انرژی‬ ‫بوده باش��د یا به منظور مقابله با تغیی��رات جوی‪ ،‬تغییر جهت‬ ‫چشمگیری به سوی انرژی های تجدیدپذیر در امریکا در جریان‬ ‫است و انرژی تجدیدپذیر ‪ ۱۱.۴‬درصد از مصرف انرژی امریکا در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۹‬در مقایسه با ‪ 4‬درصد در دو دهه پیش را تشکیل‬ ‫داد‪ .‬اما با س��رعت گرفتن حرکت به س��وی توس��عه استفاده از‬ ‫انرژی های تجدیدپذی��ر‪ ،‬امریکا اکنون با موضوع دیگری روبه رو‬ ‫چنی��ن اتفاق��ی دولت هند را به هدف��ش برای افزایش‬ ‫س��هم بخش تولید در اقتص��اد از ‪ ۱۵‬درصد فعلی به ‪۲۵‬‬ ‫ت مودی مالیات ش��رکت ها‬ ‫درص��د نزدی��ک می کند‪ .‬دول ‬ ‫را به پایین تری��ن نرخ در اس��یا رس��انده و به دنبال جذب‬ ‫سرمایه گذاری های بیش��تر در اقتصادی است که امسال‬ ‫به س��وی نخس��تین رش��د منفی خود در بیش از ‪ ۴‬دهه‬ ‫گذشته پیش می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ ترین واحد تولید سامسونگ‬ ‫حدود ‪ ۲‬سال پیش هم خبری منتشر شد که می گفت‪،‬‬ ‫سامس��ونگ به منظ��ور افزایش می��زان تولی��د و عرضه‬ ‫گوش��ی های هوش��مند خود‪ ،‬قصد دارد بزرگ ترین واحد‬ ‫هن��د با جمعیت ‪ ۱.۳‬میلیارد نفری و جای دادن افزون‬ ‫بر ‪ ۴۰۰‬میلیون کاربر یکی از بزرگ ترین بازارهای گوشی ‬ ‫هوش��مند در جهان به ش��مار می رود‪ .‬براساس گزارش و‬ ‫امارهای منتشرش��ده از سوی موسسه تحقیقاتی ‪،IDC‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۴‬میلیون دس��تگاه گوش��ی هوشمند در هند‬ ‫عرضه ش��ده که نش��ان می ده��د این کش��ور می تواند با‬ ‫ج��ای دادن یکی از بزرگترین کارخانه های تولید موبایل‬ ‫می توان��د به قط��ب محصوالت فناوری تبدیل ش��ود که‬ ‫هزینه تمام شده و نهایی برای تولید گوشی های هوشمند‬ ‫به حداقل می رسد‪.‬‬ ‫از انج��ا ک��ه تعرفه واردات موبای��ل در هند ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین شرکت هایی مانند سامسونگ و شیائومی‬ ‫ک��ه به تولید گوش��ی های هوش��مند در داخل خاک این‬ ‫کش��ور می پردازن��د‪ ،‬به اندازه س��ایر رقبای خود متحمل‬ ‫ض��رر و زیان ه��ای مال��ی نخواهند ش��د و در ازای ان‪ ،‬به‬ ‫س��وداوری باالیی نیز دست پیدا خواهند کرد‪ .‬حتی اپل‬ ‫نیز روند ساخت گوشی در هند را اغاز کرده است و ایفون‬ ‫اقتصادی ‪ SE‬برای مدتی در این کش��ور تولید می ش��ود و‬ ‫به تازگی هم ایفون ‪ S۶‬در هند تولید شد‪.‬‬ ‫بازار گوش��ی هوش��مند در هند فرصت های بی شماری‬ ‫را برای شرکت های تولیدکننده و مصرف کنندگان ایجاد‬ ‫می کن��د و به همین دلیل هم نظر بس��یاری از غول های‬ ‫فناوری را به خود جلب کرده است‪.‬‬ ‫موتور جست وجوی رایگان گوگل به خطر افتاد‬ ‫و کاربران وب سایت ویدئویی یوتیوب گوگل می بخشد‪ .‬این بیانیه‬ ‫در صفحه جس��ت وجوی اصلی گوگل تبلیغ شده که نشان دهنده‬ ‫اوج گیری تنش ها میان ش��رکت های فناوری بزرگ و کمیسیون‬ ‫رقاب��ت و مصرف کننده استرالیاس��ت که خواس��تار تغییراتی در‬ ‫کنترل اس��تفاده گ��وگل و فیس بوک از محتوای اس��ترالیایی و‬ ‫اطالعات مصرف کنندگان شده است‪.‬‬ ‫مل س��یلوا‪ ،‬مدیر گوگل استرالیا در این نامه سرگشاده نوشت‪:‬‬ ‫ش��ما همواره به جس��ت وجوی گوگل و یوتی��وب متکی بوده اید‬ ‫تا به ش��ما نش��ان دهد تا چه حد برای ش��ما مناسب بوده است‪.‬‬ ‫تحت مقررات جدید ما نمی توانیم دیگر چنین چیزی را تضمین‬ ‫کنی��م‪ .‬قانون پیش��نهادی روی هم��کاری گ��وگل و یوتیوب با‬ ‫رونق تجدیدپذیرها در امریکا به نفع چین تمام شد‬ ‫شده که عبارت است از وابستگی بیش از حد به چین برای مواد‬ ‫معدنی مورد استفاده در ساخت سیستم های انرژی پاک‪ .‬چین‬ ‫‪ ۸۰‬درصد از عناصر خاکی نادر مورد استفاده امریکا برای تولید‬ ‫توربین های بادی‪ ،‬پنلهای خورشیدی‪ ،‬باتریهای خودروی برقی‪،‬‬ ‫تلفن های همراه‪ ،‬رایانه ها‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬سیستم های دفاع‬ ‫ملی و حتی فناوری های نفت و گاز را تامین می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگی به چین‬ ‫وزارت کش��ور امریکا در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی فهرستی از ‪۳۵‬‬ ‫ماده معدنی را منتشر کرد که برای اقتصاد امریکا حساس طبقه‬ ‫بن��دی کرده بود‪ .‬اما موضوع هش��داردهنده این بود که امریکا‬ ‫ب��رای تامین ‪ ۱۴‬مورد از این مواد کامال به واردات چین متکی‬ ‫اس��ت و در ‪ ۱۰‬مورد دیگر ‪ ۷۵‬درصد از وارداتش از چین است‪.‬‬ ‫این امار اغراق اور نیس��ت؛ طبق گزارش سازمان زمین شناسی‬ ‫امریکا‪ ،‬چی��ن ‪ ۸۰‬درصد از عناصر خاکی نادر مورد نیاز امریکا‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۹‬را تامین کرد‪ .‬با این حال امار نگران کننده دیگر‬ ‫بدهی ملی امریکا به ‪ ۱۶۰‬درصد‬ ‫تولید ناخالص داخلی می رسد‬ ‫بدهی فدرال امریکا که در پایان س��ال ‪ ۲۰۱۹‬به ‪ ۱۳۴.۸‬درصد تولید ناخالص داخلی رس��یده بود درحال حاضر‬ ‫با نس��بت بدهی ایتالیا برابر ش��ده و در پایان سال به ‪ ۱۵۵‬تا ‪ ۱۵۹‬درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر به نقل از سیکینگ الفا‪ ،‬بدهی فدرال امریکا که در پایان سال ‪ ۲۰۱۹‬به ‪ ۱۳۴.۸‬درصد تولید ناخالص‬ ‫داخلی رس��یده بود درحال حاضر با نس��بت بدهی ایتالیا برابر ش��ده و در پایان س��ال به ‪ ۱۵۹-۱۵۵‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی خواهد رس��ید‪ .‬در صورتی که دومین بس��ته کمک برای بحران کرونا تصویب ش��ده و دولت های‬ ‫ایالتی دوباره ایالت ها را تعطیل کنند این بدهی حتی از این هم فراتر می رود‪.‬‬ ‫داده ها نشان می دهد از ژوئیه ‪ ۲۰۱۹‬تا ژوئیه ‪ ۲۰۲۰‬میالدی بدهی فدرال امریکا از ‪ ۲۲‬تریلیون دالر به ‪۲۶.۵‬‬ ‫تریلیون دالر رسیده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬انتظار می رود میزان تولید ناخالص داخلی امریکا در ‪ ۲۰۲۰‬بسیار کمتر‬ ‫از ‪ ۲۰۱۹‬باشد و از ‪ ۲۱.۴۳‬تریلیون دالر به زیر ‪ ۲۰‬تریلیون دالر برسد‪.‬‬ ‫از طرف��ی امریکا با کس��ری بودج��ه ای بیش از ‪ ۴‬تریلی��ون دالری (معادل ‪ ۲۰‬درصد تولی��د ناخالص داخلی)‬ ‫روبه روست که به احتمال زیاد تا پایان سال افزایش هم خواهد یافت‪ .‬به این ترتیب یک نتیجه گیری ساده می تواند‬ ‫این باشد که واشنگتن کنترل مسائل مالی خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫سازمان زمین شناس��ی این بوده که امریکا ‪ ۱۸‬هزار تن عناصر‬ ‫خاکی نادر را در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬و ‪ ۲۶‬هزار تن را در سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫اس��تخراج کرد و همه کنسانتره های معدنی تولید داخل صادر‬ ‫شدند‪ .‬تا سه دهه پیش امریکا بزرگ ترین تولیدکننده این مواد‬ ‫معدنی بود ام��ا اکنون به جایگاه هفتم تنزل یافته اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫بایدن در انتخابات امریکا پیروز ش��ود و طرح جوی ‪ 5‬تریلیون‬ ‫دالری خود را به اجرا بگذارد مثل روز روش��ن است که سلطه‬ ‫چی��ن بر زنجیره تامی��ن عناصر خاکی نادر امریکا مس��تحکم‬ ‫خواهد ش��د‪.‬بایدن با ارائه این پیش��نهاد اعالم کرده است این‬ ‫بس��ته برای اینکه امریکا تا س��ال ‪ ۲۰۵۰‬از نظر انتش��ار کربن‬ ‫صفر شود و در این زمینه با اتحادیه اروپا برابری کند‪ ،‬ضروری‬ ‫خواه��د بود‪ .‬بایدن ‪ ۱.۷‬تریلیون دالر هزینه فدرال در یک دهه‬ ‫این��ده را برای دس��تیابی به این هدف پیش��نهاد و اعالم کرده‬ ‫اس��ت که هزینه مالیات دهندگان با لغ��و تخفیف های مالیاتی‬ ‫س��خاوتمندانه ترامپ به ش��رکت ها و حذف یارانه های صنعت‬ ‫سامسونگ‬ ‫بزرگ ترین واحد‬ ‫تولید موبایل‬ ‫در جهان را در‬ ‫هند احداث‬ ‫و راه اندازی‬ ‫می کند‬ ‫کس��ب وکارهای رس��انه خبری و همه کاربران استرالیایی تاثیر‬ ‫خواهد گذاش��ت‪ .‬بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬کمیس��یون رقابت و‬ ‫مصرف کننده استرالیا گوگل را به انتشار اطالعات نادرست متهم‬ ‫و اعالم کرد قوانین یادشده این شرکت امریکایی را ملزم می کند از‬ ‫استرالیایی ها برای خدماتش یا اشتراک گذاری اطالعات شخصی‬ ‫هزین��ه دریاف��ت کن��د‪ .‬راد س��یمز‪ ،‬رئیس کمیس��یون رقابت و‬ ‫مصرف کننده استرالیا در بیانیه ای اعالم کرد قانون پیشنهادی به‬ ‫شرکت های رسانه ای اجازه می دهد برای پرداخت حقوق منصفانه‬ ‫برای کار خبرنگاران مذاکره کنند‪.‬‬ ‫سوخت فسیلی ممکن خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رویای خودکفایی‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه چین نیمی از ذخایر عناص��ر خاکی نادر‬ ‫جه��ان را در اختیار دارد‪ ،‬امریکا چ��اره چندانی به جز افزایش‬ ‫واردات ای��ن م��واد معدنی از چی��ن برای گذر ب��ه انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر ن��دارد‪ .‬به خص��وص با توجه به ای��ن حقیقت که‬ ‫کل جهان در رقابت مش��ابهی برای کنار گذاشتن سوخت های‬ ‫فس��یلی و استفاده از انرژی های پاک است‪ .‬بعالوه خطر این که‬ ‫چین از کنترل اس��تراتژیک خ��ود در تامین عناصر خاکی نادر‬ ‫در جنگ تجاری با امریکا استفاده کند‪ ،‬یک خطر کامال واقعی‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اساس گزارش اویل پرایس‪ ،‬چندین کارشناس انرژی‬ ‫این واقعیت را مورد تاکید قرار داده و اظهار کرده اند که امریکا‬ ‫تنه��ا با ابداع فناوری های انرژی پاک به صرف و تضمین تولید‬ ‫داخل��ی و فروش جهانی انه��ا می تواند به خودکفایی در تامین‬ ‫انرژی دست پیدا کند‪.‬‬ ‫ثبت بدترین عملکرد اقتصادی رژیم صهیونیستی‬ ‫رش��د اقتصادی رژیم صهیونیس��تی ب��ه پایین ترین س��طح تاریخ خود‬ ‫رس��ید‪ .‬به گزارش ایلنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس‪ ،‬با ش��یوع کرونا و‬ ‫تعطیلی گسترده کسب وکارها‪ ،‬در ‪ ۳‬ماهه دوم امسال رشد اقتصادی رژیم‬ ‫صهیونیس��تی به منفی ‪ ۲۸.۷‬درصد رس��ید تا بدین ترتیب‪ ،‬نخستین رشد‬ ‫اقتصادی فصلی منفی متوالی و بدترین توالی عملکرد اقتصادی این کشور‬ ‫از زم��ان ثبت اماره��ای مربوطه تاکنون رقم بخورد‪ .‬رش��د بخش مخارج‬ ‫ش��خصی که بار حدود نیمی از کل رش��د اقتصادی این کشور را بر دوش‬ ‫دارد در این مدت به سطح بی سابقه منفی ‪ ۴۳.۴‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫رشد در بخش دارایی های ثابت منفی ‪ ۳۱.۶‬درصد و مخارج دولتی ‪۲۵.۲‬‬ ‫درصد اندازه گیری ش��ده اس��ت‪ .‬تجارت خارجی این کشور نیز تحت تاثیر‬ ‫ش��یوع کرونا دچار مش��کل ش��ده تا جایی که در ‪ ۳‬ماهه دوم سال میزان‬ ‫ص��ادرات رژیم صهیونیس��تی ‪ ۲۹.۲‬درصد و می��زان واردات ‪ ۴۱.۷‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬در واکنش به ثبت این رشد ضعیف‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫رژیم صهیونیستی اعالم کرد نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ‪ ۰.۱‬درصد‬ ‫باقی نگه خواهد داشت تا به تقویت رشد اقتصادی کمک کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬کاهش ش��دید درامد شهروندان باعث شده متوسط نرخ‬ ‫تورم در ‪ ۱۲‬ماه منتهی به ژوئیه در رژیم صهیونیستی به منفی ‪ ۰.۶‬درصد‬ ‫برسد که اگرچه نسبت به تورم ماه قبل ‪ ۰.۵‬درصد بیشتر شده‪ ،‬اما این رقم‬ ‫فاصله زیادی تا تورم ‪ ۲‬درصدی هدف گذاری ش��ده ازس��وی بانک مرکزی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬در بین بخش های گوناگون‪ ،‬حمل ونقل با تورم منفی ‪۳.۹‬‬ ‫درصدی بیشترین نقش را در کاهش تورم داشته است و پس از ان لباس‬ ‫با منفی ‪ ۱.۳‬درصد و لوازم منزل با منفی ‪ ۱.۲‬درصد قرار دارند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬اما لوازم منزل با تورم ‪ ۱.۲‬درصدی اصلی ترین پیشران تورم بوده و‬ ‫پس از ان نیز مواد غذایی با تورم ‪ ۰.۸‬درصدی قرار دارد‪ .‬بر مبنای ماهانه‬ ‫نرخ تورم رژیم صهیونیستی ‪ ۰.۲‬درصد اندازه گیری شده که این رقم ‪۰.۱‬‬ ‫درصد بیشتر از تورم ماه قبل بوده است‪.‬‬ ‫نرخ تورم عربستان‬ ‫‪ ۱۲‬برابر شد‬ ‫نرخ ت��ورم بزرگ ترین اقتصاد عرب��ی به طرز عجیبی‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬به گ��زارش ایلن��ا به نق��ل از تریدینگ‬ ‫اکونومیکس‪ ،‬متوسط ش��اخص بهای مصرف کننده در‬ ‫بزرگ ترین اقتص��اد جهان عرب تا پای��ان ژوئیه به ‪۶.۱‬‬ ‫درصد رس��ید که ‪ ۵.۶‬درصد بیش��تر از رقم بازه مش��ابه‬ ‫منتهی به ماه قبل و باالترین تورم ثبت ش��ده از ماه اوت‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۰‬در این کشور بوده است‪.‬در بین بخش های‬ ‫گوناگون‪ ،‬بیش��ترین تورم مربوط به بخش مواد غذایی و‬ ‫نوش��یدنی با ‪ ۱۴.۳‬درصد بوده است و پس از این بخش‪،‬‬ ‫ل��وازم منزل با ‪ ۸.۵‬درصد و حمل ونقل با ‪ ۷.۳‬درصد قرار‬ ‫دارند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬کمترین تورم مربوط به اب و برق با‬ ‫‪ ۰.۲‬درصد بوده است و پس از این بخش‪ ،‬لباس و پوشاک‬ ‫ب��ا ‪ ۴.۹‬درص��د قرار دارند‪ .‬جس��ون تووی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫بازارهای نوظهور در موسسه کپیتال اکونومیکس گفت‪:‬‬ ‫نرخ تورم در بخش مواد غذایی کماکان روندی صعودی‬ ‫را تجربه می کند که به احتمال زیاد بخشی از ان به خاطر‬ ‫قرنطینه ها و تمایل مردم برای ذخیره س��ازی گسترده‬ ‫این اقالم اس��ت‪ .‬انتظار داریم با توجه به اجرایی ش��دن‬ ‫الیحه افزایش مالیات ارزش افزوده‪ ،‬نرخ تورم به سرعت‬ ‫افزایش��ی ش��ود‪ .‬با توجه به کاهش درامدهای دولت و‬ ‫س��قوط نرخ نفت در بازارهای جهانی‪ ،‬عربس��تان اعالم‬ ‫ک��رده از ابتدای م��اه ژوئیه نرخ مالی��ات ارزش افزوده را‬ ‫به ‪ ۱۵‬درصد افزایش داده اس��ت‪ .‬کس��ری بودجه دولت‬ ‫عربستان در ماه های اخیر همواره صعودی بوده و میزان‬ ‫ذخایر ارزی این کشور نیز در ماه مه به یکی از پایین ترین‬ ‫سطوح خود در طول یک دهه اخیر رسید‪.‬‬ ‫امازون زیر ذره بین المان‬ ‫رگوالتور ضدانحصارطلب��ی المان در حال تحقیقات‬ ‫درباره سوء استفاده شرکت امریکایی امازون از موقعیت‬ ‫برت��ر خود در بازار انالین برای تحمیل قیمت های مورد‬ ‫نظرش به فروشندگان است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فرانکفورتر الگماینه س��ایتونگ به‬ ‫نقل از اندریاس موندت‪ ،‬رئیس این رگوالتوری نوش��ت‪:‬‬ ‫دفتر کارتل فدرال در حال بررس��ی این موضوع اس��ت‬ ‫که ای��ا امازون در فروش��گاه اینترنتی خ��ود نظرش را‬ ‫درباره نرخ به فروش��ندگان تحمیل کرده اس��ت یا خیر‪.‬‬ ‫دفت��ر وی در واکنش به ش��کایت ها از عمکلرد این غول‬ ‫فن��اوری امریکای��ی و ممانعت از عرضه فروش��ندگان‬ ‫به دلیل قیمت گذاری باال در ‪۴‬ماه نخس��ت شیوع کرونا‬ ‫وارد عمل ش��ده اس��ت‪ .‬رگوالتور المان سرگرم ارزیابی‬ ‫پاس��خ امازون به س��واالتش اس��ت و این درحالی است‬ ‫که المان دومین بازار بزرگ امازون پس از امریکاس��ت‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش بلومبرگ‪ ،‬ام��ازون اعالم کرد اگرچه‬ ‫فروش��ندگان قیمت های خ��ود را روی کاال می گذارند‬ ‫اما امازون سیاس��ت هایی دارد تا اطمینان حاصل کنند‬ ‫ش��رکای فروش��نده قیمت های خ��ود را رقابتی تعیین‬ ‫می کنن��د‪ .‬تا س��ال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی ام��ازون مانع از این‬ ‫می ش��د که فروش��ندگان محصوالت خ��ود را از طریق‬ ‫س��ایت های دیگ��ر با ن��رخ پایین تر از نرخ عرضه ش��ده‬ ‫در فروش��گاه اینترنت��ی امازون عرضه کنن��د‪ .‬دیده بان‬ ‫ضدانحصارطلبی المان این شرکت را وادار کرد سیاست‬ ‫یادشده را رها کند‪ .‬امازون سال گذشته با رگوالتور ضد‬ ‫انحصارطلب��ی المان برای اصالح مفاد س��رویس خود‬ ‫برای فروش��ندگان ش��خص ثالث به توافق رس��ید و در‬ ‫نتیجه این سازمان به تحقیقات ‪ ۷‬ماهه خود پایان داد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کوچ مونتاژکاران بزرگ از چین به هند‬ ‫ارزش لیر در برابر دالر به کمترین س��طح خود رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا به نق��ل از سی ان بی س��ی‪ ،‬نگرانی از‬ ‫پیامده��ای منفی کرون��ا روی کس��ب وکارها و توانایی‬ ‫دولت برای حمایت از کس��ب وکارها باعث شد ارزش لیر‬ ‫به پایین ترین س��طح تاریخی خود برس��د و نرخ برابری‬ ‫دالر در کانال ‪ ۷.۳‬لیر تثبیت شود‪ .‬داده های منتشرشده‬ ‫ازس��وی مرکز امار ترکیه نشان می دهد بخش تولید در‬ ‫این کش��ور از شیوع کرونا اس��یب زیادی دیده تا جایی‬ ‫که رش��د بخ��ش تولی��دات صنعتی در م��اه ژوئن فقط‬ ‫‪ ۰.۱‬درصد بوده که این رقم فاصله زیادی با رش��د مورد‬ ‫انتظار ‪ ۱.۱‬درصدی قبلی داش��ته اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫وادارشده بانک مرکزی به تزریق متوالی ارز به بازار باعث‬ ‫ش��ده ذخایر ارزی ترکیه تا پایان هفته نخس��ت اوت به‬ ‫پایین تری س��طح خود در ‪ ۴.۵‬س��ال اخیر برسد‪ .‬طبق‬ ‫گفته فعاالن ارزی‪ ،‬بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۳۵‬میلیارد دالر ارز برای حفظ ثبات نسبی لیر به‬ ‫بازار تزریق کرده اس��ت‪ .‬به گفته کارشناسان اگر ترکیه‬ ‫نتواند به منابع ارزی جدیدی دست پیدا کند باید منتظر‬ ‫پیامده��ای ش��دیدی در بازار ارز باش��د به ویژه حاال که‬ ‫کاهش ه��ای متوالی نرخ بهره در این کش��ور بر توانایی‬ ‫بانک مرکزی برای اجرای سیاس��ت های حمایتی تاثیر‬ ‫زیادی گذاشته است‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 22‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1592‬‬ ‫پیاپی ‪2910‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫همه چیز از یک کپی برداری ساده شروع می شود‬ ‫یادداشت‬ ‫امنیت کارت ها‬ ‫را‬ ‫افزایش دهیم‬ ‫اسکیمرها هنوز هم در کمین اند!‬ ‫سیامک تقی پور‬ ‫کارشناس بانکی‬ ‫خبر‬ ‫افزایش نرخ سود‬ ‫در بازار بین بانکی‬ ‫هی��ات عامل بانک مرکزی در جلس��ه روز‬ ‫چهارش��نبه خود نرخ سود در بازار بین بانکی‬ ‫را ب��ا یک واح��د درصد افزای��ش‪ ۱۴ ،‬درصد‬ ‫تعیین کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش بانک مرکزی‪ ،‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫هی��ات عامل ای��ن بانک در راس��تای اجرای‬ ‫قان��ون پول��ی و بانکی کش��ور ب��رای حفظ‬ ‫ارزش پول ملی‪ ،‬چارچوب های جدید اجرای‬ ‫سیاست پولی را تصویب کرد‪.‬‬ ‫هیات عام��ل بانک مرکزی براس��اس مواد‬ ‫(‪ )۶‬و (‪ )۱۱‬دس��تورالعمل «عملیات بازار باز‬ ‫و اعط��ای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توس��ط‬ ‫بانک مرک��زی»‪ ،‬نرخ س��ود س��پرده گذاری‬ ‫بانک ها و موسس��ات اعتب��اری غیربانکی نزد‬ ‫بانک مرک��زی را با یک واحد درصد افزایش‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬درص��د تعیین کرد و به این ترتیب دامنه‬ ‫نرخ سود در بازه ‪ ۱۴-۲۲‬درصد قرار گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن تصمیم با هدف کاه��ش دامنه داالن‬ ‫نرخ سود‪ ،‬افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی‬ ‫و هدایت نرخ تورم به س��مت نرخ تورم هدف‬ ‫اتخاذ ش��ده و از روز شنبه‪ ۲۵ ،‬مرداد ‪۱۳۹۹‬‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت ک��ه بانک مرکزی‬ ‫برای دستیابی به تورم هدف از تمام ابزارهای‬ ‫پولی در اختیار استفاده خواهد کرد‪ .‬پیش از‬ ‫این هیات عامل بان��ک مرکزی در تاریخ ‪۱۲‬‬ ‫تیر ‪ ،۱۳۹۹‬کف داالن نرخ س��ود را از ‪ ۱۲‬به‬ ‫‪ ۱۳‬درصد افزایش داده بود‪.‬‬ ‫رئیس اداره اجتماعی پلیس اگاهی ناجا درباره درخواست حضور‬ ‫پای دستگاه های عابر بانک هشدار داد و ان را نشانه کالهبرداری‬ ‫دانس��ت‪.‬به گزارش پایگاه خبری پلیس‪ ،‬س��رهنگ شهاب امینی‬ ‫با اش��اره به سوءاس��تفاده های صورت گرفته در زمان حضور افراد‬ ‫پای دستگاه های عابر بانک‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کالهبرداران در این روش‬ ‫س��عی می کنند با بهانه هایی مانند برنده ش��دن در قرعه کش��ی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی‪ ،‬ثبت نام پرداخت وام ودیعه‬ ‫هشدار پلیس درباره کالهبرداری کارت به کارت‬ ‫اجاره مس��کن و‪ ،...‬ش��هروندان را فریب داده و با شگردهای خاص‬ ‫مجرمان��ه‪ ،‬حس��اب انان را تخلیه کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی دیگر از‬ ‫کالهبرداران پس از کش��اندن طعمه های خود پای دس��تگاه های‬ ‫عابر بانک‪ ،‬انتخاب زبان انگلیسی را پیشنهاد می کنند و سپس به‬ ‫اهداف شوم خود دست می یابند که البته این روش مخصوص افراد‬ ‫نااشنا به زبان انگلیسی است‪.‬‬ ‫رئی��س اداره اجتماعی پلیس اگاهی ناجا با بیان اینکه اطالعات‬ ‫مربوط به حس��اب های بانک��ی (رمز اول‪ ،‬رم��ز دوم‪ ،‬تاریخ انقضا‪،‬‬ ‫‪ CVV2‬و‪ )...‬محرمانه اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تقاضای چنین‬ ‫اطالعات��ی حاک��ی از اقدام به کالهب��رداری و نباید به تماس ها یا‬ ‫پیامک ه��ای افراد ناش��ناس در این زمینه توجه ش��ود‪ .‬این مقام‬ ‫انتظامی ادامه داد‪ :‬قطعا برای واریز هرگونه وجه به حس��اب بانکی‬ ‫ش��ما‪ ،‬نیاز به حضورتان پای دس��تگاه های عابربانک نیس��ت و با‬ ‫ارائه ش��ماره کارت یا حس��اب و بدون نیاز به سایر اطالعات کارت‬ ‫فقط یک کپی برداری ساده‬ ‫بانکی نیز این امر صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫س��رهنگ امینی همچنین توصیه کرد‪:‬‬ ‫هنگام استفاده از کارتخوان از فروشنده‬ ‫بخواهید اجازه دهد ش��خصا رمز را وارد‬ ‫کنید زیرا اطالعات شخصی شما متعلق‬ ‫به شماس��ت و باید در حفظ ان کوش��ا‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫هشدار! هوشیار باشید‬ ‫این نوع کالهبرداری ک��ه در اصطالح بانکی و فنی ‪( Card Skimming‬کارت‬ ‫اس��کیمینگ) گفته می ش��ود به معنای کپی برداری غیرقانونی از اطالعات کارت های‬ ‫بانک��ی افراد اس��ت‪ .‬کالهبرداران بع��د از دریافت اطالعات کارت فرد با اس��تفاده از‬ ‫خوان��دن اطالعات نوار مغناطیس��ی که در پش��ت کارت بانکی ق��رار دارد‪ ،‬اقدام به‬ ‫تهی��ه کپ��ی از کارت بانکی کرده و از ان در تراکنش های بانکی اس��تفاده می کنند‪.‬‬ ‫مج��رم این اطالعات را هنگام مراجعه کاربر به دس��تگاه خودپرداز یا کارتخوان های‬ ‫فروش��گاهی‪ ،‬بدون اینکه فرد متوجه ش��ود از او سرقت می کند‪ .‬مجرم به کمک یک‬ ‫اس��کیمر که روی ورودی کارت دس��تگاه قرار گرفته اطالعات کارت را می خواند و‬ ‫به وسیله دوربین کوچکی که باالی دستگاه خودپرداز نصب کرده رمز فرد را سرقت‬ ‫می کند‪ ،‬سپس اقدام به کپی کردن کارت می کند‪ .‬در بعضی موارد حتی دوربین هم‬ ‫برای خواندن رمز فرد استفاده نمی شود‪ .‬در عوض از یک کیبورد جعلی روی کیبورد‬ ‫اصلی استفاده می شود که ترتیب فشردن کلیدها را ذخیره می کند‪.‬‬ ‫باید مراقب دس��تگاه های ‪ POS‬هم باشید‪ .‬این دستگاه ها هم می توانند اطالعات‬ ‫نوار مغناطیس��ی کارت شما را کپی کنند و قابلیت نصب اسکیمر را دارند؛ به عبارت‬ ‫دیگر هر دستگاهی که شما از کارت بانکی خود روی ان استفاده می کنید‪ ،‬می تواند‬ ‫روی کارت شما اسکیمینگ انجام دهد‪.‬‬ ‫علی احمدیان یکی از کارشناس��ان ح��وزه بانکداری الکترونی��ک در این زمینه‬ ‫معتقد است از انجایی که ممکن است شناسایی این نوع کالهبرداری ها کار سختی‬ ‫باش��د‪ ،‬ش��هروندان می توانند هنگام خرید و استفاده از دس��تگاه های خودپرداز یا‬ ‫کارتخوان های فروشگاهی‪ ،‬اقداماتی را انجام دهند که احتمال سرقت از کارت های‬ ‫بانکی ش��ان به حداقل برس��د‪ .‬وی به دارن��دگان کارت های بانک��ی توصیه کرد در‬ ‫فروشگاه ها و مراکز خرید رمز کارت خود را خودشان وارد کنند و ان را در اختیار‬ ‫فروشنده قرار ندهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه افراد بای��د به این موضوع دقت و توجه داش��ته باش��ند که‬ ‫دستگاه های کارتخوان در فروش��گاه ها برای شان قابل رویت باشد‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫گرچه همواره به ش��یوه های گوناگون تاکید ش��ده که هنگام اس��تفاده از دستگاه‬ ‫کارتخوان‪ ،‬رمز کارت بانکی ازس��وی دارنده ان وارد ش��ود‪ ،‬اما در بسیاری از مواقع‬ ‫در عمل این امکان برای مش��تریان مهیا نیست؛ در حالی که قوانین بانک مرکزی‪،‬‬ ‫پذیرن��دگان را ملزم به نصب دس��تگاه کارتخوان در دس��ترس مش��تری می کند‪.‬‬ ‫گاهی مش��تری مجبور اس��ت کارت اعتباری خود را به فروش��نده بسپارد و حتی‬ ‫رمز چهاررقمی ان را نیز با صدای بلند فریاد بزند‪ .‬با کمی اندیش��یدن‪ ،‬می توان به‬ ‫عواقب ناخوشایندی که این کار برای دارنده کارت به دنبال دارد‪ ،‬اگاه شد‪.‬‬ ‫چند راه ساده برای مقابله‬ ‫ب��ا این همه باز می توان راه هایی ب��رای مقابله یافت؛ الزامات و‬ ‫راهکارهایی که باید ازس��وی نظام بانکی و مسئوالن بانکی کشور‬ ‫اتخاذ ش��ود‪ .‬درعین حال نقش افراد و ش��هروندان عادی هم در‬ ‫کاهش و پیش��گیری از این گونه سرقت ها کم نیست‪ .‬در بررسی‬ ‫راهکارهای مقابله یا پیشگیری از این نوع سرقت مجازی می توان‬ ‫به موارد زیر اش��اره کرد‪ .‬برای جلوگیری از این نوع کالهبرداری‬ ‫و تخلف‪ ،‬یک قطعه پالستیک در دریچه ورود کارت دستگاه های‬ ‫خودپرداز قرار داده می شود‪ .‬این قطعه پالستیکی به شکلی است‬ ‫ک��ه جلوی این ن��وع کالهبرداری را می گی��رد و در عین حال از‬ ‫س��هولت در کاربری خودپرداز نمی کاهد‪ .‬این قطعه با اس��تفاده‬ ‫از اس��تانداردهای امنیتی و برای پوش��ش امنیتی ساخته شده و‬ ‫در صورت��ی که هر نوع دس��تکاری در دریچه کارتخوان به وجود‬ ‫ای��د یا دریچه زیرفش��ار فیزیکی قرار گیرد‪ ،‬دس��تگاه خودپرداز‬ ‫از حال��ت س��رویس دهی خارج می ش��ود‪ .‬این قطع��ه در دریچه‬ ‫کارتخوان دس��تگاه خودپرداز نصب ش��ده و محفظه ورود کارت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ب��رای مقابله با اس��کیمرها‪ ،‬این س��ارقان‬ ‫نامرئی اطالعات عابربانک ه��ا نمی توان تمام‬ ‫مسئولیت را به گردن ش��هروندان انداخت و‬ ‫تنها به انها هشدار داد که مراقب کالهبرداری‬ ‫و هک کارت عابر در خودپردازها باشند!‬ ‫سیس��تم بانک��ی و مس��ئوالن بان��ک هم‬ ‫در ای��ن مراقب��ت وظای��ف و الزامات��ی دارند‬ ‫ک��ه رعایت انه��ا می توان��د راه کالهبرداری‬ ‫را ب��رای اس��کیمرها س��د یا حداقل س��خت‬ ‫کن��د‪ .‬کارت های عاب��ر بانک معم��وال دارای‬ ‫کیفیت های ساخت متفاوتی هستند و از نظر‬ ‫فنی از ‪ ۴‬تا ‪ ۱۶‬الیه تشکیل می شوند‪.‬‬ ‫کارت ه��ای ‪ ۱۶‬الی ه دارای م��وارد امنیتی‬ ‫خ��اص و باالیی هس��تند ک��ه در کارت های‬ ‫معتبر جهانی مانند ویزاکارت مورد اس��تفاده‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫کارت های مورد استفاده در ایران از این نوع‬ ‫نیس��ت و برای باال بردن امنیت و جلوگیری‬ ‫از فعلیت این دس��ت از سرقت های اطالعاتی‬ ‫باید سیستم امنیتی کارت ها را باال برد‪ .‬تهیه‬ ‫ای��ن کارت ها نیز نیازمند فناوری و دس��تگاه‬ ‫ویژه اس��ت که هزینه تمام شده تولید کارت‬ ‫را برای سیس��تم بانکی کشور باال می برد؛ اما‬ ‫در نهای��ت موثرترین راهکار باال بردن امنیت‬ ‫خود کارت هاست‪.‬‬ ‫م��وارد دیگ��ری ه��م در این بی��ن مطرح‬ ‫می ش��ود‪ ،‬مانن��د تجهی��ز عابربانک ه��ا ب��ه‬ ‫سیس��تم های حسگر مخصوص برای استفاده‬ ‫از اثر انگش��ت به جای وارد کردن اطالعات از‬ ‫طریق دکمه ها یا نصب ضد اس��کیمینگ در‬ ‫دس��تگاه های عابر بانک که ای��ن کار در ‪۸۰‬‬ ‫درصد دستگاه ها انجام شده است‪.‬‬ ‫در روش ه��ای نوین و پیش��رفته نیز عالوه‬ ‫بر نصب حس��گرهای الزم‪ ،‬برای جلوگیری از‬ ‫نصب اس��کیمر‪ ،‬تجهیزات دیگری قابل نصب‬ ‫است که هنگام برداش��ت اطالعات کارت‪ ،‬با‬ ‫ایجاد سیگنال استراسونیک‪ ،‬مانع جمع اوری‬ ‫اطالعات به صورت صحیح و سالم در اسکیمر‬ ‫ش��ده و پ��س از اتم��ام عملی��ات ت��ا هنگام‬ ‫خروج کارت‪ ،‬دس��تگاه فعال می شود و اجازه‬ ‫استخراج اطالعات را نمی دهد‪.‬‬ ‫به ع�لاوه رعایت یکس��ری نکات ازس��وی‬ ‫بانک ها و ش��رکت های مربوط به دستگاه های‬ ‫‪ pos‬بس��یاری از مش��کالت امنیتی موجود‬ ‫را کاه��ش می دهد؛ به عنوان نمونه دس��تگاه‬ ‫‪ POS‬در محلی نصب ش��ود که به راحتی در‬ ‫دسترس مشتری باشد تا او بتواند به سهولت‬ ‫خود نس��بت به وارد کردن رم��ز عبور کارت‬ ‫بانکی اق��دام کند و مجبور ب��ه ارائه کارت و‬ ‫اعالم رمز به فروش��نده نباش��د‪ .‬به عالوه باید‬ ‫در صدور مجوز نصب دس��تگاه ها به پیشینه‬ ‫متقاضیان توجه بیشتری کرد‪.‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تا همین چند سال پیس بانک ها امن ترین پایگاهی بودند که برای ذخیره و نگهداری پول نقد بدون هیچ رقیب مطمئنی یکه تازی‬ ‫می کردند‪ ،‬اما در س��ال های اخیر گس��ترش فناوری خواب ارام س��پرده گذاران و مسئوالن بانکی را اش��فته کرده و دیگر نمی توان با‬ ‫قاطعیت باد در غبغب انداخت و تاکید کرد که «مو الی درز» امنیت سیستم بانکی نمی رود!‬ ‫حاال هر دم از این باغ بری می رسد‪ .‬اکنون بخشی از اخبار حوادث‪ ،‬مربوط به سرقت اطالعات کارت های عابربانک و هک اینترنتی‬ ‫حس��اب های بانکی در ابعاد مختلف اس��ت؛ حساب هایی که به لطف یک خط اینترنت‪ ،‬یک دستگاه رایانه و برخی تکنیک های مدرن‬ ‫دیگر‪ ،‬در چش��م برهم زدنی خالی می ش��وند و گاهی سارقان به قدری س��ریع عمل می کنند که مسدود کردن کارت ازسوی مشتری‬ ‫ممکن نیست‪ .‬این خبرها هم تنها مختص سیستم بانکی ایران نیست و شبکه بانکی جهان درگیر این الطاف رشد فناوری است‪.‬‬ ‫حاال بعد از فیش��ینگ چش��م مان به اس��کیمینگ روشن شده که چند سالی اس��ت رواج یافته و هرازگاهی پلیس نسبت به اگاهی‬ ‫ش��هروندان برای مقابله با متخلفان هش��دار می دهد‪ .‬ظاهرا همچنان تنها را هم هوشیاری مردم است‪ .‬فیشینگ راهی است که در ان‬ ‫تبهکاران‪ ،‬اطالعاتی نظیر کلمه کاربری‪ ،‬رمز عبور‪ ،‬ش��ماره ‪۱6‬رقمی عابر بانک‪ ،‬رمز دوم و ‪ CVV2‬را از طریق ابزارهای الکترونیکی‬ ‫ارتباطات به س��رقت می برند و اما اس��کیمینگ؛ روش جدید کالهبرداری که س��رقت از کارت های بانکی در یک چشم برهم زدن را‬ ‫ممکن می سازد‪ .‬حاال چند سالی است که دستبردها به حساب های بانکی به وسیله دستگاه های کپی رمز باب شده و تاکنون صدها و‬ ‫ش��اید هزاران نفر از این طریق مورد دس��تبرد و کالهبرداری قرار گرفته اند‪ .‬افرادی که در این زمینه به پلیس مراجعه می کنند مدعی‬ ‫هستند که در چند مرحله از حساب بانکی شان برداشت شده‪ ،‬این در حالی است که کارت عابر بانک در داخل جیب شان بوده است‪.‬‬ ‫ن سرقت ها‬ ‫مالباخته ها ادعا می کنند از طریق پیامکی که به گوش��ی تلفن همراه شان امده متوجه برداشت از حساب شان شده اند‪ .‬ای ‬ ‫به گونه ای است که سارقان و کالهبرداران‪ ،‬با استفاده از دسترسی به شماره کارت و کپی کردن از روی کارت های بانکی افراد‪ ،‬می توانند‬ ‫در سریع ترین زمان ممکن کارت های بانکی افراد را خالی کنند‪ .‬اما این شیوه کالهبرداری چگونه است؟‬ ‫را پای��ش می کند و هر نوع ورود غیرمج��از و موارد اینچنینی را‬ ‫کنت��رل می کند‪ .‬پس تجهیز دس��تگاه های خودپ��رداز به ‪Anti‬‬ ‫‪( Skimmer‬ضداس��کیمینگ) یکی از راهکارهای س��د فعالیت‬ ‫اسکیمرهاس��ت‪ .‬در برخ��ی روش ه��ا نیز س��عی در جلوگیری از‬ ‫امکان نصب اس��کیمر در دس��تگاه مورد نظر اس��ت که این نوع‬ ‫تجهی��زات ‪ Anti Fraud‬نامی��ده می ش��وند‪ .‬در روش ه��ای‬ ‫پیش��رفته انتی اس��کیمینگ که اس��تاندارد اروپا نیز است ضمن‬ ‫نصب حس��گرهای الزم برای جلوگیری از نصب اس��کیمرهایی با‬ ‫فناوری متفاوت‪ ،‬تجهیزات پیش��رفته دیگری نصب می ش��ود که‬ ‫به ط��ور دقیق در زمان نمونه برداری اطالع��ات کارت‪ ،‬وارد عمل‬ ‫شده و با ایجاد سیگنال التراسونیک در مکان مورد نظر‪ ،‬در عمل‬ ‫مانع اس��تخراج اطالعات به طور سالم در اسکیمر می شود؛ ضمن‬ ‫اینکه به دس��تگاه و مکانیسم عملیاتی ان اسیبی وارد نمی کند و‬ ‫پس از اتمام عملیات در کارتخوان‪ ،‬دوباره در زمان خروج کارت‪،‬‬ ‫دستگاه فعال و مانع استخراج اطالعات می شود‪.‬‬ ‫احمدیان به این موضوع هم اشاره کرد که دارندگان کارت های بانکی باید تا حد‬ ‫ممکن از خودپردازهایی اس��تفاده کنند که انتی اسکیمینگ دارند‪ .‬ضمن اینکه در‬ ‫مواقع بروز مش��کل از کم��ک افرادی که کنار خودپرداز ایس��تاده اند تا حد ممکن‬ ‫خودداری کنند‪ .‬این کارشناس همچنین به افراد این توصیه را می کند که از شکل‬ ‫متعارف کارتخوان های خودپرداز همچون نبود هرگونه شکس��تگی یا تغییر ش��کل‬ ‫اطمین��ان حاصل کنند‪ ،‬چون ای��ن امکان وجود دارد که س��ارقان‪ ،‬اقدام به نصب‬ ‫دستگاه های اسکیمینگ در خودپردازها کرده باشند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه بانک��داری الکترونی��ک بر این باور اس��ت ک��ه با نصب‬ ‫انتی اس��کیمینگ های فعال در خودپردازها‪ ،‬فرهنگسازی و اگاه کردن مردم درباره‬ ‫نحوه استفاده و نگهداری از رمز و کارت می توان تا حد قابل توجهی از میزان سرقت‬ ‫به این روش کاست‪.‬‬ ‫وی ب��ر این باور اس��ت که هر اندازه که اس��تفاده از بانک��داری الکترونیک باعث‬ ‫راحت��ی و اطمینان مردم به این ش��یوه بانکداری اس��ت‪ ،‬وج��ود تقلب های زیاد و‬ ‫غیرمتعارف نیز به همان اندازه و حتی بیش��تر مخرب اس��ت و باعث می شود اقبال‬ ‫عمومی به این شیوه کمتر و اعتماد مردم به میزان زیادی خدشه دار شود که البته‬ ‫ترمیم این نبود اطمینان به مراتب سخت تر از جلب اعتماد است‪.‬‬ ‫توجه به این «بایدها»‬ ‫متاس��فانه اغلب قربانیان سرقت مجازی متوجه اتفاق‬ ‫رخ داده نمی ش��وند‪ .‬در حقیقت تش��خیص اسکیمینگ‬ ‫ازس��وی افراد عادی بسیار دش��وار است و بانک ها برای‬ ‫پیشگیری از چنین اقداماتی باید نکات امنیتی را رعایت‬ ‫کنند و از دس��تگاه های امنیتی به��ره ببرند‪ .‬اما هر یک‬ ‫از م��ا به عنوان ش��هروندان عادی وظیف��ه داریم قبل از‬ ‫اس��تفاده از خودپ��رداز دقیقا ان را بررس��ی کرده و در‬ ‫صورت احس��اس وجود موارد مش��کوک سریعا موضوع‬ ‫را ب��ه بانک و پلیس اطالع دهیم و س��ایر افرادی را که‬ ‫پشت سر ما در صف ایستاده اند از احتمال کالهبرداری‬ ‫مطلع کنیم‪ .‬پس به این موارد توجه ویژه داشته باشیم‪:‬‬ ‫ اگ��ر روزی خودپ��ردازی که ب��ه ان رجوع کرده اید‬‫کارت ش��ما را بلعید (بدون دلیل‪ ،‬نه بعد از وارد کردن‬ ‫کد اش��تباه) در محل بمانید و در عین حال بالفاصله با‬ ‫شماره تلفنی که روی ان قید شده تماس بگیرید‪.‬‬ ‫ همیش��ه پیش از استفاده از خودپرداز به همه چیز‬‫دقت کنید تا احیانا اگر ابزار اس��کیمینگی نظیر دوربین‬ ‫ی��ا صفحه کلید دروغین یا هر چیز مظنونی می بینید از‬ ‫ان خودپرداز استفاده نکنید‪.‬‬ ‫ به خاطر داش��ته باش��ید ک��ه یافت��ن دوربین های‬‫جاس��ازی ش��ده برای اسکیمینگ اس��ان نیست‪ ،‬چون‬ ‫فقط یک س��وراخ بسیار ریز برای فیلمبرداری در باالی‬ ‫صفحه کلید خودپرداز یا در قس��متی که بتوان صفحه‬ ‫کلید را فیلمبرداری کرد دیده می ش��ود که همیش��ه یا‬ ‫همه نمی توانند ان را تشخیص دهند‪.‬‬ ‫ اگر کارت شما به راحتی داخل دهانه ورودی کارت‬‫خودپ��رداز نمی ش��ود اصرار نداش��ته باش��ید که به هر‬ ‫ترتیب این کار را انجام دهید و بهتر اس��ت به مسئوالن‬ ‫بان��ک این ام��ر را اطالع دهید و به خودپ��رداز دیگری‬ ‫رجوع کنید‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹عرضه یکی از شرکت های بانک تجارت در بورس‬ ‫معاون سرمایه گذاری بانک تجارت از واگذاری شرکت «مولد‬ ‫نیروگاهی فارس» توس��ط این بانک از طریق بازار سرمایه خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫عب��اس ابراهیمی‪ ،‬معاون س��رمایه گذاری بان��ک تجارت در‬ ‫گفت وگویی به تش��ریح اقدامات صورت گرفته در این بانک در‬ ‫دو بخش عملیاتی و سرمایه گذاری پرداخت‪.‬‬ ‫معاون س��رمایه گذاری مدیرعامل بانک تجارت در تش��ریح‬ ‫اقدامات صورت گرفته در حوزه س��رمایه گذاری های این بانک‬ ‫گفت‪ :‬موضوع بورسی کردن تعدادی از شرکت های بانک تجارت‬ ‫در راس��تای انجام سیاست های ابالغی وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی مبنی بر خروج از بنگا هداری در دس��ت پیگیری اس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این زمینه شرکت هایی را که امکان وارد شدن در‬ ‫بازار بورس را داشتند انتخاب و اقدامات مربوطه را با هماهنگی‬ ‫س��ازمان بورس پیگی��ری کرده و به انجام رس��انده ایم‪ .‬به این‬ ‫ترتیب مقدمات واگذاری ش��رکت «مولد نیروگاهی فارس» از‬ ‫طریق بورس در دس��ت اقدام اس��ت و موضوع واگذاری برخی‬ ‫شرکت های دیگر بانک از طریق بورس در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫‹ ‹مسدودی حساب های مشتریان فاقد کد شهاب‬ ‫براس��اس اعالم کمیته عالی مبارزه با پولش��ویی بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬دسترس��ی به حس��اب های مش��تریان حقیقی فاقد کد‬ ‫ش��هاب از پایان مرداد غیرممکن خواهد بود‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی بانک ملی ای��ران‪ ،‬این بانک اعالم م��ی دارد در پایان‬ ‫مرداد ‪ ،۱۳۹۹‬انس��داد حس��اب های مشتریان حقیقی فاقد کد‬ ‫شهاب عملیاتی می شود و پس از مدت مذکور‪ ،‬دسترسی به این‬ ‫حساب ها امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬مشتریانی که پس از مراجعه‬ ‫به س��ایت بانک ملی و بازوی بله متوجه شدند هنوز کد شهاب‬ ‫ندارند‪ ،‬می توانند با مراجعه به ش��عب بانک با تکمیل اطالعات‬ ‫خود‪ ،‬ان را دریافت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای تسهیالت «مهر سینا»‬ ‫بانک س��ینا طرح تسهیالت «مهر س��ینا» را اجرایی کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک سینا‪ ،‬این طرح در راستای قدردانی‬ ‫از زحمات کادر زحمتکش درمان به عنوان قهرمانان ملی کشور‬ ‫که باوجود محدودیت ها در شرایط سخت فعلی در صف مقدم‬ ‫مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند‪ ،‬به تصویب و اجرا رسیده است‪.‬‬ ‫این تس��هیالت به دو صورت انفرادی با مراجعه و درخواس��ت‬ ‫حضوری اشخاص و همچنین گروهی در قالب انعقاد تفاهمنامه‬ ‫همکاری با بیمارس��تان ها و مراکز درمانی قابل پرداخت است‪.‬‬ ‫تس��هیالت انفرادی مهر سینا مش��مول ان دسته از پرستاران‬ ‫و کادر درمان��ی و کارکن��ان مراکز درمانی و بیمارس��تان هایی‬ ‫اس��ت که براساس گواهی ارائه شده توسط ارکان اصلی‪ ،‬محل‬ ‫خدمت این افراد به طور مس��تقیم درگیر بیماران کرونایی بوده‬ ‫و در بخش های کرونا فعالیت داشته اند‪ .‬مدت زمان اجرای این‬ ‫طرح تا پایان سال ‪ ۹۹‬است و تسهیالت حداکثر تا مبلغ ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی��ون ریال با نرخ ‪ ۱۵‬درصد و بازپرداخت حداکثر ‪ ۶۰‬ماهه‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ اهدای خون کارکنان بانک ملت‬ ‫کارکنان بانک ملت در راستای کمک به ذخایر خون کشور و‬ ‫به مناسبت روز اهدای خون‪ ،‬به این امر پسندیده اقدام کردند‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬تعدادی از مدیران و کارکنان‬ ‫در راس��تای تروی��ج فرهنگ اهدای خ��ون و کمک به افزایش‬ ‫ذخایر خونی س��ازمان انتقال خون کش��ور‪ ،‬با حضور در طبقه‬ ‫اول ساختمان فرصت‪ ،‬خون خود را اهدا کردند‪ .‬براساس اعالم‬ ‫س��ازمان انتقال خون‪ ،‬ذخایر خون کشور در وضعیت مناسبی‬ ‫قرار ندارد و این س��ازمان از مردم نوع دوس��ت دعوت کرده تا با‬ ‫اهدای خون‪ ،‬به بهبود این وضعیت کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره وری از ارکان مهم اقتصاد است‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی‪ ،‬در دهمین س��مینار ملی بهره وری‬ ‫بر نقش مهم بهره وری در توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اداره کل روابط عمومی و ام��ور بین الملل بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬دکتر غالمرضا س��لیمانی ب��ا تاکید بر نقش بهره وری‬ ‫در توس��عه اقتصادی کش��ور به ویژه صنعت بیمه گفت‪ :‬پیش‬ ‫از ای��ن از بهره وری به عنوان ش��تاب دهنده یاد می ش��د اما در‬ ‫ش��رایط فعلی اقتصادی و تحریم های حاکم بر کشور بهره وری‬ ‫یکی از ارکان مهم اقتصاد اس��ت ک��ه می تواند با کمبود منابع‬ ‫و مش��کالت اقتصادی به توس��عه کش��ور کمک ش��ایانی کند‪.‬‬ ‫رئی��س کل بیم��ه مرک��زی‪ ،‬صنعت بیمه را یکی از س��ه ضلع‬ ‫مثلث مالی دانس��ت و گفت‪ :‬ش��رایط اقتص��ادی کنونی‪ ،‬مردم‬ ‫را به س��مت س��رمایه گذاری های کوتاه مدت س��وق داده و این‬ ‫س��رمایه گذاری های کوتاه مدت و بدون پش��توانه علمی‪ ،‬صرفاا‬ ‫برای حفظ دارایی‪ ،‬س��یگنال مهمی برای دولت اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫برخ��ی بدون دان��ش کافی و صرفا به دلیل ش��رایط اقتصادی‪،‬‬ ‫افزایش نرخ بیکاری و وجود ریس��ک های اقتصادی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫فرهنگی در جامعه به این نوع سرمایه گذاری روی اورده اند که‬ ‫به نظر می رس��د بهره وری باید در این حوزه نیز ورود پیدا کند‬ ‫تا مردم اسیب نبینند‪ .‬رئیس کل بیمه مرکزی از صنعت بیمه‬ ‫به عنوان صنعت حامی مردم در روزهای سخت یاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫بیمه خدمتی از جنس خاص است که ارامش را در جامعه ایجاد‬ ‫می کن��د و اگ��ر بتوانیم ان را به خوب��ی در جامعه تبیین کنیم‪،‬‬ ‫می توانیم به پویایی اقتصاد کشور کمک بزرگی کنیم‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 2‬محرم‪1442‬‬ ‫‪ 22‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1592‬‬ ‫پیاپی ‪2910‬‬ ‫گزارش‬ ‫بررسی تاثیر شیوع کرونا بر کسب وکارهای کوچک و متوسط‬ ‫مناسب ترین واکنش در بحران کرونا چیست؟‬ ‫ترجمه و ویرایش‪ ،‬احمد پاکزاد‪ :‬شیوع اپیدمی کرونا در جهان‪ ،‬باعث‬ ‫بروز ابعاد بسیار متنوعی از مسائل برای کسب وکارها شد‪ ،‬فارغ از مشکالت‬ ‫عدیده که س�لامت جسمی و روانی جامعه انس��انی را به شدت تحت تاثیر‬ ‫خود قرار داد‪ ،‬کسب وکارها هم از پیامدهای مثبت و منفی این اپیدمی بر‬ ‫حذر نبودند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬تعداد زیادی از مش��اغل ایجاد ش��دند‪ ،‬اهمیت برخی‬ ‫تخصص‏ها افزایش یافت و کسب وکارهایی رونق گرفتند و در مقابل هم‬ ‫تخصص‏هایی کمرنگ و بی‏اهمیت و سازمان هایی ورشکسته شدند‪.‬‬ ‫دنیای همراه با کرونا‪ ،‬رنگ و بوی دوران قبل از او را ندارد و طبیعتا افزایش توان سازمان در‬ ‫تطابق با شرایط جدید‪ ،‬راهبردی هوشمندانه برای تداوم بقاء و رشد سازمانی تلقی می شود‪.‬‬ ‫موج تاثیرات کرونایی روی کس��ب وکارها‪ ،‬بس��ته به نوع‪ ،‬دامنه کاری‪ ،‬درامد‪ ،‬ارزش مادی و‬ ‫ابعاد سازمانی بسیار متفاوت بوده است‪.‬‬ ‫طبیعتا اثرات مخرب این موج‪ ،‬در س��ازمان های بزرگ با ش��دت و وسعت بیشتری نسبت به‬ ‫س��ازمان های کوچک و متوسط بوده است‪ ،‬لیکن کسب وکارهای بزرگ می‏توانستند با پشتوانه‬ ‫مالی‪ ،‬اجرایی و تجربی باالتر خود‪ ،‬ریسک خود را مدیریت کنند‪ .‬هرچند که در برخی از ایشان‬ ‫چنان واکنشی مشاهده نشد‪.‬‬ ‫اما در کسب وکارهای کوچک و متوسط‪ ،‬موضوع شکل دیگری داشته است‪.‬‬ ‫باوجود عدم توانایی مالی ایش��ان در مدیریت بحران ها‪ ،‬اما بس��یاری از ایش��ان توانس��تند با‬ ‫اس��تفاده از چابکی خود‪ ،‬تصمیم های بهتر و سریع تری را اتخاذ کرده و روال خود را با حداکثر‬ ‫س��رعت منطبق با ش��رایط جدید و البته ضمن تداوم بقاء خود‪ ،‬بس��تر رش��د و جهش را برای‬ ‫خویش ایجاد کنند‪.‬‬ ‫در ژوئیه سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (خرداد و تیر ‪ )۱۳۹۹‬موسسه استرالیایی کاسکید (‪)Cascade‬‬ ‫‏که در حوزه مطالعات راهبردی فعالیت دارد‪ ،‬پژوهش��ی در زمینه بررس��ی میزان تاثیر اپیدمی‬ ‫کرونا در کسب وکارهای کوچک و متوسط را به انجام رساند‪.‬‬ ‫در این تحقیق با بررس��ی دیدگاه ‪ ۳۵۳‬نفر از مدیران و مس��ئوالن ش��رکت های کوچک و‬ ‫متوسط درباره تاثیرات شیوع کرونا در کسب وکار‪ ،‬تالش شده‪ ،‬افکار‪ ،‬تجارب و تمرکز ایشان در‬ ‫اتخاذ رویکرد استراتژیک سازمانی براساس شرایط تحمیلی مورد کنکاش قرار گیرد‪.‬‬ ‫گزارش ادامه‪ ،‬خالصه یافته‏های این پژوهش است‪.‬‬ ‫‹ ‹الف) مشخصات پاسخگویان‪:‬‬ ‫س��ازمان های شرکت‏کننده در این تحقیق‪ ،‬واکنش‏های مختلفی را برابر این بحران از خود نشان‬ ‫داده‏اند‪ .‬میزان تجربه‪ ،‬هوش��مندی در تصمیم‏گیری‪ ،‬تمکن مالی و نوع عملکرد کلیدی ایشان تاثیر‬ ‫زیادی در واکنش داشته است‪۳۹ .‬درصد از ایشان تالش کردند با تمرکز روی ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬نتیجه اصلی‪،‬‬ ‫توان و ظرفیت خود را حفظ کرده و در ش��رایط پیش امده‪ ،‬خس��ارات احتمالی را کاهش داده یا در‬ ‫جهت توسعه‪ ،‬نهایت استفاده را ببرند‪.‬‬ ‫‪۲۱‬درصد دیگر از ایش��ان‪ ،‬س��عی کردند با ایجاد ارامش در فضای کسب وکاری خود و جلوگیری‬ ‫از اجرای هرگونه طرح توس��عه عجوالنه‪ ،‬سازمان را برای اینده اماده کرده و زیرساخت‏های الزم را‬ ‫فراهم کنند‪ .‬اما در نقطه مقابل‪۱۹ ،‬درصد س��ازمان های ش��رکت‏کننده در این تحقیق‪ ،‬واکنش��ی‬ ‫کامال انفعالی از خود نش��ان داده و باور دارند که در برابر این بحران هیچ شانس��ی برای تداوم بقاء‬ ‫یا توس��عه احتمال��ی ان ندارند‪ .‬در عین حال‪۷ ،‬درصد دیگر ه��م هیچ گونه تصمیم یا برنامه خاصی‬ ‫را منظور نظر قرار نداده‏اند‪ .‬یکی از ش��ایع‏ترین واکنش‏ها به این بحران‪ ،‬اتخاذ سیاس��ت دورکاری‬ ‫برای کارکنان بوده اس��ت‪۴۵ .‬درصد سازمان های مورد تحقیق که درحال حاضر به صورت دورکاری‬ ‫اداره می‏ش��وند‪ ،‬پیش از این چنین تجربه‏ای را نداشته‏اند‪۸۱ .‬درصد از ایشان از ابزارهای کنفرانس‬ ‫ویدیویی اس��تفاده می کنند‪ .‬بیش از نیمی از ایشان معتقدند تغییرات در سازمان‪ ،‬من جمله مسئله‬ ‫دورکاری‪ ،‬تاثیری ماندگار خواهد داشت‪ .‬حدود ‪۷۰‬درصد ایشان واکنشی پیشگیرانه را اتخاذ کرده‪،‬‬ ‫‪۶۰‬درصد بروی توسعه همکاری های تیمی اصرار کرده اند و ‪۵۴‬درصد هم تالش کردند با تجدیدنظر‬ ‫در روال های جاری س��ازمان‪ ،‬ضمن کاهش هزینه های اجرایی قابلیت کسب وکار خود و کارکنان را‬ ‫ارتقاء دهند‪ .‬در مجموع ‪۸۸‬درصد پاس��خگویان مجموعه ای��ن اقدامات را دارای تاثیر مثبت در کل‬ ‫کسب وکار خود اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب) تجربیات پاسخگویان در بحران کرونا‬ ‫بیش از ‪۹‬درصد پاس��خگویان‪ ،‬اپیدم��ی کرونا را به عنوان یک‬ ‫محرک مثبت در کسب وکار خود اذعان کردند‪ .‬بیش از ‪۱۲‬درصد‬ ‫از ایشان معتقدند این بحران‪ ،‬تاثیری روی کسب وکار انها نداشته‬ ‫اس��ت‪۶۸ .‬درصد پاسخگویان از بروز خس��ارت تا ‪۳۰‬درصدی به‬ ‫کس��ب وکار خ��ود خبر داده ان��د‪ .‬بروز این اپیدم��ی هم منجر به‬ ‫وررشکستگی بیش از ‪ ۱۰‬درصد پاسخگویان شده است‪ .‬در کل‪،‬‬ ‫میزان اثر مخرب بحران کرونا در کس��ب وکار ‪ ۵۰.۳‬درصد براورد‬ ‫ش��ده است‪ .‬حدود ‪۶۶‬درصد پاس��خگویان تالش کرده‏اند برای‬ ‫مقابله با پیامدهای منفی ش��یوع کرونا هزینه‏های تجاری خود را‬ ‫کاهش دهند و ‪۴۰‬درصد از ایش��ان‪ ،‬از کمک‏های دولت در زمان‬ ‫بحران استفاده کرده‏اند‪.‬‬ ‫‹ ‹د) اقدامات ویژه کسب وکارها برای مقابله با کرونا‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ج) واکنش سازمان به بحران کرونا‬ ‫‪ -۱‬از مجم��وع ‪ ۳۵۰‬ش��رکت کننده در ای��ن‬ ‫پژوهش‪ ،‬بیش از ‪۲۸‬درصد مدیرعامل یا موسس‬ ‫شرکت بوده‏‪۸۸ ،‬درصد از پاسخگویان مسئولیت‬ ‫اجرایی و رهبری س��ازمان را بر عهده داشته‏اند و‬ ‫‪۱۱‬درصد از اعضای هیات مدیره بوده‏اند‪.‬‬ ‫‪۴۶ -۲‬درصد از پاس��خگویان ب��ه نمایندگی از‬ ‫سازمان هایی با تعداد شاغالن کمتر از ‪ ۵۰‬نفر در‬ ‫این پژوهش شرکت کرده‏اند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬فعالیت س��ازمانی عمده پاس��خگویان‪ ،‬در‬ ‫حوزه‏ه��ای خدمات تج��اری‪ ،‬ام��وزش‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫امالک و مستغالت بوده است‪.‬‬ ‫به دنب��ال گس��ترش و هم��ه گیری ای��ن بحران‏ه��ا‪ ،‬اقدامات و‬ ‫روش‏های متنوعی از س��وی کس��ب وکارها اتخ��اذ و به مورد اجرا‬ ‫گذاشته شده است‪ .‬بخش قابل توجهی از این برنامه‏های ارزشمند‬ ‫در بس��تری از ارتباط��ات و در پ��ی بازتعریف مکانیس��م ارتباطی‬ ‫س��ازمان به انجام رسیده اس��ت‪ ۱۸.۴ .‬درصد ایشان توانسته‏اند با‬ ‫اس��تفاده از ش��یوه‏ها مبتنی بر نرم افزار و ارتباطات انالین از این‬ ‫بحران برای ایجاد فرصت‏های جدید برای مش��اغل خود استفاده‬ ‫گروه گزارش‬ ‫کنند‪ ۱۵.۶ .‬درصد دیگر نیز توانسته‏اند از کرونا به عنوان فرصتی‬ ‫ب��رای معرف��ی و بکارگی��ری روش‏های جدید در تج��ارت‪ ،‬مانند‬ ‫دورکاری استفاده کنند‪ .‬مدیریت منابع مالی و کنترل هزینه های‬ ‫اجرایی یکی دیگر از اموری بود که س��ازمان ها برای کاهش اثرات‬ ‫نامطل��وب ای��ن بحران به کار گیرند‪ ۱۶.۷ .‬درصد از ایش��ان تاکید‬ ‫کردند که با کاهش و کنترل هزینه ها قادر شدند تا از بقای سازمان‬ ‫اطمینان حاصل کنند‪ .‬شرکت‏کنندگان در این تحقیق بر این باور‬ ‫بودند که با اتوماس��یون کردن تمامی فرایندها اجرای‪ ،‬دورکاری‬ ‫را تسهیل نمودند و عمال بخش زیادی از هزینه‏های کار حضوری‬ ‫را کاهش دهند‪ .‬ایشان معتقدند این بحران فرصتی بوده است که‬ ‫بتوانند با نیازهای جدید مشتریان مواجهه شده و فرایندهای خود‬ ‫را در راس��تای تامین این دامنه جدید از تقاضا همخوان کنند‪ .‬از‬ ‫دیگر اقدامات ارزش��مند انجام ش��ده می‏توان به این موارد اش��اره‬ ‫کرد‪ :‬افزایش تمرکز تیم اجرایی روی ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هدف اصلی‪ ،‬افزایش‬ ‫می��زان درگی��ری کاری مثبت برای اعضاء و کارکن��ان‪ ،‬تاکید بر‬ ‫ارزش‏های اصلی‪ ،‬ایجاد انعطاف در دورکاری‪ ،‬ارتقاء سطح ایمنی‪،‬‬ ‫امکان س��نجی برای افزایش کس��ب درامد‪ ،‬بهبود و تعمیق روابط‬ ‫با مشتریان و ذی نفعان‪.‬‬ ‫س��ازمان های درگیر در بحران‪ ،‬افزایش تمرکز را به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مدنظر قرار داده اند‪۴۵ .‬درصد از ایش��ان درجه‬ ‫تمرک��ز خ��ود را بی��ن اعداد ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬اعالم کردند‪ .‬میانگین وزنی درجه تمرکز ‪ ۶.۶۷‬مورد محاس��به قرار گرفته اس��ت‪ .‬ضمن انکه این‬ ‫اطالعات‪ ،‬نمایشگر این است که هنوز هم با وجود فشار و انگیزه ایجادشده ازسوی بحران‪ ،‬موانعی درباره اهداف سازمانی خود وجود دارد‪.‬‬ ‫نتایج این تحقیق نش��ان می دهد دامنه ارتباطات درون س��ازمانی به خوبی توسعه یافته است‪،‬‬ ‫مقاومت در برابر تغییرات کاهش یافته و کارکنان تالش دارند به نحوه مناس��بی اختالل ناش��ی‬ ‫از بحران را برطرف کنند‪ ۴۷ .‬درصد س��ازمان های مورد پژوهش توانس��ته اند کنترل اختالل را‬ ‫با رتبه ای بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬مدیریت کنند‪ .‬میانگین امتیاز حاصله در این شاخص ‪ ۶.۹۴‬بوده است‪.‬‬ ‫واکنش صحیح به تغییرات در سازمان‪ ،‬سرعتی پایین تر از کنترل اختالل و تمرکز را نشان‬ ‫می دهد که البته با توجه به مدت کوتاه درگیری سازمان با بحران‪ ،‬امری طبیعی تلقی می شود‪.‬‬ ‫در بین نمونه های مورد تحقیق‪ ،‬فقط ‪۳۷‬درصد امتیاز ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬را داش��ته اند و ‪ ۵۲‬درصد دیگر‬ ‫هنوز در میانه راه به شمار می روند‪ .‬میانگین امتیاز حاصله ‪ ۶.۴۸‬را نشان می دهد‪.‬‬ ‫میزان تمرکز سازمانی (میانگین ‪ ۶.۶۷‬از ‪)۱۰‬‬ ‫میزان کنترل اختالل (میانگین ‪ ۶.۹۴‬از ‪)۱۰‬‬ ‫میزان تغییر پذیری (میانگین ‪ ۶.۴۸‬از ‪)۱۰‬‬ ‫‹ ‹ه) بررسی میزان تمرکز‪ ،‬جلوگیری از اختالل و تغییر پذیری سازمان در بحران‬ ‫و) مهم ترین چالش سازمان در برابر بحران‬ ‫در برابر این پرس��ش که «مهم ترین مش��کلی باید در کمترین زمان‬ ‫ممکن حل ش��ود‪ ،‬چیس��ت؟»‪ ،‬طیف متنوعی از پاس��خ ها دریافت شده‬ ‫است‪ .‬حدود ‪ ۲۳‬درصد پاسخگویان مهم ترین مشکل را جریان درامدی‬ ‫و نقدینگی خود عنوان کرده و انتظار داشته اند که دولت باید در این زمینه‬ ‫مساعدت الزم را نشان دهد‪ ۳۵ .‬درصد پاسخگویان هم معتقدند بازبینی‬ ‫برنامه های راهبردی براساس شرایط جدید در محیط پیرامونی مهم ترین‬ ‫دغدغه س��ازمانی ایش��ان اس��ت‪ .‬اما در کل باور دارند با توسعه و تعمیق‬ ‫ارتباطات با ذی نفعان و کارکنان‪ ،‬اعمال مدیریت تغییر و افزایش تمرکز‬ ‫می توانند س��ازمان را به تعادل معقولی هدایت کنند‪ .‬نتایج این تحقیق‬ ‫نشان می دهد هنوز نگرانی ها و نارضایتی هایی وجود دارند‪ ،‬از جمله ضعف‬ ‫رهبری سازمان برای ایجاد چشم اندازهای جدید منطق بر شرایط پیش‬ ‫امده از مهم ترین و اصلی‏ترین مس��ائل س��ازمانی به شمار می رود‪ .‬انها از‬ ‫رهبران می‏خواهند که احساس قدرت بیشتری کنند‪ ،‬تا بتوانند خطرات‬ ‫را درک کرده و تصمیم درس��ت را بگیرند‪ .‬رهبران باید بدانند که جامعه‬ ‫ذی نفعان انها منتظر او هستند تا به انها بگوید که چه کار کنند‪.‬‬ ‫ز) رهنمودهای استراتژیک‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اساس��ا برنامه‏ریزی استراتژیک روشن‪ ،‬انعطاف پذیر و توانا در برابر‬ ‫وضعیت بی ثبات است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اه��داف واض��ح را با دنبال کردن برای دس��تیابی ب��ه انها تدقیق و‬ ‫تعیین شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬توانایی و مهارت چند بعدی رهبری می تواند س��ازمان را به خوبی‬ ‫هدایت کند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬قبل از هرگونه تغییر در جهت س��ازمان‪ ،‬ضروری اس��ت زمانبندی‬ ‫راهبردی موردنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬س��ازمان چاب��ک می‏‏تواند به س��رعت بهترین واکن��ش را در برابر‬ ‫تغییرات نشان دهد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬تجرب��ه بحران کرونا نش��ان می دهد س��هم قابل توجه��ی از کارها‬ ‫می تواند به صورت دورکاری انجام شود‪.‬‬ ‫‪ -۸‬سازمان باید برای وقایع غیرمنتظره امادگی کامل داشته باشد و از‬ ‫برنامه های پشتیبان بهره ببرد‪.‬‬ ‫‪ -۹‬تغیی��ر ی��ک امر بدیهی و دائمی اس��ت و منجر به رش��د و نواوری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬همکاری‪ ،‬هماهنگی و توس��عه روابط درون سازمانی برای بقا الزم‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬در ش��راط بح��ران‪ ،‬رهب��ران با تصمیم درس��ت و س��ریع و ارائه‬ ‫راه حل های معقوالنه مهم ترین مسئولیت را دارند‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬نق��ش و اهمیت فناوری ب��رای بهبود همکاری تیمی و همچنین‬ ‫ایجاد فرصت های جدید رشد در سازمان نباید مغفول شود‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬همواره اولویت های زیادی پیش رو سازمان ها قرار دارد‪ ،‬اما تمرکز‬ ‫روی ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬مورد از انها می تواند سازمان را در پیشبرد اهداف خود هدایت‬ ‫کند‪ .‬پس مهم ترین ها باید انتخاب شوند‪.‬‬ ‫‪ -۱۴‬بحران کرونا نش��ان داد‪ ،‬انهایی که همواره بر ارتباطات و توس��عه‬ ‫دامنه ان توجه دارند‪ ،‬بهترین عملکرد را در کاهش میزان خطر و افزایش‬ ‫استفاده از فرصت های پدید امده را از خود نشان می دهند‪.‬‬ صفحه 15 ‫ شنبه‬ ‫اول شهریور‪ 2 -1399‬محرم ‪ 22 - 1442‬اوت ‪-2020‬شماره‪-1592‬پیاپی‪2910‬‬ ‫دروازه اقتدار‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫توسعه پایدار شهری نیاز به قوانین جدید دارد‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫مراقب پول داغ باشید!‬ ‫اتفاق جدیدی نیفتاده است؛ معموال دولت ها در ایران هرگاه با گرانی‬ ‫مواجه ش��وند‪ ،‬س��عی می کنند از علت اصلی که تورم است‪ ،‬شانه خالی‬ ‫کنن��د و با رفتارهای خارج از چارچ��وب اقتصاد به مبارزه با این پدیده‬ ‫اقتصادی بروند‪.‬‬ ‫پذیرفتن تورم هزینه دارد‪ ،‬چراکه یکی از ریش��ه های اصلی ان رفتار‬ ‫مالی دولت و پوش��ش غیرمتعارف کس��ری بودجه است‪ .‬مثال به تازگی‬ ‫اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری اعالم کرده درامدهای‬ ‫نفتی کشور در سال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۸‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬س��ال گذشته ‪ ۱۵‬میلیارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای‬ ‫واردات کاالهای اساس��ی تعلق گرفته اس��ت‪ .‬سوال واضح این است که‬ ‫اخت�لاف ‪ ۷‬میلیارد دالری چگونه پوش��ش داده ش��د؟ از ذخایر ارزی‬ ‫اس��تفاده ش��د یا برای خرید دالر نیمایی‪ ،‬پول چاپ شد؟ معادل ریالی‬ ‫این اختالف بیش از ‪ ۲۹‬هزار میلیارد تومان است؛ یعنی نزدیک به یارانه‬ ‫معیشتی یک سال کل کشور‪.‬‬ ‫در ه��ر حال‪ ،‬پرداختن به تورم ب��رای دولت هزینه دارد؛ پس راه حل‬ ‫بهتر حمله گازانبری اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری ‪ ۷‬سال پیش گوش مردم‬ ‫را با اصطالح «حمله گازانبری» اش��نا کرده بود‪ .‬اکنون هم تحلیلگران‬ ‫احتمال می دهند مردم در بازارها با حمله گازانبری سیاست گذار مواجه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مردم به دلیل افزایش روزافزون تورم‪ ،‬س��رمایه های خود را به دوش‬ ‫گرفته ان��د و راهی بازارهای مختلف ش��ده اند اما اظهارنظرها و تحرکات‬ ‫اخیر مجلس و دولت این احتمال را قوی کرده که مردم در این بازارها‬ ‫گرفتار بمانند‪ .‬رفتار مردم از نظر اقتصادی طبیعی است‪.‬‬ ‫نگه��داری پ��ول در اقتص��ادی که با تورم باال مواجه اس��ت‪ ،‬دس��ت‬ ‫صاحبش را می س��وزاند؛ چراکه ارزش این پ��ول هر روز کمتر از دیروز‬ ‫اس��ت‪ .‬اصطالحا پول در چنین اقتصادی‪ ،‬پول داغ اس��ت و مقصر باال‬ ‫رفتن دمای پول‪ ،‬سیاس��ت گذار اقتصادی اس��ت که تورم را تولید کرده‬ ‫است‪ .‬اما اکنون سیگنال های مختلفی از سیاست گذار مبنی بر احتمال‬ ‫محدودیت بازارها می رسد‪.‬‬ ‫در یک��ی از ای��ن م��وارد‪ ،‬وزی��ر راه وشهرس��ازی با اش��اره ب��ه لزوم‬ ‫سیاس��ت گذاری درباره خانه های خالی گفت از تابستان امسال سازمان‬ ‫امور مالیاتی باید برگه های مالیات صادر کند‪ .‬دریافت مالیات از بیش از‬ ‫‪ 2‬میلیون خانه خالی در کش��ور عالوه بر احیای بخشی از سرمایه های‬ ‫ملی‪ ،‬از نوسانات بازار مسکن نیز خواهد کاست‪.‬‬ ‫از سوی دیگر جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرح اخذ‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه را برای بررسی در جلسه علنی مجلس‪ ،‬تقدیم‬ ‫هیات رئیس��ه کرده ان��د‪ .‬صحبت اخذ مالیات از زمی��ن خالی نیز مطرح‬ ‫شده است‪ .‬بازار ارز نیز هرگاه با نوسان روبه رو می شود‪ ،‬میدان فردوسی‬ ‫تهران میزبان پلیس می شود‪ .‬حاال بازار سهام نیز به این فهرست اضافه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اما کدا م یک از ای��ن اقدامات در زمره سیاس��ت معقول‬ ‫اقتصادی قرار می گیرد و کدام یک خارج از دایره اقتصاد؟‬ ‫منبع‪ :‬مجمع فعاالن اقتصادی‬ ‫اورژانس همچنان مزاحم تلفنی دارد‬ ‫‹ ‹امادگی برای اربعین‬ ‫پیرحسین کولیوند در پاسخ به س��والی درباره برگزاری ایین هایی مانند‬ ‫اربعین و محرم اظهار کرد‪ :‬در این زمینه تابع تصمیم های س��تاد ملی کرونا‬ ‫هستیم‪ .‬اگر ستاد اربعین تصمیمی بگیرد‪ ،‬حتما برنامه ریزی داریم‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر هم برای س��ناریوهای مختلف برنامه ری��زی کردیم‪ .‬اگر‬ ‫مراس��م اربعین برگزار ش��ود‪ ،‬براس��اس پروتکل ها اقدام خواهیم کرد‪ .‬این‬ ‫طور نیس��ت که عقب بیفتیم یا کم کاری کنیم‪ .‬وظیفه ذاتی ما فوریت های‬ ‫پزش��کی است و پش��تیبانی این مراس��م هم جزئی از خدمات ما محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تمهیدات کنکور سراسری‬ ‫کولیوند در پاسخ به س��وال دیگر خبرنگار ایرنا درباره تمهیدات سازمان‬ ‫‹ ‹خدمات رایگان است‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬خدمات اورژانس در همه س��طوح برای مردم رایگان است‬ ‫و تنها جایی که ارائه خدمات رایگان را بدون منت ادامه می دهد‪ ،‬س��ازمان‬ ‫اورژانس اس��ت‪ .‬همزمان ب��ا اقداماتی که انجام می دهیم س��امانه ‪ ۱۱۵‬به‬ ‫متخصصان حاضر در دیس��پچ متصل می ش��ود تا خدمات درمانی از همان‬ ‫محل تا تحویل بیمار به بیمارستان ارائه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امبوالنس تولید داخل نداریم‬ ‫رئیس س��ازمان اورژانس کش��ور در پاسخ به س��والی درباره خرید موتور‬ ‫ب��رای امبوالنس ها گفت‪ :‬هنوز موتور امبوالنس تولید داخل که خدمات ما‬ ‫را پوشش بدهد‪ ،‬نداریم‪.‬‬ ‫البته ب��ا تولیدکنندگانی مذاکره کردیم‪ .‬حت��ی در تولید امبوالنس هم‬ ‫همین طور اس��ت و هیچ کدام از خودروسازان نتوانسته اند امبوالنس تولید‬ ‫کنند‪ .‬یک س��ال است که با تولیدکنندگان برای ساخت اتوبوس امبوالنس‬ ‫مذاکره می کنیم تا از توانمندی خودمان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫حسن خس�روی‪ -‬مدرس دانشگاه‪ :‬شاید‬ ‫شما هم جزو کس��انی باشید که دائم می گویند‪:‬‬ ‫«زبونم نمی چرخه‪»...‬‬ ‫«مثال به طرف می گیم برو بهش بگو دوستت‬ ‫دارم‪ ،‬میگه زبون��م نمی چرخه‪ .‬می گیم برو ازش‬ ‫معذرت خواه��ی ک��ن‪ ،‬میگه زبون��م نمی چرخه‪.‬‬ ‫می گی��م ب��رو دعوتش کن به یک چ��ای‪ ،‬میگه‬ ‫زبونم نمی چرخه‪ .‬میگیم برو باهاش اشتی کن و بگو که پشیمون شدی‪،‬‬ ‫میگه زبون��م نمی چرخه‪ .‬میگیم خب حاال که هم��ه کارهارو کرده ازش‬ ‫تشکر کن‪ ،‬میگه زبونم نمی چرخه و‪»...‬‬ ‫مهم ترین علل بیان جمله «زبونم نمی چرخه» عبارت است از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اموزش ندیدن و یاد نگرفتن مهارت های زندگی‪.‬‬ ‫‪ -۲‬غرور کاذب‪.‬‬ ‫‪ -۳‬لج و لجبازی احمقانه و کینه ای بودن‪.‬‬ ‫‪ -۴‬مقاومت نااگاهانه و کله شقی‬ ‫‪ -۵‬ضعف هوش هیجانی‬ ‫‪ -۶‬تربیت خانوادگی ناصحیح‬ ‫‪ -۷‬در نظر نگرفتن رضای خداوند‬ ‫و‪...‬‬ ‫اما چ ه کنیم که از این نقطه ضعف و بیماری رهایی یابیم‪.‬‬ ‫توصیه می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬روح و روان خود را از افکار منفی انباشته شده در ذهن خالی کنید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تصمیم بگیرید تا می توانید ببخشید و ببخشید و ببخشید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ب��رای کس��ی بد نخواهید و در ذهن خود برای کس��ی س��ناریوی‬ ‫براندازی و دشمنی و نابود کردن و انتقام گرفتن ننویسید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تا می توانید از کلمات خوب و جذاب و دلربا و محترمانه و عاشقانه‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ -۵‬قبل از حرف زدن فکر کنید که چگونه می توانید کلمات را به خوبی‬ ‫و هنرمندانه کنار هم بچینید‪.‬‬ ‫‪ -۶‬هیچ گاه فحش ندهید‪ ،‬نفرین نکنید‪ ،‬کلمات زشت به کار نبرید‪.‬‬ ‫‪ -۷‬ببینی��د خدا چه کاری‪ ،‬چه رفتاری و چه کالمی را دوس��ت دارد؛‬ ‫همان را بر زبان جاری کنید‪.‬‬ ‫‪ -۸‬روابط عمومی و ارتباطات موثر را فرابگیرید‪.‬‬ ‫‪ -۹‬مهارت های زندگی را بیاموزید‪.‬‬ ‫موفق و شاد و سالمت باشید‪.‬‬ ‫دلنوشته‬ ‫چایکده ای راه خواهم انداخت‪...‬‬ ‫میت�را رضای�ی‪ -‬چای خور نیس��تم ام��ا روزی چایک��ده ای راه خواهم‬ ‫انداخت که گرداگردش صندلی های چوبی باشد‪ ،‬از جنس سختی کشیده‬ ‫میهمانان��ش‪ .‬تک می��زی بزرگ که منحنی اش با خمیدگی کمرهای ش��ان‬ ‫مم��اس باش��د‪ .‬همه جایش را چوب��کاری خواهم کرد؛ ق��د چوبکاری های‬ ‫بدن های شان که روزگار بر تن انها جا گذاشته است‪.‬‬ ‫کفه اش را س��نگ ریزه می ریزم تا با خش خش پای مش��تری هایم هر روز‬ ‫امیدی در دلم زنده ش��ود‪ ،‬برای کس��ب تک قِرانی تا با ان حس مردانگی را‬ ‫در دل زنانه ام زنده کنم برای مواقع خشونت خواه‪.‬‬ ‫مشتری هایم چای می خورند و کمی ارام می شوند‪ ،‬اما انگار برای رسیدن‬ ‫به اوج ارامش در این گوشه دنج هنوز چیزی کم دارند؛ شومینه ای با اتش‬ ‫گرم سوخت الوار!‬ ‫چایکده ام ش��ومینه ای دارد‪ .‬هر بار که برافروخته می ش��ود‪ ،‬گرمایی را به‬ ‫مسافران سرمازده کلبه می دهد برای جبران تمام دلگرمی هایی که روزگار‬ ‫باید می دادشان‪ .‬و یک جای دنج برای خودم که سقفی ندارد تا هر روز که‬ ‫زیر سقف اسمان می نشینم اسمان را نظاره گر باشم‪.‬‬ ‫تا یادم نرود خدایی دارم که گفته «بنده ام نگران فردایت نباش‪ .‬من فردا‬ ‫قبل از تو انجا خواهم بود‪ ».‬تا دلم قرص شود از فردای نیامده‪.‬‬ ‫می خواه��م بهترین میزبان دنیا باش��م برای دردمندترین مش��تری های‬ ‫چایخانه دنیا که نه تنها برای ش��ان چای س��رو کنم‪ ،‬بلکه ادم هایی از جنس‬ ‫خودش��ان را گرد هم اورم تا حتی اگر س��خنی میان ش��ان بازگو نش��د‪ ،‬با‬ ‫نگاه هایشان با هم حرف بزنند و درددل کنند‪ .‬شاید روزی گرمای شومینه‬ ‫یخ های زبان شان را اب کرد‪.‬‬ ‫نیروی تخیل‪ ،‬کارگاه پروردگار است‬ ‫نیم�ا بیات‪ :‬دو نیروی بزرگ چش��م انداز اقتصادی‬ ‫امروز را می س��ازند که عبارتند از فن��اوری و جهانی‬ ‫شدن‪.‬‬ ‫یعنی تمرکز بر بازارهای جهانی و داخلی با استفاده‬ ‫از فناوری های روز دنیا‪.‬‬ ‫الگوبرداری از بازارهای بورس جهانی کش��ورهایی‬ ‫مانند ژاپن‪ ،‬چین و امریکا و بررسی ساختار و زیربنای‬ ‫انها‪ ،‬درس های بسیاری برای ما دارد‪.‬‬ ‫بازارهای بورس هر کش��ور سهم اندکی از درامد جهانی را به خود اختصاص‬ ‫می دهند؛ به عنوان مثال کش��ورهایی مثل بلغارستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬سوئیس و‪ ...‬حتما‬ ‫بازار بورس��ی دارند اما س��رمایه و پیش��رفت در ان بازارها کم است‪ .‬چرا؟ چون‬ ‫تعداد افرادی که از سرتاس��ر جهان در ان سرمایه گذاری می کنند بسیار اندک‬ ‫هستند‪ .‬ایران هم از این جریان مستثنا نیست‪.‬‬ ‫اکن��ون م��ا باید بدانی��م که در صورت��ی به موفقی��ت خواهیم رس��ید که با‬ ‫گرته ب��رداری‪ ،‬مهندس��ی معک��وس‪ ،‬هدف گذاری و پیش��ی گرفت��ن از دیگران‬ ‫می توانیم در کارمان ش��تاب بدهیم و ش��عار ایران در مس��یر توس��عه را تحقق‬ ‫بخشیم‪.‬‬ ‫قدیمی ها صحبتی داشتند که می گفتند نیروی تخیل‪ ،‬کارگاه پروردگار است‪.‬‬ ‫س��اخت قنات در دل کویر‪ ،‬بادگیرهای یزد‪ ،‬ساخت سد و‪ ...‬همه از تخیل مردم‬ ‫پیشین این سرزمین نشات گرفته است‪.‬‬ ‫در گذش��ته علم و دانش از ایران به جهان صادر می شد و دانشمندان ما مثل‬ ‫زکریای رازی‪ ،‬بوعلی س��ینا‪ ،‬فارابی و‪ ...‬نمونه روش��ن این ادعا هستند‪ .‬حال چه‬ ‫اتفاقی افتاده که ما این گردونه رقابت علم و دانش را به غرب واگذار کردیم!؟‬ ‫اینکه علم و دانش از غرب وارد ایران ش��ود یا از ایران به جهان صادر ش��ود‬ ‫مهم نیس��ت چون می تواند دوسویه باشد و انحصاری نباشد و گفتمان تمدن ها‬ ‫و ارسال فرهنگ و دانش به اطراف و اکناف جهان ایرادی ندارد اما صحبت این‬ ‫است که چرا دوسویه نیست!؟‬ ‫اقبال الهوری می فرماید‪:‬‬ ‫پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟‬ ‫باز روشن می شود ایام شرق؟‬ ‫این نیرو و توان هم اکنون در اختیار شماس��ت‪ .‬از ظرفیت های کالن کش��ور‬ ‫گرفته تا منابع ابی و خاکی و نیروی فکر و اندیشه جوانان‪ .‬فقط مهم ترین اصل‬ ‫اساسی ایجاد ثبات اقتصادی است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر برای ارتقا و جذب س��رمایه گذاران خارج��ی باید از دانش و‬ ‫سرمایه تمام کشورها بهره برده و فقط به سرمایه گذاران برخی کشورها محدود‬ ‫نش��ویم‪ .‬بدون شک ظرفیت های بس��یاری برای ما وجود دارد و شکوفایی های‬ ‫اقتصادی و بورسی فراوانی پیش روی ماست‪.‬‬ ‫موالنا می فرماید‪:‬‬ ‫از خدا جوییم توفیق ادب‬ ‫بی ادب محروم ماند از لطف رب‬ ‫بی ادب تنها نه خود را داشت بد‬ ‫بلکه اتش در همه افاق زد‬ ‫حال شما به جای واژه «ادب»‪ ،‬واژه «عمل» را جایگزین کنید‪.‬‬ ‫دانش اموزان اینترنت با تعرفه ویژه‬ ‫می گیرند‬ ‫دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی کشور بر تخصیص پهنای باند مناسب و ایجاد‬ ‫ش��رایط ویژه تعرفه مصرفی برای فعالیت دانش اموزان در سال تحصیلی جدید در‬ ‫شبکه شاد (شبکه دانش اموزشی کشور) تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬ش��یوع کرونا در ایران‪ ،‬مانند بس��یاری از کشورهای‬ ‫جه��ان‪ ،‬اموزش و تحصیل را به س��مت فض��ای مجازی س��وق داد‪ .‬فراهم کردن‬ ‫زیرساخت مناسب برای تحصیل دانش اموزان یکی از موارد مهمی است که رئیس‬ ‫مرکز ملی فضای مجازی بر ان تاکید کرده است‪.‬‬ ‫سید ابوالحسن فیروزابادی‪ ،‬دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی‬ ‫در نشس��ت بررس��ی اخرین وضعیت سامانه ش��اد گفت‪ :‬با همکاری و هماهنگی‬ ‫تمامی دس��تگاه های مربوطه ترافیک مناس��ب برای شبکه شاد در سال تحصیلی‬ ‫جدید و شرایط ویژه تعرفه ای برای کاربران ان اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس س��ازمان اورژانس کش��ور با بیان اینکه اورژانس همچنان مزاحم‬ ‫تلفنی دارد و ش��اید این موضوع به فرهنگ س��ازی نیاز داشته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ش��رایط سخت کنونی که همکاران ما با تمام وجود کار می کنند‪ ،‬دیگر‬ ‫مزاحم تلفنی یک ظلم مضاعف اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه دستگاه های دیگر‬ ‫هم از لحاظ قانونی برای پیش��گیری و پیگیری این مزاحم های تلفنی با ما‬ ‫هم��کاری می کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درص��د تلفن ها با اورژانس‪،‬‬ ‫مزاحم است‪.‬‬ ‫اورژانس کش��ور برای برگزاری کنکور سراس��ری اظهار کرد‪ :‬برای برگزاری‬ ‫کنکور سراسری با هماهنگی معاونت بهداشت اماده هستیم و پروتکل های‬ ‫اماده شده نیز اجرایی می ش��ود‪ .‬سازمان اورژانس کشور هیچ وقت خود را‬ ‫جدا از سایر همکاران نمی داند و در کنار داوطلبان کنکور هستیم‪.‬‬ ‫زبونم نمی چرخه‬ ‫یادداشت‬ ‫طاه�ره نص�ر‪ -‬عض�و ش�ورای مرکزی‬ ‫س�ازمان نظام مهندسی ساختمان کشور‪:‬‬ ‫از انجایی که توس��عه پایدار ش��هری توسعه ای‬ ‫تک بعدی نیس��ت‪ ،‬بلکه توسعه ای چندبعدی و‬ ‫تحت تاثیر عوامل اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و زیس��ت محیطی مختلفی اس��ت‪ ،‬دس��تیابی‬ ‫ب��ه ان‪ ،‬چ��ه در حال و چه در اینده مس��تلزم‬ ‫شناس��ایی دقیق عوامل کلی��دی موثر بر ان و‬ ‫همچنی��ن تاثیراتی که ای��ن عوامل بر یکدیگر‬ ‫دارند‪ ،‬است؛ بنابراین «توسعه پایدار» به عنوان‬ ‫یک معیار در راس��تای تدبیر برای ارزیابی توان‬ ‫اکولوژیک سرزمین می تواند مدنظر باشد‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت امروزه دستیابی به توسعه‬ ‫پایدار ش��هری یکی از مهم ترین اهداف مدیران‬ ‫ش��هری در تمامی کش��ورهای توس��عه یافته و‬ ‫اغلب کشورهای در حال توسعه است‪.‬‬ ‫می��زان موفقی��ت در دس��تیابی به توس��عه‬ ‫پای��دار ش��هری به ط��ور مس��تقیم ب��ا میزان‬ ‫مش��ارکت ش��هروندان و کارام��دی مدیری��ت‬ ‫ش��هری در ارتباط اس��ت‪ .‬به طور کلی می توان‬ ‫عوامل کلیدی موثر بر توس��عه پایدار شهری را‬ ‫متشکل از ویژگی های طبیعی‪ ،‬کالبدی‪ ،‬هویت‬ ‫معم��اری و شهرس��ازی‪ ،‬جنبه های سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و اجتماعی و پویایی فضای ش��هری‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫همچنی��ن عوامل��ی مانن��د تامی��ن‬ ‫امنی��ت‪ ،‬ارامش و رفاه ش��هروندان در‬ ‫ام��ور مختل��ف اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫کالب��دی و زیس��ت محیطی در تمامی‬ ‫س��طوح برنامه ریزی در توس��عه پایدار‬ ‫شهری موثر هستند‪.‬‬ ‫برای دستیابی به توسعه ای پایدار و منطقی‬ ‫در ح��ال و این��ده‪ ،‬باید در مرحل��ه اول عوامل‬ ‫اصل��ی تاثیرگذار بر توس��عه پایدار ش��هری را‬ ‫شناس��ایی ک��رد و در مرحله بع��دی در قالب‬ ‫برنامه ه��ای کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت‪،‬‬ ‫برای رس��یدن به س��ناریوی مطلوب توس��عه‬ ‫پای��دار به هر کدام از پیش��ران های کلیدی در‬ ‫ای��ن زمینه جهت داد‪ .‬در این راس��تا و از دید‬ ‫شهرس��ازی و معماری‪ ،‬می توان قوانین مرتبط‬ ‫ب��ا «پایداری» را موردنظر قرار داد؛ قوانینی که‬ ‫به محیط زیس��ت و الگوهای منطب��ق بر بوم و‬ ‫اقلیم هر منطقه اهمیت و ساخت وس��از پایدار‬ ‫را مدنظر قرار می دهد‪ .‬همچنین بهینه س��ازی‬ ‫مصرف انرژی از مقوله هایی اس��ت که می توان‬ ‫ان را در راس��تای اینده پژوهی اس��ناد توسعه‬ ‫کش��ور دانس��ت‪ .‬از س��ویی دیگر ل��زوم توجه‬ ‫به قوانین س��یمای ش��هرها ضروری اس��ت که‬ ‫همه در راس��تای توج��ه به مقوله‬ ‫«هوی��ت» و «مهندس��ی ارزش»‬ ‫است‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه س��اختار مدیریت‬ ‫کالنش��هرها‪ ،‬ویژگی های طبیعی‬ ‫و انسانی ان و همچنین مدیریت‬ ‫کالن کش��وری و برنامه ه��ا و‬ ‫طرح ه��ای مل��ی در زمینه توس��عه پای��دار و‬ ‫همچنین طرح ه��ای کالن جهانی و منطقه ای‪،‬‬ ‫سناریوهای بس��یاری پیش روی توسعه پایدار‬ ‫شهری قرار دارد که دستیابی به هر کدام از انها‬ ‫به طور مس��تقیم با عملکردهای جامعه جهانی‪،‬‬ ‫منطقه ای‪ ،‬ملی‪ ،‬اس��تانی و ش��هری کالنشهرها‬ ‫در ارتباط اس��ت؛ بنابراین رسیدن به هر کدام‬ ‫از ای��ن س��ناریوها وابس��ته به اقدام��ات زمان‬ ‫حال و اماده ش��دن در براب��ر بحران های اینده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امید است کمیس��یون های تخصصی مجلس‬ ‫محترم ش��ورای اس�لامی در دوره یازدهم‪ ،‬به‬ ‫مس��ئله توس��عه کش��ور و نیز اینده پژوهی در‬ ‫توسعه پایدار کشور بیش از پیش اهمیت داده‬ ‫و با استفاده از ظرفیت های قانونی‪ ،‬با اصالح یا‬ ‫تدوین قوانین‪ ،‬برای توسعه پایدار کشور تالش‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫عاطفه برزین‪ -‬روانشناس‪ :‬درباره مبحث تسلیم قبال‬ ‫صحبت کردیم و گفتیم تس��لیم‪ ،‬ه��م دروازه اقتدار و هم‬ ‫خودش واقعا اقتدار اس��ت‪ .‬چون وقتی صحبت از تس��لیم‬ ‫می کنی��م‪ ،‬برای ما عی��ن انفعال یا انته��ای طیف انفعال‬ ‫و احاطه و فتح ش��ده اس��ت‪ .‬در صورتی که یک ش��خص‬ ‫می تواند در نهایت انفعال باشد و هیچ کاری نکند و درونش‬ ‫هم پر از خش��م‪ ،‬طغیان‪ ،‬س��تیز و‪ ...‬باش��د‪ ،‬شخصی دیگر‬ ‫می تواند درتس��لیم ولی درونش بدون خش��م و غوغا و ستیز باشد‪ .‬سوئیچ کردن به‬ ‫تسلیم‪ ،‬یعنی صرف نظر از توانایی های موهوم مان‪ .‬چون وقتی فکر می کنیم کنترلی‬ ‫روی گذشته‪ ،‬اوضاع جامعه و جهان داریم یعنی در ان جهات نیروگذاری می کنیم‬ ‫اما این کنترل موهوم است و درواقع ان را هم نداریم‪.‬‬ ‫وقتی ما از ان چیزی که نداریم صرف نظر می کنیم‪ ،‬طبیعی است‪ ،‬شانس اینکه‬ ‫از چیزهایی که داریم واقعا بتوانیم استفاده یا چیزهای جدیدی پیدا کنیم‪ ،‬بیشتر‬ ‫می ش��ود‪ .‬به همین دلیل اس��ت که تسلیم عین اقتدار است‪ ،‬نه فقط دروازه اقتدار!‬ ‫یعنی نیروی مان را از جایی که کاری انجام نمی دهد و بعضا هرگز نمی تواند کاری‬ ‫انجام بدهد برداشته ایم و امید است که این نیروها به جایی که بتوانند کاری انجام‬ ‫بدهند راه پیدا کنند‪.‬‬ ‫تسلیم به ناامیدی هم نیاز دارد که بسیار پربرکت است‪ ،‬چون امید به چیزی که‬ ‫کاری انجام نمی دهد‪ ،‬انرژی گذاری بیهوده دارد و تا نیروبرداری نکنیم‪ ،‬کار درستی‬ ‫صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫در کف شیر نر خونخواره ای‪ /‬غیر تسلیم و رضا کو چاره ای!؟‬ ‫یک حرکت اصیل در ابتدا از باختن شروع می شود‪ .‬یعنی باید ببینی چه چیزهایی‬ ‫را باید ببازی و حرکت از همین جا واقعا شروع می شود‪.‬‬ ‫خیلی وقت ها باختن در زمینه چیزهایی است که قبال انها را باخته ایم و خرجی‬ ‫است که تمام شده اما هنوز فکر می کنیم که یک چیزی را نگه داشته ایم‪ ،‬در صورتی ‬ ‫که خیلی وقت است باخته ایم!‬ ‫باختن را اگر درس��ت انجام دهیم‪ ،‬راه برای باقی موارد باز می ش��ود؛ اما اگر باخت‬ ‫را نصفه نیمه انجام دهیم‪ ،‬ان وقت نه خواستن مان‪ ،‬خواستن است‪ ،‬نه ساختن مان‬ ‫ساختن و تازه نمی توانیم از ان لذت ببریم‪.‬‬ ‫در مبحث اموزشگری «اقتصاد زیست انرژی»‬ ‫با برداشتی از درس گفتار دکتر فرزاد گلی‬ ‫‪www.instagram.com/behgashtself‬‬ ‫‪barzin.org‬‬ ‫‪Barzin.org@gmail.com‬‬ ‫مشق روان‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!