روزنامه صمت شماره 1590 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1590

روزنامه صمت شماره 1590

روزنامه صمت شماره 1590

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫مجلس با «پیش فروش نفت» مخالف است‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1590‬پیاپی ‪2908‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫مجلس منتظر معرفی‬ ‫وزیر جدید‬ ‫صادرات هم برای‬ ‫سیمانی ها کارساز نیست‬ ‫فراوری نیاز به توجیه‬ ‫اقتصادی دارد‬ ‫راه رفتن برندها‬ ‫به سبک کبک ها‬ ‫گفت وگو‬ ‫ب ماشین های‬ ‫عمر قال ‬ ‫ریخته گری افزایش یافت‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫کارشناسان از دالیل کاهش صادرات فوالد گفتند‬ ‫سرمقاله‬ ‫فرصت ها را‬ ‫به تهدید بدل نکنیم‬ ‫«فراز و فرودهای مقطعی بازار سرمایه بخشی از ماهیت این بازار است‪ .‬توصیه دولت به فعاالن بورس و مردم عزیزی‬ ‫که در ان سرمایه گذاری کرده اند‪ ،‬این است که هیجانی تصمیم نگیرند‪ .‬سیاست مبنایی دولت حمایت از بازار سرمایه‬ ‫و تقویت ان اس��ت‪ ».‬این بخش��ی از توییت محمود واعظی‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهوری اس��ت که از طرف دولت به‬ ‫فعاالن بورس و مردمی که در ان سرمایه گذاری کرده اند‪ ،‬توصیه کرده هیجانی تصمیم نگیرند‪ .‬بعدازظهر یکشنبه خبر‬ ‫تعویق فروش اوراق سلف نفتی منتشر شد‪ .‬این خبر در حالی منتشر شد که صبح همان روز محمدرضا میرتاج الدینی‪،‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی موضوع پیش فروش نفت در جلسه ای غیرعلنی خبر داده بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم تبریز روز گذشته نیز در گفت وگو با مهر از نامه قالیباف به دفتر رهبری درباره مخالفت مجلس با طرح‬ ‫«پیش فروش نفت» سخن گفت و افزود‪ :‬رئیس مجلس شورای اسالمی نامه ای را به دفتر رهبر معظم انقالب ارسال و‬ ‫در ان مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر پیش فروش نفت را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کاسبکاران تحریم مقصرند‬ ‫در روزهای اخیر انتش��ار گزارش��ی مبنی بر کاهش صادرات فوالد خبرساز و این‬ ‫افت برای محصوالت پایانی ف��والدی مانند میلگرد‪ ،‬تیراهن‪ ،‬پروفیل و‪ ۴۹ ...‬درصد‬ ‫گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬کاهش صادرات در حالی است که کشور در ماه های گذشته با‬ ‫چالش های اساسی در تامین ارز روبه رو بوده و سیاست گذاران از صادرات محصوالت‬ ‫صنایع معدن��ی و تامین ارز با تکیه بر این صنایع س��خن می گویند‪ .‬گویی یک بام و‬ ‫دوهوایی در صادرات فوالد و تامین ارز انقدر گسترده شده که دیگر نمی توان چشم‬ ‫به روی پیامدهای ان بست‪.‬‬ ‫عجیب تر انکه از ابتدای امس��ال‪ ،‬قیمت محصوالت فوالدی در بازار داخلی نیز با‬ ‫رشد غیرقابل کنترل همراه بوده و متولیان امر نمی توانند از بهانه تامین نیاز داخلی‬ ‫برای پوشش دادن غفلت و ناکارامدی خود استفاده کنند‪ .‬اما نکته مهم تر انکه تداوم‬ ‫این روند بدون تردید منجر به کاهش تولید و از بین رفتن موقعیت های ش��غلی در‬ ‫صنعت فوالد می شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تجارت طبیعی!‬ ‫این گرانی‪ ،‬گران تمام می شود‬ ‫وضعیت شیر تو شیر بازار لبنیات‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در س��ال های اخی��ر باتوج��ه ب��ه تحقیق��ات فراوانی که‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته درباره تاثیرات گیاه��ان دارویی در‬ ‫درمان بیماری ها و حفظ س�لامت بدن داش��ته اند‪ ،‬گرایش‬ ‫به مصرف داروه��ای طبیعی دوباره افزایش پیدا کرده و در‬ ‫نتیجه بازار خوبی برای تجارت گیاهان دارویی ایجاد ش��ده‬ ‫و کش��ورهایی مثل چین و هند خود را به عنوان قدرت های‬ ‫این تجارت معرفی می کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1590‬‬ ‫پیاپی ‪2908‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫فرصت ها را‬ ‫به تهدید‬ ‫بدل نکنیم‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫مجلس با «پیش فروش نفت» مخالف است‬ ‫«فراز و فرودهای مقطعی بازار س��رمایه بخشی‬ ‫از ماهیت این بازار اس��ت‪ .‬توصیه دولت به فعاالن‬ ‫ب��ورس و مردم عزیزی که در ان س��رمایه گذاری‬ ‫کرده اند‪ ،‬این اس��ت که هیجان��ی تصمیم نگیرند‪.‬‬ ‫سیاس��ت مبنایی دولت حمایت از بازار سرمایه و‬ ‫تقویت ان اس��ت‪ ».‬این بخش��ی از توییت محمود‬ ‫واعظی‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهوری اس��ت که از‬ ‫ط��رف دولت به فع��االن ب��ورس و مردمی که در‬ ‫ان س��رمایه گذاری کرده اند‪ ،‬توصیه کرده هیجانی‬ ‫تصمیم نگیرند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بعدازظهر یکشنبه خبر تعویق‬ ‫فروش اوراق س��لف نفتی منتشر شد‪ .‬این خبر در‬ ‫حالی منتشر ش��د که صبح همان روز محمدرضا‬ ‫میرتاج الدین��ی‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون برنامه و‬ ‫بودج��ه مجلس از بررس��ی موض��وع پیش فروش‬ ‫نفت در جلسه ای غیرعلنی خبر داده بود‪ .‬نماینده‬ ‫مردم تبریز روز گذش��ته نی��ز در گفت وگو با مهر‬ ‫از نام��ه قالیباف به دفتر رهب��ری درباره مخالفت‬ ‫مجلس با طرح «پیش فروش نفت» سخن گفت و‬ ‫افزود‪ :‬رئیس مجلس شورای اسالمی نامه ای را به‬ ‫دفتر رهبر معظم انقالب ارس��ال و در ان مخالفت‬ ‫مجلس با پیش��نهاد دولت مبن��ی بر پیش فروش‬ ‫نفت را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫میرتاج الدین��ی گف��ت‪ :‬تصمیمات در جلس��ات‬ ‫ش��ورای هماهنگی سران قوا باید با اجماع صورت‬ ‫گی��رد‪ ،‬ای��ن در حالی اس��ت که رئی��س مجلس‬ ‫شورای اسالمی با پیش��نهاد دولت مبنی بر طرح‬ ‫پیش فروش نفت مخالفت کرده است‪.‬‬ ‫وی متذکر شد‪ :‬رئیس مجلس شورای اسالمی و‬ ‫روسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه‬ ‫در جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی سران قوا نظر‬ ‫مجل��س را درباره طرح مذکور اع�لام کرده اند اما‬ ‫نظرات مجلس در متن نهایی اعمال نش��ده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نظر مجلس ان اس��ت که فروش نفت‬ ‫در بازار بورس باید به صورت واقعی باش��د اما نظر‬ ‫دولت ان اس��ت ک��ه فروش نف��ت در قالب اوراق‬ ‫سلف صورت گیرد‪.‬‬ ‫در همین ح��ال محمدباقر نوبخ��ت در صفحه‬ ‫توییتر خ��ود اعالم کرد پیش ف��روش اوراق نفتی‬ ‫وزی��ر نفت اظهار کرد‪ :‬در چند ماه اینده مجموعه‬ ‫قراردادهای مهم و جدیدی با ‪E&P‬های ایرانی امضا‬ ‫می شود‪ .‬این قراردادها تحول مهمی خواهد بود و باید‬ ‫گفت شرکت های ‪ E&P‬برای کشور بسیار بااهمیت‬ ‫هس��تند‪ .‬نمی توان کشوری با سابقه ‪ ۱۱۰‬ساله نفت‬ ‫بود اما یک ش��رکت ‪ E&P‬نداشت‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫بی��ژن نامدار زنگنه در مراس��م امض��ای ‪ ۱۳‬قرارداد‬ ‫طرح نگهداش��ت و افزایش تولید بیان کرد‪ :‬در نفت‬ ‫این اجماع وجود دارد ک��ه رکن اصلی فعالیت فنی‬ ‫باالدست افزایش ضریب بازیافت از مخازن متناسب‬ ‫با طبیعت هر مخزن اس��ت؛ به عبارت دیگر بازیافت‬ ‫مهم ترین اقدام مهندسی در باالدست نفت است که‬ ‫در طول زمان بهبود یافته و امری مستمر‪ ،‬دینامیک‬ ‫و نیازمن��د کار فناورانه اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬افزایش‬ ‫با طرح فروش قطعی نفت متفاوت اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور نوش��ت‪ :‬انچه‬ ‫از پیش ف��روش اوراق نفت��ی در ب��ورس صحبت‬ ‫می شود‪ ،‬متفاوت از طرح فروش قطعی نفت است‬ ‫ک��ه در ش��ورای عالی اقتصادی م��ورد توافق قرار‬ ‫گرفته و منتظر نظر رهبر معظم انقالب هستیم‪.‬‬ ‫ل حاضر در شورای‬ ‫طرح اوراق سلف نفتی در حا ‬ ‫هماهنگی س��ران سه قوه در حال بررسی است تا‬ ‫ای��رادات ان کاهش یابد اما برخی کارشناس��ان و‬ ‫نماین��دگان مجلس همچون حس��ینعلی حاجی‬ ‫دلیگان��ی‪ ،‬عض��و هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی معتقد اس��ت ط��رح اوراق س��لف نفتی‬ ‫باید در مجلس بررسی ش��ود زیرا مجلس ممکن‬ ‫است راهکارهای دیگری در زمینه جبران کسری‬ ‫بودجه به دولت پیشنهاد دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مجلس راه حل های جایگزین دارد‬ ‫حاج��ی دلیگان��ی‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه مجلس‬ ‫در گفت وگ��و با مهر گفت‪ :‬ه��دف دولت از اجرای‬ ‫طرح گشایش اقتصادی تامین منابع درامدی مد‬ ‫نظر خود اس��ت که مجل��س می تواند راهکارهای‬ ‫دیگری همچون توس��عه پاالیش��گاه های کوچک‬ ‫را به دولت ارائه کند‪ .‬عضو هیات رئیس��ه مجلس‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حال حاضر در کشور حداقل‬ ‫‪ ۳۵‬پاالیشگاه کوچک وجود دارد که به دلیل اینکه‬ ‫دول��ت میعانات نفتی و نفت خ��ام در اختیار انها‬ ‫قرار نمی دهد‪ ،‬تعطیل هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رسیدگی به طرح گشایش اقتصادی‬ ‫بهروز محبی نجم ابادی‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه‬ ‫و بودجه مجلس هم معتقد است گرچه دولت در‬ ‫تنگنای بودج��ه ای قرار دارد اما این موضوع نباید‬ ‫موجب حواله دادن مشکالت از این دولت به دولت‬ ‫بعدی شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه ب��ا تاکید بر وظیفه قانونی مجلس‬ ‫برای بررسی طرح اوراق سلف نفتی‪ ،‬گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۸۰‬روز از اغ��از به کار مجل��س یازدهم می گذرد‬ ‫پیمانکاران قیمت های انتحاری ندهند‬ ‫بازیافت اگر مهم تر از برداشت از میادین‬ ‫مش��ترک نباشد‪ ،‬هم سطح ان است‪ .‬یک‬ ‫درصد افزای��ش بازیافت یعنی افزایش ‪۷‬‬ ‫میلیارد بشکه نفت که ‪ ۳۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫برای کش��ور ثروت زایی خواهد شد‪ .‬وزیر‬ ‫نف��ت با بی��ان اینک��ه ارکان کار افزایش‬ ‫بازیافت به طور م��داوم پیگیری و کار در‬ ‫سطح پژوهش و دانشگاهی اجرا می شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬توس��عه فناوری چه در حوزه خدمات و‬ ‫چ��ه در حوزه ‪ E&P‬موت��ور محرک بخش عملیات‬ ‫است؛ گرچه در رقابت موتور اصلی است‪ .‬اگر رقابت‬ ‫باش��د کیفیت باالتر می رود و نرخ کمتر می ش��ود و‬ ‫اگر ش��رکتی در رقابت پیروز نشود به معنای نابودی‬ ‫ان اس��ت زیرا بازار رحم نمی کند؛ بنابراین برای بقا‬ ‫عکس روز‬ ‫حاج��ی دلیگان��ی اف��زود‪ :‬در ش��رایطی‬ ‫پاالیش��گاه های کوچک کشور تعطیل هستند که‬ ‫عق��ل حکم می کند میعانات نفت��ی و نفت خامی‬ ‫که روی دس��ت دولت مانده‪ ،‬به این پاالیش��گاه ها‬ ‫داده ش��ود تا فراورده های نفتی ب��ا ارزش افزوده‬ ‫بیش��تری تولید و صادر شود‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر دولت‬ ‫میعان��ات و نفت خام را مطابق با قانون حمایت از‬ ‫توس��عه صنایع پایین دس��تی نفت خام و میعانات‬ ‫گازی مصوب س��ال ‪ ۹۸‬مجلس در اختیار بخش‬ ‫خصوصی ق��رار دهد‪ ،‬فعاالن اقتصادی انگیزه پیدا‬ ‫می کنند تا طرح های نیمه کاره مینی پاالیش��گاه ها‬ ‫را راه اندازی کنند‪ .‬نماینده مردم شاهین ش��هر در‬ ‫مجلس خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر این پاالیش��گاه های‬ ‫کوچک فعال ش��وند‪ ،‬روزانه تا ‪ ۶۰۰‬هزار بش��که‬ ‫فراورده های نفتی می توان صادر کرد که ارزش ان‬ ‫بیشتر از نفت خام است و می تواند منابع درامدی‬ ‫برای دولت باشد‪.‬‬ ‫بای��د رقابت صورت گی��رد و برای رقابت‬ ‫توس��عه فن��اوری‪ ،‬نرخ پایی��ن و کیفیت‬ ‫باال مهم اس��ت‪ .‬وزیر نف��ت با بیان اینکه‬ ‫در چند م��اه اینده مجموعه قراردادهای‬ ‫مهم و جدیدی با ‪E&P‬های ایرانی امضا‬ ‫می شود خاطرنش��ان کرد‪ :‬این قراردادها‬ ‫تح��ول مهمی خواه��د ب��ود‪ .‬باید گفت‬ ‫ش��رکت های ‪ E&P‬برای کش��ور بسیار‬ ‫بااهمیت هس��تند و نمی توان کشوری با سابقه ‪۱۱۰‬‬ ‫س��اله نفت بود اما یک ش��رکت ‪ E&P‬نداشت‪ .‬وی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬روش توس��عه میادین نفت و انچه که‬ ‫امروز در قراردادها انجام می شود به این شکل است‬ ‫که مسئولیت عملکرد مخزن متوجه پیمانکار خواهد‬ ‫بود؛ ضمن اینکه عملی��ات به صورت یکپارچه انجام‬ ‫و نمایندگان س��عی کرده اند شبانه روز کار کنند و‬ ‫حتی تعطیالت تابستانه را هم تعطیل کردند تا به‬ ‫این قبیل لوایح یا طرح های مهم بپردازند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه مجل��س‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬طرح گش��ایش اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫ابعاد مختلف��ی دارد و باید فرصتی داده ش��ود تا‬ ‫نظرات همه کارشناسان احصا و بعد تصمیم گیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محبی نجم ابادی با اشاره به ابعاد ناپیدای طرح‬ ‫اوراق سلف نفتی گفت‪ :‬با فروش اوراق سلف نفتی‬ ‫به مردم با ش��یوه فعلی‪ ،‬اتفاقی ک��ه می افتد این‬ ‫اس��ت که جو عمومی کش��ور در ‪ 2‬سال اینده به‬ ‫س��مت ان می رود که ایران بتواند نفت خود را در‬ ‫دنیا بفروش��د تا انها هم به سود خود برسند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این وضعیت اگر دش��من دش��منی‬ ‫خود را قطع نکرد و مشکل فروش نفت ایران حل‬ ‫نشد‪ ،‬طراحان این طرح چه راه حلی دارند‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��بزوار در مجلس خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬دولت می تواند از راهکارهای جایگزین برای‬ ‫حل مسائل خود استفاده کند و نقدینگی عظیمی‬ ‫که در کشور وجود دارد را به سمت تولید و اجرای‬ ‫پروژه های جدید هدایت و از ظرفیت بازار سرمایه‬ ‫نیز برای این کار اس��تفاده کند‪ .‬محبی نجم ابادی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬دول��ت می تواند از درامدهای مالیاتی‬ ‫همچون مالیات بر ثروت و عایدی س��رمایه برای‬ ‫جبران کس��ری بودجه خود نیز استفاده کند که‬ ‫در این زمینه مجلس هم اقداماتی را تاکنون انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫س��د یکی از مهم تری��ن انتقادات‬ ‫ب هنظر می ر‬ ‫مجلس به طرح اوراق س��لف نفتی‬ ‫نمایندگان‬ ‫�ائل کارشناسی‪ ،‬مطرح شدن ان در‬ ‫فارغ از مس�‬ ‫نگی سران سه قوه و کنار گذاشتن‬ ‫شورای هماه‬ ‫مجلس از فرایند تصمیم گیری برای‬ ‫نمایندگان‬ ‫مهم اقتصادی است؛ بر همین اساس‬ ‫این طرح‬ ‫ظار نمایندگان مجلس از سران سه‬ ‫مهم ترین انت‬ ‫��ت طرح گشایش اقتصادی را برای‬ ‫قوه این اس‬ ‫سی بیشتر به مجلس ارجاع دهند‪.‬‬ ‫برر‬ ‫می شود‪ .‬ابتدا ‪ ۲۰‬درصد هزینه برعهده پیمانکار بود‬ ‫که به دلیل شرایط س��خت پاندمی منتفی شد‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در این پروژه ها بعض��ا پیمانکارانی بودند‬ ‫که قیمت های انتحاری پیشنهاد می کردند که بسیار‬ ‫بی ربط ب��ود و ما با این پیمان��کاران ادامه همکاری‬ ‫ندادیم‪ .‬وی با بیان اینکه ما از همه روش ها از جمله‬ ‫‪ EPC‬بیع متقابل و ‪ IPC‬به جز امانی برای توس��عه‬ ‫میادین اس��تفاده می کنیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬در قراردادهای‬ ‫ام��روز امکان بهره گیری از بازار س��رمایه یک مزیت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر طرح های افزایش بازیافت‬ ‫اجرای��ی نمی ش��د‪ ،‬کار نف��ت در میادی��ن در حال‬ ‫بهره برداری متوقف می ش��د اما با ای��ن کار دکل ها‬ ‫فعال اس��ت و بس��یاری نیز در پروژه ها مشغول کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫سخت ترین روز در وزارت خارجه‬ ‫سینی مهربانی میوه ‪.‬عکس از فضای مجازی‬ ‫سخنگوی سابق وزارت امور خارجه گفت‪ :‬روز سخت کاری ما در وزارت‬ ‫امور خارجه‪ ،‬روز اعالم شهادت سردار سلیمانی بود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سیدعباس موسوی‪ ،‬سخنگوی سابق وزارت امور خارجه‬ ‫بعد از مراس��م تودیع خود در مقام سخنگویی دستگاه دیپلماسی در پاسخ‬ ‫به س��والی در زمینه س��خت ترین روز کاری خود‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ما روزهای‬ ‫س��خت زیاد داش��تیم‪ .‬در س��ال ‪ ۹۸‬روزهای پرحادثه زیادی داشتیم‪ .‬روز‬ ‫س��خت کاری ما‪ ،‬روز اعالم ش��هادت سردار س��لیمانی بود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫من هم خیلی ش��وکه ش��دم و هم چند لحظه فکرم کار نکرد‪ .‬تا اینکه به‬ ‫دفت��ر اقای ظری��ف رفتیم و باید مقدمات کارهای��ی را انجام می دادیم که‬ ‫انها انجام شد‪.‬‬ ‫موس��وی در پاسخ به س��والی در زمینه سختی های شغل سخنگویی نیز‬ ‫افزود‪ :‬یکی از سختی ها‪ ،‬خود خبرنگاران هستند‪ .‬گاهی در دنیا اتفاق هایی‬ ‫می افتد و خبرنگاران می خواهند موضع ما را داشته باشند و حق هم دارند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اتفاق به تازگی رخ داده و نیاز است موضوع بررسی‬ ‫شود‪ ،‬جوانب ان سنجیده ش��ود و با بخش های مختلف در کشور مشورت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬س��خنگوی وزارت امور خارجه سخنگوی نظام جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران است و سخنگوی دس��تگاه خاصی نیست؛ از همین رو باید‬ ‫ب��ا بخش های مختلف در نظام هماهنگ کند تا موضع بگیرد‪ .‬گاهی اوقات‬ ‫دوستان خبرنگار انقدر برای اتخاذ موضع عجله دارند که می گوییم بگذارید‬ ‫خبر منعقد شده و ابعاد ان مشخص شود تا ما با طمانینه موضع بگیریم‪.‬‬ ‫نشست کمیسیون های‬ ‫مجلس با شورای نگهبان‬ ‫روس��ای کمیس��یون های مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با دبیر و اعضای شورای نگهبان در‬ ‫صحن مجلس قدیم دیدار و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان‪،‬‬ ‫در ادام��ه نشس��ت های مش��ترک مجلس و‬ ‫ش��ورای نگهب��ان‪ ،‬روس��ای کمیس��یون های‬ ‫تخصصی مجلس شورای اسالمی با حضور در‬ ‫صح��ن مجلس قدیم با ای��ت اهلل جنتی‪ ،‬دبیر‬ ‫شورای نگهبان و تعدادی از اعضای حقوقدان‬ ‫ش��ورای نگهبان دی��دار و گفت وگ��و کردند‪.‬‬ ‫برگزاری این نشس��ت هم اندیشی در راستای‬ ‫هم افزایی و افزایش تعامل مجلس با ش��ورای‬ ‫نگهبان در بررس��ی مصوبات مجلس شورای‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫ورود کمیسیون اقتصادی‬ ‫به تحوالت بازار بورس‬ ‫سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس از‬ ‫بررس��ی تحوالت بازار بورس در جلسه امروز‬ ‫این کمیسیون خبر داد‪.‬‬ ‫مه��دی طغیان��ی در گفت وگ��و با ایس��نا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫تاکنون جلس��اتی برای بررسی نحوه مدیریت‬ ‫بازار بورس و کلیات این بازار داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫مس��ئوالن مربوطه گزارش��اتی ارائه کردند و‬ ‫اعضای کمیس��یون نیز نظرات ش��ان را بیان‬ ‫کردند‪ .‬این جلسات در راستای انجام وظایف‬ ‫نظارتی نمایندگان برگزار می شود و به معنای‬ ‫دخالت در اجرا نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ما در این‬ ‫جلس��ات نگرانی های خ��ود را درباره وضعیت‬ ‫بازار ب��ورس منتقل کرده ای��م؛ چه زمانی که‬ ‫شاخص بورس مرتب باال می رفت و چه دوران‬ ‫فعلی که ش��اخص بورس مرتب در حال افت‬ ‫کردن است‪.‬‬ ‫پیگیری اصالحات‬ ‫ساختاری بودجه‬ ‫نای��ب رئیس کمیس��یون برنام��ه و بودجه‬ ‫مجلس شورای اس�لامی با اشاره به پیگیری‬ ‫موض��وع اص�لاح س��اختار بودج��ه در ای��ن‬ ‫کمیس��یون گفت باتوجه به تشدید تحریم ها‬ ‫اصالحات س��اختاری باید با سرعت بیشتری‬ ‫در بودجه اعمال و وابستگی به نفت در بودجه‬ ‫عمومی قطع شود‪.‬‬ ‫محمد خدابخش��ی در گفت وگو با ایس��نا‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اصالح س��اختار بودج��ه باید از‬ ‫س��ال ها قبل اتفاق می افتاد و دولت های قبل‬ ‫بای��د روی ای��ن موض��وع کار می کردند‪ ،‬زیرا‬ ‫مخالفان ما همیش��ه به دنبال ای��ن بودند که‬ ‫از وابس��تگی بودج��ه عمومی کش��ور به نفت‬ ‫به عنوان سالحی علیه کشور ما استفاده کنند؛‬ ‫بنابراین قطع وابس��تگی به نف��ت در بودجه‬ ‫عمومی باید زودتر از این اتفاق می افتاد‪.‬‬ ‫ایرادات شورای نگهبان‬ ‫اساسی نیست‬ ‫عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات‬ ‫ب��ر خانه های خالی‪ ،‬گف��ت‪ :‬ایراداتی که بنده‬ ‫مطالعه کردم‪ ،‬اساسی نیست‪ .‬احمد امیرابادی‬ ‫فراهانی‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در گفت وگو با مهر درب��اره ایرادات‬ ‫ش��ورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه های‬ ‫خال��ی‪ ،‬گفت‪ :‬ایراداتی که بنده مطالعه کردم‪،‬‬ ‫ای��رادات اساس��ی نیس��ت‪ .‬در واقع ش��ورای‬ ‫نگهبان بیشتر نقاط ابهام را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در جلس��ه بعدی کمیسیون‬ ‫اقتص��ادی ای��ن ابهام ها را با حض��ور نماینده‬ ‫ش��ورای نگهبان رف��ع خواهیم ک��رد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قطعا تالش خواهیم کرد تا انچه که ش��ورای‬ ‫نگهبان مدنظر دارد‪ ،‬تامین ش��ود تا این طرح‬ ‫را به مجمع تش��خیص مصلحت نظام ارسال‬ ‫نکنی��م‪ .‬نماینده مردم قم در مجلس گفت‪ :‬ما‬ ‫عالقه مندیم که این طرح هرچه س��ریع تر به‬ ‫اجرا دربیاید‪ .‬یکی از ایرادات ش��ورای نگهبان‬ ‫به این طرح این است که تعریفی از خانه های‬ ‫خالی نشده یا اینکه درباره قید ‪ 4‬ماه‪ ،‬مطرح‬ ‫ش��ده که اگر در طول این مدت خانه ها اجاره‬ ‫داده شود‪ ،‬چه اتفاقی می افتد؟‬ ‫خانه ملت‬ ‫ای��ن روزها بازار س��رمایه با افت ش��اخصی‬ ‫همراه ش��ده که ذات این بازار اس��ت‪ ،‬با این‬ ‫هم��ه همچنان بازار س��رمایه ی��ک موقعیت‬ ‫طالیی اس��ت ک��ه اگر از ان اس��تفاده کنیم‪،‬‬ ‫نمونه بس��یار جالب در سطح جهانی خواهیم‬ ‫ب��ود؛ در غیر این صورت یک فرصت ناب را از‬ ‫دست داده ایم‪ .‬از س��وی دیگر استقبال مردم‬ ‫از ب��ازار بورس و ورود نقدینگ��ی به این بازار‬ ‫یک فرصت طالیی برای دولت اس��ت و اگر از‬ ‫ان خوب استفاده شود می توان از این فرصت‬ ‫در جهت تامین مال��ی پروژه ها و کارخانجات‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫در چند سال گذشته تخصیص بودجه های‬ ‫عمران��ی کمت��ر ش��ده و درام��د نفتی کمی‬ ‫داشته ایم‪ ،‬این درحالی است که در بسیاری از‬ ‫زیرساخت ها مانند حمل ونقل و ‪ IT‬هر لحظه‬ ‫نیاز به توس��عه داریم‪ .‬این��ده دیجیتال ما در‬ ‫گرو توسعه زیرساخت فناوری اطالعات (‪)IT‬‬ ‫اس��ت؛ به عنوان مثال متوسط تولید ناخالص‬ ‫جه��ان در فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات‬ ‫‪ ۴.۵‬درصد اس��ت ام��ا در ایران ای��ن رقم به‬ ‫‪ ۴‬درصد می رس��د‪ .‬در هس��ته نرم ت��ر ان که‬ ‫مربوط می ش��ود به فضای کسب وکار اقتصاد‬ ‫دیجیتال‪ ،‬متوس��ط تولید ناخالص جهان ‪۱۵‬‬ ‫درصد اس��ت‪ ،‬در حالی که در ایران این عدد‬ ‫‪ ۶.۵‬درصد براورد ش��ده اس��ت‪ .‬این عدد در‬ ‫چین ‪ ۳۰‬درصد و امریکا ‪ ۲۱.۵‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫این فاصله را چگونه می خواهیم جبران کنیم؛‬ ‫غی��ر از اینکه نیاز به س��رمایه گذاری داریم و‬ ‫سوال این است که این سرمایه گذاری از کجا‬ ‫می تواند تامین شود؟‬ ‫سال ها در ایران صحبت از تامین نقدینگی‬ ‫در زیرس��اخت های توسعه ای است و االن که‬ ‫مردم به هر دلیلی از بازار س��رمایه اس��تقبال‬ ‫کردند باید در جایگاه درس��ت از این استقبال‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫ان چی��زی که ممکن اس��ت من‪ ،‬ش��ما و‬ ‫بسیاری از افراد را نگران کرده باشد این است‬ ‫که اگر ما نقدینگی و عدم رش��د اقتصادی را‬ ‫کنترل نکنیم و این موارد دوباره سروس��امان‬ ‫نگیرند‪ ،‬ممکن اس��ت رشد قیمت ها و بازدهی‬ ‫ایجاد شده در بازار سرمایه‪ ،‬در بازارهای دیگر‬ ‫به گونه ای دیگر نمایان ش��ود‪ .‬در این شرایط‬ ‫نب��ود توازن در یک بازار در بازار دیگر جبران‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران در ‪ ۸‬س��ال گذش��ته براساس‬ ‫اخرین گ��زارش مرک��ز پژوهش های مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬رش��د صفر درصد داشته‬ ‫است‪ .‬یعنی ما در طول ‪ ۸‬سال رشد اقتصادی‬ ‫منف��ی را تجربه کرده ایم و نقدینگی در طول‬ ‫این ‪ ۸‬س��ال ‪ ۶.۴‬برابر ش��ده و پایه پولی که‬ ‫مسبب ان رشد نقدینگی است ‪ ۴.۱‬برابر شده‬ ‫است‪ .‬در این ش��رایط مگر غیر از تورم انتظار‬ ‫چیز دیگری را می توان داشت؟ در نتیجه این‬ ‫ش��رایط نقدینگی به س��مت بازارهای موازی‬ ‫حرکت می کند و در ایران بازارهای موازی ما‬ ‫محدود است‪.‬‬ ‫بازار سرمایه از بازارهای موازی دیگر جلوتر‬ ‫است و ناخوداگاه هر کس��ی در بازار فعالیت‬ ‫کرده باش��د‪ ،‬اس��تراتژی ذخیره س��ود دارد‪.‬‬ ‫اس��تراتژی ذخیره س��ود به این معناست که‬ ‫س��رمایه گذار در بازار سرمایه بتواند در نهایت‬ ‫سود کسب ش��ده را در بازارهای موازی دیگر‬ ‫تزریق کرده و در اصل کسب سرمایه در سایر‬ ‫بازارهای موازی اتفاق بیفتد‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫ناخوداگاه سرریز نقدینگی به سمت بازارهای‬ ‫دیگ��ر صورت می گیرد‪ .‬این موضوع نه تنها در‬ ‫ایران بلکه در س��ایر کش��ورهای جهان مانند‬ ‫هنگ کنگ‪ ،‬امریکا‪ ،‬انگلیس و کشورهای دیگر‬ ‫هم وجود دارد؛ با یک تفاوت اصلی‪ .‬موضوعی‬ ‫که در هنگ کنگ ی��ا امریکا و بازارهای دیگر‬ ‫به چش��م نمی خورد ان است که اقتصاد انها‬ ‫تورم ‪ ۵۰‬درصدی ندارد و این میزان از رش��د‬ ‫نقدینگی در این کشورها وجود ندارد‪.‬‬ ‫وجود همه موارد یادش��ده در اقتصاد ایران‬ ‫ممکن است باعث شود اقتصاد وارد فاز جدید‬ ‫تورم بازارهای موازی شود‪.‬‬ ‫در ص��ورت بروز این ش��رایط مقص��ر بازار‬ ‫س��رمایه یا ارز و س��که نیس��ت؛ در حقیقت‬ ‫مش��کل در ایجادکننده نقدینگی و عدم رشد‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫توجه به همین مس��ائل اس��ت که می تواند‬ ‫بازار سرمایه را به یک موقعیت طالیی تبدیل‬ ‫کن��د؛ در غیر این ص��ورت نه تنها یک فرصت‬ ‫ناب را از دس��ت داده ایم بلک��ه از این فرصت‬ ‫یک تهدید برای اینده اقتصاد هم ساخته ایم‪.‬‬ ‫امریکا نمی تواند‬ ‫«اسنپ بک» را‬ ‫اجرا کند‬ ‫وزیر امور خارجه با بیان اینکه امریکا نمی تواند اسنپ بک را اجرا کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اس��نپ بک امریکا انچنان غیرقانونی است که مورد پذیرش نیست‬ ‫و امریکایی ها ای��ن را می دانند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه در ایین تودیع و معارفه س��خنگوی وزارت امور خارجه‪ ،‬با‬ ‫تاکید بر اینکه مردم‪ ،‬ولی نعمت ما هستند و الزم است نسبت به سیاست‬ ‫خارجی توجیه باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬همزمان وظیفه ما این است که در عرصه‬ ‫بین المللی از کشور و نه از خودمان دفاع کنیم‪ .‬دریافت حمایت عمومی‬ ‫برای سیاس��ت خارجی بزرگ ترین مس��ئله در اقتدار سیاس��ت خارجی‬ ‫اس��ت‪.‬وی افزود‪ :‬در این دوگانه ما با یک چالش روبه رو هستیم و به یک‬ ‫هن��ر نی��از داریم که هیچ کدام را فدای ان یکی نکنیم‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینکه اتفاقات ش��ورای امنیت پیروزی نهایی نیست و امریکایی ها ممکن‬ ‫اس��ت از دل شکست یک حرکت جدیدی بیرون بیاورند‪ ،‬گفت‪ :‬البته ما‬ ‫هم تالش می کنیم از دل هر شکستی‪ ،‬پیروزی بیرون بیاوریم‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارجه با اش��اره به اینکه همه ما می دانیم گام بعدی امریکا اس��نپ بک‬ ‫(مکانیسم بازگشت تحریم ها در برجام) است‪ ،‬گفت‪ :‬امریکا در این زمینه‬ ‫هیچ حق قانونی ندارد؛ اگر اس��نپ بک اینقدر برای امریکا ساده بود چرا‬ ‫دو سال پیش یا دیروز و همچنین به جای به رای گذاشتن تمدید تحریم‬ ‫تسلیحاتی از ان استفاده نکرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1590‬‬ ‫پیاپی ‪2908‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گفت‪ :‬ایران یکی از کش��ورهایی است‬ ‫ک��ه در عرضه و تولید علم در جهان جایگاه ویژه ای دارد که این جایگاه‬ ‫حاصل ارتباط موثر و گسترده صنعت و دانشگاه و به روز کردن سیستم ها‬ ‫و فناوری ها با اخرین یافته های علمی جهان است‪.‬‬ ‫به گ��زارش وزارت علوم‪ ،‬منصور غالم��ی در ایین رونمایی از محصول‬ ‫جدی��د پلیم��ری دانش بنیان ‪ mbs‬پتروش��یمی ک��ه در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه اجرای��ی فرمان حضرت امام(ره) برگزار ش��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت مواد اولیه‬ ‫بزرگ ترین مش��کل بازار خودرو قیمت گذاری دستوری است و در‬ ‫صورتی که اجازه ازادس��ازی قیمت ها داده ش��ود‪ ،‬هجوم مش��تریان‬ ‫برای خرید را شاهد نخواهیم بود‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬رئی��س انجمن صنای��ع همگن نیرو‬ ‫محرکه و قطعه سازان معتقد است‪ ،‬اگر موضوع افزایش‬ ‫قیمت خودرو را به درس��تی ریشه یابی نکنیم‪ ،‬به جواب‬ ‫درست نمی رسیم‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی منش در گفت وگو ب��ا ایرنا‪ ،‬تاکید‬ ‫کرده که در موضوع یادش��ده ‪۳‬چرا و یک چگونه وجود‬ ‫دارد؛ اینک��ه چ��را قیمت خودرو افسارگس��یخته رو به‬ ‫باالس��ت؟ چرا اخت�لاف قیمت کارخانه و ب��ازار وجود‬ ‫دارد؟ چرا ش��ورای رقاب��ت در قیمت گذاری ها دخالت‬ ‫می کند؟ و اینکه چگونه باید این مشکالت حل شود؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��ورای رقاب��ت می خواهد خودروس��از‬ ‫محص��ول خود را ب��ه قیمت باال به مردم نفروش��د‪ ،‬اما‬ ‫نتیجه کار اشفته ش��دن هر چه بیشتر بازار و اختالف‬ ‫فاحش بین قیمت های درب کارخانه و بازار است‪.‬‬ ‫نجفی منش یاداورش��د‪ :‬وقت��ی اختالف قیمت وجود‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬همیش��ه انگیزه برای تقاضا هست‪ ،‬زیرا‬ ‫افراد به دنب��ال حفظ ارزش پول خود هس��تند‪ ،‬بر این‬ ‫اساس و برای حل مشکل و ارام کردن بازار خودرو باید‬ ‫اختالف قیمت موجود را از بین ببریم‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬ب��رای رفع اختالف قیم��ت موجود‬ ‫چند راهکار وجود دارد‪ ،‬باید قیمت را در حاش��یه بازار‬ ‫تعیین یا در بورس کشف قیمت کرد یا به خودروسازان‬ ‫بسپاریم تا بر مبنای ارقام واقعی قطعات و تجهیزات را‬ ‫تعیین قیمت کنند‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه سازان به دهه ‪ ۷۰‬اشاره کرد هر چند در ان زمان‬ ‫س��االنه فقط ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو تولید می ش��د‪،‬‬ ‫اما اش��فته بازاری را شاهد نبودیم‪ ،‬دلیل ان نیز تعیین‬ ‫قیمت ها در حاشیه بازار بود‪.‬‬ ‫وی تاکیدکرد‪ :‬بس��یاری از کااله��ا از جمله خودرو و‬ ‫مواد اولیه مود نیاز خودروس��ازان و قطعه س��ازان مانند‬ ‫فوالد‪ ،‬محصوالت پتروش��یمی‪ ،‬م��س‪ ،‬الومینیوم و‪ ...‬و‬ ‫حتی بسیاری هزینه ها ارتباطی با نرخ ارز ندارند‪ ،‬اما از‬ ‫ان پیروی می کنند‪.‬‬ ‫نجفی منش ادام��ه داد‪ :‬از انجایی که کنترل‪ ،‬تنظیم و‬ ‫رگوالتوری قیمت همه این کاالها دشوار است‪ ،‬بهترین‬ ‫راه در ش��رایط کنونی تعیین قیمت ها در حاش��یه بازار‬ ‫اس��ت و به این ترتیب‪ ،‬هجوم کاذب به ب��ازار تا اندازه‬ ‫زیادی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬راه��کار دیگر‪ ،‬رهایی از اش��فته بازار‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬افزای��ش تولید اس��ت‪ .‬اگر قیمت ها درس��ت‬ ‫شود‪ ،‬خودروس��از مطالبه قطعه ساز را به موقع بپردازد‬ ‫و قطعه س��از نیز بتواند برای تهی��ه و تدارک مواد اولیه‬ ‫ب��ه موقع اقدام کرده و دس��تمزد کارگ��ران را به موقع‬ ‫پرداخ��ت کند‪ ،‬توان تولید تا س��االنه ‪ ۲‬میلیون خودرو‬ ‫نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫این مق��ام صنفی یاداوری کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۰‬تا یک‬ ‫میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار خودرو نیز تولید شد‪ ،‬اما به زحمت‬ ‫به فروش می رفت و حت��ی برنامه های فروش اعتباری‬ ‫پیش بینی شد‪ ،‬این در حالی است که امروز تیراژ تولید‬ ‫به ارقامی به مراتب پایین تر رسیده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬پرداخ��ت نش��دن ب��ه موق��ع‬ ‫مطالبات‪ ،‬تامین نش��دن ارز مورد نیاز و تعدیل نش��دن‬ ‫ب��ه موقع قیمت ه��ای خودرو و قطع��ات‪ ،‬عوامل اصلی‬ ‫کاهش شمارگان تولید در س��ال های گذشته بوده که‬ ‫باید اصالح شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری دستوری‬ ‫در این زمینه‪ ،‬اس��تاد گروه مهندسی خودرو دانشگاه‬ ‫علم و صنع��ت گفت‪ :‬بزرگ ترین مش��کل بازار خودرو‬ ‫قیمت گذاری دس��توری اس��ت و در صورتی که اجازه‬ ‫ازادس��ازی قیمت ها داده ش��ود‪ ،‬هجوم مشتریان برای‬ ‫خرید را شاهد نخواهیم بود‪.‬‬ ‫امیرحس��ن کاکایی می گوید‪ :‬اگر قیمت خودرو ازاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬این همه هجوم ب��رای خرید خودرو را ش��اهد‬ ‫نخواهیم بود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اگر این هجوم ادامه دار باشد‬ ‫خودروس��ازان می توانند با تولید بیش��تر‪ ،‬پول و درامد‬ ‫باالتری کس��ب کنند‪ ،‬در نتیجه سرمایه گذاری هایشان‬ ‫افزایش یافته و در بلندمدت برای کش��ور ارزش افرین‬ ‫خواهد بود‪ .‬این اس��تاد دانش��گاه معتقد است‪ :‬اگر به‬ ‫جای بازار‪ ،‬بیشتر به فکر تولید بودیم‪ ،‬امروز بسیاری از‬ ‫مشکالت حل شده بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر از تقاض��ای عجیب ب��ازار برای‬ ‫تحرک تولید اس��تفاده ش��ود‪ ،‬ارزش افرینی را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬اما با شیوه کنونی که روی بازار متمرکز‬ ‫شده ایم‪ ،‬فقط دالل بازی توسعه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫کاکایی تاکیدکرد‪ :‬چنین تحرکی‪ ،‬نه تنها در راستای‬ ‫تولی��د و ایجاد ارزش نخواهد بود‪ ،‬بلکه ضعیف ش��دن‬ ‫اقتص��اد را به همراه خواهد داش��ت که یک��ی از نتایج‬ ‫قطعی ان کاهش ارزش ریال است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هر زمان که از چنین مس��ائلی صحبت به‬ ‫میان می اید‪ ،‬سیاس��ت گذاران فقط یک س��ری موضوع‬ ‫خاص تکراری را بیان می کنند‪ ،‬در حالی که امروز باید‬ ‫پارادایم را عوض کنیم و به فرموده رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫در راستای رونق و جهش تولید حرکت کنیم‪.‬‬ ‫استاد گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه علم و صنعت‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬تحقق جهش تولید در خودروسازی‬ ‫بدون ازادسازی قیمت ها امکان پذیر نیست‪ ،‬زیرا وقتی‬ ‫منابع واقعی نباشد فقط به تورم دامن زده می شود‪.‬‬ ‫وی به عن��وان نمون��ه به تجدید ارزیاب��ی دارایی های‬ ‫خودروس��ازان اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬تجدی��د ارزیابی‪،‬‬ ‫ارزش افرینی نیس��ت‪ ،‬باید بپذیریم ک��ه منابع الزم را‬ ‫ب��رای تقویت تولید در خودروس��ازی در اختیار نداریم‬ ‫و باید با در پیش گرفتن ش��یوه هایی به تحرک واقعی‬ ‫اقتصاد بپردازیم‪.‬‬ ‫کاکایی خاطرنش��ان کرد‪ :‬زیرس��اخت افزایش تولید‬ ‫در خودروس��ازی فراه��م اس��ت و فق��ط ب��ا افزای��ش‬ ‫س��رمایه گذاری می توان از ظرفیت های موجود استفاده‬ ‫ک��رد‪ .‬وی یاداورش��د‪ :‬ع�لاوه ب��ر ان‪ ،‬با ازادس��ازی و‬ ‫واقعی س��ازی قیمت ها‪ ،‬هجوم افراد برای خرید کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫و تعادل در بازار اصلی و فوری ترین‬ ‫برای ایجاد ثبات‬ ‫کردن قیمت خودروهای تولیدی‬ ‫راه ممکن منطقی‬ ‫یش نرخ تورم و باالرفتن هزینه ها در‬ ‫ب��ا توجه به افزا‬ ‫تهای‬ ‫شته اس��ت‪ ،‬ب هطوری که هم شرک ‬ ‫دو سال گذ‬ ‫ه تبع ان مجموع ههای قطعه سازی‬ ‫خودروس��ازی و ب‬ ‫ص��ادی را به دس��ت اورده و برای‬ ‫ام��کان تولی��د اقت‬ ‫خود به عنوان یکی از صنایع پیشران‬ ‫جهش تولیدات‬ ‫ن��د و هم با افزایش عرض��ه به بازار‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی کن‬ ‫نیز از بین رفت��ه و قیمت ها به ثبات‬ ‫ج��والن دالالن‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫��ت این ثبات قیمت بیش از نرخ‬ ‫گرچه ممکن اس‬ ‫انجایی که بازار فعال ازسوی دالالن‬ ‫فعلی باش��د اما از‬ ‫حداق��ل از افزایش ه��ای نجومی‬ ‫مدیریت می ش��ود‬ ‫یری می ش��ود ک��ه در هدف گذاری‬ ‫محصوالت جلوگ‬ ‫کوتاه مدت مهم است‪.‬‬ ‫اداره کل صنایع حمل ونقل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‬ ‫براس��اس اخرین گزارش ارزش��یابی کیفی انجام شده در تیر‬ ‫امسال‪ ،‬در گروه خودروهای سبک ‪ ۱۰‬خودرو سواری توانستند‬ ‫‪ ۴‬س��تاره کیفی به دس��ت اورند و همچنین ‪ ۲۸‬خودرو سبک‬ ‫سواری و وانت ‪ ۳‬ستاره کیفی به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫به گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‪ ،‬براس��اس گزارش‬ ‫ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که ازسوی اداره کل صنایع‬ ‫حمل ونقل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتش��ر شد‪ ،‬در تیر‬ ‫امس��ال در گروه خودروهای سبک و در بخش وانت و فهرست‬ ‫قیمتی یک‪ ،‬وانت نیوپیکاپ فوتون دیزلی شرکت ایران خودرو‬ ‫دیزل با دریافت ‪ ۳‬س��تاره کیف��ی باالترین کیفیت خودروهای‬ ‫تولیدی ساخت داخل را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫در فهرس��ت قیمتی دو‪ ،‬گروه خودروهای سبک و در بخش‬ ‫ی نیس��ان ریچ ش��رکت زامیاد‪ ،‬س��ایپا ‪۱۵۱‬‬ ‫وانت نیز وانت ها ‬ ‫ش��رکت بن رو و مزدا کارا ‪ ۲۰۰۰‬تک کابین بهمن موتور موفق‬ ‫به کسب ‪ ۳‬ستاره کیفی شدند‪.‬‬ ‫در همی��ن گ��روه تولیدات وانت م��زدا کارا ‪ ۲۰۰۰‬دو کابین‬ ‫متعلق به ش��رکت بهمن موتور و وانت اریس��ان شرکت ایران‬ ‫خ��ودرو دیزل با کس��ب ‪ ۲‬س��تاره کیف��ی در رده بعدی جای‬ ‫گرفتند و نیس��ان های تک س��وز و دوگانه س��وز شرکت زامیاد‬ ‫تولید ‪ ۱۰‬خودرو سواری ‪ ۴‬ستاره‬ ‫توانستند یک ستاره کیفی را از ان خود کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پژو ‪ ۲۰۰۸‬تنها دارنده ‪ 5‬ستاره کیفی‬ ‫در گروه سبک بخش سواری خودرو پژو ‪ ۲۰۰۸‬شرکت ایران‬ ‫خودرو‪/‬ایکاپ موفق به دریافت ‪ 5‬س��تاره کیفی شد و بیشترین‬ ‫امتیاز را به خود اختصاص داد؛ این خودرو در فهرس��ت قیمتی‬ ‫دو قرار دارد و در این فهرست هایما‪ S۷‬اتوماتیک ایران خودرو‬ ‫خراسان نیز ‪ ۴‬ستاره کیفی را از ان خود کرده است‪.‬‬ ‫‪ ۵JAC-S‬و ‪ JAC-S۳‬کرمان موتور در این فهرست قیمتی‬ ‫‪ ۳‬س��تاره ای ش��دند‪ SWM G۰۱ .‬س��یف خ��ودرو و تیگو ‪۵‬‬ ‫مدیران خودرو نیز ‪ ۳‬ستاره به دست اوردند‪.‬‬ ‫در این گروه و ای��ن کالس قیمتی ‪ MVM X۳۳S‬مدیران‬ ‫خودرو ‪ ۲‬ستاره و اریزو ‪ ۵‬مدیران خودرو نیز یک ستاره کسب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در س��طح قیمتی یک نیز خ��ودرو تیگو‪ ۷‬ش��رکت مدیران‬ ‫خودرو‪ ۳ ،‬ستاره کیفی به دست اورده است‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬در فهرست قیمتی ‪ ،۳‬خودرو ‪ B۳۰‬شرکت‬ ‫بهمن موتور ‪ ۴‬ستاره ای شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در س��طح قیمتی چه��ار‪ ،‬خودروه��ای تندر ‪۹۰‬‬ ‫پ�لاس اتوماتیک‪ ،‬دنا پالس‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک‪ ،‬پژو ‪SD۲۰۷‬‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬پ��ژو ‪ SD۲۰۷‬و پژو ‪ ،۲۰۷‬همگ��ی از ایران خودرو‬ ‫و پارس تندر ش��رکت پارس خودرو هر کدام ‪ ۴‬س��تاره کیفی‬ ‫به دست اوردند‪.‬‬ ‫در ای��ن فهرس��ت قیمتی‪ ،‬ران��ا‪ ،‬پژو ‪ ،SD۲۰۶‬پ��ژو ‪ ۲۰۶‬و‬ ‫دانگ فن��گ ‪ H۳۰‬و دنا همگی از محص��والت ایران خودرو ‪۳‬‬ ‫س��تاره کیف��ی را از ان خ��ود کردند و خودروه��ای پژو پارس‬ ‫اتوماتیک ایران خودرو کرمانشاه نیز ‪ ۳‬ستاره ای شدند‪.‬‬ ‫در این فهرس��ت‪ ،‬خودروهای س��ورن ایران خ��ودرو تبریز‪،‬‬ ‫پژو پ��ارس ایران خودرو کرمانش��اه‪ ،‬پژو پارس ای��ران خودرو‬ ‫فارس‪ ،‬پ��ژو پارس ایران خودرو مازن��دران و پژو پارس صنایع‬ ‫خودروسازی فردا همگی ‪ ۳‬ستاره کیفی را از ان خود کردند‪.‬‬ ‫پ��ژو پارس ایران خودرو‪ ،‬برلیانس ‪ H۲۳۰‬پارس خودرو‪ ،‬رنو‬ ‫ساندرو اتوماتیک پارس خودرو‪ ،‬سمند ایران خودرو تبریز‪ ،‬پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬ایران خودرو خراس��ان نیز ‪ ۳‬س��تاره کیفی را از ان خود‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در س��طح قیمت��ی‪ ۵‬نیز خودروهای س��ایپا ‪ ،X۱۳۱‬س��ایپا‬ ‫‪ X۱۳۲‬ش��رکت سایپا و س��ایپا ‪ X۱۳۱‬پارس خودرو‪ ۲ ،‬ستاره‬ ‫کیفی به دست اوردند‪.‬‬ ‫کوئیک و تیبا ‪ ۲‬س��ایپا‪ ،‬س��اینا و تیبای سایپا سیتروئن نیز‬ ‫‪3‬‬ ‫موفق به دریافت ‪ ۳‬س��تاره کیفی ش��دند‪ .‬در بخش کامیونت‪،‬‬ ‫کامیونت ایس��وزو ‪ NMR۸۵‬بهمن دیزل و کامیونت ایس��وزو‬ ‫‪ NPR۷۵K‬بهمن دیزل و کامیونت ‪ FAW TigerV۶‬سیبا‬ ‫موتور خودروی های س��نگین ‪ ۴‬ستاره کیفی شدند و کامیونت‬ ‫الوند شرکت سایپا دیزل و شیلر بهمن دیزل ‪ ۳‬ستاره کیفی را‬ ‫از ان خود کردند‪.‬‬ ‫در بخ��ش کامیون نیز کامیون ایس��وزو ‪ NPR۷۵M‬بهمن‬ ‫دیزل ‪ ۴‬ستاره کیفی به دست اورد‪.‬‬ ‫کامیون ‪ FAW Tiger V۸‬س��یباموتور ‪ ۳‬س��تاره کیفی و‬ ‫کامیون بنز ‪ WH‬ایران خودرو دیزل ‪ ۳‬س��تاره کیفی به دست‬ ‫اوردند‪.‬‬ ‫در بخش کش��نده ‪ ،‬خودرو کش��نده فوتون ‪Auman H۴‬‬ ‫ش��رکت ایران خودرو دیزل توانست ‪ ۴‬ستاره کیفی را به دست‬ ‫اورد و کشنده ‪ FAW J۶‬سیباموتور نیز ‪۳‬ستاره به دست اورد‪.‬‬ ‫در بخش مینی بوس نیز مینی بوس ایس��وزو س��حر ش��رکت‬ ‫بهمن دیزل ‪۴‬ستاره کیفی به دست اورد و شیلر بهمن دیزل در‬ ‫فهرست ‪ ۳‬ستاره ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫در بخش اتوبوس بین ش��هری نیز اتوبوس درس��ا از تولیدات‬ ‫عقاب افشان ‪ ۴‬ستاره به دست اورد‪.‬‬ ‫مجلس منتظر‬ ‫معرفی‬ ‫وزیر جدید‬ ‫علی جدی ‪ /‬عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت یک��ی از‬ ‫وزارتخانه های کلیدی اس��ت‪ .‬ای��ن وزارتخانه مدتی‬ ‫ازس��وی مدرس خیابانی به عنوان سرپرس��ت اداره‬ ‫می ش��د و حاال ک��ه وی به عنوان وزیر پیش��نهادی‬ ‫نتوانس��ت رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست‬ ‫بی��اورد رئیس جمه��وری بای��د در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن‪ ،‬ش��خص دیگری را به عنوان وزیر پیشنهادی‬ ‫به مجل��س معرفی کند‪ .‬گزینه پیش��نهادی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید اش��نایی کامل با این‬ ‫وزارتخانه داشته باشد و بهتر است شخصی به عنوان‬ ‫وزیر پیش��نهادی معرفی ش��ود که از بدنه وزارتخانه‬ ‫باش��د و برنامه های مناس��بی برای رفع مش��کالت‬ ‫و موانعی که صنعت با ان روبه رو هس��تند را داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای رای‬ ‫اعتماد به وزیر پیش��نهادی جدی هستند و درزمینه‬ ‫جلس��ه علنی رای اعتماد به مدرس خیابانی نیز این‬ ‫موضوع را به اثبات رس��اندند‪ .‬بنابراین نیاز اس��ت که‬ ‫رئیس جمهوری در اس��رع وقت گزینه پیش��نهادی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت که باید ش��خصی‬ ‫کاربلد و کارکش��ته باش��د را به مجلس معرفی کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه در کشور دیدمس��ئوالن به سمت صنایع‬ ‫بزرگ اس��ت و اگر در صنایع بزرگ کش��ور مشکلی‬ ‫به وجود بیاید همه نس��بت به ان حساس می شوند و‬ ‫برای رفع مش��کل ان صنعت یا واحد تولیدی تالش‬ ‫می کنند در صورتی که این صنایع کوچک و متوسط‬ ‫هستند که سهم ‪ ۹۲‬درصدی از صنعت و ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫از میزان اشتغالزایی را دارند‪ .‬متاسفانه دید مسئوالن‬ ‫ب��ه صنایع کوچک و متوس��ط دید خوبی نیس��ت و‬ ‫همانن��د یک بچ��ه ناتنی به ان ن��گاه می کنند و اگر‬ ‫دیدگاه مسئوالن به سمت صنایع کوچک و متوسط‬ ‫تغیی��ر کند و برای رفع مش��کالت و موانع تولید این‬ ‫صنایع چاره اندیشی ش��ود بدون شک شاهد احیای‬ ‫واحدهای تولیدی راکد در کشور خواهیم بود که این‬ ‫موضوع ه��م به جهش تولید‪ ،‬اش��تغالزایی و اقتصاد‬ ‫کمک خواهد کرد‪ .‬وزیر جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت که معرفی خواهدش��د باید نگاه ویژه ای به‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط داشته باش��د و برای رفع‬ ‫مش��کالت انها تصمیمات مهم و س��ازنده ای اتخاذ‬ ‫کن��د‪ .‬درباره تفکی��ک وزارتخان��ه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نی��ز باید گفت که کمتر از یک س��ال از عمر‬ ‫دول��ت دوازدهم باقی مانده اس��ت و در این ش��رایط‬ ‫بحث تفکیک بخش صنعت از بازرگانی جایز نیس��ت‬ ‫و این مس��ائل ازس��وی دولتمردان نباید مطرح شود‬ ‫و دولت بهتر اس��ت در مدت باقیمان��ده از فعالیتش‬ ‫ب��ه فکر رف��ع موانع موجود بر س��ر راه صنعت‪ ،‬تولید‬ ‫و صادرات باشد‪.‬‬ ‫صدور ضمانتنامه‬ ‫برای دانش بنیان های‬ ‫صادرات محور‬ ‫مدیرعام��ل صندوق‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنای��ع کوچ��ک از‬ ‫ص��دور ضمانتنامه برای‬ ‫بنگاه ه��ای دانش بنیان‬ ‫و صادرات مح��ور خب��ر‬ ‫داد‪ .‬به گ��زارش وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محمدحس��ین مقیس��ه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک با تغییر رویکرد خود در سال جاری از کمیت‬ ‫به کیفیت مح��وری برای بنگاه ه��ای دانش بنیان و‬ ‫صادرات محور‪ ،‬ضمانتنامه صادر می کند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫صندوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫گفت‪ :‬یکی از اص��ول حرفه ای این صندوق‪ ،‬موضوع‬ ‫کفایت سرمایه است که براساس یکسری شاخص ها‬ ‫در شرایط نرمال اقتصادی و صنعتی‪ ،‬بین ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬برابر‬ ‫سرمایه صندوق قادر به صدور ضمانتنامه است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به همین دلی��ل‪ ،‬حال که ظرفیت‬ ‫ص��دور ضمانتنامه های جدید در مقیاس قابل توجه‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬به س��مت کیفیت‪ ،‬تغییر رویکرد داده و‬ ‫بنگاه هایی را ضمانت می کنیم که ارزش افزوده شان‬ ‫از نظر کیفی و کمی متفاوت از س��ایر بنگاه ها باشد‪.‬‬ ‫مقیس��ه ادامه داد‪ :‬اکنون هدف گ��ذاری اصلی روی‬ ‫صنایع کوچک تولیدی دانش بنیان و صادرات محور‬ ‫اس��ت که بتوانند به ارتق��ای ارزش افزوده و افزایش‬ ‫اش��تغال کم��ک کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬ب��رای تحقق این‬ ‫مهم‪ ،‬نگاه ویژه ای به بانک توس��عه صادرات داشتیم‬ ‫و به همین منظور ‪ ۲۱‬خرداد امس��ال تفاهمنامه ای‬ ‫با این بانک امضا ش��د‪ ،‬همچنین مذاکرات مشابهی‬ ‫با معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری انجام‬ ‫ش��د که در نهایت به عق��د تفاهمنامه کاربردی در ‪۶‬‬ ‫مرداد منجر شد‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫اما سمت دیگر ماجرای افزایش قیمت خودرو به ویژه‬ ‫پس از تحریم های صنعت خودروسازی‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫م��واد اولیه تولید و همچنین افزایش نوس��انی نرخ ارز‬ ‫مورد نیاز برای واردات قطعات است که تاثیر زیادی بر‬ ‫قیمت های تمام شده می گذارد‪.‬‬ ‫س��ایر نهاده های تولید نیز همی��ن وضعیت را دارند‪.‬‬ ‫به طوری ک��ه ب��رای نمونه و براس��اس گ��زارش وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن تج��ارت از میانگین قیم��ت نهاده های‬ ‫تولید در ‪ ۳‬سال گذشته‪ ،‬هزینه های مواد اولیه در سال‬ ‫‪ ۹۸‬نسبت به سال ‪ ۹۶‬بیش از ‪ ۱۶۰‬درصد رشد را نشان‬ ‫می دهد که با در نظر گرفتن هزینه های س��ربار تولید و‬ ‫افزایش حقوق کارگران و‪ ...‬خودروس��ازان چاره ای جز‬ ‫افزایش قیمت تمام شده محصوالتشان ندارند‪.‬‬ ‫تولیدی بازار داخلی خودمان به این فعالیت ها بیشتر نیاز دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر علوم با بیان اینکه نگاه همه ما باید به اینده پر از امید باش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران قابلیت این را دارد که در عرصه صادرات‬ ‫کاالهای گوناگون بس��یار موفق عمل کند و تاثیر بس��زایی در بازارهای‬ ‫جهانی داشته باشد‪.‬‬ ‫غالمی افزود‪ :‬می توانیم یک جریان پویای دانش و فناوری در سیستم‬ ‫رشد و توسعه و تولید را در عرصه بین المللی داشته باشیم‪.‬‬ ‫نبض بازار خودرو در دست دالالن‬ ‫‹ ‹باال بردن صوری قیمت ها‬ ‫گرچ��ه قیم��ت خودروه��ا در ب��ازار غیررس��می و‬ ‫نرم افزاره��ای خرید و فروش به طور غیرواقعی و صوری‬ ‫افزای��ش پیدا کرده و چندبراب��ر قیمت فروش کارخانه‬ ‫رس��یده‪ ،‬اما در بازار واقعی ش��رایط کمی تعدیل شده ‬ ‫است‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬پرای��د در کانال ه��ای تلگرامی ‪۹۰‬‬ ‫میلیون ش��ده‪ ،‬اما به گفته فعاالن بازار‪ ،‬باالترین عددی‬ ‫که خودرو پراید معامله ش��ده ‪ ۷۳‬میلیون تومان بود و‬ ‫مابقی اعدادی که اعالم می ش��ود‪ ،‬تنها روی کاغذ است‬ ‫و این بدان معناس��ت که پراید با قیمت های ‪ ۸۰‬و ‪۹۰‬‬ ‫میلیون تومانی که گفته می ش��ود‪ ،‬اصال خرید و فروش‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫قیمت س��ایر خودروهای پرف��روش مانند پژو ‪،۲۰۶‬‬ ‫س��مند‪ ،‬پارس و‪ ...‬نیز به دس��ت دالالن و س��ودجویان‬ ‫افتاده و تا ‪ ۲‬برابر قیمت اعالمی کارخانه قیمت گذاری‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫راس��تای کمک به افزایش و جهش تولید در کش��ور‪ ،‬الزم است دانش و‬ ‫فناوری های مورد استفاده در کشور با استفاده از ارتباطات علمی جهانی‬ ‫به روز ش��ده و از ظرفیت های علمی درون کش��ور به طورکامل استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬در حوزه جهش تولید و اقتصاد مقاومتی به داش��ته ها‬ ‫و ظرفیت ه��ای خودم��ان از لح��اظ نیروی انس��انی‪ ،‬مناب��ع طبیعی و‬ ‫توانمندی های مدیریتی توجه داریم و درحال حاضر در تمام زمینه های‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫بررسی امارهای منتشرش��ده سامانه کدال حاکی از‬ ‫تولید ‪ ۱۳۲‬هزار و ‪ ۳۲۶‬خودرو از س��وی گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ۱۱۷ ،‬ه��زار و ‪ ۸۱۸‬خ��ودرو در گ��روه‬ ‫خودروسازی س��ایپا و ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۱۰۰‬خودرو از سوی‬ ‫شرکت پارس خودرو از ابتدای امسال تا پایان تیر است‪.‬‬ ‫ب��ا این هم��ه‪ ،‬هنوز فاصل��ه معن��ا داری بین قیمت‬ ‫خ��ودرو و عرضه این کاال مش��اهده می ش��ود و در این‬ ‫بی��ن‪ ،‬همچنان نرخ ارز بازیگر اصلی این میدان اس��ت‪.‬‬ ‫هنوز هم فروشندگان خودرو با اطالع از نرخ ارز در هر‬ ‫روز ب��ه ارائه قیمت دلخواه به مش��تریان می پردازند‪ ،‬از‬ ‫همین رو کالف سردرگم بازار خودرو هر روز پیچیده تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد کارشناس��ان‪ ،‬علت این موض��وع عالوه بر‬ ‫تبدیل ش��دن خودرو به یک کاالی سرمایه ای‪ ،‬ناشی از‬ ‫حجم زیاد س��رمایه ها و نقدینگی سرگردان موجود در‬ ‫س��طح جامعه اس��ت‪ .‬نقدینگی که وارد هر بازاری که‬ ‫شود می تواند سمت و سوی معامالت را تغییر دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریشه یابی دقیق‬ ‫تدوین فرمول فروش‬ ‫ویژه اقتصاد کرونازده‬ ‫یادداشت‬ ‫ارتباط گسترده‬ ‫صنعت‬ ‫و دانشگاه‬ ‫ایتالیایی ها موافق‬ ‫خروج کشورشان‬ ‫از اتحادیه اروپا‬ ‫بازاریابان انالین‬ ‫شفاف عمل کنند‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1590‬‬ ‫پیاپی ‪2908‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫تقویت داخلی سازی‬ ‫در صنعت نساجی‬ ‫نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و‬ ‫پوش��اک ایران گفت‪ :‬امسال به نام «جهش تولید»‬ ‫نام گ��ذاری ش��ده‪ ،‬در عین ح��ال محدودیت هایی‬ ‫در س��طح جهان��ی ناش��ی از بح��ران تحریم ه��ا و‬ ‫ش��یوع کرون��ا را داریم‪ ،‬بنابراین حرکت به س��مت‬ ‫ارتقای داخلی س��ازی در صنعت نساجی و پوشاک‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫مجید نامی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬نیاز صنعت‬ ‫نس��اجی‪ ،‬به جز الیاف پلی اس��تر که از داخل تامین‬ ‫می ش��ود‪ ،‬پنب��ه‪ ،‬الیاف اکریلیک و ویس��کوز نیز از‬ ‫خارج واردش��ده و هرگونه توقف در واردات س��بب‬ ‫افزای��ش غیرمنطق��ی قیمت ها یا کمب��ود خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬نمی توان همه مواد‪ ،‬ملزومات‬ ‫و تجهی��زات را دس��ت کم در کوتاه مدت در داخل‬ ‫تامین کرد‪ ،‬به همین دلیل باید طوری عمل ش��ود‬ ‫که واردت مواد اولیه و ماشین االت تولید دچار وقفه‬ ‫نش��ود‪.‬به گفته این مقام صنفی‪ ،‬ماه های گذش��ته‬ ‫برخ��ی ماش��ین االت و مواداولی��ه م��ورد نیاز این‬ ‫صنعت به دلیل بخش��نامه های متعدد بانک مرکزی‬ ‫در ارتب��اط ب��ا تخصیص ارز‪ ،‬بیان منش��ا ارز و‪ ...‬در‬ ‫گمرکات باقی ماندند و انتظار می رود در این شرایط‬ ‫حساس روند کسب وکار ها تسهیل شود‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت قاچاق توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫سازمان تجارت‬ ‫جهانی از کندی‬ ‫رشد اقتصاد‬ ‫خبرداد‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫سهیل فرزین‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹جان گرفتن مجدد بازارها‬ ‫‹ ‹کمبود مواداولیه‪ ،‬مهم ترین چالش‬ ‫‹ ‹تولید ماسک‬ ‫به گفت��ه نایب رئیس اتحادی��ه تولید و صادرات‬ ‫نس��اجی و پوش��اک ایران‪ ،‬افت بازارها که ناشی از‬ ‫ش��یوع کروناست‪ ،‬بس��یاری از واحدها را به سمت‬ ‫تولید ماسک هدایت کرد و بخشی از زیان ها جبران‬ ‫شد‪ ،‬اما در تامین پارچه و مواد اولیه مورد نیاز تولید‬ ‫ماسک نیز کمبودهایی وجود دارد‪ ،‬زیرا در برهه ای‬ ‫دالالن مشکالتی برای تامین پارچه ایجاد کردند و‬ ‫امروز نیز پارچه تولید ماسک سهمیه بندی است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت کنترل دقیقی بر تولید ماس��ک دارد‪ ،‬اما‬ ‫اجباری شدن استفاده از ماسک و به تبع ان افزایش‬ ‫تقاضا‪ ،‬کمبودهایی ایجاد کرد که عمده کسری در‬ ‫زمینه ماده اولیه «ملتبلون» (مورد استفاده در یکی‬ ‫از الیه های تولید ماسک) است‪ ،‬این ماده در داخل‬ ‫نی��ز تولید‪ ،‬اما باید بخش��ی از ان وارد ش��ود‪ .‬نامی‬ ‫گف��ت‪ :‬توانایی الزم ب��رای تولید روزانه ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫ماس��ک در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬در تولید ان هیچ‬ ‫مشکلی نداش��ته و حتی امکان صادرات نیز وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی پیرامون ماش��ین االت تولید ماس��ک گفت‪:‬‬ ‫ماش��ین االت ایرانی از بازدهی و کیفیت کار خوبی‬ ‫برخوردار نیس��تند و همچنان ماشین االت از چین‬ ‫وارد می ش��وند و مش��کلی در تامین ماش��ین االت‬ ‫چین��ی وجود ندارد و پس از واریز پول به حس��اب‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬در م��دت دو هفته دس��تگاه ها تحویل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برخی ش��رکت ها از اس��فند سال‬ ‫گذشته و عمده شرکت ها در فروردین و اردیبهشت‬ ‫امس��ال به س��مت تولید ماس��ک رفتند و با رونق‬ ‫گرفتن نس��بی بازار پوش��اک‪ ،‬اکنون شرایط خوبی‬ ‫در وضعیت واحدهای تولیدکننده بخش نس��اجی‬ ‫و پوشاک وجود دارد‪.‬‬ ‫با رئیس مرکز تجارت جهانی ایران مطرح شد‬ ‫تدوین فرمول فروش ویژه اقتصاد کرونازده‬ ‫نامی اضافه کرد‪ :‬هفته های پس از پایان تعطیالت‬ ‫عی��د و قرنطینه‪ ،‬وضیعت خوبی در بازار پوش��اک‬ ‫پدید امد‪ ،‬اما به تازگی بازار مجدد افت کرده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬امس��ال به دلیل ممنوعی��ت واردات‬ ‫همچنی��ن حض��ور نداش��تن برنده��ای خارجی‪،‬‬ ‫ش��رایط برای برندهای داخلی خوب است‪ ،‬هر چند‬ ‫در مجموع بازار رونقی شبیه سال گذشته در همین‬ ‫زمان را تجربه نمی کند‪ ،‬زیرا با توجه به شیوع کرونا‬ ‫حجم تقاضا در بازار کاهش دارد‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و‬ ‫پوشاک ایران خاطرنشان کرد‪ :‬برندهای ایرانی هنوز‬ ‫با بحران جدی روبه رو نشده اند‪ ،‬اما تامین مواد اولیه‬ ‫به چالش��ی اساسی فرا روی تولیدکنندگان تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪.‬وی‪ ،‬مهم ترین دالیل ای��ن چالش را‬ ‫کمبود تخصیص ارز برای واردات مواداولیه و نوسان‬ ‫نرخ ارز برشمرد که عالوه بر زنجیره تامین (از الیاف‬ ‫گرفت��ه تا پارچه)‪ ،‬در نهای��ت روی نرخ محصوالت‬ ‫نهایی تاثیرگذار می شود‪ .‬نامی ابراز امیدواری کرد‪:‬‬ ‫زودتر گش��ایش وعده داده شده از سوی مسئوالن‬ ‫بانک مرک��زی اتف��اق بیفتد تا نوس��ان کمتری در‬ ‫تولیدات نساجی و پوشاک پدید اید‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون ارز برای واردات الیاف‬ ‫و ماش��ین االت وجود دارد‪ ،‬اما ب��ه میزان حداقلی‬ ‫تخصیص داده می ش��ود‪ .‬این مقام صنفی گفت‪ :‬ارز‬ ‫نیمای��ی برای واردات الیاف و ارز حاصل از صادرات‬ ‫ب��رای واردات نخ‪ ،‬پارچه و ماش��ین االت تخصیص‬ ‫می یاب��د‪ ،‬اما ارز حاص��ل از صادرات با ان نرخ هایی‬ ‫که به طور رس��می اعالم می ش��ود‪ ،‬متفاوت بوده و‬ ‫اغلب نزدیک به نرخ های بازار ازاد است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫واردات م��واد اولیه مورد نی��از صنعت به تدریج در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ ،‬اما ذخیره س��ازی مواد در انبارها‬ ‫رو به کاهش است و باید کاال جدید جایگزین شود‪.‬‬ ‫جدیدترین گزارش های س��ازمان تجارت جهانی (‪ )WTO‬از کندی‬ ‫رش��د اقتصاد به س��بب شیوع کرونا در سراس��ر جهان حکایت دارد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا براساس پیش بینی های انجام ش��ده ازسوی کارشناسان‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی به سبب شیوع بیماری کرونا موسوم به ویروس‬ ‫کووید ‪ ،۱۹‬فعالیت های اقتصادی و تجارت جهانی کاال در س��ال ‪٢٠٢٠‬‬ ‫اف��ت ‪ ١٣‬تا ‪ ٣٢‬درصدی را تجربه می کند‪ .‬این نهاد بین المللی که نقش‬ ‫مهم��ی را در تس��هیل مذاکرات تجاری کش��ورها و رف��ع اختالف بین‬ ‫ی ش��ده برعهده دارد؛ بر این باور است‬ ‫انها‪ ،‬به وس��یله ابزارهای پیش بین ‬ ‫ش��یوع کرونا که تاکنون هزاران تن را به کام مرگ کشانده‪ ،‬براقتصاد و‬ ‫بازارهای مالی دراروپا و امریکا همچنین اسیا تاثیر منفی گذاشته است‪.‬‬ ‫یافته های گزارش جدید س��ازمان تجارت جهانی حاکی است از اواسط‬ ‫مه ‪( ۲۰۲۰‬اردیبهش��ت‪-‬خرداد ‪ )۹۹‬اعضای این سازمان تجاری حدود‬ ‫‪ ۲۵۶‬اقدام تجاری به شیوه مستقیم مرتبط با کرونا را عملی کرده اند‪.‬‬ ‫اقدام های تجاری به اجرا درامده در زمان ش��یوع کرونا در دو مرحله‬ ‫به وقوع پیوس��ته است‪ .‬در مراحل اولیه ش��یوع بیماری کرونا‪ ،‬برخی از‬ ‫اقدام های اتخاذ ش��ده سبب ایجاد محدودیت در جریان تجارت ازاد در‬ ‫جهان ش��ده است‪ .‬این در حالی اس��ت که از اواسط ماه مه بیش از ‪۵۷‬‬ ‫درصد از کل اقدام های انجام ش��ده با هدف تسهیل جریان تجارت بوده‬ ‫است‪ .‬عالوه براین‪ ،‬برخی از اعضای این سازمان تجاری محدودیت های‬ ‫صادراتی مربوط به ماسک های جراحی‪ ،‬دستکش بهداشتی‪ ،‬محلول های‬ ‫ضدعفونی کننده و دیگر اقالم پزشکی را لغو کردند‪.‬‬ ‫محمدرضا سبزعلیپور‬ ‫صادرات واقعی‪،‬‬ ‫کاری است‬ ‫بس دشوار و‬ ‫تخصصی که‬ ‫برای انجام‬ ‫ان ابزارها و‬ ‫فاکتورهای‬ ‫خاصی نیز‬ ‫مورد نیاز است‬ ‫صادرات کشور که پیش از این به واسطه تحریم ها با‬ ‫مش��کالت و چالش های فراوانی روبه رو بود‪ ،‬تحت تاثیر‬ ‫شیوع کرونا حاال دیگر روزهای بسیار ناخوشی را سپری‬ ‫می کند‪ .‬در تحول اقتصادی کشورها به سوی رشد‪ ،‬بین‬ ‫الگوی تولید‪ ،‬صادرات و واردات‪ ،‬پیوندی ناگسس��تنی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬به جرات می توان گفت در چند دهه اخیر‬ ‫هیچ کش��وری نتوانس��ته بدون تج��ارت برون مرزی و‬ ‫جذب س��رمایه و فناوری از س��ایر کش��ورهای جهان‪،‬‬ ‫دستاورد اقتصادی قابل توجهی کسب و استانداردهای‬ ‫زندگی بهتری برای ش��هروندانش فراه��م کند‪ .‬نتایج‬ ‫پژوهش ه��ای متعدد اقتصادی حکایت از این دارند که‬ ‫حضور فعال کشورها در عرصه تجارت بین الملل نقش‬ ‫بسیار موثری در بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی‬ ‫انها دارد‪.‬‬ ‫تجارت خارجی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه‬ ‫از اهمیت بیش��تری برخوردار اس��ت‪ ،‬زی��را اغلب این‬ ‫کش��ورها با مش��کالتی مانند کمبود منابع اقتصادی‪،‬‬ ‫کمبود نیروی کار ماهر‪ ،‬ضعف در اموزش‪ ،‬عدم دسترسی‬ ‫به فناوری و‪ ...‬دس��ت و پنجه نرم می کنند‪ .‬همان طور‬ ‫که گفته شد صادرکنندگان کشور‪ ،‬اما به دالیل متعدد‬ ‫در این مس��یر با چالش ها و مشکالت متعددی روبه رو‬ ‫هستند‪ .‬حال راهکار خروج از این چالش ها چیست؟‬ ‫خبرنگار‬ ‫به همین منظ��ور گفت وگویی را با‬ ‫محمدرضا س��بزعلیپور‪ ،‬رئیس مرک��ز تجارت جهانی‬ ‫ایران ترتیب داده و نظر وی را در این زمینه و وضعیت‬ ‫کنونی صادرات کشور جویا شده است‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظ�ر ش�ما مهم تری�ن چالش�ی ک�ه‬ ‫درحال حاضر صادرکنندگان کش�ور با ان مواجه‬ ‫هس�تند‪ ،‬چیس�ت؟ چه راهکاری برای رفع این‬ ‫مش�کالت و چالش ه�ا وج�ود دارد و دولت برای‬ ‫رفع این مشکالت چه اقداماتی انجام داده است؟‬ ‫برای پاسخ به این پرس��ش‪ ،‬نخست باید به دو مانع‬ ‫مهم و اساس��ی که در برابر صادرات‪ ،‬صادرکنندگان و‬ ‫رش��د و توس��عه این بخش از اقتصاد ایران وجود دارد‪،‬‬ ‫اشاره کنم و سپس به چالش های موجود بپردازم‪.‬‬ ‫نخس��تین مانع مه��م در برابر صادرات کش��ورمان‬ ‫این اس��ت که اقتص��اد ایران اقتص��اد متکی به فروش‬ ‫نفت اس��ت و تا زمانی که دولت ها چشم ش��ان به دنبال‬ ‫درامدهای ارزی حاصل از خام فروش��ی اس��ت‪ ،‬هرگز‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی ایران رش��د نخواهد کرد و موانع از‬ ‫س��ر راه برداشته نخواهد ش��د و هیچ گاه بلوغ کیفی و‬ ‫کمی پی��دا نخواهد کرد‪ .‬دومین مانع که دس��ت کمی‬ ‫از مانع اولی ندارد هم این اس��ت که متاس��فانه دولت‬ ‫و دولتم��ردان و حتی مس��ئوالن کش��وری غیردولتی‬ ‫اعتق��ادی به ص��ادرات غیرنفتی نداش��ته و هنوز باور‬ ‫ندارن��د از مس��یر صادرات غیرنفتی و ان هم ازس��وی‬ ‫صادرکنندگان می توانی��م درامدهای کالن ارزی برای‬ ‫کشورمان به دس��ت اوریم و با یک برنامه ریزی درست‬ ‫و اساس��ی صادراتی‪ ،‬اقتص��اد ایران را از فرش به عرش‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫درب��اره چالش های ص��ادرات غیرنفت��ی باید تاکید‬ ‫ک��رد که ص��ادرات واقعی‪ ،‬کاری اس��ت بس دش��وار‬ ‫و تخصصی که ب��رای انجام ان ابزاره��ا و فاکتورهای‬ ‫خاصی نیز مورد نیاز است‪ .‬یکبار فروش یا فروش های‬ ‫یکباره یا فروش های ریالی به چند بازرگان کشورهای‬ ‫بحران زده مانند افغانس��تان و ع��راق ان هم در داخل‬ ‫ای��ران را نمی ت��وان ص��ادرات علمی و قاب��ل افتخار‬ ‫نامی��د‪ .‬از همی��ن رو‪ ،‬ص��ادرات علمی و قاب��ل افتخار‬ ‫به فاکتورهای مش��خصی نیاز دارد که بخش��ی از ان‬ ‫فاکتوره��ا در دس��ت خ��ود صادرکنن��دگان و بخش‬ ‫دیگری نیز در دس��ت دولت اس��ت که نبود هریک از‬ ‫این م��وارد می تواند به عنوان چال��ش بزرگی در برابر‬ ‫صادرات غیرنفتی به شمار رود‪.‬‬ ‫اول‬ ‫س��ال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫امید‬ ‫متاس��فانه دولت تدبی��ر و‬ ‫ِ‬ ‫کش��ورداری خویش‪ ،‬تمام تمرک��ز و هم و غم خود را‬ ‫به امضاء و اجرایی شدن برجام معطوف کرد و چندان‬ ‫در حالت عادی و بدون کرونا‪ ،‬صادرات کاری بسیار سخت و دشوار‬ ‫است و حاال شیوع کرونا سختی و دشواری صادرات را چندین برابر‬ ‫کرده است‬ ‫وقت��ی را برای رفع موانع اقتصادی و توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی نگذاش��ت‪ .‬پس از خروج امری��کا از برجام و‬ ‫نافرجام ماندن ان‪ ،‬به قدری مش��کالت اقتصادی زیاد‬ ‫ش��ده بود که تم��ام بخش های تولی��دی و تجاری را‬ ‫تحت الش��عاع قرار داد و با افزایش نرخ ارز و باال رفتن‬ ‫ن��رخ تولی��د کاال‪ ،‬ا ِعمال تحریم های س��نگین‪ ،‬همه و‬ ‫همه موجب ش��د صادرات غیرنفتی کشور روز به روز‬ ‫کاهش یابد و رون د ان دچار مشکل شود‪ .‬گفتنی است‬ ‫که دولت چندان قدمی در راس��تای رفع مش��کالت و‬ ‫چالش های صادرات برنداشته است‪.‬‬ ‫€ €این فاکتورها کدامند؟ اجرای چه بخش هایی‬ ‫در اختی�ار دولت و چ�ه بخش های�ی در اختیار‬ ‫صادرکنندگان است؟‬ ‫تولی��د کاالی باکیفی��ت و ب��ا اس��تاندارد جهانی‪،‬‬ ‫تولید کاالی انبوه و مس��تمر‪ ،‬بس��ته بندی های شکیل‬ ‫و موردپس��ند مشتریان خارجی‪ ،‬به روز بودن و حرکت‬ ‫روی م��وج اطالعات روز جهانی‪ ،‬برندس��ازی و معرفی‬ ‫برند موردنظ��ر به عنوان نامی قابل اعتماد‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫بازاره��ای هدف ایران‪ ،‬شناس��ایی و ش��ناخت دقیق‬ ‫رقبا‪ ،‬شناسایی مش��تریان و اشنایی دقیق با روحیات‬ ‫و درخواس��ت های انها‪ ،‬بازاریابی مس��تمر و علمی در‬ ‫بازاره��ای هدف‪ ،‬بازاریابی از س��وی افراد متخصص و‬ ‫حرفه ای اشنا به زبان و گفتمان بازرگانی‪ ،‬خوش قولی‬ ‫و پرهی��ز از فروش ه��ای مقطعی‪ ،‬تبلیغات مس��تمر‪،‬‬ ‫استفاده از روش های مدرن بازرگانی‪ ،‬فروش و دریافت‬ ‫و پرداخت مبالغ ارزی از طریق ش��بکه بانکی‪ ،‬اتکاء به‬ ‫توان خود و نداشتن انتظار از کسی به ویژه از دولت در‬ ‫زمینه دامپینگ و حمایت های مالی و ده ها مورد دیگر‬ ‫بخش��ی از فاکتورهای مورد نیاز در راس��تای توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفتی است که اجرا و تحقق انها اغلب در‬ ‫دست خود صادرکنندگان است‪.‬‬ ‫تدوی��ن سیاس��ت های اقتصادی درس��ت مبتنی بر‬ ‫توس��عه صادرات اقتص��ادی‪ ،‬انتخاب تی��م اقتصادی‬ ‫دولت که صادرات و صادرکننده را باور داش��ته باشند‪،‬‬ ‫به ویژه وزیر و مس��ئوالن وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫و معاون��ان به ویژه معاون ارزی بانک‪ ،‬اصالح س��اختار‬ ‫اداری و س��خت افزاری گمرک‪ ،‬اصالح سیاس��ت های‬ ‫پول��ی و بانکی و ارزی و همچنی��ن جلوگیری از فراز‬ ‫و ف��رود ش��دید ن��رخ ارز و کاه��ش لحظه ب��ه لحظه‬ ‫ارزش ری��ال در برابر س��ایر ارزه��ای معتبر‪ ،‬تالش در‬ ‫جهت ت��ک نرخی کردن نرخ ارز‪ ،‬کاهش بروکراس��ی‬ ‫اداری در س��ازمان ها و نهادهایی که ارتباط مس��تقیم‬ ‫و تنگاتنگ��ی با صادرات و صادرکنن��ده دارند‪ ،‬توجیه‬ ‫و فعال کردن تمامی س��فارتخانه های ایران و انتخاب‬ ‫اخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی بسازوبفروش ها‬ ‫معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اعالم‬ ‫اینکه امس��ال به پرونده مالیاتی بس��ازوبفروش هایی که پروانه‬ ‫س��اخت انها در سال ‪ ۱۳۹۵‬و سال های پس از ان صادر شده‪،‬‬ ‫رسیدگی می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬این دسته از مودیان مکلف به تسلیم‬ ‫اظهارنامه تا پایان مرداد و پرداخت مالیات متعلق هس��تند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد مسیحی با اش��اره به ماده ‪ ۷۷‬اصالحیه‬ ‫قانون مالیات های مس��تقیم مصوب ‪ ۳۱‬تیر ‪ ،۱۳۹۴‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫درامد اش��خاص حقیقی و حقوقی ناش��ی از س��اخت و فروش‬ ‫هر نوع س��اختمان‪ ،‬حس��ب مورد مش��مول مقررات مالیات بر‬ ‫درامد اس��ت‪ .‬معاون درامدهای مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور خاطرنشان کرد‪ :‬براس��اس اصالحیه قانون مالیات های‬ ‫مس��تقیم‪ ،‬از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬ب��ه بع��د‪ ،‬ساخت وس��از ی��ک نوع‬ ‫کسب وکار تلقی می شود و بابت درامد حاصله مشمول مالیات‬ ‫اس��ت‪ .‬با هماهنگی ش��هرداری های مراکز استان و سامانه های‬ ‫اطالعاتی س��ازمان‪ ،‬اطالعات مربوط به مودیانی که شغل انها‬ ‫بسازوبفروشی است‪ ،‬اخذ شده و ضمن تشکیل پرونده برای این‬ ‫دس��ته از مودیان‪ ،‬عملیات تشخیص و مطالبه مالیات بر درامد‬ ‫انان در دست اجراست‪.‬‬ ‫سفرا و وابس��ته های بازرگانی از بین افراد الیق‪ ،‬مدیر‬ ‫و مدب��ر و اعمال اص��ل شایسته س��االری در انتخاب‬ ‫دیپلمات ه��ای کاربلد‪ ،‬حمایت دول��ت از ایجاد مراکز‬ ‫صادراتی ایران در کشورهای گوناگون‪ ،‬پرداخت یارانه‬ ‫و ایجاد جذابیت برای صادرکنندگان در زمینه شرکت‬ ‫در نمایش��گاه های بین الملل��ی و حضور در هیات های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تقویت زیر ساخت های موردنیاز برای انجام‬ ‫ص��ادرات از جمله تقویت حمل ونق��ل جاده ای‪ ،‬ریلی‪،‬‬ ‫دریایی و هوایی‪ ،‬س��اخت و ایج��اد انبارهای بزرگ و‬ ‫س��ردخانه های تخصصی و چندین مورد دیگر‪ ،‬بخش‬ ‫دیگری از فاکتورهای توس��عه صادرات هستند که در‬ ‫اختیار دولت قرار دارند‪.‬‬ ‫€ € نقش دول�ت در حمایت از صادرکنندگان را‬ ‫چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫در کشورهایی که حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد اقتصادشان‬ ‫دولتی اس��ت و غالب امورات اقتص��ادی (اعم از تولید‬ ‫و تجارت) در دس��تان دولت ق��رار دارد‪ ،‬به طور قطع‪،‬‬ ‫حمایت دول��ت از فعاالن اقتص��ادی و صادرکنندگان‬ ‫ض��روری و الزم اس��ت‪ ،‬زیرا در اغلب م��وارد‪ ،‬دولت و‬ ‫ش��رکت های دولتی خ��ود را رقی��ب بخش خصوصی‬ ‫می دانند و درص��دد کنار زدن فعاالن اقتصادی بخش‬ ‫خصوص��ی هس��تند و اص�لا بخش خصوص��ی را باور‬ ‫نداشته و این بخش را به بازی نمی گیرند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به موارد یادش��ده و همچنین چالش هایی‬ ‫که در باال به انها اش��اره ش��د و نظر به اینکه اقتصاد‬ ‫ما تا حدود زیادی سیاس��ی ش��ده اس��ت‪ ،‬باید تاکید‬ ‫کنم ک��ه فعاالن اقتص��ادی و صادرکنن��دگان به طور‬ ‫قطع به حمایت دولت نی��از دارند و نقش دولت برای‬ ‫رفع موانع و مشکالت و همچنین بسترسازی و هموار‬ ‫کردن مس��یر صادرات و دلگرم کرددن صادرکنندگان‬ ‫ضروری و مهم است‪.‬‬ ‫€ €به عقیده شما با چه سازکاری می توان تاثیر‬ ‫منفی شیوع کرونا بر تجارت کشور را به کمترین‬ ‫میزان رساند و به عبارتی می توان از زیان بیشتر‬ ‫جلوگیری کرد؟‬ ‫متاس��فانه ش��یوع کرونا‪ ،‬یک بالی جهانی اس��ت و‬ ‫فق��ط ویژه ایران هم نیس��ت و به همی��ن دلیل تاثیر‬ ‫منفی خود را بر اقتصاد و صادرات بیش��تر کشورهای‬ ‫جهان گذاش��ته اس��ت‪ .‬در حالت عادی و بدون کرونا‪،‬‬ ‫صادرات کاری بس��یار س��خت و دش��وار است و حاال‬ ‫ش��یوع کرونا س��ختی و دش��واری صادرات را چندین‬ ‫برابر کرده است‪ .‬برای اینکه بتوانیم در این ایام سخت‬ ‫کرونایی‪ ،‬ص��ادرات را روان تر و زیان صادرکنندگان را‬ ‫کاه��ش دهیم باید چند م��ورد از جمله متنوع کردن‬ ‫و افزایش اقالم و کاالهای صادراتی‪ ،‬بس��ته بندی های‬ ‫ش��کیل و بهداش��تی‪ ،‬انجام بازاریابی و فروش کاال در‬ ‫کش��ورهایی که بیشتر تمایل به خرید کاالهای ایرانی‬ ‫را دارن��د‪ ،‬دادن اعتب��ار صادرات��ی از س��وی دولت به‬ ‫کش��ورهای خواهان کاالهای ایرانی و اخذ گواهی های‬ ‫بهداش��تی و استاندارد جهانی و درج لوگوی انها روی‬ ‫بس��ته بندی کاالهای صادراتی و در نهایت استفاده از‬ ‫دامپینگ به واس��طه ایام خاص و ویژه کرونایی‪ ،‬یعنی‬ ‫فروش کاالهای صادراتی با حداقل س��ود یا بدون سود‬ ‫و جبران س��ود صادرکنندگان توس��ط دولت از طریق‬ ‫جایزه صادراتی یا تس��هیالت خ��اص دیگر را لحاظ و‬ ‫به سرعت به کار ببندیم‪.‬‬ ‫€ €ب�رای افزای�ش و بهبود کیفی�ت محصوالت‬ ‫تولی�دی کش�ور چ�ه راه�کاری را پیش�نهاد‬ ‫می کنید؟‬ ‫کیفیت کاالی صادراتی در رش��د و توسعه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی و مان��دگاری مش��تریان و حف��ظ طوالنی‬ ‫بازارهای هدف بسیار مهم و الزم است که ارتقای سطح‬ ‫کیفی کاالهای تولیدی کش��ورمان به عوامل متعددی‬ ‫وابسته هس��تند که بیش از هر چیز فرهنگ سازی در‬ ‫این زمینه و تولید کاالهای اس��تاندارد و باکیفیت باید‬ ‫ترویج یابد‪ .‬از س��ایر موارد نیز می توان به اس��تفاده از‬ ‫نیروهای متخصص و کارگران اموزش دیده‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از ماش��ین االت جدی��د و غیرفرس��وده و خ��ط تولید‬ ‫باکیفیت‪ ،‬اس��تفاده از قطعات و م��واد اولیه باکیفیت‪،‬‬ ‫بازدید مداوم مس��ئوالن ذی ربط به ویژه کارشناس��ان‬ ‫استاندارد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و درنهایت‬ ‫مواردی از این دست اشاره کرد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ای�ران توانس�ته از ظرفی�ت صادرات�ی‬ ‫کش�ورهای همس�ایه ب�ه نحو مطلوب اس�تفاده‬ ‫کند؟ برای افزایش صادرات به این کش�ورها چه‬ ‫پیشنهادی دارید؟‬ ‫پاس��خ من به این س��وال‪ ،‬کامال منفی اس��ت‪ .‬برای‬ ‫اینکه بتوانیم از بازار بزرگ ‪ ۱۵‬کش��ور همسایه به طور‬ ‫اصولی بهره ببریم‪ ،‬نخست باید تمام مواردی را که در‬ ‫باال به انها اشاره کردیم را لحاظ کنیم و همچنین باید‬ ‫به دنب��ال صادرات ماندگار و بلندم��دت در این بازارها‬ ‫باش��یم و از فروش های مقطعی پرهیز کنیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫در سال های گذشته عده ای صادرکننده نما وارد عرصه‬ ‫صادرات شدند و کاالهای بی کیفیت را روانه بازارهای‬ ‫همس��ایه کردند که نه تنها بازارها و خریداران خارجی‬ ‫را از دس��ت دادند‪ ،‬بلکه نام ایران و ایرانی را نیز در ان‬ ‫مناطق و کشورها خراب کردند‪.‬‬ ‫پ��س بای��د ص��ادرات اصولی هم��راه ب��ا برندهای‬ ‫شناخته ش��ده و کاالهای باکیفیت و بس��ته بندی های‬ ‫ش��کیل و قیمت های قابل رقابت و روابط عمومی قوی‬ ‫داشته باشیم تا بازارها را دوباره به دست اوریم و سهم‬ ‫مناسبی نسبت به ترکیه از این بازارها کسب کنیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه حمایت دولت نیز در این زمینه بس��یار‬ ‫مهم است‪ .‬به طور مثال‪ ،‬زمانی که قطر به بحران خورد‬ ‫و از س��وی عربستان و امارات تحریم شد‪ ،‬دولت ایران‬ ‫به س��رعت به داد دولت و ملت قطر رس��ید و با ارسال‬ ‫هواپیماهای مملو از مواد غذایی و کاالی ایرانی‪ ،‬قفسه‬ ‫فروش��گاه های ان کشور را پر کرد‪ ،‬اما به محض اینکه‬ ‫مش��کالت قطر کاهش یافت‪ ،‬اوال ب��ازار قطر را به طور‬ ‫کامل در اختیار ترکیه قرار داد و دوم اینکه ‪ ۸۰‬کشور‬ ‫را لغ��و روادید کرد از جمله ش��هروندان ترکیه را‪ ،‬اما‬ ‫مردم ایران را حتی جزو ان ‪ ۸۰‬کش��ور هم به ش��مار‬ ‫نی��اورد و بدتر از ان اینکه حتی ص��دای دولت ایران‬ ‫هم درنیامد!‬ ‫دولت نی��ز باید در جری��ان مذاکره که ب��ا مقامات‬ ‫و مس��ئوالن کش��ورهای همسایه س��همی از بازار ان‬ ‫کش��ورها را مطالب��ه ک��رده و تج��ار و صادرکنندگان‬ ‫برجس��ته و نامدار ایران��ی را روان��ه ان بازارها کند تا‬ ‫تامی��ن بخش��ی از کاالهای مورد نیاز ان کش��ورها را‬ ‫برعه��ده بگیرند که متاس��فانه دریغ از یک گام مثبت‬ ‫دولت و دولتمردان در این زمینه!‬ ‫پرداخت وام ودیعه مسکن از هفته اینده‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعالم‬ ‫این مطلب که ‪ ۱۵‬بانک پرداخت تسهیالت وام ودیعه مسکن‬ ‫را برعه��ده خواهند گرف��ت‪ ،‬از پرداخت ان در نهایت تا هفته‬ ‫اتی خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬پروانه اصالنی درباره جزئیات‬ ‫پرداخ��ت وام ودیعه مس��کن به مس��تاجران واجد ش��رایط‪،‬‬ ‫براساس مصوبه ستاد ملی کرونا‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬مقدمات پرداخت‬ ‫وام ودیعه مس��کن که شامل شناس��ایی و ثبت نام متقاضیان‬ ‫واجد شرایط استفاده از این تسهیالت است‪ ،‬توسط وزارت راه‬ ‫و شهرسازی انجام شده اس��ت‪ .‬مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی ادامه داد‪ :‬هم اکنون اس��امی واجدان‬ ‫ش��رایط دریافت وام ودیعه مس��کن به بانک ها اعالم ش��ده و‬ ‫پیش بینی می شود با برنامه ریزی هایی که انجام گرفته در هفته‬ ‫جاری یا در نهایت هفته اینده‪ ،‬پرداخت وام ودیعه مسکن به‬ ‫مس��تاجران واجد شرایط اغاز ش��ود‪ .‬اصالنی افزود‪ ۱۵ :‬بانک‬ ‫از جمله بانک های ملت‪ ،‬ملی‪ ،‬س��په و صادرات‪ ،‬پرداخت این‬ ‫تسهیالت را برعهده خواهند گرفت و متقاضیان واجد شرایط‬ ‫می توانند با اعالم قبلی برای دریافت این تس��هیالت در زمان‬ ‫اعالم شده به بانک ها مراجعه کنند‪.‬‬ صفحه 4 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1590‬‬ ‫پیاپی ‪2908‬‬ ‫ب ماشین های‬ ‫عمر قال ‬ ‫ریخته گری‬ ‫افزایش یافت‬ ‫کاسبکاران تحریم‬ ‫مقصرند‬ ‫زنجان ششمین استان‬ ‫معدنی ایران‬ ‫حمایت از صنایع داخلی در اصفهان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹روزشماری برای نمایشگاه‬ ‫نغمه کرمانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت اراذوب اس��پادان که‬ ‫در اصفه��ان فعالی��ت می کند‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬ما تولد‬ ‫ش��رکت خود را در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی‬ ‫متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته‬ ‫اصفهان جش��ن می گیریم‪ ،‬به همی��ن دلیل برای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه روزش��ماری می کنیم‪ .‬مدیرعامل این ش��رکت‬ ‫معدنی با اشاره به زمینه فعالیت این شرکت درباره اهمیت‬ ‫حضور در نمایش��گاه س��خن گفت و بیان کرد‪ :‬ما در حوزه‬ ‫تجهی��زات و مواد اولیه ریخته گری و فوالدس��ازی فعالیت‬ ‫می کنیم و اغلب تمرکزمان روی ماس��ه ها است‪ .‬از انجایی‬ ‫ که در این نمایش��گاه افراد متخصص و توانمندی در حوزه‬ ‫فوالد‪ ،‬صنایع وابس��ته و ماشین االت حضور دارند‪ ،‬مطمئن‬ ‫هستم می توانیم تعامل خوبی با انها داشته باشیم‪ .‬کرمانی‬ ‫با بیان اینکه ش��خصا ‪ ۸‬دوره قبل در نمایش��گاه تخصصی‬ ‫حوزه معدن در اصفهان ش��رکت کرده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫حضور در نمایشگاه موجب تعامل بیشتر با تولیدکنندگان‬ ‫و متقاضیان حوزه معدن می ش��ود؛ اتفاقی که در غیر این‬ ‫صورت ش��اهد ان نخواهیم بود‪ .‬این فع��ال معدنی درباره‬ ‫توانمندی ه��ای اس��تان اصفه��ان در حوزه مع��دن گفت‪:‬‬ ‫اصفهان به عنوان قطب ریخته گری کشور شناخته می شود‬ ‫که نس��بت به تهران و ش��هرهای دیگر توانمندی منحصر‬ ‫به فردی دارد‪ .‬باتوجه به چند شهرک صنعتی که در تمامی‬ ‫نواحی اصفهان گسترده هستند و عمده فعالیت انها نیز در‬ ‫زمینه فوالد و ریخته گری است‪ ،‬اصفهان به عنوان یک استان‬ ‫توانمند در عرصه اقتصاد فعال اس��ت‪ .‬وجود ش��رکت های‬ ‫بزرگی چون ذوب اهن و فوالد مبارکه در این استان باعث‬ ‫شده نمایشگاه اصفهان نسبت به نمایشگاه های دیگر حوزه‬ ‫فوالد و متالورژی در کش��ور جایگاه بهتری داش��ته باشد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬حتی نمایش��گاه های تهران با اینکه وس��عت‬ ‫زیادی دارند‪ ،‬نتوانسته اند به پرباری نمایشگاه های اصفهان‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ب ه این ترتیب امروز ارتباط تنگاتنگی بین شرکت ها در‬ ‫ل گرفته که در تهران دیده نمی شود‪ .‬این فعال‬ ‫اصفهان شک ‬ ‫معدنی با اش��اره به مشکالتی که در بازار ایران وجود دارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باتوجه به تحریم ها و رکود اقتصادی می توان‬ ‫گفت فعالیت در حوزه معدن امروز بسیار دشوار شده است‪.‬‬ ‫از طرف دیگر ش��رایط رقابتی بازار داخلی در حوزه توزیع‬ ‫و تامین مواد اولیه رشد کرده که درنتیجه ان رقابت میان‬ ‫فعاالن حوزه معدن خیلی گس��ترده و دشوار شده است؛ از‬ ‫همین رو حضور در نمایشگاه باعث اشنایی ما با همکاران‬ ‫جدید و شناخت بازارهای نو می شود‪ ،‬ضمن اینکه فرصتی‬ ‫اس��ت که باوجود رکود اقتصادی بتوانیم از توانمندی های‬ ‫همکاران خود مطلع شویم‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به مش��کالتی که تحریم ها ب��رای فعالیت‬ ‫اقتصادی ایجاد کرده‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی مرزهای کش��ور بس��ته‬ ‫باش��د و صادراتی انجام نش��ود‪ ،‬چرخش نقدینگی تنها در‬ ‫ی��ک مجموعه و اتاق های در بس��ته اتف��اق می افتد‪ .‬امروز‬ ‫متاس��فانه وجود تحریم ها باعث شده شاهد ضعف صادرات‬ ‫ن بین‬ ‫ف��والد و مواد معدنی در کل کش��ور باش��یم‪ .‬در ای ‬ ‫ش��رکت هایی ک��ه تامین کننده مواد هس��تند کمتر تحت‬ ‫فش��ار بوده اند‪ ،‬اما ش��رکت های تولیدکننده اغلب با فشار‬ ‫روبه رو هس��تند‪ .‬کرمان��ی ادامه داد‪ :‬فرام��وش نکنیم اگر‬ ‫تولیدکنن��دگان فعالیت نکنند‪ ،‬ش��رکت های بازرگانی هم‬ ‫نمی توانند کاری از پیش ببرند‪.‬‬ ‫وقتی سرمایه ها از کشور خارج نشود‪ ،‬از بخشی به بخش‬ ‫دیگر منتقل می ش��ود که این مس��ئله به هیچ وجه به نفع‬ ‫اقتصاد و س��ودافرین نیس��ت‪ .‬در نهایت باور دارم که ادامه‬ ‫چنین روندی منجر به س��قوط بس��یاری از ش��رکت های‬ ‫تولیدی و تجاری خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد اگاهی با حضور در نمایشگاه‬ ‫معین طالپور‪ ،‬مس��ئول واحد بازرگانی ش��رکت صنایع‬ ‫فوالد کاویان گهر س��یرجان نیز درب��اره اهمیت برگزاری‬ ‫نمایش��گاه در اصفهان ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬اصفه��ان بدون‬ ‫ش��ک یکی از قطب های صنعتی کش��ور است و حضور در‬ ‫نمایش��گاه های تخصصی ان موجب رش��د اگاهی فعاالن‬ ‫معدنی و عالقه مندان این حوزه می شود‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به اینکه سال گذشته نیز در‬ ‫روی��داد اصفهان حضور فعال داش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعامل با‬ ‫فعاالن معدنی و ش��رکت های بزرگ مس��ئله نادری است‬ ‫ک��ه اغلب با حضور در نمایش��گاه اتفاق می افتد‪ .‬همچنین‬ ‫در این رویداد ش��اهد نمایش و حمای��ت از توانمندی ها و‬ ‫صنایع داخلی خواهیم بود که می تواند به رش��د اقتصادی‬ ‫کمک کند‪ .‬طالپور با اش��اره به اهمیت استفاده از ضایعات‬ ‫در ‪ ۳‬ماه اول سال ‪ ۹۹‬محقق شد‬ ‫ثبت ‪ ۲۱۱.۸‬میلیارد ریال‬ ‫هزینه عملیات اکتشاف‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نغمه کرمانی‬ ‫‹ ‹کالم اخر‪...‬‬ ‫های صنایع متالورژی و ریخت هگری‬ ‫ی‬ ‫معرفی توانمند ‬ ‫حجم مب��ادالت بازرگانی ب��ا رویکرد‬ ‫ای��ران‪ ،‬افزایش‬ ‫شهای تولید‪،‬‬ ‫��ی‪ ،‬تهیه و توزیع مواد اولیه و رو ‬ ‫صادرات‬ ‫حصوالت مرتبط با صنعت متالورژی‬ ‫تکمیل و تحویل م‬ ‫قای تولیدات و بروزرسانی دانش فنی‬ ‫و ریخته گری‪ ،‬ارت‬ ‫اوردهای نوین صنعت متالورژی و‬ ‫و اش��نایی با دس��ت‬ ‫ه��م ک��ردن زمینه ه��ای الزم برای‬ ‫ریخته گ��ری‪ ،‬فرا‬ ‫خلی و خارجی و کارافرینی و اشتغال‬ ‫تهای دا‬ ‫ش��رک ‬ ‫ازی صنایع متالورژی و ریخت هگری با‬ ‫پایدار و بومی س��‬ ‫نایع داخلی از جمله اهداف برپایی‬ ‫هدف حمایت از ص‬ ‫مین نمایشگاه اصفهان خواهد بود‪.‬‬ ‫دوازده‬ ‫معین طالپور‬ ‫میزان عملیات اکتش��اف در ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال ‪ ۲۱۱.۸‬میلیارد ریال ش��د که نسبت‬ ‫به دوره مشابه س��ال گذشته ‪ ۵.۲‬درصد رشد‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬امارهای رسمی‬ ‫نشان می دهد س��رمایه مجوزهای صادره برای‬ ‫گواهی کش��ف معدنی در ‪ ۳‬ماه ابتدایی ‪۱۳۹۸‬‬ ‫برابر با ‪ ۲۰۱.۳‬میلیارد ریال بوده اس��ت‪ .‬شمار‬ ‫گواهی کشف صادرشده در ‪ ۳‬ماه امسال ‪۱۰۳‬‬ ‫فقره بوده و نسبت به ‪ ۱۱۲‬فقره گواهی کشف‬ ‫دوره مش��ابه سال گذش��ته کاهش ‪ ۸‬درصدی‬ ‫داشته است‪ .‬تعداد پروانه های اکتشاف در دوره‬ ‫مورد بررس��ی ‪ ۲۰۵‬فقره بوده و در مقایس��ه با‬ ‫‪ ۲۳۹‬فقره مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‪ ،‬افت‬ ‫‪ ۱۴.۲‬درص��دی دارد‪ .‬ع�لاوه ب��ر ای��ن پروانه‬ ‫بهره ب��رداری صادره در ‪ ۳‬ماه اغازین امس��ال‬ ‫حدود ‪ ۱۲۶‬فقره بود که نسبت به زمان مشابه‬ ‫ش یافته است‪.‬‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۴.۱‬درصد افزای ‬ ‫تعداد مجوزهای صادرشده برای ایجاد اشتغال‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخس��ت ‪ ۱۳۹۹‬برای هزار و ‪ ۱۳۲‬نفر‬ ‫ثبت ش��د که در مقایس��ه با مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته که هزار و ‪ ۲۷۵‬نفر بود‪ ،‬کاهش ‪۱۱.۲‬‬ ‫درص��دی دارد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای س��ال ‪ ۱۳۹۹‬افزایش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫میزان ذخایر معدنی را نس��بت به سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫پیش بینی ک��رده و افزایش ‪ ۳۰‬درصدی برای‬ ‫حجم اس��تخراج را در برنامه گنجانده اس��ت‪.‬‬ ‫پیش از این امار ذخایر شناسایی ش��ده کشور‬ ‫حدود ‪ ۵۷‬میلیارد تن اعالم شد که از این رقم‬ ‫نزدیک ‪ ۳۷‬میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در نظر اس��ت برای امس��ال‬ ‫می��زان تولیدات صنایع معدن��ی (فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫الومینیوم و‪ )...‬حدود ‪ ۲۵‬درصد نسبت به سال‬ ‫گذش��ته افزایش داشته باش��د‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫اکتشاف ‪ ۶۸‬ماده معدنی در کشور موجب شده‬ ‫ایران از نظر تنوع مواد معدنی جایگاه دهم بین‬ ‫کشورهای جهان را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دوازدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی متال��ورژی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫ریخته گ��ری‪ ،‬ماش��ین االت و صنای��ع وابس��ته از اول تا ‪۴‬‬ ‫شهریور در اصفهان برگزار می شود‪ .‬این گردهمایی فرصت‬ ‫ارزشمندی را فراهم خواهد کرد تا صاحبان صنایع فوالدی‬ ‫و ماش��ین االت معدنی‪ ،‬محص��والت و توانمندی های خود‬ ‫را به صورت گس��ترده ارائ��ه داده و ان را در معرض بازدید‬ ‫عالقه من��دان و فعاالن ح��وزه معدن قرار دهن��د‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره اهمیت و برگزاری این نمایش��گاه با فعاالن‬ ‫معدنی گفت وگو کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫صنعتی و معدنی برای کمک به رشد اقتصادی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تا پیش از این بسیاری از ضایعات معدنی دور ریخته‬ ‫می ش��دند و کاربردی نداش��تند‪ ،‬اما امروز اهمیت بهره از‬ ‫انها مش��خص شده اس��ت‪ .‬مجموعه ما برای نخستین بار‬ ‫توانس��ت از ضایعات صنعتی بهره ببرد و دس��ت به تولید‬ ‫اهن اسفنجی به شیوه کوره تونلی بزند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این روش برای نخس��تین بار در کشور‬ ‫ب��ه نتیجه رس��یده‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬ما از س��ال ‪ ۹۷‬از لجن‬ ‫ریزدانه ها و موادی که تاکنون قابلیت اس��تفاده نداش��تند‪،‬‬ ‫لوله ای تولی��د کرده ایم که جدید بوده و امیدواریم بتوانیم‬ ‫ان را در نمایش��گاه به خوبی عرضه کنیم‪ .‬طالپور در پاسخ‬ ‫به این س��وال که به عنوان بخش خصوصی در حوزه معدن‬ ‫با چه مشکلی روبه رو هستید‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه بازار از ثبات‬ ‫خاصی برخوردار نیست‪.‬‬ ‫در واق��ع یک روز قیمت ها باال و روز دیگر پایین می رود‬ ‫که این مس��ئله برای تمامی فعاالن اقتصادی مش��کالتی‬ ‫را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬این فعال معدن��ی درباره اینکه برای‬ ‫دس��تیابی به ثبات بازار چه پیشنهادی دارید‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار‬ ‫فوالدی ها از دولت این اس��ت که بازار را مدیریت و دست‬ ‫دالل ها را از فعالیت اقتصادی کوتاه کند‪ .‬متاسفانه یکی از‬ ‫دالی��ل اصلی بی ثباتی بازار حضور دالل ها و واس��طه هایی‬ ‫اس��ت که هر روز به دنبال منافع ش��خصی خود هستند و‬ ‫برای کشور و اقتصاد دلسوزی نمی کنند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1590‬‬ ‫پیاپی ‪2908‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫عمر قالب ماشین های ریخته گری افزایش یافت‬ ‫صادرات‬ ‫هم برای‬ ‫سیمانی ها‬ ‫کارساز نیست‬ ‫عبدالرضا شیخان‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫کارفرمایان صنعت سیمان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫غالمرضا سلیمی‬ ‫پوشش دهی‬ ‫ورق های مسی‬ ‫قالب های‬ ‫ریخته گری‬ ‫مداوم کاری‬ ‫ارزشمند است‬ ‫که به طور کامال‬ ‫بومی در داخل‬ ‫کشور انجام‬ ‫شده است‬ ‫‹ ‹کیفیتی همپای تولیدات خارجی‬ ‫سلیمی درباره کیفیت ورق های تولیدی پوشش دهی شده‬ ‫با مش��ابه خارجی گفت‪ :‬در واحدهای فوالدسازی هر پلنتی‬ ‫را با نمونه خودش مقایس��ه می کنن��د از این جهت می توان‬ ‫به س��رعت ماشین االت ریخته گری و نوع فوالد ساخته شده‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬عمر یک قطع��ه در فوالدهای‬ ‫اسپش��یال گرید شاید اهمیتی نداش��ته باشد‪ ،‬اما در ساخت‬ ‫فوالدهای ساختمانی مانند پروفیل ها در صورتی که بخواهند‬ ‫به طور مداوم صفحات مسی را تعویض کنند‪ ،‬به صرفه نیست‬ ‫و باید به س��متی حرکت کرد که تعداد ذوب بیش��تری از ان‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬به همین منظور باید مقایسه میان شرکت ها با‬ ‫تولیدات مشابه انجام شود‪ .‬از این رو و با توجه به مقایسه های‬ ‫جهانی کیفیت تولیدات ما در پوش��ش دهی ورق های مسی‬ ‫‹ ‹روند توسعه با شتاب جلو خواهد رفت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫س��یمان محصولی س��اختمانی اس��ت که‬ ‫حجم زی��ادی دارد‪ ،‬اما در عین حال با قیمت‬ ‫پایینی در مقایس��ه با سایر مصالح ساختمانی‬ ‫به فروش می رسد‪.‬‬ ‫این محصول معدنی‪ ،‬سرانه مصرف باالیی را‬ ‫به خود اختصاص می دهد و بر همین اس��اس‬ ‫نیز در تمام جهان‪ ،‬واحدهای س��یمانی برای‬ ‫برطرف کردن نیاز داخلی احداث می ش��وند‪.‬‬ ‫واحدهای س��یمانی در کش��ور ما نیز با هدف‬ ‫تامین نیازهای داخلی کشور تاسیس شدند‪.‬‬ ‫در ان بازه زمانی که برای توس��عه ظرفیت‬ ‫واحدهای س��یمانی تصمیم گیری ش��د‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی کش��ور برابر ‪ ۸‬درصد بود‪ .‬کسی هم‬ ‫گمان نمی کرد در یک دهه‪ ،‬رش��د اقتصادی‬ ‫کشور به منفی ‪ ۶‬درصد کاهش یابد؛ بنابراین‬ ‫ظرفی��ت قابل توجهی از صنعت س��یمان در‬ ‫کشور احداث ش��د‪ .‬تا جایی که افتخار فعاالن‬ ‫صنعت س��یمان این اس��ت که در دهه ‪ ۸۰‬و‬ ‫در شرایط تحریم‪ ،‬ظرفیت تولید این محصول‬ ‫ساختمانی را ‪ ۲‬برابر کردند‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ۷۷ ،‬واحد س��یمانی در کشور‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬این واحدها که اغلب هم در‬ ‫مناطق محروم احداث ش��ده اند‪ ،‬موقعیت های‬ ‫شغلی مس��تقیم و غیرمستقیم بسیاری ایجاد‬ ‫کرده ان��د؛ بنابراین حفظ ت��داوم فعالیت انها‬ ‫اهمیت ویژه ای دارد و انتظار می رود این مهم‬ ‫در سیاست گذاری مس��ئوالن نیز مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ا این وج��ود‪ ،‬درحال حاض��ر ظرفیت این‬ ‫صنع��ت به مراتب بیش��تر از مص��رف داخلی‬ ‫کشور براورد می شود‪ .‬از انجاکه در سال های‬ ‫گذشته صنعت ساخت وساز در کشور با رکود‬ ‫روبه رو ب��وده‪ ،‬میزان تقاضا برای این محصول‬ ‫به مراتب کاهش یافته است‪.‬‬ ‫معموال در چنین شرایطی که میزان تولید‬ ‫یک محصول باالتر از نیاز داخلی ان است‪ ،‬به‬ ‫صادرات اندیشیده می شود‪ ،‬اما باید اقرار کرد‬ ‫که این راهکار درباره سیمان‪ ،‬چندان هم موثر‬ ‫نیست؛ یعنی در این موقعیت نمی توان مانند‬ ‫س��ایر صنایع از ظرفیت صادرات برای رش��د‬ ‫صنعت س��یمان بهره گرفت‪ ،‬چراکه س��یمان‬ ‫کاالیی صادراتی نیست‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫ک��ه س��یمان کاالیی حجیم و ک��م ارزش در‬ ‫مقایس��ه با وزن ان اس��ت‪ .‬تا جایی‪‎‬که هزینه‬ ‫حمل ونق��ل ان در موقعی��ت کنونی با قیمت‬ ‫ان براب��ری می کن��د؛ بنابرای��ن در نهایت به‬ ‫کشورهای همسایه صادر می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است از مجموع تولید سیمان جهان‬ ‫ک��ه افزون بر ‪ ۴‬میلیارد تن براورد می ش��ود‪،‬‬ ‫فقط ‪ ۲‬درصد ان صادر می شود‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫واحدهای س��یمانی کش��ور برخی از تولیدات‬ ‫خود را ب��ا توجه به انکه ظرفی��ت تولید این‬ ‫محصول س��اختمانی درحال حاضر به مراتب‬ ‫بیش��تر از نیاز کشور است و با در نظر گرفتن‬ ‫این نکته که صادرات یکی از روش های تامین‬ ‫نقدینگی است‪ ،‬صادر می کنند‪.‬‬ ‫اما ای��ن صادرات منفع��ت چندانی را برای‬ ‫فع��االن این صنع��ت به دنبال ن��دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫طرف ه��ای خارج��ی که اغلب از کش��ورهای‬ ‫همس��ایه مانند افغانستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬عراق‬ ‫و کش��ورهای حوزه خلیج فارس هس��تند‪ ،‬به‬ ‫قیم��ت فروش این محصول در بازار داخلی ما‬ ‫واقف هستند‪.‬‬ ‫درنتیج��ه ان را با قیمت چن��دان باالتری‬ ‫از ن��رخ داخل��ی خریداری نمی کنن��د؛ یعنی‬ ‫این س��رکوب قیمتی بر نرخ فروش صادراتی‬ ‫سیمان هم اثرگذار است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت فعاالن صنعت سیمان کشور‬ ‫س��ال گذش��ته موفق ش��دند ‪ ۱۷‬میلیون تن‬ ‫س��یمان و کلینکر صادر کنند‪ .‬در سال جاری‬ ‫نیز پیش بینی می ش��ود می��زان صادرات این‬ ‫محصول س��اختمانی به بی��ش از ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫تن برسد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن چنانچ��ه مش��کالت داخلی این‬ ‫صنعت ازجمله روند قیمت گذاری دس��توری‬ ‫و ت��داوم س��رکوب قیمتی ان برطرف ش��ود‪،‬‬ ‫می توان بس��یاری از مش��کالت این صنعت را‬ ‫برطرف کرد و به فعالیت ان در اینده امیدوار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در پای��ان باید خاطرنش��ان کرد س��رکوب‬ ‫قیمتی این محصول ساختمانی چنان ضرباتی‬ ‫را به پیکره این صنعت وارد کرده که چنانچه‬ ‫تغییری در شرایط ایجاد نشود‪ ،‬نمی توان حتی‬ ‫به ادامه حیات این صنعت هم امیدوار بود‪.‬‬ ‫مسعود رمضانی‬ ‫فوالد مبارکه و یک ش��رکت دانش بنیان در یک همکاری‬ ‫مش��ترک‪ ،‬برای نخستین بار در کشور‪ ،‬موفق به پوشش دهی‬ ‫ورق های مس��ی قالب های ریخته گری مداوم ش��دند‪ .‬با این‬ ‫اقدام در فرایند ریخته گری و با افزایش میزان ذوب از تعداد‬ ‫ورق های کمتری می ش��ود و همین امر سبب صرفه جویی و‬ ‫کاهش هزینه ها خواهد ش��د‪ .‬غالمرضا سلیمی‪ ،‬مدیر ناحیه‬ ‫فوالدسازی و ریخته گری فوالد مبارکه اصفهان در این باره و‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬افزایش عمر قطعات‬ ‫که بخش��ی از انها در کش��ور تولید می ش��ود و عمده انها در‬ ‫کشور قابل تولید نیست‪ ،‬از اهمیت زیادی برخوردار است به‬ ‫همین منظور سعی شد به سمت پوشش دهی حرکت کرده‬ ‫ب در قالب ها را افزایش دهیم‪ .‬در همین زمینه‪،‬‬ ‫و می��زان ذو ‬ ‫با ش��رکت دانش بنیان پارس پالسما پوشش مذاکراتی انجام‬ ‫و تس��ت هایی انجام شد که موفقیت امیز بود و درحال حاضر‬ ‫نیز بخش��ی از این تس��ت ها در حال انجام اس��ت‪ .‬وی صرفه‬ ‫اقتصادی را یکی دیگر موارد حرکت فوالد مبارکه به س��مت‬ ‫پوشش دهی ورق ها دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬با این اقدام در‬ ‫فرایند ریخته گری و با افزایش میزان ذوب از تعداد ورق های‬ ‫کمتری می ش��ود و همین امر س��بب صرفه جویی و کاهش‬ ‫هزینه ها خواهد ش��د‪ .‬مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری‬ ‫ف��والد مبارکه درباره صرفه جوی��ی ارزی حاصل از این اقدام‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬تاکنون از خ��روج ارز به میزان ‪ ۴۰۰‬هزار یورو در‬ ‫س��ال جلوگیری شده اس��ت و با افزایش تعداد ماشین هایی‬ ‫که از این روش استفاده می کنند این رقم تا ‪ ۷۰۰‬هزار یورو‬ ‫قابل پیش بینی است‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه با این ش��رکت ق��رارداد منعقد کرد‪ .‬در مرحله‬ ‫بعدی و برای دیگر دستگاه های ریخته گری نیاز بود تا زمان‬ ‫بیش��تری برای عملکرد ان داش��ته باشیم و پس از ان نیز ‪۳‬‬ ‫ماش��ین ریخته گری دیگر نیز در دس��تور کار قرار گرفت که‬ ‫درحال حاضر مراحل تحقیقاتی ان در دست بررسی است‪.‬‬ ‫نزدیک به بنچ مارک های جهانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش عمر صفحات مسی‬ ‫وی درباره افزایش عمر صفحات مسی با انجام پوشش دهی‬ ‫ورق های مسی قالب های ریخته گری عنوان کرد‪ :‬با این اقدام‪،‬‬ ‫عمر صفحات ما از ‪ ۲۲‬هزار تن به ‪ ۵۴‬هزار تن افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه رکورد ‪ ۹۰‬هزار تن با ‪ ۶‬بار پوش��ش دهی‬ ‫در صفحات مسی نیز به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫س��لیمی درباره موادی که در پوش��ش دهی این ورق های‬ ‫اس��تفاده می شود‪ ،‬افزود‪ :‬پوشش استفاده شده در این ورق ها‬ ‫متشکل از نیکل‪ ،‬کبالت‪ ،‬تنگستن و یک سری اکسیدهاست‬ ‫که به سرمت(‪ )sermet‬معروف است و به ان( پوشش های‬ ‫سرامیک متال) نیز گفته می شود‪.‬‬ ‫ش داده شده‬ ‫‹ ‹تامین صفحات مسی پوش ‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری فوالد مبارکه درباره‬ ‫ارس��ال ورق های مس��ی به خارج از کش��ور به منظور انجام‬ ‫پوشش دهی گفت‪ :‬این اقدام به طور روتین انجام نشده و گاه‬ ‫به صورت تست و برای برخی گریدها انجام شده است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه چند س��ال قبل یک مرتبه اقدام به ارس��ال صفحات به‬ ‫کشور ترکیه برای پوشش دهی کردیم که هزینه حمل ونقل‬ ‫ان از خود صفحه بیشتر شد‪ ،‬اما درحال حاضر با قراردادی که‬ ‫با ش��رکت دانش بنیان داخلی منعقد شده و تمامی اقدامات‬ ‫پوشش دهی در داخل کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عمر مفید ورق های مسی پوشش داده شده‬ ‫وی درب��اره عم��ر مفی��د پوش��ش دهی ورق های مس��ی‬ ‫ذوب اه��ن اصفه��ان به دلی��ل بازار مش��خص و‬ ‫دس��تیابی ب��ه س��طحی از خودکفای��ی می تواند‬ ‫همچن��ان ب��ه روند تولی��د و صادرات خ��ود ادامه‬ ‫دهد‪ ،‬هرچند ممکن اس��ت تحریم های جدید علیه‬ ‫فوالد‪ ،‬الومینیوم و‪ ...‬به درصدی از قیمت تمام شده‬ ‫تولی��دات ف��والدی بیفزاید‪ ،‬ام��ا نمی تواند تولید را‬ ‫متوقف یا صادرات را محدود کند‪.‬‬ ‫به گزارش دنیای معدن‪ ،‬مهرداد توالئیان‪ ،‬معاون‬ ‫بهره ب��رداری ذوب اهن اصفهان با بیان این مطلب‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تحریم های جدید تا حدودی می تواند قیمت‬ ‫تمام ش��ده کاال را باال ببرد‪ ،‬اما در تولید و صادرات‬ ‫ذوب اهن اصفهان تاثیری ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دول��ت ترام��پ تحریم ه��ای جدید‬ ‫علی��ه ف��والد‪ ،‬الومینی��وم و‪ ...‬اعمال ک��رد تا با این‬ ‫اس��تراتژی‪ ،‬صنایع زیرس��اختی ایران را زیر فشار‬ ‫ق��رار دهد و درامد صادراتی و پروژهای توس��عه ای‬ ‫ای��ران را ب��ا خلل روبه رو کند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه هم اکنون در حوزه حمل ونقل ریلی پروژه های‬ ‫خوبی تعریف شده که ریل ان را شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان تامین می کند و بخش دیگر از تولیدات این‬ ‫شرکت فوالدی به خارج از کشور صادر می شود‪.‬‬ ‫مع��اون بهره برداری ذوب اهن اصفهان با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه تحریم ها کار را مش��کل می کند اما ان را‬ ‫متوقف نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به این که ذوب اهن‬ ‫اصفهان بازار خاص خود را دارد عمال این تحریم ها‬ ‫نمی تواند مانع از صادرات این شرکت شود و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬ذوب اهن باید بخشی از مواد اولیه مورد خود‬ ‫را با ارز صادراتی خود وارد کند و به همین دلیل در‬ ‫تامین مواد اولیه هم خللی ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫توالئی��ان ب��ا نگاهی ب��ه روند تولی��د در ماه های‬ ‫صادرات‪ ،‬نیاز کنسانتره سازان برای ادامه فعالیت‬ ‫ب��ا ش��رایط کنونی کنسانتره س��ازان به س��مت‬ ‫غیراقتصادی شدن فعالیت هایشان پیش می روند‪.‬‬ ‫در ای��ن راه‪ ،‬ش��رایط اداری نی��ز بر بار مش��کالت‬ ‫افزوده اس��ت‪ .‬به گزارش مع��دن ‪ ،۲۴‬هادی گلزار‪،‬‬ ‫مدیر هلدینگ معادن ش��رکت احیا سپاهان گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر هزینه ها به صورت دالری باال می رود‪،‬‬ ‫اما روند قیمت گذاری ها هنوز مشخص نشده است‪.‬‬ ‫قیمت گذاری ریالی و اجازه ندادن برای صادرات‬ ‫کنسانتره و سنگ اهن‪ ،‬این صنایع را از بین خواهد‬ ‫ب��رد‪ .‬این موض��وع به ویژه برای مع��ادن کوچک و‬ ‫متوسط صدق می کند‪ ،‬زیرا وضعیت معادن دولتی‬ ‫مشخص است‪.‬‬ ‫مدیر هلدینگ معادن شرکت احیا سپاهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬معادن کوچک و متوس��ط به ویژه وقتی دست‬ ‫بخ��ش خصوصی و به صورت س��هامداری باش��د‪،‬‬ ‫زیرنظر س��هامدار و زیر فش��ار س��ود هستند و در‬ ‫شرایط فعلی سوداوری انچنانی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬در ای��ن ش��رایط حداق��ل باید‬ ‫س��همیه بندی برای ص��ادرات اجازه داده ش��ود تا‬ ‫شرکت ها بتوانند ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد محصوالت شان‬ ‫را ص��ادر کنن��د و تداوم فعالیت اقتصادی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫گلزار یاداور ش��د‪ :‬مواد اولیه‪ ،‬تجهیزات و به ویژه‬ ‫ماشین االت مورد نیاز این صنعت که ‪ ۸۰‬درصد ان‬ ‫سنگین بوده باید از خارج کشور به ویژه کشورهای‬ ‫اروپایی تهیه شود که نیازمند ارز است‪.‬‬ ‫وی دوب��اره تاکی��د کرد‪ :‬برای تحق��ق این مهم‪،‬‬ ‫شرکت های کنسانتره س��ازی نیازمند صادرات ‪۲۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ۳۰‬درصد محصوالت خود هس��تند و عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬باید تمامی عوارض وارداتی انها برداشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت تختال افزایش می یابد‬ ‫س��لیمی درباره کیفیت تختال ه��ای تولیدی در ورق های‬ ‫پوش��ش داده شده‪ ،‬افزود‪ :‬کیفیت س��طح تختال تولید شده‬ ‫با این صفحات در مقایس��ه با س��ایر صفحات بسیار بهتر و با‬ ‫عیوب سطحی به مراتب کمتری است‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری فوالد مبارکه درباره‬ ‫ق در دیگر کش��ورها خاطرنش��ان کرد‪ :‬این‬ ‫پوش��ش دهی ور ‬ ‫پوش��ش در کش��ور های المان امریکا ژاپن و روس��یه انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬ضمن اینکه پوشش انجام ش��ده در فوالد مبارکه‬ ‫ب��ا دیگ��ر کش��ورها قابل رقابت ب��وده و ج��زو جدیدترین و‬ ‫پیشرفته ترین پوشش در جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ماشین های ریخته گری تجهیز می شوند‬ ‫س��لیمی درباره ماش��ین هایی که از این ورق های پوشش‬ ‫داده اس��تفاده می کنن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬قرارداد اول ما با ش��رکت‬ ‫دانش بنیان به این صورت بود که ورق های پوشش داده شده‬ ‫روی یک ماش��ین ریخته گری نصب و تس��ت های ان انجام‬ ‫ش��د و پس از اینکه نتیجه تس��ت ها با موفقیت روبه رو شد‪،‬‬ ‫‹ ‹ارتباط صنعت و دانشگاه نتیجه بخش است‬ ‫س��لیمی در پایان گفت‪ :‬حرکت به س��مت پوش��ش دهی‬ ‫ورق های مسی قالب های ریخته گری مداوم کاری ارزشمند‬ ‫و لذت بخش است ضمن اینکه اجرای ان به طور کامال بومی‬ ‫و در داخل و با همکاری پیمانکاری از اساتید دانشگاه انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نق��ش پررنگ ارتباط میان صنعت و دانش��گاه نیز از نقاط‬ ‫قوت ان به ش��مار می رود‪ .‬کار پوش��ش دهی ای��ن ورق ها از‬ ‫پیچیدگی های خاصی برخوردار دارد است و هر فرد یا گروهی‬ ‫نمی تواند به ان ورود پیدا کند‪ ،‬اما با انجام موفقیت امیز این‬ ‫کار توانس��تیم برگ زرینی بر دیگر افتخارات کشور بیفزایم‬ ‫و در همین راس��تا دانش بهره گیری از این فناوری به دیگر‬ ‫فوالدسازان و صنایع معرفی کردیم تا از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫ایین جشن اهدای ‪ ۱۰۰‬سرویس جهیزیه کامل‬ ‫به زوج های جوان خوزستانی‬ ‫تحریم ها در تولید و صادرات ذوب اهن تاثیری ندارد‬ ‫گذش��ته افزود‪ :‬پس از ش��یوع کرونا‪ ،‬معادن کشور‬ ‫در بخش زغال سنگ و سنگ اهن تا حدودی نیمه‬ ‫تعطیل شدند و تا نیمه اردیبهشت این کاهش تولید‬ ‫انها ادامه داش��ت و روی صنایع پایین دس��تی نیز‬ ‫تاثیر گذاشت‪ .‬اما بعد از ان تولید افزایش پیدا کرد‬ ‫و عقب ماندگی ماه های فروردین و اردیبهش��ت هم‬ ‫جبران ش��ده اس��ت‪ .‬معاون بهره برداری ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬درباره تصمیم گیری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت درباره تغییر ضریب کنس��انتره و گندله‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر قرار شده ضریب کنسانتره‬ ‫و گندله در امسال هم تغییری نکند‪ .‬اگر این ضریب‬ ‫بی رویه افزایش پیدا کند روی قیمت سنگ اهن هم‬ ‫تاثیر می گذارد‪ ،‬زی��را معدنکارها ترجیح می دهند‬ ‫س��نگ اهن خود را به س��مت تولید کنس��انتره و‬ ‫گندله سوق بدهند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬افزایش ضریب‬ ‫کنس��انتره و گندل��ه بر عملک��رد تولیدکننده های‬ ‫فوالد با روش احیا تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه نبای��د از عرف جهانی در‬ ‫قیمت گ��ذاری محص��والت زنجیره ف��والد فاصله‬ ‫بگیری��م‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬درحال حاضر باید نس��بت‬ ‫ضریب ش��مش به گونه ای باشد که شرایط موجود‬ ‫ب��ازار را حفظ کند و به نوعی همه زنجیره در تعادل‬ ‫باش��د‪ .‬توالئیان درباره تاثیر افزایش نرخ کنسانتره‬ ‫و گندله روی وضعیت بازار اظهارکرد‪ :‬وقتی قیمت‬ ‫کنس��انتره خیلی باال باشد همه معدن کاران سنگ‬ ‫اهن تولیدی با عیار ‪ ۶۲‬را به سمت تولید کنسانتره‬ ‫س��وق می دهند؛ در حالی که باید سنگ اهن عیار‬ ‫بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۵۴‬را به کنسانتره تبدیل کنند‪ ،‬از این رو‬ ‫می توان گفت افزای��ش بی رویه ضریب قیمت یک‬ ‫محصول روی سایر محصوالت هم تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫قالب ه��ای ریخته گ��ری گفت‪ :‬با توجه به اینکه اس��تفاده از‬ ‫این ورق ها عمر مفیدی داش��ته و پس از ان دچار خوردگی‬ ‫ش��ده و نازک می شوند و احتمال رسیدن ذوب به اب داخل‬ ‫ان وجود دارد باید بعد از مدتی از مدار خارج ش��ده و دوباره‬ ‫عملیات پوش��ش دهی روی انها انجام شود به همین منظور‪،‬‬ ‫پوشش دهی هر ورق مسی تا ‪ ۶‬بار امکان پذیر است و بعد از‬ ‫ان باید به طور کلی‪ ،‬از رده خارج شده و اسقاط شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینک��ه رون��د سرعت بخش��ی به اس��تفاده از‬ ‫پوش��ش دهی ورق های مس��ی عنوان کرد‪ :‬در گام نخس��ت‬ ‫مس��یری که ما به دنبال ان بوده ایم به دلیل ش��ناخت نسبت‬ ‫به این موضوع و اطمینان از عملکرد و هزینه های ان به طور‬ ‫قط��ع زمانبر بوده اس��ت‪ .‬با توجه به اینک��ه اکنون کار روی‬ ‫‪ ۳‬ماش��ین دیگر در حال انجام اس��ت‪ ،‬انتظ��ار می رود روند‬ ‫پیشرفت کار با سرعت بیشتری همراه بوده و سال اینده نیز‬ ‫‪ ۲‬ماش��ین دیگر فوالد مبارکه نیز از قالب های پوش��ش دهی‬ ‫داده شده استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدس��ازی و ریخته گری فوالد مبارکه ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال حاض��ر‪ ،‬اج��رای پروژه واحد ن��ورد گرم ‪ ۲‬فوالد‬ ‫مبارکه کلید خورده و به همین منظور پروژه هایی برای این‬ ‫واحد فوالدسازی تعریف شده است‪.‬‬ ‫در پیش نیازهای ان الزم اس��ت خوراک ان تامین شود و‬ ‫با توجه به اینکه ماش��ین های ریخته گری نقش عمده ای در‬ ‫تعری��ف پروژه و تامین خ��وراک دارند‪ ،‬مالحظاتی به همین‬ ‫منظور در نظر گرفته می ش��ود؛ از این رو و بس��ته به شرایط‬ ‫می توان امیدوار بود در سال اینده از این ورق ها در ‪ ۵‬ماشین‬ ‫ریخته گری دیگر نیز استفاده شود‪.‬‬ ‫با دستور مدیرعامل فوالد خوزستان و به همت قرارگاه سازندگی‬ ‫و محرومیت زدایی شهدای ش��رکت فوالد خوزستان‪ ،‬ایین جشن ‬ ‫اهدای ‪ ۱۰۰‬سرویس جهیزیه کامل به زوج های جوان خوزستانی‬ ‫برگزار می گردد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد خوزس��تان در گفت وگو با خبرن��گار روابط‬ ‫عمومی اظهار داش��ت‪ :‬این ایین در راستای ایفای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی و کم��ک به زوج های جوان بی بضاعت خوزس��تانی روز‬ ‫دوش��نبه ‪ ۲۷‬مردادماه ‪ ۱۳۹۹‬در مجتمع دویس��ت دستگاه فوالد‬ ‫خوزستان برگزار می گردد‪.‬‬ ‫محم��دی افزود‪ :‬ه��دف اصلی فوالد خوزس��تان از برگزاری این‬ ‫جش��ن بزرگ‪ ،‬کمک به خانواده ه��ای محروم و ترغیب جوانان به‬ ‫امر ازدواج که سنت پیامبر اکرم(ص) است‪ ،‬می باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان اظهار داشت‪ ۱۰۰ :‬سرویس جهیزیه‬ ‫شامل اقالم اساسی نظیر‪ :‬یخچال‪ ،‬لباسشویی‪ ،‬اجاق گاز‪ ،‬تلویزیون‪،‬‬ ‫ف��رش‪ ،‬جارو برقی‪ ،‬کاالی خواب‪ ،‬پش��تی‪ ،‬پتو‪ ،‬پنکه‪ ،‬س��اعت‪ ،‬اتو‬ ‫بخار‪ ،‬سرویس کامل اشپزخانه و بسته فرهنگی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این مراسم با رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های‬ ‫بهداش��تی جهت پیشگیری از ش��یوع ویروس کرونا انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمدی در پایان ضمن دعوت از مسئوالن استان جهت حضور‬ ‫در این مراس��م و امر خداپس��ندانه تاکید داشت‪ :‬چشم انداز فوالد‬ ‫خوزس��تان در کنار تولید پایدار‪ ،‬تامین مواد اولیه تولیدکنندگان‬ ‫داخلی‪ ،‬صادرات مستمر‪ ،‬اش��تغال زایی برای جوانان و سوداوری‪،‬‬ ‫توجه ویژه به حوزه مس��ئولیت های اجتماعی و خدمات رسانی به‬ ‫مردم مناطق محروم است‪.‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه‬ ‫وضعیت شیر تو شیر‬ ‫بازار لبنیات‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1590‬‬ ‫پیاپی ‪2908‬‬ ‫با اش��اره به مس��ئولیت بانک های کش��ور افزود‪ :‬بانک های عامل موظف‬ ‫هس��تند همین میزان تس��هیالت را از منابع داخلی خود به تس��هیالت‬ ‫سرمایه در گردش صادرات اختصاص دهند که در این صورت‪ ،‬بانک های‬ ‫عام��ل در حال حاضر ظرفیت پرداخت ‪ 1560‬میلیارد تومان تس��هیالت‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در این زمینه توسعه‬ ‫دامن��ه بانک های عامل پرداخت تس��هیالت س��رمایه در گردش از محل‬ ‫منابع صندوق توسعه ملی و همچنین استفاده از ظرفیت کلیه بانک های‬ ‫دولت��ی و خصوصی در س��ال جاری و با توجه به ه��دف جهش تولید را‬ ‫خواستار شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت صادرکنندگان کشور تا پایان شهریور ماه جاری فرصت‬ ‫دارند که ضمن اخذ ‪ tpo code‬نس��بت به درج درخواس��ت تسهیالت‬ ‫س��رمایه در گردش صادراتی از طریق سامانه سپیدار‪ ،‬در این مورد اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نگاهی به امکانات و محدودیت های صادرات گیاهان دارویی‬ ‫تجارت طبیعی!‬ ‫گیاهان دارویی از قرن های گذش�ته در طب س�نتی کش�ور ما نقش بسزایی داش�تند اما به تدریج با‬ ‫جایگزین شدن طب مدرن و داروهای شیمیایی‪ ،‬توجه به این محصوالت طبیعی کمتر شد‪ .‬با این حال‬ ‫در س�ال های اخیر باتوجه به تحقیقات فراوانی که کشورهای پیشرفته درباره تاثیرات گیاهان دارویی‬ ‫در درمان بیماری ها و حفظ سلامت بدن داش�ته اند‪ ،‬گرایش به مصرف داروهای طبیعی دوباره افزایش‬ ‫پیدا کرده و در نتیجه بازار خوبی برای تجارت گیاهان دارویی ایجاد شده و کشورهایی مثل چین و هند‬ ‫خود را به عنوان قدرت های این تجارت معرفی می کنند‪.‬‬ ‫کشور ما نیز باتوجه به گنجینه بزرگی که از این گیاهان در اختیار دارد‪ ،‬در سال های گذشته به دلیل‬ ‫تولید محصوالت منحصربه فردی مانند زعفران‪ ،‬جایگاه نس�بتا خوبی در میان کش�ورهای فعال در این‬ ‫عرص�ه داش�ت اما به تدریج در ای�ن زمینه افت پیدا کرد و ب�ه رتبه های پایین تری تن�زل یافت‪ .‬البته‬ ‫در س�ال های اخیر گام هایی برای دس�ت یافتن به بازارهای خارجی مصرف گیاهان دارویی در کش�ور‬ ‫برداش�ته شده اس�ت‪ .‬در واقع امروز که صادرات غیرنفتی در کش�ور در کانون توجه قرار دارد‪ ،‬شاید‬ ‫فرصت مناسبی برای نمایش توانایی های این بخش در حوزه صادرات ایجاد شده باشد؛ اما باید دید که‬ ‫کش�ور ما تا چه حد می تواند در این حوزه پیش برود و امکانات و محدودیت های موجود در این مس�یر‬ ‫کدامند‪ .‬با گزارش امروز‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫ایران کشوری با رتبه باال از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای ‪ ۱۱‬اقلیم‬ ‫از ‪ ۱۳‬اقلیم شناخته شده جهانی است‪ .‬براساس نظر گیاه شناسان و پژوهشگران‪،‬‬ ‫تع��داد گونه های گیاهان دارویی ایران در حدود ‪ ۸۰۰۰‬گونه اس��ت که حداقل ‪2‬‬ ‫برابر قاره اروپاست‪.‬‬ ‫تحقیق��ات نش��ان داده بیش از ‪ ۲۳۰۰‬گون��ه از گیاهان کش��ور دارای خواص‬ ‫دارویی‪ ،‬عطری‪ ،‬ادویه ای و ارایشی‪-‬بهداش��تی هس��تند‪ .‬بررسی ها در این زمینه‬ ‫نش��ان می دهد حدود ‪ ۱۷۲۸‬گون��ه از این گیاهان به عن��وان گیاهان بومی ایران‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هس��تند‪ ،‬منحصرا در س��رزمین ایران روی��ش می کنند و به عن��وان یک ظرفیت‬ ‫انحصاری برای کشور محسوب می شوند‪.‬‬ ‫در بیش��تر کشورهای توسعه یافته‪ ،‬طب س��نتی در ابعاد مختلف تحت حمایت‬ ‫دولت قرار گرفته و س��هم خوبی از تامین س�لامت مردم را در سیس��تم سالمت‬ ‫کشور برعهده دارد‪ .‬تنوع گونه های گیاهی و برخی گونه های منحصر به فرد ایران‬ ‫باعث شده شرکت های مهم داروسازی در کشورهای پیشرفته به مواد اولیه برخی‬ ‫گیاهان دارویی کش��ور ما از جمله زعفران‪ ،‬زیره‪ ،‬اویش��ن و مرزه به شدت وابسته‬ ‫باش��ند‪ .‬باتوجه به افزای��ش حجم تجارت جهانی گیاه��ان دارویی و فراورده های‬ ‫ان‪ ،‬پیش��ینه غنی ایران در طب س��نتی و نیز اینکه در نقشه جامع علمی کشور‪،‬‬ ‫گیاهان دارویی در اولویت الف حوزه علوم پایه و کاربردی و طب سنتی در اولویت‬ ‫ب حوزه س�لامت قرار گرفته اند‪ ،‬بدیهی است برای هدایت حرکت احیا و توسعه‬ ‫گیاهان دارویی و طب سنتی ایران با استفاده بهینه از تمامی منابع ملی‪ ،‬داشتن‬ ‫یک س��ند علمی که به همه نکات الزم توجه کافی داش��ته باشد‪ ،‬امری واجب و‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۲۰‬درصدی صادرات گیاهان دارویی‬ ‫مدیرکل دفت��ر هماهنگی صادرات محصوالت کش��اورزی و‬ ‫صنایع تبدیلی س��ازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد‪ :‬ارزش‬ ‫صادرات گیاهان دارویی در ‪ 4‬ماه نخست سال ‪ ۱۳۹۹‬نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل رشد ‪ ۱۲۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫محم��ود بازاری ب��ا بیان این مطل��ب اظهار ک��رد‪ :‬امارهای‬ ‫صادراتی محصوالت گیاهان دارویی ایران در س��ال های ‪۱۳۹۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۳۹۸‬حاکی از افزایش ارزاوری صنعت محصوالت گیاهان‬ ‫دارویی طی ‪ ۹‬سال اخیر با رشد ‪ ۱۶۰‬درصدی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس امارهای کارشناسی شده سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ایران صادرات گیاهان دارویی ایران در ‪ ۴‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال در مقایسه با مدت مش��ابه سال قبل به لحاظ ارزش و‬ ‫وزن به ترتیب ‪ ۱۲۰‬و ‪ ۴۶‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫ب��ازاری عن��وان ک��رد‪ :‬گیاه��ان داروی��ی ازجمله‬ ‫ظرفیت ه��ای بالق��وه و بالفع��ل اقتص��ادی بخ��ش‬ ‫کشاورزی اس��ت که در بسیاری از استان های کشور‬ ‫در قال��ب گونه های متنوع جنگل��ی‪ ،‬مرتعی و زراعی‬ ‫تولید و بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر هماهنگ��ی ص��ادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی و صنایع تبدیلی بیان کرد‪ :‬از جمله گیاهان دارویی‬ ‫که در س��ال جاری با رشد صادرات مواجه بوده اند‪ ،‬می توان به‬ ‫کتیرا و نیز س��ایر محصوالت نباتی به ترکیه و همچنین شیره‬ ‫انغوزه تلخ و شیرین‪ ،‬تخم رازیانه‪ ،‬تخم گشنیز و عصاره و سایر‬ ‫ش��یره ها به کشور هندوس��تان و همچنین بازارهای‬ ‫اروپایی از جمله المان اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی المان یک��ی از اصلی ترین خریداران‬ ‫گیاه دارویی شیرین بیان است و کشورهای پاکستان‪،‬‬ ‫ترکیه و عراق عمده تری��ن خریداران گیاهان دارویی‬ ‫ایران در سال جاری بوده اند‪.‬‬ ‫ب��ازاری ادامه داد‪ :‬بی تردید ارتقای ارزاوری صنعت‬ ‫گیاهان دارویی که دسترنج تولیدکنندگان و صادرکنندگان این‬ ‫محصوالت به ش��مار می رود‪ ،‬نیازمند حمایت واقع بینانه از این‬ ‫صنعت است تا در سال های اینده شاهد پویایی‪ ،‬دوام و توسعه‬ ‫کسب وکارهای نوین در این صنعت باشیم‪.‬‬ ‫کار چندانی نکرده ایم‬ ‫محمدحس��ین صالحی س��ورمقی‪،‬‬ ‫داروس��از و متخصص گیاهان دارویی‬ ‫در ای��ن ب��اره در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اقلیم متنوع ایران قابلیت‬ ‫رش��د و نمو انواع مختل��ف گیاهان را‬ ‫فراه��م کرده و از این نظر یک منطقه‬ ‫منحصربه فرد تلقی می شود؛ بنابراین‬ ‫تعجب��ی ن��دارد اگ��ر م��ا بتوانیم از پ��رورش و‬ ‫ص��ادرات گیاهان دارویی به عنوان یکی از منابع‬ ‫درامدزایی کشور استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بررس��ی های اقلیم��ی هر منطقه‬ ‫از کش��ور می تواند مش��خص کند ک��ه پرورش‬ ‫ک��دام گونه ها در کدام مناط��ق می تواند دارای‬ ‫بیشترین بهره وری تولید باشد تا تولید صنعتی‬ ‫این گیاهان در ان نواحی انجام شود‪ .‬نکته قابل‬ ‫توجه دیگر در این زمینه این است که کشور ما‬ ‫عالوه بر اینکه گیاهان بومی بسیاری را در خود‬ ‫جای داده‪ ،‬می تواند میزبان بسیاری از گیاهانی‬ ‫که بوم��ی مناطق دیگ��ر بوده اند نیز‬ ‫باشد که چای یا کیوی نمونه هایی از‬ ‫این گونه ها هستند‪.‬‬ ‫صالحی سورمقی در این باره افزود‪:‬‬ ‫ما می توانیم باتوجه به نیازهای کشور‬ ‫ب��ه گونه ه��ای مختل��ف‪ ،‬تولی��د این‬ ‫گونه ه��ا را در کش��ور انج��ام دهیم و‬ ‫از واردات اقالم��ی مانن��د زردچوبه و دارچین و‬ ‫بس��یاری از گونه هایی که امروز نیازمند واردات‬ ‫انها هستیم‪ ،‬بی نیاز شویم‪.‬‬ ‫این متخصص گیاهان دارویی کشور در پایان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬منطقه ای که کشور ما در ان واقع‬ ‫ش��ده‪ ،‬دارای ظرفیت بی نظیری برای پرورش و‬ ‫تولید گیاهان دارویی برای مصرف داخل و حتی‬ ‫صادرات اس��ت و توان علمی ان نیز در کش��ور‬ ‫وجود دارد اما نکته مهم در این زمینه این است‬ ‫که تا ام��روز برنامه ریزی مدون و مطلوبی برای‬ ‫بهره گیری از این ظرفیت ها انجام نشده است‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اظهارنظرهای دس��ت اندرکاران این حوزه به نظر‬ ‫می رس��د صادرات گیاهان دارویی در کش��ور ما هنوز گام های‬ ‫نخس��تین تجاری سازی را برمی دارد و بر همین اساس باید در‬ ‫همین ابتدای راه برنامه ریزی درس��ت و مشخصی برای ادامه‬ ‫مسیر در این حوزه انجام شود‪ .‬کشور ما باوجود منابع غنی از‬ ‫گیاهان دارویی‪ ،‬نمی تواند با اندیشه و شکل سنتی وارد‬ ‫عرصه های تجاری ش��ود و ش��اید ‪ 3‬مشکل عمده‬ ‫در این مس��یر برای فع��االن این عرصه وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالت اصلی کشور در‬ ‫زمینه تولید گیاهان دارویی نبود‬ ‫برند است‪ ،‬این در حالی است‬ ‫البته پیش از این نیز ترحم بهزادی‪ ،‬مدیرکل دفتر امور مراتع‬ ‫س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری در این باره اعالم کرده‬ ‫بود در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۱۷۷۵‬تن از گیاهان دارویی کشور‬ ‫به کشورهای خارجی صادر شده است‪.‬‬ ‫وی گفته بود‪ :‬این میزان صادرات شامل ‪ ۲۶‬نوع گیاه دارویی‬ ‫بوده که در این مدت از ‪ ۲۰‬اس��تان کشور به نقاط مختلفی در‬ ‫سراسر جهان صادر شده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر ام��ور مرات��ع س��ازمان جنگل ه��ا‪ ،‬مراتع و‬ ‫ابخیزداری تصریح کرده بود‪ :‬بیش��ترین میزان این صادرات به‬ ‫کش��ور عراق‪ ،‬معادل ‪ ۶۵۳‬تن و کمترین ان به کشور سوئیس‪،‬‬ ‫به میزان ‪ ۲۰‬کیلوگرم بوده است‪.‬‬ ‫خام فروشی زیان دارد‬ ‫علی صالحی نیا‪ ،‬فع��ال حوزه تولید دارو در این زمینه اعتقاد دارد‬ ‫باتوج��ه به ذخایر ژنی مطلوب و تنوع اقلیمی کش��ور‪ ،‬پرورش انواع‬ ‫گیاهان دارویی در مناطق مختلف کشور پدیده چندان دور از ذهنی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫البته وی در این باره می گوید‪ :‬باوجود این قابلیت ها به نظر می رسد‬ ‫در این زمینه انچنان که باید و شاید فعالیت و مطالعات مستمر در‬ ‫کشور انجام نشده که اگر این اتفاق می افتاد‪ ،‬قطعا ما در زمینه تولید‬ ‫و پرورش گیاهان دارویی در دنیا جایگاه بس��یار بهتری نس��بت به انچه امروز‬ ‫در ان قرار داریم‪ ،‬داشتیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره نقش گیاهان دارویی در صادرات کش��ور نیز عنوان کرد‪ :‬گرچه‬ ‫ص��ادرات این محص��والت می تواند در جایگاه خود مطلوب باش��د اما ش��اید‬ ‫بکارگیری این گیاهان در صنعت داخلی و برای رفع نیازهای کش��ور مقبول تر‬ ‫باش��د و به نظر می رس��د باید صادرات پس از رفع نیازهای داخلی مد نظر قرار‬ ‫گیرد‪ .‬صالحی نیا عنوان کرد‪ :‬ما برای اینکه بتوانیم از قابلیت های موجود کشور‬ ‫در این حوزه به شکل مطلوب استفاده کنیم‪ ،‬باید امکانات فراوری‪ ،‬بسته بندی‬ ‫و تولی��د را باتوجه ب��ه نیازهای هر منطقه فراهم کنیم تا فعالیت در این حوزه‬ ‫برای فعاالن ان صرفه اقتصادی مطلوب داشته باشد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه دارو در عین حال تاکید کرد‪ :‬صادرات گیاهان دارویی گرچه‬ ‫‪ 3‬مشکل قدیمی‬ ‫که در سایر کشورها از گیاهان داخلی ما برند می سازند و ان را‬ ‫با بهایی چندبرابر صادر می کنند‪ .‬از عمده ترین مشکالت رشد‬ ‫و توس��عه در این حوزه‪ ،‬بازاریابی محصوالت اس��ت‪ .‬بازاریابی‬ ‫صحیح سبب می شود محصوالت براساس نیاز مصرف کنندگان‬ ‫تولید و به نحو بهداش��تی و موردپس��ند در اختی��ار انان قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مشکالت این حوزه می تواند بی توجهی به نقش‬ ‫بس��ته بندی در فروش کاال باشد‪ .‬در کشور ما معموال صادرات‬ ‫گیاهان دارویی به صورت فله ای و با س��ود بس��یار اندک انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این محصوالت در کشورهای دیگر بسته بندی و با نام همان‬ ‫کش��ور‪ ،‬با قیمت باالتری به بازارهای جهانی عرضه می شوند‪.‬‬ ‫می تواند منبع درامدی برای کش��ور تلقی ش��ود اما م��ا باید توجه‬ ‫داش��ته باش��یم که صادرات هر کاالیی به صورت خام و فله در عین‬ ‫س��وداوری در دل خود زیان هایی را نیز به همراه دارد و سال هاست‬ ‫که کش��ورهای پیش��رو در این حوزه این نوع محص��والت را پس از‬ ‫فراوری و ایجاد ارزش افزوده به کشورهای دیگر صادر می کنند‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا تاکید کرد‪ :‬نکته دیگری ک��ه در حوزه صادرات وجود‬ ‫دارد این است که ما باید بتوانیم همواره باالترین کیفیت را در تولید‬ ‫ارائه دهیم و به این ترتیب کاالی ایرانی را در کشورهای دیگر به عنوان کاالی‬ ‫باکیفیت مطرح کنیم‪ .‬بدون ش��ک توجه به این موضوع در بلندمدت می تواند‬ ‫نقش بس��زایی در یافتن بازارهای بزرگ تر خارجی برای گیاهان دارویی کشور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی صادرات صرف را ارزش��مند ندانس��ت و در این باره تاکید کرد‪ :‬صادرات‬ ‫زمانی ارزشمند است که با ارتقای کیفیت و استمرار ان بتوان بازارهای دائمی‬ ‫در کش��ورهای هدف ب��رای تولیدات خ��ود تعریف کرد؛ در غی��ر این صورت‬ ‫بازاره��ای خارجی برای تولیدات کش��ور جنبه یک بارمص��رف پیدا می کند و‬ ‫پس از مدتی‪ ،‬کاالی ایرانی به دلیل نامرغوب بودن‪ ،‬از بازارهای مختلف حذف‬ ‫می ش��وند و باتوجه به رقابتی بودن بازار‪ ،‬محصوالت کشورهای دیگر به سرعت‬ ‫جایگزین ان می شوند‪.‬‬ ‫نبود بس��ته بندی مناسب هر محصول در طول فرایند توزیع و‬ ‫حمل ونقل و ص��ادرات گیاهان داروی��ی باعث کاهش کیفیت‬ ‫گیاهان دارویی ایران در مقایس��ه با تولیدات س��ایر کش��ورها‬ ‫می شود و همین امر بازارهای سوداور و پویای جهانی را برای‬ ‫کشور ما خارج از دسترس می کند‪.‬‬ ‫نکته دیگری که در صادرات گیاهان دارویی باید مورد توجه‬ ‫خاص فعاالن این حوزه قرار گیرد‪ ،‬موضوع فراوری است‪.‬‬ ‫ما در بیش��تر م��وارد گیاهان دارویی خام را به کش��ورهای‬ ‫دیگ��ر صادر می کنیم و این گیاه��ان پس از فراوری به صورت‬ ‫محصوالت نهایی به کش��ورهای دیگر و حتی کش��ور ما صادر‬ ‫می ش��وند‪ ،‬در حالی که ضابطه مند کردن نحوه تولید و عرضه‬ ‫گیاهان دارویی می تواند این روند را اصالح کرده و برای کشور‬ ‫‪7‬‬ ‫ارزاوری مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫خام فروشی یکی از مصادیق از دست دادن ثروت ملی است‬ ‫و همان طور که فروش نفت خام به عنوان فروش ثروت کشورها‬ ‫ش��ناخته می ش��ود‪ ،‬فروش هر محصول دیگر از جمله گیاهان‬ ‫دارویی به صورت خام ثروت ازدست رفته محسوب خواهد شد؛‬ ‫در صورت��ی که مواد خ��ام پس از تبدیل ب��ه محصول نهایی‪،‬‬ ‫قیمت واقعی خود را به دست می اورد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به انچه ذکر ش��د به نظر می رس��د باوجود افزایش‬ ‫چش��مگیر صادرات گیاه��ان دارویی در چند ماه اول س��ال‪،‬‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‪ ،‬این اعداد و ارقام در‬ ‫عین ارزش��مند بودن راه زیادی را تا رسیدن به هدف نهایی و‬ ‫سوداوری ملی در پیش دارند‪.‬‬ ‫فراوری نیاز‬ ‫به توجیه‬ ‫اقتصادی دارد‬ ‫یادداشت‬ ‫تسهیالت ریالی‬ ‫صندوق توسعه‬ ‫ملی برای‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫حمی��د زادبوم‪ ،‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر با احتس��اب منابع بانکی کشور‪ ،‬بیش از ‪ ۶۰‬درصد تسهیالت‬ ‫ریال��ی صن��دوق توس��عه ملی من��درج در بس��ته حمای��ت از صادرات‬ ‫غیرنفتی ب��ه ارزش ‪ ۲۴۴۰‬میلیارد تومان به جامعه صادرکنندگان فعال‬ ‫کشوراختصاص یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اش��اره به منابع ‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی‪،‬‬ ‫اکسپو دوبی‬ ‫از زاویه ای دیگر‬ ‫در مدیریت فضای‬ ‫مجازی جزیره ای‬ ‫عمل نکنیم‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫کارشناس و فعال اقتصادی‬ ‫برای اینکه درب��اره چگونگی صادرات یک‬ ‫کاال و رویکردهای مربوط به ان صحبت کنیم‬ ‫باید در ابت��دا ببینیم که کاالی مورد نظر در‬ ‫بهترین حالت در چه حجمی تولید می ش��ود‬ ‫و چه میزان و چه درصدی از صادرات کشور‬ ‫را به خود اختصاص می دهد تا براس��اس ان‬ ‫بتوانی��م تصمیم گیری ه��ا و برنامه ریزی های‬ ‫منطقی را برای ورود به چرخه صنعتی تولید‬ ‫و فراوری محصول انجام دهیم‪.‬‬ ‫گیاهان دارویی نیز از مواردی هس��تند که‬ ‫باید از این نظر م��ورد ارزیابی قرار بگیرند تا‬ ‫بتوان تصمیمات مناسبی را درباره انها اتخاذ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫یکی از مسائلی که درباره صادرات گیاهان‬ ‫دارویی مطرح می ش��ود موضوع خام فروشی‬ ‫است و دست اندرکاران معتقدند این کاال باید‬ ‫در داخل کش��ور فراوری و به عنوان محصول‬ ‫نهایی به کش��ورهای دیگر صادر شود‪ .‬در این‬ ‫زمینه بای��د گفت صادرات گیاه��ان دارویی‬ ‫گرچه امس��ال نسبت به س��ال گذشته رشد‬ ‫قابل توجهی داش��ته اما باید ب��ه این موضوع‬ ‫توجه داش��ت که ای��ن می��زان‪ ،‬در قیاس با‬ ‫ارزش صادراتی کش��ور چه سهمی را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫اگ��ر صادرات گیاه��ان دارویی در بهترین‬ ‫حال��ت ‪ ۱۰۰‬میلی��ون دالر اورده ارزی برای‬ ‫کش��ور داش��ته باش��ند‪ ،‬ب��از در مقاب��ل ‪۴۰‬‬ ‫میلیارد دالر حجم صادرات کشور‪ ،‬رقم بسیار‬ ‫کوچکی تلقی می ش��ود؛ بنابراین خام فروشی‬ ‫یا ص��ادرات محصول نهایی درب��اره این کاال‬ ‫نمی تواند تاثیر خاصی در مجموع اورده ارزی‬ ‫کشور داشته باش��د‪ .‬ضمن اینکه باید ببینیم‬ ‫برای ایج��اد ای��ن ارزش افزوده چ��ه میزان‬ ‫س��رمایه گذاری الزم اس��ت و چه مقدار بازار‬ ‫هدف برای ان وجود دارد‪.‬‬ ‫گیاهان دارویی در بازار دارویی کش��ور نیز‬ ‫س��همی کمتر از ‪ ۱۰‬درصد دارند و نمی توان‬ ‫انتظار داش��ت س��رمایه گذاری گسترده برای‬ ‫فراوری و ایجاد محصول نهایی نقش چندانی‬ ‫در اورده های ارزی کشور داشته باشد‪ .‬وقتی‬ ‫درب��اره کاالهایی مثل پس��ته یا فرش مطرح‬ ‫می ش��ود‪ ،‬صحبت از صادرات ‪ ۲‬میلیارد دالر‬ ‫در ش��رایط مطلوب است‪ ،‬به همین دلیل نیز‬ ‫موض��وع فراوری در انها اهمیت پیدا می کند‬ ‫اما درباره گیاهان دارویی و کاالهای مش��ابه‬ ‫ان صدق نمی کند‪.‬‬ ‫بی ش��ک اف��رادی ک��ه در ح��ال حاضر در‬ ‫حوزه صادرات گیاهان دارویی فعالیت دارند‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری های الزم در این باره را انجام‬ ‫داده ان��د و اگر فرات��ر از ان نرفته اند‪ ،‬به دلیل‬ ‫نداش��تن توجیه اقتصادی بوده است‪ .‬واردات‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬کنسانتره سازی‪ ،‬تولید قرص و‬ ‫مواردی از این دست زمانی توجیه پذیر است‬ ‫که بازار هدف ان را درخواست کند‪ ،‬وگرنه با‬ ‫یک س��رمایه گذاری بی نتیجه روبه رو خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در حال حاضر کشورهایی مثل چین و هند‬ ‫در این زمینه بس��یار جلوتر از ما هس��تند و‬ ‫تدابیر اتخاذ ش��ده ازس��وی انها نیز براساس‬ ‫بازاری وس��یع اس��ت که فقط در بعد داخلی‬ ‫‪ ۴۰‬درصد جمعیت جهان را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫حقیقت این اس��ت که باوج��ود تنوع فراوان‬ ‫گیاهان دارویی در کش��ور ما‪ ،‬بازار ما در این‬ ‫حوزه کوچک و تولید ما نیز محدود است‪.‬‬ ‫وقت��ی صحب��ت از س��رمایه گذاری در این‬ ‫حوزه می ش��ود‪ ،‬یعنی بخ��ش خصوصی باید‬ ‫وارد عمل شود‪.‬‬ ‫بخش خصوصی برای این کار باید فعالیت‬ ‫خ��ود را افزایش ده��د و در نمایش��گاه های‬ ‫مختل��ف در ای��ن ح��وزه ش��رکت داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬محصوالت خود را ارئ��ه دهد‪ ،‬بازار را‬ ‫هدف گذاری کن��د‪ ،‬محصول مورد نیاز انها را‬ ‫شناس��ایی کند و قرارداده��ای طوالنی مدت‬ ‫ببن��دد‪ .‬در عی��ن ح��ال باتوجه ب��ه دارویی‬ ‫ب��ودن کاال‪ ،‬نماین��دگان این بخ��ش باید از‬ ‫محدودیت های نظام بهداشتی و دارویی انها‬ ‫مطلع باش��ند و ان را در تولیدات خود لحاظ‬ ‫کنن��د‪ .‬در مقابل تولیدکنن��دگان ما نیز باید‬ ‫ب��ه طرف های قرارداد خ��ود از نظر کیفیت و‬ ‫استمرار تولید اطمینان بدهند‪.‬‬ ‫با این تفاس��یر ورود ب��ه این عرصه چندان‬ ‫سهل نخواهد بود و بخش خصوصی نیز تا این‬ ‫اتفاق ها نیفتد‪ ،‬وارد این میدان نخواهد شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1590‬‬ ‫پیاپی ‪2908‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫راه رفتن برندها‬ ‫به سبک کبک ها‬ ‫مرتضی تسخیری‬ ‫طراح تغییر در سیستم های پیچیده‬ ‫این گرانی گران تمام می شود‬ ‫وضعیت شیر تو شیر بازار لبنیات‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قدیم ترها که مهمانی س��رزده می امد‪ ،‬وقتی ش��ام اماده نبود و می خواستند به او غذایی‬ ‫س��اده تع��ارف بکنند‪ ،‬می گفتند‪« :‬اقا حاال یه نون و پنی��ر دور هم می خوریم» اما با افزایش‬ ‫روز ب��ه روز قیم��ت لبنی��ات‪ ،‬دیگر نمی توان مهمان ناخوانده را با این تعارف نگه داش��ت! و‬ ‫لبنیات در سبد غذایی اشرافی و گران قرار گرفته است‪ .‬حاال با یک گشت و گذار در بقالی ها‬ ‫و س��وپرمارکت ها و دیدن قیمت ها می توانیم متوجه ش��ویم که ماست‪ ،‬پنیر‪ ،‬کشک‪ ،‬دوغ و‬ ‫حتی شیر‪ ،‬دیگر جزو مواد غذایی ساده و در دسترس عموم نیستند‪ .‬حاال دیگر باید انها را در‬ ‫سبد موادغذایی الکچری قرار داد‪ .‬این درددل امروز بسیاری از خانواده های ایرانی است‪ .‬حاال‬ ‫قیم��ت ای��ن محصوالت به قدری افزایش پیدا کرده که دیگر حتی ترفندهای تخفیفات اخر‬ ‫هفته و ماه فروشگاه های زنجیره ای هم نمی تواند رغبت خرید این محصوالت را در خریداران‬ ‫ایجاد کند و هیچ بعید نیس��ت با این وضعیت‪ ،‬این دردمش��ترک امروز ایرانی ها‪ ،‬فردا به بروز‬ ‫بیماری های مشترک اسکلتی منجر شود‪ .‬اما به راستی این وضعیت قرار است تا کجا پیش‬ ‫برود و ایا راهکاری برای کنترل ان وجود دارد؟! با گزارش‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مکانیس��م های اینس��تاگرام ب��رای تصوی��ر کردن زندگ��ی روزمره‬ ‫یک انس��ان در جامعه ای جغرازبانی(ش��اخه ای از زبان شناس��ی که به‬ ‫مطالع��ه توزیع جغرافیایی زبان در جهان تکیه دارد) طراحی و تربیت‬ ‫ش��ده اند‪ .‬قواعد زندگی انس��ان گونه متناس��ب حضور برندها نیست؛‬ ‫بنابرای��ن برندها باید فرابگیرند به گونه دیگری در اینس��تاگرام حضور‬ ‫پی��دا کنن��د و نمی توانند ماموریت های خود را ت��رک کنند و تم های‬ ‫زیس��تی یک انس��ان را به خود بگیرند‪ .‬این چند خط مقدمه ای برای‬ ‫حضور برندها در رسانه های اجتماعی است‪.‬‬ ‫ارتباط تجارت منحصر به ارتباط با مشتری نیست‬ ‫تجارت ه��ا وقت��ی به من مراجعه می کنند عمدت��ا ناظر به ارتباط با‬ ‫مهم ترین ذی نفع ش��ان یعنی مشتریان است‪ ،‬اما بعضا حتی مشتریان‬ ‫خود را نمی شناسند‪ .‬ارتباط با مشتریان‪ ،‬تنها خط ارتباط یک تجارت‬ ‫با جهان خارج خود نیست‪:‬‬ ‫ ارتباط با کارمندان و کارگران‬‫ ارتباط با تامین کنندگان گسترده‬‫ ارتباط با سهامداران به ویژه برای شرکت های حاضر در بورس‬‫ ارتباط با کلونی های ویژه از مشتریان مثل ناشنوایان‬‫هر ارتباط ناظر بر یک چالش اس��ت و یک اینده دارد که با حرکت‬ ‫معم��ول مخاط��ب اختالف دارد‪ .‬ارتباط صرف ارزش��ی به برند ش��ما‬ ‫نخواه��د داد ع�لاوه بر انکه غلط ه��ای ان دیکته می تواند صفحه برند‬ ‫شما را کدر کند‪.‬‬ ‫چشمه های سوژه پردازی خود را بشناسید‬ ‫اعض��ای ش��رکت های هرمی را به ی��اد دارید‪ .‬انها هم��واره در حال‬ ‫پرزنت کردن ش��ما برای اضافه ش��دن به شاخه های فروش شان بودند‪.‬‬ ‫من تالش می کردم تقاطع های کمتری با انها پیدا کنم‪ .‬حس پرونده‬ ‫بودن داش��تم نه رفیق بودن‪ .‬برخ��ی از برندها هم این حس را متبادر‬ ‫می کنند که باید بخری‪ .‬بعضی دیگر هم که خیلی بورژوا شده اند از ان‬ ‫سوی بوم افتاده اند و هیچ راه فروشی باقی نمی گذارند‪.‬‬ ‫پیش��نهاد می کنم یک یا چند برنامه ارتباط خود را فروش بگذارید‪.‬‬ ‫ام��ا درب��اره موارد زیر فکر کنید‪ .‬موارد زیر به ش��ما کمک می کنند در‬ ‫سوژه پردازی استمرار داشته باشید‪:‬‬ ‫ اگر می توانید والگر داشته باشید‪ :‬ویدئوبالگرهایی که به شما این‬‫امکان را می دهند انس��ان گونه تر با مش��تریان تان ارتباط برقرار کنید‪.‬‬ ‫والگر در اصطالح به کسی گفته می شود که با ساخت و اشتراک گذاری‬ ‫ویدئوهای��ی در حوزه ه��ای گوناگون قصد دارد چیزهای مختلفی را به‬ ‫نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫ مس��ئله ها و کارکرده��ای حرفه ای ه��ا را جدی بگیری��د‪ :‬به مرور‬‫دفترچه ه��ای راهنمای خ��ود را وارد زندگی مردم کنید و اجازه دهید‬ ‫حرفه ای ها به مخاطبان تان اموزش دهند‪.‬‬ ‫ نسبت به ایونت ها و کمپین های اینستاگرام حساس باشید‪ :‬منظور‬‫فقط تقویم و کمپین های رسمی نیست‪،‬بلکه منظور هر روز و مناسبتی‬ ‫است که مشتریان شما نسبت به ان حس متفاوتی دارند‪.‬‬ ‫ نسبت به جنبش های گروه های خاص بی تفاوت نباشید‪ :‬گروه های‬‫خاص برای مردم عادی دلقک هایی هس��تند که نمایش انها دلپذیر و‬ ‫تجربه نش��دنی است‪ .‬البته ادم های عادی در تصورات خود دلقک ها را‬ ‫بسیار دوست دارند‪.‬‬ ‫ رهب��ران هدایت کنن��ده دنی��ای مخاطب��ان خود را ره��ا نکنید‪:‬‬‫س��لبریتی ها و برندهای دیگر را که برای دس��ته مخاطبان ش��ما مهم‬ ‫هس��تند‪ ،‬بشناس��ید‪ .‬نه اینکه به انها پول بدهید تا برای ش��ما تبلیغ‬ ‫کنند؛ بلکه نسبت به رفتارهای انها انعکاس داشته باشید‪ .‬پوکر فیس‬ ‫بودن همیشه خوب نیست‪ .‬این اصطالح برای مواقعی به کار می رود که‬ ‫چهره شخص هیچ حالتی را منتقل نمی کند و طرف مقابل نمی تواند‬ ‫حسی از طرف مقابل دریافت کند‪.‬‬ ‫برای تجارت هایی که با جمعیت مشتریان طرف هستند‪ ،‬بیش از ‪۳۰‬‬ ‫سوژه در ماه پیدا می شود‪ .‬در استاندارد رفتار برندها در جهان متوسط‬ ‫حداقل ‪ ۲‬اکتیویتی در روز کامال طبیعی است‪.‬‬ ‫فرم بسازید تا بتوانید برنامه های خود را تفکیک کنید‬ ‫بازیگران پرطرفدارتر از دانشمندان هستند‪ ،‬نه به خاطر اینکه کیفیت‬ ‫یا عمق بیش��تری دارند‪ ،‬بلکه زندگی متنوع تری دارند‪ .‬بیش��تر س��فر‬ ‫می رون��د؛ در موقعیت های متفاوت��ی قرار می گیرند و نزدیک ادم های‬ ‫عادی زندگی می کنند‪ .‬مثل بازیگران باشید حتی اگر دانشمندید‪.‬‬ ‫ اعداد را بصری کنید‪ :‬تصاویر دنیای جذابی هستند و به مخاطبان‬‫ش��ما کمک می کنند تا اع��داد نامفهوم ش��ما را دقیق تر درک کنند‪.‬‬ ‫می توانی��د بگویی��د ‪۶۰‬درصد بدن انس��ان را اب تش��کیل می دهد و‬ ‫می توانید انسانی را تصویر کنید که تا سینه پر از اب است‪.‬‬ ‫ داس��تان بگویی��د‪ :‬فکر کنید که بینوای��ان را علمی تعریف کنیم‪.‬‬‫دختری در دهک های پایین اجتماعی همراه با ناپدری و نامادری و دو‬ ‫دختر انها در رستورانی زندگی می کرد‪ .‬انها به مشتریانی که از حومه‬ ‫ش��هر رد می شدند س��رویس می دادند و از انها با مارجین کم کارمزد‬ ‫دریافت می کردند؛ بنابراین نمی توانستند خوب تامین کاال کنند‪ .‬انها‬ ‫مجبور بودند بخشی از کار کارگران را خود انجام دهند و دخترخوانده‬ ‫برای این مسئله مناسب تر بود‪ .‬این کار را با مشتریان خود نکنید‪ .‬انها‬ ‫را در درام خود درگیر نگاه دارید‪.‬‬ ‫ بازی درس��ت کنید‪ .‬اگر انگاه ها یک بازی هستند‪ .‬من یک مصرع‬‫می گویم ش��ما کامل کنید‪ .‬اگر قوری دس��ته نداشت چی می کردید؟‬ ‫بازی های متعددی می توان درست کرد‪ .‬بازی هایی که می توانند رابطه‬ ‫شما با مخاطبان تان را وارد فازهای متعددی کنند‪.‬‬ ‫ زیرس��اخت درس��ت کنید‪ :‬چگونگی اس��تفاده شما از یک ابزار در‬‫اینس��تاگرام می تواند یک زیرس��اخت باش��د‪ .‬من این گونه از استوری‬ ‫استفاده می کنم‪ .‬مخاطبان شما با زیرساخت های ارتباطی شما مانوس‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به مرور فراخواهید گرفت‬ ‫در اخر از شما می خواهم باز رفتار کنید‪ .‬هر کبکی روی هر زمینی‬ ‫یک گونه راه می رود‪ .‬ایرادی ندارد در ابتدا از برند دیگری تقلید کنید‪،‬‬ ‫اما به مرور راه خود را پیدا کنید و با مخاطبان خود ابتدا خوش بگذرانید‬ ‫و بعد معامله کنید‪.‬‬ ‫گوش شنوایی‬ ‫برای مشکالت‬ ‫بازرسی اصناف‬ ‫وجود ندارد‬ ‫نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران گفت‪ :‬مدیریت های بازرس��ی‬ ‫و نظارت اصناف در سراس��ر کش��ور نقش��ی قابل تامل و کم نظیر‬ ‫ایف��ا می کنن��د‪ ،‬در حالی که گوش ش��نوایی برای حل مش��کالت‬ ‫بازرس��ی و نظ��ارت وجود ن��دارد‪ .‬مجتبی صفای��ی در گفت وگو با‬ ‫خبرن��گار اتاق اصناف ای��ران افزود‪ :‬امروز می ت��وان عملکرد واحد‬ ‫بازرس��ی و نظارت اصناف کش��ور را قابل قبول ارزیابی کرد چراکه‬ ‫تعهدات ش��ان را نس��بت ب��ه جامع��ه به خوبی و با کم��ال دقت ایفا‬ ‫کرده اند؛ بنابراین همواره اتاق های اصناف سراس��ر کش��ور به دنبال‬ ‫یافتن راهکار برای کاهش مش��کالت واحدهای بازرس��ی و نظارت‬ ‫هس��تند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مس��ئله تخصیص اعتب��ارات مطرح در‬ ‫تبصره ‪ ۷‬ماده ‪ ۷۲‬قانون‪ ،‬به اصناف مطالبه ای اس��ت که همواره ان‬ ‫را دنبال کردیم که به دالیل متعدد نتیجه ای نداشته است‪.‬‬ ‫صفایی تاکید کرد‪ :‬در صورتی که مس��ئله تامین بودجه بازرس��ی‬ ‫و نظارت اصناف بدون توجه باقی بماند و این شرایط استمرار پیدا‬ ‫کند این مجموعه دچار اسیب خواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه درباره‬ ‫اخذ مالیات باید ش��فافیت وجود داشته باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬واقف‬ ‫هس��تیم که در شرایط س��خت اقتصادی به دلیل محدودیت منابع‬ ‫کش��ور و مش��کالت پیش امده در حوزه صادرات و واردات و نبود‬ ‫فروش نفت درحال حاضر اخذ مالیات مهم اس��ت‪ ،‬اما تمرکز بیشتر‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی باید بر فرارهای مالیاتی باش��د و نباید فقط از‬ ‫افراد دارای شناسه و کد اقتصادی فعالیت هستند‪ ،‬مالیات اخذ کرد‪.‬‬ ‫موضوع کامال جدی است!‬ ‫گران ش��دن ش��یر و انواع محص��والت لبنی در‬ ‫کش��ور موضوعی نیس��ت که بت��وان ان را با گران‬ ‫شدن دیگر اقالم مقایسه کرد‪ .‬لبنیات جزو کاالهای‬ ‫اساس��ی باش��د یا نه‪ ،‬طبق نظر کارشناسان یکی از‬ ‫اساس��ی ترین مواد غذایی اس��ت که بای��د در رژیم‬ ‫غذایی ایرانیان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫اهمیت این موضوع زمانی مش��خص تر می ش��ود‬ ‫ک��ه جالل الدین رزاز‪ ،‬رئیس انس��تیتو تحقیق��ات تغذیه ای و‬ ‫صنایع کش��ور‪ ،‬خرداد امسال‪ ،‬مصرف س��االنه هر نفر ایرانی‬ ‫از ش��یر و لبنیات را بین ‪ ۶۵‬ت��ا ‪ ۷۰‬لیتر اعالم کرد در حالی‬ ‫که این امار در کشورهای توسعه یافته حدود ‪ ۲۰۰‬لیتر است‪.‬‬ ‫البت��ه این امار مرب��وط به خرداد و پیش از زمانی اس��ت که‬ ‫صادرات عامل گرانی است‬ ‫قیمت این محصوالت به طور بی س��ابقه ای افزایش‬ ‫پی��دا کند‪ .‬حال باید دید با اخباری که هر چند روز‬ ‫یک بار مبنی بر افزایش قانونی یا [مثال] غیرقانونی‬ ‫لبنیات ش��نیده می ش��ود‪ ،‬این روند قهقرایی سرانه‬ ‫مص��رف لبنیات ت��ا کجا پیش خواه��د رفت و چه‬ ‫زمانی قرار است متوقف شود‪ .‬البته رئیس انستیتو‬ ‫تحقیقات تغذیه ای و صنایع کش��ور این نکته را نیز‬ ‫در صحبت های خود گوشزد کرد که اگر مصرف شیر و لبنیات‬ ‫کاه��ش پیدا کند‪ ،‬عالوه بر کوتاه ش��دن قد فرزندان در ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬سال اینده‪ ،‬ش��اهد بیماری هایی مانند پوکی استخوان و‬ ‫راشیتیسم خواهیم بود که هزینه درمان بیماری های ناشی از‬ ‫کمبود مصرف لبنیات به مراتب باالتر است‪.‬‬ ‫در حالی ک��ه قیم��ت لبنیات در کش��ور‬ ‫همچن��ان رو به افزایش اس��ت و گویا قرار‬ ‫نیس��ت مهاری بر ان زده شود‪ ،‬دبیر ستاد‬ ‫تنظیم ب��ازار در این باره معتقد اس��ت که‬ ‫صادرات سوداوری باالیی دارد و به همین‬ ‫دلی��ل با صادرات نامتع��ارف چربی‪ ،‬کره و‬ ‫شیرخشک از کشور روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫محمدرض��ا کالمی در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬دولت ب��رای تامین لبنی��ات مصرفی جامعه و‬ ‫تعدی��ل قیمت این فراورده ها‪ ،‬بابت تامین نهاده های‬ ‫دام��ی یارانه در نظر گرفته‪ ،‬اما س��وداوری صادرات‬ ‫و رغبت تولیدکنندگان به این کار‪ ،‬کش��ور رادر این‬ ‫زمینه با کمبود روبه رو کرده است‪ .‬کالمی‬ ‫همچنین با اش��اره به اینکه تحت تاثیر این‬ ‫شرایط قیمت مصوب شیر در سطح کشور‬ ‫رعایت نمی ش��ود‪ ،‬بر ضرورت محافظت از‬ ‫س��فره های مردم با اس��تفاده از ابزارهای‬ ‫مختل��ف تاکی��د ک��رد و تعیی��ن عوارض‬ ‫صادراتی برای صدور خامه و شیرخشک را‬ ‫یکی از راهکارهای موثر در این زمینه دانست‪ .‬البته‬ ‫گفته های دبیر س��تاد تنظیم بازار درباره راهکارهای‬ ‫موثر ب��ر کنترل ب��ازار در حالی بیان می ش��وند که‬ ‫گزارش های س��طح شهر نش��ان از گرانی ساعت به‬ ‫ساعت محصوالت لبنی دارند‪.‬‬ ‫خاطره ای با طعم هشدار‬ ‫حدود یک دهه پیش بود که طرح نقدی شدن یارانه ها‬ ‫به همت دولت هش��تم به اجرا درامد‪ .‬در ان زمان این‬ ‫طرح منتقدان زیادی داش��ت که هریک به بخش��ی از‬ ‫ای��ن طرح معترض بودند‪ .‬یادم هس��ت در همان زمان‬ ‫گفت وگویی را در هفته نامه س�لامت با علیرضا مرندی‬ ‫که س��ال های زیادی در دولت های مختلف به وزارت و‬ ‫معاونت گذرانده بود‪ ،‬انجام دادم و نظر او را درباره نقدی‬ ‫شدن یارانه ها پرسیدم که با عنوان «شیر یارانه ای ُمرد»‬ ‫منتشر شد‪ .‬در ان گفت وگو وزیر وقت بهداشت کشور‪،‬‬ ‫ضمن بیان نظرات و انتقادات خود در این طرح نکته ای‬ ‫را گفت که زنگ هشدار ان هنوز در گوشم صدا می کند‪.‬‬ ‫مرندی ان روز گفت‪« :‬اگر با هیچ یک از مش��کالت این‬ ‫طرح هم کاری نداش��ته باشیم‪ ،‬از یک موضوع مهم در‬ ‫دم خروس یا قسم حضرت عباس‬ ‫ش��اید مس��ئوالن و بازرس��ان نظارتی از تغییر قیم��ت محصوالت‬ ‫لبنی در سطح ش��هر اگاهی نداشته باش��ند و حرف دست اندرکاران‬ ‫واحدهای تولیدی مبنی بر عدم تغییر قیمت این محصوالت را س��ند‬ ‫قرار دهند‪ ،‬ام��ا مردمی که در هفته چندبار برای تامین مایحتاج خود‬ ‫از این محصوالت اس��تفاده می کنند‪ ،‬نظر دیگری در این زمینه دارند‪.‬‬ ‫یک��ی از خریداران در این باره در گفت وگو با‬ ‫می گوید‪ :‬ش��ادی‬ ‫برای انهای��ی که توان مالی باالیی دارند این رقم ها چیز زیادی به نظر‬ ‫نیاید‪ ،‬اما برای من که یک دبیر بازنشس��ته هس��تم و تا هفته پیش این‬ ‫پنیر –اش��اره ب��ه محصولی که خری��داری کرده‪ -‬را ‪۲۰‬ه��زار تومان‬ ‫می خریدم‪ ،‬دشوار است که امروز ان را با ‪۱۱‬هزار تومان افزایش قیمت‬ ‫خری��داری کنم‪ .‬وی در این باره می گوی��د البته این فقط یکی از اقالم‬ ‫گران ش��ده است و اگر قیمت ها را با هفته قبل مقایسه کنید‪ ،‬خواهید‬ ‫دید این افزایش قیمت ها درباره بیشتر محصوالت لبنی رخ داده است‪.‬‬ ‫خری��دار دیگری در ای��ن زمینه می گوید‪ :‬قیمت لبنی��ات مانند لوازم‬ ‫یدکی ماش��ین نیست که یاداوری قیمت های قبلی ان مشمول مرور‬ ‫زمان شود‪ .‬وقتی نرخ یک ظرف ماست در مدت ‪ ۵‬روز از ‪۱۸‬هزار تومان‬ ‫ب��ه ‪ ۲۸‬هزار تومان افزایش یابد‪ ،‬همه متوجه ان می ش��وند و نمی دانم‬ ‫اصرار تولیدکنندگان بر اینکه این اتفاق نیفتاده‪ ،‬بر چه مبنایی است‪.‬‬ ‫ان نمی توان گذش��ت و ان برداش��تن یارانه ها از شیر و‬ ‫فراورده های لبنیاتی اس��ت‪ .‬م��ن معتقدم تعلق گرفتن‬ ‫یارانه ب��ه این محصوالت حتی از یاران��ه دارو واجب تر‬ ‫اس��ت‪ .‬خانواده های کم درامدی که امروز به دلیل تعلق‬ ‫گرفت��ن یارانه به لبنیات این محص��والت به راحتی در‬ ‫سبد غذایی انها جا گرفته‪ ،‬فردا حتی با پرداخت یارانه‬ ‫نقدی هم این محصوالت گران شده را در این سبد قرار‬ ‫نمی دهن��د و پول ان را صرف مش��کالت مالی دیگری‬ ‫می کنند‪ .‬ب��ه این ترتیب‪ ،‬باید منتظر باش��یم در ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬دهه اینده بس��یاری از افراد میانسال کشور و به ویژه‬ ‫زنان‪ ،‬به دلیل حذف لبنیات از برنامه غذایی شان‪ ،‬دچار‬ ‫مش��کالت جدی و اساسی اسکلتی باشند‪ ».‬امروز هنوز‬ ‫موعد ‪ ۲۰‬ساله ان هشدار نرس��یده‪ ،‬اما عالوه بر اینکه‬ ‫یارانه ای به شیر و محصوالت لبنی تعلق نگرفته‪ ،‬قیمت‬ ‫لبنیات در کش��ور با افزایش��ی بی س��ابقه روبه رو شده‬ ‫ک��ه حاال دیگر نه تنها قش��ر کم درامد‪ ،‬که حتی قش��ر‬ ‫متوس��ط جامعه نیز به اجبار این گروه غذایی را دور از‬ ‫دس��ترس سفره های خود می بینند و شاید هشدار وزیر‬ ‫وقت بهداش��ت با شدت و عمق بسیار بیشتر در کمین‬ ‫ایرانیان باشد‪.‬‬ ‫پای صحبت تولیدکنندگان‬ ‫ه��م دام��داران و هم کارخان��ه داران از افزایش قیمت‬ ‫هزینه ه��ای تولی��د گالیه مند هس��تند‪ .‬افزایش قیمت‬ ‫نهاده های دامی‪ ،‬حقوق و دستمزد‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬نرخ تورم‬ ‫و افزای��ش قیمت ارز مهم ترین هزینه هایی هس��تند که‬ ‫تولیدکنندگان می گویند موج��ب افزایش نهایی هزینه‬ ‫تولید ش��ده است‪ .‬س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬قیمت خرید شیر‬ ‫خام از دامداران را ‪ ۲۹۰۰‬تومان تعیین کرده اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫دام��داران هم از این قیمت رضای��ت ندارند و می گویند‬ ‫هزینه تولید هر کیلو شیر خام براساس افزایش قیمت ها‬ ‫‪ ۴۵۵۰‬تومان اس��ت‪ .‬برخی تولیدکنندگان علت افزایش‬ ‫قیمت ش��یر خام را افزایش هزینه تولید به ویژه افزایش‬ ‫قیم��ت نهاده های دامی دانس��ته و می گوین��د در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال دولت باید یک میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی را ب��رای واردات نهاده ه��ای این‬ ‫بخ��ش تخصیص می داد که فق��ط ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر ان‬ ‫تخصیص یافته اس��ت و دام��داران ‪ ۷۰‬درصد نهاده های‬ ‫مورد نیاز خود را از بازار ازاد می خرند‪ .‬براساس ارزیابی ها‪،‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد هزینه تولید مربوط به هزینه ش��یر خام و ‪۳۰‬‬ ‫درصد مربوط به هزینه های دیگر اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫می گوین��د با توجه به افزای��ش هزینه های تولید قیمت‬ ‫تولی��د یک کیلوگرم ش��یرخام ‪ ۴۵۵۰‬تومان اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫ستاد تنظیم بازار در جدیدترین قیمت گذاری این نرخ را‬ ‫‪ ۲۹۰۰‬تومان تعیین کرده اس��ت‪ .‬با توجه به هزینه های‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬هزینه تمام ش��ده هر کیلو ش��یر خام برای‬ ‫کارخانج��ات ‪ ۳۴۰۰‬تومان اس��ت؛ بنابرای��ن نمی توانیم‬ ‫بگویی��م کارخانج��ات گرانفروش��ی می کنند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬به گفته مس��ئوالن بخش تولید‪ ،‬کمبودی در تولید‬ ‫محصوالت لبنی نداریم و افزایش قیمت به خاطر کاهش‬ ‫تولید نیست‪ .‬به گفته یک تولید کننده از سال ‪ ۷۶‬تا ‪۸۴‬‬ ‫‪ ۱۰‬محصول مشمول نرخ گذاری‬ ‫س��تاد تنظی��م بازار ‪۴‬تی��ر در مصوبه ای مج��وز افزایش قیمت ش��یر را‬ ‫صادر کرد‪ .‬براس��اس تصمیم این س��تاد‪ ،‬قیمت ش��یر خام به ازای هرکیلو‬ ‫‪ ۲۹۰۰‬توم��ان تعیین و با توجه به افزایش قیمت ش��یرخام‪ ،‬مجوز افزایش‬ ‫قیمت محصوالت لبنی مش��مول نرخ گذاری از متوسط ‪ ۲۲‬درصد تا سقف‬ ‫‪ ۲۸‬درصد صادر ش��د‪ .‬نرخ گذاری س��تاد تنظیم بازار شامل ‪ ۱۰‬محصول‬ ‫پرمصرف لبنی اس��ت که حدود ‪ ۸۰‬درصد تقاضای مصرف کننده را شامل‬ ‫می ش��ود و قیمت محصوالت دیگر که در این بازار ‪ ۲۰‬درصد تقاضا دارند‪،‬‬ ‫براساس قیمت گذاری محصوالت س��اخت داخل تعیین می شود‪ .‬براساس‬ ‫قانون قیمت گذاری محصوالت س��اخت داخل‪ ،‬کاالهای لبنی که در سبد‬ ‫مصرفی خانوار درصد کمتری را ش��امل می ش��ود‪ ،‬ب��ا توجه به هزینه های‬ ‫تولید و س��ربار به عالوه ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۷‬درصد س��ود‪ ،‬قیمت گذاری می ش��وند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان لبنیات با اس��تناد به این چند محصول کم تقاضا نسبت به‬ ‫محصوالت پرتقاضا‪ ،‬می گویند؛ افزایش قیمت لبنیات بیش��تر ش��امل این‬ ‫محص��والت اس��ت‪ ،‬اما مصرف کنن��دگان ان را به کل محص��والت تعمیم‬ ‫می دهند‪ .‬ش��یرکاکائو‪ ،‬ماس��ت رویه دار‪ ،‬ماس��ت همزده‪ ،‬ش��یر غنی ش��ده‬ ‫ب��ا ویتامی��ن دی‪ ،‬پنی��ر خام��ه ای‪ ،‬پنیر س��نتی و خامه ج��زو محصوالت‬ ‫لبن��ی هس��تند که خارج از س��تاد تنظی م ب��ازار قیمت گذاری می ش��وند‪.‬‬ ‫سیدمحمدرضا بنی طبا‪ ،‬سخنگوی انجمن صنایع لبنی می گوید‪ :‬از ابتدای‬ ‫سال فقط ‪ ۱۰‬قلم کاالیی که مشمول قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار است‪،‬‬ ‫براساس مصوبه این س��تاد افزایش قیمت داشته و در ‪ ۵‬ماه امسال قیمت‬ ‫محصوالت لبنی افزایش دیگری نداش��ته است‪ .‬ش��یر کم چرب و پرچرب‬ ‫ساده در بسته بندی بطری و پاکتی مدت دار‪ ،‬پنیر ‪ ۴۵۰‬گرمی ‪ ،UF‬ماست‬ ‫کم چرب و پرچرب ساده در بسته بندی های کوچک و بزرگ و کره حیوانی‬ ‫شامل این قیمت گذاری است‪.‬‬ ‫دولت وقت تصمیم گرفت در قیمت گذاری ش��یر دخالت‬ ‫نکند و به همین دلیل به کارخانجات اجازه داد فقط سالی‬ ‫یک بار قیمت شیر را و ان هم تا سقف ‪ ۱۶‬درصد افزایش‬ ‫دهند‪ .‬این تصمیم باعث ش��د در ‪ ۸‬س��ال سقف میانگین‬ ‫افزای��ش قیمت محصوالت از ‪ ۹‬درصد باالتر نرود و حتی‬ ‫به ‪ ۱۶‬درصدی که دولت اجازه داده بود هم نرس��د‪ .‬این‬ ‫تولید کننده می گوید به استناد امار شرکت های بورسی‪،‬‬ ‫سود شرکت های لبنی ‪ ۳‬درصد است که در میان صنایع‬ ‫دیگر‪ ،‬کمترین س��ود است‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬صنایع لبنی‬ ‫جذابیت خود را برای س��رمایه گذاری از دس��ت داده اند‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از تولید کنندگان می گوید‪ ،‬درخواس��ت ما‬ ‫عدم دخال��ت دولت در قیمت گذاری لبنیات اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫قیمت را بازار تعیین کند و در عوض یارانه شیر مستقیم‬ ‫به مصرف کننده پرداخت شود‪ ،‬نتیجه بهتری دارد که ما‬ ‫ان را در دول��ت اصالحات تجرب��ه کرده ایم‪ ،‬در حالی که‬ ‫اکنون ‪ ۸۰‬درصد کاالهای لبنی مش��مول قیمت گذاری‬ ‫اس��ت‪ .‬ام��ا اگر دولت یارانه مس��تقیم ب��ه مصرف کننده‬ ‫بپردازد‪ ،‬بازار عرضه و تقاضا متعادل می شود‪.‬‬ ‫سخن اخر‪...‬‬ ‫با اینکه صنایع لبنی تاکید دارند قیمت گذاری محصوالت انها براساس مجوزهای ستاد‬ ‫تنظیم بازار اس��ت‪ ،‬اما مصرف کنندگان می گویند قیمت ش��یر تقریبا در هر س��ال چندبار‬ ‫افزای��ش دارد که این افزایش قیمت عالوه بر ش��یر ش��امل محص��والت دیگر مانند پنیر‪،‬‬ ‫ماست‪ ،‬کره و‪ ...‬هم می شود‪ .‬به گفته فروشندگان هر بار که قیمت محصوالت لبنی افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬عقب نش��ینی مصرف کنندگان در بازار مشاهده می شود‪ .‬هرچند این عقب نشینی‬ ‫دائمی نیست و پس از مدتی دوباره مصرف کنندگان به بازار برمی گردند‪ .‬در نهایت به نظر‬ ‫می رس��د اگر دولت‪ ،‬تدبیری مانند تعلق گرفتن یارانه برای روند افزایش��ی قیمت لبنیات‬ ‫در نظر نگیرد و این مواد غذایی ضروری به ناچار از سفره های مردم حذف شوند‪ ،‬در چند‬ ‫س��ال اینده باید منتظر یک س��ونامی گسترده از مشکالت اس��کلتی و اختالالت ناشی از‬ ‫کاهش مصرف محصوالت لبنی در جامعه باشیم و ان روز باید کاسه چه کنم چه کنم تامین‬ ‫هزینه های گزاف درمان و دارو را به دست بگیریم‪ .‬پس چه بهتر است که اگر دست اندرکاران‬ ‫و سیاست گذاران این حوزه راهکاری در استین دارند‪ ،‬ان را امروز به کار گیرند‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1590‬‬ ‫پیاپی ‪2908‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫دبیر پیشین ستاد اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی در گفت وگو با‬ ‫اکسپو دوبی از زاویه ای دیگر‬ ‫اکس��پو رویدادی اس��ت که هر ‪ ۵‬سال یک بار و هر‬ ‫بار در کش��وری متفاوت برگزار می ش��ود‪ .‬اهمیت این‬ ‫نمایش��گاه و پیامدها و برایندهای ان برای کشورهای‬ ‫جهان انچنان ارزش��مند اس��ت که امروزه اکس��پوها‬ ‫سومین رویداد مهم جهان پس از مسابقات جام جهانی‬ ‫فوتبال و بازی های المپیک بوده و نام المپیک فرهنگ‬ ‫ملل را برای ان برگزیده اند‪.‬‬ ‫ش��یوع کرونا موجب شد شروع اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی‬ ‫که قرار بود از مهر امس��ال به مدت ‪ ۶‬ماه در این شهر‬ ‫برگزار ش��ود‪ ،‬مانند تم��ام فعالیت های نمایش��گاهی‬ ‫دستخوش تغییر شود‪.‬‬ ‫خبرن��گار‬ ‫ب��ه همی��ن منظ��ور و دریاف��ت‬ ‫گزارش��ی مختصر از روند حضور ایران در اکسپوهای‬ ‫جهان��ی گفت وگویی را با اریا مجیدی‪ ،‬دبیر پیش��ین‬ ‫س��تاد اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی ترتیب داده که در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫اکسپو ها در هر دوره یک موضوع را دستمایه طراحی‬ ‫قرار می دهند که اگر دوباره بخواهیم به گذشته رجوع‬ ‫کنیم اکسپو شانگهای با شعار شهر بهتر‪ ،‬زندگی بهتر‪،‬‬ ‫اکسپو میالن با شعار تغذیه‪ ،‬زمین‪ ،‬انرژی برای حیات‬ ‫برگزار ش��د و اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬نیز با ش��عار همفکری و‬ ‫ساخت اینده برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫این ش��عارها دستمایه کش��ورها هستند برای اینکه‬ ‫بتوانن��د در چارچوب ان‪ ،‬اخرین دس��تاوردهای خود‬ ‫را در قال��ب موضوعات و ابزارهای گوناگون به نمایش‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫سهیل فرزین‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی‬ ‫برگزاری اکس��پو برعهده یک اتحادیه جهانی اس��ت و همه دولت ها عضو‬ ‫این اتحادیه هس��تند؛ پیشنهاد مطرح شده از سوی مشارکت کنندگان در‬ ‫اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوب��ی مبنی بر ب��ه تعویق افتادن یک س��اله برگزاری این‬ ‫اکسپو است که به کمیته اجرایی این اتحادیه ارائه شد و این کمیته پس‬ ‫از بررسی تمام جوانب این پیشنهاد را پذیرفت‬ ‫‹ ‹روند حضور ایران در اکسپوهای جهانی‬ ‫اریا مجی��دی در ابتدای این گفت وگ��و اظهارکرد‪:‬‬ ‫به منظور بررس��ی روند حضور ایران در اکس��پو ها باید‬ ‫از اکسپو ‪ ۲۰۰۰‬هانوفر المان شروع کنیم‪ ،‬چراکه این‬ ‫اکس��پو به نوعی تحول بزرگی در برگزاری اکس��پوها‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روند حضور ایران در اکس��پوها در اکسپو‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬هانوفر و ‪ ۲۰۰۵‬ژاپن دستخوش تغییر رویکرد‬ ‫ش��د‪ .‬در سال ‪ ۲۰۰۰‬ایران مانند ادوار گذشته در کنار‬ ‫س��ایر کشورها در یک س��الن‪ ،‬فضایی را با طراحی تم‬ ‫ای��ران به خود اختصاص داده بود‪ ،‬اما از س��ال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫تصمی��م ب��ر این ش��د که مدل مش��ارکت ای��ران در‬ ‫اکسپوها تغییر پیدا کند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا کش��ور م��ا در س��الن هایی که به‬ ‫صورت انحص��اری به ایران اختصاص می یافت‪ ،‬حضور‬ ‫یافت‪ .‬این سالن ها از قبل اماده بودند و ایران با توجه‬ ‫به طراحی های مدنظر خ��ود درون و بیرون پاویون را‬ ‫طراحی می کرد‪ .‬کش��ور ما برای نخستین بار در اکسپو‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬ژاپن با این مدل شرکت کرد‪.‬‬ ‫دبیر پیش��ین س��تاد اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی در ادامه‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬ای��ن روش تا اکس��پو بعدی که اکس��پو‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬ش��انگهای ب��ود ادام��ه پیدا کرد‪ .‬بین اکس��پو‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬ش��انگهای تا ‪ ۲۰۱۵‬میالن‪ ،‬تحول عظیمی در‬ ‫روند حضور ایران در اکس��پو ها به وج��ود امد و ایران‬ ‫برای نخس��تین بار در تاریخ اکسپوها مانند بسیاری از‬ ‫کشورها زمینی را از میالن دریافت و از ابتدا شروع به‬ ‫طراحی و ساخت پاویون در زمین مربوط کرد‪.‬‬ ‫این کار در مرحله نخس��ت اقدامی متفاوت نسبت‬ ‫به س��ایر اکس��پو ها بود‪ .‬بزرگ ترین اتفاقی که در این‬ ‫اکس��پو افتاد‪ ،‬این بود که م��ا از منظر تم و انچه باید‬ ‫تشریح کرد‬ ‫در پاویون ایران به نمایش گذاش��ته می ش��د‪ ،‬در بین‬ ‫کشورهایی که دارای ‪ ۲۰۰۰‬متر فضا بودند‪ ،‬رتبه دوم‬ ‫را به دست اوردیم‪.‬‬ ‫مجیدی در ادامه و با بیان اینکه ساخت سالن ایران با‬ ‫سختی های خاصی روبه رو بود‪ ،‬گفت‪ :‬طبق معمول برای‬ ‫ساخت س��الن ها زمان کافی نداشتیم‪ ،‬اما خوشبختانه‬ ‫با اقدامات اساسی ستاد اکسپو در ان مقطع این سالن‬ ‫در موعد مقرر افتتاح شد و این روند تا کنون نیز ادامه‬ ‫دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوب��ی نیز مانند‬ ‫اکس��پو میالن زمین��ی را به مس��احت ‪ ۲۰۰۰‬متر از‬ ‫کش��ور امارات که برگزار کننده این رویداد اس��ت در‬ ‫اختی��ار گرفتیم و با برگزاری مس��ابقه طراحی از بین‬ ‫‪ ۳۰‬شرکت‪ ،‬یک ش��رکت با رای داوری طراح پاویون‬ ‫ایران در این اکسپو شد و در همین راستا قراردادهای‬ ‫ساخت و قراردادهای موردنیاز منعقد شده و هم اکنون‬ ‫در حال ساخت پاویون ایران در دوبی هستیم‪.‬‬ ‫مجی��دی در ادام��ه با بی��ان اینکه اکس��پوها یک‬ ‫رویداد بزرگ تجاری بر پایه نمایشگاه هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دبیر پیش��ین ستاد اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی در بخش‬ ‫دیگ��ری از صحبت های خود ب��ه تغییر زمان برگزاری‬ ‫اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی اش��اره کرد و گفت‪ :‬تاریخ قبلی‬ ‫برگزاری این رویداد قبل از ش��یوع ویروس کرونا ‪۲۹‬‬ ‫مهر ‪ ۱۳۹۹‬تا ‪ ۱۰‬فروردین سال ‪ ۱۴۰۰‬بود که شرایط‬ ‫کرون��ا بر برگزاری این رویداد نیز تاثیر گذاش��ت و در‬ ‫یک جلس��ه ویدئوکنفرانسی که اواخر سال گذشته در‬ ‫این زمینه برگزار ش��د تمام اعضا و مشارکت کنندگان‬ ‫در ای��ن رویداد نگرانی خود را مبنی بر احتمال تحقق‬ ‫نیافتن بازدید پیش بینی شده ابراز کردند‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا پیش��نهادهای گوناگون��ی برای‬ ‫برگزاری این اکس��پو مطرح ش��د ک��ه در نهایت طی‬ ‫این جلس��ه به این نتیجه رسیدیم که برگزاری اکسپو‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬دوبی با تعویق یک ساله انجام شود‪.‬‬ ‫مجی��دی در ادام��ه گفت‪ :‬برگزاری رویداد اکس��پو‬ ‫برعهده یک اتحادیه جهانی است و همه دولت ها عضو‬ ‫این اتحادیه هس��تند؛ پیش��نهاد مطرح شده از سوی‬ ‫مشارکت کنندگان در اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی مبنی بر به‬ ‫تعویق افتادن یک س��اله برگزاری این اکسپو است که‬ ‫به کمیته اجرایی این اتحادیه ارائه ش��د و این کمیته‬ ‫پس از بررس��ی تمام جوانب این پیشنهاد را پذیرفت‬ ‫و در نهایت در جلس��ه ای که هم��ه اعضای مجمع به‬ ‫ص��ورت مج��ازی در ان حضور داش��تند‪ ،‬رای تعویق‬ ‫یک س��اله اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی صادر و قرار شد از ‪۹‬‬ ‫مهر ‪ ۱۴۰۰‬ب��ه مدت ‪ ۶‬ماه این رویداد برگزار ش��ود‪.‬‬ ‫به عبارت��ی می توان گف��ت مقدمات حض��ور ایران در‬ ‫این اکس��پو در این دولت و اجرای ان به دولت بعدی‬ ‫محول خواهد شد‪.‬‬ ‫اریا مجیدی‬ ‫‹ ‹توجه بخش خصوصی به اکسپوها‬ ‫وی در پای��ان عن��وان کرد‪ :‬خواهش��مندیم بخش‬ ‫خصوصی توج��ه ویژه ای به حضور در اکس��پوها باید‬ ‫داشته باشد‪ ،‬چراکه اکس��پو ها فرصت بسیار مناسبی‬ ‫برای توس��عه و گس��ترش تجارت و صادرات هستند؛‬ ‫بنابرای��ن انتظار داریم اتاق بازرگانی به طور عملی وارد‬ ‫این عرصه شود‪.‬‬ ‫رویداد معدنی ‪ IMEX ۲۰۲۱‬برگزار خواهد شد‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه بین الملل��ی مع��دن و صنایع معدن��ی‬ ‫(‪ )IMEX ۲۰۲۱‬در این��ده ای نزدی��ک برگ��زار خواهد ش��د‪.‬‬ ‫مدیر حوزه ریاس��ت س��ازمان نظام مهندسی معدن در حاشیه‬ ‫ایی��ن امضای تفاهمنامه همکاری بین معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری و س��ازمان نظام مهندس��ی مع��دن ایران از‬ ‫برگزاری نخس��تین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی‬ ‫(‪ )IMEX ۲۰۲۱‬در اینده ای نزدیک ازس��وی س��ازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن خبر داد‪ .‬به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬امیراسماعیل‬ ‫شاهس��وارانی ب��ا اع�لام این خب��ر در ادامه افزود‪ :‬ای��ن رویداد‬ ‫بین المللی و تخصصی تاکنون با اس��تقبال فراوان ش��رکت های‬ ‫داخل��ی و خارج��ی و دانش بنی��ان همراه بوده و س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن تمام��ی امور و کاره��ای الزم را پیش بینی و‬ ‫در کن��ار ان کالس های اموزش��ی و‪ ...‬نیز برگ��زار خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین سعی ما بر این است با توجه به شرایط‬ ‫موجود و محدودیت های در نظر گرفته ش��ده به واسطه ویروس‬ ‫کرون��ا بتوانیم در اینده ای نزدیک نس��بت به برگزاری ان اقدام‬ ‫کنیم‪ .‬گفتنی است کامبیز مهدی زاده‪ ،‬مشاورعالی معاون علمی‬ ‫و فناوری رئیس جمهور نیز ضمن ابراز خرسندی از این رویداد‪،‬‬ ‫حمایت کامل معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری را از‬ ‫برگزاری این نمایشگاه اعالم کرد‪.‬‬ ‫نمایشگاه ایران بیوتی برگزار شد‬ ‫نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی‪ ،‬موادشوینده‪ ،‬پاک کننده‪،‬‬ ‫بهداشتی‪ ،‬سلولزی و ماشین االت وابسته تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫برگ��زاری این روی��داد که قرار بود یک ت��ا‪ ۴‬مرداد برگزار‬ ‫ش��ود با نشس��ت مس��ئوالن ذی ربط‪ ،‬برگزار کننده و مجری‬ ‫نمایش��گاه و هماهنگی مدیران نمایش��گاه بین المللی با یک‬ ‫هفته تاخیر در تاریخ ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬مرداد در نمایشگاه بین المللی‬ ‫تهران برنامه ریزی ش��د اما با توجه به تصمیم ستاد مقابله با‬ ‫کرونا مبنی بر ممنوعیت یک هفته ای برگزاری نمایشگاه ها‪،‬‬ ‫برگزاری این نمایشگاه روز قبل از برگزاری لغو شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫با گذش��ت حدود ‪ ۲‬هفت��ه این رویداد‬ ‫دوب��اره کلی��د خ��ورد و ب��ا جمعیت بس��یار مح��دودی از‬ ‫بازدیدکنندگان تخصصی در جریان است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد مصرف محصوالت ارایشی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی کش��ور در‬ ‫حاش��یه اغاز به کار بیس��ت وهفتمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫مواد ش��وینده‪ ،‬ارایش��ی‪ ،‬بهداش��تی گفت‪ :‬با حمایت جدی‬ ‫از تولیدات داخلی س�لامت محور‪ ،‬ظرفی��ت و توانمندی باال‬ ‫و ب��ا کاه��ش واردات و ارزب��ری‪ ،‬تمرکز ب��ر تولید و مصرف‬ ‫فراوردهای بهداش��تی و ارایشی باید در اولویت بوده باشد و‬ ‫رویکرد به سمت و سویی افزایش کیفیت تولیدکنندگان در‬ ‫رقابت با سایر کشورها و با برنامه ریزی برای توسعه صادرات‬ ‫محصوالت داخلی با فناوری و استانداردهای روز مدنظر قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫بهمن حسین زاده با اشاره به اینکه محصوالت با کیفیت تر‬ ‫بهداشتی و ارایشی با سالمت و تندرستی مردم از کودکی تا‬ ‫سالمندی سرکار دارند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در سطح جهانی ایران در‬ ‫مصرف مواد بهداشتی و ارایشی در رتبه زیر ‪ ۱۰‬قرار دارد و‬ ‫با رویه محدودیت در واردات بی رویه‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به دنبال تقویت زیرساخت ها‪ ،‬تسهیل سرمایه گذاری‬ ‫و حمای��ت از برندس��ازی مل��ی اس��ت تا در چرخ��ه عرضه‬ ‫پرمصرف کش��ور با رفع نیازهای داخلی‪ ،‬اش��تغالزایی باال در‬ ‫این حوزه به دنبال بازارهای هدف صادراتی نیز باشیم و طبق‬ ‫امارهای رس��می با کاهش س��ن مصرف کنندگان ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫مصرف خاورمیانه متعلق به کشور ما است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با سیاس��ت های درس��ت‪ ،‬واردات بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد لوازم بهداش��تی و ارایش��ی برای تقویت داخلی سازی‬ ‫متوقف ش��ده است که به دنبال ان دس��ت اندکاران و فعاالن‬ ‫صنعت��ی داخلی مس��ئولیت تولید و تامی��ن مصرف داخلی‬ ‫ب��ا افزای��ش س��طح کیف��ی و تن��وع محص��والت به روزتر و‬ ‫صادرات محور را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی رفع موانع‪،‬‬ ‫تبلیغ فرهنگ س��ازی موثر‪ ،‬بس��ته بندی مناس��ب و کیفیت‬ ‫افزای��ی را باعث کاهش قطع وابس��تگی به کاالهای مش��ابه‬ ‫خارجی دانس��ت و ادام��ه داد‪ :‬در بازار پر تنوع و پرش��تاب‬ ‫جهان��ی ضمن رقابت باید در زنجی��ره تولید و عرضه اولویت‬ ‫مصرف کنندگان نگاه به داخلی سازی و برندهای ملی معتبر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تا ضمن کمک به رونق کسب وکارها‪ ،‬برندسازی مناسب و‬ ‫معرفی محصوالت داخلی فرهنگ استفاده از کاالی مصرفی‬ ‫ایرانی در خانواده ها نهادینه شود‪.‬‬ ‫حس��ین زاده در ادامه بیان کرد‪ :‬نمایش��گاه مواد شوینده‪،‬‬ ‫بهداشتی و ارایشی را باسابقه ‪ ۲۶‬دوره برگزاری موفقیت امیز‬ ‫یکی از معتبرترین و بزرگ ترین نمایش��گاه تخصصی پررونق‬ ‫و برن��د در نمایش��گاه های داخلی اس��ت و برگ��زاری‪ ۴‬روزه‬ ‫این نمایش��گاه کمک موثری به تب��ادل اطالعات‪ ،‬هم افزایی‪،‬‬ ‫بازاریاب��ی‪ ،‬توس��عه تعامالت اقتصادی و تج��اری با عرضه و‬ ‫نمایش اخرین دستاورد ها و در راستای تحقق جهش تولید‬ ‫زمینه رشد و رونق روزافزون را فراهم می کند‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫از ‪ ۲۶‬مرداد به مدت ‪ ۴‬روز میزبان بازدیدکنندگان تخصصی‬ ‫این حوزه است‪.‬‬ ‫نهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی نواوری و‬ ‫فناوری اینوتک��س ‪ ۲۰۲۰‬در پارک فناوری‬ ‫پردیس اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬مه��دی صفاری نیا‪ ،‬مدیر‬ ‫پ��ارک فن��اوری پردیس در مراس��م افتتاح‬ ‫نهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی ن��واوری و‬ ‫فن��اوری اینوتک��س ‪ ۲۰۲۰‬ب��ا قدردان��ی از‬ ‫دبیرخانه نمایش��گاه‪ ،‬اظهارک��رد‪ ۹ :‬هزارنفر‬ ‫به ط��ور انالین مراس��م افتتاح را مش��اهده‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬فک��ر نمی کردی��م در این‬ ‫بخش نمایشگاهی به این نقطه برسیم و این‬ ‫نش��ان دهنده این اس��ت که اینوتکس فرزند‬ ‫زمان خود است‪.‬‬ ‫مدیر پ��ارک فناوری پردیس افزود‪ :‬در ان‬ ‫زمان��ی که نیاز ب��ه انتقال فناوری داش��تیم‬ ‫اینوتکس در کنار ورود فناوری‪ ،‬در صادرات‬ ‫نی��ز نق��ش افرین��ی ک��رده و ب��ا همکاری‬ ‫شرکت هایی که توان صادرات داشتند اقدام‬ ‫به همکاری با شرکت های بین المللی کرد‪.‬‬ ‫صفاری نی��ا اضاف��ه کرد‪ :‬با پیش��رفت های‬ ‫انجام ش��ده در حوزه توس��عه زیس��ت بوم و‬ ‫فناوری با شدت باالیی در حال رشد هستیم‬ ‫و شرکت های دانش بنیان باید نواوری را در‬ ‫کنار جری��ان نیروی انس��انی‪ ،‬تعامالت بین‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬حوزه های تامین مالی و س��ایر‬ ‫موارد فراهم کنند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬با تغییر رویکرد اینوتکس‬ ‫ب��ه برگ��زاری نمایش��گاه مجازی‪ ،‬ب��ه این‬ ‫اکوسیستم وارد شدیم به صورتی که به هیچ‬ ‫عنوان در گذش��ته این نوع کار را ش��اهدیم‬ ‫نبود و برگ��زاری این نمایش��گاه بین المللی‬ ‫بسیار محسوس است‪.‬‬ ‫مدیر پارک فن��اوری پردیس تصریح کرد‪:‬‬ ‫همکاران م��ان در ای��ن دبیرخان��ه زحمات‬ ‫بسیاری متحمل شدند در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماهه اخیر‬ ‫اقدام��ات الزم را برای برگ��زاری مجازی ان‬ ‫انجام دادند و توانس��تند در ای��ن حوزه نیز‬ ‫نقش افرینی کنند‪ .‬صفاری عنوان کرد‪ :‬بودن‬ ‫و برگزاری این نمایش��گاه بسیار مهم است‪،‬‬ ‫زیرا صدها استارت اپ از سال گذشته در ان‬ ‫مشارکت داش��ته و هزاران نفر دنبال کننده‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ه همین دلیل توقف نک��رده و راه و‬ ‫جریان خود را مانند رودخانه دنبال می کند‪.‬‬ ‫وی ابراز کرد‪ :‬به دلیل شیوع کرونا برگزاری‬ ‫فیزیکی این نمایش��گاه میسر نبود و تجربه‬ ‫جدی��دی در برگزاری برخ��ط‪ ،‬مجازی و تم‬ ‫و متد جدید را کس��ب کردیم که باعث شد‬ ‫بزرگ تر از قبل هم برگزار شود‪.‬‬ ‫مدی��ر پارک فناوری پردی��س تاکید کرد‪:‬‬ ‫‪ 5‬هزار شرکت دانش بنیان با این تالش های‬ ‫نمایش��گاه به ده ها هزار خواهند رس��ید و با‬ ‫اتکاء به فناوری به جای منابع زمینی(نفت)‬ ‫ب��ه منویات رهب��ر معظم انق�لاب نیز عمل‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬نهمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ن��واوری و فن��اوری اینوتک��س ‪ ۲۰۲۰‬در‬ ‫پارک فن��اوری پردیس با حض��ور و ارتباط‬ ‫مج��ازی س��ورنا س��تاری‪ ،‬مع��اون علمی و‬ ‫فناوری رئیس جمهوری در سالن اجتماعات‬ ‫پارک افتتاح و این مراس��م به طور مجازی و‬ ‫مستقیم نیز پخش شد‪.‬‬ ‫ به نمایشگاه کتاب‬ ‫مجوز نمی دهیم‬ ‫روابط عموم��ی موسس��ه خان��ه کت��اب و‬ ‫ادبی��ات ای��ران اع�لام ک��رد تاکن��ون هیچ‬ ‫مجوزی درب��اره برگزاری نمایش��گاه کتاب‬ ‫اع��م از فیزیکی یا مجازی در امس��ال صادر‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش عصر نمایش��گاه‬ ‫به دنب��ال انتش��ار فراخوان های��ی مبن��ی بر‬ ‫برگزاری نمایشگاه های کتاب به طور فیزیکی‬ ‫و مج��ازی‪ ،‬ب��ه اطالع جامعه نش��ر کش��ور‬ ‫می رس��اند طی اس��تعالم به عم��ل امده از‬ ‫معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی و اتحادیه ناش��ران و کتابفروشان‬ ‫ته��ران‪ ،‬تاکن��ون هی��چ مج��وزی درب��اره‬ ‫برگزاری نمایش��گاه کتاب اعم از فیزیکی یا‬ ‫مجازی در س��ال جاری صادر نش��ده است‪.‬‬ ‫بنابراین شایسته است ناشران در مواجهه با‬ ‫فراخوان های منتشرش��ده در فضای مجازی‬ ‫و س��ایر رس��انه ها جانب احتی��اط را رعایت‬ ‫کنند‪ .‬بدیهی است چنانچه مجوزی از سوی‬ ‫معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی (به عنوان تنها مرجع صدور مجوز‬ ‫برگزاری نمایش��گاه کتاب در کش��ور) صادر‬ ‫شود‪ ،‬مراتب به نحو مقتضی از طریق سایت‬ ‫رسمی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی‪ ،‬موسسه خانه کتاب و ادبیات‬ ‫ایران و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازدید بزرگان‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫از نمایشگاه‬ ‫جدید اصفهان‬ ‫ش��هردار اصفهان و رئیس و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی از نمایش��گاه‬ ‫بین المللی اصفهان بازدید کردند‪ .‬قدرت اهلل نوروزی شهردار اصفهان‪ ،‬مسعود‬ ‫گلش��یرازی رئیس اتاق بازرگانی و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی از پروژه‬ ‫نمایش��گاه بین المللی اصفهان بازدید کردند‪ .‬این بازدید به منظور اشنایی با‬ ‫محل جدید و میزان پیش��رفت فیزیکی پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان‬ ‫انجام ش��د‪ .‬در این بازدید‪ ،‬رئیس و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان با قدردانی از تالش های انجام ش��ده برای پیشرفت پروژه نمایشگاه‬ ‫بین المللی‪ ،‬اظهار امیدواری کردند هر چه س��ریع تر ش��اهد بهره برداری از‬ ‫ای��ن پروژه ملی باش��یم‪ .‬به گفته برخی مقام��ات و نهادهای اگاه‪ ،‬از مهرماه‬ ‫قرار اس��ت‪ ،‬فاز نخس��ت نمایش��گاه بزرگ اصفهان به بهره برداری برسد‪ .‬با‬ ‫بهره ب��رداری از نمایش��گاه اصفهان می توان از ش��رکت های مطرح و بزرگ‬ ‫کش��ور ب��رای حضور در ان به عنوان محل��ی ابرومند دعوت کرد که موجب‬ ‫رونق بس��یاری از فعالیت ها در اس��تان خواهد شد‪ .‬اگر این نمایشگاه بتواند‬ ‫شرکت های مختلف خارجی را از سراسر جهان جذب کند‪ ،‬با افزایش ضریب‬ ‫اشغال هتل ها و‪ ...‬می تواند در توسعه صنعت گردشگری اصفهان تاثیرگذار‬ ‫باش��د؛ البته الزمه اصلی این مسئله فعال شدن حوزه دیپلماسی خارجی و‬ ‫توسعه روابط با دیگر کشورهاست‪ .‬نمایشگاه جدید اصفهان یک زیرساخت‬ ‫است‪ ،‬اما اگر زیرساخت دیگر نهادها مهیا نشود‪ ،‬نمی تواند نقش پررنگ خود‬ ‫را نمایش دهد؛ از سوی دیگر‪ ،‬نباید به نمایشگاه به عنوان محلی فقط برای‬ ‫کس��ب درامد نگاه شود و به طور قطع با جلب اعتماد مردم می توان موجب‬ ‫توسعه اقتصاد شهری شد‪.‬‬ ‫ اغاز به کار‬ ‫اینوتکس ‪۲۰۲۰‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1590‬‬ ‫پیاپی ‪2908‬‬ ‫استان ها‬ ‫روی خط خبر‬ ‫در مدیریت فضای مجازی جزیره ای عمل نکنیم‬ ‫ارزیاب اصلی فعالیت‬ ‫نهاد ها مردم هستند‬ ‫اس��تاندار فارس تاکیدکرد‪ :‬ارزیاب اصلی فعالیت‬ ‫نهاده��ای گوناگ��ون و مس��ئوالن‪ ،‬مردم هس��تند‬ ‫و رضای��ت انه��ا اصلی ترین فاکتور ارزیابی اس��ت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬عنایت اهلل رحیمی در جلس��ه‬ ‫ش��ورای راهبردی توسعه مدیریت استان فارس به‬ ‫اهمیت تصمیمات این ش��ورا اش��اره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬همه مس��ئوالن و مدیران در سطوح گوناگون‬ ‫باید تصمیمات این ش��ورا را مورد توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫رحیم��ی اضافه کرد‪ :‬به طور قطع‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫ش��ورا های مش��ورتی در قال��ب همی��ن س��اختار‬ ‫طراحی ش��ده که می تواند تصمیمات اثر گذاری در‬ ‫امور مدیریتی داش��ته باش��د‪ .‬استاندار فارس ادامه‬ ‫داد‪ :‬ارتقای بهره وری نیروی انس��انی و مدیریت از‬ ‫ضروری تری��ن موضوع��ات کاری نهادهای اجرایی‬ ‫به ش��مار می رود که باید به ان توجه کرد‪ .‬رحیمی‬ ‫گفت‪ :‬توس��عه بهره وری باید منجر به تس��هیل در‬ ‫فعالیت های بخش خصوص و تعاونی شود‪ .‬استاندار‬ ‫فارس خاطرنش��ان کرد‪ :‬همه مدی��ران و نهادهای‬ ‫اجرای��ی ب��ه ارزیابی نیاز دارند ت��ا به حرکتی رو به‬ ‫جلو و اصالح روش ها منجر شود‪.‬‬ ‫توسعه مراکز گردشگری‬ ‫اصفهان‬ ‫به�روز راعی‪ :‬جلس��ه هی��ات مدی��ره جامعه‬ ‫حرف ه��ای مناط��ق نمونه با موضوع رفع مس��ائل‬ ‫مراکز گردش��گری‪ ،‬مجتمع ها و مراکز گردشگری‬ ‫اس��تان مناط��ق برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫اصفهان‪ ،‬سیدحسن قاضی عسگر‪ ،‬معاون هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی استانداری در این جلسه ضمن اعالم‬ ‫حمای��ت از فعالیت های ای��ن جامعه‪ ،‬به رفع موانع‬ ‫در توس��عه و فعالیت های مراکز گردشگری تاکید‬ ‫کرد‪ .‬سیدعلی ضیائی اردهالی‪ ،‬نایب رئیس جامعه‬ ‫حرف��ه ای مناطق گردش��گری نیز در این جلس��ه‬ ‫ضمن تشریح مسائل و وضعیت فعلی این مراکز در‬ ‫اس��تان‪ ،‬بر توجه جدی دولت در رفع موانع جذب‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه گردش��گری تاکید کرد‪.‬‬ ‫این جلس��ه با هدف جذب سرمایه گذار در راستای‬ ‫توس��عه مراکز گردش��گری استان تش��کیل شد تا‬ ‫ظرفیت اعضای هیات مدیره به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استاندار فارس با تاکید بر لزوم جلوگیری از موازی کاری‬ ‫و فعالیت ه��ای پراکن��ده در مدیریت فض��ای مجازی‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬اقدامات خوب و قابل قبولی در این زمینه انجام ش��ده‪،‬‬ ‫اما پراکندگی و جزیره ای ان نقص به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اس��تان فارس‪ ،‬عنای��ت اهلل رحیمی‬ ‫در جلسه ش��ورای فضای مجازی با اش��اره به بیانات رهبر‬ ‫معظم انق�لاب درباره فضای مج��ازی و اهمیت ان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بای��د بتوانیم با اعتق��اد و نیل به ارزش ها و منافع ملی‪ ،‬یک‬ ‫بستر سازی برای هدایت افکار عمومی کنیم‪.‬‬ ‫رحیم��ی با بی��ان اینکه مقبولیت اجتماع��ی برخی افراد‬ ‫در فض��ای اجتناب ناپذیر اس��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬اثر گذاری و‬ ‫اثر پذیری از کارکردهای مختلف فضای مجازی اس��ت و ما‬ ‫از این فرص��ت کمتر در چارچوب مناف��ع نظام بهره گیری‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید سیاس��ت گذاری‬ ‫گوناگون��ی در محورهای سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی واجتماعی در‬ ‫فضای مجازی تدوین ش��ود و تیم های اجرایی نیز به دنبال‬ ‫تحقق ان باشند‪.‬‬ ‫او توجه به موضوع دولت و ملت و رفع موانع اقتصادی و‬ ‫جذب س��رمایه گذاری را هدفی مهم برای این شورا عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬با گس��ترش نشاط و امید بسیاری از مشکالت‬ ‫روزمره قابل حل است‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس با اش��اره به نزدیکی هفته دولت و لزوم‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی در معرفی خدمات‬ ‫دول��ت گفت‪ :‬دولت پیش��انی نظام اس��ت و به همین دلیل‬ ‫باید خدمات اثر گذار و ارزش��ی دولت به مردم معرفی شود‬ ‫و امروزه تالش دشمنان برای بی اعتبار کردن خدمات نظام‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مراسم معارفه مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت برق منطقه ای یزد عنوان شد‬ ‫گذر موفق یزد از پیک بار سال ‪۹۹‬‬ ‫ایین تکریم و معارفه مدیر دفتر حراست و امور محرمانه‬ ‫ش��رکت برق منطقه ای یزد برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از یزد‪ ،‬در این مراسم از زحمات حمید زارع‪ ،‬مدیر پیشین‬ ‫دفتر حراس��ت و امور محرمانه ش��رکت برق منطقه ای یزد‬ ‫قدردانی شد‪ .‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد با اشاره‬ ‫به انتخاب حمید زارع به عنوان مدیر دفتر حقوقی شرکت‪،‬‬ ‫س��یدجالل حس��ینی را مدیر جدید دفتر حراست و امور‬ ‫محرمان��ه معرفی کرد‪ .‬ابوالفضل اس��دی با بیان وضعیت‬ ‫کالن صنع��ت برق اس��تان و همچنین برنامه ها و اقدامات‬ ‫انجام شده برای گذر موفق از پیک بار؛ به اجرای پروژه های‬ ‫تکلیفی با وجود مشکالت نقدینگی و محدودیت های ناشی‬ ‫از شیوع کرونا اشاره کرد و افزود‪ :‬خوشبختانه توانستیم با‬ ‫تدابیر و هماهنگی همکاران صنعت برق استان پیک بار سال‬ ‫‪ ۹۹‬را نیز با حداقل میزان خاموشی و با موفقیت پشت سر‬ ‫بگذاری��م و این مهم نتیجه تالش و هماهنگی همکاران ما‬ ‫در تمامی حوزه های فنی‪ ،‬منابع انسانی‪ ،‬امور مالی و دیگر‬ ‫بخش های صنعت برق یزد بوده است‪ .‬سیدمحمد محبی‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر مرکزی حراست شرکت توانیر در ادامه این‬ ‫نشس��ت شناخت چالش ها و نیازهای دفتر حراست و امور‬ ‫محرمانه ش��رکت برق منطقه ای یزد را از مدیر جدید این‬ ‫دفتر خواستار شد و کنار هم قرارگیری حوزه ها و مباحث‬ ‫امنیت��ی و صنعت��ی را موج��ب هم افزایی و کامل ش��دن‬ ‫دانس��ت‪ .‬حمید زارع‪ ،‬مدیر پیش��ین دفتر حراست و امور‬ ‫محرمانه ش��رکت برق منطقه ای یزد نیز ضمن قدردانی از‬ ‫حمایت ه��ا و همکاری های مدیران و معاونان و تش��کر از‬ ‫زحمات همکاران مجموعه حراس��ت‪ ،‬گزارشی از اقدامات‬ ‫انجام شده در واحد تحت امر خود ارائه کرد‪ .‬وی بکارگیری‬ ‫نیروه��ای توانمن��د و کارامد‪ ،‬ارائه اموزش های مناس��ب‬ ‫اکادمی��ک و اموزش های دفاعی‪ ،‬سرکش��ی و بازدیدهای‬ ‫مس��تمر شبانه روزی از پس��ت های گوناگون استان‪ ،‬نصب‬ ‫دوربین های متعدد در محل پس��ت ها‪ ،‬اجرای گشت های‬ ‫مستمر از پست ها و حریم خطوط و کنترل و پایش اسناد‬ ‫محرمان��ه را از جمله اقدامات در حوزه حراس��ت ش��رکت‬ ‫دانس��ت‪ .‬سیدجالل حس��ینی‪ ،‬مدیر جدید دفتر حراست‬ ‫و ام��ور محرمانه در ادامه این مراس��م‪ ،‬ب��ه بیان برنامه ها و‬ ‫اه��داف خ��ود در این حوزه پرداخت و افزود‪ :‬امنیت فضای‬ ‫سایبری و امور الزم برای پیش روی پروژه ها‪ ،‬به طور جدی‬ ‫دنبال خواهند ش��د‪ .‬در پایان مراسم نیز از زحمات ‪ ۸‬ساله‬ ‫حمید زارع در حوزه حراس��ت و امور محرمانه شرکت برق‬ ‫منطقه ای یزد‪ ،‬با اهدای لوحی قدردانی شد‪.‬‬ ‫«روابط عمومی خالق»‬ ‫به ابفا اصفهان رسید‬ ‫روابط عمومی ابفا اس��تان اصفهان در پانزدهمین دوره جشنواره ارزیابی‬ ‫عملکرد روابط عمومی های استان اصفهان‪ ،‬حائز رتبه «روابط عمومی خالق»‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مدیر روابط عمومی و اموزش همگانی‬ ‫ش��رکت ابفا اس��تان اصفهان با اعالم این خبر افزود‪ :‬روابط عمومی ابفا با‬ ‫ش��رکت در ‪ ۸‬محور نواوری و فعالیت های پیش��رو‪ ،‬برنامه ریزی و ارزیابی‬ ‫اثربخش��ی‪ ،‬اطالع یابی و افکارس��نجی‪ ،‬روابطعمومی دیجیت��ال‪ ،‬ارتباطات‬ ‫رس��انه ای‪ ،‬محتواس��ازی‪ ،‬رویدادپردازی و مس��ئولیت اجتماعی حائز رتبه‬ ‫خالق شد‪ .‬سیداکبر بنی طبا‪ ،‬با اشاره به فعالیت های روابط عمومی شرکت‬ ‫ابفا اس��تان اصفهان در س��ال گذش��ته‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬رویدادهای تخصصی‬ ‫در این ش��رکت مانند پویش های بانوی اب‪ ،‬ایران به لبخند تو زیباس��ت‪،‬‬ ‫جان اب در خطر اس��ت و همچنین جش��نواره نخس��تین واژه و مس��ابقه‬ ‫نقاش��ی «اب= زندگی» و بس��یاری فعالیت های دیگر در بخش رس��انه و‬ ‫افکارسنجی‪ ،‬موجب شد داوران جشنواره‪ ،‬روابط عمومی ابفا استان اصفهان‬ ‫را به عنوان روابط عمومی خالق شناس��ایی کنند‪ .‬گفتنی است این مراسم‬ ‫‪ 16‬مرداد با حضور معاون سیاس��ی امنیتی اجتماعی اس��تانداری اصفهان‬ ‫در محل استانداری برگزار ش��د و روابط عمومی نهاد های اجرایی از طریق‬ ‫ویدئوکنفرانس و به صورت مجازی مراس��م را رصد کردند‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫روابط عمومی های اس��تان در رتبه های خالق‪ ،‬عالی‪ ،‬برتر و پویا رتبه بندی‬ ‫شدند که روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان با کسب رتبه‬ ‫خالق باالترین رتبه در جشنواره را دریافت کرد‪.‬‬ ‫توزیع بسته سالمت‬ ‫در سنگ اهن فالت مرکزی‬ ‫پکیج س�لامت به ارزش ‪ ۱۰‬میلیون ریال با هدف تامین س�لامت نیروی‬ ‫انس��انی ب��ه کارکنان مجتمع معادن س��نگ اه��ن فالت مرکزی اهدا ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مجتمع معادن س��نگ اهن ف�لات مرکزی‪ ،‬با هدف‬ ‫پایش و کنترل سالمت کارکنان و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا یک پکیج‬ ‫س�لامت به کارکنان مجتمع معادن سنگ اهن فالت مرکزی اهدا شد‪ .‬مدیر‬ ‫مجتمع معادن سنگ اهن فالت مرکزی با اشاره به اینکه نخستین و مهم ترین‬ ‫عامل در بهره وری منابع انس��انی‪ ،‬سالمت جسمی کارکنان است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پس از شیوع کرونا در سطح جامعه و به منظور جلوگیری از گسترش این‬ ‫بیماری در سطح مجتمع و خانواده کارکنان مجموعه ای از اقدامات پیشگیرانه‬ ‫و بهداش��تی انجام شد‪ .‬سیدفرهاد اسالمی پیشگیری را الزمه جامعه ای سالم‬ ‫وان را مقدم بر درمان دانس��ت و گفت‪ :‬در حوزه کنترل و جلوگیری از شیوع‬ ‫گسترده کرونا اقدامات گوناگونی از جمله اقدامات پیشگیرانه‪ ،‬اقدامات روزانه‬ ‫و مس��تمر‪ ،‬اقدامات نظارتی و اطالع رس��انی انجام ش��د‪ .‬وی یکی از اقدامات‬ ‫روزانه و مس��تمر در حوزه پیش��گیری و جلوگیری از ش��یوع کرونا را توزیع‬ ‫اقالم مصرفی از جمله ماس��ک و مایع ضدعفونی‪ ،‬انجام تست های غربالگری‪،‬‬ ‫ضدعفونی کردن دفاتر و اماکن مختلف مجتمع بیان کرد‪ .‬اسالمی با اشاره به‬ ‫اینکه پکیج سالمت‪ ،‬یک پکیج ایده ال برای سالمت جسمی کارکنان مجتمع‬ ‫و خانواده انهاس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬محتوای این پکیج شامل یک دستگاه فشار‬ ‫خون‪ ،‬یک دستگاه تست قندخون‪ ۵۰ ،‬عدد ماسک‪ ،‬یک عدد ژل ضدعفونی و‬ ‫‪2‬عدد اسپری الکل با ارزش معادل ‪ ۱۰‬میلیون ریال است‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1590‬‬ ‫پیاپی ‪2908‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫کارشناسان از دالیل کاهش صادرات فوالد گفتند‬ ‫کاسبکاران تحریم مقصرند‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫در روزهای اخیر انتش�ار گزارش�ی مبنی بر کاهش صادرات فوالد خبرس�از شده است‪ .‬این افت برای‬ ‫محص�والت پایان�ی فوالدی مانند میلگرد‪ ،‬تیراهن‪ ،‬پروفیل و‪ ۴۹ ...‬درصد گزارش ش�ده اس�ت‪ .‬کاهش‬ ‫صادرات در حالی است که کشور در ماه های گذشته با چالش های اساسی در تامین ارز روبه رو بوده است‬ ‫و سیاس�ت گذاران به طور مرتب از صادرات محصوالت صنایع معدن�ی و تامین ارز با تکیه بر این صنایع‬ ‫س�خن می گویند‪ .‬گویی یک بام و دوهوایی در صادرات فوالد و تامین ارز انقدر گسترده شده که دیگر‬ ‫نمی توان به روی پیامدهای ان چش�م بست‪ .‬عجیب تر انکه از ابتدای امسال‪ ،‬قیمت محصوالت فوالدی‬ ‫در بازار داخلی نیز با رش�د غیرقابل کنترل همراه بوده اس�ت و متولیان ام�ر نمی توانند از بهانه تامین‬ ‫نیاز داخلی برای غفلت و ناکارامدی خود اس�تفاده کنند‪ .‬حال برای بررس�ی افت یادش�ده با فعاالن و‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت پایان دستی فوالد گفت وگو کرده ایم‪ .‬به اعتقاد بسیاری از فعاالن این صنعت‪،‬‬ ‫کاهش یادشده در راستای رشد قابل توجه قیمت محصوالت میانی و غیررقابتی شدن محصوالت نهایی‬ ‫فوالدی در بازار بین المللی رقم خورده است‪ .‬اما نکته مهم تر انکه تداوم این روند بدون تردید منجر به‬ ‫کاهش تولید و از بین رفتن موقعیت های شغلی در صنعت فوالد می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫صادرات محصوالت فوالدی‪ ،‬غیررقابتی است‬ ‫سیدعلی ابویی مهریزی‪ ،‬مدیرعامل شرکت نورد و لوله‬ ‫یاران در گفت وگو با‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬محصوالت‬ ‫میانی فوالدی در داخل کشور براساس نرخ های جهانی‬ ‫و با مبنای دالر قیمت گذاری می ش��ود‪ .‬از انجاکه قیمت‬ ‫ارز نیمایی از ابتدای امس��ال تاکنون رش��د قابل توجهی‬ ‫داش��ته و در همین حال‪ ،‬نرخ ف��روش فوالد نیز در بازار‬ ‫بین الملل��ی صعودی گزارش ش��ده‪ ،‬قیمت ش��مش ‪۵۴‬‬ ‫درصد بیش��تر ش��ده اس��ت‪ .‬نرخ فروش ورق رش��د ‪۶۳‬‬ ‫درصدی را از ان خود کرده و در همین حال‪ ،‬قیمت میلگرد نیز‬ ‫افزایش ‪ ۵۲‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درواقع قیمت محصوالت فوالدی رشد قابل توجهی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬در این می��ان‪ ،‬مصرف کننده نهای��ی و کارگران‬ ‫بیشترین اس��یب را متحمل می ش��وند‪ ،‬چراکه کاالی نهایی با‬ ‫قیمت باالیی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد‪ .‬واحدهای‬ ‫تولیدی نیز با مشکالتی در روند تولید خود روبه رو می شوند که‬ ‫به بیکاری نیروی انسانی انها منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫ابویی مهریزی علت اصلی رش��د یادش��ده را کاسبی عده ای از‬ ‫تحریم عن��وان کرد و افزود‪ :‬تحریم های بین المللی اعمال ش��ده‬ ‫علی��ه ای��ران زمینه رش��د ارزش دالر در مقابل ری��ال را فراهم‬ ‫کرده اند‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬عده ای با عن��وان تولید داخلی از‬ ‫نهاده ه��ای ارزان تولی��د بهره می گیرند‪ ،‬ام��ا محصول خود را با‬ ‫قیمت باال به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار داخلی جذاب تر است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نورد و لوله ی��اران در ادامه تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫یک س��و قیمت پایه عرضه ورق و ش��مش در بورس کاال بسیار‬ ‫باالس��ت و از سوی دیگر‪ ،‬این محصوالت پس از عرضه‪ ،‬با رقابت‬ ‫چش��مگیری روبه رو می شوند که زمینه رشد مجدد و قابل توجه‬ ‫قیمت انه��ا را فراهم می کند‪ .‬به اعتقاد م��ا تولیدکنندگان این‬ ‫محصوالت با مهندس��ی عرضه‪ ،‬زمینه رشد قیمت ها را در بازار‬ ‫داخلی فراهم می کنند تا بدین ترتیب س��ود قابل توجهی را از ان‬ ‫خود کنند‪ .‬در چنین موقعیت��ی‪ ،‬بورس کاال نیز به مکانی برای‬ ‫قیمت سازی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنندگان پس از کش��ف قیم��ت محصوالت خود‬ ‫در ب��ورس کاال‪ ،‬بخش مح��دودی از این تولی��دات را به صورت‬ ‫قطره چکان��ی در بورس عرضه می کنند و باقیمانده ان را نیز در‬ ‫خارج بورس و با قیمت های حتی باالتر به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات مدی��ره انجمن نوردکاران گف��ت‪ :‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬طبیعی اس��ت که فروش فوالد در بازار داخلی سود‬ ‫بیش��تری را برای این تولیدکنندگان به هم��راه دارد‪ .‬به همین‬ ‫دلی��ل‪ ،‬اولویت خ��ود را به بازار داخلی اختص��اص می دهند‪ .‬در‬ ‫نتیجه ش��اهد اف��ت ‪ ۲۳‬درصدی صادرات محص��والت فوالدی‬ ‫میانی از ابتدای امس��ال تا پایان تیر در مقایس��ه با مدت مشابه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬بوده ایم‪ .‬افت ‪ ۲۳‬درصدی صادرات محصوالت فوالدی‬ ‫خام در س��ایه جذابیت هرچه بیش��تر ب��ازار داخلی رقم خورده‬ ‫سودجویی در لوای نیاز ارزی دولت‬ ‫و ب��دون تردید بهم ریختگی در س��اختار وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجوز چنین س��ودجویی‬ ‫را صادر کرده است‪.‬‬ ‫� مواد اولیه گران است‬ ‫کل ص��ادرات محصوالت فوالدی کش��ور در ‪۴‬‬ ‫ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫‪ ،۹۸‬افت ‪ ۴۹‬درصدی داش��ته است‪ .‬افت یادشده‬ ‫به دلیل افزایش قیمت تمام ش��ده این محصوالت‬ ‫حاصل ش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬تولیدکنن��دگان میلگرد یا‬ ‫پروفیل‪ ،‬چنانچه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید مانند ش��مش‬ ‫ی��ا ورق فوالدی را با قیمت به مرات��ب باالتر از نرخ های جهانی‬ ‫خریداری می کنند‪ ،‬امکان رقابت در بازار بین المللی را نخواهند‬ ‫داشت‪ ،‬چراکه قیمت تمام شده تولیدات انها باال می رود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬تولیدکنن��دگان محص��والت نهایی حتی با‬ ‫کمبود مواد اولیه روبه رو هس��تند‪ .‬ی��ا مواد اولیه با چنان قیمت‬ ‫باالی��ی از طریق ب��ورس کاال و ب��ازار ازاد در اختیارش��ان قرار‬ ‫می گیرد که از توان صادرات محصول نهایی بر نمی ایند‪ ،‬چراکه‬ ‫قیمت ان انقدر باالست که امکان رقابت در بازار جهانی را ندارد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬افت صادرات یادشده منطقی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬بخ��ش قابل توجه و حداکثری اش��تغال و ارزش افزوده در‬ ‫زنجیره فوالد ازس��وی واحدهای پایین دس��تی زنجی��ره ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬تولید لوله و پروفی��ل یکی از همین محصوالت نهایی‬ ‫اس��ت که اکنون با چالش های جدی که پیش تر به انها اش��اره‬ ‫شد‪ ،‬روبه رو شده است‪ .‬همین موضوعات نیز روند تولیدات ان را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬کارخانه ای که برای تولید لوله و پروفیل ماهانه‬ ‫ب��ه ‪ ۱۵‬هزار تن ورق نی��از دارد‪ ،‬اگر فقط امکان خرید ‪ ۳۶۰‬تن‬ ‫ورق را از بورس کاال پیدا کند‪ ،‬با چه وضعیتی روبه رو می ش��ود‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬وضعیت اشتغال و تولید در این واحد بسیار روشن و در‬ ‫همین حال تیره و تار اس��ت‪ .‬ابوی��ی مهریزی تاکید کرد‪ :‬یعنی‬ ‫فشارهای داخلی به صنایع پایین دستی به قدری است که حتی‬ ‫دونالد ترامپ نیز نمی توانس��ت تا این حد زمینه نابودی صنایع‬ ‫ما را فراهم کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه تنها دغدغه متولیان امر در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬عملکرد واحدهایی اس��ت که دولت به نوعی در‬ ‫انه��ا س��هم دارد؛ یعن��ی وزارتخانه و سیاس��ت گذاران ان‪ ،‬تنها‬ ‫س��وداوری این صنایع را مورد توجه ق��رار می دهند‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬سال جهش تولید به چالش تولید تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وضعیت به قدری اش��فته است که از ش��خص رئیس جمهوری‬ ‫انتظ��ار م��ی رود برای حل مش��کالت این زنجیره پ��ا به میدان‬ ‫بگ��ذارد‪ ،‬چراکه واحدهای پایین دس��تی زنجی��ره فوالد با خطر‬ ‫تعطیلی روبه رو هس��تند و امکان تداوم تولید انها به دلیل گرانی‬ ‫مواد اولیه هر روز دشوارتر می شود‪.‬‬ ‫علی محمد زمانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت صبافوالد‬ ‫زاگرس در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بنا به‬ ‫امار منتشرش��ده از سوی انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران‪ ،‬ص��ادرات محصوالت نهایی فوالدی‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخست امسال در مقایسه با همین بازه‬ ‫زمانی و در س��ال ‪ ،۹۷‬افت بیش از ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫داشته است‪ .‬کاهش صادرات محصوالت فوالدی‬ ‫در این بازه زمانی بسیار قابل توجه و تامل است‪.‬‬ ‫زمان��ی علت اصل��ی افت ص��ادرات محص��والت فوالدی‬ ‫را قیمت ب��االی مواد اولیه (یعنی ش��مش) در بازار داخلی‬ ‫دانست و افزود‪ :‬مواد اولیه مورد نیاز تولید محصوالت نهایی‬ ‫ف��والد با قیمت های به مراتب باالت��ر از نرخ های جهانی در‬ ‫اختی��ار تولیدکنندگان قرار می گیرد‪ .‬در چنین ش��رایطی‪،‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده تولیدات ما باال م��ی رود و صادرات دیگر‬ ‫برای ما صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صبافوالد زاگرس تاکی��د کرد‪ :‬تقاضا‬ ‫برای تولید محصوالت فوالدی در داخل کشور محدود است‪.‬‬ ‫ای��ن تقاضا به مراتب کمتر از ت��وان تولید تولیدکنندگان و‬ ‫ظرفیت ه��ای احداث ش��ده در این صنعت اس��ت‪ .‬بر همین‬ ‫اساس‪ ،‬صادرات الزمه تداوم تولید فوالد به شمار می رود‪.‬‬ ‫به فرم��وده رهبر معظم انقالب‪ ،‬امس��ال با عنوان جهش‬ ‫تولید نام گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬تولیدکنن��دگان محصوالت‬ ‫فوالدی نیز در نظر داش��تند با ص��ادرات‪ ،‬زمینه تحقق این‬ ‫ش��عار را فراهم کنند‪ .‬در همین حال‪ ،‬موقعیت های ش��غلی‬ ‫موجود را حفظ و به ارزاوری هرچه بیشتر برای کشور کمک‬ ‫کنند‪ .‬اما با این اوصاف و با توجه به ش��رایط یادشده گویی‬ ‫تولیدکنن��دگان محکوم به کاهش تولید و به تبع ان کاهش‬ ‫اشتغال هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬کاهش صادرات‪ ،‬اثرات بلندمدت‬ ‫دیگ��ری را نی��ز به دنب��ال دارد‪ .‬ازجمل��ه انک��ه ب��ا کاهش‬ ‫فروش محص��والت فوالدی ایران در بازاره��ای بین المللی‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان دیگری از س��ایر کشورها سهم بازار ما را در‬ ‫اختی��ار می گیرن��د‪ .‬این موضوع به منزله ت��داوم افت تولید‬ ‫محصوالت فوالدی در کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫زمانی همچنین به نیازهای ارزی تولیدکنندگان‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬البته نی��از ارزی در زنجیره‬ ‫فوالد انقدرها باال نیست‪ .‬اما همه تولیدکنندگان‬ ‫باید از مس��یر ص��ادرات نیازه��ای ارزی خود را‬ ‫تامین کنند‪ .‬بر همین اس��اس نیز ناچار هستیم‬ ‫با وجود زیانده ب��ودن صادرات‪ ،‬میزان محدودی‬ ‫از تولیدات خود را در بازارهای جهانی به فروش‬ ‫برسانیم تا این نیاز برطرف شود‪ ،‬اما دیگر اهدافی‬ ‫مانن��د حفظ بازار‪ ،‬حفظ اش��تغال و‪ ...‬ک��ه جزو دیگر دالیل‬ ‫اصلی صادرات هستند‪ ،‬مورد توجه نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت برای سودجویی فراهم است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صباف��والد زاگ��رس همچنین گفت‪:‬‬ ‫مش��کالت در ای��ن زنجیره به قدری وس��یع اس��ت که تنها‬ ‫در س��ایه وفاق ملی برطرف می ش��ود‪ .‬یعنی س��ر و سامان‬ ‫بخش��یدن به چالش های این زنجیره پردردس��ر از دخالت‬ ‫سیاس��ت گذاران وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت یا مرجع‬ ‫قضایی و نظارتی گذش��ته اس��ت‪ .‬درواقع بیشتر به همدلی‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی باید تداوم تولید و درنتیجه‬ ‫موقعیت های شغلی در اولویت باشد و نگاه های صنفی کنار‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجا که دولت به دلیل تحریم های بین المللی‬ ‫ب��ا چالش های اساس��ی در تامین ارز روبه رو ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫عرض��ه فوالد در بازار داخلی و تامین نیاز تولیدکنندگان در‬ ‫حلقه های پایین دس��تی چندان مورد توجه متولیان امر قرار‬ ‫ندارد‪ .‬واحدهای نظارتی نیز بسیار ضعیف عمل می کنند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬فرصت برای سودجویی عده ای خاص‬ ‫و وارد امدن ضربه به پیکره صنایع فراهم می شود‪ .‬تمام این‬ ‫ضرب��ات نیز در لوای نیاز دولت به ارز اس��ت‪ .‬درصورتی که‬ ‫ای��ن ارز را می توان با ص��ادرات محصوالت نهایی و در عین‬ ‫حفظ اش��تغال به دس��ت اورد‪ .‬وقتی فوالد خام به محصول‬ ‫نهایی تبدیل ش��ود‪ ،‬از یک س��و صادرات انجام می ش��ود و‬ ‫ارز حاصل از ان به کش��ور بازگش��ت داده ش��ده و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬ارزش افزوده بیش��تری حاصل می ش��ود و اشتغالزایی‬ ‫را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫از مجموع موارد یادش��ده این گونه برداشت می شود که کاهش صادرات محصوالت پایانی فوالدی به دلیل رشد قیمت‬ ‫مواد اولیه تولید انها‪ ،‬رقم خورده اس��ت‪ .‬اما ظرفیت تولید محصوالت فوالدی در کش��ور ما به مراتب بیش از نیاز داخلی‬ ‫اس��ت و این افت صادرات به منزله کاهش تولید خواهد بود‪ .‬در چنین ش��رایطی تولیدکنندگان ناچار هس��تند نیروی‬ ‫انس��انی خود را تعدیل کنند و باری به مشکالت اقتصادی کشور افزوده می شود‪ .‬بنابراین از سیاست گذاران ارشد کشور‬ ‫انتظار می رود چالش های این بخش را جدی بش��مارند و به دور از سیاس��ی کاری‪ ،‬راه حلی اساسی برای رفع چالش های‬ ‫حاکم بر این زنجیره بیندیشند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم خمینی ش��هر در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ضمن بازدی��د از خطوط‬ ‫تولید ش��رکت ف��والد مبارکه ب��ا حمیدرضا‬ ‫عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت دیدار و‬ ‫بر لزوم گس��ترش ارتباط بیش��تر نمایندگان‬ ‫مجلس و صنعت برای رفع موانع تولید تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان‪ ،‬حجت االس�لام والمسلمین‬ ‫محمدتق��ی نقدعلی‪ ،‬ضمن ابراز خرس��ندی‬ ‫از دس��تاوردهای ش��رکت ف��والد مبارکه در‬ ‫س��نوات و ماه ه��ای اخیر به ویژه در ش��رایط‬ ‫تحریم‪ ،‬کس��ب این افتخ��ارات و موفقیت ها‬ ‫به دست جوانان و کارشناسان داخلی را بسیار‬ ‫مسرت بخش و امیدوارکننده ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫نقدعل��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان‬ ‫خود مس��اعدت های فوالد مبارکه به منطقه‬ ‫پیرامون‪ ،‬استان و کشور را قابل تقدیر دانست‬ ‫و اب��راز امی��دواری کرد‪ :‬مدی��ران و کارکنان‬ ‫متعه��د این ش��رکت همچنان در راس��تای‬ ‫دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعه عمرانی‬ ‫کش��ور همت گمارند و با مس��اعدت در رفع‬ ‫مس��ائل و دغدغه های مردم شریف منطقه و‬ ‫کشور کوشا باشند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم خمینی ش��هر در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با اشاره به نام گذاری امسال‬ ‫به عن��وان س��ال جهش تولید از س��وی رهبر‬ ‫معظم انق�لاب‪ ،‬بر ض��رورت حمایت تمامی‬ ‫نمایندگان به ویژه نمایندگان استان اصفهان‬ ‫از ش��رکت ف��والد مبارکه به عن��وان یکی از‬ ‫ش��رکت های پیشرو در کش��ور تاکید کرد و‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به س��فارش های ویژه معظم له‬ ‫به نمایندگان این دوره مبنی بر ضرورت رفع‬ ‫مش��کالت تولید و توجه بیشتر به معیشت و‬ ‫اقتصاد م��ردم‪ ،‬من به همراه دیگر نمایندگان‬ ‫این امادگی را داریم که با اتکا به راهکارهای‬ ‫قانونی برای رفع موانع و مش��کالت تولید در‬ ‫صنعت کش��ور به ویژه ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار‬ ‫کشور گام برداریم‪.‬‬ ‫وی در همین زمینه‪ ،‬ارتباط بیشتر مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با صنعت و برنامه ریزی های‬ ‫بهت��ر در عرصه نظ��ارت و قانون گذاری را در‬ ‫روند رونق تولید و توس��عه اقتصادی کش��ور‬ ‫موثر دانس��ت و اظهار ک��رد‪ :‬امیدواریم با این‬ ‫اقدامات ش��اهد بهبود فزاینده و رشد کمی و‬ ‫کیفی محصوالت فوالد مبارکه باشیم ‪.‬‬ ‫توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬جهش تولی��د و ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار‬ ‫در ای��ن دی��دار حمیدرض��ا عظیمی��ان‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه نیز با اشاره‬ ‫به موفقیت های به دس��ت امده و رکوردهای‬ ‫پیاپی تولید در از ابتدای امس��ال تاکنون‪ ،‬به‬ ‫عزم راس��خ کارکنان این شرکت در راستای‬ ‫عملی ش��دن ش��عار جه��ش تولید اش��اره و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با وجود مش��کالت ناشی از شیوع‬ ‫کرون��ا و برخی مش��کالت و محدودیت ها در‬ ‫تامین م��واد اولیه خطوط تولی��د‪ ،‬مدیران و‬ ‫کارکنان ش��رکت عالوه ب��ر حفظ فرایند کار‬ ‫و تولی��د هیچ گاه از تعهد به مس��ئولیت های‬ ‫اجتماع��ی خود غافل نش��دند و در چارچوب‬ ‫قوانین و ضوابط ش��رکت به مس��ئولیت ملی‬ ‫خود به ویژه در ش��رایط س��خت شیوع کرونا‬ ‫عمل کردند‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در بخ��ش دیگری از س��خنان خود تعریف و‬ ‫تصویب قوانین حمایتی از صنعت در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی را در روند توسعه اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬موث��ر دانس��ت و تاکی��د ک��رد‪ :‬این‬ ‫حمایت ها در ش��رایط سخت تحریم‪ ،‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه و سایر صنایع کشور را در ایفای‬ ‫نقش محوری خود که همان توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫جهش تولید و ایجاد اش��تغال پایدار اس��ت‪،‬‬ ‫یاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫رشد ‪ ۹‬درصدی‬ ‫فوالد خام‬ ‫و ‪ ۵‬درصدی‬ ‫محصوالت فوالدی‬ ‫امار ‪ ۴‬ماهه تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی اعالم ش��د‪ .‬براساس‬ ‫ای��ن امار و ارقام‪ ،‬میزان تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی در ‪ ۴‬ماهه‬ ‫نخست ‪ ۹۹‬به ترتیب ‪ ۹‬و ‪ ۵‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گزارش داد‪ :‬شرکت های فوالدی‬ ‫از ابت��دای فروردی��ن تا پایان تیر‪ ۹ ،‬میلی��ون و ‪ ۴۸۳‬هزار تن فوالد خام‬ ‫(بیلت‪ ،‬بلوم و اسلب) تولید کردند‪.‬‬ ‫این رقم اعالم شده در مدت مشابه سال گذشته‪ ۸ ،‬میلیون و ‪ ۶۸۳‬هزار‬ ‫تن گزارش شده بود‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت های فوالدس��از در ‪ ۴‬ماهه نخست امسال‪ ۷ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۵۷‬ه��زار تن انواع محصوالت فوالدی (تیراه��ن‪ ،‬میلگرد‪ ،‬انواع ورق‪،‬‬ ‫نبشی‪ ،‬ناودانی و‪ )...‬تولید کردند‪.‬‬ ‫میزان تولید این محصوالت در مدت مش��ابه سال گذشته‪ ۶ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۳۰‬هزار تن براورد شده بود‪.‬‬ ‫در ادامه باید خاطرنش��ان کرد‪ :‬براساس این گزارش میزان تولید اهن‬ ‫اس��فنجی از ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۴۶۸‬هزار تن در ‪ ۴‬ماه نخست سال گذشته‪ ،‬به‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۸۱‬هزار تن در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال رسید که حاکی از‬ ‫افزایش ‪ ۱۲‬درصدی تولید این محصول است‪.‬‬ ‫ارتباط مجلس با صنعت‬ ‫برای رفع موانع تولید‬ ‫از اخرین افزایش سرمایه فوالدی ها چقدر می گذرد؟‬ ‫صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مهم و بنیادین در کشور‪،‬‬ ‫ای��ن روزها اهمیت بیش��تری پیدا کرده اس��ت و با توجه به‬ ‫تحریم های خارجی‪ ،‬این صنعت می تواند راهی برای توسعه‬ ‫کشور باشد؛ بنابراین یکی از مهم ترین اقدامات شرکت های‬ ‫این حوزه‪ ،‬افزایش سرمایه برای اجرای پروژه های انهاست‪.‬‬ ‫به گزارش بورس امروز‪ ،‬ش��رکت ها برای اجرای طرح های‬ ‫خود و گاهی اصالحات ساختار مالی اقدام به افزایش سرمایه‬ ‫می کنند‪ .‬برخی از شرکت های صنعت فوالد که به عنوان یک‬ ‫صنعت بنیادین و مهم در کش��ور ش��ناخته شده است را در‬ ‫اینجا مورد بررس��ی قرار دادیم تا روند حدودی توسعه انها‬ ‫را درک کنیم‪ .‬ش��رکت ذوب اهن اصفه��ان به عنوان یکی از‬ ‫بنگاه های فعال در صنعت فوالد اخرین افزایش سرمایه خود‬ ‫را در سال ‪ ۹۷‬عملیاتی کرد‪ .‬سرمایه «ذوب» در این سال با‬ ‫افزایش ‪ ۸۵‬درصدی به ‪ ۶۱،۵۰۴‬میلیارد ریال افزایش یافت‪.‬‬ ‫«ف��والد» اخرین افزایش س��رمایه خود را در س��ال ‪۹۳‬‬ ‫انجام داد‪ .‬این ش��رکت با افزایش سرمایه سال ‪ ۹۷‬توانست‬ ‫دارایی ه��ای خ��ود را تجدی��د ارزیابی کند و پ��س از تاریخ‬ ‫یادشده تاکنون هیچ برنامه افزایش سرمایه ای نداشته است‪.‬‬ ‫ش��رکت «فملی» که س��رمایه خ��ود را در ‪ ۱۳۹۸‬به میزان‬ ‫‪ ۳۰‬درصد از محل س��ود انباشته افزایش داده اخرین میزان‬ ‫افزایش س��رمایه این شرکت بوده است‪ .‬این افزایش سرمایه‬ ‫به منظور تکمیل طرح توسعه شرکت انجام شده است‪.‬‬ ‫«فخوز» در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬از محل س��ود انباشته اقدام به‬ ‫افزایش سرمایه خود کرد‪ .‬این افزایش با هدف جبران مخارج‬ ‫س��رمایه ای «فخوز» در شرکت مورد نظر بوده است‪ .‬میدکو‬ ‫ک��ه به عنوان یک ش��رکت مادر تخصص��ی فعالیت می کند‪،‬‬ ‫به تازگی درخواست افزایش سرمایه خود را به منظور جبران‬ ‫مخارج سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر انجام داد‬ ‫که مبلغ ان به میزان ‪ ۹،۷۰۰‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫این شرکت گزارش ها و مستندات خود را در خرداد امسال‬ ‫در س��امانه کدال بارگذاری کرده است‪ ،‬اما هیچ نتیجه ای از‬ ‫مجمع‪ ،‬گزارش های حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫منتش��ر نشده است‪ .‬با توجه به اینکه شرکت فوالد خراسان‬ ‫به عنوان یک مجتمع در حال رشد همپای سایر شرکت های‬ ‫تولیدکننده فوالد در حال توس��عه اس��ت‪ ،‬در خرداد امسال‬ ‫گزارش ه��ای توجیهی خود را ب��رای افزایش ‪ ۳۲.۲‬درصدی‬ ‫س��رمایه را از محل مطالبات حال شده سهامداران خواستار‬ ‫شده تا وجوه مورد نیاز خود را برای افزایش سرمایه شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی شرق فراهم اورد‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب اخرین افزایش س��رمایه‬ ‫خود را به منظور جلوگیری از خروج وجه نقد‪ ،‬حفظ سرمایه‬ ‫در گردش مورد نیاز و اصالح س��اختار س��رمایه انجام داد؛‬ ‫بنابراین پس از طی مراحل الزم توانس��ت س��رمایه خود را‬ ‫‪ ۶۶.۶‬درصد افزایش دهد‪ .‬این افزایش سرمایه از محل سود‬ ‫انباشته انجام شده است‪.‬‬ ‫همان طور که می دانیم شرکت فوالد کاوه جنوب کیش فاز‬ ‫‪ ۲‬پروژه فوالدسازی‪ ،‬تاسیسات جانبی و پروژه اب شیرین کن‬ ‫را در دست داشته است‪ .‬این طرح ها «کاوه» را برای افزایش‬ ‫س��رمایه خود مجاب کرد‪ .‬در نتیجه «کاوه» سرمایه خود را‬ ‫از مح��ل مطالبات و اورده نقدی حدود ‪ ۳۶.۴‬درصد در ابان‬ ‫سال گذشته افزایش داد‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد الیاژی ایران در دی س��ال گذشته سرمایه‬ ‫خود را به منظور اصالح ساختار مالی با اجرای پذیره نویسی‬ ‫از مح��ل مطالب��ات و اورده نقدی ح��دود ‪ ۹‬درصد افزایش‬ ‫داده است‪ .‬شرکت فوالد امیرکبیر کاشان براساس تصمیمات‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده نیمه س��ال ‪ ۱۳۹۶‬برنامه افزایش‬ ‫س��رمایه ‪ ۱۰۰‬درص��دی خ��ود را از محل س��ود انباش��ته‬ ‫تصویب کرد‪ .‬ش��رکت فوالد سپید فراب کویر برای احداث و‬ ‫بهره برداری از خط تولید ش��مش و بیلت تصمیم به افزایش‬ ‫سرمایه در ‪ ۳‬مرحله نمود که در اختیار هیات مدیره گذاشته‬ ‫ش��ده بود‪ .‬بنابراین پس از انتشار گزارش توجیهی و تشکیل‬ ‫مجمع برای تصمیم گیری درباره افزایش س��رمایه‪ ،‬براساس‬ ‫مجوز صادرشده از سازمان بورس‪ ،‬تصمیم به افزایش سرمایه‬ ‫‪ ۲۰۰‬درصدی گرفت‪ .‬در نتیجه افزایش سرمایه مورد نظر تا‬ ‫مجمع عادی امسال به ثبت شرکت ها خواهد رسید‪.‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1590‬‬ ‫پیاپی ‪2908‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مشکالت‬ ‫قوانین معدنی‬ ‫در کشور‬ ‫بهرام شکوری‪ /‬رئیس کمیسیون معادن‬ ‫و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫خبر‬ ‫چشم انتظاری‬ ‫سیمان فارس‬ ‫کلینکر و سیمان تولیدی ‪ ۸‬کارخانه استان‬ ‫فارس از ابان سال گذشته در انتظار صادرات‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬از‬ ‫نیم��ه ابان س��ال گذش��ته براس��اس ابالغیه‬ ‫جدی��د منطقه ویژه اقتص��ادی پارس جنوبی‬ ‫به تولیدکنندگان‪ ،‬صادرات غیرنفتی از جمله‬ ‫س��یمان و کلینکر از این منطقه ممنوع شده‬ ‫است‪ .‬این موضوع در شرایطی اعمال شده که‬ ‫صادرکنندگان به س��ختی بازاره��ای هدف را‬ ‫برای صادرات محصوالت به دس��ت اورده اند و‬ ‫این موضوع ضرر زیادی را به انها وارد خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬ش��رکت‬ ‫بزرگ تولیدکننده س��یمان حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫محص��والت خ��ود را از ای��ن منطق��ه صادر‬ ‫می کردن��د‪ .‬کارخانه های س��یمان فیروزاباد‪،‬‬ ‫قیروکارزین‪ ،‬اس��تهبان‪ ،‬المرد‪ ،‬ش��یراز و الر‬ ‫باتوجه به نزدیکی به بندرعس��لویه و اس��کله‬ ‫پارس‪ ،‬صادرات سیمان را از این اسکله انجام‬ ‫می دادند که از ابان س��ال گذش��ته با دستور‬ ‫مس��تقیم وزیر نف��ت صادرات از این اس��کله‬ ‫ممنوع شده است‪.‬‬ ‫پیش بینی‬ ‫عبور از رکورد‬ ‫استخراج معادن‬ ‫سیاست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای امسال‪ ،‬رشد ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی نس��بت به س��ال گذشته اس��ت‪ .‬تحقق این مهم‬ ‫به منزله رکوردش��کنی در زمینه اس��تخراج مواد معدنی پس از گذشت ‪۴‬‬ ‫دهه از عمر انقالب اسالمی است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال سازی هزار معدن غیرفعال‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قصد دارد در سال جاری‬ ‫حدود هزار معدن غیرفعال کشور را به چرخه تولید متصل کند‪.‬‬ ‫گفتنی است بیش از ‪ ۲۲‬درصد مجموع معادن غیرفعال کشور‪ ،‬فعالیت‬ ‫خود را از سر می گیرند‪.‬‬ ‫فعال سازی این معادن یکی از محورهای فعالیت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در سال ‪ ۱۳۹۹‬بوده است‪.‬‬ ‫بررس��ی ارزش صادرات غیرنفتی در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امسال نیز گویای‬ ‫دس��تیابی به بی��ش از ‪ ۱۵‬درصد هدف پیش بینی ش��ده برای س��ال ‪۹۹‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬این در حالی است که تمرکز روی کش��ورهای دوست و همسایه‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش معدن با سهم یک چهارمی‬ ‫ع معدنی در سال ‪ ۱۳۹۹‬حدود یک‬ ‫انتظار می رود بخش معدن و صنای ‬ ‫چهارم ارزش ص��ادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهند‪ ،‬این درحالی‬ ‫است که سیاست های تشویقی توسعه صادرات در زمینه های فوالد‪ ،‬مس‬ ‫و الومینیوم می تواند دس��تیابی به ارقام فراتر از برنامه را به دنبال داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫زنجان ششمین استان معدنی ایران‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مصطفی طاهری‬ ‫باید صنایع‬ ‫پایین دستی‬ ‫معدن را‬ ‫توسعه داد و‬ ‫از خام فروشی‬ ‫پرهیز کرد‬ ‫مهدی رنگ رونا‬ ‫‪ ۷۰‬درصد‬ ‫صادرات استان‬ ‫زنجان را صنایع‬ ‫فلزات رنگین‬ ‫شکل می دهد‬ ‫دبیر کمیس��یون معدن اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی اس��تان زنجان گفت‪ :‬زنجان از استان های‬ ‫معدنی کش��ور اس��ت و رتبه ششم کش��ور را به لحاظ‬ ‫ش��مار معادن در اختیار دارد‪ .‬هم اکنون از ‪ ۳۳۳‬معدن‬ ‫فع��ال در این اس��تان ‪ ۸۰‬معدن فل��زی و ‪ ۲۵۳‬معدن‬ ‫غیرفلزی هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رضا کش��اورزی در نشست تخصصی‬ ‫معدن��کاران و فع��االن حوزه معدنی اس��تان با نماینده‬ ‫مردم زنجان و طارم و عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار کرد‪ :‬ظرفیت اس��می‬ ‫معادن این اس��تان‪ ،‬تولید س��االنه ‪ ۱۱‬میلیون و ‪۹۲۰‬‬ ‫ه��زار تن ماده معدنی اس��ت و ‪ ۳‬هزار نف��ر نیز به طور‬ ‫مستقیم در بخش معادن استان اشتغال دارند‪.‬‬ ‫دبیر کمیس��یون معدن اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی اس��تان زنجان خاطرنش��ان کرد‪ :‬موارد‬ ‫متع��ددی در غیرفعال بودن معادن اس��تان‪ ،‬تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که معادن می توانند جایگزین بس��یار‬ ‫مناسبی برای نفت در کشور باشند‪.‬‬ ‫کش��اورزی با اشاره به مشکالتی که در زمینه توسعه‬ ‫سینه کار‪ ،‬اکتشاف و معدنکاری در استان زنجان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬از جمل��ه این موارد می توان به پوش��ش‬ ‫گیاهی گون در اس��تان های شمال غرب کشور از جمله‬ ‫زنجان اش��اره کرد که مصوبه قانونی داشته و مشکالتی‬ ‫را برای معدنکاری در این استان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بعضی پوش��ش های گیاهی از جمله گون‪،‬‬ ‫جزو گونه های ممنوع القطع قرار گرفته اند‪ .‬با وجود این‬ ‫قانون‪ ،‬بس��یاری از اکتش��اف معادن این استان متوقف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت معدنکاری‬ ‫دبیر کمیس��یون معدن اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه فعالیت معادن‬ ‫در زنجان با ‪ ۳‬مش��کل عمده مواجه است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این مش��کالت ش��امل اس��تعالم های منابع طبیعی و‬ ‫محیط زیست‪ ،‬نیازمندی بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫ب��ه فناوری های روز و صادرات م��واد معدنی و تکمیل‬ ‫زنجیره تولید است‪.‬‬ ‫کش��اورزی خاطرنش��ان ک��رد‪ ۱۵۶ :‬مورد اس��تعالم‬ ‫اکتش��اف معادن در خرداد امس��ال ص��ورت گرفته که‬ ‫مه��دی رنگ رونا ب��ا بیان اینکه مع��ادن برای ادامه‬ ‫حیات خود نیازمند واردات مواد اولیه هس��تند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��همیه خاک کم اس��ت؛ در نتیج��ه معدنکاران‬ ‫به دنبال واردات ان از خارج از کشور می روند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش دانش بنیان ها‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ل دارند‪.‬‬ ‫قوانی��ن معدنی در کش��ور مش��ک ‬ ‫به طور مث��ال‪ ۸۲ ،‬ه��زار مقرره وج��ود دارد‬ ‫که تکراری‪ ،‬متضاد یا مبهم هس��تند‪ .‬در این‬ ‫بی��ن‪ ،‬تعابیر و تفس��یرهای مختلفی می توان‬ ‫از انها برداش��ت کرد‪ .‬در چند س��ال گذشته‪،‬‬ ‫وزارت اقتصاد و دارایی کارگروهی را تش��کیل‬ ‫داده ت��ا به عنوان هی��ات مقررات زدایی عمل‬ ‫ کن��د و بتواند قوانین را شناس��ایی‪ ،‬اصالح یا‬ ‫حذف کن��د‪ .‬در طول این مدت‪ ،‬حدود‪۲۵۰۰‬‬ ‫مقرره در هی��ات مقررات زدایی وزارت اقتصاد‬ ‫و دارایی بررسی ش��ده که از این تعداد ‪۷۰۰‬‬ ‫ح ش��ده اند‪ ،‬اما متاسفانه بنا به گفته‬ ‫مورد اصال ‬ ‫وزیر اقتص��اد بیش از ‪ ۹۰‬درص��د مقرره های‬ ‫اصالح شده را سازمان ها اجرا نکرده اند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر‪ ،‬تعریفی ک��ه در قانون از‬ ‫خام فروش��ی شده‪ ،‬عبارت س��اده ای است‪ .‬در‬ ‫این تعریف قانون دس��ت دولت را باز گذاشته‬ ‫تا عوارض وضع کن��د‪ .‬یک قانون مواد خام را‬ ‫تعریف کرده که در ان امده اگر تغییراتی در‬ ‫مواد معدن��ی به لحاظ ش��یمیایی و فیزیکی‬ ‫ایجاد کنیم ان ماده دیگر ماده خام به ش��مار‬ ‫نمی اید؛ بنابراین با این تعریف س��نگ اهن و‬ ‫س��نگ های کوپ ساختمانی دیگر سنگ خام‬ ‫نیس��تند‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه دولت بر‬ ‫کنسانتره س��نگ اهن هم به عنوان ماده خام‬ ‫عوارض می بندد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬جایی ماده قانونی را تعریف‬ ‫و ج��ای دیگر ان را نقض می کنیم‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬می بینیم ماده قانونی دیگری وضع شده‬ ‫ک��ه در ان ابهام هایی وج��ود دارد و در ان به‬ ‫محصوالتی با ارزش افزوده پایین اش��اره شده‬ ‫است‪ .‬حال انکه مشخص نیست ارزش افزوده‬ ‫پایین به چه معنی است‪ .‬پرسش این است که‬ ‫س��نگ اهن و کنسانتره ایا ارزش افزوده پایین‬ ‫دارند؟ به این ترتیب دس��ت دولت برای اینکه‬ ‫بر گندله‪ ،‬ف��والد و‪ ...‬عوارض وض��ع کند‪ ،‬باز‬ ‫است‪ ،‬این در حالی است که باید به جای وضع‬ ‫عوارض‪ ،‬فضای��ی ایجاد کنیم که ماده معدنی‬ ‫ب��ه کاالی با ارزش افزوده باالتر تبدیل ش��ود‬ ‫تا صاحبان س��رمایه به سرمایه گذاری ترغیب‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫البته کمیس��یون معادن ات��اق ایران درباره‬ ‫اص�لاح قوانین اقداماتی را انجام داده اس��ت؛‬ ‫به طور مث��ال‪ ،‬ما در کمیس��یون معادن اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران‪ ،‬بررس��ی قوانی��ن را ج��زو‬ ‫برنامه های خود قرار داده ایم‪ .‬در این جلس��ات‬ ‫بررسی می کنیم قوانینی که تکراری هستند‪،‬‬ ‫حذف ش��وند و انهایی که ابهام دارند‪ ،‬شفاف ‬ ‫شوند تا تکلیف شان مشخص شود‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫رضا کشاورزی‪ :‬ظرفیت اس��می معادن استان زنجان‪ ،‬تولید ساالنه‬ ‫‪ ۱۱‬میلی��ون و ‪ ۹۲۰‬ه��زار تن ماده معدنی اس��ت و ‪ ۳‬هزار نفر نیز‬ ‫به طور مستقیم در بخش معادن مشغول کار هستند‬ ‫ازس��وی منابع طبیع��ی برای کمت��ر از ‪ ۱۰‬درصد این‬ ‫اس��تعالم ها ج��واب مثبت ص��ادر ش��ده‪ ،‬در حالی که‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬پایه اس��تخراج معادن اس��ت و با این روند‪،‬‬ ‫فعالیت معدنی استان با تعطیلی مواجه می شود‪.‬‬ ‫دبیر کمیس��یون معدن اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی استان زنجان با تاکید بر اینکه معدنکاران‬ ‫به دنبال ابادانی هستند و هیچ گاه تخریب را در اولویت‬ ‫کاری خود ق��رار نمی دهند‪ ،‬ابراز ک��رد‪ :‬می توان ایجاد‬ ‫بخشی از زیرساخت ها در مناطق معدنکاری را برعهده‬ ‫معدنکاران قرار داد‪ ،‬اما منصفانه نیس��ت که همه ان بر‬ ‫دوش فعاالن این بخش استان انداخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از تجربه استان های دیگر‬ ‫رئیس کمیسیون معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان زنجان نیز‬ ‫گفت‪ :‬کاش��ت و جابه جایی گون ها امکان پذیر اس��ت و‬ ‫استان هایی مانند ارومیه تجربیات خوبی در این زمینه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ولی اهلل منصوری اظهار کرد‪ :‬مشکل دیگر معدنکاری‬ ‫استان‪ ،‬بحث ماشین االت است که به استان ها تفویض‬ ‫اختیار ش��ده‪ ،‬اما در اس��تان زنج��ان به خوبی روی این‬ ‫موضوع کار نشده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی استان زنجان با‬ ‫تاکید بر اینکه تصمیم گیری پش��ت درهای بسته هیچ‬ ‫گاه جواب نداده و بیش��تر کش��ورها از بخش خصوصی‬ ‫خود نظرخواهی می کنند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬همکاری‬ ‫نکردن بانک ها در ارائه تس��هیالت با پروانه بهره برداری‬ ‫به عنوان ضمانت نیز جزو مش��کالت معدنکاری استان‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ .‬منص��وری افزود‪ :‬مش��کل بعدی‬ ‫معدن��کاری در اس��تان زنجان توقف ماش��ین االت در‬ ‫گمرک است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم خوب زنجان از معدن‬ ‫عضو دیگر هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی اس��تان زنجان نیز گفت‪ :‬اس��تان‬ ‫زنجان س��هم خوبی از معادن کش��ور دارد و ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫صادرات استان را صنایع فلزات رنگین شکل می دهد‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری خبر داد‬ ‫یک گام بلند در جهت جلوگیری از خام فروشی‬ ‫مراس��م افتتاح «ش��تاب دهنده صدر ف��ردا» با حضور‬ ‫س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫محمدرضوانی فر مدیرعامل شس��تا و غالمرضا س��لیمانی‬ ‫مدیرعامل هلدینگ صدر تامین برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬س��تاری در حاشیه این مراسم با اشاره‬ ‫به ورود اس��تارت اپ ها ب��رای جلوگیری از خام فروش��ی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬ما در حوزه مواد اولیه باوجود اینکه از لحاظ‬ ‫دانشگاهی رتبه های باالیی در دنیا داریم و جزو ‪ ۱۰‬کشور‬ ‫اول هستیم‪.‬‬ ‫اوگفت‪ :‬تعداد قابل توجهی از م��واد به خصوص الیاژهای فلزی از‬ ‫خارج از کشور وارد می شوند‪ .‬ب‬ ‫ه طور مث��ال در حوزه کاتالیس��ت ها می��زان قابل توجهی از مواد‬ ‫اولیه از خارج وارد می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که خطوط تولید‬ ‫کاتالیست پیش��رفته ای را در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال اخیر در کشور راه اندازی‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن در ح��وزه الیاژهای خ��اص و فوالدی‬ ‫وابستگی شدیدی داریم‪.‬‬ ‫در ی��ک ماه گذش��ته ‪ ۲۲‬الیاژ فلزی تحریم ش��د ک��ه البته این‬ ‫موضوع باعث می ش��ود ظرفیت های علمی فوق العاده ای را در قالب‬ ‫مراکز نواوری فعال کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن امر زمانی اتفاق می افتد که مجموعه هایی مثل صدر تامین‬ ‫و مجموعه هایی ک��ه دارای معادن گس��ترده و ظرفیت های باالیی‬ ‫هستند در این حوزه ها سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری گف��ت‪ :‬با هدفی که این‬ ‫مرکز برای خود تعریف و اغاز به کار کرده‪ ،‬به زودی عدد قابل توجهی‬ ‫از الیاژهایی که وارد می ش��د با س��رمایه گذاری شستا و‬ ‫شرکت صدر تامین وارد فرایند داخلی سازی می شود‪.‬‬ ‫ستاری این اقدام را حرکتی جدی در راستای دوری از‬ ‫خام فروش��ی عنوان کرد و افزود‪ :‬در حال حاضر مجموعه‬ ‫خاک ه��ای نادر حدود ‪ ۲۲‬قلم اس��ت که برخ��ی از انها‬ ‫به صورت گرمی فروخته می شوند‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت نیاز کش��ور به یک کیلوگرم هم نرس��د‪،‬‬ ‫اما عدد بس��یار باالیی اس��ت‪ .‬به هر حال باتوجه به دانش‬ ‫فوق العاده داخل کش��ور و با همکاری مجموعه هایی مانند شس��تا‬ ‫اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی از ان اس��ت که شتاب دهنده صدر فردا تالش‬ ‫دارد در چش��م انداز و جهت گیری راهبردی خود در افق میان مدت‬ ‫‪ ۳‬ساله به عنوان نقطه کانونی فعالیت های نواورانه در بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی مطرح شود‪.‬‬ ‫این ش��تاب دهنده تالش دارد ضمن برقراری ارتباط س��ازنده با‬ ‫اجزای اکوسیستم نواوری در کشور‪ ،‬فعالیت های بین المللی خود را‬ ‫نیز توس��عه دهد و به عنوان شتاب دهنده تخصصی در حوزه معدن‪،‬‬ ‫صنایع معدنی و مواد پیشرفته فعالیت کند‪.‬‬ ‫تمرک��ز در زنجی��ره ارزش جهانی محصوالت و کس��ب وکارهای‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی‪ ،‬توسعه نواوری محور در بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی‪ ،‬رس��وخ فناوری در بنگاه ه��ای تولیدی و خدماتی‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی از جمله راهبردها عنوان ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنین یاداور می ش��ود خلق ارزش در زنجیره ایده تا محصول و‬ ‫تبدی��ل دانش به ارزش در بخش مع��دن و صنایع معدنی از جمله‬ ‫اهداف این مجموعه است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم زنج��ان و طارم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی نیز گف��ت‪ :‬در بخش مع��ادن ‪ ۲‬میلیارد دالر‬ ‫واردات وج��ود دارد ک��ه ‪ ۵۰‬درص��د ان مرب��وط ب��ه‬ ‫ماشین االت است‪.‬‬ ‫مصطفی طاهری اظهار کرد‪ :‬بخش اعظمی از واردات‬ ‫که در حدود یک میلیارد دالر است به غیر ماشین االت‬ ‫تعل��ق گرفته که ای��ن موضوع را می ت��وان با جایگزین‬ ‫کردن شرکت های دانش بنیان حل کرد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم زنج��ان و طارم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ب��ا بی��ان اینک��ه جایگزینی مع��ادن با نفت‬ ‫در کش��ور کار خوب��ی اس��ت اما زیبنده ما نیس��ت که‬ ‫خام فروش��ی کنیم‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬باید با دوراندیش��ی‬ ‫به دنب��ال صنایع و س��رمایه گذاری هایی رفت که انرژی‬ ‫کمی را مصرف می کنند‪.‬‬ ‫طاهری با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی ما نسبت‬ ‫به مص��رف انرژی ‪ ۱۰‬برابر اس��ت‪ ،‬اب��راز کرد‪ :‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در بحث دانش بنیان به صورت جدی‬ ‫ورود ک��رده و فراکس��یونی نیز در این زمینه تش��کیل‬ ‫شده‪ ،‬اما نمی توان جایگاه معادن را در نظر نگرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صنایع پایین دستی‬ ‫نماین��ده مردم زنج��ان و طارم در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬باید صنایع پایین دستی معدن را توسعه‬ ‫داد و با ایجاد ارزش افزوده از خام فروشی پرهیز کرد تا‬ ‫چرخه های تولید‪ ،‬کامل شوند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در حوزه معدنکاری مش��کالتی از‬ ‫جمله معارضان محلی باید ازسوی متولیان و نهاد های‬ ‫مرتبط حل ش��ود اما باید منابع و منافع روستاها را نیز‬ ‫در نظر گرفت‪ .‬گفتنی اس��ت شماری از فعاالن معادن‬ ‫اس��تان زنجان در این نشس��ت به بیان مشکالت خود‬ ‫پرداختند که از ان جمله می توان به ایجاد دادس��رای‬ ‫وی��ژه در زمین��ه معارض��ان محلی‪ ،‬مش��کالت مربوط‬ ‫ب��ه ماش��ین االت‪ ،‬مش��کالت مرب��وط ب��ه تداخالت با‬ ‫محیط زیس��ت و تداخالت با منابع طبیعی و مشکالت‬ ‫مربوط به پوشش گیاهی گون اشاره کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اردبیل خبرداد‬ ‫تکمیل پهنه های معدنی استان‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫اردبی��ل گفت‪ :‬با پایان یافت��ن مطالعات ‪ ۳‬پهنه‬ ‫معدنی این اس��تان در مناط��ق گردنه صلوات‪،‬‬ ‫قوتورس��ویی و نات��ور تح��ول بزرگ��ی در رونق‬ ‫اقتصادی منطق��ه در بحث معادن ایجاد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬رامین صادقی در نشس��ت با‬ ‫اعضای سازمان ایمیدرو و مجری طرح مطالعه و‬ ‫اکتشاف پهنه معدنی قزل اوزن خلخال اظهار کرد‪ :‬استفاده‬ ‫از ظرفی��ت پهنه معدنی قزل اوزن خلخال زمینه توس��عه‬ ‫اقتص��ادی را فراه��م خواهد کرد و منجر به حل مش��کل‬ ‫بیکاری بخشی از مردم این شهرستان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مطالعات و اکتش��اف پهن��ه معدنی قزل اوزن‬ ‫خلخال از ‪ ۲‬سال پیش ازسوی این شرکت در ‪ ۵‬محدوده‬ ‫از جمله روس��تاهای کمر‪ ،‬مندجین‪ ،‬نمهیل‪ ،‬شمس اباد و‬ ‫کزج در حاشیه این رودخانه اغاز شده و موفقیت هایی در‬ ‫دس��تیابی به رگه های پلی متال و ط�لا در گمانه زنی ها و‬ ‫حفاری های این پهنه به دست امده است‪.‬‬ ‫وی از س��خت بودن کار مطالعه و اکتشاف پهنه معدنی‬ ‫قزل اوزن باتوجه به شرایط توپوگرافی منطقه‪ ،‬همجواری با‬ ‫استان اذربایجان شرقی و برخی موانع ایجادشده از طریق‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬مناب��ع طبیعی و معارض ش��خصی برای‬ ‫ش��رکت ایمیدرو و مجری طرح مطالعه و اکتشاف معادن‬ ‫موجود در محدوده قزل اوزن خلخال خبر داد‪.‬‬ ‫صادقی گفت‪ :‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫اردبیل برای حل مشکالت یادشده و رفع موانع‬ ‫تکمیل عملیات اجرایی مطالعه و اکتشاف پهنه‬ ‫معدنی قزل اوزن با استفاده از ظرفیت های اداری‬ ‫تالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫اس��عد فتاح��ی‪ ،‬مدیر ط��رح توانمندس��ازی‬ ‫معادن ش��رکت ایمیدرو در شمال و شمال غرب‬ ‫کش��ور که در این جلس��ه حاضر بود نیز گفت‪:‬‬ ‫تحریم ه��ای خارج��ی‪ ،‬ش��یوع بیم��اری کرونا‪،‬‬ ‫افزایش قیمت کاالها و تجهیزات در بازار موجب بی رغبتی‬ ‫پیمانکاران اکتش��اف و بهره برداری از معادن در پهنه های‬ ‫مطالعه شده کشور از جمله ‪ ۳‬پهنه معدنی قزل اوزن‪ ،‬ناتور‬ ‫و قوتورسویی استان اردبیل شده است‪.‬‬ ‫مدیر ط��رح توانمندس��ازی مع��ادن ش��رکت ایمیدرو‬ ‫در ش��مال و ش��مال غرب کش��ور با بیان اینکه مطالعه در‬ ‫بخش��ی از ‪ ۵‬مح��دوده تعیین ش��ده برای پهن��ه معدنی‬ ‫قزل اوزن خلخال به پایان رس��یده و معادن برای واگذاری‬ ‫به پیمانکاران اماده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ ۴ :‬بار مناقصه برای‬ ‫واگذاری بخش��ی از کار مطالعه و اکتش��اف به پیمانکاران‬ ‫بخش خصوصی تاکنون نتیجه ای نداده است‪.‬‬ ‫فتاحی با بیان اینکه برای مطالعه و اکتشاف پهنه معدنی‬ ‫ق��زل اوزن تاکنون بی��ش از ‪ ۶۰‬میلیارد ریال اعتبار هزینه‬ ‫ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬مانع تراشی س��ازمان حفاظت محیط زیست‪،‬‬ ‫مناب��ع طبیع��ی و معارضان محل��ی باع��ث جلوگیری از‬ ‫دس��تیابی اهداف طرح اکتشاف معادن در ‪ ۵‬محدوده این‬ ‫پهنه شده است‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان اعالم کرد‬ ‫رشد ‪ ۹‬درصدی صدور پروانه بهره برداری معادن‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان سمنان از رشد ‪ ۹‬درصدی صدور پروانه های بهره برداری معدن‬ ‫در استان سمنان در ‪ ۴‬ماه گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد فروهر در جلس��ه بررسی مشکالت برخی‬ ‫واحده��ای معدنی اس��تان با اعالم ای��ن خبر اظهار ک��رد‪ :‬در ‪ ۴‬ماه‬ ‫گذشته‪ ۱۲ ،‬پروانه بهره برداری در بخش معدن استان صادر شده که‬ ‫در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‪ ۹ ،‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان س��منان ادامه داد‪ :‬این تع��داد پروانه بهره ب��رداری معدن با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۵۶‬میلیارد ریال صادر شده که زمینه اشتغال حدود‬ ‫‪ ۸۰‬نفر را در این اس��تان پهناور و معدنی فراهم اورده است‪ .‬این رقم‬ ‫در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‪ ۴۲ ،‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫فروهر با بیان اینکه در این مدت ‪ ۳۴‬مجوز معدنی در استان صادر‬ ‫شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از ابتدای امسال ‪ ۷‬گواهی کشف با هزینه عملیاتی‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۲‬میلی��ارد ریال و با تناژ ذخیره ‪ ۹۳۰‬هزار تن در اس��تان‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به توجه فعاالن معدنی این اس��تان به حوزه اکتشاف‬ ‫معدنی خاطرنش��ان کرد‪ ۱۵ :‬پروانه اکتش��اف در بخش معدن استان‬ ‫س��منان صادر شده اس��ت‪ .‬فروهر با اش��اره به اینکه استان سمنان‬ ‫با اس��تخراج س��االنه ح��دود ‪ ۲۲‬میلیون تن انواع م��واد معدنی یک‬ ‫اس��تان مس��تعد از نظر منابع معدنی از قبیل س��یلیس‪ ،‬اهک‪ ،‬گچ‪،‬‬ ‫سولفات سدیم‪ ،‬نمک‪ ،‬منگنز‪ ،‬اهن‪ ،‬مس و‪ ...‬است‪ ،‬افزود‪ ۶۳۸ :‬معدن‬ ‫اس��تان پروانه بهره برداری دارند که ذخی��ره قطعی انها حدود ‪۶۳۰‬‬ ‫میلیون تن براورد شده است‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1590‬‬ ‫پیاپی ‪2908‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ایتالیایی ها موافق خروج از اتحادیه اروپا‬ ‫نظرسنجی ها نش��ان می دهد در صورت موفقیت امیز‬ ‫بودن نتایج خروج انگلیس از اتحادیه اروپا(برکس��یت)‪،‬‬ ‫شمار قابل توجهی از ش��هروندان ‪ ۴‬قدرت بزرگ دیگر‬ ‫اروپای��ی نیز مایل به خ��روج از این اتحادیه هس��تند؛‬ ‫ایتالی��ا یکی از محتمل ترین گزینه ه��ا برای کلید زدن‬ ‫برکسیت دوم است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬درحالی که مذاکرات بروکسل و لندن‬ ‫برای اجرایی کردن برکس��یت همچنان با چالش هایی‬ ‫روبه رو ش��ده است‪ ،‬نظرس��نجی ها از تمایل شهروندان‬ ‫ش��مار دیگری از کش��ورهای عضو ای��ن اتحادیه برای‬ ‫خروج از اتحادیه اروپا حکایت دارد‪.‬‬ ‫تارنمای ش��بکه یورونیوز در این باره نوش��ت‪ :‬ایتالیا‬ ‫به احتمال زیاد‪ ،‬جزو ‪ ۴‬کشور بزرگی است که اگر ثابت‬ ‫شود برکسیت برای انگلیس س��ودمند است‪ ،‬خروج از‬ ‫اتحادیه اروپا را کلید می زند‪.‬‬ ‫نظرس��نجی مرکز افکارس��نجی «ردفیلد و ویلتون»‬ ‫نش��ان می ده��د در صورت��ی ک��ه اقتص��اد انگلیس با‬ ‫گذش��ت ‪ ۵‬سال از برکس��یت بهبود یابد‪ ،‬تقریبا نیمی‬ ‫از ایتالیایی ها از کش��ور خود برای ت��رک اتحادیه اروپا‬ ‫حمایت می کنند‪.‬‬ ‫در این نظرسنجی‪ ،‬شهروندان فرانسه و اسپانیا برای‬ ‫تغییر مناس��بات خود با این اتحادیه حمایت متوس��ط‬ ‫کرده اند‪ .‬درحالی که شهروندان المانی کمترین حمایت‬ ‫را از خروج کشورشان از اتحادیه اروپا داشته اند‪.‬‬ ‫این نظرسنجی فقط چند هفته پس از تاسیس حزبی‬ ‫ضداتحادی��ه اروپا در ایتالیا انجام می ش��ود‪ .‬جیانلوجی‬ ‫پاراگون��ه‪ ،‬خبرنگار پیش��ین تلویزیون��ی دو روز پس از‬ ‫انک��ه ایتالیا با دریافت کمک مال��ی اتحادیه اروپا برای‬ ‫مقابله با بحران کرونا موافقت کرد‪ ،‬این حزب را تشکیل‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایتالی�ا در صدر حامیان خروج از اتحادیه‬ ‫اروپا‬ ‫در این نظرس��نجی بین ‪ ۱۷‬ت��ا ‪ ۱۸‬ژوئیه (‪ ۲۷‬و ‪۲۸‬‬ ‫تیر) نظر ‪ ۶‬هزار نفر در ‪ ۴‬کشور بزرگ اروپایی پرسیده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در این بین‪ ،‬ایتالیایی ها با ‪ ۴۵‬درصد نظر‬ ‫مثبت‪ ،‬بیش��ترین تمایل را داشتند که از اتحادیه اروپا‬ ‫خارج ش��وند‪ .‬پس از ان‪ ،‬فرانس��وی ها ب��ا ‪ ۳۸‬درصد و‬ ‫اسپانیایی ها با ‪ ۳۷‬درصد تمایل به نسبت مشابهی برای‬ ‫خروج از اتحادیه اروپا نشان دادند‪.‬‬ ‫مردم فرانس��ه اثرات عضویت در اتحادیه اروپا را مثبت‬ ‫ارزیابی کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود اقتصادی و مخالفت نسل جوان‬ ‫علت افزایش احساس��ات ضداتحادیه اروپا‪ ،‬رکود اقتصادی است‬ ‫که از اوایل دهه ‪ ۱۹۹۰‬اغاز و با اغاز رکود بزرگ در سال ‪ ۲۰۰۸‬و‬ ‫اکنون با شیوع کرونا بدتر شده است‬ ‫در بین المانی ها نیز کمتر از ‪ ۳۰‬درصد موافق بودند‬ ‫که کشورشان چنین اقدامی را در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫در این نظرس��نجی همچنین یک پرس��ش جداگانه‬ ‫طرح ش��د که ایا انها فکر می کنند انگلیس‪ ،‬حتی اگر‬ ‫مش��کالت اقتصادی کوتاه مدت داشته باشد‪ ،‬باز هم در‬ ‫بلند م��دت از خ��روج از اتحادیه اروپا س��ود خواهد برد‬ ‫یا خیر؟‬ ‫در پاس��خ به ای��ن پرس��ش‪ ،‬تع��داد قابل توجهی از‬ ‫پاس��خ دهندگان در فرانس��ه(‪ ۴۵‬درص��د) و ایتالیا(‪۴۳‬‬ ‫درصد) عقیده داشتند که انگلیس در خارج از اتحادیه‬ ‫موفق می شود‪.‬‬ ‫در اسپانیا ‪ ۳۵‬درصد معتقد بودند برکسیت در نهایت‬ ‫برای انگلیس موفقیت امیز خواهد بود‪ ،‬درحالی که فقط‬ ‫‪ ۳۱‬درصد المانی ها چنین نظری داشتند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که باتوجه به عملکرد ضعی��ف اتحادیه اروپا در‬ ‫مواجهه با بحران کرون��ا و اقدامات دیرهنگام نهادهای‬ ‫اروپایی در کمک به کشورهای بحران زده مانند ایتالیا‪،‬‬ ‫اعتماد شهروندان این کشورها به کارکرد ان را به شدت‬ ‫کاهش داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹الگوبرداری ایتالیایی ها از برکسیت‬ ‫در ایتالیا بحث های لزوم خروج از اتحادیه اروپا به ویژه‬ ‫پس از شیوع کرونا در غیاب حمایت های اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫در محافل سیاسی این کشور درگرفته و تشکیل حزب‬ ‫«ایتالگزیت»(‪ )Italexit‬برایند این امر بوده است‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود این حزب نوظهور با وعده ازادسازی‬ ‫ایتالی��ا از قفس اتحادیه اروپا و پ��ول واحد اروپایی‪ ،‬از‬ ‫حزب «برکس��یت» به رهبری «نایجل فاراژ» انگلیسی‬ ‫الگوب��رداری ک��رده اس��ت و ارزوی موفقی��ت مش��ابه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در این نظرس��نجی‪ ،‬وقتی از ایتالیایی ها س��وال شد‬ ‫که ای��ا انها فکر می کنند عضوی��ت اتحادیه اروپا تاثیر‬ ‫مثبتی یا منفی بر کشورش��ان گذاشته‪ ،‬فقط ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫ایتالیایی ه��ا موافق بودند که این عضویت مثبت بوده و‬ ‫‪ ۳۴‬درص��د تصور می کردند عضوی��ت در اتحادیه اروپا‬ ‫تاثیر کمی یا بسیار منفی داشته است‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ۵۷ ،‬درصد اس��پانیایی ها معتقد بودند‬ ‫عضوی��ت در اتحادیه اروپا‪ ،‬تاثیر مثبتی در این کش��ور‬ ‫داشته است‪ .‬همچنین ‪ ۴۷‬درصد المانی ها و ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫تورم چین صعودی شد‬ ‫متوس��ط نرخ تورم چین در ‪ ۱۲‬ماه منتهی به ژوئیه(دی) به ‪ ۲.۷‬درصد افزایش یافت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫این نرخ تورم که ‪ ۰.۱‬درصد بیش��تر از تورم ماه قبل و ‪ ۰.۱‬درصد بیش��تر از نرخ پیش بینی شده ازسوی‬ ‫کارشناسان بوده‪ ،‬بیش از همه تحت تاثیر افزایش تورم بخش مواد غذایی قرار گرفته که تورم ان از ‪۱۱.۱‬‬ ‫درصد در ماه ژوئن به ‪ ۱۳.۲‬درصد در ماه ژوئیه افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در بی��ن س��ایر بخش های تورمی‪ ،‬تورم اب و برق از منفی ‪ ۰.۶‬ب��ه منفی ‪ ۰.۷‬درصد کاهش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین نرخ تورم در بخش مراقبت های درمانی از ‪ ۱.۹‬به ‪ ۱.۶‬درصد و بخش فرهنگ و اموزش‬ ‫از ‪ ۱.۹‬ب��ه ‪ ۰.۳‬درص��د کاهش یافت��ه و نرخ تورم در بخش حمل ونقل نیز منف��ی ‪ ۴.۴‬درصد اندازه گیری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫هس��ته تورمی که ت��ورم بخش انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوس��انات باالی قیم��ت در انها در نظر‬ ‫نمی گیرد‪ ،‬در ژوئیه به یک درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ‪ ۰.۱‬درصد کمتر شده است‪ .‬متوسط‬ ‫نرخ تورم چین در بازه زمانی ‪ ۱۹۸۶‬تا ‪ ۲۰۱۹‬معادل ‪ ۵.۱۳‬درصد بوده که باالترین تورم ثبت شده مربوط‬ ‫ب��ه فوری��ه ‪ ۱۹۸۹‬با ‪ ۲۸.۴۰‬درصد و کمترین تورم نیز مربوط ب��ه اوریل ‪ ۱۹۹۹‬با منفی ‪ ۲.۲‬درصد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر مبنای ماهانه‪ ،‬نرخ تورم چین در ماه ژوئیه به ‪ ۰.۶‬درصد رسیده که ‪ ۰.۷‬درصد بیشتر از تورم ماهانه‬ ‫ثبت شده این کشور برای ماه ژوئن به شمار می رود‪.‬‬ ‫با کاهش سرعت شیوع کرونا‪ ،‬روند بازگشایی کسب وکارها در چین شدت یافته است‪ .‬یی گانگ‪ ،‬رئیس‬ ‫بانک مرکزی چین با برشمردن برخی از اقدامات این بانک برای ثبات بخشی به بازارهای مالی این کشور‬ ‫گفته که تالش ها برای حمایت بیشتر از بخش های مختلف اقتصادی ادامه خواهد یافت هر چند به لطف‬ ‫زیرساخت های نیرومند‪ ،‬اقتصاد این کشور با وجود شیوع گسترده کرونا اسیب زیادی ندیده است‪.‬‬ ‫رونق بازار خودروهای مسافرتی‬ ‫امریکایی های مسافرت دوس��ت برای اجتناب از فرودگاه و هتل‪،‬‬ ‫ب��ه خودروهای مس��افرتی روی اورده اند‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪،‬‬ ‫می توانید نام راه حل الک پش��تی روی ان بگذارید‪ ،‬اما به هر حال‬ ‫برای کسانی که عاشق مسافرت و طبیعت گردی هستند‪ ،‬مسافرت‬ ‫تعطیلی پذیر نیس��ت و در عصر ش��یوع کرونا‪ ،‬مردم راه هایی برای‬ ‫حفظ فاصله اجتماعی پیدا می کنند‪.‬‬ ‫ب��رای اجتن��اب از ورود به اماک��ن پرجمعیت مانن��د فرودگاه‪،‬‬ ‫رس��توران و هتل‪ ،‬ی��ک راه حل‪ ،‬خرید یا اج��اره خودروهای ‪RV‬‬ ‫است که با ان می توان به هر کجا رفت و شب را سپری کرد‪.‬‬ ‫براس��اس امار انجمن صنعت اروی‪ ،‬در ماه گذش��ته با افزایش‬ ‫‪ ۱۰.۸‬درص��دی نس��بت به س��ال گذش��ته‪ ،‬تقاضا ب��رای خودرو‬ ‫مسافرتی ‪ ۴۶۲ ،۴۰‬دستگاه بوده است‪ .‬با توجه به اینکه در اوریل‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬نس��بت به س��ال ‪ ۲۰۱۹‬حدود ‪ ۸۲‬درصد و در ماه مه ‪۳۰‬‬ ‫درصد کاهش داش��ته که دلیل ان ش��یوع شدید کرونا و تعطیلی‬ ‫سراس��ری بوده اس��ت‪ .‬رئیس این انجمن می گوید‪ ،‬مردم در این‬ ‫اوین درئا‪ ،‬مسئول ارشد تحقیقات در مرکز مطالعات‬ ‫اروپای��ی «ویلف��رد مارتن��ز» بروکس��ل با بی��ان اینکه‬ ‫چش��م انداز بلندمدت حض��ور ایتالی��ا در اتحادیه اروپا‬ ‫منفی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم علت افزایش احساس��ات‬ ‫ضداتحادیه اروپا رکود اقتصادی اس��ت که از اوایل دهه‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬اغاز ش��د و با اغاز رکود بزرگ در س��ال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫و اکنون همه گیر ش��دن کروناویروس بدتر ش��ده است‬ ‫و این نش��ان می دهد چرا ایتالیایی ه��ای جوان اکنون‬ ‫به احزاب سیاسی مخالف اتحادیه رغبت پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫در این نظرس��نجی‪ ۴۱ ،‬درصد ش��هروندان ایتالیایی‬ ‫ب��ه این پرس��ش که در ص��ورت برگزاری همه پرس��ی‬ ‫برای خروج کشورش��ان از اتحادیه اروپا چه گزینه ای را‬ ‫انتخاب می کنند‪ ،‬پاسخ مثبت داده اند‪.‬‬ ‫انگلی��س ‪ ۳۱‬ژانویه گذش��ته (‪ ۱۱‬بهمن ‪ )۹۸‬به طور‬ ‫رس��می اتحادیه اروپا را پس از ‪ ۴۷‬سال عضویت ترک‬ ‫ک��رد و ت��ا اخر امس��ال می�لادی و در چارچوب دوره‬ ‫موس��وم به گذار‪ ،‬تابع قوانین اتحادیه اروپاست‪ .‬پس از‬ ‫ان‪ ،‬همه روابط ‪ ۴‬دهه گذش��ته میان دو طرف متوقف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دو ط��رف مایل هس��تند پیش از پای��ان دوره گذار‪،‬‬ ‫درب��اره اینده همکاری های دوجانبه به توافق برس��ند‪.‬‬ ‫ن صورت‪ ،‬روابط انگلی��س و اتحادیه اروپا از‬ ‫در غی��ر ای ‬ ‫س��ال اینده میالدی مطابق با مقررات سازمان تجارت‬ ‫جهانی پیگیری می شود که با توجه به ‪ ۴‬دهه روابط دو‬ ‫طرف خسارت های مالی هنگفتی را تحمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایتالیا و اس��پانیا دو کش��وری هس��تند ک��ه بیش از‬ ‫س��ایر اعضای اتحادیه اروپا ب��ا پیامدهای منفی بحران‬ ‫کرون��ا مواجه و زیان های اقتصادی هنگفتی را متحمل‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫در تالش برای رفع این مش��کل سران اعضای اصلی‬ ‫اتحادیه اروپا از جمله المان و فرانسه کمک مالی ‪۷۵۰‬‬ ‫یورویی به کشورهای اسیب دیده را در دستور کار قرار‬ ‫دادن��د و با وجود مخالفت ها‪ ،‬اواخر تیر رهبران اتحادیه‬ ‫اروپ��ا پس از‪ ۴‬روز مذاکره فش��رده‪ ،‬به یک توافق برای‬ ‫پرداخت این کمک به کش��ورهای درگیر کرونا دس��ت‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در محافل‬ ‫سیاسی ایتالیا‬ ‫بحث هایی‬ ‫درباره لزوم‬ ‫خروج این کشور‬ ‫از اتحادیه اروپا‬ ‫به ویژه پس از‬ ‫شیوع کرونا در‬ ‫غیاب حمایت های‬ ‫اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫درگرفته است‬ ‫میتسوبیشی در مسیر کاهش هزینه‬ ‫از ظواهر امر بر می اید که گروه خودروسازی ژاپنی میتسوبیشی در مسیر‬ ‫دش��واری قرار گرفته که حاال صحبت از پایان تولید شاس��ی بلند معروف و‬ ‫محبوب خود یعنی پاژرو را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایپانیوز‪ ،‬پ��اژروی میتسوبیش��ی‪ ،‬محصول اس��طوره ای این‬ ‫خودروساز ژاپنی به شمار می اید و حاال خبر پایان تولید ان در سال ‪،۲۰۲۱‬‬ ‫خبر از اوضاع نامساعد این خودروساز می دهد‪.‬‬ ‫میتسوبیش��ی که بخش س��وم از اتحاد رنو‪-‬نیسان‪-‬میتسوبیشی که از بعد‬ ‫از ش��راکت رنو با نیس��ان ش��کل گرفت‪ ،‬حاال اوضاع خوبی ندارد‪ .‬فروش این‬ ‫خودروس��از در امریکا در ماه گذش��ته کمی روند افزایشی داشته‪ ،‬اما چنگی‬ ‫ب��ه دل نمی زند‪ .‬حت��ی از زبان مدیرعامل این ش��رکت واژه بحران به گوش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫در گزارش��ی هم که رویترز منتش��ر کرده‪ ،‬میتسوبیشی برای دومین سال‬ ‫متوالی با زیان روبه رو ش��ده است‪ .‬این خودروساز که اکنون در ژاپن تا مقام‬ ‫شش��م تنزل پیدا کرده‪ ،‬پیش بینی کرده تا مارس ‪( ۲۰۲۱‬پایان س��ال مالی‬ ‫‪ )۲۰۲۰‬زیان انباش��ته این شرکت به ‪ ۱۴۰‬میلیارد ین (معادل ‪ ۱.۳۳‬میلیارد‬ ‫دالر ) برسد‪ .‬این شرکت برای کاهش ‪ ۲۰‬درصدی در هزینه مجبور به کاهش‬ ‫تولید‪ ،‬اخراج نیروی انس��انی و تعطیلی برخی از نمایندگی های خود خواهد‬ ‫شد‪ .‬این زیان در ‪ ۱۸‬سال گذشته بی سابقه است‪.‬‬ ‫به گفته تاکئو کاتو‪ ،‬مدیرعامل میستوبیش��ی برای هموار کردن مسیر برای‬ ‫ش��رایط که نمی خواهند در اماکن پرجمعیت باش��ند‪ ،‬می توانند‬ ‫غذای خودش��ان را در همین خودروها بپزند و شب را روی تخت‬ ‫خودشان بخوابند‪.‬‬ ‫ام��ار نش��ان می دهد بین ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۸۰‬درص��د متقاضیان خرید‬ ‫خودروهای اروی‪ ،‬نخس��تین بارشان است که این سبک مسافرت‬ ‫را انتخ��اب کرده اند‪ .‬نکته جالب تر این اس��ت که تقاضا برای این‬ ‫خودروها بین قشر جوان جامعه در حال افزایش است‪.‬‬ ‫خودروهای مسافرتی هم دو دسته هستند‪ ،‬یا انکه خود خودرو‬ ‫یکپارچه است یا به صورت یدک کش به خودرو وصل می شود‪.‬‬ ‫مایکل هاپ‪ ،‬مدیر اجرایی صنای��ع وینباگو می گوید‪« :‬تقاضای‬ ‫تک فروش��ی در نمایندگی ه��ا از م��اه م��ه در تم��ام بخش ه��ای‬ ‫کسب وکار روند صعودی داش��ته است»‪ .‬ارزش سهام این شرکت‬ ‫نس��بت به سال گذشته ‪ ۱۱‬درصد رش��د داشته است درحالی که‬ ‫در س��ال گذش��ته نسبت به س��ال ماقبل‪ ۲.۴ ،‬روند نزولی را طی‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫بازگش��ت ب��ه حالت عادی‪ ،‬مدیران اجرایی ش��رکت باید ح��س بحران را به‬ ‫کارکنان منتقل کنند تا امکان کاهش هزینه فراهم اید‪.‬‬ ‫وقت��ی صحبت از کاهش هزینه می ش��ود‪ ،‬معنی اصل��ی ان کاهش تقاضا‬ ‫و کاهش فروش اس��ت که بیش��تر در اسیای جنوب ش��رقی و چین مشاهده‬ ‫می ش��ود و ش��یوع کرونا هم مزید بر علت ش��ده اس��ت‪ .‬اما انچه توجه ها را‬ ‫به س��مت خود جلب کرده‪ ،‬پایان تولید خودرویی اس��ت که برای چند دهه‬ ‫در بخش خودروهای افرود و مس��ابقات رالی اتومبیلرانی حرفی برای گفتن‬ ‫داش��ت‪ .‬همچنین مدیران میتسوبیشی گفته اند که فعالیت خود را در امریکا‬ ‫و اروپا هم کاهش می دهند و تمرکز خود را روی اسیا قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫روسیه گوگل را‬ ‫جریمه کرد‬ ‫دادگاه��ی در مس��کو گوگل را به دلیل فیلتر نک��ردن محتوای ممنوع در‬ ‫روسیه‪ ۱.۵ ،‬میلیون روبل معادل بیش از ‪ ۲۰‬هزار دالر جریمه کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬براساس قانون روسیه‪ ،‬موتورهای جست وجو ملزم هستند لینک های‬ ‫مربوط به صفحات اینترنتی که حاوی اطالعات ممنوع هس��تند را از نتایج‬ ‫جست وجو حذف کنند‪.‬‬ ‫برای س��ومین بار اس��ت که گوگل در روسیه بر س��ر این موضوع جریمه‬ ‫می شود‪ .‬این شرکت پیش از این در ژوئیه سال ‪ ۲۰۱۹‬به میزان ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫روبل و در دسامبر سال ‪ ۲۰۱۸‬به میزان ‪ ۵۰۰‬هزار روبل جریمه شده بود‪.‬‬ ‫در ای��ن بین‪ ،‬رویترز در خبر جداگانه دیگری گزارش کرد دانمارک که از‬ ‫سانسور محتوای دانمارکی مربوط به یک اختالف درباره کپی رایت از سوی‬ ‫گوگل به خش��م امده‪ ،‬اع�لام کرد به دنبال گفت وگو با ش��رکت الفابت در‬ ‫این باره است‪ .‬گوگل اوایل اوت تمامی اهنگ های هنرمندان دانمارکی را در‬ ‫نسخه دانمارکی پلتفرم پخش ویدئوی یوتیوب پس از اینکه مذاکرات درباره‬ ‫کپی رایت با سازمان صادرکننده مجوز موسیقی کدا به نتیجه نرسید‪ ،‬حذف‬ ‫ک��رد‪ .‬جوی موگنس��ن‪ ،‬وزیر فرهنگ دانمارک در بیانی��ه ای اظهارکرد این‬ ‫چالش عظیمی برای نشر موسیقی دانمارک است که پلتفرمی مانند یوتیوب‬ ‫گوگل عناوین دانمارکی را به دلیل اختالفات کپی رایت حذف می کند‪ .‬گوگل‬ ‫باید مشخص کند که هنرمندان چقدر پول گرفته اند و این شرکت فناوری‬ ‫چه اقداماتی برای تضمین حقوق انها انجام می دهد‪ .‬به همین منظور‪ ،‬وزیر‬ ‫فرهنگ دانمارک گوگل را به دیداری با حضور نمایندگان همه احزاب این‬ ‫کشور برای گفت وگو درباره نقشش در بازار دانمارک دعوت خواهد کرد‪.‬‬ ‫جزئیات پرواز‬ ‫تهران ‪ -‬اتریش‬ ‫ش��رکت هواپیمای��ی جمه��وری اس�لامی‬ ‫ایران(هما) با اش��اره به از سرگیری پروازهای‬ ‫تهران‪-‬وی��ن از ‪ ۲۵‬مرداد امس��ال به صورت‬ ‫هفتگی‪ ،‬جزئیات و ش��رایط پرواز به اتریش را‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬روز گذش��ته هواپیمایی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران «هما» اعالم کرد از‬ ‫‪ ۲۵‬مرداد امس��ال‪ ،‬براساس برنامه در روزهای‬ ‫ش��نبه هر هفته از تهران به فرودگاه وین اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این پرواز در روزهای ش��نبه ه��ر هفته‪ ،‬با‬ ‫ش��ماره ‪ ۷۱۷‬در ساعت ‪ ۸‬و ‪ ۴۰‬دقیقه بامداد‬ ‫فرودگاه امام خمینی(ره) را ترک خواهد کرد‬ ‫و در س��اعت ‪ ۱۰‬و ‪ ۳۰‬دقیقه(به وقت محلی)‬ ‫در فرودگاه وین به زمین می نشیند‪ .‬همچنین‬ ‫بازگش��ت این پرواز در همان روز‪ ،‬با ش��ماره‬ ‫‪ ۷۱۶‬در ساعت ‪ ۱۱‬و ‪ ۵۰‬دقیقه به وقت محلی‬ ‫از فرودگاه وین اس��ت که در ساعت ‪ ۱۸‬و ‪۴۰‬‬ ‫دقیقه وارد فرودگاه امام خمینی(ره) می شود‪.‬‬ ‫حس��ین جهان��ی‪ ،‬مدی��رکل روابط عمومی‬ ‫ش��رکت هواپیمای��ی جمه��وری اس�لامی‬ ‫ایران (هم��ا) درباره ش��رایط و جزئیات پرواز‬ ‫تهران‪-‬وی��ن اظهارک��رد‪ :‬هموطن��ان ب��رای‬ ‫خری��د بلیت این پروازها می توانند ب ه س��ایت‬ ‫‪https: //ebooking.iranair.com‬‬ ‫مراجعه یا با ش��ماره تلفن ‪( ۴۶۶۲۱۸۸۸‬دفتر‬ ‫فروش تلفنی هما) تماس بگیرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس اطالعیه صادرشده‬ ‫از س��وی س��ازمان هواپیمایی کشور اتریش‪،‬‬ ‫مس��افران دارای گذرنام��ه و اقام��ت اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬ایس��لند‪ ،‬نروژ‪ ،‬س��وئیس و انگلس��تان‪،‬‬ ‫اقامت اتحادیه اروپا‪ ،‬ایس��لند‪ ،‬نروژ‪ ،‬سوئیس‪،‬‬ ‫انگلس��تان‪ ،‬داش��تن بلیت تاییدشده هواپیما‪،‬‬ ‫قطار ی��ا اتوبوس در ادامه مس��یر به کش��ور‬ ‫صادرکنن��ده کارت اقامت به صورت ترانزیتی‬ ‫می توانند مسافرت کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل روابطعمومی ش��رکت هواپیمایی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران (هم��ا) اظهارکرد‪:‬‬ ‫همچنین مسافرانی که ویزای کار ‪Business‬‬ ‫تایپ ‪ ،D‬ویزای دانش��جویی تایپ ‪ D‬اتریش‪،‬‬ ‫وی��زای خانوادگ��ی تای��پ ‪ D‬اتری��ش برای‬ ‫پیوس��تن ب��ه خان��واده و مس��افران تزانزیت‬ ‫می توانن��د به وی��ن پرواز کنن��د‪ .‬در اطالعیه‬ ‫صادرش��ده از سازمان هواپیمایی اتریش امده‬ ‫است که تمامی مس��افران باالی ‪ ۱۱‬سال در‬ ‫پروازهای ورودی به اتریش(به غیر از مسافران‬ ‫تراتزی��ت هوایی) باید قبل از پ��رواز اقدام به‬ ‫انجام ازمای��ش ‪ PCR‬نکنند و گواهی جواب‬ ‫منفی تست کرونا در محدوده ‪ ۷۲‬ساعت مانده‬ ‫به پرواز را به زبان انگلیس��ی به همراه داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬وی با بیان اینکه مس��افران با ویزای‬ ‫تایپ ‪ C‬گردش��گری ت��ا اطالع ثانوی مجاز به‬ ‫انجام س��فر نیس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬همه مس��افران‬ ‫بای��د قب��ل از پرواز ف��رم تعه��د را از طریق‬ ‫‪http: //www.bmk.gv.at/en/service/‬‬ ‫‪ entry-requirements.html‬دریاف��ت‬ ‫و تکمی��ل کنن��د‪ .‬همچنی��ن براس��اس این‬ ‫اطالعیه‪ ،‬ورود هرگونه بار دس��تی به صورت‬ ‫ترول��ی یا چ��رخ دار به داخل کابی��ن پروازی‬ ‫مجاز نبوده و مس��افران فقط می توانند فقط‬ ‫از یک کوله پش��تی یا ساکدستی برای حمل‬ ‫ب��ار همراه‪ ،‬به داخل کابین اس��تفاده کنند و‬ ‫داش��تن ماس��ک در فرودگاه و هن��گام پرواز‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫خداحافظی با لپ تاپ توشیبا‬ ‫توشیبا پس از ‪ ۳۵‬سال حضور در صنعت لپ تاپ‪ ،‬به فعالیت خود در این بخش پایان‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬غول فناوری ژاپنی توش��یبا هفته گذشته اعالم کرد ‪ ۱۹.۹‬درصد‬ ‫سهامی که در داینابوک داشت‪ ،‬اکنون متعلق به شرکت شارپ است‪.‬‬ ‫داینابوک که زمانی به نام توش��یا امریکا کالینت سولوش��نز شناخته می شد و بازوی‬ ‫اصلی لپ تاپ توش��یا بود‪ ،‬در ژانویه س��ال ‪ ۲۰۱۹‬تغییر نام داد‪ .‬شرکت شارپ در ژوئن‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۸‬حدود ‪ ۸۰.۱‬درصد از س��هم این ش��رکت را خریداری کرد و اکنون این‬ ‫شرکت سازنده لپ تاپ کامال به شرکت ژاپنی شارپ تعلق دارد‪.‬‬ ‫توش��یبا در بیانیه ای اعالم کرد ش��ارپ در ‪ ۳۰‬ژوئن سال ‪ ۲۰۲۰‬تحت شرایط توافق‬ ‫خرید س��هام‪ ،‬سهامی که در اختیار توشیبا بود را خریداری و این شرکت فرایند انتقال‬ ‫سهم را تکمیل کرد‪.‬‬ ‫توش��یبا با دنبال کردن رایانه ای بی ام در سال ‪ ،۱۹۸۱‬نخستین رایانه خود را در سال‬ ‫‪ ۱۹۸۵‬س��اخت‪ .‬لپ تاپ تی‪ ۱۱۰۰‬که در اروپا عرضه شد یکی از نخستین طراحی های‬ ‫لپ تاپ موجود در بازار بود که از فالپی دیسک استفاده می کرد‪ .‬این شرکت در سال بعد‬ ‫لپ تاپ هایش را در امریکا و ژاپن عرضه کرد‪.‬‬ ‫توشیبا از ان زمان با رقابت شدید و ضرر مالی روبه رو شده و این وضعیت با رسوایی‬ ‫حسابرس��ی سال ‪ ۲۰۱۵‬که طی ان این شرکت اقرار کرد در ‪ ۷‬سال گذشته سود خود‬ ‫را حداکثر ‪ ۲‬میلیارد دالر بیشتر محاسبه کرده است‪ ،‬وخیم تر شد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش زدنت‪ ،‬پس از افش��ای این رسوایی‪ ،‬توش��یبا به سازماندهی مجدد‬ ‫و کاه��ش چش��مگیر کارکنانش پرداخت و تی��م مدیریت جدیدی اورد و ش��ماری از‬ ‫دارایی های خود از جمله کارخانه ها و کسب وکار حسگر تصویر را به سونی فروخت‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1590‬‬ ‫پیاپی ‪2908‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫باجه خبر‬ ‫قدردانی از ازادگان‬ ‫بانک صادرات‬ ‫اخطار بیمه مرکزی به فروش استارت اپی خدمات بیمه ای‪:‬‬ ‫بازاریابان انالین شفاف عمل کنند‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫همزمان با س��الروز ورود ازادگان س��رافراز به‬ ‫میهن اس�لامی‪ ،‬مدیرعامل بانک صادرات ایران‬ ‫در جلسه هیات عامل این بانک از ازادگان شاغل‬ ‫و بازنشس��ته بان��ک قدردانی ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران‪ ،‬حجت اله‬ ‫صی��دی گف��ت‪ :‬ازادگان اس��طوره های صبر و‬ ‫اس��تقامت ‪ 8‬س��ال دفاع مقدس و س��ند زنده‬ ‫افتخارات ملت غیور ایران محس��وب می شوند و‬ ‫‪ ۲۶‬مرداد هر س��ال‪ ،‬همزمان با سالروز بازگشت‬ ‫پیروزمندانه این س��روقامتان‪ ،‬خاطرات خوش‬ ‫دی��دار دوباره ای��ن عزیزان برای دوس��تداران‬ ‫انقالب و نظام مقدس جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫تک��رار می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬این روز خجس��ته‪،‬‬ ‫یاداور فداکاری ها و رش��ادت هایی است که در‬ ‫هی��چ کجای عال��م نظیر و مانندی ب��رای انها‬ ‫نمی توان یافت‪ .‬بر همه ما الزم است که همواره‬ ‫این مناسبت خجسته را ارج نهیم‪.‬‬ ‫روز غرورافرین‬ ‫ازادگان سرافراز‬ ‫محمود ش��ایان‪ ،‬مدیرعامل بانک مس��کن در‬ ‫پیامی س��الروز بازگش��ت ازادگان س��رافراز به‬ ‫کش��ورمان را تبریک گفت و در پیامی نوش��ت‪:‬‬ ‫«‪ ۲۶‬مرداد‪ ،‬یاداور یکی از افتخارامیزترین ایام‪،‬‬ ‫در خاطر ملت ش��ریف‪ ،‬صبور و تاریخ ساز ایران‬ ‫است؛ روز بازگشت غرورافرین ازادگان سرافراز‪،‬‬ ‫این اسوه های صبر و استقامت و ایثار به اغوش‬ ‫مهربان وطن‪ .‬خاطره مجاهدت های این عزیزان‬ ‫ک��ه در راه دفاع از دی��ن‪ ،‬ناموس و اب و خاک‪،‬‬ ‫بهترین س��ال های عمر خود را در س��خت ترین‬ ‫شرایط سپری کردند‪ ،‬تا همیشه تاریخ در تقویم‬ ‫رشادت های کشورمان خواهد ماند‪».‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫براساس قانون‬ ‫تنها موسسات‬ ‫بیمه‪ ،‬کارگزاران‬ ‫و نمایندگان حق‬ ‫ارائه بیمه را‬ ‫دارند‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫نیز بدون نظارت‬ ‫اقدام به این‬ ‫کار می کنند‬ ‫داس��تان صدور بیمه ازس��وی اس��تارت اپ های بیمه‬ ‫دردسرساز شده و به اخطار بیمه مرکزی به فروشندگان‬ ‫انالین خدمات بیمه ای رس��یده است‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫ت بخشنامه ای مبنی بر حذف‬ ‫بیمه مرکزی ‪ ۲۷‬اردیبهش ‬ ‫بیمه نامه فیزیکی ش��خص ثالث اب�لاغ کرد که انتقادات‬ ‫گس��ترده فعاالن صنع��ت بیمه‪ ،‬به وی��ژه نمایندگی های‬ ‫بیمه ها را به دنبال داش��ت‪ .‬براس��اس این بخش��نامه‪ ،‬به‬ ‫ش��رکت های بیمه ای تاکید شده بود کلیه بیمه نامه های‬ ‫ش��خص ثالث خ��ود را پس از دریافت ک��د یکتا از بیمه‬ ‫مرک��زی ای��ران صادر و لینک دریافت نس��خه قابل چاپ‬ ‫بیمه نام��ه را از طریق ارس��ال پیامک‪ ،‬ک��د یکتا‪ ،‬ادرس‬ ‫الکترونیک��ی صفحه اس��تعالم اصال��ت بیمه نامه از بیمه‬ ‫مرکزی ایران و نیز از ان ش��رکت را به بیمه گذاران خود‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگ��ری از این ابالغیه که حاشیه س��از ش��د‪،‬‬ ‫حذف بیمه نامه فیزیکی بود‪ .‬در این بخش��نامه تاکید بر‬ ‫ان بود که شرکت های بیمه ای کلیه فرایندهای صدور و‬ ‫پرداخت خسارت بیمه نامه شخص ثالث از جمله فروش و‬ ‫تمدید بیمه نامه‪ ،‬اعمال تخفیف عدم خسارت و رسیدگی‬ ‫و پرداخت خسارت را بدون نیاز به ارائه بیمه نامه فیزیکی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫ابالغ این بخش��نامه باعث نگرانی فعاالن صنعت بیمه‬ ‫به ویژه دفاتر نمایندگی در شهرس��تان ها شد‪ ،‬زیرا به نظر‬ ‫انها‪ ،‬چرخش مالی انها خدشه دار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شبکه فروش حذف نشد‬ ‫در واکنش به این نگرانی ها بیمه مرکزی چند روز بعد‬ ‫با انتش��ار اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬تصمیم به ارائه خدمات‬ ‫بیم��ه ای به بیمه گ��ذاران بدون نیاز به نس��خه فیزیکی‬ ‫بیمه نامه ش��خص ثالث به مفهوم حذف ش��بکه فروش از‬ ‫فرایند عرضه بیمه نامه مذکور نیس��ت و ش��بکه فروش‬ ‫همچ��ون گذش��ته نقش و کارکرد خ��ود را حفظ خواهد‬ ‫کرد‪ .‬براساس اعالم جدید بیمه مرکزی‪ ،‬واحدهای صدور‬ ‫(اعم از ش��عب و نمایندگان) در شرکت های بیمه موظف‬ ‫شدند با رعایت دقیق مقررات مربوطه نسبت به تبیین و‬ ‫تش��ریح اهداف و منافع این طرح برای بیمه گذاران اقدام‬ ‫الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫فرایند فروش و قبل از ثبت تقاضا به نحوی مناسب برای‬ ‫متقاضی قابل مشاهده باشد و ضمن حفاظت از اطالعات‬ ‫ش��خصی متقاضی‪ ،‬نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی‬ ‫بیمه موظفند نس��خه ای از قرارداد همکاری با بازاریابان‬ ‫را حس��ب مورد برای ش��رکت بیمه ذی ربط خود و بیمه‬ ‫مرکزی ارسال کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت بر عملکرد استارت اپ ها‬ ‫مدیرکل نظارت بر ش��بکه خدمات بیمه ای با ابالغ بخشنامه ای به‬ ‫ش��رکت های بیمه‪ ،‬بر لزوم رعایت ضوابط همکاری عرضه کنندگان‬ ‫محصوالت بیمه ای با بازاریابان برخط (انالین) تاکید کرد‬ ‫‹ ‹مشکل بازاریابان برخط‬ ‫اما به نظ��ر فعاالن صنعت بیمه‪ ،‬این بخش��نامه دارای‬ ‫ابهامات زیادی بود و بدون مشورت با فعاالن این صنعت‪،‬‬ ‫بخ��ش خصوصی و نمایندگی ها تهیه ش��ده و اجرای ان‬ ‫می توانس��ت لطمات جبران ناپذی��ری را به صنعت بیمه‬ ‫وارد کند و ده ها هزار دفتر نمایندگی بیمه را به تعطیلی‬ ‫بکش��اند‪ .‬حاال بعد از گذش��ت حدود ‪ ۳‬ماه ظاهرا یکی از‬ ‫مش��کالت این تصمیم نمایان ش��ده است‪.‬چندی پیش‬ ‫مدی��رکل نظارت بر ش��بکه خدم��ات بیم��ه ای با ابالغ‬ ‫بخش��نامه ای به شرکت های بیمه‪ ،‬بر لزوم رعایت ضوابط‬ ‫همکاری عرضه کنندگان محصوالت بیمه ای با بازاریابان‬ ‫برخ��ط (انالین) تاکی��د کرد‪.‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫و ام��ور بین الملل بیمه مرکزی‪ ،‬این بخش��نامه به دنبال‬ ‫مش��اهده تخلف برخی نمایندگان ش��رکت های بیمه در‬ ‫نحوه همکاری با ش��رکت های موس��وم به اس��تارت اپ‬ ‫بیمه صادر ش��ده و در ان امده اس��ت‪ :‬بازاریابان برخط‬ ‫محص��والت بیم��ه بای��د مجوزه��ای الزم را از نهادهای‬ ‫ذی صالح در حوزه تجارت الکترونیک مانند «ای‪ -‬نماد»‬ ‫از وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و نماد س��اماندهی‬ ‫از وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اخذ کرده باش��ند‪.‬‬ ‫همچنین در این بخش��نامه تاکید ش��ده است‪ :‬بازاریابان‬ ‫برخ��ط بای��د ابزارهای الزم را به نح��وی فراهم کنند که‬ ‫متقاض��ی خدم��ات بیم��ه ای بتواند م��واردی نظیر نرخ‬ ‫نهای��ی محصول بیمه ای و مقایس��ه ن��رخ بین بیمه گران‬ ‫و می��زان تعه��دات بیمه گر را به درس��تی ارزیابی کرده و‬ ‫تصمیم گیری درستی انجام دهند‪ .‬همچنین انصراف پس‬ ‫از پای��ان ثبت س��فارش برخط و قبل از ص��دور بیمه نامه‬ ‫ب��رای متقاضی امکان پذیر باش��د‪ .‬عالوه بر این در بخش‬ ‫دیگ��ری از این بخش��نامه ضم��ن تاکید بر ش��فافیت و‬ ‫س��ادگی اطالع��ات قبل و در فرایند ص��دور بیمه‪ ،‬امده‬ ‫اس��ت‪ :‬مفاد فرم پیش��نهاد بیمه و شرایط عمومی به ویژه‬ ‫اس��تثنائات و محدودیت ه��ای محصول بیم��ه‪ ،‬باید در‬ ‫مجتب��ی تقی پ��ور‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن صنفی‬ ‫نمایندگان بیمه ایران استان تهران گفت‪ :‬براساس قانون‬ ‫(ماده ‪ ۶۶‬قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران و بیمه گری)‪ ،‬تنها موسس��ات بیم��ه‪ ،‬کارگزاران و‬ ‫نمایندگان حق ارائه بیمه را دارند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫استارت اپ ها نیز بدون نظارت اقدام به این کار می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در صورت جمع شرایط الزم مخالفتی‬ ‫ب��ا فروش انالین بیمه نداریم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در بخش��نامه‬ ‫جدی��د بیمه مرک��زی با اعالم حذف فیزیک��ی بیمه نامه‬ ‫شخص ثالث‪ ،‬فروش اینترنتی از پرشمول ترین بیمه نامه‬ ‫که بیمه ش��خص ثالث اس��ت شروع شده که جای سوال‬ ‫و ابه��ام دارد‪ .‬تقی پ��ور ب��ه فروش انالین بیمه ازس��وی‬ ‫استارت اپ های بیمه ای بدون داشتن مجوز اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال های اخیر استارت اپ های بیمه ای بدون‬ ‫داشتن مجوز اقدام به فروش بیمه کرده اند‪.‬‬ ‫تقی پ��ور افزود‪ :‬س��ال گذش��ته‪ ،‬در نشس��تی در بیمه‬ ‫مرکزی با اس��تارت اپ ها قرار شد انها در قالب کارگزاری‬ ‫اقدام به ارائه انالین قیمت های مقایس��ه انواع بیمه بدون‬ ‫دخال��ت در رون��د ص��دور کنند‪ .‬وی با بی��ان اینکه ارائه‬ ‫انالین قیمت های مقایسه بیمه نامه تا قبل از اخذ مجوز‪،‬‬ ‫خالف قانون اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬براس��اس ایین نامه ‪۸۳‬‬ ‫دادن تخفیف از محل کارمزد خالف اس��ت اما سوال این‬ ‫است که چطور اپلیکیشن های بیمه برای فروش تخفیف‬ ‫می دهند و برخوردی با انها نمی شود‪.‬تقی پور با اشاره به‬ ‫برخی اقدامات خالف قانون استارت اپ ها ادامه داد‪ :‬حق‬ ‫بیمه ابتدا و در زمان صدور باید به حس��اب بیمه گر واریز‬ ‫شود‪ ،‬این در حالی است که استارت اپ های بیمه ای حق‬ ‫بیمه را ‪ ۲۴‬س��اعت پس از صدور بیمه نامه یا حتی مدت‬ ‫بیشتری به حساب شرکت های بیمه واریز می کنند‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1590‬‬ ‫پیاپی ‪2908‬‬ ‫بورس‬ ‫کارشناسان در بررسی روند نزولی شاخص تاکید کردند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫انتشار خبر لغو عرضه دارادوم در هفته گذشته باعث‬ ‫ش��د بازار روندی نزولی به خود بگی��رد و درحالی که‬ ‫شاخص کل وارد کانال ‪ ۲‬میلیون واحد شده بود‪ ،‬دوباره‬ ‫به کانال یک میلیون واحد بازگردد‪ .‬چراغ ش��اخص با‬ ‫خبر عرضه دارادوم هم س��بز نش��د و همچنان به روند‬ ‫نزولی ادام��ه داده و در کانال یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫واحد در حرکت است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬دالی��ل گوناگونی برای قرارگیری‬ ‫ش��اخص بر م��دار ریزش عنوان ش��ده‪ ،‬برخ��ی اقدام‬ ‫کارگزاری ه��ا برای فروش ناگهانی و یک جای س��هام‬ ‫عدالت در چهارش��نبه هفته قب��ل را عامل ریزش بازار‬ ‫می دانن��د برخی نی��ز برای��ن باورند که ب��ازار درحال‬ ‫اصالح خود اس��ت‪ .‬ب��ا این هم��ه‪ ،‬رئیس جمهوری در‬ ‫جلس��ه روز گذشته س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت‬ ‫با اش��اره به تصمیم دولت در اجرای سیاس��ت تقویت‬ ‫بورس‪ ،‬بر تداوم عرضه های متنوع‪ ،‬س��وداور و مطمئن‬ ‫از دارایی ه��ای دولتی و عمومی در بازارس��رمایه تاکید‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬نباید در این موضوع هیچ کندی و تعللی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در سخنان خود اشاره ای هم به روند‬ ‫ریزیش این روزهای بازار داش��ت و گفت‪ :‬کارشناسان‬ ‫بازار سرمایه نوسانات تصحیح کننده در بورس را امری‬ ‫ع��ادی و طبیعی می دانن��د‪ ،‬اما در عین ح��ال باید از‬ ‫ناهماهنگی در اظهارنظرها و اقدامات اجتناب شود‪.‬‬ ‫اجتناب از خرید و فروش هیجانی‬ ‫سیگنال فروشی جرم است‬ ‫عضو هیات مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬براساس قانون بازار اوراق بهادار سیگنال‪‎‬فروشی‬ ‫جرم تلقی می ش��ود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬سیدمهدی سدیدی اظهارکرد‪ :‬متاسفانه بعضی کانال های تلگرامی از‬ ‫فضای بازارس��رمایه سوءاستفاده کرده و اقداماتی در معرفی برخی سهام انجام می دهند که فاقد پشتوانه‬ ‫علمی‪ ،‬تحلیلی و تخصصی است‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬هر شخصی که اقدامات وی نوعا‬ ‫منج��ر ب��ه ایجاد ظاهری گمراه کننده از رون��د معامالت اوراق بهادار یا ایج��اد قیمت های کاذب یا اغوای‬ ‫اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود‪ ،‬به حبس تعزیری تا ‪ ۵‬سال و جزای نقدی تا ‪ ۵‬برابر سودهای‬ ‫به دست امده محکوم خواهدشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر واژه س��یگنال را در فضای مجازی جس��ت وجو کنید خواهید دید باالی ‪ ۳‬هزار کانال و‬ ‫گروه به اسم سیگنال ثبت شده که اتفاق تلخی است‪ .‬حتی در سایت های خبری نیز مشاهده می شود در‬ ‫سطح ضعیفی این کار را بدون داشتن تخصص و مجوز الزم انجام می دهند‪.‬‬ ‫سدیدی بیان کرد‪ :‬ظرفیت قانونی برای برخورد با این نوع موارد و مسائل در کشور وجود دارد و سازمان‬ ‫هم اقدام کرده اس��ت‪ .‬شرکت بورس نیز به تازگی کمیته جانبی با عنوان «کمیته فضای مجازی» تشکیل‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار متعادل می شود‬ ‫معاونت اجرایی س��ازمان بورس هم با تاکید بر اینکه‬ ‫بازار به سمت تعادل خواهد رفت‪ ،‬از برگزاری جلسه ای‬ ‫برای حمایت از بازارس��رمایه خب��ر داده که نتیجه ان‬ ‫به زودی اعالم خواهد ش��د‪ .‬احم��د جاویدی‪ ،‬همچنین‬ ‫گفت��ه درباره نمادهای��ی که با دس��تکاری یک عده و‬ ‫خارج از عرف رشد می کنند‪ ،‬حساسیت بیشتری نشان‬ ‫خواهیم داد و هم اکنون چند نماد تعلیق ش��ده است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در ادامه با اش��اره ب��ه روند بازار در‬ ‫ماه های اخیر نیز بر این نکته تاکید کرد‪ :‬کمک خواهیم‬ ‫کرد بازار از حالت یک دس��ت قرمز و یک دس��ت سبز‬ ‫خارج ش��ود و حالت تعادل به خ��ود بگیرد تا خرید و‬ ‫فروش های هیجانی کاه��ش یابد‪ .‬وی با تاکید براینکه‬ ‫سهامداران باید با مطالعه بیشتر خرید کنند و در مورد‬ ‫موقعیت نمادها تحقیق بیشتری به عمل اورند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در بعضی از نمادهای بازار هم اکنون اصالح س��نگینی‬ ‫انجام ش��ده و فروش با دیدن رنگ قرمز شاخص صالح‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتصادی ب��ا تاکید براینکه بازارس��رمایه‬ ‫همچنان بهترین جایگاه برای جذب نقدینگی اس��ت و‬ ‫حتی در میان مدت کمتر کس��ی متضرر خواهد ش��د‪،‬‬ ‫ گفت‪ :‬بیش از ‪۴۰‬درصد معامالت به طور هیجانی بوده‬ ‫و معامله گر از نتیجه در روز بعد راضی نیست‪ .‬وی این‬ ‫روند را یکی از دالیل فشار روی هسته معامالت دانست‬ ‫و افزود‪ :‬س��هامداران باید با تامل اقدام به معامله سهام‬ ‫کرده و باعث اسیب به سرمایه خود و دیگران نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹دلیل ریزش این روزهای بورس‬ ‫کارشناسان نیز دالیل گوناگونی را برای روند ریزشی‬ ‫ای��ن روزهای بازارس��رمایه عن��وان کرده ان��د‪ .‬فردین‬ ‫اقابزرگی‪ ،‬کارش��ناس بازارس��رمایه با تاکی��د بر اینکه‬ ‫بازار به دنبال اصالح اس��ت‪ ،‬می گوید؛ چند ماه گذشته‬ ‫اخت�لاف زیادی بین ن��رخ تابل��و و ارزش ذاتی برخی‬ ‫س��هم ها ایجاد شده بود‪ ،‬بنابراین بازار باید این اختالف‬ ‫را جبران می کرد‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬هر اتفاق و اطالعات‬ ‫مثبت و منفی‪ ،‬خرد و کالن بهانه ای برای بازار می شود‬ ‫تا قیمت ها را اصالح کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه اقابزرگی‪ ،‬این اتفاق در ب��ازار درحال انجام‬ ‫اس��ت و نمی توان گفت علت ریزش فقط نحوه فروش‬ ‫سهام عدالت اس��ت‪ .‬اصالح نرخ به این شکل از خروج‬ ‫نقدینگی از بازار نیز جلوگیری می کند‪ ،‬زیرا بسیاری از‬ ‫سهامداران هس��تند که مایل نیستند به دلیل این حد‬ ‫از کاهش ش��اخص سهام خود را بفروشند و دست نگه‬ ‫می دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه اصالح بازار تا شهریور‬ ‫همچنی��ن مصطف��ی صف��اری‪ ،‬کارش��ناس دیگ��ر‬ ‫بازارس��رمایه با اش��اره به برگ��زاری مجام��ع در دو ماه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬بازار احتیاج به اس��تراحت دارد‪ .‬به دلیل‬ ‫ورود س��هامداران جدید به بازار س��رمایه انتظار رش��د‬ ‫ناگهانی فصل بهار امس��ال را از بازار دارند که این اشتباه‬ ‫بزرگ تنظیم گرهاست‪ .‬به نظر می رسد بسیاری از سهم ها‬ ‫درحال اصالح خود هس��تند که به نظر من این اصالح تا‬ ‫شهریور ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زمانی که صورت های مالی ‪ ۶‬ماهه ارائه‬ ‫شود‪ ،‬شرکت هایی که موفق بودند دوباره رشد می کنند‪،‬‬ ‫زی��را کرونا روی‪ ۳‬ماه نخس��ت فروش ش��رکت ها تاثیر‬ ‫داش��ته‪ ،‬اما صورت های ‪ ۶‬ماهه شفاف‪‎‬تر است‪ .‬در مهر و‬ ‫ابان رش��د شارپی بورس را داریم‪ .‬اما اینکه درحال حاضر‬ ‫نباید انتظار رشد ناگهانی را از بازار داشته باشیم‪ .‬صفاری‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬البته تصمیم گیری ها و نبود هماهنگی تیم‬ ‫اقتصادی دولت روی بازار اثر دارد و باعث فروش س��هام‬ ‫عدالت ازسوی کارگزاری می شود که در نهایت منجر به‬ ‫افزایش عرضه ها شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ریسک های تهدیدکننده معامالت‬ ‫امیرعلی امیرباقری‪ ،‬از دیگر کارشناس��ان بازارسرمایه‬ ‫به ریسک های تهدیدکننده معامالت بورس اشاره کرده‬ ‫و گفت‪ :‬نخس��تین موضوع ریس��ک نرخ ارز است‪ ،‬ارز در‬ ‫ش��رایط کنونی نمی تواند نس��بت به اخب��ار اقتصادی و‬ ‫سیاس��ی واکنش خاصی داشته باشد‪ ،‬زیرا نرخ ارز متاثر‬ ‫از واقعیات اقتصادی و حجم نقدینگی است و فقط اخبار‬ ‫سیاس��ی و فش��ارهای خبری می تواند در شرایط کنونی‬ ‫نرخ ارز را با تغییرات چندین درصدی همراه کند‪.‬‬ ‫وی ریسک ساعت معامالت و فشار بر هسته معامالت‬ ‫را به‏عنوان دیگر ریسک موجود در بازار اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫طبق تدابیر اتخاذ ش��ده قرار است معامالت در دو نوبت‬ ‫انجام ش��ود و در یک روز معامالتی دو جلسه معامالت با‬ ‫وقفه ‪ ۱۵‬دقیقه ای خواهیم داشت‪.‬‬ ‫امیرباقری افزود‪ :‬این اقدام از فش��ار بر هسته معامالت‬ ‫کم خواهد کرد و ریس��ک معامالت و اتفاقاتی که ناش��ی‬ ‫از ناکارایی هسته بر بدنه معامالت بازار بود در حال رفع‬ ‫ش��دن اس��ت‪ .‬این کارشناس بازارس��رمایه همچنین به‬ ‫ریس��ک دارا دوم در معام�لات بازار اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به مس��ائل پیش امده‪ ،‬ب��ازار تصور می کرد که‬ ‫به احتمال زیاد‪ ،‬دارا سوم به سرنوشت دارا دوم دچار شود‪،‬‬ ‫اما با تصمیمات اتخاذشده و انتشار اطالعیه منتشرشده از‬ ‫سوی س��ازمان خصوصی سازی و وزارت نفت از استرس‬ ‫بازار کاس��ته ش��ده است و این ریسک از سر بازار کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫امیرباقری معتقداست فش��ار فروش در کوتاه مدت بر‬ ‫بدنه بازار‪ ،‬امر نگران کننده ای نیس��ت‪ ،‬زیرا بعد از رش��د‬ ‫چن��د صد درصدی ک��ه بازار تجربه کرده اس��ت‪ ،‬وجود‬ ‫اصالح برای اماده شدن مسیر بعدی رشد سهام ضروری‬ ‫اس��ت؛ بنابراین می توان گفت ب��ورس همچنان بهترین‬ ‫بازار برای سرمایه گذاری در بین افرادی است که به دنبال‬ ‫بازاری مطمئن برای کسب بازدهی معقولی هستند‪.‬‬ ‫گروه بورس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تاثیر اوراق سلف نفتی بر معامالت بورس‬ ‫امیرباقری با بیان اینکه اوراق سلف نفتی معرفی شده‬ ‫ب��ه بازار ازس��وی وزارت نفت از دو بع��د برای بازار دارای‬ ‫جذابیت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این اوراق با توجه به اختیار خرید‬ ‫و س��ود به نسبت مش��خصی که برای ان متصور است دو‬ ‫کمی��ت را به بازار ی��اداوری کرد که برای رش��د بورس‬ ‫بسیار مهم است و اگر تحلیلگران و سرمایه گذاران دقت‬ ‫بیش��تری را در این اعداد داش��ته باش��ند به یک سری از‬ ‫پارامترها دست پیدا می کنند که نگرانی ها را برای ادامه‬ ‫رشد بازار برطرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازارس��رمایه با اش��اره به اینکه یکی‬ ‫از مس��ائل موج��ود‪ ،‬نرخ بازده��ی این اوراق اس��ت که‬ ‫نش��ان دهنده نرخ حدود ‪ ۱۹‬درصد است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫اوراق همراه با ریس��ک اس��ت و نشان می دهد قسمتی از‬ ‫این ‪ ۱۹‬درصد صرف ریس��ک می ش��ود و قسمتی دیگر‬ ‫نرخ بازده بدون ریس��ک اس��ت که در کل عدد پایینی به‬ ‫نظر می رس��د‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬نکته دیگر این است که از‬ ‫نرخ پیش فروش هر بشکه نفت می توان نرخ تقریبی دالر‬ ‫را اس��تخراج کرد‪ ،‬این نشان می دهد نرخ دالری که این‬ ‫اوراق با ان قیمت گذاری شده در محدود ‪ ۲۳‬هزار تومان‬ ‫است که این امر همسو با رشد و در راستای روند صعودی‬ ‫میان مدت و بلندمدت بازارسرمایه قرار دارد‪.‬‬ ‫امیرباق��ری با تاکید بر اینکه ای��ن موضوع می تواند تا‬ ‫حدودی از التهابات بازار را کاهش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬جو فروش‬ ‫هیجانی از سمت حقیقی و حقوقی ها فروکش می کند و‬ ‫انتظار داریم بازار به مدار رشد خود بازگردد‪.‬‬ ‫‹‬ ‫احمد جاویدی‬ ‫فردین اقابزرگی‬ ‫‹سخن پایانی‬ ‫در کنار تمام موارد عنوان ش��ده‪ ،‬کارشناسان‬ ‫بازارسرمایه معتقدند تداوم ش��رایط اغازشده از‬ ‫اخرین س��اعات روز ش��نبه می تواند در روزهای‬ ‫اینده موجب تقویت شاخص بورس شده و بهبود‬ ‫وضعیت را ب ‪‎‬هدنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫لگیری ش��رایط اضطراب��ی و اقدام��ات‬ ‫ش��ک ‬ ‫هیجانی از س��وی معامل ‪‎‬هگ��ران خرد‪ ،‬اصلی ترین‬ ‫رخ��دادی اس��ت ک��ه می توان��د در ای��ن روزها‬ ‫بازارس��رمایه را تهدید کرده و منافع سهامداران‬ ‫را با مخاطره مواجه کند‪.‬‬ ‫توصیه کارشناس��ان بازارسرمایه به سهامداران‬ ‫این است که با درک دقیق شرایط موجود و توجه‬ ‫به این واقعیت که افزایش و کاهش ش��اخص از‬ ‫بناپذیر بورس ب هش��مار امده‪،‬‬ ‫ویژگی های اجتنا ‬ ‫از اقدامات و تصمیم گیری های هیجانی اجتناب‬ ‫کنن��د‪ .‬به ب��اور تحلیلگران ب��ازار‪ ،‬در صورتی که‬ ‫س��هامداران خرید و فروش را با تامل‪ ،‬مش��ورت‬ ‫و در نظر گرفتن گزاره های منطقی انجام دهند‪،‬‬ ‫بازار متعادل خواهد شد‪.‬‬ ‫مصطفی صفاری‬ ‫امیرعلی امیرباقری‬ ‫نظرگاه‬ ‫شاخص اطمینان در ایران چقدر است؟‬ ‫س�هیل ایرجی�ان‪ ،‬عضو مجم�ع فع�االن اقتصادی‪:‬‬ ‫معامله گ��ران در بورس ه��ای جهان��ی از دو روش تحلیل��ی‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬روش تکنیکال که براساس نمودار هاست‬ ‫و بیشتر معامله گران فارکس و بورس در ایران نسبت به ان‬ ‫وق��وف دارند و دیگری روش بنی��ادی (‪)Fundamental‬‬ ‫اس��ت که با بررس��ی ش��اخص های مهم اقتص��ادی و اخبار‬ ‫مخاب��ره ش��ده‪ ،‬نگاهی از زاوی��ه دیگر به معامله گ��ران ارائه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در ایاالت متحده شاخص های مهم اقتصادی به طور ماهانه‬ ‫منتشر می ش��وند‪ ،‬اما تا قبل از انتش��ار‪ ،‬بخشی از اطالعات‬ ‫مهم طبقه بندی شده محسوب می شوند‪ ،‬چراکه با انتشار ان‬ ‫س نیویورک و حتی سایر بورس های مهم جهان واکنشی‬ ‫بور ‬ ‫محسوس نشان می دهند‪.‬‬ ‫ش��اخص هایی مانند عملکرد خری��د صنایع (‪ ،)PMI‬نرخ‬ ‫بهره فدرال رزرو‪ ،‬موجودی ذخایر نفت خام و چندین و چند‬ ‫ش��اخص بس��یار مهم اقتصادی دیگر‪ ،‬مانند نورافکن‪ ،‬جاده‬ ‫اقتصاد کشور ایاالت متحده امریکا را برای فعاالن اقتصادی‬ ‫روشن نگاه می دارد‪.‬‬ ‫ی رئیس جمهوری‬ ‫انتشار این شاخص ها نه به سلیقه مدیریت ‬ ‫امریکا وابسته است و نه به شرایط بازار‪ ،‬بلکه اطالع مردم از‬ ‫این ش��اخص ها بخشی از حقوق شهروندی انهاست‪ .‬در این‬ ‫میان‪« ،‬شاخص اطمینان» مصرف کننده در فضای اقتصادی‬ ‫امریکا اهمیت باالیی دارد‪.‬‬ ‫این ش��اخص که در ماه ژوئن به علت تنش های اقتصادی‬ ‫امریکا با چین و اروپا از عدد ‪ ۱۲۸‬به ‪ ۱۲۶.۴‬س��قوط کرد ه‬ ‫است‪ ،‬یکی از شاخص های حیاتی اقتصادی است که ه ر ماه‬ ‫منتشر می شود‪.‬‬ ‫اطمینان‬ ‫براس��اس تعریف موسس��ه ‪ ،OECD‬ش��اخص‬ ‫ِ‬ ‫مصرف کنن��ده به معن��ای برنام��ه سرپرس��ت خان��وار برای‬ ‫خریده��ای ج��اری و بلندم��دت خ��ود با توجه به ش��رایط‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬به تعبیر دیگر‪ ،‬این ضریب نش��انگر میزان‬ ‫ کننده اس��ت‪ .‬انچه واضح‬ ‫ ‬ ‫س�لامت اقتصاد از س��وی مصرف‬ ‫و مبرهن اس��ت‪ ،‬عل��ت اصلی ش��رایط کنونی ب��ازار ایران‪،‬‬ ‫نب��ود اطمینان مصرف کننده اس��ت‪ .‬در ب��ازار ایران نه تنها‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬بلکه تولید کننده و فروش��نده هم نس��بت به‬ ‫س�لامت اقتصاد و اینده ان اطمینان ندارند‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫ش��اخص اطمینان تجاری که براورد تولیدکنندگان و تجار‬ ‫از شرایط اقتصاد را بازتاب می دهد‪ ،‬از هر زمانی کمتر است‪.‬‬ ‫اگرچه با فش��ار و تهدی ِد بازیگران بازار در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫ش��اید بتوان در کوتاه مدت برخی از رخدادها را کنترل کرد‪،‬‬ ‫اما باید یاداور ش��د؛ س��ال ها مج��ازات‪ ،‬چنددهه ممنوعیت‬ ‫معامله در بازار یا اس��تفاده از هلی کوپتر و پیاده کردن نیرو‬ ‫روی پش��ت بام منازل مسکونی نتوانست تقاضای استفاده از‬ ‫تجهیزات ماه��واره را از بین ببرد‪ .‬اکنون نیز در ش��رایطی‬ ‫ک��ه جامعه‪ ،‬قدرت خری��د خود را ه��ر روز ضعیف تر از روز‬ ‫قب��ل می بیند این گون��ه تصمیم ها و محدودیت ها اش��تیاق‬ ‫متقاضیان کاال های سرمایه ای را تنها بیشتر می کند‪ ،‬چراکه‬ ‫مردم به تجربه اموخته اند اقتصاد دستور نمی پذیرد‪.‬‬ ‫مردم نه تنها دستور ناپذیری اقتصاد را اموخته اند‪ ،‬بلکه اگر‬ ‫قرار باشد بانک مرکزی به تعهدات خود در زمینه پیش خرید‬ ‫س��که عمل نکند بار دیگر جامعه به این یقین خواهد رسید‬ ‫که به عالی ترین نهاد مالی کش��ور بی اعتماد باش��د‪ .‬اگرچه‬ ‫نتیجه ای��ن بی اعتمادی ها‪ ،‬منجر به قطع بازوی تنظیم بازار‬ ‫دولت خواهدش��د‪ ،‬اما تا فرصت باقی است می توان با ایجاد‬ ‫اتحاد میان نهاد های اقتصادی‪ ،‬اعتماد را به جامعه بازگرداند‪.‬‬ ‫حال که همه ش��واهد و اخبار نش��ان می ده��د که امروز‪،‬‬ ‫کش��ور در ابتدا ی پیچ خطرناک دیگری اس��ت‪ ،‬دست کم از‬ ‫هسته های قدرت انتظار می رود اعتماد و اطمینان را به بازار‬ ‫پمپاژ کنند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مجمع فعاالن اقتصادی‬ ‫یادداشت‬ ‫واگذاری‬ ‫سهام عدالت اموات‬ ‫تا پایان تابستان‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار‬ ‫اظهارکرد‪ :‬باید خواس��ته ورثه از طریق س��ازمان خصوصی سازی به قوه‬ ‫قضاییه و بعد به شرکت سپرده گذاری مرکزی منتقل شود‪.‬‬ ‫محمدجواد فرهانیان در گفت وگو با ایلنا درباره تعیین تکلیف واگذاری‬ ‫س��هام عدالت اموات اظهارکرد‪ :‬بیش از ‪۲‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار دارنده‬ ‫س��هام عدالت در ‪ ۱۰‬سال گذشته فوت ش��ده اند و واگذاری حتما باید‬ ‫به طور مکانیزه و الکترونیکی انجام شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باید خواس��ته ورثه از طریق س��ازمان خصوصی س��ازی به‬ ‫قوه قضاییه و بعد به ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی منتقل شود‪ .‬برای‬ ‫این اقدامات در حال تهیه زیرس��اخت ها و بسترس��ازی هستیم‪ ،‬چراکه‬ ‫سامانه های موجود در شرکت سپرده گذاری به سامانه های قوه قضاییه‪،‬‬ ‫دادگاه و سازمان خصوصی سازی ارتباط پیدا کند‪.‬‬ ‫فرهانی��ان با بیان اینکه ب��ه همین دلیل این اق��دام زمانبر بوده و ما‬ ‫تالش کردیم تا پایان تابستان امکان واگذاری سهام عدالت از این طریق‬ ‫ایجاد ش��ود و ورثه به حق و حقوق خود برس��ند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ورثه باید‬ ‫توجه داشته باش��ند که برای انجام این اقدامات در مرحله نخست باید‬ ‫برگه انحصار وراثت داشته باشند و نمی توان برای انجام این اقدامات از‬ ‫روال قانونی کشوری خارج شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تالش می کنیم که تا پایان تابس��تان انتقال س��هام‬ ‫عدالت اموات به اجرا برس��د‪ ،‬گفت‪ :‬البته اگر زیرس��اخت ها فراهم شود‬ ‫زودتر هم این اقدامات را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫بورس سود‬ ‫بی پایان یا‬ ‫بازی با‬ ‫جمع صفر؟‬ ‫فرهاد اسماعیل زاده‬ ‫کارشناس بازارسرمایه‬ ‫در عل��م اقتص��اد و ریاضیات‪ ،‬مبحث��ی با عنوان‬ ‫نظریه بازی ها وجود دارد‪ .‬در نظریه بازی ها‪ ،‬دو نوع‬ ‫فعالیت‪ ،‬بازی با جمع صفر و بازی با جمع غیرصفر‬ ‫تعریف می شود‪ .‬در بازی با جمع صفر‪ ،‬کل سود یک‬ ‫نفر معادل زیان نفر دیگر اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬این نوع‬ ‫فعالیت به طور کامل رقابتی است و ثروتی از طریق‬ ‫ان ایجاد نمی ش��ود‪ ،‬بلکه از یک سو به سوی دیگر‬ ‫منتقل می شود‪ .‬اما در بازی با جمع غیرصفر‪ ،‬برایند‬ ‫سود و زیان افراد‪ ،‬کمتر یا بیشتر از صفر است‪ ،‬که‬ ‫می تواند رقابتی یا غیررقابتی باش��د‪ .‬بازارسرمایه‪،‬‬ ‫در واقع یک واس��طه مالی اس��ت که ش��رکت ها با‬ ‫فروش بخشی از سهام شان به سرمایه گذاران خرد و‬ ‫کالن‪ ،‬موجبات مشارکت افراد را در بخش عملیاتی‬ ‫و مولد اقتصاد فراهم می کند‪ ،‬چون در بازارسرمایه‬ ‫ایران‪ ،‬افراد فقط با خرید و رشد قیمت سهام سود‬ ‫می برن��د‪ ،‬س��رمایه گذاران نیز در ای��ن بازار تالش‬ ‫می کنن��د با خرید س��هام در قیمت ه��ای پایین تر‬ ‫و فروش در قیمت های باالتر ضمن کس��ب س��ود‪،‬‬ ‫ریسک و مخاطرات مالی را به سرمایه گذاران جدید‬ ‫منتقل کنند‪.‬‬ ‫ارزش ذاتی سهام یا قیمت تعادلی‪ ،‬ارزش واقعی‬ ‫مجموع دارایی های مش��هود و غیرمشهود شرکت‬ ‫یا قیمتی متناسب با سودسازی خالص شرکت در‬ ‫بخش عملیاتی و مولد اقتصاد(‪P/E‬معقول) است‪.‬‬ ‫گاه انتظ��ارات تورمی یا این��ده نگری های غلط و‬ ‫س��رازیر ش��دن پول هیجانی و داغ به بازارسرمایه‬ ‫در ش��رایط متورم اقتصادی‪ ،‬با ایجاد تقاضای باال و‬ ‫تشکیل صف خرید‪ ،‬موجبات افزایش قیمت سهام‬ ‫به مبالغی بس��یار بیش��تر از ارزش ذاتی یا قیمت‬ ‫تعادلی ان فراهم خواهد ش��د‪ (.‬گفتنی اس��ت در‬ ‫ش��رایط رکود و هیجان منفی نیز‪ ،‬خروج ناگهانی‬ ‫پول و عرضه های شدید می تواند قیمت سهام را به‬ ‫مقادی��ر خیلی کمتر از ارزش ذاتی ان س��وق دهد‬ ‫ی��ا با اصالح��ات قیمتی جدی روب��ه رو کند‪ ).‬اما‬ ‫ای��ن قیمت ها موقت��ی و ناپایدار بوده و در بازه های‬ ‫کوتاه مدت ‪۶‬ماه تا یک س��ال اتفاق می افتد‪ ،‬زیرا در‬ ‫بلندمدت که بازه های ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬س��ال در نظر گرفته‬ ‫می شود قیمت سهام به ارزش ذاتی یا قیمت تعادلی‬ ‫سوق می یابد‪ .‬از این رو در بازار سهام‪ ،‬هرگونه سود‬ ‫مازاد بر ریس��ک بلندم��دت و غیرمحدوده قیمت‬ ‫تعادل��ی‪ ،‬از جن��س بازی با جمع صفر اس��ت‪ .‬این‬ ‫مورد را با یک مثال‪ ،‬بیشتر تشریح می کنیم‪ .‬فرض‬ ‫کنید‪ ،‬سهام شرکت ‪ X‬که با قیمت تعادلی ‪۱۰۰۰‬‬ ‫واحد در حال معامله است در ‪ ۵‬سال با موفقیت در‬ ‫بازار کسب و کار و افزایش سوداوری و رشد ارزش‬ ‫دارایی ه��ا‪ ،‬باید به محدوده قیمت تعادلی ‪۱۰۰۰۰‬‬ ‫واحد (‪ ۱۰‬برابر با بازده ‪ ۹۰۰‬درصدی) برس��د‪ ،‬اما‬ ‫قیمت سهام شرکت به دلیل هیجانات بازارسرمایه‬ ‫ب��ه محدوده ‪ ۱۵۰۰۰‬واحد افزایش یافته اس��ت و‬ ‫فرد در این قیمت‪ ،‬س��هام خود را به گروهی دیگر‬ ‫می فروش��د‪ .‬از انجاکه تف��اوت ‪ ۵۰۰۰‬واحدی بین‬ ‫ارزش ذاتی و قیمت بازار سهم‪ ،‬نوعی سود بی رویه‬ ‫و مازاد بر ریس��ک بلندمدت تلقی می شود قیمت‬ ‫س��هام به س��مت ‪ ۱۰۰۰۰‬واحد افت خواهد کرد‪.‬‬ ‫فرد فروش��نده در این حالت‪ ۵۰۰۰ ،‬واحد بیش��تر‬ ‫از قیمت بلندمدت س��ود کرده و در مقابل افرادی‬ ‫که در سقف قیمت اقدام به خرید کرده اند‪۵۰۰۰ ،‬‬ ‫واح��د ضرر خواهند کرد‪ .‬از این رو مجموع س��ود‬ ‫وزیان طرفین از حرکات هیجانی و خارج از منطق‪،‬‬ ‫صفر خواهد بود‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬پولی تولید نش��ده‪،‬‬ ‫بلکه سود فروشنده از جیب افراد زیان دیده تامین‬ ‫شده است‪ .‬هرگونه نبود تناسب رشد قیمتی سهام‬ ‫در بازار سهام در مقایسه با بازده بخش عملیاتی و‬ ‫مولد اقتصاد‪ ،‬نوعی سود مازاد بر ریسک بلند مدت‬ ‫یا س��ود بی رویه است‪ .‬با درنظر گرفتن توضیحات‬ ‫باال‪ ،‬نیاز است فعاالن و به ویژه مبلغان بازار سرمایه‬ ‫بدانند‪ ،‬این سودهای کالن معامالت بازارسرمایه در‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬از ثروت فعاالن حاضر در بورس تامین‬ ‫می شود‪ .‬با در نظرگرفتن این توضیحات‪ ،‬زمانی که‬ ‫عده ای به س��ودهای کالن بی رویه می رس��ند باید‬ ‫منتظر این باشیم عده ای دیگر با سرخوردگی ناشی‬ ‫از زیان کالن روبه رو ش��وند‪ .‬طبق شواهد تاریخی‬ ‫در بازاره��ای داخلی و بین المللی‪ ،‬متاس��فانه این‬ ‫زیان ه��ای کالن از طریق کوتاه مدتی ها‪ ،‬عجول ها‬ ‫و تازه واردان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه قیمت ه��ای بورس‪ ،‬در نهایت‬ ‫نمی توان��د فاصله زیادی با ب��ازده بخش عملیاتی‬ ‫و مولد اقتصاد داش��ته باش��د‪ ،‬پس ممکن اس��ت‬ ‫در تح��رکات کوتاه مدتی‪ ،‬بازار و فعاالن‪ ،‬س��هام را‬ ‫درس��ت قیمت گذاری نکنند و هرگونه رشد قیمت‬ ‫در راستای سود های بی رویه‪ ،‬ریسک کسب ثروت‬ ‫را بی��ش از پیش می کند‪ .‬در انتها و در یک جمله‪،‬‬ ‫س��هامی که تناس��بی با قیمت تعادل��ی یا ارزش‬ ‫ذاتی ش��ان ندارن��د‪ ،‬را نخرید‪ ،‬اگر بخرید‪ ،‬ریس��ک‬ ‫و احتم��ال از دس��ت رفت��ن س��رمایه تان افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ صفحه 15 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬مرداد‪ 28 -1399‬ذی الحجه ‪ 18 - 1441‬اوت ‪-2020‬شماره‪-1590‬پیاپی‪2908‬‬ ‫همه در یک کشتی نشسته ایم‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫فروش سواالت کنکور دامی برای داوطلبان‬ ‫وسوسه یک شبه پولدار شدن‪...‬‬ ‫یک ش��به پولدار شدن و یک ش��به ره صدساله‬ ‫رفت��ن‪ ،‬گرچ��ه ب��رای برخی ش��دنی اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫بیشتر ش��بیه شعاری اس��ت که راه به ناکجااباد‬ ‫دارد‪ .‬کس��ب وکاری ک��ه هرازگاهی ب��ا راه اندازی‬ ‫ش��بکه هایی در اقتصاد باب می ش��ود و اگر نان و‬ ‫ابی برای رهبران اصلی دارد‪ ،‬س��رمایه بسیاری از‬ ‫مردم را بر باد می دهد‪ .‬ش��اید تجربه شرکت های‬ ‫هرمی مانند گلدکوئیست را به یاد داشته باشید‪.‬‬ ‫این تجربه هنوز ه��م در قالب فعالیت زیرزمینی‬ ‫برخ��ی ش��رکت های هرمی و ش��بکه ای در حال‬ ‫تکرار اس��ت‪ .‬به گزارش پلی��س‪ ،‬در ماه های اخیر‬ ‫پرونده های بس��یاری در پلیس اگاهی و فتا برای‬ ‫پرده برداری از فعالیت این شرکت ها تشکیل و در‬ ‫نهایت از ادامه فعالیت انها جلوگیری شده است‪.‬‬ ‫سرهنگ مهدی شکیب‪ ،‬رئیس اداره پیشگیری‬ ‫مرکز تش��خیص و پیش��گیری از جرائم سایبری‬ ‫پلیس فتا ناجا در گفت وگو با ایرنا درباره فعالیت و‬ ‫مجوز شرکت های بازاریابی شبکه ای و تفاوت انها‬ ‫با شرکت های هرمی‪ ،‬گفت‪ :‬صدور گواهی و پروانه‬ ‫کسب فعالیت ش��رکت های بازاریابی شبکه ای به‬ ‫اس��تناد ایین نامه اجرایی موضوع مواد ‪ ۲‬و ‪ ۱۲‬و‬ ‫تبصره ماده ‪ ۸۷‬نظام صنفی صرفا برعهده کمیته‬ ‫نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای است‪.‬‬ ‫رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس‬ ‫فت��ا ناجا با اش��اره ب��ه ش��کل گیری فعالیت های‬ ‫غیرقانونی در قالب ش��رکت های هرمی‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حالی که از نظر قانون فعالیت شرکت های هرمی‬ ‫ممنوع اس��ت‪ ،‬ای��ن ش��رکت ها در ترفند جدید‬ ‫خ��ود تالش دارند تحت عناوین��ی مثل بازاریابی‬ ‫ش��بکه ای با ادعای داش��تن مجوز از دستگاه ها و‬ ‫نهادهای مختلف از جمله پلیس فتا‪ ،‬فعالیت خود‬ ‫را گسترش دهند و اعضای جدیدی برای فعالیت‬ ‫خود جذب کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ ش��کیب افزود‪ :‬این روزها شرکت های‬ ‫هرمی در شبکه های اجتماعی فعالیت گسترده ای‬ ‫دارند و تحت عنوان بازاریابی ش��بکه ای کاربران‬ ‫ش��بکه های اجتماع��ی را فری��ب می دهن��د‪.‬‬ ‫شرکت های هرمی با استفاده از شعارها و تبلیغات‬ ‫بازاریابی شبکه ای فعالیت می کنند‪ ،‬در حالی که‬ ‫هیچ کدام از این ش��رکت ها بازاریابی ش��بکه ای‬ ‫نیس��تند و حت��ی مج��وزی در ای��ن زمینه برای‬ ‫فعالیت ندارند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬این ش��رکت ها ب��ا در اختیار‬ ‫گذاش��تن کاالهای کم ارزش یا کاالهای مجازی‬ ‫مثل پ��ول مجازی و س��که های ط�لای مجازی‬ ‫هزینه ه��ای زی��ادی را از اعض��ای خ��ود طلب و‬ ‫هم��ان فعالیت هرم��ی را دنب��ال می کنند و این‬ ‫نوع عملکرد انها برای رد گم کردن اس��ت و برای‬ ‫توجیه عملکرد غیرقانونی خود دالیل واهی مثل‬ ‫تامین سرمایه در قالب تعاونی و تضمین همکاری‬ ‫برای فعالیت بیشتر را مطرح می کنند‪.‬‬ ‫فهرست شرکت های بازاریابی در سایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس‬ ‫فت��ا ناجا گفت‪ :‬کاربران به راحتی می توانند فهرس��ت ش��رکت های بازاریابی‬ ‫ش��بکه ای را در س��ایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مشاهده کنند و اگر‬ ‫شرکتی در این لیست نبود باید نسبت به ان شرکت با دقت بیشتری برخورد‬ ‫کنند‪ ،‬زیرا این احتمال وجود دارد که ش��رکت مذکور فعالیت هرمی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬البته احتمال وقوع تخلف حتی در شرکت های دارای مجوز بازاریابی‬ ‫ش��بکه ای نیز وجود دارد؛ ازاین رو کاربران باید مراقب باش��ند و در صورتی‬ ‫که احساس کردند ازسوی این شرکت ها به فعالیت شرکت های هرمی سوق‬ ‫داده می شوند‪ ،‬از ادامه همکاری و فعالیت خودداری کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ شکیب افزود‪ :‬هموطنان باید دقت داشته باشند شرکت های فعال‬ ‫تحت عنوان شرکت های هرمی براساس بند «ز» قانون الحاق یک بند و یک‬ ‫تبص��ره به ماده (‪ )۱‬قانون مجازات اخاللگران اقتصادی کش��ور‪« ،‬تاس��یس‪،‬‬ ‫قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه‪ ،‬موسس��ه‪ ،‬ش��رکت یا گروه به منظور‬ ‫کس��ب درامد ناش��ی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید برای کسب‬ ‫منفعت‪ ،‬افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم‬ ‫یابد» بنا به هر عنوان و رویکرد کسب وکاری‪ ،‬فاقد مجوز هستند‪.‬‬ ‫خانواده ها مراقب باشند‬ ‫تفاوت هرمی ها با بازاریابی شبکه ای‬ ‫رئیس اداره پیش��گیری مرکز تش��خیص و پیش��گیری از جرائم س��ایبری‬ ‫پلیس فتا ناجا گفت‪ :‬ش��رکت های هرمی برای توس��عه فعالیت خود بیش��تر‬ ‫به دنبال نوجوانان و افراد بیکار هس��تند؛ بر این اس��اس به خانواده ها توصیه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به شدت مراقب فعالیت سایبری فرزندان خود باشند تا انها در دام‬ ‫شرکت های هرمی گرفتار نشوند چراکه عالوه بر زیان های مالی‪ ،‬مجازات های‬ ‫قانونی نیز باتوجه به ممنوعیت فعالیت ش��رکت های هرمی برای اعضای ان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫شکیب افزود‪ :‬برخی از این شرکت ها در سایت یا پل های ارتباطی خود در‬ ‫فض��ای مجازی با درج لوگوی پلیس فتا س��عی دارند فعالیت خود را قانونی‬ ‫جل��وه دهند و از عنوان پلیس فتا برای س��رپوش گذاش��تن بر فعالیت های‬ ‫غیرقانونی خود س��ود ببرند و در نهایت با فریب کاربران از انها کالهبرداری‬ ‫کنند‪ .‬گاهی اوقات سودجویان سایبری با سوءاستفاده از لوگوی نماد اعتماد‬ ‫الکترونی��ک ادع��ا دارند دارای مجوز از مرکز توس��عه و تج��ارت الکترونیک‬ ‫هس��تند و ب��ا درج تصویر جعلی نماد اعتم��اد (‪ )ENAMAD‬فعالیت های‬ ‫غیرقانونی خود را قانونی جلوه و کاربران فضای مجازی را فریب می دهند‪.‬‬ ‫س��رهنگ ش��کیب افزود‪ :‬تف��اوت عمده ش��رکت های هرم��ی و بازاریابی‬ ‫ش��بکه ای‪ ،‬بحث محصول است‪ .‬ش��رکت های بازاریابی ش��بکه ای محصول‬ ‫مصرف��ی ارائه می دهند‪ .‬وقتی یک نفر وارد ش��رکت و جذب می ش��ود‪ ،‬اول‬ ‫اموزش هایی را درباره شیوه های بازاریابی‪ ،‬معرفی محصوالت و شبکه سازی‬ ‫کسب می کند‪ .‬از سوی دیگر محصوالت شرکت را با تخفیف هایی که بستگی‬ ‫به پنل شرکت دارد‪ ،‬خریداری می کند و خریدها امتیازبندی می شود‪ .‬اعضا‬ ‫با هر خریدی که از شرکت انجام می دهند‪ ،‬امتیاز کسب می کنند و تخفیف‬ ‫می گیرند و کاالی خریداری ش��ده را نیز به س��ایرین می فروش��ند‪ .‬شکیب‬ ‫در توصی��ه ب��ه جوانان گفت‪ :‬چنانچه فردی می خواهد در این ش��رکت های‬ ‫بازاریابی شبکه ای فعالیت کند‪ ،‬قبل از جذب در این شرکت ها‪ ،‬حتما مطالعه‬ ‫کن��د و به گفته و توضیح��ات عوامل جذب کننده‪ ،‬بس��نده نکند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نماد اعتماد الکترونیک یکی از مواردی اس��ت که می تواند نشان دهنده‬ ‫فعالیت مجاز این ش��رکت ها باش��د‪ .‬هموطنان گرام��ی می توانند با مراجعه‬ ‫به س��ایت ‪ enamad.ir‬لیس��ت کس��ب وکارهایی را که دارای نماد اعتماد‬ ‫الکترونیک (‪ )enamad‬هس��تند‪ ،‬مشاهده کنند‪ .‬سرهنگ شکیب از جعل‬ ‫نماد اعتماد الکترونیک توس��ط برخی افراد سودجو خبر داد و گفت‪ :‬برخی‬ ‫مجرمان س��ایبری با جعل این نماد و درج لوگ��وی جعلی در صفحه اصلی‬ ‫س��ایت خود به دنبال جلب اعتماد کاربران هس��تند؛ بنابراین هموطنان باید‬ ‫مراقب این گونه نمادهای جعلی باش��ند و از اصالت انها مطمئن ش��وند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای اطمینان از اینکه س��ایت دارای نماد‪ ،‬از نماد واقعی استفاده‬ ‫می کن��د یا نماد جعل��ی‪ ،‬هموطنان می توانند با کلیک ک��ردن روی لوگوی‬ ‫«ای نم��اد» از واقع��ی بودن ان اطمینان پیدا کنند؛ ب��ه این صورت که بعد‬ ‫از کلیک روی این نماد باید به صفحه ای لینک داده ش��وید که مش��خصات‬ ‫س��ایت مذکور به همراه تاریخ دریافت نماد و تاریخ انقضای نماد درج ش��ده‬ ‫باشد؛ هرچند مراجعه به سایت ‪ enamad.ir‬و جست وجوی ادرس سایت‬ ‫موردنظر‪ ،‬از مطمئن ترین راه های کس��ب اطالع از مجوز س��ایت است‪ .‬وی‬ ‫ضمن هش��دار به شرکت های هرمی که تحت هر عنوانی فعالیت می کنند و‬ ‫با یاداوری مجازات قانونی برای سوءاستفاده از نام یا نشان پلیس فتا توسط‬ ‫انه��ا‪ ،‬از مردم درخواس��ت کرد هرگونه مورد مش��کوک را از طریق س��ایت‬ ‫پلیس فتا به ادرس ‪ Cyberpolice.ir‬بخش مرکز فوریت های س��ایبری‪،‬‬ ‫اطالع دهند‪.‬‬ ‫اخطار پلیس‬ ‫به گردانندگان شرکت های هرمی‬ ‫س��رهنگ محمدرضا اکبری‪ ،‬معاون مبارزه با جع��ل و کالهبرداری پلیس‬ ‫اگاه��ی نی��روی انتظامی درب��اره فعالیت و فری��ب جوانان ب��ه گردانندگان‬ ‫شرکت های هرمی هشدار داد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کالهبرداری های صورت گرفته توسط شرکت های هرمی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پلیس اگاهی ناجا فعالیت این گونه ش��رکت ها را در س��طح ش��هرها و‬ ‫فض��ای مجازی به دقت زیر نظ��ر دارد‪ .‬پلیس هرگز اجازه نخواهد داد عده ای‬ ‫ش��یاد و فرصت طلب‪ ،‬جوانان و افراد نیازمند کار و فعالیت اقتصادی را فریب‬ ‫داده و دارایی انان را چپاول کنند‪ .‬این مقام انتظامی با بیان اینکه با اش��راف‬ ‫اطالعاتی و همکاری مناس��ب مردمی س��رنخ های خوب��ی از فعالیت مخفی و‬ ‫زیرزمین��ی مجرمان دریافت ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬کاراگاهان پلی��س اگاهی در حال‬ ‫بررسی گزارش های مردمی هستند و نسبت به شناسایی و دستگیری به موقع‬ ‫اعضا و سرشاخه های شرکت های هرمی اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نظرگاه‬ ‫اقتصاد را به اهلش بسپاریم‬ ‫محم�ود جامس�از‪ ،‬اقتص�اددان‪:‬‬ ‫مس��یر نجات اقتصاد ایران به هیچ وجه‬ ‫از راهکاره��ای اقتص��اد دولتی رانتی و‬ ‫سیاس��ی نمی گذرد؛ مگر اینکه تغییری‬ ‫کل��ی در ماهیت ای��ن مجموعه اقتصاد‬ ‫سیاسی انجام بگیرد‪.‬‬ ‫یعنی ب��اور سیاس��ت مداران بر این‬ ‫باش��د که چون اقتص��اد را بلد نیس��تند در ان دخالت نکنند و‬ ‫اقتصاد را به اهلش بسپارند و سیستم عرضه و تقاضا در اقتصاد‬ ‫ازاد بازارمحور قیمت ها را تعیین کند‪.‬‬ ‫ امنیت اقتصادی سیاس��ی برقرار شود‪ .‬روش های دیپلماسی‬‫خارج��ی تغیی��ر کند تا م��ا از این حال��ت بس��ته دراییم و در‬ ‫زنجی��ره تجارت جهانی قرار گیریم و ب��ه مازاد تجارت خارجی‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران را برای س��رمایه گذاری به ایران بکش��انیم‪.‬‬ ‫صنعت توریس��م می تواند در ایران پا بگیرد؛ مش��روط به اینکه‬ ‫برخی مسائل درس��ت شود و ازادی هایی برای توریست ها قائل‬ ‫ش��وند‪ .‬بس��یاری از کش��ورهای دنیا از درامد توریس��م ارتزاق‬ ‫می کنند که متاس��فانه ایران از تمام این کش��ورها عقب افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ وقت��ی ف��رودگاه بین المللی که در زمان انق�لاب به نام امام‬‫خمینی نام گذاری ش��د در دست احداث بود‪ ،‬بنا بر این بود که‬ ‫ما حداقل س��االنه ‪ ۱۰‬میلیارد دالر فقط از ترانزیت این فرودگاه‬ ‫درامد کس��ب کنیم‪ ،‬اما این فرصت را در اختیار دوبی و ترکیه‬ ‫و قطر گذاش��تیم؛ به ط��وری که امروز وضعیت ف��رودگاه ایران‬ ‫به عنوان دروازه ورود خارجی ها به کش��ورمان مایه شرمس��اری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ مس��ئله فقط امریکا نیست و ایران ناگزیر است روابط خود‬‫را با تمام کش��ورهای جهان التیام بخشد‪ .‬ما امروز تمام شرکای‬ ‫سابق اقتصادی اروپایی خود را از دست داده ایم‪.‬‬ ‫امروز با عراق و س��وریه و ونزوئال و س��ودان و بورکینافاسو و‬ ‫برخی کشورهای توسعه نیافته جهان همکاری داریم که بیشتر‪،‬‬ ‫انها به ما احتیاج دارند تا ما به انها‪.‬‬ ‫ایران بای��د تغییری ‪ ۱۸۰‬درجه ای در روابط دیپلماتیک خود‬ ‫با دنیا ایجاد کند و از در دوس��تی وارد ش��ود و کشور را از انزوا‬ ‫بیرون اورد تا در س��ایه برقراری امنیت و حداقل ریس��ک های‬ ‫اقتصادی سرمایه گذاری خارجی وارد کشور شود‪.‬‬ ‫هشدار‬ ‫دو توصیه پلیس اگاهی ناجا‬ ‫به شهروندان‬ ‫رئی��س اداره اجتماعی پلی��س اگاهی ناجا ب��رای جلوگیری‬ ‫از س��رقت گوش��ی تلفن همراه توصیه هایی به شهروندان ارائه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��رهنگ شهاب امینی در تش��ریح این خبر گفت‪ :‬سرقت به‬ ‫ش��یوه قاپیدن یکی از شگردهای سارقان است که در این اقدام‬ ‫مجرمانه‪ ،‬افرادی که سرگرم مکالمات تلفنی و فعالیت در فضای‬ ‫مجازی بوده و اغلب تمرکز کمی بر محیط اطراف دارند‪ ،‬ممکن‬ ‫است طعمه سارقان قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به طور معمول‪ ،‬همراه داش��تن ش��ی یا وس��یله‬ ‫موردتوجه س��ارق که از ارزش ریالی باالیی برخوردار است مثل‬ ‫گوش��ی تلفن همراه‪ ،‬کیف و زیوراالت از جمله فاکتورهای مهم‬ ‫برای سارقان به شمار می رود‪.‬‬ ‫رئیس اداره اجتماعی پلیس اگاهی ناجا با بیان اینکه استفاده‬ ‫از وسایل کمکی مثل هندزفری در زمان برقراری ارتباط تلفنی‬ ‫عمال تمرک��ز افراد بر اطراف را بیش��تر می کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شهروندان بهتر است هنگام تردد در معابر و مکان های شلوغ از‬ ‫محیط اطراف خود غافل نش��وند و ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان‬ ‫رویت گوشی و نوع ان توسط سارقان به حداقل برسد‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی خاطرنش��ان کرد‪ :‬گرچه کاراگاهان پلیس‬ ‫اگاه��ی ناجا در برخورد با این گونه جرائم کامال قاطع هس��تند‬ ‫و به ط��ور جدی به وظایف قانون��ی خود عمل می کنند‪ ،‬اما الزم‬ ‫اس��ت شهروندان نیز در این زمینه مش��ارکت داشته و مراقبت‬ ‫بیشتری از اموال باارزش خود کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پای��گاه خبری پلیس‪ ،‬س��رهنگ امینی همچنین‬ ‫درخواس��ت کرد هموطنان در صورت مش��اهده ای��ن موارد در‬ ‫اس��رع وقت با مرکز فوریت های پلیس��ی ‪ ۱۱۰‬تماس گرفته یا‬ ‫اطالعات خود را با مراکز پلیس و کالنتری ها به اشتراک بگذارند‬ ‫که کمک موثری در کشف و شناسایی مجرمان خواهد بود‪.‬‬ ‫بهن�ام حاجی حس�ینلو ‪ -‬متخصص بیماری های‬ ‫داخلی‪ :‬موج دوم شیوع کرونا در ایران با افزایش موارد‬ ‫ش��دید بیماری و میزان مرگ و میر بیش��تر همراه بود‪.‬‬ ‫در موج دوم‪ ،‬از یک س��و خب��ری از محدودیت های در‬ ‫نظر گرفته ش��ده در موج اول نیس��ت و از سوی دیگر‬ ‫کادر درمان بعد از ‪ ۶‬ماه فعالیت مداوم در جبهه مقابله‬ ‫با کرونا خس��ته ش��ده اند‪ .‬هم��ه اینه��ا در حالی اتفاق‬ ‫افتاده که پیش بینی می ش��د به دلیل اشنایی بیش��تر با ویروس کرونا و راه های‬ ‫پیشگیری از ابتال به ان‪ ،‬موج دوم کم خطرتر و ارام تر طی شود که تاکنون این‬ ‫اتفاق نیفتاده اس��ت‪ .‬موارد تعیین کننده ش��دت بیماری دو گروه هستند؛ یکی‬ ‫م��وارد مربوط به ویروس یا عامل مهاج��م و دیگری عوامل مربوط به میزبان یا‬ ‫فردی که الوده می شود‪.‬‬ ‫مهم ترین عامل تعیین کمیت ویروس هایی که وارد بدن می شود نیز استفاده‬ ‫از ماس��ک است‪ .‬اگر کس��ی که الوده به ویروس کرونا است ماسک بزند‪ ،‬تعداد‬ ‫ویروس های��ی که از دهان و بینی او خارج و در محیط پراکنده می ش��ود‪ ،‬کمتر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اگر فردی که الوده به ویروس نیس��ت در مواجهه با فرد الوده قرار گیرد‪ ،‬در‬ ‫صورت اس��تفاده از ماسک قطعا تعداد ویروس های کمتری وارد بدن او می شود‬ ‫و احتماال ش��دت بیماری به می��زان قابل توجهی کاهش می یابد؛ ضمن اینکه با‬ ‫رعای��ت فاصله اجتماعی و قرار گرفتن در محی��ط ازاد‪ ،‬احتمال انتقال ویروس‬ ‫تقریبا به صفر می رسد‪.‬‬ ‫در محیط بس��ته ویروس تا مدت زمانی در هوا معلق می ماند و تراکم ان نیز‬ ‫بیشتر اس��ت؛ بنابراین احتمال خطر همچنان وجود دارد؛ گرچه ماسک زدن و‬ ‫رعای��ت فاصله اجتماعی در محیط بس��ته نیز خطر انتقال ویروس را به ش��دت‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫ماسک زدن من هم از خودم و هم از دیگران محافظت می کند‪ .‬اگر من الوده‬ ‫نباش��م‪ ،‬ماسک از من محافظت می کند و باعث می شود تعداد ویروس هایی که‬ ‫به س��مت من می ایند و می خواهند وارد مجاری تنفسی من شوند کمتر شود‪.‬‬ ‫همچنین اگر من ناقلی هس��تم که خبر ندارم‪ ،‬ماس��ک من می تواند از دیگران‬ ‫محافظ��ت می کند؛ بنابراین به خاطر خودمان و جامعه حتما باید همه ماس��ک‬ ‫بزنیم‪.‬‬ ‫ماسک های س��ه الیه جراحی برای اس��تفاده افراد در جامعه توصیه می شود‪،‬‬ ‫اما اگر دسترس��ی به این ماس��ک وجود نداش��ت یا از نظر مالی امکان تهیه ان‬ ‫نبود‪ ،‬ماس��ک های پارچه ای و دست ساز هم موثر هستند‪ ،‬چراکه به طور کلی هر‬ ‫پوششی که جلوی دهان و بینی ما قرار گیرد‪ ،‬حتی روسری و شال‪ ،‬سطحی از‬ ‫محافظت را ایجاد می کند‪ .‬پس اگر دسترس��ی به ماسک های استاندارد نداریم‬ ‫می توانیم از ماسک های خانگی و قابل شست وشو استفاده کنیم‪.‬‬ ‫در کن��ار تم��ام این موارد میزان مرگ ومیر بر اثر ابت�لا به بیماری کووید ‪۱۹‬‬ ‫نی��ز به ‪ ۲‬عامل مهم بس��تگی دارد؛ یکی تعداد موارد ش��دید بیماری و دیگری‬ ‫کیفی��ت درمان‪ .‬در عین حال کیفیت درمان خود به دو عامل س��خت افزاری و‬ ‫انسانی بستگی دارد‪.‬‬ ‫عامل س��خت افزاری کیفیت درمان روش های درمانی موجود هس��تند که در‬ ‫این زمینه مش��کالتی داش��تیم؛ به طور مثال داروی ضدویروس قوی در اختیار‬ ‫نب��ود اما االن رمدس��یویر که یک داروی ضدویروس موثر اس��ت در دس��ترس‬ ‫است و توسط شرکت های داروسازی ایرانی تولید می شود که کمک به افزایش‬ ‫کیفی��ت درمان می کند‪ .‬همچنین پالس��مادرمانی و م��وارد دیگر باعث افزایش‬ ‫کیفیت درمان از نظر سخت افزاری می شود‪.‬‬ ‫قسمت انس��انی کیفیت درمان نیز مربوط به خسته شدن کادر درمان است‪.‬‬ ‫پرستاری که در ای‪ .‬سی‪.‬یو کار می کند در حالت عادی از ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬بیمار مراقبت‬ ‫می کند اما وقتی ظرفیت ای‪ .‬سی‪.‬یو پر شود مجبور است از ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬بیمار مراقبت‬ ‫کند؛ بنابراین قطعا کیفیت کار پزشک یا پرستار تحت تاثیر قرار می گیرد که باز‬ ‫هم به تعداد موارد شدید بیماری برمی گردد‪.‬‬ ‫برخ��ی نیز می پرس��ند چرا باوجود اس��تفاده از ماس��ک و رعایت توصیه های‬ ‫بهداش��تی هن��وز در جامعه نتیجه ای که بای��د را نمی بینیم‪ .‬در پاس��خ به این‬ ‫س��وال باید گفت این موضوع مصداق همان ضرب المثل قدیمی اس��ت که همه‬ ‫ما ش��نیده ایم‪ .‬یک نفر کش��تی را سوراخ می کرد و می گفت من جلوی خودم را‬ ‫سوراخ می کنم! این وضعیتی است که در این پاندمی با ان درگیر هستیم‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ماسک و رعایت توصیه های بهداشتی یک مسئله اجتماعی است‬ ‫که همه باید در ان دخیل ش��ویم؛ حتی اگر گروه کوچکی ماس��ک نزنند باعث‬ ‫می شوند چرخه انتقال ویروس ادامه داشته باشد و افرادی که ماسک زده اند هم‬ ‫الوده شوند؛ یعنی عوارض ماسک نزدن افراد فقط به خودشان برنمی گردد و به‬ ‫دیگران هم ظلم می کنند‪.‬‬ ‫مهار شیوع کرونا به چند عامل بستگی دارد؛ قطعا یکی از دالیلی که تاکنون‬ ‫نتوانسته ایم کرونا را مهار کنیم این است که عده ای در جامعه ماسک نمی زنند‬ ‫و باعث می شوند چرخه انتقال ویروس با سرعت ادامه پیدا کند و نتوانیم سرعت‬ ‫حرکت ان را کند کنیم‪.‬‬ ‫همه افراد جامعه باید به این باور برس��ند که ماس��ک زدن یک موضوع فردی‬ ‫نیس��ت‪ .‬ماس��ک نزدن من فق��ط روی من تاثی��ر نمی گذارد؛ بخش��ی به خاطر‬ ‫محافظ��ت از خودم و بخش دیگری به خاطر جامعه اس��ت؛ بنابراین با ماس��ک‬ ‫نزدن جان مردم دیگر را به خطر انداخته و به حقوق دیگران تجاوز می کنیم که‬ ‫دور از انسانیت و اخالق است‪.‬‬ ‫اگر کادر درمان را خس��ته کنیم و حجم کاری که انجام می دهند را افزایش‬ ‫دهیم‪ ،‬به طور مستقیم کیفیت کار تحت تاثیر قرار می گیرد‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که مطالعه ای چند روز اخیر منتش��ر ش��ده که نشان می دهد کادر درمان حتی‬ ‫اگر وس��ایل حفاظتی کامل را داشته باش��ند و اصول حفاظتی را رعایت کنند‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬درصد ریس��ک ابتالی بیش��تری در مقایس��ه با افراد دیگر جامعه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫به یاد داش��ته باش��یم در هرگونه اجتماعی زیر سقف و فضای بسته حتی اگر‬ ‫همه موارد رعایت شود‪ ،‬خطر انتقال ویروس کرونا و افزایش بیماری وجود دارد‪.‬‬ ‫اگ��ر قرار به برگ��زاری کنکور باش��د‪ ،‬توصیه های��ی ب��رای برگزارکنندگان و‬ ‫داوطلبان دارم‪.‬‬ ‫از برگزارکنندگان درخواس��ت می کنم نظارت کامل ب��ر حفظ فاصله دو متر‬ ‫داشته باشند‪ .‬در صف های ورودی به محل ازمون و توزیع کارت و داخل سالن‪،‬‬ ‫مطمئن باشند از هر ‪ 4‬طرف داوطلبان با یکدیگر فاصله دارند‪.‬‬ ‫ش��اید الزمه این کار افزایش تعداد مراکز برگزاری ازمون باش��د‪ .‬باید ریسک‬ ‫انتقال بیماری کم شود و چاره ای جز این وجود ندارد‪.‬‬ ‫به برگزارکنندگان کنکور توصیه می ش��ود در محل برگزاری ازمون ماس��ک‬ ‫داش��ته باش��ند و در اختیار کس��انی قرار دهند که ممکن اس��ت بدون ماسک‬ ‫مراجعه کرده باش��ند‪ ،‬اما هیچ کسی را بدون ماس��ک به محل برگزاری ازمون‬ ‫راه ندهند‪.‬‬ ‫به داوطلبان کنکور هم توصیه می ش��ود حتما از ماس��ک س��ه الیه جراحی‬ ‫اس��تفاده و فاصل��ه اجتماعی را هنگام ورود و خروج رعایت کنند‪ .‬بدون ش��ک‬ ‫برگزاری کنکور با ش��رایط ایمن همکاری جمعی را می طلبد‪ .‬اینطور نیست که‬ ‫برگ��زاری ایمن کنکور ‪ ۱۰۰‬درصد برعهده ش��رکت کنندگان یا برگزارکنندگان‬ ‫باش��د و همکاری دوط��رف را می طلبد تا کنکور با ایمن تری��ن حالت ممکن و‬ ‫کمترین احتمال ابتال برگزار شود‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!