روزنامه صمت شماره 1588 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1588

روزنامه صمت شماره 1588

روزنامه صمت شماره 1588

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1588‬پیاپی ‪2906‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫و توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫افت وخیزهای‬ ‫استراتژی توسعه صنعتی‬ ‫دخالت دولت در صنعت‬ ‫اشتباه است‬ ‫صادرات یک کار تیمی‬ ‫و تخصصی است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اعضای دائم و غیردایم شورای امنیت سازمان ملل متحد که رای مخالف یا ممتنع به قطعنامه‬ ‫ضدایران��ی امریکا دادند‪ ،‬حمایت از برجام و اقدام غیرقانونی امریکا را دلیل رای خود دانس��تند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬قطعنامه پیش��نهادی امریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران‪ ،‬عصر روز‬ ‫جمعه (به وقت محلی) نتوانست از سد شورای امنیت سازمان ملل متحد بگذرد و شکستی دیگر‬ ‫را در دفتر دیپلماس��ی زورگویانه امریکا به ثبت رس��اند‪ .‬این قطعنامه با ‪ ۱۱‬رای ممتنع‪ ۲ ،‬رای‬ ‫موافق ( امریکا و جمهوری دومنیکن) و ‪ ۲‬رای مخالف روسیه و چین شکست خورد‪ .‬نماینده دائم‬ ‫ایران در س��ازمان ملل متحد‪ ،‬رای شورای امنیت در رد قطعنامه پیشنهادی امریکا برای تمدید‬ ‫تسلیحاتی ایران را انزوای امریکا در عرصه بین الملل دانست و گفت این رای نشان دهنده بی پایه‬ ‫‪2‬‬ ‫و اساس بودن ادعای واشنگتن درباره مکانیسم ماشه هم تلقی می شود‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫انتشار اوراق ودیعه‪ ،‬تازه ترین اقدام بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی‬ ‫پول سرکش مهار می شود؟‬ ‫براس��اس امار بانک مرکزی‪ ،‬میزان نقدینگی تا پایان خرداد از ‪ ۲۶۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫گذشته و به رقم ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۵۷۱‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪ .‬سهم پول و شبه پول نیز از‬ ‫این میزان نقدینگی به ترتیب ‪ ۵۰۲۰‬میلیارد و ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۵۵۱‬میلیارد تومان بوده که هر یک‬ ‫نسبت به خرداد سال گذشته به ترتیب ‪ ۶۱.۵‬و ‪ ۲۹.۱‬درصد افزایش یافته است‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫تاکنون برای مهار پول و هدایت متغیرهای پولی و نرخ س��ود‪ ،‬اقداماتی همچون فراهم سازی‬ ‫بس��تر عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی‪ ،‬افزایش نرخ س��ود سپرده تا ‪ ۱۲‬درصد‪ ،‬جایگزینی‬ ‫گواهی س��پرده یورویی و انتشار اوراق ودیعه دوساله را اجرایی کرده است‪ .‬در تازه ترین اقدام‬ ‫نیز ش��ورای پول و اعتبار پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه را پذیرفت و بانک مرکزی معتقد است‬ ‫هر ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان انتشار اوراق ودیعه‪ ،‬می تواند رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان‬ ‫‪ ۲.۸‬واحد درصد کاهش دهد‪ .‬از س��وی دیگر برخی کارشناسان معتقدند فروش اوراق ودیعه‬ ‫در صورتی می تواند در مدیریت نقدینگی‪ ،‬موثر واقع شود که بانک مرکزی قبل از تعیین زمان‬ ‫‪14‬‬ ‫انتشار این اوراق «داالن نرخ بهره بانکی» را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کسب و کار مجازی‬ ‫فرصتی برای تولیدکنندگان‬ ‫گفت و گو‬ ‫ی معدنی ها‬ ‫نمایش توانمند ‬ ‫در اصفهان‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نبض بازار تیراهن و میلگرد‬ ‫ُکند شد‬ ‫دپو قطعات مانع تجاری سازی خودرو شد‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫بازار محصوالت فوالدی از اوایل امس��ال با التهاب روبه رو‬ ‫ت مقاطع‬ ‫شد‪ .‬در ادامه شاهد روند رشد غیرقابل توجیه قیم ‬ ‫طوی��ل فوالدی در عرضه های بورس کاال و بازار ازاد بودیم‪.‬‬ ‫اما چند روزی اس��ت این روند رو به رش��د متوقف ش��ده و‬ ‫حتی مسیر نزول در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1588‬‬ ‫پیاپی ‪2906‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫و توسعه صنعت‬ ‫پتروشیمی‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار ‪ /‬رئیس کمیسیون‬ ‫انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران‬ ‫رای شورای امنیت رد ادعای امریکا درباره مکانیسم ماشه است‬ ‫اعض��ای دایم و غیردائم ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد که‬ ‫رای مخال��ف یا ممتنع به قطعنامه ضدایرانی امریکا دادند‪ ،‬حمایت‬ ‫از برج��ام و اقدام غیرقانونی امریکا را دلیل رای خود دانس��تند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬قطعنامه پیش��نهادی امریکا ب��رای تمدید ممنوعیت‬ ‫تس��لیحاتی ایران‪ ،‬عصر روز جمعه (به وقت محلی) نتوانست از سد‬ ‫ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد بگذرد و شکستی دیگر را در‬ ‫دفتر دیپلماسی زورگویانه امریکا به ثبت رساند‪ .‬این قطعنامه با ‪۱۱‬‬ ‫رای ممتنع‪ ۲ ،‬رای موافق ( امریکا و جمهوری دومنیکن) و ‪ ۲‬رای‬ ‫مخالف روسیه و چین شکست خورد‪ .‬نماینده دائم ایران در سازمان‬ ‫ملل متحد‪ ،‬رای ش��ورای امنیت در رد قطعنامه پیشنهادی امریکا‬ ‫برای تمدید تس��لیحاتی ایران را انزوای امریکا در عرصه بین الملل‬ ‫دانس��ت و گفت این رای نشان دهنده بی پایه و اساس بودن ادعای‬ ‫واشنگتن درباره مکانیسم ماشه هم تلقی می شود‪.‬‬ ‫مجید تخت روانچ��ی در گفت وگو با ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬رای ش��ورای امنی��ت انزوای کامل‬ ‫امریکا است‪ ،‬اینها تبلیغ می کردند که نیاز‬ ‫به وتو اس��ت در حالیکه رای امروز نش��ان‬ ‫داد ک��ه به وتو نیاز نبود و ارا به حد نصاب‬ ‫نرس��ید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تالش امریکایی ها‪،‬‬ ‫یک سیاست شکست خورده است که باید‬ ‫از این کار درس بگیرند‪ ،‬سیاستی که در دنیا نشان داد که در انزوا‬ ‫هس��تند و حتی ش��رکای نزدیکش��ان هم با انها همراهی نکردند‪.‬‬ ‫نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل متحد اضافه کرد‪ :‬در واقع باید‬ ‫گفت دولت امریکا هیچ سیاس��تی ندارد‪ ،‬یعنی نمی ش��ود نام ان را‬ ‫بیش��تر اعضای ش��ورای امنیت‪ ،‬به غیر از امریکا حامی اجرای ان‬ ‫هس��تند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بر این اساس از نظر حقوقی پایه ای ندارد‪،‬‬ ‫از نظر سیاسی هم که رای امروز نشان داد در چه وضعیتی هستند‪،‬‬ ‫در نتیجه تالش بی ثمر امریکایی انزوای انها را تشدید می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکر از چین و روسیه‬ ‫دیپلماس��ی گذاشت‪ ،‬یعنی ماه ها تالش کردند اما نتیجه ان چنین‬ ‫رایی ش��د‪ .‬تخت روانچی درباره گام بعدی امریکایی هم گفت‪ :‬انها‬ ‫مدعی ش��دند اگر این قطعنامه رای نیاورد‪ ،‬به س��مت اس��تفاده از‬ ‫مکانیسم ماشه بر اساس قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬می روند‪ ،‬رای امروز نشان‬ ‫داد که سیاس��ت امریکا یا برداش��ت انه��ا یا بازی ب��ا کلماتی که‬ ‫می خواهند یک برداش��ت ناصواب حقوقی از ‪ ۲۲۳۱‬ارائه دهند‪ ،‬تا‬ ‫چه حد در س��طح بین المللی مقبولیت دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬رای‬ ‫امروز نه تنها پروژه امریکا را در تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران با‬ ‫شکست مواجه کرد بلکه نشان داد که همراهی جامعه بین الملل با‬ ‫سوء اس��تفاده از قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬که می خواهد در چارچوب ان از‬ ‫مکانیسم ماشه اس��تفاده کند‪ ،‬چقدر مقبولیت دارد‪ .‬این رای خود‬ ‫نش��ان دهنده ان��زوای امری��کا در اس��تفاده از این مکانیس��م بود‪.‬‬ ‫تخت روانچی اضافه کرد‪ :‬این نش��ان دهنده این است که اینها هیچ‬ ‫ارزش��ی برای حقوق بین المللی و تصمیمات ش��ورای امنیت قایل‬ ‫نیس��تند‪ ،‬قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬با اجما ع در ش��ورا تصویب شده است و‬ ‫روسیه‪ :‬پیشنهاد امریکا نقض قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬بود‬ ‫نماین��ده دائم ایران در س��ازمان ملل متحد درب��اره رای منفی‬ ‫روس��یه و چین هم گفت‪ :‬من از رای منفی روسیه و چین به این‬ ‫قطعنامه تشکر کنم‪ .‬این دو کشور از شرکای نزدیک ما هستند و‬ ‫روابط تجاری‪ -‬سیاسی بسیار خوبی داریم‪.‬تخت روانچی افزود‪ :‬در‬ ‫سطح سازمان های بین المللی هم همکاری نزدیکی با این کشورها‬ ‫داریم‪ .‬رای امروز این دو کشور نشان دهنده عمق دوستی بین ملت‬ ‫ایران و ملت روس��یه‪ ،‬ملت ایران و ملت چین است‪ .‬نماینده دائم‬ ‫ایران در سازمان ملل متحد درباره اظهارات همتای فرانسوی خود‬ ‫مبنی ب��ر اینکه ایران باید به طور کامل به تعهدات برجامی عمل‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬اروپایی ها تالش داشته اند که برجام حفظ شود و این‬ ‫را هم مطرح می کنند‪.‬تخت روانچی افزود‪ :‬اما واقعیت این است که‬ ‫برجام باید توسط کس��انی که عضویت دارند هم مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬پذیرفتنی نیس��ت بگویند حال که امریکا خارج شده است‬ ‫باید دست روی دست گذاشت و کاری نکرد اما برجام باید بماند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کشورهای عضو برجام باید به تعهدات خود عمل‬ ‫کنند‪ ،‬ما در موارد مختلف دیدیم که اروپایی ها این کار را نکردند‬ ‫در حالیکه جزو تعهدات بین المللی شان است‪ .‬برجام وقتی می تواند‬ ‫پایدار باشد که ایران از منافع ان بهره مند شود‪ .‬رای شورای امنیت‬ ‫با واکنش و اظهار نظر اعضای این شورا نیز همراه بود‪.‬‬ ‫چین‪ :‬از یکجانبه گرایی حمایت نمی شود‬ ‫نمایندگی روس��یه در س��ازمان مل در بیانیه ای که در حساب رس��می توییتر خود منتشر کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیشنهاد ایاالت متحده نقض اشکار ضمیمه ‪ B‬از قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬شورای امنیت سازمان ملل متحد است‬ ‫که اش��کارا تصریح می کند تنها راه مش��روع برای بازنگری در زمان بندی رژیم انتقال سالح از ایران و به‬ ‫این کشور‪ ،‬اجماع کمیسیون مشترک برجام است‪ .‬نمایندگی روسیه در ادامه افزود‪ :‬فرایند تایید مورد به‬ ‫مورد انتقال سالح از ایران و به این کشور در قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬شورای امنیت نه به حق ایران برای توسعه‬ ‫برنامه هس��ته ای صلح امیز مرتبط شده‪ ،‬نه تحت هیچ ش��رایط دیگری قرار گرفته است‪ .‬این محدودیت‬ ‫موقت بود که برای ‪ ۵‬سال در نظر گرفته شده و هرگز قرار نبود تمدید شود‪.‬‬ ‫نمایندگی چین در سازمان ملل متحد نیز در پیامی توییتری نوشت‪ :‬پیش نویس قطعنامه ایاالت متحده‬ ‫امروز توس��ط شورای امنیت سازمان ملل رد شد‪ .‬این نتیجه بار دیگر نشان می دهد که یکجانبه گرایی از‬ ‫حمایت برخوردار نیست و زورگویی شکست خواهد خورد‪ .‬هر تالشی برای اولویت دادن به منافع خود در‬ ‫مقابل منافع مشترک جامعه جهانی به بن بست می انجامد‪ .‬نمایندگی چین افزود‪ :‬اکثریت قریب به اتفاق‬ ‫اعضای شورای امنیت بر این اعتقادند که باید از برجام و قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬شورای امنیت دفاع و ان را اجرا‬ ‫کرد‪ .‬ایاالت متحده که دیگر از مش��ارکت کنندگان برجام نیس��ت‪ ،‬هیچ حقی ندارد که از شورای امنیت‬ ‫بخواهد مکانیسم ماشه را فعال کند‪ .‬اگر ایاالت متحده اصرار کند‪ ،‬محکوم به شکست است‪.‬‬ ‫انگلیس‪ :‬قطعنامه امریکا حمایت الزم را نداشت‬ ‫فرانسه‪ :‬تاثیری بر امنیت منطقه نداشت‬ ‫نمایندگی انگلیس در س��ازمان ملل در بیانیه ای گفت که این کش��ور به قطعنامه ضدایرانی امریکا در‬ ‫ش��ورای امنیت به این دلیل رای ممتنع داده که مش��خص بود حمای��ت الزم را ندارد‪ .‬در این بیانی ه که‬ ‫در تارنمای رس��می دولت انگلیس منتش��ر شد‪ ،‬ضمن اظهار این مطلب‪ ،‬ادعا شد‪ :‬ما بارها نگرانی خود را‬ ‫درباره رفتار بی ثبات کننده ایران در منطقه از جمله انتقال سالح به یمن‪ ،‬لبنان‪ ،‬سوریه و عراق که نقض‬ ‫قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬شورای امنیت است‪ ،‬ابراز کرده ایم‪ .‬این بیانیه همچنین بدون اشاره به بی عملی کشورهای‬ ‫اروپا در ارتباط با برجام و عمل به تعهداتش��ان در این رابطه‪ ،‬افزود‪ :‬به همین دلیل ما نیز مانند ش��ماری‬ ‫دیگر از اعضای شورای امنیت که درباره انقضای برنامه ریزی شده تحریم تسلیحاتی علیه ایران ابراز نگرانی‬ ‫کرده اند‪ ،‬نگرانی خود را اعالم می کنیم‪.‬نمایندگی انگلیس در س��ازمان ملل ادامه داد‪ :‬وزیران خارجه سه‬ ‫کش��ور اروپایی (المان‪ ،‬انگلیس و فرانسه) تصریح کرده اند که انقضای این محدودیت ها تاثیرات عمده ای‬ ‫بر امنیت و ثبات منطقه ای خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬افتتاح طرح های توس��عه ای عالمت بزرگی به‬ ‫امریکا‪ ،‬صهیونیس��ت و ارتجاع اس��ت که ملت بزرگ ما همیشه پیروز‬ ‫اس��ت و در برابر مشکالت ایس��تادگی می کند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حسن‬ ‫روحان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری در ایین بهره برداری از طرح عظیم توس��عه‬ ‫منابع اب و خاک در نواحی مرزی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مردم ما امروز ش��اهد افتتاح یکی از طرح های بسیار‬ ‫بزرگ توس��عه اب و خاک در مناطق مرزی کش��ور هس��تند‪ .‬روحانی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬انچه بس��یار برای ما مهم اس��ت اول مسئله امنیت غذایی‬ ‫اس��ت‪ .‬اینکه روی پای خودمان بایستیم‪ ،‬موادغذایی را خودمان تامین‬ ‫نمایندگی فرانس��ه در س��ازمان ملل دالیل رای ممتنع این کشور به قطعنامه پیشنهادی امریکا را این گونه‬ ‫برشمرد‪ :‬این قطعنامه کمکی به واکنش مناسب به چالش های ناشی از انقضای تحریم [تسلیحاتی علیه ایران]‬ ‫نمی کند‪ ،‬بعید اس��ت در پیش��برد امنیت و ثبات در منطقه موثر باشد‪ ،‬چنانکه حمایت شورای امنیت را جلب‬ ‫نکرد‪ ،‬و مبنایی کافی برای تالش به رسیدن به اجماع نیست‪ .‬نمایندگی فرانسه در سازمان ملل همچنین در‬ ‫این بیانیه بر پایبندی کامل پاریس به حفظ برجام و قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت تاکید کرد و خواس��تار‬ ‫لغو کاهش تعهدات ایران به برجام و بازگش��ت به اجرای کامل این توافق از سوی تهران شد‪.‬فرانسه همچنین‬ ‫تاکید کرد که به تالش های خود برای بازگرداندن ایران به اجرای کامل تعهدات خود ذیل برجام در چارچوب‬ ‫مکانیس��م حل اختالف این توافق ادامه می دهد‪.‬نمایندگی در س��ازمان ملل با ادعای نقض قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬از‬ ‫سوی ایران با ارسال سالح به یمن‪ ،‬لبنان‪ ،‬سوریه و عراق و بازیگران غیردولتی در منطقه‪ ،‬درباره انچه «اقدامات‬ ‫بی ثبات کننده ایران» خواند و انقضای تحریم تسلیحاتی علیه ایران ابراز نگرانی کرد‪.‬‬ ‫امنیت غذایی برای ما مهم است‬ ‫کنیم و به دیگران نیازمند نباش��یم‪ .‬در س��ال گذش��ته و امس��ال در‬ ‫مواجهه با کرونا دیدیم کشورهای مختلف در مسئله مواد غذایی چطور‬ ‫حساس��یت به خرج می دهند و این از افتخارات ملی ما اس��ت که در‬ ‫بحث اب و خاک و کش��اورزی تحول بسیار بزرگی را در این ‪ ۷‬سال و‬ ‫در طول بعد از انقالب شاهد بودیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬این نکته مهم بود‬ ‫ک��ه از ‪ ۴۷‬طرح ابی در کش��ور و رودخانه های مرزی که داریم قبل از‬ ‫انقالب‪ ،‬تنها یک سد مرزی ساخته شده و ان سد خدا افرین‪ ،‬سد ارس‬ ‫بوده و بقیه طرح ها یعنی ‪ ۲۸‬س��د در دولت های پیشین و ‪ ۲۴‬سد در‬ ‫این دولت بعد از انقالب ساخته و اماده شده است‪ .‬این به ان معناست‬ ‫عکس روز‬ ‫که انقالب اس�لامی همواره برای امنیت غذایی از یک طرف و ابادانی‬ ‫مرزها از س��وی دیگر توجه خاص و ویژه داشته است‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬انش��اءاهلل در این طرح ها شاهد مهاجرت معکوس باشیم‪.‬‬ ‫این خبر بسیار خوشحال کننده ای برای تعادل جمعیتی‪ ،‬مردم و برای‬ ‫ابادانی نقاط مرزی ما اس��ت‪ .‬خیلی مهم اس��ت که ام��روز طرح های‬ ‫مختلف در ‪ ۱۲‬استانی که با خشکی همسایه هستند در حال اجراست‪.‬‬ ‫برای اس��تان های جنوبی هم در تالش هس��تیم‪ .‬طرح های اب شیرین‬ ‫کن برای استان های جنوبی داریم‪ .‬اینجا سد هست و انجا اب شیرین‬ ‫کن‪ .‬در همه ان استان ها باید طرح های مختلف اجرا شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫امنیت لبنان‪ ،‬امنیت منطقه است‬ ‫رخوت در بازار فرش‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان در پیامی توییتری نوش��ت که همه کش��ورهای‬ ‫منطقه در این مس��ئله موافق هستند که امنیت لبنان‪ ،‬امنیت همه منطقه است‪.‬‬ ‫محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران جمعه شب در پیامی‬ ‫توییتری نوشت‪ :‬امروز برای ابراز همبستگی مردم ایران با همه مردم لبنان و برای‬ ‫اعالم امادگی برای کمک در بیروت بودم‪ .‬اکنون زمان کمک و گره گشایی است‪،‬‬ ‫نه تحمیل و دیکت��ه کردن‪.‬ظریف افزود‪ :‬ما در منطقه در این موضوع متفق القول‬ ‫هس��تیم‪ :‬امنیت لبنان‪ ،‬امنیت ما است‪ .‬ظریف که شب پنجشنبه وارد لبنان شده‬ ‫با حسان دیاب نخست وزیر این کشور‪ ،‬شربل وهبه وزیر خارجه لبنان‪ ،‬نبیه بری‬ ‫رئیس پارلمان لبنان و میش��ل عون رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفت وگو‬ ‫کرد‪ .‬رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی در این دیدارها بر حمایت ایران‬ ‫از اس��یب دیدگان حادثه بندرگاه بیروت تاکید کرد و با ابالغ تسلیت و همدردی‬ ‫دولت و مردم جمهوری اس�لامی ایران با مردم و دولت لبنان‪ ،‬امادگی کشورمان‬ ‫برای همیاری در بازس��ازی خرابی های ناشی از انفجار در بیروت را اعالم کرد‪۱۴ .‬‬ ‫مردادماه در بندر بیروت انفجار مهیبی رخ داد و ساختمان های زیادی در منطقه‬ ‫اش��رفیه را تخریب کرد‪ .‬موج ناش��ی از انفجار باعث وارد شدن خسارات گسترده‬ ‫به س��اختمان های اطراف محل انفجار شد‪ .‬علت انفجار ذخیره ‪ 2‬هزار و ‪ ۷۵۰‬تن‬ ‫نیترات امونیوم بود که به مدت ‪ ۶‬سال در گمرک بندر بیروت نگهداری شده بود‪.‬‬ ‫در پی این انفجار‪ ،‬دولت لبنان به مدت دو هفته وضعیت اضطراری اعالم کرد‪.‬‬ ‫اشغالگری‬ ‫در قلمرو ذهن و ضمیر‬ ‫عل�ی ربیع�ی‪،‬‬ ‫سخنگوی دولت ‪:‬‬ ‫س��رانجام کوه خیانت‬ ‫ک��ه «معامله ق��رن» نام‬ ‫گرفته ب��ود‪ ،‬موش زایید‬ ‫و امی��ری بی درای��ت در‬ ‫ان س��وی خلیج ف��ارس‬ ‫ترجی��ح داد مه��ره ای ناچی��ز ش��ود در ماش��ین‬ ‫«عادی س��ازی» جنگ و جنایت و اشغالگری قدس‬ ‫ش��ریف‪ .‬این یک هدیه انتخاباتی ب��ود برای ترامپ‬ ‫و ی��ک هدی��ه وقیحانه به نتانیاهو ک��ه عجز او برای‬ ‫«طبیعی سازی» و به قول عرب ها «تطبیع» اشغال‬ ‫را پوش��ش دهد‪ .‬در واقع این نخستین باری نیست‬ ‫که امیری‪ ،‬حاکمی و یا خانی در گوش��ه ای از حوزه‬ ‫تمدن اس�لامی خیانت به قدس را توجیه می کند‪.‬‬ ‫ابن اثیر مورخ ش��هیر قرن هفت��م هجری قمری با‬ ‫اش��اره به یکی از همین قدس فروشان بدنام تاریخ‬ ‫نوشت تس��لیم بیت المقدس به (صلیبیون) فرنگی‬ ‫موج��ب یک وهن بزرگ برای مس��لمین اس��ت و‬ ‫چنان دردبار است که نمی توان ان را وصف کرد‪ .‬ان‬ ‫خائنین جز ردی از ننگ در تاریخ برجای نگذاشتند‬ ‫اما نام صالح الدین ایوبی فاتح قدس شریف بر تارک‬ ‫تاریخ می درخش��د‪ .‬می گویند نجاری در ان ایام در‬ ‫شهر حلب منبری ساخته بود برای مسجداالقصی‪.‬‬ ‫از او پرس��یدند حال که قدس در اش��غال صلیبیون‬ ‫ق��رار دارد منبر تو به چ��ه درد می خورد؟ گفت من‬ ‫نجار هس��تم کار خودم را انجام دادم‪ .‬روزی کس��ی‬ ‫خواه��د امد و ان منبر را به مس��جداالقصی خواهد‬ ‫برد‪ .‬اشغالگران می کوش��ند قلمرو ذهن و ضمیر ما‬ ‫را چنان به اش��غال خود دراورند که نتوانیم رویای‬ ‫رهای��ی و ازادی را در س��ر بپرورانیم‪ .‬انها که همین‬ ‫چند روز پیش پس از ‪ ۸۶‬سال ممنوعیت‪ ،‬نخستین‬ ‫نماز جمعه و نخستین نماز عید قربان را در ایاصوفیه‬ ‫اقامه کردند‪ ،‬در پیامد بالفصل این مراسم عبادی‪-‬‬ ‫سیاس��ی یک امکان بزرگ را به نمایش گذاش��تند‪.‬‬ ‫بازگش��ایی ایاصوفیه به روی عب��ادت مومنان یک‬ ‫گشایش بزرگ به روی تاریخ و تمدن اسالم بود‪ .‬در‬ ‫طول سه قرن اخیر شرق شناسی استعماری تالش‬ ‫کرده تا ضمن برجسته کردن وجوه اختالف ملیتی‪،‬‬ ‫مذهبی و فرهنگی اقوام خویشاوند‪ ،‬همه مشترکات‬ ‫ما را به قلم��رو تاریک توجه نخبگان و توده ها براند‪.‬‬ ‫اکن��ون در رویت تابل��وی ان نمازجمعه باش��کوه‬ ‫می توان همه مش��ترکات تمدن��ی امت محمدی را‬ ‫به تماش��ا نشس��ت‪ .‬اکنون در طنین ملکوتی بانگ‬ ‫اذان ان چهار مناره مسجد ایاصوفیه می توان صدای‬ ‫ازادی قدس را شنید‪ .‬از اصفهان تا استانبول‪ ،‬از بلخ‬ ‫و بخ��ارا تا بغ��داد و قاهره و حج��از‪ ،‬راه قدس از ان‬ ‫وحدتی می گ��ذرد که پاره های پیکر امت محمدی‬ ‫را در ترکیب بن��دی میان اس�لام و دموکراس��ی به‬ ‫یکدیگر و ب��ه جهان مربوط می کن��د‪ .‬همه دنیا در‬ ‫تابلوی زیبای ان نمازجمعه باش��کوه ایاصوفیه دید‬ ‫که گشودن یک مسجد به روی نمازگزاران به مفهوم‬ ‫بس��ته ش��دن ان به روی پیروان ادیان ابراهیمی و‬ ‫به روی بش��ریت معاصر نیس��ت‪ .‬در ان مسجد هم‬ ‫عط��ر حضرت مریم (س) پراکنده ش��د وهم در زیر‬ ‫ان الواح زیبای اصحاب پیامبر(ص) و دو نور چش��م‬ ‫حس��نی و حس��ینی حض��رت محم��د(ص) ندای‬ ‫وحدت مس��لمین خوانده شد‪ .‬در یک مدار تاریخی‬ ‫باالتر‪ ،‬ای��ن تجربه را می توان با ش��کوه و خالقیتی‬ ‫بیش��تر در قدس ش��ریف تکرار کرد‪ .‬از ایاصوفیه تا‬ ‫قدس راهی نیس��ت‪ .‬فلس��طینی هایی که به تعبیر‬ ‫رئیس جمه��وری در همایش بین المللی حمایت از‬ ‫انتفاضه «در متن اوارگی ها و گسست ها از سرزمین‬ ‫م��ادری‪ ،‬خاطره ای از منزلگاه اندوه و اجری از خانه‬ ‫پ��دری با خود بردند و به کودکان خود اموختند که‬ ‫روزی باید به خانه برگردند‪ ».‬جلوه دیگری از همین‬ ‫مقاومت یعنی مقاومت حافظ��ه تاریخی در مقابل‬ ‫عادی س��ازی اش��غالگری را به نمایش گذاش��تند‪.‬‬ ‫مهم این اس��ت که اج��ازه ندهیم اش��غالگران و یا‬ ‫تحریم گران تمامیت ذهن و ضمیر ما را به اش��غال‬ ‫دراورند و ما را بدانجا بکش��انند که اش��غال را تقدیر‬ ‫خ��ود بدانیم و در معرض عادی س��ازی قرار دهیم‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنیم که ترام��پ و نتانیاهو پس از اینکه‬ ‫یونس��کو ماهیت اسالمی تاریخ قدس را رسماً مورد‬ ‫بازشناس��ی و تصدیق خود ق��رار داد چه جیغ و داد‬ ‫کش��یدند و چگونه س��عی کردند خروج از برجام را‬ ‫با خروج برضد س��ازمان ملل و شورای حقوق بشر و‬ ‫یونسکو ترکیب بندی کنند‪ .‬بنابراین انجا دشمنان‬ ‫ایران عملیات تحریم و عملیات اشغالگری را در یک‬ ‫ردیف گروه بندی می کنند‪ ،‬باید دانست که مقاومت‬ ‫در مقاب��ل تحریم یک مقاومت ضد اش��غالگرانه نیز‬ ‫هست‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫وزیر نفت در ایی��ن بهره برداری طرح های ملی‬ ‫وزارت نف��ت اعالم کرد تا پایان امس��ال‪ ،‬عالوه بر‬ ‫تحقق طرح های در دس��ت اجرای نفت و گاز‪۱۳ ،‬‬ ‫ط��رح دیگر برای افتتاح رونمایی خواهد ش��د که‬ ‫به موجب ان ش��اهد افزای��ش ‪ ۲۵‬میلیون تن به‬ ‫ظرفیت تولید پتروشیمی کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه ایش��ان یاداور ش��د ارزش این‬ ‫طرح ه��ا بی��ش از ‪ ۱.۶‬میلیارد دالر براورد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این رابطه وزیر نف��ت مهم ترین وظیفه‬ ‫صنعت پتروش��یمی را جلوگیری از خام فروش��ی‬ ‫ب��ا تکمیل زنجیره صنعت نف��ت و گاز مطرح کرد‬ ‫و یاداور ش��د صنعت پتروشیمی ساالنه از خروج‬ ‫بی��ش از ‪۵‬میلی��ارد دالر ارز از کش��ور جلوگیری‬ ‫می کن��د‪ .‬به ع�لاوه اینکه این صنعت نخس��تین‬ ‫تامین کننده ارز کشور در سامانه نیما است‪.‬‬ ‫ایش��ان در بررسی روند تاریخی این صنعت نیز‬ ‫مروری به وضعیت پتروشیمی داشته و تاکید کرد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۷۶‬ارزش کل تولیدات پتروش��یمی‬ ‫کشور کمتر از یک میلیارد دالر بوده و این درامد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬ب��ه ‪ ۱۱‬میلی��ارد دالر براس��اس‬ ‫قیمت های ثابت سال ‪ ۱۳۹۵‬رسیده است‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۸‬عالوه بر‬ ‫حفظ و تداوم بهره برداری مطلوب سطح نگهداشت‬ ‫و جلوگیری از هرگونه وقفه تولید‪ ،‬تعداد ‪ ۱۸‬طرح‬ ‫پتروش��یمی به بهره برداری رسیده و با شروع کار‬ ‫انها رتبه جدیدی در س��طح منطقه برای صنعت‬ ‫پتروشیمی کشور رقم خورده است‪.‬‬ ‫با بهره برداری از ‪ ۲۷‬طرح دیگر تا پایان س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬و ب��ا انج��ام س��رمایه گذاری ‪ ۱۷‬میلی��ارد‬ ‫دالری‪ ،‬می ت��وان امیدوار بود که ارزش محصوالت‬ ‫پتروش��یمی ب��ه ‪ ۲۵‬میلیارد دالر برس��د‪ .‬در این‬ ‫صورت تولید پتروش��یمی تا پایان دولت دوازدهم‬ ‫نس��بت به ش��روع کار در دولت یازدهم حدود ‪۲‬‬ ‫برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن با ریل گ��ذاری و اقدام��ات زیربنایی‬ ‫انجام ش��ده می توان امیدوار بود که تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬میزان ظرفیت تولید پتروشیمی در کشور‬ ‫به ‪ ۳‬برابر افزایش یابد‪.‬‬ ‫ب��ا رش��د و توس��عه هم��ه جانب��ه در ای��ن‬ ‫صنع��ت اثر گ��ذار می توان در راس��تای توس��عه‬ ‫پروژه ه��ای حوزه انرژی گام برداش��ت و با تقویت‬ ‫پتروشیمی های کشور به عنوان یکی از کشورهای‬ ‫مرجع در جهان حضوری اثر بخش را تجربه کرد‪.‬‬ ‫این ارمان تنها در صورتی می تواند به یک سمبل‬ ‫ملی و س��پس جهانی تبدیل ش��ود ک��ه از تمام‬ ‫ظرفیت ه��ای ایجادی در بخش خصوصی کش��ور‬ ‫بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫اگر با توسعه و تجهیز پتروشیمی کاوه به عنوان‬ ‫بزرگ ترین مجتم��ع تولید کنن��ده متانول جهان‬ ‫می توان به تولید روزانه‪ ۷‬هزار تن محصول دست‬ ‫یافت‪ ،‬باید اذعان داش��ت ای��ن ارمان ملی فقط با‬ ‫حمایت و پش��تیبانی همه جانبه بخش خصوصی‬ ‫عملی بوده و دستیابی به توان نیم میلیارد دالری‬ ‫ای��ن مجتمع عظیم ضرورت حفظ و حمایت همه‬ ‫جانبه این بخش را می طلبد‪.‬‬ ‫چق��در زیبا بود که مقامات مس��ئول در وزارت‬ ‫نفت ب��ا اع�لام ظرفیت های به دس��ت ام��ده در‬ ‫بخش خصوص��ی به ویژه در دو ده��ه اخیر ان را‬ ‫ب��ه عنوان یک اقدام موث��ر تلقی و مهر تاییدی بر‬ ‫ان می گذاش��تند‪ .‬اگر امروز پتروشیمی لرستان با‬ ‫دانش فنی ایران موفق به اجرای طرح توسعه واحد‬ ‫کاتالیس��ت با ظرفیت ساالنه ‪ ۱۰۰‬تن محصول به‬ ‫بهره برداری رسیده اس��ت‪ ،‬چیزی جز بهره گیری‬ ‫از ظرفیت اجرایی و عملیاتی ش��رکت های بخش‬ ‫خصوصی در این مس��یر نبوده و نیست‪ .‬همچنین‬ ‫بخش عمده ای از تجهی��زات‪ ،‬خدمات پیمانکاری‬ ‫و نیز مهندس��ی عملیات از س��وی فعاالن بخش‬ ‫خصوصی تامین شده است‪.‬‬ ‫رئی��س جمه��وری نی��ز در ایی��ن افتت��اح‬ ‫طرح های ملی وزارت نفت از بازگش��ت یک ساله‬ ‫س��رمایه گذاری در طرح ه��ای تولید کاتالیس��ت‬ ‫س��خن گفت‪ .‬این موضوع کامال صحیح اس��ت اما‬ ‫نکته قابل تامین دیگر تحول ایجاد شده در صنعت‬ ‫پتروشیمی است‪.‬‬ ‫براس��اس براوردهای صورت گرفته بیش از ‪80‬‬ ‫درص��د لوازم و تجهی��زات مورد نی��از بخش های‬ ‫مختلف حوزه انرژی و صنعت پتروشیمی با تکیه‬ ‫بر توان فع��االن بخش خصوص��ی و تولید داخل‬ ‫تامین می ش��ود‪ .‬همانگونه که وزیر نفت هم اشاره‬ ‫کردند‪ ،‬فقط در زمینه پتروش��یمی ش��اهد تحول‬ ‫بسیار بزرگی هستیم که می تواند بخشی از فاصله‬ ‫گرفت��ن از ص��ادرات نفت خ��ام را از طریق تولید‬ ‫فراورده های با ارزش جبران کند‪ .‬این به نوبه خود‬ ‫یک تحول همه جانبه و موثر برای توس��عه صنعت‬ ‫نفت و به ویژه پتروشیمی به شمار می رود‪.‬‬ ‫ادامه دارد ‪...‬‬ ‫دیپلماسی فعال‬ ‫ایران‪ ،‬امریکا را‬ ‫شکست داد‬ ‫سخنگوی وزرات امورخارجه در واکنش به شکست تاریخی امریکا برابر‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬دیپلماسی فعال ایران در کنار استحکام حقوقی برجام‪،‬‬ ‫امریکا را برای چندمین بار شکست داد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه‪،‬‬ ‫سید عباس موسوی در واکنش به شکست تاریخی امریکا در برابر ایران‬ ‫در حس��اب توییتر خود نوشت‪ :‬در تاریخ ‪ ۷۵‬س��اله سازمان ملل سابقه‬ ‫نداشته که امریکا تا این حد منزوی باشد‪ .‬به رغم همه سفرها‪ ،‬فشارها و‬ ‫دوره گردی ها‪ ،‬امریکا توانس��ت فقط یک کش��ور کوچک را با خود همراه‬ ‫کند‪ .‬س��خنگوی وزارت امور خارجه یاداور شد‪ :‬دیشب دیپلماسی فعال‬ ‫ایران در کنار اس��تحکام حقوقی برجام امری��کا را برای چندمین بار در‬ ‫ش��ورای امنیت شکس��ت داد‪ .‬قطعنامه پیش��نهادی امریکا برای تمدید‬ ‫ممنوعی��ت تس��لیحاتی ایران عص��ر جمعه ب��ا ‪ ۱۱‬رای ممتنع (بلژیک‪،‬‬ ‫اس��تونی‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬اندونزی‪ ،‬نیجر‪ ،‬سنت ویسنت‪ ،‬افریقای جنوبی‪،‬‬ ‫تون��س‪ ،‬انگلیس و ویتن��ام)‪ ۲ ،‬رای موافق امریکا و جمهوری دومینیکن‬ ‫و ‪ ۲‬رای مخالف روس��یه و چین به تصویب نرسید‪ .‬مجید تخت روانچی‬ ‫ت امریکا در شورای امنیت به‬ ‫نماینده ایران در سازمان ملل بعد از شکس ‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬رای امروز نه تنها پروژه امریکا را در تمدید تحریم تسلیحاتی‬ ‫ایران با شکست مواجه کرد بلکه نشان داد که همراهی جامعه بین الملل‬ ‫با س��وء اس��تفاده از قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬که می خواه��د در چارچوب ان از‬ ‫مکانیس��م ماش��ه اس��تفاده کند‪ ،‬چق��در مقبولیت دارد‪ .‬ای��ن رای خود‬ ‫نشان دهنده انزوای امریکا در استفاده از این مکانیسم بود‬ صفحه 2 ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1588‬‬ ‫پیاپی ‪2906‬‬ ‫رئیس مرکز س��اخت داخل‪ ،‬ماشین س��ازی و تجهیزات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬س��ال جاری با س��اخت داخل‪ ،‬حدود ‪ ۳.۲‬میلیارد‬ ‫دالر صرفه جویی ارزی خواهد شد که در ‪ ۴‬ماه نخست‪ ،‬صرفه جویی ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون دالری محقق شده است‪ .‬به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫س��یدمحمدمهدی هادوی‪ ،‬رئیس مرکز س��اخت داخل‪ ،‬ماشین سازی و‬ ‫تجهیزات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بیان کرد‪ :‬براساس برنامه ریزی‬ ‫انجام شده ازسوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در سال جاری با تولید‬ ‫نقش مهم بالک چین‬ ‫در صنایع اینده‬ ‫و س��اخت داخل‪ ،‬حدود ‪ ۳.۲‬میلیارد دالر صرفه جویی ارزی خواهد ش��د‬ ‫و در ‪ ۴‬ماه نخس��ت س��ال‪ ،‬دست کم حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون دالر تحقق یافته‬ ‫است‪ .‬هادوی افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راستای حمایت از‬ ‫ساخت داخل‪ ،‬واردات بیش از ‪ ۲۲۰۰‬قلم کاال را ممنوع کرد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مطابق ماده ‪ ۲۲‬قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور‬ ‫و حمایت از کاالی ایرانی و با تعامل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬تش��کیل شعب ویژه به روسای کل دادگستری در سراسر کشور‬ ‫ابالغ ش��ده و برابر گزارش واصله در تهران ش��عب ویژه تشکیل و در سایر‬ ‫استان ها نیز در حال انجام است‪ .‬رئیس مرکز ساخت داخل‪ ،‬ماشین سازی‬ ‫و تجهیزات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬تش��کیل ش��عب ویژه‬ ‫رس��یدگی و صدور حکم درباره جرائم موضوع قانون حداکثر اس��تفاده از‬ ‫توان تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬موجب تسریع‬ ‫و رس��یدگی تخصصی به جرائم موضوع قانون ش��ده و از اطاله دادرسی و‬ ‫رسیدگی به پرونده ها جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫افزایش خودروهای ناقص کفکارخانه‬ ‫دپو قطعات مانع تجاری سازی خودرو شد‬ ‫مدتی اس��ت دوباره ش��اهد تولید خودروهای ناقص‬ ‫در خودروس��ازی ها هس��تیم ک��ه ب��ه کمب��ود قطعه‬ ‫برمی گردد‪ .‬علت این کمبود چیست؟ تیراژ داخل کم‬ ‫است یا اینکه مربوط به قطعات وارداتی است؟ پیش تر‬ ‫برخی قطعه س��ازان از کارش��کنی یکی از شرکت های‬ ‫بزرگ قطعه ساز گفته بودند که با کاهش تیراژ به دنبال‬ ‫اشفته کردن وضعیت موجود است‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعات الکترونیکی و تهدید تولید‬ ‫‹ ‹تجربه ای تلخ از داخلی سازی‬ ‫نجفی منش در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود‬ ‫مطرح شدن بحث داخلی س��ازی ایربگ اما به ان سو‬ ‫حرکت نکردیم‪ ،‬گفت‪ :‬دوره پایانی داخلی سازی شروع‬ ‫ش��ده اس��ت و معتقدم اگر یکی‪ ،‬دو س��ال اینده در‬ ‫این مس��یر حرکت کنیم به ‪ ۹۰‬درصد داخلی س��ازی‬ ‫می رس��یم‪ ،‬البته به ش��رط اینکه درهای کشور بسته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او درب��اره تضمی��ن بازار ب��ا مطرح ش��دن موضوع‬ ‫داخلی س��ازی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تجربه به قطعه سازان نشان‬ ‫داده این گونه نیست و زمانی که وضعیت ارزی کشور‬ ‫مناسب است‪ ،‬تمام موضوعات مربوط به داخلی سازی‬ ‫و حمایت از تولید داخل به فراموشی سپرده می شود‪.‬‬ ‫البته امیدواریم این بار این گونه نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگی خودروهای جدید‬ ‫رئیس انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور درب��اره وضعیت بومی س��ازی‬ ‫قطعات خودروهای جدید گفت‪ :‬پروژه‪ k۱۳۲‬با باالی‬ ‫‪ ۹۲‬درصد داخلی س��ازی قرار اس��ت تولی��د و به بازار‬ ‫عرضه ش��ود‪ .‬شاهین هم با درصد باالیی داخلی سازی‬ ‫تولیدش اغاز شده است‪.‬‬ ‫نجفی منش در پاسخ به این پرسش که در مدل های‬ ‫جدی��د دیگر ش��اهد پدی��ده خودروه��ای ناقص کف‬ ‫کارخان��ه نخواهیم بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬خودروهایی که ناقص‬ ‫هس��تند به دلیل قطع��ات خارجی اس��ت درحالی که‬ ‫خودروه��ای جدید طراحی داخلی ب��وده و با قطعات‬ ‫جدید داخلی ساخته می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرنوشت میزهای تخصصی داخلی سازی‬ ‫این مس��ئول صنفی درباره ادامه برگزاری میزهای‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی من��ش‪ ،‬رئیس انجم��ن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور درباره‬ ‫چرایی دوب��اره افزایش خودروه��ای ناقص به‬ ‫گفت‪ :‬دلیل تجاری نش��دن خودروها بیش��تر مربوط‬ ‫به قطعات خارجی اس��ت ک��ه عمدتا این قطعات وارد‬ ‫کشور هم شده اند‪ ،‬اما به دلیل مشکالت گمرکی امکان‬ ‫ترخیص انها وجود نداشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس قول هایی که گمرک جمهوری‬ ‫اس�لامی داده و نیز کارهایی که انجام ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫امیدواریم این قطعات هرچه زودتر از گمرک ترخیص‬ ‫شده و وارد چرخه تولید شوند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه درباره ن��وع قطعات مورد‬ ‫نی��از گفت‪ :‬عم��ده این قطع��ات مربوط ب��ه قطعات‬ ‫الکترونیک��ی‪ ،‬ایربگ و‪ ...‬اس��ت؛ البته ای��ن قطعات از‬ ‫شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است‪.‬‬ ‫مدتی است دوباره شاهد تولید خودروهای ناقص در خودروسازی ها‬ ‫هس��تیم که به کمبود قطع��ه برمی گردد‪ .‬علت این کمبود چیس��ت؟‬ ‫تیراژ داخل کم است یا اینکه مربوط به قطعات وارداتی است؟‬ ‫تخصصی گفت‪ :‬نظر سرپرست پیشین وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت برگ��زاری ماهانه میزهای تخصصی‬ ‫برای صنایع از جمله صنع��ت خودرو بود‪ .‬امیدواریم‬ ‫این امر از س��وی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اینده‬ ‫دنبال شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور همچنی��ن درب��اره وضعیت‬ ‫داخلی س��ازی قطع��ات میزهای تخصصی پیش��ین‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بخشی از انها داخلی سازی شد و تعدادی‬ ‫هم در مراحل اولیه داخلی س��ازی است‪ .‬امیدواریم با‬ ‫پرداخت تسهیالت مشکالت تامین مالی حل شده و‬ ‫این امر با حجم باالیی انجام شود‪.‬‬ ‫نجفی منش در پایان با بیان اینکه اگر ‪ ۳ ،۲‬س��ال‬ ‫دیگر تحریم ها ادامه یابد تا ‪ ۹۰‬درصد داخلی س��ازی‬ ‫پی��ش خواهی��م رفت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای قطعات��ی مانند‬ ‫قطع��ات الکترونیکی که وابس��تگی خارج��ی داریم‬ ‫برنامه هایی برای داخلی سازی انها دیده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگی خارجی‬ ‫خودروهای ناق��ص کف کارخانه در بازه های زمانی‬ ‫خاص تکرار می شود‪ .‬در این باره امید رضایی از دیگر‬ ‫فعاالن صنعت خودرو معتقد است‪ ،‬اصلی ترین عامل‬ ‫این امر همان وابس��تگی به خارج از کش��ور است‪ .‬او‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬قطعه س��از داخلی که امروز به شدت‬ ‫مش��کل نقدینگ��ی دارد‪ ،‬در ای��ن ش��رایط خودزنی‬ ‫نمی کن��د که مثال قطع��ه ای را ندهد‪ .‬ت��ا زمانی که‬ ‫خودروی��ی فروخته نش��ود پولی به قطعه س��از داده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬همچنان وابستگی‬ ‫خارجی اس��ت که مشکل ساز ش��ده و قطعه سازان را‬ ‫دچار چالش کرده اس��ت‪ .‬اگر اماری از گمرک کشور‬ ‫گرفته ش��ود متوجه می ش��ویم که حجم زیادی کاال‬ ‫در گمرکات کش��ور دپو ش��ده اند‪ .‬این عضو انجمن‬ ‫قطعه سازان کش��ور ادامه داد‪ :‬قرار است برای تسریع‬ ‫ترخیص قطعات دپو در گمرکات کشور روندی پیش‬ ‫گرفته ش��ود که خود نشان دهنده این است که حجم‬ ‫باالی��ی از قطعات همچنان در گمرکات کش��ور دپو‬ ‫بوده و ترخیص نشده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹دردسرهای بروکراسی اداری‬ ‫رضای��ی درب��اره چرای��ی این ام��ر گف��ت‪ :‬فرایند‬ ‫ثبت س��فارش‪ ،‬ترخی��ص و‪ ...‬از جمله عواملی اس��ت‬ ‫که ش��رایط موجود را پدید اورده است‪ .‬پیش تر مهر‬ ‫اعتبار ثبت س��فارش هایی را می دادند که بیش از یک‬ ‫هفته از ان نگذش��ته بود درحالی ک��ه تولیدکننده تا‬ ‫به دنبال انجام کارها بود با توجه به بروکراسی اداری‬ ‫که در کشور حکمفرماست زمان را از دست می داد و‬ ‫از ابتدا باید روند ترخیص را انجام می داد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬مس��ئله نقدینگی و فرایند موجود‬ ‫سبب ش��ده این روند بس��یار پیچیده شود‪ .‬این گونه‬ ‫نیس��ت که با حل یک مورد باقی مس��ائل حل شود‬ ‫بلکه باید یک به یک به موضوع ها پرداخت‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه با بی��ان اینکه اصالح این‬ ‫رون��د نیاز به هماهنگی بی��ن بانک مرکزی و گمرک‬ ‫کش��ور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مشکالت این بخش فقط به یک‬ ‫نهاد بر نمی گ��ردد‪ ،‬همه این نهاده��ا باید هماهنگ‬ ‫شوند و این چالش بسیار بزرگی برای تامین کنندگان‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع چنان مش��کالتی ایجاد کرده که‬ ‫مدیران مربوط تاکید کرده اند روند تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت نرم افزاری و سایر چالش ها‬ ‫رضایی در ادامه س��خنان خود گفت‪ :‬مسئله دیگر‬ ‫مش��کل سیس��تمی اس��ت‪ ،‬زیرا گاهی سیستم برای‬ ‫ترخی��ص قطعات ب��از نمی ش��ود‪ .‬تا زمان��ی هم که‬ ‫سیس��تم پاس��خ ندهد اجازه ترخیص داده نمی شود؛‬ ‫بنابراین بخش��ی از مشکالت زیرساختی و نرم افزاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تمام این مشکالت را باید با هم دید‬ ‫و حل اینها هم خیلی ساده نیست‪ ،‬البته می توانست‬ ‫ساده حل شوند‪ ،‬اما درحال حاضر ساده نیست؛ یعنی‬ ‫اکن��ون کار به جایی رس��یده که خ��ود دولت وقتی‬ ‫ش��اهد این حجم از کاالهای دپو اس��ت‪ ،‬دس��تور به‬ ‫اولوی��ت ترخیص به قطعات الکتریکی می دهد‪ .‬حتی‬ ‫انبارهای گم��رک هم دیگر گنجایش این همه قطعه‬ ‫دپو ندارد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬طبیعی اس��ت تا کاالی پیش ساخته‬ ‫شده تبدیل به کاالی س��اخته نشود و تا هنگامی که‬ ‫م��واد اولیه در فراینده تولید تبدیل به قطعه نش��ود‬ ‫در تس��ریع فعالیت قطعه س��از تاثیر می گذارد‪ .‬وقتی‬ ‫سرعت ترخیص باال باشد از حجم خودروهای ناقص‬ ‫کاسته می شود‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ضعف در پیش بینی و عملکرد بهنگام‬ ‫رضایی در بخشی دیگر از سخنان خود درباره علت‬ ‫ناقص تولید ش��دن خودروها و تجاری نش��دن انها‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬پیش تر هم گفتم هنگام نزدیک شدن به‬ ‫سال نو میالدی اگر تمهیدات اندیشیده نشود شاهد‬ ‫ناقصی خودروها خواهیم بود اتفاقی که ابتدای س��ال‬ ‫هم رخ داد‪ .‬وی معتقد اس��ت‪ :‬زمان��ی که می توانیم‬ ‫راهکاری میانبری ایج��اد کنیم این کار را نمی کنیم‬ ‫و وقتی کار به مش��کل اساسی برخورد می کند دنبال‬ ‫این هس��تیم که مش��کل را رفع کنیم‪ .‬برای بسیاری‬ ‫از این مش��کالت می توان از قبل تمهیداتی اندیشید‪.‬‬ ‫چند ماه اس��ت ک��ه قطعه س��از داد می زند ترخیص‬ ‫نمی شود‪ ،‬در سیستم مشکل دارم‪ ،‬کد گروه ها تغییر‬ ‫می کند و‪ ...‬اما توجه نش��د‪ .‬اینها مشکالتی است که‬ ‫نتایج ان را امروز ش��اهد هس��تیم‪ .‬این فعال قطعه با‬ ‫تشریح مس��ائل ادامه داد‪ :‬بروکراس��ی اداری زمان بر‬ ‫هنوز حل نشده البته ان هم کامل نباید کنار گذاشته‬ ‫ش��ود‪ ،‬زیرا مش��کل قاچاق را پیش می اورد عالوه بر‬ ‫اینکه زیرس��اخت ها درست نیس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫بهترین نرم افزار اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬اما کار نمی کند‬ ‫زی��را زیرس��اخت ان نرم اف��زار فراهم نیس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫این گونه اس��ت با بهترین نرم افزار هم نمی توان کاری‬ ‫از پیش برد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مس��ئله دیگر در تامین قطعات مورد‬ ‫نیاز از خارج‪ ،‬کمبود نقدینگی اس��ت‪ .‬البته مش��کل‬ ‫مالی هم رفع ش��ود تا روند نرم افزاری درس��ت اجرا‬ ‫نشود‪ ،‬مشکالت ادامه خواهد داشت‪ .‬مشکالت را باید‬ ‫با توجه به اولویت ها حل کنیم‪.‬‬ ‫رضایی در پاس��خ به این پرس��ش که ب��ا میزهای‬ ‫تخصصی و داخلی س��ازی قطعات باید مش��کالت در‬ ‫حوزه تامی��ن قطعات م��ورد نیاز خودروس��از کمتر‬ ‫ شود‪ ،‬گفت‪ :‬داخلی سازی فرایندی زمان بر است‪ .‬این‬ ‫طبیعت کار صنعت اس��ت این گونه نیست امروز اراده‬ ‫س��اخت قطعه ای کنید و فردا ان را داش��ته باش��ید‪.‬‬ ‫برای انجام ه��ر بخش به لحاظ زمانی‪ ،‬اس��تانداردی‬ ‫وجود دارد که قس��متی در اختیار من س��ازنده است‬ ‫و بخش��ی از اختیار من خ��ارج‪ .‬برای هر کار صنعتی‬ ‫مراحل ان باید طی شود تا به محصول نهایی برسیم‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫دلیل تجاری‬ ‫نشدن خودروها‬ ‫بیشتر به‬ ‫قطعات خارجی‬ ‫وارد شده و‬ ‫دپو در گمرکات‬ ‫برمی گردد‬ ‫امید رضایی‬ ‫همچنان‬ ‫وابستگی‬ ‫خارجی است که‬ ‫مشکل ساز شده‬ ‫و قطعه سازان‬ ‫را برای تحویل‬ ‫به موقع قطعات‬ ‫دچار چالش‬ ‫کرده است‬ ‫شناسایی ‪ ۴۹۵‬خوشه صنعتی در سطح کشور‬ ‫خوشه کس��ب وکار به واحدهای کس��ب وکار متمرکز در‬ ‫یک منطقه جغرافیایی که با همکاری و تکمیل فعالیت های‬ ‫یکدیگ��ر‪ ،‬محصوالت ی��ا خدمات مش��ابه یا مش��ترکی را‬ ‫تولید و ارائ��ه کرده و از چالش ها و فرصت های مش��ترکی‬ ‫نیز برخوردارند‪ ،‬اطالق می ش��ود که تاکنون‪ ۴۹۵ ،‬خوش��ه‬ ‫صنعتی در سطح کشور شناسایی شده است‪.‬‬ ‫برپای��ه گزارش ها و امارهای س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ای��ران‪ ،‬تا پایان خرداد امس��ال ‪۴۹۵‬‬ ‫خوش��ه صنعتی در س��طح کشور شناس��ایی و ‪ ۱۰۶‬پروژه‬ ‫توسعه خوشه ای نیز پایان یافته است‪.‬‬ ‫در همی��ن م��دت ‪ ۱۷۹‬پ��روژه امکان س��نجی توس��عه‬ ‫معاون مالی گروه خودروسازی سایپا از امضای تفاهمنامه همکاری‬ ‫مش��ترک با بانک تجارت خب��ر داد و گفت‪ :‬این تفاهمنامه با هدف‬ ‫تزریق نقدینگ��ی به خطوط تولید و کمک به صنایع قطعه س��ازی‬ ‫منعقد ش��ده است‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬محمد اسماعیلی فر‪ ،‬معاون‬ ‫مال��ی گروه خودروس��ازی س��ایپا اظهارک��رد‪ :‬تفاهمنامه همکاری‬ ‫مش��ترک با بانک تجارت با هدف حمای��ت از جریان تولید داخلی‬ ‫در صنعت خودرو و قطعه س��ازی میان ش��رکت سازه گستر سایپا و‬ ‫خوش��ه ای پایان یافته و ‪ ۱۸‬پروژه در ‪ ۱۳‬اس��تان کشور در‬ ‫دس��ت اجراس��ت‪ .‬از بین پروژه های توس��عه خوشه ای در‬ ‫دس��ت اجرا نیز ‪ ۵‬مورد در مرحله مطالعه ش��ناختی و ‪۳۳‬‬ ‫مورد در مرحله پیاده سازی است‪.‬‬ ‫خوش��ه های کس��ب وکار می توانن��د در هری��ک از‬ ‫زیربخش ه��ای تولی��دی‪ ،‬صنعت��ی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫هنری و صنایع دس��تی فعال باش��ند‪ .‬برپای��ه این گزارش‪،‬‬ ‫ب��ه کس��ب وکارهای کمت��ر از ‪ ۱۰‬نفر کارک��ن «بنگاه های‬ ‫خ��رد»‪ ،‬کمت��ر از ‪ ۵۰‬نفر کارک��ن «بنگاه ه��ای کوچک»‬ ‫و بی��ش از ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۱۵۰‬نفر کارکن «بنگاه های متوس��ط»‬ ‫می گویند‪.‬‬ ‫به زنجیره فعالیت های ارزش افرین قابل انجام از مرحله‬ ‫شکل گیری تا طراحی‪ ،‬تولید‪ ،‬انبارش‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫فروش و مصرف یک کاال یا خدمت «زنجیره ارزش در یک‬ ‫خوشه کسب وکار» گفته می شود‪ .‬توسعه خوشه کسب وکار‬ ‫مستلزم توسعه همه حلقه های زنجیره ارزش است‪ .‬به منظور‬ ‫«اجرای فرایند توس��عه خوشه کسب و کار»‪ ،‬پروژه توسعه‬ ‫خوش��ه توسط س��ازمان کارگزار توسعه خوش��ه با انتخاب‬ ‫عامل توس��عه خوش��ه و در چارچوب یک قرارداد مشخص‬ ‫و در قال��ب فازهای کلی ش��امل مطالعه ش��ناختی‪ ،‬اعتماد‬ ‫سازی‪ ،‬تدوین سند برنامه عمل‪ ،‬پیاده سازی و خروج عامل‬ ‫توس��عه انجام می ش��ود‪ .‬این فازها غیرقابل تفکیک بوده و‬ ‫به عنوان بخش های اصلی پروژه توس��عه خوش��ه ای به شمار‬ ‫می روند‪ .‬س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران و ش��رکت های استانی تابع ان‪ ،‬اکنون با داشتن ‪۵۰۰‬‬ ‫ش��هرک و ‪ ۳۲۲‬ناحیه صنعت��ی و ‪ ۳‬منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫درحال بهره برداری‪ ۶۵ ،‬شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی‪،‬‬ ‫‪ ۶‬ش��هرک فناوری‪ ۳۷ ،‬مرکز خدمات فناوری و کسب وکار‪،‬‬ ‫دو مجتمع فناوری اطالعات و خدمات نرم افزاری‪ ۸۵ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۷۴‬قرارداد منعقدشده و بهره برداری از ‪ ۴۵‬هزار و ‪۹۱۲‬‬ ‫واح��د صنعتی و ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۵۸‬واح��د کارگاهی‪ ،‬موجبات‬ ‫اش��تغال مستقیم ‪ ۹۳۵‬هزار و ‪ ۸۶۸‬نفر را در سراسر کشور‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری مشترک سایپا و بانک تجارت‬ ‫بانک تجارت منعقد ش��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬عالوه بر این تفاهمنامه‪،‬‬ ‫اختصاص تسهیالت ریالی و ارزی و گشایش اعتبار اسنادی داخلی‬ ‫ازس��وی بانک تجارت برای کمک و حمایت از زنجیره تامین گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا در نظر گرفته شده اس��ت‪ .‬رضا دولت ابادی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک تجارت نیز درباره ای��ن تفاهمنامه گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به ایجاد انضباط مالی در گروه خودروس��ازی س��ایپا‪ ،‬بانک تجارت‬ ‫امادگ��ی هم��کاری با این خودروس��از کش��ور را دارد ک��ه امضای‬ ‫تفاهمنام��ه باعث تس��ریع در این زمینه خواهد ش��د‪ .‬دولت ابادی‬ ‫نبود بدهی معوق و چک برگشتی در شبکه بانکی کشور را از جمله‬ ‫شاخص های بانک تجارت برای همکاری با گروه خودروسازی سایپا‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬در کنار این موارد‪ ،‬شرکت سایپا با اصالح ساختار‬ ‫مال��ی و دارایی ها از ش��مولیت ماده ‪ ۱۴۱‬قان��ون تجارت نیز خارج‬ ‫شده و در این شرایط همکاری بانک تجارت با سایپا می تواند نتایج‬ ‫خوبی را برای طرفین در بر داشته باشد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محمد اسماعیلی فر‬ ‫رضا دولت ابادی‬ ‫کمبود الستیک‬ ‫برطرف می شود‬ ‫معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و‬ ‫رئیس سازمان حمایت‬ ‫حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولید کنندگان کشور‬ ‫از رفع مشکل الستیک‬ ‫در کش��ور از هفت��ه‬ ‫پیش رو خبر داد‪.‬‬ ‫عب��اس تابش در جریان س��فر به گیالن‬ ‫در گفت وگ��و با ایرنا با بیان اینکه در زمینه‬ ‫الستیک‪ ،‬انباش��ت کاال برای الستیک های‬ ‫وارداتی در گمرک را داش��تیم که با مصوبه‬ ‫س��تاد اقتص��ادی دولت در ح��ال ترخیص‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬با نهایی شدن‬ ‫نرخ الس��تیک تولید داخل که در س��امانه‬ ‫بارگذاری ش��ده و رشد ‪ ۱۰‬درصدی تولید‬ ‫از امروز (ش��نبه) در تامین الستیک کشور‬ ‫مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ماش��ین های باری نیز در‬ ‫س��امانه مربوط بارگذاری ش��ده و با حواله‬ ‫راهداری الس��تیک با نرخ مص��وب به انها‬ ‫عرضه می ش��ود تا بتوانیم مدیریت عرضه و‬ ‫تقاضا را داش��ته باشیم و اگر عامالن عرضه‬ ‫الس��تیک نرخ مص��وب را رعای��ت نکنند‪،‬‬ ‫عاملی��ت انها ابط��ال خواهد ش��د و افراد‬ ‫جایگزین معرفی می شوند‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت حق��وق‬ ‫مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور از‬ ‫تش��کیل ‪ ۵۶۴‬پرونده کالن به ارزش افزون‬ ‫بر ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان در ‪ ۴‬ماه نخست‬ ‫امسال در س��تاد سازمان حمایت از حقوق‬ ‫تولیدکنن��دکان و مصرف کنن��دگان خب��ر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی این پرونده ه��ا را پرونده های متعدد‬ ‫صنف��ی و تولی��دی مربوط ب��ه بخش هایی‬ ‫مانند فوالد و پتروش��یمی عنوان و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ای��ن پرونده ه��ا فق��ط پرونده های‬ ‫کالن هس��تند؛ یعن��ی ای��ن پرونده ه��ا با‬ ‫ارزش یک میلی��ارد تا ‪ ۱۵‬میلی��ارد تومان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تعیین نرخ نرخ س��یمان‬ ‫افزود‪ :‬در مصالح فروش��ی ها باید هر پاکت‬ ‫س��یمان تیپ دو ‪ ۵۰‬کیلوی��ی پاکتی‪۱۷ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان عرضه ش��ود که عرضه‬ ‫باالت��ر از این میزان براس��اس توافق که با‬ ‫بنگاه ها و انجمن مربوط در صورت گزارش‬ ‫تخلف بازرس��ان عاملیت انها ابطال و عامل‬ ‫جایگزین معرفی می شود‪.‬‬ ‫تابش بیان کرد‪ :‬برای پروژه های عمرانی‬ ‫و انبوه س��ازان نیز مقرر شد سیمان تیپ ‪۲‬‬ ‫فله با معرفینامه رسمی هر تن با نرخ ‪۲۲۰‬‬ ‫هزار تومان تحویل صاحبان پروژه ها شود‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ‬ ‫به پرسشی درباره افزایش قیمت های لوازم‬ ‫ارتباطی مانند رایان��ه و تلفن همراه گفت‪:‬‬ ‫بحث گرانی با گرانفروش��ی متفاوت است؛‬ ‫گرانی پدیده ای اس��ت که به دلیل مس��ائل‬ ‫گوناگ��ون مانند نوس��انات ن��رخ ارز ایجاد‬ ‫می ش��ود که وقت��ی ن��رخ ارز افزایش یابد‪،‬‬ ‫به دنبال ان کاال هم گران می شود‪.‬‬ ‫وی وظیف��ه س��ازمان حمای��ت از‬ ‫مصرف کنن��دگان را نظارت ب��ر جلوگیری‬ ‫از گرانفروش��ی و باالتر از درصد سود مجاز‬ ‫عن��وان و تصریح ک��رد‪ :‬کامپیوت��ر و تلفن‬ ‫هم��راه نیز جزو کاالهای مش��مول ضوابط‬ ‫هیات تعیین تثبیت نرخ است‪ ،‬اما مشمول‬ ‫ضوابط قیمت گذاری تثبیتی نیست به این‬ ‫معنا که ش��کایت محور است و اگر شکایتی‬ ‫ش��ود با ضوابط هیات تعیی��ن تثبیت نرخ‬ ‫تطبیق می دهی��م اگران چی��زی که ارائه‬ ‫می شود خارج از ضوابط باشد‪ ،‬با ان برخورد‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫تاب��ش با بی��ان اینکه دغدغ��ه ای درباره‬ ‫تامین و ن��رخ مرغ داش��تیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫بازدید س��رزده از بازار رشت مشخص شد‬ ‫درب��اره م��رغ قیمت های مص��وب رعایت‬ ‫می شود و مش��کلی در تامین نیز نداشتیم‪،‬‬ ‫ضمن انکه گوشت قرمز هم با نرخ متوسط‬ ‫کشوری در بازار موجود بود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫رئیس س��ازمان حمایت از تولید کنندگان‬ ‫و مص��رف کنندگان‪ ،‬از روز چهارش��نبه در‬ ‫گی�لان حضور یافت؛ ش��رکت در کارگروه‬ ‫تنظیم بازار اس��تان گی�لان و بازدید از ‪۳‬‬ ‫ش��رکت تولید جوجه و مرغ و قطعه بندی‬ ‫از برنامه های سفر وی به این استان بود‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫صرفه جویی‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون دالری‬ ‫با ساخت داخل‬ ‫اشتغالزایی باال‬ ‫در صنایع کوچک و متوسط‬ ‫پول سرکش‬ ‫مهار می شود؟‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1588‬‬ ‫پیاپی ‪2906‬‬ ‫صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫افت وخیزهای‬ ‫استراتژی‬ ‫توسعه صنعتی‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫نظریه پرداز توسعه پایدار‬ ‫نقدهایی به تدوین س��ند اس��تراتژی توس��عه‬ ‫صنعتی در کش��ور وارد اس��ت که برخی ضعف ها‬ ‫ان را از مرحله اجرا دور کرده است‪.‬‬ ‫درب��اره چگونگ��ی تدوین و بازنگری توس��عه‬ ‫صنعتی کشور و انتخاب فرایند و رویکرد متناسب‬ ‫با ان طرحی در دست است که می گوید‪ ،‬نخست‬ ‫باید ش��ورایی ب��ا عنوان «ش��ورای عالی راهبری‬ ‫استراتژی توس��عه صنعتی» متشکل از باالترین‬ ‫و موثرتری��ن مقام��ات و مدی��ران صنعتی بخش‬ ‫دولت��ی و خصوص��ی و با راهب��ری وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ایجاد و س��ازماندهی ش��ود‪.‬‬ ‫ش��ورای عالی ماموریت خواهد داش��ت که برنامه‬ ‫تدوین اس��تراتژی توسعه صنعتی را شفاف کند‪،‬‬ ‫نق��ش و می��زان درگیری مدی��ران صنعتی را در‬ ‫بخش دولتی و خصوصی تعیین کند‪ ،‬چش��م‏انداز‬ ‫و اس��تراتژی تدوین استراتژی توسعه صنعتی را‬ ‫شفاف کرده و در نهایت موضوعات استراتژیک را‬ ‫تدوین و تصویب کند‪.‬‬ ‫دوم اینکه اس��تراتژی و موضوعات استراتژیک‬ ‫کالن که ازس��وی ش��ورای عالی راهبری تعیین و‬ ‫تصویب می ش��ود‪ ،‬ازس��وی کمیته‏ها و گروه‏های‬ ‫عملیاتی متشکل از بخش خصوصی و دولتی که‬ ‫زیرمجموعه ش��ورای عالی راهبری خواهند بود‪،‬‬ ‫به برنامه‏های عملیاتی تبدیل ش��ود‪ .‬به این معنا‬ ‫که نقش��ه‏های اس��تراتژی در حوزه‏های مختلف‬ ‫صنعتی ترس��یم ش��ود‪ ،‬کارت امتی��ازی متوازن‬ ‫بخش‏ه��ای گوناگون صنعتی ب��رای اندازه‏گیری‬ ‫ش��اخص‏ها و پایش و پیگیری مش��خص ش��ود‪.‬‬ ‫اهداف عملیات س��االنه برای هر س��ال از برنامه‬ ‫استراتژیک بلندمدت تدوین و برنامه‏های اجرایی‬ ‫مرتب��ط با برنامه‏های عملیاتی تهیه ش��ود‪ .‬با این‬ ‫اقدام هر بخش صنعتی و حتی تک تک بازیگران‬ ‫عرصه صنع��ت می‏دانند که ک��دام برنامه‪ ،‬کدام‬ ‫ه��دف عملیات��ی و کدام ش��اخص را باید محقق‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در بخش س��وم‪ ،‬تم��ام ذی نفعان حوزه صنعت‬ ‫در راس��تای استراتژی و محقق کردن ان همسو‬ ‫شوند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ساختاری باید تعریف شود‬ ‫ت��ا نقش تک تک بخش‏های صنعت��ی‪ ،‬واحدها و‬ ‫بازیگران عرصه صنعت در پیاده‏سازی استراتژی‬ ‫توسعه صنعتی مشخص و برای اجرای استراتژی‬ ‫اقدام��ات یکپارچه و مرتبط با ه��م به مورد اجرا‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگ��ر‪ ،‬عمل به اس��تراتژی کار هر‬ ‫روزه ه��ر بخ��ش صنعت��ی و تک ت��ک بازیگران‬ ‫ای��ن عرص��ه در حوزه صنعت باش��د‪ .‬به این معنا‬ ‫ک��ه ابتدا در بی��ن تمامی ذی نفع��ان و بازیگران‬ ‫صنعتی‪ ،‬اطالع‏رسانی و اگاهی استراتژیک انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬بین اهداف بخش‏های گوناگون صنعت و‬ ‫حتی مدیران صنعتی‪ ،‬همس��ویی وجود داش��ته‬ ‫باش��د و همچنین قابلیت‏های الزم و مزیت‏های‬ ‫رقابت��ی الزم در ه��ر یک از حوزه‏ه��ای صنعتی‬ ‫شناس��ایی و تامین ش��ود‪ .‬مورد دیگ��ر‪ ،‬تدوین‪،‬‬ ‫بازنگری و پیاده‏س��ازی استراتژی توسعه صنعتی‬ ‫به فرایندی مستمر تبدیل شود‪ ،‬با این فرض که‬ ‫زیرساخت‏های زیر هم ایجاد شده باشد‪:‬‬ ‫ سیس��تم اندازه‏گی��ری و گزارش‏دهی کارت‬‫امتی��ازی برای هر بخ��ش از حوزه‏های صنعتی و‬ ‫برنامه‏ه��ای اجرایی مرتبط ب��ا انها ایجاد و به کار‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫ جلسات بازنگری استراتژیک درباره چگونگی‬‫پیاده‏سازی و کسب نتایج و به احتمال زیاد تغییر‬ ‫برنامه‏ها از س��وی شورای عالی راهبری با هدایت‬ ‫مقام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سازماندهی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ بین اس��تراتژی توس��عه صنعت��ی و بودجه‬‫اختصاص��ی به صنع��ت‪ ،‬یکپارچگی برقرار و بین‬ ‫انها رابطه علت و معلولی برقرار شود‪.‬‬ ‫ بی��ن تامی��ن و بهره‏گی��ری از س��رمایه‏های‬‫انس��انی و اطالعات��ی حوزه صنعت با اس��تراتژی‬ ‫توس��عه صنعتی پیوند ارگانیک ایجاد و مشخص‬ ‫شود برای محقق شدن استراتژی توسعه صنعتی‪،‬‬ ‫باید سرمایه انسانی‪ ،‬اطالعاتی و فناوری مرتبط با‬ ‫انها چه مشخصه‏هایی داشته باشد‪.‬‬ ‫ سیس��تم ب��ه اش��تراک گذاری تجربی��ات و‬‫دان��ش حاص��ل از تدوی��ن و اجرای اس��تراتژی‬ ‫توس��عه صنعتی در بی��ن بازیگران عرصه صنعت‬ ‫چ��ه در بخش خصوصی و چ��ه در بخش دولتی‬ ‫س��ازماندهی ش��ود تا فرایند یادگی��ری در تمام‬ ‫عرصه‏های صنعتی به عن��وان یک فرهنگ غالب‬ ‫نهادینه شود‪.‬‬ ‫ضرورت دارد یک س��ازمان یا دفتر استراتژیک‬ ‫متمرکز با هدایت ش��خص وزیر صنایع و معادن‬ ‫به عن��وان دفت��ر مدیری��ت اس��تراتژی توس��عه‬ ‫صنعتی ایجاد و نیز س��ازماندهی ش��ود تا تمامی‬ ‫هماهنگی‏ها ازسوی ان دفتر انجام شود‪.‬‬ ‫توسعه‬ ‫خوشه های‬ ‫صنعتی‬ ‫در شهرک ها‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫سال جاری از فروردین با احیا و راه اندازی مجدد ‪ ۴۶۸‬واحد صنعتی در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی سراس��ر کش��ور‪ ،‬زمینه برای بازگش��ت به کار و تثبیت اشتغال‬ ‫بیش از ‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۰‬نفر فراهم ش��د‪ .‬به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫محس��ن صالحی نیا افزود‪ :‬توسعه زیرساخت های ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪،‬‬ ‫احی��ا و راه ان��دازی دوباره واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط و بسترس��ازی‬ ‫برای توس��عه و گس��ترش صادرات محصوالت و خدمات تولیدی‪ ،‬شاخص ترین‬ ‫برنامه های اولویت دار س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی در سال‬ ‫جاری به شمار می رود‪ .‬وی گفت‪ :‬اکنون ‪ ۴۵‬هزار ‪ ۹۱۲‬واحد صنعتی و کارگاهی‬ ‫دارای پروانه بهره برداری در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور فعال هستند که‬ ‫زمینه اش��تغال مس��تقیم ‪ ۹۳۵‬هزار و ‪ ۸۶۸‬نفر را فراه��م کرده اند‪ .‬صالحی نیا‪،‬‬ ‫مجموع س��رمایه گذاری واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کش��ور را حدود ‪ ۱۸۵‬هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افزود‪ :‬اکنون از‬ ‫‪ ۵۷۱‬شهرک صنعتی مصوب ‪ ۵۰۰‬شهرک در حال بهره برداری و از ‪ ۴۲۴‬ناحیه‬ ‫صنعتی ‪ ۳۲۲‬ناحیه بهره برداری ش��ده است‪ .‬تعداد شهرک های فناوری مصوب‬ ‫در کشور را ‪ ۷‬مورد اعالم کرد و گفت‪ ۶ :‬مورد از انها در حال بهره برداری است‬ ‫عالوه بر انکه شمار خوشه های صنعتی شناسایی شده در کشور ‪ ۴۹۵‬مورد بوده‬ ‫که ‪ ۱۸‬مورد پروژه امکان سنجی توسعه خوشه ها در دست اجراست‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اکنون پروژه های امکان س��نجی توسعه خوش��ه های پایان یافته ‪ ۱۷۹‬مورد و ‪۵‬‬ ‫مورد نیز در مرحله مطالعه ش��ناختی اس��ت‪ .‬صالحی نیا تصریح کرد‪ :‬اکنون ‪۳۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۶۳‬طرح صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور در حال اجراست‪.‬‬ ‫اشتغالزایی باال در صنایع کوچک و متوسط‬ ‫سجاد صفری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اصغر مصاحب‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار نفر‬ ‫در شهرک های‬ ‫صنعتی و‬ ‫نواحی صنعتی‬ ‫کشور مشغول‬ ‫به کار هستند‬ ‫سیدحسین حسینی‬ ‫تعداد شاغالن‬ ‫واحدهای‬ ‫تولیدی و‬ ‫صنعتی مستقر‬ ‫در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی‬ ‫استان بوشهر‬ ‫افزون بر ‪۳۳‬‬ ‫هزار و ‪۲۷۲‬‬ ‫نفر می شود‬ ‫با ش��یوع کرونا در کش��ور واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫بسیاری تحت تاثیر ان قرار گرفتند و همین موضوع باعث‬ ‫کاهش راندمان و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی شد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط بخ��ش عظیمی از تولید در‬ ‫کشور را برعهده دارند و این صنایع نیازمند توجه بیشتر‬ ‫مس��ئوالن دولتی هس��تند‪ ،‬چراکه مش��کالت عدیده ای‬ ‫دارن��د‪ .‬انه��ا ب��رای ادامه حیات خ��ود نیازمن��د تامین‬ ‫نقدینگی‪ ،‬مش��وق های مالیاتی‪ ،‬بیمه ای و‪ ...‬هستند‪ .‬این‬ ‫صنای��ع عالوه بر اینک��ه بخش عظیمی از تولید را برعهده‬ ‫دارند در زمینه اشتغالزایی هم توانسته اند افراد زیادی را‬ ‫به کار مش��غول کنند و اگر موانع بر س��ر راه فعالیت انها‬ ‫رفع ش��ود‪ ،‬خواهند توانست جوانان بیشتری را استخدام‬ ‫کنن��د و در زمین��ه تولید و صنعت باع��ث پویایی اقتصاد‬ ‫کشور شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ظرفیت تولید واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫استان در ‪ ۴‬ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته روند رو به رشدی داشته است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تصری��ح کرد‪ :‬واحده��ای تولیدی‬ ‫تاس��یس شده در سال جاری از نظر سرمایه گذاری رشد‬ ‫چش��مگیری داش��ته اند و تعداد جواز صادرشده تاسیس‬ ‫واحده��ای تولیدی و میزان اش��تغالزایی انه��ا در ‪ ۴‬ماه‬ ‫نخست س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳۰۰‬واحد راکد‬ ‫‹ ‹سهم قابل توجه صنایع در اشتغالزایی‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫کشور درباره امار صنایع کوچک و متوسط کشور به‬ ‫گف��ت‪ :‬صنایع کوچک و متوس��ط‪ ۹۲ ،‬درصد واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک های صنعت و نواحی‬ ‫کشور را شامل می شوند و میزان اشتغالزایی این صنایع‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۵‬درصد کل اشتغال ایجاد شده در شهرک های‬ ‫صنعتی و نواحی صنعتی کشور است ‪.‬‬ ‫اصغر مصاحب افزود‪ :‬در س��طح ش��هرک های صنعتی‬ ‫و نواحی صنعتی کش��ور‪ ۴۶ ،‬ه��زار واحد صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط فعال هستند و ‪ ۳۵‬هزار واحد دیگر در مرحله‬ ‫تاسیس قرار دارند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در ادامه با اشاره به تعداد واحدهای‬ ‫تولیدی راکد در کش��ور گفت‪ :‬سال جاری احیای ‪۱۵۰۰‬‬ ‫واحد صنعتی راکد در دس��تور کار قرار گرفته که تاکنون‬ ‫‪ ۴۶۲‬واحد انها به چرخه تولید بازگشت ه و زمینه اشتغال‬ ‫‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۳‬نفر را فراهم کرده اند‪.‬‬ ‫مصاحب افزود‪ :‬هر واحد تولیدی به طور میانگین زمینه‬ ‫اش��تغال ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬را فراهم می کند و اگر تا پایان س��ال‬ ‫ج��اری همه واحدهای راکد به چرخه تولید بازگردند‪ ،‬در‬ ‫مجم��وع زمینه اش��تغال ‪ ۲۷‬هزار نف��ر را فراهم خواهند‬ ‫کرد و ش��هرک های صنعتی استان های تهران و اصفهان‬ ‫بیشترین سهم در احیای واحدهای تولیدی و صنعتی را‬ ‫به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪ ۹۰۰‬هزار نفری شهرک های صنعتی‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫کشور در پاسخ به این پرسش که در کشور چند شهرک‬ ‫صنعت��ی فعالی��ت دارن��د‪ ،‬گفت‪ ۵۷۱ :‬ش��هرک صنعتی‬ ‫مص��وب ش��ده‪ ۴۲۴ ،‬ناحی��ه صنعت��ی‪ ۹ ،‬منطق��ه ویژه‬ ‫قاس�م توانایی‪ :‬دومین نمایشگاه توانمندی های‬ ‫صنایع کوچک اس��تان فارس در ش��یراز گشایش و‬ ‫پایان یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی فارس‪ ،‬اح��د فتوحی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ف��ارس در ایی��ن افتتاح این‬ ‫نمایش��گاه گفت‪ :‬این نمایش��گاه همزم��ان با هفته‬ ‫حمای��ت از صنای��ع کوچ��ک ب��رای دومین س��ال متوالی در‬ ‫مجموعه نمایشگاه های بین المللی فارس برگزار شد‪.‬‬ ‫احد فتوحی با اش��اره به سهم ‪ ۹۵‬درصدی صنایع کوچک‬ ‫از کل صنایع موجود در اس��تان فارس تصریح کرد‪ :‬نمایشگاه‬ ‫توانمندی ه��ای صنایع کوچک فارس در راس��تای نام گذاری‬ ‫امس��ال از س��وی رهبر معظم انقالب با عنوان جهش تولید و‬ ‫حمایت از محصوالت و کاالهای تولیدی اس��تان و نیز نمایش‬ ‫توانمندی های صنایع کوچک برگزار شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برپایی این نمایشگاه‪ ،‬فرصت مناسبی برای فعاالن‬ ‫صنعتی اقتصادی و تولیدی فراهم می کند تا عالوه بر اش��نایی‬ ‫صنایع کوچک و متوسط بخش عظیمی از تولید در کشور را برعهده‬ ‫دارند و این صنایع نیازمند توجه بیش��تر مسئوالن دولتی هستند‪،‬‬ ‫چراکه مشکالت عدیده ای دارند‬ ‫اقتصادی‪ ۶ ،‬ش��هرک صنعت��ی در مناطق ازاد و تجاری‪،‬‬ ‫‪۶‬ش��هرک فناوری و ‪ ۴۹‬ش��هرک تخصصی درحال حاضر‬ ‫در کش��ور فعالیت دارند‪ .‬مصاحب اظهارکرد‪ :‬در مجموع‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار نفر در ش��هرک های صنعتی و نواحی صنعتی‬ ‫کشور مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین نقدینگی با پذیرش در فرابورس‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫کش��ور درباره تامین نقدینگی واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی کشور هم عنوان کرد‪ :‬بخشی از‬ ‫نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی کش��ور با دریافت‬ ‫تسهیالت بانکی تامین می شود که با توافقی که شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی و صنایع کوچک کش��ور با بانک‬ ‫صنع��ت و معدن انجام داده اس��ت واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی کش��ور می توانند برای تامین نقدینگی از طریق‬ ‫بان��ک صنع��ت و معدن برای دریافت تس��هیالت اقـدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول اظهارکرد‪ :‬ب��رای تامین نقدینگی‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی کش��ور دو رویکرد راه اندازی‬ ‫پلتفرم سکو و تامین مالی زنجیره تامین و دیگری پذیرش‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی در فرابورس و بورس مدنظر‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با تفاهمنامه ای که با س��ازمان بورس انجام‬ ‫صالحیت ازمایشگاه های کیفیت سایپا تایید شد‬ ‫‹ ‹رشد ظرفیت تولید واحدهای صنعتی‬ ‫به س��راغ سیدحسین حسینی‪ ،‬رئیس‬ ‫در ادامه‪،‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان بوشهر رفت و‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که درحال حاضر و با گذشت‬ ‫حدود ‪ ۶‬ماه از ش��یوع کرونا در کش��ور‪ ،‬وضعیت فعالیت‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی این اس��تان چگونه اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر و با گذش��ت ‪ ۶‬ماه از ش��یوع این‬ ‫وی��روس وضعی��ت واحدهای تولیدی و صنعتی اس��تان‬ ‫بوشهر به حالت عادی برگشته است و واحدهای تولیدی‬ ‫مانند گذشته به فعالیت ادامه می دهند‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه و توسعه بازار صادرات‬ ‫با توانمندی ها و ظرفیت ه��ای موجود در واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک و متوسط استان از این توانمندی ها‬ ‫در راستای توسعه بازار صادرات و نیز تکمیل زنجیره‬ ‫تولید با بهره گیری از تولیدات استان استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس‬ ‫با بی��ان اینکه‪ ،‬ای��ن نمایش��گاه‪ ،‬بزرگ ترین رویداد‬ ‫نمایش��گاهی در بخش ارائ��ه توانمندی های صنایع‬ ‫کوچک در جنوب کشور به شمار می رود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همزمان‬ ‫با برگ��زاری این نمایش��گاه‪ ،‬نشس��ت های دوجانب��ه رودررو‪،‬‬ ‫نشست ها وکارگاه های اموزشی‪ ،‬پاویون های تخصصی معرفی‬ ‫ش��رکت های مدیریت ص��ادرات با هدف تس��هیل فرصت های‬ ‫زنجیره تامین بازار با نمایش محصوالت و خدمات نشست های‬ ‫تج��اری رودررو‪ ،‬تبادل اطالعات ایده ه��ا و فناوری‪ ،‬نواوری و‬ ‫بین المللی سازی نیز برگزار شد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬در دومین نمایش��گاه بزرگ توانمندی های‬ ‫صنایع کوچک اس��تان‪ ۱۵۰ ،‬واحد صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫از سراس��ر اس��تان در قالب ‪ ۲۰۰‬غرفه در بخش های صنعتی‪،‬‬ ‫ممیزی خارجی سیس��تم مدیریت کیفیت ازمایشگاه های فنی سایپا از سوی‬ ‫کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران انجام و سایپا موفق شد گواهینامه تایید‬ ‫صالحیت استاندارد ‪ ISO۱۷۰۲۵: ۲۱۰۷‬را دریافت کند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬در این ارزیابی امکانات و توانمندی های ازمایش��گاه های‬ ‫کیفیت س��ایپا در ‪ ۳۴‬ازمون کیفی فنی و تخصص��ی در حوزه های پلیمر‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫متالورژی‪ ،‬شیمی و رنگ مورد ارزیابی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ارزیاب��ان س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران با بررس��ی این سیس��تم ها از طریق‬ ‫مس��تندات‪ ،‬شواهد و س��وابق‪ ،‬صالحیت ازمایشگاه های کیفیت س��ایپا را تایید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در پایان این ارزیابی‪ ،‬بابک عظیمی‪ ،‬س��رممیز سازمان ملی استاندارد ایران با‬ ‫قدردانی از وضعیت و عملکرد مثبت ازمایشگاه های کیفیت سایپا‪ ،‬رعایت الزامات‬ ‫مورد نیاز این اس��تاندارد در حوزه ه��ای گوناگون را عامل مهمی در حفظ اعتبار‬ ‫صالحیت این ازمایش��گاه ها دانس��ت و ابراز امیدواری کرد که در اینده این روند‬ ‫همچنان تداوم داش��ته باش��د و ازمون های تخصصی بیش��تری زیر پوشش این‬ ‫استاندارد قرار گیرد‪.‬‬ ‫ش��ده‪ ،‬واحدهای تولیدی و صنعتی کشور می توانند برای‬ ‫پذی��رش در فرابورس به س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مصاحب در ادامه با اشاره به سال جهش تولید و شرایط‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی برای تحقق شعار سال‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به اینکه با ش��یوع کرونا در کش��ور تقریبا‬ ‫دو ماه واحدهای تولیدی و صنعتی کش��ور تعطیل شدند‬ ‫که این موضوع تا حدودی باعث ش��د برنامه های شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی و صنای��ع کوچک به تعویق بیفتد‪،‬‬ ‫اما با اهداف تعیین ش��د در ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫امیدواری��م تا پایان س��ال جاری به جهش تولید دس��ت‬ ‫پیدا کنیم‪.‬‬ ‫ماشین االت و صنایع فلزی‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬دارویی و بهداشتی‪،‬‬ ‫صنایع شیمیایی‪ ،‬پالستیک و پتروشیمی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬برق و‬ ‫الکترونیک و صنایع نساجی‪ ،‬چرم و پوشاک حضور یافتند‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬برخی این ش��رکت کنندگان از برندهای‬ ‫مطرح اس��تان هستند که در سطح کشوری و حتی بین المللی‬ ‫شناخته شده بودند‪.‬‬ ‫فتوحی همچنین از حضور منسجم خوشه های صنعتی گالب‬ ‫و عرقی��ات گیاه��ی میمند‪ ،‬گیاهان داروی��ی‪ ،‬خرمای جنوب‪،‬‬ ‫ش��وریجات و رب گوجه فرنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و خوشه سنگ‬ ‫در این نمایش��گاه خبر داد و گفت‪ :‬مرکز مبادالت پیمانکاری‬ ‫نظ��ام فرعی فارس‪ ،‬فن بازار منطقه فارس و کنسرس��یوم های‬ ‫صادرات��ی نی��ز توانمندی های خود را ارائ��ه کردند و با حضور‬ ‫س��رمایه گذاران فعاالن صنعتی و صاحب نظران نشس��ت های‬ ‫تخصصی را برگزار کردند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس ب��ا بیان‬ ‫اینکه از مهم ترین برنامه های حمایتی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی پرداخت یارانه ب��ه واحدهای صنعت��ی برای حضور‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوشهر درباره‬ ‫تع��داد واحده��ای تولیدی و صنعتی که در این اس��تان‬ ‫مشغول فعالیت هستند‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۶۵۰‬واحد‬ ‫تولیدی و صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به‬ ‫بهره برداری رسید ه و حدود ‪ ۳۵۰‬واحد انها با ظرفیت های‬ ‫مختلف فعال هستند‪.‬‬ ‫حسینی اظهارکرد‪ :‬در ‪ ۴‬ماه نخست سال جاری تعداد‬ ‫‪ ۸۴‬جواز تولیدی صادرش��ده که نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۷۶‬درصد رشد داش��ته است و همچنین‬ ‫در ای��ن بازه زمانی‪ ۱۷ ،‬واحد به بهره برداری رس��یده که‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۱۱۲‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تصریح کرد‪ :‬با احتس��اب واحدهای‬ ‫تولیدی مس��تقر در منطقه وی��ژه اقتصادی پارس که در‬ ‫عسلویه مستقر هستند‪ ،‬در مجموع ‪ ۵۷۳‬جواز تولیدی و‬ ‫صنعتی سال جاری صادر شد و تعداد شاغالن واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫این استان افزون بر ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۲۷۲‬نفر می شود‪.‬‬ ‫حسینی در ادامه با اشاره به صادرات واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی استان بوشهر گفت‪ :‬تولیدات واحدهای صنعتی‬ ‫مس��تقر در منطقه ویژه اقتص��ادی پارس که محصوالت‬ ‫پتروشیمی تولید می کنند و همچنین محصوالت ‪ ۳‬واحد‬ ‫صنعتی تولید س��یمان استان و واحدهای تولیدی که در‬ ‫بخش ابزیان فعالیت دارند‪ ،‬به کش��ورهای ش��رق اسیا و‬ ‫عراق صادر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت بانکی منبع نقدینگی‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوشهر درباره‬ ‫تامی��ن نقدینگ��ی واحدهای صنعتی و تولیدی اس��تان‬ ‫بوش��هر‪ ،‬گفت‪ :‬براساس تسهیالتی که سال گذشته برای‬ ‫رونق تولید در نظر گرفته شد‪ ،‬به ‪ ۱۹‬واحد تولیدی مبلغ‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلی��ارد ری��ال و همچنین تاکن��ون به ‪ ۱۵۵‬واحد‬ ‫تولی��دی و صنعت��ی اس��تان مبلغ ‪ ۱۹۷‬میلی��ارد تومان‬ ‫تسهیالت بانکی اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه های داخلی و خارجی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫حمای��ت از واحد های تولیدی و صنعتی ب��رای حضور در این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬حمایت هایی مانند تخصی��ص یارانه ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫درنظر گرفته شده و حضور واحد های صنعتی در این نمایشگاه‬ ‫رایگان بود‪.‬‬ ‫س��یدمحمود موس��وی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی فارس نی��ز در ایین گش��ایش این نمایش��گاه با‬ ‫بیان اینکه به دلیل ش��یوع ویروس کرون��ا تمامی پروتکل های‬ ‫بهداشتی در این نمایشگاه به طور کامل اجرا شد‪ ،‬گفت‪ :‬حفظ‬ ‫س�لامت بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان اولویت نخست ما‬ ‫بود و در این زمینه براس��اس دستورالعمل های بهداشتی عمل‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس از ابتدای‬ ‫امس��ال تاکنون با رعایت کامل موازین بهداش��تی بیش��ترین‬ ‫تعداد نمایش��گاه ها در س��طح کشور برگزار ش��د که این یک‬ ‫افتخار برای اس��تان فارس و مجموعه نمایشگاهی این استان‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫سن خودرو و معاینه فنی‪ ،‬عامل تعیین کننده فرسودگی‬ ‫دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی سازمان محیط زیست‬ ‫از بازنگری و انجام اصالحاتی در قانون هوای پاک خبر داد‪.‬‬ ‫بهزاد اش��جعی در گفت وگو با خبرخودرو بیان کرد‪ :‬براس��اس نظر ش��ورای‬ ‫نگهبان مبنی بر حذف تعیین س��ن فرس��ودگی خودروها از قانون هوای پاک‪،‬‬ ‫سازمان محیط زیست قصد دارد با بازنگری در این ایین نامه ترکیبی از شاخص‬ ‫س��ن و معاینه فنی را به عنوان عامل فرس��ودگی خ��ودرو در نظر بگیرد‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب زمانی که خودرو به س��ن فرس��ودگی رس��ید منع تردد نداشته و تحت‬ ‫ش��رایط خاصی مانند نظارت بیشتر‪ ،‬افزایش عوارض پرداختی و دفعات مراجعه به مراکز‬ ‫معاینه فنی در سال مجوز تردد پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��اخص فرس��ودگی در ایین نامه ماده ‪ ۸‬قانون ه��وای پاک باید لحاظ‬ ‫ش��ود‪ ،‬زیرا در غیر این صورت در عمل خودرو فرس��وده در کشور وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫به همین دلیل س��ازمان محیط زیست قصد دارد با ترکیبی از شاخص سن و معاینه فنی‬ ‫عالوه بر ارائه راهکار بهتر‪ ،‬نظر ش��ورای نگهبان را نیز لحاظ کند‪ .‬دبیر کمیته فنی صدور‬ ‫گواهینامه های زیست محیطی سازمان محیط زیست درباره ادله شورای نگهبان که تعیین‬ ‫سن فرسودگی خودرو را سلب حقوق عامه دانسته است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نظر شورای نگهبان‬ ‫که با تعیین س��ن فرسودگی مالک خودرو مجبور به اسقاط خودرو می شود و‬ ‫این امر سلب حقوق عامه بوده کامال درست است‪ ،‬اما باید این موضوع را نیز در‬ ‫نظر گرفت که االیندگی های ناشی از فرسودگی خودروها در کشور موجب ‪۶.۲‬‬ ‫میلیارد دالر خسارت به شهر تهران‪ ۷.۵ ،‬میلیارد دالر خسارت به کشور و مرگ‬ ‫‪ ۳۰‬هزار نفر در س��ال می ش��ود و این موضوع نیز تضییع حقوق مردم به شمار‬ ‫می رود‪ .‬بنابراین اگر کلی تر به این موضوع بنگریم ممنوعیت تردد خودروهای‬ ‫فرسوده و اسقاط انها برای منافع حقوق عامه است‪.‬‬ ‫اش��جعی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیس��ت قصد بازنگری و انجام اصالحاتی در‬ ‫قانون هوای پاک را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه در چندین سال گذشته در اجرای قانون‬ ‫هوای پاک با چالش هایی مواجه ش��ده ایم پیش از موضوع حذف تعیین س��ن فرسودگی‬ ‫پیشنهاداتی برای اصالح داده شده بود و پیش نویس ان نیز تهیه شده و در حال تدوین‬ ‫است که از موارد اصالحی قانون هوای پاک می توان به ترکیب سن و معاینه فنی به عنوان‬ ‫فرسودگی خودرو‪ ،‬سطح االیندگی مجاز وس��ایل نقلیه داخلی و وارداتی(ایین نامه ماده‬ ‫‪ ،)۴‬مصرف سوخت خودروهای تولید داخل و پیشنهاداتی نیز در رفع مشکالت ناشی از‬ ‫اجرای قوانین اشاره کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1588‬‬ ‫پیاپی ‪2906‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫نبض بازار تیراهن‬ ‫و میلگرد‬ ‫ُکند شد‬ ‫الومینیوم ایران‬ ‫چگونه تحریم ها را‬ ‫دور می زند؟‬ ‫اما و اگرهای‬ ‫معدن سنگ مرمریت‬ ‫با معاون اقتصادی استاندار اصفهان مطرح شد‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دوازدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی متال��ورژی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫ریخته گ��ری‪ ،‬ماش��ین االت و صنای��ع وابس��ته از اول تا ‪۴‬‬ ‫شهریور در اصفهان برگزار می شود‪ .‬این گردهمایی فرصت‬ ‫ارزشمندی را فراهم خواهد کرد تا صاحبان صنایع فوالدی‬ ‫و ماش��ین االت معدنی‪ ،‬محصوالت و توانمندی های خود را‬ ‫به طورگستردهارائهدادهوانرادرمعرضبازدیدعالقه مندان‬ ‫و فعاالن حوزه معدن قرار دهند‪ .‬شرکت های فعال در زمینه‬ ‫تولید فوالد‪ ،‬چدن و فلزات غیراهنی‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬عملیات‬ ‫حرارتی‪ ،‬ابکاری و پرداخت‪ ،‬متالورژی پودر‪ ،‬فعاالن خدمات‬ ‫صنعت متالورژی‪ ،‬مواد اولیه و کمک ذوب ها‪ ،‬قالب س��ازی و‬ ‫مدل سازی‪ ،‬خدمات ازمایشگاهی‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات‬ ‫صنعتی وابسته از جمله شرکت هایی به شمار می روند که در‬ ‫این نمایشگاه حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫معرف��ی توانمندی های صنایع متال��ورژی و ریخته گری‬ ‫ایران‪ ،‬افزایش حجم مبادالت بازرگانی با رویکرد صادراتی‪،‬‬ ‫تهیه و توزیع مواد اولیه و روش های تولید‪ ،‬تکمیل و تحویل‬ ‫محص��والت مرتب��ط با صنع��ت متال��ورژی و ریخته گری‪،‬‬ ‫ارتق��ای تولی��دات و بروزرس��انی دانش فنی و اش��نایی با‬ ‫دس��تاوردهای نوین صنعت متالورژی و ریخته گری‪ ،‬فراهم‬ ‫کردن زمینه های الزم برای شرکت های داخلی و خارجی و‬ ‫کارافرینی و اش��تغال پایدار و بومی سازی صنایع متالورژی‬ ‫و ریخته گ��ری با ه��دف حمایت از صنای��ع داخلی از جمله‬ ‫اهداف برپایی دوازدهمین نمایش��گاه اصفهان خواهد بود‪.‬‬ ‫درباره اهمیت و برگزاری این نمایشگاه با سیدحسن‬ ‫قاضی عس��گر‪ ،‬معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت وگو‬ ‫کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫€ €اس�تان اصفه�ان در بخ�ش مع�دن چ�ه‬ ‫توانمندی هایی دارد؟‬ ‫یکی از نقاط قوت اس��تان اصفهان وج��ود معادن متنوع‬ ‫اس��ت که از مس گرفته تا س��نگ های زینت��ی و اهن را در‬ ‫بر می گی��رد‪ .‬برخی معادن اس��تان به بهربرداری رس��یده‬ ‫و برخی دیگر هم در حال اکتش��اف و انج��ام مقدمات الزم‬ ‫برای اس��تخراج هستند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬زمین ه مناسبی برای‬ ‫رش��د معادن در استان اصفهان وجود دارد‪ .‬امروز ما در حال‬ ‫تدوین سیاست گذاری برای حرکت به سمت رشد استخراج‬ ‫معادن زیرزمینی هس��تیم‪ .‬در این زمینه حتی توانسته ایم‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی را نیز جذب ک��رده و کار را به طور‬ ‫حرفه ای به پیش ببریم‪ .‬امروز صنعت فوالد و ماش��ین االت‬ ‫وابسته در استان اصفهان رشد خوبی داشته و می توان گفت‬ ‫اصفهان در س��اخت داخل پیش��رفت زیادی کرده است‪ .‬در‬ ‫ش��رایط حاضر‪ ،‬اس��تان اصفهان می تواند با اش��کار کردن‬ ‫نیازها و توانمندی های صنای��ع فوالدی الگوی خوبی برای‬ ‫مدیران و فعاالن معدنی باشد‪.‬‬ ‫€ €استان اصفهان در برگزاری نمایشگاه تخصصی‬ ‫در حوزه معدن چقدر اهمیت دارد؟‬ ‫تا قبل از ش��یوع کرونا‪ ،‬مرکز نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫در اصفهان به طور منظم نمایش��گاه های گوناگونی در حوزه‬ ‫مع��دن برگزار می کرد‪ .‬به جز ش��هرهای مختلف کش��ور‪ ،‬از‬ ‫کش��ورهای خارج��ی نیز ب��رای حضور در نمایش��گاه ها به‬ ‫اصفه��ان می امدن��د‪ .‬در واقع هدف اولیه این نمایش��گاه ها‬ ‫برق��راری ارتباط بین تولیدکنن��دگان‪ ،‬بازرگانان و مردمی‬ ‫بود که به خدمات مربوط نیاز داش��تند‪ ،‬اما متاسفانه شیوع‬ ‫کرون��ا برنامه ه��ای ما را مخت��ل کرده اس��ت‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫هرچن��د کرونا روند کار را طوالنی کرد‪ ،‬اما منجر به تعطیلی‬ ‫نمایش��گاه های اس��تان نش��د‪ .‬به این ترتی��ب در این مدت‬ ‫هم چندین نمایش��گاه در اصفهان ب��ا رعایت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی برگزارش��ده اس��ت‪ .‬هفته اینده نیز قرار اس��ت‬ ‫دوازدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی متال��ورژی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته را در استان برگزار‬ ‫کنیم‪ .‬امیدواریم ش��رکت کنندگان با مشاهده فناوری ها و‬ ‫توانمندی های فعاالن بخش معدن بتوانند ارتباط خوبی با‬ ‫مجموعه هایی که در زمین ه متالورژی و ریخته گری فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬برقرار کنند‪ .‬در این حوزه امادگی های ویژه ای از‬ ‫سوی شرکت های مختلفی که در زمینه ریخته گری و فوالد‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫€ €استانداری اصفهان چه تمهیداتی برای مقابله با‬ ‫کرونا اندیشید ه است؟‬ ‫این اخرین نمایشگاهی است که در محل قدیمی برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها در استان اصفهان برگزار می شود‪ ،‬چراکه قرار‬ ‫اس��ت محل نمایش��گاه ها به جای جدیدی منتقل شود که‬ ‫محوطه بازی دارد تا از مشکالت ناشی از شیوع کرونا مصون‬ ‫بمانیم‪ .‬محل جدید در شرق اصفهان با مشارکت شهرداری‬ ‫و اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایجاد ش��ده است‪ .‬امیدوارم‬ ‫بتوانیم در محل جدید میزبان برگزارکنندگان و مخاطبان‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫‹‹‬ ‫رای دوازدهمین دوره پیاپ��ی میزبان‬ ‫اصفه��ان ب��‬ ‫تهای فوالدی و معدنی کش��ور‬ ‫معتبرتری��ن ش��رک ‬ ‫دورههای گذشته با استقبال‬ ‫است‪ .‬این نمایشگاه در ‬ ‫های فعال در حوزه متالورژی‪ ،‬فوالد‬ ‫ت‬ ‫بی نظیر شرک ‬ ‫ رو ش��ده است‪ .‬ازانجایی که استان‬ ‫و ریخت هگری روبه‬ ‫یرود؛ درنتیجه‬ ‫هان‪ ،‬قطب فوالد کشور ب هشمار م ‬ ‫اصف‬ ‫خود را به عنوان معتبرترین نمایشگاه‬ ‫توانسته جایگاه‬ ‫صنعت فوالد کشور تثبیت کند‪.‬‬ ‫��ن نمایش��گاه ب��ا رعای��ت کامل‬ ‫ق��رار اس��ت ای‬ ‫داش��تی به منظور جلوگیری از شیوع‬ ‫لهای به‬ ‫پروتک ‬ ‫کان بازدید از ان برای متخصصان‬ ‫کرونا برگ��زار و ام‬ ‫حوزه معدن فراهم شود‪ .‬گفتنی است‬ ‫و عالقه مندان‬ ‫نمایش��گاه بین المللی متالورژی‪،‬‬ ‫اجرای دوازدهمین‬ ‫ری‪ ،‬ماش��ین االت و صنایع وابس��ته‬ ‫فوالد‪ ،‬ریخته گ‬ ‫هده شرکت رستاک پادویژن است‪.‬‬ ‫اصفهان بر ع‬ ‫سیدحسن قاضی عسگر‬ ‫شرکت های‬ ‫مختلف معدنی‬ ‫اماده حضور‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫اصفهان هستند‬ ‫رئی��س هیات عامل‬ ‫ایمی��درو از ورود پهنه‬ ‫کاش��مر و بجس��تان به‬ ‫مرحل��ه ص��دور پروانه‬ ‫اکتش��اف ت��ا پای��ان‬ ‫ش��هریور خب��ر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران‪ ،‬خ��داداد غریب پ��ور در نشس��ت پای��ش‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی ایمیدرو در خراس��ان رضوی‬ ‫ضم��ن بیان این مطلب اظهارک��رد‪ :‬با توجه به قرار‬ ‫گرفتن بخش مرکزی‪ ،‬ش��مالی و ش��رق کشور در‬ ‫کمربند مس‪ ،‬ش��رکت ملی مس اجرای مطالعات‬ ‫اکتش��افی ب��ه وس��عت ‪ 63‬ه��زار کیلومترمربع را‬ ‫اجرایی کرده است‪ .‬غریب پور با اشاره به اینکه پهنه‬ ‫‪ 20‬هزار کیلومترمربعی کاشمر و بجستان بخشی از‬ ‫کمربند مس به شمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬فاز شناسایی و‬ ‫پی جویی این پهنه باوجود وسعت زیاد و برنامه ریزی‬ ‫یک س��اله‪ ،‬با رعایت کیفیت ارائه خدمات در ‪ 9‬ماه‬ ‫به پایان می رس��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تا پایان ش��هریور‬ ‫حدود ‪ 10‬محدوده مستعد معدنی معرفی و پس از‬ ‫صدور پروانه اکتش��اف برای این پهنه‪ ،‬شرکت مس‬ ‫وارد مرحله جذب س��رمایه گذار خواهد شد‪ .‬جواد‬ ‫نیک بین‪ ،‬نماینده کاشمر‪ ،‬بردسکن و خلیل اباد در‬ ‫مجلس شورای اسالمی در این نشست با بیان اینکه‬ ‫مهم ترین کریدور رفع مش��کالت کش��ور‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ایجاد رفاه‬ ‫برای مردم از طریق این وزارتخانه میس��ر اس��ت و‬ ‫باید س��هم این حوزه در اقتصاد‪ ،‬توس��عه پیدا کند‪.‬‬ ‫نیک بین ادامه داد‪ :‬توس��عه بخ��ش معدن‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم ترین بخش هاس��ت که با ایج��اد ارزش افزوده‬ ‫در مواد معدنی‪ ،‬می توانیم برای کش��ور درامدزایی‬ ‫کنی��م‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬رابطه صنع��ت و علم مانند‬ ‫کش��ورهای خارجی باید به طور مس��تقیم باشد تا‬ ‫با ورود افراد متخصص‪ ،‬کارامدی ها بیش��تر ش��ود‬ ‫و سرمایه ها هدر نرود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اتمام فاز شناسایی‬ ‫پهنه کاشمر و بجستان‬ ‫نمایش توانمندی معدنی ها در اصفهان‬ ‫خاص خود باشیم و نمایش��گاه را به نحو شایسته ای برگزار‬ ‫کنیم‪ .‬در س��ال جاری به دلیل شیوع کرونا بازدیدکنندگان‬ ‫به افراد متخصص در حوزه معدن محدو د ش��ده اند و س��عی‬ ‫کردی��م از هرگونه تبلیغات ش��هری اجتناب کرده تا تجمع‬ ‫کمتری ش��کل بگیرد‪ .‬امیدوارم مشکالت مربوط به ویروس‬ ‫کرونا پایان یافته و فعالیت ها دوباره به حالت عادی بازگردند‪.‬‬ ‫€ €شرکت رس�تاک پادویژن چه نقشی در کمک به‬ ‫توسعه و رونق معادن استان اصفهان داشته است؟‬ ‫نتایج چندین مورد نمایش��گاه هایی که ش��رکت رستاک‬ ‫پادوی��ژن در اصفهان برگزار کرده‪ ،‬نش��ان از توانمندی های‬ ‫خوب این شرکت دارد‪.‬‬ ‫چن��د وق��ت اخیر هم ش��اهد برگ��زاری نمایش��گاهی‬ ‫تخصص��ی در ح��وزه معدن در تبریز بودی��م و موفقیت ان‬ ‫نشان داد که شرکت رستاک پادویژن از نیروهای حرفه ای‬ ‫و اش��نا با حوزه معدن برخوردار اس��ت‪ .‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫نمایش��گاه های کشور را در حد اس��تانداردهای روز جهان‬ ‫پیش ببریم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1588‬‬ ‫پیاپی ‪2906‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫الومینیوم ایران چگونه تحریم ها را دور می زند؟‬ ‫دخالت دولت‬ ‫در صنعت‬ ‫اشتباه است‬ ‫بهرام شکوری‪ ،‬رئیس کمیسیون معدن‬ ‫و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫در اقتصاده��ای موف��ق جه��ان‪ ،‬دولت تنها‬ ‫وظای��ف حاکمیت��ی را بر عه��ده دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫دخال��ت دولت در مس��ائل اقتصادی اش��تباه‬ ‫اس��ت و به کرات اثبات ش��ده که نتایج مثبتی‬ ‫را ب��ه همراه ندارد‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬می توان از‬ ‫دخالت دولت در قیمت گ��ذاری زنجیره فوالد‬ ‫طی س��ال های گذش��ته نام برد‪ .‬این دخالت ها‬ ‫ک��ه اغلب ب��ا هدف تنظیم بازار ف��والد اجرایی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نه تنه��ا نتیج��ه مثبت��ی را به دنبال‬ ‫نداشته‪ ،‬بلکه مشکالت متعددی را پدید اورده‬ ‫اس��ت‪ .‬یا صدور بخش��نامه های متعدد از سوی‬ ‫متولیان امر و سیاس��ت گذاران‪ ،‬فعالیت را برای‬ ‫تولیدکنندگان در حوزه معدن و صنایع معدنی‬ ‫دشوار کرده است‪.‬‬ ‫این دست موارد که کم هم نیستند مدیریت‬ ‫مجموعه های گوناگون را با چالش های اساسی‬ ‫روبه رو می کند‪.‬‬ ‫در طول یک دهه گذش��ته سهم شرکت های‬ ‫خصولتی که بخش��ی از س��هام انها در اختیار‬ ‫دولت اس��ت‪ ،‬در اقتصاد ما افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیریت این مجموعه ها کار چندان س��اده ای‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چراکه نظرات دولتی ه��ا باید در روند‬ ‫اداره انها مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وجود کرس��ی های مدیریت دولتی‪ ،‬مدیریت‬ ‫این ش��رکت ها را ب��ه مراتب دش��وار می کند‪.‬‬ ‫مدی��ران این مجموعه ها نمی توانند تصمیمات‬ ‫جس��ورانه اتخاذ کنن��د‪ ،‬چراک��ه فعالیت انها‬ ‫تحت تاثیر س��ازمان های نظارتی و بازرسی قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬بدون تردید در چنین موقعیتی‬ ‫رون��د تصمیم گیری در مجموعه های خصولتی‬ ‫طوالنی ت��ر می ش��ود و از کارایی انها کاس��ته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫البته با وجود تمام چالش هایی که در مس��یر‬ ‫اداره ای��ن ش��رکت ها وج��ود دارد‪ ،‬گاه مدیران‬ ‫کارام��دی از عه��ده اداره انها ب��ر می ایند‪ .‬اما‬ ‫همی��ن مدیران اگر س��کان مدیریت ش��رکت‬ ‫خصوصی را بر عهده بگیرند‪ ،‬بی ش��ک عملکرد‬ ‫درخش��ان تری را از خ��ود ب��ه نمایش خواهند‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬با وجود تمام چالش هایی که در‬ ‫مس��یر مدیریت و عملکرد این دست شرکت ها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬این مجموعه ها از امتیازات ویژه ای‬ ‫نیز برخوردار هس��تند‪ .‬ازجمله انکه به واسطه‬ ‫هم��ان س��هم دول��ت در این ش��رکت ها اغلب‬ ‫حف��ظ مناف��ع انه��ا از اهمیت بیش��تری برای‬ ‫دول��ت و سیاس��ت گذاران برخوردار اس��ت‪ .‬در‬ ‫چنی��ن ش��رایطی متولیان و سیاس��ت گذاران‬ ‫استراتژی های خود را به گونه ای اتخاذ می کند‬ ‫ت��ا از این بخ��ش حمایت کنند‪ .‬تا جایی که این‬ ‫مجموعه ها در م��وارد متعددی به عنوان رقیب‬ ‫بخش خصوصی فعالی��ت می کنند‪ .‬و حتی در‬ ‫چنین ش��رایطی زمینه رقاب��ت عادالنه انها با‬ ‫بخش خصوصی از میان می رود‪.‬‬ ‫ب��ا وجود تمام موارد یادش��ده از متولیان امر‬ ‫انتظ��ار می روند برای تحقق رش��د و توس��عه‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬بخش خصوص��ی را بیش از‬ ‫پی��ش مورد توجه و حمای��ت قرار دهند‪ .‬اغلب‬ ‫واحدهای��ی ک��ه در اختیار بخ��ش خصوصی‬ ‫واقع��ی فعالی��ت می کنند کوچک یا متوس��ط‬ ‫هس��تند‪ .‬ای��ن مجموعه ها در ح��وزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی ظرفیت ه��ای ویژه ای را به خود‬ ‫اختص��اص داده ان��د‪ .‬بنابرای��ن از دولت انتظار‬ ‫م��ی رود در راس��تای تقوی��ت بخش خصوصی‬ ‫کوچک و متوس��ط تالش کن��د‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫نیمی از معادن کوچک و متوسط کشور به دلیل‬ ‫مش��کالت مختلفی ک��ه دارند راکد هس��تند؛‬ ‫بنابرای��ن رفع ای��ن چالش ها ض��روری به نظر‬ ‫می رس��د‪ .‬در این مس��یر حضور ش��رکت های‬ ‫بزرگ معدنی و کمک به مجموعه های کوچک‪،‬‬ ‫از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت روند بهبود و توسعه اقتصادی‬ ‫کش��ور از مسیر خصوصی ش��دن فعالیت های‬ ‫تولی��دی می گ��ذرد‪ .‬از انجاک��ه بس��یاری از‬ ‫واحدهای فعال در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫انقدر بزرگ هستند که بخش خصوصی داخلی‬ ‫از پس خرید ان بر نمی اید‪ ،‬اما می توان با انتقال‬ ‫مدیریت به بخش خصوصی‪ ،‬چالش های موجود‬ ‫در ای��ن ح��وزه را برطرف ک��رد؛ یعنی می توان‬ ‫از م��دل واگ��ذاری مدیریت به ج��ای مالکیت‬ ‫اس��تفاده ک��رد‪ .‬تجربی��ات موفقیت امیزی در‬ ‫ای��ن زمین��ه وجود دارد و باید برای گس��ترش‬ ‫ان ت�لاش کرد‪ ،‬چراک��ه بخش خصوصی اغلب‬ ‫چابک��ی بیش��تری دارد‪ .‬همچنین در واگذاری‬ ‫یک مجموعه به بخش خصوصی‪ ،‬ان ش��رکت‬ ‫در قالب علمی و تخصصی مدیریت می ش��ود و‬ ‫درنتیجه اغلب با موفقیت همراه است‪.‬‬ ‫مسعود رمضانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدعلی بهشتی‬ ‫شرکت های‬ ‫الومینیومی‬ ‫شدیدا به ارز‬ ‫نیاز دارند‪ ،‬اما‬ ‫در سال جاری‬ ‫از سوی دولت‬ ‫تاکیدشده‬ ‫که این‬ ‫شرکت ها باید‬ ‫بخشی از ارز‬ ‫موردنیازشان را‬ ‫خودشان‬ ‫تامین کنند‬ ‫تولی��د الومینیوم ب��ا توجه به ش��رایط تحریمی حاکم بر‬ ‫کش��ور‪ ،‬با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کند‪ ،‬تامین‬ ‫ارز مورد نیاز‪ ،‬تهیه مواد اولیه و مش��کالت فروش سبب شده‬ ‫تولیدکنندگان الومینیوم نس��بت به تغییر روند کاری خود‬ ‫اقدام کنند‪ ،‬از س��وی دیگر‪ ،‬توسعه کارخانجات و حرکت رو‬ ‫به پیش��رفت صنایع الومینیومی نیز از سوی تولیدکنندگان‬ ‫مورد توجه بوده اس��ت‪ .‬سیدعلی بهشتی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫و معاون بازرگانی ش��رکت ایرالک��و در گفت وگو با‬ ‫و‬ ‫درب��اره تاثی��ر تحریم ها بر صنایع الومینیوم��ی ایران گفت‪:‬‬ ‫الومینیوم ایران از اردیبهشت ‪ ۹۷‬در فهرست موارد تحریمی‬ ‫علی��ه ایران قرار گرفت‪ .‬به دنبال ان در دوره بعدی تحریم ها‬ ‫ش��رکت ایرالکو نیز در فهرست تحریم ها بود‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫هیچ ش��رکت تولی��دی در جهان به طور مس��تقیم با ایرالکو‬ ‫عملی��ات خرید و فروش انج��ام نمی دهد‪ .‬چنانچه محصولی‬ ‫خریداری ش��ود نمی توان مستقیم به حساب انها وجه مواد‬ ‫اولیه را واریز کرد‪ .‬دراین شرایط برای انجام خرید و فروش از‬ ‫طریق واسطه ها اقدام می کنیم که همین امر سبب می شود‬ ‫هزینه ها افزایش یابد‪ .‬در صورتی که قصد فروش محصوالت‬ ‫را داش��ته باش��یم به دلی��ل اینک��ه کاال باید از مب��دا ایران‬ ‫ارسال شده و اسناد تغییر پیدا کند‪ ،‬انجام ان مستلزم هزینه‬ ‫است و بسیاری از شرکت ها این کار را انجام نمی دهند و باید‬ ‫کاالی خود را با نرخ پایین تری نسبت به رقبا عرضه کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهایی برای برون رفت از تحریم‬ ‫وی در ادامه و در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر راهکارهای‬ ‫ایرالک��و ب��رای برون رفت از ش��رایط تحریم گف��ت‪ :‬ایرالکو‬ ‫راهکارهای��ی را به منظ��ور غلب��ه ب��ر مش��کالت موجود در‬ ‫پیش گرفت��ه که یک��ی از ای��ن اقدامات ورود ش��رکت های‬ ‫بیش��تری به عرصه خرید و فروش اس��ت‪ .‬همین امر س��بب‬ ‫ش��ده باوجود افزایش شدت تحریم ها با ایجاد فضای رقابتی‬ ‫هزینه ه��ا را کاه��ش دهی��م و به همین منظور ب��ا برگزاری‬ ‫مناقصات و مزایده ها بین ش��رکت های تایید صالحیت شده‬ ‫در عرصه فروش‪ ،‬رقم های باالتری به ما پیش��نهاد می دهند‪.‬‬ ‫خریدی هم که انجام می شود با پیشنهاد قیمت های پایین تر‬ ‫اس��ت که همین امر سبب ش��ده از هزینه ها کاسته شود‪ .‬در‬ ‫شرایط تحریمی‪ ،‬مهم ترین عامل شناسایی شرکت هایی که‬ ‫عملی��ات خرید و فروش را انج��ام می دهند‪ ،‬از طریق انتقال‬ ‫ارز است‪ .‬به همین منظور‪ ،‬ایرالکو به عنوان نخستین شرکت‬ ‫در ایران به اجرای سیس��تم تهاتری و خرید مواد اولیه بدون‬ ‫الومینیوم و بازدهی ان‪ ،‬بس��یاری از سرمایه گذاران خواهان‬ ‫س��رمایه گذاری و اش��تغالزایی در این بخ��ش خواهند بود‪،‬‬ ‫چراکه با نرخ پایین انرژی برق‪ ،‬می توان محصول تولید شده‬ ‫الومینیوم را با نرخ باالتری به فروش رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین اند‬ ‫انتق��ال ارز اق��دام کرد‪ .‬در این بخش‪ ،‬به دلی��ل اینکه امکان‬ ‫جابه جای��ی پ��ول و رصد ان وجود ندارد‪ ،‬تمایل ش��رکت ها‬ ‫برای فعالیت در این حوزه بیش��تر و مواد اصلی مانن د الومینا‬ ‫تاکنون بدون کوچک ترین وقفه ای خریداری ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بهش��تی افزود‪ :‬میزان تولیدات داخل کشور کفاف مواد اولیه‬ ‫م��ا برای س��اخت الومینیوم را نمی دهد‪ .‬ما تنها یک شش��م‬ ‫نی��از خود به الومینا را از جاجرم دریافت می کنیم که دالیل‬ ‫گوناگون��ی دارد از جمل��ه اینکه الومین��ای جاجرم به جمع‬ ‫تولیدکنندگان الومینیوم پیوسته است و شرکت الومینیوم‬ ‫جنوب (س��الکو) نیز به تازگی راه اندازی ش��ده و شرکت های‬ ‫دیگری مانند المهدی نیز مانند گذشته به مواد اولیه نیازمند‬ ‫هستند و از مجموع ‪ ۲۳۰‬هزار تنی تولید الومینای جاجرم‪،‬‬ ‫فقط یک چهارم از تولیدات ان به عنوان مواد اولیه به مصرف‬ ‫ایرالکو می رسد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬درحال حاضر بهره برداری از معدن تاش‬ ‫به ذخایر کشور افزوده است‪ .‬برخی فعالیت های اکتشافی در‬ ‫اس��تان های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫نیز جای امیدواری ایجاد کرده است‪ .‬ضمن اینکه به نظر من‬ ‫ما پهنه های خوبی در کشور داریم‪ .‬ممکن است در محاسبات‬ ‫یک پروژه اکتش��افی سوداوری ان جای تردید داشته باشد‪،‬‬ ‫اما تجربیات در داخل کش��ور نش��ان می دهد در صورتی که‬ ‫پروژه درس��ت و اصولی به مرحله اجرا برسد‪ ،‬سوداور خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬ضمن اینکه اگ��ر ما بتوانیم مواد اولیه م��ورد نیاز را از‬ ‫داخل کشور تامین کنیم‪ ،‬می توانیم محصولی با ارزش باالتر‬ ‫تولی��د کنیم که ب��رای ما ارزش افرین خواهد بود‪ .‬با توجه به‬ ‫قرارگیری ایران در ش��رایط تحریم و افزایش هزینه ها تولید‬ ‫مواد اولیه در کشور برای ما به صرفه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬گین��ه یکی از منابع غنی بوکس��یت در جهان‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬در کش��ور ما به دلیل برخی نظرات مخالف‬ ‫و موافقی که از گذش��ته وجود داش��ت‪ ،‬امکان اس��تفاده از‬ ‫منابع این کش��ور انجام نشد و ما را نسبت به رقبای خارجی‬ ‫عق��ب ران��د‪ .‬اگر تاکنون کاری در این زمینه انجام می ش��د‪،‬‬ ‫در تامین نیاز داخل به مواد اولیه مش��کلی نداش��تیم‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه بس��یاری از شرکت های خارجی در گینه حضور یافته‬ ‫و به همین منظور نیز کارخانه توسعه الومینا احداث کردند‪.‬‬ ‫بهشتی در تشریح موانع موجود در مسیر جذب سرمایه به‬ ‫صنعت الومینیوم گفت‪ :‬سیاست گذاری های دولت در بحث‬ ‫مواد اولیه هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده اس��ت و به همین‬ ‫منظور در ابتدای ورود سرمایه گذاران به این بخش با چالش‬ ‫م��واد اولیه روبه رو خواهن��د بود‪ .‬بنابراین سیاس��ت گذاری‬ ‫دولت باید بر این اساس باشد که مواد اولیه الومینیوم به چه‬ ‫صورتی در اختیار ش��رکت ها قرار خواهد گرفت و در صورتی‬ ‫که س��ازکار ان تعیین شود‪ ،‬با توجه به نرخ انرژی در صنعت‬ ‫‹ ‹تامین مواد اولیه از گینه‬ ‫تولید فوالد در ‪ ۴‬ماه نخست امسال‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال تولید اهن اسفنجی و‬ ‫ف��والد خام ب��ه ترتیب با افزای��ش ‪ ۱۱‬و ‪ ۸‬درصدی‬ ‫روبه رو بوده اس��ت‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬می��زان تولید‬ ‫محص��والت زنجیره فوالد ش��رکت های بزرگ در ‪۴‬‬ ‫ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۹‬افزایش یافته و در این مدت‬ ‫تولید کنس��انتره‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن اسفنجی و فوالد خام‬ ‫به ترتیب با یک‪ ۱۱ ،۲ ،‬و ‪ ۸‬درصد افزایش نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته همراه شده است‪ .‬در این‬ ‫مدت‪ ،‬تولید کنسانتره و گندله به ترتیب به بیش از‬ ‫‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۱۴.۷‬میلیون تن رسیده و میزان تولید‬ ‫اهن اسفنجی و فوالد خام نیز از ‪ ۱۰.۵‬میلیون و ‪۷.۴‬‬ ‫میلیون تن عبور کرده است‪ .‬امارها حاکی از ان است‬ ‫که میزان تولید کنسانتره اهن شرکت های بزرگ در‬ ‫تیر امس��ال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪۱۲ ،‬‬ ‫درصد رشد یافته و شرکت های میدکو با (‪ ۶۷‬درصد‬ ‫رشد)‪ ،‬س��ناباد (‪ ۳۳‬درصد) و چادرملو (‪ ۲۷‬درصد)‬ ‫بیش��ترین می��زان تولید در بین ش��رکت ها را ثبت‬ ‫کرده اند‪ .‬مجموع تولید کنسانتره اهن شرکت ها در‬ ‫تیر امسال‪ ،‬بیش از ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۳۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫میزان تولید گندله شرکت های بزرگ نیز با ‪ ۴‬درصد‬ ‫رشد همراه بوده است و شرکت های فوالد خراسان و‬ ‫میدکو به ترتیب ‪ ۳۶‬و ‪ ۲۱‬درصد رش��د تولید را رقم‬ ‫زدند‪ .‬مجموع تولید گندله شرکت ها در تیرماه‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۵۹‬هزار تن بوده است‪ .‬همچنین در‬ ‫تیر امسال‪ ،‬میزان تولید اهن اسفنجی زنجیره فوالد‬ ‫از رشد ‪ ۶‬درصدی برخوردار بوده است و شرکت های‬ ‫فوالد خوزستان (رشد ‪ ۱۷‬درصدی) و فوالد مبارکه‬ ‫(‪ ۵‬درصد) بیش��ترین می��زان تولید این محصول در‬ ‫مدت یادشده را ثبت کردند‪ .‬مجموع اهن اسفنجی‬ ‫تولیدش��ده در این مدت‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪۳۶۹‬‬ ‫هزار تن است‪ .‬شرکت های بزرگ در تیر ‪ ،۹۹‬با تولید‬ ‫یک میلیون و ‪ ۸۱۵‬هزار تن ش��مش فوالد‪ ،‬رش��د ‪۸‬‬ ‫درصدی این محصول را رقم زدند‪.‬‬ ‫تولید الومینیوم در ‪ ۴‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۹‬برای‬ ‫نخس��تین بار ب��ه ح��دود ‪ ۱۳۹‬هزار تن رس��ید‪ .‬در‬ ‫این گزارش امده اس��ت؛ مجم��وع تولید الومینیوم‬ ‫ش��رکت های ایرالکو‪ ،‬المهدی‪ ،‬هرم��زال‪ ،‬جاجرم و‬ ‫الومینی��وم جن��وب به ‪ ۱۳۸‬هزار و ‪ ۷۸۱‬تن رس��ید‬ ‫ک��ه این رقم بیش از ‪ ۶۷‬درصد عملکرد تولید مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته است‪ .‬تولید تیر ماه امسال هم‬ ‫در مجموع به ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۵۸۰‬تن رسید که این رقم‬ ‫در برابر تولید ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۶۱‬تن رشد ‪ ۷۸‬درصدی را‬ ‫به ارمغان اورده است‪ .‬تولید کاتد مس نیز در ‪ ۴‬ماه‬ ‫امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته (‪)۱۳۹۸‬‬ ‫افزایش یک درصدی داشته است‪ .‬میزان تولید در ‪۴‬‬ ‫ماهه امسال ‪ ۴۰۳‬هزار و ‪ ۹۹۴‬تن و در ‪ ۴‬ماهه سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۴۰۰‬هزار و ‪ ۶۸۰‬تن بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫می��زان تولید اند مس نیز در این مدت با افزایش ‪۳‬‬ ‫درصدی روبه رو بوده است‪ .‬بر این اساس در ‪ ۴‬ماهه‬ ‫ن اند مس تولید ش��د‬ ‫امس��ال ‪ ۱۲۱‬ه��زار و ‪ ۲۰۲‬ت ‬ ‫و میزان تولید در مدت مش��ابه س��ال گذشته ‪۱۱۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۶۳‬تن بوده اس��ت‪ .‬در بخ��ش تولید کاتد‬ ‫مس نیز افزایش تولید یک درصدی در ‪ ۴‬ماه امسال‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬میزان تولید کاتد مس در این مدت ‪۹۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰‬تن بوده و تولید در ‪ ۴‬ماهه س��ال گذشته‬ ‫‪ ۹۰‬هزار و ‪ ۴۱۵‬تن شده است‪.‬‬ ‫چشم انتظاری ‪ ۸‬ماهه سیمان فارس برای صادرات‬ ‫کلینک��ر و س��یمان تولی��دی ‪ ۸‬کارخانه اس��تان‬ ‫فارس از ابان س��ال گذشته در انتظار صادرات است‪.‬‬ ‫به گزارش دنیای معدن‪ ،‬از نیمه ابان س��ال گذشته‪،‬‬ ‫براساس ابالغیه جدید منطقه ویژه اقتصادی پارس‬ ‫جنوبی به تولیدکنندگان‪ ،‬صادرات غیرنفتی از جمله‬ ‫سیمان و کلینکر از این منطقه ممنوع شده است‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع در ش��رایطی اعمال ش��ده ک��ه‬ ‫صادرکنندگان در تحریم به س��ختی بازار های هدف‬ ‫را ب��رای ص��ادرات محص��والت به دس��ت اورده اند‬ ‫و ای��ن موضوع ض��رر زیادی را به انه��ا وارد خواهد‬ ‫کرد‪ .‬بررس��ی ها نشان می دهد ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬شرکت بزرگ‬ ‫تولیدکننده س��یمان ح��دود ‪ ۵۰‬درصد محصوالت‬ ‫خود را از این منطقه صادر می کردند‪.‬‬ ‫کارخانه ه��ای س��یمان فیروزاب��اد‪ ،‬قیروکارزین‪،‬‬ ‫اس��تهبان‪ ،‬المرد‪ ،‬شیراز و الر با توجه به نزدیکی به‬ ‫بندرعس��لویه و اس��کله پارس‪ ،‬صادرات سیمان را از‬ ‫این اس��کله انجام می دادند که از ابان س��ال گذشته‬ ‫با دس��تور مستقیم وزیر نفت صادرات از این اسکله‬ ‫ممنوع ش��ده اس��ت‪ .‬غالمزاده‪ ،‬مدیرعامل کارخانه‬ ‫س��یمان الم��رد گفت‪ :‬در اس��تان فارس س��االنه ‪۳‬‬ ‫میلیون تن س��یمان صادراتی تولید می ش��ود که ‪۸‬‬ ‫ماه است جلوی صادرات ان گرفته شده و سیمان و‬ ‫کلینکرهای تولیدشده در کارخانه ها و بخش زیادی‬ ‫از ان در عس��لویه ب��ه دلی��ل رطوبت ب��اال غیرقابل‬ ‫استفاده ش��ده است‪ .‬ش��ریفی‪ ،‬مدیرعامل کارخانه‬ ‫س��یمان فیروزاب��اد گفت‪ :‬تعدادی از کش��تی های‬ ‫خارج��ی ک��ه روزان��ه در ای��ن اس��کله‪ ،‬بارگی��ری‬ ‫می کردند‪ ،‬متوقف شدند و روزانه ‪ ۸‬هزار دالر معادل‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیون تومان از کارخانه های سیمان خسارت‬ ‫توق��ف می گیرن��د‪ .‬ممنوعیت بارگیری س��یمان از‬ ‫اس��کله پ��ارس پیامدهای��ی مانند از دس��ت دادن‬ ‫بازار های خارجی‪ ،‬تعطیلی کارخانه های س��یمان و‬ ‫بیکاری بیش از ‪ ۲۷‬هزار کارگری که به طور مستقیم‬ ‫و غیرمستقیم مشغول به کار بودن را به همراه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹امید به اکتشاف‬ ‫‹ ‹موانع سرمایه گذاری در بخش الومینیوم‬ ‫وی درباره تامین اند مورد نیاز این ش��رکت افزود‪ :‬ایرالکو‬ ‫در حال س��اخت ی��ک کارخانه تولید ان��د در اطراف اراک‪،‬‬ ‫ش��هرصنعتی خیراباد اس��ت تا با احداث ان‪ ،‬اند مورد نیاز‬ ‫درصد اند مورد استفاده‬ ‫ ‬ ‫خود را تولید کند‪ .‬درحال حاضر‪۵۰ ،‬‬ ‫خط قدیم ازسوی ایرالکو تولید می شود‪ ،‬اما برای خط جدید‬ ‫نیازمند اندهای جدید هستیم‪ .‬درحال حاضر ‪ ۵۰‬درصد نیاز ‬ ‫اند ما خارج از کش��ور تامین می ش��ود‪ .‬امیدواریم با توجه به‬ ‫اختصاص بودجه حاصل از س��وداوری ش��رکت در سال های‬ ‫‪ ۹۶‬تا ‪ ۹۸‬اختصاص بخشی از ان به این طرح شاهد راه اندازی‬ ‫هرچه س��ریع تر ان باش��یم چراکه به نظر من تاثیر خوبی در‬ ‫سوداوری اینده ما خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های ارزی‬ ‫بهش��تی در ادام��ه افزود‪ :‬با توجه ب��ه تامین ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫م��واد اولیه صنایع الومینیوم از خارج کش��ور‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫الومینیومی شدیدا به ارز نیاز دارند‪ .‬سال جاری نیز از سوی‬ ‫دولت تاکید ش��ده که ش��رکت های الومینیومی باید بخشی‬ ‫از ارز موردنیاز را خودشان تامین کنند‪ .‬مفهوم ان این است‬ ‫که ما باید شمش بیشتری صادر کنیم که این امر پیامدهای‬ ‫ناخوش��ایندی بر بازار داخلی خواهد گذاشت و ممکن است‬ ‫صنایع پایین دس��تی را با چالشی جدی روبه رو کند‪ ،‬چراکه‬ ‫این رویکرد می تواند نرخ کاالهای صنایع پایین دستی را نیز‬ ‫دستخوش تغییرات کند‪ .‬به ویژه که کاهش صادرات شمش‬ ‫الومینی��وم و تبدیل ان به محصولی باارزش تر برای کش��ور‬ ‫بهتر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫صنعت الومینیوم با صنایعی مانند فوالد‪ ،‬مس‬ ‫و پتروش��یمی متفاوت اس��ت‪ .‬تولید الومینیوم‪،‬‬ ‫ارزبر اس��ت و نیاز ب��ه واردات م��واد اولیه دارد؛‬ ‫بنابراین باید دولت و دیگر س��ازمان های متولی‬ ‫ب��ه کمک ما بیایند تا در راس��تای حفظ تولید و‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش گام برداریم‪.‬‬ صفحه 6 ‫ یکشنبه‬ ‫لزوم یک تفکیک‬ ‫دقیق!‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1588‬‬ ‫پیاپی ‪2906‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۱۵۴‬میلیون دالری‬ ‫اعالم‬ ‫س��خنگوی گمرک کشور در گفت وگو با‬ ‫کرد‪ :‬صنایع لبنی کشور در ‪ ۴‬ماهه نخست امسال بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۳‬میلی��ون دالر برابر با ‪ ۱۵۲‬هزار و ‪ ۵۷۴‬تن انواع‬ ‫لبنیات را به بیش از ‪ ۳۰‬کشور جهان صادر کرده اند که‬ ‫این موضوع با توجه به محدودیت های اقتصادی کش��ور‬ ‫و بحران کرونا در نوع خود قابل توجه است‪.‬‬ ‫س��یدروح اله لطیفی در این ب��اره اظهارکرد‪ :‬به همت‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی‪ ،‬ایران ک��ه در دهه ‪ ۶۰‬به عنوان‬ ‫یک��ی از واردکنندگان بزرگ لبنیات به ش��مار می امد‪،‬‬ ‫امروز به یک کش��ور صادرکننده این کاال تبدیل ش��ده‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬براساس گزارش ها و امارهای رسمی‪،‬‬ ‫کشور در ‪ ۴‬ماهه نخست امسال اقدام به صادرات بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۳‬میلی��ون و‪ ۷۴۲‬ه��زار و ‪ ۶۱۱‬دالر برابر با ‪۱۵۲‬‬ ‫هزار و‪ ۵۷۴‬تن انواع لبنیات را به کش��ورهای گوناگون‬ ‫جهان صادر کرده است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای اطالع رس��انی گمرک گف��ت‪ :‬با وجود‬ ‫مش��کالت ناشی از ش��یوع کرونا و توقف فعالیت مرزها‬ ‫و محدودیت ه��ای تجاری در جهان‪ ،‬کش��ورهای مقصد‬ ‫لبنیات ایرانی‪ ،‬در ‪ ۴‬ماهه نخس��ت س��ال‪ ۳۰ ،‬کش��ور‬ ‫جه��ان از جمله کان��ادا‪ ،‬المان‪ ،‬انگلس��تان‪ ،‬اس��ترالیا‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مالزی‪ ،‬امارات متح��ده عربی‪ ،‬بحرین‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬عراق و نیوزلند بودند که در این‬ ‫میان بیش��ترین سهم صادرات به کش��ور عراق با بیش‬ ‫از ‪ ۷۵‬میلی��ون و ‪ ۹۹۸‬ه��زار و ‪ ۹۷۵‬دالر و پ��س از ان‬ ‫افغانس��تان با بیش از ‪ ۱۸‬میلی��ون و ‪ ۸۲۵‬هزار و ‪۱۷۰‬‬ ‫دالر و پاکس��تان با ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۴۱۱‬هزار و ‪ ۲۸۶‬دالر‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬لطیفی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اقالم و انواع‬ ‫لبنی صادراتی ایران ش��امل پنیر تازه‪ ،‬پنیر رنده ش��ده‪،‬‬ ‫اب پنیر‪ ،‬کش��ک‪ ،‬مواد چرب و روغن های مشتق شده از‬ ‫ش��یر‪ ،‬کره بسته بندی شده‪ ،‬محصوالت متشکل از شیر‪،‬‬ ‫دوغ پاستوریزه‪ ،‬شیر‪ ،‬خامه‪ ،‬ماست‪ ،‬شیر خشک صنعتی‬ ‫و شیر خشک ویژه اطفال است‪.‬‬ ‫لبنیات ایران می تواند جهانی باشد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یک��ی از خاط��رات و نوس��تالژی های ده��ه‪ ۶۰‬ایران‬ ‫مکعب های چهارگوش و قرمز رنگ پنیرهای دانمارکی‬ ‫وارداتی اس��ت که تقریبا مهمان سفره ان روزهای همه‬ ‫ایرانیان بود‪ .‬غیر از این‪ ،‬کش��ور ما در ان سال ها یکی از‬ ‫واردکنندگان بزرگ محصوالت لبنی محس��وب می شد‬ ‫و انواع این محصوالت از کش��ورهای مختلف‪ ،‬بازارهای‬ ‫مصرف کش��ور را نشانه گرفته بودند‪ .‬اما پس از گذشت‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬ده��ه از ان روزها اخبار خوش��ایندی از این‬ ‫حوزه به گوش می رس��د که خبر از خودکفایی در تولید‬ ‫محص��والت لبنی و عالوه بر ان صادرات این محصوالت‬ ‫می دهد‪ .‬اما این صادرات تا چه حد می تواند جدی باشد‬ ‫و ای��ا کاالهای لبنی کش��ور از نظر کیفیت و معیارهای‬ ‫اس��تاندارد قابل رقابت با همتایان خارجی خود هستند‬ ‫ت��ا بتوانند س��همی از بازارهای خارج��ی را برای خود‬ ‫دس��ت و پا کنند؟! با گزارش‬ ‫درباره این موضوع‬ ‫همراه باشید‪ :‬امارهای موجود نشان می دهند صادرات‬ ‫محصوالت لبنی ایران از واردات این کاالها پیشی گرفته‬ ‫و شرکت های داخلی پس از تامین نیازهای داخلی حاال‬ ‫می توانند نیم نگاهی نیز به بازار مصرف س��ایر کش��ورها‬ ‫داشته باشند‪ ،‬اما ایا میزان این صادرات در حدی است‬ ‫که بتوان برای لبنیات کش��ور در صادرات س��همی در‬ ‫نظر گرفت؟!‬ ‫فرم مربوطه حداکثر تا پایان مرداد ‪ ،۱۳۹۹‬از نگهداری اس��ناد و مدارک‬ ‫موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه این گروه از صاحبان مش��اغل باید بر مبنای مالیات قطعی عملکرد‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و طبق افزایش نرخ های اعالم شده در دستورالعمل یادشده‬ ‫نس��بت به قطعی کردن مالیات خود اقدام کنند‪ ،‬افزود‪ :‬صاحبان مشاغلی‬ ‫که تمایل به اس��تفاده از ش��رایط دستورالعمل یادش��ده را دارند‪ ،‬باید از‬ ‫طری��ق پایگاه اینترنت��ی ‪ http: //tax.gov.ir‬مراتب را طبق فرم مربوط‬ ‫به س��ازمان امور مالیاتی کش��ور اعالم کنند‪ .‬بنا برگزارش س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی مس��یحی تاکیدکرد‪ :‬درباره صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت‬ ‫مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا تا پایان مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬نداشته باشند‪ ،‬مالیات مقطوع فوق حداکثر تا ‪ ۵‬ماه به طور مساوی‬ ‫تقس��یط می ش��ود‪ .‬عدم پرداخت به موقع مالیات یا در صورت تقس��یط‪،‬‬ ‫عدم پرداخت اقس��اط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده‬ ‫(‪ )۱۹۰‬قانون مالیات های مستقیم خواهد بود‪.‬‬ ‫پیش��رفت فن��اوری و گس��ترش فناوری ه��ای نوی��ن فراورده های‬ ‫لبن��ی در کش��ور ت��ا ح��دی پیش��رفته اس��ت ک��ه محصوالت م��ا را‬ ‫به راحت��ی ب��ا کش��ورهای پیش��رو در ای��ن زمین��ه قاب��ل رقاب��ت‬ ‫می کند‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به اقلیم کشورهای‬ ‫خاورمیانه و ش��مال افریقا‪ ،‬صنعت غذای ایران توانسته‬ ‫جایگاه ویژه ای در صادرات محصوالت غیرنفتی کش��ور‬ ‫بازی کند‪ .‬همچنین این بخش در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬معادل‬ ‫‪۱۴‬درصد و در س��ال گذش��ته معادل ‪ ۱۵‬درصد از کل‬ ‫صادرات غیرنفتی کش��ور را ب��ه خود اختصاص داده که‬ ‫این مقدار باوجود اینکه قابل توجه است‪ ،‬استعداد رشد‬ ‫بیش��تری را نیز دارد‪ .‬لطیفی در این زمینه خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توج��ه به ش��رایط اقتص��ادی کش��ور‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام ش��ده محصوالت لبنی ایران نس��بت به بسیاری از‬ ‫کش��ورها پایین تر اس��ت و این موض��وع در کنار حفظ‬ ‫کیفیت محصوالت‪ ،‬برای صادرات این محصوالت ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹از دنیا عقب نیستیم‬ ‫یک��ی از م��واردی ک��ه در زمینه گس��ترش صادرات‬ ‫محصوالت لبنی کش��ور مطرح می ش��ود‪ ،‬این است که‬ ‫ای��ا واقعا کیفیت محصوالت لبنی در کش��ور ما همپای‬ ‫‹ ‹واردات محصوالت لبنی‬ ‫س��خنگوی گمرک کشور در پاسخ به پرسش‬ ‫درب��اره واردات محص��والت لبن��ی به کش��ور در ‪ ۴‬ماه‬ ‫گذشته نیز عنوان کرد‪ :‬برخالف سال های گذشته و نیاز‬ ‫کش��ور به واردات محصوالت لبنی‪ ،‬در ‪ ۴‬ماهه نخس��ت‬ ‫امس��ال‪ ،‬واردات کش��ور در زمینه مواد لبنی محدود به‬ ‫واردات برخ��ی مواد اولیه بوده و کش��ور واردات خاصی‬ ‫در ح��وزه محص��والت لبنی از مبادی رس��می کش��ور‬ ‫صنای��ع لبنی جهان پیش می رود ی��ا اینکه محصوالت‬ ‫کش��ور ما توان رقابت با ش��رکت های خارجی را ندارند‬ ‫و تنه��ا بر مبن��ای قیم��ت پایین تر قابلی��ت عرضه در‬ ‫کشورهای محروم منطقه را دارند؟‬ ‫گیتی کری��م‪ ،‬متخصص صنایع لبنی کش��ور در این‬ ‫زمین��ه در گفت وگ��و با‬ ‫گفت‪ :‬ش��اید در صنایع‬ ‫دیگ��ر موضوع کیفیت به عنوان عامل بازدارنده در حوزه‬ ‫صادرات و گس��ترش بازارهای خارجی مطرح باشد‪ ،‬اما‬ ‫ب��دون تردید باید گفت که این موض��وع درباره صنایع‬ ‫لبن��ی مصداق ن��دارد‪ .‬وی در این باره افزود‪ :‬پیش��رفت‬ ‫فناوری و گسترش فناوری های نوین فراورده های لبنی‬ ‫در کش��ور تا حدی پیشرفته اس��ت که محصوالت ما را‬ ‫به راحتی با کش��ورهای پیشرو در این زمینه قابل رقابت‬ ‫می کند‪ .‬کری��م در این ب��اره به اس��تانداردهای جهانی‬ ‫محصوالت لبنی اش��اره کرد و افزود‪ :‬استانداردهای این‬ ‫محصوالت در جهان همسان است و هیچ کشوری برای‬ ‫تولی��د و صادرات نمی تواند از معیارها عدول کند و این‬ ‫صادرات از فروش داخل سوداورتر شده است‬ ‫محمدرض��ا کالمی گفت‪ :‬حفظ تعادل عرضه و تقاضا و تنظیم بازار کاالهای گوناگون‬ ‫نیازمند ابزارهای متناسب است و در این مسیر باید ابزار متناسب با هر کاال برای ایجاد‬ ‫تعادل به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬دبیر س��تاد تنظیم بازار با اش��اره به اخبار‬ ‫مطرح شده در رسانه ها درباره افزایش قیمت لبنیات گفت‪ :‬باید توجه داشت در شرایط‬ ‫فعلی قیمت ارز در محدوده ‪ ۲۰‬هزار تومان اس��ت‪ ،‬از این رو صادرات س��وداوری باالیی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه دولت با هدف تامین لبنیات مصرفی مردم به قیمت مناس��ب‪ ،‬یارانه ای را بابت تامین‬ ‫نهاده ها پرداخت می کند‪ ،‬افزود‪ :‬در عمل به دلیل س��وداوری صادرات به جای متعادل ماندن قیمت ها در س��بد‬ ‫مصرفی مردم‪ ،‬با صادرات نامتعارف چربی‪ ،‬کره و شیرخش��ک از کش��ور روبه رو هس��تیم و این امر س��بب شده‬ ‫تقاضای نامتعارفی به بازار شیر ایران وارد شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تحت تاثیر شرایط فوق‪ ،‬قیمت مصوب شیر در سطح کشور رعایت نمی شود‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫برای محافظت از سفره مردم الزم است از ابزارهای گوناگون استفاده کنیم و در این حوزه ابزار مناسب‪ ،‬تعیین‬ ‫عوارض صادراتی برای صادرات خامه و شیرخشک از کشور است‪.‬‬ ‫معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت گفت‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬تغییر نرخ ارز واردات کره از ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی به ارز نیمایی باعث شده مصارف کره داخلی افزایش یابد‪.‬‬ ‫کالمی ادامه داد‪ :‬ستاد تنظیم بازار با پیش بینی اینکه کره وارداتی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی رو به پایان و مصارف‬ ‫کره داخلی با افزایش روبه رو اس��ت‪ ،‬پیش��نهاد داده کارگروه هماهنگی و ساماندهی عوارض صادراتی نسبت به‬ ‫تعیین عوارض صادراتی برای شیرخشک و خامه بسته بندی به گونه ای که رانت افزایش قیمت دالر و سهم ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی به بیت المال و خزانه کش��ور بازگردانده ش��ود‪ ،‬اقدام کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با ابالغ مصوبه درباره‬ ‫اختیارات این کارگروه بازار شیر از نبود هماهنگی که فاصله گرفته و به تعادل نزدیک خواهد شد‪.‬‬ ‫در ش��رایطی است که برخی اس��تانداردها در کشور ما‬ ‫درباره این محصوالت حتی سخت گیرانه تر از معیارهای‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫ای��ن متخصص صنایع لبنی کش��ور تاکید کرد‪ :‬ما به‬ ‫هی��چ وج��ه از نظر کیفیت محص��والت در این حوزه از‬ ‫کش��ورهای دیگر عقب نیس��تیم و جایگاه اصلی ما در‬ ‫حوزه صادرات بسیار فراتر رتبه کنونی ماست‪ .‬مسائل و‬ ‫مشکالت دیگر از جمله موانع صادراتی داخلی‪ ،‬تحریم ها‬ ‫و زیرساخت هایی از این دست هستند که توان ما را در‬ ‫صادرات این محص��والت تحت تاثیر قرار داده اند‪ ،‬وگرنه‬ ‫ما در این حوزه حرف های زیادی از نظر تنوع و کیفیت‬ ‫محصوالت برای عرضه در بازارهای جهانی داریم‪.‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹یک فرصت جهانی‬ ‫س��یدمحمدرضا مرتضوی‪ ،‬نایب رئیس کنفدراسیون‬ ‫ص��ادرات ایران نیز درب��اره صادرات محص��والت لبنی‬ ‫کش��ور در گفت وگو با‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬امروز صنایع‬ ‫لبنی ما با دهه های قبل تفاوت های بسیاری کرده است‬ ‫و از نظ��ر س��خت افزاری و نرم افزاری جای��گاه مطلوبی‬ ‫دارد‪ .‬وی در این ب��اره اف��زود‪ :‬امروز م��ا همه قابلیت ها‬ ‫را ب��رای تولید مطل��وب و صادرات داری��م و باتوجه به‬ ‫قابلیت های خوبی که در کش��ورهای همسایه و منطقه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬می توانیم بازارهای خوبی را در کش��ورهای‬ ‫عراق و افغانس��تان و همچنین کش��ورهای اوراس��یا و‬ ‫اروپای��ی پیدا کنیم‪ .‬مرتضوی درباره برخی اظهارنظرها‬ ‫در زمینه مطلوب نبودن کیفیت محصوالت لبنی کشور‬ ‫و مرجع شدن محموله های صادراتی از کشورهایی مانند‬ ‫عراق نیز گفت‪ :‬در این س��ال ها اقدامات بس��یار خوبی‬ ‫در ح��وزه کنترل کیفیت این محصوالت انجام ش��ده و‬ ‫محصوالت لبنی ما از نظ��ر کیفیت حتی از محصوالت‬ ‫رقبای خارجی نیز مرغوب تر هس��تند و انچه در برخی‬ ‫موارد موجب پذیرفته نش��دن برخ��ی از اقالم صادراتی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬منطق نبودن اس��تانداردهای در نظر گرفته‬ ‫شده هر کشور با کشور دیگر است‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره افزود‪ :‬ما در گذش��ته موارد اختالف‬ ‫اینچنینی با کش��ور روسیه نیز داش��تیم که بخش های‬ ‫مورد اختالف در جلس��ات هم اندیشی در این باره‪ ،‬حل‬ ‫و فصل ش��د و درحال حاضر مش��کلی از این بابت وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬مرتضوی تاکید ک��رد‪ :‬صنایع لبن��ی ما اگرچه‬ ‫هم��واره زیر چوب قیمت گذاری دس��توری و واحدهای‬ ‫نظارتی بوده اند‪ ،‬اما در این س��ال ها رشد کرده‪ ،‬به بلوغ‬ ‫رس��یده و تکامل پیدا کرده و امروز با تنوع بس��یار باال‬ ‫قابلیت حضور در عرصه های بین المللی را دارند و باید با‬ ‫تسهیل صادرات و کاهش موانع در این مسیر از فرصت‬ ‫به وجودامده در این زمینه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫سیدروح اله لطیفی‬ ‫گیتی کریم‬ ‫سیدمحمدرضا مرتضوی‬ ‫‹ ‹بازارهای صادراتی‬ ‫صادرات یک��ی از مهم تری��ن عوامل موث��ر بر درامد‬ ‫بنگاه های اقتصادی و در بعد کالن درامد هر کش��وری‬ ‫اس��ت و از انجا که ایران در چند سال گذشته با معضل‬ ‫تحریم های امریکا روبه رو ش��ده است‪ ،‬بنابراین صادرات‬ ‫و ارزاوری نق��ش بس��زایی در روند اقتصاد کل کش��ور‬ ‫دارد‪ .‬مقص��د عمده ص��ادرات محص��والت لبنی ایران‬ ‫کش��ور عراق است که در سال ‪ ۹۶‬سهم ‪ ۷۸.۵‬درصدی‬ ‫و در س��ال ‪ ۹۷‬س��هم ‪ ۷۷‬درصدی را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬افغانس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬قطر‪ ،‬فدراس��یون‬ ‫روس��یه‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬ام��ارات متحده عرب��ی‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫س��وریه و کویت به ترتی��ب از دیگر مقاص��د صادراتی‬ ‫محص��والت لبنی ایران در س��ال ‪ ۹۶‬بود‪ .‬در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫نیز بعد از عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬قطر‪ ،‬فدراس��یون روسیه‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایج��ان‪ ،‬س��وریه و کوی��ت مقاصد صادرات��ی ایران‬ ‫بوده ان��د‪ .‬تولیدکنندگان محصوالت لبن��ی می توانند با‬ ‫بازطراح��ی در الگوی صادراتی خ��ود از این فرصت در‬ ‫ارزاوری بیشتر بهره ببرند‪.‬‬ ‫بدنه اجرایی تشکل ها تقویت می شود‬ ‫با امض��ای تفاهمنامه همکاری میان انجم��ن روابط عمومی‬ ‫ایران و موسس��ه اموزش و توس��عه منابع انسانی اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‪ ،‬مرحله تازه ای از خدمات دهی به تش��کل ها و بنگاه های‬ ‫اقتصادی عضو اتاق بازرگانی تهران در زمینه توس��عه و تقویت‬ ‫حوزه روابط عمومی شرکت ها اغاز شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی تهران‪ ،‬در مراس��م‬ ‫امضای این تفاهمنامه‪ ،‬مصطفی درویش��ی‪ ،‬مدیر حوزه ریاست‬ ‫و روابط عموم��ی ات��اق تهران‪ ،‬با یاداوری روز ملی تش��کل ها و‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬ش��روع همکاری ها میان ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران و انجمن روابط عمومی ای��ران را گامی دیگر در تقویت‬ ‫بدنه اجرایی تش��کل ها از س��وی اتاق تهران دانس��ت و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬از ظرفیت های حرفه ای این انجمن می توان برای ارتقای‬ ‫دانش فنی و اجرایی روابط عمومی تش��کل ها و بنگاه های عضو‬ ‫اتاق تهران استفاده کرد‪.‬‬ ‫غالمرضا ملکی‪ ،‬مدیر امور تش��کل ها و مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫اتاق تهران نیز در این مراسم‪ ،‬با اشاره به اینکه فراخوان دومین‬ ‫دوره ‪ MBA‬ویژه تشکل ها اواخر شهریور امسال از سوی اتاق‬ ‫تهران اعالم می شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در این دوره‪ ،‬سرفصل اموزشی‬ ‫در حوزه روابط عمومی نیز گنجانده ش��ده و دبیران تشکل های‬ ‫حاضر در این دوره اموزشی می توانند از مبانی تخصصی مرتبط‬ ‫با این بخش اگاهی یابند‪.‬‬ ‫وحید تقی خانی‪ ،‬مدیرعامل موسس��ه اموزش و توسعه منابع‬ ‫انس��انی اتاق تهران نیز با اش��اره به اغاز همکاری ها میان این‬ ‫موسس��ه و انجمن روابط عمومی ایران‪ ،‬از تدوین و برنامه ریزی‬ ‫برای برگزاری دوره ‪ MBA‬ویژه تشکل ها طی امسال خبر داد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬در این دوره اموزش��ی‪ ،‬دانش��پذیران که از بدنه‬ ‫اجرایی تشکل ها هستند‪ ،‬عالوه برسایر دروس مرتبط‪ ،‬با اصول‬ ‫حرفه ای توسعه روابط عمومی و نقش این حوزه در ارتقای کمی‬ ‫و کیفی بنگاه های اقتصادی اشنا خواهند شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬خس��رو رفیع��ی‪ ،‬رئیس هی��ات مدی��ره انجمن‬ ‫روابط عمومی ایران طی سخنانی‪ ،‬شروع همکاری این انجمن با‬ ‫اتاق تهران را گامی بلند در مسیر ترویج اهمیت و نقش روابط‬ ‫بو کارها عنوان ک��رد و گفت‪ :‬با‬ ‫عمومی در س��ازمان ها و کس�� ‬ ‫همکاری مشترک این دو نهاد‪ ،‬بستری مناسب و رو به جلو در‬ ‫بو کارها در کشور ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫عرصه توسعه فعالیت کس ‬ ‫ابوالقاس��م حکیمیان‪ ،‬خزانه دار و عض��و هیات مدیره انجمن‬ ‫روابط عمومی ایران نیز شروع همکاری این انجمن با اتاق تهران‬ ‫را به ف��ال نیک گرفت و تصریح کرد‪ :‬ای��ن همکاری دو جانبه‬ ‫می تواند در تربیت کارشناس��ان نخبه و با مهارت های ویژه در‬ ‫عرصه روابط عمومی برای بخش خصوصی‪ ،‬نقش افرینی کند‪.‬‬ ‫حسن نصیری‪ ،‬مدیر اموزش انجمن روابط عمومی ایران نیز‬ ‫در س��خنانی‪ ،‬با بیان اینکه در دنیای ام��روز‪ ،‬روابط عمومی ها‬ ‫به عنوان عضوی از تیم رهبری سازمان ها‪ ،‬ایفای نقش می کنند‪،‬‬ ‫ی در سازمان ها و به ویژه تشکل ها و‬ ‫ارتقای جایگاه روابط عموم ‬ ‫بنگاه های اقتصادی را ضروری دانست و اغاز همکاری میان این‬ ‫انجمن و موسسه اموزش اتاق بازرگانی تهران را فرصتی ایده ال‬ ‫برای تربیت مدیران و کارشناس��ان روابط عمومی در بنگاه ها و‬ ‫شرکت های بخش خصوصی عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫صادرات‬ ‫یک کار تیمی و‬ ‫تخصصی است‬ ‫یادداشت‬ ‫پایان مرداد‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫بهره مندی از‬ ‫مالیات مقطوع برای‬ ‫صاحبان مشاغل‬ ‫محمد مسیحی‪ ،‬معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫گفت‪ :‬صاحبان مشاغلی که شرایط بهره مندی از مالیات مقطوع را دارند‪،‬‬ ‫باید تا پایان مرداد براساس فرم مربوط‪ ،‬مراتب را به سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور اعالم کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬طبق تفاهم س��ازمان امور مالیاتی کش��ور و اصناف کش��ور‬ ‫و دس��تورالعمل تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬قانون مالیات های مس��تقیم‪ ،‬صاحبان‬ ‫مشاغلی که مشمول این دستورالعمل هستند‪ ،‬در صورت تکمیل و ارسال‬ ‫از چرخ واکسی‬ ‫تا مدال افتخار صنعت‬ ‫این گیاه‬ ‫منجی اب است!‬ ‫حسین محمودی اصل‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫ص��ادرات در دنی��ای ام��روز یک��ی از اصول‬ ‫توس��عه اقتصادی کشورهاس��ت و ورود به این‬ ‫عرصه تبدیل به یک رقابت تنگاتنگ ش��ده که‬ ‫به نظر می رسد در این رقابت کشور ما نتوانسته‬ ‫به خوب��ی جایگاهی را برای خود ایجاد کند و با‬ ‫توجه به مش��کالت اقتصادی کشور‪ ،‬قاعدتا این‬ ‫مشکل طبیعی به نظر می رسد‪ .‬اما شاید بتوان‬ ‫راهکاری را در نظر گرفت تا کشور ما نیز بتواند‬ ‫س��همی از این حوزه داش��ته باش��د و ان اتفاق‬ ‫افتادن نوعی مهندس��ی معکوس در این حوزه‬ ‫اس��ت‪ .‬یعنی ما باید بتوانیم نخس��ت شناسایی‬ ‫بازارهای ه��دف و نیازس��نجی های مربوط به‬ ‫انها را انجام دهیم‪ ،‬کش��ش قیمتی و حاش��یه‬ ‫س��ود را م��ورد توجه قرار دهیم و در راس��تای‬ ‫ان اق��دام به ورود ب��ه عرصه صادرات کنیم‪ .‬در‬ ‫نظ��ر نگرفتن این موارد در حوزه صادرات باعث‬ ‫می ش��ود گاه��ی تولیدکنندگانی که در عرصه‬ ‫تامی��ن نیازهای داخلی به ط��ور مطلوب عمل‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬ب��ا ورود به عرصه ص��ادرات نتوانند‬ ‫عملکرد خوبی را از خود نش��ان دهند و به دلیل‬ ‫عدم توجیه پذیری صادرات و عدم رضایتمندی‬ ‫بازار ه��دف‪ ،‬متحمل شکس��ت های اقتصادی‬ ‫ شوند‪ .‬این شکس��ت ها عالوه بر اینکه می تواند‬ ‫باعث خراب ش��دن وجهه محصوالت صادراتی‬ ‫کشور ما در حوزه صادرات باشند‪ ،‬ممکن است‬ ‫تولید کنن��ده را دچار اس��یب های جدی مالی‬ ‫کنند و ادامه تولید را نیز در ان واحدها به خطر‬ ‫بیندازند‪ .‬اما پرسش��ی که ش��اید در این زمینه‬ ‫مطرح باشد این است که یک تولیدکننده بخش‬ ‫خصوصی با توان تولید محدود چگونه می تواند‬ ‫این ارزیابی را از بازارهای هدف داش��ته باشد؟!‬ ‫بل��ه؛ حقیقت این اس��ت که ی��ک تولیدکننده‬ ‫به تنهای��ی نمی توان��د به راحتی به شناس��ایی‬ ‫بازاره��ای هدف و صادرات کاالی خود بپردازد‬ ‫و رس��یدن به این هدف نیازمند یک کار تیمی‬ ‫و منس��جم است‪ .‬برای این کار باید یک سلسله‬ ‫فعالیت کامال تخصصی انجام شود و کشورهایی‬ ‫در این حوزه موفق هس��تند که صادرکنندگان‬ ‫ب��زرگ انها تیم های تخصصی ص��ادرات را در‬ ‫اختی��ار دارن��د و تولیدکنن��دگان کوچک انها‬ ‫نیز ب��ا تش��کیل واحدهایی تخصص��ی به طور‬ ‫جمع��ی‪ ،‬فعالیت های صادرات��ی این واحدها را‬ ‫م��ورد حمایت قرار می دهند‪ .‬م��ا در اتاق های‬ ‫بازرگانی باید کارگروه های تخصصی صادراتی‬ ‫داش��ته باشیم که متاس��فانه درحال حاضر این‬ ‫ام��کان وجود ندارد‪ .‬در تش��کیل چنین اتاق ها‬ ‫و کارگروه هایی‪ ،‬اتاق های بازرگانی و همچنین‬ ‫رایزن��ان بازرگان��ی نق��ش وی��ژه ای دارند‪ .‬این‬ ‫کارگروه ها می توانند براس��اس دانش تخصصی‬ ‫خ��ود کااله��ای صادرکنن��دگان را به س��وی‬ ‫بازارهای هدف بهت��ر هدایت کنند تا صادرات‬ ‫براساس سود حداکثری شکل بگیرد و در عین‬ ‫حال از طریق سیستم کارمزدی نیز هزینه های‬ ‫مرب��وط به این کارگروه ه��ای تخصصی تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ما همچنین در این زمینه در کشور نیازمند‬ ‫سامانه های هدف بسیار پویا هستیم تا اطالعات‬ ‫روزام��د بازاره��ا را در کش��ورهای مختل��ف با‬ ‫کمتری��ن فاصل��ه زمانی در اختی��ار واحدهای‬ ‫تولی��دی ما ق��رار دهند و در عی��ن حال‪ ،‬حق‬ ‫اش��تراکی را نیز از این واحده��ا دریافت کنند‬ ‫تا فعالیتی به صرفه نیز داش��ته باش��ند‪ .‬جدا از‬ ‫این م��وارد تولیدکننده باید به صادرات رغبت‬ ‫داش��ته باشد و برای این کار اشتیاق نشان دهد‬ ‫و ب��ه همین دلیل در نظر گرفتن مش��وق های‬ ‫صادرات��ی ب��رای این واحده��ا می تواند یکی از‬ ‫راه های ایجاد انگی��زه برای تولیدکننده‪ ،‬ایجاد‬ ‫پویایی و تحرک در این حوزه‪ ،‬ضمانت صادرات‬ ‫و افزایش صادرات غیرنفتی باش��د‪ .‬به هر حال‪،‬‬ ‫ما در این سال ها از ایجاد چنین زیرساخت ها و‬ ‫فضای مناس��ب برای صادرات بخش خصوصی‬ ‫غافل بوده ایم و ان را مهیا نکرده ایم و به همین‬ ‫دلیل نیز تولیدکنندگانی که در کش��ور ما پا در‬ ‫عرصه صادرات می گذارند بس��یار تحت فش��ار‬ ‫هستند و نتایج مطلوبی را در این بخش به دست‬ ‫نیاورده ای��م که البته نباید در این میان از نقش‬ ‫عوام��ل بازدارنده بیرونی مانند تحریم هایی که‬ ‫در این سال ها بر بخش اقتصادی کشور تحمیل‬ ‫ش��ده نیز به سادگی گذش��ت اما در عین حال‬ ‫نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و هر روز‬ ‫ش��اهد کوچک تر ش��دن اقتصاد کشور باشیم‪.‬‬ ‫پس بای��د هرچه زودتر برای رف��ع این نواقص‬ ‫بنیادی در حوزه صادرات چاره ای بیندیشیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1588‬‬ ‫پیاپی ‪2906‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫کسب و کار مجازی‬ ‫فرصتی برای‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫عبدالمجید شیخی‬ ‫کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه‬ ‫اختالف نظر اتحادیه های حوزه پوشاک تا کجا پیش می رود‬ ‫لزوم یک تفکیک دقیق!‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اتحادیه های فعال در حوزه پوش��اک‪ ،‬سال هاست که‬ ‫از یک اختالف نظر قدیمی س��خن می گویند که در این‬ ‫سال ها هیچ گاه به نقطه تفاهم خاصی نرسیده است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر در ته��ران ‪ ۴‬اتحادیه صنفی پیراهن دوزان‪،‬‬ ‫کش��باف‪ ،‬پوش��اک و خیاطان به طور مس��تقیم وظیفه‬ ‫ص��دور مجوز ب��رای واحده��ای فعال در ای��ن حوزه را‬ ‫عهده دار هس��تند و البته دو اتحادیه پوشاک ورزشی و‬ ‫خرازان نیز در این موضوع نقش دارند‪ .‬گالیه اصلی این‬ ‫اتحادیه ها از ابتدا تداخ��ل حوزه فعالیت انها با یکدیگر‬ ‫بوده که هی��چ گاه نیز درباره نحوه تفکیک این حوزه ها‬ ‫به تفاهم نرسیده اند‪.‬‬ ‫فعاالن بخش های مختلف مربوط به پوشاک و نساجی‬ ‫همچن��ان از تداخل صنفی و مش��خص نب��ودن حد و‬ ‫مرزها‪ ،‬ناراضی هستند و به نظر می رسد جلسات متعدد‬ ‫برای حل این مش��کل هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‬ ‫است‪ .‬ظاهرا در چند ماه اخیر این اختالف نظرها شدت‬ ‫گرفت��ه؛ تا جایی که کار به ش��کایت ب��ه دیوان عدالت‬ ‫اداری رس��یده اس��ت‪ .‬ای��ن موضوع بهانه ای ش��د تا در‬ ‫این ش��ماره‬ ‫‪ ،‬نگاهی به این اختالف نظرها داشته‬ ‫باشیم که شرح ان در ادامه امده است‪:‬‬ ‫‹ ‹حدود رعایت نشده است‬ ‫بهنام نیک منش‬ ‫بهرام شهریاری‬ ‫حبیب طهماسبی نیک‬ ‫بهرام ش��هریاری‪ ،‬عضو هیات مدی��ره اتحادیه صنف‬ ‫کش��باف تهران در گفت وگو با‬ ‫در این باره عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬یکی از مش��کالتی ک��ه اصناف از گذش��ته با ان‬ ‫مواجه بودند این بود که در برخی از رس��ته های فعالیت‬ ‫انها همپوشانی وجود داش��ت و همین امر موجب بروز‬ ‫اختالف نظرهای��ی درب��اره صدور مجوزها می ش��د‪ .‬این‬ ‫همپوشانی در حوزه پوش��اک نیز وجود دارد و در حال‬ ‫ حاضر به یک��ی از دغدغه های مهم در این حوزه تبدیل‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی در این باره گفت‪ :‬این طبیعی است که‬ ‫ب��رای صدور مج��وز در هر حوزه نیاز ب��ه ایین نامه های‬ ‫خاصی وجود داشته باشد و صادرکنندگان این مجوزها‬ ‫نی��ز دارای مح��دوده خاص��ی از اختیارات باش��ند‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه در حوزه پوشاک این حدود رعایت نشده است‪.‬‬ ‫ش��هریاری در ای��ن زمین��ه عن��وان ک��رد‪ :‬یک��ی از‬ ‫اتحادیه های فعال در این زمینه اتحادیه دوخته فروشان‬ ‫تهران بود که بعدها به اتحادیه پوش��اک تغییر نام داد‪.‬‬ ‫ای��ن اتحادیه پ��س از مدتی اقدام به ص��دور جواز برای‬ ‫واحدهای تولیدی نیز کرد و به تدریج وارد حوزه فعالیت‬ ‫دیگ��ر اتحادیه های فعال پوش��اک ش��د ک��ه البته این‬ ‫موضوع به دلیل مشکالت قانونی‪ ،‬همواره محل اعتراض‬ ‫اتحادیه های دیگر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نادیده گرفته شدن مراحل قانونی‬ ‫عضو هی��ات مدی��ره اتحادیه صنف کش��باف تهران‬ ‫ب��ا گالی��ه از نادی��ده گرفته ش��دن مراح��ل قانونی و‬ ‫ارائ��ه اختیارات ب��ه برخی اتحادیه ها‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫دس��ت اندرکاران این اتحادیه در اردیبهشت ‪ ۱۳۹۹‬که‬ ‫همه اصناف درگیر موضوع کرونا بودند‪ ،‬بدون هماهنگی‬ ‫ب��ا اتاق اصناف و بدون طی مراح��ل قانونی و اداری‪ ،‬از‬ ‫طریق کمیسیون نظارت استان تهران حدود ‪ ۱۵‬رسته‬ ‫صنفی از جمله رس��ته های تولیدکننده‪ ،‬توزیع کننده و‬ ‫خرده فروش��ی پوش��اک مردانه‪ ،‬زنانه و بچگانه را برای‬ ‫اتحادیه پوشاک در اختیار گرفتند که برخی از انها اصال‬ ‫مربوط به حوزه فعالیت اتحادیه پوشاک نبوده است‪.‬‬ ‫وی در این زمینه یاداور شد‪ :‬البته کمیسیون نظارت‬ ‫اس��تان تهران قبل از صدور چنی��ن مجوزهایی معموال‬ ‫از اتاق اصناف اس��تعالم می گیرد و ات��اق اصناف نیز با‬ ‫بررس��ی موضوع از طریق کمیس��یون های تخصصی در‬ ‫ای��ن باره اظهار نظر می کند ام��ا در این مورد خاص این‬ ‫اتفاق نیفتاد و به این ترتیب اتحادیه پوشاک با همکاری‬ ‫در میانه تیر رئیس انجم��ن تولیدکنندگان‪ ،‬واردکنندگان و‬ ‫صادرکنن��دگان محصوالت دخانی از تخصیص نیافتن ارز برای‬ ‫واردات م��واد اولیه این صنعت در‪ 3‬م��اه قبل از ان خبر داد و‬ ‫گفت این مس��ئله باعث ش��ده تولید ‪ 8‬واحد از ‪ ۱۵‬واحد تولید‬ ‫محصوالت دخانی متوقف ش��ود‪ .‬او همچنین هش��دار داده بود‬ ‫ادام��ه این وضعی��ت و تخصیص نیافتن ارز به م��واد اولیه این‬ ‫صنع��ت تا یک ماه بعد می تواند هم��ه واحدهای تولیدی را به‬ ‫تعطیلی بکشاند‪.‬‬ ‫براس��اس اع�لام انجم��ن تولیدکنن��دگان‪ ،‬واردکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان محص��والت دخانی ‪ ۷۰‬درصد محصوالت مورد‬ ‫نیاز صنعت دخانیات از طریق واردات تامین می شود که عمده‬ ‫ان مربوط به توتون اس��ت‪ .‬همچنین این صنعت ‪ ۵۰‬هزار نفر‬ ‫اش��تغال مستقیم و ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار نفر اشتغال غیرمستقیم‬ ‫در بخ��ش توزیع‪ ،‬کش��اورزی و حمل ونقل دارد و نیاز س��االنه‬ ‫ان ب��رای واردات ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو اس��ت‪ .‬از طرف دیگر این‬ ‫و فروشندگان به فروش بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایین نامه باید با همفکری تصویب شود‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫پرداخت��ن به کس��ب وکار ب��ا اس��تفاده از‬ ‫قابلیت های فضای مجازی امری مطلوب است‬ ‫که بس��یاری از کشورها س��ال های زیادی را‬ ‫صرف راه اندازی‪ ،‬گسترش و بسط ان کرده اند‬ ‫اما بای��د توجه داش��ت که ورود ب��ه موضوع‬ ‫کس��ب وکارهای الکترونی��ک‪ ،‬ب��ه مقدماتی‬ ‫نی��ز نیاز دارد ک��ه مهم ترین انها دسترس��ی‬ ‫مطل��وب و امکان اس��تفاده از فضای مجازی‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش نیازی که ما در ان بس��یار عقب‬ ‫هس��تیم‪ .‬بررس��ی های موجود در این زمینه‬ ‫نش��ان می دهد ضریب اس��تفاده بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای پیش��رفت ه از اینترنت بین ‪ ۷۰‬تا‬ ‫‪ ۹۰‬درصد اس��ت‪ .‬ما در مقایسه با کشورهایی‬ ‫که در این حوزه موفق عمل کرده اند‪ ،‬بس��یار‬ ‫عقب تر هستیم و با این حساب احتماال ضریب‬ ‫استفاده از فضای سایبری در کشور ما حدود‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬درصد باش��د‪ .‬این یعنی تنها ‪۵۰‬‬ ‫درصد جمعیت کش��ور ما ب��ه فضای مجازی‬ ‫ورود پی��دا کرده اند و به ای��ن ترتیب می توان‬ ‫نتیج��ه گرفت ک��ه زمینه پرداخت��ن به این‬ ‫موضوع در کشور ما هنوز به صورت عام وجود‬ ‫ندارد و این موضوعی اس��ت که باید به صورت‬ ‫جدی به ان پرداخته شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن‪ ،‬دولت برای توس��عه چنین‬ ‫امکان��ی در کش��ور بای��د در زمین��ه ایجاد و‬ ‫خل��ق تش��کل های اقتص��ادی و س��اماندهی‬ ‫کس��ب وکارهای مج��ازی با قابلی��ت حضور‬ ‫در فضای س��ایبری و تج��ارت الکترونیک به‬ ‫شکلی فعال و منس��جم پیش قدم می شد‪ ،‬اما‬ ‫ل حاضر نه وزارت ارتباطات‬ ‫متاس��فانه در حا ‬ ‫و فناوری اطالعات و نه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬دارای چنین بازویی نیس��تند که‬ ‫بتوانند تش��کل های اقتصادی و کسب وکار را‬ ‫به درستی در این فضا ایجاد کنند‪ ،‬تشکل های‬ ‫موج��ود را ملزم و مقید ب��ه تجارت در فضای‬ ‫س��ایبری کنند یا زمینه را برای ایجاد چنین‬ ‫ساختارهایی مهیا سازند‪.‬‬ ‫ل حاضر در اساس��نامه های موجود ما‬ ‫در حا ‬ ‫هی��چ تعریفی از ایجاد یا تقویت ش��غل‪ ،‬خلق‬ ‫تشکل های اقتصادی یا حمایت از تشکل های‬ ‫اقتصادی با ویژگی های خاص مثل کسب وکار‬ ‫الکترونیک وجود ن��دارد‪ ،‬در حالی که حضور‬ ‫در ای��ن فضا حتی می توان��د به عنوان یکی از‬ ‫ش��رایط اعطای مجوز به شرکت ها‪ ،‬اصناف و‬ ‫تش��کل های حقیقی در نظر گرفته ش��ود و از‬ ‫این طریق به گس��ترش این حوزه در کش��ور‬ ‫کمک شود‪.‬‬ ‫نکته دیگری ک��ه در این زمینه می توان به‬ ‫ان اشاره کرد این اس��ت که از میان اکثریت‬ ‫فع��االن اقتصادی در زمینه های مختلف نظیر‬ ‫کشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬ساختمان‪ ،‬بازرگانی‬ ‫و نف��ت‪ ،‬عم��ده کاربران تج��ارت الکترونیک‬ ‫محدود ب��ه بخ��ش بازرگان��ی و کار خرید و‬ ‫فروش هستند‪ .‬ما بخش بزرگی از زیرمجموعه‬ ‫خدم��ات را به عنوان بازرگان��ی ایجاد و ان را‬ ‫بدون ارتباط با سایر بخش ها تعریف کرده ایم‪.‬‬ ‫در صورتی ک��ه اگر تولیدکنن��دگان نیز وارد‬ ‫بحث تجارت می ش��دند‪ ،‬این کار می توانست‬ ‫منج��ر به رس��وخ و توس��عه فض��ای تجارت‬ ‫الکترونیک در بخش تولید کشور شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر این چ��ون نظ��ام اموزش��ی ما‬ ‫حرفه محور نیست‪ ،‬دانش اموزان ما خیلی دیر‬ ‫با بحث کس��ب وکار الکترونیک و قابلیت های‬ ‫فضای سایبری اشنا می ش��وند‪ ،‬در حالی که‬ ‫ام��وزش ای��ن مبانی‪ ،‬یکی از اص��ول اموزش‬ ‫نوین محسوب می ش��ود و فرزندان ما باید از‬ ‫س��نین پایین با این مفاهیم به صورت اصولی‬ ‫اشنا شوند‪ .‬در کل به نظر می رسد کسب وکار‬ ‫در جهان به سرعت به سوی الکترونیکی شدن‬ ‫پیش م��ی رود زیرا این نوع فعالیت ها امکانات‬ ‫فراوان��ی را ب��رای فع��االن حوزه کس��ب وکار‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬پرداختن به موضوع گس��ترش‬ ‫کسب وکار در فضای مجازی عالوه بر مصارف‬ ‫داخل��ی و دوران همه گی��ری وی��روس کرونا‬ ‫حت��ی می توان��د این ام��کان را برای کش��ور‬ ‫ایج��اد کند که با تحریم ه��ا مقابله کنیم و از‬ ‫س��د انها بگذریم اما ما هنوز نتوانسته ایم در‬ ‫ای��ن حوزه به ش��کل مطلوب عم��ل کنیم و‬ ‫ضعف های زیادی در این مبحث داریم‪ .‬گرچه‬ ‫تا پیش از شیوع ویروس کرونا لزوم استفاده از‬ ‫امکان اموزش در فضای مجازی‪ ،‬کس��ب وکار‪،‬‬ ‫گردش��گری و سالمت حس نمی شد اما امروز‬ ‫بس��یاری از ما دریافته ایم که پرداختن به این‬ ‫موضوع��ات با اس��تفاده از قابلیت ه��ای روز‪،‬‬ ‫می توان��د چه تاثیری بر گس��ترش دامنه این‬ ‫حوزه ها داشته باشد‪.‬‬ ‫صادرات‬ ‫‪ ۶۰‬هزار تن‬ ‫خرما در ‪ ۴‬ماه‬ ‫نخست سال‬ ‫س��یدروح اله لطیفی‪ ،‬سخنگوی گمرک گفت‪ :‬کشورمان در ‪ ۴‬ماه اول‬ ‫امس��ال اقدام به صادرات بیش از ‪ ۶۰‬هزارو ‪ ۷۳۴‬تن انواع خرما به ارزش‬ ‫‪ ۵۳‬میلیون و ‪ ۵۱‬هزارو ‪ ۱۷۰‬دالر به بیش از ‪ ۵۲‬کشور کرده است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای اطالع رس��انی گمرک افزود‪ :‬انواع خرم��ای ایرانی به ‪۵۲‬‬ ‫کش��ور جه��ان از جمله س��وئد‪ ،‬هلند‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬قط��ر‪ ،‬اوکراین‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬کانادا‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬المان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬انگلس��تان‪ ،‬ع��راق‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬چین‪ ،‬شیلی و مجارستان صادر شده است‪.‬‬ ‫لطیف��ی در این ب��اره افزود‪ :‬در این میان ش��رکا و مقاص��د اصلی این‬ ‫محص��ول ایران به ترتیب‪ ،‬عراق با ‪ ۹‬میلی��ون و ‪ ۷۲۹‬هزار و ‪ ۹۴۲‬دالر‪،‬‬ ‫پاکس��تان با ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۶۴۷‬هزار و ‪ ۳۶۰‬دالر و قزاقستان با ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۱۰‬هزار و ‪ ۱۳۳‬دالر است‪.‬‬ ‫لطیفی خاطرنشان کرد‪ :‬خرما مضافتی تازه و خشک‪ ،‬خرما استعمران‬ ‫تازه و خش��ک‪ ،‬خرما پیارم‪ ،‬خرما شاهانی و خرما زاهدی انواع خرماهای‬ ‫صادراتی کشورمان هستند‪.‬‬ ‫س��خنگوی گمرک کش��ور در تش��ریح وضعیت تج��ارت خرما گفت‪:‬‬ ‫خرمای مضافتی با بیش از ‪ ۲۹‬میلیون دالر‪ ،‬مشتقات خرما با بیش از ‪۱۳‬‬ ‫میلیون دالر‪ ،‬خرمای کب��کاب با نزدیک ‪ ۵‬میلیون دالر‪ ،‬خرمای زاهدی‬ ‫ب��ا ‪ ۳‬میلیون ‪ ۶۰۰‬هزار دالر‪ ،‬خرمای اس��تعمران ب��ا بیش از یک و نیم‬ ‫میلیون دالر‪ ،‬خرمای پیارم با بیش از ‪ ۳۰۵‬هزار دالر و خرمای ش��اهانی‬ ‫با ‪ ۱۴۲‬هزار دالر‪ ،‬به ترتیب محصوالت صادراتی خرمای کشورمان در ‪4‬‬ ‫ماه نخست امسال بودند‪.‬‬ ‫در طرح ادعاهایی از این دس��ت باید همه جوانب مسئله دیده‬ ‫ش��ود و ادعاه��ا له یا علیه ه��ر اتحادیه باید با ارائه مس��تندات‬ ‫و دالیل کافی مطرح ش��ود تا بتوان به نتیجه روش��نی درباره ان‬ ‫رسید‬ ‫کمیس��یون نظارت اس��تان تهران‪ ،‬مح��ل اختالف نظر‬ ‫قدیمی ای��ن حوزه را بدون انجام عملیات کارشناس��ی‬ ‫در این زمین��ه به نفع خود مصادره کرد‪ .‬ش��هریاری با‬ ‫ذک��ر این نکته ک��ه از نظر اتحادیه ه��ای دیگر فعال در‬ ‫حوزه پوش��اک‪ ،‬ای��ن کار تخلف اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫دس��ت اندرکاران اتاق اصناف اذعان دارند که در این کار‬ ‫تخلف صورت گرفت��ه و ما حتی وقتی این موضوع را با‬ ‫اقای گلپ��ور‪ ،‬رئیس مرکز امور اصن��اف و بازرگانان در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مطرح کردیم‪ ،‬وی نیز‬ ‫اعتقاد داش��ت در شهرس��تان هایی که تعداد واحدهای‬ ‫زیرمجموع��ه این ح��وزه محدود اس��ت‪ ،‬چنین امکانی‬ ‫وجود دارد اما در ش��هری مثل تهران که ‪ ۶‬اتحادیه در‬ ‫این حوزه فعال هس��تند‪ ،‬این کار باید به صورت تفکیک‬ ‫ش��ده انجام ش��ود‪ .‬عضو هی��ات مدی��ره اتحادیه صنف‬ ‫کشباف تهران خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما در اتحادیه کشباف‬ ‫درباره این موضوع به دیوان عدالت اداری کشور شکایت‬ ‫کرده ایم و مراحل شکایت اتحادیه های مرتبط دیگر نیز‬ ‫در حال انجام اس��ت تا این تفکیک این بار با طی شدن‬ ‫مراحل قانونی و کارشناسی‪ ،‬به طور صحیح انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹باید همه جانبه به موضوع نگاه کرد‬ ‫باتوج��ه به اهمیت موضوع مطرح ش��ده‪ ،‬ما در ادامه‬ ‫گزارش‪ ،‬با بهنام نیک منش‪ ،‬سرپرس��ت معاونت بازرسی‬ ‫و نظارت اتاق اصناف ایران درباره روند اعطای اختیارات‬ ‫به اتحادیه ها به گفت وگو پرداختیم‪.‬‬ ‫نیک منش درب��اره اختیارات و مح��دوده فعالیت هر‬ ‫اتحادی��ه در گفت وگو با‬ ‫گف��ت‪ :‬معموال در این‬ ‫موارد‪ ،‬محدوده ها و اختیارات در روابط خاص اتحادیه ها‬ ‫مطرح می شود و اگر تفاهم در این زمینه حاصل نشود‪،‬‬ ‫کمیسیون نظارت این محدوده ها را مشخص می کند‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران‬ ‫درباره ادعاهای مطرح ش��ده توس��ط عضو هیات مدیره‬ ‫اتحادیه صنف کش��باف ته��ران درب��اره تخلف صورت‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید بررس��ی های الزم انجام ش��ود‬ ‫ت��ا بتوان در این باره نظر داد‪ .‬ممکن اس��ت این ادعاها‬ ‫درس��ت باش��د اما در هر حال باید این مسئله با حضور‬ ‫نمایندگان هم��ه اتحادیه های ذی نف��ع مطرح و به ان‬ ‫پرداخته شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬معم��وال در موارد اینچنین��ی که تغییر یا‬ ‫اضافه کردن رسته شغلی مطرح است‪ ،‬روال بر این است‬ ‫که اتحادیه ها به اتاق اصناف پیش��نهاد می دهند و پس‬ ‫از مطرح ش��دن موضوع در هیات رئیس��ه اتاق اصناف‪،‬‬ ‫درخواست به کمیس��یون اصناف ان شهرستان ارسال‬ ‫می شود و کمیس��یون اصناف باتوجه به اختیارات خود‬ ‫ان را مورد بررس��ی قرار می دهد‪ .‬نیک منش با تاکید بر‬ ‫اینکه در طرح ادعاهایی از این دس��ت باید همه جوانب‬ ‫مس��ئله دیده ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ادعاها ل��ه یا علیه هر‬ ‫اتحادیه باید با ارائه مستندات و دالیل کافی مطرح شود‬ ‫تا بتوان به نتیجه روش��نی درباره ان رسید‪ .‬وی درباره‬ ‫مطرح ش��دن این موضوع در دی��وان عدالت اداری نیز‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬دیوان عدالت اداری صالحیت رس��یدگی به‬ ‫این موض��وع را دارد و احتماال پس از بررس��ی‪ ،‬پرونده‬ ‫را ب��ه مرکز امور اصن��اف و بازرگانان در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ارج��اع می دهد‪ .‬اگر هم موضوع تخلف‬ ‫کمیس��یون نظارت مطرح باش��د‪ ،‬دبیرخانه کمیسیون‬ ‫عالی نظارت می تواند به ان رسیدگی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حوزه فعالیت خود را بشناسیم‬ ‫موضوع تداخل صنفی در جریان اخرین جلسه ای که‬ ‫با حضور قاس��م نوده فراهانی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف تهران‬ ‫و شماری از فعاالن این حوزه برگزار شد نیز مورد بحث‬ ‫و بررس��ی قرار گرفت اما گویا از این جلس��ه نیز نتایج‬ ‫مطلوبی به دس��ت نیامده اس��ت‪ .‬البته رئی��س اتحادیه‬ ‫خیاط��ان مردانه و زنانه تهران اعتقاد دارد چاره این کار‬ ‫بسیار ساده است و کافی اس��ت اصناف تولیدکننده به‬ ‫کار خود بپردازند و صنفی مثل اتحادیه پوش��اک‪ ،‬صرفا‬ ‫به امر فروش بپردازد‪.‬‬ ‫حبیب طهماسبی نیک‪ ،‬رئیس اتحادیه خیاطان مردانه‬ ‫و زنانه تهران در این باره گفت‪ :‬تداخل حوزه فعالیت در‬ ‫بس��یاری از صنوف دیده می ش��ود اما حرف و خواسته‬ ‫ما در این صنف که به بخش پوش��اک مربوط می شود‪،‬‬ ‫روشن و ساده است؛ اصنافی مثل ما تولیدکننده باشیم‬ ‫و صنف��ی مثل اتحادیه پوش��اک‪ ،‬صرفا ب��ه امر فروش‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح ای��ن مطل��ب اف��زود‪ :‬صنوف��ی مثل‬ ‫خیاط��ان‪ ،‬پیراه��ن دوزان و کش��باف تولیدکننده اند و‬ ‫اتحادیه پوش��اک باید محصوالت تولیدش��ده توسط ما‬ ‫را به فروش برس��اند‪ .‬رابطه اتحادیه ه��ای مرتبط با هم‬ ‫خوب اس��ت و با همین راهکار ساده می توان به تداخل‬ ‫صنفی هم پایان داد‪ .‬کافی است تولیدکنندگان به تولید‬ ‫راهکار جلوگیری از قاچاق سیگار‪ ،‬تولید داخلی است‬ ‫صنعت س��االنه ‪ ۴۰۰۰‬میلیارد تومان درامد مالیاتی‬ ‫دارد ک��ه در ص��ورت محقق نش��دن ان این مبلغ به‬ ‫کسری بودجه اضافه می شود‪.‬‬ ‫محمد تاج��دار‪ ،‬رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان محصوالت دخانی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در دهه ‪ ۷۰‬متاس��فانه واردات کاالهای‬ ‫دخانی به عنوان کاالی سخت و زیان اور ممنوع شد و‬ ‫بعد از مدتی قانون گذار و حاکمیت به این نتیجه رسید که اگر‬ ‫واردات انجام ندهد و تولید نداش��ته باش��د‪ ،‬این کاال از مجرای‬ ‫قاچاق وارد کش��ور می شود و اسیب بیش��تری به اقتصاد وارد‬ ‫می کند؛ بنابراین باتوجه به اینکه ‪ ۷۵‬درصد محصوالت دخانی‬ ‫از طریق قاچاق وارد می شد و فقط ‪ ۱۵‬درصد تولید داخل بود‪،‬‬ ‫تصمیم گرفت اجازه واردات بدهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بعد از ان هم واردات را به تولید مش��ارکتی‬ ‫تبدیل کرد و میزان واردات را کاهش داد‪ .‬براساس برنامه پنجم‬ ‫و ششم تولید مش��ارکتی هم تبدیل به تولید داخل‬ ‫ش��د و بیش��تر کمپانی های بزرگ و شرکت هایی که‬ ‫س��همی از بازار ایران داشتند مکلف شدند در داخل‬ ‫کش��ورمان خط تولید راه اندازی کنند و نیاز داخل از‬ ‫طریق تولید کشور تامین شود‪.‬‬ ‫تاجدار افزود‪ :‬رویه ای که برای صنعت دخانیات در‬ ‫برنامه پنجم و ششم تعریف شده‪ ،‬رویه درستی است‬ ‫و انتظار داریم این رویه ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موضوع افزایش توان تامین نیازهای صنعت‬ ‫در داخل کش��ور اظه��ار کرد‪ :‬در حال حاض��ر ‪ ۷۰‬درصد مواد‬ ‫اولیه از خارج از کشور و ‪ ۳۰‬درصد از داخل تامین می شود که‬ ‫امیدواری��م این رقم به کمتر از ‪ ۵۰‬درصد برس��د‪ .‬انتظار داریم‬ ‫با مجموعه جدید عالوه بر تامین نیاز داخل به س��مت صادرات‬ ‫محصوالت دخانی هم پیش برویم‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش ایلنا رئیس انجمن تولیدکنندگان‪ ،‬واردکنندگان‬ ‫رئیس اتحادیه خیاطان مردان��ه و زنانه تهران عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬موض��وع مهم دیگری ک��ه باید ب��ه ان پرداخت‬ ‫ایین نامه ضوابط خاص اس��ت‪ .‬طبق قانون‪ ،‬یک اتحادیه‬ ‫زمانی می تواند برای رست هّهای دیگر مجوز کسب صادر‬ ‫کند که براس��اس یک فرایند مش��خص برای ان رسته‬ ‫صنفی ایین نامه ضوابط خاص در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫طهماس��بی نیک در این باره گفت‪ :‬اتحادیه پوش��اک‬ ‫به تازگ��ی ایین نامه ای را مصوب ک��رده که به اعتقاد ما‬ ‫نه در اجالس اتاق اصناف تایید شده و نه در وزارتخانه؛‬ ‫یعنی م��ا نمی دانیم این ایین نامه دقیقا کجا به تصویب‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬اگر قرار اس��ت ضوابط جدیدی تصویب‬ ‫ش��ود این موض��وع باید در حضور هم��ه صنوف مطرح‬ ‫ش��ود تا دیگران هم بتوانند نظر خود را بیان کنند و در‬ ‫نهای��ت توافق حاصل و خروجی این همفکری‪ ،‬به قانون‬ ‫تبدیل شود‪ ،‬این در حالی است که ما در جریان تصویب‬ ‫ایین نام��ه ضوابط خ��اص در اتحادیه پوش��اک حضور‬ ‫نداش��ته ایم‪ .‬اگر حضور داش��تیم‪ ،‬نظراتمان یا پذیرفته‬ ‫می شد یا نمی شد اما اقناع می شدیم‪.‬‬ ‫‹ ‹انحصارطلبی وجود ندارد‬ ‫به اعتقاد رئیس اتحادیه خیاطان مردانه و زنانه تهران‪،‬‬ ‫در ای��ن صنف‪ ،‬چیزی به نام انحصارطلبی و تالش برای‬ ‫حذف دیگ��ران وج��ود ندارد ام��ا باید ب��ا گفت وگوی‬ ‫صمیمانه‪ ،‬قضایا را حل کرد تا رضایت همه صنوف جلب‬ ‫چ یک‬ ‫ش��ود‪ .‬در این صورت اجحافی نمی شود و حق هی ‬ ‫از اتحادیه های مرتبط‪ ،‬ضایع نخواهد شد‪.‬‬ ‫باید با حض��ور یک فرد موثق که تصمیم گیری اصلی‬ ‫با او باش��د با ه��م گفت وگو کنی��م؛ در غیر این صورت‬ ‫جلس��ات‪ ،‬بارها و بارها تکرار می شود اما نتیجه خاصی‬ ‫به دس��ت نمی اید و هرکسی به راه خود می رود‪ .‬ان فرد‬ ‫باید قاطع باش��د‪ ،‬نظ��رات همه را بش��نود و به عدالت‬ ‫حک��م دهد و اعتب��ارش به حدی باش��د که همه حکم‬ ‫او را بپذیرند‪.‬‬ ‫اتحادیه های این حوزه‪ ،‬روابط بس��یار خوبی دارند اما‬ ‫باید پذیرفت که این مش��کل همچنان حل نشده و باید‬ ‫هرچه زودتر برای حل و فصل ان کار اساسی انجام شود‬ ‫تا اصناف مرب��وط نیز از س��ردرگمی رهایی پیدا کنند‬ ‫و در این ش��رایط خاص اقتصادی بتوانند بدون مسائل‬ ‫حاشیه ای به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫� سخن پایانی‬ ‫ته��ای فع��االن اتحادی هه��ای‬ ‫انچ��ه از صحب ‬ ‫حوزه پوش��اک مش��خص اس��ت این اس��ت که‬ ‫اختالف نظره��ای صنفی درباره حوزه فعالیت هر‬ ‫اتحادیه در زمان تشکیل به درستی رفع نشده و‬ ‫امروز با گسترده شدن حیطه فعالیت های اصناف‬ ‫فنظرها باال گرفته است‪.‬‬ ‫مختلف‪ ،‬این اختال ‬ ‫ش��اید بررس��ی مج��دد و کارشناس��انه ای��ن‬ ‫موضوع دس��ت اندرکاران را به سوی یک تفکیک‬ ‫و تعیین تکلی��ف قطعی هدایت کند یا ش��اید در‬ ‫نهایت مس��ئوالن به این نتیجه برسند که وجود‬ ‫‪ ۶‬صن��ف در یک حوزه‪ ،‬نمی تواند توجیه منطقی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫در ه��ر ح��ال بای��د منتظ��ر مان��د و ش��اهد‬ ‫تصمیم گیری های بعدی در این زمینه بود‪ .‬البته‬ ‫امکان انتشار دیدگاه ها و نظرات هر یک از افراد‪،‬‬ ‫تشکل ها و نهادهایی که در این گزارش از انها نام‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫برده شده‪ ،‬در روزنامه‬ ‫و صادرکنن��دگان محص��والت دخانی با بیان اینک��ه تمام نیاز‬ ‫صنعت دخانیات حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫ حاضر که مش��کالت ارزی ایجاد شده و بانک مرکزی تامین ارز‬ ‫را با سختی انجام می دهد‪ ،‬انتظار داریم این ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو‬ ‫باتوجه به اش��تغال مستقیم و غیرمستقیم ‪ ۱۰۰‬هزار نفری در‬ ‫ای��ن صنعت‪ ،‬تامین ش��ود و کار واحدهای تولیدی این صنعت‬ ‫متوقف نش��ود‪ ۱۲ .‬میلی��ون مصرف کننده حرف��ه ای مخاطب‬ ‫محصوالت دخانی هس��تند و انتظار م��ا از وزیر اینده صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت این اس��ت که با تامین این می��زان ارز‪ ،‬اجازه‬ ‫اختالل در بازار را ندهد‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از مهم ترین عوامل کاهش‬ ‫قاچاق سیگار به کشور افزایش تولید است که با تامین ارز مورد‬ ‫نیاز در موعد مقرر‪ ،‬قاچاق هم کنترل می شود‪ .‬اگر تولید کاهش‬ ‫یابد نیاز داخل از مس��یر قاچاق تامین می شود و روند طوالنی‬ ‫کار در بانک مرکزی به این مسئله دامن می زند‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1588‬‬ ‫پیاپی ‪2906‬‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫از چرخ واکسی تا مدال افتخار صنعت‬ ‫‹ ‹قناعت برای حفظ ابرو‬ ‫پدرم بعد از تولد من‪ ،‬مادرم را به همراه من و سه فرزند‬ ‫دیگر رها می کند؛ حدود ‪ ۶ ،۵‬سالم بود که در میدان نوی‬ ‫ق��م از جلوی نانوایی س��نگکی گذر کردم و به ننه گفتم‬ ‫که من جلوی دکان ش��اطر حسین رد شدم و هوس نان‬ ‫س��نگک کردم که ننه گفت‪ :‬ش��کم رو ببندی مشته‪ /‬باز‬ ‫کنی دشته؛ ما ابرو داریم‪ .‬قناعت کن‪.‬‬ ‫به کالس اول ابتدایی رسیدم و در مدرسه فردوسی که‬ ‫یک مدرس��ه دولتی بود‪ ،‬ثبت نام کردم‪ .‬چند باری که به‬ ‫مدرس��ه رفتم و امدم کفشی در پا نداشتم و در حسرت‬ ‫و ارزوی ی��ک جفت کفش پالس��تکی ب��ودم‪ .‬در همان‬ ‫زمان که مدرس��ه می رفتم شب های جمعه به قبرستان‬ ‫وادی السالم می رفتم و قبرها را شست وشو می دادم و در‬ ‫کن��ار پ��ول‪ ،‬خرما و حلوا و‪ ...‬می گرفتم و کیف می کردم‪،‬‬ ‫این یکی از مهم ترین افتخارات من در زندگی است‪.‬‬ ‫کمی که بزرگ تر ش��دم یک کالس��که واکس طراحی‬ ‫کردم‪ ۶ ،‬روز هفته را با این کالس��که کار می کردم و روز‬ ‫جمعه کار نمی کردم‪.‬‬ ‫س��لطانی درباره امیدی که در روزهای سخت زندگی‬ ‫به ان داش��ت گف��ت‪ :‬من در طول زندگ��ی مدام خودم‬ ‫مجموع��ه زر ماکارون در س��ال‪ ۱۳۸۰‬برای نخس��تین بار در ایران‬ ‫خط��وط تولید ارد ِس��مولینا را راه ان��دازی کرد‪ .‬درواق��ع این گروه‬ ‫صنعتی اکنون بزرگ ترین صادرکننده ایرانی انواع ماکارونی اس��ت‬ ‫و در سکوی نخست صنعت ماکارونی ایران قرار دارد‬ ‫را ب��ه چالش کش��یده ام و نیازم را معط��ل اقدام دیگران‬ ‫نمی گذاشتم‪.‬‬ ‫‹ ‹تحول مالی با انقالب اسالمی‬ ‫وی چگونگی اغاز تحول را اینچنین بیان کرد‪ :‬انقالب‬ ‫که ش��د فرصتی فراهم ش��د تا وارد کار صنعت و تولید‬ ‫شوم‪ .‬حس کردم بستر برای تولید فراهم است‪ .‬در نهایت‬ ‫بی پولی و بی کس��ی با ‪ ۳ ،۲‬نفر بعد از تحقیق فهمیدیم‬ ‫که بستر برای سوله سازی فراهم است‪ .‬نخستین کارگاه‬ ‫خود را در مامونیه زرند اجرا کردم‪ .‬رفتم به شهر مامونیه‬ ‫زرند و با بزرگان این ش��هر دیدار و درخواس��ت ‪ ۵‬هزار‬ ‫مت��ر زمین کردم و گفتم که هروقت به درامد رس��یدم‪،‬‬ ‫پول این زمین را پرداخت می کنم و اینچنین نخس��تین‬ ‫سفارش سوله را گرفتیم و ارام ارام در سراسر کشور سوله‬ ‫س��اختیم و روی ریل ساخت وس��از افتادیم و سرمایه دار‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫کارافری��ن نمون��ه کش��ور اضافه ک��رد‪ :‬در ادام��ه این‬ ‫ساخت وسازها مسیر را از شهرک صنعتی کاوه به سمت‬ ‫ک��ردان و هش��تگرد اوردیم و ی��ک کارخانه ماکارونی با‬ ‫بهتری��ن فن��اوری جه��ان به نام «زر ماکارون» درس��ت‬ ‫کردی��م ک��ه ای��ن کارخانه تح��ول بزرگ��ی در کیفیت‬ ‫محصول ‪ ،‬بس��ته بندی و افزایش سرانه مصرف و صادرات‬ ‫در کشور انجام شد که بعد از این اتفاق واردات ماکارونی‬ ‫ت��رک و ایتالیایی به ط��ور کامل متوقف و «زر ماکارون»‬ ‫تبدیل به نخستین صادرکننده ملی شد و نخستین مدال‬ ‫افتخار صادرات را در کل صنایع کشور را «زر ماکارون»‬ ‫گرفت‪ .‬در طول این سال ها هرگز تولید در کارخانه «زر‬ ‫ماکارون» متوقف نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود زر ماکارون به تولید شکالت‬ ‫سلطانی خطاب به کسانی که می گویند بدون سرمایه‬ ‫نمی ش��ود کار تولیدی کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬وقتی فراوانی منابع‬ ‫هست و فرصت هست باید رفت و با جست وجو بهترین ها‬ ‫را پی��دا ک��رد‪ ،‬اکنون فرصت فراهم اس��ت که کش��ور را‬ ‫صنعتی و در جهان زبانزد خاص و عام کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬قصد داریم شرکت را در بخش‬ ‫شیرینی و ش��کالت توسعه دهیم‪ .‬امروز حدود ‪۱۰۳۰۰‬‬ ‫نف��ر همکار در مجموعه زر داریم و به طورمیانگین ماهی‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬میلیارد تومان حقوق به کارکنان زر می دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردهای سلطانی در صنعت‬ ‫س��لطانی در اخ��ر برنام��ه خطاب به جوان��ان گفت‪ :‬به‬ ‫توانمندی ه��ای خ��ود ودانش خودتان تکی��ه کنید و باور‬ ‫داش��ته باش��ید و دنبال حمایت مسئوالن نباشید‪ ،‬زیرا که‬ ‫این کشور دنیایی از فرصت هاست‪.‬‬ ‫مرتضی سلطانی‪ ،‬بنیان گذار شرکت زر ماکارون یکی از‬ ‫کارافرین��ان برتر علمی در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬در بخش صنعت‬ ‫در هش��تمین جش��نواره امتنان از کارافرینان برتر کشور‪،‬‬ ‫کارافرین برتر س��ال ‪ ۱۳۹۱‬در پنجمین همایش نواوری‬ ‫و عدال��ت اقتص��ادی و ش��خصیت برتر کش��ور در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬براساس نظرس��نجی انجام شده از سوی بزرگان و‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫‹ ‹زر با نماد «غزر» وارد بورس شد‬ ‫از‬ ‫پیش از این‪ ،‬مرتضی س��طانی در گفت وگو با‬ ‫تحول��ی عظیم برای ش��رکت زر ب��ا ورود به بورس گفته و‬ ‫بی��ان کرده بود‪ :‬امروز زر ماکارون به نقطه ای رس��یده که‬ ‫مورد اقبال عموم واقع ش��ده که جای ش��کر دارد‪ ،‬زیرا این‬ ‫برند متعلق به مردم و به ویژه سهامداران عزیزی است که‬ ‫به ما اعتماد کرده اند و ما امیدواریم بتوانیم به عنوان سرباز‬ ‫صنع��ت و تولید در س��رزمین مان ایران از عهده اعتمادی‬ ‫که مردم و سهامداران عزیز بر ما داشته اند‪ ،‬سربلند بیرون‬ ‫بیایی��م و بتوانی��م ب��ا منابعی که از ای��ن عرضه در بورس‬ ‫به دس��ت می اوریم‪ ،‬ضمن توسعه ش��رکت زرماکارون به‬ ‫طرح ه��ای توس��عه ای دیگر نی��ز بپردازیم ک��ه بتوانیم به‬ ‫کش��ورمان در این شرایط س��خت تحریم در روند تولید‪،‬‬ ‫توس��عه و اش��تغال پای��دار کمک کنیم‪ .‬اگ��ر می خواهیم‬ ‫کش��ورمان پیشرفت کند و ساخته شود و فرهنگ تولید و‬ ‫اش��تغالزایی افزایش یابد و صادرات در کشور بیشتر شود‬ ‫باید ش��فافیت ایجاد کنیم که بهترین محل این ش��فافیت‬ ‫بازار س��رمایه و بورس اس��ت که خداروش��کر زر ماکارون‬ ‫این توفیق را کس��ب کرده و توانس��ته با شفافیت وارد این‬ ‫عرصه شود‪.‬‬ ‫گروه گزارش ویژه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مرتضی سلطانی‬ ‫یادداشت‬ ‫زر‪ ،‬دومی��ن تولید کننده بزرگ ماکارونی و پاس��تا در‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬با ورود زر به این صنعت‪ ،‬نه تنها کش��ور را‬ ‫کامال بی نیاز از واردات کردیم‪ ،‬بلکه با رس��یدن به سقف‬ ‫صادرات‪ ،‬نخستین شرکت دارنده نشان ملی صادرات در‬ ‫میان تمام صنایع کشور هستیم‪ .‬زر در تداوم طرح توسعه‬ ‫خود در ماه ه��ای اینده بزرگ ترین واح��د تولید کننده‬ ‫شیرینی و شکالت خاورمیانه را راه اندازی می کند‪.‬‬ ‫پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی مرتضی سطانی‪،‬‬ ‫بنیان گذار گروه صنعتی زر‪ ،‬جلوی دوربین صداوس��یما‬ ‫نشس��ت و در پرس��ش و پاس��خ این برنامه شرکت کرد‪.‬‬ ‫در ابتدای این برنامه علی رضوانی‪ ،‬خبرنگار صداوس��یما‬ ‫گذری کوتاه بر زندگی س��لطانی از شروع زندگی در زیر‬ ‫خط فقر تا کس��ب مدال افتخار صادرات و کس��ب مقام‬ ‫کارافرین برتر داشت‪.‬‬ ‫مرتضی س��لطانی ب��ه معرفی خ��ود پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫متول��د ‪ ۱۳۳۷‬از ش��هر قم و محله قلعه مبارکه هس��تم‪.‬‬ ‫قلعه مبارکه قم را ایت اهلل حائری برای فقرا ساخته بودند‪.‬‬ ‫ زندگ��ی ما زیر خط فقر قرار داش��ت‪ ،‬پ��درم ‪ ۸‬فرزند از‬ ‫همسر اولش داشت که با ورود به قلعه مبارکه قم با مادر‬ ‫من ازدواج می کند‪ .‬مادر من اصالتا اهل روس��تای قاهان‬ ‫در پایین کوه های تفرش اس��ت که همس��ر اولش را در‬ ‫این روس��تا از دس��ت می دهد‪ .‬از همس��ر اولش سه بچه‬ ‫داش��ته اس��ت و بعد ازدواج با پدرم که ‪ ۸‬فرزند داش��ته‪،‬‬ ‫من را به دنیا می اورند که در این بین سر نخواستن من‬ ‫دعوا می شود‪.‬‬ ‫پیشکسوتان صنایع غذایی کشور است‪ .‬از ویژگی های بارز‬ ‫مرتضی سلطانی‪ ،‬بنیانگذار گروه صنعتی زرماکارون‪ ،‬نگاه‬ ‫فرامرزی اوس��ت‪ ،‬تا حدی که گرفتن بازارهای جهانی نیز‬ ‫او را راضی نمی کند و ورود به بازارهای اشباع و فوق اشباع‬ ‫نیز در برنامه هایش قرار دارد‪ .‬او از پاس��تای باریالی ایتالیا‬ ‫یادمی کند که با تولید حدود ‪ ۲۰۰۰‬تن در روز‪ ،‬نخستین‬ ‫تولید کننده پاستای جهان بوده و زرماکارون با ‪ ۱۵۰۰‬تن‬ ‫تولید پاستا در حال رقابت با این برند است‪.‬‬ ‫مرتضی س��لطانی می خواهد به بازار اشباع ش��ده ترکیه‬ ‫با توجه به صادرات پاس��تا ورود پی��دا کند‪ .‬هم اکنون هم‬ ‫پاس��تاهای زر به نمایندگی ایران در این کش��ور‪ ،‬در کنار‬ ‫برنده��ای معتبر جهانی از جمله باریال در س��بد انتخابی‬ ‫مشتریان ترک قرار دارد و در صدد موفقیت های بیشترش‬ ‫در این موقعیت است‪.‬‬ ‫مجموعه زر ماکارون در س��ال‪ ۱۳۸۰‬برای نخستین بار‬ ‫در ای��ران خط��وط تولید ارد سِ ��مولینا را راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫درواقع این گ��روه صنعتی اکنون بزرگ ترین صادرکننده‬ ‫ایرانی انواع ماکارونی اس��ت و در س��کوی نخست صنعت‬ ‫ماکارونی ایران قرار دارد و موفق شده باایجاد فضای رقابتی‬ ‫در صنعت‪ ،‬به عنوان نخس��تین تولیدکننده انواع ماکارونی‬ ‫و پاستا با ارد سِ مولینا در ایران‪ ،‬نقش مهمی را در ارتقای‬ ‫کیفی��ت تولی��دات داخلی به عهده بگی��رد‪ .‬به صورتی که‬ ‫درحال حاض��ر محصوالت ماکارونی ای��ران قادرند همتراز‬ ‫با برندهای معتبر جه��ان در رقابت‏های بین المللی موفق‬ ‫و سربلند وارد شوند‪.‬‬ ‫بازار در هفته‬ ‫پایانی مرداد‬ ‫بردیا امیرتیموری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫از نظر تکنیکال ش��اخص کل حمایت های‬ ‫معتب��ری س��ر راه خود دارد‪ ،‬ام��ا نگارنده در‬ ‫ش��رایط فعلی به ویژه در بحث ش��اخص کل‬ ‫خیل��ی مباح��ث تکنی��کال را دارای اهمیت‬ ‫نمی داند‪.‬‬ ‫بس��یاری از سرمایه های خرد با اخباری که‬ ‫حت��ی قدرت تحلیل ان را ندارند از این س��و‬ ‫به ان س��وی بازار و از این نم��اد به ان نماد‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫همانط��ور ک��ه پیش تر هم گفتی��م دولت‬ ‫برای کاهش روند فزاین��ده تورم و همچنین‬ ‫برخ��ی مباح��ث امنیتی گزینه ب��ورس را پر‬ ‫اهمیت تری��ن گزینه روی میز برای ش��رایط‬ ‫فعل��ی اقتصاد کش��ور می دان��د و البته برای‬ ‫اس��تفاده از این بازار برنام��ه بلندمدت دارد‬ ‫حمای��ت مکرر س��ران ‪3‬قوه از بازار س��رمایه‬ ‫نش��ان داده حمای��ت از ب��ورس مختص تیم‬ ‫خاصی نیس��ت و کل حاکمیت ب��ه عملکرد‬ ‫ب��ورس و جای��گاه ان در اقتصاد کش��ور نگاه‬ ‫مثبت دارد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو برای بازگردان��دن اعتماد به بازار‬ ‫به دنب��ال اتفاق��ات هفته گذش��ته این هفته‬ ‫ب��ازار با حمایت حقوقی ه��ا و همراهی مردم‬ ‫برخواهد گشت‪.‬‬ ‫ب��ه نظرم از امروز ب��ازار تا حدی زیادی در‬ ‫بعض��ی نمادها مثب��ت خواهد ب��ود و کم کم‬ ‫از دوش��نبه بازار به تعبیری سرس��بز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬براس��اس اطالعات��ی ک��ه ای��ن روزها‬ ‫در فضای خبری کش��ور ش��نیده می ش��ود‪،‬‬ ‫اتفاقات مثبتی در چند روز گذشته در سطح‬ ‫تصمیم گی��ری رخ داده ک��ه نوی��د روزهای‬ ‫خوب��ی در مرداد و ش��هریور را ب��رای بورس‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫همانطور که قبال هم بارها اشاره کرده بودم‬ ‫و سه شنبه و چهارش��نبه هفته گذشته برای‬ ‫همه ثابت ش��د‪ ،‬پرچمداری بازار برای دو ماه‬ ‫پیش رو در اختیار گروه پاالیش��ی و س��پس‬ ‫گروه فلزات اساسی است‪.‬‬ ‫باید دانس��ت یک معامله گر یک ماهی ازاد‬ ‫نیس��ت که بر خالف جریان اب حرکت و بر‬ ‫تحلیل های خود پافشاری کند‪ ،‬باید با اتفاقات‬ ‫مثب��ت خب��ری و جری��ان نقدینگ��ی همراه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به باور من‪ ،‬جریان پول در هفته اخر مرداد‬ ‫همچنان به س��مت نمادهایی که مارکت کپ‬ ‫بزرگ تری دارند مانند ش��پنا‪ ،‬شبندر‪ ،‬شبریز‬ ‫فوالد فخوز‪ ،‬فارس فملی‪ ،‬کگل‪ ،‬کگهر‪ ،‬شستا‪،‬‬ ‫و معادن و حتی نمادی مانند «کاما» خواهد‬ ‫بود‪ ،‬البته همانند همیشه در سایر گروه ها هم‬ ‫تک س��هم هایی هستند که در هر شرایط راه‬ ‫خود را می روند‪.‬‬ ‫هن��وز می توان ب��ه ای��ن ب��ازار و روند رو‬ ‫ب��ه رش��دش اعتماد داش��ت فع�لا پول های‬ ‫سرگردان جای بهتری ندارند که بروند‪.‬‬ ‫با مدیرعامل بازرگانی ارک مطرح شد‬ ‫بازاری بکر و سوداور برای سرمایه گذاران ایرانی‬ ‫تحقیقات بازار نشان می دهد بازار امیدوارکننده کشوری مانند ارمنستان‬ ‫می تواند سود قابل توجهی را نصیب تولیدکنندگان و تجار کشورمان کند‪،‬‬ ‫ام��ا برای ورود به بازار منطقه اوراس��یا باید ب��ا اطالعات کافی و تخصصی‬ ‫وارد ش��د‪ .‬کش��ورهای منطقه اوراسیا و بازارهای س��وداور انها‪ ،‬سرشار از‬ ‫فرصت های تجاری بکر و سوداور است‪ .‬تحقیقات بازار نشان می دهد بازار‬ ‫امیدوارکننده کشوری مانند ارمنستان می تواند سود قابل توجهی را نصیب‬ ‫تولیدکنندگان و تجار کش��ورمان کند‪ .‬در بازار اوراس��یا چه فرصت هایی‬ ‫در انتظار س��رمایه گذاران است و از همه مهم تر چگونه می توان به شکلی‬ ‫مطمئن به این بازار ارزشمند وارد شد؟ برای بررسی بیشتر ابعاد گوناگون‬ ‫این موضوع با مدیرعامل یکی از ش��رکت هایی که س��ال ها در این حوزه و‬ ‫بازار فعالیت کرده است به گفت وگو نشستیم‪ .‬با گسترش نیوز همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹در جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم‬ ‫عل��ی کریمیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت بازرگانی ارک‪ ،‬نماینده رس��می و‬ ‫انحصاری س��ازمان نمایشگاهی ایروان و مش��اور تجاری در حوزه اوراسیا‪،‬‬ ‫درباره اهمیت تجارت و دادوس��تد با کشورهای همسایه اظهارکرد‪ :‬با یک‬ ‫جنگ اقتصادی تمام عیار روبه رو هس��تیم چون کش��ورمان درحال حاضر‬ ‫درگیر بی س��ابقه ترین تحریم های تاریخ خود ش��ده است‪ .‬در مسیر رشد‬ ‫اقتصادی کشورها‪ ،‬پیوندی ناگسستنی بین الگوی تولید‪ ،‬صادرات و واردات‬ ‫وجود دارد‪ .‬در عمل‪ ،‬هیچ کش��وری نتوانس��ته بدون تجارت برون مرزی و‬ ‫جذب س��رمایه و فناوری از کش��ورهای دیگر جهان‪ ،‬دس��تاورد اقتصادی‬ ‫قابل توجهی کسب کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تبادالت تجاری با همسایگان‪ ،‬پرسود و کم هزینه‬ ‫کریمیان در ادامه اظهارکرد‪ :‬ایران با ‪ ۱۵‬کش��ور‪ ،‬مرز مش��ترک دریایی‬ ‫و زمینی دارد‪ .‬از ش��رق با پاکس��تان‪ ،‬افغانستان و ترکمنستان‪ ،‬از شمال با‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬جمهوری اذربایجان و ارمنستان‪ ،‬از غرب با ترکیه و عراق و از‬ ‫جنوب با کویت‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬قطر‪ ،‬بحرین‪ ،‬امارات و عمان همس��ایه است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬دسترس��ی ایران به اب های ازاد و بین المللی‪ ،‬فرصت تبادل‬ ‫تجاری با اقصی نقاط جهان را در اختیارمان قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اوراسیا‪ ،‬بازاری ‪ ۱۸۳‬میلیون نفری در همسایگی ایران‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بازرگانی ارک در ادامه ب��ه بیان ویژگی ها و مزایای‬ ‫بازار منطقه اوراس��یا پرداخت و گفت‪ :‬اوراس��یا یک��ی از جوامع اقتصادی‬ ‫اس��تراتژیک به ش��مار می رود‪ .‬این جامعه و قطب بزرگ اقتصادی در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬میالدی ش��کل گرفت‪ .‬منطقه اس��یای میان��ه به دلیل وجود نفت‬ ‫و گاز و کریدور ه��ای بزرگ انرژی و همچنین دسترس��ی به مس��یرهای‬ ‫تجاری و همس��ایگی با قدرت های بزرگ اقتصادی‪ ،‬از لحاظ ژئوپولتیکی‪،‬‬ ‫ژئواس��تراتژیکی و ژئواکونومیکی یک منطق ه ویژه به شمار می اید‪ .‬احتماال‬ ‫هیچ ج��ای دیگر جه��ان را نمی توان یافت که همزم��ان این ‪ ۳‬خصیصه‬ ‫اساس��ی را داش��ته باشد‪ .‬کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا حدود ‪۱۸۳‬‬ ‫میلیون نفر جمعیت دارند‪ .‬این کش��ورها درحال حاضر‪ ،‬روس��یه‪ ،‬بالروس‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬ارمنستان و قرقیزستان هستند‪ ۳ .‬عضو از اعضای این اتحادیه را‬ ‫همسایگان ایران‪ ،‬تشکیل می دهند و این به نوبه خود‪ ،‬فرصت ویژه ای برای‬ ‫ایران ایجاد می کند‪ .‬اتحادیه اوراس��یا یکی از قدرت های اقتصادی نو ظهور‬ ‫است و با ظرفیت هایی که دارد اینده روشنی را پیش روی خود می بیند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارمنستان‪ ،‬پلی برای ورود ایران به اوراسیا‬ ‫نماینده نمایش��گاهی ایروان در تش��ریح بیش��تر این موضوع گفت‪ :‬مرز‬ ‫مش��ترک ارمنستان و ایران یک جاده ترانزیتی برای انتقال کاالهای ایران‬ ‫به اتحادیه اوراسیاس��ت‪ .‬روابط اقتصادی ایران و ارمنستان ‪ ۲۶‬سال است‬ ‫که شکل گرفته و برقرار است و حدود ‪ ۱۵‬سال است سطح روابط‪ ،‬بیشتر‬ ‫شده و ش��کل جدی تری به خود گرفته است‪ .‬ارمنس��تان جایگاه ویژه ای‬ ‫برای تجار ایرانی دارد اما قبل از ورود به این بازار باید به چند توجه داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬قبل از هر چیز باید با اطالعات کامل و دید بازار وارد شوند چون‬ ‫اگر بدون شناخت وارد این بازار شوند متضرر شده و ممکن است به اینده‬ ‫اقتصادی دو کشور ضربه بزنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه‪ ،‬ابزاری موث�ر و ارزان برای ورود به بازارهای‬ ‫جدید‬ ‫کریمی��ان در ادام��ه تصریح ک��رد‪ :‬تولیدکنن��دگان و تج��ار عالقه مند‬ ‫می توانن��د با حضور در نمایش��گاه های تخصصی منطقه اوراس��یا عالوه بر‬ ‫ارائه دستاوردهای خود‪ ،‬ذائقه مردم و مشتریان بازار هدف را هم بشناسند‪.‬‬ ‫براس��اس امارهای رسمی اعالم ش��ده‪ ،‬مجموع صادرات ایران به ‪ ۵‬کشور‬ ‫این اتحادیه در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬حدود ‪ ۹۱۸‬میلی��ون دالر بوده و در مقابل‪،‬‬ ‫صادرات کش��ورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ایران در مدت مشابه‪ ،‬حدود‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۷۷۵‬میلیون دالر‪ ،‬ثبت شده است‪ .‬همانطور که می بینید با‬ ‫یک گردش مالی بزرگ و قابل توجه روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط مستقیم با بازارهای هدف‬ ‫کریمی��ان در ادام��ه اف��زود‪ :‬بس��ترهای متفاوت��ی برای ش��رکت ها و‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی وجود دارد که بتوانند محصوالت و خدمات خود را به‬ ‫بازار جهانی و به ویژه کشورهای حوزه اوراسیا معرفی کنند‪ ،‬مانند ویژه نامه‬ ‫اقتصادی ارویک که بستر تبلیغات و بازاریابی به صرفه ای را برای شرکت ها‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬نمایشگاه های تخصصی انالین و غیرحضوری ارمنستان‬ ‫که با توجه به ش��رایط اقتصادی و نیز شرایط شیوع کرونا می توانند پل و‬ ‫ابزار بس��یار مفید و کارامدی برای تجار ایرانی فراهم و به طور مستقیم با‬ ‫بازار هدف ش��ان ارتباط برقرار کنند‪ .‬نمایشگاه های تخصصی و بین المللی‬ ‫ایروان‪ ،‬بس��تر حضور ش��رکت ها و تولیدکنندگان ایرانی را فراهم کرده تا‬ ‫بتوانند از نزدیک با مخاطب خود ارتباط گرفته و در راس��تای بازاریابی و‬ ‫گس��ترش فعالیت صادراتی مجموعه ها از طریق ارمنس��تان‪ ،‬با بازار بزرگ‬ ‫کشورهای اتحادیه اوراسیا ارتباط داشته باشند‪ .‬شرکت ها‪ ،‬تجار و بازرگانان‬ ‫برای دریافت اطالعات بیش��تر می توانند به سایت بازرگانی ارک به نشانی‬ ‫‪ www.arc-company.com‬مراجعه کنند‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1588‬‬ ‫پیاپی ‪2906‬‬ ‫چهره‬ ‫محرم امسال‬ ‫مهمان نمی پذیریم‬ ‫اس��تاندار زنج��ان گف��ت‪:‬‬ ‫محرم امسال با توجه به شیوع‬ ‫کرون��ا‪ ،‬از پذی��رش مهم��ان‬ ‫مع��ذور هس��تیم‪ .‬به گزارش‬ ‫مه��ر‪ ،‬فت��ح اهلل حقیق��ی در‬ ‫جلسه ستاد محرم که در قالب‬ ‫ویدئوکنفرانس برگزار ش��د‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه رهنمودها‪ ،‬بیان��ات و توصیه های رهبر معظم‬ ‫انقالب که همواره چراغ راه کش��ور بوده‪ ،‬درباره ش��رایط‬ ‫کنونی نیز که با شیوع کرونا دست به گریبان هستیم‪ ،‬باید‬ ‫مورد توجه باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ گاه نباید در چنین شرایطی‬ ‫دس��ت به اتخاذ تصمیمات احساسی بزنیم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه امار حاکی از ان اس��ت که مردم استان به میزان ‪۸۲‬‬ ‫درصد رعایت پروتکل های بهداشتی و‪ ۸۰‬درصد نیز رعایت‬ ‫بهداش��ت فردی را در پیک نخست ش��یوع بیماری کرونا‬ ‫مدنظر داش��تند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر بخواهیم این امار را در شرایط‬ ‫کنونی ارزیابی کنیم‪ ،‬خواهیم دید که رعایت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی افزایش یافته و به ‪ ۸۳‬درصد رسیده‪ ،‬اما رعایت‬ ‫بهداش��ت فردی کاهش پیدا کرده و ب��ه ‪ ۷۸‬درصد تنزل‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬اس��تاندار زنجان با یاداوری اینکه مشکالت‬ ‫اصلی استان در زمینه شیوع بیماری کرونا از هفته نخست‬ ‫تی��ر امس��ال و با کنار گذاش��تن پروتکل های بهداش��تی‬ ‫ازس��وی مردم اغاز شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وقتی قرار باشد بدون‬ ‫توجه به فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬استفاده از ماسک‪ ،‬رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی و‪ ...‬در مراسم مختلف از جمله عزا و‬ ‫عروسی حضور پیدا کنیم‪ ،‬باید منتظر روزهای سخت نیز‬ ‫باش��یم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی هیچ کس‬ ‫نباید با تصمیم احساس��ی خود‪ ،‬ج��ان دیگران را به خطر‬ ‫بیندازد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تصمیم احساس��ی در شرایط کنونی‬ ‫می تواند در قالب مواردی مانند حضور در مراسم عروسی‪،‬‬ ‫عزا یا س��ایر تجمعاتی که عامل شیوع کروناست‪ ،‬باشد‪ ،‬به‬ ‫همین خاطر همه ما باید به صورت عملی برای کنترل این‬ ‫بیمای وارد میدان ش��ده و به نوبه خود س��هم ارزنده ای در‬ ‫این زمینه ایفا کنیم‪ .‬اس��تاندار زنجان از برخورد با افرادی‬ ‫که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده و شرایط کنونی‬ ‫را درک نمی کنند‪ ،‬خب��رداد و بیان کرد‪ :‬حال که به محرم‬ ‫نزدیک می ش��ویم‪ ،‬رعایت پروتکل های بهداش��تی را باید‬ ‫بیش از پیش جدی بگیریم و یکی از مواردی که به شدت با‬ ‫ان برخورد خواهد ش��د‪ ،‬قمه زنی است که می تواند عاملی‬ ‫برای شیوع کرونا باشد‪.‬‬ ‫حل ریشه ای‬ ‫مشکل هفت تپه‬ ‫نماینده مردم ش��وش در‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪ :‬مشکل شرکت نیشکر‬ ‫هفت تپه باید به طور ریشه ای‬ ‫ح��ل و از تکرار هفت تپه های‬ ‫جدی��د جلوگی��ری ش��ود‪.‬‬ ‫محم��د کعب عمی��ر در‬ ‫گفت وگو با ایلنا با اش��اره به مش��کالت ش��رکت نیشکر‬ ‫هفت تپ��ه اظهارک��رد‪ :‬طب��ق وع��ده ای که داده ش��ده‪،‬‬ ‫حساب های مسدود شرکت نیش��کر هفت تپه با دستور‬ ‫رئی��س قوه قضاییه ازاد س��ازی ش��ده تا حق��وق معوق‬ ‫کارگ��ران این ش��رکت پرداخت ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه کارگران نیش��کر هفت تپ��ه به منظ��ور دریافت‬ ‫حق وحقوق خود ح��دود ‪ ۵۷‬روز اعتصاب کردند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این مس��ئله زیبنده کش��ور ما نیس��ت که کارگران‬ ‫ب��رای دریافت حق وحقوق قانونی خ��ود راه را در مطالبه‬ ‫در ک��ف خیاب��ان ببینند و به همین دلی��ل عقیده داریم‬ ‫مسئله کارگران نیشکر هفت تپه باید به طور ریشه ای حل‬ ‫و از تکرار هفت تپه های جدید در کش��ور جلوگیری شود‪.‬‬ ‫کعب عمیر تاکید کرد‪ :‬روند خصوصی س��ازی در شرکت‬ ‫نیش��کر هفت تپه به طور کامل اش��تباه ب��وده و به گفته‬ ‫مس��ئوالن و س��ازمان های گوناگون‪ ،‬مالک فعلی اهلیت‬ ‫اداره این ش��رکت بزرگ تولیدی در اس��تان را ندارند و به‬ ‫همین دلیل مالکان فعلی این شرکت باید خلع ید شده و‬ ‫این ش��رکت ازسوی یک نهاد قدرتمند دولتی اداره شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��وش در مجلس شورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬رئیس سازمان خصوصی سازی کشور نیز در جلسه‬ ‫با نمایندگان درباره مالکیت ش��رکت و اداره ان ازس��وی‬ ‫یک نهاد دیگر‪ ،‬قول پیگیری جدی داده اس��ت‪ .‬سازمان‬ ‫خصوصی س��ازی نمی تواند حق��وق کارگران را پرداخت‬ ‫کند؛ بنابراین قرار شد از وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫درخواس��ت شود از محل بیمه مش��اغلی که بر اثر کرونا‬ ‫متضرر ش��ده اند‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬میلی��ارد تومان تزریق کند‬ ‫ت��ا برنامه کوتاه مدت اجرا ش��ود‪ .‬همچنین دفترچه های‬ ‫تامین اجتماعی کارگران این شرکت تا اخر سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تمدید ش��د‪ .‬کعب عمیر عنوان کرد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬بعد‬ ‫از حضور نمایندگانی از کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس در‬ ‫ش��وش و ش��نیدن مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه و‬ ‫به دنبال ان نشس��ت مجلس با حض��ور معاون مجلس و‬ ‫برخی مس��ئوالن‪ ،‬مقرر شد جلسه ای با در حضور معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری یا ش��خص رئیس جمهوری برگزار‬ ‫و اینده این ش��رکت در این جلس��ه تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫وی ش��رایط ایجادشده برای ش��رکت نیشکر هفت تپه را‬ ‫اضطراری دانس��ت و گفت‪ :‬کش��ت نیشکر تقسیم زمانی‬ ‫دارد‪ ،‬اگر در این روزها کش��ت انجام نش��ود تا یک س��ال‬ ‫دیگر نمی توانیم کشت انجام دهیم؛ بنابراین زیان بزرگی‬ ‫به شرکت و این شریان اقتصادی وارد می شود‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫بهره برداری از‬ ‫‪ ۲‬واحد تولیدی‬ ‫در زاهدان‬ ‫همزمان با روز حمایت از صنایع کوچک‪ ،‬یک واحد تولیدی در ش��هرک‬ ‫صنعتی زاه��دان میرجاوه و واحد های کارگاهی ش��هرک صنعتی زاهدان‬ ‫کارگاهی بهره برداری شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬ای��ن واحد صنعتی با‬ ‫تولید ‪ ۳‬گروه از محصوالت لبنی مانند انواع شیر‪ ،‬انواع ماست و انواع دوغ‬ ‫پاستوریزه اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫داوود ش��هرکی ضمن بی��ان این مطلب اف��زود‪ :‬میزان س��رمایه گذاری‬ ‫انجام شده در این واحد ‪ ۸۲۵۶۰‬میلیون ریال است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬براساس ارقام دفتری‬ ‫واحد تولیدی صنایع غذایی س��جاد زمینه اش��تغال را برای ‪ ۱۶‬نفر فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی سیس��تان و بلوچستان گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اهمیت ایجاد زیرس��اخت های الزم برای صنایع کوچک ‪ ۱۵‬واحد‬ ‫کارگاهی مس��تقر در ش��هرک صنعتی زاهدان کارگاهی بهره برداری شد‪.‬‬ ‫علیرض��ا راش��کی با بیان اینکه این س��وله ها در زمینی با گس��تره ‪۲۷۰۰‬‬ ‫مترمربع بنا ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬تا کنون برای این ط��رح مبلغ ‪ ۲۴۷۰۰‬میلیون‬ ‫ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬راه اندازی مجدد ‪ ۴۰‬واحد تولیدی راکد در دستور کار این شرکت‬ ‫قرار گرفته بود که تاکنون راه اندازی مجدد ‪ ۲۰‬واحد تولیدی محقق ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کشت زعفران ظرفیت پنهان توسعه اشتغال در همدان‬ ‫این گیاه‪ ،‬منجی اب است!‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محصوالت‬ ‫باغی را که‬ ‫کنار بگذاریم‪،‬‬ ‫بخش عمده ای‬ ‫از محصوالت‬ ‫کم اب بر‬ ‫استان همدان‪،‬‬ ‫گیاهان دارویی‬ ‫است به طوری‬ ‫که همدان‬ ‫درحال حاضر‬ ‫قطب تولید‬ ‫گشنیز کشور‬ ‫به شمار می رود‬ ‫همدان به لحاظ ظرفیت های بخش کشاورزی استانی‬ ‫نامدار در کش��ور و به ویژه غرب کش��ور و سرامدی ان‬ ‫در تولی��د برخ��ی محصوالت کش��اورزی قاب��ل توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬بارها و در گزارش های متع��دد عنوان کرده ایم‬ ‫که استان همدان به دلیل ظرفیت های خاص و شرایط‬ ‫اب وهوایی‪ ،‬وجود باغبانان و کش��اورزان س��ختکوش و‬ ‫ش��رایط جغرافیایی مناس��ب‪ ،‬منطقه ای مستعد برای‬ ‫س��رمایه گذاری های داخل��ی و خارج��ی در این بخش‬ ‫اس��ت تا جایی که حتی محصوالتی که به نظر می رسید‬ ‫به بار نش��اندن درختان ان در همدان ممکن نیس��ت‬ ‫هم با تالش کارشناسان این بخش ثمربخش شده اند‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذشته‪ ،‬موضوع کمبود اب و ضرورت‬ ‫اس��تفاده بهینه از اب در بخش کشاورزی بهره برداران‬ ‫ای��ن بخش را به س��مت کش��ت محص��والت کم اب بر‬ ‫هدای��ت ک��رده و از انجای��ی که کارشناس��ان در ارائه‬ ‫مشاوره به کش��اورزان نقش مهمی دارند‪ ،‬سعی بر ان‬ ‫بوده محصوالتی که ارزاوری مناس��بی به همراه دارند‪،‬‬ ‫به کشاورزان معرفی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قطب تولید گشنیز کشور‬ ‫محص��والت باغی را که کنار بگذاریم بخش عمده ای‬ ‫از محصوالت کم اب بر اس��تان همدان‪ ،‬گیاهان دارویی‬ ‫اس��ت به طوری که همدان درحال حاض��ر قطب تولید‬ ‫گش��نیز کش��ور اس��ت و در زمین��ه تولی��د رازیانه و‬ ‫گل محمدی نیز رتبه دار کش��ور ش��ده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬ب��ه ذک��ر اقدامات انجام ش��ده ب��رای تولید‬ ‫محصولی می پردازیم که شاید تا چند سال قبل انحصار‬ ‫ان در اختیار استان خراسان بود و کسی فکر نمی کرد‬ ‫زعفران در همدان نیز به بار بنشیند‪.‬‬ ‫زعفران از جمله محصوالتی اس��ت که امکان کشت‬ ‫ان در بیش��تر مناط��ق اس��تان همدان وج��ود دارد و‬ ‫می تواند در کنار اش��تغالزایی‪ ،‬سود و سرمایه بزرگی را‬ ‫نصیب استان همدان کند‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناسان با توجه به مشکل کم ابی چند‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬زعفران محصول بس��یار مناسبی است‬ ‫که کش��اورزان برخی از مناطق از جمله استان همدان‬ ‫می توانند‪ ،‬با تغییر الگوی کش��ت‪ ،‬این محصول باارزش‬ ‫را کاش��ته و به درامد مطلوبی برس��ند‪ ،‬چراکه زعفران‬ ‫در مقابل گرما و سرما مقاومت خوبی دارد و جایگزین‬ ‫مناسبی برای محصوالتی با ابیاری فراوان است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز کم به اب‬ ‫کارشناس کشاورزی اس��تان همدان در گفت وگو با‬ ‫مه��ر با بیان اینکه نی��از ابی ک��م از مهم ترین مزایای‬ ‫کش��ت زعفران است‪ ،‬گفت‪ :‬طی سال های اخیر‪ ،‬شاهد‬ ‫افزایش کش��ت این محصول در برخی شهرستان های‬ ‫اس��تان همدان بوده ایم‪ .‬نسرین دانش��مند با اشاره به‬ ‫درامدزایی باالی این محصول گفت‪ :‬در صورت توسعه‬ ‫کش��ت زعفران در مناطق مستعد استان همدان شاهد‬ ‫درامدزایی قابل توجه کشاورزان نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫کیلوگرم در س��ال رسیده است‪ .‬شهبازی با بیان اینکه‬ ‫این کش��ت و کار به صورت محدود بوده و از س��ال ‪۸۳‬‬ ‫تا ‪ ۹۸‬س��طح زیر کش��ت از ‪ ۱۶‬هکتار ب��ه ‪ ۲۱۵‬هکتار‬ ‫رس��یده‪ ،‬افزود‪ :‬میزان تولید محصول زعفران در استان‬ ‫همدان در این دوره ‪ ۱۵‬س��اله از ‪ ۵۲‬کیلوگرم در سال‬ ‫به ‪ ۷۰۰‬کیلوگرم رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کش��ت زعفران در استان همدان از‬ ‫ش��هریور اغاز می شود و پس از کاشت تا پایان ماه یک‬ ‫مرتبه ابی��اری الزم دارد و در مهرماه نیز اگر بارندگی‬ ‫نباش��د‪ ،‬یک مرتبه ابیاری انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬استان‬ ‫همدان در زمینه مناسب گام برداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی تولید امسال‬ ‫کش��ت زعفران در اس��تان همدان س��ابقه ای ‪ ۱۵‬س��اله دارد‪،‬‬ ‫اما با توس��عه کش��ت این گیاه باارزش‪ ،‬ضمن حفظ بیشتر اب در‬ ‫بخش کشاورزی‪ ،‬به توسعه اشتغال استان کمک کرده و ارزاوری‬ ‫محصوالت افزایش خواهد یافت‬ ‫وی اب وه��وای مطلوب همدان را برای کش��ت این‬ ‫محصول مناس��ب دانس��ت و ب��ا بیان اینک��ه زعفران‬ ‫می توان��د‪ ،‬جایگزی��ن مطلوبی برای محصوالتی باش��د‬ ‫ک��ه نی��از باالیی ب��ه ابی��اری دارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در برخی‬ ‫شهرستان های استان همدان از انجا که شرایط کشت‬ ‫زعفران وجود دارد‪ ،‬زعفران کارانی از استان خراسان به‬ ‫همدان امده و این محصول را پرورش می دهند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مزایای متعدد کشت زعفران عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬زعف��ران از گیاهان ب��ا مصرف کم اب اس��ت و‬ ‫مزیت های بس��یاری دارد ضمن اینکه دوره رش��د این‬ ‫گی��اه و فیزیولوژی ان به گونه ای ب��وده که از بارش ها‬ ‫برای تامین نیاز ابی خود استفاده می کند‪ .‬دانشمند بر‬ ‫تالش برای افزایش سطح زیر کشت زعفران در استان‬ ‫همدان تاکید کرد و ادامه داد‪ :‬سطح زیر کشت زعفران‬ ‫در استان افزایش یافته و کشت ان در همدان‪ ،‬فامنین‬ ‫و مالیر انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کش��ت زعفران بسیار خوب است‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬فردی که یک س��رمایه اولیه به خرید پیاز‬ ‫زعفران اختصاص می دهد‪ ،‬دس��ت کم ‪ ۷‬س��ال ان پیاز‬ ‫در زمین بوده و پس از ‪ ۳‬س��ال ممکن اس��ت این پیاز‬ ‫چندبرابر ش��ده و می تواند سطح زیر کشت را گسترش‬ ‫داده یا حتی فروش پیاز داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس بخش کشاورزی استان همدان با بیان‬ ‫اینکه نباید کش��اورزی استان همدان را به کشت چند‬ ‫محصول خ��اص محدود کرد‪ ،‬بلکه باید با کش��ت های‬ ‫جدید ظرفیت های اس��تان همدان را س��نجید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زمانی کس��ی حتی به ذهنش ه��م خطور نمی کرد که‬ ‫زعف��ران در همدان کش��ت ش��ود‪ ،‬اما اکن��ون همدان‬ ‫در ای��ن زمینه ح��رف برای گفت��ن دارد‪ .‬صحبت های‬ ‫کارشناس��ان بخش کش��اورزی موید این واقعیت است‬ ‫که کش��ت زعفران می تواند در اس��تان همدان بیش از‬ ‫این پا بگیرد و کم کم همدان هم به جمع اس��تان های‬ ‫مط��رح در زمینه تولید این گیاه با ارزش که به طالی‬ ‫سرخ شهره است‪ ،‬بپیوندد‪.‬‬ ‫‹ ‹ره چند ساله‬ ‫هر چن��د نباید انتظار داش��ت ره چند س��اله ای که‬ ‫اس��تان های مطرح در زمینه کش��ت این محصول طی‬ ‫کرده ان��د در مدتی کوتاه طی کنیم‪ ،‬اما به هر حال کار‬ ‫را از هر کجا شروع کنیم‪ ،‬برنده ایم‪.‬‬ ‫مدیر امور باغبانی جهاد کش��اورزی اس��تان همدان‬ ‫پیرامون اقدامات انجام شده برای توسعه کشت زعفران‬ ‫در استان همدان در گفت وگو با مهر اظهارکرد‪ :‬همدان‬ ‫و ش��رایط اقلیمی این استان امتیازات الزم برای کشت‬ ‫زعفران را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫حجت اهلل ش��هبازی با تاکید بر اینکه از گذشته های‬ ‫دور حاش��یه زاگرس و دامنه الوند منشا کشت زعفران‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬در زمینه‬ ‫توسعه کش��ت این محصول وارد کار شده ایم‪ ،‬به نوعی‬ ‫که س��طح زیر کشت این محصول که در سال ‪ ۸۳‬برابر‬ ‫‪ ۱۶‬هکتار بوده در س��ال گذشته به ‪ ۲۱۵‬هکتار رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹روند رو به رشد تولید‬ ‫می��زان تولید محص��ول زعفران در اس��تان همدان‬ ‫در دوره ‪ ۱۵‬س��اله از ‪ ۵۲‬کیلوگ��رم در س��ال به ‪۷۰۰‬‬ ‫وی با بیان اینکه پیش بینی می ش��ود میزان کش��ت‬ ‫زعفران در اس��تان همدان امسال به ‪ ۲۷۰‬هکتار برسد‬ ‫و میزان تولید محصول زعفران در اس��تان همدان را از‬ ‫‪ ۷۰۰‬کیلوگرم در س��ال گذش��ته به ‪ ۸۷۰‬کیلوگرم در‬ ‫سال جاری برساند‪ ،‬گفت‪ :‬این عدد قابل توجه است‪.‬‬ ‫مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی همدان به افزایش‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلویی تولید زعفران در ‪ ۴‬سال اخیر اشاره کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬گس��ترش سطح زیرکشت و تولید زعفران‬ ‫در استان همدان به شدت افزایش یافته و ادامه خواهد‬ ‫داش��ت و پیش بینی می شود در سال جاری تولید قابل‬ ‫توجه باشد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه از تالش های انجام ش��ده برای‬ ‫برندسازی زعفران همدان در سطح بین المللی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬برندس��ازی زعفران همدان را دنبال می کنیم‬ ‫تا بتوانیم زعفران همدان را با برند خودمان در کش��ور‬ ‫عرضه کنیم‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ناگفته پیداس��ت که کاشت‪ ،‬داشت و برداشت‬ ‫زعفران‪ ،‬بس��یار س��خت و هزینه بر است‪ ،‬اما به‬ ‫ته��ای دولت از‬ ‫علت س��وداوری و نی��ز حمای ‬ ‫طرح های اقتصادی کش��اورزی با رویکرد کشت‬ ‫کم اب‪ ،‬کاش��ت زعف��ران از بس��یاری جهات از‬ ‫سایر محصوالت کش��اورزی از توجیه اقتصادی‬ ‫مناسبی در همدان برخوردار است‪.‬‬ ‫زعفران برای پرورش نیاز چندانی به اب ندارد‬ ‫و در بیشتر مواقع اب باران کفاف ان را می دهد‬ ‫و به نوعی گیاهی چند ساله است به طوری که با‬ ‫هر بار کاشت پیاز زعفران‪ ،‬می توان چندین بار از‬ ‫ان برداش��ت کرد ضمن اینکه به ازای هر هکتار‬ ‫مزرع��ه زعفران برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬نفر اش��تغال ایجاد‬ ‫یش��ود؛ بنابراین می توان از این ظرفیت برای‬ ‫م ‬ ‫توسعه اشتغال استان در سالی که جهش تولید‬ ‫نام گرفته بهره بیشتری برد‪.‬‬ ‫معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو خبر داد‬ ‫تبدیل ذخایر بلوکه شده سنگ اهن به معادن قابل استخراج‬ ‫مع��اون طرح ه��ای توس��عه مع��دن و صنایع معدنی ایمی��درو به هم��راه مدیران و‬ ‫کارشناسان و مدیران مجتمع معادن سنگ اهن فالت مرکزی از دو معدن سنگ اهن‬ ‫انومالی شمالی و چاه گز در شهرستان بافق بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مجتمع معادن سنگ اهن فالت مرکزی‪ ،‬محمد اقاجانلو در‬ ‫حاشیه این بازدید ضمن ابراز خردسندی از تالش و عملکرد پیمانکار و سرمایه گذاران‬ ‫در واحد انومالی ش��مالی از همکاران شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خواستار‬ ‫تدبیر و برنامه برای رفع عقب افتادگی فعالیت معدنکاری در معدن س��نگ اهن چاه‬ ‫گز ش��د‪ .‬معاون طرح های توس��عه معدن و صنایع معدنی س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬با اشاره به اینکه در استان یزد ذخایر سنگ اهن متعدد‬ ‫و گسترده ای وجود دارد‪ ،‬اما بخش قابل توجهی از این ذخایر بلوک شده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شرکت های سنگ اهن مرکزی و چادرملو به عنوان دو شرکت مهم پشتوانه فوالد‬ ‫کش��ور در این منطقه وجود دارد که با کمبود خوراک روبه رو ش��دند‪ .‬اقاجانلو افزود‪:‬‬ ‫توزیع الکترونیکی گاز مایع در فارس‬ ‫مدیرعامل ش��رکت گاز فارس گفت‪ :‬طرح توزیع الکترونیکی‬ ‫گاز مایع با هدف شناسایی مصرف کنندگان و ساماندهی توزیع‪،‬‬ ‫از شهریور در فارس اجرایی می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫از استان‬ ‫فارس‪ ،‬غالم عباس حسینی در جلسه بررسی اجرای طرح توزیع‬ ‫الکترونیکی س��وخت مایع در فارس با اشاره به امادگی شرکت‬ ‫گاز ف��ارس در شناس��ایی و معرفی مصرف کنن��دگان واقعی و‬ ‫خانواره��ای فاقد گاز طبیعی‪ ،‬لزوم برنامه ریزی مناس��ب برای‬ ‫حصول به اهداف تعیین ش��ده را یاداور ش��د‪ .‬حس��ینی افزود‪:‬‬ ‫با برنامه ریزی مناس��ب‪ ،‬ایجاد هماهنگی های الزم بین شرکت‬ ‫گاز اس��تان فارس و شرکت پخش فراورده های نفتی‪ ،‬برگزاری‬ ‫ویدئ��و کنفرانس و اموزش نح��وه اجرای طرح و توجیه عوامل‬ ‫توزیع‪ ،‬تعامل دو س��ازمان در کارگروه های مربوط و هماهنگی‬ ‫روس��ای ادارات گاز شهرس��تان ها و روس��ای نواح��ی پخ��ش‬ ‫فراورده های نفتی و اطالع رس��انی مطلوب به مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫طرح توزیع الکترونیکی س��وخت مایع‪ ،‬به س��هولت قابل اجرا‬ ‫ب��وده و مش��کلی در این زمین��ه نخواهیم داش��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت گاز استان فارس گفت‪ :‬با اجرای این طرح و شناسایی‬ ‫مصرف کنن��دگان واقعی‪ ،‬عالوه بر حذف کاالبرگ و جایگزینی‬ ‫کارت بانکی الکترونیکی‪ ،‬گاز مایع مورد نیاز مصارف خانوارهای‬ ‫فاقد انش��عاب گاز طبیعی و برخی مصارف بخش های صنایع‪،‬‬ ‫اصناف و کش��اورزی با فرایند مطلوب تری‪ ،‬قابل توزیع خواهد‬ ‫بود‪ .‬حسینی افزود‪ :‬اجرای این طرح عالوه بر تسهیل خدمات‬ ‫سوخت رسانی‪ ،‬جلوگیری از ترددهای غیرضروری‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫در وق��ت و هزین��ه ش��هروندان فعال در بخش ه��ای گوناگون‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬صنعتی و خدماتی‪ ،‬سبب کاهش سوء استفاده های‬ ‫احتمالی و قاچاق فراورده های نفتی نیز می شود‪.‬‬ ‫تالش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران این است که با مساعدت‬ ‫و همکاری سازمان های مرتبط مانند استانداری‪ ،‬منابع طبیعی‪ ،‬محیط زیست و انرژی‬ ‫اتمی‪ ،‬انومالی و ذخایر بلوک ش��ده به معادن قابل اس��تخراج تبدیل شوند تا با رعایت‬ ‫استانداردها روند تولید فوالد در کشور ادامه یابد‪.‬‬ ‫معاون طرح های توس��عه مع��دن و صنایع معدنی ایمیدرو با تاکی��د بر اینکه ایران‬ ‫ج��زو ‪ ۱۰‬کش��ور برتر جهان در حوزه تولید فوالد بوده و ای��ن جزو افتخارات صنعتی‬ ‫کش��ور است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬سرعت رش��د و پایداری صنعت فوالد کشور مستلزم‬ ‫تولید س��نگ اهن و تامین خوراک ش��رکت های فوالدی اس��ت که استان یزد یکی از‬ ‫استان های هدف در این راستا بوده و ایمیدرو متناسب با ظرفیت های منطقه به دنبال‬ ‫توسعه زنجیره فوالد در این استان هستیم‪.‬‬ ‫بار ترافیکی شیراز کاهش می یابد‬ ‫معاون فنی و عمرانی ش��هرداری ش��یراز اعالم کرد که به زودی‬ ‫عملی��ات اجرای��ی ی��ک تقاط��ع غیرهمس��طح جدی��د حدفاصل‬ ‫خیابان های احمدبن موسی و رحمت‪ ،‬با هدف گشایش در ترافیک‬ ‫خودرویی و افزایش ایمنی تردد‪ ،‬اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬اسماعیل صالحی با یاداوری اینکه احداث این‬ ‫تقاطع غیرهمس��طح‪ ،‬دسترس��ی بین پل غدیر و کمربندی جنوبی‬ ‫شیراز را تسهیل کرده و بار ترافیکی میدان کوزه گری و بلوار رحمت‬ ‫را کاه��ش خواهد داد‪ ،‬یکی از اه��داف این اقدام عمرانی را تکمیل‬ ‫رینگ دور ش��هری جنوب شرقی شیراز و اتصال این نقطه به رینگ‬ ‫شمالی شهر دانست‪.‬‬ ‫صالحی با اش��اره به اینکه لوپ ش��بدری پ��ل غدیر برای ایجاد‬ ‫دسترس��ی بلوار سرداران به ش��رق‪ ،‬پیش بینی و احداث نشده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این کاس��تی در تقاطع احمدبن موس��ی به رحمت به صورت‬ ‫یک دوربرگردان غیرهمس��طح رفع ش��ده و دوربرگردان همسطح‬ ‫بلوار س��رداران نیز حذف می ش��ود و ایمنی تردد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫صالحی با بیان اینکه طراحی این تقاطع ازسوی مشاوران با تجربه‬ ‫و ب��ا نظ��ارت معاون��ت حمل ونقل و ترافیک و کمیس��یون عمران‪،‬‬ ‫حمل ونقل و ترافیک ش��ورا انجام ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬اج��رای این پروژه‬ ‫منجر به هدایت ترافیک از کمربندی با استفاده از مسیر بلوارهای‬ ‫نواب صفوی و احمدبن موسی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون ش��هرداری ش��یراز با بیان اینکه طراحی این پل با در نظر‬ ‫گرفتن توزیع ترافیک در شبکه های موازی ان بازنگری شده است‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬تقاطع ن��واب صفوی ‪-‬کمربندی نیز با هدف تکمیل این‬ ‫رینگ مهم و ش��ریانی و کاهش بار ترافیک خودرویی بلوار رحمت‬ ‫و همچنین انتقال این بار به بزرگراه امام خمینی در حال بازنگری‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1588‬‬ ‫پیاپی ‪2906‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫اشباع بازار فوالد از تقاضای کاذب‬ ‫نبض بازار تیراهن و میلگرد ُکند شد‬ ‫‹ ‹اشتیاق خرید فوالد فروکش کرد‬ ‫بهادر احرامیان‪ ،‬نایب رئی��س انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ایران در گفت وگو ب��ا‬ ‫کاهش ارزش دالر‬ ‫در براب��ر ری��ال را علت اصلی افت ف��والد و محصوالت‬ ‫ف��والدی عن��وان کرد و اف��زود‪ :‬در چند ماه گذش��ته و‬ ‫به دنبال التهابات ارزی‪ ،‬تقاضا از سوی صاحبان سرمایه‬ ‫برای خرید فوالد افزایش یافت‪ .‬بسیاری از افراد با هدف‬ ‫حف��ظ ارزش پ��ول خود به خرید ف��والد روی اوردند و‬ ‫در این بازار س��رمایه گذاری کردن��د‪ .‬همین موضوع نیز‬ ‫زمینه رشد غیرقابل توجیه محصوالت فوالدی را فراهم‬ ‫کرد‪ .‬احرامیان گفت‪ :‬اما در ادامه با ثابت ش��دن نرخ ارز‬ ‫و حت��ی کاه��ش ان‪ ،‬قیمت فوالد نیز در مس��یر نزولی‬ ‫قرار گرفت؛ یعنی اشتیاق خریداران برای سرمایه گذاری‬ ‫روی این کاال کاهش یافت‪ .‬در چنین ش��رایطی ش��اهد‬ ‫تعدیل قیمت ها بودیم‪.‬‬ ‫ای��ن روند فقط به بازار ف��والد اختصاص ندارد‪ ،‬یعنی‬ ‫روندی فراگیر در اقتصاد کش��ور ما ش��ده ک��ه به بازار‬ ‫ف��والد نیز س��رایت کرده اس��ت‪ .‬نایب رئی��س انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬از موارد‬ ‫یادشده این گونه برداشت می شود که رشد قیمت ناشی‬ ‫از تقاضای واقعی نبوده؛ بنابراین حضور س��وداگران در‬ ‫این بازار ملموس بوده است‪ .‬رشد قیمت ها هیچ ارتباطی‬ ‫با تقاضای واقعی نداشته و فقط عملکرد عده ای سودجو‬ ‫بر التهابات دامن زده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬عرضه فوالد و محصوالت فوالدی‬ ‫در بازه زمانی که قیمت ها کاهشی شده‪ ،‬تغییر چندانی‬ ‫نسبت به گذشته نداشته است؛ بنابراین تغییر در شرایط‬ ‫عرضه را نمی توان به عنوان دلیل کاهش قیمت ها عنوان‬ ‫کرد‪ .‬در مواردی حتی خری��داری برای برخی عرضه ها‬ ‫وج��ود ن��دارد‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬طبیعی اس��ت که‬ ‫قیمت ها نزولی شود‪.‬‬ ‫احرامی��ان در پایان گفت‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬تقاضای بازار‬ ‫به تقاضای مصرف محدود ش��ده اس��ت؛ یعنی تقاضا با‬ ‫هدف سرمایه گذاری دیگر وجود ندارد‪ .‬تداوم روند بازار‬ ‫نیز بس��تگی به ن��رخ ارز دارد‪ .‬چنانچه نرخ ارز صعودی‬ ‫باش��د‪ ،‬قیمت فوالد دوباره افزایش��ی می شود‪ .‬البته اگر‬ ‫نرخ دالر افزایش نیابد‪ ،‬باید همچنان شاهد روند نزولی‬ ‫قیمت اهن االت باش��یم‪ .‬ش��اید در نگاه نخست چنین‬ ‫تاثیرپذیری سریعی‪ ،‬درست نباشد‪ ،‬اما اقتصاد ایران این‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ب��ازار محصوالت ف��والدی از اوایل امس��ال با التهاب‬ ‫روبه رو ش��د‪ .‬در ادامه ش��اهد روند رشد غیرقابل توجیه‬ ‫ت مقاطع طویل فوالدی در عرضه های بورس کاال و‬ ‫قیم ‬ ‫بازار ازاد بودیم‪ .‬اما چند روزی است این روند رو به رشد‬ ‫متوقف ش��ده و حتی مسیر نزول در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫بدون تردید بخش قابل توجهی از این افت قیمت را باید‬ ‫ناشی از توقف روند صعودی نرخ دالر و ورود ان به کانال‬ ‫نزولی دانست‪ .‬این دست نوسانات غیرواقعی اسیب های‬ ‫غیرقابل جبرانی به صنایع کشور وارد می کند‪ .‬کما اینکه‬ ‫در ماه های گذش��ته با وجود رشد تولید فوالد‪ ،‬صادرات‬ ‫ان کاهش یافته است‪ .‬گویی قیمت ها به قدری در بازار‬ ‫داخلی باال هستند که تولیدکنندگان تمایلی به فروش‬ ‫در ب��ازار جهان��ی ندارند‪ .‬در این می��ان‪ ،‬تولید فوالد در‬ ‫کش��ور به مراتب باالتر از تقاضای واقعی فوالد اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن به هیچ عنوان نباید ص��ادرات این محصوالت‬ ‫کاه��ش یابد‪ ،‬چراکه در بلندم��دت زمینه افت تولید را‬ ‫برای این صنایع فراهم می کند‪.‬‬ ‫در ماه های اخیر‪ ،‬روند رو به رش��د قیمت فوالد به گونه ای بوده که‬ ‫قیمت محصوالت فوالدی از نرخ صادراتی انها پیش��ی گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬تمایل به صادرات از سوی تولیدکنندگان کاهش‬ ‫می یابد‪ ،‬ام��ا باید توجه کرد که صادرات رمز ماندگاری این صنعت و‬ ‫تداوم تولید ان است‬ ‫روش را پذیرفته اس��ت‪ .‬ب��دون تردید این گونه التهابات‬ ‫بی��ش از هم��ه به ض��رر تولیدکنندگان اس��ت و حتی‬ ‫تولیدکننده ه��ا بیش از مصرف کننده ه��ا به دنبال ثبات‬ ‫قیمت ها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش واقعی‪ ،‬ضامن تداوم تولید‬ ‫رضا جورابچ��ی از تولیدکنندگان محصوالت فوالدی‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫و در تش��ریح دالیل افت قیمت‬ ‫فوالد و محصوالت فوالدی در چند روز گذش��ته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توقف روند رو به رشد دالر و حرکت ان در مسیر نزولی‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین دالیلی اس��ت ک��ه زمینه افت قیمت‬ ‫محصوالت فوالدی را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫دلیل دیگر انک��ه بازار از محصوالت فوالدی اش��باع‬ ‫اس��ت‪ .‬در ماه های نخست امسال از یک سو تولید فوالد‬ ‫افزایش یافته و از س��وی دیگر‪ ،‬صادرات این محصوالت‬ ‫کم ش��ده اس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬با توجه به رکودی که‬ ‫بر بازار ساخت وس��از س��ایه افکنده‪ ،‬تقاضا برای مصرف‬ ‫داخل��ی ف��والد وجود ن��دارد‪ .‬در چنین ش��رایطی انبار‬ ‫تولیدکنندگان و تجار تقریبا پر است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬در ماه ه��ای اخیر رون��د رو به‬ ‫رش��د قیمت فوالد به گونه ای بوده که قیمت محصوالت‬ ‫فوالدی از نرخ صادراتی ان پیشی گرفته است‪ .‬درچنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬تمایل به صادرات از س��وی تولیدکنندگان‬ ‫کاهش می یابد‪ ،‬اما باید توجه کرد که میزان تولید فوالد‬ ‫در کش��ور ما به مراتب بیشتر از نیاز داخلی است؛ یعنی‬ ‫ص��ادرات رمز ماندگاری این صنع��ت و تداوم تولید ان‬ ‫ت این محصوالت اصالح شود و‬ ‫است‪ .‬بنابراین باید قیم ‬ ‫نرخ فروش در بازار داخلی با قیمت های صادراتی برابری‬ ‫کن��د‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬واحدهای تولیدی در مس��یر‬ ‫تعطیلی پی��ش می روند‪ .‬درواقع‪ ،‬محصول نهایی باید به‬ ‫بازار مصرف واقعی عرضه شود‪ .‬البته تاجران محصوالت‬ ‫ف��والدی را تا اندازه ای با هدف حف��ظ ارزش پول خود‬ ‫خریداری می کنند‪ ،‬اما این بازار بدون مصرف‪ ،‬مش��تری‬ ‫همیشگی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هجوم نقدینگی‪ ،‬عامل رشد‬ ‫این فعال بازار فوالد در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬روند‬ ‫صع��ودی قیمت ف��والد و محصوالت وابس��ته به ان در‬ ‫مس��یر رش��د قیمت ارز‪ ،‬افزایش��ی ش��د‪ .‬کما اینکه در‬ ‫ماه های اخیر ش��اهد رش��د قابل توجه نرخ ارز‪ ،‬س��که‪،‬‬ ‫طال‪ ،‬خودرو‪ ،‬مس��کن و‪ ...‬بودیم‪ .‬این رش��د در پی رشد‬ ‫نرخ دالر در برابر ریال و ترس مردم از بی ارزش ش��دن‬ ‫سرمایه هایشان ایجاد ش��د‪ .‬یعنی حجم قابل توجهی از‬ ‫نقدینگی به س��مت خرید کاالها هجوم اورد‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬محص��والت ف��والدی نیز در قال��ب کاالیی‬ ‫س��رمایه ای خریداری شدند و نرخ فروش انها به مراتب‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫از انجاک��ه تقاضا ب��رای خرید محص��والت فوالدی‪،‬‬ ‫هرچند غیرمصرفی افزایش یافت‪ ،‬واحدهای تولیدی نیز‬ ‫می��زان تولید خود را افزایش دادن��د‪ .‬تقاضا برای خرید‬ ‫ای��ن محصوالت رو به رش��د بود‪ ،‬قیمت ه��ا در زنجیره‬ ‫رقابت افزایش یافتن��د؛ یعنی هرچه تولیدکننده قیمت‬ ‫محصوالت خ��ود را باال برد‪ ،‬همچنان تقاضا برای خرید‬ ‫ان وجود داشت‪.‬‬ ‫البت��ه این رش��د قیمت ب��ه زنجیره پایان��ی خاتمه‬ ‫نیافت‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬تولیدکنندگان مواد اولیه و‬ ‫صاحبان محصوالت نیمه نهایی نیز به تبع همین رشد‪،‬‬ ‫قیم��ت محصوالت خ��ود را باال بردن��د؛ یعنی پای این‬ ‫تورم به مواد اولیه و صنایع باالدس��تی نیز کشیده شد‪.‬‬ ‫درنتیجه جو روانی ناش��ی از رشد نرخ دالر و بی ارزش‬ ‫ش��دن پ��ول ملی‪ ،‬قیم��ت اهن و ف��والد مانند س��ایر‬ ‫محصوالت افزایشی شد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی صاحبان نقدینگی میل و رغبت‬ ‫مضاعفی را برای تبدیل پول خود به کاال پیدا می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شایعات‪ ،‬بازار را کنترل می کند‬ ‫جورابچی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در چنین ش��رایطی نبود‬ ‫ب��ازار مصرف و انتش��ار خبرهای سیاس��ی زمینه توقف‬ ‫ای��ن روند صعودی را فراهم می کند‪ .‬حال چنانچه کمی‬ ‫عمر قالب ماشین های ریخته گری افزایش یافت‬ ‫ف��والد مبارک��ه و ی��ک ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان در یک همکاری مش��ترک‪،‬‬ ‫ب��رای نخس��تین بار در کش��ور موفق به‬ ‫پوش��ش دهی ورق های مس��ی قالب های‬ ‫ریخته گری مداوم ش��دند‪ .‬ب��ا این اقدام‬ ‫در فرایند ریخته گری و با افزایش میزان‬ ‫ذوب از تعداد ورق های کمتری می ش��ود‬ ‫و همین امر س��بب صرفه جوی��ی و کاهش هزینه ها‬ ‫خواهد شد‪ .‬این پوشش در کشور های المان‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫ژاپن و روس��یه انجام می ش��ود‪ .‬ضمن اینکه پوشش‬ ‫انجام ش��ده در ف��والد مبارکه با دیگر کش��ورها قابل‬ ‫رقابت بوده و جزو جدیدترین و پیشرفته ترین پوشش‬ ‫در جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از فرصت تحریم ها‬ ‫مختار بخش��یان‪ ،‬معاون بهره برداری فوالد مبارکه‬ ‫در گفت وگ��و با گس��ترش نیوز خاطرنش��ان کرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به ش��رایط تحریمی ک��ه درحال حاضر با ان‬ ‫روبه رو هستیم و شناخت توانمندی های متخصصان‬ ‫داخلی‪ ،‬امکان ورود سازندگان به این عرصه را فراهم‬ ‫کردیم ب��ه همین منظور ب��ا همکاری یک‬ ‫ش��رکت دانش بنیان این کار انجام ش��د که‬ ‫درحال حاضر نی��ز نتایج خوبی از ان گرفته‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پوشش دهی این‬ ‫صفح��ات فقط ‪ ۲‬بار امکان پذیر اس��ت و در‬ ‫نهای��ت غیرقابل اس��تفاده می ش��ود‪ .‬ضمن‬ ‫ارسال این ورق ها به خارج از کشور به منظور‬ ‫پوشش دهی با هزینه هایی از جمله حمل ونقل روبه رو‬ ‫بود و به همین دلیل داخلی سازی ان اهمیت زیادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پوشش دهی ورق های مسی با نیکل‬ ‫معاون بهره برداری ف��والد مبارکه اصفهان درباره‬ ‫انجام مهندسی معکوس در پوشش دهی این ورق ها‬ ‫افزود‪ :‬در انجام این داخلی سازی مهندسی معکوسی‬ ‫وجود نداش��ته‪ ،‬بلکه نمونه ای از این ورق های مسی‬ ‫از ماش��ین های ریخته گری روی ان ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بخش��یان درباره مدت زمانی که ب��رای اجرای این‬ ‫پ��روژه صرف ش��ده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬از ‪ ۵‬س��ال‬ ‫پیش تاکنون و به موازات قرارداد با شرکت المانی‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه به منظور پوش��ش دهی ورق های مسی‬ ‫فراخوان داد‪ .‬در این س��ال ها‪ ،‬شرکت های گوناگونی‬ ‫تمای��ل خود را برای این کار ابراز کردند‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫پیچی��ده ب��ودن ای��ن اق��دام از ادام��ه کار انصراف‬ ‫می دادند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬قالب های ریخته گری‬ ‫نقش کلیدی در فوالدس��ازی دارد و به همین دلیل‬ ‫در بومی س��ازی اصل قالب ها نی��ز اقداماتی در حال‬ ‫انجام اس��ت و امیدواریم به زودی موفقیت س��اخت‬ ‫قالب های ریخته گری مداوم را هم رسانه ای کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹انحصاری در فوالد مبارکه وجود ندارد‬ ‫مع��اون بهره برداری فوالد مبارک��ه اصفهان درباره‬ ‫انحص��ار پتنت هایی مانن��د پوش��ش دهی ورق های‬ ‫مس��ی قالب های ریخته گری مداوم گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه فوالد مبارکه در اجرای پروژه ها با شرکت های‬ ‫دانش بنیان همکاری داشته و حتی در انجام تست ها‬ ‫و دیگر م��وارد همکاری ه��ای الزم را انجام می دهد‪،‬‬ ‫هی��چ گاه پتنت ها در اختیار نگرفته و ش��رکت ها این‬ ‫امکان را خواهند داشت تا طرح های خود را در دیگر‬ ‫شرکت های داخلی یا خارجی اجرایی کند‪.‬‬ ‫قیمت ها کاه��ش یابد‪ ،‬صاحبان اه��ن و فوالد از ترس‬ ‫متضرر شدن شروع به فروش محصوالت خریداری شده‬ ‫می کنن��د‪ .‬و همی��ن موضوع نیز روند اف��ت قیمت ها را‬ ‫تشدید می کند‪.‬‬ ‫در چنی��ن موقعیت��ی‪ ،‬تج��ار اق��دام به زی��ر فروش‬ ‫می کنن��د و رقاب��ت منفی اغاز می ش��ود ک��ه بیش از‬ ‫همه تولیدکنندگان را متض��رر می کند‪ .‬چراکه تاجری‬ ‫ک��ه به عنوان مث��ال‪ ،‬میلگرد را کیلوی��ی ‪ ۸‬هزار تومان‬ ‫خریداری کرده‪ ،‬اکنون که قیمت ان به ‪ ۱۱‬هزار تومان‬ ‫رسیده‪ ،‬این محصول را ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان به فروش‬ ‫می رساند و سود قابل توجهی را از ان خود می کند‪.‬‬ ‫اما تولیدکننده به همان نسبتی که قیمت ها باال رفته ‪،‬‬ ‫ناگزیر اس��ت مواد اولیه را با قیم��ت باالتری خریداری‬ ‫کن��د‪ ،‬بنابرای��ن در چنین ش��رایطی به ش��دت متضرر‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این وضعیت‪ ،‬کارخانه ها نیز ناچارند قیمت‬ ‫محصوالت خود را کاهش دهند تا خریدار داشته باشند‬ ‫و ام��کان تداوم فعالی��ت انها فراهم باش��د‪ .‬این روند تا‬ ‫جایی ادامه پیدا می کند که روند نزولی دالر یا احساس‬ ‫ترسی که در میان فعاالن بازار وجود دارد‪ ،‬از بین برود‪.‬‬ ‫وی درب��اره پیش بین��ی رون��د قیم��ت محص��والت‬ ‫فوالدی گف��ت‪ :‬روند قیمت بس��تگی ش��دیدی به جو‬ ‫روانی حاکم ب��ر بازار و قیم��ت ارز دارد‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫پیش بینی ه��ای متعددی درباره نرخ دالر وجود دارد‪ .‬از‬ ‫یک سو صحبت هایی از رشد نرخ دالر تا ‪ ۳۰‬هزار تومان‬ ‫می ش��ود و از سوی دیگر‪ ،‬شایعاتی درباره توافق ایران با‬ ‫جامعه بین الملل و گشایش های اقتصادی مطرح است‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬روند بازار درحال حاضر در گرو ش��ایعات است‪.‬‬ ‫هرکدام از ش��ایعات به واقعیت نزدیک شود‪ ،‬مسیر بازار‬ ‫روش��ن می شود‪ .‬اما انچه مسلم است قیمت محصوالت‬ ‫فوالدی باید به نرخ های جهانی برسد‪ .‬خرید محصوالت‬ ‫ف��والدی به مصرف واقعی ان برس��د‪ .‬م��ازاد تولید هم‬ ‫صادر ش��ود‪ .‬راه حل یادش��ده تنها راه فعالیت صنایع با‬ ‫ظرفیت حداکثری است‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬بسیاری از‬ ‫واحدهای تولید فوالد و محصوالت وابس��ته به ان ناچار‬ ‫به کاهش تولید و حتی تعدیل نیروی کار خود خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه از ب��ورس کاال انتظار می رود ب��ه تعهدات‬ ‫خود عمل کند‪ .‬ش��مش فوالدی با قیمت کارشناسی و‬ ‫براس��اس نرخ بین المللی عرضه شود‪ .‬محصوالت نهایی‬ ‫نیز براس��اس قیمت ش��مش و با درنظر گرفتن هزینه‬ ‫تمام ش��ده و سود منطقی روانه این بازار شود‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی این چرخه اقتصادی به مسیر درست خود باز‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهادر احرامیان‬ ‫رضا جورابچی‬ ‫سخن پایانی‬ ‫‹‹‬ ‫ذش��ته‪ ،‬قیمت مقاطع فوالدی وارد‬ ‫در هفته گ‬ ‫شده است‪ ،‬زیرا از یک سو قیمت ها‬ ‫کانال کاهشی‬ ‫ولی قرار گرفته اند و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫در روندی نز‬ ‫ای��ن محصوالت به مراتب بیش��تر‬ ‫می��زان عرضه‬ ‫قعی برای انهاس��ت‪ .‬درواقع موارد‬ ‫از تقاض��ای وا‬ ‫انند این بازار را کنت��رل کنند‪ ،‬با‬ ‫یادش��ده می تو‬ ‫همچنان نگرانی نسبت به اینده وجود‬ ‫این وجود‪،‬‬ ‫ش��رایط اقتصادی کشور با بی ثباتی‬ ‫دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫یتوان از‬ ‫اس��ت و در چنین ش��رایطی نم ‬ ‫روبه رو‬ ‫تداوم این روند اطمینان داشت‪.‬‬ ‫بازاری مهم با اینده ای مبهم‬ ‫نگران��ی درباره اینده اقتصاد جهان به س��بب ش��یوع کرونا و عدم اطمینان درب��اره زمان پایان این‬ ‫بحران مرگبار س��بب ش��ده اینده بازار فوالد و س��ایر کامودیتی ها (مواد پایه و معدنی) در هاله ای از‬ ‫ابهام فرو رود‪.‬‬ ‫گفتنی است افت شدید تولید ژاپن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬امریکای شمالی و اروپا در ماه ژوئن ‪ ۲۰۲۰‬ثبت‬ ‫ش��د و در عین حال تولید فوالد خام چین هم رش��د ‪ ۴.۵‬درصدی را تجربه کرده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬تولید کنندگان بزرگ فوالد در اسیا نیز از جمله ژاپن‪ ،‬هند و کره جنوبی با کاهش شدید تولید‬ ‫روبه رو شدند‪ .‬امریکای شمالی و اروپا نیز کاهش تولید را در مدت زمان یادشده تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫اما در میان س��ایر فلزات گرانبها‪ ،‬کارشناس��ان درباره اینده مس امیدوارند و روندی رو به رش��د را‬ ‫برای فلز سرخ متصور شده اند‪ .‬گزارش ها از افزایش تقاضا برای خرید مس در بازارهای جهانی حکایت‬ ‫دارد‪ .‬براس��اس گزارش بازار بورس فلزات لندن‪ ،‬هر تن مس درحال حاضر در بازارهای جهانی ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۶‬دالر معامله می ش��ود‪ .‬به باور شماری از کارشناسان‪ ،‬طالی سرخ در ‪ ۳‬ماهه سوم سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫در محدوده ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬دالری بیتوته می کند‪.‬‬ ‫به نظر کارشناس��ان و فعاالن بازار فلزی جهان‪ ،‬فلز روی که در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته فراز و نشیب های‬ ‫فراوانی را تجربه کرده اس��ت‪ ،‬در ‪ ۳‬ماهه س��وم س��ال ‪ ۲۰۲۰‬روند افزایشی را به سبب افزایش تقاضا‬ ‫تجربه می کند‪ .‬براساس گزارش بازار بورس فلزات لندن‪ ،‬درحال حاضر هر تن روی در بازارهای جهانی‬ ‫حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۷۱‬دالر به فروش می رس��د‪ .‬بنابر اعالم موسس��ه صنعتی فیچ‪ ،‬تولید جهانی معادن‬ ‫روی طی سال های اینده میالدی با افزایش روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫این موسس��ه همچنین بر این باور اس��ت که تولید جهانی معدن روی به طور متوس��ط ساالنه ‪۱.۷‬‬ ‫درصد تا سال ‪ ۲۰۲۹‬افزایش یافته و به ‪ ۱۴.۸‬میلیون تن می رسد‪.‬‬ ‫امیرحسین کاوه‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی سدید‬ ‫چرا هم��واره در بورس کاال‪ ،‬عرضه کمتر‬ ‫از تقاضاس��ت؟ این س��والی اس��ت که دائم‬ ‫ذهن ناظران بازار ب��ورس کاال و خریداران‬ ‫و تحلیلگ��ران و حت��ی مس��ئوالن تنظیم‬ ‫ب��ازار وزارت صنع��ت ‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫سازمان های نظارتی را مشغول کرده است‪.‬‬ ‫نخس��تین پاس��خی ک��ه از س��وی‬ ‫عرضه کنن��ده ی��ا عرضه کنن��دگان به این‬ ‫اعتراض در بورس کاال داده می ش��ود‪ ،‬این‬ ‫اس��ت؛ از انجاکه تقاض��ای کاذب در بورس‬ ‫کاال وج��ود دارد ما توان پوش��ش دادن به‬ ‫همه تقاضاها را نداریم‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬همواره در تبلیغات همین‬ ‫عرضه کنندگان بزرگ ش��اهد هس��تیم که‬ ‫ده ه��ا هزار و در برخی کااله��ا مانند فوالد‬ ‫چندین میلی��ون تن بی��ش از نیاز مصرف‬ ‫داخل‪ ،‬تولی��د دارند و به همین علت تعرفه‬ ‫واردات همی��ن کاالی کم عرضه ش��ده در‬ ‫ب��ورس کاال‪ ،‬باالت��ر از ‪ ۱۰‬درص��د ب��وده و‬ ‫همیش��ه صادرات ان با قیمت های ارزان تر‬ ‫نس��بت به انچه به صنای��ع تکمیلی داخلی‬ ‫اختص��اص می یابد‪ ،‬در حال انج��ام بوده و‬ ‫خواهد بود!‬ ‫ام��ا این همه ماجرای علت کمبود عرضه‬ ‫در بورس کاال نیس��ت و دالیل دیگری هم‬ ‫برای تش��ویق ش��دن به ک��م عرضه کردن‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫نخست انکه وقتی عرضه کمتر از تقاضا‬ ‫باشد‪ ،‬پس با توجه به سیستم فروش بورس‬ ‫کاال که براس��اس ح��راج و مزایده اس��ت‪،‬‬ ‫به طور طبیعی کس��ر عرضه و پیشی داشتن‬ ‫تقاضا‪ ،‬یعنی کش��ف باالترین نرخ و فروش‬ ‫به کسی که بیشترین نرخ را پیشنهاد داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در درج��ه دوم اینک��ه وقت��ی کاالیی در‬ ‫بورس کاال‪ ،‬کم باش��د‪ ،‬پ��س خریداران هم‬ ‫بر سر نرخ ان با کسی چانه نمی زنند‪ ،‬بلکه‬ ‫خودشان با هم رقابت می کنند و همه فقط‬ ‫می خواهند ان کاال را به هر قیمتی به دست‬ ‫اورن��د‪ ،‬پ��س مهار خری��داران در دس��ت‬ ‫فروشنده باقی می ماند‪.‬‬ ‫دلیل س��وم این اس��ت که وقتی کاالیی‬ ‫در ب��ورس کاال کمت��ر عرض��ه می ش��ود‪،‬‬ ‫عرضه کنن��ده دیگری نگ��ران تاریخ تحویل‬ ‫یا تعهد به موقع س��فارش کاالی مش��تری‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چون بی��ش از عرض��ه‪ ،‬محصول‬ ‫دپوش��ده دارد و حتی اگ��ر دیر هم تحویل‬ ‫دهن��د‪ ،‬دهان خریدار بس��ته اس��ت و همه‬ ‫خواهان دریافت کاالی نایاب هستند‪ .‬حاال‬ ‫چن��د روز یا چند هفت��ه و گاهی چند ماه‬ ‫دیرتر!‪...‬‬ ‫عل��ت چهارم��ی ک��ه باید ب��رای کمبود‬ ‫عرضه ها در بورس کاال عنوان کرد‪ ،‬این است‬ ‫که وقت��ی کاالیی به طور واقعی یا مصنوعی‬ ‫نایاب است‪ ،‬خریدار هنگام تحویل به برانداز‬ ‫وسواس گونه کیفیت کاال نمی پردازد و خدا‬ ‫را ش��کر می کند همین اندک به او رسیده!‬ ‫و هم��واره خریدار به ناچار تعریف محصول‬ ‫را خواهد کرد‪.‬‬ ‫پنج��م انکه در کاالی م��ورد نیاز صنایع‬ ‫پایین دس��ت ک��ه روبه رو با کمب��ود عرضه‬ ‫مصنوعی یا واقعی اس��ت‪ ،‬خری��دار‪ ،‬خرید‬ ‫را یک موفقیت می دان��د و همواره قدردان‬ ‫عرضه کننده خواهد بود‪ ،‬نه شاکی و مدعی‬ ‫و همواره خریدار در کمند فروشنده‪!...‬‬ ‫عل��ت اخر ه��م این اس��ت ک��ه کاالی‬ ‫کم عرض��ه‪ ،‬نایاب و ارزش��مند می ش��ود و‬ ‫می ت��وان ان را باالتر از ن��رخ جهانی خرید‬ ‫یا فروخت و کس��ی حق ندارد بگوید چرا و‬ ‫به چه علت؟‬ ‫ختم کالم اینکه در کش��ف نرخ به روش‬ ‫مزای��ده‪ ،‬مصلحت فروش��نده در کم عرضه‬ ‫کردن است و وقتی خریدار هم بی عرضه یا‬ ‫ناچار به خرید باشد‪ ،‬پس باید سکوت کرد و‬ ‫سال های سال شاهد همین وضعیت باشیم‪.‬‬ ‫در پای��ان ذکر این نکته ض��روری به نظر‬ ‫می رسد که به این کمبود عرضه هم مدیران‬ ‫ب��ورس کاال معترض هس��تند‪ ،‬هم صنایع‬ ‫پایین دستی و هم مسئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و دیگر مس��ئوالن! البته‬ ‫عالوه بر همه اینه��ا‪ ،‬موضوع تقاضای کاذب‬ ‫ک��ه از سرچش��مه نامتعادل س��همیه های‬ ‫اعالمی س��ایت بهین یاب نشات می گیرد را‬ ‫هم نمی توان منکر ش��د‪ .‬ام��ا چه کنیم که‬ ‫رکن قانون عرضه و تقاضا به نفع فروش��نده‬ ‫حرف خود را به کرسی می نشاند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫نبرد طالیی‬ ‫روسیه و چین‬ ‫ی می شود‬ ‫به دلیل بروز برخی مشکالت ناش��ی از شیوع کرونا پیش بین ‬ ‫کشور روسیه تا سال ‪ ۲۰۲۹‬از چین که به عنوان برترین تولید کننده طال‬ ‫در جهان شناخته می شود‪ ،‬پیشی بگیرد‪ .‬ضمن اینکه رسیدن به میانگین‬ ‫رشد س��االنه این کشور بین سال های ‪ ۲۰۲۰‬تا ‪ ۲۰۲۹‬به ‪ ۳.۷‬درصد نیز‬ ‫دور از انتظار نیس��ت‪ .‬حرکت روس��یه در مسیری است که تا سال ‪۲۰۲۹‬‬ ‫به عنوان بز رگ ترین تولید کننده طال در جهان شناخته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز براساس پیش بینی ها کارشناسان معتقدند در‬ ‫میان مدت با توجه به افزایش تقاضا برای خرید طال در روسیه تولید ان‬ ‫در این کشور افزایش یابد‪.‬‬ ‫هرچند پیش بینی ها نشان می دهد به احتمال زیاد کاهش تولیدات طال‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬روند نزولی را در پی��ش خواهد گرفت‪ ،‬اما در عین حال‬ ‫بازیگران دیگری در روس��یه وجود دارند ک��ه می توانند در صنعت طالی‬ ‫روس��یه نقش موثری ایفا کنند‪ .‬افزای��ش تحریم های ایاالت متحده علیه‬ ‫روس��یه و تنش میان دو کشور‪ ،‬بانک مرکزی روسیه را به افزایش ذخایر‬ ‫طالی خود تحریک کرده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬در اوای��ل ماه جاری میالدی به دلیل نقش روس��یه در‬ ‫ام��ور داخل��ی لیبی و تصویب «قان��ون ثبات لیبی» موجب خواهد ش��د‬ ‫تحریم های بیش��تری علیه روس��یه وضع ش��ود‪ .‬و در عمل دولت ترامپ‬ ‫مجوز مسدودسازی وجوه روسیه را در بانک های امریکایی خواهد داشت و‬ ‫همین امر موجب خواهد شد دسترسی به دارایی های دالر قطع و تقاضای‬ ‫داخلی برای خرید طال در روسیه افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬دلیل اصلی‬ ‫کمبود عرضه ‬ ‫در بورس کاال‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1588‬‬ ‫پیاپی ‪2906‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫معادن‬ ‫ می توانند‬ ‫موتور صنعت‬ ‫باشند‬ ‫محمدحسین بصیری‬ ‫استادیار دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫خبر‬ ‫بهبود تولید زغال سنگ‬ ‫با استخراج مکانیزه‬ ‫فرمان��دار شهرس��تان زرن��د بر ل��زوم بهبود‬ ‫راندم��ان و تولی��د حداکث��ری زغال س��نگ با‬ ‫اس��تخراج مکانیزه تاکید کرد‪ .‬به گزارش دنیای‬ ‫مع��دن‪ ،‬علی صادق زاده‪ ،‬فرماندار زرند با حضور‬ ‫در عم��ق ‪ ۴۰۰‬متری زمین‪ ،‬از محیط کارگاهی‬ ‫معادن زغال س��نگ خمرود فوالد زرند ایرانیان‬ ‫بازدی��د ک��رد و به بررس��ی برخی از مس��ائل و‬ ‫مشکالت این معدن واقع در ‪ ۴۰‬کیلومتری زرند‬ ‫پرداخت‪ .‬صادق زاده در جلسه ای با مدیران این‬ ‫مجموعه‪ ،‬معدن زغال س��نگ خمرود زرند را از‬ ‫معدود معادن ارزشمند با ذخیره و تولید بسیار‬ ‫باال به روش مکانیزه در س��طح اس��تان کرمان‬ ‫معرفی و گفت‪ :‬امروز با توسعه و تکمیل چرخه‬ ‫کامل تولید شمش فوالدی در شهرستان زرند‪،‬‬ ‫نیاز به تولید زغال س��نگ در زرند به عنوان مواد‬ ‫اولیه صنعت فوالدسازی‪ ،‬بیش از پیش احساس‬ ‫می ش��ود‪ .‬او با اشاره به ارزش افزوده بسیار باال و‬ ‫صرفه اقتصادی مطلوب زغال س��نگ و اهمیت‬ ‫ان در صنع��ت فوالد‪ ،‬اف��زود‪ :‬باید با بهره گیری‬ ‫از فناوری روز و اس��تخراج مکانیزه زغال سنگ‪،‬‬ ‫راندم��ان تولید ان را بهبود بخش��ید‪ .‬فرماندار‬ ‫زرن��د بی��ان کرد‪ :‬ش��ورای تامین ب��رای تامین‬ ‫امنیت س��رمایه گذار و س��رمایه گذاری در زرند‬ ‫متعهد و پای کار اس��ت‪ .‬رئیس ش��ورای تامین‬ ‫زرن��د‪ ،‬در همین راس��تا از مصوب��ه و اغاز طرح‬ ‫بازدیده��ای هفتگ��ی اعضای ش��ورای تامین‬ ‫شهرس��تان از واحد ه��ای کارگ��ری فعال زرند‬ ‫برای بررسی مسائل و مشکالت این جهادگران‬ ‫عرص��ه تولی��د و اقتصاد در س��ال جهش تولید‬ ‫خب��ر داد‪ .‬ص��ادق زاده تصریح ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت خوبی که این معدن داراس��ت‪ ،‬به زودی‬ ‫جلس��ه ای ویژه برای بررسی مطالبات ایمیدرو‬ ‫از ای��ن مجموعه تش��کیل خواهیم داد و به طور‬ ‫قطع زغال س��نگ خمرود م��ورد حمایت جدی‬ ‫مسئوالن شهرستان و استان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اما و اگرهای معدن سنگ مرمریت‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدحسین حسینی‬ ‫به گفته رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫بوشهر‪ ،‬اکتشاف معدن سنگ مرمریت دشتی برای برش‬ ‫س��نگ بدون انفجار معدنی و صدور پروانه بهره برداری‬ ‫براساس قانون و مقررات است‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬تاکن��ون در مجم��وع ‪ ۶۶‬پروان��ه‬ ‫بهره برداری معدنی با سرمایه گذاری ‪ ۱۴۳‬میلیارد ریال‬ ‫و اش��تغال ‪ ۲۵۳‬نفر برای اس��تخراج انواع مواد معدنی‬ ‫مانند س��نگ گچ‪ ،‬س��نگ الشه‪ ،‬س��نگ اهک‪ ،‬مخلوط‬ ‫کوهی و مارن در اس��تان بوشهر صادر شده است‪ .‬چند‬ ‫وقتی است درباره فعالیت معدن سنگ مرمریت یکی از‬ ‫معادن این استان مواردی مطرح شده که در این گزارش‬ ‫به انها می پردازیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر‬ ‫با اش��اره به اعت��راض در فعالیت واحد معدنی س��نگ‬ ‫مرمریت اس��تان گفت‪ :‬اکتش��اف معدن سنگ مرمریت‬ ‫دش��تی برای برش س��نگ بدون انفجار معدنی و صدور‬ ‫پروانه بهره برداری براساس قانون و مقررات است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬سیدحسین حس��ینی با اشاره به‬ ‫فعالیت های معدنی این استان اظهارکرد‪ :‬از سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫تاکن��ون در مجم��وع ‪ ۶۶‬پروانه بهره ب��رداری معدنی با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۱۴۳‬میلیارد ریال و اش��تغال ‪ ۲۵۳‬نفر‬ ‫برای استخراج انواع مواد معدنی مانند سنگ گچ‪ ،‬سنگ‬ ‫الش��ه‪ ،‬س��نگ اهک‪ ،‬مخلوط کوهی و مارن در استان‬ ‫بوش��هر صادر ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در سال‬ ‫گذشته ‪ ۹‬پروانه بهره برداری و اکتشاف مواد معدنی در‬ ‫استان بوشهر صادر شده‪ ،‬افزود‪ :‬سال گذشته در راستای‬ ‫توس��عه فعالیت معدنی ‪ ۶۶‬میلیارد ریال ازسوی بخش‬ ‫خصوصی سرمایه گذاری و زمینه اشتغال ‪ ۵۵‬نفر فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر‬ ‫با اش��اره ب��ه واگذاری معدن س��نگ مرمریت به بخش‬ ‫خصوصی خاطر نشان کرد‪ :‬سال ‪ ۱۳۸۰‬معدن مرمریت‬ ‫شهرس��تان دشتی به بخش خصوصی واگذار شد که به‬ ‫س��بب ضعف بهره برداری س��لب صالحیت و براس��اس‬ ‫قانون و برگزاری مزایده س��ال ‪ ۱۳۹۷‬دوباره این معدن‬ ‫به سرمایه گذار دیگر واگذار شد‪.‬‬ ‫حس��ینی ب��ا بیان اینک��ه در واگذاری معدن س��نگ‬ ‫مرمریت شیرینه دشتی و صدور پروانه تمام استعالمات‬ ‫الزم انجام ش��د‪ ،‬گف��ت‪ ۲ :‬ماه پ��س از ان اعتراضی از‬ ‫س��وی فع��االن زیس��ت محیط��ی و اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیست استان بوشهر انجام شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اداره کل حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫اس��تان بوشهر‪ ،‬خواس��تار گس��ترش محدوده کوه های‬ ‫خاییز تنگستان به عنوان منطقه شکار ممنوع شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این محدوده که به منطقه ش��یرینه دشتی متصل است‬ ‫و با گسترش وسعت ‪ ۳۵.۵‬کیلومتر مربع از ان موافقت‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫درباره دالیل تعطیلی برخی معادن کش��ور‬ ‫می ت��وان به مواردی از جمل��ه قوانین موجود‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬یکی از این قوانین‪ ،‬حقوق دولتی‬ ‫است که به تازگی برای ان پیش نویسی تنظیم‬ ‫شده و به موجب ان افزایش داشته است‪ .‬باید‬ ‫گف��ت که درامدزایی دول��ت از حقوق دولتی‬ ‫معادن‪ ،‬کاری بس��یار اش��تباه بوده و س��بب‬ ‫غیرفعال ش��دن معادن خواهد شد و به دنبال‬ ‫ان زنجیره تولید نیز به خطر خواهد افتاد‪.‬‬ ‫این در شرایطی است که معادن می توانند‬ ‫موت��ور صنعت باش��ند و بس��یاری از صنایع‬ ‫پایین دس��تی خ��ود را در ی��ک زنجی��ره ت��ا‬ ‫محصول نهایی فعال کنند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در‬ ‫معدن سنگ اهن می توانیم شاهد فعال سازی‬ ‫کنسانتره‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن اسفنجی و ذوب فوالد‬ ‫و نورد در یک زنجیره باشیم‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از مش��کالت در بخش معدن‪،‬‬ ‫واگ��ذاری معادن بزرگ ب��ه بخش خصوصی‬ ‫و دریاف��ت بهره مالکانه اس��ت ک��ه همین امر‬ ‫موجب تعطیلی و به دنبال ان خطر از دس��ت‬ ‫دادن افراد ش��اغل در این معادن خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن زنگ خطر بزرگی اس��ت و اگر برای ان‬ ‫فکری نشود به طور قطع دچار بحران خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫درباره اینک��ه ایا عدم تناس��ب میان تامین‬ ‫هزینه ه��ای س��رمایه گذار و درام��د حاصل از‬ ‫معدن می تواند در غیرفعال شدن معادن نقش‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬باید گفت که به عنوان یک اصل‬ ‫نمی توانی��م این موضوع را ب��ه تمامی معادن‬ ‫تعمیم دهیم‪ ،‬اما ش��اهد هستیم که از برخی‬ ‫معادن کوچک ترین حمایتی هم نمی شود‪ .‬در‬ ‫در صورت��ی که اگر س��رمایه گذاری در ابتدای‬ ‫کار تصمیم بر فعالیت در بخش معدن بگیرد با‬ ‫هجوم خواسته ها از سوی دولت مواجه خواهد‬ ‫ش��د که همین امر س��بب می ش��ود مجموع‬ ‫هزینه ها به قدری افزایش یابد که استخراج از‬ ‫ان معدن اقتصادی و به صرفه نباشد‪.‬‬ ‫متاس��فانه در بدنه دولت نگاه کارشناس��ی‬ ‫و تخصص��ی ب��ه بخش معدن وج��ود ندارد و‬ ‫بانک ها و وزارتخانه ها نیز به صورت جزیره ای‬ ‫عم��ل می کنند‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬در حالی که‬ ‫پس از سال ها پیگیری اجازه واردات تجهیزات‬ ‫دس��ت دوم معدنی از کش��ورهای مختلف و‬ ‫مجوزهای ان برای واردکنندگان صادر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما بانک مرکزی از خروج ارز به منظور‬ ‫خرید و واردات دامپتراک ممانعت می کند‪.‬‬ ‫مرور کارنامه‬ ‫شرکت های معدنی‬ ‫در بورس‬ ‫بررسی فروش شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی در ‪ ۴‬ماه امسال‬ ‫رقم ‪ ۷۰.۶‬هزار میلیارد تومانی را نش��ان می دهد که رش��د ‪ ۳۲‬درصدی‬ ‫ساالنه را ثبت کرد و زمینه ای برای توسعه سرمایه گذاری شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جداول اماری مربوط‪ ،‬س��هم فروش شرکت های معدنی‬ ‫و صنایع معدنی از کل فروش ش��رکت های بورسی را رقم ‪ ۳۲‬درصد نشان‬ ‫می دهد‪ .‬براساس بررسی عملکرد ‪ ۷۲‬شرکت بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫حاضر در بورس‪ ،‬میزان فروش انها در س��ال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۶۰‬درصد رشد‬ ‫نسبت به سال ‪ ۹۷‬را ثبت کرد‪.‬‬ ‫شرکت های یادش��ده در تیر امسال افزون بر ‪ ۲۳.۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫فروش داش��تند که رش��د ‪ ۲۱.۹‬درصدی را نسبت به خرداد نشان داد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬در مقایسه با تیر سال گذشته نیز افزایش ‪ ۶۶.۳‬درصدی ثبت‬ ‫شد‪ .‬خداداد غریب پور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو چندی پیش گفته بود‪،‬‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی ‪ ۲۶‬میلیارد دالر از تولید ناخالص ملی(‪ )GDP‬را‬ ‫ب��ه خود اختصاص داده و صادرات این بخ��ش افزون بر ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارزیابی نسبت به ارزش سهام شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫گوی��ای ان اس��ت که انها ‪ ۲۳‬درص��د کل ارزش بازارس��رمایه را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪ .‬ضمن اینکه میزان فروش شرکت های بورسی در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی در ‪ ۱۲‬ماه س��ال گذش��ته رق��م حدود ‪ ۱۵۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان را ثبت کرد و در عین حال س��هم تقریبی این ش��رکت ها‬ ‫از مجموع فروش تجمعی ‪ ۱۲‬ماهه شرکت های بورسی‪ ۲۴ ،‬درصد بود‪.‬‬ ‫سیدحسین حسینی‪ :‬اکتشاف معدن سنگ مرمریت دشتی برای برش‬ ‫سنگ بدون انفجار معدنی و صدور پروانه بهره برداری براساس قانون و‬ ‫مقررات اس��ت‪ .‬سال گذشته در استان بوشهر برای توسعه فعالیت های‬ ‫معدنی ‪ ۶۶‬میلیارد ریال ازسوی بخش خصوصی سرمایه گذاری شد‬ ‫شد‪ ،‬اما اداره کل حفاظت محیط زیست خواستار افزایش‬ ‫‪ ۲۲۰‬کیلومتر مربع ان شده بود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر‬ ‫با بیان اینکه محدودیت اعالم ش��ده باید اصالح ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬حتی اگر محدوده ذخایر معدن س��نگ مرمریت‬ ‫ش��یرینه دش��تی جزو محدوده حفاظتی به شمار شود‪،‬‬ ‫طب��ق قانون می توان از این معدن بهره برداری کرد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که تمام استعالمات انجام شده است و‬ ‫هیچ مشکلی در فعالیت این معدن وجود ندارد‪.‬‬ ‫حس��ینی با بیان اینکه فعالیت معدن سنگ مرمریت‬ ‫ش��یرینه دش��تی از س��وی نهاد قضا در حال پیگیری‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬براس��اس مستندات هیچ کوتاهی و‬ ‫سهل انگاری در حوزه صدور مجوز معدن سنگ مرمریت‬ ‫شیرینه دشتی نشده و صدور پروانه بهره برداری براساس‬ ‫قانون و مقررات است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر‬ ‫ب��ا بیان اینکه در بهره برداری از معدن س��نگ مرمریت‬ ‫شیرینه دش��تی فقط برش سنگ است و هیچ عملیات‬ ‫انفجاری انجام نمی ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اکتش��اف معدن‬ ‫س��نگ مرمریت دشتی برای برش س��نگ بدون انفجار‬ ‫معدنی اس��ت و هیچ مشکالت زیس��ت محیطی ایجاد‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫حسینی افزود‪ :‬در صورتی که به جاده یا بنای تاریخی‬ ‫صدمه ای وارد ش��ود بنا به مسئولیت‪ ،‬بهره بردار موظف‬ ‫به مرمت ان است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر فراهم شدن بسترهای الزم برای توسعه‬ ‫سرمایه گذاری خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید سرمایه گذاری در‬ ‫بخش ه��ای مختلف ب��ا توجه به ظرفیت ه��ای مهم در‬ ‫اس��تان بوشهر ترغیب به کار ش��ود که به جهش تولید‪،‬‬ ‫اشتغال و رونق اقتصادی دست یابیم‪.‬‬ ‫وی به بهره برداری از ‪ ۸‬طرح صنعتی استان در هفته‬ ‫دولت خبرداد و افزود‪ :‬پروانه های صادرش��ده صنعتی و‬ ‫تولیدی استان بوشهر در ‪ ۴‬ماه امسال از نظر تعداد ‪۷۶‬‬ ‫درصد و به لحاظ پیش بینی س��رمایه گذاری ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر‬ ‫از پیش بین��ی اش��تغال ‪ ۱۴۳‬درصدی در ‪ ۴‬ماه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و بیان‬ ‫کرد‪ :‬در این مدت صدور پروانه بهره برداری از نظر تعداد‬ ‫‪ ۱۱۲‬درصد و سرمایه گذاری و اشتغال هم بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫حس��ینی با بیان اینکه س��اخت واحدهای تولیدی با‬ ‫اولویت در نواحی ش��هرک صنعتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد‬ ‫قراردادهایی که در شهرک های صنعتی منجر به صدور‬ ‫جواز تاس��یس و انعقاد قرارداد ش��ده‪ ،‬نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل ‪ ۱۲۰۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ اعتراض فعاالن محیط زیست‬ ‫فعالیت دوباره بهره برداران معادن در اس��تان بوش��هر‬ ‫ی اهالی منطق��ه و فعاالن‬ ‫موج��ب نگران��ی و نارضایت�� ‬ ‫محیط زیس��ت ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ه اعتقاد م��ردم منطقه‬ ‫حیات وح��ش‪ ،‬منب��ع اب ش��رب و همچنی��ن عمارت‬ ‫تاریخ��ی کوه «بیرمی» با فعالیت دوباره معدن س��نگ‬ ‫مرمریت از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬عمارت شیرینه یکی از اثار تاریخی‬ ‫و فرهنگی کم نظیر در منطقه ای گردشگری در نزدیکی‬ ‫شهر خورموج واقع است که به دلیل نداشتن راه اسفالت‬ ‫و هم��وار فقط با خودروهای کم��ک دار می توان به این‬ ‫مکان دسترسی پیدا کرد‪.‬‬ ‫منطقه گردش��گری شیرینه خورموج به دلیل داشتن‬ ‫چشمه اب ش��یرین و باغ مرکبات لیمو‪ ،‬خرما‪ ،‬انجیر و‬ ‫بادام منحصربه فرد و بکر است‪ .‬تنگه معروف به «تکو»‬ ‫که عمارت نی��ز در ان واقع ش��ده‪ ،‬بزرگ ترین ابخوان‬ ‫دش��تی به ش��مار می رود و اطراف تنگه که جزو رش��ته‬ ‫کوه های بیرمی اس��ت‪ ،‬محل زندگی جانداران مختلف‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این منطقه از نظر تنوع حیات وحش یکی‬ ‫از مناطق غنی اس��تان بوشهر است‪ ،‬به طوری که تاکنون‬ ‫‪ ۹۵‬گون��ه پرنده‪ ۲۰ ،‬گونه پس��تاندار‪ ۱۹ ،‬گونه خزنده‪،‬‬ ‫‪ ۴‬گون��ه ماهی و ‪ ۴‬گونه دوزیس��ت در ان مش��اهده و‬ ‫شناسایی شده است‪.‬‬ ‫این منطقه گردش��گری به دلیل فعالیت معدنکاری از‬ ‫چند سال پیش تاکنون مورد بحث بوده است‪.‬‬ ‫مدتی اس��ت که صدور مجوز فعالیت معدن مرمریت‬ ‫در ای��ن منطقه موجب اعتراض فعاالن محیط زیس��تی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چندی پیش جمعی از فعاالن محیط زیس��ت و اهالی‬ ‫خورموج دش��تی با اغاز فعالی��ت دوباره معدن مرمریت‬ ‫در ک��وه «بیرمی» مخالفت خود را اعالم و تالش کردند‬ ‫ب��ا راه ان��دازی پویش ه��ای حمایتی مانع خس��ارت به‬ ‫محیط زیست‪ ،‬حیات وحش و زندگی مردم منطقه شوند‪.‬‬ ‫اهالی منطقه از مس��ئوالن خواسته اند مجوز فعالیت‬ ‫معدن را لغو کنند تا کوه بیرمی که بلندترین قله استان‬ ‫بوش��هر را ب��ه ارتف��اع ‪ ۱۹۵۰‬متر در خود ج��ای داده‪،‬‬ ‫به عنوان یک ثروت ملی برای نسل اینده حفظ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کالم اخر‬ ‫فعاالن محیط زیس��ت اس��تان بوش��هر مخالف‬ ‫فعالیت معدن مرمریت هستند؛ این در حالی است‬ ‫که مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر‬ ‫با اس��تناد به برخی قوانین مج��وز بهره برداری از‬ ‫این معدن را قانونی دانسته است‪ .‬با اینکه فعاالن‬ ‫محیط زیس��ت از ل��زوم توجه به مفاهیم توس��عه‬ ‫یگویند‪ ،‬اما رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫پایدار سخن م ‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان بوش��هر فعالیت معدن‬ ‫مرمریت دش��تی را عملی قانونی دانس��ته و ان را‬ ‫طزیست منطقه نمی داند‪.‬‬ ‫خطری برای محی ‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس خبر داد‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به برنامه تاس��یس ش��رکت برای اجرای پروژه انتقال پس��اب‬ ‫تصفیه خانه بندرعباس به منظ��ور تهیه اب صنایع‪ ،‬برنامه های‬ ‫این منطقه با حمایت ایمیدرو به زودی اجرایی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬حس��ن خلج طهرانی افزود‪:‬‬ ‫منطقه ویژه خلیج فارس به نمایندگی از ایمیدرو و شرکت های‬ ‫مستقر در منطقه ویژه خلیج فارس مانند فوالد هرمزگان‪ ،‬فوالد‬ ‫کاوه‪ ،‬صبا فوالد‪ ،‬مادکوش‪ ،‬ملی مس ایران‪ ،‬س��تاره س��یمین‬ ‫هرمز( کنسرس��یوم ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد ) و پاالیش��گاه نفت‬ ‫بندرعباس که نیازمند اب هس��تند‪ ،‬در قالب یک کنسرسیوم‪،‬‬ ‫یک گام تا اجرای پروژه انتقال پساب تصفیه خانه بندرعباس‬ ‫ش��رکت تامین توسعه و زیرساخت را تشکیل می دهند و البته‬ ‫خود سهامداران این شرکت هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه وی��ژه اقتصادی خلیج فارس افزود‪ :‬وظیفه‬ ‫این صندوق کارهای اولیه برای خرید اب تضمینی از ش��رکت‬ ‫ژرف کارج��م و اح��داث واح��د شیرین س��ازی اب از پس��اب‬ ‫بندرعباس و دیگر زیرساخت ها از جمله برق است‪.‬‬ ‫خلج طهران��ی ب��ا بی��ان اینک��ه افق نی��از اب منطق��ه ویژه‬ ‫خلیج ف��ارس در طول روز ‪ ٢٢٠‬هزار مترمکعب اس��ت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬مشکل ورود پس��اب فاضالب بندرعباس به دریا‪ ،‬سالیان‬ ‫طوالن��ی یک��ی از معضالت ش��هری ای��ن شهرس��تان بود که‬ ‫ب��وی نامطب��وع ان در اطراف خورهای ش��هر باعث نارضایتی‬ ‫شهروندان شده بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با اعالم اینکه‬ ‫اج��رای این ط��رح یکی از اساس��ی ترین مطالب��ات مردم این‬ ‫منطقه ب��وده‪ ،‬گفت‪ :‬منطقه ویژه اقتص��ادی خلیج فارس امید‬ ‫دارد بتواند این پروژه را با ارائه یک بس��ته یکپارچه راه اندازی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬این بس��ته شامل توس��عه و بازسازی شبکه‪،‬‬ ‫ارتقا پمپاژ و بازس��ازی‪ ،‬ارتقا و س��اماندهی تصفیه خانه فعلی‪،‬‬ ‫خط انتقال و پمپاژ پس��اب و شیرین س��ازی پس��اب است‪ ،‬به‬ ‫بهره برداری برس��اند و اب مورد نی��از صنایع غرب بندرعباس‬ ‫را تامین کند‪.‬‬ ‫فرماندار تکاب‪:‬‬ ‫فرماندار تکاب گفت‪ :‬مدیریت یکپارچه برای تولید و اش��تغال‬ ‫در معادن این شهرس��تان بس��یار ضروری است‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫محمود زمانی با اش��اره به ظرفیت های معدنی تکاب اظهارکرد‪:‬‬ ‫با مدیریت یکپارچه معادن باید انتظارات از ظرفیت های معدنی‬ ‫تکاب محقق و حلقه های زیرساختی و برندسازی بر پایه معادن‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فعالیت ‪ ۲۳‬معدن س��نگ و ‪ ۲‬معدن طال در‬ ‫ای��ن شهرس��تان گفت‪ :‬اجرای پروژه ه��ای عمرانی و همکاری با‬ ‫نهادهای اجرایی تکاب زمینه مناس��بی برای مش��ارکت معادن‬ ‫در فرایند توس��عه این منطقه اس��ت‪ .‬زمان��ی اضافه کرد‪ :‬جذب‬ ‫س��رمایه گذاری حوزه مصنوعات س��نگی و تجمی��ع هنرمندان‬ ‫طالس��از‪ ،‬ایجاد مجتمع های طالس��ازی‪ ،‬راه ان��دازی واحدهای‬ ‫س��نگبری‪ ،‬مجسمه س��ازی و مصنوعات هنری سنگی‪ ،‬استفاده‬ ‫بهین��ه از باطله ه��ای معدنی از انتظارات توس��عه صنایع معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خام فروشی مواد معدنی متوقف شود‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه تعامل دوطرفه بین معدن��کاران و ادارات‬ ‫برای توس��عه شهرستان ضروری است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬معادن‪ ،‬خانه‬ ‫مع��دن‪ ،‬انجمن معدنکاران و ادارات تکاب با همکاری گس��ترده‬ ‫ب��ا یکدیگر به طور جدی باید به دنبال ایجاد صنایع پایین دس��ت‬ ‫معادن به منظور ایجاد اشتغال و افزایش تولید باشند‪.‬‬ ‫زمانی با بیان اینکه معادن از ظرفیت های مهم تکاب هس��تند‬ ‫که باید فعالیت انها در راس��تای توس��عه پایدار شهرستان باشد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬س��وداوری معادن‪ ،‬ایجاد اش��تغال ب��رای جوانان‪ ،‬رونق‬ ‫اقتصادی برای شهرس��تان‪ ،‬احیا منابع طبیعی و مش��ارکت در‬ ‫توس��عه تکاب بای��د به طور همزمان انجام ش��ود تا ظرفیت های‬ ‫معدنی شهرستان در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد‪.‬‬ ‫فرمان��دار تکاب عن��وان کرد‪ :‬باید از عرصه خام فروش��ی مواد‬ ‫معدنی خارج شویم و به سمت ایجاد و توسعه صنایع پایین دست‬ ‫مع��ادن و فراوری مواد معدنی حرک��ت کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫به دنبال س��رمایه گذاری در بخش صنایع پایین دس��ت معادن و‬ ‫فراوری س��نگ و مواد معدنی هس��تیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬حفظ منابع‬ ‫طبیعی و اجرای طرح های ابخیزداری از محورهای اصلی توسعه‬ ‫پایدار تکاب به شمار می رود‪.‬‬ ‫زمانی با تاکید بر همکاری جدی معادن برای احیا و بازسازی‬ ‫مرات��ع و مناب��ع طبیعی تکاب بیان کرد‪ :‬ن��گاه مثبتی به معادن‬ ‫منطقه وجود دارد‪ ،‬اما در کنار توس��عه فعالیت های معدنی باید‬ ‫حفظ محیط زیست و احیا منابع طبیعی نیز لحاظ شود‪.‬‬ ‫فرمان��دار تکاب بیان کرد‪ :‬برای واگ��ذاری زمین برای احداث‬ ‫مجتمع های صنعتی فراوری سنگ و طال در شهرستان همکاری‬ ‫الزم از س��وی ادارات از جمل��ه منابع طبیعی و صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انجام می ش��ود و معادن نیز باید در این زمینه همکاری‬ ‫و مشارکت کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فعالیت های معدنی موجب تخریب جاده ها می شود‬ ‫و این یک واقعیت است که باید به ان توجه شود‪ .‬از این رو معادن‬ ‫فعال منطقه برای مناسب س��ازی و اس��فالت جاده های تخریب‬ ‫ش��ده همجوار معادن ب��ا اداره راه��داری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫همکاری و در زمینه توسعه شهرستان مشارکت کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت تکاب از شهرهای جنوبی اذربایجان غربی است‬ ‫که در منطقه ای کوهس��تانی واقع ش��ده و به دلی��ل دارا بودن ‪۲‬‬ ‫مع��دن ب��زرگ طالی «زرش��وران» و «اق دره» و معادن متعدد‬ ‫سنگ‪ ،‬یکی از قطب های معدنی کشور به شمار می رود‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1588‬‬ ‫پیاپی ‪2906‬‬ ‫بین الملل‬ ‫محبوبی��ت بالک چی��ن در طول س��ال گذش��ته‪ ،‬فراتر از‬ ‫ح��د انتظار بوده و این فن��اوری را به ابزاری واقعی و کارامد‬ ‫در دنی��ای تج��ارت تبدیل کرده اس��ت‪ ،‬همان طور که نفوذ‬ ‫بالک چین‪ ،‬همزمان با اغاز روند توسعه اقتصاد دیجیتال‪ ،‬در‬ ‫حوزه صنعت بازی سازی رشد فزاینده‪‎‬ای یافته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬درحالی ک��ه رمزارزه��ا ی��ا ارزه��ای‬ ‫رمزنگاری ش��ده همچنان در ح��ال رقابت برای جا باز کردن‬ ‫در دنیای ارز هستند‪ ،‬فناوری پشتیبان ان یعنی بالک چین‬ ‫گام های گسترده ای در مسیر پذیرش جهانی برداشته است‪.‬‬ ‫این فناوری می تواند امکان انتقال مطمئن و معتبر داده ها و‬ ‫همچنین یک ش��بکه قابل ردیابی ناگسستنی را فراهم کند‬ ‫که این ویژگی ها فقط برای امور بانکی نیست‪.‬‬ ‫ش��رکت «‪ ،»KPMG‬غول خدمات مدیریتی‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫که محبوبیت بالک چین در طول س��ال گذشته‪ ،‬فراتر از حد‬ ‫انتظار بوده و همین امر‪ ،‬فناوری یادش��ده را به ابزاری واقعی‬ ‫و کارامد در دنیای تجارت تبدیل کرده اس��ت‪ .‬پژوهش��گاه‬ ‫فض��ای مج��ازی اعالم ک��رد که ه��واوی ط��ی تحقیقی با‬ ‫همکاری پژوهش��گاه اقتصادی اکس��فورد‪ ،‬پیش بینی کرده‬ ‫اقتصاد دیجیتال‪ ،‬تا سال ‪ )۱۴۰۴(۲۰۲۵‬حدود ‪ ۲۴.۳‬درصد‬ ‫از تولید ناخالص جهانی را تشکیل خواهد داد که در مجموع‬ ‫رقمی حدود ‪ ۲۳‬تریلیون دالر به شمار می رود‪ .‬بالک چین در‬ ‫میان فناوری های نوظهور که منجر به این رش��د می ش��وند‪،‬‬ ‫مهم ترین تاثیر را خواهد داشت‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه کاربرد برخی برنامه ه��ای بالک چین‪ ،‬مانند‬ ‫اتصال اخیر ش��رکت های ای ب��ی ام و ای تی ای ای در نروژ به‬ ‫این فناوری در راس��تای اطمینان از کیفیت غذاهای دریایی‬ ‫بهتر و ایمن تر و موفقیت پلتفرم حمل ونقل تریدلنسدر بندر‬ ‫اس��پانیا که از این فناوری برای تسهیل عملیات حمل ونقل‬ ‫استفاده می کند‪ ،‬استفاده از ان در امور مالی‪ ،‬ردیابی و کنترل‬ ‫زنجیره تامین را شامل می شود‪ ،‬برنامه های دیگری نیز وجود‬ ‫دارند که با وجود اجرایی شدن از سوی بالک چین کمتر مورد‬ ‫توجه قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بالک چین در صنعت بازی سازی‬ ‫نف��وذ بالک چین‪ ،‬همزمان ب��ا اغاز روند توس��عه اقتصاد‬ ‫دیجیت��ال‪ ،‬در حوزه صنعت بازی س��ازی رش��د فزاینده‪‎‬ای‬ ‫یافته است‪ .‬از یک سو‪ ،‬محبوبیت بازی های انالین چند نفره‬ ‫در ماه های اخیر به ش��دت افزایش داش��ته و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫شیوع کرونا و تشدید محدودیت های رفت وامد و در نتیجه‪،‬‬ ‫نفوذ بالک چین‪ ،‬همزمان با اغاز روند توس��عه اقتصاد دیجیتال‪ ،‬در‬ ‫حوزه صنعت بازی سازی رشد فزاینده‪‎‬ای یافته و محبوبیت بازی های‬ ‫انالین چند نفره در ماه های اخیر به شدت افزایش داشته است‬ ‫قرنطینه خانگی میلیون ها نفر بر سرعت رشد این نوع جدید‬ ‫از س��رگرمی افزوده اس��ت‪ .‬بازی های انالین مشهوری مانند‬ ‫ورلد اف وارکرفت‪ ،‬فاینال فنتس��ی و الدر اس��کرول انالین‪،‬‬ ‫زمین��ه بهم پیوس��تن جوامع گوناگون‪ ،‬ایجاد تی م و کس��ب‬ ‫درامده��ای ارزی را ب��رای بازیکن��ان در یک اکوسیس��تم‬ ‫مش��ترک فراه��م می اورند‪ .‬فناوری بالک چی��ن می تواند با‬ ‫هدف شبیه سازی خدمات مالی دنیای واقعی‪ ،‬در توسعه این‬ ‫سیستم های توکن محور نقش موثری داشته باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت بازی ه��ای ویدئوی��ی بالک چی��ن هورایزن طی‬ ‫پ��روژه ای جدید به بازتعریف ایده مالکیت در دنیای نوظهور‬ ‫دفتر کل توزی ع شده پرداخته است‪ .‬شرکت یادشده در حال‬ ‫برنامه ری��زی ب��رای ایجاد تغییرات اساس��ی در بخش اقالم‬ ‫قابل معامله در بازی با اس��تفاده از یک سیستم عامل اتریوم‬ ‫به نام ارکادیوم اس��ت‪ .‬این پلتف��رم بالک چین محور‪ ،‬امکان‬ ‫مالکی��ت ی��ک ایتم خاص را برای بازیک��ن تامین می کند و‬ ‫هن��گام انجام معامالت بین بازیکنان‪ ،‬خریدوفروش کاالها را‬ ‫تسهیل می بخشد‪ .‬این شرکت قصد دارد با ثبت نام بازیکنان‬ ‫در دفت��ر کل توزیع ش��ده مرتبط با رمزارزه��ا‪ ،‬ویژگی های‬ ‫ابتکاری و به دنبال ان تجربی بازی را ارتقا دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بالک چین در امالک و مستغالت‬ ‫در سال ‪ ۱۸۶۲‬دولت انگلستان برای پشتیبانی و محافظت‬ ‫از حقوق مالکیت‪ ،‬در سراسر انگلیس و ولز‪ ،‬اداره ثبت اچ ام لند‬ ‫را تاسیس کرد‪ .‬این اداره تا به امروز حدود ‪ ۲۵‬میلیون عنوان‬ ‫ملکی را به ثبت رس��انده اس��ت‪ .‬اما درحال حاضر با روی کار‬ ‫ام��دن و ام��کان بهره گی��ری از فن��اوری بالک چین رویای‬ ‫فرایندهای بدون کاغذبازی محقق شده و به عقیده بسیاری‬ ‫از کارشناسان‪ ،‬ماموریت این اداره ثبت به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫رقاب��ت برای تبدیل ش��دن به س��رامدترین پلتفرم ثبت‬ ‫جهانی زمین براس��اس معیارهای سرعت‪ ،‬سادگی و رویکرد‬ ‫باز نس��بت به داده ها‪ ،‬به طور رس��می اغاز شده است‪ .‬امروزه‬ ‫دولت های بیش��تری در حال اقدام برای اس��تفاده از فناوری‬ ‫بالک چین برای امور مربوط به ثبت و تامین سوابق هستند‪.‬‬ ‫اوکراین‪ ،‬گرجس��تان و سوئد از جمله کشورهایی هستند که‬ ‫همگی معامالت مستغالت‪ ،‬ثبت زمین و امالک را با استفاده‬ ‫از بالک چین انجام می دهند‪.‬‬ ‫نش��انه گذاری امالک و مستغالت تجاری‪ ،‬موضوعی است‬ ‫که در زمان حاضر بس��یار جدی تر از گذش��ته مورد بررسی‬ ‫ق��رار می گیرد‪ .‬در ای��ن میان‪ ،‬معامالت مبتنی بر بالک چین‬ ‫نی��از به واس��طه ها را کامال رفع می کند‪ .‬این ویژگی نش��ان‬ ‫می دهد فناوری بالک چین مناس��ب اس��تفاده در بازارهای‬ ‫خصوصی مانند امالک و مستغالت است‪ .‬زمین و ملک یکی‬ ‫از قدیمی ترین انواع سرمایه گذاری به شمار می رود‪ ،‬اما هزینه‬ ‫باالی ثبت و مشکالت مربوط به نقدینگی از بزرگ ترین موانع‬ ‫پیش روی سرمایه گذاران این حوزه به شمار می رود؛ بنابراین‬ ‫روش ه��ای نوی��ن تایید و پرداخت از طری��ق ارائه مدل های‬ ‫جدید‪ ،‬کمک شایان توجهی به خریداران است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬به صرفه نبودن خرید کل یک ملک نباید‬ ‫مانع ورود افراد به بازار امالک و مس��تغالت ش��ود‪ .‬مالکیت‬ ‫گس��ترده و فروش کسری امالک نیز بازار جهانی جدیدی را‬ ‫به وجود می اورد‪ .‬همین امر‪ ،‬سبب شکل گیری موج راه اندازی‬ ‫ش��رکت های امالک و مس��تغالت مبتنی بر بالک چین شده‬ ‫که تمامی مس��ائل و چالش ه��ای پیش روی را با راه حل های‬ ‫نواورانه حل می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بالک چین در صنعت خودرو‬ ‫صنعت خودرو نیز می تواند به وسیله این دفاتر دیجیتالی و‬ ‫فناوری مبتنی بر بالک چین‪ ،‬سود و ارزش زیادی ایجاد کند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش ای بی ام‪ ۶۲ ،‬درصد از مدیران شرکت های‬ ‫بزرگ خودروس��ازی معتقدند بالک چین تا س��ال ‪ ۲۰۲۱‬به‬ ‫نیرویی تاثیر گذار در بخش خودرو تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬خودروس��ازان پیشرو در حال برنامه ریزی‬ ‫ب��رای اج��رای پروژه ه��ای مبتن��ی بر بالک چین هس��تند‪.‬‬ ‫ش��رکت بی ام دبلیو قصد دارد از دفاتر کل توزیع ش��ده‪ ،‬برای‬ ‫کم��ک به ردیابی مس��یر تولید مواد اولی��ه و قطعات یدکی‬ ‫در س��طح جهانی اس��تفاده کند‪ .‬این فناوری در حال ظهور‪،‬‬ ‫افق وس��یع تری را در زنجیره های تامین بین المللی ایجاد و‬ ‫ردیابی و نظارت را به طور محسوسی تسهیل می کند‪.‬‬ ‫پیش از این عنوان ش��ده بود که بالک چین نقش بس��یار‬ ‫مهم��ی را در این��ده زنجیره تامین م��واد غذایی ایفا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬پیش بینی ها حاکی از ان اس��ت که این فناوری تا سال‬ ‫‪ ،۲۰۲۳‬قابلی��ت ردیابی دس��ت کم ‪ ۱۰‬درص��د محصوالت‬ ‫تولی��دی صنایع غذایی جه��ان را خواهد یافت و می تواند در‬ ‫ادغام با اینترنت اشیا‪ ،‬با ایجاد تغییر و تحولی بدیع در زمینه‬ ‫عرضه مواد غذایی هس��تند و می توانند در اینده ای نزدیک‪،‬‬ ‫کلید امنیت غذایی جهان باشد‪.‬‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫براساس‬ ‫گزارش ای بی ام‪،‬‬ ‫‪۶۲‬درصد‬ ‫مدیران‬ ‫شرکت های‬ ‫بزرگ‬ ‫خودروسازی‬ ‫معتقدند‬ ‫بالک چین تا‬ ‫سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫به نیرویی‬ ‫تاثیر گذار در‬ ‫بخش خودرو‬ ‫تبدیل‬ ‫خواهد شد‬ ‫ربات «فالفی فورد» برخالف اس��مش‪ ،‬نه مو‬ ‫دارد و نه پش��مالو است‪ .‬مانند سگ می دود‪ ،‬راه‬ ‫می رود و با ‪ ۵‬چشمش مدام در حال عکس و فیلم‬ ‫گرفتن است‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬این ربات زرد‬ ‫رنگ را کمپانی فورد از شرکت باستن داینامیک‬ ‫ب��ه روش لیزینگ اجاره کرده اس��ت‪ .‬این ربات‬ ‫که ش��باهت زیادی به سگ دارد و حرکاتش از‬ ‫روی حرکات س��گ طراحی شده‪ ،‬با عکس ها و‬ ‫تصاویری که از خطوط تولید فورد می گیرد‪ ،‬به‬ ‫مهندس��ان ان کمک می کند مشکالت خطوط‬ ‫تولید را تش��خیص دهند‪ ،‬طراحی را روزاوری و‬ ‫به بهبود مس��تمر کمک کنند‪ .‬مارک گادریس‪،‬‬ ‫مدیر مهندسی دیجیتال مرکز ساخت پیشرفته‬ ‫ف��ورد می گوی��د‪« :‬ب��ا عکس ه��ای دقیقی که‬ ‫دوربین ه��ای این ربات می گیرد‪ ،‬می توانیم این‬ ‫عکس ها را مانند قطعات پازل کنار هم بچینیم‬ ‫و ایراده��ای ایس��تگاه های کاری را مش��خص‬ ‫کنی��م‪ ،‬اگر تداخلی در کاره��ا و وظایف وجود‬ ‫دارد‪ ،‬رفع کنیم و اگر الزم شد با طراحی مجدد‬ ‫به بهبود مستمر کمک کنیم‪».‬‬ ‫فالفی مثل ماشین کنترل از راه دور‪ ،‬از سوی‬ ‫یک مهندس کنترل می ش��ود‪ .‬سرعت حرکت‬ ‫ان ‪ ۳‬مایل در س��اعت (‪ ۵‬کیلومتر در س��اعت)‬ ‫اس��ت و با باتری نصب شده روی ان تا ‪ ۲‬ساعت‬ ‫به هر بار ش��ارژ می تواند کار انجام دهد‪ .‬فالفی‬ ‫توانایی سوار شدن روی اسکوتر را هم دارد‪.‬‬ ‫فورد از این ربات ها در کارخانه مونتاژ سیستم‬ ‫انتق��ال ق��درت ون دایک در ایالت میش��یگان‬ ‫استفاده می کند‪ .‬این ربات ساالنه عالوه بر ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار دالر صرفه جویی در پیاده روی مهندس��ان‬ ‫در خط��وط تولید که س��االنه میلیون ها مایل‬ ‫می ش��ود و همچنی��ن از نص��ب دوربین ه��ا و‬ ‫س��ه پایه ها صرفه جویی می کن��د‪ .‬این ربات ها‬ ‫جای نیروی انسانی را نمی گیرند‪ ،‬فقط به منابع‬ ‫انس��انی کمک می کنند و بهره وری و اثربخشی‬ ‫را باال می برند‪ .‬باستن دینامیک از ارائه جزئیات‬ ‫درباره هزینه های لیزینگ این ربات خودداری‬ ‫ک��رده‪ ،‬ام��ا خرید یک ربات با این مش��خصات‬ ‫مانند ربات ‪ Spot‬حدود ‪ ۷۴.۵۰۰‬دالر است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نقش مهم بالک چین در صنایع اینده‬ ‫ربات‬ ‫در خطوط تولید فورد‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1588‬‬ ‫پیاپی ‪2906‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫مدیریت نقدینگی!‬ ‫چهره‬ ‫سود اوراق ارزی‬ ‫نفتی کمتر از‬ ‫بانک نخواهد بود‬ ‫بعدازظهر روز سه شنبه هفته گذشته پس از‬ ‫گمانه زنی های فراوان سرانجام رئیس جمهوری‬ ‫از تصوی��ب کلیات طرح فروش داخلی نفت و‬ ‫عرض��ه ان در بورس انرژی در ش��ورای عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد و ابراز‬ ‫امی��دواری کرد دولت بتوان��د پس از تصویب‬ ‫نهایی و تدوین ش��یوه اجرایی‪ ،‬ان را عملیاتی‬ ‫کند‪ .‬حس��ن روحانی با اش��اره به دغدغه های‬ ‫متخصص��ان و اقتصاددان��ان در زمینه حجم‬ ‫نقدینگ��ی موجود در جامعه و ل��زوم هدایت‬ ‫ان به مس��یر تولید و مقابله با تحریم و جنگ‬ ‫اقتصادی دش��منان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت به ویژه‬ ‫ستاد اقتصادی همواره در تالش برای اتخاذ و‬ ‫اجرای سیاست ها و تدابیری در جهت کنترل‬ ‫نقدینگ��ی و هدایت ان به مس��یر درس��ت و‬ ‫چرخه تولید بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن طرح هرچند از هم��ان لحظه اعالم با‬ ‫نظرات موافق و مخالف بس��یاری همراه ش��د‬ ‫و برخی ان را بیش��تر گش��ایش ب��رای دولت‬ ‫دانستند تا مردم‪ ،‬با این همه به باور موافقان‪،‬‬ ‫ه��دف دولت از اجرای تمام این طرح ها رونق‬ ‫کس��ب وکار و تولید اس��ت که به گش��ایش‬ ‫اقتصادی در معیشت مردم می انجامد‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی نی��ز در تازه ترین‬ ‫اظهارات طرح ف��روش اوراق ارزی نفت را در‬ ‫راس��تای مدیریت نقدینگی دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عمال‬ ‫فروش قطعی است و تحویل ان ‪ 2‬سال دیگر‬ ‫خواهد بود‪ ،‬عالوه بر اینکه انتظارات تورمی را‬ ‫مدیریت می کند‪ ،‬نس��بت به اوراق قرضه هم‬ ‫کم هزینه تر و قابل مدیریت تر است و همزمان‬ ‫سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی طی یادداش��تی‬ ‫در صفحه ش��خصی اینس��تاگرام ب��ه موضوع‬ ‫مدیریت نقدینگی و طرح فروش اوراق س��لف‬ ‫نفتی پرداخت‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی در این یادداشت با اذعان‬ ‫ب��ه اینکه در ش��رایط اقتصادی خ��اص امروز‬ ‫کش��ور‪ ،‬وظیفه اصلی بان��ک مرکزی مدیریت‬ ‫ب��ازار ارز و پ��ول و نهایتا کنترل تورم اس��ت‪،‬‬ ‫درباره تامین س��الم کس��ری بودج��ه دولت‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬کس��ری بودجه دولت‪ ،‬به خاطر‬ ‫تحری��م صادرات نفت‪ ،‬ی��ک واقعیت و تامین‬ ‫مالی س��الم این کس��ری بدون اس��تقراض از‬ ‫بانک مرکزی نیز یک ضرورت است‪.‬‬ ‫همتی کاهش هزینه ها‪ ،‬افزایش درامدهای‬ ‫مالیاتی‪ ،‬فروش س��هام و اموال دولت و انتشار‬ ‫اوراق بده��ی یا پیش ف��روش کاالهایی نظیر‬ ‫نف��ت را در ش��رایط تحریمی‪ ،‬چه��ار راه حل‬ ‫تامین مالی سالم کسری بودجه دولت دانست‬ ‫و اف��زود‪ :‬ظرفی��ت افزایش درام��د مالیاتی و‬ ‫کاهش هزینه برای دولت و مجلس در س��ال‬ ‫جاری با عنایت به کرونا‪ ،‬مش��خص و محدود‬ ‫است‪ .‬فروش سهام با همه موانع در حال انجام‬ ‫و اوراق بده��ی نیز تاکن��ون ‪ ۵۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان فروش رفته است‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای پ��ول و اعتب��ار در ادامه به‬ ‫طرح فروش اوراق سلف نفتی که به تازگی در‬ ‫فضای اقتصادی کش��ور مطرح شده‪ ،‬پرداخت‬ ‫و نوشت‪ :‬طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی‬ ‫عمال فروش قطعی است و تحویل ان ‪ 2‬سال‬ ‫دیگر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اوراق س��لف نفتی عالوه بر اینکه‬ ‫انتظارات تورمی را مدیریت می کند‪ ،‬نسبت به‬ ‫اوراق قرضه هم کم هزینه تر و قابل مدیریت تر‬ ‫است و هم س��ود بیش��تری برای دارنده این‬ ‫اوراق دارد‪ .‬البته واضح است که برای موفقیت‬ ‫این طرح‪ ،‬توافق تم��ام ارکان نظام با تکیه بر‬ ‫نظرات دقیق کارشناسان‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫همت��ی در ادام��ه یادداش��ت خود انتش��ار‬ ‫هرگون��ه اوراق را روش تجربه ش��ده در همه‬ ‫دنیا ب��رای هموارس��ازی هزینه ه��ای دولت‬ ‫و کاه��ش نوس��انات اقتصاد کالن دانس��ت و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بحث هایی مانند اینده فروش��ی یا‬ ‫بده��کاری دولت های اینده‪ ،‬چندان با ادبیات‬ ‫اقتصادی همخوان��ی ندارد‪ .‬دولت ها همواره با‬ ‫سیاست های مالی در اقتصاد حضور دارند‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی در پایان هش��دار‬ ‫داد‪ :‬در هر صورت‪ ،‬اگر با منابع چهارگانه باال‪،‬‬ ‫کسری بودجه تامین نشود‪ ،‬استقراض از بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬حتی اگر غیرمس��تقیم باش��د باعث‬ ‫رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال های اتی‬ ‫و متضرر شدن مردم در اینده خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س دفتر رئیس جمهوری نفت را کاال و ابزاری برای تقویت اقتصاد‬ ‫کشور دانست و با بیان اینکه سیاست فشار حداکثری مقداری محدودیت‬ ‫ایجاد کرده‪ ،‬گفت‪ :‬در بودجه هم روزانه ‪ ۱.۵‬میلیون بش��که نفت براورد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬االن هدف گذاری کرده ایم روش های جدیدی در این زمینه‬ ‫اتخاذ کنیم که در جلس��ه شورای هماهنگی طرح به تصویب رسیده که‬ ‫ایین نامه ان به زودی تدوین می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمود واعظی گفت‪ :‬با س��ازکاری که برای این طرح‬ ‫مردم اطمینان داده می شود سود انها در این طرح از‬ ‫اماده می ش��ود به‬ ‫????‬ ‫سود ساالنه بانکی کمتر نشود و تضمین داده می شود اگر کسی تعدادی‬ ‫بش��که نفت خریداری کرد‪ ،‬س��ال اینده در زمان فروش اگر قیمت نفت‬ ‫بین المللی که اکنون ‪ ۳۸‬دالر است به ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬دالر رسید‪ ،‬بتواند نفت‬ ‫را به قیمت روز بفروشد‪.‬‬ ‫رئی��س دفتر رئیس جمه��وری با بی��ان اینکه اجرای ط��رح اقتصادی‬ ‫دولت تورم زا نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با این طرح یک کاال معامله می شود و برای‬ ‫ش��رکت های خصوص��ی ایرانی انگیزه به وجود می ای��د که روی صادرات‬ ‫نف��ت نیز کـار کنند؛ ضمن اینکه پاالیش��گاه هایی هم در داخل کش��ور‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫واعظی اضافه کرد‪ :‬م��ردم می توانند اوراق نفتی این طرح را در بورس‬ ‫ان��رژی خری��د و فروش کنند اما در حقیقت زمانی که کس��ی این اوراق‬ ‫را خرید و میزان ان مثال به ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار بش��که رس��ید می تواند یک‬ ‫کشتی کوچک اجاره و نفت را صادر کند‪.‬‬ ‫انتشار اوراق ودیعه‪ ،‬تازه ترین اقدام بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی‬ ‫پول سرکش مهار می شود؟‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫قصد انتشار ‪۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد‬ ‫تومان اوراق‬ ‫ودیعه را دارد‬ ‫که در گام‬ ‫نخست ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از‬ ‫حجم پایه پولی‬ ‫کشور در سال‬ ‫جاری کاسته‬ ‫خواهد شد‬ ‫براس��اس امار بانک مرکزی‪ ،‬میزان نقدینگی تا پایان‬ ‫خ��رداد از ‪ ۲۶۰۰‬هزار میلیارد تومان گذش��ته و به رقم‬ ‫‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۵۷۱‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪ .‬سهم‬ ‫پول و ش��به پول نیز از این می��زان نقدینگی به ترتیب‬ ‫‪ ۵۰۲۰‬میلی��ارد و ‪ ۲۱‬ه��زار و ‪ ۵۵۱‬میلیارد تومان بوده‬ ‫ک��ه هر یک نس��بت به خ��رداد پارس��ال ‪ ۶۱.۵‬و ‪۲۹.۱‬‬ ‫درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬میزان نقدینگی‬ ‫در پایان خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته‬ ‫‪ ۳۴.۲‬درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ‪ ۷.۵‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬بانک مرک��زی تاکنون برای مهار‬ ‫پول و هدای��ت متغیرهای پولی و نرخ س��ود‪ ،‬اقداماتی‬ ‫همچون فراهم س��ازی بستر عرضه و فروش اوراق بدهی‬ ‫دولتی‪ ،‬افزایش نرخ سود سپرده تا ‪ ۱۲‬درصد‪ ،‬جایگزینی‬ ‫گواهی س��پرده یورویی و انتشار اوراق ودیعه دوساله را‬ ‫اجرایی کرده اس��ت‪ .‬در تازه ترین اقدام نیز شورای پول‬ ‫و اعتبار پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه را پذیرفت و بانک‬ ‫مرکزی معتقد اس��ت هر ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان انتشار‬ ‫اوراق ودیعه‪ ،‬می تواند رش��د پایه پولی و نقدینگی را به‬ ‫میزان ‪ ۲.۸‬واحد درصد کاهش دهد‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرک��زی نیز انتش��ار هرگونه اوراق‬ ‫از جمله اوراق ودیعه را روش��ی تجربه ش��ده در دنیا در‬ ‫راستای هموارسازی هزینه های دولت و کاهش نوسانات‬ ‫اقتصاد کالن دانس��ته و معتقد اس��ت طرح بحث هایی‬ ‫چون اینده فروشی یا بدهکاری دولت های اینده در این‬ ‫زمینه چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫جزئیات انتش��ار این اوراق بیانگر این است که اوراق‬ ‫ودیعه با سررس��ید حداکثر دوس��اله است و نرخ ان به‬ ‫پیش��نهاد بانک مرکزی‪ ،‬تایید ش��ورای پول و اعتبار و‬ ‫حداکث��ر معادل نرخ تورم س��االنه تعیین خواهد ش��د‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬پرداخت س��ود این اوراق به صورت س��ه ماهه‬ ‫و زم��ان انتش��ار ان به تش��خیص هیات عام��ل بانک‬ ‫مرکزی خواهد بود‪ .‬از س��وی دیگر برخی کارشناس��ان‬ ‫معتقدند ف��روش اوراق ودیعه در صورت��ی می تواند در‬ ‫مدیری��ت نقدینگی موثر واقع ش��ود ک��ه بانک مرکزی‬ ‫قبل از تعیین زمان انتش��ار این اوراق «داالن نرخ بهره‬ ‫بانکی» را افزایش دهد‪ .‬نرخ داالن بهره بانکی‪ ،‬نرخ سود‬ ‫س��پرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی است که طبق‬ ‫ل حاضر نرخ‬ ‫جدیدتری��ن تغییرات صورت گرفته‪ ،‬در حا ‬ ‫کف ان در س��پرده گذاری ‪ ۱۲‬درصد و سقف ان در نرخ‬ ‫سود تسهیالت ‪ ۲۲‬درصد تعیین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۱۱‬درصدی رشد پایه پولی‬ ‫بانک مرکزی قصد انتش��ار ‪ ۵۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫اوراق ودیعه را دارد که در گام نخست ‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان از حجم پایه پولی کش��ور در سال جاری کاسته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫موافق��ان نظر رئی��س کل بانک مرکزی ب��رای مهار‬ ‫نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه‪ ،‬بر این نکته تاکید دارند‬ ‫که اگر رش��د پایه پولی امسال بدون انتشار اوراق ودیعه‬ ‫معادل سال قبل باشد‪ ،‬با انتشار ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اوراق ودیع��ه و با فرض پرداخت س��ود ‪ ۲۰‬درصدی به‬ ‫خری��داران این اوراق‪ ،‬در مجموع می ت��وان امیدوار بود‬ ‫رش��د پایه پولی در س��ال ‪ ۹۹‬حداکثر ب��ه ‪ ۲۱.۲‬درصد‬ ‫برسد‪ .‬در این صورت این رقم ‪ ۱۱.۴‬درصد کمتر از سال‬ ‫‪ ۹۹‬اس��ت‪ ،‬این در حالی است که رشد پایه پولی مانند‬ ‫س��ال های گذش��ته حجم نقدینگی را به ‪ ۳‬هزار و ‪۳۱۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۳۴‬میلیارد تومان خواهد رساند‪.‬‬ ‫پایان سال ‪ ۹۸‬حجم پایه پولی با رشد ‪ ۳۲.۶‬درصدی‬ ‫ب��ه ‪ ۳۵۲‬ه��زار و ‪ ۵۲۰‬میلی��ارد تومان رس��ید و حجم‬ ‫میزان نقدینگی از ‪ ۲۶۰۰‬هزار میلیارد تومان گذش��ته و شورای پول‬ ‫و اعتبار با پیش��نهاد انتشار اوراق ودیعه به عنوان یکی از اقدامات مهار‬ ‫پول موافقت کرده اس��ت‪ .‬برخی کارشناس��ان معتقدن��د فروش اوراق‬ ‫ودیعه در صورتی می تواند در مدیریت نقدینگی موثر عمل کند که بانک‬ ‫مرکزی قبل از تعیین زمان انتشار این اوراق بیش از میزان فعلی داالن‬ ‫نرخ بهره بانکی را افزایش دهد‬ ‫نقدینگی هم در پایان سال گذشته ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۷۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان شد که رشد ‪ ۳۱.۳‬درصدی را در‬ ‫یک س��ال نشان می دهد‪ .‬رشد این دو متغیر پولی سال‬ ‫گذشته بیشتر از رشد سال های قبل بوده و درواقع این‬ ‫میزان رشد یک رکورد در دهه ‪ ۹۰‬به شمار می رود‪.‬‬ ‫البت��ه هنوز ش��رایط پرداخت س��ود و بازخرید اوراق‬ ‫ودیعه مشخص نیست و اگر قرار بر بازپرداخت سود این‬ ‫اوراق در سال اول باشد‪ ،‬بخشی از نقدینگی جذب شده‬ ‫دوباره به اقتصاد بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل تورم‬ ‫به گفته مع��اون اقتصادی بانک‬ ‫مرک��زی انتش��ار ‪ ۱۰۰‬ه��زار‬ ‫میلیارد ریال اوراق ودیعه‪ ،‬رشد‬ ‫پای��ه پول��ی و نقدینگ��ی را به‬ ‫میزان ‪ ۲.۸‬واحد درصد کاهش‬ ‫خواهد داد‪ .‬پیم��ان قربانی در‬ ‫توضیح انتشار این اوراق بر این‬ ‫نکت��ه هم تاکید ک��رده که ابع��اد فقهی انتش��ار اوراق‬ ‫یادشده‪ ،‬قبال در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب‬ ‫رس��یده و در مهر س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نیز مجوز قانونی الزم از‬ ‫ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتصادی اخذ شده اس��ت؛ بر‬ ‫همین اس��اس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫راس��تای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم در نظر‬ ‫دارد اوراق ودیعه با سررسید دوساله منتشر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ابزار نوین سیاست گذاری پولی‬ ‫عضو هیات علمی پژوهش��کده‬ ‫پول��ی و بانکی نیز با اش��اره به‬ ‫انتش��ار ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اوراق ودیعه با سررسید دوساله‬ ‫(با حفظ ق��درت خرید) گفت‪:‬‬ ‫براس��اس براوردها‪ ،‬این میزان‬ ‫انتش��ار اوراق می توان��د رش��د‬ ‫نقدینگ��ی را ‪ ۱۴‬درص��د کاهش دهد‪ .‬حس��ین میثمی‬ ‫افزود‪ :‬ابعاد فقهی اوراق یادشده قبال به تصویب شورای‬ ‫فقهی بانک مرکزی رس��یده و مج��وز قانونی ان نیز از‬ ‫ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی دریافت شده است؛ با‬ ‫این ح��ال به دلیل جدید بودن ماهیت ای��ن ابزار‪ ،‬ابعاد‬ ‫اقتصادی و حقوقی ان نیاز به تبیین دارد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو پژوهش��کده پولی و بانک��ی تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫لحاظ اقتص��ادی‪ ،‬عملیات بازار ب��از به عنوان مهم ترین‬ ‫ابزار در اختیار سیاس��ت گذار پولی‪ ،‬می تواند از دو شیوه‬ ‫اجرایی ش��ود ک��ه عبارت اند از «خری��د و فروش اوراق‬ ‫دولتی توس��ط بانک مرکزی» و «انتشار مستقیم اوراق‬ ‫توس��ط بانک مرکزی»‪ .‬در راه��کار اول‪ ،‬ابتدا دولت در‬ ‫بازار اولیه نسبت به انتشار اوراق اقدام می کند (سیاست‬ ‫مالی) و س��پس بانک مرکزی ب��ا ورود در بازار ثانویه و‬ ‫خری��د و ف��روش اوراق دولتی‪ ،‬به اعمال سیاس��ت های‬ ‫موردنظ��ر خود می پردازد (سیاس��ت پول��ی)‪ .‬به صورت‬ ‫طبیعی اوراق دولتی از حداقل ریسک برخوردار هستند‬ ‫و از این جهت خطری متوجه سیاس��ت گذار نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ن روش به عنوان رایج ترین ش��یوه اج��رای عملیات‬ ‫بازار باز‪ ،‬در بس��یاری از کشورهای توسعه یافته و برخی‬ ‫کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا وی افزود‪ :‬در برخی دیگر از کشورهای‬ ‫در حال توس��عه به دلیل عمق پایین ب��ازار اوراق بدهی‬ ‫دول��ت‪ ،‬اس��تفاده از ای��ن روش به تنهایی پاس��خگوی‬ ‫نیازهای سیاس��ت گذار نیس��ت‪ ،‬به همین دلیل راهکار‬ ‫دوم یعنی انتش��ار مس��تقیم اوراق توسط بانک مرکزی‬ ‫در دس��تور کار ق��رار می گیرد‪ .‬در ای��ن زمینه صندوق‬ ‫بین الملل��ی پول در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬می�لادی تحقیقی با‬ ‫عن��وان «انتش��ار اوراق به��ادار بانک مرک��زی‪ :‬تجارب‬ ‫بین المللی و رهنمودها» انجام داده و در ان از بانک های‬ ‫مرکزی کش��ورهای مختلف خواس��ته درباره ابزارهای‬ ‫مورد اس��تفاده خود ب��رای عملیات بازار ب��از اظهارنظر‬ ‫کنند‪ .‬براساس یافته های این پژوهش‪ ،‬بیش از یک سوم‬ ‫بانک های مرکزی جهان به نح��وی از اوراق بهادار بانک‬ ‫مرکزی برای سیاست گذاری پولی استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫به گفته میثمی‪ ،‬انتشار مس��تقیم اوراق ودیعه توسط‬ ‫بان��ک مرکزی یک اب��زار جدید برای عملی��ات بازار باز‬ ‫محسوب می ش��ود که به عنوان مکمل سایر برنامه های‬ ‫این بانک (شامل انجام عملیات بازار باز روی اوراق بهادار‬ ‫دولتی‪ ،‬تشکیل کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی و‪،)...‬‬ ‫در اجرای بهتر سیاست گذاری پولی نقش ایفا می کند‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم دیگر در تحلیل ابع��اد اقتصادی اوراق‪ ،‬به‬ ‫ماهی��ت «مصون از تورم» ان بازمی گ��ردد که در لنگر‬ ‫شدن انتظارات تورمی تاثیر دارد‪ .‬در واقع‪ ،‬وجود ویژگی‬ ‫حفظ قدرت خرید در اوراق ودیعه‪ ،‬عالمتی مشخص از‬ ‫پایبندی و تعهد بانک مرکزی به مقوله کنترل تورم در‬ ‫اینده است و این خود با تحت تاثیر قرار دادن انتظارات‪،‬‬ ‫می تواند به سیاس��ت گذار در دستیابی به هدف تورمی‬ ‫اعالم شده کمک کند‪.‬‬ ‫این عضو پژوهش��کده پولی و بانک��ی افزود‪ :‬به لحاظ‬ ‫ماهیت حقوقی‪ ،‬اوراق ودیعه س��ندی اس��ت که نشان‬ ‫می دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از خریداران اوراق‬ ‫به عنوان ودیعه (امانت) دریافت و متعهد است ان مبلغ‬ ‫را تا سررس��ید نگهداری کند و در سررس��ید‪ ،‬با حفظ‬ ‫قدرت خرید به دارنده س��ند عودت دهد‪ .‬در واقع‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی اعالم می کند حاضر است منابع خریداران اوراق‬ ‫را براساس عقد ودیعه دریافت کند و در عوض‪ ،‬هدیه ای‬ ‫(یا هبه ای) غیرمشروط به عنوان سود (به تعبیر دقیق تر‬ ‫برای حفظ قدرت خرید) به انها بپردازد‪ .‬در اینجا رابطه‬ ‫حقوق��ی دارندگان اوراق با بان��ک مرکزی‪ ،‬رابطه ودیعه‬ ‫است (نه قرض) و وجوه حاصله به ملکیت بانک مرکزی‬ ‫درنمی اید‪ ،‬بلکه در راستای هدف سیاست گذار مسدود‬ ‫می ش��ود‪ .‬زیاده پرداختی نیز تعهد قراردادی محسوب‬ ‫نمی ش��ود که ش��بهه ربا درباره ان مطرح باش��د‪ ،‬بلکه‬ ‫مازادی است که به صورت یکطرفه توسط بانک مرکزی‬ ‫ب��ا هدف تش��ویق خری��داران برای همراه��ی با اهداف‬ ‫سیاست گذار‪ ،‬پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مهار پول سرکش‬ ‫کام��ران ن��دری نی��ز از جمله‬ ‫کارشناسانی اس��ت که انتشار‬ ‫اوراق ودیع��ه در کن��ار س��ایر‬ ‫اقدامات بانک مرکزی را روشی‬ ‫موثر ب��رای مدیریت نقدینگی‬ ‫دانسته و معتقد است این روش‬ ‫می تواند در مهار پول س��رکش‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫وی موفقیت انتشار اوراق ودیعه در مدیریت نقدینگی‬ ‫را در این می داند که ابتدا بانک مرکزی داالن نرخ بهره‬ ‫بانک��ی را اصالح و پس از افزایش داالن نرخ بهره بانکی‬ ‫نس��بت به تعیین زمان فروش اوراق ودیعه اقدام کند تا‬ ‫نتیجه موثرتری داشته باشد‪ ،‬زیرا بانک مرکزی پیش از‬ ‫این کف داالن نرخ بهره را تا ‪ ۱۳‬درصد افزایش داده اما‬ ‫این رقم برای کنترل نقدینگی کفایت نمی کند و باید به‬ ‫درصد بیشتری افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫اوراق ودیع��ه بانک مرکزی یکی از جدیدترین‬ ‫کاربردهای صک��وک برای عملیات ب��ازار باز در‬ ‫نظام پولی کش��ور محس��وب می شود که نسبت‬ ‫به اوراق منتش��ر شده توس��ط بانک مرکزی در‬ ‫س��ال های گذشته (اوراق مش��ارکت) مزیت های‬ ‫متعددی دارد‪ .‬با این ح��ال به دلیل جدید بودن‬ ‫این ابزار و نااش��نایی ذی نفعان‪ ،‬نی��از به تبیین‬ ‫دقیق ت��ر ابعاد اقتصادی‪ ،‬مال��ی‪ ،‬فقهی و حقوقی‬ ‫اوراق ودیعه در راستای افزایش همراهی عموم با‬ ‫سیاست های پولی احساس می شود‪.‬‬ ‫چه گروهی وام ودیعه مسکن می گیرند؟‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران نح��وه زمان بندی‬ ‫مراجعه مشموالن دریافت تسهیالت ودیعه مسکن به بانک ها و‬ ‫مدارک مورد نیاز را اعالم کرد‪.‬‬ ‫خلی��ل محبت خ��واه در گفت وگو با مهر‪ ،‬درباره تس��هیالت‬ ‫ودیعه مس��کن گفت‪ :‬پرداخت این وام از چهارشنبه‪ ۲۲ ،‬مرداد‬ ‫اغاز ش��ده و س��قف تس��هیالت اعطایی در تهران ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬کالنشهرها ‪ ۳۰‬میلیون تومان و سایر شهرها ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تس��هیالت ودیعه مس��کن یا براس��اس‬ ‫انچه شورای فقهی بانک مرکزی اعالم کرده «تسهیالت مرابحه‬ ‫خرید کاال و خدمات»‪ ،‬مختص مستاجران است‪ ،‬افزود‪ :‬ثبت نام‬ ‫متقاضیان از ‪ ۴‬مرداد اغاز شد و تا ‪ ۹‬مرداد امکان ارسال پیامک‬ ‫وجود داشت‪ .‬همچنین افرادی که پیامک ثبت نام ارسال کرده‬ ‫بودند تا ‪ ۲۰‬مرداد فرصت داش��تند با مراجعه به سامانه وزارت‬ ‫راه و شهرسازی مدارک خود را بارگذاری کنند؛ بنابراین زمان‬ ‫فقط دارندگان اجاره نامه های ‪ ۴‬مرداد به بعد‬ ‫ثبت نام برای دریافت این تسهیالت به پایان رسیده و‬ ‫دیگر امکان ثبت نام وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران یاداور شد‪:‬‬ ‫متقاضی��ان دریافت تس��هیالت ودیعه مس��کن باید‬ ‫ش��رایط مندرج در ماده یک ایین نامه اجرایی قانون‬ ‫ساماندهی و حمایت از تولید مسکن را داشته باشند‬ ‫که ش��امل س��بز بودن فرم «ج» انها‪ ،‬نداشتن سابقه‬ ‫مالکی��ت از س��ال ‪ ۸۴‬به بعد و متاهل یا سرپرس��ت‬ ‫خانوار بودن اس��ت اما داشتن سابقه س��کونت ‪ ۵‬سال در شهر‬ ‫مورد تقاضا برای دریافت این تسهیالت حذف شده است‪.‬‬ ‫فقره از این موارد یادش��ده را دارا باشند اما اگر هیچ‬ ‫یک از موارد فوق ش��امل گواهی های کسر از حقوق‪،‬‬ ‫مس��تمری بگیری یا س��هام عدالت را نداشته باشند‪،‬‬ ‫در زمینه تس��هیالت ‪ ۳۰‬و ‪ ۵۰‬میلی��ون تومانی باید‬ ‫یک ضامن اعالم کنند و برای تسهیالت ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫تومان��ی نیازی به ضامن نیس��ت و با چک و س��فته‬ ‫می توانند این تس��هیالت را دریاف��ت کنند‪ .‬بانک ها‬ ‫نی��ز موظف به مطالبه ضمانت این تس��هیالت صرفا‬ ‫براساس اعالم ستاد ملی کرونا هستند و نباید بیش از انچه این‬ ‫ستاد اعالم کرده مطالبه ضمانت کنند‪.‬‬ ‫وی ضمانت بانکی الزم برای دریافت این تسهیالت را گواهی‬ ‫کسر حقوقی‪ ،‬گواهی اس��تفاده از مستمری نهادهای حمایتی‪،‬‬ ‫س��هام عدالت و در غیر این صورت چک و س��فته اعالم کرد و‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬متقاضیان دریافت این تس��هیالت باید حداقل یک‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که کدام ش��هرها کالنش��هر‬ ‫محسوب می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬مستاجران تهرانی ‪ ۵۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫مستاجران ‪ ۷‬کالنشهر کرج‪ ،‬شیراز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریز‪ ،‬قم‪ ،‬مشهد‬ ‫و همدان ‪ ۳۰‬میلیون تومان و مس��تاجران س��ایر ش��هرها ‪۱۵‬‬ ‫‹ ‹مدارک الزم برای ضمانت‬ ‫‹ ‹شهرهای کالن کدامند؟‬ ‫میلیون تومان وام دریافت می کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران درب��اره روش های‬ ‫بازپرداخت این تس��هیالت گفت‪ :‬متقاضیان این تس��هیالت با‬ ‫دو روش می توانن��د وام دریافتی را ب��ه بانک بازگردانند که در‬ ‫روش نخست‪ ،‬بازپرداخت تس��هیالت یک ساله با نرخ سود ‪۱۳‬‬ ‫درصد و صرفا بازپرداخت س��ود ان است که در ‪ ۱۲‬قسط ‪۵۴۲‬‬ ‫ه��زار تومانی برای وام ‪ ۵۰‬میلیونی‪ ۳۲۵ ،‬هزار تومان برای وام‬ ‫‪ ۳۰‬میلی��ون تومانی و ‪ ۱۶۲‬هزار تومان ب��رای وام ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫تومانی اس��ت؛ در پایان سال اصل تسهیالت به صورت کامل به‬ ‫بانک برگردانده می شود‪ .‬محبت خواه یاداور شد‪ :‬در روش دوم‬ ‫بازپرداخت سه س��اله با نرخ سود ‪ ۱۲‬درصد و اقساط ‪ ۳۶‬ماهه‬ ‫است که برای وام ‪ ۵۰‬میلیون تومانی‪ ،‬متقاضی باید ماهانه یک‬ ‫میلیون و ‪ ۶۶۰‬ه��زار تومان‪ ،‬وام ‪ ۳۰‬میلیون تومانی ‪ ۹۹۶‬هزار‬ ‫تومان و برای وام ‪ ۱۵‬میلیون تومانی ‪ ۴۹۸‬هزار تومان به بانک‬ ‫اقساط بدهند‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1588‬‬ ‫پیاپی ‪2906‬‬ ‫بورس‬ ‫توصیه اقای وزیر به مردم درباره واریز پول فروش سهام عدالت‬ ‫تاخیر پرداخت را به وزارت اقتصاد اطالع دهید‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د دوم س��هام عدال��ت روز عی��د غدیر‬ ‫ازاد س��ازی ش��د و باوجود انکه برخی اصالحات در‬ ‫مس��یر فروش این س��هام انجام ش��ده‪ ،‬اما همچنان‬ ‫بسیاری از سهامداران نسبت به پرداخت نشدن پول‬ ‫سهام فروخته ش��ده گالیه دارند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫پیش از این‪ ۶‬خرداد در نخس��تین مرحله ازادسازی‬ ‫س��هام عدالت امکان فروش ‪۳۰‬درصد از کل ارزش‬ ‫سهام برای مشموالن فراهم شده بود و از ‪ ۱۸‬مرداد‪،‬‬ ‫انها می توانند تا ‪ ۶۰‬درصد سهام شان را بفروشند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬ارزش برگه های ‪ ۵۳۰‬هزار تومانی‬ ‫سهام عدالت به حدود ‪ ۲۰‬میلیون و ارزش برگه های‬ ‫یک میلیونی ب��ه حدود ‪ ۴۰‬میلیون تومان رس��یده‬ ‫و ای��ن یعنی مش��موالن ب��ه ترتی��ب می توانند ‪۲۴‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۱۲‬میلیون تومان از س��هام عدالت خود‬ ‫را بفروشند‪ .‬هر چند هنوز بسیاری از مشموالنی که‬ ‫‪ ۳۰‬درصد نخست سهام عدالت خود را فروخته اند در‬ ‫انتظار واریز پول شان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت کمی وخیم تر است‬ ‫‹ ‹توصیه اقای وزیر‬ ‫ب��ا این همه‪ ،‬وزی��ر امور اقتص��اد و دارایی درباره‬ ‫دالیل تاخیر در واریز پول فروش س��هام عدالت‪ ،‬با‬ ‫تش��ریح مراحل فروش س��هام عدالت می گوید این‬ ‫مراحل ش��امل سفارش‪ ،‬فروختن‪ ،‬تسویه و پرداخت‬ ‫است‪ .‬فرهاد دژپسند زمانبر بودن این روند را دلیل‬ ‫تاخی��ر در پرداخت وجوه می داند و بر این نکته هم‬ ‫تاکید دارد که زمان صرف شده در این فرایند نباید‬ ‫غیرمعمول باش��د‪ .‬در نهایت وزیر از مردم خواس��ته‬ ‫اگر ای��ن زمان غیرمعمول اس��ت ب��ا روابط عمومی‬ ‫وزارت اقتصاد تماس بگیرند تا با پیگیری از تضییع‬ ‫حقوق دارندگان سهام عدالت جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل احتمالی تاخیر‬ ‫در همین حال حس��ین فهیمی‪ ،‬س��خنگوی ستاد‬ ‫ازادس��ازی س��هام عدالت می گوی��د تا پای��ان تیر‪،‬‬ ‫ح��دود‪ ۲‬میلی��ون و ‪۱۰۰‬ه��زار نفر از مش��موالن‬ ‫سهام عدالت‪ ،‬درخواس��ت فروش ‪۳۰‬درصد از سهام‬ ‫خود را ثبت کرده اند که تاکنون س��هام یک میلیون‬ ‫و ‪۲۰۰‬ه��زار نفر از انها فروخته ش��ده و در این بین‬ ‫ح��دود ‪۹۰۰‬هزار نف��ر همچنان در انتظ��ار فروش‬ ‫مش��اهدات میدانی و نظراتی که کاربران در فضای مجازی منتشر‬ ‫کرده اند نش��ان می دهد وضعیت واریز پول فروش س��هام عدالت‬ ‫کمی وخیم تر از ان اس��ت که کارگزاری ها و شرکت سپرده گذاری‬ ‫مرکزی می گویند‬ ‫سهام عدالت هستند‪ .‬اخرین امار از واریز پول فروش‬ ‫س��هام عدالت نش��ان می دهد از مجم��وع ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪۷۵۰‬میلیارد تومان س��هام فروخته ش��ده‪ ،‬حدود ‪۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان به حس��اب مش��موالن‬ ‫واریز شده و ‪۱۵۰‬میلیارد تومان ان باقی مانده است‪.‬‬ ‫به گفته فهیمی‪ ،‬ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی‬ ‫اعالم کرده با توجه به اینکه مشموالن سهام عدالت‬ ‫به ص��ورت حضوری و الکترونیکی در بازارس��رمایه‬ ‫اح��راز هویت نش��دند و فقط از طریق ارائه ش��ماره‬ ‫ش��بای بانک��ی و تلفن همراه به نام خ��ود فرد احراز‬ ‫هویت انها انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬بنابراین مشموالنی‬ ‫که اطالع��ات هویتی انها با کوچک ترین مش��کلی‬ ‫روبه رو بوده از مرحله سفارش گیری حذف شده اند‪.‬‬ ‫این افراد باید با مراجعه به س��امانه س��هام عدالت یا‬ ‫ب��ا مراجعه به کارگزار خود مش��کل هویتی خود را‬ ‫برطرف کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد ازادسازی سهام عدالت می گوید؛‬ ‫مواردی وجود دارد که شماره شبای بانکی تعدادی‬ ‫از مشموالن اشتباه‪ ،‬راکد یا مسدود بوده و به همین‬ ‫علت این وجوه به حس��اب انها واریز نش��ده است و‬ ‫ای��ن افراد نی��ز باید اطالعات بانک��ی خود را اصالح‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵‬مشکل اصلی‬ ‫در این باره احس��ان همتی‪ ،‬کارش��ناس بورس در‬ ‫گفت وگو با مهر گفت‪ :‬مش��کالت م��ردم در فروش‬ ‫س��هام عدالت ‪ ۵‬مش��کل اصلی اس��ت که برخی از‬ ‫انه��ا به مرور رو به بهبود اس��ت‪ ،‬ام��ا برخی از انها‬ ‫همچنان حل نش��ده است‪ .‬مش��کل اول عدم امکان‬ ‫ثبت نام برخی س��هامداران در س��امانه سهم عدالت‬ ‫کارگزاری هاست‪ .‬این س��هامداران هنگام ثبت نام با‬ ‫پیغام «شماره نامعتبر اس��ت» رو به رو می شوند‪ ،‬در‬ ‫صورتی که ش��ماره دقیقا به نام فرد است‪ .‬این افراد‬ ‫متاسفانه با وجود گذشت بیش از ‪ ۲‬ماه از ازادسازی‬ ‫س��هام عدالت هنوز امکان فروش سهام عدالت خود‬ ‫را ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دس��ته دوم مش��کالت مربوط به‬ ‫کدتایید کارگزاری برای فروش س��هام عدالت است‪.‬‬ ‫این مش��کل زمانی به وج��ود می اید که س��هامدار‬ ‫«دارادوم» را بیشتر بشناسید‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫س��رانجام پس از کش و قوس های فراوان بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت‪ ،‬پای‬ ‫دارادوم به بازار سرمایه باز خواهد شد تا باقیمانده سهام دولت در ‪ ۴‬پاالیشگاه نیز‬ ‫در بورس عرضه شود‪ .‬صندوقی که ویژگی هایش تقریبا مشابه دارایکم است و همه‬ ‫مردم می توانند خریدار ان باشند‪.‬‬ ‫براساس تبصره ‪ ۲‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشور‪ ،‬به دولت اجازه داده شده‬ ‫باقیمانده سهام دولت در شرکت ها را به روش های معمول یا از طریق صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری قابل معامله (‪ )ETF‬عرضه و به فروش برساند‪.‬‬ ‫متعاق��ب این ظرفیت قانونی‪ ،‬در ابتدای امس��ال هیات وزی��ران به وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی اج��ازه داد در قال��ب ‪ ۳‬صندوق س��رمایه گذاری قابل معامل‬ ‫(‪ )ETF‬باقیمانده سهام دولت را واگذار کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نخست صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانک و بیمه شامل‬ ‫باقیمانده سهام دولت در بانک های صادرات‪ ،‬ملت‪ ،‬تجارت و شرکت های بیمه البرز‬ ‫و اتکایی امین‪ ،‬دوم صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله پاالیشی شامل باقیمانده‬ ‫س��هام دولت در پاالیشگاه های اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬بندرعباس و تبریز و سوم صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری قابل معامله صنایع خودرویی و فلزی شامل باقیمانده سهام دولت‬ ‫در شرکت های ایران خودرو‪ ،‬سایپا‪ ،‬فوالد مبارکه و ملی صنایع مس است‪.‬‬ ‫س��فارش فروش خود را ثبت کرده اس��ت‪ ،‬اما برای‬ ‫تایید نهایی باید برای وی کدی ارس��ال ش��ود‪ .‬این‬ ‫کد برخی مواقع یا ارس��ال نمی شود و یا کد ارسال‬ ‫شده را سیس��تم تایید نمی کند‪ .‬البته با اصالحاتی‬ ‫که انجام شده اس��ت روز گذشته مشکل کمتری در‬ ‫این باره گزارش شد‪.‬‬ ‫همتی افزود‪ :‬مش��کل سوم نیز عدم شفافیت مبالغ‬ ‫واریزی اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ف��ردی دو ماه پیش‬ ‫س��هامش را فروخته اس��ت‪ ،‬اما مبالغ بس��یار کمی‬ ‫برایش واریز شده است و در این زمینه نیز شفافیت‬ ‫کم��ی وجود دارد‪ .‬در س��ایت کارگزاری مش��خص‬ ‫نیس��ت که کدام س��هام‪ ،‬به چه اندازه فروخته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این معضل درباره کسانی که سهام خودشان‬ ‫را در بانک فروخته اند‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫این کارشناس بورس با اش��اره به سایر مشکالت‬ ‫فروش س��هام عدال��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مش��کل چهارم‬ ‫درباره س��هامدارانی اس��ت که شماره ش��بای انها‬ ‫مش��کلی داش��ته و در س��امانه ‪sahamedalat.‬‬ ‫‪ ir‬ش��ماره ش��بای خ��ود را اص�لاح کرده ان��د‪ .‬این‬ ‫دس��ته به دلیل اینکه باید در انتظ��ار تاییدیه بانک‬ ‫مرک��زی بنش��ینند‪ ،‬بعضا مدت��ی از تغییر ش��ماره‬ ‫ش��بای انها می گ��ذرد‪ ،‬اما هنوز بان��ک مرکزی این‬ ‫ش��ماره را تایی��د نکرده اس��ت‪ .‬معض��ل پنجم نیز‬ ‫عدم پاس��خگویی بانک ه��ا و کارگزاری های مربوط‬ ‫است‪ .‬درگاه پاس��خ به مشتریان کارگزاری ها به طور‬ ‫عمده به دلیل مراجعه زیاد فعاالن بازارسرمایه شلوغ‬ ‫اس��ت و در عمل امکان پاس��خگویی وجود ندارد و‬ ‫مردم دس��تاویزی برای حل معض�لات فروش خود‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در حالت کلی روند اصالحات‬ ‫رو به جلو اس��ت‪ ،‬اما کافی نیس��ت و باید س��ازمان‬ ‫بورس و شرکت س��پرده گذاری مرکزی همت خود‬ ‫را برای این اصالحات بیش��تر کنند‪ .‬پیشنهادی که‬ ‫در این زمینه مطرح می شود نیز این است که سهام‬ ‫عدالت به پرتفوی مردم وارد ش��ود تا مردم بتوانند‬ ‫خودش��ان ب��ا توجه به ش��رایط بازار سهامش��ان را‬ ‫بفروشند‪ ،‬اما برای ضربه نخوردن به شاخص بورس‪،‬‬ ‫محدودیت هایی برای فروش ایجاد شود‪.‬‬ ‫ویژگی های دارایکم و دارادوم‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سازمان تخصصی بانک ها‬ ‫و بیمه ها در اردیبهش��ت س��ال جاری صندوق دارایکم را تشکیل و واحدهای ان‬ ‫صندوق را از طریق پذیره نویسی به عموم مردم عرضه کرد‪.‬‬ ‫گروه بورس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫کارشناس بازارسرمایه‬ ‫اعتماد و سرمایه اجتماعی که دولت در بورس‬ ‫در چند وقت اخیر به دست اورد‪ ،‬موجب افزایش‬ ‫جری��ان نقدینگ��ی در این بازار ش��د‪ ،‬ام��ا اتفاق‬ ‫هفته گذش��ته درباره توق��ف عرضه صندوق دارا‬ ‫دوم ت��ا ح��دودی این اعتماد را خدش��ه دار کرد‪.‬‬ ‫نخس��تین واکنش این اعتماد خدشه دارشده هم‬ ‫در معامالت روز چهارش��نبه به وضوح نمایان شد‬ ‫و صف فروش��ندگان از خریداران پیش��ی گرفت‪.‬‬ ‫همچنین ش��اخص کل در بازار بورس ‪ ۲۴‬هزار و‬ ‫‪ ۲۹۲‬واحد افت کرد و در نهایت این ش��اخص به‬ ‫یک میلیون و ‪ ۹۷۵‬هزار واحد رسید‪ .‬برخی این‬ ‫افت بازار را ناش��ی از رفتار دولت در واگذاری دارا‬ ‫دوم و خدشه دار شدن اعتماد می دانند و معتقدند‬ ‫س��هامداران انتظار چنین رفتار غیرحرفه ای را از‬ ‫وزارت اقتصاد‪ ،‬وزارت نفت‪ ،‬ش��رکت ملی پاالیش‬ ‫و پخش و س��ازمان خصوصی س��ازی نداش��تند‪.‬‬ ‫اظهارنظره��ای متناقض و ناهماهنگ این ‪ ۴‬نهاد‬ ‫نه تنه��ا روند حرکت��ی پاالیش��ی ها‪ ،‬بلکه کلیت‬ ‫صنایع و شرکت های بازار سهام را تحت تاثیر قرار‬ ‫داد‪ .‬ح��ال ب��ا توجه به اتفاقات رخ داده و واکنش‬ ‫س��هامداران‪ ،‬در صورتی که موضع گیری شفاف‬ ‫در این زمینه اعالم نشود یقینا اعتماد عمومی در‬ ‫بازارس��رمایه از بین خواهد رفت‪ .‬از سویی تداوم‬ ‫رفتاره��ای اینچنین��ی نه تنه��ا «دارا دوم»‪ ،‬بلکه‬ ‫«دارا س��وم» را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬کاهش اعتماد مردم به ‪ETF‬ها و دیگر‬ ‫فرصت های تامین مالی دولت در بازارس��رمایه و‬ ‫به ط��ور کلی بدنه اقتص��اد کالن با این اتفاق دور‬ ‫از ذهن نیس��ت‪ .‬در مقابل در صورتی که پول از‬ ‫بازارسرمایه خارج شود به سرعت پیامدهای ان در‬ ‫س��ایر بازارها از جمله ارز و مسکن نمایان خواهد‬ ‫ش��د و این خطری است که باید دولتمردان برای‬ ‫جلوگیری از ان به س��رعت دس��ت به کار شوند‪.‬‬ ‫دولت در ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه گذش��ته کس��ری بودجه را از‬ ‫طری��ق بورس به خوبی پوش��ش داد‪ ،‬اما با چنین‬ ‫رفتاری در فروش اوراق سلف نفتی و سایر ‪ETF‬‬ ‫ها با مش��کل روبه رو می شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که فشار فروش در صندوق دارا یکم نیز به احتمال‬ ‫زیاد تشدید شود‪.‬‬ ‫نیروی انسانی بورس باز!‬ ‫حسین فهیمی‬ ‫� سخن پایانی‬ ‫در نهایت ‪ ۲‬نکته باید مدنظر فروشندگان سهام‬ ‫عدالت قرار گیرد‪ .‬نخس��ت اینکه ثبت درخواست‬ ‫فروش س��هام عدالت به معنی فروش قطعی ان‬ ‫نیست‪ ،‬فرایند فروش ممکن است زمانبر باشد و‬ ‫کارگزاری پ��س از فروش قطعی‪ ،‬مبالغ دریافتی‬ ‫را طی روال قانونی به حساب صاحب سهام واریز‬ ‫خواهد کرد‪ .‬دوم اینکه؛ به محض اینکه بخش��ی‬ ‫از س��هام عدالت افراد به فروش می رود‪ ،‬وجه ان‬ ‫یش��ود‪ .‬زمانی هم که‬ ‫وارد فراین��د پرداخ��ت م ‬ ‫همه س��هام به فروش رفت کل وجه به حس��اب‬ ‫یش��ود‪ .‬این یعنی گاهی پول سهام‬ ‫افراد واریز م ‬ ‫فروخت هش��ده در چند بخش به حساب فروشنده‬ ‫واریز می شود‪ .‬کارگزاری ها معتقدند‪ ،‬اگر این پول‬ ‫را یک مرحله به حساب افراد واریز کنیم‪ ،‬باید تا‬ ‫زمان فروش اخرین سهم از سهام عدالت منتظر‬ ‫بمانیم که این کار باعث نارضایتی بیش��تر افراد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محسن عباسی‬ ‫احسان همتی‬ ‫ویژگی ه��ای دارایک��م طبق قانون و مصوبه هیات وزیران که مقرر ش��ده بود ‪۳‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (‪ )ETF‬با اعمال تخفیف و از طریق‬ ‫پذیره نویس��ی عمومی تا س��قف ‪ ۲۰‬میلیون ریال برای هر ش��خص تشکیل شود‪،‬‬ ‫بهره مندی تمامی ایرانیان از تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی بود‪ .‬س��قف س��رمایه گذاری هر‬ ‫شخص حقیقی (هر کد ملی)‪ ۲۰ ،‬میلیون ریال (‪ 2‬میلیون تومان) تعیین شده بود‪.‬‬ ‫پذیره نویس��ی برای هر فرد دارای کد ملی امکان پذیر بوده و محدودیت س��نی‬ ‫برای متقاضیان وجود نداشت‪.‬‬ ‫ام��ا انچه تا کنون درباره دارادوم اعالم ش��ده این اس��ت ک��ه این صندوق در‬ ‫نخس��تین چهارشنبه شهریور عرضه خواهد ش��د‪ .‬همچنین همه مردم می توانند‬ ‫ق ‪ ETF‬را خریداری کنند که سقف خرید ان برای دارا یکم‬ ‫س��هام دومین صندو ‬ ‫مع��ادل ‪ ۲‬میلی��ون تومان بوده و اما این س��قف برای دارا دوم ب��ا تصویب هیات‬ ‫دولت به ‪ ۵‬میلیون تومان افزایش می یابد‪ .‬در این معامله خریداران از تخفیف ‪۳۰‬‬ ‫درصدی هم برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫البته هنوز مش��خص نیس��ت افرادی که از تخفیف دارایکم بهره مند شده اند از‬ ‫تخفیف دارادوم هم بهره مند خواهند شد یا خیر‪.‬‬ ‫نص�ر‬ ‫مصطف�ی‬ ‫اصفهان�ی‪ ،‬تحلیلگ�ر‬ ‫مسائل اقتصادی‪ :‬چنانچه‬ ‫در نظرس��نجی پیش��ین‬ ‫مش��خص شد مهم ترین اثر‬ ‫رفت��اری که ج��ذب مردم‬ ‫به س��مت بازار سهام دارد‪،‬‬ ‫کاهش کیفیت و نبود رضایت ش��غلی نیروی انسانی‬ ‫اس��ت‪ .‬در ادارات مختلف و حت��ی بخش خصوصی‪،‬‬ ‫کارکنان در س��اعات کاری مشغول معامله هستند یا‬ ‫دغدغه نوسانات بازار را دارند‪.‬‬ ‫این روند‪ ،‬از یک س��و باعث می شود کیفیت کار‬ ‫انها کاهش پیدا کند و از سوی دیگر‪ ،‬رضایت شغلی‬ ‫انها را کاهش می دهد‪ .‬وضعیت به گونه ای است که‬ ‫وقتی یک نیروی انس��انی بورس باز می شود‪ ،‬دیگر‬ ‫نمی ت��وان روی مش��وق های مادی(مثل حقوق و‬ ‫دس��تمزد و پ��اداش و‪ )...‬برای ایج��اد انگیزه در او‬ ‫حساب باز کرد و حتما باید انگیزه های درونی وی‬ ‫را هم تقویت کرد‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال می توان کاری ک��رد که نیروی‬ ‫انس��انی‪ ،‬دغدغه بورس را نداشته باشد و اینکار را‬ ‫می توان از دو طریق انجام داد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬واگ��ذاری معام�لات ب��ه یک س��بدگردان‬ ‫حرفه ای؛‬ ‫‪ -۲‬س��رمایه گذاری ه��ای بلندم��دت و‬ ‫سرمایه گذاری در صندوق ها‪.‬‬ ‫حت��ی می ت��وان از دغدغه بورس ب��رای بهبود‬ ‫فضای کار استفاده کرد!‬ ‫مث�لا می توان یک س��بدگردان حرفه ای به کار‬ ‫گرفت تا مدیریت س��بد س��هام هم��ه کارکنان را‬ ‫برعهده بگیرد و هر از گاهی نیز جلساتی مخصوص‬ ‫بحث های بورسی تشکیل داد‪.‬‬ ‫جمع بندی‪:‬‬ ‫برای کاهش اثر مخرب بورس بر عملکرد نیروی‬ ‫انسانی موارد زیر توصیه می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تقویت انگیزه های درونی؛‬ ‫‪-۲‬برونس��پاری معامالت(خری��د صندوق ها یا‬ ‫اس��تفاده از خدمات سبدگردان ها) یا کاهش انها‬ ‫(از طریق سرمایه گذاری های بلندمدت)؛‬ ‫‪ -۳‬به رسمیت شناختن دغدغه کارکنان درباره‬ ‫س��رمایه گذاری ایشان و استفاده از همین مسئله‬ ‫در راستای بهبود فضای کار با روش های خالقانه‪.‬‬ ‫یادم��ان نرود اش��نایی مردم با ان��واع مختلف‬ ‫بازارهای مالی یک موضوع مثبت است‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫مشاهدات میدانی و نظراتی که کاربران در فضای‬ ‫مجازی منتشر کرده اند نشان می دهد وضعیت واریز‬ ‫پول فروش س��هام عدالت کمی وخیم تر از ان است‬ ‫که کارگزاری ها و ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی‬ ‫می گوین��د‪ .‬برخی از انه��ا می گویند‪ ،‬بعد از ‪ ۵۰‬روز‬ ‫هنوز مبلغی در ازای فروش سهام عدالت ش��ان واریز‬ ‫نشده است‪ .‬برخی می گویند مبالغ واریز شده خیلی‬ ‫کم و در حد کمتر از ‪ ۱۰۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫از کارب��ران گفته اند بعد از تماس با ش��ماره ‪۱۵۶۹‬‬ ‫متوجه ش��ده اند س��فارش فروش ش��ان ثبت نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی ه��م از دالیل مطرح ش��ده برای واریز‬ ‫نکردن پول س��هام عدالت پیچیدگی و مشکل وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬اما برای واریز فروش می گویند شماره شبا‬ ‫اشکال دارد‪.‬‬ ‫به ع�لاوه اینکه بانک ه��ا و کارگزاری ه��ا از ارائه‬ ‫اطالع��ات دقی��ق ب��ه س��هامداران درب��اره س��هام‬ ‫فروخته شده و مبلغ واریز ش��ده خودداری می کنند‬ ‫و این موضوع محور اصلی انتقاد مردم ش��ده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه این اعتراضات‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی و‬ ‫وزری امور اقتصاد و دارایی بانک ها را به پاسخگویی‬ ‫دقیق موظف کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹هر دو مشکل دارند‬ ‫طب��ق نظرهایی ک��ه ب��رای راه پرداخت ارس��ال‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بیش��ترین مش��کالت س��هامداران سهام‬ ‫عدال��ت درباره ف��روش س��هام‪ ،‬ب��ه کارگزاری های‬ ‫بانک ه��ا ب��ر می گ��ردد‪ .‬س��هامدارانی ک��ه از طریق‬ ‫بانک ها اقدام به فروش س��هام عدالت خود کرده اند‪،‬‬ ‫مبل��غ دریافتی که برای انها ارس��ال ش��ده کمتر از‬ ‫مبلغی اس��ت که درخواس��ت فروش داده اند‪ .‬در این‬ ‫می��ان‪ ،‬برخی بانک ها مانند بانک ملت نیز با انتش��ار‬ ‫اطالعیه ای اعالم کرده که بانک ها فقط تجمیع کننده‬ ‫درخواس��ت های فروش س��هام عدالت هستند و در‬ ‫مراح��ل فروش و واریز وج��وه دخالتی ندارند‪ .‬بانک‬ ‫ملی ایران نیز با بیان اینکه نمی توان زمان مشخصی‬ ‫برای فروش سهام و واریز وجوه ناشی از ان مشخص‬ ‫کرد؛ گفته اس��ت‪« :‬کارگزاری تالش می کند س��هام‬ ‫را به نفع س��هامدار بفروش��د؛ بنابراین نمی تواند این‬ ‫کار را به هر قیمتی انجام دهد‪ ».‬عالوه بر مش��کالتی‬ ‫که برای فروش س��هام عدالت از طریق بانک ها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬برخ��ی نیز از فروش س��هام عدال��ت از طریق‬ ‫س��امانه های کارگزاری ها‪ ،‬ابراز نارضایتی کرده اند‪ .‬از‬ ‫نظر انها فروش س��هام پس از درخواس��ت نباید کار‬ ‫پیچیده ای باش��د و مراحل ان مانن��د همان مراحل‬ ‫ف��روش س��هام در پرتفوی اس��ت‪ .‬در مقابل فعاالن‬ ‫بازارسرمایه فرایند طوالنی بودن واریز پول را به دلیل‬ ‫س��ازکار متفاوت فروش س��هام عدالت می دانند‪ .‬به‬ ‫گفته این گروه‪ ،‬روش فروش بدین صورت اس��ت که‬ ‫درخواس��ت کننده در سامانه سهام عدالت درخواست‬ ‫فروش خود را ثبت می کند‪ .‬کارگزاری نیز درخواست‬ ‫را به س��پرده گذاری می فرس��تیم‪ .‬در سپرده گذاری‬ ‫درخواس��ت ها تجمیع ش��ده و در کدی به نام سهام‬ ‫عدالت وارد می ش��وند‪ .‬این س��هام تجمیعی از سوی‬ ‫کارگ��زاری فروخته ش��ده و دوباره ای��ن اطالعات به‬ ‫ش��رکت س��پرده گذاری می رود و تفکیک می ش��ود‪.‬‬ ‫بعد از تفکیک‪ ،‬اطالعاتی مانند واریز مبلغ و ش��ماره‬ ‫حساب افراد به کارگزاری تحویل داده می شود و پس‬ ‫از ان اقدام به واریز وجه از طریق بانک می گردد‪ .‬این‬ ‫موضوع باعث می شود فرایند زمان درخواست فروش‬ ‫تا زمان دریافت وجه طوالنی تر از س��ازکارهای عادی‬ ‫فروش سهام در پرتفوی شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شفافیت‬ ‫بازارسرمایه‬ ‫با الیحه افزایش‬ ‫سهم دولتی ها‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬الیحه افزایش س��هم شرکت های‬ ‫دولتی در بورس و فرابورس شرایط را برای ورود شرکت های خصوصی‬ ‫به بورس تسهیل کرده که باعث شفافیت بازار بورس می شود‪.‬‬ ‫فرهاد دژپس��ند جریان بررس��ی الیحه دوفوریتی افزایش س��رمایه‬ ‫ش��رکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق‬ ‫صرف سهام با سلب حق تقدم گفت‪ :‬تمام دغدغه ها درباره بازارسرمایه‬ ‫به اقبال و اس��تقبال پرشور احاد جامعه‪ ،‬به ویژه دارندگان سرمایه های‬ ‫خرد‪ ،‬به بازار بورس مربوط اس��ت و باید بتوانی��م به اعتماد دارندگان‬ ‫س��رمایه در بازار بورس پاسخی شایس��ته بدهیم که الزمه این امر ان‬ ‫است که در بازار اولیه سرمایه اقدامات درستی انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۳۰‬درصد نقدینگی در ‪ ۵‬ماه نخست امسال جذب‬ ‫ش��ده و به بازار س��رمایه س��وق یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید بررسی شود‬ ‫ک��ه این نقدینگی را چگونه می ت��وان در بازارهای اولیه و ثانویه جذب‬ ‫ک��رد‪ ،‬برای تقویت بازار اولیه باید نقدینگی به صورت درس��ت هدایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی افزود‪ :‬از نیازهای فوری امروز کش��ور‬ ‫س��رمایه گذاری در راستای هدایت نقدینگی است‪ ،‬دولت برای این کار‬ ‫س��هام ش��ناور را به ‪ ۲۵‬درصد افزایش داده است و شرکت های دولتی‬ ‫موظف ش��دند س��هام خود را در ب��ورس عرضه کنند و ش��رایط برای‬ ‫ش��رکت های خصوصی برای ورود به بورس هم تسهیل شد که این ها‬ ‫همه برای شفافیت بازار بورس و ایجاد محیط رقابتی است‪.‬‬ ‫اعتماد‬ ‫سهامداران‬ ‫کاهش یافته‬ ‫است؟‬ صفحه 15 ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد‪ 26 -1399‬ذی الحجه ‪ 16 - 1441‬اوت ‪-2020‬شماره‪-1588‬پیاپی‪2906‬‬ ‫شادی و نقش ان در سالمت جامعه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫پیش فروش واکسن کرونا شیوه جدید کالهبرداری!‬ ‫تمهیدات فضای مجازی برای عزاداری محرم و صفر‬ ‫سازمان تبلیغات اسالمی با راه اندازی سامانه ای برای قرار‬ ‫گرفتن تولیدات مذهبی هیات ها امکان دسترسی اسان به‬ ‫محتوای مطلوب را برای س��ایر فع��االن فضای مجازی فراهم‬ ‫می کند‬ ‫برای ارائه و اجرای این دستورالعمل ها به عنوان‬ ‫موضوع��ی حائز اهمیت باید مورد توجه تمامی‬ ‫نهادها و س��ازمان های فعال در حوزه سالمت و‬ ‫مذهب قرار گیرد‪ .‬مع��اون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ام��ور محتوایی مرکز ملی فض��ای مجازی با‬ ‫اشاره به بندهایی از محورهای جمع بندی شده‬ ‫در یکصدونهمین جلس��ه کمیس��یون ارتقای‬ ‫تولی��د محتوای این مرکز که با حضور نهاد های‬ ‫ذی رب��ط و بخش خصوصی برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سازمان تبلیغات اسالمی با راه اندازی سامانه ای‬ ‫ب��رای قرار گرفتن تولی��دات مذهبی هیات ها و‬ ‫اش��خاص با رویکرد ماه محرم‪ ،‬امکان دسترسی‬ ‫اس��ان به محتوای مطلوب را برای سایر فعاالن‬ ‫فض��ای مج��ازی فراه��م می کن��د‪ .‬همچنین‬ ‫مرک��ز ملی فض��ای مج��ازی‪ ،‬هماهنگی های‬ ‫الزم به منظور اطالع رس��انی درب��اره این بانک‬ ‫محتوای��ی و همچنین س��رویس های فعال در‬ ‫این حوزه را توس��ط س��ازمان صداوسیما انجام‬ ‫خواه��د داد‪ .‬خوراکی��ان همچنین افزود‪ :‬مرکز‬ ‫رس��انه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی با هم��کاری دفتر تبلیغات اس�لامی‬ ‫ق��م نیز ط��رح «فراخوان ایده های عاش��ورایی‬ ‫در فض��ای مج��ازی» را با در نظر گرفتن تدابیر‬ ‫و پیش بینی های الزم در زمینه اطالع رس��انی‬ ‫گس��ترده و تخصی��ص جوایز معن��وی ارزنده‬ ‫پیگی��ری خواه��د ک��رد‪ .‬مع��اون فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و امور محتوای��ی مرکز ملی فضای‬ ‫مجازی تصریح کرد‪ :‬وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالع��ات نیز همه امکانات خود را برای تامین‬ ‫نیازهای زیرس��اختی‪ ،‬پهنای باند‪ ،‬ارتباطات و‬ ‫ش��بکه سایت های مذهبی فعال فضای مجازی‬ ‫در ای��ام مح��رم و صف��ر به کار خواه��د گرفت‪.‬‬ ‫خوراکی��ان افزود‪ :‬اس��تان ق��دس رضوی هم‬ ‫ارش��یو جامع و تولیدات خود را در این زمینه‬ ‫در اختی��ار فعاالن فضای مج��ازی قرار خواهد‬ ‫داد‪ .‬همچنی��ن تولیدکنندگان برنامه با موضوع‬ ‫مح��رم می توانند از فض��ای حرم مطهر رضوی‬ ‫برای برنامه س��ازی اس��تفاده کنند‪ .‬وی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬هم��ه ظرفیت های بخ��ش خصوصی و‬ ‫سرویس های محتوایی کشور در فضای مجازی‬ ‫به ویژه ‪voD‬ها نیز در این امر مشارکت فعال و‬ ‫گسترده خواهند داشت‪.‬‬ ‫استفاده از همه ظرفیت ها برای مبارزه با کرونا‬ ‫مهم ترین خبر جهانی چند روز گذشته رونمایی از واکسن‬ ‫روس��ی کرونا اس��ت که به ش��دت بازارهای جهانی را متاثر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬مقامات سازمان بهداش��ت جهانی (‪)WHO‬‬ ‫اعالم کرده اند این سازمان مشتاقانه منتظر است تا جزئیات‬ ‫ازمایش��ات واکسن تازه ثبت شده روس��یه علیه کووید‪۱۹-‬‬ ‫موسوم به ‪ Sputnik V‬را بررسی کند‪.‬‬ ‫در همین حال رئیس ش��ورای عالی نظام پزشکی با تاکید‬ ‫بر اینکه باید از همه ظرفیت کش��ور برای کنترل و مهار کرونا استفاده‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬تاکن��ون ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد این ظرفیت ب��رای مهار کرونا‬ ‫به کار گرفته ش��ده و حرکت به س��مت ایمنی جمع��ی نیز خطرناک‪،‬‬ ‫مرگ اور و مردود است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مصطفی معین ضمن بی��ان این مطلب افزود‪ :‬در‬ ‫فصل پاییز و شهریور باید منتظر مشکالت فوق العاده باشیم‪ .‬در صورت‬ ‫برگزاری مراسم عزاداری در محرم و صفر موج های جدید بروز بیماری‬ ‫را خواهیم داش��ت؛ بنابراین به دنبال فتواه��ای مراجعی مانند ایت اهلل‬ ‫سیس��تانی که فتوای بسیار درس��تی دادند و با موضع گیری مسئوالن‬ ‫عال��ی کش��ور و نخبگان علمی بای��د عزاداری ها در س��طح منازل و با‬ ‫اس��تفاده از فضای مجازی باش��د‪ ،‬در غیر این صورت با پیک خطرناک‬ ‫ابتال و مرگ کرونا مبتال می شویم‪.‬‬ ‫معی��ن درباره بهتری��ن روش مدیریت کرونا گف��ت‪ :‬بهترین راه حل‬ ‫مش��ارکت عمومی است‪ 3 .‬ضلع کشور دولت‪ ،‬جامعه مدنی و مردم اگر‬ ‫همراس��تا و در کنار هم باشند سریع بحران مدیریت می شود‪ .‬بین این‬ ‫‪ 3‬ضلع اصلی ترین نقش را ش��هروندان دارند‪ .‬اگر مردم اگاهی الزم را‬ ‫داشته باشند‪ ،‬مدیریت کرونا سخت نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در س��ازمان نظام پزشکی به عنوان یک نهاد مدنی که‬ ‫با دولت و مردم مرتبط اس��ت‪ ،‬دنبال جلب مش��ارکت مردم هس��تیم‪.‬‬ ‫اموزش عمومی مورد تاکید س��ازمان نظام پزش��کی است‪.‬‬ ‫به وزارت بهداش��ت و دانش��گاه های علوم پزش��کی در این‬ ‫زمینه تذک��ر داده ایم‪ .‬س��ه گانه اصلی کنت��رل یعنی حفظ‬ ‫فاصله گذاری در همه جای جامعه‪ ،‬زدن ماس��ک و شس��تن‬ ‫دس��ت ها و حفظ نظافت کار اس��انی اس��ت‪ .‬ممکن اس��ت‬ ‫دهک ه��ای پایین نتوانند ل��وازم الزم را تهی��ه کنند و این‬ ‫وظیفه دولت و خیریه هاس��ت که این وس��ایل را در اختیار‬ ‫مردم قرار دهند‪.‬‬ ‫معین گف��ت‪ :‬اصل‪ ،‬حفاظت از س�لامت مردم اس��ت‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫اقتصاد س��الم داشته باشیم‪ ،‬باید انسان سالم داش��ته باشیم و در این‬ ‫زمینه همه قوای کش��ور و نیروهای مس��لح‪ ،‬جامعه مدنی و همه مردم‬ ‫باید در کنار هم باشند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره برگزاری کنکور گفت‪ :‬باید جان و‬ ‫سالمت انس��ان در همه سیاست ها اولویت باشد‪ .‬در ‪ 2‬ماه گذشته من‬ ‫در فض��ای مج��ازی و مصاحبه ها اعالم کرده ام که اگر من مس��ئولیت‬ ‫داشتیم اجازه نمی دادم نه کنکور و نه هیچ جشن و عزایی برگزار شود‪.‬‬ ‫این دیدگاه اخالقی و انس��انی اس��ت‪ .‬رئیس شورای عالی نظام پزشکی‬ ‫افزود‪ :‬ما در صف نانوایی که ‪ ۱۰‬نفر بیش��تر نیس��تند هم نتوانسته ایم‬ ‫پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم؛ چطور می توانیم در یک جمعیت‬ ‫میلیونی پروتکل ها را رعایت و همه را مجبور کنیم که فاصله گذاری را‬ ‫رعایت کنند و ماس��ک بزنند؛ اینکه می گوییم کنکور برگزار نمی شود؛‬ ‫مگر اینکه پروتکل رعایت ش��ود‪ ،‬اقدام درس��تی نیس��ت‪ .‬معین افزود‪:‬‬ ‫کشور باید برنامه راهبری ملی و سند ملی و عزم ملی و حداکثر منابع‬ ‫مالی و تجهیزات و پشتیبانی برای مهار کرونا و دوران پساکرونا داشته‬ ‫باشد‪ .‬نباید زندگی خسارت بار و خون بار داشته باشیم؛ باید برنامه ملی‬ ‫در دولت و مجلس تصویب شود‪.‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫سر «رسن» را ول نکنید‬ ‫اگ��ر بخواهم با ش��ما روراس��ت باش��م بای��د بگویم که زندگی به ش��کل‬ ‫گریزناپذیری س��خت اس��ت و این ربطی به جایی که هس��تید و جوری که‬ ‫زندگ��ی می کنید ندارد‪ .‬م��ن به ان می گویم «اصل بقای س��ختی» یعنی‬ ‫س��ختی از ش��کلی به شکل دیگر تبدیل می ش��ود اما از بین نمی رود‪ .‬برای‬ ‫همین هم در یک زندگی خیلی خوب و عادی‪ ،‬جایی که هیچ کسی به هیچ‬ ‫کس��ی به خاطر عقایدش ش��لیک نمی کند و همه چیز ارام است‪ ،‬ادم های‬ ‫زیادی مشت مشت قرص ضدافسردگی می خورند تا بتوانند خودشان را هر‬ ‫روز صبح از داخل رختخواب بکشند بیرون‪.‬‬ ‫ادم های پف کرده‪ ،‬ادم های بدحال‪ ،‬ادم های روی لبه‪...‬‬ ‫نخودفرنگی غیرارگانیک و‬ ‫خیلی ها معتقدند پیشرفت فناوری‪ ،‬اینترنت‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫گِلوت ِن‪ ،‬ماها را اینجوری کرده و قدیم ها مردم خوشبخت تر بودند‪.‬‬ ‫شما بشنوید و باور نکنید!‬ ‫حتی هزاران س��ال پیش ش��اهزاده ای هندی به نام سیزارتا یا همان بودا‬ ‫گفت‪« :‬زندگی رنج است»؛ رنج‪ ،‬یا به زبان بودا «دوکا»‪ .‬مارتین هایدگر‪ ،‬یکی‬ ‫از معروف ترین فیلسوفان قرن بیستم به این می گوید «اضطراب وجودی»‬ ‫اینها را نگفتم که ناامیدتان کنم‪ .‬چیزهای خوب و دلنشین هم در دنیا کم‬ ‫نیست‪ .‬می توانید از انها در راه کمک بگیرید و هر وقت داشتید در چاه غم‬ ‫فرو می رفتید مثل «رسن» به ان چنگ بیندازید و بیایید بیرون‪.‬‬ ‫یکی از این طناب ها موسیقی است‪.‬‬ ‫اگر توانس��تید س��ازی بزنید؛ اگر نتوانستید به ان گوش کنید‪ .‬وقت هایی‬ ‫که ش��اد هس��تید‪ ،‬موس��یقی گوش کنید و وقت هایی ک��ه غمگین بودید‬ ‫بیشتر موسیقی گوش کنید‪ .‬انجا که از هر حرکتی عاجز ماندید‪ ،‬برقصید‪.‬‬ ‫رقصیدن بهترین و مفیدترین کاری است که می توانید برای روح تان بکنید‪.‬‬ ‫هر جا ریتمی ش��نیدید که می شد با ان رقصید‪ ،‬خودتان را تکان بدهید؛‬ ‫حتی اگر ریتم چکیدن قطره های اب از شیروانی باشد‪ .‬رقص از نظر علمی‪،‬‬ ‫هم ارتعاش شدن با جریان هستی است‪ .‬بی مهار و بدون ترس از دیده شدن‬ ‫برقصید‪ .‬راس��تی اگر صدای خوبی داشتید موقع رقصیدن یک کم هم اواز‬ ‫بخوانید‪ ،‬اما اگر نداشتید هم مهم نیست‪.‬‬ ‫چیز دیگری که می توانید بخوانید کتاب است‪.‬‬ ‫خواندن کتاب به شما کمک می کند زندگی های دیگری را که هیچ وقت‬ ‫نمی توانس��تید تجرب��ه کنید‪ ،‬تجربه کنید‪ .‬فیلم هم همی��ن کار را در ابعاد‬ ‫دیگری می کند‪ ،‬اما کتاب همیش��ه یک س��ر و گردن باالتر از فیلم اس��ت‪،‬‬ ‫چون قوه تخیل تان را به کار می گیرد و روند ذهنی تر و عمیق تری اس��ت‪ .‬تا‬ ‫می توانید کتاب بخوانید‪ .‬وسط کتاب ها حتما چند صفحه هم برای مطالعه‬ ‫درباره ستاره ها و کهکشان ها وقت بگذارید‪ ،‬چون کمک تان می کند که ابعاد‬ ‫چیزها را بهتر درک کنید و یادتان نرود که در کل هستی کجا ایستاده اید‪.‬‬ ‫برای همین‪ ،‬قدیم ها بیش��تر فیلس��وف ها ستاره ش��ناس هم بودند‪ .‬شاید‬ ‫نخواهید یا نتوانید منجم شوید‪ ،‬اما همیشه می توانید وقت هایی که غمگین‬ ‫هستید به اسمان نگاه کنید و ببینید که غم هایتان در برابر عظمت کهکشان‬ ‫چقدر کوچک اس��ت‪ .‬طناب های دیگری هم هست؛ چیزهایی مثل نقاشی‬ ‫کردن‪ ،‬عکاسی‪ ،‬کاشتن یک درخت‪ ،‬اشپزی با ادویه های جدید‪ ،‬سفر کردن‪،‬‬ ‫حرکت و‪ ...‬ما برای نشس��تن خلق نشده ایم‪ .‬صندلی یکی از خطرناک ترین‬ ‫اختراعات بش��ری اس��ت‪ .‬به جای نشس��تن قدم بزنید‪ ،‬بدوید‪ ،‬ش��نا کنید‪.‬‬ ‫اگر مجبور ش��دید بنش��ینید‪ ،‬برای خودتان‪ ،‬همنش��ین هایی پیدا کنید و‬ ‫از مصاحبت ش��ان لذت ببرید‪ .‬پیدا کردن دوس��ت خوب خیلی هم اس��ان‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما اگر دوس��ت خوبی باش��ید‪ ،‬دیر یا زود چند تا ادم خوب دورتان‬ ‫جمع خواهند ش��د‪ .‬در ضمن‪ ،‬دایره دوس��تانتان را به ادم ها محدود نکنید‪.‬‬ ‫شما می توانید تقریبا با همه موجودات زنده دنیا دوست باشید‪.‬‬ ‫گل ها‪ ،‬علف ها‪ ،‬ماهی ها‪ ،‬پرنده ها؛ بله‪ ،‬حتی گربه ها‪ .‬حیوان ها گاهی حتی‬ ‫از ادم ها هم دوس��ت های بهتری هس��تند‪ .‬در زندگی چاه غم زیاد است اما‬ ‫طناب هم هست؛ سر رسن را ول نکنید‪ ،‬اما مراقب باشید که به طناب های‬ ‫پوسیده مثل الکل‪ ،‬دود‪ ،‬پول و حتی غرور و موفقیت اویزان نشوید‪ ،‬چون از‬ ‫داخل چاه بیرونتان نمی اورد و بدتر ولتان می کند ته چاه‪...‬‬ ‫بگردی��د و طناب ه��ای خودت��ان را پیدا کنید و اگر نتوانس��تید پیدایش‬ ‫کنید «ببافیدش»‪ .‬ادم های انگشت ش��ماری طناب بافی بلدند‪ .‬دانشمندان‪،‬‬ ‫کاشف ها‪ ،‬مربی های فوتبال‪ ،‬کمدین ها و هنرمندها همه طناب باف هستند‬ ‫و طناب هایی را بافتند که ادم های دیگر هم می توانند س��رش را بگیرند و‬ ‫با ان از داخل چاه بیرون بیایند‪ .‬اگر ما امروز از سیاه سرفه نمی میریم برای‬ ‫این است که طنابی را گرفتیم که لویی پاستور سال ها پیش بافته است‪.‬‬ ‫«س��مفونی شماره ‪ »۵‬طنابی اس��ت که بتهوون با نت ها به هم پیوند زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ی اس��ت که مارکز با کلمه و خیال به هم بافته‬ ‫«صد س��ال تنهایی» طناب ‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیشتر طناب ها را روزی کسی که شاید ته چاه زندانی بوده بافته است‪...‬‬ ‫حتما طناب کرونا هم روزی توسط کسی بافته می شود‪.‬‬ ‫مقاوم باشید و صبور‪.‬‬ ‫موالنا می فرماید‪:‬‬ ‫اه کردم چون رسن شد اه من‪ /‬گشت اویزان رسن در چاه من‬ ‫ان رسن بگرفتم و بیرون شدم‪ /‬چاق و زفت و فربه و گلگون شدم‬ ‫کسی چه می داند؛ شاید یک روز شما هم طناب خودت را بافتی‪...‬‬ ‫تقاضای تجدیدنظر‬ ‫انجم��ن روزنامه ه��ای غیردولت��ی درب��اره توقیف روزنام��ه جهان صنعت‬ ‫بیانیه ای منتشر و ضمن ذکر مواردی درخواست تجدیدنظر در حکم صادره‬ ‫را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫در متن این بیانیه امده اس��ت‪« :‬در شرایطی که مطبوعات کشور (به ویژه‬ ‫روزنامه های غیردولتی) به سختی روزگار می گذرانند و سعی دارند با تحمل‬ ‫مش��کالت و نامالیمات گوناگون‪ ،‬به حیات خود ادامه داده و وظایف خطیر‬ ‫خود را در زمینه اطالع رسانی و اگاهی بخشی به جامعه انجام دهند‪ ،‬متاسفانه‬ ‫روزنامه جهان صنعت پس از سال ها انتشار‪ ،‬با حکم هیات محترم نظارت بر‬ ‫مطبوعات و به دلیل انتشار مطالبی به نقل از یکی از اعضای ستاد ملی مقابله‬ ‫ب��ا کرونا (به ن��ام دکتر محمدرضا محبوب فر) توقیف ش��د و از ادامه حیات‬ ‫بازماند‪.‬‬ ‫محمدرضا محبوب فر در همه رس��انه ها به عنوان عضو ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا شناخته و معرفی شده و از ایشان با همین عنوان‪ ،‬مصاحبه ها و مطالب‬ ‫متعددی در رسانه های مختلف منتشر شده و هیچ گاه این جایگاه و عنوان‪،‬‬ ‫ازسوی ستاد مذکور تکذیب نشده است‪.‬‬ ‫بدیهی است که راهکار عقالیی و منطقی برای جلوگیری از انتشار مطالب‬ ‫به نقل از اعضای س��تاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬این اس��ت که س��تاد مذکور به‬ ‫اعضای خود ابالغ کند که مصاحبه با رس��انه ها منوط به کسب اجازه از این‬ ‫ستاد است‪ ،‬نه اینکه رسانه ها به جرم انتشار مصاحبه با یکی از اعضای ستاد‬ ‫مذکور با حکم توقف فعالیت و عدم حیات مواجه شوند‪.‬‬ ‫صدور حکم توقف فعالیت روزنامه جهان صنعت به دلیل انتش��ار مصاحبه‬ ‫با یکی از اعضای س��تاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬ازس��وی هیات محترم نظارت‬ ‫ب��ر مطبوعات‪ ،‬انهم بدون فرص��ت دادن به مدیریت ان رس��انه برای بیان‬ ‫توضیحات و دفاع از خود‪ ،‬عالوه بر تعطیلی رسانه و محروم کردن مخاطبان‬ ‫ان‪ ،‬موجب بیکار شدن بخشی از فعاالن و شاغلین جامعه خبری و رسانه ای‬ ‫کشور و افزایش دغدغه امنیت شغلی خبرنگاران شده است‪.‬‬ ‫درداورت��ر اینکه این اتفاق در ایامی که به عن��وان روز خبرنگار در تقویم‬ ‫کشور نام گذاری شده‪ ،‬صورت گرفته است؛ از این رو از هیات محترم نظارت‬ ‫بر مطبوعات به ویژه وزیر محترم فرهنگ و ارش��اد اسالمی به عنوان مسئول‬ ‫ن مس��ئول رسانه ها در این هیات‪،‬‬ ‫دبیرخانه هیات و همچنین نماینده مدیرا ‬ ‫انتظار می رود قبل از صدور حکم توقف انتشار یک رسانه‪ ،‬با دعوت از مدیر‬ ‫مس��ئول ان رسانه و اس��تماع توضیحات و دالیل انتش��ار مطلب موردنظر‪،‬‬ ‫فرص��ت دف��اع را به ایش��ان داده و در نهایت قضاوت را به دس��تگاه قضایی‬ ‫بس��پارند؛ بنابراین از هی��ات محترم نظارت بر مطبوعات تقاضا می ش��ود با‬ ‫تجدیدنظ��ر در حکم صادره ب��رای توقف فعالیت روزنام��ه جهان صنعت و‬ ‫ارجاع موضوع به دس��تگاه قضایی برای رس��یدگی با حض��ور هیات منصفه‬ ‫مطبوعات‪ ،‬فرصتی را فراهم کند تا این روزنامه بتواند به فعالیت حرفه ای و‬ ‫رس��انه ای خود و انجام رسالت خطیری که در چارچوب قانون برعهده دارد‪،‬‬ ‫بپردازد‪».‬‬ ‫بیانیه‬ ‫ماه محرم امس��ال با ش��یوع کرونا در کش��ور‬ ‫و لزوم رعایت پروتکل های بهداش��تی‪ ،‬با برخی‬ ‫م عزاداری سیدالشهداء‬ ‫محدودیت ها در مراس�� ‬ ‫(ع) همراه ش��ده اس��ت‪ .‬برهمین اساس مرکز‬ ‫ملی فضای مج��ازی در تالش برای هماهنگی‬ ‫و برنامه ریزی همه جانبه برای اس��تفاده از تمام‬ ‫ظرفیت های این فضا برای تکریم و بزرگداشت‬ ‫ش��عائر دینی در ماه های محرم و صفر اس��ت‪.‬‬ ‫مع��اون فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماعی و ام��ور محتوایی‬ ‫مرک��ز ملی فضای مجازی با اش��اره به موضوع‬ ‫تقاب��ل و دوگانگی دو مس��ئله انجام عزاداری و‬ ‫رعایت س�لامت عزاداران اباعبدهلل (ع) باتوجه‬ ‫به ش��رایط امروز کشور گفت‪ :‬مرکز ملی فضای‬ ‫مجازی در راس��تای تحقق توصیه رهبر معظم‬ ‫انق�لاب مبنی ب��ر بهره گیری همراه ب��ا ابتکار‬ ‫از ظرفیت ه��ای فض��ای مجازی ب��رای جبران‬ ‫محدودیت ه��ای مراس��م بزرگداش��ت ای��ام‬ ‫س��وگواری محرم‪ ،‬در تالش اس��ت ت��ا از همه‬ ‫توانایی و ظرفیت های کش��ور در فضای مجازی‬ ‫برای پیش بینی و اجرای تدابیر الزم اس��تفاده‬ ‫کند‪ .‬امیرخوراکیان در گفت وگو با ایرنا تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مرکز ملی فضای مجازی به طور مس��تمر‬ ‫به وی��ژه در ده��ه اول ماه مح��رم‪ ،‬رصد کامل و‬ ‫جامع��ی از وضعیت بازنمایی موضوعات مربوط‬ ‫به عزاداری حضرت سیدالشهداء (ع) در فضای‬ ‫مجازی انجام و براس��اس ان گزارشی به فعاالن‬ ‫فض��ای مجازی ارائه خواهد ک��رد‪ .‬این گزارش‬ ‫عالوه بر ش��ناخت و بررسی تهدیدات موجود‪،‬‬ ‫برنامه های مورد اس��تقبال م��ردم را در فضای‬ ‫مجازی برای معرفی الگوها و حمایت از بازنشر‬ ‫نمونه های برتر شناسایی می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه محوره��ای پیش��نهادی‬ ‫تعیین ش��ده ازس��وی مرکز ملی فضای مجازی‬ ‫برای ارائه به دس��تگاه های دولتی و حاکمیتی‬ ‫افزود‪ :‬قرن هاس��ت مراس��م ع��زاداری حضرت‬ ‫سیدالشهداء (ع) به صورت یک برنامه غیررسمی‬ ‫و مردمی برگزار می شود؛ بنابراین تمامی نهادها‬ ‫و س��ازمان های فعال در حوزه سالمت و مذهب‬ ‫ضمن توجه به این موضوع باید س��عی کنند در‬ ‫ارائ��ه هرگونه توصیه و دس��تورالعملی از مدل‬ ‫رس��می و حکومتی پرهیز کنند‪ .‬ایجاد فضایی‬ ‫تعامل��ی میان هیات ها و دس��ته جات عزاداری‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مه�ری اس�کندری‪ -‬روانش�ناس‪ :‬ایا ش��ادی‬ ‫احساسی طبیعی اس��ت یا هیجانی ایجادشدنی؟ ایا‬ ‫ش��ادی را باید توانایی قلمداد کرد یا فلسفه زندگی؟‬ ‫به نظر ش��ما ش��ادی تا چه اندازه اموختنی است و تا‬ ‫چ��ه حد ذاتی محس��وب می ش��ود؟ و در نهایت راز‬ ‫دستیابی به شادی واقعی چیست؟‬ ‫بش��ر طبیعتا پس از رس��یدن به امال و ارزوها و‬ ‫اهداف از پیش تعیین شده خود و دریافت نتیجه مطلوب‪ ،‬به انها عادت کرده‬ ‫و نوعی رخوت و سرخوشی مطلوب را تجربه می کند و برای اینکه احساس‬ ‫موفقیت و ش��ادکامی را دوباره لمس کند‪ ،‬نیاز به موفقیت ها و دستاوردهای‬ ‫بیشتر و متمایزتر دارد‪.‬‬ ‫انسان های موفق‪ ،‬همواره رویاپردازی های جامع تری نسبت به سایر اقشار‬ ‫جامعه دارند‪.‬‬ ‫انه��ا ابت��دا اهداف خود را در ذهن ش��کل داده‪ ،‬تصویرس��ازی و تجس��م‬ ‫می کنند و انها را با چاش��نی موفقی��ت تا انتها دنبال کرده و نتیجه مطلوب‬ ‫خود را به دست می اورند‪.‬‬ ‫سپس در واقعیت همگام با شروع اجرای تصمیمات نهایی چشمگیر و از‬ ‫پیش تعیین شده خود قدم برمی دارند‪ ،‬این در حالی است که فرایند طبیعی‬ ‫پیشرفت‪ ،‬مستلزم اگاهی واقع بینانه از رویدادها و پذیرش غایی واقعیت ها و‬ ‫انطباق با شکست ها و مصائب است‪.‬‬ ‫ش��ادی و موفقیت نقش بس��زایی در نظام اخالقی در هر جامعه ارمانی‬ ‫دارند و عمدتا جهت س��ازگاری به عنوان مجموعه ای از نظام های قراردادی‬ ‫تجزیه و تحلیل می شوند‪.‬‬ ‫تاکن��ون بش��ر ش��اهد نظریه پردازی ه��ای متنوع��ی مبن��ی ب��ر ایجاد‬ ‫رضایتمن��دی در تحوالت اجتماعی‪ ،‬تحوالت اخالقی و همچنین ثمرات این‬ ‫نظریه پردازی ها در قالب ایدئولوژی زندگی بوده است‪.‬‬ ‫ش��ادی‪ ،‬ش��کوفایی و دستیابی به حقیقت وجودی بش��ر است؛ به عبارت‬ ‫دیگر زیستن در یک محیط سالم و مطلوب است‪.‬‬ ‫حال عالوه بر ش��ناخت و درک نیاز به حضور ش��ادمانی در هر زمینه ای‬ ‫از زندگ��ی اجتماع��ی‪ ،‬حرفه ای‪ ،‬ارتباطی و خانواده‪ ،‬بای��د بدانیم که چگونه‬ ‫می توان ان را در وجود خود ایجاد و جاری کرد؟‬ ‫از دی��دگاه نوروس��ایکولوژی‪ ،‬در مغ��ز انس��ان ‪ ۳‬هورم��ون س��روتونین‪،‬‬ ‫دوپامین و نورادرنالین پیام اوران ش��ادی و سرخوش��ی هس��تند که توسط‬ ‫نوروترنس��میترها (پیام رس��ان های عصبی) در جس��م جاری ش��ده و ایجاد‬ ‫رخوت‪ ،‬ارامش و ش��ادمانی می کنند اما همیش��گی نیستند و نیاز به عوامل‬ ‫تحریک کننده دارند‪.‬‬ ‫برای ت��داوم و ماندگاری ترش��ح این هورمون ها در مغز‪ ،‬نی��از به رفتار و‬ ‫عملکردهایی اس��ت که یکی از انها توجه اگاهانه به تنفس و دم و بازدم ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای نهادینه کردن سرخوشی و رضایتمندی و جاری شدن هورمون های‬ ‫ش��ادی افرین از طریق تنف��س در مکانی ارام به صورت لوت��وس (چارزانو)‬ ‫نشسته‪ ،‬به طوری که کف پاها رو به باال قرار گیرد‪.‬‬ ‫چش��م ها را بسته‪ ،‬با تمرکز کامل بر دم و بازدم‪ ،‬شروع به پر کردن ریه ها‬ ‫به طور کامل می کنیم‪ ،‬بعد با تصور اینکه همه هوای درون ریه ها را به یکباره‬ ‫خالی کرده‪ ،‬با بازدمی سریع هوای ریه ها را به بیرون منتقل می کنیم‪.‬‬ ‫دوب��اره به همین طری��ق با دمی ارام و عمیق ریه ه��ا را از هوا پر کرده و‬ ‫دیافراگم به همراه شکم باال امده و با بازدمی تند‪ ،‬هوا را به بیرون می رانیم‪.‬‬ ‫این تکنیک را ‪ ۲۰‬دقیقه ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫اثرات مفید این عملکرد س��رعت بخشیدن به گردش خون‪ ،‬تصفیه و قوی‬ ‫کردن ریه ها و جذب اکس��یژن بیش��تر در سلول های بدن و تقویت سیستم‬ ‫ایمنی و دفاعی بدن است‪.‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!