روزنامه صمت شماره 1587 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1587

روزنامه صمت شماره 1587

روزنامه صمت شماره 1587

‫جهش کیفی‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تختال‬ ‫فوالد هرمزگان‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1587‬پیاپی ‪2905‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ما دیگه ارزی نداریم‬ ‫شما امری ندارید؟‬ ‫پرو‬ ‫نده‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشنهادهایی به مناسبت‬ ‫روز صنایع کوچک‬ ‫جایگاه صنایع کوچک‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫کوچک ها‬ ‫اسیب پذیر هستند‬ ‫چرا سرعت توسعه‬ ‫اقتصادی ما کم است‬ ‫گرانفروشان‬ ‫باید مجازات شوند‬ ‫این صنایع را «کوچک» نبینید‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کرونا بازار فروش واحدهای تولیدی را رونق داد‬ ‫چوب الی چرخ صنعت نگذارید‬ ‫رشد معادن کوچک با کمترین سرمایه گذاری‬ ‫صنایع بزرگ معدنی‪ ،‬حامی صنایع کوچک باشند‬ ‫صنایع کوچکی که دیده نمی شوند‬ ‫مشکالت مالی‪ ،‬درد مشترک اصناف است‬ ‫تمرکز معادن کوچک بر اکتشاف ذخایر پنهان‬ ‫سهم کوچک صنایع متوسط از تسهیالت بانکی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اینده صنایع معدنی در دستان صنایع کوچک‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1587‬‬ ‫پیاپی ‪2905‬‬ ‫صنعت‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫وزیر اقتصاد وقت در بهمن ‪ ۱۳۹۰‬که دالر هنوز حدود هزار تومان بود‪ ،‬فرمودند که دالر ازاد اگر ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومان هم بش��ود‪ ،‬تاثیری بر اقتصاد کش��ور نخواهد داشت‪ .‬این جمله مشهور در همان ‪ ۱۰‬سال‬ ‫قبل با عالمت تعجب و استهزا‪ ،‬تیتر یک مطبوعات شد و به چاپ رسید‪ ،‬اما دولت وقت توجهی نکرد‪.‬‬ ‫اگ��ر همی��ن جمله را در یک دهه قب��ل‪ ،‬مالک علمی‪ ،‬تحصیالتی‪ ،‬رفت��اری و عملی وزیر محترم‬ ‫به عنوان نمونه ای از وزرای دولت ها در ان زمان و این زمان بدانیم‪ ،‬کافی است که ایشان را با مدرک‬ ‫دکتری کمتر از دیپلم متوس��طه در علم اقتصاد ارزیابی کنیم و دیگر نیازی به موش��کافی و بررسی‬ ‫بقی��ه اظه��ارات و عملکرد وزیری که در دوران وزارتش ‪ ۳‬هزار میلی��ارد به عنوان عددی ناچیز محو‬ ‫شد‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬موضع ش��گفت انگیز وزیر محترم که سخنگوی تیم اقتصادی دولت هم به شمار‬ ‫می رفت‪ ،‬از بی تجربه ترین افراد در حوزه اقتصاد و خصوصا بازار پول و سرمایه و ارز هم شنیده نشده‬ ‫است و شنیده نشود‪.‬‬ ‫وزرای اقتصادی ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته به عنوان محور تیم اقتصادی که به جای هر خدمت شایسته و‬ ‫تفکر درست اقتصادی‪ ،‬کمر بخش خصوصی و تولید را در این سال ها خم کرده اند‪ ،‬به راستی به جای‬ ‫انکه مرد اقتصاد باشند‪ ،‬بیشتر کشتی گیرند و قادرند فقط کمر حریف را با دلیل و بی دلیل خم کنند‪.‬‬ ‫در فروردی��ن ‪ ۱۳۹۲‬و در ش��ماره نخس��ت روزنامه روزگار اقتصاد نوش��تیم که ای��ا دالر ‪۲۰۰۰‬‬ ‫هزارتومانی در راه است؟ در برابر این تیتر و گزارشی که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه‬ ‫مدیریت اقتصادی تهیه و نوشته شده بود‪ ،‬متاسفانه یک عده از دولتیون فریاد وامصیبتا سر دادند که‬ ‫این حرف ها چیست؟ جوسازی است؟ حرف دشمنان است؟ مطبوعات غلط زیادی می کنند و هزار‬ ‫اتهام دیگر به ما وارد کردند و روزنامه روزگار اقتصاد را از همان ش��ماره نخس��ت به لیست نخودی ها‬ ‫افزودند و در بالک لیست ش��ان منظور کردند‪ .‬امروز بعد از ‪۷‬س��ال به دالر‪ ۲۲۰۰۰‬تومانی رسیدیم و‬ ‫هیچ کس از ما معذرت نمی خواهد‪.‬‬ ‫تو گذاری در ارش��یو مطبوعات کشور‪ ،‬در ‪ ۴۰‬سال گذشته یا در همین دهه اخیر‪ ،‬به ده ها‬ ‫با گش�� ‬ ‫مقاله و گزارش می رسیم که همه انها‪ ،‬وضعیت اقتصادی را پیش بینی و از تیم اقتصادی دولت نهم‪،‬‬ ‫دهم‪ ،‬یازدهم و دوازدهم درخواست کرده اند که مواظب تصمیمات گوناگون خود باشند‪.‬‬ ‫متاس��فانه در این بررس��ی می بینیم که به هیچ توصیه ای از ده ها گزارش و یادداشت نویسندگان‬ ‫مطبوعات توجه نشده و تیم اقتصادی که معموال ردپای افراد مشابه در همه دولت ها در ان مشاهده‬ ‫می شود‪ ،‬بر تفکر خود اصرار دارد و با پافشاری‪ ،‬بر خر مرادشان به نفع شخصی سوار شده و رانده اند‪.‬‬ ‫نمی دانم در بررس��ی وضعیت ارزی کش��ور در طول این س��الیان طوالنی باید به کدام تکه از پازل‬ ‫اقتصاد ارزی اشاره کنم‪.‬‬ ‫از سیاست بگویم که مهم ترین تاثیر را همیشه بر ارز و وضعیت اقتصادی کشور داشته و دارد؟‬ ‫از مدیریت اقتصادی و وزرای اقتصاددان که در اتاق های دربسته تصمیم گیری می کنند‪ ،‬بگویم؟‬ ‫از انتخ��اب تی��م مش��اوران اقتص��ادی با وابس��تگی فکری و سیاس��ی به احزاب منحل��ه و تفکر‬ ‫سوسیالیستی بگویم؟‬ ‫از روسای باسواد بانک مرکزی و وابسته نبودن شان به دولت و استقالل فکری و عملی شان بگویم؟‬ ‫از وابستگی به نفت و فروش عجیب و غریب ان و دریافت قیمت ان با کاال بگویم؟‬ ‫از بابک زنجانی ها و انواع واسطه های اقتصادی و اقازاده ها بگویم؟‬ ‫از بودج��ه س��االنه دولت که با کمترین تغییر در برابری ری��ال و دالر‪ ،‬برنامه هایش تغییر می کند‪،‬‬ ‫بگویم؟‬ ‫از تعیین واردات سیر تا پیاز کشور با مقایسه دالر و ریال بگویم؟‬ ‫از تالش ‪۴۰‬ساله دولت ها برای ثابت نگه داشتن قیمت دالر بگویم؟‬ ‫از صادرات بدون واردات دالر بگویم؟‬ ‫از تک نرخی شدن ارز که مهم ترین گام همه دولت ها بوده و همچنان ناکام مانده است‪ ،‬بگویم؟‬ ‫از حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات سایر ارزها در جهت برابری نرخ ها بگویم؟‬ ‫از فاصله بین نرخ بازار ازاد ارز تا نرخ رسمی که همه سیستم اقتصادی را به هم می ریزد‪ ،‬بگویم؟‬ ‫از ایجاد فضای روانی برای جامعه با افزایش قیمت دالر در برابر ریال بگویم؟‬ ‫از فرصت طلبانی که با این گونه صحبت ها چه بر سر مردم می اورند‪ ،‬بگویم؟‬ ‫از دالل بازی در این سال ها بگویم؟‬ ‫از نگاه بانک مرکزی به تابلو صرافی ها برای تعیین قیمت ارز بگویم؟‬ ‫از کارکنان بازنشسته و شاغل سیستم بانکی که هرکدام دستی در پروانه صرافی ها دارند‪ ،‬بگویم؟‬ ‫از سلطان سکه‪ ،‬سلطان دالر‪ ،‬سلطان خودرو‪ ،‬سلطان مسکن‪ ،‬سلطان اهن‪ ،‬سلطان کاغذ و صدها‬ ‫سلطان دیگر بگویم؟‬ ‫از نق��ش مخرب اتاق های مثال بازرگانی و صنایع و معادن و صبحانه های کاری و رانت های پنهان‬ ‫بگویم؟‬ ‫از ارز یک شبه ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و میلیاردها پرداختی به خودی ها بگویم؟‬ ‫از مدیریت کوتوله ها و لی لی پوت ها بگویم؟‬ ‫از کجای اقتصاد بگویم؟‬ ‫اقای دولت‬ ‫خود ش��ما می دانید که فقط یک راه برای مقابله با بحران ارز وجود دارد و ان داش��تن ارز به مقدار‬ ‫کافی است که در واقعیت سال هاست که نداریم‪.‬‬ ‫باید اول ارز کافی داشته باشیم و بعد بدون اما و اگر ان را در اختیار خریداران اعم از واردکنندگان‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬صنعتکاران‪ ،‬بیماران‪ ،‬مسافران‪ ،‬دانشجویان و هرکس که می خواهد‪ ،‬قرار دهیم‪.‬‬ ‫خب‪ ،‬سال هاس��ت که ارز نداریم‪ ،‬اما تصمیمات خلق الس��اعه از پرداخت به هر نفر ‪ ۵۰۰۰‬دالر تا‬ ‫‪ ۳۰۰‬دالر به مس��افر کربال‪ ،‬از ممنوعیت برای عامه تا ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای خواص‪ ،‬تصمیمات فردی‬ ‫و غلطی بوده که اجرا کرده ایم و هرگز هم عذرخواهی نکرده و هیچ مس��ئولی را محاکمه نکرده ایم تا‬ ‫راه به روی تصمیمات غلط بعدی بسته شود‪.‬‬ ‫اقای دولت‬ ‫به نظر می رسد‪ ،‬درحال حاضر مشکل اقتصادی کشور گرفتار تصمیمات سیاسی شده است و اگر‬ ‫می خواهید هر وعده ای را دوباره به مردم بدهید‪ ،‬راس��ت و حسینی بگویید‪ .‬تا بن بست های سیاسی‬ ‫حل نش��ود و همه گروه ها با یکدیگر متحد و هم پیمان در حل گرفتاری سیاس��ی نکوش��ند‪ ،‬اقتصاد‬ ‫راه به جایی نخواهد برد و تولید که مهم ترین اهرم پیشرفت کشور در صنایع کوچک و بزرگ است‪،‬‬ ‫راه نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫شمارگان‪ 20000 :‬نسخه چاپی‪ 40000 +‬نسخه اینتر نتی ارسال شد ‪ PDF /‬صفحات روزنامه را میتوانید در سایت ‪ www.Rouzgar -E- Eghtesad. ir‬به صورت رایگان مطالعه فرمایید‬ ‫سال اول‪ -‬شماره اول‪ -‬قیمت‪1000‬تومان ‪ /‬فروردین ‪ /1392‬جمادی االول ‪ /1434‬مارس ‪2013‬‬ ‫دل خوش‬ ‫سیری چند؟‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫رشد ‪ 44‬درصدی‬ ‫سپردههای مشتریان‬ ‫وافزایش سرمایه‬ ‫بانک سامان‬ ‫با برنامه ریزی و هماهنگی و جدیت‬ ‫و تالش بی وقفه کارکنان بانک سامان‬ ‫همراه با وفاداری مش��تریان‪ ،‬موجب‬ ‫عملک��ردی ب��ی نظیر و ثب��ت ان در‬ ‫تاریخ بانک ش��د‪ .‬رشد ‪ 44‬درصدی‬ ‫سپردههای مشتریان نزد بانک سامان‬ ‫( یعنی بیش از دو برابر نرخ رش��د کل‬ ‫نظام بانکی در همین س��ال) ‪ ،‬جذب‬ ‫بیش از ‪24‬هزار میلیارد ریال س��پرده‬ ‫جدید (یعنی جذب ‪ 83‬میلیارد ریال‬ ‫س��پرده در ه��ر روز کاری از فعالیت‬ ‫بانک)‪ ،‬افتتاح ‪ 30‬شعبه جدید (یعنی‬ ‫هر ‪ 10‬روز یک شعبه جدید) و نصب‬ ‫‪ 155‬دستگاه خودپرداز جدید (یعنی‬ ‫در هر ‪ 48‬س��اعت یک دس��تگاه)‪ ،‬را‬ ‫تنها می توان نتیجه تفکر استراتژیک‬ ‫و عزم راسخ بانک برای افزایش سهم‬ ‫بانک در بازار رقابتی و عبور از موانع‬ ‫فوق الذکر دانست‪.‬‬ ‫ویژهنامه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تالش برای ورود‬ ‫هلدینگ خلیج فارس‬ ‫علی صالح ابادی‬ ‫‪7‬‬ ‫شاخص بورس در انتظار‬ ‫رشد ‪ 70‬درصدی‬ ‫سید مصطفی صفاری‬ ‫‪4‬‬ ‫گذشته چراغ راه‬ ‫اینده‬ ‫‪6‬‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫ایا دالر‪2000‬تومانیدر راه است؟‬ ‫‪6‬‬ ‫هشدار ارزی بانک مرکزی به بانکها‬ ‫اگر مصوبه را اجرا نکنید‬ ‫ارزتان را قطع میکنیم‬ ‫بانک مرکزی در بخش��نامهای به بانکها هشدار داد‪ :‬در‬ ‫صورتی که مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعهدات‬ ‫ارزی گذشته را تا ‪ 1۸‬اسفندماه اجرایی نکنند‪ ،‬فروش ارز‬ ‫به انها متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫ارزش سهام در کوتاه مدت‬ ‫االکلنگی است‬ ‫‪2‬‬ ‫حدود ‪ 500‬س��ال پیش در یکی ازش��هرهای بلژیک درمقابل‬ ‫منزل فردی به نام واندر بورس صرافان گرد هم امدند و اوراق‬ ‫بهادار داد وستد می کردند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مهم ترن رویداد های اقتصاد ایران‬ ‫در سال‪91‬‬ ‫دردسرهای پولی مردم در شب عید‬ ‫بار دیگر ازدحام عابر بانکها!‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عبدالحسین مختاباد‪:‬‬ ‫موسیقی در سبد اقتصادی‬ ‫خانواده ایرانی جایی ندارد‬ ‫ارزاوری‪7.623‬میلیوندالریتولیداتشرکتخودروساز‬ ‫حجمصادراتخودرویسواریایرانخودرونسبتبهسال‪ 90‬دوبرابرشد‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در نخستین نمایشگاه‬ ‫سواری خود در سال گذشته را صادر کرده‪ ،‬در حالی‬ ‫در دو دهه اخیر ماهیت کسب وکارها در جهان تغییر کرده و‬ ‫به موازات ان‪ ،‬دوره تولیدمحوری به انتهای خط رسیده و دوره‬ ‫مش��تری محوری در حال ش��کل گیری است‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬با هدف اس��تفاده بهینه از امکان��ات و جلوگیری از‬ ‫هدر رفتن منابع باارزش‪ ،‬تمهیداتی اندیش��یده اند که نتیجه‬ ‫ان تغیی��ر در س��اختار صنعت��ی اس��ت‪ .‬یکی از مش��خصات‬ ‫ب��ارز و اصلی این تغییر س��اختار‪ ،‬رش��د و ترویج بیش از پیش‬ ‫کس��ب وکارهای کوچک و متوسط (‪ )SME‬است‪ .‬به گزارش‬ ‫صمت‪ ،‬باوجود اهمیت فراوان ش��رکت های کوچک و متوسط‬ ‫در اقتصاد و اش��تغال‪ ،‬این ش��رکت ها در کش��ورهای در حال‬ ‫توس��عه‪ ،‬با مش��کالت متعددی روبه رو هس��تند و ایران نیز از‬ ‫این شرایط مستثنا نیست‪ .‬از سوی دیگر ساختار اقتصاد ایران‬ ‫به گونه ای است که صنایع بزرگ حدود ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت های‬ ‫ی‪ -‬تولیدی ای��ران را به خود اختصاص داده و ‪۸۰‬‬ ‫بالقوه صنعت ‬ ‫درصد مابقی مربوط به صنایع کوچک و متوسط است‪ .‬بررسی‬ ‫اماره��ای بانک مرکزی ایران نش��ان می دهد طی س��ال های‬ ‫گذشته از کل تس��هیالت نظام بانکی کشور‪ ،‬کمتر از ‪ ۶‬درصد‬ ‫ان در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار گرفته است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر اشتغال یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی در‬ ‫تمام کش��ورهای جهان است‪ .‬ش��یوع ویروس کرونا در اسفند‬ ‫س��ال گذشته موجب تعطیلی تعداد زیادی از کسب وکار های‬ ‫کوچک و کاهش فعالیت های تولیدی در صنایع بزرگ تر ش��د‬ ‫ک��ه از تاثیر این عامل در ش��کل گیری بی��کاری موقت و دائم‬ ‫بسیاری از افراد نمی توان چش م پوشید‪ .‬براساس گزارش های‬ ‫منتش��ر ش��ده نرخ بیکاری کشور ما در بهار س��ال ‪ ۹۹‬به ‪۹.۸‬‬ ‫درصد رس��یده که نسبت به زمستان ‪ ،۹۸‬کاهش ‪۰.۹‬درصدی‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬تا اینجای کار وضعیت ظاهرا خوب اس��ت‪،‬‬ ‫اما بهار امس��ال تعداد شاغالن کش��ور نسبت به زمستان سال ‬ ‫گذش��ته کاهش ‪ ۵۰۰‬هزار نفری و نسبت به مدت مشابه بهار‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬کاهش نزدیک ‪ ۱.۵‬میلیون نفری را نشان می دهد‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه در طبقه بن��دی اداره امار بانک مرکزی‬ ‫واحده��ای با کمت��ر از ‪ ۱۰‬کارکن «خ��رد»‪ ۱۰ ،‬تا ‪ ۴۹‬کارکن‬ ‫«کوچ��ک»‪ ۵۰ ،‬ت��ا ‪ ۹۹‬کارکن «متوس��ط» و باالت��ر از ‪۱۰۰‬‬ ‫کارک��ن «بزرگ» نامیده می ش��وند‪ .‬این بنگاه ه��ا در افزایش‬ ‫متغیرهایی مانند رش��د اقتص��ادی‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬تولید ثروت و‬ ‫کاهش فقر در کشورها نقش حیاتی دارند‪.‬‬ ‫و همچنین جمعیت فعال کشور (مجموع بیکاران و شاغالن)‬ ‫هم به ‪ ۲۵.۵‬میلیون نفر در بهار امس��ال رس��یده که نسبت به‬ ‫زمس��تان س��ال ‪ ۹۸‬کاهش ‪ ۱.۷‬میلیونی و نسبت به بهار ‪۹۸‬‬ ‫کاهش ‪2‬میلیونی داشته اس��ت؛ یعنی بسیاری از افراد از پیدا‬ ‫کردن ش��غل ناامید ش��ده اند و ورودی جمعیت در سن کار به‬ ‫بازار کار برای مش��ارکت در فعالیت های اقتصادی کم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬حاصل همه اینها افزایش جمعی��ت غیرفعال بوده که‬ ‫بس��یاری تضعیف بنگاه های کوچک و متوسط را دلیل اصلی‬ ‫این مس��ئله می دانند‪ .‬درواق��ع باتوجه به انکه بخش بزرگی از‬ ‫درامد اقتصادی کشور در بنگاه های بزرگی که عمدتا دولتی‪،‬‬ ‫ش��به دولتی و وابس��ته به نهادهای بزرگ اقتصادی هستند‪،‬‬ ‫متمرکز اس��ت‪ ،‬بنگاه های کوچک و متوس��ط نه از درامد و نه‬ ‫از حمایت های الزم برخودار نیستند‪ .‬همین امر سبب کاهش‬ ‫روزافزون اشتغال در این بخش شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹محور کلیدی تولید‬ ‫بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط (‪ )SME‬نهادهای محدود‬ ‫اقتص��ادی هس��تند که از طری��ق تجمیع مناب��ع مالی خرد‪،‬‬ ‫کارافرین��ی و پیوند ب��ا صنایع‪ ،‬زمینه های توس��عه اقتصادی‬ ‫و پیش��رفت را فراه��م می اورن��د‪ .‬در تعری��ف جهان��ی‪ ،‬این‬ ‫کس��ب وکارها به بنگاه هایی اطالق می شود که دارای حداکثر‬ ‫‪ ۳۰۰‬نف��ر نیرو باش��ند و فروش کل س��االنه ان از ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫دالر متج��اوز نش��ود و تعریف داخل��ی ان باوجود تفاوت های‬ ‫سلیقگی هر سازمان در شاخص «تعداد نیروی کار مشترک»‬ ‫اشتغال در واحدهای صنعتی احیا شده‬ ‫معاون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال ‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬نف��ر در ‪ ۴۳۲‬واحد‬ ‫صنعتی احیاشده کوچک و متوس��ط جذب شده اند‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬اصغر‬ ‫مصاحب با اعالم این خبر درباره ایجاد اشتغال در صنایع کوچک و متوسط‬ ‫اف��زود‪ :‬در هفته صنایع کوچک یک روز به نام «صنایع کوچک‪ ،‬کارافرینی و‬ ‫اش��تغال» نام گذاری شده که نشان از اهمیت موضوع اشتغال در این بخش‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬برخی به دلیل همپوشانی کارافرینی و اشتغال‪ ،‬انها‬ ‫را یک موضوع درنظر می گیرند‪ ،‬درحالی که مقوله های جدایی هس��تند‪ .‬در‬ ‫صنایع کوچک بس��ته کارافرینی داریم و در این مجموعه فعالیت های متفاوتی انجام می ش��ود‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدیره و معاون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫س��ال گذشته ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۲‬دوره اموزش��ی برای ‪ ۹۲‬هزار نفر از شاغالن واحدهای صنعتی برگزار شد‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۳۰۲‬تور صنعتی برای بازدید از ‪ ۶‬هزار واحد گوناگون فعال در یک رس��ته برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫مصاحب یاداور ش��د‪ :‬از س��ال ‪ ۹۱‬تا پایان سال گذش��ته ‪ ۸‬هزار و ‪ ۶۳۶‬واحد صنعتی غیرفعال‪ ،‬دوباره‬ ‫راه ان��دازی و ب��رای ‪ ۱۲۳‬هزار و ‪ ۵۱۴‬نفر ش��غل ایجاد ش��د‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬تجارب‬ ‫موفق کارافرینی در س��طح کش��ور شناس��ایی و ‪ ۲۵‬تجربه موفق کارافرینی در رشته های گوناگون‬ ‫مستندس��ازی شد و در اختیار دیگران قرار گرفت‪ .‬عضو هیات مدیره و معاون صنایع کوچک سازمان‬ ‫ی این سازمان برای ایجاد اشتغال بیان کرد‪:‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درباره برنامه ها ‬ ‫یکی از اقدامات این س��ازمان‪ ،‬بازفعال س��ازی و راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال است‪ .‬بر‬ ‫این اساس مشاوران کلینیک های کسب وکار به واحدهای صنعتی مشاوره می دهند‪ .‬مصاحب افزود‪:‬‬ ‫در این کلینیک ها‪ ۳ ،‬مقوله مش��اوره‪ ،‬طرح های عارضه یابی و پروژه بهبود دنبال می ش��ود و نتیجه ان‬ ‫افزایش ظرفیت و ارتقای فناوری اس��ت که منجر به اش��تغال می شود و ما در هر ‪ ۳‬مرحله از واحدهای‬ ‫تولیدی حمایت می کنیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬براساس اقدامات انجام شده‪ ،‬از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۹‬تا پایان‬ ‫‪ ۸‬مرداد جاری‪ ۴۳۲ ،‬واحد دوباره احیا ش��د که تعداد ‪ ۷‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر اش��تغال را دربرمی گیرد که در‬ ‫استان های تهران‪ ،‬قم و اصفهان بیشترین واحدهای اقتصادی احیا شده اند‪ .‬عضو هیات مدیره و معاون‬ ‫صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد‪ :‬برنامه ما برای امسال‬ ‫این اس��ت که ‪ ۱۲۰۰‬تا ‪ ۱۵۰۰‬واحد احیا ش��ود که با توجه به شرایط ناشی از شیوع کرونا‪ ،‬احیای ‪۴۳۲‬‬ ‫واحد در ‪ ۴‬ماه نخست عملکرد قابل قبولی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹زمینه های اشتغال در ‪SME‬ها‬ ‫معیار دیگری که می توان براس��اس ان وضعیت بنگاه های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط کش��ور را ارزیابی کرد‪ ،‬درصد اش��تغال‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط نس��بت به کل اش��تغال است‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات موجود در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬درصد اش��تغال‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط نسبت به کل شاغالن بنگاه های‬ ‫صنعت��ی ‪ ۷۰‬درصد اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫بنگاه های صنعتی خصوصی کشور را طی این سال بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط تش��کیل می دهند‪ .‬همچنین براس��اس‬ ‫اطالعات موجود در س��ال ‪( ۹۷‬اخرین اطالعات منتشر شده)‬ ‫از مجم��وع ‪ ۲۴‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار نیروی کار مش��غول در‬ ‫کشور‪ ،‬حدود ‪ ۱۹‬میلیون و ‪۳۰۰‬هزار نفر در بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط که کمتر از ‪ ۵۰‬نفر هس��تند‪ ،‬فعالی��ت دارند و تنها‬ ‫‪ ۵‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬ه��زار نفر در بنگاه های بزرگ مش��غول کار‬ ‫بوده اند‪ .‬در واقع ‪SME‬ها سهم ‪ ۷۸‬درصدی در اشتغال کشور‬ ‫دارند و مشخص است که نسبت اشتغال در بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط به کل اش��تغال بنگاه ها طی س��ال های ‪ ۹۰‬تا ‪۹۷‬‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬بر این اساس باتوجه به اینکه بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درصد بنگاه های صنعتی کشور را بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫تش��کیل می دهند‪ ،‬این بخش باید از توجه بیشتری برخوردار‬ ‫باشد‪ .‬در پرونده این هفته‬ ‫به مناسبت روز ملی حمایت‬ ‫از صنایع کوچک و متوس��ط به نق��ش و جایگاه این صنعت در‬ ‫اقتصاد و مشکالت فعاالن اقتصادی این بخش پرداخته ایم‪ .‬با‬ ‫ما همراه باشید‪.‬‬ ‫فعال سازی ‪ ۱۵۰۰‬واحد راکد در سال ‪۹۹‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬موضوعات مرتبط با صنایع کوچک و متوسط‬ ‫از سوی سازمان توسعه ای و تخصصی زیرمجموعه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت یعنی س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران دنبال‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی‬ ‫اف��زود‪ :‬ح��دود ‪ ۹۵‬درص��د بنگاه های م��ا صنایع‬ ‫کوچک و متوسط هستند‪ ۲۷ ،‬درصد ارزش افزوده‬ ‫بخش صنعت به طور مس��تقیم و حدود ‪ ۴۰‬درصد از این ارزش افزوده به طور‬ ‫غیرمس��تقیم مربوط به صنایع کوچک و متوسط اس��ت‪ .‬معاون امور صنایع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینک��ه این وزارتخانه در حوزه صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط(‪ )SME‬چندین پروژه تعریف کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬احیای‬ ‫واحدهای راکد مهم ترین موضوع در این باره اس��ت که از حدود ‪ ۹‬هزار بنگاه‬ ‫راکد مس��تقر در ش��هرک های صنعتی ب��رای فعال س��ازی ‪ ۱۵۰۰‬واحد در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬هدف گذاری ش��ده است و براس��اس اخرین امار ‪ ۴۶۸‬واحد از‬ ‫ای��ن واحدها به مدار تولید برگش��ته اند‪ .‬صادقی نیارک��ی موضوع تامین مواد‬ ‫اولیه(داخلی و وارداتی) به عنوان رکن اصلی فعالیت ‪SME‬ها را دومین هدف‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دانس��ت و اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬بیش��تر‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط مش��کل تقاضا ندارند و کاالها به خوبی تولید و‬ ‫در بازار عرضه می ش��ود‪ .‬معاون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در بخش دیگری از س��خنان خود گفت‪ :‬در ‪۴‬ماه نخس��ت امسال در تولید در‬ ‫یخچال فریزر‪ ،‬تلویزیون و ماش��ین لباسشویی(‪ ۳‬قلم اصلی مورد نیاز مردم)‬ ‫افزایش تولید داش��ته ایم‪ .‬صادقی نیارکی با اع�لام اینکه بیش از ‪ ۶۵‬درصد از‬ ‫لوازم خانگی بزرگ کش��ور اکنون ساخت داخل ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬در برخی‬ ‫اقالم مانند کولر ابی حتی تا ‪ ۱۰۰‬درصد س��اخت داخل شده است‪ ،‬در حوزه‬ ‫س��اخت داخل لوازم خانگی نیز برنامه داریم و موضوع قطعه س��ازی حرفه ای‬ ‫داخلی را در برنامه داریم‪.‬‬ ‫مرتضی دارایی‬ ‫کارشناس تولید و حوزه کسب وکار‬ ‫‪ 21‬مرداد به نام «روز صنای��ع کوچک» نام گذاری‬ ‫ش��ده و در تقویم جمهوری اس�لامی ایران جا خوش‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به این مناس��بت م��واردى را که به نظر‬ ‫می رس��د مفید باش��د را به طور خالصه ب��ا هم مرور‬ ‫می کنیم‪ -١ .‬س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی زیرمجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫متولی صنایع کوچک و متوسط به ویژه صنایع مستقر‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کش��ور بوده که البته‬ ‫هماهنگ��ی ان با معاونت امور صنای��ع وزارت متبوع‬ ‫الزم و ض��روری اس��ت‪ -٢ .‬از بدیهی تری��ن اص��ول‬ ‫مدیری��ت‪ ،‬ثبات مدیری��ت و مدت زمان دس��ت کم‬ ‫یک دوره ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��اله برای حضور یک مدیر در راس‬ ‫سازمان اس��ت که متاسفانه سازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در ‪ ۷‬س��ال گذشته و در‬ ‫دو دول��ت تدبی��ر و امید‪ ۴ ،‬مدیرعامل ب��ه خود دیده‬ ‫که متوس��ط عمر مدیریت هر کدام‪ ،‬کمتر از دو س��ال‬ ‫بوده اس��ت و این خود بدترین ضربه به این س��ازمان‬ ‫توس��عه ای اس��ت‪ -٣ .‬ضرورت هر سازمان تخصصی‬ ‫دوری از امور سیاس��ی به وی��ژه در چینش مدیران و‬ ‫تدوین سیاست هاست که امیدواریم این سازمان نیز‬ ‫بی��ش از پیش و در زم��ان وزیر اینده صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به این مهم توجه کند‪ -٤ .‬لزوم اموزش نیروها‬ ‫و کارکنان این س��ازمان در سراسر کشور با علم روز و‬ ‫رویک��رد جهانی ‪ -٥‬با توج��ه به اینکه درصد باالیی از‬ ‫صنایع کوچک و متوسط کشور در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی مس��تقر هستند‪ ،‬باید توجه بیشتری از سوی‬ ‫دولت و سازمان برنامه و بودجه به لحاظ تزریق بودجه‬ ‫عمرانی برای تکمیل زیرس��اخت شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی انجام شود‪(.‬از جمله عملیاتی شدن ماده ‪٨١‬‬ ‫قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور و اصولی از‬ ‫قانون احکام دائمی کش��ور) ‪ -٦‬تنها واحد پاسخگوی‬ ‫بازفعال س��ازی صنایع کوچک و متوسط این سازمان‬ ‫نیس��ت و همه نهادهای دولتی و غیردولتی‪ ،‬بانک ها‪،‬‬ ‫بخش خصوص��ی و‪ ...‬بای��د در این برنام��ه همکاری‬ ‫فعال داش��ته باش��ند‪ -٧ .‬تزریق تسهیالت به صنایع‬ ‫کوچک و رفع مش��کالت این واحدها باید با پیش نیاز‬ ‫اموزش اثربخش مالکان و مدیران واحدهای صنعتی‬ ‫و اش��نایی انها با قوانین کس��ب وکار و تجارت همراه‬ ‫باش��د‪ -٨ .‬هر چند روش ه��ای تامین مالی در صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط بای��د به طور فراگی��ر متنوع و به‬ ‫روز ش��ود‪ ،‬ام��ا ضرورت تش��کیل «بان��ک تخصصی‬ ‫صنایع کوچک» در کش��ور برای تامین مالی س��ریع‬ ‫و با کمترین بروکراسی این صنایع احساس می شود‪.‬‬ ‫‪ -٩‬برگ��زاری تورهای بین الملل��ی مالکان‪ ،‬مدیران و‬ ‫کارکنان صنایع کوچک و متوسط برای تبادل تجارب‬ ‫و شناس��ایی ب��ازار و فن��اوری و‪ -١٠ ...‬اج��رای طرح‬ ‫تفکیک مالکیت از مدیریت برای رونق و جهش تولید‬ ‫و حمای��ت از کار و س��رمایه ایرانی م��ورد تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب در چندین س��ال گذشته ‪ -١١‬تصویب‬ ‫قانون خاص حمایت از صنایع کوچک و متوسط ‪-١٢‬‬ ‫کاهش س��هم کارفرما در صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫از بیم��ه تامین اجتماع��ی ‪ -١٣‬جهت دهی برندهای‬ ‫داخل��ی برای س��رمایه گذاری در اس��تان های مرزی‬ ‫و کمتر توس��عه یافته کش��ور برای توازن منطقه ای و‬ ‫صادرات ‪ -١٤‬الزام استفاده واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫و متوسط از خدمات کلینیک های کسب وکار‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫بی ثباتی مشکل اصلی صنعتگران‬ ‫محمدرض�ا نجفی من�ش‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس�یون تس�هیل کس�ب وکار‬ ‫اتاق بازرگان�ی‪ :‬قوانینی مانند مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬تامین اجتماعی و س��ود‬ ‫باالی بانکی در مقابله با تولید هس��تند‬ ‫و از دالیل رقابتی نبودن صنایع از جمله‬ ‫صنایع کوچک به ش��مار می روند‪ .‬سود‬ ‫تسهیالت بانکی در بیشتر کشورها حدود ‪ ۳‬درصد است‪ ،‬درحالی که‬ ‫در کشور ما بیش از ‪ ۱۸‬درصد تعیین شده که این موضوع قدرت رقابت‬ ‫کاالهای تولید داخلی را از بین می برد‪ .‬خوش��بختانه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی به این نواقص قانونی توج��ه دارد و اصالحات انها پیگیری‬ ‫می شود‪ .‬اگر تولید در مقیاس باالیی انجام شود‪ ،‬قیمت تمام شده کاال‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬ما باید به این سمت برویم و از فناوری های پیشرفته‬ ‫اس��تفاده و از حیات صنایع کوچک حمایت کنیم‪ .‬حاش��یه سود در‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬درصد اس��ت‪ .‬توسعه رقابت‪،‬‬ ‫مقررات زدایی‪ ،‬نبود رانت‪ ،‬تولید در مقیاس مناسب و توسعه صادرات‬ ‫از جمله راهکارهای بهبود فضای کس��ب وکار در کشور است‪ .‬در این‬ ‫می��ان‪ ،‬بنگاه ها باید فق��ط به دنبال دریافت تس��هیالت ارزان قیمت‬ ‫نباش��ند و در صورت دریافت این گون ه حمایت های مالی باید س��عی‬ ‫کنند از تسهیالت به درستی استفاده کنند و بهره وری را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬باید نرخ ارز به گونه ای باشد که فضای اقتصادی کشور‬ ‫را مرتب دچار ش��وک نکند‪ .‬حمایت واقعی از صنایع از جمله صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬گشایش زیادی در وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور ایجاد‬ ‫خواهد کرد؛ بنابراین برنامه ها و مشوق ها باید در راستای ایجاد انگیزه‬ ‫در صاحبان صنایع برای بهبود وضعیت موجود و س��رمایه گذاری در‬ ‫راستای ارتقا و توسعه این حوزه از کسب وکار باشد‪.‬‬ ‫گشایش اقتصادی با حمایت از صنایع کوچک‬ ‫ایرج موفق‪ ،‬رئیس س�ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫اصفهان‪ :‬صنایع کوچک‪ ،‬متوس��ط و زودبازده در مسیر تقویت تولید‬ ‫و اش��تغال به ویژه برای حفظ و تقویت بنیه اقتصادی کشور در شرایط‬ ‫س��خت اقتصادی نقش بس��یار مهمی را ایفا می کنند‪ .‬حفظ اشتغال‬ ‫موجود و حمایت از ش��رکت های کوچک و متوسط و واحدهای صنفی‬ ‫از اولویت های س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان بوده و‬ ‫در این راستا‪ ،‬نیازهای این واحدها شناسایی شده اند و برنامه هایی برای‬ ‫رفع مشکالت انها تدوین شده است‪ .‬توسعه پایدار همراه با توانمند سازی صنایع کوچک و متوسط‬ ‫از اهداف س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬جایگاه صنایع کوچک و متوس��ط در اقتصاد و‬ ‫تولید کش��ور برکسی پوشیده نیست و این واحدها براساس سیاست های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در مسیر رشد و بالندگی صنعت کشور گام برمی دارند‪ .‬این گونه صنایع با توجه به مزیت ها‬ ‫و قابلیت های بومی و منطقه ای می توانند زمینه س��از پیش��رفت و اعتالی کش��ور باشند‪ .‬سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان در شرایط کنونی که نیاز به ایجاد اشتغال پایدار‪ ،‬افزایش ظرفیت‬ ‫تولید‪ ،‬رقابت پذیری تولیدات‪ ،‬توس��عه فناوری و محصوالت دانش بنیان‪ ،‬توسعه و تعمیق نهضت‬ ‫س��اخت داخل احساس می ش��ود‪ ،‬تمام تالش و کوشش خود را برای توسعه صنایع کوچک به کار‬ ‫می گیرد‪ .‬کارافرینی‪ ،‬نواوری و تغییر فناوری‪ ،‬پویایی صنعتی و ایجاد اشتغال و درامد‪ ،‬رمز توسعه‬ ‫فعالیت های اقتصادی در دهه های اینده است‪ .‬تغییر ساختار صنعتی و رشد و ترویج بیش از پیش‬ ‫صنایع کوچک و متوسط می تواند به تشدید رقابت جهانی‪ ،‬افزایش تقاضا برای محصوالت متنوع‪،‬‬ ‫تغییرات محتوایی و کیفی در بازارهای جهانی‪ ،‬حرکت به س��وی منطقه ای و جهانی شدن بازارها‬ ‫و مش��تری محور شدن تولیدات منجر ش��ود‪ .‬توجه به نقش کارافرینان و صنعتگران و بنگاه های‬ ‫اقتصادی توانمند و تاثیر فعالیت انها بر استقالل و خودکفایی کشور دارای اهمیت بسیاری است؛‬ ‫بنابراین پیاده س��ازی و تدوین برنامه های عملیاتی مبتنی بر توس��عه فرهنگ حمایت از تولیدات‬ ‫باکیفیت داخلی‪ ،‬موجبات توسعه رقابت پذیری و صادرات محصوالت واحدهای تولیدی را فراهم‬ ‫می کن��د‪ .‬انعطاف پذیری برابر نوس��انات اقتصادی‪ ،‬تنوع تولید‪ ،‬س��لیقه های متغی��ر بازار و تغییر‬ ‫محصول تولید در کمترین زمان‪ ،‬از مهم ترین مزایای صنایع کوچک و متوس��ط نس��بت به دیگر‬ ‫بخش های اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫تحقق شعار سال با حمایت از کوچک ها‬ ‫محس�ن صالحی نیا‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای�ران‪ :‬برای تحقق ش��عار س��ال باید از‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط در کش��ور‬ ‫به معنای واقعی حمایت کرد‪ .‬نقش صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط در تحقق پذیری شعار‬ ‫سال بس��یار پررنگ اس��ت‪ ،‬چراکه بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درص��د واحده��ای تولیدی فعال کش��ور در ای��ن رده قرار‬ ‫دارن��د‪ .‬واقعیت این اس��ت که هر روش و سیاس��ت حمایتی که‬ ‫بخش سیاس��ت گذاری برای حمایت از تولید در کشور اتخاذ کند‪،‬‬ ‫بدون ش��ک بخش عمده ای از این موارد به حوزه یادش��ده مربوط‬ ‫می شود‪ .‬این بخش از صنایع در ‪ ۳‬دسته قابل طبقه بندی هستند‪.‬‬ ‫دسته نخست صنایعی هستند که کاالهای مصرف نهایی را تولید‬ ‫و در س��طح بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کنند‪ .‬دسته دوم‬ ‫صنایعی هس��تند که در زمینه تولید کاالهای واسطه ای برای رفع‬ ‫نی��از بخش های گوناگون صنعت فعالیت دارند‪ .‬دس��ته س��وم هم‬ ‫صنایع زیرساختی و زیربنایی را تشکیل می دهند که به بخش های‬ ‫مختلف تولید خدمت رسانی می کنند؛ بنابراین وقتی سخن از رونق‬ ‫یا جهش تولید می ش��ود باید روش های مختلفی برای تامین مواد‬ ‫اولیه مناس��ب‪ ،‬سیس��تم کارامدی برای تامین س��فارش ها اعم از‬ ‫داخلی و خارجی‪ ،‬ملزومات تولید و‪ ...‬در قالب استفاده از تسهیالت‬ ‫و منابع برای پشتیبانی از رونق تولید‪ ،‬بسترهای الزم برای افزایش‬ ‫بهره وری و همین طور نوسازی و ارتقای فناوری واحدهای مرتبط‬ ‫با این ‪ ۳‬دسته از صنایع را به بهترین وجه ممکن فراهم کرد‪ .‬برای‬ ‫تحقق پذیری ش��عارمحوری س��ال باید تمامی این موارد و مسائل‬ ‫مورد توجه جدی قرار گیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫این کوچک های «بزرگ» را دریابید!‬ ‫ما دیگه ارزی نداریم‬ ‫شما امری ندارید؟‬ ‫پیشنهادهایی‬ ‫به مناسبت‬ ‫روز صنایع‬ ‫کوچک‬ صفحه 2 ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1587‬‬ ‫پیاپی ‪2905‬‬ ‫چوب‬ ‫الی چرخ صنعت‬ ‫نگذارید‬ ‫اروپا و‬ ‫راه های احیای‬ ‫اقتصاد کرونازده‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با‬ ‫سهم کوچک‬ ‫صنایع متوسط‬ ‫از تسهیالت بانکی‬ ‫‪:‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰‬درصد واحدهای استان راکد هستند‬ ‫‹ ‹تاثیر مثبت و منفی کرونا‬ ‫با شیوع بیماری کرونا در کشور واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی بسیاری تحت تاثیر این ویروس قرار گرفتند و‬ ‫عملکرد و راندمان انها کاهش یافت و با گذشت حدود‬ ‫‪ ۶‬ماه از ش��یوع این بیماری‪ ،‬هن��وز برخی واحدهای‬ ‫تولیدی نتوانس��تند به ظرفیت تولید قبل از ش��یوع‬ ‫کرونا بازگردند‪.‬‬ ‫به گفته یکی از کارشناس��ان ح��وزه صنایع کوچک‬ ‫تولیدکنن��دگان هم��واره در ش��رایط بی ثب��ات قرار‬ ‫داش��ته اند؛ بنابرای��ن انتظار اس��ت با موضوع ش��یوع‬ ‫کرون��ا هم کنار امده و رون��د فعالیت خود را منطبق‬ ‫ب��ا ان کنند‪ .‬حمیدرض��ا فالح‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان چهارمحال و بختیاری‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که بیم��اری کرونا‬ ‫چ��ه تاثیراتی بر راندمان واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫این اس��تان داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬با شیوع بیماری کرونا‬ ‫در کش��ور‪ ،‬واحدهای تولیدی و صنعتی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی اس��تان تحت تاثیر این‬ ‫ویروس قرار گرفتن��د که البته تاثیر ویروس کرونا در‬ ‫برخ��ی واحدهای تولیدی منف��ی و در برخی دیگر از‬ ‫واحدها مثبت بود‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬برخی واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫بسیاری از تولیدکنندگان عنوان می کنند با شیوع کرونا بازار فروش‬ ‫خود را از دست داده اند و به دنبال این امر تولید نیز دچار افت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما برخی واحده��ا از جمله تولیدکنندگان اقالم بهداش��تی و‬ ‫درمانی‪ ،‬وضعیت خوبی دارند‬ ‫که در زمینه تولید مواد ضدعفونی کننده و ش��وینده‬ ‫فعالیت داشتند با شیوع بیماری کرونا در کشور‪ ،‬بازار‬ ‫فروش انها نس��بت به گذش��ته رون��ق یافت و همین‬ ‫موضوع باعث افزایش راندمان و تولید انها شد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول تصریح کرد‪ :‬برخ��ی واحدهای‬ ‫تولیدی نیز با شیوع کرونا در کشور‪ ،‬به دلیل اینکه بازار‬ ‫فروش داخل��ی و صادراتی انها کاهش یافت؛ بنابراین‬ ‫ش��یوع این ویروس تاثیر منفی بر کسب وکارهای انها‬ ‫داشت و حتی در برخی واحدها ظرفیت تولید به ‪۲۰‬‬ ‫درصد کاهش یافت ‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات و برگشت به شرایط عادی‬ ‫فالح در ادامه بیان کرد‪ :‬با توجه به اینکه حدود ‪۲۰‬‬ ‫روز اس��ت که مرزهای صادراتی کشور گشایش یافته‬ ‫و ب��ازار فروش داخلی نیز به نس��بت به اوایل ش��یوع‬ ‫بیماری کرونا بهتر ش��ده اس��ت‪ ،‬فعالی��ت واحدهای‬ ‫ی که تحت تاثیر این ویروس فعالیت انها کاهش‬ ‫تولید ‬ ‫یافته بود‪ ،‬شرایط انها به حالت عادی برگشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری با اش��اره ب��ه اینکه چند واحد‬ ‫تولیدی در این اس��تان در زمینه تولید ماسک و مواد‬ ‫ش��وینده فعالیت دارند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬حدود ‪ ۲۴‬واحد‬ ‫تولیدی در سطح ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫در زمین��ه تولید ماس��ک و م��واد ضدعفونی کننده و‬ ‫شوینده فعالیت دارند‪.‬‬ ‫فالح در پاس��خ به این پرس��ش که چه تعداد واحد‬ ‫تولی��دی و صنعتی در س��طح ش��هرک های اس��تان‬ ‫فعالی��ت دارند‪ ،‬گفت‪ :‬در س��طح ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان حدود ‪ ۱۱۰۰‬واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫به بهره برداری رس��یده اند که از این تعداد حدود ‪۲۰‬‬ ‫درصد انها راکد هس��تند و بقیه واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی با ظرفیت های گوناگون به فعالیت مش��غول‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در واحده��ای تولی��دی و صنعتی‬ ‫اس��تان حدود ‪ ۱۸‬ه��زار نفر به صورت دائم مش��غول‬ ‫به کار هس��تند‪ .‬این مقام مس��ئول با اش��اره به میزان‬ ‫ص��ادرات واحدهای تولی��دی و صنعتی مس��تقر در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی اس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی اس��تان چهارمحال و بختیاری در‬ ‫سال گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬میلیون دالر به خارج از کشور‬ ‫صادرات داش��تند که کش��ورهای عراق و افغانس��تان‬ ‫مقصد صادرات واحدهای تولیدی استان بوده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�وق ب�رای ج�ذب س�رمایه گذاران‬ ‫جدید‬ ‫مدیرعامل ش��هرک های صنعتی استان چهارمحال‬ ‫و بختی��اری درب��اره اقدامات انجام ش��ده برای اینکه‬ ‫واحدهای راکد استان به چرخه تولید بازگردند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جلس��ات مختلفی با مدیران بانک های استان برگزار‬ ‫شده تا درباره بدهی بانکی واحدهای راکد تصمیماتی‬ ‫اتخاذ و با برنامه ریزی زمینه فعالیت دوباره انها فراهم‬ ‫شود و به طور مس��تمر از واحدهای تولیدی سرکشی‬ ‫و عارضه یابی می ش��ود تا واحده��ای تولیدی راکد و‬ ‫انهایی که با ظرفیت پایین به کار مش��غول هس��تند‪،‬‬ ‫کم کم مشکالت شان برطرف شود‪.‬‬ ‫فالح در ادامه اظهارکرد‪ :‬برای جذب سرمایه گذاران‬ ‫جدید اقداماتی انجام و برای افراد مشوق هایی در نظر‬ ‫گرفته ش��د تا تمایل افراد به س��رمایه گذاری افزایش‬ ‫یابد و سرمایه خود را وارد بخش تولید و صنعت کنند‪.‬‬ ‫سجاد صفری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمیدرضا فالح‬ ‫برای جذب‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫جدید اقداماتی‬ ‫انجام و‬ ‫برای افراد‬ ‫مشوق هایی در‬ ‫نظر گرفته شد تا‬ ‫تمایل افراد به‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫افزایش یابد‬ ‫رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با تاکید‬ ‫بر اینکه هدف کمیس��یون متبوعش برچیدن واردات‬ ‫ضدمنافع ملی است‪ ،‬گفت‪ :‬عدم انعقاد قرارداد‪ ،‬موجب‬ ‫تعطیلی واحدهای تولید خودروهای س��نگین ش��ده‬ ‫است‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬عزت اله اکبری تاالرپشتی‪،‬‬ ‫در صفحه ش��خصی خود در فضای مجازی نوشت‪« :‬از‬ ‫ظرفیت های تولید خودروهای س��نگین بازدید و توان‬ ‫تولید اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و کامیون را در این واحدها‬ ‫مش��اهده کردم‪ .‬به دلیل عدم انعقاد ق��رارداد خرید از‬ ‫س��وی مصرف کنندگان داخلی‪ ،‬ای��ن واحدها تعطیل‬ ‫یا غیرفعال ش��ده اند‪ .‬در ش��رایط جن��گ اقتصادی و‬ ‫محدودی��ت مناب��ع ارزی‪ ،‬باوجود نیاز ب��ازار داخلی و‬ ‫کش��ورهای همسو‪ ،‬بنابر اطالع‪ ،‬وزارت کشور و وزارت‬ ‫راه بی اعتنا به این ظرفیت ها‪ ،‬درصدد خرید خودروهای‬ ‫خارجی و بعضا دس��ت دوم هستند‪ .‬کمیسیون صنایع‬ ‫مصمم است‪ ،‬واردات ضدمنافع ملی را برچیند‪».‬‬ ‫تاثیر افزایش نرخ تایر‬ ‫بر حوزه حمل ونقل‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬درحال حاضر اصلی ترین مشکل در بحث‬ ‫تولید داخل و واردات الس��تیک برای تامین کسری بازار‪،‬‬ ‫بح��ث تامین ارز اس��ت ک��ه بانک مرک��زی در این عرصه‬ ‫باید همکاری الزم را داش��ته باش��د‪.‬ارا ش��اوردیان‪ ،‬عضو‬ ‫هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در‬ ‫گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با اشاره به افزایش قیمت الستیک‬ ‫در ب��ازار در چند ماه گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه در چند‬ ‫ماه گذش��ته قیمت الستیک افزایش بسیاری پیدا کرده و‬ ‫این مسئله مشکالتی را برای مردم به ویژه رانندگان ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬افزایش نرخ تایر تاثیر گسترده ای‬ ‫بر حوزه حمل ونقل دارد‪ ،‬از این رو مدیریت این بازار بسیار‬ ‫ضروری اس��ت‪ ،‬البته اعضای کمیسیون عمران مجلس بر‬ ‫ای��ن بخش نظارت جدی دارند‪ .‬ش��اوردیان ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بخش‪ ،‬ثبت سفارش‪ ،‬واردات و توزیع الستیک و همچنین‬ ‫قیمت تعزیراتی و احتکار الس��تیک مشکالتی وجود دارد‬ ‫که باید حل شود‪.‬‬ ‫خانه ملت‬ ‫تعطیلی واحدهای تولیدی‬ ‫خودروهای سنگین‬ ‫کرونا بازار فروش واحدهای تولیدی را رونق داد‬ ‫بس��یاری از تولیدکنندگان عنوان می کنند با شیوع‬ ‫کرونا بازار فروش خود را از دس��ت داده اند و به دنبال‬ ‫این امر تولید نیز دچار افت ش��ده اس��ت‪ .‬اما در این‬ ‫راس��تا برخی تولیدکنندگان از جمله اقالم بهداشتی‬ ‫و درمان��ی وضعیت خوبی دارن��د‪ ،‬زیرا محصوالتی که‬ ‫پی��ش از کرونا فروش زی��ادی نداش��تند و قیمت ها‬ ‫س��ال ها با درصد بس��یار کمی افزای��ش می یافت‪ ،‬به‬ ‫یک ب��اره چندبرابر ش��دند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬گفت‪ :‬بیماری کرونا تاثیرات مثبت و منفی‬ ‫ب��ر عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی این اس��تان‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1587‬‬ ‫پیاپی ‪2905‬‬ ‫صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫چوب الی چرخ صنعت نگذارید‬ ‫جایگاه‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫قوانین درون بانکی حمایت ها را ناکارامد می کند‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسن نصیریان‬ ‫برخی از قوانین‬ ‫بانکی از موانع‬ ‫بزرگ در‬ ‫مسیر فعالیت‬ ‫و حمایت از‬ ‫کسب وکارها‬ ‫است‬ ‫جعفر اهنین جان‬ ‫انتظار فعاالن‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫این است‬ ‫که کاری به‬ ‫تولیدکننده‬ ‫نداشته باشند‬ ‫و به قولی‬ ‫چوب الی چرخ‬ ‫واحدهای‬ ‫صنعتی‬ ‫نگذارند‬ ‫‹ ‹قوانین بانکی خنثی کننده حمایت‬ ‫صنع��ت چرم و کفش از جمله صنایع کوچک بوده‬ ‫ک��ه در بخش های مختلف ان افراد زیادی مش��غول‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬حس��ن نصیریان‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجم��ن صنایع چرم ایران در حوزه حمایت از صنایع‬ ‫کوچک از جمله صنعت چرم به‬ ‫گفت‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته و امسال واحد مدیریت نس��اجی و پوشاک‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ردیف بودجه ای را به‬ ‫واحدهای چرم س��ازی سبک برای بازسازی و نوسازی‬ ‫ماش��ین االت انها اختصاص داد‪ ،‬به این ترتیب‪ ،‬دولت‬ ‫وام با سود ‪ ۱۸‬درصد برای این واحدها در نظر گرفت‬ ‫که ‪ ۹‬درصد سود ان را خود دولت تقبل کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بازپرداخ��ت وام ‪ ۳‬س��اله بوده و س��ال‬ ‫در حال��ی توس��عه و تن��وع محص��ول از رئ��وس کاری‬ ‫خودروس��ازان در س��ال جاری به ش��مار می رود که به دلیل‬ ‫باال بودن قیمت تمام ش��ده محصوالت‪ ،‬قدرت خریدی وجود‬ ‫ن��دارد تا جایی که برخ��ی معتقدند روش های افزایش قدرت‬ ‫خرید باید در اولویت های کاری خودروس��ازان باشد‪ .‬کاهش‬ ‫ارزش پول ملی از یک سو و افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه‬ ‫و هزینه های تولید از سوی دیگر‪ ،‬باعث شده تمایل به خرید‬ ‫در بازار خودرو کمرنگ تر از همیش��ه باش��د و این پرسش را‬ ‫مطرح کند که اولویت فعلی صنعت خودرو باید بر پایه تنوع‬ ‫محصول باشد یا راهکارهایی برای افزایش قدرت خرید؟‬ ‫س��عید مدن��ی‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا در گفت وگو با خودروکار ب��ا بیان اینکه قدرت خرید‬ ‫و کاهش ان موضوعی اس��ت که هم��واره در صنعت خودرو‬ ‫مط��رح می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در همه جای دنی��ا خرید خودرو به‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫س��ی س��ال پیش که می خواس��تم حرفه خودم را انتخ��اب کنم‪ ،‬درگیر‬ ‫تاس��یس یک شرکت کوچک شدم که کارش تحقیق وتوسعه صنعتی بود و‬ ‫به ط��ور خاص‪ ،‬روی صنعت خودرو متمرکز بود‪ .‬ان س��ال ها‪ ،‬دوران طالیی‬ ‫توس��عه صنعت خودرو به شمار می رفت‪ .‬به طور خاص‪ ،‬ایران خودرو‪ ،‬شرکت‬ ‫ساپکو را تاسیس کرده بود که شرکت های تولید کننده را توسعه دهد‪ .‬البته‬ ‫س��ایپا هم سازه گس��تر را به کار گرفت‪ .‬در کنار ان ش��رکتی به نام خدمات‬ ‫علمی صنعتی ایران تاس��یس کرده بودند که توس��عه فن��اوری و مدیریتی‬ ‫ش��رکت ها را برعهده داشته باشند‪ .‬شرکت های بزرگی در ان زمان تاسیس‬ ‫ش��د‪ .‬شرکت هایی مانند تام ایران خودرو هم در زمینه توسعه خطوط تولید‬ ‫تاسیس شد‪ .‬کنسرسیومی از خودروسازان و قطعه سازان هم شرکت ایتراک‬ ‫را برای توسعه امکانات ازمون تاسیس کردند‪ .‬انجا شرکت های کوچک تحت‬ ‫حمایت قرار گرفتند و از مس��ائل س��خت افزاری و نرم افزاری انها تا مسائل‬ ‫مدیریتی شان‪ ،‬مورد توجه خودروسازان بزرگ به ویژه ایران خودرو بود‪ .‬خدا‬ ‫حفظ کند بانیان ان‪ ،‬به ویژه مهندس غروی و دکتر ویسه را‪ .‬کاری به جایگاه‬ ‫سیاس��ی انها و دعواهای بعدی که بین ب��زرگان این صنعت رخ داد‪ ،‬ندارم‪.‬‬ ‫کار بزرگی در ان زمان ش��کل گرفت و من ش��خصا مدیون ان هستم‪ .‬چون‬ ‫بیش��تر س��وادی که دارم و البته زیاد هم نیست‪ ،‬مدیون ان دوران است‪ .‬ما‬ ‫در ان ش��رکت بزرگ ترین کارهایی که چهار تا جوان بی پول می توانس��تند‬ ‫انجام دهند‪ ،‬انجام دادیم و چیزهایی ساختیم که اگر امروز بود‪ ،‬ده ها جایزه‬ ‫می بردی��م و به عنوان مخترع نمونه مطرح می ش��دیم‪ .‬اما در ان دوران این‬ ‫چیزها مد نبود و فقط کار بود و کار‪ .‬نتیجه تالش‪ ،‬کار و سرمایه گذاری معلوم‬ ‫اس��ت می شود پیش��رفت‪ .‬ان زمان مهم ترین پیشرفت هایی که در صنعت‬ ‫تاکنون انجام ش��ده‪ ،‬ش��کل گرفت‪ .‬همه چیز عالی بود و خیلی شرکت های‬ ‫بزرگ که درحال حاضر مش��اهده می کنید‪ ،‬نتیجه بزرگ شدن شرکت های‬ ‫کوچکی مانند ش��رکت ما است‪ .‬اما واقعیت این بود که ما ورشکست شدیم‬ ‫و نتوانس��تیم در صنعت خودرو ادامه حیات دهیم‪ .‬بیش از این نمی خواهم‬ ‫ماجرای ش��رکت کوچکی را که با هزاران امید تاسیس کرده بودیم‪ ،‬تعریف‬ ‫کنم‪ .‬سال ها زحمت کشیدم‪ ،‬اما در نهایت شدم کارمند‪ .‬چرا؟‬ ‫به چند دلیل‪ .‬اوال جوانی خود را روی ش��رکتی گذاشتم که بعدا فهمیدم‬ ‫اص��وال ج��واب نمی ده��د‪ .‬دوم اینک��ه فهمیدم ک��ه دان��ش و از ان مهم تر‬ ‫مهارت مدیریتی و مالی مهم تر از دانش فنی اس��ت‪ .‬ش��اگرد اول دانش��گاه‬ ‫صنعتی ش��ریف هم باش��ید‪ ،‬اگر نتوانید از پس مسائل به ظاهر ساده مالی و‬ ‫مدیریتی بر بیایید‪ ،‬ریالی نمی ارزد‪ .‬ترجیح دادم یک کارمند خوب باشم تا‬ ‫یک مدیر بی عرضه که همیشه هشتش گرو نهش باشد‪ .‬اینها داستان کسی‬ ‫بود که تمام توان خود را گذاش��ت که یک کارافرین باش��د‪ .‬اما امروز چند‬ ‫مطلب دیگر هم فراگرفته ام که می خواهم به اشتراک بگذارم‪ .‬اگر پیر شده اید‬ ‫به جوان خودت این تجربه را منتقل کنید و اگر جوانید‪ ،‬به این حرف ها خوب‬ ‫توجه کنید‪ .‬اوال کارافرینی یادگرفتنی نیست‪ .‬باید در خونت باشد‪ .‬از درون‬ ‫ی می خواهد‪ .‬اس��تعداد خدادادی می خواهد‪ .‬ما ایرانی ها فکر می کنیم‬ ‫انرژ ‬ ‫ب��ا ای��ن حرف ها و تئوری هایی که درباره کارافرینی در امریکا و اروپا و بعضا‬ ‫ژاپن می گویند‪ ،‬واقعا خواستن‪ ،‬توانستن است و هر کسی بخواهد می تواند‬ ‫بیل گیتس و ماتسوشیتا شود‪ .‬این جمله افسانه است‪ .‬تا درون مایه را نداشته‬ ‫باش��ید‪ ،‬امکان ندارد بتوانید در این دنیای رقابتی خش��ن کسب وکاری راه‬ ‫بیندازید‪ .‬انها که ش��عار خواس��تن توانستن است را می گویند‪ ،‬فقط برای ما‬ ‫داس��تان های افراد موفق را ارائه می دهند‪ .‬درحالی که ‪۹۹‬درصد کارافرینان‬ ‫نابود می شوند و عمر خود را تلف می کنند‪ .‬البته اگر ته مایه کارافرینی وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬می توان ان را با اموزش‪ ،‬توسعه داد‪ ،‬اما برعکس ان امکان پذیر‬ ‫نیست؛ یعنی بدون توانایی درونی‪ ،‬با اموزش نمی توان کارافرین شد‪.‬‬ ‫بعد از اینکه توان و شور و اشتیاق کارافرینی درون خود را حس کردید‪،‬‬ ‫موضوع بعدی بررس��ی ش��رایط محیطی و زمانی است‪ .‬مطالعات من نشان‬ ‫می دهد که دیگر کسی مانند ماتسوشیتا و تویودا در ژاپن به وجود نمی اید‪.‬‬ ‫حتی در کره هم کس��انی مانند موسس��ان هیوندای و دوو به وجود نخواهد‬ ‫ام��د‪ .‬انه��ا مربوط به مقطع زمانی جنگ جهانی و حداکثر دو دهه بعد از ان‬ ‫بودند‪ .‬در کشوری مانند ژاپن‪ ،‬اگر بهترین مخترع هم باشید باید درون یکی‬ ‫از کایرتس��وهای انها که می توانید بخوانید مافیا‪ ،‬حل ش��وید‪ ،‬وگرنه جایی‬ ‫ندارید‪ .‬در کره هم چبول های خانوادگی همه چیز را در دست دارند‪.‬در ایران‬ ‫هم به عنوان کشوری که در حال پیشرفت است‪ ،‬هنوز فضای کارافرینی به‬ ‫حد لزوم توسعه نیافته است و باید بدانید که ورود به این زمینه کاری بسیار‬ ‫طاقت فرساس��ت و مس��یری س��نگالخ با کوه های صعب العبور و انواع اژدها‬ ‫که می خواهند تو را تکه تکه کنند‪ ،‬روبه رو هس��تید‪ .‬اما با فرض اینکه تمام‬ ‫س��ختی های راه را پذیرا باش��ید یک نکته خیلی مهم می ماند و ان انتخاب‬ ‫حیطه کاری و مس��یر مربوط اس��ت‪ .‬از این تجربه ‪ 30‬ساله ام باید بگویم که‬ ‫صنعت خودرو درحال حاضر جای صنایع کوچک و کوچک ها نیست‪ .‬صنعت‬ ‫خ��ودرو ام��روز فقط جای بزرگان و غول ها و حتی ابرغول هاس��ت‪ .‬به زودی‬ ‫همین هایی هم که هس��تند‪ ،‬یکدیگر را شکس��ت می دهند و چند عدد غول‬ ‫بیش��تر در این صنعت پرتنش رقابتی باقی نخواهد ماند‪ .‬یک زمانی بود که‬ ‫ب��ا رویاپردازی و امیدواری می توانس��تم موضوع خدم��ات پس از فروش را‬ ‫پیش��نهاد بدهم‪ .‬اما ان هم با پیش��رفت های فناوری که دارد رخ می دهد‪،‬‬ ‫به زودی صحنه رقابت بزرگان خواهد ش��د‪ .‬البته هنوز می توانم پیش بینی‬ ‫کنم که در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬سال اینده‪ ،‬بسته به مسیر پیشرفت غول ها‪ ،‬هنوز جای‬ ‫کار کارافرین��ان خرد و صنایع کوچ��ک در زمینه خدمات خودرویی وجود‬ ‫دارد‪ .‬هرچند برعکس کوچک بودنش‪ ،‬باید س��رمایه گذاری سنگینی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬خیلی ها فکر می کنند تاس��یس یک تعمیرگاه مرکزی کار س��اده ای‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما بد نیس��ت بدانید تاس��یس یک تعمیرگاه مرکزی در یک ش��هر‬ ‫بزرگ از تاسیس یک کارخانه بزرگ در حاشیه شهرها سخت تر است‪ .‬حتی‬ ‫تعمیرگاه هایی مانند گیربکس اتوماتیک‪ ،‬میلیاردها تومان س��رمایه گذاری‬ ‫می خواهد‪ .‬هرچند به لحاظ تعریف‪ ،‬صنعت کوچک به ش��مار می روند‪ .‬البته‬ ‫نوافرینی و نواوری در صنعت هنوز می تواند از سوی کارافرینان دانشمند‪،‬‬ ‫پرانگیزه و پرتالش‪ ،‬البته در بس��تر دانش��گاه ها‪ ،‬مراکز رش��د و پارک های‬ ‫فن��اوری‪ ،‬تا حدی پی��ش برود‪ .‬اما احتمال موفقی��ت ان در صنعت خودرو‬ ‫کمتر از یک درصد است‪ .‬این را نمی گویم که ناامیدی ایجاد کنم‪ .‬به هرحال‬ ‫اگر قصد اصلی‪ ،‬کارافرینی است‪ ،‬بهتر است صنایع دیگر یا کسب وکارهای‬ ‫دیگ��ر مورد بررس��ی قرار گی��رد‪ .‬اما اگر موضوع اصلی ش��ما کارافرینی در‬ ‫صنعت خودرو اس��ت‪ ،‬حواس تان باشد که کار بسیار سختی پیش رو دارید‪.‬‬ ‫چن��د میلیارد س��رمایه‪ ،‬صبر زیاد و البت��ه توانایی جدی برای مقابله با انواع‬ ‫مانع بیرونی‪ ،‬حداقل مواردی است که الزمه این مسیر به ظاهر رویایی است‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫صنایع کوچک کشور یکی از کانون های اشتغالزایی‬ ‫ب��وده و اف��راد زیادی در این صنایع مش��غول فعالیت‬ ‫هستند‪ .‬برخی صنایع باوجود بزرگ بودن تعداد افراد‬ ‫کمی اش��تغال ایجاد می کنند‪ ،‬زی��را بخش زیادی از‬ ‫کار به طور اتوماس��یون انجام می شود‪ .‬اهمیت صنایع‬ ‫کوچک در کش��ور و حمایت از ان منجر به نام گذاری‬ ‫یک روز خاص(‪ ۲۱‬مرداد) برای ان شده است‪.‬‬ ‫نخستین بار س��ازمان نواحی صنعتی در ‪ ۲۱‬مرداد‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۴۳‬ب��رای برنامه ریزی و اج��رای طرح های‬ ‫مرب��وط ب��ه نواحی صنعتی کش��ور تاس��یس ش��د و‬ ‫پس از ان در س��ال ‪ ۱۳۴۷‬س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و نواحی صنعتی ایران با هدف توسعه صنایع کوچک‬ ‫و بهب��ود وضع ان و کمک به س��رمایه گذاران مربوط‬ ‫ش��کل گرف��ت‪ .‬پس از چندی��ن مرحله تغیی��ر نام و‬ ‫اصالح اساس��نامه در نهایت س��ال ‪ ۱۳۸۴‬س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران مشغول‬ ‫خدمت رس��انی به صنایع کشور و به طور خاص صنایع‬ ‫کوچک و متوسط شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت با توجه به اینک��ه بخش عمده ای از‬ ‫واحده��ای مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪،‬‬ ‫صنای��ع کوچ��ک محس��وب می ش��وند‪ ،‬حمای��ت از‬ ‫بنگاه های تولیدی کوچک از طریق اعطای تسهیالت‬ ‫مال��ی‪ ،‬برگزاری دوره های اموزش��ی‪ ،‬اجرای تورهای‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬اع��زام هیات ه��ای تج��اری و صنعت��ی به‬ ‫نمایش��گاه های داخلی و خارج��ی از جمله مهم ترین‬ ‫برنامه ها و اولویت ها بوده اس��ت‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬صنایع‬ ‫کوچک و متوسط بیش از ‪ ۹۶‬درصد صنایع کل کشور‬ ‫و ح��دود ‪ ۵۰‬درصد اش��تغال کش��ور را در برگرفته و‬ ‫حمایت از صنعتگران و کارافرینان ش��اغل در صنایع‬ ‫یادش��ده به نحوی حمایت از ایجاد اش��تغال صنعتی‬ ‫پایدار و گس��ترش عدال��ت اجتماعی در همه مناطق‬ ‫به ویژه مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته است‪ .‬در‬ ‫عصر توس��عه نقش افرینی صنایع کوچک قرار داریم‪،‬‬ ‫یک چه��ارم اش��تغال کل جهان و یک س��وم مجموع‬ ‫س��رمایه گذاری ها در صنای��ع کوچک اس��ت‪ .‬صنایع‬ ‫کوچک با توجه به سرمایه اولیه پایینی که نیاز دارند‪،‬‬ ‫فش��ار مالی س��نگینی به دولت وارد نمی کنند‪ ،‬اما در‬ ‫مقابل ظرفیت اش��تغالزایی باالیی دارند‪ .‬نقش صنایع‬ ‫کوچ��ک در ارزش اف��زوده و صادرات نیز بس��یار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫در عصر توسعه نقش افرینی صنایع کوچک قرار داریم‪ .‬امروزه‬ ‫یک چهارم اشتغال کل جهان و یک سوم مجموع سرمایه گذاری ها‬ ‫در صنایع کوچک اس��ت‪ .‬صنایع کوچک با توجه به س��رمایه اولیه‬ ‫پایینی که نیاز دارند‪ ،‬فشار مالی سنگینی به دولت وارد نمی کنند‪،‬‬ ‫اما در مقابل ظرفیت اشتغالزایی باالیی دارند‬ ‫گذش��ته واحدهای زی��ادی برای دریاف��ت ان اقدام‬ ‫کردن��د‪ ،‬اما تمام بودج ه اختصاص دادهش��ده به همه‬ ‫واحدها تعلق نگرفت و برخی نتوانستند از ان استفاده‬ ‫کنند؛ بنابراین بخش��ی از این بودجه دوباره به خزانه‬ ‫دولت برگشت‪.‬‬ ‫نصیری��ان درباره اینکه چرا صنعتگران نتوانس��تند‬ ‫از فرصت مالی ایجادش��ده برای نوسازی ماشین االت‬ ‫و تجهیزات س��خت افزاری خود استفاده کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از دالیل مهم ان به قوانین بانک ها برمی گردد‪.‬‬ ‫درواق��ع بانک ه��ای عامل ک��ه باید ای��ن کار را انجام‬ ‫می دادند یکی از مشکالت عمده و موانع هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بانک ها ضوابط خودش��ان را دارند و‬ ‫به هیچ وجه از این ضوابط کوتاه نیامده و سختگیرانه‬ ‫قوانین ش��ان را دنب��ال می کنن��د‪ .‬از این رو بس��یاری‬ ‫از واحده��ا نتوانس��تند از ای��ن طرح اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫به عن��وان مث��ال‪ ،‬اگر واحدی به دالی��ل گوناگون یک‬ ‫چک برگش��تی داشته باشد نمی تواند از این امکاناتی‬ ‫که ایجاد ش��ده اس��تفاده کند‪ .‬یا اینکه خود کارخانه‬ ‫را به عنوان رهن نمی پذیرند‪ ،‬چون بیش��تر کارخانه ها‬ ‫در رهن بانک ها هس��تند و ب��رای تضمین ان معموال‬ ‫ملک های س��هل الوصول می خواهند به راحتی بتوانند‬ ‫پول وام را وصول کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬این محدودیت ها باعث ش��د کارخانه داران‬ ‫نتوانند از این اعتباری که به انها اختصاص داده شده‬ ‫بود‪ ،‬اس��تفاده کنند‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن صنایع‬ ‫چرم ایران در پاس��خ به این پرسش که چند درصد از‬ ‫این وام از سوی صنعتگران برای نوسازی ماشین االت‬ ‫و تجهیزات اس��تفاده ش��د‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬کمتر از ‪۵۰‬‬ ‫درصد این وام ازس��وی تولیدکنندگان صنایع کوچک‬ ‫دریافت شد اما باقیمانده ان به خزانه دولت برگشت‪.‬‬ ‫صورت اقس��اطی انجام می شود و از انجا که بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬درص��د قیم��ت یک خودرو ب��ه مواد اولیه و‬ ‫قطع��ات ان برمی گ��ردد‪ ۲۰ ،‬درصد باقیمانده نیز‬ ‫شامل هزینه های مربوط به خدمات است؛ بنابراین‬ ‫از انجا که قیمت ها در حال جهانی ش��دن اس��ت‪،‬‬ ‫نمی توان به کاهش عمدی خودروها اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این ش��رایط‪ ،‬فروش اقس��اطی‬ ‫خودرو از طریق ش��رکت های لیزینگ��ی و روش های فروش‬ ‫اقساطی مطرح می ش��ود‪ ،‬چراکه نمی توان به کاهش قیمت‬ ‫خ��ودرو اقدام کرد زیرا در بلندمدت ش��رکت وارد زیاندهی‬ ‫می ش��ود که این اتفاق هم اکنون در صنعت خودرو رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د صنعت خودرو ب��ا تاکید بر تقویت‬ ‫شرکت های لیزینگی تصریح کرد‪ :‬به دلیل اختصاص بهره به‬ ‫‹ ‹م�واد اولی�ه همچنان پاش�نه اش�یل‬ ‫تولید‬ ‫امس��ال هم ردیف بودجه ای به این واحدهای صنعتی‬ ‫تخصیص داده ش��ده اس��ت‪ .‬این تنها حمایتی بود که‬ ‫در ای��ن مدت از این واحدها ش��ده که ان هم به دلیل‬ ‫قوانی��ن درون بانکی بیش از ‪ ۵۰‬درصد بودجه در نظر‬ ‫گرفته شده به خزانه دولت برگشت‪.‬‬ ‫نصیریان در پاس��خ به این پرس��ش که ایا حمایت‬ ‫از صنایع کوچک مس��تقر در ش��هرک های صنعتی با‬ ‫غیرصنعتی متفاوت است‪ ،‬گفت‪ :‬تفاوت چندانی ندارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬اگر وامی تخصیص داده شود صاحبان‬ ‫ای��ن صنایع به بانک ها ارجاع می ش��وند و برای بانک‬ ‫هم مهم نیست این واحد صنعتی در شهرک صنعتی‬ ‫مستقر است یا خیر‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬بانک فقط می خواهد قوانین خودش‬ ‫را اج��را کند و همان طور که گفتم این قوانین یکی از‬ ‫موانع بزرگ در مس��یر فعالیت کسب وکارهای کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬نصیریان در پایان درب��اره حمایت های دولتی‬ ‫از صنای��ع کوچ��ک در ش��رایط ش��یوع کرونا گفت‪:‬‬ ‫کمک هایی برای واحدهایی که از شیوع کروناویروس‬ ‫اس��یب دیده اند در در حال اجراس��ت ک��ه باز هم در‬ ‫قال��ب وام از بانک ه��ای عامل ب��ا قوانین خاص درون‬ ‫بانکی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت پیش�کش‪ ،‬چ�وب الی چرخ‬ ‫صنعت نگذارند‬ ‫در ادام��ه جعفر اهنین جان یکی از تولیدکنندگان‬ ‫کفش در پاس��خ به این پرس��ش که ایا حمایت های‬ ‫انج��ام ش��ده از صنای��ع کوچ��ک از جمل��ه صنعت‬ ‫کف��ش رضایت بخش بوده اس��ت ی��ا خیر‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر ش��رایط به گونه ای اس��ت که‬ ‫تولیدکنندگان به س��ختی مشغول به فعالیت هستند؛‬ ‫بنابرای��ن انتظار داریم کاری به تولیدکننده نداش��ته‬ ‫تحریک تقاضا با فروش اقساطی خودرو‬ ‫این شرکت ها قیمت ها با توجه به این نرخ افزایش‬ ‫می یاب��د‪ ،‬با این وجود‪ ،‬فروش خودرو در اقس��اط‬ ‫بلندمدت منجر به بازگش��ت ق��درت خرید مردم‬ ‫می ش��ود و این امر تنها راهکار فعلی است چراکه‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد خودروهای تولیدی در جهان‬ ‫به صورت اقساطی به فروش می رسد‪.‬‬ ‫مدن��ی ب��ا تاکید ب��ر تغییر در س��بک فعالیت‬ ‫ش��رکت های لیزینگی نیز اظهارکرد‪ :‬اگر قرار باشد نرخ بهره‬ ‫مانند نرخ خودرو تکلیفی ش��ده و اجازه کس��ب سود بیشتر‬ ‫به ش��رکت های لیزینگی داده نش��ود‪ ،‬استقبالی از این قضیه‬ ‫نخواهد ش��د‪ ،‬زیرا اگر ش��رکت لیزینگی خواس��تار گردش‬ ‫سرمایه خود باشد باید دست کم ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد حاشیه سود‬ ‫ماهانه و ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬درصد سود ساالنه داشته باشد تا انگیزه ای‬ ‫برای ایجاد و ادامه فعالیت در این دسته از شرکت ها پیدا کند‪.‬‬ ‫باش��ند و به قولی چوب الی چرخ واحدهای صنعتی‬ ‫نگذارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حدود ‪ ۳‬هفته قبل یکی از فروشگاه های‬ ‫م��ا در ارومیه پلمپ ش��د‪ ،‬فقط به ای��ن دلیل که نام‬ ‫برند ما خارجی اس��ت‪ ،‬درحالی که در کشور این اسم‬ ‫به ثبت رس��یده است‪ .‬اگر مشکلی وجود داشت باید از‬ ‫همان ابتدا این نام ثبت نمی شد‪ .‬در نتیجه اگر حمایت‬ ‫نمی کنند حداقل انتظار داریم در این ش��رایط سخت‬ ‫که از ان به عنوان جنگ اقتصادی نام برده می ش��ود‪،‬‬ ‫کاری به فعالیت صنعتگران نداشته باشند‪.‬‬ ‫اهنین جان در پاسخ به این پرسش که ایا در شرایط‬ ‫کرونا حمایتی از صنایع کوچک که تولیدشان افت پیدا‬ ‫کرده و بخش��ی از بازارش��ان را از دست داده اند‪ ،‬شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای جبران خسارت وام اختصاص داده‬ ‫ش��ده است‪ ،‬اما متاسفانه بانک ها حمایت نمی کنند و‬ ‫برای پرداخت امروز و فردا می کنند و من تولیدکننده‬ ‫پس از گذشت ‪ ۲‬ماه از ثبت نام با وجود ارائه تمام اسناد‬ ‫هنوز موفق به دریافت وام نشده ام‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت کفش کش��ور در ادامه با اش��اره‬ ‫به مش��کالت تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید گفت‪:‬‬ ‫نرخ مواد اولیه روزانه تغییر می کند و این امر سرمایه‬ ‫تولیدکننده را به باد می دهد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬چرم ‪۳۰‬‬ ‫هزار تومانی ‪ ۴۹‬هزار تومان شده است‪ .‬همین افزایش‬ ‫قیمت برای چس��ب کفش هم رخ داده اس��ت و سایر‬ ‫م��واد اولیه‪ .‬پیش تر خرید م��واد اولیه اعتباری بود در‬ ‫شرایط فعلی باید ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد پول پیش پرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬م��واد اولیه م��ورد نیازمان را اعتب��اری خرید‬ ‫می کردی��م اما اکنون ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد پول ان را باید‬ ‫پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت کفش با گالی��ه از بی ثباتی بازار‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکی از حمایت های دولت از صنایع کوچک‬ ‫ایجاد ثبات نسبی در بازار است‪ .‬صنعتگر تمام دارایی‬ ‫خ��ود را وارد تولید می کند‪ ،‬درحالی که اگر برای ملک‬ ‫س��رمایه گذاری می کرد نه تنها ضرر نمی کرد‪ ،‬بلکه به‬ ‫سهولت صاحب سود هنگفتی نیز می شد‪.‬‬ ‫اهنین جان با اش��اره به بی ثبات قیمت دالر افزود‪:‬‬ ‫به دلیل نوس��ان ن��رخ دالر تولیدکننده نگران بازارش‬ ‫اس��ت زیرا مواد اولیه را تهیه و کاالهای درخواس��تی‬ ‫را تولید و فاکتور می کند‪ ،‬اما هنگام تحویل‪ ،‬قیمت ها‬ ‫تغییر کرده اس��ت و برای خرید و جایگزین مواد اولیه‬ ‫باید هزینه بیش��تری بپردازد که این از حجم سرمایه‬ ‫کم می کند‪ ،‬در کنار اینکه سودی هم به دست نیامده‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬صنعتگر شبانه روز تالش می کند‪ ،‬اما‬ ‫در انتها حقوق و دس��تمزد نیروهایش را هم به سختی‬ ‫می پردازد‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬تنها کسانی که عاشق‬ ‫صنعت هستند‪ ،‬می مانند‪.‬‬ ‫اهنین ج��ان در پایان اظهارکرد‪ :‬اگر از کس��انی که‬ ‫فداکارانه در حوزه صنعت و تولید فعالیت دارند به طور‬ ‫مناسب حمایت شود‪ ،‬کش��ور پیشرفت می کند‪ ،‬زیرا‬ ‫عالوه بر اش��تغالزایی‪ ،‬صادرات هم خواهیم داشت‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه بیشتر چوب الی چرخ صنعت می گذارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر س��رمایه های س��رگردان موجود در‬ ‫ش��رکت های لیزینگی س��رمایه گذاری ش��ود‪ ،‬این دسته از‬ ‫شرکت ها پا خواهند گرفت؛ بنابراین نباید محدودیت گذاری‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬اما اگر براس��اس واقعیت اقتصادی محدودیتی‬ ‫تعیین شود‪ ،‬مشکلی وجود ندارد‪ .‬وقتی سود بانکی به صورت‬ ‫دستوری تعیین می شود‪ ،‬سود این شرکت ها نیز باید ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬‬ ‫درصد باالتر از س��ود سپرده بانکی باشد؛ بنابراین در صورت‬ ‫تعیین واقع بینانه این اعداد‪ ،‬شرکت های لیزینگی پا خواهند‬ ‫گرفت‪ .‬مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا در پایان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برای س��رمایه اولیه این ش��رکت ها رقم درشتی‬ ‫نی��از اس��ت که از طریق بخش خصوصی ی��ا دولتی تزریق تا‬ ‫سرمایه اولیه تاسیس این شرکت ها تامین شود پس از ان نیز‬ ‫این دس��ته از شرکت ها می توانند در کوتاه مدت و میان مدت‬ ‫نسبت به بازگرداندن این عدد اقدام کنند‪.‬‬ صفحه 4 ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1587‬‬ ‫پیاپی ‪2905‬‬ ‫صنایع بزرگ معدنی‬ ‫حامی صنایع کوچک‬ ‫باشند‬ ‫اینده صنایع معدنی‬ ‫در دستان‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫تمرکز معادن کوچک‬ ‫بر اکتشاف‬ ‫ذخایر پنهان‬ ‫چند س��الی اس��ت که اهمیت معادن کوچک و متوسط‬ ‫م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬این نوع مع��ادن ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫اش��تغال بخ��ش مع��دن در کش��ور را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬همچنین معادن کوچک بیش از ‪ ۶۰‬درصد س��هم‬ ‫سرمایه گذاری ها را از ان خود کرده اند‪ ،‬اما همانند نام شان‪،‬‬ ‫اهمیت انها نیز کوچک دانسته شده و هنوز انچنان که باید‬ ‫جدی گرفته نش��ده اند‪ .‬روزنامه صمت درباره لزوم توجه به‬ ‫معادن کوچک و اهمیت انها با کارشناسان گفت وگو کرده‬ ‫که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹انعطاف معادن کوچک در بازاریابی‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫محمدحس��ین سادات حس��ینی خواجوئی‪ ،‬دانشجوی‬ ‫دکترای تخصصی مدیریت صنعتی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که معادن کوچک چقدر در رش��د اقتصادی موثر هستند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬برعکس انچه تصور می ش��ود‪ ،‬تمام معادن کوچک‬ ‫بنا به مقیاس و ابعاد خود در بحران ها و نوس��انات محیطی‪،‬‬ ‫محکوم به اس��یب پذیری هستند‪ ،‬اما اس��یب پذیری این‬ ‫دس��ته از معادن به نوعی وابس��ته به رویک��رد طالیه داران‬ ‫صنعت و معدن نسبت به مقوله بسیار مهم اس ام ای هاست‪.‬‬ ‫ذکر این نکته ضروری اس��ت که معادن کوچک و متوس��ط‬ ‫بنا بر طبیعت خود از انعطاف پذیری بیشتری در حوزه های‬ ‫عملیاتی و بازاریابی برخوردارند‪ .‬حسینی خواجوئی درباره‬ ‫تقس��یم بندی ن��وع معادن کوچ��ک و مزای��ای انها گفت‪:‬‬ ‫مطالعات مبین ان اس��ت که مبنای تقسیم بندی معادن به‬ ‫معادنکوچک‪،‬متوسطوبزرگحجمسرمایه گذاری‪،‬میزان‬ ‫مکانیزاسیون و شمار کارکنان است‪ .‬به عنوان مثال معادن‬ ‫کوچک و متوسط از مکانیزاس��یون کمتری برخوردارند و‬ ‫بیشتر شیوه های سنتی را برای استخراج انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫منابع انس��انی کمتر و چابک‪ ،‬فرایند تصمیم گیری اس��ان‬ ‫و س��ریع‪ ،‬حجم کمتر س��رمایه گذاری‪ ،‬به دوش کش��یدن‬ ‫س��هم قابل توجه اش��تغالزایی و کارافرینی باتوجه به تعدد‬ ‫بس��یار این دسته از معادن در کش��ور‪ ،‬بهره مندی از ازادی‬ ‫عمل بیش��تر در برقراری ارتباط با همنوعان فرامرزی خود‬ ‫و همچنین برخ��ورداری از توانمندی های حوزه اکادمیک‬ ‫و قابلیت اعمال تغییرات الزم به ش��کل س��ریع و منعطف از‬ ‫مزایای این دسته از معادن است‪.‬‬ ‫این متخصص مدیریت صنعتی ادامه داد‪ :‬کسب وکارهای‬ ‫کوچک در سراس��ر جهان ویژگی های مش��ابهی دارند و با‬ ‫موانع مشابه روبه رو هس��تند‪ ،‬اما میزان و نوع ادراک اینکه‬ ‫کس��ب وکارهای کوچ��ک و به طور ویژه‪ ،‬مع��ادن کوچک‬ ‫و متوس��ط چگونه بر رش��د اقتص��ادی تاثی��ر می گذارند‪،‬‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬این نوع معادن از این نظر که س��ردمداران‬ ‫ن��واوری در حوزه ه��ای مختلف هس��تند و توانایی ارتقای‬ ‫سطح اش��تغالزایی‪ ،‬پایه مالیاتی‪ ،‬رقابت و بهره وری کلی را‬ ‫دارند‪ ،‬می توانند نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا ارائ��ه اماری از نقش بنگاه های کوچک و متوس��ط در‬ ‫اقتصاد انگلیس گفت‪ :‬در ابتدای س��ال گذش��ته میالدی‪،‬‬ ‫کس��ب وکارهای کوچ��ک ح��دود ‪ ۹۹.۳‬درص��د تم��ام‬ ‫کس��ب وکارهای غیردولت��ی و کس��ب وکارهای کوچک و‬ ‫متوس��ط حدود ‪ ۹۹.۹‬درصد این بخش را تشکیل داده اند‪.‬‬ ‫تعداد کل اس��تخدام در کسب وکارهای کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫‪ ۱۶.۳‬میلیون نفر و ‪ ۶۰‬درصد کل مشاغل بخش خصوصی‬ ‫در این کشور بوده اس��ت‪ .‬به راحتی قابل مالحظه است که‬ ‫این دس��ته از بنگاه ها نقشی بس��زایی در اقتصاد این کشور‬ ‫اروپایی و باسابقه دیرینه در علم اقتصاد دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹اسیب پذیری معادن کوچک‬ ‫رامین انتظاری‪ ،‬کارشناس ارشد استخراج معادن نیز در‬ ‫پاسخ به این پرسش که باوجود تاثیر مثبت معادن در رشد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬چرا معادن کوچک مقیاس هنوز اس��یب پذیرند‬ ‫و با مشکالت دس��ت وپنجه نرم می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬مشکالتی‬ ‫که این دس��ته از معادن با ان روبه رو هستند را می توان به ‪۲‬‬ ‫دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست مشکالتی است که ریشه‬ ‫در قوانی��ن‪ ،‬دولت و متولیان این بخش از قبیل وزارتخانه ها‬ ‫و س��ازمان ها دارد و دسته دوم مش��کالت داخلی است که‬ ‫مدیری��ت این دس��ته از معادن باید در جه��ت رفع ان گام‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫انتظاری تاکید کرد‪ :‬باتوجه به مفهوم کلی س��ازماندهی‬ ‫صنایع کوچک که بیشتر به فعال سازی بنگاه های اقتصادی‬ ‫کوچ��ک می انجام��د و منظ��ور کل��ی ان‪ ،‬برون س��پاری‬ ‫فعالیت های حاکمیت و کوچک ش��دن بدنه دولت اس��ت‪،‬‬ ‫بیشتر مس��ئولیت های اقتصادی و صنعتی برعهده بخش‬ ‫خصوصی اس��ت و در ای��ن بین دولت باید ب��ا وضع قوانین‬ ‫حمایتی به رسیدن به این هدف کمک کند‪ .‬این کارشناس‬ ‫ارشد اس��تخراج معادن درباره اهمیت نقش افرینی دولت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت باید با بروزرس��انی اطالع��ات و وضع قوانین‬ ‫هم��گام با تغیی��رات بین الملل��ی‪ ،‬حذف ش��یوه نامه های‬ ‫دست وپاگیر و غیرهماهنگ با شرایط روز اقتصادی جهان‬ ‫ی��ا منطقه درباره رفع موانع به وجود امده‪ ،‬اقدام کند‪ .‬بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬معدنکاران و فع��االن این بخش هم باید در این‬ ‫زمینه فعالیت و با انعطاف پذیری بیشتر در تمام زمینه های‬ ‫تولید‪ ،‬فراوری‪ ،‬بازاریابی و فروش نقش شایس��ته ای را ایفا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫انتظاری در پاس��خ به این پرس��ش که چه راهکاری برای‬ ‫رش��د معادن کوچک پیشنهاد می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مفاهیم موردبحث که برعهده فعاالن بخش معدن اس��ت‪،‬‬ ‫نبود اش��نایی ب��ا مفهوم برندین��گ و اب��زاراالت بازاریابی‬ ‫اصولی و بین المللی‪ ،‬فروش و بس��ته بندی صادراتی و ثبات‬ ‫کیفیت محصوالت درباره این نوع بنگاه ها به شمار می رود‪.‬‬ ‫راهکار ان اس��تفاده از افراد متخصص‪ ،‬طراحی‪ ،‬راه اندازی‬ ‫و بهره ب��رداری از خدم��ات و بنگاه های اینترنتی اس��ت‪ .‬او‬ ‫همچنین تاکید کرد‪ :‬با رعای��ت این اصول‪ ،‬باید برای فعال‬ ‫کردن معادن کوچک و متوس��ط باتوجه ب��ه امتیازات این‬ ‫معادن گام برداش��ت‪ .‬اقداماتی ک��ه در این زمینه می توان‬ ‫انجام داد ش��امل برقراری ارتب��اط با خریداران و بازار هدف‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین تولید محصوالت براساس استانداردهای‬ ‫جهانی در بسته بندی مورد قبول یا صرف هزینه های پایین‬ ‫برای بروزرسانی فرایند تولید و استفاده از فناوری روز برای‬ ‫حفظ و ثب��ات در کیفیت و هر چه بهینه تر ش��دن زنجیره‬ ‫تولید از جمله اقداماتی به ش��مار م��ی رود که در این زمینه‬ ‫پیشنهاد می شود‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫‹‹‬ ‫متوسط به این دلیل که نسبت به معادن‬ ‫معادن کوچک و‬ ‫بپذیر‬ ‫عمومی بهره کمتری می برند‪ ،‬اس��ی ‬ ‫بزرگ از منابع‬ ‫با کاهش رونق بازار با مخاطرات جدی‬ ‫هستند‪ ،‬تا جایی که‬ ‫ب��ا این حال از انجا ک��ه معادن کوچک‬ ‫روبه رو می ش��وند‪.‬‬ ‫رین س��رمایه گذاری اغاز به کار و رش��د‬ ‫می توانن��د با کمت‬ ‫ش افرینی این مع��ادن باید تالش کرد‬ ‫کنند‪ ،‬ب��ا درک ارز‬ ‫معادن کوچک و متوس��ط به کمترین‬ ‫تاثیر نوس��انات ب��ر‬ ‫��د‪ .‬در ای��ن زمینه می ت��وان گا مهای‬ ‫می��زان ممکن برس‬ ‫بهره وری‪ ،‬بروزرسانی اطالعات‪ ،‬وضع‬ ‫موثری مثل افزایش‬ ‫رات بین المللی‪ ،‬حذف شیوه نام ههای‬ ‫قوانین همگام با تغیی‬ ‫هماهنگ با شرایط روز اقتصادی جهان‬ ‫دست وپاگیر و غیر‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫توسعه زیست بوم نواوری‬ ‫حوزه معدن‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدحسین سادات حسینی خواجوئی‬ ‫رامین انتظاری‬ ‫با هدف توس��عه زیس��ت بوم نواوری ح��وزه معدن‪،‬‬ ‫تفاهمنامه ای بین طرح توسعه نواوری ها و فناوری های‬ ‫حوزه معدن و صنای��ع معدنی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری با س��ازمان نظام مهندس��ی معدن‬ ‫منعقد ش��د‪ .‬به گزارش روابط عموم��ی معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬کامبیز مهدی زاده‪ ،‬مشاور‬ ‫عالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره‬ ‫ب��ه حمایت ه��ای این معاون��ت در س��ال های اخیر از‬ ‫شرکت های فناور و دانش بنیان در حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬گف��ت‪ :‬ظرفیت های معدنی کش��ور از جمله‬ ‫ظرفیت هایی اس��ت که می تواند باع��ث کاهش اتکای‬ ‫اقتص��اد به نفت ش��ود‪ .‬مهدی زاده ب��ا تاکید بر مباحث‬ ‫جدید حوزه معدن و صنایع معدنی اضافه کرد‪ :‬پرداختن‬ ‫به مباحثی همچون گردش��گری معدن‪ ،‬زمین شناسی‬ ‫پزش��کی و ارتقای ایمنی مع��ادن و معدنکاری از جمله‬ ‫مواردی است که در اولویت همکاری های دوجانبه قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬وی گسترش حمایت و سرمایه گذاری را‬ ‫مبحث مهم دیگری عنوان کرد و افزود‪ :‬معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری بسته های تشویقی‪ ،‬حمایتی‬ ‫و تس��هیالت الزم همچون صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫را در اختی��ار ش��رکت های دانش بنی��ان و فناور حوزه‬ ‫معدن قرار می دهد‪ .‬مهدی زاده با اش��اره به اینکه ایجاد‬ ‫ش��تاب دهنده ها و مراکز ن��واوری تخصصی می تواند‬ ‫به بس��تری مناسب برای تولد اس��تارت اپ های جدید‬ ‫در حوزه معدن تبدیل ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬با عنایت به توجه‬ ‫خاص معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به حوزه‬ ‫معدن یک مرکز ن��واوری و فناوری تخصصی در حوزه‬ ‫معدن با همکاری دانشگاه ازاد اسالمی تاسیس خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬ب��ه زودی اولویت ه��ای حمایتی طرح‬ ‫توسعه معدن معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری‬ ‫از طرح ه��ا و ایده ه��ای فناورانه و نواوران��ه حوزه های‬ ‫معدن‪ ،‬زمین شناس��ی و صنایع معدنی با هدف توسعه‬ ‫زیس��ت بوم نواوری حوزه معدن اعالم خواهد ش��د‪ .‬او‬ ‫گف��ت‪ :‬کلیه صاحبان ایده های فناورانه‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان و عالقه مندان خالق و ن��واور متخصص‬ ‫در حوزه ه��ای مع��دن می توانند طرح ه��ای خود را به‬ ‫سامانه هایی که اعالم می شود‪ ،‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد معادن کوچک با کمترین سرمایه گذاری‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1587‬‬ ‫پیاپی ‪2905‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫بهره گیری از ظرفیت کسب وکارهای کوچک در سایه همکاری با واحدهای بزرگ‬ ‫یادداشت‬ ‫کوچک ها‬ ‫اسیب پذیر‬ ‫هستند‬ ‫صنایع بزرگ معدنی‪ ،‬حامی صنایع کوچک باشند‬ ‫محمود ارباب زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد سفیددشت چهارمحال وبختیاری‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫‹ ‹فرصتی برای بیان نقاط ضعف و قوت‬ ‫حال از انجاکه ‪ 21‬مرداد روز حمایت از صنایع کوچک نام‬ ‫ن بازه زمانی بیشتر از نقاط قوت و ضعف‬ ‫گرفته‪ ،‬می توان در ای ‬ ‫این صنایع س��خن گفت‪ ،‬تا بدین ترتیب بتوان حمایت الزم‬ ‫را انها انجام داد و زمینه ساز موفقیت هرچه بیشتر انها شد‪.‬‬ ‫ب��ا روش های مختلفی می توان از بنگاه های تولیدی کوچک‬ ‫حمایت کرد‪ .‬اعطای تس��هیالت مالی‪ ،‬برگ��زاری دوره های‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬اجرای تورهای صنعتی‪ ،‬اعزام هیات های تجاری‬ ‫و صنعتی به نمایش��گاه های داخل��ی و خارجی باید ازجمله‬ ‫ت قرار گیرد‪.‬‬ ‫مهم ترین برنامه ها باشد و در اولوی ‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬در ح��وزه صنایع معدن��ی‪ ،‬جایگاه صنایع‬ ‫کوچک بیش از سایر حوزه ها مغفول مانده است و در چنین‬ ‫فرصتی می توان به این ظرفیت بیشتر اندیشید و زمینه رونق‬ ‫صنایع کوچک را در بخش معدن و صنایع وابس��ته به ان را‬ ‫هرچه بیش��تر فراهم کرد‪ .‬بر همین اساس نیز شرکت فوالد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫صنایع کوچک معدن��ی تاکنون زیاد مورد‬ ‫توج��ه نب��وده و جای��گاه وی��ژه ای را به خود‬ ‫اختص��اص نداده اند‪ .‬بخش��ی از این موضوع‬ ‫را می توان ب��ه ذات فعالیت در صنایع معدنی‬ ‫نس��بت داد که اغلب نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫قابل توجه و فعالیت در مقیاس بزرگ هستند‪،‬‬ ‫اما حتی در صنایع معدنی هم امکان فعالیت‬ ‫واحدهای کوچک وجود دارد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬تم��ام توجهات ب��ه صنایع‬ ‫بزرگ اس��ت و حمایت ه��ا نی��ز متوجه این‬ ‫صنای��ع می ش��ود‪ .‬ای��ن درحالی اس��ت که‬ ‫صنایع کوچک بیشتر اس��یب پذیر و نیازمند‬ ‫حمایت های دولتی ها و متولیان امور هستند‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و ب��زرگ مکمل یکدیگرند‪.‬‬ ‫صنایع کوچک می توانند به عنوان پیمانکاران‬ ‫صنای��ع ب��زرگ فعالی��ت کنن��د‪ .‬واحدهای‬ ‫پش��تیبان صنای��ع مادر که در ح��وزه تامین‬ ‫قطعات و تجهی��زات و همچنین فعالیت های‬ ‫مهندس��ی حضور دارند‪ ،‬می توانند در مقیاس‬ ‫کوچک باش��ند و بدین ترتیب تعاملی سازنده‬ ‫میان واحدهای کوچک و بزرگ شکل بگیرد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط اغل��ب به دلیل‬ ‫اش��تغالزایی که ایجاد می کنن��د مورد توجه‬ ‫ق��رار دارند‪ .‬به وی��ژه که این صنای��ع اغلب با‬ ‫سرمایه محدودی شکل می گیرند و از این رو‬ ‫اهمیت دارن��د‪ .‬احداث صنایع کوچک به ویژه‬ ‫در مناط��ق محروم و کم برخ��وردار می تواند‬ ‫زمینه توسعه و رونق اقتصادی را فراهم کند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬صنایع کوچ��ک برای تداوم‬ ‫فعالیت ش��ان نیازمن��د حمای��ت هس��تند‪،‬‬ ‫چراکه در موارد متعددی ش��اهد ان هستیم‬ ‫ای��ن واحده��ای کوچ��ک احداث می ش��وند‬ ‫و اغ��از به کار می کنن��د‪ ،‬اما در میان��ه راه با‬ ‫چالش های اساس��ی روبه رو می شوند‪ .‬به ویژه‬ ‫که س��رمایه های کوچک در ش��رایط کنونی‬ ‫اقتص��ادی راه به جای��ی نمی برن��د؛ یعن��ی‬ ‫کس��ب وکاری راه اندازی می شود‪ ،‬اما به دالیل‬ ‫گوناگ��ون ازجمله عدم حمایت و پش��تیبانی‬ ‫دولت و قوانین س��ختگیرانه دولتی‪ ،‬مالیاتی‬ ‫و‪ ...‬به ورشکستگی می رسد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی از سیاست گذاران انتظار‬ ‫م��ی رود با بهب��ود فضای کس��ب وکار زمینه‬ ‫موفقی��ت عملک��ردی این واحده��ا را فراهم‬ ‫کنن��د و در همین حال تس��هیلگر تولید در‬ ‫حوزه های مختلف باشند‪.‬‬ ‫سیاس��ت های اتخاذش��ده درب��اره صنایع‬ ‫ب��زرگ بای��د از صنای��ع کوچک و متوس��ط‪،‬‬ ‫متفاوت باش��د‪ .‬متاس��فانه در موارد متعددی‬ ‫شاهدیم که حمایت الزم از این صنایع انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی این صنایع نمی توانند‬ ‫اه��داف تعیین ش��ده خود را محق��ق کنند و‬ ‫بهره الزم را برای استان محل احداث نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫چنانچ��ه دولت حداقل امکان��ات مورد نیاز‬ ‫ب��رای احداث صنایع کوچ��ک را تامین کند‪،‬‬ ‫می توان��د به حض��ور صاحبان س��رمایه برای‬ ‫شروع کسب وکاری امید داشته باشد‪.‬‬ ‫در ادامه نیز زمینه رشد و توسعه اقتصادی‬ ‫را فراهم کند‪ .‬توجه به این نکته ضروری به نظر‬ ‫می رسد که تامین موارد یادشده جزو وظایف‬ ‫دولت اس��ت و نباید نگاه کسب درامد از ان‬ ‫داشته باشد‪ .‬اگر دولت حداقل زیرساخت ها را‬ ‫فراهم کند در ادامه نیز می تواند از واحدهای‬ ‫تولیدی و س��رمایه گذاران بخواهد صنایع در‬ ‫دس��ت اج��را را در بازه زمان��ی کوتاه مدت و‬ ‫مشخصی تکمیل کند‪ ،‬به بهره برداری برساند‪.‬‬ ‫بدون تردید این گونه اقدامات حمایتگرانه در‬ ‫بلندمدت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫در ادام��ه و پس از راه ان��دازی یک صنعت‬ ‫کوچ��ک بحث های مالیاتی مطرح می ش��ود‪.‬‬ ‫درواقع دولت می تواند برای تداوم حمایت از‬ ‫این صنایع انها را تا چند سال نخست اغاز به‬ ‫کار از پرداخت مالیات معاف کند‪.‬‬ ‫صنای��ع کوچک می توانن��د پایه هایی برای‬ ‫اح��داث صنایع بزرگ باش��ند؛ یعنی ش��اید‬ ‫پ��س از احداث تاثیر قابل توجهی بر توس��عه‬ ‫اقتص��ادی کش��ور نداش��ته باش��ند‪ ،‬ام��ا در‬ ‫بلندم��دت می توانند پایه های��ی برای احداث‬ ‫صنایع بزرگ باشند‪ .‬یعنی در اینده می توانند‬ ‫ب��ه صنایع بزرگی تبدیل ش��وند‪ .‬ی��ا به این‬ ‫صنایع ملحق ش��وند و زمینه رش��د و توسعه‬ ‫صنعت را فراهم کنند‪.‬‬ ‫ما نمونه های متعددی از واحدهای کوچکی‬ ‫را داریم که رش��د کرده اند و به صنایع بزرگ‬ ‫تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنایع کوچک در طول سالیان اخیر جایگاه ویژه ای را در‬ ‫اقتصاد به خود اختصاص داده اند‪ .‬این صنایع اغلب زودبازده‬ ‫هس��تند و در دنیای مدرن کنونی به عنوان صنایع پیش��رو‬ ‫و اش��تغالزا ش��ناخته می ش��وند‪ .‬با این وجود‪ ،‬عوامل داخلی‬ ‫و خارج��ی بس��یاری بر عملکرد واحده��ای کوچک اثرگذار‬ ‫هس��تند‪ .‬بحران های اقتصادی‪ ،‬سیاس��ت های دولتی‪ ،‬رفتار‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬دسترسی به منابع مالی‪ ،‬موقعیت جغرافیایی‬ ‫و فس��اد از مهم ترین این عوامل هس��تند‪ .‬با این حال‪ ،‬توجه‬ ‫ب��ه صنایع کوچک حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬چراکه همانطور که‬ ‫اش��اره شد این کسب وکارها تاثیر بس��زایی بر اشتغالزایی و‬ ‫رونق اقتصادی دارند‪ .‬با وجود اثرگذاری و اهمیتی که صنایع‬ ‫کوچ��ک در کش��ور ما دارند و نی��از قابل توجهی که به وجود‬ ‫انها احس��اس می ش��ود‪ ،‬اما فعالیت این مجموعه ها به دلیل‬ ‫ضعف های زیرس��اختی‪ ،‬اقتصاد ناپایدار‪ ،‬رش��د ت��ورم و‪ ...‬با‬ ‫ریس��ک بیشتری همراه اس��ت‪ .‬درواقع سهم صنایع کوچک‬ ‫در ارزش افزوده ایجادشده در کشور در مقایسه با نمونه های‬ ‫موف��ق بین المللی واقعا ناچیز اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی از‬ ‫سیاس��ت گذاران انتظار می رود با ش��ناخت ظرفیت های این‬ ‫بخش‪ ،‬زمینه رشد و توسعه فعالیت انها را فراهم کنند؛ یعنی‬ ‫باید به گونه ای سیاس��ت گذاری شود تا با ایجاد نشاط تولید‪،‬‬ ‫جایگاه قابل قبولی به این واحدها اختصاص یابد‪.‬‬ ‫ازانجا که راه اندازی پروژه های بزرگ و سنگین در شرایط فعلی که‬ ‫با مشکالتی نظیر تحریم ها و کمبود نقدینگی مواجه هستیم‪ ،‬به سختی‬ ‫امکان پذیر اس��ت‪ ،‬ایجاد یا تقویت صنایع کوچک در شهرس��تان های‬ ‫گوناگون بهترین راهکار برای ایجاد فضای تولید و اشتغال است‬ ‫مبارکه به عنوان بزرگ ترین فوالدس��از کشور در استانه این‬ ‫روز‪ ،‬حمایت از صنایع کوچک را مورد توجه قرار داده است‪.‬‬ ‫بدون تردید چنانچه ش��رکت های بزرگ کشور از این صنایع‬ ‫کوچک حمایت کنند‪ ،‬زمینه تحولی در صنایع معدنی فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت حداکثری از ظرفیت های صنایع‬ ‫کوچک‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه چندی پیش در این باره‬ ‫گفت‪ :‬مرداد ‪ ۱۳۹۹‬در تقویم رس��می کش��ور روز حمایت از‬ ‫صنایع کوچک نام نهاده ش��ده اس��ت؛ صنایعی که نقش انها‬ ‫در رونق اقتصادی و جهش تولید اگر بیشتر از صنایع بزرگ‬ ‫نباش��د‪ ،‬به طور قطع کمتر نیس��ت‪ .‬بخش اعظمی از صنایع‬ ‫کوچک کش��ور را واحدهای صنعتی تش��کیل می دهند که‬ ‫هریک از انها در شرایط فعلی می توانند نقش فزاینده ای در‬ ‫استمرار حرکت چرخ اقتصادی کشور داشته باشند‪.‬‬ ‫پوشش دهی صفحات مسی قالب های ریخته گری مداوم‬ ‫بهمن راعی‪ :‬با تکیه بر دانش تخصصی کارشناسان‬ ‫واح��د ریخته گری م��داوم فوالد مبارک��ه و با اتکا به‬ ‫دانش فنی «ش��رکت پارس پالس��ما پوش��ش» برای‬ ‫نخس��تین بار در کشور‪ ،‬عملیات پوشش دهی صفحات‬ ‫مس��ی قالب های ریخته گری مداوم ب��ا موفقیت اجرا‬ ‫ش��د و ع�لاوه بر بهبود کیفی��ت و کمیت محصوالت‪،‬‬ ‫مصرف این صفحات که از استراتژیک ترین تجهیزات‬ ‫ریخته گری به شمار می اید تا ‪ ۵۰‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬رئی��س تعمیرگاه‬ ‫ریخته گ��ری مداوم ف��والد مبارکه با اع�لام این خبر‬ ‫و ب��ا تاکید ب��ر اینکه نتایج اجرای ای��ن پروژه در حد‬ ‫استانداردهای جهانی است‪ ،‬گفت‪ :‬این دستاورد ساالنه‬ ‫از خروج مبالغ زیادی ارز از کشور جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫روح اهلل بیرانوند در تشریح چگونگی اجرای این پروژه‬ ‫گفت‪ :‬پروژه پوش��ش دهی صفحات مس��ی قالب های‬ ‫ریخته گ��ری مداوم پس از طی ک��ردن موفقیت امیز‬ ‫مراح��ل تحقیقات��ی‪ ،‬در م��رداد ‪ ۱۳۹۸‬به صورت یک‬ ‫قرارداد یک ساله میان فوالد مبارکه و شرکت یادشده‬ ‫به جریان افتاد‪ .‬این پروژه در ابتدا به صورت ازمایشی‬ ‫روی ‪ ۳‬ماش��ین ریخته گری اجرا ش��د‪ .‬در ابتدای کار‪،‬‬ ‫در برخی خطوط ریخته گری در لحظه شروع فرایند‪،‬‬ ‫جریان مذاب به پوش��ش موجود حساس��یت نش��ان‬ ‫می داد و مش��کالتی ایجاد می کرد‪ .‬برای حل مش��کل‬ ‫یادشده بالفاصله تیم تحقیقاتی شرکت مجری و تیم‬ ‫کارشناسی ریخته گری مداوم به بررسی همه جانبه و‬ ‫موشکافانه فرایند از ابتدا تا انتها پرداختند و در نهایت‬ ‫پ��س از تالش ه��ا و تحقیقات ف��راوان‪ ،‬در اذر ‪۱۳۹۸‬‬ ‫علت چس��بیدن مذاب به پوش��ش یادشده مشخص‬ ‫و بالفاصل��ه رفع ش��د‪ .‬این پوش��ش در تمام خطوط‬ ‫ریخته گری مداوم فوالد مبارکه ازجمله ماش��ین های‬ ‫ریخته گری شماره ‪ ۲‬و ‪ ۵‬نیز مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئی��س تعمیرگاه ریخته گری م��داوم فوالد مبارکه از‬ ‫بهبود کیفیت و کمیت تختال های تولیدی در خطوط‬ ‫ریخته گ��ری فوالد مبارکه خبر داد و با تاکید بر اینکه‬ ‫سهم این پوشش در کسب این موفقیت قابل مالحظه‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ماشین ش��ماره ‪ ۵‬ریخته گری مداوم‬ ‫ح��دود ‪ ۹۰‬درصد از تختال های پروژه بزرگ گازترش‬ ‫توس��ط قالب های با پوش��ش ایرانی ریخته گری شد و‬ ‫از انجاک��ه ‪ ۱۰۰‬درص��د تختال های گازترش تولیدی‬ ‫س��ال جاری م��ورد تایید کنترل کیفی ق��رار گرفت‬ ‫می ت��وان ادعا کرد که بخش��ی از این موفقیت مربوط‬ ‫به پوشش یادش��ده است‪ .‬وی افزایش عمر قالب های‬ ‫ریخته گری مداوم را از دیگر مزایای اجرای این پروژه‬ ‫برشمرد و اظهارکرد‪ :‬عمر قالب های پوشش داده شده‬ ‫به ط��ور متوس��ط حدود ‪ ۵۴‬هزار ت��ن تختال و حدود‬ ‫‪ ۲.۴‬برابر قالب های بدون پوش��ش است و این موضوع‬ ‫مصرف صفحات مسی قالب های ریخته گری مداوم را‬ ‫که از قطعات اس��تراتژیک صنعت فوالدسازی به شمار‬ ‫می اید تا ‪ ۵۰‬درصد کاهش خواهد داد؛ ازاین رو این امر‬ ‫عالوه بر صرفه اقتصادی زیاد‪ ،‬از منظر مشکالت تامین‬ ‫قطعات استراتژیک نیز حائز اهمیت است‪ .‬بیرانوند در‬ ‫همی��ن زمینه گفت‪ :‬عالوه ب��ر میانگین عمر ‪ ۵۴‬هزار‬ ‫تن تختال‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه گذشته رکوردهای چشمگیر ‪۹۲‬‬ ‫ه��زار تن و ‪ ۹۰‬هزار تن تخت��ال تولیدی نیز ‪ ۵‬مرتبه‬ ‫تکرارش��ده که نش��ان دهنده قابلیت این پوشش برای‬ ‫رس��یدن به رکوردهای جهانی اس��ت؛ به نحوی که با‬ ‫اجرای چرخه ‪ PDCA‬و بهبودهای مستمر به زودی‬ ‫میانگی��ن عم��ر قالب های پوش��ش دار به ای��ن اعداد‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اجرای موفقیت امیز‬ ‫پروژه یادش��ده‪ ،‬چه در مرحله تحقیق و چه در مرحله‬ ‫اجرا‪ ،‬نتیجه اعتماد و اعتقاد مدیریت عالی سازمان به‬ ‫بومی س��ازی و تکیه بر دانش داخلی اس��ت و شایسته‬ ‫اس��ت از مدیرعامل‪ ،‬معاون بهره برداری و مدیر ناحیه‬ ‫فوالدس��ازی قدردانی کنیم؛ چراکه باوجود مشکالت‬ ‫گوناگون در زمینه بومی س��ازی‪ ،‬ب��ا تمام توان از این‬ ‫پروژه تا رسیدن به بلوغ فناوریک حمایت کردند‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت فوالد خوزستان نجات دهنده اکسین‬ ‫امین ابراهیمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالداکس��ین‬ ‫خوزس��تان با قدردانی از همکاری میان فوالداکسین‬ ‫و ش��رکت ف��والد خوزس��تان‪ ،‬دس��تاوردهای بزرگ‬ ‫این ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬را حاصل این همکاری‬ ‫و تعام��ل دانس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی فوالد‬ ‫خوزستان‪ ،‬ابراهیمی اظهارکرد‪ :‬در سال گذشته رشد‬ ‫خرید مواد اولیه از ش��رکت فوالد خوزس��تان بس��یار‬ ‫چش��مگیر بوده اس��ت‪ .‬این امر باعث گردش سرمایه‬ ‫میان این دو ش��رکت ش��ده و ب��ه درامدهای مالیاتی‬ ‫اس��تان ارزش افزوده قابل مالحظه ای رس��یده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رش��د صادراتی فوالد اکسین در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬افزود‪ :‬این اتفاق حاصل همکاری و اس��تفاده از‬ ‫زیرس��اخت های صادراتی و تجربیات فوالد خوزستان‬ ‫اس��ت و این امر عالوه بر تحقق درامدهای ارزی برای‬ ‫کش��ور‪ ،‬امکان خرید قطعات م��ورد نیاز خط تولید را‬ ‫فراهم اورد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالداکسین خوزستان با اشاره‬ ‫به تداوم همکاری میان این دو شرکت در سال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫رابطه این دو مجموعه را رابطه مادر و فرزندی دانست‬ ‫و افزود‪ :‬در کنار هم بودن این دو شرکت باعث برکات‬ ‫برای انها و صنعت فوالد کش��ور خواهد بود‪ ،‬بر همین‬ ‫اساس سعی ما بر این است این همکاری و بهره گیری‬ ‫از ظرفیت های مش��ترک و تجربیات در سال جاری و‬ ‫سال های اینده نیز برقرار باشد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫عظیمی��ان در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ازانجا ک��ه راه اندازی‬ ‫پروژه های بزرگ و س��نگین در شرایط فعلی که با مشکالتی‬ ‫نظیر تحریم ها و کمبود نقدینگی مواجه هس��تیم‪ ،‬به سختی‬ ‫امکان پذی��ر اس��ت‪ ،‬ایج��اد یا تقوی��ت صنای��ع کوچک در‬ ‫شهرس��تان های گوناگون بهترین راهکار برای ایجاد فضای‬ ‫تولید و اش��تغال اس��ت‪ .‬همچنین نباید از نظر دور داش��ت‬ ‫ک��ه صنایع کوچک از توانایی های خ��اص خود در کمک به‬ ‫صنایع دیگر برخوردارند‪ ،‬بنابراین نوسازی و بازسازی صنایع‬ ‫کوچک به همراه تقویت اس��تارت اپ ها و صنایع روستایی و‬ ‫شهرک های صنعتی و همچنین ایجاد مشوق هایی برای انها‬ ‫می تواند برای کل چرخه صنعت کشور کارگشا باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صنای��ع کوچک به لحاظ اینک��ه به طور عمده‬ ‫ازس��وی بخش خصوصی تاسیس و اداره می شوند از چابکی‬ ‫خاصی برخوردارند و در صورت حمایت می توانند تامین مواد‬ ‫اولیه صنایع بزرگ تر و همچنین فروش و صادرات بس��یاری‬ ‫از کااله��ای مه��م را با اس��تفاده از ظرفیت های بالفعل خود‬ ‫به خوبی تسهیل کنند‪.‬‬ ‫صنایع کوچک بهترین محل برای حضور بخش خصوصی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اوردگاهی که اقتصاد و فضای کس��ب و کار و اشتغال‬ ‫کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگر به ان نیازمند است‪ .‬باید‬ ‫در نظر داش��ته باش��یم اطالع رسانی و اگاهی از ظرفیت های‬ ‫هریک از این صنایع می تواند به حل مش��کالت سایر صنایع‬ ‫کم��ک کند‪ .‬عظیمیان در ادامه گفت‪ :‬فوالد مبارکه با اتخاذ‬ ‫اس��تراتژی بلندمدت در زمین��ه حمایت از صنایع کوچک و‬ ‫اس��تارت اپ ها و ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬شرایطی فراهم‬ ‫کرده است تا این بخش از صنعتگران کشور که خوشبختانه‬ ‫کم تعداد هم نیس��تند‪ ،‬بتوانند با همکاری با فوالد مبارکه و‬ ‫البته با نگاهی بلندمدت و خیالی اس��وده از س��رمایه گذاری‬ ‫مطمئن در کنار بزرگ ترین فوالدس��از کش��ور‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫فوالدس��از خاورمیانه و منطقه من��ا و همچنین بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده اهن اس��فنجی جهان به کار و فعالیت اقتصادی‬ ‫خ��ود ادامه دهند‪ .‬وجود ‪ ۲۸۰۰‬تامین کننده خدمات و کاال‬ ‫با حدود ‪ ۸۲‬درصد س��اخت داخ��ل در زنجیره تامین فوالد‬ ‫مبارک��ه‪ ،‬حض��ور ح��دود ‪ ۱۰۰۰‬کارخان��ه و کارگاه به طور‬ ‫مس��تقیم و ‪ ۳۰۰۰‬کارخانه و کارگاه به طور غیرمس��تقیم در‬ ‫شبکه گسترده مشتریان این شرکت و همچنین حمایت این‬ ‫شرکت از معادن کوچک مقیاس‪ ،‬موید اراده فوالد مبارکه در‬ ‫حمایت و استفاده حداکثری از ظرفیت های ارزشمند صنایع‬ ‫کوچک و داخلی اس��ت‪ .‬باشد تا با چنین اقداماتی در سراسر‬ ‫کشور عزیزمان شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد و‬ ‫ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال جوانان باشیم‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ته��ای صنایع کوچک به حل‬ ‫اگاهی از ظرفی ‬ ‫مش��کالت سایر صنایع کمک می کند‪ .‬به ویژه که‬ ‫اغلب این صنایع ازس��وی بخش خصوصی اداره‬ ‫یش��وند و چابک تر هستند؛ بنابراین در صورت‬ ‫م ‬ ‫حمایت امکان استفاده از ظرفیت های انها فراهم‬ ‫و تسهیل خواهد شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه‬ ‫مشکالت مالی‪ ،‬درد‬ ‫مشترک اصناف است‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1587‬‬ ‫پیاپی ‪2905‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬میزبان ‪۱۲‬‬ ‫دوره رویداد متالکس‬ ‫بررسی وضعیت صنایع کوچک در تجارت خارجی کشور‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تنها شعار کافی نیست‬ ‫پیمان مولوی‪ ،‬فعال و کارش��ناس اقتص��اد در این باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وقتی درباره صنایع از هر نوع‬ ‫ان و در هر ابعادی صحبت می کنیم‪ ،‬باید شرایط فعالیت انها‬ ‫را نیز در نظر بگیریم و باتوجه به ش��رایط‪ ،‬نقش و اهمیت ان‬ ‫را مورد بررسی قرار دهیم‪.‬‬ ‫مول��وی درب��اره تف��اوت ش��رایط صنایع بزرگ ب��ا صنایع‬ ‫کوچک کش��ور عنوان کرد‪ :‬ش��رکت های بزرگ کشور گرچه‬ ‫در ش��رایط کنونی در تیررس تحریم ها هس��تند اما در عین‬ ‫ح��ال ق��درت مالی و لجس��تیک الزم ب��رای در نظر گرفتن‬ ‫راهکارهای جایگزین را دارند اما ش��رکت ها و صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط که سرمایه در گردش محدود و در نتیجه ظرفیت‬ ‫صادراتی کمتری دارند‪ ،‬نمی توانند این دست اندازهای تجاری‬ ‫و هزینه های متعاقب ان را تاب بیاورند و متحمل فش��ارهای‬ ‫زیادی می ش��وند‪ .‬پس وقتی قرار است درباره صنایع کوچک‬ ‫صحبت کنیم‪ ،‬نمی توانیم شرایط موجود بین المللی را نادیده‬ ‫بگیریم و تنها براساس تئوری ها پیش برویم‪.‬‬ ‫وی در ادامه عنوان کرد‪ :‬نکته دیگر در این باره این اس��ت‬ ‫که وقتی می خواهیم درباره ش��رکت های کوچک و متوس��ط‬ ‫صحب��ت کنیم‪ ،‬بای��د هدف گیری ه��ای کالن خ��ود در این‬ ‫دولت باید حامی باشد‬ ‫مس��عود دانش��مند‪ ،‬فعال و کارش��ناس اقتصاد نیز در‬ ‫ای��ن ب��اره در گفت وگو ب��ا‬ ‫عنوان کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫دس��تورالعمل های موجود‪ ،‬مجموعه ه��ای صنعتی به این‬ ‫شکل طبقه بندی می شوند که تا ‪ ۱۰‬پرسنل کارگاه‪ ،‬از ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬پرس��نل صنایع کوچ��ک‪ ،‬از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۵۰۰‬نفر صنایع‬ ‫متوسط و بیش از این تعداد‪ ،‬صنایع بزرگ تلقی می شوند‪.‬‬ ‫دانش��مند با اس��تناد به امارهای رس��می کشور درباره‬ ‫صنایع کوچک و متوسط‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۷۰‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی در بخش صنعت توس��ط صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط ایجاد می شود‪ .‬در واقع صنایع کوچک و متوسط‬ ‫موت��ور محرکه تولید در ه��ر جامعه تلقی می ش��وند‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلیل دارای جایگاه ویژه ای در نظام های اقتصادی‬ ‫هس��تند‪ .‬دانش��مند تصریح کرد‪ :‬به دلیل یادشده دولت ها‬ ‫باید از صنایع کوچک و متوس��ط به نحو مطلوب حمایت‬ ‫کنند زیرا این صنایع مش��کالت بسیار بیشتری نسبت به‬ ‫صنایع بزرگ دارند‪ .‬صنای��ع بزرگ می توانند از‬ ‫بازاره��ای ب��زرگ تامین مالی انج��ام دهند‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که این ام��کان برای صنای��ع کوچک و‬ ‫متوسط وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن ب��اره افزود‪ :‬سیس��تم بانکی هم‬ ‫حمای��ت چندانی از صنایع کوچک نمی کند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل این دولت ها هس��تند که باید برای‬ ‫تقویت صنایع کوچک و متوس��ط اقدام کنند و تسهیالت‬ ‫الزم ب��رای ادامه بقای انه��ا را فراهم اورن��د؛ اقدامی که‬ ‫متاس��فانه در کش��ور ما به ش��کل مطلوب انجام نمی شود‬ ‫و طرح های��ی مثل صندوق توس��عه ملی که برای حمایت‬ ‫از ای��ن صنایع و تامی��ن وام ارزی برای توس��عه و تامین‬ ‫مواد اولیه این صنایع در نظر گرفته ش��ده نیز معموال ابتر‬ ‫می مانند‪ .‬این کارشناس اقتصاد تصریح کرد‪ :‬دولت همواره‬ ‫باید با ابزارهای مختلف مالی صنایع کوچک و متوس��ط را‬ ‫ش��اید امروز و باش��رایط اقتصادی فعلی کشور که صنایع بزرگ ما‬ ‫نیز برای حض��ور در عرصه های بین المللی و نقل وانتقاالت پولی خود‬ ‫دچار مش��کالت عدیده هس��تند‪ ،‬صحبت از امکان ایجاد راهکارهایی‬ ‫ب��رای حضور صنایع کوچک و متوس��ط در بازاره��ای خارجی کمی‬ ‫عجی��ب به نظر برس��د اما حقیقت این اس��ت که اگ��ر برنامه ریزان و‬ ‫سیاس��ت گذاران حوزه تجارت از س��ال های گذش��ته راهکارهایی را‬ ‫برای این مسئله اندیشیده بودند‪ ،‬شاید امروز این صنایع می توانستند‬ ‫به عن��وان ابزاری مویرگی برای عبور از س��د تحریم ها و ارزاوری برای‬ ‫کش��ور به کار ایند؛ پس قطعا این چاره اندیشی در وضعیت کنونی نیز‬ ‫می توان��د راه نجاتی برای رهایی از وضعیتی که هنوز پایانی برای ان‬ ‫متصور نیست‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک کش��ور م��ا در صورت بقا و گس��ترش فعالیت های‬ ‫صادراتی خود می توانند زمینه بیشتری را برای اشتغال جوانان ایجاد‬ ‫کنند و زنجیره ارزش��ی را که امروز در حد یک شعار مطرح می شود‪،‬‬ ‫به طور عملی محقق کنند‪.‬ط‬ ‫هوش تجاری در کسب وکارهای کوچک‬ ‫در اوایل زندگی هوش تجاری‪ ،‬بسیاری از تحلیلگران معتقد‬ ‫بودند هوش تجاری صرفا برای س��ازمان های بزرگ اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫االن تحلیل ها تغییر کرده و بسیاری از تحلیلگران معتقدند تمام‬ ‫ش��رکت ها در تمامی سایزها به هوش تجاری نیاز دارند‪ .‬هوش‬ ‫تجاری امکان��ات و ابزارهای مختلفی در اختیار کاربرانش قرار‬ ‫می دهد و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که کدام‬ ‫ابزار هوش تجاری برای کسب وکارهای کوچک مناسب است؟‬ ‫‹ ‹یک تعریف ساده‬ ‫ه��وش تج��اری‪ Business Intelligence ،‬یا به اختصار‬ ‫‪ BI‬ی��ک فراین��د فناوری محور برای تحلیل داده هاس��ت‪ .‬این‬ ‫فراین��د در نهای��ت به مدی��ران‪ ،‬صاحبان کس��ب وکار و تمام‬ ‫تصمیم گیرنده های اساس��ی یک کس��ب وکار‪ ،‬اطالعاتی عملی‬ ‫می دهد‪ .‬ابزارهای ‪ BI‬برای انالیز و تحلیل داده ها به صورت های‬ ‫مختلفی ارائه می ش��ود؛ مثال گزارش‪ ،‬داشبورد‪ ،‬چارت‪ ،‬نقشه‪،‬‬ ‫گ��راف و تم��ام ابزارهایی که بتوانند اطالع��ات و داده های خام‬ ‫را در قالب ه��ای بصری و قابل اس��تفاده به نمایش دراورند‪ .‬در‬ ‫حقیقت هوش تجاری به شما به عنوان یک مدیر کمک می کند‬ ‫که بفهمید چه عواملی در موفقیت یا شکست پروژه هایتان موثر‬ ‫اس��ت‪ .‬همین باعث می ش��ود بتوانید بفهمید چه عواملی سود‬ ‫بیش��تر برای شما رقم می زنند و چه عواملی سود کمتری برای‬ ‫شما به همراه دارند‪ BI .‬طیف گسترده ای از ابزار‪ ،‬اپلیکیشن و‬ ‫متدلوژی را شامل می شود که به یک سازمان کمک می کند که‬ ‫بتواند اطالعات (‪ )Data‬را از سیس��تم داخلی و منابع خارجی‬ ‫ش��رکت جمع اوری و انها را برای تحلیل اماده کند‪ .‬از مجموع‬ ‫این اطالعات در نهایت یک گزارش تهیه می شود که به مدیر و‬ ‫تصمیم گیرنده نهایی سازمان تحویل داده می شود‪ .‬اجازه دهید‬ ‫با یک مثال این لقمه قلنبه س��لنبه را برایتان به راحت الحلقوم‬ ‫تبدیل کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹یک مثال روشن و واضح‬ ‫ف��رض کنید ش��ما یک فروش��گاه بزرگ اینترنت��ی دارید و‬ ‫محص��والت زیادی برای فروش‪ .‬قطعا ذهن هیچ مدیری یارای‬ ‫نگه��داری تم��ام اعداد و ارقام مربوط به خرید و فروش را ندارد‬ ‫و البته که واقعا نیاز به حفظ تمام این اعداد و ارقام نیس��ت‪ .‬در‬ ‫فرایند پیاده س��ازی هوش تج��اری طبق یک عملیات پیچیده‬ ‫همه داده های سازمان در یک دیتابیس (‪ )Data Base‬جمع‬ ‫می ش��ود (اینکه اطالعات روزانه جمع اوری ش��ود یا ماهانه یا‬ ‫هفتگی دس��ت خودت��ان اس��ت)‪ .‬در حقیقت ای��ن دیتابیس‬ ‫حاوی تمام اطالعات ش��رکت و تک تک فروش ها و خریدهای‬ ‫انجام ش��ده توس��ط سازمان است‪ .‬در اصطالح تخصصی به این‬ ‫دیتابیس‪ ،‬انباره داده ی��ا ‪ data warehouse‬می گویند‪ .‬این‬ ‫‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬درص��دی مقاومت کنن��د و در فرایندهای خرید و‬ ‫فروش کاال دچار مشکالت فراوانی می شوند‪.‬‬ ‫مول��وی در بیان راهکاره��ا و اولویت های حمایت از صنایع‬ ‫کوچک نیز گفت‪ :‬در ش��رایط فعل��ی بهترین کار برای کمک‬ ‫به ادامه فعالیت این بنگاه ها تسهیل روابط مالی و همین طور‬ ‫رواب��ط بین المللی اس��ت‪ .‬دولت ها باید در ای��ن حوزه نقش‬ ‫حمایت کنن��ده داش��ته باش��ند‪ .‬سیاس��ت گذاران این حوزه‬ ‫بای��د واقعیت ه��ا را در نظر بگیرند و باتوجه به اینکه کش��ور‬ ‫م��ا ظرفیت های زی��ادی در ای��ن زمینه دارد‪ ،‬ب��ا رویکردی‬ ‫مناس��ب برنامه های جدید‪ ،‬مدون و حساب ش��ده ای را برای‬ ‫چشم اندازهای بعدی کشور تعریف کنند‪.‬‬ ‫مول��وی در پایان تاکید ک��رد‪ :‬دس��ت اندرکاران این حوزه‬ ‫باید به این نتیجه برس��ند که نباید از این ظرفیت های بخش‬ ‫خصوصی به عن��وان جاده صاف کن اس��تفاده کنند‪ ،‬بلکه باید‬ ‫ج��اده را برای حرکت انها هموار کنند و سیاس��ت هایی مثل‬ ‫سیاس��ت های تمام کشورهای در حال ترقی در حوزه تجارت‬ ‫را در پیش بگیرند که اگر غیر از این باش��د‪ ،‬تمام ش��عارهای‬ ‫م��ا در حمایت از صنایع کوچک بی معنی اس��ت و به نتیجه‬ ‫خاصی نمی رسد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫مورد حمایت خود قرار دهد تا اشتغال در کشور‬ ‫در مس��یر صحیح خود قرار گیرد‪ ،‬زیرا حمایت‬ ‫نک��ردن از صنایع کوچک و متوس��ط منجر به‬ ‫تعطیل��ی ای��ن واحدها و گس��ترش بیکاری در‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫دانش��مند در پای��ان ب��ه وضعی��ت نامطلوب‬ ‫صنای��ع کوچک کش��ور در عرصه تولید اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر تقریبا همه واحدهای صنعتی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬جزو صنایع کوچک و‬ ‫متوسط هستند و غیرفعال ش��دن این شهرک ها بیش از‬ ‫همه به دلی��ل حمایت نکردن دول��ت از صنایع حاضر در‬ ‫انها بوده اس��ت؛ البته در کنار این حمایت ها باید شرایط‬ ‫به نحوی مهیا باش��د که صنایع کوچک و متوسط بتوانند‬ ‫سرعت گردش سرمایه را افزایش و دامنه نوسانات در این‬ ‫بخش را کاهش دهند‪.‬‬ ‫نقطه شروع و صفر مرزی پروژه های هوش تجاری است‪.‬‬ ‫اطالعاتی که در انبار داده جمع اوری می شوند‪ ،‬چند بعد مهم‬ ‫(‪ )Dimension‬دارند که عبارتند از‪:‬‬ ‫مکان یا لوکیشن کاربران‪ :‬فرض کنید هر کاال توسط یک‬ ‫نفر خریداری می ش��ود که این ش��خص در یک استان‪ ،‬شهر و‬ ‫منطقه خاصی زندگی می کند‪ .‬پس یکی از ابعاد مهم داده های‬ ‫شما متغیر مکان است‪.‬‬ ‫زمان‪ :‬عالوه بر تمام اینها هر فروش یک پارامتر زمان دارد‪.‬‬ ‫ش��ما حس��اب کنید روزی حداقل ‪ ۱۰‬هزار تا از این فروش و‬ ‫فروش های دیگر به انبار داده اضافه می شوند‪.‬‬ ‫حاال تصور کنید قرار است یک جلسه استراتژی های کالن (یا‬ ‫حتی غیرکالن و در مقیاس کوچک تر) برگزار شود و مدیران و‬ ‫تصمیم گیرندگان نهایی بخواهند یک تصمیم اساس��ی بگیرند؛‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫رئیس سابق سازمان توسعه تجارت‬ ‫سال های زیادی است که در کشور ما درباره اهمیت صنایع کوچک و متوسط صحبت و به بهانه های مختلف‬ ‫بر لزوم حمایت از این صنایع تاکید می ش��ود‪ ،‬با این حال‪ ،‬به نظر می رس��د صنایع کوچک کش��ور نتوانسته اند‬ ‫جایگاه خود را در بازارهای داخلی انچنان که باید و شاید پیدا کنند‪ .‬اما به تازگی دست اندرکاران وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم کرده اند شرایطی فراهم شده که صنایع کوچک عالوه بر فعالیت در عرصه داخلی بتوانند‬ ‫محصوالت خود را در بازارهای کش��ورهای دیگر نیز ارائه کنند‪ .‬اما چرا در حالی که در بس��یاری از کش��ورها‪،‬‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬متوسط و حتی کارگاهی در کنار صنایع بزرگ‪ ،‬امکان فعالیت تجاری و کسب درامد با حاشیه‬ ‫سود قابل قبول را دارند‪ ،‬در کشور ما هیچ گاه این امر به درستی تحقق پیدا نکرده و حتی دامنه فعالیت بسیاری‬ ‫از این صنایع‪ ،‬محدودتر از گذش��ته ش��ده است‪ .‬در بسیاری از تحلیل ها درباره صنایع کوچک‪ ،‬کارشناسان این‬ ‫صنای��ع را جزو زنجیره ارزش دس��ته بندی می کنند و اعتقاد دارند وج��ود این صنایع در کنار صنایع بزرگ هر‬ ‫کشور الزم است و دولت ها نیز باید از فعالیت های این بخش حمایت کنند‪ .‬اما اجرای این تئوری ها در عمل و‬ ‫در شرایط خاص اقتصادی کشور ما به هیچ وجه مشابه کشورهای پیشرفته در این حوزه نیست‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫به بهانه روز حمایت از صنایع کوچک‪ ،‬این موضوع را با کارشناسان اقتصادی مطرح کرده که‬ ‫شرح ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫زمینه را نیز در نظر بگیریم اما به نظر می رس��د این‬ ‫تصمیم گی��ری و هدف گذاری ها به ش��کل جامع و‬ ‫کامل درباره شرکت های کوچک و متوسط ما انجام‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬مولوی در بیان مثال در این زمینه‬ ‫ب��ه موضوع حمای��ت از صنایع کوچک در کش��ور‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬گرچه سال هاس��ت که درباره‬ ‫حمایت از صنایع‪ ،‬ش��رکت ها و بنگاه های کوچک و‬ ‫متوسط کشور صحبت به میان می اید اما هنوز معلوم نیست‬ ‫ک��ه منظ��ور از این حمایت چیس��ت‪ .‬این حمای��ت می تواند‬ ‫به معنای اعط��ای وام‪ ،‬پس نگرفتن وام یا بسترس��ازی برای‬ ‫گس��ترش فعالیت در این حوزه باشد‪ .‬این کارشناس اقتصاد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در هر صورت به نظر می رسد حمایت های الزم و‬ ‫کافی در ش��رایط موجود از صنایع کوچک و متوسط به عمل‬ ‫نمی اید و ما بیش��تر از اینکه این موضوع را براساس واقعیات‬ ‫موجود پیش ببریم‪ ،‬به شعار روی اورده ایم که بیشتر به درد‬ ‫سخنرانی ها و روزنامه ها می خورد‪.‬‬ ‫مول��وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های خ��ود درباره‬ ‫مشکالت فعلی کش��ور در حوزه تجارت خارجی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬کش��ور ما در ح��ال حاضر دارای صنایع بس��یار بزرگی‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا سرعت‬ ‫توسعه‬ ‫اقتصادی ما‬ ‫کم است‬ ‫صنایع کوچکی که دیده نمی شوند‬ ‫اس��ت که محور توس��عه هس��تند و در کن��ار انها‬ ‫صنایع کوچک در پایین دس��ت و در زنجیره ارزش‬ ‫قرار می گیرند اما باید به این موضوع توجه داش��ته‬ ‫باشیم که نقل و انتقاالت ساده تجاری که شاید ‪۱۵‬‬ ‫سال پیش در زمانی حدود ‪ ۲‬ساعت انجام می شد‪،‬‬ ‫باتوجه به شرایط خاص کشور امروز حدود ‪ ۳‬هفته‬ ‫زم��ان می ب��رد‪ .‬به طبع صنایع کوچ��ک نمی توانند‬ ‫ای��ن کار را انجام دهن��د‪ ،‬در حالی که بابت ای��ن تاخیر باید‬ ‫هزینه ه��ای زیادی را ص��رف کنند‪ .‬وی عنوان ک��رد‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد ما به جای اینکه سنگ های بزرگ برداریم‪ ،‬بهتر است‬ ‫به حل و فصل مس��ائل قابل اصالح بپردازیم و سعی کنیم در‬ ‫عم��ل کاری از پیش ببریم‪ .‬ما برای اینکه بتوانیم کاری برای‬ ‫صنایع کوچک و متوسط انجام دهیم باید وضعیت کسب وکار‬ ‫در ش��هرک های صنعتی را مورد بررس��ی قرار دهیم و برای‬ ‫بقای انها کاری انجام دهیم‪.‬‬ ‫ل حاضر بسیاری از‬ ‫این کارشناس اقتصاد یاداور شد‪ :‬در حا ‬ ‫فعاالن صنایع کوچک به دلیل عدم توازن بازار و حاشیه سود‬ ‫نامناس��ب‪ ،‬میل چندانی به ادامه فعالیت ندارند؛ ضمن اینکه‬ ‫این صنایع به دلیل توان مالی محدود نمی توانند در برابر تورم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۸۰‬اتوبوس به چرخه‬ ‫حمل ونقل عمومی‬ ‫اصفهان پیوست‬ ‫مثال اینکه ایا استراتژی درستی است که برای صرفه جویی در‬ ‫هزینه ها اجناس��ی که از تامین کننده ها خریداری می شوند در‬ ‫انبارهای در دست احداث نگهداری شوند یا خیر‪.‬‬ ‫دقیقا از همین قسمت هوش تجاری وارد عمل می شود؛ مثال‬ ‫در این مثالی که زدیم‪ ،‬مدیر یا گروه مدیریت به راحتی از روی‬ ‫اطالعات خالصه سازی ش��ده یا به اصطالح ‪Summarized‬‬ ‫‪ Data‬می تواند بفهمد که چه کاالها یا گروه کاالهایی توس��ط‬ ‫کدام افراد در چه شهرها و مناطقی بیشتر فروش می رود یا در‬ ‫چه زمانی (فصل‪ ،‬س��ال‪ ،‬روز) کدام کاال یا گروه کاالیی بیش��تر‬ ‫فروخته می شود‪.‬‬ ‫ح��اال بر این اس��اس ایا ان اس��تراتژی که مث��ال زدیم واقعا‬ ‫ب��ه صرفه جوی��ی در هزینه ها کمک می کند یا بدتر باعث ایجاد‬ ‫هزین��ه اضافه می ش��ود؟ مثال اگر متوجه ش��ویم که کاالی ‪X‬‬ ‫در منطق��ه ‪ y‬تهران ف��روش باالیی دارد‪ ،‬ایا تصمیم اینکه انبار‬ ‫کاالی ‪ X‬را در منطقه ‪ Y‬احداث کند‪ ،‬باعث کاهش هزینه های‬ ‫نگهداری و رساندن (‪ )delivery‬محصول می شود یا خیر؟‬ ‫‹ ‹دنیای دیروز و دنیای امروز‬ ‫پیش از ظهور هوش تجاری‪ ،‬مدیران ش��رکت ها و سازمان ها‬ ‫به عل��ت نب��ود دان��ش فنی الزم‪ ،‬برای بررس��ی هر گ��زارش از‬ ‫وضعیت س��ازمان‪ ،‬باید درخواست تهیه گزارش را به واحد ‪ IT‬‬ ‫ارائه می دادند و نتیجه را از این واحد دریافت می کردند‪ .‬با ظهور‬ ‫هوش تجاری‪ ،‬یک الیه مفهومی روی پایگاه داده س��ازمان قرار‬ ‫گرفت و مدیران می توانستند با مراجعه به سامانه هوش تجاری‪،‬‬ ‫گزارش��ات خود را تهیه کنند‪ .‬دقت کنید این قسمت از سامانه‬ ‫هوش تجاری که اصطالحا گزارش س��از نامیده می شود‪ ،‬خالف‬ ‫واحد ‪ ۲۴ IT‬ساعت شبانه روز و ‪ ۷‬روز هفته در دسترس است‪.‬‬ ‫کسب وکار شما از کدام ابزار هوش تجاری استفاده می کند؟‬ ‫باوج��ود انک��ه همه اذع��ان دارند توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬یکی از مهم ترین و محوری ترین راهکارهای‬ ‫برون رفت از بحران و توس��عه اقتصادی کش��ور است‪،‬‬ ‫به نظر می رسد به دلیل ماهیت فرابخشی‪ ،‬تاثیرپذیری‬ ‫از عوام��ل مختل��ف بین الملل��ی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فنی و مقرراتی و ماهیت پیچیده اجرایی ان‪،‬‬ ‫این نگرش تنها در س��طح شعار باقی مانده و امارهای‬ ‫رس��می عملکرد تجارت خارجی کش��ور در طول یک‬ ‫دهه گذشته‪ ،‬ش��اهدی بر این مدعا است‪ .‬گرچه نباید‬ ‫نقش تحریم ها و در طول ماه های اخیر ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا را در کاهش امارهای تجاری کشور نادیده گرفت‬ ‫(به طوری که در ‪ ۴‬ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قب��ل حدود ‪ ۴۰‬درصد در صادرات و حدود ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫در واردات با کاهش مواجه شدیم) اما باید بپذیریم که‬ ‫سایر عوامل از جمله ضعف در ساختار سیاست گذاری‬ ‫و مدیریت��ی در تدوین و اج��رای راهبردهای عملیاتی‬ ‫نیز در این امر بس��یار تاثیرگ��ذار بوده اند؛ به طوری که‬ ‫حتی در صورت اتمام دوره س��خت تحریم ها و غلبه بر‬ ‫بیماری جهانگیر کرونا‪ ،‬باز هم بعید به نظر می رسد که‬ ‫قطار توس��عه صادرات کشور بر همین ریل و روالی که‬ ‫در پی��ش دارد‪ ،‬بتوان��د به زودی به مقصدی امیدبخش‬ ‫و روشن برسد‪.‬‬ ‫امروزه بر هیچ کس پوش��یده نیس��ت ک��ه ایران در‬ ‫مقایس��ه با بسیاری از کشورهای توس��عه یافته دنیا از‬ ‫ظرفیت ه��ا‪ ،‬منابع زیرزمینی‪ ،‬اس��تعدادهای طبیعی‪،‬‬ ‫نی��روی ج��وان و دانش اموخت��ه و نیز امتی��از کثرت‬ ‫همسایگی برخوردار است که هر یک می تواند به تنهایی‬ ‫مزیت رقابت��ی قدرتمندی برای تجارت خارجی ایران‬ ‫محس��وب ش��ود؛ با این وجود جایگاه م��ا از جایگاهی‬ ‫که شایس��ته انیم‪ ،‬فاصله بس��یار زی��ادی دارد و ما در‬ ‫سال های پایانی افق ‪ ۲۰‬ساله ای که در دهه ‪ ۸۰‬تدوین‬ ‫ش��د نیز همچن��ان از ان چش��م انداز فاصله معناداری‬ ‫داری��م و س��وال قدیمی و کلیدی تاریخ��ی ما هنوز و‬ ‫همچنان قابل تکرار اس��ت که «چرا س��رعت این قطار‬ ‫توسعه چنین کند و ارام است؟!»‬ ‫ویژگی مهم تجارت در این سال ها در بخش صادرات‪،‬‬ ‫کاهش س��هم محصوالت نهایی (با ارزش افزوده باال) و‬ ‫جایگزینی و افزایش س��هم کاالهای واسطه ای (حدود‬ ‫‪ ۱۶‬درص��د) ب��وده که نش��ان می ده��د توانمندی در‬ ‫رقابت پذیری کش��ور برای صادرات صنعتی کمتر شده‬ ‫و روند به سمت صادرات مواد اولیه و خام فروشی تغییر‬ ‫کرده است‪ .‬در همین سال ها هم تنوع محصوالت رشد‬ ‫چش��مگیری نداش��ته و هم تنوع بازارها نسبت به ‪۱۵‬‬ ‫سال قبل کاهشی چشمگیر پیدا کرده است؛ به طوری‬ ‫ک��ه ص��ادرات بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد محصوالت کش��ور‬ ‫که در س��ال ‪ ۸۴‬به بیش از ‪ ۱۵‬کش��ور جهان صورت‬ ‫می گرفت‪ ،‬با ش��روع تحریم ها و اعم��ال محدودیت ها‬ ‫در س��ال ‪ ۹۲‬به کمتر از ‪ ۸‬کش��ور کاهش پیدا کرد و‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬نیز تقریبا در همی��ن محدوده باقی ماند‬ ‫و ط��ی همین ب��ازه زمانی نیز در بح��ث واردات‪ ،‬اروپا‬ ‫س��هم ‪ ۵۰‬درص��دی خود را به زی��ر ‪ ۲۰‬درصد کاهش‬ ‫داد و عراق‪ ،‬امارات‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین و هند‪ ،‬شرکای اصلی‬ ‫تج��ارت خارجی ایران ش��دند‪ .‬عالوه بر نفس��گیری و‬ ‫فرس��اینده بودن مش��کالت برون مرزی‪ ،‬اعمال برخی‬ ‫هزینه های س��ربار نظی��ر نرخ باالی بهره تس��هیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬نرخ باالی مالیات‪ ،‬عدم استرداد به موقع مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬هزینه ه��ای تحمیلی تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫مش��کالت حمل ونقل‪ ،‬خدمات بندری‪ ،‬ضعف ساختار‬ ‫لجستیکی‪ ،‬ضعف زیرس��اخت های تجاری نظیر ریل‪،‬‬ ‫کارگ��و‪ ،‬کانتینر یخچالی و ج��اده و‪ ...‬در کنار پرداخت‬ ‫نشدن به موقع مشوق های صادراتی‪ ،‬نبود سیاست های‬ ‫تجاری کارامد و به تازگی تعهدات ارزی و فش��ار بانک‬ ‫مرکزی باعث بی اعتمادی بخش فعال اقتصادی‪ ،‬ظهور‬ ‫کارت های بی هویت بازرگانی (اجاره ای)‪ ،‬فرار س��رمایه‬ ‫و از دس��ت دادن بازار محصوالت ایرانی در کشورهای‬ ‫هدف صادراتی ش��ده و البته به تمام این ضعف ها باید‬ ‫مشکالت درون بنگاهی نظیر ضعف فناوری و دانش روز‬ ‫فنی‪ ،‬پایین بودن ظرفیت تولید‪ ،‬ضعف شدید بهره وری‬ ‫و ناامی��دی بخش خصوصی شایس��ته و اخیرا افزایش‬ ‫جذابیت بورس بازی و داللی نس��بت به تولید و تجارت‬ ‫را نیز اضافه کرد که فاصله ما را از دنیا همچنان افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د صادرات هنوز فقط واژه ای است در‬ ‫اس��ناد باالدستی که تنها باعث زینت برنامه ها می شود‬ ‫اما ب ه قدر نفت‪ ،‬هنوز مورد تاکید و حمایت نیست‪ .‬گرچه‬ ‫در تمام سیاست ها و برنامه ها به ان اشاره می شود‪ ،‬اما‬ ‫جایگاه ان در تامین منابع مورد نیاز و حمایت مستقیم‬ ‫و رف��ع موانع و محدودیت ه��ای قانونی‪ ،‬همچنان اخر‬ ‫صف اس��ت! با اینکه ‪ ۵‬گام بیشتر به چشم انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫نداریم و باید صادرات ما در ان س��ال به ‪ ۱۸۰‬میلیارد‬ ‫دالر برس��د‪ ،‬هنوز ریل گذاری مطلوب و هدفمندی در‬ ‫مس��یر صادرات ش��کل نگرفته و حتی امسال عقبگرد‬ ‫جدی و تکان دهنده ای نیز پیش رو داریم‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1587‬‬ ‫پیاپی ‪2905‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گرانفروشان‬ ‫باید‬ ‫مجازات شوند‬ ‫قاسمعلی حسنی‬ ‫دبیر کل بنکداران مواد غذایی تهران‬ ‫دردسر بزرگ صنایع کوچک‬ ‫مشکالت مالی‪ ،‬درد مشترک اصناف است‬ ‫پیمان صفردوست‪ :‬اصناف کشور در حوزه تولید‬ ‫در این س��ال ها در تالش هس��تند تا فعالیت شان را‬ ‫از حالت س��نتی و جزیره ای به ش��کلی سازمان یافته‬ ‫و نظام من��د تبدی��ل و به عن��وان یک تش��کل واحد‬ ‫عم��ل کنند‪ .‬این واحدها با نظ��ارت اتاق اصناف و در‬ ‫چارچوب قانون نظام صنف��ی فعالیت های مطلوبی‬ ‫را نی��ز انج��ام داد ه و توانس��ته اند به تدری��ج جایگاه‬ ‫خ��ود را در نظ��ام اقتصادی کش��ور به عن��وان یک‬ ‫ح��وزه تاثیرگذار تثبیت کنن��د‪ .‬با این حال هنوز هم‬ ‫مشکالت و موانع بس��یار زیادی در مسیر رسیدن به‬ ‫ای��ن هدف نهایی وجود دارد که البته کلید اغلب انها‬ ‫تعامل و تفاهم درون گروهی یا بین بخش��ی است‪ .‬در‬ ‫گ��زارش بازار و اصناف این ش��ماره‬ ‫برخی از‬ ‫این مش��کالت به ویژه در حوزه تولید در گفت وگو با‬ ‫فعاالن این بخ��ش به عنوان فعاالن صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط در اقتصاد ایران مطرح شده که شرح ان را‬ ‫در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‹ ‹زیر تیغ مخارج مانده ایم‬ ‫رئی��س کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی ات��اق اصناف‬ ‫ته��ران اعتقاد دارد گرچه‬ ‫اصن��اف تولی��دی نقش‬ ‫مهم��ی در اش��تغالزایی‬ ‫کش��ور دارند‪ ،‬اما بس��یار‬ ‫شکننده هستند و به دلیل‬ ‫مش��کالت اقتصادی توان‬ ‫زیادی برای مقابله با نوسانات قیمت ندارند‪.‬‬ ‫در این باره‬ ‫عل��ی اژدرکش در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اصناف تولیدی در شرایط اقتصادی امروز‬ ‫متحمل بیشترین فشارهای مالی هستند و برای بقا‬ ‫نیاز به حمایت نهادهای باالدستی دارند‪ .‬سرمایه در‬ ‫گردش مح��دود این واحدها قدرت انه��ا را در برابر‬ ‫مش��کالت مرسوم اقتصاد کش��ور محدود می کند و‬ ‫ب��ا یک نوس��ان مقطعی قیمت و تفاوت ایجاد ش��ده‬ ‫در نرخ خرید و فروش‪ ،‬ممکن اس��ت تعداد زیادی از‬ ‫این واحدها برای همیش��ه تعطیل شوند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اصناف تولیدی در ش��رایطی ب��ه فعالیت خود ادامه‬ ‫می دهند که حاشیه سود انها به دلیل مسائل مختلف‬ ‫اقتصادی بسیار کم شده اما هزینه های انها همچنان‬ ‫بدون تناس��ب در حال افزایش اس��ت که بخش��ی از‬ ‫ای��ن هزینه ها عالوه بر هزینه مواد اولیه و دس��تمزد‬ ‫کارگر و مواردی از این قبیل‪ ،‬هزینه هایی اس��ت که‬ ‫می توان انها را با چاره اندیش��ی کاهش داد‪.‬اژدرکش‬ ‫در این زمینه خاطرنشان کرد‪ :‬در این شرایط حداقل‬ ‫کاری که از نهادهای باالدس��تی برمی اید‪ ،‬این است‬ ‫که هزینه هایی مانند مالیات را باتوجه به مش��کالتی‬ ‫مثل کاهش قدرت خرید مردم و همه گیری ویروس‬ ‫کرونا در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹موازی کاری ها ما را نابود می کند‬ ‫از س��وی دیگ��ر رئی��س‬ ‫اتحادی��ه گل ها و گیاهان‬ ‫زینت��ی ب��ا برش��مردن‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی و‬ ‫زیان ه��ای مال��ی ک��ه‬ ‫اصن��اف تولیدی ب��ر اثر‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در‬ ‫کشور با ان دست وپنجه‬ ‫نرم می کنند‪ ،‬از اقدامات نهادهایی مثل ش��هرداری‬ ‫گالی��ه دارد‪ .‬اکبر ش��اهرخی در گفت وگو با‬ ‫درباره تشدید زیان های مالی فعاالن صنف گل و گیاه‬ ‫به دلیل اقدامات نس��نجیده نهاده��ای موازی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬فع��االن صنف��ی در ای��ن بخش ب��ا پرداخت‬ ‫هزینه های فراوان از قبیل اجاره بها‪ ،‬مالیات‪ ،‬عوارض‬ ‫و‪ ...‬س��عی می کنن��د خود را ب��ا ش��رایط نامطلوب‬ ‫اقتصادی کش��ور وفق دهند و با حداقل س��ود و بهره‬ ‫مال��ی‪ ،‬چراغ واحدهای خود را روش��ن نگاه دارند اما‬ ‫متاس��فانه ای��ن کورس��وهای امید نیز یک��ی پس از‬ ‫دیگری به دلیل فعالیت ه��ای موازی نهادهایی مثل‬ ‫شهرداری تبدیل به یاس می شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این ش��رایط شهرداری با ارائه مجوز‬ ‫ب��ه واحده��ای س��یار گل و گیاه ک��ه از پرداخت هر‬ ‫ن��وع هزینه دیگر معاف هس��تند‪ ،‬موجب می ش��ود‬ ‫ان��دک بازار همکاران ما نی��ز از بین برود و واحدهای‬ ‫گل فروش��ی ما کم کم رو به تعطیل��ی دائم بگذارند‪.‬‬ ‫ش��اهرخی در این ب��اره تاکید کرد‪ :‬ای��ن رکود بازار‬ ‫ف��روش در الیه های بعدی‪ ،‬رک��ود در بازار تولید گل‬ ‫و گی��اه را در پ��ی دارد و از انجا که ای��ن کاال کاالیی‬ ‫قابل ذخی��ره نیس��ت‪ ،‬در م��دت کوتاهی س��رمایه‬ ‫تولیدکننده نیز از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه گل و گیاهان زینت��ی در این باره‬ ‫ل حاض��ر بس��یاری از واحدهای‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬در حا ‬ ‫تولیدکنن��ده اعتقاد دارند پ��رورش گیاهان زینتی‬ ‫دیگر س��وداوری به همراه ندارد و قصد دارند پرورش‬ ‫محصوالت کش��اورزی را در برنام��ه اینده خود قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصناف تولیدی نیاز به حمایت دارند‬ ‫مش��کالت اصن��اف‬ ‫تولیدکنن��ده‪ ،‬موضوعی‬ ‫نیس��ت که به معدودی از‬ ‫اصن��اف محدود ش��ود و‬ ‫تقریبا همه اصنافی که با‬ ‫تولی��د س��روکار دارن��د‬ ‫به نحوی‪ ،‬این مشکالت را‬ ‫لم��س کرده ان��د‪ .‬رئیس‬ ‫ات��اق اصناف ایران نیز حمای��ت از اصناف تولیدی را‬ ‫یک��ی از مهم ترین اولویت ه��ا در این حوزه می داند و‬ ‫معتقد اس��ت باتوجه به نقش��ی که ای��ن واحدها در‬ ‫کارافرین��ی دارند‪ ،‬باید نگاه وی��ژه ای به این واحدها‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در ح��ال حاضر حدود ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫واح��د تولیدی کوچ��ک در حوزه اصناف مش��غول‬ ‫فعالیت هستند که اگر فعالیت انها به رشد حداکثری‬ ‫برس��د‪ ،‬تاثیر بس��زایی در توس��عه اقتصاد کش��ور‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی و کاهش بیکاری خواهند داش��ت‪.‬نوده‬ ‫فراهان��ی در این باره تاکید ک��رد‪ :‬باید حمایت از این‬ ‫واحدها صورت گیرد و موانع تولید از مس��یر حرکت‬ ‫انها برداش��ته شود تا تولید با س��ر و شکل واقعی ان‬ ‫قابلی��ت بروز داش��ته باش��د‪.‬وی در این ب��اره افزود‪:‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫وضعی��ت کل��ی ب��ازار و اصن��اف کش��ور به دلیل‬ ‫مش��کالت مختلفی که اقتصاد ما با ان مواجه است‪،‬‬ ‫چندان باثبات نیس��ت و نوس��انات بازار مصرف هم‬ ‫غالبا از همین موضوع نش��ات می گیرد‪ .‬با این حال‬ ‫در ش��رایط فعلی هیچ گونه کمبودی در بازار کاالی‬ ‫اساس��ی و م��واد غذای��ی نداریم و تامی��ن کاالهای‬ ‫اساس��ی و مورد نی��از مردم به می��زان کافی صورت‬ ‫گرفت��ه است‪.‬ش��اید در چن��د ماه گذش��ته کمبود‬ ‫برخی اقالم در بازار به چشم می خورد که در نتیجه‬ ‫تخصیص نیافت��ن ارز به واردات کاالهایی بود که از‬ ‫اردیبهش��ت با این مش��کل مواجه بودند اما با تامین‬ ‫ارز مورد نیاز برای واردات این اقالم‪ ،‬مشکل ما در این‬ ‫زمینه برطرف شد و در حال حاضر کمبودی در بازار‬ ‫کاالهای اساس��ی وجود ندارد‪.‬البته همچنان گاهی‬ ‫ش��اهد سوءاس��تفاده هایی در عرصه فروش هستیم‬ ‫و مردم از گرانفروش��ی کاالها شکایت دارند‪ .‬در این‬ ‫باره باید گفت گرانفروش��ی و سوءاستفاده هایی که‬ ‫در بازار مش��اهده می ش��ود‪ ،‬بیشتر ناشی از عملکرد‬ ‫واردکنن��دگان و عرضه کنن��دگان اس��ت‪ ،‬وگرن��ه‬ ‫کمب��ودی در بازار وج��ود ندارد که منجر به افزایش‬ ‫قیمت ها شود‪ .‬تخلفات در سطح بازار و گرانفروشی ها‬ ‫می تواند موجب بی اعتمادی مردم ش��ود‪ ،‬به همین‬ ‫دلی��ل ض��رورت دارد برخورده��ای قاط��ع ب��ا این‬ ‫متخلفان صورت گی��رد‪ .‬البته این برخوردها جدا از‬ ‫بخش نظارتی دولت می تواند ازس��وی خریداران نیز‬ ‫اعمال شود زیرا هیچ برخوردی بهتر از نخریدن کاال‬ ‫از گرانفروشان نیست‪ .‬افراد سودجو و گرانفروش‪ ،‬اگر‬ ‫برای کاالهایی که با نرخ های گزاف عرضه می کنند‪،‬‬ ‫خریدار و مش��تری نداشته باشند‪ ،‬نمی توانند به این‬ ‫روی��ه ادامه دهند‪.‬در وضعیت فعلی به نظر می رس��د‬ ‫اقداماتی که ازس��وی نهادهای نظارتی برای کنترل‬ ‫قیمت ه��ا صورت می گیرد در حد مطلوبی اس��ت و‬ ‫تس��هیل ش��رایط واردات و تامین کاالی اساسی در‬ ‫کن��ار نظارت هایی که بر عملکرد ب��ازار وجود دارد‪،‬‬ ‫می تواند قیمت ها را به نقطه تعادل برساند‪.‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫نخستین دس��تاورد این کار می تواند خود را به شکل‬ ‫تولی��د کاالی مورد نیاز کش��ور و بی نیازی از واردات‬ ‫کاالهای مش��ابه نش��ان دهد و به توس��عه اقتصادی‬ ‫کش��ور بینجامد‪.‬رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به‬ ‫مشکالت بس��یار زیاد اصناف در حوزه های مختلف‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اصناف باید این فضا را داش��ته باشند که‬ ‫بتوانند ایده های نو خود را برای تولید بیش��تر و ارائه‬ ‫خدمات بهتر ارائه دهند اما متاسفانه ما در حال حاضر‬ ‫بیش��ترین وقت خود را برای رفع مزاحمت نهادهای‬ ‫دیگر مثل ش��هرداری و اداره میراث فرهنگی صرف‬ ‫می کنیم‪.‬نوده فراهان��ی عن��وان کرد‪ :‬یک��ی دیگر از‬ ‫مشکالت کسبه و اصناف تولیدی در کشور‪ ،‬موضوع‬ ‫ش��هرک های صنفی و صنعتی اس��ت که این قشر را‬ ‫دچار زحمات بس��یاری کرده است‪ .‬االن سال هاست‬ ‫ک��ه طرح ایجاد ش��هرک های صنف��ی و صنعتی در‬ ‫مرحله اجرایی به س��ر می برد اما همچنان مشکالت‬ ‫زی��ادی را در دل خود دارد‪ .‬از یک س��و امکانات اولیه‬ ‫مث��ل اب و ب��رق و گاز برای برخی از این ش��هرک ها‬ ‫فراه��م نش��ده و صاحبان اصناف رغب��ت نمی کنند‬ ‫کس��ب وکار خود را به این شهرک ها انتقال دهند و از‬ ‫س��وی دیگر اصنافی که به این شهرک ها نقل مکان‬ ‫کرده اند اعتقاد دارند منتقل نشدن سایر اصناف‪ ،‬مانع‬ ‫از رونق گیری کسب وکار در این شهرک ها می شود‪.‬‬ ‫وی درباره لزوم نگاه یکس��ان به اصناف نیز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬انتقال اصناف به ش��هرک های صنفی و صنعتی‬ ‫امری اس��ت که باید اتفاق بیفت��د و این کار نیازمند‬ ‫هم��کاری نهادهای نظارت��ی در این زمینه اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف ته��ران تاکید کرد‪ :‬ما برای اینکه‬ ‫بتوانیم تولیدکنندگان قوی در حوزه اصناف داش��ته‬ ‫باش��یم نیاز ب��ه حمایت نهادهای باالدس��تی داریم‬ ‫ک��ه این کمک ها می تواند از تامی��ن وام های مالی تا‬ ‫محدودی��ت و کنت��رل واردات کاالهای تولید داخل‬ ‫گسترده باش��د‪.‬نوده فراهانی در این باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫البته این حمایت ها نباید به ش��کلی باشد که رقابت‬ ‫به کل��ی از بین برود‪ .‬باید کاالی م��ورد نیاز جامعه با‬ ‫کیفیت مطل��وب در اختیار مصرف کننده قرار گیرد‪.‬‬ ‫اصوال گس��ترش ب��ازار منوط به رضایت مش��تریان‬ ‫اس��ت و اینکه تولیدکننده گمان کند می تواند با هر‬ ‫کیفیت��ی و تنها با انحصار‪ ،‬خری��داران خود را حفظ‬ ‫کند‪ ،‬برداشت کامال غلطی است‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫در یک کالم انچ��ه از صحبت های فعاالن حوزه‬ ‫اصناف برمی اید این اس��ت که بیش��ترین اسیب ها‬ ‫در این حوزه از جانب نوس��انات غیرقابل پیش بینی‬ ‫بازار است و در این باره به نظر می رسد باید تدبیری‬ ‫برای ایجاد ثبات در بازار اصناف اندیشیده شود‪ .‬در‬ ‫هر حال افزایش بی حس��اب نرخ ارز و همراه شدن‬ ‫ان با رکود ب��ازار مصرف در پی هم هگیری ویروس‬ ‫کرونا و مشکالت قدیمی از قبیل فعالیت های موازی‬ ‫نهادهایی مانند ش��هرداری‪ ،‬حوزه اصناف کشور را‬ ‫که باید یکی از فعال ترین و پرس��ودترین بخش ها‬ ‫در نظام اقتصادی و بازار کسب وکار باشد‪ ،‬ب هنحوی‬ ‫به گوش��ه رینگ هدایت ک��رده و مدام به ان ضربه‬ ‫می زند‪ .‬با این وضعیت مشخص نیست حاشیه سود‬ ‫پایین‪ ،‬س��رمایه در گردش ک��م و افزایش بی وقفه‬ ‫هزینه ه��ا تا چه زمانی ت��وان مقاومت برای اصناف‬ ‫یگذارد‪.‬‬ ‫به ویژه در حوزه تولید م ‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1587‬‬ ‫پیاپی ‪2905‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫دوازدهمین رویداد متالکس از اول تا ‪ ۴‬ش��هریور در‬ ‫در مح��ل نمایش��گاه های بین المللی اصفه��ان واقع در‬ ‫پل تاریخی شهرس��تان برگزار خواهد ش��د‪ .‬با توجه به‬ ‫ش��یوع کرونا و لزوم رعایت بازدیدکنندگان نس��بت به‬ ‫انجام نکات بهداشتی از جمله زدن ماسک این دوره از‬ ‫نمایشگاه متفاوت تر از دوره های قبل خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایش��گاه بین المللی متالورژی‪،‬‬ ‫ف��والد‪ ،‬ریخته گ��ری‪ ،‬ماش��ین االت و صنایع وابس��ته‬ ‫(متالکس) هر س��اله در تابستان و مرداد و شهریور در‬ ‫اصفهان برپا می ش��ود‪ .‬دوازدهمی��ن دوره برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه نیز از اول تا ‪ ۴‬ش��هریور در اصفهان برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬به همین منظور از برگزاری این دوره و ‪11‬‬ ‫دوره قبلی این نمایشگاه گزارشی تهیه کر ده ایم که در‬ ‫ادامه خواهید خواند‪ .‬با ما همراه شوید‪:‬‬ ‫هرمزگان‪ ،‬هلدین��گ توکافوالد‪ ،‬اتیه فوالد نقش جهان‪،‬‬ ‫صنایع ریخته گری سپاهان فوالد اتشگاه‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫سفید دش��ت چهارمحال و بختیاری‪ ،‬ف��والد امیرکبیر‬ ‫کاشان‪ ،‬ش��رکت صنایع ریخته گری اصفهان‪ ،‬مهندسی‬ ‫بین المللی فوالدتکنی��ک‪ ،‬صنایع الکترواپتیک صاایران‬ ‫و فوالدین ذوب امل از شاخص ترین مشارکت کنندگان‬ ‫این دوره نمایشگاه متالورژی و ریخته گری بودند‪.‬‬ ‫حضور ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفهان ب��ا تمامی‬ ‫ش��رکت های اقماری و زیرمجموع��ه خود در قالب یک‬ ‫س��الن هزارمت��ری از جمل��ه ویژگی های ای��ن دوره از‬ ‫برگزاری نمایشگاه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹متالکس هشتم ‪ /‬مرداد ‪۹۳‬‬ ‫‹ ‹متالکس دوازدهم ‪ /‬شهریور ‪۹۹‬‬ ‫دوازدهمین رویداد متالکس که از اول تا ‪ ۴‬ش��هریور‬ ‫در در محل نمایش��گاه های بین المللی اصفهان واقع در‬ ‫پل تاریخی شهرس��تان برگزار خواهد ش��د‪ .‬با توجه به‬ ‫ش��یوع کرونا و لزوم رعایت بازدیدکنندگان نس��بت به‬ ‫انجام نکات بهداش��تی از جمله زدن ماس��ک این دوره‬ ‫از نمایش��گاه متفاوت تر از دوره های قب��ل خواهد بود‪.‬‬ ‫در این رویداد ش��رکت های ف��والدی‪ ،‬فلزات غیراهنی‪،‬‬ ‫ریخته گ��ری‪ ،‬قالب س��ازی‪ ،‬اهنگ��ری‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫صنایع سرامیک و نسوز ها‪ ،‬ماشین االت‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه و‪ ...‬حضور خواهند یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹متالکس یازدهم‪ /‬شهریور ‪۹۸‬‬ ‫یازدهمی��ن دوره نمایش��گاه بین الملل��ی متالورژی‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماش��ین االت و صنایع وابسته؛ ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬ش��هریور ‪ ۱۳۹۹‬با حضور بیش از ‪ ۱۳۰‬ش��رکت‬ ‫داخلی و نمایندگانی از کش��ور های خارجی برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه جدید ترین و نوین ترین فناوری های‬ ‫روز و پیش��رفته حوزه ها و بخش های گوناگون صنعت‬ ‫فوالد‪ ،‬صنعت متال��ورژی‪ ،‬صنعت ریخته گری‪ ،‬اهنی و‬ ‫غیراهنی‪ ،‬صنای��ع مربوط به معدن‪ ،‬تهیه و توزیع مواد‬ ‫اولیه و روش های تولی��د‪ ،‬تکمیل و تحویل محصوالت‬ ‫مرتبط با این صنایع و همچنین طرح های متنوع مربوط‬ ‫ب��ه ظرفیت ها و توانمندی ه��ای صنعت فوالد و صنایع‬ ‫وابس��ته به ان ارائه ش��د‪ .‬در این نمایشگاه شرکت های‬ ‫بزرگ کش��ور از جمله شرکت های فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد‬ ‫هرمزگان‪ ،‬هلدینگ توکا فوالد‪ ،‬اتیه فوالد نقش جهان‪،‬‬ ‫ذوب اهن ایران و ایرتیک‪ ،‬ش��رکت فوالد سفیددش��ت‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬شرکت‬ ‫صنایع ریخته گری اصفهان‪ ،‬مهندسی بین المللی فوالد‬ ‫تکنیک حضور یافتند‪.‬‬ ‫در کنار شرکت های داخلی‪ ،‬غرفه دارانی از کشورهای‬ ‫هن��د‪ ،‬بلژی��ک‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬چین‪ ،‬س��وئیس و‬ ‫ترکیه در این نمایش��گاه حض��ور یافتند و محصوالت و‬ ‫توانمندی های خود را با هدف انتقال فناوری به نمایش‬ ‫گذاش��تند‪ .‬این نمایشگاه محلی برای تبادل اطالعات و‬ ‫مسعود رمضانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه متالکس یازده��م به عنوان محلی ب��رای تبادل اطالعات‬ ‫و امض��ای تفاهمنامه ه��ای تج��اری و صنعت��ی در فضایی به وس��عت‬ ‫‪ ۱۰۰۰۰‬مترمربع برگزار شد که در ان مراکز مختلف علمی از جمله‬ ‫دانشگاه ها‪ ،‬پژوهشکده ها و انجمن های مختلف فعال در این صنعت‬ ‫حضور و مشارکت داشتند‬ ‫امض��ای تفاهمنامه های تجاری و صنعتی در فضایی به‬ ‫وسعت ‪ ۱۰۰۰۰‬مترمربع برگزار و در ان مراکز مختلف‬ ‫علمی از جمله دانش��گاه ها‪ ،‬پژوهشکده ها و انجمن های‬ ‫مختلف این صنعت حضور و مشارکت داشتند‪.‬‬ ‫مهم ترین تفاوت این نمایش��گاه نس��بت به دوره های‬ ‫پیش��ین نمایشگاه قطعات بومی سازی شده بود‪ ،‬چراکه‬ ‫ش��رکت های بس��یاری قطعات و ماش��ین االت معدنی‬ ‫و صنایع معدن��ی مورد نی��از خود را از طری��ق واردات‬ ‫تامین می کردند‪ .‬برگزاری ‪ ۳‬نشست علمی و تخصصی‬ ‫با حضور متخصصان و اس��تادان دانشگاه ها و برگزاری‬ ‫تورهای بازدید از خط تولید کارخانه های فوالد؛ برخی‬ ‫از دیگر برنامه های این دوره از نمایشگاه بود‪.‬‬ ‫معرف��ی دس��تاوردها‪ ،‬ظرفیت ه��ا و توانمندی ه��ای‬ ‫کارخانه ها‪ ،‬ش��رکت ها‪ ،‬نهادها و سازمان های داخلی‪،‬‬ ‫انتقال دانش‪ ،‬فناوری و تجربیات‪ ،‬اش��نایی با الگوهای‬ ‫موف��ق جهان��ی در عرصه صنعت ف��والد‪ ،‬تقویت تولید‬ ‫داخ��ل‪ ،‬تامین و تولید قطعات مورد نیاز س��ایر صنایع‬ ‫ازس��وی تولید کنندگان داخلی و بومی سازی قطعات و‬ ‫همچنین توس��عه بازار صنایع متالورژی و فوالد‪ ،‬فراهم‬ ‫کردن زمینه های الزم برای سرمایه گذاری شرکت های‬ ‫داخل��ی و خارجی و کارافرینی و اش��تغال پایدار نیز از‬ ‫مهم ترین اهداف برگزاری این رویداد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹متالکس دهم‪ /‬مرداد ‪۹۷‬‬ ‫دهمی��ن نمایش��گاه بین المللی متال��ورژی‪ ،‬فوالد و‬ ‫ریخته گری‪ ،‬ماش��ین االت و صنایع وابس��ته ‪ ۱۶‬تا ‪۱۹‬‬ ‫مرداد ‪ ۱۳۹۷‬با حضور بیش از ‪ ۱۵۰‬ش��رکت داخلی از‬ ‫اس��تان های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرمان‪ ،‬اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫گزارش‬ ‫همزم��ان ب��ا ‪ ۲۱‬م��رداد روز حمای��ت از صنای��ع کوچک‪،‬‬ ‫نمایش��گاه دائمی نهضت ساخت داخل در مرکز خدمات کسب‬ ‫و کار ش��هرک صنعتی شیراز گش��ایش یافت‪ .‬نمایشگاه دائمی‬ ‫محصوالت داخلی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز کلید خورد‪.‬‬ ‫در ای��ن رویداداد ‪ ١٠٠‬ش��رکت برتر در ح��وزه تولید‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬کاال و محص��ول تولی��دی قطعه س��ازی‪ ،‬صنای��ع غذایی‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬صنایع ش��یمیایی‪ ،‬برق الکترونیک و مخابرات به‬ ‫نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی شیراز با بیان اینکه‬ ‫همزمان با ‪ ۲۱‬مرداد روز حمایت از صنایع کوچک‪ ،‬نمایش��گاه‬ ‫دائمی نهضت ساخت داخل در مرکز خدمات کسب و کار شهرک‬ ‫صنعتی شیراز گشایش یافت گفت‪ :‬این نمایشگاه در فضایی به‬ ‫مساحت ‪ ۵۰۰‬مترمربع ایجاد شده و در ان ‪ ١٠٠‬شرکت بیش‬ ‫از ‪ ۶۰۰‬کاال و محص��ول تولیدی واحد های صنعتی ش��ان را در‬ ‫فارس‪ ،‬مرکزی‪ ،‬قم و خراس��ان رضوی برگزار ش��د‪ .‬در‬ ‫این رویداد همچنین شرکت های خارجی و نمایندگان‬ ‫ش��رکت های بین الملل��ی در ‪ ۳۳‬غرفه و در مس��احتی‬ ‫افزون ‪ ۸‬هزار مترمربع در محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫اس��تان اصفهان برگزار ش��د‪ .‬در این نمایشگاه اخرین‬ ‫دس��تاوردهای صنعت ریخته گری‪ ،‬تولید فوالد‪ُ ،‬چدن‬ ‫و فل��زات غیراهنی‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات صنعتی‬ ‫وابس��ته‪ ،‬تصفیه خانه ه��ای صنعت��ی و خدمات صنعت‬ ‫متال��ورژی و ش��کل ده��ی فل��زات‪ ،‬در مع��رض دید‬ ‫بازدیدکنندگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹متالکس نهم‪ /‬مرداد ‪۹۵‬‬ ‫نهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی متال��ورژی‪ ،‬ف��والد‬ ‫و ریخته گ��ری ‪ ۱۲‬ت��ا ‪ ۱۵‬م��رداد ‪ ۱۳۹۵‬در مح��ل‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان از س��اعت‬ ‫‪ ۱۶‬ت��ا ‪ ۲۲‬برگزار ش��د‪ .‬در ای��ن دوره از برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه ‪ ۹۳‬مشارکت کننده از اس��تان های اصفهان‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬مازندران و اذربایجان ش��رقی‬ ‫و یک مش��ارکت کننده خارجی از کش��ور هندوس��تان‬ ‫حض��ور یافتند‪ .‬ای��ن رویداد در فضایی به مس��احت ‪۸‬‬ ‫ه��زار مترمربع برپا ش��د و ش��رکت های حاضر در این‬ ‫نمایش��گاه ب��ه ارائ��ه جدید تری��ن توانمندی های خود‬ ‫پرداختند‪ .‬حاض��ران در این نمایش��گاه در زمینه های‬ ‫تولی��د فوالد‪ ،‬چدن و فلزات غیراهنی‪ ،‬ماش��ین االت و‬ ‫تجهیزات صنعتی وابس��ته‪ ،‬تصفیه خانه های صنعتی و‬ ‫خدمات صنعت متالورژی و ش��کل دهی فلزات‪ ،‬معادن‬ ‫و انجمن ه��ا‪ ،‬نش��ریات و مراکز علم��ی مرتبط فعالیت‬ ‫داش��تند‪ .‬ش��رکت های فوالد مبارکه اصفه��ان‪ ،‬فوالد‬ ‫هش��تمین نمایش��گاه بین المللی متال��ورژی‪ ،‬فوالد‬ ‫و ریخته گ��ری ‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۵‬م��رداد ‪ ۱۳۹۳‬در مح��ل‬ ‫نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این دوره از برگزاری نمایش��گاه گروهی از کارشناسان‬ ‫فع��ال در حوزه صنعت ف��والد‪ ،‬متالورژی و ریخته گری‬ ‫اس��تان سمنان و همچنین صنعتگران استان فارس در‬ ‫قالب تور صنعتی‪ -‬نمایش��گاهی به این نمایشگاه اعزام‬ ‫ش��دند‪ .‬در این نمایش��گاه ظرفیت ه��ا و توانمندی ها و‬ ‫نیز اخرین فناوری های روز و پیش��رفت های موجود در‬ ‫زمینه صنعت متال��ورژی‪ ،‬صنعت ریخته گری‪ ،‬اهنی و‬ ‫غیراهنی‪ ،‬صنای��ع مربوط به معدن‪ ،‬تهیه و توزیع مواد‬ ‫اولیه و روش های تولی��د‪ ،‬تکمیل و تحویل محصوالت‬ ‫مرتبط ب��ا این صنایع‪ ،‬ارائه ش��د‪ .‬حض��ور صنعتگران‬ ‫مرتب��ط ب��ا صنایع متالورژی اس��تان اصفه��ان در این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬فرصت مناس��بی برای عرضه توانمندی های‬ ‫صنایع استان و نیز تبادالت فنی و اقتصادی بود‪.‬‬ ‫تکمیل زنجیره تولید برای دس��تیابی به محصوالت و‬ ‫خدمات با ارزش افزوده باالتر به منظور افزایش صادرات‪،‬‬ ‫توسعه س��رمایه گذاری و رفع موانع صنعت متالورژی و‬ ‫صنایع وابسته و ارتقا و انتقال دانش فنی و فناوری ها را‬ ‫از مهم ترین محورهای نمایشگاه بین المللی متالورژی و‬ ‫فوالد اصفهان اعالم شده بود‪.‬‬ ‫هشتمین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫بین المللی‬ ‫متالورژی‪ ،‬فوالد‬ ‫و ریخته گری‬ ‫‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۵‬مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬در محل‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫بین المللی‬ ‫استان اصفهان‬ ‫برگزار شد‬ ‫‹ ‹متالکس هفتم ‪ /‬مرداد ‪۱۳۹۱‬‬ ‫هفتمی��ن نمایش��گاه بین المللی ف��والد‪ ،‬متالورژی‪،‬‬ ‫ریخته گ��ری‪ ،‬صنایع و معادن وابس��ته ب��ا حضور ‪100‬‬ ‫ش��رکت از اس��تان های اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬یزد‪ ،‬خراسان‬ ‫رض��وی‪ ،‬چهارمح��ال و بختی��اری‪ ،‬مازن��دران‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫خراسان ش��مالی و اذربایجان ش��رقی‪ ،‬نماینده کشور‬ ‫فرانسه و حضور مستقیم شرکت هایی از دو کشور چین‬ ‫و هند در اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹متالکس دوره های قبل‬ ‫درب��اره برگ��زاری دوره های قب��ل از متالکس هفتم‬ ‫اطالعات چندانی در دس��ترس نیس��ت‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫برگ��زاری موفق دوره ه��ای هفتم تا یازده��م می توان‬ ‫نتیج��ه گرفت ک��ه دوره ه��ای قبلی نیز با مش��ارکت‬ ‫گس��ترده ش��رکت های متالورژی‪ ،‬فوالد و ریخته گری‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫از نمایشگاه نهضت ساخت داخل در شهرک صنعتی بزرگ شیراز‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬شاه کلید اشتغال پایدار‬ ‫بخش های صنایع فلزی و قطعه سازی‪ ،‬صنایع غذایی و تبدیلی‬ ‫و تکمیلی بخش کش��اورزی‪ ،‬صنایع شیمیایی‪ ،‬کانی غیرفلزی‬ ‫س��لولوزی و برق الکترونیک و مخابرات به نمایش گذاشته اند‪.‬‬ ‫اح��د فتوح��ی افزود‪ :‬این نمایش��گاه در س��ال جه��ش تولید‬ ‫ایجادشده و بستر مناسبی را برای ارائه توانمندی و ظرفیت های‬ ‫واحد های تولیدی فراهم می کند‪ .‬وی با بیان اینکه محصوالتی‬ ‫که در این نمایشگاه عرضه شده اند توانایی جلوگیری از خروج‬ ‫س��االنه ‪ ۹۶‬میلیون دالر ارز را دارند گف��ت‪ :‬مهم ترین رویکرد‬ ‫توج��ه به نهضت س��اخت داخ��ل‪ ،‬خودکفای��ی و جلوگیری از‬ ‫واردات اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس با‬ ‫اشاره به راه اندازی کنسرسیوم های صادراتی و نیز فعالیت مرکز‬ ‫مبادالت پیمانکاری نظام فرعی باهدف ساخت تجهیزات صنایع‬ ‫نفت و گاز و پتروشیمی و ادوات و ماشین االت کشاورزی گفت‪:‬‬ ‫اس��تان فارس در این بخش ها قطب کش��ور محسوب می شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان فارس نیز از‬ ‫جمله ویژگی های مهم صنایع کوچک و متوسط نسبت به سایر‬ ‫بخش های اقتصادی کشور‪ ،‬تنوع تولید‪ ،‬ذائقه های متغیربازار و‬ ‫تغیی��ر محصول تولیدی در حداقل زم��ان به دلیل حجم پایین‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬انعطاف پذیربودن در مقابل نوسانات اقتصادی‬ ‫بیان کرد و گفت‪ :‬با توجه به اینکه بیش از نود درصد واحد های‬ ‫تولیدی در کشور جزو صنایع کوچک هستند از این رو صنایع‬ ‫کوچک سهم بسیاری از اقتصاد کشوررا به خود اختصاص داده‬ ‫که این موضوع مهم اهمیت این بخش از صنعت در رسیدن به‬ ‫نرخ رشد اقتصادی را دوچندان می کند‪.‬‬ ‫ای��زدی اضافه کرد‪ :‬اس��تان ف��ارس با بی��ش از ‪ ٣‬هزار واحد‬ ‫تولی��دی کوچک و بزرگ و با اش��تغال بیش از ‪ ۹۵‬هزار نفر‪ ،‬از‬ ‫لحاظ تعداد واحد رتبه ‪۴‬و س��رمایه گذاری رتبه ‪ ۱۳‬و در بخش‬ ‫اش��تغال رتبه ‪ ۱۰‬کشوری را دارد‪ .‬در استان فارس ‪ ۶۱‬شهرک‬ ‫و ناحی��ه صنعتی وج��ود دارد که ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬واحد ان به‬ ‫بهره برداری رسیده و برای ‪ ۳۷‬هزار نفر شغل ایجاد شده است‪.‬‬ ‫در شهرک صنعتی شیراز نیز ‪ ۲‬هزار واحد مستقر و افزون بر‬ ‫‪ ۱۵‬هزار نفر مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫اخرین خبرها از نمایشگاه مجازی «حرکت»‬ ‫س��امانه مجازی نمایشگاه جشنواره بین المللی حرکت از ‪۱۹‬‬ ‫مرداد افتتاح و پس از دو روز بازدید ‪۲۱‬مرداد‪ ،‬اختتامیه جشنواره‬ ‫ب��ه صورت برخط برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬دوازدهمین‬ ‫جش��نواره بین المللی حرکت که هر ساله به منظور بزرگداشت‬ ‫فعالیت انجمن ها و اتحادیه های علمی دانش��جویی دانشگاه های‬ ‫سراس��ر کشور برگزار می شود‪ ،‬به ایس��تگاه اخر رسید‪ .‬به دلیل‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا و با عنایت به دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫س��تاد ملی مبارزه با کرونا با بهره گی��ری از فناوری های جدید‬ ‫و به صورت مجازی برگزار می ش��ود‪ .‬در این نمایشگاه مجازی‬ ‫دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی فعال در دوازدهمین جشنواره‬ ‫ه��ر یک در غرفه ه��ای مجازی خود به نمایش دس��تاورد های‬ ‫انجمن ه��ای علمی دانش��جویی دانش��جویان خ��ود پرداخته و‬ ‫در کن��ار غرفه ه��ای دانش��گاهی‪ ۴ ،‬بخش وی��ژه اتحادیه های‬ ‫انجمن علمی دانشجویی‪ ،‬بخش بین الملل‪ ،‬انجمن پویا و بخش‬ ‫ایده شو نیز به نمایش گذاشته شده اند‪ .‬سامانه مجازی نمایشگاه‬ ‫این جشنواره از یکشنبه ‪ ۱۹‬مرداد به نشانی ‪festival.isic.ir‬‬ ‫افتتاح ش��ده و پس از دو روز بازدید از نمایشگاه‪ ،‬سه شنبه ‪۲۱‬‬ ‫مرداد مراسم اختتامیه جش��نواره به صورت برخط و با حضور‬ ‫مس��ئوالن وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین در مراس��م اختتامی��ه‪ ،‬عالوه بر اج��رای برنامه های‬ ‫گوناگون‪ ،‬برگزیدگان جش��نواره دوازده��م در بخش بین الملل‬ ‫و دانش��گاه های داخل معرفی می ش��وند‪ .‬در این جشنواره اثار‬ ‫انجمن های علمی دانش��جویی دانش��گاه های سراسر کشور در‬ ‫‪ ۹‬حوزه کارافرینی‪ ،‬کتاب‪ ،‬انجمن برتر‪ ،‬بخش ویژه‪ ،‬مس��ابقه‪،‬‬ ‫نش��ریه‪ ،‬فعالیت خالقانه‪ ،‬محتوای دیجیتال و اختراع به رقابت‬ ‫پرداخته اند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در نهایت عالوه بر رونمایی از تندیس‬ ‫جشنواره‪ ،‬دانشگاه برتر در حوزه فعالیت های علمی دانشجویی و‬ ‫همچنین اتحادیه های برتر نیز معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اصفهان‪ ،‬میزبان ‪ ۱۲‬دوره رویداد متالکس‬ ‫چند راهکار‬ ‫برای کاهش‬ ‫حساسیت های‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫حسنعلی موبدی‬ ‫کارشناس صنعت نمایشگاهی‬ ‫صندوق بین المللی پ��ول پیش بینی کرده‬ ‫سال جاری تولید ناخالص داخلی اقتصاد های‬ ‫بزرگ دنیا تحت تاثیر ش��یوع کرونا‪ ،‬کاهش‬ ‫شدیدی خواهد داشت‪.‬‬ ‫درباره انچه پس از این بحران رخ می دهد‬ ‫اتفاق نظری وجود ندارد‪ ،‬اما با کمی اطمینان‬ ‫می توان گف��ت درحال حاضر محرک ها برای‬ ‫اقتصاد جهان بسیار اندک هستند‪.‬‬ ‫به اذعان کارشناسان یکی از ارکان توسعه‬ ‫اقتص��ادی و محرکی ب��رای پویایی صنعتی‪،‬‬ ‫برپایی نمایشگاه های تخصصی است‪.‬‬ ‫ش��اید هیچ صاحب نظ��ری در تخیل خود‬ ‫ب��روز بحران زمینگیر ش��دن ای��ن عرصه در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬را متصور نبود‪.‬‬ ‫اما به هر حال رویدادهای نمایش��گاهی در‬ ‫سراس��ر کش��ورهای جهان با رکود بی سابقه‬ ‫دچار شدند‪.‬‬ ‫البت��ه در برخ��ی کش��ورها حرک��ت ارام‬ ‫دولت ها به س��وی برپایی نمایشگاه تخصصی‬ ‫و تعاریف جدید برای برگزاری نمایش��گاه با‬ ‫رعایت پروتکل بهداش��تی در اجرا و بازدید‪،‬‬ ‫را ش��اهد بودیم که کشورمان نیز یکی از این‬ ‫موارد بوده است‪.‬‬ ‫نکته مه��م انکه این فرص��ت باید به دقت‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گرفته و مراقب باشیم به‬ ‫تهدید تبدیل نشود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ب��ا گذش��ت ‪ ۶‬م��اه از این‬ ‫بح��ران هن��وز بی��ش از ‪ ۹۰‬درص��د فعاالن‬ ‫صنع��ت نمایش��گاهی در فض��ای بالتکلیفی‬ ‫قرار دادشته و اینطور می توان گفت که هیچ‬ ‫دستاورد ویژه ای نسبت به برگزاری رویدادها‬ ‫در یک فضای امن نداشتیم‪.‬‬ ‫اکن��ون وق��ت ان اس��ت ک��ه زم��ان را‬ ‫مغتنم ش��ماریم و با بهره گی��ری از ظرفیت ‬ ‫صاحب نظ��ران و انجمن ه��ای مرتب��ط برای‬ ‫برگ��زاری رویداده��ای واقع��ا تخصص��ی‬ ‫و کمک کنن��ده ب��ه ش��رایط فعل��ی ت�لاش‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫واقعی��ت اینجاس��ت ک��ه برگ��زاری‬ ‫نمایشگاه های پر مخاطب‪ ،‬نمایشگاه کاالهای‬ ‫مصرف��ی و در مجم��وع رویدادهای بزرگ با‬ ‫مت��راژ مفید ب��االی ‪ ۴‬هزار مت��ر مربع ما را‬ ‫ب��ا این چالش های کوچ��ک و بزرگی روبه رو‬ ‫خواهد کرد که در نهایت باعث خواهد ش��د‬ ‫مس��ئوالن حوزه س�لامت بی��ش از پیش به‬ ‫صنعت نمایشگاهی حساس شوند‪.‬‬ ‫مس��ئولیت پذیری بیش��تر س��ازمان ها و‬ ‫نهاده��ای مرتب��ط ب��ا صنعت نمایش��گاهی‬ ‫از جمله س��ازمان توس��عه تجارت و ش��رکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه‪ ،‬باع��ث خواه��د ش��د‪،‬‬ ‫به راحتی از این بحران عبور کنیم‪.‬‬ ‫به نظر می رسد بهره مندی بیشتر از فضای‬ ‫باز با اس��تفاده از نظرات انجمن ها و استفاده‬ ‫واژه تخصصی در عناوین نمایشگاهی به جای‬ ‫واژه بین المللی حتما حساسیت های موجود‬ ‫را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫اگر حواس مان به فضای مفید نمایشگاهی‪،‬‬ ‫تعداد مش��ارکت کنندگان و سالن های تحت‬ ‫پوش��ش باشد قطعا ارامش این صنف و بازار‬ ‫کار برگزاری رویدادها حفظ خواهد شد‪.‬‬ ‫شاید الزم باشد برای بازگشت و قرار گرفتن‬ ‫بازار نمایش��گاهی کش��ور در جایگاه اصلی‪،‬‬ ‫اقدامات��ی از قبی��ل پویایی و ش��ادابی مراکز‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬تکیه بر عناوی��ن تخصصی تر‪،‬‬ ‫بازدید های مدیریت و کنترل ش��ده و حضور‬ ‫به موقع مس��ئوالن و جهت گیری به س��مت‬ ‫توسعه نمایش��گاه های مجازی با قابلیت های‬ ‫کاربردی در دستور کار برگزاری قرارگیرد‪.‬‬ ‫باید بپذیریم س��ال ‪ ۹۹‬س��ال اس��تحکام‬ ‫و بازیاب��ی زیرس��اخت های مرتب��ط با ارکان‬ ‫صنعت نمایشگاهی است‪.‬‬ ‫ایجاد اتاق فکر برای گفت وگوی مش��ترک‬ ‫فع��االن این عرص��ه باعث خواهد ش��د بدنه‬ ‫حاکمیت��ی و دولت��ی صنعت نمایش��گاهی‬ ‫از پوس��ته تش��ریفاتی خود بی��رون بیاید و‬ ‫جایگاه خ��ود را از حضور صرف در مراس��م‬ ‫افتتاحیه نمایشگاه به سمت و سوی طراحی‬ ‫و تصویب سیاس��ت های حمایتی و توسعه ای‬ ‫و بستر سازی در مدیریت بحران سوق بدهد‪.‬‬ ‫در پای��ان بای��د ی��اداور ش��وم که س��لب‬ ‫مسئولیت به ویژه در این شرایط مهم به هیچ‬ ‫عنوان از هیچ نهادی پذیرفته نیست‪.‬‬ ‫امی��د داریم ت��ا با همدلی واقع��ی‪ ،‬به دور‬ ‫از ش��تابزدگی و ش��عارگرایی و ب��ا اتح��اد و‬ ‫مس��ئولیت پذیری‪ ،‬نمایش��گاه را زن��ده نگه‬ ‫داریم‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1587‬‬ ‫پیاپی ‪2905‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫هشدار ابفای البرز‬ ‫برای مصرف اب‬ ‫مصرف اب ساکنان‬ ‫اس��تان البرز در تیر‬ ‫امس��ال نس��بت ب��ه‬ ‫مدت مش��ابه س��ال‬ ‫‪ ،۹۸‬ح��دود ‪ ۹‬درصد‬ ‫افزای��ش داش��ته و با‬ ‫گرم شدن هوا تا ‪۴۰‬‬ ‫درج��ه در این هفته ب��رای جلوگیری از افت‬ ‫فش��ار یا قط��ع اب‪ ،‬رعای��ت صرفه جویی در‬ ‫مصرف ضروری است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ذوالفق��ار مه��دی زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل ابفای اس��تان الب��رز در این زمینه‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬گرم ش��دن هوا در ای��ن هفته تا‬ ‫‪ ۴۰‬درج��ه س��انتی گراد و رعایت توصیه های‬ ‫بهداشتی مقابله با کرونا‪ ،‬برای شستن دست ها‬ ‫و س��ایر شست وشوها از یک سو و محدودیت‬ ‫منابع ابی اس��تان از سوی دیگر‪ ،‬موجب شده‬ ‫حج��م روزان��ه مصرف اب ش��رب در البرز به‬ ‫‪ ۹‬میلیون لیتر برس��د که در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال قبل ‪ ۹‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬براس��اس توصیه ه��ای‬ ‫بهداشتی برای مقابله با کرونا‪ ،‬به طور میانگین‬ ‫در هر بارشستن دس��ت ها ‪ ۶‬لیتر اب مصرف‬ ‫می ش��ود که اگر هر فرد به طور میانگین فقط‬ ‫‪ ۱۰‬بار در ش��بانه روز مبادرت ب��ه انجام این‬ ‫کار کن��د‪ ،‬بیش از ‪ ۶۰‬لیتر به س��رانه مصرف‬ ‫اب اس��تان اضافه می شود‪ .‬این درحالی است‬ ‫که باگرم ش��دن ه��وا نیز ح��دود ‪ ۵۰۰‬لیتر‬ ‫در ش��بانه روز به حجم مصرفی اب به وس��یله‬ ‫کولرها افزوده می شود که مجموع این مصارف‬ ‫در سطحی گسترده‪ ،‬حجم بار مصرفی باالیی‬ ‫را به ش��بکه ذخیره و توزیع اب ش��رب وارد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ابف��ای البرز به م��ردم توصیه‬ ‫ک��رد‪ :‬کوتاه کردن زمان اس��تحمام‪ ،‬بس��تن‬ ‫ش��یراب هنگام کف مالی دست ها‪ ،‬سرکشی‬ ‫ب��ه کولرها و نصب س��ایه بان‪ ،‬تنظیم ش��ناور‬ ‫انها و اطمینان از س��الم بودن شیلنگ کولر‪،‬‬ ‫پرهیز از شست وشوی حیاط و خودرو‪ ،‬ابیاری‬ ‫فضای س��بز هنگام شب یا صبح زود و پرهیز‬ ‫از غرقابی کردن باغچه را مدنظر قرار دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��رایط فعل��ی قطعی اب‬ ‫به طور عمومی نداریم‪ ،‬ام��ا در بعضی مناطق‬ ‫در روزهای تعطیل با افزایش ش��دید مصرف‬ ‫مواجه هس��تیم که منجر به افت فشار به ویژه‬ ‫در طبقات باالی ساختمان ها می شود‪.‬‬ ‫مهدی زاده از مشترکان ابفای البرز خواست‬ ‫ب��ه هیچ عنوان از نصب پمپ مس��تقیم روی‬ ‫شبکه استفاده نکنند و حتما بعد از کنتور یک‬ ‫مخزن ذخیره اب به ازای هر خانوار ‪ ۲۵۰‬لیتر‬ ‫و سپس یک پمپ تعبیه شود تا اب به راحتی‬ ‫در طبقات باالی ساختمان جریان یابد‪.‬‬ ‫طرح توسعه یک کارخانه‬ ‫در خوسف‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان جنوبی بی��ان کرد‪ :‬طرح توس��عه‬ ‫کارخانه پ��ودر میکرونیزه بنتونیت ش��رکت‬ ‫کیان خاک ایرانیان شامل ‪ ۴‬خط فراوری که‬ ‫سبب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ‪ ۵‬هزار‬ ‫نفر خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از خراسان جنوبی‪ ،‬مراسم‬ ‫افتتاح ف��از ی��ک کارخانه پ��ودر میکرونیزه‬ ‫بنتونیت شرکت کیان خاک ایرانیان همزمان‬ ‫با ‪ ۲۱‬مرداد س��الروز مل��ی حمایت از صنایع‬ ‫کوچک واقع در ش��هرک صنعتی خوس��ف از‬ ‫طری��ق ویدئ��و کنفرانس ازس��وی صالحی نیا‬ ‫معاون وزیر و رئیس س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫ایران و جمعی از مدیران کل اس��تانی برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مه��دی پارس��ا‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی خراس��ان جنوبی نیز‬ ‫در این مراس��م بی��ان کرد‪ :‬ای��ن کارخانه به‬ ‫مس��احت ‪ ۶۳‬هزار مترمربع با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلی��ارد ریالی به بهره برداری رس��ید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه روزان��ه ‪ ۱۰۰‬تن پودر‬ ‫بنتونیت در این کارخانه تولید خواهد ش��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اش��تغال مس��تقیم این واحد ‪ ۲۵‬نفر و‬ ‫اشتغال غیرمستقیم ان ‪ ۲۲۵‬نفر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان جنوب��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه طرح‬ ‫توسعه این کارخانه شامل ‪ ۴‬خط فراوری که‬ ‫سبب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ‪ ۵‬هزار‬ ‫نفر خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمام توان خود‬ ‫را در س��ال جهش تولید در راس��تای تحقق‬ ‫شعار سال انجام خواهیم داد‪ .‬در این مراسم‪،‬‬ ‫‪ ۷‬تفاهمنامه ملی با س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫ایران منعقد و ‪ ۶‬نرم اف��زار در درگاه خدمات‬ ‫الکترونیکی س��ازمان صنایع کوچک ایران در‬ ‫‪ ۵‬استان به طور پایلوت راه اندازی شد‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫با فرمان وزیر راه و شهرسازی‬ ‫‪ ۸۰‬اتوبوس به چرخه حمل ونقل عمومی اصفهان پیوست‬ ‫بهمن راعی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همزمان با عید‬ ‫سعید غدیرخم‬ ‫با فرمان وزیر‬ ‫راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫‪ ۸۰‬اتوبوس‬ ‫تازه نفس به‬ ‫چرخه حمل ونقل‬ ‫عمومی اصفهان‬ ‫پیوست‬ ‫همزمان با عید س��عید غدیرخم ب��ا فرمان وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ۸۰ ،‬اتوبوس تازه نفس به چرخه حمل ونقل‬ ‫عمومی اصفهان پیوست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬محمد اسالمی با حضور‬ ‫در برنام��ه زنده رود با اش��اره به اینک��ه در اجرای قانون‬ ‫هوای پاک دو کار موازی در دس��تور کار دولت اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬یکی از این برنامه ها ارتقای س��وخت تولیدی‬ ‫پاالیشگاه هاس��ت که از یورو ‪ ۳‬به ی��ورو ‪ ۴‬بهبود یابد و‬ ‫از اکن��ون هم با مصوبه دولت از اخر مهر به بعد یورو ‪۵‬‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بخش دیگر بای��د در تولید خودرو‬ ‫الزامات رعایت استاندارد یورو ‪ ،۴‬نصب فیلتر دود و یورو‬ ‫‪ ۵‬را رعای��ت کنیم‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد‪:‬‬ ‫این اقدامات دو دس��تاورد کاهش الودگی هوا و مصرف‬ ‫سوخت را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه با اتوبوس هایی ک��ه امروز به‬ ‫اصفهان اضافه می ش��ود‪ ،‬میزان االیندگ��ی به کمتر از‬ ‫یک پنجم کاهش می یابد‪ ،‬گفت‪ ۸۰ :‬اتوبوس��ی که امروز‬ ‫به ناوگان اصفهان اضافه ش��د‪ ،‬با اس��تانداردهای مجاز‬ ‫اعالم ش��ده هماهنگ است‪ .‬اسالمی ادامه داد‪ :‬در بخش‬ ‫برون شهری در سطح کش��ور ‪ ۳۴۰‬هزار کامیون داریم‬ ‫که ‪ ۵۵‬هزار کامیون باید نوس��ازی شود و طرح نوسازی‬ ‫را در این زمینه اغاز کردیم تا با تس��هیالت تبصره ‪۱۸‬‬ ‫اجرا شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬اصفهان را ش��هر پیشگام در‬ ‫اس��تفاده از تس��هیالت تبصره ‪ ۱۸‬دولت عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬تبصره ‪ ۱۸‬برای نخس��تین بار ازس��وی شهرداری‬ ‫اصفهان استفاده شده است و این شهر توانست از یارانه‬ ‫حمل ونقل عمومی دولتی بهره ببرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در وزارت راه و شهرسازی به دنبال کیفیت‬ ‫بخشی به زندگی شهری هستیم و برخورداری شهرها از‬ ‫زیرس��اخت های الزم و امکانات روبنایی و زیربنایی باید‬ ‫به گونه ای باش��د که مردم ب��رای زندگی دچار زحمت‬ ‫نباش��ند؛ بهره ب��رداری از ای��ن اتوبوس ها در راس��تای‬ ‫کیفی تر کردن زندگی مردم در شهرها بوده است‪.‬‬ ‫اسالمی به بهره برداری از پارک سوار صفه هم اشاره و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ایس��تگاه های تبادلی یکی از الزامات استفاده‬ ‫ترکیبی از قطار درون شهری‪ ،‬بیرون شهری‪ ،‬اتوبوس های‬ ‫درون ش��هری و برون ش��هری با عن��وان «‪ »TOD‬در‬ ‫شهرهاست که گام فوری ان در اصفهان برداشته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹استقرار «تی ا و دی» در اصفهان‬ ‫اس�لامی اظهارکرد‪ :‬طرحی که در پارک س��وار صفه‬ ‫هم��ه ش��هرداران مناط��ق اصفهان ملزم ش��دند مس��یری را برای‬ ‫دوچرخه سواری انتخاب کنند که شبکه دوچرخه سواری در اصفهان‬ ‫ایجاد ش��ود تا دوچرخه س��وار ماشین را کنار گذاش��ته و از دوچرخه‬ ‫استفاده کند‬ ‫افتتاح شد در همین راستا بود و در طرح جامع شهرها‬ ‫این گونه پروژه ها را در اولوی��ت قرار داده ایم‪ .‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی ادامه داد‪ :‬استقرار طرح «تی او دی» دسترسی‬ ‫به نقاط مختلف از جمله مراکز اقامتی را تس��هیل کرده‬ ‫و سفرهای شهری را به حداقل می رساند‪.‬‬ ‫وی درب��اره احیای بافت های فرس��وده و به ویژه بافت‬ ‫فرسوده محله همت اباد تصریح کرد‪ :‬طبق برنامه ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬محله را برای احیای بافت های فرسوده در کشور‬ ‫شناسایی کرده ایم و همت اباد یکی از این محله هاست؛‬ ‫به لحاظ قانونی پروانه س��اختمان برای نوسازی چنین‬ ‫بافت هایی رایگان است و تسهیالت بانکی به صورت ‪۵۰‬‬ ‫درصد یارانه ای به متقاضیان ارائه می شود‪.‬‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬با نوسازی بخش مسکونی از سوی‬ ‫مردم‪ ،‬طراحی شهری و امکانات روبنایی و زیربنایی نیز‬ ‫از سوی شرکت بازافرینی فراهم می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در س��تاد مل��ی بازافرینی‪ ،‬نقش��ه بافت‬ ‫فرس��وده کشور طراحی و تدوین شده است و تسهیالت‬ ‫در صورت دریافت مجوز س��اخن از سوی مردم به انها‬ ‫داده می ش��ود‪ ،‬در ای��ن زمینه تعامل بین ش��هرداری‪،‬‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی و اس��تانداری مطلوب است و‬ ‫دفتر تس��هیل گری ه��م در این باف��ت کار می کند که‬ ‫امادگی فارس برای سرمایه گذاری در برق خورشیدی‬ ‫رئیس کمیس��یون انرژی‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬پتروشیمی و‬ ‫صنایع پاالیش��ی اتاق بازرگانی فارس از امادگی این اتاق‬ ‫و منطق��ه ویژه اقتصادی ش��یراز ب��رای حمایت و هدایت‬ ‫عالقه مندان به س��رمایه گذاری در حوزه برق خورش��یدی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫نادر طیبی در جلس��ه کمیسیون انرژی‪ ،‬محیط زیست‪،‬‬ ‫پتروشیمی و صنایع پاالیش��ی که به صورت وبینار برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬بی��ان ک��رد‪ :‬در ح��وزه انرژی ه��ای تجدیدپذیر در‬ ‫اس��تانداری فارس طرح های تهیه ش��ده و این بحث مورد‬ ‫توج��ه قرار گرفته‪ ،‬ام��ا موضوع جذب س��رمایه گذار برای‬ ‫عملیاتی شدن این طرح ها مورد غفلت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه باید ب��رای جذب س��رمایه گذار برای‬ ‫ای��ن طرح ها برنامه ریزی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا وجود تحریم ها‬ ‫و محدودیت های تامین تجهی��زات‪ ،‬هزینه ورود پنل های‬ ‫خورش��یدی به کش��ور بس��یار باالس��ت و همین موضوع‬ ‫در ایینی با حضور فرماندار شیراز‪ ،‬رئیس سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزش��ی شهرداری ش��یراز‪ ،‬عضو شورای اسالمی‬ ‫شهر ش��یراز‪ ،‬مدیرکل ارشاد اسالمی اس��تان فارس‪ ،‬مدیرکل‬ ‫کانون فکری کودکان و نوجوانان فارس‪ ،‬معاون اجتماعی سپاه‬ ‫فجر اس��تان فارس‪ ،‬معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‬ ‫فارس‪ ،‬معاون اجتماعی دانش��گاه علوم پزشکی فارس‪ ،‬معاون‬ ‫حمل ونق��ل و ترافی��ک ش��هرداری‪ ،‬رئیس س��ازمان مدیریت‬ ‫حمل ونقل مسافر شهری شهرداری شیراز و مدیران شهرداری‬ ‫و س��ازمان فرهنگ��ی ش��هرداری‪ ،‬از ‪ ۶‬پایگاه س��یار خدمات‬ ‫اجتماعی رونمایی شد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا امیری‪ ،‬فرماندار ش��یراز در این مراس��م ضمن‬ ‫قدردانی از زحمات ش��هرداری ش��یراز و دیگر س��ازمان های‬ ‫سرمایه گذاری در این حوزه را با مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫طیبی با اشاره به امادگی اتاق بازرگانی فارس برای ارائه‬ ‫راهنمایی و همراهی با سرمایه گذاران در حوزه تولید برق‬ ‫خورش��یدی اضافه کرد‪ :‬عالوه بر ات��اق بازرگانی فارس در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی ش��یراز نیز حمایت هایی برای تولید‬ ‫برق خورشیدی‪ ،‬تولید پنل ها و زیرساخت های ان در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه با همکاری اعضای کمیس��یون انرژی‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬شناسایی ظرفیت های استان فارس در حوزه‬ ‫انرژی به تفکیک شهرس��تان را در دستور کار داریم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬براساس مذاکرات انجام شده قرار است شهریور امسال‬ ‫جلس��ه ای با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و‬ ‫تی��م اقتصادی دولت در فارس برگزار ش��ود؛ بنابراین کار‬ ‫حال شناس��ایی مشکالت حوزه صنعت و فعاالن اقتصادی‬ ‫استان و جمع بندی انها را در دستور کار قرار داده ایم‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۷۰‬پرواز اموزشی‪،‬‬ ‫مس��افری و کارگو(باری) در تیر امسال‬ ‫از فرودگاه بین المللی پیام انجام شد‪ .‬از‬ ‫این تعداد ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۶۲‬پرواز در حوزه‬ ‫خدمات اموزشی و فرودگاهی بوده که‬ ‫درصد تحقق عملکردی تیرماه به برنامه‬ ‫‪ ۹۹‬رشدی ‪ ۱۰۳‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در بخ��ش‬ ‫کارگو(باری) نیز همزمان با باز ش��دن‬ ‫‹ ‹‪ ۲۰‬اتوبوس دیگر در راه است‬ ‫همچنین‪ ،‬قدرت اله نوروزی‪ ،‬ش��هردار اصفهان نیز در‬ ‫این برنامه با بیان اینکه امروز ش��اهد افزوده ش��دن ‪۸۰‬‬ ‫دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل ونقل اتوبوسرانی‬ ‫اصفهان هستیم و ‪ ۲۰‬اتوبوس دیگر هم در مسیر است‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اصفهان با همه پیچیدگی های دریافت اوراق‬ ‫مش��ارکت برای توس��عه حمل ونقل عموم��ی‪ ،‬موفق به‬ ‫دریافت ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اوراق مش��ارکت برای این‬ ‫منظور شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بع��د از ای��ن موفقی��ت‪ ،‬نوبت ب��ه خرید‬ ‫اتوبوس ها ش��د که با توجه به تحریم ها هیچ کارخانه ای‬ ‫دارای اتوب��وس نب��ود‪ ،‬اما ما همه س��ازندگان را دعوت‬ ‫کردی��م و در نهایت توانس��تیم با توافق با یک س��ازنده‬ ‫‪ ۸۰‬اتوبوس و در مذاکرات بعدی ‪ ۲۰‬اتوبوس دیگر برای‬ ‫شهر اصفهان خریداری کنیم‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬اواخر س��ال گذش��ته‬ ‫قیم��ت هر اتوبوس یک میلی��ارد و ‪ ۸۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫بود و اکنون حدود ‪ 3‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫ورود این اتوبوس ها به عرصه حمل ونقل عمومی به ویژه‬ ‫رونمایی از ‪ ۶‬دستگاه اتوبوس اجتماعی از سوی شهرداری شیراز‬ ‫مرزهای هوایی کش��ورمان‪ ،‬این پروازها‬ ‫از تیرماه از س��ر گرفته شد و نخستین‬ ‫محموله حام��ل ‪ ۴۰‬تن بار الکترونیکی‬ ‫از مبدا امارات متحده عربی در فرودگاه‬ ‫پی��ام به زمین نشس��ت‪ .‬یک��ی دیگر از‬ ‫فعالیت ه��ای ف��رودگاه بین المللی پیام‬ ‫در بخش مس��افری بوده ک��ه ‪١٦‬پرواز‬ ‫مس��افری در تی��ر در ای��ن ف��رودگاه‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان مسافرگیری معلوالن با ویلچر‬ ‫نوروزی ادامه داد‪ ۹۴ :‬اتوبوس هم در س��ال گذش��ته‬ ‫بازس��ازی کردیم و امس��ال تفاهمنامه بازس��ازی ‪۷۰۰‬‬ ‫دس��تگاه اتوب��وس منعقد ش��د که با حمای��ت دولت و‬ ‫تخصی��ص بودجه بازس��ازی می ش��ود؛ هم اکنون ‪۱۵۰‬‬ ‫اتوبوس در حال بازس��ازی است و اصفهان تا پایان سال‬ ‫به حد استاندارد در این زمینه نزدیک می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه مش��خصات ن��اوگان ت��ازه نفس‬ ‫اتوبوسرانی گفت‪ :‬این اتوبوس ها دارای استاندارد یورو ‪،۴‬‬ ‫دارای سیس��تم های قوی است و برای کسانی که دارای‬ ‫معلولیت و دارای ویلچر هستند این ظرفیت با یک رمپ‬ ‫وجود دارد تا با ویلچر وارد اتوبوس شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در ای��ن برنامه ب��ا فرمان وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی بهره برداری از ‪ ۸۰‬دس��تگاه اتوبوس جدید‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی ش��هر اصفهان اغاز شد و این‬ ‫اتوبوس ها برای مسافرگیری در همه خطوط اتوبوسرانی‬ ‫شهر وارد چرخه بهره برداری و استفاده شدند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی در مجتمع بندری نگین‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۹۰۰‬میلیارد توم��ان در طرح های توس��عه ای مجتمع‬ ‫بندری نگین (بوشهر) سرمایه گذاری می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��یاوش ارجمن��دزاده اف��زود در این زمینه‬ ‫برنامه های زیست محیطی در اجرای پروژه های بندری در اولویت‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این مجتمع در زمینی به مس��احت ‪ ۴۵۰‬هکتار‬ ‫طراحی و عملیات ساخت اسکله‪ ،‬پایانه ها و زیرساخت های بندری‬ ‫در ‪ ۱۹۰‬هکتار ان اجرا شده است‪.‬‬ ‫ارجمندزاده ادامه داد‪ :‬اکنون ‪ ۵‬درصد تخلیه و بارگیری کاال در‬ ‫بنادر کش��ور از بوشهر انجام می شود که با تکمیل مجتمع بندری‬ ‫نگین این میزان به ‪ ۱۶‬درصد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا تکمیل مجتم��ع بندری نگین حج��م تخلیه و‬ ‫بارگیری بندر بوشهر به میزان ‪ ۱۱‬درصد افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫ارجمن��دزاده اظهارکرد‪ :‬عملیات اجرایی این مجتمع بندری در‬ ‫همگام در ح��وزه اجتماعی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬راه اندازی ‪ ۶‬دس��تگاه‬ ‫اتوبوس اجتماعی از ان بسیار با اهمیت است؛ چراکه در نظام‬ ‫برنامه ریزی کنونی بیش��تر نگاه کالبدی و فیزیکی بر مس��ائل‬ ‫حکمفرماست که ناشی از مشکالت و محرومیت هاست‪.‬‬ ‫وی از این رویداد با عنوان اتفاقی باارزش در حوزه اجتماعی‬ ‫یاد کرد و اف��زود‪ :‬باید به فضای اجتماع��ی و فرهنگی جامعه‬ ‫بیش��تر توجه ش��ود و نگاه مدیران به بهب��ود وضعیت روحی‬ ‫و روانی جامعه نیز باش��د‪ .‬معاون ش��هردار ش��یراز نیز در این‬ ‫ایین با اشاره به فعالیت سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫ش��هرداری ش��یراز در دوران کرونا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬همزمان با اغاز‬ ‫همه گی��ری بیماری کرون��ا‪ ،‬مجموعه ش��هرداری و به تبع ان‬ ‫س��ازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزش��ی ش��هرداری شیراز با‬ ‫پروازهای تیرماه فرودگاه پیام‬ ‫یکی از بهترین دفترها برای مش��اوره به مردم در محله‬ ‫همت اباد فعال است‪.‬‬ ‫در تابستان گرم با داشتن استانداردهای الزم و با توزیع‬ ‫انها در ‪ ۳۰‬خط‪ ،‬زمینه تحقق عدالت اجتماعی بیش��تر‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫نوروزی با اشاره به اینکه نصف بودجه ‪ ۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی م��ا در ش��هرداری اصفهان ص��رف حمل ونقل‬ ‫عمومی می شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بخش عظیمی از این بودجه‬ ‫در مترو و اتوبوسرانی مصرف می شود و امسال هم وارد‬ ‫عرصه جدید تراموا می شویم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به توس��عه خطوط دوچرخه سواری در‬ ‫ش��هر اصفهان افزود‪ :‬همه ش��هرداران مناطق اصفهان‬ ‫ملزم ش��دند مس��یری را برای دوچرخه سواری انتخاب‬ ‫کنند که شبکه دوچرخه سواری در اصفهان ایجاد شود‬ ‫تا دوچرخه سوار ماش��ین را کنار گذاشته و از دوچرخه‬ ‫اس��تفاده کند؛ با ای��ن کار حمل ونق��ل روان و ترافیک‬ ‫امن تر می شود‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان با بیان اینک��ه امیدواریم با حمایت‬ ‫دولت و همکاری اس��تانداری و همیاری ش��ورای شهر‬ ‫دس��ت به دست هم دهیم و ش��اهد اتفاقات خوب برای‬ ‫مردم اصفهان باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای رسیدن به این موضوع‬ ‫همه باید هوای هم را داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی تعداد اتوبوس های فعال شهر اصفهان قبل از بروز‬ ‫شرایط کرونایی را ‪ ۹۶۰‬عدد عنوان و اظهارکرد‪ :‬تا پیش‬ ‫از کرون��ا روزانه حدود ‪ ۵۲۰‬هزار مس��افر با اتوبوس در‬ ‫اصفهان جابه جا می شد که اکنون این عدد به ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫نفر در روز رسیده است‪.‬‬ ‫امید‪ .‬انگیزه و تالش دو چندان افزون بر ارائه خدمات پیش��ین‬ ‫در قالب ه��ای جدید‪ ،‬خدمات خ��ود را در حوزه اجتماعی و با‬ ‫محوریت فضای مجازی توسعه بخشید‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۳‬با حضور رئیس جمهوری اغاز و اکنون بخش های از‬ ‫ان تکمیل شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوشهر با اشاره به مشارکت‬ ‫بخش خصوصی در اجرای طرح های بندری در جزیره نگین بوشهر‬ ‫اف��زود‪ :‬تاکنون افزون بر ‪ ۴۵۰‬میلی��ارد تومان در اجرای طرح های‬ ‫بندری هزینه ش��ده که تا تکمیل ش��دن ان اجرای طرح ها ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ارجمندزاده همچنین از اج��رای طرح های زیربنایی در جزیره‬ ‫نگی��ن خبر داد و بیان کرد‪ :‬تاسیس��ات زیربنای��ی مجتمع بندری‬ ‫نگین بوشهر شامل ساخت معابر‪ ،‬شبکه ابرسانی‪ ،‬برق رسانی دارای‬ ‫‪ ۶۰‬درصد پیشرفت فیزیکی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر نق��ش مهم مجتمع بن��دری نگین در افزایش‬ ‫تخلیه بارگی��ری کاال‪ ،‬رونق اقتصادی و اش��تغالزایی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ا تکمی��ل پروژه ه��ا در این مجتمع بن��دری زمین��ه پهلوگیری‬ ‫کشتی های پهن پیکر با ظرفیت ‪ ۵۰‬هزار تنی فراهم می شود‬ ‫مرتض��ی جعف��ری ادامه داد‪ :‬س��ازمان فرهنگ��ی اجتماعی‬ ‫و ورزش��ی ش��هرداری ش��یراز به عن��وان بزرگ تری��ن متولی‬ ‫اج��رای برنامه های نوروزی با وجود ش��رایط خ��اص موجود‪،‬‬ ‫ویژه برنامه های خود را به طور مجازی تدوین کرد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزش��ی ش��هرداری‬ ‫ش��یراز درباره راه اندازی اتوبوس های نش��اط اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫ای��ن اتوبوس ها ب��ا برخورداری از کتابخان��ه‪ ،‬بازی خانه‪ ،‬بخش‬ ‫مش��اوره فردی و گروهی‪ ،‬نمایش��گاه و س��ینما به شهروندان‬ ‫خدمات رسانی می کنند‪.‬‬ ‫جعفری اظهارکرد‪ :‬شهرداری شیراز با دیدگاه توزیع عادالنه‬ ‫خدمات‪ ،‬نشاط و سالمت اجتماعی را در دسترس شهروندان و‬ ‫مناطق کم برخوردار قرار می دهد‪.‬‬ ‫خبرنگاران امید و نشاط را ترویج دهند‬ ‫به گفته استاندار فارس تخبرنگاران و اصحاب رسانه باید امید و نشاط را با بهره گیری‬ ‫از روش های معقول و منطقی و علمی در سطوح مختلف جامعه ترویج دهند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬عنایت اهلل رحیمی با بی��ان اینکه عملکرد نظام و دولت در فارس‬ ‫طی ‪ ۴‬دهه گذش��ته‪ ،‬بس��یار چش��مگیر بوده‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬با بهره برداری از‬ ‫کارخان��ه الومینیوم جنوب فارس‪ ،‬رتبه ایران از رتبه ‪ ١٨‬به ‪ ١٤‬در س��طح بین المللی‬ ‫رس��ید و امروز فارس صادر کننده ش��مش الومینیوم شده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬کارخانه‬ ‫کربنات س��دیم نیز برای نخس��تین بار در خاورمیانه به دست رئیس جمهوری در ایین‬ ‫ویدئو کنفرانس افتتاح ش��د و اینها اغاز زنجیره های صنعتی باالدس��ت و پایین دست‬ ‫است‪ ،‬بنابراین خدمات رسانی قبل از انقالب و امروز قابل قیاس نیست‪ .‬استاندار فارس‬ ‫با تاکید بر اینکه عملکرد نظام اس�لامی در حوزه های مختلف قابل دفاع اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از یک سو باید اطالعات دقیق و درست به رسانه ها داد تا درست اطالع رسانی کنند و‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬رسانه ها هم تا زمانی که اطالعات دقیقی کسب نکرده اند‪ ،‬در اظهارنظر‬ ‫و تحلیل محتاطانه عمل کنند‪ .‬او با اش��اره به افزایش س��رمایه گذاری خارجی ابتدای‬ ‫امس��ال نسبت به سال گذشته به میزان ‪ ٢.٥‬برابر‪ ،‬بیان کرد‪ ۱۲ :‬طرح با ‪ ١٨٠‬میلیون‬ ‫دالر میزان س��رمایه گذاری خارجی امس��ال در فارس انجام ش��ده است‪ .‬یک برنامه با‬ ‫‪ ٣٥٠‬فرصت سرمایه گذاری نیز به ‪ ۳‬زبان برای متقاضیان سرمایه گذاری خارجی اماده‬ ‫کرده ایم و تالش خواهیم کرد تا پایان دولت با تس��هیالت ثابت و در گردش انها را به‬ ‫نتیجه برسانیم‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1587‬‬ ‫پیاپی ‪2905‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫صنای��ع کوچک س��هم قابل توجهی از صنعت کش��ور را‬ ‫در اختی��ار دارن��د و در همین حال موقعیت های ش��غلی‬ ‫متع��ددی را در کش��ور و به ویژه در مناطق محروم و کمتر‬ ‫توسعه یافته ایجاد کرده اند‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬حمایت از این‬ ‫صنایع به منزله حفظ اش��تغال صنعتی پایدار اس��ت‪ .‬این‬ ‫صنایع کوچک به سرمایه اولیه پایینی نیاز دارند؛ از این رو‬ ‫حائز اهمیت بیش��تری هستند‪ .‬درواقع می توان از ظرفیت‬ ‫بخش خصوصی برای توس��عه فعالی��ت واحدهای کوچک‬ ‫به��ره گرفت‪ .‬در همین ح��ال می توانند نقش موثری را در‬ ‫رونق اقتصادی‪ ،‬جهش تولید و اش��تغال پایدار بازی کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن توجه به صنایع کوچ��ک و حمایت از انها به ویژه‬ ‫در وضعیت حساس کنونی کشور باید مورد توجه و عنایت‬ ‫ج��دی قرار گیرد‪ .‬این صنایع تاکنون از جایگاه واقعی خود‬ ‫در صنایع معدنی برخوردار نبوده اند‪ ،‬چراکه اغلب فعالیت ها‬ ‫در این حوزه به سرمایه بر هستند و در مقیاس کوچک معنا‬ ‫ندارند‪ ،‬اما بخش اعظمی از همین صنایع بزرگ کش��ور در‬ ‫زنجیره تامین خود از واحدهای کوچک استفاده می کنند‪،‬‬ ‫بنابراین امکان توس��عه صنایع کوچ��ک در بخش معدن و‬ ‫صنایع وابسته به ان نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫ح��ال روزنام��ه‬ ‫ب��رای بررس��ی نق��ش صنایع‬ ‫کوچ��ک در بخش معدن و صنایع وابس��ته به ان با کیوان‬ ‫جعفری طهرانی‪ ،‬کارش��ناس ارشد بازار بین الملل گفت وگو‬ ‫کرده است‪ .‬متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €اهمی�ت صنای�ع کوچ�ک را در توس�عه بخ�ش‬ ‫مع�دن و صنایع معدنی چه میزان موثر می دانید؟ ایا‬ ‫صنایع معدنی از ظرفیتی برای توسعه صنایع کوچک‬ ‫برخوردار هستند؟‬ ‫ایران از ظرفیت های وی��ژه ای در حوزه معادن برخوردار‬ ‫ب��وده و همین ظرفیت ها زمینه رش��د صنای��ع معدنی را‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬معادن ب��زرگ و صاحب نامی با ذخایر‬ ‫قابل توجهی از مس‪ ،‬س��نگ اهن‪ ،‬س��رب و روی در کشور‬ ‫ما وجود دارد‪ .‬اس��تخراج و بهره ب��رداری از این ذخایر که‬ ‫تعداد قابل توجهی هم دارند بر عهده دولت یا ش��رکت های‬ ‫وابسته به دولت (خصولتی ها) است‪ .‬ساختار معادن کشور‬ ‫به گونه ای اس��ت که اغلب ذخایر فلزی پراکنده هس��تند و‬ ‫تعداد معادن کوچک حداقل ‪ ۵۰‬برابر معادن بزرگ اس��ت‪.‬‬ ‫این واحدها اغلب در اختیار بخش خصوصی هس��تند‪ .‬این‬ ‫واحدها چنانچه بتوانند محصول خود را به فروش برسانند‬ ‫و خریدار داش��ته باشند‪ ،‬به حیات خود ادامه می دهند‪ ،‬اما‬ ‫در مقابل شرایط بازار به شدت ضعیف و ضربه پذیر هستند‪.‬‬ ‫صادرات را باید یکی از عوامل اصلی حفظ حیات و فعالیت‬ ‫این مجموعه های کوچک عنوان کرد‪ .‬خوش��بختانه معادن‬ ‫فلزی کوچک کش��ور در طول س��الیان گذشته توانسته اند‬ ‫بخش��ی از تولید خود را صادر کنند و فعالیت خود را ادامه‬ ‫دهن��د‪ .‬اما در ه��ر موقعیتی که وضعیت ص��ادرات صنایع‬ ‫معدن��ی به دالی��ل مختل��ف از جمله کاه��ش قیمت ها در‬ ‫س��طح بین المللی یا محدودیت های صادراتی برای ایران با‬ ‫مش��کل روبه رو شده است‪ ،‬این معادن‪ ،‬توان تداوم فعالیت‬ ‫خود را از دس��ت داده اند‪ .‬راهکارهای متعددی برای تداوم‬ ‫فعالی��ت این واحدها عنوان می ش��ود‪ .‬ادغ��ام فعالیت های‬ ‫فراوری محصوالت اس��تخراج ش��ده از معدن را باید یکی‬ ‫ن راهکارهایی دانس��ت که ای��ن مجموعه ها را در‬ ‫از بهتری ‬ ‫مقابل اس��یب ها مس��تحکم می کند‪ .‬یعن��ی صاحبان این‬ ‫معادن می توانند با هدف افزایش ظرفیت اجرایی و کاهش‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬در نزدیکی چند مع��دن کوچک اقدام به‬ ‫اح��داث یک واحد فراوری مش��ترک کنن��د‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫خوراک این واحد از معادن اطراف تامین می شود و زمینه‬ ‫ارزش افرینی و س��وداوری هرچه بیشتر نیز برای صاحبان‬ ‫این صنایع فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €ای�ن واحده�ای کوچک چ�ه تاثیری ب�ر رونق‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اشتغالزایی و جهش تولید دارند؟‬ ‫ذخای��ر معدن��ی اغلب در مناط��ق دورافت��اده و محروم‬ ‫واقع ش��ده اند‪ .‬این ذخایر همچنین از پراکندگی برخوردار‬ ‫هس��تند؛ بنابراین ش��روع فعالیت های استخراجی و تولید‬ ‫راه ان��دازی واحدهای بزرگ ب��ه نقدینگی قابل توجه��ی نیاز دارد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس در موقعیت کنونی که تامین س��رمایه در کشور با‬ ‫چالش روبه رو ش��ده است‪ ،‬می توان با احداث صنایع کوچک‪ ،‬فعالیت‬ ‫در حوزه های مختلف را ادامه داد‬ ‫محص��والت در حلقه های بعدی تاثیر بس��زایی در رش��د‬ ‫اقتص��ادی ان مناط��ق دارد‪ .‬در همی��ن ح��ال با ش��روع‬ ‫کس��ب وکارهای جدید‪ ،‬زمینه تحق��ق جهش تولید فراهم‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در ادام��ه زمینه ایجاد موقعیت های ش��غلی‬ ‫متعدد ایجاد می ش��ود‪ .‬بس��یاری از بومی��ان ان منطقه از‬ ‫موقعیت های شغلی کاذب خارج می شوند‪.‬‬ ‫یعن��ی ب��ا راه اندازی ه��ر واحد کوچ��ک معدنی در یک‬ ‫منطقه به طور مستقیم و غیرمستقیم‪ ،‬موقعیت های شغلی‬ ‫متع��ددی ایجاد می ش��ود‪ .‬ح��ال هرچه مقی��اس واحدها‬ ‫بزرگ تر باش��د‪ ،‬به صورت تصاعدی موقعیت های ش��غلی‬ ‫ایجاد ش��ده ب��ه مراتب افزای��ش خواهند یاف��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه بخش��ی از اشتغال غیرمستقیم این واحدها در حوزه‬ ‫حمل ونقل ایجاد می ش��ود‪ .‬هرق��در حجم جابه جایی باالتر‬ ‫برود‪ ،‬موقعیت های شغلی بیش��تری نیز ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫حض��ور معادن و احداث صنایع وابس��ته به انها در مناطق‬ ‫محروم باعث می شود زیرساخت این مناطق در حوزه های‬ ‫مختلف همچ��ون اب‪ ،‬برق‪ ،‬جاده دسترس��ی و‪ ....‬تکمیل‬ ‫شود‪ .‬همه این امکانات زمینه رونق اقتصادی هرچه بیشتر‬ ‫را در ای��ن مناط��ق فراهم می کن��د‪ .‬کما اینک��ه در موارد‬ ‫متعددی ش��اهد بوده ایم که در کنار فعالیت بخش معدن‬ ‫و صنایع وابس��ته به ان‪ ،‬انواع امکان��ات رفاهی برای مردم‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬این خدمات حتی بر سایر کسب وکارهای‬ ‫منطقه نیز تاثیر مثبت به جای می گذارد‪.‬‬ ‫البته طبیعی است که هرچه واحدها بزرگ تر باشند‪ ،‬رفاه‬ ‫اجتماعی ایجاد ش��ده در ان منطقه نیز افزایش می یابد‪ .‬تا‬ ‫جایی که شاهد هستیم اغلب شرکت های بزرگ در راستای‬ ‫اجرای مسئولیت های اجتماعی خود‪ ،‬امکانات وسیعی برای‬ ‫افراد بوم��ی منطقه ایجاد می کنند‪ .‬ازجمل��ه این امکانات‬ ‫می توان به س��اخت مراکز درمانی و رفاهی تا فعالیت های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬اجتماعی و‪ ...‬نام برد‪.‬‬ ‫البت��ه در این موارد چالش هایی نیز وجود دارد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬گاهی اشتغالزایی یادشده به صورت دستوری ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬در چنین ش��رایطی گاهی افراد غیرمتخصص به‬ ‫ی��ک مجموعه تحمیل می ش��وند و راندم��ان کاری کافی‬ ‫ندارن��د‪ .‬اما این اش��تغالزایی چه به ص��ورت انتخابی و چه‬ ‫دستوری باشد‪ ،‬نتایج مثبتی را برای منطقه به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫€ €واحده�ای کوچ�ک فع�ال در بخ�ش مع�دن و‬ ‫صنایع وابسته به ان اغلب با چه چالش هایی روبه رو‬ ‫هستند؟‬ ‫ای��ن واحده��ا با وج��ود اث��رات مثبتی ک��ه در مناطق‬ ‫احداث ش��ده دارند‪ ،‬موقعیت های شغلی متعددی که ایجاد‬ ‫می کنن��د و رفاهی که ب��رای مردم به دنب��ال دارند‪ ،‬گاه با‬ ‫مخالفت مردم بومی روبه رو می ش��وند‪ .‬ای��ن معارضان در‬ ‫م��واردی فعالیت این صنایع را ب��ا چالش روبه رو می کنند‪،‬‬ ‫چراکه اعتقاد دارند شروع کسب وکارهای مرتبط با صنایع‬ ‫معدنی با تداوم فعالیت های س��نتی انه��ا تعارض دارد‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی صنایع و کسب وکارها ناچار هستند برای‬ ‫جل��ب حمایت معترضان‪ ،‬انواع خدم��ات را به مردم بومی‬ ‫ارائ��ه دهند ت��ا در نهایت از حمایت انها برخوردار ش��وند‪.‬‬ ‫اش��تغالزایی برای اف��راد غیرمتخصص ک��ه پیش تر هم به‬ ‫ان اش��اره ش��د‪ ،‬یکی از همین موضوعاتی است که زمینه‬ ‫برق��راری تعامل میان صاحبان صنای��ع و بومیان را فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در مواردی قوانین و بخشنامه های مصوب شده از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و متولیان امور نیز صاحبان‬ ‫این صنایع کوچک را با چالش روبه رو می کند‪.‬‬ ‫€ €احداث صنای�ع کوچک در موقعی�ت کنونی که‬ ‫کش�ور با مش�کل تامین س�رمایه روبه رو است‪ ،‬چه‬ ‫میزان اهمیت دارد؟‬ ‫راه ان��دازی واحدهای ب��زرگ به نقدینگ��ی قابل توجهی‬ ‫نی��از دارد‪ .‬بر همین اس��اس در موقعیت کنونی که تامین‬ ‫س��رمایه در کش��ور با چالش روبه رو ش��ده است‪ ،‬می توان‬ ‫با اح��داث صنایع کوچک‪ ،‬فعالی��ت در حوزه های مختلف‬ ‫را در قال��ب صنایع کوچک ادام��ه داد‪ .‬در همین حال باید‬ ‫تاکید ک��رد که ادغام واحدهای کوچ��ک در حوزه صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬تداوم فعالیت انها را به ویژه در زمینه هایی که نیاز‬ ‫به س��رمایه گذاری باالتری دارن��د‪ ،‬کمک می کند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬واحد فراوری الزم نیس��ت تنها ب��رای یک واحد‬ ‫معدن��ی احداث ش��ود‪ .‬اگر این واحد ف��راوری در نزدیکی‬ ‫ی��ا داخل یکی از مع��ادن کوچک ایجاد ش��ود‪ ،‬می توان با‬ ‫برنامه ریزی خوراک مورد نیاز ان را از سایر معادن نزدیک‬ ‫ان تامین کرد‪ .‬هزینه سرمایه گذاری میان واحدها سرشکن‬ ‫می شود و به مراتب کاهش می یابد‪ .‬فرایندهای اخذ مجوز‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬تامین زیرس��اخت هایی همچون اب‪ ،‬برق‬ ‫و‪ ....‬به یک واحد محدود می ش��ود و به منزله صرفه جویی‬ ‫در هزینه ها خواهد بود‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬نیازی نیس��ت که ادغام��ی به صورت‬ ‫س��اختاری میان واحده��ای کوچک اجرایی ش��ود و تنها‬ ‫توافق��ی برای اج��رای یک قدم از مس��یر در کنار یکدیگر‬ ‫می ش��ود؛ طرفین تصمی م می گیرند به جای انکه هر کدام‬ ‫س��رمایه گذاری جدیدی در مسیر فراوری را اغاز کنند‪ ،‬در‬ ‫کنار هم و با مش��ارکت یک گام به جلو بردارند‪ .‬در نهایت‬ ‫نیز به توافق قابل قبولی برسند‪.‬‬ ‫€ €دولت چطور می تواند از این صنایع حمایت کند؟‬ ‫حمایت دولت از صنایع کوچک با تس��هیل در قوانین و‬ ‫مجتمع فوالد مکران ‪ ۲۵‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‬ ‫مدیر س��ایت ش��رکت ف��والد مک��ران واقع در‬ ‫منطقه ازاد تجاری صنعتی چابهار گفت‪ :‬مجتمع‬ ‫فوالد مکران با پیش��رفت فیزیک��ی ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫ت��ا ‪ ۱۸‬ماه این��ده وارد مدار تولید خواهد ش��د‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬پیمان طالبی اظهارکرد‪ :‬مجتمع‬ ‫فوالد مکران در زمینی به مس��احت ‪ ۳۰۰‬هکتار‬ ‫در حال ساخت بوده که در فاز نخست و دوم ان‬ ‫تولید اهن اسفنجی پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در قالب ای��ن پروژه ‪۲‬واحد‬ ‫گندله س��ازی‪ ،‬یک واحد فوالدسازی و یک واحد‬ ‫نورد س��ازی نیز ساخته می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این مجموعه شامل یک واحد تولید اهن اسفنجی‬ ‫ب��ا محصول بریکت گرم ب��ه ظرفیت ‪ ۱.۶‬میلیون‬ ‫تن��ی خواهد ب��ود ضمن اینک��ه در این مجموعه‬ ‫تولید همه حلقه ه��ای زنجیره فوالد از ماده خام‬ ‫معدن��ی تا محصول نهایی (ک��ه می تواند میلگرد‬ ‫یا ورق باش��د) پیش بینی شده است‪ .‬مدیر سایت‬ ‫ش��رکت فوالد مکران ادامه داد‪ :‬ب��ا توجه به قرار‬ ‫گرفتن این سایت در کنار بندرچابهار‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫موردنیاز را می توان از خارج به ویژه از کشورهایی‬ ‫همچون عمان یا از طریق راه اهن از داخل کشور‬ ‫تهیه ک��رد‪ .‬وی گف��ت‪ :‬با همکاری س��هامداران‬ ‫داخلی ‪ ۱۳۲‬میلیون یورو س��رمایه گذاری در این‬ ‫پروژه انجام شده و ال سی داخلی ان به میزان ‪۸۰‬‬ ‫میلیون یورو از صندوق توس��عه ملی تامین شده‬ ‫اس��ت‪ .‬طالبی ادامه داد‪ :‬افق تولید فوالد س��االنه‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ون ت��ن هدف گذاری ش��ده و می تواند‬ ‫تحول عظیمی در اش��تغال و توس��عه سیستان و‬ ‫بلوچستان ایجاد کند‪.‬‬ ‫موقعی��ت جغرافیای��ی راهب��ردی در کن��ار‬ ‫اب راه ه��ای بین الملل��ی و نزدی��ک ب��ه خطوط‬ ‫کش��تیرانی بین المللی‪ ،‬تنها بن��در تجاری ایران‬ ‫در خ��ارج از تنگه هرم��ز‪ ،‬نقطه پیون��د کریدور‬ ‫ش��رق ایران به اب ه��ای ازاد‪ ،‬نزدیک ترین بندر‬ ‫به بازارهای اس��یای میانه و افغانستان‪ ،‬دسترسی‬ ‫اس��ان به سوخت های فسیلی‪ ،‬مصالح ساختمانی‬ ‫و م��واد معدنی گوناگون در ش��رق ایران‪ ،‬ارتباط‬ ‫چندوجه��ی حمل ونقل از مس��یر ه��وا‪ ،‬زمین و‬ ‫دریا‪ ،‬تس��هیالت فروش و اج��اره بلندمدت برای‬ ‫سرمایه گذاران خارجی‪ ،‬واقع شدن در امن ترین و‬ ‫نزدیک ترین مقصد ب��ه بازارهای جهانی‪ ،‬نزدیکی‬ ‫به کش��ورهای پرجمعیت در حال رش��د جنوب‬ ‫اسیا (هند و پاکستان)‪ ،‬قرار داشتن در تنها بندر‬ ‫اقیانوس��ی ایران (چابهار) با دسترسی بی واسطه‬ ‫به س��رزمین اصلی ایران و نزدیکی به بزرگ ترین‬ ‫مناب��ع انرژی جه��ان در خلیج فارس بخش��ی از‬ ‫مزیت ه��ای س��رمایه گذاری و اقتص��ادی منطقه‬ ‫ازاد چابهار است‪ .‬وی امکان صادرات محصوالت‬ ‫تولید شده حاصل از مواد اولیه خارجی به میزان‬ ‫درصد مجاز تعیین شده از سوی کمیسیون ارزش‬ ‫اف��زوده‪ ،‬ازاد بودن ص��ادرات محصوالت تولیدی‬ ‫در منطق��ه از مقررات عمومی صادرات و واردات‪،‬‬ ‫امکان انتقال ‪ ۱۰۰‬درصد س��رمایه و سود حاصل‬ ‫از فعالیت اش��خاص ثبت ش��ده خارجی به خارج‬ ‫از کش��ور‪ ،‬معافیت ورود ماشین االت و مواد اولیه‬ ‫مصرف��ی واحده��ای تولیدی از ع��وارض ورودی‬ ‫گمرکی را از دیگر مزیت های منطقه ازاد چابهار‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫چابهار محرک توس��عه محور شرق کشور است‬ ‫و ب��ا اتص��ال به ش��بکه های ریلی و گاز کش��ور‪،‬‬ ‫زمینه ساز احداث صنایع پایین دستی پتروشیمی‬ ‫و فوالد ب��ا اغاز به کار صنایع س��نگین از جمله‬ ‫پتروشیمی و فوالد است‪.‬‬ ‫مقررات حاصل می شود‪ .‬به ویژه که در شرایط کنونی دولت‬ ‫با سخت ترین مشکالت اقتصادی روبه رو شده و منابع مالی‬ ‫کش��ور به شدت کاهش پیدا کرد ه اس��ت‪ .‬بدیهی است که‬ ‫در چنین ش��رایطی نمی توان از دول��ت انتظار کمک مالی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بانک ها نیز به عنوان موسس��اتی ب��رای تامین مالی توان‬ ‫حمایت از فعالیت صنایع و کسب وکارها را ندارند‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس هم بانک ها پروانه بهره برداری مع��ادن را به عنوان‬ ‫وثیقه قبول نمی کنند‪ .‬این موضوع در حالی است که بارها‬ ‫بانک مرکزی از بانک ها درخواس��ت کرده یا ابالغ کرده که‬ ‫از پروانه بهره برداری معادن به عنوان سند ضمانتی استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬ام��ا بانک ها از اجرای این ابالغیه س��ر ب��از زده اند‪.‬‬ ‫چراکه به دنبال دریافت وثیقه قابل دسترس تری هستند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با توجه ب��ه موقعیت کنونی دول��ت باید اداره‬ ‫ام��ور مع��ادن را به بخ��ش خصوصی واگ��ذار کند‪ .‬حقوق‬ ‫دولتی را تس��هیل کند‪ .‬در ادامه نی��ز خدمات و امتیازاتی‬ ‫را به مجموعه هایی که تولیدشان را افزایش می دهند‪ ،‬ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫طبیعتا در این ش��رایط‪ ،‬بهترین اقدام تسهیل در اختیار‬ ‫گذاش��تن معادن به واحدهای بخش خصوصی‪ ،‬تس��هیل‬ ‫در ش��رایط حقوق دولتی به صورتی که ش��رکت هایی که‬ ‫مش��غول فعالیت می ش��وند و انهایی که واقعا برنامه ریزی‬ ‫ب��رای افزایش تولید و به ویژه تولید ب��ا ارزش افزوده باالتر‬ ‫دارند‪ ،‬همکاری انجام ش��ود که عالقه مند به فعالیت بیشتر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫درواقع قوانین باید به گونه ای تنظیم ش��وند که صاحبان‬ ‫سرمایه عالقه مند به فعالیت در عرصه صنایع معدنی شوند‪.‬‬ ‫در ادامه نیز شرایط برای توسعه تولید فراهم باشد و حتی‬ ‫واحدها به این سمت و سو پیش بروند‪.‬‬ ‫€ €ایا تجربه فعالیت صنایع معدنی کوچک در سایر‬ ‫کش�ورها وجود دارد؟ س�ایر دولت ها چگونه از این‬ ‫صنایع حمایت می کنند؟‬ ‫استرلیا و برزیل در رده کشورهایی با ظرفیت غنی معدنی‬ ‫هستند‪ .‬ذخایر معدنی این کشورها ازسوی سرمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی مورد بهره برداری قرار می گیرند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬شرکت «ریوتینتو» اسپانیایی اصل و شرکت «بی اچ‬ ‫پی» انگلیس��ی اصل هس��تند و هر دو در استرلیا فعالیت‬ ‫ن که انگلیسی اصل است‬ ‫می کنند و یا شرکت انگلوامریک ‬ ‫و در برزیل فعالیت می کند‪.‬‬ ‫هندوس��تان نیز جزو کش��ورهایی با ذخای��ر قابل توجه‬ ‫معدنی است که در طول سال های گذشته برای رشد صنایع‬ ‫معدنی خود فعالیت کرده اس��ت‪ .‬معادن در هندوستان نیز‬ ‫جزو انفال هستند و اغلب توسط شرکت های بزرگ دولتی‬ ‫اداره می شوند‪.‬‬ ‫اما معادن بی ش��مار کوچک این کشور در اختیار بخش‬ ‫خصوصی هستند‪.‬‬ ‫این کش��ور در س��ال ‪ ،۲۰۱۵‬چش��م انداز جدیدی برای‬ ‫توس��عه صنعت فوالد برنامه ریزی کرد‪ .‬براساس این سند‪،‬‬ ‫میزان تولید فوالد این کش��ور در سال ‪ ۲۰۳۰‬باید به ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تن افزایش یابد‪ .‬بر همین اساس این کشور در افق‬ ‫م��ورد نظر به حدود ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬میلیون تن س��نگ اهن‬ ‫نیاز دارد‪ .‬درحالی که ظرفیت فعلی تولید س��نگ اهن این‬ ‫کش��ور حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون تن براورد می شود؛ یعنی این‬ ‫تولید باید بیش از ‪ ۲‬برابر شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت دول��ت هندوس��تان ب��رای تحقق هدف‬ ‫یادش��ده‪ ،‬برنامه ریزی دقیقی انجام داده و نقشه جامعی را‬ ‫تدوین کرده اس��ت‪ .‬در این نقش��ه راه تولید یک س��وم از‬ ‫سنگ اهن یاد شده به عهده معادن کوچک گذاشته شده‬ ‫است‪ .‬بنابراین واحدهای کوچک می توانند نقش اثرگذاری‬ ‫در توسعه اقتصادی کشور به عهده داشته باشند‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس نیز دولت هندوس��تان در س��ال ‪ ،۲۰۱۷‬اقدامات‬ ‫متعدد حمایتی را از صنایع کوچک این کشور تدوین کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این اقدامات زمینه حضور بخش خصوصی و تحقق‬ ‫اهداف یادشده را فراهم می کند‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‬ ‫حمایت دولت از‬ ‫صنایع کوچک با‬ ‫تسهیل قوانین‬ ‫و مقررات حاصل‬ ‫می شود‪ .‬به ویژه‬ ‫که در شرایط‬ ‫کنونی دولت‬ ‫با سخت ترین‬ ‫مشکالت‬ ‫اقتصادی روبه رو‬ ‫شده و منابع مالی‬ ‫کشور به شدت‬ ‫کاهش پیدا‬ ‫کرده است‬ ‫بروز نشانه های مثبت در بازار فوالد‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق‬ ‫تهران با اش��اره به بروز نش��انه های مثبت از کاهش‬ ‫دخالت های دستوری در معامالت بورس کاال و رشد‬ ‫عرضه ها‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید نظارت جای خود را به دخالت‬ ‫ده��د‪ .‬به گزارش دنیای معدن‪ ،‬عب��اس ارگون‪ ،‬نایب‬ ‫رئیس کمیس��یون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با تاکی��د بر اینکه ب��ا دخالت های دولت طی‬ ‫دوماه اخی��ر بازار فوالد ب��ا التهابات زی��ادی روبه رو‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه فوالد یکی‬ ‫از محصوالت اس��تراتژیک کشورمان به شمار می اید‪،‬‬ ‫دولت بر بازار این محصول کنترل و نظارت می کند‪،‬‬ ‫در این میان‪ ،‬با توجه عرضه انواع محصوالت فوالدی‬ ‫در ب��ورس کاال اگ��ر در روند قیم��ت محصوالت به‬ ‫ش��کل تعیین س��قف قیمت��ی دخالت ش��ود‪ ،‬عمال‬ ‫انگیزه فوالدس��ازان برای عرضه حداکثری در بورس‬ ‫را کاه��ش می دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬زمانی که ش��ما یک‬ ‫بازاری به نام بورس راه اندازی می کنید یک فلسفه ای‬ ‫دارد به نام عرضه و تقاضا و اگر قرار باش��د ش��ما این‬ ‫مکانی��زم را کنترل کنید‪ ،‬در عمل فلس��فه وجودی‬ ‫بورس را زیر س��وال برده ای��د؛ بنابراین تنها راهی که‬ ‫می توان��د بازار فوالد را به ارامش واقعی رس��اند این‬ ‫اس��ت که قیمت ها براساس مکانیس��م بازار و عرضه‬ ‫و تقاض��ا تعیین ش��ود و هرگونه دس��تکاری در این‬ ‫فرایند‪ ،‬باعث برهم خورد تعادل خواهد شد‪ .‬ارگون‬ ‫با اش��اره به اینکه به جای س��اماندهی زنجیره فوالد‬ ‫تا انجا که توانس��ته ایم بر رون��د معامالت فوالدی ها‬ ‫محدودیت گذاشته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬کنترل قیمت و تقاضا‬ ‫و عرضه‪ ،‬همگی از عواملی اس��ت که دست دالالن و‬ ‫واس��طه ها را برای حضور در بازار فوالد باز می گذارد‪،‬‬ ‫اما زمانی که قیمت فوالد به واس��طه عرضه کامل در‬ ‫بورس‪ ،‬تک قیمتی ش��ود‪ ،‬به ط��ور اتوماتیک میزان‬ ‫تقاضا و عرضه نیز متعادل ش��ده و نیازی به این همه‬ ‫محدودیت در بازار نیس��ت‪ .‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت نباید در بازار فوالد‬ ‫دخالت کند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬زمانی که معامالت ازاد شود‬ ‫و عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد‪ ،‬به طور طبیعی‬ ‫ش��رکت های فوالدی تمام محصول خود را در بورس‬ ‫کاال عرض��ه می کنند و از ان طرف نیز مصرف کننده‬ ‫واقعی نیز می تواند از این بازار نیاز خود را تامین کند‪،‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬فضای رانت و دالل��ی از بین خواهد‬ ‫رفت و دیگری شاهد رخ دادن فسادی نخواهیم بود‪.‬‬ ‫مدی��رکل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان‬ ‫در جری��ان بازدید از خط��وط تولید و اماکن‬ ‫ورزشی فوالد مبارکه درباره پروژه های بزرگ‬ ‫ورزشی استان و همچنین عملکرد این شرکت‬ ‫در زمین��ه ورزش مدیرعام��ل ف��والد مبارکه‬ ‫گفت وگو و تبادل نظر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ف��والد مبارکه‪ ،‬در‬ ‫این دی��دار حمیدرضا عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬ضمن تبریک انتصاب‬ ‫س��یدمحمد طباطبای��ی به عن��وان مدیرکل‬ ‫ورزش و جوانان اس��تان اصفه��ان‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان به منظور عمل‬ ‫به مسئولیت های اجتماعی خود این امادگی‬ ‫را دارد ت��ا برای احداث دهک��ده المپیک در‬ ‫حاشیه ورزشگاه نقش جهان اقدام کند؛ چراکه‬ ‫اساس��ا این رویکرد را در راس��تای غنی سازی‬ ‫س��اختار ورزش استان و کش��ور و خدمت به‬ ‫جوانان به عنوان باارزش ترین س��رمایه کشور‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت فوالد مبارک��ه با بیان‬ ‫این مطلب که رویکرد ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫توس��عه همه رشته های ورزش��ی زیرپوشش‬ ‫باشگاه اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در توسعه رشته فوتبال‬ ‫ک��ه بخش بیش��تری از مخاطب��ان را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ ،‬برنام��ه خاصی تدوین‬ ‫کرده ایم‪ ،‬اما س��ایر رش��ته ها را نیز به دس��ت‬ ‫فراموش��ی نخواهیم س��پرد و برای رشد انها‬ ‫در س��طح قهرمان��ی برنامه های منس��جم و‬ ‫منظم��ی داریم‪ .‬این برنامه ریزی ها به زودی به‬ ‫بار خواهد نشس��ت و همگی شاهد این رشد‬ ‫در س��طح ورزش استان و کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در پایان از همه مسئوالن درخواست کرد‬ ‫فوالد مبارکه را برای س��اخت دهکده المپیک‬ ‫اصفهان و توس��عه ورزش استان یاری دهند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬س��یدمحمد طباطبایی تاکید کرد‪:‬‬ ‫احداث دهکده المپیک و سرمایه گذاری فوالد‬ ‫مبارکه ب��رای طرح ‪ ۳۰۰‬هکتاری ورزش��گاه‬ ‫ب��زرگ نقش جهان در حض��ور وزیر ورزش و‬ ‫جوانان مطرح ش��ده و مورد استقبال نیز قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دیدگاه مثبت وزارت ورزش‬ ‫و جوانان برای اجرای فازهای بعدی ورزشگاه‬ ‫نقش جهان تصریح کرد‪ :‬استفاده بهینه از کل‬ ‫فضای ورزشی موجود در ورزشگاه نقش جهان‬ ‫و به دنب��ال ان‪ ،‬اح��داث دهک��ده المپی��ک‪،‬‬ ‫خواس��ته مش��ترک وزارت ورزش و جوان��ان‬ ‫و فوالد مبارکه اس��ت؛ بنابرای��ن این امادگی‬ ‫را داری��م که با حض��ور نماینده حقوقی فوالد‬ ‫مبارکه و نماینده طرح و برنامه وزارت ورزش‬ ‫و جوانان‪ ،‬بازدید میدانی از مجموعه ورزشگاه‬ ‫نقش جه��ان انجام و مراح��ل قانونی واگذاری‬ ‫زمین و در نهایت س��اخت دهک��ده المپیک‬ ‫اغاز شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن دی��دار‪ ،‬مدی��رکل ورزش و‬ ‫جوانان اس��تان اصفه��ان با مجتب��ی لطفی‪،‬‬ ‫رئیس ام��ور ورزش فوالد مبارک��ه دیدار و با‬ ‫دس��تاوردهای ای��ن واحد در توس��عه ورزش‬ ‫همگانی و خانواده کارکنان اش��نا ش��د‪ .‬وی‬ ‫ضمن ابراز خرس��ندی از گسترش ورزش در‬ ‫میان کارکنان و خانواده های شرکت‪ ،‬در پایان‬ ‫با اهدای لوح تقدی��ر مجمع خیران ورزش یار‬ ‫شهرس��تان مبارک��ه از همکاری ه��ای فوالد‬ ‫مبارکه در توس��عه ورزش شهرستان مبارکه‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫بازده زیر یک درصدی‬ ‫سیمانی ها‬ ‫بررس��ی روی ‪ ۲۹‬ش��رکت ب��زرگ صنعت‬ ‫سیمان نش��ان می دهد نرخ بازده دارایی ‪۱۰‬‬ ‫ش��رکت بزرگ س��یمانی به طرز قابل توجهی‬ ‫پایی��ن اس��ت‪ .‬به گ��زارش دنیای مع��دن‪ ،‬در‬ ‫بررسی های انجام شده بر عملکرد ‪ ۲۹‬شرکت‬ ‫بزرگ صنعت سیمان کشور‪ ،‬مشخص شده که‬ ‫نرخ بازده دارایی ‪ ۱۰‬ش��رکت بزرگ سیمانی‬ ‫زیر یک درصد اس��ت‪ .‬نکته جالب و تاسف اور‬ ‫انک��ه ن��رخ ب��ازده دارایی ‪ ۱۹‬ش��رکت دیگر‬ ‫سیمانی هم چندان باال نیست؛ یعنی حداکثر‬ ‫ن��رخ بازده دارایی برخی از این ش��رکت ها به‬ ‫سختی به عدد ‪ ۴۰‬درصد رسیده است!‬ ‫بررسی یادشده نش��ان می دهد مدیریت بر‬ ‫دارایی در صنعت سیمان کشور ضعیف است‬ ‫و باید تدبیری برای ان اندیشیده شود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫اینده صنایع معدنی در دستان صنایع کوچک‬ ‫فوالد مبارکه دهکده‬ ‫المپیک احداث می کند!‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1587‬‬ ‫پیاپی ‪2905‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫در بررسی نقش معادن کوچک مقیاس در رشد اقتصادی مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت‬ ‫واگذاری معادن‬ ‫به اهلش‬ ‫تمرکز معادن کوچک بر اکتشاف ذخایر پنهان‬ ‫صابر پرنیان‪ /‬رئیس هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان تهران‬ ‫بسترهای مناسب‬ ‫در حوزه معدن‬ ‫خبر‬ ‫تق��ی نبئی‪ ،‬رئیس ش��ورای مرکزی و رئیس‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی معدن درباره انعقاد‬ ‫تفاهمنام��ه فی مابین طرح توس��عه نواوری ها‬ ‫و فناوری های ح��وزه معدن و صنایع معدنی با‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی معدن گفت‪ :‬معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بس��ترهای‬ ‫مناسبی برای توس��عه فناوری در حوزه معدن‬ ‫ایج��اد کرده ک��ه امیدواریم با اس��تفاده از این‬ ‫ظرفی��ت‪ ،‬ش��رکت های فن��اور و دانش بنی��ان‬ ‫ترغی��ب ب��ه فعالیت بیش��تری در ای��ن حوزه‬ ‫شوند‪ .‬رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن با‬ ‫اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی در حوزه‬ ‫معدن از س��وی این سازمان افزود‪ :‬شرکت های‬ ‫خارجی و داخلی استقبال خوبی از این رویداد‬ ‫به عمل اورده اند و ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫فن��اور نیز می توانند با اس��تفاده از این فرصت‪،‬‬ ‫محص��والت فناورانه خ��ود را به ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ معدن��ی معرف��ی کنند‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری مش��ترک معاونت علمی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری و س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن کشور منعقد شد که تشکیل‬ ‫کارگروه ه��ای توس��عه فعالیت ه��ای نواوران��ه‬ ‫در ح��وزه مع��دن وصنایع معدن��ی‪ ،‬حمایت از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و فناور فعال در حوزه‬ ‫معدن ب��ا اس��تفاده از ظرفیت ه��ای دو طرف‬ ‫و ایج��اد مراکز ن��واوری و ش��تاب دهنده های‬ ‫تخصصی حوزه معدن از جمله مفاد تفاهمنامه‬ ‫همکاری فی مابین مطرح ش��د‪ .‬این تفاهمنامه‬ ‫با امضای کامبیز مهدی زاده فرساد‪ ،‬مشاور عالی‬ ‫مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری و تقی‬ ‫نبئی‪ ،‬رئیس سازمان نظام معدن رسمیت یافت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علیرضا شهیدی‪:‬‬ ‫در کل دنیا‬ ‫شرکت های‬ ‫معدنی بزرگ‬ ‫به این نتیجه‬ ‫رسیده اند که‬ ‫ذخایر معادن‬ ‫کوچک مقیاس تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۵۰‬به‬ ‫اتمام می رسد؛‬ ‫در نتیجه‬ ‫باید به سمت‬ ‫اکتشاف ذخایر‬ ‫پنهان بروند‬ ‫‹ ‹نقش معادن کوچک در رونق اشتغال‬ ‫س��ید رض��ا عظیم��ی‪ ،‬مدی��ر‬ ‫اجرای��ی و دبی��ر ش��ورای‬ ‫هماهنگ��ی ط��رح احی��ا‪،‬‬ ‫فعال س��ازی و توس��عه معادن‬ ‫کوچک مقی��اس درب��اره نقش‬ ‫معادن کوچک در رشد اشتغال‬ ‫مناط��ق مختل��ف کش��ور ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از نکات امیدبخ��ش در راه اندازی و‬ ‫توسعه معادن کوچک مقیاس ایجاد اشتغال پایدار است‪.‬‬ ‫س می توانیم شاهد شکوفایی‬ ‫با رونق معادن کوچک مقیا ‬ ‫ی که معادن‬ ‫مناطق مختلف کش��ور باش��یم‪ .‬از انجای�� ‬ ‫کوچک راحت تر از معادن بزرگ احیا می شوند‪ ،‬زمان بر‬ ‫نیستند و به زیرساخت های زیادی نیاز ندارند و سریع تر‬ ‫می توانند به توسعه کمک کنند‪.‬‬ ‫مدی��ر اجرای��ی و دبیر ش��ورای هماهنگی ط��رح احیا‪،‬‬ ‫فعال س��ازی و توسعه معادن کوچک مقیاس اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکنون ش��اهد بوده ایم که در روند ش��کل گیری معادن‬ ‫کوچک مقیاس ش��غل های متنوعی ایجاد شده اند که به‬ ‫رونق ان منطقه کمک کر ده اند‪.‬‬ ‫در واق��ع وقتی معدنی فعال می ش��ود‪ ،‬چندین ش��غل‬ ‫جانب��ی در کنار ان ایجاد و منجر به توس��عه اقتصادی‬ ‫در کل کشور می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت تجمیع معادن کوچک‬ ‫عظیمی با اشاره به اهمیت ادغام معادن کوچک مقیاس‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سراس��ر دنیا ادغام معادن کوچک‬ ‫به منظور هم افزایی و توس��عه این دسته از معادن اتفاق‬ ‫می افتد‪ .‬در ادغام معادن کوچک مقیاس تاکید بر حفظ‬ ‫مالکی��ت و منافع هم��ه بهره ب��رداران و صاحبان پروانه‬ ‫است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬تا توافقی همه جانبه بین معدنکاران‬ ‫اتفاق نیفتد این ادغام صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی و دبیر ش��ورای هماهنگ��ی طرح احیا‪،‬‬ ‫فعال سازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس با اشاره به‬ ‫اینک��ه در ادغام مع��ادن و ایجاد کلونی ه��ای هدفمند‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر در نظر گرفتن موقعی��ت مکانی معادن چند‬ ‫‹ ‹نقش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ل ‪ ۵۸‬در کل‬ ‫اوای��ل انق�لاب یعنی در س��ا ‬ ‫کش��ور حدود ‪ ۲۰۰‬معدن وجود داش��ت‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که امروز حدود ‪ ۱۰‬هزار پروانه‬ ‫اکتشاف داریم که به طور عمده شامل معادن‬ ‫کوچک می شود و به صورت پراکنده در کشور‬ ‫جای گرفته اند‪.‬‬ ‫مس��ئله ای که در کش��ور وج��ود دارد این‬ ‫اس��ت که معادن کوچک به خوبی بهره برداری‬ ‫نمی ش��وند؛ از همی��ن رو برای توس��عه این‬ ‫مع��ادن باید س��اماندهی الزم صورت گیرد تا‬ ‫بهره برداری مناسب انجام شود‪.‬‬ ‫م��ا حدود ‪ ۷‬درصد عرصه س��رزمینی ایران‬ ‫را اکتش��اف کرده ایم و هنوز راه بسیار زیادی‬ ‫داریم تا بتوانیم معادن کوچک را شناس��ایی‬ ‫ک��رده و از ظرفی��ت انه��ا بهره مند ش��ویم؛‬ ‫به عبارتی دیگر م��ا هنوز در این ‪ ۷‬درصد هم‬ ‫مانده ایم و نتوانسته ایم خیلی خوب از ظرفیت‬ ‫ی که‬ ‫معادن کوچک اس��تفاده کنی��م‪ ،‬در حال ‬ ‫برای رشد منابع و معادن کوچک خیلی کارها‬ ‫می ت��وان انجام داد و به عبارتی باید با ظرفیت‬ ‫بسیار باال در این حوزه ورود کرد‪.‬‬ ‫ب��ا مقایس��ه و بررس��ی ای��ن ش��رایط در‬ ‫کشورهای پیشرفته می توان گفت کشورهای‬ ‫پیش��رفته عالوه ب��ر اینکه در سرزمین ش��ان‬ ‫به طور کامل دست به اکتشاف زده اند‪ ،‬دوباره‬ ‫دس��ت به بازخوانی زده و اکتش��افات جدید‬ ‫انج��ام می دهند‪ .‬ما هم باید قدر منابع داخلی‬ ‫کشورمان را بدانیم و از ان به نحو شایسته ای‬ ‫بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫ب��اور دارم که معدن باید پش��توانه صنعت‬ ‫باش��د‪ .‬از انجایی که معادن مواد اولیه صنعت‬ ‫را تامین می کنند‪ ،‬می توانند از بخش صنعت‬ ‫حمایت کنند؛ از همین رو الزم اس��ت معادن‬ ‫کوچک را راه اندازی کنیم و سیاس��ت هایی را‬ ‫در پیش گیریم که موجب رونق انها شود‪.‬‬ ‫در این بین راهکار پیش��نهادی این اس��ت‬ ‫که دولت سیاست های تش��ویقی ارائه دهد و‬ ‫معادنی که به درس��تی بهره برداری نشده اند و‬ ‫در ح��ال تعطیلی هس��تند را خلع ید کرده و‬ ‫انها را به کسانی که اهلیت دارند‪ ،‬واگذار کند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این از این سیاس��ت ک��ه دولت‬ ‫مع��ادن را کنت��رل و مدیریت کند به ش��دت‬ ‫باید پرهیز کرد‪ ،‬چراکه این سیاست منجر به‬ ‫راکد ش��دن معادن طی سالیان متمادی شده‬ ‫یا باعث می شود معادن با ظرفیت بسیار پایین‬ ‫مورد بهره برداری قرار بگیرند‪ .‬در پایان تاکید‬ ‫دارم که مسئله مهم اهمیت به معادن کوچک‬ ‫و مدیریت انها ازسوی بخش خصوصی است؛‬ ‫به عبارتی باید شرایطی فراهم شود که بخش‬ ‫خصوصی هم بتواند برای رشد معادن کوچک‬ ‫گام بردارد‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫فعال سازی معادن کوچک مقیاس برای رونق اقتصادی‬ ‫و رش��د اش��تغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته‪،‬‬ ‫امری ضروری است‪.‬‬ ‫طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس‬ ‫در س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو) با هدف ایجاد اشتغال‪ ،‬تامین مواد اولیه‬ ‫صنایع معدنی و توسعه مناطق محروم در سال ‪ ۹۷‬اغاز‬ ‫شد‪ .‬براس��اس امارها با شناسایی ‪ ۱۰۲‬ظرفیت معدنی‬ ‫در این س��ال حدود ‪ ۳۶‬معدن با ظرفیت اشتغال ‪۷۰۰‬‬ ‫نفر قابلیت فعال سازی پیدا کرد‪ .‬همچنین با فعال سازی‬ ‫‪ ۱۵۰‬معدن کوچک مقیاس براورد ش��د تا پایان س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۳‬هزار شغل مستقیم ایجاد شود‪.‬‬ ‫طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس‬ ‫در سال ‪ ،۱۳۹۸‬سالی که با عنوان رونق تولید نام گذاری‬ ‫شد‪ ،‬موفق شد با شناسایی ‪ ۴۴۹۶‬معدن کوچک مقیاس‬ ‫در کشور‪ ۲۱۳۰ ،‬معدن را در قالب ‪ ۳۶۴‬پروژه بررسی و‬ ‫ضمن انجام اقدامات کلینیکی روی ‪ ۹۷۰‬معدن کوچک‪،‬‬ ‫در نهای��ت مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته حدود‬ ‫‪ ۱۴۶‬معدن کوچک مقیاس از ‪ ۱۵۰‬معدن هدف گذاری‬ ‫شده را احیا کند‪.‬‬ ‫به باور کارشناسان باتوجه به مهیا بودن زیرساخت های‬ ‫اجرایی و نرم افزاری‪ ،‬روند احیای معادن کوچک مقیاس‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۹‬شتاب بیش��تری خواهد گرفت‪ .‬در این‬ ‫روند باید ضمن پایش وضعیت معادن احیا شده در سال‬ ‫‪ ،۹۸‬نس��بت به امایش‪ ،‬بررس��ی های کلینیکی و انجام‬ ‫پروژه های زیرساختی اقدام شود‪.‬‬ ‫ازجمله پروژه های موفق و فعال شده در حوزه معادن‬ ‫کوچک و افزایش اشتغال می توان به معدن اهن پالسری‬ ‫بزمان (سیس��تان و بلوچس��تان)‪ ،‬مس رمشک (جنوب‬ ‫کرم��ان)‪ ،‬مس سیاس��تراگی (سیستان وبلوچس��تان) و‬ ‫معادن س��نگ اهن بوکان (اذربایجان غربی) اشاره کرد‪.‬‬ ‫طبق امارها با فعال شدن معادن مذکور برای ‪ ۱۱۳‬نفر‬ ‫اشتغال ایجاد شده است‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫درب��اره اهمیت رونق معادن کوچک‬ ‫و نقش ان در اقتصاد با کارشناس��ان گفت وگو کرده که‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫مواد معدنی و تامین خوراک کارخانه ها حفظ کنیم باید‬ ‫به عمق توجه کنیم‪.‬‬ ‫س��یدرضا عظیم��ی‪ :‬از زمینه ه��ای توس��عه مع��ادن کوچک مقیاس‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری این معادن روی مطالعات اکتش��افی در محدوده های‬ ‫مش��ترک اس��ت که می تواند به کش��ف و بهره ب��رداری ذخایر جدید‬ ‫به منظور تامین خوراک واحدهای فراوری ایجادشده‪ ،‬کمک کند‬ ‫مورد دیگر هم ضرورت دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این‬ ‫روند به زیرس��اخت های مشترک از جمله جاده‪ ،‬تامین‬ ‫ان��رژی و همچنی��ن واحد ف��راوری مش��ترک و تامین‬ ‫خوراک از این معادن نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ارزش افزوده مواد معدنی‬ ‫عظیمی با اشاره به اینکه گاهی معدنکاری در معادن‬ ‫کوچک صرفی ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بس��یاری از موارد‪،‬‬ ‫معدنکاری کوچک مقیاس ب��ه دالیل مختلفی از جمله‬ ‫پایین بودن میزان ذخیره یا عیار نمی تواند توجیه پذیری‬ ‫اقتصادی داشته باشد‪ .‬به این ترتیب تجمیع این معادن‬ ‫و تولی��د محصوالت میانی و نهایی زنجیره ارزش‪ ،‬ایجاد‬ ‫واحدهای بازاریاب��ی و بازرگانی مش��ترک و‪ ...‬می تواند‬ ‫به می��زان قابل توجه��ی ارزش افزوده م��واد معدنی این‬ ‫دس��ته از معادن را باال ب��رده و فعالیت های معدنکاری‬ ‫را رونق ببخشد‪.‬‬ ‫مدی��ر اجرایی و دبیر ش��ورای هماهنگی طرح احیا‪،‬‬ ‫فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس با اش��اره‬ ‫به لزوم تش��کیل کنسرس��یوم در بی��ن معادن کوچک‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در تمامی کش��ورهای توس��عه یافته‬ ‫معدن��ی دنی��ا‪ ،‬معدن��کاری کوچک مقی��اس ب��ا ایجاد‬ ‫کنسرسیوم ها و واحدهای مشترک توسعه پیدا می کند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬یک��ی از راهکارهای پیش��نهادی‬ ‫طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توسعه معادن کوچک مقیاس‬ ‫تجمیع معادن کوچک مقیاس و احداث زیرس��اخت ها و‬ ‫کارخانجات فراوری مشترک است‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد موفق معادن سنگ اهن پالسری‬ ‫عظیمی با اش��اره به نمونه های موفق در کش��ورمان‬ ‫اذعان ک��رد‪ :‬نمونه موفق تجمیع معادن کوچک مقیاس‬ ‫را می ت��وان در معادن س��نگ اهن پالس��ری اس��تان‬ ‫نو بلوچس��تان و چندین اس��تان دیگر از جمله‬ ‫سیستا ‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬فارس و مازندران مش��اهده کرد‪ .‬تش��کیل‬ ‫کنسرس��یوم موجب می شود ضمن فعال سازی و توسعه‬ ‫این مع��ادن‪ ،‬زمینه ثروت افرینی و اش��تغال مولد برای‬ ‫مناطق کمتر توسعه یافته نیز فراهم شود‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی و دبیر ش��ورای هماهنگ��ی طرح احیا‪،‬‬ ‫فعال س��ازی و توس��عه مع��ادن کوچک مقی��اس درباره‬ ‫اهمیت توس��عه اکتش��افات در کش��ور و نقش معادن‬ ‫کوچ��ک نیز گف��ت‪ :‬از دیگر زمینه های توس��عه معادن‬ ‫کوچک مقیاس‪ ،‬سرمایه گذاری این معادن روی مطالعات‬ ‫اکتش��افی در محدوده های مش��ترک است که می تواند‬ ‫به کش��ف و بهره برداری ذخایر جدی��د به منظور تامین‬ ‫خوراک واحدهای فراوری ایجادشده‪ ،‬کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتراک گذاری ماشین االت و تجهیزات‬ ‫عظیمی ادامه داد‪ :‬همچنین ماشین االت و تجهیزات‬ ‫این معادن می تواند به صورت مش��ترک مورد اس��تفاده‬ ‫قرار گیرد و از این طری��ق‪ ،‬هزینه های عملیاتی معادن‬ ‫کوچک برای افزایش حاش��یه س��ود و بهره وری تا حد‬ ‫زیادی کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی و دبیر ش��ورای هماهنگ��ی طرح احیا‪،‬‬ ‫‹ ‹کمک به معادن کوچک از دهه ‪۸۰‬‬ ‫فعال سازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس با اشاره به‬ ‫اهمیت همفکری و توجه به زیرس��اخت ها برای توسعه‬ ‫مع��ادن کوچک گفت‪ :‬یکی از م��واردی که می تواند در‬ ‫ارتقای دانش فنی با تجمیع معادن نقش بسزایی داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬هم افزایی فکری و اس��تفاده از زیرس��اخت های‬ ‫واحده��ای تحقی��ق و توس��عه مجموعه ه��ای بزرگ تر‬ ‫و صنای��ع معدنی مصرف کنن��ده برای توس��عه معادن‬ ‫کوچک مقیاس است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب تجمیع مع��ادن کوچک ضمن اینکه‬ ‫مالکی��ت مجوزها را برای ه��ر معدن حفظ خواهد کرد‪،‬‬ ‫در ش��رایط امروز عملیاتی خواهد بود‪ .‬عظیمی در پایان‬ ‫گفت‪ :‬با تمرک��ز بر معادن کوچک به راحتی می توان در‬ ‫مناطق مختلف کش��ور س��رمایه گذاری کرد و دست به‬ ‫بومی سازی زد‪.‬‬ ‫‹ ‹معادنی با ذخیره کم‬ ‫علیرض��ا ش��هیدی‪ ،‬رئی��س‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور درباره‬ ‫اهمیت مع��ادن کوچک مقیاس‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬این نوع معادن‬ ‫با اینک��ه ذخیره کم��ی دارند‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۸۰‬درصد معادن ایران‬ ‫را ب��ه خود اختص��اص داده اند‪ .‬همچنی��ن در حالی که‬ ‫ح��دود ‪ ۶۶‬درصد کل معادن کش��ور م��واد غیرفلزی و‬ ‫مصالح ساختمانی را در خود جای داده اند و مقدار کمی‬ ‫مناب��ع فلزی دارن��د‪ ،‬اهمیت معادن کوچ��ک پررنگ تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی‬ ‫کش��ور با اش��اره به اینکه معادن کوچ��ک می توانند در‬ ‫اش��تغال اثرگذار باش��ند‪ ،‬اب��راز کرد‪ :‬باتوج��ه به اینکه‬ ‫معادن کوچک به سرمایه گذاری کمی نیاز دارند‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی به راحتی می تواند در ان ورود کرده و دس��ت‬ ‫به فعالیت بزند‪ .‬به این ترتیب کوچک مقیاس ها در رشد‬ ‫اشتغال تاثیر بسزایی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹اتمام ذخایر تا ‪۲۰۵۰‬‬ ‫ش��هیدی با بی��ان اینکه س��ازمان زمین شناس��ی در‬ ‫موض��وع مع��ادن کوچک مقی��اس ورود پی��دا نک��رده‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این مسئله جزو شرح خدمات و وظایف‬ ‫سازمان زمین شناسی نیست‪ ،‬چراکه ما در اصل وظیفه‬ ‫اکتشاف مواد معدنی را برعهده داریم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬همانط��ور که در برنامه ه��ای وزارتخانه‬ ‫مش��خص اس��ت‪ ،‬احیای معادن کوچک مقیاس برعهده‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی است‪ .‬قرار شده این‬ ‫شرکت در سال ‪ ۱۳۹۹‬دس��ت به اسیب شناسی حدود‬ ‫‪ ۱۰۲۰‬مع��دن کوچک مقیاس بزند تا مشکالت ش��ان را‬ ‫حل کن��د؛ به عبارتی کلینیکی ایجاد ش��ده تا وضعیت‬ ‫معادن کوچک مقیاس بررس��ی شود تا دوباره به چرخه‬ ‫تولید بازگردند‪.‬‬ ‫شهیدی درباره اهمیت توجه به اکتشاف ذخایر پنهان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در کل دنیا شرکت های معدنی بزرگ‬ ‫به این نتیجه رسیده اند که ذخایر معادن کوچک مقیاس‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۵۰‬به اتمام می رسد؛ درنتیجه باید هدف انها‬ ‫اکتشاف ذخایر پنهان باشد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫با اش��اره به اقدامات این س��ازمان برای رشد اکتشافات‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از س��ال ‪ ۱۳۸۱‬موضوع ژئوفیزیک هوایی را‬ ‫مورد توجه قرار داده ایم تا به اکتش��اف ذخایری برسیم‬ ‫ک��ه در زیر زمین نهفته هس��تند و ش��اهدی از انها در‬ ‫سطح زمین دیده نمی شود‪ .‬این معادن براساس امارها و‬ ‫مطالعات در عمق ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬متری زمین قرار دارند‪،‬‬ ‫این در حالی است که عمق اکتشاف ما خیلی کم است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب برای اینکه بتوانیم بقای خود را در بحث‬ ‫رئیس س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی‬ ‫کش��ور با اش��اره به پیش��ینه این س��ازمان برای ورود‬ ‫ب��ه موض��وع مع��ادن کوچ��ک‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور دهه ‪ ۸۰‬در ‪۱۰‬‬ ‫اس��تان فعالیت هایی را انجام داده و به توسعه اکتشاف‬ ‫معادن کوچک کمک کرده اس��ت؛ به ط��ور مثال برای‬ ‫برخی از معادنی که به واسطه نقصان در بخش اکتشاف‬ ‫تعطیل شده بودند‪ ،‬اقدامات اکتشافی و ژئوفیزیک انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ل حاضر وظیفه سازمان‪ ،‬اکتشاف‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در حا ‬ ‫مواد معدنی اس��ت و موضوع معادن کوچک ارتباطی به‬ ‫ش��رح وظایف ما ندارد؛ البته اگر از ما درخواس��ت شود‬ ‫به طور حتم به فعاالن این حوزه کمک می کنیم‪.‬‬ ‫ش��هیدی با اشاره به اینکه س��ازمان زمین شناسی در‬ ‫جلس��ات کمیته احیای معادن کوچک هم عضو است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬معاون اکتش��اف سازمان به عنوان نماینده ما‬ ‫در این جلسات حضور دارد و ضمن اظهارنظر از اخرین‬ ‫اخبار مربوط به معادن کوچک باخبر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کالم اخر‬ ‫توجه به معادن کوچک مقیاس می تواند در افزایش‬ ‫امار اش��تغال نقش موثری داشته باشد‪ .‬در روستاها‬ ‫و مناطقی که دور از ش��هرها هستند معادن کوچک‬ ‫یتوانند اشتغال خوبی را‬ ‫بس��یاری وجود دارند که م ‬ ‫برای کش��ور به ارمغان بیاورند‪ .‬اگ��ر می خواهیم در‬ ‫بحث معادن کوچک موفقیتی داش��ته باش��یم باید‬ ‫بتوانی��م زمینه های رش��د انها را ه��م فراهم کنیم‪.‬‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدن��ی و مدیر اجرایی‬ ‫و دبیر ش��ورای هماهنگی طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و‬ ‫توسعه معادن کوچک مقیاس تالش کرده تا گام های‬ ‫موثری برای رشد این دسته از معادن کشور برداشته‬ ‫ش��ود‪ .‬ازانجایی که رونق معادن کوچک می تواند به‬ ‫توس��عه اقتصادی کمک کند‪ ،‬به این ترتیب باید به‬ ‫ان بها دهیم‪.‬‬ ‫یکی از مس��ائل مهمی که درباره رشد این معادن‬ ‫در کشور وجود دارد‪ ،‬لزوم ادغام انها است‪.‬‬ ‫به باور کارشناسان در ادغام معادن کوچک مقیاس‬ ‫بر حف��ظ مالکیت و مناف��ع تمامی بهره ب��رداران و‬ ‫یش��ود‪ .‬از انجایی که معادن‬ ‫صاحبان پروانه تاکید م ‬ ‫یتوانند‬ ‫کوچک س��رمایه چندانی در اختیار ندارند م ‬ ‫با توافقی همه جانبه دست به تجمیع بزنند‪.‬‬ ‫یتوانند به نیازه��ای اصلی خود از‬ ‫ب��ا این ام��ر م ‬ ‫جمله دسترسی به زیرس��اخت های مشترک جاده‪،‬‬ ‫تامی��ن ان��رژی‪ ،‬واحد ف��راوری مش��ترک و تامین‬ ‫خوراک دست پیدا کنند‪ .‬از دیگر زمینه های توسعه‬ ‫مع��ادن کوچک مقیاس‪ ،‬س��رمای هگذاری این معادن‬ ‫روی مطالعات اکتش��افی در محدوده های مشترک‬ ‫اس��ت که می تواند به کش��ف و بهره ب��رداری ذخایر‬ ‫جدی��د ب همنظور تامین خ��وراک واحدهای فراوری‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬کمک کند‪ .‬از انجای��ی که در کل دنیا‬ ‫شرکت های معدنی بزرگ به این نتیجه رسیده اند که‬ ‫ذخایر معادن کوچک مقیاس تا سال ‪ ۲۰۵۰‬به اتمام‬ ‫می رسد‪ ،‬به اکتشاف ذخایر پنهان روی اورده اند‪.‬‬ ‫انعقاد ‪ ۳۲‬تفاهمنامه در معدن‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدن��ی ایران ضمن‬ ‫اعالم اینکه تاکنون اقدامات کلینیکی برای ‪ ۱۰۲۰‬معدن انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ ۳۲ :‬تفاهمنامه در فعالیت ه��ای مرتبط با حوزه‬ ‫معدن منعقد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬وجیه اهلل جعفری با اشاره به اینکه ‪۲۱۳۰‬‬ ‫معدن مورد بررسی قرار گرفته اند‪ ،‬گفت‪ ۴۴۹۴ :‬معدن غیرفعال‬ ‫شناس��ایی و برای ‪ ۲۱‬اس��تان برنامه پایش انجام شده و ‪۱۵۴‬‬ ‫بل��وک معدنی معرفی ش��ده اند‪ ،‬این در حالی اس��ت که احیا و‬ ‫توسعه ‪ ۱۰۲۰‬معدن و احداث ‪ ۲۵‬واحد فراوری در دستور کار‬ ‫و در برنامه ها و اهداف سال ‪ ۱۳۹۹‬قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدن��ی ایران با بیان‬ ‫راه اندازی وب سایت احیای معادن کوچک‬ ‫اینک��ه ‪ ۳۲‬تفاهمنام��ه در فعالیت های مرتبط ب��ا حوزه معدن‬ ‫منعقد ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن تفاهمنامه ها ش��امل ‪ ۱۶‬تفاهمنامه‬ ‫سرمایه گذاری‪ ۸ ،‬تفاهمنامه پژوهشی و اموزشی‪ ۶ ،‬تفاهمنامه‬ ‫تامی��ن مالی و ‪ ۲‬تفاهمنامه مرتبط با توس��عه اس��تارت اپ ها‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی از برگزاری ‪ ۲‬همایش در س��طح ملی و شرکت‬ ‫در جش��نواره و نمایشگاه های تخصصی به عنوان دیگر اقدامات‬ ‫در راس��تای اهداف اینترنتی این مجموعه نام برد و خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬یک الیه تحت عنوان معادن کوچک مقیاس در س��امانه‬ ‫‪ WebGIS‬ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی ای��ران ایجاد‬ ‫و تنظیم ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین در این راستا وب سایت طرح‬ ‫احیای معادن کوچک مقیاس راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه درگاه اینترنت��ی س��طام نی��ز ب��ه ادرس‬ ‫‪ ssmines.impasco.gov.ir‬به منظور مکانیزه شدن فرایند‬ ‫پیگیری های متقاضیان و س��رمایه گذاران در دس��ترس فعاالن‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ای��ران افزود‪ :‬از نمایندگان س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ها دعوت و در همین رابطه همایش��ی ط��ی ‪ ۲‬مرحله‬ ‫برای اش��نایی با طرح و س��امانه س��طام با حض��ور نمایندگان‬ ‫سازمان اس��تان ها برگزار شده اس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬همچنین‬ ‫‪ ۳۰۶‬پرسش��نامه در زمینه مش��کالت معدنی توسط دارندگان‬ ‫مجوزه��ای معدنی تکمیل ش��ده ک��ه طی برنام��ه ای مجزا با‬ ‫مش��ارکت س��ازمان نظام مهندس��ی معدن ایران برای تکمیل‬ ‫پرسش��نامه های معادن غیرفعال و با هدف تس��ریع در فرایند‬ ‫بررسی‪ ،‬مورد توجه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1587‬‬ ‫پیاپی ‪2905‬‬ ‫بین الملل‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬روز از زمان توافق س��ران اتحادیه اروپا بر س��ر‬ ‫بودجه ‪ ۱.۸‬تریلیون یورویی برای احیای اقتصادی کشورهای‬ ‫عضو می گذرد؛ توافقی که با انتقاد شدید پارلمان اروپا مواجه‬ ‫ش��د ک��ه گفت ان را نمی پذی��رد‪ .‬در این می��ان‪ ،‬دولت ها با‬ ‫افزایش حمایت های مالی خود و نیز اعمال تغییرات در برخی‬ ‫قوانین برای جلب رضایت مردم و مش��اغل س��عی در بهبود‬ ‫اقتصادهای خود دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود اقتصادی‬ ‫‪ ۳۱‬تیر بود که سران اتحادیه اروپا پس از ‪ ۴‬روز گفت وگو‬ ‫در بروکس��ل پایتخت بلژیک سرانجام بر سر بودجه ای ‪۱.۸۲‬‬ ‫تریلیون یورویی برای احیای اقتصاد کشورهای عضو به توافق‬ ‫رس��یدند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬توافقی که ش��ارل میش��ل‪ ،‬رئیس‬ ‫ش��ورای اروپ��ا از ان به عنوان توافق خ��وب یادکرد و امانوئل‬ ‫مکرون‪ ،‬رئیس جمهوری فرانس��ه روز حص��ول این توافق را‬ ‫روزی تاریخی برای اروپا خواند‪ .‬در نشس��ت س��ران اتحادیه‬ ‫اروپا همچنین طرح اهدای کمک مالی ‪ ۷۵۰‬میلیارد یورویی‬ ‫برای تقویت توان کش��ورها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا‬ ‫نیز به تصویب رسید‪ .‬در این باره‪ ،‬میشل ریمی‪ ،‬استاد مدرسه‬ ‫تجارت پاریس به اتالنتیکو می گوید‪ :‬برنامه احیای اقتصادی‬ ‫‪ ۷۵۰‬میلیارد یورویی اروپا تاثیر بسیار خوبی در فعالیت های‬ ‫اقتصادی خواهد داش��ت‪ ،‬چراکه ‪ ۷۰‬درصد از این مبلغ باید‬ ‫در ‪ ۲‬سال برای مقابله با بحران کرونا هزینه شود‪ .‬این توافق‬ ‫برای اجرایی شدن نیاز به مصوبه پارلمان اروپا دارد‪.‬‬ ‫در می��ان کش��ورهای اروپایی‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬اس��پانیا و ایتالیا‬ ‫بیش��ترین اسیب اقتصادی ناشی از رکود را تجربه کرده اند؛‬ ‫براس��اس ام��اری ک��ه به تازگ��ی دویچه وله منتش��ر کرده‪،‬‬ ‫بیشترین رکود اقتصادی ‪ ۳‬ماهه دوم از سال میالدی جاری‬ ‫در اروپا ناش��ی از کرونا مربوط به اس��پانیا بوده که نسبت به‬ ‫‪ ۳‬ماهه نخس��ت س��ال ‪ ۵.۱۸‬درصد کاهش داش��ته و رکود‬ ‫اقتصادی در فرانس��ه و ایتالیا هم به ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۲‬درصد رس��یده‬ ‫است‪ .‬با وجود چنین رکودی و پیش بینی رکود بیشتر تا زمان‬ ‫مهار کرونا در این کش��ور‪ ،‬به نق��ل از رویترز‪ ،‬داده های اداره‬ ‫امار سوئد اگر چه از افت تولید ناخالص داخلی ‪ ۳.۸‬درصدی‬ ‫حکایت دارد‪ ،‬اما اقتصاد این کش��ور نس��بت به دیگر اعضای‬ ‫اتحادی ه اروپا عملکردی بهتر داشته است‪.‬‬ ‫ایتالی��ا به عن��وان یک��ی از کش��ورهایی ک��ه متحم��ل‬ ‫خس��ارت های فراوانی ناشی از شیوع کرونا شده تالش دارد‬ ‫با افزایش حمایت مالی خود از مشاغل خود را تا حدودی از‬ ‫شرایط سخت موجود دورتر کند‪ .‬به نوشته روزنامه اقتصادی‬ ‫تحلیلگ��ران ب��ر این باورند که باوج��ود پیش بینی رکود بیش��تر‪ ،‬اروپا در‬ ‫بهبود اقتصادی شتاب گرفته است و گوی سبقت را از امریکا خواهد ربود‬ ‫لزکو فرانسه‪ ،‬رم رقم پشتیبانی مالی خود را تا ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫یورو افزایش می دهد‪ .‬در تازه ترین تصمیم دولت‪ ،‬روز جمعه‬ ‫‪ ۲۵‬میلی��ارد یورو دیگر مصوب ش��د‪ .‬به نوش��ته این روزنامه‬ ‫فرانس��وی‪ ،‬برای مقابله با بدترین رکود اقتصادی در منطقه‬ ‫یورو‪ ،‬رم تصمیم گرفت سیستم بیکاری جزیی را تمدید و از‬ ‫اخراج نیروها پیشگیری کند‪ .‬براساس این تصمیم همچنین‬ ‫دولت فرصت بازپرداخت مالیات برای شرکت های مشکل دار‬ ‫را تا دو س��ال افزایش داد‪ .‬لزکو می نویس��د‪ :‬باوجود افزایش‬ ‫مجدد بیماران کرونایی انچه که دولت ایتالیا را نگران کرده‬ ‫نه اثرات بهداش��تی که تاثیر اقتصادی کووید – ‪ ۱۹‬است‪ .‬به‬ ‫همین منظور رم براساس قانون اوت ‪ ۲۵‬میلیارد یوروی دیگر‬ ‫به رقم پیش��ین اختصاصی برای مه��ار پیامدهای اقتصادی‬ ‫کرون��ا اضافه کرد‪ .‬از زمان ش��یوع کرونا تاکنون متضررترین‬ ‫اقتص��اد اروپایی ‪ ۱۰۰‬میلیارد ی��ورو برای حمایت از اقتصاد‬ ‫خود ازادسازی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از کارگران و حفظ مشاغل‬ ‫جوزپه کونته‪ ،‬نخس��ت وزیر ایتالی��ا می گوید‪ :‬با این فرمان‬ ‫جدی��د‪ ،‬ما مش��اغل خود را محافظ��ت و از کارگران حمایت‬ ‫می کنیم‪ .‬ما همچنان به حمایت از ش��هروندان‪ ،‬مش��اغل و‬ ‫کارگران ادامه می دهیم‪.‬فرانس��ه از جمله کشورهای اروپایی‬ ‫است که بیشترین میزان اسیب های ناشی از بحران کرونا را‬ ‫متحمل شده است و اگرچه اداره امار فرانسه روند اقتصادی‬ ‫دو ماه اخیر در این کشور را رو به بهبود خوانده‪ ،‬اما براساس‬ ‫پیش بینی ها‪ ،‬ش��رایط موجود نش��ان از عمیق تر شدن رکود‬ ‫اقتصادی دارد‪.‬تولید ناخالص ملی در ‪ ۳‬ماه دوم سال میالدی‬ ‫جاری در ‪ 4‬کش��ور اروپایی به شدت کاهش یافته که فرانسه‬ ‫در کنار المان‪ ،‬ایتالیا و اس��پانیا به دنبال ش��یوع کرونا در این‬ ‫کشور شرایط رکود بی سابقه ای را تجربه می کند‪.‬‬ ‫موسس��ه ملی امار و اطالعات اقتصادی فرانسه(اینس��ه)‬ ‫اعالم کرد که شیوع کرونا به اقتصاد این کشور صدمه زیادی‬ ‫وارد کرده و نرخ تولید ناخالص ملی ان در‪ ۳‬ماهه دوم س��ال‬ ‫به رقم ‪ ۱۳.۸‬درصد رسیده که به معنی اغاز رکودی بی سابقه‬ ‫است‪ .‬پس از انتشار گزارش رکود ‪ ۱۳.۸‬درصدی ازسوی اداره‬ ‫امار فرانسه‪« ،‬رونو لو مر‪ ،‬وزیر اقتصاد این کشور تاکید کرد‪:‬‬ ‫ما برای مواجهه با بحران ناتوان نیستیم‪.‬‬ ‫بانک مرکزی فرانس��ه اعالم کرده انتظار دارد اقتصاد این‬ ‫کشور ‪ ۱۰‬درصد در سال ‪ ۲۰۲۰‬کوچک شود و تا اوایل سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬به سطح پیش از بحران کرونا بازنگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹احیای اقتصاد‬ ‫در ش��رایطی که کرونا همچنان در اروپا قربانی می گیرد و‬ ‫اقتصاد این کشورها همچنان متحمل خسارت های بسیاری‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬کندی روند بررس��ی مصوبه س��ران اتحادیه اروپا‬ ‫برای احیای اقتصادی در بین کش��ورهای عضو این اتحادیه‪،‬‬ ‫می توان��د خس��ارت های جبران ناپذی��ری ب��رای اروپایی ها‬ ‫به دنبال داش��ته باشد‪.‬اتحادیه اروپا که در ابتدا در هماهنگ‬ ‫کردن پاسخ کشورهای عضو به شیوع ویروس کرونا به کندی‬ ‫عم��ل کرده بود و ترک انگلیس نیز باعث ضعیف ش��دن ان‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬باید از مسیر کمک های اقتصادی به اعضا‪ ،‬جبهه‬ ‫واح��دی را تش��کیل می داد تا بتواند همچن��ان اتحاد انها را‬ ‫حفظ کن��د‪ .‬تالش ه��ای دولت ها برای کاه��ش پیامدهای‬ ‫اقتصادی ناشی از رکود پساکرونایی در حالی است که امار و‬ ‫اطالعات منتشر شده درباره اوضاع اقتصادی المان از کاهش‬ ‫ش��دید اهنگ رش��د اقتصادی و کوچک شدن ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫بزرگ ترین اقتصاد اروپا حکایت دارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬از جمله‬ ‫تالش ه��ای المان ب��رای حمایت های اقتصادی از مش��اغل‬ ‫اختصاص بس��ته محرک اقتصادی ‪ ۵۰‬میلیارد یورویی است‬ ‫ک��ه دول��ت انگال مرکل ب��رای عبور از بح��ران کرونا در نظر‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬اما از سوی دیگر‪ ،‬موسسه تحقیقات اقتصادی‬ ‫ ای اف دبلی��و (‪ )IFW‬پیش بینی کرده المانی ها بر اثر بحران‬ ‫کرونا صدها میلیارد یورو درامدش��ان را از دس��ت می دهند‬ ‫و تولی��د ناخالص داخلی امس��ال ‪ ۶.۸‬درصد کاهش می یابد‪.‬‬ ‫یکی از بخش های مهمی که درکنار دیگر مشاغل به شدت از‬ ‫زمان شیوع کرونا متحمل اسیب ها و خسارت های سنگینی‬ ‫شده‪ ،‬صنعت گردشگری است که با گذشت بیش از ‪ ۶‬ماه از‬ ‫اغاز اپیدمی طبق امار شورای جهانی گردشگری‪ ،‬در صنعت‬ ‫گردش��گری که دست کم ‪ ۱۰‬درصد از درامد ناخالص جهان‬ ‫را ب��ه خ��ود اختصاص می دهد‪ ،‬با تعطیلی بیش��تر هتل ها و‬ ‫مراکز اقامتی و گردشگری حدود ‪ ۳۱۹‬میلیون شغل مرتبط‬ ‫به این حوزه در جهان با این مس��ئله درگیر شده و دست کم‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون شغل از این مجموع به ویژه در فرانسه‪ ،‬اسپانیا و‬ ‫ایتالیا در معرض خطر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫گام ه��ای اروپا در ش��رایطی ک��ه همچنان ش��اهد رکود‬ ‫اقتص��ادی در این قاره هس��تیم در حال��ی پیش می رود که‬ ‫برخالف تصور بسیاری که برای اقتصاد اعضای اتحادیه اروپا‬ ‫روندی نزولی پیش بینی می کنند‪ ،‬تحلیلگران موسس��ه های‬ ‫خدمات مالی «جی پی مورگان» و «گلدمن س��اچز» بر این‬ ‫عقیده هس��تند که باوجود پیش بینی رکود بیش��تر‪ ،‬اروپا در‬ ‫بهب��ود اقتصادی ش��تاب گرفته و گوی س��بقت را از امریکا‬ ‫خواهد ربود‪.‬‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫فرانسه اعالم‬ ‫کرده انتظار دارد‬ ‫اقتصاد این‬ ‫کشور ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫کوچک شود و‬ ‫تا اوایل سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬به سطح‬ ‫پیش از بحران‬ ‫کرونا بازنگردد‬ ‫ارزش س��هام شرکت اپل با ادامه روند صعودی‬ ‫اخی��ر افزایش یاف��ت و ارزش س��رمایه بازار این‬ ‫ش��رکت به مرز تاریخ��ی ‪ ۲‬تریلیون دالر نزدیک‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬ارزش سهام اپل پیش از‬ ‫اغاز معام�لات ‪ ۱.۵‬درصد افزایش یافت و تقریبا‬ ‫در مقایس��ه با رکورد پایینی که در مارس داشت‪،‬‬ ‫‪۲‬برابر ش��ده اس��ت‪ .‬عمده صعود س��هام سازنده‬ ‫ایفون پس از انتشار نتایج مالی ‪ ۳‬ماهه دوم انجام‬ ‫ش��د که بس��یار قوی تر از حد انتظار بود‪ .‬شرکت‬ ‫امریکایی اپل درام��د ‪ ۵۹.۷‬میلیارد دالر را برای‬ ‫‪ ۳‬ماهه منتهی به ‪ ۲۷‬ژوئن س��ال ‪ ۲۰۲۰‬گزارش‬ ‫کرد که بسیار فراتر از پیش بینی وال استریت بود‬ ‫و در همه محصوالتش از جمله ایفون رشد فروش‬ ‫نش��ان داد‪ .‬بر مبنای اخرین قیمت نهایی‪ ،‬روند‬ ‫صعودی اخیر س��هام اپل ارزش بازار این شرکت‬ ‫را به ‪ ۱.۹‬تریلیون دالر رس��انده اس��ت و اگر این‬ ‫شرکت بیش از ‪ ۵‬درصد دیگر صعود کند‪ ،‬از مرز‬ ‫‪ ۲‬تریلیون دالر عبور خواهد کرد‪.‬‬ ‫رون��د صعودی س��هام اپل‪ ،‬این ش��رکت را به‬ ‫ارزشمندترین ش��رکت جهان تبدیل کرده است‬ ‫و ارامکوی سعودی را که پیش از این صدرنشین‬ ‫ب��ود‪ ،‬به زیرکش��اند‪ .‬اپل اکن��ون ارزش باالتری‬ ‫نسبت به مایکروسافت و امازون دارد که در بازار‬ ‫س��هام امریکا در رتبه دوم و س��وم ق��رار دارند و‬ ‫س��رمایه بازار هر دو ش��رکت حدود ‪ ۱.۶‬تریلیون‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬ارزش س��هام اپل مع��ادل حدود ‪۸۵‬‬ ‫درصد از مجموع سرمایه بازار کل شاخص راسل‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬اس��ت‪ .‬این سرمایه بازار عظیم به سازنده‬ ‫ایفون نفوذ بزرگی روی مجموع بازار س��هام داده‬ ‫اس��ت و ای��ن ش��رکت ‪ ۶.۵‬درص��د در اس اندپی‬ ‫‪ ۵۰۰‬وزن دارد‪ .‬همچنی��ن مجم��وع وزن اپ��ل و‬ ‫مایکروس��افت به عنوان دو شرکت بزرگ در این‬ ‫ش��اخص‪ ،‬به باالترین میزان در چند دهه گذشته‬ ‫رسیده است‪ .‬براس��اس گزارش بلومبرگ‪ ،‬با این‬ ‫ح��ال برخی تحلیلگران نس��بت ب��ه صعود اخیر‬ ‫ارزش س��هام اپ��ل محتاطانه برخ��ورد کرده اند‪.‬‬ ‫بانک امریکا مری��ل لینچ اعالم کرد اگرچه دلیل‬ ‫زیادی برای عملکرد درخشان اپل وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫این روند در اینده نزدیک احتماال پایدار نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اروپا و راه های احیای اقتصاد کرونازده‬ ‫اپل در استانه‬ ‫‪ ۲‬تریلیون دالری شدن‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1587‬‬ ‫پیاپی ‪2905‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تحلیل روز‬ ‫سهم کوچک صنایع متوسط از تسهیالت بانکی‬ ‫داستان یک‬ ‫گشایش‬ ‫اقتصادی‬ ‫واقعی‬ ‫امیر کرمانی‬ ‫تحلیلگر اقتصادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬میالدی را دهه ننگین اقتصاد ترکیه‬ ‫می نامند؛ دهه ای که رشد خالص اقتصاد ترکیه‬ ‫در ان صف��ر ب��ود‪ .‬ترکیه در س��ال های ‪،۱۹۹۴‬‬ ‫‪ ۱۹۹۹‬و ‪ ۲۰۰۱‬می�لادی رش��دهای اقتصادی‬ ‫منف��ی ‪ ۶‬درص��د را تجربه ک��رد‪ .‬همچنین در‬ ‫فاصله س��ال های ‪ ۱۹۹۴‬ت��ا ‪ ۲۰۰۱‬نرخ دالر در‬ ‫ترکیه ‪ ۱۰۰‬برابر ش��د‪ .‬بح��ران اقتصادی ترکیه‬ ‫که ریش��ه در فساد بسیار باال در دولت‪ ،‬ناترازی‬ ‫بانک ه��ا و نات��رازی بودج��ه داش��ت در ‪۲۰۰۱‬‬ ‫میالدی و در پی اخت�لاف بین رئیس جمهوری‬ ‫و نخس��ت وزیر ب��روز کام��ل یافت و ن��رخ دالر‬ ‫تنه��ا در یک م��اه ‪ 2‬برابر ش��د‪ .‬در پی بروز این‬ ‫بح��ران رئیس بانک مرکزی ترکیه اس��تعفا داد‬ ‫و اقتصاد ترکیه در اس��تانه یک فروپاشی کامل‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در این ش��رایط نخس��ت وزیر وقت‬ ‫دس��ت به دامان کمال درویش که در ان زمان‬ ‫در بان��ک جهانی بود‪ ،‬می ش��ود و تقاضا می کند‬ ‫که وی رئیس بانک مرکزی بش��ود؛ پیشنهادی‬ ‫که کمال دروی��ش رد می کند و می گوید‪« :‬من‬ ‫می دانس��تم که ای��ن بحرانی نبود ک��ه از بانک‬ ‫مرک��زی به تنهای��ی کاری بربیاید و حل چنین‬ ‫بحرانی جز با هماهنگی کامل بین تیم اقتصادی‬ ‫ممکن نبود‪ ».‬درویش ش��رط می کن��د تنها در‬ ‫صورتی وزیر خزانه می ش��ود که س��ایر اعضای‬ ‫تیم اقتصادی (مخصوصا رئیس بانک مرکزی) را‬ ‫هم خودش انتخاب کند؛ شرطی که مورد قبول‬ ‫واقع می شود و در زمان یک هفته تیم اقتصادی‬ ‫جدید دست به کار می شود‪.‬‬ ‫اس��تراتژی اصلی درویش ب��رای مقابله با این‬ ‫بح��ران تغیی��ر رویک��رد اقتصاد ترکیه ب��ود‪ .‬او‬ ‫می گوید چی��زی که ترکی��ه می خواهد «تغییر‬ ‫سیس��تماتیک اقتصاد از یک اقتصاد رانت محور‬ ‫به یک اقتصاد مدرن و رقابتی است» و می گوید‬ ‫ای��ن بحران فرصت این اصالحات را فراهم کرده‬ ‫اس��ت؛ چون در شرایط عادی گروه های ذی نفع‬ ‫حاضر به از دست دادن منافع خودشان نیستند‪.‬‬ ‫اما در این شرایط بدون ایجاد اصالحات اساسی‬ ‫ممکن اس��ت اینده ای برای اقتصاد ترکیه باقی‬ ‫نماند که بخواهند از ان منتفع شوند‪.‬‬ ‫پس از این در مدت بس��یار کمی قانون جدید‬ ‫بانک مرکزی و قانون بانکی را تصویب می کنند‪.‬‬ ‫قوانین مربوط به پایداری بودجه و جلوگیری از‬ ‫عملیات فرابودجه ای و قوانین بس��یار مهمی در‬ ‫زمینه کاهش جدی رانت در صنایع مختلف در‬ ‫همین دوره تصویب می شود‪.‬‬ ‫این تیم اقتصادی همچنین در یک بازه زمانی‬ ‫چندماهه اصالح نظام بانکی‪ ،‬اصالحات ساختاری‬ ‫بودجه و اصالح نظام ارزی را اغاز می کند‪ .‬شاید‬ ‫سخت ترین قسمت این اصالحات اصالح کسری‬ ‫بودج��ه مزمن دول��ت و همچنی��ن بازگرداندن‬ ‫اعتماد عامالن اقتصادی نس��بت به اقتصاد ملی‬ ‫ب��ود‪ .‬به طور خاص بخش مهم��ی از این کاهش‬ ‫کسری بودجه منوط به کاهش دستمزد حقیقی‬ ‫کارمندان دولت (یعنی افزایش حقوق به میزانی‬ ‫کمت��ر از تورم) بود؛ کاری که درویش با مذاکره‬ ‫با گروه های مختلف به س��رانجام رس��اند‪ .‬جالب‬ ‫است که تمامی این اصالحات در بازه یک سال‬ ‫پایانی دولت «بولن��ت اجویت» اتفاق می افتد و‬ ‫در نهایت ترکیه پس از نزدیک ‪ ۳‬دهه تورم های‬ ‫دورقمی وسه رقمی به کاهش پایدار تورم و رشد‬ ‫نسبتا پایدار اقتصاد دس��ت پیدا می کند‪ .‬مرور‬ ‫تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد‬ ‫مهم ترین گشایش اقتصادی این کشورها اصالح‬ ‫رویکردش��ان به اقتصاد و یادگی��ری از بهترین‬ ‫تجربیات سایر کشورها و قرار دادن خودشان در‬ ‫مسیر یادگیری است‪.‬‬ ‫ش��اید گش��ایش واقعی اقتصاد ایران نیز فقط‬ ‫زمانی اتفاق بیفتد که دست از رویکرد فعلی مان‬ ‫به اقتصاد برداریم و‬ ‫‪ -۱‬مداخ�لات و حمایت ه��ای قیمت��ی را با‬ ‫حمایت ه��ا و پرداخت های مس��تقیم جایگزین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬نظ��ام بانکی را اصالح و از تجربه بانکداری‬ ‫م��درن و بانک مرکزی مدرن حداکثر اس��تفاده‬ ‫را کنیم‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اصالحات ساختاری بودجه و پایدارسازی‬ ‫بدهی های دولت را انجام دهیم‪.‬‬ ‫‪ -۴‬به ج��ای سیاس��ت جایگزین��ی واردات‬ ‫وارد تعام��ل فعال با اقتصاد جهانی ش��ویم و از‬ ‫دسترس��ی به بازار ‪ 80‬میلیونی داخلی به عنوان‬ ‫اب��زار مذاکره ب��رای دسترس��ی تولیدکنندگان‬ ‫داخلی به بازارهای جهانی استفاده کنیم‪ .‬شاید‬ ‫ان روز این گش��ایش اقتصادی و این تغییر نگاه‬ ‫اقتصادی پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مجمع فعاالن اقتصادی ایران‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫هرچند صنایع کوچک و متوس��ط به لحاظ تعداد‪۸۰ ،‬‬ ‫درص��د بنگاه های اقتصادی کش��ور را دربرمی گیرند و با‬ ‫همین حدود هم نقش بس��زایی در اش��تغال کش��ور ایفا‬ ‫می کنن��د‪ ،‬اما امارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد این‬ ‫بنگاه ها تنها توانس��ته اند ‪ ۶‬درصد تس��هیالت بانکی را به‬ ‫خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬امروز بانک ها بزرگ ترین دارندگان‬ ‫نقدینگی در کش��ور هستند که بس��یاری از کارشناسان‬ ‫معتقدن��د این حجم از نقدینگی به جای کمک به تولید و‬ ‫فعال کردن حوزه های تولیدی و صنعتی‪ ،‬سر از بازارهای‬ ‫مس��کن‪ ،‬طال و س��که و ارز دراورده و نوعی سفته بازی را‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬همین هدایت س��یل عظیم نقدینگی‬ ‫به بازارها برای انجام س��فته بازی باعث ش��ده بسیاری از‬ ‫واحده��ای تولیدی عمال با مش��کل نقدینگی و س��رمایه‬ ‫در گ��ردش مواجه و در س��وی دیگ��ر بازارهای اقتصادی‬ ‫هم به تالطم کش��یده ش��وند؛ هرچن��د در ماه های اخیر‬ ‫با سیاس��ت های جذب نقدینگی به بازار س��رمایه تالش‬ ‫بس��یاری برای هدایت نقدینگی ب��ه بخش های مختلف‬ ‫تولید از جمله صنایع کوچک و متوسط شده است‪.‬‬ ‫با این همه انطور که رئیس کل بانک مرکزی می گوید‬ ‫حمایت از تولید و صنایع کوچک و متوسط در دستور کار‬ ‫بانک مرکزی قرار داشته و دارد‪.‬‬ ‫عبدالناص��ر همتی در نشس��ت هم اندیش��ی با اعضای‬ ‫هیات رئیس��ه اتاق های بازرگانی‪ ،‬تعاون و ایران‪ ،‬با اش��اره‬ ‫ب��ه تامین مالی واحدهای تولیدی به تش��ریح برنامه های‬ ‫بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به س��مت واحدهای‬ ‫تولی��دی پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬بان��ک مرک��زی حمایت از‬ ‫واحده��ای تولی��دی کوچک و متوس��ط را به طور جدی‬ ‫پیگیری می کند‪ .‬در همین راستا و به منظور جلوگیری از‬ ‫رک��ود‪ ،‬برنامه های جدید بانک مرکزی پس از نظرخواهی‬ ‫از کارشناسان پولی کشور درحال تدوین است و در قالب‬ ‫«طرح تامین مالی مولد» اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل تامین مالی‬ ‫ی‪ -‬تولیدی‬ ‫صنایع بزرگ حدود ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت های بالقوه صنعت ‬ ‫ای��ران را به خ��ود اختص��اص داده اند و ‪ ۸۰‬درصد مابق��ی مربوط به‬ ‫صنایع کوچک و متوسط است‬ ‫‹ ‹حمایت های جانبی‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫میثم زالی‬ ‫همچنین با اینکه براساس قانون جدید چک‪ ،‬دارندگان‬ ‫چک برگش��تی از دریافت خدمات بانکی محروم هستند‪،‬‬ ‫دبیر س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید کش��ور می گوید‪:‬‬ ‫براس��اس مصوبه این س��تاد‪ ،‬واحدهای تولی��دی دارای‬ ‫چک برگشتی که تعداد شاغالن انها باالی ‪ ۵۰‬نفر باشد‪،‬‬ ‫همچنان از خدمات بانکی برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه میثم زالی‪ ،‬تعلی��ق محدودیت های مندرج در‬ ‫م��واد ‪ ۵‬و ‪ ۲۱‬قان��ون اصالح قانون صدور چک در س��ال‬ ‫جه��ش تولی��د‪ ،‬از مهم ترین محوره��ای مذاکرات دولت‬ ‫و بخش خصوص��ی ب��وده که باتوجه به ش��رایط روز مقرر‬ ‫ش��د واحدهایی با حداقل ‪ ۱۰۰‬کارگ��ر که به دلیل چک‬ ‫برگش��تی دچار محدودیت های ای��ن ‪ ۲‬ماده قانونی مثل‬ ‫دریافت دس��ته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد‬ ‫و اس��تفاده از چک موردی و همچنین افتتاح حس��اب یا‬ ‫دریافت تسهیالت بانکی شده بودند‪ ،‬از این محدودیت ها‬ ‫مستثنا شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش بزرگ این کوچک ها‬ ‫علی رضایی‬ ‫برخ��ی فعاالن اقتصادی و نمایندگان مجلس همچنان‬ ‫بر حمایت بیش��تر دولت و نظام بانکی از صنایع کوچک و‬ ‫متوسط تاکید دارند‪.‬‬ ‫علی رضایی‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به نقش این بنگاه ه��ای اقتصادی در‬ ‫ایجاد اش��تغال گفت‪ :‬وقتی بیش��تر بنگاه های اقتصادی و‬ ‫کارگاه های ما مربوط به صنایع کوچک و متوسط است و‬ ‫می بینیم که این بنگاه ها چه نقش پررنگی در اشتغالزایی‬ ‫کش��ور دارند‪ ،‬چرا نباید ان طور که شایس��ته است از انها‬ ‫حمایت کرد؟‬ ‫نماین��ده مردم کنگاور در مجل��س تصریح کرد‪ :‬چند‬ ‫س��الی است که فش��ار تحریم ها فوق العاده افزایش پیدا‬ ‫کرده و زندگی بر مردم س��خت ش��ده اس��ت‪ .‬راه عبور از‬ ‫فش��ارهای اقتصادی که بر ایران وارد ش��ده‪ ،‬تالش و کار‬ ‫اس��ت؛ یعنی ما نباید چش��م انتظار نیرو و قدرتی خارج از‬ ‫کشور باشیم‪ .‬حال و با علم به این موضوع‪ ،‬دولت چاره ای‬ ‫ج��ز حمایت از بنگاه های اقتصادی که هم تولید دارند و‬ ‫ه��م افراد زیادی را جذب کرده اند‪ ،‬ندارد و ش��ک نکنید‬ ‫اگر بخواهیم در اقتصاد منطقه حرفی برای گفتن داشته‬ ‫باش��یم‪ ،‬باید توجه مان را ب��ه بنگاه های اقتصادی به ویژه‬ ‫خرد بیش از گذشته کنیم‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫اینک��ه مدت کوتاه��ی از عمر مجلس یازدهم گذش��ته‪،‬‬ ‫کمیسیون اقتصادی بسیار فعال بوده و هر موضوعی را که‬ ‫روی ان دست گذاشته در صحن مجلس هم تصویب شده‬ ‫اس��ت‪ .‬فعال به خاطر حجم باالی کار به موضوع تسهیالت‬ ‫اندکی که به بنگاه های کوچک و متوس��ط داده اند‪ ،‬ورود‬ ‫پیدا نکردیم‪ ،‬اما مطمئن باش��ید در جلس��ات اینده و با‬ ‫جدیت این موضوع را به بحث و بررسی خواهیم گذاشت‬ ‫و تصمیمی خواهیم گرفت تا انشاءاهلل شاهد تعطیلی این‬ ‫واحدهای اقتصادی ارزشمند نباشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خطر پنهان‬ ‫در س��وی دیگر برخی کارشناس��ان از یک خطر پنهان‬ ‫پیش روی صنایع کوچک و متوسط یاد کرده و می گویند‬ ‫این درست است که با ارائه تسهیالت سرمایه در گردش‪،‬‬ ‫ظرفیت ه��ای خالی ای��ن صنایع به جری��ان می افتد‪ ،‬اما‬ ‫در مرحل��ه بعدی که باید تقاض��ای موجود در جامعه‪ ،‬به‬ ‫این افزایش تولید پاس��خ دهد‪ ،‬چندان قابل توجه ارزیابی‬ ‫نمی شود‪ .‬این را می توان از گزارش های متعدد میدانی در‬ ‫بازار و همچنین برخی امار های موجود دریافت‪.‬‬ ‫ع�لاو ه ب��ر این تجربه ه��ای جهانی حمای��ت از صنایع‬ ‫کوچک نش��ان داده که پرداخت تس��هیالت تنها معضل‬ ‫کمبود نقدینگی صنایع کوچک و متوسط را رفع می کند‬ ‫و دیگر معضالت این واحد ها که فقدان تحقیق و توس��عه‬ ‫و نهاد های مشاور‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬برند سازی و اموزش از مجله‬ ‫انهاس��ت‪ ،‬همچنان بدون راهکاری مش��خص باقی مانده‬ ‫اس��ت؛ بنابراین باید گفت گرچه مراحلی از فرایند رونق‬ ‫تولید به مدد تسهیالت بانکی‪ ،‬به طور موفق طی شده‪ ،‬اما‬ ‫سرنوش��ت این برنامه در سال اینده همچنان در هاله ای‬ ‫از ابهام قرار دارد‪.‬‬ ‫دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫بانک مرک��زی اواخر تیر دس��تورالعمل تامین مالی‬ ‫بنگاه های اقتصادی کوچک و متوس��ط در س��ال ‪۹۹‬‬ ‫را با هدف هموارس��ازی مس��یر تولید ملی و حمایت‬ ‫از بنگاه های اقتصادی به منظور تحقق ش��عار «جهش‬ ‫تولید»‪ ،‬هدایت نقدینگی جامعه به س��مت بخش های‬ ‫مول��د‪ ،‬تامین مال��ی تولیدکنندگان داخل��ی و تامین‬ ‫سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی به شبکه بانکی‬ ‫کشور ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬براساس‬ ‫اطالعات دریافتی از سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫ام��ار عملکرد اجرای این طرح در س��ال ‪ ،۹۸‬حاکی از‬ ‫تامین مالی ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۴۶۲‬بنگاه اقتصادی کوچک و‬ ‫متوس��ط با تخصیص مبلغی معادل ‪ ۵۴۴‬هزار و ‪۷۰۳‬‬ ‫میلیارد ریال ازس��وی شبکه بانکی اس��ت‪ .‬پیرو ابالغ‬ ‫دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫در ‪ 4‬سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی‪،‬‬ ‫زمینه مناس��ب تری به منظور تامی��ن مالی واحدهای‬ ‫یادشده فراهم شده و عملکرد مزبور نشان از همراهی‬ ‫با سیاس��ت های دولت به منظور حمایت هرچه بیشتر‬ ‫از واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط دارد تا به این‬ ‫ترتیب امکان هدایت بهینه و درست منابع مالی موجود‬ ‫برای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور‬ ‫فراهم شود‪ .‬براساس این دستورالعمل‪ ،‬بانک های عامل‬ ‫ملزم ش��ده اند باتوجه به حساسیت شرایط اقتصادی‪،‬‬ ‫بیشتر از گذش��ته و با احساس مسئولیت افزون تر‪ ،‬به‬ ‫موضوع تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط توجه‬ ‫جدی داش��ته باش��ند و باتوجه به محدودیت منابع و‬ ‫مشکالت و تنگناهای اعتباری موجود‪ ،‬با اولویت بندی‬ ‫تسهیالت به گونه ای اقدام کنند که امکان دستیابی به‬ ‫اهداف تعیین شده در سال جهش تولید میسر شود‪.‬‬ ‫نتایج بررسی ها نشان می دهد اصلی ترین مانع در ادامه‬ ‫حیات بنگاه های کوچک و متوس��ط را می توان مش��کل‬ ‫تامین مالی دانست‪.‬‬ ‫البت��ه ش��کاف مالی بین بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫و بانک ه��ا در اغل��ب بازارهای مالی دنیا وج��ود دارد‪ ،‬اما‬ ‫به گفته فعاالن اقتصادی این شکاف در ایران بسیار بیشتر‬ ‫از س��ایر کشورهاست‪ .‬وجود این شکاف‪ ،‬رشد و گسترش‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط کشور را دچار مشکل می کند‬ ‫و این سازکار باعث می شود فقط بنگاه های بزرگ در بازار‬ ‫باق��ی بمانند‪ .‬حضور پررنگ بنگاه ه��ای بزرگ اقتصادی‬ ‫منجر به تاثیرپذیری مضاعف فضای کس��ب وکار کش��ور‬ ‫از ش��وک های اقتص��ادی می ش��ود‪ .‬این فراین��د به دلیل‬ ‫نب��ود انعط��اف بنگاه ه��ای ب��زرگ در برابر ش��وک های‬ ‫اقتصادی رخ می دهد‪ ،‬این در حالی است که رشد بیشتر‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط در فضای کسب وکار کشور‪،‬‬ ‫انعطاف پذیری و عکس العمل مناسب در برابر شوک های‬ ‫اقتص��ادی را امکان پذیر خواهد کرد‪ .‬نخس��تین گام برای‬ ‫پرداخت��ن به مش��کل تامین مالی بنگاه ه��ای کوچک و‬ ‫متوس��ط داشتن اطالعات اماری دقیق از وضعیت تامین‬ ‫مالی بنگاه های کوچک و متوس��ط است که متاسفانه در‬ ‫کش��ور این امار موجود نیس��ت‪ ،‬اما داده های منتشرشده‬ ‫ازس��وی بانک مرکزی در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬حاک��ی از تامین‬ ‫مالی ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۴۶۲‬بنگاه اقتصادی کوچک و متوس��ط‬ ‫با تخصیص مبلغی معادل ‪ ۵۴‬هزار و ‪ ۷۰۳‬میلیارد تومان‬ ‫توسط شبکه بانکی است که تنها ‪ ۶‬درصد کل تسهیالت‬ ‫ارائه ش��ده در این سیس��تم را شامل می ش��ود‪ .‬از طرفی‬ ‫براس��اس دستورالعمل های بانک مرکزی بنا بوده حداقل‬ ‫‪ ۱۰‬درصد تس��هیالت اعطایی سیس��تم بانکی در اختیار‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط قرار بگیرد که این مس��ئله‬ ‫نه تنها در س��ال ‪ ،۹۸‬بلکه در س��ال های قبل تر نیز رعایت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫براس��اس امار در س��ال ‪ ،۹۷‬در حالی ‪ ۱۹‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان تس��هیالت ب��ه این بنگاه ه��ا اعطا ش��ده که کل‬ ‫تس��هیالت پرداختی سیس��تم بانکی ح��دود ‪ ۷۷۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بوده اس��ت‪ .‬همچنین در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬از‬ ‫کل ‪ ۶۱۴‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت پرداختی بانکی‬ ‫کشور‪ ۱۹.۵ ،‬هزار میلیارد تومان ان به بنگاه های کوچک‬ ‫داده ش��ده و در سال ‪ ۱۳۹۵‬نیز از کل ‪ ۵۴۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت بانکی کشور ‪ ۱۶.۸‬هزار میلیارد تومان به‬ ‫این بنگاه ها اختصاص داده ش��ده است؛ بنابراین مشخص‬ ‫اس��ت بنگاه های کوچک و متوس��ط کشور که حدود ‪۸۰‬‬ ‫درصد اش��تغال کش��ور را تامین می کنند طی سال های‬ ‫اخیر‪ ،‬به ویژه در ‪ 2‬س��ال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۷‬که جزو س��خت ترین‬ ‫سال های اقتصادی کشور بوده‪ ،‬تنها کمتر از ‪ ۶‬درصد کل‬ ‫تس��هیالت اعطایی نظام بانکی را دریافت کرد ه و در عین ‬ ‫حال اس��یب های فراوانی دیده اند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫باتوجه به رونق بازار س��هام عالوه بر تامین مالی ازس��وی‬ ‫سیس��تم بانکی‪ ،‬تامین مالی ازس��وی بازار سهام نیز باید‬ ‫مورد توجه سیاست گذاران قرار بگیرد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫ساختار اقتصاد ایران به گونه ای است که صنایع‬ ‫ته��ای بالقوه‬ ‫ب��زرگ ح��دود ‪ ۲۰‬درص��د ظرفی ‬ ‫ی‪ -‬تولیدی ایران را به خود اختصاص داده اند‬ ‫صنعت ‬ ‫و ‪ ۸۰‬درص��د مابقی مربوط ب��ه صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط اس��ت‪ ،‬با این حال گرچه امار دقیقی از‬ ‫میزان تسهیالت صنایع بزرگ در دست نیست‪ ،‬اما‬ ‫بررسی امارهای بانک مرکزی ایران نشان می دهد‬ ‫طی سال های گذشته از کل تسهیالت نظام بانکی‬ ‫کش��ور‪ ،‬کمت��ر از ‪ ۶‬درص��د ان در اختیار صنایع‬ ‫کوچک و متوسط قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پیش��نهاد می شود در ش��رایط کرونایی اقتصاد‬ ‫کش��ور و همچنین فش��ارهای تحریم��ی‪ ،‬نجات‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط با اس��تفاده از نظام‬ ‫بانک��ی و بازار س��هام در دس��تور کار قرار گیرد و‬ ‫هرچه زودتر از اب رفتن این بخش بزرگ اقتصاد‬ ‫کشور جلوگیری شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹پرداخت خسارت بیمه گذاران پردیس کیش‬ ‫ایف��ای به موق��ع تعه��دات در قب��ال مش��تریان‪ ،‬از مهم تری��ن‬ ‫اس��تراتژی های جدید شرکت بیمه ایران معین است‪ .‬بر این اساس‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن ش��رکت در بازدید از محل اتش س��وزی مجتمع‬ ‫پردی��س کی��ش از نزدی��ک در جریان روند ارزیابی و رس��یدگی به‬ ‫خس��ارات این مجتمع قرار گرفت و دستور تسریع جبران خسارات‬ ‫وارده را ص��ادر ک��رد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از بندرعب��اس‪ ،‬داریوش‬ ‫محمدی مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین در ادامه سفر به کیش‪،‬‬ ‫پس از بازدید از محل حادثه اتش س��وزی مجتمع تجاری پردیس‪،‬‬ ‫در نشس��تی با غالمحسین مظفری‪ ،‬مدیرعامل سازمان منطقه ازاد‬ ‫کیش ضمن ارائه گزارش��ی از تعه��دات و اقدامات صورت گرفته از‬ ‫خسارات ناشی از حریق این مجتمع‪ ،‬بر ایفای تعهدات این شرکت‬ ‫در قبال بیمه گذاران و ذی نفعان تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین در این باره گفت‪ ۱۳۲ :‬مغازه‬ ‫و غرفه در تعهد این شرکت است و مبلغی افزون بر ‪ ۳۲‬میلیارد تومان‬ ‫در قبال بیمه گذاران تعهد داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی پرونده های اعتباری توسعه تعاون‬ ‫معاون عملیات بانکی بانک توسعه تعاون گفت‪ :‬پیاده سازی سامانه‬ ‫سدرا (س��امانه داخلی رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان) موجب‬ ‫تس��ریع فرایند بررسی و تصویب پرونده های اعتباری بانک توسعه‬ ‫تعاون ش��ده است‪ .‬حسن ش��ریفی در جلسه کمیته فرعی اعتباری‬ ‫بانک اظهار کرد‪ :‬تس��ریع در بررسی و تصویب پرونده های اعتباری‬ ‫با بهره مندی از س��امانه های اعتبارس��نجی میس��ر اس��ت‪ ،‬ازاین رو‬ ‫راه اندازی س��امانه س��درا با اتکا به دانش بومی بانک توس��عه تعاون‬ ‫گامی مهم و تاثیرگذار در فرایند بررسی پرونده ها بوده است‪.‬‬ ‫اس��تقرار سامانه سدرا به عنوان س��امانه رتبه بندی مشتریان طی‬ ‫سال های اخیر توسط ارکان اعتباری در سراسر کشور مورد استفاده‬ ‫قرار گرفته و وضعیت متقاضیان تس��هیالت را براس��اس دو شاخص‬ ‫مرتبط با توان مشتری در بازپرداخت دیون تعهد و میل به پرداخت‬ ‫ازسوی مشتری‪ ،‬موردبررسی قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹همراه با «همیاران سپهر» بانک صادرات ایران‬ ‫تعداد فروشگاه های طرف قرارداد بانک صادرات ایران برای خرید‬ ‫کاالی داخلی در طرح «همیاران س��پهر» بان��ک صادرات ایران به‬ ‫‪ ۸۸۷‬فروش��گاه رس��ید و متقاضیان می توانند در قالب عقد مرابحه‬ ‫(اقساطی)‪ ،‬تا سقف ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال از کارت اعتباری «همیاران‬ ‫س��پهر» بانک صادرات ایران محصوالت داخلی باکیفیت خریداری‬ ‫ط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬در این طرح که‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش رواب ‬ ‫با انگیزه کمک به تولید و تسهیل فروش اعتباری محصوالت داخلی‬ ‫باکیفیت و باال بردن قدرت خرید مردم توس��ط بانک صادرات ایران‬ ‫عملیاتی شده‪ ،‬اسامی فروشگاه ها و نمایندگی های جدید شرکت ها‬ ‫و کارخانجات تولیدی طرف قرارداد با این بانک بروزرسانی و دامنه‬ ‫انتخ��اب هموطن��ان برای اس��تفاده از تولیدات مرغ��وب داخلی و‬ ‫بهره مندی از تسهیالت بانک صادرات ایران گسترده تر شده است‪.‬‬ ‫ش��رکت های تولی��دی و عرضه کنندگان��ی در این ط��رح امکان‬ ‫مش��ارکت دارند که دارای چرخه توزیع متمرکز ش��امل فروشگاه ها‬ ‫و مراکز فروش متعدد باش��ند‪ .‬اعتبار کارت های اعتباری «همیاران‬ ‫سپهر» سه ماهه است و بازپرداخت تسهیالت ان حداکثر ‪ ۳۶‬ماهه‬ ‫با نرخ سود ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۸‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد شاخص های عملکردی بانک اینده‬ ‫پایش عملکردشعب و س��تاد بانک اینده طی ‪2‬هفته نخست مرداد‬ ‫امس��ال‪ ،‬نش��ان از موفقیت های قابل توجهی در حوزه های تخصصی‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه گزارش روابط عمومی بانک اینده در ش��رایطی که مواردی‬ ‫همچون پیش��گیری از شیوع بیماری کرونا توام با نوسانات اقتصادی و‬ ‫تفاوت س��ود و منفعت سایر بازارهای سرمایه‪ ،‬ممکن است روند جذب‬ ‫مناب��ع مالی در بانک ها و دیگر س��ازمان های پول��ی و اعتباری را متاثر‬ ‫س��ازد‪ ،‬خانواده فعال در ش��عب بانک اینده در تالش��ی مثال زدنی در‬ ‫قالب طرح «به س��وی برتری»‪ ،‬موفق شدند طی ‪ 2‬هفته نخست مرداد‬ ‫امسال‪ ،‬در شاخص های اجرایی همچون افتتاح سپرده‪ ،‬تجهیز منابع‪،‬‬ ‫جذب مشتریان جدید‪ ،‬رشد منابع ارزان قیمت و همچنین سپرده های‬ ‫قرض الحس��نه پس انداز‪ ،‬س��یر صعودی داش��ته و ب��ه موفقیت های‬ ‫چش��مگیری دس��ت یابند‪ .‬مدیران و سرمای ه انس��انی فعال در ستاد‬ ‫مرکزی نیز با مش��ارکت و هم یاری خانواده س��ختکوش ش��عب بانک‬ ‫توانس��تند با اجرای طرح هایی ویژه در حوزه های بازارسازی و توسعه‬ ‫و جذب مشتریان‪ ،‬به پیشرفت های شایانی در این زمینه دست یابند‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1587‬‬ ‫پیاپی ‪2905‬‬ ‫بورس‬ ‫عرضه «دارا دوم» ازمونی برای جلب اعتماد‬ ‫مراقب حراج اعتبار دولت در بازار سرمایه باشیم‬ ‫‹ ‹وزارت نفت مکلف به ثبت صندوق بود‬ ‫‪ ،‬در ادامه این کش و قوس‪ ،‬معاون‬ ‫به گ��زارش‬ ‫واگذاری س��هام و بنگاه های س��ازمان خصوصی سازی‬ ‫وارد میدان ش��د و تاکید کرد؛ اگر وزارت نفت صندوق‬ ‫ش��رکت های پاالیش��ی را ب��ه ثبت نرس��اند س��ازمان‬ ‫خصوصی سازی نمی تواند راسا صندوقی ثبت کند‪.‬‬ ‫حس��ن عالیی در خب��ری که روی خروج��ی پایگاه‬ ‫خب��ری بازار س��رمایه ایران قرار گرف��ت؛ گفت‪ :‬عرضه‬ ‫دومی��ن صندوق قابل معامله دول��ت (‪ )ETF‬منوط بر‬ ‫ای��ن بود که وزارت نفت ای��ن صندوق را ثبت کند و از‬ ‫انجا که این اقدام انجام نش��د س��هام پاالیشگاهی ها به‬ ‫صورت بلوکی عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬صندوق های ‪ ETF‬را باید شرکت های‬ ‫م��ادر تخصصی و وزارت ذی ربط‪ ،‬ثبت و پذیره نویس��ی‬ ‫کن��د‪ .‬به این ترتیب و با توج��ه به رویکرد وزارت نفت‪،‬‬ ‫هی��ات واگ��ذاری تصمیم گرفت س��هام ش��رکت های‬ ‫پاالیش��گاهی را به صورت بلوکی عرضه کند و سازمان‬ ‫خصوصی سازی نیز مجری سیاست های هیات واگذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین سازمان خصوصی سازی با انتشار اطالعیه ای‬ ‫اعالم کرد؛ براساس تبصره ‪ ۲‬قانون بودجه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫کل کشور‪ ،‬به دولت اجازه داده شده که باقیمانده سهام‬ ‫خود در ش��رکت ها را ب��ه روش های معمول یا از طریق‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (‪ )ETF‬عرضه‬ ‫و به فروش برساند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬مس��ئولیت تاسیس این صندوق ها بر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دومین صندوق ‪ ETF‬موس��وم به دارا دوم‪ ،‬قرار بود‬ ‫‪۲‬شهریور عرضه شود و بروز اتفاقاتی عجیب‪ ،‬عرضه ان‬ ‫را لغو کرد‪ .‬در چند روز گذش��ته‪ ،‬ابهامات واگذاری این‬ ‫صندوق باال گرفت و در نهایت روز سه ش��نبه س��ازمان‬ ‫ب��ورس اوراق به��ادار برای صدور مجوز تش��کیل «دارا‬ ‫دوم» اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫وزیر ام��ور اقتص��اد و دارایی ه��م از عرضه صندوق‬ ‫‪ ETF‬دوم در نخس��تین چهارش��نبه شهریور خبر داد‪.‬‬ ‫اما ماجرا به همین جا ختم نشد و در حالی که همچنان‬ ‫ح��رف و حدیث ها درباره اختالف بی��ن وزارت اقتصاد‬ ‫و س��ازمان خصوصی درباره لغو پذیره نویس��ی دارا دوم‬ ‫ادامه داش��ت؛ بیژن زنگنه در حاشیه جلسه کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس‪ ،‬به اخبار منتشر شده مبنی بر‬ ‫مخالفت وزارت نفت با ارائه صندوق ‪ ETF‬دارا دوم در‬ ‫بورس واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫زنگن��ه در جمع خبرنگاران با تاکی��د براینکه وزارت‬ ‫نفت با ارائه سهام پاالیشگاه ها در بورس مخالف نیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ابتدا از ارائه ‪ ETF‬دوم گفتند‪ ،‬سپس گفتند که‬ ‫عرض��ه به صورت بلوکی خواهد ب��ود و بعد هم گفتند‬ ‫که در ص��ورت ارائه بلوکی‪ ،‬نمی توان این س��هام را به‬ ‫صورت ‪ ETF‬ارائه کرد‪ ،‬اما به هر ش��کلی که بخواهند‬ ‫این س��هام را ارائه کنند‪ ،‬ما هم��کاری می کنیم و هیچ‬ ‫مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫به مدد رش��د بازار سرمایه‪ ،‬بخش عظیمی از نقدینگی کشور جذب‬ ‫این بازار ش��ده و از هجوم نقدینگی س��رگردان به بازارهایی مانند‬ ‫ارز و مسکن جلوگیری شده است‬ ‫عهده وزارتخانه تخصصی مربوط گذاش��ته ش��ده است‬ ‫و هیچ نهادی غیر از نه��اد تخصصی مربوط(که درباره‬ ‫صن��دوق دارا دوم وزارت نف��ت اس��ت)‪ ،‬حق تش��کیل‬ ‫صن��دوق را ن��دارد و این مج��وز قابل انتق��ال به هیچ‬ ‫نهاد اجرایی دیگری نیس��ت؛ بنابرای��ن موضوع اعطای‬ ‫اختیار ازس��وی وزارت نفت و شرکت پخش و پاالیش‬ ‫فراورده ه��ای نفتی به وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫هیچ گونه موضوعیت قانونی ندارد‪.‬‬ ‫متعاقب این ظرفیت قانونی‪ ،‬در ابتدای س��ال جاری‬ ‫هیات وزیران به وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی اجازه‬ ‫داد در قال��ب ‪ ۳‬صن��دوق س��رمایه گذاری قابل معامله‬ ‫(‪ )ETF‬باقیمانده س��هام دولت را به ش��رح زیر واگذار‬ ‫کند‪:‬‬ ‫ صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله بانک و بیمه‪،‬‬‫ش��امل باقیمانده س��هام دولت در بانک های صادرات‪،‬‬ ‫ملت‪ ،‬تجارت و شرکت های بیمه البرز و اتکایی امین‪.‬‬ ‫ صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پاالیشی شامل‬‫باقیمان��ده س��هام دول��ت در پاالیش��گاه های اصفهان‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬بندرعباس و تبریز‪.‬‬ ‫ صن��دوق س��رمایه گذاری قاب��ل معامل��ه صنای��ع‬‫خودروی��ی و فلزی ش��امل باقیمانده س��هام دولت در‬ ‫شرکت های ایران خودرو‪ ،‬س��ایپا‪ ،‬فوالد مبارکه و ملی‬ ‫صنایع مس‪.‬‬ ‫در ای��ن اطالعیه امده ب��ود؛ وزارت ام��ور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی به عنوان نه��اد تخصصی بانک ه��ا و بیمه ها‬ ‫اردیبهش��ت صندوق دارایکم را تشکیل و واحدهای ان‬ ‫صندوق را از طریق پذیره نویس��ی به عموم مردم عرضه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹روش عرضه تغییر کرد‬ ‫به دنب��ال اختالف نظرها بی��ن وزارت اقتصاد و وزارت‬ ‫نف��ت ب��رای عرض��ه دومین صن��دوق ‪( ETF‬س��هام‬ ‫پاالیش��گاهی)‪ ،‬رئیس س��ازمان خصوصی سازی اعالم‬ ‫ک��رد که به دلیل مخالفت وزارت نفت با عرضه دارا دوم‬ ‫در ‪ ،ETF‬س��هام پاالیش��ی دولت تا سه هفته اینده به‬ ‫صورت بلوکی عرضه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روی دیگر سکه‬ ‫با تشدید تحریم های اعمالی امریکا علیه ایران و روند‬ ‫نزولی فروش نفت کشور‪ ،‬افزایش شدید نرخ ارز و به تبع‬ ‫ان کاهش واردات و نیز افزایش صادرات غیرنفتی ایران‬ ‫به ویژه در صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی‪ ،‬وضعیت‬ ‫صنایع ایران در سال گذشته بهبود یافت‪.‬‬ ‫رش��د تولید و حاشیه سوداوری شرکت های تولیدی‬ ‫در داخل کشور‪ ،‬سهام این شرکت ها را در بازار سرمایه‬ ‫تقویت کرد و همین باعث شد سال ‪ ۹۸‬به سالی طالیی‬ ‫در بازار سرمایه ایران تبدیل شود‪.‬‬ ‫ای��ن واقعی��ت البته از چش��م دول��ت دور نماند و با‬ ‫توجه به کس��ری شدید بودجه کش��ور در سال جاری‪،‬‬ ‫دولت تصمیم به جبران کسری بودجه خود از راه بازار‬ ‫سرمایه گرفت و همین تدبیر‪ ،‬تولد صندوق های ‪ETF‬‬ ‫دولتی را رقم زد‪.‬‬ ‫صندوق اول با س��بدی متش��کل از سهام دولتی در‬ ‫بخ��ش بانک و بیمه‪ ،‬صندوق دوم متش��کل از س��هام‬ ‫دولت در پاالیش��گاه ها و در نهایت صندوق ‪ ETF‬سوم‬ ‫که قرار اس��ت در ان سبدی از سهام شرکت های فلزی‬ ‫و نیز خودروسازی در بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫وعده دولت با فروش نخس��تین ‪ ETF‬با نام دارا یکم ‬ ‫محقق ش��د‪ ،‬هر چند استقبالی که دولت از ان متصور‬ ‫بود را براورده نکرد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬س��وداوری باالی این صن��دوق پس از‬ ‫بازگشایی‪ ،‬مردم را برای خرید ‪ETF‬های بعدی ترغیب‬ ‫کرد و اینچنین شد که سهام شرکت های دولتی به ویژه‬ ‫ش��رکت های پاالیش��گاهی‪ ،‬در ‪ ۳ ،۲‬ماه گذشته‪ ،‬رشد‬ ‫چشمگیری تجربه کردند؛ چنانچه به گفته فعاالن بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬صنایع پاالیش��گاهی به لیدر بازار سرمایه در‬ ‫کشور تبدیل شدند‪.‬‬ ‫تاخی��ر چندباره در عرض��ه ‪ ETF‬دوم‪ ،‬هر چند فراز‬ ‫و نش��یب هایی را در بازار سرمایه س��بب می شد‪ ،‬اما با‬ ‫توجه به اعتماد مردم به وعده دولت‪ ،‬همچنان استقبال‬ ‫از بازار سرمایه چشمگیر بود چنانچه حتی در روزهایی‬ ‫که ش��اخص ب��ورس‪ ،‬منفی بود‪ ،‬ش��اهد ورود یک تا ‪۲‬‬ ‫هزار میلی��ارد نقدینگی جدید س��هامداران حقیقی به‬ ‫بازار س��رمایه بودیم تا اینکه دوشنبه سیاه بازار سرمایه‬ ‫در بیستمین روز از مرداد رقم خورد‪ .‬هر چند این روند‬ ‫یک روز بیش��تر طول نکش��ید روز بعد خبر عرضه دارا‬ ‫دوم تایید و منتشر شد‪.‬‬ ‫ابوالفضل شهرابادی‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫گروه بورس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹حفاظت از اعتماد مردم‬ ‫انچ��ه در این بی��ن‪ ،‬بیش از زیان ی��ک روزه یا چند‬ ‫روزه س��هامداران به چش��م می خورد‪ ،‬اعتمادی اس��ت‬ ‫که باید مراقب رنگ باختن ان باش��یم‪ .‬بازار سرمایه در‬ ‫تمامی جهان بر پایه اعتماد فعاالن بازار به سیاست های‬ ‫اقتص��ادی و در راس ان سیاس��ت های دول��ت ش��کل‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫ت اقتص��اد و وزارت نفت‪ ،‬با هر‬ ‫اخت�لاف می��ان وزار ‬ ‫دلی��ل و بهانه ای‪ ،‬تنها یک پی��ام برای فعاالن اقتصادی‬ ‫بازار س��رمایه دربردارد و ان اینکه سیاست های دولت‬ ‫و س��خنان مسئوالن قابل اعتماد نیستند! بنابراین باید‬ ‫به هر ش��کل ممکن از بروز چنین دیدگاهی جلوگیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به ط��ور قط��ع چنی��ن نگرش��ی‪ ،‬نه تنها باع��ث بروز‬ ‫مشکل برای تحقق هدف گذاری دولت در بازار سرمایه‬ ‫می شود‪ ،‬بلکه باعث ترغیب خروج نقدینگی از این بازار‬ ‫و حرکت ان به سمت بازارهایی مانند ارز‪ ،‬طال و مسکن‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬امری که به طور قطع اث��ار تورمی ان‪ ،‬از‬ ‫تحمل اقتصاد فعلی خارج است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫بازار س��رمایه ایران از ابتدای س��ال گذشته تا امروز‪،‬‬ ‫بیش��ترین رشد و سوداوری را در میان بازارهای کشور‬ ‫داش��ته است‪ .‬به مدد رشد بازار سرمایه‪ ،‬بخش عظیمی‬ ‫از نقدینگ��ی کش��ور جذب ای��ن بازار ش��ده از هجوم‬ ‫نقدینگی س��رگردان به بازارهایی مانند ارز و مس��کن‬ ‫جلوگیری ش��ده است‪ .‬دولت‪ ،‬مس��ئوالن و کارشناسان‬ ‫در ه��ر جایگاه و مقام��ی باید از این اعتماد به دس��ت‬ ‫ام��ده بهترین بهره را ب��رده و از هرگونه رفتار و گفتار‬ ‫و عملک��ردی که موجب تخریب اعتماد عمومی ش��ود‪،‬‬ ‫جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫انچه در این بین‪،‬‬ ‫بیش از زیان یک‬ ‫روزه یا چند روزه‬ ‫سهامداران به‬ ‫چشم می خورد‪،‬‬ ‫اعتمادی است‬ ‫که باید مراقب‬ ‫رنگ باختن ان‬ ‫باشیم‬ ‫تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تعاونی های س��هام عدالت کش��ور گفت‪:‬‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان س��هام عدالت در مجلس در‬ ‫دست بررسی است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه‬ ‫ای��ران‪ ،‬عس��گر توکلی با بی��ان اینکه‬ ‫پیگیری ب��رای تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫جاماندگان سهام عدالت در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬از برگزاری جلسه با نمایندگان‬ ‫مط��رح برای حل موض��وع خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این مس��ئله در کمیسیون های‬ ‫تخصصی تصویب و قرار شد در صحن علنی نیز مطرح شود‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫ب��ا توجه ب��ه بازدهی خ��وب ب��ورس تهران نس��بت به بقیه‬ ‫بازاره��ا‪ ،‬افراد زی��ادی تمایل پیدا کرده ان��د در این بازار حضور‬ ‫یابند و س��رمای ه مازادشان را در بورس سرمایه گذاری کنند‪ ،‬اما‬ ‫سرمایه گذاری در بورس برای چه کسانی مناسب است؟‬ ‫بهتر اس��ت بدانید خرید و فروش س��هام و سرمایه گذاری در‬ ‫بورس نیازمند داش��تن ش��ناخت از خودتان است‪ .‬ایا شخصی‬ ‫هستید که توانایی تحمل زیان و ریسک زیاد را ندارید؟ وقت ازاد‬ ‫شما به صورت روزانه چقدر است؟ چه انتظاری از سرمایه گذاری‬ ‫دارید؟ هدف تان چیست؟‬ ‫‹ ‹بورس برای چه کسانی مناسب نیست؟‬ ‫– اگر زمان کافی روزانه (حتی یک ساعت) در اختیار ندارید‪،‬‬ ‫بورس برای شما مناسب نیست‪.‬‬ ‫– در صورتی که ش��غلی ندارید یا در هر صورت به فکر درامد‬ ‫ثابت ماهانه هستید‪ ،‬بورس برای شما مناسب نیست‪.‬‬ ‫– اگر سرمایه ای که در اختیار دارید وام و قرض است‪ ،‬بورس‬ ‫برای شما مناسب نیست‪.‬‬ ‫– اگر تحمل زیان احتمالی و ریسک باال را ندارید‪ ،‬بورس برای‬ ‫شما مناسب نیست‪.‬‬ ‫– در صورت��ی ک��ه فکر می کنید‪ ،‬بورس قمار اس��ت و فقط با‬ ‫وی افزود‪ :‬برخ��ی از افراد جامانده س��هام عدالت برگه های‬ ‫مه��ر ش��رکت تعاون��ی در دس��ت دارن��د و این م��دارک در‬ ‫س��ازمان خصوصی ارس��ال ش��ده بود‪ ،‬اما به عنوان س��هامدار‬ ‫ت نش��ده که باید وضعیت شان‬ ‫قطعی اطالعات ش��ان ارائه و ثب ‬ ‫تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تعاونی های س��هام عدالت کش��ور ادامه داد‪:‬‬ ‫درب��اره ای��ن بخش از جاماندگان س��هام عدالت طبق اس��ناد‬ ‫و مدارک��ی که داش��تیم به مجلس مراجع��ه کردیم و مجلس‬ ‫حرف ها و اس��ناد ما را مس��تند و قانونی دانست و عنوان کرد‬ ‫دولت باید نس��بت به تعیین تکلیف ای��ن عده که دارای برگه‬ ‫سهام هستند‪ ،‬اما در سامانه مرکزی ثبت نیستند‪ ،‬اقدام کند‪.‬‬ ‫توکلی یاداور شد‪ :‬همچنین برخی افراد شامل بازنشستگان‬ ‫لشکری‪،‬کش��وری و تامین اجتماعی نیز که برگه سهام عدالت‬ ‫برایشان صادر شده بود‪ ،‬اما بنابه دالیلی به شرکت های تعاونی‬ ‫اغاز سرمایه گذاری در بورس‬ ‫داش��تن ش��انس و اقبال می توان موفق ش��د‪ ،‬بورس برای شما‬ ‫مناسب نیست‪.‬‬ ‫– اگر به فکر این هستید که در مدت خیلی کوتاهی ثروتمند‬ ‫شوید‪ ،‬بورس برای شما مناسب نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹در چه صورت بورس برای شما مناسب است؟‬ ‫– سرمایه ای پس انداز کرده اید که فعال به ان نیازی ندارید و‬ ‫قصد دارید سودی بیشتر از سود بانکی کسب کنید‪.‬‬ ‫– تصمیم گرفته اید به صورت حرفه ای شغل سرمایه گذاری یا‬ ‫معامله گری سهام را در پیش بگیرید‪.‬‬ ‫– ریس��ک پذیری و صب��ر باالی��ی داری��د و می خواهید طی‬ ‫سال های اینده سرمایه تان را افزایش دهید‪.‬‬ ‫– اینده مالی تان برای ش��ما مهم اس��ت و مایلید برای بهبود‬ ‫اینده خودتان و فرزندان تان قدمی مثبت برداشته باشید‬ ‫– ام��اده هس��تید برای رس��یدن به هدف تان وق��ت و انرژی‬ ‫بگذارید‪.‬‬ ‫– می دانید که کسب ثروت و زندگی در رفاه برای شما ممکن‬ ‫است و اماده هستید بهای رسیدن به هدف خود را بپردازید‪.‬‬ ‫‹ ‹شروع سرمایه گذاری در بورس‬ ‫برای س��رمایه گذاری در بورس نیاز نیس��ت سرمایه عظیمی‬ ‫داش��ته باش��ید‪ ،‬با پس انداز و افزودن به سرمایه اولیه‪ ،‬می توانید‬ ‫بازدهی خوبی به دست اورید‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬قدم شروع سرمایه گذاری در بورس‬ ‫اگر اکنون تصمیم ش��ده برای ش��روع در بورس قطعی شده‪،‬‬ ‫در ادامه این مطلب از س��ایت بورس��ینس قصد داریم جزئیات‬ ‫کاربردی در مورد نحوه شروع در بورس را اموزش دهیم‪ .‬حتی‬ ‫اگر دانش بورس��ی شما فقط همین قدر است که کلمه شاخص‬ ‫بورس را از تلویزیون شنیده اید و درباره بورس اطالعات تان صفر‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ادامه با دانلود راهنمای عملی‪ ،‬می توانید نخس��تین‬ ‫سهام تان را خریداری کنید‪.‬‬ ‫اما شروع هر کاری مهم است‪ ،‬به ویژه زمانی که پول و سرمایه‬ ‫شما در میان باشد! بنابراین در نظر داشته باشید‪:‬‬ ‫شروع خوب این است که؛‬ ‫– یادگیری و پیشرفت شخصی را در اولویت قرار دهید‪.‬‬ ‫– ب��رای معامل��ه در ب��ورس ب��ا خونس��ردی عم��ل کرده و‬ ‫احساسات تان را کنترل کنید‪.‬‬ ‫– به این توجه کنید معامله گرها و س��رمایه گذاران حرفه ای‬ ‫چطور معامله می کنند‪.‬‬ ‫– مدیریت ریسک و سرمایه را رعایت کنید و اصل اول شما‬ ‫یادداشت‬ ‫راه تخلیه‬ ‫حباب‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫ب��رای ثبت نهای��ی مراجعه نک��رده بودند باید وضعیت ش��ان‬ ‫تعیین تکلی��ف ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین برای س��هامدار‬ ‫ش��دن افراد جدی��د نیازمند تعیین تکلیف مجلس هس��تیم تا‬ ‫دولت این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تعاونی های س��هام عدالت کشور درباره سود‬ ‫س��هام عدالت نیز گفت‪ :‬سودهای سال های قبل براساس سهم‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار تومانی بود‪ ،‬اما وقتی دارای��ی افراد به ‪ ۱۹‬میلیون‬ ‫یا بیش��تر رسیده است‪ ،‬به طور قطع س��ود سهام عدالت براین‬ ‫اس��اس خواهد بود و امسال سود افراد نسبت به سال های قبل‬ ‫متفاوت خواهد بود‪ .‬توکلی از س��هامداران خواس��ت در فروش‬ ‫برگه های سهام عدالت تعجیل نکنند‪.‬‬ ‫حفظ سرمایه باشد‪.‬‬ ‫– برای پیش��رفت در این بازار‪ ،‬حاضر باش��ید وقت و انرژی‬ ‫بگذارید و بهای ان را بپردازید‪.‬‬ ‫شروع بد این است که؛‬ ‫– بدون اینکه حتی مفاهیم ابتدایی را بدانید در بورس شروع‬ ‫به سرمایه گذاری و معامله گری کنید‪.‬‬ ‫– فقط به دنبال س��یگنال و توصی��ه گرفتن از افراد به ظاهر‬ ‫حرفه ای باشید و سابقه افراد را بررسی نکنید‪.‬‬ ‫– به دنبال پولدارشدن سریع باشید‪.‬‬ ‫– فکر کنید بورس قماربازی است پس نیاز به یادگیری ندارد‪.‬‬ ‫– معامالت را از روی احساسات انجام دهید و عجله کنید‪.‬‬ ‫– تا یک معامله سودده داشتید خودتان را خدای بورس بدانید‬ ‫و با قرض گرفتن از بانک و اطرافیان و فروش دارایی هایتان وارد‬ ‫بورس شوید! (اشتباه محض)‬ ‫– برای یادگیری و پیش��رفت وق��ت و انرژی نگذارید و توقع‬ ‫داش��ته باش��ید بدون پرداخت بهای موفقیت‪ ،‬ان را به دس��ت‬ ‫اورید‪.‬‬ ‫– مس��ئولیت پذیر نباشید و مقصر ضررهای احتمالی تان را‪،‬‬ ‫بازار‪ ،‬مردم و سهامدار عمده بدانید!‬ ‫رش��د ش��اخص بورس در چند ماه گذشته‬ ‫دالیل مختلفی دارد‪ .‬برخی شرکت های فعال‬ ‫در ب��ورس به دلیل س��وداوری که داش��تند‪،‬‬ ‫جذابیت های بس��یاری را برای م��ردم ایجاد‬ ‫کردند‪ .‬با توجه به ش��رایط تحریمی که کشور‬ ‫در ان ق��رار دارد‪ ،‬برخ��ی ش��رکت هایی که‬ ‫خری��داران و مصرف کنندگان داخلی دارند با‬ ‫حذف رقبای خارجی خ��ود پس از تحریم ها‬ ‫عم�لا بدون رقیب به کار خ��ود ادامه داده و‬ ‫س��هم عمده ای از ب��ازار تولی��د را در اختیار‬ ‫گرفته اند‪ .‬ش��رکت های فع��ال در حوزه های‬ ‫داروی��ی‪ ،‬مواد غذای��ی‪ ،‬ش��وینده و قندی با‬ ‫افزای��ش س��وداوری عجیب��ی که داش��تند‪،‬‬ ‫ب��ازار خوب��ی پی��دا کردند و با رش��د قیمت‬ ‫س��هام مواجه ش��دند‪ .‬در واقع همین شرایط‬ ‫تحریمی ب��رای برخی ش��رکت ها س��وداوری‬ ‫باالیی را ب��ه ارمغان اورد‪ .‬ب��اال رفتن قیمت‬ ‫دالر و یورو نس��بت به ریال در ان دس��ته از‬ ‫ش��رکت هایی که صادرات مح��ور بودند و در‬ ‫ش��رایط س��خت هم محصوالت خود را صادر‬ ‫می کردن��د‪ ،‬تغییرات مثبتی را به وجود اورد‪،‬‬ ‫در حالی که این ش��رکت ها پیش بینی چنین‬ ‫روزهایی را نمی کردند ناگهان با رشد فزاینده‬ ‫قیمت کاالها و س��هام خود مواجه شدند که‬ ‫در نهایت رش��د سهام این ش��رکت ها‪ ،‬رشد‬ ‫شاخص بورس را رقم زد‪.‬‬ ‫دلیل دیگر رشد بی سابقه شاخص بورس به‬ ‫نقدینگی های بازار برمی گردد‪ .‬س��ال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید‬ ‫و در چند ماه گذش��ته نی��ز بیش از ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار شده است‪.‬‬ ‫حجم انبوهی از نقدینگی که با فرهنگ سازی‬ ‫و حمایت دولت و نهادهای نظارتی از بورس‪،‬‬ ‫بالفاصله راهی بازار سرمایه شد‪.‬‬ ‫اما س��یل ورود نقدینگی به بورس و رشد‬ ‫ش��اخص تا چه زمانی می تواند ادامه داش��ته‬ ‫باش��د؟ پرس��ش مهمی که ذهن بسیاری از‬ ‫س��هامداران را درگیر خود کرده است‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د با وجود تحریم ها و قیمت باالی ارز‬ ‫و به دنبال ان نرخ تورم باال امکان رشد سهام‬ ‫شرکت های بورس��ی نیز وجود دارد و به تبع‬ ‫این روند‪ ،‬ش��اخص هم می تواند امیدوارانه به‬ ‫رش��د خود ادامه دهد‪ .‬ش��رکت های بورسی‬ ‫که بازار داخلی ش��ان داغ اس��ت‪ ،‬روند مثبت‬ ‫سوداوریش��ان ادامه دارد که خود عامل رشد‬ ‫بخش��ی از بورس است‪ .‬باال بودن قیمت ارز و‬ ‫ت��ورم و انتظارات تورمی‪ ،‬عوامل دیگر رش��د‬ ‫ب��ورس هس��تند که ظاه��را فع�لا ادامه دار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬ع��ده ای از کارشناس��ان و‬ ‫فعاالن اقتصادی صحبت از حبابی بودن بازار‬ ‫به می��ان می اورند و نگ��ران ترکیدن حباب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ابت��دا بای��د دید در چ��ه صورت��ی در بازار‬ ‫حبابی ق��رار می گیریم؟ از نظر کارشناس��ی‪،‬‬ ‫زمانی بازار حبابی می ش��ود ک��ه قیمت بازار‬ ‫بیش��تر س��هم ها از قیمت ذاتی انه��ا فاصله‬ ‫زی��ادی بگیرد و قیمت های ذاتی س��هم ها به‬ ‫می��زان قابل توجهی کمتر از قیمت های بازار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اگر چنی��ن اتفاقی بیفتد بازار در ش��رایط‬ ‫حبابی به س��ر می ب��رد‪ ،‬اما ای��ا درحال حاضر‬ ‫این وضعیت در مورد بازار فعلی بورس صدق‬ ‫می کند؟ به نظر می رسد در سهم های بنیادی‬ ‫حرف��ی از حبابی بودن بازار نیس��ت‪ .‬اگرچه‬ ‫این ش��رکت ها رشد زیادی را تجربه کرده اند‪،‬‬ ‫ام��ا هنوز به مرحله حبابی نزدیک نش��ده اند‪.‬‬ ‫البت��ه ش��اید در برخی ش��رکت های کوچک‬ ‫قیمت بازاری سهام با ارزش واقعی ان تفاوت‬ ‫چش��مگیری پیدا کرده باشد و حباب در انها‬ ‫ش��کل گرفته باشد‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫مورد کلیت ب��ازار با توجه به تورمی که وجود‬ ‫دارد هنوز پیش بینی رش��د بیش��تری هم در‬ ‫بازار می شود‪ ،‬اما اگر خالف این ادعا را هم در‬ ‫نظر بگیریم و بازار را حبابی فرض کنیم لزوما‬ ‫نباید انتظار ترکیدن حباب و ریزش ش��دید‬ ‫را داش��ته باش��یم‪ ،‬زیرا در شرایط حبابی هم‬ ‫بازار می تواند با چند استراحت خفیف‪ ،‬حباب‬ ‫را تخلیه کرده و به جای قبل خود برگردد‪.‬‬ ‫در ای��ن مواق��ع نی��ز مدیری��ت ب��ازار و‬ ‫نهاده��ای ناظر و بازیگ��ران بزرگ در صورت‬ ‫احساس خطر با کم کردن شدت رشد سهام‬ ‫می توانن��د جلوی ترکیدن حب��اب را بگیرند؛‬ ‫بنابراین استراحت های گاه و بیگاه بازار برای‬ ‫جلوگیری از ترکیدن حباب احتمالی‪ ،‬بس��یار‬ ‫مفید است‪.‬‬ صفحه 15 ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد‪ 25 -1399‬ذی الحجه ‪ 15 - 1441‬اوت ‪-2020‬شماره‪-1587‬پیاپی‪2905‬‬ ‫مولف شادمانی های خویش باشیم‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه ادعای کشف واکسن کرونا از سوی روسیه‬ ‫سرقت های علنی که برای کسی مهم نیست!‬ ‫نس�رین فقیه ملک مرزب�ان‪ -‬پژوهش�گر و‬ ‫مدرس دانش�گاه‪ :‬س��رقت ادبی به ویژه در فضای‬ ‫اکادمی��ک سال هاس��ت در جامعه ما به س��هولت و‬ ‫علنی انجام می ش��ود و برای کسی هم مهم نیست‪.‬‬ ‫درباره ادبیات و سرقت ادبی باید به دو جامعه ادبی‬ ‫در روزگارم��ان دقت کنیم؛ یک��ی جامعه اکادمیک‬ ‫ش��امل دانشگاه و رشته ادبیات فارسی و کسانی که‬ ‫مراودات اکادمیک دارند‪ ،‬در فضایی به س��ر می برند‬ ‫که در حوزه پژوهش ادبی بیش��تر از حوزه تولید و‬ ‫خالقیت گام برمی دارد‪ .‬در این فضا به صورت کامال‬ ‫زش��ت و ش��رم اوری مقوله کپی ک��ردن و متقلبانه‬ ‫پژوه��ش کردن خیلی علن��ی در زمینه پژوهش ها‪،‬‬ ‫کتاب ه��ا و پایان نامه ها اتفاق می افتد‪ .‬اموزش عالی‬ ‫هم حتما می داند اما به هر حال کسی ترفندی برای‬ ‫ای��ن قضیه ندارد و اصال کپی رای��ت و حق مالکیت‬ ‫فکری ای مطرح نیست و این کار خیلی علنی است‪.‬‬ ‫در ح��وزه کار خالقی��ت و تولی��د بعض��ا م��وارد‬ ‫مش��ترکی وج��ود دارد؛ یعنی افراد ه��م اکادمیک‬ ‫هستند و هم ش��اعر یا نویسنده‪ .‬در این فضا ماجرا‬ ‫کم��ی پیچیده تر اس��ت؛ یعنی به دلی��ل مقوله های‬ ‫مجازی گاهی وقت ها ش��عر دیگ��ری را به نام خود‬ ‫زدن سخت تر شده و نمی توان داستان کس دیگری‬ ‫را ب��ه نام خود زد چ��ون مقوله س��رچ‪ ،‬کلیدواژه و‬ ‫بحث هایی که در حوزه های دنبال کردن‬ ‫ش��عرها در سایت ها مش��اهده می شود‪،‬‬ ‫باعث شده کمتر کسی شعر دیگری را به‬ ‫نام خود بزند‪ ،‬گرچ��ه باز هم وجود دارد‬ ‫اما خیلی کمتر است‪.‬‬ ‫در گذش��ته بحث س��رقت ادبی را در‬ ‫کتاب های زیادی داشتیم؛ مثال من یادم‬ ‫هست وقتی از دکتر زرین کوب می پرسیدیم که چرا‬ ‫اینق��در کلمه ای را مش��کل نوش��ته و از نثر راحتی‬ ‫اس��تفاده نکرده اید‪ ،‬ایش��ان خیلی راحت می گفتند‬ ‫«الاقل کسانی که اهل کوشش هستند به این دست‬ ‫پیدا کنند و این همه رونویسی کتاب های من را به‬ ‫نام خودش��ان نکنند»؛ یعنی حت��ی از قبل هم این‬ ‫اتفاق خیلی راحت می افتاده است‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که جاه طلبی‪ ،‬شهرت و کسب‬ ‫اعتبار باعث می ش��ود افرادی حت��ی در حوزه های‬ ‫فرهنگی که قاعدتا باید خالف این روند را طی کند‪،‬‬ ‫دس��ت به چنین کارهایی می زنند‪ .‬ما می توانیم در‬ ‫خیلی از موارد با مناسب کردن این بستر که شکلی‬ ‫بازدارنده و تش��ویقی داشته باش��د از ان جلوگیری‬ ‫کنیم‪ .‬کسانی که خیلی دست به این کارها می زنند‬ ‫در هیچ جایی از کش��ور ما تنبیه نمی ش��وند‪ ،‬یعنی‬ ‫هی��چ قانونی وجود ن��دارد که بازدارنده باش��د‪ .‬هر‬ ‫ک��س هر چه دل��ش می خواهد می گوید‬ ‫و هر جور دلش می خواهد می نویس��د و‬ ‫چاپ می کند و عمال می بینیم که کسی‬ ‫بازدارنده اینکه مالکیت فکری کس��ی را‬ ‫برداش��ته اند و به نام خودش��ان کرده اند‪،‬‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫از طرف��ی ه��م تش��ویق ها کم اس��ت‪.‬‬ ‫ش��اید ش��رایط اقتصادی‪ ،‬توجه ها یا شیوه سیستم‬ ‫و س��ازماندهی کاره��ای فرهنگ��ی باع��ث ش��ده‬ ‫تش��ویق ها برای کس��انی ک��ه در عرصه ه��ای ادبی‬ ‫درخش��ان می ش��وند‪ ،‬بسیار اندک باش��د؛ به نسبت‬ ‫هج��وم ارزش هایی که مخصوصا در میان جوان ها و‬ ‫هنرمندان وجود دارد‪ ،‬به همین دلیل وقتی میزانی‬ ‫از تشویق افراد برجس��ته و بازدارندگی افراد سارق‬ ‫نداریم‪ ،‬طبیعی است که یله و رها است و همه چیز‬ ‫در اختیار کس��انی است که می خواهند در این بازار‬ ‫استفاده های متعدد ببرند‪ .‬اما در عرصه های محافل‬ ‫ادبی کسانی که س��ارق هستند‪ ،‬مذموم اند و قاعدتا‬ ‫وقتی در جمعی از انها یاد می شود متاسفانه به بدی‬ ‫یاد می ش��ود و ل��و می روند‪ .‬اما یک نظام باالس��ری‬ ‫وجود ندارد‪ .‬قطعا نظام فرهنگی ای که در همه جای‬ ‫دنیا هم هس��ت باید شکل جدی تری بگیرد؛ به ویژه‬ ‫در عرصه های اکادمیک‪.‬‬ ‫پدیده ای به نام «دزدی مالیم»‬ ‫‹ ‹پیشنهاد فردی‪:‬‬ ‫به عنوان یک انسان درستکار‪ ،‬حواس تان به این باشد که ممکن است در قبال‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫محم�د فاضلی‪ -‬عضو هیات علمی دانش�گاه‬ ‫ش�هید بهشتی‪ :‬ایران سرزمین کم ابی است‪ ،‬از اول‬ ‫ه��م بوده و س��ازگاری با کم ابی ضرورت این کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬توهم پرابی هم از کم دانشی و اقتصاد سیاسی‬ ‫اب بوده و هس��ت‪ .‬سال هایی که بارش خوب نباشد و‬ ‫س��دها پر نشوند‪ ،‬مطالبه صرفه جویی برای مردم معنا‬ ‫دارد‪ ،‬اما س��وال برخی این است که «حاال که بارش ها‬ ‫خوب‪ ،‬س��دها پر‪ ،‬دیگه این همه مطالبه صرفه جویی‬ ‫در مصرف اب با این اوضاع کرونایی به چه معناست؟»‬ ‫ درس��ت است بارش ها در ‪ 2‬س��ال گذشته خوب‬‫ب��وده و س��دها اغلب به ان��دازه کافی پر هس��تند اما‬ ‫‹ ‹پیشنهاد سازمانی‪:‬‬ ‫به عنوان صاحب یک کار وکس��ب‪ ،‬سازکارهای س��ازمانی را طوری بچینید که‬ ‫مراقبت از اموال س��ازمان نیز مانند مراقبت های پولی به رس��میت شناخته شود‪.‬‬ ‫به یاد داش��ته باشید که بس��یاری از انسان های درستکار و شریف‪ ،‬در برابر اموال‬ ‫دیگران به اندازه پول دیگران حس��اس نیس��تند‪ .‬یک امار نش��ان می دهد زیان‬ ‫وارده از محل تقلب در بازگرداندن لباس ها به فروشگاه های لباس فروشی‪ ،‬از کل‬ ‫خرده دزدی ها در امریکا بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد تربیتی‪:‬‬ ‫به فرزندان خود‪ ،‬حفظ حقوق دیگران را به طور مشخص و با تعیین مصداق ها‬ ‫و گفتن مثال ها یاد بدهید؛ به انها بگویید هر انچه مش��خصا متعلق به خودشان‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اعم از پول و اش��یای دیگر‪ ،‬قطعا متعلق به دیگری است و تنها با اجازه‬ ‫مشخص صاحبان انها می توانند از انها استفاده کنند‪.‬‬ ‫بازهم صرفه جویی؟!‬ ‫مس��ئله این اس��ت ک��ه هیچ ش��هروندی‬ ‫«اب تصفیه نش��ده» ی��ا «اب خام» مصرف‬ ‫نمی کند‪ .‬اب خام باید از س��دها و چاه ها به‬ ‫مراک��ز تصفیه منتق��ل‪ ،‬در تصفیه خانه ها تا‬ ‫رسیدن به سطح اس��تانداردهایی تصفیه و‬ ‫بع��د از ان در لوله های اب ش��هری جاری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ شما درس��ت می گویید‪ ،‬وضعیت «اب‬‫خام» بهتر از س��ال های کم بارش اس��ت‪ ،‬اما ظرفیت‬ ‫«تصفیه اب خام» محدود است‪.‬‬ ‫‪ -‬تصفیه خانه ه��ا با براوردهای جمعیت ش��هرها و‬ ‫نظرگاه‬ ‫جاده دوطرفه‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫محمدعل�ی محمدی قره قانی‪-‬‬ ‫جامعه ش�ناس‪ :‬مس��ئولیت پذیری‬ ‫ی��ک ام��ر دوطرفه بین مس��ئوالن و‬ ‫شهروندان است‪ .‬اگر حکمرانان از نظر‬ ‫مردم تاکن��ون در عرصه های مختلف‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬رفاهی و سیاسی‬ ‫مس��ئولیت پذیر بودن��د‪ ،‬مردم هم در‬ ‫پاسخ و به صورت طبیعی در چنین وضعیتی احساس مسئولیت‬ ‫خواهند کرد‪ .‬زمانی که از ش��هروندی صحبت می ش��ود‪ ،‬قطعا‬ ‫منظور تسهیل امور و روابط بین مسئوالن و مردم عادی در قالب‬ ‫س��اختاری به نام جامعه مدنی اس��ت که البته به نتایجی چون‬ ‫توسعه و پیشبرد اهداف تمدنی می انجامد‪ .‬متاسفانه در برخی‬ ‫جوامع شرقی که چندان هم ملتزم به رعایت حقوق شهروندی‬ ‫نبوده ان��د از ای��ن مفهوم برای به خدم��ت گرفتن مردم‪ ،‬انهم با‬ ‫تاکید بر وظایف ش��هروندی سوء بهره برداری شده‪ ،‬در حالیکه‬ ‫به ادای حقوق انان پایبند نبوده و غالبا ان را نادیده گرفته اند‪.‬‬ ‫برای بررس��ی نقش و مس��ئولیت ش��هروندان در برابر کنترل و‬ ‫مقابله با کرونا‪ ،‬ابتدا باید پرسش شود که ایا در دوره کرونا حقوق‬ ‫شهروندان شامل حمایت های اقتصادی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫شفاف‪ ،‬اتخاذ تدابیر صحیح برای کاهش ریسک و ابتال از طرف‬ ‫حاکمیت رعایت شده که اکنون وظایف شهروندان برای مقابله‬ ‫با این وضعیت یاداوری می ش��ود؟ با برداشتی چنین یک طرفه‬ ‫از مناس��بات شهروندی که ش��امل حقوق و تکالیف شهروندی‬ ‫است نمی توان امیدوار بود این مفهوم مانند ساختارهای متداول‬ ‫موفق در جهان درباره ما هم صادق باش��د‪ .‬متاسفانه غفلت در‬ ‫این زمینه در کش��ور ما انچنان متداول اس��ت که گاه فقط در‬ ‫بحران ها و بن بست ها ممکن است به دنبال فرصت ها و امکانات‬ ‫موجود در دل ملت گش��ته و در پی چاره جویی باش��یم‪ .‬زمانی‬ ‫به سراغ شهروندان می رویم که در یک مخمصه جدی و بدون‬ ‫برون رفت گیر کرده باش��یم و در چنین وضعیتی از شهروندان‬ ‫انتظار معجزه و حل مش��کالت کالن کش��ور را داریم‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه بهره مندی از فرصت ش��هروندی یک امر تدریجی‪ ،‬تحولی‬ ‫و تاریخی اس��ت که طی زمان و براس��اس رابطه ای حسنه بین‬ ‫ملت‪-‬دولت مبتنی بر حمایت‪ ،‬احترام و اعتماد شکل می گیرد‬ ‫و در مواقع بحران مانند کرونا می توان از ان منبع سرمایه انهم‬ ‫ب��ا احتی��اط و رعایت موازین بهره برداری ک��رد‪ .‬انچه که امروز‬ ‫به عنوان مشکل مشارکت و مسئولیت پذیری مردم با ان روبه رو‬ ‫هستیم‪ ،‬همان بحران کاهش سرمایه اجتماعی است که حداقل‬ ‫از دو دهه پیش از طرف صاحب نظران حوزه های دانش��گاهی و‬ ‫پژوهشی مکرر تذکر داده شده بود؛ بنابراین اگر مسئوالن طی‬ ‫یک دوره زمانی قابل قبول به فکر تحکیم روابط با شهروندان از‬ ‫طریق اعطای حقوق انان نبوده باش��ند‪ ،‬مراجعه به شهروندان‬ ‫در کوتاه م��دت و در مخمصه ها مفهوم سوءاس��تفاده و رویکرد‬ ‫ابزاری از مفهوم ش��هروندی را به اذهان عمومی متبادر می کند‬ ‫و مسئولیت پذیری اجتماعی از طرف شهروندان دچار تزلزل و‬ ‫چالش جدی می ش��ود‪ .‬به هیچ وجه قصد سیاه نمایی‪ ،‬ترسیم و‬ ‫توصیف وضعیت تیره ای از روابط دولت‪-‬ملت وجود ندارد‪ .‬فقط‬ ‫منظور ان اس��ت که س��طح مطلوبی از انچه که باید بین مردم‬ ‫و مس��ئوالن باشد شکل نگرفته است؛ بنابراین نمی توان انتظار‬ ‫ی��ک بازدهی کامل در چنین وضعیت بحرانی برمبنای مفاهیم‬ ‫علوم اجتماعی به صورت کلیش��ه ای داشت‪ ،‬وگرنه مردم ایران‬ ‫تاکنون هم واکنش ها و احساسات قابل قبولی در وضعیت کرونا‬ ‫از خود نشان داده اند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬ ‫برخی متغیرهای دیگر س��اخته می ش��وند‪.‬‬ ‫هزینه س��رمایه گذاری بسیار سنگین چند‬ ‫هزار میلیارد تومانی نیز مانع ان اس��ت که‬ ‫تاسیس��ات رزرو خیلی گس��ترده س��اخته‬ ‫شوند و سال ها بیکار بمانند و فرسوده شوند‬ ‫و س��رمایه ه��در برود تا مثال در یک س��ال‬ ‫ب��ه کار بیایند؛ پس باید مصرف اب را حتی‬ ‫در سال های پربارش نیز درست انجام داد‪.‬‬ ‫ همه ش��هرها و روس��تاهای کش��ور با محدودیت‬‫ظرفی��ت تصفیه اب مواجهند‪ .‬پربارش بودن س��ال و‬ ‫پر بودن س��دها‪ ،‬دلیلی ب��رای کم توجهی به مدیریت‬ ‫مصرف نیست‪ ،‬به ویژه در سالی که کرونا بین ‪ ۱۰‬تا ‪۲۵‬‬ ‫درصد بر مصرف اب در شهرها و روستاها افزوده است‪.‬‬ ‫ فرض کنید یک نانوایی می تواند روزانه با ‪ 2‬شیفت‬‫ کاری ‪ ۱۰‬گون��ی ارد را به ن��ان تبدیل کند و اگر یک‬ ‫ش��یفت کاری دیگر هم اضافه و کل روز کار کند این‬ ‫مقدار به ‪ ۱۴‬گونی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫اگ��ر جمعی��ت محله این نانوایی ب��ه یکباره ‪ 2‬برابر‬ ‫ش��ود‪ ،‬حتی به شرط تامین روزی ‪ ۱۰۰‬گونی ارد هم‬ ‫نمی توان��د نان موردنیاز محله را فراهم کند‪ .‬این عین‬ ‫داس��تان فراوانی نس��بی اب خام نسبت به سال های‬ ‫کم ابی و وضعیت امسال است‪.‬‬ ‫دارایی خود را هرس کن!‬ ‫حسن خس�روی‪ -‬امروز‪ ،‬ساعتی را با فرشتگان در‬ ‫قطعه ای از بهشت گذراندم و‪...‬‬ ‫حرف تکان دهنده ای زد؛ بیدارکننده و از روی ایمان‬ ‫و از جنس توکل بود‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬تو دارایی و مال خود را هرس کن و علف های‬ ‫زائد و هرز مال خود را دور بریز؛ خدا در عوض‪ ،‬برکت و‬ ‫ثمره بسیار بیشتری به مال و دارایی ات می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن جمل��ه قص��ار را از زبان مجاه��دی خس��تگی ناپذیر در می��ان انبوهی‬ ‫از احساس��ات و نیت های پاک و خالصانه‪ ،‬از بزرگمرد خیر مدرسه س��از کش��ور‬ ‫(کث��راهلل امثالهم)‪ ،‬جن��اب اقای حاج اکبر ابراهیمی در بنی��اد نیکوکاری اش در‬ ‫جمع نیک س��یرتان و فرش��تگان عرصه خدمت به این اب و خاک در گرماگرم‬ ‫تابس��تانی فریادهای شوق انگیز کودکانی دیدم و ش��نیدم که حاج اکبر را «پدر‬ ‫و بابا» صدا می زدند‪.‬‬ ‫خیلی ذوق زده شدم و بر خود بالیدم که در زنده بودنم «ساعتی را با فرشتگان‬ ‫ش به حالم شد‪ .‬الحمدهلل که چنین رزق و روزی نصیبم‬ ‫در بهشت گذراندم» و خو ‬ ‫شد‪ .‬تا چه قبول افتد و چه در نظر اید‪.‬‬ ‫بیایید هر کدام مان به سهم خود گره گشایی کنیم از کار یک نیازمند و گرفتار‪.‬‬ ‫به خدا وقت کم است‪. ...‬‬ ‫دلنوشته‬ ‫در دوران دانش��جویی‪ ،‬پنیرتان را از یخچال مش��ترک خوابگاه کش رفته اند؟‬ ‫راس��تش را بگویید ان س��ال ها با دیدن شیش��ه مربای هویج متعلق به یکی از‬ ‫دانش��جویان‪ ،‬بی انکه ب��ه او بگویید‪ ،‬کمی از ان را نخورده اید؟! نه ش��ما «دزد»‬ ‫بودید و نه ان دانش��جو یا دانش��جویانی که پنیرتان را یواش��کی برداشته بودند‪.‬‬ ‫اگر به جای پنیر یا مربا‪ ،‬داخل یخچال «پول» دیده بودید‪ ،‬ان را برنمی داش��تید‬ ‫و ان دانش��جویان هم همین طور‪ .‬این‪ ،‬موضو ِع ازمایش دکتر دن اریلی است که‬ ‫در زمین��ه اقتصاد رفتاری پژوهش می کند‪ .‬او در تعدادی از یخچال های خوابگاه‬ ‫دانش��جویی دانش��گاه ‪ MIT‬امریکا ‪ ۶‬بس��ته کوکاکوال قرار داد‪ .‬همه نوشابه ها‬ ‫در مدت ‪ ۷۲‬س��اعت توسط دانشجویان برداشته ش��دند‪ .‬اریلی در ادامه به جای‬ ‫نوش��ابه‪ ،‬پول در یخچال ها گذاشت‪ .‬همان دانشجویانی که نوشابه ها را برداشته و‬ ‫خورده بودند‪ ،‬به پول ها دست نزدند و سرانجام خود دکتر اریلی‪ ،‬پول ها را جمع‬ ‫ک��رد‪ .‬او ازمایش های بیش��تری انجام داد؛ مثال در یک ازمایش به دانش��جویان‬ ‫تعدادی سوال دادند‪ .‬به انها گفته شد به ازای هر پاسخ صحیح‪ ،‬مبلغی پول نقد‬ ‫می گیرند‪ .‬به گروه دیگر گفته ش��د در قبال هر پاسخ صحیح‪ ،‬ژتونی می گیرند و‬ ‫می توانن��د ان ژت��ون را در همان اتاق‪ ،‬به پول نقد تبدیل کنند‪ .‬نکته این بود که‬ ‫هر دانش��جو‪ ،‬خودش تعداد پاسخ های صحیح اش را می شمرد و به ممتحن اعالم‬ ‫می کرد و براساس خوداظهاری‪« ،‬پول» یا «ژتون قابل تبدیل به پول» می گرفت‪.‬‬ ‫فکر می کنید دانش��جویان کدام گروه بیش��تر مرتکب تقلب شدند؟ دانشجویانی‬ ‫ک��ه قرار بود پ��ول بگیرند‪ ،‬کمتر تقلب کردند اما گروه دیگر با ناراس��تی‪ ،‬نمرات‬ ‫خود را بیش از واقعیت اعالم کردند‪ .‬علت این اس��ت‪ :‬انس��ان ها نسبت به «پول»‬ ‫حساس��یت بیشتری دارند و اگر درستکار باشند‪ ،‬هرگز به «پول» دیگران تعدی‬ ‫نمی کنند اما این حساس��یت در قبال اش��یای دیگری که انه��ا نیز ارزش پولی‬ ‫دارند‪ ،‬کمتر می ش��ود؛ ش��اید اس��م این پدیده را بتوان «دزدی مالیم» گذاشت‪.‬‬ ‫ازمایش دانش��جویان و پول و ژتون را مرور کنید‪ :‬وقتی قرار بود «پول» بگیرند‪،‬‬ ‫کمت��ر تقلب می کردند ام��ا وقتی قرار بود «ژتون» بگیرند بیش��تر تقلب کردند‪،‬‬ ‫حال انکه می دانس��تند می توانند ان ژتون ها را در همان اتاق تحویل دهند و در‬ ‫مقابلش پول بگیرند‪.‬‬ ‫اموال غیرپولی دیگران‪ ،‬حساس��یت کمتری داشته باشید و ناخوداگاه به حقوق‬ ‫انها تعدی کنید؛ مثال وقتی حواس رئیس تان نیس��ت‪ ،‬ممکن نیس��ت یواش��کی‬ ‫از جی��ب اش ‪ ۱۰‬هزار تومان بردارید (اصال در ش��ان ش��ما نیس��ت و حتی فکر‬ ‫ک��ردن ب��ه ان هم توهین امیز اس��ت) اما باره��ا و بارها از تلف��ن اداره برای کار‬ ‫ش��خصی تان اس��تفاده کرده اید‪ ،‬در حالی که تلفن همراه ت��ان روی میزتان قرار‬ ‫داش��ت‪ .‬در واقع با این کار‪ ،‬از جیب مدیرتان حتی بیش از ‪ ۱۰‬هزار تومان برای‬ ‫تلفن های ش��خصی تان برداشت کرده اید اما غیرمس��تقیم‪ .‬شما ممکن نیست از‬ ‫حسابداری ش��رکت تان ‪ ۵‬هزار تومان پول بردارید‪ ،‬اما به راحتی یک دسته کاغذ‬ ‫را ب��ه خانه می برید‪ .‬مثال های دیگر‪ :‬کارگری که پولی را مس��تقیم نمی دزدد اما‬ ‫کم کاری می کند‪ ،‬مس��افری که از پتوی مس��افرتی که داخل پرواز به او داده اند‬ ‫خوش��ش امده و ان را درون کیفش می گذارد‪ ،‬یک مشتری که کتی را می خرد‬ ‫و از ان خوشش نمی اید و ان را بدون کندن اتیکت به فروشنده برمی گرداند اما‬ ‫نمی گوید که وقتی کت دستش بوده‪ ،‬گوشه ای از ان به لبه میز گرفته و نخ کش‬ ‫شده است‪ ،‬ناشری که کتاب دیگری را بدون اجازه اش چاپ می کند و‪ . ...‬یادمان‬ ‫باشد هر انچه ارزش مالی دارد‪ ،‬درست مانند خود پول است و همان طور که در‬ ‫قبال پول و دزدی ان‪ ،‬حس��اس هس��تیم درباره دیگر چیزهایی که ارزش پولی‬ ‫دارند نیز حساس باشیم‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫عاطفه برزین‪ :‬ش��ادی‪ ،‬س��طوح و منازلی دارد که اگر‬ ‫انها را نشناسیم ممکن است راه مان را گم کنیم‪.‬‬ ‫در نخس��تین سطح‪ ،‬ش��ادی یا لذت‪ ،‬یعنی دفع تنش‬ ‫در کوتاه ترین راه‪ .‬حیات با این س��طح اغاز ش��ده و برای‬ ‫بسیاری از موجودات‪ ،‬همچنان اصلی ترین سطح محسوب‬ ‫می ش��ود؛ به طور مثال‪ ،‬وقتی فرد گرسنه می شود‪ ،‬تحت‬ ‫تنش ِ«نیاز» قرار می گیرد و با خوردن غذا این تنش ازاد‬ ‫می شود و فرد احساس بسط‪ ،‬لذت یا همان شادی می کند‪.‬‬ ‫به این س��طح از ش��ادی‪ ،‬شادی تکانشی می گوییم که هدف‪ ،‬رسیدن به شادی‬ ‫زودتر است‪.‬‬ ‫در س��طوح بعدی‪ ،‬عاقبت اندیش��ی هم پیدا می شود و ش��خص‪ ،‬لذت بیشتری‬ ‫طلب می کند‪.‬‬ ‫س��طح بعدی س��طح عادت هاست‪ ،‬سطح شرطی ش��دگی ها‪ .‬در روبه رو شدن با‬ ‫جه��ان‪ ،‬عادت هایی در ما ش��کل می گی��رد که در یک بازه زمان��ی‪ ،‬راه حلی برای‬ ‫مسئله ای بوده است‪.‬‬ ‫ما در بستر زندگی در می یابیم که دنبال شادی زودتر بودن گاه خودش از بین‬ ‫برنده شادی و عامل رنج است‪ .‬مثال اگر خیلی بخوریم خودش باعث درد و بیماری‬ ‫و کمتر لذت بردن می ش��ود‪ .‬پس یاد می گیریم ش��ادی را به تعویق بیندازیم تا در‬ ‫یک بازه زمانی طوالنی تر‪ ،‬شادی را تجربه کنیم‪.‬‬ ‫به این سطح‪ ،‬شادی واکنشی می گوییم‪ .‬شادیِ بیشتر در این سطح‪ ،‬هدف است‪.‬‬ ‫س��طح بعدی س��طح عادت هاست‪ ،‬سطح شرطی ش��دگی ها‪ .‬در روبه رو شدن با‬ ‫جه��ان‪ ،‬عادت هایی در ما ش��کل می گی��رد که در یک بازه زمان��ی‪ ،‬راه حلی برای‬ ‫مسئله ای بوده است‪.‬‬ ‫ما در بس��تر زندگی درمی یابیم که دنبال ش��ادی زودتر بودن گاه خودش از بین‬ ‫برنده شادی و عامل رنج است؛ مثال اگر خیلی بخوریم خودش باعث درد و بیماری‬ ‫و کمتر لذت بردن می ش��ود‪ .‬پس یاد می گیریم ش��ادی را به تعویق بیندازیم تا در‬ ‫یک بازه زمانی طوالنی تر‪ ،‬شادی را تجربه کنیم‪.‬‬ ‫به این سطح‪ ،‬شادی واکنشی می گوییم‪ .‬شادیِ بیشتر در این سطح‪ ،‬هدف است‪.‬‬ ‫به عنوان انس��ان‪ ،‬ما س��طوح عالی تری داریم که نیازهای پیچیده تری را برای ما‬ ‫رقم زده است‪.‬‬ ‫م��ا نیاز به بیان ش��دن‪ ،‬س��اختن و افرینش داریم‪ .‬در این س��طح‪ ،‬می خواهیم‬ ‫س��هم مان را در این جهان بازی کنیم و این گونه ش��ادی را تجربه می کنیم که این‬ ‫سطح دیگری از تجربه است‪ .‬در واقع می خواهیم عامل و کنشگر باشیم‪.‬‬ ‫به این سطح شادی کنشی می گوییم‪ .‬هدف در این سطح تجربه شادی پایدارتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫در س��طح باالتر‪ ،‬ما کل جریان حیات را می توانیم لمس کنیم‪ ،‬بازی بزرگ را‪،‬‬ ‫جریان مهر را‪.‬‬ ‫در این س��طح‪ ،‬ش��ادی ما موضوع ندارد‪ ،‬صرف بودن و مشارکت در بازی‪ ،‬شادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این سطح را شادی نامشروط (بدون شرط) می گوییم‪.‬‬ ‫همه این ها شادی است اما وقتی ما از سطح نیازهای اولیه و کارکردی به سمت‬ ‫ارضای نیازهای عالی تر که نیازهای بنیادی و نیازهای بودن است حرکت می کنیم‪،‬‬ ‫اگر ش��ادی را تنها ش��ادی تکانشی بشناس��یم‪ ،‬ممکن است ان را هدفی سخیف و‬ ‫کوچک حس کنیم و کال از شادی رویگردان شویم‪.‬‬ ‫اینکه ما هر کار خوبی از خودمان را فضیلت محس��وب می کنیم‪ ،‬مش��کل افرین ‬ ‫اس��ت و به ما تورم «من» و ُعجب می دهد‪ .‬وقتی ما خودمان هم لذت بیش��تری‬ ‫می بریم و لذت و ش��ادمانی‪ ،‬پس انداز می کنیم‪ ،‬چرا باید ان را فضیلت محس��وب‬ ‫کنیم؟!‬ ‫اگ��ر ورزش یا از اسیب رس��انی ب��ه دیگران پرهیز می کنی��م‪ ،‬یعنی داریم لذت‬ ‫پایدارتری را تجربه می کنیم‪ .‬پس ای کاش‪ ،‬اینقدر احس��اس بزرگواری و فضیلت‬ ‫و خوب بودن نکنیم‪ ،‬کاش اینقدر فضیلت نسازیم‪.‬‬ ‫اگ��ر م��ا در رابطه مان با دیگ��ری یا قراردادهای کاری مان وف��اداری می کنیم یا‬ ‫حسن نیت داریم و کمتر اسیب می زنیم‪ ،‬منتی بر دیگری نیست‪ ،‬چراکه داریم به‬ ‫تداوم رابطه و بهره مندی و لذتِ بیشتر می افزاییم!‬ ‫نکته مهم دیگر‪ ،‬تعریف و روایت ما از ش��ادی اس��ت‪ .‬ادراک ما به کارکرد حافظه‬ ‫ما می رود و اگر روایت ما ناکامی باشد‪ ،‬پیامی هم که به مغز می دهد ناکامی است؛‬ ‫حتی اگر به ظاهر‪ ،‬کام باشد!‬ ‫تعریف یا روایت ما بس��یار بس��یار مهم ا س��ت و باید به ذهن و تن ما‪ ،‬درس��ت‬ ‫تفهیم ش��ود که من دارم لذت می برم‪ ،‬به به چه غذای خوش مزه ای‪ ،‬عجب کتاب‬ ‫لذت بخشی‪ ،‬چه دریای دیدنی ای‪ ،‬این ها نمونه هایی از تعریف های ما برای ذهن مان ‬ ‫است؛ ذهنی که باید برایش درست تعریف کنیم و فکر نکنیم خودش باید بفهمد!‬ ‫به نظر می رسد نقش سپاسگزاری هم در اینجا خیلی مهم باشد‪.‬‬ ‫یادمان باشد لذت یا شادی‪ ،‬امری سلیقه ای ا ست و برای سطوح مختلف اگاهی‬ ‫هم‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬برای بعضی‪ ،‬همین که درد نداش��ته باش��ند و از تن شان رفع‬ ‫تنش بش��ود‪ ،‬لذت است یا ش��ادی های زودگذر بی معنا که گاهی عواقب دردناک‬ ‫بعدی دارد‪ ،‬برای شان لذت کوتاه محسوب می شود‪.‬‬ ‫برای بعضی‪ ،‬شادی‪ ،‬هم داشتن چیزهای ساده و سپاس از کوچک ترین انهاست‬ ‫و هم شگفت زده شدن از کسب اگاهی و درک عمیق طبیعت‪.‬‬ ‫یادمان باش��د چون همه چیز وابس��ته به روایت ا س��ت پس عالوه بر لذت بری‪،‬‬ ‫الزما س��ت توجه م��ان را هدای��ت کنیم و راوی لذات خودمان باش��یم‪ .‬گاهی الزم ‬ ‫اس��ت تعاری��ف عادت ش��ده ذهن مان را هم ع��وض کنیم و خ��ود‪ ،‬مولف خود و‬ ‫شادمانی هایمان باشیم!‬ ‫اینستاگرام؛ ‪www.instagram.com/behgashtself‬‬ ‫وب سایت؛ ‪barzin.org‬‬ ‫‪Barzin.org@gmail.com‬‬ ‫مشق روان‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!