روزنامه صمت شماره 1585 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1585

روزنامه صمت شماره 1585

روزنامه صمت شماره 1585

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫کلیات طرح فروش داخلی نفت تصویب شد‬ ‫رئیس جمه��وری از تصویب کلیات طرح ف��روش داخلی نفت و عرضه ان در بورس انرژی در‬ ‫جلس��ه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی س��ران قوا خبر داد و ابراز امیدواری کرد‬ ‫دولت بتواند پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی‪ ،‬ان را عملیاتی کند‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬حسن روحانی روز سه شنبه در یکصدوپنجاه وهشتمین جلسه‬ ‫س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬با اش��اره به دغدغه های متخصصان و اقتصاددانان در زمینه‬ ‫حج��م نقدینگی موجود در جامعه و لزوم هدایت ان به مس��یر تولید و مقابله با تحریم و جنگ‬ ‫اقتصادی دش��منان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت به ویژه س��تاد اقتصادی هم��واره در تالش برای اتخاذ و‬ ‫اجرای سیاس��ت ها و تدابیری در جهت کنترل نقدینگی و هدایت ان به مس��یر درست و چرخه‬ ‫‪2‬‬ ‫تولید بوده است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوت ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1585‬پیاپی ‪2903‬‬ ‫کارشناسان در بررسی خوب و بد انتشار اوراق ارزی نفتی مطرح کردند‬ ‫چهره‬ ‫ترامپ ‪ 4‬سال‬ ‫فرصت داشت‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫مشکالت اقتصادی‬ ‫ناشی از تحریم های داخلی‬ ‫التهابی غیرواقعی‬ ‫در بازار فوالد‬ ‫گمشده ای به نام‬ ‫بهره وری اقتصادی‬ ‫جهش تولید‬ ‫با رویکرد صنایع کوچک‬ ‫توجه به معدن‬ ‫از نگاه حقوقی‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گشایش برای دولت یا مردم؟‬ ‫«ب��ا هدف تامین نقدینگ��ی موردنیاز‪ ،‬تا س��قف ‪ ۲۰۰‬میلیون بش��که نفت در بورس‬ ‫پیش فروش خواهد ش��د‪ ».‬به گفته کارشناسان این جمله را می توان چکیده خبر خوب‬ ‫گش��ایش اقتصادی دانس��ت که چند روز پیش ازسوی رئیس جمهوری مطرح شد و روز‬ ‫گذشته نیز روحانی خبر از تصویب کلیات طرح فروش داخلی نفت در شورای هماهنگی‬ ‫اقتصادی داد‪ .‬با این سیاس��ت دولت در ش��رایط کنونی بخش��ی از نف��ت صادراتی را به‬ ‫خریداران پیش فروش می کند و نفت تعهد داده ش��ده تا یک س��ال اینده تحویل خواهد‬ ‫شد‪ .‬پیشنهاد دولت این است که در قالب این قرارداد ‪ ۲۰۰‬میلیون بشکه نفت برای دوره‬ ‫یک س��اله یا دوساله به فروش برسد‪ .‬طرحی که با نظرات موافق و مخالف بسیاری همراه‬ ‫است و برخی ان را بیشتر گشایش برای دولت می دانند‪ .‬برخی دیگر نیز معتقدند اجرای‬ ‫این طرح درنهایت منجر به انباشت بدهی دولت در سال های بعد خواهد شد؛ با این همه‬ ‫بدون ش��ک هدف دولت از اجرای تمام این طرح ها رونق کس��ب و کار و تولید است که به‬ ‫‪14‬‬ ‫گشایش اقتصادی در معیشت مردم می انجامد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گرانی دوباره در کمین بازار خودرو است؟‬ ‫بازار پرتالطم‬ ‫ب��ا وجود پیگیری مدیران و مس��ئوالن دولت��ی‪ ،‬همچنان بازار‬ ‫خودرو بسامان نشده و قیمت خودروها فاصله زیادی با نرخ واقعی‬ ‫دارند‪ .‬فعاالن بازار از رکود سنگین بازار می گویند و عنوان می کنند‬ ‫به دلیل تغییراتی که قرار است در سیاست خارجی و همکاری های‬ ‫بین الملل��ی رخ دهد هم��ه منتظر ریزش قیمت خ��ودرو در بازار‬ ‫هستند؛ از این رو خرید و فروش متوقف شده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اانللهواانالیه راجعون‬ ‫دکتر کامبیز مهدیزاده فرساد‪ ،‬مشاور عالی معاون علمی فناوری رییس جمهور در پیامی درگذشت حاج فیروز زیرک کار را تسلیت گفت‪.‬‬ ‫متن پیام به شرح زیر است‪:‬‬ ‫ان�اهللوان�االی�هراجع�ون‬ ‫درگذشت حاج فیروز زیرک کار‪ ،‬فخرالذاکرین‪ ،‬مداح‬ ‫مخلص اهل بیت و شاعر متعهد‪ ،‬بسیار تلخ و ناگوار بود‪.‬‬ ‫این ذاکر نام اشنا و محبوب اهل تبریز‪ ،‬با نفس گرمش‬ ‫در رثای حضرت اباعبداهلل‪ ،‬عمری گریست و گریاند‪.‬‬ ‫از خداون��د من��ان‪ ،‬ارام��ش روح و همنش��ینی ب��ا‬ ‫سیدالشهدا برای ان مرحوم مغفور و صبر جزیل برای خانواده بزرگوار زیرک کار‪ ،‬خواستارم‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عطا و لقای‬ ‫کاالبرگ الکترونیکی!‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1585‬‬ ‫پیاپی ‪2903‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫برای اغاز دیپلماسی موفق با ایران‬ ‫ترامپ ‪ 4‬سال فرصت داشت‬ ‫چهره‬ ‫در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا‬ ‫کلیات طرح فروش داخلی نفت تصویب شد‬ ‫رئیس جمهوری از تصویب کلیات طرح فروش داخلی نفت و عرضه‬ ‫ان در بورس انرژی در جلس��ه روز گذش��ته شورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی سران قوا خبر داد و ابراز امیدواری کرد دولت بتواند پس از‬ ‫تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی‪ ،‬ان را عملیاتی کند‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬حسن روحانی روز سه شنبه‬ ‫در یکصدوپنجاه وهشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫با اش��اره به دغدغه های متخصص��ان و اقتصاددانان در زمینه حجم‬ ‫نقدینگی موجود در جامعه و لزوم هدایت ان به مسیر تولید و مقابله‬ ‫با تحریم و جنگ اقتصادی دشمنان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت به ویژه ستاد‬ ‫اقتصادی همواره در تالش برای اتخاذ و اجرای سیاست ها و تدابیری‬ ‫در جهت کنترل نقدینگی و هدایت ان به مس��یر درس��ت و چرخه‬ ‫تولی��د بوده اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری با تاکید مج��دد بر اینکه دولت‬ ‫تا اخرین س��اعت کار خود‪ ،‬با همه توان انج��ام وظیفه خواهد کرد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬مردم بای��د از تالش دولت برای ایجاد ثبات و ارامش در‬ ‫اقتصاد اطمینان خاطر داش��ته باشند و بدانند برای حفظ معیشت و‬ ‫دارایی انان از هیچ تالش��ی فروگذار نخواهیم کرد‪ .‬وی طرح فروش‬ ‫داخلی نفت و عرضه ان در بورس انرژی را از جمله طرح های مبتنی‬ ‫بر اقتصاد مردم محور و اقدامی موثر در راستای سامان دادن به بازار‬ ‫س��رمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دش��منان‬ ‫دانس��ت و باتوجه به تصویب کلیات این طرح در جلسه روز گذشته‬ ‫ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی س��ران قوا‪ ،‬اظهار امیدواری کرد‬ ‫پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی‪ ،‬دولت بتواند این اقدام را‬ ‫عملیاتی کند‪ .‬رئیس جمهوری با اشاره به تدوین نقشه راه اقتصادی‬ ‫این س��تاد برای هشتمین س��ال کار دولت و در راستای گشایش در‬ ‫معیش��ت مردم برمبنای جهش تولید و بهبود محیط کس��ب وکار‪،‬‬ ‫ارتق��ای س��رمایه گذاری و اش��تغال گفت‪ :‬این نقش��ه راه مجموعه‬ ‫منس��جمی از سیاس��ت های کالن در حوزه های مختلف اقتصادی‬ ‫اس��ت که برای یک س��ال پیش رو طراحی و تدوین ش��ده تا دولت‬ ‫بتواند در عین مقابله با جنگ اقتصادی دش��منان و گذر از مشکالت‬ ‫و تنگناهای به وجود امده در اثر ش��یوع کرونا‪ ،‬اقتصاد را از تکانه های‬ ‫بیرونی حفظ و گش��ایش هایی را در زندگی و معیش��ت مردم ایجاد‬ ‫کند‪ .‬روحانی اتکا به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی‪ ،‬ازادس��ازی‬ ‫و فعال کردن ظرفیت های نیمه فعال اقتصادی کش��ور و استفاده از‬ ‫مش��ارکت مردمی را از ویژگی های مهم این برنامه دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫این نقش��ه راه با ایجاد همگرایی و هماهنگی میان همه بخش های‬ ‫فعال اقتصادی‪ ،‬افقی روش��ن برای کش��ور تا یک سال اینده ترسیم‬ ‫خواهد کرد‪ .‬رئیس جمهوری با اش��اره به ضرورت حفظ انس��جام و‬ ‫همگرایی قوای سه گانه در راستای حل و فصل مشکالت اقتصادی و‬ ‫معیشتی مردم و مقابله با تحریم و توطئه دشمنان تاکید کرد‪ :‬دولت‬ ‫محرمی سرشار از خرد و شعور خواهیم داشت‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬تردید ندارم امسال محرمی سرشار از‬ ‫خرد و شعور در کنار ذکر یاحسین (ع) خواهیم داشت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سعید نمکی در‬ ‫نشس��ت ستاد ملی پیگیری های ویژه محرم در مجموعه فرهنگی شهدای سرچشمه‬ ‫افزود‪ :‬یکی از اساس��ی ترین مس��ائل در این ایام حمایت های هوش��مندانه و سرشار از‬ ‫بصیرت رهبر معظم انقالب است؛ اینکه رهبر بصیر و هوشمند هم از مدافعان سالمت‬ ‫حمایت کنند و هم در بزنگاه ها برای برون رفت از مشکالت ارائه طریق کنند و هم خود‬ ‫را مقید به رعایت پروتکل های بهداشتی کنند‪ .‬عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین با‬ ‫اشاره به فشارهای شدید این روزها برای تصمیم گیری برگزاری کنکور گفت‪ :‬روزهای‬ ‫س��ختی را پشت س��ر می گذاریم و س��ختی های فراوانی را در ‪ ۶‬ماه گذشته پشت سر‬ ‫گذاشتیم‪ .‬نمکی گفت‪ :‬در عرصه بین الملل نیز روزهای سختی را می گذاریم‪ ،‬چون در‬ ‫تحریم هستیم و همه راه ها را بر ما بسته اند؛ با این حال نگذاشتیم هیچ مریضی پشت‬ ‫در بیمارس��تان بماند‪ ،‬در حالی که برای تهیه یک دارو از خارج کشور حتی برای بیمار‬ ‫غیرکرونایی با هزاران مش��کل روبه رو هس��تیم‪ .‬وی افزود‪ :‬برای ما این نکته مهم است‬ ‫که دش��من نتواند بگوید نظام سالمت یا سرسپرده تحجر شده یا خود جزئی از تحجر‬ ‫بوده است و می خواهیم این ذهنیت را از جهان بگیریم‪ .‬وزیر بهداشت ادامه داد‪ :‬وقتی‬ ‫رهبر معظم انقالب می گوید من به دستورالعمل های ستاد عمل می کنم‪ ،‬توانسته ایم‬ ‫ای��ن حربه را از جهان بگیریم؛ مگر اینکه افرادی بخواهند جلوتر از رهبر معظم انقالب‬ ‫حرک��ت کنند‪ .‬اگر کس��ی بخواهد خود را جلوتر از این الگ��وی بی مانند ببیند در واقع‬ ‫ی است‪.‬‬ ‫به دنبال صحنه ساز ‬ ‫س��خنگوی اس��بق وزارت امور خارجه گفت‪ :‬ت�لاش امریکا برای‬ ‫تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران‪ ،‬جنبه روانی و تبلیغاتی دارد‪ .‬رامین‬ ‫مهمانپرس��ت‪ ،‬سفیر اسبق کش��ورمان در لهس��تان در گفت وگو با‬ ‫مهر‪ ،‬درباره تالش امریکا برای تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران‬ ‫که بنا به قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد قرار‬ ‫اس��ت در مهر پایان یابد‪ ،‬گفت‪ :‬انچه درب��اره رفتار ایاالت متحده در‬ ‫تالش برای تمدید تحریم های تس��لیحاتی علیه کش��ورمان به نظر‬ ‫می اید‪ ،‬این موضوع اس��ت که امریکایی ها بیش��تر به دنبال استفاده‬ ‫از فض��ای تبلیغاتی و جنگ روانی هس��تند‪ .‬مهمانپرس��ت افزود‪ :‬در‬ ‫حالی که نظرس��نجی ها در امریکا نش��ان می ده��د دونالد ترامپ از‬ ‫با همکاری قوای دیگر به دنبال گش��ایش در اقتصاد و معیشت مردم‬ ‫اس��ت و نخواهیم گذاشت توطئه دش��منان به ثمر بنشیند‪ .‬حسن‬ ‫روحان��ی تاکید ک��رد‪ :‬باید به گونه ای برنامه ری��زی و اقدام کنیم که‬ ‫مردم ش��ریف ایران حس کنند مجموعه نظام برای حل مش��کالت‬ ‫اقتصادی و معیش��ت انان در تالش هستند و این موضوع در شرایط‬ ‫خاص و پیچیده اقتصادی امروز کش��ور‪ ،‬بس��یار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ادامه داد‪ :‬عبور از ش��رایط پیچیده ای که ش��یوع‬ ‫بیماری کرونا و تحریم دش��منان بر کش��ور تحمیل کرده‪ ،‬نیازمند‬ ‫اتخاذ تدابیر و سیاس��ت هایی اس��ت که بتواند گش��ایش هایی را در‬ ‫وضعیت اقتصادی و معیش��تی مردم ایجاد کند و در این راس��تا هر‬ ‫س��ه قوه در کنار هم با وف��اق و همگرایی تالش می کنند‪ .‬روحانی با‬ ‫بیان اینکه امروز دش��منان عالوه بر تحریم و اعمال فش��ار‪ ،‬به دنبال‬ ‫س��یاه نمایی و ایج��اد یاس‪ ،‬ناامیدی و دلس��ردی نس��بت به اینده‬ ‫در می��ان مردم هس��تند و می خواهند با ش��ایعه پراکنی‪ ،‬اختالف و‬ ‫چنددستگی میان مسئوالن را به جامعه القا کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همه‬ ‫مسئوالن باید در گفتار و رفتار خود مراقب و هوشیار باشند تا بتوانیم‬ ‫توطئه دشمنان را خنثی کرده و امید و نشاط را در جامعه گسترش‬ ‫دهیم‪ .‬رئیس جمهوری با بیان اینکه سران سه قوه و دیگر مسئوالن‬ ‫از پیشنهادها‪ ،‬انتقادات و راهکارهای همه متخصصان‪ ،‬کارشناسان‬ ‫و فعاالن اقتصادی در مس��یر بهبود ش��رایط اقتصادی و معیش��تی‬ ‫مردم استقبال می کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬براساس تجربه سال های‬ ‫گذشته به ویژه دو سال و نیم اخیر مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی‬ ‫دش��من‪ ،‬مطمئنا با اتکا به توانایی ها و ظرفیت های موجود در کشور‬ ‫و حفظ انسجام و وحدت می توانیم از این مشکالت عبور کنیم‪.‬‬ ‫هیچ روزنامه ای در یک سال اخیر توقیف نشده است‬ ‫س��خنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه رویکرد دستگاه‬ ‫قضا در دوره تحول در برخورد با تخلفات مطبوعات به جای‬ ‫س��ختگیری و س��زادهی‪ ،‬رویکرد اصالحی مدارا و اقناعی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در یک س��ال اخیر هیچ روزنامه و رس��انه ای‬ ‫ازس��وی قوه قضاییه توقیف نشده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫غالمحسین اس��ماعیلی در س��ی ویکمین نشست خبری‬ ‫ضم��ن تبریک ای��ام و اعیاد به ویژه عید س��عید غدیر خم‪،‬‬ ‫عید والیت و امامت و میالد موس��ی بن جعفر (ع) با اش��اره‬ ‫ب��ه روز خبرن��گار اف��زود‪ :‬روز خبرنگار را ب��ه همه اصحاب‬ ‫رس��انه تبریک می گویی��م و یاد تمام خبرنگاران ش��هید‬ ‫خصوصا ش��هید صارمی و شهید اوینی را گرامی می داریم‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی اظهار ک��رد‪ :‬در حوزه داخل��ی به ویژه در دوره‬ ‫تحول دس��تگاه قضایی جلب مشارکت گروه های مختلف‬ ‫مردمی به ویژه گروه ه��ای نخبگانی و تاثیرگذار در اولویت‬ ‫قرار دارد و در این برنامه تحولی خبرنگاران در حوزه تبلیغ‬ ‫و تروی��ج گفتمان عدال��ت و مبارزه با مظاهر فس��اد نقش‬ ‫مهمی دارند‪ .‬سخنگوی دستگاه قضا گفت‪ :‬در هر جامعه ای‬ ‫وقوع اش��تباه‪ ،‬تخلف حتی ارتکاب جرم از ناحیه معدودی‬ ‫از اف��راد را محتمل می دانی��م و به این نکت��ه توجه داریم‬ ‫اروپا اراده مقابله با امریکا را ندارد‬ ‫کاندی��دای حزب دموکرات عقب افت��اده‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا و‬ ‫اطرافیان وی تالش می کنند با مطرح کردن پرونده هس��ته ای ایران‬ ‫و موضوع تحریم های تس��لیحاتی کشورمان‪ ،‬وضعیت سیاسی خود‬ ‫را در اس��تانه انتخابات ‪ ۲۰۲۰‬بهبود بخش��ند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد پیشنهاد جدید امریکا هیچ تغییر خاصی نسبت به پیشنهاد‬ ‫قبلی که منجر به شکس��ت ش��د‪ ،‬نداشته باش��د‪ .‬اقدام امروز امریکا‬ ‫برای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران نیز‪ ،‬جنب��ه روانی و تبلیغاتی‬ ‫دارد و نتیجه ای جز شکس��ت برای این کش��ور ندارد‪ .‬این دیپلمات‬ ‫اسبق کشورمان درباره رفتار دوگانه اروپایی ها در قبال پرونده ایران و‬ ‫موضوع تحریم های تسلیحاتی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اروپا در فرایند امتحان‬ ‫عکس روز‬ ‫که دش��من در ه��ر یک از گروه های مذک��ور عامل نفوذی‬ ‫داشته باشد؛ بنابراین تش��کیل پرونده و رسیدگی قضایی‬ ‫اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬اس��ماعیلی اضافه کرد‪ :‬تالش شده‬ ‫رویکرد دس��تگاه قضایی در دوران تحول دس��تگاه قضایی‬ ‫به جای س��ختگیری و س��زادهی‪ ،‬رویکرد اصالحی مدارا و‬ ‫اقناعی باشد و سرلوحه رسیدگی های قضایی در این حوزه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬سیاست اصلی دستگاه قضا‬ ‫این است که اوال رس��انه ها و خبرنگاران قانون و مقررات را‬ ‫رعایت کنند‪ ،‬ثانیا با اعمال نظارت های صنفی اگر تخلف و‬ ‫اشتباهی هم انجام شد‪ ،‬رسیدگی شود‪ ،‬ثالثا هیات نظارت‬ ‫ب��ر مطبوعات و وزارت ارش��اد پیش از ورود دس��تگاه قضا‬ ‫ماموریت های قانونی خود را به نحو شایس��ته انجام دهند‬ ‫تا نوبت به رس��یدگی های قضایی نرسد‪ .‬اسماعیلی افزود‪:‬‬ ‫در یک س��ال اخیر اقدامات موث��ری در حوزه مطبوعات و‬ ‫رس��انه انجام شده اس��ت؛ فعال شدن شورای حل اختالف‬ ‫و شعب ویژه اصحاب رس��انه‪ ،‬برگزاری جلسات توجیهی‪،‬‬ ‫تعامل��ی و پیش��گیری با مدیران و مس��ئوالن حوزه خبر و‬ ‫صدور بخش��نامه قوه قضاییه در زمینه رس��یدگی به جرم‬ ‫سیاسی از جمله این اقدامات است‪.‬‬ ‫دادن هوی��ت خودش و ادعایی که درباره اس��تقالل خود می کرد و از‬ ‫خود به عنوان مجموعه ای مس��تقل یاد می کرد‪ ،‬قرار گرفته و تاکنون‬ ‫در ازمونی که پش��ت سر گذاش��ته‪ ،‬موفق نبوده است‪ .‬مهمانپرست‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬اروپا نش��ان داد توان یا اراده مقابله ب��ا امریکا را ندارد و‬ ‫در هر صورت‪ ،‬انتظاری ک��ه از رهبران اروپایی به عنوان مجموعه ای‬ ‫اثرگ��ذار در افکار عمومی وجود داش��ت‪ ،‬براورده نش��د و اروپایی ها‬ ‫در نهای��ت در این ازمون ب��زرگ مردود ش��دند‪ .‬وی گفت‪ :‬رهبران‬ ‫اروپایی باید مش��خص کنند که تا چه زمانی می خواهند با رویه های‬ ‫ساختارشکنانه امریکا همراهی کنند و در مقابل تهدیدات واشنگتن‪،‬‬ ‫از هویت اصلی خود دور شوند و استقالل خود را از دست بدهند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫چند کشور مقداری از پول ما را‬ ‫بازگردانده اند‬ ‫درامدی اندک از فروش چهره های محبوب‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وزی��ر امور خارجه با بیان اینکه روش های مختلفی برای بازگرداندن‬ ‫پ��ول ایران از طریق تهاتر یا خرید از کش��ورهای مورد نظر وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اکنون چند کشور مقداری از پول ما را بازگردانده اند‪ .‬محمدجواد‬ ‫ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه با اش��اره ب��ه اقدامات ای��ن وزارتخانه برای‬ ‫اس��ترداد ارزهای بلوکه ش��ده ایران در بانک های کشورهای مختلف‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما برای اس��ترداد پول های بلوکه ش��ده کشورمان مذاکره انجام‬ ‫می دهیم و در صورت لزوم از طریق شکایت در دادگاه ها هم این موضوع‬ ‫را پیگی��ری خواهی��م کرد‪ .‬وی با بیان اینک��ه روش های مختلفی برای‬ ‫بازگردان��دن پول از طریق تهاتر یا خریدهایی از کش��ورهای مورد نظر‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به خانه ملت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انواع روش ها طی این چند س��ال‬ ‫برای بازگرداندن پول های کشورمان از دیگر کشورها پیدا شده و ما هم‬ ‫مطمئنا از انها اس��تفاده می کنیم‪ .‬وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنی بر اینکه ایا تاکنون نسبت به بازگرداندن بخشی از مطالبات مالی‬ ‫خود از دیگر کش��ورها موفق بوده ایم‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬در برخی موارد بله؛‬ ‫اکنون چند کشور مقداری از پول ما را بازگردانده اند‪.‬‬ ‫ایران چیزی را‬ ‫از دست نمی دهد‬ ‫تحلیلگر مس��ائل‬ ‫بین المل��ل گف��ت‪:‬‬ ‫امریکا راه دش��واری‬ ‫را ب��رای تمدی��د‬ ‫تحریم تس��لیحاتی‬ ‫ایران انتخاب کرده‪،‬‬ ‫زیرا نه تنها روسیه و‬ ‫چین به احتمال زیاد‬ ‫قطعنامه ضدایرانی امریکا را در شورای امنیت‬ ‫وت��و خواهند کرد‪ ،‬بلکه تروئیکای اروپایی هم‬ ‫موافقت خود را اعالم نکرده است‪.‬‬ ‫مراد عن��ادی در گفت وگو با ایرنا با اش��اره‬ ‫به تالش ه��ای امریکا برای تمدید تحریم های‬ ‫تس��لیحاتی ایران گفت‪ :‬ه��دف امریکا از ارائه‬ ‫قطعنام��ه برای تحریم تس��لیحاتی ایران این‬ ‫است که جمهوری اسالمی ایران را مخل نظم‬ ‫و امنیت در منطقه و جهان معرفی کند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه قطعنام��ه امریکا درباره‬ ‫تحریم تسلیحاتی ایران با مقررات بین المللی‬ ‫مغایرت دارد و مش��روعیت شورای امنیت را‬ ‫زیرس��وال می برد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر روس��یه و چین‬ ‫هم با امریکا همراهی کنند‪ ،‬ایران گزینه هایی‬ ‫مثل خروج از ان پی تی و افزایش غنی س��ازی‬ ‫را در اختی��ار دارد‪ ،‬زی��را دیگر چیزی برای از‬ ‫دست دادن ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی و رس��انه‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اژان��س بین المللی انرژی‬ ‫اتم��ی بارها صلح امیز بودن فعالیت های اتمی‬ ‫ای��ران را تایید کرده و ط��رح قطعنامه جدید‬ ‫علیه ایران هیچ توجیه حقوقی ندارد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬خروج از انزوا در تقابل با ایران را هدف‬ ‫دیگر واش��نگتن ارزیابی ک��رد و افزود‪ :‬دولت‬ ‫دونالد ترامپ با طرح موضوع ایران در شورای‬ ‫امنیت دنبال یارگیری است زیرا هم ‪ 3‬کشور‬ ‫اروپایی حاضر در برجام و هم چین و روس��یه‬ ‫و خیلی از کشورهای دیگر اقدام واشنگتن در‬ ‫خروج از برجام را ناق��ض مقررات بین المللی‬ ‫عنوان و صریحا با ان مخالفت کرده اند‪.‬‬ ‫وی به اس��تقبال مایک پمپئو‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫امریکا از نامه شورای همکاری خلیج فارس به‬ ‫شورای امنیت و برجسته کردن این نامه اشاره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬ترامپ با شکس��ت هایی که در‬ ‫عرصه سیاست داخلی و خارجی و بحث کرونا‬ ‫داش��ته‪ ،‬االن می خواهد در استانه انتخابات‪،‬‬ ‫با اجماع س��ازی علی��ه ای��ران موفقیتی برای‬ ‫خ��ودش ثبت و از این موض��وع به عنوان یک‬ ‫برگ برنده در انتخابات استفاده کند‪.‬‬ ‫عنادی‪ ،‬مس��یر ترامپ برای اجماع س��ازی‬ ‫علیه ایران را مه الود و س��خت ارزیابی کرد و‬ ‫افزود‪ :‬ترامپ راه دشواری را انتخاب کرده زیرا‬ ‫نه تنها روس��یه و چین ب��ه احتمال زیاد طرح‬ ‫امری��کا را وتو خواهند کرد‪ ،‬بلک��ه تروئیکای‬ ‫اروپایی ه��م تاکنون موافقت خ��ود را با این‬ ‫قطعنامه ضدایرانی اعالم نکرده اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ارایش سیاسی در شورای‬ ‫امنیت طوری اس��ت که نه تنها ممکن اس��ت‬ ‫امریکا شکس��ت بخورد‪ ،‬بلک��ه حتی می تواند‬ ‫برای وی نتیجه معکوس داش��ته باش��د و بر‬ ‫مش��کالت ترامپ برای پی��روزی در انتخابات‬ ‫اتی بیفزاید‪.‬‬ ‫عن��ادی در عین حال گفت‪ :‬ممکن اس��ت‬ ‫امریکا و اروپا تقس��یم کار کنند و درباره یک‬ ‫تحریم محدود و هدفمند علیه ایران به توافق‬ ‫برسند تا مانع از فروش تسلیحات پیشرفته و‬ ‫راهبردی به ایران شوند اما بعید است روسیه‬ ‫و به ویژه چی��ن با واش��نگتن همراهی کنند‬ ‫زیرا ش��اهد افزایش تنش ها بین این کشورها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی درباره احتمال معامله چین و روس��یه‬ ‫با امریکا گفت‪ :‬باتوج��ه به اینکه ترامپ برای‬ ‫پی��روزی در انتخابات به اجماع س��ازی علیه‬ ‫ایران نیاز دارد‪ ،‬ممکن است بخواهد امتیازاتی‬ ‫به چین و روس��یه بدهد و مان��ع وتوی طرح‬ ‫توس��ط انها شود اما فرض غالب این است که‬ ‫مسکو و پکن با طرح واشنگتن مخالفت و ان‬ ‫را وتو خواهند کرد‪.‬‬ ‫عن��ادی‪ ،‬رفتن برایان ه��وک و قرار گرفتن‬ ‫الی��وت ادامز در جایگاه نماین��ده ویژه امریکا‬ ‫در امور ایران در روزهای اخیر را یاداور ش��د‬ ‫و گف��ت‪ :‬ادامز برای تحقق س��ناریوی جدید‬ ‫پمپئو و ترامپ امده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫سخنگوی دولت با بیان اینکه ترامپ‬ ‫‪ 4‬سال فرصت داشت که با انتخاب یک‬ ‫مسیر درس��ت‪ ،‬توافق ش��ده و قانونی‪،‬‬ ‫دیپلماسی موفقی را با ایران اغاز کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬او نه تنها ای��ن کار را نکرد بلکه‬ ‫بدترین خطاهای امریکا را در دهه های‬ ‫گذشته مرتکب شد‪.‬‬ ‫عل��ی ربیعی درب��اره ادع��ای دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا مبنی بر اینکه در صورت انتخاب‬ ‫مجدد در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ابان‪ ،‬به سرعت با‬ ‫ایران به توافق خواهد رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬اقای ترامپ ‪4‬سال فرصت‬ ‫داش��ت که با انتخاب یک مسیر درس��ت‪ ،‬توافق شده و قانونی‪،‬‬ ‫دیپلماسی موفقی را با ایران اغاز کند‪ .‬او نه تنها این کار را نکرد‪،‬‬ ‫بلکه بدتری��ن خطاهای امریکا را در دهه های گذش��ته مرتکب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت افزود‪ :‬حتی اگر ترامپ برای بار دوم انتخاب‬ ‫ش��ود‪ ،‬تا وقتی به سیاس��ت فش��ار ب��ر ایران ادام��ه دهد‪ ،‬هیچ‬ ‫موفقیتی در رسیدن به توافق به دست نخواهد اورد‪.‬‬ ‫دس��تیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمه��وری اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫صورت تداوم سیاس��ت خصمانه علیه ملت ای��ران‪ ،‬اماده ایم که‬ ‫مقاومت حداکثری ایران را تا هر زمان که نیاز باشد‪ ،‬ادامه دهیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر ترامپ در مس��یر جبران اش��تباهات گذش��ته‪،‬‬ ‫جدی باش��د از ان استقبال می کنیم‪ ،‬اما به نظر نمی رسد ادعای‬ ‫اخیر او‪ ،‬هدفی فراتر از جلب رای در انتخابات داشته باشد‪.‬‬ ‫ربیعی همچنین درباره ادعای یک افسر اطالعاتی امریکا مبنی‬ ‫بر دخالت ایران‪ ،‬روس��یه و چین در انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫امری��کا گفت‪ :‬ادعای بی پایه دخالت ای��ران در انتخابات امریکا‪،‬‬ ‫به منظور استفاده انتخاباتی از ایران هراسی است‪.‬‬ ‫همانگونه ک��ه بارها تکرار کرده ایم‪ ،‬جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫هیچ عالقه ای به مداخله در سیاست های حزبی در امریکا ندارد‬ ‫و هی��چ مزیتی در برتری یک��ی از دو حزب امری��کا بر دیگری‬ ‫نمی بیند‪.‬‬ ‫ربیعی همچنین در پاس��خ به س��والی درباره پیامدهای ارائه‬ ‫قطعنامه امریکا به شورای امنیت برای تداوم تحریم تسلیحاتی‬ ‫ای��ران تصریح کرد‪ :‬امریکا به اعت��راف رهبرانش از برجام خارج‬ ‫ش��ده و تا زمان بازگشت کامل به ان و انجام تمامی تعهداتش‪،‬‬ ‫هیچ حقی چه در ارتباط با متن توافق و چه مرتبط با قطعنامه‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از ان ندارد‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت افزود‪ :‬رژیم امریکا به خوبی می داند که این‬ ‫تالش مخرب‪ ،‬قانون گریزانه و بدخواهانه‪ ،‬به ناکامی فاجعه امیز و‬ ‫منزوی کننده دیگری تبدیل خواهد ش��د و اصرار امریکایی ها به‬ ‫تداوم این مس��یر از پیش شکست خورده نمی تواند معنایی جز‬ ‫سماجت در برابر پذیرش واقعیت ها داشته باشد‪.‬‬ ‫ربیعی اظهار کرد‪ :‬واقعیت این اس��ت ک��ه جامعه بین المللی‬ ‫مصمم در پاس��داری از قوانین‪ ،‬توافق��ات و مقررات حاکم میان‬ ‫کش��ورها و س��دی بلند و غیرقابل عبور برای امریکا در متزلزل‬ ‫کردن پایه های ثبات و امنیت جهانی است‪.‬‬ ‫س��خنگوی دول��ت ای��ران تصری��ح ک��رد‪ :‬به نظ��ر می رس��د‬ ‫سیاس��ت گذاران گمراه در امریکا حاضرند پافش��اری به ناتوانی‬ ‫خ��ود در درک حقای��ق بین المللی را تا جای��ی ادامه دهند که‬ ‫امریکا و نحوه رهبری ان را بی اعتبارتر از همیشه کنند‪.‬‬ ‫ربیعی تاکید کرد‪ :‬اقدام امریکا قبل از اینکه تهدید ایران باشد‪،‬‬ ‫استفاده از سازکار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تهدید‬ ‫این شورا و به سخره گرفتن سازکار چندجانبه گرایی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امری��کا می خواه��د با اس��تفاده از اهرم ش��ورای‬ ‫امنیت علیه ش��ورای امنیت و نهادهای بین المللی و سازکارهای‬ ‫چندجانبه اقدام کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران اماده اثبات این موضوع اس��ت که کمترین مس��امحه ای‬ ‫در ارائه پاسخی متناسب و قاطع به هرگونه اقدام تحریک امیز و‬ ‫غیرقانونی نشان نخواهد داد‪.‬‬ ‫ربیع��ی تصریح ک��رد‪ :‬هر نوع قطعنام��ه ای در نقض قطعنامه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد غیرقابل قبول و به‬ ‫استهزا گرفتن قوانین بین المللی است‪.‬‬ ‫ربیعی همچنین در پاس��خ به س��وال دیگری درباره حوادث‬ ‫لبنان با بیان اینکه منتظر بررسی های دولت لبنان و اعالم نتایج‬ ‫ازس��وی ان کشور هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران از‬ ‫همه کش��ورها می خواهد که از هرگونه دخالت فرصت طلبانه در‬ ‫تعیین سرنوش��ت لبنان خودداری کنند؛ به ویژه ریاکاری امریکا‬ ‫در ادع��ای کمک ب��ه لبنان‪ ،‬در حالی که حتی در این ش��رایط‬ ‫تاس��ف انگیز‪ ،‬حاضر به لغو تحریم های غیرانس��انی خود نیست‪،‬‬ ‫مایه نگرانی است‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت تصریح کرد‪ :‬اطمینان داریم ملت لبنان به‬ ‫ش��رط حفظ اتحاد و تکیه بر مناب��ع و نیروهای داخلی‪ ،‬قادر به‬ ‫پشت سر گذاشتن این دوران سخت است‪.‬‬ ‫ربیعی تاکید کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران در تماس نزدیک با‬ ‫دولت لبنان‪ ،‬به ارس��ال کمک های بشردوستانه و اقالم موردنیاز‬ ‫مردم اسیب دیده ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫ربیعی در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان قطعی انتخابات‬ ‫میان دوره ای مجلس گفت‪ :‬بنا بر نظر وزارت کشور‪ ،‬مرحله دوم‬ ‫یازدهمین دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی ‪ ۲۱‬شهریور‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬در ص��ورت موافقت س��تاد مل��ی مقابله با‬ ‫کرونا‪ ،‬پیش��نهاد دولت انجام تبلیغات یک هفته ای به روش های‬ ‫غیرتجمع��ی هم��راه با رعای��ت پروتکل های بهداش��تی وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬به ویژه اس��تفاده از فضای مجازی است زیرا تجمعات‬ ‫در زمان تبلیغات قابل کنترل نیست‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت اضافه کرد‪ :‬انتخاب��ات میان دوره ای مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در ‪ 3‬حوزه تهران‪ ،‬استانه اشرفیه و تفرش در‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۰‬و همراه با انتخابات ریاس��ت جمهوری و شوراهای‬ ‫اسالمی شهر و روستا برگزار می شود‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫به جای‬ ‫مصرف کننده‬ ‫به دست دالل‬ ‫می رسد‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬خودروس��ازان می گویند افزایش تولید داش��ته اند اما به دلیل‬ ‫انک��ه خودرو در ب��ازار داللی قرار می گیرد‪ ،‬به دس��ت مصرف کننده‬ ‫واقعی نمی رسد‪.‬‬ ‫حجت اهلل فیروزی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره تحقیق و تفحص از‬ ‫خودروسازان که توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درباره تحقیق و تفحص از خودروس��ازان گفته می ش��ود امضاهایی‬ ‫جمع شده که البته هنوز به صحن نیامده است‪ .‬اگر به صحن بیاید‬ ‫طبیعتا هیات رئیس��ه ان را به کمیس��یون صنای��ع و معادن ارجاع‬ ‫می دهد‪ .‬سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به نبود تعادل‬ ‫بین تولید و توزیع خودرو گفت‪ :‬سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و مدیرعامل خودروس��ازان می گویند تولید را افزایش دادیم‬ ‫که به تقاضا نزدیک تر شود؛ شاید این حرف درست باشد اما مهم تر‬ ‫از افزایش تولید بحث توزیع است که مردم از ان گله مند هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬زمانی خودروس��از هزار خ��ودرو تولید می کند اما‬ ‫چیزی که به مصرف کننده می رس��د‪ ۲۰۰ ،‬دس��تگاه اس��ت‪۸۰۰ .‬‬ ‫دستگاه دیگر در جایی نگهداری و در فرصتی‪ ،‬بیش از قیمت واقعی‬ ‫به مردم داده می شود‪ .‬من نمی خواهم ادرس جای خاصی را بگویم‪.‬‬ ‫کلیات قضیه را مطرح می کنم‪ .‬بسیاری از نمایندگان این موضوع را‬ ‫بررس��ی کردند و متوجه شدند بله‪ ،‬تولید باال رفته اما چرخه توزیع‬ ‫با مشکل مواجه است‪.‬‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1585‬‬ ‫پیاپی ‪2903‬‬ ‫ایدرو از طرح های‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫حمایت می کند‬ ‫سقوط ‪۷۳‬درصدی‬ ‫سود ارامکو‬ ‫گشایش برای دولت‬ ‫یا مردم؟‬ ‫‪3‬‬ ‫گرانی دوباره در کمین بازار خودرو است؟‬ ‫‹ ‹نرخ خودرو با تیراژ کاهش می یابد‬ ‫امی��ر حاج ابوالحس��ن یک��ی از‬ ‫نمایشگاه داران تهران در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش‬ ‫ک��ه درحال حاضر‬ ‫وضعیت قیم��ت خودرو نس��بت به‬ ‫هفت��ه گذش��ته چقدر تغیی��ر کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تغیی��ری در قیمت ها‬ ‫به وج��ود نیامده‪ ،‬ام��ا خرید و فروش‬ ‫کمتر شده و بازار راکد است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به دلیل خبر خوش��ی که قرار است دولت به مردم‬ ‫بدهد‪ ،‬افراد برای خرید دس��ت نگه داشته اند؛ عالوه بر این‪ ،‬در‬ ‫هفته ج��اری نرخ خودرو تحت تاثیر قیمت دالر قدری کاهش‬ ‫داشت‪ .‬اما هنوز قیمت ها باالست‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫مدل ‪ ۹۸‬س��راتو در بازار ‪ ۶۱۰‬میلیون توم��ان قیمت خورده‬ ‫اس��ت‪ .‬این نمایشگاه دار در پاسخ به این پرسش که تحت تاثیر‬ ‫خبره��ای این��ده در ح��وزه همکاری ه��ای بین المللی چقدر‬ ‫ممکن است قیمت ها ریزش داش��ته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬فقط زمانی‬ ‫نرخ خودرو کاهش پی��دا می کند که محصول تولید و به بازار‬ ‫عرضه ش��ود‪ .‬تاثیر این گونه خبرها مقطعی است‪ ،‬زیرا حتی با‬ ‫هم��کاری با اتحادیه اروپا زمان می برد تا تولید خودرو افزایش‬ ‫پیدا کند؛ بنابراین تا توافق ها انجام شود شاید یک سال زمان‬ ‫ببرد‪ .‬حاج ابوالحسن با بیان اینکه یک گرانی دیگر در راه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی می ش��ود دالر روند صعودی داشته باشد و به‬ ‫همان نسبت هم نرخ خودرو افزایش می یابد‪.‬‬ ‫این فعال ب��ازار با بیان اینکه پیش فروش خودرو از س��وی‬ ‫خودروس��ازان تاثیری در نرخ بازار ان نخواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولید پاس��خگوی نیاز فعلی بازار نیس��ت‪ .‬زمانی که فرد برای‬ ‫خودرویی ثبت نام می کند که ممکن است یک سال بعد به وی‬ ‫تحویل ش��ود‪ .‬کس��انی که مصرف کننده واقعی باشند با توجه‬ ‫به ش��رایط قیمتی که بر بازار حاکم اس��ت‪ ،‬ترجیح می دهند‬ ‫خودرو مورد نیازشان را همین امروز از بازار تهیه کنند‪ .‬دلیلی‬ ‫گران��ی خودرو به کمبود عرضه برمی گردد‪ .‬درحال حاضر مزدا‬ ‫نیو صف��ر مدل ‪ ۷۵۰ ،۹۷‬میلیون تومان معامله می ش��ود که‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان بود‪ .‬یا پراید ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومانی‪ ۸۳ ،‬میلیون تومان معامله می شود‪.‬‬ ‫او اظهارک��رد‪ :‬در این ش��رایط حت��ی نمایش��گاه داران هم‬ ‫مبادرت به خرید خودرو نمی کنند و سعی می کنند پول خود‬ ‫را در ملک س��رمایه گذاری کنند‪ .‬حاج ابوالحسن در پایان هم‬ ‫گفت‪ :‬نرخ خودروهای خارجی همچون هفته گذش��ته بوده و‬ ‫تغییری نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹روند صعودی نرخ خودرو‬ ‫در ادام��ه نعمت اله کاشانی نس��ب‪،‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خ��ودرو در ته��ران به‬ ‫گفت‪ :‬بازار خودرو راکد بوده‬ ‫و معامله ای در ان انجام نمی ش��ود‪،‬‬ ‫چ��ون قیمت ها باالس��ت؛ در چنین‬ ‫شرایطی کسی که می خواهد خودرو‬ ‫خ��ود را به فروش رس��اند‪ ،‬خریداری‬ ‫وجود ندارد و فردی هم که می خواهد مدلی را خریداری کند‬ ‫در انتظار مناسب شدن قیمت خودرو است‪ .‬بنابراین در عمل‬ ‫هیچ معامله ای در بازار خودرو انجام نمی ش��ود‪ .‬این فعال بازار‬ ‫خودرو درباره ریزش قیمت ها در سال جاری عنوان کرد‪ :‬در ‪۵‬‬ ‫ماه گذشته روند نرخ خودرو صعودی بوده و ممکن است برای‬ ‫مقطع کوتاهی قیمت ثابت باقی مانده باشد اما در ادامه دوباره‬ ‫روند افزایش��ی شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در هفته جاری نرخ‬ ‫خودرو نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت‪ ،‬اما در مقایسه‬ ‫ب��ا ‪ ۲‬هفته قبل ح��دود ‪ ۵‬درصد نرخ خودرو افزایش داش��ته‬ ‫است‪ .‬نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫در تهران در پاسخ به این پرسش که نرخ خودرو ماهانه چقدر‬ ‫افزای��ش می یاب��د‪ ،‬گفت‪ :‬تغیی��رات ماهانه قیم��ت خودروها‬ ‫مشخص نیست‪ .‬انچه مسلم است از ابتدای سال تا امروز نرخ‬ ‫خودروها دس��ت کم ‪ ۳۰‬درصد باال رفته اس��ت‪ .‬کاشانی نسب‬ ‫درب��اره وضعیت ب��ازار خودروه��ای خارجی ه��م گفت‪ :‬نرخ‬ ‫خودروهای وارداتی نس��بت به خودروهای داخلی به دو دلیل‬ ‫افزایش بیش��تری را تجربه کرد؛ افزایش نرخ دالر و ممنوعیت‬ ‫واردات‪ .‬ش��اید از شب عید تاکنون قیمت خودروهای خارجی‬ ‫‪ ۵۰‬درصد افزایش یافته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت کارکرده متناسب با نو‬ ‫گفته بود‬ ‫یکی از نمایش��گاه داران خودرو پیش تر به‬ ‫که مردم نسبت به خودروهای دست دوم اقبال بیشتری دارند‬ ‫زیرا قدرت خریدش��ان بس��یار پایین امده اس��ت‪ .‬در این باره‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو در‬ ‫تهران گفت‪ :‬طبیعی اس��ت هنگامی که ق��درت خرید کاهش‬ ‫می یابد‪ ،‬افراد ناگزیر هستند خودرو کارکرده تهیه کنند‪ .‬البته‬ ‫ناگفته نماند که قیمت خودروهای دس��ت دوم هم متناسب با‬ ‫افزای��ش قیمت خودروهای نو تغییر می کن��د‪ .‬یعنی اگر پراید‬ ‫صفر ‪ ۹۰‬میلیون تومان است کارکرده ان نیز در مقایسه با این‬ ‫عدد تعیین قیمت می ش��ود‪ .‬حتی پراید مدل ‪ ۹۷ ،۹۶‬زیر ‪۷۵‬‬ ‫میلیون تومان نیست‪ .‬کاشانی نسب ادامه داد‪ :‬یک نمایشگاه دار‬ ‫زمانی که پراید ‪ ۷‬میلیون تومان بود‪ ،‬ممکن بود روزانه ‪ ۳‬پراید‬ ‫معامله کند و درحال حاضر با قیمت ‪ ۹۰‬میلیون تومانی ش��اید‬ ‫هفت��ه ای یک پراید هم معامله نکن��د‪ .‬گرانی به نفع هیچ کس‬ ‫نیس��ت‪ .‬این فعال بازار با بیان اینکه تقاضا برای خودرو تقریبا‬ ‫فصلی است‪ ،‬گفت‪ :‬امروز تقاضا تحت تاثیر کرونا افت پیدا کرده‬ ‫در کنار اینک��ه قدرت خرید مردم هم به ش��دت کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬خودرو از کاالیی مصرفی به یک کاالیی‬ ‫س��رمایه ای تبدیل شده است‪ .‬کس��ی که خودرو دارد و قیمت‬ ‫ان ه��ر روز باالتر م��ی رود‪ ،‬مبادرت به ف��روش نمی کند زیرا با‬ ‫روند صعودی قیمت ها دیگ��ر نمی تواند خودرویی را جایگزین‬ ‫ان کند‪ .‬کاشانی نس��ب یاداور ش��د‪ :‬درحال حاض��ر با وضعیت‬ ‫اقتصادی که مردم دارند چه کس��ی توانایی خرید یک خودرو‬ ‫خارجی ‪ ۸‬میلی��ارد تومانی را دارد‪ .‬امروز معمولی ترین خودرو‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬با وجود پیگیری مدیران و مس��ئوالن‬ ‫دولتی‪ ،‬همچنان بازار خودرو به سامان نشده و قیمت خودروها‬ ‫فاصله زیادی با نرخ واقعی دارند‪ .‬فعاالن بازار از رکود سنگین‬ ‫بازار می گوین��د و عنوان می کنند به دلی��ل تغییراتی که قرار‬ ‫اس��ت در سیاست خارجی و همکاری های بین المللی رخ دهد‬ ‫هم��ه منتظر ریزش قیمت خودرو در بازار هس��تند؛ از این رو‬ ‫خرید و فروش متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬البته برخی هم با رد این‬ ‫موضوع عن��وان می کنند معامالت طب��ق روال در حال انجام‬ ‫بوده و بازار خودروهای ویرایشی داغ است‪.‬‬ ‫بازار پرتالطم‬ ‫با وجود پیگیری مدیران و مسئوالن دولتی همچنان بازار خودرو بسامان‬ ‫نشده و قیمت خودرو فاصله زیادی با نرخ واقعی دارد‬ ‫خارجی در بازار یک میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق بازار خودرو‬ ‫فری��دون عطارد از نمایش��گاه داران‬ ‫خودرو استان قم درباره وضعیت بازار‬ ‫خودرو این اس��تان به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ب��ازار خ��ودرو در اس��تان ق��م راکد‬ ‫نیست‪ ،‬همان گونه که بازار خودرو در‬ ‫تهران راکد نیست‪ .‬من نمایشگاه دار‬ ‫هستم و می گویم خرید و فروش در‬ ‫حال انجام است‪ ،‬اما تعداد خودرو در‬ ‫ت انها باالست‪ .‬او افزود‪ :‬خریدار زیاد است‪ ،‬اما‬ ‫بازار کم و قیم ‬ ‫فروشنده در بازار کم است؛ بنابراین تقاضا هم در تهران و هم‬ ‫در قم برای خرید وجود دارد اما خودرو نیس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫بیش��تر خودروه��ای موجود در نمایش��گاه های قم از س��وی‬ ‫ساکنان تهران خریداری می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار درباره چرای��ی این موضوع گف��ت‪ :‬تعداد‬ ‫متقاض��ی در ته��ران زی��اد اس��ت؛ از این رو بخش��ی از تقاضا‬ ‫به وسیله خودروهای موجود در سایر استان ها تامین می شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر خودرو در بازار باش��د در کمترین زمان معامله‬ ‫می ش��ود‪ .‬عطارد با بیان اینکه بازار تقاضا در قم هم باالس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما خودروها را از کس��انی که در پیش فروش ها ثبت نام‬ ‫کرده اند‪ ،‬می خریم و می فروشیم‪ .‬‬ ‫‹ ‹موضوع خودروهای ویرایشی‬ ‫این فعال بازار در ادامه س��خنان خود با اشاره به خودروهای‬ ‫ویرایش��ی گفت‪ :‬ای��ن خودروها بین ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰‬میلیون تومان‬ ‫ارزان ت��ر از قیمت بازار بوده که البته باالتر از نرخ درب کارخانه‬ ‫اس��ت و در مدت بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬روز تحویل مش��تری می شود‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د این خودروهای ویرایش��ی از سوی شرکت ها‬ ‫مدیریت می شود‪ .‬پیش تر خرید و فروش کارتکسی انجام می شد‬ ‫که با کاهش تیراژ و به تعویق افتادن تعهدات خودروسازان این‬ ‫امر ممنوع ش��د‪ .‬اما در ادامه برخی نمایش��گاه داران از خرید و‬ ‫فروش ویرایشی خودرو می گویند و اینکه با واسطه این خودرو‬ ‫ارزان تر از بازار و البته باالتر از قیمت کارخانه در مدت کوتاهی‬ ‫تحویل مشتریان می شود‪ .‬عطارد در توضیح این موضوع گفت‪:‬‬ ‫نمی دان��م از چه کانالی ای��ن خودروها عرضه می ش��ود‪ ،‬اما به‬ ‫خودروهای ویرایش��ی معروف هستند‪ .‬به نظر می رسد واسطه ها‬ ‫با ش��رکت ها در ارتباط بوده و همچنان این نوع خرید و فروش‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬این واس��طه ها می توانند نمایندگی ها باشند یا‬ ‫حتی غیرنمایندگی‪ .‬او گفت‪ :‬مش��خصات مش��تریان به یکی از‬ ‫نمایندگی ه��ا داده و خودرو به نام مش��تری در نهایت اطالعات‬ ‫خریدار «ویرایش»می شود‪ ،‬چون خودرو بدون پالک نمی تواند‬ ‫از در کارخانه خارج شود‪ .‬عطارد با بیان اینکه این نوع خرید و‬ ‫فروش زیاد است‪ ،‬گفت‪ :‬خرید و فروش ویرایش هم در تهران و‬ ‫هم برخی از استان ها مانند قم زیاد است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1585‬‬ ‫پیاپی ‪2903‬‬ ‫صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫مشکالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ناشی‬ ‫از تحریم های‬ ‫داخلی‬ ‫سیدمحمد بحرینیان‬ ‫پژوهشگر حوزه توسعه صنعت‬ ‫اگرچ��ه ش��رایط فعلی اقتص��ادی تا ان��دازه ای‬ ‫متاث��ر از تحریم ها ش��ده اس��ت‪ ،‬ام��ا در واقع ربط‬ ‫چندان��ی ب��ه تحریم ها ندارد‪ .‬انچ��ه بیش از پیش‬ ‫ش��رایط اقتصاد ایران را نابس��امان ک��رده‪ ،‬به طور‬ ‫عمده به دلیل س��وء مدیریت اس��ت که نتیجه ان‪،‬‬ ‫تزل��زل اعتماد و کاهش باور س��رمایه اجتماعی به‬ ‫توانایی تصمیم سازی اقتصادی دولت ها شده است‪.‬‬ ‫هیج��ان بازار‪ ،‬مث�لا س��که و ارز را باید در همین‬ ‫نداشتن اعتماد ریشه یابی کرد‪ .‬نه اینکه تحریم ها و‬ ‫تحریک های عوامل خارجی بی اثر باشد‪ ،‬خیر موثر‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما ب��ه نظرم اگر بلندنگ��ری و عقالنیت در‬ ‫سیاست گذاری های اقتصادی وجود داشت‪ ،‬اثر ان‬ ‫حداکث��ر حدود ‪ ۲۰‬درصد بود و کامال قابلیت فائق ‬ ‫امدن بر انها در کش��ور توانمندمان وجود داش��ته‬ ‫و قاطعان��ه می گویم هن��وز ای��ن قابلیت ها وجود‬ ‫دارد‪ .‬تحریم ها‪ ،‬فقط انباش��ت س��وء مدیریت های‬ ‫اقتص��ادی متعلق به دولت ه��ای مختلف را عیان‬ ‫ک��رد و زودتر از موعد به نمایش گذاش��ت‪ .‬اقتصاد‬ ‫کش��ور دچار مشکالت س��اختاری متعددی است‪.‬‬ ‫دولت ه��ای مختلف در ادوار گوناگ��ون‪ ،‬نه به فکر‬ ‫حل اساس��ی این مش��کالت س��اختاری‪ ،‬بلکه به‬ ‫فکر خری��د محبوبیت در دوران تصدی برای خود‬ ‫بوده اند‪ .‬این سیاست منجر به حل نشدن مشکالت‬ ‫روی هم جمع ش��ونده‪ ،‬تزاید انها و وخیم ترش��دن‬ ‫اوضاع اقتصادی کش��ور در گذر زمان ش��ده است‪.‬‬ ‫مشکالت ساختاری کش��ور ما به گونه ای است که‬ ‫دائ��م فق��ر و توس��عه نیافتگی را تولی��د و بازتولید‬ ‫می کن��د‪ .‬به این علت که سال هاس��ت در کش��ور‪،‬‬ ‫ثروت از طریق داللی‪ ،‬واس��طه گری‪ ،‬اسان خوری‪،‬‬ ‫مفت خوارگی‪ ،‬فس��اد‪ ،‬رانت و واردات قابل ذخیره‬ ‫و انباش��ت اس��ت‪ ،‬نه از طریق کارافرینی واقعی و‬ ‫تولی��د فکر و نواوری و از انجایی که عموم دولت ها‬ ‫پش��ت ب��ه تولی��د و رو به فعالیت های گفته ش��ده‬ ‫بوده ان��د‪ ،‬هی��چ نوع نظارت یا اعم��ال هزینه ای بر‬ ‫انجام این نوع فعالیت های نامولد در کش��ور انجام‬ ‫نمی شود‪ .‬از این رو مشاهده می شود عموم دولت ها‬ ‫که دلبس��ته درامده��ای ب��رون زا و مفت ومجانی‬ ‫خ��دادادی بوده ان��د‪ ،‬بر اثر تکان��ه ای بیرونی مانند‬ ‫تحریم‪ ،‬چگونه پول های س��رگردان داخل کشور را‬ ‫به سوی فعالیت های سوداگرانه خرید دالر و سکه‬ ‫روانه کرده اند و این فاجعه کاهش ارزش پول ملی‬ ‫را به همراه دارد‪ .‬نکته قابل تامل و تاثراور این نکته‬ ‫است که از این نقطه چندین بار گزیده شده اند‪ ،‬اما‬ ‫عب��رت نمی گیرند که اخرین ان س��ال های ‪ ۹۰‬تا‬ ‫‪ ۹۲‬بوده که تاریخی نزدیک است‪ .‬فراموش نکنیم‬ ‫ک��ه اینجا ایران اس��ت کش��وری دارای یک حوزه‬ ‫تمدن��ی ق��وی‪ .‬من برای این کش��ور هیچ گاه قائل‬ ‫به بن بس��ت نبوده ام‪ .‬ان قدر توانمندی و نیروهای‬ ‫جوان پرانرژی و خوش فکر در داخل و خارج کشور‬ ‫داریم که کامال قدرت فائق امدن بر این مس��ئله را‬ ‫فراهم کند‪ ،‬اما نکته ای مهم‪ ،‬ریش��ه ای و اساس��ی‬ ‫وجود دارد‪.‬امریکا و گروه هایی که تالش داشتند بر‬ ‫ایران با اعمال تحریم ها فشار بیاورند‪ ،‬دقیقا متوجه‬ ‫ش��ده بودند که قوای اجرای��ی‪ ،‬مقننه و قضاییه ما‬ ‫نمی توانند در ش��رایط فعل��ی روی موضوع اقتصاد‬ ‫به نقطه هماهنگی برس��ند و از این قضیه حداکثر‬ ‫استفاده را کردند و هم اکنون نیز در چنین حالتی‬ ‫قرار داریم‪ .‬مش��کل انجاس��ت که سوء مدیریت در‬ ‫بح��ران کنونی اقتصاد بس��یار دخیل اس��ت‪ .‬بهتر‬ ‫بگویم‪ ،‬بین مس��ئوالن باید ‪ ۳‬ویژگی اصلی اهلیت‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اهلیت امنیت��ی و اهلیت حرفه ای وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اما در بین بیشتر مسئوالن اقتصادی‬ ‫در دولت ه��ای مختل��ف‪ ،‬اهلیت حرف��ه ای حلقه‬ ‫گمش��ده است‪ .‬گرچه ممکن اس��ت ان مسئوالن‬ ‫خاص‪ ،‬افراد خوبی بوده و اهلیت سیاسی و امنیتی‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬اما به احتمال زیاد اهلیت حرفه ای‬ ‫نداش��ته اند که باعث شده کشور به اینجا برسد‪ .‬با‬ ‫توجه به تحریم های سبک تری که در دوران جنگ‬ ‫داش��تیم‪ ،‬از ان تجارب درس نگرفتیم و بالفاصله‬ ‫ب��دون اینکه اج��ازه دهیم ریش��ه های تالش های‬ ‫انجام ش��ده در تولید ق��وام یابند‪ ،‬بی انضباطی های‬ ‫مهل��ک را در پی��ش گرفتی��م که ب��ه بی اعتباری‬ ‫مال��ی کش��ورمان در جه��ان در س��ال های ‪ ۷۲‬تا‬ ‫‪ ۷۴‬منج��ر ش��ده و تقریبا وضعی��ت فعلی را در ان‬ ‫زمان مش��اهده کردیم‪ .‬این موض��وع خود محتاج‬ ‫گفت وگویی مس��تقل است که برای ان مستندات‬ ‫متعددی موجود است‪ .‬درباره مسئوالن تصمیم گیر‬ ‫در دولت های مختلف از برنامه اول توسعه تاکنون‪،‬‬ ‫می ت��وان با احتمال زی��اد‪ ،‬به اس��تثنای مواردی‬ ‫مع��دود‪ ،‬گفت «اهلی��ت حرفه ای» نداش��ته اند و‬ ‫فقط ب��ا توجه به «اهلیت سیاس��ی و امنیتی» در‬ ‫پست های مختلف نشسته اند‪ .‬مسئوالن در اقتصاد‬ ‫نتوانسته اند پاسخی به تحریم ها بدهند؛ یعنی برای‬ ‫نخس��تین تحریمی که س��ال ‪ ۱۳۸۵‬ش��روع شد‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی نکردند‪ .‬به این ترتی��ب انها گام به گام‬ ‫اقتصاد کشور را به دام خودشان کشاندند‪.‬‬ ‫پیگیری ایدرو‬ ‫برای عملیاتی‬ ‫کردن‬ ‫یک واگذاری‬ ‫نشست بررسی و تس��ریع عملیاتی سازی مصوبه هیات واگذاری سازمان‬ ‫خصوصی س��ازی درب��اره کارخانجات ماشین س��ازی و ریخته گری تبریز با‬ ‫دیدار اعضای هیات عامل و معاونان س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران در این واحد صنعتی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونی��وز‪ ،‬بهزاد اعتمادی‪ ،‬معاون و عض��و هیات عامل ایدرو‬ ‫در این نشس��ت وج��ود زنجی��ره کامل تولی��د در مجموع��ه کارخانجات‬ ‫ماشین س��ازی را در شرایط فعلی تحریم ها که سیاست های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و ایدرو مبنی بر حداکثرس��ازی و تعمیق س��اخت داخل‬ ‫نیازهای ماش��ین االت واحدهای تولیدی است‪ ،‬ظرفیتی ارزشمند برشمرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این رویک��رد تعامل مجموعه ماشین س��ازی و ریخته گری‬ ‫ب��ا توجه به ظرفیت ها‪ ،‬تجرب��ه و دانش اندوخته و زیرس��اخت های پایدار‬ ‫می توان��د ب��ا بخش های دانش بنی��ان به ش��کوفایی و روزام��دی بهینه و‬ ‫صرفه جویی ارزی جدی بینجامد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا عبداللهی‪ ،‬معاون برنامه ریزی و عضو هیات عامل ایدرو نیز با‬ ‫اشاره به تاکید ویژه سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تسریع‬ ‫در رفع مش��کالت و تعیین تکلیف این واحد های صنعتی به عنوان سرمایه‬ ‫ملی بخش صنعت در سال جهش تولید افزود‪ :‬ایدرو عالوه بر بررسی برنامه‬ ‫تولید و الزامات تحقق تولید پیش بینی شده در ماشین سازی و ریخته گری‬ ‫تبریز‪ ،‬راهکارهای ارتقای بهره وری عوامل در راستای جهش تولید را ارائه و‬ ‫عملیاتی خواهد کرد‪ .‬در این نشست مدیران سازمانی و استانی هر یک به‬ ‫ارائه نظرات خود و نیز مهم ترین مسائل درباره این دو مجموعه پرداختند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫ایدرو از طرح های سرمایه گذاری حمایت می کند‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان متولی‬ ‫انج��ام برخ��ی طرح ه��ای صنعتی کش��ور به دنبال جذب‬ ‫س��رمایه گذاران خصوصی در حوزه های مختلف اس��ت؛ از‬ ‫این رو برای تش��ویق افراد به س��رمایه گذاری در بخشی از‬ ‫ان مش��ارکت دارد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)‬ ‫در س��فر به استان کرمانش��اه عالوه بر بازدید از چند واحد‬ ‫صنعتی با اس��تاندار این اس��تان دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬در‬ ‫این دی��دار‪ ،‬طرفین درباره برنام��ه زمان بندی و چگونگی‬ ‫تس��ریع راه اندازی واحده��ای صنعتی که ایدرو در احداث‬ ‫انها مشارکت دارد‪ ،‬تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫طریق داخلی سازی تامین کند‪.‬‬ ‫بیات ترک همچنین نقش جدی سازمان برنامه بودجه و‬ ‫بانک های ملت و تجارت در فرایند تامین مالی بخش هایی‬ ‫از اعتب��ار مورد نیاز این طرح را نمونه مثال زدنی هم افزایی‬ ‫بین بخش��ی ب��رای تحقق جه��ش تولید برش��مرد و ابراز‬ ‫امیدواری کرد که با اس��تمرار این همکاری‪ ،‬واحد صنعتی‬ ‫سوخت سبز زاگرس تا پایان دولت تدبیر و امید و در قالب‬ ‫پویش ملی «تولید‪ ،‬تداوم امید» به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه جویی ارزی تولید بیو ایمپلنت‬ ‫‹ ‹ادامه موضوع خودکفایی‬ ‫امیر بیات ترک‬ ‫با راه اندازی‬ ‫نخستین زیست‬ ‫پاالیشگاه کشور‬ ‫و تولید ساالنه‬ ‫‪ ۶۶‬میلیون لیتر‬ ‫الکل سوختی‬ ‫غالت‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۶۵‬میلیون دالر‬ ‫صرفه جویی‬ ‫ارزی می شود‬ ‫با اعمال تحریم صنایع کش��ور ب��رای ادامه فعالیت خود‬ ‫دچار مشکل شدند‪ ،‬اما در ادامه با رویکردهای جدید برای‬ ‫برون رفت از وضعیت موجود‪ ،‬داخلی س��ازی محصوالت با‬ ‫بیشترین درصد اغاز شد و ادامه دارد‪.‬‬ ‫امیر بیات ترک‪ ،‬سرپرس��ت سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران در این دیدار‪ ،‬تعامل بین بخشی و بین استانی‬ ‫را برای تسریع در عملیات اجرایی پروژه ها ضروری توصیف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با اش��اره به‬ ‫اولویت ه��ای این وزارتخانه در س��ال جهش تولید تکمیل‬ ‫طرح ه��ای در دس��ت اح��داث را از مهم تری��ن برنامه های‬ ‫ایدرو برش��مرد و اظهار امیدواری کرد دو پروژه مهم تولید‬ ‫ایمپلنت های پایه طبیعی و اتانول سوخت گیاهی در قالب‬ ‫پویش «تولید‪ ،‬تداوم امید» به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫در ای��ن دی��دار همچنی��ن هوش��نگ بازوند‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫کرمانش��اه با اش��اره به اهمیت ترانزیت��ی و ظرفیت تبادل‬ ‫مرزی کرمانش��اه خواس��تار مش��ارکت ایدرو در طرح های‬ ‫داری توجی��ه فن��ی اقتصادی مبتنی بر امایش س��رزمین‬ ‫ش��د و امادگی مدیریت عالی اس��تان ب��رای معرفی طرف‬ ‫خصوصی مشارکت کننده را اعالم کرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ :‬در س��ال جه��ش تولید‪ ،‬دو‬ ‫پروژه مهم تولید ایمپلنت های پایه طبیعی و اتانول س��وختی گیاهی‬ ‫در قالب پویش «تولید‪ ،‬تداوم امید» به بهره برداری می رسد‬ ‫‹ ‹‪ ۶۵‬میلیون دالر صرفه جویی ارزی‬ ‫در بخش دیگری از این سفر‪ ،‬سرپرست سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران از طرح تولید بیواتانول س��وختی‬ ‫کرمانشاه بازدید کرد و گفت‪ :‬با راه اندازی نخستین زیست‬ ‫پاالیش��گاه کش��ور و تولید س��االنه ‪ ۶۶‬میلیون لیتر الکل‬ ‫سوختی غالت‪ ،‬بیش از ‪ ۶۵‬میلیون دالر صرفه جویی ارزی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بیات ترک با اش��اره ب��ه فناوری روزامد ب��ه کار رفته در‬ ‫احداث این زیس��ت پاالیش��گاه افزود‪ :‬بیواتانل س��وختی‬ ‫به عن��وان محصول پاک در راس��تای حفظ محیط زیس��ت‬ ‫جایگزین افزودنی های ش��یمیایی بنزی��ن و باعث کاهش‬ ‫چش��مگیر االیندگی ها خواهد ش��د‪ .‬همچنین ساالنه ‪۶۶‬‬ ‫هزار تن کنجاله تخمیری باقیمانده از تولید الکل سوختی‬ ‫نی��ز به عنوان محص��ول جانبی تولید می ش��ود که اکنون‬ ‫به عنوان ماده ارزشمند تغدیه دام به صورت وارداتی تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ه گفته معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫ارزش روز مجم��وع س��رمایه گذاری ریال��ی و ارزی ب��رای‬ ‫تکمیل و راه اندازی واحد س��وخت س��بز زاگرس‪ ،‬معادل ‪۵‬‬ ‫هزار و‪ ۹۰۰‬میلیارد ریال است که بیش از ‪ ۲۰۰‬نفر اشتغال‬ ‫مستقیم را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ایدرو با اعتماد به ت��وان متخصصان داخلی‬ ‫موفق شده ‪ ۷۰‬درصد تجهیزات این زیست پاالیشگاه را از‬ ‫همچنی��ن معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‬ ‫از طرح بیوایمپلنت کرمانش��اه بازدید کرد و گفت‪ :‬با اغاز‬ ‫ب��ه کار فاز زردبافت نرم ایمپلنت های پایه طبیعی ش��امل‬ ‫دریچه های قلبی‪-‬عروقی و تاندون لیگمان در س��ایت های‬ ‫کرمانش��اه و شمس اباد‪ ،‬ساالنه ‪ ۵‬میلیون دالر صرفه جویی‬ ‫ارزی انجام می شود‪.‬‬ ‫بیات ترک با اشاره به نقش توسعه ای ایدرو در استان های‬ ‫کمت��ر برخ��وردار با رویک��رد احداث صنایع نوی��ن افزود‪:‬‬ ‫ارزش س��رمایه گذاری روز ای��درو و بخش های غیردولتی‬ ‫مشارکت کننده در این طرح‪ ،‬معادل ‪ ۳۲‬میلیون دالر است‬ ‫که برای ‪ ۱۲۰‬نفر نیروی متخصص اشتغال مستقیم ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬به گفته سرپرس��ت س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران ایمپلنت های پایه طبیعی مطابق فناوری های‬ ‫روز جهان تولید می شود و دارای حداکثر سازگاری با بدن‬ ‫انسان در جراحی ها و کاربرد های پزشکی و درمانی است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به تعامل‬ ‫مناسب وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در صدور‬ ‫موافقت اصولی تولید ازمایش��ی انواع بیوایپملنت های پایه‬ ‫طبیع��ی افزود‪ :‬ب��ا هماهنگی پزش��کی قانون��ی و رعایت‬ ‫ش��اخص ها و استاندارد های وزارت بهداشت و تامین ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال منابع مالی مورد نیاز‪ ،‬این طرح در چارچوب‬ ‫پوی��ش ملی «تولی��د‪ ،‬تداوم امید »در س��ال جهش تولید‬ ‫افتتاح می شود‪.‬‬ ‫نشاندن «جهش تولید» بر سر سفره های مردم با توسعه اشتغال‬ ‫سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬به فرموده رهبر‬ ‫معظم انقالب «جهش تولید باید برس��ر س��فره مردم بنشیند» که‬ ‫بخش��ی از ان با تکمیل طرح های نیمه تمام محقق می شود‪ ،‬زیرا با‬ ‫تکمیل هر پروژه‪ ،‬اشتغال پایدار ایجاد شده و درامد ان بر سر سفره‬ ‫کارگران می اید‪ .‬حسین مدرس خیابانی در گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫جهش تولید به فرمان رهبر معظم انقالب یک تکلیف عمومی برای‬ ‫هم��ه نهادهای دولتی و احاد مردم اس��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به عن��وان متولی بخش صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬نقش‬ ‫پررنگ تر و مسئولیت سنگین تری در این راستا دارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مهم ترین اقدام برای تحقق شعار سال در سال ‪۹۹‬‬ ‫هدف گ��ذاری در حوزه های گوناگون بود‪ ،‬اکنون برش های کاالیی‬ ‫و اس��تانی این هدف‪ ،‬مش��خص شده و ‪ ۴‬مسیر برای تحقق اهداف‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از ظرفیت های خالی‬ ‫مدرس خیابانی راهکار نخس��ت را استفاده از ظرفیت های خالی‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬اکنون فقط از ‪ ۵۲‬درصد ظرفیت های تولیدی‬ ‫صنایع کشور استفاده می شود و هدف گذاری امسال ما ارتقای ان‬ ‫به ‪ ۶۵‬درصد است‪.‬به گفته این مقام مسئول‪ ،‬مصداق بارز این مهم‬ ‫افزایش تولید انواع ماس��ک های صنعتی‪ ،‬کارگاهی و خانگی است‬ ‫که از میزان روزانه ‪ ۱۹۰‬هزار عدد در ابتدای ش��یوع کرونا به بیش‬ ‫از ‪ ۱۱‬میلیون عدد در روز رس��یده است‪.‬وی گفت‪ :‬بخش عمده ای‬ ‫از افزایش تولید امسال از همین مسیر پیگیری می شود و افزایش‬ ‫تولید که در ‪ ۴‬ماهه نخست امسال در رسته های گوناگون از جمله‬ ‫الومینی��وم‪ ،‬فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬خودرو‪ ،‬تایر و لوازم خانگی ثبت ش��ده به‬ ‫همین طریق بوده اس��ت‪.‬مدرس خیابانی‪ ،‬راهکار دوم تحقق شعار‬ ‫س��ال را تکمیل طرح ها و پروژه ه��ای نیمه تمام بیان کرد و یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬اکنون ‪ ۴‬ه��زار طرح باالی ‪ ۸۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی در‬ ‫کش��ور وجود دارد که همه هفته تا مرداد ‪ ۱۴۰۰‬با پویش «تولید‪،‬‬ ‫تداوم امید» چند مورد از این طرح ها تکمیل شده و به بهره برداری‬ ‫می رس��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از بین ‪ ۴‬هزار طرح یادش��ده‪ ۲۰۰ ،‬مورد‬ ‫انها طرح های بزرگ صنعتی و معدنی است که ‪ ۱۷۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان حجم س��رمایه گذاری انها ب��وده‪ ۴۱ ،‬هزار نف��ر را به طور‬ ‫مس��تقیم و بیش از نیم میلیون نفر را به طور غیرمس��تقیم مشغول‬ ‫به کار خواهند کرد‪ .‬سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اضافه‬ ‫کرد‪ :‬راهکار س��وم برای تحقق جه��ش تولید‪ ،‬راه اندازی واحدهای‬ ‫تعطیل و غیرفعال صنعتی و معدنی اس��ت که به این منظور هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬واح��د از مجم��وع ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واح��د تعطیل موجود در‬ ‫شهرک های صنعتی و همچنین هزار و ‪ ۲۰‬واحد معدنی تعطیل در‬ ‫س��ال جاری راه اندازی خواهند شد‪ .‬وی گفت‪ :‬وقتی این واحدهای‬ ‫تعطیل به چرخه تولید بازگردند امار تولید افزایش یافته و جهش‬ ‫تولید اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹بکارگیری فناوری های نوین‬ ‫مدرس خیابانی‪ ،‬دس��تیابی به فناوری های نوین را راهکار چهارم‬ ‫برای تحقق ش��عار س��ال عنوان کرد و افزود‪ :‬هر جا فناوری با تولید‬ ‫عجین شده‪ ،‬تولید در مقیاس باال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬در ‪ ۴‬ماهه نخس��ت امس��ال در همسنجی با سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬تولید خودرو س��واری ‪ ۱۹‬درصد‪ ،‬تولید وانت ‪ ۲۳‬درصد‪،‬‬ ‫تولی��د الومینی��وم ‪ ۴۹‬درصد‪ ،‬تولید تلویزی��ون ‪ ۴۴‬درصد و تولید‬ ‫ن لباسشویی ‪ ۵۰‬درصد رشد داشته و به مرور تا پایان سال با‬ ‫ماشی ‬ ‫طرح هایی که افتتاح می شود به ارقام و رکوردهای باالتری خواهیم‬ ‫رس��ید که با تامین به موقع م��واد اولیه و نقدینگی و هموار کردن‬ ‫مسیر صادرات میسر می شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬جهش تولید‬ ‫که در راس برنامه های امس��ال قرار گرفته‪ ،‬باید در یک جا مصرف‬ ‫شود‪ ،‬انچه مسلم است بازار داخل نمی تواند همه افزایش تولید را‬ ‫جذب کند و باید راه را برای صادرات هموار کرد‪ .‬به گفته این مقام‬ ‫مس��ئول‪ ،‬اکنون بیش از ‪ ۹۰‬درصد مرزهای تجاری کش��ور فعال‬ ‫هستند و تجارت به روال عادی برگشته و امید می رود صادرات نیز‬ ‫به روال قبل بازگردد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه چه مش��وق ها و تس��هیالتی برای رونق‬ ‫صادرات در س��ال جهش تولید در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫اکنون که جمهوری اسالمی در سطح بین الملل از طریق تحریم ها‬ ‫محدود شده‪ ،‬نقطه قوت ما تجارت مرزی با همسایگان خواهد بود‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی گفت‪ :‬مهم ترین مش��وق صادراتی‪ ،‬نرخ ارز است‪،‬‬ ‫امروز نرخ ارز در مقایسه با سال گذشته رشد چشمگیری داشته که‬ ‫همین مس��ئله مزیت های صادراتی کاالهایمان را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول اضافه کرد‪ :‬در همین پیوند‪ ،‬مقرر ش��ده امسال‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی نیز در موضوع بازگشت مالیات ارزش افزوده‬ ‫نیز سرعت بیشتری بدهد‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی در پای��ان تاکید ک��رد‪ :‬امروز ب��ه ارز حاصل از‬ ‫ص��ادرات برای تامین مواد اولی��ه کارخانجات‪ ،‬همچنین کاالهای‬ ‫اساسی و ضروری مردم نیاز داریم‪.‬‬ ‫رونمایی از ماشین اشتغالزای امیکو‬ ‫ش��رکت امیکو از کامیونت های ‪ ٥.٢‬تنی کاربری خود با حضور‬ ‫نمایندگان وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی‪ ،‬س��ازمان حمایت‬ ‫حق��وق مصرف کنن��دگان تولید کنندگان‪ ،‬نماین��دگان مجلس‪،‬‬ ‫کمیته امداد امام خمینی(ره) و اصحاب رسانه رونمایی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی امیکو‪ ،‬در این ایین وحید محمدی‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان فروش امیکو با اش��اره به فعالیت های امیکو در‬ ‫ح��وزه خودروه��ای تجاری با برند ایرانی گف��ت‪ :‬امیکو تنها یک‬ ‫خودروس��از نیس��ت‪ ،‬بلکه یک برند صنعتی ایرانی است که سعی‬ ‫دارد نیازه��ای داخل��ی کش��ور را تا ج��ای ممکن با اس��تفاده از‬ ‫توانمندی های داخلی و فعال سازی اشتغال پایدار پاسخ دهد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬کامیونت ه��ای کاربری امیکو ک��ه به تولید انبوه‬ ‫رسیده اند‪ ،‬در کاربری های گوناگون خدماتی مانند فروشگاه های‬ ‫سیار یا خودروهای خدمت و امداد می توانند ازسوی افراد‪ ،‬نهادها‬ ‫و سازمان ها مورد استفاده قرار بگیرند‪.‬‬ ‫تفتی‪ ،‬مدیرعامل شرکت افاکو یکی از شرکت های دانش بنیان‬ ‫در حوزه کاربری س��ازی که به عنوان مش��ارکت در طرح شرکت‬ ‫امیکو ش��ناخته می ش��ود‪ ،‬در این باره گفت‪ :‬فروش��گاه های سیار‬ ‫ایده ای بود که شرکت امیکو در سال گذشته مطرح کرد و باتوجه‬ ‫به تجربه مهندس��ی که در شرکت افاکو وجود داشت‪ ،‬نمونه های‬ ‫اولیه ساخته و مورد تایید شریک تجاری قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت افاکو ادامه داد‪ :‬کامیونت های کاربری با نگاه‬ ‫کاربری مفید و ماژوالر بودن طراحی شده است و به همین دلیل‬ ‫می تواند فضای بیشتری نسبت به انچه به نظر می رسد در اختیار‬ ‫کاربر بگذارد‪ .‬همچنین قابلیت انعطاف پذیری ان به گونه ای است‬ ‫ک��ه به راحت��ی می توان دکور ان را تغییر داد و ش��غل جدیدی را‬ ‫در ان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫تفت��ی اضافه ک��رد‪ :‬خط تولید انبوه این خودروها در س��منان‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫دستاوردهای نهضت داخلی سازی در یک سال گذشته‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان خودرو کش��ور ب��ه ارزیابی‬ ‫برگزاری میزهای تعمیق س��اخت داخل و دستاوردهای‬ ‫ان در یک سال گذشته پرداخت‪.‬‬ ‫احمدرضا رعنایی در گفت وگو با خبرخودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫برگزاری میزهای تعمیق س��اخت داخل دس��تاوردهای‬ ‫خوبی داش��ته و قطعات زیادی در یک س��ال گذش��ته‬ ‫داخلی س��ازی ش��ده و برخی قطع��ات در ح��وزه تحقیقاتی برای‬ ‫بومی س��ازی فعال ش��دند‪ .‬در مجموع نتایج نهضت داخلی س��ازی‬ ‫رضای��ت بخ��ش بوده‪ ،‬اما ب��ا توجه به لزوم س��رمایه گذاری فراوان‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬بدهی خودروس��ازان به قطعه س��ازان‪،‬‬ ‫افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید و مشکالت‬ ‫نقدینگ��ی زنجی��ره تامین روند داخلی س��ازی قطعات‬ ‫را کن��د کرده اس��ت‪ .‬رعنای��ی با بیان اینک��ه تحریم ها‬ ‫موجب��ات ایجاد نهضت داخلی س��ازی قطعات را فراهم‬ ‫ک��رده‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه تحریم ها و منع‬ ‫واردات نیاز به داخلی س��ازی قطعات احس��اس می شد‬ ‫و امیدواری��م ب��ا توجه وجود مواد اولی��ه و انرژی ارزان و نیروی کار‬ ‫متخص��ص در کش��ورمان یک بار برای همیش��ه در تولید قطعات‬ ‫خودرو خودکفا ش��ویم‪.‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کش��ور در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش ک��ه چرا باوجود اینکه یکی از اه��داف این نهضت کاهش‬ ‫قیمت خودرو بوده اما این امر محقق نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬انچه موجب‬ ‫افزایش قیمت خودرو ش��ده افزایش قیمت دالر و نهاده های تولید‬ ‫بوده و اگر تاکنون تعداد زیادی از قطعات بومی س��ازی نش��ده بود‬ ‫و با احتس��اب قیمت روز دالر به طور قطع قیمت خودرو از ش��رایط‬ ‫کنونی گران تر بود و از سوی دیگر‪ ،‬در صورت داخلی سازی قطعات‬ ‫و عدم تغییر قیمت دالر ش��اهد کاهش بسیار قیمت خودرو بودیم‪،‬‬ ‫اما متاس��فانه کاهش ارزش ریال نس��بت ب��ه دالر موجب افزایش‬ ‫قیمت خودرو ش��ده اس��ت‪ .‬این فعال صنعت قطعه درباره قطعاتی‬ ‫که تاکنون داخلی س��ازی شده اند‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬قطعاتی مانند ترمز‬ ‫‪ ،ABS‬ایربگ‪ ،‬گیربکس اتوماتیک جعبه فرمان برقی بومی س��ازی‬ ‫شدند و قطعات دیگری نیز در حال داخلی سازی هستند‪.‬‬ ‫رعنای��ی درباره تاثی��ر برگزاری میزهای تعمیق س��اخت داخل‬ ‫بر داخلی س��ازی قطعات پروژه ‪ K ۱۳۲‬تصریح کرد‪ :‬به طور قطع‪،‬‬ ‫نهضت داخلی س��ازی در میزان داخلی س��ازی قطعات پروژه ‪۱۳۲‬‬ ‫‪ K‬بی تاثی��ر نبوده‪ ،‬زیرا به بومی س��ازی برخ��ی از قطعات ان مانند‬ ‫ایرب��گ و ترمز‪ ABS‬نیاز بوده که فناوری ان در میزهای س��اخت‬ ‫داخل به دس��ت اورده ش��ده و برخی دیگر با تولیدات قبلی تطابق‬ ‫داده شده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1585‬‬ ‫پیاپی ‪2903‬‬ ‫دالیل گرانی‬ ‫قیمت میلگرد‬ ‫اسلب خریدار ندارد‬ ‫یا پای مهندسی عرضه‬ ‫در میان است؟‬ ‫در استانه دوازدهمین نمایشگاه متالورژی و ماشین االت اصفهان مطرح شد‬ ‫‹ ‹تاکید بر بازارسازی‬ ‫ایرج موفق‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫اصفه��ان درب��اره توانمندی این اس��تان در برگ��زاری چنین‬ ‫نمایش��گاهی ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬هم اکنون صنع��ت فوالد و‬ ‫ماش��ین االت وابسته در اس��تان اصفهان به شدت رشد کرده‪،‬‬ ‫به طوری که می توان گفت نس��بت به ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته که‬ ‫به طور کامل به خارج وابس��ته بودیم‪ ،‬امروز در س��اخت داخل‬ ‫پیش��رفت بسیار زیادی را به دست اورده ایم‪ .‬موفق تاکید کرد‪:‬‬ ‫در شرایط حاضر استان اصفهان می تواند با اشکار کردن نیازها‬ ‫و توانمندی های صنایع ف��والدی الگو و راهنمای خوبی برای‬ ‫مدیران و فعاالن معدنی مرتبط با این صنعت باشد‪ .‬او همچنین‬ ‫از توانمندی این اس��تان در بازاریاب��ی‪ ،‬کمک به ادامه فعالیت‬ ‫واحدهای فوالدی کوچک تر‪ ،‬شناس��اندن و معرفی واحدهای‬ ‫مرتب��ط با فوالد‪ ،‬ایجاد فرصت ب��رای تولیدکنندگان داخلی و‬ ‫افزای��ش حجم مبادالت بازرگانی با رویکرد صادراتی به عنوان‬ ‫دیگ��ر نقاط قوت یاد کرد‪ .‬رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان اصفهان در پاسخ به این سوال که در سال جاری‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫گردهمایی بزرگان صنعت فوالد کش��ور از اول تا ‪ ۴‬شهریور‬ ‫در اصفهان برگزار می ش��ود‪ .‬این استان برای دوازدهمین دوره‬ ‫پیاپی میزبان معتبرترین شرکت های فوالدی و معدنی کشور‬ ‫خواهد بود‪ .‬دوازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته فرصت ارزشمندی‬ ‫را فراهم می کن��د تا صاحبان صنایع فوالدی و ماش��ین االت‬ ‫معدنی‪ ،‬محصوالت و توانمندی های خود را به صورت گسترده‬ ‫ارائ��ه کنند و در معرض بازدید عالقه مندان و فعاالن این حوزه‬ ‫قرار دهند‪ .‬ش��رکت های فعال در زمین��ه تولید فوالد‪ ،‬چدن و‬ ‫فل��زات غیراهن��ی‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬عملیات حرارت��ی‪ ،‬ابکاری و‬ ‫پرداخت‪ ،‬متالورژی پ��ودر‪ ،‬فعاالن خدمات صنعت متالورژی‪،‬‬ ‫مواد اولیه و کمک ذوب ها‪ ،‬قالب س��ازی و مدل سازی‪ ،‬خدمات‬ ‫ازمایش��گاهی‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات صنعتی وابس��ته از‬ ‫ش��رکت هایی به ش��مار می روند که در این نمایش��گاه حضور‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬روزنام��ه‬ ‫درباره اهمی��ت برگزاری‬ ‫ای��ن نمایش��گاه با فع��االن معدنی گفت وگو ک��رده که در زیر‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫چ��ه انتظاری از نمایش��گاه اصفهان دارید‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ایجاد ارتباط و همکاری بین ش��رکت های بزرگ صنعت فوالد‬ ‫و پیمانکاران��ی که در اصفهان فعال هس��تند از جمله مواردی‬ ‫اس��ت که ما بر ان تاکید داریم‪ .‬همچنین تمرکز بر بومی سازی‬ ‫تجهیزات و ماش��ین االت و تاکید بر تولید و ساخت داخلی نیز‬ ‫از دیگر موارد مورد انتظار ما است‪ .‬موفق اظهار کرد‪ :‬از انجایی ‬ ‫که یکی از ویژگی های ذاتی هر نمایشگاهی تاکید بر بازارسازی‬ ‫تولیدات اس��ت‪ ،‬یکی از مهم ترین انتظارات ما از این نمایشگاه‪،‬‬ ‫اهمیت به راه های جذب مش��تری است‪ .‬همچنین می توان به‬ ‫معرفی توانمندی ه��ای صنایع متالورژی و ریخته گری ایران‪،‬‬ ‫شناس��اندن محص��والت مرتبط با این صنع��ت‪ ،‬کارافرینی و‬ ‫اشتغال پایدار و بومی س��ازی صنایع مربوطه با هدف حمایت‬ ‫از صنایع داخلی اش��اره کرد‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان اصفهان در پاس��خ به این س��وال که باتوجه به‬ ‫شیوع ویروس کرونا چه انتظاری در زمینه رعایت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی در نمایش��گاه دارید‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد گیت ضدعفونی‬ ‫مقابل در اصلی نمایشگاه و در ورودی سالن های نمایشگاهی‪،‬‬ ‫تامین تجهیزات مکانیزه موردنیازبرای ضدعفونیکف و سطوح‬ ‫سالن های نمایش��گاهی‪ ،‬ایجاد و تجهیز ایستگاه تب سنجی و‬ ‫غربالگری در محل درهای ورودی اصلی نمایشگاه و سالن ها و‬ ‫ایجاد غرفه های عرضه ملزومات بهداشتی نظیر ماسک‪ ،‬شیلد‪،‬‬ ‫دس��تکش و محلول های ضدعفون��ی در ورودی اصلی و نقاط‬ ‫مرکزی نمایش��گاه از جمله موارد مورد انتظار ما است‪ .‬موفق با‬ ‫تاکید بر اینکه باید زیرس��اخت های الزم را فراهم کنیم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تجهیز زیرساخت ثبت نام انالین بازدیدکنندگان با امکان‬ ‫پرداخت و تهیه بلیت الکترونیک‪ ،‬اس��تقرار تجهیزات کنترل‬ ‫هوشمند بلیت ورودی‪ ،‬ایجاد امکان بازدید مجازی نمایشگاه‬ ‫از طریق رس��انه ها‪ ،‬برگزاری مراسم افتتاحیه بدون سخنرانی‬ ‫در س��الن همایش و تنها به صورت قطع روبان از دیگر مواردی‬ ‫اس��ت که برگزارکنندگان و گروه اجرایی در این نمایشگاه باید‬ ‫ب��ه ان توجه کنند‪ .‬رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اصفهان همچنین در پاسخ به این سوال که چه انتظاری‬ ‫از غرف��ه داران دارید‪ ،‬گفت‪ :‬انها باید نس��بت به مدیریت تعداد‬ ‫نفرات داخل غرفه متناس��ب با متراژ غرف��ه و نیز الزام افراد به‬ ‫استفاده از ماسک و دستکش اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ سنجش نیاز مخاطب‬ ‫مجید جوانش��یری‪ ،‬مدیر بازرگانی شرکت صنعت ذوب‬ ‫و نس��وز ایرانی��ان به‬ ‫گف��ت‪ :‬نمایش��گاه متالورژی‬ ‫اس��تان اصفهان در دوره های گذش��ته با استقبال بی نظیر‬ ‫ش��رکت های فعال در حوزه متالورژی‪ ،‬فوالد و ریخته گری‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایرج موفق‬ ‫کالم اخر‬ ‫‹‹‬ ‫های صنایع متال��ورژی و ریخت هگری‬ ‫ی‬ ‫معرف��ی توانمند ‬ ‫مبادالت بازرگانی با رویکرد صادراتی‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬افزایش حجم‬ ‫شهای تولید‪ ،‬تکمیل و تحویل‬ ‫تهیه و توزیع مواد اولیه و رو ‬ ‫صنعت متالورژی و ریخته گری‪ ،‬ارتقای‬ ‫محصوالت مرتبط با‬ ‫دانش فنی و اشنایی با دستاوردهای‬ ‫تولیدات و بروزرسانی‬ ‫ال��ورژی و ریخت هگری از جمل��ه اهداف‬ ‫نوی��ن صنع��ت مت‬ ‫�گاه تخصص��ی فوالد و ماش��ین االت‬ ‫دوازدهمی��ن نمایش�‬ ‫‪.‬قرار است این نمایش��گاه با رعایت کامل‬ ‫در اصفهان اس��ت‬ ‫داش��تی ب همنظ��ور جلوگیری از ش��یوع‬ ‫پروتکل ه��ای به‬ ‫و امکان بازدی��د از ان برای متخصصان‬ ‫کرون��ا برگزار ش��ود‬ ‫عدن فراهم ش��ده است‪ .‬گفتنی است‬ ‫و عالقه مندان حوزه م‬ ‫ایش��گاه بین المللی متالورژی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫اجرای دوازدهمین نم‬ ‫ن االت و صنایع وابسته اصفهان برعهده‬ ‫ریخته گری‪ ،‬ماش��ی‬ ‫شرکت رستاک پادویژن است‪.‬‬ ‫مجید جوانشیری‬ ‫س��میه خلوص��ی‪ ،‬مدیر‬ ‫دفتر برنامه ریزی و نظارت‬ ‫راهبردی ایمی��درو گفت‪:‬‬ ‫«نظام کنت��رل مدیریت»‪،‬‬ ‫اب��زار مدیریت��ی ای��ن‬ ‫س��ازمان ب��رای راهبری و‬ ‫نظارت بر تولید و توس��عه‬ ‫در ش��رکت های بزرگ حوزه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی ایمیدرو‪،‬‬ ‫خلوصی تصریح کرد‪ :‬این ابزار با هدف تداوم توس��عه‬ ‫در ش��رکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی و‬ ‫به منظور دستیابی به مقیاس های بین المللی طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ابزار مدیریتی ایمیدرو‪ ،‬هدایت‬ ‫و راهبری زنجیره فلزات اساسی نظام کنترل مدیریتی‬ ‫ش��رکت های بزرگ را برعهده دارد‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه های‬ ‫افزای��ش ظرفی��ت تولید ورق های ف��والدی در فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬رشد ظرفیت ش��مش فوالد و شمش الیاژی‬ ‫در فوالد خوزس��تان‪ ،‬افزای��ش ظرفیت تولید مس در‬ ‫شرکت ملی مس و نیز تکمیل طرح ها در حوزه معادن‬ ‫س��نگ اهن در ش��رکت های گل گه��ر و چادرملو در‬ ‫ایمیدرو پیگیری و نظارت می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫راستای توس��عه توان ساخت داخل و بومی سازی نیز‬ ‫در جلسات کنترل مدیریتی‪ ،‬جهت دهی شرکت های‬ ‫بزرگ مشخص شد‪ ،‬به طوری که شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به عنوان رهبر دس��تیابی به دانش فنی و بومی سازی‬ ‫فناوری در فوالد‪ ،‬ش��رکت ملی م��س به عنوان رهبر‬ ‫دس��تیابی به دان��ش فنی در مس و ش��رکت گل گهر‬ ‫به عنوان رهبر دستیابی به دانش فنی در حوزه معادن‬ ‫سنگ اهن انتخاب شدند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بخش��ی از طرح های توسعه با‬ ‫استفاده از افزایش سرمایه شرکت های بزرگ‪ ،‬تامین‬ ‫مالی می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬ایمیدرو با هدف اجرای سیاست‬ ‫کاه��ش اتکا ب��ه نظام بانکی و تنوع بخش��ی در تامین‬ ‫مالی‪ ،‬اقدام به راهبری افزایش س��رمایه شرکت های‬ ‫بزرگ کرده‪ ،‬به طوری که سود انباشته به سمت تولید‬ ‫پایدار و توسعه هدایت شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ابزار نظارت بر‬ ‫تولید و توسعه‬ ‫فضای همکاری شرکت های بزرگ در اصفهان‬ ‫روبه رو ش��ده است‪ .‬ازانجایی که اصفهان‪ ،‬قطب تولید فوالد‬ ‫کشور به شمار می رود‪ ،‬توانسته جایگاه معتبری را در صنعت‬ ‫فوالد کش��ور به دست بیاورد‪ .‬این فعال معدنی به هدف این‬ ‫ش��رکت از حضور در نمایش��گاه اش��اره و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫باتوجه ب��ه توانمندی هایی که مجموعه م��ا دارد‪ ،‬به دنبال‬ ‫ان هس��تیم ب��ا صنایع فوالد و ش��رکت های فعال در حوزه‬ ‫معدن بیش��تر اشنا شویم تا بتوانیم محصوالت خود را بهتر‬ ‫عرضه کنیم‪ .‬جوانشیری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما به دنبال بازاریابی و ش��ناخت مش��تری های‬ ‫جدی��د در ح��وزه صنع��ت ذوب هس��تیم و امیدواری��م با‬ ‫حضور در نمایش��گاه اصفهان بتوانیم به این هدف دس��ت‬ ‫پی��دا کنیم‪ .‬این فعال معدنی با اش��اره به اهمیت ش��رکت‬ ‫در نمایش��گاه های تخصصی کش��ور خاطرنشان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از راه های جذب مشتری حضور در نمایشگاه است‪ ،‬چراکه‬ ‫در ان می توانیم از نزدیک با مخاطبان خود دیدار کنیم‪ .‬در‬ ‫این مالقات ها به طور حتم از نیاز شرکت های معدنی اطالع‬ ‫پیدا و سعی می کنیم توانمندی های خود را هماهنگ با ان‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معادن گوهرسنگ‬ ‫‪ ۱۰‬استان غربالگری‬ ‫می شوند‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1585‬‬ ‫پیاپی ‪2903‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫نوردکاران از روند قیمت گذاری فوالد گالیه دارند‬ ‫یادداشت‬ ‫التهابی‬ ‫غیرواقعی‬ ‫در بازار فوالد‬ ‫دالیل گرانی قیمت میلگرد‬ ‫حمیدرضا رستگار‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫صنف فروشندگان اهن و فوالد تهران‬ ‫بازار فوالد و محصوالت فوالدی در ماه های‬ ‫اخی��ر با الته��اب قابل توجهی روب��ه رو بوده و‬ ‫قیمت اهن االت رشد عجیب و دور از انتظاری‬ ‫را تجربه کرده اس��ت‪ .‬این رشد در حالی است‬ ‫که مص��رف فوالد در این ب��ازه زمانی با رکود‬ ‫مواجه بوده است‪ ،‬یعنی تقاضایی برای مصرف‬ ‫واقعی این فلز وجود ندارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ام��ار تولید و مص��رف فوالد‬ ‫در کش��ور مشخص اس��ت‪ .‬تمامی فعاالن این‬ ‫حوزه نیز اذع��ان دارند با توجه ب��ه این امار‪،‬‬ ‫محدودیت��ی در تولی��د ف��والد و محص��والت‬ ‫وابسته به ان وجود ندارد و با هیچ کمبوی در‬ ‫این زمینه روبه رو نیستیم‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫رش��د قابل توجه نرخ ارز را باید یکی از دالیل‬ ‫افزایش نرخ فروش اهن االت در بازار دانست‪،‬‬ ‫یعنی قیمت بس��یاری از محصوالت فوالدی از‬ ‫ن��رخ دالر پیروی می کند و از این رو با رش��د‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬نرخ ف��روش اهن االت نی��ز افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫اخت�لاف میان نظام توزی��ع و تولید را باید‬ ‫علت دیگ��ر این گرانی دانس��ت‪ ،‬چراکه نظام‬ ‫توزیع تولید فوالد در کش��ور م��ا از یک روند‬ ‫یکسان پیروی نمی کند‪ .‬درواقع در بازار کنونی‬ ‫هر فعالی به دنبال منفعت شخصی بوده و نظام‬ ‫توزیع عمال از میان رفته است‪.‬‬ ‫متاسفانه در شرایط کنونی نظرات اتحادیه ها‬ ‫اص�لا مورد توجه سیاس��ت گذاران قرار ندارد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان قیم��ت را تعیین و رانتخواران‬ ‫نیز از این وضعیت بی س��ر و س��امان استقبال‬ ‫می کنند‪ .‬این درحالی اس��ت که اگر از حضور‬ ‫اتحادیه ه��ا و فعاالن صنفی اس��تفاده ش��ود‪،‬‬ ‫می توان از حضور انها برای رفع مش��کل رشد‬ ‫بی سروسامان قیمت محصوالت فوالدی‪ ،‬بهره‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫با این وج��ود‪ ،‬درحال حاضر سیاس��ت های‬ ‫مرتب��ط با زنجیره فوالد بدون توجه به نظرات‬ ‫اتحادیه اتخاذ می ش��ود‪ .‬این دست سیاست ها‬ ‫نیز اغلب ب��ه ضرر مصرف کننده نهایی خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬به اعتقاد ما میلیاردها تومان پول در این‬ ‫ح��وزه جابه جا می ش��ود‪ ،‬اف��راد مقصر در این‬ ‫زنجیره باید شناسایی و بازخواست شوند‪.‬‬ ‫در موقعیت کنونی و پس از شیوع کرونا در‬ ‫جهان‪ ،‬نظام تولی��د در تمام دنیا با اختالالتی‬ ‫روب��ه رو ش��ده اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی از‬ ‫فوالدس��ازان کشور انتظار می رود اولویت خود‬ ‫را ب��ر تامین نیاز بازارداخل��ی متمرکز کرده و‬ ‫در ادامه به فکر صادرات باش��ند‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫در م��واردی تامی��ن نی��از داخ��ل در اولویت‬ ‫فوالدس��ازان ق��رار نمی گی��رد و گاه��ا برخی‬ ‫تولیدکنندگان ص��ادرات را به فروش در بازار‬ ‫داخلی ترجیح می دهن��د‪ .‬به همین دلیل نیز‬ ‫ش��اهد ان هس��تیم که برخی واحدهای نورد‬ ‫فوالد در تامین ش��مش م��ورد نیاز خود برای‬ ‫تولی��د محص��والت فوالدی با چال��ش روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬در چنین موقعیتی‪ ،‬سیاس��ت های‬ ‫اش��تباه سیاست گذاران در وزارتخانه نیز مزید‬ ‫بر مشکالت ش��ده اس��ت‪ ،‬چراکه با اقداماتی‬ ‫مانن��د ابطال معام�لات‪ ،‬این ب��ازار را بیش از‬ ‫پیش ملتهب کرده ان��د و نوردکاران در تامین‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید با کمبود‬ ‫مواد اولیه روبه رو شده اند که در روند صعودی‬ ‫قیمت ها موثر بود‪.‬‬ ‫این گونه سیاست های اشتباه همچنان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬تعیین سقف فروش برای‬ ‫اهن االت را باید یکی از همین استراتژی های‬ ‫اش��تباهی دانس��ت که در مواردی از س��وی‬ ‫متولیان اجرایی می ش��ود‪ .‬این اقدامات نه تنها‬ ‫نتیجه مثبتی به دنبال ندارند و تاثیری در رفع‬ ‫تنش های موجود در بازار فوالد نخواهد داشت‪،‬‬ ‫بلکه می تواند زمینه مفس��ده را بیشتر فراهم‬ ‫کن��د؛ یعنی فرصت��ی را برای س��ودجویی در‬ ‫اختیار عده ای ق��رار می دهد؛ بنابراین چنانچه‬ ‫قرار بر تعیین س��قف قیمتی ق��رار گیرد باید‬ ‫ب��دون تردید از فعاالن ای��ن حوزه نظرخواهی‬ ‫و در نهایت تصمیمی اخذ ش��ود که کمترین‬ ‫پیامدها را به دنبال داش��ته باشد‪ .‬گفتنی است‬ ‫تبدیل اه��ن و فوالد به کاالی س��رمایه ای از‬ ‫دیگر دالیل اصلی رش��د قیمت ها در این بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬یعنی در ش��رایطی که اقتصاد کش��ور‬ ‫با بی ثباتی روبه رو ش��ده اس��ت‪ ،‬مردم تمایل‬ ‫چندانی به پول نقد ندارند و ترجیح می دهند‬ ‫پ��ول نقد س��رمایه خود را به س��رمایه گذاری‬ ‫اختص��اص دهند‪ .‬در این موقعیت‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫خرید اهن االت نیز افزایش یافته و زمینه رشد‬ ‫قیمت ها را به طور کاذب فراهم می کند‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئی��س انجمن نوردکاران فوالدی ایران با تش��ریح دالیل‬ ‫گران��ی قیمت میلگرد‪ ،‬چالش های پی��ش روی نوردکاران را‬ ‫برش��مرد که از دید او می تواند با مش��کالت عدیده دیگری‬ ‫در زنجی��ره تولید همراه باش��د‪ .‬به گ��زارش می متالز‪ ،‬احمد‬ ‫رضوی نیک‪ ،‬رئیس انجمن ن��وردکاران فوالدی ایران درباره‬ ‫گران��ی قیم��ت میلگرد می گوید‪ :‬در س��ال جه��ش تولید‪،‬‬ ‫فوالدس��ازان با برگزاری جش��ن و در ب��وق و کرنا از افزایش‬ ‫تولید ‪ ۷‬تا ‪ ۱۵‬درصدی خبر داده اند؛ به طوری که تولید بیلت‬ ‫به ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬میلیون تن رس��یده ک��ه البته نوردکاران هم از‬ ‫این موضوع خوش��حال هستند اما نوردکاران نسبت به روند‬ ‫قیمت گذاری محصوالت فوالدسازان در بورس گالیه دارند‪.‬‬ ‫رضوی نی��ک با اش��اره اینک��ه صادرات ش��مش در ‪ ۴‬ماه‬ ‫نخست امس��ال ‪ ۲۱‬درصد کاهش داشته و صادرات میلگرد‬ ‫نیز با کاهش ‪ ۴۱‬درصدی روبه رو بوده است‪ ،‬عنوان می کند‪:‬‬ ‫عرضه ش��مش در بورس کاال به یک پنجم مصرف نورکاران‬ ‫رس��یده است‪ .‬این در حالی اس��ت که شمش در بورس کاال‬ ‫بیش��تر از میانگی��ن ف��وب جهانی و به ص��ورت عرضه قطره‬ ‫چکان��ی (به ص��ورت غیرواقعی) قیمت گذاری می ش��ود که‬ ‫نش��ان از اعمال رانت و پش��ت پرده هایی دارد که نوردکاران‬ ‫از ان بی بهر ه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای گرانفروشی‬ ‫احمد رضوی نیک‬ ‫وی با تاکید اینکه فوالدسازان اصال تمایلی برای صادرات‬ ‫ندارند‪ ،‬عنوان می کند‪ :‬فوالدسازان سعی می کنند محصوالت‬ ‫را در بورس کاال با تخلف بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد از تولیداتشان‬ ‫را ب��ه ف��روش برس��انند و باقیمان��ده ان را در ب��ازار ازاد به‬ ‫نوردکاران بفروش��ند که همین تخلف باعث ش��ده محصول‬ ‫نهای��ی ب��رای مصرف کننده نهایی با افزای��ش قیمت روبه رو‬ ‫ش��ود‪.‬رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران با اش��اره اینکه‬ ‫ایمیدرو هم نس��بت به تخلفات ش��کل گرفته در بورس کاال‬ ‫اگاهی دارد‪ ،‬عنوان می کند‪ :‬فوالدس��ازان با اعمال استراتژی‬ ‫خود در بورس کاال مواد اولیه را ‪ ۳۵‬درصد باالتر از محصول‬ ‫نهایی در داخل می فروش��ند و با عرضه قطره چکانی باالتر از‬ ‫قیم��ت فوب جهانی‪ ،‬به نوعی به گرانفروش��ی عادت کردند‬ ‫و حت��ی نس��بت به افزای��ش قیمت ها در این��ده‪ ،‬تضمین و‬ ‫گارانتی می گیرند‪ .‬با در نظرگرفتن ش��مش فروخته شده به‬ ‫نوردکار در شهریور با لحاظ قیمت تمام شده شمش به عالوه‬ ‫فوالدس��ازان با اعمال استراتژی خود در بورس کاال‪ ،‬مواد اولیه را ‪۳۵‬‬ ‫درصد باالتر از محصول نهایی در داخل می فروشند‬ ‫ارزش اف��زوده و کرایه حمل برای نوردکار هر کیلو ش��مش‪،‬‬ ‫‪ ۹۴۰۰‬توم��ان قیمت گذاری می ش��ود که نش��ان می دهد از‬ ‫همین حاال نوردکار باید یا محصولش را زیر قیمت بفروش��د‬ ‫ی��ا اینکه نقدینگی خود را به نوعی در بازار برای جبران ضرر‬ ‫در گردش قرار دهد یا به تبع مواد اولیه گران‪ ،‬محصول خود‬ ‫را با قیمت باال به فروش برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹نسبت به گرانی هشدار دادیم‬ ‫رضوی نیک با اشاره اینکه نوردکاران به واحدهای نظارتی‬ ‫نس��بت به جلوگیری از گرانفروشی فوالدسازان هشدار داده‪،‬‬ ‫ام��ا در ش��رایط فعلی اقدام عاجلی که ب��ه نفع زنجیره تولید‬ ‫فوالد به پایان برسد‪ ،‬انجام نشده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وقتی در‬ ‫کش��وری دو برابر محصول نهایی مواد اولیه تولید می ش��ود‪،‬‬ ‫گرانفروش��ی معنا ندارد و این به جز مهندسی قیمت ها برای‬ ‫دستیابی به رانت و پشت پرده ها معنای دیگری ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره اینکه فوالدساز باید با مصوبه دولت در رابطه‬ ‫با قیمت گذاری‪ ،‬قیمت ش��مش را با ‪ ۸۸‬درصد فوب جهانی‬ ‫به اضافه میانگین نرخ نیما در هفته قبل معامله به مش��تری‬ ‫سبد محصوالت فوالدی ذوب اهن تکمیل شد‬ ‫برای نخس��تین بار میلگرد اجدار س��ایز ‪ ۴۰‬طبق‬ ‫اس��تاندارد مل��ی ‪ INSO ۳۱۳۲‬و مطابق گرید اج‬ ‫‪ ۴۰۰‬در کارگاه نورد ‪ ۳۰۰‬ذوب اهن اصفهان تولید‬ ‫ش��د و سبد محصول میلگرد ش��رکت ذوب اهن را‬ ‫کامل تر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سرپرس��ت خدمات فنی تولید‬ ‫ن��ورد ذوب اهن اصفه��ان در این باره گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه خط تولی��د کارگاه ن��ورد ‪ ۳۰۰‬و نیروی نوردی‬ ‫ب��اال برای تولید محصول اجدار ‪ ،N۴۰‬امکان تولید‬ ‫این محصول در گروه نهایی وجود نداشت و در این‬ ‫راس��تا نیروی نوردی و گش��تاور با توجه به قدرت‬ ‫موتور و ضریب گیربکس های قفسه میانی محاسبه‬ ‫ش��د و با بررسی های به عمل امده و صحت سنجی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬تولی��د محصول در قفس��ه های میانی‬ ‫امکان سنجی شد؛ بدین منظور کارشناسان طراحی‬ ‫کالیبر این مجموعه‪ ،‬مراحل بررسی و طراحی کالیبر‬ ‫بیضی ماقبل اخر و کالیبر قفسه اخر میلگرد اجدار‬ ‫‪ N۴۰‬را در قفس��ه های ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬گروه میانی انجام‬ ‫دادن��د‪ .‬علیرضا مهرابی با بیان اینکه مش��کل تولید‬ ‫محصول در گروه میانی فاصله زیاد اخرین قفس��ه‬ ‫ب��ا راهگاه های رولیک دار انتقال محصول به بس��تر‬ ‫خنک کننده است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برای جلوگیری از جا‬ ‫مان��دن ش��اخه اخر در محدوده بین قفس��ه اخر و‬ ‫قفس��ه های نهایی‪ ،‬مراحل طراحی و ساخت ‪ ۴‬عدد‬ ‫می��ز رولیک دار در دس��تور کار قرار گرفت و پس از‬ ‫تهیه نقش��ه های اجرایی از سوی دفتر فنی‪ ،‬ازسوی‬ ‫بخ��ش مکانی��ک کارگاه‪ ،‬س��فارش س��اخت ان به‬ ‫کارگاه های س��اخت ارسال شد و مراحل ساخت ان‬ ‫در کارگاه های س��اخت مهندسی نت به پایان رسید‬ ‫و به نورد ‪ ۳۰۰‬تحویل داده شد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬س��ابقه تولی��د ‪ N۳۶‬در کارگاه‬ ‫ن��ورد‪ ۳۰۰‬ب��ا وجود امپر باال در قفس��ه های نهایی‬ ‫امکان پذیر نبود که این نقیصه در تولید این محصول‬ ‫برطرف ش��د و نکت��ه دیگر اینک��ه در پروفیل های‬ ‫س��نگین امکان حصول به خ��واص مکانیکی طبق‬ ‫اس��تاندارد وجود نداشت که در این مرحله خواص‬ ‫مکانیکی قابل قبولی به دس��ت امد‪ .‬این نوع میلگرد‬ ‫قابلی��ت تولی��د مطابق تمامی اس��تانداردها را دارد‬ ‫و برنام��ه اتی ای��ن مدیریت تولی��د میلگرد اجدار‬ ‫‪ N۵۰‬در کارگاه ن��ورد ‪ ۳۰۰‬مطاب��ق اس��تاندارد‬ ‫‪ INSO۳۱۳۲‬با تمامی گریدهاست‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ای��ن ن��وع میلگردها در سدس��ازی‪،‬‬ ‫نیروگاه ه��ا و فونداس��یون ها و اس��کلت های فلزی‬ ‫س��ازه های بتنی ابرپروژه ه��ا کاربرد دارد‪ .‬تولید این‬ ‫محصول عالوه بر تکمیل سبد محصوالت و نمایش‬ ‫توان فنی مهندسی شرکت‪ ،‬فرصتی را برای مدیریت‬ ‫فروش ش��رکت ایج��اد می کند ت��ا بتواند در جهت‬ ‫تحق��ق اهداف س��ازمان‪ ،‬جذب مش��تری و فروش‬ ‫محصوالت خاص‪ ،‬برنامه ریزی و اقدام کند‪.‬‬ ‫محمد صدری‪ ،‬سرپرست کارگاه نورد ‪ ۳۰۰‬نیز در‬ ‫این باره اظهارک��رد‪ :‬طراحی اولیه کارگاه نورد ‪۳۰۰‬‬ ‫برای تولید میلگرد های س��ایز‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۲‬اس��ت که‬ ‫نورد ‪ ۳۰۰‬با توجه به چندین درخواس��ت مدیریت‬ ‫ف��روش داخلی و همچنین مدیریت صادرات جهت‬ ‫تولید س��ایزهای س��نگین از جمله ‪ ۳۶‬و ‪ ۴۰‬و ‪۵۰‬‬ ‫ک��ه کاربردهای فراونی دارد‪ ،‬تاکنون به علت وجود‬ ‫مشکالت فنی و نبود زیرساخت های الزم تولید ان‬ ‫امکان پذی��ر نبود؛ بنابراین با توجه به دس��تور مدیر‬ ‫مهندس��ی نورد برای تولید این محصوالت‪ ،‬کارگاه‬ ‫ن��ورد ‪ ۳۰۰‬با هم��کاری سرپرس��تی خدمات فنی‬ ‫تولید‪ ،‬مراحل امکان س��نجی‪ ،‬طراحی و اماده سازی‬ ‫تجهیزات الزم در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫صدری گفت‪ :‬پس از اماده ش��دن تجهیزات اعم‬ ‫از میزه��ای رولیکدار و غلتک های مورد نظر و‪ ...‬در‬ ‫تاریخ ‪ 13‬مرداد در خط نورد نصب شد‪ .‬در راستای‬ ‫افزای��ش ضریب اطمینان در جلوگیری از جا ماندن‬ ‫شاخه اخر‪ ،‬از غلتک های اسقاطی در دو عدد قفسه‬ ‫افقی گروه میانی و کلیه قفسه های افقی گروه نهایی‬ ‫فق��ط به عنوان هدایت محصول به خط اضافه ش��د‪.‬‬ ‫روی س��طح این غلتک ها‪ ،‬شیارهایی ایجاد شد که‬ ‫نقش کش��اننده را به خوب��ی ایفا کردند و با توجه به‬ ‫وزن میلگرد اجدار ‪ ،N۴۰‬اضافه کردن قفس��ه های‬ ‫افق��ی گ��روه نهای��ی‪ ،‬کم��ک موثری در راس��تای‬ ‫جلوگیری از جاماندن شاخه اخر در مسیر کرد‪.‬‬ ‫حس��ین دیباجی‪ ،‬مدیر کیفیت فراگیر ش��رکت‬ ‫ذوب اه��ن اصفه��ان نی��ز در این زمین��ه گفت‪ :‬در‬ ‫راس��تای توسعه محصوالت جدید که در چند سال‬ ‫گذش��ته مدیریت عالی س��ازمان اهتمام ویژه ای به‬ ‫ان داش��ته است و برای نخستین بار تولید ازمایشی‬ ‫محصول میلگرد اج��دار اج ‪ ۴۰۰‬نمره ‪ ۴۰‬در نورد‬ ‫‪ ۳۰۰‬مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ‪۳۱۳۲‬‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫دیباجی اف��زود‪ :‬از ابتدای راه ان��دازی ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان میلگرده��ای اج��دار از نم��ره ‪ ۱۲‬تا ‪۳۲‬‬ ‫میلی متر در کارگاه های نورد مطابق استاندارد ملی‬ ‫ای��ران تولید ش��ده‪ ،‬بنابراین تولید میلگرد نمره ‪۴۰‬‬ ‫نی��از به طراحی جدید و تغیی��ر برخی پارامترهای‬ ‫نوردی در راس��تای اخذ کیفیت مطلوب داشته که‬ ‫این امر در مدیریت مهندس��ی نورد به درستی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این میلگرد پس از تولید ازمایش��ی به طور کامال‬ ‫دقیق ازسوی بازرسان کنترل کیفیت از نظر کیفیت‬ ‫س��طحی‪ ،‬پارامتره��ای ابعادی‪ ،‬انالیز ش��یمیایی و‬ ‫خ��واص مکانیک��ی مورد بررس��ی ق��رار گرفت که‬ ‫خوش��بختانه کیفی��ت ان مطلوب گزارش ش��ده و‬ ‫انطباق ان با استاندارد ملی ایران تایید شده است‪.‬‬ ‫در بورس کاال بفروش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬فوالدس��از هر تن شمش‬ ‫را ب��ا قیم��ت ‪ ۳۸۰‬دالر روی عرضه کش��تی تحویل (فوری)‬ ‫ب��ه مش��تری (ص��ادرات) می دهد‪ ،‬اما همی��ن محصول را با‬ ‫تحوی��ل دو ماه این��ده باالتر از قیم��ت صادراتی به نوردکار‬ ‫(درب کارخانه) تحویل می دهد‪ .‬این در حالی است که سقف‬ ‫قیمت هر کیلو شمش باید در داخل با سقف قیمتی ‪ ۷‬هزار‬ ‫ن درنظرگرفتن کرایه حمل و‬ ‫تومان فروخته ش��ود‪ ،‬اما ب��دو ‬ ‫‪ ۹‬درصد ارزش افزوده‪ ،‬هر کیلو ش��مش با ‪ ۸۲۵۰‬تومان در‬ ‫اختی��ار نوردکار قرار می گیرد و قیمت هر کیلو میلگرد فقط‬ ‫با ‪ ۳‬درصد حاشیه سود‪ ۸۴۰۰ ،‬تومان فروخته می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه رضوی نی��ک اگر مصوبات س��تاد تنظیم بازار در‬ ‫رابط��ه ب��ا قیمت گذاری و رعایت کف عرض��ه در بورس کاال‬ ‫رعایت ش��ود‪ ،‬نوردکار می تواند در ش��رایط برابر رقابت قرار‬ ‫گی��رد و قیمت ها متناس��ب با عرضه و تقاض��ا در بازار‪ ،‬روند‬ ‫منطقی تر به خود می گیرد‪.‬‬ ‫نکته جالب دیگر از دید رضوی نیک این است که از میزان‬ ‫تولید بیش از ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬میلیون تن شمش در کشور‬ ‫در ‪ ۴‬م��اه ابتدایی امس��ال‪ ،‬تاکنون فقطی��ک میلیون تن در‬ ‫بورس عرضه ش��ده که از این می��زان ‪ ۲۰۰‬هزار تن نیز هنوز‬ ‫تحویل نش��ده است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬حدود ‪ ۱.۲۵۰‬میلیون‬ ‫تن مقاطع طویل مانند میلگرد‪ ،‬تیراهن‪ ،‬نبش��ی یا نورد در‬ ‫بورس کاال عرضه شده‪ ،‬بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار تن صادرات شده‬ ‫و بی��ش از ‪ ۴۰۰‬هزار تن نیز خارج از بورس فروخته ش��ده و‬ ‫در مجموع بیش از ‪ ۲‬میلیون مقاطع طویل تولید و فروخته‬ ‫ش��ده که نشان می دهد با وجود تحویل شمش یک میلیون‬ ‫تن��ی‪ ،‬بی��ش از ‪ ۲‬میلیون میلگرد تولید و تحویل مش��تری‬ ‫داده ش��د‪ .‬سناریوی مزبور نش��ان می دهد تنها با مهندسی‬ ‫قیمت و عرضه قطره چکانی ش��مش‪ ،‬فوالدسازان به راحتی‬ ‫ه��م ص��ادرات خود را انجام می دهند و ه��م اینکه به راحتی‬ ‫ریال هم می گیرند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن نوردکاران فوالدی ای��ران در ادامه عنوان‬ ‫می کن��د‪ :‬اگر چ��ه در س��متی از زنجیره تولید‪ ،‬فوالدس��از‬ ‫بیش��ترین نفع را می برد اما در س��مت دیگر نوردکار با ضرر‬ ‫مواجه می شود و تنها با یک پنجم ظرفیت فعالیت می کند‪ .‬در‬ ‫این شرایط‪ ،‬نوردکار با حداقل پوشش کارگری قرار می گیرد‬ ‫و با زیان مواجه می شود‪.‬‬ ‫رضوی نی��ک با ی��اداوری این نکته ک��ه عدم نظارت نهاد‬ ‫نظارت��ی و سیاس��ت گذار درباره رعایت ک��ف عرضه و نحوه‬ ‫قیمت گذاری باعث ش��ده قیمت ش��مش گران تر در اختیار‬ ‫ن��وردکار قرار گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر مصوبه س��قف قیمتی‬ ‫ش��مش براساس مصوبات س��تاد تنظیم بازار و براساس ‪۱۰‬‬ ‫درصد رقابت قیمت گذاری شود‪ ،‬قیمت هر کیلو شمش با ‪۷‬‬ ‫هزار تومان محاس��به می ش��ود و قیمت هر کیلو میلگرد هم‬ ‫بیش از ‪ ۸‬هزار تومان نخواهد بود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫وی در پایان با اشاره اینکه تداوم شرایط فعلی‬ ‫به ضرر نوردکار خواهد بود و با هزینه های ناشی‬ ‫از ان��رژی و خوراک برای تولی��د محصول نهایی‬ ‫شاهد ریزش ش��دید و تعدیل نیرو در نوردکاران‬ ‫هستیم‪ ،‬نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داد‪.‬‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1585‬‬ ‫پیاپی ‪2903‬‬ ‫صنعت بدون تبعیض‬ ‫مهم ترین مطالبه‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫عطا و لقای کاالبرگ‬ ‫الکترونیکی!‬ ‫«خاویار خزر» به‬ ‫ان سوی اب ها رفت‬ ‫‪7‬‬ ‫استقبال از کسب وکارهای مجازی در دوران کرونا ادامه دارد‬ ‫یک جایگزین مناسب!‬ ‫همه گیری کرونا در دنیا در چند ماه اخیر باعث ش��ده س��بک زندگی در حوزه های مختلف دچار تغییر و تحوالت‬ ‫اساسی شود؛ تغییراتی که گرچه از سر اجبار پدید امده اند اما ممکن است حتی پس از فرونشستن اتش همه گیری ها‬ ‫و کاهش امار ابتال دیگر به روال سابق بازنگردند و در مسیر جدید خود باقی بمانند‪ .‬در کشور ما نیز تغییرات اینچنینی‬ ‫در حوزه هایی مانند اموزش‪ ،‬س�لامت و کس��ب وکار به وضوح مشاهده شد که راه اندازی سامانه های اموزش مجازی‪،‬‬ ‫اس��تقبال از ویزیت های مجازی پزش��کی و گرایش به سمت کس��ب وکارهای مجازی از ان جمله بوده است‪ .‬شاید تا‬ ‫پیش از بروز بحران کرونا در کشور کسی تصور نمی کرد که کسب وکار کشور که به شکل عجیبی با فرایندهای سنتی‬ ‫علی احمدی‪ -‬فروش�نده مواد بهداش�تی و ارایش�ی‪ :‬ما در اوایل س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به پیشنهاد‬ ‫یکی از دوس��تان که با سیستم فضای مجازی اشنایی داشت‪ ،‬اقدام به راه اندازی یک صفحه به عنوان‬ ‫فروش��گاه مجازی خود کردیم که تا چند ماه نیز به صورت هفتگی به روز می شد اما در تمام ان دوره‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰‬س��فارش کاال از این طریق داش��تیم و به تدریج نسبت به ان دلسرد شدیم‪ .‬در زمستان‬ ‫سال گذشته با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب وکارها‪ ،‬بد ندیدیم که صفحه فروشگاه را دوباره‬ ‫به روز کنیم‪ .‬در کمال تعجب دیدیم که در ‪ 2‬روز اول ‪ ۱۳‬س��فارش کاال در صفحه ثبت ش��د که ما را‬ ‫این حوزه گره خورده بود‪ ،‬بتواند با این سرعت خود را با شکل نوین این حوزه یعنی شکل مجازی و اینترنتی وفق دهد‬ ‫اما چالش های روزهای اوج گیری کرونا در کش��ور که در خانه ماندن و از خانه خرید کردن را به افراد جامعه گوش��زد‬ ‫می کرد‪ ،‬تغییری بزرگ در نحوه خرید کردن مردم ایجاد کرد که به نظر می رسد این اداب حاال دیگر در کشور به ویژه‬ ‫در شهرهای توسعه یافته تر شکلی نهادینه به خود گرفته است‪ .‬در کل نیاز‪ ،‬منشا تحوالتی بزرگ در طول تاریخ بوده‬ ‫که رونق گرفتن کسب وکار مجازی در دوره شیوع ویروس کرونا نیز می تواند مصداقی از همین موضوع باشد‪ .‬با گزارش‬ ‫درباره رویکرد جدید اصناف نسبت به توسعه کسب وکار مجازی همراه باشید‪:‬‬ ‫شیوه ای که ما را نجات داد‬ ‫به این کار به ش��دت دلگرم کرد‪ .‬کاالهای بیش��تری را در صفحه معرفی کردیم و توانس��تیم در طول‬ ‫یک هفته تعداد س��فارش های خود را س��ه رقمی کنیم‪ .‬در هفته دوم به ش��کل های مختلف تبلیغات‬ ‫فروش��گاه را در فضای مجازی انجام دادیم و باتوجه به تعداد کم کس��ب وکارهای مش��ابه در فضای‬ ‫مجازی و همین طور بی میلی خریداران برای مراجعه حضوری‪ ،‬فروش محصوالت فروش��گاه مجازی‬ ‫ب��ه حد قابل قبولی رس��ید‪ .‬نکت��ه جالب درباره این فروش��گاه مجازی اینکه هرچن��د در حال حاضر‬ ‫محدودیت ها برداش��ته شده و مردم قادر به خریدهای حضوری هستند اما همچنان فروش اینترنتی‬ ‫باید یاد بگیریم‬ ‫امیررض�ا طاه�ری‪ -‬کارافری�ن‪ :‬وی��روس کووی��د‪۱۹-‬‬ ‫چیزهای زیادی به ما اموخت‪ .‬ما را مجبور به اس��تفاده درس��ت‬ ‫چ وقت تصورش‬ ‫و بهین��ه از ابزارهای ارتباطی کرد که ش��اید هی ‬ ‫را ه��م نمی کردیم‪ .‬برای مدتی هم که ش��ده به کاغذبازی های‬ ‫زائ��د پای��ان داد ی��ا ان را به حداقل رس��اند‪ .‬چن��د صباحی به‬ ‫ترددهای غیرض��روری پایان داد‪ .‬دریچه جدی��دی از امکانات‬ ‫نهفته در فضاهای ارتباطی را به روی ما گش��ود و مصرف انرژی‬ ‫را به ش��کل خارق الع��اده ای کاهش داد‪ .‬گرچه ای��ن اتفاقات به دلیل اینکه‬ ‫همه انها سمت وس��وی دنیای اینده هس��تند‪ ،‬خواه ناخ��واه در طول زمان‬ ‫رخ می دادند اما کرونا فرایند تغییر را تس��ریع ک��رد‪ .‬انگار به ما فرصت داد‬ ‫تغییرات��ی که در حالت عادی ‪ ۲۰‬یا ‪ ۳۰‬س��ال دیگر به چش��م می دیدیم را‬ ‫همی��ن االن تجربه کنی��م‪ .‬همه ما از قبل می دانس��تیم که دورکاری یکی‬ ‫از ویژگی ه��ای بازار کار اینده اس��ت اما کمتر کس��ی تصور می کرد همه یا‬ ‫بخش زیادی از ش��رکت ها و کس��ب وکارها ناگهان به اس��تقبال و اقتباس‬ ‫دورکاری و کار منعطف بروند‪ .‬در ش��رایطی که کرونا همچنان می تازد‪ ،‬این‬ ‫وظیفه ما مدیران اس��ت که با تصمیم گیری درست و اتخاذ تدابیر سازنده‪،‬‬ ‫جلوی شکس��ت کس��ب وکارمان را بگیریم تا مجبور به تعدیل‬ ‫نیرو یا پرداخت نکردن به موقع حقوق کارکنان مان نش��ویم‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط رمز بقای هر شرکت‪ ،‬کسب وکار و سازمانی‪ ،‬حفظ‬ ‫مش��تری و ارباب رجوع اس��ت و تصور نکنیم با همان روش های‬ ‫س��ابق می توانی��م جامعه هدف خ��ود را حفظ کنی��م‪ .‬باید یاد‬ ‫بگیری��م که خدم��ات و کاالهای خود را با اس��تفاده از ابزارهای‬ ‫نوی��ن ارتباطی و پلتفرم های دیجیت��ال عرضه کنیم یا بر دامنه‬ ‫تس��هیالتی که به مخاطبان ارائه می کردی��م‪ ،‬بیفزاییم تا دریافت خدمات‬ ‫ش از پیش‬ ‫بیش��تر‪ ،‬انگیزه ای انها برای وفاداری به کسب وکار و برند ما را بی ‬ ‫کند‪ .‬سیس��تم های بازاریابی از راه دور خود را تا جایی که می ش��ود تقویت‬ ‫کنی��م و از هر فرص��ت فناورانه ای برای ارتباط گی��ری حداکثری و معرفی‬ ‫خدم��ات و کاالهای خ��ود به مخاطبان جدی��د و بالقوه‪ ،‬به��ره بگیریم‪ .‬از‬ ‫رسانه هایی که بیشتر از قبل در اختیار مردم است‪ ،‬نهایت بهره را ببریم‪ .‬پس‬ ‫الزم است با اصول سئوی موثر اشنا شویم‪ ،‬ظرفیت شبکه های اجتماعی را‬ ‫دس��ت کم نگیریم و از فرصتی که پیج های پربازدید اینستاگرام و فضاهای‬ ‫مشابه در اختیار ما و کسب وکارمان قرار می دهند غافل نشویم‪.‬‬ ‫ما افزایش قابل توجهی نس��بت به فروش حضوری دارد‪ ،‬به طوری که برعکس روزهای نخست که کار‬ ‫انتقال کاالها به درب منازل را خود ما انجام می دادیم‪ ،‬در حال حاضر از ‪ 2‬پیک تمام وقت برای این‬ ‫کار استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫به نظر من و همکارانم ش��اید این س��بک از کس��ب و کار باتوجه به کم بودن دردسرهای ان نسبت‬ ‫به فروش س��نتی بتواند به س��رعت جایگزین ان شود و ما حتی بتوانیم درباره کاالهایی خارج از این‬ ‫صنف نیز اقدام به راه اندازی فروشگاه مجازی کنیم‪.‬‬ ‫اعتماد شرط اول است‬ ‫قاس�م نوده فراهانی‪ -‬رئیس ات�اق اصناف تهران‪:‬‬ ‫درباره کس��ب وکارهای مج��ازی و الکترونی��ک مهم ترین‬ ‫نکته ای که وجود این است که ما نمی توانیم از فناوری های‬ ‫روز دنیا در حوزه کس��ب وکار عقب بمانیم‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫موضوع فروش��گاه های مجازی در قانون نظام صنفی کشور‬ ‫نیز مد نظر قرار گرفته است‪ .‬بر این اساس هر کس و در هر‬ ‫صنفی که می خواهد در فضای مجازی فعالیت داشته باشد‪،‬‬ ‫باید از اتحادی��ه مربوطه مجوز دریافت کن��د تا خریداران‬ ‫کاال و خدمات اطمینان خاطر داشته باشند که نظارت های‬ ‫الزم روی ان خدم��ات و کااله��ا وجود دارد‪ .‬ما در‬ ‫کل ب��ا کس��ب وکارهای مجازی موافقی��م و ان را‬ ‫الزمه توس��عه اقتصادی می دانیم‪ ،‬اما در عین حال‬ ‫معتقدیم این توسعه و ترقی باید همراه با سازکاری‬ ‫تعریف ش��ده و مدون باشد تا امکان پیگیری برای‬ ‫مخاطبان نیز وجود داشته باشد‪ .‬کسب وکار مجازی‬ ‫نبای��د به این ش��کل در میان مردم ج��ا بیفتد که‬ ‫ه��ر کس می تواند بدون نظارت ی��ک صفحه مجازی برای‬ ‫خود بس��ازد و در ان هر کاالیی را بدون رعایت ضابطه های‬ ‫سخن اخر‬ ‫مرسوم کسب وکار ارائه دهد‪ .‬متاسفانه به دلیل‬ ‫رعای��ت نک��ردن ای��ن موضوع در س��ال های‬ ‫گذشته ما در این حوزه موفق عمل نکرده ایم و‬ ‫تقریبا با شکست مواجه شدیم‪ .‬اگر نظارت های‬ ‫کافی بر این نوع از کس��ب وکار وجود نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬مردم به این نتیجه می رس��ند که باید‬ ‫به همان شیوه های سنتی خرید و فروش روی‬ ‫بیاورند که این س��رخوردگی موجب انفع��ال و درجا زدن‬ ‫کسب وکارها در این حوزه می شود‪.‬‬ ‫کسب وکار مجازی در کشور ما با سرعت هرچه تمام پیش می رود اما شاید سازکارهای ان هنوز به شکلی نباشد که بتواند همه جنبه های ان را مورد حمایت قرار دهد‪ .‬نظام یافتگی های قانونی‪،‬‬ ‫مالیات ها‪ ،‬نظارت ها و بازرس��ی ها هنوز درباره بس��یاری از این کس��ب وکارهای مجازی قابلیت اعمال ندارند و مخاطبان این فروشگاه ها نیز با معیار قرار دادن قیمت پایین تر هنوز توجه چندانی‬ ‫به مجوزهای قانونی این نوع کسب وکارها نمی کنند و جالب اینکه بیشتر شکایت های مطرح شده از کسب وکارهای مجازی نیز مربوط به همین کسب وکارهای مجازی بدون مجوز است‪ .‬باید‬ ‫دید که دستگاه های اجرایی و نظارتی چه تدبیری را برای اینده این نوع کسب وکار که به سرعت نیز در حال ریشه دواندن در میان مردم است‪ ،‬خواهند اندیشید‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1585‬‬ ‫پیاپی ‪2903‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫گمشده ای‬ ‫به نام‬ ‫بهره وری‬ ‫اقتصادی‬ ‫مجیدرضا حریری‬ ‫کارشناس و فعال اقتصادی‬ ‫تقابل موافقان و مخالفان بازگشت کوپن ادامه دارد‬ ‫عطا و لقای کاالبرگ الکترونیکی!‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چندی پیش یک فوریت طرح تامین کاالهای اساسی ازسوی مجلس به تصویب رسید که در ان پیشنهاداتی‬ ‫در زمینه توزیع کاالهای اساس��ی در قالب کاالبرگ یا کارت الکترونیکی مطرح ش��د‪ .‬برخی نمایندگان تاکید‬ ‫داش��تند باوجود وفور کاالهای اساس��ی برخی اقشار در تامین ان با سختی های مواجهند‪ ،‬به همین دلیل الزم‬ ‫است دولت با سازکارهای ویژه ای مانند کوپن الکترونیک تسهیالتی برای بهره مندی این اقشار در نظر بگیرد که‬ ‫البته این موضوع مخالفانی نیز داشت‪ .‬اما موضوع دیگری که در روزهای اخیر توجهاتی را به خود جلب کرده‪،‬‬ ‫اظهارنظر دولت در این باره اس��ت که می گوید منابع مالی برای پوش��ش همگانی طرح کاالبرگ وجود ندارد و‬ ‫واضح ترین برداش��ت از این جمله ایجاد س��ازکاری برای شناسایی واجدان شرایط دریافت کاالبرگ است‪ .‬البته‬ ‫در کنار این موضع گیری‪ ،‬نظراتی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه منابع اطالعاتی برای شناسایی گروه های واجد‬ ‫ش��رایط وجود دارد اما مش��خص نیس��ت که باوجود این بانک های اطالعاتی چرا مشکالت مربوط به یارانه های‬ ‫نقدی حل نمی ش��ود‪ .‬یعنی با این حس��اب باید منتظر طرحی ش��بیه یارانه های نقدی و داستان های مربوط به‬ ‫خوداظهاری‪ ،‬انصراف‪ ،‬حذف کردن ها و‪ ...‬باش��یم و طبیعتا بیم بروز مس��ائلی مانند نبود ش��فافیت‪ ،‬رانت و فساد‬ ‫هم وجود داش��ته باش��د؟! روزنامه‬ ‫در این ش��ماره مروری بر اظهارنظرهای مختلف درباره طرح کوپن و‬ ‫حواشی این موضوع دارد که شرح ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫بودجه محدود است‬ ‫محمدباق��ر نوبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودجه در تازه ترین اظهارنظر‬ ‫درب��اره منابع ط��رح تامی��ن کاالهای‬ ‫اساس��ی گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫در سال گذش��ته باتوجه به محدودیت‬ ‫مناب��ع ارزی ان می��زان از منابعی که‬ ‫برای تامین کاالی اساس��ی پیش بینی‬ ‫ش��ده بود هم به طور کامل محقق نش��د؛ از این‬ ‫رو برای امس��ال هم باتوجه به ش��رایط موجود‪،‬‬ ‫نمی توانیم مانند پارس��ال حدود ‪ ۱۵‬میلیارد دالر‬ ‫ارز برای این کاالها با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان اختصاص‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این شرایط به طور طبیعی برخی‬ ‫اق�لام که امکان ازادس��ازی داش��ت‪ ،‬از لیس��ت‬ ‫دریاف��ت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی خارج ش��ده و تامین‬ ‫انها با نرخ ارز نیمایی صورت می گیرد؛‬ ‫بنابراین اگر قرار اس��ت منابعی را برای‬ ‫طرح تامین کاالی اساس��ی اختصاص‬ ‫دهیم باید بپذیریم که افزایش قیمتی‬ ‫نیز رخ خواه��د داد‪ .‬ضمن اینکه یارانه‬ ‫قابل توزی��ع بین همه نیس��ت و دولت‬ ‫نی��ز چنین تصمیمی ندارد‪ ،‬بلکه منابع‬ ‫ایجاد شده به گروه خاصی اختصاص پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی در این باره تاکید کرد‪ :‬در هر صورت نکات‬ ‫مبه��م زی��ادی در زمینه طرح تامی��ن کاالهای‬ ‫اساسی وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه در‬ ‫حال بررسی ان اس��ت‪ .‬البته بخش های غیرقابل‬ ‫اج��را را به مجلس اعالم کردیم و ان بخش هایی‬ ‫که قابل اجراس��ت نیز به طور حتم سعی می شود‬ ‫در بهترین حالت اجرایی شود‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫اقتص��اد یک موضوع متکی به فرد نیس��ت‬ ‫و فراینده��ای موث��ر در ان نی��ز نمی تواند با‬ ‫حرکت های فردی ش��کل بگیرد؛ بنابراین اگر‬ ‫ما می خواهیم با ی��ک رویکرد جهانی در این‬ ‫حوزه حضور داشته باشیم‪ ،‬باید اصول رقابت‬ ‫و ایجاد بهره وری سیس��تماتیک در ان را نیز‬ ‫بدانیم‪ .‬گفتمانی که در این ایام بس��یار با ان‬ ‫برخ��ورد می کنی��م‪ ،‬ایجاد فض��ای بهینه در‬ ‫تجارت و رسیدن به حداکثر بازده این عرصه‬ ‫برای رقابت با کش��ورهای دیگر در این زمینه‬ ‫اس��ت اما ایا این هدف باتوجه به نوع نگاه ما‬ ‫به موضوع تجارت و ساختارهای شکل گرفته‬ ‫در ان امکان پذیر است؟!‬ ‫پرواضح اس��ت ک��ه موضوع به��ره وری در‬ ‫تجارت مانند بس��یاری از موضوعات دیگر در‬ ‫این عرصه‪ ،‬بحث افراد نیست و در ان موضوع‬ ‫سیستم و ساختار مطرح است‪ .‬در واقع زمانی‬ ‫که ما درباره اقتص��اد یک مجموعه بزرگ به‬ ‫نام کش��ور صحبت می کنیم‪ ،‬بهینه ش��دن و‬ ‫بهینه بودن مس��ئله ای است که باید در وهله‬ ‫اول از سیاست گذار اغاز شود و بعد از طراحی‬ ‫یک سیس��تم دارای قابلیت ه��ای بهره وری‪،‬‬ ‫می توان از افراد توقع داش��ت بهره وری خود‬ ‫را افزای��ش دهند‪ .‬پس ای��ن موضوع پیش از‬ ‫انکه یک انتخاب ش��خصی باش��د‪ ،‬از وظایف‬ ‫سیاست گذاران این حوزه تلقی می شود‪.‬‬ ‫نکت�� ه دیگری ک��ه درب��اره چارچوب های‬ ‫درس��ت و منطق��ی در حوزه اقتص��اد وجود‬ ‫دارد ای��ن اس��ت که نمی ت��وان ای��ن اجزا و‬ ‫زیرمجموعه ها را به عنوان یک مولفه جداگانه‬ ‫در سیس��تم اقتصادی مورد بررس��ی قرار داد‬ ‫بلکه باید ان را به عنوان جزئی از سیستم و در‬ ‫قالب یک ماهیت یکپارچه در نظر گرفت که‬ ‫اگر به ص��ورت هماهنگ عمل کنند به نتیجه‬ ‫مورد انتظار می رسند‪.‬‬ ‫متاس��فانه در سیس��تم اقتصادی کشور ما‬ ‫به��ره وری به معن��ای واقعی ان وج��ود ندارد‬ ‫که البته این موضوع از نقایص فردی نش��ات‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫دلیل مهم این موضوع این است که اقتصاد‬ ‫ما س��ه عامل اصلی و الزم برای بهره وری که‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬رقابت و ازاد بودن اس��ت را ندارد‬ ‫و وقتی این س��ه عامل در اقتصاد یک کشور‬ ‫وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬نه در تولی��د و نه در‬ ‫تجارت نمی توان توقع س�لامت و بهره وری و‬ ‫حتی حرکت در مسیر رسیدن به این اهداف‬ ‫را داشت‪.‬‬ ‫وقتی سیاس��ت گذار سیس��تم را برمبنای‬ ‫بهره وری قرار نداده و ازسوی دیگر شفافیت‪،‬‬ ‫رقابت و ازادی اقتص��ادی وجود ندارد‪ ،‬حتی‬ ‫اگر کس��ی بخواهد سالم و بهره ور عمل کند‪،‬‬ ‫حتم��ا در ای��ن کار ناموفق خواه��د بود‪ ،‬زیرا‬ ‫سیستم بر این اساس تعریف نشده است‪.‬‬ ‫حقیقت این اس��ت که ما سال های زیادی‬ ‫است که در موضوعات اقتصادی‪ ،‬در برنامه ها‪،‬‬ ‫سمینارها و کنفرانس ها از اهمیت ساختارهای‬ ‫درس��ت در اقتصاد صحبت می کنیم اما هیچ‬ ‫نم��ود عینی درباره ان وجود ندارد‪ .‬همیش��ه‬ ‫روی کاغ��ذ‪ ،‬درصدی از رش��د اقتصادی ما از‬ ‫مح��ل بهره وری حاصل ش��ود اما در عمل نه‬ ‫ان برنامه ها و نرخ رش��د اقتصادی پیش بینی‬ ‫ش��ده محقق ش��ده و نه ان درصد بهره وری‬ ‫به وقوع پیوسته است‪ .‬در حال حاضر سیستم‬ ‫اقتصادی ما به دلیل نداش��تن سه مولفه الزم‬ ‫و اساس��ی یادش��ده‪ ،‬یک سیستم بیمار است‬ ‫ک��ه حتی اگر ه��م بخواه��د نمی تواند دارای‬ ‫ساختارهای واجد بهره وری باشد‪.‬‬ ‫در ی��ک اقتص��اد ش��فاف اس��ت ک��ه‬ ‫قابلیت های برنامه ها‪ ،‬بنگاه ها و س��ازمان های‬ ‫بهره وری محور نس��بت به سایر بخش ها بروز‬ ‫می کن��د ام��ا در ی��ک اقتصاد غیرش��فاف و‬ ‫بیمار مثل اقتص��اد ما نمی توان انتظار چنین‬ ‫فرایندی را داشت‪.‬‬ ‫در واقع مشکل اصلی در وضعیت نابسامان‬ ‫اقتص��اد کش��ور به ویژه در س��ال های پس از‬ ‫جنگ تحمیلی و بروز انواع و اقسام سالطین‬ ‫و مافیاه��ا در حوزه های مختل��ف‪ ،‬در درجه‬ ‫اول فقدان همین ش��فافیت است و تا در این‬ ‫زمینه اقدام موث��ری صورت نگیرد‪ ،‬نمی توان‬ ‫امید بهبود حال این بیمار را داشت‪.‬‬ ‫اقتص��اد ما در اصول پایه ای خود نیز دچار‬ ‫مشکالت عدیده است و باتوجه به نمودارها و‬ ‫امار بین المللی مملو از انحصار و فس��اد است‬ ‫و با این ش��رایط به نظر می رس��د تا رس��یدن‬ ‫به اس��تانداردهای متعارف در این زمینه راه‬ ‫زیادی باقی باشد‪.‬‬ ‫ذخایر کاالهای‬ ‫اساسی کشور‬ ‫مطلوب است‬ ‫معاون بازرگانی خارجی ش��رکت بازرگانی دولتی ایران گفت‪ :‬به انداز ه‬ ‫کل کاالی اساسی وارد شده به کشور در سال ‪ ،۹۸‬در ‪ ۴‬ماه امسال‪ ،‬کاال‬ ‫وارد کشور شده و از لحاظ موجودی در شرایط مطمئنی هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬امیر طالب��ی افزود‪ :‬در ‪۴‬‬ ‫ماه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬میزان ورود کاالهای اساس��ی مانند برنج‪ ،‬روغن و شکر‪،‬‬ ‫ترخیص و ذخیره س��ازی ان از مقدار کل تامین این کاالها در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫پیشی گرفته است‪.‬‬ ‫طالبی عنوان کرد‪ :‬برای تامین کاالهای اساس��ی از ظرفیت کلی ه بنادر‬ ‫شمالی و جنوبی استفاده کرده ایم و از نکات قابل توجه این بوده که بندر‬ ‫شهید بهش��تی چابهار نیز برای این امر در س��ال جاری افزایش فعالیت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد‪ :‬بندر شهید‬ ‫بهش��تی چابهار یکی از مبادی ورودی کاالهای اساس��ی در س��ال جاری‬ ‫اس��ت که با گسترش فعالیت ان‪ ،‬امس��ال تا پایان تیر میزان کاالی وارد‬ ‫ش��ده به کش��ور از این بندر ‪ ۱۰‬درصد بیشتر از کل واردات سال گذشته‬ ‫از همین مبدا است‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش ایلنا طالبی گفت‪ :‬خرید و واردات کاالهای اساسی توسط‬ ‫ش��رکت بازرگانی دولتی ایران در راس��تای اجرای تکالیف تامین ذخایر‬ ‫راهبردی کشور که به تصویب شورای امنیت ملی رسیده‪ ،‬انجام می شود و‬ ‫با برنامه ریزی ها خوبی که در این زمینه انجام شده کشور به حد اطمینان‬ ‫و وفور این کاال رسیده و در حال حاضر موجودی در حد مطلوب است‪.‬‬ ‫دولت و مجلس مسئول هستند‬ ‫در مقاب��ل اظهارنظ��ر نماین��ده دولت‪ ،‬احس��ان ارکان��ی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی اعتقاد دارد تمام‬ ‫خانواده ه��ای نیازمند این حق را دارند که مواد غذایی اولیه خود را‬ ‫از دولت جمهوری اسالمی دریافت کنند‪.‬‬ ‫ارکان��ی در ای��ن باره عن��وان کرد‪ :‬براس��اس ام��اری که جهاد‬ ‫دانشگاهی منتشر کرده‪ ،‬بیش از ‪ ۸‬درصد مردم کشور در یک سال‬ ‫گذشته گوش��ت مصرف نکرده اند و مسئولیت این موضوع برعهده‬ ‫دولت و مجلس است و باید فکری برای این اوضاع معیشتی نابهنجار کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬احی��ای کوپن الکترونیک جزو حداق��ل اقدامات در این‬ ‫زمینه اس��ت‪ .‬در زمان جنگ تحمیلی هم به خاطر عرضه کوپن‪ ،‬باوجود تمام‬ ‫مشکالت‪ ،‬خانواده ها در تهیه اقالم غذایی اولیه خود نگرانی نداشتند‪.‬‬ ‫نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬هدف‬ ‫از مط��رح کردن این طرح این اس��ت که در جمهوری اس�لامی هیچ فردی‬ ‫در تامین مواد غذایی اولیه خود دچار مش��کل نش��ود‪ .‬با تصویب این طرح‪،‬‬ ‫دولت مکلف خواهد ش��د طبق الگویی که از طرف مجلس ابالغ می شود‪ ،‬به‬ ‫خانواره��ای دهک های پایین کارت ه��ای الکترونیکی دارای اعتبار‬ ‫خرید کاالهای اساس��ی مربوط به س��بد غذایی اعطا کند تا به این‬ ‫طریق بتوانیم در حوزه معیشت حداقل ها را تامین کنیم‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه در این طرح دولت موظف به مشخص کردن خانوارهای‬ ‫مش��مول است‪ ،‬گفت‪ :‬این فرایند براس��اس بانک اطالعاتی خواهد‬ ‫بود که حدود ‪ ۱۰‬سال است وزارت رفاه براساس ان یارانه خانوارها‬ ‫را پرداخت می کند؛ بنابراین اگر در اجرای این قانون مشکل فسادزایی پیش‬ ‫بیاید‪ ،‬مسئولیت ان با دولت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته من فکر نمی کنم در این طرح چنین مش��کالتی بروز پیدا‬ ‫کند‪ ،‬چراکه این بانک اطالعاتی‪ ،‬تجمیع بانک اطالعاتی های مختلفی اس��ت‬ ‫که براس��اس انه��ا وزارت رفاه تم��ام اقدامات مربوط ب��ه طرح های حمایتی‬ ‫را انج��ام می دهد و این طرح هم جدا از طرح های س��ابق نیس��ت و ما فقط‬ ‫ک سری از اقالم‪ ،‬چتر حمایتی کامل‬ ‫می خواهیم برای دهک های پایین در ی ‬ ‫ایجاد کنیم؛ بنابراین این طرح به نظر فاقد مشکل است‪.‬‬ ‫بازگشت به مسیر اشتباه‬ ‫البته همه نمایندگان مجلس نیز با این طرح موافق نیستند و‬ ‫نه تنها ان را مناسب نمی دانند که حتی اجرای ان را در گذشته‬ ‫نیز اشتباه می دانند‪.‬‬ ‫محسن علیزاده‪ ،‬نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬طرح کوپن الکترونیک��ی را طرحی می داند‬ ‫که ش��کل دیگ��ری از ان پیش تر مورد ازمای��ش قرار گرفته و‬ ‫پرداختن دوباره به ان بازگشت به مسیر نادرست است‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫در این باره عنوان ک��رد‪ :‬با در‬ ‫نظ��ر گرفتن هم��ه جنبه های ای��ن موضوع‪ ،‬می ت��وان به جای‬ ‫ط��رح کاالهای کوپنی‪ ،‬یاران��ه ان را در اختی��ار واردکننده یا‬ ‫توزیع کننده قرار داد تا توزیع به شکل عادالنه تری اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫علیزاده با تاکید بر این نکته که کش��ور در تامین و تخصیص‬ ‫کاالی اساس��ی‪ ،‬ب��ا مش��کل خاصی مواجه نیس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬مش��کل اینجاس��ت که عده ای با‬ ‫سوءاستفاده از ش��رایط اقتصادی‪ ،‬قصد ایجاد اشوب‬ ‫در این زمینه را دارند و کاالهای اساسی را که عمدتا‬ ‫ب��ا ارز یارانه دار وارد کش��ور کرده ان��د‪ ،‬دپو و احتکار‬ ‫می کنن��د و قص��د دارند ان را با ن��رخ ازاد وارد بازار‬ ‫کنند و این موضوع دلیل اصلی نوس��انات شدید نرخ‬ ‫در بازار شده است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس تصریح کرد‪ :‬مس��ئله ای که در این شکل‬ ‫از توزیع کاال بس��یار مهم اس��ت‪ ،‬نظارت نهادهای باالدستی بر‬ ‫نحوه انجام این فرایند است و به نظر می رسد از معضالت اصلی‬ ‫م��ا در این زمینه‪ ،‬فقدان نظ��ارت مطلوب و دقیق بر این حوزه‬ ‫کوپن یک راه حل خوب است‬ ‫گرچه برخی کارشناسان اقتصادی کشور‬ ‫طرح کاالبرگ الکترونیکی را برای ش��رایط‬ ‫امروز کشور ناکارامد می دانند و ان را مورد‬ ‫نق��د قرار می دهند اما ای��ن طرح در میان‬ ‫این کارشناسان طرفدارانی نیز دارد‪.‬‬ ‫ای��ن گ��روه ش��رایط کنون��ی اقتص��اد‬ ‫کش��ور را یک جنگ اقتصادی می دانند و‬ ‫با این اس��تدالل اعتقاد دارند اعط��ای کوپن و ارائه‬ ‫یارانه ب��ه مصرف کنندگان می توان��د راهکاری برای‬ ‫جبران مش��کالت معیشتی دهک های پایین و اقشار‬ ‫کمتربرخوردار جامعه باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه س��پهر عبداله پ��ور‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اقتص��ادی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫سیاس��ت گذاران اقتصادی کشور در هر مقطع زمانی‬ ‫باید روش ه��ای معقول و منطق��ی را برای مدیریت‬ ‫اقتصاد کش��ور در پیش بگیرند و طبیعتا در شرایط‬ ‫کنونی‪ ،‬حمایت از دهک های اس��یب پذیر کشور که‬ ‫باتوج��ه به افزایش قیمت ه��ا و کاهش توان مالی در‬ ‫تامین معیشت خود با مشکالت زیادی مواجهند‪ ،‬در‬ ‫اولویت اول است‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه افزود‪ :‬یک��ی از مزایای توزیع‬ ‫کوپن الکترونیک این اس��ت که با این ش��یوه‪ ،‬دولت‬ ‫که از لحاظ تامین ارز دچار مشکل است‪ ،‬می تواند از‬ ‫ریال خود برای تامین نیازهای اساسی مردم استفاده‬ ‫کند؛ به ای��ن ترتیب این ط��رح می تواند ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی را از مدار خ��ارج کند و به ج��ای ان یارانه‬ ‫مستقیم به مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫عبداله پور در این زمینه تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫دس��ترس نبودن اطالعات کافی از اقش��ار‬ ‫اسیب پذیر نمی تواند توجیه مناسبی برای‬ ‫ناکارامدی طرح کوپن الکترونیکی باش��د‬ ‫زیرا در ح��ال حاضر باتوجه به پیش��رفت‬ ‫فن��اوری اطالع��ات و س��امانه های خوبی‬ ‫ک��ه در س��اختارهای دولتی وج��ود دارد‪ ،‬بانک های‬ ‫اطالعاتی خوبی نیز در دس��ترس اس��ت که اگر قرار‬ ‫باش��د کوپن به ص��ورت همگانی توزیع نش��ود و به‬ ‫دهک های مش��خصی اختصاص یابد‪ ،‬می توان به این‬ ‫زیرساخت های اطالعاتی نیز رجوع کرد و از این نظر‬ ‫هم در کشور مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی تاکید کرد‪ :‬در کل به نظر‬ ‫می رسد این تصمیم‪ ،‬یک کار ضروری و الزم است و‬ ‫منابع ان نیز باید از طریق ارز یارانه ای ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫تعلق گرفته به کاالهای اساسی تامین شود‪.‬‬ ‫یعنی دولت به جای اینکه این ارز را به واردکننده‬ ‫اختصاص دهد و درنهایت نیز مش��خص نش��ود که‬ ‫یارانه به مصرف کننده رس��یده یا نه‪ ،‬ان را در اختیار‬ ‫انته��ای زنجیره توزی��ع یعنی هم��ان مصرف کننده‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫در ای��ن طرح واردکننده اق�لام و نهاده ها را با ارز‬ ‫ازاد تهی��ه می کند و دولت می تواند مابه التفاوت نرخ‬ ‫را در اختیار مصرف کنن��ده هدف قرار دهد تا او نیز‬ ‫بتواند از قدرت خرید مطلوب برخوردار شود‪.‬‬ ‫باش��د‪ .‬علیزاده در این باره اظهار کرد‪ :‬ما تس��هیالت‬ ‫م��ورد نیاز را در اختیار صادرکنن��ده قرار داده ایم اما‬ ‫در نتیج��ه نب��ود نظارت‪ ،‬ارز حاصل از ان به کش��ور‬ ‫بازنگش��ته اس��ت؛ یا ارز را به واردکننده س��پرده ایم‬ ‫ام��ا کاالی موردنیاز وارد کش��ور نش��ده و به دس��ت‬ ‫مصرف کننده نرس��یده اس��ت‪ .‬پس اگر یک سیستم‬ ‫دقیق برای اختصاص ارز در نظر گرفته ش��ود و مدت‬ ‫زمان مش��خصی برای بازگش��ت ارز یا کاال تعیین و پس از ان‬ ‫موضوع به واحدهای نظارتی و دس��تگاه قضا سپرده شود‪ ،‬دیگر‬ ‫شاهد این نوع اتفاقات و کمبودها در کشور نخواهیم بود‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی استفاده‬ ‫از قابلیت ه��ای اتحادیه ها را یکی دیگر از راهکارهای جایگزین‬ ‫کوپن دانست‪ .‬وی گفت‪ :‬نرخ ارز می تواند ازاد و تک نرخی باشد‬ ‫تا رانت و فساد در این حوزه از بین برود‪ .‬در مقابل دولت یارانه‬ ‫را در اختیار اتحادیه ها قرار دهد؛ یعنی واردکننده کاال را با ارز‬ ‫ازاد وارد کش��ور کن��د و اتحادیه با اس��تفاده از یارانه ای که در‬ ‫اختیار او قرار داده شده‪ ،‬ان را خریداری و با نرخ پایین تر روانه‬ ‫ب��ازار مصرف کند‪ .‬وی در این ب��اره عنوان کرد‪ :‬روش دیگر در‬ ‫این زمینه این اس��ت که واردکننده کاال را با ارز ازاد وارد کند‬ ‫و دولت ان را خریداری کند و س��پس با در نظر گرفتن یارانه‬ ‫ان را در اختی��ار مصرف کننده قرار دهد که البته در اجرای هر‬ ‫یک از این روش ها‪ ،‬نظارت همچنان یک بحث اساسی و جدی‬ ‫است تا از ایجاد رانت و فساد در توزیع جلوگیری شود و کاالی‬ ‫اساسی بدون مشکل خاصی به دست مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫کارت های الکترونیکی غیرقابل برداشت‬ ‫یک��ی از ایراداتی ک��ه کارشناس��ان به طرح ه��ای یارانه ای‬ ‫الکترونیک��ی وارد می دانن��د این اس��ت که بخ��ش زیادی از‬ ‫اقشار اس��یب پذیر جامعه که مشمول این طرح ها می شوند از‬ ‫مش��کالتی مانند اعتیاد رنج می برند و ممکن است اختصاص‬ ‫یارانه ه��ای نق��دی‪ ،‬تاثی��ری در تامین کاالهای اساس��ی انها‬ ‫نداشته باشد و این یارانه صرف موارد دیگری شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس درباره‬ ‫ط��رح کوپ��ن الکترونیکی و چگونگ��ی بهره مندی اقش��ار جامعه از ان‬ ‫توضیحاتی را ارائه کرده است‪.‬‬ ‫حمیدرضا حاجی بابایی در این ب��اره اظهار کرد‪ :‬طرح تامین کاالهای‬ ‫اساس��ی ‪ ۷‬دهک جامعه را تحت پوشش قرار می دهد و اقالم خوراکی از‬ ‫طریق کارت های الکترونیکی که قابل برداش��ت هم نیستند‪ ،‬در اختیار‬ ‫مردم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس گفت‪ :‬فش��ار‬ ‫اقتصادی موجب ش��ده برخی اقش��ار جامعه حتی توان تامین کاالهای‬ ‫مورد نیاز خانواده خود را نداشته باشند‪.‬‬ ‫در این راس��تا با اجماع عمومی و میدان داری کمیس��یون‬ ‫برنامه و بودجه مجلس برای گذر از وضعیت موقت مش��کالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬می خواهیم با مصوب��ه ای اقالم مورد نیاز در اختیار‬ ‫خانوارها قرار بگیرد‪.‬‬ ‫حاجی بابایی تصریح کرد‪ :‬اقالم خوراکی مش��خص شده از‬ ‫طریق کارت های الکترونیکی که قابل برداشت هم نیستند‪ ،‬در‬ ‫اختیار مردم قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در برخی کش��ورها مانند امریکا هم مدت هاست از طریق کارت های‬ ‫الکترونیکی اقالم خوراکی به مردم داده می شود‪.‬‬ ‫حاجی بابای��ی ضمن تاکید بر اینکه هماهنگ��ی میان دولت و مجلس‬ ‫در زمان بررس��ی جزئیات طرح تامین کاالهای اساس��ی ضمانت اجرای‬ ‫صحی��ح و س��ریع ان خواهد ب��ود‪ ،‬افزود‪ :‬البته مجلس پ��ای طرح خود‬ ‫خواهد ایس��تاد و ضمانت اجرایی هر مصوبه ای هم ایس��تادگی مجلس‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫باتوج��ه ب��ه اظهارنظره��ای اخی��ر کارشناس��ان اقتص��ادی و‬ ‫دست اندرکاران سیاس��ت گذاری این حوزه به نظر می رسد کفه ترازو‬ ‫به نف��ع مزایای طرح کوپن الکترونیکی س��نگین باش��د و مخالفان‬ ‫ان نیز بیش��تر‪ ،‬در برخی از جزئیات با ان مش��کل داشته باشند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل می توان انتظار داشت در اینده نزدیک این طرح به اجرا‬ ‫دراید‪.‬‬ ‫البته بای��د امیدوار بود قانون گذاران در ای��ن طرح پیش بینی های‬ ‫الزم برای جلوگیری از تخلفات احتمالی مانند خرید و فروش اعتبار‬ ‫کارت ها و مواردی از این دست را انجام داده باشند تا اقشار نیازمند‬ ‫واقعا به اقالم ضروری و کاالهای اساس��ی مورد نیاز خود دست پیدا‬ ‫کنند‪ .‬بی ش��ک این طرح در صورت اجرا مانند تمام طرح های دیگر‪،‬‬ ‫در ابتدا با نقایصی مواجه خواهد بود که به تدریج رفع خواهد شد اما‬ ‫باتوجه به تجربه کشور در اجرای ان در گذشته نه چندان دور‪ ،‬انتظار‬ ‫این اس��ت که هماهنگی های مطلوب تری در فرایند اجرای ان وجود‬ ‫داش��ته باش��د تا نتایج ان بتواند در ایجاد ثبات و توس��عه اقتصادی‬ ‫کشور کمک کننده باشد‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1585‬‬ ‫پیاپی ‪2903‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫بازرس انجمن صنفی غرفه سازان تهران در گفت وگوی اختصاصی با‬ ‫مطرح کرد‬ ‫صنعت بدون تبعیض؛ مهم ترین مطالبه نمایشگاهی‬ ‫رکود اقتصادی کش��ور از سویی و بی توجهی دولت و‬ ‫مسئوالن امر نس��بت به اهمیت صنعت نمایشگاهی در‬ ‫این روزها دست به دست یکدیگر داده تا شرایط را برای‬ ‫ادامه بقای این صنعت روز به روز سخت تر کند‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت نمایش��گاهی که با شیوع کرونا حدود‬ ‫‪ ۶‬ماه اس��ت فعالیت خود را تقریبا به صفر رس��انده اند‪،‬‬ ‫همچن��ان در انتظار حمایت های دول��ت از این صنعت‬ ‫هس��تند‪ ،‬اما تاکنون ای��ن غوره به حلوا تبدیل نش��ده‬ ‫و انتظ��ار به پایان نرس��یده اس��ت‪ .‬ام��ا پیامدهای این‬ ‫بی توجهی و غفلت نسبت به یکی از مهم ترین ابزارهای‬ ‫توس��عه صادرات که همان نمایش��گاه ها هس��تند‪ ،‬چه‬ ‫خواهد بود؟ چه اینده ای در انتظار صنعت نمایش��گاهی‬ ‫و فعاالن این حوزه است؟‬ ‫خبرن��گار‬ ‫برای دریافت پاس��خ این س��واالت‬ ‫گفت وگویی را با هومن مشایخی‪ ،‬بازرس انجمن صنفی‬ ‫غرفه س��ازان تهران و یکی از ایده پردازان جوان صنعت‬ ‫نمایش��گاهی در کش��ور ترتیب داده است‪ .‬صنف بزرگ‬ ‫غرفه سازان به عنوان پرجمعیت ترین تشکل نمایشگاهی‬ ‫در کشور این روز ها با ضرر و زیان های متعددی روبه رو‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین دغدغه فعاالن صنعت نمایشگاهی‬ ‫هومن مشایخی در ابتدای این گفت وگو با بیان اینکه‬ ‫در شرایط کنونی بقای صنفی مهم ترین دغدغه فعاالن‬ ‫صنعت نمایش��گاهی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هر مجموعه‬ ‫غرفه س��از در طول یک ماه هزینه های زیادی را متقبل‬ ‫می شود‪ .‬اکنون حدود ‪ ۶‬ماه است همه درامدها به صفر‬ ‫رس��یده اس��ت؛ بنابراین هر مجموعه نمایش��گاهی اگر‬ ‫نتوان��د این هزینه را تامین کند‪ ،‬ناچار به تعطیل کردن‬ ‫ش��رکت خود خواهد ش��د‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬بیشترین‬ ‫دغدغه از دیدگاه من بقای ش��غلی است‪ .‬باید نسبت به‬ ‫این موضوع مطالعات و بررسی های دقیقی انجام شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس حوزه غرفه س��ازی ادام��ه داد‪ :‬پس‬ ‫از گذش��ت ‪ ۱۵۰‬روز از زمان��ی ک��ه تمام س��ایت های‬ ‫نمایشگاهی کش��ور به حالت تعطیلی درامدند‪ ،‬در کل‬ ‫اس��تان ها ش��اهد برگزاری تعدادی روی��داد تخصصی‬ ‫بودیم ک��ه البته همه انها با انتق��ادات مختلفی روبه رو‬ ‫ظاهرا دولت وجود صنعت نمایشگاهی را به نوعی غیرضروری می داند‪.‬‬ ‫این صنعت مورد ظلم واقع شده است‪ ،‬اگر بتوان پروتکل های بهداشتی‬ ‫را در برگزاری نمایشگاه ها رعایت کرد چه ایرادی دارد که نمایشگاه ها‬ ‫با حضور افراد متخصص و بازدید کنندگان محدود برگزار شوند؟‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬اگ��ر بخواهیم مهم تری��ن مطالبات فعاالن‬ ‫حوزه نمایش��گاه ها را مورد بررس��ی ق��رار دهیم امارها‬ ‫نش��ان خواهد داد که برگزاری نمایش��گاه ها مهم ترین‬ ‫مطالبه این فعاالن در ش��رایط کنونی است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫عدم برگ��زاری نمایش��گاه ها موجب ش��ده ک��ه نه تنها‬ ‫غرفه س��ازی تحت تاثیر قرار بگیرد‪ ،‬بلکه تمام مش��اغل‬ ‫جانبی که پیمانکاران زیادی در انها مش��غول هس��تند‬ ‫به س��مت مشاغل دیگر س��وق داده ش��وند‪ .‬در نتیجه‬ ‫ای��ن امر در این��ده ای نزدیک نمایش��گاه ها ب��ا کمبود‬ ‫نیروی متخص��ص روبه رو خواهند ش��د‪ ،‬چراکه فعاالن‬ ‫صنعت غرفه س��ازی وقتی وارد ش��غل دیگری می شوند‬ ‫که اس��ترس و هیجان��ات به مراتب کمتری نس��بت به‬ ‫غرفه س��ازی دارد عمال تخصصی که در طول س��الیان‬ ‫متوال��ی حفظ کرده ان��د از صنعت نمایش��گاهی خارج‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫بازرس انجمن غرفه س��ازان در ادامه گفت‪ :‬دولت باید‬ ‫اجازه دهد این صنعت با رعایت پروتکل های بهداش��تی‬ ‫به فعالیت خود ادامه دهد و در نهایت وزارت بهداش��ت‬ ‫نیز در س��طح نمایش��گاه ها نمایندگانی داشته باشد تا‬ ‫این موضوع را بررس��ی و رس��یدگی کنند‪ .‬ظاهرا دولت‬ ‫وج��ود صنع��ت نمایش��گاهی را به نوع��ی غیرضروری‬ ‫می دان��د این صنعت مورد ظلم واقع ش��ده اس��ت‪ ،‬اگر‬ ‫بتوان پروتکل های بهداشتی را در برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫رعایت ک��رد چه ایرادی دارد که نمایش��گاه ها با وجود‬ ‫افراد متخصص و بازدید کنندگان محدود برگزار شوند؟‬ ‫‹ ‹ستاد کرونا؛ یک سر و هزار سودا‬ ‫مشایخی در ادامه با اشاره به اینکه رفتار ستاد مقابله‬ ‫ب��ا کرونا در قب��ال فعالیت ب��ازار و ممنوعیت برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها رفت��ار تبعیض امیز اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت‬ ‫نمایش��گاهی صنعتی اس��ت که چون صدایش به جایی‬ ‫نرس��یده مورد ظلم واقع شده اس��ت‪ .‬اگر همین شرایط‬ ‫ادامه داش��ته باش��د متاس��فانه اینده خوبی در انتظار‬ ‫صنعت نمایشگاهی نیست و چشم انداز زیبایی مقابل مان‬ ‫نخواهیم داشت‪ .‬متاس��فانه شرکت های مشارکت کننده‬ ‫مجبور به بازاریابی و بازارس��ازی هستند و هزینه هایی‬ ‫که برای نمایشگاه ها کنار گذاشته اند را وارد بخش های‬ ‫دیگر می کنند و این روند موجب می ش��ود که نه تنها ما‬ ‫سال جاری نمایشگاه های پر رونقی نداشته باشیم‪ ،‬بلکه‬ ‫ش��رکت ها به این تصمیم فکر خواهند کرد که ما اصال‬ ‫چرا باید در نمایشگاه ها شرکت کنیم؟‬ ‫مش��ایخی در ادام��ه گفت‪ :‬حتی اگر تمام مس��ائل و‬ ‫مش��کالت مربوط به صنعت نمایشگاهی که تحت تاثیر‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا به وجود امده هم در س��ال اینده‬ ‫حل ش��ود‪ ،‬ما همچنان نمایش��گاه های کم رونقی را در‬ ‫سال اینده شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫سهیل فرزین‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹غفل�ت کام�ل دول�ت نس�بت ب�ه صنع�ت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫بازرس انجمن صنفی غرفه سازان تهران با بیان اینکه‬ ‫صنعت نمایشگاهی صنعت توانایی است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این‬ ‫صنع��ت توانا اگ��ر ببیند که راه درامدزایی از یک س��و‬ ‫بسته شده است در مقایس��ه با دیگر اصناف با سهولت‬ ‫بیشتری به س��مت مش��اغل دیگر تغییر مسیر خواهد‬ ‫داد‪ .‬این تغییر مس��یر موجب می ش��ود ک��ه هم نیروی‬ ‫متخصص نمایش��گاهی کمتر ش��ود و هم در سال های‬ ‫اینده برگزاری نمایشگاه ها تحت تاثیر قرار بگیرد‪ .‬شاید‬ ‫اگر نمایشگاه رس��انه های اجتماعی قوی داشت و واقعا‬ ‫به عنوان یک صنعت ش��ناخته می ش��د ت��ا این میزان‬ ‫مورد غفلت قرار نمی گرفت‪ .‬مش��ایخی در پایان گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر کمتر کس��ی بر مش��کالت و دغدغه های‬ ‫فعاالن این صنعت توجه می کند؛ اگر دغدغه فعاالن این‬ ‫صنعت در روزنامه های پر تیراژ و رسانه های پرمخاطب‬ ‫بازتاب داده می ش��د و حجم بیکاری و ضرری که تحت‬ ‫تاثیر ش��یوع وی��روس کرونا ب��ر این صنعت وارد ش��د‬ ‫به درستی منعکس می شد شاید این موضوع برای دولت‬ ‫نیز بیش��تر نمود پیدا می کرد و دولت بیشتر در جریان‬ ‫قضایا‪ ،‬اتفاقات و مشکالت این صنعت قرار می گرفت‪.‬‬ ‫هومن مشایخی‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی کردستان‬ ‫با اش��اره به اینکه برای برپایی نمایشگاه استانی‬ ‫کت��اب به ط��ور مجازی در س��ال ج��اری اعالم‬ ‫امادگ��ی کردیم‪ ،‬گفت‪ ۳ :‬تاریخ در ماه های مهر‬ ‫و اب��ان برای برگزاری ای��ن رویداد فرهنگی در‬ ‫اس��تان پیشنهاد شده اس��ت‪ .‬عبیداهلل رستمی‬ ‫روز یکش��نبه در گفت وگ��و با ایرن��ا اظهارکرد‪:‬‬ ‫هم��ه برنامه ها به ویژه در ح��وزه فرهنگ و هنر‬ ‫تحت تاثیر ش��یوع بیماری کرونا ق��رار گرفتند‬ ‫و اجرای بس��یاری از انها لغ��و و تعدادی هم به‬ ‫فضای مجازی کش��انده ش��ده است‪ .‬وی یکی‬ ‫از برنامه های شاخص فرهنگی استان را برپایی‬ ‫نمایش��گاه اس��تانی کتاب خواند و اضافه کرد‪:‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب استان سال گذشته‬ ‫بیش از ‪ ۸۰ ،۷۰‬هزار نفر بازدید کننده داش��ت‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی کردستان‬ ‫ب��ا تاکی��د براینکه س�لامت م��ردم در اولویت‬ ‫هم��ه برنامه های مس��ئوالن ق��رار دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��ال جاری در راس��تای حفظ سالمت جامعه‬ ‫و جلوگی��ری از برنامه هایی که موجب اجتماع‬ ‫مردم می ش��ود‪ ،‬برای برپایی نمایشگاه کتاب در‬ ‫فضای مجازی اعالم امادگی کردیم‪ .‬رس��تمی‬ ‫با اشاره به اینکه سازکار برپایی نمایشگاه کتاب‬ ‫ب��ه صورت مجازی به طور مش��ترک برای تمام‬ ‫استان ها تعیین می ش��ود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬از مهر تا‬ ‫ابان ‪ ۳‬تاریخ برای برپایی این نمایشگاه به تهران‬ ‫پیش��نهاد دادیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این نمایشگاه‬ ‫به منظور حمایت از ناش��ران و کتابفروشان برپا‬ ‫می ش��ود و بن خرید کتاب هم مانند سال های‬ ‫گذشته در اختیار خریداران قرار داده خواهد شد‪.‬‬ ‫نهمین نمایش��گاه بین المللی کتاب کردستان‬ ‫چهارش��نبه ‪10‬مهر ‪ ۹۸‬گشایش یافت‪ ،‬ناشران‬ ‫شرکت کننده در این نمایشگاه ‪ ۸۰‬هزار و ‪۸۳۷‬‬ ‫عنوان کتاب را به نمایش گذاشتند و کتاب های‬ ‫ان ب��ا ‪ ۳۰‬درصد تخفیف به عالقه مندان عرضه‬ ‫ش��د‪ ۲۰ .‬درصد این تخفیف ها از س��وی وزارت‬ ‫فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی در قال��ب تخفیف‬ ‫ب��ن کارت خرید تامین اعتبار و ‪ ۱۰‬درصد نیز از‬ ‫سوی ناشران به عالقه مندان ارائه شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاه استانی کتاب‬ ‫مجازی برپا می شود‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1585‬‬ ‫پیاپی ‪2903‬‬ ‫استان ها‬ ‫یادداشت‬ ‫جهش تولید‬ ‫با رویکرد‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫حمیدرضا فالح‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری‬ ‫ام��روزه ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی در‬ ‫جای جای ایران اس�لامی‪ ،‬بس��ترهایی موثر را‬ ‫از رهگذر اس��تقرار صنایع کوچک برای جهش‬ ‫نقش‬ ‫تولید فراهم اورده اس��ت‪ .‬در عصر حاضر ِ‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬به واسط ه بازخورد بسیار مثبت‬ ‫در عرص ه اقتصاد‪ ،‬نقشی ممتاز و بی بدیل است‪.‬‬ ‫صنایع کوچک با اورده کمتر نس��بت به س��ایر‬ ‫صنای��ع‪ ،‬ظرفیت اش��تغالزایی باالیی دارد‪ .‬این‬ ‫قابل تامل اس��ت که بنا بر امارهای‬ ‫مهم زمانی ِ‬ ‫س��هم ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫کوچک‪،‬‬ ‫صنای��ع‬ ‫رس��می‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫اشتغال و ‪ ۳۳‬درصدی سرمایه گذاری را در کل‬ ‫اقتصاد جهان در اختیار دارد و در اقتصاد ایران‬ ‫نی��ز حدود ‪ ۹۶‬درصد از واحدهای مس��تقر در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی کشور با ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫اشتغال‪ ،‬صنایع کوچک هستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ارزیابی ها در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی اس��تان چهارمحال و بختیاری‬ ‫نیز حکای��ت از ان دارد که افزون بر ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫واحده��ای محاط‪ ،‬در دایر ه صنایع کوچک قرار‬ ‫می گیرن��د که ‪ ۶۱‬درصد س��رمایه گذاری و ‪۶۴‬‬ ‫درص��د اش��تغال را در کل ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی این اس��تان شامل می ش��ود‪ .‬این امار‬ ‫مبین جایگاه بالمنازع صنایع کوچک در سطوح‬ ‫جهانی و ملّی است؛ واقعیتی که از منظر شورای‬ ‫فرهنگ عمومی کشور نیز اهمیت و ‪ ۲۱‬مرداد با‬ ‫عنوان روز حمایت از صنایع کوچک زینت یافت‪.‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال‬ ‫ ‬ ‫کالن‬ ‫و بختی��اری‪ ،‬در پیروی از سیاس��ت های‬ ‫ِ‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران و هم��گام با س��ایر ش��رکت های تابعه ‬ ‫اس��تانی در سراسر کشور‪ ،‬عالوه بر پاسداری از‬ ‫بنیادین توسع ه پایدار در وسعت این‬ ‫بسترهای‬ ‫ِ‬ ‫سرزمین‪ ،‬از هم رسانی راهبردهای گوناگون در‬ ‫ِ‬ ‫تقویت صنایع‬ ‫افق توس��ع ه اقتصادی با رویکرد‬ ‫ِ‬ ‫کوچک حمایت می کند‪ .‬ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی چهارمح��ال و بختیاری ب��ا اگاهی از‬ ‫نق��ش کارام ِد صنایع کوچ��ک در افزایش نرخ‬ ‫ِ‬ ‫رش��د اقتصادی عالوه بر اماده سازی بسترهای‬ ‫سرمایه گذاری در قالب شهرک سازی‪ ،‬خدمات‬ ‫ش��ایانی نیز به منظ��ور تقویت مبان��ی صنایع‬ ‫کوچک و تس��ویق س��رمایه در مس��یر توسعه ‬ ‫صنایع کوچک ارائه می کند‪ .‬توسع ه خوشه های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬کمک های فنی و اعتباری‪ ،‬راه اندازی‬ ‫مراکز خدمات فناوری و کس��ب وکار‪ ،‬صندوق‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری‪ ،‬برگ��زاری دوره های‬ ‫اموزش��ی و اس��تارت اپ‪ ،‬توره��ای صنعت��ی‪،‬‬ ‫عارضه یابی واحدهای صنعتی و س��ایر خدمات‬ ‫متن��وع و مرتب��ط‪ ،‬از جمله برنامه هایی اس��ت‬ ‫که شرکت ش��هرک های صنعتی چهارمحال و‬ ‫بختیاری در سال های اخیر در راستای ایجاد و‬ ‫توسع ه صنایع کوچک در این استان اجرا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۹۶‬میلیارد ریالی‬ ‫در معادن استان مرکزی‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان مرکزی گفت‪ ۱۹۶ :‬میلیارد ریال سال‬ ‫ج��اری از س��وی بخش خصوص��ی در معادن‬ ‫اس��تان س��رمایه گذاری ش��د ک��ه ‪ ۹۹‬فرصت‬ ‫اش��تغال مس��تقیم به همراه داشت‪ .‬به گزارش‬ ‫از اراک‪ ،‬س��عید جعفری کره��رودی‬ ‫افزود‪ ۱۲ :‬پروانه اکتش��اف‪ ۱۸ ،‬گواهی کش��ف‬ ‫و ‪ ۱۸‬پروانه بهره برداری س��ال جاری در حوزه‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی این اس��تان صادر ش��د‪.‬‬ ‫وی ظرفیت اس��تخراج پروانه های بهره برداری‬ ‫معادن اس��تان در س��ال جاری را ‪ ۴۵۱‬هزار تن‬ ‫عن��وان و اظهارکرد‪ :‬ظرفیت قطعی معادن این‬ ‫اس��تان نیز ‪ ۵‬میلی��ون و ‪ ۴۴۸‬هزار تن ارزیابی‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ ۱۶۴ :‬میلی��ارد ریال‬ ‫حق��وق دولتی س��ال جاری از مح��ل فعالیت‬ ‫معادن اس��تان مرکزی وصول ش��د که نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذشته رشد چشمگیری‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬جعفری کرهرودی ارائه فرصت‬ ‫مناس��ب برای راه اندازی مع��ادن‪ ،‬رفع اختالف‬ ‫مع��ادن با نهاد های اجرای��ی‪ ،‬ابقای پروانه های‬ ‫اکتش��اف دارای ‪ ۵۰‬درصد پیشرفت و تشکیل‬ ‫کارگروه ه��ای گوناگون برای بازدید از معادن را‬ ‫از مهم ترین برنامه های سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان در سال جاری عنوان کرد‪۵۸۰ .‬‬ ‫مع��دن دارای پروان��ه بهره ب��رداری با ظرفیت‬ ‫اس��تخراج ‪ ۲۵‬میلیون تن و ذخیره قطعی هزار‬ ‫و ‪ ۳۳۶‬میلیون تن با اشتغال ‪ ۴‬هزار و ‪ ۴۰۲‬نفر‬ ‫در استان مرکزی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫همکاری‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫در ساخت‬ ‫قطار ملی‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت‪ :‬قرارداد ساخت قطار ملی‬ ‫تیر سال گذشته با شهرداری تهران بسته شد و برای این پروژه ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫شرکت دانش بنیان به کار گرفته شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا س��ورنا ستاری در مراس��م رونمایی از دستاوردهای‬ ‫طراحی و س��اخت قطار ملی مترو که به طور مجازی برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هم اکنون ساخت یک واگن نهایی شده و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم‬ ‫یک رام قطار تولید ملی را عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این روند از ‪ ۲۶‬به ‪ ۸۵‬درصد داخلی س��ازی رسیدیم‬ ‫ک��ه گام بزرگی اس��ت و با حمای��ت از تولیدات داخل��ی از جوان ایرانی‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫س��تاری گفت‪ :‬تالش های انجام ش��ده از س��وی جهاد دانشگاهی برای‬ ‫داخلی س��ازی قطعات مترو نش��ان می دهد اگر بخواهی��م‪ ،‬می توانیم به‬ ‫موفقیت برس��یم و برای ب��ه حرکت دراوردن این اکوسیس��تم باید یک‬ ‫اراده کلی داشته باشیم‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران نیز در این مراسم گفت‪:‬‬ ‫باید پروژه قطار ملی به نتیجه برس��د و البته این تولید ملی بدون کسب‬ ‫حمایت دولت موفق نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تهران به ‪ ۱۵۰۰‬واگن نیاز دارد که موضوع انعقاد قرارداد‬ ‫به ‪ ۶۳۰‬واگن با چینی ها مطرح اس��ت و از س��وی دیگر نیز با ش��رکت‬ ‫واگن س��ازی ملی پروژه س��اخت ‪ ۱۰۵‬دستگاه و با ش��رکت واگن سازی‬ ‫تهران نیز ‪ ۱۰۵‬دستگاه واگن را نهایی کردیم‪.‬‬ ‫المان و انگلیس مشتریان پروپا قرص ابزیان ایران‬ ‫«خاویار خزر» به ان سوی اب ها رفت‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از همه‬ ‫ظرفیت های‬ ‫قانونی برای‬ ‫حل مشکالت‬ ‫فرا رو بهره‬ ‫خواهیم گرفت‬ ‫تا بازار صادراتی‬ ‫ابزیان را‬ ‫گسترش دهیم‬ ‫مازن��دران با داش��تن بیش از ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬مزرعه‬ ‫پرورش ماهی‪ ،‬رتبه نخس��ت کش��ور در تولید ابزیان را‬ ‫دارد و س��االنه بخش��ی از این تولیدات روانه ان س��وی‬ ‫اب ها می ش��ود‪ .‬اکنون کش��ورهای مختلف جهان نام‬ ‫مازندران را با «خاویار»‪ ،‬برند دریای خزر می شناسند و‬ ‫ماهی س��فید‪ ،‬قره برون‪ ،‬قزل اال و کیلکای مازندران نیز‬ ‫شهره افاق شده است‪.‬‬ ‫ش��یوع کرونا و محدودیت های ناش��ی از تحریم های‬ ‫ظالمان��ه نیز س��بد صادراتی مازن��دران را از گونه های‬ ‫مختلف ابزیان خالی نکرده و س��ال جاری باوجود همه‬ ‫موان��ع و محدودیت ها ‪ ۴‬هزار تن انواع گونه های نادر به‬ ‫ان سوی مرزها صادرشده است‪.‬‬ ‫اگرچه ص��ادرات بی��ش از‪ ۴‬هزار تنی ابزیان س��ال‬ ‫ج��اری در کارنامه مازن��دران ثبت ش��ده‪ ،‬اما همچنان‬ ‫ردپ��ای دالالن را در این حوزه می توان مش��اهده کرد‬ ‫و هزینه ه��ای ب��االی تولید‪ ،‬کم توجهی به برندس��ازی‬ ‫و بس��ته بندی و مس��ائل دیرین��ه گمرک��ی و قوانی��ن‬ ‫دس��ت وپاگیر دغدغه فعاالن اقتصادی ب��رای صادرات‬ ‫محصوالت شیالتی در مازندران است‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ائل در حالی اس��ت که فع��االن اقتصادی‬ ‫مازندران تعیین نرخ پایه ریالی‪ ،‬ظرفیت س��نجی برای‬ ‫صادرات ماهیان سردابی و گرم ابی‪ ،‬توجه به بسته بندی‬ ‫و بازاریابی و بازارس��نجی را از نیازهای مهم و اساس��ی‬ ‫فرا روی صادرات محصوالت شیالتی عنوان می کنند‪.‬‬ ‫عبداهلل مهاج��ر‪ ،‬رئیس اتاق بازرگان��ی مازندران که‬ ‫متول��ی بخش خصوص��ی در فرایند صادرات به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬در گفت وگو با مهر درب��اره ضرورت توجه به‬ ‫ابزی پ��روری برای صادرات گف��ت‪ :‬صنعت ابزی پروری‬ ‫هم درامدزا و اشتغالزاس��ت و هم ارزاوری باالیی دارد‬ ‫و بای��د موانع ف��را روی صادرات ان ب��ا حضور متولیان‬ ‫امر در ش��ورای گفت وگوی بخ��ش خصوصی و دولتی‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫وی راه ان��دازی ازمایش��گاه هم��کار دامپزش��کی را‬ ‫ب��رای حل مس��ائل مربوط به ص��ادرات ابزیان ازجمله‬ ‫دغدغه های این حوزه بیان کرد و افزود‪ :‬یکی از مسائل‬ ‫ف��را روی صادرات ابزیان‪ ،‬بررس��ی از نظر وجود فلزات‬ ‫سنگین است که با راه اندازی ازمایشگاه همکار می توان‬ ‫این دغدغه را حل کرد‪.‬‬ ‫مهاج��ر که از ثب��ت صادرات ابزی��ان مازندران به نام‬ ‫دیگر اس��تان ها گالیه دارد و ان را ناش��ی از ضعف در‬ ‫برخ��ی زیرس��اخت ها دانس و اظهارکرد‪ :‬س��ال جاری‬ ‫میزان صادرات ابزیان در استان رشد دو برابری نسبت‬ ‫به س��ال قبل داش��ت‪ ،‬اما فقط درصد کمی از ان به نام‬ ‫دغدغه فرا روی صادرکنندگان شیالتی حل و استعالم‬ ‫درب��اره س�لامت نمونه ها کمت��ر از یک هفت��ه انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مازندران ظرفیت های ش��یالتی باالیی دارد و ساالنه‬ ‫بیش از ‪ ۱۱۰‬هزار تن انواع محصوالت ابزی در اس��تان‬ ‫تولید می ش��ود و ب��ه اعتقاد مدی��رکل دفتر هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی اس��تانداری مازن��دران‪ ،‬باوجود همه این‬ ‫ظرفیت ها‪ ،‬اس��تفاده مناس��بی از ظرفیت های شیالتی‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از ظرفیت همسایگان‬ ‫روند روبه رش��د صادرات ابزیان‪ ،‬سال خوشی را برای ابزی پروری‬ ‫در استان مازندران رقم زده و تاکنون ‪ ۴‬هزار تن محصوالت شیالتی‬ ‫صادر و بس��یاری از گونه های نادر س��فره مردمان دیگر کش��ورها را‬ ‫رنگین کرده است‬ ‫مازندران و در گمرکات استان ثبت شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مازندران رقم صادرات محصوالت‬ ‫ش��یالتی را سال گذش��ته هزار و ‪ ۸۳۰‬تن اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این رقم س��ال جاری تاکن��ون به ‪ ۴‬هزار و ‪۱۵۵‬‬ ‫تن رس��یده است درحالی که با محدودیت های کرونایی‬ ‫و تحریم های ظالمانه روبه رو بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم برندسازی و بسته بندی‬ ‫وی همچنین مهم ترین نیاز استان در حوزه صادرات‬ ‫محصوالت ش��یالتی را ش��رکت های ب��زرگ تجاری و‬ ‫هلدینگ بیان کرو و گفت‪ :‬برای توسعه صادرات ابزیان‬ ‫باید ش��رکت های بزرگ برای پاس��خ دادن به تقاضای‬ ‫بازاره��ای هدف راه ان��دازی کنیم‪ ،‬زی��را درحال حاضر‬ ‫بس��یاری از ش��رکت های ابزی پروری اس��تان‪ ،‬اسمی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مهاج��ر ب��ا تاکید ب��ر اینکه ش��رکت های ب��زرگ و‬ ‫هلدینگ ب��ه ص��ادرات ابزیان و محصوالت ش��یالتی‬ ‫در اس��تان جهش می دهند‪ ،‬یاداورش��د‪ :‬برندس��ازی و‬ ‫بس��ته بندی محصوالت ش��یالتی نیز از دیگر کارهایی‬ ‫است که باید ازس��وی تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تالش های انجام شده برای بسته بندی‬ ‫پتروشیمی شازند و مقابله با کرونا‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پتروش��یمی ش��ازند در نشس��ت با‬ ‫اصحاب رس��انه و به مناس��بت روز خبرنگار گفت‪ :‬پس از‬ ‫ش��یوع کرونا به دلیل کمبود تجهیزات و امکانات‪ ،‬تعدادی‬ ‫از مدافعان س�لامت در خط مقدم به ش��هادت رسیدند‪ ،‬اما‬ ‫امروز خوش��حالیم که گرید س��رم و س��رنگ ازسوی این‬ ‫مجموعه تولید و نیاز کش��ور برطرف می ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬ام��کان صادرات این محص��والت نیز وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ابراهیم ولدخانی اضافه کرد‪ :‬در همین راس��تا و براساس‬ ‫تصمیمات هیات مدیره مبلغ ‪ ۵‬میلیارد ریال به بیمارستان‬ ‫ایت اهلل خوانساری کمک ش��د‪ .‬همچنین وی توزیع تعداد‬ ‫قابل توجهی بسته های معیشتی در قالب رزمایش مومنانه‪،‬‬ ‫حمایت از قش��رهای کم درامد شهرس��تان ش��ازند‪ ،‬توزیع‬ ‫ماس��ک‪ ،‬دس��تکش و مواد ضدعفونی کنن��ده را از دیگر از‬ ‫اقدامات پتروشیمی شازند در مقابله با ویروس کرونا عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ولدخانی افزود‪ :‬سال گذش��ته عملیات تعمیرات اساسی‬ ‫پتروش��یمی ش��ازند بدون حتی یک کارشناس خارجی و‬ ‫تنها با ظرفیت های داخلی انجام ش��د که در طول عمر ‪۲۷‬‬ ‫ساله این واحد‪ ،‬بی سابقه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تمامی تجهیزات مورد نیاز برنامه تعمیرات‬ ‫اساس��ی پتروش��یمی ش��ازند از واحدهای تولیدی داخلی‬ ‫تامین شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع پتروشیمی شازند بیان کرد‪ :‬این واحد‬ ‫تولیدی در ‪ ۲‬سال گذشته بیش از ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر برای‬ ‫کش��ور ارزاوری داشته که تمام ان وارد سامانه نیما( نظام‬ ‫یکپارچه معامالت ارزی) شده است‪.‬‬ ‫ولدخانی با اش��اره به مسئولیت های اجتماعی این واحد‬ ‫صنعتی نیز گفت‪ :‬س��االنه بیش از ه��زار میلیارد تومان از‬ ‫طریق پتروش��یمی در اس��تان مرکزی هزینه می شود که‬ ‫شاید بیش از بودجه دولت برای یک استان باشد و در واقع‬ ‫این مجموعه نقش اساس��ی در اقتصاد اس��تان ایفا می کند‬ ‫و س��ال گذشته یک قرارداد ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومانی با شرکت‬ ‫ماشین سازی اراک منعقد شد‪.‬‬ ‫محصوالت ش��یالتی گفت‪ :‬درحال حاض��ر‪ ،‬محصوالت‬ ‫ش��یالتی اس��تان با نام یک برند تجاری صادر می شود‬ ‫و این مس��ئله می تواند به بازاریابی و گسترش بازارهای‬ ‫هدف کمک کند‪.‬‬ ‫درحالی که بخش خصوص��ی دغدغه صادرات ابزیان‬ ‫و کاه��ش زمان صدور مجوزهای دامپزش��کی را دارد‪،‬‬ ‫اما بخش دولتی و دامپزش��کی معتقد اس��ت مش��کل‬ ‫راه اندازی ازمایشگاه همکاری برای بررسی ازمایشگاهی‬ ‫و سنجش فلزات سنگین در استان در حال رفع است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه ازمایشگاه های همکار دامپزشکی‬ ‫سیدحس��ین رضوانی‪ ،‬مدیرکل دامپزشکی مازندران‬ ‫در گفت وگ��و با مهر با اش��اره به اینک��ه درحال حاضر‬ ‫بخش��ی از زمان صادرات محصوالت ش��یالتی به دلیل‬ ‫بررسی های ازمایشگاهی و فلزات سنگین تلف می شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬با تفاهمنامه ای که با استاندارد منعقد کردیم‬ ‫برای حل این مشکل برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫وی تع��داد ازمایش��گاه های همکار دامپزش��کی در‬ ‫اس��تان را ‪ ۴‬واح��د بیان کرد و اف��زود‪ :‬باید از ظرفیت‬ ‫محصوالت ش��یالتی برای توس��عه ارزاوری در اس��تان‬ ‫بهره گیری و موانع فرارو را رفع کنیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه رضوانی با توس��عه ازمایش��گاه های همکار‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد از برگزاری طرح نظارتی‬ ‫ویژه اقالم دارای اولویت و کاالهای اساسی در استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان یزد‪ ،‬محمدرضا علمداریزدی گفت‪ :‬این طرح در راستای بخشنامه های‬ ‫اس��تانی و برنامه ریزی های انجام ش��ده‪ ،‬با محوریت تش��دید نظارت و بازرسی‬ ‫بر کاالهای اولویت دار و اقالم اساس��ی از جمله‪ ،‬گوش��ت قرمز‪ ،‬گوش��ت مرغ‪،‬‬ ‫تخم مرغ‪ ،‬ش��کر‪ ،‬میوه وتره بار‪ ،‬لبنیات‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬الستیک‪ ،‬سیمان‪ ،‬ماسک‬ ‫و اقالم بهداش��تی از دهه دوم مرداد اغاز ش��ده و تا ‪ 10‬ش��هریور سال جاری‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایجاد ثبات و ارامش در بازار‪ ،‬افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای‬ ‫اعتماد عمومی‪ ،‬ایجاد زمینه مناس��ب برای تامین و توزیع مایحتاج عمومی و‬ ‫جلوگیری از هرگونه احتکار و امتناع از عرضه به قصد گرانفروش��ی یا اضرار به‬ ‫‹ ‹بازارهای صادراتی ایران‬ ‫وی خاوی��ار پرورش��ی‪ ،‬گوش��ت ماهی��ان خاویاری‪،‬‬ ‫خوراک ابزیان‪ ،‬ماهی پرورش��ی تازه و کنس��رو ماهی‬ ‫را ازجمله محصوالت ش��یالتی مطرح کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫کشورهایی مانند المان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬امارات متحده عربی‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬جمهوری اذربایجان و ترکمنستان ازجمله‬ ‫بازارهای صادراتی به شمار می روند‪.‬‬ ‫وی توس��عه محص��والت ش��یالتی باکیفی��ت و‬ ‫صادرات مح��ور را ازجمله برنامه ها بی��ان کرد و گفت‪:‬‬ ‫این اس��تان قطب ابزی پروری کش��ور به شمار می رود‬ ‫و بای��د از ای��ن ظرفیت ب��رای جهش تولید در س��ال‬ ‫جاری بهره گیری کرد‪ .‬س��االنه بی��ش از ‪ ۱۱۰‬هزار تن‬ ‫محص��والت ش��یالتی در مازندران تولید می ش��ود که‬ ‫تالش برای توسعه صادرات این محصوالت در ارزاوری‬ ‫و رونق اقتصادی تاثیر بسزایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫الحاق یک اسکله فلزی به بندر شهید حقانی‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از نصب یک اس��کله ویژه‬ ‫پهلوگیری شناورهای تجسس و نجات در بندر شهید حقانی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬با بهره برداری از این اسکله امکان انتقال ایمن تر افراد‬ ‫سانحه دیده فراهم شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬علیرض��ا محمدی کرجی ران با‬ ‫بیان اینکه بندر ش��هید حقانی در قلب ش��هر بندرعباس به عنوان‬ ‫مهم ترین و بزرگ ترین پایانه مس��افری دریایی با ‪ ۱۱‬پست اسکله‬ ‫ارائه دهنده خدمات به مسافران و گردشگران دریایی برای عزیمت‬ ‫به جزایر مرکز اس��تان اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ل��زوم جانمایی و نصب‬ ‫یک اس��کله ویژه پهلوگیری ش��ناورهای تجسس و نجات امداد با‬ ‫هدف انتقال ایمن تر افراد س��انحه دیده و بیماران در دس��تور کار‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدی��رکل بنادر و دریانوردی هرم��زگان ادامه داد‪ :‬پس از انجام‬ ‫عملیات جانمایی س��اخت یک اسکله فلزی با مشخصات فنی ‪۲۰‬‬ ‫مت��ر طول‪ ۵ ،‬مترعرض و ابخور حدود ‪ ۴۰‬س��انتی متر با عرش��ه‬ ‫ازاد ‪ ۱.۱‬متر مطابق عرش��ه ازاد ش��ناورهای موجود تجس��س و‬ ‫نجات اغاز شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد‬ ‫برگزاری طرح نظارتی ویژه کاالهای اساسی‬ ‫مه��دی گلچ��وب‪ ،‬مدیرکل دفت��ر هماهنگ��ی امور‬ ‫اقتص��ادی اس��تانداری مازن��دران نی��ز با بی��ان اینکه‬ ‫کشورهای مختلف ازجمله روسیه متقاضی محصوالت‬ ‫ابزی اس��تان هس��تند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬بای��د از ظرفیت‬ ‫کش��ورهای همس��ایه و هدف و اوراس��یا در این بخش‬ ‫بهره گیری کرد‪ .‬از هم��ه ظرفیت های قانونی برای حل‬ ‫مش��کالت فرا رو بهره خواهیم گرفت تا بازار صادراتی‬ ‫ابزیان را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اظه��ار اینک��ه اس��تانداری ب��رای حمایت از‬ ‫صادرکنندگان به ویژه در حوزه ش��یالت امادگی دارد و‬ ‫پای کار ایستاده است‪ ،‬افزود‪ :‬از همه ظرفیت های قانونی‬ ‫برای حل مش��کالت فرا رو بهره خواهیم گرفت تا بازار‬ ‫صادراتی ابزیان را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫حسن اس��حاقی‪ ،‬سرپرس��ت ش��یالت مازندران نیز‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا مهر‪ ،‬توس��عه ص��ادرات ابزی��ان را از‬ ‫برنامه های تدوین ش��ده بیان می کن��د و می گوید‪ :‬برای‬ ‫توسعه صادرات این بخش باید مسائل و موانع گمرکی‪،‬‬ ‫دامپزشکی و مشکالت مسیر صادرات را برطرف کرد‪.‬‬ ‫جامعه پس از اعالم ضرورت عرضه از س��وی مراجع قانونی‪ ،‬از جمله مهم ترین‬ ‫اهداف نظارتی این طرح در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد‪ :‬بازرسان این‬ ‫س��ازمان در هماهنگی با سایر نهادها و نهاد های ذی ربط با انجام بازرسی های‬ ‫هوشمند در دو نوبت صبح و عصر‪ ،‬بر وضعیت بازار کاال و خدمات مشمول در‬ ‫مراحل تامین‪ ،‬توزیع‪ ،‬ارائه خدمات و نرخ متناسب با نیاز بازار نظارت می کنند‪.‬‬ ‫علمداری��زدی برخ��ورد با تخلفات در راس��تای افزایش امنی��ت اقتصادی‪،‬‬ ‫رس��یدگی فوری‪ ،‬دقیق و کارشناسی به ش��کایات و گزارش های مردمی را از‬ ‫جمله موارد دیگری دانس��ت که با قید فوریت در دس��تورکار این سازمان قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان یزد یاداورشد‪:‬‬ ‫س��تاد خبری این س��ازمان طی س��امانه تلفنی ‪ ۱۲۴‬اماده دریافت گزارشات‬ ‫شهروندان گرامی است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول گفت‪ :‬س��اخت این ش��ناور به ط��ور کامال‬ ‫بوم��ی و در اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی بندرش��هید‬ ‫رجای��ی انج��ام و پ��س از انجام عملی��ات ش��مع کوبی‪ ،‬به محل‬ ‫تعیین ش��ده در بن��در ش��هید حقان��ی منتق��ل و در محل نصب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گفته محمدی کرجی ران این نوع اس��کله های فلزی ش��ناور‬ ‫به گونه ای طراحی ش��ده که کمترین اختالف عرش��ه ازاد با عرشه‬ ‫ازاد ش��ناورهای تجسس و نجات را دارا بوده و امکان حمل ایمن‬ ‫افراد سانحه دیده بیمار و مجروح در بهترین شرایط فراهم و انتقال‬ ‫به خشکی با سهولت و به راحتی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫براساس گزارش بنادر و دریانوردی هرمزگان‪ ،‬بزرگ ترین پایانه‬ ‫مس��افری دریایی کشور (بندرشهید حقانی ) در مرکز استان همه‬ ‫روزه پذیرای تعداد زیادی از مس��افران و گردشگران دریایی است‬ ‫همچنین فاصله این بندر تا بندر ش��هید ذاکری قشم ‪ ۱۲.۳‬مایل‬ ‫دریای��ی برابر ب��ا (‪ ۲۳‬کیلومتر)‪ ،‬تا بندر هرم��ز ‪ ۹.۶‬مایل (معادل‬ ‫‪ ۱۸‬کیلومت��ر) و تا جزی��ره الرک ‪ ۱۸‬مایل دریای��ی برابر با (‪۱۳‬‬ ‫کیلومتر) است‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد اصناف از کرونا اسیب دیدند‬ ‫رئیس کمیس��یون نظ��ارت و بازرس��ی اتاق‬ ‫اصناف ایران گف��ت‪ ۳ :‬میلیون واحد صنفی در‬ ‫س��طح کش��ور دارای فعالیت بوده که بیماری‬ ‫کرونا به ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد از اصناف اس��یب وارد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫موس��ی رضاغفاریان در جم��ع خبرنگاران با‬ ‫اشاره به فعالیت ‪ ۸۳۰۰‬اتحادیه صنفی و وجود‬ ‫‪ ۱۸۵۰‬رس��ته ش��غلی در سطح کش��ور افزود‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۶۰۰۰‬واحد تولیدی در س��طح‬ ‫کشور دارای فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در زمان ش��یوع کرونا برخی‬ ‫واحدهای صنفی س��طح کش��ور مانند تاالرها و‬ ‫رس��توران ها به طور صددرصدی دچار اسیب و‬ ‫ضرر زیان اقتصادی شدند‪.‬‬ ‫غفاری��ان با اش��اره ب��ه پرداخت تس��هیالت‬ ‫به مش��اغل اس��یب دیده از کرونا مط��رح کرد‪:‬‬ ‫واحدهای صنفی دچار خس��ارت ناشی از کرونا‬ ‫ب��ا ثبت نام در س��امانه کارا و تایی��د الزم برای‬ ‫پرداخت وام به بانک های عامل معرفی می شوند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از فعالیت بیش از ‪ ۶۰‬هزار واحد‬ ‫صنفی در رسته های گوناگون در استان همدان‬ ‫خب��ر داد و تصریح کرد‪ :‬از واحدهای صنفی ‪۳۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۴۶‬مورد بازرس��ی با ‪ ۴۱۳‬مورد گشت‬ ‫مش��ترک و ‪ ۹۰۳‬پرون��ده تخلف ب��ه تعزیرات‬ ‫حکومتی معرفی و ‪ ۱۲۳۴‬مورد شکایت مردمی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1585‬‬ ‫پیاپی ‪2903‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫اسلب خریدار ندارد یا پای مهندسی عرضه در میان است؟‬ ‫‹ ‹مخالفان شفاف سازی‬ ‫محمد اعتباری‪ ،‬کارشناس بازار در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬معامالت اس��لب از سال ‪ ۹۷‬به خارج بورس‬ ‫کاال انتقال پیدا کرد‪ ،‬از همین رو معامالت این محصول‬ ‫فوالدی به طور غیرش��فاف انجام می شد و امکان ردیابی‬ ‫تولیدکنندگان ورق به طور کامل ممکن نبود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬در ش��رایطی که ب��ازار با کاهش‬ ‫قابل توجه ورق های فوالدی روبه رو شده‪ ،‬معامالت اسلب‬ ‫نیز مورد توجه قرار گرفته اس��ت و س��تاد تنظیم بازار‬ ‫اقدام به تعیین کف عرضه و الزام تولیدکنندگان اس��لب‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫س��ه شرکت بزرگ فوالدی یعنی فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزس��تان و ف��والد هرم��زگان تولیدکنن��دگان اصلی‬ ‫اسلب کشور به ش��مار می روند‪ .‬این محصول متقاضیان‬ ‫محدودی دارد‪ .‬بر همین اس��اس نیز معامالت اسلب از‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬از رینگ معامالتی ب��ورس کاال خارج و مقرر‬ ‫ش��د این معامله میان خریدار و فروشنده انجام شود‪ .‬از‬ ‫ابتدای امس��ال و با تش��دید محدودیت های بین المللی‪،‬‬ ‫واردات ورق ف��والدی ب��ه کش��ور تقریبا متوقف ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬فشار ناش��ی از کمبود ورق‬ ‫به واحدهای نوردی و در ادامه به واحدهای تولیدکننده‬ ‫اسلب منتقل شد‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬برخی نوردکاران با ظرفیت های پایینی‬ ‫فعالی��ت می کنند که عل��ت اصل��ی ان را کمبود مواد‬ ‫اولیه تولید می دانند تا جایی که ش��اهد رش��د بی سابقه‬ ‫قیمت ورق در ماه های گذش��ته بوده ایم‪ .‬س��تاد تنظیم‬ ‫بازار نیز برای کنترل ش��رایط یادش��ده اقدام به تعیین‬ ‫کف عرضه برای تولیدکنندگان اس��لب کشور و الزام به‬ ‫معامله در رینگ معامالتی بورس کاال کرد‪ .‬گفتنی است‬ ‫تولیدکنن��دگان ورق نیز در ادامه مل��زم به عرضه ورق‬ ‫تولیدی خود در بورس کاال خواهند ش��د‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫عرضه اس��لب یادشده خریداری نداش��ت و با استقبال‬ ‫روبه رو نشد‪.‬‬ ‫برای بررسی دالیل نبود خریدار با فعاالن این صنایع‬ ‫و ب��ازار گفت وگ��و کرده ایم‪ .‬دالیل متع��ددی برای این‬ ‫عدم اس��تقبال ذکر می شود‪ .‬نخس��ت انکه شرکت های‬ ‫مصرف کننده اس��لب اغلب با مش��کل تامین نقدینگی‬ ‫روبه رو هستند‪ .‬البته برای رفع این مشکل امکان خرید‬ ‫اسلب توسط واسطه مش��خص از سمت شرکت نوردی‬ ‫و ف��روش مج��دد ان ب��ه تولیدکننده مش��خص فراهم‬ ‫شده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬براس��اس بخشنامه کارگروه‬ ‫تنظی��م بازار‪ ،‬ش��رکت های نوردی که اس��لب از بورس‬ ‫کاال خریداری کرده اند باید در مدت یک ماه معادل ‪۹۵‬‬ ‫درصد اس��لب دریافتی‪ ،‬ورق گرم در بورس کاال عرضه‬ ‫کنند‪ .‬این درحالی اس��ت که نوردکاران معتقدند قیمت‬ ‫پایه ورق گرم در بورس کاال‪ ،‬پایین تر از هزینه مواد اولیه‬ ‫خریداری شده ازسوی انهاست‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬برخی منابع اگاه نیز اعتقاد دارند نبود‬ ‫خریدار برای اس��لب عرضه شده در بورس کاال به واسطه‬ ‫اقدام��ی مهندس��ی ش��ده ش��کل گرفته اس��ت‪ ،‬یعنی‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف کنن��دگان تمایل دارند جریان‬ ‫خرید و فروش این محصول را به حالت قبل بازگردانند‬ ‫و درنتیجه اقدام به خرید از بورس نمی کنند‪.‬‬ ‫نب��ود خری��دار برای اس��لب عرضه ش��ده در ب��ورس کاال به واس��طه‬ ‫اقدامی مهندس��ی ش��ده ش��کل گرفته اس��ت‪ ،‬یعنی تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان تمایل دارند جریان خرید و فروش این محصول را به‬ ‫حالت قبل بازگردانند و درنتیجه اقدام به خرید از بورس نمی کنند‬ ‫ب��ه معامله در رینگ معامالتی ب��ورس کاال و همچنین‬ ‫الزام عرضه ورق تولیدی در بورس کاال کرده است‪.‬‬ ‫با این وجود در هفته های گذش��ته ش��اهد ان بودیم‬ ‫که با وجود عرضه اس��لب در ب��ورس کاال‪ ،‬این محصول‬ ‫خری��داری نداش��ت‪ .‬اعتب��اری در تش��ریح دالیل نبود‬ ‫خریدار برای اس��لب گفت‪ :‬کمب��ود نقدینگی به عنوان‬ ‫یکی از دالیل اصلی نبود تقاضا برای برای خرید اس��لب‬ ‫از بورس کاال یاد می ش��ود‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬واحدهایی‬ ‫مانند ف��والد کاویان و فوالد گیالن که خریدار اس��لب‬ ‫و تولیدکننده ورق هس��تند‪ ،‬نقدینگی کافی برای خرید‬ ‫ورق ندارند‪.‬‬ ‫ای��ن واحدها اغلب به دلیل همی��ن کمبود نقدینگی‪،‬‬ ‫به ص��ورت حق العم��ل کاری فعالی��ت می کنن��د؛ یعنی‬ ‫شرکت های واس��طه ای اس��لب را از تولیدکنندگان ان‬ ‫خری��داری می کنند‪ ،‬ان را در اختی��ار این واحدها قرار‬ ‫می دهند و به جای اسلب‪ ،‬ورق دریافت می کنند‪ .‬بدین‬ ‫ترتی��ب تولید و گردش کار هم در این مجموعه ها ادامه‬ ‫می یابد‪ .‬به عالوه انکه بخشی از ظرفیت خالی واحدهای‬ ‫تولید ورق‪ ،‬تکمیل می شود؛ بنابراین کمبود نقدینگی را‬ ‫باید از دالیل اصلی نبود تقاضا برای اسلب در معامالت‬ ‫بورس کاال دانست‪.‬‬ ‫این فعال بازار گفت‪ :‬در خرید واسطه ای‪ ،‬زمانی به این‬ ‫تولیدکنندگان برای پرداخت هزینه اسلب داده می شود‪،‬‬ ‫اما در خرید مس��تقیم از ب��ورس کاال چنین زمانی داده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫البته در خرید از بورس کاال نیز تمهیدی اندیشیده شده‬ ‫مبنی بر اینکه یک ش��رکت واس��طه می تواند از س��وی‬ ‫واحده��ای تولیدی‪ ،‬ماموریت خرید اس��لب را بر عهده‬ ‫بگیرد‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬ش��رکت های تولیدکننده و‬ ‫مصرف کننده محصول عرضه شده باید مشخص باشند و‬ ‫واحده��ای تولیدی زمانی را برای تامین نقدینگی مورد‬ ‫نیاز خود در مسیر تولید خواهند داشت‪.‬‬ ‫این فعال بازار تاکیدکرد‪ :‬بخشی از این عدم رغبت برای‬ ‫خرید اسلب را باید به هماهنگی میان تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان این محصول و به نوعی مهندسی عرضه‬ ‫و تقاضا و تمایل به بازگشت به شرایط قبلی نسبت داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خریداران اسلب به دنبال خرید مدت دار یا‬ ‫ال سی هستند؛ بنابراین فروش اسلب به صورت زمان دار‬ ‫(ال سی) در بورس کاال‪ ،‬یکی دیگر از راه حل هایی است‬ ‫که می تواند مورد توجه قرار گیرد‪ .‬اما اغلب رابطه خوبی‬ ‫می��ان تولیدکنندگان ورق و اس��لب وجود ندارد؛ یعنی‬ ‫اغلب سازندگان اسلب ترجیح می دهند محصول خود را‬ ‫به واسطه ای بفروشند و هزینه ان را به طور نقد دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫متاس��فانه برخی واحدهای تولید ورق در حال حاضر‬ ‫با مش��کالت مدیریتی روبه رو هس��تند و تولیدکننده ها‬ ‫ترجی��ح می دهند در قرارداد مس��تقیم با انها نباش��ند‪.‬‬ ‫گوی��ی از تضمین کافی برای خری��د مدت دار برخوردار‬ ‫نیستند‪ ،‬اما واس��طه ها معموال این ریسک را می پذیرند‬ ‫و ب��ا توجه به نوع فعالیت خود‪ ،‬تضامین الزم را دریافت‬ ‫می کنن��د‪ .‬البته در بحث ورود مجدد اس��لب به بورس‬ ‫کاال‪ ،‬موضوع ش��فافیت هم مطرح است‪ ،‬هرچند تجربه‬ ‫نش��ان داده گویی کسی تمایل به خرید اسلب در قالبی‬ ‫شفاف را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تعامل میان تولیدکنندگان‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های فوالد مبارک��ه‪ ،‬فوالد خوزس��تان و فوالد‬ ‫هرمزگان تولیدکنندگان اصلی اسلب کشور هستند‪ .‬در‬ ‫ای��ن میان‪ ،‬واحدهای کوچک دیگری نیز اقدام به تولید‬ ‫اس��لب می کنند‪ ،‬اما اغلب این واحدها خود تولیدکننده‬ ‫ورق فوالدی هس��تند و اسلب را برای مصارف خودشان‬ ‫تولی��د می کنن��د‪ .‬میزان اس��لبی که س��االنه وارد بازار‬ ‫می شود‪ ۲.۵ ،‬تا ‪ ۳‬میلیون تن براورد می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه اس��تراتژی عرضه اسلب در بورس کاال را‬ ‫درست دانست و موافقت خود را با الزام تولیدکنندگان‬ ‫ای��ن محصول فوالدی در بورس کاال اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬نیاز به اس��لب در بازار داخلی وجود دارد؛‬ ‫بنابراین باید جلوی صادرات ان گرفته شود چراکه این‬ ‫اقدام در ادامه منفعت اقتصادی کشور را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫شهرس��تانی گف��ت‪ :‬مدت��ی اس��ت تف��اوت قیمتی‬ ‫قابل توجهی میان نرخ ورق فوالدی عرضه شده در بورس‬ ‫کاال با بازار ازاد وجود دارد و این التهاب مسیر خود را به‬ ‫بازار اس��لب به عنوان ماده اولیه تولید ورق نیز باز کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬برخی واحدهای تولیدکننده ورق‬ ‫فوالدی با ظرفیت به مراتب پایین تر از ظرفیت اس��می‬ ‫خ��ود فعالیت می کنند و چنانچه این واحدها مواد اولیه‬ ‫کافی در اختیار داشته باشند‪ ،‬بخشی از کمبود ورق در‬ ‫کشور جبران خواهد شد‪ .‬به عالوه انکه با تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش‪ ،‬موقعیت های ش��غلی متعدد دیگ��ری نیز ایجاد‬ ‫خواهد شد و درنهایت منفعت کلی برای کشور دارد‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫افزود‪ :‬در همین حال از واحدهای تولیدکننده اسلب که‬ ‫توان تولید ش��مش و اسلب را به صورت همزمان دارند‪،‬‬ ‫انتظ��ار می رود تمام توان تولید خود را به تولید اس��لب‬ ‫اختصاص دهند‪ .‬چنانچه کل اسلب تولید شده در کشور‬ ‫به مصرف داخلی برس��د و در همین حال‪ ،‬نقاط ضعف‬ ‫سامانه بهین یاب‪ ،‬برطرف شود‪ ،‬امکان بازگشت تعادل به‬ ‫این بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه بس��یاری از واحدهایی که‬ ‫در س��امانه بهین یاب عضویت دارند‪ ،‬تولیدکننده واقعی‬ ‫نیس��تند‪ .‬درنتیجه بخشی از تقاضا برای ورق غیرواقعی‬ ‫اس��ت و همین تقاضا زمینه التهاب در کل این زنجیره‬ ‫را فراهم می کند‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در پایان ایج��اد تعاملی س��ازنده میان‬ ‫تولیدکننده ه��ای اس��لب و ن��وردکاران را راه حلی برای‬ ‫رفع این التهابات دانست و تاکید کرد‪ :‬دولت باید زمینه‬ ‫برقراری این تعامل را فراهم کند تا بدین ترتیب دس��ت‬ ‫واسطه ها از این بازار کوتاه شود‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد اعتباری‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫ن پایانی‬ ‫‹ ‹سخ‬ ‫ورق فوالدی با نابسامانی‬ ‫از ابتدای امسال بازار‬ ‫بود ورق بازار این محصول‬ ‫روبه رو شده است‪ .‬کم‬ ‫ان به اس��لب نیز رسیده‬ ‫را ملتهب کرده و اثرات‬ ‫نیز س��تاد تنظیم بازار با‬ ‫اس��ت‪ .‬بر همین اساس‬ ‫رق فوالدی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫هدف افزایش تولید و‬ ‫عرضه محص��والت خود در‬ ‫اس��لب را موظف به‬ ‫ت‪ ،‬اما این عرضه خریداری‬ ‫بورس کاال کرده اس��‬ ‫یم بازار با شکست روبه رو‬ ‫نداشت و سیاست تنظ‬ ‫گاه‪ ،‬این شکس��ت را ناشی از‬ ‫ش��د‪ .‬برخی منابع ا‬ ‫��دگان و مصرف کنندگان‬ ‫تبانی می��ان تولیدکنن‬ ‫اسلب می دانند‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان لنجان تاکید کرد‬ ‫خدامراد صالحی‪ ،‬فرماندار شهرستان لنجان که‬ ‫به همراه اعضای شورای تامین این شهرستان از‬ ‫خط��وط تولید فوالد مبارک��ه بازدید می کرد‪ ،‬در‬ ‫جلسه ای مش��ترک با مدیرعامل فوالد مبارکه و‬ ‫جمعی از معاونان و مدیران این شرکت اظهارکرد‪:‬‬ ‫استمرار تولید در فوالد مبارکه در شرایط تحریم‬ ‫و شیوع ویروس کرونا‪ ،‬مایه افتخار است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان‪ ،‬وی ضمن ابراز خرس��ندی از حضور در‬ ‫فوالد مبارکه گفت‪ :‬بسیار خرسندم از اینکه امروز‬ ‫فرصتی دس��ت داد تا از نزدیک به کارکنان عزیز‬ ‫و جهادگر این شرکت معظم خدا قوت بگوییم‪.‬‬ ‫صالح��ی با اش��اره به اینکه اج��رای طرح های‬ ‫توس��عه در فوالد مبارکه یک��ی از مزیت های این‬ ‫شرکت است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این امر در پویایی این‬ ‫شرکت نقش موثری دارد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬فعالیت مجموعه مدیریت و کارکنان‬ ‫فوالد مبارک��ه در این زمین��ه قابل تقدیر و برای‬ ‫ه��ر ایران��ی مایه مباهات اس��ت؛ به وی��ژه اینکه‬ ‫ای��ن مجموع��ه صنعتی در مجاورت شهرس��تان‬ ‫لنج��ان اس��ت و در عرصه مل��ی و بین المللی با‬ ‫محصوالت متنوع و باکیفیتی که تولید می کند‪،‬‬ ‫حرف ه��ای زیادی برای گفتن دارد‪ .‬مهم تر اینکه‬ ‫استمرار تولید فوالد مبارکه در شرایط تحریم و کرونا‬ ‫ای��ن مجموعه در کنار فرایند تولید و برنامه های‬ ‫توس��عه‪ ،‬همواره اس��تفاده بهینه از ان��رژی را در‬ ‫دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان لنجان از اجرای طرح ایجاد‬ ‫شبکه فاضالب در شهرستان های لنجان و مبارکه‬ ‫به عنوان یکی از طرح های مهم این ش��رکت یاد‬ ‫کرد و افزود‪ :‬استفاده از پساب فاضالب شهرهای‬ ‫اطراف و بازچرخانی اب تصفیه ش��ده در خطوط‬ ‫تولید ش��رکت امتیازی ویژه ب��رای فوالد مبارکه‬ ‫به ش��مار می ای��د که باع��ث بهب��ود فرایندهای‬ ‫زیس��ت محیطی اس��ت؛ ضمن اینک��ه از این اب‬ ‫می تواند در پروژه بزرگ نورد گرم ش��ماره ‪ ۲‬نیز‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬به طورکلی این تدابیر باعث ش��ده‬ ‫میزان برداشت اب خام این شرکت از زاینده رود‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫صالح��ی در ادامه با اش��اره ب��ه همکاری های‬ ‫شهرس��تان لنجان در احداث این شبکه فاضالب‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬از انجاکه خروجی ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه منافع ملی را در برمی گیرد‪ ،‬شهرس��تان‬ ‫لنجان نی��ز در حد ام��کان با س��رمایه گذاری و‬ ‫مش��ارکت در برنامه های شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫همه حوزه ها‪ ،‬به ویژه در پروژه اخیر این ش��رکت‬ ‫ک��ه احداث ش��بکه فاضالب در شهرس��تان های‬ ‫لنجان و مبارکه به منظور اس��تفاده از پساب های‬ ‫شهری در خطوط تولید بوده‪ ،‬همکاری های الزم‬ ‫را به عمل اورده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اهمیت ل��زوم برقراری تعامل‬ ‫گسترده تر میان شهرستان لنجان و شرکت فوالد‬ ‫مبارکه گفت‪ :‬ازانجاکه فوالد س��با در هم جواری‬ ‫این شهرس��تان اس��ت‪ ،‬طبیعتا ای��ن تعامالت به‬ ‫بهب��ود فراینده��ای تولید ای��ن مجتمع کمک‬ ‫شایانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫از ای��ن حیث نیز تاکنون شهرس��تان لنجان از‬ ‫هیچ کمکی کوتاهی نکرده اس��ت‪ .‬ما با توجه به‬ ‫مس��ئولیتی که به عهده داشته ایم‪ ،‬همیشه درباره‬ ‫تس��هیل روند کارهای جهادگران عزیز در فوالد‬ ‫مبارکه اعالم امادگی کرده ایم تا ضمن تس��هیل‪،‬‬ ‫هماهنگی و مدیریت امور اداری شهرس��تان‪ ،‬در‬ ‫سال جاری که از سوی رهبر معظم انقالب سال‬ ‫«جهش تولید» نام گذاری شده‪ ،‬به خوبی در کنار‬ ‫این عزیزان‪ ،‬به تولید بیشتر کمک کنیم‪.‬‬ ‫فرماندار شهرس��تان لنج��ان در بخش پایانی‬ ‫س��خنان خود ضمن قدردانی از مس��اعدت های‬ ‫ف��والد مبارکه به شهرس��تان لنج��ان در جریان‬ ‫ش��یوع کرونا تصریح کرد‪ :‬به جهت مس��ئولیتی‬ ‫که به عهده دارم و نیز به عنوان یک ش��هروند به‬ ‫وجود این مرکز صنعت��ی افتخار می کنم و برای‬ ‫مسئوالن و کارکنان این مجموعه ارزوی سالمتی‬ ‫دارم‪.‬‬ ‫از حس��ن نیت مس��ئوالن شهرستان لنجان به‬ ‫فوالد مبارکه به عنوان یک س��رمایه ملی تش��کر‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫در این جلسه‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ف��والد مبارکه نیز ضمن خیرمقدم به مهمانان از‬ ‫حس��ن نیت مسئوالن شهرستان لنجان به فوالد‬ ‫مبارکه به عنوان یک سرمایه ملی قدردانی کرد و‬ ‫گفت‪ :‬همان گونه که اش��اره شد همه مردم ایران‬ ‫به نوعی از منافع فوالد مبارکه بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫درعین ح��ال و به ط��ور قطع‪ ،‬ف��والد مبارکه نیز‬ ‫همواره توس��عه پایدار به ویژه در منطقه پیرامون‬ ‫خود را مدنظر داشته و دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه اظهارکرد‪ :‬مدیریت این‬ ‫ش��رکت بر این باور است که براساس همکاری و‬ ‫زندگی مسالمت امیز با جامعه هم جوار خود است‬ ‫که می تواند کارها‪ ،‬فعالیت های تولیدی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ش��رکت و اهداف نظام را محقق کند‪ .‬عظیمیان‬ ‫در پای��ان بر اهمی��ت و لزوم توس��عه همه جانبه‬ ‫همکاری ها میان صنعت و جامعه تاکید کرد‪.‬‬ ‫نای��ب رئی��س کمیس��یون مع��ادن و‬ ‫صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اس��تقبال‬ ‫از معرفی حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر‬ ‫پیش��نهادی صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم پس از جلس��ه رای اعتماد مجلس‪،‬‬ ‫تصمیم گیری های ضروری برای توس��عه پایدار‬ ‫زنجیره اهن و فوالد‪ ،‬انجام شود و این در توان‬ ‫وزیر پیشنهادی است‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫اتاق ایران‪ ،‬س��جاد غرقی افزود‪ :‬در چند ماهی‬ ‫که مدرس خیابانی سرپرس��تی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را برعهده داشتند‪ ،‬نشان دادند‬ ‫اهل کار کارشناس��ی و مش��ورت با اتحادیه ها‬ ‫و تش��کل ها بوده و حاضر ب��ه اتخاذ تصمیمات‬ ‫درس��ت برای توس��عه صنعتی و معدنی کشور‬ ‫هس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به دلی��ل دخالت های‬ ‫دولت در زنجیره فوالد در س��ال های گذشته‪،‬‬ ‫شاهد توسعه نامتوازن در این زنجیره هستیم؛‬ ‫تاجایی که این سیاس��ت ها بیش از ‪ ۲۰۰‬معدن‬ ‫س��نگ اهن را به تعطیلی کش��انده است‪ .‬این‬ ‫فعال ح��وزه معدن ب��ا تاکید بر ل��زوم اصالح‬ ‫سیاس��ت های دولت در زنجی��ره اهن و فوالد‬ ‫گف��ت‪ :‬تعیی��ن دس��توری ن��رخ س��نگ اهن‪،‬‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬گندله و اهن اس��فنجی براساس‬ ‫ضریب��ی از قیمت ش��مش فوالد خوزس��تان‬ ‫یکی از این سیاست هاست‪ .‬ضریب های درنظر‬ ‫گرفت��ه ش��ده فاصله معن��اداری ب��ا نرخ های‬ ‫جهانی ایج��اد کرده و در نتیج��ه بیش از ‪۸۶‬‬ ‫ه��زار میلی��ارد ریال یاران��ه از بخش معدن به‬ ‫صنعت فوالد کش��ور پرداخت می ش��ود‪ .‬نایب‬ ‫رئیس کمیس��یون مع��ادن و صنای��ع معدنی‬ ‫اتاق ایران ادامه داد‪ :‬ارزان فروش��ی سنگ اهن‬ ‫در ش��رکت های بزرگ معدنی س��بب کاهش‬ ‫س��ود‪ ،‬و در معادن کوچک و متوس��ط موجب‬ ‫تعطیلی و ضرردهی شده است‪ .‬غرقی با هشدار‬ ‫نسبت به ادامه روند فعلی تعیین قیمت گذاری‬ ‫در زنجیره اهن و فوالد کشور ادامه داد‪ :‬مرکز‬ ‫ملی امار ایران‪ ،‬ارزش سرمایه گذاری در معادن‬ ‫فعال کش��ور را هر سال محاس��به می کند که‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬موجود اس��ت‪ .‬براساس این‬ ‫امار برای نخس��تین بار از زمان جمع اوری امار‬ ‫(سال ‪ )۱۳۷۵‬برای ‪ ۳‬سال متوالی در سال های‬ ‫‪ ۹۶ ،۹۵‬و ‪ ۹۷‬ارزش س��رمایه گذاری در معادن‬ ‫س��نگ اهن کش��ور منفی بود و در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫نسبت به س��ال ‪ ۹۴‬در قالب ریالی ‪ ۵۳‬درصد‬ ‫و در قال��ب دالری ‪ ۸۹‬درص��د ش��اهد کاهش‬ ‫س��رمایه گذاری هس��تیم‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬در‬ ‫حالی که کشور نیاز به تولید سنگ اهن بیشتر‬ ‫برای پاس��خ به نیاز واحدهای فوالدی در حال‬ ‫ساخت دارد‪ ،‬به دلیل سیاست های اتخاذ شده‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در حالی ش��اهد کاهش سرمایه گذاری‬ ‫قابل توجه در معادن فعال کش��ور هستیم که‬ ‫دول��ت در نظر دارد ت��ا س��ال ‪ ،۱۴۰۴‬میزان‬ ‫تولید فوالد در کش��ور را به رق��م ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن برس��اند‪ .‬به این ترتیب برای پاسخگویی به‬ ‫این ظرفیت‪ ،‬اس��تخراج و تولی��د ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫تنی کلوخه س��نگ اهن در س��ال ‪ ،۹۸‬باید به‬ ‫‪ ۱۵۴‬میلیون تن برس��د ک��ه با وضعیت فعلی‪،‬‬ ‫هیچ چشم اندازی برای دستیابی به این میزان‬ ‫تولی��د وجود ن��دارد‪ .‬نایب رئیس کمیس��یون‬ ‫معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت‪ :‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با درک درس��ت از‬ ‫وضعیت فعلی زنجی��ره‪ ،‬تغییر ضرایب قیمتی‬ ‫را در دس��تور کار خود قرار داد و از اتاق ایران‬ ‫برای بررس��ی موضوع درخواس��ت کرد‪ .‬با نظر‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬جلس��ات مشترکی میان‬ ‫کمیس��یون اقتصاد کالن و کمیسیون معادن‬ ‫و صنایع معدن��ی اتاق و با حضور تش��کل های‬ ‫مرتبط از جمله انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫و انجمن س��نگ اهن و همچنین مدیران عامل‬ ‫شرکت های بزرگ معدنی و فوالدی برگزار شد‪.‬‬ ‫غرق��ی ادامه داد‪ :‬اتاق ای��ران در نهایت ضمن‬ ‫تایید اثرات قیمت گذاری دس��توری و پایین تر‬ ‫از نرخ ه��ای جهانی بر میزان س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫کاهش س��وداوری معادن ب��زرگ و ضرردهی‬ ‫و تعطیل��ی معادن کوچک‪ ،‬کاه��ش بهره وری‬ ‫کارخانج��ات فوالدی و تهدی��د جدی زنجیره‬ ‫اهن و فوالد در صورت ادامه وضعیت موجود‪،‬‬ ‫خواس��تار ترمیم و اصالح ضرایب شدند‪ .‬براین‬ ‫اس��اس که نس��بت قیم��ت به ش��مش فوالد‬ ‫داخل کش��ور برای سنگ اهن از ‪ ۷.۵‬به ‪ ۸.۵‬؛‬ ‫کنسانتره از ‪ ۱۶‬به ‪۱۹‬؛ گندله از ‪ ۲۳.۵‬به ‪ ۲۶‬و‬ ‫اهن اسفنجی از ‪ ۵۰‬به ‪ ۵۳‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به نظر می رسد موضوع انتخاب وزیر‬ ‫جدید سبب شد تا این وزارتخانه تصمیم گیری‬ ‫در این ب��اره را به پس از برگزاری جلس��ه رای‬ ‫اعتماد موکول کند و امیدواریم مدرس خیابانی‬ ‫پ��س از اخ��ذ رای اعتم��اد ب��اال از نمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬بر مبنای نظرات کارشناس��ی موجود‬ ‫نسبت به اصالح روندهای پیشین گذشته‪ ،‬در‬ ‫راستای توسعه معادن در کشور گام بردارد‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫خبری که در بازار‬ ‫قرمز بورس‬ ‫گم شد‬ ‫دوش��نبه ‪ ۲۰‬مرداد‪ ،‬خبره��ای ضدونقیض پیرامون لغو پذیره نویس��ی‬ ‫صن��دوق دارا دوم‪ ،‬بازار بورس را تقریبا به ص��ورت کامل قرمزپوش کرد‪.‬‬ ‫در خبره��ای عجیب پیرامون صندوق دارا دوم‪ ،‬خبر شفاف س��ازی فوالد‬ ‫مبارکه ُگم شد‪.‬‬ ‫به گزارش بورس ‪ 24‬متن کامل اطالعیه شفاف س��ازی ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه به این ش��رح اس��ت‪ :‬پیرو اخبار منتشر ش��ده در فضای مجازی‬ ‫مبنی بر افزایش س��رمایه ش��رکت از محل سود انباش��ته و تجدید ارزی‬ ‫به اس��تحضار می رس��اند پیرو موارد مطرح شده در مجمع عمومی عادی‬ ‫س��الیانه شرکت مورخ ‪ 15‬مرداد ‪ 99‬و مباحث جاری در فضای مجازی و‬ ‫مطبوعات درباره افزایش س��رمایه شرکت‪ ،‬به استحضار می رساند با توجه‬ ‫به انتقال قسمتی از سود شرکت به حساب سود انباشه و تکلیف مجمع‪،‬‬ ‫افزایش س��رمایه از محل سود انباش��ته در برنامه شرکت قرار گرفته که‬ ‫پس از انجام تشریفات قانونی و تصویب هیات مدیره به اطالع سهامداران‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬همچنین درباره افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیابی‪،‬‬ ‫همان گونه که در شفاف س��ازی قبلی اعالم ش��د هیچ گون��ه برنامه ای در‬ ‫دس��تور کار ش��رکت وجود نداشته اس��ت‪ .‬لیکن با توجه به پیگیری های‬ ‫اخی��ر از س��وی نهادهای نظارت��ی درباره حفظ حقوق دول��ت در فرایند‬ ‫واگذاری س��هام در قالب صندوق های س��رمایه گذاری (‪ )ETF‬از طریق‬ ‫تجدید ارزیابی (مس��تقل از ارزش بازار سهام)‪ ،‬موارد مرتبط با موضوع در‬ ‫حال بررس��ی بوده که نتایج ان جهت اتخاذ تصمیم از س��وی سهامداران‬ ‫عمده‪ ،‬به هیات مدیره ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫ضرورت اصالح تصمیمات‬ ‫اشتباه در زنجیره فوالد‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1585‬‬ ‫پیاپی ‪2903‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توجه به معدن‬ ‫از نگاه حقوقی‬ ‫روح اهلل میرابی‪ /‬دبیر کمیته حقوقی و‬ ‫داوری خانه معدن ایران‬ ‫کمیته ه��ای نوزده گانه خانه مع��دن هر یک‬ ‫چارچ��وب خاص خود را دارند و از زاویه وظایف‬ ‫خود ب��ه موضوعات نگاه می کنن��د‪ .‬خانه معدن‬ ‫ت��ا پیش از تش��کیل کمیته حقوق��ی و داوری‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬کمیته داش��ت که در موضوعات اکتش��اف‪،‬‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬ماش��ین االت معدن��ی‪ ،‬بین المل��ل‪،‬‬ ‫دانش��جویی و‪ ...‬به بررسی مسائل مختلف بخش‬ ‫مع��دن می پرداختن��د‪ .‬این کمیته ه��ا مباحث‬ ‫معدن را از زاویه تخصصی خود بررسی و مطرح‬ ‫ک��رده و به نوعی اتاق فکر معدنکاران هس��تند‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب تمام مس��ائل ح��وزه معدن در‬ ‫کمیته های تخصص��ی خانه معدن مورد واکاوی‬ ‫ق��رار می گیرد و اغلب هم جلس��ه این کمیته ها‬ ‫منتج به اتخاذ برخی تصمیمات در حوزه دولت‬ ‫می شود‪ .‬کمیته حقوقی و داوری به عنوان کمیته‬ ‫نوزدهم‪ ،‬به تازگی تشکیل شده است‪ .‬این کمیته‬ ‫پیشینه ای طوالنی دارد و می توان گفت سراغاز‬ ‫ان به کل فعالیت های معدنی کشور بازمی گردد‬ ‫که به صورت مستمر با مباحث قانونی و حقوقی‬ ‫عجین ش��ده اس��ت‪ .‬از همان ابتدای تش��کیل‬ ‫کمیته داوری‪ ،‬این پیش��نهاد مطرح شد که این‬ ‫کمیته نس��بت به کمیته های دیگر نقش ناظر را‬ ‫داشته باش��د‪ .‬به این فکر افتادیم به دلیل اینکه‬ ‫کمیته ه��ای دیگ��ر در زمین��ه حقوقی تخصص‬ ‫کافی ندارند‪ ،‬مباحث حقوق��ی و قانونی انها در‬ ‫کمیت��ه حقوقی به طور تخصصی مورد بررس��ی‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬اگر دیگ��ر کمیته ها به هدف مدنظر‬ ‫نرس��یدند این امکان وجود دارد که نکات مبهم‬ ‫و س��واالت خود را به ما ارائه دهند تا در دستور‬ ‫کار ق��رار دهیم؛ بنابراین م��ا در کمیته حقوقی‬ ‫س��عی می کنی��م ابهامات و مس��ائلی ک��ه نیاز‬ ‫ب��ه حالج��ی حقوق��ی دارد را با کس��ب نظر از‬ ‫متخصصان این حوزه بررس��ی کنی��م‪ .‬امیدوارم‬ ‫ت این کمیته گس��ترده تر‬ ‫در این��ده دامنه فعالی ‬ ‫ش��ود تا مشکالت حقوقی فعاالن معدنی را بهتر‬ ‫بررس��ی کنیم و ارائ��ه راهکارهای ضروری را در‬ ‫دس��تور کار قرار دهیم‪ .‬به دنبال ان هستیم که‬ ‫بتوانیم تصمیم س��ازی ک��رده و حالجی الزم در‬ ‫زمین��ه مباحث مربوط به معدن��کاری و فعالیت‬ ‫معدن��ی را انجام دهیم‪ .‬باتوجه به رس��الت خانه‬ ‫معدن در کمک به نقش افرینی بخش خصوصی‬ ‫در حوزه معادن کشور همواره موضوعات قانونی‬ ‫و قضایی در فعالیت معدنکاری کش��ور موضوع‬ ‫بحث فع��االن این حوزه بوده اس��ت‪ .‬باتوجه به‬ ‫اهتمام ویژه ای که رئی��س خانه معدن ایران به‬ ‫مباحث حقوقی دارد‪ ،‬از س��ال گذشته پیشنهاد‬ ‫دادیم یک واحد حقوقی مستقل و تخصصی در‬ ‫خانه معدن ایجاد ش��ود ک��ه به صورت خاص به‬ ‫مباحث حقوقی و قانونی مربوط به حوزه معدن‬ ‫برای بخ��ش خصوصی توجه کند و فعالیت های‬ ‫بخش خصوصی را از این طریق روشن و شفاف‬ ‫س��ازد‪ .‬این مهم سراغاز ان ش��د که کمیته ای‬ ‫را در کن��ار کمیته ه��ای هجده گانه خانه معدن‬ ‫تحت عن��وان کمیته حقوقی و داوری تش��کیل‬ ‫دهیم‪ .‬امروز در خانه معدن س��عی می کنیم در‬ ‫کنار تمام مکانیس��م هایی که برای رسیدگی به‬ ‫مس��ائل و مباحث حقوقی معدنکاری در کشور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬این کمیته را نیز فعال کنیم تا تمام‬ ‫ابهامات در زمینه مسائل روز و ریشه ای معادن را‬ ‫به بحث گذاشته و برای حل ان تالش کنیم‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب کمیته حقوقی جزئی از خانه معدن‬ ‫است که به مباحث ریشه ای و مسائل روز معدنی‬ ‫کش��ور می پردازد و نوعی اتاق فکر برای فعاالن‬ ‫معدنی به حساب می اید‪.‬‬ ‫مزایده پروانه معادن‬ ‫صندوق بیمه معدنی‬ ‫خبر‬ ‫صندوق بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی در نظ��ر دارد پروانه بهره برداری معادن‬ ‫تح��ت تملک خود را از طری��ق مزایده عمومی‬ ‫واگذار کند‪ .‬به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪،‬‬ ‫متقاضیان می توانند تا ‪ ۳‬ش��هریور امس��ال‪ ،‬در‬ ‫س��اعات اداری برای دریافت اس��ناد شرکت در‬ ‫مزایده معادن و تحویل پیش��نهادها به صندوق‬ ‫بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی واقع در‬ ‫تهران یا به سایت صندوق بیمه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫زمان گش��ایش پیش��نهادها س��اعت ‪ ۱۳‬سوم‬ ‫شهریور امسال در محل صندوق خواهد بود‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫حوادث شغلی معادن‬ ‫‪ ۳۱.۷‬درصد‬ ‫کاهش یافت‬ ‫بررس��ی وضعیت حوادث ش��غلی معادن در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته نشان‬ ‫می دهد حوادث شغلی از ‪ ۳۶۵‬به ‪ ۲۷۷‬مورد رسیده و ‪ ۳۱.۷‬درصد کم و‬ ‫میزان فوتی ها نیز در این دوره ‪ ۳۶‬نفر ثبت شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حفظ سالمت نیروی کار در واقع صیانت از سرمایه های‬ ‫ملی است و این موضوع در مواد ‪ ۶۱ ،۵۲‬و ‪ ۶۵‬قانون کار قید شده است‪.‬‬ ‫حوادث شغلی‪ ،‬حادثه هایی است که هنگام انجام وظیفه شغلی یا مرتبط‬ ‫ب��ا ان در داخ��ل یا خارج از مکان یا محل فعالیت اتفاق می افتد و ممکن‬ ‫اس��ت موجب جراحت‪ ،‬صدمه فرد و حت��ی در برخی مواقع مرگ نیروی‬ ‫کار شود‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان بیش��ترین امار تلفات نی��روی کار و اعداد و ارقام‬ ‫حوادث ناشی از کار متعلق به فعالیت های ساختمانی و پس از ان معدن‬ ‫اس��ت‪ .‬مرکز امار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫گزارش��ی از وضعیت بهداش��ت و ایمنی در معادن در حال بهره برداری را‬ ‫منتش��ر کرده است‪ .‬براس��اس این گزارش در سال ‪ ۴ ،۱۳۹۷‬هزار و ‪۹۱۶‬‬ ‫معدن در کش��ور در حال بهره برداری ب��ود و ‪ ۹۹‬هزار و ‪ ۷۳۴‬نفر در انها‬ ‫فعالیت داشتند‪.‬حضور مسئول فنی در بحث امنیت نیروی کار در معادن‪،‬‬ ‫برای حفظ سالمت کارگران ضروری است‪.‬‬ ‫مطابق امار ارائه ش��ده در بین معادن کشور ‪ ۳۶‬درصد معادن مسئول‬ ‫ایمنی‪ ۸ ،‬درصد واحد بهداش��تی و ایمنی و ‪ ۳‬درصد مس��ئول بهداش��ت‬ ‫حرفه ای داشتند‪ .‬بیشترین حوادث در استخراج سنگ تزئینی و استخراج‬ ‫زغال سنگ خشک اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫معادن گوهرسنگ ‪ ۱۰‬استان غربالگری می شوند‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قائم مقام ایمیدرو اعالم کرد‪ :‬بازارچه گوهرسنگ ها در‬ ‫استان خراسان رضوی به زودی راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬عباس نعیمی در نشست کارگروه‬ ‫بهینه س��ازی صنعت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با‬ ‫بی��ان این مطلب گفت‪ :‬تا هفته این��ده یک مکان از ‪۴‬‬ ‫مکان مطرح ش��ده برای ایجاد بازارچه گوهرسنگ ها در‬ ‫استان خراسان رضوی تعیین می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��رز دوغارون نیز توس��ط اعض��ای این‬ ‫کارگروه بازدید و بررس��ی های الزم برای ایجاد بازارچه‬ ‫مرزی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫بودج��ه‪ ،‬تخصص و برنامه ریزی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬برای‬ ‫ایج��اد بازارچه در اصفهان‪ ،‬نیازمند حمایت های معنوی‬ ‫و مادی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد ایجاد یک بازارچه مشترک مرزی‬ ‫وحید احدن��ژاد‪ ،‬عضو کارگروه بهینه س��ازی صنعت‬ ‫سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در این نشست پیشنهاد‬ ‫داد‪ :‬باتوجه به وجود معادن ارزشمند سنگ های قیمتی‬ ‫و نیمه قیمتی در افغانس��تان‪ ،‬تاجیکس��تان و پاکستان‪،‬‬ ‫می ت��وان ی��ک بازارچه مرزی مش��ترک ایج��اد کرد تا‬ ‫مواد اولیه م��ورد نیاز واحدهای فراوری کش��ور تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای تش��کیل بازارچه ها‪ ۳ ،‬مولفه سهولت‬ ‫رفت وامد‪ ،‬امنیت و فضای مناسب اهمیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی اتاق طال در فرودگاه امام‬ ‫عباس نعیمی‬ ‫محمد اقاجانلو‬ ‫علی رسولیان‬ ‫قائم مقام ایمیدرو با اش��اره ب��ه موضوع غربالگری ‪۱۰‬‬ ‫اس��تان از نظر معدنی و اکتشاف س��نگ های قیمتی و‬ ‫نیمه قیمت��ی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا پایان ش��هریور‪ ،‬معادن ‪۵‬‬ ‫اس��تان و تا پایان امس��ال‪ ،‬معادن ‪ ۱۰‬استان غربالگری‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ات��اق طال در ف��رودگاه امام خمینی‬ ‫(ره) به صورت پایلوت راه اندازی خواهد ش��د و تا پایان‬ ‫امسال نیز‪ ،‬سایر گمرکات تخصصی این اتاق راه اندازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی‬ ‫‹ ‹الزام ماده ‪ ۱۶‬قانون کسب وکار‬ ‫عب��اس نعیم��ی‪ :‬تا هفت��ه اینده یک م��کان از ‪ ۴‬مکان مطرح ش��ده‬ ‫برای ایجاد بازارچه گوهرس��نگ ها در استان خراسان رضوی تعیین‬ ‫می ش��ود‪ .‬مرز دوغارون نیز توس��ط اعض��ای این کارگ��روه بازدید و‬ ‫بررسی های الزم برای ایجاد بازارچه مرزی انجام خواهد شد‬ ‫در این جلسه محمد اقاجانلو‪ ،‬معاون ایمیدرو با بیان‬ ‫اینکه طبق اساسنامه ایمیدرو و شرکت های زیرمجموعه‪،‬‬ ‫این سازمان امکان خرید واحدهای تجاری برای تاسیس‬ ‫بازارچه گوهرس��نگ به طور مس��تقیم را ن��دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایمیدرو می تواند اقداماتی همچ��ون اموزش‪ ،‬پژوهش‪،‬‬ ‫اکتش��اف و نیز ایجاد اتاق طال و س��نگ های قیمتی در‬ ‫گمرکات تخصصی انجام دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حمایت های ویژه برای دریافت پروانه‬ ‫معادن و نیز تس��هیل ایجاد بازارچه ها‪ ،‬از جمله امکانات‬ ‫دیگری اس��ت که ایمیدرو می تواند برای کنسرس��یوم‬ ‫سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ارائه دهد‪.‬‬ ‫محمدج��واد پیش بی��ن‪ ،‬عضو کارگروه بهینه س��ازی‬ ‫صنعت س��نگ های قیمتی و نیمه قیمت��ی گفت‪ :‬برای‬ ‫انتخ��اب م��کان ایج��اد بازارچ��ه س��نگ های قیمتی‬ ‫(گوهرس��نگ ها) در اس��تان خراس��ان رض��وی‪ ،‬از ‪۷‬‬ ‫م��کان بازدید میدان��ی به عمل اورده ای��م که ‪ ۴‬مکان‪،‬‬ ‫اولویت بندی شده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با صاحبان این‬ ‫مکان ها‪ ،‬مذاک��ره کرده ایم و نتیجه را هفته اینده اعالم‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫علی رس��ولیان‪ ،‬معاون اس��تاندار خراسان رضوی در‬ ‫این نشس��ت با اشاره به ظرفیت باالی کشور افغانستان‬ ‫برای سنگ های قیمتی‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به این ظرفیت و‬ ‫نیز مسئولیت دولت برای ایجاد بازارچه مرزی‪ ،‬امادگی‬ ‫راه اندازی مکانی برای فراوری سنگ های افغانستان در‬ ‫مرز دوغارون را داریم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این محصوالت پس از ف��راوری می تواند‬ ‫در بازارهای افغانس��تان‪ ،‬ایران یا کشورهای دیگر عرضه‬ ‫ش��ود‪ .‬برای موفقیت بازارچه سنگ های قیمتی نیازمند‬ ‫پیش بی��ن ب��ا اش��اره ب��ه راه ان��دازی کارگروه ه��ای‬ ‫گوهرسنگ در اس��تان ها ازسوی خانه معدن گفت‪ :‬این‬ ‫کارگروه در استان های خراسان رضوی‪ ،‬خراسان جنوبی‬ ‫و ش��یراز راه اندازی شده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬فرم های‬ ‫غربالگری ش��امل اندیس ه��ای معدن��ی‪ ،‬محدوده های‬ ‫اکتشافی و محدوده های بهره برداری‪ ،‬در حدود ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اینده تکمیل می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کارگروه گوهرسنگ اذربایجان غربی هفته‬ ‫اینده و کارگروه همدان ‪ ۲‬هفته دیگر راه اندازی خواهد‬ ‫‹ ‹امادگی ایجاد بازارچه مرزی‬ ‫با حضور تعدادی از مس��ئوالن شهرستان سیرجان و مدیران‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬هدایای این شرکت به افراد‬ ‫نیازمند تحت پوش��ش کمیته امداد ام��ام خمینی (ره) و اداره‬ ‫بهزیستی اهدا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر‪ ،‬این هدایا که به صورت ‪ ۳۰‬سری هدیه مختص‬ ‫نیازمندان تحت پوش��ش کمیته امداد امام خمینی (ره) و ‪۲۰‬‬ ‫س��ری هدیه مختص نیازمندان تحت پوش��ش اداره بهزیستی‬ ‫تهیه ش��ده بود‪ ،‬شامل اقالمی نظیر یخچال‪ ،‬اجاق گاز‪ ،‬ماشین‬ ‫لباسش��ویی‪ ،‬جاروبرقی‪ ،‬اتو‪ ،‬سرویس قابلمه‪ ،‬دیگ زودپز و‪ ...‬به‬ ‫ارزش ‪ ۱۰‬میلیارد ریال بود‪ .‬این هدایا توس��ط شرکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و‬ ‫ت�لاش برای ایجاد رفاه قابل قبول در میان نیازمندان با حضور‬ ‫تعدادی از مسئوالن شهرستان سیرجان اهدا شد‪.‬‬ ‫حمایت جدی ایمیدرو هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد کارگروه های اجرایی‬ ‫‹ ‹تکمیل فرم های غربالگری تا ‪ ۱۵‬روز اینده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬برای تش��کیل کارگروه به زنجان‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬یزد و اذربایجان شرقی خواهیم رفت‪.‬‬ ‫عضو کارگروه بهینه س��ازی صنعت سنگ های قیمتی‬ ‫و نیمه قیمت��ی گفت‪ :‬امیدواریم به یک جمع بندی کلی‬ ‫در زمینه تامین مواد اولیه برسیم تا بتوانیم برنامه ریزی‬ ‫مناسبی برای ظرفیت های معدنی انجام دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازارچه اصفهان؛ حاصل فعالیت کارگروه‬ ‫سیدحس��ین قاضی عسگر‪ ،‬معاون استاندار اصفهان با‬ ‫یاداوری اینکه بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬با حضور خداداد غریب پور در خرداد امس��ال‬ ‫افتتاح ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدام حاص��ل فعالیت کارگروه‬ ‫گوهر سنگ ها است که در سال ‪ ۹۷‬تشکیل شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این استان‪ ۳ ،‬هنرستان در زمینه تراش‬ ‫س��نگ های قیمتی و نیمه قیمت��ی‪ ،‬اموزش های الزم را‬ ‫ارائه می دهند‪ .‬همچنین ‪ ۵‬اموزش��گاه ازاد فنی حرفه ای‬ ‫در این حوزه فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫هوش��نگ شیش��ه بران‪ ،‬رئیس اتحادیه طال و جواهر‬ ‫اصفه��ان ب��ا بیان اینک��ه صنعت س��نگ های قیمتی و‬ ‫نیمه قیمت��ی‪ ،‬نوپا اس��ت گف��ت‪ :‬این صنع��ت نیازمند‬ ‫اقدامات گل گهر در راستای مسئولیت اجتماعی‬ ‫‹ ‹مقابله با کرونا‬ ‫همچنین ب��ه همت روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر و در راس��تای عمل به مسئولیت های‬ ‫اجتماعی توس��ط این شرکت با همکاری شهرداری و دانشکده‬ ‫علوم پزشکی سیرجان‪ ،‬بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهرستان‬ ‫س��یرجان به مقابله با ویروس کرونا اختصاص یافته است‪ .‬این‬ ‫اقدام با هدف اگاه س��ازی‪ ،‬خودمراقبتی و پیشگیری شهروندان‬ ‫از ابتال به کووید ‪ ۱۹‬انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری نهمین ایستگاه خالقیت‬ ‫نهمین ایستگاه خالقیت ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫ویژه فرزندان پرسنل این شرکت با شعار کودک‪ ،‬شادی‪ ،‬دانایی‬ ‫از تاریخ ‪ ۲۷‬مرداد تا ‪ ۳‬شهریور برگزار می شود‪.‬‬ ‫ارتقای روحیه نشاط‪ ،‬شادمانی خانواده پرسنل‪ ،‬ترغیب کسب‬ ‫مهارت و هنراموزی‪ ،‬مش��ارکت در فعالیت های اجتماعی و پر‬ ‫کردن بخش��ی از اوق��ات فراغت ک��ودکان و نوجوانان از جمله‬ ‫اهداف نهمین ایستگاه خالقیت است‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه این دوره‪ ،‬برگزاری ایستگاه خالقیت به صورت‬ ‫مجازی باتوجه به مشکالت ناشی از ویروس کرونا است‪ .‬براساس‬ ‫شرایط اعالم شده‪ ،‬ایستگاه خالقیت مختص فرزندان رده سنی‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۱۸‬سال پرسنل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است‪.‬‬ ‫براساس اعالم روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر‬ ‫به ثبت نام کنندگان در هر رش��ته یک بس��ته تکمیلی اموزشی‬ ‫متناسب با ان فعالیت اهدا خواهد شد‪ .‬همچنین در این دوره‪،‬‬ ‫طرح اس��تعدادیابی ش��رکت کنندگان نیز برگزار شده و ضمن‬ ‫تجلیل از برگزیدگان‪ ،‬ش��رایط ادامه و تکمیل فرایند فراگیری‬ ‫تخصصی‪ ،‬برنامه ریزی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگداشت پیشکسوتان و فعاالن رسانه‬ ‫ایین تجلیل و نکوداش��ت روز خبرنگار با حضور امام جمعه‪،‬‬ ‫سرپرست فرمانداری ویژه‪ ،‬رئیس دفتر نماینده مردم سیرجان‬ ‫و بردس��یر در مجل��س ش��ورای اس�لامی و دیگر مس��ئوالن‬ ‫شهرس��تان س��یرجان و مدیران روابط عمومی های شرکت های‬ ‫منطقه گل گهر در سالن کنفرانس فرمانداری ویژه برگزار شد‪.‬‬ ‫عبدالنب��ی مکاب��ر‪ ،‬عض��و هی��ات مدی��ره اتحادی��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان ط�لا‪ ،‬جواهر‪ ،‬نقره و‬ ‫س��نگ های قیمتی گفت‪ :‬طبق م��اده ‪ ۱۶‬قانون بهبود‬ ‫مس��تمر محیط کس��ب وکار‪ ،‬برای فراهم اوردن امکان‬ ‫دسترس��ی تولیدکنن��دگان کوچک و متوس��ط به بازار‬ ‫مصرف برای عرضه کاالهای تولید داخل‪ ،‬ش��هرداری ها‬ ‫موظف هستند با استفاده از زمین های متعلق به خود یا‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬مکان های مناسبی را در شهرها‬ ‫اماده کرده و برمبنای قیمت تمام شده اجاره دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قبل از ایج��اد بازارچه ه��ای جدید‪ ،‬باید‬ ‫بازارچه های موجود را ب��ه روز کرده و پس از رفع موانع‬ ‫موج��ود‪ ،‬ان را به عنوان پایلوتی فعال کنیم و در صورت‬ ‫وجود منابع مالی الزم‪ ،‬نس��بت به ایج��اد بازارچه های‬ ‫دیگر اقدام کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اموزش نیروی انسانی‬ ‫اوجانی‪ ،‬عضو کارگروه بهینه سازی صنعت سنگ های‬ ‫قیمتی و نیمه قیمتی گفت‪ :‬برای رفع مشکالت فراوری‬ ‫سنگ های قیمتی‪ ،‬اموزش نیروی انسانی در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬موضوع تجهیزات برای تراش س��نگ ها‬ ‫و نیز مطالعه و امکان س��نجی ب��ازار داخلی و خارجی از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم توجه به قوانین داخلی و خارجی‬ ‫منص��ور قربانی‪ ،‬عض��و کارگروه بهینه س��ازی صنعت‬ ‫س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی گفت‪ :‬توجه به قوانین‬ ‫داخل��ی و همچنین قوانین و مقررات صادرات و واردات‬ ‫کشورهای همسایه در این بخش‪ ،‬از ضرورت های اصلی‬ ‫و اساسی محسوب می شود‪.‬‬ ‫در این مراس��م که به همت این ش��رکت معدنی و همکاری‬ ‫فرمانداری ویژه‪ ،‬اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی و شرکت های‬ ‫منطقه گل گهر برگزار ش��د‪ ،‬پیشکس��وتان عرصه خبر و رسانه‬ ‫و خبرنگاران فعال س��یرجان در رس��انه های محلی و کشوری‬ ‫با اهدای تندیس و لوح س��پاس مورد تقدیر و بزرگداشت قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬در این مراس��م‪ ،‬محمد ایرانمنش‪ ،‬مدیر روابط عمومی‬ ‫و ام��ور بین الملل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گه��ر با بیان‬ ‫اینکه هم اکنون تعامل و همکاری بس��یار خوبی بین رس��انه ها‬ ‫و خبرنگاران و ش��رکت گل گهر برقرار است‪ ،‬گفت‪ :‬به طور حتم‬ ‫بس��یاری از افتخاراتی ک��ه در حوزه های مختل��ف در منطقه‬ ‫گل گهر و در سطح شهرس��تان به ویژه در بحث مسئولیت های‬ ‫اجتماعی توسط ش��رکت گل گهر به دست امده‪ ،‬نتیجه همین‬ ‫تعامل و همکاری و نیز مطالبه گری رسانه ها است که امیدواریم‬ ‫این ارتباط دوس��ویه رسانه ها با شرکت گل گهر همچنان تداوم‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مدی��ر روابط عموم��ی و ام��ور بین المل��ل ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعت��ی گل گهر همچنین با تاکید بر اهمیت اموزش حرفه ای‬ ‫خبرن��گاری در ارتقای کیفی رس��انه های شهرس��تان‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بی تردی��د پیگیری جدی برای برقراری دوره های اموزش‬ ‫حرفه ای روزنامه نگاری برای اهالی رس��انه و مطبوعات همچون‬ ‫س��الیان گذشته در دس��تور کار روابط عمومی این شرکت قرار‬ ‫دارد‪ .‬با بهبود شرایط همه گیری کرونا دوباره دوره های اموزشی‬ ‫با سطح کیفی بسیار مناسب به طور منظم برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت شهرستان س��یرجان با دارا بودن بیش از ‪۲۰‬‬ ‫نش��ریه و پایگاه خبری فعال به عنوان شهر رسانه و به تعبیری‪،‬‬ ‫پایتخت رسانه های محلی کشور شناخته می شود‪.‬‬ ‫پیام تبریک مدیر سنگ اهن فالت مرکزی در روز خبرنگار‬ ‫همزمان با ‪ 17‬مرداد‪ ،‬مدیر مجتمع معادن س��نگ اهن فالت‬ ‫مرکزی در پیامی روز ملی خبرنگار را به تالشگران عرصه خبر و‬ ‫اطالع رسانی تبریک و تهنیت گفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی مجتمع معادن س��نگ اهن فالت‬ ‫مرکزی‪ ،‬در متن پیام س��ید فرهاد اس�لامی امده اس��ت‪۱۷« :‬‬ ‫مرداد یاداور یاد و خاطره شهید عرصه خبر و خبرنگاری‪ ،‬شهید‬ ‫محمود صارمی است که با شهادت خود برگ زرینی بر صفحات‬ ‫سراسر افتخار شهادت افزود‪.‬‬ ‫در دوران م��ا ک��ه عص��ر ارتباط��ات و تبادل اندیش��ه نامیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نقش خبر و رس��انه به عنوان یک ب��ازوی کلیدی در‬ ‫ارتقای علمی و اقتصادی مطرح است و خواهد بود و گرامیداشت‬ ‫ان‪ ،‬گرامیداش��ت زیس��تن بهینه انس��انی اس��ت‪ .‬بر همین باور‬ ‫الهی انس��انی‪ ،‬این روز خجس��ته را خدمت تمام اصحاب رسانه‬ ‫تبری��ک و تهنی��ت عرض نم��وده‪ ،‬توفی��ق روزاف��زون در تمام‬ ‫ش��ئون زندگی و کاری را از خداوند متعال برای ش��ان مس��الت‬ ‫دارم‪».‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1585‬‬ ‫پیاپی ‪2903‬‬ ‫بین الملل‬ ‫شرکت نفتی دولتی ارامکوی سعودی در نتیجه افت‬ ‫تقاضا و سقوط قیمت ها تحت تاثیر بحران کرونا‪ ،‬با افت‬ ‫‪ ۷۳‬درصدی س��ود خود در س��ه ماهه دوم سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫مواجه شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬ای��ن ش��رکت ک��ه بزرگ ترین‬ ‫صادرکننده نفت جهان است‪ ،‬برنامه خود برای پرداخت‬ ‫‪ ۷۵‬میلیارد دالر س��ود س��هام در سال ‪ ۲۰۲۰‬را حفظ‬ ‫کرده و امین ناصر‪ ،‬مدیرعامل ارامکو اظهارکرد تقاضای‬ ‫جهانی برای نفت رو به بهبود است‪.‬‬ ‫همه ش��رکت های بزرگ نفتی از قرنطینه وضع شده‬ ‫در سه ماهه دوم که باعث محدود شدن سفر و کاهش‬ ‫مصرف نفت ش��د و قیمت ها را به پایین ترین رکورد در‬ ‫حدود دو دهه اخیر رساند‪ ،‬متضرر شدند‪.‬‬ ‫ارامکو که سال گذشته عرضه اولیه عمومی به ارزش‬ ‫‪ ۲۹.۴‬میلیارد دالر در بازار ریاض انجام داد‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫ش��یوع س��ریع بیماری کووید ‪ ۱۹‬در سراسر جهان به‬ ‫میزان چشمگیری تقاضا برای نفت خام‪ ،‬گاز طبیعی و‬ ‫مایعات نفتی را کاهش داده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ارامکو اظهارکرد‪ :‬ش��اهد بهبود تدریجی‬ ‫ب��ازار انرژی و اوج گرفت تقاضا همزمان با بازگش��ایش‬ ‫تدریجی اقتصادها از قرنطینه وضع شده برای مقابله با‬ ‫شیوع کرونا بوده است‪.‬‬ ‫وی پ��س از اعالم نتایج مالی س��ه ماه��ه ارامکو به‬ ‫خبرن��گاران گفت‪ :‬به چی��ن نگاه کنی��د‪ .‬تقاضای انها‬ ‫برای بنزین و دیزل به س��طح پیش از شیوع کووید ‪۱۹‬‬ ‫سقوط ‪۷۳‬درصدی سود ارامکو‬ ‫شرکت نفتی دولتی ارامکوی سعودی در نتیجه افت تقاضا و سقوط‬ ‫قیمت ه��ا تحت تاثیر بحران کرونا‪ ،‬با افت ‪ ۷۳‬درصدی س��ود خود در‬ ‫سه ماهه دوم سال ‪ ۲۰۲۰‬مواجه شد‬ ‫بازگش��ته است‪ .‬ما شاهد این هستیم که تقاضا در اسیا‬ ‫و س��ایر بازارها رو به افزایش گذاش��ته است‪ .‬با کاهش‬ ‫محدودیت ه��ای قرنطینه‪ ،‬انتظار داری��م تقاضا افزایش‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫امین ناص��ر گفت‪ :‬ارامکو به پرداخت س��ود س��هام‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬متعهد است و قصد دارد ‪ ۷۵‬میلیارد دالر‬ ‫پرداخت کند‪ .‬سود سهام ارامکو نقش مهمی در کمک‬ ‫به دولت عربستان سعودی برای مدیریت کسری مالی‬ ‫تعرفه واردات خودرو انگلیس تا ‪۲۰۲۶‬‬ ‫مذاکرات ژاپن با بریتانیا بر س��ر حذف تعرفه واردات خودروهای ژاپنی‬ ‫ب��ه انگلیس بعد از خروج این کش��ور از اتحادیه اروپ��ا به نتیجه مد نظر‬ ‫ژاپنی ها نرس��ید‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬ژاپن و بریتانیا توافق کردند که از‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۶‬میالدی(‪ ۱۴۰۵‬خورشیدی) به بعد تعرفه واردات خودروهای‬ ‫ژاپنی به انگلیس را حذف کنند‪ ،‬درحالی که ژاپنی ها اصرار داشتند خیلی‬ ‫زودتر انجام شود‪.‬‬ ‫توشیمتس��و موتگ��ی‪ ،‬وزیر خارج��ه ژاپن هنوز در ح��ال مذاکره با لیز‬ ‫تروس‪ ،‬وزیر تجارت بریتانیا در لندن اس��ت‪ .‬وزی��ر تجارت بریتانیایی در‬ ‫بیانیه ای گفت که دو کشور در عناصر مهم این معامله به توافق رسیده اند‬ ‫و تا پایان اوت(مرداد) هم اصول این معامله تجاری را به امضا می رسانند‪.‬‬ ‫با اینکه هر دو کشور می گویند که به توافق رسیده اند‪ ،‬اما هنوز مسئله‬ ‫تعرف��ه خودرو و تعرفه محصوالت کش��اورزی جزو عناصر مهم این توافق‬ ‫است که دو طرف با هم اختالف دارند‪ .‬انگلیس در ژانویه سال ‪ ۲۰۲۰‬در‬ ‫عم��ل از اتحادیه اروپا خارج ش��د و تمایل زیادی دارد که تا پایان همین‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬به توافقی با ژاپن دست پیدا کند که اساس ان توافق ژاپن‬ ‫با اتحادیه اروپاست‪.‬‬ ‫ارزش سهام شرکت تنس��نت هولدینگز تحت تاثیر اقدام‬ ‫امری��کا ب��رای ممنوعیت مب��ادالت مالی ش��هروندانش با‬ ‫اپلیکیش��ن وی چت‪ ،‬در نخستین روز معامالت هفته جاری‬ ‫سقوط کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ارزش س��هام تنس��نت هولدینگز که‬ ‫شرکت مادر وی چت است‪ ،‬در میانه این هفته حداکثر ‪۴.۶‬‬ ‫درصد س��قوط کرد‪ .‬تنسنت هفته گذشته تحت تاثیر صدور‬ ‫فرمان دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا برای ممنوعیت‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نقدینگی ازاد‬ ‫ارامکو در سه‬ ‫ماهه دوم ‪۶.۱‬‬ ‫میلیارد دالر و‬ ‫برای نیمه اول‬ ‫سال ‪۲۱.۱‬‬ ‫میلیارد دالر بود‬ ‫سیستم ها و فناوری های کمک به راننده‬ ‫انجمن اتومبیل امریکا ایمنی فناوری ها و سیس��تم های‬ ‫کم��ک به رانن��ده را قاب��ل اعتم��اد نمی دان��د‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایپانیوز‪ ،‬انجم��ن اتومبیل امریکا ک��ه ان را به ‪ ۳‬حرف‬ ‫بزرگ ‪ AAA‬می شناسند در مطالعه و تحقیق جدید نشان‬ ‫داده ک��ه فناوری های کمک به راننده پیش��رفته که برای‬ ‫اتوم��ات کردن پدال گاز و پدال ترمز تعبیه ش��ده اند‪ ،‬قادر‬ ‫نیستند ایمنی قابل اطمینانی را ارائه کنند‪.‬‬ ‫پژوهشگران این انجمن‪ ،‬به این اعتقاد رسیده اند که این‬ ‫فناوری ه��ا به قدر کافی برای مدیریت همه ش��رایط مجهز‬ ‫نشد ه و نرم افزارها و سخت افزارهای ان هنوز در حد ابتدایی‬ ‫هس��تند و باید پیشرفت های بیشتری حاصل کنند‪ .‬از نظر‬ ‫این پژوهش��گران‪ ،‬اگر راننده ها تکیه بی��ش از حدی روی‬ ‫این فناوری ها داشته باش��ند و حواس انها به جاده نباشد‪،‬‬ ‫تضمین ‪ ۱۰۰‬درصدی وجود ندارد که تصادف رخ ندهد‪.‬‬ ‫ِگ ِرگ برانون‪ ،‬مدیر مهندس��ی خودرو این انجمن در این‬ ‫زمینه می گوید‪« :‬انجمن اتومبیل امریکا به کرات مش��اهده‬ ‫کرونا عرضه محصول جدید فراری را به تاخیر انداخت‬ ‫س��ریع ترین و قدرتمندترین محصول خودروسازی فراری در‬ ‫ماه ژوئیه تولید نخواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬همه گیری کرونا در جهان روی خط تولید‬ ‫بیشتر خودروسازان مطرح جهانی تاثیر منفی گذاشته و فراری‬ ‫نیز اعالم کرده اس��ت عرضه جدیدترین محصول این ش��رکت‬ ‫به نام اس اف ‪ ۹۰‬اس��ترادیل به دلیل مش��کالت ایجادش��ده به‬ ‫تعویق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫ای��ن محصول یکی از نخس��تین س��ری خودروه��ای تولید‬ ‫شده هیبریدی ازس��وی فراری خواهد بود و اخالل در زنجیره‬ ‫تولید باعث خواهد ش��د که خریداران این خودرو مجبور شوند‬ ‫دس��ت کم تا پایان س��ال برای دریافت خودرو خود صبر کنند‪.‬‬ ‫خودرو اس��ترادیل ب��ا توجه به انکه بی��ش از ‪ ۲‬هزار قطعه ان‬ ‫در خ��ارج از کارخان��ه فراری تامین می ش��ود‪ ،‬بیش از س��ایر‬ ‫محصوالت این شرکت تحت تاثیر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫لویی��س کامیلری‪ ،‬مدیرعامل فراری در تماس با ش��ماری از‬ ‫سرمایه گذاران این پروژه به انها اطالع داده که تاخیر در تولید‬ ‫و عرض��ه این محصول اجتناب ناپذیر اس��ت‪ :‬ما تقریبا مطمئن‬ ‫بودیم این محصول در سه ماهه چهارم به دست مشتریان برسد‪،‬‬ ‫اما ناچار به تغییر در زمان بندی خود شده ایم‪.‬‬ ‫در مارس(اس��فند) ف��راری تولی��د تمام��ی خودروه��ا در‬ ‫خود دارد‪ .‬س��ود ارامکو در سه ماهه دوم ‪ ۷۳.۴‬درصد‬ ‫کاهش یافت که بسیار بیشتر از کاهش مورد پیش بینی‬ ‫تحلیلگران بود‪ .‬این ش��رکت اعالم کرد هزینه س��رمایه‬ ‫برای س��ال ‪ ۲۰۲۰‬بین ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۳۰‬میلیارد دالر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سود خالص ارامکو در سه ماهه دوم امسال به ‪۲۴.۶‬‬ ‫میلیارد ریال س��عودی مع��ادل ‪ ۶.۵۷‬میلیارد دالر در‬ ‫مقایس��ه با ‪ ۹۲.۶‬میلیارد ریال در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته نزول کرد‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران در نظرس��نجی رفینیتی��و ایکان س��ود‬ ‫خالص س��ه ماه��ه دوم ارامک��و را ‪ ۳۱.۳‬میلیارد ریال‬ ‫پیش بینی کرده بودند‪.‬‬ ‫ارزش س��هام ارامکو در اوایل معامالت روز دوش��نبه‬ ‫حدود ‪ ۰.۴‬درصد رش��د کرد‪ .‬این گ��روه درحال حاضر‬ ‫پس از ش��رکت اپل‪ ،‬دومین ش��رکت ارزش��مند جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارامکو اعالم کرد در س��ه ماهه دوم امس��ال ‪۱۸.۷۵‬‬ ‫میلیارد دالر سود سهام پرداخت خواهد کرد که مطابق‬ ‫با برنامه این ش��رکت برای پرداخ��ت ‪ ۷۵‬میلیارد دالر‬ ‫سهام برای سال ‪ ۲۰۲۰‬است‪.‬‬ ‫براساس گزارش رویترز‪ ،‬نقدینگی ازاد ارامکو در سه‬ ‫ماهه دوم ‪ ۶.۱‬میلیارد دالر و برای نیمه اول سال ‪۲۱.۱‬‬ ‫میلیارد دالر بود که با نقدینگی به ترتیب ‪ ۲۰.۶‬میلیارد‬ ‫دالر و ‪ ۳۸‬میلیارد دالر برای دوره های مش��ابه در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬قابل مقایسه است‪.‬‬ ‫ممانعت اپل از انتشار برخی اپلیکیشن های بازی ‬ ‫کارخانه ه��ای مودنا و مارانلو را متوق��ف کرد که در نتیجه این‬ ‫اقدام‪ ،‬تولیدات این خودروس��ازی در س��ه ماهه دوم س��ال در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال قبل ‪ ۴۸‬درصد ریزش کرد‪ .‬میزان‬ ‫درامدهای این ش��رکت نیز طی همین بازه زمانی با کاهش��ی‬ ‫محسوس نسبت به س��ال قبل به ‪ ۵۱۶‬میلیون پوند رسید که‬ ‫‪ ۴۲‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫فراری اس��ترادیل مه(اردیبهشت) س��ال قبل رونمایی شد و‬ ‫سریع ترین و قدرتمندترین خودرویی است که تاکنون ازسوی‬ ‫این خودروس��از تولید ش��ده اس��ت‪ .‬باتری ه��ای لیتیومی این‬ ‫خودرو ان را قادر خواهند کرد تا ‪ ۱۶‬مایل مسافت را با سرعت‬ ‫‪ ۸۴‬مایل بر ساعت طی کند‪.‬‬ ‫این خودرو دارای س��ه پیشرانه است که دو تای انها در جلو‬ ‫و یک��ی نیز در عقب قرار دارد تا به بهترین نحو ممکن‪ ،‬نیرو را‬ ‫بین چهارچرخ خودرو توزیع کنند‪.‬‬ ‫خودرو قادر اس��ت در ‪ ۲.۵‬ثانیه به س��رعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر‬ ‫س��اعت برسد و حداکثر سرعت ان نیز حدود ‪ ۳۷۰‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت خواهد بود‪.‬‬ ‫اس��ترادیل یکی از گران ترین محصوالت ف��راری نیز خواهد‬ ‫ب��ود و خری��داران ان باید مبلغی ح��دود ‪ ۴۰۰‬هزار پوند برای‬ ‫ان هزینه کنند‪.‬‬ ‫مبادالت مالی با اپلیکیش��ن وی چ��ت‪ ۳۵ ،‬میلیارد دالر از‬ ‫ارزش بازار خود را از دس��ت داد‪ .‬سرمایه گذاران نگرانند که‬ ‫ممنوعیت امریکا ش��امل ش��ماری از فعالیت های این غول‬ ‫اینترنتی شود‪.‬‬ ‫وی چ��ت نقش محوری در زندگی دیجیتالی ش��هروندان‬ ‫چینی دارد و بیش از یک میلیارد نفر جمعیت چین از این‬ ‫برنامه برای خرید‪ ،‬پرداخت پول‪ ،‬ارسال ایمیل‪ ،‬وب گردی و‬ ‫تمامی اشکال ارتباطات تجاری و شخصی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫کرده که سیستم های فعال کمک به راننده همیشه به طور‬ ‫یکدست و بی نقص عمل نمی کنند‪ ،‬به ویژه در سناریوهایی‬ ‫که در واقعیت اتفاق می افتد‪».‬‬ ‫خودروس��ازان ب��ه اتومات ک��ردن بیش��تر فعالیت ها در‬ ‫رانندگی ش��تاب بخش��یده اند‪ ،‬به ویژه حرکت یکنواخت در‬ ‫بزرگراه ه��ا یا توقف و حرکت در ترافیک ها کمک زیادی به‬ ‫راننده ها می کند که در مسیرهای طوالنی و رفت و امدهای‬ ‫روزانه کمتر دچار خس��تگی شوند‪ .‬از جمله این سیستم ها‬ ‫و فناوری ه��ا‪ ،‬ترمز خودکار اس��ت ک��ه در مواقع ضروری‬ ‫پیش دس��تی کرده و حتی وقتی حواس راننده نیس��ت‪ ،‬از‬ ‫برخ��ورد با خ��ودرو یا موانع بزرگ جلوگی��ری می کند‪ ،‬اما‬ ‫سیس��تم رهگیری پیاده که باید از برخ��ورد با افراد پیاده‬ ‫جلوگیری کند هنوز در مراحل جنینی است و تا زمانی که‬ ‫بتوان به ان اتکا کرد‪ ،‬فاصله زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫انجم��ن اتومبیل امریکا‪« ،‬سیس��تم کم��ک راننده فعال‬ ‫حرف��ه ای» در خ��ودرو ب ام و م��دل ‪ X ۷‬س��ال ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫«س��وپرکروز» در کادی�لاک م��دل‪ CT ۶‬و «سیس��تم‬ ‫کوپایل��وت ‪ »۳۶۰‬در ف��ورد ادج ‪« ،۲۰۱۹‬کمک به راننده‬ ‫در بزرگ��راه» کیا مدل تلورید و «ای س��ایت ‪»EyeSight‬‬ ‫سوبارو مدل اوت بریک را مورد بررسی قرار داده است‪.‬‬ ‫در بی��ن فناوری های جدید‪ ،‬فن��اوری حفظ بین خطوط‬ ‫زمانی که خط کشی بین خطوط در جاده یا خیابان بی نقص‬ ‫باش��د‪ ،‬از همه فناوری های دیگر کم اش��تباه تر است با این‬ ‫حال فقط در ‪ ۷۳‬درصد از موارد درست عمل کرده است‪.‬‬ ‫این انجمن به طور مداوم با خودروسازان در ارتباط است‬ ‫و تاکید اصلی این انجمن این است که اگر اعتماد مشتریان‬ ‫به این فناوری ها دچار لطمه شود‪ ،‬جلب اعتماد دوباره انها‬ ‫بسیار سخت تر خواهد شد‪.‬‬ ‫جنرال موتورز در محصوالت خود جایی که فناوری های‬ ‫جدید ق��ادر به ارائ��ه بهترین عملکرد نیس��تند‪ ،‬با صدای‬ ‫هش��دار به رانن��ده اعالم می کند تا کنت��رل اوضاع را خود‬ ‫به دست بگیرد‪.‬‬ ‫شرکت اپل اجازه نمی دهد اپلیکیشن های بازی شرکت های‬ ‫مایکروس��افت‪ ،‬گوگل و فیس بوک در فروش��گاه برنامه ایفون‬ ‫و ای پد عرضه شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬تنها راه دسترس��ی به اپلیکیش��ن ها در‬ ‫دس��تگاه های ایفون و ای پد‪ ،‬فروش��گاه اپ استور اپل است و‬ ‫اگر اپل اجازه انتش��ار برنامه ای را در فروشگاه خود ندهد‪ ،‬در‬ ‫این صورت ان برنامه در محصوالت این شرکت قابل دسترس‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن وضعیت ش��امل ح��ال برنامه ه��ای ‪ ۳‬غ��ول فناوری‬ ‫مایکروس��افت‪ ،‬فیس ب��وک و گ��وگل ش��ده ک��ه همگ��ی‬ ‫اپلیکیش��ن های ب��ازی مهمی دارند که اپل حاضر به انتش��ار‬ ‫انها نیست‪ .‬اپلیکیشن ‪ Game Pass‬مایکروسافت‪Stadia ،‬‬ ‫گوگل و اپلیکیشن ‪ Gaming‬فیس بوک همگی برای انتشار‬ ‫در اپ اس��تور اپل با موانعی روبه رو ش��ده اند‪ .‬دلیل ان هم این‬ ‫است که این شرکت ها هر کدام از این بازی ها را برای بازبینی‬ ‫به اپل ارائه نداده اند‪.‬‬ ‫س��خنگوی اپ��ل هفته جاری ب��ه بیزنس اینس��ایدر گفت‪:‬‬ ‫اپ استور ایجاد شده تا محل مطمئنی برای مشتریانی باشد که‬ ‫اپلیکیشن ها را کش��ف و دانلود می کنند و فرصت کسب وکار‬ ‫عال��ی برای س��ازندگان به وجود می اورد‪ .‬به دلی��ل اینکه این‬ ‫سقوط ارزش سهام شرکت مادر وی چت‬ ‫بس��یاری از چینی ه��ا از ش��ماره تلفن یا ایمیل اس��تفاده‬ ‫نمی کنند‪ .‬کسانی که به چین سفر می کنند‪ ،‬ناچارند برنامه‬ ‫وی چ��ت را دانل��ود کنند در غیر این صورت ممکن اس��ت‬ ‫نتوانند پول خریدهای کوچک را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫به گفته یک مقام امریکایی‪ ،‬اقدامات علیه وی چت شامل‬ ‫تمامی مبادالت مربوط به این اپلیکیشن می شود اما شامل‬ ‫ممنوعیت گس��ترده علیه شرکت تنسنت نیست‪ ،‬اما فرمان‬ ‫امضا شده از س��وی ترامپ علیه تیک تاک تمامی مبادالتی‬ ‫ش��رکت ها ه��ر کدام از ای��ن بازی ه��ا را برای بازبین��ی ارائه‬ ‫نکرده اند‪ ،‬اپل مانع اپلیکیش��ن هایی شده که دسترسی به این‬ ‫بازی ها را فراهم می کنند‪ .‬اما اپل به خدماتی مانند نتفلیکس‬ ‫و اسپاتیفای اجازه داده که بدون بازبینی هر کدام از محتواها‬ ‫به اپ اس��تور دسترسی داشته باشند پس چرا سرویس مشابه‬ ‫برای بازی چنین اجازه ای ندارد؟‬ ‫اپل مدعی اس��ت بازی ها برخالف موسیقی و فیلم‪ ،‬تعاملی‬ ‫هستند و انتظارات مصرف کنندگان در این باره متفاوت است‪.‬‬ ‫فیس بوک برای اینکه بازیش در اپ استور اپل منتشر شود ان‬ ‫را از اپلیکیشن بازی فیس بوک حذف کرده است‪.‬‬ ‫گوگل هم بخش اصل��ی برنامه خود را حذف کرد و برنامه‬ ‫‪ Stadia‬گ��وگل در ‪ iOS‬بازی ه��ای ویدیویی را در گوش��ی‬ ‫پخش نمی کند‪.‬‬ ‫سرویس بازی ‪ Game Pass‬مایکروسافت هم زمانی که در‬ ‫‪ ۱۵‬س��پتامبر(‪ ۲۵‬شهریور) راه اندازی شود‪ ،‬فقط در تلفن های‬ ‫هوشمند و تبلت های اندروید موجود خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش بیزنس اینسایدر‪ ،‬سخنگوی مایکروسافت‬ ‫و مدیر عملیاتی فیس بوک از سیاست های اپل به شدت انتقاد‬ ‫کرده اند‪ ،‬درحالی که نماینده برنامه ‪ Stadia‬گوگل در این باره‬ ‫اظهارنظر نکرد‪.‬‬ ‫که شرکت بایت دنس یا زیرمجموعه ان در ان منافعی دارند‬ ‫را ممنوع می کند‪.‬‬ ‫ارزش س��هام فناوری در هنگ کنگ ه��م کاهش یافت و‬ ‫شاخص فناوری هانگ سنگ حداکثر ‪ ۳.۶‬درصد نزول کرد‪.‬‬ ‫بخ��ش فناوری در می��ان بخش هایی بود ک��ه ضعیف ترین‬ ‫عملکرد را در چین داش��تند و ش��اخص چای نکست بیش‬ ‫از یک درصد افت کرد‪.‬‬ ‫تامین کنندگان شرکت اپل هم شاهد بزرگ ترین کاهش‬ ‫داده های بانک مرکزی روسیه و اداره گمرک‬ ‫فدرال نش��ان داد س��هم دالر در تبادالت بین‬ ‫چین و روسیه به پایین ترین سطح تاریخ خود‪،‬‬ ‫یعنی ‪ ۴۶‬درصد رس��یده است‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫داده های بانک مرکزی روس��یه و اداره گمرک‬ ‫فدرال نش��ان داد س��هم دالر در تبادالت بین‬ ‫چین و روسیه به پایین ترین سطح تاریخ خود‬ ‫یعن��ی ‪ ۴۶‬درصد رس��یده اس��ت‪ .‬ارزش دالر‬ ‫به تازگ��ی در برابر ارزهای دیگ��ر جهان پایین‬ ‫ام��ده و فقط در ژوئیه(تیر) ‪ ۵‬درصد س��قوط‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این بزرگ ترین افت در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذش��ته اس��ت‪ .‬این س��قوط اقتصاددانان در‬ ‫سراس��ر جهان را به ارزیاب��ی مجدد نقش دالر‬ ‫به عن��وان ارز ذخیره جهانی واداش��ته اس��ت‬ ‫و چندین کش��ور در مب��ادالت دو جانبه خود‬ ‫ارزه��ای ملی را جایگزی��ن کرده اند‪ .‬دیمیتری‬ ‫زیمس‪ ،‬دانشمند روسی امریکایی علوم سیاسی‬ ‫می گوی��د‪ :‬داده ه��ای تجارت چین و روس��یه‬ ‫باعث ش��ده متخصصان به این نتیجه برس��ند‬ ‫که این دو ش��ریک تجاری حاال در حال اتحاد‬ ‫بانکی یا مالی هستند‪ .‬در ‪ ۳‬ماه نخست ‪۲۰۲۰‬‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬درصد تبادالت بین چین و امریکا‬ ‫به دالر بوده‪ ،‬درحالی که ‪ ۳۰‬درصد دیگر ان با‬ ‫ی��ورو و ‪ ۲۴‬درصد باقیمانده با ارزهای ملی دو‬ ‫کشور انجام شده است‪ .‬در نیمه نخست امسال‬ ‫تجارت غی��ردالری بین دو کش��ور به ‪۴۹.۱۵‬‬ ‫میلیارد دالر رس��ید‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۹‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد تراکنش های‬ ‫بین دو کشور به دالر انجام می شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سه مدل خودرو‬ ‫برقی جدید‬ ‫تا ‪۲۰۲۵‬‬ ‫ایونیک اکنون زیربرند برقی هیوندایی اس��ت که به زودی ‪ ۳‬مدل خودرو‬ ‫جدید به بازار عرضه می کند‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬از ‪ ۳‬مدل خودرو ایونیک‬ ‫جدید هیوندایی‪ ،‬یک محصول در افق دید قرار گرفته اس��ت و اماده عرضه‬ ‫به بازار می ش��ود‪.‬در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی(‪ ۱۳۹۴‬خورش��یدی) هیوندایی‬ ‫به طور رسمی زیربرند الکچری خود را به نام جنسیس به جهان عرضه کرد‪.‬‬ ‫شکل گیری این زیربرند به دلیل موفقیت چشمگیر و خیره کننده جنسیس‬ ‫کوپ��ه ب��ود‪ .‬این تصمیم هیوندایی خیلی هوش��مندانه بود و امروزه هم این‬ ‫زیربرن��د در بی��ن محص��والت هیوندایی در امریکا‪ ،‬ب��ه موفقیت خود ادامه‬ ‫می دهد‪.‬حاال پس از گذشت ‪ ۵‬سال‪ ،‬این خودروساز کره جنوبی‪ ،‬همان مسیر‬ ‫را دوباره در پیش گرفته و این بار قرار اس��ت برند معروف باتری س��ازی ان‬ ‫ایونیک‪ ،‬به زیربرند خودروهای برقی این کمپانی خودروس��از تبدیل شود‪.‬‬ ‫با انتش��ار این خبر‪ ،‬ارزش س��هام هیوندایی ‪ ۱۰.۲‬درصد افزایش یافت و به‬ ‫باالترین قیمت از مه ‪(۲۰۱۸‬اردیبهشت ‪ )۱۳۹۷‬تاکنون رسید‪.‬‬ ‫هیوندایی در چش��م انداز اینده خود دیده که در س��ال ‪ )۱۴۰۴(۲۰۲۵‬به‬ ‫مقام س��وم س��ازندگان خودروهای برقی در جهان تبدیل می شود‪ .‬به بیان‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬در مدت ‪ ۵‬س��ال اینده ‪۱۰‬درصد از س��هم خودروهای برقی جهان‬ ‫ایونی��ک هیوندایی خواهد بود که معادل یک میلیون خودرو برقی اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬ارزش س��هام هیوندایی ‪ ۱۶۲‬ه��زار ون معادل ‪ ۱۳۶.۴۷‬دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬ارزش س��هام کیا موتورز که خواهر هیوندایی در کره جنوبی به شمار‬ ‫می رود نیز به میزان ‪ ۵.۶‬درصد افزایش یافت که نش��انه افزایش امیدواری‬ ‫سرمایه گذاران به این دو برند است‪.‬‬ ‫سهم دالر‬ ‫در تجارت چین و روسیه‬ ‫نسل جدید ب ام و‬ ‫برق��ی یا هیبریدی ش��دن خودروه��ا لزوما‬ ‫ب��ه معنی کاهش توان انها نیس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایپانیوز‪ ،‬نسل جدید ام ‪ ۵‬ب ام و در دو ورژن‬ ‫برقی یا هیبریدی به بازار عرضه می ش��وند که‬ ‫در ورژن برق��ی ان‪ ۳ ،‬موتور الکتریکی با توان‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬اس��ب بخار به کار می روند‪ .‬اما در ورژن‬ ‫هیبری��دی‪ ،‬یک موتور ‪ ۸‬س��یلندر ب��ا توربوی‬ ‫دوقلو با توان ‪ ۷۵۰‬اسب بخار به کار رفته است‪.‬‬ ‫ت��ا س��ال ‪ )۱۴۰۲(۲۰۲۳‬ب ام و هدف گ��ذاری‬ ‫ک��رده که ‪ ۲۵‬خودرو برقی به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫ش��نیده ها حاکی از ان اس��ت که ب ام و هم در‬ ‫حال کار روی خودروهای برقی س��ری های ‪،۳‬‬ ‫‪ ۵‬و ‪ ۷‬و همچنین ‪ X ۱‬است‪ .‬به گزارش مجله‬ ‫بریتانیایی ‪ Car‬سدان سری ‪ ۵‬ب ام و مدل های‬ ‫هیبری��دی و برقی خواهد داش��ت ک��ه نیمه‬ ‫دوم س��ال ‪ ۲۰۲۳‬وارد نمایشگاه های اتومبیل‬ ‫و خیابان ه��ا می ش��وند‪ .‬ورژن برق��ی ان‪ ،‬که‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬اس��ب بخار توان دارد مجهز به ‪ ۳‬موتور‬ ‫برقی ‪ ۳۳۵‬اس��ب بخار اس��ت که یکی از انها‬ ‫روی مح��ور جلو و دوتای ان روی محور عقب‬ ‫ق��رار می گیرند‪ .‬در دوران گ��ذار از خودروهای‬ ‫بنزینی ب��ه برقی‪ ،‬که دوران��ی طوالنی خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬خودروهای هیبریدی نقش واس��ط بین‬ ‫این دو نس��ل از خ��ودرو را ایفا می کنند‪ .‬مدل‬ ‫هیبریدی ان ‪ ۸‬سیلندر با گنجایش ‪ ۴.۴‬لیتری‬ ‫‪ ۶۱۷‬اسب بخاری است که با توربوشارژر دوقلو‬ ‫به ‪ ۷۵۰‬اس��ب بخار می رس��د‪ .‬برای مقایس��ه‪،‬‬ ‫تایکان پورش��ه فقط ‪ ۲‬موتور برقی دارد که با‬ ‫توربوش��ارژر اس‪ ،‬توان ان به ‪ ۷۵۰‬اس��ب بخار‬ ‫می رس��د‪ .‬رقیب واقعی همه اینها یعنی تس�لا‬ ‫ب��ا دو موتور برقی ‪ ۷۷۸‬اس��ب بخار توان دارد‪.‬‬ ‫هر چند در این دوره و زمانه دیگر اس��ب بخار‬ ‫را نمی شمارند‪ ،‬بلکه امروز قدرت پردازش مغز‬ ‫اصلی خودرو به مرکز رقابت تبدیل شده است‬ ‫و از این بابت تس�لا فعال پیش��تاز است و بقیه‬ ‫خودروسازان هنوز به گرد ان نمی رسند‪.‬‬ ‫از انجایی که دورانی که در ان به سر می بریم‬ ‫بیش��تر دوران گذار است‪ ،‬موتورهای درون سوز‬ ‫و بنزین��ی به این س��ادگی از زندگی ما بیرون‬ ‫نمی روند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬بیشتر خودروسازان‬ ‫ه��م ای��ن دوره را دوره گ��ذار می دانند و فعال‬ ‫بیش��تر خودروس��ازان به وی��ژه ژاپنی ه��ا‪ ،‬به‬ ‫خودروهای هیبریدی بیشتر توجه دارند تا تمام‬ ‫الکتریکی‪ .‬چنین برداشتی در بین مهندسان و‬ ‫متخصصان ب ام و هم حاکم اس��ت و به سرعت‬ ‫به س��مت خودروهای فقط برقی نرفته اند و در‬ ‫بیشتر موارد‪ ،‬خودروهای هیبریدی و بینابینی‬ ‫هم در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫ارزش سهام خود بودند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش بلومبرگ‪ ،‬وخامت رواب��ط میان امریکا‬ ‫و چین‪ ،‬نگرانی س��رمایه گذاران نسبت به پیامد ژئوپلتیکی‬ ‫بر اقتصادها و بازارها را برانگیخته اس��ت‪ .‬عالوه بر وی چت‪،‬‬ ‫ترامپ فرمان دیگری برای جلوگیری از مبادالت شهروندان‬ ‫امریکای��ی با اپلیکیش��ن تیک ت��اک که متعلق به ش��رکت‬ ‫بایت دنس اس��ت‪ ،‬امضا ک��رد‪ .‬این ممنوعیت ه��ا از ‪ ۶‬هفته‬ ‫دیگر اجرایی می شوند‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1585‬‬ ‫پیاپی ‪2903‬‬ ‫چهره‬ ‫کاهش ناترازی بانک ها‬ ‫هدف اصلی بانک مرکزی‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫عرضه شرکت های‬ ‫صندوق‬ ‫بازنشستگی‬ ‫در بورس‬ ‫مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری با بیان اینکه ‪ ۱۴‬ش��رکت‬ ‫صن��دوق در مس��یر ورود به بازار س��رمایه قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬قرار اس��ت‬ ‫در عرضه س��هام شرکت های وابس��ته به صندوق بازنشستگی در بورس‪،‬‬ ‫بازنشستگان در اولویت باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬اکبر افتخاری با اشاره به اینکه عرضه های اولیه صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری در راه است‪ ،‬گفت‪ ۱۴ :‬شرکت صندوق بازنشستگی‬ ‫کشوری در مسیر ورود به بازار سرمایه قرار دارند‪.‬‬ ‫???? از ش��رکت ها نیاز به اصالح س��اختار مالی دارند و‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خیلی‬ ‫میزان تولید و فروش و اطالعات انها باید شفاف شود تا سازمان بورس با‬ ‫حضور انها در بازار سرمایه موافقت کند‪ .‬اردیبهشت امسال پگاه گیالن و‬ ‫صندوق ‪ ETF‬نیز هفته قبل عرضه شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری تاکید ک��رد‪ :‬به بیش از ‪۹۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬بازنشس��ته این صندوق وام با اقس��اط یکس��اله برای خرید‬ ‫صندوق ‪ ETF‬اعطا ش��د‪ .‬مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت‪:‬‬ ‫اصالح اقتصادی در صندوق بازنشس��تگی فقط مربوط به بورس��ی شدن‬ ‫شرکت های وابسته نیست‪ ،‬بلکه شرکت های کاغذی را تعطیل کردیم و در‬ ‫شرکت هایی که به صورت موازی کار می کردند و ضررده بودند نیز اصالح‬ ‫ساختاری انجام شده تا منافع بیشتری به بازنشستگان برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین درصدد بهره وری بنگاه های اقتصادی هستیم تا‬ ‫جهش تولید را باال ببریم که منافع ان بر زندگی و معیشت بازنشستگان‬ ‫اثر بگذارد‪.‬‬ ‫کارشناسان در بررسی خوب و بد انتشار اوراق ارزی نفتی مطرح کردند‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬هدف اصلی‬ ‫ما کاهش ناترازی بانک هاست و از نظام بانکی‬ ‫انتظار می رود این روند اصالحی ادامه دار باشد‬ ‫و اجازه ندهد نقصانی به ان وارد شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بان��ک مرکزی‪،‬‬ ‫عبدالناص��ر همت��ی در جلس��ه دوره ای ب��ا‬ ‫مدیران عامل بانک ها‪ ،‬ضمن تشکر از تالش و‬ ‫همراهی بانک ها در زمینه اصالح نظام بانکی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه در دو سال گذشته‬ ‫باوجود التهاب ها و نوس��انات‪ ،‬بانک ها با ثبات‬ ‫به وظایف خود اعم از س��پرده گیری و تامین‬ ‫مالی عمل کرده اند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش های واصله ش��اخص های‬ ‫مهم��ی از نظام بانکی در حال اصالح و بهبود‬ ‫است‪.‬‬ ‫همت��ی با بیان اینکه هدف اصلی ما کاهش‬ ‫نات��رازی بانک هاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از نظ��ام بانکی‬ ‫انتظ��ار می رود ای��ن روند اصالح��ی ادامه دار‬ ‫باشد و اجازه ندهد نقصانی به ان وارد شود‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر‬ ‫اهتمام هرچه بیشتر شبکه بانکی بر مبارزه با‬ ‫پولش��ویی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ضروری است بانک ها‬ ‫این نکته را جدی تلقی کنند و جلوی تخلفات‬ ‫را بگیرند‪.‬‬ ‫انتظار می رود ش��بکه بانکی بر شعب خود‬ ‫کنت��رل بیش��تری داش��ته باش��د و عمل به‬ ‫دس��تورالعمل های ش��ورای پول و اعتبار را با‬ ‫جدیت بیشتری پیگیری کند‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی ضم��ن تبریک‬ ‫شصتمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در ‪ ۶۰‬س��ال اخیر‪ ،‬تحوالت بسیاری در‬ ‫اقتصاد کشور به ویژه در بانک مرکزی رخ داده‬ ‫و این بانک با خیل عظیم کارشناسان و تجربه‬ ‫طوالن��ی خود‪ ،‬سیاس��ت گذار کلیدی ارزی و‬ ‫پولی تلقی می شود‪ .‬امیدواریم با روندی که از‬ ‫‪ 2‬سال گذشته و با سیاست گذاری نوین بانکی‬ ‫اغاز شده‪ ،‬ش��اهد تحوالتی مثبت در اقتصاد‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫همت��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تالش م��ا این‬ ‫اس��ت که بانک مرکزی به صورت مستقل در‬ ‫سیاست گذاری و برمبنای نظرات کارشناسی‬ ‫خود ب��ه وظیفه اش درباره حف��ظ ارزش پول‬ ‫ملی و کنترل تورم عمل کند‪.‬‬ ‫وی درباره وام کمک ودیعه مس��کن‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫منابع در نظر گرفته ش��ده برای این طرح ‪۲۰‬‬ ‫هزار میلیارد توم��ان و در قالب «عقد مرابحه‬ ‫خرید کاال و خدمات» است‪.‬‬ ‫ن��گاه م��ا در ش��بکه بانکی این اس��ت که‬ ‫تسهیالت یادش��ده‪ ،‬در شرایط فعلی می تواند‬ ‫گره گشای بخشی از مشکالت و گرفتاری های‬ ‫مستاجران باشد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬البته نظ��ام بانکی در حال‬ ‫ حاض��ر از امادگ��ی کام��ل برخوردار اس��ت‬ ‫و س��همیه بانک ه��ا نیز مش��خص ش��ده‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه تاکنون س��امانه مرتبط وزارت راه و‬ ‫شهرسازی به بانک ها متصل نشده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ش��بهات مطرح ش��ده درباره‬ ‫خانه های خالی متعل��ق به نظام بانکی عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬این ام��ر فرافکنی و نادرس��ت اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس بررس��ی های به عمل امده و اذعان‬ ‫مدیران عام��ل بانک ها‪ ،‬کمتر از ‪ ۱۰‬هزار ملک‬ ‫متعلق به ‪ ۳۰‬بانک اس��ت و ش��امل خانه های‬ ‫خالی نیس��ت بلک��ه تملیک��ی و عمدتا برای‬ ‫فروش است‪.‬‬ ‫ذکر این نکته ضروری اس��ت که بسیاری از‬ ‫این موارد خانه مسکونی نیست و کاربری های‬ ‫دیگ��ری دارد و بس��یاری از انه��ا مرب��وط به‬ ‫سالیان گذشته است‪.‬‬ ‫همتی یاداور شد‪ :‬این درست نیست که در‬ ‫موض��وع بیش از ‪ 2‬میلیون خانه خالی در کل‬ ‫کش��ور‪ ،‬با طرح چند هزار واحد که بخشی از‬ ‫ان نیز براس��اس عقد اجاره به ش��رط تملیک‬ ‫به نام بانک هاست‪ ،‬بانک ها را متهم کنند‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬نباید به دلیل اندک تخلفات‬ ‫ازسوی معدود افراد‪ ،‬عملکرد کل شبکه بانکی‬ ‫و اعتماد به ان خدشه دار و تالش های پرسنل‬ ‫خدوم نظام بانکی نادیده گرفته شود‪.‬‬ ‫در پایان این جلس��ه مراس��م ابطال تمبر‬ ‫شصتمین سالگرد بانک مرکزی‪ ،‬توسط رئیس‬ ‫کل این بانک با حضور مدیران عامل بانک ها و‬ ‫اعضای هیات عامل بانک مرکزی انجام شد‪.‬‬ ‫گشایش برای دولت یا مردم؟‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی سعدوندی‬ ‫سیدمهدی حسینی‬ ‫«ب��ا هدف تامی��ن نقدینگی موردنیاز‪ ،‬تا س��قف ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون بش��که نفت در بورس پیش فروش خواهد شد‪».‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان این جمل��ه را می توان چکیده خبر‬ ‫خ��وب گش��ایش اقتصادی دانس��ت که چن��د روز پیش‬ ‫ازس��وی رئیس جمهوری مطرح ش��د و روز گذش��ته نیز‬ ‫روحان��ی خبر از تصویب کلیات طرح فروش داخلی نفت‬ ‫در شورای هماهنگی اقتصادی داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬انتظار این اس��ت که با این میزان‬ ‫پیش فروش‪ ،‬حدود ‪ ۱۹۰‬هزار میلیارد تومان منابع برپایه‬ ‫نرخ روز به دس��ت دولت برس��د‪ .‬با این سیاست دولت در‬ ‫ش��رایط کنونی بخش��ی از نفت صادراتی را به خریداران‬ ‫پیش فروش می کند و نفت تعهد داده ش��ده تا یک س��ال‬ ‫اینده تحویل خواهد ش��د‪ .‬پیش��نهاد دولت این است که‬ ‫در قالب این قرارداد ‪ ۲۰۰‬میلیون بش��که نفت برای دوره‬ ‫یک س��اله یا دوساله به فروش برسد‪ .‬طرحی که با نظرات‬ ‫موافق و مخالف بسیاری همراه است و برخی ان را بیشتر‬ ‫گش��ایش برای دولت می دانند‪ .‬برخی دیگر نیز معتقدند‬ ‫اجرای این طرح درنهایت منجر به انباش��ت بدهی دولت‬ ‫در س��ال های بعد خواهد ش��د؛ با این همه بدون ش��ک‬ ‫بو کار‬ ‫هدف دولت از اجرای تمام این طرح ها رونق کس�� ‬ ‫و تولید اس��ت که به گشایش اقتصادی در معیشت مردم‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹محاسبه سود و زیان‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬در طرح دول��ت نرخ دالر و نرخ‬ ‫نفت عناصر کلیدی هستند و قرار است اوراق برپایه نرخ‬ ‫روز دالر و نفت محاسبه شود؛ یعنی اگر در زمان تحویل‬ ‫نرخ نفت یا دالر به هر دلیل پایین تر از زمان حاضر باشد‬ ‫خریداران دچار ضرر و زیان می ش��وند‪ .‬برای ضمانت نرخ‬ ‫س��ود نیز پیشنهاد ش��ده با هدف پوشش ریسک کاهش‬ ‫نرخ دالر و نفت در این قرارداد نرخ سود سپرده بلندمدت‬ ‫در سررس��ید به عنوان کف س��ود در نظر گرفته شود‪ .‬اگر‬ ‫نرخ نفت در زمان تحویل باالتر از زمان پیش خرید باشد‬ ‫که سود ان به خریدار می رسد اما اگر نرخ اوراق پایین تر‬ ‫از زمان پیش خرید باشد دولت به میزان نرخ سود سپرده‬ ‫بلندم��دت به خریداران در یک س��ال اینده مابه التفاوت‬ ‫پرداخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف ‪ ۸.۸‬میلیارد دالری‬ ‫محمد طبیبیان‬ ‫باتوج��ه ب��ه اینکه نف��ت صادراتی ای��ران برپایه ارز به‬ ‫فروش می رود‪ ،‬دولت باید نفت پیش فروش ش��ده را ابتدا‬ ‫در این قالب ارزش گذاری کند‪ .‬اگر پیش��نهاد دولت برای‬ ‫پیش فروش ‪ ۲۰۰‬میلیون بش��که نفت نهایی شود باتوجه‬ ‫به نرخ ‪ ۴۴‬دالری نفت ایران در بازار جهانی عایدی دولت‬ ‫از این محل ‪ ۸.۸‬میلیارد دالر براورد می شود‪ .‬اما به دلیل‬ ‫انتش��ار اوراق برپایه ریال الزم اس��ت برای تبدیل از یک‬ ‫نرخ ارز استفاده شود‪ .‬پیشنهاد دولت استفاده از نرخ سنا‬ ‫برای تبدیل نفت پیش فروش شده به ریال است‪ .‬نرخ روز‬ ‫دالر در این سامانه هم اکنون حدود ‪ ۲۲‬هزار تومان است‬ ‫و باتوجه به ارزش ارزی ‪ ۲۰۰‬میلیون بشکه نفت در حال‬ ‫ حاضر براورد می شود اوراق منتشر شده حدود ‪ ۱۹۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان باش��د‪ .‬همچنین اوراق سلف موازی عالوه‬ ‫ب��ر اینکه برای خریداران کف س��ودی در نظر می گیرد‪،‬‬ ‫امکان معامله در بازار ثانویه را برخالف اوراق سلف دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اوراق بدون ضرر‬ ‫دولت س��عی ک��رده در طراح��ی اوراق جدید‪ ،‬تمامی‬ ‫المان ه��ای جذابیت را به کار بب��رد‪ .‬مهم ترین اینکه این‬ ‫اوراق بدون ضرر است؛ یعنی خریداران در صورت پایین‬ ‫امدن قیمت نفت یا دالر‪ ،‬هیچ ضرری متقبل نمی شوند‪.‬‬ ‫در نتیجه به باور بس��یاری از کارشناس��ان این طرح یک‬ ‫گزین��ه معقول برای افرادی اس��ت که خواهان نگهداری‬ ‫ادغام ‪ ۵‬بانک و موسسه مالی وابسته به نیروهای مسلح در بانک‬ ‫سپه‪ ،‬جزو مهم ترین طرح های تحول نظام بانکی به شمار می رود که‬ ‫در دولت دوازدهم به سرانجام رسیده است‪ .‬بخشی مهم از فرایند‬ ‫ادغام مربوط به اماده س��ازی س��امانه های فن��ی و مالی بانک های‬ ‫مختلف با یکدیگر است‪ .‬طرح ادغام ‪ ۵‬بانک و موسسه مالی نظامی‬ ‫در بانک سپه با هدف ساماندهی شبکه بانکی کشور از اواخر سال‬ ‫‪ ۹۷‬اغاز ش��ده و گام به گام در حال اجراس��ت‪.‬بر اساس این طرح‪،‬‬ ‫بانک های انصار‪ ،‬قوامین‪ ،‬حکمت ایرانیان‪ ،‬مهر اقتصاد و موسس��ه‬ ‫اعتباری کوثر در بانک س��په ادغام می شوند که روند ادغام انها در‬ ‫مراح��ل پایانی ق��رار دارد‪ .‬در روزهای میانه تیر‪ ،‬گام اول مهاجرت‬ ‫بانک سپه به سامانه جدید بانکداری متمرکز برداشته شد‪ .‬فرایند‬ ‫دوساله ادغام بانک های نظامی در بانک سپه نیز با راه اندازی سامانه‬ ‫واس��ط ادغام (‪ )ESB‬یک گام دیگر به سوی نهایی شدن برداشته‬ ‫است‪ .‬در همین راستا فرهنگ فرزان‪ ،‬مدیر پروژه راه اندازی سامانه‬ ‫ادغام بانک های نظامی در بانک سپه در گفت وگو با ایرنا تحقق این‬ ‫پروژه را گامی مهم به سمت بانکداری باز عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره راه اندازی س��امانه جدید بانک س��په تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫بو کار‬ ‫بدون شک هدف دولت از اجرای تمام این طرح ها رونق کس ‬ ‫و تولید است که به گشایش اقتصادی در معیشت مردم می انجامد‬ ‫دوس��اله سرمایه شان در بازار پول هستند‪ ،‬چراکه در این‬ ‫حالت‪ ،‬می توانند عالوه بر نرخ س��ود س��پرده از افزایش‬ ‫قیمت دالر یا نفت نیز بهره مند شوند‪ .‬البته اینکه قیمت‬ ‫اوراق در ب��ازار ثانویه دچار چه تحوالتی ش��ود‪ ،‬به انتظار‬ ‫بازار بازمی گردد‪ .‬صاحب��ان اوراق می توانند هر زمان که‬ ‫نیاز به نقدینگی داشتند‪ ،‬اوراق را در بازار ثانویه به فروش‬ ‫برس��انند؛ حتی اگر خریداری نباشد‪ ،‬چراکه بازارگردانی‬ ‫برای بازار در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایده ای در مقابل اوراق بدهی دولتی‬ ‫ایده انتشار اوراق ارزی نفتی‪ ،‬مانند هر طرح اقتصادی‬ ‫دیگر موافقان و مخالفانی هم دارد‪ .‬علی س��عدوندی ایده‬ ‫جدید انتش��ار اوراق ارزی نفت��ی را رودرروی بازار موفق‬ ‫اوراق بده��ی دولتی دانس��ته و معتقد اس��ت این ایده ها‬ ‫س��بب می ش��ود اوراق بدهی دولتی کارک��رد خود را از‬ ‫دست بدهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایده انتشار اوراق ارزی نفتی‪ ،‬یعنی به مدت‬ ‫‪ 2‬س��ال حواله نفت بفروش��یم و در این مدت هم شرکت‬ ‫نف��ت از ‪ ۱۴.۵‬درص��د درامد خ��ود از محل فروش نفت‬ ‫بهره من��د ش��ود؛ ضمن اینکه از مواه��ب زندگی برای ‪2‬‬ ‫سال اینده هم منتفع خواهد شد‪ .‬سعدوندی در گفت وگو‬ ‫ل حاضر به خاطر ش��یوع‬ ‫ب��ا مهر افزود‪ :‬ن��رخ نفت در حا ‬ ‫کرونا کاهش یافته‪ ،‬اما احتمال دارد تا ‪ ۲‬سال اینده نرخ‬ ‫نفت افزایش یابد‪ .‬همچنین باتوجه به اینکه ممکن است‬ ‫ن��رخ ارز هم افزای��ش یابد‪ ،‬این اوراق نرخ بهره فوق العاده‬ ‫س��نگینی را به اقتصاد تحمیل می کند‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫اقتص��اد ب��ا تاکید ب��ر اینکه اوراق ریالی نفت��ی‪ ،‬دولت را‬ ‫به ش��دت بده��کار می کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر امس��ال دولت ‪۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتش��ر کند‪ 2 ،‬سال بعد‬ ‫باالی ‪ ۱۰۰‬ه��زار میلیارد تومان بای��د برگرداند؛ اتفاقی‬ ‫که می تواند به انباش��ت ش��دید بدهی با نرخ های باالتر‬ ‫از نرخ های فعلی بینجامد‪ .‬وی گفت‪ :‬اوراق نفتی بس��یار‬ ‫خطرن��اک خواهد بود چون پای��داری بدهی بیش از هر‬ ‫چیز به نرخ بدهی وابس��ته اس��ت‪ .‬اگر نرخ اوراق بدهی‪،‬‬ ‫زیر نرخ تورم باش��د‪ ،‬هیچ گاه به س��مت ناپایداری بدهی‬ ‫نخواهی��م رفت اما اگر بس��یار باالتر از نرخ تورم باش��د‪،‬‬ ‫بازپرداخ��ت ان ب��ه ناچار از محل پایه پولی انجام خواهد‬ ‫شد که مشکل زاست‪.‬‬ ‫‹ ‹معامله نفت با ارز و طال‬ ‫محم��د طبیبیان‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نیز با اش��اره به‬ ‫تصوی��ب کلیات طرح فروش داخلی نفت و عرضه ان در‬ ‫بورس انرژی گفت‪ :‬دولت قرار اس��ت در مقابل ارز و طال‬ ‫اوراق پیش ف��روش نفت به مردم بفروش��د؛ یعنی درامد‬ ‫اتی فروش نفت کشور را به مردم تعهد بدهد که از محل‬ ‫ان ارزهای معتبر داده خواهد ش��د و در مقابل ارز و طال‬ ‫بگیرد که اکنون ازسوی مردم به دولت پرداخت می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد با تشریح روند اجرای این طرح‬ ‫گف��ت‪ :‬ظاهر امر‪ ،‬چنانک��ه اینجانب می فهمم باید چنین‬ ‫باش��د؛ امروز یک نفر ‪ ۱۰‬بش��که نفت از دولت می خرد به‬ ‫نرخ امروز‪ ،‬مثال بش��که ای ‪ 40‬دالر و ‪ ۴۰۰‬دالر به دولت‬ ‫می دهد و در مقابل ‪ ۳‬س��ال بعد نرخ ‪ ۱۰‬بش��که نفت را‬ ‫دریافت می کند‪ ،‬اما چون نرخ نفت دچار عدم اطمینان و‬ ‫نوس��ان بسیار است منطقا دولت باید قراردادی را مطرح‬ ‫کند که براس��اس یک نرخ بهره واقعی‪ ،‬حداقلی از انگیزه‬ ‫به ص��ورت اص��ل و فرع برای خریدار تضمین ش��ود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬طبعا پرس��ش هایی که باید دولت برای ان پاس��خ‬ ‫داش��ته باش��د این موارد است؛ نخس��ت اینکه اگر مردم‬ ‫انتظار یک س��ود ‪ ۵‬درصدی روی پرداخت دالرهایش��ان‬ ‫دارند و نرخ نفت باال رفت‪ ،‬دولت منابع کافی برای وفای‬ ‫به عهد خواهد داشت‪ ،‬اما اگر تحریم ها و روابط بین الملل‬ ‫و سایر عوامل ‪ 3‬سال بعد هم صندوق دولت را خالی نگه‬ ‫داشت در ان صورت تعهدات دولت چگونه عملی خواهد‬ ‫شد؟ قاعدتا اگر دولت این معامله را چنانکه رسم معمول‬ ‫در سایر نقاط جهان است از طریق یک ‪under writer‬‬ ‫انجام می داد‪ ،‬او از دولت می خواس��ت مس��یر برنامه های‬ ‫سیاس��ی و دیپلماس��ی خود را برای ‪ ۳‬سال دقیقا ترسیم‬ ‫کند چون این تصمیم ها دقیقا در وضع اتی این قراردادها‬ ‫اثر خواهد داشت‪ .‬دوم اینکه هر ‪ under writer‬معتبر‬ ‫اگر قرار باشد این قراردادها بین مردم و دولت را مثال به‬ ‫‪ ۹۰‬درص��د به��ا تضمین کند انگاه به همین میزان یعنی‬ ‫مع��ادل ‪ ۹۰‬درصد ارزش انتظاری حال ش��ده قرارداد در‬ ‫‪ 3‬سال دیگر را به عنوان وثیقه از دولت طلب می کند‪ .‬ایا‬ ‫دولت می تواند حال که ضامن معامله در میان نیست در‬ ‫ای��ن دو مورد قول معتبر و تضمی��ن به مردم ارائه کند؟‬ ‫به گفت��ه طبیبیان در نهای��ت اینکه فرض کنیم مردم ارز‬ ‫و ط�لا به می��ان اورده و در اختیار دولت قرار دهند؛ این‬ ‫خبر خوب برای دولت است‪ ،‬نه مردم‪.‬‬ ‫‹ ‹ شورای فقهی بورس مخالفتی ندارد‬ ‫س��یدمهدی حسینی‪ ،‬رئیس سابق کمیته قراردادهای‬ ‫جدی��د نفتی درباره پیش��نهاد انتش��ار اوراق مش��ارکت‬ ‫نفت��ی با اش��اره به کاه��ش درامد نفتی دول��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک های وابسته به نیروهای مسلح چگونه ادغام می شوند؟‬ ‫ارتقای سامانه متمرکز در سطح بانک و شعب‪ ،‬سنگین ترین پروژه‬ ‫تاریخ نرم افزاری بانکی کش��ور اجرا ش��د‪ .‬فرزان در ادامه به مسئله‬ ‫ادغام بانک های نظامی در بانک سپه پرداخت و گفت‪ :‬ادغام بانک ها‬ ‫و موسس��ات وابس��ته به نیروهای مس��لح در بانک سپه اواخر سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬ازس��وی بانک مرکزی رس��ما اعالم و در سال های ‪ ۹۷‬و ‪۹۸‬‬ ‫وارد فاز اجرایی شد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تاکنون با برگزاری مجمع دو‬ ‫بان��ک حکم��ت ایرانیان و مهر اقتص��اد در ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۲‬خرداد‪ ،‬به طور‬ ‫رسمی انحالل این دو بانک تصویب و مقدمات ادغام انها فراهم شد‪.‬‬ ‫ف��رزان ادام��ه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬نی��ز تولید و طراحی س��امانه‬ ‫نرم افزاری ‪ ESB‬ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح در‬ ‫بانک سپه اغاز شد‪.‬‬ ‫مدیر پروژه ادغام بانک س��په با اش��اره به مش��کالت اجرای این‬ ‫طرح‪ ،‬گفت‪ :‬نخستین چالش جدی پروژه به چندوجهی بودن ان‬ ‫و حضور چند بازیگر در ان برمی گشت‪ ،‬اما چالش بعدی این بود که‬ ‫مشتریان واحدهای ادغامی چگونه و از چه بستری خدمات بانکی‬ ‫قبلی را در تمامی شعب بانک سپه نوین دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬هیچ س��امانه ای برای ارائه خدمت به مش��تریان‬ ‫وجود نداشت و نیاز به توسعه راهکار جدید به شدت احساس می شد‪،‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬سامانه واسط بانکی که هر یک از بانک های ادغامی‬ ‫برای ارائه س��رویس های مش��خص به درگاه متمرکز این س��امانه‬ ‫واس��ط متصل می ش��وند‪ ،‬ایجاد ش��د‪ .‬مدیر پروژه ادغام بانک های‬ ‫نظامی در بانک س��په خاطرنشان کرد‪ :‬این درگاه متمرکز‪ ،‬وظیفه‬ ‫انتقال امن پیام های مالی بین س��امانه ها را برعهده دارد‪ .‬فرزان با‬ ‫بی��ان اینکه اخرین بخ��ش چالش ها مربوط به مالحظات اجرایی‪،‬‬ ‫اموزش��ی و فرهنگی بود‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی ش��عب ناگهان با سیس��تم‬ ‫جدیدی روبه رو می ش��وند و در شرایطی که ‪ 2‬سیستم دارند‪ ،‬باید‬ ‫به یک سری مشتری ها از طریق سیستم جدید و به مشتریانی که‬ ‫از بانک های دیگر می ایند ازطریق سیس��تم قبلی خدمت بدهند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از معضالت ایجاد سامانه جدید یا ادغام‬ ‫چند سازمان با یکدیگر این است که همه بتوانند خود را با فرهنگ‬ ‫سازمانی جدید تطبیق دهند‪.‬‬ ‫فرزان درباره خدمات س��امانه واس��ط ادغام یا ‪ ESB‬افزود‪ :‬این‬ ‫سامانه به پرسنل شعبه های بانک های ادغامی کمک می کند تا در‬ ‫ن گذار و ادغام بانک ها در بانک س��په‪ ،‬بدون مش��کل و دغدغه‬ ‫دورا ‬ ‫اکنون مش��کالت مال��ی زیادی داریم که اث��ار ان را در‬ ‫فضای اقتصادی کش��ور می بینیم‪ .‬از طرفی همسایگان‪،‬‬ ‫کش��ورهای نفت��ی عضو اوپک‪ ،‬اروپ��ا و امریکا در دریای‬ ‫ش��مال‪ ،‬نفت ش��یل‪ ،‬قزاق ها در ش��مال‪ ،‬عراق در غرب‬ ‫در باالدس��ت و پایین دس��ت در حال توسعه و باال بردن‬ ‫ظرفیت هس��تند‪ ،‬چراکه ظرفیت تولید اس��ت که حرف‬ ‫اخر را در بازار انرژی می زند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کاهش نقش ایران در بازار جهانی نفت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬روزی ما نفر اول اوپک بودیم‪ ،‬س��پس دوم شدیم‪،‬‬ ‫اکن��ون ه��م رتبه ای در این س��ازمان نداری��م؛ این بدان‬ ‫معنا اس��ت که به لحاظ اقتصادی و جایگاه انرژی ضعیف‬ ‫می ش��ویم که ممکن است مس��ائل امنیتی هم به دنبال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫حسینی با تاکید بر سرمایه گذاری روی درامدهای اتی‬ ‫گف��ت‪ :‬امروز دنی��ا روی درامدهای اتی خود کار می کند‬ ‫و ای��ن مس��ئله یک اصل اقتصادی اس��ت‪ .‬مثال فاینانس‬ ‫می کنن��د و تامین مالی یک پ��روژه را در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫چند س��ال بع��د که پروژه راه می افت��د از محل درامدها‬ ‫بازپرداخت ها انجام می ش��ود‪ .‬ما اکنون مشکل صادرات‬ ‫داریم‪ .‬می توانیم از محل درامدهای اتی س��رمایه گذاری‬ ‫ک��رده و ب��ه کمک دولت بیاییم و برای دورانی که تحریم‬ ‫نباشیم‪ ،‬بازپرداخت تامین مالی صورت گرفته را تضمین‬ ‫کرده و پروژه ها را راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اصل و سود پول تضمین می شود‬ ‫این کارشناس حوزه انرژی در گفت وگو با ایلنا با اشاره‬ ‫به س��اختار تئوری اوراق نفتی گفت‪ :‬شرکت ملی نفت و‬ ‫وزارت نف��ت بای��د تبعات همه ابعاد قضی��ه را پذیرفته و‬ ‫درباره موارد مختلف چه قیمت و چه بازپرداخت و س��ود‬ ‫و مالیات تضمین بدهند‪ .‬وی با اش��اره به تئوری اجرای‬ ‫ای��ن طرح گف��ت‪ :‬باید نفت را به قیم��ت روز ارز نیمایی‬ ‫قیمت گذاری کنند؛ مثال اگر امروز نفت ‪ ۴۰‬دالر اس��ت و‬ ‫دالر نیمایی ‪ ۲۰‬هزار تومان و نرخ یک بش��که نفت ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تومان ش��ود‪ ،‬ما باید ک��ف ‪ ۸۰۰‬هزار تومان را برای‬ ‫خریدار نفت کاغذی تضمین کنیم تا ضرر نکند؛ بنابراین‬ ‫در حقیق��ت مردم از طریق ب��ورس انرژی وارد معامالت‬ ‫نفتی البته به صورت کاغذی شده اند‪ .‬اگر کسی هم قصد‬ ‫خرید و فروش و واگذاری س��هم های خریداری ش��ده را‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬باید امکان واگذاری وجود داشته باشد‪ .‬در‬ ‫این صورت این معامالت رونق خواهد یافت‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫در بودجه امس��ال ح��دود ‪ ۱۸.۵‬میلیارد دالر‬ ‫درامد ارزی از محل صادرات نفت پیش بینی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته مسئوالن سازمان برنامه و بودجه‬ ‫تاکنون تنه��ا ‪ ۶‬درصد این رقم که معادل ‪۱.۱۱‬‬ ‫میلیارد دالر می شود محقق شده است؛ بنابراین‬ ‫دول��ت از محل ف��روش نفت با چالش اساس��ی‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬نهادهای رس��می کس��ری بودجه‬ ‫دول��ت را قبل از ش��یوع کرونا ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫یکردند‪ ،‬این در حالی‬ ‫میلی��ارد تومان ب��راورد م ‬ ‫است که کرونا عالوه بر تحمیل هزینه های جدید‬ ‫به دولت بخشی از منابع درامدی پیش بینی شده‬ ‫را نیز تحت فش��ار قرار داده است‪ .‬دولت تاکنون‬ ‫از کان��ال اوراق توانس��ته ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫درامد کس��ب کند و ش��ورای هماهنگی اقتصاد‬ ‫س��ران قوا نیز به دولت اجازه داده تا پایان نیمه‬ ‫اول سال از این ابزار استفاده کند‪.‬‬ ‫عملیات های بانکی پرکاربرد را برای مش��تریان خود انجام دهند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در واقع‪ ،‬نکته مهم این است که مشتری به هر یک‬ ‫از شعبه های بانک های ادغامی که می رود‪ ،‬بتواند خدمات بانکی را‬ ‫دریاف��ت کن��د و نیازی به حضور در همان بانک اولیه قبل از ادغام‬ ‫نباش��د‪ .‬مدیر پروژه ادغام بانک س��په درباره اینده این پروژه نیز‬ ‫گفت‪ ESB :‬یا سامانه واسط ادغام از چند جهت قابل توسعه است؛‬ ‫یکی از نظر خدمات و سرویس هایی که روی ان وجود دارد و سعی‬ ‫شده عمده فعالیت های عادی مشتریان در سامانه پیش بینی شوند‪.‬‬ ‫فرزان گفت‪ :‬نکته مهم دیگر اینکه چند سال است بحث بانکداری‬ ‫باز و ‪ API Banking‬به میان امده و خیلی از بانک ها‪ ،‬مجموعه ها‬ ‫و شرکت ها روی ان مانور می دهند‪ .‬به اعتقاد من پروژه ‪ ESB‬ادغام‬ ‫و س��امانه واسط شعب ادغامی‪ ،‬می تواند بهترین و پراستفاده ترین‬ ‫تجربه در زمینه ‪« API‬بنکینگ» باشد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬بسیاری از سرویس هایی که بانک ها و شرکت ها‬ ‫فکر می کردند که اس��تفاده دارد‪ ،‬وقتی در مقیاس های باالتری به‬ ‫اجرا درامدند نیاز به اصالحاتی دارند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای‬ ‫جدی تر باشند‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1585‬‬ ‫پیاپی ‪2903‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫نقش و رنگ در این دایره مینایی موج می زند‬ ‫داستان ناتمام فرش ایرانی‬ ‫ایدا فریدی‪ :‬داس��تان فرش‪ ،‬داس��تانی ناتمام اس��ت و ناتمام خواهد ماند! مثل بس��یاری از مسائل و‬ ‫داستان های هر سرزمینی که ناتمام ماندند‪ .‬هرچند ناتمام های ما بسیارند‪.‬‬ ‫نقصی بی شک در کار است‪ ،‬نقصی نه در تار و پود فرش و نقشی که زبانزد است و مینایی!‬ ‫اگر از نگارنده بپرسند‪ ،‬متولی حمایت از فرش ایرانی کیست؟ می گویم متولی گویا خودش در تار و‬ ‫پود یک چارچوب نامنظم حمایتی‪ ،‬بی نقش و تماشاگر است‪.‬‬ ‫اما فرش��کار و فرش فروش و فرش��باف و عاش��قان و کاسبان و تاجران فرش پیش تر و بیشتر از متولی‪،‬‬ ‫حواس شان به فرش هست و دل می سوزانند بر این دایره مینایی فرش ایرانی‪...‬‬ ‫دل خوش نکرده ایم به هیاهوی رس��انه ای حمایت از فرش ایرانی که از فرط تکرارهای بی ش��مار دیگر‬ ‫کلیشه ای و بی معنا شده است‪ .‬نشست های خبری و عزل و نصب ها بی ثمر است وقتی نقش ناب ایرانی‬ ‫را ماشین های بازرگان چینی می بافند!‬ ‫بازار فرش ایرانی کساد است! اما این کسادی بازار چیزی از ارزش فرش دستباف ایرانی کم نکرده است‪.‬‬ ‫قصه‪ ،‬یک قصه تکراری است‪ ،‬اما اندوه روایت این داستان تکراری ته نشین نمی شود!‬ ‫فرشباف در پستوی خود ترمه و ترنج می بافد و نقش می اندازد و تار زمین را به پود اسمان می بافد‪.‬‬ ‫گزارش تصویری پیش رو روایتی اس��ت از بازار فرش فروش های تهران واقع در بازار بزرگ و س��رای‬ ‫ابریشم کار‪.‬‬ صفحه 15 ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد‪ 22 -1399‬ذی الحجه ‪ 12 - 1441‬اوت ‪-2020‬شماره‪-1585‬پیاپی‪2903‬‬ ‫ایا این بهترین تصمیم بود؟‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫امریکا در استانه انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫امیدوارم کنکور را در موعد مقرر برگزار کنیم‬ ‫اگر مجلسی ها نظری غیر این دارند به ستاد کرونا اعالم کنند‬ ‫پروتکل های بهداشتی ازمون ها را وزارت بهداشت تعریف‬ ‫می کند و خود انها نیز بر اجرای ان نظارت می کنند‬ ‫ستاد پیگیری خواهیم کرد‪ .‬امیدوارم این ازمون را‬ ‫در موع��د مقرر برگزار کنیم و داوطلبان را بیش از‬ ‫این در شرایط بالتکلیفی قرار ندهیم‪.‬‬ ‫غالم��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬پروتکل های بهداش��تی‬ ‫ازمون ها را وزارت بهداشت تعریف می کند و خود‬ ‫انها نیز بر اجرای ان نظارت می کنند‪.‬‬ ‫وقت��ی مع��اون ای��ن وزارتخان��ه تاکی��د دارد‬ ‫نظرخواهی ه��ا بیانگ��ر این اس��ت ک��ه ‪ ۹۱‬درصد‬ ‫داوطلب��ان ازم��ون کارشناس��ی ارش��د از اجرای‬ ‫پروتکل ه��ا راضی بودن��د ما نیز باید ب��ه این امار‬ ‫اطمینان داشته باشیم‪.‬‬ ‫البته نظر ان ‪ ۹‬درصد هم قابل توجه اس��ت اما‬ ‫نباید ‪ ۹۱‬با ‪ ۹‬عوض ش��ود؛ ضمن اینکه در تالش‬ ‫هس��تیم برای ازم��ون پیش رو نی��ز پروتکل های‬ ‫ابالغی را اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫غالمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬پروتکل های بهداشتی‬ ‫کنکور همان پروتکل هایی اس��ت که برای ارش��د‬ ‫تعریف ش��ده و احتماال تغییراتی برای رفع برخی‬ ‫کاستی ها وجود دارد‪ .‬ت‬ ‫الش می کنی��م اج��رای ان را بهبود بخش��یم و‬ ‫امی��دوارم بتوانیم ازمون پیش رو را به خوبی پیش‬ ‫ببری��م‪ .‬داوطلبان و خانواده ها مطمئن باش��ند ما‬ ‫همانن��د بچه های خود نگران س�لامتی داوطلبان‬ ‫هستیم‪ .‬در این چند ساعت مشکلی از بابت پاسخ‬ ‫دادن به سواالت و بهداشت پیش نمی اید‪ ،‬چراکه‬ ‫دو ازمون قبل تجربیات خوبی به دست داده است‪.‬‬ ‫جشنواره های فجر در انتظار تعیین تکلیف‬ ‫وزی��ر نی��رو ب��ر ض��رورت دوری از‬ ‫تمرکزگرای��ی در مدیری��ت مناب��ع اب‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬ساختارهای به شدت‬ ‫متمرکز دیگر پاسخگوی نیازهای کشور‬ ‫در بخش اب نیس��ت و باید بازطراحی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی‬ ‫وزارت نی��رو‪ ،‬رض��ا اردکانیان ضم��ن بیان این مطل��ب افزود‪:‬‬ ‫امروز با س��اختار معیوب و غیرهم��راه در عرصه مدیریت منابع‬ ‫اب فعالی��ت می ش��ود ک��ه از بدو تاس��یس به ش��دت متمرکز‬ ‫است‪.‬‬ ‫این تمرکزگرایی در دهه های نخست عمر خود به دلیل وجود‬ ‫جمعیت کم در کش��ور‪ ،‬بیشتر گره گش��ا بوده تا مشکل ساز‪ ،‬اما‬ ‫چنین ساختاری هم اینک با ‪ ۳۱‬استان با گستردگی و جمعیت‬ ‫‪ ۸۳‬میلیونی به طور قطع دیگر جوابگو نیس��ت و کشور در عین‬ ‫تمرکز گرفتار بالی بخشی نگری است‪.‬‬ ‫اردکانیان گفت‪ :‬س��اختارهای ماقبل از خود ما س��اختارهای‬ ‫به ش��دت بخشی است و ما در این ساختار‪ ،‬مظروفی هستیم که‬ ‫به ش��کل ظرف درامده ایم؛ خارج از این ظروف‪ ،‬همه باور داریم‬ ‫که عرصه مدیریت منابع اب عرصه ای بین بخش��ی است و بدون‬ ‫کار ک��ردن با هم به جایی نخواهیم رس��ید‪ ،‬اما به محض اینکه‬ ‫داخل ظرف می شویم ظاهر انها را به خود می گیریم و از قبل تا‬ ‫امروز این گونه بوده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ای��ن عرصه به مقصد نخواهد رس��ید؛ مگر‬ ‫اینکه از «تمرکزگرایی» و «بخش��ی نگری» به شکل موقتی هم‬ ‫شده‪ ،‬فاصله گرفته ش��ود‪ .‬وزیر نیرو گفت‪ :‬همه «مسئولیت ها»‬ ‫متوج��ه وزارت نی��رو و وزیر اس��ت و همه این مس��ئولیت ها را‬ ‫می پذیرم‪ ،‬اما همه «اختیار» باید به اش��تراک گذارده شود تا با‬ ‫توان علمی و تجربه چندین س��اله همگی‪ ،‬بتوان به یک نتیجه‬ ‫مناسب و مشترک رسید‪.‬‬ ‫اردکانیان افزود‪ :‬واقعیت این است که در عرصه هایی از جمله‬ ‫اب یک دستگاه هماهنگ کننده می شود‪ .‬وزارت نیرو متولی اب‬ ‫است‪ ،‬اما این تولی گری نیاز به بازتعریف دارد‪.‬‬ ‫مصرف ذخیره ‪ ۱۰۰۰‬ساله در ‪ ۵۰‬سال‬ ‫رئیس کمیته محیط زیست در کرسی‬ ‫س�لامت اجتماعی یونسکو گفت‪ :‬در ‪۵‬‬ ‫دهه گذشته ذخیره هزارساله منابع ابی‬ ‫کشور را مصرف کرده ایم؛ بنابراین هرگز‬ ‫نمی توان انتظار داش��ت که با یک یا ‪2‬‬ ‫سال ترسالی کمبود اب جبران شود‪.‬‬ ‫محم��د دروی��ش در گفت وگو با ایرنا‬ ‫اف��زود‪ :‬به طور نرمال انتظار داریم از هر متر بارندگی یک چهارم‬ ‫ان در زمین نفوذ کند که اگر پوش��ش گیاهی مناس��ب باشد و‬ ‫طرح های ابخیزداری و ابخوان داری به درس��تی اجرا شود‪ ،‬این‬ ‫نسبت یک چهارم می تواند تا یک دوم و حتی بیشتر هم افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬اما اگر این اتفاقات نیفتاده و زمین برهنه باش��د و پوشش‬ ‫گیاهی جنگلی و طبیعی از بین رفته باشد حتی این یک چهارم‬ ‫هم تحقق نمی یابد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬نکته مهم این اس��ت ک��ه اگر فرض کنیم در‬ ‫‪ ۵‬دهه اخیر به طور متوس��ط حدود ‪ ۱۰۰‬متر از س��طح اب های‬ ‫زیرزمینی در همه کش��ور پایین رفته باش��د‪ ،‬به این معنا است‬ ‫که اگر می خواهیم این مقدار کمبود جبران ش��ود باید دستکم‬ ‫س��االنه ‪ ۴۰۰‬متر بارندگی در کش��ور اتفاق بیفتد اما اکنون که‬ ‫‪ 2‬سال است در ترسالی قرار داریم متوسط ریزش های اسمانی‬ ‫کشور هنوز به ‪ ۳۰۰‬متر هم نرسیده است؛ بنابراین نباید خیلی‬ ‫انتظار داشته باشیم که کمبودها جبران شود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع‬ ‫و ابخی��زداری درباره نقش طرح ابخی��زداری در مهار و کنترل‬ ‫سیالب ها و حفظ ذخیره سفره های زیرزمینی گفت‪ :‬با این همه‬ ‫افت سفره های زیرزمینی و بیالن های منفی اب های زیرزمینی‪،‬‬ ‫نمی توانی��م از طرح ابخیزداری انتظار معجزه داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫به ج��ای اینکه بر عملیاتی مانند ابخی��زداری تاکید کنیم‪ ،‬بهتر‬ ‫است تالش کنیم رویش��گاه های جنگلی ما در مناطق زاگرس‪،‬‬ ‫ارس��باران و هیرکانی دوباره احیا ش��ود‪ ،‬وس��ایل اطفای حریق‬ ‫را کام��ل کنی��م و اجازه ندهی��م همین رویش��گاه ها هم در اثر‬ ‫اتش سوزی از بین بروند که این خود باعث می شود میزان نفوذ‬ ‫اب در خاک کاهش یابد‪.‬‬ ‫تعرفه های ازمایش کووید‪۱۹-‬‬ ‫مدیرکل ازمایشگاه های مرجع سالمت وزارت بهداشت ضمن اعالم قیمت های‬ ‫مجاز انجام تست های تشخیصی کرونا در مراکز ازمایشگاهی‪ ،‬درباره نحوه ارجاع‬ ‫بیم��اران مثبت کرونا به بیمارس��تان‪ ،‬نحوه نمونه گیری خارج از ازمایش��گاه و‪...‬‬ ‫توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫سیامک سمیعی در گفت وگو با ایسنا درباره تعرفه فعلی انجام خدمت گلوبال‬ ‫ازمایش تش��خیص مولکولی کووید‪ ،۱۹‬گفت‪ :‬هزینه ای��ن ازمایش ها در بخش‬ ‫دولت��ی ح��دود ‪ ۲۳۰‬هزار تومان و در بخش خصوصی ح��دود ‪ ۵۸۷‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬این تعرفه همه هزینه های خدمت از جمله نمونه برداری از طریق سواب‬ ‫نازوفارنک��س (انتهای بین��ی) و اوروفارنکس (انتهای حلق) را پوش��ش می دهد‪.‬‬ ‫تجوی��ز و انجام ازمایش تش��خیص مولکول��ی کووید‪ ۱۹‬در بخ��ش دولتی تابع‬ ‫پروتکل ها و اولویت های ابالغی اس��ت و چون مطابق دس��تورالعمل های ابالغی‬ ‫وزارت بهداشت است‪ ،‬رایگان انجام می شود‪ .‬ازمایش تشخیص مولکولی یا ‪PCR‬‬ ‫در حال حاضر تنها روش ازمایشگاهی برای تشخیص قطعی کووید‪ ۱۹‬است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعرفه انجام ازمایش سرولوژی کووید‪ ۱۹‬در حال حاضر و تا تعیین‬ ‫و اب�لاغ تعرفه اختصاصی‪ ،‬به ازای هر یک از ازمایش های درخواس��تی ‪ IgM‬و‬ ‫‪ ،IgG‬در بخ��ش دولتی حدود ‪ ۱۲‬هزار توم��ان و در بخش خصوصی حدود ‪۳۰‬‬ ‫هزار تومان است‪ .‬وی درباره نحوه طرح شکایت در صورت بروز تخلفات احتمالی‬ ‫در اخذ نمونه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بهترین روش برای شکایت‪ ،‬انعکاس رسمی و مکتوب‬ ‫ان به معاونت درمان دانشگاهی است که مرکز ارائه کننده خدمت تابع ان است‪.‬‬ ‫راه دوم تماس با شماره تلفن ‪ ۱۹۰‬و ثبت شکایت است‪.‬‬ ‫ورود مجلس به شیوه سهمیه بندی بنزین‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی از تهیه طرحی در مجلس‬ ‫به منظور تغییر در ش��یوه س��همیه بندی بنزین خبر داد‪ .‬مالک ش��ریعتی نیاس��ر‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به جزئیات طرح مجل��س در زمینه تغییر در‬ ‫س��همیه بندی بنزین‪ ،‬بیان کرد‪ :‬براساس شیوه سهمیه بندی که این روزها اجرایی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬حدود ‪ 50‬درصد خانواده ها که خ��ودرو ندارند از یارانه انرژی بی بهره اند‬ ‫و در واقع نحوه توزیع یارانه س��وخت ناعادالنه و الزم اس��ت که اصالح شود‪ .‬وی در‬ ‫ادامه اظهار کرد‪ :‬در طرحی که مجلس طراحی کرده‪ ،‬پیشنهاد شده سهمیه بنزین‬ ‫به ج��ای خودروها به افراد خانواده ها تخصیص داده ش��ود‪ .‬در این طرح پیش بینی‬ ‫ش��ده به هر فرد از جامعه ماهان��ه ‪ ۲۰‬لیتر بنزین تعلق گیرد‪ .‬همچنین پیش بینی‬ ‫شده سامانه ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند‪ ،‬تهیه شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫در این طرح پیش بینی شده دولت سهمیه بنزین افرادی را که فاقد خودرو هستند‪،‬‬ ‫در اخر ماه بردارد و به جای ان کارت بانکی افراد را ش��ارژ کند تا انها بتوانند کاال‬ ‫خریداری کنند‪ .‬شریعتی افزود‪ :‬این طرح اکنون در نوبت اعالم وصول قرار دارد‪.‬‬ ‫خانه ملت‬ ‫امکان انالین بودن جشنواره های فیلم کوتاه تهران و سینما حقیقت به خاطر‬ ‫تجاری نبودن فیلم ها بیش��تر و مناسب تر است‪ ،‬تاکید کرد در جشنواره فیلم‬ ‫فجر مس��ئله مهم «تولید» اس��ت که اگر به تعداد کافی نباش��د احتمال لغو‬ ‫رویداد وجود دارد‪.‬‬ ‫او عالوه بر این اضافه کرد‪ :‬اینکه چقدر از جش��نواره ها را می توان به شکل‬ ‫سنتی و معمول برگزار کرد و چقدر را به شکل انالین‪ ،‬در دست بررسی است‬ ‫و اگر برای برگزاری انالین پلتفرم هایی نداش��ته باش��یم که امنیت فیلم ها را‬ ‫تضمین کند‪ ،‬سراغ ان نمی رویم‪.‬‬ ‫باوجود تمام این اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در گفت وگویی‬ ‫ب��ا روزنامه ایران اعالم کرد جمع بندی درب��اره برگزاری این رویدادها تا اخر‬ ‫مرداد تکمیل می شود‪.‬‬ ‫س��ید عباس صالحی گفت‪ :‬اس��فند سال گذش��ته همه در هیات دولت با‬ ‫پدیده ای ناشناخته روبه رو بودیم که تمامی صحبت های مطروحه در ان زمان‬ ‫براس��اس ش��ناخت و بررسی وزارت بهداش��ت از ان مقطع و شکل پیشروی‬ ‫وی��روس کرونا بود و امیدوار بودیم در نهایت ت��ا پایان فروردین این ویروس‬ ‫کامال مهار شود‪ ،‬اما کم کم دامنه و شناخت ادامه مسیر با اما واگرهایی روبه رو‬ ‫شد و هنوز هم به وضوح و قطعی مشخص نیست که این رویه و شرایط تا چه‬ ‫زمانی طول خواهد کش��ید‪ .‬پس باتوجه به اینکه چشم انداز روشن و دقیقی‬ ‫وجود ن��دارد به طبع برنامه ریزی دقیق نیز امکان پذی��ر نخواهد بود و ما تنها‬ ‫ش رو بگذاریم تا‬ ‫می توانیم برای ش��رایط مختلف س��ناریوهای مختل��ف را پی ‬ ‫ببینیم در ش��کل ها و ش��رایط مختلف‪ ،‬چه اقداماتی را می شود متصور بود و‬ ‫براس��اس انها پیش رفت‪ .‬حال باید منتظر ماند و دید تا پایان مرداد تکلیف‬ ‫برگزاری جشنواره فجر مشخص می شود یا خیر؟‬ ‫ساختارهای مدیریت منابع اب‬ ‫پاسخگو نیست‬ ‫وضعیت قرمز برقی در ‪ ۳‬استان‬ ‫س��خنگوی صنعت برق گفت‪ 3 :‬اس��تان کش��ور (یزد‪ ،‬کهگیلویه وبویراحمد و‬ ‫هرمزگان) در وضعیت قرمز و یک اس��تان در وضعیت زرد (کرمان) مصرف برق‬ ‫قرار دارد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری ش��رکت مادر تخصصی تولید‪ ،‬انتقال و توزیع‬ ‫نیروی برق ایران (توانیر) مصطفی رجبی مشهدی‪ ،‬سخنگوی صنعت برق افزود‪:‬‬ ‫ظهر روز دوش��نبه ‪ ۷‬استان در وضعیت قرمز قرار داشتند اما با شروع برنامه های‬ ‫مدیریت بار‪ ،‬این تعداد به ‪ ۳‬استان قرمز (یزد‪ ،‬کهگیلویه وبویراحمد و هرمزگان)‬ ‫و ی��ک اس��تان زرد (کرمان) کاه��ش یافت‪ .‬وی با تاکید بر اینک��ه از همه مردم‬ ‫خواستار همکاری در مدیریت مصرف هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت مصرف به ویژه در‬ ‫ساعت های ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۷‬تاثیر بسزایی در کاهش مصرف برق و پایداری شبکه دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در حالی که گمانه زنی درباره برگزار ش��دن یا نشدن جشنواره های فیلم و‬ ‫تئاتر و ش��یوه های جایگزینی احتمالی در دس��ت بررسی است‪ ،‬وزیر فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی تاکید کرده تا اخر مرداد تکلیف این جشنواره ها مشخص‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫از همان روزهای ابتدایی سال ‪ ۹۹‬که ادامه همه گیری بیماری کووید ‪۱۹‬‬ ‫برای چند ماه اینده و ش��اید تا اخر س��ال مسجل شد‪ ،‬بحث درباره برگزاری‬ ‫جش��نوارهای هنری به ویژه فیلم و تئاتر شدت گرفت؛ به ویژه انکه در همین‬ ‫نیمه اول س��ال ‪ 2‬جش��نواره مهم جهانی فیلم فجر و تئاتر عروس��کی تهران‬ ‫(مبارک) باتوجه به مساعد نبودن شرایط به تعویق افتادند‪.‬‬ ‫ام��ا ح��اال که به نیمه دوم س��ال نزدیک می ش��ویم و هر روز هش��دارها و‬ ‫نگرانی های بیش��تری درباره س��خت بودن پاییز و زمس��تان امس��ال مطرح‬ ‫می ش��ود‪ ،‬برگزاری جش��نواره های فجر بیش از بقیه مورد سوال و تردید قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن باره مدیران س��ینما و تئاتر اولویت را بر برگزاری جش��نواره های‬ ‫فیلم و تئاتر فجر گذاش��ته اند‪ ،‬اما در حال بررس��ی راهکارهایی هم هستند تا‬ ‫ش��یوه های دیگری را برای جایگزینی احتمالی مدنظر داش��ته باشند؛ گرچه‬ ‫احتماال در نهایت همه چیز به نظر س��تاد مل��ی کرونا در موعد برگزاری این‬ ‫رویدادها منوط خواهد بود‪.‬‬ ‫پیش تر قادر اشنا‪ ،‬مدیرکل هنرهای نمایشی گفته بود‪« :‬به دنبال برگزاری‬ ‫جش��نواره های تئاتر فجر و تئاتر عروسکی متناسب با شرایط تئاتر در دوران‬ ‫پساکرونا هس��تیم» و بر همین اساس حسین مسافر استانه را به عنوان دبیر‬ ‫جش��نواره تئاتر فجر انتخاب کرد‪ .‬البته هنوز فراخوان این جش��نواره منتشر‬ ‫نش��ده تا مشخص شود تئاتری که حتی در این روزهایی که حساسیت پاییز‬ ‫و زمس��تان را هم ندارد‪ ،‬سالن هایش خالی از تئاتر و تماشاگر هستند‪ ،‬چگونه‬ ‫می خواهد جشنواره فجر را برگزار کند‪.‬‬ ‫درباره جشنواره تئاتر عروسکی هم اعالم شد این رویداد در اسفند برگزار‬ ‫می شود و فعال با همان تیم قبلی کارها پیش می رود و مقرر شد دبیر جدیدی‬ ‫جایگزین مرحوم گلزار محمدی نشود‪.‬‬ ‫ایس��نا در گزارشی وضعیت جشنواره فیلم فجر را نیز مشابه تشبیه کرد و‬ ‫نوشت‪ :‬جشنواره فیلم فجر از جهاتی بر جشنواره تئاتر فجر برتری دارد‪ ،‬چون‬ ‫پخش فیلم با اجرای زنده نمایش شرایط متفاوتی را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫به تازگی حس��ین انتظامی‪ ،‬رئیس س��ازمان س��ینمایی نیز در یک نشست‬ ‫خبری درباره وضعیت برگزاری جش��نواره های س��ینمایی با اش��اره به اینکه‬ ‫چهره‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫وزیر علوم با بیان اینکه امیدوارم بتوانیم کنکور‬ ‫را در موع��د مق��رر برگ��زار کنیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬رئیس‬ ‫مجل��س و نمایندگان اگر نظراتش��ان درباره زمان‬ ‫برگزاری کنکور غیر از ان چیزی اس��ت که پیش‬ ‫رو داریم‪ ،‬به ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کنند و‬ ‫ما حتما از طریق این ستاد پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫امیدوارم این ازمون را در موقع مقرر برگزار کنیم‬ ‫و داوطلب��ان را بیش از این در ش��رایط بالتکلیفی‬ ‫قرار ندهیم‪.‬‬ ‫منصور غالمی در نشس��ت خبری که به صورت‬ ‫مجازی برگزار ش��د با اشاره به نظر رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره زمان برگزاری کنکور گفت‪:‬‬ ‫صحبت های رئیس مجلس دو بخش داشت؛ بخش‬ ‫اول تایید نس��بی برگزاری خوب ازمون ها بود که‬ ‫گفتن��د زحمت زیادی کش��یده و کار خوبی انجام‬ ‫ش��ده و در بخش دوم تاکید داشتند در برگزاری‬ ‫ازمون سراس��ری دقت و تالش بیش��تری صورت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬اگر ش��رایط طوری‬ ‫باشد که مجموعه بهداشتی کشور اجرای ازمون را‬ ‫در روز مقرر به صالح ندانند‪ ،‬در این ش��رایط ستاد‬ ‫مل��ی مقابله ب��ا کرونا اعالم نظ��ر خواهد کرد و بر‬ ‫اساس نظر این ستاد عمل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وزیر علوم ادامه داد‪ :‬در فرمایش��ات رهبر معظم‬ ‫انق�لاب نیز م��ا دیدیم ایش��ان مس��تقیما اعالم‬ ‫فرمودند تصمیم گیری و نظر س��تاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا مبنای عمل برنامه ها باش��د؛ بنابراین رئیس‬ ‫مجل��س و نمایندگان اگر نظر خاصی دارند ضمن‬ ‫اینک��ه به ما اعالم می کنند و ما نیز توجه خواهیم‬ ‫کرد‪ ،‬اگر نظراتش��ان درباره زمان برگزاری کنکور‬ ‫غیر از ان چیزی است که در پیش داریم به ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرون��ا اعالم کنند و ما نیز از طریق‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫غالمرض�ا کیامه�ر‪ -‬روزنامه نگار و کارش�ناس‬ ‫اقتصاد‪ :‬خبر بس��یار کوتاه بود‪« :‬روزنامه جهان صنعت‬ ‫توقیف ش��د‪ ».‬دلیل توقیف روزنام��ه هم انجام مصاحبه‬ ‫با ف��ردی به نام دکت��ر محبوب فر‪ ،‬متخصص بهداش��ت‬ ‫محیط و ایمونولوژی درباره نحوه اطالع رسانی دولت در‬ ‫زمین��ه امار مبتالیان و درگذش��تگان ویروس کرونا بود‬ ‫که مصاحبه ش��ونده براس��اس اطالعات شخصی خود از‬ ‫عنوان «اطالع رسانی مهندسی شده» برای ان استفاده کرده بود‪ .‬درباره گفته های‬ ‫مصاحبه ش��ونده‪ ،‬جهان صنعت تنها نقش رسانه ای خود را ایفا کرده و نقشی در‬ ‫تایید صحت یا سقم اظهارات مصاحبه شونده نداشته است‪ .‬کشف صحت و سقم‬ ‫و راستی ازمایی خبرها و گزارش ها یا مطالبی که مصاحبه شوندگان در مصاحبه با‬ ‫مطبوعات و دیگر رسانه ها ابراز می کنند‪ ،‬ازسوی هیچ رسانه به ویژه روزنامه هایی‬ ‫که هر روز باید در دس��ترس مردم قرار گیرند‪ ،‬امکان پذیر نیست و اگر خدشه ای‬ ‫هم بر اظهارات یک مصاحبه شونده یا یک منبع نشردهنده خبر وارد باشد‪ ،‬نباید‬ ‫به پای روزنامه نوشته شود‪ .‬درباره واقعه اخیر یعنی مطالبی که دکتر محبوب فر‪،‬‬ ‫در مصاحبه با جهان صنعت بیان کرده طبق اطالع ایشان بوده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این ایش��ان در گذش��ته هم گفت وگوهای مش��ابهی با سایر رسانه ها‬ ‫انجام داده و مطالبی کم و بیش شبیه مصاحبه با جهان صنعت در انتقاد از شیوه‬ ‫اطالع رس��انی و اماردهی دولت در زمینه تلفات مبتالیان به ویروس کرونا اظهار‬ ‫ک��رده که حتما مس��تندات و دالیل اثبات کننده ای برای اظهارات خود داش��ته‬ ‫ن صنعت و‬ ‫اس��ت؛ به همین سبب به نظر نمی رسد برخورد قهری با روزنامه جها ‬ ‫توقیف این روزنامه که صرفا نقش انتقال دهنده اظهارات مصاحبه شونده به جامعه‬ ‫و افکار عمومی را ایفا کرده‪ ،‬چندان قابل توجیه باشد و به طور منطقی اگر در این‬ ‫زمینه تخلفی صورت گرفته و مطالب نادرس��تی در مصاحبه ابراز شده این خود‬ ‫مصاحبه شونده است که باید پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫در هر ص��ورت باید گفت توقیف یک روزنامه که منب��ع تامین معاش عده ای‬ ‫روزنامه ن��گار انهم در این ش��رایط که کرونا نفس اقتصاد و به تبع ان معیش��ت‬ ‫خانواده ها را به ش��ماره انداخته‪ ،‬انهم ازس��وی دولتی ک��ه اخرین ماه های عمر‬ ‫قانونی خود را سپری می کند‪ ،‬بهترین تصمیم برای برخورد با یک رسانه متعلق‬ ‫به بخش خصوصی نیست‪.‬‬ ‫جای خوشحالی است که مشاهده می شود اشخاصی حقوقی و حقیقی همچون‬ ‫انجم��ن صنفی مطبوعات یا برخی از پیشکس��وتان صاحب ن��ام روزنامه نگاری از‬ ‫جمله ناصر بزرگمهر که خود سختی ها و تلخی های کار روزنامه داری را هم تجربه‬ ‫کرده‪ ،‬در این باره نکاتی را بیان کرده اند‪.‬‬ ‫یا حقوقدان و نویسنده برجسته ای چون کامبیز نوروزی بالفاصله بعد از انتشار‬ ‫خبر توقیف جهان صنعت با یادداش��ت های متین و مس��تند خود خواس��تار لغو‬ ‫حکم توقیف و انتشار دوباره این روزنامه شد‪.‬‬ ‫ن��گارش این یادداش��ت ها یکی از مظاهر بلوغ و فرهیختگی دس��ت اندرکاران‬ ‫جامعه مطبوعاتی ماس��ت که هنگام بروز مش��کل برای همکاران به چش��م «از‬ ‫می��دان به در ش��دن یک رقیب» به موض��وع نگاه نمی کنن��د و در معرکه هایی‬ ‫اینچنینی دوستان رسانه ای خود را تنها نمی گذارند‪.‬‬ ‫کار امثال ناصر بزرگمهرها و کامبیز نوروزی ها که خوشبختانه وصله باندبازی و‬ ‫سیاست کاری های رایج در جامعه به انها نمی چسبد‪ ،‬حتی اگر از نظر عددی در‬ ‫اقلیت باش��ند‪ ،‬از ان کارهای ستودنی و به یادماندنی است و همه باید ارزو کنیم‬ ‫هرچه زودتر از جهان صنعت رفع توقیف شود‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!