روزنامه صمت شماره 1584 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1584

روزنامه صمت شماره 1584

روزنامه صمت شماره 1584

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫پراید هم به پیکان پیوست‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1584‬پیاپی ‪2902‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای دولت‬ ‫توقیف روزنامه یعنی چی؟‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ازمونی برای‬ ‫تعالی همکاری بین قوا‬ ‫به بقای صنعت سیمان هم‬ ‫فکر کنید‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫مراس��م رس��می توقف س��اخت و خروج پراید از خط تولید با حضور‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری برگزار ش��د‪.‬محمود واعظی با اشاره به روند‬ ‫رو به رشد صنعت خودرو کشور‪ ،‬بر ضرورت توجه به خودکفایی‪ ،‬تحقیق‬ ‫و توس��عه و س��اخت خودرو تمام داخلی تاکید کرد‪ .‬سرانجام همان گونه‬ ‫که گروه صنعت��ی ایران خودرو اخرین پیکان تولیدی خود را راهی موزه‬ ‫کرد‪ ،‬حال نوبت سایپاست که پراید را راهی موزه کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫درخواست فعاالن اقتصادی از وزیر اینده چیست؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وفای به عهد به وقت بحران و ارامش‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وزیر جدید مسیر ناهمواری‬ ‫در پیش دارد‬ ‫‪7‬‬ ‫ثبات اولویت‬ ‫اول است‬ ‫دو روی سکه را‬ ‫درنظر بگیریم‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پای امالک مازاد دولت‬ ‫به بورس باز شد‬ ‫‪14‬‬ ‫بازرگانان در حال خدمت هستند‬ ‫چراغ سبز فوالدی ها به اقای سرپرست‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫زمان کوتاه است؛ برنامه جدید اجرایی نیست‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫انتظارات اصناف از اختیارات وزیر‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪:‬حمید رضا راهل‪ -‬سایت خانه ملت‬ ‫استراتژی «اقیانوس قرمز »‬ ‫در خط پایان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1584‬‬ ‫پیاپی ‪2902‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای دولت‬ ‫توقیف روزنامه یعنی چی؟‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫هر طرح اقتصادی باید با‬ ‫بررسی کارشناسانه همراه باشد‬ ‫رئی��س قوه قضایی��ه با بیان‬ ‫اینک��ه از ه��ر اقدام��ی که در‬ ‫جه��ت گره گش��ایی از زندگی‬ ‫مردم باشد استقبال می کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر ط��رح اقتصادی باید‬ ‫با بررسی کارشناسانه‪ ،‬جزئیات‬ ‫و اقناع افکار عمومی و نخبگان‬ ‫همراه باش��د‪ .‬به گ��زارش قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬س��ید ابراهیم رئیسی در جلس��ه شورای عالی‬ ‫ق��وه قضایی��ه اظهار ک��رد‪ :‬از هر اقدامی ک��ه در جهت‬ ‫گره گشایی از زندگی مردم باشد استقبال می کنیم؛ اما‬ ‫هر طرح اقتصادی باید با بررس��ی کارشناسانه جزئیات‬ ‫(ن��ه صرف کلیات) و اقن��اع افکار عموم��ی و نخبگانی‬ ‫همراه باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اقناع افکار عمومی و نخبگانی‬ ‫درباره جزئیات کارشناسی طرح های اقتصادی به مردم‬ ‫و فع��االن اقتصادی ارامش می دهد‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫موجب حیرت و س��رگردانی انها خواهد شد‪ .‬رئیس قوه‬ ‫قضایی��ه تصریح کرد‪ :‬اگر اجرای عدالت به معنای دوری‬ ‫از هوا و نفوذپذیری باشد‪ ،‬اجرای ان بسیار اسان خواهد‬ ‫شد‪ .‬رئیسی ادامه داد‪ :‬دیدن رفتار همراه با تبعیض برای‬ ‫مردم سخت است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تالش برای کاستن‬ ‫االم اس��یب دیدگان انفجار لبنان‪ ،‬یک وظیفه بشری و‬ ‫همگانی اس��ت‪ .‬رئیس قوه قضاییه اف��زود‪ :‬حزب اهلل در‬ ‫جنگ ‪ ۳۳‬روزه لبنان را در چش��م جهان به عنوان ملتی‬ ‫مق��اوم جل��وه داد و هیچ توطئ��ه ای نمی تواند مقاومت‬ ‫لبنان را نادیده بگیرد و بر مردم لبنان کارساز شود‪.‬‬ ‫مالیات خانه های خالی‬ ‫دستگاه های دولتی ‪ ۲‬برابر می شود‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��رای خانه ه��ای خالی‬ ‫در تملک دس��تگاه های دولتی‬ ‫و بانک ه��ا ضرای��ب مالیات��ی ‪2‬‬ ‫برابر در نظر گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫محمود محمودزاده در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا اظهار ک��رد‪ :‬مهم ترین‬ ‫هدف طرح مالیات بر خانه های‬ ‫خالی این اس��ت که این واحدها وارد بازار مصرف ش��ود‪.‬‬ ‫ح��ال فرقی نمی کند که خانه ها متعلق به افراد حقیقی یا‬ ‫دس��تگاه های دولتی و بانک ها باشد‪ .‬حتی برای واحدهای‬ ‫در تمل��ک دولت و بانک ه��ا جریمه های س��نگین یعنی‬ ‫پرداخت مالیات تا ‪ 2‬برابر نس��بت به ش��هروندان در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬محمودزاده در پاس��خ به این سوال‬ ‫ک��ه برخی عنوان می کنند تع��داد خانه های خالی متعلق‬ ‫به بانک ها چندان قابل توجه نیس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما هیچ‬ ‫قضاوتی درباره تعداد این واحدها نداریم اما حرف من این‬ ‫اس��ت که حتی اگر یک خانه باش��د باید به بخش مصرف‬ ‫برسد‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬هماهنگی های الزم انجام شده‬ ‫تا در اینده نزدیک افتتاح نخستین پروژه های طرح اقدام‬ ‫ملی مس��کن و همچنین بخشی از واحدهای مسکن مهر‬ ‫انجام شود‪ .‬امسال شاهد اتمام پروژه مسکن مهر خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬کلنگ زن��ی تع��دادی از پروژه های طرح‬ ‫اقدام مل��ی و واگذاری اراضی برای گروه های س��اخت از‬ ‫دیگر برنامه ها است‪ .‬معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی تصریح کرد‪ :‬متقاضیانی که برای مسکن ملی‬ ‫پول واریز کرده اند به زودی به پروژه ها معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫احتمال ناکامی امریکا‬ ‫در تمدید تحریم تسلیحاتی‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه با‬ ‫بیان اینک��ه برخی اف��راد در لبنان با‬ ‫تحری��ک خارج��ی به دنب��ال اغراض‬ ‫خاص هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر عده ای از‬ ‫اف��راد‪ ،‬گروه ها و کش��ورهای خارجی‬ ‫بخواهن��د حادثه تاثربرانگیز انفجار در‬ ‫بیروت را دس��تاویز اغ��راض و اهداف‬ ‫سیاس��ی قرار بدهن��د‪ ،‬غیرقابل قبول‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا س��یدعباس موس��وی در نشست خبری‬ ‫با اصحاب رس��انه‪ ،‬ب��ا تبریک اعیاد و همچنی��ن روز خبرنگار‬ ‫گف��ت‪ :‬ابعاد این حادثه همچنان در حال بررس��ی اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫ایران از همان س��اعات اولی��ه در کنار دولت و ملت لبنان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬وزیر خارجه تماس��ی با همت��ای لبنانی خود گرفت و‬ ‫رئیس جمه��وری هم دس��توراتی داد‪ .‬تاکنون چندین محموله‬ ‫کمکی و هواپیما به لبنان ارسال شده و طی روزهای اینده هم‬ ‫این کمک ها ادامه می یابد‪.‬‬ ‫موس��وی همچنین درباره رایزنی ه��ای دیپلماتیک روزهای‬ ‫اخیر گف��ت‪ :‬وزیر امور خارجه در روزه��ای اخیر گفت وگویی‬ ‫ب��ا همتایان لبنانی و اوکراینی داش��ت‪ .‬همچنین ایش��ان یک‬ ‫گفت وگوی ویدئوکنفرانس��ی با همتای اماراتی خود داش��ت‪.‬‬ ‫رئی��س کمیته بین الملل دوما روس��یه هم مهم��ان وزیر امور‬ ‫خارجه بود که در این دیدار درباره روابط دوجانبه و چشم انداز‬ ‫روابط دو کشور گفت وگو شد‪ .‬س��خنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫درباره ش��ایعه توقیف نفتکش ایرانی در پاکس��تان هم گفت‪:‬‬ ‫براس��اس بررس��ی ها هنوز رس��ما چیزی به ایران در این باره‬ ‫اعالم نشده و هیچ خبر رسمی مبنی بر توقیف کشتی حاصل‬ ‫نشده است‪ .‬با این حال در حال پیگیری و جمع اوری اطالعات‬ ‫هس��تیم که در صورت صحت و س��قم واکنش الزم را نش��ان‬ ‫می دهیم‪ .‬رئیس مرکز دیپلماس��ی عمومی و رس��انه ای وزارت‬ ‫امور خارجه درباره جابه جایی س��فرا و س��خنگوی اتی وزارت‬ ‫ام��ور خارجه هم یاداور ش��د‪ :‬تابس��تان ها فص��ل جابه جایی‬ ‫مام��وران دیپلماتیک در نمایندگی های خارجی اس��ت‪۶ ،۵ .‬‬ ‫سفیر از جمله س��فیر ایران در باکو جابه جا می شوند‪ .‬احتماال‬ ‫به زودی من به باکو می روم‪ .‬جانش��ین بنده هم به زودی اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫موس��وی درب��اره ت�لاش امریکا ب��رای تمدی��د تحریم های‬ ‫تس��لیحاتی عن��وان ک��رد‪ :‬اینها وقت��ی با یک ناکام��ی مواجه‬ ‫می ش��وند‪ ،‬اس��مان و ریس��مان را به هم می بافند؛ به ویژه رژیم‬ ‫فعل��ی امریکا که اس��تاد رب��ط دادن همه ام��ور غیرمرتبط به‬ ‫یکدیگر اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه اقدام امریکا علیه یک سازکار‬ ‫بین المللی‪ ،‬شورای امنیت و قطعنامه ان چندجانبه گرایی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امریکا از ابزار شورای امنیت علیه شورای امنیت استفاده‬ ‫می کند‪ .‬فکر می کنیم این هوش��یاری در سایر کشورها و اعضا‬ ‫شورای امنیت نس��بت به نیت امریکا وجود دارد‪ .‬خوش بین به‬ ‫موفق شدن امریکا نیستیم و احتمال می دهیم انها ناکام شوند‬ ‫و کشورهای شورای امنیت مراقبت می کنند تا امریکا از شورای‬ ‫امنیت سوء استفاده نکند‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه درباره‬ ‫نقش عربس��تان در صدور و امضای نامه اخیر دبیرکل ش��ورای‬ ‫همکاری خلیج فارس به شورای امنیت هم گفت‪ :‬نامه ای که به‬ ‫اسم کشورهای عضو شورای همکاری به امضای دبیرکل جدید‬ ‫ان رسیده و به شورای امنیت داده شده‪ ،‬براساس اخبار موثق‪،‬‬ ‫برخی از اعضای ش��ورای همکاری از مفاد ان اطالع نداش��تند‪.‬‬ ‫موس��وی اضافه کرد‪ :‬به نظر ما نامه دبیرکل ش��ورای همکاری‬ ‫خلیج فارس نظر همه اعضای ان نیس��ت‪ .‬همواره اعالم کردیم‬ ‫به دنبال همکاری دسته جمعی با کشورهای خلیج فارس هستیم‬ ‫و پیشنهاداتی هم به انها داده بودیم‪.‬‬ ‫ردصالحیت شدگان برای ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ثبت نام نکنند‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان درباره اعالم برخی‬ ‫اس��امی ب��رای ریاس��ت جمهوری ‪ ،۱۴۰۰‬گفت‪:‬‬ ‫ش��ورای نگهبان هنوز درگیر انتخابات نش��ده و‬ ‫در ای��ن زمینه ورود نک��رده و اقدامی نیز انجام‬ ‫نداده اس��ت‪ .‬از جهات قانونی افراد می توانند در‬ ‫هر زمان ثبت نام کنن��د اما می توان توصیه کرد‬ ‫اف��رادی که در گذش��ته رد صالحیت ش��ده اند‪،‬‬ ‫دیگر ثبت نام نکنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عباسعلی‬ ‫کدخدایی در نشست خبری که به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی در‬ ‫فضای باز برگزار ش��د‪ ،‬ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و روز خبرنگار و‬ ‫گرامیداش��ت یاد و خاطره خبرنگارانی همچ��ون مرحوم مردوخی و خانم‬ ‫عبدالمحم��دی و روح اهلل رجای��ی‪ ،‬به بیان نظرات ش��ورای نگهبان درباره‬ ‫مصوب��ات مجلس و دولت پرداخت‪ .‬وی درباره اظهارنظر ایت اهلل جنتی در‬ ‫زمینه ضرورت نظارت دائمی ش��ورای نگهبان بر نمایندگان مجلس گفت‪:‬‬ ‫نظارت یک امر عقالنی اس��ت که در قانون اساسی و سیاست های رهبری‬ ‫هم امده اس��ت‪ .‬در گذشته هم هیاتی برای نظارت بر عملکرد نمایندگان‬ ‫تشکیل ش��د که ان هیات کارایی نداشت و پیشنهاد شد نظارت دقیق تر‬ ‫باش��د‪ .‬ما در ش��ورا هر ‪ 4‬س��ال یک بار نظارت داریم و عمل می کنیم و‬ ‫بهتر اس��ت در طول این ‪ 4‬سال برای مجلس و نهاد دیگری نظارت باشد‪.‬‬ ‫کدخدایی درباره مهم ترین مصوبات مجلس و دولت که در شورای نگهبان‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفته اند‪ ،‬گفت‪ :‬مصوبه مجلس درباره مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده‪ ،‬ابهامات و ایراداتی دارد‪ .‬ش��ورای نگهبان این موارد را ایراد گرفته‬ ‫و بررسی ها تا پایان وقت اداری امروز ادامه دارد و نتیجه نهایی به مجلس‬ ‫محترم اعالم می شود‪ .‬کدخدایی درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت‪:‬‬ ‫در این زمینه تحول خاصی رخ نداده است‪ .‬البته باتوجه به شرایط کرونایی‬ ‫رس��یدگی ها در این روند ش��دت یافته تا بتوانیم از طریق الکترونیکی هم‬ ‫اقدام کنیم و دوس��تان ما در وزارت کش��ور کارهای خوبی انجام دادند و‬ ‫امیدواریم به نتیجه ای برسد‪ .‬انچه مهم است سالمت انتخابات و پاسداری‬ ‫از رای مردم است و چه انتخابات الکترونیکی و چه به روش سنتی باشد‪،‬‬ ‫باید ما نگاهمان پاس��داری از ارای مردم باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬هر مرحله ای که‬ ‫وزارت کشور در این زمینه به نتیجه برسند و سالمت مردم به خطر نیفتد‬ ‫ما اماده همکاری هس��تیم‪ .‬وی درباره مصوبات مشابه ‪ ،FATF‬گفت‪ :‬در‬ ‫گذشته و اینده ما تنها براساس قانون و شرع نظر داده و خواهیم داد‪.‬‬ ‫وزی��ر کش��ور ب��ا تاکید ب��ر اهمی��ت دو مقوله‬ ‫جوانگرای��ی و اس��تفاده از زن��ان در س��مت های‬ ‫مدیریتی‪ ،‬میانگین س��نی فرمانداران را ‪ ۴۰‬تا ‪۴۲‬‬ ‫س��ال و بخش��داران را ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬سال ارزیابی کرد‬ ‫و افزود‪ ۱۶ :‬زن معاون اس��تانداران کشور هستند‬ ‫ک��ه این رق��م ‪ ۲‬برابر زمان قبل اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست با مجمع‬ ‫س��ازمان های مردم نهاد و جوانان با بیان اینکه سیس��تم استخدامی براساس‬ ‫قوانین است و جذب در دست مدیران نیست‪ ،‬بر اهمیت دو مقوله جوانگرایی‬ ‫و اس��تفاده از زن��ان تاکید ک��رد و گفت‪ :‬در تعیین مدی��ران دو مقوله کاهش‬ ‫سن مدیران و اس��تفاده از زنان باید مدنظر قرار گیرد‪ .‬وزیر کشور اضافه کرد‪:‬‬ ‫جریان تحول‪ ،‬رش��د و توسعه را باید با اس��تفاده از نیروهای جوان شناسایی‬ ‫کنید و در جهت تقویت جمهوری اس�لامی و ایجاد یک ش��رایط خوب برای‬ ‫زندگی‪ ،‬بهره ببرید‪ .‬وزیر کش��ور افزود‪ :‬جوانان با مشارکت خود توانستند در‬ ‫امنیت بخش��ی مناطق کش��ور کمک کنند و باید از افکار و اندیشه های عالی‬ ‫در کنار قدرت ریس��ک پذیری جوانان به��ره ببریم‪ .‬رحمانی فضلی ادامه داد‪:‬‬ ‫س��من های جوانان یک جایگاه حقوقی در س��طح ملی پی��دا کرده اند و انان‬ ‫می توانند در تصمیم س��ازی ها و تصمیم گیری ها موفق باش��ند‪ .‬دولت زمینه ‬ ‫این تاثیرگذاری را فراهم کرده و این س��ازمان های مردم نهاد هستند که باید‬ ‫تالش خود را برای رسیدن به اهداف عالی خود انجام دهند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ترامپ‪ :‬پیروز شوم ‪۴‬هفته ای با ایران توافق می کنم!‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا در جم��ع هوادارانش وعده داد در‬ ‫صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به توافق‬ ‫با ایران دست می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نق��ل از روزنامه امریکایی ازبری پارک‬ ‫پ��رس‪ ،‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا که در جمعی‬ ‫خصوص��ی از هواداران��ش حضور یافته بود‪ ،‬وع��ده انتخاباتی‬ ‫دس��تیابی به نوعی توافق قریب الوقوع ب��ا ایران را داد‪ .‬ترامپ‬ ‫در ویدئویی که پایگاه خبری جوییش اینسایدر ان را منتشر‬ ‫کرد‪ ،‬در این باره گفت‪ :‬اگر ما در انتخابات پیروز شویم‪ ،‬ظرف‬ ‫‪ 4‬هفته به توافق با ایران دست پیدا می کنیم‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬اظهارات ترامپ در این باره در حالی‬ ‫مطرح می ش��ود که مقامات کش��ورمان بارها تاکید کرده اند‬ ‫پیش از خروج امریکا از برجام در این چارچوب با این کش��ور‬ ‫مذاک��ره کرده اند و تنها در صورت بازگش��ت امریکا به برجام‬ ‫و پایبن��دی کامل به تعهداتش با این کش��ور مذاکراتی انجام‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫ادعای دخالت ایران‪ ،‬روسیه و چین در انتخابات امریکا‬ ‫مش��اور امنی��ت مل��ی رئیس جمه��وری امریکا ب��ا مطرح‬ ‫کردن این ادعا که ممکن اس��ت ازس��وی کشورهای خارجی‬ ‫از جمل��ه ای��ران مداخل��ه ای در انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬امری��کا انجام ش��ود‪ ،‬درباره عواقب این اقدام هش��دار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از شبکه سی‪.‬بی‪.‬اس‪ ،‬رابریت اوبرین‪،‬‬ ‫مش��اور امنیت ملی امریکا در گفت وگو با برنامه ‪Face the‬‬ ‫‪ nation‬با تکرار ادعای تالش کش��ورهای ایران‪ ،‬روس��یه و‬ ‫چین برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توجه به جوان گرایی و‬ ‫بکارگیری زنان در انتصابات‬ ‫چه چین و روس��یه و چه ایران باش��د‪ ،‬ما با این مسئله کنار‬ ‫نخواهیم امد و برای هر کش��وری که سعی کند در انتخابات‬ ‫ازاد و منصفانه ما مداخله کند‪ ،‬عواقبی سخت در کار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اوبرین در ادامه گفت‪ :‬اینکه س��ران این کشورها جو بایدن‬ ‫یا دونال��د ترامپ را ترجیح دهند‪ ،‬مهم نیس��ت‪ .‬ما امریکایی‬ ‫هس��تیم‪ .‬اجازه نخواهیم داد کش��ورهای خارج��ی برای مان‬ ‫تصمیم بگیرند که رئیس جمهوری بعدی ما چه کسی خواهد‬ ‫بود‪ .‬این نامعقول است‪.‬‬ ‫تعطیلی حرم حضرت زینب (س)‬ ‫تا اول محرم‬ ‫حرم حضرت زینب (س) در ش��هر دمشق‪ ،‬با اوج گیری‬ ‫ویروس کرونا در سوریه‪ ،‬تا اول محرم بسته شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬درهای حرم حضرت زینب (س) در‬ ‫شهر دمشق از ‪ 2‬مرداد (‪ 2‬ذی الحجه) به روی زائران بسته‬ ‫ش��د‪ .‬متولیان این حرم اینک خب��ر داده اند تعطیلی را تا‬ ‫اول م��اه محرم تمدید کرده ان��د‪ .‬این تصمیم برای حفظ‬ ‫س�لامت زائران گرفته شده اس��ت‪ .‬تولیت حرم حضرت‬ ‫زینب (س) در روزهای اینده درباره بازگش��ایی یا ادامه‬ ‫این تعطیلی در ماه محرم تصمیم می گیرد‪.‬‬ ‫در عراق نیز حرم امام علی (ع) در ش��هر نجف و حرم‬ ‫امام حس��ین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) در ش��هر کربال‬ ‫همزم��ان ب��ا روز عرف��ه (‪ 9‬ذی الحجه برابر ب��ا ‪ 9‬مرداد)‬ ‫بس��ته ش��دند‪ .‬تعطیلی این حرم ها تا ‪ 13‬مح��ر م ادامه‬ ‫دارد‪ .‬دس��ته های عزاداری هر س��ال در دهه اول محرم‪،‬‬ ‫مراسم هایی را در این حرم ها برگزار می کردند که وزارت‬ ‫بهداش��ت عراق پس از تایید نخست وزیر این کشور اعالم‬ ‫کرد‪ :‬مراس��م های عزاداری دهه اول محرم‪ ،‬امس��ال اجرا‬ ‫ل حاضر زائر‬ ‫نمی ش��ود و ش��هرهای نجف و کربال در حا ‬ ‫نمی پذیرند‪.‬‬ ‫استیضاح زنگنه‬ ‫کلید خورد؟‬ ‫ابراهیم رضایی‬ ‫بیژن زنگنه‬ ‫نماین��ده مردم دشتس��تان از جمع اوری امضا‬ ‫ب��رای اس��تیضاح وزیر نفت در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی خبر داد‪.‬ابراهیم رضای��ی در گفت وگو‬ ‫با مه��ر‪ ،‬از جمع اوری امضا در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی برای اس��تیضاح بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫خبر داد‪.‬وی با اشاره به محورهای این استیضاح‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مش��کالت بس��یار زیادی در صنعت نفت‬ ‫وج��ود دارد که عملک��رد وزیر نفت هم نش��ان‬ ‫می ده��د وی نمی تواند این مش��کالت را حل و‬ ‫فصل کند‪.‬نماینده مردم دشتس��تان در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬خام فروشی نفت‬ ‫یک��ی از محوره��ای اصلی اس��تیضاح وزیر نفت‬ ‫اس��ت چراکه معتقدیم جلوگیری از خام فروشی‬ ‫و توس��عه صنایع پایین دس��تی نفت باعث رشد‬ ‫اقتص��ادی و ایجاد اش��تغال و در نهایت جهش‬ ‫تولید می ش��ود ام��ا این مس��ئله تاکنون مطابق‬ ‫ب��ا انتظار پی��ش نرفته اس��ت‪.‬رضایی بیان کرد‪:‬‬ ‫همچنین ما ش��اهد بر زمین ماندن اسناد کالن‬ ‫نظام چون سند اقتصاد مقاومتی و سیاست های‬ ‫کل��ی ابالغی رهبر معظم انقالب در صنعت نفت‬ ‫هستیم و از س��وی دیگر زنگنه نتوانسته از نفت‬ ‫و گاز به عن��وان یک ثروت مل��ی و فرصتی برای‬ ‫س��رمایه گذاری مولد در سطح ملی و بین المللی‬ ‫در جه��ت منافع کش��ور و رفاه مردم اس��تفاده‬ ‫کن��د‪.‬وی متذکر ش��د‪ :‬ارتقای جای��گاه ایران در‬ ‫تولی��د نفت اوپک ج��زو برنامه ه��ای وزیر نفت‬ ‫در س��ال های ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۶‬ب��ود ام��ا وی عملک��رد‬ ‫موفقیت امیزی در این زمینه نداش��ته‪ ،‬به همین‬ ‫دلی��ل ش��اهد جایگزینی بازار نف��ت و گاز ایران‬ ‫در منطقه توس��ط کش��ورهای رقیب هس��تیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجل��س با بیان اینکه ضع��ف عملکرد زنگنه در‬ ‫دیپلماس��ی انرژی از دیگر محورهای اس��تیضاح‬ ‫وی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬این مس��ئله منج��ر به افت‬ ‫جای��گاه ایران در حوزه اقتصاد انرژی ش��ده و از‬ ‫سوی دیگر ما ش��اهد بی توجهی به ظرفیت های‬ ‫پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی هستیم و عملکرد‬ ‫وزارت نف��ت در این زمینه مطابق با انتظار نبوده‬ ‫و بسیاری از ظرفیت ها در این حیطه روی زمین‬ ‫مانده اس��ت‪.‬رضایی تاکید کرد‪ :‬در زمینه فروش‬ ‫نفت هم امروز با مش��کالت زی��ادی مواجهیم و‬ ‫متاس��فانه تدبیر الزم برای فروش نفت ازس��وی‬ ‫زنگنه وجود ندارد‪.‬وی با اشاره به نبود دیپلماسی‬ ‫انرژی فعال‪ ،‬گفت‪ :‬این مس��ئله باعث شده ما در‬ ‫دادگاه های بین المللی محکوم ش��ویم‪ .‬همچنین‬ ‫بس��یاری از قراردادهای بین المللی مانند انتقال‬ ‫گاز به پاکستان و قرارداد با کشورهایی چون هند‬ ‫و ترکیه در این دوره روی زمین مانده و به نتیجه‬ ‫مطلوب نرسیده اس��ت‪.‬نماینده مردم دشتستان‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اینکه‬ ‫مس��ائلی چون کرس��نت هم هن��وز حل و فصل‬ ‫نش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عدم بهره گیری و اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت های داخلی در اجرای پروژه های کالن‬ ‫صنعت نفت از دیگر محورهای اس��تیضاح زنگنه‬ ‫اس��ت و اعتم��اد الزم به توان داخل��ی را در این‬ ‫وزارتخانه ش��اهد نیس��تیم و اعتماد اشتباهی به‬ ‫بیگانگان ش��ده که باعث ش��ده م��ا در برخی از‬ ‫زمینه ها متضرر شویم‪.‬رضایی یاداور شد‪ :‬انتظار‬ ‫داش��تیم مخازن بزرگی برای ذخیره سازی نفت‬ ‫احداث شود که متاسفانه در این زمینه هم عقب‬ ‫ماندیم‪ .‬عالوه بر این در زمینه صنایع پایین دستی‬ ‫نف��ت و تولید فراورده های نفت��ی هم به جایگاه‬ ‫مطلوبی نرس��یدیم‪.‬وی با بیان اینکه در توس��عه‬ ‫میدان اس��تراتژیک پارس جنوبی هم متاسفانه‬ ‫عقب ماندیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حذف کارت س��وخت‬ ‫ک��ه در س��ال ‪ ۹۴‬اتفاق افتاد و دوباره در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬ب��ا یک هزینه کالن از جیب ملت بازگردانده‬ ‫شد‪ ،‬از محورهای دیگر استیضاح وزیر نفت است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجلس خاطرنش��ان کرد‪ :‬مجموع��ه این عوامل‬ ‫باعث ش��د جمعی از نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی طرح استیضاح وزیر نفت را کلید بزنند‪،‬‬ ‫چراک��ه ما معتقدیم الزم اس��ت در راس وزارت‬ ‫نف��ت تغییراتی به وجود بیاید که این تغییر قطعا‬ ‫به نفع منافع ملی است‪.‬‬ ‫خانه ملت‬ ‫به گزارش خبرگزاری ها محمدرضا سعدی‪ ،‬صاحب امتیاز و مدیر‬ ‫مس��ئول روزنامه جهان صنع��ت درباره توقیف ای��ن روزنامه گفت‪:‬‬ ‫دقایقی قبل طی تماس تلفنی از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات‬ ‫به بنده اعالم ش��د در جلس��ه دوش��نبه‪ ۲۰ ،‬مرداد امسال تصمیم بر‬ ‫توقیف روزنامه گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬علت توقیف‪ ،‬گزارش منتش��ر ش��ده در تاریخ ‪ ۱۹‬مرداد‬ ‫امسال‪ ،‬واقع در صفحه ‪ ۱۴‬با تیتر «به امار دولتی اعتمادی نیست» که‬ ‫در ان با دکتر محمدرضا محبوب فر جامعه شناس‪ ،‬اپیدمیولوژیست و‬ ‫عضو ستاد مقابله با کرونا گفت وگو شده‪ ،‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫اقای دولت‬ ‫به راس��تی معن��ای توقیف ی��ک روزنامه در هزاره س��وم میالدی‬ ‫چیست؟‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬که هر ش��هروند‪ ،‬یک خبرنگار تلقی می شود و در‬ ‫کش��ور ‪ ۸۰‬میلیون نفری ما براساس گزارش مخابرات ایران بیش از‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون س��یم کارت تلفن همراه فروخته شده و هر فرد به طور‬ ‫میانگین ‪ ۳‬س��یم کارت تلفن همراه دارد و در دنیای مجازی با فیلتر‬ ‫و ب��دون فیلتر هرچه دل تنگش می خواهد می نویس��د‪ ،‬توقیف یک‬ ‫روزنامه مکتوب با تیراژ محدود و خوانندگانی محدودتر یعنی چه؟‬ ‫حداق��ل در دول��ت تدبیر و امید بای��د امیدوار باش��یم که افرادی‬ ‫اندیش��مند و با تدبیر این مش��کل برخورد با رسانه ها را یک بار برای‬ ‫همیشه حل کنند‪.‬‬ ‫مس��ئول گفت وگو با مس��ئوالن دولتی و حتی خصوصی با هویت‬ ‫اش��کار و دارای میز و مقام چه کس��ی اس��ت؟ روزنامه ن��گار با یک‬ ‫مس��ئول شناخته شده صحبت و بنا بر وظیفه ذاتی حرفه خود‪ ،‬همه‬ ‫گفت وگو را منتش��ر می کند؛ بخش��ی از گفت وگو به مذاق کس��ی یا‬ ‫کس��انی خوش نمی اید و نخستین واکنش اعتراض یا شکایت است‪،‬‬ ‫دومین واکنش تعطیل کردن ظرف است‪ ،‬در حالی که به حیات یک‬ ‫رسانه و مس��ائل پیرامون ان کمترین توجهی نشده است‪ .‬روزنامه با‬ ‫یک مدیرمس��ئول یا یک صاحب امتیاز منتشر نمی شود‪ .‬در روزنامه‬ ‫ده ه��ا نفر می نویس��ند‪ .‬عالوه بر اعضای تحریری��ه‪ ،‬بخش های فنی‪،‬‬ ‫صفحه ارایی‪ ،‬عکاسی‪ ،‬ویراستاری‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬مالی‪ ،‬اداری و خدمات‬ ‫و نمایندگی شهرستان ها وجود دارند‪.‬‬ ‫تعطیلی ناگهانی یک روزنامه‪ ،‬حیات اقتصادی ده ها نفر را به خطر‬ ‫می اندازد‪ .‬به نظر می رس��د هیات نظ��ارت بر مطبوعات که اگاه ترین‬ ‫افراد به این حوزه در ان حضور دارند‪ ،‬باید موضوع را در دس��تور کار‬ ‫خ��ود قرار دهد و به بازنگ��ری تعطیلی روزنامه ها توجه جدی کرده و‬ ‫قانون مطبوعات را به گونه ای تنظیم کند که هیچ روزنامه ای به خاطر‬ ‫یک یادداشت یا گفت وگو یا عللی سهوی تعطیل نشود‪.‬‬ ‫یک مس��ئول در باالترین مقام اجرایی عضو س��تاد عالی مقابله با‬ ‫کرونا اظهار نظر کرده اس��ت‪ .‬روزنامه چه گناهی مرتکب شده است؟‬ ‫چرا ظرف را جریمه می کنید؟ تکلیف را با مظروف روشن کنید؛ مگر‬ ‫ظرف در محتوای مطالب دخل و تصرفی کرده است؟‬ ‫رهبر معظم انقالب هم در بیانات خود چند بار از ستاد عالی مقابله‬ ‫ب��ا کرونا نام برده و فرموده اند باید به تصمیم انها احترام گذاش��ت و‬ ‫ان را اجرا کرد‪.‬‬ ‫حاال یکی از همان افراد ستاد مصاحبه و نظریات خود را اعالم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همه رسانه ها به دنبال گفت وگو با وزیر بهداشت و اعضای این‬ ‫ستاد هستند‪ .‬حاال جهان صنعت توانسته یک گفت وگوی اختصاصی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬هر رسانه دیگری هم بود این گفت وگو را چاپ می کرد‪.‬‬ ‫من این گفت وگو را نخوانده ام اما می دانم که حتما مصاحبه شونده‬ ‫مطالب��ی را که فکر می کرد درس��ت اس��ت و از حقیقت سرچش��مه‬ ‫می گی��رد‪ ،‬بیان کرده و بدیهی اس��ت حتی با اق��ای دکتر هم نباید‬ ‫خدای نکرده برخوردی صورت گیرد؛ موضوعی که می تواند با توضیح‬ ‫ستاد‪ ،‬دوباره اصالح و منتشر شود‪.‬‬ ‫توقیف کردن یک روزنامه س��اده ترین کاری اس��ت که هر دولت و‬ ‫نهاد و قوه ای از عهده ان برمی اید‪ .‬اعضای هیات نظارت بهتر می دانند‬ ‫که کار دش��وار راه اندازی و انتش��ار یک روزنام��ه و انعکاس حقایق و‬ ‫مطالبات مردم اس��ت که به قول دکت��ر انتظامی‪ ،‬عضو همین هیات‬ ‫نظارت گاو نر و مرد کهن می طلبد‪.‬‬ ‫در انتخابات ریاس��ت جمهوری‪ ،‬اقایان روحانی‪ ،‬رئیسی‪ ،‬قالیباف‪،‬‬ ‫میرسلیم‪ ،‬جهانگیری و هاشمی طبا سخنان بسیار خطاب به یکدیگر‬ ‫فرمودند و میلیون ها نفر از س��یمای جمهوری اس�لامی مش��اهده‬ ‫کردند‪ .‬ام��روز اقای روحانی رئیس جمه��وری و رئیس قوه اجراییه‬ ‫و اقای رئیس��ی رئیس قوه قضایی��ه و اقای قالیباف رئیس قوه مقننه‬ ‫هستند‪ ،‬اقای جهانگیری معاون اول دولت و اقای میرسلیم نماینده‬ ‫مجلس هستند و اقای هاشمی هم نمی دانم در کجا مشغولند‪.‬‬ ‫ای��ا اگر س��خنان و اتهام های این مقامات به یکدیگر در س��یمای‬ ‫جمهوری اس�لامی را یک روزنامه با تع��داد خوانندگان اندک چاپ‬ ‫کند باید مجازات شود؟‬ ‫ایا باید روزنامه و مدیر مس��ئول پاس��خ دهند ک��ه چرا فالن مقام‬ ‫مسئول چنین فرمایشاتی کرده است؟‬ ‫ایا به خاطر بیانات مثال رئیس قوه قضاییه یا رئیس مجلس یا فالن‬ ‫نماینده یا فالن معاون وزیر یا مدیرعامل یک سازمان بزرگ‪ ،‬باید یک‬ ‫خبرنگار بیکار شود؟‬ ‫اقای دولت‬ ‫فرام��وش نکرده ای��د که بارها ب��ر ازادی بیان و نق��د دولت تاکید‬ ‫داشته اید‪ .‬انتظار داریم تا پایان دولت تدبیر و امید‪ ،‬با تدبیر‪ ،‬امید را در‬ ‫دل منتقدین خشک نفرمایید و از هیچ رسانه ای براساس فرمایشات‬ ‫ریاست جمهوری شکایت نداش��ته و به منظور رفع تعطیلی روزنامه‬ ‫جهان صنع��ت و همکاران ما و احیانا روزنامه های دیگری که تعطیل‬ ‫شده اند‪ ،‬دستور اقدام سریع صادر فرمایید‪.‬‬ ‫اطمینان دارم وزیر محترم ارش��اد و مع��اون مطبوعاتی و اعضای‬ ‫هیات نظارت بر مطبوعات و نماینده مدیران مس��ئول در این هیات‬ ‫از تعطیلی هیچ نش��ریه ای ش��ادمان نمی شوند و رنج روحی می برند‬ ‫و ت�لاش خ��ود را برای تغییر این بند از قان��ون مطبوعات در مجلس‬ ‫جدید خواهند کرد‪.‬‬ ‫رهبر معظم‬ ‫انقالب درگذشت‬ ‫حجت االسالم‬ ‫موسویان را‬ ‫تسلیت گفتند‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای در پیامی درگذش��ت حجت االس�لام‬ ‫سید عباس موسویان از متخصصان فقه اقتصادی را تسلیت گفتند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظ��م رهبری‪ ،‬در متن‬ ‫پیام رهبر معظم انقالب اس�لامی امده اس��ت‪« :‬درگذش��ت جناب‬ ‫حجت االس�لام سید عباس موسویان رحمهاهلل علیه را به بازماندگان‬ ‫مکرم ایشان و نیز به شاگردان و همکاران و ارادتمندان این روحانی‬ ‫ارزشمند تسلیت عرض می کنم‪ .‬ایشان از متخصصان فقه اقتصادی‬ ‫و صاحب نظر در بانکداری اس�لامی و دیگر مس��ائل مالی فقه بودند‬ ‫و فقدان ایش��ان ضایعه اس��ت‪ .‬از خداوند رحم��ت و مغفرت و علو‬ ‫درج��ات ب��رای ان فقید و صبر و ارامش و اجر ب��رای بازماندگانش‬ ‫مس��الت می کنم‪ ».‬به گزارش شبس��تان‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫دکتر س��ید عباس موس��ویان‪ ،‬فقی��ه اقتص��اددان‪ ،‬متخصص مالی‬ ‫اس�لامی و همچنین اس��تاد تمام گروه اقتصاد اس�لامی پژوهشگاه‬ ‫فرهنگ و اندیش��ه اسالمی و از مصادیق مجاهدان موفق عرصه علم‬ ‫و تحقیق و خدمت عالمانه به نظام مقدس جمهوری اس�لامی بود‪.‬‬ ‫عضویت در ش��ورای فقهی بانک مرکزی‪ ،‬عضویت در کمیته فقهی‬ ‫بورس‪ ،‬عضویت در انجمن اقتصاد اسالمی‪ ،‬عضویت در انجمن مالی‬ ‫اس�لامی‪ ،‬عضویت در هیات امنای پژوهش��گاه فرهنگ و اندیش��ه‬ ‫اس�لامی و دانشگاه امام صادق (ع) از س��وابق ایشان بود‪ .‬همچنین‬ ‫این استاد ش��اخص در حوزه اقتصاد اسالمی صاحب نشان و جایزه‬ ‫جهانی علوم انسانی اسالمی و جایزه شهید صدر بود‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه‬ ‫پراید هم‬ ‫به پیکان پیوست‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1584‬‬ ‫پیاپی ‪2902‬‬ ‫ون برقی فولکس واگن‬ ‫وانت هم می شود‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی بررسی ش��یوه قیمت گذاری و نحوه توزیع خودرو را‬ ‫یکی از محورهای طرح تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی برشمرد‬ ‫و افزود‪ :‬هفته گذشته درخواست تحقیق و تفحص در مجلس ثبت و در معاونت‬ ‫قوانین نیز تایید ش��ده؛ بنابراین به کمیس��یون صنایع و معادن ارجاع و مورد‬ ‫بررس��ی قرار خواهد گرفت‪ .‬علیزاده با اش��اره به اینکه امضاهای بسیاری برای‬ ‫تحقیق و تفحص از ش��رکت های خودروسازی جمع اوری شده‪ ،‬افزود‪ :‬ایرادها‬ ‫و اش��کاالتی در نحوه فعالیت‪ ،‬ش��یوه توزیع و قیمت گذاری خودروس��ازی ها‬ ‫وجود دارد که باید شفاف س��ازی ش��ود ‪.‬این نماینده مردم در مجلس یازدهم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬تامین مواد اولیه ش��رکت های خودروس��ازی‪ ،‬قطعات‪ ،‬مونتاژ و‪ ....‬به‬ ‫شفاف س��ازی نیاز دارد‪ .‬علیزاده با بی��ان اینکه رفع ابهامات موجود در صنعت‬ ‫خ��ودرو منجر به کاهش قیمت چارچرخ ها خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از زمان‬ ‫اغ��از به کار مجلس یازدهم در دو مقطع زمانی کوتاه با وجود انتقاد نمایندگان‬ ‫از گران��ی خودرو‪ ،‬قیمت خ��ودرو ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصد افزایش یاف��ت‪ ،‬که این امر‬ ‫عجیب و غیرقابل قبول است‪.‬‬ ‫درخواست فعاالن صنعت خودرو از وزیر اینده چیست؟‬ ‫وفای به عهد به وقت بحران و ارامش‬ ‫بازی های سیاسی مخل اهداف صنعت خودرو در چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬‬ ‫فردا چهارش��نبه ‪ ۲۲‬م��رداد قرار اس��ت نمایندگان‬ ‫مجلس یازدهم درباره وزیر پیش��نهادی دولت دوازدهم‬ ‫به شور و مشورت نشسته و رای گیری کنند‪ .‬اگر حسین‬ ‫مدرس خیابان��ی رای بی��اورد‪ ،‬س��ومین وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در دولت دوازدهم اس��ت ک��ه با رای‬ ‫اعتم��اد نمایندگان مجلس‪ ،‬این وزارتخانه را در ماه های‬ ‫پایانی دولت روحانی مدیریت خواهد کرد‪ .‬پیش از ارائه‬ ‫برنامه ها ش��اید الزم باشد وزیر پیشنهادی خواست های‬ ‫صنعتگ��ران‪ ،‬معدنکاران و بازرگانان را بش��نود و بداند و‬ ‫براساس این درخواست ها اعالم برنامه کند‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹مشکالت چهارگانه‬ ‫دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور در ادامه به مشکالت فعاالن این‬ ‫حوزه اش��اره کرد و گفت‪ :‬مس��ائلی ک��ه درحال حاضر‬ ‫صنعت خودرو درگیر انهاس��ت و همیش��ه ه��م انها از‬ ‫سوی انجمن مطرح ش��ده مشکالت چهارگانه ای است‬ ‫که نخس��تین انها نقدینگی و قیمت گذاری اس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫در قطعه س��ازی به دلیل اینکه همیش��ه قیمت گذاری‬ ‫دستوری برای خودروس��ازان اعمال شده‪ ،‬قطعه سازان‬ ‫هم از س��وی خودروسازان تحت فش��ار قرار می گیرند و‬ ‫گاهی مدیران براس��اس مناس��بات سیاسی و جناحی انتخاب‬ ‫می شوند‪ ،‬درحالی که صنعت جدا از حوزه سیاست است و این‬ ‫دو قابل جمع شدن با یکدیگر نیستند‬ ‫قطع��ات براس��اس نرخ واقع��ی ارز و قیمت تمام ش��ده‬ ‫محاسبه نمی شود‪.‬‬ ‫محبی نژاد در ادامه چالش های موجود صنعت قطعه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬مس��ئله تامین مواد اولی��ه داخلی و وارداتی‪،‬‬ ‫تامی��ن ارز مورد نیاز‪ ،‬اصالح جای��گاه صنعت خودرو در‬ ‫افکار عموم��ی و به ویژه نزد مس��ئوالن ‪ ۳‬چالش بعدی‬ ‫این صنعت به ش��مار می رود‪ .‬اصالح این جایگاه در ذهن‬ ‫مسئوالن حتی اهمیت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این مش��کالت چهارگانه به نوعی باید‬ ‫حل ش��ود‪ .‬انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور پیش��نهادات مدون خود را ارائه‬ ‫داده و به موازات برای تحقق و موفقیت نهضت س��اخت‬ ‫داخل بسته مشوق ساخت داخل برای انگیزه مند کردن‬ ‫قطعه سازان فعلی و بازیگران جدید مثل سرمایه گذاران‬ ‫جدی��د در صنعت قطعه س��ازی یا حت��ی کمک گرفتن‬ ‫هدفمن��د از صاحبان صنایع و مواد خ��اص یا فناوری با‬ ‫دان��ش فنی خاص مانند صنایع دفاع اق��دام کرده ایم تا‬ ‫بتوانیم عمق س��اخت داخل را زیاد کنیم و اس��تقالل و‬ ‫خودکفایی صنعت خودرو رو به باالترین حد برسانیم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کش��ور در ادامه افزود‪ :‬یک سلسله مقررات‬ ‫و قوانی��ن مخ��ل تولی��د در صنع��ت خ��ودرو و در واقع‬ ‫مش��کل افرین برای این صنعت داریم که باید بازنگری‬ ‫و اصالح شود‪.‬‬ ‫محبی نژاد در پایان یاداور ش��د‪ :‬امیدواریم این امور با‬ ‫همکاری بخش خصوصی و انجمن های قطعه س��ازی و‬ ‫خودرو سازی و نیز ارکان صنعت خودرو انجام و مشکالت‬ ‫ای��ن صنعت برطرف ش��ود‪ .‬البته ای��ن تصمیم گیری ها‬ ‫پش��ت درهای بس��ته نباید انجام شود‪ .‬اگر در این مسیر‬ ‫موفق شویم اینده روش��نی برای صنعت خودرو کشور‬ ‫رقم خواهد خورد و انتظارات ما از وزیر جدید هم به نوعی‬ ‫براورده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بی اعتمادی صنعتگران‬ ‫در ادامه رضا هاشمی‪ ،‬عضو انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرو کشور به‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫تعمیق ساخت داخل‬ ‫مهم ترین ماموریت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معاون ط��رح و برنامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت گفت‪ :‬تم��ام اهتمام‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تالش‬ ‫ب��رای تعمی��ق س��اخت داخل اس��ت؛‬ ‫بنابراین همه س��ازمان ها و صندوق های‬ ‫تاب��ع باید با این ماموری��ت‪ ،‬برنامه های‬ ‫خود را منطبق کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬س��عید زرندی در‬ ‫جلس��ه صندوق های تاب��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اف��زود‪ :‬بازتعریف جدی��د از برنامه های‬ ‫صندوق ها در راس��تای تعمیق س��اخت داخل در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬افزای��ش س��رمایه نی��از مبرم‬ ‫صندوق ه��ای تاب��ع وزارتخانه اس��ت ت��ا امکان‬ ‫خدمات ده��ی انها به بخش تولی��د افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هاش��می تاکید کرد‪ :‬اگر از صنعتگر خواسته می شود‬ ‫در شرایط بحران برای رفع مشکالت تالش کند‪ ،‬حداقل‬ ‫کار برای این تالش تضمین بازار ان اس��ت‪ .‬البته بدبینی‬ ‫موجود فق��ط مربوط به وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نمی ش��ود و صنعتگران نس��بت به نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی هم انتظاراتی دارند‪ .‬ای��ا نمایندگان‬ ‫مجلس هن��گام رای اعتماد نس��بت ب��ه توانمند بودن‬ ‫وزیر اینده اعتماد کامل دارند؟ یکی از موضوع هایی که‬ ‫مجلس می تواند روی ان دس��ت بگذارد دور از مس��ائل‬ ‫سیاسی که متاسفانه همیشه پشت این موضوع ها وجود‬ ‫داشته‪ ،‬کارامدی فرد است‪ .‬نمایندگان باید توجه داشته‬ ‫باشند که ایا وزیر پیشنهادی که قرار است پست بزرگی‬ ‫را در اختیار بگیرد‪ ،‬توان و تخصص ان را دارد؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر وزیر کارامد منصوب ش��ود و مجلس‬ ‫روی توانمن��دی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت انتخاب‬ ‫درستی داشته باشد‪ ،‬این فرد می تواند بنایی را پی ریزی‬ ‫کند که وزیران بعدی ان را ادامه دهند‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫‹ ‹تضمین بازار‪ ،‬حداقل کار‬ ‫‹ ‹بازنگری سند چشم انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫صنعت خ��ودرو پ��س از تحریم روزهای س��ختی را‬ ‫می گذران��د که با وجود عب��ور از بحران هنوز به وضعیت‬ ‫عادی برنگشته است‪ .‬در این بخش قطعه سازان شرایط‬ ‫به مراتبسخت تریدارند‪،‬زیرامربوطبهبخشخصوصی‬ ‫بوده و از پش��توانه های مالی دولتی که خودروسازان در‬ ‫اختیار دارند‪ ،‬برخوردار نیستند‪ .‬کارافرینی و جنگیدن‬ ‫در ش��رایط س��خت مربوط ب��ه س��رمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ ،‬زیرا حیات انها بستگی به سود و زیانی‬ ‫دارد که شرایط به انها تحمیل می کند‪ .‬ارش محبی نژاد‪،‬‬ ‫دبی��ر انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کش��ور درباره درخواس��ت قطعه سازان از‬ ‫وزیر این��ده صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫انتظ��ارات فعاالن صنعت قطع ه از وزیر جدید‪ ،‬عجیب یا‬ ‫پیچید ه نیست و بیشتر درخواست هایی است که به طور‬ ‫منطقی می توان از باالترین مقام سیاست گذار در بخش‬ ‫صنعت کشور انتظار داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش��نهاد ما این اس��ت که در سطح کالن‬ ‫س��ند چش��م انداز ‪۱۴۰۴‬صنعت خودرو را مورد بررسی‬ ‫مجدد قرار دهن��د‪ .‬اگر هنوز معتقدند تحقق اهداف این‬ ‫س��ند در افق ‪ ۱۴۰۴‬امکان پذیر است و مسیری که برای‬ ‫ان تعریف ش��ده‪ ،‬مس��یر مناس��ب و نقش راه‪ ،‬نقش راه‬ ‫خوبی اس��ت‪ ،‬پس ریل حرکت قط��ار صنعت خودرو را‬ ‫به س��مت این اهداف برگردانند‪ ،‬چراکه امروزه ش��اهد‬ ‫انحراف چش��مگیری در این مسیر هستیم‪ .‬اگر هم فکر‬ ‫می کنند ب��ه هر دلیلی به علت تعل��ل در داخل صنعت‬ ‫خودرو یا مش��کالت پیرامونی مانند تحریم ها‪ ،‬ش��یوع‬ ‫کرونا و مس��ائل دیگ��ر مانند سیاس��ت بازی در صنعت‬ ‫خودرو نمی ت��وان به این اه��داف و برنامه ها در صنعت‬ ‫خ��ودرو رس��ید انها را مورد بازنگری ق��رار بدهند و یک‬ ‫س��ند اصالح شده با ویرایش جدید ارائه کنند که اهداف‬ ‫تعریف ش��ده ان قابلیت تحقق داشته باشند و ان اهداف‬ ‫و برنامه ها را فصل الخطاب کل ارکان صنعت خودرو قرار‬ ‫دهن��د تا ما هم با تالش در ان مس��یر حرکت کرده و در‬ ‫سطح کالن این صنعت به ان اهداف برسیم‪.‬‬ ‫می گرفت‪ .‬تجربه گذشته ممکن است مجدد تکرار شود‬ ‫و با تغییر و تحوالت در حوزه سیاس��ت خارجی کش��ور‬ ‫صنعتگران دوباره به فراموشی سپرده شوند‪.‬‬ ‫زرن��دی تصری��ح ک��رد‪ :‬صندوق ه��ای‬ ‫تاب��ع وزارتخانه با توجه به رش��د تعداد‬ ‫واحده��ای صنعتی و معدنی و نیاز این‬ ‫بخش گسترش نیافته و این صندوق ها‬ ‫بخش خیلی کوچکی از نیازهای بخش‬ ‫تولید را براورده می کنند‪.‬‬ ‫معاون ط��رح و برنامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬در تالشیم‬ ‫برای افزایش سرمایه صندوق ها و برخی تغییرات‬ ‫قوانین و مقررات انها در سال جاری و سال اینده‬ ‫اقدامات موثری انجام شود‪.‬‬ ‫زرندی گفت‪ :‬موضوع اس��تفاده از بازارسرمایه و‬ ‫نقش صندوق ها در این باره بسیار مهم است که با‬ ‫کمک خود صندوق ها نق��ش جدیدی در این باره‬ ‫تعریف شود‪.‬‬ ‫اقدام��ات در دوره بح��ران در زم��ان ارام��ش فراموش‬ ‫می ش��ود‪ .‬زمانی ک��ه در دوره تحریم قبل‪ ،‬صنعت دچار‬ ‫بحران و مش��کالت بس��یاری ش��د از تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگران خواس��ته ش��د به داد صنعت برس��ند‪ .‬اما با‬ ‫رفع تحریم ها و امض��ای قراردادهای بین المللی دوباره‬ ‫درهای کش��ور به روی کاالهای خارجی‪ ،‬به ویژه چینی‬ ‫باز ش��د و مسئوالن این حوزه فراموش کردند قول هایی‬ ‫که به تولیدکنندگان داده بودند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه چه کسی مسئول‬ ‫این موض��وع بود‪ ،‬افزود‪ :‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫وقت متولی این امر بود‪ .‬وزیر نتوانس��ت به عهد خود وفا‬ ‫کند؛ بنابراین درحال حاضر هم شرایط مانند اوایل دهه‬ ‫‪ ۹۰‬اس��ت و چون در ش��رایط تحریم به س��ر می بریم از‬ ‫تولیدکننده کمک خواسته ش��ده و بحث داخلی سازی‬ ‫رونق گرفته است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬از صنعتگر خواسته ش��ده تا سرمایه‪ ،‬زندگی‬ ‫و ان��رژی خود را صرف تولید کن��د و با تمام توان تعمیق‬ ‫س��اخت داخل را به سرانجام برس��اند‪ .‬صنعتگر با توجه‬ ‫ب��ه تجربه هایی ک��ه از دوره های قبل دارد‪ ،‬خوش��بین‬ ‫نیس��ت اینکه اگر دوباره درهای کش��ور باز ش��ود وزیر‬ ‫اینده صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ورود کاالهای خارجی‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫عضو انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرو کشور با بیان اینکه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مسئولیت بسیار س��نگینی دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬وزیر اینده‬ ‫باید نخست رصد کند و ظرفیت های کشور در امر تولید‬ ‫را به دس��ت اورد و بداند چگونه ب��ا این امکانات می توان‬ ‫صنع��ت را ارتقا داد‪ .‬اینکه چگون��ه به کمک صنعتگران‬ ‫کس��انی که کارافرین هستند چه در حوزه نساجی‪ ،‬چه‬ ‫کفش‪ ،‬چ��ه قطعات خودرو و‪ ...‬کش��ور را به خودکفایی‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫هاش��می با اش��اره به اینک��ه صنعتگران خوش��بین‬ ‫نیس��تیم‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر تولیدکنن��دگان‬ ‫به نوعی منزوی ش��ده اند‪ .‬اگر پول هایی که برای واردات‬ ‫هزینه ش��د امروز در اختیار دولت بود تولید رونق زیادی‬ ‫‹ ‹کارشکنی های سیاسی‬ ‫هاش��می در ادامه به یکی از مصداق های بی اعتمادی‬ ‫صنعتگران به وزیر اینده صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۶‬دهه در تولید سیستم ترمز فعالیت‬ ‫دارم و ح��دود ‪ ۷‬س��ال اس التماس می کنم ترمز خودرو‬ ‫را هوشمندس��ازی کنیم‪ .‬با توجه به تجربیاتی که در این‬ ‫‪ ۶‬دهه ما در مجموعه خود کس��ب کردیم و با بیش از ‪۳‬‬ ‫میلیون دالر هزینه‪ ،‬توانس��تیم اطالع��ات و دانش فنی‬ ‫مورد نیاز را وارد کشور کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطع��ه اظهارک��رد‪ :‬یک��ی از‬ ‫خودروس��ازان با داخلی سازی سیس��تم ترمز در کشور‬ ‫مخالفت کرد و همچنان این قطعه از کشورهای مختلف‬ ‫وارد می ش��ود‪ .‬برای واردات این قطعه یک کیلوگرمی‪،‬‬ ‫س��االنه ‪ ۱۸۵‬میلیون دالر هزینه می ش��ود درحالی که‬ ‫ظرفیت داخلی س��ازی ان با تمام اطالعات و دانش فنی‬ ‫ان در کشور موجود است‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬به عناوین مختلف برای داخلی سازی‬ ‫ترمز هوشمند مانع تراشی ش��د و امروز با اعمال تحریم‬ ‫خواستار داخلی سازی شده اند درحالی که ‪ ۷‬سال از عمر‬ ‫من تولیدکننده از دس��ت رفته و به همان نسبت انرژی و‬ ‫انگیزه کار را از دست داده ام‪.‬‬ ‫عضو انجمن قطعه سازان کشور گفت‪ :‬اگر ‪ ۷‬سال پیش‬ ‫این قطعه داخلی سازی می ش��د‪ ،‬عالوه بر اشتغالزایی ‪۲‬‬ ‫هزار نفری‪ ،‬امروز مش��کالت کمتری در تجاری س��ازی‬ ‫خودروها داشتیم‪.‬‬ ‫چنی��ن عملکردهای��ی حاکی از این اس��ت که برخی‬ ‫مس��ئوالن ممکن اس��ت کس��ی را به مدیریت منصوب‬ ‫کنند که دلیل منفعت شخصی یا گروهی با داخلی سازی‬ ‫مخالفت کند‪.‬‬ ‫هاشمی در پایان با اش��اره به انتخابات و انتصاب های‬ ‫سیاس��ی در صنع��ت خ��ودرو گف��ت‪ :‬گاه��ی مدیران‬ ‫براساس مناسبات سیاسی و جناحی انتخاب می شوند‪،‬‬ ‫درحالی ک��ه صنعت جدا از حوزه سیاس��ت بوده و قابل‬ ‫جمع شدن با یکدیگر نیستند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫در سطح کالن‪،‬‬ ‫سند چشم انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬صنعت‬ ‫خودرو باید‬ ‫دوباره مورد‬ ‫بررسی و بازنگری‬ ‫قرار گیرد‬ ‫رضا هاشمی‬ ‫وزیر اینده باید‬ ‫نخست رصد کند‬ ‫و ظرفیت های‬ ‫کشور در‬ ‫امر تولید را‬ ‫به دست اورد‬ ‫و بداند چگونه‬ ‫با این امکانات‬ ‫می توان صنعت‬ ‫را ارتقا داد‬ ‫خودروهای سنگین و انباشت اسقاط‬ ‫رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اس��قاط‬ ‫و بازیافت کش��ور از فرس��ودگی ‪ ۸۵‬درصدی ناوگان‬ ‫حمل ونقل کشور و عدم اسقاط انها سخن گفت‪.‬‬ ‫محمدحس��ین گودرزی در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫بیان کرد‪ :‬متاس��فانه ‪ ۸۵‬درصد ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫کش��ور فرس��وده اس��ت که ای��ن خودروه��ا باید با‬ ‫خودروه��ای جدی��د جایگزین ش��وند‪ ،‬ام��ا با وجود‬ ‫قول های دولت برای نوسازی ناوگان حمل ونقل این‬ ‫امر هنوز محقق نش��ده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫ستاد حمل ونقل سوخت کشور که ناظر عالی بر این قضیه است نه تنها‬ ‫به دنبال از رده خارج کردن خودروهای س��نگین و رونق فعالیت انها‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه با تعهدنامه های غیرقانونی مراکز اسقاط را به تحمل هر‬ ‫فشاری مجاب کرده است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر فعالیت ه��ای غیرقانون��ی س��تاد حمل ونق��ل س��وخت‬ ‫عدم دسترس��ی ما به تعداد گواهی های اس��قاط است و این امر مانند‬ ‫کس��ی اس��ت که در بانک پول گذاش��ته‪ ،‬اما نمی توان��د میزان ان را‬ ‫مش��اهده کند‪ .‬بدین ترتیب س��تاد حمل ونقل سوخت‬ ‫کش��ور وضعیت ناخوشایندی را در مراکز اسقاط ایجاد‬ ‫کرده و به انها اسیب زده است‪.‬‬ ‫رئی��س کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اس��قاط و‬ ‫بازیافت کش��ور خاطرنشان کرد‪ ۴۰ :‬درصد گواهی های‬ ‫انباش��ت اس��قاط مربوط به خودروهای سنگین است‬ ‫که فاقد اعتب��ار زمانی بوده و این گواهینامه ها تا زمان‬ ‫ش��ماره گذاری خودروه��ای وارداتی قابلیت اس��تفاده‬ ‫دارند؛ عالوه بر این‪ ،‬س��ال ‪ ۹۸‬روند اسقاط با کندترین‬ ‫حالت پیش رفته و با این رویه در سال ‪ ۹۹‬به صفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫گودرزی درباره تاثیر واردات کامیون های کارکرده اروپایی بر اسقاط‬ ‫این خودروها گفت‪ :‬این امر به ش��رط اجرایی ش��دن کار پسندیده ای‬ ‫اس��ت و می توان به رونق اس��قاط خودروهای سنگین امیدوار بود‪ ،‬اما‬ ‫با ش��رایط موجود و رویه ای که س��تاد حمل ونقل س��وخت در پیش‬ ‫گرفته نوس��ازی ناوگان عمومی و اسقاط خودروهای سنگین بعید به‬ ‫نظر می رسد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ازمونی‬ ‫برای تعالی همکاری‬ ‫بین قوا‬ ‫یادداشت‬ ‫تحقیق و تفحص‬ ‫از خودروسازان‬ ‫کلید خورد‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اس�لامی از تحقیق و تفحص از‬ ‫خودروس��ازان خبر داد‪ .‬محس��ن علیزاده‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬از کلید خوردن تحقیق و تفحص‬ ‫از صنع��ت خ��ودرو در مجلس یازدهم خبر داد و گف��ت‪ :‬از انجایی که پیش از‬ ‫اغ��از نمایندگی در مجلس‪ ،‬به م��ردم قول بهبود وضعیت ب��ازار خودرو داده‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬طرح تحقیق و تفحص از بازار خودرو با هدف شفاف سازی عملکرد‬ ‫خودروس��ازی ها در مجل��س یازدهم کلید خورد‪ .‬نماینده مردم س��پیدان در‬ ‫استراتژی‬ ‫اقیانوس قرمز‬ ‫در خط پایان‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫حسین مدرس خیابانی در حالی به عنوان گزینه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به مجلس معرفی شده که گمانه زنی های مختلفی‬ ‫درباره شخصیت و توانمندی های وی در محافل کارشناسی مطرح‬ ‫می ش��ود؛ موضوعی که عموما در زمان قبل از جلس��ه رای اعتماد‬ ‫مجلس باید ازس��وی رس��انه های و جراید ب��رای کمک به انتخاب‬ ‫اصلح مطرح ش��ود تا با این شیوه به نمایندگان در کارشناسی بهتر‬ ‫کمک ش��ود‪ .‬گرچه مطابق قانون‪ ،‬وزرای پیشنهادی قبل از حضور‬ ‫در جلسه رای اعتماد موظفند سوابق‪ ،‬اقدامات و برنامه های خود را‬ ‫ب��رای تصدی وزارت در اختیار نمایندگان ملت قرار دهند اما طرح‬ ‫توانمندی ها ازسوی رسانه ها می تواند کمک زیادی به تببین بهتر‬ ‫موضوع کند‪ .‬مدرس خیابانی س��ومین گزینه دولت دوازدهم بعد‬ ‫از ش��ریعتمداری و رحمانی برای این وزارتخانه محسوب می شود‪.‬‬ ‫همین موضوع حساسیت های باال و سنگین امور در این وزارتخانه‬ ‫را نش��ان می دهد‪ ،‬چراکه اثار تمام سیاست های اقتصادی و رفاهی‬ ‫دولت در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متجلی می ش��ود‪ .‬از منظر‬ ‫دیگر ش��اید بتوان گفت این وزارتخانه وارث اقدامات انجام ش��ده و‬ ‫نشده دیگران نیز است و به تبع این موضوع بازار نیز به عنوان نبض‬ ‫اقتصادی کش��ور تجلی کننده تمام برنامه و سیاس��ت های دولت‬ ‫اس��ت که در این وزارتخانه راهبری می ش��ود‪ .‬هرگونه نوسان بازار‬ ‫ارز در قیم��ت کاال و خدمات نمایان و هرگونه نارس��ایی در تنظیم‬ ‫بازار و زنجیره تامین و توزیع نیز از این وزارتخانه مطالبه می ش��ود‪.‬‬ ‫حال انکه ریش��ه این موضوعات در وزارتخانه های دیگر اس��ت‪ .‬یا‬ ‫مقوله خ��ودرو که به تنهایی می تواند کل فرایند اقتصاد کش��ور را‬ ‫تحت الش��عاع قرار دهد‪ ،‬در یکی از زیرمجموعه های این وزارتخانه‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬اما واقعیت امر این اس��ت که بازار کش��ور تاثیرپذیری‬ ‫زیادی از شاخص های کالن اقتصادی دارد و نمود عینی مشکالت‬ ‫حوزه های مرتبط با تورم‪ ،‬رکود اقتصادی‪ ،‬کاهش ضریب اش��تغال‬ ‫بیش��تر در نظام تولید و عرضه کاال و تامین معاش جامعه و در یک‬ ‫کالم بازار خود را نش��ان می دهد؛ بنابراین تنظیم بازار در شرایطی‬ ‫می تواند تحقق یابد که ش��اخص های کالن اقتصادی در ش��رایط‬ ‫مطلوبی قرار گیرند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د معرفی حس��ین مدرس خیابانی برای تصدی‬ ‫پس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می تواند حامل پیام بس��یار‬ ‫مهمی برای مجلس باش��د‪ .‬اینکه دولت برای مدیریت بازار کش��ور‬ ‫و روان س��ازی جریان تولید از تمام بضاعت های کارشناسی کشور‬ ‫بدون توجه به گرایش های سیاس��ی و جناح بندی ها استفاده کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدرس خیابانی که سابقه مدیریت در رده های مختلف این‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬مدیریت کالن صنایع‪ ،‬نظارت و بازرس��ی بر قیمت ها و‬ ‫تنظیم بازار را نیز در کارنامه کاری خود دارد‪ ،‬در مدت مس��ئولیت‬ ‫نش��ان داد که از فهم مناسبی برای هدایت این وزارتخانه برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬سابقه عملکرد وی به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی‬ ‫داخلی و اقدامات وی در دوران ش��یوع ویروس کرونا در بازار ش��ب‬ ‫عید نش��ان داد که در ای��ن حوزه توانمندی ه��ای قابل توجهی در‬ ‫وی وج��ود دارد‪ .‬معرفی وزیری اجرایی با صبغ��ه توامان بازرگانی‬ ‫و صنعت و تا حدودی معدن (مدیریت های س��یمان) برای وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ازس��وی دولت حامل پیام مهم دیگری نیز‬ ‫اس��ت؛ اینکه دولت در حوزه تنظیم بازار و مدیریت صنعتی کشور‬ ‫اولویت های بس��یار جدی را در سال جهش تولید مد نظر قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬از سوی دیگر رصد اقدامات انجام شده در دوران سرپرستی‬ ‫م��درس خیابانی می تواند حامل چند پی��ام مهم برای نمایندگان‬ ‫محترم مجلس ش��ورای اس�لامی باش��د؛ اول اینک��ه نمایندگان‬ ‫می توانند درباره فردی قضاوت کنند که کارنامه عملکردی از خود‬ ‫در م��دت فعالیت به عن��وان قائم مقام وزیر و سرپرس��ت وزارتخانه‬ ‫ارائه داده و براس��اس واقعیات وی را ارزیابی کنند‪ .‬دوم اینکه وزیر‬ ‫پیشنهادی باتوجه به کارنامه فعالیتی خود نشان داده که به عنوان‬ ‫یک مدیر اجرایی در دولت های مختلف فعالیت کرده و این موضوع‬ ‫ت��ا حدود زی��ادی فراجناحی بودن او را نش��ان می دهد و می تواند‬ ‫نشان دهنده این موضوع باشد که منافع فردی و جناحی نمی تواند‬ ‫اولویتی برای وی ایجاد کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن فعالیت های پیش��ین وی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت باعث ش��ده از تجارب مناس��بی برای عمل بایسته در این‬ ‫س��اختار برخوردار باش��د‪ .‬چهارم اینکه در بازه زمانی کمتر از یک‬ ‫س��ال از عمر دولت دوازدهم باید این موضوع مد نظر قرار گیرد که‬ ‫فعالیت وزیر دیگری‪ ،‬جز اتالف منابع و زمان نمی تواند ثمره دیگری‬ ‫برای اقتصاد کش��ور داشته باشد؛ بنابراین انتخاب گزینه های دیگر‬ ‫ب��ا هر میزان توانمندی و خالقیت در ای��ن بازه زمانی برای دولت و‬ ‫مجلس و جامعه به مصلحت نخواهد بود‪.‬‬ ‫در حال حاضر اولویت های اصلی اقتصاد کشور در حوزه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت عبارت اس��ت از تالش در جهت تنظیم بازار داخلی‬ ‫و جلوگیری از اجحاف به مصرف کننده‪ ،‬تالش در جهت روان سازی‬ ‫جری��ان فعالیت های مولد برای جلوگی��ری از رکود و تورم و تامین‬ ‫مایحت��اج جریان توامان تولید و مصرف‪ ،‬انج��ام فعالیت در جهت‬ ‫توس��عه صادرات به کشورهای هدف صادراتی و هدف گذاری های‬ ‫صادراتی مناسب‪ .‬برای ارزاوری‪ ،‬گرچه موضوع ساماندهی معادن‬ ‫کش��ور و جلوگیری از خام فروش��ی و صادرات منابع از اولویت های‬ ‫بسیار حیاتی برای کشور محسوب می شود اما این موضوع مستلزم‬ ‫تهیه یک نقشه راه پنج س��اله در ایجاد زیربناهاست که در این بازه‬ ‫زمانی عمال تدوین نقش��ه جامع امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬اما داش��تن‬ ‫برنامه ه��ای کوتاه مدت می تواند محل توجه باش��د‪ .‬ب��ا عنایت به‬ ‫مطالب پیش گفته می ت��وان نتیجه گیری کرد که موضوع انتخاب‬ ‫وزیر جدید ازس��وی نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در یک‬ ‫بازه زمانی محدود‪ ،‬فرصتی اس��ت که با لحاظ همه شرایط می تواند‬ ‫توانمندی انها را در ش��ناخت اولویت ها‪ ،‬نیازها و اقتضائات جاری و‬ ‫اتی کشور در این شرایط حساس نشان دهد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1584‬‬ ‫پیاپی ‪2902‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫یادداشت‬ ‫کمترین حقوق‬ ‫کارگری‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫کارشناس حوزه کسب وکار‬ ‫در حوزه مش��موالن قانون کار که با عنوان‬ ‫«کارگر» در کش��ور مطرح هستند‪ ،‬مشکالت‬ ‫عدیده ای را داش��ته ایم‪ .‬سال ها این مشکالت‬ ‫الینحل باقی ماندند و انباش��ته شدند‪ .‬کشور‬ ‫ما به طور متداول تورم داش��ته و بدیهی است‬ ‫که حقوق کارگران با تناس��ب ت��ورم افزایش‬ ‫نیافته اس��ت‪ .‬پس الزم به توضیح نیست که‬ ‫بزرگ ترین مش��کل کارگران و البته مش��کل‬ ‫همیش��گی انها‪ ،‬معاش اس��ت‪ .‬ای��ن تورم در‬ ‫دو س��ال اخی��ر نابس��امان تر و متعاق��ب ان‬ ‫وضعیت کارگران وخیم تر ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫یعن��ی کارگران توان خود را برای خرید اقالم‬ ‫اساسی از دست داده اند‪ .‬هیچ کس از کارگران‬ ‫مستثنا از مشکالت معیشتی نیست‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬کارگران اتوبوسرانی به دنبال این بودند‬ ‫اتحادیه کارگری را برخالف ش��ورای اسالمی‬ ‫کار‪ ،‬براساس استانداردی سازمان جهانی کار‬ ‫راه اندازی کنند‪ ،‬زیرا معتقد بودند این شوراها‬ ‫به هی��چ وجه مطالبات انه��ا را محقق نکرده‬ ‫است‪ .‬این فقط مختص شرکت واحد نبوده و‬ ‫خاصه بخش اعظم کارگران کشور است که با‬ ‫مشکالت اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫ایران جزو ‪ ۷‬کش��وری است که پایین ترین‬ ‫دس��تمزد را پرداخت می کند‪ .‬اگر در کشوری‬ ‫مانند اس��ترالیایی ‪ ۹‬دالر و اندی به ازای یک‬ ‫س��اعت کار کارگر پرداخت می شود‪ ،‬این نرخ‬ ‫در کش��ور ما زیر یک دالر اس��ت‪ .‬بسیاری از‬ ‫خانواده ها در ایران از این مشکل رنج می برند‬ ‫و هی��چ تصمیم��ی ب��رای اعتالی دس��تمزد‬ ‫کارگران وجود ندارد‪ .‬نه تنها دولت که مجلس‬ ‫هم در دهه های گذش��ته اعتنایی به کارگران‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬در هیچ ک��دام از موضوعات‬ ‫قانون گ��ذاری و بودج��ه کارگ��ران مش��مول‬ ‫نیستند‪ .‬کش��مکش های بین دولت و مجلس‬ ‫در دهه اخیر نشان می دهد که هیچ مکانیسم‬ ‫کارامدی در کشور برای رشد مواجب حداقل‬ ‫حقوق بگیران‪ ،‬در این دو نهاد وجود نداش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم غفلت بزرگ س��بب تشدید‬ ‫مشکالت کارگران ش��ده زیرا سومین مشکل‬ ‫کارگران‪ ،‬ایجاد تش��کل های کارگری است به‬ ‫ان شکل که استاندارد سازمان های بین المللی‬ ‫کار است‪ .‬تاکید من بر سازمان بین المللی کار‬ ‫به این دلیل اس��ت که ما عضو این س��ازمان‬ ‫هستیم درحالی که حدود ‪ ۸۰‬سال از عضویت‬ ‫م��ا می گ��ذرد و با توجه به اینکه بس��یاری از‬ ‫قوانین انه��ا را در قوانین مان پذیرفته ایم‪ ،‬اما‬ ‫زاویه بسیاری بین انچه هستیم و انچه حقوق‬ ‫حقه کارگران است‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که هر گ��روه اجتماعی‪ ،‬نیاز‬ ‫به تشکیالتی منسجم برای پیشبرد حقوقش‬ ‫دارد‪ .‬این را در ایران نداریم‪ .‬این خلع س��بب‬ ‫شده گروه های غیرقانونی ادعای احقاق حقوق‬ ‫کارگ��ران را بر عهده بگیرن��د‪ .‬همچنین‪ ،‬این‬ ‫باعث ش��ده انها موضوعات یا خ��ود کارگر را‬ ‫دس��تخوش بازی های سیاسی خود کنند که‬ ‫نبای��د اج��ازه داد با ورق کارگ��ران در میدان‬ ‫سیاست بازی کنند‪.‬‬ ‫چرا دچار این مش��کالت ش��دیم؟ ما هر از‬ ‫گاهی ش��اهد اعتراض کارگرانی هس��تیم که‬ ‫دس��ت به گریبان مشکل معیش��ت هستند‪.‬‬ ‫برخی از افرادی که دغدغه منافع ملی ندارند‬ ‫نیز در اب گل الود ق�لاب می اندازند‪ .‬اما باید‬ ‫توجه کنند‪ ،‬کسی که دس��تمزدش پرداخت‬ ‫نشده اس��ت و مشکل معیش��ت دارد‪ ،‬دو راه‬ ‫بیش��تر ندارد‪ .‬ی��ا باید از جای��ی مبلغی اعانه‬ ‫دریاف��ت کند تا امورات��ش را بگذراند و بتواند‬ ‫ت��ا فرایند پرداخت حقوقش صبر کند‪ .‬یا باید‬ ‫از یک مس��یر قانونی پیگیر مطالباتش ش��ود‪.‬‬ ‫متاسفانه نظام اداری ما نظام پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫کس��ی ب��ا کارگر ش��فاف صحب��ت نمی کند؛‬ ‫بنابرای��ن می بینیم ک��ه کارگ��ران راهی جز‬ ‫حضور در خیابان ندارند‪ .‬البته مذاکره بهترین‬ ‫و نخستین اقدام است‪ .‬دولت ها و سازمان های‬ ‫کارگری و کارفرمایی این مذاکرات را تسهیل‬ ‫می کنند‪ .‬اگر این مذاکرات به نتیجه نرس��ند‪،‬‬ ‫دول��ت در ام��ور دخالت می کن��د‪ .‬اگر موفق‬ ‫نشود‪ ،‬خود برخی مسئولیت ها را برای حمایت‬ ‫بر عهده می گیرد‪.‬‬ ‫بای��د به کارگران حق دهی��م که این روزها‬ ‫دچار مشکل هس��تند‪ .‬امروز کارگران کسانی‬ ‫هس��تند که رنج و عذاب مضاع��ف را تحمل‬ ‫می کنن��د‪ .‬مس��ائل اقتصادی با س��نگینی بر‬ ‫زندگ��ی انها تاثیر گذاش��ته اس��ت و باید به‬ ‫وضعیت انها هرچه زودتر رسیدگی شود‪.‬‬ ‫رشد‬ ‫‪ ۲۳‬درصدی‬ ‫تولید تایر خودرو‬ ‫بررس��ی امار تولیدات کارخانجات تایرس��ازی حاکی از تولید ‪ ۸۴‬هزار و‬ ‫‪ ۱۲۴‬تن انواع تایر از ابتدای امس��ال تا پایان تیر و رش��د ‪ ۲۳‬درصدی ان‬ ‫در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته است‪ .‬به گزارش ایرنا این میزان‬ ‫تولید معادل ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۹۱۴‬هزار و ‪ ۸۸۰‬حلقه تایر است که از این نظر‬ ‫نیز در همس��نجی با سال گذشته رش��د ‪ ۲۴‬درصدی داشته است‪ .‬در این‬ ‫م��دت‪ ۴۹ ،‬هزار و ‪ ۷۸۹‬تن تایر خودرو س��واری مع��ادل ‪ ۶‬میلیون و ‪۹۴۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۹‬حلقه تولید شد که به ترتیب رشد ‪ ۲۸‬درصدی و ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬همچنین تولید تایر وانتی با رش��د ‪ ۸‬درصدی وزنی به ‪۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۵۲‬تن رس��ید‪.‬تولید تایر باری و اتوبوس��ی نیز در این مدت رشد‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی از نظر وزنی داشت و به ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۸۹۸‬تن رسید‪ .‬رشد ‪۱۱۹‬‬ ‫درصدی تولید تایر کش��اورزی سبک (هزار و ‪ ۷۴۱‬تن)‪ ،‬رشد ‪ ۳۱‬درصدی‬ ‫تولید تایر کش��اورزی سنگین (‪ ۶‬هزار ‪ ۱۴۰‬تن) و رشد ‪ ۲۱‬درصدی تولید‬ ‫تایرهای راهسازی و صنعتی (‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۳‬تن) در ‪ ۴‬ماهه امسال به ثبت‬ ‫رسید‪.‬رشد ‪ ۶۱‬درصدی تولید تایر دوچرخه (‪ ۵۵۷‬تن)‪ ،‬رشد ‪ ۱۷‬درصدی‬ ‫تایر موتورسیکلت (‪ ۴‬هزار و ‪ ۷۴‬تن)‪ ،‬رشد ‪ ۷۰‬درصدی تولید تیوب خودرو‬ ‫( هزار و ‪ ۵۰۵‬تن)‪ ،‬رشد ‪ ۶۸‬درصدی تولید تیوب دوچرخه (‪ ۱۴۹‬تن)‪ ،‬رشد‬ ‫‪ ۱۷‬درصدی تولید تیوب موتورسیکلت ( هزار و ‪ ۱۵۸‬تن)‪ ،‬رشد ‪ ۳۶‬درصدی‬ ‫تولید تایر اسکوتری (‪ ۸۸۸‬تن) و رشد ‪ ۱۵۳‬درصدی تولید تیوب اسکوتری‬ ‫(‪ ۲۴۵‬تن) از دیگر امارهای قابل اشاره از ابتدای امسال تا پایان تیر است‪.‬‬ ‫در گروه س��ایر محصوالت نیز این کارخانجات موفق به تولید هزار و ‪۲۶۷‬‬ ‫تن معادل ‪ ۳۴۶‬هزار و ‪ ۷۱۵‬حلقه فلپ‪ ،‬تسمه نقاله‪ ،‬شیلنگ و‪ ...‬شدند‪.‬‬ ‫خداحافظی با کم ستاره ترین خودرو ایرانی‬ ‫پراید هم به پیکان پیوست‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مراسم رسمی توقف ساخت و خروج پراید از خط تولید‬ ‫با حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری برگزار ش��د‪ .‬محمود‬ ‫واعظی با اش��اره به روند رو به رش��د صنعت خودرو کشور‪،‬‬ ‫بر ضرورت توجه به خودکفایی‪ ،‬تحقیق و توسعه و ساخت‬ ‫خودرو تمام داخلی در این بخش تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪ 98‬و با توقف تولید پراید ‪ 132‬کلید زد‪ .‬در اردیبهشت سال‬ ‫جاری نیز تولید پراید ‪ 111‬یا هاچ بک متوقف ش��د و حال‬ ‫با توقف تولید پراید ‪ 131‬به طور رس��می این مدل(پراید)‬ ‫پس از ‪ 27‬سال تولید در کشور به پایان حیات خود رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای به روزتر‬ ‫‹ ‹پیشرفت صنعت خودرو‬ ‫محمود واعظی‬ ‫سیدجواد سلیمانی‬ ‫پراید کم ستاره ترین خودرو ایرانی طی مراسمی رسمی‬ ‫تولیدش متوقف شد‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬محمود واعظی‬ ‫با بیان اینکه خوش��بختانه صنعت خودرو در کشورمان در‬ ‫چند س��ال گذش��ته پیشرفت بس��یار خوبی داشته است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ام��روز زنجی��ره تولید خودرو اعم از خودروس��از و‬ ‫قطعه س��ازان همه با هم در تالش هس��تند تا خودرو را با‬ ‫کیفیت تحویل مردم بدهند‪.‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه در س��ال‬ ‫جهش تولید‪ ،‬خودکفایی‪ ،‬توجه ویژه به تحقیق و توس��عه‬ ‫و تولید داخلی باوجود فش��ارهای ناش��ی از تحریم‪ ،‬مسیر‬ ‫اصلی صنعت خودرو کش��ور اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬براس��اس‬ ‫گزارش مدیران و مس��ئوالن این بخش از یک س��ال و نیم‬ ‫گذش��ته تاکنون ح��دود ‪ ۵۰‬درصد ارزبری خودرو کاهش‬ ‫یافته و مهندس��ان و طراحان ما توانس��ته اند خودروهایی‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص��د داخل��ی تولید کنند که زیبای��ی‪ ،‬کیفیت و‬ ‫ایمنی دارند‪.‬‬ ‫واعظی با اش��اره به توقف س��اخت و خروج پراید از خط‬ ‫تولید پس از ‪ ۲۷‬سال‪ ،‬افزود‪ :‬اتفاق امروز این است که اگر‬ ‫یک خودرو از خط تولید خارج شده‪ ،‬به ازای ان قرار است‬ ‫دو خودرو داخلی به مردم عرضه شود‪.‬‬ ‫رئی��س دفتر رئیس جمه��وری تصریح کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫گزارش��ات در ‪ ۴‬ماه گذشته که هم با بیماری کرونا مواجه‬ ‫بودی��م و هم فش��ار تحری��م افزایش یافت��ه‪ ،‬تولید خودرو‬ ‫س��واری در کش��ور ‪ ۱۹‬درصد و خودرو وان��ت حدود ‪۳۵‬‬ ‫درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و ان طور‬ ‫که مدیران خودروس��از کشور قول داده اند‪ ،‬قرار است این‬ ‫افزایش تولید ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫واعظ��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا افزایش تولی��د و عرضه‬ ‫مستقیم ان به دست مصرف کننده‪ ،‬انتظار داریم تا قیمت‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬با اقدامات‬ ‫انجام شده در دو ماه گذشته به ویژه منطقی سازی قیمت کارخانه ای‬ ‫خودروها و افزایش عرضه و کنترل نرخ ارز‪ ،‬بازار خودرو به تعادل‬ ‫نزدیک می شود‪ .‬حسین مدرس خیابانی در گفت وگو با ایرنا درباره‬ ‫اشفتگی این روزهای بازار خودرو و اقدامات وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای بازگش��ت ارامش به بازار‪ ،‬افزود‪ :‬شرایطی که امروز‬ ‫در بازار خودرو با ان روبه رو هستیم با دو ماه پیش متفاوت است‪.‬‬ ‫به گفت��ه این مقام مس��ئول‪ ،‬دو ماه پیش ش��ورای رقابت هنوز‬ ‫اسناد و مدارک دریافتی از خودروسازان را به طور کامل بررسی و‬ ‫در قیمت تمام ش��ده خودروها بازنگری نکرده بود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به وجود امد‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬به همین دلیل تقاضای غیرواقعی در بازار وجود‬ ‫داشت و عده ای از این فاصله قیمتی ایجادشده کاسبی می کردند‪.‬‬ ‫به اعتقاد دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‬ ‫کش��ور‪ ،‬برخالف انکه تمامی صنعتگ��ران و نهادها به دنبال جهش‬ ‫تولی��د هس��تند‪ ،‬بانک مرکزی ب��ا عدم تخصی��ص ارز و تامین نیاز‬ ‫قطعه سازان‪ ،‬دو صنعت خودرو و قطع ه را زمین گیر خواهد کرد‪.‬‬ ‫مازیار بیگلو در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬در رابطه با موضوعات مطرح‬ ‫ش��ده در اخرین جلسه انجمن های قطعه سازی با سرپرست وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که با حضور مدیران دو خودروس��از کش��ور‬ ‫و در راس��تای بررس��ی موانع و مش��کالت صنعت قطع ه برگزار شد‬ ‫و همچنی��ن نتایج ان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این جلس��ه به طور کلی پیرامون‬ ‫پیگی��ری موضوع��ات مط��رح ش��ده و مصوب��ات ان در نشس��ت‬ ‫قبلی(حدود دو ماه پیش) برگزار ش��د‪ .‬موضوع اصلی این جلس��ه‪،‬‬ ‫بحث نیاز ارزی قطعه س��ازان و عدم هم��کاری بانک مرکزی در این‬ ‫زمینه بود‪ .‬دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‬ ‫کشور تصریح کرد‪ :‬بانک مرکزی همچنان روال سابق خود را ادامه‬ ‫می دهد و از تخصیص ارز به بهانه های گوناگون س��رباز می زند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬با اشراف کاملی‬ ‫با وجود اینکه پراید به اخر خط خود رس��ید‪ ،‬اما س��ایپا‬ ‫در ادامه سعی دارد محصوالت جدید و به روزتری را عرضه‬ ‫کند‪ .‬یکی از این محصوالت کراس اوور جدید س��ایپا با نام‬ ‫‪ SP ۱۰۰‬اس��ت‪ .‬روی ای��ن پلتفرم قرار اس��ت چند مدل‬ ‫خ��ودرو تولید ش��ود که یکی از مدل ها ش��اهین یا همان‬ ‫رهام س��ابق است‪ .‬س��یدجواد سلیمانی‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا در این ایین اظهارک��رد‪ :‬تاکنون ‪۳‬‬ ‫دس��تگاه از محصول جدید ‪ SP ۱۰۰‬نمونه س��ازی ش��ده‬ ‫اس��ت و ‪ ۲۵‬خودرو در مهر تولید می ش��ود و تا پایان سال‬ ‫به تولید انبوه می رسد‪ .‬در ادامه سایپا ظرفیت تولید ‪۲۰۰‬‬ ‫دستگاه ‪ SP ۱۰۰‬را در سال خواهد داشت‪.‬‬ ‫مراس��م رس��می توقف س��اخت و خروج پراید از خط تولید برگزار شد‪.‬‬ ‫س��رانجام همان گونه که گروه صنعتی ایران خودرو اخرین پیکان تولیدی‬ ‫خود را راهی موزه کرد‪ ،‬حال نوبت سایپاست که پراید را راهی موزه کند‬ ‫خودرو کاهش پیدا کرده و از واسطه گری ها و داللی‪‎‬ها در‬ ‫بازار جلوگیری شود‪.‬‬ ‫رئی��س دفتر رئیس جمه��وری با بیان اینکه دش��منان‬ ‫در تحری��م مل��ت ایران ب��ه هیچ یک از اهداف سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و امنیتی خود دس��ت پیدا نکرده اند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم در ماه های اینده ش��رایط تحریمی کشور‬ ‫تغییر کند‪ ،‬زیرا هدف انهایی که ما را تحریم کردند تسلیم‬ ‫ش��دن ایران در ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه بود‪ ،‬اما درحال حاضر بیش از ‪۲‬‬ ‫س��ال گذشته است و ما در این مدت عالوه بر اینکه تسلیم‬ ‫نشدیم‪ ،‬اتکا به خودمان را نیز افزایش داده ایم‪.‬‬ ‫واعظی با اش��اره به اینکه زندگی مردم س��خت شده‪ ،‬اما‬ ‫چیزی متوقف نشده اس��ت و تحریم کنندگان فقط ایجاد‬ ‫مزاحمت کردند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شواهد و عالئم نشان می دهد‬ ‫در روزه��ای پایانی تحریم قرار داریم و باید تاکید کنم که‬ ‫ماه های اینده وضع به مراتب بهتر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خداحافظی با پراید‬ ‫در ای��ن ایی��ن عالوه بر حضور محم��ود واعظی‪ ،‬رئیس‬ ‫دفت��ر ریاس��ت جمهوری‪ ،‬برخی مدی��ران دولتی و صنایع‬ ‫خودرویی نیز حضور داشتند‪ .‬در ایین خداحافظی با پراید‪،‬‬ ‫یک دس��تگاه س��ایپا ‪ ۱۳۱‬که از ان به عنوان اخرین پراید‬ ‫‪ 131‬تولید شده نام برده شد در محل برگزاری این برنامه‬ ‫حاضر ش��د و محمود واعظی با نوشتن پیام یادگاری روی‬ ‫کاپوت این خودرو‪ ،‬به طور رس��می پای��ان حضور خانواده‬ ‫سواری پراید را در ایران اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش عصر ای��ران‪ ۶ ،‬میلیون و ‪ 300‬هزار پراید در‬ ‫‪ ۵‬مدل طی ‪ ٢٧‬س��ال در داخل و خارج از کش��ور تولید و‬ ‫عرضه شده است‪.‬‬ ‫گروه خودروسازی سایپا‪ ،‬خداحافظی با پراید را در بهمن‬ ‫بازار خودرو به تعادل نزدیک می شود‬ ‫مدرس خیابان��ی‪ ،‬به عن��وان نمون��ه ب��ه برنامه ه��ای‬ ‫پیش فروش دو خودروس��از بزرگ کشور اشاره کرد که‬ ‫ب��رای ‪ ۲۵‬هزار خودرو‪ ،‬بی��ش از ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫نف��ر ثبت نام کرده و خودروس��ازان در نهایت مجبور به‬ ‫قرعه کشی شدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ان مقط��ع زمانی دو اقدام‬ ‫به انجام رس��ید‪ ،‬یکی اینکه تقاضاه��ا را واقعی کنیم تا‬ ‫افرادی که مصرف کننده واقعی خودرو هس��تند‪ ،‬موفق به ثبت نام‬ ‫ش��وند و اقدام دوم‪ ،‬ارائه قیمت های واقع��ی خودرو بود‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با شورای رقابت به این‬ ‫منظور‪ ،‬تش��ریح کرد‪ :‬بخش��ی از مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو‬ ‫از جمله ورق های فوالدی‪ ،‬محصوالت پتروش��یمی‪ ،‬فلزات اساسی‬ ‫و‪ ...‬تابع شرایط بورس است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫مدرس خیابان��ی با بی��ان اینکه خودروس��ازان هنوز‬ ‫معتقدند زیر قیمت تمام ش��ده خ��ودرو تولید می کنند‪،‬‬ ‫به زیان انباش��ته ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومانی گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو و ش��رکت خودروس��ازی س��ایپا اش��اره و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با اقدام های انجام شده اکنون فاصله‬ ‫قیمتی بازاری و کارخانه کمتر شده و عطش افراد برای‬ ‫ثبت نام کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رایطی ک��ه ام��روز در بازار خودرو مش��اهده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ناشی از افزایش نرخ ارز است و همه خودروهای داخلی‬ ‫و خارجی متاثر از این امر شده اند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره خودروهای‬ ‫خارج��ی نیز گفت‪ :‬قیمت این خودروها به دلیل ممنوعیت واردات‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ ،‬زیرا امروز کش��ور انتخ��اب کرده که واردات‬ ‫نگون��ه ک��ه گ��روه صنعت��ی‬ ‫س��رانجام هما ‬ ‫ایران خ��ودرو اخری��ن پی��کان تولی��دی خود را‬ ‫راهی موزه کرد‪ ،‬حال نوبت سایپاس��ت که پراید‬ ‫را راهی موزه کند‪ ۲۵ .‬اردیبهش��ت ‪ ۸۴‬در ایین‬ ‫خداحافظی با پیکان‪ ،‬اس��حاق جهانگیری (وزیر‬ ‫صنای��ع و مع��ادن دول��ت اصالح��ات) روی ان‬ ‫نوش��ت «پیکان ارابه ای بود که صنعت خودرو بر‬ ‫دوش ان ش��کل گرفت و ام��روز به موزه می رود‬ ‫تا نظاره گر اعتالی این صنعت باش��د‪ .».‬در ادامه‬ ‫هم پراید سرنوشت پیکان را پیدا کرده و محمود‬ ‫واعظی‪ ،‬رئیس دفت��ر رئیس جمهوری ‪ ۱۶‬مرداد‬ ‫‪ ۹۹‬روی اخرین پراید به یادگاری نوش��ت «به‬ ‫امید اینکه این ش��رکت بع��داز اتمام تولید پراید‬ ‫خودرو جایگزین ایمن‪ ،‬زیباتر و با قیمت مناسب‬ ‫در اختیار مردم عزیزمان قرار گیرد»‪.‬‬ ‫خودرو خارجی نداشته باشد و از توان داخل خود استفاده کند‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با بیان اینکه قیمت خودروهای داخلی نیز متاثر‬ ‫از نرخ ارز شده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر با تالش های بانک مرکزی نرخ ارز‬ ‫کنترل ش��ود‪ ،‬بازار خودرو بیش از پیش به تعادل نزدیک خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬م��ا برای متعادل ک��ردن بازار‪ ،‬عرضه‬ ‫خودرو را افزایش داده ایم‪ ،‬به طوری که در مقایس��ه با مدت مشابه‬ ‫س��ال گذشته ‪ ۱۹‬درصد تولید خودرو و ‪ ۳۰‬درصد تحویل خودرو‬ ‫به مش��تریان افزای��ش یافته‪ ،‬همچنین تع��داد خودروهای ناقص‬ ‫خودروس��ازان ‪ ۷۱‬درصد کاهش یافته و میزان تعهدات معوق در‬ ‫بیشتر خودروها صفر شده است‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی تاکید کرد‪ :‬مراقبت و کنترل نرخ ارز بسیار مهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬وگرن��ه افزایش قیم��ت روی همه کااله��ا از جمله خودرو‬ ‫اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫گالیه قطعه سازان از بانک مرکزی‬ ‫که به موضوع دارد پیگیر موضوع هستند‪ ،‬در حقیقت وزارتخانه تمام‬ ‫اقدامات الزم برای انکه تولیدکنندگان ارز مورد نیاز خود را دریافت‬ ‫کنند‪ ،‬انجام داده‪ ،‬اما متاسفانه تمامی این اقدامات در بانک مرکزی‬ ‫بی نتیجه مانده است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با بهانه های‬ ‫گوناگون‪ ،‬ارز م��ورد نیاز تولیدکننده را تخصیص نمی دهند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫گزارش های کامل به سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه‬ ‫و هماهنگی ه��ای الزم با مدیران و معاونان وزارتخانه انجام ش��د تا‬ ‫برای تامین ارز مورد نیاز قطعه س��ازان‪ ،‬پیگیری های بیشتری انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬شاید نیاز است از س��مت دفتر ریاست جمهوری این موضوع‬ ‫پیگیری شود‪ ،‬چراکه ظاهرا بانک مرکزی همکاری الزم را ندارد‪.‬این‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‬ ‫کشور با بیان اینکه موضوع دیگری که در این جلسه به ان پرداخته‬ ‫ش��د‪ ،‬بحث اخالل در تامین م��واد اولیه تولید داخل و به ویژه فوالد‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه نیز توضیحات الزم ارائه شد که طی همان‬ ‫جلس��ه حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با مدیرعامل فوالد مبارکه تماس گرفته و دس��تور دادند که‬ ‫تامین تمام فوالد مورد نیاز قطعه سازی و خودروسازی در‬ ‫اولویت قرار گیرد و سپس مازاد ان برای صادرات در نظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬حتی پیش��نهاد دادند که رینگ‬ ‫مخصوص خودروس��ازی و قطعه س��ازی تشکیل شود تا‬ ‫فوالد انها در همان رینگ خودرویی عرضه شود که قرار‬ ‫اس��ت اقدامات الزم انجام ش��ود‪ .‬بیگلو س��ومین مسئله‬ ‫مطرح شده در این جلسه را مشکل نقدینگی قطعه سازان‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬برای این موضوع نیز سرپرس��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت به مدیران هر دو خودروس��از تاکید کرد که باید‬ ‫مطالبات ‪ ۱۲۰‬روزه قطعه س��ازان پرداخت ش��ود و از هر منبعی که‬ ‫قابلیت دارد‪ ،‬قطعه سازان تامین مالی شوند‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬ان ‪۱۲۰‬‬ ‫روزه و مطالبات سررس��ید ش��ده‪ ،‬افزون بر ‪ ۶‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫می شود که قرار شد خودروسازان از محل فروش دارایی ها یا محل‬ ‫فروش محصوالت خود در طرح های فروش‪ ،‬در اس��رع وقت انها را‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫بیگلو ادامه داد‪ :‬بحث اخر مطرح ش��ده در این جلس��ه نیز بحث‬ ‫قیمت گ��ذاری قطعات بود که توضیحات الزم ارائه ش��د‪.‬‬ ‫متاس��فانه قیمت قطعات همچنان فقط در فرایند اصالح‬ ‫بوده و به طور کامل عملیاتی نش��ده اس��ت‪ .‬بر این اساس‬ ‫دس��تور اکید به خودروسازان داده شد که اصالح قیمت ‬ ‫قطعات در قرارداد قطعه س��ازان و خودروسازان بر مبنای‬ ‫قیم��ت نهاده ه��ای تولید و نرخ ارز انجام ش��ود‪ ،‬حتی به‬ ‫ طورعلی الحس��اب اتف��اق بیفت��د و این قضی��ه منوط به‬ ‫اص�لاح قیمت خ��ودرو که چالش��ی داخلی می��ان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬خودروس��ازان‪ ،‬سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان و ش��ورای رقابت است‪ ،‬نشود‪ .‬این عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو کش��ور تاکید‬ ‫کرد‪ :‬قرار بر این اس��ت که قطعه س��ازان مستندات خود را براساس‬ ‫هزینه های��ی ک��ه برای انها ایجاد ش��ده‪ ،‬ارائه دهند و براس��اس ان‬ ‫قیمت های خود در قراردادها را اصالح کنند‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬شرکت‬ ‫ساپکو کار را اغاز کرده و تعدادی زیادی از قطعه سازان مدارک خود‬ ‫را ارائه داده اند و اصالح قیمت ها در حال انجام است‪.‬‬ صفحه 4 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1584‬‬ ‫پیاپی ‪2902‬‬ ‫تدوین نقشه ‪ ۲۰‬ساله سرب و روی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تا پیش از اینکه طرح جامع سرب و روی کشور تدوین شود‪ ،‬برنامه‬ ‫و نقش��ه راهی برای این صنعت وجود نداش��ت اما اکنون به صورت‬ ‫جامع وضعیت سرب و روی کل کشور مشخص شده است‬ ‫روی‪ ،‬بس��تری برای اس��تفاده ذی نفع��ان از اطالعات‬ ‫صنعت س��رب و روی کشور اس��ت‪ .‬این اطالعات در‬ ‫‪ ۲‬س��ال جمع اوری شده و هم اکنون نیز پایش ساالنه‬ ‫را انج��ام می ده��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ع�لاوه ب��ر انجام‬ ‫پای��ش از معادن کش��ور‪ ،‬اطالعات معادن اس��تان ها‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��رکت ها‪ ،‬انجمن‬ ‫سرب‪ ،‬انجمن روی‪ ،‬انجمن صادرکنندگان با تشکیل‬ ‫تیم ه��ای تخصص��ی اطالعات حاص��ل از بازدیدهای‬ ‫میدان��ی از تمامی معادن و کارخانجات تهیه ش��د و‬ ‫در نهای��ت تمامی داده های به دس��ت ام��ده در کنار‬ ‫یکدیگر قرار گرفتند و طرح جامع سرب و روی کشور‬ ‫تهیه شد‪.‬این فعال معدنی با بیان اینکه هیچ صنعتی‬ ‫بدون برنامه و هدف به موفقیت نخواهد رسید‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬در صنعت س��رب و روی نیز این موضوع صدق‬ ‫می کند؛ چراکه تا قبل از تدوین طرح جامع س��رب و‬ ‫روی برای این بخش در لحظه تصمیم گیری می شد و‬ ‫هدفی هم برای تولید این صنعت در س��ال های اینده‬ ‫وجود نداش��ت‪ .‬برای مث��ال در افق ‪ ،۱۴۰۴‬تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد ترسیم شده‪ ،‬اما برای صنعت سرب‬ ‫و روی برنامه مدون و نقش��ه راهی وجود نداش��ت تا‬ ‫براس��اس ان میزان تولید‪ ،‬اکتش��اف‪ ،‬تکمیل چرخه‬ ‫و س��رمایه گذاری برای این صنعت مش��خص ش��ود‪.‬‬ ‫خوش��بختانه ام��روز ای��ن برنامه ریزی وج��ود دارد‪،‬‬ ‫اطالع��ات هر روز به روزرس��انی می ش��ود و اطالعات‬ ‫بهتری در اختیار ذی نفعان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫صف��ری با بی��ان اینکه تفاوت طرح جامع س��رب و‬ ‫روی ب��ا دیگر طرح ها در این اس��ت ک��ه این طرح به‬ ‫کمک س��امانه و بر بس��تر وب طراحی ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جایی که تغییر اطالعات رخ دهد‪ ،‬س��امانه به صورت‬ ‫اتوماتی��ک س��رمایه گذاری را در بخش هایی که الزم‬ ‫اس��ت‪ ،‬پیش بینی می کن��د و تمام صاحب��ان صنایع‬ ‫می توانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این س��امانه ک��ه روی وب طراحی‬ ‫ش��ده‪ ،‬اماده و نهایی ش��ده تا صاحبان صنایع و بقیه‬ ‫واحدها بتوانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدنی گفت‪ :‬تمام معادن س��رب و روی‬ ‫کش��ور به صورت ‪ GIS‬روی نقش��ه مشخص شده اند‪.‬‬ ‫همچنین تمام واحدهای فراوری‪ ،‬کارخانجات س��رب‬ ‫و روی و صنایع پایین دس��تی ان ب��ا اطالعات پایه و‬ ‫کامل در این نقشه مشخص ش��ده است‪ .‬این سامانه‬ ‫مانند س��امانه کاداستر معادن است؛ با این تفاوت که‬ ‫س��عی کردیم پویا باشد‪ .‬به این صورت که وقتی ماده‬ ‫معدنی جدیدی کش��ف ش��د‪ ،‬به طور مرتب و انالین‬ ‫مراحل بعدی را اعالم کند؛ برای مثال اعالم کند نیاز‬ ‫به واحد کنسانتره س��ازی برای این معدن وجود دارد‪.‬‬ ‫همچنین در زمین��ه صادرات و واردات اطالعات الزم‬ ‫را ارائ��ه کند‪ .‬این فع��ال معدنی اضافه کرد‪ :‬در نهایت‬ ‫این اطالعات می تواند مورد اس��تفاده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ها برای اقدامات مختلف همچون صدور مجوز‬ ‫یا صادرات و‪ ...‬قرار گیرد؛ برای مثال س��ال گذش��ته‬ ‫صنعت سرب و روی به دلیل وضع عوارض صادراتی با‬ ‫مشکالتی روبه رو شد و امکان صادرات از تولیدکننده‬ ‫گرفت��ه ش��ده ب��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه اکنون‬ ‫می توان با استفاده از طرح جامع که اطالعات دقیقی‬ ‫در اختیار حاکمیت قرار می دهد‪ ،‬برای این دس��ت از‬ ‫مسائل راحت تر تصمیم گرفت‪.‬‬ ‫وی همچنین به نقش بخ��ش خصوصی در تدوین‬ ‫طرح جامع سرب و روی اشاره و اذعان کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫بخش خصوصی طی این ‪ ۲‬س��ال همکاری تنگاتنگی‬ ‫برای به ثمر رس��یدن این پروژه داشتند‪ .‬در واقع این‬ ‫گون��ه نبوده که طرح جامع ازس��وی ایمیدرو و بدون‬ ‫حضور بخش خصوصی تدوین ش��ود‪ ،‬بلکه جلس��ات‬ ‫متعدد ب��ا انجمن ها‪ ،‬صاحبان صنایع‪ ،‬ش��رکت ها و‪...‬‬ ‫به صورت تخصصی و مدیریتی برگزار و نهایت امر این‬ ‫طرح جامع تهیه شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تولید کاتد مس به ‪۹۱‬‬ ‫هزار تن رسید‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امین صفری‬ ‫عملکرد ش��رکت های بزرگ بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی در ‪ ۴‬ماه نخست امسال گویای‬ ‫تولید بیش از ‪ ۹۱‬هزار تن مس کاتد است که‬ ‫در مقایس��ه با دوره مشابه سال گذشته رشد‬ ‫یک درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‬ ‫برپایه جداول اماری‪ ،‬کارخانه های سرچشمه‬ ‫و می��دوک در مجموع ‪ ۴‬م��اه ابتدایی ‪ ۹۹‬به‬ ‫می��زان ‪ ۹۱‬ه��زار و ‪ ۸۰‬تن م��س کاتد تولید‬ ‫کردند که بیشترین میزان تولید در این دوره‬ ‫مربوط به واحد پاالیشگاه سرچشمه به میزان‬ ‫‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۳۳۷‬تن ثبت شد‪ .‬باالترین بازدهی‬ ‫هم در این مدت مربوط به پاالیشگاه میدوک‬ ‫بود که ‪ ۱۰‬درصد نسبت به ‪ ۴‬ماه نخست ‪۹۸‬‬ ‫به میزان ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۸۲۲‬تن رش��د داش��ت‪.‬‬ ‫میزان کات��د تولیدی واحدهای یادش��ده در‬ ‫تیر امس��ال رقم ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۷۲‬تن را نش��ان‬ ‫می دهد که باالترین سهم مربوط به پاالیشگاه‬ ‫سرچش��مه با رق��م ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۸۹۲‬تن بود‬ ‫و بیش��ترین رشد بازدهی توس��ط پاالیشگاه‬ ‫می��دوک با ‪ ۸‬درصد با رقم ‪ ۸‬هزار و ‪ ۱۵۲‬تن‬ ‫رقم خورد‪ .‬س��ال ‪ ۹۸‬تولی��د کاتد مس ایران‬ ‫به رق��م ‪ ۲۵۰‬هزار تن رس��ید و برنامه تولید‬ ‫امسال دستیابی به ‪ ۲۸۰‬هزار تن است‪ .‬تولید‬ ‫اند مس در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال با رشد ‪۳‬‬ ‫درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به‬ ‫رقم ‪ ۱۲۱‬هزار و ‪ ۲۰۲‬تن رسید و واحد ذوب‬ ‫سرچشمه با رقم ‪ ۷۹‬هزار و ‪ ۸۳‬تن بیشترین‬ ‫تولی��د اند را در ای��ن دوره به خود اختصاص‬ ‫داد‪ .‬تولی��د اند در تیر به رقم ‪ ۲۹‬هزار و ‪۶۵۲‬‬ ‫تن رس��ید که بیشترین تولید مربوط به واحد‬ ‫ذوب سرچش��مه با رقم ‪ ۱۸‬ه��زار و ‪ ۵۷۵‬تن‬ ‫و باالترین رش��د نیز مربوط ب��ه خاتون اباد با‬ ‫رق��م ‪ ۲۴‬درصدی و می��زان تولید ‪ ۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۷۷‬ت��ن بود‪ .‬تولید کنس��انتره مس در ‪ ۴‬ماه‬ ‫ابتدایی امس��ال رقم ‪ ۴۰۳‬هزار و ‪ ۹۹۴‬تن را‬ ‫نش��ان می دهد که در مقایس��ه با دوره مشابه‬ ‫سال گذشته یک درصد رشد یافت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مجتم��ع معدنی س��رب و روی مهدی اباد به عنوان‬ ‫مج��ری طرح جامع س��رب و روی انتخاب ش��ده که‬ ‫براس��اس این ط��رح‪ ،‬عالوه بر اینکه اطالعات س��رب‬ ‫و روی در داخل کش��ور به ص��ورت جامع جمع بندی‬ ‫می شود‪ ،‬نقشه راه اینده صنعت سرب و روی و هدف‬ ‫ای��ن صنع��ت با کمک بخ��ش خصوص��ی و صاحبان‬ ‫صنای��ع برای ‪ ۲۰‬س��ال اینده یعنی تا س��ال ‪۱۴۲۰‬‬ ‫ترسیم می شود‪.‬‬ ‫بروزرسانی بانک اطالعاتی این حوزه‪ ،‬تحلیل داده ها‬ ‫و پیش نیازه��ا در زمینه تحقق چش��م انداز‪ ،‬توس��عه‬ ‫صنایع زنجیره س��رب و روی‪ ،‬بررس��ی بازار و تجارت‬ ‫س��رب و روی در ایران و جه��ان و‪ ...‬ازجمله مواردی‬ ‫اس��ت که در ط��رح جامع س��رب و روی مورد توجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایراس��ین‪ ،‬مدیر مجتمع س��رب و روی‬ ‫مهدی اب��اد گفت‪ :‬تا پیش از اینک��ه طرح جامع برای‬ ‫س��رب و روی کشور تدوین شود‪ ،‬برنامه و نقشه راهی‬ ‫برای ای��ن صنعت وجود نداش��ت و حت��ی اطالعات‬ ‫موج��ود نیز به ص��ورت دقی��ق در اختی��ار نهادهای‬ ‫حاکمیت��ی و انجمن ها ق��رار نمی گرف��ت‪ ،‬اما اکنون‬ ‫به ص��ورت جامع وضعیت س��رب و روی کل کش��ور‬ ‫مشخص شده است‪.‬‬ ‫امین صفری اظه��ار کرد‪ :‬اکن��ون اطالعات درباره‬ ‫اینکه فعالیت های اکتشافی در چه مرحله و وضعیتی‬ ‫ق��رار دارند و وضعیت فناوری و صنایع پایین دس��تی‬ ‫به ص��ورت کم��ی و کیفی در چه س��طحی قرار دارد‪،‬‬ ‫با تدوی��ن این طرح موجود اس��ت و به صورت مرتب‬ ‫بروزرس��انی می شود و اینده این صنعت نیز مشخص‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این فعال معدنی گفت‪ :‬برنامه پایش ساالنه نیز اغاز‬ ‫شده اس��ت‪ .‬نکته مهم اینکه اطالعات تهیه شده تنها‬ ‫روی کاغذ نیس��ت‪ ،‬بلکه س��امانه روی وب طراحی و‬ ‫تمام مواردی که به ان اش��اره شد در ان پیاده سازی‬ ‫ش��ده تا صاحب��ان صنایع و بخ��ش حاکمیتی از این‬ ‫اطالعات استفاده کنند‪.‬‬ ‫صف��ری یاداور ش��د‪ :‬در واقع طرح جامع س��رب و‬ ‫اسلب‬ ‫خریدار ندارد‬ ‫چراغ سبز فوالدی ها‬ ‫به اقای سرپرست‬ ‫زمان کوتاه است؛ طرح‬ ‫جدید اجرایی نیست‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1584‬‬ ‫پیاپی ‪2902‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫نگاهی به بازار فوالد در هفته ای که گذشت‬ ‫یادداشت‬ ‫به بقای‬ ‫صنعت سیمان‬ ‫هم فکر کنید‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اسلب‪ ،‬خریداری در بورس کاال ندارد‬ ‫نماد فوالد‬ ‫از لیدرهای‬ ‫بازارسرمایه در‬ ‫حرکت صعودی‬ ‫ان در سال جاری‬ ‫بوده است و‬ ‫برنامه احتمالی‬ ‫این شرکت برای‬ ‫افزایش سرمایه‬ ‫از محل تجدید‬ ‫ارزیابی می تواند‬ ‫استقبال از این‬ ‫نماد فوالدی را‬ ‫افزایش دهد‬ ‫یکی از دالیل عدم استقبال از عرضه اسلب در بورس کاال‬ ‫این اس��ت که شرکت های نورد باید معادل ‪ ۹۵‬درصد اسلب‬ ‫دریافت��ی‪ ،‬ورق گ��رم در بورس کاال عرض��ه کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫چیالن‪ ،‬طبق بخش��نامه کارگروه تنظی��م بازار‪ ،‬زمان عرضه‬ ‫ورق گ��رم ازس��وی واحدهای ن��ورد‪ ،‬حداکثر یک ماه پس از‬ ‫تحویل اسلب اعالم شده است‪ .‬شرکت های نورد‪ ،‬هنوز درباره‬ ‫عرضه ورق گرم تولیدی خود در بورس کاال‪ ،‬قانع نش��ده اند‬ ‫و ش��اید ای��ن امر یک��ی از دالیل اس��تقبال ضعیف از عرضه‬ ‫اسلب در بورس کاال باشد‪ .‬برخی از شرکت های نورد معتقدند‬ ‫قیم��ت پایه ورق گ��رم در بورس کاال‪ ،‬پایین تر از هزینه مواد‬ ‫اولیه خریداری ش��ده ازسوی انهاست و به این دلیل چندان‬ ‫موافق شکل فعلی معامالت ورق گرم در بورس کاال نیستند‪.‬‬ ‫براس��اس بخشنامه اخیر کارگروه تنظیم بازار‪ ،‬عرضه نکردن‬ ‫اسلب در بورس کاال‪ ،‬عرضه خارج از شبکه و اخالل در نظم‬ ‫و ثبات اقتصادی قلمداد می ش��ود و ش��رکت های نورد طبق‬ ‫این بخش��نامه باید اس��لب مورد نیاز برای تولیدات خود را‬ ‫از ب��ورس کاال خریداری کنند‪ .‬به نظر می رس��د در روزهای‬ ‫اینده باید تمهیداتی اندیش��یده شود تا سازوکار تقاضا برای‬ ‫اسلب در بورس کاال بهبود یابد و واحدهای نورد برای خرید‬ ‫اسلب‪ ،‬تمایل و انگیره الزم را داشته باشند‪ .‬اگر این اقدامات‬ ‫به درس��تی انجام ش��ود‪ ،‬می توان انتظار داشت که ارامش به‬ ‫بازار ورق فوالدی بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹وزیر جدید در راه‬ ‫خبر خوب هفته گذش��ته برای بازار فوالد‪ ،‬انتخاب حسین‬ ‫مدرس خیابان��ی به عنوان وزیر پیش��نهادی صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ب��ود‪ .‬مدرس خیابانی فردی از دل وزارتخانه اس��ت؛‬ ‫در دوره سرپرس��تی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و در‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صنعت سیمان از دولت های گذشته تاکنون‬ ‫با چالش های جدی روبه رو بوده اس��ت‪ .‬تغییر‬ ‫وزرای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز تغییری در‬ ‫ش��رایط این صنعت ایجاد نکرده است‪ .‬سیمان‬ ‫ج��زو محصوالت س��اختمانی پرکاربرد اس��ت‬ ‫و از گذش��ته حساسیت بس��یاری روی قیمت‬ ‫ان وجود داشته اس��ت‪ .‬هرچند بخشی از این‬ ‫حساسیت ها به دلیل نگاه غیرکارشناسی است‪.‬‬ ‫از انجاکه قیمت سیمان به صورت دستوری‬ ‫و از س��وی دول��ت تعیین می ش��ود‪ ،‬نرخ این‬ ‫محصول س��اختمانی در طول سالیان گذشته‬ ‫متناسب با سایر محصوالت و رشد هزینه های‬ ‫تولی��د افزایش نیافت��ه و همی��ن موضوع نیز‬ ‫فعالیت این صنایع را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫حال که سرپرست فعلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و گزینه پیش��نهادی ب��رای تصدی‬ ‫وزارت از مدیران با س��ابقه در صنعت سیمان‬ ‫هستند و نسبت به چالش های ان اگاهی دارند‬ ‫از ایش��ان انتظار داریم برای حفظ این صنعت‬ ‫تالش کنند‪.‬‬ ‫در تش��ریح س��ابقه چالش های تکراری این‬ ‫صنعت باید به درخواس��ت فعاالن این صنعت‬ ‫در س��ال ج��اری ب��رای مابقی رش��د قیمتی‬ ‫س��ال گذش��ته یعنی ‪ ۶۳‬درصد اش��اره کرد‪.‬‬ ‫این درخواست در جلس��ه ای میان نمایندگان‬ ‫صنعت س��یمان و نماین��دگان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مطرح شد‪ .‬اما درنهایت اینطور‬ ‫مطرح کردند که در موقعیت حس��اس کنونی‪،‬‬ ‫رش��د ‪ ۶۰‬درصدی س��یمان به صالح نیست‪.‬‬ ‫همچنین در این جلسه تاکید شد بنا به دستور‬ ‫حسین مدرس خیابانی‪ ،‬واحدهای تولیدی فقط‬ ‫اجازه رشد ‪ ۲۰‬درصدی قیمت تولیدات خود را‬ ‫دارند‪ .‬بر همین اس��اس نیز رشد ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫قیمت سیمان مصوب شد‪.‬‬ ‫توج��ه به این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫که رشد ‪ ۲۰‬درصدی یادشده فقط در شرایطی‬ ‫اعم��ال می ش��ود که براس��اس امار رس��می‬ ‫منتشرش��ده از س��وی بانک مرکزی‪ ،‬تورم در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬از ‪ ۴۰‬درصد هم فراتر رفته است‪ .‬این‬ ‫روند رش��د قیمتی در سال جاری نیز به شدت‬ ‫ادامه داشته است‪.‬‬ ‫هزینه های حمل ونقل از سال گذشته تاکنون‬ ‫در ‪ ۲‬مرحله بیش از ‪ ۶۰‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬هزینه دستمزد و س��ایر خدماتی که به‬ ‫کارگران ارائه می ش��ود‪ ،‬به مراتب بیشتر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬هزین��ه تامین قطعات‬ ‫یدک��ی‪ ،‬م��واد مصرف��ی داخل��ی و وارداتی به‬ ‫تبع افزایش هزینه های ارزی‪ ،‬از س��ال گذشته‬ ‫تاکنون به ش��دت افزایش یافته است‪ .‬به عالوه‬ ‫انک��ه فعاالن ای��ن صنعت ناچار ب��ه پذیرفتن‬ ‫هزینه های بس��یار دیگری به دلیل تحریم های‬ ‫شدید بین المللی هستند‪.‬‬ ‫حال با وجود چنین رش��دی چطور می توان‬ ‫هزینه ه��ای تولی��د در این صنع��ت را فقط با‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۰‬درص��د قیمت محص��والت ان‪،‬‬ ‫پوشش داد؟‬ ‫سیمان به طور معمول در جهان با یک هفتم‬ ‫نرخ فوالد به فروش می رس��د‪ ،‬اما در ایران نرخ‬ ‫فروش فوالد ‪ ۳۶‬برابر قیمت س��یمان اس��ت؛‬ ‫یعنی قیمت این محصول در کشور ما به قدری‬ ‫پایین نگه داش��ته شده که حتی گچ و اهک از‬ ‫سیمان گران تر فروخته می شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ظرفیت تولی��د این محصول‬ ‫ساختمانی در دهه ‪ ۸۰‬رشد قابل توجهی یافت‪،‬‬ ‫اما میزان مصرف س��یمان کش��ور متناسب با‬ ‫این رشد‪ ،‬بیشتر نش��د؛ بنابراین درحال حاضر‬ ‫بسیاری از واحدهای سیمانی کشور پایین تر از‬ ‫ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند و همین‬ ‫موضوع نیز به ضرر انهاست‪ ،‬چراکه هزینه های‬ ‫تولیدش��ان را افزایش می ده��د‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫‪ ۷۷‬واحد س��یمانی در کشور فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫این واحدها اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫بسیاری ایجاد کرده اند؛ بنابراین تداوم فعالیت‬ ‫انها برای دولت باید اهمیت داش��ته باشد‪ ،‬اما‬ ‫متاس��فانه در عم��ل هیچ اقدام��ی برای حفظ‬ ‫تولید در این صنعت و ماندگاری موقعیت های‬ ‫شغلی یادشده نمی ش��ود‪ .‬در چنین موقعیتی‬ ‫چنانچه یک واحد تولید س��یمان با مش��کلی‬ ‫جدی مانند خرابی قطع ه روبه رو شود‪ ،‬با توجه‬ ‫به ش��رایط تحریم و مشکالت مالی که گریبان‬ ‫تولیدکنندگان را گرفته‪ ،‬امکان جایگزین کردن‬ ‫ان قطعه وجود نخواهد داش��ت و بدون تردید‬ ‫فعالیت ان واحد به تعطیلی کش��یده می شود؛‬ ‫بنابرای��ن از متولیان امر انتظار می رود راه حلی‬ ‫اساسی برای رفع این چالش ها بیندیشند‪.‬‬ ‫ب��ازار فوالد در هفته ای که گذش��ت با چالش ها و اتفاقات‬ ‫مثبتی روبه رو ش��د‪ .‬اس��لب پس از حدود دو س��ال به تاالر‬ ‫محص��والت صنعت��ی و معدنی ب��ورس کاال بازگش��ت‪ ،‬اما‬ ‫اس��تقبال خری��داران از این بازگش��ت‪ ،‬بس��یار ضعیف بود!‬ ‫در ماه های گذش��ته‪ ،‬ش��رکت های نورد اعالم کردند که در‬ ‫تامین اس��لب موردنیاز خود با چالش روبه رو هس��تند‪ .‬به جز‬ ‫معامل��ه ای که در قالب مچینگ انجام ش��د‪ ،‬فوالد مبارکه و‬ ‫فوالد هرمزگان‪ ۸۰ ،‬هزار تن اس��لب در روز ‪ ۱۴‬مرداد عرضه‬ ‫کردند که فقط ‪ ۶۵۰۰‬تن ان مورد معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫اسلب خریدار ندارد‬ ‫عرضه نکردن اس��لب در بورس کاال‪ ،‬عرضه خارج از شبکه و اخالل‬ ‫در نظم و ثبات اقتصادی قلمداد می شود و شرکت های نورد طبق این‬ ‫بخشنامه باید اس��لب مورد نیاز برای تولیدات خود را از بورس کاال‬ ‫خریداری کنند‬ ‫بدترین ش��رایط ش��یوع کرونا و بحران ارزی‪ ،‬عملکرد قابل‬ ‫قبول��ی داش��ته و به دلیل تجربیاتش هم ب��ا حوزه بازرگانی‬ ‫و هم صنعت اش��نایی دارد‪ .‬بخش قابل توجهی از مش��کالت‬ ‫تنظیم بازار فوالد همچنان پابرجاس��ت‪ ،‬اما شکی نیست که‬ ‫در زم��ان هدای��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ازس��وی‬ ‫مدرس خیابان��ی‪ ،‬روش ه��ای تنظی��م بازار فوالد در مس��یر‬ ‫اصالحی قرار گرفته و بخش بزرگی از مش��کالت بازار فوالد‬ ‫نیز به زمان وزیر قبلی بازمی گردد‪ .‬در ش��رایط فعلی‪ ،‬به ویژه‬ ‫حل مش��کل بازار فوالد‪ ،‬عالوه بر خط مش��ی درست وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به همراهی دولت و مهم تر از همه‪،‬‬ ‫فاصله گیری دولت از سیاس��ت قیمت گذاری دس��توری نیاز‬ ‫دارد‪ .‬در صورتی که پیش زمینه ها ازسوی دولت فراهم شود‬ ‫و اصراری به پیگیری سیاس��ت های دستوری قبلی از سوی‬ ‫دولت در بازار فوالد نباشد‪ ،‬می توان انتظار داشت که مدرس‬ ‫خیابان��ی پ��س از کس��ب رای اعتماد از مجل��س‪ ،‬بتواند در‬ ‫اساسی مشکالت تنظیم بازار فوالد عمل کند‪.‬‬ ‫حل‬ ‫راستای ِ‬ ‫ِ‬ ‫ حمایت منطقه ویژه خلیج فارس‬ ‫تسریع کننده تحقق اهداف فوالدی‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه وی��ژه اقتصادی‬ ‫خلیج ف��ارس گف��ت‪ :‬س��ال گذش��ته‬ ‫تفاهمنامه توسعه و افزایش ظرفیت تولید‬ ‫فوالد تا س��قف ‪ ۱۰‬میلیون تن در منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی خلیج فارس با مش��ارکت‬ ‫بخش خصوصی در قالب یک کنسرسیوم‬ ‫در محل سازمان ایمیدرو امضا شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫صنای��ع معدن��ی و فل��زی خلیج ف��ارس‪ ،‬حس��ن‬ ‫خلج طهرانی با بیان اینکه در برنامه چارچوب س��ند‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬مبنی بر دستیابی به ظرفیت ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد پیش بینی شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬منطقه‬ ‫وی��ژه اقتص��ادی خلیج فارس در ای��ن برنامه تامین‬ ‫زیرس��اخت ها را عهده دار شده است و دستور دولت‬ ‫در منطق��ه را اجرایی خواهد کرد و زیرس��اخت های‬ ‫موردنیاز اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و زمین که هر یک به نحوی‬ ‫ازس��وی این مجموع��ه در حال اماده س��ازی برای‬ ‫محقق کردن این هدف است‪.‬‬ ‫خلج طهرانی در این راس��تا تش��ریح کرد‪ :‬شرکت‬ ‫س��تاره سیمین هرمز با سهامداری فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫گل گه��ر‪ ،‬صبا فوالد خلیج ف��ارس‪ ،‬مادکوش و فوالد‬ ‫قش��م و س��ازمان ایمیدرو در راس��تای تحقق هدف‬ ‫تولید فوالد تا س��قف ‪ ۱۰‬میلیون تن در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی خلیج فارس تاس��یس شده است و بالطبع‬ ‫بقیه ش��رکت های فوالدی نیز به ان��دازه اورده های‬ ‫خ��ود امکان ورود دارند و ش��امل س��هم‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه وی��ژه اقتصادی‬ ‫خلیج ف��ارس اف��زود‪ :‬درنهای��ت ب��ا نگاه‬ ‫حمایت��ی و تس��ریع در تولید ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫ت��ن فوالد زمین م��ازاد صبا فوالد را برای‬ ‫اجرای این طرح لحاظ می کنیم‪.‬‬ ‫خلج طهرانی افزود‪ :‬درباره اب هم به لحاظ موقعیت‬ ‫منطق�� ه ویژه اقتص��ادی خلیج ف��ارس بندرعباس‪،‬‬ ‫اب ش��یرین کن های موج��ود امکان تامی��ن تا ‪١٠‬‬ ‫میلیون تن را دارند‪ ،‬همچنین پروژه انتقال پس��اب‬ ‫تصفیه خانه بندرعباس و خرید پساب فاضالب برای‬ ‫تهیه اب صنایع مزید بر علت در این مسیر است‪ .‬در‬ ‫بحث برق هم ظرفیت ‪ ١٦٠‬مگاواتی فراهم است که‬ ‫تاکنون با توجه به اینکه نیازی به ان نبود به ش��بکه‬ ‫سراس��ری برق منتقل ش��ده بود و حال با نیاز تولید‬ ‫فوالد به این بخش اختصاص داده خواهد شد‪ ،‬برای‬ ‫گاز ه��م ‪ ٣٠‬این��چ گاز کالس ‪ D‬از خط صلح تامین‬ ‫شده که به راحتی جوابگوی نیاز پروژه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی زمان تعریف ش��ده برای پروژه را تا افق ‪١٤٠٤‬‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در چشم انداز ‪ ۱۰ ،١٤٠٤‬میلیون‬ ‫تن تولید به بندر عباس اختصاص داده شده که ‪۴.۵‬‬ ‫تن ان درحال حاضر تولید می شود‪ .‬برنامه این پروژه‬ ‫تولید مابقی یعنی ‪ ۵.۵‬تا ‪ ۶‬میلیون تن تا افق ‪١٤٠٤‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثبت رشد تولید اهن اسفنجی و فوالد خام‬ ‫می��زان تولی��د محص��والت زنجی��ره ف��والد‬ ‫شرکت های بزرگ در ‪ ۴‬ماه نخست امسال افزایش‬ ‫یافت‪ .‬در این مدت‪ ،‬تولید کنس��انتره‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن‬ ‫اس��فنجی و فوالد خام به ترتیب با یک‪ ۱۱ ،۲ ،‬و ‪۸‬‬ ‫درصد افزایش نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫همراه شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدن��ی ای��ران تولید‬ ‫کنس��انتره و گندله به ترتیب از ابتدای امس��ال تا‬ ‫پایان تیر به بیش از ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۱۴.۷‬میلیون تن‬ ‫رسید‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬میزان تولید اهن اسفنجی‬ ‫و ف��والد خ��ام نیز از ‪ ۱۰.۵‬میلی��ون و ‪ ۷.۴‬میلیون‬ ‫تن عبور کرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬امارها حاکی است میزان تولید‬ ‫کنس��انتره اهن ش��رکت های بزرگ در تیر امسال‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته‪ ۱۲ ،‬درصد‬ ‫رش��د یافته است‪ .‬شرکت های میدکو با (‪۶۷‬درصد‬ ‫رشد)‪ ،‬س��ناباد (‪۳۳‬درصد) و چادرملو (‪۲۷‬درصد)‬ ‫بیش��ترین میزان تولید در بین ش��رکت ها را ثبت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مجموع تولید کنس��انتره اهن شرکت ها در تیر‬ ‫امس��ال‪ ،‬بیش از ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۳۰‬هزار تن اس��ت‪.‬‬ ‫می��زان تولید گندله ش��رکت های ب��زرگ نیز با ‪۴‬‬ ‫درصد رش��د همراه بوده است و شرکت های فوالد‬ ‫خراس��ان و میدکو به ترتیب ‪ ۳۶‬و ‪ ۲۱‬درصد رشد‬ ‫تولید را رقم زدند‪ .‬مجموع تولید گندله ش��رکت ها‬ ‫در تیر‪ ،‬بیش از‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۵۹‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن طی تیر امس��ال‪ ،‬می��زان تولید اهن‬ ‫اسفنجی زنجیره فوالد از رشد ‪ ۶‬درصدی برخوردار‬ ‫بوده اس��ت و ش��رکت های فوالد خوزستان (رشد‬ ‫‪۱۷‬درصدی) و فوالد مبارکه (‪۵‬درصد) بیش��ترین‬ ‫میزان تولید این محصول در مدت یادشده را ثبت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مجم��وع اه��ن اس��فنجی تولید ش��ده در این‬ ‫م��دت‪ ،‬بی��ش از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۶۹‬هزار تن اس��ت‪.‬‬ ‫شرکت های بزرگ در تیر ‪ ،۹۹‬با تولید یک میلیون‬ ‫و‪ ۸۱۵‬هزار تن ش��مش فوالد‪ ،‬رشد ‪ ۸‬درصدی این‬ ‫محصول را رقم زدند‪.‬‬ ‫‹ ‹خبرهای خوش فوالد برای سهامداران‬ ‫بهترین نماد فوالدی بازار س��هام در هفته گذش��ته را باید‬ ‫فوالد دانست‪ .‬مجمع عمومی فوالد مبارکه‪ ،‬خبرهای خوشی‬ ‫برای س��هامداران این ش��رکت داشت‪ .‬عباس نعیمی‪ ،‬رئیس‬ ‫مجمع عادی س��االنه فوالد مبارکه در س��خنان خود در این‬ ‫مجمع خبر داد که افزایش س��رمایه ف��والد مبارکه از محل‬ ‫مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در دس��ت بررس��ی و مطالعه‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع خبر بس��یار مهمی برای ف��والد مبارکه‬ ‫به ش��مار می ش��ود‪ ،‬چراکه پیش از این شرکت در کنفرانس‬ ‫اطالع رس��انی خود اعالم کرده بود که برنامه ای برای افزایش‬ ‫سرمایه از محل تجدید ارزیابی ندارد‪ .‬نماد فوالد از لیدرهای‬ ‫بازارس��رمایه در حرکت صعودی ان در س��ال بوده اس��ت و‬ ‫برنامه احتمالی این ش��رکت برای افزایش س��رمایه از محل‬ ‫تجدی��د ارزیابی می تواند اس��تقبال از این نم��اد فوالدی را‬ ‫افزای��ش ده��د‪ .‬در مجمع فوالد مبارکه ازس��وی حمیدرضا‬ ‫عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت‪ ،‬عنوان ش��د که فوالد‬ ‫مبارک��ه در حال رایزنی برای خرید ش��رکت اپال پارس��یان‬ ‫اس��ت‪ ۶۰ .‬درصد اپال پارس��یان متعلق به بانک پارس��یان و‬ ‫‪ ۴۰‬درصد ان متعلق به ایمیدرو اس��ت و مهندس عظیمیان‬ ‫گفت‪ :‬فوالد مبارکه هم از طریق مذاکره با بانک پارس��یان و‬ ‫هم ایمیدرو‪ ،‬قصد خرید س��هام اپال پارس��یان را دارد‪ .‬البته‬ ‫گفته می ش��ود اپال پارس��یان قصد حضور در بازار بورس را‬ ‫نی��ز دارد‪ .‬رئیس مجمع فوالد مبارکه ابراز امیدواری کرد که‬ ‫طرح فوالدس��ازی فوالد سفیددش��ت تا دهه فجر امسال به‬ ‫بهره برداری برس��د‪ .‬با این طرح ظرفیت تولید فوالد خام در‬ ‫گروه فوالد مبارکه به ‪ ۱۱‬میلیون تن در سال خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ابراز امیدواری کرد که ط��رح تولید الکترود‬ ‫گرافیتی اردکان تا نیمه نخست امسال به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫تصویب سود نقدی ‪ ۲۲.۵‬تومانی به ازای هر سهم در مجمع‬ ‫عمومی فوالد به تصویب س��هامداران این ش��رکت رس��ید و‬ ‫اعالم ش��د که سود س��هامداران فوالد از طریق سجام واریز‬ ‫می ش��ود‪ .‬از میان نمادهای فوالدی‪ ،‬در سال ‪ ،۹۹‬نماد فوالد‬ ‫باالترین بازدهی را داش��ته و مجمع عمومی این ش��رکت در‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬این امید را در دل س��هامداران ان ایجاد کرد‬ ‫که روند صعودی نماد فوالد همچنان ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تکذیب شد‬ ‫مدرس خیابانی در هفته گذش��ته در حاشیه جلسه هیات‬ ‫دولت‪ ،‬خروج فوالد از بورس کاال را تکذیب کرد‪ .‬سرپرس��ت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت‬ ‫گفت‪ :‬سازکار بورس مربوط به ماده ‪ ۹۵‬قانون برنامه توسعه‬ ‫س��وم اس��ت و دولت به هیچ وجه قصد خروج فوالد از بورس‬ ‫کاال را ندارد؛ بورس یک ش��بکه توزیع اس��ت که در ان اصل‬ ‫شفاف سازی وجود دارد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫از مجم��وع موارد یادش��ده این گونه برداش��ت‬ ‫می شود که بازار فوالد همچنان با التهاب روبه رو‬ ‫اس��ت‪ .‬رفع تنش در این بازار به مدیریتی قاطع‬ ‫و کارازم��وده نیاز دارد؛ بنابرای��ن امید می رود با‬ ‫انتخاب درس��ت وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫شه��ای حاکم بر ای��ن زنجیره‬ ‫بس��یاری از چال ‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه‬ ‫انتظارات اصناف‬ ‫از اختیارات وزیر‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1584‬‬ ‫پیاپی ‪2902‬‬ ‫روس��یه با س��هم ‪ ۵۳‬درصد از ارزش و ‪ ۱۴۳‬درصد از وزن‪ ،‬ارمنستان با‬ ‫‪ ۲۴‬درصد ارزش و ‪ ۴۰‬درصد وزن و قزاقستان با ‪ ۱۵‬درصد ارزش و ‪۱۵‬‬ ‫درصد وزن بوده است‪.‬‬ ‫رئی��س کل گم��رک ایران افزود‪ :‬در مدت یادش��ده ‪ ۸۳‬درصد ترکیب‬ ‫کاالهای ایرانی صادره به اتحادیه اوراس��یا را کاالهای کشاورزی تشکیل‬ ‫می داد‪.‬‬ ‫رئی��س کل گمرک ایران همچنین اظهار ک��رد‪ :‬در مدت مذکور ایران‬ ‫‪ ۱.۸‬میلیارد دالر کاال به وزن ‪ ۵.۵‬میلیون تن از کشورهای عضو اتحادیه‬ ‫اوراس��یا وارد کرد که روس��یه با ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر و وزن ‪ ۴.۳‬میلیون تن‬ ‫و قزاقس��تان با ‪ ۲۹۸‬میلیون دالر و وزن ‪ ۱.۱‬میلیون تن عمده ش��رکای‬ ‫تجاری در بحث واردات ایران از این اتحادیه بودند‪.‬‬ ‫میراش��رفی تصریح کرد‪ :‬بیش از ‪ ۹۵‬درصد کاالهای وارداتی ایران از‬ ‫کش��ورهای عضو اتحادیه اوراسیا‪ ،‬کاالهای اساس��ی و نهاده های دامی و‬ ‫نباتی بوده است‪.‬‬ ‫سخن تجار با وزیر اینده صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بازرگانان در حال خدمت هستند‬ ‫اقتصاد ایران در طول س��ال های اخیر شاهد فرازوفرودهای بسیاری بوده اما بیشترین و بزرگ ترین مشکالت‬ ‫و موانع در این حوزه متوجه تجارت خارجی کش��ور بوده اس��ت؛ تجارتی که باتوجه به مشکالتی مثل تحریم‪،‬‬ ‫کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬نوس��انات قیمت ارز‪ ،‬قرار گرفتن ایران در فهرس��ت سیاه ‪ ،FATF‬کاهش قیمت نفت‪،‬‬ ‫شیوع بیماری کرونا و دشواری نقل و انتقاالت پولی‪ ،‬دوران پرتالطمی را تجربه کرده و می کند و حاال با تغییر و‬ ‫تحوالت حوزه وزارت و روی کار امدن وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت روبه روست‪ .‬حسین مدرس خیابانی‬ ‫به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انتخاب شده و در حالی که تنها یک سال‬ ‫تا پایان دولت دوازدهم فرصت باقی است‪ ،‬با بسیاری از پروژه های نیمه تمام و برنامه های در دست اقدام مواجه‬ ‫اس��ت‪ .‬البته مدرس خیابانی اقداماتی را در دوره سرپرس��تی خود در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اغاز کرده‬ ‫و تغییر و تحوالتی را در این وزارتخانه انجام داده و احکامی را نیز صادر کرده که ش��اید به او در مس��یر کوتاه‬ ‫وزارتش کمک کند‪ .‬او اعالم کرده تنها راه نجات از وضعیت نابسامان اقتصادی‪ ،‬پرداختن به صادرات است‪ .‬اما‬ ‫فعاالن اقتصادی و کارشناسان چه برداشتی از وضعیت موجود تجارت خارجی کشور دارند و چه مشکالتی را‬ ‫در این حوزه در اولویت بررسی می دانند؟! با گزارش‬ ‫در این زمینه همراه باشید‪:‬‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اخرین اظهارات اقای سرپرست!‬ ‫سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬مهم ترین برنامه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تقویت تولید داخلی‪ ،‬توسعه صادرات و افزایش همه‬ ‫ابع��اد تولید اعم از کیفیت و تنوع تولیدات و بیش از همه اتکا به توان داخل‬ ‫و بومی سازی تولیدات است‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی توس��عه ص��ادرات و کنترل و مدیری��ت واردات را یکی از‬ ‫برنامه ه��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دانس��ت و گف��ت‪ :‬برای کنترل‬ ‫واردات‪ ،‬م��وارد را محدود به کاالهای اساس��ی‪ ،‬مواد اولیه و ماش��ین االت و‬ ‫تجهی��زات مورد نیاز کارخانج��ات کرده ایم‪ .‬هم اکنون ح��دود ‪ ۲۵۰۰‬ردیف‬ ‫کاالیی مش��مول ممنوعیت واردات ش��ده اند که این کار در راستای مدیریت‬ ‫واردات کاالهای غیرضرور و مشابه ساخت داخل انجام شده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در این باره عنوان کرد‪ :‬جهش‬ ‫تولید که در راس برنامه های امسال قرار گرفته‪ ،‬باید در یک جا مصرف شود‪.‬‬ ‫انچه مسلم است بازار داخل نمی تواند همه افزایش تولید را جذب کند و باید‬ ‫راه را برای صادرات هموار کرد‪ .‬مدرس خیابانی درباره مش��وق های صادراتی‬ ‫فقط رفیق روزهای خوب نبودیم‬ ‫جمشید نفر‪ -‬رئیس کمیسیون صادرات‬ ‫ات�اق بازرگانی ایران‪ :‬گرچ��ه این روزها مدام‬ ‫انگش��ت اتهام به س��وی بازرگانان کشور گرفته‬ ‫می ش��ود و وجه��ه انه��ا م��ورد تخری��ب قرار‬ ‫می گی��رد‪ ،‬اما تمام انها که دس��تی بر اتش کار‬ ‫تج��ارت دارن��د می دانند که حقیق��ت جز این‬ ‫اس��ت و بازرگانان کش��ور نه تنها خائن نیستند‬ ‫که در بس��یاری مقاطع باوجود مش��کالت در این موضع‬ ‫ایستادگی کرده اند‪ .‬صادرکننده ما سرمایه گذاری است که‬ ‫تالش می کند باوجود دش��واری های ناشی از تحریم های‬ ‫اعمال ش��ده علیه کشور‪ ،‬ش��رایط را طوری مهیا کند که‬ ‫کاالی ایران��ی بتواند به بازارهای جهان��ی راه پیدا کند و‬ ‫ارز حاصل از ان به کش��ور بازگردد و تم��ام این اقدامات‬ ‫گفت‪ :‬مهم ترین مش��وق صادراتی‪ ،‬نرخ ارز اس��ت‪ .‬امروز نرخ ارز در مقایسه با‬ ‫سال گذش��ته رشد چشمگیری داشته که همین مسئله مزیت های صادراتی‬ ‫کاالهایم��ان را افزایش می ده��د‪ .‬وی همچنین از بس��ته های بانک مرکزی‬ ‫به عنوان یکی دیگر از مش��وق های صادرات��ی یاد کرد و گفت‪ :‬صادرکنندگان‬ ‫همواره از تعهدات ارزی به عنوان یکی از دالیل کندی صادرات یاد می کنند‪،‬‬ ‫اما بانک مرکزی رضایت داد افرادی که ارز حاصل از صادرات خود را در مدت‬ ‫‪ 3‬ماه به کشور بازگردانند از ‪ ۱۰‬درصد معافیت بازگشت ارز برخوردار شوند‪.‬‬ ‫تسهیل شرایط ‪ ،‬راه عبور از بحران است‬ ‫توس��ط بازرگانان در حالی انجام می ش��ود که‬ ‫بانک ها و صرافی های بین المللی همکاری خود‬ ‫را با کشور و بازرگانان ما قطع کرده اند‪ .‬حقیقت‬ ‫این اس��ت که بس��یاری از سیاست های اجرایی‬ ‫موجود‪ ،‬دس��ت صادرکنندگان را بسته و کار را‬ ‫برای انها دش��وار کرده‪ ،‬وگرنه هیچ صادرکننده‬ ‫شناس��نامه دار و باس��ابقه ای به دنبال ان نیست‬ ‫ک��ه ارز خود را به کش��ور بازنگرداند و اگر می بینیم که تا‬ ‫امروز این ارز هنوز به کش��ور بازنگشته به دلیل مشکالت‬ ‫و محدودیت های موجود در اقتصاد ایران است‪ .‬پس برای‬ ‫رسیدن به نقطه تفاهم کوچک ترین خواسته فعاالن حوزه‬ ‫تجارت از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این است که به‬ ‫این حوزه با نگاه بی طرفانه تری نظر شود‪.‬‬ ‫محمدرض�ا نجفی منش‪ -‬عضو هی�ات نمایندگان‬ ‫ل حاضر شرایط نامطلوبی‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‪ :‬ما در حا ‬ ‫را سپری می کنیم و اقتصاد ما در حال انتقال از وضعیت‬ ‫نفتی به غیرنفتی اس��ت که به خودی خود با مش��کالتی‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬اما همزمان ش��دن این انتقال با تحریم ها‬ ‫و همچنین مش��کالتی مثل ش��یوع کرونا دش��واری های‬ ‫ان را دوچندان کرده اس��ت‪ .‬صادرات کاالهای غیرنفتی‬ ‫در ش��رایط عادی نیز نمی توانست جای خالی نفت را به درستی پر‬ ‫کن��د و این عوامل نیز مزید بر علت ش��دند‪ .‬ب��ا این حال بازرگانان‬ ‫تمام تالش خود را به کار بسته اند تا این دشواری ها به مردم جامعه‬ ‫منتقل نشود‪ ،‬اما سیاست های بانک مرکزی در این حوزه به شکلی‬ ‫است که گویا قصد دارد بازرگانان را رودرروی دولت قرار دهد‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد من یکی از مهم ترین اقدامات در ش��رایط کنونی این‬ ‫است که دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬با درک‬ ‫این موضوع‪ ،‬به شکلی جلوی این تنش ها را بگیرند‪ .‬یکی‬ ‫ل حاضر این‬ ‫از اصلی ترین معضالت صادرکنندگان در حا ‬ ‫است که ازس��ویی بانک ها و صرافی های سایر کشورها با‬ ‫ایران کار نمی کنند و ازسوی دیگر ریسک جابه جایی نقد‬ ‫این حجم از ارز قابل پذیرش نیست‪.‬‬ ‫به این ترتیب الزم اس��ت دولت‪ ،‬تدبیری اتخاذ کند تا‬ ‫ضمن جلوگیری از برخوردهای جبری بانک مرکزی‪ ،‬راهکاری برای‬ ‫بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور فراهم شود‪ .‬نهادهای باالدست‪،‬‬ ‫باید ضمن اندیشیدن تدابیر کاربردی که با شرایط اقتصادی کشور‬ ‫همخوانی داشته باشد‪ ،‬امکان تداوم صادرات غیرنفتی را برای کشور‬ ‫فراه��م کنند و در عین حال صادرکنندگان را به ادامه همکاری در‬ ‫این شرایط ویژه راغب نگه دارند‪.‬‬ ‫صادرکنندگان را حفظ کنیم‬ ‫قدیر قیافه‪ -‬نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران‪:‬‬ ‫در شرایطی در استانه انتخاب وزیر جدید برای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت قرار داری��م که صادرکنن��دگان ما وضعیت‬ ‫مناس��بی ندارند و اوضاع به قدری برای انها س��خت ش��ده که‬ ‫حتی صادرکنندگان بزرگ نیز نسبت به مقوله صادرات دلسرد‬ ‫ش��ده اند‪ .‬تحریم و شیوع کرونا مش��کالت بزرگی را با خود به‬ ‫همراه داشته‪ ،‬اما فشارهای داخلی که از طرف سیاست گذار به‬ ‫این فعاالن تجاری وارد می ش��ود نیز نقش تعیین کننده ای در‬ ‫این وضعیت نابسامان دارد‪.‬‬ ‫در حقیقت فش��ارهایی که امروز از داخل به صادرکنندگان‬ ‫وارد می ش��ود‪ ،‬عمده تری��ن چال��ش و مش��کلی اس��ت ک��ه‬ ‫صادرکنن��دگان و فعاالن تج��اری ما با ان دس��ت وپنجه نرم‬ ‫می کنن��د‪ .‬وضع عوارض‪ ،‬تعداد باالی بخش��نامه ها‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫صادرات برخی کاالها و استفاده نامناسب از ابزار سامانه جامع‬ ‫تجارت نیز از دیگر چالش ها و مس��ائل پیرامون صادرکنندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وقتی ص��ادرات ی��ک محصول به ص��ورت قانونی‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ ،‬نباید هی��چ مانعی تح��ت عناوین‬ ‫مختل��ف از جمله تنظیم ب��ازار در براب��ر این اقدام‬ ‫ایجاد ش��ود‪ ،‬چراکه در احکام دائمی برنامه شش��م‬ ‫توسعه به صراحت اعالم شده که هیچ کدام از مراکز‬ ‫تصمیم گی��ری حق وضع ع��وارض صادراتی و ایجاد‬ ‫ممنوعیت و محدودیت صادرات روی هیچ کاالیی تحت عنوان‬ ‫تنظیم ب��ازار را ندارند؛ در صورتی که امروزه چنین اتفاقی رخ‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫م��ا با بررس��ی اماره��ای صادراتی در کش��ور و ب��ا در نظر‬ ‫گرفتن همه گیری کرونا درمی یابیم که صادرات کش��ور نسبت‬ ‫به س��ال گذش��ته با کاهش ‪ ۴۴‬درصدی روبه رو بوده اس��ت؛‬ ‫پس در این ش��رایط کش��ور چرا به جای حمای��ت از صادرات‪،‬‬ ‫شاهد رفتار نامناس��ب و ایجاد موانع جدید در مسیر صادرات‬ ‫هس��تیم؟! چرا تحت عناوین مختلف صادرکنندگان‬ ‫را درگی��ر تحریم های داخل��ی می کنیم؟! نمونه این‬ ‫امر فش��ارهای اخی��ری بود که بان��ک مرکزی برای‬ ‫بازگردان��دن ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان‬ ‫وارد کرد‪ .‬بخش��نامه اخیر ارزی که توسط این بانک‬ ‫صادر ش��د صادرکنندگان خوشنام و دارای سابقه را‬ ‫نیز با سختی و مشکل مواجه کرده است‪ ،‬تا جایی که‬ ‫ی و درگیری های‬ ‫حتی این صادرکنندگان که با تالش و سخت ‬ ‫فراوان موفق به کس��ب بازار صادراتی برای خود شده اند نیز با‬ ‫این چالش ها و مش��کالت روبه رو هس��تند و در این فکرند که‬ ‫عطای صادرات را به لقای ان ببخشند‪.‬‬ ‫البته این مش��کل مختص این روزها نیست‪ .‬در گذشته نیز‬ ‫هنگامی که بحث ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مطرح ش��د‪ ،‬تمام فعاالن‬ ‫تجاری کشور در تمام حوزه ها یکصدا اعالم کردند این سیاست‬ ‫و تصمیم خلق الساعه نه کمکی به اقتصاد ما خواهد کرد و نه به‬ ‫کاهش نرخ ارز‪ ،‬اما متاسفانه سیاست گذار تصمیم خود را تغییر‬ ‫نداد و نتیجه این تصمیم اشتباه با بررسی قیمت های بازار کامال‬ ‫مشهود است‪ .‬بخشنامه های خلق الساعه که از بدنه دولت صادر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬حکم تحریم های داخل��ی را دارد‪ .‬صادرات در حوزه‬ ‫تامین مالی با مشکل اساسی مواجه است و در بحث جابه جایی‬ ‫پول هم سختی های زیادی وجود دارد‪ .‬صادرکنندگان با قبول‬ ‫زحمت‪ ،‬تمام س��ختی ها را به جان خریدند اما متاس��فانه دائم‬ ‫مورد رفتارهای ازاردهنده قرار می گیرند‪ .‬نرخ گذاری در داخل‬ ‫گم��رکات نیز چالش دیگری اس��ت که صادرکنن��دگان با ان‬ ‫مواجهند‪ .‬همچنین صادرکنندگان برای ارسال کاال به هر نقطه‬ ‫دنیا باید از مسیرهای متعدد عبور کنند که این موضوع هزینه‬ ‫گزافی را به صادرکنن��دگان تحمیل می کند‪ .‬در نهایت به نظر‬ ‫می رس��د وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اینده باید برای عبور از‬ ‫بحران ارزی کشور به این موضوعات توجه بیشتری نشان دهد‬ ‫و از صادرکنندگان به عنوان بال های پرواز اقتصاد بهره بگیرد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫باوجود اینکه بازرگانان کشور چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات دل چندان‬ ‫خوشی از بانک مرکزی به عنوان متولی ارزی کشور ندارند‪ ،‬همچنان خود را جزوی از‬ ‫بدنه تجارت کش��ور و در کنار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حس می کنند‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط و با در نظر گرفتن این موضوع که در فرصت باقیمانده از زمان تصدی گری‬ ‫دولت دوازدهم‪ ،‬نمی توان حس��اب خاصی روی برنامه های بلندمدت باز کرد‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د بهترین گزینه برای ادامه این مس��یر‪ ،‬دوری از تالطم ها و فرازونش��یب های‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت باید اولویت های خود را بر حمایت‬ ‫از بازرگانان که در وضعیت کنونی تمام داش��ته های کش��ور برای صادرات و واردات‬ ‫هستند‪ ،‬بگذارد تا بتوان ارز غیرنفتی بیشتری را به چرخه اقتصاد کشور تزریق کرد‪.‬‬ ‫وزیر جدید‬ ‫مسیر‬ ‫ناهمواری در‬ ‫پیش دارد‬ ‫‪7‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تجارت با اوراسیا‬ ‫به ‪ ۲.۶‬میلیارد‬ ‫دالر رسید‬ ‫کل حجم تجارت ایران با کش��ورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراس��یا‬ ‫در ط��ول ‪ ۹‬ماه که از اج��رای موافقتنامه گمرکی ای��ران با این اتحادیه‬ ‫می گ��ذرد (اب��ان ‪ )۱۳۹۸‬به ‪ 2. 6‬میلیارد دالر ب��ه وزن ‪ ۷.۵‬میلیون تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گمرک ایران‪ ،‬مهدی میراش��رفی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫گم��رک ایران با اع�لام این خبر گفت‪ :‬در مدت مذک��ور‪ ،‬صادرات ایران‬ ‫به اتحادیه اوراس��یا ش��امل ‪ ۷۶۲‬میلیون دالر به وزن ‪ ۱.۹‬میلیون تن به‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫فرش دستباف ایران‬ ‫منتفی شد‬ ‫همکاری دریایی‪ ،‬بندری‬ ‫و گردشگری‬ ‫توسعه می یابد‬ ‫محمد محمدپور عمران‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫انتخاب وزرا و همین طور قبول مس��ئولیت‬ ‫این پس��ت به خص��وص در میان��ه کار دولت‪،‬‬ ‫امر دشواری اس��ت که باید مالحظات زیادی‬ ‫در ان در نظ��ر گرفته ش��ود‪ .‬با این حال وزیر‬ ‫پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گزینه مطلوبی به نظر می رسد‬ ‫زیرا ع�لاوه بر تخصص در حوزه تحت تصدی‬ ‫خود‪ ،‬در س��ال های گذش��ته در ان به عنوان‬ ‫قائم مق��ام فعالی��ت کرده و در ای��ن چند ماه‬ ‫نیز به عنوان سرپرست این وزارتخانه مشغول‬ ‫خدمت بوده است‪ .‬این موضوع کمک می کند‬ ‫در زمان مربوط به اشنایی وزیر با حوزه تحت‬ ‫تص��دی اش صرفه جویی ش��ود و او با تس��لط‬ ‫بیشتری امور را در دست بگیرد‪.‬‬ ‫فعالی��ت حس��ین م��درس خیابان��ی در‬ ‫دوره سرپرس��تی نش��ان می دهد او از قدرت‬ ‫تصمیم گیری باالیی برخوردار است و جسارت‬ ‫بکارگی��ری مدیران ج��وان را نی��ز دارد و در‬ ‫این چند ماه گرچه زمان کمی برای بررس��ی‬ ‫عملکرد محس��وب می ش��ود‪ ،‬ام��ا نتایج قابل‬ ‫قبولی را به دست اورده است‪.‬‬ ‫تصدی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫ش��رایطی که تحریم ها به طور متمرکز تجارت‬ ‫کش��ور را هدف ق��رار داده ان��د و می خواهند‬ ‫تجارت ایران را به صفر برس��انند کار ساده ای‬ ‫نیس��ت و وزیر جدید مسیر ناهمواری را برای‬ ‫این کار در پیش دارد‪.‬‬ ‫حقیقت این اس��ت که در ش��رایط کنونی‬ ‫نوک پیکان انتقادات به س��مت این وزارتخانه‬ ‫اس��ت و دس��ت اندرکاران اجرایی در این نهاد‬ ‫وظیفه س��نگینی برعهده دارند و همه باید در‬ ‫این زمینه با نهایت توان تالش کنند‪.‬‬ ‫وزیر پیش��نهادی دول��ت در اظهارنظرهای‬ ‫خود ‪ 4‬محور را ج��زو اصلی ترین اولویت های‬ ‫خ��ود در وزارتخانه معرفی ک��رده که دغدغه‬ ‫ام��روز اقتصاد ایران نیز هس��ت‪ .‬افزایش توان‬ ‫تولید و تحقق بخشیدن به شعار جهش تولید‬ ‫و تکمیل پروژه های نیمه تمام و در عین حال‬ ‫توجه ب��ه صادرات و کنت��رل واردات در کنار‬ ‫تنظیم ب��ازار‪ ،‬دغدغه هایی اس��ت که فعاالن‬ ‫اقتصادی همواره به ان اش��اره داشت ه و بر ان‬ ‫تاکید ورزیده اند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد اقای مدرس خیابانی باتوجه‬ ‫به کوتاه شدن دست اقتصاد کشور از صادرات‬ ‫نفتی و ارز حاصل از ان‪ ،‬باید تمرکز خود را بر‬ ‫امکانات صادراتی موجود مثل بازار کشورهایی‬ ‫مانند ع��راق و افغانس��تان و همچنین روابط‬ ‫تجاری با کش��ورهایی با منافع مشترک مثل‬ ‫چین و روس��یه بگذارد‪ .‬ضمن اینکه اتحادیه‬ ‫اوراسیا و بازارچه های مرزی نیز از قابلیت های‬ ‫موجود کشور در شرایط کنونی هستند‪.‬‬ ‫در حوزه واردات نیز مس��ئولیت وزیر جدید‬ ‫بسیار س��نگین اس��ت زیرا ارزیابی درست از‬ ‫نوع و میزان کااله��ای وارداتی می تواند تاثیر‬ ‫مس��تقیمی بر می��زان تولید کش��ور بگذارد؛‬ ‫بنابراین می طلبد که نهادهای دست اندرکار در‬ ‫این ش��رایط به کار گرفته شوند و بررسی های‬ ‫دقیق��ی در این زمینه ارائ��ه دهند‪ .‬مهم ترین‬ ‫مسئله ای که در این باره قابل ذکر است‪ ،‬این‬ ‫است که اگر بخواهیم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در این مس��یر موف��ق عمل کند‪ ،‬باید‬ ‫تمام تالش خود را برای تشکیل یک سیستم‬ ‫هماهن��گ و یکپارچ��ه در برنامه ریزی و اجرا‬ ‫به کار ببندیم و از جزیره ای عمل کردن پرهیز‬ ‫کنیم‪ .‬ما تجربه تصمیم گیری های جزیره ای و‬ ‫بدون هماهنگی را بسیار داشته ایم و تاوان ان‬ ‫را ه��م داده ایم؛ پس چه بهتر که با این تجربه‬ ‫مسیری را انتخاب کنیم که در نهایت بهترین‬ ‫نتایج را در اختی��ار ما بگذارد‪ .‬نکته قابل ذکر‬ ‫دیگر در این زمینه این اس��ت که گرچه زمان‬ ‫باقیمان��ده از دولت دوازدهم محدود اس��ت و‬ ‫ش��اید مجال کافی برای برنامه های بلندمدت‬ ‫وجود نداش��ته باشد اما همین زمان هم کافی‬ ‫اس��ت تا وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور‬ ‫بتواند در کنار پیگی��ری و تکمیل پروژه های‬ ‫باقیمانده از گذش��ته و س��اماندهی وضعیت‬ ‫موج��ود در ای��ن ح��وزه‪ ،‬نیم نگاه��ی نیز به‬ ‫برنامه ریزی برای طرح های بلندمدت داش��ته‬ ‫باشد تا ریل گذاری مناسبی در مسیر توسعه و‬ ‫پیشرفت انجام گیرد‪ .‬درنهایت اینکه امیدواریم‬ ‫نمایندگان مجلس نیز باتوجه به مصالح کشور‬ ‫و قابلیت های مورد انتظار‪ ،‬بهترین تصمیمات‬ ‫را در زمینه انتخاب وزیر جدید بگیرند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1584‬‬ ‫پیاپی ‪2902‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫ثبات اولویت‬ ‫اول است‬ ‫علی اژدرکش‪ -‬رئیس کمیسیون‬ ‫اقتصادی اتاق اصناف تهران‬ ‫اظهارنظر اصناف درباره سکاندار صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫انتظارات اصناف از اختیارات وزیر‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س�رانجام پس از کش وقوس های فراوان بین دولت و مجلس‪ ،‬دولت وزیر پیش�نهادی خود برای تصدی‬ ‫وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تجارت را به مجل�س معرفی کرد و طبق پیش بینی های قبلی‪ ،‬حس�ین مدرس‬ ‫خیابان�ی روز چهارش�نبه همین هفته ب�رای گرفتن رای اعتماد نمایندگان به خان�ه ملت می رود‪ .‬مدرس‬ ‫خیابانی که در حال حاضر به عنوان سرپرست‪ ،‬سکان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را در دست دارد‪ ،‬در‬ ‫اخرین اظهارنظر پیش از حضور در برابر وکالی ملت‪ ،‬اولویت های این وزارتخانه را برای ادامه مسیر اعالم‬ ‫کرده که ش�امل ‪ 4‬گروه تحقق جهش تولید‪ ،‬راه اندازی طرح ه�ای نیمه تمام در قالب پویش ملی «تولید‪،‬‬ ‫تداوم امید»‪ ،‬توسعه صادرات‪ ،‬کنترل و مدیریت واردات و همچنین کنترل و تنظیم بازار است‪.‬‬ ‫م�درس خیابانی محور چهارم اولویت های کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س�ال ‪ ۹۹‬را کنترل‬ ‫و تنظی�م بازار اعالم کرده و اقدامات الزم برای تامین معیش�ت مردم و تامین مناس�ب و مکفی کاالهای‬ ‫اساسی مورد نیاز را دستور کار ویژه این وزارتخانه قرار داده است‪ .‬اما نمایندگان اصناف چه نظری درباره‬ ‫حض�ور او بر مس�ند وزارت دارند و چ�ه برنامه هایی را برای حوزه اصناف در اولوی�ت می دانند؟! روزنامه‬ ‫در گزارش بازار و اصناف این ش�ماره خود‪ ،‬این موضوع را با تعدادی از نمایندگان اصناف کش�ور‬ ‫مطرح کرده که شرح ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اقتص��اد کش��ور ما در این س��ال ها همواره‬ ‫درگیر چالش های گوناگون��ی بوده اما به نظر‬ ‫می رس��د ام��روز م��ا در خاص تری��ن دوره‬ ‫اقتصادی با بیش��ترین چالش ها در این حوزه‬ ‫مواجهیم‪.‬‬ ‫انتخاب وزیر جدید ب��رای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در این شرایط بسیار حساس‬ ‫و خاص به نظر می رس��د؛ اما حساس تر از این‬ ‫موض��وع‪ ،‬برنامه هایی اس��ت ک��ه وزیر جدید‬ ‫ب��رای دوره یک س��اله پیش رو ت��ا پایان کار‬ ‫دولت دوازدهم در نظر می گیرد تا این کشتی‬ ‫توف��ان زده اقتص��ادی را ب��ه س��احل ارامش‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد حس��ین مدرس خیابانی یا‬ ‫هر ف��رد دیگری که برای تصدی مقام وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انتخاب می شود‪ ،‬در‬ ‫این شرایط باید نخستین و مهم ترین اولویت‬ ‫خ��ود را بر ایج��اد ثبات در بازار کس��ب وکار‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫به عقی��ده من ام��روز ایجاد ثب��ات حتی از‬ ‫بهب��ود فضای کس��ب وکار نیز ک��ه در جای‬ ‫خود اهمیت خاصی دارد نی��ز دارایه اولویت‬ ‫بیشتری است‪.‬‬ ‫ش��اید اگر س��ال گذش��ته از م��ن درباره‬ ‫اولویت های مطرح برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت س��وال می شد‪ ،‬نظر من این بود که‬ ‫وزیر بای��د پیگیر اجرای بهین��ه قانون بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار باشد اما امروز و با شرایط‬ ‫فعلی به نظر می رسد ثبات مهم ترین اصل در‬ ‫این حوزه است‪.‬‬ ‫ام��روز ما دیگر نمی خواهی��م و نمی توانیم‬ ‫به دنبال بهبود از این منظر باشیم و باید ثبات‬ ‫را در درجه اول اهمیت قرار دهیم و ان را به‬ ‫فضای کسب وکار کشور وارد کنیم‪.‬‬ ‫انچه تجربه نش��ان داده این است که ادامه‬ ‫مس��یر اقتصادی جوام��ع بر م��دار بی ثباتی‬ ‫دیر یا زود به از بی��ن رفتن تولید ان جوامع‬ ‫می انجامد و کش��ور ما در حال حاضر در این‬ ‫شرایط قرار دارد‪.‬‬ ‫البته در کنار این ثبات باید موضوع تامین‬ ‫نیز مورد توجه قرار گیرد که به نوعی با ایجاد‬ ‫ثبات رابطه الزم و ملزوم دارد‪.‬‬ ‫تامی��ن بدون قید و ش��رط و به هر ش��کل‬ ‫ممک��ن‪ ،‬در ش��رایط کنونی اقتص��اد برای ما‬ ‫به عنوان یکی از اولویت های بسیار مهم تلقی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که ما در نظام‬ ‫اقتصادی خود گهگاه به قوانینی برمی خوریم‬ ‫ک��ه منافی امر تامین هس��تند و ما را در این‬ ‫زمینه دچار مشکل می کنند‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر انبارهای ما به دلیل پاره ای‬ ‫از سیاس��ت های ارزی‪ ،‬پولی و گمرکی تقریبا‬ ‫از مواد اولیه ای که تامین انها از منابع داخلی‬ ‫مقدور نیس��ت و نیازمند واردات است‪ ،‬خالی‬ ‫ش��ده و اگر تامین این مواد را در دستور کار‬ ‫قرار ندهیم‪ ،‬شاید در عرض یکی دو ماه اینده‬ ‫اتفاقات ناخوش��ایند س��ال های گذشته تکرار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بان��ک مرک��زی و دول��ت ب��رای تامین ارز‬ ‫م��ورد نیاز خ��ود‪ ،‬برخ�لاف گذش��ته که به‬ ‫صادرکنن��دگان اجازه واردات مواد اولیه خود‬ ‫را در قب��ال بخش عم��ده ای از ارز حاصل از‬ ‫صادرات می دادن��د‪ ،‬اعالم کردند این ارز باید‬ ‫به سامانه نیما بازگردد‪.‬‬ ‫در قب��ال ای��ن تصمیم چه اتفاق��ی افتاد؟!‬ ‫مواد اولی��ه به دلیل قانون جدید وارد نش��د‪،‬‬ ‫صادرکنن��دگان به دلیل متضرر ش��دن ارز را‬ ‫عرض��ه نکردند و حتی ص��ادرات هم کاهش‬ ‫پیدا کرد و به مشکالت دامن زده شد‪.‬‬ ‫ما با سیاس��ت های کنترل ارز کاری نداریم‬ ‫و دول��ت و بان��ک مرک��زی به هر ش��کل که‬ ‫می خواهن��د می توانن��د عمل کنن��د اما باید‬ ‫حس��اب تامین م��واد اولی��ه را از واردات هر‬ ‫کاالی دیگ��ر حت��ی کاالهای اساس��ی جدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه گمرکات بای��د پورتال ثبت‬ ‫ارز را ب��از و قب��ض انبارهایی ک��ه برای دور‬ ‫زدن تحریم ها به مقصد کشورهای دیگر زده‬ ‫می شود را قبول کنند‪.‬‬ ‫تامین مواد اولیه ای که بتواند امروز اشتغال‬ ‫تا این حد ش��کننده ما را حفظ کند‪ ،‬یک امر‬ ‫واجب و حیاتی اس��ت‪ ،‬به همین دلیل تامین‬ ‫نیز باید جزو اولویت های اقتصادی ما باشد و‬ ‫ه��ر انچه که به تامین م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫کشور خدشه وارد می کند باید از دستور کار‬ ‫دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور‬ ‫خارج شود‪.‬‬ ‫جزای‬ ‫گرانفروشان را‬ ‫با نخریدن بدهید‬ ‫دبی��ر کل بنکداران مواد غذایی تهران گفت‪ :‬در انبارها‪ ،‬س��طح بازار و‬ ‫خرده فروشی هیچ نشانه ای از کمبود کاالی اساسی نداریم‪.‬‬ ‫قاس��معلی حس��نی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه در‬ ‫شرایط فعلی هیچ نوع کمبودی در بازار کاالی اساسی نداریم و کاالهای‬ ‫اساس��ی و مورد نیاز مردم به میزان کافی تامین ش��ده است‪ .‬با این حال‬ ‫گاهی اوقات شاهد گرانفروشی کاال در بازار هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬واردات برخی کاالهای اساس��ی از اردیبهش��ت در انتظار‬ ‫تخصی��ص ارز بود اما خوش��بختانه تامی��ن ارز مورد نیاز ب��رای واردات‬ ‫ای��ن اق�لام موجب ش��ده کمب��ودی در بازار کاالی اساس��ی به چش��م‬ ‫نخورد‪.‬‬ ‫گرانفروش��ی کاال و سوءاستفاده هایی که در بازار رخ می دهد نیز ناشی‬ ‫از عملک��رد واردکنندگان و عرضه کنندگان اس��ت و کمب��ودی در بازار‬ ‫نداریم که منجر به افزایش قیمت ها شود‪.‬‬ ‫دبیر کل اتحادیه بنک��داران مواد غذایی تصریح کرد‪ :‬باتوجه به برخی‬ ‫تخلفات در س��طح بازار و گرانفروش��ی هایی که رخ می دهد الزم اس��ت‬ ‫برخوردهای قاطع با این افراد صورت بگیرد و بدون تردید هیچ برخوردی‬ ‫بهتر از نخریدن کاال از گرانفروشان نیست‪.‬‬ ‫حسنی با اش��اره به اقداماتی که ازسوی نهادهای نظارتی برای کنترل‬ ‫قیمت ها صورت می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬تس��هیل شرایط واردات و تامین کاالی‬ ‫اساس��ی در کنار نظارت ب��ر عملکرد بازار می توان��د قیمت ها را به نقطه‬ ‫تعادل برساند‪.‬‬ ‫استقالل اصناف حفظ شود‬ ‫قاس�م نوده فراهانی‪ -‬رئیس ات�اق اصناف تهران ‪ :‬یکی‬ ‫از نکاتی که درباره معرفی حس��ین م��درس خیابانی به عنوان‬ ‫وزیر پیش��نهادی موجب خش��نودی اس��ت این است که وی‬ ‫ع�لاوه بر تحصیالت مرتبط‪ ،‬در بخش ه��ای مختلف این حوزه‬ ‫نیز س��ابقه فعالیت دارد و از اشراف کاملی بر موضوعات مرتبط‬ ‫برخوردار اس��ت و اقدامات وی در دوره های قائم مقامی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سرپرستی این وزارتخانه موید همین‬ ‫مطلب اس��ت‪ .‬باتوجه به وضعیت موجود در اقتصاد کش��ور‪ ،‬در‬ ‫همین مدت کوتاه سرپرس��تی نیز روزنه های امید فراوانی برای‬ ‫فعاالن این حوزه ایجاد ش��ده اس��ت؛ بر این اس��اس خوشبین‬ ‫هس��تیم که نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اسالمی نیز‬ ‫با حض��ور وی به عنوان وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت موافقت‬ ‫کنند‪ .‬اقای مدرس خیابانی در همین مدت سرپرس��تی در این‬ ‫وزارتخانه با اگاهی از نقش اصناف در اقتصاد و تجارت کش��ور‪،‬‬ ‫در تصمیم گیری ها از نظرات نمایندگان این حوزه استفاده کرد‬ ‫و به انها بهای بیشتری داد‪.‬‬ ‫البته باید به این نکته نیز توجه داش��ت که در دست گرفتن‬ ‫س��کان این وزارتخانه در این شرایط کار دشواری است‪ .‬اقتصاد‬ ‫کشور در همه عرصه ها دچار تنش های فراوانی است و مردم از‬ ‫نظر معیش��تی در تنگنا قرار دارند که رسیدگی به این موضوع‬ ‫باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫البته نمی توان انتظار داش��ت گره مشکالت موجود اقتصادی‬ ‫تنها به دست شخص وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باز‬ ‫ش��ود بلکه همه مسئوالن و دست اندرکاران در بدنه‬ ‫دول��ت‪ ،‬وزارتخانه و دس��تگاه های مرتبط باید تالش‬ ‫خود را انجام دهد تا بتوانیم ش��اهد گشایش هایی در‬ ‫این حوزه باشیم‪.‬‬ ‫حقیقت این اس��ت ک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت حاص��ل تلفیق س��ه وزارتخانه مجزاس��ت‪،‬‬ ‫به همین دلیل دامنه گس��ترده ای از مس��ئولیت ها را به دوش‬ ‫می کش��د؛ بنابراین نقش مدیران میانی و نهادهای زیرمجموعه‬ ‫در انجام صحیح امور در این وزارتخانه بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫کنت��رل و تنظیم بازار به درس��تی به عنوان یکی از محورهای‬ ‫اصلی وزارتخانه توس��ط اقای مدرس خیابانی انتخاب ش��ده و‬ ‫به نظر می رس��د مهم ترین هدف ان نیز تامین معیش��ت مردم‬ ‫باش��د اما رسیدن به این هدف بدون در نظر گرفتن محورهای‬ ‫دیگر فعالی��ت این وزارتخانه امکان پذی��ر نخواهد بود‪ .‬در واقع‬ ‫تنظیم بازار در حوزه اصناف بس��تگی مستقیم به میزان تولید‬ ‫کش��ور دارد که محور دیگر اولویت های تعیین شده در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است و با گسترش تولید و اشتغالزایی‬ ‫می توانیم در مس��یر تامین معیش��ت مردم‪ ،‬گام های اساس��ی‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫موض��وع دیگری که در بح��ث اولویت ه��ای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مورد تاکید اس��ت‪ ،‬مسئله صادرات و گسترش‬ ‫بازارهای بین المللی در حوزه صادرات غیرنفتی است‬ ‫ک��ه ان هم به نوبه خ��ود می تواند موجب توس��عه و‬ ‫جه��ش تولید ش��ود‪ .‬البت��ه در زمینه ص��ادرات هم‬ ‫در نظ��ر گرفت��ن دو موضوع بس��یار اهمیت دارد که‬ ‫اوال صادرات باید از خام فروش��ی به س��مت صادرات‬ ‫محصول نهایی و فراوری ش��ده و ایجاد ارزش افزوده‬ ‫حرکت کند و ثانیا ص��ادرات‪ ،‬پس از تامین نیازهای‬ ‫داخلی کش��ور‪ ،‬انجام شود‪ .‬ما و همه دس��ت اندرکاران اجرایی‬ ‫کش��ور باید تالش کنیم که کشور را به حداکثر توان اقتصادی‬ ‫خود برس��انیم و ظرفیت های بالقوه ان را ب��ا برنامه ریزی های‬ ‫م��دون و اصولی بالفعل کنیم تا در س��ایه این اقدامات‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کشور شکوفا شود‪ .‬سیاست های تشویقی دولت در کنار کاهش‬ ‫بروکراس��ی های اداری موجود در مس��یر توس��عه اقتصادی و‬ ‫تجاری نقش عمده ای در موفقیت در این زمینه دارد‪.‬‬ ‫اما درباره اصناف باید گفت در حال حاضر یکی از بزرگ ترین‬ ‫مش��کالت ما در این حوزه این است که هر نهادی به ان چنگ‬ ‫می ان��دازد و ما باید بیش��ترین زمان خود را ص��رف رفع موانع‬ ‫و مزاحمت ه��ای نهادهای دیگر کنی��م؛ در صورتی که اصناف‬ ‫مطاب��ق قان��ون‪ ،‬باید براس��اس قانون نظام صنف��ی به فعالیت‬ ‫بپردازن��د‪ ،‬به همین دلیل نیز مهم ترین درخواس��ت اصناف از‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این است که امکان این استقالل‬ ‫در فعالیت را برای م��ا ایجاد کند تا بتوانیم مطابق قانون نظام‬ ‫رابطه وزارتخانه و اصناف حفظ شود‬ ‫ابراهیم درستی‪ -‬عضو هیات رئیسه‬ ‫اتاق های اصناف ایران و تهران‪ :‬مدرس‬ ‫خیابان��ی عالوه بر دارا ب��ودن ظرفیت های‬ ‫ب��اال در زمینه های مربوط ب��ه تصدی این‬ ‫وزارتخان��ه‪ ،‬بر ام��ور و چالش های اصناف‬ ‫اش��راف کامل دارد‪ ،‬ب��ه همین دلیل مورد‬ ‫حمایت و وثوق اصناف است‪.‬‬ ‫اق��ای م��درس خیابانی دی��دگاه و نگرش خاصی‬ ‫نس��بت به اصناف دارد و به ام��ور و چالش های انها‬ ‫اگاه است که همین امر می تواند بین دولت و اصناف‬ ‫ارتباطی که الزم است را ایجاد کند‪ .‬یکی از نهادهایی‬ ‫که همیش��ه با اصن��اف رابط��ه دارد‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است و فردی که به عنوان وزیر اینده‬ ‫این وزارتخانه انتخاب می ش��ود‪ ،‬باید کسی باشد که‬ ‫بتواند ضمن حفظ این ارتباط ان را تقویت کند‪.‬‬ ‫م��ا امیدواری��م نماین��دگان مجل��س باتوج��ه به‬ ‫توانایی ها‪ ،‬ظرفیت و سوابق درخشان و مرتبط ایشان‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین لحاظ‬ ‫صنفی به مس��یر خ��ود ادامه دهی��م‪ .‬اصناف سال هاس��ت که‬ ‫بازوهای حمایتی دولت تلقی می ش��وند و باتوجه به گستردگی‬ ‫مویرگی در تمام کش��ور‪ ،‬در مسائل مختلف کمک های فراوانی‬ ‫به کشور کرده اند؛ بنابراین حمایت دولت از اصناف و حضور انها‬ ‫در تصمیم گیری ها می تواند نقش بسیار تاثیرگذاری در به ثمر‬ ‫نشستن برنامه ها و اهداف اقتصادی کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫در ه��ر حال حس��ین مدرس خیابانی دارای س��ابقه بس��یار‬ ‫طوالنی و درخش��ان در امور مربوط به اصناف است و از دیرباز‬ ‫با چالش ها و مس��ائل انها اش��نایی دارد‪ ،‬ضمن اینکه در تمام‬ ‫برهه ها و س��مت هایی که حضور داشته‪ ،‬همیشه همراه و مورد‬ ‫اعتماد اصناف بوده است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر با وضعیت اقتصاد کش��ور‪ ،‬وج��ود و حضور‬ ‫فردی اشنا و مسلط به این امور الزمه حل بسیاری از مشکالت‬ ‫اس��ت و سابقه مطلوب مدرس خیابانی در مسئولیت هایی مثل‬ ‫قائم مقام��ی وزیر در امور بازرگان��ی‪ ،‬مدیر کلی تامین و توزیع‬ ‫کاال‪ ،‬مدیر کلی دفت��ر تنظیم بازار و دیگر فعالیت های مختلف‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنعتی و تجاری نش��ان می دهد درباره مش��کالت‬ ‫فیمابین اصناف با برخی مراکز و س��ازمان های دولتی از تسلط‬ ‫باالیی برخوردار است‪ .‬ما امیدواریم با این انتخاب بتوانیم ضمن‬ ‫ایجاد رابطه تنگاتنگ و بهتر از گذش��ته باتوجه به نوع نگرش و‬ ‫دیدگاه اقای مدرس نسبت به اصناف‪ ،‬شاهد بروز و دستیابی به‬ ‫نتایج بهتر در عملکرد اصناف باشیم‪.‬‬ ‫اصناف جدی گرفته شوند‬ ‫قرار دادن شرایط کنونی جامعه و اقتصاد‪،‬‬ ‫به او رای اعتماد بدهند‪.‬‬ ‫وی باتوجه به اش��رافش بر امور در مدت‬ ‫زمانی که به عنوان سرپرست در وزارتخانه‬ ‫فعالیت داش��ت عملکرد خوبی در کارنامه‬ ‫خ��ود ثبت ک��رده و تصمیمات درس��ت و‬ ‫خوبی گرفته اس��ت؛ بنابراین امیدواریم با‬ ‫انتخ��اب او به عن��وان وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ای��ن اقدامات تداوم یابد‪ .‬حس��ین م��درس خیابانی‬ ‫در شرایطی مس��ئولیت سرپرس��تی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را قبول کرد که بسیاری از مشکالت‬ ‫همچون افزایش قیمت دالر و گسترش ویروس کرونا‬ ‫خارج از اراده وی بر بازار و صنعت و تجارت کش��ور‬ ‫تحمیل شد‪ .‬امروز پذیرش مسئولیت برای کسانی که‬ ‫بخواهند کار کنند واقعا س��خت است؛ بر این اساس‬ ‫به نظرم اینکه م��درس خیابانی در این دوران چنین‬ ‫مس��ئولیتی را پذیرفته نش��ان از شهامت وی دارد و‬ ‫باید از او حمایت کرد‪.‬‬ ‫وحی�د مهرپویان طاران�ی‪ -‬عضو اتاق اصن�اف ایران‪:‬‬ ‫اصناف کش��ور همواره با دش��واری های خاص خود دس��ت به‬ ‫گریب��ان بوده اند اما در یک س��ال گذش��ته به دلیل مش��کالت‬ ‫مضاعف ایجاد شده در حوزه های مختلف‪ ،‬این دشواری ها چند‬ ‫برابر شد ه است‪ .‬گرچه مش��کالت باتوجه به نیازها و مختصات‬ ‫هر منطقه و ش��هر متفاوت است اما ماهیت کلی انها یکی و در‬ ‫ارتباط با هم اس��ت و یک برنامه ری��زی و راهکار واحد می تواند‬ ‫به رفع بس��یاری از انها کمک کند‪ .‬از مهم ترین این مشکالت می توان به‬ ‫مسائل مربوط به مالیات ها‪ ،‬قانون نظام صنفی‪ ،‬امنیت شغلی‪ ،‬فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای‪ ،‬مواد اولیه و مشکالت شهرک های صنعتی و صنفی اشاره کرد‪.‬‬ ‫اصناف کش��ور در س��ال گذش��ته از نظر درامدزایی ش��رایط مطلوبی‬ ‫نداش��تند و فرصت های فروش در مقاطع مختلف را نیز از دس��ت دادند‬ ‫اما مالیات انها همچنان به قوت خود باقی اس��ت و می بینیم بس��یاری ار‬ ‫اصناف باید مالیات درامدی را که نداشته اند پرداخت کنند و این موضوع‬ ‫بق��ای تعداد زیادی از واحدهای کوچک را م��ورد تهدید قرار می دهد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر اصالح قانون نظام صنفی برای فعاالن این حوزه مهم است و‬ ‫خواستار انجام ان هستند‪.‬‬ ‫ج��دا از این موارد‪ ،‬به دلیل اینکه اش��تغال کافی در بخش دولتی وجود‬ ‫ن��دارد و همچنی��ن به خاط��ر فش��ارهای اقتص��ادی‪ ،‬جمعیت‬ ‫قابل توجه��ی ب��ه فکر فعالیت در ح��وزه اصن��اف افتاده اند و با‬ ‫اخذ پروانه کس��ب بدون بررسی های کارشناسی‪ ،‬ادامه فعالیت‬ ‫اصناف قدیمی تر را به خطر انداخته اند و گاهی تعداد واحدهای‬ ‫برخی اصناف در برخی مناطق حتی تا ‪ ۱۰‬برابر استاندارد مورد‬ ‫نیاز می رس��د‪ .‬تامین مواد اولیه نیز از دیگر مشکالتی است که‬ ‫واحده��ای صنفی تولیدی با ان مواجهند و تحت تاثیر افزایش‬ ‫قیم��ت‪ ،‬تحریم ه��ا و کاهش ارز‪ ،‬به تدریج با افت تولید مواجه می ش��وند‪.‬‬ ‫این روند ممکن اس��ت در صورت تداوم‪ ،‬اصناف را مش��کالت جدی تری‬ ‫مواج��ه کند؛ بنابرای��ن به نظر می رس��د دول��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت باید یکی از اولویت های خود را رس��یدگی ب��ه این موارد قرار‬ ‫دهن��د تا بخش خصوصی بتوان��د همچنان به فعالیت خود ادامه دهد‪ .‬در‬ ‫ل حاضر اصناف در بخش خصوصی توان بس��یار محدودی دارند‪ ،‬به‬ ‫ح��ا ‬ ‫همین دلیل بسیار اس��یب پذیر هستند‪ .‬فعاالن این بخش معموال نقشی‬ ‫در سیاس��ت گذاری ها نداشته اند و در مواجهه با مسائل مختلف اختیاری‬ ‫از خود ندارند؛ بنابراین به نظر می رس��د وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫یکی از موارد اولویت های خود را رس��یدگی به مش��کالت اصناف در نظر‬ ‫بگیرد و برنامه ریزی های الزم را در این زمینه انجام دهد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫انتظارات همواره از مدیران ارشد دستگاه اجرایی وجود داشته‪ ،‬اما ذکر یک نکته‬ ‫در این میان ضروری است و ان زمان باقیمانده برای حسین مدرس خیابانی یا هر‬ ‫فرد دیگری اس��ت که برای نشس��تن روی صندلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫انتخاب شود‪.‬‬ ‫به نظر نمی رس��د فرصت باقیمان��ده از زمان تصدی دولت دوازدهم بر دس��تگاه‬ ‫اجرایی کش��ور که س��ال اینده به پایان می اید‪ ،‬مجال مناس��بی برای طرح ریزی‬ ‫برنامه های جدید در ح��وزه صنعت‪ ،‬معدن یا تجارت که اغلب بلندمدت و زمان بر‬ ‫هس��تند‪ ،‬باشد و شاید به اتمام رس��اندن کارهای نیمه تمام این وزارتخانه بهترین‬ ‫استفاده ای باشد که می توان از این زمان برد‪.‬‬ ‫در هر حال باید منتظر بود و دید که در گام نخس��ت مجلس چه نظری درباره‬ ‫وزیر پیش��نهادی دولت دارد و در گام بعد‪ ،‬وزی��ر جدید چگونه این بار گران را به‬ ‫سرمنزل مقصود خواهد رساند؟!‬ ‫همچنان منتظر تخصیص ارز هستیم‬ ‫مسیح کشاورز‪ -‬دبیر انجمن واردکنندگان برنج‪ :‬زمانی‬ ‫که تنظیم بازار کاالهای اساسی برعهده وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫بود ما کاال را وارد کش��ور و اع�لام می کردیم و ارز ان تخصیص‬ ‫داده می ش��د‪ .‬بر همین اس��اس ما در بهمن س��ال گذشته نیز به‬ ‫دولت اعتماد و به همین شکل برنج وارد کردیم اما دولت در این‬ ‫زمینه همکاری الزم را با ما نداشته است‪ .‬در ان زمان حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تن برنج وارد بنادر ش��د که به س��ختی موفق شدیم ارز ان‬ ‫را از دولت بگیریم و محصول وارد بازار ش��ود؛ ضمن اینکه هنوز‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تن از محموله های وارداتی سال ‪۹۸‬‬ ‫منتظر تخصیص ارز است‪ .‬عالوه بر ‪ ۱۰۰‬هزار تنی که‬ ‫از س��ال گذشته مانده‪ ۲۰۰ ،‬هزار تن برنج سال جاری‬ ‫نی��ز در ص��ف تامین ارز ق��رار دارد و کاالهای ان هم‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬هرقدر روند تخصیص ارز کندتر ش��ود‬ ‫هزینه های انبارداری و دموراژ باالتر می رود و منجر به‬ ‫افزایش قیمت کاال می ش��ود که این موضوع در نهایت‬ ‫ب��ه ضرر مصرف کننده اس��ت اما بانک مرک��زی توجهی به این‬ ‫موض��وع ندارد‪ .‬باتوجه به اینکه ردیف ارزی اختصاص‬ ‫یافته به برنج نیمایی شده‪ ،‬قیمت این کاال تقریبا ‪ 3‬تا‬ ‫‪ 4‬برابر ش��ده و در صورتی که سایر هزینه ها هم به ان‬ ‫اضافه ش��ود توان خری��د مصرف کنندگان برای خرید‬ ‫این کاال به ش��دت کاهش می یابد‪ .‬هم اکنون ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫هزار تن برنج به صورت امانی ترخیص و در بازار توزیع‬ ‫شده و پرداخت نشدن ارز این محموله ها ازسوی بانک‬ ‫مرکزی خسارت سنگینی به واردکنندگان وارد کرده است‪ .‬البته‬ ‫این چالش های ایجاد ش��ده ازس��وی بانک مرکزی بوده و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دخالتی در این مس��ئله نداش��ته است‪.‬‬ ‫م��ا هر بار ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت مراجعه کردیم‪،‬‬ ‫انها برای بانک مرکزی معرفی نامه فرس��تادند و مشکالت را نیز‬ ‫منعک��س کردند‪ .‬در هر حال ما امیدواریم بانک مرکزی به روند‬ ‫تخصیص ارز س��رعت ببخشد تا واردات برنج به مشکل نخورد و‬ ‫این کاال هرچه زودتر وارد بازار شود و در اختیار مصرف کنندگان‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1584‬‬ ‫پیاپی ‪2902‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫قرار بود نمایش��گاه بین المللی فرش در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی تهران برگزار ش��ود اما پس از‬ ‫ک��ش و قوس های فراوان این رویداد به تاریخ برگزاری‬ ‫نرس��ید‪ .‬با توجه به اضافه ش��دن تهران به ش��هرهای‬ ‫قرم��ز از نظر ش��یوع ویروس کرونا س��تاد مقابله با این‬ ‫رویداد برگزاری هر گونه رویداد نمایش��گاهی در تهران‬ ‫را ممنوع اعالم کرد‪ .‬در این شرایط یکی از رویدادهایی‬ ‫که اسیب دید‪ ،‬همین نمایشگاه ملی فرش بود‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره اتحادیه‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��رش ایران‬ ‫گفت‪ :‬فقط ‪ ۷۴‬متقاضی یعنی‬ ‫‪ ۱۲‬درصد غرفه دارانی که سال‬ ‫گذش��ته در نمایش��گاه فرش‬ ‫ش��رکت کرده بودند ت��ا پایان‬ ‫وقت اداری اخرین روز ثبت نام‬ ‫یعنی ‪ ۱۵‬مرداد برای ش��رکت در این نمایش��گاه اعالم‬ ‫امادگی کردند و به همین دلیل برگزاری نمایش��گاه از‬ ‫‪ ۲۸‬مرداد تا ‪ ۳‬شهریور منتفی شد‪.‬‬ ‫س��یدمرتضی میری گفت‪ :‬بیش از یک ماه گذش��ته در‬ ‫ستاد راهوری فرش ایران که مجموعه ای از تشکل های‬ ‫گوناگ��ون بخش خصوص��ی اتاق ه��ای بازرگانی تعاون‬ ‫و اصن��اف و نهاده��ای دولتی درگیر در فرش اس��ت با‬ ‫پیش��نهاد اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫فرش ایران جلس��ه ای با حضور حسین مدرس خیابانی‪،‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و دیگر‬ ‫دعوت از مسئوالن وزارت بهداشت‬ ‫برای حضور در نمایشگاه ها‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در گفت وگو با تس��نیم مطرح کرد‪ :‬ش��روع مرحله دوم شیوع‬ ‫کرونا باعث ش��ده تهران در وضعیت قرمز قرار بگیرد و در مقابل نیز‬ ‫محدودیت هایی اعمال شد؛ بنابراین نمایشگاه بین المللی تهران که‬ ‫فعالیت خود را از ‪ ۲۴‬خرداد با مجوز رس��می شروع کرده بود‪ ،‬روبه‬ ‫تعطیلی رفت‪.‬‬ ‫بهمن حس��ین زاده با اش��اره به اینکه قبل از ش��روع نمایشگاه ها‬ ‫‪ ۴‬پروتکل تدوین و به تایید وزارت بهداش��ت رس��یده بود‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت نمایش��گاه ها با‬ ‫‪ ۴۰‬س��الن ‪ ۶۵‬هکتار وس��عت چندین بار از مسوالن وزارت بهداش��ت دعوت کرد در زمان‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ها نیز حضور داشته باشنند تا از وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫بازدید کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی در پایان افزود مشکل موقت به زودی حل‬ ‫می شود و صنعت نمایشگاهی با ‪ ۳۳‬هزار شاغل و کارگران روزمزد نیازمند همکاری بیشتر‬ ‫مسئوالن است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن نهادها و سازمان های مرتبط برگزار و درباره‬ ‫برگزاری نمایشگاه تصمیم گیری شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این جلس��ه همه نهادهای دولتی‬ ‫و اتحادیه ب��ر پایبندی به توافق انجام ش��ده در حضور‬ ‫سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کردند‬ ‫و مقرر ش��د نمایشگاه بین المللی فرش ایران در صورت‬ ‫موافقت مسئوالن ستاد ملی کرونا و مشروط به ثبت نام‬ ‫بیش از ‪ ۵٠‬درصد غرفه داران سال گذشته برگزار شده‬ ‫و پ��س از پایان مهلت ثبت نام نس��بت به تعیین تکلیف‬ ‫نهایی اطالع رسانی مناسبی انجام شود‪.‬‬ ‫می��ری تاکید ک��رد‪ :‬با توجه به نرس��یدن متقاضیان‬ ‫ش��رکت کننده در نمایش��گاه فرش دس��تباف ایران به‬ ‫حدنصاب الزم و ش��یوع کرونا‪ ،‬برگزاری ان فعال منتفی‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما ممکن است این نمایش��گاه در اسفند برگزار‬ ‫شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬برگزاری بیست ونهمین نمایشگاه‬ ‫فرش ایران در اسفند امسال یا تعویق ان تا سال اینده‬ ‫در زمان مقتضی و با مش��خص شدن وضعیت سالمت‬ ‫جامعه و میزان شیوع کرونا اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬بیست وهش��تمین دوره نمایش��گاه‬ ‫فرش دس��تباف ایران ‪ ٣‬تا ‪ ۹‬ش��هریور سال گذشته در‬ ‫تهران برگزار ش��د و ارائه یافته های علمی درباره تاثیر‬ ‫فرش دستباف بر سالمت جسم و روان‪ ،‬اجرای مراحل‬ ‫بافت فرش دس��تباف به صورت اموزشی به چند زبان‬ ‫و نمای��ش کتاب ه��ای نفیس فرش دس��تباف از جمله‬ ‫برنامه های روز نخست این نمایشگاه بود‪.‬‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مخالفت مجمع هنرمندان صنایع دستی با برگزاری نمایشگاه در ایام کرونا‬ ‫مدیرعام��ل مجم��ع هنرمن��دان صنایع دس��تی با‬ ‫برگزاری نمایش��گاه صنایع دس��تی که قرار است ‪۲۸‬‬ ‫م��رداد در تهران برگزار ش��ود‪ ،‬مخالف اس��ت و ان را‬ ‫مغایر با پروتکل های بهداشتی دانست‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حسین بختیاری‪ ،‬مدیرعامل مجمع‬ ‫هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی درباره برگزاری‬ ‫نمایش��گاه صنایع دستی که قرار است ازسوی شرکت‬ ‫مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی روز ‪ ۲۸‬مرداد‬ ‫در تهران برگزار ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به طور کامل با برگزاری‬ ‫این نمایشگاه مخالف هستیم و معتقدیم اکنون زمان‬ ‫برگزاری نمایش��گاه نیست‪ .‬نمایش��گاه صنایع دستی‬ ‫یعنی ایجاد ویترینی برای جذب مخاطب‪ ،‬اکنون ‪۱۲۰‬‬ ‫غرفه در سرای هنر میدان فردوسی ایجاد شده است‪،‬‬ ‫اما هی��چ مخاطبی ندارد اگ��ر وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی قصد دارد به هنرمندان‬ ‫کمک کند‪ ،‬س��رای هنر بازارچ��ه عودالجان و میدان‬ ‫نقش جهان را رونق دهد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬وزارت میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی باید بررس��ی کند چرا فروش��گاه های‬ ‫صنایع دس��تی در میدان نقش جهان در حال تعطیل‬ ‫شدن هستند‪ .‬حتی اس��تاندار اصفهان نیز در این باره‬ ‫اظهار نگرانی کرده است‪.‬‬ ‫چرا دوباره می خواهند یک نمایشگاه در تهران ایجاد‬ ‫کنند که همه هنرمندان از نقاط مختلف کشور ان هم‬ ‫در شرایط شیوع کرونا‪ ،‬در تهران جمع شوند‪.‬‬ ‫بختیاری ادامه داد‪ :‬ایا بهتر نیس��ت هزینه برگزاری‬ ‫ای��ن نمایش��گاه ها را ب��ه هم��ان هنرمن��دان مظلوم‬ ‫در روس��تاها بدهند؟ اکن��ون اجاره غرفه نمایش��گاه‬ ‫صنایع دستی را متری ‪ ۳۴۰‬هزار تومان اعالم کرده اند‬ ‫و این س��رمایه ملی در حال خرج ش��دن اس��ت‪ ،‬چرا‬ ‫جای درس��تی ان را هزینه نکنند؟ به نظرم برگزاری‬ ‫نمایشگاه ظلم مطلق است‪.‬‬ ‫هنرمند فکر می کند می تواند در نمایشگاه تولیداتی‬ ‫ک��ه در این چند م��اه جمع کرده را یکجا بفروش��د‪،‬‬ ‫هنرمندان ما کارش��ناس س��رمایه‪ ،‬ف��روش و عرضه‬ ‫نیستند‪ .‬انها تولیدکننده هستند‪ .‬فروش صنایع دستی‬ ‫کار افراد دیگر است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی کتاب پکن با ش��عار‬ ‫«نمایش��گاه هوش��مند» از ‪ ۵‬ت��ا ‪۹‬ش��هریور‬ ‫امس��ال برگزار می ش��ود‪ .‬در این نمایش��گاه از‬ ‫فناوری ه��ای جدی��د و ه��وش مصنوعی برای‬ ‫تجربه نمایش��گاهی انالین و مناس��ب استفاده‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬بنا بر اع�لام دس��ت اندرکاران‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب پکن‪ ،‬این نمایشگاه‬ ‫فضای��ی ب��رای ارتباطات دیجیت��ال و خدمات‬ ‫تجاری انالین در طول س��ال برای صنعت نشر‬ ‫کت��اب بین الملل ایجاد خواهد کرد‪ .‬همچنین‬ ‫پلتفرمی انالین در سایت نمایشگاه بین المللی‬ ‫کت��اب پکن از ‪ ۲۵‬مرداد ب��ا نام ‪rights link‬‬ ‫در دس��ترس قرار می گی��رد که وظیفه ان ارائه‬ ‫خدم��ات ب��ه ناش��ران بین الملل ب��رای تبادل‬ ‫کپی رای��ت خواهد بود‪ .‬تمامی ناش��رانی که در‬ ‫بخش انالین نمایش��گاه ثبت نام کرده باش��ند‬ ‫می توانن��د در طول س��ال از خدم��ات مذاکره‬ ‫و تنظی��م ق��رار مالقات ها اس��تفاده کنند‪ .‬این‬ ‫خدمات تا ‪ ۱۱‬دی امسال رایگان خواهد بود‪.‬‬ ‫برنامه ه��ای جنب��ی نمایش��گاه نیز در س��ه‬ ‫بخش‪ ،‬نشس��ت های ناشران بین المللی‪ ،‬بخش‬ ‫نش��ر کودک و بخش میزگ��رد ‪ ۱۰+۱۰‬برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬فرم ه��ای ثبت نام در این بخش ها‬ ‫در سایت نمایشگاه در دسترس است‪ .‬نمایشگاه‬ ‫بین المللی کتاب پکن برای پربارتر کردن بخش‬ ‫انالی��ن خود جوایزی را نیز در بخش کپی رایت‬ ‫در نظر گرفته است و به ‪ ۱۰‬ناشر بین المللی که‬ ‫از ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬ش��هریور بتوانند بیشترین تبادل حق‬ ‫چاپ کتاب را داش��ته باش��ند جوایزی را اهدا‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬همچنین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫کتاب پکن تعداد ‪ ۱۰۰‬غرفه این نمایش��گاه را‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۱‬با ‪ ۵۰‬درصد تخفیف به ناشرانی‬ ‫که در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬در بخش انالین نمایشگاه‬ ‫ش��رکت و ‪ ۳۵‬عنوان کت��اب را درج کرده اند به‬ ‫صورت قرعه کش��ی واگذار می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫مه��ر از ناش��ران و فع��االن ح��وزه بین المل��ل‬ ‫درخواست می شود برای ثبت نام در این رویداد‬ ‫فرهنگی برخط و دیگر برنامه های این نمایشگاه‬ ‫به سایت ‪ www.bibf.net‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری نمایشگاه فرش دستباف ایران منتفی شد‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫هوشمند پکن‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1584‬‬ ‫پیاپی ‪2902‬‬ ‫استان ها‬ ‫نظرگاه‬ ‫غفلت از‬ ‫ظرفیت های‬ ‫اقتصادی‬ ‫استارا‬ ‫غالمرضا مرحبا‪ /‬نماینده مردم استارا‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‬ ‫استارا از موقعیت طالیی برای صادرات برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬استارا با بیش از ‪ ۹۱‬هزار نفر جمعیت و با ‪۳‬‬ ‫م��رز زمینی‪ ،‬دریایی و ریلی با جمهوری اذربایجان‬ ‫در ارتباط است‪ .‬همچنین بندر استارا باید به زودی‬ ‫ب��ا ه��دف پهلوگی��ری ان��واع کش��تی های تجاری‬ ‫الیروبی ش��ده و اخ��ذ کدگمرکی برای منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی بندراس��تارا به طور جدی پیگیری ش��ود‪.‬‬ ‫احیای بازار ایران در جمهوری اذربایجان‪ ،‬روس��یه‬ ‫و کش��ورهای اس��یای میانه و قفقاز باید در دستور‬ ‫کار صادرکنن��دگان ق��رار گی��رد و از ظرفیت های‬ ‫اقتص��ادی اس��تارا مانند مرز‪ ،‬بن��در و راه اهن باید‬ ‫به درس��تی اس��تفاده ش��ود‪ .‬امیدواری��م جمهوری‬ ‫اذربایج��ان ب��ه زودی به تعهدات خ��ود در تکمیل‬ ‫بارانداز راه اهن اس��تارا عمل کن��د‪ .‬بارانداز راه اهن‬ ‫استارا فاقد فنس کشی مناسب‪ ،‬دوربین مداربسته‪،‬‬ ‫انبار و س��یلو است‪ .‬این درحالی است که جمهوری‬ ‫اذربایجان پیش از تکمیل بارانداز‪ ،‬از راه اهن استارا‬ ‫بهره ب��رداری اقتص��ادی می کند‪ .‬این شهرس��تان‬ ‫مرزی و بندری اس��تان گی�لان از موقعیت طالیی‬ ‫برای صادرات برخوردار است و الحاق ان به منطقه‬ ‫ازاد انزلی اس��تان گیالن‪ ،‬در کمیسیون اقتصادی و‬ ‫فراکس��یون مناطق ازاد مجلس پیگیری می ش��ود‪.‬‬ ‫ش��ورای نگهبان و مجمع تش��خیص مصلحت نظام‬ ‫ب��ا واردکردن ایراداتی‪ ،‬با الحاق مناطقی از اس��تان‬ ‫گی�لان به این منطقه مخالفت کرده اند و این طرح‬ ‫در کمیس��یون اقتصادی مجلس در حال بررس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این طرح‪ ،‬الحاق فرودگاه س��ردار جنگل‬ ‫و ش��هرک صنعتی رش��ت به مح��دوده این منطقه‬ ‫مطرح است و به عنوان تنها عضو گیالنی کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس‪ ،‬الحاق بخش هایی از استارا مانند‬ ‫باران��داز راه اهن‪ ،‬بن��در و محوطه گمرک به منطقه‬ ‫ازاد انزل��ی را پیگی��ری می کن��م‪ .‬اس��تارا به دلیل‬ ‫برخ��ورداری از ‪ ۳‬مرز زمینی‪ ،‬دریایی و ریلی‪ ،‬پایگاه‬ ‫صادرات محصوالت کش��اورزی و پتروشیمی است‬ ‫و ب��ا الحاق ب��ه منطقه ازاد‪ ،‬زمین��ه رونق تجارت و‬ ‫دورزدن تحریم ها فراهم خواهد ش��د‪ .‬مرحبا افزود‪:‬‬ ‫شهرس��تان مرزی بندر اس��تارا فقط پایگاهی برای‬ ‫واردات نیست و باید صادرات از ان نیز رونق یابد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نرخ حق العمل کاری معامالت‬ ‫ملک و خودرو در گیالن‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن وتج��ارت گیالن‬ ‫در جلس��ه کمیس��یون‬ ‫نظ��ارت مرک��ز اس��تان‬ ‫که ب��ا حض��ور اکثریت‬ ‫اعض��اء تش��کیل ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ن��رخ جدید اعالم‬ ‫ش��ده معامالت ملکی و نمایش��گاه های خودرو در‬ ‫کل اس��تان یکسان اس��ت و هیچ شهرستانی حق‬ ‫ن��دارد در این باره جزی��ره ای عمل کند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان گیالن‪ ،‬فرهاد دلق پوش بر هماهنگی تمامی‬ ‫شهرستان ها در اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار‬ ‫و کمیس��یون نظارت اس��تان تاکید و تصریح کرد‪:‬‬ ‫براس��اس گ��زارش واصله‪ ،‬برخی از شهرس��تان ها‬ ‫اقدام به اعمال نرخی مجزا درباره حق العمل کاری‬ ‫معامالت ملکی و نمایش��گاه های خودرو می کنند‬ ‫ک��ه کامال خ�لاف قانون اس��ت و در صورت وجود‬ ‫مس��تندات تخلف‪ ،‬برخورد قانونی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اس��تفاده بیش��تر از ظرفیت های تش��کل ها و‬ ‫اتحادیه ها را در کاهش فشار بر مردم و شبکه بازار‬ ‫در این ش��رایط را موثر دانس��ت و اظهارکرد‪ :‬اجازه‬ ‫ندهی��م که کوچک ترین وقف��ه در ارائه خدمات و‬ ‫نظارت بر امور صنفی وارد ش��ود و نقش اتحادیه ها‬ ‫و اتاق های اصناف در ش��رایط بحرانی محسوس تر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬رئیس کمیس��یون نظارت استان بر‬ ‫پایبندی مصوبات س��تاد تنظیم بازار و کمیسیون‬ ‫نظ��ارت به عنوان یک مرجع عال��ی تاکید و عنوان‬ ‫کرد‪ :‬فقط بخش��ی نگری و گرای��ش صنفی بر بازار‬ ‫حاکم نباشد و مالک عمل؛ خدمت رسانی مطلوب‬ ‫ب��ه مردم و تعادل بازار ب��ا تکیه بر مصوبات قانونی‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬دلق پ��وش افزود‪ :‬بدون هیچ تعارفی با‬ ‫کوچک ترین تخلف در بازار برخورد شود تمام سعی‬ ‫باید بر این باشد که کمیسیون نظارت فقط مباحث‬ ‫نظارتی را نباید انجام دهد‪ ،‬انتظار داریم از س��وی‬ ‫اصناف پیش��نهاد و طرح های سازنده برای تعادل و‬ ‫روان سازی وضعیت بازار ارائه شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬براس��اس قانون نظ��ام صنفی‪،‬‬ ‫اف��رادی ک��ه در راس اتحادیه ه��ای صنف��ی قرار‬ ‫می گیرن��د‪ ،‬هم باید پروانه کس��ب معتبر داش��ته‬ ‫باش��ند و ه��م به طور واقعی در ان رس��ته فعالیت‬ ‫کنند‪ ،‬وگرنه صالحیت حضور در اتحادیه را ندارند‪.‬‬ ‫تمدید‬ ‫محدودیت های‬ ‫کرونایی‬ ‫کارمندان‬ ‫پایتخت‬ ‫اس��تاندار تهران از تمدید تمام محدودیت ه��ای کرونایی و دورکاری‬ ‫کارمندان پایتخت تا ‪ ۲۲‬مرداد خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬انوش��یروان محس��نی بندپی در جم��ع خبرنگاران از‬ ‫تمدی��د تمام محدودیت ه��ا و دورکاری کارمندان پایتخت تا ‪ ۲۲‬مرداد‬ ‫خب��ر داد و اظهارکرد‪ :‬ش��رایط اس��تان تهران به لح��اظ بیماری کرونا‬ ‫همچنان شکننده و ناپایدار است و مقرر شد تمام محدودیت ها از جمله‬ ‫دورکاری نهاده��ای اجرایی در اس��تان تهران تا چهارش��نبه ‪ ۲۲‬مرداد‬ ‫تمدید شود‪ .‬محس��نی بندپی افزود‪ :‬استخرهای سرپوشیده‪ ،‬سالن های‬ ‫بدنس��ازی‪ ،‬ورزش ه��ای پربرخورد همچنان تعطیل اس��ت و ممنوعیت‬ ‫برگ��زاری مراس��م و اجتماعات باالی ‪ ۱۰‬نفر فعال تا چهارش��نبه هفته‬ ‫جاری ادامه دارد‪.‬‬ ‫اس��تاندار تهران بیان کرد‪ :‬س��اکنان و ش��هروندان استان از حضور در‬ ‫اماکن ش��لوغ و پرجمعیت خودداری ک��رده و در صورت حضور‪ ،‬تمامی‬ ‫پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک را رعایت کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نظارت جدی بر رعایت پروتکل ها و استفاده از ماسک‬ ‫به ویژه در اماکنی مانند پاس��اژها و مراکز ش��لوغ با شدت ادامه خواهد‬ ‫داشت و از شهروندان و اصناف مختلف درخواست می شود پروتکل های‬ ‫بهداشتی را به خوبی رعایت کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش ایجاد محدودیت های کرونایی پایتخت از هفته‬ ‫قبل اغاز ش��ده و با ش��رایط قرمز همچنان ادامه خواهد داش��ت و این‬ ‫محدودیت ها تا پایان هفته جاری نیز ادامه دار شده است‪.‬‬ ‫در چارچوب تفاهمنامه همکاری بین هرمزگان و قشم‬ ‫همکاری دریایی‪ ،‬بندری و گردشگری توسعه می یابد‬ ‫اختصاص ‪ ۳‬هزار میلیارد ریال برای بهسازی پایانه های مسافری دریایی از سوی منطقه ازاد قشم‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫ایمن و مطلوب‬ ‫به مسافران و‬ ‫گردشگرانی‬ ‫که وارد جزیره‬ ‫قشم می شوند‪،‬‬ ‫اولویت نخست‬ ‫سازمان منطقه‬ ‫ازاد قشم است‬ ‫در دی��دار مدیر کل بنادر و دریان��وردی هرمزگان با‬ ‫رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل س��ازمان منطقه ازاد‬ ‫ی در زمینه های دریایی‪ ،‬بندری‬ ‫قشم بر تقویت همکار ‬ ‫و گردش��گری در قال��ب انعق��اد تفاهمنام��ه همکاری‬ ‫مشترک تاکید ش��د و همچنین تشکیل یک کارگروه‬ ‫تخصصی در دستورکار قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫هرمزگان‪ ،‬علی رضا محمدی کرجی ران در جریان سفر‬ ‫به جزیره قشم با حمیدرضا مومنی‪ ،‬مدیرعامل منطقه‬ ‫ازاد قشم دیدار و درباره توسعه همکاری های مشترک‬ ‫در حوزه دریایی‪ ،‬بندری و گردشگری بحث و گفت وگو‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه ازاد قش��م با بیان اینک��ه ارائه‬ ‫خدم��ات ایمن و مطلوب به مس��افران و گردش��گرانی‬ ‫که وارد جزیره قشم می شوند‪ ،‬اولویت نخست سازمان‬ ‫منطقه ازاد قش��م اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫‪ ۹۵‬درصد مس��افران از بنادر پل‪ ،‬الفت و بندر ش��هید‬ ‫ذاکری به قش��م س��فر می کنن��د‪ ،‬با جدی��ت به دنبال‬ ‫تقویت زیرس��اخت ها‪ ،‬توس��عه خدمات رفاهی و انجام‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی برای رضایت مندی بیش��تر‬ ‫گردشگران هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای کمی و کیفی خدمات‬ ‫حمیدرض��ا مومنی اف��زود‪ :‬ارائه خدمات نس��بت به‬ ‫گذش��ته از نظر کیفی��ت‪ ،‬کمیت و ایمنی‪ ،‬پیش��رفت‬ ‫قابل توجهی داشته که برنامه ریزی سازمان منطقه ازاد‬ ‫قش��م و البته نقش س��ازمان بنادر ودریانوردی در این‬ ‫حوزه بسیار موثر بوده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره منطقه ازاد قش��م با بیان اینکه‬ ‫‹ ‹استقبال از برنامه های توسعه ای‬ ‫مدیرکل بن��ادر و دریانوردی هرم��زگان نیز در این‬ ‫نشست ضمن تبیین وظایف و مسئولیت های حاکمیتی‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی بر لزوم تقویت همکاری های‬ ‫فیمابین با تش��کیل کارگروهای مش��ترک و همچنین‬ ‫امضای تفاهمنامه های همکاری تاکید کرد‪.‬‬ ‫علیرضا محمدی کرج��ی ران با بیان اینکه قانون گذار‬ ‫مس��ئولیت هایی چه در بنادر ملک��ی‪ ،‬چه خصوصی و‬ ‫چه بنادر که در جغرافیای مناطق ازاد واقع ش��ده است‬ ‫(غیرملکی) را در چارچوب وظایف حاکمیتی س��ازمان‬ ‫بن��ادر و دریانوردی ق��رار داده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از هرگونه‬ ‫برنامه های توسعه ای دریایی و بندری که قرار است در‬ ‫جزیره قشم انجام شود‪ ،‬استقبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع موانع احتمالی‬ ‫با جدیت به دنبال تقویت زیرس��اخت ها‪ ،‬توس��عه خدمات رفاهی و‬ ‫انجام مسئولیت های اجتماعی برای رضایت مندی بیشتر گردشگران‬ ‫هستیم‬ ‫ورودی های جزیره‪ ،‬نخس��تین محل هایی هس��تند که‬ ‫مورد قضاوت مس��افران و گردش��گران واقع می شوند‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ب��ا تدوین برنامه جام��ع و هدفمند مبلغی‬ ‫افزون بر ‪ ۳‬هزار میلیارد ریال برای بهسازی پایانه های‬ ‫مس��افری دریایی به عنوان مب��ادی ورودی و خروجی‬ ‫جزیره تامین ش��ده ک��ه مطالعات ان به پایان رس��یده‬ ‫و نظرات کارشناس��ی و فنی مس��ئوالن بنادر قشم نیز‬ ‫لحاظ شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عملیات اج��رای این پروژ ها به زودی اغاز‬ ‫می ش��ود و بنا داریم تا اواسط سال اینده این ‪ ۳‬پروژه‬ ‫به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مومنی با اش��اره ب��ه دو بندر تج��اری بهمن و کاوه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ظرفیت های خوب��ی در بنادر منطقه‬ ‫ازاد قش��م ایجاد ش��ده و این امادگی وج��ود دارد در‬ ‫صورت لزوم از امکانات بنادر بهمن و کاوه همس��ان با‬ ‫بنادر تجاری مرکز استان استفاده شود‪.‬‬ ‫محمدی کرج��ی ران خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود بی��ن دو مجموعه و اس��تناد به‬ ‫هماهنگی خوب که از گذشته تا به امروز بوده‪ ،‬می توان‬ ‫با تش��کیل کارگروه های تخصصی و برگزاری جلسات‬ ‫منظ��م دوره ای ش��اهد رفع موانع احتمالی و س��رعت‬ ‫بخش��یدن به روند اجرای طرح ه��ای دریایی‪ ،‬بندری و‬ ‫گردشکری در جزیره قشم بود‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در سفر یکروزه‬ ‫خ��ود به جزیره قش��م از بنادر پل‪ ،‬الف��ت و همچنین‬ ‫اس��کله های گردشکری قشم ازجمله گورزین‪ ،‬سهیلی‪،‬‬ ‫کندالو و شیب دراز بازدید کرد‪ .‬حضور در بنادر تجاری‬ ‫کاوه و بهمن و نیز نشس��ت صمیمانه با کارکنان بندر‬ ‫قشم از دیگر برنامه های محمدی کرجی ران در سفر به‬ ‫سرزمین عجایب هفتگانه بود‪.‬‬ ‫کنسرسیوم حمایت از محصول زرشک تشکیل شد‬ ‫امسال مشکالت کرونا هم به گرفتاری های مربوط به صادرات‬ ‫و بازاریابی زرشک کاران افزوده شده است‪ .‬برهمین اساس فعاالن‬ ‫اقتصادی و کشاورزی خراسان جنوبی تصمیم گرفتند با تشکیل‬ ‫کنسرس��یوم زرش��ک و با همفکری و هم��کاری همه جانبه این‬ ‫مشکالت را کاهش دهند‪ .‬در حالی یاقوت سرخ خراسان جنوبی‬ ‫تحت تاثی��ر ضربات کرونا قرار گرفته که قرار اس��ت با تش��کیل‬ ‫کنسرس��یومی از فعاالن این حوزه حمایت ش��ود‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی بیرجند ب��ا هدف تعیین‬ ‫اعضای کنسرس��یوم زرشک و مش��خص شدن وظایف هر کدام‬ ‫از بخش های این کنسرسیوم برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رئیس کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی‬ ‫بیرجند با اشاره به برگزاری این جلسه گفت‪ :‬در زمینه محصول‬ ‫اس��تراتژیک زرشک اگر با تشکیل کنسرسیوم توانایی ها تجمیع‬ ‫ش��ود‪ ،‬توان مضاعفی برای بازاریابی بهتر و فروش ان به ویژه در‬ ‫بازارهای صادراتی به وجود خواهد امد‪ .‬خیریه با بیان اینکه طرح‬ ‫ایجاد کنسرس��یوم زرشک در شورای گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی مطرح و تصویب شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬می خواهیم با‬ ‫تشکیل این کنسرسیوم فعاالن در حوزه محصول زرشک منافع‬ ‫بیشتری از کارکرد خود به دست اورند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫اعضای کنسرسیوم نیز ‪ ۳‬نفر از تولیدکنندگان به پیشنهاد اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ۳ ،‬نفر از تولید کنندگان به پیش��نهاد جهادکشاورزی‪،‬‬ ‫‪ ۳‬نفر از فعاالن در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی به پیش��نهاد‬ ‫جهادکشاورزی و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نمایندگان‬ ‫برخی از سازمان ها و ادارات مرتبط پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری با میز صادراتی عناب و زرشک‬ ‫رئیس کمیس��یون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند ادام ه داد‪:‬‬ ‫تالش ما بر این اس��ت که کنسرسیوم زرشک خراسان جنوبی و‬ ‫میز صادرات عناب و زرش��ک همکاری مضاعفی داشته باشند تا‬ ‫رض��ا ف�لاح مبارکه مدیرعامل ش��رکت س��نگ اهن مرکزی‬ ‫ایران‪-‬بافق با حضور س��االری سرپرست مدیر حوزه مدیرعامل‪،‬‬ ‫رضایی مسئول حراست‪ ،‬حیدری مشاور امور حقوقی مدیرعامل‪،‬‬ ‫سیدمصطفی فخری بافقی مدیر روابط عمومی سنگ اهن مرکزی‬ ‫بافق و کاظمی مدیرعامل باشگاه اهن با حضور در کمیته امداد‬ ‫امام خمینی(ره) با ابوالقاسم طالیی مبارکه‪ ،‬رئیس این مجموعه‬ ‫دیدار و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز اطالع رسانی شرکت سنگ اهن مرکزی ایران‪-‬‬ ‫باف��ق‪ ،‬رئیس کمیته امداد امام خمین��ی(ره) بافق در این دیدار‬ ‫ضمن خوشامدگویی و تشکر از حمایت های فالح مبارکه به این‬ ‫نهاد‪ ،‬ش��رکت س��نگ اهن را یکی از پشتیبان های کمیته امداد‬ ‫دانست و گفت‪ :‬از زمان تصدی شما به عنوان مدیر روابط عمومی‬ ‫ش��رکت تاکنون در بحث های گوناگ��ون از جمله بنیانگذاری و‬ ‫بازاریابی صادراتی برای یاقوت سرخ‬ ‫در این حوزه از موازی کاری جلوگیری شود‪.‬‬ ‫خیریه گفت‪ :‬در کنسرس��یوم کار را با اموزش در بخش تولید‬ ‫ش��روع می کنیم و در این زمینه با استفاده از مبانی علمی پیش‬ ‫می رویم و در نهایت نیز کار را با صنایع تبدیلی و تکمیلی ادامه‬ ‫خواهیم داد‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه در ش��رایط فعلی یکی از‬ ‫مشکالتی که برای محصول زرشک به وجود امده‪ ،‬این است که‬ ‫به واس��طه کاه��ش تقاضای مصرف و ص��ادرات ان در اثر کرونا‬ ‫میزان زیادی از محصول زرش��ک کشاورزان خراسان جنوبی در‬ ‫انبارها مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با خروج ریشه زرشک از استان‬ ‫رئیس کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره‬ ‫به اینکه این موضوع بر نرخ محصول زرش��ک نیز تاثیر گذاش��ته‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید در زمینه خروج ریشه محصول استراتژیک‬ ‫زرشک از اس��تان نیز سختگیرانه تر برخورد شود‪ .‬خیریه یاداور‬ ‫شد‪ :‬زرشکی که کنسرسیوم اجازه صادرات ان را بدهد بی شک‬ ‫از کیفیت باالیی نیز برخوردار خواهد بود تا در بازارهای صادراتی‬ ‫نیز مورد اقبال واقع شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید مصرف زرشک و استفاده از ان را در‬ ‫صنایع تبدیلی و تکمیلی باال ببریم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬باید‬ ‫با تبلیغات مصرف داخلی زرشک را افزایش می دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید یاقوت سرخ‬ ‫غالمرضا دره کی‪ ،‬معاون مدیریت امور باغبانی جهادکشاورزی‬ ‫خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫که در امس��ال حدود ‪ ۲۲‬هزار تن زرشک خشک از سطح باغات‬ ‫خراس��ان جنوبی برداشت داشته باشیم که افزایشی را نسبت به‬ ‫سال های قبل نشان می دهد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در چند سال گذشته‬ ‫افات و بیماری های مرتبط با محصول زرشک مورد بررسی قرار‬ ‫گرفته و اقدامات پیشگیرانه ای در این حوزه انجام شده که نتیجه‬ ‫ان را در افزایش برداشت این محصول در استان می بینیم‪.‬‬ ‫معاون مدیریت امور باغبانی جهادکشاورزی خراسان جنوبی با‬ ‫اشاره به اینکه زرشک خراسان جنوبی بهترین کیفیت را در موقع‬ ‫برداش��ت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر گاهی ش��اهد کاهش کیفیت زرشک‬ ‫هس��تیم به واس��طه مسائلی اس��ت که بعد از برداشت برای این‬ ‫محصول رخ می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت ‪ ۳۶‬هزار زرشک کار‬ ‫دره ک��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بزرگ ترین چال��ش در حوزه‬ ‫محصول زرشک خرده مالکی است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫خراسان جنوبی ‪ ۳۶‬هزار بهره بردار زرشک وجود دارد‪.‬‬ ‫وی یاداورش��د‪ :‬جهادکشاورزی استان هیچ گونه مجوز رسمی‬ ‫برای خروج ریش��ه محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی نداده‬ ‫اس��ت و تنها به طور بس��یار محدود برای برخی از پژوهشگاه ها و‬ ‫مراکز تحقیقاتی انجام شده است‪ .‬سعید بهشتی راد‪ ،‬رئیس اداره‬ ‫بازرگانی خارجی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان جنوبی‬ ‫نیز در این جلس��ه اظهارکرد‪ :‬در زمینه فعالیت های کنسرسیوم‬ ‫باید بررس��ی کنیم که می خواهیم در ح��وزه تولید‪ ،‬بارگاه های‬ ‫زرشک و یا بسته بندی و صادرات چه اقداماتی انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬ای��ن نکته از ان جهت حائز اهمیت اس��ت که‬ ‫ه��ر کدام از بخش های تولید و صادرات حوزه بزرگی را ش��امل‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عن��وان مث��ال‪ ،‬در بخش تولید زرش��ک با ‪ ۳۶‬هزار‬ ‫بهره بردار زرشک س��روکار داریم‪ .‬رئیس اداره بازرگانی خارجی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬اگر‬ ‫کنسرسیوم را تخصصی تر کنیم‪ ،‬به نتایج مطلوب تری می رسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتباربخشی به تولید بومی استان‬ ‫س��رحدی‪ ،‬از فع��االن اقتص��ادی ح��وزه محصول زرش��ک و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کش��ت و صنعت خاوران نیز در این جلس��ه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تولید زرش��ک کشور در اختیار خراسان جنوبی است‬ ‫شرکت سنگ اهن مرکزی‪ ،‬پشتیبان کمیته امداد‬ ‫برگزاری جش��ن تولد فصلی کودکان بی سرپرس��ت انجام شده‬ ‫و ه��ر زم��ان که کمیته امداد نیازمند کم��ک بود‪ ،‬این مجموعه‬ ‫را ی��اری کردید‪ .‬طالی��ی مبارکه ادام��ه داد‪ :‬در همه فعالیت ها‬ ‫اع��م از خودکفایی‪ ،‬درمان‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬مس��کن‪ ،‬کمک معیش��ت‬ ‫مددجوی��ان‪ ۷۰ ،‬درصد هزینه ه��ا از محل کمک های مردمی و‬ ‫خیران از جمله شرکت سنگ اهن تامین می شود‪.‬‬ ‫رئی��س کمیته امداد با بیان اینکه ‪ ۸۵۰‬خانوار تحت پوش��ش‬ ‫این نهاد هستند‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۰۰‬خانوار معیشت بگیر هستند‬ ‫و از ای��ن تع��داد ‪ ۲۰۰‬خانوار را در ایام کرونا تحت پوش��ش قرار‬ ‫داده ایم‪ .‬این افراد کس��انی هستند که بیکار یا درامد ماهانه زیر‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تومان داشته اند که ابتدا به مدت ‪ ۶‬ماه زیر پوشش قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬با توجه به طوالنی شدن ایام کرونایی همچنان این امر‬ ‫ادامه دارد‪ .‬وی تعداد افرادی که از در طول سال از کمیته امداد‬ ‫خدمات دریافت می کنند را بیش از ‪ 1500‬نفر اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫در بحث موضوعات فرهنگی و دانش اموزان و دانشجویان‪ ،‬اکنون‬ ‫‪ ۳۵۰‬دانش اموز و ‪ ۱۰‬دانش��جو داریم که هزینه های تحصیلی و‬ ‫کالس های تقویتی انها پرداخت می شود‪ .‬طالیی مبارکه با اشاره‬ ‫به افزایش هزینه های درمان و بیماران صعب العالج و سرطانی و‬ ‫مش��کالتی که در این راستا وجود دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کمیته‬ ‫امداد تمام تالش خود را در این زمینه می کند‪ ،‬اما تنها بخش��ی‬ ‫از هزین��ه را می تواند پرداخت کند و با توجه به اینکه ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫بودجه از محل کمک ها مردمی اس��ت‪ ،‬این مش��کالت در اینده‬ ‫بیش��تر خواهد ش��د‪ .‬وی سقف حقوق معیش��تی مددجویان را‬ ‫‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار تومان عنوان و تصریح کرد‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫هزینه ها این مبلغ جوابگوی انها نخواهد بود‪ .‬رئیس کمیته امداد‬ ‫بافق در زمینه تهیه سبد کاال و کمک های معیشتی از کمک های‬ ‫و س��ایر اس��تان ها به صورت بسیار محدود و کم این محصول را‬ ‫کشت می کنند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در کنسرس��یوم هدف اعتبار بخش��یدن به این‬ ‫محصول اصلی اس��تان از طریق افزایش کیفیت و قیمت گذاری‬ ‫مطلوب به ویژه برای بازارهای صادراتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به منافع جمعی‬ ‫ای��ن فعال اقتصادی خراس��ان جنوبی اظهارک��رد‪ :‬امیدواریم‬ ‫بتوانی��م با همکاری و همفکری و تالش در کنسرس��یوم منافع‬ ‫جمعی تولیدکنندگان‪ ،‬بهره برداران و صادرکنندگان زرش��ک‪،‬‬ ‫این محصول استراتژیک خراسان جنوبی را تامین کنیم‪.‬‬ ‫حسین طالبی از دیگر فعاالن در عرصه صادرات زرشک نیز در‬ ‫این جلسه بیان کرد‪ :‬متاسفانه نبود بسته بندی مطلوب زرشک‪،‬‬ ‫خشک شدن ان در شرایط غیراستاندارد و بسیاری از موارد دیگر‬ ‫بعد از برداش��ت کیفیت زرش��ک را پایین می اورد که در حوزه‬ ‫صادرات تاثیرگذار است‪ .‬وی با اشاره به اینکه برای دریافت یک‬ ‫مجوز بس��ته بندی بسیار س��خت گیرانه عمل می شود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫باید اموزش در زمینه محصول زرش��ک را از پایه شروع کنیم تا‬ ‫محصول در زمان و موقعیت مطلوب برداشت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت صادرکنندگان‬ ‫رضایی از دیگر صادرکنندگان زرش��ک خراس��ان جنوبی نیز‬ ‫در این جلس��ه با اش��اره به اینکه در ‪ ۳ ،۲‬س��ال گذش��ته حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬تن زرشک به کشورهای گوناگون صادر کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهم ترین مش��کل ما پایین امدن کیفیت زرش��ک به واس��طه‬ ‫سهل انگاری هایی است که بعد از برداشت انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از جمله این س��هل انگاری ها خش��ک کردن‬ ‫زرش��ک در ش��رایط غیراس��تاندارد اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬باید بر‬ ‫کارگاه های زرش��ک نظارت جدی تر ش��ده و خش��ک شدن این‬ ‫محصول در شرایط استاندارد انجام شود‪.‬‬ ‫خوب ش��رکت س��نگ اهن تشکر کرد و گفت‪ :‬ساخت ‪ ۶‬مسکن‬ ‫برای مددجویان از س��ال گذش��ته اغاز ش��ده که تاکنون ‪۴۵۰‬‬ ‫میلی��ون توم��ان هزینه و بدهی هایی وجود داش��ت که با کمک‬ ‫مدیرعامل شرکت سنگ اهن بخشی از ان پرداخت شد و حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون تومان دیگر برای تکمیل این منازل نیاز است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬هر ساله بیش از ‪ ۱۰‬خانه برای مددجویان ساخته می شود‬ ‫و بیشترین کمک و هزینه از سوی شرکت سنگ اهن است‪.‬‬ ‫طالیی مبارک��ه درباره صن��دوق امداد والیت که وام در اختیار‬ ‫مددجویان و غیرمددجویان تحت پوشش قرار می دهد نیز گفت‪:‬‬ ‫گ��ردش مالی کمیته امداد بافق نس��بت به دیگر شهرس��تان ها‬ ‫متفاوت اس��ت و اگ��ر مبلغی وارد این صندوق ش��ود تا گردش‬ ‫مالی این نهاد بیش��تر ش��ود به تعداد نفرات بیش��تری می توان‬ ‫وام پرداخت کرد‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1584‬‬ ‫پیاپی ‪2902‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫چراغ سبز فوالدی ها به اقای سرپرست‬ ‫‹ ‹وزیر کوتاه مدت‬ ‫س��یدعلی محمد ابویی مهریزی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نورد و لوله‬ ‫ی��اران در گفت وگو با‬ ‫و‬ ‫درب��اره انتص��اب وزی��ر جدید‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫از عم��ر دول��ت دوازدهم فقط‬ ‫ح��دود یک س��ال باق��ی مانده‬ ‫است‪ ،‬در چنین شرایطی حضور‬ ‫ه��ر فرد جدیدی خارج از این وزارتخانه برای تصدی این‬ ‫پست اش��تباه اس��ت‪ ،‬چراکه هر ش��خصی خارج از این‬ ‫وزارتخانه در این مسند قرار گیرد‪ ،‬بیش از یک سال زمان‬ ‫احتیاج دارد تا با ساختار و سازکار اجرایی ان اشنا شود؛‬ ‫بنابراین حضور حس��ین مدرس خیابانی در مسند وزارت‬ ‫این حس��ن را دارد که ایش��ان قبال در جای��گاه معاونت‬ ‫بازرگانی و سرپرستی وزارتخانه فعالیت کرده اند و به این‬ ‫حوزه اش��نایی دارند‪ .‬البته عملکرد ایشان با نقاط قوت و‬ ‫ضعفی همراه بوده اس��ت و انتظار می رود چنانچه سکان‬ ‫مدیریت این وزارتخان��ه را بر عهده گرفتند‪ ،‬نقاط ضعف‬ ‫برطرف شود‪ .‬این عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران در‬ ‫ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬زنجیره ف��والد از گذش��ته با‬ ‫چالش های اساسی روبه رو بود‪ .‬این مشکالت در چند ماه‬ ‫گذش��ته اوج گرفت و با وجود تغییر وزر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ادامه یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹منفعت فوالد در دست خواص‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین چالش های زنجیره فوالد را باید کس��ب منفعت‬ ‫تنه��ا ازس��وی تولیدکنن��دگان در حلقه ه��ای محدود نام ب��رد‪ .‬یعنی‬ ‫تولیدکنن��دگان در حلقه ه��ای باالدس��تی و پایین دس��تی و همچنین‬ ‫مصرف کنندگان نهایی ناراضی هس��تند و تنها حلقه تولید ش��مش و‬ ‫ورق فوالدی از شرایط کنونی منتفع می شوند‬ ‫صادرات محصوالت نوردی ‪ ۴۲‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در موقعیت کنونی قیمت مواد اولیه نوردکاران به ش��دت‬ ‫ب��اال رفته و حت��ی از نرخ های جهانی نیز پیش��ی گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی محصوالت نوردکاران قدرت‬ ‫رقابت خود را در بازار جهانی از دست می دهند و صادرات‬ ‫انها افت شدیدی می یابد‪ .‬کاهش صادرات فوالدسازها با‬ ‫وجود کمبود عرضه محص��والت انها در بورس کاال‪ ،‬نیز‬ ‫حکایت از ان دارد که بخش قابل توجهی از تولیداتش��ان‬ ‫را در بازار ازاد به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حالی است که نهاده های تولید شمش‬ ‫فوالد با قیمت ب��ه مراتب پایین تر از نرخ های بین المللی‬ ‫در اختی��ار این تولیدکنندگان قرار می گی��رد‪ .‬به اعتقاد‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬س��نگ اهن ‪ ۴۵‬درصد پایین تر از قیمت‬ ‫جهانی در اختیار فوالدس��ازان قرار می گیرد‪ .‬درحالی که‬ ‫ن��وردکاران ماده اولیه مورد نیاز خود برای تولید را حتی‬ ‫تا ‪ ۳۵‬درص��د باالی قیمت جهانی خری��داری می کنند‪.‬‬ ‫در چنی��ن موقعیتی‪ ،‬س��ود حدود ‪ ۸۰‬درصدی ناش��ی‬ ‫از اخت�لاف مدیریتی حاصل می ش��ود و تنها در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان یک حلقه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نوردکاران در خطر تعطیلی‬ ‫ای��ن عضو هیات مدی��ره انجمن ن��وردکاران افزود‪ :‬در‬ ‫چنین موقعیتی اش��تغال در زنجیره ف��والد و نورد مورد‬ ‫تعدی و خطر قرار گرفته است‪ .‬با گذشت ‪ ۵‬ماه از امسال‬ ‫همچن��ان کف عرضه فوالد در بورس کاال تعیین نش��ده‬ ‫است‪ .‬گویی فرصتی در اختیار تولیدکنندگان شمش قرار‬ ‫می گیرد تا س��ود بیش��تری را از ان خود کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫اینطور برداشت می شود که یا وزارتخانه مشکالتی پشت‬ ‫پ��رده دارد و از پس رفع انها بر نمی اید‪ ،‬یا فوالدس��ازان‬ ‫وزارتخانه را مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نورد و لوله یاران گفت‪ :‬استنباط ما‬ ‫این است که وزارتخانه در بخش فوالد بسیار ضعیف عمل‬ ‫کرده اس��ت تا جایی که ما نسبت به خطر کاهش تولید‬ ‫و از دست رفتن موقعیت های شغلی هشدار داده ایم‪ .‬وی‬ ‫تاکیدکرد‪ :‬فوالد از صنایع اثرگذار در زندگی مردم اس��ت‬ ‫و ب��ه همین دلیل باید در مقاب��ل ارزاوری ان در اولویت‬ ‫باش��د‪ .‬این محصول در س��اخت خ��ودرو‪ ،‬لوازم خانگی‪،‬‬ ‫صنایع بسته بندی و س��ایر صنایعی که در زندگی مردم‬ ‫کاربرد دارند‪ ،‬استفاده می شود و به این ترتیب در زندگی‬ ‫مردم تاثیر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت فعل��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫توس��عه صادرات را به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های‬ ‫وزارتخان��ه اع�لام کرده اس��ت‪ .‬ابویی در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫تش��ویق فوالدس��ازان در حلقه های میانی ف��والد برای‬ ‫صادرات می تواند نشانه ای برای عجله دولت برای دریافت‬ ‫ارز باش��د‪ ،‬یعنی زمانی برای اینک��ه این کاالی میانی به‬ ‫سیدرس��ول خلیفه س��لطانی‪ ،‬دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران‪ ،‬با اش��اره به تصمیمات جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حوزه تنظیم ب��ازار فوالد اظهارکرد‪ :‬با حضور مدرس خیابانی در‬ ‫راس این وزارتخانه‪ ،‬خوشبختانه تنظیم بازار فوالد از شخص محوری‬ ‫قبلی خارج ش��ده و براس��اس جلسات کارشناس��ی تصمیم گیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش س��ایت انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران‬ ‫خلیفه س��لطانی با بیان اینکه اثار تصمیمات اخیر به تدریج در بازار‬ ‫فوالد دیده خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیش از ‪ ۵‬ماه است که موارد‬ ‫مهمی مانند ارائه برنامه عرضه داخلی و صادرات اس��لب و ش��مش‬ ‫محصول نهایی تبدیل و صادر شود‪ ،‬وجود ندارد‪ ،‬اما این‬ ‫دست سیاست ها موقعیت های شغلی را از بین می برد‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی‪ ،‬تداوم فعالیت بسیاری از صنایع داخلی‬ ‫با خطر روبه رو ش��ده است‪ .‬فوالدس��ازان نیز با توجه به‬ ‫معافیت های مالیاتی که برای صادرات وجود دارد‪ ،‬ترجیح‬ ‫می دهن��د به جای تامین نی��از داخلی‪ ،‬اولویت خود را به‬ ‫ص��ادرات اختصاص دهن��د‪ .‬مدرس خیابانی تحقق هدف‬ ‫جهش تولید پیرو فرمان رهبر معظم انقالب را مهم ترین‬ ‫سیاس��ت وزارتخانه دانسته است‪ ،‬اما به اعتقاد این فعال‬ ‫صنعت فوالد درحال حاضر شرایط برای جهش تولید در‬ ‫صنایع پایین دستی مهیا نیست‪ .‬درواقع در این موقعیت‬ ‫تنها برخ��ی صنایع مانند تولیدکنندگان ش��مش امکان‬ ‫رشد تولید دارند و حلقه های پایین دست با خطر تعطیلی‬ ‫روبه رو ش��ده اند‪ .‬شاید یکی از دالیل توجه بی حد و حصر‬ ‫دول��ت به برخی حلقه ها را بتوان به حضور و نقش دولت‬ ‫در ای��ن واحدها اش��اره کرد‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬ادامه‬ ‫فعالیت برای سایر تولیدکنندگان در حلقه های بعدی به‬ ‫چالشی اساسی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت با تامین و توزیع بازار است‬ ‫امیرحس��ین کاوه‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫گروه صنعتی سدید در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬حس��ین‬ ‫مدرس خیابان��ی مدت��ی را در‬ ‫جایگاه سرپرست وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گذراند و نقاط‬ ‫ق��وت و ضع��ف عملک��رد وی‬ ‫نمایان ش��د‪ .‬حال امید می رود‬ ‫چنانچه او س��کان مدیری��ت این وزارتخان��ه را بر عهده‬ ‫بگیرد‪ ،‬نقاط قوت عملکردش تقویت شود‪ .‬ایشان شناخت‬ ‫مناس��بی از بدنه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دارند و‬ ‫در همی��ن حال در بحث تامی��ن و توزیع بازار نیز موفق‬ ‫عمل کرده ان��د‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬وزیر جدید باید‬ ‫تامین و توزیع را در بازار فوالد مورد توجه قرار دهد‪ .‬این‬ ‫ح��وزه اغلب با چالش صدور بخش��نامه های یک ش��به‬ ‫روبه رو اس��ت‪ ،‬بنابراین انتظار م��ی رود نگاهی نظام مند و‬ ‫برنامه محور بر کل زنجیره فوالد از باالدست تا پایین دست‬ ‫حاکم ش��ود‪ .‬نمی توان و نباید استراتژی های کالن را در‬ ‫جلس��ات هفتگی تنظیم بازار پیش برد‪ ،‬بلکه باید نگاهی‬ ‫نظام من��د بر کل این زنجیره حاکم باش��د تا همه فعاالن‬ ‫صنع��ت‪ ،‬تکلیف خودش��ان را بدانن��د‪ .‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی سدید افزود‪ :‬اگر کمبودی در حلقه ای از زنجیره‬ ‫وجود دارد باید فکری برای واردات ان شود‪ .‬در عین حال‬ ‫چنانچه تولید در یک حلقه مازاد نیاز است‪ ،‬برای صادرات‬ ‫ان برنامه ری��زی ش��ود‪ .‬یعن��ی همانقدر که ب��ه موضوع‬ ‫ص��ادرات توجه دارن��د و نگران تحقق اه��داف صادراتی‬ ‫بازگشت ارامش به بازار فوالد‬ ‫فوالدی مورد مطالبه انجمن بوده اس��ت تا سرانجام در‬ ‫یک ماه گذش��ته‪ ،‬این موارد در دستور کار جدی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قرار گرفت��ه و در مرداد‪ ،‬این‬ ‫برنامه درباره اس��لب ابالغ ش��ده که البته الزم است با‬ ‫همفک��ری واحدهای تولیدی و درنظر گرفتن مس��ائل‬ ‫انها‪ ،‬به درس��تی اجرایی ش��ود‪ .‬خلیفه س��لطانی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اخرین پیگیری های انجمن فوالد درباره ش��مش‬ ‫ف��والدی هم حاکی از نهایی ش��دن برنامه عرضه داخلی و صادرات‬ ‫ان اس��ت که الزم اس��ت این برنامه هم هر چه زودتر ابالغ شود تا‬ ‫ای��ن فعال صنعت��ی در ادامه گفت‪ :‬ف��والد در مواردی‬ ‫در کش��ور ما حتی باالتر از نرخ جهانی فروخته می شود‪،‬‬ ‫چراک��ه تولیدکنندگان می دانند رقیب��ی ندارند‪ .‬واردات‬ ‫ف��والد تنها رقیبی ب��ود که می توانس��ت زمینه منطقی‬ ‫ش��دن قیمت ه��ا را فراهم کند که اکنون متوقف ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی از سیاس��ت گذاران در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت انتظار م��ی رود در تعرفه های‬ ‫واردات بازنگ��ری کنند تا قیمت ها در داخل تا این اندازه‬ ‫غیرقابل توجیه افزایش نیاب��د‪ .‬وی در ادامه کمبود مواد‬ ‫اولی��ه را در حلقه های مختلف زنجیره فوالد از مهم ترین‬ ‫چالش ه��ا دانس��ت و افزود‪ :‬این کمب��ود زمینه درگیری‬ ‫صنایع را با هم ایجاد می کند‪ .‬چنانچه این مش��کل حل‬ ‫ش��ود و با کمب��ود در تامین مواد اولیه روبه رو نباش��یم‪،‬‬ ‫س��ایر چالش ها نیز رفع خواهد ش��د‪ .‬اما ت��ا زمانی که با‬ ‫ای��ن چالش روبه رو هس��تیم‪ ،‬مش��کالتی مانند قیمت و‬ ‫گرانی های افسارگس��یخته نیز وج��ود دارد‪ .‬بنابراین از‬ ‫وزیر جدید انتظار م��ی رود قدرت تامین مواد اولیه را در‬ ‫حلقه ه��ای مختلف زنجیره فوالد بررس��ی کند‪ .‬چنانچه‬ ‫در حلقه ای از این زنجیره کمبود مش��اهده می شود باید‬ ‫از یک س��و طرح های توس��عه مرتبط با ان حلقه توسعه‬ ‫بخش��یده ش��وند و از س��وی دیگر‪ ،‬ب��ا روش هایی مانند‬ ‫واردات و‪ ...‬زمینه بازگش��ت ت��وازن به این زنجیره فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬اما چنانچه میزان تولید‪ ،‬تامین کننده نیاز است‪،‬‬ ‫باید دالیل کمبود و گالیه من��دی تولیدکنندگان درباره‬ ‫نبود مواد اولیه کش��ف ش��ود‪ .‬بدون تردید بس��یاری از‬ ‫این چالش ها با برنامه ری��زی در کوتاه مدت و میان مدت‬ ‫برطرف خواهند شد‪ .‬این فعال صنعتی در ادامه با اشاره‬ ‫به توقف واردات ورق فوالدی در س��ال جاری گفت‪ :‬این‬ ‫توقف‪ ،‬تولیدکنندگان در حلقه های پایین دس��تی یعنی‬ ‫تولیدکنن��دگان لوله و پروفیل را با مش��کل روبه رو کرده‬ ‫است‪ .‬توقف یادش��ده در س��ایه تحریم‪ ،‬محدودیت های‬ ‫ارزی و وعده فوالدسازان داخلی برای تامین این محصول‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬در چنین شرایطی باید جلوی صادرات‬ ‫ورق گرفته ش��ود‪ .‬کاوه افزود‪ :‬ب��ا وجود اینکه صادرات از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت‪ ،‬اما درحال حاضر انتظار‬ ‫می رود زمینه توقف صادرات ورق فوالدی‪ ،‬فراهم ش��ود‪.‬‬ ‫چراکه بازار داخلی به ش��دت با کمبود ان روبه رو اس��ت‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی دست کم نیمی از نیاز تولیدکنندگان‬ ‫داخلی تامین خواهد ش��د‪ .‬در ادامه نیز اجرای طرح های‬ ‫توس��عه س��اخت ورق و سرعت بخش��یدن هرچه بیشتر‬ ‫ب��ه اجرای انه��ا باید در دس��تور کار دولت ق��رار گیرد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر تعرفه ‪ ۱۵ ،۱۰‬و ‪ ۲۰‬درصدی بر انواع ورق‬ ‫اعمال می شود‪ .‬چنانچه این تعرفه در موقعیت کنونی به‬ ‫صف��ر کاهش یابد‪ ،‬عده ای رغبت به واردات این محصول‬ ‫می کنن��د و می ت��وان کمبود مواد اولی��ه را در این حوزه‬ ‫برط��رف کرد‪ .‬درنهایت نیز کاالی نهای��ی را صادر و نیاز‬ ‫کشور به ارزاوری را تامین کرد‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫انتظار می رود‬ ‫نگاهی نظام مند‬ ‫و برنامه محور بر‬ ‫کل زنجیره فوالد‬ ‫از باالدست تا‬ ‫پایین دست‬ ‫حاکم شود‪.‬‬ ‫نمی توان و نباید‬ ‫استراتژی های‬ ‫کالن را در‬ ‫جلسات هفتگی‬ ‫تنظیم بازار‬ ‫پیش برد‬ ‫سخن پایانی‬ ‫‹‹‬ ‫��نهادی صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫وزی��ر پیش‬ ‫اس�لامی‪ ،‬تقویت تولی��د داخلی‪،‬‬ ‫مجلس ش��ورای‬ ‫رات‪ ،‬افزایش همه ابع��اد تولید اعم از‬ ‫توس��عه صاد‬ ‫تولیدات و بیش از همه اتکا به توان‬ ‫کیفیت و تنوع‬ ‫ازی را برنام ههای محوری خود در‬ ‫داخل و بومی س‬ ‫این وزارتخانه اعالم کرد‪ .‬محورهای‬ ‫مس��ند وزارت‬ ‫��ت وی��ژه ای در صنع��ت ف��والد‬ ‫یادش��ده از اهمی‬ ‫شهای‬ ‫هستند‪ ،‬چراکه این زنجیره با چال ‬ ‫برخوردار‬ ‫ست و درحال حاضر تمامی نگاه ها به‬ ‫جدی روبه رو ا‬ ‫وزارتخانه برای رفع این مشکالت‬ ‫س��کاندار جدید‬ ‫اس��ت؛ بنابراین امید می رود با اتخاذ‬ ‫دوخته ش��ده‬ ‫دید و جسورانه بخش قابل توجهی‬ ‫تهای ج‬ ‫سیاس ‬ ‫از این چالش ها برطرف شوند‪.‬‬ ‫واحده��ای تولیدی بتوانند برای تولید و فروش خود در‬ ‫طول سال برنامه ریزی الزم را انجام دهند‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫فوالد اضافه کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬با جدیت و پشتکاری که‬ ‫معاون��ت صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نش��ان‬ ‫داده‪ ،‬بح��ث مدیریت تقاض��ای ورق های فوالدی هم در‬ ‫حال انجام اس��ت که سابقه قبلی در ساماندهی تقاضای‬ ‫محصوالت پتروش��یمی و همچنین رویکرد مس��ئوالنه‬ ‫موج��ود‪ ،‬ما را به واقعی ش��دن س��همیه های بهین ی��اب و کاهش‬ ‫تقاضای س��فته بازی که اتفاقا مهم ترین بخ��ش معیوب بازار فوالد‬ ‫هم به شمار می رود‪ ،‬امیدوار کرده است‪ .‬تخصیص سهمیه های اهن‬ ‫اس��فنجی به واحدهای ذوب القایی ه��م از اقدامات مثبت دیگری‬ ‫اس��ت که البته متاسفانه به درس��تی اجرا نشده است‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬این برنامه ها هر چند‬ ‫ممکن اس��ت ایراداتی در اجرا داشته باشند‪ ،‬اما یک یا چندگام رو‬ ‫به جلو محسوب می شوند که اثار ان به تدریج قابل مشاهده خواهد‬ ‫بود و به نظر می رس��د با تس��ریع در ابالغ تصمیمات و حل موانع‬ ‫اجرای��ی احتمالی ان و همچنین اس��تمرار در فرایند نظارت‪ ،‬بازار‬ ‫فوالد از التهابات اخیر خارج شده و رنگ ارامش به خود ببیند‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اراده فوالدمبارک��ه برحمای��ت حداکث��ری از‬ ‫ظرفیت ه��ای ارزش��مند صنایع کوچ��ک و داخلی‬ ‫اس��ت‪ ۲۱ .‬مرداد سال ‪ ۱۳۹۹‬در تقویم رسمی کشور‬ ‫روز حمایت از صنایع کوچک نام نهاده ش��ده اس��ت؛‬ ‫صنایعی ک��ه نقش انها در رون��ق اقتصادی و جهش‬ ‫تولید اگر بیش��تر از صنایع بزرگ نباشد‪ ،‬به طور قطع‬ ‫کمتر نیس��ت‪ .‬بخش اعظمی از صنایع کوچک کشور‬ ‫را واحدهای صنعتی تش��کیل می دهند که هریک از‬ ‫انها در ش��رایط فعلی می توانن��د نقش فزاینده ای در‬ ‫استمرار حرکت چرخ اقتصادی کشور داشته باشند‪.‬‬ ‫ازانجا ک��ه راه اندازی پروژه های بزرگ و س��نگین در‬ ‫شرایط فعلی که با مشکالتی مانند تحریم ها و کمبود‬ ‫نقدینگی مواجه هستیم‪ ،‬به سختی امکان پذیر است‪،‬‬ ‫ایجاد ی��ا تقویت صنایع کوچک در شهرس��تان های‬ ‫گوناگ��ون بهترین راهکار ب��رای ایجاد فضای تولید و‬ ‫اش��تغال اس��ت‪ .‬همچنین نباید از نظر دور داشت که‬ ‫صنایع کوچک از توانایی های خاص خود در کمک به‬ ‫صنایع دیگر برخوردارند؛ بنابراین نوسازی و بازسازی‬ ‫صنای��ع کوچک به هم��راه تقویت اس��تارت اپ ها و‬ ‫صنایع روستایی و ش��هرک های صنعتی و همچنین‬ ‫ایجاد مشوق هایی برای انها می تواند برای کل چرخه‬ ‫صنعت کش��ور کارگشا باشد‪ .‬صنایع کوچک به لحاظ‬ ‫اینکه به طور عمده ازسوی بخش خصوصی تاسیس‬ ‫و اداره می ش��وند از چابکی خاص��ی برخوردارند و در‬ ‫ص��ورت حمایت می توانند تامین م��واد اولیه صنایع‬ ‫بزرگ ت��ر و همچنی��ن فروش و صادرات بس��یاری از‬ ‫کاالهای مهم را با استفاده از ظرفیت های بالفعل خود‬ ‫به خوبی تسهیل کنند‪ .‬صنایع کوچک بهترین محل‬ ‫برای حض��ور بخش خصوصی اس��ت؛ اوردگاهی که‬ ‫اقتصاد و فضای کس��ب وکار و اشتغال کشور ما امروز‬ ‫بیش از هر زمان دیگر به ان نیازمند است‪ .‬باید در نظر‬ ‫داشته باشیم اطالع رس��انی و اگاهی از ظرفیت های‬ ‫هریک از این صنایع می تواند به حل مش��کالت سایر‬ ‫صنایع کمک کند‪ .‬فوالد مبارکه با اتخاذ اس��تراتژی‬ ‫بلندم��دت درخصوص حمای��ت از صنایع کوچک و‬ ‫استارت اپ ها و ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬شرایطی‬ ‫فراهم کرده است تا این بخش از صنعتگران کشور که‬ ‫خوشبختانه کم تعداد هم نیستند‪ ،‬بتوانند با همکاری‬ ‫ب��ا فوالد مبارکه و البته با نگاه��ی بلندمدت و خیالی‬ ‫اسوده از سرمایه گذاری مطمئن در کنار بزرگ ترین‬ ‫فوالدساز کش��ور‪ ،‬بزرگ ترین فوالدساز خاورمیانه و‬ ‫منطقه من��ا و همچنی��ن بزرگ تری��ن تولیدکننده‬ ‫اهن اس��فنجی جهان به کار و فعالیت اقتصادی خود‬ ‫ادام��ه دهند‪ .‬وج��ود ‪ ۲۸۰۰‬تامین کننده خدمات و‬ ‫کاال ب��ا حدود ‪ ۸۲‬درصد س��اخت داخ��ل در زنجیره‬ ‫تامین فوالد مبارکه‪ ،‬حضور ح��دود ‪ ۱۰۰۰‬کارخانه‬ ‫و کارگاه به طور مس��تقیم و ‪ ۳۰۰۰‬کارخانه و کارگاه‬ ‫به طور غیرمس��تقیم در شبکه گسترده مشتریان این‬ ‫ش��رکت و همچنی��ن حمایت این ش��رکت از معادن‬ ‫کوچک مقی��اس‪ ،‬موید اراده فوالد مبارکه در حمایت‬ ‫و استفاده حداکثری از ظرفیت های ارزشمند صنایع‬ ‫کوچک و داخلی است‪.‬‬ ‫دریافت گواهینامه‬ ‫بین المللی رضایتمندی‬ ‫ش��رکت فلزتدارک ف��والد مبارک��ه اصفهان‬ ‫پس از اجرای موفق دس��تورالعمل های مربوط‪،‬‬ ‫موفق به اخذ گواهینامه های بین المللی رضایت‬ ‫مش��تری (‪ )ISO۱۰۰۰۲: ۲۰۱۸‬و رسیدگی به‬ ‫شکایات مش��تریان (‪ ) ISO۱۰۰۰۴: ۲۰۱۸‬از‬ ‫شرکت بازرسی ‪ SGS‬شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫محمدحس��ین قورچان��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫فلزتدارک فوالد مبارکه اصفهان ضمن تایید این‬ ‫خب��ر گفت‪ :‬فرایند ممی��زی در تاریخ ‪ ۱۴‬مرداد‬ ‫امس��ال با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی‬ ‫برگزار شد‪ .‬وی ضمن قدردانی از همکاری تمامی‬ ‫واحدها اظهارکرد‪ :‬دریافت این دو گواهینامه گام‬ ‫مهمی در راس��تای حرکت این شرکت به سوی‬ ‫مشتری مداری در عرصه های بازرگانی و تجاری‬ ‫اس��ت و امکان رسیدگی به بازخوردهای مربوط‬ ‫را به صورت مطلوب فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اس��تاندارد‬ ‫‪ ISO۱۰۰۰۲:۲۰۱۸‬راهنمای��ی برای طراحی‬ ‫ی��ک سیس��تم اثربخ��ش و کارام��د در فرایند‬ ‫رس��یدگی ب��ه ش��کایات مش��تری در تمام��ی‬ ‫س��ازمان ها اع��م از تجاری‪ ،‬غیرتج��اری و حتی‬ ‫تجارت الکترونیک است و ‪۲۰۱۸ :ISO۱۰۰۰۴‬‬ ‫استانداردی اس��ت که برای دستیابی به رضایت‬ ‫مش��تریان از خدم��ات و تولی��دات س��ازمان ها‬ ‫طراحی شده و بکارگیری این استاندارد از طریق‬ ‫طبقه بن��دی نیازهای مش��تریان باعث حرکت‬ ‫س��ازمان به س��مت مش��تری مداری و رضایت‬ ‫مشتریان می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یکی از بزرگ ترین چالش های این زنجیره را باید کسب‬ ‫منفعت فقط از سوی توسط تولیدکنندگان در حلقه های‬ ‫مح��دود نام ب��رد‪ .‬یعن��ی تولیدکنن��دگان در حلقه های‬ ‫باالدس��تی و پایین دس��تی و همچنین مصرف کنندگان‬ ‫نهایی ناراضی هس��تند و فقط حلقه تولید شمش و ورق‬ ‫فوالدی از ش��رایط کنونی منتفع می شوند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬از ابتدای امسال نرخ ارز نیمایی بیش از ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬نرخ فروش ورق فوالدی در بازار‬ ‫جهان��ی بی��ش از ‪ ۲۰‬درصد و قیمت فروش ش��مش در‬ ‫بازار بین المللی نیز بیش از ‪ ۱۳‬درصد رش��د یافته است‪.‬‬ ‫(رش��د یادشده در حالی است که انتظار داشتیم افزایش‬ ‫قیم��ت جهانی انعکاس��ی در بازار داخلی فوالد نداش��ته‬ ‫باشد)‪ .‬یعنی فوالدسازان از ابتدای امسال تاکنون با رشد‬ ‫قابل توجه قیمت محصوالت خود روبه رو بوده اند و س��ود‬ ‫قابل توجهی را از ان خود کرده اند‪ .‬به ظن ما فوالدسازان‬ ‫(فع��االن صنع��ت ش��مش و ورق) در دوران تغیی��رات‬ ‫مدیریتی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وزارتخانه را‬ ‫مدیریت کردند‪ .‬اوبویی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در چند‬ ‫ماه ابتدایی امس��ال‪ ،‬میزان صادرات شمش ‪ ۲۲‬درصد و‬ ‫‹ ‹واردات‪ ،‬تعدیل کننده قیمت‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در دوران فعالیت‬ ‫دولت دوازدهم با تغییرات متعدد مدیریتی روبه رو ش��د‪.‬‬ ‫اکنون س��ومین وزیر پیشنهادی این وزارتخانه در استانه‬ ‫کس��ب رای اعتماد قرار دارد‪ .‬هفته گذش��ته‪ ،‬حسینعلی‬ ‫امیری‪ ،‬معاون پارلمانی رئیس جمهوری از معرفی حسین‬ ‫مدرس خیابانی‪ ،‬به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به مجلس ش��ورای اس�لامی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫جلس��ه رای اعتماد وزیر پیشنهادی چهارشنبه ‪۲۲‬مرداد‬ ‫در صحن برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫حض��ور حس��ین مدرس خیابان��ی در جای��گاه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با حمایت بس��یاری از فعاالن‬ ‫صنعتی همراه ش��ده است‪ .‬البته بس��یاری از این فعاالن‬ ‫انتقاداتی را نیز به عملکرد وی وارد می کنند و خواس��تار‬ ‫تجدیدنظر در برخی رویه ها هس��تند‪ ،‬اما در همین حال‬ ‫تاکید می کنند که تنها یک سال به عمر دولت باقی مانده‬ ‫است و در چنین موقعیتی حضور یک فرد جدید در بدنه‬ ‫وزارتخانه تنها به مشکالت می افزاید‪.‬‬ ‫حال برای بررس��ی درخواست فعاالن اقتصادی از وزیر‬ ‫جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با فعاالن اقتصادی‬ ‫گفت وگو کرده ایم‪ .‬از انجا ک��ه زنجیره فوالد در ماه های‬ ‫اخیر با چالش های جدی روبه رو ش��ده و بخشی از توجه‬ ‫سرپرس��ت وزارتخانه در این مدت به ان معطوف بوده‪ ،‬با‬ ‫فعاالن ای��ن صنعت گفت وگو کرد ه و نظ��رات انها را در‬ ‫این باره جویا شده ایم‪.‬‬ ‫هس��تند‪ ،‬اگر در بخش��ی کمبود وجود داش��ت نباید از‬ ‫واردات ان محصول بهراس��ند‪ ،‬چراک��ه واردات‪ ،‬می تواند‬ ‫تعادل قیمتی را بازگرداند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫مطالعات اولیه‬ ‫شرکت فوالدی‬ ‫برای‬ ‫افزایش سرمایه‬ ‫فوالد خوزس��تان از انجام مطالعات اولیه برای افزایش سرمایه خبر داد‬ ‫و اعالم کرد‪ :‬تاکنون پیش��نهاد مش��خص و مورد تصویب هیات مدیره در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫شرکت فوالد خوزستان یکی از بزرگ ترین فوالدسازان کشور است که‬ ‫سهم قابل توجهی از تولید این فلز استراتزیک را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫بدون تردید افزایش س��رمایه این ش��رکت از اهمیت ویژه ای برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت بورس ‪ ،۲۴‬ش��رکت فوالد خوزستان که از ‪ ۱۴‬مرداد‬ ‫برای برگزاری مجمع ساالنه در توقف نماد به سر می برد‪ ،‬از انجام مطالعات‬ ‫اولیه برای افزایش سرمایه خبر داد‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان (با نماد‬ ‫فخوز) با توجه به موضوعات مطرح شده در جلسه مجمع ساالنه ‪ ۱۵‬مرداد‬ ‫پیرامون اصالح ساختار سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید و تامین منابع‬ ‫مالی مورد نیاز از جمله افزایش سرمایه اعالم کرد‪ :‬موضوع در حال انجام‬ ‫مطالعات اولیه اس��ت‪ ،‬اما تا این تاریخ پیش��نهاد مشخص و مورد تصویب‬ ‫هیات مدیره در این باره وجود ندارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این شرکت ملزم به رعایت دس��تورالعمل های ابالغ شده‬ ‫از س��وی س��ازمان بورس و اوراق بهادار اس��ت‪ .‬در ادامه هرگونه تصمیم‬ ‫و مص��وب هیات مدیره ک��ه در این زمینه اتخاذ ش��ود بالفاصله از طریق‬ ‫س��ایت کدال برای استحضار سهامداران و س��ایر ذی نفعان اطالع رسانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گام بلند‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫در حمایت از‬ ‫صنایع کوچک‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1584‬‬ ‫پیاپی ‪2902‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تقویت اقتصاد‬ ‫معدن پایه‬ ‫مهدخت ذاکری‪ /‬مدیر بین الملل طرح معدن‬ ‫معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری‬ ‫اغاز عملیات میدانی‬ ‫زمین شناسی کاربردی‬ ‫خبر‬ ‫در راس��تای اج��رای تفاهمنام��ه هم��کاری‬ ‫ت معدن��ی‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افا ‬ ‫ن شمالی که در سفر‬ ‫کش��ور و استانداری خراس��ا ‬ ‫رئیس جمهوری به این استان منعقد شد‪ ،‬عملیات‬ ‫میدانی تهیه ‪ ۵‬برگ نقشه زمین شناسی کاربردی‬ ‫در مقیاس یک پنجاه هزارم در قالب ‪ ۵‬اکیپ فنی‬ ‫اغاز شد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬رضا سالمتی‪ ،‬مدیر کل‬ ‫دفتر زمین شناسی منطقه ای در این باره توضیح‬ ‫داد‪ :‬تهیه این نقش��ه ها براس��اس استانداردهای‬ ‫جهانی صورت می گیرد ک��ه امیدواریم نتایج ان‬ ‫عالوه بر استفاده در مجامع علمی باعث پیشرفت‬ ‫و توسعه زیرس��اخت های استان خراسان شمالی‬ ‫ش��ود‪ .‬ف��رخ قائمی‪ ،‬مدی��رکل زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی منطقه ش��مال خ��اوری نیز‬ ‫ضم��ن تش��ریح فعالیت ه��ای زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافی نمایندگی خراسان شمالی‪ ،‬بر امادگی‬ ‫این اداره کل برای پشتیبانی علمی‪ ،‬فنی و اجرایی‬ ‫پروژه ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫رشد‬ ‫‪ ۵۸‬درصدی‬ ‫حجم معامالت‬ ‫در بورس کاال‬ ‫هفت��ه گذش��ته ‪ ۵۷۲‬هزار و ‪ ۷۶۳‬تن انواع کاال ب��ه ارزش بیش از ‪۲۹‬‬ ‫هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران دادوس��تد شد که‬ ‫نش��انگر رشد ‪ ۵۸‬درصدی حجم معامالت نسبت به هفته ماقبل در تاالر‬ ‫محصوالت صنعتی و معدنی است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت بورس کاالی ایران‪ ،‬هفته گذش��ته‬ ‫در ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی ‪ ۲۶۴‬هزار و ‪ ۱۲۵‬تن انواع کاال به‬ ‫ارزش ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۳۱۵‬میلیارد ریال معامله شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این تاالر ‪ ۲۵۲‬ه��زار و ‪ ۳۲۳‬تن فوالد‪ ۷ ،‬هزار و ‪ ۲۰‬تن‬ ‫مس‪ ۳ ،‬هزار و ‪ ۶۵۰‬تن الومینیوم‪ ۱۲۰ ،‬تن کنسانتره مولیبدن‪ ۱۲ ،‬تن‬ ‫کنس��انتره فلزات گرانبها‪ ،‬هزار تن شمش روی و ‪ ۸‬کیلوگرم شمش طال‬ ‫ازسوی مشتریان خریداری شد‪.‬‬ ‫عالوه بر این در هفته معامالتی یادشده در ‪ ۲‬بخش داخلی و صادراتی‬ ‫تاالر فراورده های نفتی و پتروش��یمی ‪ ۳۰۸‬هزار و ‪ ۱۷۰‬تن انواع کاال به‬ ‫ارزش ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۴۲۶‬میلیارد ریال به فروش رسید‪.‬‬ ‫امارها نش��ان می دهد در این ت��االر ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۲۷۸‬تن قیر‪ ۸۸ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ت��ن وکیوم باتوم‪ ۶۷ ،‬ه��زار و ‪ ۷۳‬تن مواد پلیمری‪ ۵۴ ،‬هزار تن‬ ‫ل��وب کات‪ ۳۵ ،‬هزار و ‪ ۷۲۷‬تن مواد ش��یمیایی‪ ،‬هزار و ‪ ۸۰۲‬تن روغن‬ ‫پایه‪ ۵۰ ،‬تن ارگون‪ ۸۹۰ ،‬تن عایق رطوبتی و ‪ ۸‬هزار و ‪ ۹۵۰‬تن گوگرد‬ ‫معامله شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۴۰۱‬تن کاال در بازار فرعی بورس کاالی ایران دادوس��تد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نظر فعاالن معدنی درباره برنامه های وزیر اینده صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫زمان کوتاه است؛ طرح جدید اجرایی نیست‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی بعد از برکناری رضا رحمانی‬ ‫ازس��وی رئیس جمه��وری‪ ،‬به عنوان سرپرس��ت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انتخاب ش��د و بعد از گذش��ت‬ ‫بی��ش از ‪ ۲‬ماه‪ ،‬چند روز پی��ش نامه معرفی او به عنوان‬ ‫وزیر پیشنهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به مجلس داده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪،‬‬ ‫در جلسه روز یکشنبه‪ ،‬میزبان حسین مدرس خیابانی‪،‬‬ ‫وزی��ر پیش��نهادی صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ود تا‬ ‫برنامه ه��ای او برای کس��ب رای اعتماد از مجلس مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرد‪ .‬در این نشس��ت مدرس خیابانی در‬ ‫بیان محورهای اولویت های کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در س��ال ‪ ۹۹‬به کنترل و تنظیم بازار اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪« :‬برای تحقق اهداف جهش تولید ‪ ۴‬برنامه‬ ‫به صورت ویژه در حال پیگیری است که شامل استفاده‬ ‫از ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی‪ ،‬احیا و راه اندازی‬ ‫واحدهای صنعت��ی و معدنی تعطیل‪ ،‬تکمیل طرح های‬ ‫نیمه تمام و دستیابی به فناوری های نوین است‪».‬‬ ‫فع��االن معدن��ی براس��اس برنامه ه��ای اعالمی وزیر‬ ‫پیش��نهادی‪ ،‬درخواست ها و انتظاراتی را مطرح کرده اند‬ ‫ک��ه‬ ‫در گفت وگو ب��ا انها ب��ه بخش هایی از این‬ ‫درخواست ها پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹دخالت حداقلی در بخش معدن‬ ‫سعید صمدی‬ ‫کامران وکیل‬ ‫س��عید صمدی‪ ،‬دبیر انجمن زغال سنگ ایران با بیان‬ ‫اینک��ه وزیر اینده صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تنها حدود‬ ‫ک س��ال زمان دارد‪ ،‬به‬ ‫ی ‬ ‫گفت‪ :‬مدرس خیابانی‬ ‫در ص��ورت انتخاب یک وزیر ‪۱۰‬ماهه اس��ت؛ در نتیجه‬ ‫نمی تواند برنام��ه پیچیده ای برای این��ده ارائه دهد‪ .‬او‬ ‫در دوره ‪ ۳‬ماه��ه فعالیت به عنوان سرپرس��ت وزارتخانه‬ ‫عمل خاصی انجام نداده اس��ت؛ بنابراین به طور طبیعی‬ ‫در دوره ‪ ۱۰‬ماهه باقیمانده هم قرار نیست اتفاق خاصی‬ ‫بیفتد و چش��م انداز مشخصی برای بخش معدن تعریف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال سنگ ایران با اشاره به اینکه بخش‬ ‫معدن نیازمند یک وزیر متخصص در این حوزه است و‬ ‫باید از صنعت و بازرگانی جدا ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫اغل��ب وزرا در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از بخش‬ ‫بازرگانی یا صنعت انتخاب ش��ده اند و وزیر معرفی شده‬ ‫هیچ گاه تخصص معدنی نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹معدنکاری غیراقتصادی شده‬ ‫حجت اهلل فیروزی‬ ‫حسن لطفی‬ ‫صمدی در پاس��خ به این موضوع که مدرس خیابانی‬ ‫در بخش��ی از برنامه ه��ای خود ب��ه احی��ا و راه اندازی‬ ‫واحدهای معدنی تعطیل اش��اره کرده و بر بخش معدن‬ ‫نیز تمرکز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬وزارتخانه در گذش��ته هم برنامه‬ ‫دقیق و منسجمی برای بخش معدن نداشته است‪ .‬امروز‬ ‫مهم ترین مش��کل بخش معدن احیای معادن نیس��ت؛‬ ‫بلکه مس��ئله دخالت پررنگ دولت در این حوزه اس��ت‪.‬‬ ‫در واقع انق��در دولت در بخش معدن دخالت کرده که‬ ‫بسیاری از حوزه های ان در عمل غیراقتصادی شده اند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال سنگ ایران با انتقاد از سیاست های‬ ‫دولت بی��ان کرد‪ :‬در دولت تدبی��ر و امید بخش معدن‬ ‫ت فش��ار بخش های بازرگانی و صنعت خرد ش��د و‬ ‫تح ‬ ‫کمتر توانس��ت به جایگاه خود دست پیدا کند‪ .‬در این‬ ‫چند س��ال همواره بخش مع��دن فدای بخش صنعت و‬ ‫بازرگان��ی ش��ده و به عبارتی می توان گفت همیش��ه از‬ ‫معدن غافل بوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش معدن در رشد درامد ارزی‬ ‫صمدی با اش��اره به ظرفیت ه��ای بخش معدن برای‬ ‫رش��د اقتصادی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر بخ��ش معدن با‬ ‫دخالت های غیراصولی دچار بحران نمی شد‪ ،‬این بخش‬ ‫در دوران تحری��م می توانس��ت ب��اری از دوش اقتصاد‬ ‫ب��ردارد‪ .‬او با بی��ان مثال��ی تصریح ک��رد‪ :‬از مهم ترین‬ ‫چالش ه��ای بخش معدن این بود که در ش��رایطی که‬ ‫صادرات م��واد معدنی دوره طالیی خ��ود را می گذراند‬ ‫و کش��ور ب��ه دالر نیاز داش��ت‪ ،‬تحت عن��وان مقابله با‬ ‫خام فروشی موانعی س��ر راه معدن گذاشته شد‪ .‬ب ه این‬ ‫امروز بخش معدن در حوزه های مختلف از جمله حوزه سنگ‬ ‫با مش��کالت زیادی از جمله نبود نقدینگی و ماشین االت مدرن‬ ‫و‪ ...‬مواجه است که توانسته بر رقابت صادراتی انها اثرگذار باشد‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که حوزه س��نگ با در اختیار داشتن ذخایر‬ ‫ارزشمند می تواند نقش مهمی در درامدهای صادراتی ایفا کند‪.‬‬ ‫به گزارش دنیای معدن‪ ،‬علیرضا رستگار‪ ،‬دبیر کمیسیون معادن‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان با اش��اره به وضعیت معادن سنگ‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بنا بر امار اعالمی از استان های مختلف ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد از‬ ‫معادن در وضعیت نیمه تعطیل یا راکد به س��ر می برند که عمده‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫چند وقت اخیر تشکیل پلتفرمی منطقه ای در‬ ‫حوزه معدن و صنایع معدنی ازسوی طرح توسعه‬ ‫فناوری ها و نواوری های ح��وزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫در دس��تور کار ق��رار گرفت��ه اس��ت‪ .‬این طرح‬ ‫در راس��تای توس��عه همکاری ه��ای منطقه ای‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با در نظر داشتن فراوانی‬ ‫ظرفیت ه��ای معدنی کش��ور و فناوری های این‬ ‫حوزه طراحی شده اس��ت‪.‬طبق براوردها‪ ،‬ایران‬ ‫به لحاظ ذخایر معدنی جزو ‪ ۱۰‬کش��ور نخست‬ ‫جهان و نخس��تین در خاورمیانه است‪ .‬کشور ما‬ ‫دارای ‪ ۵۵‬میلیارد تن ذخایر زمین شناسی و ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۵‬میلیارد تن ذخایر قطعی اس��ت‪ .‬س��االنه‬ ‫مع��ادل ‪ ۳۴۰‬تا ‪ ۳۵۰‬میلیون ت��ن مواد معدنی‬ ‫در کش��ور استخراج می شود که البته این حجم‬ ‫کمتر از ‪ ۰.۴‬درصد ذخایر اس��ت و با استاندارد‬ ‫جهانی اس��تخراج س��االنه که یک درصد ذخایر‬ ‫است‪ ،‬فاصله زیادی دارد‪ .‬همچنین ایران به دلیل‬ ‫غنی ب��ودن از نظر ذخایر مواد معدنی در جهان‬ ‫از جایگاه باالیی برخوردار اس��ت‪ ،‬به ش��کلی که‬ ‫‪ ۱۲‬معدن مهم جهان مانند مس سرچش��مه در‬ ‫ایران قرار دارد‪ ۸ .‬درصد ذخایر روی و ‪ ۳‬درصد‬ ‫ذخایر س��رب جهان در ایران جای گرفته است‪.‬‬ ‫کش��ور ما چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی‬ ‫در دنیاست و میزان ذخایر شناسایی شده مس‬ ‫ای��ران نیز به بیش از ‪ ۳۰‬میلیون تن می رس��د‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن چنی��ن ظرفیت های معدنی و‬ ‫زمین شناس��ی در کش��ور باید به سمت توسعه‬ ‫همکاری ه��ای بین المللی در زمین��ه نواوری ها‬ ‫و فناوری ه��ای این حوزه حرکت ک��رد‪ .‬به این‬ ‫ص��ورت که با تش��کیل پلتفرم��ی منطقه ای به‬ ‫پیش��نهاد جمهوری اس�لامی ایران متشکل از‬ ‫کشورهای همسایه دارای منابع گسترده معدنی‬ ‫و زمین شناس��ی همچون ترکیه‪ ،‬سوریه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫عم��ان‪ ،‬لبنان و همس��ایگان ش��مالی همچون‬ ‫قزاقستان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬تاجیکستان و ازبکستان‬ ‫به سوی همکاری های دو و چندجانبه منطقه ای‬ ‫گام برداش��ت‪ .‬از جمله اه��داف و ضرورت های‬ ‫ایج��اد این پلتف��رم می توان به توس��عه اقتصاد‬ ‫غیرنفتی کش��ور‪ ،‬کاهش وابس��تگی درامدی به‬ ‫منابع هیدروکربوری و تقویت اقتصاد معدن پایه‬ ‫اشاره کرد؛ چراکه مواد معدنی حدود یک درصد‬ ‫و صنایع معدنی تا ‪ ۶‬درصد تولید ناخالص کشور‬ ‫را به خ��ود اختصاص می دهن��د‪ .‬دیگر ضرورت‬ ‫طراحی ای��ن پلتفرم ام��کان طراح��ی و ایجاد‬ ‫س��ازکارهای مالی دو یا چندجانبه غیردالری با‬ ‫اعضای منطقه ای ان به منظور تبادالت مالی برای‬ ‫تس��هیل انتقال فناوری و خدمات در این حوزه‬ ‫خواهد بود؛ بنابراین به طور مشخص‪ ،‬براورد شده‬ ‫این پلتفرم با بهره گیری از دیپلماس��ی فناوری‬ ‫در جهت توسعه همکاری های فناورانه منطقه ای‬ ‫در حوزه معدن و صنایع معدنی بتواند بسترساز‬ ‫تقوی��ت تعام�لات درون منطق��ه ای جمه��وری‬ ‫اسالمی ایران باش��د‪ .‬در این راستا طرح توسعه‬ ‫معدن و صنایع معدن��ی معاونت علمی فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری از کلی��ه طرح ه��ا و ایده های‬ ‫فناورانه و خالقانه‪ ،‬اس��تارت اپ ها و شرکت های‬ ‫دانش بنیان به منظور توس��عه اکتشافات معدنی‬ ‫به ویژه اکتشاف در عمق‪ ،‬ارتقای سالمت عمومی‬ ‫با تکیه بر زمین شناسی پزشکی و افزایش ایمنی‬ ‫معادن با استفاده از فناوری های جدید همچون‬ ‫واقعی��ت افزوده و مج��ازی‪ ،‬ه��وش مصنوعی‪،‬‬ ‫اینترنت اش��یا‪ ،‬رباتیک‪ ،‬پهپ��ادی و بالک چین‪،‬‬ ‫حمایت و استقبال می کند‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫کامران وکیل‪ :‬مدرس خیابانی در مدت کوتاهی که باقی مانده نباید‬ ‫برنامه جدیدی ارائه دهد‪ ،‬بلک��ه باید برنامه های قبلی وزارتخانه را‬ ‫عملیاتی کند‬ ‫ ترتیب ذخایر و مواد معدن��ی معادن غیراقتصادی و در‬ ‫عمل تولید دچار بحران شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال س��نگ ایران در پاسخ به این سوال‬ ‫ک��ه چه انتظاری از وزیر جدی��د دارید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫گام نخس��ت نباید دول��ت در بازار مع��دن و روابط این‬ ‫بخش با صنعت دخالتی کن��د‪ .‬اگر دولت دخالت نکند‬ ‫و اجازه دهد بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی در این‬ ‫حوزه مس��ائل خود را حل کنند‪ ،‬بخش معدن ش��کوفا‬ ‫می شود؛ در غیر این صورت در بلندمدت تولیدات بخش‬ ‫ش می یابد و این بخش بحران زده می شود‪.‬‬ ‫معدن کاه ‬ ‫‹ ‹انتظار بیجا برای تحوالت اساسی‬ ‫کام��ران وکی��ل‪ ،‬دبی��ر اتحادی��ه صادرکنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت معدنی نیز با بیان اینکه وزیر‬ ‫جدید کار چندانی نمی تواند انجام دهد به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در زمان کمتر از یک س��الی ک��ه برای وزیر جدید باقی ‬ ‫مانده کار چندانی نمی ش��ود در بخش معدن انجام داد‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این ‪ ۷‬سال‪ ،‬وزارتخانه به اندازه‬ ‫کافی زمان داش��ته که به صنعت‪ ،‬معدن و تجارت توجه‬ ‫کند؛ بنابراین اینکه انتظار داش��ته باش��یم وزیر جدید‬ ‫تحوالت اساس��ی در بخش معدن ایج��اد کند‪ ،‬چندان‬ ‫منطقی نیست‪.‬‬ ‫دبی��ر اتحادی��ه صادرکنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫محص��والت معدن��ی ب��ه وضعی��ت سیاس��ت گذاری و‬ ‫تصمیم گی��ری در برخی کش��ورها اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫برخی کش��ورها دو یا چند ح��زب دارند که در روش و‬ ‫منش متفاوت هستند؛ اما در صورت برنده شدن هر یک‬ ‫در انتخابات برنامه توس��عه ای کشور تغییری نمی کند‪،‬‬ ‫این در حالی است که متاسفانه در کشور ما ریل گذاری‬ ‫و برنامه بلندمدت به ویژه در حوزه صنعت و معدن معنی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت داشتن برنامه بلندمدت‬ ‫وکیل تصریح کرد‪ :‬در کش��ور م��ا وقتی مدیرکل یک‬ ‫اس��تان تغییر می کند‪ ،‬برنامه های ان اس��تان ه م تغییر‬ ‫می کند‪ .‬در وزارتخانه هم به همین نحو اس��ت‪ .‬در دوره‬ ‫حضور یک وزیر پروژه هایی در اولویت هس��تند‪ ،‬اما در‬ ‫دوره وزی��ر بع��دی انها رها و پروژه ه��ای جدید تعریف‬ ‫می ش��وند‪ .‬ب��ه این ترتی��ب می توان گفت م��ا در ایران‬ ‫به صورت کلی برنامه مش��خصی ب��رای صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نداریم‪.‬‬ ‫دبی��ر اتحادی��ه صادرکنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫محص��والت معدنی با اش��اره به اهمیت داش��تن برنامه‬ ‫بلندمدت در کشور خاطرنشان کرد‪ :‬هر دولت و وزیری‬ ‫که بر س��ر کار بیاید به سلیقه خود برنامه ای را اجرایی‬ ‫می کند تا به پیش��رفت کشور س��رعت ببخشد‪ .‬به طور‬ ‫قطع هدف همه دلس��وزی و توس��عه اقتصاد اس��ت اما‬ ‫وقتی هر وزیری نسبت به برنامه ها سلیقه ای عمل کند‬ ‫نمی توانیم به هدف مدنظر دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه راه قبلی‬ ‫وکیل با تاکید بر اینکه مدرس خیابانی باید در مسیر‬ ‫وزیر گذش��ته گام بردارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزیر جدید نباید‬ ‫تصمیم جدیدی بگی��رد و برنامه های تازه ای ارائه دهد‪،‬‬ ‫بلکه باید سعی کند همان برنامه های قبلی را ادامه دهد‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یک ش��به س��اخته نمی شود و‬ ‫برای توسعه ان باید در قالب برنامه های بلندمدت پیش‬ ‫رفت‪ .‬اکتش��اف‪ ،‬جاده سازی و‪ ...‬ازجمله مواردی هستند‬ ‫که برای یک معدن کوچک معمولی حداقل به ‪ ۳‬س��ال‬ ‫زمان نیاز دارند‪ .‬همان طور که قواعد مش��خص کرده اند‬ ‫حضور در بازار یک کاال یک ش��به محقق نمی شود بلکه‬ ‫از تولید تا مصرف گاهی ‪ ۲‬سال زمان می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه جدید اجرایی نیست‬ ‫دبی��ر اتحادی��ه صادرکنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫محصوالت معدنی با بیان اینک��ه وزیر جدید نمی تواند‬ ‫در ای��ن چند م��اه باقیمانده برنامه جدی��دی را اجرایی‬ ‫کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬م��درس خیابانی در صورتی که‬ ‫رای اعتماد مجلس را به دس��ت اورد‪ ،‬در مدت کوتاهی‬ ‫ی مانده نباید برنامه جدیدی ارائه دهد‪ .‬او باید به‬ ‫که باق ‬ ‫این مهم توجه کند که وزارتخانه از قبل برنامه داش��ته‬ ‫و باید انها را دنبال کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بهتر اس��ت وزیر‬ ‫جدید برنامه های ‪۳‬ساله یا ‪۷‬ساله قبلی را بررسی و انها‬ ‫را عملیاتی کند‪.‬‬ ‫وکیل با اش��اره به اینکه مس��یر را نباید عوض کنیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت روحانی در زمان ش��روع ب��ه کار از برنامه‬ ‫‪ ۱۰۰‬روزه خب��ر داد اما در نهایت دیدیم که برنامه های‬ ‫کوتاه م��دت نمی تواند به جایی برس��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫علم اقتص��اد راه میانبر یا برنامه کوتاه مدت نداریم‪ .‬یک‬ ‫برنامه اصولی باید ظرف ‪ ۱۰‬سال اجرایی شود و باوجود‬ ‫تعوی��ض وزرا همچنان ادامه پیدا کن��د تا در نهایت به‬ ‫سرانجام برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد رضایت بخش در ‪ ۳‬ماه‬ ‫حجت اهلل فیروزی‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس گفت‪ :‬عملکرد حسین مدرس خیابانی در‬ ‫حدود ‪ ۳‬ماه سرپرس��تی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رضایت بخ��ش بوده و این امر در کنار گام هایی که برای‬ ‫برطرف کردن بعضی از مش��کالت برداش��ته‪ ،‬برای وی‬ ‫امتیاز محسوب می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬فی��روزی درباره معرفی حس��ین‬ ‫مدرس��ی خیابانی برای تصدی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از بررسی سوابق و عملکرد وی خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫عملکرد مدرس خیابانی در حدود ‪ ۳‬ماه سرپرستی این‬ ‫وزارتخانه رضایت بخش بوده است‪ .‬این موضوع در کنار‬ ‫اخ�لاق و رفتار مناس��ب او و گام هایی که برای برطرف‬ ‫کردن بعضی از مش��کالت برداش��ته‪ ،‬امتیاز محس��وب‬ ‫مشکل معادن سنگ‪ ،‬نبود سرمایه در گردش و ماشین االت به روز‬ ‫مش��کالت انها را می توان نبود سرمایه در گردش و ماشین االت‬ ‫ب��ه روز یا تجهیزات مورد نیاز عنوان کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برخی از‬ ‫معادن نیز به علت اشنا نبودن با بازار مصرف محصوالت توفیقی‬ ‫در ف��روش‪ ،‬بازاریابی و صادرات نداش��ته اند و باوجود هزینه های‬ ‫ب��االی تولی��د و دپوی م��واد معدنی متاس��فانه مش��تری برای‬ ‫محصوالت خود ندارند‪ .‬البته به مدد س��تاد احیا و فعال س��ازی‬ ‫معادن کوچک مقیاس که مدتی اس��ت فعال شده‪ ،‬می توان امید‬ ‫داش��ت با تزریق تس��هیالت به برخی معادنی که اعالم امادگی‬ ‫کرده اند مجدد تجهیز و راه اندازی ش��وند‪ .‬رس��تگار تصریح کرد‪:‬‬ ‫درصورت��ی که این پیش��نهادها به نتیجه ای نرس��د و نتوانیم با‬ ‫تامین مواد اولیه با قیمت مناس��ب واحدهای فراوری را به مدار‬ ‫تولید بازگردانیم‪ ،‬طبیعی است که تعداد معادنی که اماده ارسال‬ ‫هس��تند از حد استاندارد خارج شوند و قیمت به سرعت افزایش‬ ‫یابن��د‪ .‬نتیجه اینک��ه برخی معادن باتوجه ب��ه موضوع صادرات‬ ‫به ویژه س��نگ و عرضه به صورت ارزی‪ ،‬ب��رای فروش داخل هم‬ ‫پیش��نهادات ارزی خواهند داش��ت که به طور قطع تعداد زیادی‬ ‫از واحدهای فراوری توان خرید ندارند‪ .‬دبیر کمیس��یون معادن‬ ‫اتاق بازرگان��ی اصفهان ادامه داد‪ :‬با بررس��ی واحدهای فراوری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم فسا با بیان اینکه نوسانات بازار دغدغه‬ ‫نمایندگان مجلس اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬کنترل قیمت ها‬ ‫در بازار ج��زو وظایف وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرف��ی نوس��انات ن��رخ در فوالد‪ ،‬خ��ودرو و‬ ‫کاالهای صنعتی زیاد است و برای این مسائل باید وزیر‬ ‫پیشنهادی پاسخ های اقناع کننده و با برنامه ارائه دهد‪.‬‬ ‫فیروزی اظهار کرد‪ :‬وزیر پیشنهادی باید با برنامه هایی‬ ‫که تا پایان دولت دوازدهم و حتی بعد از ان ارائه می دهد‬ ‫نظر نمایندگان را برای گرفتن رای اعتماد جلب کند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درباره اینکه ایا امکان دارد با انتخاب مدرس‬ ‫خیابانی به عنوان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تفکیک‬ ‫این وزارتخانه هم در دستور کار قرار بگیرد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫تا پایان عمر دولت‪ ،‬کمتر از یک سال زمان باقی است و‬ ‫فرصتی برای این اقدام وجود ندارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم فسا با ابراز امیدواری از اینکه برنامه های‬ ‫وزیر پیش��نهادی موجب اقناع نمایندگان ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت نتیج��ه تجمیع چند‬ ‫وزارتخانه ب��وده و از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر این وزارتخانه ماموریت های مهمی در بازار‪،‬‬ ‫بازرگان��ی داخل��ی و خارجی‪ ،‬تامی��ن نیازهای ضروری‬ ‫مردم‪ ،‬صنایع خودرو‪ ،‬فوالد‪ ،‬اصناف و‪ ...‬دارد که اهمیت‬ ‫ان را برای مجلس‪ ،‬دولت و مردم دوچندان می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه کافی در حوزه صنعت و معدن‬ ‫حس��ن لطفی‪ ،‬عض��و کمیس��یون اجتماعی مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری‬ ‫ب��رای تصدی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��ابقه و‬ ‫تجرب��ه کافی در حوزه های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را‬ ‫دارد و گزینه مناسبی برای این وزارتخانه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ن لطفی اظه��ار کرد‪ :‬باتوجه به‬ ‫اینکه گزینه پیشنهادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫م��درس خیابانی تجربه و مس��ئولیت های مفید در این‬ ‫حوزه برعهده داش��ته و در مدت ‪۳‬ماهه سرپرستی خود‬ ‫به خوبی توانس��ته مجموع��ه را اداره کند به نظر گزینه‬ ‫مناسبی است‪.‬‬ ‫‹ ‹کالم اخر‬ ‫حس��ین م��درس خیابانی که ب��رای بیش از ‪۲‬‬ ‫م��اه ب هعنوان سرپرس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت فعالیت کرده‪ ،‬درنهای��ت ب هعنوان وزیر‬ ‫پیش��نهادی ازس��وی حس��ن روحانی به مجلس‬ ‫معرفی ش��د تا بتواند روز چهارشنبه رای اعتماد‬ ‫نمایندگان مجل��س یازدهم را به دس��ت اورد‪ .‬او‬ ‫در زمان وزارت رضا رحمانی‪ ،‬در س��مت قائم مقام‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت فعالیت می کرد‪.‬‬ ‫همچنین مدیرکلی دفت��ر تنظیم بازار‪ ،‬مدیرکلی‬ ‫تامین و توزیع کاال‪ ،‬مدیرعاملی ش��رکت سیمان‬ ‫غ��رب‪ ،‬مدیرعاملی ش��رکت س��یمان فیروزکوه و‬ ‫تمدیره ش��رکت سیمان شاهرود‬ ‫عضویت در هیا ‬ ‫را در سوابق کاری خود دارد‪.‬‬ ‫به ب��اور برخی کارشناس��ان عملک��رد مدرس‬ ‫خیابان��ی در وزارتخانه انقدر مثبت بوده که باعث‬ ‫ش��ده رئیس جمهوری از بین گزینه های مختلف‬ ‫او را انتخاب کن��د‪ .‬فراتر از توانمندی ها و کارنامه‬ ‫کاری خیابانی‪ ،‬کارشناسان باور دارند وزیر جدید‬ ‫در وزارتخانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باتوجه به‬ ‫زم��ان کمی که دارد باید در راس��تای برنامه های‬ ‫بلندم��دت عمل ک��رده و دیگر دس��ت به تعریف‬ ‫طرح های جدید نزند؛ به عبارتی کارشناسان تاکید‬ ‫دارند که مدرس خیابان��ی باید بر توانمندی های‬ ‫حوزه مع��دن تمرکز ک��رده و بتوان��د برنامه ها و‬ ‫اهداف ‪ ۸‬ساله دولت حسن روحانی و فراتر از ان‬ ‫برنامه های توسعه را عملیاتی کند تا بتوانیم شاهد‬ ‫رشد اقتصادی در حوزه معدن باشیم‪.‬‬ ‫درخواهیم یافت که انبارهای محصول پرتکرار مصرف داخل که‬ ‫به طور معمول با هدف خاص یا سفارش��ی ازسوی مشتری تولید‬ ‫و دپو شده اند‪ ،‬اغلب اس��تاندارد صادراتی ندارند؛ بنابراین انتظار‬ ‫می رود قیمت تمام ش��ده روز به روز افزایش یابد و تنوع خاصی‬ ‫هم در تولیدات مشاهده نشود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در صورتی که این‬ ‫روند ادامه یابد متاسفانه واحدهای فراوری روبه تعطیلی رفته و‬ ‫ش��اهد کاهش اشتغال خواهیم بود‪ ،‬این در حالی است که تعداد‬ ‫کثی��ری از این واحدهای هنوز به فکر فروش محصول در داخل‬ ‫خواهند بود و توسعه صادرات پیشرفتی نخواهد کرد‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1584‬‬ ‫پیاپی ‪2902‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ون برقی فولکس واگن‪ ،‬وانت هم می شود‬ ‫ون برقی «ایی باس��ی» زیباترین و تحس��ین برانگیزترین‬ ‫ون فولکس واگنی است که خود فولکس ان را نساخته است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬مردم منتظر هس��تند سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫میالدی(‪ ۱۴۰۰‬خورش��یدی) وارد بازار ش��ود‪ ،‬زیرا بسیاری‬ ‫از ش��رکت ها عرضه محصول خود را به سال ‪ ۲۰۲۱‬موکول‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬ام��ا از جمل��ه چیزهایی که س��ال ‪ ۲۰۲۱‬با خود‬ ‫ب��ه ارمغان م��ی اورد‪ ،‬ون یا مینی بوس برقی «ایی باس��ی»‬ ‫گروه خودروس��ازی فولکس واگن اس��ت که با ملحق شدن‬ ‫برن��د «الکتری��ک برندز» ب��ه این گروه عرضه خواهد ش��د‪.‬‬ ‫الکتریک برندز ابتدا با تولید اسکوترهای برقی از اواخر سال‬ ‫‪ )۱۳۹۷(۲۰۱۸‬پ��ا به عرصه تولید گذاش��ت و بعد تصمیم‬ ‫گرف��ت نواورانه ترین خودرو س��بک هم��ه کاره برقی را به‬ ‫جه��ان عرضه کن��د‪ .‬از ظاهر امر پیداس��ت الکتریک برندز‪،‬‬ ‫اهداف بزرگی تعریف کرده و به انها هم رس��یده است‪ .‬البته‬ ‫خ��ود فولکس واگن مدت هاس��ت وع��ده داده ونی با همین‬ ‫مش��خصات عرضه خواهد کرد‪ ،‬ام��ا هنوز این اتفاق نیفتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قرار داد‪ .‬اصال می توان فرمان را روی داش��بورد از راس��ت به‬ ‫چپ کش��ید و برعکس‪ .‬دلیل ان هم این اس��ت که فرمان و‬ ‫پدال های خودرو به صورت مکانیکی به اجزای دیگر خودرو‬ ‫وصل نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشخصات مینی ون‬ ‫شاس��ی «ای��ی باس��ی» دو حال��ت دارد یکی مخصوص دش��ت و در‬ ‫اصطالح افرود است و دومین شاسی ان مخصوص مسیرهای شهری‬ ‫خواهد بود‬ ‫‹ ‹خودرویی دوکاره‬ ‫از ویژگی های ایی باس��ی این است که با معماری مادوالر‬ ‫تولید می ش��ود برای مثال شاس��ی ان دو حالت دارد یکی‬ ‫مخص��وص دش��ت و در اصطالح افرود اس��ت و دوم اینکه‬ ‫شاس��ی ان مخصوص مسیرهای ش��هری خواهد بود‪ .‬چون‬ ‫معماری ان مدوالر اس��ت‪ ،‬به راحتی می توان از ان به عنوان‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مینی ون یا وانت اس��تفاده ک��رد؛ یعنی به راحتی به یکدیگر‬ ‫تبدیل می شوند‪ .‬باز هم به دلیل انکه مدوالر است به راحتی‬ ‫می ت��وان ان را راس��ت فرمان یا چپ فرمان ک��رد‪ .‬به بیان‬ ‫ساده تر وقتی وارد انگلستان می شوید که فرمان ان در سمت‬ ‫راس��ت خودرو قرار دارد می توانید ان را راست فرمان کنید‪.‬‬ ‫حتی می توان فرمان ان را وسط بین صندلی راننده و شاگرد‬ ‫فرقی ندارد که استایل بدنه را کدام انتخاب کرده باشید‪،‬‬ ‫بات��ری ‪ ۱۰‬کیلووات س��اعت برای طی مس��افت ‪ ۱۲۴‬مایل‬ ‫(ح��دود ‪ ۲۰۰‬کیلومتر) به ازای هر بار ش��ارژ کافی اس��ت‪.‬‬ ‫البته امکان نصب پنل های خورش��یدی روی سقف ان برای‬ ‫افزای��ش پیمای��ش وجود دارد و ترمز ان از نوعی اس��ت که‬ ‫باتری را دوباره ش��ارژ می کند‪ .‬اگر بسته باتری ‪ ۳۰‬کیلووات‬ ‫س��اعتی هم برای ان خریداری کنی��د پیمایش به ازای هر‬ ‫بار ش��ارژ را به ‪ ۳۷۳‬مای��ل (‪ ۶۰۰‬کیلومتر) و با افزودن پنل‬ ‫خورشیدی به ‪ ۴۹۷‬مایل (‪ ۸۰۰‬کیلومتر) می رسد‪.‬‬ ‫این ون طوری طراحی شده که می توان باتری خالی شده‬ ‫را در ایستگاه های خاص با باتری پر تعویض کرد‪ .‬این خودرو‬ ‫همه کاره ‪ ۲۰‬اسب بخار توان و ‪ ۷۳۷‬پوندفوت گشتاور دارد‬ ‫و خ��ود ون بی��ن ‪ ۹۹۲‬تا ‪ ۱۳۲۲‬پون��د وزن دارد و می تواند‬ ‫‪ ۲۲۲۰‬پوند (حدود یک تن) بار عالوه بر سرنش��ینان را هم‬ ‫جابه جا کند‪.‬‬ ‫قیمت ان هم منطقی است و از پایه قیمتی ‪ ۱۸.۲۷۳‬دالر‬ ‫شروع می شود و بسته به امکانات مثل امکانات کمپ و اردو‬ ‫تا ‪ ۳۳.۳۰۹‬دالر هم می رسد‪.‬‬ ‫تحول در بازار نفت‬ ‫امس��ال که ش��یوع ویروس کرونا باعث س��قوط تقاضا و قیمت ها‬ ‫ش��د‪ ،‬س��ال دش��واری برای نفت بوده و نفت هنوز از این دوره سیاه‬ ‫خارج نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اگرچه تقاضا و قیمت های نفت تا حدودی بهبود‬ ‫پیدا کرده‪ ،‬اما روند افزایشی انها در حال ضعیف شدن است و بازار در‬ ‫بحبوحه پیامدهای اقتصادی سنگین شیوع پاندمی ویروس کرونا به‬ ‫سمت رکود می رود‪ .‬در این اوضاع دیگر تولید نفت کفاف هزینه های‬ ‫ان را نمی دهد اما وضعیت فعلی نفت تماما به دلیل پاندمی نیست‪.‬‬ ‫در یک دهه گذش��ته ش��رکت های نفتی که از استخراج نفت در‬ ‫میادینی که کش��ف کرده بودند‪ ،‬س��ود می بردند‪ ،‬به ش��رکت های‬ ‫نفت و گاز تبدیل ش��دند و اکنون بار دیگر دس��تخوش تغییر ش��ده‬ ‫و به ش��رکت های انرژی تبدیل شده اند‪ .‬جدیدترین گزارش شرکت‬ ‫ش��ل نش��ان می دهد تقریبا نیمی از تولید این شرکت‪ ،‬گاز طبیعی‬ ‫بوده اس��ت درحالی که در سال ‪ ۲۰۰۵‬س��هم گاز طبیعی در تولید‬ ‫این ش��رکت کمتر از ‪ ۴۰‬درصد بود‪ .‬س��ود شرکت های بزرگ نفتی‬ ‫اکنون در تجارت اس��ت نه اس��تخراج و پاالیش‪ .‬البته شرکت هایی‬ ‫مانند ش��ل تولید نفت را متوقف نمی کنند اما نفت اهمیت کمتری‬ ‫پیدا خواهد کرد‪ ،‬زیرا جهان به میزان فزاینده به س��مت اش��کالی از‬ ‫ان��رژی می رود ک��ه االیندگی کربن کمتری دارند‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫این ش��رکت ها تمرکز بیش��تری روی گاز طبیعی‪ ،‬ب��رق و احتماال‬ ‫هی��دروژن پیدا کرده اند‪ ،‬توانایی انها ب��رای محدود کردن ضرر در‬ ‫کسب وکار اصلی شان از طریق سود تجارت‪ ،‬احتماال به شدت محدود‬ ‫خواهد شد‪ .‬این روند همسو با گرایش جهانی به سوی اقتصاد عاری‬ ‫از کربن اس��ت که اختالالت ناش��ی از ش��یوع کرونا ان را به میزان‬ ‫قابل توجهی برجس��ته کرده اس��ت‪ .‬اختالل غیرقابل پیش بینی که‬ ‫کرونا در فعالیت صنعت جهانی انرژی ایجاد کرد باعث ش��د س��ران‬ ‫جهان گزینه های ش��ان برای یک اینده سبزتر را مورد بازنگری قرار‬ ‫دهند‪ .‬مجمع جهانی اقتصاد قویا خواس��تار توس��عه یک نظم انرژی‬ ‫ذخایر ارزی همسایگان ایران‬ ‫عربس��تان بیش��ترین میزان ذخایر ارزی را در بین همسایگان ایران‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬داده های جمع اوری ش��ده از س��وی موسسه‬ ‫سی ای سی سی نشان می دهد در بیشتر کشورهای عرب حوزه جنوب‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬میزان ذخایر ارزی در مقایس��ه با ماه های قبلی روندی‬ ‫نزولی داش��ته اس��ت که دلیل اصلی ان‪ ،‬کاهش درامدهای دولتی و‬ ‫تزریق ارز به بازار برای کاهش نوسان ها بوده است‪ .‬کاهش قیمت نفت‬ ‫در بازارهای جهانی نیز یکی دیگر از دالیلی اس��ت که باعث این روند‬ ‫نزولی بوده است‪.‬‬ ‫عربستان‪ :‬تا پایان ژوئن(خرداد) میزان ذخایر ارزی عربستان معادل‬ ‫‪ ۴۳۵‬میلیارد و ‪ ۸۰۵‬میلیون دالر بوده که این رقم در مقایس��ه با ماه‬ ‫قبل‪ ،‬یک میلیارد و ‪ ۹۹۵‬میلیون دالر کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬طی بازه‬ ‫زمانی ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۲۰‬میالدی(‪ ۱۳۷۹‬تا ‪ ۱۳۹۹‬خورشیدی) بیشترین‬ ‫رکورد ثبت شده ذخایر ارزی در این کشور مربوط به اوت ‪(۲۰۱۴‬مرداد‬ ‫‪ )۱۳۹۳‬ب��ا ‪ ۷۳۱‬میلی��ارد و ‪ ۲۱۷‬میلیون دالر و پایین ترین کورد ثبت‬ ‫ش��ده نیز مربوط به س��پتامبر ‪(۲۰۰۲‬شهریور ‪ )۱۳۸۱‬با ‪ ۳۷‬میلیارد و‬ ‫تقاضا برای ماسک‬ ‫و جهش صادرات چین‬ ‫داده های اداره کل گمرک چین نش��ان داد در ژوئیه(تیر) صادرات‬ ‫این کشور به لحاظ دالری ‪ ۷.۲‬درصد رشد کرده است که این خیلی‬ ‫از انچه انتظار می رفت‪ ،‬باالتر است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬داده های اداره کل گمرک چین نشان داد در ژوئیه‬ ‫صادرات این کشور به لحاظ دالری ‪ ۷.۲‬درصد رشد کرده است که این‬ ‫خیلی از انچه انتظار می رفت‪ ،‬باالتر بود‪ .‬این در حالی بود که واردات‬ ‫چین در این ماه ‪ ۱.۴‬درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته بود‪.‬‬ ‫این افزایش صادرات ناش��ی از رشد تقاضای جهانی برای کاالهای‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬ماس��ک و کاالهای پزش��کی‪ ،‬دارو و س��ایر موارد مورد‬ ‫اس��تفاده در قرنطینه کرونا بوده اس��ت‪ .‬این جهش صادرات به دنبال‬ ‫عملکرد فراتر از انتظار تجارت چین در ژوئن(خرداد) اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫در م��اه ژوئن صادرات چین دوباره به رش��د بازگش��ت و ‪ ۰.۵‬درصد‬ ‫نسبت به سال قبل باال امد‪ .‬واردات چین هم در ان دوره ‪ ۲.۷‬درصد‬ ‫رشد کرد‪ .‬تراز تجاری چین در ژوئیه از ‪ ۴۶.۴۲‬میلیارد دالر ژوئن‪ ،‬به‬ ‫‪ ۶۲.۳۳‬میلیارد دالر افزایش یافت‪ .‬مارتین راسموس��ن‪ ،‬اقتصاددانان‬ ‫کپیتال اکونومیکس‪ ،‬می گوید‪ :‬بیش��تر این جهش صادرات مربوط به‬ ‫ماسک‪ ،‬لوازم پزشکی و تجهیزات مربوط به کار از خانه است‪.‬‬ ‫‪ ۴۲۴‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫امارات‪ :‬تا پایان ژوئن میزان ذخایر ارزی امارات معادل ‪ ۹۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۰۶‬میلیون دالر بوده که این رقم در مقایسه با ماه قبل‪ ،‬یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬طی ب��ازه زمانی ‪ ۱۹۷۳‬تا‬ ‫‪ ۱۳۵۲(۲۰۲۰‬تا ‪ )۱۳۹۹‬بیش��ترین رکورد ثبت ش��ده ذخایر ارزی در‬ ‫ای��ن کش��ور مربوط به فوریه ‪(۲۰۲۰‬بهم��ن ‪ )۱۳۹۹‬با ‪ ۱۰۹‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵.۲‬میلی��ون دالر و پایین ترین کورد ثبت ش��ده نی��ز مربوط به ژوئن‬ ‫‪(۱۹۷۳‬خرداد ‪ )۱۳۵۲‬با ‪ ۵۴‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫قطر‪ :‬تا پایان ژوئن میزان ذخایر ارزی قطر معادل ‪ ۳۷‬میلیارد و ‪۴۷۵‬‬ ‫میلیون دالر بوده که این رقم در مقایسه با ماه قبل‪ ۷۲ ،‬میلیون دالر‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬طی بازه زمانی ‪ ۱۹۶۶‬تا ‪ ۱۳۴۴(۲۰۲۰‬تا ‪)۱۳۹۹‬‬ ‫بیش��ترین رکورد ثبت شده ذخایر ارزی در این کشور مربوط به نوامبر‬ ‫‪(۲۰۱۴‬اب��ان ‪ )۱۳۹۳‬ب��ا ‪ ۴۵‬میلیارد و ‪ ۴۵۶‬میلیون دالر و پایین ترین‬ ‫کورد ثبت شده نیز مربوط به ژوئن ‪ )۱۳۴۶(۱۹۶۷‬با ‪ ۵‬میلیارد و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫جدید ش��ده اس��ت‪ .‬به عالوه س��ران جهان پاندمی ویروس کرونا را‬ ‫فرصتی می بینند تا به مش��کالت بزرگ دیگر مانند تغییرات جوی‬ ‫بپردازند‪ .‬س��ازمان ملل متحد‪ ،‬اژان��س بین المللی انرژی و اتحادیه‬ ‫اروپا از جمله این دس��ته هس��تند که درحال حاضر سرگرم طراحی‬ ‫بس��ته های محرک سبز هس��تند و حتی ده ها شرکت بزرگ هم به‬ ‫حمایت از تدابیر مشوق انرژی سبز برخاسته اند‪.‬‬ ‫ش��رکت های نفتی ب��زرگ به ویژه در اروپا قب��ول دارند که افول‬ ‫س��وخت های فس��یلی مرس��وم تا ح��دودی انه��ا را از پیامدهای‬ ‫س��قوط قیمت های نفت در اوریل نج��ات داد‪ .‬تجارت کمک کرده‬ ‫شرکت های نفتی اروپایی از وضعیت اسفناکی که همتایان امریکایی‬ ‫تولیدکنن��ده نفت انها در ماه های اخیر پیدا کرده اند مصون بمانند‪.‬‬ ‫ش��رکت رویال داچ شل با وجود کاهش ‪ ۷‬درصدی تولید نفت و گاز‬ ‫در ‪ ۳‬ماهه دوم امس��ال‪ ،‬توانس��ت سود مالی گزارش کند‪ .‬در مقابل‬ ‫شورون امریکا بدترین ‪ ۳‬ماهه مالی خود در ‪ ۳‬دهه اخیر را گزارش‬ ‫ک��رد و هش��دار داد پاندمی کووید ‪ ۱۹‬همچن��ان به درامدهای این‬ ‫شرکت ضربه خواهد زد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش اویل پرایس‪ ،‬نکته روشن این است که غول های‬ ‫نفت��ی برای بقا باید متحول ش��وند و حتی اگر این تحول به معنای‬ ‫تبدیل ش��دن به ش��رکت های بازرگانی بزرگ یا حتی شرکت های‬ ‫تجدیدپذیر بزرگ باشد‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۳۳‬میلیارد دالری فولکس واگن‬ ‫مصرف کنن��دگان امریکای��ی ‪ ۹.۸‬میلی��ارد دالر خس��ارت از‬ ‫فولکس واگن به دلیل رسوایی دیزلی دریافت می کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫سایپانیوز‪ ،‬کمیسیون تجارت فدرال امریکا فولکس واگن را محکوم‬ ‫به پرداخت ‪ ۹.۸‬میلیارد دالر به خس��ارت دیدگان محصوالت این‬ ‫شرکت کرد و حاال فولکس واگن یا باید ‪ ۵۵۰‬هزار خودرو االینده‬ ‫دیزلی فروخته شده به بازار امریکا از سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی(‪۱۳۹۴‬‬ ‫خورش��یدی) به بعد را خریداری کند یا انکه انها را تعمیر کند‪.‬‬ ‫فولکس واگ��ن اعتراف کرده که در نرم افزارهای مصرف س��وخت‬ ‫ط��وری دس��تکاری کرده که مصرف ای��ن خودروها را پایین تر از‬ ‫اندازه واقعی نشان می داده است‪.‬‬ ‫تقریب��ا ‪ ۸۶‬درصد مصرف کنندگان محص��والت فولکس واگن‬ ‫در امری��کا تصمیم دارند خودروهای این ش��رکت را پس بدهند‬ ‫ی��ا ب��ه لیزینگ این خودروه��ا پایان دهند و عالق��ه ای به تعمیر‬ ‫ندارند‪ .‬فولکس واگن بیش از ‪ ۹.۵‬میلیارد دالر به مصرف کنندگان‬ ‫پرداخ��ت کرده و رابرت ب��وش‪ ،‬بزرگ ترین تامین کننده قطعات‬ ‫ب��ه خودروه��ای دیزلی فولکس واگن هم ت��ا کنون ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫دالر غرامت پرداخته اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬در مجموع تا به حال‬ ‫به گروه خودروس��ازی فولکس از ابتدای این رس��وایی تا به حال‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬میلیارد یورو (‪ ۳۳.۳‬میلیارد دالر) اس��یب زده اس��ت‪.‬‬ ‫بیش��تر خودروهای مشکل دار این برند‪ ،‬قوای محرکه گازوئیلی با‬ ‫حجم موتور ‪ ۲‬لیتری بوده اند و فولکس حاضر است بین ‪ ۵۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰۰۰‬دالر به خودروهای لیزینگی غرامت بپردازد‪.‬‬ ‫این رس��وایی دیزلی فقط به فولکس واگن اس��یب نزده است‪،‬‬ ‫بلک��ه از ان مهم ت��ر به نگاه مردم ب��ه خودروهای گازوئیلی و بازار‬ ‫خودروهای سواری دیزلی اسیب جدی وارد کرد‪.‬‬ ‫در سال ‪۲۰۱۷‬میالدی(‪۱۳۹۶‬خورش��یدی) رای دادگاه علیه‬ ‫فولکس واگ��ن فق��ط ادع��ای نادرس��ت درباره می��زان مصرف و‬ ‫االیندگی دیزلی نبود‪ ،‬بلکه این شرکت به کالهبرداری‪ ،‬ممانعت‬ ‫از اج��رای عدال��ت و صدور بیانیه های غلط ان��داز به ‪ ۴.۳‬میلیارد‬ ‫دالر محکوم شد‪.‬‬ ‫استفاده چین از کرونا در مقابل امریکا‬ ‫براس��اس مرحله نخس��ت توافق تجاری میان پکن و واشنگتن‪،‬‬ ‫چی��ن موافقت کرده بود ‪ ۲۵.۳‬میلی��ارد دالر خرید انرژی از امریکا‬ ‫داش��ته باشد اما امار نش��ان می دهد واردات نفت خام‪ ،‬گاز طبیعی‬ ‫و زغ��ال س��نگ متالورژیک امریکایی تا پای��ان ژوئن فقط به ‪۱.۲۹‬‬ ‫میلیارد دالر رسیده شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پکن در مرحله نخس��ت توافق تجاری متعهد‬ ‫شده بود خرید محصوالت انرژی امریکا را در مقایسه با ‪ ۹.۱‬میلیارد‬ ‫دالر در سال ‪ )۱۳۹۶(۲۰۱۷‬به ‪ ۵۲.۴‬میلیارد دالر در مدت دو سال‬ ‫اینده افزایش دهد‪ .‬این توافق چین را ملزم کرده بود ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر کاالهای امریکایی در مدت دو سال اینده وارد کند‪ .‬اما اکنون‬ ‫کامال روشن شده که چین قصد دارد از پاندمی کووید ‪ ۱۹‬به عنوان‬ ‫بهان��ه ای ب��رای طفره رفتن از عمل به تعهداتش اس��تفاده کند که‬ ‫بی تردید مایه خشم دولت ترامپ خواهد شد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش رویترز‪ ،‬درحالی که تحت مرحله نخست توافق‬ ‫تجاری قرار بود خرید نفت خام چین از امریکا به میزان قابل توجهی‬ ‫افزایش پیدا کند‪ ،‬چین در نیمه نخست سال ‪ ۲۰۲۰‬فقط ‪ ۴۵‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۳‬بشکه در روز نفت از امریکا وارد کرد که نصف واردات ‪ ۸۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۵۳‬بشکه در روز در مدت مشابه سال ‪ ۲۰۱۹‬بود‪.‬‬ ‫براس��اس براورد تحلیلگران ش��رکت وود مک کنزی‪ ،‬چین باید‬ ‫برای عمل به تعهداتش ‪ ۱.۵‬میلیون بشکه در روز نفت امریکا را در‬ ‫س��ال های ‪ ۲۰۲۰‬و ‪ ۲۰۲۱‬وارد کند‪ .‬این رقم به دلیل ریزش قیمت‬ ‫نفت از یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در این بین اما لی از موسسه رفینیتیو می گوید واردات نفت چین‬ ‫از امری��کا در ژوئی��ه(دی) افزایش پیدا کرد و در اوت(مرداد) ممکن‬ ‫است به رکورد ‪ ۱.۰۱‬میلیون بشکه در روز صعود کند‪ ،‬اما باال ماندن‬ ‫س��طح ذخایر نفت و حاشیه سود ضعیف پاالیش باعث خواهد شد‬ ‫روند واردات نفت در ‪ ۳‬ماهه سوم سال ‪ ۲۰۲۰‬دوباره اهسته شود‪.‬‬ ‫واردات ‪ LNG‬چین از امریکا وضعیت بهتری داش��ت و تا پایان‬ ‫ژوئن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه برابر شد و به ‪۸۷۸‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۷۵۴‬تن رس��ید‪ .‬با این حال قیم��ت ضعیف گاز طبیعی به‬ ‫معنای ان است که تنها ارزش این خرید در مقایسه با سال گذشته‬ ‫دو برابر ش��ده است‪ .‬امار اداره اطالعات انرژی امریکا نشان می دهد‬ ‫که امریکا دو میلیون و ‪ ۸۳۶‬هزار و ‪ ۳۲۷‬فوت مکعب گاز طبیعی و‬ ‫یک میلیون و ‪ ۸۱۹‬هزار و ‪ ۳۸۶‬فوت مکعب ‪ LNG‬در سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫صادر کرد‪ .‬امار اخیر واردات ‪ LNG‬چین نش��ان می دهد که فقط‬ ‫حدود ‪۵‬درصد واردات امریکایی داشته است‪.‬‬ ‫چی��ن بدون تردید به پیامدهای منفی کووید ‪ ۱۹‬به عنوان دلیل‬ ‫عدم اجرای تعهداتش اش��اره خواهد کرد‪ ،‬اما مطمئنا ترامپ قبول‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش اویل پرایس‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا در ماه مه‬ ‫تهدی��د کرده بود اگر چین ب��ه تعهداتش برای خرید ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر کاال و خدمات امریکایی عمل نکند‪ ،‬به مرحله نخس��ت توافق‬ ‫تجاری پایان خواهد داد‪ .‬این اظهارات ترامپ در اوج کرونا در چین‬ ‫انجام ش��د و مطمئنا اکنون که وضعیت کووید ‪ ۱۹‬در این کش��ور‬ ‫به میزان قابل توجهی بهبود پیدا کرده اس��ت ترامپ برای عمل به‬ ‫تهدید خود تردید نخواهد کرد‪.‬‬ ‫باوج��ود تش��دید تنش های پکن‪-‬واش��نگتن‪،‬‬ ‫ژپن��گ موتورز‪ ،‬رقیب چینی تس�لا‪ ،‬درخواس��ت‬ ‫خ��ود برای عرضه س��هام این ش��رکت در بورس‬ ‫سهام نیویورک را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬ژپنگ موت��ورز‪ ،‬رقیب چینی‬ ‫تس�لا‪ ،‬درخواس��ت خود برای عرضه س��هام این‬ ‫شرکت در بورس سهام نیویورک را به ثبت رساند‬ ‫ت��ا به یکی دیگر از خودروس��ازان الکتریکی چین‬ ‫تبدیل ش��ود که باوجود تشدید تنش های پکن‪-‬‬ ‫واش��نگتن‪ ،‬به دنبال فروش س��هام خود در امریکا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این س��ازنده خودرو الکتریک��ی که مقر ان در‬ ‫گوان��ژو اس��ت‪ ،‬از س��وی دو غول ب��زرگ چینی‪،‬‬ ‫علی بابا و شیائومی پشتیبانی می شود‪ .‬این شرکت‬ ‫درخواس��ت خود برای ورود به بازار س��هام امریکا‬ ‫را در کمیس��یون اوراق و ب��ورس امری��کا به ثبت‬ ‫رس��انده اس��ت‪ .‬در چند هفته اخیر گمانه زنی ها‬ ‫درباره عرضه اولیه سهام ژپنگ موتورز باال گرفته‬ ‫است‪ .‬برخی می گویند احتمال ان وجود دارد که‬ ‫این ش��رکت قبل از عرضه عمومی سهام خود در‬ ‫بازار چین‪ ،‬عرضه اولیه ان را در امریکا انجام دهد‪.‬‬ ‫انتظ��ار می رود در ای��ن عرضه اولیه ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دالر سرمایه گذاری جمع اوری شود‪.‬‬ ‫برنامه ه��ای عرضه اولیه ژپنگ مش��ابه همتای‬ ‫چینی ان لی اتو اس��ت که ماه گذش��ته با عرضه‬ ‫اولیه س��هام خود تحت ش��اخص ن��زدک امریکا‬ ‫توانس��ت ‪ ۱.۱‬میلیارد دالر سرمایه گذاری کسب‬ ‫کند‪ .‬از زمان عرضه اولیه س��هام لی اتو در نزدک‪،‬‬ ‫ارزش سهام ان بیش از ‪ ۵۰‬درصد جهش کرده و‬ ‫به بیش از ‪ ۱۴‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫روند افزایشی‬ ‫سن خودروها‬ ‫از ه��ر ‪ ۴‬خ��ودرو در امریکا‪ ،‬یک خودرو بیش از‬ ‫‪ ۱۶‬سال عمر دارد و واقعیت این است که متوسط‬ ‫عمر خودروها در این کش��ور به شکل بی سابقه ای‬ ‫در حال افزایش است‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬موسسه ‪IHS Markit‬‬ ‫در امری��کا عهده دار ثب��ت و رهگیری خودروهای‬ ‫پ�لاک ش��ده در هم��ه ایالت های امریکاس��ت و‬ ‫می گوید متوس��ط عمر خودروها در امریکا به رقم‬ ‫بی سابقه ‪ ۱۱.۹‬س��ال رسیده که دلیل ان حضور‬ ‫رقم بسیار باالیی از خودروهای سواری و وانت های‬ ‫ساخت پیش از سال ‪ )۱۳۸۴(۲۰۰۵‬است‪.‬‬ ‫در ده��ه ‪ ۱۹۹۰‬از یک خودرو حداکثر تا ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار کیلومتر کار می کشیدند اما حاال بعد از ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار کیلومت��ر تازه خودروها عمر دوباره به عنوان‬ ‫دست دوم پیدا می کنند‪.‬‬ ‫ی��ک تحلیلگر در این ح��وزه می گوید‪« :‬اینکه‬ ‫عمر متوس��ط خودروه��ا افزایش یافت��ه به بهتر‬ ‫ش��دن کیفیت خودروها ربط دارد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫خودروهایی که به بازار عرضه می ش��وند به قدری‬ ‫راحت و بی دردسر شده اند که مردم این خودروها‬ ‫را بیشتر نزد خود نگه می دارند‪».‬‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۹(۲۰۲۰‬چهارمین س��ال متوالی‬ ‫اس��ت که عمر متوس��ط خودروها در امریکا روند‬ ‫افزایش��ی خود را حفظ کرده است‪ .‬البته این روند‬ ‫ب��ا ف��راز و نش��یب مختصر‪ ،‬روندی اس��ت که دو‬ ‫دهه ش��کل گرفته و ادامه دارد‪ .‬یک دهه گذشته‬ ‫متوسط عمر خودروها حدود ‪ ۱۰.۶‬سال بود‪ .‬پیش‬ ‫از ‪ )۱۳۸۱(۲۰۰۲‬متوسط عمر خودروها کمتر از‬ ‫‪ ۹.۶‬س��ال ب��ود‪ .‬با ادامه حضور وی��روس کرونا در‬ ‫زندگی مردم تعداد بیش��تر از انها مشاغل خود را‬ ‫از دست می دهند و همین عامل هم باعث می شود‬ ‫کمتر به فکر نوسازی خودروهای خود باشند و به‬ ‫احتم��ال زیاد افزایش متوس��ط عمر خودروها در‬ ‫سال های اینده هم باالتر خواهد رفت‪.‬‬ ‫یک عامل دیگر هم این است که برخی از مردم‬ ‫از س��ر ناچاری خودرو فعلی خود را می فروشند تا‬ ‫یک خودرو دس��ت دوم با قیمت کمتر خریداری‬ ‫کنن��د‪ .‬بعداز ش��یوع کرونا‪ ،‬رون��ق خریدوفروش‬ ‫خودروهای دس��ت دوم هم بیش��تر ش��ده‪ ،‬چون‬ ‫شرکت های اجاره دهنده خودرو مجبور به فروش‬ ‫ناوگان خودروهای خود شده اند‪.‬‬ ‫درحال حاضر رق��م خودروهای در حال تردد و‬ ‫پالک شده در امریکا از جمله سواری‪ ،‬شاسی بلند‬ ‫و وان��ت به رقم سرس��ام اور ‪ ۲۸۰‬میلیون خودرو‬ ‫رس��یده است‪ .‬سال ‪ ۲۰۲۰‬هم حدود ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫خ��ودرو نو به ان اضافه خواهد ش��د‪ .‬البته همین‬ ‫تعداد هم از گردونه خارج شده و در مسیر بازیافت‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫واکنش ترکیه‬ ‫به ریزش لیر‬ ‫رئیس جمهوری ترکیه روند نزولی ارزش پول ملی کشورش را موقتی دانست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پس از انکه ارزش لیر در مقابل دالر امریکا به پایین ترین سطح‬ ‫تاریخ خود رس��ید‪ ،‬رجب طیب اردوغان‪ ،‬رئیس جمهوری این کشور در واکنش‬ ‫به ان گفت که اقتصاد ترکیه قوی تر از قبل از بحران فعلی بیرون خواهد امد و‬ ‫نوسانات اخیر لیر در مقابل دالر و یورو مسئله ای موقتی خواهد بود‪ .‬لیر ترکیه‬ ‫پنجشنبه هفته قبل فقط در یک روز ‪۳‬درصد ارزش خود را از دست داد و نرخ‬ ‫برابری هر دالر به ‪ ۷.۲۹‬لیر و نرخ برابری هر یورو به ‪ ۸.۶۴‬لیر رسید که در طول‬ ‫تاریخ معاصر این کشور بی سابقه بوده است‪ .‬اردوغان که در شهر استانبول سخن‬ ‫می گفت با اشاره به اینکه وضعیت بهتر خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬در مقایسه با دیروز‪،‬‬ ‫ما قوی تر هس��تیم و فردا حتی از امروزمان نیز نیرومندتر خواهیم بود‪ .‬پیش از‬ ‫این نیز کارشناسان و نهادهای بین المللی هشدار داده بودند اگر ترکیه نتواند به‬ ‫منابع ارزی جدیدی دست پیدا کند باید منتظر پیامدهای شدیدی در بازار ارز‬ ‫باشد به ویژه حاال که کاهش های متوالی نرخ بهره در این کشور بر توانایی بانک‬ ‫مرکزی برای اجرای سیاست های حمایتی تاثیر زیادی گذاشته است‪ .‬ارزش پول‬ ‫ملی ترکیه از سال ‪ )۱۳۹۷(۲۰۱۸‬تاکنون ‪ ۴۵‬درصد در برابر اسکناس امریکایی‬ ‫تضعیف ش��ده اس��ت‪.‬اقتصاد ترکیه وابستگی زیادی به درامدهای گردشگری و‬ ‫جریانات س��رمایه ای خارجی دارد که در نتیجه شیوع کرونا‪ ،‬این جریان درامد‬ ‫ارزی دچار اس��یب جدی ش��ده است و انتظار می رود امسال این کشور نتواند از‬ ‫رکود خارج شود‪ .‬بانک مرکزی ترکیه نیز در بیانیه ای به ریزش اخیر لیر واکنش‬ ‫نشان داد و اعالم کرد از تمامی ابزارهای در اختیار خود برای حفظ نرخ برابری‬ ‫لیر و تحقق اهداف ثبات بخشی به بازارهای مالی استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫رقیب چینی تسال‬ ‫و ثبت سهام‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1584‬‬ ‫پیاپی ‪2902‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫ایا نرخ طال در ایران‬ ‫حباب دارد؟‬ ‫‹ ‹سکه حباب دارد‬ ‫باوجود تمامی این نوس��انات در بازار طالی‬ ‫جهانی و همچنی��ن در ب��ازار ارز داخلی‪ ،‬ایا‬ ‫انط��ور که ع��ده ای معتقدند در ب��ازار طالی‬ ‫ایران حباب وجود دارد؟‬ ‫محمد کشتی ارای‪ ،‬رئیس کمیسیون طال و‬ ‫جواهر اتاق اصناف تهران‪ ،‬در گفت وگو با ایرنا‬ ‫وج��ود حباب در بازار س��که را تایید کرده اما‬ ‫معتقد اس��ت خالف بازار سکه‪ ،‬در بازار طال و‬ ‫طالی اب ش��ده ایران‪ ،‬نه تنها با حباب مواجه‬ ‫نیس��تیم که ارزان تر از بازارهای جهانی ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تقاضای خرید سکه‬ ‫همچنین به گفته دبیر هیات مدیره اتحادیه‬ ‫طال و جواهر تهران‪ ،‬باوجود افزایش میانگین‬ ‫‪ ۸۲‬دالری قیم��ت اونس جهانی در یک هفته‬ ‫اخی��ر ک��ه م��رز ‪ ۲۰۰۰‬دالر را ه��م رد کرد‪،‬‬ ‫بازار س��که و طال داخلی تاثیر چندانی از این‬ ‫افزای��ش نپذیرفت و ارام پی��ش رفت‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه در طول هفت��ه اخیر تقاضا برای خرید‬ ‫سکه نیز کاهشی بود‪.‬‬ ‫نادر بذرافشان در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره‬ ‫وضعیت ی��ک هفته اخیر بازار داخلی س��که‬ ‫و ط�لا با بیان اینک��ه در ط��ول هفته ای که‬ ‫گذشت‪ ،‬قیمت اونس جهانی به طور میانگین‬ ‫ح��دود ‪ ۸۲‬دالر افزایش داش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫قیمت هر اونس جهانی از مرز ‪ ۲۰۰۰‬دالر هم‬ ‫گذشت که در طول چند سال اخیر بی سابقه‬ ‫بوده است‪ .‬به دلیل کاهش قیمت دالر در بازار‬ ‫معام�لات امری��کا‪ ،‬گس��ترش کروناویروس و‬ ‫اتفاقات جهانی همچون حادثه انفجار بیروت‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه طال در س��طح دنیا‬ ‫بیشتر ش��ده است‪ .‬پیش بینی می شد تا پایان‬ ‫س��ال میالدی‪ ،‬نرخ اون��س جهانی به ‪۲۰۰۰‬‬ ‫دالر برسد‪ ،‬اما این عوامل سبب شد این اتفاق‬ ‫زودتر و طی یک هفته اخیر بیفتد‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال ریزش قیمت‬ ‫بذرافش��ان پیش بین��ی ک��رد‪ :‬احتم��اال در‬ ‫روزهای اینده نیز بازار افزایش��ی نخواهد بود‬ ‫و این امکان وجود دارد که چنانچه قیمت ارز‬ ‫همچنان کنترل ش��ود و تقاضا به همین حد‬ ‫پایین باشد‪ ،‬قیمت ها ریزش هم داشته باشد و‬ ‫بازار ثبات پیدا کند‪.‬‬ ‫جزئیات وام‬ ‫‪۱۸‬درصدی‬ ‫سهام عدالت‬ ‫معاون امور بانکی وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت‪ :‬تمامی بانک ها توافق‬ ‫کرده اند حداقل ‪ ۵۰‬درصد ارزش روز کل س��هام عدالت را برمبنای کارت‬ ‫اعتباری در اختیار مشتریان خود بگذارند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬عب��اس معمارنژاد به همراه برخی مدیران بانکی در‬ ‫نشست خبری ارائه کارت اعتباری با وثیقه گذاری سهام عدالت نحوه ارائه‬ ‫و مکانیسم فعالیت این کارت های اعتباری را توضیح داد‪.‬‬ ‫معمارن��ژاد ضمن تاکید ب��ر اینکه خرید با این کارت ه��ای اعتباری از‬ ‫خرید امکان پذی��ر اس��ت‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬بازپرداخت این‬ ‫تمام��ی مراک��ز????‬ ‫تسهیالت ‪ ۳‬س��اله و مطابق با مصوبه شورای عالی پول و سود ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫پیش بینی شده و وثیقه این تسهیالت سهام عدالت است و مشتریان نیاز‬ ‫ب��ه ارائه هیچ ضمانت دیگر یا س��پرده گذاری پیش یا پس از دریافت وام‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر اینکه تالش بر این است که تمام فرایند اعطای این‬ ‫تسهیالت به صورت الکترونیکی انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون بانک ملی تمامی‬ ‫مراحل اعطای این تس��هیالت را برای مشتریان خود به شکل الکترونیک‬ ‫انجام می دهد‪ .‬سامانه بانک ملت هم به زودی اماده خواهد شد‪ .‬بانک های‬ ‫صادرات‪ ،‬تجارت و س��په هم در فرایند تکمیل الکترونیکی سازی تمامی‬ ‫مراحل اعطای این تسهیالت هستند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت شناس��ایی دارندگان س��هام عدالت با ارائه شماره شبای‬ ‫معتبر و فعال و همچنین ارائه یک شماره تلفن همراه به نام فرد مشمول‬ ‫در سایت سهام عدالت امکان پذیر است‪.‬‬ ‫دیوار درامدهای غیرمشاع بانک ها بلندتر می شود؟‬ ‫استراتژی اقیانوس قرمز در خط پایان‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرهاد فائز‬ ‫رقابت شکل‬ ‫گرفته در صنعت‬ ‫بانکداری کشور‪،‬‬ ‫مانع از اهتمام‬ ‫عملی بانک ها‬ ‫به این مقوله‬ ‫شده است‬ ‫با گسترش زیرساخت های ارتباطی و اینترنت در چند‬ ‫دهه گذش��ته‪ ،‬رفته رفته بانکداری س��نتی جای خود را‬ ‫ب��ه بانکداری الکترونی��ک داد و بخش زیادی از مبادالت‬ ‫و ام��ور بانکی بدون حضور فیزیکی در ش��عب‪ ،‬از طریق‬ ‫ابزاره��ای نوین بانکی انجام می ش��ود‪ .‬گذر از سیس��تم‬ ‫بانکداری سنتی به س��وی بانکداری الکترونیکی و مجهز‬ ‫شدن به سیستم های بانکداری الکترونیک مستلزم صرف‬ ‫هزینه های باالیی است که بازده ان سال ها طول خواهد‬ ‫کشید‪ .‬بر همین اساس کسب درامد در کنار ارائه خدمات‬ ‫و تسهیالت یکی از مهم ترین اولویت های سیستم بانکی‬ ‫به شمار می رود‪ .‬به گزارش‬ ‫«درامدهای مشاع» و‬ ‫«درامدهای غیرمش��اع» دو منبع کس��ب درامد بانک ها‬ ‫هس��تند‪ .‬درامدهای مش��اع به واسطه مش��ارکت با افراد‬ ‫به دست می اید که ش��امل دریافت سپرده های مدت دار‬ ‫از مشتریان‪ ،‬س��رمایه گذاری سپرده ها در کسب وکارهای‬ ‫مختلف و ارائه تس��هیالت مدت دار به مشتریان می شود‪.‬‬ ‫دس��ته ای دیگر از درامدهای بانکی نیز به واسطه دریافت‬ ‫کارمزد خدمات و ارائه مشاوره های مالی و سرمایه گذاری‬ ‫حاصل می ش��ود که در قالب درامدهای غیرمشاع جای‬ ‫می گیرد‪ .‬خدمات اعتبار اس��نادی‪ ،‬خدم��ات ضمانتنامه‬ ‫بانک��ی‪ ،‬خدمات بانک��داری الکترونی��ک‪ ،‬خدمات ارزی‪،‬‬ ‫کارمزد نگهداری اس��ناد و اوراق بهادار مشتریان‪ ،‬صدور‬ ‫انواع چک ها و‪ ...‬در زمره درامدهای غیرمش��اع هس��تند‪.‬‬ ‫به دلیل تفاوت ذاتی درامدهای مشاع و غیرمشاع‪ ،‬بانک ها‬ ‫در اغلب کش��ورهای جهان برای کس��ب درامد مطلوب‬ ‫با برنامه ریزی صحی��ح و بلندمدت به تقویت درامدهای‬ ‫غیرمشاع و کارمزدی می پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹همه جا کارمزدها پیشران اند‬ ‫انچه که تحت عن��وان درامدهای غیرمش��اع بانک ها‬ ‫بیان می ش��ود عمدتا شامل موارد درامد به دست امده از‬ ‫تسهیالت ارزی اعطاشده‪ ،‬درامد حاصل از سرمایه گذاری‬ ‫و سپرده گذاری های ارزی‪ ،‬سود حاصل از نتیجه معامالت‬ ‫ارزی‪ ،‬حق الوکال��ه ارزی‪ ،‬کارم��زد دریافتی بابت عملیات‬ ‫بانک��ی‪ ،‬ف��روش دارایی های ثابت و البته س��ایر درامدها‬ ‫می ش��ود‪ .‬براس��اس امار و اطالعات در دنی��ا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫درامد بانک ها از محل درامدهای غیرمش��اع و کارمزدی‬ ‫اس��ت‪ ،‬این در حالی است که در ایران درامدهای مشاع‬ ‫عمده درامد بانک ها اس��ت که این امر باعث اش��فتگی‬ ‫بازار در بخش نرخ س��ود تس��هیالت بانکی ش��ده است؛‬ ‫بنابراین به نظر می رس��د تغییر مدل کس��ب وکار بانک ها‬ ‫برای عق��ب نماندن از پیش��رفت های روز دنیا‪ ،‬ضرورتی‬ ‫اس��ت که سیستم بانکی امروز ایران به ان نیازمند است؛‬ ‫چنانچه راه اندازی و توسعه کیوسک های بدون وجه نقد‪،‬‬ ‫ارائه خدمات مبتنی بر فناوری ‪ ussd‬و توسعه پایگاه های‬ ‫شبانه روزی خودپردازها باید با جدیت بیشتری در دستور‬ ‫کار بانک ها قرار گیرد تا سیس��تم بانکی ایران در راستای‬ ‫بانکداری دانش بنیان گام ب��ردارد‪ .‬برای تحقق تمام این‬ ‫مشتریان ان بانک استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ چند پیشنهاد‪...‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫قیمت جهانی طال این روزها در اوج به س��ر‬ ‫می ب��رد و از ‪ ۴‬مرداد به��ای هر اونس جهانی‬ ‫ب��ا گذر از م��رز ‪ ۱۹۰۰‬یورو توانس��ت رکورد‬ ‫تاریخ��ی را ثبت کند؛ رک��وردی که در هفته‬ ‫گذش��ته از قله ‪ ۲۰۰۰‬دالر هم گذر کرد و در‬ ‫اخرین روز کاری هفته رقم ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۶‬دالر‬ ‫را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫اما این رشد چشمگیر باعث نشده همچنان‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان نس��بت به افزایش‬ ‫رکوردشکنی ان خوش بین نباشند؛ روندی که‬ ‫بانک گلدمن س��اکس را ناچار کرد پیش بینی‬ ‫خود از نرخ طال در ‪ ۱۲‬ماه اینده را با افزایش‬ ‫‪ ۱۵‬درص��دی از ‪ ۲‬هزار دالر به ‪ ۲‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫دالر تغییر دهد‪.‬‬ ‫ام��ا تاثی��ر این رون��د افزایش نرخ ب��ر بازار‬ ‫داخلی طالی ایران چیست؟ بازار طالی ایران‬ ‫در هفته پایانی تی��ر رکورد تاریخی نرخ خود‬ ‫را زد‪ .‬در این تاریخ نرخ سکه تمام بهار ازادی‬ ‫طرح جدید به رک��ورد تاریخی ‪ ۱۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۱۸‬ه��زار توم��ان و یک مثقال ط�لا نیز به‬ ‫رک��ورد ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۹۱‬هزار تومان رس��ید‪.‬‬ ‫در ان ایام نرخ اونس جهانی در حدود ‪۱۸۰۰‬‬ ‫دالر قرار داشت‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان شیب ش��دید افزایش‬ ‫نرخ ط�لا در ان برهه بی��ش از انکه متاثر از‬ ‫بازار جهانی باشد‪ ،‬تحت تاثیر افزایش نرخ ارز‬ ‫در ب��ازار داخلی بود؛ بر همین اس��اس زمانی‬ ‫که در پایان تیر‪ ،‬ارامش نس��بی ب��ه بازار ارز‬ ‫بازگش��ت و به��ای دالر تا ‪ ۵‬ه��زار تومان هم‬ ‫کاهش یافت‪ ،‬شاهد افت نرخ طال در روزهای‬ ‫ابتدایی مرداد بودیم‪.‬‬ ‫در ای��ن ایام نرخ س��که تا ی��ک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار توم��ان و هر مثق��ال طال حدود‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار تومان کاه��ش یافت‪ ،‬اما این روند‬ ‫کاهش��ی‪ ،‬کوتاه مدت بود‪ ،‬چراکه نرخ جهانی‬ ‫دقیقا با اغاز مرداد ش��یب شدید صعودی به‬ ‫خ��ود گرفت و به س��رعت اون��س جهانی مرز‬ ‫‪ ۱۹۰۰‬دالر را در این روز درنوردید‪ .‬در نتیجه‬ ‫امروز بازار طالی کش��ور شاهد شکستن تمام‬ ‫رکوردهای پیشین است‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫به دلیل تفاوت ذاتی درامدهای مش��اع و غیرمشاع‪ ،‬بانک ها در‬ ‫اغلب کش��ورهای جهان برای کسب درامد مطلوب با برنامه ریزی‬ ‫صحیح و بلندم��دت به تقویت درامدهای غیرمش��اع و کارمزدی‬ ‫می پردازند‬ ‫برنامه ه��ا باید مناب��ع درامدی هم ایجاد ش��ود که اخذ‬ ‫کارمزد و بهره گیری از درامدهای غیرمش��اع مانند انچه‬ ‫که در تمام کش��ورهای جهان در حال رخ دادن است‪ ،‬از‬ ‫جمله ضروریات است‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که در‬ ‫ایران بانک ها‪ ،‬سرویس دهندگان رایگان هستند و درامد‬ ‫انه��ا از کارمزد خدمات نیس��ت‪ ،‬در حالی ک��ه در تمام‬ ‫دنیا مش��تری بابت گرفتن هر سرویسی از بانک ملزم به‬ ‫پرداخت کارمزد است‪ .‬بانکداری الکترونیکی امروز‪ ،‬نظام‬ ‫کس��ب وکار بانکی را در چارچوب قوانین بانکداری بدون‬ ‫ربا به سمتی می برد که با تغییر مدل کسب وکار بانکی به‬ ‫رشد خدمات کارمزدی کمک می کند و درنهایت با پایین‬ ‫اوردن قیمت تمام شده پول به بنگاه های تولیدی نیز در‬ ‫ارائه تسهیالت بانکی کمک خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت نظام کارمزدی‬ ‫فرهاد فائز‪ ،‬کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک تقویت‬ ‫نظام کارمزدی را یک ضرورت دانس��ته و معتقد است با‬ ‫این پیش فرض که وظیفه اصلی بانک به جمع اوری منابع‬ ‫و پرداخت ان در قالب تس��هیالت محدود ش��ود‪ ،‬راهی‬ ‫جز این نمی ماند که درامدهای ش��بکه بانکی کشور نیز‬ ‫از مابه التفاوت نرخ س��ود سپرده و تسهیالت حاصل اید‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس بانکی مدت هاس��ت روش کسب‬ ‫درامد در بانک ها‪ ،‬از تمرکز بر درامدهای مش��اع مبتنی‬ ‫بر «جمع اوری س��پرده ها»‪« ،‬سرمایه گذاری سپرده ها در‬ ‫کسب وکارهای مختلف» و «ارائه تسهیالت به مشتریان»‬ ‫تغیی��ر کرده و نیم نگاهی هم به درامدهای غیرمش��اعی‬ ‫وجود دارد که به واس��طه دریافت کارمزد خدمات و ارائه‬ ‫مشاوره های مالی و سرمایه گذاری عاید بانک می شود‪.‬‬ ‫فائز اص�لاح این سیس��تم را نیازمند ی��ک عزم ملی‪،‬‬ ‫همکاری و هماهنگی دستگاه های مختلف از جمله بانک‬ ‫مرک��زی در بخش های مختلف قانون گ��ذاری‪ ،‬اجرایی و‬ ‫سرمایه گذاری می داند و می گوید‪ :‬برای مدیریت وضعیت‬ ‫موجود‪ ،‬ش��اهد اعمال نظرهای گاه و بیگاه بانک مرکزی‬ ‫در ش��بکه بانکی کشور هستیم‪ .‬از الزام بانک ها به رعایت‬ ‫نرخ ه��ای تکلیفی س��ود و تس��هیالت گرفته ت��ا برحذر‬ ‫داشتن انها از بنگاهداری‪ ،‬از جمله سیاست هایی هستند‬ ‫که مدت هاست به دلیل شرایط خاص بانکی کشور دنبال‬ ‫می شود و چه بسا در غیاب این الزامات‪ ،‬شرایط ناگوارتری‬ ‫را ش��اهد بودیم‪ .‬این کارش��ناس حوزه بانکی با اشاره به‬ ‫اینکه امروزه بعید اس��ت اهمیت اخ��ذ کارمزد برای ارائه‬ ‫خدمات مالی به منظور تداوم کس��ب وکار بانکی بر کسی‬ ‫پوشیده باشد‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬به نظر می رسد رقابت شکل‬ ‫گرفته در صنعت بانکداری کش��ور‪ ،‬مانع از اهتمام عملی‬ ‫بانک ها به این مقوله شده است‪ .‬این فضای رقابتی‪ ،‬باعث‬ ‫ش��ده بانک ها برای جمع اوری منابع و کسب درامدهای‬ ‫مش��اع‪ ،‬حاضر باشند طیف گس��ترده ای از سرویس های‬ ‫خود را که ظرفیت دریافت کارمزد را هم دارند‪ ،‬همچنان‬ ‫به صورت رایگان در اختیار مشتریان قرار دهند‪ .‬عجیب تر‬ ‫انکه تصمیمات و تحرکات هرازگاهی برخی بانک ها برای‬ ‫خاتم��ه دادن به ای��ن وضعیت ناصواب‪ ،‬نه تنها ازس��وی‬ ‫بانک های دیگر مورد حمایت قرار نمی گیرد‪ ،‬بلکه عاملی‬ ‫می ش��ود تا بقی��ه بانک ها‪ ،‬از این ش��رایط ب��رای جذب‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان و تحلیلگران بانک��ی و اقتصادی‬ ‫پیش��نهاد می کنن��د به منظور رعایت صرف��ه اقتصادی و‬ ‫فراهم ش��دن زمین��ه الزم برای دریاف��ت کارمزد واقعی‬ ‫بانک ها‪ ،‬موضوع بازنگری خدمات مش��مول کارمزد و نیز‬ ‫ن��رخ کارمزد خدمات بانکی به وی��ژه خدمات الکترونیک‬ ‫از طریق تش��کیل جلس��ات مشترک سیس��تم بانکی در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪ .‬همچنین به منظور در نظر گرفتن‬ ‫س��اختار هزین��ه ای بانک ها در تعیی��ن کارمزد خدمات‪،‬‬ ‫پیش��نهاد می ش��ود به جای تعیین می��زان مقطوع نرخ‬ ‫کارمزد برای تمامی بانک ها‪ ،‬محدوده ای مش��خص شود‬ ‫خ کارمزد باتوجه به ترکیب‬ ‫که امکان افزایش یا کاهش نر ‬ ‫هزینه های هر بانک فراهم ش��ود‪ .‬البته باید به این نکته‬ ‫توجه داشت که کارمزد خدمات بانکی به صورت معقول و‬ ‫معتدل و به صورت گام به گام و تدریجی تعیین و اعمال‬ ‫ش��ود و در نهایت نکته اساسی انکه اگر بانک ها به سمت‬ ‫واقع��ی کردن کارمزدها پیش نرون��د‪ ،‬ناگزیرند بانکداری‬ ‫ب ن��ام بانکداری اس�لامی گس��ترش دهند تا‬ ‫رب��وی را ‬ ‫هزینه هایش��ان را تامین کنند‪ .‬در چنین شرایطی به جز‬ ‫موارد یادشده ناچار باید برخی مشکالت جانبی از جمله‬ ‫استهالک دس��تگاه ها را نیز تحمل کنند؛ به عنوان مثال‬ ‫پیش از این برای دریافت مانده حس��اب کارت توس��ط‬ ‫دس��تگاه خودپرداز یا پایانه فروش کارمزدی از مشتری‬ ‫دریافت نمی ش��د‪ ،‬به همین دلی��ل تعداد این تراکنش ها‬ ‫در حال گس��ترش بود‪ ،‬اما با اخذ کارمزد این خدمات از‬ ‫مشتریان‪ ،‬تعداد این تراکنش ها کاهش یافت‪ .‬تعدیالتی از‬ ‫این دست می تواند باعث صرفه جویی در استفاده از شبکه‬ ‫و استهالک دستگاه ها نیز شود‪.‬‬ ‫سخن اخر‪...‬‬ ‫به گفته بس��یاری از کارشناس��ان‪ ،‬بانک ها باید‬ ‫از س��رویس دهی سنتی و کس��ب وکارهای رایج‬ ‫دوری جوین��د‪ .‬ب��رای ت��داوم کس��ب وکار خود‪،‬‬ ‫اس��تراتژی اقیانوس قرمز (رقابت ناسالم) را کنار‬ ‫بزنند و با خلق سرویس های جدید که از شرایط‬ ‫ت��داوم حضور در صنعت بانک��داری خواهد بود‪،‬‬ ‫به فکر رقابت های س��ازنده تر باش��ند؛ رقابتی که‬ ‫با درامدهای مطمئن ناشی از ارائه سرویس های‬ ‫یگی��رد و بانک ه��ا را ب��رای‬ ‫بانک��ی ش��کل م ‬ ‫س��رمای هگذاری در تجهیز امکانات زیرس��اختی‬ ‫تشویق می کند‪ .‬این راهی است که در میان مدت‬ ‫و بلندم��دت هم��ه را منتف��ع می س��ازد؛ گرچه‬ ‫ممکن است در بادی امر‪« ،‬مشتریان عادت کرده‬ ‫به دریافت سرویس های رایگان» قدری مقاومت‬ ‫از خود نشان دهند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹حمایت «توسعه تعاون» از دانش بنیان ها‬ ‫س��ید باقر فتاح��ی‪ ،‬عضو هیات مدیره بانک توس��عه تعاون‬ ‫در جلس��ه ویدئوکنفرانس��ی بانک توس��عه تعاون با اشاره به‬ ‫حمایت های بانک توسعه تعاون از شرکت های دانش بنیان در‬ ‫س��ال جهش تولید‪ ،‬گفت‪ :‬بانک توسعه تعاون به دلیل خدمات‬ ‫گسترده و دامنه فعالیت های خود در ایجاد و توسعه تعاونی ها‬ ‫و بنگاه های مختلف اقتصادی‪ ،‬نقش برجسته ای در طرح های‬ ‫ملی و حمایتی برعهده دارد‪.‬‬ ‫حجت اله مهدیان‪ ،‬مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در این‬ ‫نشس��ت گفت‪ :‬بانک توسعه تعاون سال گذشته ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت ازدواج پرداخت کرده و برای امسال ‪ 2‬برابر‬ ‫ای��ن میزان (‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان) هدف گذاری ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در همین راس��تا در ‪ ۴‬ماه امس��ال (تا پایان تیر) ‪ ۹۶‬میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت ازدواج توس��ط بانک توسعه تعاون پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت بانک اینده به دانش بنیان ها‬ ‫بانک اینده در راستای تحقق شعار «جهش تولید» و هم گام‬ ‫با سیاس��ت های کالن اقتصادی‪ ،‬نس��بت به حمایت از فعاالن‬ ‫اقتصادی به ویژه ش��رکت های دانش بنیان تولیدی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫خدماتی‪ ،‬از طریق تامین مالی انها‪ ،‬اقدام کرده است‪.‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیانی که ازس��وی صن��دوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی به بانک اینده معرفی می ش��وند‪ ،‬می توانند پس از‬ ‫بررس��ی ها و طی مراحل الزم‪ ،‬نس��بت به دریافت تس��هیالت‬ ‫درخواستی خود‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫بان��ک اینده همچنی��ن در تعامل با صندوق توس��عه ملی‪،‬‬ ‫تسهیالت س��رمایه در گردش به شرکت های دانش بنیانی که‬ ‫داروها و تجهیزات مرتبط با درمان و مقابله با ویروس کرونا را‬ ‫تولید می کنند‪ ،‬اعطا می کند‪.‬‬ ‫تس��هیالت پرداختی بانک اینده به شرکت های دانش بنیان‬ ‫(در حوزه های دارویی و تجهیزات پزشکی‪ ،‬تولیدکننده محتوا‬ ‫و نرم اف��زار‪ ،‬صنعت نفت‪ ،‬پتروش��یمی و پلیمر) از اغاز س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬تا نیمه مرداد امس��ال‪ ،‬بیش از ‪ ۹۲۰‬میلیارد ریال بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه پارسیان در سطح اول توانگری مالی‬ ‫با اعالم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران سطح توانگری‬ ‫مالی بیمه پارس��یان همچنان در سطح یک صنعت بیمه قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه پارس��یان نس��بت توانگری‬ ‫مالی بیمه پارس��یان در س��ال های اخیر همواره در سطح اول‬ ‫صنعت بیمه قرار داش��ته و برای امس��ال نیز این نسبت برای‬ ‫بیمه پارسیان محفوظ ماند‪.‬‬ ‫در مت��ن تایید بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی ایران امده‬ ‫اس��ت‪ :‬براس��اس اجرای م��اده ‪ ۶‬نحوه محاس��به و نظارت بر‬ ‫توانگ��ری مالی موسس��ات بیم��ه‪ ،‬بیمه پارس��یان باتوجه به‬ ‫صورت های مالی س��ال ‪ ۹۸‬و همچنین محاسبات و تعدیالت‬ ‫جدید این ش��رکت ضمن ارتقای نس��بت توانگری مالی خود‬ ‫همچنان در س��طح اول توانگری مالی صنعت بیمه کش��ور با‬ ‫عدد ‪ ۱۲۹‬قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�هیالت بان�ک ص�ادرات به اس�یب دیدگان‬ ‫کرونا‬ ‫بیش از ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۸۷‬کس��ب وکار اسیب دیده از کرونا تا‬ ‫پایان تیر س��ال ‪ ۹۹‬بالغ بر هزار و ‪ ۴۵۴‬میلیارد ریال از بانک‬ ‫صادرات ایران تسهیالت حمایتی دریافت کردند‪.‬‬ ‫ط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬این بانک با‬ ‫به گزارش رواب�� ‬ ‫هدف کمک به صاحبان کس��ب وکارهای اسیب دیده از شیوع‬ ‫بیم��اری کرونا و به منظور حفظ اش��تغال و تامین هزینه های‬ ‫عملیاتی واحدهای تولیدی کشور‪ ،‬پرداخت تسهیالت حمایتی‬ ‫را در دس��تور کار دارد‪ .‬عالوه بر کس��ب وکارهای اسیب دیده‪،‬‬ ‫سرپرس��تان خانواره��ای اس��یب دیده از این بیم��اری نیز از‬ ‫تسهیالت حمایتی این بانک بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫این تس��هیالت تنها به متقاضیانی تخصیص می یابد که در‬ ‫سامانه «کارا» وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده‬ ‫و به بانک معرفی ش��ده باشند‪ .‬این تسهیالت برای واحدهای‬ ‫کس��ب وکار ب��ه ازای ه��ر ش��اغل ‪ ۱۲۰‬میلیون ری��ال‪ ،‬برای‬ ‫کسب وکارهایی که از شیوع این بیماری براساس مصوبه ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا تعطیل ش��ده اند‪ ،‬به ازای هر ش��اغل ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیون ریال و برای رانندگان مس��افری درون و برون شهری‬ ‫خویش فرمای بیمه پرداز‪ ۶۰ ،‬میلیون ریال در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سامانه های بانکداری مدرن بانک دی‬ ‫بانک دی سقف انتقال وجه در سامانه های بانکداری مدرن‬ ‫خود را یکس��ان کرد‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی بانک دی‪،‬‬ ‫باتوجه به راه اندازی س��رویس بلیت امنیتی و افزایش امنیت‬ ‫تراکنش ه��ای کارب��ران‪ ،‬س��قف انتقال وجه ه��ر تراکنش در‬ ‫اینترنت بان��ک‪ ،‬اینترنت بانک همراه و همراه بانک دی تغییر‬ ‫کرد‪ .‬بر این اساس انجام تراکنش انتقال وجه داخلی به سپرده‬ ‫س��ایرین و نیز انجام تراکنش س��اتنا به جای ‪ ۲‬تراکنش ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون ریالی‪ ،‬در یک تراکنش یک میلیارد ریالی امکان پذیر‬ ‫شد‪ .‬همچنین سقف ساتنا در همراه بانک مشابه اینترنت بانک‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال به یک میلیارد ریال در روز افزایش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹اختیارات ویژه شعب بانک سپه‬ ‫عضو هیات مدیره بانک سپه از کلیه فعاالن کسب وکارهای‬ ‫اس��یب دیده ناشی از کرونا که در س��امانه کارا وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماع��ی ثبت نام کرده و تاکن��ون موفق به اخذ‬ ‫تس��هیالت نشده اند خواست تا به ش��عبه معرفی شده مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بانک س��په‪ ،‬مصطفی‬ ‫پرتوافکنان گفت‪ :‬بانک سپه در جهت همراهی با سیاست های‬ ‫اقتص��ادی و اجتماعی دولت و ابالغیه بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و نیز مسئولیت های اجتماعی خود و همچنین‬ ‫با هدف حمای��ت از واحدهای اقتصادی و اش��تغال پایدار‪ ،‬از‬ ‫کس��ب وکارها و فعالیت های اقتصادی اس��یب دیده از ویروس‬ ‫کرونا حمایت می کند‪.‬‬ ‫وی از کلیه اش��خاص فعال در کس��ب وکارهای مذکور که‬ ‫در س��امانه کارا وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی ثبت نام‬ ‫کرده اند و تاکنون موفق به اخذ تس��هیالت نشده اند‪ ،‬خواست‬ ‫تا با مراجعه به شعبه معرفی شده نسبت به دریافت تسهیالت‬ ‫مربوطه اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه مرکزی ایران و روز خبرنگار‬ ‫مدیرکل روابط عموم��ی و امور بین الملل بیمه مرکزی روز‬ ‫خبرن��گار را تبریک گفت و نوش��ت‪« :‬هویت م��ا رنگ پرچم‬ ‫ماس��ت که در ان صلح و س��بزینگی و یاد ی��اران رفته موج‬ ‫می زن��د و روز خبرن��گار هم به نام س��ربداران عرصه خبر در‬ ‫البه الی این تقویم غرورامیز به یادگار مانده است‪.‬‬ ‫اهالی رس��انه امیزه ای از ش��ور و ش��عورند ک��ه در تمامی‬ ‫معادالت اجتماعی‪ ،‬خالصانه نقش انس��انی و حرفه ای خود را‬ ‫ایفا می کنند و بی منت به توس��عه س��رزمینی می اندیشند که‬ ‫باید شایسته بهترین مردم دنیا باشد‪ .‬همراهی رسانه و صنعت‬ ‫بیمه‪ ،‬ریش��ه در گذش��ته های دور دارد و حال که این تعامل‬ ‫به یک هم اندیش��ی عمیق مبدل ش��ده‪ ،‬بر خود می بالیم که‬ ‫مش��اورانی زبده‪ ،‬کارازموده و وفاداری چون ش��ما را در کنار‬ ‫خود احساس می کنیم‪».‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه‪1441‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1584‬‬ ‫پیاپی ‪2902‬‬ ‫بورس‬ ‫پای امالک مازاد دولت به بورس باز شد‬ ‫‹ ‹ماجرا از انجا اغاز شد‬ ‫براس��اس م��واد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون رف��ع موانع تولید‬ ‫رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور تمامی بانک ها‬ ‫و موسس��ات اعتباری موظف ش��دند بخشی از اموال‬ ‫خود اع��م از منقول‪ ،‬غیرمنقول و س��رقفلی را که به‬ ‫تملک انها و ش��رکت های تابعه انها درامده اس��ت و‬ ‫به تش��خیص ش��ورای پول و اعتب��ار و بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران مازاد اس��ت‪ ،‬واگذار کنند‪.‬‬ ‫همچنین در این قانون بر اس��تفاده از س��ازکار بورس‬ ‫کاالی ایران در این حوزه نیز تاکید شده است‪.‬‬ ‫در همین راستا شرکت عمران شهر جدید پردیس‬ ‫پس از پذیرش یک باب واحد تجاری در بورس کاالی‬ ‫ایران‪ ،‬این واحد را در تاریخ ‪ ۲۹‬مردادس��ال جاری به‬ ‫ارزش پایه بی��ش از ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۶۳۹‬میلیون ریال‬ ‫در بازار فرعی عرضه می کند‪.‬‬ ‫این خب��ر اما در حالی جدی تری��ن گام برای ورود‬ ‫امالک به بازار س��رمایه محسوب می شد که جدی تر‬ ‫ش��دن ماجرا به حدود یک ماه پیش باز می گشت‪ .‬در‬ ‫‪ ۱۰‬تیر‪ ۱۳۹۹‬بود که فرهاد دژپسند‪ ،‬وزیر اقتصاد در‬ ‫نشستی که با فعاالن بازارسرمایه داشت‪ ،‬از راه اندازی‬ ‫بورس امالک و مس��تغالت در هفته جاری خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬بس��یاری از سازمان ها‪ ،‬مانند بنیاد مستضعفان‪،‬‬ ‫بنیاد ش��هید‪ ،‬س��تاد فرمان امام‪ ،‬تامی��ن اجتماعی و‬ ‫دانش��گاه ازاد اعالم امادگ��ی کردند تا امالک خود را‬ ‫در این بورس قرار دهند‪.‬‬ ‫ی��ک روز بعد از این صحبت های وزیر اقتصاد یعنی‬ ‫در ‪ ۱۱‬تیر امس��ال‪ ،‬عل��ی صحرایی‪ ،‬مدیرعامل بورس‬ ‫تهران در ش��بکه خبر طی صحب��ت هایی از جزئیات‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رئیس جمه��وری در جلس��ه ‪ ۹‬اردیبهش��ت س��تاد‬ ‫هماهنگ��ی اقتص��ادی دولت‪ ،‬با اش��اره ب��ه افزایش‬ ‫مش��ارکت عمومی در ب��ازار بورس‪ ،‬خواس��تار عرضه‬ ‫بیش��تر سهام ش��رکت ها و بنگاه های بزرگ در بورس‬ ‫شد و راه های تامین منابع بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬به ویژه‬ ‫مولدس��ازی دارایی ها و فروش ام��وال مازاد نهاد های‬ ‫دولتی و نیز واگذاری سهام بنگاه های بزرگ اقتصادی‬ ‫بخش عموم��ی در بورس مورد بحث و بررس��ی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫براس��اس م��واد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون رف��ع موانع تولید‬ ‫رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تمامی بانک ها و‬ ‫موسسات اعتباری موظف شدند بخشی از اموال خود‬ ‫اعم از منقول‪ ،‬غیرمنقول و س��رقفلی را که به تملک‬ ‫انه��ا و ش��رکت های تابع انها درامده و به تش��خیص‬ ‫شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران مازاد است‪ ،‬واگذار کنند‪.‬‬ ‫همچنین در این قانون بر استفاده از سازکار بورس‬ ‫کاالی ایران در این حوزه نیز تاکید شده است‪.‬‬ ‫حاال پس از گذش��ته سال ها از طرح موضوع عرضه‬ ‫امالک و مس��تغالت در بازارس��رمایه‪ ،‬سرانجام انتشار‬ ‫اطالعیه عرضه نخس��تین مل��ک در بورس کاال‪ ،‬کلید‬ ‫اجرای این قانون را زد‪.‬‬ ‫با این روند می توان گفت سرانجام پس از جدل های‬ ‫طوالنی و گس��ترده‪ ،‬زمینه سازی برای ورود امالک به‬ ‫بازارس��رمایه‪ ،‬رنگ و بوی جدی ت��ری به خود گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس مواد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون رفع موان��ع تولید رقابت پذیر‬ ‫و ارتق��ای نظام مالی کش��ور تمامی بانک ها و موسس��ات اعتباری‬ ‫موظف ش��دند بخش��ی از اموال از منقول و غیرمنقول که مازاد‬ ‫است را واگذار کنند‬ ‫ب��ورس مس��کن گفت و ادام��ه داد‪ :‬ب��ورس امالک و‬ ‫مس��تغالت به عنوان پنجمین بورس کش��ور به زودی‬ ‫راه اندازی خواهد ش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬هدف از راه اندازی‬ ‫بورس امالک و مستغالت‪ ،‬اطمینان خاطر از پروژه های‬ ‫انبوه س��ازی در فروش مسکن است‪ .‬نهادهای عمومی‬ ‫مانند بنیاد مس��تضعفان و س��تاد اجرایی فرمان امام‬ ‫(ره) اراضی زیادی در اختیار دارند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر انبوه سازان پر قدرتی در کشور داریم‬ ‫که نیاز به مناب��ع نقدینگی دارند‪ .‬همچنین نقدینگی‬ ‫خُ رد هم در دست مردم زیاد است که با راه اندازی این‬ ‫بورس‪ ،‬منابع مالی خُ ر ِد در اختیار مردم‪ ،‬به پروژه های‬ ‫انبوه سازی متصل می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬امیرمحمود غفاری‬ ‫نیز ب��ا اعالم خبر عرضه امالک‪ ،‬اراضی و مس��تغالت‬ ‫این وزارتخانه در بورس کاالی ایران برای نخستین بار‬ ‫اظهارکرد‪ :‬عرضه ‪ ۷‬عدد از واحدهای تجاری متعلق به‬ ‫ش��رکت عمران شهر جدید هشتگرد در مرحله بعدی‬ ‫عرض��ه در بورس کاال قرار دارد که فرایند اجرایی ان‬ ‫در حال نهایی شدن است‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری اموال مازاد‬ ‫مدیر مطالعات اقتصادی و س��نجش ریسک بورس‬ ‫کاالی ای��ران گفت‪ :‬به دنبال درخواس��ت وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی برای استفاده و بهره مندی بازار مسکن از‬ ‫ظرفیت های بازارس��رمایه‪ ،‬در ماه های اخیر مذاکرات‬ ‫مفصل��ی میان بورس کاالی ای��ران و وزارتخانه انجام‬ ‫شد؛ از این رو شاهد نخستین عرضه یک واحد تجاری‬ ‫در روزهای اینده خواهیم بود‪.‬‬ ‫ج��واد فالح در گفت وگ��و با ایرنا درب��اره به نتیجه‬ ‫رسیدن همکاری بورس کاال و وزارت راه و شهرسازی‬ ‫به منظور عرض��ه امالک‪ ،‬اراضی و مس��تغالت عنوان‬ ‫کرد‪ :‬البته مس��کن در گذش��ته نی��ز از ظرفیت های‬ ‫بازارس��رمایه در تامین مالی اس��تفاده ک��رده بود اما‬ ‫بورس کاال می تواند ظرفیت های دیگری را برای بازار‬ ‫مسکن ایران فعال کند و یکی از این ابزارها‪ ،‬واگذاری‬ ‫اموال مازاد دول��ت از طریق تابلو فرعی بورس کاالی‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹اوراق سلف مسکن هم می اید‬ ‫ف�لاح ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه موفق ش��دیم برای‬ ‫جزئیات عرضه پیش رو‬ ‫اطالعات دقیق این عرضه که در سایت بورس کاالی ایران قابل مشاهده بوده‪ ،‬شامل یک واحد تجاری در‬ ‫شهر جدید پردیس به نرخ پایه یک میلیارد تومان است‪ .‬متقاضیان از امروز به مدت ‪ ۱۰‬روز کاری فرصت‬ ‫دارند تا از این واحد بازدید و درصورت رضایت برای شرکت در این معامله اعالم امادگی کنند‪.‬‬ ‫فروش این واحد به صورت ‪ ۳۰‬درصد نقد و ‪ ۷۰‬درصد اقس��اط ‪ ۴۸‬ماهه اس��ت و افراد برای ثبت سفارش‬ ‫نیازمند دریافت کد بورس��ی از یکی از ‪ ۸۶‬ش��رکت کارگزار حاضر در بورس کاال هس��تند‪ .‬در تاریخ عرضه‪،‬‬ ‫کارگزار به نمایندگی از مش��تری‪ ،‬تقاضای خود را ثبت خواهد کرد و برای ثبت درخواست‪ ،‬مشتری باید ‪۳‬‬ ‫درصد ارزش پایه ملک را به حساب بورس واریز یا از طریق مکانیسم حساب وکالتی بورس برای این موضوع‬ ‫اقدام کند تا کارگزار مربوط در مکانیس��م حراج ش��رکت کند و در نهایت ملک به باالترین نرخ پیشنهادی‬ ‫فروخته خواهد شد‪.‬‬ ‫نخس��تین بار و به ط��ور پایلوت یک واح��د تجاری در‬ ‫ش��هر جدید پردیس را در ب��ورس کاال پذیرش کنیم‬ ‫و با انتشار اطالعیه عرضه‪ ،‬قرار است نخستین معامله‬ ‫در تاری��خ ‪ ۲۹‬مرداد انجام ش��ود درکنار این موضوع‪،‬‬ ‫بورس کاالی ایران‪ ،‬انتشار اوراق سلف موازی مسکن‬ ‫را با هدف تامین مالی این حوزه‪ ،‬پیشنهاد داده و این‬ ‫موضوع را نیز دنبال می کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدی��ر مطالع��ات اقتص��ادی و س��نجش‬ ‫ریس��ک بورس کاال‪ ،‬این مبحث قرار اس��ت با شرکت‬ ‫سرمایه گذاری مس��کن وابسته به بانک مسکن دنبال‬ ‫ش��ود و انتش��ار امیدنامه س��لف نیز به ب��ورس کاال‬ ‫پیش��نهاد شده و در اینده ای نزدیک و حداکثر تا یک‬ ‫ماه اینده و ب��ا پذیرش در هیات پذیرش بورس کاال‪،‬‬ ‫انتش��ار اوراق سلف موازی مسکن را برای تامین مالی‬ ‫حوزه مسکن خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ب��ورس کاال همچنین ابزارهای دیگری را برای بازار‬ ‫مسکن در نظر گرفته که امیدواریم بحث های مقررات‬ ‫و دستورالعمل انها نیز تدوین و عملیاتی شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این نکته که دستورالعمل بازار فرعی‬ ‫ب��ورس کاالی ایران که به تصویب بورس اوراق بهادار‬ ‫ایران رس��یده اس��ت‪ ،‬به بورس کاال این اجازه را داده‬ ‫تا عرضه و معامله اموال منقول و غیرمنقول را داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬البته این ظرفیت چندین سال است که‬ ‫در ب��ورس کاال فراهم ش��ده بود‪ ،‬ام��ا تاکنون اقدامی‬ ‫از س��وی نهادهای دولتی برای فعالی��ت در این بازار‬ ‫انجام نش��ده بود‪ ،‬اما خوش��بختانه با همکاری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬به عنوان نخستین نهاد دولتی‪ ،‬این‬ ‫کار اغاز ش��د و عرضه دو هفته اینده‪ ،‬نمونه ازمایشی‬ ‫خواهد بود تا اگر ایرادی در فرایند اجرای نخس��تین‬ ‫معامله وجود داشته باشد‪ ،‬برطرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قرض از ذخایر نسل اینده‬ ‫گروه بورس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جواد فالح‬ ‫عبدالمجید شیخی‬ ‫در همین حال عبدالمجید شیخی‪ ،‬استاد دانشگاه و‬ ‫کارشناس اقتصادی فروش اموال مازاد دولتی را قرض‬ ‫از ذخایر نسل اینده و این اقدام را نتیجه سوء مدیریت‬ ‫در تامین منابع درامدی برای کشور می داند‪.‬‬ ‫این کارشناس مس��ائل اقتصادی عنوان کرد‪ :‬دولت‬ ‫در بودجه س��ال ‪ ۹۹‬باید پایه های مالیاتی را توس��عه‬ ‫م��ی داد و ضوابط مالیاتی را اصالح می کرد تا به منابع‬ ‫درامدی بیش��تر و ثابتی دس��ت می یاف��ت درحالیکه‬ ‫ف��روش اموال م��ازاد برای برون رف��ت از این وضعیت‬ ‫فقط یک مسکن است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اظهارک��رد‪ :‬تقوی��ت تولید و جهش‬ ‫در ای��ن زمینه همچنین دعوت از بخش خصوصی به‬ ‫س��رمایه گذاری برای ف��راوری محصوالت مختلف در‬ ‫تقویت اقتصاد کشور بسیار کارگشاست‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫تصمیم واگذاری اموال و امالک مازاد دولت از‬ ‫مصوبات بودجه س��ال مالی ‪ ۹۹‬کش��ور است که‬ ‫موافق��ان و مخالفانی دارد‪ .‬این فرصتی اس��ت تا‬ ‫دولت از این اموال مازاد بالاستفاده خود سبکبال‬ ‫شده و بخش��ی از کاهش درامدهای دولتی نیز‬ ‫این گونه جبران شود‬ ‫تحلیل بازار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ش��اخص ب��ورس در بازار هفته گذش��ته بع��د از مدت ها‬ ‫مقاومت برای ورود به کان��ال ‪ ۲‬میلیون واحد‪ ،‬در نهایت در‬ ‫روز یکش��نبه (‪ ۱۲‬م��رداد) به این کانال راه پی��دا کرد و بار‬ ‫دیگ��ر به رک��وردی تاریخی در معامالت خود دس��ت یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬براس��اس معامالت ثبت ش��ده‪ ،‬ب��ازار از‬ ‫روز دوش��نبه طبق پیش بینی کارشناس��ان که معتقد بودند‬ ‫ش��اخص بورس بعد از لمس کانال ‪ ۲‬میلیون واحد در مسیر‬ ‫نزولی قرار می گیرد و تا کانال یک میلیون و ‪ ٩٠٠‬هزار واحد‬ ‫عقب نشینی خواهد داشت‪ ،‬پیش رفت و تا روز ‪ ۳‬شنبه روند‬ ‫نزولی شاخص بورس تداوم پیدا کرد‪ .‬این شاخص در اخرین‬ ‫روز معامالتی هفته گذش��ته نیز برای دومین بار توانست قله‬ ‫دو میلی��ون واحد را فتح کند و با ش��اخص ‪ ۲‬میلیون و ‪۳۴‬‬ ‫هزار واحد به معامالت هفته ‪۲‬مرداد پایان دهد‪.‬‬ ‫همچنین هفته گذش��ته (منتهی به ‪ ۱۶‬مرداد)‪ ۵۷۲ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۶۳‬تن انواع کاال به ارزش بیش از ‪ ۲۹‬هزار میلیارد ریال‬ ‫در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران دادوستد شد که نشانگر‬ ‫رش��د ‪ ۵۸‬درصدی حجم معامالت نسبت به هفته ماقبل در‬ ‫تاالر محص��والت صنعتی و معدنی اس��ت‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی ش��رکت بورس کاالی ایران‪ ،‬هفته گذشته و در تاالر‬ ‫محصوالت صنعتی و معدنی ‪ ۲۶۴‬هزار و ‪ ۱۲۵‬تن انواع کاال‬ ‫به ارزش ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۳۱۵‬میلیارد ریال معامله شد‪.‬‬ ‫حال کارشناس��ان بازار س��رمایه پیش بین��ی می کنند‪ ،‬در‬ ‫بازار در انتظار خرید و فروش هیجانی!‬ ‫هفته جاری ش��اهد افزای��ش هیجان از س��وی خریداران و‬ ‫فروش��ندگان خواهیم بود‪ ،‬اما همچن��ان روند صعودی بازار‬ ‫حفظ شده و در کنار ان‪ ،‬بازار اصالحی را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫در هفته ای که گذش��ت همچنان در بازار ش��اهد افزایش‬ ‫عرض��ه بودیم‪ ،‬اما برابری قدرت تقاض��ا مقابل قدرت عرضه‬ ‫منجر به حفظ روند صعودی شاخص بورس شد و بسیاری از‬ ‫سهم های بزرگ که در دو سال گذشته از روند صعودی بازار‬ ‫جا مانده بودند به رش��د خود ادامه دادند و به سطوح جدید‬ ‫قیمتی دست پیدا کردند‪.‬‬ ‫درعی��ن حال تحلیلگران بازارس��رمایه با تاکی��د بر اینکه‬ ‫ممکن اس��ت در هفته جاری بر شدت عرضه ها افزوده شود‪،‬‬ ‫به س��رمایه گذاران توصیه می کنند اسیر رفتارهای هیجانی‬ ‫در بازار نش��وند و فقط جریان نقدینگ��ی را معیار معامالتی‬ ‫خود قرار ندهند‪.‬‬ ‫براساس معامالت به ثبت رس��یده‪ ،‬در هفته های اخیر در‬ ‫حوزه معدن ش��اهد فش��ار فروش در س��هامی بودیم که در‬ ‫ابت��دای زنجیره تولی��د فوالد قرار داش��تند و پس از اصالح‬ ‫قیمتی مناسب در محدوده معقولی برای خرید قرار گرفتند؛‬ ‫بنابراین به نظر می رس��د جریان نقدینگی به بورس ادامه دار‬ ‫باش��د و سرمایه گذاران همچنان از این بازار بی رقیب بتوانند‬ ‫بازدهی معقولی را کسب کنند‪.‬‬ ‫یکی از تحلیلگران بازار با اش��اره به استراتژی فعاالن بازار‬ ‫برای س��رمایه گذاری در بورس ب��ا بیان اینکه به طور معمول‬ ‫س��رمایه گذاران به دنبال دو اس��تراتژی برای خرید هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین اس��تراتژی‪ ،‬اس��تراتژی کف روند صعودی‬ ‫است‪ ،‬سرمایه گذاران در این مرحله به دنبال سهامی خواهند‬ ‫بود که در مرحله پس از اصالح درون کانالی خود هستند و‬ ‫در کوتاه مدت به روند صعودی رسیدند‪.‬‬ ‫امیرباق��ری افزود‪ :‬دومین مورد‪ ،‬اس��تراتژی همگام با روند‬ ‫اس��ت که در کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت سهامی که‬ ‫در مس��یر صعودی قرار دارند با ورود س��رمایه گذاران جدید‬ ‫همراه خواهند شد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازارسرمایه خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون به دلیل‬ ‫اش��باع قیمت خرید در اس��تراتژی دوم‪ ،‬به س��رمایه گذاران‬ ‫توصیه می شود به دنبال خرید سهامی باشند که اصالح شان‬ ‫رو به پایان است و امکان روند افزایشی برای انها پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��هامداران باید به دنبال خرید سهامی‬ ‫باشند که از وضعیت و ارزندگی بنیادی مناسب برخوردارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬انتظار می رود این گونه س��هام‪ ،‬سود معقولی را نصیب‬ ‫س��رمایه گذاران کنند و در صورت ورود بازارس��رمایه به فاز‬ ‫اصالحی‪ ،‬سهامداران با اسیب چندانی مواجه نخواهند شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بانک ها اجازه‬ ‫خرید سهام‬ ‫عدالت کمتر از‬ ‫ارزش بازار را‬ ‫ندارند‬ ‫وزی��ر اقتصاد و امور دارای��ی با بیان اینکه هیچ بانک��ی اجازه خرید‬ ‫سهام عدالت کمتر از ارزش بازار را ندارند‪ ،‬افزود‪ :‬سهامداران می توانند‬ ‫متناسب با ش��رایط بازار و به موجب فرمول تعیین شده سهام عدالت‬ ‫خود را به بانک ها بفروشند‪.‬‬ ‫فرهاد دژپس��ند در واکنش به انتقادات مردمی نس��بت به عدم واریز‬ ‫پول فروش س��هام عدالت ازسوی برخی بانک ها به حساب سهامداران‬ ‫گفت‪ :‬هیچ بانکی اجازه ندارد‪ ،‬کمتر از ارزش بازار بورس سهام عدالت‬ ‫را خریداری کند‪ ،‬بلکه س��هامداران می توانند متناسب با شرایط بازار و‬ ‫به موجب فرمول تعیین شده سهام عدالت خود را به بانک ها بفروشند‪.‬‬ ‫به گزراش ایرنا‪ ،‬پیش از این برخی از س��هامداران س��هام عدالت که‬ ‫در حدود دو ماه پیش درخواس��ت فروش سهام خود را از طریق بانک‬ ‫ی��ا از طریق کارگزاری ها ثبت کرد ه بودند‪ ،‬هیچ گونه وجهی برایش��ان‬ ‫واریز نشده بود‪.‬‬ ‫ابت��دا تصور بر این بود که همه این تقاضاه��ا در کارگزارهای بانکی‬ ‫و غیربانکی ثبت ش��ده و این کارگزاری ها هستند که با وجود دریافت‬ ‫درخواس��ت ها در فروش و س��پس واریز پول سهام س��هامداران تعلل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اما مش��خص شده که برخی از این درخواست ها در سامانه معامالت‬ ‫س��هام عدالت کارگزاری ها ثبت نش��ده و تمام این بی��ش از دوماهی‬ ‫که س��هامداران منتظر دریافت پول خود بودند‪ ،‬درخواس��ت انها ثبت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫دو روی سکه‬ ‫را درنظر‬ ‫بگیریم‬ ‫فرهاد اسماعیل زاده‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫بس��یاری از زمان ها اتفاق افتاده که جنسی‪ ،‬ملکی‪،‬‬ ‫پروژه ای‪ ،‬س��رمایه گذاری خاصی ی��ا برنامه ای که در‬ ‫س��ر دارید‪ ،‬نس��بت به اینده مفت و ارزان اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫ش��ما س��رمایه کافی ندارید‪ .‬گاهی نیاز اس��ت امروز‪،‬‬ ‫خودم��ان را ب��ا گرفتن ق��رض و وام‪ ،‬بدهکار کنیم تا‬ ‫اینده را قوی تر بس��ازیم‪ .‬معموال زمانی که این عمل‬ ‫را انجام می دهیم‪ ،‬به مدت چندین س��ال‪ ،‬شرایط در‬ ‫ظاه��ر به حالت بدهکار و مق��روض پیش می رود‪ ،‬اما‬ ‫در بلند مدت و بعد از به ثمر نشس��تن نتایج‪ ،‬قضایا و‬ ‫شرایط اقتصادی مان متحول می شود‪.‬‬ ‫در مباح��ث بانک��ی‪ ،‬بانک ها نیز با جذب س��پرده ‪،‬‬ ‫به دنبال اجرایی س��ازی برنامه هایی که در س��ر دارند‪،‬‬ ‫هس��تند و چون یک مدت‪ ،‬این س��پرده ها‪ ،‬بازگشت‬ ‫س��رمایه ندارند و از س��وی دیگر‪ ،‬بانک ها باید‪ ،‬س��ود‬ ‫س��پرده به س��پرده گذاران پرداخت کن��د‪ .‬در ظاهر‪،‬‬ ‫ب��ه حال��ت بده��کار و مق��روض پی��ش می رون��د و‬ ‫صورتحس��اب ها‪ ،‬زیان انباشته نشان می دهد‪ .‬اما این‬ ‫همه داس��تان نبوده و نیس��ت‪ .‬باید دید سپرده ها در‬ ‫چ��ه برنامه هایی و برای ایج��اد چه ارزش افزوده هایی‬ ‫استفاده شده است‪ ،‬ایا واقعا ارزش افزوده ایجاد شده‪،‬‬ ‫بیش��تر از س��ود پرداختی به سپرده ها هست یا خیر؟‬ ‫صورتحساب حسابرسی ش��ده یکی از بانک ها که در‬ ‫ش��رایط فعلی و در رسانه ها‪ ،‬ابه تازگی سوژه روز بوده‪،‬‬ ‫صورتحساب حسابرسی شده سال ‪ ۱۳۹۷‬بانک اینده‬ ‫است‪ :‬با مطرح ساختن دغدغه زیان انباشته ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی و احتمال ورشکستگی! قبل از ورود به‬ ‫بررس��ی سوژه مربوط‪ ،‬نیاز است بدانیم بانک اینده‪ ،‬با‬ ‫نماد «وایند»‪ ،‬سرمایه ثبت شده ‪۱۶۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫و ‪ ۱۶‬میلی��ارد س��هام در بازار پای��ه نارنجی فرابورس‬ ‫معامله می ش��ود‪ .‬نیاز است بدانیم که صورتحساب ها‪،‬‬ ‫ظاهرکننده شرایط گذشته است و با توجه به قوانین‬ ‫حس��ابداری و حسابرس��ی‪ ،‬وقایع را ثبت می کنند و‬ ‫به عبارتی توانایی نشان دادن اینده را ندارند‪ .‬از سویی‬ ‫هم همانطور که گفته ش��د‪ ،‬بانک ها با جذب سپرده و‬ ‫پرداخت سود به سپرده گذاران‪ ،‬به دنبال اجرایی سازی‬ ‫طرح ها و برنامه هایشان می روند‪ .‬در نگاه سطحی‪ ،‬اولیه‬ ‫و اجمالی‪ ،‬دغدغه ای که مطبوعات داش��ته اند‪ ،‬اشتباه‬ ‫نیس��ت و با دیدن این زیان انباش��ته وحشتناک باید‬ ‫فرار را بر قرار ترجیح داد‪ ،‬اما واقعیت داستان چیست؟‬ ‫در اطالعیه های گوناگون‪ ،‬اس��ناد معتبر گذش��ته و با‬ ‫ورود بس��یار هوش��مندانه و ارزش��مند فراب��ورس به‬ ‫تحرکات نماد وایند و شفاف س��ازی اخیر در ‪ ۹‬مرداد‬ ‫‪ ،۹۹‬می ت��وان گف��ت بانک اینده ب��ا دریافت و جذب‬ ‫س��پرده های کالن‪ ،‬در سال های رکود اقتصادی‪ ،‬همه‬ ‫را با ارائه تسهیالت یا با مشارکت به امالک و مستغالت‬ ‫خارق الع��اده ای همچون بزرگ تری��ن مال خاورمیانه‬ ‫یعنی ایران مال‪ ،‬برج ‪ ۳۰‬طبقه شعبه مرکزی بانک در‬ ‫الهیه تهران‪ ،‬هتل دزاش��یب‪ ،‬فرمانیه مال‪ ،‬مشهد مال‬ ‫و ده ها پروژه دیگر و شعب گوناگون در سراسر ایران‪،‬‬ ‫تبدی��ل کرده اس��ت‪ .‬به عبارتی با ایجاد کس��ری های‬ ‫صورت حس��ابی به دلیل پرداخت س��ود به سپرده ها‪،‬‬ ‫این زیان انباش��ته را ایجاد کرده‪ ،‬اما ان بخش قضیه‬ ‫که این کس��ری‪ ،‬ب��ه چه دارایی های ب��ا ارزش افزوده‬ ‫فوق العاده تبدیل ش��ده اس��ت‪ ،‬نادیده انگاشته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬با در نظر گرفتن دو روی س��که و با دانس��تن‬ ‫قیم��ت امالک و مس��تغالت در ش��هر های گوناگون‪،‬‬ ‫دارایی ه��ای فعلی بان��ک اینده حدودا ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬برابر‬ ‫این زیان انباشته را پوشش می دهد که به عبارتی این‬ ‫زی��ان انباش��ته فقط و فقط ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬درصد قضیه این‬ ‫بانک است و اصل ماجرا و واقعیت هایی که پیش روی‬ ‫این بانک و نماد «وایند» در بازار س��هام وجود دارد‪،‬‬ ‫خیلی متف��اوت با برگه های ترازنامه و صورت س��ود‬ ‫و زی��ان س��ال ‪ ۹۷‬و حت��ی ‪ ۹۸‬اس��ت‪ .‬تغییرات یک‬ ‫س��اله ترازنامه‪ ،‬صورت س��ود و زیان و صورت جریان‬ ‫وجوه نقد ‪ ۹۸/۱۲/۲۹‬نس��بت ب��ه ‪ ،۹۷/۱۲/۲۹‬مانند‬ ‫کاه��ش هزینه ه��ا و مطالب��ات مش��کوک الوصول‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای مالی‪ ،‬هزینه های کارمزد‪ ،‬بدهی به بانک‬ ‫مرکزی و از ان طرف افزایش چشمگیر در وجوه نقد‬ ‫و موجودی نقدی‪ ،‬سرمایه گذاری ها‪ ،‬دارایی های ثابت‬ ‫مش��هود و س��ایر دارایی ها و‪ ...‬نش��ان از یک مدیریت‬ ‫قدرتمند و اینده نگر دارد‪ .‬در انتها نیاز اس��ت بدانیم‪،‬‬ ‫در بلندمدت ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬ساله‪ ،‬در بازار سهام‪ ،‬ارزش بازار‬ ‫هر سهم به ارزش ذاتی یعنی مجموع ارزش بروزشده‬ ‫دارایی های مش��هود و غیرمشهود سوق می یابد‪ .‬طبق‬ ‫شفاف س��ازی اخیر بان��ک و اعالم صریح قضیه عرضه‬ ‫ایران مال توسط بانک اینده در بازار سهام‪ ،‬یک نمونه‬ ‫از ارزش افزوده ه��ای خ��اص این بانک در راس��تاتی‬ ‫بروزاوری ارزش دارایی های مش��هود است‪ .‬پس باید‬ ‫گفت دوستانی که نگران هستند‪ ،‬به صورتحساب های‬ ‫نمایش دهنده گذش��ته‪ ،‬نگاه نکنن��د چراکه مقطعی‬ ‫اس��ت‪ ،‬بلکه با دید به اینده‪ ،‬به بررس��ی و ارزیابی این‬ ‫نماد بانکی بروند‪ .‬گفتنی اس��ت ک��ه بانک مرکزی و‬ ‫بازارس��رمایه جهت شفافیت بیش��تر بقیه شرکت ها‪،‬‬ ‫بانک ه��ا و نظام بانکی‪ ،‬خواس��تار ارائه جزئیات کامل‬ ‫ش��وند تا س��هامداران نیز به جهت عدم اطالع متضرر‬ ‫نشوند‪.‬‬ صفحه 15 ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬مرداد‪ 21 -1399‬ذی الحجه ‪ 11 - 1441‬اوت ‪-2020‬شماره‪-1584‬پیاپی‪2902‬‬ ‫درخواست اقای وزیر برای رفع فیلتر توییتر‬ ‫وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات از درخواس��ت‬ ‫وزارتخانه متبوعش برای رفع فیلتر توییتر خبر داد‪.‬‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی‪ ،‬وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات در گفت وگو با خانه ملت از درخواست وزارت‬ ‫ارتباط��ات و فناوری اطالعات ب��رای رفع فیلتر توییتر‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این موضوع جزو حوزه هایی است که‬ ‫مربوط به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اس��ت اما‬ ‫تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫پیش از این نیز وزیر ارتباطات اعالم کرده بود مدت هاست در حال پیگیری‬ ‫رفع فیلتر است اما اجرایی شدن این کار از اختیار او خارج است و باید گروهی‬ ‫برای ان تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫بازی هوشمندانه‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه محاکمه بزرگ ترین واردکننده خودروهای خارجی‬ ‫دستورالعمل مراسم عزاداری محرم ابالغ شد‬ ‫دبیرخان��ه کمیت��ه امنیت��ی‪ ،‬اجتماع��ی‬ ‫و انتظام��ی س��تاد مل��ی مدیری��ت کرون��ا‬ ‫دس��تورالعمل و ضوابط برگزاری مراسم ماه‬ ‫محرم و صفر را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬در این دس��تورالعمل‬ ‫که نس��خه ای از ان در پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫س��ازمان نظام پزشکی منتشر ش��ده‪ ،‬امده‬ ‫است‪ :‬مسئولیت اجرای دستورالعمل مراسم‬ ‫عزاداری ماه محرم و صفر با سازمان تبلیغات‬ ‫اسالمی است که با تشکیل کارگروه برگزاری‬ ‫مراس��م ع��زاداری و مش��ارکت نمایندگان‬ ‫هیات ه��ا‪ ،‬مداحان‪ ،‬نی��روی انتظامی‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬سازمان بس��یج‪ ،‬وزارت اموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬صدا وسیما‪،‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و س��ایر‬ ‫دستگاه های مرتبط اجرا می شود‪.‬‬ ‫براساس این دستورالعمل‪ ،‬مراسم عزاداری‬ ‫م��اه محرم صرفا در اماک��ن و فضاهای باز با‬ ‫رعای��ت فاصله حداقل ‪ 2‬مت��ر از هر طرف و‬ ‫تجمع��ات حداقل��ی برگزار می ش��ود‪ .‬زمان‬ ‫برگزاری مراس��م نیز حداکثر باید ‪ 2‬ساعت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫جابه جای��ی هیات ه��ا‪ ،‬دس��ته روی و نیز‬ ‫اس��تفاده از طبل‪ ،‬س��نج و وس��ایل مش��ابه‬ ‫ممنوع اس��ت اما برگزاری مراسم سینه زنی‬ ‫و زنجیرزن��ی (با زنجیر ش��خصی) در محل‬ ‫مراسم و بدون جابه جایی مجاز است‪.‬‬ ‫همچنین اس��تفاده مستمر از ماسک برای‬ ‫همه شرکت کنندگان در مراسم عزاداری ماه‬ ‫محرم و صفر ضروری اس��ت و فاصله گذاری‬ ‫حداقل ‪ 2‬متری در همه مراحل این مراس��م‬ ‫باید رعایت شود؛ ضمن اینکه پیش بینی های‬ ‫الزم برای برگزاری مراسم جایگزین به صورت‬ ‫غیرحض��وری در جاهایی که امکان برگزاری‬ ‫مراسم حضوری نیست باید انجام شود‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن دس��تورالعمل برگ��زاری‬ ‫برخی مراس��م خاص مانن��د یوم العباس در‬ ‫زنج��ان‪ ،‬نخل گردانی در یزد‪ ،‬تش��ت گذاری‬ ‫اردبیل‪ ،‬ش��یرخواران‪ ،‬قالیشوران اصفهان و‪...‬‬ ‫به دلی��ل تجمع‪ ،‬تراکم و جابه جایی و ضروت‬ ‫پیشگیری از شیوع و سرایت بیماری ممنوع‬ ‫جابه جایی هیات ها‪ ،‬دسته روی و نیز استفاده از طبل‪،‬‬ ‫سنج و وسایل مشابه ممنوع است اما برگزاری مراسم‬ ‫س��ینه زنی و زنجیرزن��ی (ب��ا زنجیر ش��خصی) در محل‬ ‫مراسم و بدون جابه جایی مجاز است‬ ‫اس��ت و این مراس��م فق��ط بای��د در اماکن‬ ‫و فضاه��ای دارای مجوز س��ازمان تبلیغات‬ ‫اسالمی برگزار شود‪.‬‬ ‫برگزاری نماز جماعت در مساجد حداکثر‬ ‫به مدت یک ساعت در اماکن سربسته دارای‬ ‫ش��رایط بهداش��تی و تهویه با ی��ک چهارم‬ ‫ظرفی��ت و رعای��ت فاصله گ��ذاری حداق��ل‬ ‫‪ 2‬متری از هر طرف و اس��تفاده از ماس��ک‬ ‫و همراه داش��تن وس��ایل ش��خصی بالمانع‬ ‫است‪ .‬درباره نذورات نیز در دستورالعمل ماه‬ ‫محرم امده اس��ت‪ :‬هرگون��ه پذیرایی هنگام‬ ‫برگزاری مراس��م ع��زاداری‪ ،‬ممنوع اس��ت‪،‬‬ ‫ن��ذورات صرفا بای��د در قالب م��واد غذایی‬ ‫خش��ک یا خام توزیع شود و برپایی هر نوع‬ ‫ایس��تگاه صلواتی توزیع ن��ذورات و چای در‬ ‫همه استان ها و شهرستان ها ممنوع است‪.‬‬ ‫مسئولیت نظارت بر اجرای این پروتکل با‬ ‫س��ازمان تبلیغات اسالمی است و در صورت‬ ‫تخلف در مرحله اول به هیات ها‪ ،‬حسینیه ها‪،‬‬ ‫مس��اجد و مداح��ان تذکر کتب��ی داده و در‬ ‫صورت تکرار تخل��ف ممنوعیت و قطع ارائه‬ ‫خدمات عمومی‪ ،‬یارانه ای و پشتیبانی اعمال‬ ‫می ش��ود و در مرحله سوم مجوز به مدت ‪۶‬‬ ‫م��اه لغو و متخلف به مرج��ع قضایی معرفی‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این دس��تورالعمل مس��ئولیت‬ ‫هر ی��ک از دس��تگاه های مرتبط مش��خص‬ ‫و از رس��انه ها خواسته ش��ده که توصیه های‬ ‫بهداش��تی مبنی بر رعایت اصول پیشگیری‬ ‫از ابتال را انتش��ار دهند و محتواهای الزم را‬ ‫به روش ه��ای مختلف برای اموزش همگانی‬ ‫به منظور رعایت اصول بهداش��تی تولید و از‬ ‫انتشار مطالب انحرافی‪ ،‬جناحی‪ ،‬حاشیه ای‪،‬‬ ‫اختالف��ی‪ ،‬تقابلی و مطالب ب��ا منبع هویت‬ ‫نامعلوم پرهیز کنند‪.‬‬ ‫طراحی و تروی��ج الگوهای جدید عزاداری‬ ‫از جمله هر خانه یک حسینیه با نصب پرچم‬ ‫جلوی در منازل‪ ،‬برگزاری جلسات سخنرانی‬ ‫انالین و ایجاد و ترویج پویش نذر ماس��ک و‬ ‫نذر ارزاق از دیگر بندهای این دس��تورالعمل‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسم رمز برخورد با دستفروشان‬ ‫یادداشت‬ ‫اسماعیل ات را بکش!‬ ‫نیما بیات‪ :‬قصد دارم صحبتم را با بیتی از سنایی‬ ‫اغاز کنم‪ .‬سنایی می فرماید‪:‬‬ ‫در منای قرب یاران‪ ،‬جان اگر قربان کنند‬ ‫جز به تیغ مهر او در پیش او بسمل مباش‬ ‫در هفته ای که گذش��ت ما دو عید بس��یار زیبا را‬ ‫س��پری کردی��م؛ عید قرب��ان و عید غدی��ر خم‪ .‬اگر‬ ‫درست به انها نگاه کنیم‪ ،‬درس های اموزنده ای برای‬ ‫زندگ��ی ما دارن��د؛ درس هایی که گوی��ی در محضر‬ ‫استاد نشسته اید و ان را فرامی گیرید‪.‬‬ ‫قربانی کردن در واقع یک نماد اس��ت؛ نماد ازخودگذش��تی و پا گذاشتن‬ ‫روی منیت ها‪ .‬خداوند در قران ‪ ۲‬بار از ابراهیم(ع) به عنوان اس��وه حسنه یاد‬ ‫کرده‪ ،‬چراکه از مهم ترین و عزیزترین چیزی که در زندگی داش��ت‪ ،‬گذشت‬ ‫و نفس خود را زیر پا گذاشت و محبت و رضای خداوند را برگزید؛ همانطور‬ ‫که حضرت علی در بستر پیامبر خوابید‪.‬‬ ‫س��والی فکر ادمی را به خود مشغول می کند‪ .‬فلسفه ذبح گوسفند در عید‬ ‫قربان چیست و چرا؟‬ ‫خداوند در قران در سوره حج‪ ،‬ایه ‪ ۲۸‬و ‪ ۳۶‬به این سوال پاسخ می دهد‪.‬‬ ‫در ای��ه ‪ ۲۸‬خداوند از جنگ و جهاد با فقر صحبت می کند؛ یعنی از انچه‬ ‫که خود می خورید به دیگران هم که محتاج هستند بدهید‪ ،‬نجات گرسنه ای‬ ‫و در ایه ‪ ۳۶‬اشاره می کند‪ :‬و شکر خدا را هم در چنین حالی به جای اورید‪.‬‬ ‫دکتر شریعتی در کتاب حج می گوید‪:‬‬ ‫ذبح گوسفند به جای اسماعیل‪ ،‬قربانی است‪ .‬ذبح گوسفند به جای گوسفند‪،‬‬ ‫قصابی اس��ت‪ .‬اسماعیل تو ممکن اس��ت فرزندت نباشد‪ ،‬اسماعیل تو ممکن‬ ‫است شغل تو‪ ،‬شهرت تو‪ ،‬شهوت تو‪ ،‬قدرت تو یا موقعیت تو باشد‪.‬‬ ‫در بورس هم اسماعیل ات را باید بکشی‪ ،‬اسماعیل تو‪ ،‬حرص تو‪ ،‬طمع تو‪،‬‬ ‫انتقام گرفتن تو از بازار اس��ت‪ .‬در اینجاس��ت که خدای ابراهیم‪ ،‬خود فدیه‬ ‫اس��ماعیل ها را می پردازد‪ ،‬پس تو پیروز میدان می ش��وی و بازار تحس��ینت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بازار َمشْ �� َعر اس��ت بر وزن َم ْف َعل که اشاره به اسم مکان دارد‪ ،‬مکان شعور‪.‬‬ ‫َمشْ �� َعر به معنای نشان راه است؛ بدان جهت که نشان و مکان خداوند است‪.‬‬ ‫همان طور که تو در حج وارد َمشْ َعر می شوی در بازار هم وارد َمشْ َعر می شوی‪،‬‬ ‫مکان شعور‪.‬‬ ‫معامله گری در بازار نیز با ش��عور و اندیش��ه همراه است‪ .‬به دست گرفتن‬ ‫کنترل احساسات مهم ترین عامل است و تفاوت برنده ها و بازنده ها در همین‬ ‫نقطه عطف مش��خص می شود‪ .‬همانطور که در حج اگر بر نفست غلبه نکنی‬ ‫و پیرو دستورات و مسیر نباشی باختی‪ ،‬در بورس هم باید از روند (‪)Trend‬‬ ‫پی��روی کنی و اگر خالف حرکت روند پیش ب��روی باختی و اصطالحی در‬ ‫بورس رایج است که می گوید روند دوست شماست‪.‬‬ ‫سخن اخر اینکه بهترین معامله برای ما‪ ،‬معامله با بازار نیست بلکه معامله‬ ‫با خداوند است‪.‬‬ ‫فیض کاشانی می فرماید‪:‬‬ ‫ذبح منا کنیم ما تا ببریم از او لقا‬ ‫نیست برای عاشقان‪ ،‬بهتر از این تجارتی‬ ‫هشدار‬ ‫قدرت سرایت کرونا ‪ ۱۰‬برابر شده است‬ ‫عضو کمیته علمی س��تاد ملی مبارزه با کرونا گفت‪ :‬ویروس کرونا جهش‬ ‫پیدا کرده و قدرت س��رایت ان حدود ‪ ۱۰‬برابر ش��ده اس��ت‪ .‬مینو محرز در‬ ‫گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬ویروس کرونا که در ماه های گذشته در دنیا گسترش‬ ‫پی��دا ک��رده بود‪ ،‬ویروس کرونای ن��وع ‪ B‬بود‪ .‬اکنون وی��روس جهش یافته‬ ‫به عنوان ویروس کرونای نوع ‪ G‬ش��ناخته می شود که می تواند تعداد بسیار‬ ‫بیشتری را مبتال کند و اگر در یک جمع یک نفر ناقل باشد می تواند تعداد‬ ‫زی��ادی را مبتال کند‪ .‬وی گفت‪ :‬از حدود ‪ 2‬ماه پیش هم چون پروتکل های‬ ‫بهداش��تی بعد از بازگش��ایی ها به صورت مناسب رعایت نش��ده‪ ،‬باتوجه به‬ ‫افزایش قدرت انتقال و سرایت ویروس کرونا‪ ،‬تعداد بسیار زیادتری از مردم‬ ‫در کشور به این ویروس مبتال شده اند و با ادامه همین روند تعداد بیشتری‬ ‫مبتال می ش��وند‪ .‬عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر ادامه داد‪:‬‬ ‫بعد از پیک جدید کرونا که از حدود ‪ 2‬ماه پیش ش��روع ش��ده در بیش��تر‬ ‫اس��تان ها به ویژه تهران با تعداد بس��یار زیاد مبتال ب��ه کووید‪ ۱۹‬مواجهیم‪،‬‬ ‫به طوری که بیش��تر بیمارستان ها پر ش��ده اند و حتی بیمارستان های معین‬ ‫هم پر ش��ده اند‪ .‬محرز گفت‪ :‬گرچه ممکن اس��ت درصد و میزان مرگ اوری‬ ‫ویروس کرونا بیش��تر نشده باش��د اما وقتی تعداد بیشتری مبتال و بستری‬ ‫می ش��وند‪ ،‬تعداد فوتی ها و جان باختگان کرونا نیز به همان نس��بت بیشتر‬ ‫می شود‪ .‬این فوق تخصص بیماری های عفونی افزود‪ :‬تعداد بیماران کووید‪۱۹‬‬ ‫مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) که من در ان حضور دارم‪ ،‬در‬ ‫اردیبهش��ت به روزی ‪ 2‬نفر هم کاهش پیدا کرد اما اکنون در برخی روزها‬ ‫‪ ۱۲۰‬بیم��ار کرونا مراجعه می کنند ک��ه علت ان هم افزایش تردد مردم در‬ ‫اماکن عمومی و برگزاری مهمانی ها و مجالس عزاداری و عروس��ی است که‬ ‫مردم در یک جا جمع می شوند‪.‬‬ ‫حادثه در کمین است؟‬ ‫علیرضا درویش نژاد‪ -‬بازیگر و کارگردان تئاتر‪ :‬ش��هردار محترم ناحیه‬ ‫‪ ۹‬منطقه ‪ ۲‬ط��ی اخطاریه های ایمنی به واحدهای مجتمع مس��کونی بوعلی‬ ‫واق��ع در س��عادت اباد‪ ،‬بلوار قیصر امین پور ش��مالی که بالغ ب��ر ‪ ۱۵۹۰‬واحد‬ ‫مس��کونی و حدود ‪ ۵۰۰۰‬نفر س��اکن دارد‪ ،‬اعالم کرده که براساس گزارش و‬ ‫بازدید کارشناسان اعزامی از س��ازمان اتش نشانی تهران‪ ،‬در بلوک های فاز ‪۱‬‬ ‫تا ‪ ۵‬ان مجتمع‪ ،‬احتمال خطر اتش س��وزی و پیامدهای زیانبار ناش��ی از ان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه اول‪:‬‬ ‫ای��ن س��اختمان های ‪ ۸‬و ‪ ۱۰‬طبقه در نیمه دوم دهه ‪ ،۱۳۷۰‬ازس��وی یک‬ ‫ش��رکت کارگزار شهرداری تهران س��اخته و به شهروندان تهرانی و تعدادی از‬ ‫هنرمندان فروخته شده است‪ .‬اگر شهرداری تهران به عنوان فروشنده‪ ،‬سازنده‬ ‫و مدیریت کنترل و ایمن س��ازی (شهرسازی) ش��هر تهران‪ ،‬در زمان ساخت‪،‬‬ ‫موازین ایمنی س��اختمانی را رعایت نکرده‪ ،‬س��اکنان و مالکان ان اکنون چه‬ ‫باید بکنند؟ یا چه می توانند بکنند؟‬ ‫نکته قابل توجه دوم‪:‬‬ ‫بعد از بیس��ت وچند س��ال س��کونت در این س��اختمان ها‪ ،‬هنوز شهرداری‪،‬‬ ‫به علت نداش��تن تاییدیه ایمنی از س��ازمان اتش نشانی و س��ند زمین مزبور‪،‬‬ ‫نتوانس��ته حتی گواهی پایان کار این مجموعه مس��کونی را صادر کند‪ .‬معلوم‬ ‫نیس��ت تکلیف ساکنان این ساختمان ها با احتمال بروز حادثه چه خواهد بود‬ ‫و چه باید کرد و چه کسی پاسخگوست‪.‬‬ ‫ایا ممکن اس��ت حادثه ای شبیه اتش س��وزی ساختمان پالسکو یا کلینیک‬ ‫سینا را در مجتمع مسکونی بوعلی تجربه کنیم؟‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫حج�ت نظ�ری‪ -‬عض�و کمیس�یون فرهنگ�ی و‬ ‫اجتماعی ش�ورای ش�هر تهران‪ :‬نظر به اینکه ش��عار‬ ‫«ته��ران ش��هری برای همه» در دس��تورکار ش��هرداری‬ ‫تهران ق��رار دارد‪ ،‬قاعدتا سیاس��ت ش��هرداری در زمینه‬ ‫دستفروش��ان نیز باید در راستای این ش��عار و مبتنی بر‬ ‫مصوبه «ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون» باشد‪.‬‬ ‫اما مدتی اس��ت که اقداماتی در شهرداری های مناطق‬ ‫ص��ورت می پذیرد که مغایر با این رویکرد اس��ت چراکه به تازگی به‬ ‫اس��تناد بنرهای نصب شده در خیابان ولیعصر از سه راه جمهوری تا‬ ‫خیابان فاطمی‪ ،‬طرحی تحت عنوان س��اماندهی دستفروش��ان اجرا‬ ‫شده‪ ،‬اما کوچک ترین نشانی از ساماندهی در ان دیده نمی شود‪.‬‬ ‫انچه که در عمل انجام شده جمع اوری دستفروشان است‪ ،‬چراکه‬ ‫هی��چ جایگزینی برای جلوگی��ری از حضور دستفروش��ان در معابر‬ ‫پیش بینی نشده است‪.‬‬ ‫از طرف��ی ممکن اس��ت این توجیه وجود داش��ته باش��د که این‬ ‫اقدام��ات به دلیل ش��یوع کرون��ا و جلوگیری از گس��ترش ان انجام‬ ‫می ش��ود ک��ه باز هم چندان قابل قبول نیس��ت و اگ��ر هم فرض را‬ ‫صحت ان بدانیم چرا هیچ بس��ته یا طرح حمایتی پیش بینی نشده‬ ‫اس��ت؟ انچه که دستفروشان به ان باور دارند این است که احتماال‬ ‫شیوع کرونا و س��اماندهی تبدیل به اسم رمزی جدید برای برخورد‬ ‫با انان ش��ده و این اصال برای شهر و مدیریت شهری که شعار شهر‬ ‫همه است‪ ،‬زیبنده نیست‪.‬‬ ‫دستفروش��ان از ما می پرسند چطور برای کرونا در این شهر هیچ‬ ‫محدودیتی اعمال نشد‪ ،‬اال همین یک مورد جمع اوری دستفروشانی‬ ‫که در فضای باز فعالیت دارند و متاس��فانه زمزمه هایی هم ش��نیده‬ ‫می شود که گویا بناست این طرح در مقاطعی از خیابان های انقالب‬ ‫و محدوده میدان هفتم تیر نیز اجرا شود‪.‬‬ ‫این اقدام منجر به نقض اش��کار وظایف ش��هرداری در‬ ‫ماده ‪ ۱۶‬قانون بهبود مس��تمر محیط کسب وکار و مصوبه‬ ‫«ساماندهی مشاغل س��یار و بی کانون» شده است‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬این عمل را می توان بدعت رویه ای در مناس��بات‬ ‫مدیریت شهری قلمداد کرد‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه درباره ای��ن موض��وع بای��د در کمیته‬ ‫برنامه ریزی س��اماندهی مش��اغل س��یار و بی کان��ون تصمیم گیری‬ ‫می شد‪ ،‬ش��هرداران مناطق به صورت خودسرانه اقدام به جمع اوری‬ ‫این دستفروش��ان که از ش��هروندان شهر هس��تند‪ ،‬از معابر شهری‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫از طرفی خبرهایی می رس��د که در این تنگنای مالی ش��هرداری‪،‬‬ ‫بودجه ه��ای هنگفتی برای تامین نیروی اجرایی این تصمیم (اعم از‬ ‫یگان ویژه نیروی انتظامی و‪ )...‬اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫در ص��ورت صح��ت این خبرها باید پرس��ید که ای��ن هزینه ها از‬ ‫مح��ل کدام بودجه بوده و ایا اولویت های تخصیص بودجه مطابق با‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۹‬ش��هرداری تهران در این زمینه رعایت شده است؟‬ ‫در این ش��رایط تنگنای اقتصادی و تبعات معیشتی ناشی از بحران‬ ‫کرونا‪ ،‬این اقدام ش��هرداری چه سنخیتی با همیاری با مردم به ویژه‬ ‫گروه های کمتربرخوردار دارد و ایا بهتر نبود حداقل همین بودجه را‬ ‫صرف تامین بسته های حمایتی برای دستفروشان می کردند؟‬ ‫بنده به عنوان عضو شورای شهر و نماینده مردم تهران ضمن تذکر‬ ‫درباره لزوم رس��یدگی به تخلفات صورت گرفت��ه در جریان اجرای‬ ‫این طرح‪ ،‬خواهان بازنگری در ان و هماهنگی ش��هرداری با ش��ورا‬ ‫برای اجرای مصوبه «س��اماندهی مشاغل سیار و بی کانون» به عنوان‬ ‫فصل الخطاب سیاست گذاری در زمینه دستفروشی هستم‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫پدرام س�لطانی‪ -‬فعال اقتص�ادی‪ :‬چندی پیش‬ ‫س��فری تجاری به چین داشتم‪ .‬بیش از ‪ ۱۲‬سال است‬ ‫که ب��ا چینی ها تعامالت تج��اری دارم و در این مدت‬ ‫مکرر به چین س��فر داشته ام‪ .‬این س��فر اما متفاوت از‬ ‫تمام سفرهای قبلی بود‪ .‬نخستین تغییر را در فرودگاه‬ ‫ش��انگهای احس��اس کردم؛ هنگامی که گذرنامه خود‬ ‫را ب��ه پلیس گذرنام��ه چین دادم و او ش��روع کرد به‬ ‫پرس وجو درباره علت سفر من به چین‪ ،‬محل اقامتم و داشتن بلیت برگشت‪ .‬در‬ ‫تمام این ‪ ۱۲‬س��ال به خاطر نداشتم که هنگام ورود به چین با چنین سواالتی‬ ‫برخورد کرده باشم‪.‬‬ ‫در نخس��تین جلسه کاری ام دریافتم که حساب های شرکت های ایرانی ثبت‬ ‫ش��ده در چین یک به یک در بانک های چینی در حال بس��ته ش��دن است و‬ ‫موضوع‪ ،‬خالف انچه که در اخبار ایران انعکاس یافته‪ ،‬منحصر به دانش��جویان‬ ‫و اش��خاص حقیقی ایرانی نیست‪ .‬حتی شرکت هایی که از ‪ ۱۰-۱۵‬سال پیش‬ ‫در چین ثبت ش��ده اند‪ ،‬مش��مول این رفتار جدید بانک های چینی ش��ده اند‪.‬‬ ‫تجار ایرانی به کارمندان چینی خود متوس��ل ش��ده اند و شرکت های جدیدی‬ ‫به نام انان تاسیس می کنند و به امید امانتداری انها دارایی خود را به نام شان‬ ‫می زنند‪.‬‬ ‫بیش از یک سال است که با یکی از شرکت های چینی مشغول مذاکره برای‬ ‫سرمایه گذاری مشترکی در ایران هستیم‪ .‬در جلسه ای که برای ادامه مذاکرات با‬ ‫او داشتم‪ ،‬خبر ناخوشایندی به من داد؛ دولت چین سرمایه گذاری شرکت های‬ ‫چینی در ایران را تقریبا ممنوع کرده و به سختی مجوز سرمایه گذاری خارجی‬ ‫در ایران را صادر می کند‪.‬‬ ‫تقریبا در همه جلس��اتی که داشتم مشتریان چینی اشاره به سخت تر شدن‬ ‫کار با ایران داشتند‪.‬‬ ‫اظهار می داش��تند بسیاری از شرکت های چینی ترجیح می دهند خرید خود‬ ‫را در شرایط برابر از ایران نداشته باشند زیرا پرداخت بسیار مشکل است و باید‬ ‫اسناد تجاری را تغییر دهند و به نام کشور دیگری بزنند تا امکان پرداخت پول‬ ‫از بانک هایشان فراهم شود‪.‬‬ ‫«چین عزیز» ارام ارام ایران‪ ،‬این ش��ریک وفادار خود را به حاش��یه می راند‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۸۹‬که ش��رکت دولتی نفت چین‪ ،‬باوجود اخذ امتی��ازات ویژه از‬ ‫دولت وقت ایران در قرارداد ‪ ۲.۵‬میلیارد دالری سرمایه گذاری در میدان نفتی‬ ‫ازادگان‪ ،‬ش��روع به کند کردن کار و بهانه تراشی کرد‪ ،‬سیاست عقب گرد چین‬ ‫اش��کار ش��د‪ .‬قطعا مش��کل این نبود که انها توان انجام کار را نداش��تند بلکه‬ ‫سیگنال پایین کشیدن فتیله کار با ایران را دریافت کرده بودند‪.‬‬ ‫چینی ها در تمام این س��ال هایی که ایران عضو ناظر س��ازمان همکاری های‬ ‫ش��انگهای بود‪ ،‬تنها مخالف عضویت کامل ایران در این س��ازمان که در اینده‬ ‫می تواند بزرگ ترین و مهم ترین س��ازمان اقتصادی اس��یا باش��د‪ ،‬بودند و برای‬ ‫جلوگیری از عضویت ایران در این س��ازمان در منش��ور ان گنجانده بودند که‬ ‫کش��ورهایی که س��ازمان ملل علیه ش��ان تحریم هایی وضع کرده‪ ،‬نمی توانند‬ ‫ب��ه عضویت این س��ازمان درایند‪ .‬حتی پس از لغو تحریم های س��ازمان ملل‪،‬‬ ‫انه��ا مخالف عضویت ایران باقی ماندند‪ ،‬در حالی ک��ه به عضویت کامل هند‪،‬‬ ‫رقیب اسیایی خود در این سازمان رای مثبت دادند‪ .‬چینی ها حتی در پروژه‬ ‫بلندپروازانه جاده ابریش��م نوین مس��یر تاریخی جاده ابریشم را به نحوی تغییر‬ ‫داده اند که از باالی ایران بگذرد و یک مس��یر فرعی از مس��یر اصلی برای ورود‬ ‫به ایران منشعب شده است‪.‬‬ ‫داس��تان س��رمایه گذاری کالن چین در بندر گوادر پاکستان نیز مکمل این‬ ‫پروژه در دور زدن ایران اس��ت‪ .‬در طول این ‪ ۱۲‬س��ال‪ ،‬دشمنی امریکا با ما و‬ ‫ما با امریکا‪ ،‬باعث ش��د ایران به عنوان بهترین مس��یر خطوط لوله انتقال نفت‬ ‫و گاز خلیج ف��ارس و اس��یای میانه ب��ه اروپا‪ ،‬از این مس��یرها حذف و به یک‬ ‫مسیر فرعی در نقشه انتقال انرژی منطقه تبدیل شود‪ .‬از بین رفتن این مزیت‬ ‫مهم ژئوپلتیک ایران‪ ،‬تلخ اما قابل فهم اس��ت‪ ،‬اما اینکه چین‪ ،‬کشوری که این‬ ‫چنین از ما بهره برده و ما به او چش��م امید داش��تیم‪ ،‬ایران را از مسیر ترانزیت‬ ‫کاال از ش��رق به غرب و ش��مال به جنوب کنار گذاشته و نگاه درجه دومی به‬ ‫ای��ران دارد‪ ،‬جای تامل بس��یار دارد‪ .‬چین نش��ان داده که در عرصه ش��طرنج‬ ‫جهانی هوشمندانه بازی می کند و چشم انداز بلندمدتی دارد‪ .‬چرا چین چنین‬ ‫سیاستمدارانه و به ارامی ایران را به حاشیه می برد؟‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫چهره‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!