روزنامه صمت شماره 1509 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1509

روزنامه صمت شماره 1509

روزنامه صمت شماره 1509

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫گام های دولت برای معیشت‬ ‫و سالمت در ماه رمضان‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1509‬پیاپی ‪2827‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نقش حمایت از کسب وکار‬ ‫در بحران کرونا‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫استاندارد‬ ‫اولویت تولید‬ ‫اهمیت سامانه کاداستر‬ ‫برای معدنکاران‬ ‫سایه‬ ‫سیاست های ضدتولید‬ ‫درس های تجاری‬ ‫دوران قرنطینه‬ ‫نسخه جداگانه برای‬ ‫ب دیده ترین اصناف‬ ‫اسی ‬ ‫سنگ محک‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16‬‬ ‫حبابی در بورس‬ ‫وجود ندارد‬ ‫اغاز واگذاری ‪ ۵‬شرکت دولتی به ارزش‬ ‫بیش از ‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان از شنبه‬ ‫‪15‬‬ ‫ت�لاش گام ب��ه گام دولت برای بازگش��ت به ش��رایطی که اقتصاد کش��ور از پا‬ ‫نیفت��د و کرونا س�لامت مردم را تهدید نکند‪ ،‬وارد مرحله جدیدی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫تصمیمات دولت در ستاد ملی مقابله با کرونا سمت وسوی کمک به مردم و بهبود‬ ‫کس��ب وکارها گرفته و تنها هدف دولت نه بازگش��ت به ش��رایط عادی که تامین‬ ‫زندگی معقول مردم در ماه های کرونایی است‪ .‬همزمان با اغاز ماه مبارک رمضان‪،‬‬ ‫موضوع مناس��ک این ماه در بحران کرونا در هیات دولت و س��تاد مقابله با بحران‬ ‫کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫طرح «شهرک هایصنعتیمرزی» خاک می خورد‬ ‫الودگی صوتی‪ ،‬ش��لوغی و نازیبایی شهری به دلیل حضور بی شمار صنایع و کارخانه ها پس‬ ‫از صنعتی ش��دن جهان س��بب ش��د برای تجمیع واحدهای صنعتی و تولیدی‪ ،‬شهرک های‬ ‫صنعتی راه اندازی ش��ود‪ .‬این امر تاثیر منفی واحدهای صنعتی بر زندگی ساکنان شهری را به‬ ‫حداقل رس��انده‪ ،‬االیندگی را کم کرده و با دسترس��ی اسان به مسیر حمل ونقل‪ ،‬کمترین بار‬ ‫ترافیکی را در مناطق شهرنش��ین به دنبال دارد‪ .‬عالوه بر این ها‪ ،‬شهرک های صنعتی مرزی‪ ،‬با‬ ‫مشارکت س��رمایه گذار خارجی‪ ،‬ظرفیت مناسبی برای درامدزایی ارزی هر کشوری به شمار‬ ‫می روند‪ .‬ایران هم با داش��تن ‪ ۱۵‬همس��ایه ظرفیت های خوبی در این بخش دارد‪ .‬نیروی کار‬ ‫و ان��رژی ارزان قیمت از مزیت های کش��ور اس��ت که می تواند منجر به همکاری مش��ترک با‬ ‫کش��ورهای همسایه در شهرک های صنعتی مرزی ش��ود‪ .‬اگر شهرک های صنعتی مرزی به‬ ‫معنی ش��هرک های صنعتی مشترک‪ ،‬در اس��تان های مرزی کشور مانند اردبیل‪ ،‬اذربایجان و‬ ‫سایر استان ها راه اندازی شوند استان هایی که مرز دریایی و زمینی دارند‪ ،‬می توانند پایگاه های‬ ‫‪3‬‬ ‫صادراتی باشند‪.‬‬ ‫لیمو مشمول قانون مقابله با احتکار شد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1509‬‬ ‫پیاپی ‪2827‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫گام های دولت برای معیشت و سالمت در ماه رمضان‬ ‫دستگاه های اقتصادی برای رونق کسب وکار برنامه ریزی کنند‬ ‫(بخش دوم)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫روز گذشته و در بخش نخست این یادداشت به شرایط‬ ‫بحران��ی فعاالن اقتصادی و اعمال تدابیر الزم برای حفظ‬ ‫و پای��داری کس��ب وکار در دوران کرونا اش��اره و عنوان‬ ‫ش��د که دولت برای حمایت از فع��االن اقتصادی باید دو‬ ‫رویک��رد را به موازات هم پیگیری کند؛ از یک س��و ارائه‬ ‫بس��ته کمک مالی و تشکیل س��ریع صندوق حمایت از‬ ‫کس��ب وکارها به ویژه کس��ب وکارهای کوچک و متوسط‬ ‫و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬کاهش مخارج دول��ت و حاکمیت در‬ ‫شرایطی که درامد های نفتی بیش از پیش کاهش یافته‬ ‫و عمال به پایین ترین سطح ممکن رسیده است‪ .‬همچنین‬ ‫پیش��نهاد شد که در این شرایط حمایت های مالی دولت‬ ‫باید از طریق معافیت های مالیاتی و کمک های مس��تقیم‬ ‫تحقق یابد‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از یادداش��ت روز گذشته به این نکته‬ ‫اش��اره شد که کرونا درست در ش��رایطی اقتصاد ایران را‬ ‫تح��ت تاثیر قرار داده که در نیمه نخس��ت س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫باوجود رش��د جمعیت چند سال گذشته‪ ،‬تولید ناخالص‬ ‫داخلی کش��ور بدون تغییر مانده و به همراه فقیرتر شدن‬ ‫مردم‪ ،‬س��رمایه گذاری نیز بیش از ‪ ۸۰‬درصد افت داشت‪.‬‬ ‫با اینکه در چند س��ال گذش��ته تولید‪ ،‬اشتغال و کاهش‬ ‫نرخ بیکاری از اولویت های دولت بود‪ ،‬متاس��فانه در عمل‬ ‫اقدامات به نحوی بود ک��ه در اجرای این گونه برنامه ها بر‬ ‫میزان بیکاری افزوده شد‪.‬‬ ‫باتوجه به ش��واهد موجود می توان با تش��کیل صندوق‬ ‫حمایت از کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط‪ ،‬زیربنای‬ ‫اقتصادی کش��ور را متحول س��اخت‪ .‬البت��ه این مهم در‬ ‫شرایطی میسر خواهد بود که این صندوق با ارائه روشی‬ ‫مدون و بهره گیری از توان حرفه ای و تخصصی انجمن ها‬ ‫و تشکل های مرتبط تشکیل شود و فعالیت کند‪.‬‬ ‫این پیش��نهادات درحالی عنوان می شود که دولت نیز‬ ‫در هفته های اخیر برنامه های حمایتی متعددی را اجرایی‬ ‫کرده اس��ت؛ به گونه ای تهیه و توزیع بسته های معیشتی‬ ‫برای گروه های بسیار کم درامد در دستور کار قرار گرفته‬ ‫و بانک مرکزی نیز ارائه فرصت سه ماهه برای بازپرداخت‬ ‫بدهی به مدیران بنگاه ها را برنامه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫با این حال جای سیاس��ت اشتغال و استفاده بهینه از‬ ‫ظرفیت های نیروی کار جوان و کارامد همچنان در کشور‬ ‫خالی اس��ت‪ .‬برای جبران این کاس��تی وقت ان است که‬ ‫دولت با راهبرد شکس��ت بازار‪ ،‬در بازار کار دخالت کند و‬ ‫با اقدام هایی مانند تشکیل صندوق حمایت از کسب وکار‬ ‫که مشابه ان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه‬ ‫به خوبی تجربه ش��ده‪ ،‬خال سیاس��ت های مالیاتی‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫امور مالی و نظام بانکی را با اولویت بنگاه های در معرض‬ ‫تعطیلی ی��ا تعدیل نی��روی کار جبران کن��د‪ .‬همچنین‬ ‫می توان با متقبل ش��دن بخش��ی از تعهدات بیمه تامین‬ ‫اجتماع��ی کارفرمای��ان ب��ه کمک بنگاه ه��ای کوچک و‬ ‫متوسط رفت‪.‬‬ ‫دولت نمی تواند به بهانه اینکه خودش از همه بی پول تر‬ ‫است در این وضعیت به سونامی بیکاری در کشور کمک‬ ‫غیرمستقیم کند‪.‬‬ ‫بس��ته های حمایت��ی دول��ت‪ ،‬وام های ب��دون ضامن و‬ ‫کم بهره یا بی بهره‪ ،‬مهل��ت در پرداخت بدهی های بانکی‬ ‫و م��واردی از ای��ن دس��ت ش��اید بتوان��د در کوتاه مدت‬ ‫تس��کینی برای دردهای ناشی از ش��یوع کرونا باشد‪ ،‬اما‬ ‫بای��د برای حمایت ه��ای بلندمدت برنامه ریزی اساس��ی‬ ‫ک��رد‪ .‬نتیجه بخ��ش ب��ودن برنامه ه��ای کوتاه م��دت نیز‬ ‫به صورت س��ازماندهی ش��ده و از طریق صندوق حمایت‬ ‫بو کارها میسر خواهد بود‪.‬‬ ‫از کس ‬ ‫ای��ن واقعیتی انکارناپذیر اس��ت که ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫هزینه باالی زندگی‪ ،‬بس��یاری از اقش��ار کم درامد که در‬ ‫موسس��ه های کوچک و متوسط مشغول به کارند بیش از‬ ‫یک شغل دارند تا از عهده مخارج زندگی برایند‪.‬‬ ‫بو کارها‪ ،‬این بخش از جامعه‬ ‫حال باوجود تعطیلی کس ‬ ‫قادر به کسب درامد کافی نیستند و کمک های معیشتی‬ ‫دولت نیز نمی تواند درمانی برای تس��کین دردهای انان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اف��زون بر ان‪ ،‬حتی با ف��رض اینکه هم��ه افراد واجد‬ ‫ش��رایط شناسایی شده باش��ند و پرداخت ها نیز به موقع‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬پس از بازگش��ت وضعیت ب��ه حالت عادی‪،‬‬ ‫در زم��ان احیای کس��ب وکارهای به کما رفته ش��رایطی‬ ‫بر کش��ور حاکم می ش��ود که برای اقتصاد در گل مانده‬ ‫مطلوب نخواهد بود‪.‬‬ ‫توجه داشته باشیم که انچه برای اقتصاد ‪ ۹۹‬پیش بینی‬ ‫ک��رده بودیم به درد اقتصاد کرون��ا زده امروز نمی خورد و‬ ‫نیاز به تدبیر واقعی با کمک بخش خصوصی و نیز ریاضت‬ ‫اقتص��ادی دول��ت و کاهش مخارج نهاده��ای حاکمیتی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫بدیه��ی اس��ت در کنار اص�لاح سیاس��ت گذاری های‬ ‫اقتصادی در داخل‪ ،‬نباید تهدیدهای خارجی را نیز نادیده‬ ‫بگیریم‪ .‬در این حالت پارلمان بخش خصوصی می تواند با‬ ‫تهیه و تنظیم یک فرمول برد‪-‬برد در سیاست های داخلی‬ ‫و همچنی��ن سیاس��ت های اجرایی خارجی‪ ،‬در ش��رایط‬ ‫موج��ود بازنگری کن��د و به یاری دول��ت بیاید‪ .‬وقت ان‬ ‫است که به نحو شایسته ای از تمام ظرفیت های در اختیار‬ ‫برای عبور از بحران پیش امده که حداقل تا پایان امسال‬ ‫به طول خواهد انجامید‪ ،‬بهره گیری کنیم‪.‬‬ ‫ت�لاش گام ب��ه گام دول��ت برای بازگش��ت به‬ ‫ش��رایطی که اقتصاد کش��ور از پ��ا نیفتد و کرونا‬ ‫س�لامت م��ردم را تهدی��د نکن��د‪ ،‬وارد مرحل��ه‬ ‫جدیدی ش��ده اس��ت‪ .‬تصمیمات دولت در ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا سمت وس��وی کمک به مردم‬ ‫و بهبود کس��ب وکارها گرفت��ه و تنها هدف دولت‬ ‫نه بازگش��ت به ش��رایط عادی که تامین زندگی‬ ‫معقول مردم در ماه های کرونایی است‪.‬‬ ‫همزمان ب��ا اغاز ماه مب��ارک رمضان‪ ،‬موضوع‬ ‫مناس��ک این ماه در بحران کرونا در هیات دولت‬ ‫و ستاد مقابله با بحران کرونا مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫دول��ت در هفته ه��ای پس از ش��یوع کرونا در‬ ‫کشور برای مقابله با بحران ناشی از ان تالش کرد‬ ‫ب��ا هر انچه در توان مالی و اجتماعی و سیاس��ی‬ ‫دارد‪ ،‬اجازه به خطر افتادن معیش��ت و س�لامت‬ ‫م��ردم را ندهد و امار کاهش��ی میزان مبتالیان و‬ ‫جان باختگان نش��ان از موفقیت نسبی این طرح‬ ‫دارد‪ .‬عادی س��ازی ش��رایط در برخی کشورها و‬ ‫اتمام قرنطینه هم نشان می دهد که همه دولت ها‬ ‫کم و بیش با انچه ایران با ان مواجه بوده‪ ،‬روبه رو‬ ‫شده یا خواهند شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت‪،‬‬ ‫رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حوزه‬ ‫داروسازی و تجهیزات پزشکی به شرایط مطلوب‬ ‫و ایده ال رس��یده ایم گفت‪ :‬در این حوزه همپای‬ ‫کشورهای صاحب دانش می توانیم پیش برویم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‬ ‫رس��انی وزارت کش��ور‪،‬‬ ‫محمدرضا شانه ساز در‬ ‫نشست کارگروه ارزیابی‬ ‫رسانه ای مدیریت کرونا‬ ‫ک��ه در س��الن پیامب��ر‬ ‫اعظم(ص) وزارت کشور‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ما در حوزه درمان کرونا پا به‬ ‫پای دنیا و حتی جلوتر از انها حرکت می کنیم به‬ ‫گون��ه ای که هر چه ای��ران در ای��ن زمینه انجام‬ ‫می ده��د‪ ،‬اندکی بعد از س��وی نهادهای معتبری‬ ‫نظیر س��ازمان جهانی بهداش��ت مورد تایید قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما از نظر علمی در حوزه داروس��ازی‬ ‫ب��ه نقطه ای رس��یده ایم ک��ه می توانی��م همپای‬ ‫کش��ورهای صاح��ب دان��ش با چند قرن س��ابقه‬ ‫فعالیت در این عرصه پیش برویم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه داروس��ازی و تجهیزات پزش��کی اکنون ما‬ ‫به ش��رایط ایده ال و مطلوبی رس��یده ایم و انواع‬ ‫تولی��دات دارویی و درمانی را ب��ا کیفیت باال در‬ ‫داخل کشور انجام می دهیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان غذا و دارو اظهار کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی و‬ ‫نظارت بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی مجلس‪،‬‬ ‫از بررس��ی چگونگی اس��تفاده از ظرفیت س��هام‬ ‫عدال��ت برای جب��ران تبعات اقتص��ادی کرونا در‬ ‫جلس��ه این کمیس��یون خبر داد‪ .‬به گزارش خانه‬ ‫ملت‪ ،‬حمیدرضا فوالدگر روز گذش��ته در تشریح‬ ‫نشس��ت کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار کرد‪ :‬در جلس��ه‬ ‫کمیس��یون وی��ژه ک��ه چهاردهمین نشس��ت در‬ ‫رئیس جمه��وری در جلس��ه اخیر س��تاد مبارزه‬ ‫با کرونا از همه دس��تگاه ها به ویژه دس��تگاه های‬ ‫اقتص��ادی خواس��ت به منظور رونق کس��ب وکار‪،‬‬ ‫اشتغال و جهش تولید برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی گزارشی از مدیریت بیماری کرونا در کشور‬ ‫ارائه داد و در ادامه‪ ،‬رئیس جمهوری ضمن تاکید‬ ‫بر اهمی��ت رعایت پروتکل های بهداش��تی اظهار‬ ‫امیدواری کرد که با برنامه ریزی های انجام ش��ده‬ ‫و همکاری مردم‪ ،‬اثار این بیماری مخرب کاهش‬ ‫یاب��د‪ .‬رئیس جمه��وری همچنی��ن ب��ر اهمیت‬ ‫کس��ب وکار و رونق تولی��د و تجارت تاکید کرد و‬ ‫از همه دس��تگاه ها به ویژه دستگاه های اقتصادی‬ ‫خواس��ت به منظور رونق کس��ب وکار‪ ،‬اش��تغال و‬ ‫جهش تولید برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫اقتضائ��ات م��اه رمض��ان به عن��وان یک��ی از‬ ‫مهم ترین ماه های مس��لمانان‪ ،‬س��بب شد دولت‬ ‫طی یک هفته گذش��ته برای ش��رایط ویژه کرونا‬ ‫در ماه مبارک رمضان‪ ،‬به دنبال تصمیمات جدید‬ ‫باش��د‪ .‬عرف معمول س��الیان گذش��ته‪ ،‬تشکیل‬ ‫اجتماع��ات قران خوانی‪ ،‬رونق مس��اجد‪ ،‬محافل‬ ‫دعا و س��خنرانی‪ ،‬زیس��ت ش��بانه مردم‪ ،‬ساعات‬ ‫کار ادارات و م��واردی از ای��ن دس��ت‪ ،‬در س��ال‬ ‫کرونای��ی و غیرمعمول باید م��ورد بازنگری قرار‬ ‫می گرف��ت‪ .‬تا این لحظه تصمیم دولت ان اس��ت‬ ‫که کشور را براساس میزان شیوع و ابتال به کرونا‬ ‫و تعداد فوتی ها به مناطق «س��فید‪ ،‬زرد و قرمز»‬ ‫منطقه بن��دی کند و اجازه فعالیت به مس��اجد و‬ ‫اجتماعات را در مناطق سفید بدهد‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن تصمیم دول��ت بخش های��ی از اماکن‬ ‫مق��دس و مس��اجد در ش��هرهای کمت��ر الوده‬ ‫می توانن��د در ای��ام ماه رمضان پذی��رای لحظات‬ ‫معنوی روزه داران باشند؛ اما این تمام تصمیمات‬ ‫رمضانی دولت نب��ود‪ .‬رئیس جمهوری در توضیح‬ ‫درک دولت از شرایط خاص رمضان امسال گفت‪:‬‬ ‫«در این شرایط که مردم برای سالمتی و زندگی‬ ‫خود نگران��ی دارند‪ ،‬همه باید تالش کنیم در ماه‬ ‫رمضان نگرانی برای س��فره افطار نداشته باشند و‬ ‫در حوزه داروسازی به شرایط مطلوب رسیده ایم‬ ‫کرون��ا‪ ،‬ما ام��روز در زمینه تامین دارو‪ ،‬ماس��ک‪،‬‬ ‫کیت های تش��خیص‪ ،‬م��واد ضد عفون��ی و الکل‬ ‫خودکفا هس��تیم و ب��ا تولید انبوه ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و کارخانجات داروس��ازی‪ ،‬در شرایط‬ ‫صادرات بسیاری از این محصوالت قرار داریم‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداش��ت تصریح کرد‪ :‬پیش��رفت‬ ‫دانش پزشکی و داروسازی در کشور به مرحله ای‬ ‫رسیده است که هر دارویی در دنیا تولید می شود‪،‬‬ ‫ظ��رف کمت��ر از دو س��ال در ای��ران ب��ه مرحله‬ ‫بومی سازی و تولید انبوه می رسد‪.‬‬ ‫شانه س��از با بیان اینکه داروس��ازی شامل دو‬ ‫بخ��ش تامین م��واد اولیه و ترکیبات ش��یمیایی‬ ‫ان اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در زمین��ه تهیه مواد اولیه‪،‬‬ ‫بسیاری از کشورها وارد کننده هستند و ایران نیز‬ ‫بخشی از ان را وارد می کند اما مرحله اساسی در‬ ‫صنعت داروس��ازی‪ ،‬فرموالسیون داروها و تبدیل‬ ‫مواد ش��یمیایی به منظور س��اخت دارویی نجات‬ ‫بخش برای جان انسان هاست و ایران این چرخه‬ ‫را بطور کامل در اختیار دارد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان غ��ذا و دارو با اش��اره به اینکه‬ ‫تح��والت عظیمی در حوزه تولی��د دارو در ایران‬ ‫در س��ال های پ��س از انق�لاب اس�لامی صورت‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امروز این ظرفیت‬ ‫در کش��ور وجود دارد که نسبت به تولید هر نوع‬ ‫داروی��ی از جمله تهیه و تولی��د داروهای درمان‬ ‫کرونا اقدام کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر‪ ۲۲ ،‬دانش��کده‬ ‫داروس��ازی در سطح کش��ور فعالیت می کند و ما‬ ‫ام��روز در تولید اقالم داروی��ی دانش بنیان دارای‬ ‫رتبه و اعتبار جهانی و منطقه ای هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر بهداش��ت خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ۹۷ ،‬درصد از داروه��ای مورد نیاز‬ ‫کشور در تمامی حوزه ها توسط متخصصان ایرانی‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫ش��انه س��از ب��ا بی��ان اینک��ه «ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان ایرانی اکنون دس��تگاهها و تجهیزاتی‬ ‫تولید می کنند که تا ‪ ۱۰‬س��ال پیش حتی تصور‬ ‫ان نمی ش��د»‪ ،‬از فعال ش��دن این ش��رکت ها در‬ ‫زمینه تولید م��واد اولیه دارویی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫با فعالیت این ش��رکت ها درحال حاضر حدود ‪۶۰‬‬ ‫درصد مواد اولیه داروها در کش��ور تولید می شود‬ ‫اما برنامه س��ازمان غذا و دارو رساندن این میزان‬ ‫به بیش از ‪ ۹۰‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت ازمون و خطا نداریم‬ ‫عل��ی اقامحمدی‪ ،‬دبیر‬ ‫هی��ات عالی نظ��ارت بر‬ ‫سیاس��ت های کلی نظام‬ ‫ک��ه ریاس��ت کارگ��روه‬ ‫رس��انه ای‬ ‫ارزیاب��ی‬ ‫مدیریت بیماری کرونا را‬ ‫ب��ر عهده دارد نیز گفت‪:‬‬ ‫باید کار اطالع رس��انی در ای��ن زمینه به صورت‬ ‫جدی و هدفمند پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این زمینه‪ ،‬تحقق «بس��ته خبری‬ ‫استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای جبران تبعات کرونا‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬بود‪ ،‬گزارش تاثی��ر کرونا بر‬ ‫بخش ه��ای انرژی ش��امل نف��ت‪ ،‬گاز‬ ‫و ب��رق‪ ،‬فن��اوری اطالع��ات و دول��ت‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬گردش��گری و ام��وزش‬ ‫توس��ط کارشناس��ان مرکز پژوهش ها‬ ‫مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون وی��ژه حمایت از‬ ‫تولی��د ملی مجل��س افزود‪ :‬یکی دیگر از دس��تور‬ ‫کاره��ای کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی‬ ‫مجلس نیز بررس��ی چگونگی استفاده‬ ‫از ظرفیت س��هام عدالت برای جبران‬ ‫اث��ار اقتص��ادی کرون��ا در قالب چند‬ ‫پیش��نهاد ب��ود‪ .‬فوالدگر عن��وان کرد‪:‬‬ ‫در نهایت مقرر ش��د نظ��رات اعضای‬ ‫کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی‬ ‫مجل��س دریافت و با مدنظر قرار دادن‬ ‫پیش��نهادات بخ��ش خصوصی و اعم��ال نظرات‬ ‫کمیس��یون‪ ،‬گزارش اثار اقتصادی کرونا نهایی و‬ ‫عکس روز‬ ‫س��فره افطار در اختیار مردم ق��رار گیرد‪ ».‬دولت‬ ‫در نخستین گام عملی سازی این موضوع به گفته‬ ‫مدیرعامل صندوق قرض الحس��نه امداد والیت به‬ ‫حساب ‪ ۵۷۷‬هزار خانوار مددجو وام یک میلیون‬ ‫تومانی واریز کرده است‪ .‬پیش از این هم دولت به‬ ‫حساب سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر متقاضی‬ ‫مبل��غ یک میلیون تومان به عنوان وام واریز کرده‬ ‫بود‪ .‬دولت در بح��ران کرونا بیش و پیش از انکه‬ ‫روی موضوع دیگری حس��اب باز کند بر همیاری‬ ‫و همکاری مردم خود تاکید کرد و بی انکه در پی‬ ‫عادی سازی شرایط غیرعادی باشد تالش می کند‬ ‫به هر نحو ممکن معیش��ت و سالمت مردم را در‬ ‫بحران کرونا‪-‬تحریم تا حد ممکن تامین کند‪.‬‬ ‫برهمین اساس است که رئیس جمهوری تاکید‬ ‫دارد «باوجود انکه در مس��یر کنترل بیماری قرار‬ ‫داریم‪ ،‬اگر س��طح هش��دارها و هوش��یاری مردم‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬خدای ناکرده ممکن اس��ت بیماری‬ ‫دوباره اوج بگیرد و در این شرایط ناگزیر به احیای‬ ‫مجدد محدودیت ها خواهیم بود‪ .‬امیدواریم مردم‬ ‫عزیز کماکان هشدارها را جدی بگیرند و جز برای‬ ‫ام��ور ضروری زندگی از منزل خارج نش��وند و به‬ ‫مس��ئوالن در کنترل بیماری تا رس��یدن به یک‬ ‫وضعیت باثبات و قابل اطمینان کمک کنند‪».‬‬ ‫س�لامت» باید در اولویت برنامه های صدا و سیما‬ ‫و دیگ��ر رس��انه های کش��ور قرار گی��رد تا مردم‬ ‫در جری��ان بیم��اری ه��ا‪ ،‬راههای درم��ان ان و‬ ‫پیشرفتهای کشور در این حوزه قرار گیرند‪.‬‬ ‫اقامحم��دی با بی��ان اینکه در ش��رایطی قرار‬ ‫داریم که فرصت خط��ا و ازمون نداریم‪ ،‬ضرورت‬ ‫اطالع رسانی بیشتر به مردم در رابطه با خطرات‬ ‫و اس��یب های ویروس های جدی��د را مورد تاکید‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین‬ ‫از لزوم تهیه انواع فیلم و س��ریال در باره فعالیت‬ ‫پزش��کان‪ ،‬پرس��تاران و کادر درمانی کش��ور در‬ ‫حوزه بیماری کرونا س��خن گف��ت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫بای��د تالش ها و ایثارگ��ری هایی ک��ه در دوران‬ ‫کرون��ا در بخش��های مختلف جامعه انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به صورت مستند جمع اوری شود تا برای‬ ‫برنامه ریزی ها‪ ،‬اینده نگری و مقابله با خطرات و‬ ‫بحرانهای مشابه مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫ کارگروه ارزیابی رس��انه ای مدیری��ت کرونا به‬ ‫دستور وزیر کشور و با حضور مدیران و نمایندگان‬ ‫رس��انه ها و دستگاههای اجرایی به منظور تقویت‬ ‫ابعاد اطالع رس��انی و پاس��خگویی دستگاه ها در‬ ‫عرص��ه تقویت توان تولیدی و خودکفایی کش��ور‬ ‫در روند مبارزه با بیماری کرونا و ظرفیت س��ازی‬ ‫مناس��ب رس��انه ای در این زمینه تشکیل شده و‬ ‫تاکنون پنج نشست را به صورت هفتگی با حضور‬ ‫مسئوالن دستگاههای اجرایی برگزار کرده است‪.‬‬ ‫سه شنبه تقدیم هیات رئیسه مجلس شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به جلس��ات گذش��ته کمیسیون‬ ‫وی��ژه حمای��ت از تولید ملی‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬تبعات‬ ‫اقتص��ادی کرون��ا در بخش ه��ای اقتص��اد کالن‪،‬‬ ‫فض��ای کس��ب وکار‪ ،‬بخش های تولیدی ش��امل‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و پتروشیمی‪ ،‬مسکن و ساختمان‪،‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی‬ ‫و امنیت غذا‪ ،‬توس��عه روس��تایی و‪ ...‬پیش از این‬ ‫بررسی شده بود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫زمان دور ریختن مواد غذایی نیست‬ ‫طبیعت بهاری‬ ‫عکس‪ :‬باشگاه خبرنگاران‬ ‫با ش��یوع کرونا در دنیا‪ ،‬تامین امنیت غذایی مردم و حفاظت از منابع و محصوالت‬ ‫کشاورزی تبدیل به چالش بزرگی برای کشورها شده است‪ .‬چالشی که برخی کشورها‬ ‫را وادار کرد تا برای حمایت از اقش��ار اس��یب پذیر در این ایام سیاس��ت های حمایتی‬ ‫اتخاذ کنند و بنابر اعالم سازمان فائو این کشورها تالش کردند با توزیع اقالم‪ ،‬احیای‬ ‫برخی از طرح ها یا تزریق نقدینگی تا حدودی از ش��رایط سخت این دوره بکاهند‪ .‬در‬ ‫رابطه با اینکه دولت ها باید چه سیاست هایی را برای تامین امنیت غذایی مردم در این‬ ‫دوره اتخ��اذ کنند و ایا راهکاری وجود دارد ک��ه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در‬ ‫این برهه از تاریخ دچار ضرر و زیان نش��وند‪ ،‬ایسنا با ماکسیمو توررو‪ ،‬معاون مدیرکل‬ ‫فائو و رئیس بخش توس��عه اقتصادی و اجتماعی س��ازمان فائو گفت وگو کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گفته این اقتصاددان ارشد فائو گرچه نسخه واحدی برای همه کشورها وجود ندارد‬ ‫ش کشاورزی و مواد غذایی خود‬ ‫و کشورها باید هر یک در راستای رونق و تقویت بخ ‬ ‫ت�لاش کنند‪ ،‬با ای��ن همه چیزی که همه باید به ان توجه کنند این اس��ت که زمان‬ ‫ان نیس��ت که اجازه دهیم مواد غذایی ارزشمند دور ریخته شود‪ .‬رئیس بخش توسعه‬ ‫اقتصادی و اجتماعی سازمان فائو در این گفت وگو تاکید کرد دولت ها باید محصوالت‬ ‫مازاد کش��اورزی را خریداری کنن��د و به خانواده های نیازمن��د تحویل دهند‪ .‬معاون‬ ‫مدیرکل فائو معتقد اس��ت دولت ها باید با اس��تفاده از برنامه ه��ای حمایت اجتماعی‬ ‫و همچنی��ن در ص��ورت لزوم از طریق ارائه طرح های نواورانه و جدید‪ ،‬به ش��هروندان‬ ‫خ��ود کمک کنند‪ .‬گرچه ارائه کمک های نقدی موثرتری��ن روش خواهد بود‪ ،‬اما ارائه‬ ‫بسته های غذایی هم می تواند موثر باشد‪.‬‬ ‫وزارت امورخارج�ه‪ -‬وزی��ران امورخارج��ه‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و ام��ارات متحده عربی در‬ ‫گفت وگوی تلفنی درباره اخرین تحوالت منطقه ای‬ ‫رایزن��ی و تبادل نظ��ر کردند‪ .‬محمدج��واد ظریف و‬ ‫شیخ عبداهلل بن زاید در این گفت وگوی تلفنی ضمن‬ ‫تبری��ک حلول ماه مبارک رمض��ان‪ ،‬درباره مبارزه با‬ ‫شیوع کرونا و سایر مس��ائل مورد عالقه به گفت وگو‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬نماینده روسیه در وین‪ ،‬موضع امریکا در‬ ‫برابر پرتاب ماهواره نور از س��وی ایران را اس��تاندارد‬ ‫دوگانه و ریاکاری خواند‪ .‬میخائیل اولیانوف‪ ،‬نماینده‬ ‫روسیه در وین درباره ادعاهای امریکا راجع به پرتاب‬ ‫ماهواره نور از سوی ایران در صفحه توییترش نوشت‪:‬‬ ‫امریکا ادعا می کند که پرتاب اخیر ماهواره نظامی از‬ ‫س��وی ایران‪ ،‬نقض قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت‬ ‫سازمان ملل به ش��مار می رود‪ .‬این یک تعبیر اشتباه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد‬ ‫وزارت ام��ور خارجه امریکا گزارش داد‪ ،‬واش��نگتن‬ ‫معافی��ت عراق برای خرید برق از ای��ران را برای بازه‬ ‫زمانی ‪ ۳۰‬روزه تمدید کرده است‪ .‬این مقام امریکایی‬ ‫ک��ه رویترز به نام او اش��اره ای نک��رده‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫ایاالت متحده معافیت عراق از تحریم ها برای خرید‬ ‫برق از ای��ران را تمدید کرده‪ ،‬اما ای��ن تمدید این بار‬ ‫ب��رای یک ب��ازه زمانی کوتاه تر یعن��ی ‪ ۳۰‬روز انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی فاش‬ ‫کرد که وزیر امور خارجه امریکا به دنبال یک استدالل‬ ‫حقوقی است تا نشان دهد کشورش همچنان عضوی‬ ‫از توافق هس��ته ای اس��ت و از این طریق برای تمدید‬ ‫تحریم تسلیحاتی ایران اعمال فشار کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬جری��ان صدر ع��راق از ت�لاش برخی‬ ‫طرف های سیاسی برای جلوگیری از تشکیل دولت‬ ‫از سوی نخست وزیر مکلف این کشور پرده برداشت‪.‬‬ ‫حاک��م الزامل��ی‪ ،‬از رهب��ران جریان ص��در عراق در‬ ‫مصاحبه با ش��فق نیوز فاش ک��رد‪ :‬برخی طرف های‬ ‫سیاسی با هدف باقی ماندن دولت کنونی به ریاست‬ ‫عادل عبدالمه��دی درصدد جلوگیری از تش��کیل‬ ‫دولت جدید هس��تند و برای ایجاد مشکل و اختالف‬ ‫با مصطفی الکاظمی‪ ،‬نخست وزیر مکلف عراق تالش‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬رئیس جمهوری امری��کا گزارش ها درباره‬ ‫احتمال اخراج الکس ایزار‪ ،‬وزیر بهداش��ت و خدمات‬ ‫انس��انی را رد ک��رد‪ .‬پیش تر گزارش های��ی مبنی بر‬ ‫رایزنی مش��اوران کاخ س��فید روی ای��ن ایده وجود‬ ‫داشت‪ .‬به گزارش پایگاه خبری هیل‪ ،‬دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا در پیام��ی توییتری از این‬ ‫گزارش ها به عن��وان «اخبار جعل��ی» انتقاد کرده و‬ ‫رس��انه ها را به تالش برای ایج��اد حس تفرقه درون‬ ‫دولتش متهم کرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬برخی منابع از نشست احزاب شیعه عراق‬ ‫با مصطفی الکاظمی‪ ،‬نخس��ت وزیر مکلف این کشور‬ ‫ب��رای بررس��ی کاندیداهای کابین��ه جدیدش خبر‬ ‫دادند‪ .‬فاضل جابر ش��نین‪ ،‬از نمایندگان ائتالف فتح‬ ‫ق نیوز گفت‪ :‬این دیدار در منزل هادی‬ ‫عراق به ش��ف ‬ ‫العامری‪ ،‬رئیس ائت�لاف و با حضور الکاظمی برگزار‬ ‫خواهد ش��د و به بررس��ی تغییراتی که الکاظمی در‬ ‫کابینه خود اعمال کرده ب��ه ویژه وزرایی که کاندید‬ ‫شده اند‪ ،‬اختصاص خواهد داشت‪ .‬جابر شنین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این نشست موضع گیری احزاب شیعه نسبت به‬ ‫کابینه الکاظمی را تعیین خواهد کرد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم‪ ،‬هیات‬ ‫رئیس��ه پارلمان وابس��ته به دولت مس��تعفی یمن‬ ‫در بیانیه ای نس��بت به اعالم خودمختاری از س��وی‬ ‫ش��ورای انتقالی جن��وب یمن واکنش نش��ان داد‪.‬‬ ‫پارلمان یمن این اقدام را به منزله خروج از توافقنامه‬ ‫ری��اض و تضعیف تالش های س��عودی و بین المللی‬ ‫برای پایه گذاری امنیت و صلح در یمن خواند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬محمد البرادعی‪ ،‬مدیر پیش��ین اژانس‬ ‫بین المللی ان��رژی اتمی در توئیتی نوش��ت‪ :‬دونالد‬ ‫ترام��پ بیش از دیگر روس��ای جمه��وری امریکا به‬ ‫مس��ئله فلسطین و فلسطینی ها بدی و توهین کرده‬ ‫است و ما در جهان عرب همچنان از او قدردانی کرده‬ ‫و روی او حس��اب باز می کنیم‪ .‬کرونا باعث می شود از‬ ‫فرصت انتخاب مجدد ترامپ به عنوان رئیس جمهور‬ ‫امریکا کاس��ته ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬ایا بهتر نیست قبل‬ ‫از اینک��ه با حوادث غافلگیرکنن��ده در اینده مواجه‬ ‫شویم‪ ،‬در مواضع و محاسباتمان بازنگری کنیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬موسس��ه بین الملل��ی تحقیق��ات صلح‬ ‫اس��تکهلم گزارش داد که کشورهای جهان در سال‬ ‫گذشته میالدی حدود ‪ ۲‬تریلیون دالر برای افزایش‬ ‫توان تجهی��زات نظامی خود هزینه کرده اند و بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬هزینه های جهانی در این س��ال به باالترین‬ ‫سطح در ‪ ۳‬دهه گذش��ته رسیده است‪ .‬براساس این‬ ‫گ��زارش هزینه های مربوط ب��ه تجهیزات نظامی در‬ ‫سال گذش��ته افزون بر یک تریلیون و ‪ ۹۱۷‬میلیارد‬ ‫دالر بوده که نس��بت به س��ال قبل ح��دود ‪ 4‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش‬ ‫و به��ای طال با افزایش روبه رو ش��د‪ .‬قیمت نفت خام‬ ‫وس��ت تگزاس اینترمدیت به ‪ ۱۵‬دالر و ‪ ۵۷‬س��نت و‬ ‫قیمت نفت خام برنت دریای شمال به ‪ ۲۱‬دالر و ‪۱۲‬‬ ‫سنت رسید‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫نقش حمایت از‬ ‫کسب وکار در بحران‬ ‫کرونا‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1509‬‬ ‫پیاپی ‪2827‬‬ ‫سایپا‪ ،‬خودروساز اول‬ ‫کشور شد‬ ‫جدال ترامپ‬ ‫برای کمک به‬ ‫تولیدکنندگان نفت‬ ‫افتتاح چند پروژ ه‬ ‫در المرد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو خبر داد‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رئیس هیات عامل‬ ‫س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) اعالم کرد‪ :‬دو‬ ‫طرح به ثمر نشس��ته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫در سال «جهش تولید» به بهره برداری می رسند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬محمدباقر عالی اف��زود‪ :‬این دو طرح‬ ‫شامل واحدهای صنعتی بافت بلوچ سیستان و بلوچستان و بیو‬ ‫ایمپلنت کرمانشاه می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شرکت گسترش صنایع‬ ‫باف��ت بلوچ را یکی از پروژه های ایدرو معرفی کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت برای احیای صنایع فرس��وده به ایدرو واگذار ش��ده و‬ ‫درحال حاضر جزو ش��رکت تابع س��ازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران به شمار می رود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از‬ ‫بزرگ ترین کارخانه های نساجی در شرق کشور است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو با تش��کر از سازمان برنامه‬ ‫و بودجه جهت تخصیص اس��ناد خرانه اسالمی برای‬ ‫تکمیل طرح بافت بلوچ‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همه ظرفیت های‬ ‫تامین مالی از جمله منابع داخلی ایدرو برای به پایان‬ ‫رس��اندن این پروژه به کار گرفته شد و با وجود محدویت های‬ ‫ناشی از تحریم های ظالمانه‪ ،‬تدابیر الزم برای انجام پروژه بافت‬ ‫بلوچ از مسیرهای الزم انجام شد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این مرکز‪ ،‬بیوایمپلنت های قلبی‬ ‫و عروقی و اس��تخوانی تولید می شود که در نظر داریم با توجه‬ ‫به مرکزیت کرمانش��اه در منطقه غرب کش��ور‪ ،‬بخش��ی از این‬ ‫تولیدات را صادر کنیم‪.‬‬ ‫عالی در پایان گفت‪ :‬فناوری بیوایپمپلنت نوعی فناوری نوین‬ ‫برای تولید بافت های هم بند(رباط)‪ ،‬پودر اس��تخوان و ابزار های‬ ‫کمکی قلبی– عروقی از مواد و غیرمصنوعی است که سازگاری‬ ‫و اثربخش��ی بسیار بهتری نس��بت به نمونه های ساخته شده از‬ ‫مواد اولیه مصنوعی در بدن انسان دارد‪.‬‬ ‫طرح «شهرک های صنعتی مرزی» خاک می خورد‬ ‫شهرک های صنعتی به منظور توسعه صنعتی و متمرکز‬ ‫ش��دن تولیدات صنعتی به وجود امده اند‪ .‬الودگی صوتی‪،‬‬ ‫ش��لوغی و نازیبایی شهری به دلیل حضور بی شمار صنایع‬ ‫و کارخانه ها پس از صنعتی ش��دن جهان س��بب شد برای‬ ‫تجمی��ع ای��ن واحدهای صنعتی و تولیدی‪ ،‬ش��هرک های‬ ‫صنعتی راه اندازی ش��وند‪ .‬این امر تاثی��ر منفی واحدهای‬ ‫صنعتی بر ساکنان شهری را به حداقل رسانده‪ ،‬االیندگی‬ ‫را کم کرده و با دسترس��ی اس��ان به مس��یر حمل ونقل‪،‬‬ ‫کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به دنبال دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر این ها‪ ،‬ش��هرک های صنعتی مرزی‪ ،‬با مشارکت‬ ‫س��رمایه گذار خارجی‪ ،‬ظرفیت دیگری ب��رای درامدزایی‬ ‫ارزی هر کشوری به شمار می روند‪ .‬در این میان ‪ ،‬ایران هم‬ ‫با داش��تن ‪ ۱۵‬همس��ایه ظرفیت های خوبی در این بخش‬ ‫دارد‪ .‬نیروی کاری و انرژی ارزان قیمت از مزیت های کشور‬ ‫است که می تواند منجر به همکاری مشترک با کشورهای‬ ‫همسایه در شهرک های صنعتی مرزی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های اولویت دار‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬عض��و هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران درباره ش��هرک های صنعتی به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫انچه باید در قانون و مقررات ش��هرک های صنعتی کشور‬ ‫دیده ش��ود این اس��ت که در صدور مجوز محدودیت هایی‬ ‫اعمال شود و به هر ترتیبی این شهرک های را اشباع نکنیم‬ ‫و فقط روی واحدها و رش��ته هایی سرمایه گذاری کنیم که‬ ‫فن اور بوده و ما را به سوی توسعه سوق می دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کش��ور کااله��ای زی��ادی وارد می کند که‬ ‫بای��د به دنب��ال تولید داخلی انها باش��یم و برای این گروه‬ ‫بسته های تشویقی در نظر گرفته شود‪ .‬از این رو در طرح ها‬ ‫و کاالهایی که کش��ور اش��باع است اعالم شود وامی به انها‬ ‫تعلق نمی گیرد و امتیازی نخواهند داش��ت‪ .‬برعکس برای‬ ‫کاالهای مورد نیاز کشور وام های کم بهره و معافیت مالیاتی‬ ‫اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ب��رای مدیری��ت بهتر در ح��وزه راه اندازی‬ ‫واحدهای تولیدی در ش��هرک های صنعتی باید طرح های‬ ‫اولویت دار و با ریسک سرمایه گذاری پایین تر معرفی شوند‬ ‫که البته تا حدودی این امر در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد ضعیف‬ ‫عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‬ ‫س��خنان خود به ش��هرک های صنعتی مرزی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ما درباره ظرفیت شهرک های صنعتی مرزی ضعیف‬ ‫عمل کردیم‪ .‬با توجه به وضعیت سرمایه گذاران کشورهای‬ ‫مج��اور مانند ترکیه یا عراق‪ ،‬ای��ران مزیت انرژی دارد که‬ ‫می تواند منجربه جذب این سرمایه گذاران شود‪.‬‬ ‫خالق��ی گفت‪ :‬ض��رورت دارد ش��هرک های صنعتی در‬ ‫نقاط صفر مرزی همجوار مانند ماکو‪ ،‬سردش��ت‪ ،‬پیرانشهر‬ ‫شهرک های صنعتی مرزی‪ ،‬با مشارکت سرمایه گذار خارجی‪ ،‬ظرفیت‬ ‫مناس��بی ب��رای درامدزایی ارزی هر کش��وری اس��ت‪ .‬ای��ران هم با‬ ‫داشتن ‪ ۱۵‬همسایه‪ ،‬ظرفیت خوبی در این بخش دارد‬ ‫و مریوان ایجاد کنیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تامین برق برای عراق‬ ‫یک معضل جدی در تولید اس��ت‪ .‬این کشور برق صنعتی‬ ‫کافی ندارد و ناگزیر با قیمت باال تامین می ش��ود؛ عالوه بر‬ ‫اینکه قطعی برق در عراق زیاد است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اگر این ش��هرک های صنعتی مرزی‬ ‫ایجاد و راه اندازی ش��وند‪ ،‬س��رمایه گذار عراقی راحت تر در‬ ‫این شهرک ها حضور پیدا می کند‪.‬‬ ‫این کارشناس در حوزه صنعت تاکید کرد‪ :‬ما تاکنون کند‬ ‫عمل کرده ایم و در این حوزه باید ش��تاب بیش��تری داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬پروژه ماکو ‪ ۱۰‬سال است که مطرح‬ ‫بوده و به نتیجه نرس��یده است‪ .‬بخشی از مشکالت مربوط‬ ‫به منطقه ازاد بوده‪ ،‬بخش��ی هم به شهرک ها برمی گردد و‬ ‫متولی محلی هم بحث دیگری اس��ت که س��بب شده این‬ ‫پروژه به بهره برداری نرسد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬اگر شهرک صنعتی ماکو راه اندازی شود‪،‬‬ ‫می توانیم س��رمایه گذار خارجی را جذب کرده و در تولید‬ ‫مشارکت داشته باشیم‪ .‬هر کشوری ترجیح می دهند کاالی‬ ‫مورد نیازش را خودش تولید کند که می توانیم این بس��تر‬ ‫را در ش��هرک های صنعتی مرزی برای این سرمایه گذاران‬ ‫همس��ایه فراهم کنیم‪ .‬خالقی با بیان اینکه عراق کشوری‬ ‫است که پس از جنگ در حال بازسازی است‪ ،‬گفت‪ :‬ایران‬ ‫چند سالی است بخشی از محصوالت خود را به این کشور‬ ‫صادر می کند‪ ،‬اما انها همچون هر کش��ور دیگری‪ ،‬به دنبال‬ ‫تولی��د و تامی��ن کاالهای خ��ود هس��تند؛ کاالهایی که از‬ ‫فناوری پایین تری برخوردارند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ع��راق به دنب��ال داخلی س��ازی محص��والت‬ ‫م��ورد نیازش ب��وده و این امر برای انه��ا از اهمیت زیادی‬ ‫برخوردار اس��ت؛ بنابراین ما می توانیم این بس��تر را برای‬ ‫انها در ش��هرک های صنعتی مرزی برای انها فراهم کنیم‪.‬‬ ‫از فرصت ه��ا باید بهره برد و اگر از این فرصت ها اس��تفاده‬ ‫نکنیم‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬دیگری به ره مند می شود‪.‬‬ ‫خالق��ی در پای��ان گفت‪ :‬ای��ن ش��هرک های صنعتی را‬ ‫می توانیم به بازار بلندمدت تبدیل کرده و عالوه بر توس��عه‬ ‫تولید درامد ارزی هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت برای توسعه تولید‬ ‫در ادامه صابر پرنیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان تهران درباره راه اندازی شهرک های صنعتی‬ ‫مرزی به‬ ‫گفت‪ :‬اگر ش��هرک های صنعتی مرزی به‬ ‫معنی ش��هرک های صنعتی مش��ترک‪ ،‬در شهرهای مرزی‬ ‫کش��ور مانند اردبیل‪ ،‬اذربایجان و سایر استان ها راه اندازی‬ ‫پیشنهاد تشکیل قرارگاه جهش تولید در صنایع گوناگون‬ ‫عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش پیش��نهاد کرد در راستای‬ ‫جهش تولید‪ ،‬ق��رارگاه جهش تولید در صنایع گوناگون تش��کیل و‬ ‫جلس��ات ان در دفات��ر تخصص��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تشکیل شود‪.‬‬ ‫عل��ی لش��کری در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا‪ ،‬مهم ترین درخواس��ت‬ ‫تولیدکنن��دگان برای حذف موانع تولید در س��ال جه��ش تولید را‬ ‫کاهش دس��تورالعمل ها و بروکراس��ی های اداری عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫همان طور که س��تاد اقتصاد مقاومتی حدود ‪ ۲‬سال گذشته تشکیل‬ ‫ش��د و اقدامات موثری انجام داد و س��ال قبل هم شورای اقتصادی‬ ‫س��ران ‪ ۳‬قوه توانس��ت برخی از موانع را از س��ر راه تولیدکنندگان‬ ‫بردارد‪ ،‬پیشنهاد می کنیم امسال هم قرارگاه جهش تولید در صنایع‬ ‫گوناگون تش��کیل و جلس��ات ان در دفاتر تخصصی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تشکیل شود‪ .‬وی افزود‪ :‬با تشکیل چنین قرارگاهی‬ ‫با حضور مدیرکل دفتر تخصصی و تشکل ها و تولید کنندگان صنعت‬ ‫و مس��ئوالن مربوط و با اختیار تام انها‪ ،‬مش��کالت تولیدکنندگان با‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬شهرداری‪ ،‬تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫محیط زیست و سایر بخش ها سریع تر رفع می شود و تولیدکنندگان‬ ‫کمتر درگیر تنش های روزانه می ش��وند و فرص��ت پیدا می کنند به‬ ‫نواوری و ایجاد اش��تغال و بازار و جهش تولید فکر کنند و می توان‬ ‫امیدوار بود که تا حدودی از مشکالت تولیدکنندگان هم کاسته شود‪.‬‬ ‫لشکری در پایان با بیان اینکه برای جهش تولید باید گوش شنوایی‬ ‫باشد تا مشکالت رفع شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر قرار است تولید جهش‬ ‫پیدا کند باید همه بخش های مربوط در خدمت تولید باش��ند‪ ،‬نگاه‬ ‫همه به تولید تغییر کند و تولیدکنندگان را عامل تولید ارزش افزوده‬ ‫و اش��تغال در کش��ور بدانند؛ بنابراین اگر با درست شدن روند تولید‬ ‫موش��ک های تامین اجتماعی‪ ،‬دارایی‪ ،‬ارزش افزوده‪ ،‬محیط زیست و‬ ‫گمرک به سمت تولیدکننده پرتاب شود‪ ،‬تولید را زمینگیر می کند و‬ ‫در این صورت نمی توانیم انتظار جهش تولید داشته باشیم‪.‬‬ ‫شرایط خرید خودرو در نهادهای اجرایی‬ ‫امس��ال خرید خ��ودرو خارجی و س��اختمان در نهادهای اجرایی‬ ‫ممنوع اس��ت‪ ،‬مگر در ش��رایط استثنا‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬با توجه به‬ ‫شرایط مالی که دولت در چند سال گذشته‪ ،‬به ویژه از سال ‪ 98‬و ‪99‬‬ ‫دارد‪ ،‬برای صرفه جویی در هزینه ها‪ ،‬خرید اموال و امالک غیرضروری‬ ‫ممنوع ش��ده است‪ .‬در این میان‪ ،‬حتی دولت هم پیش بینی کرده از‬ ‫محل فروش‪ ،‬واگذاری یا مولد س��ازی اموال خود برای امسال کسب‬ ‫درامد کند‪.‬‬ ‫انچ��ه نهادهای اجرایی ب��رای خرید خودرو و س��اختمان اجرایی‬ ‫امس��ال باید در دس��تور کار قرار دهند به این ترتیب اس��ت که برای‬ ‫خودرو‪ ،‬خرید هرگونه خودرو س��واری خارج��ی برای نهادها ممنوع‬ ‫است؛ همچنین خرید خودرو سواری داخلی براساس ضوابط اجرایی‬ ‫قان��ون بودجه ‪ ۱۳۹۹‬حداکثر به تعداد خروج خودروهای س��واری و‬ ‫ب��ا رعایت مقررات و نیز اعتبار مج��ازی که در اختیار انها قرار دارد‪،‬‬ ‫انجام می ش��ود ‪ ،‬اما درباره خرید یا س��اخت س��اختمان های جدید‬ ‫نی��ز ممنوعیت هایی وجود دارد؛ به طوری که تاکید ش��ده احداث و‬ ‫خرید ساختمان های جدید اداری از سوی نهادهای اجرایی از جمله‬ ‫ش��رکت های دولتی‪ ،‬بانک ها و موسس��ات انتفاعی وابسته به دولت‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫شوند استان هایی که مرز دریایی و زمینی دارند‪ ،‬می توانند‬ ‫پایگاه های صادراتی باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این ش��هرک ها‪ ،‬محلی ب��رای ورود فناوری و‬ ‫ایج��اد ارزش افزوده برای کش��ور خواهند ب��ود و می تواند‬ ‫تح��رک خاصی در صنایع و ش��هرک های صنعتی کش��ور‬ ‫به وج��ود اورند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در گذش��ته قرار بود ش��هرک‬ ‫صنعت��ی مش��ترک در ماکو اذربایجان بی��ن ایران و ترکیه‬ ‫احداث شود‪ ،‬اما تحقق این طرح نیاز به مذاکرات بین المللی‬ ‫و دیپلماسی خاصی دارد که با تحقق ان بازار صادراتی برای‬ ‫کاالهای تولید داخل فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان تهران با‬ ‫بیان اینکه س��ال گذشته س��رمایه گذاری هایی انجام شد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این حجم از س��رمایه گذاری نمی تواند پاس��خگوی‬ ‫راه اندازی این پروژه باشد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬با توجه ش��رایط فعلی بای��د این برنامه با‬ ‫نگاه صادرات محوری که جزو برنامه های جهش تولید است‪،‬‬ ‫دوباره اغاز ش��ود و به گسترش شهرک های صنعتی مرزی‬ ‫بپردازیم؛ به این ترتیب هزینه های حمل ونقل کمتر می شود‬ ‫و برخی هزینه های س��ربار نی��ز کاهش می یابد‪ .‬پرنیان در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ظرفیت ایجاد شهرک های صنعتی‬ ‫مرزی بیش��تر در چه اس��تان هایی فراهم شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایران با ‪ ۱۵‬کش��ور و دس��ت کم ‪ ۵۰۰‬میلیون نفر‪ ،‬همسایه‬ ‫اس��ت‪ .‬کش��ورهایی در همس��ایگی ما قرار دارند که به طور‬ ‫عم��ده واردکننده کاال هس��تند‪ ،‬ت��ا تولیدکننده‪ .‬تمام این‬ ‫مس��ائل ظرفیت و فرصتی برای کشور است که می تواند در‬ ‫تمام شهرهای مرزی تحقق پیدا کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬در وضعیت فعلی کش��ور و جهان ک��ه همه درگیر‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا شده اند‪ ،‬ش��اهد کمبود کاال حتی در‬ ‫کش��ورهای صنعتی و اروپایی هستیم در حالی که ایران با‬ ‫وجود تحریم و محدودیت های ایجاد شده‪ ،‬کمبودی ندارد؛‬ ‫عالوه ب��ر اینکه کش��ور اقتصاد منهای نفت را در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫تجرب��ه کرد‪ .‬او افزود‪ :‬در مدت ‪ ۲۰‬روز توانس��تیم کاالهای‬ ‫بهداش��تی و دارویی مورد نیاز را برای داخل تامین کنیم و‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬اماده صادرات هم هستیم‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه شهرک های صنعتی با اشاره به نرخ‬ ‫تمام شده کاالهای بهداشتی و دارویی در کشور عنوان کرد‪:‬‬ ‫ب��ا رصد قیمت ها نرخ کاالهای مورد نظر در کش��ور تفاوت‬ ‫زیادی با همین محصوالت در کشورهای دیگر دارد‪ .‬گاهی‬ ‫تفاوت قیمت به ‪ ۱۰‬برابر هم می رسد‪.‬‬ ‫پرنیان در پایان گفت‪ :‬وقتی این ظرفیت در کشور فراهم‬ ‫است که می توانیم در مدت کوتاهی ظرفیت تولید را افزایش‬ ‫داده و محص��ول نو را وارد ب��ازار کنیم‪ ،‬چرا زمینه صادرات‬ ‫را در شهرک های صنعتی مرزی برای کشور فراهم نکنیم‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫صابر پرنیان‬ ‫یادداشت‬ ‫استاندارد‬ ‫اولویت تولید‬ ‫افتتاح بافت بلوچ و بیو ایمپلنت کرمانشاه در سال جهش تولید‬ ‫عال��ی همچنین تصریح کرد‪ :‬پ��س از تاکید رهبر‬ ‫معظ��م انقالب برای فعال ش��دن باف��ت بلوچ و حل‬ ‫مشکالت این کارخانه‪ ،‬پیگیری های فراوانی از سوی‬ ‫دفتر رهبر معظم انقالب و دیگر مسئوالن انجام شد‬ ‫و همه برای فعال شدن این کارخانه تالش کردند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره دومین‬ ‫ط��رح افتتاحی ایدرو در س��ال جه��ش تولید گفت‪:‬‬ ‫مرکز بیو ایمپلنت کرمانشاه از جمله مصوبات سفر رهبر معظم‬ ‫انقالب به این اس��تان است که احداث ان از سال ‪ ۹۱‬اغاز شد‬ ‫و جزو واحدهای ش��اخص حوزه تولیدات پزشکی غرب کشور‬ ‫‪3‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫خبرنگار‬ ‫اس��تاندارد یعن��ی افزای��ش کیفی��ت و ایمنی‬ ‫برای هر وس��یله ای که بش��ر مبادرت به س��اخت‬ ‫ان می کن��د‪ .‬از دید فن��ی‪ ،‬وضع قوانین و مقررات‬ ‫ب��رای تعیین کیفیت و مش��خصات مطلوب یک‬ ‫کاال یا خدمت را استاندارد می گویند‪ .‬استانداردها‬ ‫دارای ‪ ۴‬مح��ور با عنوان ماهیت محصوالت‪ ،‬امور‬ ‫مدیریت��ی‪ ،‬ارزیابی و انطباق ها و مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی هس��تند‪ .‬داشتن نظم و معیار و تعیین‬ ‫ان��دازه و مهم ت��ر از ان‪ ،‬رعایت ح��دود و اندازه ها‬ ‫ب��رای حفظ کیفی��ت زندگی اجتماع��ی و حتی‬ ‫زندگی ش��خصی‪ ،‬بسیار ضروری و مفید است‪ .‬در‬ ‫امور اجتماع��ی و اقتصادی و به ویژه امور صنعتی‬ ‫به این اندازه‪ ،‬اس��تاندارد می گویند‪ .‬اس��تانداردها‬ ‫ب ه اس��تانداردهای کارخان��ه ای‪ ،‬ملی‪ ،‬منطقه ای و‬ ‫بین المللی قابل تقسیم هستند‪ .‬در حوزه صنعت‪،‬‬ ‫رعایت موارد پیشنهادی سازمان های فعال در این‬ ‫حوزه (اس��تاندارد) برخی اجب��اری و بعضی فقط‬ ‫یک پیش��نهاد برای بهتر شدن محصول و رضایت‬ ‫مشتریان است‪ .‬کشورهای جهان اول‪ ،‬سال هاست‬ ‫تولیدات ش��ان صنعتی و با محور افزایش تولید و‬ ‫درامدزایی بیش��تر است‪ .‬این کشورها زمانی برای‬ ‫بازاریابی به لشکرکش��ی می پرداختند تا بازارهای‬ ‫بکر جهان را از ان کاالهای شان کنند‪ ،‬اما امروز که‬ ‫بحث الودگی هوا‪ ،‬س�لامت افراد و محیط زیست‬ ‫مطرح ش��ده و تغییرات اساس��ی در محور تولید‬ ‫رخ داده اس��ت‪ ،‬مدیران سیاس��ت گذار انها بر این‬ ‫اص��ل تاکید دارند ک��ه نگاه های اقتص��ادی باید‬ ‫براس��اس مقررات زیس��ت محیطی و اس��تاندارد‬ ‫باشد‪ ،‬زیرا س�لامت جامعه اولویت اصلی و محور‬ ‫فعالیت هاس��ت‪ .‬در ای��ن زمینه ‪ ،‬حت��ی اگر برای‬ ‫تضمین سالمت مردم و محیط زیست باید کاالیی‬ ‫حذف ش��ود‪ ،‬ض��رورت دارد از خ��ط تولید حذف‬ ‫شود ‪ ،‬زیرا نمی تواند خود را با استانداردهای جدید‬ ‫وف��ق دهد‪ .‬البته نبای��د فراموش کنیم که یکی از‬ ‫بخش های مهم برای ارتقای کیفیت و رسیدن به‬ ‫سطح اس��تانداردهای روز جهانی‪ ،‬ماشین االت و‬ ‫تجهیزات سخت افزاری است‪.‬‬ ‫اس��تاندارد ب��ودن و بروزرس��انی تجهی��زات‬ ‫سخت افزاری تاثیر مستقیم بر کاهش هزینه های‬ ‫س��ربار‪ ،‬ارتقای کیفیت محصوالت‪ ،‬ذخیره زمانی‬ ‫و انرژی‪ ،‬افزایش تیراژ و در ش��کل کالن بهره وری‬ ‫بیش��تر در واحده��ای صنعتی و تولی��دی دارد‪.‬‬ ‫ای��ن بخش از تولید به قدری با اهمیت اس��ت که‬ ‫کش��وری مانند کره جنوبی بیشترین تسهیالت با‬ ‫نرخ بهره پایین را به نوسازی و بهسازی تجهیزات‬ ‫س��خت افزاری واحدهای صنعتی خود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برای پیشبرد اهداف تولید‬ ‫و صادرات‪ ،‬ماشین سازی یکی از ‪ ۵‬صنعتی که در‬ ‫این کشور داخلی سازی شده تا وابستگی منجر به‬ ‫کند ش��دن چر خ تولید نش��ود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در‬ ‫کن��ار اینکه هر تولیدکننده ای برای هر محصولی‬ ‫ش��اخص های اس��تاندارد خاص خ��ود را تعریف‬ ‫می کند‪ ،‬یک گرید استاندارد بین المللی هم وجود‬ ‫دارد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬بازار جهانی ازان برندی است‬ ‫که بیشتر روی این خط حرکت کرده و نظر تعداد‬ ‫زیادی از مشتریان را به خود جلب کند‪.‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1509‬‬ ‫پیاپی ‪2827‬‬ ‫سایپا‪ ،‬خودروساز اول‬ ‫کشور شد‬ ‫جدال ترامپ‬ ‫برای کمک به‬ ‫تولیدکنندگان نفت‬ ‫افتتاح چند پروژ ه‬ ‫در المرد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو خبر داد‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رئیس هیات عامل‬ ‫س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) اعالم کرد‪ :‬دو‬ ‫طرح به ثمر نشس��ته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫در سال «جهش تولید» به بهره برداری می رسند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬محمدباقر عالی اف��زود‪ :‬این دو طرح‬ ‫شامل واحدهای صنعتی بافت بلوچ سیستان و بلوچستان و بیو‬ ‫ایمپلنت کرمانشاه می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شرکت گسترش صنایع‬ ‫باف��ت بلوچ را یکی از پروژه های ایدرو معرفی کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت برای احیای صنایع فرس��وده به ایدرو واگذار ش��ده و‬ ‫درحال حاضر جزو ش��رکت تابع س��ازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران به شمار می رود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از‬ ‫بزرگ ترین کارخانه های نساجی در شرق کشور است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو با تش��کر از سازمان برنامه‬ ‫و بودجه جهت تخصیص اس��ناد خرانه اسالمی برای‬ ‫تکمیل طرح بافت بلوچ‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همه ظرفیت های‬ ‫تامین مالی از جمله منابع داخلی ایدرو برای به پایان‬ ‫رس��اندن این پروژه به کار گرفته شد و با وجود محدویت های‬ ‫ناشی از تحریم های ظالمانه‪ ،‬تدابیر الزم برای انجام پروژه بافت‬ ‫بلوچ از مسیرهای الزم انجام شد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این مرکز‪ ،‬بیوایمپلنت های قلبی‬ ‫و عروقی و اس��تخوانی تولید می شود که در نظر داریم با توجه‬ ‫به مرکزیت کرمانش��اه در منطقه غرب کش��ور‪ ،‬بخش��ی از این‬ ‫تولیدات را صادر کنیم‪.‬‬ ‫عالی در پایان گفت‪ :‬فناوری بیوایپمپلنت نوعی فناوری نوین‬ ‫برای تولید بافت های هم بند(رباط)‪ ،‬پودر اس��تخوان و ابزار های‬ ‫کمکی قلبی– عروقی از مواد و غیرمصنوعی است که سازگاری‬ ‫و اثربخش��ی بسیار بهتری نس��بت به نمونه های ساخته شده از‬ ‫مواد اولیه مصنوعی در بدن انسان دارد‪.‬‬ ‫طرح «شهرک های صنعتی مرزی» خاک می خورد‬ ‫شهرک های صنعتی به منظور توسعه صنعتی و متمرکز‬ ‫ش��دن تولیدات صنعتی به وجود امده اند‪ .‬الودگی صوتی‪،‬‬ ‫ش��لوغی و نازیبایی شهری به دلیل حضور بی شمار صنایع‬ ‫و کارخانه ها پس از صنعتی ش��دن جهان س��بب شد برای‬ ‫تجمی��ع ای��ن واحدهای صنعتی و تولیدی‪ ،‬ش��هرک های‬ ‫صنعتی راه اندازی ش��وند‪ .‬این امر تاثی��ر منفی واحدهای‬ ‫صنعتی بر ساکنان شهری را به حداقل رسانده‪ ،‬االیندگی‬ ‫را کم کرده و با دسترس��ی اس��ان به مس��یر حمل ونقل‪،‬‬ ‫کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به دنبال دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر این ها‪ ،‬ش��هرک های صنعتی مرزی‪ ،‬با مشارکت‬ ‫س��رمایه گذار خارجی‪ ،‬ظرفیت دیگری ب��رای درامدزایی‬ ‫ارزی هر کشوری به شمار می روند‪ .‬در این میان ‪ ،‬ایران هم‬ ‫با داش��تن ‪ ۱۵‬همس��ایه ظرفیت های خوبی در این بخش‬ ‫دارد‪ .‬نیروی کاری و انرژی ارزان قیمت از مزیت های کشور‬ ‫است که می تواند منجر به همکاری مشترک با کشورهای‬ ‫همسایه در شهرک های صنعتی مرزی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های اولویت دار‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬عض��و هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران درباره ش��هرک های صنعتی به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫انچه باید در قانون و مقررات ش��هرک های صنعتی کشور‬ ‫دیده ش��ود این اس��ت که در صدور مجوز محدودیت هایی‬ ‫اعمال شود و به هر ترتیبی این شهرک های را اشباع نکنیم‬ ‫و فقط روی واحدها و رش��ته هایی سرمایه گذاری کنیم که‬ ‫فن اور بوده و ما را به سوی توسعه سوق می دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کش��ور کااله��ای زی��ادی وارد می کند که‬ ‫بای��د به دنب��ال تولید داخلی انها باش��یم و برای این گروه‬ ‫بسته های تشویقی در نظر گرفته شود‪ .‬از این رو در طرح ها‬ ‫و کاالهایی که کش��ور اش��باع است اعالم شود وامی به انها‬ ‫تعلق نمی گیرد و امتیازی نخواهند داش��ت‪ .‬برعکس برای‬ ‫کاالهای مورد نیاز کشور وام های کم بهره و معافیت مالیاتی‬ ‫اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ب��رای مدیری��ت بهتر در ح��وزه راه اندازی‬ ‫واحدهای تولیدی در ش��هرک های صنعتی باید طرح های‬ ‫اولویت دار و با ریسک سرمایه گذاری پایین تر معرفی شوند‬ ‫که البته تا حدودی این امر در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد ضعیف‬ ‫عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‬ ‫س��خنان خود به ش��هرک های صنعتی مرزی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ما درباره ظرفیت شهرک های صنعتی مرزی ضعیف‬ ‫عمل کردیم‪ .‬با توجه به وضعیت سرمایه گذاران کشورهای‬ ‫مج��اور مانند ترکیه یا عراق‪ ،‬ای��ران مزیت انرژی دارد که‬ ‫می تواند منجربه جذب این سرمایه گذاران شود‪.‬‬ ‫خالق��ی گفت‪ :‬ض��رورت دارد ش��هرک های صنعتی در‬ ‫نقاط صفر مرزی همجوار مانند ماکو‪ ،‬سردش��ت‪ ،‬پیرانشهر‬ ‫شهرک های صنعتی مرزی‪ ،‬با مشارکت سرمایه گذار خارجی‪ ،‬ظرفیت‬ ‫مناس��بی ب��رای درامدزایی ارزی هر کش��وری اس��ت‪ .‬ای��ران هم با‬ ‫داشتن ‪ ۱۵‬همسایه‪ ،‬ظرفیت خوبی در این بخش دارد‬ ‫و مریوان ایجاد کنیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تامین برق برای عراق‬ ‫یک معضل جدی در تولید اس��ت‪ .‬این کشور برق صنعتی‬ ‫کافی ندارد و ناگزیر با قیمت باال تامین می ش��ود؛ عالوه بر‬ ‫اینکه قطعی برق در عراق زیاد است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اگر این ش��هرک های صنعتی مرزی‬ ‫ایجاد و راه اندازی ش��وند‪ ،‬س��رمایه گذار عراقی راحت تر در‬ ‫این شهرک ها حضور پیدا می کند‪.‬‬ ‫این کارشناس در حوزه صنعت تاکید کرد‪ :‬ما تاکنون کند‬ ‫عمل کرده ایم و در این حوزه باید ش��تاب بیش��تری داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬پروژه ماکو ‪ ۱۰‬سال است که مطرح‬ ‫بوده و به نتیجه نرس��یده است‪ .‬بخشی از مشکالت مربوط‬ ‫به منطقه ازاد بوده‪ ،‬بخش��ی هم به شهرک ها برمی گردد و‬ ‫متولی محلی هم بحث دیگری اس��ت که س��بب شده این‬ ‫پروژه به بهره برداری نرسد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬اگر شهرک صنعتی ماکو راه اندازی شود‪،‬‬ ‫می توانیم س��رمایه گذار خارجی را جذب کرده و در تولید‬ ‫مشارکت داشته باشیم‪ .‬هر کشوری ترجیح می دهند کاالی‬ ‫مورد نیازش را خودش تولید کند که می توانیم این بس��تر‬ ‫را در ش��هرک های صنعتی مرزی برای این سرمایه گذاران‬ ‫همس��ایه فراهم کنیم‪ .‬خالقی با بیان اینکه عراق کشوری‬ ‫است که پس از جنگ در حال بازسازی است‪ ،‬گفت‪ :‬ایران‬ ‫چند سالی است بخشی از محصوالت خود را به این کشور‬ ‫صادر می کند‪ ،‬اما انها همچون هر کش��ور دیگری‪ ،‬به دنبال‬ ‫تولی��د و تامی��ن کاالهای خ��ود هس��تند؛ کاالهایی که از‬ ‫فناوری پایین تری برخوردارند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ع��راق به دنب��ال داخلی س��ازی محص��والت‬ ‫م��ورد نیازش ب��وده و این امر برای انه��ا از اهمیت زیادی‬ ‫برخوردار اس��ت؛ بنابراین ما می توانیم این بس��تر را برای‬ ‫انها در ش��هرک های صنعتی مرزی برای انها فراهم کنیم‪.‬‬ ‫از فرصت ه��ا باید بهره برد و اگر از این فرصت ها اس��تفاده‬ ‫نکنیم‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬دیگری به ره مند می شود‪.‬‬ ‫خالق��ی در پای��ان گفت‪ :‬ای��ن ش��هرک های صنعتی را‬ ‫می توانیم به بازار بلندمدت تبدیل کرده و عالوه بر توس��عه‬ ‫تولید درامد ارزی هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت برای توسعه تولید‬ ‫در ادامه صابر پرنیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان تهران درباره راه اندازی شهرک های صنعتی‬ ‫مرزی به‬ ‫گفت‪ :‬اگر ش��هرک های صنعتی مرزی به‬ ‫معنی ش��هرک های صنعتی مش��ترک‪ ،‬در شهرهای مرزی‬ ‫کش��ور مانند اردبیل‪ ،‬اذربایجان و سایر استان ها راه اندازی‬ ‫پیشنهاد تشکیل قرارگاه جهش تولید در صنایع گوناگون‬ ‫عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش پیش��نهاد کرد در راستای‬ ‫جهش تولید‪ ،‬ق��رارگاه جهش تولید در صنایع گوناگون تش��کیل و‬ ‫جلس��ات ان در دفات��ر تخصص��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تشکیل شود‪.‬‬ ‫عل��ی لش��کری در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا‪ ،‬مهم ترین درخواس��ت‬ ‫تولیدکنن��دگان برای حذف موانع تولید در س��ال جه��ش تولید را‬ ‫کاهش دس��تورالعمل ها و بروکراس��ی های اداری عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫همان طور که س��تاد اقتصاد مقاومتی حدود ‪ ۲‬سال گذشته تشکیل‬ ‫ش��د و اقدامات موثری انجام داد و س��ال قبل هم شورای اقتصادی‬ ‫س��ران ‪ ۳‬قوه توانس��ت برخی از موانع را از س��ر راه تولیدکنندگان‬ ‫بردارد‪ ،‬پیشنهاد می کنیم امسال هم قرارگاه جهش تولید در صنایع‬ ‫گوناگون تش��کیل و جلس��ات ان در دفاتر تخصصی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تشکیل شود‪ .‬وی افزود‪ :‬با تشکیل چنین قرارگاهی‬ ‫با حضور مدیرکل دفتر تخصصی و تشکل ها و تولید کنندگان صنعت‬ ‫و مس��ئوالن مربوط و با اختیار تام انها‪ ،‬مش��کالت تولیدکنندگان با‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬شهرداری‪ ،‬تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫محیط زیست و سایر بخش ها سریع تر رفع می شود و تولیدکنندگان‬ ‫کمتر درگیر تنش های روزانه می ش��وند و فرص��ت پیدا می کنند به‬ ‫نواوری و ایجاد اش��تغال و بازار و جهش تولید فکر کنند و می توان‬ ‫امیدوار بود که تا حدودی از مشکالت تولیدکنندگان هم کاسته شود‪.‬‬ ‫لشکری در پایان با بیان اینکه برای جهش تولید باید گوش شنوایی‬ ‫باشد تا مشکالت رفع شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر قرار است تولید جهش‬ ‫پیدا کند باید همه بخش های مربوط در خدمت تولید باش��ند‪ ،‬نگاه‬ ‫همه به تولید تغییر کند و تولیدکنندگان را عامل تولید ارزش افزوده‬ ‫و اش��تغال در کش��ور بدانند؛ بنابراین اگر با درست شدن روند تولید‬ ‫موش��ک های تامین اجتماعی‪ ،‬دارایی‪ ،‬ارزش افزوده‪ ،‬محیط زیست و‬ ‫گمرک به سمت تولیدکننده پرتاب شود‪ ،‬تولید را زمینگیر می کند و‬ ‫در این صورت نمی توانیم انتظار جهش تولید داشته باشیم‪.‬‬ ‫شرایط خرید خودرو در نهادهای اجرایی‬ ‫امس��ال خرید خ��ودرو خارجی و س��اختمان در نهادهای اجرایی‬ ‫ممنوع اس��ت‪ ،‬مگر در ش��رایط استثنا‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬با توجه به‬ ‫شرایط مالی که دولت در چند سال گذشته‪ ،‬به ویژه از سال ‪ 98‬و ‪99‬‬ ‫دارد‪ ،‬برای صرفه جویی در هزینه ها‪ ،‬خرید اموال و امالک غیرضروری‬ ‫ممنوع ش��ده است‪ .‬در این میان‪ ،‬حتی دولت هم پیش بینی کرده از‬ ‫محل فروش‪ ،‬واگذاری یا مولد س��ازی اموال خود برای امسال کسب‬ ‫درامد کند‪.‬‬ ‫انچ��ه نهادهای اجرایی ب��رای خرید خودرو و س��اختمان اجرایی‬ ‫امس��ال باید در دس��تور کار قرار دهند به این ترتیب اس��ت که برای‬ ‫خودرو‪ ،‬خرید هرگونه خودرو س��واری خارج��ی برای نهادها ممنوع‬ ‫است؛ همچنین خرید خودرو سواری داخلی براساس ضوابط اجرایی‬ ‫قان��ون بودجه ‪ ۱۳۹۹‬حداکثر به تعداد خروج خودروهای س��واری و‬ ‫ب��ا رعایت مقررات و نیز اعتبار مج��ازی که در اختیار انها قرار دارد‪،‬‬ ‫انجام می ش��ود ‪ ،‬اما درباره خرید یا س��اخت س��اختمان های جدید‬ ‫نی��ز ممنوعیت هایی وجود دارد؛ به طوری که تاکید ش��ده احداث و‬ ‫خرید ساختمان های جدید اداری از سوی نهادهای اجرایی از جمله‬ ‫ش��رکت های دولتی‪ ،‬بانک ها و موسس��ات انتفاعی وابسته به دولت‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫شوند استان هایی که مرز دریایی و زمینی دارند‪ ،‬می توانند‬ ‫پایگاه های صادراتی باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این ش��هرک ها‪ ،‬محلی ب��رای ورود فناوری و‬ ‫ایج��اد ارزش افزوده برای کش��ور خواهند ب��ود و می تواند‬ ‫تح��رک خاصی در صنایع و ش��هرک های صنعتی کش��ور‬ ‫به وج��ود اورند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در گذش��ته قرار بود ش��هرک‬ ‫صنعت��ی مش��ترک در ماکو اذربایجان بی��ن ایران و ترکیه‬ ‫احداث شود‪ ،‬اما تحقق این طرح نیاز به مذاکرات بین المللی‬ ‫و دیپلماسی خاصی دارد که با تحقق ان بازار صادراتی برای‬ ‫کاالهای تولید داخل فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان تهران با‬ ‫بیان اینکه س��ال گذشته س��رمایه گذاری هایی انجام شد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این حجم از س��رمایه گذاری نمی تواند پاس��خگوی‬ ‫راه اندازی این پروژه باشد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬با توجه ش��رایط فعلی بای��د این برنامه با‬ ‫نگاه صادرات محوری که جزو برنامه های جهش تولید است‪،‬‬ ‫دوباره اغاز ش��ود و به گسترش شهرک های صنعتی مرزی‬ ‫بپردازیم؛ به این ترتیب هزینه های حمل ونقل کمتر می شود‬ ‫و برخی هزینه های س��ربار نی��ز کاهش می یابد‪ .‬پرنیان در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ظرفیت ایجاد شهرک های صنعتی‬ ‫مرزی بیش��تر در چه اس��تان هایی فراهم شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایران با ‪ ۱۵‬کش��ور و دس��ت کم ‪ ۵۰۰‬میلیون نفر‪ ،‬همسایه‬ ‫اس��ت‪ .‬کش��ورهایی در همس��ایگی ما قرار دارند که به طور‬ ‫عم��ده واردکننده کاال هس��تند‪ ،‬ت��ا تولیدکننده‪ .‬تمام این‬ ‫مس��ائل ظرفیت و فرصتی برای کشور است که می تواند در‬ ‫تمام شهرهای مرزی تحقق پیدا کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬در وضعیت فعلی کش��ور و جهان ک��ه همه درگیر‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا شده اند‪ ،‬ش��اهد کمبود کاال حتی در‬ ‫کش��ورهای صنعتی و اروپایی هستیم در حالی که ایران با‬ ‫وجود تحریم و محدودیت های ایجاد شده‪ ،‬کمبودی ندارد؛‬ ‫عالوه ب��ر اینکه کش��ور اقتصاد منهای نفت را در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫تجرب��ه کرد‪ .‬او افزود‪ :‬در مدت ‪ ۲۰‬روز توانس��تیم کاالهای‬ ‫بهداش��تی و دارویی مورد نیاز را برای داخل تامین کنیم و‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬اماده صادرات هم هستیم‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه شهرک های صنعتی با اشاره به نرخ‬ ‫تمام شده کاالهای بهداشتی و دارویی در کشور عنوان کرد‪:‬‬ ‫ب��ا رصد قیمت ها نرخ کاالهای مورد نظر در کش��ور تفاوت‬ ‫زیادی با همین محصوالت در کشورهای دیگر دارد‪ .‬گاهی‬ ‫تفاوت قیمت به ‪ ۱۰‬برابر هم می رسد‪.‬‬ ‫پرنیان در پایان گفت‪ :‬وقتی این ظرفیت در کشور فراهم‬ ‫است که می توانیم در مدت کوتاهی ظرفیت تولید را افزایش‬ ‫داده و محص��ول نو را وارد ب��ازار کنیم‪ ،‬چرا زمینه صادرات‬ ‫را در شهرک های صنعتی مرزی برای کشور فراهم نکنیم‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫صابر پرنیان‬ ‫یادداشت‬ ‫استاندارد‬ ‫اولویت تولید‬ ‫افتتاح بافت بلوچ و بیو ایمپلنت کرمانشاه در سال جهش تولید‬ ‫عال��ی همچنین تصریح کرد‪ :‬پ��س از تاکید رهبر‬ ‫معظ��م انقالب برای فعال ش��دن باف��ت بلوچ و حل‬ ‫مشکالت این کارخانه‪ ،‬پیگیری های فراوانی از سوی‬ ‫دفتر رهبر معظم انقالب و دیگر مسئوالن انجام شد‬ ‫و همه برای فعال شدن این کارخانه تالش کردند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره دومین‬ ‫ط��رح افتتاحی ایدرو در س��ال جه��ش تولید گفت‪:‬‬ ‫مرکز بیو ایمپلنت کرمانشاه از جمله مصوبات سفر رهبر معظم‬ ‫انقالب به این اس��تان است که احداث ان از سال ‪ ۹۱‬اغاز شد‬ ‫و جزو واحدهای ش��اخص حوزه تولیدات پزشکی غرب کشور‬ ‫‪3‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫خبرنگار‬ ‫اس��تاندارد یعن��ی افزای��ش کیفی��ت و ایمنی‬ ‫برای هر وس��یله ای که بش��ر مبادرت به س��اخت‬ ‫ان می کن��د‪ .‬از دید فن��ی‪ ،‬وضع قوانین و مقررات‬ ‫ب��رای تعیین کیفیت و مش��خصات مطلوب یک‬ ‫کاال یا خدمت را استاندارد می گویند‪ .‬استانداردها‬ ‫دارای ‪ ۴‬مح��ور با عنوان ماهیت محصوالت‪ ،‬امور‬ ‫مدیریت��ی‪ ،‬ارزیابی و انطباق ها و مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی هس��تند‪ .‬داشتن نظم و معیار و تعیین‬ ‫ان��دازه و مهم ت��ر از ان‪ ،‬رعایت ح��دود و اندازه ها‬ ‫ب��رای حفظ کیفی��ت زندگی اجتماع��ی و حتی‬ ‫زندگی ش��خصی‪ ،‬بسیار ضروری و مفید است‪ .‬در‬ ‫امور اجتماع��ی و اقتصادی و به ویژه امور صنعتی‬ ‫به این اندازه‪ ،‬اس��تاندارد می گویند‪ .‬اس��تانداردها‬ ‫ب ه اس��تانداردهای کارخان��ه ای‪ ،‬ملی‪ ،‬منطقه ای و‬ ‫بین المللی قابل تقسیم هستند‪ .‬در حوزه صنعت‪،‬‬ ‫رعایت موارد پیشنهادی سازمان های فعال در این‬ ‫حوزه (اس��تاندارد) برخی اجب��اری و بعضی فقط‬ ‫یک پیش��نهاد برای بهتر شدن محصول و رضایت‬ ‫مشتریان است‪ .‬کشورهای جهان اول‪ ،‬سال هاست‬ ‫تولیدات ش��ان صنعتی و با محور افزایش تولید و‬ ‫درامدزایی بیش��تر است‪ .‬این کشورها زمانی برای‬ ‫بازاریابی به لشکرکش��ی می پرداختند تا بازارهای‬ ‫بکر جهان را از ان کاالهای شان کنند‪ ،‬اما امروز که‬ ‫بحث الودگی هوا‪ ،‬س�لامت افراد و محیط زیست‬ ‫مطرح ش��ده و تغییرات اساس��ی در محور تولید‬ ‫رخ داده اس��ت‪ ،‬مدیران سیاس��ت گذار انها بر این‬ ‫اص��ل تاکید دارند ک��ه نگاه های اقتص��ادی باید‬ ‫براس��اس مقررات زیس��ت محیطی و اس��تاندارد‬ ‫باشد‪ ،‬زیرا س�لامت جامعه اولویت اصلی و محور‬ ‫فعالیت هاس��ت‪ .‬در ای��ن زمینه ‪ ،‬حت��ی اگر برای‬ ‫تضمین سالمت مردم و محیط زیست باید کاالیی‬ ‫حذف ش��ود‪ ،‬ض��رورت دارد از خ��ط تولید حذف‬ ‫شود ‪ ،‬زیرا نمی تواند خود را با استانداردهای جدید‬ ‫وف��ق دهد‪ .‬البته نبای��د فراموش کنیم که یکی از‬ ‫بخش های مهم برای ارتقای کیفیت و رسیدن به‬ ‫سطح اس��تانداردهای روز جهانی‪ ،‬ماشین االت و‬ ‫تجهیزات سخت افزاری است‪.‬‬ ‫اس��تاندارد ب��ودن و بروزرس��انی تجهی��زات‬ ‫سخت افزاری تاثیر مستقیم بر کاهش هزینه های‬ ‫س��ربار‪ ،‬ارتقای کیفیت محصوالت‪ ،‬ذخیره زمانی‬ ‫و انرژی‪ ،‬افزایش تیراژ و در ش��کل کالن بهره وری‬ ‫بیش��تر در واحده��ای صنعتی و تولی��دی دارد‪.‬‬ ‫ای��ن بخش از تولید به قدری با اهمیت اس��ت که‬ ‫کش��وری مانند کره جنوبی بیشترین تسهیالت با‬ ‫نرخ بهره پایین را به نوسازی و بهسازی تجهیزات‬ ‫س��خت افزاری واحدهای صنعتی خود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برای پیشبرد اهداف تولید‬ ‫و صادرات‪ ،‬ماشین سازی یکی از ‪ ۵‬صنعتی که در‬ ‫این کشور داخلی سازی شده تا وابستگی منجر به‬ ‫کند ش��دن چر خ تولید نش��ود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در‬ ‫کن��ار اینکه هر تولیدکننده ای برای هر محصولی‬ ‫ش��اخص های اس��تاندارد خاص خ��ود را تعریف‬ ‫می کند‪ ،‬یک گرید استاندارد بین المللی هم وجود‬ ‫دارد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬بازار جهانی ازان برندی است‬ ‫که بیشتر روی این خط حرکت کرده و نظر تعداد‬ ‫زیادی از مشتریان را به خود جلب کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1509‬‬ ‫پیاپی ‪2827‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫با اعالم رسمی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کمبود قطعات در بازار‬ ‫روی خط خبر‬ ‫لنت ترمز در استانه‬ ‫جهش تولید‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنن��دگان لنت ترمز و‬ ‫کالچ با اش��اره به چالش های ترخیص کاال از‬ ‫گمرک‪ ،‬از تسهیل دس��تیابی به جهش تولید‬ ‫در صنع��ت لنت ترمز خبر داد‪ .‬سیدحس��ین‬ ‫الج��وردی در گفت وگ��و ب��ا خبرخ��ودرو‬ ‫درب��اره وضعیت صنع��ت لنت ترمز در س��ال‬ ‫‪ ،۹۸‬اظهارک��رد‪ :‬تولیدکنن��دگان لنت ترم��ز‬ ‫س��ال موفق��ی را پشت س��ر گذاش��تند و نیاز‬ ‫بازار‪ ،‬مصرف کنندگان و ش��رکت ها از س��وی‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی به خوبی تامین ش��د و‬ ‫کمب��ودی در بازار وجود نداش��ت‪ .‬الجوردی‬ ‫درباره ش��اخص های موثر ب��ر تولید و جهش‬ ‫تولید گفت‪ :‬تحقق جهش تولید نیازمند حذف‬ ‫بروکراس��ی های اداری‪ ،‬مانن��د اطاله ترخیص‬ ‫کاال از گم��رک اس��ت ک��ه در رون��د تولید و‬ ‫تامی��ن مواد مورد نی��از کارخانه ها وقفه ایجاد‬ ‫می کند؛ عالوه بر ضرورت ارائه تسهیالت بانکی‬ ‫به تولیدکنندگان در شرایط فعلی برای تامین‬ ‫مواد اولیه و توسعه ماشین االت‪ ،‬نظارت جدی‬ ‫موسس��ه اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعتی بر‬ ‫توزیع کاالهای تقلبی در بازار هم الزامی است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان لنت ترمز و کالچ‬ ‫درب��اره برنامه های امس��ال صنعت لنت ترمز و‬ ‫کالچ بیان کرد‪ :‬ما از تولیدکنندگان لنت ترمز‬ ‫و کالچ درخواست کرده ایم که حداکثر تالش‬ ‫خ��ود را برای تحقق جهش تولید انجام داده و‬ ‫نسبت به خرید و راه اندازی ماشین االت جدید‬ ‫اقدام و رضایت مصرف کنندگان را جلب کنند‪.‬‬ ‫الجوردی درب��اره ظرفیت صنعت لنت ترمز‬ ‫برای تحقق جهش تولید تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه واردات و نص��ب ماش��ین االت جدید که‬ ‫به طور کامل انجام شده ظرفیت کشور افزایش‬ ‫چش��مگیری داش��ته اس��ت که درحال حاضر‬ ‫هیچ گون��ه کمبودی در زمین��ه انواع لنت ترمز‬ ‫مش��اهده نمی ش��ود و حت��ی ص��ادرات ب��ه‬ ‫کش��ورهای همجوار نیز بیش از گذشته انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬الجوردی با بیان اینکه واحدهای‬ ‫تولید لنت ترم��ز‪ ،‬از ‪ ۱۶‬فروردی��ن اغاز به کار‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬تاکی��د ک��رد‪ :‬پس از ش��یوع کرونا‬ ‫پروتکل های بهداشتی به تمام صنایع از جمله‬ ‫لنت ترمز ابالغ شده و عالوه بر اینکه کارخانه ها‬ ‫با دقت پروتکل بهداشتی و حفاظت از کارکنان‬ ‫را رعایت می کند نظارت های الزم هم از سوی‬ ‫سازمان های مربوط انجام می شود‪ .‬الجوردی‬ ‫در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬کاه��ش نوبت‬ ‫کاری کارگران و رعای��ت فاصله اجتماعی در‬ ‫کارخانه ها در حال انجام اس��ت و با کمک های‬ ‫اداره صنای��ع و تالش تولیدکنن��دگان‪ ،‬اقالم‬ ‫بهداش��تی و مواد ضدعفونی کننده تا جایی که‬ ‫امکان داشته‪ ،‬تامین شده است‪.‬‬ ‫سایپا‪ ،‬خودروساز اول کشور شد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه‬ ‫خودروسازی‬ ‫سایپا سال ‪ ۹۸‬با‬ ‫بیشترین تیراژ‬ ‫تولید‪ ،‬عنوان‬ ‫خودروساز اول‬ ‫کشور را به خود‬ ‫اختصاص داد‬ ‫با استناد به امار‬ ‫رسمی‪ ،‬سایپا‬ ‫سال گذشته‬ ‫‪ ۴۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۷۸‬انواع‬ ‫خودرو سواری‬ ‫و تجاری تولید‬ ‫کرده است‬ ‫ب��ا اع�لام رس��می وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و تولید ‪ ۴۲‬هزار خودرو بیش��تر در س��ال ‪ ،۹۸‬س��ایپا‬ ‫خودروس��از اول کشور شد‪ .‬گروه خودروسازی سایپا در‬ ‫سالی که گذشت‪ ،‬توانست بخش قابل توجهی از کاهش‬ ‫تولید خود در نیمه دوم س��ال ‪ ۹۷‬را جبران کند و اگر‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬اقتصاد و صنعت کشور در اسفند‬ ‫را ب��ا اختالل روبه رو نمی کرد‪ ،‬س��ایپا می توانس��ت در‬ ‫س��ال تحریمی‪ ،‬امار و عملکردی به مراتب بهتر از سال‬ ‫غیرتحریمی ‪ ۹۷‬داشته باشد‪.‬‬ ‫این گروه خودروس��ازی با وجود تحریم های ظالمانه‬ ‫امریکا و مش��کالتی که در مباحث مالی به لحاظ نقل و‬ ‫انتقال پول در ش��رایط تحریم وجود دارد‪ ،‬سال گذشته‬ ‫بیش از ‪ ۴۱۴‬هزار خودرو تولید کرد؛ خودروهایی که به‬ ‫مرحله تجاری رسیده و تحویل مشتریان شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمترین رشد منفی تولید‬ ‫براس��اس گزارش نهایی تولید خودرو در سال ‪ ۹۸‬که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرده‪ ،‬تولید انواع‬ ‫خودرو در گروه خودروسازی سایپا‪ ،‬روند مثبتی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫با اس��تناد به امار ارائه شده از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گروه خودروسازی سایپا سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۴۱۴‬هزار و ‪ ۵۷۸‬انواع خودرو س��واری و تجاری تولید‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این امار گویای ان اس��ت که در مجموع‬ ‫خودروهای تولید شده این شرکت‪ ،‬میزان کاهش تولید‬ ‫حدود یک درصد بوده اس��ت؛ با در نظر گرفتن شرایط‬ ‫دش��وار اقتصادی و تولیدی در س��ال پی��ش‪ ،‬این عدد‬ ‫نشان می دهد که سایپا در مقایسه با دیگر خودروسازان‬ ‫کشور عملکرد بسیار بهتری داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق جهش تولید پس از رونق ‪۹۸‬‬ ‫براساس این امار و ارقام رسمی و قابل استناد می توان‬ ‫امیدوار بود که گروه خودروس��ازی سایپا در سال ‪،۹۹‬‬ ‫ضمن افزایش تولید‪ ،‬می تواند با همکاری قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور «جهش تولید» را نیز مانند رونق تولید محقق‬ ‫کند‪ .‬نش��انه های این تحلیل را می توان در پیام نوروزی‬ ‫سیدجواد سلیمانی‪ ،‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‬ ‫در ابتدای س��ال ‪ ۹۹‬نی��ز پیدا کرد‪« :‬نام گذاری س��ال‬ ‫جدید با عنوان «جهش تولید» از س��وی رهبر فرزانه و‬ ‫حکیم انقالب اسالمی و تاکید ریاست جمهوری و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر تداوم تولید و توسعه اشتغال‬ ‫برای جوان��ان‪ ،‬انگیزه ای مضاعف به جهادگران س��نگر‬ ‫تولید در گروه خودروسازی سایپا خواهد بخشید تا در‬ ‫س��ایه تعهد و تخصص‪ ،‬پس از بی اثر کردن تحریم های‬ ‫ظالمانه و موفقیت در رونق بخش��ی ب��ه تولید‪ ،‬خود را‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران از‬ ‫کمبود برخی قطع��ات خودروهای خارجی و‬ ‫کامیون ها در بازار به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫خب��ر داد‪ .‬علیرضا نیک ایی��ن در گفت وگو با‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬امروز بازار در شرایط خاصی به سر‬ ‫می برد‪ ،‬زیرا ش��اهد سختگیری های فراوان در‬ ‫گمرکات ایران و کشورهای همسایه هستیم و‬ ‫رفت وامدها برای تامین کاال کم شده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬کمبود خاص��ی در تامین‬ ‫قطعات خودروه��ای تولید داخل وجود ندارد‬ ‫زیرا در س��ال های گذشته بیشتر این قطعات‬ ‫داخلی س��ازی شده است‪ .‬این مسئول صنفی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬تعمیرگاه ها در تعطیالت گذشته‬ ‫جزو مش��اغلی بود که خدمات دهی داشتند‪،‬‬ ‫از جمل��ه خودروه��ای اورژان��س متعل��ق به‬ ‫بیمارس��تان های درگی��ر با بیم��اران کرونا و‬ ‫همچنی��ن خودروه��ای کارکنان ای��ن مراکز‬ ‫درمان��ی به ط��ور رایگان تعمیر و س��رویس و‬ ‫در نتیجه بس��یاری از قطع��ات این خودروها‬ ‫مص��رف ش��د؛ عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬خودروه��ای‬ ‫حمل ونقل و مس��افری که به جابه جایی بار و‬ ‫مس��افر مشغول بودند سرویس دهی و قطعات‬ ‫انه��ا نیز مصرف ش��د‪ ،‬به ای��ن ترتیب کمبود‬ ‫برخی قطع��ات اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه تعمیرکاران خ��ودروی تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬در مجم��وع به دلیل بس��ته بودن مرزها‪،‬‬ ‫قطعه فروش��ان در س��طوح عمده فروش��ی و‬ ‫خرده فروش��ی در حال مدیریت بازار هستند‬ ‫تا بتوانیم قطعات را به خودروهای اولویت دار‬ ‫از جمله خودروهای اورژانس و حمل ونقل بار‬ ‫و نیز مس��افر برس��انیم‪ .‬نیک ایی��ن در پایان‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬صن��ف تعمیرگاه ها ک��ه در ایام‬ ‫کرونایی گذش��ته باز بوده و به ارائه خدمات و‬ ‫سرویس دهی پرداخته اند‪ ،‬با افزایش هزینه ها‬ ‫از جمل��ه مخ��ارج بهداش��تی و ضدعفون��ی‬ ‫همچنین مخارج اب‪ ،‬برق و گاز روبه رو شدند‬ ‫و انتظ��ار می رود دولت در ای��ن زمینه ها این‬ ‫صنوف را یاری کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در س��الی که گذشت‪ ،‬صنعت خودرو کش��ور یکی از سخت ترین و‬ ‫پیچیده ترین دوره های خود را پشت سر گذاشت و مشکالت و موانع‬ ‫بی سابقه ای را در عرصه تولید تجربه کرد‬ ‫برای یک جهش بزرگ در سال جدید اماده کنند‪».‬‬ ‫‹ ‹بی اثر کردن تحریم روی خط تولید‬ ‫بررس��ی تولید یک ساله خودرو س��واری در سایپا‪ ،‬با‬ ‫توجه به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گویای‬ ‫ان اس��ت ک��ه در س��ال ‪ ۹۸‬میزان تولی��د خودروهای‬ ‫س��واری ‪ ۳۶۱‬هزار و ‪ ۷۷۵‬خودرو ب��وده‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که سال پیش از ان‪ ،‬این گروه خودروسازی ‪۳۸۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۷۵‬خودرو سواری را تولید کرده بود‪.‬‬ ‫پیش بینی ه��ا حاک��ی از ان ب��ود که ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی با وجود تحریم ه��ا و محدودیت های که‬ ‫در انتق��ال پول ب��رای انها رقم خورده اس��ت‪ ،‬کاهش‬ ‫تولی��د بیش از ‪ ۳۰‬درصد را در کارنامه کاری خود ثبت‬ ‫خواهند کرد اما بررس��ی یک ساله تولید خودرو نشان‬ ‫می دهد که میزان کاهش تولید خودروهای سواری در‬ ‫گروه خودروسازی سایپا فقط ‪ ۵.۸‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬گروه خودروسازی سایپا در تولید وانت‬ ‫رکورد زده ‪ ،‬به گونه ای که س��ال گذش��ته میزان تولید‬ ‫وانت در این ش��رکت خودروس��از ‪ ۵۹.۲‬درصد رش��د‬ ‫داشته است‪ .‬در یک سال گذشته ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۹۲۵‬وانت‬ ‫در کشور تولید شده که این عدد سال قبل از ان (سال‬ ‫‪ ۳۲ )۹۷‬هزار و ‪ ۶۱۶‬خودرو بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه نخست برای سایپا‬ ‫در س��الی که گذش��ت صنعت خودرو کشور یکی از‬ ‫س��خت ترین و پیچیده ترین دوره های خود را پشت سر‬ ‫گذاش��ت و مشکالت و موانع بی س��ابقه ای را در عرصه‬ ‫تولی��د تجربه کرد‪ .‬حال با اتکا به تجربه های به دس��ت‬ ‫ام��ده‪ ،‬گ��روه خودروس��ازی س��ایپا ک��ه س��ال ‪ ۹۸‬با‬ ‫بیش��ترین تیراژ تولید‪ ،‬عنوان خودروس��از اول کشور را‬ ‫ب��ه خود اختصاص داده‪ ،‬در تالش اس��ت تا با همکاری‬ ‫قطعه سازان داخلی‪ ،‬اس��تفاده از توانمندی های موجود‬ ‫کشور و تکیه بر دانش و خالقیت جوانان و متخصصان‬ ‫ایرانی به س��مت رشد تولید حرکت کند و امسال تولید‬ ‫روزان��ه ‪ ۲‬تا ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬خ��ودرو را محقق کند‪ .‬با‬ ‫رویکردی که گروه خودروس��ازی سایپا امسال در پیش‬ ‫گرفته‪ ،‬جهش تولید خودرو دست یافتنی است و در حد‬ ‫یک شعار باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫از س��ویی در راهبرد و برنامه های گروه خودروسازی‬ ‫سایپا برای س��ال ‪ ،۹۹‬رونق کسب و کار درون سازمانی‬ ‫و برون سازمانی‪ ،‬عرضه ‪ ۳‬محصول جدید به بازار‪ ،‬ادامه‬ ‫جه��اد خودکفای��ی در عرصه تولید قطعات پیش��رفته‬ ‫خودرو با کمک شرکت های دانش بنیان ایرانی‪ ،‬ارتقای‬ ‫سطح کیفی محصوالت‪ ،‬کنترل قیمت ها با عادی سازی‬ ‫جری��ان تولی��د و عرضه محص��ول به ب��ازار و پیگیری‬ ‫سیاس��ت های اقتص��اد مقاومت��ی و راهبردهای دولت‬ ‫تدوین شده است‪.‬‬ ‫موتورسیکلت ‪ ۱۸‬برابر خودرو‪ ،‬االینده است‬ ‫بیش از ‪ ۷‬میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد‬ ‫و این در حالی است که میزان انتشار االینده هر موتورسیکلت‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۸‬برابر یک خودرو سبک است که همین مسئله لزوم‬ ‫برقی کردن موتورسیکلت را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬براساس قانون‪ ،‬اسقاط ‪ ۷‬موتورسیکلت به‬ ‫اندازه اس��قاط یک خودرو ارزش دارد و از س��وی دیگر‪ ،‬دولت‬ ‫قیمت گواهی اس��قاط خ��ودرو را ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫تعیین کرده و با توجه به اینکه اس��قاط ‪ ۷‬موتورسیکلت معادل‬ ‫اس��قاط یک خودرو اس��ت‪ ،‬باید برای اسقاط هر موتورسیکلت‬ ‫حدود ‪ ۳۵۰‬هزار تومان به مراکز اسقاط داده شود‪ .‬این در حالی‬ ‫است که فروشندگان خودرو اسقاطی خود را کمتر از ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تومان و موتورسیکلت فرسوده خود را کمتر از ‪ ۲‬میلیون تومان‬ ‫به مراکز اس��قاط نمی فروشند؛ بنابراین مراکز اسقاط باید برای‬ ‫ت فرسوده حدود ‪ ۲‬میلیون تومان هزینه کنند‬ ‫هر موتورس��یکل ‬ ‫اما گواهی اس��قاط ان را حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تومان بفروش��ند که‬ ‫این مس��ئله باعث می شود اس��قاط موتورسیکلت های فرسوده‬ ‫صرفه اقتصادی نداش��ته باش��د و نبود صرفه اقتصادی در این‬ ‫صنعت نیز باعث تعطیلی مراکز اسقاط و بیکاری کارگران شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس مصوبه دولت‪ ،‬اس��قاط خودروهای فرسوده وظیفه‬ ‫تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو اس��ت به طوری که طبق‬ ‫مصوبه دولت در س��ال ‪ ۱۳۸۷‬خودروس��ازان باید ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند اما این مصوبه‬ ‫تاکنون اجرا نشده است‪ .‬گفتنی است که واردکنندگان خودرو‬ ‫نی��ز پیش از ممنوعی��ت واردات این کاال‪ ،‬ب��ه ازای واردات هر‬ ‫خودرو‪ ۴ ،‬تا ‪ ۸‬خودرو سواری فرسوده را از رده خارج می کردند‬ ‫اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو گواهی های اسقاط تولیدی‬ ‫در مراکز اسقاط خودرو نیز بدون مشتری ماند‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار خودرو فرس��وده‬ ‫و ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور تردد می کنند‬ ‫و طب��ق م��اده ‪ ۱۱‬ایین نامه فن��ی ماده ‪ ۲‬الیح��ه هوای پاک‬ ‫که در ش��هریور س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به تصویب هیات وزیران رسیده‪،‬‬ ‫ش��ماره گذاری موتورس��یکلت بنزین��ی منوط به اس��قاط یک‬ ‫موتورس��یکلت است‪ .‬موتورس��یکلت های برقی از شرط اسقاط‬ ‫معاف هس��تند‪ ،‬اما اسفند سال ‪ ۱۳۹۷‬هیات وزیران با به تعویق‬ ‫انداختن ماده مربوط به اس��قاط موتورسیکلت های کاربراتوری‬ ‫موافق��ت کرده و سرنوش��ت اجرای این طرح هنوز مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ .‬میزان انتش��ار االینده هر موتورسیکلت‪ ،‬بیش از ‪۱۸‬‬ ‫برابر یک خودرو سبک است‪.‬‬ ‫براساس امارهای اعالم شده سخنگوی صنعت برق هم اکنون‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون موتورسیکلت ش��ماره گذاری شده در کشور وجود‬ ‫دارد که از این میان ‪ ۳۰۰‬هزار موتورس��یکلت با پیمایش بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬کیلومتر در روز‪ ،‬جزو موتورسیکلت های پرتردد به شمار‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫مصطفی رجبی مش��هدی اظهار ک��رد‪ :‬به دلیل احتراق ناقص‬ ‫س��وخت در موتورس��یکلت های کاربرات��وری‪ ،‬میزان انتش��ار‬ ‫االینده ها به وس��یله هر موتورس��یکلت ‪ ۱۸‬براب��ر یک خودرو‬ ‫سواری است‪.‬‬ ‫س��خنگوی صنعت برق یاداور ش��د‪ :‬برقی کردن ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت پرتردد‪ ،‬معادل انتشار االینده های ‪ ۵.۵‬میلیون‬ ‫سوداگران در بازار خودرو ویراژ می دهند‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫توقف تولید پراید و پژو ‪ ،۴۰۵‬کاهش تولید خودروس��ازان‬ ‫و قیمت س��ازی در فضای مجازی را از جمله دالیل گرانی‬ ‫خودرو در چند هفت ه گذشته برشمرد‪.‬‬ ‫حمی��د گرماب��ی در گفت وگو ب��ا خانه ملت ب��ا انتقاد از‬ ‫افزای��ش قیمت خ��ودرو در چند هفت ه گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫انجایی که براساس تصمیم های قبلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تولید پراید و پژو ‪ ۴۰۵‬باید در اردیبهشت متوقف‬ ‫شود‪ ،‬سوداگران در تالش هستند‪ ،‬با در دست گرفتن بازار‪،‬‬ ‫زمینه افزایش قیمت خودروها به ویژه پراید را فراهم کنند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم نیش��ابور و فیروزه در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی یکی دیگر از دالیل گرانی قیمت خودرو را کاهش‬ ‫تولید خودروس��ازان در اواخر سال ‪ ۹۸‬دانست و افزود‪ :‬هر‬ ‫س��اله این شرکت ها تا اخرین لحظه و با تمام توان درصدد‬ ‫تولید بیش��تر هس��تند اما در سال گذش��ته به دلیل شیوع‬ ‫ویروس کرونا این امکان از انها گرفته شد‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس ده��م با بی��ان اینکه‬ ‫خودروسازان باید هرچه سریع تر جایگزین پراید را معرفی‬ ‫کنن��د ت��ا التهاب ب��ازار از بین رفته و ش��رایط تا حدودی‬ ‫س��اماندهی ش��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اگر تولید این ش��رکت ها‬ ‫افزایش یابد می توان تا حدودی فاصله قیمتی میان قیمت‬ ‫خودرو در بازار و کارخانه را کاهش داد‪.‬‬ ‫گرمابی اس��تفاده از فضای مجازی برای قیمت س��ازی را‬ ‫یکی از شگردهای س��وداگران برای گرانی خودرو توصیف‬ ‫کرد و ادام��ه داد‪ :‬در صورتی که تیراژ تولید ش��رکت های‬ ‫خودروس��از افزایش یاب��د می توان از رش��د قیمت خودرو‬ ‫جلوگی��ری ک��رد در غیر این ص��ورت س��وداگران در بازار‬ ‫جوالن خواهند داد‪.‬‬ ‫خودروی سبک‪ ،‬از الودگی هوای کالنشهرها خواهد کاست‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی یاداور شد‪ :‬در مجموع ‪ ۶‬میلیون موتورسیکلت‬ ‫در کالنش��هرها ت��ردد می کنند‪ ،‬ام��ا از این می��ان ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫موتورسیکلت با مش��خصات یادش��ده جزو موتورسیکلت های‬ ‫پرتردد هستند که صنعت برق در مرحله نخست امادگی دارد‬ ‫زیرساخت تامین برق ایستگاه های شارژ برقی را فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه گران قیمت‬ ‫چ��را موتورس��یکلت های برق��ی جایگزی��ن کاربرات��وری‬ ‫نمی شود؟ به گفته ابوالفضل حجازی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت‪ ،‬نبود باتری موتورس��یکلت های‬ ‫برقی و قیمت باالی انها باعث ش��ده که از این موتورسیکلت ها‬ ‫اس��تقبال نش��ود‪ .‬باتری این موتورس��یکلت ها در داخل تولید‬ ‫نمی شود عالوه بر اینکه واردات شان هم ممنوع است‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنف��ی درب��اره چرایی اس��تقبال نش��دن از‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی گف��ت‪ :‬معض��ل ب��زرگ در تولید و‬ ‫مصرف بس��یار پایین موتورس��یکلت های برقی‪ ،‬باتری انهاست‬ ‫عالوه بر اینکه به دلیل قیمت باال‪ ،‬این موتورس��یکلت ها نسبت‬ ‫ب��ه موتورس��یکلت های بنزینی چن��دان مورد اس��تقبال قرار‬ ‫نمی گیرند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬صاحبان موتورسیکلت های بنزینی با‬ ‫یک لیتر بنزین و ‪ ۳‬هزار تومان می توانند مسافت زیادی را طی‬ ‫کنند این در حالی اس��ت که چنانچه باتری موتورسیکلت های‬ ‫برقی خراب ش��ود‪ ،‬باید هزینه های خیل��ی بیش از اینها صرف‬ ‫ش��ود‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫ت باالی موتورسیکلت های برقی بیشتر‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به دلیل قیم ‬ ‫خریداران قش��ر ثروتمند جامعه و والدینی هستند که به دلیل‬ ‫س��رعت مطمئن تر و تح��ت کنترل موتورس��یکلت های برقی‪،‬‬ ‫انه��ا را ب��رای نوجوانان و جوانان خود خری��داری می کنند که‬ ‫ت را شامل می شود‪.‬‬ ‫فقط ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬درصد خریداران موتورس��یکل ‬ ‫درحال حاضر بیشتر واحدهای تولیدی‪ ،‬موتورسیکلت برقی در‬ ‫انبارهای خود دارند که روی دست انها مانده و خریدار چندانی‬ ‫ندارد؛ عالوه بر اینکه بعد از گذش��ت یک س��ال که عمر باتری‬ ‫این موتورس��یکلت ها تمام می شود‪ ،‬در پارکینگ منازل متوقف‬ ‫می ش��وند؛ چراکه باتری انها موجود نیست‪ .‬تولید داخلی برای‬ ‫باتری موتورسیکلت های برقی امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرس�اخت های تبدیل خودروهای موجود به‬ ‫برقی‬ ‫س��ال گذش��ته عباس علی ابادی‪ ،‬مدیرعامل مپنا با تاکید بر‬ ‫اینکه برقی سازی خودروها کامال اقتصادی است‪ ،‬گفته بود‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت تمام طراحی های الزم را برای ایجاد زیرس��اخت برای‬ ‫تبدیل خودروهای موجود به خودروهای برقی انجام داده است‪.‬‬ ‫علی ابادی با اشاره به پیشنهادات مپنا به وزیر نفت گفته بود‪،‬‬ ‫پیش��نهادی در زمینه استفاده از خودروهای برقی که می تواند‬ ‫جانشین خوبی برای خودروهای بنزینی باشد‪ ،‬ارائه کرده ایم تا‬ ‫بتوانی��م بدین ترتیب میزان صادرات بنزی��ن را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫می توان این کار را بدون افزایش هزینه برای مردم و همچنین‬ ‫ب��دون دریافت یاران��ه انجام داد؛ بنابرای��ن می توان حمل ونقل‬ ‫شهری را سازماندهی و بنزین صرفه جویی شده را صادر کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬مپن��ا تمام طراحی ه��ای الزم را ب��رای ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های تبدیل خودروهای موجود به برقی انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خودروسازی باید از دست دولت رها شود‬ ‫رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی گف��ت‪ :‬خصوصی س��ازی یک‬ ‫ضرورت اس��ت که رهبر معظم انقالب نی��ز بارها بر ان تاکید کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش خ��ط بازار‪ ،‬علیرضا صالح درباره واگذاری س��هام‬ ‫دولتی ش��رکت های خودروسازی با بیان اینکه خصوصی سازی یک‬ ‫ضرورت اس��ت که رهبر معظم انقالب نی��ز بارها بر ان تاکید کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هر قدر مدیری��ت از دولت به بخش خصوصی منتقل‬ ‫ش��ود‪ ،‬کارایی افزایش می یابد‪ .‬رئیس سازمان خصوصی سازی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که چرا عده ای اجازه واگذاری سهام دولت‬ ‫به بخ��ش خصوصی را نمی دهند‪ ،‬گفت‪ :‬تمام تالش ما این اس��ت‬ ‫که دولت هیچ جایگاهی نداش��ته باشد و همه چیز اعم از مدیریت‪،‬‬ ‫تصدی گ��ری و‪ ...‬را به بخش خصوصی واگذار کن��د‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬دولت سه وظیفه قاعده گذاری‪ ،‬نظارت و جلوگیری از انحصار‬ ‫را دارد که در این صورت حقوق مصرف کننده و تولیدکننده تامین‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬صالح با اشاره به اینکه خصوصی سازی می تواند فساد‬ ‫را کاه��ش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬ما راهی جز این نداریم که دخالت دولت در‬ ‫ام��ور را کاه��ش داده و قواعد جلوگیری از انحص��ار را ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان خصوصی س��ازی با بیان اینکه نحوه واگذاری سهام‬ ‫دولتی ش��رکت های خودروس��ازی ابتدا باید در هیات واگذاری به‬ ‫تصویب برس��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما این سهام را هم به شکل خرد‬ ‫و هم به صورت مدیریتی(بلوک��ی) می توانیم واگذاری کنیم؛ حتی‬ ‫می توانیم سهام را به عموم مردم بدهیم‪ .‬صالح با تاکید بر این نکته‬ ‫که واگذاری خرد و به همه مردم ممکن است بر کارایی شرکت های‬ ‫خودروس��ازی تاثیر منفی گذارد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع به دلیل ماهیت‬ ‫تخصصی ش��رکت های خودروسازی به نظر واگذاری بلوکی و حتی‬ ‫به ص��ورت ‪ ETF‬بهتر از روش های واگذاری دیگر اس��ت‪ .‬معاون‬ ‫وزیر اقتصاد ادامه داد‪ :‬در صورت واگذاری به صورت ‪ ETF‬حداکثر‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۱۴۰۰‬مدیریت بر عهده نهاد اجرایی است؛ بنابراین‬ ‫براساس اساسنامه ‪ ETF‬ها به تدریج مدیریت دولت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1509‬‬ ‫پیاپی ‪2827‬‬ ‫ناکارامدی قیمت گذاری‬ ‫در زنجیره فوالد‬ ‫موانع پایداری‬ ‫صادرات فوالد‬ ‫راه اندازی ‪ ۲.۳‬میلیارد‬ ‫دالر طرح جدید‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدنکاران ملزم به بارگذاری اطالعات تولید درکاداستر شدند‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬طب��ق مصوبه و اب�لاغ وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تمامی بهره برداران معدن‬ ‫از ‪ ۲‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۹‬بای��د ام��ار تولید خود را در‬ ‫سامانه کاداستر معدنی بارگذاری کنند‪ .‬این موضوع‬ ‫به صورت رس��می به فعاالن معدنی ابالغ شده و امید‬ ‫اس��ت که تمامی بهره برداران در جریان این موضوع‬ ‫ق��رار بگیرند‪ .‬بن��ا به گفته علی عب��دی‪ ،‬معاون امور‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان تهران این موضوع به نفع بهره برداران‬ ‫اس��ت؛ چراکه در ش��رایط کرونایی دیگر الزم نیست‬ ‫ب��رای ثبت ام��ار به س��ازمان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گزارش��ی درباره اهمیت ای��ن مصوبه تهی ه کرده که‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن فعال و غیر فعال‬ ‫عباس امیدی‪ :‬هرچند قبل از کرونا هم سامانه فعال بوده‬ ‫د اما با‬ ‫و متقاضی��ان از این طریق امور خود را پیش می بردن ‬ ‫شروع این بحران سامانه نمود بیشتری پیدا کرده است‬ ‫انالین و به روز داشته باشیم‪ ،‬بهره برداران و مسئوالن‬ ‫فنی موظف هس��تند امار تولید خود را در س��امانه‬ ‫کاداس��تر بارگذاری کنند‪ .‬مس��ئله دیگر اینکه باید‬ ‫از روش های س��نتی فاصله بگیریم و در جهت رش��د‬ ‫دول��ت الکترونی��ک گام برداریم و به روز باش��یم‪ .‬در‬ ‫گذش��ته بهره ب��رداران در س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان حاضر می ش��دند اما دیگر نیازی به‬ ‫حض��ور فیزیکی انها در این محل نیس��ت‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در این سامانه همه موارد در نظر گرفته شده و‬ ‫مش��خص است بهره بردار در چه تاریخی اطالعات را‬ ‫بارگذاری کرده است‪.‬‬ ‫قاس��می با اشاره به مشکالت بی توجهی به سامانه‬ ‫کاداس��تر گفت‪ :‬ما هر سال باید امار و اطالعات سال‬ ‫قب��ل درب��اره تولید‪ ،‬اش��تغال و‪ ...‬در بخش معدن را‬ ‫تجمی��ع و بررس��ی می کردیم که ای��ن کار به دلیل‬ ‫گس��تردگی معادن در مناطق مختلف کش��ور بسیار‬ ‫زمان ب��ر بود‪ ،‬به طوری که گاهی جمع اوری اطالعات‬ ‫تا ‪ ۶‬ماه هم طول می کشید‪ .‬خوشبختانه این مصوبه‬ ‫و نگرانی های ناش��ی از بحران کرونا باعث ش��ده کار‬ ‫س��رعت بگیرد و امار ما هم به روز ش��ود‪ .‬سرپرست‬ ‫دفت��ر بهره برداری مع��ادن در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با بیان اینکه صح��ت اطالعات بارگذاری‬ ‫ش��ده توسط سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تایید می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینکه بهره بردار یا نماینده‬ ‫او اطالعات را بارگذاری کند کافی است‪ ،‬چراکه بعد‬ ‫ما تمام موارد را با دقت بررسی می کنیم و کاستی ها‬ ‫را به اطالع انها می رس��انیم‪ .‬او درباره اهمیت سامانه‬ ‫کاداستر گفت‪ :‬فرایندهای کار معدن از ثبت محدوده‬ ‫ت��ا دریافت مجوز در این س��امانه ثبت می ش��ود‪ ،‬از‬ ‫دیگر مزایای سامانه یادشده می توان به روشن شدن‬ ‫وضعیت معادن فعال و غیرفعال اشاره کرد؛ بنابراین‬ ‫س��امانه قابلیت های زیادی دارد‪ .‬قاسمی در پاسخ به‬ ‫این سوال که چرا تاکنون بهره برداران به این سامانه‬ ‫بها نداده اند و از مشکالت فنی گل ه دارند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫درباره اینکه چ��را تاکنون برخی از فعاالن معدنی از‬ ‫س��امانه بهره نگرفته اند و کاداستر مشکالتی داشته‪،‬‬ ‫می توان به کمبود بودجه و تامین نبودن زیرساخت ها‬ ‫برای راه اندازی کامل سامانه اشاره کرد‪ .‬البته فراموش‬ ‫نکنیم که این س��امانه در برخی فازها عملیاتی شده‬ ‫اما فرایندهای دیگری دارد که باید اجرایی ش��ود‪ .‬او‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬علت تاخیر را باید از مجری این س��امانه‬ ‫یعنی دفتر اکتش��اف وزارتخانه س��وال کرد‪ ،‬بنده تا‬ ‫جایی که مرتبط به بخش بهره برداری است می توانم‬ ‫پاسخگو باشم‪.‬‬ ‫‹ ‹حل مشکالت سامانه تا پایان سال‬ ‫عباس امیدی‪ ،‬سرپرس��ت دفتر اکتش��اف وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه سامانه کاداستر‬ ‫باعث شده مشکالت و نگرانی های فعاالن معدنی در‬ ‫زمینه مراجعه به س��ازمان ها و احتمال تجمع در این‬ ‫مکان ه��ا و به دنبال ان ابتال به بیماری کرونا کمرنگ‬ ‫ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه می توان گفت دیگر‬ ‫کس��ی به س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫مراجع��ه نمی کند و تمامی فع��االن معدنی از طریق‬ ‫این سامانه کار خود را پیگیری می کنند‪.‬‬ ‫معاون پیش��ین مدی��رکل دفتر اکتش��اف وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای ب ه حق االرض اش��اره‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬براس��اس تبص��ره ‪ ۲‬و ‪ ۳‬ماده ‪ ۶‬قانون‬ ‫معادن برای تمدید و صدور مجوز اکتشاف‪ ،‬متقاضیان‬ ‫موظف هس��تند مبلغی را ب��ه ازای هر کیلومترمربع‬ ‫پرداخ��ت کنند که به نام حق االرض معروف اس��ت‪.‬‬ ‫این مبلغ در گروه های مختلف معدنی متفاوت است‬ ‫و هر س��ال در ش��ورای عالی معادن تصویب می شود‪.‬‬ ‫باتوجه به کارکرد س��امانه کاداس��تر و شیوع ویروس‬ ‫کرونا دیگر الزم نیست فعال معدنی به بانک مراجعه‬ ‫و ای��ن مبلغ را پرداخت کند بلکه با ورود به س��امانه‬ ‫می تواند در بخش مشخص شده ان را پرداخت کند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬حتی تهیه س��وخت برای معادن نیز از‬ ‫طریق این س��امانه انجام می ش��ود؛ تنها کافی است‬ ‫بهره بردار یا مسئول فنی امار تولید خود را در سامانه‬ ‫وارد کند‪ .‬او با اش��اره به اهمیت ابالغ وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬هرچند قبل از کرونا هم‬ ‫سامانه فعال بوده و متقاضیان از این طریق امور خود‬ ‫را پیش می بردن د اما با شروع این بحران سامانه نمود‬ ‫بیشتری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫امیدی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا س��امانه‬ ‫بین برخ��ی از فعاالن معدنی طرف��دار ندارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بخش بهره برداری وزارتخانه باید پاسخگو باشد‬ ‫که برای عملیاتی ش��دن و راه اندازی این سامانه دیر‬ ‫اقدام کرده اما در بخش اکتشاف وزارتخانه باید گفت‬ ‫براس��اس تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۶‬قانون معادن از س��ال ‪۹۳‬‬ ‫که س��امانه ایجادشده به طور مرتب و انالین مجوزها‬ ‫را ص��ادر و ثب��ت و صدور درخواس��ت ها را پیگیری ‬ ‫کرده ایم‪ .‬سرپرس��ت دفتر اکتش��اف وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در پاس��خ به این س��وال که برخی از‬ ‫فعاالن معدنی از قطعی سامانه و معطل ماندن گاه تا‬ ‫چندین روز گله دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مثل همه مواردی‬ ‫که در کشور قطعی اینترنت داریم در این سامانه هم‬ ‫پیش می اید اما باید گفت این مس��ئله مقطعی است‬ ‫و خلل خاصی در روند کار ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫امیدی اظهار کرد‪ :‬س��امانه کاداستر هنوز تکمیل‬ ‫ نش��ده و نواقصی در امور فن��ی دارد که باید برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬بخش اکتش��اف تنها بخش��ی از فرایند فنی‬ ‫کار را برعه��ده دارد و مابق��ی کار در دس��ت معاونت‬ ‫نوس��ازی و تحول اداری وزارتخانه اس��ت‪ .‬او در پایان‬ ‫ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال مشکالت سامانه‬ ‫برای بهره برداران به طور کامل برطرف شود‪.‬‬ ‫اهمیت سامانه‬ ‫کاداستر‬ ‫برای‬ ‫معدنکاران‬ ‫یادداشت‬ ‫تجلی کارکرد دولت الکترونیک در بخش معدن‬ ‫کاووس قاس��می‪ ،‬سرپرس��ت دفت��ر بهره برداری‬ ‫مع��ادن در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫به اهمیت مصوبه وزارتخانه در ش��رایط حاضر گفت‪:‬‬ ‫بهره ب��ردار همیش��ه موظف بوده ام��ار تولید خود را‬ ‫به صورت ماهانه به س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان گزارش بدهد و ب��رای این مهم اغلب در این‬ ‫محل حاضر می ش��ده اس��ت‪ .‬هرچند حدود ‪ ۶‬سال‬ ‫اس��ت که م��ا ظرفیت های گس��ترده ای در س��امانه‬ ‫کاداس��تر تعریف کرده ایم تا مراجعه حضوری کمتر‬ ‫ش��ود اما اغلب بهره برداران معدن از س��امانه بهره ای‬ ‫نمی گرفتند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت دفتر بهره ب��رداری مع��ادن در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اظهار ک��رد‪ :‬امروز بحران‬ ‫کرونا موجب ش��ده اهمیت اس��تفاده از این س��امانه‬ ‫پررنگ ش��ود‪ .‬لزوم رعای��ت فاصله اجتماعی موجب‬ ‫عدم حضور و تجمع اداری ش��ده و در نتیجه کارکرد‬ ‫دولت الکترونیک و س��امانه کاداس��تر بیشتر خود را‬ ‫نمایان کرده است‪.‬‬ ‫قاس��می درب��اره مزای��ای ای��ن مصوب��ه گف��ت‪:‬‬ ‫ازانجایی ک��ه ما باید امار تولید مع��ادن را به صورت‬ ‫‪5‬‬ ‫مهدی لطفی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫براس��اس قانون معادن‪ ،‬مواد معدنی در ‪ ۶‬گروه‬ ‫طبقه بن��دی می ش��وند و مشخص ش��ده که فعال‬ ‫معدن��ی در ه��ر گروه بای��د حداقل امتیازاتی برای‬ ‫صالحیت مالی و فنی داشته باشد‪ .‬معدنکار برای‬ ‫اینکه پروانه بهره برداری دریافت یا اکتشاف خود را‬ ‫ثبت کند باید مراحل قانونی را طی کند که شامل‬ ‫ثبت محدوده‪ ،‬اخذ پروانه اکتشاف و گواهی کشف‬ ‫اس��ت‪ .‬از الزامات کار این اس��ت که فرد صالحیت‬ ‫فنی و مالی که س��ازمان نظا م مهندس��ی اس��تان‬ ‫مجوز ان را صادر می کند‪ ،‬داش��ته باش��د‪ .‬تا پیش‬ ‫از راه اندازی س��امانه کاداستر و الکترونیکی شدن‬ ‫ام��ور‪ ،‬معدن��کار به ناچار تمامی مراحل یادش��ده‬ ‫را حض��وری انج��ام می داد اما خوش��بختانه چند‬ ‫س��الی اس��ت که ثبت بهره برداری و اکتشاف باید‬ ‫در س��امانه و به صورت الکترونیک انجام ش��ود‪ .‬در‬ ‫گذشته فعاالن معدنی برای اکتشاف و بهره برداری‬ ‫در محدوده های معدنی چیزی به عنوان نقشه مبنا‬ ‫داشتند که اجازه دخل و تصرف را به انها می داد‪،‬‬ ‫ضمن اینکه زمان بر هم بود‪ .‬به این دلیل که تعدد‬ ‫درخواست ها زیاد بود و ثبت دستی انجام می شد‪،‬‬ ‫مسئوالن مربوطه نمی توانستند به سرعت به تمامی‬ ‫امور رسیدگی کنند‪ .‬فعال معدنی در این روند شاهد‬ ‫تلف ش��دن زمان زیاد بود‪ ،‬به نحوی که گاهی برای‬ ‫گرفت��ن ی��ک پروانه بهره برداری ت��ا ‪ ۳‬ماه معطل‬ ‫می شد‪ .‬درباره ثبت اکتشاف هم این موضوع صادق‬ ‫بود‪ .‬خوشبختانه بعد از راه اندازی سامانه کاداستر‬ ‫دسترس��ی متقاضیان راحت تر ش��د و ازانجایی که‬ ‫این سامانه دقت باالیی دارد جلوی خطای انسانی را‬ ‫می گیرد‪ .‬معدنکار به جای اینکه ‪ ۳‬ماه معطل شود با‬ ‫بهره از این سامانه می تواند بعد از ‪ ۳‬روز پاسخ خود‬ ‫را دریافت کند‪ .‬اکنون با مصوبه وزارتخانه و باتوجه‬ ‫به ش��رایط بحرانی به خاطر ویروس کرونا اهمیت‬ ‫سامانه کاداستر بیشتر هم شده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1509‬‬ ‫پیاپی ‪2827‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫سایه‬ ‫سیاست های‬ ‫ضدتولید‬ ‫بهرام شکوری‪ /‬رئیس کمیسیون معدن‬ ‫و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫‹ ‹ضمانتنامه ریالی به عنوان وثیقه تعهد ارزی‬ ‫محمد حیدری‪ ،‬مدیرعامل شرکت ارین‬ ‫ف��والد غ��رب در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬براس��اس س��ند چش��م انداز‬ ‫توسعه کش��ور در س��ال ‪ ،۱۴۰۴‬میزان‬ ‫تولید فوالد کش��ور در این سال باید به‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تن افزایش یابد‪ .‬بدون تردید‬ ‫تقاضای کافی برای مصرف این حجم از‬ ‫فوالد در کش��ور وجود ندارد؛ در نتیجه انتظار می رود نیمی از ان‬ ‫صادر ش��ود‪ .‬البته کسب سهم از بازار صادرات جهان به بازه زمانی‬ ‫بلند مدت نیاز دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ارین ف��والد غرب در ادامه اف��زود‪ :‬با وجود‬ ‫تحریم ه��ای بین المللی‪ ،‬صادرات محصوالت ف��والدی از ایران به‬ ‫بازارهای جهان��ی با موفقیت همراه بوده اس��ت‪ .‬تولیدات فوالدی‬ ‫ای��ران از چن��ان کیفیت��ی برخوردارند ک��ه همچن��ان و با وجود‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬بازار بین المللی پذیرای انهاست‪ .‬در همین حال باید‬ ‫تاکید کرد که رشد درامدهای ناشی از صادرات کاالهای غیرنفتی‬ ‫جزو اولویت های سیاس��ت های اقتصادی کش��ور است؛ بنابراین با‬ ‫توجه به اهداف توس��عه ای که در این صنعت وجود دارد و پیش تر‬ ‫هم به انها اش��اره ش��د‪ ،‬باید موانع موجود در این مس��یر برطرف‬ ‫شوند‪ .‬وی در تبیین یکی از مهم ترین چالش ها در مسیر صادرات‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل تحریم های ظالمانه و لزوم تهیه و تنظیم اسناد حمل‬ ‫به صورت ویژه‪ ،‬صادرات فوالد از کشور درحال حاضر به طور مستقیم‬ ‫بین تولیدکنندگان فوالد و مصرف کنندگان نهایی انجام نمی شود؛‬ ‫یعنی عمدت��ا ش��رکت های تولیدکننده‪ ،‬محص��والت را به صورت‬ ‫نکته ضروری به نظر می رسد که امسال ازسوی رهبر معظم انقالب‬ ‫با عنوان جهش تولید نام گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬در چنین موقعیتی‬ ‫رش��د صادرات‪ ،‬به جهش تولید کمک می کند‪ .‬در همین حال باید‬ ‫تاکی��د کرد صادرات زمینه ارزاوری را در کش��ور فراهم می کند و‬ ‫نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست گذاران مانع صادرات هستند‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫کمب��ود مواد اولیه واحدهای تولیدکننده ش��مش‬ ‫س��رب و روی‪ ،‬یک��ی از مهم ترین چالش هایی اس��ت‬ ‫ک��ه فع��االن این صنای��ع را درگیر خود کرده اس��ت‪.‬‬ ‫بس��یاری از این تولیدکنندگان‪ ،‬ب��ا ظرفیتی پایین تر‬ ‫از ظرفی��ت اس��می فعالی��ت می کنن��د‪ .‬در چنی��ن‬ ‫ش��رایطی هزینه های تولید برای انها افزایش می یابد‬ ‫و از بهره وری فعالیت شان کاس��ته می شود؛ بنابراین‬ ‫باید فعالیت های اکتش��افی اندیس های سرب و روی‬ ‫در کش��ور مورد توجه قرار گیرد و در ادامه با توس��عه‬ ‫استخراج از معادن جدید‪ ،‬کمبودهای موجود برطرف‬ ‫ش��وند‪ .‬ظرفیت ایجاد ش��ده در صنعت سرب و روی‬ ‫کش��ور به مراتب بیش از تقاض��ای مورد نیاز برای این‬ ‫صنایع اس��ت؛ بنابراین حجم قابل توجهی از تولیدات‬ ‫این صنایع باید به صادرات اختصاص یابد‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫شاهد ان هس��تیم که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با دخالت ها و اعم��ال محدودیت های مختلف‪ ،‬امکان‬ ‫صادرات را از این بخش گرفته یا ان را بسیار کند کرده‬ ‫است‪ .‬در چنین شرایطی واحدهای تولید شمش روی‬ ‫ب��ا کمتر از نیم��ی از ظرفیت خ��ود فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬ش��اهد ان بودیم که سیاس��ت گذاران‬ ‫ب��ا عنوان تنظیم بازار‪ ،‬اقدام به قیمت گذاری ش��مش‬ ‫روی کردند‪ .‬تجربه قیمت گذاری دس��توری بارها در‬ ‫کشور ما تکرار ش��ده و تاکنون نتیجه مثبتی به دنبال‬ ‫نداشته است‪ .‬دخالت دولتی ها در نظام عرضه و تقاضا‪،‬‬ ‫زمینه اش��فتگی بازار را فراهم می کن��د‪ .‬درواقع نبود‬ ‫استراتژی توسعه صنعتی و معدنی برای زنجیره سرب‬ ‫و روی‪ ،‬توس��عه را در ای��ن بخش دش��وارتر و کندتر از‬ ‫سایر حوزه های معدنی کش��ور کرده است‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی‪ ،‬مجوزهای مازادی برای ایجاد صنایع سرب‬ ‫و روی صادر ش��ده اس��ت‪ ،‬اما در همین حال به بهانه‬ ‫مبارزه با خام فروش��ی و تامین نیاز داخل‪ ،‬از صادرات‬ ‫این محصوالت جلوگیری می ش��ود‪ .‬درنتیجه انتظار‬ ‫می رود با اتخاذ سیاس��تی یکپارچ��ه و اصولی در این‬ ‫زنجیره‪ ،‬از متضرر ش��دن فع��االن صنعتی جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تعام�لات بین الملل��ی و حض��ور فع��ال در بازاره��ای جهانی‪،‬‬ ‫پیش ش��رط رشد اقتصادی و توس��عه یک صنعت به شمار می رود؛‬ ‫از همین رو‪ ،‬توجه به صادرات و واردات در هر نظام اقتصادی و در‬ ‫حوزه های گوناگون‪ ،‬ضروری اس��ت‪ .‬توسعه صادرات‪ ،‬زمینه ایجاد‬ ‫موقعیت های ش��غلی متع��دد را فراهم می کند‪ ،‬زمینه س��از انتقال‬ ‫دانش و فناوری اس��ت و با ایجاد شرایط رقابتی‪ ،‬دلیل خوبی برای‬ ‫رش��د و ارتقای کیفیت تولیدات یک صنعت خواهد بود‪ .‬از انجاکه‬ ‫درحال حاض��ر صادرات غیرنفتی کش��ور به ش��دت کاهش یافته‪،‬‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬صنعت فوالد به دلیل برخورداری از مزیت های رقابتی در‬ ‫کشور ما می تواند به عنوان یکی از مهم ترین محصوالت در صادرات‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬مطرح ش��ود و ارزاوری قابل توجهی برای کشور به همراه‬ ‫داشته باشد‪ .‬با وجود اهمیت صنعت فوالد در اقتصاد کشور و تاثیر‬ ‫صادرات بر توس��عه ان‪ ،‬متاس��فانه وجود چالش های متعدد‪ ،‬رشد‬ ‫صادرات غیرنفتی را دش��وار کرده اس��ت‪ .‬برای بررسی جزئی این‬ ‫مش��کالت با برخی فعاالن صنعت ف��والد گفت وگو کرده ایم‪ .‬متن‬ ‫کامل این گفت وگوها را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گسترش تعامالت بین المللی‪ ،‬پیش شرط توسعه‬ ‫موانع پایداری صادرات فوالد‬ ‫ص��دور ضمانتنامه ریالی به عن��وان وثیقه تعهدات و تس��هیالت ارزی با هر‬ ‫عنوانی‪ ،‬ممنوع اس��ت؛ بنابراین تولیدکنندگان ف��والد از پذیرش ضمانتنامه‬ ‫ریالی در مقابل تعهدات ارزی خودداری می کنند‬ ‫تحویل در بنادر کشور به فروش می رسانند‪ .‬درحالی که شرکت های‬ ‫مصرف کنن��ده نهایی‪ ،‬کاال را تحویل بنادر مقصد خریداری و وجه‬ ‫محصوالت را پس از ورود کشتی به بنادر مقصد پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫این موضوع زمینه ایجاد مش��کل در تامین منابع مالی و در نهایت‬ ‫کاه��ش ص��ادرات را فراهم می کند‪ .‬یک��ی از راهکار های منطقی‬ ‫برای رفع این مشکل‪ ،‬ارائه ضمانتنامه ریالی به فروشندگان است؛‬ ‫لیکن به اس��تناد تبصره ماده ‪ ۵۲‬دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه‬ ‫بانکی (ریالی) صادرش��ده ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی‪ ،‬‬ ‫صدور ضمانتنامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تس��هیالت ارزی‬ ‫با هر عنوانی‪ ،‬ممنوع است‪ .‬بنابراین تولیدکنندگان فوالد از پذیرش‬ ‫ضمانتنام��ه ریالی در مقاب��ل تعهدات ارزی خ��ودداری می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ارین فوالد غرب گف��ت‪ :‬برای رفع این چالش‬ ‫در نامه ای خطاب به انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران درخواست‬ ‫شده تا ضمانتنامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات ارزی‪ ،‬مورد قبول‬ ‫ق��رار گی��رد‪ .‬در متن ای��ن نامه چنین امده اس��ت‪« :‬با عنایت به‬ ‫موارد فوق و به منظور افزایش امکان صادرات و تسهیل منابع مالی‬ ‫مربوطه خواهش��مند است دس��تور فرمایید ضمن بررسی موضوع‬ ‫نس��بت به رفع مش��کل فوق و پذیرش ضمانتنامه ریالی به عنوان‬ ‫تضمین پرداخت تعهدات ارزی خریداران محصوالت صادراتی در‬ ‫مقابل تولیدکنندگان اقدام الزم مبذول فرمایید‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫که تعهدات ارزی پرداخت وجوه کاالی صادراتی در س��امانه نیما‬ ‫همچنان بر عهده تولیدکننده بوده و ارائه ضمانتنامه ریالی توسط‬ ‫خریداران صرفا برای مدت زمان محدود تا واریز وجه و رفع تعهد‬ ‫ارزی اس��ت و رافع مسئولیت تعهدات ارزی صادرکننده در سامانه‬ ‫نیم��ا نخواهد بود‪ ».‬وی در پای��ان گفت‪ :‬بدون تردید پذیرش این‬ ‫درخواس��ت‪ ،‬ابزاری برای تسهیل صادرات خواهد بود‪ .‬توجه به این‬ ‫سیدرضا شهرستانی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫بر‬ ‫انجمن ف��والد در گفت وگو با‬ ‫لزوم توس��عه ص��ادرات در صنعت فوالد‬ ‫کشور تاکید کرد و گفت‪ :‬توسعه صادرات‬ ‫را بای��د یکی از گام های اولیه در مس��یر‬ ‫رش��د و پیش��رفت یک صنعت دانست‪.‬‬ ‫صنعت فوالد نیز از این موضوع اس��تثنا‬ ‫نیست‪ .‬فوالدسازی به عنوان یکی از صنایع استراتژیک و اثرگذار در‬ ‫توسعه اقتصادی کشورها شناخته می شود‪ .‬این صنعت در ایران و‬ ‫در اهداف توسعه ای کشور‪ ،‬سهم قابل توجهی را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬در همین حال باید تاکید کرد که ظرفیت تولید فوالد‬ ‫کشور بیش��تر از تقاضا برای این فلز در داخل است؛ بنابراین نگاه‬ ‫صادراتی به این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫شهرس��تانی افزود‪ :‬میزان تولید فوالد در کش��ور حدود دو برابر‬ ‫می��زان تقاضا برای ان اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی ص��ادرات تنها‬ ‫راه حل برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدکننده فوالد اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع به حفظ موقعیت های ش��غلی در کش��ور کمک می کند و‬ ‫درنتیجه اهمی��ت ویژه ای دارد‪ .‬او گفت‪ :‬با وجود اهمیت غیرقابل‬ ‫ان��کار ص��ادرات اما همچنان ش��اهد ان هس��تیم که دس��تورات‬ ‫دولتمردان به چالشی اساسی در مسیر صادرات تبدیل شده است‪.‬‬ ‫این چالش ها درحالی هستند که از سیاست گذاران انتظار می رود‬ ‫با حمایت های تش��ویقی‪ ،‬زمینه رش��د صادرات را فراهم کنند‪ .‬در‬ ‫همی��ن ح��ال انتظار م��ی رود از انجمن های بخ��ش خصوصی در‬ ‫تصویب بخش��نامه ها و سیاس��ت گذاری کمک بگیرند تا در نهایت‬ ‫نظر مس��اعد این فعاالن اقتصادی نیز جلب شود‪ .‬این عضو هیات‬ ‫مدی��ره انجمن فوالد در ادامه افزود‪ :‬صنعت فوالد تاکنون عملکرد‬ ‫قابل قبول و حتی درخش��انی را از خود به نمایش گذاش��ته است‪.‬‬ ‫تولیدات فوالدی ایران از چنان کیفیتی برخوردار هستند که حتی‬ ‫در ش��رایط تحریم نیز در بازار جهانی مشتری دارند‪ .‬با این وجود‬ ‫انتظار می رود دولتمردان و سیاست گذاران با درک شرایط موجود‬ ‫و چالش هایی که فعاالن این صنعت را درگیر کرده اس��ت؛ مسیر‬ ‫صادرات فوالد و محصوالت وابس��ته به ان را تسهیل کنند‪ .‬صدای‬ ‫فعاالن این عرصه را بشنوند و در مسیر رفع چالش های انها برایند‪.‬‬ ‫بدون تردید با اجرای این مهم می توان گام بزرگی در مسیر تحقق‬ ‫هدف مشخص ش��ده از سوی رهبر معظم انقالب مبنی بر جهش‬ ‫تولید در سال جاری برداشت‪.‬‬ ‫براساس امار سال ‪۹۸‬‬ ‫صادرات شمش فوالد ‪ ۲۴‬درصد بیشتر شد‬ ‫جداول اماری صادرات فوالد در س��ال گذش��ته‬ ‫نشان می دهد که س��ال گذشته ‪ ۶‬میلیون و ‪۹۰۸‬‬ ‫هزار تن ش��مش به بازارهای هدف خارج از کشور‬ ‫انتقال یافت که در مقایس��ه با س��ال ‪ ۹۷‬رشد ‪۲۶‬‬ ‫درصدی داشت‪ .‬بنابر گزارش ایرنا‪ ،‬بر پایه داده های‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد‪ ،‬مجم��وع صادرات‬ ‫شمش فوالدی در سال ‪ ۹۷‬رقم ‪ ۵‬میلیون و ‪۴۹۳‬‬ ‫هزار تن بوده است‪ .‬در بخش صادرات شمش نیز‪،‬‬ ‫س��هم بیلت و بلوم سال گذشته ‪ ۴‬میلیون و ‪۸۳۶‬‬ ‫هزار تن بود که نس��بت به سال ماقبل ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬عالوه براین‪ ،‬در زمینه اسلب با‬ ‫رقم ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۲‬هزار تن صادرات در مقایس��ه‬ ‫با س��ال ‪ ۹۷‬رشد ‪ ۳۱‬درصدی تحقق یافت‪ .‬میزان‬ ‫صادرات بلوم و بیلت در سال ‪ ۹۷‬به رقم ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۰۸‬هزار تن رس��یده بود و در زمینه اسلب هم‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۸۵‬هزار تن ثبت شد‪.‬‬ ‫بررس��ی ج��داول مربوطه گویای ان اس��ت که‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬ب��ه می��زان ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۴۵۵‬هزار‬ ‫تن تولیدات فوالدی صادر ش��د که در مقایس��ه با‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬رش��د ‪ ۱۶‬درصدی دارد‪ .‬در همین حال‬ ‫میزان صادرات تولیدات فوالدی در س��ال ‪ ۹۷‬رقم‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۸۷‬هزار تن را نشان می دهد‪.‬‬ ‫صادرات تولیدات در بخش مقاطع طویل فوالدی‬ ‫(تیراهن‪ ،‬میلگرد‪ ،‬نبش��ی‪ ،‬ناودانی و س��ایر موارد)‬ ‫اف��زون بر ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تن گزارش ش��د‬ ‫که در مقایس��ه با صادرات ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫تنی در سال ‪ ،۹۷‬حدود ‪ ۲۶‬درصد رشد داشت‪ .‬اما‬ ‫مقاطع تخت (ورق گرم‪ ،‬سرد‪ ،‬پوشش دار) به میزان‬ ‫‪ ۸۰۵‬هزار تن صادر ش��دند که در مقایسه با سال‬ ‫‪ ۹۷‬کاهش ‪ ۸‬درصدی را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم روند نزولی واردات فوالد‬ ‫امار مورد بررس��ی جداول یاد ش��ده‪ ،‬حکایت از‬ ‫ان دارد که در س��ال گذش��ته‪ ۵ ،‬هزار تن شمش‬ ‫فوالدی وارد کش��ور ش��د‪ .‬میزان واردات ش��مش‬ ‫فوالدی در سال ‪ ۹۷‬برابر ‪ ۲۸‬هزار تن بود؛ بنابراین‬ ‫میزان واردات ش��مش به کش��ور در سال ‪۸۲ ،۹۸‬‬ ‫درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫ع�لاوه براین تولیدات فوالدی وارداتی در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬ب��ا افت ‪ ۴۲‬درصدی نس��بت به س��ال ‪ ۹۷‬به‬ ‫‪ ۵۹۸‬هزار تن رسید‪ .‬امار واردات تولیدات فوالدی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬به میزان یک میلیون و ‪ ۲۶‬هزار تن‬ ‫واردات ثبت شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که واردات مقاطع طویل و تخت‬ ‫فوالدی در س��ال گذش��ته نس��بت به سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫ترتیب ‪ ۳۲‬و ‪ ۴۳‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۷۷‬درصدی صادرات اهن اسفنجی در سال ‪۹۸‬‬ ‫صادرات اهن اس��فنجی در سال گذشته به رقم‬ ‫‪ ۹۴۲‬هزار تن رس��ید که نس��بت به ‪ ۵۳۳‬هزار تن‬ ‫عملکرد س��ال ‪ ،۹۷‬رشد ‪ ۷۷‬درصدی را از ان خود‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬برپایه جداول اماری انجمن‬ ‫تولید کنندگان فوالد ایران‪ ،‬سال گذشته در واردات‬ ‫اه��ن اس��فنجی‪ ،‬مانند س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬ع��دد صفر‬ ‫خودنمایی کرد‪ .‬همچنین در س��ال گذشته میزان‬ ‫تولید اهن اس��فنجی برابر ب��ا ‪ ۲۷‬میلیون و ‪۹۰۷‬‬ ‫ه��زار تن بود‪ .‬این درحالی اس��ت که میزان تولید‬ ‫این محصول در س��ال ‪ ۹۷‬برابر ‪ ۲۶‬میلیون و ‪۳۵۹‬‬ ‫هزار گزارش شد؛ یعنی تولید اهن اسفنجی کشور‬ ‫در سال گذش��ته و در مقایسه با س��ال ‪ ،۹۷‬رشد‬ ‫‪ ۶‬درصدی داش��ت‪.‬گفتنی اس��ت که ایران پس از‬ ‫هند‪ ،‬دومی��ن تولید کننده اهن اس��فنجی جهان‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬همچنین باید گفت در چارچوب‬ ‫طرح های هفت گانه فوالد اس��تانی (سفید دشت‪،‬‬ ‫نی ریز‪ ،‬قائنات‪ ،‬بافت‪ ،‬س��بزوار‪ ،‬ش��ادگان و میانه)‬ ‫ظرفیت های ‪ ۸۰۰‬هزارتنی اهن اسفنجی طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۴‬درصدی مصرف‬ ‫بررسی امارهای ارائه شده از سوی انجمن فوالد‬ ‫نشان می دهد سال گذش��ته مصرف ظاهری اهن‬ ‫اس��فنجی در کش��ور به رقم ‪ ۲۶‬میلی��ون و ‪۹۶۵‬‬ ‫هزار تن رس��یده اس��ت‪ .‬ای��ن درحالی اس��ت که‬ ‫مصرف ظاهری اهن اس��فنجی در س��ال ‪ ۹۷‬برابر‬ ‫‪ ۲۵‬میلی��ون و ‪ ۸۲۶‬ه��زار تن ب��ود؛ یعنی مصرف‬ ‫ظاهری این محصول در مقایسه با سال ‪ ،۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۴‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬قرار است که در سال جاری پروژه‬ ‫تولید ‪ ۲‬میلیون تن اهن اسفنجی در کرمان (فوالد‬ ‫بوتیا ایرانیان و میدکو) به بهره برداری برسد‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته نیز بهره ب��رداری از ‪ ۲.۴‬میلیون تن اهن‬ ‫اس��فنجی در قالب ‪ ۳‬پروژه ‪ ۸۰۰‬هزار تنی ازسوی‬ ‫فوالده��ای اس��تانی سفیددش��ت (چهارمح��ال و‬ ‫بختی��اری)‪ ،‬بافت (کرم��ان) و قائنات (خراس��ان‬ ‫جنوبی) در دستور کار بود‪.‬‬ ‫‪ ۳‬کوره نیپون استیل خاموش شد‬ ‫به گزارش معدن نیوز‪ ،‬نیپون اس��تیل فعالیت س��ومین‬ ‫کوره بلند خود را برای جبران کاهش میزان تقاضا ناشی از‬ ‫ویروس کرونا متوقف کرد‪ .‬براساس گزارش منتشر شده از‬ ‫رویترز‪ ،‬نیپون اس��تیل بزرگ ترین تولیدکننده فوالد ژاپن‪،‬‬ ‫اع�لام کرد برای مقابله با کاهش تقاضای خودروس��ازان و‬ ‫کاه��ش تقاضا از س��مت پروژه های ساخت وس��از به دلیل‬ ‫همه گیر ش��دن ویروس کرونا‪ ،‬در اواس��ط م��اه مه به طور‬ ‫موقت س��ومین کوره بلند خود در ژاپن را خاموش خواهد‬ ‫کرد‪ .‬سخنگوی این ش��رکت گفته که خاموشی این کوره‬ ‫بلند به دنب��ال تصمیم اخیر این ش��رکت مبنی بر متوقف‬ ‫ک��ردن دو کوره بلند دیگر از ماه جاری و تعلیق یک کوره‬ ‫بلن��د دیگ��ر در ماه فوری��ه به دلیل مس��ائلی غیرمرتبط با‬ ‫بیم��اری همه گیر کرونا بوده که باع��ث کاهش حجم کل‬ ‫کوره های این ش��رکت به حدود ‪ ۲۵‬درصد می ش��ود‪ .‬در‬ ‫مواجهه با روند کاهشی تقاضا‪ ،‬سومین فوالدساز برتر جهان‬ ‫به لحاظ تولید فوالد خام‪ ،‬از اواسط ماه اینده به طور موقت‬ ‫فعالیت کوره بلند خود در ‪ Kimitsu‬واقع در ش��رق ژاپن‬ ‫را تعطی��ل می کند‪ .‬البته تا دو هفته پیش‪ ،‬نیپون اس��تیل‬ ‫اعالم کرده بود که فقط دو کوره بلند خود را در ماه اوریل‬ ‫به ط��ور موقت متوق��ف خواهد کرد ت��ا به دلیل همه گیری‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬تقاضای کاهش��ی را پاسخ دهد‪ .‬این شرکت‬ ‫حتی قب��ل از اینکه همه گیری وی��روس کرونا به تقاضای‬ ‫داخلی اس��یب وارد اورد‪ ،‬در اواس��ط ماه فوریه کوره بلند‬ ‫خود در ‪ Kure‬واقع در غرب ژاپن را متوقف کرده بود که‬ ‫بازت��اب تضعیف تقاضای صنعتی با توجه به جنگ تجاری‬ ‫امریکا و چین بود‪.‬‬ ‫انتخاب رئیس‬ ‫انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایان سیمان‬ ‫در پی اخرین تغییرات رس��می و با‬ ‫رای اکثریت‪ ،‬رضا جمارانیان‪ ،‬به عنوان‬ ‫رئی��س انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ان‬ ‫صنعت سیمان انتخاب شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬در اخرین جلس��ه‬ ‫هی��ات مدی��ره انجمن س��یمان‪ ،‬رضا‬ ‫جمارانی��ان به عن��وان رئی��س هی��ات‬ ‫مدیره‪ ،‬محمدرضا احسانفر‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫و محمد س��لیمیان به عن��وان خزانه دار‬ ‫انجمن سیمان معرفی شدند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫لیمو مشمول قانون‬ ‫مقابله با احتکار شد‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1509‬‬ ‫پیاپی ‪2827‬‬ ‫به فکر مشاغل مرتبط با‬ ‫گردشگری باشیم‬ ‫شهرافتاب ‪۹۹‬‬ ‫مهم و اثرگذار‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تولدی دیگر در تجارت الکترونیک کشور‬ ‫ساسان شاه ویسی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫س��ال های زیادی اس��ت که صحبت از تجارت انالین در‬ ‫کش��ور مطرح و در ه��ر دوره گزارش هایی از حرکت اصناف‬ ‫کش��ور به این س��مت ارائه ش��ده‪ ،‬اما واقعیت این است که‬ ‫بعد از گذش��ت نزدیک به دو دهه‪ ،‬همچنان نتیجه روش��ن‬ ‫و موثری در این زمینه مش��اهده نمی شود و تجارت انالین‬ ‫بیش��تر در قال��ب حرکت های خودج��وش و کوچک بخش ‬ ‫خصوصی ش��کل گرفته اس��ت‪ .‬در واقع امروز هم اگر بحث‬ ‫کرون��ا و لزوم کاه��ش حضور فیزیکی م��ردم در عرصه های‬ ‫مختلف مطرح نمی ش��د‪ ،‬شاید باز هم نامی از تجارت انالین‬ ‫به می��ان نمی امد و این موضوع با جدی��ت کنونی پیگیری‬ ‫نمی ش��د‪ .‬در بخش��ی از ای��ن گ��زارش همراه با حس��ین‬ ‫محمودی اصل‪ ،‬کارشناس اقتصاد و کارافرینی نگاهی گذرا‬ ‫به ابزار‪ ،‬امکانات و محدودیت های موجود در مس��یر تجارت‬ ‫الکترونیک در کش��ور داریم و در بخ��ش دیگر این گزارش‬ ‫نگاهی دیگر به موضوع داش��ته ایم‪ .‬گزارش میدانی خبرنگار‬ ‫از خواربارفروش��ی ها و سوپرمارکت های محلی نشان‬ ‫می دهد این اصناف در ای��ام همه گیری کرونا متحمل زیان‬ ‫مالی شدند‪.‬‬ ‫از کرامات کرونا!‬ ‫‹ ‹بس�تر تج�ارت الکترونی�ک ام�اده‬ ‫نیست‬ ‫حس��ین محمودی اصل‪ ،‬کارشناس اقتصاد و‬ ‫کارافرینی در گفت وگو با صمت درباره س��ابقه‬ ‫انجام تجارت الکترونیک در کشور عنوان کرد‪:‬‬ ‫بحث تجارت الکترونیک در کشور ما نخستین‬ ‫بار ‪ ۱۸‬سال پیش مطرح شد و در این خصوص‬ ‫باید زیرس��اخت های الزم مهیا می شد تا بستر‬ ‫الزم برای بهبود فضای کسب وکار شکل بگیرد‬ ‫و ازسوی دیگر شاهد فعالیت انالین بخش های‬ ‫مختلف باشیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��اماندهی تج��ارت انالین در‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬این موضوع نی��از به پیگیری در‬ ‫ه��ر دو بخش دولتی و خصوص��ی دارد‪ .‬بخش‬ ‫اول ان ک��ه بح��ث مدیریت و ظرفیت س��ازی‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید ازس��وی دولت انجام شود تا بخش‬ ‫خصوصی بتواند در بس��تر فراهم شده فعالیت‬ ‫کند‪ .‬در کشور ما نیز فعالیت هایی هرچند کمی‬ ‫دیر در این زمینه انجام ش��د اما این فعالیت ها‬ ‫نیز چندان منسجم نبوده است‪.‬‬ ‫محم��ودی اصل درب��اره نقای��ص موجود در‬ ‫بسترس��ازی های انج��ام ش��ده ب��رای تجارت‬ ‫الکترونی��ک در کش��ور خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫س��امانه هایی ک��ه در ای��ن زمین��ه طرح ریزی‬ ‫ش��ده هنوز اماده نیس��ت‪ ،‬همچنین پیوستگی‬ ‫بین نه��ادی کامل می��ان این س��امانه ها وجود‬ ‫ندارد؛ در هر حال اگر س��امانه تجارت که ده ها‬ ‫زیرمجموعه نیز دارد اماده ش��ود‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫مش��کالت در این زمینه برطرف خواهد شد و‬ ‫فعالیت بخش خصوصی در این حوزه با سرعت‬ ‫باالتری پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��اد و کارافرینی در این‬ ‫زمینه افزود‪ :‬وقتی بخش خصوصی در موضوع‬ ‫تجارت الکترونیک ورود پیدا می کند‪ ،‬س��رعت‬ ‫ف��روش کاال افزایش می یابد و به تبع ان نیاز به‬ ‫تولید و واردات بیشتر می شود و اگر این فرایند‬ ‫در س��امانه تجارت به درس��تی اتفاق نیفتد‪ ،‬با‬ ‫گذش��ت زمان عرضه محصول نهایی با مشکل‬ ‫مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت الکترونیکی شدن!‬ ‫محم��ودی اصل درب��اره فاصله کش��ور ما با‬ ‫کش��ورهای پیشرو در حوزه تجارت الکترونیک‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به نظر می رس��د مشکل ما در بحث‬ ‫تج��ارت الکترونی��ک‪ ،‬بیش از انک��ه مربوط به‬ ‫سامانه ها باشد‪ ،‬ناش��ی از روند اشتراک گذاری‬ ‫اطالع��ات باش��د ک��ه ای��ن موض��وع به وضوح‬ ‫در س��امانه تج��ارت قابل مش��اهده اس��ت‪ .‬در‬ ‫واقع مش��کل اصلی م��ا نب��ود هماهنگی بین‬ ‫س��ازمان های مختلف است و شاید اگر بتوانیم‬ ‫این مش��کل را حل کنیم‪ ،‬بسیاری از موانع در‬ ‫مس��یر ش��کوفایی تجارت الکترونیک برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره دیگ��ر مش��کالت موج��ود در‬ ‫ای��ن حوزه گفت‪ :‬مش��کل دیگر م��ا در تجارت‬ ‫الکترونی��ک اس��تفاده نک��ردن از ظرفیت های‬ ‫بخش خصوصی اس��ت که باید ب��ه کار گرفته‬ ‫ش��ود اما به دلیل مس��ائلی مانند مجوز‪ ،‬از این‬ ‫حوزه دور مانده اند‪ .‬در حال حاضر رتبه‬ ‫کس��ب وکار م��ا در جهان ب��االی ‪۱۲۰‬‬ ‫اس��ت و نشان می دهد در حوزه تجارت‬ ‫الکترونیک در کش��ور ما بسیار ضعیف‬ ‫عمل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه از زاویه ای دیگر‬ ‫گرچه تامی��ن کااله��ا و ارزاق نوروز‬ ‫و م��اه مبارک رمض��ان از طریق س��امانه های‬ ‫اینترنت��ی و تلفنی در روزهای��ی که ترجیح بر‬ ‫این اس��ت که مردم برای قطع زنجیره کرونا در‬ ‫خانه بمانند‪ ،‬ش��یوه مناسبی به نظر می رسد اما‬ ‫ایا ام��کان تداوم این نوع عرضه کاال و خدمات‬ ‫برای همیشه وجود دارد؟!‬ ‫گ��زارش میدان��ی خبرن��گار‬ ‫از‬ ‫خواربارفروش��ی ها و س��وپرمارکت های محلی‬ ‫نش��ان می دهد این اصن��اف در ایام همه گیری‬ ‫کرونا متحمل زیان مالی ش��دند‪ .‬اغلب شاغالن‬ ‫در این صنف وج��ود هایپرمارکت ها و خدمات‬ ‫ارس��ال کاال توس��ط این مراک��ز را دلیل اصلی‬ ‫کس��ادی کس��ب وکار خود می دانند‪ .‬صاحبان‬ ‫ای��ن اصن��اف معتقدند فروش��گاه های بزرگ و‬ ‫زنجیره ای به واس��طه س��رمایه در گردش باال و‬ ‫توانای��ی خرید باالتر‪ ،‬اجناس خود را با تخفیف‬ ‫بیش��تر خری��داری می کنن��د و ب��ا قیمت های‬ ‫کمتر از نرخ روی کاال در اختیار مش��تری قرار‬ ‫می دهند که این شیوه عده زیادی از خریداران‬ ‫را از فروش��گاه های محل��ی‪ ،‬ب��ه ای��ن مراک��ز‬ ‫می کش��اند و در نظر گرفت��ن خدمات انالین و‬ ‫سرویس های ارسال کاال نیز این مشکل را چند‬ ‫برابر کرده است‪.‬‬ ‫بس��یاری از فروش��ندگان به ویژه ان دس��ته‬ ‫ک��ه مغ��ازه و مح��ل کسب ش��ان اس��تیجاری‬ ‫اس��ت‪ ،‬معتقدند ارائه خدم��ات انالین به زودی‬ ‫کسب وکار انها را از بین خواهد برد و انها راهی‬ ‫جز تعطیل کردن فروشگاه های کوچک محلی‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ناگزیری�م ب�ه تج�ارت الکترونیک‬ ‫بپیوندیم‬ ‫محمودی اص��ل درباره ل��زوم ورود به بحث‬ ‫تجارت الکترونیک و پذیرش تبعات‬ ‫ان ب��رای کس��ب وکارهای س��نتی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با شرایط کنونی جهان‪،‬‬ ‫الکترونیکی ش��دن تج��ارت دیگر‬ ‫به عنوان یک گزینه مطرح نیس��ت‬ ‫و ما ناگزیریم ک��ه تجارت ‪-‬چه در‬ ‫بع��د کالن و چه در بع��د خرد‪ -‬و‬ ‫کس��ب وکار را به این سمت س��وق دهیم زیرا‬ ‫زندگی ش��هری امروز و مسائلی مانند ترافیک‪،‬‬ ‫الودگی هوا و اس��تفاده بهینه از زمان‪ ،‬نیازمند‬ ‫این شیوه است و بدون شک دولت باید در این‬ ‫مس��یر نقش حمایتی‪ ،‬نظارتی و مثبت داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره افزود‪ :‬این درس��ت اس��ت‬ ‫که تج��ارت الکترونیک ممکن اس��ت برخی از‬ ‫کس��ب وکارهای س��نتی را دچار زی��ان کند و‬ ‫حتی باع��ث از بین رفتن انها ش��ود که نمونه‬ ‫بارز ان را می توانیم در راه اندازی سرویس های‬ ‫حمل ونق��ل اینترنت��ی ببینیم ک��ه کار را برای‬ ‫تاکسی س��رویس ها و سیس��تم های س��نتی‬ ‫حمل ونقل دش��وار کرده اما نمی توانیم به بهانه‬ ‫حمایت از تجارت و کس��ب س��نتی‪ ،‬با روزامد‬ ‫و الکترونیک��ی ش��دن تجارت ک��ه از ملزومات‬ ‫زندگی امروز است مقابله کنیم؛ در واقع تجارت‬ ‫الکترونیک با کاهش هزینه ها‪ ،‬افزایش س��رعت‬ ‫و باال بردن کیفیت‪ ،‬سبک زندگی سالم تر را به‬ ‫جوامع ارائه می کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��اد و کارافرینی درباره‬ ‫نق��ش دولت در نظ��ارت بر این ح��وزه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بخ��ش دولتی در عین اینک��ه بر تجارت‬ ‫الکترونیک نظ��ارت دارد‪ ،‬نباید به گونه ای عمل‬ ‫کن��د که بخ��ش خصوصی از ای��ن عرصه دور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دولت می تواند با فراهم کردن بس��تر مناسب‬ ‫فعالی��ت‪ ،‬فضا را برای حض��ور بخش خصوصی‬ ‫ام��اده کند و از ای��ن طریق باع��ث رونق این‬ ‫تجارت در کشور شود‪.‬‬ ‫‹ ‹باید به تغییر بیندیشیم‬ ‫محم��ودی اص��ل در ادام��ه عن��وان ک��رد‪:‬‬ ‫همان طور که اشاره شد تغییر از تجارت سنتی‬ ‫به تج��ارت الکترونیک پیامدهای��ی را به دنبال‬ ‫دارد که شاید یکی از انها از بین رفتن یا ایجاد‬ ‫تغییر در برخی صنف ها باشد‪.‬‬ ‫وی در توضیح این مطلب افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫در کش��ور ما ب��ه ازای هر ‪ ۲۸‬نف��ر‪ ،‬یک صنف‬ ‫وج��ود دارد ک��ه ای��ن می��زان ح��دود ‪ 7‬برابر‬ ‫استاندارد جهانی است‪.‬‬ ‫ورود به مبحث تجارت الکترونیک در تمامی‬ ‫اصن��اف تبع��ات خ��اص خ��ود را دارد؛ به طور‬ ‫مث��ال در بح��ث ارزاق عموم��ی‪ ،‬باع��ث ایجاد‬ ‫فروش��گاه های ب��زرگ و هایپرمارکت ها خواهد‬ ‫ش��د که این موضوع حاش��یه س��ود و فعالیت‬ ‫خواربارفروشی های س��نتی و سوپرمارکت های‬ ‫سنتی را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��اد و کارافرینی در این‬ ‫ب��اره تصریح کرد‪ :‬ش��اغالن در ای��ن بخش ها‬ ‫می توانن��د با ای��ن تغییرات همراه ش��وند و با‬ ‫اس��تفاده از امکاناتی مثل ورود به چرخه تولید‬ ‫یا مونتاژ و همین طور بهره گیری از قابلیت هایی‬ ‫مانند ارسال س��ریع کاال در شعبه های محلی‪،‬‬ ‫حض��ور خ��ود را در عرص��ه تج��ارت ادام��ه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهی��م در این ب��اره صریح صحبت‬ ‫کنیم‪ ،‬تجارت امروز وجود ‪ 7‬برابری اصناف در‬ ‫مقایسه با استاندارد جهانی را برنمی تابد و خواه‬ ‫ناخواه ما بخش��ی از صنف ه��ا را که وجود انها‬ ‫ضرورتی ندارد با گذشت زمان از دست خواهیم‬ ‫داد؛ پس بهتر اس��ت پی��ش از ان زمان‪ ،‬با این‬ ‫تغییرات تطبیق پیدا کنیم‪.‬‬ ‫در نهای��ت اینکه به نظر می رس��د کش��ور ما‬ ‫هنوز در ابتدای مس��یر تجارت الکترونیک قرار‬ ‫دارد و ب��رای به ثمر نشس��تن این موضوع‪ ،‬راه‬ ‫درازی پیش رو دارد اما در عین حال مسئوالن‬ ‫و دس��ت اندرکاران باید گوش به زنگ باش��ند‬ ‫که رس��یدن به ای��ن منزل و مقص��ود‪ ،‬قطعا با‬ ‫جراحی های کوچک و بزرگ در بدنه اقتصادی‬ ‫کش��ور همراه خواهد بود که باید برای انها نیز‬ ‫برنامه ریزی های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫صادرات تولید مازاد اقالم بهداشتی مرتبط با کرونا در دستور کار قرار گرفت‬ ‫پس از گذش��ت بی��ش از ‪ 2‬ماه از ورود وی��روس کرونا به‬ ‫ایران‪ ،‬ب��ازار محصوالت بهداش��تی و ضدعفونی کننده ایران‬ ‫به ثبات نس��بی رس��یده و مقدم��ات افزایش ص��ادرات این‬ ‫محصوالت فراهم شده است‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری در دی��دار با تعدادی از‬ ‫فعاالن اقتصادی بخش خصوصی با اش��اره به ش��رایط شکل‬ ‫گرفته در بازار محصوالت بهداش��تی گفت‪ :‬در ش��رایطی که‬ ‫کش��ور در روزهای ابتدایی شیوع ویروس به این محصوالت‬ ‫نیاز فوری داشت‪ ،‬پس از حدود ‪ 2‬ماه در نقطه ای قرار گرفته‬ ‫که می تواند حتی در برخی اقالم به صادرات نیز فکر کند‪.‬‬ ‫صحبت ه��ای رئیس جمه��وری در حال��ی مطرح ش��د که‬ ‫چند روز قبل رئیس س��ازمان توسعه تجارت نیز اعالم کرده‬ ‫بود ایران در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬ام��کان صادرات ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر‬ ‫محصوالت ضدعفونی کننده و بهداش��تی به منطقه را خواهد‬ ‫داش��ت؛ البته این موضوع منوط به تامین نیاز قطعی داخل‬ ‫خواهد بود و براس��اس براوردهای صورت گرفته‪ ،‬کشورهای‬ ‫همس��ایه و حاضر در منطقه به عنوان اصلی ترین مش��تریان‬ ‫بالقوه این محصوالت در نظر گرفته می شوند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با اش��اره ب��ه افزایش‬ ‫چندبرابری تولیدات اقالم بهداشتی مرتبط با کرونا در کشور‬ ‫یادداشت‬ ‫درس های‬ ‫تجاری دوران‬ ‫قرنطینه‬ ‫تلنگری که کرونا به ما زد‬ ‫اپیدمی ویروس کرونا‪ ،‬با تمام مش��کالتی که‬ ‫به همراه داش��ت‪ ،‬برخ��ی از پرونده هایی را که‬ ‫مدت ه��ا در بایگان��ی طرح ه��ای اجرایی خاک‬ ‫می خ��ورد تکان داد‪ .‬جش��نواره به��اره مجازی‬ ‫همدلی مردم و اصناف در هفته پایانی اس��فند‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی‬ ‫کلی��د خ��ورد و نتایج رضایت بخ��ش ان باعث‬ ‫ش��د مرحله دوم ان نیز از ش��انزدهم تا پایان‬ ‫فروردین م��اه ‪ ۱۳۹۹‬در قالب پویش «از خانه‬ ‫بخریم» برگزار شود‪.‬‬ ‫به دنبال اج��رای موفقیت امی��ز این طرح ها‪،‬‬ ‫همزمان با اغاز ماه رمضان و نیاز بیش از پیش‬ ‫مردم ب��ه تهیه ارزاق و کااله��ای پرمصرف در‬ ‫این ماه‪ ،‬مرکز توسعه تجارت الکترونیک از اغاز‬ ‫ف��روش اینترنتی کاالهای پرمصرف ماه مبارک‬ ‫رمضان خبر داد‪ .‬این طرح گرچه امروز با خرید‬ ‫ارزاق عمومی و محصوالتی مانند خرما‪ ،‬زولبیا‪،‬‬ ‫بامی��ه‪ ،‬اش و حلیم پیش م��ی رود اما می تواند‬ ‫اغ��از مس��یری ب��رای تغییر الگ��وی خرید در‬ ‫کش��ور و تقویت و توسعه هرچه بیشتر تجارت‬ ‫الکترونیک باشد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کشورهای همسایه‪ ،‬مقصد صادرات محصوالت بهداشتی ایران‬ ‫و وجود مازاد تولید در برخی اقالم گفت‪ :‬دولت این اجازه را‬ ‫ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داده که بخش��ی از مازاد‬ ‫تولید این اقالم را مشروط به تامین کامل نیاز کشور‪ ،‬به سایر‬ ‫کشورها صادر کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمان��ی اف��زود‪ :‬همانگونه که‬ ‫رئیس جمهوری کش��ورمان در جلس��ه با فع��االن اقتصادی‬ ‫بخش خصوصی اشاره کردند‪ ،‬از همان روز نخست درخواست‬ ‫وزارت بهداش��ت و درمان برای تامی��ن برخی اقالم ضروری‬ ‫ب��رای مقابله با کرون��ا‪ ،‬در کمتر از ‪ 2‬ماه‪ ،‬تولید محصوالت و‬ ‫ملزومات بهداش��تی رش��د چندین برابری داشته و امروز در‬ ‫نقط��ه ای قرار گرفته ایم که در برخ��ی موارد قدرت صادرات‬ ‫داری��م‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬در این مدت‬ ‫تولی��د مواد ضدعفونی کننده با افزایش ‪ ۸‬برابری مواجه بوده‬ ‫و امروز در مجم��وع تولیدات صنعتی‪ ،‬صنفی و کارگاهی در‬ ‫زمینه ماسک به حدود ‪ ۶‬میلیون عدد در روز رسیده است‪.‬‬ ‫رحمانی تصریح کرد‪ :‬در س��ایر اقالم نیز این جهش تولید‬ ‫به وضوح قابل مش��اهده است و در روند تامین و توزیع اقالم‬ ‫و کااله��ای مورد نیاز مردم به ویژه در بخش بهداش��تی هیچ‬ ‫دغدغه ای در ‪ 2‬ماه اخیر نداشتیم و کمبودی به وجود نیامده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روند تولید کیت های تش��خیص در کش��ور نیز‬ ‫مناس��ب بوده و در صورت تداوم افزای��ش میزان تولیدات و‬ ‫تامین نیاز کشور‪ ،‬در این بخش نیز می توانیم صادرات داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬روز گذشته با درخواست‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و اع�لام موافقت وزارت‬ ‫بهداش��ت و درمان‪ ،‬دکتر حس��ن روحان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫کش��ورمان نیز موافقت خود را برای ازادس��ازی بیش از ‪۱۸‬‬ ‫میلیون ماسک مازاد مصرف مراکز بهداشتی و درمانی کشور‬ ‫اعالم کردند که به زودی در ش��بکه توزیع عمومی در اختیار‬ ‫مردم قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رحمان��ی اضافه ک��رد‪ :‬این ‪ ۱۸‬میلیون ماس��ک در اختیار‬ ‫وزارت بهداش��ت بود که به رئیس جمهوریپیشنهاد دادیم اگر‬ ‫مجموع��ه کادر درمانی کش��ور نیازی به این تعداد ماس��ک‬ ‫ندارند‪ ،‬اقالم موج��ود ازاد و در اختیار عموم مردم قرار داده‬ ‫شود که مورد موافقت اقای رئیس جمهوری قرار گرفت‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت افزود‪ :‬امادگی کش��ورمان‬ ‫برای صادرات اقالم بهداش��تی مازاد در ش��رایطی اس��ت که‬ ‫م��ا در یک موقعیت نابراب��ر و در وضعیت تحمیلی تحریم ها‬ ‫ق��رار داریم و جالب تر ان اس��ت که ش��یوع گس��ترده کرونا‬ ‫در کش��ورهای مختل��ف جه��ان در مناس��بات تج��اری و‬ ‫اقتصادی کش��ورها و حتی کش��ورهای عض��و ‪ WTO‬تاثیر‬ ‫داش��ته و قوانین ص��ادرات و واردات انه��ا را با محدودیت و‬ ‫ممنوعیت های مواجه کرده‪ ،‬این در حالی اس��ت که برخی از‬ ‫این کش��ورها مدعی رعایت ضوابط تجارت ازاد هس��تند‪ .‬در‬ ‫این مدت ‪ ۸۸‬کش��ور محدودیت و ممنوعیت صادرات ایجاد‬ ‫کرده اند‪ ،‬به ویژه کاالهای اساس��ی و اقالم بهداش��تی مرتبط‬ ‫با کرونا و در مواردی نیز به تناس��ب نیاز تس��هیالت وارداتی‬ ‫اعمال کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین به گزارش ایسنا‪ ،‬مهدی علیپور‪ ،‬فعال اقتصادی‬ ‫در حوزه کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس در این باره اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بس��یاری از این کش��ورها به کاالها و محصوالت ایرانی‬ ‫احتی��اج ف��وری دارند؛ از این رو نه تنه��ا در بلندمدت که در‬ ‫کوتاه م��دت نیز توقف م��راودات تجاری با ایران برای ش��ان‬ ‫دشوار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در صورت��ی ک��ه ما بتوانی��م در ایام کرونا‬ ‫پروتکل ه��ای بهداش��تی را رعایت کنیم و ای��ن اطمینان را‬ ‫بدهیم که احتمال الوده بودن محصوالت ایرانی بسیار پایین‬ ‫اس��ت‪ ،‬قطعا می توان به حفظ این بازارها در منطقه و حتی‬ ‫افزایش فروش در برخی کاالها فکر کرد‪.‬‬ ‫وقتی به س��امانه های ایجادش��ده در حوزه‬ ‫ام��وزش در دوران ش��یوع کرونا ک��ه باتوجه‬ ‫به نیاز ام��روز جامعه در تعطیل��ی مدارس و‬ ‫مراکز اموزش��ی ایجاد ش��ده نگاه می کنیم و‬ ‫می بینیم که باوجود کاس��تی های انکارناپذیر‬ ‫در انها‪ ،‬توانس��تند نیازهای فعلی ما را در این‬ ‫حوزه پوشش دهند و یک شبکه دانش اموزی‬ ‫را وارد رواب��ط خانه و مدرس��ه کنن��د‪ ،‬با این‬ ‫پرس��ش مواجه می ش��ویم ک��ه ایا م��ا برای‬ ‫ورود به عرصه های جدیدی مانند ش��کل های‬ ‫جدی تر تج��ارت الکترونیک نی��ز باید با یک‬ ‫عامل بیرونی و وادارکننده مواجه ش��ویم یا با‬ ‫برنامه ری��زی مدون در این زمینه نیز می توان‬ ‫به این هدف دست یافت‪.‬‬ ‫تج��ارت الکترونی��ک که به عن��وان یکی از‬ ‫زیرمجموعه های دولت الکترونیک نیز مطرح‬ ‫می شود‪ ،‬از مواردی است که نقش موثری در‬ ‫توسعه یافتگی جوامع امروزی دارد و می تواند‬ ‫یک��ی از کلیدهای مهم پیش��رفت باش��د اما‬ ‫اجرای موفق ان نیاز به عوامل متعددی دارد؛‬ ‫بنابراین نخستین گام برای این کار این است‬ ‫که م��ا بتوانیم روابط و ارتباطات دیجیتالی را‬ ‫در کش��ور فراگیر کنی��م؛ در وهله بعد جامعه‬ ‫باید به یک بلوغ (فرهنگ‪ ،‬سواد و مهارت) در‬ ‫حوزه دیجیتال برسد و در نهایت اینکه ما باید‬ ‫توسعه بازارهای مبتنی بر ارتباطات سامانه ای‬ ‫و دیجیتال را مد نظر داش��ته باش��یم‪ .‬اما ایا‬ ‫ای��ن عوامل برای دس��تیابی به ی��ک تجارت‬ ‫الکترونی��ک کارامد کافی اس��ت؟! تجربیات‬ ‫به دس��ت امده در این زمینه نش��ان داده که‬ ‫به طور معمول‪ ،‬بیشتر افراد جامعه انچه را که‬ ‫باید داشته باشند انتخاب نمی کنند‪ .‬یک نقل‬ ‫ق��ول معروف نیز در این زمینه وجود دارد که‬ ‫می گوید «نیاز‪ ،‬محور توس��عه است»‪ .‬به بیان‬ ‫س��اده تر این طور می توان گفت که انس��ان تا‬ ‫زمان��ی ک��ه از تابش نور خورش��ید دچار رنج‬ ‫نشده‪ ،‬به فکر پیدا کردن سایه بان نیز نمی افتد‪.‬‬ ‫حقیقت این اس��ت که نیازمندی هایی که روز‬ ‫به روز با ش��کل ها و رویکردهای مختلف خود‬ ‫را به روابط فردی و اجتماعی انسان ها تحمیل‬ ‫می کنن��د‪ ،‬میدانگاه جدیدی از عرضه و تقاضا‬ ‫به وجود می اورند که می تواند به ش��کل گیری‬ ‫یک گونه جدید از خدم��ات بینجامد‪ .‬به طور‬ ‫طبیع��ی نیازمندی هایی که رفع انها می تواند‬ ‫به اس��ایش‪ ،‬ارامش و بهره وری زندگی انسان‬ ‫کمک کن��د‪ ،‬خواه ناخواه به تدریج وارد زندگی‬ ‫ما می ش��وند و م��ا را در این مس��یر هدایت‬ ‫می کنن��د‪ .‬در بح��ث تج��ارت الکترونیک نیز‬ ‫گرچ��ه برنامه ری��زی م��دون‪ ،‬بسترس��ازی و‬ ‫زیرساخت ها در شکل گیری مناسب ان نقش‬ ‫اساس��ی دارد‪ ،‬اما احس��اس نیاز ب��ه امکاناتی‬ ‫که وجود این ظرفی��ت در اختیار جامعه قرار‬ ‫می ده��د می تواند محرکی برای رس��یدن به‬ ‫نتیجه مطلوب باشد‪ .‬ارائه خدمات مطلوب تر‪،‬‬ ‫سرعت بیش��تر و بس��یاری از نیازمندی های‬ ‫زندگی ام��روز‪ ،‬خ�لا تج��ارت الکترونیک را‬ ‫نمایان ت��ر می کن��د و م��ردم و ارائه کنندگان‬ ‫خدمات را به سوی ان سوق می دهد‪.‬‬ ‫البته باید توجه داش��ت که همگام ش��دن‬ ‫با کش��ورهای پیش��رو و موفق در این حوزه و‬ ‫ارتباط با ش��رکت هایی که با اس��تفاده از این‬ ‫مدل به شکل مطلوب عمل می کنند می تواند‬ ‫پیش از بروز یک بحران و بن بست اقتصادی‪،‬‬ ‫ما را در سطح ملی و حتی منطقه ای و محلی‬ ‫در مسیر دس��تیابی به این مهم تقویت کند؛‬ ‫همان طور که س��امانه های اموزش��ی ش��کل‬ ‫گرفت��ه در این ای��ام‪ ،‬در بس��یاری از موارد با‬ ‫تکیه بر تجربیات و دس��تاوردهای برنامه های‬ ‫اموزش��ی ش��کل گرفته در مدارس هوشمند‬ ‫طراح��ی ش��دند‪ .‬درمجموع به نظر می رس��د‬ ‫عالوه بر برنامه ریزی های نهادهای باالدس��ت‬ ‫در حوزه تجارت الکترونیک و بسترسازی های‬ ‫مناس��ب در این حوزه‪ ،‬باید ب��ه نقش عوامل‬ ‫دیگر در این زمینه نیز توجه خاص داشت‪ .‬از‬ ‫دیگر عوامل موثر در تحقق تجارت الکترونیک‬ ‫ایجاد امکان حضور و امکان رقابت برای بخش‬ ‫خصوصی و مش��ارکت مردم در پایین دس��ت‬ ‫اس��ت که الزمه دستیابی به نتایج مطلوب در‬ ‫ای��ن حوزه و ارتق��ای ان خواهد بود‪ .‬عالوه بر‬ ‫این موارد احس��اس نیاز ب��ه این نوع خدمات‬ ‫و درک صحی��ح از امکاناتی که این ش��کل از‬ ‫تجارت در اختی��ار جامعه قرار می دهد‪ ،‬نقش‬ ‫مهمی در این زمینه دارد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1509‬‬ ‫پیاپی ‪2827‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫لیمو مشمول قانون مقابله با احتکار شد‬ ‫نسخه جداگانه‬ ‫برای‬ ‫ب دیده ترین‬ ‫اسی ‬ ‫اصناف‬ ‫مهرداد الهوتی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫برنامه وبودجه مجلس شورای اسالمی‬ ‫تقریبا تمام فعاالن صنفی در ماجرای کرونا‬ ‫و تعطیلی با مش��کالت جدی مواجه ش��دند؛‬ ‫مش��کالتی که کمابیش ادامه دارد‪ ،‬اما برخی‬ ‫از فعاالن صنفی از شیوع این ویروس و تبعات‬ ‫قرنطینه و تعطیلی اسیب جدی تری را متحمل‬ ‫ش��دند‪ ،‬مانند فع��االن حوزه های حمل ونقل و‬ ‫گردش��گری‪ .‬برهمین اساس س��تاد اقتصادی‬ ‫حمای��ت از اصن��اف و بنگاه ه��ای اقتص��ادی‬ ‫اس��یب دیده از ش��یوع کرونا ب��رای ارزیابی و‬ ‫حمایت از کسب وکارهای اسیب دیده تشکیل‬ ‫شد و دولت نیز برای کمک به کسب وکارهای‬ ‫اسیب دیده ‪ ۷۵‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫اختصاص داد‪ .‬به باور بنده بیشترین اسیب به‬ ‫فعاالن حوزه گردشگری وارد شده که تاکنون‬ ‫به این موضوع مهم توجه جدی نش��ده است‪.‬‬ ‫فعاالن صنفی مانند فروشندگان مواد غذایی‪،‬‬ ‫گاهی فعالیت داش��ته اند اما صنف گردشگری‬ ‫در تعطیلی کامل و ‪۱۰۰‬درصدی بوده اس��ت؛‬ ‫تعطیل��ی که هنوز هم ادامه دارد و مش��خص‬ ‫نیس��ت چه زمان پای��ان می یابد‪ .‬اث��ار روانی‬ ‫ش��یوع کرونا حتی بعد از عادی شدن شرایط‬ ‫هم باقی خواهد مان��د و نمی توان امیدوار بود‬ ‫که با موکول کردن زمان سفر به بعد از عادی‬ ‫شدن شرایط بخشی از زیان فعاالن این صنف‬ ‫جبران ش��ود‪ .‬مردم حتی در صورت رفتن به‬ ‫مسافرت‪ ،‬احتیاط های الزم را به عمل می اورند‪.‬‬ ‫به نظ��ر من باید برای این صنعت یک نس��خه‬ ‫ویژه و جداگانه تدارک دیده ش��ود که به نوعی‬ ‫جبران کننده زیان اقتصادی این گروه ش��ود‪.‬‬ ‫وضعیت ش��اغالن این بخش با اسیب دیدگان‬ ‫دیگر فرق دارد چون هیچ درامدی نداشته اند‪.‬‬ ‫بخشی از فعاالن این حوزه‪ ،‬تسهیالتی دریافت‬ ‫کرده اند که باید نس��بت به استمهال ان اقدام‬ ‫شود‪ .‬از طرف دیگر فعاالن گردشگری در این‬ ‫مدت درامدی نداشته اند؛ بنابراین نباید مالیات‬ ‫ارزش افزوده از انها اخذ ش��ود‪ .‬در این شرایط‬ ‫تنفس دوماهه در اخذ مالیات جوابگو نیس��ت‪.‬‬ ‫تولیدکننده ممکن اس��ت با ‪ ۵۰‬یا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ظرفیت فعالیت کرده باشد اما به هرحال درامد‬ ‫داشته است‪ .‬درباره انها باید از تخفیف مالیاتی‬ ‫استفاده کرد اما فعاالن بخش گردشگری اص ً‬ ‫ال‬ ‫نباید امس��ال مالیات بدهند‪ .‬چرا باید از مالک‬ ‫هتلی که کام ً‬ ‫ال تعطی��ل بوده‪ ،‬مالیات گرفت؟‬ ‫از س��وی دیگر باید بس��تری فراهم ش��ود که‬ ‫وضعیت روحی مردم تغییر کند و به مسافرت‬ ‫رغبت پی��دا کنند‪ .‬وزارت می��راث فرهنگی و‬ ‫گردش��گری می تواند در قالب ارائه تسهیالت‬ ‫ارزان‪ ،‬کارت س��فر و ابتکارات دیگر زمینه های‬ ‫الزم ب��رای ترغیب مردم به مس��افرت بعد از‬ ‫عادی ش��دن ش��رایط را فراه��م اورد‪ .‬چنین‬ ‫اقداماتی به بازگش��ت صنعت گردش��گری به‬ ‫روال طبیع��ی کمک خواهد ک��رد‪ .‬همچنین‬ ‫ای��ن صنع��ت نیازمن��د کمک ه��ای بالعوض‬ ‫اس��ت و در این شرایط ش��اید پرداخت نقدی‬ ‫کم��ک عملیاتی نکن��د و کمک های بالعوض‬ ‫می تواند به طور غیرمستقیم تاثیرگذارتر باشد؛‬ ‫به عنوان مثال دولت می تواند هزینه اب و برق‬ ‫‪ ۶‬ماه واحدها را تقبل کند‪ ،‬یا می تواند س��هم‬ ‫کارفرم��ا در حق بیمه نیروها را به مدت ‪ ۶‬ماه‬ ‫پرداخ��ت کند تا کارفرمایان مجبور به کاهش‬ ‫نیرو نش��وند‪ .‬صنعت گردشگری ما اماده شده‬ ‫بود و س��رمایه گذاری های خوبی انجام ش��ده‬ ‫بود تا جذب مس��افران خارج��ی افزایش یابد‪.‬‬ ‫بح��ران کرونا به کش��ور ما محدود نمی ش��ود‬ ‫اما کشورهای دیگر به واس��طه انکه از شرایط‬ ‫مالی بهتری برخوردار هستند کمک های مالی‬ ‫بهتری انجام دادند‪ .‬خوشبختانه مدیریت کرونا‬ ‫به خوبی انجام ش��د اما باید در زمینه حمایت‬ ‫اقتصادی به ویژه حمایت از بخش گردش��گری‬ ‫اقدامات موث��ری صورت بگی��رد‪ .‬نباید اجازه‬ ‫داد صنعت گردش��گری بیش از این اس��یب‬ ‫ببیند چون این اتفاق به اقتصاد کش��ور ضربه‬ ‫خواه��د زد‪ .‬دولت ‪ ۷۵‬ه��زار میلیارد تومان را‬ ‫به حمای��ت از بخش ه��ای مختلف اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬عرض بنده ان اس��ت ک��ه وام و‬ ‫تس��هیالت دو بخ��ش دارد؛ بعض��ی از فعاالن‬ ‫اقتصادی تس��هیالت گرفته اند اما ممکن است‬ ‫توانایی بازپرداخت ان را نداشته باشند‪ .‬بخش‬ ‫دوم کس��انی هس��تند که به تس��هیالت نیاز‬ ‫دارن��د‪ .‬درهرح��ال فکر می کنم تس��هیالت را‬ ‫نبای��د تحمیل کرد؛ به این معنا که افراد واقعاً‬ ‫نیازمند به تس��هیالت از ای��ن امکان بهره مند‬ ‫ش��وند‪ .‬به هرحال تس��هیالت باید بازپرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬همان طور که گفته شد دولت بیشتر از‬ ‫زاویه کمک های مختلف حمایت کند‪ :‬مالیات‪،‬‬ ‫حق بیمه و‪. ...‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫لیمو ترش پس از ش��یوع کرون��ا‪ ،‬از جمله محصوالت‬ ‫کشاورزی بود که با نوس��ان و افزایش نرخ بسیار باالیی‬ ‫همراه ش��د؛ تا انجا که سرانجام س��تاد تنظیم بازار وارد‬ ‫می��دان ش��د و تصمیمات مهمی را با ه��دف حمایت از‬ ‫مصرف کننده اتخاذ کرد‪ .‬براین اس��اس‪ ،‬لیموش��یرین و‬ ‫لیموترش تحت ش��مول قانون مقابل��ه با احتکار و اختفا‬ ‫ق��رار گرف��ت و از این پس انبار این محصول‪ ،‬مش��مول‬ ‫جریم��ه و ضبط کاال با هدف توزی��ع در میادین میوه و‬ ‫تره بار قرار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬باتوج��ه به اینکه فصل برداش��ت‬ ‫این محصول اوایل تیر اس��ت‪ ،‬برای تامین کس��ری بازار‬ ‫تا شروع برداشت‪ ،‬قرار است ‪ ۵‬هزار تن لیموترش (با ارز‬ ‫ت وارد کشور و توزیع‬ ‫نیمایی) حداکثر تا ‪ ۱۵‬اردیبهش�� ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عب��اس قبادی‪ ،‬معاون بازرگان��ی داخلی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در نامه ای به اس��تانداران و کارگروه های‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬مراتب تصمیم جدید س��تاد تنظیم بازار را‬ ‫اب�لاغ و تاکید کرد ک��ه باتوجه به افزای��ش نیاز داخلی‬ ‫ب��ه لیموش��یرین و لیموت��رش‪ ،‬محص��ول لیموترش و‬ ‫لیموشیرین جزو کاالهای هدف مقابله با اختفا و احتکار‬ ‫تلقی شده و ضرورت دارد اقدامات نظارتی و مقابله ای با‬ ‫احتکار این کاالها به عمل اید‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عباس قبادی‬ ‫‹ ‹ورود ‪ ۵‬هزار تن لیموترش‬ ‫در همین حال محمدرضا کالمی‪ ،‬س��خنگوی س��تاد‬ ‫تنظیم بازار اقدامات انجام ش��ده در راستای تنظیم بازار‬ ‫لیمو ترش را تش��ریح و تاکید ک��رد‪ :‬در کنار ممنوعیت‬ ‫صادرات لیموترش و لیموشیرین‪ ،‬تمهیداتی برای تامین‬ ‫کس��ری بازار از طریق واردات لیموترش اندیشیده شده‬ ‫ت برنامه ریزی برای‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬ت��ا ‪ ۱۵‬اردیبهش�� ‬ ‫واردات ‪ ۵‬هزار تن لیموترش اجرایی خواهد شد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬ورود ای��ن محموله بی تردی��د زمینه را برای کاهش‬ ‫و منطقی ش��دن نرخ این ماده خوراک��ی در بازار فراهم‬ ‫می کند‪ .‬س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه‬ ‫لیموترش با ارز نیمایی وارد کش��ور خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به نظر می رس��د این اقدام در کن��ار ممنوعیت صادرات‬ ‫لیموترش منجر به تنظیم بازار این کاال شود‪.‬‬ ‫کالم��ی ضم��ن هش��دار ب��ه محتک��ران لیموترش و‬ ‫لیموش��یرین گفت‪ :‬طبق تصمیمات اتخاذ شده این کاال‬ ‫تحت ش��مول قانون مقابله با احتکار قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫باتوجه به حجم واردات تا ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت از یک س��و و‬ ‫اغاز برداش��ت لیموترش و تولید داخل در تیر از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬کسانی که نس��بت به عرضه لیمو موجود در انبار‬ ‫اق��دام نکنند‪ ،‬گذش��ته از تخلف‪ ،‬با زی��ان هنگفتی نیز‬ ‫روبه رو خواهند ش��د‪ ،‬چراکه قیمت ه��ا با کاهش روبه رو‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که حجم لیموترش‬ ‫تولیدی در کش��ور چه میزان است؟ گفت‪ :‬ساالنه حدود‬ ‫‪ ۶۰۰‬ه��زار تن لیمو ترش در کش��ور تولید می ش��ود و‬ ‫بررسی ها نش��ان می دهد ممنوعیت صادرات در شرایط‬ ‫فعلی کش��اورزان و باغداران را متض��رر نمی کند چراکه‬ ‫محمدرضا کالمی‬ ‫اکبر یاوری‬ ‫اسداهلل کارگر‬ ‫حس��اب می اید‪ .‬گرانی اینچنینی لیموترش هیچ توجیه‬ ‫منطق��ی ندارد‪ .‬برای درک این موضوع کافی اس��ت نرخ‬ ‫ان��واع لیمو و موز را مقایس��ه کنید‪ .‬م��وز یک محصول‬ ‫وارداتی اس��ت که با دالر ازاد وارد می ش��ود اما نرخ ان‬ ‫در میادین در هر کیلوگرم ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه فاکتور الزامی است‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار تهران نیز در‬ ‫واکنش به گران شدن بی سابقه ‪ 3‬میوه و صیفی پرمصرف‬ ‫شامل سیر‪ ،‬لیمو ترش و زنجبیل در ماه های اخیر گفت‪:‬‬ ‫گران ش��دن این محصوالت ربطی به خرده فروشان میوه‬ ‫و تره بار ندارد بلکه نرخ این محصوالت در روزهای اخیر‬ ‫در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران به ش��دت افزایش‬ ‫یافته و اعضای ما نیز مجبور به فروش این محصوالت به‬ ‫قیمت های باالتری هستند‪.‬‬ ‫اس��داهلل کارگر در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‪ :‬همه‬ ‫فروشگاه هایی که در س��طح شهر تهران اقدام به فروش‬ ‫هر محصول کشاورزی می کنند باید فاکتور خرید رسمی‬ ‫از عمده فروش��ان میدان مرکزی به همراه داشته باشند‪،‬‬ ‫در غی��ر این صورت تخلف صورت گرفت��ه و باید با انها‬ ‫برخورد شود‪.‬‬ ‫محمدرضا کالمی‪ :‬هر محمول ه لیمو احتکارش��ده که توس��ط دولت کشف‬ ‫شود به نرخ هر کیلوگرم ‪ ۱۲‬هزار تومان در مبدا تحویل سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی و در میادین میوه و تره بار شهرداری عرضه خواهد شد‬ ‫فصل برداشت ‪ 2‬ماه اول تابستان است و در شرایط فعلی‬ ‫دالالن در بازار حضور دارند‪ .‬سخنگوی ستاد تنظیم بازار‬ ‫در پاس��خ به این س��وال که ایا نرخ برای لیموهایی که‬ ‫طبق قانون مقابله با احتکار کش��ف شوند‪ ،‬تعیین شده‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬هر محموله ای که توس��ط دولت کشف شود‬ ‫به نرخ کیلویی ‪ ۱۲‬هزار تومان در مبدا تحویل س��ازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی و در میادین میوه و تره بار ش��هرداری‬ ‫عرضه خواهد شد‪ .‬همچنین برای ایجاد انگیزه و افزایش‬ ‫عرض��ه این کاال در میادین می��وه و تره بار تمهیداتی در‬ ‫نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬کالمی افزود‪ :‬باتوجه به اینکه‬ ‫معموال نرخ بازار میادین میوه و تره بار نس��بت به س��ایر‬ ‫جاها حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد ارزان تر اس��ت‪ ،‬اعالم شده‬ ‫اگ��ر فردی داوطلبانه محصول لیمو ترش خود را تحویل‬ ‫ده��د‪ ،‬محصول او در میادین میوه و تره بار مادر و بزرگ‬ ‫استان ها‪ ،‬با نرخ ‪ ۱۵‬هزار تومان به خرده فروشان فروخته‬ ‫می ش��ود و انها نیز می توانند محصول را با نرخ ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫تومان به مردم عرضه کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬کس��انی که‬ ‫با هدف کس��ب س��ودهای واهی و غیرقانونی وارد بازار‬ ‫ش��ده اند باید بدانند که دادس��تانی به این موضوع ورود‬ ‫ک��رده و در نتیجه طبق قان��ون مبارزه با احتکار و قانون‬ ‫تعزی��رات حکومتی جریمه س��نگین در انتظار متخلفان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹محتکران بازار را به هم زدند‬ ‫اکبر یاوری‪ ،‬عض��و هیات مدیره اتحادیه میوه و تره بار‬ ‫تهران در گفت وگو با‬ ‫با تاکید بر اینکه کمبود بار‬ ‫در زمین��ه لیمو وجود ندارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬احتکار باعث ایجاد‬ ‫گرانی ش��ده اس��ت‪ ۱۲۰۰ .‬تن لیمو ترش احتکارش��ده‬ ‫کش��ف و ضبط ش��د که به غرفه های اقماری شهرداری‬ ‫تهران تزریق می ش��ود‪ .‬اکبر یاوری با اشاره به بازار این‬ ‫ن مش��کل و کمبودی در‬ ‫محص��ول افزود‪ :‬ت��ا اواخر بهم ‬ ‫عرضه لیموترش نداش��تیم‪ .‬نرخ هر کیلوگرم لیمو ترش‬ ‫و لیمو ش��یرین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزار تومان بود‪ .‬با ش��یوع کرونا و‬ ‫توصیه های پزشکان مبنی بر مفید بودن استفاده از لیمو‪،‬‬ ‫ان چن��د نفری که بازار لیمو در انحصار انها بود اقدام به‬ ‫انبار این محصول در شهرس��تان جه��رم کردند‪ .‬مصرف‬ ‫روزانه لیم��و ترش در تهران ‪ ۱۵۰‬تن اس��ت‪ .‬محتکران‬ ‫محص��ول را به ص��ورت قطره چکان��ی وارد ب��ازار کردند‬ ‫تا قیمت ه��ا افزایش یابد‪ .‬ناگهان عرض��ه از ‪ ۱۵۰‬تن به‬ ‫‪ ۳۰‬تن کاهش یافت‪ .‬بدیهی اس��ت که کاهش قابل توجه‬ ‫عرضه باعث افزایش ش��دید تقاضا شد و به دنبال ان نرخ‬ ‫روز ب��ه روز افزایش یافت و در نهایت به ‪ ۳۵‬هزار تومان‬ ‫رس��ید‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬اکنون ش��اهد افزایش عرضه‬ ‫لیمو ترش و لیمو شیرین در بازار هستیم‪ .‬نرخ لیموترش‬ ‫در بازار هم به ‪ ۱۲‬هزار تومان رسید که اتفاقی خوبی به‬ ‫معاون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫رئیس انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران‪:‬‬ ‫قیمت محصوالت سلولزی افزایش نمی یابد‬ ‫محدودیت جدیدی در ثبت سفارش کاالهای ‪ IT‬نداریم‬ ‫رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از بس��ته شدن ثبت‬ ‫سفارش کاالهای ضروری ‪ IT‬خبر داده و گفته بود برخی‬ ‫کاالهای ‪ IT‬مانند سی پی یو تنها توسط دو کمپانی ‪Intel‬‬ ‫و ‪ AMD‬در جهان تولید می شوند و فناوری برخی دیگر‬ ‫از کااله��ای صنعت ‪ IT‬همچون هارد دیس��ک‪ ،‬مادربرد و‬ ‫کارت گرافی��ک تنه��ا در انحصار ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬کش��ور در جهان‬ ‫اس��ت و س��ایر کش��ورها‪ ،‬اقالم و نیاز ‪ IT‬خود را از میان‬ ‫تولیدات همین کشورها تامین می کنند‪ .‬اما معاون امور صنایع وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت این خبر را تکذیب کرد و طبق اعالم این‬ ‫مقام مسئول ممنوعیتی در واردات این کاالها وجود ندارد‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬هیچ‬ ‫تغیی��ر رویه ای در واردات و ثبت س��فارش کاالی صنعت ‪ IT‬ایجاد‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫مه��دی صادقی نیارکی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مدیریت واردات در س��ال‬ ‫جهش تولید با هدف حمایت از تولیدات داخلی است‪ ،‬اما این برنامه‬ ‫‹ ‹واکنش باغداران‬ ‫در همین حال مجتبی ش��ادلو در گفت وگو با مهر در‬ ‫واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر واردات لیموترش‬ ‫به کشور برای تنظیم بازار‪ ،‬گفت‪ :‬با مطرح شدن مباحثی‬ ‫مبنی بر تاثیر لیموترش در کنترل بیماری کرونا‪ ،‬مصرف‬ ‫این محصول در کشور افزایش یافت؛ ضمن اینکه عرضه‬ ‫لیموترش درشت یا به اصطالح لیموترش سنگی در بازار‬ ‫به طور مداوم در طول سال ادامه دارد و درحال حاضر نیز‬ ‫این عرضه انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه این عرضه تا ح��دودی جوابگوی‬ ‫نیاز بازار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از حدود یک ماه اینده لیموترش‬ ‫ابگی��ری که به اصطالح لیموی س��ایز گردوی��ی نامیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬وارد بازار خواهد ش��د ک��ه از این لیمو هم در‬ ‫صنعت برای ابگیری اس��تفاده می شود و هم مردم از ان‬ ‫برای ابگیری اس��تفاده می کنند و ما در این زمینه تولید‬ ‫انبوه نیز داری��م‪ .‬این فعال بخش خصوصی تصریح کرد‪:‬‬ ‫امسال شاهد سرمازدگی در باغ های لیمو نبوده ایم؛ ضمن‬ ‫اینکه بارندگی های خوبی که اتفاق افتاده تاثیر بس��زایی‬ ‫در تولید دارد‪ .‬امسال هم در حوزه تولید محصوالت باغی‬ ‫و هم محصوالت زراعی سالی بسیار مساعد خواهد بود‪.‬‬ ‫شادلو با اشاره به اینکه واردات لیموترش احتمال ورود‬ ‫برخ��ی امراض و بیماری های نباتی را به کش��ور افزایش‬ ‫می ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬مش��خص نیس��ت ای��ن واردات چقدر‬ ‫ماندگار شود و هر وقت که شاهد عرضه لیموی خارجی‬ ‫در بازار باش��یم به احتمالی گفته خواهد ش��د مربوط به‬ ‫ثبت سفارش های قبل است یا اینکه در انبارها بوده است‪.‬‬ ‫در گذش��ته واردات باع��ث ورود امراض��ی مثل جاروک‬ ‫جادوگر به کش��ور شد که خس��ارت های جبران ناپذیری‬ ‫را به باغ های لیمو و تولیدکننده این محصول وارد کرد‪.‬‬ ‫با دقت نظر و اثبات توانمندی اتفاق می افتد و قرار نیست‬ ‫تغیی��ر روش یا محدودیتی ب��رای تامین کاالهای ضروری‬ ‫مورد مصرف صنایع اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫اش��اره به موضوع��ات مطرح ش��ده پیرام��ون محدودیت‬ ‫واردات کاالهای صنعت فناوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬مکاتبه‬ ‫س��ازمان نظ��ام رایانه اس��تان تهران ب��ه محدودیت ثبت‬ ‫س��فارش ازسوی یکی از سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اشاره‬ ‫دارد که موضوع از طریق وزارتخانه پیگیری و مرتفع ش��د؛ بنابراین‬ ‫هی��چ تغیی��ر رویه ای در واردات و ثبت س��فارش کاالی صنعت ‪IT‬‬ ‫ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی همچنین تصریح کرد‪ :‬نامه س��ازمان نظام صنفی‬ ‫رایانه درباره این مس��ئله بعد از ظهر روز ش��نبه (‪ ۱۳۹۹.۲.۶‬ساعت‬ ‫‪ )۱۵‬در وزارتخان��ه ثبت ش��ده‪ ،‬اما انها منتظر دریافت پاس��خ دفتر‬ ‫تخصصی وزارتخانه نش��دند و موضوع به این نحو ازس��وی تش��کل‬ ‫مربوطه اطالع رسانی شد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنایع س��لولزی‬ ‫بهداش��تی ایران اعالم کرد‪ :‬در شرایط کنونی‬ ‫و در صورتی که تغیی��ر خاصی در متغیرهای‬ ‫اقتصادی اتفاق نیفتد نرخ محصوالت سلولزی‬ ‫افزایشی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نیما بصیری طهرانی در گفت وگو با ایس��نا‪،‬‬ ‫با بیان اینکه نرخ محصوالت س��لولزی از سال‬ ‫گذشته تاکنون تغییری نداشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیرو توافقات‬ ‫تولیدکنن��دگان با س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان نرخ محصوالت س��لولزی در ش��رایط‬ ‫کنونی به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫البت��ه تاکید می کنم که ثبات نرخ در ش��رایط کنونی‬ ‫است و برای مثال اگر نرخ ارز افزایش یابد شرایط تغییر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گفته وی در پی ش��یوع ویروس کرونا سرانه مصرف‬ ‫محصوالت س��لولزی در کشور حدود ‪ ۴۰‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬البته این رقم حدودی است و‬ ‫ع��دد دقیق در این زمینه هنوز در دس��ترس‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنایع س��لولزی‬ ‫بهداشتی ایران همچنین با بیان اینکه مشکلی‬ ‫در زمینه تامین بازار وجود ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه واحدهای تولیدی محصوالت‬ ‫س��لولزی در شرایط عادی هم باید از ماسک و دستکش‬ ‫اس��تفاده کنن��د برای تهیه اقالم بهداش��تی م��ورد نیاز‬ ‫کارگران از موجودی های انبارها اس��تفاده و مقداری هم‬ ‫تهیه شده است‪.‬؛ بنابراین کسری هایی وجود داشته‪ ،‬اما‬ ‫بیشتر نیازمان برطرف شده است‪.‬‬ ‫به تازگ��ی قاس��معلی حس��نی‪ ،‬دبی��ر کل اتحادی��ه‬ ‫بنکداران مواد غذایی گفته بود نرخ محصوالت سلولزی‬ ‫‪ ۱۰‬درصد افزایش یافته که این موضوع ازس��وی انجمن‬ ‫صنایع سلولزی بهداشتی ایران تکذیب شد‪.‬‬ ‫گشتی در بازار‬ ‫کمبود ش��کر در اس��تانه ماه مبارک رمضان از نکات جالب‬ ‫توجه در بازار ش��یراز اس��ت و کمیابی این کاالی اساسی در‬ ‫مناطق مختلف این شهر محسوس است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان در گفت وگو‬ ‫با ایرنا گفت‪ :‬ش��کر به اندازه کافی تامین شده و جای نگرانی‬ ‫نیس��ت؛ ش��اید یکی از علت های کمبود برخی کاالها خرید‬ ‫هیجانی باشد که مردم باید از این نوع خرید بپرهیزند‪.‬‬ ‫حمیدرضا ایزدی افزود‪ :‬س��همیه تنظیم بازار ش��کر و برنج‬ ‫خرید هیجانی‪ ،‬شکر را کمیاب کرد‬ ‫به اس��تان فارس اختصاص داده شده و این سهمیه‪ ،‬به میزان‬ ‫قابل قبول و خوبی است که از‪ ۳۰‬فروردین ‪ ،‬در نقاط مختلف‬ ‫اس��تان در حال توزیع است‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان فارس همچنین به حضور خود در جلس��ه‬ ‫س��تاد تنظیم بازار کشور از طریق ارتباط ویدئویی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬یکی از موضوعات مطرح ش��ده در این جلسه این بود‬ ‫که اگر سهمیه فعلی شکر و برنج مصرف شود و استان فارس‬ ‫نیاز مجدد داش��ته باشد چه اقدامی باید انجام دهیم که اعالم‬ ‫تمدید ساعت کاری پاساژها در مناطق گرمسیر‬ ‫س��اعت کاری پاساژها و مجتمع های تجاری در مناطق گرمسیر با نظر استانداران تا‬ ‫ساعت ‪ ۲۰‬تمدید می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی اتاق اصناف ای��ران‪ ،‬این تصمیم پس از اعالم نظر کمیته‬ ‫امنیتی‪ ،‬انتظامی و اجتماعی ستاد ملی کرونا به تصویب نهایی این ستاد رسیده و روز‬ ‫گذشته در جلسه ستاد مبارزه با کرونا اعالم شد‪.‬‬ ‫شد با توجه به پر بودن انبارها می توانید قبل از پایان سهمیه‬ ‫درخواست دهید تا تزریق مورد نیاز انجام شود‪ .‬ایزدی افزود‪:‬‬ ‫بازرسان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مکان های عرضه‬ ‫ش��کر و برنج حضور دارند و نظارت های الزم انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ابتدای عید نوروز تاکنون ش��اهد خریدهای‬ ‫هیجانی مردم هستیم و شاید یکی از علت های کمبود برخی‬ ‫اقالم در فروش��گاه ها همین خریدهای هیجانی باشد که الزم‬ ‫است مردم از این گونه خریدها پرهیز کنند و مطمئن باشند‬ ‫کاالهای اساس��ی مورد نیاز انها به اندازه الزم تامین ش��ده و‬ ‫مش��کلی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان فارس گفت‪ :‬برنج و شکر به اندازه کافی‬ ‫ب��رای عرضه به مردم وجود دارد و مردم در این زمینه نگرانی‬ ‫نداشته باش��ند‪ ،‬حتی اگر سهمیه های ارائه شده به استان در‬ ‫زمینه برنج و ش��کر تمام شود با درخواست و اعالم نیازی که‬ ‫انجام می دهیم دوباره سهمیه الزم را دریافت می کنیم چراکه‬ ‫در انبارهای کشور این کاالها به اندازه الزم ذخیره شده است‪.‬‬ ‫تسهیالت ‪ ۵۰۰‬میلیون ریالی برای اصناف اسیب دیده‬ ‫تس��هیالت ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیون ریالی ویژه صنوف‬ ‫برای رفع بخشی از خسارت‪ ،‬تامین سرمایه و چک های‬ ‫برگشتی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش صداوس��یما‪ ،‬رئیس اتاق اصناف اس��تان‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬اصناف اس��تان که به علت ش��یوع کرونا‬ ‫و تعطیلی واحدهای کسب وکار دچار خسارت شده اند‪،‬‬ ‫تسهیالت ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیون ریالی دریافت می کنند‬ ‫ک��ه این تس��هیالت ویژه صنوف برای رفع بخش��ی از‬ ‫خس��ارت‪ ،‬تامین س��رمایه و چک های برگشتی است‪.‬‬ ‫جمشید زند افزود‪ :‬صنوف متقاضی تا پایان هفته اینده‬ ‫فرصت دارند برای دریافت تس��هیالت به س��ایت اتاق‬ ‫اصناف اس��تان مراجعه کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سود این‬ ‫تسهیالت نرخ عرف معمول بانک مرکزی و بازپرداخت‬ ‫ان ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سال پیش بینی شده و فقط به صنوف دارای‬ ‫پروانه کسب معتبر پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1509‬‬ ‫پیاپی ‪2827‬‬ ‫گردشگری‬ ‫تاثیر کرونا بر بازار گردشگری کشور‬ ‫به فکر مشاغل مرتبط با گردشگری باشیم‬ ‫‹ ‹خس�ارت ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان�ی به نصف‬ ‫جهان‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان گفت‪ :‬با‬ ‫ش��یوع کرونا‪ ،‬افزون بر ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان خسارت‬ ‫جاری ناشی از لغو رزرواسیون و تعطیلی های اسفند‬ ‫و فروردین ماه به تاسیسات گردشگری اصفهان وارد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فری��دون اهلل ی��اری با اش��اره ب��ه خس��ارت مالی‬ ‫ش��یوع کرونا به صنعت گردش��گری استان اصفهان‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ش��یوع کووید ‪ ،۱۹‬در اس��فند ماه و در‬ ‫استانه تعطیالت نوروزی باعث شد بسیاری از صنایع‬ ‫وابسته به گردشگری با خسارت مالی روبه رو شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��یوع کرونا صنعت گردشگری‬ ‫جه��ان را تحت تاثیر ق��رار داد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬زخم‬ ‫اقتصادی ش��یوع کرونا بر پیکر صنعت گردش��گری‬ ‫جه��ان و ایران و س��هم تولی��د ناخال��ص داخلی از‬ ‫این صنع��ت عمیق بود و ب��ا محدودیت های قانونی‬ ‫اعمال شده ازسوی س��تاد مقابله با کرونا و لغو سفر‪،‬‬ ‫صنعت گردشگری استان اصفهان هم خسارت مالی‬ ‫سنگینی متحمل شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی اس��تان اصفهان با اش��اره به پیگیری‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی‬ ‫در راس��تای جب��ران س��همی از خس��ارت مال��ی‬ ‫واردش��ده بر صنعت گردشگری استان اصفهان بیان‬ ‫کرد‪ :‬صنایع دس��تی‪ ،‬تاسیسات گردش��گری و دفاتر‬ ‫مس��افرتی در حوزه صنعت گردشگری در میان ‪10‬‬ ‫رس��ته ش��غلی قرار گرفتند که با اسیب هنگفتی از‬ ‫شیوع بیماری کرونا روبه رو شدند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬اداره کل میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫گردش��گری‪ ،‬صنایع دس��تی اس��تان اصفهان براورد‬ ‫خس��ارت واردشده بر صنعت گردش��گری را به طور‬ ‫مداوم شناسایی و به وزارت مربوط و مدیریت استان‬ ‫گزارش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته های حمایتی دولت‬ ‫اهلل ی��اری در گفت وگو ب��ا مهر با اش��اره به اینکه‬ ‫وضعیت کنونی مبهم اس��ت و باید با اولویت بخش��ی‬ ‫به س�لامت جامعه نس��بت به بازگش��ایی تاسیسات‬ ‫گردشگری اقدام کرد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم در قالب یک‬ ‫نظام مدیریت شده و با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫در حوزه بهره برداری از تاسیس��ات گردشگری اقدام‬ ‫شود که مستلزم سیاست گذاری در سطح کالن بوده‬ ‫و الزم است با بررسی و مطالعه همه جانبه اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا ابراز امیدواری نس��بت به کنت��رل و مهار‬ ‫ش��یوع کرونا اظهارکرد‪ :‬بسته های حمایتی دولت از‬ ‫صنایع وابسته به گردش��گری‪ ،‬صنایع دستی و دفاتر‬ ‫مسافرتی می تواند مسیر را در استان اصفهان تسهیل‬ ‫کند تا بتوان بخشی از خسارت را جبران کرد و برای‬ ‫فعالیت در اینده اماده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹انباشتگی تقاضای سفر در پساکرونا‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گردش��گری در کش��ور م��ا اگرچه هنوز س��ازکار‬ ‫پیچیده و منس��جمی مانند کش��ورهای پیش��رو در‬ ‫ای��ن ح��وزه ندارد و فاصل��ه زیادی با تبدیل ش��دن‬ ‫ب��ه یک صنعت با اس��تانداردهای جهانی دارد‪ ،‬اما با‬ ‫همین وضعیت نیز به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم‬ ‫محل ارتزاق تعداد زیادی از جمعیت کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫گردش��گری ایران در ماه های گذشته شاهد اتفاقات‬ ‫گوناگونی بود که مش��اغل مرتبط با ان را تحت تاثیر‬ ‫قرار داد‪ .‬گردش��گری کش��ور هنوز از عوارض ناشی‬ ‫از قط��ع ‪ ۱۰‬روزه اینترن��ت و عدم دسترس��ی ب��ه‬ ‫اپلیکیش��ن های گردش��گری و همچنی��ن افزای��ش‬ ‫قیم��ت بنزین که حجم قابل توجهی از مس��افرت ها‬ ‫را لغو کرد‪ ،‬کمر راس��ت نک��رده بود که در رویارویی‬ ‫با همه گیری ویروس کرونا و حواش��ی مربوط به ان‬ ‫به کلی زمین گیر ش��د‪ .‬در واقع خانه نش��ینی مردم‬ ‫ب��رای حفظ س�لامت و در ام��ان مان��دن از ابتال به‬ ‫بیماری‪ ،‬زیان های مالی فراوانی را به مشاغل وابسته‬ ‫به حوزه گردش��گری تحمیل کرد که طبیعتا س��هم‬ ‫شهرهای س��یاحتی و زیارتی مانند اصفهان‪ ،‬شیراز‪،‬‬ ‫مش��هد و قزوی��ن از این زیان به مراتب بیش��تر بود‪.‬‬ ‫در هر حال‪ ،‬مدت درگیری کش��ور با شیوع ویروس‬ ‫کرونا نامش��خص و ادامه این روند ممکن اس��ت به‬ ‫ورشکستگی بسیاری از مشاغل مرتبط با این صنعت‬ ‫در کش��ور بینجامد که تدبیر دست اندرکاران امر در‬ ‫مدیریت این موضوع را می طلبد‪.‬‬ ‫زخم اقتصادی شیوع کرونا بر پیکر صنعت گردشگری جهان و ایران و‬ ‫سهم تولید ناخالص داخلی از این صنعت عمیق بود و با محدودیت های‬ ‫قانونی اعمال ش��ده ازس��وی س��تاد مقابله با کرونا و لغو سفر‪ ،‬صنعت‬ ‫گردشگری کشور خسارت مالی سنگینی را متحمل شد‬ ‫اس��تان اصفهان با اشاره به اقدام به سفر پس از مهار‬ ‫بیم��اری کرونا بیان ک��رد‪ :‬پس از بح��ران کرونا‪ ،‬با‬ ‫انباشت تقاضای گردش��گری داخلی روبه رو خواهیم‬ ‫ش��د که این انباشت سفر می تواند جان دوباره ای به‬ ‫صنعت گردشگری استان اصفهان ببخشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سیاس��ت های حمایتی دولت از سفر و‬ ‫تش��دید جریان گردشگری داخلی در دوره پساکرونا‬ ‫صنعت گردشگری استان اصفهان را رونق می بخشد‪.‬‬ ‫اهلل یاری با اعالم اینکه در اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان پیشنهادها‬ ‫و راهکارهای رونق بخش��ی دوباره صنعت گردشگری‬ ‫بررسی شده و به سطح ملی و استانی مخابره می شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با ش��یوع کرونا‪ ،‬اف��زون بر ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان خسارت جاری اعم از لغو رزرواسیون و تعطیلی‬ ‫اسفند و فروردین ماه به تاسیسات گردشگری استان‬ ‫اصفهان وارد شده اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬به جز موارد‬ ‫معدودی از تاسیس��ات گردش��گری ک��ه تابع قوانین‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا نبودند‪ ،‬تمام صاحبان صنایع‬ ‫گردش��گری و صنای��ع وابس��ته در همگرایی و عزمی‬ ‫ج��دی برای مقابله با ش��یوع این ویروس کوش��یدند‬ ‫و الزم اس��ت پس از به کنت��رل درامدن این بیماری‬ ‫حمایت های الزم از انها انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وارد ش�دن خس�ارت ب�ه پروژه ه�ای‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫اش��اره ای هم به تنوع صنعت گردش��گری داشت و‬ ‫افزود‪ :‬ش��یوع بیماری کرونا عالوه بر خس��ارت مالی‬ ‫در بخش جاری صنعت گردش��گری ب��ه پروژه های‬ ‫س��رمایه گذاری در این حوزه هم خسارات سنگینی‬ ‫وارد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به انکه می توان تهدید ویروس‬ ‫کووی��د ‪ ۱۹‬را ب��ه فرصت تبدیل ک��رد؛ امیدوارم در‬ ‫یک حرکت دوباره از نقطه توقف صنعت گردشگری‬ ‫اس��تان اصفه��ان از فرصت ها اس��تفاده کند و برای‬ ‫اینده اماده تر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زیان ‪ ۶۰‬میلیارد تومانی قزوینی ها‬ ‫علیرض��ا خزائل��ی‪ ،‬مدی��رکل میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی قزوین نیز با اعالم این‬ ‫موضوع که ش��یوع ویروس کرونا در دو ماه گذش��ته‬ ‫بی��ش از ‪ ۶۰۰‬میلی��ارد ری��ال خس��ارت ب��ه حوزه‬ ‫گردشگری اس��تان وارد کرده‪ ،‬گفت‪ :‬بحران ناشی از‬ ‫شیوع ویروس کرونا که در زمان اوج کاری تاسیسات‬ ‫گردش��گری همزم��ان ب��ا تعطیالت ن��وروزی و اوج‬ ‫سفرها اتفاق افتاد و منجر به تعطیلی این مراکز شد‬ ‫ضربه اقتصادی ش��دیدی را به این بخش وارد کرده‬ ‫و تاثیرات مخربی بر فعالیت های حوزه گردش��گری‬ ‫استان داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش ایرنا‪ ،‬خزائلی با اشاره به خسارت‬ ‫مالی وارد امده به این بخش در زمان شیوع ویروس‬ ‫کرونا اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس ارزیابی ‪‎‬های انجام ش��ده‬ ‫در حوزه معاونت گردش��گری اداره کل از اسفند ‪۹۸‬‬ ‫تا فروردین ‪ ۹۹‬میزان خس��ارت مالی وارد ش��ده به‬ ‫تاسیس��ات گردشگری اس��تان اعم از دفاتر خدمات‬ ‫مس��افرتی و گردش��گری‪ ،‬مراکز اقامت��ی‪ ،‬واحدهای‬ ‫پذیرایی‪ ،‬راهنمایان گردشگری و موسسات اموزشی‪،‬‬ ‫‪ ۶۴۰‬میلیارد ریال براورد ش��ده که در صورت ادامه‬ ‫روند ضرر و زیان شاهد تعطیلی گسترده این مراکز و‬ ‫بیکاری بسیاری از کارکنان انها خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دستی این اس��تان در ادامه افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫تاکید مونس��ان‪ ،‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دستی بر حمایت از صنعت گردشگری و انجام‬ ‫برنامه ریزی های��ی الزم برای رونق مجدد این صنعت‬ ‫در دوران پس��اکرونا و نیز پیگیری های انجام شده از‬ ‫س��وی وزارتخانه‪ ،‬تس��هیالت حمایتی شامل امهال‬ ‫‪ 3‬ماه��ه مالیات اع��م از مالیات ب��ر درامد و مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده‪ ،‬تعوی��ق ‪ 3‬ماهه بازپرداخت وام های‬ ‫بانک��ی‪ ،‬امه��ال پرداخ��ت ‪ ۲۳‬درصدی ح��ق بیمه‬ ‫کارفرمایی پرسنل ش��اغل در واحدهای گردشگری‪،‬‬ ‫تعویق پرداخت قب��وض حامل انرژی به مدت ‪ ۳‬ماه‬ ‫و پس از ان به طور اقس��اطی در نظر گرفته ش��ده تا‬ ‫بخش��ی از ضررهای وارد ش��ده به این بخش جبران‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خزائلی ادامه داد‪ :‬همچنین امکان استفاده از اوراق‬ ‫تضمینی س��رمایه در گردش و وام بانکی با سود ‪۱۲‬‬ ‫درص��د هم ب��رای حمایت از این واحده��ا و فعاالن‬ ‫حوزه گردشگری پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫استان یاداور ش��د‪ :‬امیدواریم با راهکارهای حمایتی‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی و‬ ‫همراهی مس��ئوالن استان و س��ازمان ها شاهد رونق‬ ‫دوباره این صنعت در استان قزوین و کشور باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت ‪ ۱۰‬میلیارد تومانی به فارس‬ ‫اس��تان ف��ارس نیز از دیگر ش��هرهایی اس��ت که‬ ‫به واسطه ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬دچار زیان اقتصادی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان فارس‬ ‫گفت‪ :‬ش��یوع کروناویروس و تعطیل��ی فعالیت های‬ ‫فرهنگی و هنری‪ ،‬منجر به خس��ارتی افزون بر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال به فعاالن این حوزه شده است‪.‬‬ ‫صابر سهرابی با بیان اینکه شیوع کرونا‪ ،‬بخش های‬ ‫گوناگون فعالیت های فرهنگی و هنری را به تعطیلی‬ ‫کش��اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬اداره کل ارش��اد فارس‪ ،‬نس��بت به‬ ‫پیش بینی و براورد هزینه های ضرر و زیان احتمالی‬ ‫وارد ش��ده ب��ر این اف��راد‪ ،‬کس��ب و کار فرهنگی و‬ ‫هن��ری را براس��اس بررس��ی های دقی��ق و جداول‬ ‫کامال کارشناسی ش��ده جمع اوری کرده و به مراکز‬ ‫و مراجع ذی ربط کش��وری و استانی برای اقدام های‬ ‫الزم ارس��ال کرده که در حال پیگیری و انجام است‬ ‫ک��ه البته با توجه به هزینه ذکر ش��ده‪ ،‬ضرر و زیان‬ ‫وارده و ام��کان جبران انها از طریق منابع اس��تانی‬ ‫امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��هرابی ادام��ه داد‪ :‬مجتمع ها‬ ‫و پردیس ه��ای هن��ری و س��ینمایی‪ ،‬اس��تودیوی‬ ‫س��ینمایی‪ ،‬خانه مد و لباس (مزون) اس��تودیوهای‬ ‫ضبط صدا‪ ،‬س��الن های سینما و تئاتر‪ ،‬تماشاخانه ها‪،‬‬ ‫فروش��گاه ها‪ ،‬بازارچه ه��ا و حراجی ه��ای هن��ری‪،‬‬ ‫اموزش��گاه های ازاد هنری و س��ینمایی‪ ،‬هنرستان‬ ‫ازاد؛ نگارخانه ه��ا‪ ،‬کافه گالری ها‪ ،‬موسس��ه توزیع و‬ ‫پخش فیلم و موسس��ات تولید فیلم و فیلمس��ازی‪،‬‬ ‫بازخورد زیان های شان براورد شده و در حال بررسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫فریدون اهلل یاری‬ ‫علیرضا خزائلی‬ ‫‹ ‹بیشترین اسیب به گردشگری اردبیل‬ ‫اس��تان اردبیل نی��ز که یکی از اس��تان های مورد‬ ‫توجه گردشگران بوده‪ ،‬از عوارض اقتصادی کرونا بر‬ ‫گردشگری بی نصیب نمانده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار اردبی��ل در ای��ن ب��اره گف��ت‪ :‬بخ��ش‬ ‫گردش��گری در استان اردبیل که یکی از اولویت های‬ ‫توسعه ای اس��ت‪ ،‬بیشترین ضربه را از شیوع بیماری‬ ‫کرونا دیده است‪.‬‬ ‫اکب��ر بهنامج��و اظهار کرد‪ :‬ما س��ال جدی��د را با‬ ‫دغدغ��ه و نگرانی ش��یوع کرونا ش��روع کردیم اما با‬ ‫تاکیدات مقام معظم رهبری در نام گذاری س��ال ‪۹۹‬‬ ‫به ن��ام جهش تولید امیدواریم در یک فضای همدلی‬ ‫و همراهی مس��ئوالن و مردم بتوانیم بر مش��کالت و‬ ‫مونع فائق اییم‪.‬‬ ‫اس��تاندار اردبیل گفت‪ :‬باالترین اس��یب را در این‬ ‫ش��رایط‪ ،‬بخش گردش��گری دیده که از بدو ش��یوع‬ ‫کرون��ا همراه��ی صمیمان��ه و داوطلبان��ه ای را با ما‬ ‫داشته اس��ت‪ ،‬به طوری که با بس��ته شدن هتل ها و‬ ‫مراکز اقامتی‪ ،‬گردش��گری و ابدرمانی ها ضرر و زیان‬ ‫بیشتری متوجه انها شده است‪.‬‬ ‫بهنامج��و اف��زود‪ :‬م��ا پیگی��ر رفع بخش��ی از این‬ ‫خسارت ها و همچنین جبران ضرر و زیان ها هستیم‬ ‫که با همکاری س��تاد کرونا انتظار م��ی رود فعالیت ‬ ‫مجموعه های گردشگری به زودی شروع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرعین بیشترین اسیب را دید‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬رئیس شورای شهر سرعین گفت‪:‬‬ ‫در بین همه شهرس��تان های استان اردبیل سرعین‬ ‫به دلی��ل جایگاه گردش��گری بیش��ترین و باالترین‬ ‫خسارت اقتصادی را دیده است‪.‬‬ ‫اکب��ر مینای��ی اظهار ک��رد‪ :‬در دو ماه گذش��ته با‬ ‫تعطیل��ی مراک��ز اقامتی‪ ،‬گردش��گری و ابدرمانی ها‬ ‫شهرستان سرعین به تعطیلی یکپارچه کشیده شده‬ ‫اس��ت و تاکنون هیچ واحد صنفی در این شهرستان‬ ‫فعالیت خود را از سر نگرفته اند‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر س��رعین با اش��اره به ارائه‬ ‫تخفیف ‪ ۲۵‬درصدی به ارای مصوب کمیسیون ماده‬ ‫‪ ۱۰۰‬در ایام دهه فجر س��ال گذش��ته‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ارائ��ه این تخفیفات و همچنین تاخیر در سررس��ید‬ ‫چک های ارائه ش��ده به شهرداری تا پایان خرداد به‬ ‫تصویب شورای شهر سرعین رسیده است‪.‬‬ ‫صابر سهرابی‬ ‫اکبر بهنامجو‬ ‫اکبر مینایی‬ ‫علـ��ی ش��ـادلـو‪،‬‬ ‫مدرس گردش��گری‬ ‫و کارشناس مدیریت‬ ‫بحــ��ران‪ ،‬دربـــاره‬ ‫وضعیت گـردشگری‬ ‫پ��س کرون��ا گفت‪:‬‬ ‫بحران ه��ا همیش��ه‬ ‫اموزن��ده بوده ان��د‪،‬‬ ‫حت��ی در روان شناس��ی تربی��ت این بحث‬ ‫وجود دارد که می گویند عیار انس��ان ها را‬ ‫می��زان بحران هایی ک��ه در زندگی تجربه‬ ‫کرده اند‪ ،‬تعیین می کند‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمینه اف��زود‪ :‬در زبان علم‬ ‫مدیریت بح��ران امده اس��ت جوامعی که‬ ‫با بحران های گوناگون برخورد داش��ته اند‪،‬‬ ‫رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬ژاپن با وجود اینکه کش��ور‬ ‫کوچکی اس��ت که در کن��ار اقیانوس قرار‬ ‫دارد و دائ��م درگی��ر زلزله اس��ت‪ ،‬در عین‬ ‫حال‪ ،‬امن ترین کش��ور مقابل زلزله قلمداد‬ ‫می شود‪ .‬در حقیقت مردم این کشور علوم‬ ‫زیستی را طوری تنظیم کرده اند که اسیب‬ ‫زی��ادی از زلزل��ه و عوارض مرب��وط به ان‬ ‫نمی بینند‪ .‬این موضوع نش��ان می دهد انها‬ ‫چقدر بحران دیده اند‪.‬‬ ‫ای��ن راهنم��ای گردش��گری در ادامه با‬ ‫اشاره به دیگر دیدگاه ها درباره رویارویی با‬ ‫بحران ها گفت‪ :‬برخی از جوامع‪ ،‬اعتقادی به‬ ‫مدیریت بح��ران ندارند و از این منطق که‬ ‫«س��رانجام از پس ان بر می اییم»‪ ،‬پیروی‬ ‫می کنند‪ .‬به انها باید کمک خارجی ش��ود‪،‬‬ ‫چ��ون تدارکاتی برای حل بح��ران ندارند‪.‬‬ ‫برخ��ی جوام��ع ه��م نمی دانن��د چطور به‬ ‫بحران فکر کنند و عالج واقعه‪ ،‬بعد از وقوع‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ش��ادلو همچنین درب��اره اینک��ه چقدر‬ ‫وس��واس گریبان گردش��گران را می گیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وس��واس یک نوع بیماری یا اختالل‬ ‫مغزی به شمار می اید‪ .‬برخی از افراد گرفتار‬ ‫وسواس نیس��تند و بیمارگونه ان را ندارند‬ ‫و در چنین مواقع��ی منطقی عمل کرده و‬ ‫هنگام س��فر‪ ،‬مقصد را بررسی می کنند‪ .‬در‬ ‫افرادی دیگر وس��واس خفته اس��ت و اگر‬ ‫درمان نش��وند‪ ،‬بدتر خواهند شد‪ .‬حاال چه‬ ‫سفر کنند یا نه‪ .‬من معتقدم به جمع افراد‬ ‫دارای وس��واس‪ ،‬چه در حوزه س��فر و چه‬ ‫در حوزه زندگی عادی‪ ،‬پس از این بیماری‬ ‫اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬نمی دانم چطور برخی‬ ‫اف��راد در این ش��رایط هنوز اصرار به س��فر‬ ‫دارند‪ .‬انها چطور به قیمت جان خودشان و‬ ‫بقیه در ایام عید به س��فر رفتند‪ ،‬اما از یک‬ ‫موضوع مطمئن هستم و ان هم اینکه بعد‬ ‫از کرونا جمعیت متقاضی س��فر در زیرتیتر‬ ‫گردشگری س��بز و پایدار به ش��دت تغییر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫عالقه مندان و فعاالن گردش��گری پایدار‬ ‫افزایش می یابد پ��س از این بحران جامعه‬ ‫گردش��گری عیارمندتر و پخته تر می شود؛‬ ‫چ��ه میزب��ان و چ��ه مهمان‪ .‬حتی ش��اید‬ ‫استفاده از اقامتگاه ها کمتر شود‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش مه��ر‪ ،‬این راهنم��ای‬ ‫گردش��گری در ادامه عن��وان کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر در جهان تولید محتوا مهم است که‬ ‫هنگام و بع��د از بحران چه محتوایی تولید‬ ‫می کنیم‪ .‬باید بدانیم مشتری چقدر سبک‬ ‫کار ما را می پسندد‪.‬‬ ‫ش��اید از هت��ل ‪ ۴‬س��تاره بیش��تر از‬ ‫بوم گردی ها استقبال شود‪ ،‬اما کدام هتل ‪۴‬‬ ‫س��تاره‪ .‬چون برخی از هتل های پرستاره از‬ ‫هتل های کم ستاره ضعیف تر عمل می کنند‪.‬‬ ‫جهان پس از کرون��ا فرهیخته تر از قبل از‬ ‫ان می ش��ود‪ ،‬همه انچه جامعه دانش محور‬ ‫به گردش��گری و بخ��ش خصوصی تحمیل‬ ‫می کند‪ ،‬در پس��اکرونا اتفاق می افتد و ما را‬ ‫به گونه دیگر رفتار کردن وامی دارد‪.‬‬ ‫ش��ادلو در پایان با اش��اره به اینکه عصر‬ ‫پس از کرونا عص��ر مقاصد خالق و مقاصد‬ ‫دانش مح��ور از جن��س گردش��گری پایدار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر گردش��گری ب��ا کرونا‬ ‫همراه ش��ود ادم ها به دنبال اثرگذاری شان‬ ‫از سفر در جهان می روند‪.‬‬ ‫یعنی می خواهند بدانند چه اثری از سفر‬ ‫می پذیرند‪ ،‬اثرگ��ذاری و اثرپذیری یکی از‬ ‫اصلی ترین دغدغه های گردش��گران پس از‬ ‫کرونا خواهد بود‪ .‬دیگر دوره س��فر تفریحی‬ ‫گذش��ته و ح��اال دوره ای اس��ت ک��ه افراد‬ ‫می خواهند س��فر روی انه��ا تاثیر بگذارد؛‬ ‫بنابرای��ن پس از عبور از ای��ن دوره جایگاه‬ ‫سفر در ذهن افراد تغییر می کند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫فرهیختگی گردشگری‬ ‫در پساکرونا‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1509‬‬ ‫پیاپی ‪2827‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کمپین بزرگ صنعت‬ ‫نمایشگاهی به کجا رسید‬ ‫عکس ها‪:‬‬ ‫حس��ام گودرزی گف��ت‪ :‬فرایند جمع اوری‬ ‫امضاهای اکترونیکی که با پیش��نهاد موسسه‬ ‫صم��ت و به همت انجمن غرفه س��ازان تهران‬ ‫اجرا شده بود‪ ،‬اکنون به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مدی��ر اجرایی انجمن‬ ‫غرفه سازان در گفت وگو با خبرنگار ما تصریح‬ ‫کرد‪ :‬صنع��ت نمایش��گاهی ایران‪ ،‬متش��کل‬ ‫از ه��زاران فرد متخصص و دلس��وز در طول‬ ‫س��الیان گذش��ته هم��واره به عن��وان موتور‬ ‫مح��رک تجارت و بازرگانی ش��ناخته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این صنف اکنون به واس��طه اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت س��الن های نمایش��گاهی به عنوان‬ ‫مراک��ز نگهداری از بیماران مبتال به کرونا‪ ،‬در‬ ‫تعطیلی کامالست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش بینی می شود‪ ،‬تا اواسط‬ ‫تیرماه‪ ،‬امکان هیچ گونه فعالیت نمایش��گاهی‬ ‫وجود نداش��ته باش��د؛ از ای��ن رو فعاالن این‬ ‫عرصه به پیشنهاد موسسه صمت‪ ،‬در نامه ای‬ ‫مش��ترک به وزیران اقتصادی دولت‪ ،‬خواستار‬ ‫توج��ه هرچه بیش��تر به معیش��ت و وضعیت‬ ‫زندگی شاغالن این صنعت شدند‪.‬‬ ‫گودرزی همچنی��ن گفت‪ :‬متن این نامه به‬ ‫همراه امض��ای الکترونیکی حدود ‪ ۸۵۰‬فعال‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬اماده ارس��ال به دفاتر ‪ ۳‬وزیر‬ ‫دولت در ام��ور اقتصادی اس��ت و امیدواریم‬ ‫موضوع معیش��ت همکاران ما ازس��وی دولت‬ ‫مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫از گردهمایی مهم نمایشگاهی در شهرافتاب گزارش می دهد‬ ‫شهرافتاب ‪ ۹۹‬مهم و اثرگذار‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تسلیت حسین زاده‬ ‫به مناسبت درگذشت‬ ‫پیشکسوت نمایشگاهی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی ای��ران درگذش��ت س��یدمجید‬ ‫شاه حسینی را تسلیت گفت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬بهمن حس��ین زاده‪ ،‬رئیس هی��ات مدیره و‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت در پیامی درگذش��ت‬ ‫سیدمجید شاه حس��ینی را تسلیت گفت‪ .‬در‬ ‫پیام حسین زاده امده است‪:‬‬ ‫درگذشت نابهنگام سیدمجید شاه حسینی‬ ‫عزیز را ب��ه بازماندگان او تس��لیت گفته و از‬ ‫خداوند منان برای شادی روح ان مرحوم علو‬ ‫درجات را خواستاریم‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬شاه حس��ینی از مدی��ران‬ ‫سازمان توس��عه تجارت بوده که در سال ‪۹۷‬‬ ‫به عنوان مدیرکل دفتر امور ترویج تجارت این‬ ‫سازمان بازنشسته شد‪.‬‬ ‫اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫به طور رسمی لغو شد‬ ‫گران تری��ن اکس��پو تاریخ جه��ان‪ ،‬به دلیل‬ ‫ش��یوع کرون��ا فعال برگ��زار نخواهد ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پ��س از ک��ش و قوس های‬ ‫ف��راوان‪ ،‬س��رانجام کمیته اجرای��ی ‪ BIE‬در‬ ‫نشس��ت ‪ ٢١‬اوریل پیش��نهاد امارات درباره‬ ‫تعویق اکس��پو ‪ ٢٠٢٠‬دوبی ب��رای مدت یک‬ ‫س��ال و اجرای ان از اول اکتبر ‪ ٢٠٢١‬تا ‪٣١‬‬ ‫مارس ‪ ٢٠٢٢‬را تایید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی جمهوری اس�لامی در این زمینه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬نتیجه این نشس��ت توسط ‪ BIE‬و‬ ‫طی تماس کش��ور امارات به اطالع او رسانده‬ ‫ش��ده است‪ .‬بهمن حس��ین زاده اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به موافقت کمیت��ه اجرایی ‪ BIE‬الزم‬ ‫اس��ت برای تصویب نهایی‪ ،‬دو س��وم اعضای‬ ‫مجم��ع عمومی اتحادیه جهانی نمایش��گاه ها‬ ‫به این پیش��نهاد رای دهند‪ .‬کمیس��ر ژنرال‬ ‫ایران در اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی افزود‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه چالش وی��روس کرونا در جهان‪ ،‬بیش��تر‬ ‫کشورهای مشارکت کننده در اکسپو‪ ،‬تقاضای‬ ‫به تعوی��ق افتادن این رویداد بزرگ جهانی را‬ ‫داش��تند و کش��ور امارات نیز به این تقاضاها‬ ‫پاس��خ مثب��ت داد‪ .‬وی همچنی��ن گف��ت‪ :‬با‬ ‫توجه به امکان پذیر نبودن برگزاری نشس��ت‬ ‫حضوری‪ ،‬اعضای مجم��ع عمومی ‪ BIE‬طی‬ ‫برنامه زمانبندی ش��ده به طورمجازی و از راه‬ ‫دور از جمعه ‪ ٢٤‬اوریل تا ‪ ٢٩‬مه رای خود را‬ ‫اعالم خواهند کرد‪ .‬خانم ریم ال هاشمی‪ ،‬وزیر‬ ‫کش��ور امارات در همکاری های بین المللی و‬ ‫مدیرکل اکسپو از تمامی کشورها دعوت کرده‬ ‫که در این رای گیری شرکت کنند‪.‬‬ ‫حس��ین زاده در پای��ان تصریح ک��رد‪ :‬ایران‬ ‫پیمان��کار س��اخت پاوی��ون خود را در س��ال‬ ‫گذشته طی تش��ریفات قانونی انتخاب کرده‬ ‫اس��ت و از بهمن س��ال گذش��ته کار ساخت‬ ‫پاویون براس��اس برنامه اغاز ش��ده و در حال‬ ‫انجام اس��ت و با جدی��ت ان را ادامه خواهیم‬ ‫داد تا در زمان های مقرر شده از سوی اکسپو‬ ‫به پایان برسد‪.‬‬ ‫محمدرئوف قادری‬ ‫پیش بینی ها نش��ان می دهد رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫تا ابت��دای تیر ماه‪ ،‬ام��کان برگزاری نخواهند داش��ت‪.‬‬ ‫در روزهای��ی که همه گیری وی��روس کرنا فعالیت های‬ ‫نمایشگاهی با توقف روبه رو کرده و چشم انداز مشخصی‬ ‫پیش روی فعاالن این صنعت به چشم نمی خورد‪ ،‬شاهد‬ ‫نگران��ی همه دلس��وزان این عرصه هس��تیم‪ .‬در چنین‬ ‫روزهایی برگزاری نشس��ت هم اندیش��ی میان مدیران‬ ‫نمایشگاه ش��هرافتاب و مجریان و مدیران شرکت های‬ ‫برگزار کنن��ده نمایش��گاهی‪ ،‬نویدبخ��ش پی��دا ش��دن‬ ‫افق های روشن پیش روی این صنعت بوده است‪.‬‬ ‫نشست هم اندیش��ی برنامه ها و راهبردهای نمایشگاه‬ ‫بین المللی ش��هرافتاب با حض��ور محمدرئوف قادری‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل‪ ،‬معاونان و مدیران ای��ن مجموعه به همراه‬ ‫مدی��ران ش��رکت های برگزار کنن��ده نمایش��گاهی در‬ ‫مجموع��ه ش��هرافتاب برگ��زار ش��د‪ .‬در این نشس��ت‬ ‫هم اندیش��ی با رویکردی هم افزایانه‪ ،‬رویدادهای اخیر‪،‬‬ ‫اسیب شناسی و چالش ها و سناریوهای پیش رو بررسی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬چالش نمایشگاهی‬ ‫محمدرئوف قادری‪ ،‬مدیرعامل نمایش��گاه بین الملی‬ ‫ش��هرافتاب در این نشس��ت صمیمی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫سایت های نمایشگاهی با مجریان خود شناخته می شوند‬ ‫و ما باور داریم که بای��د در کنار یکدیگر همکاری های‬ ‫همه جانبه و همراس��تا برای ارتقای صنعت نمایشگاهی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬وی در ادامه با اشاره به نام گذاری امسال‬ ‫به عنوان سال جهش تولید از سوی رهبر انقالب افزود‪:‬‬ ‫یکی از ابزارهای جهش تولید صادرات اس��ت و یکی از‬ ‫مهم ترین مولفه های صادرات نیز نمایش��گاه ها هستند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن امس��ال اهمی��ت صنعت نمایش��گاهی بیش‬ ‫از س��ال های گذش��ته اس��ت‪ ،‬زیرا اگر نتوانیم تولیدات‬ ‫کش��ور را با قدرت به جهان و به ویژه کشورهای منطقه‬ ‫انتصاب جدید در نمایشگاه شهرافتاب‬ ‫محمدرئوف قادری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت بهره برداری نمایشگاه بین المللی ش��هرافتاب‪ ،‬با صدور حکمی کامبیز‬ ‫معتمدوزیری را به س��مت معاونت امور نمایشگاهی این نمایش��گا ه منصوب کرد‪ .‬در این ابالغ امده است‪ :‬بنا به‬ ‫تجربه و س��وابق ارزش��مند جناب عالی به موجب این ابالغ شما را به عنوان معاون نمایشگاهی منصوب می نمایم‪.‬‬ ‫همچنی��ن در پای��ان این حکم امده اس��ت‪ :‬امید اس��ت با توفیق اله��ی و یاری همه همکاران‪ ،‬ب��ا رعایت اصول‬ ‫قانون مداری‪ ،‬اعتدال گرایی و منشور اخالقی موفق باشید‪ .‬گفتنی است که ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد‬ ‫مدیریت بازرگانی از دانش��گاه تهران اس��ت و مدیر امور اداری و پشتیبانی سازمان منطقه ازاد کیش‪ ،‬مدیر امور‬ ‫اداری س��ازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ش��هرداری تهران‪ ،‬معاون اداری مالی و پشتیبانی شرکت‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی کاس��پین زنجان‪ ،‬مدیریت روابط عمومی و امور بین المل��ل و رئیس حوزه مدیرعامل‬ ‫ش��رکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬مشاور معاون وزیر و مدیر حوزه مدیرعامل و عضو‬ ‫هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی و عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی شهرافتاب از جمله سوابق اجرایی‬ ‫و همچنین تدریس در زمینه امور نمایشگاهی و بازرگانی در دانشگاه های علمی کاربردی و ازاد به عنوان بخشی از‬ ‫سوابق علمی و پژوهشی ایشان در کارنامه تجربیات چندین ساله وی قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫معرف��ی کنیم‪ ،‬جه��ش تولید رخ نمی ده��د‪ .‬قادری با‬ ‫اش��اره به چالش های صنعت نمایشگاهی گفت‪ :‬تحریم‬ ‫و رقاب��ت نابرابر دولتی به عنوان دو چالش اصلی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی مطرح اس��ت که خصوصی شدن و خروج‬ ‫دول��ت از امر تصدی گ��ری به اضافه زنده نگه داش��تن‬ ‫رویدادهای نمایش��گاهی‪ ،‬اس��تفاده از ابزارهای نوین و‬ ‫تدام گفت وگوی صاحبان صنعت نمایشگاهی مهم ترین‬ ‫راه های برون رفت از این چالش هاس��ت و خوش��بختانه‬ ‫با حضور اق��ای مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت دورنمای این صنعت روشن است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به استراتژی سه گانه نمایشگاه‬ ‫ش��هر افتاب‪ ،‬اعم از انتقال نمایشگاه های پرمخاطب از‬ ‫ش��هر تهران به ش��هر افتاب با هدف کاهش ترافیک و‬ ‫الودگی های زیس��ت محیطی در ش��هر ته��ران‪ ،‬تبدیل‬ ‫ش��هر افتاب به شهر نمایش��گاهی و مرکز همایش های‬ ‫بین الملل��ی با ایج��اد جاذبه هایی اقامتی‪ ،‬گردش��گری‪،‬‬ ‫تفریحی‪ ،‬ورزش��ی‪ ،‬بازرگانی و تجاری و همچنین ایجاد‬ ‫منطق��ه ازاد تجاری یا وی��ژه اقتصادی‪ ،‬از جمله اهداف‬ ‫مهمی دانس��ت که زیرس��اخت های حقوق��ی و قانونی‬ ‫ان اماده ش��ده اس��ت و اجرای انها را نیازمند حمایت‬ ‫شهردار و شورای شهر دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرافتاب از نگاهی دیگر‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬کامبیز معتمد وزیری‪ ،‬معاون‬ ‫امور نمایشگاه شهرافتاب با اشاره به شرایط خاص کشور‬ ‫و بح��ران جهانی کرونا‪ ،‬س��ناریوهای پیش روی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی را تش��ریح و از برنامه های اتی نمایشگاه‬ ‫شهرافتاب به منظور حمایت از برگزارکنندگان خبرداد‪.‬‬ ‫ارائه راهکارهای��ی مفید و قابل اجرا ب��رای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها در دوران بح��ران کرونا یک��ی از مواردی‬ ‫اس��ت که در این نشست توانس��ت تا حدودی دل ها را‬ ‫به برگزاری نمایش��گاه در اینده نزدی��ک امیدوار کند‪.‬‬ ‫تدوی��ن مجموع��ه ای از قوانی��ن و دس��تورالعمل های‬ ‫ابالغی به منظ��ور برگ��زاری نمایش��گاه های تخصصی‬ ‫در دوران کرن��ا و پس��ا کرن��ا و رعای��ت تمامی جوانب‬ ‫ضروری براس��اس اخرین استانداردهای بهداشتی خبر‬ ‫بس��یار مهمی بود که پس از تایید ان از س��وی مراجع‬ ‫باالدس��تی (س��تاد ملی مبارزه با کرون��ا) و همزمان با‬ ‫ص��دور مجوز فعالیت های نمایش��گاهی امکان برقراری‬ ‫مجدد فعالیت ها فراهم می شود‪.‬‬ ‫ضدعفون��ی س��طوح و س��الن های نمایش��گاهی و‬ ‫وس��ایل نقلیه ورودی‪ ،‬ال��زام غرفه داران‪ ،‬غرفه س��ازان‬ ‫و بازدیدکنن��دگان ب��ه رعایت پروتکل های بهداش��تی‪،‬‬ ‫تجهی��ز س��الن های نمایش��گاهی ب��ه تجهی��زات الزم‬ ‫بهداش��تی و ضدعفونی کننده‪ ،‬فاصله گذاری هوش��مند‬ ‫و‪ ...‬از مهم تری��ن م��وارد مطرح ش��ده در ای��ن پروتکل‬ ‫پیش��نهادی اس��ت که نوی��د رونمای��ی از ان در هفته‬ ‫اینده داده ش��ده است‪ .‬در این نشست به نکات بسیار‬ ‫مهمی درباره رویه زمان بندی برگزاری نمایشگاه ها نیز‬ ‫اش��اره ش��د تا با توجه به تعویق برخی رویداد در چند‬ ‫ماه گذش��ته‪ ،‬از س��رگیری دوباره فعالیت ها با مشکل و‬ ‫تداخل روبه رو نشود‪.‬‬ ‫ارائه طرح های تشویقی به مجریان برتر برگزارکننده‪،‬‬ ‫برگ��زاری جلس��ات منظ��م به منظور رف��ع چالش های‬ ‫پیش رو و ارائه راهکارها برای هرچه بهتر برگزار ش��دن‬ ‫نمایش��گاه ها در س��ال جاری از دیگ��ر محورهای این‬ ‫نشست صمیمانه بود‪ .‬در پایان نیز مدیران شرکت های‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ها به بیان دغدغه ها و پیشنهادهای‬ ‫خ��ود پرداختن��د و مقرر ش��د جلس��ات هم اندیش��ی‬ ‫به طور دوره ای برگزار ش��ود‪ .‬هر س��ال در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫رویداده��ای تخصص��ی و مهم��ی از جمله نمایش��گاه‬ ‫تجهی��زات نفت‪ ،‬نمایش��گاه بزرگ صنع��ت تفریحات‪،‬‬ ‫نمایش��گاه خودرو تهران‪ ،‬رویداد نوشت افزارهای تولید‬ ‫مل��ی و چندین روی��داد بزرگ و کوچ��ک دیگر برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تاثیر کرونا بر صنعت نمایشگاهی جهان‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در جهان خس��ارت های بسیاری به جا‬ ‫گذاش��ته و مشاغل گوناگونی را به تعطیلی کشانده که صنعت‬ ‫نمایشگاهی نیز از جمله این مشاغل به شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬گس��ترش ویروس کرون��ا از زمان اعالم‬ ‫وضعیت قرمز ازس��وی س��ازمان جهانی بهداش��ت سبب شده‬ ‫مش��اغل متعدد‪ ،‬خسارات س��نگینی را متحمل شوند‪ .‬صنعت‬ ‫نمایش��گاهی نیز از این قاعده مس��تثنا نب��وده و اغلب مراکز‬ ‫نمایش��گاهی مهم دنیا از اول مارس نمایش��گاه های خود را به‬ ‫حالت تعلیق دراورده یا به تعویق انداخته اند‪.‬‬ ‫براس��اس اخبار منتش��ر ش��ده‪ ،‬در نخس��تین روزها جمعی‬ ‫از فعاالن صنعت نمایش��گاهی‪ ،‬از جمل��ه رئیس کل «انجمن‬ ‫مراکز مهم نمایش��گاهی اروپا» ‪« ،EMECA‬اتحادیه صنعت‬ ‫نمایش��گاه های اروپا» ‪ ،EEIA‬رئیس کل بخش اروپایی ‪UFI‬‬ ‫و مدیرعامل ‪ ،UFI‬طی نامه ای به کمیس��یون اروپا خواستند‬ ‫که با توجه به ش��یوع ویروس کرونا از صنعت نمایش��گاه های‬ ‫اروپا حمایت ش��ود‪ .‬پس از ان وبینار ‪ UFI‬در هنگ کنگ نیز‬ ‫ب��ا حضور ‪ ۳۵۰‬متخصص از سراس��ر جهان با موضوع وضعیت‬ ‫نمایشگاه های اسیا و تاثیر ویروس کرونا بر انها تشکیل جلسه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫جلس��ه مجازی منطق��ه خاورمیانه‪/‬افریق��ا‪ UFI‬با موضوع‬ ‫«همدل��ی و س��ازگاری در دوران بح��ران کرون��ا» و با حضور‬ ‫اینترنتی ‪ ۳۲۰‬کارش��ناس نمایش��گاه در منطقه و سایر جهان‬ ‫با مدیریت مدیر منطقه و پرزیدنت اینده ‪ UFI‬نیز برگزار شد‪.‬‬ ‫براساس براوردهای انجام شده در این جلسات‪ ،‬تا ‪ 10‬مارس‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬افزون بر ‪ ۵۰۰‬نمایشگاه مهم بین المللی لغو شده است‬ ‫و اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی هم برگزار نخواهد شد و زمان برگزاری‬ ‫ان یک سال به تعویق افتاده است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه صنعت نمایش��گاهی هر ماه ‪ ۲۲/۹‬میلیارد‬ ‫یورو به اقتصاد جهانی تزریق و ‪ ۲۷۰‬هزار فرصت شغلی ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬برپانش��دن نمایشگاه ها از زمان لغو انها تا ‪ 10‬مارس‪،‬‬ ‫‪ ۱۶.۵‬میلی��ارد دالر ب��ه اقتص��اد جهانی خس��ارت وارد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت صنعت نمایشگاهی ایران در ایام شیوع‬ ‫کرونا‬ ‫نمایش��گاه های ایران نیز از اوایل اسفند ‪ ۹۸‬به تعویق افتاده‬ ‫است‪ .‬در این میان‪ ،‬ش��رکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ایران اعالم ک��رده که برنامه برپایی نمایش��گاه های خود را از‬ ‫نیمه دوم خرداد ‪۱۳۹۹‬تنظیم کرده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که صنعت نمایش��گاهی ایران هم مانند‬ ‫دیگر نقاط جهان در ش��رایط حس��اس فعلی به حمایت قاطع‬ ‫نی��از دارد‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬چندی پیش بهمن حس��ین زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ایران‬ ‫در نام��ه ای به محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی خواس��تار ان ش��د تا صنعت نمایش��گاهی در ردیف‬ ‫مشاغل اسیب دیده از کرونا ارزیابی شود‪.‬‬ ‫بناب��ر نامه حس��ین زاده‪ ،‬اعطای تس��هیالت ب��ا بهره کم به‬ ‫غرفه سازان‪ ،‬به رسمیت شناختن فعالیت نمایشگاه ها به عنوان‬ ‫فعالی��ت صنعتی به منظور کاه��ش هزینه اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و‪...‬‬ ‫مراکز نمایش��گاهی‪ ،‬جبران خس��ارت های واردش��ده به مراکز‬ ‫نمایشگاهی کشور در چند ماه گذشته به علت راکد ماندن فضا‬ ‫و سالن های نمایشگاهی ان و اعطای ارز با نرخ ترجیحی برای‬ ‫حضور در نمایش��گاه های برون مرزی یا برپایی نمایش��گاه های‬ ‫اختصاصی در خارج از کش��ور از جمله اقدامات حمایتی است‬ ‫که دولت ایران مانند دیگر نهادها و کمیس��یون های حمایتی‬ ‫جهان می تواند برای صنعت نمایشگاهی کشور به اجرا دراورد‪.‬‬ ‫نمایشگاه ‪ IFA ۲۰۲۰‬با روشی جدید و خالقانه برگزار می شود‬ ‫مسئوالن برگزاری نمایش��گاه ایفا ‪ ۲۰۲۰‬اعالم کردند باتوجه‬ ‫به ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬این نمایشگاه امسال با شیوه ای جدید‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ .‬به گزارش خبرگ��زاری ان��ا از جی اس ام ارنا‪،‬‬ ‫نمایش��گاه تجاری ‪ IFA‬که هر س��اله در برلین برپا می ش��ود‪،‬‬ ‫امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا با روشی جدید و خالقانه‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬برگزارکنن��دگان این رویداد را‪ ،‬طبق قانون‬ ‫جدی��د المان که هرگونه رویداده��ای عمومی با بیش از ‪۵۰۰۰‬‬ ‫شرکت کننده تا ‪ ۲۴‬اکتبر ممنوع است‪ ،‬به طور رسمی لغو کردند‪.‬‬ ‫در عوض‪ ،‬این نمایش��گاه ش��یوه ای نواورانه را اتخاذ می کند که‬ ‫به احتمال زیاد شاهد برگزاری بسیاری از بخش ها به طور انالین‬ ‫خواهیم بود‪ .‬برگزارکنندگان قرار است در اینده نزدیک اطالعات‬ ‫بیش��تری درباره رویداد ‪ IFA‬ارائه دهند‪ ۲۰۲۰ IFA .‬در ابتدا‬ ‫قرار بود از ‪ ۴‬تا ‪ ۹‬س��پتامبر در برلین برگزار ش��ود‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫سال گذشته گوشی های ‪۵G، Galaxy M۳۰s، Galax A۹۰‬‬ ‫‪ ،Xperia۵‬نوکیا ‪ ۲ ،۷‬و ‪ LG G۸X ThinQ ،۶.۲‬و چیپس��ت‬ ‫هواوی‪ ۹۹۰ Kirin‬را برای بازار تلفن همراه به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1509‬‬ ‫پیاپی ‪2827‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‹ ‹اثار مداخله دولت در تنظیم بازار‬ ‫دولت برای کنترل قیمت فوالد و محصوالت فوالدی‬ ‫در داخل کش��ور‪ ،‬مجموعه ای از اقدام��ات فراقانونی را‬ ‫انجام داده که به دلیل ناکارامدی و نتیجه بخش نبودن‪،‬‬ ‫مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است‪.‬‬ ‫این رویه نه تنها موجب بهبود فضای کس��ب وکار نشده‪،‬‬ ‫منفعتی هم به مصرف کنندگان نهایی کاالها و خدمات‬ ‫نرس��یده است‪ .‬در واقع واس��طه ها از اختالف قیمتی و‬ ‫محدودیت های ایجاد ش��ده ازسوی دولت سود برده اند‪.‬‬ ‫مهم ترین اثر سیاست های مداخله گرانه قیمتی‪ ،‬دونرخی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫براس��اس قوانی��ن و مق��ررات کش��ور‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫محصوالتی که در بورس کاال عرضه و معامله می شوند‪،‬‬ ‫ممنوع اس��ت‪ ،‬ام��ا به دلیل ش��رایط خاص کش��ور در‬ ‫س��ال های ‪ 1397‬و ‪ ،1398‬سیاس��ت دول��ت ب��رای‬ ‫تنظی��م بازار‪ ،‬اس��تفاده از ابزار قیمت گ��ذاری و کنترل‬ ‫میزان عرضه در بورس کاال بوده اس��ت‪ .‬همین مس��ئله‬ ‫باعث ش��ده قیمت پایه ش��مش فوالد ب��رای معامله در‬ ‫بورس کاال ازس��وی دولت تعیین ش��ود و پس از عرضه‬ ‫تولیدکنندگان به طور عم��ده بزرگ (که عموما بیش از‬ ‫تقاضای بازار فوالد کشور اس��ت)‪ ،‬قیمت نهایی معامله‬ ‫شمش فوالد در بورس کاال مشخص می شود‪ .‬مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز در زنجیره فوالد از س��نگ اهن گرفته تا اهن‬ ‫اسفنجی نیز براس��اس فرمول های تعیین شده ازسوی‬ ‫دولت قیمت گذاری می ش��ود‪ .‬بدی��ن صورت که قیمت‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬گندله و اهن اس��فنجی به صورت ضرایبی‬ ‫از متوس��ط س��ه ماهه قیمت فروش نقدی شمش فوالد‬ ‫خوزس��تان در بورس کاال تعیین می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫و براس��اس گزارش منتشر ش��ده از سوی مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس‪ ،‬سیاست های مداخله قیمتی دولت‬ ‫در بازار محصوالت زنجیره فوالد موجب ش��ده تا شکاف‬ ‫قیمتی قابل توجهی می��ان قیمت های داخلی و جهانی‬ ‫این زنجیره ایجاد ش��ود‪ .‬این موض��وع به همراه کاهش‬ ‫ارزش ریال باعث ش��ده جذابیت صادرات افزایش یابد‪.‬‬ ‫رش��د صادرات محص��والت گوناگون زنجی��ره فوالد به‬ ‫همراه کاهش عرضه داخلی‪ ،‬دولت را به س��مت کنترل‬ ‫ص��ادرات و وضع عوارض صادرات��ی برای مواد معدنی و‬ ‫فلزی س��وق داده اس��ت‪ .‬به طوری که اقدامات ذیل که‬ ‫به ط��ور عمده‪ ،‬برخالف قوانین و مقررات جاری کش��ور‬ ‫هس��تند با مصوبه ش��ورای هماهنگی اقتصادی س��ران‬ ‫قابلیت اجرا پیدا کرده اند برای کنترل قیمت ها و حفظ‬ ‫توازن زنجیره انجام ش��ده اس��ت‪ .‬این اقدامات عبارتند‬ ‫از‪ :‬قیمت گ��ذاری محص��والت گوناگ��ون زنجیره ارزش‬ ‫ف��والد ‪ ،‬ال��زام تولیدکنن��دگان بزرگ به عرض��ه ماهانه‬ ‫ش��مش و محصوالت فوالدی در ب��ورس کاال به میزان‬ ‫مش��خص ‪ ،‬ابطال معامله هایی در بورس کاال که قیمت‬ ‫پایان��ی معامله بی��ش از میزان مص��وب وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت باش��د‪ ،‬ایجاد محدودیت های گوناگون‬ ‫برای صادرات واحدهایی که س��هم تعیین شده ازسوی‬ ‫دول��ت را در ب��ورس کاال عرضه نکرده ان��د‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫صادرات ازسوی بازرگانان و محدود کردن صادرات فقط‬ ‫ب��ه تولیدکنندگان‪ ،‬وضع عوارض صادراتی ‪ 25‬درصدی‬ ‫برای سنگ اهن‪ ،‬کنسانتره و گندله‪.‬‬ ‫فعال ش��دن غیرتولیدکننده ها برای سوءاستفاده از شکاف قیمتی‬ ‫دونرخی ب��ودن محصوالت زنجیره فوالد و اثار ناش��ی از ان‪ ،‬یکی از‬ ‫زمینه های اصلی فعال شدن واسطه هاست‬ ‫ش��دن محصوالت زنجی��ره فوالد و ایجاد زمینه فس��اد‬ ‫است‪ .‬در تشریح سایر اثار سوء سیاست های مداخله ای‬ ‫در قیمت گ��ذاری محص��والت زنجیره ف��والد می توان‬ ‫ب��ه ایجاد ش��کاف میان قیمت های داخل��ی و جهانی و‬ ‫افزایش جذابیت صادرات در زنجیره فوالد؛ کم اثر شدن‬ ‫مکانیسم های کش��ف قیمت برمبنای عرضه و تقاضا در‬ ‫ب��ورس کاال؛ دخالت دولت در تعیین قیمت پایه‪ ،‬میزان‬ ‫عرضه در بورس کاال‪ ،‬تعیین عرضه کنندگان و خریداران‬ ‫مجاز و ابطال برخی معامله ها؛ بهم خوردن توازن زنجیره‬ ‫ف��والد از منظر تامین مواد اولی��ه در حلقه های زنجیره‬ ‫فوالد به ویژه در حلقه های ابتدایی زنجیره به دلیل وجود‬ ‫بازارهای صادراتی در دس��ترس و س��ود باالی تجارت‬ ‫اش��اره ک��رد‪ .‬درواقع در چنین ش��رایطی ب��ورس کاال‬ ‫کارای��ی خود را از دس��ت داده و تمایل تولیدکنندگان‬ ‫ب��ه عرضه در بورس کاال کاهش یافته اس��ت‪ .‬معامالت‬ ‫غیرش��فاف و دس��توری‪ ،‬جایگزین فضای ب��از رقابتی و‬ ‫زمینه فساد و دور زدن قانون ایجاد شده است‪ .‬بنابراین‬ ‫در فضایی که ش��کاف قیمتی ایجاد ش��ده‪ ،‬ارزش پول‬ ‫ملی کش��ور کاهش یافت��ه و تمایل به س��رمایه گذاری‬ ‫به دلیل فضای نامناس��ب کسب وکار پایین است‪ .‬فعاالن‬ ‫اقتصادی تمایل دارند به جای توس��عه زنجیره ارزش و‬ ‫تولید محصوالت با ارزش اف��زوده باال‪ ،‬اقدام به صادرات‬ ‫کاالهایی مانند س��نگ معدن‪ ،‬کنس��انتره‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن‬ ‫اس��فنجی و ش��مش فوالد کنند‪ .‬همین مسئله موجب‬ ‫بهم خوردن توازن زنجیره و کمبود مواد اولیه در داخل‬ ‫ش��ده است‪ .‬به دلیل امکان پذیر نبودن نظارت دولت بر‬ ‫خرید و فروش س��نگ اهن‪ ،‬کنس��انتره‪ ،‬گندله و اهن‬ ‫اس��فنجی با توجه به اینکه عرضه مس��تمر سنگ اهن‪،‬‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬گندله و اهن اسفنجی در بورس کاال انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬نظارت اصولی بر بازار داخلی و صادراتی این‬ ‫محصوالت ازسوی دولت سلب شده است‪ .‬به طوری که‬ ‫به دلی��ل نیاز زنجیره به محصوالت فوق‪ ،‬خرید و فروش‬ ‫نقدی انواع محصوالت فراوری ش��ده زنجیره فوالد‪ ،‬نه‬ ‫با هدف تامین نیاز زنجیره‪ ،‬بلکه با هدف کس��ب س��ود‬ ‫از طری��ق واس��طه گری رونق پیدا کرده اس��ت‪ .‬واردات‬ ‫م��واد اولیه به دلیل ش��کاف میان قیمت ه��ای داخلی و‬ ‫جهانی‪ ،‬رقابت پذیری و سوداوری تولیدکنندگان کشور‬ ‫را کاهش می دهد و همین امر فضای مس��اعدی را برای‬ ‫فعالیت های اقتصادی غیرمولد ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فضای باز برای فعالیت واسطه ها‬ ‫فعال ش��دن غیرتولیدکننده ها برای سوءاس��تفاده از‬ ‫ش��کاف قیمتی دونرخی بودن محصوالت زنجیره فوالد‬ ‫و اثار ناش��ی از ان‪ ،‬یکی از زمینه های اصلی فعال شدن‬ ‫واسطه هاست‪ .‬واسطه گران به روش های گوناگونی مانند‬ ‫سوءاستفاده از انحصار ایجاد شده در خرید از بورس کاال‬ ‫(ایرادات جدی در س��امانه بهین یاب)‪ ،‬احتکار و صادرات‬ ‫ب��ا کارت های بازرگانی یک بار مصرف‪ ،‬س��ودهای کالنی‬ ‫را کس��ب می کنند؛ بنابراین سیاستی که دولت با هدف‬ ‫جلوگیری از تورم و وارد ش��دن فش��ار به مصرف کننده‬ ‫نهایی اتخ��اذ کرده‪ ،‬به ط��ور غیرمس��تقیم فعالیت های‬ ‫افزایش ضرایب قیمتی کنسانتره و گندله‪ ،‬توجیهی ندارد‬ ‫فوالد مبارکه بعد از اینکه نماد این ش��رکت در بورس تهران به دلیل‬ ‫رش��د متوالی بیش از ‪ ۵۰‬درصدی متوقف ش��د‪ ،‬یک��ی از مفصل ترین‬ ‫کنفرانس های اطالع رس��انی را برگزار کرد و به سواالت مهم پاسخ داد‪.‬‬ ‫امروز نماد فوالد بازگش��ایی باش��کوهی داشت و با صف خرید سنگین‬ ‫و رش��د روزانه بیش از ‪ ۱۰‬درصدی به معامالت خود پایان داد‪ .‬پاس��خ‬ ‫فوالد به سواالت کنفرانس حاوی نکات خبری فراوانی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه خب��ری انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد ایران‪،‬‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه در کنفرانس اطالع رس��انی خود اعالم کرده که‬ ‫ن انجمن‬ ‫قیمت گ��ذاری کنس��انتره و گندله در مرحله کارشناس��ی بی ‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد و انجمن معدن قرار دارد و با توجه به سیاس��ت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای کنترل قیمت ش��مش و همچنین‬ ‫توزیع س��ود عادالنه در زنجیره فوالد‪ ،‬افزایش قیمت محصوالت سنگ‬ ‫اهن نسبت به سال گذشته‪ ،‬فاقد توجیه است‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫فوالدس��از ایران‪ ،‬مخالفت خود با تغییر ضرای��ب قیمتی زنجیره فوالد‬ ‫را اعالم کرده اس��ت‪ .‬ف��والد مبارکه همچنی��ن به صراحت اعالم کرده‬ ‫ک��ه برنامه ای برای افزایش س��رمایه از محل تجدی��د ارزیابی زمین یا‬ ‫سرمایه گذاری های خود ندارد‪.‬‬ ‫این شرکت عنوان کرده که درحال حاضر‪ ،‬کسری کنسانتره به میزان‬ ‫‪ ۶‬میلیون تن در سال در زنجیره فوالد وجود دارد اما با بهره برداری از‬ ‫معادن کوچک و واردات‪ ،‬می توان این کسری را برطرف کرد‪ .‬برای گروه‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬میزان کسری کنسانتره‪ ۵ ،‬میلیون تن ذکر شده است‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه خبر داده که میزان پیش��رفت طرح کنسانتره س��ازی‬ ‫فوالد س��نگان تا پایان س��ال ‪ ۹۳ ،۹۸‬درصد بوده و این طرح در سال‬ ‫جاری به بهره برداری می رس��د‪ .‬ظرفیت تولید کنسانتره س��ازی فوالد‬ ‫س��نگان‪ ۵ ،‬میلیون تن در سال است‪ .‬همچنین عنوان شده که برنامه‬ ‫تولید گندله در شرکت فوالد سنگان خراسان در سال ‪ ۲.۵ ،۹۹‬میلیون‬ ‫تن است‪ .‬بزرگ ترین تولیدکننده فوالد کشور در پاسخ یکی از سواالت‬ ‫گفته اس��ت که برنامه دارد در س��ال جاری‪ ۱.۵ ،‬میلیون تن محصول‬ ‫فوالدی صادر کند‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه همچنین خبر داده که طرح توس��عه واحد نورد گرم ‪۲‬‬ ‫در مرحل��ه اولیه انعقاد قرارداد با پیمان��کاران داخلی و خارجی بوده و‬ ‫اجرای این طرح توس��عه در قالب برنامه تکمیل ظرفیت زنجیره تولید‬ ‫‪ ۷.۲‬میلیون تنی در ش��رکت فوالد مبارکه است‪ .‬همچنین عنوان شده‬ ‫که عملیات نصب و راه اندازی بخش فوالدس��ازی و ریخته گری تختال‬ ‫ش��رکت فوالد سفیددشت در دس��ت اقدام و درصد پیشرفت پروژه تا‬ ‫پایان سال ‪ ۸۱ ،۹۸‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه خبر داده که موجودی الکترود گرافیتی این ش��رکت‪،‬‬ ‫ب��رای تولی��د کوره قوس تا ‪ ۴۸‬م��اه و کوره پاتیلی ت��ا ‪ ۵۷‬ماه کفایت‬ ‫می کن��د و در این مدت‪ ،‬فوالد مبارکه بدون نیاز به واردات و با اتکا به‬ ‫الکترود گرافیتی موجود در انبارهای خود می تواند به تولید ادامه دهد‪.‬‬ ‫اقتص��ادی غیرمول��د را به جای تولید رونق داده اس��ت‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین دالیل سیاس��ت های مداخله ای دولت‪،‬‬ ‫جلوگیری از افزایش نرخ تورم است‪ .‬بررسی روند افزایش‬ ‫قیم��ت کاالهای نهایی که مردم به طور مس��تقیم از ان‬ ‫استفاده می کنند‪ ،‬نشان می دهد مصرف کنندگان نهایی‪،‬‬ ‫به��ره ای از سیاس��ت های تنظیم بازار دول��ت نمی برند‬ ‫و کاالی نهایی مانند مس��کن‪ ،‬خ��ودرو‪ ،‬لوازم خانگی و‪...‬‬ ‫همچنان با قیمت باال به دست مردم می رسد و اثار روانی‬ ‫ناشی از عوامل گوناگون سیاسی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‪،‬‬ ‫نق��ش اصل��ی را در افزایش قیمت کااله��ا ایفا کرده اند‪.‬‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬اگر ساختمان با سازه بتنی به عنوان یکی از‬ ‫کاالهای نهایی مورد اس��تفاده مردم در نظر گرفته شود‪،‬‬ ‫سهم میلگرد در قیمت تمام شده ساختمان در شهرهای‬ ‫بزرگ و کالنشهرها ‪ 4‬تا ‪ 6‬درصد و در شهرهای کوچک‬ ‫و روس��تاها ‪ 8‬تا ‪ 10‬درصد اس��ت‪ .‬واقعی شدن تدریجی‬ ‫قیمت میلگ��رد فوالدی و کاهش ش��کاف قیمتی میان‬ ‫قیمت های جهانی و داخلی‪ ،‬حداکثر موجب افزایش ‪15‬‬ ‫درصدی قیمت میلگرد فوالدی خواهد شد‪ .‬این افزایش‬ ‫قیم��ت تاثیری کمتر از یک درصد بر بهای تمام ش��ده‬ ‫س��اخت مسکن خواهد داش��ت‪ .‬گفتنی است که جهش‬ ‫ناگهانی قیمت مس��کن یک بار در سال ‪ 1397‬و به دلیل‬ ‫التهابات بازار و اثار روانی ناشی از ان اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬وضعیت عرضه و تقاضای مس��کن نشان‬ ‫می ده��د که این بخش‪ ،‬ظرفیت جهش مجدد قیمتی را‬ ‫ندارد؛ بنابراین ازادسازی تدریجی قیمت در محصوالت‬ ‫زنجیره ف��والد‪ ،‬تاثیر قابل توجهی بر قیمت تمام ش��ده‬ ‫ساختمان به عنوان یکی از کاالهای نهایی مورد استفاده‬ ‫مردم نخواهد داش��ت‪ .‬از مجموع موارد یادشده می توان‬ ‫اینطور نتیجه گرفت که قیمت گذاری دس��توری در این‬ ‫زنجیره‪ ،‬عامل اصلی تمامی چالش های مورد بحث است؛‬ ‫بنابرای��ن باید با توقف تداوم این رون��د‪ ،‬زمینه رفع این‬ ‫چالش ها و تنظیم بازار را فراهم کرد‪.‬‬ ‫دولت برای‬ ‫کنترل قیمت‬ ‫فوالد و‬ ‫محصوالت‬ ‫فوالدی در‬ ‫داخل کشور‪،‬‬ ‫مجموعه ای‬ ‫از اقدامات‬ ‫فراقانونی را‬ ‫انجام داده‬ ‫که به دلیل‬ ‫ناکارامدی و‬ ‫نتیجه بخش‬ ‫نبودن‪ ،‬مجبور به‬ ‫صدور بخشنامه‬ ‫یا مصوبه دیگری‬ ‫شده است‬ ‫کاهش ‪ ۴۱‬درصدی سود ‪ ۳‬ماهه فوالدساز کره ای‬ ‫پوس��کو ب��ا کاه��ش ‪ ۴۱‬درص��دی س��ود در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال به دلیل کاهش تقاضای فوالد ناشی از‬ ‫ش��یوع کروناویروس روبه رو شد‪ .‬به گزارش معدن نیوز‪،‬‬ ‫پوس��کو با کاهش ‪ ۴۱‬درصدی س��ود در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫س��ال به دلیل کاهش تقاضای فوالد ناش��ی از ش��یوع‬ ‫کروناویروس مواجه ش��د‪ .‬رویترز گزارش داد‪ :‬پوس��کو‬ ‫بزرگ تری��ن فوالدس��از کره جنوب��ی‪ ،‬روز جمعه اعالم‬ ‫ک��رد که با اف��ت ‪ ۴۱.۴‬درصدی س��ود عملیاتی در ‪۳‬‬ ‫ماه نخس��ت ‪ ۲۰۲۰‬روبه رو اس��ت که این کاهش سود‬ ‫در اث��ر رکود تقاضای ف��والد به دلیل همه گیر ش��دن‬ ‫کروناویروس اس��ت‪ .‬این ش��رکت پیش بینی کرده که‬ ‫شاهد ضربه سنگین تری بر فروش خواهد بود‪.‬‬ ‫پنجمی��ن فوالدس��از ب��زرگ جهان اع�لام کرد که‬ ‫به دلیل شیوع کرونا انتظار تداوم کاهش تقاضای فوالد‬ ‫وجود دارد و چش��م انداز ف��روش تلفیقی خود را مورد‬ ‫تجدید نظر ق��رار داده و به ‪ ۵۷.۵‬تریلیون وون معادل‬ ‫‪ ۴۶.۵‬میلی��ارد دالر کاهش داده اس��ت درحالی که در‬ ‫پیش بینی ژانویه ‪ ۶۳.۴‬تریلیون وون فروش را تخمین‬ ‫زده بود‪.‬‬ ‫پوسکو در بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬سود عملیاتی تلفیقی‬ ‫شناس��ایی ش��ده این ش��رکت در ‪ ۳‬ماه نخست ‪۷۰۵‬‬ ‫میلی��ارد وون بوده که از ‪ ۱.۲‬تریلی��ون وون در مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته کمتر است‪ .‬درامد ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫پوسکو نیز با ‪ ۹.۲‬درصد کاهش نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل به ‪ ۱۴.۵‬تریلیون وون رسیده و سود خالص‬ ‫ان نی��ز با ‪ ۴۴.۲‬درصد افت‪ ۴۳۵ ،‬میلیارد وون ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کروناویروس که بیش از ‪ ۲.۶‬میلیون نفر در سراس��ر‬ ‫جه��ان را بیمار کرده‪ ،‬تقاضای فوالد در بخش هایی از‬ ‫قبیل خودرو و ساخت وس��از را کاهش داده اس��ت زیرا‬ ‫مش��اغل زیادی در سراسر جهان تحت تاثیر منع امد و‬ ‫شد و قرنطینه ها برای جلوگیری از گسترش شیوع این‬ ‫بیماری‪ ،‬قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫در چی��ن به عنوان دومین اقتص��اد بزرگ جهان که‬ ‫ویروس برای نخس��تین بار و در اواخر س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی در ان مش��اهده ش��د‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه نخست سال‪،‬‬ ‫ش��اهد کاه��ش ‪ ۶.۸‬درصدی رش��د اقتص��ادی برای‬ ‫نخستین بار در در تاریخ این کشور بودیم‪ ،‬چراکه شیوع‬ ‫این بیماری باعث اس��یب به هزینه های مصرف کننده‪،‬‬ ‫فعالیت های تجاری و تولیدی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع فوالد کویر خبر داد‪:‬‬ ‫احمد خ��وروش‪ ،‬مدیرعامل مجتمع تولیدی فوالد س��پید‬ ‫فراب کویر‪ ،‬خبر داد که باوجود محدودیت های ناشی از شیوع‬ ‫کرونا‪ ،‬فروش مقداری این شرکت فوالدی در فروردین امسال‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬رش��د ‪ ۲۴.۵‬درصدی و‬ ‫فروش ریالی این شرکت نیز (ارزش فروش)‪ ،‬رشد قابل توجه‬ ‫‪ ۵۸.۷‬درصدی را نس��بت به فروردین س��ال ‪ ۹۸‬تجربه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه خبری انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ای��ران‪ ،‬مدیرعامل مجتمع فوالد کویر تصری��ح کرد‪ :‬با وجود‬ ‫اینک��ه در ف��والد کویر‪ ،‬حداکث��ر مراقبت ها انجام ش��ده تا از‬ ‫ش��یوع کرونا پیشگیری شود و تمام محدودیت ها و پروتکل ها‬ ‫شیوع کرونا خللی در رشد تولید فوالد ایجاد نکرد‬ ‫رعایت شد‪ ،‬اما خوشبختانه کرونا نتوانست خللی در‬ ‫فعالیت های تولیدی مجتمع فوالد کویر و رش��د ان‬ ‫ایج��اد کند و هم به لحاظ تن��اژ فروش و هم ارزش‬ ‫فروش‪ ،‬رش��د قابل توجهی را در نخس��تین ماه سال‬ ‫جه��ش تولید‪ ،‬تجربه کردی��م‪ .‬خوروش درباره امار‬ ‫فروش مجتمع فوالد کویر در فروردین امسال بیان‬ ‫کرد‪ :‬در فروردی��ن ‪ ،۹۹‬میزان فروش فوالد کویر به‬ ‫‪ ۴۲‬هزارو ‪ ۷۷۰‬تن رس��ید که این رقم در فروردین سال ‪،۹۸‬‬ ‫‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۳۵۱‬تن بوده است‪ .‬ارزش فروش محصوالت فوالد‬ ‫کویر نیز در فروردین امسال به بیش از ‪ ۲۶۷.۵‬میلیارد تومان‬ ‫رس��ید که این رقم در مدت مش��ابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۸.۶‬میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین در ارزش‬ ‫فروش‪ ،‬ف��والد کویر رش��د ‪ ۵۸.۷‬درصدی را تجربه‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل مجتمع فوالد کویر همچنین عنوان‬ ‫کرد که این ش��رکت عزم خود را ج��زم کرده تا در‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬ظرفیت تولید را ب��ه میزان ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تن افزایش دهد‪ .‬وی درب��اره جایگاه مجتمع فوالد‬ ‫کوی��ر در صنعت فوالد کش��ور گفت‪ :‬ف��والد کویر بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنن��ده میلگ��رد ش��اخه و کالف در کش��ور اس��ت که‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۱۰‬درص��د از میلگرد س��اختمانی کش��ور را‬ ‫تامین می کند و محصوالت تولیدی این ش��رکت عالوه بر رفع‬ ‫نیازهای مستقیم میلگرد شاخه کشور‪ ،‬نیازهای صنایع وابسته‬ ‫به کالف های فوالدی را نیز تامین کرده و زمینه س��از افزایش‬ ‫تولیدات صنایع پایین دستی فوالد است‪ .‬مجتمع فوالد کویر‬ ‫در سال گذش��ته توانست در فهرست ‪ ۱۰۰‬شرکت برتر ایران‬ ‫قرار گیرد‪ .‬این ش��رکت در س��ال ‪ ،۹۸‬موفق به تحقق فروش‬ ‫‪۴‬هزار و ‪ ۲۴۹‬میلیارد تومانی شد و ارزش فروش ان نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ،۹۷‬رشد چشمگیر ‪ ۷۹‬درصدی را تجربه کرد‪ .‬مجتمع‬ ‫فوالد کویر در بین شرکت های فوالدی حاضر در بازار سرمایه‪،‬‬ ‫در سال گذشته باالترین رشد فروش را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان‪،‬‬ ‫رئیس پیش��ین هیات‬ ‫عامل سازمان ایمیدرو‬ ‫درباره واگذاری شستا‬ ‫در ب��ازار س��رمایه‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬شس��تا‪،‬‬ ‫قوی تری��ن ب��ازوی‬ ‫بنگاه��داری صندوق هاس��ت ک��ه س��هام ان در‬ ‫ب��ورس واگذار ش��د؛ بنابراین سرنوش��ت بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون بیمه گذار به رفتار س��هامداران شستا‬ ‫تو گو با اکو‬ ‫گره خورده اس��ت‪ .‬کرباس��یان در گف ‬ ‫ایران با اشاره به سابقه تاسیس این سازمان گفت‪:‬‬ ‫جنگ تازه تمام شده و کشور طرح های توسعه ای‬ ‫متع��ددی راتعریف کرده بود‪ .‬ان روزها س��ازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی بنگاهی پرب��ازده بود و حتی به‬ ‫دول��ت قرض م��ی داد‪ .‬هیات مدیره اش مس��تقل‬ ‫بود و شس��تا به طور خصوصی اداره می ش��د‪ .‬حق‬ ‫انتخاب داش��ت که به ج��ای مطالباتش از دولت‪،‬‬ ‫مالکیت ش��رکت های صنعت��ی و معدنی بزرگ را‬ ‫درخواس��ت کند‪ .‬گرچه شستا در بورس نبود‪ ،‬اما‬ ‫اموال و سهام بیمه شدگانش را در بورس مدیریت‬ ‫می کرد‪ .‬او افزود‪ :‬اکنون پس از گذشت ‪ ۲۳‬سال‪،‬‬ ‫ورق برگش��ته اس��ت‪ .‬اکنون با وجود مخالفت ها‪،‬‬ ‫شستا که ‪ ۵۰‬میلیون بیمه گذار تحت پوشش خود‬ ‫دارد؛ با قیمتی ش��ک برانگیز در بورس واگذار شد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان درباره تثبیت رویکرد مدیریتی پس‬ ‫از واگذاری ها هش��دار داده اند‪ ،‬اما گوش ش��نوایی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫جهش تولید درصنعت‬ ‫فوالد با توسعه صادرات‬ ‫عضو هی��ات مدیره‬ ‫ش��رکت ذوب اه��ن‬ ‫اصفه��ان گف��ت‪ :‬ب��ا‬ ‫توجه به اینکه کش��ور‬ ‫م��ا تحری��م ش��ده و‬ ‫درامده��ای دول��ت‬ ‫کاه��ش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫پیش بینی ها حاکی از کس��ری بودجه خواهد بود‬ ‫که باعث می شود پروژه های عمرانی کنار گذاشته‬ ‫ش��وند‪ .‬درنتیجه‪ ،‬تقاضای ف��والد نیز به تبع ان با‬ ‫کاهش روبه رو می شود و تنها باید بازارهای خارجی‬ ‫را برای فروش جس��ت وجو کرد‪ .‬به گزارش فلزات‬ ‫انالین‪ ،‬احس��ان دشتیانه اظهارکرد‪ :‬سال گذشته‪،‬‬ ‫تولی��د و ص��ادرات فوالد کش��ور افزای��ش یافت و‬ ‫عملکرد فوالدس��ازان در س��ال گذش��ته حاکی از‬ ‫رون��ق تولید در ای��ن صنعت ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫س��ال گذش��ته دو مرتبه‪ ،‬تحریم های شدیدی از‬ ‫س��وی امریکا علیه صنعت فوالد کشور اعمال شد‬ ‫ک��ه در این تحریم ها تمام صنع��ت فوالد ازجمله‬ ‫فوالدس��ازان بزرگ کش��ور تحریم ش��دند‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدیره ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان درباره‬ ‫الزامات جهش تولید در س��ال جاری‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اعتقاد بس��یاری از فعاالن صنعت فوالد این اس��ت‬ ‫که تولید بدون داشتن فروش و بازار مناسب معنی‬ ‫ندارد و الزمه ایجاد جهش در تولید‪ ،‬ایجاد جهش‬ ‫در بازار اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه کش��ور ما تحریم‬ ‫ش��ده و درامده��ای دول��ت کاهش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫پیش بینی ها حاکی از کس��ری بودجه خواهد بود‬ ‫که باعث می شود پروژه های عمرانی کنار گذاشته‬ ‫ش��وند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬تقاضای ف��والد نیز به تبع ان با‬ ‫کاهش روبه رو می شود‪ .‬بنابراین فقط باید بازارهای‬ ‫خارجی را برای فروش جس��ت وجو کرد‪ .‬دشتیانه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬هیچ فعالیت تولیدی و کسب و‬ ‫کاری‪ ،‬ب��دون توجه به بازارهای بین المللی ش��کل‬ ‫نمی گی��رد و تداوم نمی یاب��د‪ .‬در این زمینه دولت‬ ‫بای��د صادرات را به عنوان یک تکلیف صددرصدی‬ ‫ب��رای خود قرار دهد و تمام موانع را برای صادرات‬ ‫بردارد‪ .‬هر اندازه که صادرات تقویت ش��ود‪ ،‬تولید‬ ‫نیز تقویت خواهد ش��د‪ .‬کشور ما همه مولفه های‬ ‫«جه��ش تولید» ازجمله نی��روی کار و مواد اولیه‬ ‫را در اختی��ار دارد‪ .‬ضم��ن اینکه ظرفیت خوبی در‬ ‫صنعت فوالد کشور ایجاد شده است‪ .‬تنها مشکلی‬ ‫که در این زمینه وجود دارد‪ ،‬سیاست های نادرست‬ ‫کالن کش��ور در زمینه صادرات است‪ .‬عضو هیات‬ ‫مدیره ش��رکت ذوب اهن‪ ،‬تامی��ن مواد اهن دار را‬ ‫گلوگاه ذوب اهن در چند س��ال گذشته دانست و‬ ‫گفت‪ :‬ذوب اهن در تامین مواد اولیه اهن دار شامل‬ ‫سنگ اهن دانه بندی با عیارهای گوناگون‪ ،‬به ویژه‬ ‫سنگ اهن درشت دانه با چالش روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫در صورتی که مواد اولیه به اندازه ظرفیت ذوب‬ ‫اهن در اختیار این ش��رکت ق��رار گیرد‪ ،‬می تواند‬ ‫بی��ش از همه کارخانه های فوالدی کش��ور جهش‬ ‫تولید را تجربه کند‪ ،‬زیرا این شرکت ظرفیت بالقوه‬ ‫زیادی دارد‪ .‬دشتیانه در پایان با اشاره به تاثیرات‬ ‫ش��یوع کرونا بر فعالیت ه��ای تولیدی‪ ،‬اذعان کرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از دولت ها در ش��رایط کنونی بسته های‬ ‫حمایت��ی از تولیدکنن��دگان مانن��د بخش��ودگی‬ ‫مالیاتی در نظ��ر گرفته اند که می توان این راهکار‬ ‫را نیز اتخاذ کرد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫ناکارامدی قیمت گذاری در زنجیره فوالد‬ ‫واگذاری شستا در‬ ‫بلندمدت‪ ،‬خطرناک است‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1509‬‬ ‫پیاپی ‪2827‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد‬ ‫گزارش خبری‬ ‫قدردانی از حمایت های‬ ‫شرکت مس‬ ‫جمع��ی از مس��ئوالن اس��تان کرم��ان و‬ ‫اذربایجان شرقی از حمایت های شرکت مس‬ ‫برای مقابله با کرونا قدردانی کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مس پ��رس‪ ،‬محمدرض��ا‬ ‫پورابراهیمی و محمدمهدی زاهدی نمایندگان‬ ‫م��ردم کرم��ان و راور در مجل��س ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬حس��ن یحیوی فرماندار شهرستان‬ ‫ورزق��ان‪ ،‬مجی��د فصیحی هرن��دی فرماندار‬ ‫رفسنجان‪ ،‬س��عید قایینی فرماندار شهربابک‬ ‫و محمد بسنجیده رئیس بیمارستان ولیعصر‬ ‫(عج) ش��هربابک از حمایت های شرکت مس‬ ‫و اردش��یر س��عدمحمدی مدیرعامل شرکت‬ ‫مل��ی صنایع مس ایران ب��رای مقابله با کرونا‬ ‫قدردانی کردند‪.‬‬ ‫محمدمهدی زاهدی‪ ،‬نماینده مردم کرمان‬ ‫و راور در مجلس ش��ورای اسالمی از کمک ‪۴‬‬ ‫میلیارد تومانی شرکت مس به دانشگاه علوم‬ ‫پزش��کی برای مقابله با کرونا قدردانی کرد و‬ ‫خواستار حمایت س��ایر شرکت های صنعتی‬ ‫و معدن��ی و همچنی��ن موسس��ات مال��ی از‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی‪ ،‬گروه های جهادی‬ ‫و س��ازمان های مردم نهاد و نهادهایی که در‬ ‫موضوع مبارزه با کرونا فعالیت دارند‪ ،‬شد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬محمدرض��ا‬ ‫پورابراهیم��ی‪ ،‬نماینده مردم کرم��ان و راور‬ ‫نی��ز در نامه ای به خ��داداد غریب پور‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات عام��ل ایمیدرو از کمک ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران ب��ه مبلغ ‪ ۴‬میلیارد تومان‬ ‫به دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای مقابله با‬ ‫کرونا قدردانی کرد‪.‬‬ ‫مجید فصیحی هرندی‪ ،‬فرماندار رفسنجان‬ ‫از دیگر مس��ئوالن اس��تان کرمان بود که از‬ ‫امادگی و مشارکت موثر شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران و مجتمع مس سرچشمه در عرصه‬ ‫مقابله با ش��یوع ویروس کرونا در شهرستان‬ ‫رفسنجان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫به گفته فرماندار رفس��نجان پیش از اینکه‬ ‫مقابله با ش��یوع ویروس کرونا از مس��ئله ای‬ ‫منطقه ای به یک ضرورت ملی تبدیل ش��ود‪،‬‬ ‫دکتر اردشیر س��عدمحمدی مدیریت پیشرو‬ ‫و اینده نگ��ر م��س دس��تور انج��ام اقدامات‬ ‫پیش��گیرانه را برای مقابله با ویروس کرونا در‬ ‫سطح شهرستان رفسنجان صادر کرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬اع�لام امادگ��ی و‬ ‫حمای��ت علمی دکتر س��عدمحمدی و دیگر‬ ‫همکاران ش��ان در تهران و رفسنجان در همه‬ ‫ابعاد و زمینه ها به ویژه حمایت از فعالیت های‬ ‫ایثارگرانه پرسنل درمانی و مدیریت دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی و ش��بکه بهداش��ت در تامین‬ ‫مساعدت های مالی و تجهیزاتی قابل ستایش‬ ‫و تقدیر است‪.‬‬ ‫همچنین سعید قایینی‪ ،‬فرماندار شهرستان‬ ‫ش��هربابک ضمن قدردانی از حمایت شرکت‬ ‫مس و مجتمع مس ش��هربابک گفت‪ :‬شرکت‬ ‫مس مبلغ ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان به‬ ‫بخش کرونا بیمارستان شهربابک کمک کرده‬ ‫و مجتمع مس شهربابک تجهیزات الزم برای‬ ‫اماده س��ازی بخش کرونا و رف��ع کمبودها از‬ ‫جمله قطعات الزم برای دستگاه سی تی اسکن‬ ‫و تخت با تجهیزات کامل را برای بیمارستان‬ ‫شهربابک فراهم کرده است‪.‬‬ ‫حسن یحیوی‪ ،‬فرماندار شهرستان ورزقان‬ ‫نیز ط��ی نام��ه ای از زحمات دکتر اردش��یر‬ ‫سعدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ای��ران به دلی��ل تجهیز مراک��ز درمانی‬ ‫و تامی��ن ملزوم��ات بهداش��تی و پزش��کی‬ ‫شهرس��تان ورزقان با هدف مقابل��ه با کرونا‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫محمد بسنجیده‪ ،‬رئیس بیمارستان ولیعصر‬ ‫(عج) ش��هربابک نیز از حمایت های ش��رکت‬ ‫مس ب��رای مقابله با کرون��ا قدردانی و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با کمک ش��رکت ملی م��س و مجتمع‬ ‫مس ش��هربابک ‪ ۴۰‬تخت با تجهیزات کامل‬ ‫برای بیمارستان ش��هربابک خریداری شد تا‬ ‫برای بیماران کرونایی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫رئیس بیمارستان ولیعصر شهربابک با اشاره‬ ‫به کمک ‪ ۴‬میلیارد تومانی شرکت مس افزود‪:‬‬ ‫این مبلغ صرف خرید ‪ ۸۳‬تجهیز پزشکی‪ ،‬از‬ ‫کوچک ترین وسایل مانند پایه سرم تا دستگاه‬ ‫سونوگرافی شد که خوشبختانه تعداد زیادی‬ ‫از تجهیزات خریداری و وارد بیمارستان شده‬ ‫و تعدادی دیگر به دلیل مشکالت حمل ونقل‬ ‫در ش��رایط کرونای��ی هن��وز به بیمارس��تان‬ ‫نرسیده اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تخت بس��تری و تش��ک‪،‬‬ ‫دس��تگاه تنفس مصنوعی‪ ،‬دستگاه بیهوشی‪،‬‬ ‫دستگاه س��ونوگرافی‪ ،‬مانیتور قلبی و تمامی‬ ‫تجهیزاتی که هر بیمارس��تان پیش��رفته نیاز‬ ‫دارد خریداری شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫راه اندازی‪ ۲.۳‬میلیارد دالرطرح جدید‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫فعالیت اکتش��افی ایمیدرو در دولت یازدهم تا س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬افزون بر ‪ ۲۷۰‬هزار کیلومتر مربع بود و در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬برنام��ه ‪ ۳۰۰‬ه��زار کیلومتر مربع کلی��د خورد‪ .‬در‬ ‫مجموع برنامه اکتش��افی ایمیدرو در دولت های یازدهم‬ ‫و دوازدهم ‪ ۶۵۰‬هزار کیلومتر مربع براورد شده است‪ .‬بنا‬ ‫ب ه گفته معاون طرح های توس��عه معدن و صنایع معدنی‬ ‫س��ازمان ایمیدرو پس از عملیات اکتش��اف در فازهای‬ ‫شناس��ایی و پی جوی��ی‪ ۷۵۹ ،‬مح��دوده امیدبخ��ش به‬ ‫مساحت ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۹۵‬کیلومتر مربع به دست امد‪ .‬برای‬ ‫‪ ۲۸۱‬محدوده به مس��احت ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۳۸‬کیلومتر مربع‬ ‫درخواس��ت پروانه اکتشاف و بقیه محدوده ها به سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها واگذار شد تا به وسیله‬ ‫برگزاری مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار شود‪.‬‬ ‫از ‪ ۲‬میلیارد دالری راه اندازی ش��ده بود‪ .‬به گفته غریب‬ ‫پور از ‪ ۳۴‬هزار میلیارد تومان سود انباشته شرکت های‬ ‫بورسی‪ ،‬بیش از ‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان متعلق به بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی اس��ت که به توس��عه و جهش‬ ‫تولید اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫خداداد غریب پور گفت‪ :‬س��ال گذشته ‪ ۲‬میلیارد دالر‬ ‫ط��رح در بخش مع��دن و صنایع معدنی با مش��ارکت‬ ‫بخش خصوصی راه اندازی ش��ده بود که به دلیل شیوع‬ ‫کرونا در س��ال ‪ ۹۸‬افتتاح نشدند و درحال حاضر اماده‬ ‫افتتاح هستند‪.‬به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدنی ای��ران‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب پور افزود‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر طرح‬ ‫افتتاح و راه اندازی ش��د و سال ‪ ۱۳۹۷‬نیز ‪ ۱۹‬طرح در‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی با س��رمایه گذاری بیش‬ ‫غریب پور گف��ت‪ :‬امار تولید بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی در ‪ ۱۱‬ماه ابتدایی سال گذشته روند رو به رشد‬ ‫را نشان داد؛ از جمله در زمینه شمش طال نسبت به ‪۱۱‬‬ ‫ماه س��ال ‪ ۹۷‬افزایش ‪ ۱۴‬درص��دی را ثبت کرد‪ .‬عالوه‬ ‫بر ان تولید ش��مش فوالد رش��د ‪ ۴‬درصدی‪ ،‬کنسانتره‬ ‫س��نگ اهن رش��د ‪ ۴‬درصدی‪ ،‬اهن اس��فنجی رشد ‪۶‬‬ ‫درصدی و تولیدات ف��والدی نیز افزایش ‪ ۷‬درصدی را‬ ‫در مقایسه با ‪ ۱۱‬ماه ابتدایی سال ‪ ۹۷‬نشان می دهد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره افزایش مس��احت‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬میلیارد دالر طرح اماده افتتاح‬ ‫تکمیل و راه اندازی پروژه های نیمه تمام‪ ،‬تامین پایدار مواد اولیه‬ ‫و تسهیل صادرات از جمله ابزارهای جهش تولید در سال ‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫امسال در چارچوب نام گذاری سال به عنوان سال جهش تولید بیش‬ ‫از ‪ ۲.۳‬میلی��ارد دالر ط��رح جدید در بخش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫راه اندازی خواهد شد‬ ‫‹ ‹رشد تولیدات معدنی و صنایع معدنی‬ ‫هدف گذاری برای «جهش تولید» در بخش معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران برای بخش‬ ‫مع��دن خود و تحقق ش��عار جهش تولید در س��ال جاری‬ ‫برنامه هایی از جمله احیا و توس��عه معادن کوچک مقیاس‪،‬‬ ‫واگ��ذاری معادن ب��دون بهره بردار و‪ ...‬با ال��زام حفظ منابع‬ ‫طبیعی و محیط زیس��ت و افزایش تولید را در دس��تور کار‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬علی عبدی‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع‬ ‫معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران درباره برنامه های‬ ‫این سازمان برای سال جهش تولید گفت‪ :‬براساس محورهای در نظر‬ ‫گرفته ش��ده و ابالغ شده توسط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫س��ال جهش تولید‪ ،‬ما نیز تمرکز خود را بر این محورها قرار داده ایم؛‬ ‫از جمله مهم ترین برنامه های درنظر گرفته شده‪ ،‬احیا و توسعه معادن‬ ‫کوچک مقیاس اس��ت تا بتوانیم تعدادی از این معادن را احیا و فعال‬ ‫کرده یا توسعه دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور حتم مزایده معدنی برگزار خواهد ش��د تا بتوانیم‬ ‫معادنی را که فاقد بهره بردار هس��تند و تعدادشان به حدود ‪ ۴۰‬معدن‬ ‫می رس��د‪ ،‬واگذار کنیم و فعال ش��وند‪ .‬این موضوع سبب اشتغالزایی‬ ‫برای تعداد کثیری از افراد خواهد شد‪.‬‬ ‫این مس��ئول ادامه داد‪ :‬این س��ازمان همچنین بازسازی و نوسازی‬ ‫صنایع معدنی را در برنامه خود قرار داده و در س��ال جاری با سرعت‬ ‫بیش��تر به ان خواهیم پرداخت تا فعاالن این حوزه که ماش��ین االت‬ ‫دس��ت دوم و کهن��ه دارند‪ ،‬بتوانند با اس��تفاده از تس��هیالت در نظر‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬تجهیزات خود را بازسازی یا ماشین االت نو‬ ‫خریداری کنند‪ .‬البته این برنامه در س��ال های گذشته نیز‬ ‫توسط وزارتخانه به ما ابالغ شده بود اما قصد داریم در سال‬ ‫بیشتر به انها بپردازیم‪.‬‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان تهران اعالم کرد‪ :‬اعطای تسهیالت‬ ‫برای نوس��ازی و بازس��ازی معادن و تجهیزات و استفاده از‬ ‫امکانات موجود برای واردات ماش��ین های ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬س��ال س��اخت از‬ ‫دیگر برنامه ها اس��ت تا معدنداران مجبور به اس��تفاده از ماشین های‬ ‫‪ ۵۰‬سال گذشته نشوند‪.‬‬ ‫عبدی با تاکید بر این موضوع که مس��ائلی در روند توس��عه معادن‬ ‫وجود دارد که نیاز به هماهنگی بیشتر سایر دستگاه ها و سازمان های‬ ‫مربوطه اس��ت‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‪ :‬در سال جهش تولید ارگان هایی‬ ‫که می توانند با ما همکاری بیشتری در تحقق اهدافمان داشته باشند‪،‬‬ ‫بیش از گذش��ته به میدان امده و ما را در اج��رای اهداف و برنامه ها‬ ‫یاری کنند‪.‬‬ ‫البته برخی از این ارگان ها اعتقادات خودش��ان را داش��ته و مدافع‬ ‫محیط زیس��ت هس��تند اما ما هم اعتقادات خودمان را داریم که البته‬ ‫ناق��ض حفاظت از محیط زیس��ت نیس��ت‪ .‬امیدواریم در س��ال جاری‬ ‫این همکاری ها و تفاهم ها بیش��تر ش��ود و بتوانیم موان��ع را با حفظ‬ ‫محیط زیس��ت و منابع طبیعی از س��ر راه برداریم و تولید را هم پیش‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫عزم راسخ گل گهر برای جهش تولید‬ ‫جمشید مالرحمان‪ ،‬مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تاکید‬ ‫کرد‪ :‬امسال برنامه های تولید را با عزمی راسخ محقق می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬مالرحمان‬ ‫ک��ه به همراه جمعی از معاونان و مدیران از کارخانه های گندله س��ازی‬ ‫ش��ماره یک و هماتیت این ش��رکت بازدید می کرد‪ ،‬با ابراز خداقوت به‬ ‫همکاران بخش تولید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬با همت تمامی همکاران‬ ‫توانستیم رکورد تولید را بهبود ببخشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کس��ب رکورد بی س��ابقه تولید در گل گهر افزود‪ :‬از‬ ‫همکاران حوزه بهره برداری تش��کر می کنم که باوجود تمامی مشکالت‬ ‫و در حالی که در ماه های گذش��ته با ش��یوع بیماری چالش برانگیز در‬ ‫س��طح کش��ور مواجه بودیم‪ ،‬تالش گرانه در خط مقدم تولید با عزمی‬ ‫راسخ توانستند به اهداف تعیین شده دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار امی��دواری کرد‪ :‬در س��ال جدید که به ن��ام جهش تولید‬ ‫اکتشاف تصریح کرد‪ :‬از یک سال و نیم گذشته افزایش‬ ‫مس��احت اکتش��اف از ‪ ۲۷۰‬هزار به ‪ ۶۵۰‬هزار کیلومتر‬ ‫مرب��ع به عنوان برنامه کلیدی بخش معدن مطرح ش��د‬ ‫که امس��ال نیز دنبال می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬از مساحت‬ ‫اکتشافی‪ ،‬واگذاری ‪ ۶۶‬هزار کیلومترمربع به کنسرسیوم‬ ‫بخش خصوصی و شناس��ایی ‪ ۷۵۹‬محدوده امیدبخش‬ ‫و معرفی انها به س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان ها از گام های اساس��ی است که در سال گذشته‬ ‫برداشته شد‪ .‬گفتنی است فعالیت اکتشافی ایمیدرو در‬ ‫دول��ت یازدهم با اجرای ‪ ۲۵۰‬ه��زار کیلومترمربع اغاز‬ ‫ش��د و تا اذر سال ‪ ۹۷‬این میزان به ‪ ۲۷۰‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن کوچک مقیاس‬ ‫غریب پور درباره عملکرد س��ازمان ایمیدرو در زمینه‬ ‫برنام��ه احیا و فعال س��ازی مع��ادن کوچک مقیاس نیز‬ ‫‹ ‹مدیریت سود شرکت های بزرگ‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو موضوع مدیریت س��ود‬ ‫ش��رکت های بزرگ بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی را‬ ‫بس��یار مهم دانس��ت و گف��ت‪ :‬در س��ال ‪ ۱۵ ،۹۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از سود شرکت ها به سمت توسعه و رشد‬ ‫تولید این شرکت ها هدایت شد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تکمیل‬ ‫و راه اندازی پروژه های نیمه تمام‪ ،‬تامین پایدار مواد اولیه‬ ‫و تس��هیل صادرات از جمل��ه ابزارهای جهش تولید در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬اس��ت‪ .‬غریب پور خاطرنشان کرد‪ :‬امسال هم‬ ‫در چارچوب نام گذاری سال با عنوان سال جهش تولید‬ ‫بیش از ‪ ۲.۳‬میلیارد دالر طرح جدید در بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو تشریح کرد‬ ‫‪ ۳‬گام اساسی ایمیدرو در بخش اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو‬ ‫‪ ۳‬گام مهم این سازمان را در بخش اموزش‪،‬‬ ‫پژوهش و فناوری طی سال ‪ ۹۸‬تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران‪،‬‬ ‫غالمرض��ا مالطاه��ری با اش��اره ب��ه تداوم‬ ‫حمایت ایمیدرو از ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫و اس��تارت اپ های مرتبط با معدن و صنایع‬ ‫معدنی اظهار کرد‪ :‬این س��ازمان ب��ا همکاری معاونت‬ ‫فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫و دانش��گاه تهران‪ ،‬جش��نواره ایده ه��ای ارزش افرین‬ ‫(اینوماین ‪ )۲‬را در بهمن ‪ ۹۸‬برگزار کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در جشنواره اینوماین ‪ ،۲‬بیش از ‪ ۱۳۰‬ایده‬ ‫ارائه ش��د و حدود ‪ ۳۰۰‬شرکت برای ارائه توانمندی ها‬ ‫ثبت ن��ام کردند ک��ه نزدیک ‪ ۳‬برابر ش��رکت کنندگان‬ ‫سال ‪ ۹۷‬بود‪ .‬در این جشنواره ‪ ۱۰‬ایده برتر این حوزه‬ ‫برای حمایت انتخاب ش��دند‪ .‬مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش و‬ ‫فناوری ایمیدرو گف��ت‪ :‬عملیات اجرایی مرکز نواوری‬ ‫و توسعه کس��ب وکار در حوزه معادن و صنایع معدنی‬ ‫با مشارکت دانش��گاه های صنعتی شریف‪ ،‬امیر کبیر و‬ ‫تهران و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬به اتمام می رس��د و م��ورد بهره برداری قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با احداث این مرکز‪ ،‬بس��تر مورد نیاز‬ ‫توسعه ایده های دانشی و فناوری نوین در بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی فراهم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از پایلوت عناصر نادر خاکی‬ ‫نام گذاری ش��ده بتوانیم بیش از پیش در راهبرد اهداف شرکت و کشور‬ ‫مثمر ثمر باشیم‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬برپایه طرح فعال س��ازی مع��ادن کوچک مقیاس‬ ‫یک هزار و ‪ ۴۶۶‬معدن مورد پایش قرار گرفت و تا پایان‬ ‫‪ ۱۴۶ ،۹۸‬معدن احیا ش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬معادن کوچک‬ ‫به دلیل اشتغالزایی و گستردگی در نقاط مختلف کشور‪،‬‬ ‫می توانند در ایجاد اش��تغال پای��دار در بخش معدن و‬ ‫توسعه متوازن کشور نقش بسیار مهمی ایفا کنند‪.‬‬ ‫غریب پ��ور تصری��ح کرد‪ :‬ط��رح فعال س��ازی معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط بخش خصوص��ی در نقاط مختلف‬ ‫کش��ور (ک��ه به دلیل ش��رایط داخل��ی ی��ا بین المللی‬ ‫نیمه فعال یا تعطیل شده بودند) از اذر سال ‪ ۹۷‬تعریف‬ ‫و در سال ‪ ۹۸‬عملیاتی شد‪.‬‬ ‫مالطاه��ری با اش��اره ب��ه افتتاح نخس��تین پایلوت‬ ‫تولی��د عناصر نادر خاکی در بهمن ‪ ۹۸‬با حضور معاون‬ ‫علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این پایلوت با اس��تفاده از دانش‬ ‫متخصصان داخل��ی راه اندازی ش��ده و انعطاف پذیری‬ ‫باالیی در اس��تحصال عناصر اس��تراتژیک با عیارهای‬ ‫مختلف دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬باتوجه به اینک��ه پایلوت عناصر نادر‬ ‫خاکی از روش های مختلف فراوری از جمله روش های‬ ‫فیزیکی و هیدرومتالورژی اس��تفاده کرده‪،‬‬ ‫امکان ح��ذف همه ناخالصی ه��ا را دارد‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬راه ان��دازی این پایلوت به کامل‬ ‫شدن زنجیره دانش استحصال مواد معدنی‬ ‫و استراتژیک از جمله عناصر نادر و کمیاب‪،‬‬ ‫اهن و تیتان کمک شایانی می کند‪.‬‬ ‫پژوهش‬ ‫‹‹رشد ‪ ۱۰۰‬درصدی بودجه بخش‬ ‫ام�وزش و ‪ ۵۰‬درص�دی بخ�ش‬ ‫مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو با اشاره به‬ ‫اقدام��ات صورت گرفته ب��رای تقویت ارتباط صنعت و‬ ‫دانش��گاه گفت‪ :‬این سازمان طبق تفاهمنامه های امضا‬ ‫شده با ‪ ۱۱‬دانشگاه و مراکز علمی در حال همکاری با‬ ‫انها اس��ت و ‪ ۲۰‬پروژه تقاضامحور بخش صنعت را در‬ ‫حال اجرا دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬همچنین ایمیدرو از ‪۱۹۴‬‬ ‫پایان نام��ه بخش معدن و صنایع معدنی حمایت کرده‬ ‫است‪ .‬در سال گذشته‪ ،‬بودجه حوزه پژوهش‪ ،‬رشد ‪۵۰‬‬ ‫درصدی و بودجه بخش اموزش‪ ،‬رش��د ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫در مقایسه با س��ال ‪ ۹۷‬داشته است‪ .‬مالطاهری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ایمیدرو از ایجاد صندوق پژوهش و فناوری فوالد‬ ‫که با مش��ارکت صندوق فناوری و شکوفایی (معاونت‬ ‫فناوری ریاست جمهوری) و شرکت های بزرگ فوالدی‬ ‫و انجمن اهن و فوالد ایران در حال تاس��یس اس��ت‪،‬‬ ‫حمای��ت کرده و این موضوع در حال عملیاتی ش��دن‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬میزان کل سرمایه این صندوق ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان براورده ش��ده که صن��دوق فناوری و‬ ‫ش��کوفایی ‪ ۹‬برابر ان تس��هیالت و خط اعتباری ارائه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کم�ک به بومی س�ازی در بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مدی��ر ام��وزش‪ ،‬پژوه��ش و فن��اوری ایمی��درو‪،‬‬ ‫بومی س��ازی در بخش مع��دن و صنایع معدنی را یکی‬ ‫از اس��تراتژی های این سازمان برش��مرد و گفت‪ :‬برای‬ ‫این منظور و ب��ا هدف حمایت از س��ازندگان داخلی‪،‬‬ ‫نمایشگاه های متعدد بومی سازی در استان های دارای‬ ‫معادن و صنایع معدنی بزرگ برگزار شده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1509‬‬ ‫پیاپی ‪2827‬‬ ‫بین الملل‬ ‫بانک مرکزی امریکا با پرداخت وام به صنایع خاص مخالفت کرد‬ ‫جدال ترامپ برای کمک به تولیدکنندگان نفت‬ ‫دولت ترامپ برای متقاعد کردن بانک مرکزی امریکا‬ ‫برای کمک به صنعت نفت که از سقوط شدید قیمت ها‬ ‫در منگنه قرار گرفت‪ ،‬با موانع جدی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بان��ک مرکزی امری��کا از کمک به‬ ‫صنایع خاص و نداش��تن اختیار برای کمک به کسب و‬ ‫کارهای ورشکسته‪ ،‬بیزار است‪.‬‬ ‫مقام��ات بان��ک مرکزی امریکا برنامه ه��ای وام برای‬ ‫ی��ک صنعت خاص را اختصاص اعتبار می دانند و جروم‬ ‫پ��اول‪ ،‬رئیس این بانک در س��خنرانی که ‪ ۹‬اوریل(‪۲۱‬‬ ‫فروردین) داش��ت‪ ،‬ب��ا چنین موضوع��ی مخالفت کرد‪.‬‬ ‫اس��تیون منوچی��ن‪ ،‬وزیر خزان��ه داری امری��کا هم در‬ ‫گفت وگو ب��ا بلومبرگ اظهار کرد ک��ه دولت امریکا در‬ ‫حال بررس��ی کمک به شرکت های نفت از طریق فراهم‬ ‫کردن تسهیالت وام برای این صنعت است‪ ،‬اما مقامات‬ ‫بان��ک مرکزی امری��کا هیچ عالمتی از تغییر نظرش��ان‬ ‫درباره حمایت مالی مس��تقیم برای یک صنعت به ویژه‬ ‫را نشان نداده اند و سخنگوی بانک مرکزی امریکا هم در‬ ‫این باره اظهارنظر نکرده است‪.‬‬ ‫شرکت های نفتی که تا ‪ ۲۲‬مارس(‪ ۳‬فروردین) از رتبه‬ ‫اعتبار مالی برخوردار بودند یا در ان تاریخ به پایین رتبه‬ ‫س��رمایه گذاری نزول کرده اند‪ ،‬واجد تسهیالت دریافت‬ ‫وام بانک مرکزی امریکا هستند و مقامات این بانک هیچ‬ ‫اشاره ای به تغییر این سیاست نداشته اند‪.‬‬ ‫قیمت نفت امس��ال حدود ‪ ۷۰‬درصد س��قوط کرده و‬ ‫شاخص قیمت وس��ت تگزاس اینترمدیت امریکا هفته‬ ‫گذشته برای نخس��تین بار در تاریخ منفی شد‪ .‬اختالف‬ ‫میان کشورهای تولیدکننده نفت و افزایش ذخیره سازی‬ ‫در نبود تقاضا که ناش��ی از بحران ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫بوده‪ ،‬شرکت های نفتی را در معرض ریسک نابودی قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا هفته گذش��ته‬ ‫اظهار ک��رد که از دن بروی��ت‪ ،‬وزیر ان��رژی و منوچین‬ ‫درخواس��ت کرده که راهی برای کمک به ش��رکت های‬ ‫نفتی پیدا کنند‪.‬‬ ‫بسیاری از ش��رکت های نفتی قدرتمند حتی پیش از‬ ‫سقوط اخیر قیمت ها و تعطیلی های مربوط به قرنطینه‪،‬‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا هفته گذش��ته اظهار کرد که از‬ ‫دن بروی��ت وزیر انرژی و اس��تیون منوچین وزیر خزان��ه داری امریکا‬ ‫درخواست کرده که راهی برای کمک به شرکت های نفتی پیدا کنند‬ ‫در وضعیت نامس��اعدی بودند و در سراسر صنعت نفت‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان شاهد سقوط رتبه اعتباری خود به دلیل‬ ‫ن��زول قیمت نفت پس از تصمیم روس��یه و عربس��تان‬ ‫س��عودی برای ب��ه راه انداختن جنگ قیم��ت در اوایل‬ ‫مارس بوده اند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش بلومبرگ‪ ،‬بس��یاری از شرکت ها در‬ ‫وضعی��ت نامطلوبی هس��تند که انه��ا را واجد دریافت‬ ‫تس��هیالت وام تحت بس��ته محرک مالی ‪ ۲.۲‬تریلیون‬ ‫دالری قرار نمی دهد‪.‬‬ ‫اکنون که درامد و ارزش دارایی های شرکت های نفتی‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت‪ ،‬برخی از انها اعالم کرده اند که‬ ‫ممکن اس��ت نتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫شرکت وایتینگ پترولیوم کورپ‪ ،‬نخستین تولیدکننده‬ ‫بزرگی اس��ت که در اول اوریل(‪ ۱۳‬فروردین) خواستار‬ ‫حمایت در برابر ورشکستگی شد‪ .‬سایر شرکت ها شامل‬ ‫چس��اپیک انرژی‪ ،‬دنبری ریسورس��ز و کالون پترولیوم‬ ‫مشاوران بدهی استخدام کرده اند‪.‬‬ ‫ترام��پ همچنی��ن برنامه های پر ک��ردن ذخایر نفت‬ ‫اس��تراتژیک امریکا را اعالم کرده که حدود ‪ ۷۷‬میلیون‬ ‫بش��که را از ب��ازار جمع خواهد کرد؛ ام��ا کنگره امریکا‬ ‫تاکنون حاضر نشده منابع مالی الزم برای این برنامه را‬ ‫تایید کند‪ ،‬زیرا دموکرات ها مخالف کمک به صنعت نفت‬ ‫هس��تند در حالی که کارکنان بیکار و سایر بخش های‬ ‫اقتصاد هم به کمک نیاز دارند‪ .‬از جمله اقدام های دیگر‬ ‫وزارت انرژی امریکا‪ ،‬مذاکره با ش��رکت های نفتی برای‬ ‫کرایه بخشی از فضای موجود تاسیسات نگهداری ذخایر‬ ‫استراتژیک نفت به انها بوده است‪.‬‬ ‫گزارش روز جمعه ش��رکت خدمات انرژی بیکرهیوز‬ ‫نش��ان داد که ش��مار دکل های حفاری نفت امریکا در‬ ‫اوری��ل بیش��ترین کاه��ش را از س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫(خورش��یدی‪ )۱۳۹۴‬داشته است و شرکت های حفاری‬ ‫ش��مار دکل های نفت و گاز را به رکورد پایینی کاهش‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫دفت��ر بودجه کنگره از احتمال رکوردش��کنی‬ ‫جدید در کسری بودجه دولت امریکا ابراز نگرانی‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬دفتر کنترل بودجه کنگره‬ ‫در گزارشی نسبت به ‪ ۴‬برابر شدن کسری دولت‬ ‫فدرال تا پایان س��ال مالی جاری و رسیدن ان به‬ ‫رقم بی س��ابقه ‪ ۳.۷‬تریلیون دالر هشدار داد‪ .‬این‬ ‫دفتر همچنین هش��دار داده که رش��د اقتصادی‬ ‫این کش��ور در ‪ ۳‬ماهه دوم امس��ال ممکن اس��ت‬ ‫ب��ه منفی ‪ ۴۰‬درصد برس��د‪ .‬نرخ بی��کاری نیز به‬ ‫احتم��ال زی��اد‪ ۲ ،‬رقمی ش��ده و ب��ه ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫افزای��ش پیدا خواهد کرد‪ .‬درحال حاضر نس��بت‬ ‫بده��ی دولت ب��ه تولید ناخالص داخل��ی امریکا‬ ‫به ‪ ۱۰۱‬درصد رس��یده که ممکن اس��ت تا پایان‬ ‫امس��ال این نس��بت به ‪ ۱۰۷‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬ویلیام هوگلند‪ ،‬قائم مق��ام مرکز تحقیقات‬ ‫بایپارتیزان واش��نگتن در همین ب��اره گفت‪ :‬هر‬ ‫چن��د در نیمه دوم امس��ال رون��د بازیابی اقتصاد‬ ‫به تدری��ج اغاز خواهد ش��د‪ ،‬اما هن��وز با قطعیت‬ ‫نمی توان گفت که تمام پیامدهای ناشی از بحران‬ ‫کرونا تا پایان امس��ال تمام خواهد ش��د‪ .‬افزایش‬ ‫مخارج دولت باعث خواهد ش��د تا کسری بودجه‬ ‫به زودی از ‪ ۴‬تریلیون دالر نیز رد شود‪ .‬نگرانی ها‬ ‫از رکوردش��کنی بدهی امری��کا به دنبال تعطیلی‬ ‫گسترده کسب وکارها و اقدام های حمایتی دولت‬ ‫و بان��ک مرکزی‪ ،‬در چند هفته گذش��ته بیش از‬ ‫پیش ش��دت یافته اس��ت‪ .‬اکن��ون دولت فدرال‪،‬‬ ‫بان��ک مرکزی و دولت ه��ای محلی برای حمایت‬ ‫از بخش ه��ای مختلف اقتصادی حدود ‪ ۶‬تریلیون‬ ‫دالر نقدینگ��ی به بازارها تزریق کرده اند و انتظار‬ ‫م��ی رود در این��ده نیز اقدامات بیش��تری هم در‬ ‫س��طح محلی و هم در س��طح کش��وری در برابر‬ ‫کرونا انجام شود‪ .‬پیش از این نیز اعالم شده بود تا‬ ‫اواسط ماه اوریل شرکت های امریکایی فقط ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر از بانک های خصوصی امریکایی وام‬ ‫گرفته ان��د‪ .‬به گفت��ه جیمی دیم��ون‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بان��ک جی پی مورگان که بزرگ ترین بانک امریکا‬ ‫به ش��مار می رود این س��طح از استقراض از زمان‬ ‫بحران مالی ‪ ۲۰۰۸‬تاکنون سابقه نداشته است‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 400‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت بهپاک در سال ‪1398‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫بهپاک در تاریخ ‪ 1399/01/30‬با حضور ‪ 66/25‬درصد از سهامداران‬ ‫ش��رکت درمحل تهران ‪ -‬کیلومتر ‪ 8‬بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)‪،‬‬ ‫برگزار ش��د‪.‬این جلس��ه به ریاس��ت اقای علی ملکی و نظارت اقایان‬ ‫همای��ون باقری ط��ادی و مهدی صدقیانی و دبی��ری اقای علیرضا‬ ‫ش��ریفی تش��کیل ش��د‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای دکتر ش��ریفی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ضمن ارائه گ��زارش عملک��رد هیات مدیره به‬ ‫سواالت سهامداران به صورت انالین پاسخ دادند‪ .‬سپس صورت های‬ ‫مالی و ترازنامه ش��رکت برای س��ال مالی منتهی به ‪1398/09/30‬‬ ‫ب��ه تصویب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این جلس��ه پس از تصویب‬ ‫صورت های مالی از س��وی س��هامداران تقسیم مبلغ ‪ 400‬ریال سود‬ ‫ب��ه ازای هر س��هم مورد تایید حاضران ق��رار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه‬ ‫اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت و سازمان حسابرسی‬ ‫به عنوان حس��ابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ 1399/09/30‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪ .‬براس��اس‬ ‫تصمیمات مجمع‪ ،‬اعضای هیات مدیره دوره گذشته به مدت ‪ 2‬سال‬ ‫به عنوان اعضای هیات مدیره جدید مجدادا ً انتخاب شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیا م هیات مدیره‬ ‫حمد و س��پاس به درگاه خداوند متعال‬ ‫باب��ت تمام الطاف بیکرانش که ش��امل‬ ‫ح��ال مجموع��ه ذینفعان این ش��رکت‬ ‫گردیده تا ما بتوانیم س��ال مالی منتهی‬ ‫ب��ه ‪ 1398/09/30‬را با تمام نوس��انات‬ ‫اقتص��ادی و رک��ود حاکم ب��ه اقتصاد با‬ ‫موفقیت به انتها برس��انیم‪ .‬س��ال مالی‬ ‫منتهی به ‪ 1398/09/30‬شرکت صنعتی بهپاک‪ ،‬در شرایطی سپری‬ ‫شد که به لحاظ فقدان توجیه اقتصادی در صنعت روغنکشی کشور‪،‬‬ ‫از ‪ 4‬میلیون تن ظرفیت تولیدی تنها ‪ 2.2‬میلیون تن (معادل ‪)%55‬‬ ‫ظرفیت فعال بوده است‪ .‬شرکت صنعتی بهپاک در سال مالی مورد‬ ‫گزارش با هدف حداکثرسازی سود حاصل از فعالیت های تولیدی و‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬ترکیب تولیدات را به گونه ای تعیین نمود تا س��ود مورد‬ ‫انتظار س��هامداران محترم و بودج��ه مورد تعهد هیات مدیره تحقق‬ ‫یاب��د‪ .‬به طوری ک��ه س��هامداران محت��رم اس��تحضار دارند صنعت‬ ‫روغن نباتی و به تبع ان صنعت روغنکشی کشور به دلیل سطح اندک‬ ‫ت دانه های روغنی در کشور‪ ،‬وابستگی شدید به واردات مواد‬ ‫زیر کش ‬ ‫اولیه وارداتی داشته به طوری که در سال مالی مورد گزارش‪ ،‬مجموع‬ ‫دانه ه��ای روغنی در کش��ور حدود ‪180‬هزار تن ب��وده که مجموع‬ ‫اس��تحصاالت ان کمتر از ‪ %3.5‬نیاز روغن نباتی و کنجاله مصرفی‬ ‫در کش��ور می باشد که این محدودیت در شرایط اقتصادی و ارزی و‬ ‫تحریم ها و سایر محدودیت های حاکم بر کشور فرایند دسترسی به‬ ‫مواد اولیه را دشوارتر می سازد‪.‬‬ ‫هیات مدیره ش��رکت صنعتی بهپاک علی رغم مش��کالت موجود‪،‬‬ ‫موفقت های حاصل ش��ده را ناش��ی از اتخاذ استراتژی های مناسب‬ ‫ب��ا ش��رایط روز و همچنین حاصل هم��کاری تیم ‪ 511‬نفره بهپاک‬ ‫دانس��ته و افتخار دارد با کمال خرس��ندی به استحضار سهامداران‬ ‫محترم برساند باتوجه به اصالح بافت مالی شرکت و خروج از شمول‬ ‫ماده ‪ 141‬قانون تجارت و بهبود ش��اخص های مالی‪ ،‬نماد ش��رکت‬ ‫در تاری��خ ‪ 1395/11/17‬در ب��ازار دوم فرابورس بازگش��ایی ش��د‪.‬‬ ‫هیات مدیره ش��رکت معتقد اس��ت که امانتدار سهامداران محترم‬ ‫بوده و به منظور حراس��ت و ارتقاء امانت واگذار ش��ده به انها‪ ،‬وظیفه‬ ‫خود می داند که از انجام هیچ تالش و کوششی دریغ نورزد‪ .‬گزارش‬ ‫حاضر دربرگیرنده اهم فعالیت های شرکت در جهت نیل به اهداف و‬ ‫استراتژی های شرکت است‪ .‬هیات مدیره شرکت معتقد است تمامی‬ ‫افتخارات و موفقیت های کسب شده‪ ،‬در سایه حمایت های بی دریغ‬ ‫و با پش��توانه س��هامداران محترم حاصل شده است‪ .‬تعامل مطلوب‬ ‫و اس��تفاده از نظرات و انتقادات س��ازنده شما سهامداران محترم بی‬ ‫ش��ک چ��راغ راه خواهد بود‪ .‬در این راس��تا بهره من��دی از نظرات و‬ ‫رهنموده��ای ش��ما عزی��زان را ارج نهاده و ان را بس��تری یگانه در‬ ‫راستای بهبود فرایندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می داند‪.‬‬ ‫در پایان ش��ایان ذکر است مدیریت ش��رکت بر خود فرض می داند‬ ‫طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار‪ ،‬پذیرا و پاسخگوی‬ ‫س��هامداران محترم بوده و مقدم س��هامداران محترم را که بی شک‬ ‫همراه با خیر و برکت برای شرکت خواهد بود‪ ،‬گرامی می داد‪.‬‬ ‫‹ ‹مروری بر وضعیت صنعت روغنکشی در کشور‬ ‫در س��ال مالی منتهی به ‪( 1398/09/30‬س��ال ‪ 2019‬میالدی)‬ ‫قیمت جهانی دانه سویا ‪ 420‬تا ‪ 470‬دالر در نوسان بود که نوسانات‬ ‫ف��وق تا حدی نش��ات گرفته از نوس��انات قیم��ت جهانی نفت بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وجود متغیرهای گوناگون ازجمله فزونی عرضه نس��بت به‬ ‫تقاضای استحصاالت (کنجاله و روغن)‪ ،‬باال رفتن نرخ مبادله ای ارز‬ ‫از س��وی بانک مرکزی‪ ،‬پائین بودن قیمت روغن در کش��ور و مازاد‬ ‫عرضه روغن نباتی به تقاضای کشور در مجموع در سال مالی مورد‬ ‫گزارش‪ ،‬مبین حاش��یه سود اندک فروش روغن خام و کنجاله بوده‬ ‫و سود عملیاتی قابل توجه شرکت‪ ،‬ناشی از افزایش تولید نسبت به‬ ‫س��ال قبل و سرشکن شدن هزینه های ثابت بر احاد تولید‪ ،‬فعالیت‬ ‫در حوزه تولید پروتئین‪ ،‬واردات و فروش دانه س��ویا و نیز سایر امور‬ ‫بازرگانی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازارهای اصلی‪ ،‬وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت‪:‬‬ ‫ی تقس��یم‬ ‫فعالیت اصلی ش��رکت صنعتی بهپاک به دو بخش کل ‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫ محصوالت پروتئین گیاهی سویا‪:‬‬‫ش��رکت صنعتی بهپاک با تکنولوژی منحصربه فرد تولید پروتئین‬ ‫گیاهی س��ویا به عنوان رهبر بازار و س��هم ‪70‬درصدی و برندهای‬ ‫مقتدر که دارای جایگاه ویژه ای در بازارهای پروتئین گیاهی خوراک‬ ‫انسانی می باشد‪ .‬پیش بینی می شود به لحاظ ارتقای سطح فرهنگ‬ ‫جامع��ه و اگاهی از خواص این محصول و از طرفی باتوجه به گرانی‬ ‫محصوالت پروتئین گوشتی‪ ،‬چشم انداز مثبتی از عملکرد این حوزه‬ ‫از عملیات در پیش روی باشد‪ .‬رقبای حاضر در بازار حوزه محصوالت‬ ‫پروتئین گیاهی بیش از ‪ 40‬ش��رکت می باش��ند که مجموع این ‪40‬‬ ‫شرکت رقیب‪ ،‬سهمی حدود ‪ %30‬بازار را دارا می باشند‪.‬‬ ‫ محصوالت روغنکشی (روغن خام‪ ،‬کنجاله و لسیتین)‪:‬‬‫* روغ�ن خ�ام‪ :‬مصرف کنندگان اصلی روغن خ��ام تولیدی این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬کارخانج��ات تصفیه روغن نباتی می باش��ند که به لحاظ‬ ‫منحصربه فرد بودن روغن دگام شده شرکت صنعتی بهپاک‪ ،‬روغن‬ ‫خام تولیدی این ش��رکت از نگاه مصرف کنندگان در جایگاه ممتاز‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬رقبای اصلی این محصول عمدتا بازار واردات روغن خام‬ ‫از کشورهای حوزه امریکای جنوبی می باشد‪.‬‬ ‫* کنجال�ه دامی‪ :‬بازار هدف کنجاله مصرفی کش��ور مرغداران و‬ ‫دامداران می باش��ند که به صورت مویرگی در س��طح کش��ور توزیع‬ ‫می گردد‪ .‬رقبای حاضر در بازار این حوزه‪ ،‬ش��رکت های روغنکش��ی‬ ‫فعال کشور و همچنین کنجاله وارداتی توسط تجار از بنادر و مبادی‬ ‫ورودی کشور می باشند‪.‬‬ ‫* لس�یتین‪ :‬ش��رکت صنعتی بهپاک تنها ش��رکت تولیدکننده‬ ‫لسیتین کشور می باشد که برای مصارف صنایع شیرینی و شکالت‬ ‫و همچنین خوراک ابزیان بوده که به لحاظ تکنولوژی منحصربه فرد‬ ‫و مرغوبیت این محصول تولیدی‪ ،‬قابل مقایس��ه با محصوالت ممتاز‬ ‫خارجی می باش��د‪ .‬این محصول در بین واحدهای تولیدی کش��ور‬ ‫فاقد رقیب می باش��د و تنها رقبای حاضر در بازار‪ ،‬کاالهای وارداتی‬ ‫به نرخ های به مراتب گران تر می باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه ها‪ ،‬طرح ها و برنامه های توسعه‬ ‫ افزای��ش س��هم بازار پروتئین (از طریق تن��وع تولید محصوالت‬‫جدید و همچنین افزایش ظرفیت تولید)‬ ‫ افزایش ظرفی��ت فل��ش باتوجه به راه ان��دازی خطوط جدید تولید‬‫پروتئین‬ ‫ اغاز مطالعات وبررسی پروژه تولیدهمزمان برق و بخار(‪)CHP‬‬‫مواد اولیه‪:‬‬ ‫ م��واد اولیه در بخش تولید محصوالت روغنکش��ی ش��امل انواع‬‫دانه ه��ای روغنی ک��ه عمدتا بیش از ‪ %70‬ان را دانه روغنی س��ویا‬ ‫و مابقی را دانه روغنی کلزا تش��کیل داده و به دلیل س��طح کش��ت‬ ‫پائین دانه های روغنی در کش��ور حدود ‪ %80‬از مواد اولیه مذکور از‬ ‫خارج کشور عمدتا کشورهای امریکای جنوبی و کشورهای اسیای‬ ‫میانه وارد می شود‪.‬‬ ‫ م��واد اولی��ه در بخش تولید محصوالت پروتئین گیاهی س��ویا‪،‬‬‫بلغور و ارد دانه سویا می باشد که در بخش روغنکشی واحد رزدانس‬ ‫تحت سیس��تم فالش استحصال و جهت تولید محصوالت پروتئین‬ ‫گیاهی سویا پاکتی و خانوار از طریق خط انتقال کانوایری به خطوط‬ ‫تولید پروتئین گیاهی سویا (سالن وینگر و بولر) ارسال می گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت‬ ‫‪ -1‬ریسک نوسانات نرخ بهره‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه بخش��ی از منابع مالی ش��رکت از طریق تسهیالت‬ ‫ریالی و ارزی از سیستم بانکی تامین شده لذا سود و کارمزد مربوط‬ ‫به تس��هیالت ریالی مزبور در چارچوب هزینه های ش��رکت لحاظ‬ ‫گردیده و بخش عمده ای از بهای فروش محصوالت شرکت پوشش‬ ‫هزینه های مزبور را می دهد لذا شرکت در این ارتباط با توجه به ثبات‬ ‫نرخ سود و کارمزد تسهیالت اعطایی فاقد ریسک ناشی از نوسانات‬ ‫نرخ بهره می باش��د‪ .‬لیکن در رابطه با تسهیالت ارزی دارای ریسک‬ ‫نوسان نرخ ارز می باشد‪.‬‬ ‫صورت وضعیت مالی‬ ‫در تاریخ ‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫دارایی ها‬ ‫دارائی های غیرجاری‬ ‫دارایی های ثابت مشهود‬ ‫دارایی های نامشهود‬ ‫سرمایه گذاری بلندمدت‬ ‫جمع دارایی های غیرجاری‬ ‫دارایی های جاری‬ ‫پیش پرداخت ها‬ ‫موجودی مواد و کاال‬ ‫دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها‬ ‫سرمایه گذاری های کوتاه مدت‬ ‫موجودی نقد‬ ‫جمع دارایی های جاری‬ ‫جمع دارایی ها‬ ‫حقوق مالکانه و بدهی ها‬ ‫حقوق مالکانه‬ ‫سرمایه‬ ‫اندوخته قانونی‬ ‫سایر اندوخته ها‬ ‫سود انباشته‬ ‫جمع حقوق مالکانه‬ ‫بدهی های غیرجاری‬ ‫ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان‬ ‫جمع بدهی های غیرجاری‬ ‫بدهی های جاری‬ ‫پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها‬ ‫مالیات پرداختنی‬ ‫سود سهام پرداختنی‬ ‫تسهیالت مالی‬ ‫پیش دریافت ها‬ ‫جمع بدهی های جاری‬ ‫جمع بدهی ها‬ ‫جمع حقوق مالکانه و بدهی ها‬ ‫‪1398/09/30‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1397/09/30‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫یادداشت‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪175.904‬‬ ‫‪4.842‬‬ ‫‪508.233‬‬ ‫‪688.979‬‬ ‫‪123.188‬‬ ‫‪4.872‬‬ ‫‪508.227‬‬ ‫‪636.287‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1.003.598‬‬ ‫‪1.051.101‬‬ ‫‪668.174‬‬ ‫‪34.270‬‬ ‫‪160.418‬‬ ‫‪2.917.561‬‬ ‫‪3.606.540‬‬ ‫‪614.680‬‬ ‫‪2.021.487‬‬ ‫‪2.506.214‬‬ ‫‪235.207‬‬ ‫‪300.753‬‬ ‫‪5.578.341‬‬ ‫‪6.214.628‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪500.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪544.784‬‬ ‫‪1.094.792‬‬ ‫‪320.000‬‬ ‫‪32.000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪550.663‬‬ ‫‪902.671‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪106.970‬‬ ‫‪106.970‬‬ ‫‪74.039‬‬ ‫‪74.039‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪871.470‬‬ ‫‪90.599‬‬ ‫‪34.992‬‬ ‫‪1.304.132‬‬ ‫‪103.585‬‬ ‫‪2.404.778‬‬ ‫‪2.511.748‬‬ ‫‪3.606.540‬‬ ‫‪3.466.417‬‬ ‫‪46.529‬‬ ‫‪29.959‬‬ ‫‪1.501.543‬‬ ‫‪193.470‬‬ ‫‪5.237.918‬‬ ‫‪5.311.957‬‬ ‫‪6.214.628‬‬ ‫‪ -2‬ریسک کیفیت محصول‬ ‫باتوجه به اینکه محصوالت ش��رکت توس��ط واحد کنترل کیفیت‬ ‫ش��رکت به طور مرتب مورد کنترل قرار می گیرد و همچنین به طور‬ ‫ادواری توس��ط مراجع ذی ربط قانونی کنترل می ش��ود لذا شرکت‬ ‫فاقد ریسک کیفیت محصول می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز‬ ‫باتوجه به اینکه بخش قابل مالحظه ای از خریدهای شرکت (مواد‬ ‫اولی��ه و قطع��ات لوازم یدکی) به صورت وارداتی و ارزی بوده لذا در‬ ‫ص��ورت تغیی��ر در نرخ برابری ارز نس��بت به ریال‪ ،‬ش��رکت دارای‬ ‫ریسک می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ریسک قیمت نهاده های تولید‬ ‫باتوجه به نوسانات نرخ ارز و تورم شرکت دارای ریسک می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ریسک کاهش قیمت محصوالت‬ ‫باتوجه به ورود محصوالت ش��رکت توس��ط رقبا از خارج کش��ور‪،‬‬ ‫ریسک کاهش قیمت مطرح می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬ریس�ک مرب�وط به عوام�ل بین المللی و ی�ا تغییرات‬ ‫مقررات دولتی‬ ‫باتوجه به اینکه شرکت جهت تولید محصوالت خود نیاز به خرید‬ ‫م��واد اولی��ه خارجی دارد که امکان تامی��ن کل ان در داخل وجود‬ ‫ندارد‪ .‬لذا در صورت تغییرات اساسی در روابط و عوامل بین المللی‪،‬‬ ‫شرکت دارای ریسک می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬ریسک اقبال مشتریان به محصوالت جایگزین‬ ‫ب��ه علت اینکه عمده محصوالت تولیدی ش��رکت ی��ا مواد اولیه‬ ‫شرکت های تولیدکننده روغن نباتی یا خوراک دام می باشد‪ ،‬لذا در‬ ‫این زمینه ریسکی متوجه شرکت نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬ریسک نقدینگی‬ ‫باتوج��ه به اینکه عمده ف��روش محصوالت به صورت نقد دریافت‬ ‫می گردد و به استناد به سقف تسهیالت اخذ شده از سیستم بانکی‬ ‫ش��رکت در این زمینه دارای ریس��ک قابل مالحظه ای در تامین به‬ ‫موقع منابع مالی نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹‹اهم برنامه ها و فعالیت های اتی‬ ‫‪ -1‬کاهش فروش های اعتباری‬ ‫‪ -2‬کاهش متوسط نرخ هزینه های مالی‪.‬‬ ‫‪ -3‬افزایش س��هم بازار پروتئین (از طریق تنوع تولید محصوالت‬ ‫جدید و همچنین افزایش ظرفیت تولید)‪.‬‬ ‫ش ظرفیت فل��ش باتوجه به راه ان��دازی خطوط جدید‬ ‫‪ -4‬افزای�� ‬ ‫تولید پروتئین‪.‬‬ ‫‪ -5‬ورود از بازار فرابورس به بازار بورس و اوراق بهادار‪.‬‬ ‫‪ -6‬افزایش س��رمایه ش��رکت ازمبلغ ‪500‬میلیارد به‪ 700‬میلیارد‬ ‫ریال‪.‬‬ ‫‪ -7‬اغ��از مطالعات و بررس��ی پ��روژه تولید همزم��ان برق و بخار‬ ‫(‪)CHP‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫یادداشت‬ ‫‪1398/09/30‬‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر درامدها‬ ‫سایر هزینه ها‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫هزینه مالیات بر درامد‬ ‫سال جاری‬ ‫سال های قبل‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‬ ‫عملیاتی (ریال)‬ ‫غیرعملیاتی (ریال)‬ ‫سود پایه هر سهم (ریال)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪11‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪7.742.624‬‬ ‫(‪)6.784.572‬‬ ‫‪958.052‬‬ ‫(‪)92.053‬‬ ‫‪40.158‬‬ ‫(‪)23‬‬ ‫‪906.134‬‬ ‫(‪)552.175‬‬ ‫‪145.404‬‬ ‫‪499.363‬‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪1397/09/30‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪9.099.170‬‬ ‫(‪)8.140.465‬‬ ‫‪958.705‬‬ ‫(‪)109.978‬‬ ‫(‪)115.708‬‬ ‫‬‫‪733.019‬‬ ‫(‪)546.560‬‬ ‫‪212.739‬‬ ‫‪399.198‬‬ ‫(‪)83.874‬‬ ‫(‪)12.168‬‬ ‫‪403.321‬‬ ‫(‪)34.000‬‬ ‫‬‫‪365.198‬‬ ‫‪1.812‬‬ ‫(‪)1.005‬‬ ‫‪807‬‬ ‫‪1.217‬‬ ‫(‪)487‬‬ ‫‪730‬‬ ‫خبر‬ ‫رکوردشکنی‬ ‫در کسری بودجه‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1509‬‬ ‫پیاپی ‪2827‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح چند پروژه در المرد‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۱۷‬تن انواع‬ ‫کاالهای اساسی برای‬ ‫تنظیم بازار‬ ‫برای تنظیم بازار ایام م��اه مبارک رمضان‬ ‫س��همیه کاالهای اساسی اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان از جمله برنج هندی‪ ،‬شکر‪ ،‬روغن‬ ‫نباتی‪ ،‬گوشت مرغ منجمد و گوشت قرمز به‬ ‫میزان ‪ ۶‬هزار ‪ ۸۱۷‬به طور کامل جذب شده‬ ‫و در حال توزیع است‪.‬‬ ‫محمد رفیع سلطان زاده‪،‬‬ ‫به گزارش‬ ‫معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت این اس��تان‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬جه��ت تنظیم ب��ازار ایام م��اه مبارک‬ ‫رمضان س��همیه کاالهای اساس��ی استان از‬ ‫جمله برنج هندی‪ ،‬شکر‪ ،‬روغن نباتی‪ ،‬گوشت‬ ‫مرغ منجمد و گوش��ت قرمز به میزان ‪ ۶‬هزار‬ ‫و‪ ۸۱۷‬تن به طور کامل جذب شده و در حال‬ ‫توزیع اس��ت‪ .‬برنج هندی ب��ه قیمت کیلویی‬ ‫‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تومان‪ ،‬ش��کر فل��ه به قیمت‬ ‫کیلوی��ی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان‪ ،‬گوش��ت مرغ‬ ‫منجمد کیلوی��ی ‪ ۱۲‬هزار تومان و گوش��ت‬ ‫قرم��ز مخلوط ب��ه قیمت کیلوی��ی ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫تومان به وسیله عامالن فروش و فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای که از سوی س��تاد تنظیم بازار در‬ ‫مرکز اس��تان و سایر شهرس��تان ها مشخص‬ ‫است در حال توزیع است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از مردم اس��تان درخواس��ت‬ ‫می ش��ود هن��گام مراجع��ه به مراک��ز توزیع‬ ‫کاالهای اساس��ی برای جلوگیری از ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا موارد بهداشتی و فاصله گذاری‬ ‫اجتماع��ی را رعای��ت کنن��د و مراکز عرضه‬ ‫کاالها نیز بر اس��اس پروتکل های بهداش��تی‬ ‫اقدام به توزیع کاال کنند‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور بازرگانی و توس��عه تجارت‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان در پایان بیان کرد‪:‬‬ ‫در شهرس��تان زاهدان ‪ ۷۰‬عامل فروش اقدام‬ ‫به توزیع کاالهای اساس��ی ای��ام ماه مبارک‬ ‫رمضان می کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سفر‬ ‫رئیس جمهوری‬ ‫می تواند‬ ‫زمینه ساز تامین‬ ‫اعتبار صدها‬ ‫میلیارد ریالی‬ ‫برای بسیاری‬ ‫از پروژه های‬ ‫شهرستان های‬ ‫المرد و مهر شود‬ ‫در ش��رایط تحریم حرکت به س��وی تامی��ن کاال و‬ ‫خدمات از داخل مشکالت را برای تولیدکننده به لحاظ‬ ‫بازار و مردم کمتر می کند‪ .‬یکی از ظرفیت های داخلی‬ ‫کش��ور معادن غنی ب��وده که مواد اولی��ه تمام صنایع‬ ‫از جمل��ه صنعت ساخت وس��از‪ ،‬خودرو‪ ،‬ل��وازم خانگی‬ ‫و‪ ...‬را تامی��ن می کند‪ .‬منطقه اقتص��ادی المرد یکی از‬ ‫بخش های مهم کشور برای پیشبرد اهداف اقتصادی و‬ ‫صنعتی کش��ور است‪ .‬در همین راستا ‪ ۴‬پروژ ه با حضور‬ ‫چند وزیر در شهرستان المرد افتتاح شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تامین اعتبار‬ ‫هفته گذش��ته با حضور چند وزیر برخی پروژه ها در‬ ‫شهرس��تان المرد افتتاح ش��د‪ .‬البته برخی کارشناسان‬ ‫معتقدن��د ای��ن پروژه ها نی��از ب��ه کار دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫رکن��ا‪ ،‬در حالی پ��روژه الومینیوم جنوب‪ ،‬بیمارس��تان‬ ‫جدی��د‪ ،‬مجموعه ورزش��ی و پایانه ف��رودگاه با حضور‬ ‫چندی��ن وزیر و با دس��تور رئیس جمه��وری به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانس افتتاح ش��د که انتقاداتی وجود دارد که‬ ‫برخی از انها نیمه تمام اس��ت‪ .‬سیدموس��ی موسوی در‬ ‫این باره گفت‪ :‬در ش��رایطی که وزارت بهداشت هر روز‬ ‫به مردم توصیه می کند به دلیل شیوع ویروس کرونا جز‬ ‫در موارد ضروری از منزل خود خارج نش��وید‪ ،‬بهتر بود‬ ‫پروژه الومینیوم جنوب با ایجاد هزاران فرصت شغلی و با سرمایه گذاری‬ ‫قری��ب ب��ه ‪ ۱۵‬هزار میلی��ارد توم��ان‪ ،‬بزرگ ترین پ��روژه تاریخ صنعت‬ ‫الومینیوم کش��ور به شمار می رود‪ .‬بدیهی است چنین پروژه ای قدرت و‬ ‫صالبت ایران اسالمی را در اوج تحریم ها نشان می دهد‬ ‫این پروژه ها پس از عبور از بحران کرونا از س��وی خود‬ ‫رئیس جمهوری افتتاح می شد‪.‬‬ ‫صادرات یک میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر کاال‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان رضوی گفت‪ :‬سال‬ ‫‪ ۳ ،۹۸‬میلی��ون و ‪ ۴۰۹‬هزار تن کاال ب��ه ارزش یک میلیارد و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون دالر از گمرکات استان به کشورهای هدف صادر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمدرضا مس فروش افزود‪ :‬این رقم در مقایسه با‬ ‫س��ال ‪ 97‬از نظر وزنی ‪ 17‬درصد رش��د و از نظر ارزش دالری ‪19‬‬ ‫درصد کاهش داش��ته است (وزن صادرات کاالها در سال ‪ 1397‬به‬ ‫میزان ‪ 2‬میلیون و ‪ 924‬هزار تن بوده است)‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اقالم‬ ‫عمده کاالهای صادراتی اس��تان شامل زعفران در بسته بندی بیش‬ ‫از ‪ 30‬گرم‪ ،‬روغن های س��بک و فراورده ها به جز بنزین‪ ،‬سیب تازه‪،‬‬ ‫پس��ته‪ ،‬انواع زعفران در بس��ته بندی های ‪ 10‬تا ‪ 30‬گرم‪ ،‬میله های‬ ‫اهن��ی یا فوالدی‪ ،‬رب گوجه فرنگی‪ ،‬کف پوش های غیرمخملی باف‪،‬‬ ‫نفت یا روغن های معدنی قیری و مصنوعات از مواد پالستیک است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان رض��وی افزود‪:‬‬ ‫مهم ترین کش��ورهای هدف صادراتی اس��تان کشورهای افغانستان‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��فر رئیس جمهوری می تواند زمینه ساز‬ ‫تامی��ن اعتبار صده��ا میلی��ارد ریالی در بس��یاری از‬ ‫پروژه ه��ای شهرس��تان های المرد و مهر ش��ود و بدین‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬چ��رخ اش��تغال با قدرت ب��ه جری��ان افتد و‬ ‫حلقه های مرتبط با صنعت الومینیوم نیز تکمیل شود‪.‬‬ ‫منتخ��ب مردم الم��رد و مهر در مجل��س نهم افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن فرصت نواقص طرح ها نیز رف��ع و پروژه اماده‬ ‫افتتاح می شد‪ .‬موس��وی در این باره ادامه داد‪ :‬کارخانه‬ ‫الومینیوم جنوب ‪ ۲۵۸‬س��لول تولید شمش الومینیوم‬ ‫دارد که تاکنون تنها حدود ‪ ۳۰‬س��لول یعنی حدود ‪۱۲‬‬ ‫درصد ان در م��دار تولید قرارگرفته اس��ت؛ همچنین‬ ‫به دلیل اماده نش��دن نیروگاه‪ ،‬برق موجود که به وسیله‬ ‫خط انتقال تامین شده است‪ ،‬از ‪ ۳‬سکشن کارخانه تنها‬ ‫کفاف راه اندازی یک سکشن (‪ ۸۶‬سلول) را خواهد داد‬ ‫که تکمیل همین سکش��ن حداقلی نیز چند ماه دیگر‬ ‫زمان خواهد برد تا به یک س��وم ظرفیت تولید کارخانه‬ ‫(یک صد هزار تن در سال) برسد‪ .‬منتخب مردم المرد و‬ ‫مهر در مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬پروژه الومینیوم‬ ‫جنوب با ایجاد هزاران فرصت شغلی و با سرمایه گذاری‬ ‫قری��ب به ‪ ۱۵‬ه��زار میلیارد توم��ان‪ ،‬بزرگ ترین پروژه‬ ‫تاریخ صنعت الومینیوم کش��ور به شمار می رود‪ .‬بدیهی‬ ‫ی قدرت و صالبت ایران اسالمی را‬ ‫اس��ت چنین پروژه ا ‬ ‫در اوج تحریم ها نشان می دهد‪.‬‬ ‫اغاز طرح تشدید نظارت و پایش بازار‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬ویتنام‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬هند‪ ،‬چین و عمان هستند‪.‬‬ ‫مس فروش افزود‪ :‬واردات اس��تان نیز در سال ‪ 1398‬به میزان ‪278‬‬ ‫هزار تن به ارزش بالغ بر ‪ 385‬میلیون دالر بوده اس��ت که نسبت به‬ ‫س��ال قبل ‪ 4‬درصد از نظر وزنی و ‪ 13‬درص��د از نظر ارزش دالری‬ ‫رش��د داشته اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬کشورهای ازبکس��تان‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬المان‪ ،‬هند‪ ،‬پاکستان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫س��وئیس و تاجیکس��تان نیز مهم ترین کشورهای ش��ریک وارداتی‬ ‫استان خراس��ان رضوی به ش��مار می روند‪ .‬مس فروش افزود‪ :‬اقالم‬ ‫عمده وارداتی اس��تان طی این دوره نیز ش��امل پنبه‪ ،‬گوشی تلفن‬ ‫همراه‪ ،‬کلرور پتاس��یم ‪ ،‬ابریشم خام‪ ،‬س��ولفات امونیوم ‪ ،‬برنج نیمه‬ ‫سفید شده ‪ ،‬قهوه‪ ،‬اسانس کوال‪ ،‬نخ یک ال ‪ ،‬عدس ‪،‬دانه کنجد ولوبیا‬ ‫چیتی بوده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬درمجموع نس��بت به سال ‪ 1397‬تراز‬ ‫بازرگانی مثبت ومعادل یک میلیارد و ‪ 415‬میلیون دالر می باشد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اردبیل اعالم‬ ‫کرد‪ :‬همزمان با اغاز ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای‬ ‫مایحتاج عمومی مردم به وی��ژه اقالم لبنی‪ ،‬پروتئینی‪ ،‬برنج‪،‬‬ ‫میوه و س��بزیجات‪ ،‬روغن‪ ،‬قند و شکر‪ ،‬خرما و شیرینی های‬ ‫پرمصرف از اغاز طرح تش��دید نظارت و پایش بازار ویژه ایام‬ ‫ماه مبارک رمضان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رامین صادقی تصریح کرد‪ :‬در راس��تای‬ ‫وظایف ذاتی با رویکرد پیش��گیرانه‪ ،‬عالوه بر مراقبت و پایش‬ ‫مستمر بازار و نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی‪ ،‬توزیعی‬ ‫و خدمات��ی و برخورد ب��ا تخلفات احتمالی ب��ا هماهنگی و‬ ‫هم افزایی اتاق اصناف اس��تان در س��طوح خرده فروش��ی و‬ ‫اس��تفاده حداکث��ری از ظرفیت بازرس��ان ش��اغل در حوزه‬ ‫نظ��ارت بر ب��ازار و ناظ��ران افتخ��اری و انجام گش��ت های‬ ‫مشترک به هنگام و هدفمند با سایر نهادهای ذی ربط استانی‬ ‫برنامه ریزی و تمهیدات الزم اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اردبیل‬ ‫با اش��اره به ش��روع طرح تش��دید نظارت و پایش بازار ویژه‬ ‫ایام ماه مبارک رمضان از ابتدای ماه رمضان(‪ ۶‬اردیبهش��ت)‬ ‫تا س��وم خرداد در اس��تان اردبیل‪ ،‬از هماهنگی با نهادهای‬ ‫ذی ربط استان‪ ،‬دریافت شکایات و گزارشات به وسیله سامانه‬ ‫ارتباطی ‪ ،۱۲۴‬نظارت بر فروش های فوق العاده اعم از اصناف‪،‬‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای و‪ ،...‬خبر داد‪.‬‬ ‫صادقی در پایان از ش��هروندان درخواس��ت کرد‪ :‬تخلفات‬ ‫و ش��کایات صنف��ی خ��ود از قبی��ل درج نش��دن قیم��ت‪،‬‬ ‫گران فروش��ی‪ ،‬کم فروشی و‪ ...‬را با سامانه ارتباطی ‪ ۱۲۴‬یا به‬ ‫صورت حضوری به س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اردبیل‬ ‫یا ادارات شهرستان های تابع اطالع دهند تا در اسرع وقت به‬ ‫شکایات و گزارشات رسیدگی شود‪.‬‬ ‫بررسی کارنامه فعالیت مناطق ازاد در سال ‪۹۸‬‬ ‫براساس امارهای سازمان مناطق ازاد و براساس توافقات و‬ ‫فرایندهای ثبت شده می توان امیدوار بود که سال ‪ ۹۹‬سال‬ ‫شکوفایی مناطق ازاد باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫مناط��ق ازاد به عن��وان یک��ی از‬ ‫راهبردی تری��ن و مهم ترین مناطق تجاری و اقتصادی ایران‬ ‫همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده است‪ .‬خبرنگار‬ ‫در این گزارش نگاهی به عملکرد مناطق ازاد هفتگانه کشور‬ ‫انداخته و دس��تاوردهای این مناطق را بازبینی کرده که در‬ ‫ادامه می توانید این گزارش را بخوانید‪:‬‬ ‫‪8‬گام تا دستیابی به تجارت «ازاد»‬ ‫‹ ‹سال ‪ ۹۸‬سالی موفق در تولید و صادرات‬ ‫یکی از پر فراز و نش��یب ترین سال ها برای مناطق ازاد در‬ ‫حوزه اقتصادی و س��رمایه گذاری سال ‪ ۹۸‬بود‪ .‬در این سال‬ ‫مطرح ش��دن موضوع حذف معافیت های مالیاتی در مناطق‬ ‫ازاد از جمله مسائلی بود که کمی از انرژی فعاالن اقتصادی‬ ‫و مسئوالن در این مناطق کاست‪ .‬این موضوع در واقع یکی‬ ‫از مهم ترین امتیازات و مشوق های سرمایه گذاری در مناطق‬ ‫ازاد به ش��مار می رود که در جریان اصالح روال معافیت های‬ ‫مالیاتی و ممانعت از فرار مالیاتی در کش��ور به ان پرداخته‬ ‫شد و موضوع معافیت های مالیاتی در مناطق ازاد هم بر سر‬ ‫زبان ها افتاد‪ .‬عالوه بر این موضوع‪ ،‬موفقیت های مناطق ازاد‬ ‫در تولید‪ ،‬صادرات و‪ ...‬در س��ال ‪ ۹۸‬از جمله مباحثی بود که‬ ‫مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت‪.‬‬ ‫در تدوین برنامه و بودجه س��ال ‪ ۹۸‬س��ازمان های مناطق‬ ‫ازاد ملزم به همخوانی پروژه های عمرانی جدید با طرح جامع‬ ‫توسعه مناطق شان شدند‪ ،‬همچنین مجاز شدند که ‪ ۵‬درصد‬ ‫هزینه های عمرانی خود را ص��رف طرح ها و پروژه های صرفا‬ ‫مطالعاتی کنند‪ .‬در زمینه فرایندهایی مانند ثبت سفارش نیز‬ ‫اقدامات خوبی در س��ال ‪ ۹۸‬صورت گرفت و مطمئنا در سال‬ ‫‪ ۹۹‬اگر همین روند ادامه پیدا کند در ‪ 3‬ماه نخس��ت امسال‪،‬‬ ‫فرایند ثبت سفارش هم از نظر زمان به حداقل ممکن خواهد‬ ‫رسید‪ ،‬به گونه ای که فعال اقتصادی در منطقه ازاد بتواند در‬ ‫کمترین زمان ممکن و طی کردن کمترین مراحل‪ ،‬اقدامات‬ ‫الزم در حوزه ثبت سفارش را انجام دهد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬روی ‪ ۳۱۰‬طرح به عنوان فرصت سرمایه گذاری‬ ‫مطالعه شد و عمال به طرح تبدیل شده اند که سرمایه گذاران‬ ‫این طرح ها نیز انتخاب شد ه و بسیاری از این پروژه ها فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرده اند‪ .‬انچه در این مجموعه قابل توجه اس��ت‬ ‫اینکه مناطق موظف ش��ده اند تا سال ‪ ۱۴۰۰‬این ‪ ۳۱۰‬پروژه‬ ‫را در کل مناط��ق ازاد اجرایی کنن��د و ماحصل این برنامه‬ ‫افزای��ش تولید و صادرات و به تبع ان کارافرینی خواهد بود‬ ‫و برای حدود ‪ ۶۶‬هزار نفر فقط در مناطق ازاد ایران اشتغال‬ ‫ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹امارهای اقتصادی و تولیدی در مناطق ازاد‬ ‫و ویژه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬در مناطق ازاد بی��ش از ‪ ۲۲۱‬واحد نواور و‬ ‫فناور جذب ش��د و تعداد واحدهای نوپای نواور جذب شده‬ ‫در ای��ن مناط��ق ‪ ۴۴۸‬واحد بود و قرار بر این اس��ت که در‬ ‫س��ال جاری هم مانند س��ال ‪ ،۹۸‬مناطق ازاد با شرکت های‬ ‫دانش بنیان همکاری بیشتری داشته باشند و برای حمایت از‬ ‫این شرکت ها نیاز به توجه بیشتر جهت استفاده از تسهیالت‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری و صندوق های س��رمایه گذاری خطرپذیر دارند که‬ ‫برای درامد و حفظ س��رمایه و همچنین افزایش اشتغال در‬ ‫مناطق بسیار مفید و سوداور خواهد بود‪.‬‬ ‫اتف��اق مثبت دیگری ک��ه در س��ال ‪ ۹۸‬رخ داد‪ ،‬افزایش‬ ‫واحدهای تولیدی بود و به نظر می رس��د که در سال ‪ ۹۹‬هم‬ ‫مانند سال گذشته این سیاست پیگیری شود تا بتوان تعداد‬ ‫واحدهای تولیدی را افزایش داد‪.‬‬ ‫از موضوع��ات مهمی که در س��ال ‪ ۹۸‬خبرهای بس��یاری‬ ‫درباره ان منتش��ر ش��د و ب��رای مناط��ق ازاد و نیز فعاالن‬ ‫اقتص��ادی دارای اهمی��ت ف��راوان بود تاس��یس بانک های‬ ‫برون م��رزی یا اف ش��ور بانک ها ب��ود‪ .‬حداق��ل هزینه برای‬ ‫س��رمایه گذاری بانک ه��ای برون مرزی یا اف ش��ور از ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون یورو به ‪ ۵۰‬میلیون یورو کاهش پیدا کرد و این خبر‬ ‫خوبی برای کس��انی بود که به تاس��یس اف شو ر بانک ها در‬ ‫مناطق ازاد عالقه مند بودند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مدیران مناطق ازاد بیان کرده اند که در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬با کشورهای دیگر هم ارتباطاتی هدفمند برقرار کرده اند‬ ‫که در ادام��ه ان روال‪ ،‬فهرس��تی از برنامه های عملیاتی در‬ ‫چارچوب اجرایی کردن موافقتنامه اوراسیا تهیه کرده و قصد‬ ‫دارن��د این برنام��ه عملیاتی را اجرایی کنن��د تا مناطق ازاد‬ ‫بتوانند از مفاد این موافقتنامه هم بهره مند شوند‪.‬‬ ‫طب��ق امارها در مناطق ازاد و ویژه کش��ور در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫ارزش سرمایه گذاری محقق شده بخش خصوصی در بخش‬ ‫داخل��ی ‪ ۱۳‬هزار میلیارد توم��ان بعالوه ‪ ۵‬میلیارد دالر و در‬ ‫بخش خارجی ‪ ۱۳۷‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫بودج��ه عمران��ی مناطق ازاد در س��ال ‪ ۹۸‬از محل منابع‬ ‫داخلی ‪ ۱۲۲۰‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫مناطق ازاد و ویژه در بخش تجارت نیز س��ال های موفقی‬ ‫را پش��ت سر گذاش��تند و در مجموع س��ال های ‪ ۹۲‬تا ‪۹۸‬‬ ‫ارزش ص��ادرات غیرنفتی از مبدا مناطق به س��رزمین اصلی‬ ‫‪ ۳۸‬میلیارد دالر و صادرات غیرنفتی از مبدا مناطق به خارج‬ ‫از کش��ور ‪ ۱۳۶‬میلی��ارد دالر بوده اس��ت (در مجموع ‪۱۷۴‬‬ ‫میلی��ارد دالر) و ارزش واردات به منظ��ور تولی��د و عرضه و‬ ‫مصرف به مناطق نیز در مجموع س��ال های ذکر ش��ده ‪۴۷‬‬ ‫میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫در بخش گس��ترش تولید تعداد واحدهای تولیدی فعال و‬ ‫مس��تقر در این مناطق در بخش صنعت‪ ،‬معدن و کشاورزی‬ ‫‪ ۱۸۶۸‬واحد بوده و در کنار ان ش��اهد فعالیت ‪ ۱۲۷۴‬واحد‬ ‫در بخش های گردشگری‪ ،‬مالی و لجستیک بوده ایم‪.‬‬ ‫تعداد شاغلین در بخش های خصوصی و غیردولتی مستقر‬ ‫در مناط��ق ازاد و ویژه ‪ ۵۱۲‬هزار نفر بوده که در س��ال های‬ ‫اخیر برای ‪ ۱۸۰‬هزار نفر ش��غل در این مناطق ایجاد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫می��زان س��رمایه گذاری داخل��ی ج��ذب ش��ده مناط��ق‬ ‫(تحقق یافت��ه) در دولت تدبیر و امی��د در دو بخش ریالی و‬ ‫ارزی ب��ه ترتیب ‪ ۸۵‬هزار میلی��ارد تومان و ‪ ۲۵‬میلیارد دالر‬ ‫بوده اس��ت؛ همچنین ارزش س��رمایه گذاری خارجی جذب‬ ‫شده (تحقق یافته) ‪ ۵.۴‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫ارزش پروژه های عمرانی اتمام یافته در مناطق ازاد در سال‬ ‫‪ ۹۸‬در مجموع ‪ ۹۸۲‬هزار میلیارد تومان بوده است‪ .‬مجموع‬ ‫بودجه عمرانی هزینه شده از محل منابع داخلی سازمان های‬ ‫مناطق ازاد ‪ ۶۲۶۰‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫مهم ترین اقدامات به انجام رس��یده مناطق ازاد در برنامه‬ ‫رونق تولید در سال ‪ ۹۸‬را می توان این گونه بیان کرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬به بهره برداری رس��اندن ماژول ه��ای اقتصادی پنجره‬ ‫واحد الکترونیک خدمات‬ ‫‪ -۲‬بهینه س��ازی فرایندهای درون سازمانی جهت تسهیل‬ ‫کسب وکار در مناطق‬ ‫‪ -۳‬حل و فصل مشکالت ورود مایحتاج واحدهای تولیدی‬ ‫به محدوده مناطق‬ ‫‪ -۴‬ح��ل و فصل مش��کالت معوقات مالیات��ی واحدهای‬ ‫تولیدی مستقر در مناطق‬ ‫‪ -۵‬بهینه سازی ضوابط تاس��یس بانک خارجی و اف شور‬ ‫در مناطق ازاد‬ ‫‪ -۶‬تدوین سند و توسعه اقدامات نقش افرینی مناطق ازاد‬ ‫در توسعه مبادالت تجاری با اوراسیا‬ ‫‪ -۷‬تس��ریع در اجرای پروژه های عمرانی زیرس��اختی در‬ ‫توسعه سرمایه گذاری تولیدی‬ ‫‪ -۸‬ایجاد مراک��ز نواوری و فناوری مطابق دس��تورالعمل‬ ‫جهت حمایت از کارافرینی نواورانه و فناورانه‬ ‫امید اس��ت سال جاری که س��ال جهش تولید نام گذاری‬ ‫ش��ده س��ال خوبی در حوزه اقتصادی و پیشرفت در مناطق‬ ‫ازاد و ویژه باشد؛ ضمن اینکه در سال ‪ ۹۹‬یکی از برنامه های‬ ‫س��ازمان مناطق ازاد پیگیری فعالیت ها ب��رای راه اندازی و‬ ‫بهره برداری از بورس بین الملل در منطقه ازاد کیش خواهد‬ ‫بود که اقدامات اولیه ان و هماهنگی الزم با س��ازمان بورس‬ ‫نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 28‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1509‬‬ ‫پیاپی ‪2827‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫اغاز واگذاری ‪ ۵‬شرکت دولتی به ارزش بیش از ‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان از شنبه‬ ‫حبابی در بورس وجود ندارد‬ ‫تعیین تکلیف ‪ ۲۸۵‬شرکت زیرمجموعه بانک های وابسته به نیروهای مسلح‬ ‫‹ ‹در خرید و فروش‪ ،‬شتابزده عمل نکنید‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬درخواس��ت من‬ ‫از مردم این اس��ت که از مشاوره ها در رتبه بندی خرید‬ ‫و فروش سهام اس��تفاده کنند ضمن اینکه در خرید و‬ ‫فروش سهام شتابزده عمل نکنند‪.‬‬ ‫دژپس��ند با بی��ان اینک��ه ابزارهای مختلف��ی برای‬ ‫تامی��ن مالی بنگاه ها در بورس تعری��ف کردیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بنگاه ها می توانند برای س��رمایه در گردش خود اوراق‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دولت‪ ،‬س��هام باقیمانده ‪ ۵‬ش��رکت دولتی در بورس ش��امل بانک‬ ‫ملت‪ ،‬بانک تجارت‪ ،‬بانک صادرات‪ ،‬بیمه البرز و بیمه اتکایی امین را‬ ‫در قالب یک صندوق سرمایه گذاری واسطه مالی یکم‪ ،‬عرضه خواهد‬ ‫کرد‬ ‫عرضه کنند ضمن اینکه می توانند برای س��رمایه ثابت‬ ‫پذیره نویس��ی سهام داش��ته باش��ند البته ما پیشنهاد‬ ‫دادیم س��لب حق تقدم داشته باش��ند‪ ،‬افزایش سرمایه‬ ‫بدهند و در طرح های مشترک مشارکت کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا بورس حباب‬ ‫دارد ی��ا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس اخری��ن مطالعه ای که‬ ‫پژوهش��کده امور اقتص��ادی وزارت اقتصاد انجام داده‪،‬‬ ‫حباب در بورس نیست‪ ،‬البته ممکن است برای برخی‬ ‫از بنگاه ها این حالت وجود داشته باشد که فکر می کنم‬ ‫ب��رای انها این وضعیت وج��ود دارد و رفع این معضل‬ ‫بای��د راهکاری پیدا کنیم‪ ،‬اما برای کل بازار براس��اس‬ ‫مطالعات ما حباب وجود ن��دارد و هیچ مطالعه ای هم‬ ‫ندیدم که نشان دهد حباب وجود دارد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد گفت‪ :‬عمق سطح بازار حدود ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان افزایش یافته ضم��ن اینکه حدود ‪۱۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومان عرضه س��هام شرکت های دولتی و‬ ‫عمومی بعد از عید داش��تیم ک��ه افزایش عمق بازار را‬ ‫نش��ان می دهد از این رو ش��اخص هم افزایش می یابد‬ ‫البت��ه برخی ها هم اینده بعض��ی از صنایع را مطالعه و‬ ‫براساس چشم اندازی که دارند اقدام می کنند؛ بنابراین‬ ‫ما شاهد افزایش عمق بازار هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پذیره نویسی ‪ ۵‬شرکت دولتی از شنبه‬ ‫وی ب��ه عرضه س��هام ‪ ۵‬ش��رکت دولت��ی در بورس‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬دولت‪ ،‬س��هام باقیمانده ‪ ۵‬شرکت‬ ‫دولتی در بورس شامل بانک ملت‪ ،‬بانک تجارت‪ ،‬بانک‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬بیمه البرز و بیمه اتکای��ی امین را در قالب‬ ‫یک صندوق س��رمایه گذاری واسطه مالی یکم‪ ،‬عرضه‬ ‫خواهد کرد که ارزش ان به نرخ امروز ‪ ۱۶‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان اس��ت البته برای تم��ام خریداران ‪۲۰‬‬ ‫درص��د تخفیف قائل ش��دیم ‪ ۱۵‬درصد تخفیف نقدی‬ ‫و ‪ ۵‬درصد به نام انها اوراق صندوق گرفته می ش��ود که‬ ‫بتوانند بازارگردانی کنند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد با بیان اینکه پذیره نویسی این واگذاری‬ ‫از شنبه اینده انجام می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬برای اینکه همه‬ ‫افراد جامعه از حقوق مس��اوی برخوردار باشند‪ ،‬زمان‬ ‫پذیره نویس��ی را طوالنی ت��ر کردی��م؛ یعنی از ش��نبه‬ ‫‪ ۱۳‬اردیبهش��ت پذیره نویسی ش��روع می شود و تا ‪۳۱‬‬ ‫اردیبهشت ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تازه واردها از مشاور استفاده کنند‬ ‫رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار نیز با پیشنهاد‬ ‫اینکه تازه واردها از مشاور استفاده کنند‪ ،‬گفت‪ :‬افرادی‬ ‫که به بازار س��رمایه ورود می کنن��د‪ ،‬به ویژه تازه واردها‬ ‫از ش��رکت های مشاوره‪ ،‬سبدگردان س��هام و ظرفیت‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری در خریدوفروش استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حس��ن قالیباف اص��ل در جم��ع خبرن��گاران افزود‪:‬‬ ‫اگرچه امدن به بازار س��رمایه کار پس��ندیده ای است‪،‬‬ ‫ام��ا تقاضای من از مردم این اس��ت از خرید و فروش‬ ‫مس��تقیم در بازار بورس پرهیز کنن��د و در این باره از‬ ‫افراد مجوزدار و شناس��نامه دار مش��اوره بگیرند‪ .‬البته‬ ‫س��رمایه گذار مس��ئول تصمیمات خود است؛ بنابراین‬ ‫سرمایه گذار باید دقت کرده و با قبول مسئولیت اقدام‬ ‫به سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اندازه بازار س��رمایه در مقایس��ه با‬ ‫گذش��ته بسیار متفاوت ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬شستا حدود ‪۶۵‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان همان روز اول ورود به بورس نرخ‬ ‫خورد و ‪ ۱۰‬درصد س��هام را عرضه کرد که به س��رعت‬ ‫این س��هام توسط بازار جذب شد و حدود ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفر ش��رکت کردند و خرید انجام دادند این‬ ‫امار نش��ان می دهد ظرفیت بازار بزرگ شده و موجب‬ ‫شده توجه مردم به بازار سرمایه جلب شود‪ .‬از انجا که‬ ‫در بخش های دیگر مانند ارز‪ ،‬س��که و مسکن فرصتی‬ ‫وجود ندارد به سمت بازار سرمایه می ایند‪.‬‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫‹ ‹بهترین فرصت برای تعمیق بازار سرمایه‬ ‫قالیباف اص��ل ب��ا بیان اینکه اکن��ون بهترین فرصت‬ ‫برای تعمیق بازار س��رمایه و ارتق��ای جایگاه این بازار‬ ‫در اقتص��اد ملی اس��ت افزود‪ :‬اکنون فرصتی مناس��ب‬ ‫نیز برای تامین مالی بنگاه های بخش خصوصی است؛‬ ‫بنابراین هلدینگ های بزرگ که س��هام انها در بورس‬ ‫اس��ت بیایند از این فرصت برای تامین مالی اس��تفاده‬ ‫کنند و اگر طرحی دارند که در گذش��ته نمی توانستند‬ ‫تامین مال��ی کنند اکنون به راحت��ی می توانند از بازار‬ ‫س��رمایه تامین مالی کنند ضمن اینکه از طریق اوراق‬ ‫بدهی و اوراق مش��ارکت با قابلیت تبدیل به سهام نیز‬ ‫می توانند تامین مالی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بازار س��رمایه مانند بازارهای دیگر نیست‬ ‫در این بازار‪ ،‬س��هام روی تابلو خرید و فروش می شود‬ ‫قیمت ها ثابت نیس��ت امکان دارد برای س��همی تقاضا‬ ‫وجود داش��ته باش��د و ان میزان عرضه جواب ندهد؛‬ ‫بنابراین نرخ افزایش می یابد‪ ،‬اما اگر شرکت های جدید‬ ‫به ب��ورس بیایند و در ب��ورس عرضه های جدید انجام‬ ‫ش��ود باعث خواهد شد نقدینگی که به ناچار به سمت‬ ‫ش��رکتی با س��هام گران رفته بود به سمت عرضه های‬ ‫جدید بیاید همچنان که در چند روز گذش��ته ش��اهد‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫حسن قالیباف اصل‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹اعالم تعرفه ارزیابی خسارت بیمه شخص ثالث‬ ‫مصوب��ه جدید ش��ورای عالی بیم��ه درباره حوادث ناش��ی از‬ ‫وس��ایل نقلیه و هزینه ارزیابی خس��ارت بیمه شخص ثالث ابالغ‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی‪ ،‬از این پس‪،‬‬ ‫تعرفه هزینه ارزیابی خس��ارت موتورس��یکلت به ازای هر فقره‪،‬‬ ‫یک میلیون ریال تعیین می شود‪ .‬همچنین تعرفه هزینه ارزیابی‬ ‫خس��ارت خودروهای س��واری و بارکش تا کمت��ر از ‪ ۳‬تن یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار ریال و اتوکارها‪ ،‬خودروهای بارکش با تناژ‬ ‫‪ ۳‬تن و بیش��تر‪ ۲ ،‬میلیون ریال محاسبه می شود‪ .‬تعرفه هزینه‬ ‫ارزیابی خس��ارت سایر خودروها نیز ‪ ۲‬میلیون ریال تعیین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئولیت اجتماعی در بانک مسکن‬ ‫بان��ک مس��کن در یک دهه گذش��ته‪ ،‬از محل حس��اب های‬ ‫قرض الحس��نه‪ ۱۵ ،‬مدرس��ه در نقاط محروم کشور ایجاد کرده‬ ‫و مورد بهره برداری قرار داده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن‪ ،‬یک��ی از اهداف بانک‬ ‫مس��کن در سال های گذش��ته‪ ،‬کمک به توسعه زیرساخت های‬ ‫کشور بوده است‪ .‬در این مسیر‪ ،‬با توجه به مجوز بانک مرکزی‪،‬‬ ‫‪ ۵‬درصد از ‪ ۲‬درصد حجم سپرده های مربوط به قرعه کشی های‬ ‫حساب قرض الحس��نه پس انداز برای تکمیل یا ساخت مدارس‬ ‫ازس��وی این بانک هزینه ش��ده اس��ت‪ .‬این موارد در چند سال‬ ‫گذشته‪ ،‬صرف امور فرهنگی شده و بانک مسکن توانسته تامین‬ ‫مال��ی برای احداث مدارس در نقاط دور افتاده کش��ور را انجام‬ ‫دهد‪ .‬در یک دهه گذشته‪ ،‬بیش از ‪ ۱۵‬مدرسه در مناطق محروم‬ ‫ازس��وی این بانک احداث ش��ده و مورد بهره برداری قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬بیش از ‪ ۹‬مدرس��ه نیز در مرحله احداث ق��رار دارد‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬در «اس��تان هرمزگان‪ ،‬مدرسه ‪ ۵‬کالسه بشاگرد»‪،‬‬ ‫«اس��تان کرمان‪ ،‬مدرسه ‪ ۶‬کالسه منوجان»‪« ،‬خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫دبستان ‪ ۶‬کالسه دهستان زیرکوه»‪« ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬مدرسه‬ ‫‪ ۶‬کالسه چایپاره»‪« ،‬سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬مدرسه ‪ ۶‬کالسه‬ ‫میرجاوه زاهدان»‪« ،‬لرستان‪ ،‬مدرسه شهرستان دلقان»‪« ،‬استان‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬مدرسه شهرس��تان چناران»‪« ،‬استان بوشهر‪،‬‬ ‫مدرسه ‪ ۶‬کالس��ه شهرستان تنگس��تان»‪« ،‬اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫مدرس��ه ‪ ۵‬کالس��ه دهس��تان دیزمار مرک��زی»‪« ،‬کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد‪ ،‬مدرسه ‪ ۳‬کالسه شهرستان گچساران»‪« ،‬سیستان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬مدرسه ‪ ۳‬کالسه هامون»‪« ،‬استان کرمانشاه‪ ،‬مدرسه‬ ‫‪ ۶‬کالسه سرپل ذهاب»‪« ،‬استان چهارمحال و بختیاری‪ ،‬مدرسه‬ ‫‪ ۹‬کالس��ه لردگان»‪« ،‬استان ایالم‪ ،‬مدرسه ‪ ۱۲‬کالسه دهستان‬ ‫لومار» و «لرس��تان‪ ،‬دبس��تان ‪ ۶‬کالسه الیگودرز» در چند سال‬ ‫گذش��ته افتتاح ش��د‪ .‬همچنین ایجاد مدارس و مرکز فرهنگی‬ ‫در استان های کردس��تان‪ ،‬فارس‪ ،‬خوزستان‪ ،‬تهران‪ ،‬اذربایجان‬ ‫غربی‪ ،‬خراسان ش��مالی‪ ،‬مرکزی‪ ،‬کرمان‪ ،‬گلستان و سیستان و‬ ‫بلوچستان در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹«بیمه ایران» بزرگ ترین خسارت هوایی صنعت‬ ‫بیمه را پرداخت کرد‬ ‫شرکت سهامی بیمه ایران بزرگ ترین خسارت هوایی در تاریخ‬ ‫صنعت بیمه کش��ور را به مبلغ ‪ ۳۶۱‬میلیارد ریال در کوتاه ترین‬ ‫زم��ان پرداخت ک��رد و چک این مبلغ امروز ب��ا حضور رضایی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بیمه ایران تحویل مدیرعامل هواپیمایی کاسپین شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بیمه ایران‪ ،‬به دنبال وقوع س��انحه‬ ‫ب��رای هواپیم��ای ‪ MD‬خط��وط هوایی کاس��پین در فرودگاه‬ ‫ماهشهر در بهمن ‪ ،۱۳۹۸‬کارشناسان فنی بیمه ایران بالفاصله‬ ‫در هم��ان روز وقوع حادثه به محل س��انحه اعزام ش��دند تا از‬ ‫نزدیک بررس��ی های کارشناسی را انجام داده و نسبت به براورد‬ ‫خسارت اقدام کنند‪.‬‬ ‫پس از برگزاری جلس��ات کارشناسی با بیمه گذار‪ ،‬بیمه ایران‬ ‫پرونده خس��ارتی مرب��وط را در زمانی کمت��ر از ‪ ۴۵‬روز نهایی‬ ‫ک��رد‪ ،‬اما با وجود انکه پرداخت خس��ارت در اواخر اس��فند ‪۹۸‬‬ ‫میسر بود‪ ،‬لیکن به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع ویروس‬ ‫کرونا در کش��ور‪ ،‬تحویل چک خس��ارت به ش��رکت هواپیمایی‬ ‫کاسپین امروز (سه شنبه ‪ )99/۲/2‬انجام شد‪ .‬مبلغ این خسارت‬ ‫از نظر ریالی س��نگین ترین خسارت پرداختی هواپیما در تاریخ‬ ‫هوانوردی کش��ور اس��ت که در کوتاه ترین زم��ان ممکن‪ ،‬مورد‬ ‫بررسی و تسویه قرار گرفته و این امر در سال جهش تولید نقش‬ ‫بسیار مهمی در حفظ توانایی مالی شرکت هواپیمایی زیاندیده‬ ‫و حفظ سرمایه های اقتصادی و ملی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اختص�اص ‪ ۳۵‬هزار میلیارد ریال وام ازدواج از‬ ‫سوی بانک صادرات‬ ‫بانک صادرات ایران با تخصیص بیش از ‪ ۳۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫وام قرض الحس��نه در س��ال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۱۱۳‬هزار نفر را راهی‬ ‫خانه بخت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬تعداد ‪ ۱۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰‬عروس و داماد در س��ال ‪ ۹۸‬با دریافت وام قرض الحس��نه‬ ‫ازدواج و تهی��ه جهیزیه بانک ص��ادرات ایران به ارزش افزون بر‬ ‫‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۲۲۴‬میلیارد ریال موفق به ازدواج ش��دند‪ .‬این بانک‬ ‫از ابتدای سال ‪ ۹۷‬تا پایان سال ‪ ۹۸‬با پرداخت بیش از ‪ ۵۳‬هزار‬ ‫میلیارد ریال وام قرض الحس��نه‪ ،‬زمینه ازدواج ‪ ۲۲۹‬هزار و ‪۲۵۱‬‬ ‫عروس و داماد را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫بان��ک صادرات ای��ران در راس��تای عمل به مس��ئولیت های‬ ‫اجتماع��ی خ��ود و حمای��ت از قش��رهای اس��یب پذیر جامعه‪،‬‬ ‫اعط��ای وام ه��ای قرض الحس��نه ب��رای ازدواج‪ ،‬اش��تغالزایی‬ ‫سرپرستان خانواده های تحت پوش��ش کمیته امداد‪ ،‬بهزیستی‬ ‫و معرفی ش��دگان وزارت تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‪ ،‬پرداخت‬ ‫تس��هیالت مسکن اقش��ار ویژه‪ ،‬بهس��ازی و نوس��ازی مسکن‬ ‫روستایی و بافت فرسوده‪ ،‬پرداخت وام به اسیب دیدگان حوادث‬ ‫غیرمترقبه از جمله سیل امسال‪ ،‬حمایت از بنگاه های کوچک و‬ ‫متوسط و سایر وام های ضروری را همچنان در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫فیروزه عسگری‬ ‫ کارشناس بورس‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ورود ش��رکت های بزرگ به س��ازمان ب��ورس اوراق‬ ‫بهادار و رونق معامالت تاالر شیش��ه ای همچنان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬روز یکش��نبه نی��ز وزارت اموراقتصادی و دارایی‬ ‫جزئیات پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری قابل معامله را اعالم کرد که براس��اس‬ ‫ان‪ ،‬هر ش��خص می تواند تا س��قف ‪ ۲‬میلیون تومان و‬ ‫با تخفیف ‪ ۲۰‬درصد س��هام این صندوق ها را خریداری‬ ‫کن��د‪ .‬وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی از طریق این‬ ‫واگذاری‪ ،‬به نمایندگی از دولت‪ ،‬باقیمانده س��هام خود‬ ‫در بانک های ملت‪ ،‬تجارت و صادرات ایران و بیمه های‬ ‫الب��رز و اتکایی امین را واگ��ذار خواهد کرد‪ .‬همچنین‬ ‫براس��اس برنامه ریزی ه��ای انج��ام ش��ده‪ ،‬واگذاری ‪۵‬‬ ‫شرکت دولتی به ارزش ‪ ۱۶‬و نیم هزار میلیارد از شنبه‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد گفت‪ :‬دولت‪ ،‬س��هام باقیمانده ‪ ۵‬شرکت‬ ‫دولتی در بورس شامل بانک ملت‪ ،‬بانک تجارت‪ ،‬بانک‬ ‫صادرات‪ ،‬بیم��ه البرز و بیمه اتکای��ی امین را در قالب‬ ‫یک صندوق س��رمایه گذاری واس��طه مالی یکم‪ ،‬عرضه‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش صدا و س��یما‪ ،‬فرهاد دژپس��ند در پایان‬ ‫نشس��ت با فعاالن بازار س��رمایه در جم��ع خبرنگاران‬ ‫اف��زود‪ :‬عالوه بر اماده س��ازی کار عرضه س��هام این دو‬ ‫باش��گاه بزرگ فرهنگی ورزش��ی‪ ،‬عرضه س��هام چند‬ ‫پاالیش��گاه و بنگاه ه��ای بزرگ نیز در ب��ورس در حال‬ ‫اماده ش��دن اس��ت که به نوبت در ب��ورس پذیرش و‬ ‫عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه هم��ه ش��رکت های بانک های‬ ‫خ��ود را در ب��ورس عرض��ه خواهی��م ک��رد‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫واگ��ذاری ش��رکت های زیرمجموع��ه بانک های دولتی‬ ‫و بانک ه��ای اصل ‪ ، ۴۴‬جدی و مذاک��رات برای نهایی‬ ‫ش��دن ای��ن واگذاری ها در ح��ال انجام اس��ت‪ ،‬عرضه‬ ‫س��هام ش��رکت های تامین اجتماعی اغاز شده و بنیاد‬ ‫مس��تضعفان و س��تاد اجرایی هم در نشست با ما برای‬ ‫واگذاری س��هام برخی بنگاه های زیرمجموعه ش��ان در‬ ‫ب��ورس اع�لام امادگی کردند‪ ،‬بنابراین امس��ال س��ال‬ ‫اوج عرضه س��هام دول��ت و بخش عموم��ی در بورس‬ ‫اس��ت‪ .‬اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی‬ ‫عنوان می شود که عباس معمارنژاد‪ ،‬معاون وزیر اقتصاد‬ ‫نیز از تعیین تکلیف ش��رکت های زیرمجموعه بانک های‬ ‫وابسته به نیروهای مسلح خبر داد و گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫زیرمجموعه بانک های وابس��ته به نیروهای مسلح ‪۲۸۵‬‬ ‫شرکت هستند که بانک سپه باید با اجرای راهکارهای‬ ‫انحالل‪ ،‬ادغام‪ ،‬واگذاری و ادامه فعالیت‪ ،‬این ش��رکت ها‬ ‫را تعیی��ن تکلی��ف کند‪ .‬ش��روع پذیره نویس��ی از ‪۱۴‬‬ ‫اردیبهشت اس��ت که تا ‪ ۳۱‬اردیبهش��ت ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ادامه ورود‬ ‫نقدینگی‬ ‫حقیقی ها‬ ‫به بورس‬ ‫‹ ‹بانک توس�عه تعاون و حمایت از کسب وکارهای‬ ‫کوچک‬ ‫به منظ��ور حمای��ت از کس��ب وکارهای کوچ��ک (حقیقی و‬ ‫حقوقی) که به دلیل شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا‪ ،‬قادر به‬ ‫ایفای تعهدات خود در زمینه چک های صادره با سررس��ید اول‬ ‫اس��فند ‪ ۹۸‬تا پایان اردیبهشت ‪ ۹۹‬نیستند‪ ،‬تمهیداتی از سوی‬ ‫بانک توسعه تعاون اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫سعید معادی‪ ،‬مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک‬ ‫توسعه تعاون با اعالم این مطلب اضافه کرد‪ :‬بی تردید مهم ترین‬ ‫مولفه برای توس��عه هر کشور‪ ،‬تحرک کسب وکارها و بنگاه های‬ ‫تولیدی با اس��تفاده از ظرفیت های موجود به صورت مس��تمر و‬ ‫هدفمند می باش��د و مس��لما اتخاذ اس��تراتژی های مناسب که‬ ‫مبتنی بر فراهم کردن تمهیدات الزم در ایجاد و سرعت بیشتر‬ ‫در چرخه و زنجیره خلق ارزش باش��د می تواند عالوه بر تولید و‬ ‫رونق تولید‪ ،‬جهش تولید را با خود به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫مع��ادی با تاکید بر اینکه اقدام یادش��ده در راس��تای اجرای‬ ‫بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی و دستورالعمل ریاست‬ ‫جمهوری اسالمی انجام شده است‪ ،‬افزود‪ :‬بند اول از راهبردهای‬ ‫هفتگانه بانک توسعه تعاون برای سال ‪ ۱۳۹۹‬تامین نیاز سرمایه‬ ‫در گردش کس��ب وکارهای خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط با رویکرد‬ ‫تحقق ش��عار جهش تولید بوده و به واس��طه شرایط پیش امده‬ ‫ناش��ی از بروز و ش��یوع ویروس کرونا و تاثیر و اختاللی که در‬ ‫روند فعالی��ت بنگاه های اقتصادی در این مدت به جا گذاش��ته‬ ‫است‪ ،‬مسلماً بانک توس��عه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصی‬ ‫بخش مردمی تعاونی کش��ور از تمامی امکانات خود در راستای‬ ‫حمایت از کس��ب وکارهای کوچک و کارافرین��ان عرصه تولید‬ ‫به وی��ژه تعاونگران خدوم و هموطن در ش��رایط حاد ناش��ی از‬ ‫ش��یوع بیماری همه گیر که ایران اس�لامی با ان روبه رو ش��ده‬ ‫است‪ ،‬بهره برداری می کند‪.‬‬ ‫ش��اخص کل بورس ای��ن روزها به عدد باالی‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار واحد رس��ید ه اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫بازدهی بازار س��رمایه از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫مرز حدود ‪ ۵۰‬درصدی رس��ید ک��ه با این خیز‬ ‫تند‪ ،‬بیشتر کارشناسان بازار سرمایه را بهت زده‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این اوضاع بورس به جایی رسیده‬ ‫که حت��ی فرصت یک جمع و منهای س��اده را‬ ‫به فعاالن بازار نمی دهد و به هر س��همی که در‬ ‫بازار نگاه می کنید‪ ،‬صف های خرید چند میلیونی‬ ‫را می بینید که حت��ی فرصت یک تلفن زدند را‬ ‫گرفته‪ ،‬چه برس��د ب��ه اینکه بخواهی��د تحلیل‬ ‫منطقی از روند سهام یک شرکت داشته باشید‪.‬‬ ‫یکی از دالیلی صعود تند بازار سرمایه‪ ،‬استقبال‬ ‫غیرقابل باورانه مردم از س��امانه «سجام» است‬ ‫ک��ه با وج��ود کرونا هجوم به س��مت صف های‬ ‫طوالنی پیش��خوان دولت ب��رای اخذ کد انالین‬ ‫خرید و فروش سهام است که خود نشان از ورود‬ ‫جری��ان نقدینگی به بازار بورس دارد‪ .‬تا انجا که‬ ‫حتی بزرگان بازار هم به جای اینکه جویا شوند‬ ‫«چی بخریم» می پرس��ند «کدوم سهم را اجازه‬ ‫می دهد‪ ،‬بخریم»؟ یکی از جذابیت های ورود به‬ ‫بازار سرمایه می تواند‪ ،‬روند کاهشی و نوسانی نرخ‬ ‫بازار نفت جهانی تا ‪ ۵‬سال اینده بین قیمت های‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۶۰‬دالر باشد‪ .‬ورود روزانه بیش از ‪۱۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان نقدینگ��ی جدید به بورس که با‬ ‫توجه ب��ه نقدینگی بی��ش از ‪ ۲‬میلیارد تومانی‪،‬‬ ‫عدد عجیبی نیس��ت‪ .‬گرچه به نسبت سال های‬ ‫قبل که اش��نایی مردم با این بازار بس��یار کمتر‬ ‫ب��ود‪ ،‬این اعداد بس��یار بزرگ به نظر می رس��د‪.‬‬ ‫یکی دیگر از دالیل وضعی��ت این روزهای بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬از رونق افتادن بازار داللی سکه‪ ،‬دالر‪،‬‬ ‫مسکن و کاهش سود بانکی است و اینکه مردم‬ ‫اگاه ش��ده اند که برای رونق بخشیدن به تولید‬ ‫داخل کشور تنها راه مهم و موثر حمایت از بازار‬ ‫س��رمایه است‪ .‬این خود بس��ی جای خشنودی‬ ‫برای ایجاد مسیر پر رونق در اقتصاد کشور دارد‪.‬‬ ‫از دالیل دیگر‪ ،‬ادام��ه دار بودن حمایت دولت از‬ ‫بورس با عرضه اولیه س��هام ش��رکت های بزرگ‬ ‫و کوچ��ک از جمله بزرگ تری��ن بنگاه اقتصادی‬ ‫کشور «شس��تا» گرفته تا شرکت های کوچکی‬ ‫مانند اس��تارت اپ های نوپا همچون دیجی کاال‪،‬‬ ‫تب س��ی‪ ،‬شیپور و‪ ...‬اس��ت‪ .‬البته بماند که این‬ ‫ش��رکت ها ایا در این برهه از زمان امادگی ورود‬ ‫ب��ه این بازار را دارند یا خی��ر؟ درحال حاضر‪ ،‬با‬ ‫این وضعیت اقتصادی کشور که منجر به کاهش‬ ‫صادرات‪ ،‬کاهش شدید فروش نفت‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫نفت و کس��ری بودجه دولت همراه است‪ ،‬دولت‬ ‫چاره ای جز فروش اموال و دارایی های خود ندارد‬ ‫و تنه��ا راهش اس��تفاده از همین بازار س��رمایه‬ ‫است‪ .‬این طور که بازار سرمایه با توجه به ورود‬ ‫جریان نقدینگ��ی در حال پیش روی اس��ت‪ ،‬از‬ ‫جمله اقداماتی که می تواند به عمق بخشی این‬ ‫ب��ازار کمک کند و مانع حبابی ش��دن قیمت ها‬ ‫شود‪ ،‬افزایش سهام شناور شرکت هاست‪ .‬سهام‬ ‫شناور‪ ،‬بخش��ی از سهام یک ش��رکت است که‬ ‫دارندگان ان س��هام‪ ،‬ام��اده عرضه و فروش ان‬ ‫هستند که تصمیمی مبنی بر حفظ ان قسمت‬ ‫از سهام و مشارکت در مدیریت شرکت را ندارند‬ ‫و به احتم��ال خیل��ی زیاد‪ ،‬در این��ده ای نزدیک‬ ‫قابل معامله هم باشد‪ .‬در بسیاری از بورس های‬ ‫جهانی نیز شرکت هایی که سهام ازاد شناورشان‬ ‫کمت��ر از ع��دد ‪ ۲۵‬درصد اس��ت‪ ،‬از فهرس��ت‬ ‫شرکت های بورس��ی حذف خواهند شد‪ .‬به این‬ ‫دلیل که اگر مالکان ان ش��رکت تصمیم ندارند‪،‬‬ ‫حداقل ‪ ۲۵‬درصد س��هام شرکت را در بین افراد‬ ‫توزی��ع کنند و فقط می خواهند س��هام را برای‬ ‫خودشان نگه دارند‪ ،‬دیگر دلیلی برای وجود انها‬ ‫در بازار س��رمایه نیست‪ .‬وقتی سهام شناور ازاد‬ ‫یک شرکت بیشتر باشد‪ ،‬امکان نقدشوندگی ان‬ ‫نیز بیشتر و نوس��ان نرخ ان نیز کمتر می شود‪.‬‬ ‫پس قیمت های ش��رکت های کوچک با س��هم‬ ‫ش��ناور ازاد خیلی کم؛ به س��ادگی دس��تکاری‬ ‫ش��ده و منجر به شکل گیری سفته بازی در بازار‬ ‫بورس می ش��ود که در نهایت روند یک سهم را‬ ‫حبابی می کند‪ .‬بیش��تر توصیه کارشناسان بازار‬ ‫س��رمایه به مردم در این بازار سراس��ر مثبت با‬ ‫توج��ه ب��ه ورود نقدینگی های ه��ر روزه به این‬ ‫س��مت‪ ،‬این است که با مش��اوره از افراد اگاه و‬ ‫تحلیلگرهای حرفه ای نس��بت به تش��کیل سبد‬ ‫س��هام برای کاهش ریسک س��رمایه خود اقدام‬ ‫کنند‪ .‬به نظر می رس��د بهترین کار‪ ،‬انتخاب یک‬ ‫شرکت س��رمایه گذاری است که در دل خودش‬ ‫زیرمجموعه های متنوع��ی دارد‪ .‬دقت کنید هر‬ ‫سهمی خریدنی نیس��ت‪ ،‬پس بهتر است دالیل‬ ‫محکم برای خرید هر سهم داشته باشید‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت‪ 4 -1399‬رمضان ‪ 28 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1509‬پیاپی‪2827‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وضعیت گازسوز کردن خودروها در ایران‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫کتاب‬ ‫زمینه ای‬ ‫‪ -۲‬تجهیز س��ازمان درمان از لحاظ‬ ‫نیروی انسانی و تجهیزات‬ ‫انچه پیش روی این رویکرد اس��ت‪،‬‬ ‫اوج ه��ای متع��دد و متن��اوب بیماری‬ ‫اس��ت و تا دستیابی به واکسن و دارو‪،‬‬ ‫ممکن است این امواج به هم متصل و‬ ‫باعث غافلگیری و خسران شود‪.‬‬ ‫انچه دوس��تان ما در مدیریت بحران بر ان اتکا‬ ‫کرده اند‪ ،‬نیمی از احتمال ممکن است و نیم دیگر‬ ‫ان س��ناریوی بدبینانه و منتج به فاجعه است‪ .‬اگر‬ ‫با ویروس��ی س��راپا متفاوت با انفلوان��زا و قدرت‬ ‫کش��ندگی بیش از ‪ ۲‬درصد روبه رو باش��یم‪ ،‬انگاه‬ ‫چه؟ ما هم امیدواریم س��ناریوی اول درست باشد‬ ‫و در کمتر از یک س��ال اکتشافات علمی‪ ،‬واکسن‬ ‫و دارو گ��ره از ریس��مان در ه��م پیچی��ده این بال‬ ‫بگش��اید‪ ،‬اما برنامه برای نیمه دیگر محتمل ماجرا‬ ‫چیست؟‬ ‫بگذارید صریح بگویم‪ ،‬چنانچه خدای ناخواسته‬ ‫با ویروسی با کشندگی باال مواجه باشیم که رفتار‬ ‫و جهش های��ش تغیی��ر کند‪ ،‬در پاییز و همزمان با‬ ‫ش��یوع احتمالی انفلوانزا‪ ،‬چنان بهمنی س��ازمان‬ ‫س�لامت و جامعه را درخواهد نوردید که مدیریت‬ ‫بح��ران فرصت اتخ��اذ سیاس��ت های انقباضی را‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬به ویژه وقتی ان را در پس زمینه ای‬ ‫از ش��رایط اقتصادی‪-‬اجتماع��ی خ��ود بازخوانی‬ ‫کنی��م‪ ،‬هول و هراس چنان تصویر اش��وب زده ای‬ ‫صدچندان می ش��ود‪ .‬سوال این اس��ت‪ :‬برای این‬ ‫احتمال چه کنیم؟ هیچ استراتژیست و محققی در‬ ‫وضعیت مذکور‪ ،‬توان دولت ها و حکومت ها را برای‬ ‫مدیریت بحران مکفی نمی داند‪ .‬از وضعیتی سخن‬ ‫می گویم که چنان ق��درت ملی‪ ،‬توان اجتماعی و‬ ‫س��رمایه انس��انی را می لرزاند که هر عاقبتی پس‬ ‫از ان‪ ،‬محل��ی از احتم��ال دارد‪ .‬اکنون باید به این‬ ‫سناریو اندیشیده شود و پاسخ روشن است‪:‬‬ ‫مدیری��ت بح��ران ب��ا اس��تفاده از ابت��کارات‪،‬‬ ‫ظرفیت ها و اقدامات محلی و گروه های اجتماعی‬ ‫ب��ه بی��ان دیگر ب��رای مهیا ش��دن در برابر ان‬ ‫س��یل احتمال��ی‪ ،‬س��یل بند حکوم��ت کفای��ت‬ ‫نمی کن��د‪ ،‬تک تک واحدهای اجتماعی‬ ‫باید مس��تحکم و فعال ش��وند‪ .‬تکیه بر‬ ‫ابتکارات و ظرفیت های جوامع داوطلب‬ ‫محلی‪ ،‬توانمندس��ازی و س��ازماندهی‬ ‫قابلیت های منطقه ای و محلی دولتی و‬ ‫غیردولتی‪ ،‬جلب مشارکت سرمایه های‬ ‫نمادین مل��ی و منطق��ه ای‪ ،‬اعتماد به‬ ‫نهادهای مدنی و س��ازمان های مردم نهاد‪ ،‬بخشی‬ ‫از اقداماتی است که مدیریت رویدادهای بدبینانه‬ ‫اما محتمل را‪ ،‬ممکن می کند‪.‬‬ ‫م��ا همچون س��ایر مردم��ان این ک��ره خاکی‪،‬‬ ‫باوج��ود عادی نمای��ی و س��اده انگاری های رایج‪،‬‬ ‫ممک��ن اس��ت در وضعیتی وخیم گرفتار ش��ویم‪.‬‬ ‫راه��کار و تمهی��دات مقابله را باید ام��روز فراهم‬ ‫کنی��م‪ .‬این جامعه‪ ،‬ب��رای مقابله با چنان بحرانی‪،‬‬ ‫نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی و احیایی دوباره‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر تنها از دلس��وزان کشور و مقامات‬ ‫ارشد نظام میسر اس��ت‪ ،‬امروز‪ ،‬برای مدیریت ان‬ ‫وضعی��ت احتمالی‪ ،‬صداقت‪ ،‬ش��فافیت و هر انچه‬ ‫باعث افزایش اعتماد عمومی شود‪ ،‬الزم و ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬تقلیل مسئله به مسائل ستادی و اداری به‬ ‫بیراهه رفتن است‪.‬‬ ‫هر انچه پیش از این‪ ،‬پذیرش و انجامش به نظر‬ ‫هزینه داش��ت‪ ،‬در چنان تصویری ش��دنی است؛‬ ‫بله‪ ،‬از وفاق و اش��تی ملی‪ ،‬عفو عمومی و بازسازی‬ ‫اعتماد س��خن می گویم‪ ،‬این اخرین خواسته بنده‬ ‫در جایگاه نمایندگی ملت از مدیریت ارش��د نظام‬ ‫اس��ت‪ .‬هر انچه می توانید ب��رای افزایش اعتماد و‬ ‫س��رمایه اجتماعی انجام دهید‪ .‬انشااهلل سناریوی‬ ‫خوشبینانه محقق شود‪ ،‬اما اگر چنین نشود‪ ،‬بدون‬ ‫مش��ارکت‪ ،‬همدلی‪ ،‬همراهی‪ ،‬وف��اق و عزم ملی‪،‬‬ ‫فرص��ت اق��دام به وقت‪ ،‬متناس��ب‪ ،‬کارامد و موثر‬ ‫فراهم نخواهد ش��د و در پیش��گاه خدواند متعال‪،‬‬ ‫حافظه جمعی و تاریخ یک ملت‪ ،‬پاسخی نخواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬امروز‪ ،‬بیش از همیشه و بیش از هر چیز‪،‬‬ ‫ب��ه وفاق و اش��تی ملی‪ ،‬عفو عمومی و بازس��ازی‬ ‫اعتماد‪ ،‬نیازمندیم و این درس��ی است که حضرت‬ ‫ح��ق با کوچک ترین مخلوقات‪ ،‬ما را به اموختنش‬ ‫فراخوانده است‪.‬‬ ‫یک کتابفروشی در تهران تعطیل شد‬ ‫کتابفروش��ی هنوز در راس��ته خیابان‬ ‫کریم خان زند که یکی از کتابفروشی های‬ ‫فعال شهر تهران در سال های اخیر بوده‪،‬‬ ‫تعطیل شد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬در صفحه این‬ ‫کتابفروشی در فضای مجازی‪ ،‬درباره این‬ ‫خبر عنوان ش��ده ک��ه صاحب ملک این‬ ‫کتابفروشی خواستار ملک شده و مدیران‬ ‫کتابفروش��ی ناچار به تحویل ان شده اند‪.‬‬ ‫مدیران این کتابفروشی اظهار امیدواری‬ ‫کرده ان��د در این��ده بتوانن��د در مکانی‬ ‫فراخوان‬ ‫همایش موسیقی پژوهی استان بوشهر‬ ‫همکاری ارکستر سمفونیک تهران‬ ‫با نوازندگان جهان‬ ‫ارکستر سمفونیک تهران برای یک اجرای خانگی فراخوان همکاری‬ ‫ص��ادر کرد‪ .‬به گزارش ایلنا پس از اجرای خانگی ارکس��تر ملی ایران‪،‬‬ ‫بنیاد رودکی اجرای خانگی ارکستر سمفونیک تهران را در دستور کار‬ ‫دارد‪ .‬ب��رای همکاری در اجرای این قطع��ه‪ ،‬فراخوانی به رهبران برای‬ ‫معرفی نوازنده و نوازندگانی از چندین کش��ور ارس��ال شده است؛ این‬ ‫نوازندگان بخشی از سمفونی نهم بتهوون موسوم به «سرود شادی» را‬ ‫اجرا می کنند که برای انتشار از طریق فضای مجازی اماده می شود‪.‬‬ ‫ششمین دوره جایزه شعر احمد شاملو‬ ‫فراخوان شش��مین دوره جایزه شعر احمد شاملو منتشر شد‪ .‬براساس‬ ‫اطالعیه دبیرخانه جایزه ش��عر ش��املو عالقه مندان می توانند حداکثر تا‬ ‫پایان خردا د در این رقابت شرکت کنند‪ .‬در اصالعیه این دبیرخانه امده‬ ‫اس��ت‪« :‬از شاعران و ناش��رانی که در زمین ه انتشار ش��عر فعالیت دارند‬ ‫درخواس��ت می شود ‪ ۳‬نس��خه از کتاب های چاپ اول شعر نو خود را که‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬خورشیدی منتشر شده‪ ،‬حداکثر تا پایان خرداد امسال‬ ‫برای دبیرخان ه این جایزه به نش��انی تهران‪ ،‬خیابان هالل احمر‪ ،‬نرسیده‬ ‫به میدان رازی‪ ،‬نبش خیابان مرادی‪ ،‬فروش��گاه کتاب فرهنگان ارس��ال‬ ‫فرمایند‪».‬‬ ‫هشدار‬ ‫مراقب «روان شناسان تقلبی» باشید‬ ‫مع��اون ام��ور جوانان وزی��ر ورزش و‬ ‫جوان��ان با نگارش نامه ای به دادس��تان‬ ‫کل کش��ور از دس��تگاه قضا خواس��ت‬ ‫تا به موض��وع دفاتر غیرمجاز مش��اوره‬ ‫و روان شناس��ی و سوءاس��تفاده برخی‬ ‫از عن��وان مش��اور و روان��کاو در فضای‬ ‫مج��ازی ورود کن��د‪ .‬محمدمه��دی‬ ‫تندگوی��ان در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به انتش��ار فیلم ها و‬ ‫مطال��ب غیرکارشناس��ی و غیرتخصصی منس��وب ب��ه برخی از‬ ‫روانشناسان در فضای مجازی گفت‪ :‬باتوجه به اسیب های روانی‪،‬‬ ‫خانوادگی و اجتماعی ناش��ی از انتش��ار این مطالب و همچنین‬ ‫کالهبرداری های صورت گرفته از افراد‪ ،‬معاونت جوانان اقدام به‬ ‫ارس��ال نامه ای در این زمینه به دادستان کل کشور کرده است‪.‬‬ ‫به گفته وی معاون جوانان وزیر ورزش در این نامه از دادس��تان‬ ‫کل کش��ور خواسته با دفاتر غیرمجاز مشاوره ای که از هیچ نهاد‬ ‫رس��می مجوز ندارند و سوءاس��تفاده برخی از عنوان مش��اور و‬ ‫روان��کاو در فضای مجازی برخورد کند‪ .‬معاون امور جوانان وزیر‬ ‫ورزش و جوانان با بیان اینکه این افراد همچنین با فعالیت خود‬ ‫اقدام به کالهبرداری و سودجویی از متقاضیان دریافت خدمات‬ ‫مش��اوره ای و کاربران فضای مجازی می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬بیشتر این‬ ‫افراد مدارک علمی الزم برای ارائه خدمات مش��اوره ای را ندارند‪،‬‬ ‫به طوری که بدون داش��تن تابلو رسمی مشغول کار هستند و در‬ ‫عین حال در بس��تر فضای مجازی و اینس��تاگرام اقدام به تبلیغ‬ ‫و معرف��ی خود می کنند‪ .‬تندگویان تاکید کرد‪ :‬خانواده ها به ویژه‬ ‫جوانان برای دریافت خدمات روانشناسی حتما از مجوز مراکزی‬ ‫ک��ه به انها مراجعه می کنن��د اطمینان حاصل کنند تا در اینده‬ ‫به دنبال دریافت اطالعات نادرس��ت در زندگی فردی و مشترک‬ ‫دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫خصلت های فراموش نشدنی «رحیمی انارکی»‬ ‫ابوالقاس��م رحیمی انارکی‪ ،‬مدیرعامل بانک مسکن در‬ ‫اثر ابتال ب��ه بیماری کووید‪ ۱۹-‬به دیار باقی ش��تافت‪.‬‬ ‫وی ‪ ۳۷‬س��ال س��ابقه فعالیت در بانک مسکن را داشته‬ ‫و تحصیالت وی کارشناس��ی ارشد مدیریت امور بانکی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی ف��وت رحیم��ی انارکی را‬ ‫تسلیت گفت و نوشت‪« :‬خبر درگذشت ناگهانی دوست‬ ‫و هم��کار عزیزم��ان‪ ،‬مرحوم ابوالقاس��م رحیمی انارکی‪ ،‬مدیرعام��ل فقید بانک‬ ‫مسکن بر اثر بیماری کرونا بسیار تاسف برانگیز و حزن اور است‪.‬‬ ‫مرحوم رحیمی انارکی‪ ،‬س��الیان طوالنی در بانک مسکن و در مدارج مختلف‬ ‫خدمت رسانی کرد و در سال های اخیر در کسوت مدیرعامل منشا خیر و خدمت‬ ‫ب��رای احاد جامعه و کارکنان ان بانک بود‪ .‬صداقت بی نظیر‪ ،‬مس��ئولیت پذیری‬ ‫مجدانه‪ ،‬اهتمام مشفقانه‪ ،‬همدلی و فصاحت کالم از خصلت های فراموش نشدنی‬ ‫مرحوم رحیمی انارکی است که در خاطر همگان جاودانه خواهد ماند‪.‬‬ ‫اینجان��ب از درگاه خداوند متعال ارزوی مغفرت الهی برای روح ان مرحوم و‬ ‫صبر و ش��کیبایی برای اعضای خانواده‪ ،‬بازماندگان‪ ،‬دوستان و همکاران ایشان‬ ‫دارم‪».‬‬ ‫احتمال ابتالی دوباره بهبودیافتگان کرونا‬ ‫س��ازمان جهانی بهداش��ت تاکید کرد در حال حاضر هی��چ مدرکی مبنی بر‬ ‫اینک��ه افراد بهبودیافت��ه از کووید‪ ۱۹-‬که در خون خ��ود پادتن ویروس کرونا‬ ‫را دارند‪ ،‬دوباره به این بیماری مبتال نش��وند‪ ،‬وج��ود ندارد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این‬ ‫س��ازمان به دولت های سراس��ر جه��ان درخصوص ص��دور گواهینامه ایمنی و‬ ‫مصونیت برای افراد مبتال شده به کرونا هشدار داد‪ ،‬زیرا دقت این گواهینامه ها‬ ‫هنوز تضمین نشده است‪.‬‬ ‫س��ازمان جهانی بهداش��ت تاکید کرد این مس��ئله می تواند خطر گس��ترش‬ ‫ادامه دار بیماری را افزایش دهد‪ ،‬زیرا ممکن اس��ت افراد بهبودیافته توصیه های‬ ‫مربوط به موارد پیشگیرانه در برابر ویروس را نادیده بگیرند‪ .‬براساس اعالم این‬ ‫نهاد‪ ،‬برخی دولت ها مطرح کرده اند که کشف پادتن ویروس مسبب کووید‪،۱۹-‬‬ ‫می تواند اساسی برای گواهینامه ایمنی و مصونیت به شمار رود که به اشخاص‬ ‫امکان می دهد با فرض محافظت در برابر ابتالی دوباره‪ ،‬س��فر کنند یا به محل‬ ‫کار بازگردند‪ .‬کشور شیلی هفته گذشته خبر داد که اعطای گواهینامه سالمت‬ ‫به افراد بهبودیافته از این بیماری را اغاز می کند‪.‬‬ ‫س��ازمان جهانی بهداشت یاداور شد‪ ،‬بررس��ی مدارک مربوط به پاسخگویی‬ ‫پادتن به ویروس را ادامه می دهد‪ .‬این س��ازمان با اش��اره به اینکه نتایج بیشتر‬ ‫مطالعات نش��ان می دهد افراد بهبودیافته از کرونا‪ ،‬پادتن های ویروس را دارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برخی از انها‪ ،‬مقادیر بس��یار کمی از پادتن های خنثی کننده را در خون‬ ‫خود دارند و این مس��ئله نش��ان می دهد مصونیت سلولی نیز ممکن است برای‬ ‫بهبودی‪ ،‬مهم و حیاتی باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مسئول انجمن موسیقی استان بوشهر‬ ‫از برگزاری همایش موس��یقی پژوهی در‬ ‫ادامه سلس��له برنامه های این انجمن با‬ ‫عنوان «دس��تان» با همکاری موسس��ه‬ ‫فرهنگی هن��ری «دی ب��اذر» خبر داد‪.‬‬ ‫حماس��ه حق پرس��ت درب��اره جزئیات‬ ‫«همایش موس��یقی پژوهش��ی» گفت‪:‬‬ ‫بداهه ن��وازی‪ ،‬سازشناس��ی و گذری بر‬ ‫س��اخت س��ازهای موس��یقی بوش��هر‪،‬‬ ‫چهره ه��ای موس��یقی در بخش ه��ای‬ ‫مذهب��ی‪ ،‬بزم��ی و س��نتی‪ ،‬از جمل��ه‬ ‫محوره��ای ای��ن همایش اس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه موس��یقی اوازی بوش��هری‬ ‫ش��امل «ش��روه خوانی»‪« ،‬بیت خوانی»‪،‬‬ ‫«جنگ نام��ه» و «ش��اهنامه خوانی»‪،‬‬ ‫«مناجات خوانی»‪« ،‬چاووش��ی خوانی»‪،‬‬ ‫«مصیبت خوان��ی»‪،‬‬ ‫«مرثی��ه»‪،‬‬ ‫پیشینه شناس��ی س��ازهای نی جفت��ی‬ ‫و نی انب��ان و نوازندگ��ی ای��ن دو س��از‪،‬‬ ‫گروه ن��وازی‪ ،‬ش��ادمانه ها در موس��یقی‬ ‫بوش��هر‪ ،‬پیش��ینه موسیقی س��نتی در‬ ‫بوشهر (موسیقی کالسیک و دستگاهی)‬ ‫و ترجم��ه مت��ون مرتبط با موس��یقی‬ ‫بوش��هر (مت��ن اصل��ی بای��د هم��راه با‬ ‫ترجمه فرس��تاده شود) دیگر محورهای‬ ‫موضوع��ی همای��ش موس��یقی پژوهی‬ ‫اس��تان را تش��کیل می دهند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلن��ا‪ ،‬وی درباره اه��داف برگزاری این‬ ‫همایش گفت‪ :‬ترویج و اشاعه زمینه های‬ ‫پژوهش��ی و تحقیقات��ی در ای��ن هنر‪،‬‬ ‫شناس��ایی اس��تعدادهای مطل��وب در‬ ‫بخش های مقاله و نوش��تار موس��یقی‪،‬‬ ‫فراهم سازی زمینه مناسب برای حمایت‬ ‫از اهالی حوزه پژوهش در هنر موسیقی‬ ‫و گ��رداوری مجموع��ه ای از جس��تارها‬ ‫و نوش��تارهای موس��یقی بوشهر اهداف‬ ‫نخستین همایش موسیقی پژوهی استان‬ ‫بوشهر را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫دیگ��ر این کتابفروش��ی را افتتاح کنند‪.‬‬ ‫کتابفروش��ی هن��وز اواخر خرداد س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬افتتاح شد و در سال های اخیر به‬ ‫یک��ی از پاتوق های فرهنگی تهران برای‬ ‫اهالی کتاب مبدل شده بود‪.‬‬ ‫عبداهلل مستوفی در سال ‪ ۱۲۵۵‬متولد شد و در ‪ ۷۴‬سالگی بر‬ ‫اثر سکته قلبی درگذش��ت و در ارامگاه خانوادگی اش در صحن‬ ‫حضرت عبدالعظیم به خاک س��پرده شد‪« .‬شرح زندگانی من»‬ ‫زندگی نامه عبداهلل مس��توفی اس��ت که تاریخ اجتماعی و اداری‬ ‫دوره قاجاریه را دربرمی گیرد‪ .‬کتاب «شرح زندگانی من» در دو‬ ‫جلد به چاپ رسیده اس��ت‪ .‬در بخشی از این کتاب درباره «ماه‬ ‫رمضان در زمان قاجار» چنین امده‪:‬‬ ‫به جز مقدس��ینی که قبل از افطار راهی مس��جد می شدند و‬ ‫انها که دم صبح هم همین کار را می کردند‪ ،‬دس��ته سومی هم‬ ‫بودند که ش��ب را ب��ه قمار صبح می کردن��د و می گفتند اگر به‬ ‫این سرگرمی مشغول نشوند‪ ،‬ناچارند بخوابند و روز دیگر خواب‬ ‫نمی روند و روزه برای انها مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫این دس��ته بیش��تر اعیان زادگان بودند ام��ا در هر حال روزه‬ ‫را می گرفتند‪ ،‬چون اگر نمی گرفتند‪ ،‬در خانه خودش��ان هم جا‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫مرحوم «احمد منشور» می گفت با «برادرم موقر» در مجلس‬ ‫قمار تا صبح مش��غول ش��دیم چون به سحری نرسیدیم روزه را‬ ‫خورده بعد به منزل امدیم‪ .‬خبر روزه خوری ما زودتر از خودمان‬ ‫به منزل رسیده بود‪ .‬همین که وارد شدیم مادرم از ما رو گرفت‪.‬‬ ‫چن��د روز با م��ا مثل جذامی ه��ا رفتار می کردند‪ .‬قدغن ش��ده‬ ‫بود نوکرها به ما نزدیک ش��وند‪ .‬غذایی اگ��ر می اوردند‪ ،‬در اتاق‬ ‫می گذاش��تد و فرار می کردند‪ .‬ظرف های غذای ما را علی حده در‬ ‫حضور ما‪ ،‬کنار حوض‪ ،‬خاک مال می کردند تا باالخره با وساطت‬ ‫برادر بزرگ تر ما را توبه دادند و دوباره به عضویت خانه پذیرفتند‪.‬‬ ‫ب��رای خوردن روزه نیاز بود ک��ه طبیبی تصدیق مرض بدهد‪،‬‬ ‫اطب��ای ان دوره حتی اطبای یهودی ولو ب��رای روزه خوری هم‬ ‫احترام تصدیق خود را داشتند و تصدیق دروغ نمی دادند‪.‬‬ ‫مح��ال بود وقت افطار ص��دای فقیری از کوچه بلند ش��ود و‬ ‫چندین نفر داوطلب به س��متش نروند‪ ...‬در این ماه کار تعطیل‬ ‫می ش��د و مردم به عبادت مشغول می ش��دند‪ .‬طلبکار‪ ،‬سروقت‬ ‫بده��کار نمی رف��ت‪ .‬ادارات دولت��ی ب��از بود اما کس��ی مراجعه‬ ‫نمی کرد‪ .‬مرافعه ش��رعی در دفتر علما متوقف می شد‪ .‬محصلین‬ ‫دیوانی به سراغ مطالبه بدهکاری نمی رفتند‪.‬‬ ‫در خانه ها کس��ی ب��ه نوکرها امر و نهی نمی ک��رد‪ .‬اگر بنایی‬ ‫نیمه تمام ب��ود صاحبکار‪ ،‬بیش از نصف روز کار نمی کش��ید اما‬ ‫اج��رت روز کام��ل را می داد‪ .‬خالصه اینکه م��ردم در همه چیز‬ ‫رعایت یکدیگر را می کردند‪.‬‬ ‫تسلیت‬ ‫محمدرضا نجفی‪ ،‬عضو کمیس�یون صنایع‬ ‫و مع�ادن مجل�س ش�ورای اسلامی‪ :‬ایران‪،‬‬ ‫اخرین س��ال قرن را در شرایطی دشوار اغاز کرد‪.‬‬ ‫در ش��رایط دش��وار اجتماعی و اقتصادی ناشی از‬ ‫تحریم های غیرانسانی‪ .‬در این شرایط سوز بیماری‬ ‫عالم گیر کرونا نیز برگرده خسته اقتصاد و سالمت‬ ‫ما وزیدن گرف��ت‪ .‬ارزیابی و عبرت اموزی از انچه‬ ‫مدیری��ت بحران تاکنون انج��ام داده مجالی دیگر‬ ‫می طلب��د‪ ،‬اما اگر در نگاهی رویک��ردی‪ ،‬ان را به‬ ‫سنگ محک بکشیم‪ ،‬باوجود خدمات ارزنده انان‪،‬‬ ‫کادر ایثارگ��ر درم��ان‪ ،‬س��ازمان های مردم نهاد و‬ ‫هم��کاری و همراه��ی بخش بزرگ��ی از مردم‪ ،‬دو‬ ‫نق��ص عم��ده‪ ،‬بیش از موارد دیگ��ر‪ ،‬رخ می نماید‬ ‫و چه بس��ا خود علت پاره دیگری از ریس��ک ها و‬ ‫مخاطرات باشد؛ کوچک شماری و تاخیر‪.‬‬ ‫در فق��دان رویک��ردی اس��تراتژیک‪ ،‬انچ��ه از‬ ‫تصمیم��ات و برنامه ه��ای اجرایی می توان فهمید‬ ‫ای��ن اس��ت ک��ه گاهی وضعی��ت را ع��ادی اعالم‬ ‫می کنی��م‪ .‬ب��ار دیگر ک��ه به ش��رایط اوج نزدیک‬ ‫ش��دیم‪ ،‬دوباره سیاس��ت های انقباض��ی را به کار‬ ‫می بندیم‪ .‬نوعی از فاصله گذاری اجتماعی پراکنده‬ ‫و گاه گاه��ی‪ ،‬بدون ورود به نقد این رویکرد که بنا‬ ‫به الزامات مدیریت بحران و ش��رایط کشور‪ ،‬ما نیز‬ ‫به ان ملتزم خواهیم بود‪.‬‬ ‫اما توجه شما را به چند نکته جلب می کنم‪:‬‬ ‫این رویکرد‪ ،‬مبتنی بر پیش فرض کم خطر بودن‬ ‫کرونا‪ ،‬کمی خطرناک تر از انفلوانزاست و اقدامات‬ ‫کنترل��ی و درمانی ان نیز با این تناس��ب طراحی‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما این راهبرد متضمن تمهید امکانات‬ ‫درمانی‪ ،‬همچون پرس��نل تازه نف��س‪ ،‬تخت های‬ ‫‪ ،ICU‬ونتیالتور و تجهیزات تنفس��ی برای نقاط‬ ‫اوج بیماری است‪.‬‬ ‫در همی��ن رویک��رد خوش بینان��ه رخدادهای‬ ‫مبتن��ی بر کثرت بیماران بدحال و تلفات بس��یار‬ ‫وسیع تر از موج اول‪ ،‬محتمل است؛ بنابراین حتی‬ ‫در ص��ورت پذیرش مبانی و رویکرد اس��ان گیرانه‬ ‫جاری‪ ،‬نیاز به ‪ ۲‬برنامه حیاتی‪ ،‬انکارناشدنی است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تمهی��د مراقبت‪-‬نج��ات از ج��ان قریب ‪۱۴‬‬ ‫میلی��ون ایرانی پرخطر باالی ‪ ۶۰‬س��ال و بیماران‬ ‫سنگ محک‬ ‫ماه رمضان در زمانه قاجار‬ ‫در حال��ی ک��ه همچن��ان‬ ‫به علت ش��یوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫ام��کان برگ��زاری کنس��رت‬ ‫به طور زنده در سالن ها وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬ش��نبه‪ 6 ،‬اردیبهش��ت‬ ‫کنس��رت انالی��ن «ب��وی‬ ‫بهشت» از حسام الدین سراج‬ ‫به همراه گروه ارغنون از ش��بکه تیوا به صورت انالین پخش شد‪ .‬در ابتدای این‬ ‫کنس��رت که همزمان با اغاز ماه رمضان بود‪ ،‬سراج و رضا امیرخانی (نویسنده و‬ ‫منتقد ادبی)‪ ،‬لحظاتی را به بیان خاطرات خود از گذش��ته‪ ،‬درباره ماه رمضان و‬ ‫س��پری کردن دوران شیوع کرونا پرداختند‪ .‬س��راج در ابتدای صحبت هایش با‬ ‫اب��راز امیدواری نس��بت به قبول طاعات و عبادات م��ردم و اینکه ماه رمضان که‬ ‫مبارک اس��ت تاثیر بسیار خوبی بر زندگی اجتماعی ما داشته باشد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫یکی از بزرگ ترین ظلم هایی که کرونا به بش��ریت کرده این است که ما را دچار‬ ‫فاصله گذاری اشتباهی کرده است؛ یعنی ما از هم دور می شویم و مثال نمی توانیم‬ ‫با اش��نایان و دوس��تان خود دست بدهیم که امری س��خت است‪ .‬او در بخش‬ ‫دیگری از برنامه با اشاره به سفره های افطار زمان کودکی خود عنوان کرد‪ :‬سحر‬ ‫که بیدار می شدیم دعای سحر را با صدای محمد ربیعی می شنیدیم که صدایش‬ ‫به نوعی برای مردم خاطره انگیز شده بود‪ .‬حتی حاال نیز که صدای او را می شنوم‬ ‫به یاد سحرهای ان دوران می افتم‪ .‬فرم دعا خواندن او به صورت غیرمستقیم به‬ ‫م��ردم القا می کرد که اذان صبح تا چند دقیقه دیگر خوانده می ش��ود‪ .‬خدا او را‬ ‫رحمت کند‪ .‬یاد و خاطره شان گرامی باد‪ .‬اکنون حسرت بزرگانی که در گذشته‬ ‫از دس��ت داده ایم و انطور که باید نتوانس��تیم به انها خدمت کنیم را می خوریم‪.‬‬ ‫امیدوارم هر جا که هس��تند دلشان خوش باشد و یاد و خاطره شان خوش باشد‪.‬‬ ‫ایشان در برنامه گل ها نیز اجرا می کرد و دعای ربنایی می خواند که من و برادرم‬ ‫ب��ا ان تمرین می کردیم‪ .‬این خواننده همچنین بیان کرد‪ :‬یک هنرمند با دل و‬ ‫ج��ان کار می کند و اثر او قرن ها بعد از مرگ��ش همچنان تاثیرگذار خواهد بود؛‬ ‫همانطور که اشعار سعدی بعد از گذشت ‪ ۷۰۰‬سال هنوز تاثیرگذار است‪ .‬سراج‬ ‫در بیان یکی از خاطرات خود در دهه ‪ ۶۰‬به منظور به تصویر کش��یدن عش��قی‬ ‫که ان زمان هنرمندان به کار خود داش��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۵۹‬قرار بود‬ ‫تصنیف «به راه عاش��قی» را بخوانم‪ .‬با برادرم به س��مت استودیو رفتیم که یک‬ ‫گلوله ساچمه ای که به گمانم سمی بود به چشمش خورد و از ان به بعد دیدش‬ ‫خیلی کم شد‪.‬‬ ‫همان روز به اس��تودیو رفتم و صدابردار متوجه ش��د که حالم خوب نیست و‬ ‫پس از تعریف ماجرا برایش به من گفت به خانه بروم‪ .‬ش��ب نمی توانستم بگویم‬ ‫که برادرم کجاس��ت و به پدرم گفتم خانه یکی از دوس��تانش است‪ .‬برادرم شب‬ ‫بعد هم نیامد و پدرم اش��ک می ریخت که اخر به او گفتم چه ش��ده است‪ .‬کلیه‬ ‫کارهای ان زمان با جان و دل نوش��ته شده و وقتی می گویی به راه عاشقی قدم‬ ‫بگ��ذار باید ان را حس کنی‪ .‬فضا‪ ،‬فضایی بود ک��ه اقتضا می کرد که کار جدی‬ ‫س��اخته شود‪ .‬او درباره کرونا گفت‪ :‬کرونا الودگی صوتی و هوا را بهبود بخشیده‬ ‫است‪ .‬کرونا درس های بزرگی به بشریت داد‪ .‬با شیوع کرونا یاد گرفتم که چگونه‬ ‫تمیزتر باش��م و مراعات دیگران را بکنم‪ .‬یاد گرفتم که بیرون بیایم و هوای تازه‬ ‫بخ��ورم چون قبال این کار را نمی کردم‪ .‬یاد گرفت��م که در فضای بدون ترافیک‬ ‫رانندگی کنم‪ .‬اینها همه لطف خدا است‪ .‬درست است که عده ای از بین می روند‬ ‫و ما هم تس��لیت می گوییم‪ ،‬اما این ش��رایط به سود بشریت است؛ چون بشریت‬ ‫درس های بزرگی می گیرد‪.‬‬ ‫یکی از دوس��تان می گفت چرا این اتفاقات تلخ رخ می دهد‪ .‬به ذهنم رس��ید‪،‬‬ ‫نقل است که قرار بود در زمان یکی از پیامبران عذابی نازل شود و خداوند به ان‬ ‫پیامبر فرمود که یک هفته دیگر عذاب نازل می ش��ود و او نیز به مردمش گفت‬ ‫اما پس از یک هفته عذاب نازل نشد‪.‬‬ ‫پیامبر گفت اکنون من بدقول می شوم اما خداوند به او فرمود‪ ،‬از ان زمان که‬ ‫تو به انها گفتی‪ ،‬مردم به هم کمک و مهربانی کردند و وقتی اینها با خود مهربان‬ ‫هستند من با انها مهربان نباشم؟‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫یادی از رمضان های کودکی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!