روزنامه صمت شماره 1510 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1510

روزنامه صمت شماره 1510

روزنامه صمت شماره 1510

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1510‬پیاپی ‪2828‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫امید به صنایع معدنی‬ ‫در سال سخت‬ ‫پی ریزی اشتباه‬ ‫تولید‬ ‫باید به سمت صادرات‬ ‫برویم‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تراژدی صنعت الومینیوم ادامه دارد‬ ‫چهره‬ ‫راه اندازی مجدد‬ ‫‪ ۲۲۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تبعیض درحمایت ازصنایع‬ ‫همواره از تکمیل زنجیره ارزش در صنایع س��خن گفته می ش��ود‪ ،‬اما در واقعیت‪،‬‬ ‫ش��اهد ان هستیم که صنایع پایین دس��تی الومینیوم‪ ،‬از این نگاه مغفول مانده اند‪.‬‬ ‫با وجود اینکه ظرفیت های قابل توجهی از صنایع پایین دس��ت الومینیوم در کش��ور‬ ‫طراحی و نصب ش��ده‪ ،‬این تولیدکنندگان همواره با چالش کمبود مواد اولیه روبه رو‬ ‫هس��تند و به اعتقاد انها‪ ،‬حجم زیادی از ش��مش تولیدش��ده در کشور با قیمت باال‬ ‫به بازارهای جهانی صادر می ش��ود‪ .‬بدون تردی��د‪ ،‬همه گیری ویروس کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫جهان‪ ،‬بر چالش های این صنایع می افزاید‪ .‬البته به عقیده برخی کارشناس��ان‪ ،‬هنوز‬ ‫ب��رای اظهارنظر جدی و پیش بینی وضعیت اینده این صنایع زود اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫حال‪ ،‬س��ایر فعاالن صنعت الومینیوم کشور معتقدند صنایع بزرگی مانند الومینیوم‬ ‫از حمایت ه��ای دولتی بهره ای نبرده اند‪ .‬این صنایع‪ ،‬نیازمند نگاه ویژه ای از س��وی‬ ‫دولت هس��تند‪ .‬درغیر این صورت‪ ،‬با چالش های جدی روبه رو می ش��وند و درنهایت‬ ‫‪6‬‬ ‫کل اقتصاد کشور از این چالش ها‪ ،‬اسیب می بیند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫محصوالت بهداشتی ایران‬ ‫قابلیت ورود به بازارهای‬ ‫بین المللی را دارد‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫خاورمیانه بدترین رکود‬ ‫اقتصادی را تجربه خواهد کرد‬ ‫‪15‬‬ ‫این ویروس‬ ‫گردشگری جهان را از بین برد!‬ ‫‪10‬‬ ‫کار نیست‪ ،‬بازپرداخت اقساط با تاخیر باشد‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫همبستگی فعاالن نمایشگاهی‬ ‫جواب داد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 29‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1510‬‬ ‫پیاپی ‪2828‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس جمهوری در جلسه با مدیران پارک های علم و فناوری تاکید کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫علی ربیعی‬ ‫سخنگوی دولت‬ ‫در نخس��تین روز ماه مبارک رمضان بعد از برگزاری‬ ‫س��خنگویی‪ ،‬در جلس��ه ب��ا نهاده��ای حمایت��ی برای‬ ‫چگونگ��ی کار پنجره واحد خدمات حمایتی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫کردم‪ .‬این روزها‪ ،‬بر تعداد افراد بدون شغل افزوده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بیکاری و تعمیق فقر از عواق��ب اجتناب ناپذیر‬ ‫کروناست‪ .‬کرونا بیرحمانه با جدایی ها‪ ،‬عاطفه و با بیکار‬ ‫کردن ها‪ ،‬کرامت انسان ها را نشانه رفته است‪ .‬داشتم به‬ ‫تعبیر جورجو اگامبن از «حیات برهنه» فکر می کردم‪.‬‬ ‫حیات برهنه یعنی ان حیات که از زیست سیاسی و‬ ‫کرامتی جدا ش��ده و به جان محض تقلیل یافته است؛‬ ‫حیات��ی که از حمایت های قانونی و اجتماعی کم بهره و‬ ‫دچار نوعی بی پناهی می ش��ود‪ .‬او تنها یک موجود زنده‬ ‫است که به وجود جسمانی خود تقلیل می یابد‪.‬‬ ‫سیاس��ت های نادرست توس��عه در چند دهه گذشته‬ ‫اف��راد نزدی��ک ب��ه «حیات برهن��ه» در جامع��ه ایران‬ ‫به جای گذاش��ته و تحریم ها نیز باوجود هدف سیاسی‬ ‫تحریم گ��ران‪ ،‬حی��ات باکرامت انس��ان ها را هدف قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬به خیال تحریم گران‪ ،‬انسان های با «حیات‬ ‫برهن��ه» به خیابان ها خواهند ریخت تا هدف سیاس��ی‬ ‫انه��ا براورده ش��ود‪ .‬کرونای درهم تنی��ده با تحریم در‬ ‫غایت خود بخش��ی از جامع��ه را از یک بیوس (زندگی‬ ‫سیاس��ی و بهره مند از حقوق و منزلت بش��ری) به یک‬ ‫«زئو» و یک حیات برهنه‪ ،‬یعنی برهنه از حقوق تبدیل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫چگونه باید زیس��ت «حیات های برهنه» را به زیست‬ ‫باکرامت تبدیل کنیم؟ به نظرم هیچ چیز مهم تر از لباس‬ ‫کرامت پوش��اندن ب��ر حیات های برهنه برای س��اخت‬ ‫ق��درت و جامعه وجود ن��دارد و این بای��د به یک درد‬ ‫بزرگ روش��نفکری جامعه ای��ران و مدعیان خدمت در‬ ‫ساخت قدرت تبدیل شود‪ .‬سال ها ادعاهای روشنفکری‬ ‫و هیاهوهای س��اخت قدرت را مرور می کنم‪ .‬به راستی‬ ‫چقدر هیاهو‪ ،‬رقابت های بی فایده سیاس��ی و فریادهای‬ ‫گوشخراش��ی که حقی در انها یافت نمی شود‪ ،‬نامیمون‬ ‫هس��تند‪ .‬دعای رادیو‪ ،‬اندیشه در خصوص بیوس و زئو‬ ‫را از سرم می پراند‪ .‬بعید است بتوانم تا سر اذان‪ ،‬چیزی‬ ‫برای افطار اماده کنم‪.‬‬ ‫در روش��نایی کم رمق مغرب ک��ه کم کم جایش را به‬ ‫تاریکی می دهد‪ ،‬از رادیو ماشین‪ ،‬صدای مناجات پیش‬ ‫از اذان در گوش��م می پیچد‪ .‬بی اختی��ار قامت مادر در‬ ‫چادر نماز س��فید با گل های اب��ی کم رنگش در ذهنم‬ ‫تداعی می ش��ود که در ساعتی پیش از افطار‪ ،‬مهربانانه‬ ‫دستی بر موهایم می کش��ید و قربان صدقه ام می رفت‪:‬‬ ‫«اوروجون قبول علی باالم» و پدرم که همیش��ه تنش‬ ‫بوی قطار می داد‪ ،‬گاهی با چاش��نی یک دو ریالی (پول‬ ‫چند سیخ جگر یا نگهداری در قلک برای بلیت سینما)‬ ‫تشویقم می کرد برای روزه داری روزهای بعد‪.‬‬ ‫س��فره های افطار مادر همیشه از جنسی دیگر است‪.‬‬ ‫عط��ر نان برب��ری تازه که همیش��ه از ده متری س��وم‬ ‫جوادیه می خریدم با بخار خوش��بوی چای ش��یرین در‬ ‫هم می امیخت و رایحه کتلت های س��رخ شده مادر که‬ ‫هنوز هم در کام جانم دست نخورده باقی است‪ ،‬افطار را‬ ‫برایم به یک خاطره ابدی تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫کتلت ه��ای مادر حکایتی غریب داش��ت‪ .‬در روزهای‬ ‫معمولی‪ ،‬انها را در پس��توی اشپزخانه پنهان می کرد تا‬ ‫برای ناهار یا ش��ام باقی بمانند اما در شب های رمضان‪،‬‬ ‫کتلت ها و کوکوهای مادر بدون هیچ پرده پوشی و ترس‬ ‫از غارت‪ ،‬در س��فره کارگری م��ا‪ ،‬جلوه نمایی می کرد و‬ ‫مشام را از عطری خوش می اکند‪.‬‬ ‫ی��ادش به خیر‪ ،‬ب��ه وقت س��حر و افط��ار از پادگان‬ ‫قلعه مرغی و می��دان راه اهن توپ در می کردند‪ .‬از توپ‬ ‫در ک��ردن ک��ه می گویم ذهنم مرا ب��ه دنیای خاطرات‬ ‫می برد‪ .‬به ی��اد دارم روزی که با تنها برادرم‪ ،‬با هیجان‬ ‫به تماشای توپ در کردن در باغ راه اهن مقابل ایستگاه‬ ‫راه اه��ن رفتیم‪ .‬برای افطار نیمی از ی��ک نان بربری و‬ ‫پول چند س��یخ جگر همراه داش��تیم‪ .‬ان روز چه حال‬ ‫غریبی داشتم وقتی با احساسات معصومانه کودکی و با‬ ‫زبان روزه‪ ،‬درجه دار مسئول توپخانه را دیدم که قبل از‬ ‫شلیک توپ افطار‪ ،‬سیگار می کشد‪.‬‬ ‫چقدر دلم گرفت‪ ،‬درست دچار همان حالی شدم که‬ ‫زمانی پش��ت چادر تعزیه ای که شمرعلی برپا می کرد‪،‬‬ ‫دیدم شمر برای س��یگار تعزیه خوان نقش امام حسین‬ ‫(ع) فندک روشن کرد‪ .‬انجا هم متاثر شدم‪.‬‬ ‫مناجات تمام ش��ده و صدای اذان در فضای ماش��ین‬ ‫پیچیده است‪.‬‬ ‫و هن��وز در ذهن من صدای اذان م��وذن زاده تداعی‬ ‫می ش��ود‪ .‬چقدر اذان موذن زاده را دوس��ت دارم‪ .‬گویی‬ ‫اذانش ادمی را به کار خیر فرامی خواند‪.‬‬ ‫سال ها گذشت و ما بزرگ و بزرگ تر شدیم و صدای‬ ‫شجریان هم بر سر سفره افطارمان‪ ،‬مهمان شد‪ .‬زنده یاد‬ ‫موذن زاده از گذش��ته و ش��جریان هم بعدها‪ ،‬پای ثابت‬ ‫سفره افطار و بخشی از هویت رمضان ما شدند‪.‬‬ ‫نس��ل های متع��ددی در طنین این صداه��ا با خالق‬ ‫خ��ود به راز و نیاز نشس��ته اند‪ .‬در این ش��ب های افطار‬ ‫م��اه رمضان‪ ،‬چقدر دل��م هوای ربنای ش��جریان‪ ،‬اذان‬ ‫موذن زاده‪ ،‬نان بربری تازه و کتلت دس��ت پخت مادر را‬ ‫دارد‪...‬‬ ‫حرکت دانشگاه به سمت نواوری و تولید‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه باید اقتصاد‪ ،‬دانش��گاه‪ ،‬فعالیت و‬ ‫خدمات سنتی جای خود را به خدمات نوین بدهند و می بینیم که‬ ‫خدمات به سمت دانش بنیان و دیجیتالی شدن حرکت می کنند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬دانش��گاه ها باید به س��مت نواور شدن و تولید‬ ‫حرکت کنند و روی پای خود بایس��تند‪ .‬دانش��گاه باید در کشور‬ ‫خالقی��ت به وجود بیاورد و در مس��ائل علمی م��ا را بی نیاز کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز بار تحول جدید بر دوش پارک ها و ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان اس��ت و باید به ‪ ۲۰ - ۱۰‬س��ال اینده نگاه کنیم و بر‬ ‫ان مبنا تحوالت الزم را به وجود بیاوریم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬روحانی‬ ‫در جلسه ویدئوکنفرانسی هم اندیشی با مدیران پارک های علم و‬ ‫فناوری و ش��رکت های دانش بنیان گفت‪ :‬دانشگاه های ما در علم‬ ‫و دان��ش و فن��اوری کارهای بزرگی انج��ام داده و افراد مهمی را‬ ‫پرورش می دادند اما گاهی می شد که ارتباط این فرد تحصیلکرده‬ ‫و محقق با مصرف کننده نهایی مش��خص نبود؛ بنابراین دانشگاه‬ ‫به تولید و تولید به مصرف نهایی اتصال نداش��ت‪ .‬اما امروز شاهد‬ ‫یک حرکت بس��یار خوب هستیم‪ ،‬امروز یکی از پارک های علم و‬ ‫فناوری اعالم کرد بیش از ‪ ۴‬هزار نفر در پارک علمی فناوری شان‬ ‫شاغل هستند‪ .‬رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به اشتغال هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬نف��ر در پ��ارک علم و فناوری اس��تان مرکزی اظهار کرد‪:‬‬ ‫گزارش بس��یار جالبی از پارک علم و فناوری اصفهان داشتیم که‬ ‫بخشی از ان محصولی را که تولید می کنند تا زمانی که به دست‬ ‫مصرف کننده نهایی برس��د دنبال می کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی به ریاس��ت معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری برگزار ش��د‪ .‬اسحاق جهانگیری‬ ‫در این جلس��ه از ابالغ سیاس��ت های کلی اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قان��ون اساس��ی به عنوان اقدام��ی بزرگ و‬ ‫منحصربه فرد در کشور یاد کرد و گفت‪ :‬تا پیش‬ ‫از ابالغ این سیاست ها‪ ،‬ورود بخش خصوصی به‬ ‫برخی حوزه های اقتصادی ممنوع بود‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫جهانگیری ابالغ سیاس��ت های کل��ی اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی ازس��وی رهبر معظ��م انقالب را‬ ‫کاری بزرگ و اس��تثنایی توصیف و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با ابالغ این سیاس��ت ها‪ ،‬از اقتصاد کش��ور‬ ‫ابهام زدایی و موان��ع بزرگی از پیش روی بخش‬ ‫خصوصی کش��ور برداش��ته و اعالم شد که هیچ‬ ‫س��قف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری با اشاره‬ ‫ب��ه گالیه رهب��ر معظم انقالب مبن��ی بر اینکه‬ ‫سیاست های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی انطور‬ ‫که م��ورد انتظار بوده اجرا نش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید اسیب شناسی دقیقی از اجرا نشدن مناسب‬ ‫این سیاست ها انجام شود تا دالیل ایجاد نشدن‬ ‫تحول در اقتصاد کشور و اینکه بخش خصوصی‬ ‫وزی��ر کش��ور گف��ت‪ :‬وزارت کش��ور همچنان‬ ‫که ب��ا مجلس نه��م و دهم همکاری داش��ت‪ ،‬با‬ ‫رویکرد همدلی و هم��کاری در چارچوب قوانین‬ ‫و مقررات کشور و رعایت اصل تفکیک قوا‪ ،‬تعامل‬ ‫حداکث��ری با مجلس یازدهم خواهد داش��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلن��ا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع‬ ‫معاونان و مدیران ارش��د وزارت کشور با اشاره به‬ ‫گزارش ارائه ش��ده در زمینه وقوع س��یالب های‬ ‫پای��ان س��ال ‪ ۹۸‬و اغاز س��ال ‪ ۹۹‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫خس��ارت های محدود س��یل های اخی��ر باوجود‬ ‫وس��عت بارندگی ها‪ ،‬نتیجه اقدامات کامال موثری‬ ‫اس��ت که پس از س��یل فروردین ‪ ۹۸‬در مناطق‬ ‫مختلف سیل خیز کش��ور اجرا شده و الزم است‬ ‫عکس روز‬ ‫برداشت توت فرنگی در گلستان‪.‬‬ ‫برای ما مهم اس��ت که تولید خودم��ان را پایش و دنبال کنیم تا‬ ‫ببینیم به کجا می رود؛ ایا از ان اس��تفاده یا سوءاستفاده می شود‬ ‫و اینکه ایا به مصرف کننده نهایی عرضه می شود یا به دالل ها؟‬ ‫رئیس دولت دوازدهم گفت‪ :‬پارک های علم و فناوری باتوجه به‬ ‫سامانه ای که دارند می توانند متوجه شوند که محصوالت شان به‬ ‫کدام فروشگاه ارائه می ش��ود و این زنجیره که ابتدای ان کالس‬ ‫درس و انتهای ان بعد از مصرف کننده است را دنبال کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولید و پرداختن به علم عظمت اس��ت‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬گاهی می خواهیم با اس��تفاده از این علم نیازهای جامعه را‬ ‫رفع کنیم که باید ان را تا رس��یدن به دست مصرف کننده دنبال‬ ‫کنیم‪ .‬پارک ها هم از نظر کمیت و هم از نظر درامد شتاب خوبی‬ ‫داشته اند و به تعداد پارک های علم و فناوری حدود ‪ ۱۹‬درصد در‬ ‫طول ‪ ۷‬سال گذشته اضافه شده و تعدادشان از ‪ ۳۱‬به ‪ ۴۳‬رسیده‬ ‫اس��ت؛ همچنین میزان درامدزایی انها پیش��رفت بس��یار خوبی‬ ‫داشت ه و فروش ش��رکت های دانش بنیان که در پارک های علم و‬ ‫فناوری فعال هستند‪ ،‬در سال قبل حدود ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به علت تحریم ها در سال ‪ ۹۸‬نسبت به‬ ‫سال ‪ ۹۶‬روند رشد انها کاهش داشته که البته باید جبران شود‪.‬‬ ‫روحانی با اش��اره ب��ه فعالیت دانش بنیان ه��ا در موضوع کرونا‬ ‫گفت‪ :‬این روزها ش��اهد فعالیت ش��رکت های دانش بنیانی بودیم‬ ‫که در حوزه تولید ماس��ک ان‪ ۹۵‬فعالیت خوبی داش��ته اند؛ چند‬ ‫شرکت دانش بنیان دیگر نیز اعالم کردند که روی کیت های تست‬ ‫کرونا کار می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اقای دکتر ستاری اعالم کردند‬ ‫امروز ما توان صادرات کیت های انتی بادی و تشخیصی را داریم‪.‬‬ ‫همچنین به حدی از خودکفایی رس��یده ایم ک��ه می توانیم مواد‬ ‫ضدعفونی کننده تولید داخل را به خارج صادر کنیم‪.‬‬ ‫روحان��ی با اش��اره به ایات قران گفت‪ :‬بای��د تالش کنیم همه‬ ‫کش��ور را به سمت س��فید ش��دن در بیماری کرونا سوق دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کارخانه های نواوری خیلی مهم هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در کن��ار پارک های عل��م و فناوری که درحال حاض��ر داریم باید‬ ‫ب��ه کارخانه های نواور بها دهیم‪ .‬کارخانه ها مراکز بس��یار بزرگی‬ ‫هس��تند که بخش ه��ای بزرگ تری را در خود ج��ای می دهند و‬ ‫ش��تاب دهنده ها نیز در کن��ار انها قرار می گیرن��د‪ .‬فعالیت برای‬ ‫ایجاد این کارخانه ها در برخی اس��تان ها در حال انجام است‪ .‬این‬ ‫کارخانه ه��ا در کنار پردیس ها می توانند حرکت نویی را به وجود‬ ‫بیاورند‪.‬‬ ‫اسیب شناسی اجرای سیاست های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫کش��ور نتوانس��ته همپ��ای بخ��ش‬ ‫خصوصی دنیا رش��د کند‪ ،‬مشخص‬ ‫شود‪ .‬جهانگیری در ادامه این جلسه‬ ‫با اش��اره ب��ه بازده��ی پایین برخی‬ ‫ش��رکت ها و مجموعه ها و بنگاه های‬ ‫اقتصادی دولتی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تجربه‬ ‫موفق دنیا این است که دولت نباید‬ ‫تصدی گری بنگاه های اقتصادی را برعهده بگیرد‬ ‫و حتی تکالیف و سیاس��ت های کلی کشور نیز‬ ‫ما را به س��مت واگذاری بنگاه های اقتصادی به‬ ‫بخش خصوصی رهنمون می س��ازد‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬خوشبختانه به جهت‬ ‫انکه خصوصی س��ازی در باالترین س��طح نظام‬ ‫م��ورد تاکید قرار گرفته‪ ،‬امروز اجماعی همگانی‬ ‫در کش��ور در ای��ن زمینه وج��ود دارد و پس از‬ ‫ابالغ سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫تقریباً هیچکس با اصل خصوصی سازی مخالفت‬ ‫ندارد‪ .‬وی با اشاره به رویکرد جدی دولت تدبیر‬ ‫و امید برای خصوصی س��ازی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ای��ن دولت از ابتدای س��ال ‪ ۹۲‬ای��ن رویکرد را‬ ‫به ط��ور جدی دنبال کرد ک��ه واگذاری ها حتما‬ ‫ب��ه بخش خصوص��ی واقعی باش��د‪ .‬جهانگیری‬ ‫با اش��اره به گزارش ارائه ش��ده ازس��وی رئیس‬ ‫س��ازمان خصوصی س��ازی مبن��ی بر‬ ‫اینکه در س��ال ‪ ۹۸‬میزان واگذاری ها‬ ‫فق��ط ‪ ۲‬ه��زار میلیارد توم��ان بوده‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬نباید فضای منفی علیه‬ ‫خصوصی س��ازی وجود داش��ته باشد‬ ‫و هم��ه باید کمک کنن��د که بخش‬ ‫خصوص��ی واقع��ی میدان��دار اقتصاد‬ ‫کش��ور باش��د‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری ادامه‬ ‫داد‪ :‬در جلس��ات س��ران قوا نیز این موضوع به‬ ‫تصویب رس��یده که نهادهای نظارتی در فرایند‬ ‫تصمیم گیری دخالت نداشته باشند‪.‬‬ ‫البته باید توجه داش��ته باش��یم که نظارت و‬ ‫پاس��خگو بودن امری بسیار مهم است و موجب‬ ‫تضمین س�لامت کارها می شود‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه مس��ئوالن س��ازمان خصوصی سازی باید‬ ‫ب��ا روحیه ب��اال و با ش��جاعت و در عین حال با‬ ‫شفافیت کامل و ضابطه مند کارها را انجام دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اینکه عده ای فضا را منفی می کنند نباید‬ ‫باعث ش��ود کارها متوقف شود‪ .‬هر کس در هر‬ ‫جایگاهی که هست‪ ،‬در قبال ان مسئولیت دارد‬ ‫و نباید جوس��ازی عده ای مانع از پیش��برد امور‬ ‫و اجرای برنامه های کش��ور باشد‪ .‬جهانگیری با‬ ‫اشاره به گزارش رئیس سازمان خصوصی سازی‬ ‫تعامل حداکثری وزارت کشور با مجلس یازدهم‬ ‫از تالش های سازمان مدیریت بحران‪،‬‬ ‫استانداران‪ ،‬وزارت نیرو‪ ،‬بنیاد مسکن‬ ‫ی اجرایی موثر در‬ ‫و دیگر دس��تگاه ها ‬ ‫این زمینه تقدیر و تشکر داشته باشم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ع�لاوه بر اقدامات عمرانی‬ ‫و زیربنای��ی به عم��ل ام��ده‪ ،‬افزایش‬ ‫اگاهی ه��ای عموم م��ردم و در کنار‬ ‫همه این موارد‪ ،‬لطف خداوند زمینه ساز این توفیق‬ ‫بزرگ بوده اس��ت‪ .‬وزیر کشور با مرور چالش های‬ ‫اقتصادی تحمیل شده ناشی از تحریم ها از اواخر‬ ‫سال ‪ ۹۷‬شامل کاهش نرخ نفت‪ ،‬دشواری فروش‬ ‫نفت‪ ،‬موانع موجود برای بازگرداندن منابع حاصل‬ ‫از ف��روش نف��ت و مش��کالت ایجاد ش��ده برای‬ ‫خریدهای خارجی اشاره کرد و باتاکید‬ ‫ب��ر اثرگذاری مجموع این ش��رایط در‬ ‫وضعیت تورم و اش��تغال و سرایت ان‬ ‫به کل س��ال ‪ ۹۸‬و س��پس س��ال ‪۹۹‬‬ ‫گفت‪ :‬این شرایط که اثار ان در عرصه‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬در مقاط��ع مختلفی دیده‬ ‫ش��د‪ ،‬در نتیجه ش��یوع کرونا تشدید‬ ‫و مش��خصا منجر به افزایش بی��کاری در داخل‬ ‫کش��ور و همچنین بروز مشکالت برای گروهی از‬ ‫صاحبان مشاغل شده اس��ت‪ .‬وزیر کشور در این‬ ‫نشس��ت همچنین با اش��اره به گزارش ارائه شده‬ ‫درباره صدور اعتبارنامه های منتخبان انتخابات و‬ ‫اغاز مراحل قانونی فعالیت مجلس یازدهم تاکید‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫از پیش بینی برای واگذاری در سال ‪ ،۹۹‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پیش بینی س��ازمان خصوصی س��ازی این‬ ‫است که در سال ‪ ،۹۹‬ارزش واگذاری ها ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان خواهد بود که عددی بزرگ است‬ ‫و امیدوارم شورای عالی اجرای سیاست های کلی‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و دولت حمایت های الزم‬ ‫را برای تحقق این هدف انجام دهند‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری با اشاره به اظهارنظرهای مختلف‬ ‫در ماه های اخیر درباره س��هم نهادهای عمومی‬ ‫غیردولت��ی از اقتصاد کش��ور‪ ،‬فقدان اطالعات و‬ ‫داده های دقیق و ش��فاف را یکی از دالیل ابهام‬ ‫درباره سهم این نهادها برش��مرد و از دبیرخانه‬ ‫ش��ورا خواس��ت این موضوع را در دس��تور کار‬ ‫قرار دهد و گزارش��ی در این زمینه در جلسات‬ ‫این��ده ارائه کند‪ .‬در این جلس��ه که وزرای امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‪ ،‬دادگستری‪ ،‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬رئیس س��ازمان خصوصی سازی‪ ،‬رئیس‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران و رئیس س��ازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار نیز حضور داش��تند‪ ،‬نماینده وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی گزارش��ی از فعالیت های‬ ‫ش��ورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ‪۴۴‬‬ ‫قان��ون اساس��ی ارائه کرد و به تش��ریح عملکرد‬ ‫دبیرخانه شورا در سال های اخیر پرداخت‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬ما در وزارت کش��ور همچنان که با مجلس‬ ‫نهم و پس از ان مجلس دهم همکاری داش��تیم‪،‬‬ ‫با رویکرد همدلی و همکاری در چارچوب قوانین‬ ‫و مقررات کشور و رعایت اصل تفکیک قوا‪ ،‬تعامل‬ ‫حداکث��ری با مجل��س یازدهم خواهیم داش��ت‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی در پایان این نشست‪ ،‬ضمن مرور‬ ‫سیاست های اقتصادی و ‪ ۳۰‬اولویت وزارت کشور‬ ‫در این عرصه که هفته جاری به اس��تان ها ابالغ‬ ‫ش��د‪ ،‬به موفقیت های بازار سرمایه کشور اشاره و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬رصد تخصصی تحوالت بورس و‬ ‫اگاهی بخشی درباره ان‪ ،‬حتماً الزم است اما بازار‬ ‫س��رمایه نباید مورد هجمه و تخریب سیاس��ی و‬ ‫رسانه ای قرار گیرد‪.‬‬ ‫اصالح ساختار سازمان بازرسی‬ ‫در راستای تحقق شعار سال‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۴‬درصد برنامه های این سازمان‬ ‫در کل کش��ور در راس��تای حمایت از تولید و جهش تولید تعریف ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬درویش��یان با تاکید بر رفع موانع تولید در راس��تای تحقق جهش‬ ‫تولید گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۴‬درصد برنامه س��ازمان بازرس��ی در کل کش��ور در راستای‬ ‫حمایت از تولید و جهش تولید اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در سال های گذشته‬ ‫ش��عارهای انتخاب شده برای هر سال ازسوی رهبر معظم انقالب در زمینه مسائل‬ ‫اقتصادی بوده و نش��ان از اهمیت اقتصاد‪ ،‬معیش��ت‪ ،‬تولید داخلی و توجه به رفع‬ ‫مشکالت حوزه تولید در کشور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اهمیت اقتصاد که پایه اصلی ان تولید‬ ‫به ویژه در کاالهای اس��تراتژیک است بر کسی پوشیده نیست‪ .‬وی در ادامه با بیان‬ ‫اینکه پیگیری تحقق شعار سال یکی از اولویت های سازمان بازرسی کل کشور در‬ ‫سال جاری است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی که پیش‬ ‫ از این زیرمجموعه یکی از معاونت ها بود به س��رعت اصالح ش��د و زیر نظر رئیس‬ ‫س��ازمان بازرس��ی کل کشور قرار گرفت و دس��تورالعمل ان تدوین و ابالغ شد تا‬ ‫توجه ویژه ای به این موضوع شود‪ .‬حجت االسالم والمسلمین درویشیان در ادامه بر‬ ‫مبارزه جدی با قاچاق تاکید کرد و گفت‪ :‬در راستای تحقق شعار سال باید به رفع‬ ‫موانع تولید پرداخته ش��ود زیرا تا این موانع مرتفع نش��ود به طور قطع جهشی در‬ ‫تولید صورت نمی گیرد‪ .‬یکی از این موانع براساس اظهارنظر کارشناسان و سازمان‬ ‫بازرس��ی قاچاق اس��ت که مبارزه جدی با ان باید در دستور کار قرار گیرد‪ .‬وقتی‬ ‫به وفور کاالی قاچاق که نه حقوق قانونی و نه گمرکی ان پرداخت می شود در بازار‬ ‫در دسترس باشد‪ ،‬از کاالهای داخلی کمتر استقبال می شود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫«حیات برهنه»‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی دول�ت‪-‬‬ ‫رئیس جمهوری اسالمی ایران در گفت وگوی‬ ‫تلفن��ی ب��ا همتای چین��ی خود با اش��اره به‬ ‫رفتاره��ای مداخله جویانه امری��کا در منطقه‪،‬‬ ‫این گون��ه اقدامات را مخل امنی��ت و صلح و‬ ‫ثب��ات در منطقه دانس��ت‪ .‬حس��ن روحانی و‬ ‫ش��ی جین پینگ در این مکالمه تلفنی روابط‬ ‫ای��ران و چی��ن را راهبردی و وی��ژه خوانده و‬ ‫ب��ا امیدوارکننده خواندن مناس��بات تجاری‬ ‫همه جانبه دو کش��ور‪ ،‬خواهان توسعه بیش از‬ ‫پیش روابط با عملیاتی شدن توافقات دوجانبه‬ ‫و اجرایی شدن پروژه های مشترک زیرساختی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی دول�ت‪-‬‬ ‫روس��ای جمهوری ای��ران و کرواس��ی در‬ ‫گفت وگ��وی تلفن��ی ب��ر توس��عه و تعمی��ق‬ ‫مناس��بات و همکاری ها تاکی��د و بر ضرورت‬ ‫همکاری همه کشورها برای مقابله با ویروس‬ ‫کرونا که تقریبا همه کشورهای دنیا را درگیر‬ ‫ک��رده‪ ،‬تاکید کردن��د‪ .‬روس��ای جمهوری دو‬ ‫کشور ضمن ابراز همدردی با مردم دو کشور‬ ‫در شرایط س��خت درگیری با بیماری کرونا‪،‬‬ ‫اش��تراک تجربی��ات و توانمندی ها در جهت‬ ‫مقابله با این بیماری را ضروری خواندند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫در حس��اب کاربری خود در توئیتر با بازنش��ر‬ ‫خبر خروج امریکا از برجام برای ایجاد کمپین‬ ‫فشار حداکثری علیه کشورمان نوشت‪ 2 :‬سال‬ ‫پیش‪ ،‬پمپئو و رئیس��ش اع�لام کردند که به‬ ‫مش��ارکت امریکا در برجام پایان می دهند‪ ،‬با‬ ‫این امید که فش��ار حداکثری انها ایران را به‬ ‫زان��و دربیاورد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بعد از شکس��ت‬ ‫تحقیرامیز این سیاس��ت‪ ،‬پمپئ��و می خواهد‬ ‫دوباره ب��ه مش��ارکت در برجام برگ��ردد‪ .‬به‬ ‫رویاپردازی خاتمه دهید‪ .‬ملت ایران‪ ،‬همیشه‬ ‫خود برای سرنوشتش تصمیم می گیرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نماینده روس��یه در س��ازمان های‬ ‫بین المللی در وین اعالم کرد‪ :‬امریکا نمی تواند‬ ‫ب��ه مکانیس��م ماش��ه در برجام علی��ه ایران‬ ‫متوسل ش��ود‪ .‬میخاییل اولیانوف در توئیتی‬ ‫نوشت‪ :‬به نظر می رسد امریکا قصد دارد به طور‬ ‫جدی اعالم کن��د که عضو برنامه جامع اقدام‬ ‫مش��ترک (برجام) باقی می مان��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫امری��کا می خواهد با این ادع��ا تاکید کند که‬ ‫حق دارد براس��اس قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای‬ ‫امنیت مکانیس��م ماش��ه (مکانیس��م اعمال‬ ‫تحریم ه��ا) علیه ایران را به کار اندازد‪ .‬نماینده‬ ‫روس��یه در سازمان های بین المللی مستقر در‬ ‫وین گفت‪ :‬امریکا خ��ود عضویت در برجام را‬ ‫رد کرد‪ .‬این مقام روس در واکنش به ادعاهای‬ ‫امریکا مبنی بر توان اس��تفاده از سازکارهای‬ ‫موجود در برجام در توئیتر خود نوشت‪ :‬امریکا‬ ‫‪ ۸‬مه ‪ ۱۹( ۲۰۱۸‬اردیبهش��ت ‪ )۱۳۹۷‬اعالم‬ ‫کرد که به عضویت در برجام پایان می دهد و‬ ‫از ان خارج می شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ریچارد هاوس در حس��اب توئیتر‬ ‫خ��ود در واکن��ش به ادعای امری��کا مبنی بر‬ ‫عضویت در برجام نوش��ت‪ :‬همان طور که وزیر‬ ‫خارجه پیش��ین امریکا‪ ،‬جان بیکر می گفت از‬ ‫ای��ن ادعا ابی گرم نمی ش��ود‪ .‬دولت ترامپ با‬ ‫خروج یکجانبه از برجام ش��تابزده عمل کرد‪.‬‬ ‫اکنون با پیشبرد این طرح خودمان را بیشتر‬ ‫از ایران منزوی می کنیم؛ ان هم در زمانی که‬ ‫باید روی فعالیت های هسته ای ایران متمرکز‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش ژاپن تایمز‪ ،‬یک رزم ناو‬ ‫ژاپن��ی ب��ا ح��دود ‪ ۲۰۰‬خدم��ه‪ ،‬در میان��ه‬ ‫بحران ش��یوع کرونا‪ ،‬پایگاه «یوکوس��وکا» در‬ ‫«کان��اگاوا» را به مقصد اب ه��ای خاورمیانه‬ ‫ترک کرده اس��ت‪ .‬این منبع ژاپنی اعالم کرد‬ ‫ماموریت این رزم ناو‪ ،‬انجام عملیات گشت زنی‬ ‫ب��رای مقابله ب��ا دزدان دریای��ی در اب های‬ ‫خاورمیانه و ش��مال افریقاس��ت‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬چنانچ��ه موردی از ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا در این رزم ناو مش��اهده شود‪ ،‬ماموریت‬ ‫ان پایان خواهد یافت‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬مای��ک پمپئو‪ ،‬وزیر خارجه امریکا و‬ ‫ژان ایو لودریان‪ ،‬همتای فرانس��وی اش درباره‬ ‫ایران و پرتاب ماهواره ای اخیر کش��ور رایزنی‬ ‫کردند‪ .‬مورگان اورتگاس‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫خارجه امریکا با تکرار برخی ادعاها‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این گفت وگو بر ضرورت پاس��خگو نگه داشتن‬ ‫ایران تاکید شد‪.‬‬ ‫مهر‪-‬ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای‬ ‫به امریکا و متحدان او هش��دار داد که هنگام‬ ‫عبور از اب های انحصاری اقتصادی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در دریای عمان و خلیج فارس و‬ ‫فضای هوایی این مناطق شامل ‪( FIR‬فضای‬ ‫تح��ت مدیریت هوای��ی کش��ور) و ‪ADIZ‬‬ ‫(منطقه شناسایی پدافند هوایی) به قوانین و‬ ‫مقررات بین المللی احترام بگذارند و از ایجاد‬ ‫هرگونه تنش و درگیری خودداری کنند‪.‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 29‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1510‬‬ ‫پیاپی ‪2828‬‬ ‫امسال ‪ ۴‬خودرو جدید‬ ‫به بازار عرضه می کنیم‬ ‫افت فروش‬ ‫فولکس واگن‬ ‫در چین و امریکا‬ ‫از تجمع تاکسی داران فرودگاه امام‬ ‫تاخیر در پرداخت اقساط‪ ،‬حیات شرکت های خصوصی را به خطر می اندازد‬ ‫یکشنبه ‪ ۷‬اردیبهشت‪ ،‬در حال رفتن به دفتر روزنامه‪،‬‬ ‫شاهد تجمع تعدادی از رانندگان تاکسی های مخصوص‬ ‫فرودگاه ‪ ،‬جلوی یکی از شرکت های لیزینگی بودم‪ .‬پس‬ ‫ع را جویا‬ ‫از معرفی خودم‪ ،‬از یکی از افراد علت این تجم ‬ ‫شدم‪ .‬پاسخ این بود «‪ ۲‬ماه است که بیکاریم‪ ،‬اما شرکت‬ ‫قس��ط خودرو را می خواهد»‪ .‬می گویند کارمان ش��ب و‬ ‫روز نداشت اما مدتی است که بیکاریم‪ .‬از پشت صدایی‬ ‫می اید یکی از صاحب��ان خودرو در حال واگویه با خود‬ ‫یا شاید هم با فرد کناری اش است «بابا از بیکاری دیگه‬ ‫خسته شدیم‪ ،‬چقدر باید بیکار باشیم»‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹به مشکالت مان رسیدگی شود‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دولت از بانک ها خواس��ته بود پرداخت اقس��اط وام گیرندگانی که‬ ‫به دلیل شیوع ویروس کرونا به مشکل برخورده اند‪ ۲ ،‬ماه به تعویق‬ ‫بیفتد و دولت در مقابل جبران خسارت کند‬ ‫به ش��رکت لیزینگ مربوط مراجع��ه کردند و تقاضانامه‬ ‫برای تعویق قس��ط ها ارائه دادند‪ ،‬ام��ا قبول نکردند‪ .‬در‬ ‫ادامه به وزارت راه و شهرس��ازی مراجعه کردیم‪ .‬مکاتبه‬ ‫انجام ش��د و یک نامه از وزارتخانه تحویل این ش��رکت‬ ‫شد‪ ،‬اما باز هم مورد پذیرش قرار نگرفت‪.‬‬ ‫یکی از افراد جمع درباره چرایی نپذیرفتن این امر از‬ ‫سوی شرکت لیزینگ گفت‪ :‬می گویند قرارداد بسته اید‬ ‫و مسائل و مش��کالتی مانند کرونا به ما ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫خودروی تان را تحویل دهید تا به مزایده بگذاریم و پس‬ ‫از فروش س��هم خود را برداریم‪ .‬براساس قرارداد هنگام‬ ‫تحویل این خودروهای خارجی قرار ش��د صاحبانش در‬ ‫مدت ‪ ۵‬س��ال اقس��اط را پرداخت کنند‪ .‬حدود ‪ ۴‬سال‬ ‫قس��ط ها پرداخت ش��ده برخی یک سال و بعضی دیگر‬ ‫حدود یک س��ال و چند ماه دارند تا قس��ط وام شان به‬ ‫پایان برس��د‪ .‬این س��خن نمی تواند منطقی باش��د که‬ ‫گفته شود خودرو را تحویل دهید تا به مزایده بگذاریم‪.‬‬ ‫درحال حاضر به مشکلی برخورده ایم که هیچ دخالتی در‬ ‫به وجود ان نداش��تیم‪ ،‬معضلی جهانی که تمام کسب و‬ ‫کارها را در سطح بین المللی تحت شعاع قرار داده است؛‬ ‫بنابرای��ن انتظار همراهی داریم‪ .‬حتی پیش��نهاد دادیم‬ ‫تاخیر این پرداخت همراه با س��ودش باشد اما فعال که‬ ‫قبول نکرده اند‪ .‬دلیل شان هم این است که حساب های‬ ‫م��ا بهم می ری��زد و نمی توانیم به اف��رادی که قول وام‬ ‫داده ایم‪ ،‬وام پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫دیگ��ری با گالیه ادام��ه داد‪ :‬هر پیش��نهادی دادیم‪،‬‬ ‫نپذیرفتند فقط می گویند باید قس��ط ها سر زمان خود‬ ‫پرداخت شود‪ .‬این ش��رکت می گوید وام پرداختی را با‬ ‫درصدی سود از بانک گرفته و با کمی افزایش به ما داده‬ ‫است؛ بنابراین اگر نتوانند اقساط وام را سر زمان مقرر به‬ ‫بانک پرداخت کند جریمه می شود‪.‬‬ ‫دیگ��ری گفت‪ :‬ب��ا تمام رف��ت و امده��ا و مذاکره و‬ ‫مکاتبات به نتیجه نرسیده ایم‪ .‬شرایط سختی داریم زیرا‬ ‫هنوز هیچ بسته معیشتی هم به عنوان رانندگان تاکسی‬ ‫دریافت نکرده ایم‪ ،‬بیمه می ریزیم‪ ،‬اما بیمه بیکاری به ما‬ ‫تعلق نمی گیرد‪ ،‬مشکالت بسیار است‪.‬‬ ‫نفر س��وم گفت‪ :‬وضعیت بیمه تاکسی داران فرودگاه‬ ‫بین المللی امام مشخص نیس��ت نیمی از مبلغ بیمه از‬ ‫س��وی صاحب تاکسی پرداخت می ش��ود و نصف دیگر‬ ‫را هم وزارت راه و شهرس��ازی می پردازد؛ اما وقتی برای‬ ‫دریافت بیمه بیکاری مراجعه می کنیم‪ ،‬عنوان می ش��ود‬ ‫براس��اس قانون شما بیمه خویش فرما هستید و قوانین‬ ‫ان متفاوت است‪.‬‬ ‫نف��ر اول گفت وگو کننده که ‪ ۱۵‬س��ال س��ابقه بیمه‬ ‫دارد‪ ،‬تاکید می کند‪ ،‬این هم چالش دیگری در وضعیت‬ ‫فعل��ی این صنف اس��ت‪ .‬البته وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫با نهاد ریاس��ت جمهوری برای رفع این مش��کل مکاتبه‬ ‫کرده اند‪ ،‬اما در کل بیمه بیکاری رانندگان شامل حال ما‬ ‫نمی شود‪ ،‬عالوه بر اینکه بسته معیشتی که دولت گفته‬ ‫بود هم به ما داده نشده است‪.‬‬ ‫یک��ی از تجمع کنن��دگان ب��ه همی��ن چال��ش برای‬ ‫رانندگان خودروهای تجاری اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬این‬ ‫رانندگان هم به دلیل ممنوعیت تردد کش��ورها در مرز‬ ‫گیر کرده اند و اگر قس��ط ما ‪ ۲.۵‬میلیون تومان اس��ت‪،‬‬ ‫قسط این رانندگان ‪ ۱۵‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ما نمی توانیم به عنوان تاکس��ی معمولی در‬ ‫ش��هر کار کنیم‪ ،‬زیرا اعتماد نمی ش��ود و تصور می شود‬ ‫کرایه بیشتری می خواهیم‪ .‬در شرایط فعلی‪ ،‬هیچ نهادی‬ ‫پاس��خگوی مشکالت ما نیس��ت‪ .‬من صاحب دو فرزند‬ ‫هس��تم و زندگی خرج روزانه خود را دارد‪ .‬چه بس��یار‬ ‫خانواده های��ی که به دلیل این مش��کالت دچار اختالف‬ ‫شده اند‪ .‬هیچ کس هم راه حلی پیش پای ما نمی گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد کار در اسنپ و تپسی‬ ‫موضوع را از س��وی شرکت لیزینگ‬ ‫در ادامه‬ ‫پیگیری ک��رد‪ .‬یکی از کارشناس��ان لیزینگ بیان کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت های لیزینگ خصوصی هس��تند و ب��رای ادامه‬ ‫حی��ات باید س��رمایه هایی که به عن��وان وام در اختیار‬ ‫مش��تریان می گذارند‪ ،‬برگشت داده شود تا به متقاضی‬ ‫بعدی بدهد وگرنه باید تعطیل کند‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر این اس��ت که پرداخت قسط ها را باید‬ ‫چقدر به تاخیر انداخت؟ صاحبان این تاکس��ی ها ‪ ۶‬ماه‬ ‫زم��ان می خواهند‪ .‬برخی از این افراد قس��ط های عقب‬ ‫افتاده باال دارند‪ .‬انها خودروش��ان را ‪ ۸۰‬میلیون تومان‬ ‫خریده اند‪ ،‬درحالی که امروز ‪ ۲۸۰‬میلیون تومان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬انها سود خود را برده اند‪ .‬به هر حال تا زمانی که‬ ‫فرودگاه به وضعیت عادی برگ��ردد‪ ،‬می توانند به عنوان‬ ‫تاکسی اینترنتی (اسنپ و تپسی) فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت جبران کند‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫راه اندازی مجدد‬ ‫‪ ۲۲۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫کار نیست‪ ،‬بازپرداخت اقساط با تاخیر باشد‬ ‫در ای��ن گفت وگوی میدانی یک��ی از صاحبان خودرو‬ ‫گفت‪ :‬تقریبا از بهمن س��ال گذش��ته بیکار هس��تیم و‬ ‫فعالیتی نداریم‪ .‬پیش از ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬با سقوط‬ ‫هواپیم��ا اوکراینی تعداد پروازها کم ش��د‪ .‬ش��یوع این‬ ‫وی��روس مزید بر علت ش��د و امید رانن��دگان فرودگاه‬ ‫بین المللی امام خمینی(ره) که به س��فرهای شب عید‬ ‫ب��ود‪ ،‬نقش بر اب ش��د‪ .‬اغ��از فروردین که ش��روع کار‬ ‫فرودگاه امام اس��ت‪ ،‬فعالیتش متوقف شده و در واقع از‬ ‫اسفند سال گذشته به حالت نیمه تعطیل درامده است‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از تاکس��ی داران معترض ادام��ه داد‪ :‬ما‬ ‫حدود ‪ ۱۴۰۰‬راننده هستیم و چون پروازها کاهش پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬مس��افری برای جابه جایی وجود ندارد‪ .‬در حالت‬ ‫ع��ادی‪ ،‬هر تاکس��ی روزانه بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��رویس دارد‪،‬‬ ‫اما درحال حاضر فقط یک پرواز انجام می شود؛ هواپیما‬ ‫هم که می نش��یند ح��دود ‪ ۲۰۰‬مس��افر دارد‪ ،‬اتوبوس‬ ‫مخصوص این مس��افران را سوار و در یکی از هتل های‬ ‫نزدیک فرودگاه برای ‪ ۴۸‬ساعت قرنطینه می کنند‪.‬‬ ‫دیگری گفت‪ :‬این حرفه جزو مش��اغل اسیب دیده از‬ ‫کروناس��ت‪ ،‬اما ش��رکت لیزینگی که خودروها را به ما‬ ‫فروخته‪ ،‬نمی پذیرد قس��ط خودروه��ا با تاخیر پرداخت‬ ‫ش��ود؛ از سوی دیگر هم عنوان می شود بیمه بیکاری به‬ ‫ما تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫نف��ر اول دوباره در ادامه س��خنان همکار خود گفت‪:‬‬ ‫با لغو پروازها تاکس��ی داران فرودگاه امام بدون فعالیت‬ ‫زمین گیر شده اند‪.‬‬ ‫یکی از معترضان در پاس��خ به اینکه در حالت عادی‬ ‫روزانه چه تعداد پرواز انجام می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬روزانه‬ ‫حدود ‪ ۹۰‬پرواز به کشور در این فرودگاه انجام می شد‪،‬‬ ‫درحالی که امروز به یک پرواز رسیده و این یک پرواز هم‬ ‫ممکن است باری باشد؛ عالوه بر این‪ ،‬حتی اگر مسافری‬ ‫هم باشد ‪ ۴۸‬ساعت در قرنطینه خواهند بود‪ .‬در سایت‬ ‫فرودگاه پروازها مش��خص اس��ت‪ ،‬اما باری یا مسافری‬ ‫بودن ان مشخص نیست‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از افراد حاضر در جم��ع ادامه داد‪ :‬وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی تمام مشکالت تاکسی داران را می داند‬ ‫و ب��ا م��ا هم��کاری کردند‪ ،‬عالوه ب��ر اینکه مس��ئوالن‬ ‫فرودگاهی هم در جریان مش��کالت صاحبان تاکسی ها‬ ‫هستند‪ .‬مشکل فعلی ما مس��ئله شرکت لیزینگ است‬ ‫که نمی پذیرد اقس��اط دیرتر پرداخت شود‪ .‬درحالی که‬ ‫رئیس جمهوری اعالم کرده پرداخت اقس��اط مش��اغل‬ ‫اس��یب دیده از ش��یوع کرونا عقب بیفتد‪ ،‬اما ش��رکت‬ ‫لیزینگ این خودروها که یکی از بانک های داخلی است‬ ‫و وام را پرداخت کرده‪ ،‬تمکین نمی کند‪.‬‬ ‫دیگری گفت‪ :‬چند نفر به نمایندگی از تاکس��ی داران‬ ‫انتخاب و با مدیران این ش��رکت لیزینگی وارد مذاکره‬ ‫ش��دند‪ ،‬ام��ا با درخواس��ت ما ب��رای پرداخت اقس��اط‬ ‫خودروها با تاخیر موافقت نشد‪ .‬عنوان می کنند ما شامل‬ ‫مصوبه دولت و بانک مرکزی نیس��تیم‪ .‬در این باره حتی‬ ‫ش��رکت هایی که ما در زیرمجموعه انها فعالیت داریم‪،‬‬ ‫(این تاکسی ها مربوط به چند شرکت است) در ‪ ۳‬نوبت‬ ‫‪3‬‬ ‫زمانی که س��خنان دو طرف شنیده می شود هر کدام‬ ‫از س��وی خود به مش��کالت می پردازد‪ .‬ح��ال با چنین‬ ‫ش��رایطی راهکار چیس��ت؟ علی اصغر پورمتین یکی از‬ ‫کارشناس��ان ح��وزه بانک در این ب��اره به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫دول��ت از بانک ها خواس��ته بود تا پرداخت قس��ط ها از‬ ‫س��وی وام گیرندگانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا به‬ ‫مشکل برخورده اند ‪ ۲‬ماه به تعویق بیفتد و دولت جبران‬ ‫خس��ارت می کند‪ .‬ایا دولت جبران این خسارت را برای‬ ‫شرکت های لیزینگ هم در نظر گرفته است؟ خیر‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت های لیزینگی که حیات ش��ان به‬ ‫سود و زیان شان بستگی دارد‪ ،‬نمی توانند ریسک کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برخی از این ش��رکت ها در بورس هس��تند‬ ‫و برنامه ه��ای خود را اعالم می کنند اینکه چقدر س��ود‬ ‫خواهند داشت‪ .‬بر این اساس سهام شان خرید و فروش‬ ‫می ش��ود‪ .‬حاال اگر پرداخت قس��ط ها به تاخیر بیفتد به‬ ‫برنامه و س��ود اعالم شده نمی رسند‪ .‬اتفاقی که می افتد‬ ‫این است که این شرکت ها از سوی سازمان بورس مورد‬ ‫عتاب و خطاب قرار می گیرند‪ .‬این مشکل باید از سوی‬ ‫دولت برطرف ش��ود درحالی که از ان شانه خالی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پورمتین باید بیان اینک��ه اگر دولت نمی تواند هزینه‬ ‫مالی کند‪ ،‬می تواند اعتبار در نظر بگیرد‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫بانک مرک��زی می توان��د اعتباری به این ش��رکت های‬ ‫لیزینگ��ی اختصاص دهد اینکه به ازای تاخیر قس��ط ها‬ ‫اعتبار و تسهیالت با نرخ پایین دریافت کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه بانک معتقد است اینکه انتظار‬ ‫داش��ته باشیم ش��رکت های خصوصی اقساط خود را از‬ ‫مشتریان شان دریافت نکنند‪ ،‬اجحاف در حق انهاست‪.‬‬ ‫پورمتین در ادامه به راهکار دوم اشاره کرد و گفت‪ :‬راه‬ ‫دیگر هم این اس��ت که به تعداد افرادی که اقساط شان‬ ‫به تاخیر می افتد دولت مالیاتش را از این ش��رکت های‬ ‫خصوصی کم کند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ماه است که‬ ‫بیکاریم‪ ،‬اما‬ ‫شرکت قسط‬ ‫خودرو را‬ ‫می خواهد‬ ‫تا زمانی که‬ ‫فرودگاه‬ ‫به وضعیت‬ ‫عادی برگردد‪،‬‬ ‫می توانند‬ ‫به عنوان تاکسی‬ ‫اینترنتی‬ ‫فعالیت کنند‬ ‫این مشکل‬ ‫باید از سوی‬ ‫دولت رفع شود‬ ‫درحالی که از ان‬ ‫شانه خالی‬ ‫کرده است‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ب��ا‬ ‫اش��اره به برنامه ریزی‬ ‫ای��ن وزارتخان��ه برای‬ ‫فعال سازی واحدهای‬ ‫راکد در س��ال جهش‬ ‫تولی��د گفت‪ :‬امس��ال‬ ‫راه ان��دازی مجدد ‪ ۲۲۰۰‬واح��د صنعتی تعطیل‬ ‫در دس��تور کار است‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی‬ ‫اف��زود‪ :‬با توج��ه به اق��دام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در شناس��ایی واحده��ای راکد و فعال زیر‬ ‫ظرفی��ت در داخ��ل و خارج ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کشور که سال گذشته انجام شد‪ ،‬شرایط‬ ‫برای احیای ‪ ۱۵۹۲‬واحد صنعتی فراهم ش��د‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬مجموع نیاز مالی ‪ ۲۲۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫مدنظ��ر برای احیا و بازگش��ت به چرخ��ه تولید‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵۰۰‬میلی��ارد تومان براورد می ش��ود‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصریح ک��رد‪ :‬در فرایند فعال س��ازی‬ ‫واحدهای راکد‪ ،‬عارضه یابی واحدها و شناس��ایی‬ ‫موانع و مش��کالت انه��ا‪ ،‬تامی��ن نیازمندی ها از‬ ‫قبیل منابع مال��ی مورد نیاز‪ ،‬رف��ع موانع قانونی‪،‬‬ ‫هماهنگی با نهادهای اجرایی مرتبط و تامین مواد‬ ‫اولیه مدنظر اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به تاکید رهبر معظم انقالب درباره توجه‬ ‫به بازار ‪ ۸۰‬میلیونی داخل کش��ور در سال جهش‬ ‫تولید‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال برنامه فعال س��ازی ظرفیت‬ ‫خال��ی واحده��ا با ه��دف توجه ب��ه ظرفیت های‬ ‫موج��ود در داخ��ل در صنای��ع منتخب ش��امل‬ ‫یخچال و فریزر‪ ،‬لباسش��ویی‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬خودرو‪،‬‬ ‫نخ‪ ،‬پارچه و پوش��اک‪ ،‬فرش ماشینی‪ ،‬چرم سبک‬ ‫و س��نگین‪ ،‬کفش‪ ،‬شیرینی و ش��کالت‪ ،‬لبنیات و‬ ‫الس��تیک مورد نظر اس��ت‪ .‬رحمانی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در صنایع یادشده متوس��ط میزان بهره برداری از‬ ‫ظرفیت های موجود‪ ،‬ح��دود ‪ ۵۲.۵‬درصد براورد‬ ‫می ش��ود که س��عی خواهیم کرد با فعال س��ازی‬ ‫ظرفیت ه��ای خالی‪ ،‬این رقم را ب��ه بیش از ‪۶۵.۵‬‬ ‫درصد برس��انیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫تعمیق س��اخت داخل را یک��ی از اهرم های موثر‬ ‫در احیا و فعال س��ازی برخ��ی صنایع و واحدهای‬ ‫صنعتی در کش��ور توصیف کرد و گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫‪ ، ۹۸‬افزون ب��ر ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون یورو کاال‬ ‫در کش��ور داخلی سازی شده و با این میزان‪ ،‬شاهد‬ ‫کاه��ش ارزبری بودیم و این روند در س��ال جهش‬ ‫تولید نیز ت��داوم خواهد داش��ت؛ همچنین برای‬ ‫داخلی سازی حدود ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون یورو‬ ‫برنامه ریزی های الزم انجام ش��ده اس��ت‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال جهش تولید‪ ،‬برنام��ه ای ویژه برای‬ ‫تولید محصوالت خاص و پیش��ران ش��امل پارچه‬ ‫چادر مش��کی‪ ،‬پارچه‪ ،‬پوشاک‪ ،‬الستیک سنگین‪،‬‬ ‫گیربکس اتوماتیک‪ ،‬اکریلو نیتریل‪ ،‬پودر الومینا‬ ‫و الکت��رود گرافیت��ی ب��ا اولوی��ت خودکفایی در‬ ‫دس��تور کار داریم‪ .‬رحمانی تصریح کرد‪ :‬عناوین‬ ‫محصوالت خاص و پیشران با توجه به قاچاق پذیر‬ ‫ب��ودن کاالها‪ ،‬می��زان واردات انها در س��ال ‪ ۹۷‬و‬ ‫براساس مصرف س��االنه‪ ،‬شناسایی و مورد هدف‬ ‫تولید داخل قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫نظارت سازمان بازرسی‬ ‫بر خصوصی سازی‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با تاکید ب��ر لزوم نظارت ج��دی بر روند‬ ‫واگ��ذاری ش��رکت های دولتی گف��ت‪ :‬واگذاری‬ ‫ش��رکت های دولتی به بخ��ش خصوصی موجب‬ ‫پویایی و مدیریت درس��ت انها می ش��ود‪ .‬منصور‬ ‫مرادی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به اقدام‬ ‫دولت برای واگذاری س��هام شرکت های دولتی در‬ ‫بورس گفت‪ :‬اداره ش��رکت های دولتی به دس��ت‬ ‫مدی��ران دولتی متاس��فانه یکی از مش��کالت این‬ ‫حوزه بوده که موجب کاهش چش��مگیر بهره وری‬ ‫و اثربخش��ی این شرکت ها شده اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬برخ��ی مس��ئوالن دولتی بع��د از عضویت در‬ ‫هیات مدیره این ش��رکت ها بیشتر به دنبال منافع‬ ‫ش��خصی و اطرافیان خود می رون��د و افرادی را به‬ ‫زیرمجموعه این ش��رکت ها تزری��ق می کنند که‬ ‫باعث به وجود امدن مش��کالتی دیگر می ش��وند‬ ‫و براین اس��اس هیچ گاه س��وداور هم نبوده است‪.‬‬ ‫مرادی با بیان اینکه واگذاری ش��رکت های دولتی‬ ‫به بخ��ش خصوص��ی می تواند موج��ب پویایی و‬ ‫مدیریت درس��ت انها شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مهم ترین‬ ‫موض��وع در بحث واگ��ذاری ش��رکت ها‪ ،‬میزان و‬ ‫مبل��غ واگذاری و اینکه ای��ا تبانی یا رانتی در میان‬ ‫مسئوالن وجود داشته یا خیر است‪ ،‬زیرا این مسائل‬ ‫سِ یر قانونی را دچار مشکل می کند‪ .‬مرادی نظارت‬ ‫درس��ت را در بحث واگذاری ها امری الزم برشمرد‬ ‫و افزود‪ :‬سازمان خصوصی سازی اقدامات و نظارت‬ ‫را برای واگذاری انجام می دهد اما دستگاه قضایی‬ ‫و س��ازمان بازرسی می توانند با نظارت های بیشتر‬ ‫روند قانونی را کنترل کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گزارش‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫کانون اقتصاد‬ ‫شمال غرب‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 29‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1510‬‬ ‫پیاپی ‪2828‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل گروه سایپا‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پی ریزی‬ ‫اشتباه‬ ‫تولید‬ ‫امسال ‪ ۴‬خودرو جدید به بازار عرضه می کنیم‬ ‫علیرضا جعفری‬ ‫فعال صنعت کفش‬ ‫هر کش��وری به دنبال توس��عه بازار خود‬ ‫برای درامدزایی بیش��تر است‪ .‬در کشور ما‬ ‫ه��دف صدور مجوز و افزای��ش امار در این‬ ‫حوزه اس��ت‪ .‬روش و الگوی تولید در کشور‬ ‫ما غلط پی‪‎‬ریزی شده است‪.‬‬ ‫وقت��ی نانوای��ی در کش��ورهای اروپای��ی‬ ‫ق��رار اس��ت کار خود را ش��روع کند‪ ،‬پیش‬ ‫از ان‪ ۶ ،‬م��اه تا یک س��ال دوره های منابع‬ ‫انس��انی و مال��ی را می گذران��د‪ .‬در ای��ران‬ ‫وقتی فردی به واس��طه اینکه س��ابقه ای در‬ ‫یک پس��ت تخصص��ی داش��ته‪ ،‬می خواهد‬ ‫خط تولیدی راه اندازی کند‪ ،‬نخس��تین گام‬ ‫اش��تباه برداشته می ش��ود؛ عالوه بر ان‪ ،‬در‬ ‫بدنه دولت به معن��ای واقعی در هر حوزه و‬ ‫صنعتی‪ ،‬کارشناس وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب هم��ه در یک چرخه غلط‬ ‫می افتند و پیش می روند‪.‬‬ ‫در کشورهای موفق تولیدکننده با اموزش‬ ‫دوره های مدیریت منابع مالی و انس��انی در‬ ‫واقع از اخر‪ ،‬فعالیت خود را شروع می کند؛‬ ‫در نتیجه هزینه های تولید و س��ربار کاهش‬ ‫می یاب��د و به دنبال ان دولت نیز از صنعتگر‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫تا زمانی که هدف صدور مجوز و باال بردن‬ ‫امار اس��ت و برای کمترین میزان تولید هم‬ ‫پروان��ه فعالیت صادر می ش��ود درحالی که‬ ‫نباید اجازه داد تولید به این ش��یوه ش��روع‬ ‫شود‪ ،‬شاهد هزینه های سربار خواهیم بود‪.‬‬ ‫وقتی به عن��وان بخش خصوصی از بخش‬ ‫دولتی مطالبه گری می کنیم‪ ،‬می گوییم چرا‬ ‫به ما وام نمی دهند‪ .‬اگر وام هم داده‏ش��ود‬ ‫به دلیل همان چرخه غلط معوق می ش��ود‪،‬‬ ‫معوق که ش��د خان��ه و اموال ف��رد مصادر‬ ‫شده و در ادامه معضالت اجتماعی را دامن‬ ‫می‏زند‪.‬‬ ‫مشکالتی که امروز کشور درگیر انهاست‪.‬‬ ‫تولیدکننده ورشکس��ت می ش��ود چون‬ ‫ب��ا ش��یوه‪‎‬ای غل��ط ش��روع کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به عنوان‪‎‬مثال‪ ،‬پیش تر خریدوفروش در بازار‬ ‫از جمله ب��ازار کفش اعتباری بود و افراد با‬ ‫یک دس��ته چک فعالیت تولی��دی خود را‬ ‫در کارگاهی ش��روع می کردند‪ .‬دریک بازار‬ ‫اعتباری‪ ،‬بدهی روی بدهی انباش��ته و پس‬ ‫از ‪ ۱۰‬سال تبدیل به یک معضل می شود‪.‬‬ ‫ام��روز ک��ه خریدوف��روش نقدی ش��ده‬ ‫مش��کالت ان خ��ود را نش��ان می‪‎‬دهن��د؛‬ ‫بنابرای��ن بس��یاری از چرخه تولی��د و بازار‬ ‫حذف ش��ده اند چون تولیدکننده‪ ،‬مس��ائل‬ ‫مال��ی را نمی دان��د در نتیج��ه نمی توان��د‬ ‫محاس��به درس��تی از قیم��ت تمام‪‎‬ش��ده‬ ‫محصوالتش داشته باشد؛ بنابراین تشکل ها‬ ‫و اتحادیه ها باید برای صدور مجوز س��ازکار‬ ‫قوی داشته باشند‪.‬‬ ‫تولید ما نس��بت ب��ه اندازه ه��ای جهانی‬ ‫ناچیز اس��ت و در این مقی��اس نمی توانیم‬ ‫صادرات داشته باشیم و در کشورهای هدف‬ ‫بازاریابی کنیم‪.‬‬ ‫برخ�لاف اینکه هم��ه معتقدن��د قیمت‬ ‫کف��ش در ایران ارزان اس��ت من می گوییم‬ ‫اتفاقا قیمت تمام شده کفش در ایران بسیار‬ ‫باالس��ت چون هزینه ه��ای تولید کفش در‬ ‫کشور باالست‪.‬‬ ‫حت��ی تامی��ن م��واد اولی��ه هم نی��از به‬ ‫مدیریت و سازکار دارد تا در نهایت هزینه ها‬ ‫سرشکن شود‪.‬‬ ‫قیم��ت تمام‪‎‬ش��ده پایی��ن و کیفیت باال‬ ‫رقابت را امکان پذی��ر و به رونق بازار داخل‬ ‫کمک می کن��د‪ ،‬عالوه بر این‪ ،‬بازار صادراتی‬ ‫محصول را توسعه می دهد‪.‬‬ ‫نمون��ه ب��ارز ان ترکیه اس��ت که بخش‬ ‫صنع��ت ان در دوره ای از بخش صنعت ما‬ ‫عقب تر بود اما امروز بس��یار جلوتر از کشور‬ ‫ما در حال حرکت و پیشرفت است‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی ف��رار مالیاتی دارد و در‬ ‫نشست ها به طور معمول تولیدکنندگان این‬ ‫درخواست را دارند که مالیات ارزش‪‎‬افزوده‪‎‬‬ ‫انها بخشیده شود‪.‬‬ ‫در تم��ام کش��ورهای جه��ان مالی��ات‬ ‫ارزش افزوده وجود دارد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه مالیات ارزش‪‎‬افزوده در ایران‬ ‫مبلغ کمی اس��ت‪ .‬امروز اگر تولیدکننده ما‬ ‫بخواهد در یکی از کشورهای صنعتی تولید‬ ‫کند‪ ،‬نمی تواند چون س��ازکار درست تولید‬ ‫را نمی داند‪.‬‬ ‫ح��اال در ای��ن چرخه غلط ه��م همه غر‬ ‫می زنند که چرا وضعیت این گونه است؟‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خودروس��ازان ق��ول داده اند بازار خ��ودرو داخل را با‬ ‫مدل ه��ای جدید نونوار کنند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬ش��رکت‬ ‫س��ایپا خبر از ورود ‪ ۴‬خودرو جدید به بازار س��ال ‪۹۹‬‬ ‫را داده اس��ت و مدیرعامل این گروه خودروسازی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬اخرین پرای��د‪ ۱۱۱‬از محصوالت خانواده ‪X ۱۰۰‬‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا هفته گذشته تولید و به این‬ ‫ترتی��ب تولی��د دو م��دل ‪ ۱۳۲‬و ‪ ۱۱۱‬از مجموع س��ه‬ ‫مدل خودروهای س��واری پراید برای همیش��ه از سبد‬ ‫محصوالت سایپا در بازار ایران خارج شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توقف تولید مدل های قدیمی‬ ‫سیدجواد سلیمانی‬ ‫تولید‬ ‫محصوالتی‬ ‫مدرن‪ ،‬باکیفیت‬ ‫و نزدیک به‬ ‫استانداردهای‬ ‫جهانی‪،‬‬ ‫محور اصلی‬ ‫برنامه های‬ ‫سایپا در توسعه‬ ‫محصوالت است‬ ‫بازار خودرو کشور بکر و اماده مدل های جدید است‪.‬‬ ‫ش��اید یکی از دالیلی که باعث کاهش خریدوفروش در‬ ‫بازار خودرو ش��ده‪ ،‬مدل های قدیم��ی داخلی و گرانی‬ ‫مدل ه��ای خارجی اس��ت‪ .‬اگ��ر خودروس��ازان داخلی‬ ‫بتوانند در فاصل��ه زمانی کوتاه مدل های جدید خود را‬ ‫ب��ه بازار عرضه کنند‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬دوباره ش��اهد رونق‬ ‫بازار خودرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬س��یدجواد سلیمانی با اشاره به‬ ‫برنامه ریزی دقیق گروه خودروسازی سایپا برای خروج‬ ‫خودروهای س��واری پراید از خط تولی��د‪ ،‬گفت‪ :‬اعالم‬ ‫کرده بودیم تولید پراید‪ ۱۱۱‬برای تحویل به مشتریانی‬ ‫که این خ��ودرو را پیش تر خری��داری کرده اند تا پایان‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۹۹‬ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬اما ب��ا توجه به‬ ‫برنامه ریزی دقیق و نیز افزایش تولیدی که در ماه های‬ ‫پایانی سال رونق تولید داشتیم‪ ،‬زودتر به تیراژ موردنظر‬ ‫رس��یدیم و حدود ی��ک ماه قبل از برنامه اعالم ش��ده‪،‬‬ ‫توقف تولید پراید‪ ۱۱۱‬اعالم شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬برای پراید‪ ۱۳۲‬نی��ز همین اتفاق رخ داد و‬ ‫ی سال گذش��ته و ‪ 15‬روز پیش از‬ ‫موفق ش��دیم‪ ۱۵ ،‬د ‬ ‫موع��د قبلی‪ ،‬تعهدات خود در قبال مش��تریان را انجام‬ ‫داده و تولید پراید‪ ۱۳۲‬را متوقف کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ایپا با بی��ان اینکه مدیران پیش��ین‬ ‫باره��ا از توقف تولید محص��والت خانواده پراید به دلیل‬ ‫قدیم��ی بودن فناوری ان صحبت ک��رده بودند‪ ،‬اما هر‬ ‫بار به دالیلی این کار عملی نشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خروج پراید‬ ‫از خطوط تولید س��ایپا یک��ی از برنامه های اصلی ما در‬ ‫بدو ورود به س��ایپا بود که ان را به طور جدی پیگیری‪،‬‬ ‫عملیاتی و اجرایی کردیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برنامه ریزی کرده ای��م که پراید‪۱۳۱‬‬ ‫به عنوان اخرین مدل خانواده پراید را نیز تیر امسال از‬ ‫سبد محصوالت سایپا خارج کرده و موضوع تولید پراید‬ ‫در ایران را برای همیشه به پایان برسانیم‪.‬‬ ‫برای خودرویی ب��ا قیمت حدود ‪ ۲۶۰۰‬دالر‪ ،‬هی��چ جایگزینی وجود‬ ‫ندارد ‪ ،‬زیرا در شرایط فعلی با وجود افزایش سرسام اور قیمت مواد‬ ‫اولیه و نوسان بازار ارز‪ ،‬تحریم های ظالمانه و محدودیت های واردات‬ ‫قطعات‪ ،‬تولید هیچ خودرو دیگری با این قیمت امکان پذیر نیست‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت نهاده های تولید‬ ‫مدیرعامل س��ایپا درباره جایگزی��ن پراید نیز گفت‪:‬‬ ‫همان طور که پیش از ای��ن بارها مطرح کرده ایم‪ ،‬برای‬ ‫یک خودرو با حدود قیمت ‪ ۲۶۰۰‬دالر هیچ جایگزینی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬زیرا در ش��رایط فعلی و افزایش سرسام اور‬ ‫قیمت مواد اولیه و نوسان بازار ارز‪ ،‬تحریم های ظالمانه‬ ‫و محدودیت ه��ای واردات قطع��ات‪ ،‬تولید هیچ خودرو‬ ‫دیگری با این قیمت امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت قیمت به دست دالل ها‬ ‫س��لیمانی با اش��اره به برخ��ی اظهارنظره��ا درباره‬ ‫قیمت های ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬میلیونی پراید نیز گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫ای��ن ذهنی��ت اش��تباه در جامع��ه ش��کل گرفت��ه که‬ ‫قیمت های لجام گسیخته بازار ازاد به خودروساز مربوط‬ ‫است‪ ،‬در حالی که چنین نیست‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬پراید در اخرین طرح فروش س��ایپا‬ ‫ب��ا قیمت حدود ‪ ۴۰‬میلیون تومان عرضه ش��ده و این‬ ‫خودرو مدت هاس��ت که به دلیل برنامه توقف تولید در‬ ‫برنامه فروش سایپا قرار ندارد و منطقی است که قیمت‬ ‫ان در بازار ازاد به ش��رکت خودروس��از ارتباط نداشته‬ ‫باشد و مثل هر کاالی دیگری قیمت ان را فروشندگان‬ ‫و مال��کان کاال تعیی��ن می کنند و متاس��فانه این افراد‬ ‫که به طور عمده واس��طه ها هس��تند‪ ،‬ب��ا بهره گیری از‬ ‫س��ایت های اینترنتی خرید و ف��روش خودرو‪ ،‬قیمت ها‬ ‫را اعالم کرده و برای س��ود بیش��تر دائم��ا نرخ را باالتر‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد و تخریب صنعت خودرو‬ ‫مدیرعامل سایپا ادامه داد‪ :‬پراید سال هاست که بحق‬ ‫یا ناحق‪ ،‬دستاویز انتقاد و حتی تخریب صنعت خودرو و‬ ‫وسیله ای برای مطرح شدن افراد مختلف در رسانه ها و‬ ‫ابزار جلب توجه در شبکه های اجتماعی قرار گرفته اما‬ ‫ح��اال که ما تولید ان را متوقف کرده ایم‪ ،‬باز هم عده ای‬ ‫پیدا شده اند که به بهانه ارزان بودن پراید نسبت به تمام‬ ‫تولید بیش از ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خودرو در پارس خودرو‬ ‫‪ ۲‬محصول جدید سایپا و استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت‪:‬‬ ‫خودروس��ازان برای رعایت استانداردهای هش��تادوپنج گانه هیچ مهلتی‬ ‫درخواست نکردند‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬وحید مرندی مقدم درباره استانداردهای اجباری‬ ‫هشتادوپنج گانه و رعایت ان از س��وی خودروسازان‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت های‬ ‫خودروس��ازی نامه و درخواس��تی مبنی بر تمدید اس��تانداردهای قبلی‬ ‫نداشته اند و این نشان می دهد که خودروسازان برای رعایت استانداردها‬ ‫امادگ��ی الزم را دارند‪ .‬مرندی مقدم با بیان اینکه ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫باعث نخواهد ش��د که رعایت اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه با اغماض‬ ‫همراه باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمام خودروها براساس بخشنامه شورای عالی‬ ‫اس��تاندارد و براساس زمان بندی هایی که به ش��رکت های خودروسازی‬ ‫ارائه ش��ده‪ ،‬تولید خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬تا پایان تیر خودروهای پراید و‬ ‫پژو ‪ ۴۰۵‬کنار گذاش��ته خواهند ش��د و بعد از ان‪ ،‬بررسی مجدد کیفی‬ ‫خودروها اغاز خواهد ش��د‪ ،‬از این رو هر خودرویی مطابق با استانداردها‬ ‫نباشد‪ ،‬اعالم عمومی می شود‪ .‬معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ایران گفت‪ :‬شرکت های خودروساز در صدد ان هستند‬ ‫که کیفی��ت خودروهای داخل��ی را افزایش دهند تا ب��رای پاس کردن‬ ‫استانداردها مشکلی نداشته باشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬خودروهای قدیمی امکان‬ ‫پاس کردن اس��تانداردهای جدید را ندارند‪ ،‬اما خودروهای جدیدی که‬ ‫از سوی خودروسازان در حال تولید است‪ ،‬می توانند استانداردها را پاس‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دو محصول جدید س��ایپا که س��ال گذش��ته در ساختمان‬ ‫هیات دول��ت م��ورد بازدی��د رئیس جمه��وری ق��رار گرف��ت‪ ،‬می توانند‬ ‫اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه را دریافت کند‪ .‬مرندی مقدم خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این استانداردها برای ایمنی مردم و ارتقای خودروهای داخلی است‬ ‫و جزو استانداردهای سختگیرانه به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫ایساکو مهلت بازپرداخت مطالبات خود را به تعویق انداخت‬ ‫ش��رکت خدمات پس از ف��روش ایران خودرو که‬ ‫از اوایل اس��فند س��ال ‪ ۹۸‬همزمان با شیوع ویروس‬ ‫کرونا در راس��تای اجرای مسئولیت اجتماعی خود‪،‬‬ ‫اقدامات مناس��بی را در مقابله ب��ا این بحران انجام‬ ‫داده و به همین منظور نیز مهلت بازپرداخت دیون‬ ‫ش��رکای تجاری خود را با ش��رایط تسهیل شده تا‬ ‫پایان خرداد امس��ال‪ ،‬به تعویق انداخت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپ��رس‪ ،‬مه��دی مونس��ان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫خدم��ات پس از فروش ایران خ��ودرو در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت ایساکو در اسفند س��ال گذشته در‬ ‫راس��تای حمای��ت از نمایندگی ها و فروش��گاه های‬ ‫مجموعه‪ ،‬دریافت مطالبات خود را تا پایان فروردین‬ ‫ب��ه تعویق انداخ��ت و پس از ان‪ ،‬ب��ا توجه به ادامه‬ ‫مخاطرات بیماری و مش��کالت وابسته‪ ،‬در جلسه ای‬ ‫دیگر‪ ،‬این سررس��ید دوباره تا پایان خرداد مشمول‬ ‫اس��تمهال ش��د؛ بنابراین تمام��ی بدهی های معوق‬ ‫نمایندگی ها و فروش��گاه های مجاز مجموعه‪ ،‬بدون‬ ‫اعمال جریمه و بنا به درخواس��ت ذی نفعان شامل‬ ‫مهلت و فرصت ش��ده است‪ .‬مونس��ان درباره سایر‬ ‫مصوبات اجرایی که از ابتدای ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫تاکنون در شرکت ایساکو انجام شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫مجموعه در راس��تای اجرای بهینه مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی خود‪ ،‬اقداماتی را در س��ه سطح گوناگون‬ ‫به انجام رس��انده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این سطوح‬ ‫خدمت رس��انی در برگیرن��ده گروه های��ی همچون‬ ‫مش��تریان‪ ،‬ذی نفعان و کارکنان ب��وده و به فراخور‬ ‫ش��رایط موجود برای همراهی و همیاری با هر یک‬ ‫از این گروه ها‪ ،‬اقداماتی همچون تش��ویق مشتریان‬ ‫به مان��دن در من��زل و در اولویت ق��رار دادن ارائه‬ ‫خدمات غیرحضوری و گس��ترش ان‪ ،‬ابالغ و اجرای‬ ‫پروتکل های بهداشتی مصوب مدیریت مقابله با کرونا‬ ‫و توزیع لوازم ضدعفونی و بهداشتی در نمایندگی ها‬ ‫و ناوگان ه��ای ام��دادی و همچنی��ن تنظیم برنامه‬ ‫دورکاری و ش��یفت بندی کارکن��ان به منظور حفظ‬ ‫فاصل��ه اجتماع��ی و مصون س��ازی محی��ط داخلی‬ ‫ش��رکت ب��وده اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت خدمات‬ ‫پس از فروش ایران خودرو با اش��اره به حمایت های‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو‪ ،‬از تمدید‬ ‫سررس��ید گارانتی محص��والت تولی��دی این گروه‬ ‫صنعت��ی در روزهای قرنطینه یادک��رد و گفت‪ :‬این‬ ‫امر به منظور حفظ اس��ایش مشتریان و عدم خروج‬ ‫غیرضروری از منزل‪ ،‬به عنوان یکی دیگر از اقدامات‬ ‫مه��م مجموع��ه در راس��تای مقابله ب��ا همه گیری‬ ‫ویروس کرونا محقق شد‪ .‬مونس��ان در پایان افزود‪:‬‬ ‫با توجه به رویکرد ش��رکت مبنی بر ارائه خدمات با‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد‪ ،‬اهداف شرکت ایساکو همواره‬ ‫بر پایه افزایش رضایت مش��تریان و شرکای تجاری‬ ‫ی می شود و‬ ‫(نمایندگی ها و فروش��گاه ها) برنامه ریز ‬ ‫امیدواریم اقدامات انجام ش��ده در ش��رایط بحرانی‬ ‫کنونی‪ ،‬در این زمینه موثر بوده باشد‪.‬‬ ‫خودروهای دیگر‪ ،‬طرفدار تداوم حضور پراید شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه ‪۹۰‬‬ ‫درصد منتقدان پراید‪ ،‬مالک یا حتی راننده این خودرو‬ ‫نبوده ان��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پراید یک خودرو درون ش��هری‬ ‫در رده خودروهای اقتصادی با مصرف س��وخت پایین‬ ‫بود ک��ه از نظر هزین��ه خرید و نگه��داری ارزان ترین‬ ‫محص��ول صنعت خ��ودرو ایران به ش��مار می رفت‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه اس��تفاده های غیرمنطقی از ان در جاده های‬ ‫برون ش��هری‪ ،‬رانندگ��ی ناایمن با س��رعت های زیاد و‬ ‫رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی باعث ش��د‬ ‫ت��ا پراید به نماد تخریب صنعت خودرو کش��ور تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��لیمانی یاداور شد‪ :‬برنامه ما در سایپا تغییر جدی‬ ‫و ملموس در س��بد محصوالت این گروه خودروسازی‬ ‫اس��ت و در همین راستا‪ ،‬همزمان با خروج پراید‪ ،‬تولید‬ ‫خودروه��ای به روز و جدید و نیز ارتقای س��طح کیفی‬ ‫محصوالت قبلی را در دستور کار قرار داده ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تولی��د محصوالتی م��درن‪ ،‬باکیفیت‬ ‫و نزدی��ک به اس��تانداردهای جهانی نی��ز محور اصلی‬ ‫برنامه های سایپا در توسعه محصوالت است که تولید و‬ ‫عرضه خودرو شاهین و خودرو جدید کراس اور سایپا و‬ ‫نیز دو خودرو فیس لیفت شده ساینا و کوییک در سال‬ ‫‪ ۹۹‬در همین راستا انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫بررس��ی امارهای منتشرشده س��امانه کدال حاکی از تولید ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۵۱‬خودرو از سوی شرکت پارس خودرو‬ ‫در فروردین امس��ال اس��ت‪ .‬در ماهی که گذش��ت‪ ،‬پارس خودرو ‪ ۶۶۵‬خودرو در گروه رنو و ‪ ۱۷۹‬خودرو در گروه‬ ‫برلیانس تولید کرد‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬دی ‪ ۹۸‬گروه خودروس��ازی س��ایپا اعالم کرد که با ترخیص قطعات باقیمانده‬ ‫پیشین محصوالت رنو از گمرک‪ ،‬امکان تولید حدود ‪ ۳‬هزار رنوساندرو و پارس تندر در شرکت پارس خودرو فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از ان زمان‪ ۲۲۵ ،‬رنو در دی‪ ۳۴۸ ،‬خودرو در بهمن و هزار و ‪ ۱۶۷‬رنو در اس��فند س��ال گذشته در پارس خودرو‬ ‫تولید شد؛ همچنین در حالی که سال گذشته اخبار غیررسمی حکایت از خروج برلیانس از ایران متاثر از تحریم ها‬ ‫می داد‪ ،‬پارس خودرو در پایان س��ال ‪ ۹۸‬تعداد ‪ ۵۴۶‬خودرو از این مدل تولید کرد‪ ،‬تولیدی که فروردین امس��ال‬ ‫نیز در شمارگان محدود تداوم یافته است‪.‬برپایه امارهای سامانه کدال‪ ،‬در فروردین امسال ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۴۴‬خودرو‬ ‫در خانواده ‪(X ۱۰۰‬پراید) و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۶۳‬خودرو در گروه ‪( Q ۲۰۰‬کوییک) نیز در پارس خودرو تولید شد‪.‬‬ ‫گفتنی است سال گذشته پارس خودرو ‪ ۱۰۶‬هزار و ‪ ۷۲‬خودرو تولید کرد که مشتمل بر ‪ ۵‬هزار و ‪ ۱۰۹‬خودرو‬ ‫در گ��روه رن��و‪ ۵۴۶ ،‬خودرو در گروه برلیانس‪ ۹۱ ،‬ه��زار و ‪ ۲۷۱‬خودرو از خانواده ‪( X ۱۰۰‬پراید)‪ ۹ ،‬هزار و ‪۱۱۷‬‬ ‫خودرو از گروه ‪(Q ۲۰۰‬کوئیک) و ‪ ۲۹‬خودرو از گروه ‪( S ۲۰۰‬ساینا) بوده است‪.‬‬ ‫گام های جدید محورسازان ایران خودرو برای توسعه‬ ‫شرکت محورسازان ایران خودرو برای افزایش‬ ‫س��هم خود در بازار های داخل��ی و صادراتی‪ ،‬در‬ ‫سال جهش تولید گام های جدیدی را برمی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬فرش��اد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو در جم��ع مدیران‬ ‫و کارکن��ان ش��رکت محورس��ازان ایران خودرو‬ ‫گفت‪ :‬تولیدات ش��رکت محورس��ازان از کیفیت‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت و قابل رقابت در بازارهای‬ ‫صادرات��ی منطقه ای هس��تند‪ .‬مقیمی با اش��اره‬ ‫به نام گذاری س��ال جهش تولید از س��وی رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫ظرفیت های موجود‪ ،‬ش��رکت محورسازان برای‬ ‫تحق��ق جهش تولی��د و تامین نیاز خطوط تولید‬ ‫ایران خودرو تالش بیش��تری کنن��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خودرو تاکید کرد‪ :‬امس��ال‬ ‫شرکت محورس��ازان باید حضور موثری در بازار‬ ‫قطعات یدکی داش��ته باش��د و تمام سازکارهای‬ ‫الزم در ای��ن زمین��ه را تدارک ببین��د‪ .‬این امر با‬ ‫هماهنگی با ش��رکت ایس��اکو میسر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این ش��رکت با همکاری ساپکو‬ ‫و مرک��ز تحقیقات ایران خ��ودرو‪ ،‬از ظرفیت های‬ ‫موج��ود ب��رای افزایش تیراژ تولید اکس��ل برای‬ ‫محصوالت س��واری ایران خودرو اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫مقیمی صادرات محصوالت شرکت محورسازان‬ ‫به اروپا را قابل تحسین خواند و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫صادرات محصوالت به کش��ورهای اروپایی نشان‬ ‫از کیفیت مطلوب محصوالت تولیدی این شرکت‬ ‫دارد ام��ا باید بازارهای صادراتی گس��ترش یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اش��اره به‬ ‫اینکه ش��رکت های دانش بنیان می توانند مسیر‬ ‫توس��عه صنعتی را کوتاه کنند‪ ،‬افزود‪ :‬اس��تفاده‬ ‫از ت��وان و تخصص ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫اولویت کاری محورس��ازان قرار گیرد‪.‬وی به روز‬ ‫ب��ودن و توان رقاب��ت با ش��رکت های برتر برای‬ ‫تولی��د محصوالت جدید را یاداور ش��د و افزود‪:‬‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خودرو در س��ایه همدلی و‬ ‫همکاری ش��رکت های دانش بنیان و قطعه سازان‬ ‫به منظور پاس��خگویی به نیاز مش��تریان در سال‬ ‫‪ ۹۹‬محص��والت جدیدی را به بازار عرضه خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬مدیرعام��ل گروه صنعت��ی ایران خودرو با‬ ‫تاکید بر نهضت کاهش هزینه های س��ربار تولید‬ ‫اف��زود‪ :‬اصالح س��اختار مال��ی و نهضت کاهش‬ ‫قیمت تمام ش��ده محص��ول و افزایش بهره وری‬ ‫از رویکردهای تازه این خودروس��از اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬استفاده از ظرفیت های موجود برای تامین‬ ‫ارز م��ورد نیاز تولی��د باید مورد توج��ه مدیران‬ ‫ش��رکت های تابع گ��روه صنعت��ی ایران خودرو‬ ‫قرار گی��رد‪ .‬مقیمی تاکید ک��رد‪ :‬توجه به منابع‬ ‫انس��انی و اس��تفاده از ظرفیت های فکری و فنی‬ ‫کارکن��ان در س��ایه همدلی منجربه توس��عه و‬ ‫ارتقای ش��رکت محورسازان خواهد شد‪ .‬در ادامه‬ ‫بهنام ولی نژاد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت محورس��ازان‬ ‫ایران خ��ودرو گفت‪ :‬این ش��رکت در کنار تامین‬ ‫انواع اکس��ل م��ورد نیاز خط��وط تولید صادرات‬ ‫محص��والت ب��ا کیفیت خ��ود را به اروپا ش��روع‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی به رس��الت شرکت محورسازان‬ ‫ب��ه تامین قطعات مورد نیاز ایران خودرو اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تولید انواع اکسل خودروهای سبک‬ ‫و قطع��ات مربوط با اتکا ب��ه توانمندی کارکنان‬ ‫و اس��تفاده از فناوری ه��ای کارامد در راس��تای‬ ‫افزای��ش رضایت مش��تریان ایران خ��ودرو انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬ولی نژاد تمرکز بر تامین خطوط تولید‬ ‫ایران خودرو را از اولویت های محورسازان دانست‬ ‫و گفت‪ :‬این ش��رکت اکس��ل های عقب اریسان‪،‬‬ ‫پ��ژو ‪ ،۲۰۶‬ران��ا‪ ،۴۰۵ ،‬دن��ا را تولی��د می کن��د‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت محورس��ازان به امادگی این‬ ‫ش��رکت برای افزایش تولید اشاره کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫استفاده توان متخصصان این شرکت و همکاری‬ ‫با گروه صنعتی ایران خودرو بتوان همگام با تولید‬ ‫محصوالت جدید‪ ،‬قطعات مورد نیاز خطوط تولید‬ ‫ایران خ��ودرو را تامین کن��د‪ .‬ولی نژاد با تاکید بر‬ ‫گسترش سهم بازار برای محصوالت محورسازان‬ ‫اف��زود‪ :‬در کن��ار تغذیه خط��وط ایران خودرو‪ ،‬با‬ ‫همکاری با شرکت ایس��اکو برای عرضه قطعات‬ ‫منفصله طرح های جدیدی اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 29‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1510‬‬ ‫پیاپی ‪2828‬‬ ‫ثبات بر بازار فوالد‬ ‫حاکم است‬ ‫تبعیض در‬ ‫حمایت از صنایع‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تصویب شد‬ ‫جمش��ید مالرحم��ان‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گهر ب��ه عنوان دبیر این جلس��ه ضمن‬ ‫قدردانی از سهامدارانی که باوجود نگرانی های ناشی از‬ ‫شیوع ویروس کرونا در این جلسه حاضر شدند‪ ،‬درباره‬ ‫نق��ش کلیدی ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر در‬ ‫کشور گفت‪ :‬این شرکت سکانداری توسعه بزرگ ترین‬ ‫بنگاه تولید فوالد کشور را برعهده دارد‪.‬‬ ‫مالرحمان درباره علل و چرایی افزایش سرمایه این‬ ‫شرکت و تشکیل مجمع فوق العاده گفت‪ :‬سهم گل گهر‬ ‫در تامی��ن زنجی��ره فوالد کش��ور بی��ش از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫اس��ت و این مهم حکم می کند تولید بیشتری را برای‬ ‫رسیدن به بیش از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان در سال های‬ ‫اینده موردتوجه قرار دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با اشاره‬ ‫به ش��عار س��ال ‪ ۹۹‬اظهار ک��رد‪ :‬رهبر معظ��م انقالب‬ ‫امس��ال را باعنوان جهش تولید نام گذاری کردند و ما‬ ‫ب��ا افتخار اعالم می کنیم که این مهم را از س��ال قبل‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گه��ر صبح روز سه ش��نبه با حضور س��هامداران و‬ ‫اعض��ای هیات مدیره این ش��رکت معدنی در س��الن‬ ‫همایش مجموعه فرهنگی تالش برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه فوق العاده خواس��ته هی��ات مدیره‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر ب��رای افزایش‬ ‫س��رمایه به اس��تحضار اعض��ای مجمع و س��هامداران‬ ‫رس��ید و مقاص��د ان در جه��ت کم��ک ب��ه رش��د و‬ ‫جهش تولید در کش��ور مش��خص ش��د‪ .‬این نشس��ت‬ ‫که با حضور ‪ ۸۱.۵‬درصدی دارندگان س��هام ش��رکت‬ ‫گل گهر رس��میت یافت با ریاس��ت حس��نعلی قنبری‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مدیریت امید و دبیری‬ ‫جمش��ید مالرحم��ان‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر برگزار ش��د‪ .‬در این نشست همچنین‬ ‫محمدحس��ین قائمی راد‪ ،‬معاون امور مجامع ش��رکت‬ ‫سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و مرتضی شبانی‪،‬‬ ‫مدیر امور مجامع فوالد مبارکه به عنوان ناظرین مجمع‬ ‫و رضا یعقوبی‪ ،‬مدیر حسابرس��ی بهراد مشار و محمود‬ ‫زیدابادی نژاد‪ ،‬معاون مالی و اقتصادی شرکت گل گهر‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫محم��ود زیدابادی ن��ژاد‪ :‬ارزش گل گه��ر از س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ت��ا ام��روز‬ ‫رش��د مناسبی داشته اس��ت‪ ،‬به این صورت که درسال ‪ ۱۳۹۷‬حدود‬ ‫‪۱۱۹‬هزار میلیارد ریال بوده‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪۳۳۸‬هزار میلیارد‬ ‫ریال شده و در حاضر به ‪ ۸۲۷‬هزار میلیارد ریال رسیده است‬ ‫اغاز کرده ایم‪ .‬او با اش��اره به رش��د تولید این ش��رکت‬ ‫در سال گذش��ته گفت‪ :‬ازانجایی که گل گهر ‪۳۰‬درصد‬ ‫پش��توانه فوالد کشور اس��ت؛ با رشد ‪ ۴‬درصدی تولید‬ ‫همراه بوده که توانستیم شاهکاری را خلق کنیم‪ .‬برای‬ ‫این مهم باید از تک تک پرس��نل‪ ،‬اعضای هیات مدیره‬ ‫و تی��م بی��ش از ‪ ۲۰‬هزار نفری فع��ال در حوزه تولید‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫مالرحم��ان ادام��ه داد‪ :‬در س��ال ج��اری باید بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬درص��د م��واد اولیه مورد نیاز ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر را خری��داری کنیم تا بتوانیم تولید و‬ ‫جهش بیش��تری را رقم بزنیم‪ .‬به این ترتیب طرح های‬ ‫توس��عه ای که ش��روع کرده ایم یا در دست اجرا داریم‬ ‫هرچه زودتر در مدار تولید قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه ‪ ۵۲‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫محم��ود زیدابادی ن��ژاد‪ ،‬مع��اون مال��ی و اقتصادی‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر در ادامه این مجمع‬ ‫با اشاره به اینکه سهامداران این شرکت همواره حامی‬ ‫توس��عه بوده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مدیرعامل و اعضای هیات‬ ‫مدیره دلس��وزانه حامی توس��عه و تولی��د در مجموعه‬ ‫گل گهر هستند‪.‬‬ ‫مع��اون مالی و اقتصادی ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر با اش��اره به امار و ارق��ام گفت‪ :‬ارزش گل گهر‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تا امروز رشد مناسبی داشته است‪ ،‬به‬ ‫این صورت که درسال ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪۱۱۹‬هزار میلیارد‬ ‫ریال بوده‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ح��دود ‪۳۳۸‬هزار میلیارد‬ ‫ری��ال ش��ده و در حاضر ب��ه ‪ ۸۲۷‬هزار میلی��ارد ریال‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬این رشد نشان می دهد‬ ‫مدیران گل گهر به نحو شایس��ته و دلس��وزانه ای فعال‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫زیدابادی ن��ژاد درباره لزوم افزایش س��رمایه گل گهر‬ ‫گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به این نتیجه رس��یدیم که این‬ ‫ش��رکت برای توس��عه فعالیت ها باید س��رمایه خود را‬ ‫افزای��ش دهد؛ بنابراین درخواس��ت افزایش س��رمایه‬ ‫را اع�لام کردیم‪ .‬بعد از تایید حس��ابرس ادامه کار به‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار واگذار ش��د که انها نیز‬ ‫این موضوع را تایید کردند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬به این ترتیب‬ ‫درخواست ‪ ۵۲‬هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه داریم‬ ‫که امیدواریم سهامداران ان را تصویب کنند‪.‬‬ ‫مع��اون مالی و اقتصادی ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر با اش��اره به پروژه هایی که با افزایش س��رمایه‬ ‫م��ورد توجه ق��رار می گیرن��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ ۳۱ :‬هزار‬ ‫میلیارد ریال برای ش��رکت های س��رمایه پذیر از جمله‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری توسعه گل گهر‪ ،‬توسعه اهن‬ ‫ف��والد‪ ،‬نظم اوران و تامین و انتقال اب خلیج فارس در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫همچنین ازانجایی که ‪ ۶۰‬درصد س��نگ برای تولید‬ ‫کنسانتره را باید از س��ایر معادن خریداری کنیم‪۱۱ ،‬‬ ‫ه��زار میلیارد ریال درخواس��ت کردیم ک��ه با افزایش‬ ‫س��رمایه به این مهم دست پیدا می کنیم‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫از طرف دیگر به ‪ ۹‬هزار و ‪ ۷۱۵‬هزار میلیارد ریال نیاز‬ ‫داریم تا پروژه های در دست اقدام شامل پروژه بازیابی‬ ‫اب ب��ه ‪ 2‬خط ‪ ۵‬و ‪ ۶‬ب��رای افزایش ظرفیت و کیفیت‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫در پایان این نشس��ت افزایش س��رمایه ‪ ۵۵‬درصدی‬ ‫کگل در ‪ ۲‬مرحله تصویب ش��د؛ در مرحله نخس��ت با‬ ‫اورده نقدی س��هامداران‪ ،‬س��رمایه شرکت از ‪ ۴۸‬هزار‬ ‫میلی��ارد ری��ال ب��ه ‪ ۷۴.۴۰۰‬میلی��ارد ری��ال از محل‬ ‫مطالبات حال ش��ده می رسد‪ .‬در مرحله دوم نیز اورده‬ ‫نقدی در اختیار هیات مدیره از ‪ ۷۴.۴۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد ریال در مدت یک سال می رسد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ش��رکت گل گهر در اواخر سال گذشته‬ ‫مجوز افزایش بیش از ‪ ۲‬برابری س��رمایه را از سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار دریافت کرده بود‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جمشید‬ ‫مالرحمان‪:‬‬ ‫گل گهر‬ ‫سکانداری‬ ‫توسعه‬ ‫بزرگ ترین‬ ‫بنگاه تولید‬ ‫فوالد کشور را‬ ‫برعهده دارد‬ ‫جذب مشارکت‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫سیدرضا عظیمی‪ ،‬مجری طرح احیا‬ ‫فعال سازی و توسعه معادن کوچک و متوسط‬ ‫از برنامه ه��ای ط��رح احی��ا‪ ،‬فعال س��ازی‬ ‫و توس��عه مع��ادن کوچک و متوس��ط برای‬ ‫دس��تیابی به جهش تولید می توان به جذب‬ ‫مش��ارکت س��رمایه گذاران بخش خصوصی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬این مه��م می تواند ب��ه افزایش‬ ‫چشمگیر و تاثیرگذار تولید کمک کند؛ ضمن‬ ‫اینکه محور اصلی و بنیادین اقتصاد مقاومتی‬ ‫نیز به شمار می رود‪.‬‬ ‫ج��ذب مش��ارکت س��رمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی در دو مس��یر مجزا دنبال می شود؛‬ ‫نخس��ت‪ ،‬معرفی فرصت های س��رمایه گذاری‬ ‫ب��ه متقاضیان و فعاالن معدن��ی و دوم ایجاد‬ ‫بستری مناسب برای اشنایی عموم با معدن‪،‬‬ ‫فعالیت های معدنی‪ ،‬مزایا و معایب ان و‪ . ...‬در‬ ‫این زمینه به نوعی می توان به فرهنگ س��ازی‬ ‫درباره معدن و صنایع معدنی در جامعه اشاره‬ ‫کرد‪ .‬باتوجه به ش��رایط سیاسی و اقتصادی‬ ‫فعلی کش��ورمان به ویژه تحریم های یکجانبه‬ ‫و خصمان��ه امریکا‪ ،‬توجه ب��ه مقوله تولیدات‬ ‫غیرنفتی بسیار ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫سال گذش��ته در طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و‬ ‫توس��عه معادن با برگزاری همایش و شرکت‬ ‫در چندی��ن نمایش��گاه و همچنین تش��کیل‬ ‫جلسات اس��تانی برای اشنایی نسبی فعاالن‬ ‫بخش معدن گام های امیدبخش��ی برداش��ته‬ ‫شد‪ .‬ایجاد کنسرسیوم و مشارکت معدنداران‬ ‫ب��ا یکدیگر در برخی اس��تان ها ب��رای تامین‬ ‫م��واد اولی��ه‪ ،‬راه ان��دازی کارخانه ف��راوری‪،‬‬ ‫اکتش��اف تکمیلی و‪ ...‬ب��ا محوریت و نظارت‬ ‫واحد س��رمایه گذاری ط��رح از اقدامات موثر‬ ‫در فعال س��ازی و توس��عه معادن غیرفعال و‬ ‫قابل توسعه کشور بود‪.‬‬ ‫تهی��ه و تدوی��ن کتابچ��ه «معدن��کار‬ ‫کوچک»مخت��ص ک��ودکان رده س��نی الف‬ ‫تالش��ی ویژه و خ��اص از طرف م��ا در طرح‬ ‫احیا برای فرهنگ س��ازی و اشنایی کودکان‬ ‫و همچنی��ن خانواده ه��ا ب��ا مقول��ه معدن و‬ ‫فعالیت های معدنی بوده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش سرمایه گل گهر از ‪ ۴۸۰۰‬میلیارد به ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫‹ ‹گل گهر سکاندار توسعه بزرگ ترین بنگاه‬ ‫تولیدی‬ ‫‪5‬‬ ‫ایجاد ‪ ۳۰۰۰‬شغل‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 29‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1510‬‬ ‫پیاپی ‪2828‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تراژدی صنعت الومینیوم ادامه دارد‬ ‫یادداشت‬ ‫امید به‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫در سال سخت‬ ‫تبعیض در حمایت از صنایع‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرو‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ای��ران از ذخای��ر و ظرفیت ه��ای غن��ی معدنی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬کش��ور ما در ح��ال حاضر در رتبه‬ ‫دهم جهان از منظر ذخایر معدنی قرار دارد‪ .‬چنانچه‬ ‫میزان فعالیت های اکتش��افی در ایران افزایش یابد‪،‬‬ ‫باید انتظار داشته باشیم که در رتبه های باالتری نیز‬ ‫قرار بگیریم و حجم ذخایر معدنی کشور بیشتر شود‪.‬‬ ‫تکیه بر این ظرفیت های معدنی در کنار دسترس��ی‬ ‫به منابع ارزان و فراوان انرژی‪ ،‬زمینه رش��د و توسعه‬ ‫بخش معدن و صنایع وابس��ته ب��ه ان را فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د‬ ‫که استفاده از ظرفیت های این بخش‪ ،‬تاثیر بسزایی‬ ‫بر ایجاد موقعیت های ش��غلی جدید دارد و با ایجاد‬ ‫صنایع معدن��ی می توان ارزش افزوده بیش��تری را‬ ‫کس��ب کرد‪ .‬بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور‬ ‫در یک س��ال گذش��ته‪ ،‬عملکرد قابل قبولی از خود‬ ‫به نمایش گذاش��ته اس��ت‪ .‬تولید در صنایع معدنی‬ ‫در بس��یاری از حوزه ه��ا ب��ا رش��د همراه ب��ود‪ .‬این‬ ‫تولیدکنن��دگان در بازار صادرات��ی نیز موفق حاضر‬ ‫ش��دند و ب��ه نوعی‪ ،‬صنای��ع معدنی تاثیر بس��زایی‬ ‫ب��ر ارزاوری ب��رای کش��ور داش��تند‪ .‬در عین حال‬ ‫رکودی که بر اقتصاد کش��ور سایه افکنده بود‪ ،‬تاثیر‬ ‫کمتری بر این حوزه داش��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی‪،‬‬ ‫از دولتم��ردان و تصمیم گی��ران انتظ��ار می رود از‬ ‫ظرفیت ه��ا و امکان��ات این بخش ش��ناخت کافی‬ ‫به دست اورند و سیاس��ت های حاکم بر این صنایع‬ ‫را ب��ا توجه به چنین نگاه کارشناس��ی ‪ ،‬اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که اتخاذ تصمیمات کارشناسی رمز‬ ‫موفقیت یک صنعت است‪ .‬چنانچه قوانین این حوزه‬ ‫از مس��یر تدبر و کارشناسی دور شوند‪ ،‬اسیب جدی‬ ‫به بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور وارد خواهد‬ ‫شد‪ .‬در تبیین اتخاذ سیاست های درست در صنایع‬ ‫معدنی می ت��وان از عملکرد مثبت دولت یازدهم در‬ ‫جلوگیری از خام فروش��ی مواد معدن��ی به ویژه در‬ ‫زنجیره فوالد نام برد‪ .‬در س��ال های گذش��ته شاهد‬ ‫ان بودیم که ظرفیت اس��تخراج سنگ اهن و تولید‬ ‫کنس��انتره و گندله در کشور بیش از نیاز واحدهای‬ ‫فوالدساز کش��ور بود‪ ،‬اما با همت جمعی واحدهای‬ ‫فوالدی کشور توس��عه یافتند و بدین ترتیب مانعی‬ ‫اساسی در مسیر خام فروش��ی منابع معدنی کشور‬ ‫ک��ه ثروت عظیم و ملی هس��تند‪ ،‬ایجاد ش��د‪ .‬حال‬ ‫انتظار م��ی رود این سیاس��ت در س��ایر حوزه های‬ ‫معدن��ی و صنایع معدنی کش��ور نیز اجرایی ش��ود‪.‬‬ ‫البته نباید در این مس��یر از تغیی��ر یکباره قوانین و‬ ‫وضع تعرفه های عجیب اس��تفاده کرد‪ ،‬چراکه هیچ‬ ‫نتیجه ای جز متضرر کردن تولید در کشور به دنبال‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬هر صنعتی برای تداوم فعالیت خود‬ ‫به صادرات نیاز دارد‪ .‬این موضوع به ویژه در ش��رایط‬ ‫کنونی که به دلیل تحریم ها کش��ور با محدودیت در‬ ‫منابع ارزی روبه رو شده است ‪ ،‬اهمیت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫درنتیجه باید بخشی از تولید هر مجموعه به صادرات‬ ‫اختص��اص یابد تا این صاحبان ای��ن صنایع بتوانند‬ ‫با کس��ب ارز‪ ،‬تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری‬ ‫کنند‪.‬س��ال س��ختی را در پیش رو داری��م‪ .‬رکود بر‬ ‫اقتصاد جهان سایه افکنده و ایران نیز همچون سایر‬ ‫کش��ورها در شرایط دشواری قرار دارد‪ .‬بدون تردید‬ ‫فعالیت صنایع معدنی در سال جاری از این مشکالت‬ ‫متاثر خواهد ش��د‪ .‬با این وجود‪ ،‬انتظار داریم صنایع‬ ‫معدنی تاثیر کمتری از این شرایط بپذیرند و نباید از‬ ‫وضعیت این بخش در سال جاری ناامید بود‪.‬‬ ‫هم��واره از تکمیل زنجیره ارزش در صنایع س��خن گفته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ام��ا در واقعیت‪ ،‬ش��اهد ان هس��تیم ک��ه صنایع‬ ‫پایین دس��تی الومینی��وم‪ ،‬از ای��ن نگاه مغف��ول مانده اند‪ .‬با‬ ‫وجود اینکه ظرفیت های قابل توجهی از صنایع پایین دستی‬ ‫الومینی��وم در کش��ور طراحی و نصب ش��ده اس��ت‪ ،‬اما این‬ ‫تولیدکنن��دگان همواره با چالش کمبود م��واد اولیه روبه رو‬ ‫هستند و به اعتقاد انها‪ ،‬حجم زیادی از شمش تولیدشده در‬ ‫کش��ور با قیمت باال به بازارهای جهانی صادر می شود‪ .‬بدون‬ ‫تردید‪ ،‬همه گیری ویروس کوید ‪ ۱۹‬در جهان‪ ،‬بر چالش های‬ ‫این صنایع می افزاید‪ .‬البته به عقیده برخی از کارشناس��ان‪،‬‬ ‫هنوز ب��رای اظهارنظر ج��دی و پیش بین��ی وضعیت اینده‬ ‫این صنایع زود اس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬س��ایر فعاالن صنعت‬ ‫الومینیوم کشور معتقدند که صنایع بزرگی مانند الومینیوم‬ ‫از حمایت های دولتی بهره ای نبرده اند‪ .‬این صنایع‪ ،‬نیازمند‬ ‫نگاه ویژه ای از س��وی دولت هس��تند‪ .‬درغی��ر این صورت‪ ،‬با‬ ‫چالش ه��ای جدی روبه رو می ش��وند و درنهایت کل اقتصاد‬ ‫کشور از این چالش ها‪ ،‬اسیب می بیند‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده صنعت الومینیوم در هاله ابهام‬ ‫هوشنگ گودرزی‬ ‫اریا صادق نیت حقیقی‬ ‫هوش��نگ گودرزی‪ ،‬رئیس س��ندیکای صنایع الومینیوم‬ ‫ایران در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬کمبود و عدم تامین به موقع مواد‬ ‫اولی��ه مورد نیاز برای تولید صنایع پایین دس��تی الومینیوم‬ ‫را بزرگ ترین چالش این صنایع در س��ال گذش��ته دانست و‬ ‫افزود‪ :‬کمبود س��رمایه در گردش نی��ز این تولیدکنندگان را‬ ‫در تامی��ن مواد اولیه مورد نیاز ب��رای تولید‪ ،‬با چالش روبه رو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ندیکای صنای��ع الومینی��وم ای��ران‪ ،‬واردات‬ ‫محصوالت الومینیومی که نمونه مش��ابه ان در داخل کشور‬ ‫تولید می ش��ود را دیگر چالش فعاالن ای��ن صنعت در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬عنوان کرد‪ .‬این نوع اقدامات‪ ،‬اسیب های‬ ‫جبران ناپذیری به فعالیت این تولیدکنندگان وارد می کند و‬ ‫بدون تردید باید از بروز انها جلوگیری شود‪ .‬متاسفانه همواره‬ ‫نبود اطمینانی نسبت به ش��رایط اتی کشور و سیاست های‬ ‫اثرگ��ذار بر صنایع وجود دارد که برنامه ه��ای تولید را متاثر‬ ‫می کن��د و در عین حال‪ ،‬مانع افزایش کمی و کیفی تولیدات‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته با وجود تمام چالش هایی که فعالیت در این‬ ‫صنعت را دش��وار کرد‪ ،‬اما تولیدکنندگان صنایع الومینیوم‬ ‫پایین دس��تی به مراتب سال بهتری را در مقایسه با سال های‬ ‫گذشته پشت س��ر گذاشتند‪ .‬بسیاری از این واحدها با ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬درصد ظرفیت خود‪ ،‬به تولید مشغول بودند‪.‬‬ ‫گ��ودرزی در ادامه تاکید کرد‪ :‬تولیدکنندگان ش��مش در‬ ‫داخل کش��ور‪ ،‬این محص��ول را با قیمت باالتری نس��بت به‬ ‫قیمت های صادراتی خ��ود در اختیار خریداران داخلی قرار‬ ‫می دهند‪ .‬در واقع‪ ،‬با انکه نیاز به مصرف ش��مش الومینیوم‬ ‫در کش��ور وجود دارد‪ ،‬اما تولیدکنندگان صنایع باالدستی‪،‬‬ ‫محص��والت خود را با قیم��ت ‪( LME‬بورس فلزات لندن) و‬ ‫حت��ی در مواردی ت��ا ‪ ۲۵‬دالر کمتر از قیمت این محصوالت‬ ‫در بورس فلزات لندن‪ ،‬در بازار جهانی به فروش می رس��انند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که همان ش��مش در داخل کش��ور و به‬ ‫تولیدکننده داخلی با قیمت حدود ‪ ۱۷۰‬دالر بیشتر از قیمت‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد در نامه ای خطاب به رضا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار‪ ،‬درباره کاهش‬ ‫صادرات فوالد کشور هشدار داده اند‪.‬‬ ‫به گزارش انجمن تولید کنندگان فوالد‪ ،‬متن این نامه بدین ش��رح‬ ‫اس��ت‪ :‬همان گونه که مستحضرید صادرات اهن و فوالد کشور در سال‬ ‫‪ ۹۸‬به بیش از ‪ ۱۱‬میلیون تن و حدود ‪ ۳.۵‬میلیارد دالر رسیده که البته‬ ‫اگر محدودیت های مقرراتی و اجرایی ستاد تنظیم بازار و ان وزارتخانه‬ ‫نبود‪ ،‬فرصت طالیی صادرات فوالد کش��ور قبل از تشدید تحریم های‬ ‫نگاه حمایتی دولت فقط معطوف به برخی صنایع محدود و مش��اغل‬ ‫خرد است‪ .‬در چنین شرایطی از وضعیت صنایع بزرگ غفلت شده و‬ ‫هیچ راهکاری برای رفع اسیب هایی که به بخش صنعت کشور وارد‬ ‫شده‪ ،‬اندیشیده نشده است‬ ‫بورس فلزات لندن به فروش می رس��د‪ .‬این موضوع س��بب‬ ‫می ش��ود قیمت تمام ش��ده محصوالت صنایع پایین دستی‬ ‫الومینی��وم در کش��ور افزای��ش یاب��د و از رقابت پذیری این‬ ‫محصوالت در بازار جهانی کاسته شود‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی ‪ ،‬شاهد ان هس��تیم که ترکیه از ایران‬ ‫شمش الومینیوم خریداری و سیم و کابل تولیدی خود را به‬ ‫افغانس��تان صادر می کند‪ .‬این درحالی است که پیش تر بازار‬ ‫محصوالت صنایع پایین دس��تی الومینیوم کشور در اختیار‬ ‫ایران بود ‪ ،‬ام��ا درحال حاضر حضور در بازار صادراتی برای ما‬ ‫صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با وجود اینکه صنایع پایین دس��ت الومینیوم‬ ‫کش��ور در سال گذشته صادرات محدودی داشتند‪ ،‬اما از این‬ ‫توانایی برخوردار هستند که میزان صادرات خود را به راحتی‬ ‫ب��ه میزان قابل توجهی افزایش دهند‪ .‬بدون تردید‪ ،‬این اقدام‬ ‫به رشد زنجیره ارزش در کش��ور کمک کرده‪ ،‬موقعیت های‬ ‫ش��غلی متعددی را ایجاد می کند و زمینه رش��د اقتصادی را‬ ‫فراهم می اورد‪.‬‬ ‫رئیس سندیکای صنایع الومینیوم ایران پیشنهاد داد که‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده ش��مش داخلی‪ ،‬این محصول را با‬ ‫قیمت ف��روش صادراتی در اختی��ار تولیدکنندگان صنایع‬ ‫پایین دست الومینوم کشور قرار دهند‪ .‬ما نیز حاضر هستیم‬ ‫دالر دریافت��ی از صادرات خ��ود را در اختیار انها قرار دهیم‪.‬‬ ‫اغاز توزیع کمک های فوالد خراسان به اسیب دیدگان از کرونا‬ ‫مجتم��ع ف��والد خراس��ان در گام دیگ��ری از‬ ‫همراهی های اجتماعی خود‪ ۱۵۰۰ ،‬بس��ته معیشتی‬ ‫و بهداش��تی را به خانواده های اس��یب دیده از ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا در نیشابور اهدا کرد‪ .‬بزرگ ترین مجتمع‬ ‫صنعتی شرق کشور‪ ،‬که از ابتدای شیوع کرونا در کنار‬ ‫مردم و نهادهای گوناگون شهرستان مسئوالنه حضور‬ ‫داشته است‪ ،‬در گامی دیگر از امدادگری های اجتماعی‬ ‫خود‪ ،‬با ساماندهی پویشی نیک خواهانه و با مشارکت‬ ‫ذی نفع��ان و همراه��ان خود‪ ،‬ح��دود ‪ ۴‬میلیارد ریال‬ ‫کمک را در قالب تهیه بیش از ‪ ۱۵۰۰‬بس��ته معیشتی‪،‬‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬تقدیم م��ردم با کرامت و اس��یب دیده از‬ ‫کرونا در نیش��ابور کرد‪ .‬این ‪ ۱۵۰۰‬بس��ته معیشتی و‬ ‫بهداشتی‪ ،‬دوش��نبه ‪ ۸‬اردیبهشت و در سومین روز از‬ ‫ماه رمضان‪ ،‬به فرمانداری شهرس��تان نیش��ابور برای‬ ‫توزی��ع در می��ان نیازمندان مناطق مح��روم تحویل‬ ‫داده ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی فوالد خراسان‪ ،‬در‬ ‫مراس��م ش��روع توزیع این کمک ها‪ ،‬معاون استاندار و‬ ‫فرماندار شهرس��تان‪ ،‬امام جمع��ه‪ ،‬فرمانده انتظامی‪،‬‬ ‫فرمانده بس��یج و جمعی دیگر از مسئوالن شهرستان‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬قائم مقام مجتمع فوالد خراس��ان در‬ ‫این مراس��م گفت‪ :‬خوشحال هس��تیم که در راستای‬ ‫تعهد مجتمع نسبت به جامعه و در ادامه همکاری ها با‬ ‫«س��تاد مقابله با کرونا» نیشابور‪ ،‬توانستیم گامی برای‬ ‫کمک به نیازمندان و صاحبان مش��اغل اس��یب دیده‬ ‫از ش��رایط بحران کرونا ویروس برداریم‪ .‬پویش فوالد‬ ‫خراس��ان با مش��ارکت کارکنان‪ ،‬پیمانکاران و خیران‬ ‫ش��کل گرفت و حدود ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان از کمک ها‬ ‫را ذی نفعان‪ ،‬شرکای اجتماعی و اقتصادی و کارکنان‬ ‫شرکت اهدا کرده بودند که با کمک تکمیلی مدیریت‬ ‫عالی ش��رکت‪ ۱۵۰۰ ،‬بس��ته معیش��تی و بهداشتی‪،‬‬ ‫هرکدام به ارزش ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ریال تهیه و به‬ ‫نیازمندان ارجمند اهدا شد‪ .‬شاهین صالح محمدزاده‬ ‫از ادامه یافتن مس��اعدت های مجتم��ع فوالد به علوم‬ ‫پزشکی نیشابور خبر داد و افزود‪ :‬این کمک ها تا کنون‬ ‫ش��امل ‪ ۵۲۰۰‬لیتر م��واد ضدعفونی کننده دس��ت و‬ ‫س��طح بر پایه نانو‪ ۳۵۰۰ ،‬دست گان حفاظت فردی‪،‬‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬ماسک اس��تاندارد و ‪ ۲۰۰‬عدد کیت حافظتی‬ ‫فردی بوده ضمن انکه در همراهی با مدافعان سالمت‪،‬‬ ‫‪ ۲‬نفر از کارکنان زبده پرس��تار ش��رکت‪ ،‬از اسفندماه‬ ‫به بیمارس��تان ‪ ۲۲‬بهمن مامور شده اند‪ .‬کمک ریالی‬ ‫افزون بر ‪۴‬میلیارد ریالی به علوم پزش��کی برای خرید‬ ‫ملزومات م��ورد نیاز و مش��ارکت در مانور ضدعفونی‬ ‫معاب��ر شهرس��تان از دیگر اقدام��ات اجتماعی فوالد‬ ‫خراس��ان در این حوزه بوده اس��ت‪ .‬معاون استاندار و‬ ‫‹ ‹غفلت از صنایع بزرگ‬ ‫اریا صادق نیت حقیقی‪ ،‬دبیر سندیکای صنایع الومینیوم‬ ‫ایران در گفت وگو با‬ ‫و درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا‬ ‫بر صنایع پایین دس��ت الومینیوم کشور گفت‪ :‬از نیمه اسفند‬ ‫ماه و پس از همه گیری این ویروس در ایران‪ ،‬فعالیت بسیاری‬ ‫از صنایع به حالت تعلیق درامد و صنعت الومینیوم نیز از این‬ ‫موضوع مستثنا نبود‪.‬‬ ‫ابتدا کش��ورهای همس��ایه مرزهای خود را به روی ایران‬ ‫بس��تند که زمینه توقف صادرات محصوالت ما را فراهم کرد‪.‬‬ ‫در ادامه با ش��یوع این ویروس در جهان‪ ،‬فعالیت های تجاری‬ ‫و مبادالت کاالیی بین تمام کش��ورها به شدت کاهش یافت‪.‬‬ ‫ن جاده ای در داخل کشور و برای صنایع‬ ‫در ادامه تبادالت بی ‬ ‫اعالم خطر درباره کاهش صادرات فوالد کشور‬ ‫امریکا هم از دست نمی رفت و اکنون شاید شاهد حدود ‪ ۵‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات فوالد کشور بودیم‪.‬‬ ‫حال در سال جدید که قیمت نفت به کمترین میزان خود در ‪ ۶‬سال‬ ‫گذش��ته رس��یده و صادرات نفت و مش��تقات نفتی کشور هم کاهش‬ ‫ش��دیدی داشته است‪ ،‬چش��م امید مردم و مس��ئوالن برای ورود ارز‬ ‫ب��ه کش��ور و تنظیم بازار ان‪ ،‬ب��ه صنایع معدنی و در ص��در ان‪ ،‬اهن و‬ ‫فوالد دوخته ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که عالوه بر تحریم ها‪،‬‬ ‫بح��ران کرونا نیز محدودیت های خارجی پی��ش روی صادرات فوالد‬ ‫سفره افطار نیک اندیشانه ای که فوالد خراسان گسترد‬ ‫این رویکرد‪ ،‬به رش��د ارزاوری در کش��ور کمک و از صادرات‬ ‫ن جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫تولیداتی با ارزش افزوده پایی ‬ ‫گودرزی در پایان و درباره تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر‬ ‫بازار فروش صنایع الومینیوم کشور گفت‪ :‬فعالیت در بیشتر‬ ‫واحدهای تولیدی این صنایع‪ ،‬برای نیمی از فروردین یا تمام‬ ‫ان‪ ،‬متوقف ب��ود‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫خ��ود را از قبل پیش فروش کرده بودند‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫نمی ت��وان درباره اینده این صنع��ت اظهارنظر قطعی کرد و‬ ‫باید منتظر روش��ن تر ش��دن شرایط باش��یم و براساس ان‬ ‫برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان نیش��ابور با اشاره به اینکه شرکت‬ ‫فوالد خراس��ان از روزهای نخس��ت ش��یوع کرونا در‬ ‫حوزه پش��تیبانی و تهیه تجهیزات و ملزومات پزشکی‬ ‫ب��رای مقابله با این بیماری اقدامات موثری در س��طح‬ ‫شهرس��تان انج��ام داده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از هفت��ه پایانی‬ ‫اسفن د ماه پارسال به پیشنهاد مدیرعامل این مجتمع‬ ‫تهیه بس��ته های کمک معیش��تی برای خانواده های‬ ‫کم برخوردار که معیشت ش��ان به خاطر ش��یوع کرونا‬ ‫تحت تاثی��ر ق��رار گرفته ب��ود با حفظ ش��ان و منزلت‬ ‫خانواده ه��ای نیازمند در دس��تور کار قرار گرفت و در‬ ‫ستاد مبارزه با کرونا با توجه به تاکید امام جمعه بر لزوم‬ ‫توجه به خانواده های کم برخورداری که تحت پوشش‬ ‫هیچ نهادی قرار ندارند‪ ،‬این حرکت شکل گرفت‪ .‬امام‬ ‫جمعه شهرستان نیش��ابور نیز در این مراسم گفت‪ :‬از‬ ‫ت همراهی و همکاری بسیار‬ ‫مجتمع فوالد خراسان باب ‬ ‫خوب و مومنانه با مس��ئوالن شهرستان در کارگشایی‬ ‫و خدمت رسانی به مردم به ویژه در حادثه اخیر که کل‬ ‫کشور و جهان را درگیر کرده‪ ،‬صمیمانه تشکر می کنم‪.‬‬ ‫یعقوب��ی اف��زود‪ :‬از مدیرعام��ل تا کارکن��ان رده های‬ ‫گوناگون فوالد خراس��ان همه در این امر خیر شریک‬ ‫بوده اند و امیدوارم خداوند از همه ان قبول کند که کار‬ ‫بسیار خوب و پسندیده ای انجام دادند‪.‬‬ ‫ایران را به حداکثر رس��انده اس��ت و انتظار می رود نظام تصمیم گیری‬ ‫داخل��ی کش��ور با درک و توجه ب��ه این مولفه ها‪ ،‬تس��هیل فرایندها و‬ ‫حذف مقررات محدودکننده توسعه صادرات را در دستور کار عملیاتی‬ ‫جدی قرار دهد حال انکه برعکس‪ ،‬صادرات فوالد و گذر از فرایندهای‬ ‫محدود کننده متعدد ان از جمله دریافت مجوزهای محموله به محوله‬ ‫و همچنین الزام به عرضه های س��نگین در بورس کاال‪ ،‬از س��خت ترین‬ ‫امور واحدهای تولیدی شده است!‬ ‫بنابراین ضمن اعالم خطر نس��بت به کاهش صادرات و درامد ارزی‬ ‫غیرضروری ممنوع ش��د؛ یعنی در ی��ک بازه زمانی مبادالت‬ ‫جاده ای به دارو‪ ،‬سوخت و مواد غذایی محدود بود‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی فروش محصوالت الومینیومی نیز لغو شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬از نیمه دوم اسفند‪ ،‬دستور توقف تولید‬ ‫و رعایت پروتکل های بهداش��تی از سوی ستاد ملی مبارزه با‬ ‫کرونا موجب شد تا فعالیت های تولیدی در صنعت الومینیوم‬ ‫کشور متوقف شود‪ .‬توقف جریان تولید تا پایان فروردین ماه‬ ‫ادامه داشت‪ .‬با این وجود‪ ،‬بسیاری از هزینه ها برای صاحبان‬ ‫صنایع پابرجا بودند‪.‬‬ ‫در ادامه بازگش��ایی واحدهای تولی��دی منوط به رعایت‬ ‫پروتکل های بهداش��تی بود‪ .‬این موضوع از یک س��و بازدهی‬ ‫تولید را کاهش داد و از سوی دیگر‪ ،‬هزینه هایی مانند هزینه‬ ‫تامین لوازم بهداشتی را به مجموعه ها تحمیل کرد‪.‬‬ ‫حقیقی همچنین اظهار کرد‪ :‬متاسفانه نگاه حمایتی دولت‬ ‫فقط معطوف به برخی صنایع محدود و مشاغل خرد است‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی از وضعیت صنایع بزرگ غفلت شده و درواقع‬ ‫هیچ راهکاری برای رفع اسیب هایی که به صنعت وارد شده‪،‬‬ ‫اندیشیده نشده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬براساس مصوبه دولت‪،‬‬ ‫درحال حاضر چک های برگش��تی باید ب��دون اقدام بمانند‪.‬‬ ‫تولید کننده ورودی مالی ندارد‪ ،‬اما باید اقس��اط تس��هیالت‬ ‫بانک��ی‪ ،‬مالیات‪ ،‬عوارض و هزینه ه��ای اب‪ ،‬برق و گاز خود را‬ ‫پرداخت کند‪ .‬بدون تردید در چنین شرایطی‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫در صنعت کاهش خواهد یافت‪ .‬ضمن اینکه حال و روز بخش‬ ‫صنعت ما از گذش��ته نیز خوب نبود‪ .‬تحریم های بین المللی‬ ‫فعالی��ت صنایع را با چالش روبه رو کرده بود که این چالش ها‬ ‫با ش��یوع کرونا عمق بیشتری یافته است‪ .‬رکود پس از کرونا‬ ‫نیز در انتظار صنایع اس��ت و نمی توان چشم امیدی به اینده‬ ‫داش��ت؛ بنابراین از هم اکنون بایدبه راه حل هایی اندیشیده‬ ‫ش��ود تا تاب اوری صنایع افزایش یاب��د‪ ،‬درغیر این صورت‪،‬‬ ‫صنایع ضعیف از صحنه رقابت حذف می شوند‪.‬‬ ‫دبیر س��ندیکای صنایع الومینیوم ایران افزود‪ :‬در چنین‬ ‫ش��رایطی از دول��ت انتظار م��ی رود به اقدام ه��ای حمایتی‬ ‫س��ایر کش��ورها نگاهی بیندازد و از انها الگوب��رداری کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬تمام دنیا ب��ا بحران کرونا روبه رو ش��ده اند‪.‬‬ ‫ازجمله مهم ترین اقدامات حمایتی در سایر کشورها می توان‬ ‫به بخش��ودگی یا تعویق بلندمدت اقس��اط تسهیالت بانکی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬پرداخت ح��ق بیمه کارگران از س��وی کارفرما‬ ‫بخشوده ش��ده یا عقب افتاده است‪ .‬در همین حال پرداخت‬ ‫مالی��ات این واحدها نیز به تعویق افتاده یا بخش��وده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در مواردی دولت با هدف حفظ موقعیت های شغلی‪،‬‬ ‫پرداخت بخشی از حقوق کارگران را بر عهده گرفته است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر از دولتمردان و سیاس��ت گذاران کش��ور‬ ‫درخواست می شود تا این مهم را اجرایی کنند‪.‬‬ ‫بدون تردید اجرای این گونه اقدامات به حفظ موقعیت های‬ ‫ش��غلی در کش��ور کمک می کند‪ .‬توجه به این نکته ضروری‬ ‫به نظر می رس��د که حفظ اش��تغال به مرات��ب کم هزینه تر و‬ ‫واجب تر از ایجاد موقعیت شغلی جدید است؛ بنابراین دولت‬ ‫باید به هر ترتیبی از صنایع حمایت و اشتغال موجود را حفظ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫فوالد کشور در صورت تداوم رویه های فعلی و با توجه به افزایش تولید‬ ‫کارخانه های فوالدی از یک سو و رکود پروژه های صنعتی و ساختمانی‬ ‫در اثر بحران کرونا از س��وی دیگر‪ ،‬خواهش��مند اس��ت تدابیری اتخاذ‬ ‫فرمایید ک��ه‪ :‬تمامی محدودیت های صادراتی اهن و فوالد کش��ور از‬ ‫جمله موارد فوق الذکر فوری برطرف ش��ود‪ .‬توس��عه صادرات به عنوان‬ ‫یک��ی از اهداف اصل��ی کارگروه تنظیم بازار (دس��ت کم درباره فوالد)‬ ‫در اولوی��ت قرار گیرد‪ .‬همانند س��ایر کش��ورهای فوالدس��از جهان‪،‬‬ ‫مشوق های صادراتی وضع و به سرعت اجرایی شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 29‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1510‬‬ ‫پیاپی ‪2828‬‬ ‫گفت وگوی‬ ‫خرما‪ ،‬برنج‪ ،‬تخم مرغ‬ ‫و شکر در اولویت‬ ‫بازرسی رمضان‬ ‫این ویروس گردشگری‬ ‫جهان را از بین برد!‬ ‫همبستگی فعاالن‬ ‫نمایشگاهی جواب داد‬ ‫با مشاور اداره کل فراورده های ارایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو‬ ‫در ش�رایطی که کش�ور هنوز بحران کرونا را پشت سر نگذاشته و مردم‬ ‫نگرانی هایی در زمینه تامین مایحتاج بهداش�تی خود در این دوران دارند‪،‬‬ ‫مس�ئوالن و دس�ت اندرکاران از تامین این اقالم در کش�ور و حتی امکان‬ ‫ص�ادرات ای�ن محصوالت به کش�ورهای دیگ�ر خبر می دهن�د‪ .‬چند روز‬ ‫پیش در خبرها امده بود که حس�ن روحان�ی‪ ،‬رئیس جمهوری در دیدار با‬ ‫€ €درحال حاضر ای�ا امکان صادرات محصوالت‬ ‫ش�وینده و ضدعفونی کنن�ده در کش�ور وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫بله؛ باتوجه به ظرفیت های ایجاد ش��ده برای تولید‬ ‫مواد ش��وینده در اواخ��ر دهه ‪ ۸۰‬و اوای��ل دهه ‪،۹۰‬‬ ‫ظرفیت های موجود کشور درحال حاضر ‪ 3‬برابر میزان‬ ‫نیاز و مصرف این محصوالت در کشور است‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه می تواند نیاز حدود ‪ ۲۵۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬میلیون نفر را‬ ‫تامین کند‪ ،‬در حالی که جمعیت کشور ما کمی بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬میلیون نفر است‪.‬‬ ‫در واقع کش��ور ما چند سالی اس��ت که از واردات‬ ‫محصوالت ش��وینده بی نیاز ش��ده و دارا بودن توانایی‬ ‫ص��ادرات این محص��والت در ش��رایط کنونی‪ ،‬ادعای‬ ‫گزافی نیس��ت و اگ��ر نگاه دقیق تری ب��ه این موضوع‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬خواهیم دید که پیش از شیوع ویروس‬ ‫کرون��ا در کش��ور‪ ،‬برخ��ی از واحده��ای تولیدکننده‬ ‫ای��ن م��واد‪ ،‬حتی ب��ا یک س��وم ظرفیت ب��ه فعالیت‬ ‫می پرداختند؛ بنابراین در شرایطی که کشور در بخش‬ ‫مواد شوینده با تولید ‪ 3‬برابر نیاز داخلی مواجه است‪،‬‬ ‫ص��ادرات یک گزینه مناس��ب برای ت��داوم تولید این‬ ‫واحدها به شمار می رود که البته ورود به این عرصه به‬ ‫برنامه ریزی های جامع و مدون و همچنین بررس��ی و‬ ‫نیازسنجی بازارهای هدف نیاز خواهد داشت‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ای�ن قابلی�ت در زمین�ه محص�والت‬ ‫ضدعفونی کننده هم وجود دارد؟‬ ‫پس از ش��یوع ویروس کرونا در کشور‪ ،‬با تمهیداتی‬ ‫ک��ه توس��ط س��ازمان غ��ذا و دارو اندیش��یده ش��د‪،‬‬ ‫خوش��بختانه خطوط تولید م��واد ضدعفونی کننده با‬ ‫تم��ام توان تولید را پی گرفتن��د تا نیاز داخلی به این‬ ‫مواد در این دوره تامین شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این باتوجه به نیاز به تانک ها و دستگاه های‬ ‫پرک��ن ب��رای تولی��د محص��والت ضدعفونی کننده‪،‬‬ ‫بس��یاری از خطوط تولید محص��والت دیگر از جمله‬ ‫خطوط تولید محصوالت بهداشتی و ارایشی‪ ،‬با تغییر‬ ‫محصول تولیدی خود ب��ه کمک در این زمینه امدند‬ ‫تا نیاز کش��ور به ژل و محصوالت ضدعفونی کننده به‬ ‫خوبی تامین ش��ود؛ به ای��ن ترتیب ما توانس��تیم در‬ ‫م��دت زمان ‪ ۱۵‬روز ت��ا یک ماه این نی��از را برطرف‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت ک��ه پس از عب��ور از دوران ش��یوع‬ ‫بیم��اری کرونا و عادی ش��دن ش��رایط‪ ،‬نی��از به این‬ ‫محصوالت کاهش یابد و بازار داخلی اش��باع و کشور‬ ‫ما ب��ا مازاد تولید مواد ضدعفونی کننده مواجه ش��ود؛‬ ‫بنابراین طبیعی است که باید در اندیشه صادرات این‬ ‫محصوالت به کشورهای دیگر باشیم‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصادی بخش خصوصی از امکان صادرات برخی اقالم بهداش�تی‬ ‫به کش�ورهای دیگر س�خن گفت�ه بود‪ .‬همچنین رئیس س�ازمان توس�عه‬ ‫تج�ارت در گفت وگ�وی جداگانه ای عنوان کرده بود ایران در س�ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫امکان صادرات ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر محصوالت ضدعفونی کننده و بهداش�تی‬ ‫ب�ه کش�ورهای دیگر را خواهد داش�ت‪ .‬اهمی�ت این موضوع م�ا را بر ان‬ ‫داش�ت ت�ا در گفت وگوی ویژه این ش�ماره‪ ،‬همراه با محمدبقایی‪ ،‬مش�اور‬ ‫اداره کل فراورده های ارایش�ی و بهداشتی سازمان غذا و دارو‪ ،‬قابلیت ها‬ ‫و محدودیت های تولیدکنندگان مواد ضدعفونی کننده و شوینده کشور را‬ ‫برای حضور در عرصه صادرات مورد بررسی قرار دهیم‪ .‬شرح این گفت وگو‬ ‫را با هم می خوانیم‪:‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولیدکنندگان ما از نظر دانش و توان تولید در بس��یاری از موارد‬ ‫هم تراز ش��رکت های تولیدکننده کشور همسایه یعنی ترکیه و حتی‬ ‫در برخی زمینه ها فراتر از انها هستند‬ ‫€ €ای�ا کیفیت محص�والت تولی�دی این حوزه‬ ‫به گونه ای اس�ت ک�ه قابلیت صادرات را داش�ته‬ ‫باشند؟‬ ‫قطع��ا؛ البته ب��رای اینکه بتوانیم یک ب��ازار فروش‬ ‫ثابت و پررونق در کش��ورهای دیگر داش��ته باشیم و‬ ‫به اش��تغال کش��ور نیز کمک کنیم‪ ،‬باید بررسی این‬ ‫موضوع که چه محصوالتی در کش��ورهای هدف مورد‬ ‫نی��از اس��ت و همین ط��ور اینکه تعلق��ات فرهنگی و‬ ‫الزامات مارکتی موجود در این کش��ورها چگونه است‪،‬‬ ‫مد نظر قرار بگیرد‪ .‬درحال حاضر رقبایی در این زمینه‬ ‫در منطقه وجود دارند که مهم ترین انها ترکیه است‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان ما از نظر دانش و ت��وان تولید در‬ ‫بس��یاری از موارد هم ت��راز ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫کشور همسایه یعنی ترکیه و حتی در برخی زمینه ها‬ ‫فرات��ر از انه��ا هس��تند و از این نظر در ی��ک رقابت‬ ‫تنگاتنگ با این کشور قرار داریم‪ .‬همچنین کشورهای‬ ‫دیگ��ر مثل عربس��تان نیز ب��ه این عرص��ه ورود پیدا‬ ‫کرده اند و گام های بلندی نیز در این حوزه برداشته اند‬ ‫که حتما باید در برنامه ریزی های بلندمدت مورد توجه‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫€ €چه کشورهای هدفی را برای صادرات محصوالت‬ ‫ضدعفونی کننده و شوینده می توان در نظر گرفت؟‬ ‫در واقع کش��ورهای همسایه ایران بازار خوبی برای‬ ‫محص��والت صادراتی هس��تند که به ط��ور قطع عراق‬ ‫یکی از مهم ترین این مقاصد در حوزه مواد ش��وینده و‬ ‫ضدعفونی کننده خواهد بود‪ .‬عالوه بر این کشورهایی‬ ‫مانند افغانستان‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬لبنان‪ ،‬سوریه و حتی‬ ‫قطر‪ ،‬عمان و کش��ورهای اسیای میانه ظرفیت خوبی‬ ‫برای صادرات این محصوالت دارند‪.‬‬ ‫بررس��ی های انجام ش��ده در کش��ورهای اس��یای‬ ‫میانه در حوزه مارکتینگ نش��ان می دهد این کشورها‬ ‫درحال حاضر بیشتر از محصوالت ساخت کشور روسیه‬ ‫اس��تفاده می کنن��د که نه از نظر کیفی��ت و نه از نظر‬ ‫بس��ته بندی و پکیجینگ قابل مقایس��ه با محصوالت‬ ‫تولید شده در کشور ما نیستند و این موضوع می تواند‬ ‫موجب حضور موفق محصوالت ایرانی در این کشورها‬ ‫و تبدیل به یک فرصت صادراتی شود‪.‬‬ ‫€ €در ای�ن ح�وزه ای�ا می توان به دس�ت اوردن‬ ‫بازارهای خارج از اسیا را نیز مد نظر داشت؟‬ ‫بله؛ برخی از کش��ورهای امریکایی مانند ونزوئال که‬ ‫در پساکرونا چاره ای جز تجارت الکترونیک نداریم‬ ‫عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران گفت‪ :‬در‬ ‫پی ش��یوع کرونا به طور قطع م��ردم و بنگاه های تولیدی‬ ‫ناچار به تغییر س��بک رفتاری خود می شوند و روش ها و‬ ‫بنگاه های سنتی از بین خواهند رفت‪.‬‬ ‫مس��عود جمالی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬به کاهش شدید‬ ‫امار تجارت جهانی در ‪ 2‬ماه گذش��ته اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ایران نیز از این قاعده مس��تثنا نیست و متاسفانه بعد از‬ ‫بس��ته ش��دن مرزهای ایران با بسیاری از کش��ورهای همسایه‪ ،‬در‬ ‫بخش صادرات با مشکل مواجه شدیم و با کاهش برخی مواد اولیه‬ ‫شاهد کم شدن میزان تولید خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به طور قطع دستورالعمل های بهداشتی مقابله با‬ ‫گس��ترش ویروس کرونا موجب حضور نیروی کار کمتر در محیط‬ ‫کار ش��ده ک��ه در نهایت منتج به کاهش تولی��د و تجارت خارجی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت با اشاره‬ ‫ب��ه تغییر رفتاره��ای مصرفی مردم در دوران ش��یوع کرونا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر عالوه بر کاه��ش صادرات و مص��رف جهانی‪ ،‬مردم‬ ‫معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از اغاز ترخیص نسیه‬ ‫کاالهای اساسی و ضروری از گمرکات خبر داد‪.‬‬ ‫مه��رداد جم��ال ارونق��ی در گفت وگو با ایرنا اف��زود‪ :‬مطابق‬ ‫امار ارائه ش��ده از مراجع ذی ربط و بررسی های صورت گرفته‪،‬‬ ‫موجودی کاالهای اساس��ی درحال حاضر به بیش از ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۳۰‬هزار تن می رس��د که این اقالم اساس��ی‪ ،‬در بنادر مهم‬ ‫کش��ور از جمله امام خمینی (ره)‪ ،‬ش��هید رجائی بندرعباس‪،‬‬ ‫امیراباد‪ ،‬نوشهر‪ ،‬انزلی و چابهار موجود هستند‪.‬‬ ‫معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران بااشاره به تمهیدات‬ ‫در نظر گرفته ش��ده ب��رای ترخیص اقالم اساس��ی موجود در‬ ‫بنادر در حداقل زمان ممکن گفت‪ :‬باید توجه داش��ت همزمان‬ ‫شناورهای حاوی کاالهای اساس��ی درحال ورود‪ ،‬پهلوگیری و‬ ‫تخلی��ه کاالی خود در بنادر هس��تند؛ به نحوی که ‪ ۲۵‬ش��ناور‬ ‫نباید‬ ‫درحال حاضر‬ ‫برای محصوالت‬ ‫بهداشتی ایران‬ ‫در کشورهای‬ ‫اروپای غربی‪،‬‬ ‫جنوب شرق اسیا‬ ‫و کانادا که خود‬ ‫انها در این زمینه‬ ‫بسیار پیشرفته‬ ‫هستند‪،‬‬ ‫به دنبال بازار‬ ‫فروش باشیم‬ ‫رشد ‪ ۲.۵‬برابری واردات کاالهای اساسی‬ ‫کش��ور غیر از اقالم ضروری و مواد غذایی خرید دیگری‬ ‫انجام نمی دهند و باتوجه به کاهش مصرف داخلی رکود‬ ‫در انتظار اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در اعداد و ارقام بودجه کمتر کس��ی‬ ‫تصور کاهش ش��دید بهای نفت را می کرد‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش‬ ‫نرخ نفت موجب کس��ری بودجه در س��ال جاری خواهد‬ ‫ش��د و فعالیت های تولی��دی و عمرانی به حداقل ممکن‬ ‫می رسد‪ .‬جمالی همچنین گفت‪ :‬به دلیل فعالیت کم کسبه و اصناف‬ ‫در سطح خرده فروشی و به دنبال ان رکود‪ ،‬جریان وصول مطالبات‬ ‫در کشور به ویژه بعد از کرونا دچار مشکل می شود‪.‬‬ ‫وی با اعتقاد به تغییر سبک رفتارهای مصرفی مردم بعد از کرونا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در پی شیوع کرونا به طور قطع مردم و بنگاه های تولیدی‬ ‫ناچار به تغییر س��بک رفتاری خود می شوند و روش ها و بنگاه های‬ ‫سنتی از بین خواهند رفت‪ .‬جمالی تصریح کرد‪ :‬در دوران پساکرونا‬ ‫چاره ای غیر از حرکت به سمت تجارت الکترونیک نخواهیم داشت‬ ‫و احتمال می رود حضور کسبه و روش های توزیع و تجارت سنتی‬ ‫به اجبار مباحث بهداشتی ناشی از کرونا کمرنگ شوند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت بازرگانی خارجی شرکت‬ ‫بازرگان��ی دولت��ی ای��ران اع�لام ک��رد‪ :‬باوجود‬ ‫تحریم ه��ای ش��دید در س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬واردات‬ ‫کاالهای اساس��ی برای ذخیره س��ازی نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪ ۲.۵‬برابر رش��د داشت‪ .‬امیر‬ ‫طالب��ی در این زمینه افزود‪ :‬در س��ال گذش��ته‬ ‫بیش��تر کااله��ای اساس��ی وارد ش��ده در بنادر‬ ‫به طور مس��تقیم از کش��تی به واگن های قطار برای ارسال‬ ‫به مراکز دائم ذخیره سازی انتقال یافت که این امر موجب‬ ‫کاهش هزینه ها و سرعت حمل کاالها شد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ماموریت و وظیفه ما تامین کاالهای اساس��ی کشور است‬ ‫و ما براس��اس تکلیف برای حفظ ذخایر راهبردی کشور‪ ،‬با‬ ‫رصد بازار جهانی و در بهترین شرایط باوجود تمام مشکالت‬ ‫و تحریم ها‪ ،‬کاالهای مورد نیاز کشور را خریداری می کنیم‪.‬‬ ‫بن��ا بر گزارش ایرنا سرپرس��ت معاون��ت بازرگانی خارجی‬ ‫ش��رکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد‪ :‬در س��ال ‪،۹۸‬‬ ‫بیش از ‪ 2‬میلیون تن کاالهای اساسی شامل برنج‪ ،‬روغن و‬ ‫اغاز ترخیص نسیه کاالهای اساسی و ضروری از گمرکات‬ ‫در بنادر ش��هید رجایی‪ ،‬امام خمینی (ره)‪ ،‬نوش��هر‪،‬‬ ‫انزل��ی و امیراباد درحال تخلیه هس��تند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در عین حال ‪ ۳۷‬ش��ناور دارای اقالم اساسی در‬ ‫لنگرگاه‪ ،‬منتظر تخلیه کاالهای خود هس��تند که از‬ ‫این تعداد شناور‪ ۱۶ ،‬شناور در بندر امام خمینی (ره)‬ ‫و ‪ ۱۳‬فروند دیگر در بندر امیراباد هستند‪ .‬از کاالهای‬ ‫اساسی موجود در بنادر مهم کشور می توان به ذرت‪،‬‬ ‫جو‪ ،‬س��ویا‪ ،‬برنج‪ ،‬ش��کر‪ ،‬روغن خام و دانه های روغنی اش��اره‬ ‫ک��رد‪ .‬رئیس کمیته راهبری گمرک ای��ران ادامه داد‪ :‬باتوجه‬ ‫به بررس��ی های انجام ش��ده و باوجود اینک��ه در صورت ارائه‬ ‫مجوزهای قانونی الزم‪ ،‬گمرکات اجرایی نس��بت به ترخیص‬ ‫فوری اقالم اساس��ی به صورت حمل یکس��ره و شبانه روزی‬ ‫اقدام می کنند‪ ،‬قرارگیری اظهارنامه برخی از کاالهای اساسی‬ ‫با انه��ا ارتباطات خوبی داریم نی��ز می توانند به عنوان‬ ‫گزینه های تجاری در این زمینه تلقی شوند‪.‬‬ ‫البته باید به این نکته نیز توجه داش��ته باش��یم که‬ ‫وقتی از صادرات صحبت می کنیم‪ ،‬در درجه نخس��ت‬ ‫بای��د ب��ه ارزاوری‪ ،‬موفقی��ت و تثبی��ت ی��ک مارکت‬ ‫بلندم��دت در کش��ورهای هدف بیندیش��یم؛ بنابراین‬ ‫نباید درحال حاضر برای این محصوالت در کش��ورهای‬ ‫اروپای غربی‪ ،‬جنوب ش��رق اسیا و کانادا که خود انها‬ ‫در این زمینه بس��یار پیشرفته هس��تند‪ ،‬به دنبال بازار‬ ‫فروش باش��یم؛ هرچند این امکان در بلندمدت وجود‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫€ €ای�ا تحریم ه�ای اعم�ال ش�ده علی�ه ایران‬ ‫بازاره�ای صادرات�ی م�واد ضدعفونی کنن�ده و‬ ‫شوینده ما را محدود خواهد کرد؟‬ ‫در بازار تجارت امروز هر مسیری دشواری های خاص‬ ‫خ��ود را دارد‪ .‬ب��رای عبور از ای��ن تحریم ها این امکان‬ ‫برای ما وجود دارد که با استفاده از ظرفیت های تولید‬ ‫و تمهیداتی خاص‪ ،‬با شرکای سیاسی و اجتماعی خود‬ ‫در س��طح دنیا نام های تجاری مش��ترک ایجاد کنیم؛‬ ‫به نحوی که تولید از س��وی ما و بازاریابی و مارکتینگ‬ ‫ازس��وی انها انجام ش��ود و به این ترتیب تحریم ها را‬ ‫نیز پش��ت سر بگذاریم؛ البته این کار نیز چندان ساده‬ ‫نیست و نیاز به برنامه ریزی های اساسی خواهد داشت‪.‬‬ ‫به ع�لاوه م��ا می توانیم باتوجه به جمعی��ت قابل توجه‬ ‫مس��لمانان جهان‪ ،‬تمرکز خاصی ب��ر تولید و صادرات‬ ‫محصوالت حالل داشته باشیم‪.‬‬ ‫در مس��یر قرمز و ل��زوم کنترل ها و بازرس��ی های‬ ‫فیزیکی‪ ،‬از جمله مشکالت واردکنندگان این اقالم‬ ‫عنوان ش��ده بود که براساس تصمیمات اتخاذ شده‬ ‫در کمیته راهبری گمرک ایران‪ ،‬مقرر شد به نحوی‬ ‫اقدام ش��ود که درص��د بیش��تری از اظهارنامه های‬ ‫اقالم اساس��ی‪ ،‬در مس��یرهای زرد و سبز اظهارنامه‬ ‫قرار گیرند تا ایس��تایی های احتمالی در این زمینه‬ ‫نی��ز به حداق��ل کاهش یاب��د‪ .‬ارونقی ادامه داد‪ :‬بدیهی اس��ت‬ ‫قرارگیری اظهارنامه های اقالم اساس��ی در مسیر قرمز به دلیل‬ ‫ل��زوم اخذ و ارائه مجوزه��ای قانونی ترخی��ص کاال از گمرک‬ ‫اس��ت که تمامی این مجوزها به صورت سیستمی به گمرکات‬ ‫کشور ابالغ می ش��ود‪ .‬وی همچنین به ترخیص درصدی اقالم‬ ‫اساسی در گمرکات اشاره کرد و افزود‪ :‬عالوه بر اجرای مصوبات‬ ‫شکر وارد کشور شده که بخشی از این کاالهای‬ ‫اساس��ی در ش��بکه توزیع قرار گرفته و بخشی‬ ‫برای ذخایر راهبردی در نظر گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ب��ا ورود ‪ ۹۴‬کش��تی حامل کاالهای‬ ‫اساسی در س��ال ‪ ۹۸‬در پهلوگیری کشتی ها در‬ ‫بنادر کشور رشد ‪ ۱۴۰‬درصدی داشته ایم‪ .‬طالبی‬ ‫افزود‪ :‬حدود ‪ ۱۱۵‬قرارداد بین المللی برای خرید‬ ‫بی��ش از ‪ 5‬میلیون تن کاالهای اساس��ی در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫داش��ته ایم که بخش عمده کاالهای این قراردادها در سال‬ ‫‪ ۹۸‬وارد ش��ده و بقیه در فروردین و اردیبهش��ت ‪ ۹۹‬وارد‬ ‫کشور می شود‪ .‬سرپرست معاونت بازرگانی خارجی شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی ایران گفت‪ :‬در س��ال جاری نیز روزانه ‪۵۰‬‬ ‫هزار تن کاالی اساس��ی شامل برنج‪ ،‬روغن و شکر در بنادر‬ ‫ایران تخلیه و به مقاصد بارگیری و حمل می ش��ود‪ .‬وی در‬ ‫پایان اظهار کرد‪ ۶۰ :‬درصد ش��کر‪ ۳۵ ،‬درصد روغن خام و‬ ‫‪ ۲۰‬درصد برنج مورد نیاز کش��ور ازسوی شرکت بازرگانی‬ ‫دولتی ایران تامین شده است‪.‬‬ ‫س��تاد تنظیم بازار و ش��یوه نامه های ترخیص اقالم اساسی در‬ ‫بنادر کش��ور‪ ،‬درحال حاضر درباره کاالهای اساس��ی موجود در‬ ‫گم��رکات‪ ،‬با ترخیص درصدی از ای��ن اقالم تا پرداخت حقوق‬ ‫ورودی کاالی اظهارش��ده موافقت می شود؛ به نحوی که معادل‬ ‫حق��وق ورودی از کاالی اساس��ی نگه��داری و اجازه ترخیص‬ ‫مابقی کاال داده می ش��ود؛ به عبارت دیگر‪ ،‬نس��بت به ترخیص‬ ‫نسیه کاالی اساسی و ضروری اقدام می شود‪.‬‬ ‫البته این اقدام به صورت فاز به فاز و ضمن هماهنگی کامل‬ ‫با گمرک ایران درحال انجام است که به نظر می رسد در صورت‬ ‫ایفای تعهد اس��تفاده کنندگان از این تسهیالت‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫در ای��ن خصوص و تعمیم ارائه تس��هیالت یادش��ده به عموم‬ ‫واردکنن��دگان کاالهای اساس��ی‪ ،‬به گمرکات اجرایی کش��ور‬ ‫تفویض شود‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫باید به سمت‬ ‫صادرات‬ ‫برویم‬ ‫علی صالحی‬ ‫فعال صنعت دارو و کارافرین‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن وظای��ف ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده مواد بهداش��تی و دارویی‪ ،‬تامین‬ ‫نیازهای ضروری کش��ور در این حوزه‪ ،‬به ویژه‬ ‫در زم��ان ب��روز بحران های��ی مانن��د بالیای‬ ‫طبیعی‪ ،‬جنگ ها و ش��یوع بیماری ها اس��ت‪.‬‬ ‫بدون ش��ک ش��یوع ویروس کرونا و بیماری‬ ‫کووی��د ‪ ۱۹‬در دنی��ا ک��ه چند ماهی اس��ت‬ ‫تم��ام نگاه ها را به خود معط��وف کرده‪ ،‬یکی‬ ‫از جدی ترین بحران های سال های اخیر بوده‬ ‫که کش��ور ما را نی��ز درگیر کرده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل نیاز بود که همه نهادهای دولتی‬ ‫و خصوصی دس��ت به دس��ت هم دهند تا نیاز‬ ‫کشور به اقالم ضروری را برطرف کنند‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس بس��یاری از شرکت های‬ ‫داروس��ازی و حتی تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫ارایش��ی با تمرکز بر این موضوع‪ ،‬خط تولید‬ ‫محص��والت خود را ب��رای تهیه اق�لام مورد‬ ‫نی��از کش��ور در ای��ن دوره تغیی��ر دادند که‬ ‫خوشبختانه این همدلی اثربخش بود و شاهد‬ ‫هس��تیم که درحال حاضر کش��ور م��ا از نظر‬ ‫تامین مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده برای‬ ‫مقابله با ویروس کرونا مشکل چندانی ندارد‪.‬‬ ‫اما وضعیت کشور در مواجهه با این بیماری‬ ‫برای همیش��ه به این شکل نمی ماند و در هر‬ ‫ح��ال این دوران س��پری می ش��ود و طبیعتا‬ ‫تولید محصوالت مورد نیاز در این بازه زمانی‪،‬‬ ‫در این��ده مازاد بر نیاز داخلی کش��ور خواهد‬ ‫بود‪ .‬پس چه بهتر اس��ت که مس��ئوالن حوزه‬ ‫بهداش��ت و درمان کش��ور با برنامه ریزی در‬ ‫این زمینه‪ ،‬از ظرفیت های ایجاد ش��ده به نحو‬ ‫مطلوب و در جهت توسعه استفاده کنند‪ .‬این‬ ‫موض��وع می تواند در قالب طرح های صادراتی‬ ‫مطرح ش��ود و به این ترتیب عالوه بر استفاده‬ ‫بهین��ه از ظرفیت های تولی��دی‪ ،‬می توان به‬ ‫درامدزایی و ایجاد اش��تغال در این حوزه نیز‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫ش��رکت ما مانند بس��یاری از شرکت های‬ ‫داروی��ی دیگر ب��ا در نظر گرفتن نیاز کش��ور‬ ‫و در اختیار داش��تن امکاناتی مثل دس��تگاه‬ ‫پرک��ن ک��ه از الزام��ات تولی��د محص��والت‬ ‫بهداش��تی اس��ت‪ ،‬ب��ا تغییر مس��یر محصول‬ ‫نهایی به تولید محلول های ضدعفونی کننده‪،‬‬ ‫توانس��ت نق��ش کوچکی در رفع نیاز کش��ور‬ ‫ب��ه ضدعفونی کننده های الکل��ی ایفا کند اما‬ ‫با کاهش نیاز بازار کش��ور به این محصوالت‪،‬‬ ‫ف��روش انها نیز محدودتر ش��د‪ ،‬به طوری که‬ ‫درحال حاضر بیش از ‪100‬هزار بس��ته از این‬ ‫محصوالت در شرکت ما موجود است‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب می توان نتیج��ه گرفت که‬ ‫در کل کش��ور نی��ز ش��رکت های کوچ��ک و‬ ‫ب��زرگ دارویی با همین انباش��تگی تولید در‬ ‫زمینه محص��والت ضدعفونی کنن��ده مواجه‬ ‫هس��تند ی��ا اینک��ه در اینده نزدی��ک با این‬ ‫وضعی��ت مواجه خواهند ش��د‪ .‬ممکن اس��ت‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده باتوجه به نبود نیاز‬ ‫داخلی به این حجم از محصوالت بهداشتی و‬ ‫ضدعفونی کننده ناچار ش��وند خط تولید خود‬ ‫را متوقف کنند یا حجم تولید خود را کاهش‬ ‫دهن��د ک��ه این موض��وع باعث ش��کل گیری‬ ‫ظرفیت های بالاستفاده در صنایع تولیدکننده‬ ‫محص��والت بهداش��تی و ضدعفونی کنن��ده‬ ‫خواهد شد‪ .‬درحال حاضر ش��رکت ما توانایی‬ ‫تولی��د ‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬ه��زار بس��ته از ای��ن‬ ‫محص��والت را دارد اما باتوجه به انباش��تگی‬ ‫محصول‪ ،‬مجبور به توقف خط تولید شده ایم‬ ‫ک��ه ای��ن موضوع نی��ز کاهش س��وداوری را‬ ‫به همراه خواهد داشت‪ .‬اشباع بازارهای داخلی‬ ‫از محص��والت بهداش��تی‪ ،‬ضدعفونی کننده و‬ ‫شوینده در حالی اتفاق می افتد که در همین‬ ‫زمان بازار مصرف این محصوالت در بسیاری‬ ‫از کش��ورهای دیگر به ش��کل گسترده وجود‬ ‫دارد و ب��ا برنامه ریزی و تعامل با کش��ورهای‬ ‫همسایه‪ ،‬می توان به یک بازار ثابت و پردرامد‬ ‫در این حوزه دس��ت یافت‪ .‬بدون تردید با یک‬ ‫نگاه جامع می ت��وان بخش خصوصی را نیز از‬ ‫این امتیاز برخوردار و این صنعت را در کشور‬ ‫شکوفاتر کرد‪ .‬البته باید به این نکته نیز توجه‬ ‫داشت که رسیدن به چنین جایگاهی در بازار‬ ‫اقالم بهداش��تی کش��ورهای دیگ��ر‪ ،‬از توان‬ ‫بسیاری از ش��رکت های کوچک تولیدکننده‬ ‫خ��ارج اس��ت و ورود نهادهای باالدس��تی و‬ ‫دست اندرکار بهداش��ت و درمان کشور را که‬ ‫امکان رایزنی با همتایان خارجی خود در این‬ ‫حوزه را دارند‪ ،‬می طلبد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫محصوالت بهداشتی ایران قابلیت ورود به بازارهای بین المللی را دارد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 29‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1510‬‬ ‫پیاپی ‪2828‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫رکود بازار طال تشدید می شود‬ ‫گشتی در بازار‬ ‫رئیس کمیس��یون طال و‬ ‫جواهر اتاق اصن��اف اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬به ط��ور س��نتی ب��ا‬ ‫ورود به م��اه رمضان میزان‬ ‫معامالت طال و جواهر کمتر‬ ‫می ش��ود ک��ه این ش��رایط‬ ‫رک��ود را افزای��ش می دهد‪.‬‬ ‫محم��د کش��تی ارای در گفت وگو با ایلنا با اش��اره به‬ ‫زیان واردش��ده به صنف طال و جواهر در ایام قرنطینه‬ ‫گفت‪ :‬هرچند واحدهای فروش ‪ ۴۰‬روز تعطیل بودند‬ ‫اما بیش��ترین اس��یب به کارگاه ه��ای تولیدی طال و‬ ‫جواهر وارد ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬کارگاه های‬ ‫تولیدی طال و جواهر هنوز هم شروع به کار نکرده اند‬ ‫و نگران وضعیت اشتغال و اقتصاد این بخش هستیم‪.‬‬ ‫کش��تی ارای با تاکید بر اینکه ماه رمضان رکود صنف‬ ‫طال و جواهر را تش��دید می کند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور سنتی‬ ‫با ورود به ماه رمضان میزان معامالت کمتر می ش��ود‬ ‫که این ش��رایط رک��ود را افزایش می دهد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه فروش ط�لا و جواهر در ‪ ۴۰‬روز قرنطینه صفر‬ ‫بوده‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توان گزارش��ی از میزان خس��ارت ها‬ ‫اعالم کرد اما در روزهای تعطیل واحدها هیچ فروشی‬ ‫نداشتند‪ .‬کش��تی ارای ادامه داد‪ :‬پیشنهادات خود را‬ ‫برای طراحی بس��ته حمایتی از این صنف به متولیان‬ ‫بیمه و مالیات ارائه کردیم‪.‬‬ ‫قیمت خرما تغییری ندارد‬ ‫رئی��س انجم��ن مل��ی‬ ‫خرم��ا با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫نرخ خرما نس��بت ب��ه ‪ 3‬یا‬ ‫‪ 4‬م��اه گذش��ته تغیی��ری‬ ‫نداش��ته‪ ،‬گف��ت‪ :‬قیمت ها‬ ‫نه تنه��ا تغیی��ری نکرده که‬ ‫حت��ی افت مختص��ری نیز‬ ‫داش��ته است‪ .‬محسن رشید فرخی در گفت وگو با ایرنا‬ ‫درباره وضعیت بازار خرما در ماه مبارک رمضان گفت‪:‬‬ ‫به دلیل مش��کالت و اشتباهات سال گذشته در زمینه‬ ‫خرما‪ ،‬امس��ال تابس��تان در ستاد تنظیم بازار با وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت دائم در تم��اس بودیم و با‬ ‫اینکه انجمن خرما مداخل��ه ای در موضوعات اجرایی‬ ‫و سیاس��ت گذاری ندارد‪ ،‬همکاری گس��ترده ای با این‬ ‫وزارتخانه داش��تیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه امسال‬ ‫برخالف س��ال گذش��ته ش��اهد ممنوعی��ت صادرات‬ ‫خرما که مش��کالت عدی��ده ای برای تج��ار و صنعت‬ ‫خرم��ا به وجود اورد‪ ،‬نبودیم‪ .‬رئیس انجمن ملی خرما‬ ‫درب��اره وضعیت قیمت گذاری خرما گفت‪ :‬امس��ال در‬ ‫قیمت گ��ذاری این محصول ورود کرده ایم؛ چنانچه در‬ ‫عرضه مستقیم‪ ،‬قیمت های مبدا را رد و سعی می کنیم‬ ‫قیمت ه��ای مبدا متعارف باش��د ت��ا تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان متضرر نش��وند‪ .‬فرخی با بیان اینکه‬ ‫درب��اره قیمت ه��ای مبدا به توافق رس��یده ایم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تعیین قیمت های مقصد نیز در اختیار س��تاد تنظیم‬ ‫بازار است تا در عین رعایت حقوق مصرف کننده‪ ،‬سود‬ ‫عادالنه ای به خرده فروش��ی ها یا فروشگاه های عرضه‬ ‫کاال اختصاص یابد‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه نرخ خرما‬ ‫نس��بت به ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬ماه گذش��ته تغییری نداشته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قیمت ها نه تنها تغییری نکرده که حتی افت مختصری‬ ‫داشته است‪ .‬پیک مصرف خرما در ماه رمضان مربوط‬ ‫به ‪ ۱۰‬روز اول است؛ چراکه هم مصرف کنندگان و هم‬ ‫تامین کنن��دگان در این بازه زمانی مایحتاج خود را به‬ ‫ان��دازه کل ماه تهیه می کنن��د‪ .‬رئیس انجمن خرما با‬ ‫بیان اینکه کرونا روی مصرف بس��یاری از مواد غذایی‬ ‫اثر داش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬در فروش داخل��ی خرما دچار افت‬ ‫مختصری ش��دیم‪ ،‬اما از انجا که در س��فره ماه رمضان‬ ‫همیش��ه جا برای خرما هس��ت فک��ر می کنم در این‬ ‫ماه افت فروش نداش��ته باش��یم‪ .‬فرخی درباره میزان‬ ‫موج��ودی خرما در بازار ب��ه مردم اطمینان خاطر داد‬ ‫و تاکید کرد در موجودی کاال مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫جشنواره فروش اینترنتی‬ ‫رمضان‬ ‫«جش��نواره فروش اینترنتی رمضان» با ایجاد بستر‬ ‫خری��د و فروش غیرحضوری (تلفنی و اینترنتی) اقالم‬ ‫وی��ژه و پرمص��رف مورد نیاز مردم در ای��ن ماه‪ ،‬از روز‬ ‫ش��نبه‪ 6 ،‬اردیبهشت‪ ،‬همزمان با ماه مبارک رمضان از‬ ‫طریق سایت جشنواره به نشانی ‪ ir.Bahar۹۹‬اغاز به‬ ‫کار کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬به دنب��ال اج��رای موفقیت امیز مرحله‬ ‫نخست جشنواره بهاره مجازی همدلی مردم و اصناف‬ ‫در هفت��ه پایانی اس��فند ‪ ،۱۳۹۸‬مرحله دوم این طرح‬ ‫نیز از ش��انزدهم تا پایان فروردین ماه ‪ ۱۳۹۹‬برگزار و‬ ‫در ادامه‪ ،‬جش��نواره ف��روش اینترنتی ویژه ماه مبارک‬ ‫رمض��ان با ایجاد بس��تر خرید و ف��روش غیرحضوری‬ ‫(تلفن��ی و اینترنتی) اقالم وی��ژه و پرمصرف مورد نیاز‬ ‫مردم از جمله خرما‪ ،‬زولبیا‪ ،‬بامیه‪ ،‬اش و حلیم‪ ،‬از روز‬ ‫ش��نبه‪ 6 ،‬اردیبهش��ت‪ ،‬همزمان با ماه مبارک رمضان‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬این جشنواره باتوجه به شیوع ویروس کرونا‬ ‫و افزای��ش ریس��ک های س�لامتی مرب��وط به حضور‬ ‫هموطنان در س��طح ش��هر‪ ،‬به منظور کمک به حفظ‬ ‫هرچه بیش��تر سالمتی مردم عزیز و همچنین تسهیل‬ ‫دسترسی عمومی به تامین اقالم پرمصرف ماه مبارک‬ ‫رمضان اغاز شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد‬ ‫خرما‪ ،‬برنج‪ ،‬تخم مرغ و شکر در اولویت بازرسی رمضان‬ ‫گروه بازار و اصناف‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حجت براتعلی‬ ‫ذخایر ‪ 4‬قلم‬ ‫کاالی اساسی‬ ‫شامل گندم‪،‬‬ ‫روغن‪ ،‬شکر و‬ ‫برنج همیشه‬ ‫در یک سطح‬ ‫تامین است‬ ‫مراجع��ات مردم به بازار برای خری��د مایحتاج الزم‬ ‫برای ماه مبارک رمضان‪ ،‬نس��بت به هفته های گذشته‬ ‫کمتر شده و ان گونه که فروشندگان می گویند‪ ،‬مردم‬ ‫مایحتاج ماه رمضان را قبال پیش خرید کرده اند‪.‬‬ ‫‪ ۵‬روز از اغ��از ماه مبارک رمضان می گذرد و بازار به‬ ‫روال هر سال برای خرید برخی کاالها با افزایش تقاضا‬ ‫روبه رو است‪ .‬البته شیوع کرونا این بار شکل و شمایل‬ ‫خریده��ا را تغیی��ر داده و خریدها بیش��تر به س��مت‬ ‫خریده��ای عمده ی��ا خرید کاال از طریق س��ایت های‬ ‫اینترنتی رفته است‪.‬‬ ‫گش��ت و گذاری در بازار و صحبت با فروش��ندگان‬ ‫کااله��ای اساس��ی در بخش ه��ای مختلف ش��هر‪ ،‬از‬ ‫سوپرمارکت ها گرفته تا فروشگاه های بزرگ زنجیره ای‬ ‫اگرچه نشان از فراوانی کاال و تالش برای رقابت بیشتر‬ ‫در فروش ازسوی تولیدکنندگان دارد‪ ،‬اما فروشندگان‬ ‫می گوین��د مردم طی هفته های گذش��ته مایحتاج ماه‬ ‫مب��ارک رمضان را پیش خرید کرده و اکنون مراجعات‬ ‫انها به فروش��گاه ها و مراکز خری��د کاالها و مایحتاج‬ ‫روزانه‪ ،‬کمتر از هفته های گذشته شده است‪.‬‬ ‫تامین می ش��ود اما بخشی از شکر وارداتی برای حفظ‬ ‫ذخایر استراتژیک است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بخش گندم نیز باتوجه به پیش بینی‬ ‫تولید خوب به نظر می رسد بخش قابل توجهی از ذخایر‬ ‫استراتژیک از محل تولید داخل تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت های بازرسی ویژه رمضان‬ ‫در همین ح��ال براس��اس تصمیم گیری های انجام‬ ‫شده و مصوبات ستاد کارگروه تنظیم بازار‪ ،‬اولویت های‬ ‫بازرس��ی برای بازرسان س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در هفته اول ماه مبارک رمضان توسط سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده‬ ‫که برمبن��ای ان خرما‪ ،‬برنج‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬ش��کر و اقالم‬ ‫دامی باتوجه به شرایط بازار و افزایش تقاضا در اولویت‬ ‫قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫همچنین براساس اعالم این سازمان با ذخیره سازی‬ ‫اق�لام و کاال و توزی��ع بیش از ‪ ۲۰۰‬ه��زار تن کاالی‬ ‫اساس��ی و مایحت��اج ضروری م��ردم در م��اه مبارک‬ ‫رمض��ان‪ ،‬پیش بینی می ش��ود مش��کلی در زمینه کاال‬ ‫وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر سبک خرید‬ ‫واقعیت ان اس��ت که بعد از ش��یوع کرونا‪ ،‬س��بک‬ ‫و روال زندگ��ی بس��یاری از ش��هروندان تغیی��ر کرده‬ ‫و به دالی��ل متع��دد‪ ،‬ف��روش کاال در ب��ازار نی��ز روال‬ ‫متفاوت تری را نس��بت به س��ال های گذشته در پیش‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬ع��ده ای از مردم با ه��دف رعایت طرح‬ ‫فاصله گ��ذاری اجتماعی‪ ،‬بیش��تر در منازل می مانند و‬ ‫عده ای دیگر هم باتوجه به تعطیالت گس��ترده ای که‬ ‫پیش روی بسیاری از فعالیت ها قرار گرفته بود‪ ،‬تالش‬ ‫می کنن��د مایحتاج خود را به ص��ورت اینترنتی خرید‬ ‫کنند و شیوه کس��ب وکارها هم با این روند‪ ،‬به تناسب‬ ‫تغییر کرده است‪.‬‬ ‫اکنون باوج��ود اینکه چند روز از اغ��از ماه مبارک‬ ‫رمضان می گذرد و مصرف بسیاری از مردم در اقالمی‬ ‫همچون گوش��ت‪ ،‬مرغ‪ ،‬برنج‪ ،‬روغ��ن و خرما و لبنیات‬ ‫با افزای��ش مواجه می ش��ود‪ ،‬فروش��ندگان می گویند‬ ‫همچون س��ال های گذش��ته‪ ،‬با افزایش یکباره تقاضا‬ ‫مواجه نیستند و عده ای از مردم در هفته های گذشته‬ ‫با مراعات بیش��تر برای پیشگیری از ابتال به بیماری و‬ ‫تردد کمتر خریدهای خود را انجام دادند و اکنون هم‬ ‫تقاضای م��ازادی به دلیل این ماه به بازار وارد نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامی�ن ذخای�ر اس�تراتژیک کااله�ای‬ ‫اساسی‬ ‫مدیرکل توزی��ع و فروش ش��رکت بازرگانی دولتی‬ ‫ای��ران نیز ب��ر این نکته تاکید دارد که باوجود ش��یوع‬ ‫بیم��اری کووید ‪ ۱۹ -‬در کش��ور‪ ،‬ذخایر اس��تراتژیک‬ ‫کاالهای اساسی تامین و حتی در مواردی بیش از نیاز‬ ‫داخلی است و نگرانی در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت مصوب کاالهای اساسی‬ ‫فروش��ندگان می گوین��د مردم ط��ی هفته ه��ای گذش��ته مایحتاج‬ ‫م��اه مب��ارک رمضان را پیش خرید ک��رده و اکنون مراجع��ات انها به‬ ‫فروشگاه ها و مراکز خرید کاالها و مایحتاج روزانه‪ ،‬کمتر از هفته های‬ ‫گذشته شده است‬ ‫حجت براتعلی‪ ،‬در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬براس��اس‬ ‫تکلیف ابالغی ش��ورای عالی امنیت ملی‪ ،‬ذخایر ‪ 4‬قلم‬ ‫کاالی اساسی شامل گندم‪ ،‬روغن‪ ،‬شکر و برنج همیشه‬ ‫در یک سطح تامین اس��ت‪ ،‬به طوری که سطح ذخایر‬ ‫س��االنه برنج ‪ ۶۰۰‬هزار تن‪ ،‬روغن ‪ ۶۰۰‬هزار تن‪ ،‬شکر‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تن و گندم ‪ 5‬میلیون تن تعیین شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل توزی��ع و فروش ش��رکت بازرگانی دولتی‬ ‫ای��ران با بی��ان اینکه ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران‬ ‫تنظیم ب��ازار کاالهای اساس��ی همچون گن��دم‪ ،‬ارد‪،‬‬ ‫ش��کر و برنج را برعهده دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫(‪ )۱۳۹۸‬براس��اس تکالی��ف مق��رر ش��ده در مجموع‬ ‫نزدی��ک ‪ ۲۳‬میلیون ت��ن کاالی اساس��ی و راهبردی‬ ‫تامین و به بازار تزریق شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬از این می��زان ‪ ۱۰‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫ه��زار تن گندم خرید داخل��ی‪ ۹ ،‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تن ارد (نانوایی‪ ،‬صنایع ارد ش��امل صنایع ماکارونی و‬ ‫شیرینی و شکالت)‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن شکر‪،‬‬ ‫‪ ۵۴۲‬ه��زار تن روغن و ‪ ۲۲۵‬ه��زار تن برنج در اقصی‬ ‫نقاط کشور توزیع شده است‪.‬‬ ‫براتعلی با اش��اره به اینکه به طور مس��تمر موجودی‬ ‫ذخای��ر کاالهای اساس��ی نو می ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫‪ 2‬س��ال اخیر باوجود تش��دید تحریم ه��ا علیه ایران‪،‬‬ ‫خریده��ای خارجی ما برای واردات کاالهای اساس��ی‬ ‫مذکور به خوبی انجام ش��د و تاکنون حتی باوجود بروز‬ ‫بیماری کووید‪ ۱۹-‬مشکلی در تامین کاالهای اساسی‬ ‫برای حفظ ذخایر اس��تراتژیک و تنظی��م بازار داخلی‬ ‫نداش��تیم‪ .‬وی با بیان اینکه با پیگیری های انجام شده‬ ‫ش��رایط تامین و تخصیص ارز تس��هیل ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخشی از محصوالت همچون برنج ترخیص شده و در‬ ‫حال ارسال به استان ها است‪.‬‬ ‫مدیرکل توزی��ع و فروش ش��رکت بازرگانی دولتی‬ ‫ایران افزود‪ :‬ش��رکت بازرگانی دولتی ایران با مش��کل‬ ‫رسوب کاالهای اساسی در گمرکات روبه رو نیست اما‬ ‫انچه بخ��ش خصوصی وارد کرده ب��ا تصمیم دولت و‬ ‫بانک مرکزی از گمرکات ترخیص می شود‪.‬‬ ‫براتعل��ی درباره وضعیت ش��کر مورد نیاز کش��ور و‬ ‫ذخایر ان گفت‪ :‬برای تامین نیاز داخلی و حفظ ذخایر‬ ‫ش��کر وارد عمل خواهیم شد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نیاز ساالنه‬ ‫کش��ور به شکر ‪ ۲.۴‬میلیون تن است که بین ‪ ۱.۸‬تا ‪2‬‬ ‫میلیون تن ان از منابع داخلی و مابقی از محل واردات‬ ‫براس��اس انچه که ستاد تنظیم بازار اعالم کرده‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬قیمت هر کیلوگرم گوش��ت قرمز وارداتی‬ ‫‪ ۴۲‬ه��زار توم��ان‪ ،‬هر کیلوگ��رم مرغ ‪ ۱۲‬ه��زار و هر‬ ‫کیلوگرم خرمای درجه یک ‪ ۲۴‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫همچنین براساس این مصوبات‪ ،‬قیمت هر کیلوگرم‬ ‫برنج هندی ‪ ۱۱۲۱‬هش��ت هزار تومان‪ ،‬هر کیلو زولبیا‬ ‫و بامیه ‪ ۲۴‬هزار تومان و هر کیلو شکر ‪ 5‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫توم��ان در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬در عین حال‪ ،‬هر‬ ‫کیلوگرم اش شله قلمکار و حلیم با نرخ ‪ ۲۵‬هزار و اش‬ ‫رشته ‪ ۲۰‬هزار تومان باید به فروش برسد‪.‬‬ ‫پیش تر هم اعالم ش��ده بود که برای تامین بازار ماه‬ ‫رمضان ‪ ۵۰‬هزار تن برنج هندی با نرخ حداکثر ‪۸۰۰۰‬‬ ‫تومان و به همین میزان ش��کر با نرخ حداکثر ‪۵۹۰۰‬‬ ‫توم��ان و ‪ ۲۵‬هزار تن مرغ منجمد با نرخ حداکثر ‪۱۲‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬بیش از ‪ ۱۵‬هزار تن گوشت قرمز منجمد‬ ‫ب��ا نرخ مصوب حداکثر ‪ ۴۲‬ه��زار تومان‪ ۵۰ ،‬هزار تن‬ ‫روغن خام برای تولید انواع روغن نباتی در س��قف نرخ‬ ‫مصوب و ‪ ۱۰۰‬هزار تن انواع خرمای مضافتی و کبکاب‬ ‫که باتوجه به نوع‪ ،‬کیفیت‪ ،‬وزن بس��ته بندی و س��ایر‬ ‫مش��خصه های ان توس��ط کارگروه تنظیم بازار استان‬ ‫قیمت گذاری و عرضه می شود‪.‬‬ ‫همچنین طبق اعالم اتاق اصناف تهران هر کیلوگرم‬ ‫حلی��م به نرخ ‪ ۲۵‬هزار تومان و ه��ر کیلو اش به نرخ‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان در ماه رمضان عرضه می ش��ود‪ .‬نرخ هر‬ ‫کیلوگ��رم زولبیا و بامیه نیز ‪ ۲۴‬هزار تومان و هر کیلو‬ ‫خرما نیز ‪ ۲۴‬هزار تومان اعالم شده است‪ .‬طرح تشدید‬ ‫نظارت و بازرس��ی بر بازار ویژه ماه مبارک رمضان در‬ ‫تهران نیز از روز ‪ ۳۰‬فروردین اغاز شده است‪.‬‬ ‫در نامه فعاالن بخش خصوصی به رئیس جمهوری مطرح شد‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی ایران با ارس��ال نامه ای به‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬مجموعه پیش��نهادهای پارلمان‬ ‫بخشی خصوصی برای حمایت از واحدهای تولیدی‬ ‫و خدمات پش��تیبان تولید که قبل از شیوع ویروس‬ ‫کرونا فع��ال بوده اند و از ظرفیت ه��ای باالیی برای‬ ‫رونق بخشی به اقتصاد برخوردار هستند را ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬غالمحسین شافعی‬ ‫با ارس��ال نامه ای به رئیس جمهوری با اش��اره به مصوبه هیات‬ ‫وزی��ران برای حمای��ت از بخش ها و کس��ب وکارهای اقتصادی‬ ‫در ‪ ۱۰‬طبقه ش��غلی‪ ،‬نوشت‪ :‬این دس��ته بندی عمدتاً اصناف و‬ ‫مش��اغل را در برمی گیرد و حمایت از کس��ب وکارهای تولیدی‬ ‫مغفول مانده است‪.‬‬ ‫ش��افعی در این نامه خواستار تمهیدات دولت برای حمایت‬ ‫از ان دس��ته کسب وکارهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید‬ ‫ش��د که قبل از ش��یوع ویروس کرونا در اقتصاد کش��ور فعال‬ ‫بوده ان��د و از ظرفیت های باالیی برای رونق بخش��ی به اقتصاد‬ ‫برخوردار هس��تند؛ اما به علت ش��یوع کرونا در کش��ور با زیان‬ ‫اقتصادی مواجه شده و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل‬ ‫زیان هستند ‪ .‬در این راس��تا مجموعه پیشنهادها و راهکارهای‬ ‫پارلمان بخش خصوصی مشتمل بر ‪ ۳۰‬بند برای ‪ 6‬ماه نخست‬ ‫امس��ال به دولت ارائه شده که مسائلی در حوزه مالیات‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫تس��هیالت بانکی‪ ،‬مجوز کسب وکار‪ ،‬دولت الکترونیک و‪ ...‬را در‬ ‫برمی گیرد‪ .‬شافعی در این نامه اظهار کرد‪ :‬شیوع ویروس کرونا‬ ‫در اواخر سال گذش��ته و تداوم ان در شرایط حاضر‪ ،‬به واسطه‬ ‫دامن زدن به تعطیلی گس��ترده کسب وکارها‪ ،‬اقتصاد کشور را‬ ‫وارد رکود عمیق تری کرده که در نوع خود بی سابقه بوده و این‬ ‫ش��وک عظیم در کنار شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫نوس��انات گسترده در نرخ ارز‪ ،‬سیر صعودی قیمت ها و‪ ،...‬فشار‬ ‫مضاعفی را بر فعاالن اقتصادی وارد کرده است‪.‬‬ ‫این راهکارها برای ‪ ۶‬ماه اول سال ‪ ۱۳۹۹‬ارائه شده و ضروری‬ ‫است در شهریور باتوجه به وضعیت کشور‪ ،‬درباره توقف یا ادامه‬ ‫راهکارها تا رس��یدن به ش��رایط عادی اقتصادی تصمیم گیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬تعویق در ارائه اظهارنامه‪ ،‬ترازنامه‪ ،‬حس��اب سود و زیان‬ ‫‪ ۳۰‬پیشنهاد برای حمایت از تولید در روزگار کرونا‬ ‫متکی به دفاتر و اس��ناد اش��خاص حقوق��ی تا پایان‬ ‫شهریورماه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫‪ -۲‬تمدید مهلت بخش��ودگی جرائ��م مواد (‪،)۱۶۹‬‬ ‫(‪ )۱۹۳( ،)۱۹۷( ،)۱۹۹( ،)۱۹۰‬مرب��وط ب��ه قان��ون‬ ‫مالیات های مس��تقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫ت��ا پایان ش��هریور ‪ ۱۳۹۹‬در صورت ت��داوم وضعیت‬ ‫شیوع کرونا‬ ‫‪ -۳‬اس��ترداد حداق��ل ‪ ۵۰‬درصد از مالیات ب��ر ارزش افزوده‬ ‫صادرکنندگان در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به صورت علی الحساب و بدون‬ ‫رفع تعهد ارزی‬ ‫‪ -۴‬اس��تمهال حداقل ‪ 6‬ماهه تقس��یط بدهی ه��ای مالیاتی‬ ‫دوره ه��ای گذش��ته واحدهای تولی��دی و خدمات پش��تیبان‬ ‫اسیب دیده از شیوع کرونا‬ ‫‪ -۵‬اس��تمهال پرداخ��ت مالیات ب��ر ارزش اف��زوده متعلقه‬ ‫از اس��فند ‪ ۱۳۹۸‬تا حداقل پایان ش��هریور ‪ ۱۳۹۹‬و تقس��یط‬ ‫بازپرداخ��ت ماهان��ه از مهر ‪ ۱۳۹۹‬به بعد‪ ،‬ب��دون اخذ جریمه‬ ‫دیرکرد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬لغو جلس��ات هیات ها و رسیدگی مالیاتی تمامی مودیان‬ ‫حداقل تا پایان خرداد ‪ ،۱۳۹۹‬در صورت تداوم شیوع کرونا‬ ‫‪ -۷‬اعط��ای معافی��ت یا تخفیف مالیات ب��ه میزان حداقل ‪۵‬‬ ‫درصد برای سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫‪ -۸‬تمدید یا تجدید تمامی مجوزهای کس��ب وکار اش��خاص‬ ‫حقوقی‪ ،‬عالوه بر اش��خاص حقیقی بدون نی��از به اخذ گواهی‬ ‫مالیاتی موضوع ماده (‪ )۱۸۶‬قانون مالیات های مستقیم‬ ‫‪ -۹‬اس��تمهال س��هم حق بیم��ه کارفرما (ش��امل حق بیمه‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬بیکاری و حوادث ناشی از کار) از اسفند ‪ ۱۳۹۸‬تا‬ ‫پایان شهریور ‪ ۱۳۹۹‬و تعیین تکلیف برای تقسیط بازپرداخت‬ ‫این بدهی از مهر ‪ ۱۳۹۹‬بدون اخذ جریمه دیرکرد‬ ‫‪ -۱۰‬تخفی��ف حداق��ل ‪ ۵‬درصدی حق بیمه س��هم کارفرما‬ ‫(سهم ‪ ۲۳‬درصد) از اسفند ‪ ۱۳۹۸‬تا شهریور ‪۱۳۹۹‬‬ ‫‪ -۱۱‬استمهال حداقل ش‪6‬ماهه تقسیط پرداخت بدهی های‬ ‫تامین اجتماعی دوره های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات‬ ‫پشتیبان تولید‪ ،‬اسیب دیده از شیوع کرونا‬ ‫‪ -۱۲‬توقف بازرس��ی دفاتر قانونی موسس��ات تا پایان برنامه‬ ‫شش��م به اس��تثنای پیمانکارانی که صدور مفاصا حس��اب انها‬ ‫منوط به بازرسی دفاتر قانونی است‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفند ‪ ۱۳۹۸‬تا پایان‬ ‫شهریور ‪ ۱۳۹۹‬و تقسیط بازپرداخت اصل وفرع تسهیالت بانکی‬ ‫از مهر ‪ ۱۳۹۹‬به بعد‪ ،‬بدون اخذ جریمه دیرکرد‬ ‫‪ -۱۴‬اعطای تس��هیالت سرمایه در گردش با شرایط سهل و‬ ‫نرخ حمایتی برای ان دس��ته از واحده��ای تولیدی و خدمات‬ ‫پش��تیبان تولید که به دلیل کاهش فروش نات��وان از پرداخت‬ ‫دیون و تسویه چک های صادر ه هستند‪.‬‬ ‫‪ -۱۵‬حذف اخذ سپرده در بانک های عامل برای تخصیص ارز‬ ‫و در عوض اخذ تضمین ها و وثایق ملکی مکفی‬ ‫‪ -۱۶‬ازادس��ازی بخش��ی از س��پرده هایی که باب��ت دریافت‬ ‫تس��هیالت از سیس��تم بانکی بلوکه ش��ده و دریافت تضامین‬ ‫غیرنقدی توسط بانک عامل‬ ‫‪ -۱۷‬تعوی��ق یا کاهش انواع هزینه ه��ای اداری و دفتری در‬ ‫ش‪6‬ماه اول سال ‪ ۱۳۹۹‬در صورت تداوم شیوع کرونا در کشور‬ ‫(شامل انواع هزینه ها و عوارض مرتبط با قبوض اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫فاضالب‪ ،‬پسماند و‪)...‬‬ ‫‪ -۱۸‬اس��تمهال حقوق ورودی و عوارض وارداتی ان دس��ته‬ ‫از کاالهایی ک��ه برای ادامه حیات و فعالیت واحدهای تولیدی‬ ‫و خدمات پش��تیبان تولید موردنیاز اس��ت و در زنجیره تامین‬ ‫انها اختالل ایجاد ش��ده یا در بازار دچار کمبود ش��ده است (با‬ ‫ارائه اس��ناد و مدارک) برای مدت حداقل ‪ 6‬ماه بدون پرداخت‬ ‫جریمه دیرکرد‬ ‫‪ -۱۹‬اع�لام ش��رایط موج��ود به عنوان ش��رایط فورس ماژور‬ ‫از تاری��خ اول اس��فند ‪ ۱۳۹۸‬تا حداقل خ��رداد ‪ ۱۳۹۹‬و الزام‬ ‫دس��تگاه های اجرای��ی ب��ه اعم��ال ش��رایط فورس م��اژور در‬ ‫قراردادهای خود با فعاالن اقتصادی‬ ‫‪ -۲۰‬ال��زام دس��تگاه های اجرایی به تعدیل مناس��ب مدت و‬ ‫مبل��غ قراردادهای خ��ود با فعاالن اقتصادی به جهت ش��رایط‬ ‫فورس م��اژور در جه��ت حف��ظ و حمایت از حقوق ایش��ان و‬ ‫جلوگیری از ورشکستگی انها‬ ‫‪ -۲۱‬عدم ش��مولیت محرومیت ه��ا و ممنوعیت های ناظر بر‬ ‫چک های برگش��تی از ابتدای اس��فند ‪ ۱۳۹۸‬تا پایان شهریور‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬در صورت تداوم شیوع ویروس کرونا‬ ‫‪ -۲۲‬تمدید یا تجدید تمامی مجوزهای کسب وکارهای تولید‬ ‫برای یک دوره ش��ش ماهه منتهی به شهریور ‪ ۱۳۹۹‬در صورت‬ ‫تداوم وضعیت ش��یوع کرونا‪ ،‬مشروط به تخلف نداشتن صاحب‬ ‫کسب وکار‪ ،‬بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و اخذ گواهی‬ ‫پرداخت مالیاتی‬ ‫‪ -۲۳‬تعویق مهل��ت مجامع عمومی ش��رکت ها تا پایان مهر‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬برای کلیه شرکت ها چه بورسی و چه غیر بورسی‬ ‫‪ -۲۴‬تجدیدنظ��ر در زمینه هزینه حق توق��ف مورد مطالبه‬ ‫از صاحبان کاال توس��ط نمایندگان خطوط کش��تیرانی باتوجه‬ ‫به طوالنی ش��دن روند تخلیه کاال در مب��ادی ورودی به دلیل‬ ‫شیوع کرونا‬ ‫‪ -۲۵‬کاهش بروکراس��ی تخصی��ص ارز به واحدهای تولیدی‬ ‫و خدمات پشتیبان تولید‪ ،‬اس��یب دیده از شیوع ویروس کرونا‬ ‫به منظور واردات مواد اولیه موردنیاز در فرایند تولید‬ ‫‪ -۲۶‬توس��عه زیرس��اخت های فناوری در کش��ور و افزایش‬ ‫پهن��ای بان��د ازس��وی وزارت ارتباطات به منظ��ور بهره برداری‬ ‫بهین��ه و حداکث��ری از تجارت الکترونیک و حرکت به س��مت‬ ‫کسب وکارهای اینترنتی‬ ‫‪ -۲۷‬توس��عه دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی اداری در‬ ‫ارائه خدمات مرتبط با حوزه فعالیت کسب وکارها (بدون نیاز به‬ ‫مراجعه حضوری) به ویژه امور مرتبط با بیمه تامین اجتماعی و‬ ‫مالیات تا زمان تداوم شیوع ویروس کرونا‬ ‫‪ -۲۸‬افزای��ش نیافتن بهای محص��والت و مواد اولیه تولیدی‬ ‫بنگاه های بزرگ دولتی به مدت ‪ 6‬ماه‬ ‫‪ -۲۹‬الزام دول��ت در زمینه تصویب مصوبه ای مبنی بر تعهد‬ ‫نداش��تن کارفرمایان و رفع تکلیف از ایشان نسبت به پرداخت‬ ‫هزینه های درم��ان کارگران در صورت ابتال ب��ه بیماری کرونا‬ ‫ی��ا پرداخ��ت دیه به علت فوت کارگران‪ ،‬ناش��ی از بازگش��ایی‬ ‫واحدهای تولیدی براساس مصوبه ستاد کرونا‬ ‫‪ -۳۰‬شفاف س��ازی و اطالع رس��انی عموم��ی در زمینه نحوه‬ ‫و می��زان ارائه حمایت ها و تس��هیالت و پیگیری س��ازکارهای‬ ‫نظارتی س��ختگیرانه به منظور جلوگی��ری از رانت جویی و بروز‬ ‫رفتارهای فرصت طلبانه‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 29‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1510‬‬ ‫پیاپی ‪2828‬‬ ‫گردشگری‬ ‫نگاهی به وضعیت گردشگری کشورهای مختلف‬ ‫در همه گیری کرونا‬ ‫این ویروس گردشگری‬ ‫جهان را از بین برد!‬ ‫ایتالیا‪ ،‬کشور بی دفاع!‬ ‫وزیر فرهنگ و گردش��گری ایتالیا در حالی از بسته بودن مرزهای‬ ‫این کش��ور به روی گردشگران خارجی تا پایان سال جاری میالدی‬ ‫خبر می دهد که این کشور در رتبه سوم جهان از نظر بیشترین امار‬ ‫ابتال قرار دارد؛ در حالی که تا پیش از این به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫مقاصد گردش��گری جهان محسوب می شد‪ .‬ش��مار افرادی که بر اثر‬ ‫بیماری کووی��د ‪۱۹‬در ایتالیا جان باخته اند‪ ،‬به حدود ‪ ۲۵‬هزار نفر و‬ ‫ش��مار مبتالیان به بیش از ‪ ۱۸۵‬هزار نفر رس��یده است‪ .‬ایتالیا پس‬ ‫از ایاالت متحده امریکا و اس��پانیا در رتبه سوم فهرست مبتالیان به‬ ‫کرونا قرار دارد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬داریو فرانچس��کینی‪ ،‬وزیر فرهنگ‬ ‫و گردش��گری ایتالیا در مصاحبه ای با روزنام��ه ایتالیایی الرپوبلیکا‪،‬‬ ‫با بیان اینکه مرزهای این کش��ور در س��ایه ش��یوع ویروس کرونا تا‬ ‫پایان س��ال به روی گردش��گران خارجی بس��ته خواهند ماند‪ ،‬گفت‬ ‫که بازش��دن مرزها به شرایط اپیدمی کرونا و همچنین سیاست های‬ ‫هر کشور بس��تگی دارد‪ .‬وزیر فرهنگ ایتالیا همچنین اعالم کرد که‬ ‫موزه ه��ا و جاذبه های گردش��گری ایتالیا که به س��بب ویروس کرونا‬ ‫تعطیل ش��ده بودند از ماه مه فعالیت خود را از س��ر خواهند گرفت‪.‬‬ ‫او از کولوس��ئوم در شهر رم و شهر کهن پمپئی به عنوان جاذبه هایی‬ ‫یاد کرد که به احتمال فراوان دوباره میزبان گردشگران خواهند بود‪.‬‬ ‫غوغای فقر در امریکای التین‬ ‫روزنامه فایننش��ال تایمز در گزارش اخیر خود اعالم کرد؛ حدود‬ ‫‪ ۲۹‬میلیون نفر در امریکای التین به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی‬ ‫ناشی از ش��یوع کرونا با فقر مواجه خواهند شد‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه به گفته رئیس کمیس��یون اقتص��ادی امری��کای التین و حوزه‬ ‫کارائیب در سازمان ملل این منطقه پیش از شیوع کرونا نیز ‪ ۷‬سال‬ ‫بد اقتصادی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫بی ثبات��ی به��ای کااله��ا‪ ،‬افزایش بی��کاری‪ ،‬اف��ول ب��ازار نفت‪،‬‬ ‫س��وءمدیریت ها و فروپاشی صنعت گردشگری به دنبال شیوع کرونا‬ ‫نش��ان می دهد که ای��ن ویروس ب��ه اقتصاد این منطقه بیش��تر از‬ ‫اقتصادهای در حال توسعه اسیب وارد می کند‪.‬‬ ‫براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول‪ ،‬تولید ناخالص داخلی‬ ‫در امریکای التین در س��ال ج��اری ‪ ۵.۲‬درصد افت خواهد کرد که‬ ‫دوران سخت عربستان‬ ‫وزیر گردشگری عربستان سعودی از کاهش ‪ ۳۵‬تا ‪۴۵‬‬ ‫درصدی درامد بخش های گردشگری این کشور در سال‬ ‫جاری میالدی خبر داد و گفت‪ :‬صنعت گردش��گری این‬ ‫کش��ور برای بازگش��ت به دوران پیش از شیوع ویروس‬ ‫کرون��ا‪ ،‬کار س��ختی در پی��ش دارد‪ .‬وزارت بهداش��ت‬ ‫عربستان س��عودی اعالم کرده با شناسایی ‪ ۱۰۸۸‬مورد‬ ‫جدید الودگی به ویروس کرونا‪ ،‬ش��مار مبتالیان به این‬ ‫ویروس در کشور ‪ ۹۳۶۲‬نفر افزایش یافت‪.‬‬ ‫ش��بکه تلویزیون��ی سی ان بی س��ی به نق��ل از احمد‬ ‫الخطی��ب اف��زود‪ :‬هتل های عربس��تان اکن��ون خالی از‬ ‫گردشگر است و از سطح پایین اشغال رنج می برند‪.‬‬ ‫وزیر گردشگری عربستان بازسازی اقتصادی را اولویت‬ ‫اصلی دولت س��عودی بی��ان کرد و افزود‪ :‬ام��ا این تنها‬ ‫زمانی اتف��اق می افتد که بیم��اری همه گیر کرونا تحت‬ ‫کنترل باشد و از بین برود‪.‬‬ ‫هشدار دولت المان‬ ‫براساس اعالم انجمن سفر المان‪ ۶۰ ،‬درصد از تورها و اژانس های‬ ‫گردش��گری این کشور با تهدید ورشکستگی مواجه هستند‪ .‬تعدادی‬ ‫از ش��رکت های تجاری در المان کارمندان شان را اخراج کرده و ‪۸۰‬‬ ‫درصد از شرکت های این کشور خواس��تار برخورداری از کمک های‬ ‫دولتی ش��ده اند‪ .‬با این ح��ال هایکوماس‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه المان‬ ‫درباره بازگشایی زودهنگام مقصدهای گردشگری هشدار داد و اعالم‬ ‫کرد که اروپا باید در انتخاب رویکردی مش��ترک برای ازس��رگیری‬ ‫مس��افرت ها به توافق دس��ت یابد‪ .‬وی ب��ه روزنامه المان��ی بیلد ام‬ ‫زونت��اگ گف��ت‪ :‬رقابت در اروپا برای مش��اهده اینکه چه کش��وری‬ ‫نخس��تین کشوری اس��ت که امکان سفرهای گردش��گری را فراهم‬ ‫می کن��د‪ ،‬خطرات غیرقاب��ل قبولی دربرخواهد داش��ت‪ .‬هایکو ماس‬ ‫گفت که اروپا باید معیار مش��ترکی برای بازگش��ت به مسافرت های‬ ‫اندونزی و لغو همه سفرها‬ ‫اندونزی نیز یکی از مقاصد گردش��گری جنوب ش��رقی اسیا بود‬ ‫ک��ه اکنون به دلیل همه گیری کرونا‪ ،‬با تدابیر ش��دید امنیتی حتی‬ ‫درباره س��فرهای داخلی دست و پنجه نرم می کند‪ .‬کشور اندونزی‬ ‫به منظور پیش��گیری از ش��یوع وی��روس کرونا همزم��ان با برپایی‬ ‫جش��ن ماه مبارک رمضان‪ ،‬به طور موقت سفرهای داخلی‪ ،‬هوایی و‬ ‫دریایی را از روز جمعه ممنوع کرده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬اندونزی‬ ‫امار بیش��تری در مقایس��ه با دیگر قاره های جهان از جمله اس��یا و‬ ‫افریقاس��ت‪ .‬پیش از این گزارش ش��ده بود که شیوع ویروس کرونا‬ ‫در امریکای التین منجر به بزرگ ترین ضربه اقتصادی در تاریخ این‬ ‫منطقه خواهد ش��د و ش��دت ضربه اقتصادی شیوع کرونا به اقتصاد‬ ‫امریکای التین از دوران رکورد بزرگ سال ‪ ۱۹۳۰‬و ‪ ۱۹۱۴‬میالدی‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫بیش��ترین جمعیت مس��لمان جهان را در خود ج��ای داده و ده ها‬ ‫میلیون نفر از مردم برای جش��ن گرفتن پایان ماه رمضان‪ ،‬هرسال‬ ‫در کنار خانواده ها و عزیزان خود راهی ش��هرهای خود می ش��وند‪،‬‬ ‫اما این کش��ور با تعداد فزاین��ده ای از ابتال به ویروس کرونا روبه رو‬ ‫است و این نگرانی وجود دارد که سفر جمعی عید سعید فطر باعث‬ ‫ش��یوع بیش��تر کووید ‪ ۱۹‬شود‪ .‬در این کش��ور تردد وسایل نقلیه‬ ‫ازاد را در سریع ترین زمان ممکن اتخاذ کند‪ ،‬اما این رویکرد در عین‬ ‫حال باید به میزان نیاز مسئوالنه باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬نباید اجازه دهیم‬ ‫موفقیت های س��خت به دس��ت امده‪ ،‬از بین رود‪ ،‬در غیراین صورت‪،‬‬ ‫محدودیت های سفر برای مدت زمان بیشتری اعمال می شود‪.‬‬ ‫ش��خصی و موتورس��یکلت ها در داخل و خارج از شهرهای بزرگ‬ ‫ک��ه کانون های مهم کووید‪ ۱۹‬هس��تند و به عنوان «مناطق قرمز»‬ ‫ش��ناخته می شوند‪ ،‬ممنوع ش��ده اس��ت‪ .‬در این مکان ها اقدامات‬ ‫پیشگیرانه ش��دیدتری برای مهار ویروس اعمال شده است‪ .‬منطقه‬ ‫بزرگ جاکارتا یکی از این مناطق اس��ت که ویروس کرونا در یک‬ ‫ماه گذشته به سرعت در انجا گسترش یافته است‪.‬‬ ‫روس های ممنوع الخروج!‬ ‫رئیس س��نا و قوی ترین زن این روزهای روس��یه اعالم کرده که‬ ‫فعال دستگاه حاکمیتی قصدی برای برداشته شدن محدودیت سفر‬ ‫به خارج ندارد و روس ها حداقل برای سال میالدی جاری‪ ،‬باید فکر‬ ‫رفتن به خارج یا س��فرهای گردش��گری به دیگر کشورها را از سر‬ ‫بیرون کنند‪ .‬والنتینا ماتوینکو در گفت وگو با مردم روسیه از شبکه‬ ‫تلویزیونی روسیه ‪ ۲۴‬افزود‪ :‬از همه انتظار داریم برای سفر به خارج‬ ‫برای سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی برنامه ریزی نکنند‪ ،‬چراکه نخست مسئله‬ ‫استرالیا؛ حداقل ‪ ۴‬ماه بعد‬ ‫اس��ترالیا نیز به مدت دس��ت کم ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬م��اه اینده مرزهای‬ ‫بین المللی اش را به منظور جلوگیری از ش��یوع هرچه بیش��تر‬ ‫کرونا در این کش��ور‪ ،‬بس��ته نگه می دارد‪ .‬برندن مورفی‪ ،‬مقام‬ ‫ارشد بخش پزشکی اس��ترالیا گفت که محدودیت های مرزی‬ ‫به احتمال زیاد اخرین تمدیدی خواهد بود که لغو می ش��ود و‬ ‫حتی در صورت کاهش مقررات دیگر‪ ،‬برجا می ماند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ش��رایط بین المللی اکنون به نحوی است که کاهش تمهیدات‬ ‫مرزی‪ ،‬اقدامی بسیار مخاطره امیز است‪ .‬استرالیا به دنبال ثابت‬ ‫نگه داش��تن ش��مار مبتالیان به کرون��ا در کمتر از یک درصد‬ ‫ب��رای ‪ 11‬روز پیاپی‪ ،‬در مقایس��ه با همتای��ان بین المللی اش‬ ‫موفقی��ت بیش��تری در زمینه مقابل��ه با بیم��اری کووید ‪۱۹‬‬ ‫به دست اورده‪ ،‬نظر به اینکه شمار مبتالیان به کرونا در ایتالیا‪،‬‬ ‫فرانسه و همچنین سنگاپور بار دیگر افزایش یافته است‪ .‬دولت‬ ‫اس��ترالیا اعالم کرد که قرنطینه به کاه��ش پایدار موارد ابتال‬ ‫به کرونا در این کش��ور منتهی شده است‪ .‬کانبرا درعین حال‬ ‫هش��دار داد که محدودیت های اعمال ش��ده برای دست کم ‪۳‬‬ ‫هفت��ه اینده کاهش نخواهد یافت‪ .‬طبق مقررات تعیین ش��ده‬ ‫در اس��ترالیا‪ ،‬مردم این کش��ور باید به جز در موارد استثنایی‬ ‫همچ��ون خریدهای ض��روری‪ ،‬مراجعات پزش��کی‪ ،‬حضور در‬ ‫م��دارس‪ ،‬مح��ل کار و ورزش‪ ،‬در خانه بمانند‪ .‬در بس��یاری از‬ ‫ایالت های اس��ترالیا‪ ،‬تجمعات به اس��تثنای اعضای خانواده‪ ،‬به‬ ‫‪ ۲‬نفر محدود ش��ده اس��ت‪ .‬رستوران ها‪ ،‬س��الن های ورزشی و‬ ‫سینماهای اس��ترالیا بس��ته و به نوعی بخش های اقتصاد این‬ ‫کش��ور از کار افتاده اس��ت‪ .‬ب��ا این وجود‪ ،‬به عنوان نخس��تین‬ ‫نش��انه ها از کاهش محدودیت ها‪ ،‬ساحل معروف سیدنی از این‬ ‫هفته برای ش��نا و موج سواری‪ ،‬فعالیت خود را از سر می گیرد‪.‬‬ ‫دولت اس��ترالیا یک ماه پیش درپی سرخوردگی از بی توجهی‬ ‫مردم به فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬این ساحل را مسدود کرد‪.‬‬ ‫گس��ترش کروناس��ت و دوم اینکه مدت زمانی نیاز است تا روسیه‬ ‫بتواند سیس��تم ارتباطات و حمل ونقل خود را با خارج برای کاهش‬ ‫یا رفع محدودیت های اعمال شده بازسازی کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یک س��ال نداشتن س��فر خارجی یک مصیبت‬ ‫به ش��مار نمی اید‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬عالقه مندان به گردشگری باید با این‬ ‫موضوع کنار بیایند‪ .‬رئیس س��نای روسیه گفت‪ :‬نه تنها ما (روسیه)‪،‬‬ ‫بلکه دیگر کش��ورها هم به این زودی ها محدودیت های تردد اتباع‬ ‫خارجی را لغو نمی کنند‪ ،‬چراکه مس��ئله جدی است‪ .‬ماتوینکو این‬ ‫را هم گف��ت که در صورت بهبود اوضاع در روس��یه‪ ،‬محدودیت ها‬ ‫به تدریج و مرحله به مرحله برداش��ته خواهد ش��د‪ ۵ .‬اردیبهش��ت‬ ‫س��ومین روز کاهش امار مبتالیان به کرونا بود که دولت از ثبت ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۷۴‬مبتالی جدید به ویروس کرونا در ‪ ۲۴‬س��اعت گذشته‬ ‫در این کش��ور خبر داد‪ .‬در همین مدت ‪ ۵۱‬نفر بر اثر کووید‪ ۱۹‬و‬ ‫بیماری ناشی از این ویروس‪ ،‬در روسیه درگذشته اند‪.‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬سرزمین بدون ایرالین!‬ ‫فرانسه در پی شیوع بیماری کووید‪ ۱۹‬عالوه بر تلفات جانی بسیار‪،‬‬ ‫متحمل خسارت های مالی زیادی نیز شده است‪ .‬این کشور که یکی‬ ‫از مقاصد اصلی گردش��گری و جذب گردش��گر در جهان بوده است‪،‬‬ ‫این روزها خالی از هیاهوی گردشگران با کرونا و پیامدهای اقتصادی‬ ‫ان دس��ت به گریبان اس��ت‪ .‬ایرالین ها و غول های هواپیمایی این‬ ‫کش��ور عمال از حرکت افتاده اند و هر روز بیش��تر از روز قبل متحمل‬ ‫زیان مالی می ش��وند‪ .‬زیان مالی و فش��ار اقتصادی در نتیجه شیوع‬ ‫کرونا در این کشور به حدی بوده که دولت فرانسه تصمیم به خروج‬ ‫تدریجی از قرنطینه گرفته است‪ .‬در عین حال مجلس سنای فرانسه‬ ‫هفته گذش��ته الیحه اصالحیه بودجه سال ‪ ۲۰۲۰‬دولت این کشور‬ ‫را به منظ��ور لحاظ هزینه های مقابله با پیامدهای اقتصادی ش��یوع‬ ‫وی��روس کرون��ا تصویب کرد‪ .‬بر پایه ای��ن اصالحیه‪ ،‬ارزش «بودجه‬ ‫بحران» دولت فرانسه با هدف غلبه بر رکود اقتصادی ‪ ۸‬درصدی در‬ ‫سال جاری میالدی به میزان ‪ ۱۱۰‬میلیارد یورو افزایش می یابد‪ .‬در‬ ‫اصالحیه مصوب مجلس س��نای فرانس��ه افزون بر ‪ ۲۴‬میلیارد یورو‬ ‫کمک دولتی برای جبران توقف بازپرداخت وام های فعاالن اقتصادی‬ ‫و ‪ ۲۰‬میلیارد یورو نیز برای حمایت از شرکت های استراتژیک فرانسه‬ ‫از جمله ایرفرانس در نظر گرفته شده است‪ .‬همچنین دولت براساس‬ ‫این اصالحیه قادر خواهد بود تا ‪ ۷‬میلیارد یورو به کس��ب وکارهای‬ ‫خُ رد و کارکنان پاره وقت شرکت ها کمک کند و ماهانه نیز ‪ ۱۵۰‬یورو‬ ‫یاران��ه برای خانواره��ای فقیر و ‪ ۱۰۰‬یورو برای هر کودکان نیازمند‬ ‫فرانسوی در نظر بگیرد‪ .‬این یارانه جدید افزون بر کمک های جاری‬ ‫دول��ت در قالب کمک هزینه مس��کن و حمایت مالی و اجتماعی از‬ ‫خانوارهای نیازمند و حمایت مالی از کودکان فرانسوی خواهد بود‪.‬‬ ‫البته گفتنی است که وزیر بهداشت فرانسه در این زمینه گفته است‬ ‫که قرنطینه ‪ ۶۰‬هزار فرانسوی را از مرگ نجات داده است و خروج از‬ ‫قرنطینه و از س��رگیری فعالیت ها در این کشور می تواند پیامدهای‬ ‫بسیار جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫به دنبال ش��یوع همه گیری کرونا‪ ،‬مساجد در‬ ‫بسیاری از کشورهای اسالمی با هدف حفظ جان‬ ‫نمازگزاران بسته شده و از افراد خواسته شده که‬ ‫ب��ه منظور جلوگیری از گس��ترش این بیماری‪،‬‬ ‫ب��رای برگزاری مناس��ک ماه مب��ارک رمضان از‬ ‫حضور در اماکن عمومی خودداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عربس�تان‪ :‬وزارت امور اس�لامی عربستان‬ ‫به اظهارات مطرح ش��ده مبن��ی بر تعیین تاریخ‬ ‫ازس��رگیری نمازه��ای جمع��ه و جماع��ت در‬ ‫مس��اجد ای��ن کش��ور واکنش نش��ان داد و این‬ ‫اظه��ارات را تکذیب کرد‪ .‬وزارت امور اس�لامی‬ ‫عربس��تان در صفح��ه خ��ود در توییتر نوش��ت‪،‬‬ ‫گفته ه��ای مطرح ش��ده مبنی ب��ر تعیین تاریخ‬ ‫مش��خصی برای ازس��رگیری نمازهای جماعت‬ ‫و جمعه در مس��اجد صحت ن��دارد‪ .‬وزارت امور‬ ‫اسالمی عربستان با اعالم اینکه تعلیق اقامه نماز‬ ‫در مس��اجد ادامه دارد‪ ،‬یاداور ش��د که اقدامات‬ ‫برای پاکس��ازی و ضدعفونی کردن در چارچوب‬ ‫گام های پیش��گیرانه این وزارتخانه برای مقابله با‬ ‫کرونا انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اندون�زی‪ :‬از ام��ور متمایزکنن��ده م��اه‬ ‫رمض��ان در اندون��زی‪ ،‬برگ��زاری افطاره��ای‬ ‫دس��ته جمعی اس��ت اما رمضان امس��ال‪ ،‬مردم‬ ‫در اندونزی برخالف رس��وم س��ال های قبل‪ ،‬در‬ ‫خانه های ش��ان افط��ار می کنن��د و س��فره های‬ ‫افطاره��ای دس��ته جمعی در اماکن عمومی برپا‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬همچنین میدان ها و مساجد اندونزی‬ ‫نیز از حضور مردم خالی هس��تند‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫انیس باس��ویدان‪ ،‬اس��تاندار جاکارتا ممنوعیت‬ ‫برگ��زاری افطار ماه رمض��ان در اماکن عمومی و‬ ‫تمامی مس��اجد را اعالم کرده است‪ .‬وی از مردم‬ ‫خواس��ت تا مراس��م دینی را در طول این ماه در‬ ‫خانه های خود برپا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مصر‪ :‬وزیر اوقاف مصر اعالم کرده است که‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬به هیچ وجه شرایط اقامه نمازهای‬ ‫جماعت و جمعه و نیز نماز تراویح در ماه رمضان‬ ‫فراه��م نیس��ت‪ .‬وزارت اوقاف مص��ر اعالم کرده‬ ‫اس��ت که هدف از تمامی اقدامات پیشگیرانه که‬ ‫دولت مصر و تمامی نهادهای ان اتخاذ کرده اند‪،‬‬ ‫حفاظت از ش��هروندان و جان انها اس��ت و این‬ ‫وزارتخانه در تمامی امور خود مصالح و مفسده ها‬ ‫را در نظر می گیرد و مشخص است که دور کردن‬ ‫مفسده بر دستیابی به مصالح ارجحیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکیه‪:‬در س��ایه عدم حض��ور نمازگزاران‬ ‫به دلی��ل تدابی��ر پیش��گیری از کرونا‪ ،‬مس��اجد‬ ‫تاریخ��ی در اس��تان قره ب��وک (کارا ب��وک) در‬ ‫ش��مال غرب ترکیه بدون نمازگزار به اس��تقبال‬ ‫رمضان رفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹فلس�طین‪ :‬وزارت اوق��اف در غ��زه اخبار‬ ‫منتش��ر ش��ده در رس��انه ها درباره بازگش��ایی‬ ‫مس��اجد در اواخر هفته را تکذیب و تاکید کرد‪،‬‬ ‫انچ��ه از ان صحبت به میان امده‪ ،‬فقط ش��ایعه ‬ ‫بوده و صحت ندارد‪.‬وزارت اوقاف غزه اعالم کرد‪:‬‬ ‫از درخواس��ت های بسیار برای باز کردن مساجد‬ ‫ب��ه ویژه بع��د از تصمیم باز کردن رس��توران ها‬ ‫مطل��ع ش��ده ایم ام��ا از م��ردم می خواهیم که‬ ‫حساسیت شرایط را درک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹الجزای�ر‪ :‬بعد از انتش��ار خب��ری مبنی بر‬ ‫بازگشایی مساجد در الجزایر‪ ،‬وزارت امور دینی‬ ‫و اوقاف این کشور تاکید کرد که این خبر صحت‬ ‫ن��دارد‪ .‬در چارچوب تدابیر پیش��گیری از کرونا‪،‬‬ ‫مس��ئوالن الجزایر تصمیم ب��ه تعلیق اقامه نماز‬ ‫جمعه و بستن مساجد گرفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�ارات‪ :‬در راس��تای مقابل��ه ب��ا کرونا‪،‬‬ ‫مساجد‪ ،‬مصال ها و سایر عبادتگاه ها در امارات تا‬ ‫اطالع ثانوی بس��ته می ماند‪ .‬امارات اعالم کرده‬ ‫ک��ه ای��ن تصمیم را برای حفظ س�لامت افراد و‬ ‫جامع��ه و با هماهنگی ب��ا اداره امور اضطراری‪،‬‬ ‫بحران ه��ا و هی��ات کل امور اس�لامی و اوقاف و‬ ‫طرف های دینی و درمانی اتخاذ کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اردن‪:‬ویروس کرونا مایه حسرت اردنی ها‬ ‫برای ادای ایین های دینی در ماه مبارک رمضان‬ ‫ش��ده است‪ .‬امس��ال تدابیر ش��دید اعمال شده‬ ‫توس��ط دولت اردن برای مقابله با کرونا‪ ،‬مانع از‬ ‫انجام مناسک دینی مردم در ماه مبارک رمضان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تونس‪ :‬در راستای تدابیر مقابله با ویروس‬ ‫کرون��ا‪ ،‬مقامات تونس تصمیم به منع اقامه نماز‬ ‫در مس��اجد این کشور در ماه رمضان گرفته اند‪.‬‬ ‫اداره فت��وای تونس از مردم خواس��ته اس��ت‪ ،‬با‬ ‫توجه به شرایط بهداشتی فوق العاده که می طلبد‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی رعایت ش��ود‪ ،‬نمازهای‬ ‫تراویح و عید فطر در خانه ها اقامه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کویت‪ :‬مراس��م و مناس��ک م��اه مبارک‬ ‫رمضان هر ساله در کویت در مساجد این کشور‬ ‫برگزار می ش��د اما امسال خبری از این رویدادها‬ ‫در این کش��ور نیس��ت‪ .‬در ماه مب��ارک رمضان‪،‬‬ ‫م��ردم کوی��ت اقدام ب��ه انجام کاره��ای خیر و‬ ‫داوطلبی برای کمک به دیگران می کنند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬ ‫نگاه ویژه‬ ‫براس��اس ام��ار‪ ،‬تع��داد قربانیان ویروس کرون��ا از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر گذش��ته و‬ ‫همچن��ان در حال تاخت و تاز در جهان اس��ت‪ .‬تحلیلگران و دس��ت اندرکاران‬ ‫جهانی پیش بینی هایی درباره زمان رفع بحران شیوع این بیماری داشته اند‪ ،‬اما‬ ‫مسئله این است که قربانیان کرونا فقط محدود به دوره همه گیری این بیماری‬ ‫نمی ش��وند‪ .‬مدت ها زمان الزم اس��ت تا جهان از ش��وک حاصل از ش��یوع این‬ ‫ویروس خارج ش��ود و به روال معمول خود بازگردد‪ .‬سیاست‪ ،‬صنعت‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫رواب��ط بین الملل و‪ ...‬همه و هم��ه تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته اند و بدون‬ ‫شک یکی از مهم ترین قربانیان ان صنعت گردشگری است‪.‬‬ ‫کش��ورهایی که اقتصاد انها بر مبنای گردش��گری و جذب گردش��گر شکل‬ ‫گرفت��ه با قرار گرفتن در این ش��رایط بحرانی با خیل افرادی که کس��ب و کار‬ ‫انها به طور مس��تقیم و غیرمستقیم در ارتباط با صنعت گردشگری بود‪ ،‬روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬اژانس های مس��افرتی‪ ،‬ایرالین ها‪ ،‬هتل ها‪ ،‬موزه ه��ا و بازارهای محلی‬ ‫به طور ناگهانی مخاطبان خود را از دس��ت داده اند و به نظر نمی رسد تا مدت ها‬ ‫بتوانند از کسب و کار خود درامدی داشته باشند‪.‬‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬تارنمای ش��بکه خبری فرانس‪ ۲۴‬در یادداش��تی با اشاره به‬ ‫اس��یبی که ش��یوع کرونا به صنعت گردش��گری بین الملل وارد کرده‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫خس��ارتی که ممنوعیت های مس��افرتی ناش��ی از همه گیری ویروس کرونا به‬ ‫صنعت گردش��گری جه��ان وارد کرده از مجموع اس��یبی ک��ه به دنبال حادثه‬ ‫تروریس��تی ‪ ۱۱‬سپتامبر و بحران مالی سال ‪ ۲۰۰۸‬به این صنعت تحمیل شد‪،‬‬ ‫به مراتب ش��دیدتر بوده و به نوعی می توان گفت که این صنعت زیر تیغ کرونا‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫تجربه ای متفاوت‬ ‫در کشورهای اسالمی‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 29‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1510‬‬ ‫پیاپی ‪2828‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۵‬انتظار‬ ‫از صنعت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫در پساکرونا‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نریکو گالورینی‬ ‫ مدیرعامل شرکت تحقیقاتی ‪GRS‬‬ ‫کوید ‪ ۱۹‬و رویدادهای س��خت اخیر‪ ،‬غیرقابل پیش بینی‬ ‫بودن روزگار را ثابت کرده اند‪ .‬وضعیت ان قدر بحرانی است‬ ‫ک��ه پیش بین��ی اینده‪ ،‬حداقل در کوتاه م��دت‪ ،‬غیرممکن‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ا این وجود‪ ،‬کاری که می توانی��م انجام دهیم این‬ ‫اس��ت که مس��یر اس��تداللی این فرایند را ردیابی کنیم و‬ ‫همگی از خودمان بپرس��یم که نمایش��گاه ها‪ ،‬در مقام یک‬ ‫کان��ون مرج��ع کالن‪ ،‬در بهبود وضعیت س��ایر صنایع چه‬ ‫نقشی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ ۵‬مسیر استداللی‬ ‫همبستگی فعاالن نمایشگاهی جواب داد‬ ‫‹ ‹ پشتیبانی انجمن‬ ‫دقیق��اً در چنین لحظات س��خت و بحران های ناگهانی‬ ‫است که اهمیت و حمایت از سمت انجمن ها نقش اساسی‬ ‫خ��ود را نش��ان می دهد‪ .‬فقط با حرک��ت جمعی و در قالب‬ ‫یک انجمن اس��ت ک��ه صنعت نمایش��گاهی می تواند نیاز‬ ‫نمایش��گاه ها را در مرکز برنامه های دولت قرار دهد که در‬ ‫غی��ر این صورت اغلب نمایش��گاه ها و اهمی��ت انها نادیده‬ ‫گرفته می ش��وند‪ .‬نقش نمایشگاه ها برای ری استارت اینده‬ ‫سیاره زمین حیاتی خواهد بود‪.‬‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ پیامدهای بالفصل‬ ‫بح��ران ناش��ی از کووید‪ ۱۹‬بالفاصل��ه منجر به بروز یک‬ ‫س��ری مشکالت شد‪ ،‬مثال مشکالت مربوط به بسته شدن‬ ‫ادارات و دفاتر‪ ،‬تدابیر سازمان ها (مانند دورکاری‪ ،‬مرخصی‬ ‫اجب��اری‪ ،‬اخراج) و اس��تفاده از ابزارهای دیجیتالی (مانند‬ ‫تعامالت انالین با مش��تریان‪ ،‬ارائه اخبار)‪ .‬بدون تردید این‬ ‫شرایط‪ ،‬هر چند ناخواسته‪ ،‬ما را به تمرین فعالیت دیجیتالی‬ ‫وادار ک��رد‪ ،‬چ��ه بر حس��ب روش های انج��ام کار و چه در‬ ‫فرایندهای مرتبط با مشتری‪.‬‬ ‫‹ ‹ استرس مالی‬ ‫نمایشگاه ها بنا بر ماهیت خود در همان لحظه که برگزار‬ ‫می ش��وند‪ ،‬وجود دارند‪ .‬شرکت هایی نظیر برگزارکنندگان‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬که رویدادهایشان لغو شده یا به تعویق افتاده‪،‬‬ ‫ب��ا کاهش چش��مگیری در گردش مالی روبه رو می ش��وند‬ ‫که حتی با ش��روع مجدد فعالی��ت چالش مهمی در پیش‬ ‫خواهند داش��ت‪ ،‬نه تنها خ��ود برگزارکننده که کل بخش‬ ‫صنع��ت مربوطه و عملکرد ارزش��مند تب��ادل اطالعات و‬ ‫مقایس��ه که رش��د و نواوری را ارتقا می دهد را در معرض‬ ‫خطر قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ نواوری اجباری‬ ‫سال هاست که صنعت نمایشگاهی با فرایند نواوری پیش‬ ‫می رود و این نواوری در الیه های گوناگون عمل می کند‪ .‬از‬ ‫جمله نواوری ها عبارتند از‪ :‬تغییر شکل دیجیتالی ( بازبینی‬ ‫س��اختار برگزارکننده و فرایندهایی که به شدت به سمت‬ ‫دیجیتالی ش��دن پی��ش می روند)؛ تغییر ش��کل بازاریابی‬ ‫تجربه محور (ظهور مدل جدید کسب کار و تغییر جهت از‬ ‫تمرکز محض بر فروش غرفه به تمرکز بر تجربه مشتری)؛‬ ‫تحول انسانی ( بازاموزی مجموعه مهارت ها در این دوره از‬ ‫اقتصاددانش بنیان‪ ،‬همراستایی دیدگاه کارکنان با اهداف‬ ‫سازمانی‪ ،‬نزدیک تر شدن افراد و مشاغل به یکدیگر)‬ ‫‹ ‹تاثیر نامتقارن‬ ‫ما انتظار داریم که این بحران منجر به بخش��ی ش��ود که‬ ‫عمیقا تغییری نامتقارن را نش��ان می دهد و به احتمال زیاد‬ ‫پیامدهای متفاوتی برای کارگزاران گوناگون داشته باشد‪.‬‬ ‫اوال‪ :‬در می��ان کارگزاران نوع��ی انتخاب و گزینش مهم‬ ‫انجام می شود‪ .‬البته نه این معنا که قوی ترین و محکم ترین‬ ‫برگزارکنندگان از ان بهره می برند‪ .‬پیام داروین را به خاطر‬ ‫بیاوریم که می گوید‪:‬‬ ‫ان گونه هایی که زنده می مانند‪ ،‬نه قوی ترین ها هستند و‬ ‫نه باهوش ترین ها‪ ،‬بلکه انهایی هستند که در برابر تغییرات‬ ‫بیشترین سازگاری را دارند‪ .‬در هر صورت‪ ،‬به احتمال زیاد‬ ‫ما برگزارکننده کمتری خواهیم داش��ت که در واقع ادامه‬ ‫گرایش رو به رشد ‪( M&A‬ادغام و اکتساب) خواهد بود‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬تغییر ش��کل در نحوه کار برگزارکنندگان به سمت‬ ‫فرم های جدید قراردادی و سازمانی در ارتباط با جنبه های‬ ‫اقتصادی مختلف را ش��اهد خواهیم بود (مثال ساختارهای‬ ‫کوچک ت��ر‪ ،‬تمرک��ز ب��ر داده ه��ا‪ ،‬قالب ه��ای نمایندگی‪،‬‬ ‫رویکردهای چابکی سازمانی)‬ ‫س��وم‪ :‬ایجاد مش��ارکت های نواورانه در نمایش��گاه های‬ ‫گوناگ��ون ک��ه رویکردها و هم افزایی های ش��گفت انگیزی‬ ‫به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��دون تردی��د در این مرحل��ه از فلج اقتص��ادی و انزوا‪،‬‬ ‫گرایش��اتی در راس��تای مقابله با چالش ها و جست وجوی‬ ‫مش��ترک برای یافتن راه حل هایی با روش های نواورانه در‬ ‫حال رش��د است‪ .‬تاریخ به ما می اموزد شرکت هایی که در‬ ‫زمان بحران عملکرد اثربخش��ی دارند‪ ،‬بعد از بحران قوی تر‬ ‫می ش��وند‪ .‬تغیی��رات فاجعه امی��ز که در ط��ول تاریخ رخ‬ ‫داده ان��د به «پایان جهان» منجر نش��ده اند‪ ،‬بلکه به «پایان‬ ‫یک جهان» ختم ش��ده اند و نس��لی با رفتارهای اجتماعی‪،‬‬ ‫حیاتی و کارافرینی جدید پدید امده است‪.‬‬ ‫ترجمه‪ :‬شیرین شریفیان‬ ‫ماجرا از انجا‬ ‫اغاز شد که‬ ‫فعاالن صنعت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫به پیشنهاد‬ ‫‪ ،‬در‬ ‫موسسه‬ ‫نامه ای مشترک‬ ‫به وزیران‬ ‫اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫خواستار توجه‬ ‫هرچه بیشتر‬ ‫به معیشت‬ ‫فعاالن این‬ ‫صنعت شدند‬ ‫نیم قرن از زمان اغاز فعالیت صنعت نمایش��گاهی‬ ‫در ایران زمان می گذرد‪ ،‬اما این عرصه هرگز ازس��وی‬ ‫نهادهای رسمی کشور به رسمیت شناخته نشده است‪.‬‬ ‫اگرچه ‪ ۳‬تشکل با س��اختار رسمی و قانونی در حوزه‬ ‫برگزاری رویدادهای نمایش��گاهی فعال هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫برگ برن��ده اعطای مجوز رویداده��ا اغلب در انحصار‬ ‫وزارتخانه ها و تشکل های قدرتمندی مانند اتاق اصناف‬ ‫و ات��اق بازرگان��ی بوده اس��ت‪ .‬به تازگی اما با ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا و وارد امدن فش��ارهای زیاد به فعاالن‬ ‫این عرصه‪ ،‬برای نخس��تین بار ش��اهد ایجاد موجی از‬ ‫همبس��تگی بودیم ک��ه اثر مطل��وب ان در بلندمدت‬ ‫قابل مش��اهده خواه��د بود‪ .‬اگر صنعت نمایش��گاهی‬ ‫ایران امروز به واس��طه اس��تفاده از ظرفیت سالن های‬ ‫نمایشگاهی به عنوان مراکز نگهداری از بیماران مبتال‬ ‫به کرونا‪ ،‬در تعطیلی کامل است و پیش بینی می شود‪،‬‬ ‫تا ابتدای تیرماه‪ ،‬امکان هیچ گونه فعالیت نمایشگاهی‬ ‫وجود نداش��ته باش��د اما حاال تم��ام نهادهای دولتی‬ ‫این صنف را به عنوان یک صنف مس��تقل و قدرتمند‬ ‫می شناسند‪.‬‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬فعالیت های نمایش��گاهی در فهرس��ت‬ ‫مش��اغل اس��یب دیده قرار گرفته تا امکان استفاده از‬ ‫وام های کم بهره برای تامین نقدینگی انها برای گذر از‬ ‫این دوره و حفظ اشتغال و سرمایه های انسانی موجود‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬حمای��ت ویژه صندوق بیمه بی��کاری از افرادی‬ ‫که در ش��رکت های مرتبط با این صنعت شغل خودرا‬ ‫از دست داده اند‪.‬‬ ‫‪-۳‬لیس��ت بیمه های اس��فند ‪ ۹۸‬تا اردیبهشت ‪ ،۹۹‬‬ ‫براس��اس لیس��ت بیمه بهمن‪۹۸‬مورد قبول س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی قرارگیرد‪.‬‬ ‫‪-۴‬کاهش تعرفه مالیات نمایش��گاهی که از باالترین‬ ‫ضرایب مالیاتی کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫ماج��را از انجا اغاز ش��د که فعاالن ای��ن عرصه به‬ ‫پیش��نهاد موسس��ه‬ ‫‪ ،‬در نامه ای مش��ترک به‬ ‫وزیران اقتصادی دولت‪ ،‬خواس��تار توجه هرچه بیشتر‬ ‫به معیش��ت و وضعیت گ��ذران زندگ��ی این صنعت‬ ‫ش��دند‪ .‬نامه الکترونیکی اهالی صنعت نمایشگاهی به‬ ‫امضای حدود ‪ ۹۰۰‬نفر از فعاالن این عرصه رس��ید و‬ ‫ضمن انتشار در رسانه های کشور به عنوان یک مطالبه‬ ‫جمعی به دفتر ‪ ۳‬وزیر ارس��ال شد‪ .‬درخواست فعاالن‬ ‫نمایشگاهی شامل ‪ ۴‬بند اصلی بوده است‪:‬‬ ‫‪-۱‬به منظ��ور حمای��ت از ش��رکت های فع��ال در‬ ‫حوزه صنعت نمایش��گاهی کش��ور و توجه به موضوع‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ای��ران از وزیر تع��اون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خواس��ت‬ ‫ت��ا فعالیت های نمایش��گاهی در فهرس��ت مش��اغل‬ ‫اس��یب دیده قرار گیرد‪ .‬بهمن حس��ین زاده در نامه ای‬ ‫به محمد شریعتمداری خواس��ت تا با ارائه تسهیالت‬ ‫به فع��االن صنعت نمایش��گاهی همچون ق��رار دادن‬ ‫این مش��اغل در فهرست مشاغل اس��یب دیده نسبت‬ ‫به جبران خس��ارات واردش��ده به انها در زمان شیوع‬ ‫ویروس کرونا اقدام کند‪ .‬در بخش��ی از این نامه امده‬ ‫بود‪« :‬متاس��فانه ش��یوع ویروس کرون��ا و تحریم های‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬درخواست مهم فعاالن نمایشگاهی‬ ‫با ش��یوع وی��روس کرونا و وارد امدن فش��ارهای زی��اد به فعاالن‬ ‫عرصه نمایش��گاه برای نخستین بار شاهد ایجاد موجی از همبستگی‬ ‫بودیم که اثر مطلوب ان در بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود‬ ‫‹ ‹گام اول؛ دف�اع مرد ش�ماره یک صنعت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫بین الملل��ی توام��ان اثرات منفی را بر تس��هیل منابع‬ ‫مالی ارزی و ریالی صنعت نمایش��گاهی کش��ور ایجاد‬ ‫ک��رده و جامعه بزرگ فعاالن و ش��اغالن این صنعت‬ ‫ب��زرگ با حدود هزار ش��رکت فع��ال در حوزه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی به طور مستقیم و غیرمس��تقیم با رکود‬ ‫بی س��ابقه ای روبه رو شده که برای پرداخت هزینه های‬ ‫ثاب��ت و جاری خود و تحقق برنامه های اجرایی س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬با مش��کالت عدی��ده ای روبه رو هس��تند و به‬ ‫همین دلی��ل افزایش بیکاری را در این صنعت به طور‬ ‫ج��دی دامن می زند‪ .‬صنعت نمایش��گاهی ایران که با‬ ‫کمترین میزان س��رمایه بیشترین اشتغالزایی را ایجاد‬ ‫ک��رده و خدود ‪ 150‬فعالیت اقتصادی با ان در ارتباط‬ ‫ت به ان‪،‬‬ ‫هستند در صورت حمایت و توجه جدی دول ‬ ‫در مقط��ع کنونی و برای عبور از بحران فعلی می تواند‬ ‫دوباره با برپایی نمایش��گاه های تخصصی و بین المللی‬ ‫ش��رایط جدید و موثرتری را برای رونق بخش��یدن به‬ ‫فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کند‪».‬‬ ‫‹ ‹ورود ج�دی وزی�ر صنع�ت‪ ،‬مع�دن و‬ ‫تجارت‬ ‫همزم��ان با طرح چالش از س��وی بخش خصوصی‪،‬‬ ‫رضا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز در‬ ‫نامه به معاون اول رئیس جمهوری خواستار پیش بینی‬ ‫اعتب��ارات الزم مالی و ارزی ب��رای حمایت از فعاالن‬ ‫نمایشگاهی شد‪ .‬در پیگیری و درخواست وزیر صنعت‪،‬‬ ‫و معدن و تجارت به اسحاق جهانگیری امده بود؛‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ام��روز بای��د بیش از هر زمان دیگر اتحاد خود را به منزله‬ ‫یک «صنعت» حفظ کنیم‪ .‬باید از خودمان بپرس��یم که با‬ ‫شروع مجدد اقتصاد – ان زمان که جهان قادر خواهد بود‬ ‫از ن��و اغاز کند‪ -‬چه انتظ��اری از ما می رود؛ از کانونی برای‬ ‫فعالیت ه��ای رو در رو و نشس��ت های جمعی و خالقانه که‬ ‫ان را نمایشگاه می نامیم؟‬ ‫شرکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران مطابق قان��ون اساس��نامه و مصوب‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی وظیفه معرفی دستاوردها‪،‬‬ ‫تولیدات صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬خدمات بازرگانی‬ ‫و فنی مهندس��ی در داخل و خارج کش��ور را عهده دار‬ ‫است‪ .‬لیکن با شیوع ویروس کرونا تمامی فعالیت های‬ ‫نمایش��گاهی از بهم��ن س��ال ‪ ۱۳۹۸‬لغ��و و به حالت‬ ‫تعلیق در امده اس��ت‪ .‬از این رو در سال جهش تولید‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی و رونق کسب و کار حمایت همه جانبه از‬ ‫صنعت نمایشگاهی را می طلبد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود معاون اقتصادی روحانی به چالش‬ ‫صنعت نمایشگاهی با دستور جهانگیری‬ ‫اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬با‬ ‫دریافت مطالبات حوزه نمایش��گاهی کشور و بررسی‬ ‫دقی��ق انه��ا در نهایت ای��ن نامه ها را ب��رای اقدام به‬ ‫«کارگ��روه اقتص��ادی مقابله ب��ا کرون��ا» در معاونت‬ ‫اقتص��ادی رئیس جمه��وری ارج��اع داد و فع��االن‬ ‫نمایش��گاهی منتظر اقدام��ات نهاوندی��ان و کارگروه‬ ‫مربوط شدند‪.‬‬ ‫در متن نامه جهانگیری امده است‪:‬‬ ‫جناب اقای دکتر نهاوندیان‬ ‫معاون محترم اقتصادی رئیس جمهوری‬ ‫سالم علیکم‬ ‫احتراما به پیوس��ت تصوی��ر نامه ش��ماره‪ .....‬درباره‬ ‫ارس��ال نامه رئیس انجمن نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫ایران‪ ،‬پیرامون خس��ارت های واردشده به نمایشگاه در‬ ‫زمان بح��ران کنترل بیماری کرونا می گردد‪ .‬با عنایت‬ ‫به طرح موضوعات مشابه در کارگروه اقتصادی مقابله‬ ‫با کرونا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مورد‬ ‫بررسی و اقدامات الزم در این رابطه انجام شود‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫خبر خوش برای همه فعاالن نمایشگاهی‬ ‫روی��داد مهم خودرو چین به عنوان نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫پس��اکرونا میزبان مخاطبان خواهد ب��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫نمایشگاه اتوش��و هون ان چین‪ ،‬قرار است به عنوان نخستین‬ ‫نمایشگاه رسمی پس از دوران کرونا از ‪ ۳۰‬اوریل تا ‪ ۵‬مه در‬ ‫سایت بین المللی ‪ Hunan‬برگزار شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬فرایند غرفه س��ازی در سالن های اصلی این‬ ‫سایت به جریان افتاده است و تصاویر دریافتی نشان می دهد‪،‬‬ ‫برگزارکنندگان موفق به جذب مش��ارکت کنندگان بسیاری‬ ‫ش��ده اند‪ .‬از این می��ان‪ ،‬می توان به ش��رکت های معتبر بنز‪،‬‬ ‫ائودی‪ ،‬بی ام و‪ ،‬لکسوس و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫شیوع بیماری کرونا متاسفانه باعث لغو تمامی رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی از اوایل اسفند ‪ ۹۸‬تا امروز شده بود و اکنون پس‬ ‫از حدود ‪ ۷۰‬روز ش��اهد برگزاری رسمی نخستین رویداد در‬ ‫کشور چین هستیم‪ .‬البته باید صبر کرد و دید که با توجه به‬ ‫اثرات روانی ایجاد شده در ایام قرنطینه در سراسر جهان‪ ،‬ایا‬ ‫از این نمایشگاه استقبال خواهد شد یا خیر‪.‬‬ ‫نقش نمایشگاه ها در بازسازی اقتصاد چیست؟‬ ‫مراس��م روز جهانی نمایش��گاه ها(‪ )GED‬همه ساله در‬ ‫نخس��تین چهارش��نبه ماه ژوئن برگزار می شود‪ .‬روز جهانی‬ ‫نمایش��گاه ها ‪ GED۲۰۲۰‬مص��ادف با ‪ ۳‬ژوئن ‪۱۴ ( ۲۰۲۰‬‬ ‫خرداد ‪ )۱۳۹۹‬خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش عصر نمایش��گاه‪ ،‬روز جهانی نمایش��گاه ها برای‬ ‫همه کس��انی که عالقه من��د به افزای��ش محبوبیت صنعت‬ ‫نمایش��گاهی در ابعاد منطقه ای و جهانی هس��تند‪ ،‬بس��یار‬ ‫جذاب است‪ .‬در دوره های قبلی‪ ،‬این ابتکار عمل هزاران نفر‬ ‫از فعاالن این صنعت را در سراس��ر به جنب وجوش واداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای بیشترین تاثیر گذاری ممکن‪ ،‬روز جهانی نمایشگاه ها‬ ‫امس��ال فق��ط روی یک پی��ام متمرکز خواهد ش��د‪« :‬نقش‬ ‫کلیدی نمایشگاه ها برای بازسازی اقتصادها»‬ ‫روز جهانی نمایش��گاه ها ‪ ۲۰۲۰‬روی ایده ارتباط‪ ،‬ارتباط‬ ‫مجدد‪ ،‬ش��روع و بازسازی جوامع و اقتصادها متمرکز خواهد‬ ‫شد‪ .‬ما می خواهیم این پیام را تبلیغ کنیم که نمایشگاه های‬ ‫چهره به چهره س��ریع ترین راه برای برقراری ارتباط مجدد‬ ‫با بازار شماس��ت و اینکه ارتباطات در نمایشگاه ها منجر به‬ ‫تجدید اقتصاد خواهد شد‪.‬‬ ‫یوفی از همه افراد در صنعت نمایش��گاهی دعوت می کند‬ ‫تا در این جش��ن ش��رکت کنند تا نمایش��گاه ها را به عنوان‬ ‫سریع ترین س��کوهای تجاری هر چه بیشتر تبلیغ کنند‪ .‬ما‬ ‫می خواهیم نشان دهیم که چگونه ارتباطات در نمایشگاه ها‬ ‫به س��اخت جهان ما کم��ک می کند‪ .‬برای مش��ارکت به ما‬ ‫درباره این موارد بگویید‪:‬‬ ‫ محصوالت��ی ک��ه در یکی از رویدادهای ش��ما رونمایی‬‫شده اند؛‬ ‫‪ -‬معامالت بزرگ تجاری که انجام شدند؛‬ ‫ افرادی تاثیر گذاری که مالقات و ارتباط برقرار کردند؛‬‫حرکاتی که اغاز شده است؛‬‫‪ -‬نقل قول ه��ا‪ ،‬فیلم ها‪ ،‬توصیفات ی��ا عکس های مقامات‬ ‫دولتی که در یک رویداد شرکت کرده اند؛‬ ‫ و ه��ر راه دیگ��ری ک��ه می خواهید حمایت خ��ود را از‬‫صنعت نمایشگاه به صورت خالقانه نشان دهید‪.‬‬ ‫ ب��رای مش��ارکت از کانال ه��ای رس��انه های اجتماعی‬‫(فیس بوک‪ ،‬توییتر‪ ،‬لینکدین و یوتیوب) استفاده کنید‪.‬‬ ‫ همه فعالیت ها و ابتکارات را در رس��انه های اجتماعی به‬‫اش��تراک بگذارید و از ان برای ایج��اد انگیزه در همکاران و‬ ‫دوستان خود استفاده کنید‪.‬‬ ‫ش��ما می توانید تصاوی��ر ‪ ،GED‬اینفوگرافیک ها‪ ،‬ارم ها و‬ ‫اطالعات را در منابع انالین پیدا کنید که مرتب بروزرسانی‬ ‫می شود‪.‬این اطالعات به شما کمک می کنند تا کارهای خود‬ ‫را برنامه ریزی کنید‪.‬‬ ‫تصاویر‪ ،‬ارم ها و راهنمایی رسانه های اجتماعی را می توان‬ ‫در کارزارها و فعالیت ها استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 29‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1510‬‬ ‫پیاپی ‪2828‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫صنعت ف��والد ایران در طول س��ال های گذش��ته با‬ ‫مش��کالت بسیاری روبه رو شده که عملکرد فعاالن این‬ ‫صنعت را تحت تاثیر قرار داده است‪ .‬تحریم های ظالمانه‬ ‫ای��االت متحده علیه ای��ران از همان ابتدا صنعت فوالد‬ ‫کشور را نشانه گرفت و در یک سال و نیم گذشته‪ ،‬چند‬ ‫مرتبه تمدید ش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬صنعت ساخت وس��از‬ ‫ک��ه به عن��وان بزرگ ترین صنع��ت مصرف کننده فوالد‬ ‫در کش��ور ما شناخته می ش��ود‪ ،‬در چند سال گذشته‬ ‫با رکود روبه رو شده است‪ .‬شیوع ویروس کرونا در ایران‬ ‫و تعطیلی بسیاری از کس��ب وکارها‪ ،‬عمق این رکود را‬ ‫بیش از پی��ش افزایش داده و می��زان تقاضای جهانی‬ ‫برای فوالد نیز در مس��یر کاهش��ی قرار گرفته اس��ت؛‬ ‫بنابراین می توان اذعان کرد که این صنعت در ش��رایط‬ ‫اضطراری قرار دارد‪ .‬در چنین ش��رایطی انتظار می رود‬ ‫هرچه سریع تر اقدامات حمایتی از صنعت فوالد کشور‬ ‫در برابر تالطم های بازار جهانی‪ ،‬اغاز شود‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تقاضا در بازار فوالد کم است‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫به گزارش مع��دن نیوز‪ ،‬حمیدرضا رس��تگار‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه صنف فروش��ندگان اهن و فوالد تهران گفت‪:‬‬ ‫در حال��ی که قیمت واقعی ورق فوالدی ‪ ۶‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۷‬هزار تومان است‪ ،‬اما به بهای ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومان عرضه می ش��ود‪ .‬حمیدرضا رس��تگار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر تقاضا در بازار فوالد کم بوده و هنوز‬ ‫نیاز به زمان اس��ت تا پروژه های بزرگ فعالیت خود را‬ ‫اغاز کنند و بازار به رونق برسد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان اهن افزود‪ :‬قیمت ها در‬ ‫بازار تقریبا در ثبات قرار دارد و نوس��ان زیادی نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به شرایط و حجم مصرف‪ ،‬نباید تورم و‬ ‫افزایش قیمتی داشته باشیم مگر اینکه فوالد تحت تاثیر‬ ‫س��ایر بازار ها قرار بگیرد‪ .‬وی گف��ت‪ :‬البته قیمت ورق‬ ‫ف��والدی کمی افزایش یافت که علت ان هم واحد های‬ ‫تولیدی هس��تند که توزیع را به طور قطره چکانی انجام‬ ‫می دهند‪ .‬رس��تگار بیان کرد‪ :‬قیمت واقعی هر کیلوگرم‬ ‫ورق ف��والدی ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان ت��ا ‪ ۷‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما کارخانه ه��ا ان را با قیمت ‪ ۹‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان تا ‪ ۱۰‬هزار تومان در بازار توزیع می کنند و علت‬ ‫اخت�لاف قیمت ‪ ۳‬هزار تومان تا ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی‬ ‫برای بازار مشخص نیست‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان اهن با بی��ان اینکه‬ ‫واحد ه��ای تولیدی قیمت را باال نگه داش��ته اند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬این در حالی اس��ت که ای��ن ورق ها تولید داخل و‬ ‫کارخانه های تولید کننده یا دولتی یا نیمه دولتی هستند‬ ‫و کارخانه ه��ای کوچک توان رقابت ب��ا این واحد ها را‬ ‫ندارند‪ .‬وی با بیان اینکه به کشف قیمتی که برای ورق‬ ‫ت محص��والت فوالدی در ب��ازار تقریب��ا ثبات دارد و نوس��ان‬ ‫قیم�� ‬ ‫زیادی نداش��ته است‪ .‬با توجه به شرایط و حجم مصرف‪ ،‬انتظار تورم‬ ‫و افزای��ش قیمت نداری��م‪ ،‬مگر اینکه بازار فوالد تحت تاثیر س��ایر‬ ‫بازار ها قرار بگیرد‬ ‫فوالدی انجام می ش��ود‪ ،‬معترض هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫حتی بار ها از اتاق اصناف نیز س��وال کرده ایم که چرا از‬ ‫اصناف نماینده ای در زمان کشف قیمت حضور ندارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان اهن درباره تاثیر کرونا‬ ‫ب��ر ب��ازار اهن گف��ت‪ :‬از اس��فند تا فروردی��ن که اوج‬ ‫ش��یوع کرونا بود ضرر و زی��ان قابل توجهی به اعضای‬ ‫صنف اهن و فوالد وارد ش��د و باید درباره مالیات انها‬ ‫تجدیدنظر هایی شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در همه جای جهان‬ ‫مرسوم اس��ت که مودیان مالیاتی در چنین زمان هایی‬ ‫از سوی دولت حمایت می شوند تا بتوانند ادامه فعالیت‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫بس��یاری از کس��به در اس��فندماه هزینه های زیادی‬ ‫مانن��د حقوق‪ ،‬عی��دی و پاداش داش��تند‪ .‬در فروردین‬ ‫ماه نیز حقوق پرس��نل را پرداخت کردند‪ ،‬در حالی که‬ ‫درامدی نداش��تند و اگر این وضعیت ادامه یابد و تکرار‬ ‫ب��ه گ��زارش معدن نیوز و به نق��ل از رویت��رز‪ ،‬رئیس تجارت‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا گفت‪ :‬بحران کرون��ا می تواند منج��ر به دپوی‬ ‫گس��ترده فوالد ش��ود که در صورت کاهش تقاضا‪ ،‬می تواند به‬ ‫اتحادیه اروپا اسیب جدی بزند‪.‬‬ ‫پس از تحمیل تعرفه های ‪ ۲۵‬درصدی از س��وی واشنگتن بر‬ ‫فوالد اروپا‪ ،‬بازار امریکا روی بس��یاری از صادرکنندگان بس��ته‬ ‫ش��د؛ بنابراین در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬اتحادیه اروپ��ا برای حفاظت از‬ ‫تولیدکنن��دگان اروپای��ی‪ ،‬اقدامات محافظت��ی را برای کنترل‬ ‫فوالدهای ورودی اعمال کرد‪.‬‬ ‫شود‪ ،‬واحد ها ناچار به تعدیل خواهند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید فوالد کشور‪ ،‬مازاد نیاز است‬ ‫چندی پیش‪ ،‬به��ادر احرامیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ف��والد ی��زد و نای��ب رئی��س هی��ات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ای��ران در گفت وگو با‬ ‫‪،‬‬ ‫ویروس کرونا را چالش بسیار جدی برای صنعت فوالد‬ ‫جهان دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬پس از شیوع این ویروس‬ ‫در چین‪ ،‬بسیاری از فعالیت های تولیدی در این کشور‬ ‫متوقف شد اما تولید فوالد همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬افزایش موجودی انبار تولیدکنندگان فوالد‬ ‫به دلی��ل رکود در صنایع گوناگون و کاهش تقاضا برای‬ ‫مصرف فوالد‪ ،‬در س��ایر کشورها نیز دیده شده است‪ .‬تا‬ ‫جایی که انتظار م��ی رود حتی پس از رفع این بحران‪،‬‬ ‫مصرف فوالد رسوب شده در انبارها‪ ،‬به یک بازه زمانی‬ ‫قابل توجهی‪ ،‬نیاز داشته باشد‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا در واردات فوالد بازبینی می کند‬ ‫کمیسر تجارت اتحادیه اروپا ‪ Phil Hogan‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬تنظیم سهمیه امسال تا اول ژوئیه‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬در ابتدا‪ ،‬کمیسیون پیش بینی افزایش بیش‬ ‫از ‪ ۵‬درصد در س��همیه را پیشنهاد داده بود‪ ،‬اما این موضوع در‬ ‫دست بررسی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بسیاری از قانون گذاران و کشورهای اتحادیه اروپا‬ ‫نگرانی خود را درباره دپوی احتمالی فوالد به ویژه ازسوی چین‬ ‫و اتفاقی که درصورت کاسته شدن محدودیت ها برای موجودی‬ ‫انبارها خواهد افتاد‪ ،‬ابرازکرده اند‪.‬‬ ‫در چنی��ن موقعیتی‪ ،‬کش��ورهای گوناگون به دنبال‬ ‫ان هس��تند که با اجرای اقدامات حمایتی مناس��ب از‬ ‫ای��ن صنعت حمایت کنند‪ .‬احرامیان تاکید کرد‪ :‬اعمال‬ ‫تحریم علیه صنعت فوالد ایران‪ ،‬این صنعت را در طول‬ ‫یک س��ال گذشته اسیب پذیر کرده اس��ت؛ بنابراین از‬ ‫مس��ئوالن و تصمیم گیران کشور انتظار می رود با درک‬ ‫اهمی��ت و اثرگ��ذاری این صنعت در اقتصاد کش��ور و‬ ‫ب��ا در نظر گرفتن چالش های حاکم بر ان‪ ،‬بس��ته های‬ ‫حمایت��ی را باتوجه به تجربه س��ایر کش��ورها تدوین و‬ ‫اجرایی کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد یزد درباره وضعیت صنعت‬ ‫فوالد ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬مصرف ف��والد در ایران‪،‬‬ ‫فق��ط نیمی از تولید ای��ن صنعت در داخل کش��ور را‬ ‫پوش��ش می دهد؛ بنابراین مازاد تولید این صنعت باید‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫درواقع تمام اتکای فوالدس��ازان در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته برای ماندگاری‪ ،‬به صادرات ب��وده و حال در‬ ‫ش��رایط کنون��ی‪ ،‬صادرات نی��ز با مش��کالت متعددی‬ ‫روبه رو شده است‪ .‬متاس��فانه اگر این چالش ها برطرف‬ ‫نش��وند‪ ،‬بازاری برای فروش فوالد باق��ی نخواهد ماند‪.‬‬ ‫درنتیجه از سیاس��ت گذاران انتظار م��ی رود با تمام قوا‬ ‫برای حفظ این بازار تالش کنند‪.‬‬ ‫وی خطاب به اعضای پارلمان اروپا در جلسه ویدئوکنفرانسی‬ ‫گفت‪ :‬ما در این زمینه در حال بررس��ی بازرسی های انجام شده‬ ‫و تدابی��ر حفاظت��ی در ح��وزه ف��والد هس��تیم‪ .‬وی گف��ت‪:‬‬ ‫صادرکنندگان کش��ورهای ثالث می توانن��د به طور جدی بازار‬ ‫فوالد اتحادیه اروپا را هنگامی که تقاضا در ‪ ۲۷‬کش��ور اروپایی‬ ‫احیا شود‪ ،‬دچار اختالل کنند‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول در اتحادی��ه اروپ��ا ادام��ه داد‪ :‬برخی‬ ‫صادرکنندگان کشورهای ثالث ممکن است تصمیم بگیرند که‬ ‫محص��والت خ��ود را با قیم��ت کمتر یا با ه��ر قیمتی با هدف‬ ‫بهمن ارم��ان‪ ،‬اقتصاددان ب��ه اهمیت تولید‬ ‫فوالد با ارزش اف��زوده باالتر تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫براوردی که مس��ئوالن از تولید فوالد در سال‬ ‫‪ ۹۸‬داشته اند‪ ،‬رقمی حدود ‪ ۲۸‬میلیون تن است‬ ‫که ‪ ۱۲‬میلیون تن ان س��هم صادرات است‪ .‬اما‬ ‫زمان��ی ک��ه از نظ��ر وزن��ی واردات و صادرات‬ ‫کش��ورمان را بررس��ی می کنیم‪ ،‬می بینیم که‬ ‫عمال در حال خام فروش��ی هس��تیم‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایت انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد‪ ،‬بهمن‬ ‫ارمان گفت‪ :‬در صنعت فوالد کشور ما کاالهایی‬ ‫تولید می ش��وند که دارای ارزش افزوده بس��یار‬ ‫پایینی هس��تند‪ .‬به جای اینک��ه محصوالت با‬ ‫ارزش اف��زوده باالتر تولید کنیم‪ ،‬فوالد را به طور‬ ‫خام صادر می کنیم‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره بیان کرد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬ما‬ ‫شاهد هستیم در ش��رایطی که تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ فوالد کش��ور مانند ذوب اه��ن اصفهان‬ ‫و ف��والد مبارکه ب��ا کمبود مواد اولی��ه روبه رو‬ ‫هس��تند‪ ،‬اما همچنان س��نگ اهن را به خارج‬ ‫از کش��ور صادر می کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ضمن‬ ‫اینکه باید این واقعیت را پذیرفت که‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ فوالد در جهان‬ ‫به ج��ز روس��یه‪ ،‬امریکا و قزاقس��تان‬ ‫واردکننده س��نگ اهن هستند و بعد‬ ‫از واردکردن سنگ اهن‪ ،‬ان را تبدیل‬ ‫ب��ه محصوالت با ارزش اف��زوده باالتر‬ ‫می کنند‪ .‬ارمان‪ ،‬وضعیت تولید پایین‬ ‫فوالدهای ب��ا ارزش باالت��ر را در صنعت فوالد‬ ‫کش��ور این گونه ش��رح داد‪ :‬از رقم ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫ت��ن فوالدی که در کش��ور ما تولید می ش��ود‪،‬‬ ‫درصدی پایینی فوالد با ارزش افزوده باالس��ت‬ ‫که ازس��وی فوالد الیاژی ایران‪ ،‬فوالد اسفراین‬ ‫و صنایع فوالد هفت تیر اصفهان تولید می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن در حالی که کش��ورهای‬ ‫پیشرفته صنعتی مانند کشورهای اروپایی دیگر‬ ‫میلگ��رد تولید نمی کنن��د و تولید میلگرد را به‬ ‫ترکی��ه واگذار کرده اند و خودش��ان به س��مت‬ ‫تولید فوالده��ای با ارزش افزوده ب��اال رفته اند‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬ایتالیا از ‪ ۲۴‬میلیون تن فوالدی که‬ ‫در سال تولید می کند‪ ،‬حدود یک و نیم میلیون‬ ‫کاهش صادرات لوله و‬ ‫پروفیل با شیوع کرونا‬ ‫بهادر احرامیان‬ ‫رشد ‪ 14‬درصدی درامد هرمز‬ ‫در اهواز برگزار شد به طور کتبی رضایت دادند‬ ‫که س��ایت فوالد خرمش��هر که در زمان اقای‬ ‫احمدی ن��ژاد تعطیل ش��د‪ ،‬به کارخان��ه تولید‬ ‫فوالد مخصوص و فوالد ضدزنگ توس��عه پیدا‬ ‫کند که متاس��فانه تاکن��ون پیگیری الزم برای‬ ‫ان انجام نش��ده اس��ت‪ .‬من از اق��ای غریب پور‬ ‫خواهش می کنم به این طرح به عنوان یک طرح‬ ‫محرومیت زدایی از منطقه جنگ زده خوزستان‬ ‫و خرمش��هر توجه کرده و ان را عملیاتی کنند‪.‬‬ ‫ارمان ضرورت ساخت کارخانه مخصوص تولید‬ ‫فوالدهای با ارزش در خوزستان مناسب تر است‬ ‫را در چن��د گزینه توضیح داد ک��ه عبارتند از‪:‬‬ ‫نیاز باال به تولید فوالدهای مخصوص‪ ،‬الیاژی و‬ ‫ضدزنگ در ایران‪ ،‬نبود امکان س��اخت کارخانه‬ ‫در مناطق مرکزی و شمالی (دسترسی نداشتن‬ ‫دریای خزر به اب های ازاد)‪ ،‬پراب بودن استان‬ ‫خوزس��تان و دسترسی اس��ان به اب های ازاد‪،‬‬ ‫نزدی��ک بودن به بندر ب��رای صادرات و واردات‬ ‫م��واد اولیه مورد نی��از برای تولی��د فوالدهای‬ ‫مخصوص‪.‬‬ ‫بررسی امارهای منتشر شده حاکی از تولید ‪ 145‬هزار‬ ‫و ‪ 531‬تن انواع محصول از سوی شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫جنوب در فروردین امسال است که از تولید ‪ 141‬هزار و‬ ‫‪ 941‬تنی فروردین سال گذشته بیشتر است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن نیوز‪ ،‬ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫در ماه گذش��ته‪ 132 ،‬هزار و ‪ 211‬تن اس��لب و ‪ 13‬هزار‬ ‫و ‪ 310‬تن س��ایر محصوالت تولید ک��رد و جمع فروش‬ ‫محص��والت این ش��رکت در فروردین م��اه ‪ 106‬هزار و‬ ‫‪ 926‬تن به ارزش ‪ 5361‬میلیارد ریال ذکر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫فروش شرکت شامل ‪ 106‬هزار و ‪ 594‬تن اسلب و ‪332‬‬ ‫تن س��ایر محصوالت بوده و این شرکت تمام محصوالت‬ ‫خود را در ماه یادش��ده در بازار داخلی فروخته و فروش‬ ‫صادرات به ثبت نرسانده است‪ .‬هرمز با سرمایه ثبت شده‬ ‫‪ 25‬هزار میلیارد ریال اگرچه کاهش حجم فروش داشته‪،‬‬ ‫اما رش��د ‪ 14‬درص��دی را در درامد فروردین ماه به ثبت‬ ‫رس��انده است که بیشتر ناش��ی از افزایش قیمت فروش‬ ‫اس��لب به عنوان محصول اصلی شرکت است‪ ،‬چراکه این‬ ‫شرکت به طور میانگین هر کیلوگرم اسلب را در فروردین‬ ‫سال گذشته ‪ 3195‬تومان فروخته بود درحالی که امسال‬ ‫به ‪5030‬تومان رسیده بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس خبر داد‪:‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان‪ ،‬مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس‬ ‫با اش��اره به رکوردزنی فوالد کاوه جنوب کیش در تولید شمش فوالدی طی‬ ‫فروردین ماه امس��ال‪ ،‬جزئیاتی از زمان بهره برداری از فاز دوم این شرکت را‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫محمد اتابک با اش��اره ب��ه رکوردزنی دوباره تولید در ف��والد کاوه جنوب‬ ‫کی��ش اظهار کرد‪ :‬ش��رکت فوالد کاوه جنوب کیش که در س��ال گذش��ته‬ ‫توانس��ته بود رکوردهای تولید فوالد خود را ارتقاء دهد‪ ،‬در فروردین امسال‬ ‫مدیر مالی گروه صنعتی سپاهان‬ ‫مطرح کرد‬ ‫دس��تیابی به س��هم بزرگ تری در بازار کوچ��ک اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫به این بازارها صادر کرده و بفروش��ند‪ .‬یوروفر اظهارکرد‪ :‬تولید‬ ‫فوالد اتحادیه اروپا درحال حاضر حدود ‪ ۵۰‬درصد افت داشته و‬ ‫سفارش��ات جدید حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬درصد کاهش یافته است‪ .‬با‬ ‫تداوم کاهش بیشتر تقاضا‪ ،‬بخش خودرو تقریبا به طور کامل و‬ ‫بخش ساختمان نیز تا حد زیادی متوقف خواهند شد‪.‬‬ ‫یوروف��ر اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر ش��اهد قیمت های بس��یار‬ ‫پایینی از سوی صادرکنندگان کشورهای ثالث برای گریدهای‬ ‫خاص فوالد هستیم‪.‬‬ ‫اولویت؛ رشد محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال‬ ‫ت��ن ان فوالد ضدزنگ اس��ت‪ .‬بخش‬ ‫عمده ای از فوالدی که در این کشور‬ ‫تولید می ش��ود‪ ،‬فوالدهای مخصوص‬ ‫هس��تند‪ .‬وی با اشاره به اینکه‪ ،‬جای‬ ‫تولی��د محص��والت ب��ا ارزش افزوده‬ ‫باال در س��بد فوالد کش��ور ما خالی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در کش��ورهای صنعتی‬ ‫می��زان تولید فوالدهای خ��اص و فوالدهای با‬ ‫ارزش افزوده به باالتر از ‪ ۴۰‬درصد از تولیدشان‬ ‫رسیده است‪ .‬در حالی که ما در ایران اگر تولید‬ ‫هر سه مجموعه ای را که در زمینه تولید فوالد‬ ‫با ارزش کار می کنند‪ ،‬با هم جمع بزنیم باز هم‬ ‫رقم قابل توجهی نمی شود‪ .‬ارمان با بیان اینکه‬ ‫در کش��ور ما سیاست مشخصی وجود ندارد که‬ ‫جلوی خام فروش��ی را بگیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته‬ ‫با امدن اقای غریب پور که نیروی جوانی است‬ ‫بارقه های��ی از امید به وجود امده که ما بتوانیم‬ ‫سهم فوالدهای مخصوص و الیاژی را در اینده‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اقای غریب پور‪،‬‬ ‫رئیس هیات عام��ل ایمیدرو در روز صنعت که‬ ‫حمیدرضا رستگار‬ ‫ظرفیت تولید فوالد کاوه‪ ،‬دو برابر می شود‬ ‫نیز توانست با یک رکورد جدید در تولید شمش فوالدی‪ ،‬میزان تولیداتش را‬ ‫از ظرفیت اسمی فراتر ببرد‪ .‬مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس وابسته به بنیاد‬ ‫مس��تضعفان ادامه داد‪ :‬این رکوردزنی تولید در شرایطی بود که مهندسان و‬ ‫کارگران تالش��گر این شرکت‪ ،‬با رعایت پروتکل های بهداشتی در برابر شیوع‬ ‫کرونا‪ ،‬موفق ش��دند در فروردین ماه‪ ،‬صد هزار و ‪ ۵۱۶‬تن ش��مش فوالدی‪،‬‬ ‫تولی��د کنند‪ .‬وی با بیان اینکه این میزان تولید در فروردین امس��ال‪ ،‬فراتر‬ ‫از ظرفیت اس��می این ش��رکت بود‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین در ‪ ۱۲‬ماه سال گذشته‬ ‫نیز‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۱۵۷‬هزار تن فوالد در این ش��رکت تولید شد که رکورد‬ ‫تولید س��االنه فوالد کاوه جنوب کیش را ‪ ۱۴.۷‬درصد افزایش داد‪ .‬اتابک با‬ ‫اشاره به طرح های توسعه ای در فوالد کاوه جنوب کیش گفت‪ :‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫تس��ت های س��رد فاز دوم این ش��رکت رو به پایان اس��ت و در بهار امسال‬ ‫بهره برداری ازمایشی از فاز دوم انجام خواهد شد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با بهره برداری‬ ‫از فاز دوم‪ ،‬ظرفیت تولید در این شرکت ‪ ۲‬برابر شده و به ‪ ۲‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫بابک بهمن نژاد‪ ،‬معاون بهره برداری شرکت‬ ‫الومینی��وم المهدی گفت‪ :‬ب��ا افزایش تعداد‬ ‫دیگ های الکترولیز تا پایان س��ال ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫تن ش��مش الومینیوم در این ش��رکت تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫باب��ک بهمن نژاد اظهارکرد‪ :‬ب��ا افزایش تعداد‬ ‫دیگ های الکترولیز تا پایان س��ال ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫تن ش��مش الومینیوم در این ش��رکت تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه اکن��ون ‪ ۳۱۰‬دیگ‬ ‫الکترولیز در این ش��رکت فعال اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در فروردی��ن امس��ال ‪ ۱۲‬ه��زار تن ش��مش‬ ‫الومینی��وم تولید ش��ده که نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته رشد دو و نیم برابری دارد‬ ‫و ب��رای تولید الومینی��وم از دیگ هایی به نام‬ ‫دیگ الکترولیز که ش��امل اند و کاتد است و‬ ‫به طور مخصوصی روی استراکچر های فوالدی‬ ‫ق��رار می گیرن��د‪ ،‬اس��تفاده می ش��ود‪ .‬معاون‬ ‫بهره برداری شرکت الومینیوم المهدی توضیح‬ ‫داد‪ :‬تولیدات این شرکت با باالترین کیفیت و‬ ‫براساس استاندارد های بین المللی است‪.‬‬ ‫معاون تولید اند شرکت الومینیوم المهدی‬ ‫نیز گفت‪ :‬ان��د که ماده اولیه تولید الومینیوم‬ ‫اس��ت در این شرکت تولید می شود و در این‬ ‫زمینه خودکفا هستیم‪ .‬مهرداد بیگلری افزود‪:‬‬ ‫تا پایان سال ‪ ۱۵۰‬هزار تن اند در این شرکت‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬درحال حاضر‪ ۲ ،‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫نفر در ش��رکت الومینیوم المهدی مشغول به‬ ‫کار هس��تند و این ش��رکت با ظرفیت اسمی‬ ‫‪ ۲۵۳‬ه��زار ت��ن تولید ش��مش الومینیوم در‬ ‫سال‪ ،‬در ‪ ۱۸‬کیلومتری غرب بندرعباس واقع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیر مال��ی گروه صنعتی س��پاهان گفت‪:‬‬ ‫ف��روش و ص��ادرات صنع��ت ف��والد و لوله و‬ ‫پروفی��ل‪ ،‬از کرون��ا تاثیر پذیرفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت صادرات خوبی به عراق‪ ،‬ترکمنستان‬ ‫و‪ ...‬داشت که با شیوع کرونا و کاهش مراودات‬ ‫تجاری‪ ،‬صادرات نیز به دنبال ان کاهش یافته‬ ‫و نمی ت��وان پیش بینی ک��رد کرونا چه زمانی‬ ‫مهار خواهد ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش بورس نیوز‪،‬‬ ‫کامبیز گران سرشت‪ ،‬مدیر مالی گروه صنعتی‬ ‫س��پاهان بی��ان کرد‪ :‬ب��ا توجه به رش��د بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬افزایش قیمت س��هم گروه صنعتی‬ ‫سپاهان اتفاق عجیبی نیست؛ تمام سهم های‬ ‫بازار‪ ،‬رش��د داش��ته و س��هم این شرکت هم‬ ‫متناس��ب با سایر س��هم های بازار‪ ،‬رشد کرده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬البته تمامی اطالعات مربوط‬ ‫به عملکرد شرکت در س��امانه کدال‪ ،‬منتشر‬ ‫ش��ده و در دس��ترس س��هامداران قرار دارد‪.‬‬ ‫ش��یوع کرونا هم اثاری بر عملکرد «فس��پا»‬ ‫داش��ته‪ ،‬اما با توجه به اینکه هنوز مش��خص‬ ‫نیس��ت تا چه زمانی با کرون��ا درگیر خواهیم‬ ‫بود‪ ،‬پیش بینی قطعی از چشم انداز سوداوری‬ ‫شرکت کمی زود است‪ .‬این شرکت‪ ،‬صادرات‬ ‫هم دارد و امیدواریم ب��ا مهار کرونا‪ ،‬صادرات‬ ‫این ش��رکت در سال جاری از سال قبل‪ ،‬بهتر‬ ‫باش��د‪ .‬حس��ن ش��اه میرزایی‪ ،‬مدیر بازرگانی‬ ‫گ��روه صنعت��ی س��پاهان در همین راس��تا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬فروش و ص��ادرات صنعت فوالد و‬ ‫لول��ه و پروفیل‪ ،‬از کرون��ا تاثیر پذیرفته و این‬ ‫ش��رکت صادرات خوبی به عراق‪ ،‬ترکمنستان‬ ‫و‪ ...‬داشته که با شیوع کرونا و کاهش مراودات‬ ‫تجاری‪ ،‬ص��ادرات کاهش یافت��ه و نمی توان‬ ‫پیش بینی کرد کرونا چ��ه زمان مهار خواهد‬ ‫شد و صادرات به روال عادی بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫وی درباره تاثی��ر کاهش قیمت محصوالت‬ ‫ف��والدی (به عن��وان م��واد اولیه) ب��ر قدرت‬ ‫چانه زن��ی محص��والت «فس��پا» در بازارهای‬ ‫صادراتی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگرچه قیمت محصوالت‬ ‫فوالدی کاهش داش��ته‪ ،‬اما این موضوع اتفاق‬ ‫مثبتی برای ش��رکت گروه صنعتی سپاهان و‬ ‫سایر پروفیل س��ازان نیست؛ چراکه این اتفاق‬ ‫برای رقیب��ان ما نیز افتاده اس��ت و عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬فناوری تولید در کشور ما شاید قدیمی تر‬ ‫و هزینه برتر از کش��ورهای توسعه یافته رقیب‬ ‫باش��د‪ .‬مدیر بازرگانی گروه صنعتی سپاهان‬ ‫در پایان تصریح کرد‪ :‬صنعت لوله و پروفیل با‬ ‫مشکل کمبود مواد اولیه روبه رو است و شیوع‬ ‫کرون��ا و رک��ود بازار محص��والت فوالدی هم‬ ‫نتوانسته از این مش��کل بکاهد‪ .‬ورق تولیدی‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اصفه��ان نیز جوابگوی‬ ‫نیاز کل مصرف داخلی نیس��ت و امیدواریم با‬ ‫کاهش تعرفه ها‪ ،‬امکان واردات ورق مورد نیاز‬ ‫صنایع تولیدی کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫ثبات بر بازار فوالد حاکم است‬ ‫در تولید اند‬ ‫خودکفا هستیم‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 29‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1510‬‬ ‫پیاپی ‪2828‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫در تشریح عملکرد سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان شد‪:‬‬ ‫مدیر مجتمع مس سونگون عنوان کرد‬ ‫خبر‬ ‫سرمایه گذاری ‪۴۰۰۰‬‬ ‫میلیارد ریالی‬ ‫رضا ش��ریفی‪ ،‬مدیر مجتمع مس سونگون‬ ‫گف��ت‪ :‬در س��ال گذش��ته با حمای��ت دکتر‬ ‫سعدمحمدی و همراهی و تالش شبانه روزی‬ ‫پرس��نل موفق ش��دیم برنامه ه��ای تولیدی‬ ‫مجتم��ع را بی��ش از برنامه پیش بینی ش��ده‬ ‫محقق کنیم و طرح های توس��عه مجتمع را با‬ ‫سرعت بیشتری پیش ببریم‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬ش��ریفی با بیان این‬ ‫مطلب ب��ه مهم ترین اقداماتی ک��ه در حوزه‬ ‫توس��عه در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در مجتم��ع م��س‬ ‫س��ونگون انجام ش��د اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬در راستای تحقق اهداف شرکت‬ ‫مل��ی صنای��ع م��س ای��ران و ماموریت های‬ ‫محوله‪ ،‬عالوه بر مدیریت فعالیت های اجرایی‬ ‫پروژه های جاری ش��امل خط انتقال اب خام‬ ‫از سد حاجیلرچای به مجتمع مس سونگون‪،‬‬ ‫اج��رای خط لول��ه انتقال باطله‪ ،‬ترفیع س��د‬ ‫باطله‪ ،‬فعالیت های زیربنایی س��ایت توسعه‪،‬‬ ‫پروژه های گازرسانی به مجتمع مس سونگون‬ ‫و کارخانه اهک اه��ر‪ ،‬پروژه های طرح جامع‬ ‫ب��رق و هیپ لیچین��گ‪ ،‬اقدام ب��ه پیگیری و‬ ‫اخذ مجوزهای الزم برای ش��روع فعالیت های‬ ‫اجرای��ی پروژه ه��ای تولید کات��د ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تنی س��ونگون‪ ،‬توس��عه معدن‪ ،‬خط انتقال و‬ ‫سد باطله جدید س��ونگون و جایگاه سوخت‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬حدود‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬میلیارد ریال در توسعه مس سونگون‬ ‫هزینه ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فاز ‪ ۳‬تغلیظ با هدف‬ ‫س��اخت کارخانه تغلیظ مس با خاک ورودی‬ ‫‪ ۷‬میلیون تن در س��ال و تولید ‪ ۱۵۰‬هزار تن‬ ‫کنسانتره مس تعریف و اغاز شد‪.‬‬ ‫به گفته شریفی اخذ مجوز زیست محیطی‪،‬‬ ‫انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار خاک برداری‬ ‫و اج��رای عملیات خاک برداری به میزان ‪۹.۱‬‬ ‫میلی��ون مترمکعب‪ ،‬انتخاب و عق��د قرارداد‬ ‫با مش��اور‪ ،‬حم��ل قطعات بخ��ش خردایش‬ ‫و سنگ ش��کن از رفس��نجان و بندرعباس و‬ ‫درنهایت درج اگهی فراخ��وان برای انتخاب‬ ‫پیمانکاران ‪ EPC‬اح��داث کارخانه تغلیظ و‬ ‫ناحیه سنگ ش��کن از مهم ترین فعالیت های‬ ‫ص��ورت گرفته در حوزه طرح توس��عه فاز ‪۳‬‬ ‫تغلیظ در سال ‪ ۱۳۹۸‬است‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع مس س��ونگون با بیان اینکه‬ ‫طرح توس��عه معدن مس سونگون یکی دیگر‬ ‫از مهم تری��ن طرح ه��ای توس��عه ای مجتمع‬ ‫سونگون است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طرح توسعه معدن‬ ‫مس س��ونگون با هدف برطرف کردن موانع‬ ‫توس��عه معدن فعالیت خود را از ابتدای سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬شروع کرده است‪.‬‬ ‫ش��ریفی در ادامه به طرح تکمیل تولید در‬ ‫مجتمع مس س��ونگون اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫این طرح که از بزرگ ترین پروژه های شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران اس��ت شامل مجموعه‬ ‫کارخانجات ذوب‪ ،‬پاالیش‪ ،‬اس��ید‪ ،‬اکسیژن و‬ ‫تغلیظ سرباره است‪.‬‬ ‫مدی��ر مجتم��ع مس س��ونگون با اش��اره‬ ‫به اج��رای طرح جام��ع اب و ط��رح جامع‬ ‫ب��رق در مجتمع مس س��ونگون بی��ان کرد‪:‬‬ ‫اح��داث مخازن ذخی��ره و اج��رای خطوط‬ ‫لول��ه تکمیل��ی (اب برگش��تی و مدیری��ت‬ ‫باطله)‪ ،‬احداث ایس��تگاه پمپاژ باطله‪ ،‬احداث‬ ‫ایس��تگاه های پمپاژ و خط انتقال اب خام از‬ ‫س��د حاجیلرچای به مجتمع مس سونگون‪،‬‬ ‫اجرای خط لوله انتق��ال باطله مجتمع مس‬ ‫س��ونگون‪ ،‬اجرای عملیات ترفیع مرحله دوم‬ ‫س��د باطله مع��دن مس مزرعه‪ ،‬ترفیع س��د‬ ‫باطله مجتمع مس س��ونگون مرحله چهارم‬ ‫و مطالعه روی انتقال باطله و س��اخت س��د‬ ‫جدید باطله دوم برای مجتمع مس سونگون‬ ‫از مهم ترین پروژه های این طرح است که در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬بخش هایی از ان با سرعت خوبی‬ ‫پیشرفت داشت و بقیه ان در سال جاری به‬ ‫اتمام خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پروژه ه��ای ط��رح جامع برق‬ ‫ش��امل اح��داث خ��ط انتق��ال ‪ ۶۳‬کیلوولت‬ ‫س��د حاجیلرچای‪ ،‬تکمیل برق رسانی معدن‬ ‫اهک گ��وره درق‪ ،‬احداث پس��ت های ‪،۶/۶۳‬‬ ‫‪ ۶‬کیلوول��ت ‪ GIS‬ایس��تگاه های پمپ��اژ اب‬ ‫حاجیلرچای و احداث پس��ت ‪۲۳۰ ،۶۳ ،۲۰‬‬ ‫کیلوولت ‪ AIS‬شماره ‪ ۲‬سونگون است‪.‬‬ ‫مدی��ر مجتمع مس س��ونگون با اش��اره به‬ ‫اینک��ه پ��روژه هیپ لیچینگ با ه��دف تولید‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬تن م��س کاتدی با خ��وراک ورودی‬ ‫به عی��ار ‪ ۰.۳۱‬درصد مس از ذخیره س��نگ‬ ‫معدنی کم عیار و اکسیدی موجود در مجتمع‬ ‫مس سونگون کلید خورده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باتوجه‬ ‫به توپوگرافی منطقه‪ ،‬هیپ دره ای نخس��تین‬ ‫بار است که در ایران اجرا می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایجاد ‪ ۳۰۰۰‬شغل در خراسان جنوبی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داود شهرکی‬ ‫در حوزه معدن هر فرصت ش��غلی به طور مس��تقیم‬ ‫برای ‪ 5‬نفر و غیرمستقیم برای بیش از ‪ ۲۰‬نفر اشتغال‬ ‫ایجاد می کند که این مهم نش��ان از اهمیت معدن در‬ ‫توس��عه پایدار‪ ،‬تولید ث��روت و اش��تغالزایی دارد‪ .‬اگر‬ ‫بخواهی��م در حوزه اش��تغال و افزای��ش تولید داخلی‬ ‫کار شایس��ته ای انجام دهیم یکی از موارد مهم احیای‬ ‫تمامی ظرفیت های معدنی کشور است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان‬ ‫جنوبی گف��ت‪ :‬هدف گذاری ما در س��ال ‪ ،۹۸‬ایجاد ‪3‬‬ ‫هزار شغل بوده که تقریبا به این هدف نزدیک شده ایم‬ ‫و به طور متوسط در سال های اخیر بین ‪ ۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰۰۰‬شغل را در این حوزه ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬داود ش��هرکی افزود‪ :‬در سال ‪،۹۸‬‬ ‫‪ ۴۳۰‬میلی��ارد تومان پرداختی تس��هیالت تبصره ‪،۱۸‬‬ ‫در حوزه منابع داخلی بانک ها‪ ،‬رونق تولید و مش��اغل‬ ‫خانگ��ی داش��ته ایم که ای��ن رقم در س��ال ‪۲۹۵ ،۹۷‬‬ ‫میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫ش��هرکی اظه��ار ک��رد‪ ۸۰۰ :‬میلی��ارد توم��ان‬ ‫س��رمایه گذاری محقق شده س��ال ‪ ۹۸‬بود و طرح های‬ ‫خوبی مانند کارخانه کک و کنس��انتره‪ ،upvc ،‬زغال‬ ‫سنگ و فراوری سیلیس به بهره برداری رسید‪ .‬رویکرد‬ ‫ما در این طرح ها فراوری مواد معدنی بوده که در این‬ ‫زمینه اقدام خوبی انجام شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در حوزه معدن ‪ ۳۵‬میلیون تن ذخایر‬ ‫کش��ف شده در س��ال ‪ ۹۸‬داریم که در مجموع ذخایر‬ ‫ما بالغ ب��ر ‪ 3‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تن افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫داوود ش��هرکی تصریح کرد‪ :‬س��هم صنعت و معدن‬ ‫در اش��تغال رش��د حدود ‪ ۲‬درصدی داشته است‪ .‬این‬ ‫سازمان حدود ‪ ۳‬هزار شغل ایجاد کرده و البته اشتغال‬ ‫ثبت نشده در حوزه معادن‪ ،‬اصناف و اکتشاف نیز زیاد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان‬ ‫جنوبی بیان کرد‪ :‬افزایش اش��تغال از ‪ ۲۹‬درصد به ‪۳۲‬‬ ‫درصد در این حوزه نش��ان از رش��د خوب اشتغال در‬ ‫بخش صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و همچنین اقدامات‬ ‫مثبت در استان دارد‪.‬‬ ‫ش��هرکی گفت‪ :‬هدف گذاری ما در سال ‪ ۹۸‬ایجاد ‪۳‬‬ ‫هزار شغل بوده که تقریبا به این هدف نزدیک شده ایم‪.‬‬ ‫در س��ال های اخیر حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬شغل را ایجاد‬ ‫کرده ایم‪ .‬وی گفت‪ :‬در این س��ال ها‪ ،‬جدا از اش��تغال‪،‬‬ ‫یکی از امتیازات اس��تان این بوده که نگذاشته ایم هیچ‬ ‫کارخانه بزرگ و شاخصی تعطیل و غیرفعال شود‪.‬‬ ‫در حوزه معدن ‪ ۳۵‬میلیون تن ذخایر کش��ف ش��ده در سال ‪۹۸‬‬ ‫داریم که در مجموع ذخایر ما بالغ بر ‪ 3‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تن‬ ‫افزایش یافته است‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان‬ ‫جنوبی افزود‪ :‬در س��ال گذش��ته با برگزاری جلس��ات‬ ‫متع��دد با وزرا و معاونان وزارتخانه‪ ،‬نقش��ه راهی برای‬ ‫اس��تان ترسیم ش��د که ماحصل ان نقشه راه ‪ ۱۰‬سفر‬ ‫وزی��ر و معاون��ان وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫اس��تان و س��تاد اجرایی فرمان امام(ره)‪ ،‬بنیاد برکت و‬ ‫وزارت نیرو بوده است‪.‬‬ ‫شهرکی گفت‪ :‬در نقشه راه استان‪ ۷۰ ،‬پروژه تعریف‬ ‫ش��ده که ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری باید تا‬ ‫پای��ان دولت یعنی س��ال ‪ ۱۴۰۰‬در این پروژه ها انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬در این روند بخش��ی از این تفاهمنامه ها مانند‬ ‫پروژه های طال وارد فاز اجرایی ش��ده است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫پروژه کنسانتره اهن در طبس با ظرفیت ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫وارد فاز اجرایی شده که به پروژه های فوالدی ما کمک‬ ‫می کن��د‪ .‬کارخانه چدن خوس��ف و ف��راوری منیزیت‬ ‫نهبندان نیز دو پروژه ای هس��تند که ب��ه بهره برداری‬ ‫رسیده اند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در جذب سرمایه گذاری برای‬ ‫حوزه معادن س��ال گذش��ته اتفاقات خوبی افتاد و ‪۶۶‬‬ ‫جلس��ه کارشناسی‪ ۱۰۰ ،‬جلسه استانی و ‪ ۱۶‬کارگروه‬ ‫ملی و ش��ورای ص��ادرات و مبادالت مرزی‪ ۷ ،‬جلس��ه‬ ‫ش��ورای معادن و ‪ ۳۵‬جلس��ه کمیس��یون تنظیم بازار‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۵۰ :‬طرح مطالعاتی را برای معرفی و جذب‬ ‫س��رمایه گذاران ش��روع کرده ایم و ‪ ۱۲‬واحد صنعتی و‬ ‫‪ ۲۰‬واحد معدنی راه اندازی مجدد شدند‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان‬ ‫جنوب��ی مط��رح کرد‪ :‬افزای��ش ظرفیت اس��تخراج در‬ ‫بنتونیت‪ ،‬کاش��ی و س��رامیک‪ ،‬منیزیت‪ ،‬سنگ اهن و‬ ‫س��نگ مرمر را در سال گذشته داش��ته ایم و در حوزه‬ ‫معدن ‪ ۷۵‬پروانه اکتش��اف صادر ش��د ک��ه در انها از‬ ‫ظرفیت بخش خصوصی استفاده شد‪.‬‬ ‫شهرکی گفت‪ ۴۵ :‬گواهی کشف منجر به کشف ‪۳۵‬‬ ‫میلیون تن ذخایر جدید ش��د و ‪ ۵۲‬پروانه بهره برداری‬ ‫معدن با اشتغال ‪ ۴۰۰‬نفر در حوزه فعالیت های معدنی‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬در حوزه سازمان های توسعه ای‬ ‫مطالعات و اکتش��افات میدانی خوبی در سال ‪ ۹۸‬اغاز‬ ‫شد و در افزون بر ‪ ۴۰‬درصد مناطق امیدبخش بررسی‬ ‫میدانی انجام ش��د و تا شهریور باید شرکت ایمیدرو و‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی در این زمینه گزارشی را ارائه‬ ‫دهند‪ .‬ش��هرکی گفت‪ :‬در بخش زیرساخت ها‪ ،‬شرکت‬ ‫ایمی��دور تعهد داده تا براس��اس توافق ب��ا وزارت نیرو‬ ‫بتوانی��م زیرس��اخت های معادن را در جنوب اس��تان‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬فراهم س��ازی زیرساخت برق کارخانه های‬ ‫طال را ایمیدرو تعهد کرده و در حوزه معادن سنگ هم‬ ‫از ظرفیت وزارت نیرو استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک توافق خوب با وزارت نیرو داش��ته ایم‬ ‫ک��ه این وزارت به مدت ‪ ۳‬س��ال س��االنه ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان را برای زیرس��اخت های برق مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی اس��تان هزین��ه کن��د و در عوض‪ ،‬س��ازمان‬ ‫اس��تان تعهد کرد که نیاز زغال سنگ نیروگاه حرارتی‬ ‫زغال سنگ سوز وزارت نیرو را در طبس تامین کند‪.‬‬ ‫برای نخستین بار در کشور محقق شد‬ ‫مدیر گروه فاوا ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران با تاکید بر‬ ‫اینکه بدون همراهی و حمایت سعدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مس اجرای طرح جامع سیستم های یکپارچه اطالعاتی در یک‬ ‫بازه زمانی کوتاه میس��ر نبود‪ ،‬گفت‪ :‬این سیس��تم با استفاده از‬ ‫توان داخلی و بکارگیری تجربه و تخصص پرسنل فعلی شرکت‬ ‫و دانش روز کارشناس��ان و متخصصان تازه جذب شده طراحی‬ ‫و ساخته شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مس پرس‪ ،‬احس��ان طهماس��بی با بی��ان این‬ ‫مطل��ب افزود‪ :‬در ط��ول انجام این پروژه باوجود فش��ار زیادی‬ ‫که بر مجموعه و تی��م اجرایی حاکم بود‪ ،‬با ارامش‪ ،‬حمایت و‬ ‫راهنمایی های معاون توس��عه سرمایه انسانی و ارتباطات موفق‬ ‫به اجرای این طرح مهم برای نخستین بار در کشور شدیم‪.‬‬ ‫مدیر گروه فاوا ش��رکت مس اضافه کرد‪ :‬هدف از اجرای این‬ ‫طرح حذف تدریجی سیس��تم های جزی��ره ای فعلی و ایجاد و‬ ‫توس��عه یک سیس��تم یکپارچه اطالعاتی اس��ت‪ ،‬به نحوی که‬ ‫مدیریت اطالعات در س��طح ش��رکت مس (ستاد و مجتمع ها)‬ ‫به صورت تجمیع شده و یکپارچه انجام شود‪.‬‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران با اعالم اینکه‬ ‫در شرایط کرونایی‪ ،‬براساس ابالغیه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت تا پایان خ��رداد تمامی قراردادها‬ ‫و مهلت ه��ای بهره برداران و فعاالن معدنی کش��ور‬ ‫تمدید ش��ده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امکان ثب��ت امار تولید‬ ‫بهره ب��رداران از روز دوم اردیبهش��ت در س��امانه‬ ‫کاداس��تر معدنی فراهم ش��ده و تمامی بهره برداران موظف به‬ ‫ثبت امار خود هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬علی عبدی با بیان اینکه در س��ایه ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا و پیامدهای منفی که برای کش��ور داش��ته‪ ،‬در‬ ‫حوزه معدن کشور در سطح ملی و سازمان استان تهران سعی‬ ‫ش��ده با انجام برخی اقدامات‪ ،‬تبع��ات این ویروس منحوس را‬ ‫به حداقل برس��انیم‪ ،‬گفت‪ :‬تعدادی از تش��کل های ما نیز ورود‬ ‫و به بخش ه��ای مختلف کمک کرده اند‪ .‬در س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان تهران از زمان ظهور کرونا برای حفظ‬ ‫س�لامت مراجعان و پرس��نل بیش��تر کارها به صورت تلفنی و‬ ‫الکترونیکی انجام می ش��ود‪ .‬میز خدمتی ک��ه پیش از این نیز‬ ‫فعال بود‪ ،‬فعال تر ش��د تا ارباب رجوع بتوانند خدمت موردنیاز‬ ‫اجرای طرح جامع سیستم یکپارچه اطالعاتی‬ ‫طهماس��بی تصریح کرد‪ :‬کاهش قیمت تمام شده با کنترل و‬ ‫مدیری��ت هزینه ها و همچنین اخذ تصمیمات اس��تراتژیک در‬ ‫زمان مناس��ب از دیگر دستاوردهای این طرح است‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هرچه سیس��تم های بیش��تری در این قالب تولید ش��ود‪،‬‬ ‫این ارزش افزوده نمود بیش��تری خواهد داشت‪ .‬مدیر گروه فاوا‬ ‫ش��رکت مس با اشاره به اینکه شرکت مس با اجرای این طرح‬ ‫به عنوان الگو و یکی از ش��رکت های پیش��رو در حوزه مدیریت‬ ‫اطالعات مطرح شده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بررسی سایر شرکت های بزرگ‬ ‫صنعتی و معدنی بیانگر این موضوع اس��ت که این ش��رکت ها‬ ‫روش پیاده س��ازی بس��ته های اماده نرم افزاری یا اس��تقرار از‬ ‫طریق تولید برون سپاری شده را تجربه و با هزینه های تکراری‬ ‫و گ��زاف چندین روش را پی��اده کرده اند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫درحال حاض��ر نمونه ‪ ۱۰۰‬درصد موفق��ی در این زمینه وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬به جرات می ت��وان گفت تولید سیس��تم‬ ‫یکپارچه اطالعاتی با اس��تفاده از توان داخلی‪ ،‬فناوری های روز‬ ‫دنیا و در این سطح وسیع برای نخستین بار است که در کشور‬ ‫اتفاق می افتد و می تواند الگویی برای س��ایر ش��رکت ها باشد‪.‬‬ ‫طهماس��بی با بیان اینک��ه درحال حاضر این ط��رح در ابتدای‬ ‫راه است‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬تیم سازی طرح‪ ،‬ایجاد و استقرار‬ ‫زیرس��اخت های س��خت افزاری و نرم افزاری و همچنین تولید‬ ‫سیس��تم مالی در س��طح شرکت اجرا ش��د و سیستم اموزش‬ ‫نیز مراحل تس��ت خود را طی می کند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در ادامه با‬ ‫برنامه ریزی انجام ش��ده برای س��ال ‪ ۹۹‬امیدواریم با س��رعت‬ ‫بیشتری سایر سیستم ها به بهره برداری برسند که به عنوان مثال‬ ‫فاز اول سیس��تم های حوزه زنجیره تامین‪ ،‬س��رمایه انسانی و‬ ‫الزام ثبت امار تولید در سامانه کاداستر‬ ‫خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری دریافت کنند‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان تهران‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬از جمله‬ ‫سیاس��ت های س��ازمان ای��ن ب��ود ک��ه کار را در میز‬ ‫خدمت متمرکز و از س��امانه های الکترونیکی همچون‬ ‫«بهین یاب»‪« ،‬کاداستر» و‪ ...‬استفاده کند تا به صورت‬ ‫الکترونیکی به مردم خدمت رس��انی کند‪ .‬عالوه بر این‬ ‫وزارتخان��ه تصمیماتی را ب��رای ایج��اد اطمینان خاطر در بین‬ ‫معدن��داران و بهره ب��رداران به ما ابالغ کرد ت��ا نگرانی چندانی‬ ‫نداشته باش��ند‪ .‬از این جهت که مهلت دوماهه تا پایان خرداد‬ ‫ارائه کرد که برمبنای ان تا زمان یادشده قراردادهای مسئوالن‬ ‫تامی��ن مع��ادن و ابالغیه ه��ای حق��وق دولتی معتب��ر بوده و‬ ‫استمهال چک های حقوقی تا پایان خرداد به سازمان داده شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه براین تا پایان خرداد برای ارائه گزارش های‬ ‫عملکرد س��االنه فرصت داده ش��د‪ .‬برخی از فعالیت ها زمان بر‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طور مثال اگر فعال معدنی تا یک س��ال مجبور است‬ ‫گ��زارش عملکرد اکتش��اف ارائه دهد‪ ،‬این مهل��ت ‪ ۳‬ماه دیگر‬ ‫تمدید می ش��ود؛ به عبارتی عالوه بر ان یک سال قانونی‪ 3 ،‬ماه‬ ‫دیگر برای ارائه گزارش ها فرصت داده شده است‪ .‬تمدید مهلت‬ ‫پروانه بهره برداری‪ ،‬پروانه اکتشاف‪ ،‬مجوز برداشت‪ ،‬انجام طرح‬ ‫بازرس��ی و ایمنی معادن‪ ،‬اعتبار پروانه های اشتغال و‪ ...‬ازسوی‬ ‫وزارتخانه به ما ابالغ شده و ما نیز اعمال کرده ایم‪.‬‬ ‫عبدی تاکید کرد‪ :‬عالوه بر اینها‪ ،‬پروتکل های بهداشتی که از‬ ‫طریق نظام مهندسی معدن و خانه معدن ایران تهیه شده و به‬ ‫تایید وزارت بهداش��ت رسیده بود‪ ،‬به تمامی بهره برداران ابالغ‬ ‫ش��ده تا با رعایت این پروتکل های بهداش��تی کار خود را ادامه‬ ‫دهند‪ .‬ضمن اینکه ابالغ شد در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام‬ ‫و کد رهگیری را دریافت کنند و با تایید وزارت بهداشت به کار‬ ‫خود ادامه دهند‪ .‬برخی تش��کل های معدنی ما از جمله انجمن‬ ‫صنفی شن و ماسه ابرفتی و انجمن شن و ماسه کوهی استان‬ ‫تهران نیز در این ش��رایط نه چندان مناسب به مجموعه معادن‬ ‫دست یاری رساندند‪.‬‬ ‫این مسئول در سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬از جمله اقدامات انجمن صنفی شن و ماسه می توان‬ ‫ب��ه تهیه و تولی��د ‪ ۶‬هزار لیتر محلول ضدعفونی کننده اش��اره‬ ‫ک��رد ک��ه ‪ ۵‬هزار لیت��ر ان در مجموعه مع��ادن و ‪ ۱۰۰۰‬لیتر‬ ‫هم بین کارگران توزیع ش��ده اس��ت‪ ۲۷۰ .‬تخت بیمارستانی‬ ‫برای بیماران کرونایی‪ ،‬چندین دس��تگاه اکسیمتر برای پایش‬ ‫فروش در برنامه سال ‪ ۹۹‬پیش بینی شده است‪ .‬مدیر گروه فاوا‬ ‫ش��رکت مس تصریح کرد‪ :‬همزمان با پیش��رفت این طرح باید‬ ‫زیرس��اخت های س��خت افزاری و ارتباطی نیز توسعه و تقویت‬ ‫شوند که بخش های زیرساخت‪ ،‬امنیت و پشتیبانی گروه فاوا در‬ ‫س��تاد و کلیه مجتمع ها‪ ،‬این وظیفه را به خوبی انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬درواقع بدون زیرساخت و بستری مناسب و امن‪،‬‬ ‫امکان اس��تفاده و بهره بردن از سیستم های اطالعاتی یکپارچه‬ ‫میسر نخواهد ش��د‪ .‬ازجمله اقدامات مهم و موثر در این حوزه‬ ‫می توان ب��ه اخذ گواهینامه امنیت اطالعات ‪ ،ISMS‬قرارداد و‬ ‫راه اندازی دیتاسنترها در مجتمع ها و ارتقای سرویس ها ازجمله‬ ‫پست الکترونیکی و اتوماسیون مکاتبات اداری تحت وب اشاره‬ ‫کرد‪ .‬طهماس��بی با بیان اینکه با اجرای طرح جامع سیس��تم‬ ‫یکپارچه س��ازی اطالعات‪ ۲ ،‬اس��تراتژی بلندم��دت را مدنظر‬ ‫قرار داده ای��م‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اس��تراتژی اول درامدزایی از طریق‬ ‫ارائه خدمات و محصول به س��ایر ش��رکت ها و استراتژی دیگر‬ ‫ارائه راهکارهای فناوریکی به س��ایر واحدهای شرکت به منظور‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬کاهش هزینه و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫سالمتی کارکنان‪ ،‬چندصد دستگاه تب سنج لیزی برای سازمان‬ ‫و مجموعه خودش��ان و بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار عدد ماس��ک تهیه و‬ ‫بین کارکنان توزیع شده است؛ ضمن اینکه به بیمارستان ها نیز‬ ‫با تهیه دستگاه های موردنیاز این روزها‪ ،‬کمک رسانی کرده اند‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان تهران در ادامه تاکید کرد‪ :‬براساس مصوبه و‬ ‫ابالغ وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تمامی بهره برداران معدن‬ ‫موظف شده اند که از ‪ ۲‬اردیبهشت امار تولید خود را در سامانه‬ ‫کاداس��تر معدنی بارگذاری کنند‪ .‬این موضوع به صورت رسمی‬ ‫به انها ابالغ شده و امیدواریم همگی بهره برداران در جریان این‬ ‫موضوع قرار بگیرند‪ .‬این موضوع به نفع خود بهره برداران است؛‬ ‫چراک��ه در این ش��رایط کرونایی دیگر الزم نیس��ت برای ثبت‬ ‫امار به سازمان مراجعه کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬امیدواریم همه‬ ‫بهره ب��رداران امار خود را ثبت کنند؛ چراکه در غیر این صورت‬ ‫از ارائه خدمات همچون ارائه س��وخت‪ ،‬م��واد اولیه و‪ ...‬به انها‬ ‫معذور خواهیم ش��د‪ .‬میزان تولید انها در اختیار ما قرار خواهد‬ ‫گرفت تا بدانیم چه میزان نیاز به س��وخت و مواد اولیه دارند تا‬ ‫در اختیارشان قرار دهیم‪ .‬ضمن اینکه برای حقوق دولتی امار‬ ‫تولید باید ثبت شده باشد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 29‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1510‬‬ ‫پیاپی ‪2828‬‬ ‫بین الملل‬ ‫میزان فروش ش��رکت خودروس��ازی فولکس واگن المان‬ ‫در بازار چین و امریکا در ‪ ۳‬ماهه نخس��ت امسال میالدی با‬ ‫کاهش ‪ ۳۵‬و ‪ ۱۳‬درصدی مواجه بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ش��رکت فولکس واگن ام��اری درباره‬ ‫فروش خود در بازار چین در نخس��تین فصل از سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی منتشر کرده که نشان دهنده کاهش ‪ ۳۵.۱‬درصدی‬ ‫افت فروش فولکس واگن در چین و امریکا‬ ‫میزان فروش ان نسبت به مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش��ی که در وب س��ایت ‪China.org.cn‬‬ ‫امده است‪ ،‬اس��تفان وولنستاین‪ ،‬مدیر ارش��د اجرایی گروه‬ ‫خودروسازی فولکس واگن در چین‪ ،‬درباره چشم انداز فروش‬ ‫این ش��رکت المانی در این کشور خاطرنش��ان کرده است‪:‬‬ ‫فولک��س واگن به بهبود و تجربه یک روند افزایش��ی فروش‬ ‫روسیه برای مقابله با گرانی‪ ،‬صادرات غالت را متوقف کرد‬ ‫وزیر کش��اورزی روس��یه اعالم کرد‪ :‬در راس��تای جلوگیری از‬ ‫افزایش قیمت کاالهای اساس��ی همچون ارد و نان و حمایت از‬ ‫روبل‪ ،‬صادرات غالت به خارج از کشور تا اول ژوئن (‪ ۱۲‬خرداد)‬ ‫متوقف می ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬دمیتری پاتروش��ف با بیان این‬ ‫مطلب افزود‪ :‬صادرات گندم‪ ،‬جو و ذرت برای جلوگیری از افزایش‬ ‫قیمت داخلی فراورده های ناشی از ان در عصر کرونا متوقف شده‬ ‫اس��ت اما کش��ورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (بالروس‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬ارمنستان و قرقیزستان) از این قاعده مستثنا هستند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران به تازگی بر سر ایجاد منطقه‬ ‫ازاد تجاری با اعضای اتحادیه اقتصادی اورس��یا به توافق رسیده‬ ‫اس��ت‪.‬به نظر می رسد این تصمیم قدمی در راستای جلوگیری از‬ ‫کاهش بیش از پیش روند نزولی روبل روس��یه باش��د که با اغاز‬ ‫بحران کرونا و کاهش روز افزون قیمت نفت در این کشور اغاز شد‬ ‫و تا امروز ادامه داشته است‪ .‬از سوی دیگر به دلیل افزایش تقاضا‬ ‫در خارج برای خرید غالت روسیه با قیمتی باالتر‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫تمای��ل بیش��تری به صادرات تا ف��روش در داخل پیدا کرده اند و‬ ‫ی مقامات روس��یه برای تامین‬ ‫این موضوع س��بب افزایش نگران ‬ ‫نش��دن نیاز داخلی و اغاز تورم در کاالهای اساس��ی شده است‪.‬‬ ‫ماه گذش��ته بود که اتحادیه تولید ارد‪ ،‬غالت و حبوبات روس��یه‬ ‫زن��گ خطر را به صدا دراورد و مدعی ش��د که تولیدکنندگان از‬ ‫ارائ��ه غالت به مردم خودداری می کنند یا هر روز نرخ ها را باالتر‬ ‫می برند‪ .‬وزیر کش��اورزی روس��یه این را هم گفت که وزارتخانه‬ ‫متبوعش در حال رصد اوضاع اس��ت تا از جهش قیمت کاالهای‬ ‫اساسی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫تعطیلی خودروسازان امریکایی تا چه زمانی ادامه دارد؟‬ ‫به نظر می رس��د شرکت های خودروساز امریکایی قصد دارند‬ ‫حداقل تا دو هفته دیگر برای بازگش��ایی کارخانه های خود در‬ ‫این کشور دست نگه دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سه ش��رکت جنرال موتورز‪ ،‬فورد و فیات‬ ‫کرایس��لر که از بزرگ ترین خودروس��ازان فعال و مس��تقر در‬ ‫امریکا به ش��مار می روند‪ ،‬به تازگی اعالم کرده اند که بازگشایی‬ ‫و اغاز به کار کارخانه های خود در این کش��ور را حداقل تا دو‬ ‫هفته اینده و تا اواسط ماه مه سال جاری میالدی (اردیبهشت‬ ‫خورش��یدی) به تعویق خواهند انداخت‪.‬خودروسازان امریکایی‬ ‫در ماه گذش��ته مارس ‪( ۲۰۲۰‬اس��فند) کارخانه های خود در‬ ‫ش��هرهای مختلف امریکا را تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس‬ ‫کرون��ا و به منظور قط��ع زنجیره انتقال و انتش��ار ان تعطیل و‬ ‫فعالیت انها را متوقف کرده بودند‪.‬‬ ‫انه��ا همچنی��ن در این مدت با انجمن حمای��ت از کارگران‬ ‫صنعت خودروس��ازی در امری��کا (‪ )UAW‬و س��ایر مقامات‬ ‫مربوط��ه مذاک��رات پی درپ��ی درباره ام��کان بازگش��ایی و از‬ ‫س��رگیری فعالیت و خط تولید کارخانه های خود داش��ته اند تا‬ ‫با از س��رگیری فعالیت خود‪ ،‬بیشتر از این با بحران های مالی و‬ ‫زیاندهی مواجه نشوند‪.‬‬ ‫ب��ا اینک��ه س��خنگوی انجمن حمای��ت از کارگ��ران بخش‬ ‫خودروس��ازی در امریکا در این باره اظهارنظر رس��می نداشته‬ ‫اما هفته گذش��ته از امکان بازگشایی کارخانه های شرکت های‬ ‫مذکور از ماه این��ده‪ ،‬مه ‪ ،۲۰۲۰‬درصورت رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی از سوی خودروسازان خبر داده بود‪.‬‬ ‫به گفته منابع اگاه به نقل از وب س��ایت ‪،marketwatch‬‬ ‫با به توافق رس��یدن ش��رکت های مذکور ب��ا انجمن ‪UAW‬‬ ‫درباره رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ سالمت و بهداشت‬ ‫کارگ��ران‪ ،‬به احتمال زیاد کارخانه های این س��ه خودروس��از‬ ‫امریکایی در این کشور از تاریخ ‪ ۱۸‬ماه مه امسال میالدی (‪۲۹‬‬ ‫اردیبهشت ‪ ۱۳۹۹‬خورشیدی) بازگشایی خواهند شد‪.‬‬ ‫خود در بازار خودرو چین که بدون شک یکی از بزرگ ترین‬ ‫و مهم ترین بازارهای فروش خودرو در جهان به شمار می رود‪،‬‬ ‫چش��م انداز و نگرش مثبت��ی دارد و انتظار م��ی رود تاثیر و‬ ‫تبعات منفی ناشی از ش��یوع گسترده ویروس کرونا در این‬ ‫بازار تا اوایل تابستان امسال میالدی از بین برود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظهارات خود افزود‪ :‬تاکنون فعالیت و تولید‬ ‫شرکت خودروس��ازی فولکس واگن به ‪ ۷۵‬درصد از ساعت‬ ‫عادی و نرمال خود بازگش��ته و به نظر می رسد که این روند‬ ‫هفته به هفته بهتر و بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫این ش��رکت همچنین در همین ب��ازه زمانی ‪ ۳‬ماهه‪۷۵ ،‬‬ ‫هزار خودرو در بازار امریکا عرضه و فروخته کرده که نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال قبل‪ ۱۳ ،‬درصد کاهش یافته اس��ت‬ ‫که کمتر از نی��م درصد ان به خودروهای الکتریکی‪ ،‬پاک و‬ ‫دوستدار محیط زیست تعلق داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این ش��رکت‪ ،‬این افت ش��دید در بازارهای مهم‬ ‫و کلیدی جه��ان همچون چین و امریکا تحت تاثیر ش��یوع‬ ‫گس��ترده ویروس خطرناک کرونا به وجود امده و اوج ان نیز‬ ‫در مارس ‪ ۲۰۲۰‬به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫تبدیل حق دورکاری به قانون در المان‬ ‫هوبرت��وس هایل‪ ،‬وزیر کار الم��ان گفت‪ ،‬قصد دارد حتی‬ ‫پس از فروکش کردن بحران همه گیری ویروس کرونا‪ ،‬حق‬ ‫کار در خان��ه ی��ا دورکاری را در صورت امکان پذیر بودن‪ ،‬به‬ ‫قانون تبدیل کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬هایل به روزنامه بیلدام س��ونتاگ گفت که‬ ‫الیح��ه چنی��ن قانونی را در پاییز به مجل��س المان خواهد‬ ‫فرس��تاد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬براس��اس ارزیابی های اولیه‪ ،‬نس��بت‬ ‫ش��هروندانی که در خانه کار می کنند‪ ،‬در دوره بحران کرونا‬ ‫از ‪ ۱۲‬به ‪ ۲۵‬درصد افزایش یافته که شامل حدود ‪ ۸‬میلیون‬ ‫المانی می ش��ود‪ .‬بیلد ام س��ونتاگ به نقل از وزیر کار المان‬ ‫نوشت‪ :‬هر شهروندی که بخواهد و شغلش امکان دهد‪ ،‬حتی‬ ‫پس از پایان همه گیری کرونا‪ ،‬باید بتواند در خانه کار کند و‬ ‫م��ا این روزها در دوره همه گیری می فهمیم که چه میزان و‬ ‫مقدار کار از خانه امکان پذیر است‪.‬‬ ‫هایل تاکید کرد‪ :‬ما می خواهیم کاری کنیم تا امکان انجام‬ ‫دورکاری بیش از پیش فراهم شود‪ ،‬اما اجباری نخواهد بود‪.‬‬ ‫اف��راد می توانند تصمیم بگیرند و انتخ��اب کنند که به طور‬ ‫کامل یا فقط یک یا ‪ ۲‬روز در هفته دورکاری کنند‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬هیوندای موتورز را از پا انداخت‬ ‫شرکت خودروس��ازی هیوندای موتورز با انتشار گزارش‬ ‫مالی ‪ ۳‬ماهه نخست امسال خود اعالم کرد که سود خالص‬ ‫ان تحت تاثیر شیوع گس��ترده ویروس کرونا و افت شدید‬ ‫تقاضا در بازارهای جهانی ‪ ۴۴‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هیوندای موتورز که بدون شک یکی‬ ‫از بزرگ ترین خودروس��ازان کره جنوبی و جهان به ش��مار‬ ‫می رود‪ ،‬هفته گذش��ته گزارش مالی ‪ ۳‬ماهه نخست سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪ ۱۳۹۸-۹۹‬خورشیدی) را منتشر کرد که‬ ‫نش��ان می دهد سود خالص این ش��رکت تحت تاثیر شروع‬ ‫گس��ترده ویروس کرونا و افت ش��دید تقاضا در بازارهای‬ ‫جهانی با ‪ ۴۴‬درصد کاه��ش به پایین ترین میزان در یک‬ ‫دهه گذشته رسیده است‪ .‬بر اساس گزارشی که در رویترز‬ ‫امده است‪ ،‬سود خالص هیوندای موتورز در ‪ ۳‬ماهه منتهی‬ ‫ب��ه م��ارس ‪ ۲۰۲۰‬میالدی(اس��فند ‪ ۴۶۳ ، )۹۸‬میلی��ارد‬ ‫وون مع��ادل ‪ ۳۷۶‬میلی��ون دالر این بوده که از متوس��ط‬ ‫پیش بینی های تحلیلگران فع��ال در بازار خودرو نیز ‪۶۰۷‬‬ ‫میلیارد وون بعد نیز بسیار کمتر گزارش شده است‪.‬‬ ‫سود عملیاتی این شرکت نیز با ‪ ۵‬درصد کاهش نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته به ‪ ۸۶۴‬میلیارد وون رسیده و‬ ‫درامدزایی ان نیز ‪ ۶‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫هیوندای موتورز با انتش��ار بیانیه ای براورد و اعالم کرده‬ ‫اس��ت که روند نزولی سوداوری این خودروساز در ‪ ۳‬ماهه‬ ‫دوم امس��ال میالدی نیز همچنان تحت تاثیر همه گیری و‬ ‫شیوع گسترده ویروس کرونا تداوم پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫اسیب کرونا به اقتصادهای بزرگ اسیایی‬ ‫موسس��ه رتبه بن��دی «مودی» در گزارش��ی به بررس��ی‬ ‫پیامدهای ش��یوع کرونا در اسیا پرداخت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫در شرایطی که اروپا و امریکا به اصلی ترین کانون های درگیر‬ ‫با کرونا در جهان تبدیل شده اند‪ ،‬اقتصادهای اسیایی نیز از‬ ‫ش��یوع کرونا متحمل خسارت سنگینی شد ه است‪ .‬موسسه‬ ‫رتبه بندی «مودی» با اس��تفاده از مدل سنجی دریافته است‬ ‫که اقتصادهای ژاپن و سنگاپور بیشترین اسیب پذیری را از‬ ‫شیوع کرونا در بین کشورهای اسیایی متحمل خواهند شد‪.‬‬ ‫استیو کوچرین‪ ،‬کارش��ناس ارشد مسائل اقتصادی منطقه‬ ‫اسیا‪-‬اقیانوس��یه در این موسسه گفت‪ :‬حتی پیش از بحران‬ ‫کرونا نیز هر دو کش��ور با مش��کالت زیادی مواجه بودند و‬ ‫حاال تعطیلی گسترده کسب وکارها و اخالل در روند تجارت‬ ‫خارجی به این مش��کالت دامن زده است‪ .‬مودی پیش بینی‬ ‫کرده اس��ت رشد اقتصادی امسال ژاپن به منفی ‪ ۶.۳‬درصد‬ ‫و در سنگاپور به منفی ‪ ۲.۲‬درصد کاهش یابد که در صورت‬ ‫تحقق‪ ،‬بدترین عملکرد اقتصاد هر دو کش��ور در قرن بیست‬ ‫و یکم خواهد بود‪ .‬ژاپن و سنگاپور جزو نخستین کشورهایی‬ ‫بودند که ابتال به کووید‪ ۱۹‬را در خارج چین گزارش کردند‬ ‫اما برخالف چین این دو کش��ور هنوز نتوانس��ته اند بر روند‬ ‫ش��یوع بیماری غلبه کنند و فعالیت های اقتصادی و تجاری‬ ‫نی��ز تا زم��ان قبل کرونا فاصله زیادی دارد‪.‬دولت س��نگاپور‬ ‫مدارس‪ ،‬کسب وکارهای غیرضروری و دانشگاه ها را با هدف‬ ‫کاهش س��رعت ش��یوع بیم��اری تعطیل ک��رده و در ژاپن‬ ‫نی��ز در بس��یاری از مناطق از جمل��ه توکیو محدودیت های‬ ‫گسترده رفت وامد وضع شده است‪ .‬پیش از این نیز صندوق‬ ‫بین المللی پول در گزارش بازنگری شده خود اعالم کرده بود‬ ‫رش��د کشورهای اسیایی به پایین ترین سطح ‪ ۶۰‬سال اخیر‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬به دنبال شیوع کرونا در ژاپن‪ ،‬کمیته جهانی‬ ‫المپیک تحت فشار برخی کشورها تصمیم گرفت رقابت های‬ ‫المپیک امسال توکیو را به سال اینده موکول کند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 29‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1510‬‬ ‫پیاپی ‪2828‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬کانون اقتصاد شمال غرب‬ ‫رشد تحقیق و توسعه‬ ‫صنایع در سمنان‬ ‫اغاز طرح نظارتی ویژه‬ ‫رمضان در خراسان‬ ‫معاون بازرس��ی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬در ماه مبارک‬ ‫رمضان و به منظور جلوگیری از کمبود کاال و‬ ‫نوسان نامتعارف قیمت ها‪ ،‬طرح نظارتی ویژه‬ ‫این ایام از ‪ ۳‬اردیبهشت در استان اغاز شده و‬ ‫تا پایان ماه مبارک ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬علی تهوری افزود‪ :‬در این‬ ‫طرح نظارت بر حس��ن اجرای تامین و توزیع‬ ‫کاالهای م��ورد نیاز م��ردم با رعای��ت موارد‬ ‫بهداش��تی در قالب طرح تنظیم بازار و دیگر‬ ‫کاالهای پرمص��رف با قیمت ه��ای مصوب با‬ ‫استفاده از تمام ظرفیت های بازرسان سازمان‬ ‫و ات��اق اصناف‪ ،‬تعزیرات اس��تان و بهداش��ت‬ ‫به ص��ورت م��وردی و در قال��ب گش��ت های‬ ‫مشترک اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در ط��ول مدت اجرای این‬ ‫طرح نظارت بر فروش ه��ای فوق العاده اعم از‬ ‫اصناف و فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬کنترل و‬ ‫پایش وضعیت عرضه و قیمت اقالم اولویت دار‬ ‫به ویژه اقالمی مانند شکر‪ ،‬برنج و روغن‪ ،‬مرغ‬ ‫و گوشت تشدید خواهد شد‪.‬‬ ‫تهوری با تاکید ب��ر ضرورت همکاری همه‬ ‫صنوف با بازرس��ان در اجرای این طرح گفت‪:‬‬ ‫رعایت نرخ های مصوب و س��ود قانونی‪ ،‬نصب‬ ‫برچس��ب قیمت روی تمام��ی کاالها‪ ،‬صدور‬ ‫فاکتور رس��می در قبال ف��روش کاال از جمله‬ ‫موارد تاکید شده در اجرای این طرح است که‬ ‫همه صنوف باید ان را رعایت کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬هم اس��تانی ها در‬ ‫ص��ورت مش��اهده هرگون��ه افزای��ش قیمت‬ ‫س��رخود و نامتعارف‪ ،‬احتکار‪ ،‬گران فروش��ی‪،‬‬ ‫کم فروش��ی‪ ،‬ارائ��ه نش��دن کاال در واحدهای‬ ‫صنفی‪ ،‬توزیعی و خدماتی را به وسیله سامانه‬ ‫ش��بانه روزی ‪ ۱۲۴‬ستاد خبری س��ازمان در‬ ‫میان بگذارند تا در اسرع وقت رسیدگی شود‪.‬‬ ‫مجتبی کرمانی زاده‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استان‬ ‫اذربایجان‬ ‫شرقی در زمینه‬ ‫تولید قطعات‬ ‫خودرو رتبه‬ ‫‪ ۷‬کشوری را‬ ‫داراست‬ ‫اذربایجان ش��رقی اس��تانی اس��ت که پیش از این‬ ‫گ��ذرگاه ج��اده ابریش��م را ب��ا بزرگ تری��ن مجموعه‬ ‫تجاری بازار سرپوش��یده تبریز تجربه کرده و تاجران‬ ‫و صنعتگران بنام را در خود پرورانده و در عصر حاضر‬ ‫نی��ز جایگاه اقتصادی خود را حفظ کرده و گس��ترش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مقام اول کش��ور در سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫در خودروس��ازی‪ ،‬مقام اول کش��ور در سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی در مقاطع فوالدی طولی ساختمانی‪،‬‬ ‫مق��ام اول تولید و ص��ادرات لوازم خانگ��ی‪ ،‬مقام اول‬ ‫تولید ش��یرینی و ش��کالت کشور‪ ،‬پیش��رو در صنعت‬ ‫چرم کشور و نخستین ش��هر دارای چرمشهر‪ ،‬پیشرو‬ ‫در صنع��ت کفش کش��ور‪ ،‬پیش��رو در صنعت مس و‬ ‫شیش��ه کش��ور تنها بخشی از دس��تاوردهای صنعتی‬ ‫استان اذربایجان شرقی در دهه های گذشته به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان‬ ‫شرقی هم با ارائه اماری گفت‪ :‬درحال حاضر نزدیک به‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬واحد تولیدی صنعتی با س��رمایه گذاری‬ ‫حدود ‪۱۷۰‬هزار میلیارد ریالی زمینه اش��تغال بیش از‬ ‫‪۱۱۵‬هزار نفر را فراهم اورده اند که این استان به لحاظ‬ ‫سرمایه گذاری انجام شده رتبه ‪ ۸‬کشوری را داراست‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت بخش خصوصی‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫حبی��ب امی��ن زاده در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫خوش��بختانه ‪۹۰‬درصد فعالیت بخش صنعت اس��تان‬ ‫اذربایجان ش��رقی با س��رمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫انجام گرفته اس��ت و به عنوان اس��تان شاخص در این‬ ‫زمینه در سطح کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حدود‪۶۰‬درصد فعالیت های صنعتی‬ ‫اس��تان مربوط ب��ه ‪ ۵‬گ��روه صنعتی م��واد غذایی و‬ ‫اشامیدنی‪ ،‬محصوالت الس��تیک و پالستیک‪ ،‬صنایع‬ ‫کانی غیرفلزی‪ ،‬س��اخت ماش��ین االت و تجهیزات و‬ ‫صنایع فلزی و فلزات اساسی است که صنایع فوالدی‬ ‫در اس��تان از نظر سرمایه گذاری بخش خصوصی مقام‬ ‫اول را در کشور دارا بوده و از نظر ظرفیت بالقوه تولید‬ ‫با توجه به فعالی��ت نزدیک به ‪ ۳۰‬واحد‪ ،‬با تولید بالغ‬ ‫بر ‪ ۱ .۵‬میلیون تن (‪۱۵‬درصد ظرفیت کش��ور) شمش‬ ‫ف��والد ‪ ۵ .۲‬میلی��ون تن(‪۲۴‬درصد ظرفیت کش��ور)‬ ‫مقاطع ف��والد س��اختمانی یکی از قطب ه��ای فوالد‬ ‫در محصوالت نهایی و طولی اس��ت ک��ه البته توان و‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اداره‬ ‫رئی��س‬ ‫ام��وزش‪ ،‬پژوه��ش‬ ‫و فن��اوری س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت استان سمنان‬ ‫از ص��دور ‪ ۴۷‬پروانه‬ ‫و گواه��ی تحقی��ق و‬ ‫توسعه در استان سمنان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مهدی میرکو در شورای‬ ‫معاون��ان س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬در سال‬ ‫گذشته‪ ،‬تعداد ‪ ۱۵‬پروانه و ‪ ۳۲‬گواهی تحقیق‬ ‫و توس��عه ( ‪ )R&D‬در استان صادر شده که‬ ‫این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ‪ ۹۷‬از‬ ‫رشد ‪ ۸۰‬درصدی برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬گواهی تحقیق و توس��عه‬ ‫ب��رای تم��ام متقاضیان و فعاالن��ی که دارای‬ ‫پروان��ه بهره برداری صنعتی هس��تند قابلیت‬ ‫ص��دور دارد و در صورت احراز ش��رایط الزم‬ ‫در متوس��ط زمانی ‪ 2‬روز کاری انجام می شود‬ ‫و کلی��ه دارن��دگان گواهی تحقیق و توس��عه‬ ‫می توانن��د پس از گذش��ت یک س��ال برای‬ ‫تبدیل گواهی خود به پروانه اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئی��س اداره ام��وزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫س��منان اضافه کرد‪ :‬در طول ‪ ۱۲‬ماهه س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬تع��داد ‪ ۱۶‬مجوز فنی و مهندس��ی‬ ‫صادر ش��ده که مشتمل بر تعداد ‪ ۸‬جواز فنی‬ ‫و مهندس��ی و همچنین تعداد ‪ ۶‬پروانه فنی و‬ ‫مهندسی و تعداد ‪ ۲‬تمدید پروانه است که در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه س��ال ‪ ۷۰ ،۹۷‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مجوزه��ای فنی و‬ ‫مهندس��ی برای تمام متقاضیان و فعاالنی که‬ ‫دارای ایده ه��ای نو و خالقان��ه در زمینه های‬ ‫علمی و تخصصی بوده قابلیت صدور دارد که‬ ‫فراین��د ان به ص��ورت الکترونیکی و از طریق‬ ‫سامانه ملی بهین یاب (‪ )behinyab.ir‬انجام‬ ‫می ش��ود و در صورت احراز ش��رایط الزم در‬ ‫متوسط ‪ ۲‬روز کاری صادر می شود؛ همچنین‬ ‫کلیه دارندگان جواز فنی و مهندسی می توانند‬ ‫پس از گذشت یک س��ال جهت تبدیل جواز‬ ‫خود به پروانه فنی و مهندسی اقدام کنند‪.‬‬ ‫میرکو افزود‪ :‬اداره اموزش سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان در راس��تای ارتقای‬ ‫تخص��ص و افزای��ش کیفی��ت محص��والت‬ ‫ش��رکت های تولیدی اماده ص��دور گواهی و‬ ‫پروانه تحقیق و توس��عه در اسرع وقت است تا‬ ‫به زودی با تجهیز واحدهای تولیدی استان به‬ ‫واحدهای تحقیق و توس��عه شاهد پیشرفت و‬ ‫تعالی استان سمنان باشیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بخ��ش صنع��ت و رتبه صنعتی اس��تان نی��ز افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬واحد تولیدی صنعتی با س��رمایه گذاری‬ ‫ح��دود ‪۱۷۰‬هزار میلیارد ریالی زمینه اش��تغال بیش از ‪۱۱۵‬هزار‬ ‫ن به لحاظ‬ ‫نفر را در اذربایجان ش��رقی فراهم اورده اند و این اس��تا ‬ ‫سرمایه گذاری انجام شده رتبه ‪ ۸‬کشوری را داراست‬ ‫ظرفیت تولید اس��تان بالغ ب��ر ‪ ۶.۵‬میلیون تن مقاطع‬ ‫فوالدی ساختمانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید قطعات خودرو‬ ‫امی��ن زاده ب��ا اش��اره به اینک��ه اس��تان اذربایجان‬ ‫ش��رقی یکی از قطب های تولید قطعات خودرو است؛‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تعداد قطعه سازان استان حدود ‪ ۶۰۰‬واحد‬ ‫ب��ا اش��تغالزایی بالغ بر ‪۲۵‬هزار نفر اس��ت که ظرفیت‬ ‫تولی��د ‪۷۰‬درصد قطعات مورد نیاز خودرو در اس��تان‬ ‫وجود دارد‪ .‬درحال حاضر این ظرفیت شامل ‪۳۵‬درصد‬ ‫قطعات مورد نیاز استان است‪.‬‬ ‫اس��تان اذربایجان ش��رقی در زمینه تولید قطعات‬ ‫‹ ‹برنامه های تدوین شده سال ‪۹۹‬‬ ‫خودرو رتبه ‪ ۷‬کش��وری را داراست و ساالنه ‪۳۰۰‬هزار‬ ‫تن انواع قطعات خودرو در اس��تان تولید می شود و از‬ ‫این میزان‪۱۰ ،‬هزار تن ش��امل قطعات تراکتور قابلیت‬ ‫صادرات دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حجم سرمایه گذاری‬ ‫اذربایجان ش��رقی میزان‬ ‫رئی��س س��ازمان‬ ‫طرح های صنعتی در دس��ت اجرای اس��تان را بالغ بر‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬مورد اعالم کرد و گفت‪ :‬حجم س��رمایه گذاری‬ ‫پیش بینی شده این طرح ها در حدود ‪۱۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است که در صورت به بهره برداری رسیدن انها‬ ‫برای ‪۴۹‬هزار نفر ش��غل ایجاد می شود و ارزش افزوده‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان‬ ‫ش��رقی درباره برنامه های س��ال ‪ ۱۳۹۹‬گف��ت‪ :‬ادامه‬ ‫نهضت تعمیق و توس��عه ساخت داخل به وسیله ثبت‬ ‫توانمندی ه��ای حداقل هزار واحد توانمند اس��تان در‬ ‫س��امانه توانی��ران‪ ،‬تدوی��ن برنامه راهب��ردی تکمیل‬ ‫زنجیره ارزش صنایع اس��تان به وسیله احصای محل و‬ ‫نحوه تامین مواد اولیه و هدایت و س��رمایه گذاری های‬ ‫جدید و توس��عه واحده��ا‪ ،‬تکمی��ل و راه اندازی ‪۵۰۰‬‬ ‫طرح نیمه تمام‪ ،‬تکمیل زنجیره تولید خودرو سواری و‬ ‫سنگین در استان‪ ،‬تکمیل زنجیره طرح های باالدستی‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬ایجاد مرکز دفع پسمـاندهای ویژه صنایع‪،‬‬ ‫تش��کیل دبیرخانه و کنسرس��یوم صادراتی اوراس��یا‬ ‫به ویژه در حوزه چرم و کفش‪ ،‬خش��کبار‪ ،‬ش��یرینی و‬ ‫شکالت و‪ ...‬جزو برنامه های راهبردی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان در سال جدید است‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۲۸‬هزار الستیک بین کامیونداران بوشهر‬ ‫مدی��رکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان بوش��هر از‬ ‫توزیع ‪ ۲۸‬هزار الس��تیک با قیمت دولتی در بین کامیون های‬ ‫حامل کاالهای اساس��ی این اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬پرداخت‬ ‫بیمه بیکاری و تس��هیالت یک تا دو میلی��ون تومانی با ‪ ۳‬ماه‬ ‫تنفس از دیگر اقدامات حمایتی انجام شده بوده است‪.‬‬ ‫س��یدحمیدرضا عل��م در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد‪ :‬از‬ ‫اقدام��ات حمایتی انجام ش��ده برای رانن��دگان کامیون حامل‬ ‫کاالهای اساس��ی در اسفند سال گذش��ته و فروردین امسال‪،‬‬ ‫تمدی��د غیرحضوری کارت هوش��مند رانن��دگان و توزیع هزار‬ ‫بسته بهداشتی در بین انها شامل ماسک‪ ،‬ژل ضدعفونی کننده‪،‬‬ ‫دستکش و دس��تمال کاغذی بوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬پرداخت‬ ‫بیمه بیکاری برای این قش��ر زحمتکش و تسهیالت یک تا دو‬ ‫میلیون تومانی به صورت کارت خرید اعتباری از دیگر اقدامات‬ ‫حمایتی برای کامیونداران حامل کاالهای اساس��ی بوده که در‬ ‫این ایام انجام شده است؛ البته تسهیالت دارای ‪ ۳‬ماه تنفس و‬ ‫به صورت ارزان قیمت به انها ارائه شده و می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان بوشهر ادامه‬ ‫داد‪ :‬در اس��فند سال سال گذشته ‪ ۷۰۷‬هزار تن انواع کاالهای‬ ‫اساس��ی با بیش از ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬دس��تگاه ان��واع کامیون از‬ ‫بنادر این اس��تان حمل و به سراس��ر کشور منتقل شد که این‬ ‫میزان نس��بت به اس��فند س��ال ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪ ۶‬درصد رشد را‬ ‫نش��ان می دهد؛ همچنین میزان جابه جایی کاالهای اساس��ی‬ ‫در فروردین امس��ال ‪ ۴۲۰‬هزار تن به وس��یله ‪ ۲۹‬هزار کامیون‬ ‫بوده که نس��بت به فروردین سال گذشته با کاهش حدود ‪۲۲‬‬ ‫پیگیری ظرفیت های جریان ساز تولید در گلستان‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلستان در‬ ‫دیدار با نمایندگان منتخب استان در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬به منظور توسعه اقتصادی استان باید‬ ‫ظرفیت های جریان س��از و تحول گرای حوزه تولید را‬ ‫پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا‪ ،‬حس��ین طلوعی��ان در دیدار‬ ‫ب��ا نماین��دگان منتخب مردم اس��تان گلس��تان در‬ ‫یازدهمی��ن دوره مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای توس��عه استان در بخش اقتصاد باید با همکاری‬ ‫نمایندگان اس��تان در مجلس شورای اسالمی پیگیر‬ ‫ظرفیت های جریان ساز و تحول گرا در استان باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بندر تجاری‪ ،‬منطق��ه ازاد و راه اهن از‬ ‫جمله مهم ترین ظرفیت هایی هس��تند که می توانند‬ ‫برای استان تحول افرین باشند و الزم است با جدیت‬ ‫بیشتری پیگیری شوند‪.‬‬ ‫طلوعی��ان ب��ا بی��ان اینک��ه از س��رمایه گذاری‬ ‫سرمایه گذاران در استان اس��تقبال می کنیم‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬الزم اس��ت از ظرفی��ت س��رمایه گذاران موفق‬ ‫داخلی اس��تان نیز که امتحان خ��ود را پس داده اند‬ ‫برای توس��عه صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری اس��تان بهره‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلس��تان‬ ‫درب��اره به ثمر نرس��یدن پتروش��یمی گلس��تان نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬ورود برخ��ی نظرات به پروژه ه��ای اقتصادی‬ ‫اسیب رسان است و متاسفانه تفکرات سیاسی باعث‬ ‫به ثمر نرسیدن پتروشیمی گلستان شده است وگرنه‬ ‫هن��وز هم تولید اوره و امونیاک برای اس��تان توجیه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫طلوعی��ان اف��زود‪ :‬البت��ه پلی پروپیل��ن یک طرح‬ ‫فوق الع��اده و تحول افری��ن برای اس��تان اس��ت که‬ ‫می تواند جایگزین مناسبی برای طرح اوره و امونیاک‬ ‫در پتروشیمی گلستان باشد‪.‬‬ ‫درصدی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫به گفته علم‪ ،‬کاالهای اساسی شامل برنج‪ ،‬گندم و نهاده های‬ ‫کش��اورزی و دامی است و عمده محصوالت کشاورزی از جمله‬ ‫گوجه فرنگی‪ ،‬بادمجان و موز نیز در جابه جایی دو ماه گذش��ته‬ ‫نقش پررنگی داش��ته و مواد اولیه سیمان و فراورده های نفتی‬ ‫ش��امل بنزین و گازوئیل نیز از س��وی کامیونداران حمل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به ارائه حواله الس��تیک تشویقی به‬ ‫صورت غیرحضوری و انالین به رانندگان حامل کاالی اساسی‬ ‫در دو ماه گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬در دو ماه گذشته ‪ ۲۸‬هزار الستیک‬ ‫در بین کامیونداران حامل کاالهای اساس��ی توزیع ش��د و این‬ ‫س��همیه تش��ویقی به ازای پیمایش هر ‪ ۵‬ه��زار کیلومتر برای‬ ‫رانندگان کامیون در نظر گرفته ش��ده است که میزان پیمایش‬ ‫دو ماه گذش��ته به یک سوم کاهش یافت تا از رانندگان حمایت‬ ‫بیش��تری انجام شود؛ همچنین بر اس��اس گزارش های رسیده‬ ‫هیچ یک از رانندگان کامیون به ویروس کرونا مبتال نشده اند‪.‬‬ ‫ارائه سوخت و الستیک تشویقی به کامیونداران سیستان و بلوچستان‬ ‫مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان سیستان و بلوچستان‬ ‫اعالم کرد‪ :‬جابه جایی کاالهای اساسی در هفته های گذشته بیش از ‪۲۵۷‬‬ ‫درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از بندر چابهار افزایش یافته و‬ ‫عالوه بر دادن ‪ ۵۰۰‬لیتر سوخت تشویقی به رانندگان کامیون‪ ،‬در هر سه‬ ‫سرویس یک جفت حواله الستیک تشویقی به انها می دهیم‪.‬‬ ‫ایوب کرد در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بندر چابهار جابه جا کننده‬ ‫کاالهای اساس��ی به سه استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬کرمان و خراسان‬ ‫رضوی اس��ت و درحال حاضر بیش از ‪ ۷‬کشتی در این بندر در حال طی‬ ‫مراحل اداری برای تخلیه کاالهای اساسی هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ابتدای امس��ال تا ‪ ۵‬اردیبهش��ت بالغ بر ‪ ۲۰۸‬هزار و ‪۷۸۴‬‬ ‫تن انواع کاالهای اساس��ی ش��امل گندم‪ ،‬ذرت و برنج از س��وی ناوگان‬ ‫حمل ونقل جاده ای از این بندر به مقصد س��ه استان مذکور جابه جا شده‬ ‫اس��ت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲۵۷‬درصد رشد را تجربه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان سیستان و بلوچستان‬ ‫افزود‪ :‬در ‪ ۱۲‬ماه سال گذشته نیز بالغ بر یک میلیون و ‪ ۸۰‬هزار و ‪۵۴۹‬‬ ‫تن کاالی اساسی از بندر چابهار به مقاصد مختلف جابه جا شده است که‬ ‫نسبت به سال ‪ ۱۳۹۷‬رشد ‪ ۵۷‬درصد را نشان می دهد و این رشد بیانگر‬ ‫این نکته اس��ت که عالوه بر اس��تفاده از تمام ظرفیت های حمل ونقلی از‬ ‫ناوگان پالک مناطق ازاد نیز استفاده کردیم‪.‬‬ ‫کرد با بیان اینکه در کنار این فعالیت ‪ ۵‬هزار تن گندم با ‪ ۲۳۰‬کانتینر‬ ‫از طریق ناوگان داخلی و ناوگان افغانستان جابه جا شده که گندم اهدایی‬ ‫هندوس��تان به افغانستان بوده و در این ترانزیت نیز فعال بوده ایم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در زاه��دان ‪ ۳۰۰‬لیتر و در چابهار ‪ ۲۰۰‬لیتر س��وخت به رانندگان داده‬ ‫ش��ده اس��ت و به ازای انجام هر سه سرویس رانندگان کامیون می توانند‬ ‫حواله یک جفت الستیک را از ما دریافت کنند‪.‬‬ ‫مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان سیستان و بلوچستان‬ ‫عالوه بر تقدیر از همه رانندگان کامیون که در ش��رایط کرونا و تعطیالت‬ ‫ن��وروزی کاالهای اساس��ی را جابه جا کردند تصریح کرد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫هیچ گزارش��ی مبنی بر ابتالی رانندگان کامیون فعال در بندر چابهار به‬ ‫ویروس کرونا نداش��ته ایم که این مسئله نشان می دهد همه پروتکل های‬ ‫بهداشتی در پایانه های بار و بندر چابهار رعایت شده است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۸۵‬درصدی فعالیت کامیونداران هرمزگان‬ ‫مدیرکل راه��داری و حمل ونقل جاده ای اس��تان هرمزگان‬ ‫از افزایش ‪ ۸۵‬درصدی جابه جایی کاالهای اساس��ی و فعالیت‬ ‫کامی��ون داران در ای��ن زمینه در فروردین امس��ال خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬هی��چ محدودیت��ی برای دادن س��همیه الس��تیک به‬ ‫کامیون داران نداریم و کمبودی نیز در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫یوس��ف عابدینی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصدجابه جایی کاال و مسافر به وسیله حمل ونقل جاده ای‬ ‫انجام می شود و اس��تان هرمزگان با وجود بنادری مانند بندر‬ ‫عباس‪ ،‬بندر ش��هید رجای��ی‪ ،‬بندر باهن��ر و بندرلنگه یکی از‬ ‫اصلی تری��ن نقش ها را در این زمینه به ویژه ورود و خروج کاال‬ ‫ایفا می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬از اواخر سال گذشته شاهد کشتی های‬ ‫حامل کاالهای اساسی در بندر شهید رجایی بودیم و از اواخر‬ ‫اسفند سال گذشته ‪ ۶‬فروند کشتی حامل گندم در بندر شهید‬ ‫رجایی پهلوگیری کرد که در این راس��تا بیش از ‪ ۳۹۴‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬تن گندم وارد کش��ور شده اس��ت‪ ۳ .‬فروند کشتی دیگر‬ ‫نیز با وزن تقریبی ‪ ۲۰۷‬هزار تن در هفته و ماه جاری به کشور‬ ‫وارد می ش��ود همچنین از اواخر اسفند سال گذشته تاکنون ‪۲‬‬ ‫فروند کش��تی حامل شکر با وزن تقریبی ‪ ۵۵‬هزار تن در بندر‬ ‫شهید رجایی پهلوگیری کرده اند‪.‬‬ ‫مدی��ر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان هرمزگان‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در ب��ازه زمانی یاد ش��ده بیش از ‪ ۸‬ه��زار و ‪۸۰۰‬‬ ‫کامی��ون بالغ بر ‪ ۲۳۷‬هزار و ‪ ۱۳۵‬تن گندم را از بندر ش��هید‬ ‫رجای��ی به مقصد اس��تان های مختلف حم��ل کردند و این به‬ ‫غی��ر از فعالی��ت کامیونداران در حوزه ش��کر و دیگر کاالهای‬ ‫کشاورزی‪ ،‬بهداشتی و ضروری است‪ .‬این امارها نشان می دهد‬ ‫ک��ه در فروردین امس��ال فعالی��ت کامیون��داران و جابه جایی‬ ‫کاالهای اساس��ی نس��بت به فروردین سال گذشته ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫بیشتر شده است‪.‬‬ ‫عابدینی با اش��اره به اینکه در ‪ ۲‬ماه گذش��ته هیچ گزارشی‬ ‫از ابتالی رانندگان کامیون به ویروس کرونا نداش��ته ایم‪ ،‬اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬برای حمایت از کامیون��داران نوبت مجازی را راه اندازی‬ ‫کرده ای��م و س��الن های اعالن ب��ار نیز به فضاه��ای باز منتقل‬ ‫شده و عالوه بر غربالگری همه رانندگان سطوح تماس انها در‬ ‫پایانه بار این اس��تان را به طور مستمر ضدعفونی و گندزدایی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر اپلیکیش��نی در دس��ت راه ان��دازی داریم تا‬ ‫بتوانیم اعالن بار را نیز حذف کنیم و رانندگان بتوانند به وسیله‬ ‫اپلیکیشن‪ ،‬بار دلخواه خود را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از دیگ��ر اقدامات انجام ش��ده ب��رای حمایت از‬ ‫کامیونداران این اس��ت ک��ه انها می توانند ب��دون محدودیت‬ ‫ب��ه دفات��ر اداره کل راهداری در پایانه های ب��ار مراجعه کنند‬ ‫و عالوه ب��ر دریافت حواله الس��تیک‪ ،‬از ان بهره مند ش��وند و‬ ‫درحال حاضر هی��چ کمبود و محدودیتی در زمینه الس��تیک‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 29‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1510‬‬ ‫پیاپی ‪2828‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫پیش بینی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از اقتصاد جهان‬ ‫براس��اس گ��زارش صن��دوق بین الملی پ��ول‪ ،‬برای‬ ‫نخستین بار از سال ‪ ۱۹۳۰‬میالدی(‪ ۱۳۰۹‬خورشیدی)‬ ‫تاکن��ون‪ ،‬هر ‪ ۳‬گروه اقتصادهای توس��عه یافته‪ ،‬نوظهور‬ ‫و در ح��ال توس��عه در رکود ق��رار گرفته ان��د و اقتصاد‬ ‫جهان‪ ۳‬درصد کوچک خواهد شد‪ .‬این رقم‪ ۶.۳ ،‬درصد‬ ‫از پیش بین��ی قبلی صن��دوق بین المللی پول که در ماه‬ ‫سال گذشته عنوان شد‪ ،‬پایین تر است؛ بنابراین می توان‬ ‫گفت؛ فقط ‪ ۳‬ماه پیش‪ ،‬همه چیز در تمام جهان ش��کل‬ ‫دیگری داشت‪.‬‬ ‫صندوق بین المللی پول در بخش��ی از گزارش جدید‬ ‫خ��ود که ب��ا عن��وان «تعطیلی بزرگ» منتش��ر ش��د‪،‬‬ ‫پیش بین��ی کرده به دنب��ال کاهش نرخ نفت و ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬کش��ورهای خاورمیانه و افریقای شمالی‬ ‫در ‪ ۴‬ده��ه گذش��ته‪ ،‬بدترین رکود اقتص��ادی را تجربه‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫میزان رش��د اقتصادهای توسعه یافته در سال ‪،۲۰۲۰‬‬ ‫منف��ی ‪ ۶.۱‬درص��د پیش بینی ش��ده‪ ،‬ام��ا اقتصادهای‬ ‫نوظهور و درحال توس��عه وضعیتی بهتر از انها دارند و‬ ‫میزان رش��د اقتصادی انها منفی یک درصد پیش بینی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اگر چین از این گروه حذف ش��ود‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی انها به منفی ‪ ۲.۲‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود که میزان درامد س��رانه نیز در‬ ‫‪ ۱۷۰‬کشور جهان کاهش یابد‪ .‬اما نکته مثبت انجاست‬ ‫ک��ه وضعیت هر س��ه گ��روه اقتصادهای توس��عه یافته‪،‬‬ ‫بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه‪ ،‬در سال‬ ‫اینده میالدی بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫صن��دوق بین الملل��ی پ��ول در تفس��یر ای��ن اعداد‬ ‫می نویس��د‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬این تعطیل��ی بزرگ‪ ،‬بدترین‬ ‫رکود جهانی از زمان رکود بزرگ و حتی بدتر از بحران‬ ‫مال��ی جهانی قبل��ی خواهد بود‪ .‬این صن��دوق در تمام‬ ‫گزارش خود‪ ،‬با ناامیدی از چش��م انداز اقتصادی جهان‬ ‫روایت می کند‪.‬‬ ‫در بخشی از این گزارش امده است‪« :‬این یک بحران‬ ‫جهانی واقعی است‪ ،‬چراکه هیچ کشوری در امان نمانده‬ ‫است‪ .‬کشورهای وابسته به گردشگری‪ ،‬سفر و سرگرمی‬ ‫نرخ نفت» بر اقتصادهای منطقه مورد ارزیابی قرار داده‬ ‫است‪ .‬براین اساس در میان کشورهای صادرکننده نفت‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬ایران با اثر درامدی کمتر از منفی ‪ ۲‬درصد‪،‬‬ ‫کمتری��ن اس��یب را از کاهش نرخ نف��ت خواهد دید و‬ ‫کویت با منفی ‪ ۲۱‬درص��د کاهش درامد‪ ،‬در صدر این‬ ‫رتبه بندی خواهد بود‪.‬‬ ‫از دیگر نکات این گزارش‪ ،‬چش��م انداز مثبت اقتصاد‬ ‫ایران در س��ال اینده است که نس��بت به گزارش اکتبر‬ ‫(مهر) بهبود یافته است‪ .‬هر چند به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬رش��د اقتصاد ایران در س��ال ج��اری ‪ ۳.۷‬درصد‬ ‫کاهش می یابد‪ ،‬اما برای ‪ ۲‬سال اینده میالدی به ترتیب‬ ‫رشد اقتصادی ‪ ۱.۳‬و ‪ ۱.۵‬درصد حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کاهش تولید ناخالص داخلی اروپا‬ ‫در می��ان کش��ورهای صادرکنن��ده نف��ت خاورمیانه‪ ،‬ای��ران با اثر‬ ‫درامدی کمت��ر از منفی ‪ ۲‬درصد‪ ،‬کمترین اس��یب را از کاهش نرخ‬ ‫نفت خواهد دید و کویت با منفی ‪ ۲۱‬درصد کاهش درامد‪ ،‬در صدر‬ ‫این رتبه بندی خواهد بود‬ ‫در رش��د خود در س��ال جاری میالدی اختالل بزرگی‬ ‫را تجرب��ه می کنند‪ .‬بازارهای نوظه��ور و اقتصادهای در‬ ‫حال توس��عه با چالش های دیگری نیز روبه رو هستند؛‬ ‫جریان سرمایه با کاهش اشتهای جهانی معکوس شده و‬ ‫فشارهای ارزی نیز گسترده است‪ .‬این درحالی است که‬ ‫انها با سیس��تم س�لامت ضعیف تری مبارزه می کنند و‬ ‫فضای مالی محدودی برای پش��تیبانی از اقتصاد دارند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬چندین اقتصاد در وضعیتی اس��یب پذیر‪،‬‬ ‫با رش��د کند و اهس��ته و س��طح باالی بدهی وارد این‬ ‫بحران شده اند‪».‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز بانک جهانی‬ ‫بانک جهانی نیز در تازه ترین گزارش خود‪ ،‬چشم انداز‬ ‫اقتص��ادی خاورمیان��ه را بروزرس��انی ک��رده و در این‬ ‫گزارش اثرگذاری دو عامل «ویروس کرونا» و «س��قوط‬ ‫درهمی��ن ح��ال به گ��زارش بلومب��رگ‪ ،‬تحلیلگران‬ ‫اقتص��ادی پیش بینی می کنند در نیمه نخس��ت س��ال‬ ‫جاری می�لادی‪ ،‬تولید ناخالص داخل��ی اروپا به میزان‬ ‫متوسط ‪ ۱۰‬درصد کاهش می یابد‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬ضربه اصلی به اقتصاد اروپا در ‪ ۳‬ماهه‬ ‫دوم رخ خواه��د داد‪ ،‬زمانی که اقتصاد اروپا ‪ ۸.۳‬درصد‬ ‫از تولید ناخالص داخلی خود را از دست می دهد‪ .‬حتی‬ ‫اگر اقتصاد در اروپا در نیمه دوم سال بهبود یابد‪ ،‬تولید‬ ‫ناخالص داخلی در کش��ورهای اروپای��ی همچنان ‪۵.۲‬‬ ‫درصد کاهش در سال را نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫اقتص��اد ایتالیا و اس��پانیا ک��ه به بزرگ تری��ن مراکز‬ ‫گسترش این ویروس در اروپا تبدیل شده اند‪ ،‬بیشترین‬ ‫فروپاش��ی اقتصادی را متحمل می شوند‪ .‬تولید ناخالص‬ ‫داخلی این کشورها در س��ال جاری میالدی به ترتیب‬ ‫‪ ۷.۳‬و ‪ ۵.۷‬درص��د کاهش می یابد‪ .‬اقتص��اد انگلیس ‪۵‬‬ ‫درصد تولید ناخالص داخلی را در س��ال جاری از دست‬ ‫می دهد‪ ،‬المان و فرانسه هم ‪ ۴.۷‬درصد با کاهش تولید‬ ‫ناخالص داخلی روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫این اژانس همچنین با اس��تناد به داده های صندوق‬ ‫بین الملل��ی پ��ول می گوی��د؛ تولی��د ناخال��ص داخلی‬ ‫کش��ورهای اروپایی به دلیل انزوا و بسته شدن مرزها‪ ،‬به‬ ‫میزان ‪ ۷.۵‬درصد کاهش می یابد‪.‬‬ ‫پیش بینی صندوق بین المللی پول از شاخص های اقتصادی خاورمیانه در سال جاری و اینده میالدی‪:‬‬ ‫‹ ‹ایران‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال جاری‪ :‬منفی ‪ ۶‬درصد‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال اینده‪ ۳.۱ :‬درصد‬ ‫نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری‪ ۳۴.۲ :‬درصد‬ ‫نرخ تورم پیش بینی شده در سال اینده‪ ۳۳.۵ :‬درصد‬ ‫نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال جاری‪ ۱۶.۳ :‬درصد‬ ‫نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال اینده‪ ۱۶.۷ :‬درصد‬ ‫‹ ‹عربستان‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال جاری‪ :‬منفی ‪ ۲.۳‬درصد‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال اینده‪ ۲.۹ :‬درصد‬ ‫نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری‪ ۰.۹ :‬درصد‬ ‫نرخ تورم پیش بینی شده در سال اینده‪ ۲ :‬درصد‬ ‫نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال جاری‪ :‬داده نشده‬ ‫نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال اینده‪ :‬داده نشده‬ ‫‹ ‹امارات‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال جاری‪ :‬منفی ‪ ۳.۵‬درصد ‹ ‹عمان‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال اینده‪ ۳.۳ :‬درصد‬ ‫رش��د تولید ناخالص داخلی پیش بینی‬ ‫نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری‪ :‬منفی یک درصد‬ ‫شده در سال جاری‪ :‬منفی ‪ ۲.۸‬درصد‬ ‫نرخ تورم پیش بینی شده در سال اینده‪ ۱.۵ :‬درصد‬ ‫رش��د تولید ناخالص داخلی پیش بینی‬ ‫نشده‬ ‫نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال جاری‪ :‬داده‬ ‫شده در سال اینده‪ ۳ :‬درصد‬ ‫نشده‬ ‫نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال اینده‪ :‬داده‬ ‫نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری‪:‬‬ ‫یک درصد‬ ‫‹ ‹عراق‬ ‫‹ ‹کویت‬ ‫‹ ‹قطر‬ ‫نرخ تورم پیش بینی شده در سال اینده‪:‬‬ ‫رش��د تولید ناخالص داخلی پیش بینی ش��ده در سال جاری‪ :‬منفی ‪ ۴.۷‬رش��د تولید ناخالص داخلی پیش بینی ش��ده در سال جاری‪ :‬منفی ‪ ۴.۳‬رش��د تولید ناخالص داخلی پیش بینی ش��ده در سال جاری‪ :‬منفی ‪ ۲.۴ ۱.۱‬درصد‬ ‫درصد‬ ‫درصد‬ ‫درصد‬ ‫نرخ بیکاری پیش بینی ش��ده در س��ال‬ ‫درصد‬ ‫‪۷.۲‬‬ ‫اینده‪:‬‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ بینی‬ ‫ش‬ ‫پی‬ ‫داخلی‬ ‫ناخالص‬ ‫تولید‬ ‫رشد‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال اینده‪ ۵ :‬درصد‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال اینده‪ ۳.۴ :‬درصد جاری‪ :‬داده نشده‬ ‫نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری‪ ۰.۸ :‬درصد‬ ‫نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری‪ ۰.۵ :‬درصد‬ ‫نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری‪ :‬منفی ‪ ۱.۲‬درصد‬ ‫نرخ بیکاری پیش بینی ش��ده در س��ال‬ ‫نرخ تورم پیش بینی شده در سال اینده‪ :‬یک درصد‬ ‫درصد‬ ‫‪۲.۳‬‬ ‫اینده‪:‬‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ بینی‬ ‫ش‬ ‫پی‬ ‫تورم‬ ‫نرخ‬ ‫درصد‬ ‫‪۲.۴‬‬ ‫اینده‪:‬‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ بینی‬ ‫ش‬ ‫پی‬ ‫تورم‬ ‫نرخ‬ ‫اینده‪ :‬داده نشده‬ ‫نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال جاری‪ :‬داده نشده‬ ‫نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال جاری‪ :‬داده نشده‬ ‫نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال جاری‪ :‬داده نشده‬ ‫نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال اینده‪ :‬داده نشده‬ ‫نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال اینده‪ :‬داده نشده‬ ‫نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال اینده‪ :‬داده نشده‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹مجوز قبولی اتکایی بیمه پارسیان تمدید شد‬ ‫با ارس��ال تایید یه مد یرکل و رئیس اد اره پذیرش موسسات‬ ‫بیمه ای بیمه مرکزی ایران‪ ،‬مجوز قبولی اتکایی بیمه پارسیان‬ ‫تمدید شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان‪ ،‬به استناد ‬ ‫ضوابط اجرایی مصوب ش��ورای عالی بیمه‪ ،‬این شرکت ضمن‬ ‫برخورداری از ش��رایط اجرایی ایین نامه اعطای مجوز قبولی‬ ‫اتکایی و همچنین حس��ب بررسی های به عمل امده توانست‬ ‫دوب��اره مجوز قبولی اتکایی از موسس��ات بیم��ه داخلی را از‬ ‫بیم��ه مرکزی جمهوری اس�لامی ایران دریاف��ت کرده و باز‬ ‫ه��م فعالیت های خو د را د ر این زمینه گس��ترش د هد ‪ .‬بیمه‬ ‫پارس��یان با سطح یک توانگری مالی و همچنین تایید مجوز‬ ‫قبول��ی اتکایی از بیم��ه مرکزی‪ ،‬همچنان به عن��وان یکی از‬ ‫توانمند ترین ش��رکت های بیمه خصوصی کشور خد مات برتر‬ ‫خو د را ارائه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های جدید بانک رفاه‬ ‫شکل گیری مرکز حمایت های اجتماعی در مناطق محروم‬ ‫و کمک به ایجاد اش��تغال در این مناطق‪ ،‬از برنامه های جدید‬ ‫بانک رفاه است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک رفاه کارگ��ران‪ ،‬للـه گانی‬ ‫مدیرعامل این بانک در بازدید از خیریه جواداالئمه اسالمشهر‬ ‫که در حوزه پوش��اک فعالی��ت می کند‪ ،‬با بی��ان این مطلب‬ ‫گف��ت‪ :‬از اهداف اصلی بانک رفاه‪ ،‬همکاری و تعامل با فعاالن‬ ‫اقتصادی با رویکرد ایجاد اش��تغال در مناطق محروم کش��ور‬ ‫اس��ت که ش��کل گیری مرکز حمایت ه��ای اجتماعی در این‬ ‫مناطق از برنامه های جدید و در دست اجراست تا بتوانیم در‬ ‫مسیر تحقق شعار سال که «جهش تولید» است‪ ،‬گام برداریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک رفاه افزود‪ :‬با توجه به س��وابق خیریه که‬ ‫ایجاد اشتغال را در مناطق محروم پیگیری می کند‪ ،‬می توانیم‬ ‫همکاری و تعامل مثبتی داش��ته باشیم و برنامه ها را با کمک‬ ‫یکدیگر به پیش ببریم‪ .‬للـه گانی اظهارکرد‪ :‬تامین س��رمایه‬ ‫در گ��ردش خیریه‪ ،‬راه ان��دازی کارگاه های کوچ��ک و ایجاد‬ ‫اش��تغال در مناط��ق محروم ازس��وی خیری��ه و کمک برای‬ ‫ف��روش محصوالت تولیدی از طریق ایجاد ارتباط بین خیریه‬ ‫و مشتریان از جمله کارگران و بازنشستگان‪ ،‬برنامه هایی است‬ ‫که می توانیم اجرا کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک رف��اه در پایان تصریح ک��رد‪ :‬در کارهای‬ ‫تولیدی یکی از مهم ترین بخش ها‪ ،‬فروش محصوالت تولیدی‬ ‫است که با یک برنامه ریزی منطقی و مناسب می توانیم شبکه‬ ‫ف��روش محصوالت تولیدی این خیریه را در سراس��ر کش��ور‬ ‫ایجاد کنیم و گسترش دهیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬مدیرعام��ل ای��ن خیریه ب��ه ارائه گزارش��ی از‬ ‫فعالیت های ای��ن مجموعه پرداخت و گفت‪ :‬فعالیت اصلی ما‬ ‫تولید پوش��اک است که با توجه به شرایط حساس کنونی که‬ ‫ویروس کرونا کشور را با مشکالتی روبه رو کرده‪ ،‬به طور موقت‬ ‫تولید ماس��ک و گان (لباس مخصوص کادر درمان) را از سر‬ ‫گرفته ایم و روزانه ‪ ۱۴۰‬هزار ماسک و ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬هزار گان تولید‬ ‫و در بیمارس��تان ها‪ ،‬گروه های جهادی‪ ،‬ش��رکت ها و‪ ...‬توزیع‬ ‫می کنیم و پس از برگشت کشور به شرایط عادی‪ ،‬کارگاه های‬ ‫تولیدی پوشاک با اولویت اشتغال را در مناطق محروم ایجاد‬ ‫کرده و گسترش خواهیم داد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام تس�لیت مدیرعامل بانک ملت به مناس�بت‬ ‫درگذشت مدیرعامل بانک مسکن‬ ‫مدیرعام��ل بانک مل��ت در پیامی درگذش��ت ابوالقاس��م‬ ‫رحیمی انارک��ی‪ ،‬مدیرعام��ل بانک مس��کن را بر اث��ر ابتال به‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬تسلیت گفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬در پیام محمد بیگدلی‬ ‫امده است‪« :‬خبر درگذشت دوست و همکار عزیزمان‪ ،‬مرحوم‬ ‫ابوالقاسم رحیمی انارکی‪ ،‬مدیرعامل فقید بانک مسکن بر اثر‬ ‫ابتال به ویروس کرونا‪ ،‬ما را س��خت متاثر و اندوهگین و نظام‬ ‫بانکی کشورمان را بار دیگر داغدار کرد‪.‬‬ ‫مرح��وم رحیمی انارک��ی‪ ،‬در ط��ول س��ال های متم��ادی‬ ‫خدم��ت در بانک مس��کن همواره منش��اء اث��رات خیر برای‬ ‫ای��ن بانک و قش��رهای گوناگون مردم بود و در این س��ال ها‪،‬‬ ‫مسئولیت پذیری‪ ،‬صداقت‪ ،‬دلسوزی و فعالیت همراه با مهر و‬ ‫محبت را سرلوحه کار خویش قرار داد‪.‬‬ ‫بی تردید یاد و خاطره ان مدیر ارزنده‪ ،‬س��ال های س��ال در‬ ‫اذهان مردم و به ویژه دس��ت اندرکاران نظام بانکی کشورمان‬ ‫جاودان��ه خواهد ماند‪ .‬ضمن تس��لیت این مصیبت جانس��وز‬ ‫ب��ه خانواده مرحوم رحیمی انارک��ی و همچنین همکاران این‬ ‫بزرگوار در بانک مس��کن و ارزوی شکیبایی و صبر برای انها‪،‬‬ ‫برای روح بلند ان مرحوم از خداوند متعال‪ ،‬مغفرت مس��ئلت‬ ‫دارم‪».‬‬ ‫‹ ‹افزایش تعهدات ارزی واردکنندگان‬ ‫مع��اون ارزی بانک مرک��زی‪ ،‬با بیان اینکه اجرایی ش��دن‬ ‫سیاس��ت های متخ��ذه و ضواب��ط ابالغ��ی منجر ب��ه کاهش‬ ‫چشمگیر تعهدات ارزی ایفا نشده از سال ‪ ۱۳۹۷‬تاکنون شده‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این امر به گونه ای است که درصد تعهدات یادشده‬ ‫(تعهدات ارزی ایفا نش��ده)‪ ،‬از ‪ ۲۷.۸۷‬درصد در دی ‪ ۱۳۹۷‬به‬ ‫کمت��ر از ‪ ۱۰‬درص��د و حدود ‪ ۹.۴۸‬درص��د کاهش یافته که‬ ‫حاکی از توفیق سیاست های اجرایی است‪.‬‬ ‫غالمرضا پناه��ی در گفت وگو با روابط عمومی این بانک با‬ ‫اشاره به طراحی سامانه رفع تعهد ارزی در سال ‪ ،۱۳۹۴‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در راستای صیانت از منابع ارزی کشور و ایجاد شفافیت‬ ‫در تامین ارز و واردات کشور و نیز افزایش نظارت و کنترل بر‬ ‫عملکرد واردکنندگان و شبکه بانکی‪ ،‬سامانه رفع تعهد ارزی‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۴‬طراحی شد‪.‬‬ ‫معاون ارزی بانک مرک��زی درباره فرایند اقدامات تکمیلی‬ ‫ای��ن بان��ک در زمینه رفع تعهد ارزی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬و در فراین��د اقدامات تکمیلی‪ ،‬این مهم در راس��تای‬ ‫افزای��ش اقدامات کنترلی و حصول اطمینان بیش��تر از ورود‬ ‫کااله��ا به طور وی��ژه مورد توجه بانک مرک��زی قرار گرفت و‬ ‫بر همین اس��اس ب��ا ارائه گزارش به ش��ورای پ��ول و اعتبار‬ ‫سیاست ها و ضوابطی به شرح زیر تعریف شد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬برای نخس��تین بار رفع تعهد ارزی به عنوان یک شاخص‬ ‫اعتبارسنجی در کنار سایر شاخص ها تعریف و بر این اساس‪،‬‬ ‫اطالعات س��امانه رفع تعه��د در اختیار نظ��ام بانکی‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬اتاق بازرگانی‬ ‫و سایر نهاد های نظارتی به منظور اقدام مقتضی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬از تخصیص مجدد ارز به واردکنندگانی که تعهدات خود‬ ‫را ایفا نکرده اند‪ ،‬اجتناب می شود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬عملکرد بانک ها درباره نحوه ایفای تعهد مشتریان مورد‬ ‫ارزیابی قرار گرفته و اقدامات انضباطی برای برخورد با بانک ها‬ ‫متناسب با عملکرد انها تعریف شده است‪.‬‬ ‫عض��و هیات عام��ل بانک مرکزی در پایان یاداور ش��د‪ :‬در‬ ‫راس��تای اعمال سیاس��ت های مصوب ش��ورای پول و اعتبار‪،‬‬ ‫دستورالعمل اجرایی مربوط‪ ،‬به شبکه بانکی ابالغ و در مرحله‬ ‫نخس��ت‪ ،‬حدنصاب برای اعم��ال محدودیت ها در نظر گرفته‬ ‫شد و با توجه به نظارت و پیگیری های مستمر و روند مناسب‬ ‫ایفای تعهدات وارد کنندگان‪ ،‬به تازگی نیز حدنصاب مربوطه‬ ‫کاهش یافت‪ .‬بدیهی است که پیگیری تعهدات واردکنندگان‬ ‫ت��ا تحقق کامل ایف��ای تعهدات انه��ا منطبق با می��زان ارز‬ ‫دریافتی تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫خاورمیانه بدترین رکود اقتصادی را تجربه خواهد کرد‬ ‫سودای تامین‬ ‫کسری بودجه‬ ‫حسین درودیان‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫فلسفه عملیات بازار باز‪ ،‬کنترل نرخ بهره و‬ ‫سود بانکی است و در عین حال‪ ،‬هدف بانک‬ ‫مرکزی این است که با اجرای عملیات بازار‬ ‫باز؛ یعنی با تزری��ق یا جمع کردن پول‪ ،‬نرخ‬ ‫به��ره را کنترل کرده و خرید و فروش اوراق‬ ‫دولتی را اهرم و بهانه ای برای رسیدن به این‬ ‫اهداف قرار دهد‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬هدف بانک مرکزی این است که‬ ‫در زم��ان تزریق پول به بانک ه��ا‪ ،‬مابه ازای‬ ‫ان دارایی خری��داری کند که در این میان‪،‬‬ ‫بهترین دارایی ک��ه می تواند خریداری کند‪،‬‬ ‫اوراق دولتی است‪.‬‬ ‫اوراق دولتی که در عملیات بازار باز مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد‪ ،‬یک دارایی رس��می‬ ‫و س��ند بدهی معتبر دولتی است‪ .‬حتی در‬ ‫سایر کشورها نیز بانک های مرکزی اوراق را‬ ‫خری��د و فروش می کنند‪ ،‬ضمن اینکه هدف‬ ‫اصلی در سیاس��ت عملیات بازار باز ان است‬ ‫که نرخ بهره کنترل شود‪.‬‬ ‫ح��ال باید در اجرای عملی��ات بازار باز به‬ ‫این نکته توج��ه کنیم که ایا در ایران حتی‬ ‫اگر این سیاست موفق باشد و موانع برطرف‬ ‫ش��ود‪ ،‬چقدر باال یا پایین رفتن نرخ بهره در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬نتایج مثبت یا منفی خواهد داشت؛‬ ‫این خود محل س��وال است که باید برای ان‬ ‫پاسخی داشت‪.‬‬ ‫حتی در صورت اجرای موفق عملیات بازار‬ ‫باز‪ ،‬اکن��ون نمی توان تصمیم به افزایش نرخ‬ ‫بهره بگیریم‪ ،‬چراکه موجب فش��ار بر کسب‬ ‫و کارها می ش��ود و از س��وی دیگر‪ ،‬اقدام به‬ ‫کاهش ن��رخ بهره نیز اقتصاد را در ش��رایط‬ ‫تورمی ق��رار می دهد‪ ،‬چراکه س��رمایه ها از‬ ‫بانک ها به س��مت س��ایر بازاره��ای موازی‬ ‫حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫به وی��ژه اینکه به هر حال جهت گیری پول‬ ‫در کشور‪ ،‬به سمت فعالیت های مولد نیست‬ ‫و پول ارزان‪ ،‬همواره راه خود را برای حضور‬ ‫در فعالیت های مخ��رب در پیش می گیرد و‬ ‫برای ان زمینه سازی می کند‪.‬‬ ‫کارک��رد اصلی عملی��ات بازار ب��از‪ ،‬برای‬ ‫اقتص��اد ایران در ش��رایط فعل��ی کمک به‬ ‫تامی��ن کس��ری بودج��ه دولت اس��ت‪ .‬در‬ ‫حقیقت بانک مرکزی به دنبال ان اس��ت که‬ ‫دولت‪ ،‬انتش��ار زیاد اوراق را در دس��تور کار‬ ‫قرار داده تا هم عمق عملیات بازار باز بیشتر‬ ‫شود و هم دولت بدهی های خود را بپردازد‪.‬‬ ‫در حالی که ب��ا این کار‪ ،‬دولت فقط تقاضای‬ ‫مصنوعی برای اوراق ایجاد کرده تا از افزایش‬ ‫نرخ بهره جلوگیری کند‪ ،‬اما از اثار تبعی ان‬ ‫غافل خواهد ماند‪.‬‬ ‫عملی��ات بازار باز‪ ،‬بی��ش از اینکه کارکرد‬ ‫پولی داش��ته باش��د‪ ،‬کارکرد مال��ی دارد و‬ ‫بان��ک مرکزی ب��ا بانک ها یا بای��د قاعدتا به‬ ‫ش��کل خرید اوراق از بانک ها یا فرش اوراق‬ ‫ب��ه بانک ها وارد عمل ش��ود و چنانچه بانک‬ ‫مرک��زی بخواهد به بانک ها اوراق بفروش��د‪،‬‬ ‫یک عملی��ات انقباضی را ش��کل می دهد تا‬ ‫پول نقد را از دس��ت بانک ها بگیرد؛ این در‬ ‫ش��رایطی اس��ت که بانک های ما در شرایط‬ ‫خوبی از حیث داشتن وجوه نقد نیستند‪ .‬در‬ ‫عین حال‪ ،‬اگر بانک مرکزی بخواهد عملیات‬ ‫انبس��اطی را در پیش گیرد ک��ه اوراق را از‬ ‫دس��ت بانک ها بگیرد و به انه��ا پول بدهد‪،‬‬ ‫ان��گاه باید دید که بانک ه��ا چقدر اوراق در‬ ‫اختیار دارند تا بتوان درباره ان قضاوت کرد‪.‬‬ ‫نکته مهم این اس��ت ک��ه اگر فرض کنیم‬ ‫که اوراق در دس��ت بانک ها عدد قابل ذکری‬ ‫اس��ت‪ ،‬انگاه باید بررس��ی کرد که ایا بخش‬ ‫عمده این اوراق در دس��ت چند بانک است‬ ‫یا اینکه بین کثیری از بانک ها این اوراق در‬ ‫گردش قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نکته حائز اهمیت این اس��ت که اگر بانک‬ ‫مرکزی سیاس��ت ف��روش اوراق دولتی را به‬ ‫بانک ها در دس��تور کار ق��رار دهد‪ ،‬باید دید‬ ‫که وقتی ای��ن اوراق ارزش��مند دولت را به‬ ‫بانک ها می دهد و به جای ان پول می گیرد‪،‬‬ ‫ای��ا محلی ب��رای تبدی��ل کردن ای��ن پول‬ ‫ب��ه س��وداوری دارد یا خیر؛ تم��ام اینها در‬ ‫ش��رایطی اس��ت که وضعیت جاری اقتصاد‬ ‫ای��ران ایجاب می کن��د که سیاس��ت بانک‬ ‫مرکزی به صورت انبس��اطی بوده و به دنبال‬ ‫خرید اوراق باشد‪ ،‬اما در بلندمدت‪ ،‬سیاست‬ ‫انبس��اطی در حوزه پول منجر به رشد پایه‬ ‫پولی ش��ده و تورم را به دنبال خواهد داشت؛‬ ‫یعنی بانک مرکزی باید پایه پولی بیش��تری‬ ‫تزریق کند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت‪ 5 -1399‬رمضان ‪ 29 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1510‬پیاپی‪2828‬‬ ‫جهان در قرنطینه‪ ،‬ویرانشهر نیست‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫س�ید مجتب�ی حس�ینی‪ ،‬مع�اون هن�ری‬ ‫انس��ان ازموده به ازمون‬ ‫وزیر ارش�اد‪ :‬این روزها‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫دشوارتری مبتالس��ت‪ .‬رنجی که به عتاب طبیعت‪،‬‬ ‫متولد شده و ضحاک وار جز به زجر و زحمت انسان‪،‬‬ ‫ی ِدهد‪ .‬ایلغار ناباوری است که می خروشد و‬ ‫رضا نم ‬ ‫می خراش��د و در این معرکه نابرابر جز دانایی‪ ،‬دوا و‬ ‫درمانی نیست‪ .‬چه بسیار که در کمین کرونا از اسب‬ ‫افتادیم اما دل خوش داش��تیم که در س��ایه و سپر‬ ‫سربازان سالمت‪ ،‬از اصل نخواهیم افتاد‪ .‬اموزگارانی‬ ‫رئ��وف که به نجات دیگری‪ ،‬از پا و نفس افتادند اما‬ ‫کوتاه نیامدند از عافیت و صحت مردمان‪ ،‬بال به بال‬ ‫خویش سالمت جوی هم نوعان شدند و خورشیدوار‪،‬‬ ‫بیداری و هوشیاری را در تاریکی و ترس مژده دادند‬ ‫و الهام بخش شدند‪.‬‬ ‫هنرمن��دان نیز مس��ئوالنه‪ ،‬ازجمل��ه رهنوردانی‬ ‫شدند که سنگ س��ختی ها و صعوبت این میدان را‬ ‫به گهر هن��ر و به بضاعت خویش از پیش پای خلق‬ ‫برچیدند و به س��خاوت‪ ،‬سفره سعی گشودند تا در‬ ‫اوقات دورباش ها و ایام اجتناب‪ ،‬ارزش افزوده ای در‬ ‫جنب مراقبت ها و مراعات ش��هروندان بیافرینند‪ .‬به‬ ‫روشنای هنر بایدهای بهداشتی و باورهای پزشکی‬ ‫ترویج شد و مجاهدان هنر با نقل مکان از صحنه ها‬ ‫و استیج ها و س��ینماها و گالری ها به قاب شبکه ها‬ ‫و رس��انه های برخط‪ ،‬نش��اط مردم را در مقام یک‬ ‫فریضه به جای اوردند‪ .‬هنرمندان همه اندوخته های‬ ‫خ��ود را خرج خلوت مان��دن خیابان ها و تاب اوری‬ ‫خانه نشینان کردند و چه وقت ها که سکوت هولناک‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫چهره‬ ‫مجال مغتنم برای اخالق مداری‬ ‫کوچ��ه ای و محله ای ب��ه نغمه و نوایی با‬ ‫امی��دواری به حرف می امد و ش��ادمانی‬ ‫جمع��ی مردم��ان در پنجره ه��ا مرهمی‬ ‫ب��ر دردهای دوری می ش��د‪ .‬صحنه های‬ ‫س��لیمی به خالقیت خلق شد که دست‬ ‫و دل اهالی هنر‪ ،‬س��رگرم دوخت و دوز‬ ‫ماس��ک و ت��دارک مایحت��اج مراقبت و‬ ‫مراع��ات مردم گردید‪ .‬رس��انه های مج��ازی زادگاه‬ ‫تولیداتی ش��د که مقصد رقابت خویش را خدمت و‬ ‫خوش احوالی مردم رقم زده بودند‪ .‬همتی سزاوار که‬ ‫مصداق چراغ خانه خویش را خرج همس��ایه کردن‬ ‫شد‪ .‬هنرمندان‪ ،‬هیچ در این هجوم کم نگذاشتند و‬ ‫در ارزوی التیام االم‪ ،‬خم به ابرو نیاوردند‪ ،‬جماعتی‬ ‫جانب��از که خود از زیان دی��دگان جدی و متضرران‬ ‫مظل��وم قرنطینه به ناگزیر بودن��د‪ .‬از کرنای کرونا‪،‬‬ ‫اوای ناپایداری معیشت و ناگواری وضعیت حمایتی‬ ‫هنرمندان برخاس��ت و فقدان شمولیت قوانین کار‬ ‫در تعریف مش��اغل هنری و گزاره های غرامت بخش‬ ‫تامی��ن اجتماعی و برخ��ورداری از بیمه بیکاری را‪،‬‬ ‫مکررا یاداوری کرد‪ .‬خاصه در این سال ها که رغبت‬ ‫و التفات مردمی به هنر موجب رش��د چش��مگیر و‬ ‫فراوانی هنرمندان شده و فعالیت این جامعه شریف‬ ‫حتم��ا نیازمند وج��ود قوانین مناس��ب و مقررات‬ ‫کارامد و رفتارهای جمعی س��امان یافته اس��ت؛ از‬ ‫گفت وگوه��ای برامده از احت��رام و خرد تا تعامل و‬ ‫تفاهم با تمام دس��تگاه هایی که در این عرصه نقش‬ ‫دارند‪ .‬دس��تگاه هایی که به معاض��دت می توانند با‬ ‫تمرکز اداری‪ ،‬تجمیع نظارتی و تصدی‬ ‫قاعده مند و روش های تخصصی بر توان‬ ‫هنر و هنرمن��دان بیفزاین��د‪ .‬دو دیگر‬ ‫انکه در طول چند دهه و رش��د شمار‬ ‫هنرمندان الگوهای اقتصادی نو و به روز‬ ‫و متناس��ب با مقتضیات زمان و مکان‬ ‫ش��کل نگرفت�� ه و محدودی��ت راه های‬ ‫تحصیل درامد (که در بسیاری موارد حداقلی است)‬ ‫در چنین دش��واری ها‪ ،‬به شدت اسیب پذیر است و‬ ‫از ت��اب اوری اه��ل هنر می کاهد‪ .‬موضوع روش��نی‬ ‫اس��ت که هنر ضرورت اس��ت‪ ،‬ن��ه تجمل و حاصل‬ ‫ان چن��دان متنوع و موثر که می باید س��ازمان ها و‬ ‫سامان ها در مطالعه و تمهید ان عزمی جزم داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬و نهایتا انکه کرون��ا (یا هر مهاجم دیگری)‬ ‫فریاد فضیلت هنرمندانی اس��ت که از دس��تگاه ها‬ ‫و س��اختارهای مختل��ف ک��ه قدر و قیم��ت هنر و‬ ‫ل��زوم و ضرورتش را می شناس��ند ب��ا التفات ویژه‪،‬‬ ‫خ��ود را در خوش احوالی هنر و هنرمندان س��هیم‬ ‫گردانند‪ ،‬چراکه در ش��رایط فعلی تمامی اعتبارات‬ ‫س��االنه حوزه تخصصی هنر رافع خس��ارات پایه ای‬ ‫نخواهد ب��ود‪ .‬اینک مج��ال مغتنمی اس��ت که به‬ ‫ستایش مش��ارکت جوانمردانه هنرمندان و مواجهه‬ ‫خ�لاق و اثربخش با ب�لای بنیادافکن این بیماری‪،‬‬ ‫مس��ئوالن و هنرمندان در کنار یکدیگر و با تعاملی‬ ‫سازنده مس��ائل پیش گفته را با روحیه سازندگی و‬ ‫اخالق مداری در دو مسیر کوتاه مدت و بلندمدت به‬ ‫مقصدی شایسته رسانند‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۵۰‬دریاچه جدید‬ ‫پس از بارندگی های اخیر‬ ‫مع��اون اب و ابفای وزی��ر نیرو گفت‪:‬‬ ‫بارندگی ه��ای اس��فند و به خص��وص‬ ‫فروردی��ن ح��دود ‪ ۵۰‬دریاچ��ه جدید‬ ‫ایج��اد کرده که تاکنون وجود نداش��ته‬ ‫است‪ .‬قاسم تقی زاده خامسی در صفحه‬ ‫اینس��تاگرام خود نوش��ت‪ :‬بارندگی های‬ ‫اسفند و به خصوص فروردین تاالب های‬ ‫کشور را بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۷۹‬درصد پر کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سیالب ها به ندرت مخرب هستند و اگر مداخله‬ ‫انس��ان در حریم و بستر رودخانه نباش��د می تواند همیشه برای‬ ‫انسان و محیط زیست اثرات مثبت داشته باشد‪.‬‬ ‫تقی زاده خامس��ی نوش��ت‪ :‬سیل هفته گذشته ش��هداد که به‬ ‫کویر لوت می رس��د و بارندگی های سال گذشته دریاچه زیبایی‬ ‫را ساخته اند که فضای زیبایی در کویر خشک ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نمایش نسخه های خطی کاخ‬ ‫گلستان در فضای مجازی‬ ‫اجاره بهای اماکن فرهنگی و هنری بخشیده شد‬ ‫بعد از ش��دت گرفتن ش��یوع وی��روس کرونا از‬ ‫یک س��و افزایش هزینه ها وجود داش��ت و از سوی‬ ‫دیگ��ر با محدودیت هایی که ازس��وی س��تاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا اعمال ش��د برخی مشاغل و اصناف‬ ‫و بخش های مختلف تعطیل شدند‪ .‬باوجود تعطیلی‬ ‫و ش��رایط قرنطینه‪ ،‬موضوع پرداخ��ت اجاره بهای‬ ‫بسیاری از کسب وکارها مطرح شد‪ .‬برخی صاحبان‬ ‫مکان ه��ای واگ��ذار ش��ده در بین اصناف نس��بت‬ ‫ب��ه کاهش ی��ا بخش��ش اجاره بها اق��دام کردند تا‬ ‫کمکی به فعاالن صنفی در ش��رایط کس��ادی بازار‬ ‫و تعطیلی و قرنطینه باش��د‪ .‬در همین زمینه دولت‬ ‫ط��ی مصوبه ای امکان بخش��ش اجاره به��ا را برای‬ ‫دس��تگاه های دولتی و شهرداری ها نیز فراهم کرده‬ ‫است؛ به گونه ای که براس��اس مصوبه هیات دولت‬ ‫تمامی سازمان های اجرایی و شهرداری های سراسر‬ ‫کش��ور مجازند نسبت به امهال یا بخشودگی کامل‬ ‫اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در‬ ‫طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتش��ار‬ ‫ویروس کرونا یا افزایش دوره بهره برداری براساس‬ ‫چارچوب ه��ای خود اق��دام کنن��د‪ .‬وزارتخانه های‬ ‫ارش��اد‪ ،‬ورزش و جوانان‪ ،‬کش��ور‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬اموزش‬ ‫و پ��رورش‪ ،‬علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری‪ ،‬س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه و س��ازمان اداری و اس��تخدامی در‬ ‫مصوبه ای که ازسوی اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری ابالغ شده‪ ،‬خطاب قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬الدن حیدری‪ ،‬معاون توس��عه‬ ‫مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از‬ ‫تازه ترین مصوبه دولت مبنی بر حمایت از اصحاب‬ ‫فرهن��گ و هن��ر خب��ر داد و به تش��ریح جزئیات‬ ‫تازه ترین مصوبه دولت مبنی بر حمایت از اصحاب‬ ‫فرهنگ و هنر پرداخت‪ .‬وی گفت‪ :‬براساس مصوبه‬ ‫هیات وزیران در جلس��ه روز سوم اردیبهشت سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬تمامی دستگاه های اجرایی و شهرداری های‬ ‫سراس��ر کش��ور مجاز هستند نس��بت به امهال یا‬ ‫بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذار شده به‬ ‫بخش خصوصی در ط��ول دوره تعطیلی مربوط به‬ ‫جلوگیری از انتش��ار ویروس کرونا یا افزایش دوره‬ ‫بهره برداری حس��ب ش��رایط و چارچوب واگذاری‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تدوی��ن سیاس��ت های حمایت��ی از‬ ‫فع��االن اقتص��ادی و کس��ب وکارهای فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫هن��ری و رس��انه ای که در زمره پیش��تازان اجرای‬ ‫محدودیت ه��ای س��تاد بح��ران کرون��ا ب��ا توقف‬ ‫فعالیت هایش��ان قرار دارند‪ ،‬از نخس��تین روزهای‬ ‫بحران در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در همین راس��تا و با پیگیری های وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪ ،‬هیات دولت بخشودگی‬ ‫اجاره بهای فضاهای فرهنگی و هنری واگذار ش��ده‬ ‫ب��ه بخش خصوص��ی را به تصویب رس��اند‪ .‬معاون‬ ‫توس��عه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی در پایان تاکید کرد‪ :‬بر مبنای این مصوبه‬ ‫هیات دولت به درخواس��ت وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی‪ ،‬فعاالن بخش غیردولتی که مجتمع های‬ ‫فرهنگی و هنری را در اختیار دارند و با همه گیری‬ ‫بیم��اری کرونا از ادامه فعالیت ش��ان بازمانده اند‪ ،‬از‬ ‫پرداخ��ت اجاره بهای اس��فند و فروردین در س��ال‬ ‫جاری معاف هستند‪.‬‬ ‫سیدحس�ین عابدین�ی‪ ،‬مدی�ر انتش�ارات س�فیر‬ ‫اردهال‪ :‬بخش مهمی از اقتصاد بدنه نشر کشور وامدار فروش‬ ‫کتاب و عواید حاصل از ان در بازه زمانی برگزاری نمایشگاه‬ ‫بین المللی کتاب تهران است؛ بنابراین باتوجه به برگزار نشدن‬ ‫این نمایشگاه در سایه شیوع ویروس کرونا وزارت فرهنگ و‬ ‫معاونت فرهنگی باید بیش از پیش حامی ناش��ران و فعاالن‬ ‫عرصه فرهنگ کشور باشند‪ .‬همزمان با تعطیلی فعالیت های‬ ‫فرهنگی و هنری از ابتدای اسفند سال ‪ ۱۳۹۸‬بخش مهمی از جریان اقتصاد فرهنگی‬ ‫کشور با اسیب های جدی مواجه شد ه است‪ .‬همزمان با تعطیلی فعالیت های فرهنگی و‬ ‫هنری به سبب شیوع ویروس کرونا شاهد اوج فعالیت ناشران در حوزه چاپ اثار مطبوع‬ ‫خود برای ارائه در نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران بودیم‪ .‬این در ش��رایطی است که‬ ‫حتی برخی از ناشران وام های هنگفت چندصد میلیون تومانی برای تهیه کاغذ و چاپ‬ ‫کتاب های ش��ان برای ارائه به نمایش��گاه گرفتند و حال به سبب برگزار نشدن نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران شاهد انبار شدن کتاب ها و هزینه مضاعفی برای ناشران در راستای سالم‬ ‫نگه داشتن کتاب ها از یک سو و ازسوی دیگر هزینه های سرسام اور بخش انبار هستیم‪.‬‬ ‫برگزار نشدن نمایشگاه کتاب‪ ،‬اسیب های مالی و خسارت های متعددی را به بدنه نشر‬ ‫کش��ور وارد کرد‪ .‬بس��یاری از ناشران کشورمان به ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد سود فروش فعالیت‬ ‫محدود خود در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب وابسته اند‪ .‬درحقیقت همین مقدار سود‪،‬‬ ‫بقا و دوام فعالیت انها را در طول سال فراهم می سازد‪ .‬از سوی دیگر بخش مهمی از بدنه‬ ‫نشر کشور تمام عواید سود و فعالیت اقتصادی خود را به برگزاری نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب معطوف کرده اند‪ .‬به همین سبب است که در یک بررسی ساده و با نگاهی عمومی‬ ‫به اس��یب های واردشده می توان خسارت ها و اس��یب های جبران ناپذیر برگزار نشدن‬ ‫نمایش��گاه کتاب در کنار دیگر خسارت های اقتصادی که به سبب شیوع ویروس کرونا‬ ‫در کشورمان شاهد هستیم را برشمرد‪ .‬بدون شک‪ ،‬خسارت ها و اسیب های مالی برای‬ ‫عموم کارشناسان به ویژه دست اندرکاران و برنامه ریزان حوزه فرهنگ و هنر کشورمان‬ ‫مشخص است‪ .‬در چنین شرایطی برای حفظ بدنه نحیف اقتصاد نشر و فعالیت ناشران‬ ‫کشور‪ ،‬بیش از هر زمانی نیازمند بسته های حمایتی معاونت فرهنگی و وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی برای جبران خسارت های ناشی از شیوع ویروس کرونا در حوزه صنعت‬ ‫نشر کشور هستیم‪ .‬همچنین به دلیل نبود قانون کپی رایت در کشورمان‪ ،‬ارائه کتاب های‬ ‫مرجع دانش��گاهی و پژوهشی انتش��اراتی های تخصصی می تواند ضرر هنگفت دیگری‬ ‫به ناش��ران بزند‪ .‬چنانچه به س��بب ترس از مفهوم و اس��یبی به نام قاچاق کتاب‪ ،‬ارائه‬ ‫این اثار در بس��تر نش��ر الکترونیک نه تنها برای ناش��ران این عرصه به صرفه نیست بلکه‬ ‫می تواند ضررافرین و همسو با خسارت های جبران ناپذیری باشد که گاه به تعطیلی یا‬ ‫ورشکستگی و تغییر شغل فعاالن این عرصه منتج خواهد شد‪.‬‬ ‫بندر انزلی‪ ،‬میزبان «جایزه بین المللی کاسپین»‬ ‫همایش ملی «میراث معماری کرانه های خزر و ش��هرهای فردا» و نخستین‬ ‫دوره اعط��ای جایزه بین المللی س��االنه معماری کاس��پین ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬مرداد در‬ ‫منطقه ازاد بندر انزلی برگزار می شود‪.‬‬ ‫مهدی رعیتی‪ ،‬دبیر ش��ورای عالی سیاس��ت گذاری ای��ن همایش گفت‪ :‬برای‬ ‫ن ب��ار جایزه بین المللی «کاس��پین» ب��ه صاحبان ای��ده و طراحان و‬ ‫نخس��تی ‬ ‫سازندگان ممتاز شرکت کننده اعطا می شود‪ .‬همچنین براساس برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده قرار است برنامه ای مدون برای ایجاد نگرشی پیشرو در معماری و‬ ‫صنعت ساخت وس��از کرانه های س��احلی خزر با تاکید بر نهادهای بومی و ملی‬ ‫ایران پایه گذاری شود‪.‬‬ ‫س��فارت س��وئیس در تهران با انتش��ار این عکس در اینس��تاگرامش نوشت‪:‬‬ ‫«در بحبوحه بحران کرونا ش��ب گذش��ته در نمادین ترین کوه س��وئیس‪ ،‬ماترن‬ ‫هورن‪ ،‬پرچم ایران نشان داده شد تا به مردم ایران پیام امید‪ ،‬استقامت و قدرت‬ ‫بفرس��تد‪ ».‬در هفته های اخیر پرچم ده ها کش��ور درگیر بحران کرونا بر این کوه‬ ‫تابانده شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایرباس در نامه ای به کارکنان این شرکت به تشریح تبعات‬ ‫اقتصادی ش��یوع کرونا در جهان و به دنبال ان این ش��رکت پرداخته اس��ت‪ .‬او‬ ‫درنامه ای که به رویت بعضی از خبرگزاری ها رسیده‪ ،‬درباره کاهش شدید منابع‬ ‫مالی با «سرعتی بی س��ابقه» سخن گفته است‪ .‬ایرباس گفته تولید هواپیماهای‬ ‫خود را یک سوم کاهش می دهد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫قدیمی ترین جش��نواره سینمایی جهان در حالی‬ ‫خود را برای هفتادوهفتمین دوره خود اماده می کند‬ ‫که ابهام های فراوانی درباره امکان برگزاری جشنواره‬ ‫در هر قالبی وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش اس��کرین‪ ،‬مسئوالن برگزاری جشنواره‬ ‫ونی��ز در فاصل��ه حدود ‪ ۴‬م��اه به اغاز ای��ن رویداد‬ ‫س��ینمایی به روند اماده س��ازی جش��نواره به روال‬ ‫معمول س��ال های گذش��ته باوج��ود تردیدها ادامه‬ ‫می دهند‪ ،‬این در حالی اس��ت که تعداد کمی بر این‬ ‫باورند که سالن های سینماها و کنسرت ها تا پیش از‬ ‫فصل تابستان بازگشایی شوند‪ .‬در این میان‪ ،‬برخی‬ ‫نیز پیش��نهاد تماش��ای فیل��م از درون اتومبیل در‬ ‫فضای باز را مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫تیم برنامه ریزی جش��نواره ونیز از طریق برگزاری‬ ‫جلسه های انالین و ویدئوکنفرانس در سراسر جهان‬ ‫در ح��ال ارزیابی ان دس��ته از فیلم هایی اس��ت که‬ ‫فرایند س��اخت انها پیش از ش��یوع جهانی ویروس‬ ‫کرون��ا تکمیل ش��ده اس��ت‪« .‬البرتو بارب��ارا» دبیر‬ ‫جش��نواره ونیز که پیش تر احتمال برگزاری انالین‬ ‫جش��نواره را رد کرده‪ ،‬این روزه��ا بیش از هر زمان‬ ‫دیگری با «تیری فرمو» دبیر جش��نواره رقیب یعنی‬ ‫کن در ارتباط است و به اشتراک گذاری پیشنهادها و‬ ‫اطالعات با او می پردازد‪ .‬با این وجود ایده مطرح شده‬ ‫درباره برگزاری یک جش��نواره مش��ترک بین کن و‬ ‫ونیز در فصل پاییز بسیار غیرمحتمل به نظر می رسد‪.‬‬ ‫تصمی��م نهای��ی درباره جش��نواره ونیز از س��وی‬ ‫هیات مدیره جدید بی ینال ونیز گرفته خواهد ش��د‪.‬‬ ‫باتوجه به اعالم جش��نواره کن مبنی بر نبود امکان‬ ‫برگزاری این رویداد‪ ،‬تردیدها درباره جش��نواره ونیز‬ ‫ه��م قوت گرفته و صدور مج��وز حضور و تجمع در‬ ‫سالن های سربسته در فاصله زمانی تا برگزاری ونیز‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬کمی دور از ذهن به نظر می رسد‪.‬‬ ‫هفتاد وهفتمی��ن جش��نواره فیلم ونیز‪ ،‬براس��اس‬ ‫اع�لام پیش��ین‪ ،‬ق��رار اس��ت از ‪ ۲‬تا ‪ ۱۲‬س��پتامبر‬ ‫(‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۲‬ش��هریور) برگزار ش��ود و امسال «کیت‬ ‫بالنچت» بازیگر برنده اس��کار به عنوان رئیس هیات‬ ‫ داوران بخش رقابتی انتخاب ش��ده اس��ت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬برخی امیدوارند ونیز باتوجه به شرایط خاص‬ ‫جغرافیای��ی خود بتواند یک اس��تثنا باش��د‪ ،‬چون‬ ‫جشنواره ونیز در یک جزیره برگزار می شود و دولت‬ ‫ایتالیا با الگوبرداری از کره جنوبی در حال توس��عه‬ ‫یک نرم افزار موبایلی اس��ت که ب��ر تردد افراد مبتال‬ ‫به وی��روس کرونا نظارت می کن��د و در صورتی که‬ ‫امار ابتال به کرونا در ایتالیا تا ماه ژوئن کاهش یابد‪،‬‬ ‫برگزاری جش��نواره ونیز تح��ت نظارت دقیق دور از‬ ‫ذهن نیست‪ .‬در واقع می توان با بررسی ترددها تنها‬ ‫اج��ازه ورود افراد غیرمبتال را به جش��نواره داد و در‬ ‫عین حال استفاده از ماسک و دستکش را برای همه‬ ‫ش��رکت کنندگان اجباری کرد‪ .‬در صورت برگزاری‬ ‫جش��نواره ونیز باید دید چه درصدی از رس��انه های‬ ‫خبری بین المللی در جش��نواره ش��رکت می کنند و‬ ‫همچنین کدام ستاره های سینما حاضرند با ماسک‬ ‫روی ف��رش قرمز ونیز قدم بزنن��د و چندین و چند‬ ‫پرسش دیگر که در این باره مطرح می شود‪.‬‬ ‫وام های چندصد میلیونی‬ ‫و کتاب های انباشته در انبار‬ ‫همایش‬ ‫جشنواره ونیز در میان تردیدها و ابهام ها‬ ‫مدی��ر مجموعه میراث جهانی کاخ گلس��تان گف��ت‪ :‬تعدادی از‬ ‫نسخه های خطی کاخ گلس��تان به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک‬ ‫رمضان در فضای مجازی به نمایش گذاش��ته می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی مجموعه میراث جهانی کاخ گلس��تان‪ ،‬افرین امامی‬ ‫گف��ت‪ :‬باتوجه به تعطیلی موزه ها و ش��یوع وی��روس کرونا‪ ،‬امکان‬ ‫برگزاری نمایش��گاه نیس��ت؛ به این منظور تعدادی از نسخه های‬ ‫خط��ی از مجموعه گنجینه نس��خ خطی کاخ گلس��تان (کتابخانه‬ ‫س��لطنتی)‪ ،‬در فضای مجازی کاخ گلس��تان به نمایش گذاش��ته‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬موضوع این نسخ ارزشمند از نظر محتوا و‬ ‫هنر کتاب ارایی مرتبط با ماه پرفیض و برکت رمضان اس��ت‪ .‬مدیر‬ ‫مجموعه میراث جهانی کاخ گلس��تان تصریح کرد‪ :‬این نسخه های‬ ‫خطی ش��امل ادعیه ماه مبارک رمضان‪ ،‬دعای صبا به خط کوفی‬ ‫و ثلث به نقل از حضرت علی (ع)‪ ،‬چهل کلمه حضرت علی (ع) به‬ ‫خط میرعلی‪ ،‬چهل حدیث منظوم حضرت علی (ع)‪ ،‬چندین قران‬ ‫ب��ه خطوط مختلف‪ ،‬قران به خط مریم بانو خوش��نویس قاجاری‪،‬‬ ‫نهج البالغ��ه‪ ،‬خطبه بی نقطه و الف از حضرت علی (ع)‪ ،‬قران هایی‬ ‫به خط کوفی منسوب به امامان معصوم (ع) است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه این نمایش��گاه در قال��ب اجرای پروژه ‪۵۹‬‬ ‫ثانیه های گلس��تان در فضای مجازی به نمایش گذاشته می شود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬عالقه من��دان برای بازدی��د از این نمایش��گاه می توانند به‬ ‫وب سایت رسمی مجموعه‪ ،‬کانال اپارات با نام ‪،golestanpalace‬‬ ‫کانال پیام رس��ان س��روش مجموعه با نام اخب��ار مجموعه میراث‬ ‫جهانی کاخ گلس��تان و س��ایر صفحات مجازی مجموعه مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬کاخ گلس��تان با قدمتی بالغ بر ‪ ۴۴۰‬س��ال یکی از منحصر‬ ‫به فردترین مجموعه های تاریخی ایران است‪.‬‬ ‫نام گلستان این مجموعه ریشه در تاالری به همین نام دارد که‬ ‫از بناه��ای عهد اقامحمد خان قاجار بوده و در س��ال ‪ ۱۲۱۶‬ه‪ .‬ق‬ ‫و در عهد فتحعلی ش��اه قاجار به پایان رسیده است‪ .‬کاخ گلستان‬ ‫از عهد صفویه تا دوران معاصر دستخوش تغییراتی شده است‪.‬‬ ‫بنیان کاخ گلس��تان به دوران شاه عباس صفوی و به سال ‪۹۹۸‬‬ ‫ه‪ .‬ق با احداث چهارباغی در داخل حصار ش��اه طهماسب و بعدها‬ ‫و در زمان ش��اه سلیمان صفوی (‪ ۱۰۷۸ – ۱۱۰۹‬ه‪ .‬ق) با ساخت‬ ‫دیوانخانه ای در همان محدوده چنارس��تان ش��اه عباس��ی شکل‬ ‫می گیرد ولی امروزه از ان بنیان ها اثری در میان نیست‪.‬‬ ‫کاخ گلستان ‪ 2‬تیر ‪ ۱۳۹۲‬خورشیدی در سی وهفتمین اجالس‬ ‫س��االنه کمیته میراث جهانی س��ازمان یونس��کو به عنوان میراث‬ ‫بشری ازجانب یونسکو به ثبت رسید‪.‬‬ ‫مارگارت اتوود‪ ،‬خالق ویرانشهرهایی چون گیلیاد و تمدن فروپاشیده اوریکس و‬ ‫ک ِریک می گوید‪ :‬جهان قرنطینه شده در روزگار کرونا ممکن است جایی ناخوشایند‪،‬‬ ‫ترس��ناک و نامطبوع باشد که دوست نداش��ته باشید در ان زندگی کنید‪ ،‬اما یک‬ ‫ویرانشهر نیست‪ .‬برنده دو دوره از جایزه بوکر با اشاره به اینکه تئوری های توطئه‬ ‫درباره فناوری ‪ ۵G‬باعث ش��ده مردم به دکل های مخابراتی حمله کنند و انها را‬ ‫به اتش بکش��ند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دس��ت کم هنوز مردم را نمی سوزانند‪ .‬مارگارت‬ ‫اتوود‪ ،‬نویس��نده‪ ،‬شاعر و منتقد ادبی ‪۸۰‬ساله کانادایی که از سال ‪ ۱۹۶۱‬کار خود‬ ‫را اغاز کرد‪ ،‬با انتش��ار ‪ ۱۷‬کتاب ش��عر‪ ۱۶ ،‬کتاب داستان‪ ۱۰ ،‬کتاب غیرداستانی‬ ‫ادب��ی‪ ۸ ،‬کتاب مجموعه داس��تان و ‪ ۸‬کتاب کودک از جمله نویس��ندگان پرکار‬ ‫عصر حاضر ش��ناخته می ش��ود‪ .‬او که دانش اموخته رشته زبان و ادبیات انگلیسی‬ ‫از ویکتوریا کالج ش��هر تورنتو در مقطع کارشناس��ی و مقاطع کارشناسی ارشد و‬ ‫دکتری از دانش��گاه هاروارد است‪ ،‬س��ال ها در دانشگاه های مختلف تدریس کرد و‬ ‫از اواخر دهه ‪ ۸۰‬میالدی به نویسنده ای شناخته شده در سطح جهان و به دنبال‬ ‫ان ایران تبدیل و از اوایل دهه ‪ ۸۰‬خورش��یدی از وی کتاب های زیادی به فارسی‬ ‫ترجمه ش��د‪ .‬اتوود در گفت وگو با رادیو بی‪.‬بی‪.‬س��ی گفت‪ :‬یک ویرانشهر از لحاظ‬ ‫فنی‪ ،‬یک جامعه ناخوش��ایند از پیش برنامه ریزی ش��ده است که نمی خواهید در‬ ‫ان زندگی کنید‪ ،‬اما چیزی که ما امروز با ان روبه رو هس��تیم از قبل برنامه ریزی‬ ‫نشده اس��ت؛ بنابراین ممکن اس��ت افراد برنامه هایی بریزند که چندان خوشایند‬ ‫نیس��تند اما این یک توتالیتاریسم عمدی نیست چون برنامه ریزی نشده و عمدی‬ ‫برای ایجاد ان در کار نبوده اس��ت‪ .‬شرایط کنونی در واقع یک بحران غیرمنتظره‬ ‫اس��ت‪ ،‬مثل مواجهه با یک حمله رعداس��ا‪ .‬وقتی همه گیری وحشت به راه بیفتد‪،‬‬ ‫م��ردم به دنبال مقصر می گردند زی��را اگر بتوانید مقصر را پی��دا کنید‪ ،‬می توانید‬ ‫تهدید را از بین ببرید؛ بنابراین در دوره طاعون یا مرگ س��یاه‪ ،‬گروه هایی از مردم‬ ‫به ترتیب زیر مقصر دانس��ته شده و سرزنش ش��دند‪ :‬جذامیان چون از شهری به‬ ‫ش��هر دیگر رفته بودند‪ ،‬کولی ها چون س��فر کرده بودند‪ ،‬یهودیان به همان دالیل‬ ‫همیش��گی و جادوگران هم که طاعون را به جان شهر انداخته بودند؛ بنابراین اگر‬ ‫می توانستید تمام این افراد را از بین ببرید‪ ،‬شاید دیگر به طاعون مبتال نمی شدید‪.‬‬ ‫اینکه برخی از سیاستمداران از ادبیات جنگی برای توصیف رویکرد خود در مقابل‬ ‫همه گیری کرونا اس��تفاده می کنند‪ ،‬مردود اس��ت‪ .‬مقصودم این اس��ت که اگر در‬ ‫پیری سیس��تم ایمنی خوبی داش��ته و از مراقبت های پزش��کی مناسب برخوردار‬ ‫باش��ید‪ ،‬خوش شانس هستید‪ ،‬اما اگر کسی از این بیماری جان به در نبرد‪ ،‬به این‬ ‫معنی نیس��ت که جنگنده نبوده است‪ .‬این مقصر دانستن قربانی است که بگوییم‬ ‫انها برای زنده ماندن سخت نجنگیدند؛ بنابراین من به شخصه برای توصیف ان از‬ ‫این ادبیات اس��تفاده نمی کنم‪ .‬اینکه جنگ نیست‪ .‬به هر حال بحران شیوع کرونا‬ ‫باعث می شود جهان بیش از گذشته قدر کادر درمانی را بداند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!