روزنامه صمت شماره 1511 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1511

روزنامه صمت شماره 1511

روزنامه صمت شماره 1511

‫فوالد هرمزگان‬ ‫کارفرمای برتر‬ ‫سالمت محور‬ ‫استان هرمزگان‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1511‬پیاپی ‪2829‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫اقای دولت‬ ‫سیستم بانکی به کجا می رود؟‬ ‫تصمیمی نابخردانه‬ ‫در راه است‬ ‫واگذاری سهام؛ نجات صنعت‬ ‫یا فرار ازمسئولیت‬ ‫سه پرسش درباره‬ ‫بازار بورس کاال‬ ‫دست دولت‬ ‫در جیب توسعه‬ ‫نقش دانش بنیان های‬ ‫معدنی در اقتصاد‬ ‫سرمایه گذاری در بازارسرمایه‬ ‫‪2‬‬ ‫نده‬ ‫پرو‬ ‫‪6‬‬ ‫رشد حبابی بورس بزرگ ترین خطر اقتصاد ایران است‬ ‫رشد سهام معدنی ها در بورس با رونق صادرات‬ ‫خروج دولت از بنگاهداری در مسیر اشتباه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مدیریت کوچ نقدینگی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ایا سقوط در انتظار بورس است؟‬ ‫‪11‬‬ ‫ازادسازی سهام عدالت کلید خورد‬ ‫‪9‬‬ ‫بالیی که کرونا بر سر بانک های دنیا اورد‬ ‫‪8‬‬ ‫تازه واردها از «سبدگردان» استفاده کنند‬ ‫‪14‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ایا زعفران باید در بورس عرضه شود؟‬ ‫معادله چند وجهی‬ ‫رجوع به صفحه ‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مه‪2020‬‬ ‫شماره ‪1511‬‬ ‫پیاپی ‪2829‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫در بخشی از یادداشت هفته گذشته باعنوان «اقای دولت‪ ،‬جهش تولید با‬ ‫این سیستم بانکی در پساکرونا هم به جایی نمی رسد» از وضعیت سیستم‬ ‫بانکی کش��ور نوش��تم و بعد پیام های مختلفی دریافت کردم‪ .‬انها که جزو‬ ‫مردم بودند تعریف و تمجید و س��تایش کردند و انها که در گروه مورد نظر‬ ‫من بودند یا عالقه ای به انها داش��تند با زبان خیرخواهانه‪ ،‬اما از نوع باال‪ ،‬با‬ ‫اظهار گله مندی از استثناها می گفتند‪.‬‬ ‫من ش��کی ندارم که در هر قاعده ای‪ ،‬اس��تثنا هم وجود دارد‪ ،‬اما انها هم‬ ‫شک نکنند که با یک گل به سختی بهار می شود! خصوصا که گاهی همان‬ ‫یک گل هم پژمرده شده یا زیر مجموعه خارها دیده نمی شود‪.‬‬ ‫اقای دولت‬ ‫در یادداشت هفته قبل نوشتم‪« :‬سیستم بانکی باید تغییر کند‪ ،‬تسهیالت‬ ‫از انحص��ار چند نفر خارج ش��ود‪ ،‬بانک ها هیات مدیره های جوان و دلس��وز‬ ‫می خواهند‪ ،‬نیروهای فس��یل ش��ده و ناکارامد و دور از دردهای جامعه که‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال اس��ت سوار اتوبوس و تاکسی و مترو نش��ده اند و هر روز با راننده‬ ‫از خان��ه ب��ه دفتر و از دفتر به خان��ه می روند چه می دانند که گرفتاری های‬ ‫این ملت چیس��ت؟ انها که ‪ ۴۰‬س��ال اس��ت یک نان از نانوایی نخریده اند و‬ ‫بازار میوه و تره بار را نمی شناس��ند‪ ،‬چگونه می خواهند در ترمیم زخم های‬ ‫تولی��د گام بردارند؟ کس��ی که در طول دوران خدم��ت خود حتی فرصت‬ ‫خرج کردن پول ها و درامدهایش را نداش��ته و همیشه از امکانات دولتی یا‬ ‫سازمانی استفاده کرده و حتی یک بلیت هواپیما نخریده و هزینه یک شب‬ ‫اقامت در هتل را نداده و نمی داند هزینه غذای چهار نفر در رستوران چقدر‬ ‫می ش��ود و از گرانی نان و پنیر و هندوانه و دیزی بی خبر اس��ت‪ ،‬چگونه قرار‬ ‫است برای این سرزمین فکر کند و گامی بردارد؟»‬ ‫اقای دولت‬ ‫سیس��تم بانکی کش��ور‪ ،‬اکثرا دارای امکانات عجیب و غریبی هستند؛ از‬ ‫ویال در ش��مال و جنوب و ش��رق و غرب کش��ور گرفته تا مهمانس��را در هر‬ ‫مرکز اس��تان‪ ،‬از اپارتمان در کیش تا هتل در مش��هد‪ ،‬از ویالی اختصاصی‬ ‫رو به دریا برای مدیرعامل تا اپارتمان برای تازه عروس و دامادهای بستگان‬ ‫ت هواپیمای فرست کالس تا‬ ‫مدیرعامل در لندن و پاریس به اسم بانک‪ ،‬از بلی ‬ ‫ماشین های اخرین مدل در اختیار منزل! به نام بانک و به کام مدیران عامل‬ ‫و هیات مدیره هایی که دودس��تی این میزها را چس��بیده و بعد از ‪ 3‬س��ال‬ ‫بازنشستگی هم رها نمی کنند‪.‬‬ ‫اقای دولت‬ ‫کافی است که با یک بخشنامه ساده‪ ،‬تمامی ساختمان هایی که به صورت‬ ‫مهمانس��را در همه جای دنیا برای این بانک ها از قبل از انقالب باقی مانده‬ ‫یا بعد از انقالب تهیه ش��ده‪ ،‬فروخته و به س��رمایه این بانک ها افزوده شود‪.‬‬ ‫به راستی بعضی از این بانک ها اموالی در اختیار دارند که فقط برای استفاده‬ ‫س��الی چند روز مدیرعامل نگهداری می ش��ود و بعید می دانم که کس��ی از‬ ‫اعضای دولت باشد که از این شرایط اگاه نباشد‪ .‬چون موضوع تنها به بانک ها‬ ‫مرتبط نیس��ت؛ وضعیتی است که تقریبا بیشتر وزارتخانه ها و سازمان ها به‬ ‫ان دچار هستند و همدیگر را به خاطر منافع مشترک همپوشانی می کنند‪.‬‬ ‫اقای دولت‬ ‫فرض کنید صدها مهمانس��را و اپارتمان و هتل ازس��وی سیستم بانکی و‬ ‫وزارتخانه ها فروخته شود‪ ،‬سود نقدینگی انها در همان بانک ها‪ ،‬همه هزینه‬ ‫ماموریت ه��ای اقایان را پوش��ش می دهد و س��ازمان های نظارتی خواهند‬ ‫توانست اگر خدای نکرده سوءاستفاده ای انجام شد‪ ،‬ان را کشف کنند‪ .‬ضمن‬ ‫انکه سیس��تم هتلداری کش��ور به یکباره میزبان صدها مدیر و کارشناسی‬ ‫خواهد شد که برای اقامت باید از بخش خصوصی استفاده کنند و کسب وکار‬ ‫انها هم رونق می گیرد‪.‬‬ ‫اقای دولت‬ ‫درباره سیس��تم بانکی کش��ور حرف و س��خن و طرح انقدر زیاد است که‬ ‫نمی دانیم کدام را مطرح کنیم‪ .‬اصال فرض کنید تمامی مدیران عامل بانک ها‬ ‫و هیات مدیره ها از فردا صبح به خانه بروند و همه شعب بانک ها تحت یک‬ ‫نام با همین وضعیت فعلی بمانند‪ ،‬فکر می کنید چه اتفاقی رخ می دهد؟‬ ‫در سیس��تم بانکی‪ ،‬هر روز صبح عده ای کارمند به یک ش��عبه می روند‪،‬‬ ‫کرکره را باال می دهند‪ ،‬خوش وبشی با همدیگر می کنند‪ ،‬پشت میزهای شان‬ ‫می نش��ینند‪ ،‬تعدادی مش��تری وارد می شوند و عده ای پولی به حساب های‬ ‫خود می ریزند و عده ای پولی از حساب های شان برمی دارند‪ ،‬روسای شعب‬ ‫ه��م در ط��ول روز به عده ای می گویند تس��هیالت نداریم که بدهیم‪ ،‬عصر‬ ‫هم کرکره را پایین می کشند و می روند تا فردا صبح که دوباره برگردند‪.‬‬ ‫اگر حاال کل بانک ها با یکدیگر ادغام شوند چه اتفاقی رخ می دهد؟‬ ‫هیچ؛ از رهگذر همین اتفاق ساده سی وچند مدیرعامل با حقوق نجومی‬ ‫و حداق��ل ‪ 200‬عض��و هی��ات مدیره و ‪ 200‬معاون مدیرعامل خانه نش��ین‬ ‫می شوند و چند هزار میلیارد تومان صرفه جویی در حقوق و پاداش محقق‬ ‫می ش��ود و تمامی تس��هیالت انچنانی و یواش��کی و میلیاردی که فقط از‬ ‫طریق همین ‪ ۵۰۰‬نفر به ان ‪ ۵۰۰‬نفر خاص پرداخت ش��ده و می ش��ود به‬ ‫یکباره متوقف خواهد شد و باز هم میلیاردها تومان صرفه جویی برای ملت‬ ‫به وج��ود خواه��د امد‪ .‬این یک فقره ناقابل از برکنار ش��دن مدیران عامل و‬ ‫هیات مدیره های بانک ها است‪.‬‬ ‫چرا از ادغام و یکی شدن بانک ها مردم سود خواهند برد‪ ،‬زیرا بانک های‬ ‫ما همگی تابع یک قانون کلی از طرف اقاباالس��رهای س��اخته شده ازسوی‬ ‫دولت هس��تند؛ بانک مرکزی‪ ،‬ش��ورای پول و اعتبار‪ ،‬وزارت اقتصاد‪ ،‬مجمع‬ ‫فالن و امثالهم که با دس��تورالعمل های یکسان اداره می شوند‪ .‬خوشبختانه‬ ‫بانک های ما نه رقابتی هس��تند و نه تفاوتی در نحوه خدمات و تس��هیالت‬ ‫با یکدیگر دارند‪.‬‬ ‫بانک های دولتی هم که در ظاهر خصوصی شدند‪ ،‬خودشان بهتر می دانند‬ ‫که فقط برای همان ‪ ۵۰۰‬نفر خاص خصوصی هستند‪.‬‬ ‫بانک ه��ای دولت��ی هم که درهای ش��ان بر همان پاش��نه دس��تور از باال‬ ‫می چرخد‪.‬‬ ‫چند بانک خصوصی هم انقدر ضعیف هستند که با یک تشر تقی و نقی‪،‬‬ ‫رنگ و روی ش��ان می پرد و کل سرمایه های ش��ان از دارایی یک سرمایه دار‬ ‫صادرات و واردات اتاق ها کمتر اس��ت و همه ش��ان روی هم به اندازه ده تا از‬ ‫صرافی های خیابان فردوسی سرمایه ندارند‪.‬‬ ‫اقای دولت‬ ‫این ره که سیستم بانکی کشور می رود به ترکستان هم نمی رسد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ضم��ن قدردانی از رهبر‬ ‫معظم انقالب برای ابالغیه ایشان در زمینه‬ ‫سهام عدالت گفت‪ :‬در این شرایط سخت ما‬ ‫هرچه بتوانیم دارایی ه��ای مردم را به روز و‬ ‫مالکیت مردم را ش��فاف کنی��م و اختیارات‬ ‫کار را ب��ه خ��ود صاحبان م��ال برگردانیم‪،‬‬ ‫این کار بس��یار ارزش��مند و بزرگ است‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت روحانی‬ ‫اف��زود‪ :‬به دنبال مباحث مط��رح در مجمع‬ ‫تش��خیص مصلحت نظام درب��اره اصل ‪۴۴‬‬ ‫و خصوصی س��ازی س��رمایه های دولت��ی و‬ ‫بنگاه های ب��زرگ اقتصادی‪ ،‬در نهایت رهبر‬ ‫معظم انقالب موافقت کردند که این بخش‬ ‫از اقتص��اد به عنوان س��هام در اختیار مردم‬ ‫قرار گی��رد و این س��هام در اختی��ار مردم‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬البت��ه مقداری ب��رای مردم‬ ‫نامش��خص بود چون س��هام ب��ه انها تعلق‬ ‫گرفت��ه بود و باید س��ال ها صب��ر می کردند‬ ‫تا این س��ود باعث مالکیت افراد‬ ‫نس��بت به سهام ش��ان شود‪ .‬این‬ ‫روند تقریبا نزدیک ‪ ۱۰ ، ۹‬سال‬ ‫طول کشید تا این ها مالک سهام‬ ‫شوند‪ .‬روحانی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دولت یازده��م از همان ماه های‬ ‫اولیه به فکر س��هام و ساماندهی‬ ‫ان افتاد‪ .‬می خواهم از وزیر اقتصاد و رئیس‬ ‫بخش خصوصی س��ازی دولت یازدهم عمیقاً‬ ‫تش��کر کنم‪ ،‬به دلیل اینکه همه توان خود‬ ‫را از پای��ان س��ال ‪ ۹۳‬و اول ‪ ۹۴‬ب��ه کار‬ ‫گرفتن��د تا ان را برای مردم ش��فاف کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬در ان مقطع کار‬ ‫بزرگی انجام و س��امانه ای تش��کیل ش��د تا‬ ‫م��ردم در ان ثبت نام کنند و بعد برای همه‬ ‫مشخص شد چه کسی چه مقدار سهم دارد‪،‬‬ ‫چه مقدار بدهکار و چه مقدار طلبکار است؛‬ ‫همه اینها در س��ال ‪ ۹۴‬روش��ن و بعد از ان‬ ‫تالش ش��د این سهام را به نحوی‬ ‫ازاد کنیم‪ .‬ابتدا در س��ال ‪ ۹۴‬به‬ ‫این فک��ر افتادیم ک��ه الیحه ای‬ ‫تنظیم کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س دولت تدبی��ر و امید با‬ ‫بیان اینکه پیش��نهاد من ان بود‬ ‫که ش��ورای عالی ب��ورس درباره‬ ‫ش��یوه کار تصمیم گیری کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫قدم بسیار خوبی برای مردم برداشته شده و‬ ‫موافقت رهبر معظم انقالب در این ماه‪ ،‬قدم‬ ‫خوبی برای مردم اس��ت‪ .‬حدود ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫نفری که صاحب این سهام هستند‪ ،‬حساب‬ ‫و کتاب ش��ان مش��خص است و س��امانه ای‬ ‫در این باره وجود داش��ته اس��ت‪ .‬روحانی از‬ ‫شورای عالی بورس خواس��ت در کوتاه ترین‬ ‫زمان ممک��ن‪ ،‬ایین نامه و مق��ررات الزم را‬ ‫در واگذاری سهام عدالت تهیه کند و مردم‬ ‫هر جور که مایل هس��تند‪ ،‬اقدام کنند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه در س��ال ‪ ۹۵‬که سهام عدالت‬ ‫سامان یافت‪ ،‬در ‪ 3‬نوبت سود ان را به مردم‬ ‫پرداخ��ت کردیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��ود‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬را در سال ‪ ،۹۶‬س��ود سال ‪ ۹۶‬را‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬و س��ود س��ال ‪ ۹۷‬را در سال‬ ‫‪ ۹۸‬پرداخت کردیم‪ .‬س��ود سال ‪ ۹۸‬هم در‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬پرداخت می ش��ود‪ .‬به ازای سهام‬ ‫یک میلیونی یک بار سود ‪ ۱۵۰‬هزار تومانی‪،‬‬ ‫یک بار س��ود ‪ ۱۷۵‬هزار تومان��ی و یک بار‬ ‫سود ‪ ۲۰۵‬هزار تومانی پرداخت شد‪.‬‬ ‫روحانی اضاف��ه کرد‪ :‬اینکه مردم س��هام‬ ‫عدالت ش��ان را چط��ور بفروش��ند‪ ،‬باید در‬ ‫شورای عالی بورس مشخص شود‪.‬‬ ‫این س��هام در شرایط س��خت اقتصادی‪،‬‬ ‫ب��ه کمک مردم امده و موافقت رهبر معظم‬ ‫انق�لاب در ای��ن مقطع برای ما ارزش��مند‬ ‫است‪ .‬انهایی هم که نیاز فوری ندارند سهام‬ ‫خود را نگه می دارند‪.‬‬ ‫رشد حبابی بورس بزرگ ترین خطر اقتصاد ایران است‬ ‫فرش��اد مومن��ی‪ ،‬رئیس موسس��ه دین و‬ ‫اقتصاد از جمله کارشناس��انی است که رشد‬ ‫حبابی بورس را بزرگ ترین خطر برای اقتصاد‬ ‫ایران می داند و معتقد اس��ت شرایط موجود‬ ‫اقتصاد ملی‪ ،‬نش��ان می دهد اگ��ر این روند‬ ‫متوقف نش��ود به هم ریختگی های ایجاد شده‬ ‫از کان��ال بورس از نظر مش��کل افرینی برای‬ ‫اقتصاد ملی بسیار بیش��تر از گذشته بوده و‬ ‫بیش��تر نیز خواهد شد‪ .‬استاد دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایی با اش��اره به تحوالت روی داده در‬ ‫بازار سرمایه کشور گفت‪ :‬رشد حبابی بورس‬ ‫کش��ور بزرگ ترین خطری است که اقتصاد‬ ‫ایران را در سال ‪ ۹۹‬تهدید می کند و متاسفانه‬ ‫کسانی که می دانند این موضوع چه فجایعی‬ ‫می تواند در سرنوشت بنگاه ها و مردم داشته‬ ‫باشد‪ ،‬سکوت کرده اند‪ .‬مومنی در گفت وگو با‬ ‫ایلن��ا ادامه داد‪ :‬در این زمینه طیف متنوعی‬ ‫از واقعیت ه��ا وجود دارد که دس��ت کاری یا‬ ‫نادی��ده گرفته می ش��ود و باید با مش��ارکت‬ ‫فعال دانش��گاهیان و مطبوعات مس��تقل در‬ ‫ای��ن زمینه روش��نگری های بایس��ته انجام‬ ‫شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر شرایط دوران‬ ‫بعد از کرونا را نیز نادیده بگیریم‪ ،‬مش��کوک‬ ‫بودن رشد چندماهه اخیر بورس در شرایطی‬ ‫ک��ه بالغ بر نصف ارزش این بورس مربوط به‬ ‫بنگاه های معدنی و به اصطالح صنعتی وابسته‬ ‫به نفت و گاز و انرژی است که قیمت انها در‬ ‫مقیاس جهانی س��قوط بی سابقه‬ ‫کرده را بهتر می ش��ود درک کرد‪.‬‬ ‫مومنی در بخ��ش دیگری از این‬ ‫گفت وگو گفت‪ :‬اس��اس ماجرا به‬ ‫پارادوکس دولت بازمی گردد؛ ایا‬ ‫دولت می خواه��د از طریق ایجاد‬ ‫ثب��ات در اقتص��اد کالن‪ ،‬امنیت‬ ‫حق��وق مالکیت‪ ،‬جل��ب مش��ارکت مردم و‬ ‫پاداش به تولیدکنندگان اقتصاد را اداره کند‬ ‫یا می خواهد از طریق دامن زدن به مناسبات‬ ‫رانتی جدید‪ ،‬رویه‪ ۳‬دهه اخیر را دنبال کند‪.‬‬ ‫انچه ت��ا امروز مش��اهده ش��ده گویای این‬ ‫اس��ت که عزیزان روی گزین��ه دوم متمرکز‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬به طوری که ب��رای جااندازی این‬ ‫مسئله دوباره به زنده کردن لولوی نقدینگی‬ ‫پرداخته ان��د که اگ��ر ازاد ش��ود اینچنین و‬ ‫انچن��ان می کند‪ ،‬در حالی که نقدینگی طی‬ ‫‪ 3‬دهه گذشته‪ ،‬جهش های غیرمتعارف خود‬ ‫را‪ ،‬بیش از هر چیز مدیون شوک های قیمتی‬ ‫به کاالهایی مانن��د ارز و حامل های انرژی و‬ ‫مطامع سوداگرانه بانک های خصوصی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون که همه ان راه های پیشین‬ ‫برم�لا و ابع��اد فاجعه افرینی انها به اش��باع‬ ‫رس��یده‪ ،‬در موج چه��ارم بهم ریختگی های‬ ‫اقتصادی و بسترساز فقر مردم‪ ،‬نوبت به بازار‬ ‫بورس رسیده و شرایط موجود اقتصاد ملی‪،‬‬ ‫نشان می دهد که اگر این روند متوقف نشود‬ ‫به هم ریختگی های ایجاد شده از‬ ‫کانال بورس از نظر مشکل افرینی‬ ‫برای اقتصاد ملی بسیار بیشتر از‬ ‫گذش��ته بوده و بیشتر نیز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این اقتصاددان با اشاره به‬ ‫موج های س��فته بازی ایجاد شده‬ ‫در س��ایر بازاره��ا در س��ال های‬ ‫گذش��ته گف��ت‪ :‬در ب��ازه زمان��ی ‪ ۱۳۸۴‬تا‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬بانک ه��ای خصوص��ی بخ��ش اعظم‬ ‫منابع سوداگری را به بخش مستغالت انتقال‬ ‫دادن��د‪ ،‬به طوری که قیمت مس��کن در یک‬ ‫دوره سه س��اله ‪ ۳‬برابر ش��د‪ .‬انه��ا از طریق‬ ‫منابع مالی جذب شده با نرخ بهره ‪ ۱۵‬یا ‪۱۶‬‬ ‫درصدی که به س��پرده گذاران می پرداختند‬ ‫توانستند س��ودهای ‪ ۱۰۰‬درصدی و بیشتر‬ ‫کسب کنند‪ .‬این موج سفته بازی تا سال های‬ ‫‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬شیره جان مردم را از طریق قیمت‬ ‫باال مس��کن و اجاره خانه مکید و این بازار را‬ ‫دچار رکود شدیدی کرد‪ .‬مومنی افزود‪ :‬موج‬ ‫بعدی را پس از رکود عمیق در بازار مس��کن‬ ‫در س��ال های ‪ ۹۲‬ت��ا ‪ ۹۷‬از طری��ق جن��گ‬ ‫سفته بازی در بازار پول کلید زدند و نرخ بهره‬ ‫را باال بردند؛ به طوری که کمر تولیدکنندگان‬ ‫شکس��ت‪ .‬با وام ه��ای پرریس��ک و با هدف‬ ‫منصرف ک��ردن س��پرده گذاران از رفتن به‬ ‫س��راغ پول های خود‪ ،‬دوب��اره موج جدیدی‬ ‫راه انداختن��د که هزینه ان تحمیل ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ب��ود که البته بدنامی های ان‬ ‫اس��تمرار وضعیت مورد اش��اره را زیر سوال‬ ‫ب��رده و ان را با تحمیل هزینه های گزاف به‬ ‫ملت و کش��ور متوقف کرد‪ .‬در فاز سوم که‬ ‫نقطه عطف ان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بود فش��ارهای‬ ‫س��وداگرای در بازار ارز و س��که س��ودهای‬ ‫بی ضابط��ه ای نصیب بخش ه��ای خاصی از‬ ‫س��اختار قدرت کرد و مش��اهده شد که چه‬ ‫فاجعه ه��ای اجتماع��ی‪ ،‬محیط زیس��تی و‬ ‫اقتصادی را برای کش��ور ب��ه ارمغان اورد و‬ ‫به طور همزمان بخش ه��ای مهمی از ذخایر‬ ‫طال و ارز کش��ور را نیز به باد فنا داد‪ .‬رئیس‬ ‫موسس��ه دین و اقتصاد تصریح کرد‪ :‬حاال که‬ ‫تشت رسوایی های ان سوداگری های سه گانه‬ ‫از ب��ام افتاده و حت��ی مقامات غیرمتخصص‬ ‫نیز می دانند که ادامه ان مس��یر برای کشور‬ ‫چقدر فاجعه امیز اس��ت‪ ،‬موج جدیدی را از‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬در بورس کشور به راه انداختند و‬ ‫حاال با سرعت خطرناک تری در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫می خواهن��د طی مس��یر کنن��د‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مش��اهده می ش��ود حباب سهام برخی‬ ‫ش��رکت های ورشکس��ت ه تا ‪ ۴‬برابر افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬همچنین تورم ارزش دارایی های‬ ‫بورس در ‪ 2‬س��ال اخی��ر حدود ‪ ۶۰‬درصد از‬ ‫قیمت ارز در س��ال ‪ ۹۷‬بیش��تر شده و از ‪2‬‬ ‫برابر جهش ه��ای قیمتی مس��کن نیز فراتر‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫تازه واردان بورس بخوانند‬ ‫حامد ق�ادرزاده‪ ،‬کارش�ناس اقتصاد‪:‬‬ ‫جمعیت قابل توجهی در کش��ور وجود دارند‬ ‫که هیچ شناختی از بازار بورس ندارند و فقط‬ ‫از ش��نیده ها و اخبار متوجه افزایش شاخص‬ ‫ش��ده و می گویند ما نیز می توانیم در مدت‬ ‫چند م��اه پول مان را چند برابر کنیم که این‬ ‫موضوع می تواند بسیار خطرناک باشد‪.‬‬ ‫رش��د بازار بورس به دلیل شفافیت و نظام‬ ‫مالی مشخصی که دارد امری مطلوب است؛‬ ‫ب��ه این معنی ک��ه اگر بازار س��رمایه به طور‬ ‫واقعی رش��د یابد موج��ب رونق اقتصادی در‬ ‫کشور می شود‪ ،‬اما اینکه شاخص بورس طی‬ ‫چند ماه ان هم در شرایط رکود اقتصادی که‬ ‫در دنیا حاکم است و شاخص بورس منفی و‬ ‫کاهشی اس��ت‪ ،‬در ایران به باالی ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫واحد می رس��د جای سوال و تردید دارد‪ .‬در‬ ‫طول ‪ ۳-۲‬سال گذشته‪ ،‬در عرضه اولی ها که‬ ‫شرکت های دولتی یا واحدهای بسیار بزرگی‬ ‫اقدام به عرضه س��هام در بازار و تضمین ان‬ ‫می کنند‪ ،‬معموال کس��انی ک��ه عرضه اول را‬ ‫خری��داری کرده اند منتفع ش��ده اند و درصد‬ ‫س��ودی هم که ب��رای انها تعیین می ش��ود‬ ‫باالت��ر از ن��رخ بازار پول و نرخ بانکی اس��ت‪.‬‬ ‫این ام��ر رونق خاص��ی به بازار بخش��یده و‬ ‫معموال کسانی هستند که با مبلغ های خیلی‬ ‫کم وارد این بازار ش��ده اند‪ .‬اما اسیب پذیری‬ ‫خاصی در این بازار وجود دارد‪ ،‬به دلیل اینکه‬ ‫متاسفانه رشد بسیار سریعی در ان مشاهده‬ ‫می ش��ود و دولت هم از این بازار‬ ‫از دو س��ال پیش به ط��ور جدی‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫چن��د ماه پیش زمانی که هنوز‬ ‫بحث کرونا خیلی در کشور مطرح‬ ‫نبود‪ ،‬شاخص بورس به زیر ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار واحد رسید که صف طوالنی‬ ‫برای فروش س��هام به وجود امد و این باعث‬ ‫ش��د بسیاری از فعالیت های اقتصادی اسیب‬ ‫جدی ببیند‪ .‬افزایش ش��اخص بورس به دلیل‬ ‫عرضه س��هام دولتی حت��ی از طریق بانک ها‬ ‫موجب افزایش شدید شاخص بورس در بازار‬ ‫شده که این امر از طرفی دیگر می تواند بازار‬ ‫پول را دچار فروپاش��ی کند‪ .‬فروپاشی بازار‬ ‫پ��ول می تواند برای جامعه اقتصادی بس��یار‬ ‫سخت باش��د‪ ،‬چون دارایی های بانک قابلیت‬ ‫نقدش��وندگی سریع ندارند و به عبارتی درجه‬ ‫میع��ان دارایی های بانک خیلی باال نیس��ت‪.‬‬ ‫بانک ه��ا منابع��ی را ک��ه به صورت س��پرده‬ ‫یا حس��اب های ج��اری در اختی��ار دارند به‬ ‫صورت ه��ای مختل��ف تخصی��ص می دهند؛‬ ‫به ط��ور مثال به ص��ورت وام ب��ه متقاضیان‬ ‫می دهند که دارای سررس��ید است و مادامی‬ ‫که سررسید نباشد بانک نمی تواند پول را به‬ ‫سرعت نقد کند‪.‬‬ ‫اگ��ر مردم برای انتقال دارایی خود به بازار‬ ‫س��رمایه به سیس��تم بانکی هج��وم بیاورند‬ ‫و بخواهن��د بانک ه��ا را خال��ی از پول کنند‪،‬‬ ‫واحده��ای کوچ��ک اقتصادی را‬ ‫که در بورس نیستند مورد اسیب‬ ‫قرار می دهند و همچنین موجب‬ ‫اوریب اقتصادی ج��دی خواهند‬ ‫ش��د‪ ،‬چراک��ه حت��ی در بهترین‬ ‫حالت اگر ش��رکت های بزرگ در‬ ‫‪ ۶‬ماه تا یک س��ال افزایش ارزش‬ ‫داشته باشند‪ ،‬بعدا به طور جدی دچار اسیب‬ ‫خواهند شد‪ ،‬چون واحدهای کوچک اسیب‬ ‫دیده اند و امکان افزایش تقاضای محصوالت‬ ‫ارائه ش��ده ازس��وی واحدهای بزرگ در بازار‬ ‫فراهم نمی ش��ود و با رک��ود مواجه خواهند‬ ‫ش��د؛ به طور مثال در بخش کشاورزی تولید‬ ‫انبوهی وجود دارد اما وقتی نمی تواند فروش‬ ‫خوبی در بازار داش��ته باش��د با کاهش نرخ‬ ‫محصول در بازار مواجه خواهد ش��د که این‬ ‫امر ورشکستگی اقتصادی به دنبال دارد‪ .‬روند‬ ‫در سیس��تم های بس��یار بزرگ اقتصادی هم‬ ‫به همین صورت اس��ت‪ ،‬چون ش��رکت هایی‬ ‫وارد بورس ش��ده اند که دارای سیستم مالی‬ ‫ش��فافی بوده و توانس��ته اند خود را به بورس‬ ‫ثاب��ت کنند و از حالت خ��اص به حالت عام‬ ‫در بیایند و امکان فروش اوراق داشته باشند؛‬ ‫بر همین اس��اس در حال حاضر بیشتر اوراق‬ ‫در بازار خرید و فروش می شود و عرضه کاال‬ ‫در بازار کمتر مش��اهده می ش��ود‪ .‬متاسفانه‬ ‫جمعیت قابل توجهی در کش��ور وجود دارند‬ ‫ک��ه هیچ ش��ناختی از بازار ب��ورس ندارند و‬ ‫فق��ط از ش��نیده ها و اخبار متوج��ه افزایش‬ ‫ش��اخص ش��ده و می گویند ما نیز می توانیم‬ ‫در مدت چند ماه پول مان را چند برابر کنیم‬ ‫ک��ه این موض��وع می تواند بس��یار خطرناک‬ ‫باش��د؛ بنابراین توصیه می ش��ود کسانی که‬ ‫می خواهند وارد بورس ش��وند با کارشناسان‬ ‫اقتصادی و مالی مشاوره کنند‪.‬‬ ‫ب��ازار ب��ورس دارای ش��اخص عمومی و‬ ‫ش��اخص ش��رکت های مبدا اس��ت؛ بنابراین‬ ‫بای��د افراد دق��ت کنند که از کدام ش��رکت‬ ‫می خواهن��د خری��د کنند چون در ش��رایط‬ ‫فعلی کار بس��یار پرریس��کی اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫اگر بازار بورس حالت ثبات و عادی داش��ت‪،‬‬ ‫بهترین بازار برای سرمایه گذاری بود اما این‬ ‫افزایش نرخ جای تردید و دقت در بررس��ی‬ ‫دارد؛ به ویژه م��ا که عرضه و تقاضای خاصی‬ ‫در بازار به دلیل افت شدید وضعیت اقتصادی‬ ‫مردم نداریم و بیش��تر م��ردم به دنبال خرید‬ ‫کاالهای ضروری هس��تند‪ ،‬این امر می تواند‬ ‫اس��یب جدی در اینده به بخش های مسکن‬ ‫و تولی��د کاالهای دیگ��ر وارد کند و توصیه‬ ‫می ش��ود مردم ب��ا دقت بیش��تری وارد این‬ ‫بازار ش��وند‪ .‬چه بس��ا همانطور که موسسات‬ ‫اعتباری بانکی در کش��ور افول ش��دید پیدا‬ ‫کردند و برای دولت پرهزینه ش��دند‪ ،‬بورس‬ ‫نی��ز چنانچه پول ها در این قس��مت بیش از‬ ‫حد انباش��ته شود و نتواند س��وددهی ایجاد‬ ‫کند‪ ،‬همان افول را تجربه کند‪.‬‬ ‫خصوصی سازی اموال دولتی چه بر سر اقتصاد می اورد؟‬ ‫جعف�ر خیرخواه�ان‪ ،‬کارش�ناس‬ ‫اقتصاد‪ :‬عرضه س��هام ش��رکت های دولتی‬ ‫منجر ب��ه درامدزای��ی برای دول��ت‪ ،‬بهبود‬ ‫مدیری��ت‪ ،‬کاهش زیان دهی این ش��رکت ها‬ ‫و شفاف س��ازی اطالعات شرکت های دولتی‬ ‫می شود‪ .‬باید دقت کرد این خصوصی سازی‬ ‫باع��ث انحصارگرای��ی خصوص��ی نش��ود و‬ ‫نظارت ه��ای دولتی بر عملک��رد انها وجود‬ ‫داشته باش��د‪ .‬زیان دهی شرکت های دولتی‪،‬‬ ‫قیمت گذاری دولت��ی و مدیریت‬ ‫ضعی��ف در ای��ن ش��رکت ها که‬ ‫عملک��رد انه��ا را تح��ت تاثی��ر‬ ‫ق��رار داده را می ت��وان از طریق‬ ‫خصوصی س��ازی برط��رف کرد‪.‬‬ ‫راهکاری که اینده واگذاری های‬ ‫جدی��د مانن��د تجرب��ه ناموف��ق‬ ‫دیگر خصوصی س��ازی ها نباش��د این اس��ت‬ ‫که مالکیت در دس��ت دول��ت باقی بماند اما‬ ‫از صالحی��ت و توانایی مدیریتی‬ ‫مدیرانی ک��ه در بخش خصوصی‬ ‫حضور دارند‪ ،‬اس��تفاده شود؛ در‬ ‫ای��ن صورت ه��م عملک��رد این‬ ‫شرکت ها ارتقا پیدا می کند و هم‬ ‫منافع و سود این ارتقای عملکرد‬ ‫ب��ه جامع��ه بازمی گ��ردد‪ .‬بای��د‬ ‫مدیران از اختیاراتی برخوردار باشند‪ .‬فقط به‬ ‫خصوص��ی کردن یا دولتی باقی ماندن توجه‬ ‫نش��ود بلکه به روشی بینابین که هم دولتی‬ ‫و هم خصوصی اس��ت توجه شود‪ .‬به هرحال‬ ‫گام اول عرضه در بورس ایجاد ش��فافیت در‬ ‫عملکرد شرکت عرضه شده است زیرا عرضه‬ ‫در بورس شرایطی دارد که باید از ان تبعیت‬ ‫ش��ود‪ .‬صورت های مالی ش��رکت ها س��االنه‬ ‫بررسی می شود و مورد قضاوت عمومی قرار‬ ‫می گیرد که مدیریت این شرکت ها را مجبور‬ ‫می کند از حالت رخوت خارج بشوند‪.‬‬ ‫عجایب بازار سهام ایران‬ ‫شهاب لواسانی‪ -‬کارشناس اقتصاد‪ - :‬پدیده‬ ‫عجیبی که در دو س��ال اخی��ر در اقتصاد ایران رخ‬ ‫داده این اس��ت که سیاس��ت گذار پول��ی (در ایران‬ ‫دولت یا بان��ک مرکزی)به جای اینکه از طریق ابزار‬ ‫نرخ بهره و هدف گذاری نرخ بهره به دنبال دستیابی‬ ‫ب��ه کنترل و مهار نقدینگی و تورم هدف باش��د‪ ،‬از‬ ‫طری��ق حمایت از افزایش ش��اخص نرخ س��هام و‬ ‫دخالت در بازار س��هام‪ ،‬قصد دارد نقدینگی و تورم‬ ‫را کنت��رل کند‪ .‬اخیرا بان��ک مرکزی امریکا (‪)Fed‬‬ ‫برای جلوگیری از سقوط بیشتر شاخص نرخ سهام‪،‬‬ ‫نرخ بهره را کاهش داد‪ ،‬یعنی در قاعده تیلور افزوده‬ ‫به نوعی تغییرات شاخص نرخ سهام هم لحاظ شده‬ ‫و بانک مرکزی به ان واکنش نش��ان می دهد اما در‬ ‫کش��ور ما بانک مرکزی از بازده شاخص نرخ سهام‬ ‫به ج��ای اب��زار نرخ بهره اس��تفاده می کن��د تا روی‬ ‫نقدینگی و به تبع ان تورم هدف اثر گذارد‪.‬‬ ‫ به نظر می رس��د‪ ،‬از فلسفه بازار سهام که همان‬‫تامین مالی بلندمدت شرکت ها است‪ ،‬دور شده ایم‪.‬‬ ‫اصوال تامین مالی یک شرکت‪ ،‬فقط در زمان عرضه‬ ‫اولیه س��هام ان ش��رکت انجام می پذی��رد و پس از‬ ‫ان حتی اگر ان س��هم‪ ،‬ده ه��ا بار نیز در بازار ثانویه‬ ‫مورد معامله قرار گیرد‪ ،‬هیچ گونه تامین مالی برای‬ ‫ش��رکت مذکور ایجاد نمی ش��ود‪ ،‬اما در بازار سهام‬ ‫ایران بخش زیادی از نقدینگی انباشته از سال های‬ ‫قب��ل‪ ،‬ص��رف خرید و ف��روش و س��فته بازی روی‬ ‫س��هام هایی می شود که در سالیان قبل عرضه اولیه‬ ‫شده اند؛ بنابراین بازار سهام‪ ،‬نقش اندکی در تامین‬ ‫مالی بنگاه ها دارد و شاهد این ادعا مشکالت کمبود‬ ‫نقدینگی مزمن شرکت های بزرگ خودروسازی در‬ ‫بازار سهام ایران است‪.‬‬ ‫ محدود و کم کردن دامنه نوسان در بازار سهام‬‫کش��ور و تعیین حجم مبنا‪ ،‬دستکاری در مکانیسم‬ ‫بازار و حاک��ی از نبود درک صحیح سیاس��ت گذار‬ ‫از مکانیس��م بازار اس��ت‪ .‬به نظر می رسد اگر دامنه‬ ‫نوس��ان از ‪ ۵‬به ‪ ۲۰‬درصد افزایش یابد مناس��ب تر‬ ‫اس��ت‪ .‬اصوال بازار سیستمی هوشمند‪ ،‬یادگیرنده و‬ ‫یاددهنده متش��کل از مجموع و برایند عقل‪ ،‬خرد‪،‬‬ ‫تجربه‪ ،‬انگیزه‪ ،‬انتظارات و ش��هود (رجوع ش��ود به‬ ‫‪ Heuristics‬در اقتصاد رفتاری) انسان های زیادی‬ ‫طی زمان به صورت تکاملی اس��ت که نرخ به مثابه‬ ‫یک کپسول اطالعات حاوی کیفیت کاال‪ ،‬انتظارات‬ ‫متقاضی��ان و‪ ...‬اس��ت؛ هرچن��د بازار نی��ز نواقصی‬ ‫دارد‪ .‬اساس��ا بازار س��هام باید اینه و نش��ان دهنده‬ ‫وضعیت اقتصاد از هر نظر (رش��د اقتصادی‪ ،‬بحران‬ ‫و ش��وک های عرضه و تقاضا مثل ش��وک نرخ نفت‬ ‫و ش��وک کرونا و ش��وک های سیاسی مثل تحریم)‬ ‫باشد؛ بازاری که انعکاسی از این موارد ندارد و فقط‬ ‫به نرخ رش��د نقدینگی وابسته اس��ت بیشتر شبیه‬ ‫بلیت بخت ازمایی اس��ت و از فلسفه بازار سهام که‬ ‫تامین مالی بنگاه ها و کمک به رش��د اقتصادی دور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ از ویژگی بازارهای س��هام نوس��انات ش��رطی‬‫تصادفی و پویایی های خوش��ه ای نرخ سهام به علت‬ ‫اخبار مختلف است‪ ،‬به نحوی که در مدل های مالی‬ ‫اصطالح مشهوری وجود دارد که نویزها و اختالالت‬ ‫در داده ه��ای مالی‪ ،‬همان اخبار هس��تند‪ .‬مطالعات‬ ‫بین المللی نشان داده ماندگاری و تاثیر اخبار بد بر‬ ‫شاخص نرخ سهام بیشتر از ماندگاری و تاثیر اخبار‬ ‫خوب اس��ت اما طی دو س��ال اخیر در ایران عکس‬ ‫ای��ن پدی��ده رخ داده که دلیل ان دس��تکاری های‬ ‫مصنوعی است‪.‬‬ ‫ فرض کنید ‪ 4‬دارایی ‪ D، C، B، A‬وجود دارند‬‫که یکی از این دارایی ها‪ ،‬مثال دارایی ‪ D‬دارای ارزش‬ ‫ذاتی بسیار کمتری نسبت به ‪ ۳‬دارایی دیگر است و‬ ‫ی��ک دولت یا هر نهاد فرضی به روش های گوناگون‬ ‫از این دارایی حمایت می کند تا بازده ان باالتر از ‪۳‬‬ ‫دارایی دیگر بش��ود و نقدینگی به سمت ان هدایت‬ ‫ش��ود‪ .‬حال فرض کنید بازدهی متوسط هر یک از‬ ‫‪ ۳‬دارای��ی دیگر‪ ،‬س��االنه اندکی بی��ش از نرخ تورم‬ ‫س��االنه اس��ت اما بازدهی دارایی ‪ D‬با دستکاری ها‬ ‫و حمایت ه��ای دول��ت یا هر نه��اد بیرونی خارج از‬ ‫مکانیس��م بازار‪ ۳ ،‬برابر نرخ تورم باش��د‪ .‬سوال این‬ ‫است که ادامه این بازی چه نتایجی خواهد داشت؟‬ ‫به نظر می رسد ادامه این بازی موجب افزایش نرخ و‬ ‫بازدهی ‪ ۳‬دارایی دیگر در بلندمدت می ش��ود‪ .‬مثال‬ ‫ف��رض کنید دارایی ‪ B‬مس��کن باش��د و دارایی ‪D‬‬ ‫مورد حمایت دولت‪ ،‬سهام باشد‪ ،‬در حالت حدی هر‬ ‫چه عامالن اقتصادی بیشتر سهام خریداری کنند‪،‬‬ ‫تقاض��ای س��هام افزایش می یابد‪ ،‬نرخ س��هام باالتر‬ ‫می رود؛ بنابراین به طور نس��بی بازدهی ان کاهش‬ ‫می یاب��د‪ ،‬از طرف دیگ��ر به تدریج س��رمایه گذاری‬ ‫مسکونی و به تبع ان عرضه مسکن کاهش می یابد؛‬ ‫از همی��ن رو در بلندمدت این حمایت مصنوعی از‬ ‫بازار س��هام منجر به افزایش نرخ مسکن می شود و‬ ‫البته باتوجه به اربیتراژ بازده دارایی ها در بلندمدت‬ ‫و همگرایی بازده دارایی ها به یکدیگر‪ ،‬احتماال منجر‬ ‫به افزایش نرخ سایر دارایی ها نیز می شود‪.‬‬ ‫ در واق��ع اگ��ر دول��ت ب��ا حمایت ه��ای خود‪،‬‬‫بازده ی��ک دارایی را به طور غیرب��ازاری باال ببرد و‬ ‫دستکاری کند‪ ،‬ان دارایی در بلندمدت به بازار سایر‬ ‫دارایی های رقیب سرایت می کند و موجب افزایش‬ ‫بازده انها می شود‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫اقای دولت‬ ‫سیستم بانکی‬ ‫به کجا می رود؟‬ ‫باید اختیارات دارایی مردم را به خودشان برگردانیم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مه‪2020‬‬ ‫شماره ‪1511‬‬ ‫پیاپی ‪2829‬‬ ‫اماواگرهای‬ ‫یک قیمت گذاری‬ ‫دو جایزه ملی انرژی‬ ‫برای شهرداری‬ ‫اصفهان‬ ‫تازه واردها‬ ‫از «سبدگردان»‬ ‫استفاده کنند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پیش بینی وضعیت سهام صنایع در سال ‪ ۹۹‬نشان داد‬ ‫معـادلـه چند وجهـی‬ ‫‹ ‹وضعیت سهام خودروسازان‬ ‫محم��ود گ��ودرزی‪ ،‬مع��اون بازار‬ ‫بورس تهران درباره وضعیت سهام‬ ‫صنای��ع به ویژه صنع��ت خودرو به‬ ‫گفت‪ :‬نرخ در بازار با عرضه‬ ‫و تقاضا تعیین می ش��ود‪ .‬برای بازار‬ ‫ب��ورس کش��ور در س��ال ‪،۹۹‬‬ ‫اتفاق ه��ای زیادی در ش��رف وقوع‬ ‫است و برای بسیاری از شرکت های خودروسازی با توجه به‬ ‫ن انباش��ته ای ک��ه در صورت ه��ای مالی ش��ان دارند‪،‬‬ ‫زی��ا ‬ ‫نسبت های مالی مناسب نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از برنامه های اساسی متولیان این صنعت‬ ‫از جمل��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اصالح س��اختار‬ ‫مالی ش��رکت های خودروساز با اس��تفاده ابزار قانون مانند‬ ‫تجدید ارزیابی دارایی هاس��ت که ممکن است صورت های‬ ‫مالی این شرکت ها را بهبود دهد‪ .‬البته در این باره چند نکته ‬ ‫وجود دارد؛ درس��ت است که اصالح س��اختار صورت های‬ ‫مالی خودروسازان با اس��تفاده از تجدید ارزیابی دارایی ها‪،‬‬ ‫نس��بت های مالی انه��ا را بهبود می دهد‪ ،‬ام��ا تا زمانی که‬ ‫س��ود عملیاتی در صورت های س��ود و زیان این شرکت ها‬ ‫ایجاد نشود و بهره وری بهبود پیدا نکند‪ ،‬خودروسازان حتی‬ ‫ممکن است پس از ارزیابی مالی دچار زیان انباشته شوند‪،‬‬ ‫اما تاثیر زیادی بر ارزش سهام انها برای سود در بازار بورس‬ ‫نخواهد داش��ت؛ بنابراین مهم ترین شاخص در شرکت های‬ ‫‹ ‹حضور صنایع پایین دست در بورس‬ ‫به نظر می رسد‪ ،‬بیش��تر صنایع باالدستی در بازار بورس‬ ‫حضور دارند و حضورصنایع پایین دس��تی کمرنگ اس��ت‪.‬‬ ‫گودرزی در پاس��خ به این پرسش که غیر از صنعت خودرو‬ ‫صنعت دیگری در بورس حضور فعال دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از صنعت‬ ‫نساجی هم یکی از برندها در بازار بورس تهران حضور دارد‪،‬‬ ‫به دلیل مشکالت سهام شناور‪ ،‬حجم معامالتش بسیار کم‬ ‫اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان قطعات خودرو شرکت هایی هستند‬ ‫ک��ه در کنار صنایع باالدس��تی مانند صنایع پتروش��یمی‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬گودرزی با بیان اینکه ‪ ۳۳۵‬شرکت در بازار‬ ‫بورس تهران حضور دارند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این شرکت ها در ‪۴۰‬‬ ‫صنعت تقس��یم بندی می ش��وند و در عمل برخی محصول‬ ‫نهای��ی را تولید می کنند‪ .‬بعضی دیگر در تامین کننده مواد‬ ‫اولی��ه فعالیت دارند یا به تامین کاالهای واس��طه ای برای‬ ‫ساخت محصول نهایی می پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس ما و جهان‬ ‫معاون بازار بورس تهران با اش��اره به تاثیر شیوع ویروس‬ ‫کرونا بر بازار بورس جهان گفت‪ :‬کرونا باعث افت با اهمیت‬ ‫شاخص بورس های جهان شده که باید دالیل ان را بررسی‬ ‫کرد و یکی از دالیل این اتفاق‪ ،‬کاهش تقاضای کل اس��ت‪.‬‬ ‫با شیوع این ویروس در چین‪ ،‬عمال صنایع باالدستی ایران‬ ‫اعم از مواد شیمیایی و پتروشیمی تقاضای چین را از دست‬ ‫دادند و خرید کاهش زیادی داشته است‪ .‬این امر روی سایر‬ ‫تولیدکنندگان در کش��ورهای دیگر جه��ان هم تاثیرگذار‬ ‫بوده است‪ .‬فراموش نکنیم بازار بورس جهانی بهم پیوسته‬ ‫اس��ت و کاهش تقاضا در یک بازار اثرش را در سایر بازارها‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‪ :‬وضعیت س��هام صنایع کش��ور در‬ ‫سال ‪ ،۹۹‬به ویژه در شرایطی که معضل کرونا تعطیلی بیشتر‬ ‫کس��ب وکارها را در جه��ان رقم زده‪ ،‬چگونه اس��ت؟ برخی‬ ‫مشاغل با کمترین نیرو فعالیت خود را اغاز کرده اند یا برای‬ ‫کاهش خطر ابت�لا در قالب دوری کاری فعالیت های خود را‬ ‫ادامه می دهند‪ .‬بورس از جمله کس��ب وکارهایی اس��ت که‬ ‫به نظر می رسد اسیب زیادی از این وضعیت دیده باشد‪ ،‬اما با‬ ‫توجه به بی ثباتی اقتصادی که همیشه در کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫تکانه ه��ای جهانی کرونا ان گونه که در کش��ورهای صنعتی‬ ‫تاثیر داشته‪ ،‬بر بازار بورس کشور ما تاثیر نداشته است‪.‬‬ ‫خودروس��از این است که به س��ود برسند و این سودسازی‬ ‫است که در کنار تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند به بهبود‬ ‫روند معامالتی سهام انها در بورس کمک کند‪.‬‬ ‫مع��اون ب��ازار ب��ورس ته��ران ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تقاضاهای��ی ک��ه در ب��ازار س��رمایه وج��ود دارد‪ ،‬به دالیل‬ ‫گوناگونی اس��ت که یکی از مهم ترین این دالیل به برنامه‬ ‫تجدید ارزیابی دو خودروس��از بزرگ کشور برمی گردد که‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫می گ��ذارد‪ ،‬اما چون بورس م��ا در معامالت جهانی بورس‪،‬‬ ‫شرکت حداقلی دارد‪ ،‬به دلیل تحریم ها صنایع ایران اسیب‬ ‫کمت��ری از کرونا دی��د‪ .‬البته ش��رکت های صادرات محور‬ ‫صنایع باالدستی و پایین دستی متاثر از کاهش تقاضا برخی‬ ‫کش��ورهای اسیایی و اروپایی دچار ضررهایی شدند که در‬ ‫گزارش مالی اینده این صنایع خواهد امد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقبال مردم و رشد بورس‬ ‫ولید هالالت از دیگر کارشناس��ان‬ ‫حوزه ب��ورس درباره افت وخیزهای‬ ‫صنای��ع در ب��ازار بورس کش��ور و‬ ‫وضعی��ت انه��ا در س��ال ‪ ،۹۹‬ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬هیچ کس انتظار این‬ ‫را نداشت که در بازار بورس کشور‬ ‫ش��اهد چنین رش��دی در س��هام‬ ‫شرکت ها و به ویژه صنایع باشیم‪ .‬انچه علت اصلی رشد این‬ ‫بازار بود‪ ،‬اقبال مردمی به بازار س��هام و اشنا شدن افراد با‬ ‫بازار بورس است‪ .‬وی افزود‪ :‬موج تقاضا برای سهام صنایع‬ ‫را نمی توان به مسائل و واقعیت های اقتصادی پیوند زد‪ ،‬اما‬ ‫انچه درون اقتصاد در شرایطی که واحدهای صنعتی دارند‪،‬‬ ‫این اس��ت ک��ه موجی از ش��یوع کرونا در جه��ان و ایران‬ ‫داش��تیم که نگرانی هایی مانند اینک��ه کارخانه های ایرانی‬ ‫دچ��ار وقف��ه ش��ده و تعطی��ل می ش��وند را ایج��اد کرد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه این گونه نش��د و این چالش در کش��ور و در‬ ‫واحدهای تولیدی مدیریت شد‪ .‬به هر حال‪ ،‬این خبر خوبی‬ ‫بود و برخالف انچه در جهان رخ داد‪ .‬او افزود‪ :‬تولید انجام‬ ‫می ش��ود و کارخانه های ایرانی تعطیل نش��دند‪ .‬همیش��ه‬ ‫انتظاری س��نتی در پایان س��ال و اغاز سال جدید در بازار‬ ‫بورس وجود دارد؛ اینکه در ایام نوروز و قبل از ان فروش و‬ ‫می��زان تولید کاه��ش پیدا می کند؛ بنابراین همیش��ه این‬ ‫امادگ��ی ذهنی برای صنایع و س��هام انه��ا در بازار بورس‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ .‬این کارش��ناس حوزه بورس ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬گزارش فروردین هم ارائه ش��ده و وضعیت‬ ‫تولید و ارزش س��هام بد نبوده است‪ .‬شرکت ها توانسته اند‬ ‫مقدار فروش مناس��بی داشته باش��ند و به طور کلی بازار و‬ ‫تا زمانی که خودروسازان در صورت های سود و زیان خود‪ ،‬سود عملیاتی‬ ‫نداشته باشند و بهره وری انها بهبود پیدا نکند‪ ،‬ارزش سهام خودروسازان‬ ‫در بازار بورس تغییری نخواهد کرد‬ ‫شرکت های صنعتی وضعیت مناسبی دارند‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫اقتصاد جهان در حال برگشت به شرایط عادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت مطلوب جدا از قیمت‬ ‫هالالت ب��ا بی��ان اینکه درب��اره قیمت س��هام صحبت‬ ‫نمی کنیم که ارزشمند هس��تند یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬روند تولید‬ ‫و فروش صنایع داخلی مختل نش��ده است و با عادی شدن‬ ‫شرایط جهان‪ ،‬ش��رکت های ایرانی می توانند امار صادرات‬ ‫گذشته خود را دوباره محقق کنند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬گزارش‬ ‫ماهان��ه اس��فند و فروردین ش��رکت های صنعتی حاکی از‬ ‫فعالیت و فروش انها است‪ .‬ایام نوروز هم اماری در کاهش‬ ‫اعداد وجود داشته که به طور سنتی همیشه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر کرونا بر صنایع‬ ‫هالالت درب��اره تاثیر کرون��ا برصنایع اظه��ار کرد‪ :‬یک‬ ‫سلس��له مشاغل پایین دس��ت به دلیل ش��یوع این ویروس‬ ‫ب��ا توقف تولید روبه رو ش��دند‪ ،‬اما در ب��ورس چون صنایع‬ ‫باالدس��ت و بزرگ حضور دارند‪ ،‬تقریبا مانند گذشته تولید‬ ‫و فروش ادامه داش��ت‪ .‬این کارشناس حوزه بورس درباره‬ ‫وضعیت س��هام صنایعی همچون نساجی‪ ،‬لوازم خانگی و‪...‬‬ ‫هم گفت‪ :‬حضور صنایع پایین دس��تی در بازار بورس بسیار‬ ‫محدود اس��ت و بیشتر ش��رکت های بورسی شامل صنایع‬ ‫باالدستی یا همان تامین کنندگان مواد اولیه تولید هستند‪،‬‬ ‫اما چون همیش��ه یک تورم انتظاری در کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫در عمل حتی صنایع پایین دس��تی و فروشندگان کاال هم‬ ‫با مش��کل زیادی روبه رو نبودند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬صنایع ایرانی‬ ‫کمترین اسیب را از شیوع کرونا دیدند و درحال حاضر هم‬ ‫با اغاز فعالیت دوباره مش��اغل در س��طح بین الملل شرایط‬ ‫صنایع بد نیس��ت‪ ،‬مگ��ر اینکه موج دیگری از ش��یوع این‬ ‫ویروس اغاز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد سهام صنایع در سال ‪۹۹‬‬ ‫اغ��از تحریم ها و قطع همکاری خودروس��ازان خارجی و‬ ‫همچنین توقف نسبی تولید در سال ‪ ، ۹۷‬سبب شد ارزش‬ ‫سهام خودروسازان به ش��دت دچار افت شود‪ ،‬اما سال ‪۹۸‬‬ ‫با اغاز نهضت داخلی س��ازی و به ویژه ب��ا تغییر مدیریت ها‬ ‫و اج��رای رویکردهای جدید در ش��رکت های خودروس��از‬ ‫وضعیت س��هام انها به نس��بت رش��د کرد‪ .‬هالالت درباره‬ ‫پیش بینی سهام خودروسازان در سال ‪ ۹۹‬گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫من این اس��ت که سال ‪ ۹۹‬سال بهتری برای خودروسازان‬ ‫باش��د‪ ،‬به این دلیل که افزایش سرمایه داشتند و در نتیجه‬ ‫انتظار است تا ارزش سهام انها رشد پیدا کند‪ .‬به طور کلی‪،‬‬ ‫به نظر من‪ ،‬به لحاظ قیمتی امسال سال خوبی برای صنایع‬ ‫کش��ور بوده و قیمت سهام این ش��رکت های تولیدی رشد‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مه‪2020‬‬ ‫شماره ‪1511‬‬ ‫پیاپی ‪2829‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫واگذاری سهام‬ ‫نجات صنعت‬ ‫یا فرار ازمسئولیت‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫ورود محموله گمرکی به منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‬ ‫با ورود نخس��تین محمول��ه گمرکی س��رمایه گذاران‪،‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمس��ار از تغییر مرحله‬ ‫س��خت افزاری‪ ،‬نرم افزاری و ایجاد زیر ساخت ها به مرحله‬ ‫تولید از س��وی واحد های صنعتی در س��ال جهش تولید‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرو نیوز‪ ،‬مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫گرمس��ار گفت‪ :‬پس از گذش��ت ‪ ۱۰‬س��ال از برنامه ریزی‬ ‫و اجرای زیرس��اخت های نرم افزاری و س��خت افزاری‪ ،‬این‬ ‫منطقه با ورود نخس��تین محموله وارد مرحله جدیدی از‬ ‫فعالیت های اقتصادی خود شده است‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا نادری با اش��اره به ‪ ۳‬س��ال فعالیت اجرایی‬ ‫مس��تمر برای فراهم اوردن شرایط موجود در این منطقه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬س��ال جدید‪ ،‬اغاز فعالیت های وسیع در‬ ‫منطقه ویژه گرمس��ار اس��ت و تا پایان سال ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬واحد‬ ‫تولیدی به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود تمام مشکالت اعم از شیوع ویروس‬ ‫کرونا و تحریم ها توانس��تیم از ای��ن موانع گذر و گام های‬ ‫موثری در سال جهش تولید اغاز کنیم‪.‬‬ ‫منطقـه ویـژه اقتصادی گـرمس��ار با مساحت ‪ ۲‬هـزار‬ ‫هکتار زیـر نظر س��ازمان گس��ترش و نـوس��ازی صنـایع‬ ‫ای��ران (ایدرو) اس��ت‪ .‬ای��ن منطق��ه از مناط��ق کانونی‬ ‫صنعـتی‪-‬تولیـدی و اش��تغال در ‪ ۹۰‬کیلومتـری پایتخت‬ ‫و در مح��ل تقـاطـع بزرگراه تهـران‪-‬گرمس��ار و ازاد راه‬ ‫قـم‪-‬گرمسار قـرار گرفته است‪.‬‬ ‫اماواگرهای یک قیمت گذاری‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عباس تابش‬ ‫رضا شیوا‬ ‫فربد زاوه‬ ‫محمد رضا نجفی منش‬ ‫محسن بهرامی ارض اقدس‬ ‫صنع��ت خ��ودرو از جمله صنایع پیش��ران بوده‬ ‫و اهمی��ت ان به عن��وان کاالی��ی مصرف��ی در هر‬ ‫کش��وری‪ ،‬محرز است‪ .‬بازار با سلیقه های متفاوت‪،‬‬ ‫مدل ه��ای متنوع را می طلبد ک��ه به طور قطع در‬ ‫کنار اپشن ها و کیفیت‪ ،‬نرخ خودرو هم از اهمیت‬ ‫زیادی برخوردار است‪ .‬به گزارش‬ ‫هر بازاری‬ ‫که منحصر به یک محصول باش��د براساس قانون‬ ‫قیمت گ��ذاری ان از س��وی مج��رای باالتر غیر از‬ ‫تولیدکننده تعیین می ش��ود؛ خ��ودرو از ان جمله‬ ‫اس��ت‪ .‬از تی��ر ‪ ۱۳۹۷‬واردات خودرو ممنوع ش��د‬ ‫و ب��ازار داخ��ل در اختیار محص��والت داخلی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در حالی که قیمت خود از س��وی ش��ورای‬ ‫مل��ی رقاب��ت تجزی��ه و تحلیل و تعیین می ش��د‪.‬‬ ‫فع��االن این حوزه عنوان کردند قیمت تمام ش��ده‬ ‫انها باالتر از قیمت تعیین شده است‪ .‬در ادامه این‬ ‫امر به س��تاد تنظیم بازار واگذار ش��د که همچنان‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان از زیان های انباشت‬ ‫خود به دلیل قیمت گذاری دستوری می گویند‪.‬‬ ‫‹ ‹جلسه بی نتیجه‬ ‫در حالی دومین نشس��ت کمیته خ��ودرو برای‬ ‫تدوی��ن ش��یو ه قیمت گ��ذاری و ارائ��ه به س��تاد‬ ‫تنظیم بازار باز ه��م منجر به تعیین قیمت جدید‬ ‫خودروه��ای پ��ر تقاضای داخلی نش��د که نظرات‬ ‫متفاوتی پیرامون ان وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در نخستین جلسه خودرویی‬ ‫س��تاد تنظیم بازار در س��ال جدید‪ ،‬به دلیل وجود‬ ‫اختالف نظر حاضران جلس��ه‪ ،‬شیوه قیمت خودرو‬ ‫بالتکلی��ف مان��د و ق��رار ش��د در جلس��ه بعدی‬ ‫تصمیم گیری ها انجام ش��ود‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬دومین‬ ‫نشس��ت کمیته خودرو ب��رای تدوین ش��یوه نامه‬ ‫قیمت گ��ذاری خودروه��ای پرتی��راژ داخل��ی نیز‬ ‫بی نتیجه ماند‪ .‬با گذش��ت بیش از یک ماه از اغاز‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬و نوسان ش��دید قیمت خودروهای‬ ‫پرتیراژ داخلی‪ ،‬اختالف نظر اعضای س��تاد تنظیم‬ ‫بازار برای تعیی��ن مرجع و چگونگی قیمت گذاری‬ ‫این خودروها و سیر صعودی قیمت برای عرضه در‬ ‫حاشیه بازار ادامه دارد‪ .‬به نظر می رسد اختالف نظر‬ ‫اعض��ای کمیته خودرو و دس��ت اندرکاران صنعت‬ ‫خودرو ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫عب��اس تاب��ش‪ ،‬رئی��س س��ازمان حمای��ت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان درب��اره نتایج‬ ‫دومین جلس��ه کمیته خودرو برای تعیین قیمت‬ ‫خودروه��ای پر تقاض��ا‪ ،‬اعالم کرده اس��ت‪ :‬بحث‬ ‫کارشناسی برای تعیین قیمت ها در کمیته خودرو‬ ‫ادامه دارد و نتایج این بررس��ی های قیمت خودرو‬ ‫هنوز نهایی نش��ده اس��ت‪ .‬نتیجه نشس��ت کمیته‬ ‫خودرو در تعیین شیوه قیمت گذاری و نرخ جدید‬ ‫خودروها پس از ارائه به سازمان حمایت و تصویب‬ ‫نهایی در س��تاد تنظیم بازار از سوی دبیرخانه این‬ ‫ستاد اعالم می شود‪.‬‬ ‫ش��ورای رقاب��ت از جمله نهاده��ای قیمت گذار‬ ‫رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از اغاز نوسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل جاده ای و صدور مجوز واردات کامیون های‬ ‫کمتر از ‪ ۳‬سال ساخت‪ ،‬تا یک ماه اینده خبر داد‪ .‬عبدالهاشم‬ ‫حسن نیا در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬تولیدات کارخانه های‬ ‫داخلی تولیدکننده اتوبوس و کامیون در حد اس��تانداردهای‬ ‫اروپ��ا ب��ا وجود ش��رایط تحریم��ی ادامه دارد و در ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته حتی اتوبوس هم صادر می کردیم‪ ،‬اما درحال حاضر‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان دوچرخه و موتورس��یکلت‬ ‫با اش��اره به وضعیت مناس��ب تامین لوازم یدکی‪ ،‬اولویت‬ ‫اصلی مالکان موتورسیکلت را تعمیر دانست‪ ،‬نه خرید ان‪.‬‬ ‫محمد خادم منصوری در گفت وگو با خبرخودرو درباره‬ ‫وضعیت مراکز ف��روش موتورس��یکلت‪ ،‬دوچرخه و لوازم‬ ‫یدکی پس از ش��یوع کرونا اظهار کرد‪ :‬صنف فروشندگان‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخه براس��اس مصوبه ستاد مبارزه‬ ‫ب��ا کرونا ت��ا ‪ ۳۰‬فروردین تعطیل بودن��د و پس از رعایت‬ ‫ضوابط وزارت بهداشت اغاز به کار کردند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت با‬ ‫اشاره به لزوم استفاده از دستکش‪ ،‬مواد ضدعفونی کننده‬ ‫و رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از تجمع در فروشگاه ها‬ ‫گفت‪ :‬اتاق اصناف و نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫این روزها بازار بورس در ایران بس��یار پر رونق بوده و ش��اخص ها به‬ ‫رقم های غیرقابل تصور رسیده است‪ .‬البته بازارهای گوناگون از جمله‬ ‫بازار خودرو هم به شدت در دو سال گذشته رونق داشته‪ ،‬چراکه دولت‬ ‫با سیاس��ت قیمت گذاری ثابت‪ ،‬به تمام س��رمایه گذاران در این بازار‬ ‫س��ود تضمین ش��ده حداقل ‪ 50‬درصدی در س��ال را داده است‪ .‬البته‬ ‫ای��ن روزها قیمت س��هام خیلی بیش��تر از ارزش واقعی ب��وده یا بهتر‬ ‫اس��ت بگوییم کاهش ارزش ریال‪ ،‬در حال صعود اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که صنایعی مانند خودروس��ازی ها در حال زیاندهی هستند و‬ ‫اگر دولت به سیاس��ت قیمت گذاری خود مانند دو سال گذشته ادامه‬ ‫دهد‪ ،‬ورشکس��تگی بس��یاری از صنایع مرتبط‪ ،‬دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬سال گذش��ته‪ ،‬در بیشتر مواقع سود تقسیم شده سهام ازسوی‬ ‫خودروسازی ها نسبت به سود حداقلی بانکی‪ ،‬بسیار کمتر بوده یا حتی‬ ‫ن کرده اند‪ .‬این‬ ‫می توان گفت که در عمل سهامداران خودروسازان زیا ‬ ‫تناقض اش��کار‪ ،‬به دنبال سیاس��ت های پولی و ارزی کشور و تورم دو‬ ‫رقمی باال‪ ،‬ابرتورم‪ ،‬رخ داده اس��ت‪ .‬س��ال گذشته دو خودروساز اصلی‬ ‫کشور بیش از ‪ 30‬هزار میلیارد تومان زیان رسمی داشتند‪ ،‬اما با تجدید‬ ‫ارزیابی بخش از دارایی ها‪ ،‬توانستند این زیان را ب ه ظاهر جبران کنند‪.‬‬ ‫بسیاری از مطالب اقتصادی که در کتاب ها می خوانیم‪ ،‬وقتی مفیدند‬ ‫که تورم منطقی و تک رقمی باشد؛ از این رو بیشتر کشورهای جهان در‬ ‫‪ 40‬س��ال گذشته به شدت روی کنترل تورم تمرکز کردند‪ .‬تالش های‬ ‫بس��یار دولت در چند س��ال گذشته و رس��یدن نرخ تورم یک رقمی‪،‬‬ ‫ان ه��م روی کاغذ‪ ،‬باعث نش��د ک��ه یک ثبات رویه مناس��ب در روند‬ ‫س��رمایه گذاری ها حاکم شود‪ .‬کش��ور ما به سمتی می رود که همه در‬ ‫حال تجارت هس��تند‪ ،‬چراکه پولی که دارند‪ ،‬دائما در حال کم ارزش‬ ‫شدن است و بانک ها نیز نمی توانند حفظ یا سوداوری واقعی این پول‬ ‫را تضمین کنند‪ .‬در این شرایط‪ ،‬هر کسی که کمی پس انداز دارد یا در‬ ‫صف ثبت نام خودرو است یا گرفتن کد بورسی و معامالت بورسی یا در‬ ‫حال خرید مس��کن یا ساخت وساز‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬هم که سکه و ارز رونق‬ ‫داشت بسیاری از مردم مقادیر قابل توجهی طال و ارز خریداری کردند‪.‬‬ ‫اقتصاددان��ان و سیاس��تمداران‪ ،‬دالیل گوناگونی را ب��رای این اوضاع‬ ‫که سال هاس��ت بر کش��ور حاکم شده‪ ،‬بر می ش��مارند‪ .‬مسائلی مانند‬ ‫تحریم ها و روابط خارجی‪ ،‬س��اختارهای اقتصادی نامناسب‪ ،‬قوانین‬ ‫کسب و کار متناقض‪ ،‬فساد گسترده و اختالس های بزرگ و‪ ...‬از جمله‬ ‫این عوامل هس��تند‪ .‬به تازگی هم که کاهش قیمت نفت و کرونا اضافه‬ ‫شده است ‪ ،‬اما نتیجه این مجموعه ساختارها یک پدیده بسیار مهم را‬ ‫هم شکل داده و ان خلق نقدینگی بدون پشتوانه با مقادیر باالست که‬ ‫امروز لجام گس��یخته در حال نابود کردن کل اقتصاد اس��ت‪ .‬ظاهرا در‬ ‫اذر ‪ ،۹۸‬حجم نقدینگی از مرز ‪ ۲.۲‬میلیون میلیارد تومان گذش��ته و‬ ‫افزایش س��االنه باالی ‪۲۵‬درصدی‪ ،‬یک موضوع تکراری و عادی است‪.‬‬ ‫این حرکت بدون توسعه واقعی تولید ارزش افزوده در کشور‪ ،‬به معنی‬ ‫تضمین حداقل ‪۲۵‬درصد تورم س��االنه است‪ .‬بماند که ظاهرا تورم در‬ ‫این دو س��ال‪ ،‬باالی ‪۴۰‬درصد بوده است‪ .‬در این میان‪ ،‬پول سرگردان‬ ‫بزرگی وجود دارد که همچنان در حال بزرگ ش��دن است‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫از ای��ن پول به عنوان خون��ی در رگ های تولید و ایج��اد ارزش افزوده‬ ‫واقعی اس��تفاده کنیم‪ ،‬شاید بتوانیم به اینده اقتصادی کشور امیدوار‬ ‫باش��یم وگرنه‪ ،‬باید منتظر یک فاجعه ش��بیه ونزوئال باش��یم‪ .‬یکی از‬ ‫راه های خوب‪ ،‬هدایت این پول های سرگردان به سمت بورس و صنایع‬ ‫و ش��رکت هایی اس��ت که واقعا می توانند سوداور باشد‪ .‬بورس یکی از‬ ‫مکانیسم های بس��یار خوب بکارگیری پول مردم به طور مولد و تحت‬ ‫کنترل اس��ت‪ ،‬اما به ش��رطی که خود این بورس‪ ،‬سالم و شفاف باشد‪.‬‬ ‫با فرض اینکه بورس در حال توس��عه اس��ت و مسئوالن به اندازه کافی‬ ‫در صحت اطالعات بورس��ی می کوشند و اجازه کالهبرداری از طریق‬ ‫عدد سازی را به دست های پشت پرده نمی دهند‪ ،‬می توان امیدوار بود‬ ‫که پول های سرگردان که کاری جز تخریب بازارها ندارند‪ ،‬ارام بگیرند‬ ‫و مسئوالن کارافرین و مولد کشور در بخش های مولد اقتصاد همچون‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬صنعت و خدمات ارزش افرین(ن��ه داللی)‪ ،‬از این پول ها‬ ‫به عنوان س��رمایه در راه توس��عه زیرس��اخت ها و تولید بیشتر ثروت‬ ‫واقعی و قابل تبادل در س��طح بین المللی بکوشند‪ .‬این اتفاق به تدریج‬ ‫در مکانیسم های بورسی در حال وقوع است که جای بسی خوشحالی‬ ‫دارد‪ .‬ازس��وی دیگر‪ ،‬درحال حاضر اقتصاد کشور عمال در دست دولت‬ ‫اس��ت و باید نگران سوء اس��تفاده برخی مس��ئوالن دولت��ی از اوضاع‬ ‫به وجود امده ناش��ی از این مکانیسم بورسی باشم‪ .‬این روزها خبرهای‬ ‫نگران کننده ای از عرضه عام سهام دولت در خودروسازی ها و بسیاری‬ ‫از ش��رکت های مرتبط می ش��نویم که ظاهرا معادل خصوصی سازی‬ ‫فرض می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که متخصص��ان می دانند عرضه‬ ‫س��هام به تع��داد زیادی از مردم‪ ،‬منتج به بهب��ود مدیریت و بهره وری‬ ‫در ش��رکت ها نخواهد ش��د و همچنان مدیریت در عمل دست دولت‬ ‫باق��ی خواهد ماند‪ .‬همچنین یک موضوع مهم که در این میان در حال‬ ‫گم شدن است‪ ،‬خرابکاری هایی است که سیاستمداران در زمان قبل‬ ‫از واگذاری س��هام انجام داده اند و ب��ا واگذاری در بورس‪ ،‬حداقل برای‬ ‫مدتی‪ ،‬گم می شود‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬هنوز هیچ مقام مس��ئولی توضیح نداده اس��ت که‬ ‫چگونه در این دوس��ال‪ ،‬صنعت خودرویی که دو س��ال قبلش سوداور‬ ‫و در ای��ن دو س��ال بدون رقیب خارجی در ح��ال کار در بازار کامال پر‬ ‫رونق بوده اس��ت‪ ،‬باید ده ها هزار میلیارد تومان زیان بدهد؟ مسئولیت‬ ‫این زیان متوجه چه کس��ی اس��ت‪ :‬مدیران منتصب ازس��وی دولت‪،‬‬ ‫ناظران منتصب ازس��وی ق��وای مقنن��ه و قضاییه‪ ،‬ی��ا دولتمردان و‬ ‫سیاست گذاران؟ چه کسی مسئول هزاران میلیارد تومان رانتی است‬ ‫که در این مدت به علت قیمت گذاری دستوری و فروش های دستوری‬ ‫ایجاد شد و به اسم مردم‪ ،‬به جیب دالالن و معامله گران بزرگ این بازار‬ ‫رفت؟ ایا واقعا با وجود انواع قوانین و دخالت های دولتی و سیاسیون‪ ،‬با‬ ‫واگذاری سهام به عموم مردم‪ ،‬این صنایع سود اور می شوند یا اینکه در‬ ‫عمل زیان انها به عامه مردم انتقال می یابد؟ امیدوارم که در این روزها‬ ‫که مردم تازه دارند به جالی داللی و خرید و فروش سکه‪ ،‬فرا می گیرند‬ ‫که پول خود را در بورس به متخصصان بسپارند‪ ،‬دولت کاری نکند که‬ ‫مردم از کرده خود پشیمان شوند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ازادس�ازی ی�ا ت�داوم قیمت گذاری ‬ ‫دستوری‬ ‫متقاضیان خودرو با س��لیقه های متف��اوت‪ ،‬مدل های متنوعی را‬ ‫می خواهند و به طور قطع در کنار اپش��ن های گوناگون و کیفیت‪،‬‬ ‫نرخ خودرو هم برای انها از اهمیت زیادی برخوردار است‬ ‫خودرو و در دوره ای ‪ ۶‬س��اله متولی تعیین ش��یوه‬ ‫قیمت گذاری خودرو بوده اس��ت‪ ،‬اما س��رانجام در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬از فرایند قیمت گذاری خودرو کنار‬ ‫گذاشته ش��د‪ .‬اکنون با کش��مکش قیمت گذاری‬ ‫خودرو‪ ،‬رضا ش��یوا‪ ،‬رئیس ش��ورای ملی رقابت از‬ ‫ارس��ال ش��یوه نامه قیمت گذاری خودرو به س��تاد‬ ‫تنظیم بازار و اختالف نظر اعضای این ستاد درباره‬ ‫تعیی��ن قیمت خودرو خب��ر داده و اعالم کرده که‬ ‫قرار اس��ت با برگزاری یک کارگروه ویژه با حضور‬ ‫تعدادی از اعضای س��تاد تنظیم ب��ازار‪ ،‬گزارش ها‬ ‫بررسی و در نهایت تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬از شورا خواسته شده که شیوه نامه‬ ‫خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند بنابراین ما‬ ‫نیز براس��اس نرخ تورم بخش��ی و هزینه تمام شده‬ ‫محصوالت‪ ،‬بخش��نامه پیش��نهادی خود را به این‬ ‫س��تاد تنظیم بازار ارائه کردیم‪ ،‬اما به نظر می رسد‬ ‫ستاد تمایلی به اجرای ان ندارد‪.‬‬ ‫محس��ن بهرامی ارض اقدس‪ ،‬عضو این شورا نیز‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ :‬قیمت گذاری خودرو در س��تاد‬ ‫تنظیم بازار برای س��ال ‪ ۱۳۹۹‬هن��وز مورد توافق‬ ‫قرار نگرفته و بر این اس��اس‪ ،‬ش��ورای رقابت قصد‬ ‫دارد با هماهنگی ستاد تنظیم بازار‪ ،‬شیوه نامه ای را‬ ‫تدوین کند که قیمت های مش��خصی برای خودرو‬ ‫وجود داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای‬ ‫مشتریان تسهیل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت قطعه سازی‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬برخی کارشناسان‪ ،‬قطعه سازان‬ ‫را بازنده اصلی قیمت گذاری دس��توری می دانند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی منش‪ ،‬رئی��س انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگن نی��روی محرک��ه و قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور در این باره گفته اینکه مقرر ش��ده تعیین‬ ‫ش��یوه قیمت گذاری خودروهای پرتقاضای داخلی‬ ‫ب��ه کمیت��ه خ��ودرو بازگ��ردد‪ ،‬ابتدا الزم اس��ت‬ ‫راهکاری برای ساماندهی این اشفته بازار خودرو‪،‬‬ ‫اندیشیده شود‪ .‬از انجایی که متضرر اصلی شرایط‬ ‫کنون��ی صنعت خودرو‪ ،‬قطعه اس��ت باید نماینده‬ ‫قطعه سازان نیز در این کمیته حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقد فعاالن صنعت خودرو‬ ‫نجفی منش دعوت نشدن قطعه سازان به نشست‬ ‫تعیین شیوه قیمت گذاری خودرو را تخلف از قانون‬ ‫دانست و گفت‪ :‬این موضوع را در نامه ای به کمیته‬ ‫خودرو اعالم کرده ایم ‪ ،‬چراکه براساس ماده ‪ ۲‬و ‪۳‬‬ ‫قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار باید نماینده‬ ‫قطعه س��ازان نیز در کمیت��ه قیمت گذاری خودرو‬ ‫حضور داش��ته باش��د‪ .‬وی تعیی��ن قیمت خودرو‬ ‫بر مبنای نرخ حاش��یه بازار را راهکار برون رفت از‬ ‫بحران کنونی دانس��ته و معتقد اس��ت که در سال‬ ‫جهش تولی��د‪ ،‬یکی از ابزاره��ای تامین نقدینگی‬ ‫مورد نیاز خودروس��ازان ازادس��ازی قیمت خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد شاهد افزایش تولید و‬ ‫همچنی��ن کاهش قیمت های غیرواقعی خودرو در‬ ‫بازار خواهیم بود‪ .‬اکنون سود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیونی‬ ‫خودرو به جیب افرادی می رود که از شکاف قیمت‬ ‫کارخانه و حاشیه بازار سود می برند‪.‬‬ ‫عباس قبادی‪ ،‬دبیر س��تاد تنظیم بازار و معاون‬ ‫بازرگان��ی داخل��ی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اغاز نوسازی اتوبوس ها و کامیون های فرسوده‬ ‫این کارخانه ها با مشکل تامین ارز روبه رو هستند و امیدواریم‬ ‫این مش��کالت با اجرای طرح نوس��ازی ناوگان جاده ای با نام‬ ‫طرح ریاس��ت جمهوری برطرف شود‪ .‬حس��ن نیا در پاسخ به‬ ‫پرسشی مبنی بر اینکه علت فعالیت کامیون های فرسوده در‬ ‫جاده ها چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما تولیدکننده کامیون نیس��تیم و در‬ ‫این بخش‪ ،‬مصرف کننده هس��تیم‪ ،‬اما نوس��ازی این ناوگان از‬ ‫ماه اینده از طریق واردات اغاز می شود‪ .‬اوبا اشاره به وجود ‪۱۵‬‬ ‫هزار اتوبوس در کشور با عمر متوسط ‪ ۱۰‬و زیر ‪ ۱۰‬سال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۳۵۰‬هزار کامیون نیز در حمل ونقل برون شهری‬ ‫تردد می کنند که با احتساب کامیون های درون شهری به ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار خودرو می رسد‪ .‬حسن نیا با بیان اینکه سیاست نوسازی‬ ‫ناوگان به دلیل تحریم های ظالمانه و ایجاد مش��کل در انتقال‬ ‫ارز متوقف ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما برای پویاتر کردن حوزه‬ ‫حمل ونقل پیش��رفت های خوبی کردیم‪ ،‬اما به دلیل تحریم ها‬ ‫اولویت‪ ،‬تعمیر موتورسیکلت است؛ نه خرید‬ ‫طرحی را مبنی بر ارائه دس��تکش و ماسک با قیمت های‬ ‫نازل به اتحادیه‪ ،‬طراحی کردند که عالوه بر اعالم روس��ای‬ ‫اتحادی��ه به مراکز فروش‪ ،‬صاحبان این مراکز خود به طور‬ ‫شخصی اقدام به تهیه اقالم بهداشتی کرده اند‪.‬‬ ‫منص��وری با بی��ان اینکه خس��ارت چندان��ی بر صنف‬ ‫فروش��ندگان موتورس��یکلت و ل��وازم یدک��ی به ویژه در‬ ‫تهران در این ایام وارد نش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخی‬ ‫از خریداران لوازم یدکی از تهران با عنوان فروشنده لوازم‬ ‫یدکی در س��ایر ش��هرها‪ ،‬درخواس��ت هایی مبنی بر ارائه‬ ‫مهلت در پرداخت وجه چک های صادر شده داشته اند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان دوچرخه و موتورس��یکلت‬ ‫درب��اره وضعی��ت تولید موتورس��یکلت در داخل کش��ور‬ ‫بیان کرد‪ :‬موتورس��یکلت درحال حاضر در داخل کش��ور‬ ‫مونتاژ می ش��ود بدین نحو که انجمن موتورس��یکلت وارد‬ ‫و قطعات ان پس از مونتاژ‪ ،‬وارد بازار می ش��ود که عمده‬ ‫مشکالت در این حوزه‪ ،‬تولیدات کشور هند است که بازار‬ ‫موتورسیکلت ایران را به دنبال تحریم های امریکا‪ ،‬تسخیر‬ ‫کرده ان��د و یکی دیگر از واردکنندگان موتورس��یکلت به‬ ‫داخل‪ ،‬کشور چین است که در این زمینه مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫منص��وری همچنین درباره وضعی��ت تامین لوازم یدکی‬ ‫و خدم��ات پس از فروش گف��ت‪ :‬خدمات پس از فروش در‬ ‫حیطه وظایف اتحادیه تعمیرکاران اس��ت‪ ،‬اما درباره تامین‬ ‫ل��وازم یدکی‪ ،‬کمبودی در بازار وج��ود ندارد‪ ،‬اما قیمت ها‪،‬‬ ‫تحت تاثی��ر افزای��ش نرخ ارز‪ ،‬روند رو به رش��دی داش��ته‬ ‫اس��ت به نحوی که در هر س��ال با دو مرتب��ه افزایش نرخ‪،‬‬ ‫روبه رو بوده ایم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امسال با افزایش حداکثری‬ ‫نیز ب��ا ابراز بی اطالع��ی از نتایج نشس��ت کمیته‬ ‫خودرو و تغییر مرجع تعیین ش��یوه قیمت گذاری‬ ‫خودروه��ای پرتیراژ تاکید کرده که کمیته خودرو‬ ‫از جمله زیرمجموعه های س��تاد تنظیم بازار است‪.‬‬ ‫درحال حاضر این کمیته با دعوت از کارشناسان و‬ ‫فعاالن صنعت خودرو در حال بررسی کارشناسی‬ ‫در زمینه تدوین ضوابط قیمت گذاری خودرو بوده‬ ‫و هن��وز اتفاق خاص��ی برای اع�لام قیمت جدید‬ ‫خودروهای پرتقاضای داخلی نیفتاده است‪.‬‬ ‫وی انتقاد قطعه س��ازان از دعوت نش��دن انها به‬ ‫جلسه کمیته خودرو را بجا دانست و گفت‪ :‬صنعت‬ ‫قطعه رک��ن اصلی تولید خودرو اس��ت و با توجه‬ ‫ب��ه نحوه تعامل مالی این صنعت با خودروس��ازان‬ ‫و تاثیر پذیری قطعه سازان از قیمت فروش خودرو‪،‬‬ ‫باید فعاالن این صنعت نیز در جلسات کارشناسی‬ ‫کمیته خودرو حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫در این باره‪ ،‬فربد زاوه یکی از کارشناس��ان حوزه‬ ‫خودرو ازادس��ازی یا تداوم قیمت گذاری دستوری‬ ‫خودروه��ای پرتقاضا را تیغ دولبه ای دانس��ته که‬ ‫در نهای��ت به زیان خودروس��ازان هم تمام خواهد‬ ‫ش��د؛ چراکه تداوم شیوه های کنونی قیمت گذاری‬ ‫ب��ا توجه ب��ه افزای��ش هزینه های نه��اده تولید و‬ ‫م��واد اولیه و همچنین ش��رایط اقتصادی ناش��ی‬ ‫از کرونا‪ ،‬به افزایش زیان انباش��ته و ورشکس��تگی‬ ‫خودروس��ازان منجر خواهد ش��د؛ البته از س��وی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬پیامد ازادس��ازی و مبنا ق��رار گرفتن نرخ‬ ‫حاش��یه ب��ازار در تعیین قیمت های خ��ودرو هم‬ ‫منجر به کاهش ش��دید تقاضا و به تبع ان کاهش‬ ‫تیراژ تولید خودروسازان و در نهایت تامین نشدن‬ ‫نیازهای مالی و بدتر ش��دن وضعیت نقدینگی انها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫انچه مش��خص است ناتوانی س��تاد تنظیم بازار‬ ‫در س��اماندهی ب��ازار خودرو‪ ،‬احتمال ازادس��ازی‬ ‫قیمت ها یا بازگش��ت احتمالی ش��ورای رقابت به‬ ‫چرخه تعیین شیوه نرخ گذاری خودروهای پرتیراژ‬ ‫را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن کارشناس��ی دیگر معتقد اس��ت که‬ ‫با توج��ه به س��ابقه تصمیم گیری ها در دو س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ش��ورای رقابت‪ ،‬س��ازمان حمایت یا هر‬ ‫نهاد دیگر‪ ،‬فقط اس��م یا بهانه ای برای وقت کش��ی‬ ‫در تصمیم گی��ری منطق��ی اس��ت‪ .‬در حقیق��ت‬ ‫تصمیم ها بیش از انکه اقتصادی باش��ند‪ ،‬برمبنای‬ ‫معیارهای سیاسی گرفته می شوند‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫بازگش��ت دوب��اره ش��ورای رقابت یا بح��ث اینکه‬ ‫ببینیم چه کس��ی مسئول باش��د‪ ،‬تنها وقت کشی‬ ‫اس��ت که چندان هم نباید شورای رقابت را مقصر‬ ‫دانس��ت‪ .‬موضوع اصلی این است که مسئوالن ما‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬نمی خواهند ب��ا واقعیت ها روبه رو‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫دچار مش��کالتی شدیم و امیدواریم با مکانیسم های دیگر این‬ ‫مشکالت را برطرف کنیم‪ .‬حسن نیا از اقدام مشترک با سازمان‬ ‫اس��تاندارد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ایر نهاد ها و‬ ‫کارخانه های تولیدی برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫خبر داد و اعالم کرد‪ :‬ما از ظرفیت برنامه ششم توسعه و دیگر‬ ‫قوانی��ن اس��تفاده کردی��م و تا یک ماه اینده ب��ه نتایج خوبی‬ ‫خواهیم رسید‪.‬‬ ‫قیمت ه��ا و کاه��ش قدرت خری��د م��ردم‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫موتورس��یکلت و لوازم یدکی نخواهیم داش��ت و خریداران‪،‬‬ ‫دیگر مانند گذش��ته تمایلی به خرید موتورسیکلت و لوازم‬ ‫یدکی ندارند و بیشتر خواستار تعمیرات هستند تا خرید یا‬ ‫تعویض موتورس��یکلت و قطعه‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫دوچرخ��ه و موتورس��یکلت در پای��ان درب��اره نحوه تعیین‬ ‫قیم��ت و مرجع قیمت گذاری خاطرنش��ان کرد‪ :‬نرخ خرید‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬دوچرخه و قطعات یدکی مشخص است و‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬با ارائه پیش��نهاد اتحادی��ه به اتاق اصناف و‬ ‫سپس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اعالم این سازمان‬ ‫مبنی بر افزایش چند درصدی عمده فروشی و خرده فروشی‬ ‫قطعات تعیین می ش��ود و در ص��ورت لزوم اعمال تغییرات‬ ‫قیمتی‪ ،‬دوباره اتحادیه اظهارنظر می کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت‪ 1399‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مه‪2020‬‬ ‫شماره ‪1511‬‬ ‫پیاپی ‪2829‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫خروج دولت‬ ‫از بنگاهداری‬ ‫در مسیر اشتباه‬ ‫ایا سقوط در انتظار‬ ‫بورس است؟‬ ‫جذب سرمایه‬ ‫از الزامات‬ ‫بخش معدن است‬ ‫با کارشناس بین المللی صنعت فوالد و سنگ اهن مطرح شد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کاذب داشته باش��ند‪ ،‬متفاوت است‪ ،‬به طور مثال مخاطب‬ ‫خودروس��ازان مردم عادی هس��تند که حت��ی اگر نیاز هم‬ ‫نداش��ته باشند گاهی به صورت هیجانی خرید می کنند‪ .‬در‬ ‫این روند حبابی در بازار ایجاد می ش��ود که وقتی شکس��ته‬ ‫شود منجر به اختالل در عرضه و تقاضا خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €باتوجه به ش�یوع کرونا و تحریم ها علیه کشور‪،‬‬ ‫اینده شرکت های معدنی را در بورس چطور ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫هیچ کس به درس��تی نمی داند کرونا چقدر ماندگار است‬ ‫اما حداقل در س��ال جاری ما با این مشکل روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫اگر واکسن این بیماری کشف شود و زمان شیوع بیماری به‬ ‫بعد از س��ال ‪ ۹۹‬امتداد نیابد‪ ،‬ما وارد دوره پساکرونا و رکود‬ ‫اقتصادی خواهیم ش��د‪ .‬کاهش گس��ترده تقاضا در جهان‬ ‫به ط��ور طبیعی بر مع��دن و صنایع معدنی ای��ران نیز مثل‬ ‫سایر کشورها اثر منفی می گذارد‪ .‬همان طور که گفتم علت‬ ‫رشد مناسب ش��رکت ها‪ ،‬تقاضای خوب در عرصه داخلی و‬ ‫بین المللی بوده اما مشکالتی که کرونا ایجاد کرده دنیا را با‬ ‫عواقب رکود روبه رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €این مسئله درباره بازار فوالد چین به چه صورت‬ ‫است؟‬ ‫چی��ن باوجود بح��ران کرونا در مدت ‪ ۳‬ماه گذش��ته ‪۹۳‬‬ ‫درصد صنایع فوالدس��ازی خود را به مدار تولید برگردانده‪،‬‬ ‫درحالی که مابقی کش��ورها در ای��ن عرصه به کندی پیش‬ ‫می روند‪ .‬فعاالن فوالد کشورهای دیگر ازجمله هندوستان‪،‬‬ ‫اروپا و ایران که هدف ش��ان صادرات ف��والد نیمه نهایی به‬ ‫بازار چین اس��ت‪ ،‬برای رونق روابط با این کشور تالش های‬ ‫زی��ادی را انجام داده ان��د‪ .‬البته چی��ن کاالی انها را زمانی‬ ‫خریداری می کند که قیم��ت ان از تولید داخلی اش کمتر‬ ‫باش��د‪ .‬ش��رکت ها هم به دلیل تقاضای کم در سطح دنیا از‬ ‫سیاس��ت دامپینگ استفاده و س��عی می کنند بازار چین‬ ‫را از دس��ت ندهند‪ .‬در زمینه محصوالت معدنی نیز اوضاع‬ ‫به همین ص��ورت اس��ت‪ .‬ازانجایی که چی��ن بزرگ ترین‬ ‫بازار محصوالت معدنی اس��ت‪ ،‬وابس��تگی به ان خطرناک‬ ‫است‪ ،‬چراکه شرکت های معدنی در زمان کرونا نمی توانند‬ ‫سوددهی مناسبی داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €اگ�ر محصوالت معدنی در داخل کش�ور بازاری‬ ‫داشته باشند ایا می توانند موفق عمل کنند؟‬ ‫بل��ه؛ اما اگ��ر قرار باش��د محص��والت باالدس��تی برای‬ ‫اینکه صادر نش��وند به کارخانج��ات فروخته و به محصول‬ ‫نیمه نهایی و نهایی تبدیل و به عنوان محصول پایین دستی‬ ‫عرضه شوند‪ ،‬در صورتی موفق می شویم که بازار مصرفی در‬ ‫داخل کشور وجود داشته باشد‪ .‬اگر بعد از چند ماه مشخص‬ ‫شود که بازار مصرف مناسب نبوده مثل صنایع ساخت وساز‬ ‫که در رکود کامل هستند ممکن است تولیدکنندگان وادار‬ ‫یادداشت‬ ‫ج��داول ش��رکت های معدن��ی در بورس تهران نش��ان‬ ‫می دهد این ش��رکت ها س��ال گذش��ته بیش از ‪ ۱۵۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان فروش داش��ته اند که نسبت به سال ‪ ۹۷‬رشد‬ ‫‪ ۶۰‬درص��دی را تجربه کرده اس��ت‪ .‬بررس��ی امار عملکرد‬ ‫شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی در هفته گذشته‬ ‫نیز گویای رش��د ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومانی ارزش بازار این‬ ‫ش��رکت ها اس��ت‪.‬‬ ‫درباره دالیل رش��د ارزش بازار‬ ‫ش��رکت های معدنی و اینده ان با کیوان جعفری طهرانی‪،‬‬ ‫کارش��ناس ارش��د بین المللی صنعت فوالد و س��نگ اهن‬ ‫گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت های معدن�ی در ب�ورس رش�د خوب�ی‬ ‫داشته اند‪ ،‬این مهم چه دالیلی دارد؟‬ ‫در طول ‪ ۳‬سال گذشته عملکرد بخش معدن در مقایسه‬ ‫با س��ایر صنای��ع بهتر ب��وده‪ ،‬به طوری که منج��ر به جذب‬ ‫مخاطب و اطمینان بیش��تر مردم برای س��رمایه گذاری در‬ ‫این حوزه ش��ده است‪ .‬علت این رشد‪ ،‬صادرات خوب و سود‬ ‫مناس��بی بود که شرکت های معدنی به دست اورده اند‪ .‬اگر‬ ‫ه��ر محصولی با کیفیت و در زمان مناس��ب عرضه ش��ود با‬ ‫افزایش تقاضا روبه رو خواهد ش��د‪ .‬در چند سال اخیر بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی ب��ازار خوبی را در زمینه محصوالت‬ ‫نیمه نهایی و نهایی به دس��ت اورده اند؛ بنابراین مهم ترین‬ ‫عاملی که باعث ش��ده در شرایط حاضر شرکت های معدنی‬ ‫به جایگاه مناس��بی در بورس برسند عملکرد مثبت انها در‬ ‫بخش صادرات بوده است‪.‬‬ ‫علت دیگر رشد شرکت های معدنی در بورس را می توان‬ ‫در جابه جایی مدیران بررسی کرد‪ .‬در طول ‪ ۳‬سال گذشته‬ ‫جابه جایی مدیریت��ی زیادی در ش��رکت های مورد بحث‬ ‫اتفاق افتاده که امروز ش��رایط مس��اعدی را رقم زده است‪.‬‬ ‫عملکرد مثبت این ش��رکت ها نش��ان داد مدیران الیقی بر‬ ‫س��ر کار گذاشته ش��دند که توانس��تند مجموعه خود را به‬ ‫سوداوری مناسبی برسانند‪.‬‬ ‫عامل دیگر بازار مناس��بی اس��ت که این ش��رکت ها در‬ ‫عرصه داخلی در اختیار دارند‪ .‬در داخل کش��ور تقاضا برای‬ ‫محصوالت معدنی باال است؛ البته فراموش نکنیم تقاضا در‬ ‫بخ��ش معدن با حوزه های دیگر که ممکن اس��ت تقاضای‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نقش‬ ‫دانش بنیان های‬ ‫معدنی‬ ‫در اقتصاد‬ ‫رشد سهام معدنی ها در بورس با رونق صادرات‬ ‫به صادرات شوند؛ بنابراین نمی توان انتظار موفقیت زیاد در‬ ‫زمان ش��یوع کرونا در ایران و سایر کشورها را داشت و باید‬ ‫با توجه به شرایط توقع مان را کم کنیم‪.‬‬ ‫€ €چه پیش بینی ای از اینده بورس دارید؟‬ ‫درحال حاضر ش��اهد هستیم که بورس به خوبی توانسته‬ ‫سرمایه های س��رگردان را جذب کند‪ .‬به طور خاص عرضه‬ ‫س��هام بلوک ‪ ۱۰‬درصدی شستا باعث شد تعداد زیادی به‬ ‫گرفتن کد بورس و خرید سهام عالقه مند شوند‪ .‬همچنین‬ ‫قرار است س��هام های دیگری ازجمله ایمیدرو عرضه شود‬ ‫که بورس را برای سرمایه داران جذاب می کند‪ .‬اما این اتفاق‬ ‫خوب درصورتی ادامه خواهد داش��ت ک��ه اطمینان مردم‬ ‫از بین نرود و دچار ضرر نش��وند‪ .‬اگر مردم به س��مت بورس‬ ‫رفته اند به این خاطر اس��ت که رکود اقتصادی ایجاد شده و‬ ‫س��ود بانک ها هم جوابگوی هزینه ه��ای جاری انها باتوجه‬ ‫به تورم موجود نیس��ت‪ .‬مردم به ب��ورس روی اورده اند تا با‬ ‫خریدوف��روش سهام ش��ان در ان بتوانن��د درامدی برای‬ ‫خود کسب کنند اما متاس��فانه عده زیادی از انها حرفه ای‬ ‫نیستند و بدون مشورت با افراد متخصص و دانش کافی وارد‬ ‫این عرصه ش��ده اند؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که انها‬ ‫در خرید س��هام ضرر ببینند‪ ،‬چراک��ه نمی دانند چه زمانی‬ ‫اصالح قیم��ت اتفاق می افتد و چه زمانی باید س��هام خود‬ ‫را بفروش��ند‪ .‬بسیاری مطرح می کنند س��هام را خریده ایم‬ ‫و قص��د فروش نداریم اما بورس مثل طال نیس��ت که ارزش‬ ‫س��هام در ان هر روز افزایش پیدا کند بلکه بسته به عرضه و‬ ‫تقاضا و وضعیت بازار متغیر اس��ت؛ بنابراین مردم باید این‬ ‫امادگی را داش��ته باش��ند که در صورت خرید سهام ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد سود نبرند‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما شرکت های معدنی در حوزه بورس به‬ ‫چه سمتی خواهند رفت؟‬ ‫در س��ال ‪ ۹۹‬باتوجه به اش��تیاق مردم برای خرید سهام‪،‬‬ ‫امی��د اینکه بورس به ویژه س��هام معدنی ها با رش��د مواجه‬ ‫ش��ود‪ ،‬وجود دارد‪ .‬البته توقع س��وددهی شرکت ها کمتر از‬ ‫س��ال های قبل اس��ت؛ به دلیل اینکه بحران کرونا تقاضا را‬ ‫در کل دنیا کاهش داده و ش��رایط را برای همه سخت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫علی صانعی‬ ‫پژوهشگر دانش بنیان‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‬ ‫از انجایی که‬ ‫چین بزرگ ترین‬ ‫بازار محصوالت‬ ‫معدنی است‪،‬‬ ‫وابستگی به‬ ‫ان خطرناک‬ ‫است‪ ،‬چراکه‬ ‫شرکت های‬ ‫معدنی در زمان‬ ‫کرونا نمی توانند‬ ‫سوددهی‬ ‫مناسبی داشته‬ ‫باشند‬ ‫ب��رای رش��د مع��ادن بای��د به س��مت رش��د‬ ‫دانش بنیان ه��ا تغیی��ر جهت دهی��م‪ .‬وجود این‬ ‫شرکت ها در کنار ش��رکت های معدنی و صنعتی‬ ‫خوش��ایند اس��ت‪ ،‬چراکه می تواند به رشد معدن‬ ‫کمک کند‪ .‬با فعال ش��دن دانش بنیان ها ش��اهد‬ ‫فعال ش��دن دانش��گاه ها و ارتباط بیشتر با معدن‬ ‫خواهیم بود که این مهم می تواند در رشد دانشگاه‬ ‫و ایجاد انگیزه برای دانشجویان مهم باشد‪ .‬اقتصاد‬ ‫براس��اس اصل رقابت پذیری بنا ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫مبانی رقابت پذیری تهی��ه و توزیع هرچه ارزان تر‬ ‫و باکیفیت تر کاال‪ ،‬موجب رشد مزیت صادراتی در‬ ‫بازارهای جهانی می شود‪ .‬بخش معدن نیز به عنوان‬ ‫سنگ بنای تهیه و تولید انواع کاالها‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫در این زمینه دارد‪ .‬در این بین مس��ئله کلیدی این‬ ‫است که مزیت کیفیت مواد استحصالی از معادن با‬ ‫عوامل جانبی دیگری مانند نرخ سوخت‪ ،‬فاصله تا‬ ‫بازار هدف و از همه مهم تر عواقب زیست محیطی‬ ‫استخراج معادن گر ه خورده است‪.‬‬ ‫درباره ارتباط مع��ادن و دانش بنیان ها می توان‬ ‫گفت بسیاری از مواد اولیه در بازار کانی های فلزی‬ ‫و غیرفلزی داستان های گوناگونی در حوزه کشف‬ ‫و استخراج دارند که برتری روش های دانش بنیان‬ ‫را به رخ می کش��د‪ .‬اقتصاد امروز وابستگی شگرفی‬ ‫به فرایندهای استخراج مصنوعی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در گذش��ته کیفیت مواد استخراجی پایین بوده و‬ ‫فعاالن معدنی برای حمل ونقل باید مش��قت های‬ ‫زیادی را تحمل می کردن��د‪ ،‬اما درباره مزیت های‬ ‫معادن مصنوعی با فناوری باال باید گفت با استفاده‬ ‫از روش ه��ای دانش بنیان می توان م��وادی را که‬ ‫طبیعت در خالل فرایندهای چند میلیون س��اله‬ ‫روی زمین پدید می اورد در چند دقیقه به وس��یله‬ ‫راکتورهای ش��یمیایی و با مواد اولیه بسیار ارزان‬ ‫در نزدیکی بازار مصرف ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مه‪2020‬‬ ‫شماره ‪1511‬‬ ‫پیاپی ‪2829‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫واگذاری سهام دولتی ها نگران کننده است‬ ‫یادداشت‬ ‫تصمیمی‬ ‫نابخردانه‬ ‫در راه است‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫رئیس پیشین ایمیدرو‬ ‫این روزها بحث واگذاری س��هام س��ازمان های‬ ‫دولتی در بورس‪ ،‬داغ است‪ .‬اگرچه خصوصی سازی‬ ‫هم��واره م��ورد تایید کارشناس��ان اقتص��اد بوده‪،‬‬ ‫اما تجرب��ه ناموفق اجرای ان در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬این بار نیز نگرانی هایی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫بسیاری از منتقدان به این واگذاری ها‪ ،‬اعتقاد دارند‬ ‫دولت به دلیل کس��ری شدید بودجه‪ ،‬دست به این‬ ‫اق��دام زده و پیامده��ای ان را انطور که باید مورد‬ ‫توجه قرار نداده اس��ت‪ .‬به عالوه انکه‪ ،‬در فهرست‬ ‫شرکت های اعالم شده برای واگذاری نام دو سازمان‬ ‫توس��عه ای (ایمیدرو و ایدرو) به چش��م می خورد‪.‬‬ ‫منتقدان‪ ،‬واگذاری یک سازمان توسعه ای را مغایر‬ ‫با اهداف اصلی عملک��رد ان می دانند‪ .‬ضمن انکه‬ ‫تاکید دارند پروانه بهره برداری بس��یاری از معادن‬ ‫بزرگ کشور در اختیار ایمیدرو است؛ درنتیجه این‬ ‫واگذاری چالش های متع��ددی را ایجاد می کند و‬ ‫حتی می تواند بس��تری برای ایجاد رانت باشد‪ .‬در‬ ‫مقابل‪ ،‬موافقان واگذاری سهام شرکت های دولتی‬ ‫اعتق��اد دارند ک��ه دوران اقتصاد دولت��ی به پایان‬ ‫رسیده است‪ .‬این واگذاری می تواند مقدمه ای برای‬ ‫خروج دولت از بنگاهداری باشد‪ .‬هرچند نقدهایی‬ ‫ب��ه این نوع واگذاری وجود دارد‪ .‬در واقع واگذاری‬ ‫س��هام یک مجموعه دولتی به بخش خصوصی با‬ ‫حفظ مدیریت دولتی زمینه ساز ناکارامدی خواهد‬ ‫بود؛ بنابراین بسیاری از کارشناسان اقتصاد نسبت‬ ‫ب��ه پیامدهای این واگذاری ها هش��دار داده اند‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی این نگرانی وجود دارد که واگذاری‬ ‫سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه به رانت و‬ ‫فساد در اقتصاد کشور‪ ،‬منتج شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دوران اقتصاد دولتی به سر امده‬ ‫همای��ون داراب��ی‪ ،‬کارش��ناس بازار س��رمایه با‬ ‫واگذاری سهام ش��رکت های دولتی در بازار بورس‬ ‫موافق اس��ت‪ .‬دارابی درب��اره ای��ن واگذاری ها به‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن واگذاری ها فرصت��ی تاریخی‬ ‫برای انتقال امتیازات سهام یادشده به مردم ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬از انحصار در واگذاری جلوگیری می شود‬ ‫و در کنار ان راه حلی برای تامین کس��ری بودجه‬ ‫دولت و رهای��ی از ناکارامدی ذاتی اقتصاد دولتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫پ��س از فروپاش��ی اتحاد‬ ‫جماهی��ر ش��وروی‪ ،‬عمر‬ ‫اقتصاد دولتی و دستوری‬ ‫ب��ه پایان رس��ید‪ .‬انتظار‬ ‫می رود که در کش��ور ما‬ ‫نی��ز ب��ا واگذاری س��هام‬ ‫ش��رکت های مورد بحث‪،‬‬ ‫دولت به نقش حاکمیتی خود؛ یعنی ایجاد عدالت‬ ‫و امنی��ت بازگردد‪ .‬دولت نبای��د خود را در جایگاه‬ ‫فروش نف��ت ‪ ،‬معدنداری و هر فعالی��ت اقتصادی‬ ‫دیگری ببیند‪ ،‬چراکه اقتصاد دولتی بهره وری ندارد‬ ‫و به عنوان منش��ا فساد و توسعه تخلفات اقتصادی‬ ‫شناخته می ش��ود و هزینه ناکارامدی ان نیز کل‬ ‫اقتصاد کشور را متضرر می کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬البته با توجه به محدودیت‬ ‫در واگ��ذاری س��هام این س��ازمان ها‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫اهداف اساسی انتقال سهام مجموعه های دولتی به‬ ‫بازار س��رمایه محقق نمی شود‪ .‬هرچند سهامداران‬ ‫می توانن��د از هیات مدیره پرسش��گری کنند‪ ،‬اما‬ ‫ت��ا زمانی که مدیریت ب��ه بخش خصوصی منتقل‬ ‫نش��ده؛ نباید منتظ��ر تحقق تمام��ی ویژگی های‬ ‫اقتصاد ازاد باشیم‪ .‬در چنین موقعیتی حتی امکان‬ ‫دارد تضاد میان مالکیت و مدیریت تش��دید شود‪ ،‬‬ ‫مدیران دولتی که دیگر سهمی در شرکت ندارند‪،‬‬ ‫ می توانند به راحتی تصمیم هایی را اتخاذ کنند که‬ ‫به زیان مالکان واقعی بنگاه ها یعنی س��هامداران‪،‬‬ ‫تمام شود‪.‬‬ ‫دارابی درس��ت ترین راه حل را در شرایط کنونی‪،‬‬ ‫تغیی��ر طرز تفک��ر اقتصادی دولتمردان دانس��ت‪.‬‬ ‫دولتم��ردان باید قبول کنن��د که بخش خصوصی‬ ‫می تواند بنگاه های اقتصادی را ارزان تر و س��الم تر‬ ‫مدیری��ت کند‪ .‬دولت نیز باید زمینه رقابت عاقالنه‬ ‫و عادالن��ه را فراهم و درامدهای م��ورد نیاز خود‬ ‫فوالد هرمزگان کارفرمای برتر سالمت محور استان‬ ‫مراس��م س��ی ویکمین جش��نواره امتنان از‬ ‫کارگران‪ ،‬گروه کار و واحد نمونه و نخس��تین‬ ‫جشنواره امتنان از خانه های بهداشت کارگری‬ ‫برتر و کارفرمای سالمت محور استان هرمزگان‬ ‫به میزبانی ش��رکت فوالد هرمزگان و با حضور‬ ‫مدی��رکل اداره تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‬ ‫اس��تان هرمزگان و به صورت ویدئوکنفرانس با‬ ‫مدیران عامل شرکت های منتخب برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابت��دای این مراس��م‪ ،‬مدی��ر عامل فوالد‬ ‫هرمزگان ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک‬ ‫رمض��ان و هفت��ه کارگ��ر با تاکید ب��ر اهمیت‬ ‫سرمایه های انس��انی در فوالد هرمزگان ضمن‬ ‫اشاره به اش��تغال حدود ‪ 4000‬نفر در سایت‬ ‫فوالد هرمزگان‪ ،‬دستیابی به موفقیت های این‬ ‫ش��رکت در چند سال گذشته را مرهون تالش‬ ‫و کوشش کارکنان عملیاتی و ستادی شرکت‬ ‫دانس��ت و اظهار امیدواری کرد در س��ال ‪99‬‬ ‫نیز بتوانیم در راس��تای اعتالی اقتصاد کشور‬ ‫و با هدف جه��ش تولید برگ زرین دیگری بر‬ ‫افتخارات این شرکت بیفزاییم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خالص��ه ای از عملک��رد ای��ن‬ ‫شرکت در راستای ارتقای سالمت کارگران در‬ ‫س��ال ‪ 98‬را ارائه داد و گفت‪ :‬ما س��عی کردیم‬ ‫تمامی پروتکل های بهداشتی که از ستاد کرونا‬ ‫ابالغ می ش��د را رعایت کنیم‪ .‬البته در تمامی‬ ‫ای��ن روزهای س��خت‪ ،‬تولید ف��والد هرمزگان‬ ‫ب��دون وقفه ادامه پیدا ک��رد و کارکنان حوزه‬ ‫تولید و ش��یفت کار‪ ،‬در کنار رعایت مس��ائل‬ ‫بهداشتی مانند قبل به فعالیت خود جهادگونه‬ ‫ادام��ه دادند که من به نوبه خود از این عزیزان‬ ‫کمال تشکر و قدردانی را دارم‪.‬‬ ‫در ادامه این مراس��م‪ ،‬ابراهیم��ی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫اداره تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی اس��تان‬ ‫هرمزگان فرا رس��یدن هفت��ه کارگر را به همه‬ ‫کارگران اس��تان هرمزگان تبری��ک گفت و از‬ ‫عملکرد بس��یار مثبت شرکت های تولیدی در‬ ‫پاسداش��ت مق��ام کارگر و توجه ب��ه وضعیت‬ ‫کارگران تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫مدیر کل اداره تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫اس��تان هرمزگان با اش��اره به ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا س�لامت کارگران را بسیار مهم دانست‬ ‫وگفت‪ :‬بس��یاری از ش��رکت ها اقدامات بسیار‬ ‫ارزنده ای در این ح��وزه انجام داده اند که پس‬ ‫از بررس��ی های به عمل امده‪ ،‬ش��رکت فوالد‬ ‫هرم��زگان به عنوان کارفرمای س�لامت محور‬ ‫برتر اس��تان هرمزگان در س��ال ‪ 98‬انتخاب و‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫مهن��دس ابراهیم��ی تاکی��د ک��رد توجه به‬ ‫س�لامت کارکنان ارتباط مستقیمی با جهش‬ ‫تولی��د دارد و اگ��ر بخواهیم ب��ه جهش تولید‬ ‫برسیم باید روی سالمت کارکنان تاکید کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اگر کارکنان در س�لامت باش��ند‬ ‫به طور قطع‪ ،‬بهره وری باالتری خواهند داش��ت‬ ‫و این امر الزمه جهش تولید است‪.‬‬ ‫فوالد هرم��زگان با عملکرد خ��وب خود در‬ ‫حوزه سالمت کارکنان در سال ‪ 98‬نشان داده‬ ‫که توجه ویژه ای به این حوزه دارد‪.‬‬ ‫در ادام��ه مراس��م‪ ،‬ابراهیم��ی ب��ا تقدیر از‬ ‫تالش های انجام ش��ده در ف��والد هرمزگان از‬ ‫مهندس ارزانی مدیرعامل این شرکت با اهدای‬ ‫تندیس و لوح تقدیر‪ ،‬تش��کر ک��رد و گفت‪ :‬به‬ ‫نمایندگ��ی از وزارت متبوع و جامعه کارگری‪،‬‬ ‫از شما تشکر می کنم‪.‬‬ ‫گفتنی است شرکت فوالد هرمزگان در بین‬ ‫‪ 785‬ش��رکت ثبت نام کننده در این جشنواره‪،‬‬ ‫موفق به دریافت عنوان کارفرمای برتر سالمت‬ ‫محور شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در بسیاری از کشورهای پیشرفته سازمان های‬ ‫توسعه ای فعالیت دارند‪ .‬این دست نهادها با عناوین‬ ‫گوناگون و به عنوان بازوی دولت در راستای توسعه‬ ‫کشور و در حوزه های گوناگونی مانند فناوری های‬ ‫نوین و پروژه های زیربنایی فعالیت می کنند‪ .‬حال‬ ‫گویی مس��ئوالن قصد دارند خالف مس��یری که‬ ‫جه��ان ان را پیم��وده‪ ،‬گام بردارند‪ .‬ظرفیت های‬ ‫وی��ژه ای در بخش معدن و صنایع وابس��ته به ان‬ ‫در کش��ور ما وجود دارد‪ .‬س��ازمان ایمیدرو نقش‬ ‫بس��یار مهم و تاثیرگ��ذاری در توس��عه معدن و‬ ‫صنایع وابس��ته به ان ایفا کرده اس��ت‪ .‬وابستگی‬ ‫این س��ازمان به دولت‪ ،‬قدرت ریسک پذیری این‬ ‫مجموع��ه را افزایش می ده��د و فعالیت ان را در‬ ‫حوزه های��ی مانند فناوری های نوین و اکتش��اف‪،‬‬ ‫تسهیل می کند‪ .‬دولت در شرایط کنونی با چالش‬ ‫کمبود بودجه روبه رو اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫دول��ت برای تامین نقدینگی به منابع جدید مالی‬ ‫روی اورده اس��ت‪ .‬فروش س��ریع اموال دولتی و‬ ‫س��هام شرکت ها و سازمان ها یکی از این اقدامات‬ ‫اس��ت‪ .‬باوجود تمام چالش های پیش روی دولت‪،‬‬ ‫واگذاری ایمیدرو اقدامی عاقالنه به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫س��ازمان ایمیدرو نقش بسزایی در تحقق اهداف‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی ایفا می کن��د‪ .‬بنابراین انتظار‬ ‫نمی رود دولت بازوی اصلی خود در تحقق اهداف‬ ‫بخش معدن را به ش��رکت س��هامی عام‪ ،‬تبدیل‬ ‫کند‪ .‬س��رمایه گذاری در اکتشاف جزو پروژه های‬ ‫بلندمدت به ش��مار می رود‪ .‬برخی از این پروژه ها‬ ‫همچون اکتش��اف در اعماق به فناوری های نوین‬ ‫نیاز دارند‪ .‬این دس��ت فعالیت ها از یک سو هزینه‬ ‫زیادی دارند و از سوی دیگر‪ ،‬ریسک انها به شدت‬ ‫باالست؛ درنتیجه امکان دارد سرمایه در بلندمدت‬ ‫بازگردد یا حتی هیچ بازگش��ت هزینه ای نداشته‬ ‫باش��د‪ .‬بنابراین انتظار می رود دولت برای جبران‬ ‫کاهش درامد خود‪ ،‬اقدام اشتباهی را انجام ندهد‬ ‫و در این تصمیم بازبینی کند‪.‬‬ ‫خروج دولت از بنگاهداری در مسیر اشتباه‬ ‫را نیز از مالیات کس��ب کند‪ .‬این کارش��ناس بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬ورود بخشی از سهام مجموعه های دولتی‬ ‫به تاالر شیش��ه ای بورس را متضمن ش��فافیت در‬ ‫عملکرد واحدهای دولتی دانس��ت و گفت‪ :‬پس از‬ ‫ورود بخشی از سهام یک شرکت دولتی به بورس‪،‬‬ ‫این مجموع��ه باید تمامی تصمیم��ات و تحوالت‬ ‫اقتص��ادی خود را از طریق س��ایت کدال به اطالع‬ ‫سهامداران برساند‪ .‬حضور در بازار سرمایه الزامات‬ ‫گسترده ای دارد و به معنی قبول شفافیت و جریان‬ ‫اشکار افشای اطالعات است‪.‬‬ ‫دارابی واگذاری دو س��ازمان توسعه ای ایمیدرو‬ ‫و ای��درو را نی��ز اقدامی درس��ت دانس��ت و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این س��ازمان های توسعه ای در طول سالیان‬ ‫گذشته‪ ،‬ناتوان از اجرای کامل وظایف خود بودند‪.‬‬ ‫ورود به بازار سرمایه برای بسیاری از مجموعه های‬ ‫دولتی با مخالفت عده ای همراه بوده‪ ،‬اما درنهایت‬ ‫نتای��ج قابل قبولی به دس��ت امده اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫سازمان های توس��عه ای نیازمند کمک و همکاری‬ ‫مردم هس��تند و محدودیت ه��ای دولتی همچون‬ ‫مانعی در مسیر انها قرار دارد‪ .‬با این وجود‪ ،‬برخی‬ ‫از فع��االن اقتصادی به ش��دت با واگذاری س��هام‬ ‫سازمان های توسعه ای در بورس مخالف هستند و‬ ‫انتقادات جدی را به ان وارد می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ران�ت در انتظ�ار خصوصی س�ازی‬ ‫ایمیدرو‬ ‫س��عید صم��دی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون معدن خانه‬ ‫اقتصاد ایران در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫سازمان ایمیدرو براساس‬ ‫قانون‪ ،‬یک بنگاه نیس��ت‬ ‫که دولت بتواند سهام ان‬ ‫را ب��ه بخش خصوص��ی واگذار کن��د‪ .‬هرچند این‬ ‫س��ازمان در طول سال های گذش��ته فعالیت های‬ ‫بنگاهداری را بر عهده گرفته اما وظیفه اصلی ان‪،‬‬ ‫اجرای فعالیت های توس��عه ای در ح��وزه معدن و‬ ‫صنایع وابس��ته به ان است‪ .‬فعالیت های توسعه ای‬ ‫قابل واگذاری نیس��تند؛ بنابراین نمی توان سازمان‬ ‫ایمی��درو را از طریق بورس یا به هر روش دیگری‪،‬‬ ‫به بخش خصوصی منتقل کرد‪.‬‬ ‫توجه به این نکته‪ ،‬ضروری به نظر می رس��د که‬ ‫ایمیدرو به نمایندگی از دولت پروانه تعداد زیادی‬ ‫مع��دن را در اختیار دارد‪ .‬ای��ن معادن عمدتا جزو‬ ‫معادن بزرگ کش��ور هس��تند و براس��اس قانون‬ ‫نمی توانن��د به بخش خصوصی منتقل ش��وند‪ .‬در‬ ‫نتیجه ایمیدرو بهره برداری از این معادن را به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ک��رده و از بابت انها‪ ،‬بهره مالکانه‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬مبلغ دریافتی ایمیدرو از معادن‬ ‫بابت بهره مالکانه رقم قابل مالحظه ای اس��ت‪ .‬حال‬ ‫این سوال مطرح می ش��ود که درصورت واگذاری‬ ‫این سازمان به بخش خصوصی‪ ،‬تکلیف پروانه های‬ ‫معدن��ی و پهنه ه��ای اکتش��افی چ��ه می ش��ود؟‬ ‫متاس��فانه باید اذعان کرد که این پروانه ها پس از‬ ‫این می توانند به عنوان منبع رانت‪ ،‬شناخته شوند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون مع��دن خانه اقتص��اد ایران‪،‬‬ ‫پیش��نهاد داد دولت برای کسب درامد در شرایط‬ ‫دش��وار کنون��ی از چنی��ن مجموعه ه��ای دولتی‬ ‫بخواهد تا س��هام زیرمجموعه ه��ای خود را واگذار‬ ‫کنند‪ .‬همانطور که پیش تر هم اشاره شد‪ ،‬سازمان‬ ‫ایمیدرو در چند س��ال گذشته به بنگاهداری روی‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که براساس اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قان��ون اساس��ی‪ ،‬ای��ن بنگاه ها بای��د به بخش‬ ‫خصوص��ی واگذار ش��وند‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬ایمیدرو‬ ‫در برخی ش��رکت های حقوقی نیز سهامدار است؛‬ ‫درنتیجه می تواند س��هام خود را در این شرکت ها‬ ‫واگذار کند‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬از یک سو ساختار‬ ‫ایمی��درو به عنوان یک س��ازمان توس��عه ای حفظ‬ ‫می ش��ود و از سوی دیگر‪ ،‬بخشی از کسری بودجه‬ ‫دول��ت تامین خواهد ش��د‪ .‬صمدی اف��زود‪ :‬وقتی‬ ‫شرکتی به بخش خصوصی واگذار شود‪ ،‬ماهیت ان‬ ‫فرق می کند‪ .‬به عالوه انکه انتظار می رود به تدریج‬ ‫کل سهام ان واگذار ش��ود‪ .‬فعالیت های توسعه ای‬ ‫در بس��یاری موارد سودده نیستند و از این رو جزو‬ ‫وظایف حاکمیتی هستند‪ .‬در چنین شرایطی دیگر‬ ‫نمی توان انتظار اجرای فعالیت های توسعه ای را از‬ ‫این سازمان ها داشت‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بالیی که کرونا بر سر‬ ‫بانک های دنیا اورد‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مه‪2020‬‬ ‫شماره ‪1511‬‬ ‫پیاپی ‪2829‬‬ ‫ازادسازی سهام‬ ‫عدالت کلید خورد‬ ‫کرونا با ‪ ۳‬کشور‬ ‫مهم صنعت نمایشگاهی‬ ‫چه کرد‬ ‫نگاه متفاوت کارشناسان به معامله طالی سرخ در بورس کاال‬ ‫گروه تجارت‪ :‬زعفران از س�ال ها پیش در ب�ازار فیزیکی بورس‬ ‫پذیرفته ش�ده بود و ب�ه صورت مقطعی عرضه و معامله می ش�د‪،‬‬ ‫با این حال از س�ال ‪ ۱۳۹۶‬به بعد‪ ،‬زعف�ران تحت قالب جدیدی با‬ ‫نام «گواهی س�پرده کاالیی» در بورس کاالی ایران پذیرش ش�د‬ ‫که دس�ت اندرکاران بورس معتقدند تحول�ی در حوزه محصوالت‬ ‫کش�اورزی بود‪ .‬اما دیدگاه ها درباره حضور زعفران در بازار بورس‬ ‫کاال و نحوه این حضور متفاوت اس�ت‪ .‬برای بررس�ی این موضوع‬ ‫با چند تن از فعاالن و دس�ت اندرکاران این حوزه گفت وگو‬ ‫کرده که هر یک از نگاه خود به این س�وال که ایا زعفران باید در‬ ‫بورس باشد یا خیر پاسخ گفته اند‪.‬‬ ‫در ای�ن گ�زارش نظر علیرض�ا ناصرپ�ور معاون توس�عه بازار و‬ ‫مطالعات اقتصادی ش�رکت بورس کاالی ایران‪ ،‬محس�ن احتشام‬ ‫رئیس ش�ورای مل�ی زعفران و غالمرض�ا میری‪ ،‬رئی�س اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان زعفران ایران که نایب رئیس ش�ورای ملی زعفران‬ ‫نیز هست را می خوانیم‪.‬‬ ‫محسن احتشام‬ ‫غالمرضا میری‬ ‫‹ ‹یک حضور واقعی‬ ‫علیرضا ناصرپور‪ ،‬معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی‬ ‫ش��رکت بورس کاالی ایران حضور زعفران تحت قالب گواهی‬ ‫س��پرده کاالی��ی را یک اتفاق ب��زرگ در عرض��ه محصوالت‬ ‫کش��اورزی در ب��ورس می دان��د و عنوان می کن��د‪ :‬تا پیش از‬ ‫سال ‪ ۹۶‬محصوالت کش��اورزی در بورس کاال دارای استمرار‬ ‫عرضه و معامالت مطلوبی نبودند اما در قالب معامالت گواهی‬ ‫س��پرده کاالیی‪ ،‬اتف��اق جدیدی در این ح��وزه رخ داد و ان‪،‬‬ ‫این بود ک��ه بورس در محل تولید محصول زعفران انبارهایی‬ ‫را پذیرش کرد و این انبارها محلی ش��دند تا کشاورزان برای‬ ‫فروش محصول خ��ود در بورس تصمیم گیری کنند و بتوانند‬ ‫گواهی س��پرده ای که به نام انها صادر می ش��ود را در بورس‬ ‫به فروش برس��انند‪ .‬البته همه فعاالن بازار زعفران با این نظر‬ ‫معاون توسعه بازار بورس موافق نیستند‪.‬‬ ‫محسن احتشام‪ ،‬رئیس شورای ملی زعفران در این زمینه‬ ‫نظر دیگری دارد و می گوید‪ :‬اگر می خواهیم کش��ور وابس��ته‬ ‫به نفت نداش��ته باشیم باید دس��ت از بورس برداریم و به فکر‬ ‫مولفه های اقتصاد مقاومتی باشیم‪ .‬او عرضه زعفران با شرایط‬ ‫موجود در بازار بورس را یکی از نمونه های خام فروشی می داند‬ ‫و می گوید‪ :‬اق��دام بورس کاالی کش��ور در زمینه زعفران در‬ ‫راس��تای ایجاد ارزش افزوده در این محصول و ایجاد اشتغال‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹یک بازار متمرکز‬ ‫علیرضاناصرپور نخس��تین و مهم تری��ن مزیت معامالت‬ ‫گواهی س��پرده کاالی��ی برای محصول زعف��ران را ایجاد بازار‬ ‫منس��جم و متش��کل در این ح��وزه می دان��د و می گوید‪ :‬این‬ ‫موضوع مزایای بس��یار زیادی نه تنها برای کش��اورزان یا یک‬ ‫گروه خاص بلکه برای تمامی طرف های معامله زعفران داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬یک بازار زمانی موفق خواه��د بود که بتواند به تمامی‬ ‫نیازهای همه طرف های معامله به خوبی پاس��خ دهد و بورس‬ ‫کاال از این نظر بازار بس��یار مطلوبی برای این کاال محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬زیرا بازار متمرکز و متش��کلی ب��رای زعفران ایجاد‬ ‫ش��د‪ ،‬در حالی که این وضعیت تا پیش از ان وجود نداشت و‬ ‫بازارهای سنتی‪ ،‬بازارهایی متکثر و غیرمتمرکز بودند‪ .‬با ورود‬ ‫زعفران به بورس برای نخس��تین بار یک بازار مدرن در ایران‬ ‫و جهان برای این کاال ایجاد ش��د؛ یعنی کش��اورز ما محصول‬ ‫خ��ود را نه در یک بازار محلی که در یک بازار ملی به خریدار‬ ‫عرض��ه می ک��رد‪ .‬درحال حاضر بخش عمده ای از کش��اورزان‬ ‫محص��ول خود را به انبارها تحویل می دهند و بدون واس��طه‬ ‫سه پرسش‬ ‫درباره بازار‬ ‫بورس کاال‬ ‫محمد حسن نژاد‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫انچ��ه امروز در ب��ورس اوراق بهادار ش��اهد ان‬ ‫هس��تیم این اس��ت که به دلیل تحوالت مختلف‬ ‫و متعدد ماه های اخیر‪ ،‬ش��اخص ها سیر صعودی‬ ‫داش��ته که ای��ن رون��د عالقه مندان بیش��تری را‬ ‫نی��ز وارد ای��ن عرصه کرده اس��ت‪ .‬ب��دون تردید‬ ‫پدیده های��ی مثل ش��یوع کرونا‪ ،‬کم ش��دن نرخ‬ ‫س��ود بانک های کشور و عواملی از این دست تاثیر‬ ‫زیادی بر گرایش هرچه بیش��تر مردم به بازارهایی‬ ‫مث��ل بورس اوراق بهادار دارن��د و می توانند باعث‬ ‫شکوفایی این بازار ش��وند‪ .‬این فعل و انفعاالت در‬ ‫بورس اوراق بهادار‪ ،‬بس��یاری را درباره بازار بورس‬ ‫کاال نی��ز کنجکاو کرده و پرس��ش هایی را در این‬ ‫زمینه مطرح می کنن��د که ‪ 3‬مورد از انها در ادامه‬ ‫مطرح شده اند‪:‬‬ ‫‹ ‹پرسش اول‬ ‫علیرضا ناصرپور‬ ‫حض��ور زعف��ران در بازار ب��ورس کاال گرچ��ه به زعم خود‬ ‫بورس��ی ها اتفاق حائز اهمیتی بوده که تاثیرات مثبتی را برای‬ ‫ای��ن محصول در پی داش��ته اما برخی دیگ��ر از فعاالن حوزه‬ ‫زعفران با نحوه حضور این محصول در بورس موافق نیس��تند‬ ‫و از ان انتقاد می کنند‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫اقدام به فروش محصول خود می کنند که این کار با دسترسی‬ ‫به انبارهای در نظر گرفته شده برای این منظور‪ ،‬تسهیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مقابل محس�ن احتش�ام در این زمینه معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫بورس به هیچ عنوان حالل مش��کالت زعفران کش��ور نیست‬ ‫و حتی با باز گذاش��تن امکان خرید این کاال برای همه افراد‪،‬‬ ‫فرصت های ش��غلی بالقوه ای را که می توانس��ت در این عرصه‬ ‫شکل بگیرد از بین برده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایای دیگر زعفران بورسی‬ ‫علیرضا ناصرپور‪ ،‬درباره مزایای بورس��ی شدن زعفران در‬ ‫قال��ب جدید می گوید‪ :‬از مزایای دیگر ارائه زعفران به ش��کل‬ ‫جدی��د در بورس کاال این بود که وجود سیس��تم انبار‪ ،‬باعث‬ ‫استانداردسازی قابل قبولی برای این محصول شد‪ .‬تا پیش از‬ ‫ان باوجود استاندارد ملی زعفران‪ ،‬همه زعفران موجود در بازار‬ ‫الزاما این استانداردها را پشت سر نمی گذاشتند‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬مزیت دیگ��ر ورود زعفران ب��ه بورس کاال‪،‬‬ ‫در دس��ترس بودن اطالعات برای صادرکنن��دگان بود‪ .‬با این‬ ‫وضعیت صادرکنندگان می دانستند باتوجه به ذخیره مناسب‬ ‫زعف��ران در انبارهای بورس‪ ،‬هر زم��ان که بخواهند می توانند‬ ‫محصول استاندارد زعفران را در اختیار داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون توس��عه ب��ازار و مطالعات اقتصادی ش��رکت بورس‬ ‫کاالی ایران می گوید‪ :‬نکته دیگر در این موضوع کمک بورس‬ ‫به کش��ف نرخ لحظه ای زعفران بود ک��ه تا پیش از ان وجود‬ ‫نداشت‪ .‬محصول زعفران در بورس کاال در یک بازار رقابتی که‬ ‫برایند نظر فروشندگان و خریداران است‪ ،‬کشف نرخ می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ب��ورس کاال ع�لاوه بر گواهی س��پرده کاالیی‪،‬‬ ‫ابزار دیگری تحت عنوان ق��رارداد اتی برای محصول زعفران‬ ‫راه اندازی شده که به نوعی ابزار پوشش ریسک است و در بازار‬ ‫سنتی به این شکل وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کشاورز یا واسطه؟!‬ ‫از سوی دیگر غالمرضا میری‪ ،‬رئیس اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫زعفران ایران که نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران نیز هست‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬بازار بورس هیچ تفاوتی در معیش��ت کشاورزان این‬ ‫عرصه ایجاد نکرده‪ ،‬زیرا این قشر می خواهند حق الزحمه خود‬ ‫را بالفاصل��ه پس از تحوی��ل کاال دریافت کنند که این امکان‬ ‫در بورس وج��ود ندارد؛ بنابراین انها محصول خود را در ازای‬ ‫دریافت وجه نقد کمتر در اختیار واس��طه ها می گذارند و این‬ ‫گروه‪ ،‬با اس��تفاده از کارت یکی از کشاورزان‪ ،‬این محصول را‬ ‫وارد بورس می کنند‪.‬‬ ‫علیرض�ا ناصرپ�ور در این زمینه تصری��ح می کند‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد فروش واسطه ای محصول توسط کشاورزان به بورس‬ ‫فقط در حد ادعا باش��د زیرا وقتی کش��اورز می تواند به راحتی‬ ‫و به طور مس��تقیم محصول خ��ود را در هر حجمی در اختیار‬ ‫بورس ق��رار دهد و در کمترین زمان پ��ول خود را به صورت‬ ‫نقدی دریافت کند‪ ،‬دلیلی ندارد که این کار را از طریق واسطه‬ ‫انج��ام دهد‪ .‬ضم��ن اینکه به طور معمول در انبارها سیس��تم‬ ‫کدگیری وج��ود دارد که در همان جا کش��اورز می تواند کد‬ ‫بورس��ی دریافت کند‪ ،‬پس به ط��ور منطقی دلیلی برای اینکه‬ ‫کش��اورز محصول خود را در اختیار واس��طه قرار دهد وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬عالوه بر ای��ن امار کاالهایی که وارد انبارها ش��ده در‬ ‫اختی��ار بورس قرار دارد و می بینیم که به ندرت حجم های باال‬ ‫از محصول وارد انبار ش��ده و بیش��تر ورودی ما مقادیر کمی‬ ‫است که توسط کشاورزان ارائه می شود‪.‬وی در این باره تاکید‬ ‫می کن��د‪ :‬در هر حال مهم ترین موضوع برای ما در بورس این‬ ‫اس��ت که امکان ارائه محصول توس��ط کش��اورز بدون حضور‬ ‫واس��طه وجود داشته باشد و اگر با همه این موارد‪ ،‬کشاورزان‬ ‫همچنان میل نداش��ته باش��ند که محصول خود را در اختیار‬ ‫بورس قرار دهند اجباری برای انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرعت مطلوب بازپرداخت‬ ‫علیرضا ناصرپور‪ ،‬معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی‬ ‫ش��رکت ب��ورس کاالی ایران عن��وان می کن��د‪ :‬درحال حاضر‬ ‫شرایط به نحوی مهیا شده که اگر کشاورز امروز محصول خود‬ ‫را بفروش��د‪ ،‬فردا پول به حس��اب کارگزار واریز می شود و این‬ ‫حداقل زمان ممکن اس��ت‪ .‬یعنی با احتس��اب زمان ارزیابی‪،‬‬ ‫کش��اورز طی ‪ 2‬تا ‪ 3‬روز کاری به دس��تمزد خود می رسد که‬ ‫حتی در بازارهای سنتی هم نمی تواند محصول خود را با این‬ ‫س��رعت به فروش برساند‪ .‬پس به طور منطقی نمی توان تاخیر‬ ‫در پرداخ��ت را دلیل��ی برای واگذاری محصول به واس��طه ها‬ ‫دانست؛ ضمن اینکه در این سیستم احتمال کالهبرداری و از‬ ‫بین رفتن مزد کشاورز نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فله یا بسته بندی‬ ‫محس�ن احتشام‪ ،‬رئیس شورای ملی زعفران درباره نحوه‬ ‫ارائه زعفران در بازار بورس کاال عنوان می کند‪ :‬بورس می تواند‬ ‫به جای عرض��ه فله ای و خام زعفران کش��ور‪ ،‬محصول نهایی‬ ‫و تبدی��ل به فراورده ش��ده ش��رکت های ف��راوری زعفران را‬ ‫خری��داری و عرضه کند و به این ش��کل ضم��ن ایجاد ارزش‬ ‫افزوده در این کاال‪ ،‬از خام فروشی ان نیز جلوگیری شود‪.‬‬ ‫البته علیرضا ناصرپور‪ ،‬معاون توس��عه ب��ازار و مطالعات‬ ‫اقتصادی بورس کاال نظر متفاوتی در این زمینه دارد‪ .‬ناصرپور‬ ‫می گوید‪ :‬هر مجموعه ای نقشی در بازار دارد‪ .‬نکته ای که درباره‬ ‫بورس کاال باید به ان اش��اره کرد این اس��ت که بورس محل‬ ‫معامالت کاالهای اس��تاندارد و همگن و معموال در حجم باال‬ ‫اس��ت و محل حضور کاالهایی است که قابلیت همگن سازی‬ ‫داشته باشند‪ .‬پس نباید انتظار داشت که در این بازار محصول‬ ‫بس��ته بندی و فراوری ش��ده ای که زیرمجموع��ه برندها قرار‬ ‫می گیرد و قاعدتا محل ارائه ان در خرده فروشی ها است‪ ،‬برای‬ ‫فروش عرضه ش��ود‪ .‬اصوال کاالهای بس��ته بندی جایگاهی در‬ ‫ب��ورس ندارند که این موضوع تنها مختص زعفران نیس��ت و‬ ‫درباره کاالهای دیگر نیز همین مسئله وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور کارت اهلیت و سهمیه بندی‬ ‫محس�ن احتش�ام می گوید‪ :‬ب��ورس کاال اگ��ر می خواهد‬ ‫زعفران عرضه ش��ده در این بازار به دس��ت فعاالن واقعی این‬ ‫عرص��ه برس��د نباید امکان خرید را برای هم��ه اعم از دالل و‬ ‫واس��طه و قاچاقچی فراه��م کند‪ .‬دس��ت اندرکاران این حوزه‬ ‫می توانن��د برای خری��داران اصلی این محص��ول مانند برخی‬ ‫کااله��ای دیگر ازجمله پلی اتیلن ابزاری از قبیل کارت اهلیت‬ ‫صادر کنند تا زعفران از طریق واس��طه ها به صورت قاچاق از‬ ‫کشور خارج نشود‪.‬‬ ‫اما علیرضا ناصرپوردر این باره عنوان می کند‪ :‬بورس کاال‬ ‫یک بازار اس��ت و وقتی صحبت از بازار می ش��ود‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫ف��روش ان را به گروه های خاص محدود کنیم‪ .‬درباره زعفران‬ ‫نی��ز ما نمی توانیم خرید و ف��روش ان را به صورت انحصاری‬ ‫ب��رای گروهی خاص در نظر بگیریم زیرا در این صورت تعادل‬ ‫و رقابت در بازار از بین می رود‪.‬‬ ‫صدور کارت اهلیت ب��رای خریداران این محصول در واقع‬ ‫یک انحصار برای گروهی خ��اص ایجاد می کند‪ ،‬در حالی که‬ ‫درب��اره زعف��ران که عرض��ه ان بیش از تقاضا اس��ت این کار‬ ‫ضرورتی ندارد‪ .‬زعفران کاالیی است که ایران حدود ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫نی��از ان در دنیا را تامی��ن می کند و ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد زعفران‬ ‫تولیدی در کشور ما نیز صادر می شود؛ یعنی ما با مازاد شدید‬ ‫عرضه در این محصول مواجه هستیم‪.‬‬ ‫پس شرکت های فراوری زعفران نیز می توانند در کنار سایر‬ ‫گروه ها در بورس ش��رکت کرده و ای��ن محصول را خریداری‬ ‫کنن��د‪ .‬در واقع باتوجه به اینکه ب��ازار این محصول‪ ،‬یک بازار‬ ‫کامال رقابتی اس��ت‪ ،‬وضع هرگونه محدودیت در ان‪ ،‬به ضرر‬ ‫طرف مقابل خواهد بود‪.‬‬ ‫نظر محسن احتشام در این زمینه متفاوت است‪.‬‬ ‫وی می گوی��د‪ :‬خریداری زعفران از بورس نیاز به نقدینگی باال‬ ‫دارد اما بیشتر ش��رکت های فراوری زعفران فاقد این نقدینگی‬ ‫هستند و در شکل سنتی معامله‪ ،‬زعفران را به صورت اعتباری از‬ ‫فروشنده خریداری می کنند‪ .‬در واقع عرضه زعفران به این شکل‬ ‫در بورس موجب می شود این کاال توسط واسطه های سرمایه دار‬ ‫خریداری شود و صاحبان شرکت های فراوری مجبور باشند این‬ ‫کاال را با قیمت باالتر از واسطه ها خریداری کنند‪.‬‬ ‫ناصرپور درباره س��همیه بندی عرضه موادی مثل پلی اتیلن‬ ‫در بورس توضیح می ده��د‪ :‬درباره محصوالتی مثل پلی اتیلن‬ ‫این موضوع بس��یار متفاوت اس��ت زیرا این کاال با مازاد تقاضا‬ ‫در کشور روبه رو است؛ یعنی تولید ان کمتر از تقاضای ان در‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬به همین دلیل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سامانه ای را تحت عنوان بهین یاب ایجاد کرده و با براورد نیاز‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬به بورس اعالم کرده این افراد با این مقدار‬ ‫سهمیه حق حضور در رقابت دارند‪.‬‬ ‫نخس��تین پرسش��ی که در ای��ن زمینه مطرح‬ ‫می ش��ود این اس��ت که ایا پدیده ها و اتفاقاتی که‬ ‫به ان اش��اره ش��د‪ ،‬می توانند بر رونق بازار بورس‬ ‫کاال نیز تاثیر بگذارند یا خیر! در نگاه نخست مسلم‬ ‫اس��ت که س��رمایه گذاری مردم در بورس شامل‬ ‫خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکت ها است‬ ‫و تاثی��ر چندانی بر بازار ب��ورس کاال ندارد و اتفاقا‬ ‫در ش��رایط کنونی‪ ،‬به دلیل کاهش حجم خرید و‬ ‫فروش‪ ،‬این بازار همچنان در رکود است‪.‬‬ ‫با این حال از نگاهی دیگر شاید در مقاطع زمانی‬ ‫بلندمدت تر‪ ،‬این اقبال و اس��تقبال از بورس اوراق‬ ‫به��ادار بتواند بر بازار ب��ورس کاال نیز تاثیر مثبت‬ ‫بگذارد‪ .‬در واقع ش��رکت هایی که در این مقطع با‬ ‫افزایش ارزش س��هام مواجه شده اند به جای اینکه‬ ‫در ص��ف وام بانک ها منتظ��ر بمانند و متعاقب ان‬ ‫گرفتار مش��کالتی مثل بازپرداخت و بهره شوند‪،‬‬ ‫می توانن��د با افزایش س��رمایه‪ ،‬نقدینگی مردم را‬ ‫به ش��رکت های خود تزری��ق کنند و باعث جهش‬ ‫تولید و عرضه محصول بیشتر شوند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫محصوالتی که از طریق این ش��رکت ها در بورس‬ ‫کاال عرضه می ش��ود نیز افزایش پی��دا کرده و در‬ ‫بلندمدت بازار بورس کاال هم تحت تاثیر این اقبال‬ ‫عمومی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرسش دوم‬ ‫دومین پرسش��ی که بس��یاری از م��ردم درباره‬ ‫حض��ور محصوالت کش��اورزی در ب��ورس کاال و‬ ‫مش��کالت موجود در این مسیر دارند این است که‬ ‫محصوالتی مثل زعفران‪ ،‬خرما‪ ،‬پس��ته و کشمش‬ ‫از محص��والت شناس��نامه دار ایرانی هس��تند که‬ ‫می توانن��د در این بازار حضور داش��ته باش��ند اما‬ ‫این کار با س��رعت مورد انتظار انجام نمی ش��ود و‬ ‫حتی درباره زعفران نیز ک��ه وارد بازار بورس کاال‬ ‫ش��ده‪ ،‬اختالف نظرهایی وجود دارد‪ .‬البته درباره‬ ‫این موضوع که کدام محصوالت قابلیت حضور در‬ ‫بورس کاال را دارند‪ ،‬دس��ت اندرکاران این سازمان‬ ‫باید پاسخگو باشند اما باید به یک نکته نیز در این‬ ‫زمینه توجه داش��ت‪ .‬حقیقت این است که حضور‬ ‫کااله��ا در بازار بورس کاال اتفاق خوبی اس��ت اما‬ ‫این کار نیازمند استانداردسازی های بسیار دقیق‬ ‫و قابل ارجاع اس��ت؛ مثال همان گونه که در زمینه‬ ‫محصول��ی مثل طالی ‪ ۱۸‬عیار اس��تاندارد ان در‬ ‫همه نقاط جهان قابل س��نجش است‪ ،‬محصوالت‬ ‫کشاورزی نیز باید حائز چنین استانداردی شوند‪.‬‬ ‫این استانداردس��ازی درباره زعف��ران انجام و این‬ ‫محص��ول وارد بورس کاال ش��ده اس��ت اما درباره‬ ‫محصولی مثل پس��ته که انواع و اقس��ام مختلفی‬ ‫دارد‪ ،‬این استانداردها بسیار متنوع خواهد بود که‬ ‫کار را دشوارتر می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرسش سوم‬ ‫پرس��ش متداول دیگری که درباره بازار بورس‬ ‫کاال م��د نظر بس��یاری از عالقه من��دان این حوزه‬ ‫قرار دارد‪ ،‬اینده این بازار در کش��ور ما اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫ب��ه تاریخچه بازار ب��ورس کاال در کش��ور نگاهی‬ ‫بیندازی��م‪ ،‬خواهیم دی��د که این بازار در مس��یر‬ ‫خود در س��ال های اخیر رشد قابل توجهی داشته‬ ‫ام��ا نمی توان این بازار را ب��ا بورس های بزرگ دنیا‬ ‫مثل بورس لندن یا شیکاگو که دامنه فعالیت شان‬ ‫فرامرزی و جهانی است‪ ،‬مقایسه کرد‪ .‬در مواردی‬ ‫مثل پتروش��یمی بازار بورس کاالی ما به واس��طه‬ ‫تج��ارت جهان��ی نس��بتا قدرتمن��د اس��ت و اگر‬ ‫می خواهی��م در همه م��وارد‪ ،‬بازار بورس��ی قوی‬ ‫و اینده نگر داش��ته باش��یم باید نگاه جدی تری به‬ ‫تجارت جهانی داش��ته باشیم‪ .‬ضمن اینکه درباره‬ ‫محصوالت کشاورزی و همچنین نهاده های دامی‬ ‫باید اصول قانونی کامل‪ ،‬جامع و مانعی وضع شود‬ ‫ت��ا این موض��وع از مجاری قانونی و ش��فاف پیش‬ ‫برود و دس��ت های پش��ت پرده نتوانند با استفاده‬ ‫از م��واردی مث��ل ارز دولتی تعادل این ب��ازار را از‬ ‫بین ببرند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایا زعفران باید در بورس عرضه شود؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مه‪2020‬‬ ‫شماره ‪1511‬‬ ‫پیاپی ‪2829‬‬ ‫بازار‬ ‫تجارت‬ ‫اخرین وضعیت نظام بانکداری جهان در روزهای رکود و قرنطینه‬ ‫نظرگاه‬ ‫شستا‪ ،‬نماد شفافیت‬ ‫پاسخگویی و‬ ‫مشارکت عمومی‬ ‫بالیی که کرونا بر سر بانک های دنیا اورد‬ ‫محمدحسین رزاقی‬ ‫سرپرست شرکت نفت ایرانول‬ ‫باتوجه به س��هم شس��تا در اکثر صنایع باالدس��تی‬ ‫همچ��ون ف��والد‪ ،‬نفت و پتروش��یمی و نی��ز برخی از‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ دیگر همچون رایت��ل در صنعت‬ ‫مخاب��رات‪ ،‬هلدینگ س��یمان فارس و خوزس��تان که‬ ‫به تبع این امر می تواند بر تمام بخش های کالن اقتصاد‬ ‫تاثیرگذار و هر نوع تصمیم گیری در س��طوح مدیریتی‬ ‫ان می توان��د بر مولفه ه��ای اقتصادی تاثیر بس��زایی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری تامین‬ ‫اجتماعی در بورس یک��ی از مهم ترین اقدامات دولت‬ ‫در راستای سیاست های کالن دولت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران برای کم کردن ب��ار مدیریت نهادهای اقتصادی‬ ‫و عمومی در راس��تای خ��روج از بنگاهداری و تبدیل‬ ‫انها به س��هامداری واحدهای اقتصادی اعم از تولیدی‬ ‫یا غیرتولیدی اس��ت ک��ه این امر به اصالح س��اختار‬ ‫اقتصادی و شفاف سازی در بزرگ ترین بنگاه اقتصادی‬ ‫کش��ور می انجامد و اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور‬ ‫است زیرا حجم سنگینی از نقدینگی در جامعه وجود‬ ‫دارد که اگر جذب بورس نش��ود موجب تورم در سایر‬ ‫حوزه های اقتصادی می شود‪.‬‬ ‫شستا با حضور در بورس در استانه شفافیت بیشتر‬ ‫ق��رار می گیرد و با ای��ن حرکت گام بزرگی به س��وی‬ ‫مردمی ش��دن در اقتصاد برداشته می ش��ود؛ بنابراین‬ ‫حضور در بازار س��رمایه به عنوان تابل��وی اقتصادی و‬ ‫نیز الزامات حاکم بر ش��فافیت ش��رکت های حاضر در‬ ‫این بازار ازجمله اعالم اطالعات ماهانه و میان دوره ای‬ ‫‪ ۳‬ماهه به همراه اطالعات ش��رکت های تحت کنترل‪،‬‬ ‫می تواند به دلیل نظارت فعاالن بازار و نهادهای نظارتی‬ ‫و افش��ای اطالعات مالی که به طور مس��تمر و با دقت‬ ‫نظر ویژه مورد بررس��ی قرار می گیرد نحوه و اثار افشا‬ ‫را هم برای س��هامدار اصلی و هم برای سرمایه گذاران‬ ‫بالقوه مورد نظر قرار دهد؛ بنابراین با واگذاری س��هام‬ ‫شس��تا در بورس‪ ،‬این شرکت به نهادی شفاف تبدیل‬ ‫می ش��ود و نتای��ج عملک��رد ای��ن ش��رکت در اختیار‬ ‫عم��وم مردم به ویژه ذی نفعان ق��رار می گیرد و تمامی‬ ‫بیمه ش��دگان و بازنشستگان می دانند پولشان در کجا‬ ‫و به چه ش��کلی س��رمایه گذاری ش��ده و به نقش این‬ ‫شرکت ها در بالندگی اقتصادی کشور پی خواهند برد‪.‬‬ ‫شستا سهم بزرگی از اقتصاد نهادهای عمومی است‬ ‫که با عرضه ان در بازار س��رمایه عمق بیش��تری پیدا‬ ‫می کند و مانع از نوسانات غیرعادی اقتصاد خواهد شد‪.‬‬ ‫بازار س��رمایه در بخش اوراق به��ادار که درحال حاضر‬ ‫دارای ارزش تقریب��ی بالغ بر ‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر اس��ت‬ ‫با ورود مگاهلدینگ شستا‪ ،‬ضمن افزایش ارزش ارزی‬ ‫و ریالی‪ ،‬در زمان هایی که نماگر بازار (ش��اخص) روند‬ ‫افزایش��ی یا کاهش��ی دارد توانایی اثرگذاری بیش از‬ ‫پی��ش بر این بازار را خواهد داش��ت و م��ازاد تقاضای‬ ‫خرید در بورس را تغذیه خواهد کرد و براس��اس وزن‬ ‫خود مانع از نوس��انات غیرعادی بورس خواهد ش��د؛‬ ‫بنابرای��ن وقتی بازار با هجوم تقاض��ای مازاد بر عرضه‬ ‫مواجه ش��ود این س��هام ضمن تنظیم تعادل تقاضا و‬ ‫عرضه باعث موازنه و عمق بخش��یدن به بازار سرمایه‬ ‫و بزرگ ش��دن ان نیز می شود و به یکی از ارزنده ترین‬ ‫س��رمایه گذاری ها تبدی��ل خواهد ش��د و به دنبال ان‬ ‫شس��تا با ورود به بورس‪ ،‬حجم س��نگینی از نقدینگی‬ ‫س��رگردان در کش��ور را جذب بورس خواهد کرد و از‬ ‫تورم در سایر حوزه های اقتصادی جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه سهامدار اصلی شستا سازمان تامین‬ ‫اجتماعی است‪ ،‬بازار سرمایه در بخش اوراق سرمایه ای‬ ‫(سهام) و بازار بدهی (اوراق اسالمی) به سبب شفافیت‬ ‫در اطالع��ات مالی و نیز تش��ریح کام��ل دالیل تامین‬ ‫مال��ی از طریق این بازار در فرایندی که منجر به اخذ‬ ‫مجوزهای الزم می شود توانایی تامین منابع مناسب با‬ ‫هزینه های پایین مالی را برای سازمان تامین اجتماعی‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪ .‬واگذاری شس��تا در بورس باعث از‬ ‫دس��ترس خارج شدن منابعی که این شرکت مدیریت‬ ‫می کن��د‪ ،‬نمی ش��ود؛ بنابرای��ن می تواند ب��ا نقدینگی‬ ‫به دس��ت امده در بخش های دیگر سرمایه گذاری کند‬ ‫و به توس��عه فعالیت های ش��رکت کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫تامی��ن اجتماع��ی می تواند با این پش��توانه نقدینگی‬ ‫در زمین��ه اج��رای پروژه های��ی که متوقف ش��ده اند‪،‬‬ ‫همسان سازی وضعیت بازنشستگان و مستمری بگیران‬ ‫و جلوگیری از ایجاد فضای ملتهب مطالبات اجتماعی‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫به س��بب الزام برگ��زاری مجامع عموم��ی با حضور‬ ‫س��هامداران خرد و س��ایر س��هامداران غیرمدیریتی‬ ‫ش��رکت و در برخی م��وارد برگ��زاری کنفرانس های‬ ‫اطالع رسانی که با رعایت ضوابط حاکم بر شرکت های‬ ‫بورس��ی برگزار می شود‪ ،‬مدیران ش��رکت شستا ملزم‬ ‫به پاس��خگویی خواهد ب��ود‪ .‬به طور قطع این عرضه به‬ ‫اصالح ساختار اقتصادی و شفاف سازی منجر می شود‬ ‫و می توان��د در بلندمدت ب��ا نظارت های صورت گرفته‬ ‫ازس��وی نهادهای نظارتی و س��ازمان بورس منجر به‬ ‫مسئولیت پذیری بیشتر مدیران این شرکت و در نهایت‬ ‫افزایش بازدهی برای طیف وس��یعی از بازنشس��تگان‬ ‫ به عنوان سهامداران اصلی این بنگاه اقتصادی و طیف‬ ‫گسترده ای از سهامداران بازار سرمایه شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه بازار و اصناف‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک ها و بورس های بزرگ جهانی یکی از قربانیان‬ ‫اصلی تنور داغ ش��یوع کرونا بودند؛ به طوری که در‬ ‫روزهای نخس��ت ش��یوع این ویروس ب��ازار بورس‬ ‫شانگهای افت چش��مگیری را تجربه کرد‪ .‬البته این‬ ‫افت فقط ش��امل حال بازار بورس ش��انگهای نشد و‬ ‫تبع��ات منفی ان بر بازارهای ب��ورس و اوراق بهادار‬ ‫کشورهای اروپایی نیز س��ایه انداخت‪ .‬در این راستا‬ ‫نرخ شاخص های بازارهای بورس از جمله دکس در‬ ‫المان افتی قابل توجه داشت‪ .‬کرونا همچنین روزگار‬ ‫طالی س��یاه را هم سیاه کرد؛ به طوری که نرخ بازار‬ ‫نفت جهانی ب��ه پایین ترین حد خود رس��ید‪ .‬البته‬ ‫بازاره��ای جهانی فلز‪ ،‬طال و حتی بازار داخلی ارز و‬ ‫مس��کن نیز از این قاعده مستثنا نمانده و کرونا یک‬ ‫تنه همه این بازارها را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«اچ اس بی سی» نصف شد‬ ‫براساس‬ ‫تصمیم کمیته‬ ‫سیاست پولی‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫انگلیس‪ ،‬نرخ‬ ‫بهره بین بانکی‬ ‫در این کشور‬ ‫اینک به ‪۰.۱‬‬ ‫درصد رسیده‬ ‫که این رقم در‬ ‫تاریخ انگلیس‬ ‫کم سابقه است‬ ‫غول بانکی اچ اس بی س��ی با صدور بیانیه ای اعالم‬ ‫کرد نیمی از درامد خود را در ‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫جاری میالدی در قیاس با مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫به دلیل مش��کالت مالی ناشی از بحران شیوع کرونا‬ ‫(کووید‪ )۱۹-‬از دست داده است‪.‬‬ ‫براساس این بیانیه‪ ،‬درامد بانک در ماه های ژانویه‬ ‫تا م��ارس ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (دی تا اس��فند)‪ ،‬به ‪۲.۵‬‬ ‫میلیارد پوند رسیده که این میزان ‪ ۴۸‬درصد کمتر‬ ‫از مدت مشابه سال قبل است‪ .‬مدیران اچ اس بی سی‬ ‫با اش��اره به اینک��ه این می��زان پایین ت��ر از انتظار‬ ‫انهاست‪ ،‬درباره تشدید ضرر و زیان بانک در ماه های‬ ‫اینده هشدار داده اند‪.‬‬ ‫براساس بیانیه اچ اس بی س��ی پیش بینی می شود‬ ‫این بانک به دلیل بحران ناش��ی از همه گیری کرونا‪،‬‬ ‫حداق��ل ‪ ۵.۵‬و حداکثر ‪ ۸.۷‬میلیون پوند در س��ال‬ ‫جاری ض��رر کند‪ .‬مدی��ران بانک ب��رای جلوگیری‬ ‫از تش��دید مش��کالت مال��ی درصدد تعدی��ل نیرو‬ ‫برامده اند‪ ،‬این در حالی اس��ت که انها دو ماه پیش‬ ‫هم از برنامه تعدیل ‪ ۳۵‬هزار ش��غل در مدت ‪ ۳‬سال‬ ‫اینده خبر دادند‪.‬‬ ‫در بیانیه اچ اس بی س��ی‪ ،‬کاهش فعالیت های مالی‬ ‫مشتریان بانک‪ ،‬افت نرخ بهره بین بانکی و بدحسابی‬ ‫وام��داران از دالیل اصلی ضرر و زیان بانک در مدت‬ ‫شیوع کرونا عنوان شده است‪.‬‬ ‫بانک اچ اس بی سی در سال ‪ ۱۸۶۵‬میالدی توسط‬ ‫توماس س��اترلند‪ ،‬بانکدار اسکاتلندی در هنگ کنگ‬ ‫که از مس��تعمرات بریتانیا بود‪ ،‬تاسیس شد و اکنون‬ ‫به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های جهان شناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این بانک‪ ،‬مالک شبکه ای از ‪ ۷‬هزار و ‪ ۲۰۰‬شعبه‬ ‫در ‪ ۸۵‬کش��ور جهان است‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی‬ ‫ای��ن بانک با دارایی خال��ص ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۹۳‬تریلیون‬ ‫دالر به عن��وان بزرگ ترین بانک جهان‪ ،‬برپایه میزان‬ ‫دارایی ها شناخته شد‪.‬‬ ‫س��هام ای��ن بان��ک در بازاره��ای ب��ورس لندن‪،‬‬ ‫نیویورک‪ ،‬ب��ورس اوراق به��ادار هنگ کنگ‪ ،‬بورس‬ ‫یورونکس��ت پاریس و ب��ورس اوراق به��ادار برمودا‬ ‫معامله می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹المانی ها پس انداز نمی کنند‬ ‫به گزارش ش��بکه دویچه وله‪ ،‬نتیجه نظرس��نجی‬ ‫یک بانک خصوصی در المان نش��ان می دهد بحران‬ ‫کرون��ا‪ ،‬عادت های مردم در اندوخت��ه کردن پول را‬ ‫عوض کرده است‪.‬‬ ‫نوریس بانک می گوید گرچه در اکتبر ‪ ۲۰۱۹‬بیش‬ ‫از ‪ ۷۲‬درصد افراد مورد پرس��ش عنوان کرده بودند‬ ‫که برای روز مبادا‪ ،‬پول پس انداز می کنند و در سال‬ ‫تولیدات شستا هم بورسی شود‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در اتاق اصناف کشور‪ ،‬عرضه سهام شستا‬ ‫در بورس را اتفاق��ی مثبت برای اقتصاد‬ ‫ملی دانس��ت و گفت‪ :‬اگر این رویکرد با‬ ‫شفاف س��ازی و خرید و فروش کاالهای‬ ‫تولیدی به کمک بورس کاال همراه شود‪،‬‬ ‫ش��اهد ش��فافیت حداکث��ری در اقتصاد‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫ابراهیم درس��تی در گفت وگو با ایرنا عنوان کرد‪:‬‬ ‫عرضه سهام شس��تا و در ادامه س��ایر شرکت های‬ ‫بزرگ دولتی در بورس‪ ،‬موجب ش��کوفایی اقتصاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬غیر از شس��تا باید س��ایر شرکت های‬ ‫بزرگ نیز واگذار شوند‪ ،‬زیرا بسیاری از شرکت های‬ ‫ب��زرگ دارای س��اختمان ها و اداره ه��ای زی��ادی‬ ‫هس��تند و اگر واگذار شوند‪ ،‬س��اختارهای انها نیز‬ ‫اصالح می شود و ش��اهد کاهش تصدی گری دولت‬ ‫و واگ��ذاری بس��یاری از امور به بخ��ش خصوصی‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس اول اتاق اصناف تهران با بیان اینکه‬ ‫تجربه این سال ها نشان داده که دولت تاجر خوبی‬ ‫نیس��ت و باید برنامه ریز باش��د و زیرس��اخت ها را‬ ‫بانک مرکزی امریکا میزان خرید اوراق قرضه روزانه خود را به‬ ‫‪ ۴۶‬میلیارد دالر افزایش داده که یکی از س��نگین ترین مداخالت‬ ‫روزانه این بانک در قرن اخیر محسوب می شود‬ ‫جاری میالدی نیز همین روال را خواهند داش��ت و‬ ‫حتی بیشتر اندوخته می کنند اما نظرسنجی پس از‬ ‫شیوع کرونا‪ ،‬نشان می دهد یک ششم المانی ها‪ ،‬فکر‬ ‫پس انداز کردن را از س��ر بیرون کرده اند‪ ۴۰ .‬درصد‬ ‫پرسش ش��وندگان در ‪ ۲۰۲۰‬میالدی گفته اند از این‬ ‫پس هی��چ پولی پس ان��داز نمی کنن��د و اگر بکنند‬ ‫بسیار اندک خواهد بود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان نوریس بانک می گویند مبهم بودن‬ ‫اوضاع‪ ،‬اصلی تری��ن دلیل این تغییر روحیه اس��ت‪.‬‬ ‫‪ ۴۵‬درصد پرسش شوندگان عنوان کرده اند که فعال‬ ‫منتظرند وضعیت مالی و درامدی ش��ان مشخص یا‬ ‫تثبیت شود‪.‬‬ ‫کرونا نگرانی نسبت به اینده را افزایش داده است‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی نوری��س بانک‪ ،‬این بی��م عمدتا نزد‬ ‫افراد ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۹‬س��اله وجود داشته‪ ،‬به طوری که ‪۳۸‬‬ ‫درصد این گروه س��نی از پرسش شوندگان‪ ،‬گفته اند‬ ‫مایلن��د پولی را ک��ه دارند‪ ،‬برای بازنشس��تگی‪ ،‬وام‬ ‫مس��کن یا خرید س��هام هزینه کنند‪ .‬قبل از بحران‬ ‫کرونا ‪ ۲۵‬درصد چنین جوابی داده بودند‪ .‬به نظر این‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬بحران کرونا نه تنها در عادت المانی ها‬ ‫به اندوختن پول تاثیر گذاش��ته‪ ،‬بلکه می تواند نحوه‬ ‫مصرف انها را نیز به نحو بارزی تغییر دهد‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ر گ��زارش ایرن��ا طب��ق این نظرس��نجی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری در ب��ازار س��هام و ب��ورس باوجود‬ ‫وضعیت اش��فته کنونی‪ ،‬بیش��تر خواهد ش��د‪ .‬امار‬ ‫استخراج شده نوریس بانک نشان می دهد المانی ها‬ ‫بی��ش از پی��ش به ای��ن عرص��ه متمایل ش��ده اند‪،‬‬ ‫به طوری ک��ه این میزان قبل از کرونا ‪ ۱۶‬درصد بوده‬ ‫و بعد از اغاز بحران ‪ ۱۹‬درصد شده است‪.‬‬ ‫با این حال طبق این تحقیق‪ ،‬اس��تفاده از حساب‬ ‫جاری به عنوان مح��ل مبادالت مالی تغییری نکرده‬ ‫است‪ .‬بیشتر مردم گفته اند به دلیل نرخ نازل کارمزد‬ ‫بین بانکی چنی��ن انتخابی دارند و بعضی هم عنوان‬ ‫کرده اند که در ش��رایط فعل��ی‪ ،‬هیچ راه دیگری جز‬ ‫نگاه داش��تن پول ش��ان در بانک ندارند‪ .‬در ارزیابی‬ ‫فراه��م کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬واگذاری س��هام‬ ‫ش��رکت های بزرگ دولت��ی از برنامه های‬ ‫ویژه دولت در س��الی ک��ه باعنوان جهش‬ ‫تولید نام گذاری شده‪ ،‬است و باید این اتفاق‬ ‫به شیوه ای درست و دقیق رقم بخورد‪ .‬وی‬ ‫در ادامه به شفاف سازی و خرید و فروش‬ ‫کاالهای تولیدی ازس��وی تولیدکنندگان‬ ‫و تحق��ق واقعی جهش تولی��د به کمک‬ ‫بازار س��رمایه اش��اره کرد و گفت‪ :‬هر چه شفافیت‬ ‫در اقتصادمان بیشتر باش��د‪ ،‬شرکت هایی که سالم‬ ‫کار می کنند پر و بال می گیرند و تشویق می شوند‪،‬‬ ‫از این رو ورود کاالهای تولیدی شرکت های بزرگ‬ ‫زیرمجموعه شس��تا و س��ایر تولیدکنندگان کشور‬ ‫ب��ه بورس کاال نی��ز در رونق و جه��ش تولید موثر‬ ‫خواهد بود‪ .‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫اتاق اصناف کش��ور با تاکید بر نقش بورس کاال در‬ ‫شفافیت اقتصادی گفت‪ :‬ورود محصوالت به بورس‬ ‫کاال‪ ،‬از نابرابری ه��ا جلوگیری می کند‪ ،‬به نحوی که‬ ‫معامالت در ش��فافیت و رقابت انجام می شود و به‬ ‫طور طبیعی در هر بازاری که امکان رقابت عادالنه‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬زمینه رشد صنایع و تولید مهیا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نوری��س بان��ک امده که داش��تن اعتب��ار بانکی در‬ ‫ش��رایط کنونی‪ ،‬برای مردم اهمیتی دوچندان یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکا و غوغای اوراق قرضه‬ ‫در امری��کا نیز وضعیت بانک ها نابس��امان اس��ت‪.‬‬ ‫هان��ا اندرس��ون‪ ،‬کارش��ناس ارش��د ب��ازار در بانک‬ ‫جی پی مورگان می گوید‪ :‬کرون��ا کماکان اصلی ترین‬ ‫موضوع موردتوجه معامله گران اس��ت و هنوز زمان‬ ‫برگش��ت به وضعیت قبل از بحران مشخص نیست؛‬ ‫در نتیجه یک روز ش��اهد صعودی شدن و روز دیگر‬ ‫شاهد نزولی شدن بازارها هستیم‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی امریکا نیز میزان خرید اوراق قرضه‬ ‫روزانه خود را به ‪ ۴۶‬میلیارد دالر در روز افزایش داده‬ ‫که یکی از س��نگین ترین مداخالت روزانه این بانک‬ ‫در قرن اخیر محس��وب می ش��ود‪ .‬همچنین دونالد‬ ‫ترام��پ‪ ،‬از در نظر گرفتن یک بس��ته ‪ ۴۶۰‬میلیارد‬ ‫دالری ب��رای حمایت از بخش ه��ای مختلف اقتصاد‬ ‫این کش��ور مانند صنعت نفت و خطوط هوایی خبر‬ ‫داده و از طرف دیگر ورود مهاجران جدید به امریکا‬ ‫را به مدت ‪ ۶۰‬روز تعلیق کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بی بهرگی انگلیس‬ ‫بان��ک مرکزی انگلیس اواخر اس��فند گذش��ته با‬ ‫هدف کاهش تاثیرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫ن��رخ بهره بین بانک��ی را به پایین تری��ن حد ممکن‬ ‫رس��اند‪ .‬براساس تصمیم کمیته سیاست پولی بانک‬ ‫مرکزی انگلیس‪ ،‬نرخ بهره بین بانکی در این کش��ور‬ ‫اینک به ‪ ۰.۱‬درصد رس��یده که ای��ن رقم در تاریخ‬ ‫انگلیس کم سابقه است‪.‬‬ ‫این اقدام گرچه با ه��دف افزایش چرخش منابع‬ ‫مالی ص��ورت گرفته اما در اصل باعث کاهش منابع‬ ‫درامدی بانک ها از محل پرداخت وام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹زمین گیر شدن بانک اسپانیایی‬ ‫بانک اسپانیایی سنتندر هم از سقوط ‪ ۸۲‬درصدی‬ ‫درامدش در ‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال جاری خبر داد و‬ ‫عنوان کرد برای عبور از بح��ران کرونا ‪ ۱.۴‬میلیارد‬ ‫پوند اعتبار تخصیص داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چین‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود در اس��یا رش��د اقتصادی‬ ‫کشورها برای نخس��تین بار در طول ‪ ۶۰‬سال اخیر‬ ‫وارد محدوده منفی ش��ود‪ .‬در چین بخش بزرگی از‬ ‫فعالیت های تولیدی در اس��تان های مختلف از س��ر‬ ‫گرفته ش��ده اما رش��د اقتصادی ‪ 3‬ماه نخست سال‬ ‫جاری برای نخس��تین بار در نیم ق��رن اخیر منفی‬ ‫شده است‪ .‬کره جنوبی نیز اعالم کرد رشد اقتصادی‬ ‫این کش��ور در ‪ 3‬ماه منتهی به مارس به منفی ‪۱.۴‬‬ ‫درصد رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ژاپن و تعهد ‪ ۱۵‬تریلیون ینی‬ ‫بان��ک مرکزی ژاپن در نشس��ت خ��ود وعده داد‬ ‫حمایت بیش��تری از بازاره��ای مالی از طریق خرید‬ ‫بیش��تر اوراق بده��ی انجام دهد‪ .‬ای��ن بانک متعهد‬ ‫ش��د ت��ا ‪ ۱۵‬تریلیون ی��ن (‪ ۱۴۰‬میلی��ارد دالر) از‬ ‫اوراق مختلف ش��رکت ها را خری��داری کند‪ .‬اکنون‬ ‫س��رمایه گذاران منتظ��ر اجرایی ش��دن بس��ته های‬ ‫حمایتی جدید ازس��وی بانک های مرک��زی اروپا و‬ ‫امریکا هستند‪.‬‬ ‫الت در حالی ص��ورت می گی��رد که‬ ‫ای��ن تح��و‬ ‫ایی همچنان مش��غول برنامه ریزی‬ ‫بانک ه��ای اروپ‬ ‫شهای مالی ناش��ی از بحران‬ ‫در زمینه عبور از چال ‬ ‫انها برخ�لاف بحران مالی س��ال‬ ‫کرون��ا هس��تند‪.‬‬ ‫(که به عنوان مقصر معرفی ش��دند)‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬میالدی‬ ‫نرفت از شرایط دیده‬ ‫به عنوان بخشی از را هحل برو ‬ ‫اتحادیه اروپا سرانجام بر سر ایجاد‬ ‫می شوند‪ .‬رهبران‬ ‫جات یک تریلی��ون یورویی به توافق‬ ‫یک صندوق ن‬ ‫چند اختالف در جزئیات باعث شده‬ ‫رس��یده اند؛ هر‬ ‫به تابس��تان موکول شود‪ .‬امانوئل‬ ‫نهایی ش��دن ان‬ ‫جمهوری فرانس��ه با تایید اختالف ها‬ ‫س‬ ‫مکرون‪ ،‬رئی ‬ ‫اروپایی گفت هنوز بر سر اینکه این‬ ‫بین کشورهای‬ ‫وام بدهد یا ب��ه انها کمک هزینه‬ ‫صندوق ب��ه اعضا‬ ‫فنظر داریم‪.‬‬ ‫مقابله با کرونا اهدا شود‪ ،‬اختال ‬ ‫باید منتظر ب��ود و دید که بانکداری‬ ‫در ه��ر حال‬ ‫یاورد و‬ ‫س��ایه کرونا تا چه زمانی تاب م ‬ ‫جهانی زیر‬ ‫خواهند توانس��ت به روزهای اوج‬ ‫ایا این بنگا ههای‬ ‫باید ش��اهد ورشکستگی و نابودی‬ ‫خود بازگردند یا‬ ‫تدریجی انها باشیم‪.‬‬ ‫‪ ۵‬پیامد بورسی شدن شستا‬ ‫هنگامی که شس��تا در بورس نبود‪ ،‬مدیری��ت ان در مجمع عمومی‪،‬‬ ‫تنها در مقابل چند نفر پاس��خگو بود‪ ،‬ام��ا از این پس باتوجه به عرضه‬ ‫سهام شستا در بورس‪ ،‬مدیران شستا موظف هستند در مجمع عمومی‬ ‫در مقابل چند هزار نفر پاس��خگوی پرسش ها و عملکرد خود باشند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬س��هام شستا چهارش��نبه‪ ۲۷ ،‬فروردین ‪ ۱۳۹۹‬در بورس‬ ‫عرضه شد‪ .‬این رویداد یکی از بزرگ ترین اتفاقات بازار سرمایه در چند‬ ‫سال اخیر است‪ .‬چند مورد از پیامدهای بورسی شدن شستا را به شرح‬ ‫زیر می توان برشمرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬با بورسی شدن‪ ،‬جلوی تصمیمات خلق الساعه در مجموعه شستا‬ ‫گرفته می شود‪ .‬یکی از افت های مدیریت در بنگاه های اقتصادی‪ ،‬به ویژه‬ ‫س��ازمان ها و مجموعه های اقتصادی ب��زرگ‪ ،‬اتخاذ تصمیمات ناگهانی‪،‬‬ ‫غیرکارشناس��ی‪ ،‬خارج از ضوابط و خلق الس��اعه اس��ت‪ .‬ای��ن پدیده را‬ ‫در گذش��ته بارها ش��اهد بوده ایم‪ .‬در بورس‪ ،‬ش��رکت ها ملزم به رعایت‬ ‫دس��تورالعمل ها و ضوابط این سازمان هس��تند که نتیجه طبیعی ان‪،‬‬ ‫قاعده مند شدن و جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه و خارج از ضوابط‬ ‫اس��ت که پیامد ان برای مجموعه ای مانند شستا‪ ،‬مدیریت کارامدتر و‬ ‫حفظ بهینه تر ارزش دارایی های ان است‪.‬‬ ‫‪ .۲‬هنگامی که شستا در بورس نبود‪ ،‬مدیریت ان در مجمع عمومی‪،‬‬ ‫تنها در مقابل چند نفر پاس��خگو بود‪ ،‬ام��ا از این پس باتوجه به عرضه‬ ‫سهام شستا در بورس‪ ،‬مدیران شستا موظف هستند در مجمع عمومی‬ ‫در مقابل چند هزار نفر پاسخگوی پرسش ها و عملکرد خود باشند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬طبق ضوابط بورس‪ ،‬اگر یک شرکت بورسی دارایی اش را بفروشد‪،‬‬ ‫فق��ط می تواند ‪ ۲۰‬درص��د ان را صرف هزینه های ج��اری کند و ملزم‬ ‫اس��ت ‪ ۸۰‬درصد ان را صرف س��رمایه گذاری و خلق مجدد س��رمایه و‬ ‫دارایی کند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬شفافیت بیشتر‪ ،‬از مهم ترین پیامدهای بورسی شدن شستا است‪.‬‬ ‫ش��رکت های عضو بورس موظف هستند صورت های مالی‪ ،‬گزارش های‬ ‫فصلی و تصمیمات مدیریتی ش��ان را در س��امانه کدال منتش��ر کنند و‬ ‫در اختی��ار عموم قرار دهند‪ .‬همچنین باید اطالعات خرید مواد اولیه و‬ ‫کاالهای فروش رفته خود را شفاف کنند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬با بورس��ی شدن شس��تا‪ ،‬جلوی اس��تخدام های بی ضابطه در این‬ ‫مجموعه و شرکت های زیرمجموعه ان گرفته می شود چون سهامداران‬ ‫ش��رکت را زیر نظر دارند و از مدیران شستا می پرسند چرا عده زیادی‬ ‫را بی ضابطه و از جیب س��هامداران‪ ،‬استخدام کرده اید‪ .‬در واقع شستا از‬ ‫حیاط خلوت بودن‪ ،‬خارج می شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مه‪2020‬‬ ‫شماره ‪1511‬‬ ‫پیاپی ‪2829‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ازادسازی سهام عدالت کلید خورد‬ ‫فرصت یک ماهه به مردم برای تصمیم گیری‬ ‫فیروزه عسگری‬ ‫کارشناس بورس‬ ‫ازادس��ازی س��هام عدالت تا امروز در انتظار اجازه رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب بود که روز چهارش��نبه حض��رت ایت اهلل‬ ‫خامنه ای با صدور ابالغیه ای ضمن موافقت با درخواس��ت‬ ‫رئیس جمهوری برای ازادس��ازی س��هام عدالت با اش��اره‬ ‫به نقش س��هام عدالت در گس��ترش عدال��ت اجتماعی و‬ ‫توانمندس��ازی خانواده های کم درامد‪ ،‬مواردی را به عنوان‬ ‫امور الزم الرعایه در این واگذاری ها مورد تاکید قرار دادند و‬ ‫خاطرنش��ان کردند‪ :‬دولت هرچه زودتر اقدامات مقتضی را‬ ‫به عمل اورد تا مردم سریع تر از منافع سهام خود بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کمک به رونق بازار سرمایه‬ ‫عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام درباره بیانیه رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب مبنی بر ازادس��ازی س��هام عدالت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با فرمایش��ات رهبر معظم انقالب‪ ،‬بازار سرمایه ایران‬ ‫نخس��تین بازاری خواهد ش��د که با جمعیت ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫نفری کش��ور در حدود ‪ ۶۰‬میلیون سهامدار دارد و به این‬ ‫ترتیب تبدیل به یک بازار مردم پایه شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری بازار س��رمایه ای��ران‪ ،‬علی‬ ‫اقامحمدی عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام گفت‪:‬‬ ‫با ادامه رونق و بازدهی مناس��ب بورس‪ ،‬سهامداران سهام‬ ‫عدالت که به زودی وارد بازار سرمایه می شوند‪ ،‬به استمرار‬ ‫رونق این بازار کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره ادامه داد‪ :‬این یک تحول بنیادین برای‬ ‫بازار س��رمایه است و بازار س��هام کشور حمایت های رهبر‬ ‫معظ��م انقالب را در پیش دارد‪ .‬باتوجه به ش��رایط بورس‬ ‫و بهتری��ن بازده��ی ان در بین بازارهای موازی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫بورس و نهادهای مالی و دیگر فعاالن این بازار باید به طور‬ ‫جدی افراد و س��هامداران جدی��د را راهنمایی کنند تا این‬ ‫سهامداران بتوانند از بازار سرمایه کسب منفعت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود نقدینگی ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫ای��ن عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره به‬ ‫تحول عظیم اقتصادی در کش��ور با فرمایشات رهبر معظم‬ ‫انقالب درباره ازادسازی س��هام عدالت بیان کرد‪ :‬با بیانیه‬ ‫تازه رهبر معظم انقالب‪ ،‬ح��دود ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نقدینگی وارد بازار س��رمایه خواهد شد و چنین نقدینگی‬ ‫عظیمی تم��ام فرضیات برخی از فع��االن اقتصادی مبنی‬ ‫بر حبابی بودن بازار س��رمایه را از بی��ن خواهد برد‪ .‬ورود‬ ‫سیل جدید سهامداران به بازار موجب پایداری و استحکام‬ ‫بورس ش��ده و همین امر مقدمه ای است برای ورود مابقی‬ ‫ش��رکت های تجاری به بازار سرمایه تا از این بازار بازدهی‬ ‫مناس��بی کس��ب کنند‪ .‬به این ترتیب امیدواریم نخستین‬ ‫کشوری باش��یم که با سرعتی باورنکردنی نامتعادلی میان‬ ‫بازار پول و بازار س��رمایه را جبران کرده و بازار س��رمایه را‬ ‫به عنوان ی��ک بازار مقتدر در بحث تامین مالی و توس��عه‬ ‫کشور معرفی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۰‬میلیون نفر سهام عدالت دارند‬ ‫این مقام مس��ئول در ادامه با اش��اره به س��ازکار سهام‬ ‫عدال��ت خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تمامی ‪ ۵۰‬میلی��ون نفری که‬ ‫دارای س��هام عدالت و عضو ش��رکت های س��رمایه گذاری‬ ‫اس��تانی هس��تند‪ ،‬نیاز نیس��ت اقدام خاصی انجام دهند؛‬ ‫به این دلیل که موضوع وارد کردن ش��رکت های س��هامی‬ ‫اس��تانی به بازار سرمایه به س��ازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫ابالغ ش��ده و انها خود به خود س��هامدار این شرکت های‬ ‫س��رمایه گذاری استانی خواهند شد و می توانند سهم خود‬ ‫بازار س��رمایه ایران نخستین بازاری خواهد شد که با جمعیت ‪۸۰‬‬ ‫میلیون نفری کش��ور در حدود ‪ ۶۰‬میلیون س��هامدار دارد و به این‬ ‫ترتیب تبدیل به یک بازار مردم پایه شد‬ ‫را خرید و فروش کنند‪.‬‬ ‫اقامحمدی گفت‪ :‬اما عده ای که نمی خواهند س��هامدار‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری استانی شوند طبق فرمان رهبر‬ ‫معظم انقالب به انها اجازه داده ش��ده س��هام شرکت های‬ ‫س��رمایه پذیر را داش��ته باش��ند‪ .‬پ��س اگ��ر این ع��ده از‬ ‫سهامداران جدید می خواهند سهام شرکت های بزرگ بازار‬ ‫س��رمایه را داشته باش��ند‪ ،‬طبیعی است که به ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫فرد به طور مساوی از سهام این شرکت ها تعلق می گیرد و‬ ‫سبدی از سهام به طور مساوی به هر فرد اختصاص می یابد‬ ‫و به این ترتیب هر فرد مدیریت سهام و خرید و فروش ان‬ ‫را برعهده می گیرد‪ .‬سهامداران شرکت های سرمایه گذاری‬ ‫اس��تانی نیز ویژگی های خاصی دارند؛ ب��ه این ترتیب که‬ ‫سبد تشکیل ش��ده برای انها نیز در نظر گرفته می شود و‬ ‫عالوه بر ان امکان فروش سهام مدیریتی و سیت مدیریتی‬ ‫نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مراجعه به سایت خصوصی سازی‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬کس��انی ک��ه می خواهند س��هام خود را‬ ‫به نام کنند و ش��خصا درب��اره ان تصمی��م بگیرند باید به‬ ‫س��ایت س��ازمان خصوصی س��ازی و پس از ان به سازمان‬ ‫ب��ورس مراجعه کنند‪ .‬رهبری در این زمینه اختیارات را به‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کرده و افراد می توانند‬ ‫با مراجعه به این سازمان و اعالم تقاضا‪ ،‬کد بورسی خود را‬ ‫فعال و سهام خود را به نام کنند‪ .‬این عضو مجمع تشخیص‬ ‫مصلح��ت نظ��ام اظهار کرد‪ :‬ب��ه نظر من جزئیات بیش��تر‬ ‫ازادس��ازی مانند زمان فروش و زمان به نام کردن س��هام‬ ‫عدالت باید هرچه زودتر به تصویب برس��د و به طور رسمی‬ ‫اعالم ش��ود تا افراد از جزئیات بیشتر این اقدام اگاهی پیدا‬ ‫کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در نظر داشته باشید که مردم به طور‬ ‫طبیعی عضو شرکت های س��رمایه گذاری استانی هستند؛‬ ‫بنابراین اگ��ر بخواهند از ان خارج ش��وند حتما باید طی‬ ‫مدت اعالم شده توسط بورس این کار را انجام دهند و در‬ ‫بورس ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایا برای ماندگان در سبد سهامی استان‬ ‫علی اقامحمدی توضیح داد‪ :‬با ازادس��ازی سهام عدالت‬ ‫افراد می توانند به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم سهام خود‬ ‫را بفروش��ند یا با سهام دیگری جابه جا کنند‪ .‬به این معنی‬ ‫که اف��راد می توانند اختیار خرید یا فروش س��هام خود را‬ ‫به دست بیاورند‪.‬‬ ‫در مدل غیرمستقیم‪ ،‬افراد می توانند توسط شرکت های‬ ‫«سرمایه گذاری س��هامی عام استان» که نگهدارنده سهام‬ ‫عدالت هس��تند و مردم در هیات مدیره‪ ،‬انتخابات‪ ،‬گرفتن‬ ‫س��ود و خرید و فروش ان مش��ارکت دارن��د‪ ،‬باقی بمانند‪.‬‬ ‫در ای��ن حالت‪ ،‬افراد عضوی از س��بد س��هامی مش��ترک‬ ‫اس��تانی خود خواهند بود‪ ،‬در حالی که در مدل مس��تقیم‬ ‫هر فرد به طور مس��تقل و ش��خصی می تواند از سهام خود‬ ‫بهره برداری کند یا ان را انتقال دهد؛ بنابراین‪ ،‬ثبت نام فقط‬ ‫برای افرادی الزم اس��ت که می خواهن��د کار را در اختیار‬ ‫خودشان بگیرند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بناب��ر گفته رهبر معظم انقالب قرار بر‬ ‫این است که برای افرادی که در شرکت های سرمایه گذاری‬ ‫اس��تانی باقی می مانند‪ ،‬مزایایی در نظر گرفته شود‪ .‬براین‬ ‫اساس‪ ،‬ممکن است در اینده مصوب شود برخی پروژه های‬ ‫سودده از طریق این شرکت ها اجرا و سود ان نصیب افراد‬ ‫باقیمانده در سبد سهامی استانی شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان خصوصی س��ازی نیز در گفت وگو با ایرنا‬ ‫به ازادس��ازی سهام عدالت اش��اره کرد و گفت‪ :‬در مرحله‬ ‫نخس��ت یک ماه ب��ه مردم ب��رای تصمیم گی��ری فرصت‬ ‫می دهی��م و بع��د از ان اقدامات مربوط به ب��ورس و باقی‬ ‫کارها در دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫علیرض��ا صال��ح ادامه داد‪ :‬یک دسترس��ی ب��رای مردم‬ ‫ام��اده و در اختیار انها قرار داده ش��ده ت��ا اعالم کنند که‬ ‫ایا می خواهند س��هام عدالت در اختیار خودش��ان باشد و‬ ‫خود نس��بت به س��هام مدیریت و مالکیت داشته باشند و‬ ‫یا به دنبال این هس��تند تا به صورت غیرمستقیم از طریق‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری استانی مورد معامله قرار بگیرند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬زمانی که به نتیجه کلی رسیدیم‬ ‫افرادی که بخواهند به صورت مستقیم نسبت به سهام خود‬ ‫مدیریت داشته با شند ان را در اختیارشان قرا می دهیم‪.‬‬ ‫علی اقامحمدی‬ ‫علیرضا صالح‬ ‫‹ ‹سازکار شورای عالی بورس‬ ‫رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه سازکار‬ ‫شورای عالی بورس را باید در خصوص نحوه معامالت سهام‬ ‫عدالت مدنظر قرار داد‪ ،‬افزود‪ :‬ممکن اس��ت ش��ورای عالی‬ ‫ب��ورس در این زمین��ه محدودیت هایی را اعم��ال کند اما‬ ‫بعد از تصویب تصمیمات اتخاذ ش��ده از سوی شورای عالی‬ ‫بورس ان را به عموم مردم ابالغ خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬اف��رادی که ب��ه دنبال این هس��تند تا‬ ‫سهامشان در شرکت س��رمایه گذاری استانی قرارگیرد ان‬ ‫را وارد ضمن ورود به بورس‪ ،‬در اختیار مردم قرار می دهیم‬ ‫که از این طریق س��هام عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی اظهارکرد‪ :‬ت��ا پایان‬ ‫تابستان همه کارهای مربوطه به ازادسازی سهام عدالت را‬ ‫انج��ام خواهیم داد و زودتر از ابان ماه که وعده ان را داده‬ ‫بودیم این کار را به اتمام می رسانیم‪.‬‬ ‫اعتراض بخش خصوصی به دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی ایران با ارس��ال نام��ه ای به بانک مرکزی‪،‬‬ ‫اعتراض بخش خصوصی را نس��بت ب��ه حذف تعدیل ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫برای صادرات سال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ات��اق بازرگان��ی ای��ران‪،‬‬ ‫غالمحسین ش��افعی با ارسال نامه ای به‬ ‫عبدالناص��ر همت��ی ح��ذف تعدیل ‪۲۰‬‬ ‫درصدی برای صادرات س��ال های ‪ ۹۸‬و‬ ‫‪ ۹۹‬را خ�لاف رایزنی ه��ای انجام ش��ده‬ ‫اعالم و تاکید کرد این اقدام موجب ضرر‬ ‫هنگفت صادرکنندگان می شود‪.‬‬ ‫او در این نامه اظهار کرد‪ :‬اقدام بانک مرکزی از یک س��و باعث‬ ‫س��لب اعتماد بخش خصوصی و صادرکنندگان به سیاس��ت های‬ ‫دول��ت و بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران و از س��وی دیگر‬ ‫باعث دلسردی صادرکنندگانی می شود که در دوران سخت تحریم‬ ‫و محدودیت ه��ای بی س��ابقه دولت در فروش نف��ت‪ ،‬ارز حاصل از‬ ‫صادرات را به کش��ور بازگردانده و توانستند بخشی از چالش های‬ ‫مرتبط با نقل و انتقال پول و تامین نیازهای ارزی کشور را برطرف‬ ‫کنند‪ .‬به گفته ش��افعی‪ ۲۰ ،‬درصد تعدیل پیش بینی ش��ده نه یک‬ ‫لطف ب��ه صادرکنندگان‪ ،‬بلکه محلی برای پوش��ش نرخ های پایه‬ ‫صادراتی به دلیل ممکن نبودن قیمت گذاری دقیق‪ ،‬افزایش هزینه‬ ‫حواله ج��ات ارزی به دلی��ل تحریم های تحمیل��ی و ممکن نبودن‬ ‫استفاده از سیستم بانکی است‪ .‬رئیس اتاق ایران‪ ،‬در رونوشت این‬ ‫نامه‪ ،‬رئیس س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬وزیر امور اقتصاد و دارایی و‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را مورد خطاب قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پاسخ بانک مرکزی به نامه شافعی‬ ‫بان��ک مرکزی در واکنش ب��ه نامه رئیس ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ما همکاری الزم را با صادرکنندگان داش��تیم اما برخی‬ ‫صادرکنندگان ارز را برنگرداندند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬بانک مرکزی در اطالعیه ای پاس��خ نامه رئیس‬ ‫بانک مرکزی‪ :‬صادرکنندگان ارز را برنگرداندند‬ ‫اتاق بازرگانی ایران درباره بازگش��ت ارز صادراتی س��ال ‪ ۹۸‬و ‪۹۹‬‬ ‫را داد‪ .‬غالمحسین ش��افعی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای‬ ‫به عبدالناصر همتی‪ ،‬اعالم کرده بود بانک مرکزی توافقات صورت‬ ‫ش خصوصی و دولت را در زمینه بازگش��ت ارز‬ ‫گرفت��ه میان بخ�� ‬ ‫حاص��ل از صادرات س��ال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬و رفع تعه��د ارزی زیر پا‬ ‫گذاشته است‪ .‬حال رئیس کل بانک مرکزی اعالم می دارد که بانک‬ ‫مرکزی نهایت تعامل را با صادرکنندگان داشته اما برخی از انها ارز‬ ‫را به کشور بازنگردانده اند‪.‬‬ ‫این بانک در پاس��خ به یادداشت مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۹.۰۲.۰۹‬اقای شافعی‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ای��ران در خبرگ��زاری مه��ر پیرام��ون‬ ‫«اعت��راض به حذف تعدیل ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫ارزش پایه صادراتی در تمدیدیه بس��ته‬ ‫سیاس��تی نح��وه رفع تعهد ارزی س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬و بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ‪ »۱۳۹۹‬ضمن تاکید‬ ‫بر اینکه سیاست های نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‬ ‫اقتصادی کش��ور براساس مصوبات کمیته موضوع ماده ‪ 2‬مصوبات‬ ‫چهاردهمین جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از‬ ‫وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی‪ ،‬نفت‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و بانک مرکزی تعیین می شود‬ ‫اعالم کرد‪ :‬بسته مزبور نیز مطابق با تصمیمات اعضای کمیته فوق‬ ‫باتوجه به وضعیت کالن اقتصادی کشور برای سال ‪ ۱۳۹۹‬تمدید‬ ‫شد‪ .‬گفتنی است باوجود تکلیف تمامی صادرکنندگان به بازگشت‬ ‫کام��ل ارز حاصل از ص��ادرات‪ ،‬اقدامات متع��دد و حمایتی کافی‬ ‫ازسوی این بانک از سال ‪ ۱۳۹۷‬تاکنون به شرح زیر برای تسهیل‬ ‫امور بازگشت در تعامل با دستگاه های اجرایی‪ ،‬اتاق های بازرگانی‪،‬‬ ‫تعاون‪ ،‬اصناف‪ ،‬اتحادیه ها‪ ،‬انجمن ها‪ ،‬صادرکنندگان و واردکنندگان‬ ‫انجام شده است‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ثبات اقتصادی‬ ‫و مهار تورم‬ ‫‪ -۱‬بانک مرکزی در ‪ 2‬س��ال اخیر بیش��ترین تعامل و همکاری‬ ‫را با اتاق های بازرگانی‪ ،‬تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته که‬ ‫رئی��س محترم ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‬ ‫شاهد و حاضر در جلسات متعدد بوده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬موضوع قیمت گذاری ارزش پایه صادراتی در حیطه وظایف‬ ‫و اختی��ارات بان��ک مرکزی نیس��ت و همان گونه که در جلس��ات‬ ‫کارشناس��ی با حضور نمایندگان دس��تگاه های ذی ربط و نماینده‬ ‫اتاق مورد نظر به تفصیل در این خصوص بحث کارشناسی صورت‬ ‫گرف��ت و نماین��ده اتاق در حوزه صادرات باتوج��ه به بحث اعمال‬ ‫تعدیل های نرخ توس��ط گمرک جمهوری اس�لامی ای��ران اذعان‬ ‫داش��ت‪ ،‬اعمال ‪ ۲۰‬درصد تعدیل س��ال ‪ ۱۳۹۷‬برای سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫امکان تعدیل و کاهش دارد‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال ‪ ۲۰‬درصد تعدی��ل ارزش پایه صادراتی در س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬ب��ه میزان حدود ‪ ۷.۳‬میلیارد ی��ورو برای بهره مندی کلیه‬ ‫صادرکنندگان از برگش��ت ارز حاصل از صادرات حس��ب تصمیم‬ ‫کمیته ماده ‪ ۲‬انجام شد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پذیرش اظهارنامه های صادراتی کشورهای عراق و افغانستان‬ ‫و بازارچه ه��ای م��رزی به عنوان یک قلم برگش��ت ارز و رفع تعهد‬ ‫ارزی صادرکنن��دگان ذی ربط به می��زان ‪ ۲.۵‬میلیارد یورو باوجود‬ ‫اینک��ه وفق بن��د (‪ )۷‬تصویب نامه ش��ماره ‪ ۵۵۳۰۰/۸۷۳۹‬مورخ‪،‬‬ ‫‪ ۲‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۷‬هیات محترم وزیران تنه��ا از فروش ارز به‬ ‫بانک ه��ا و صرافی های مجاز معاف بوده اند و اخذ ریال به جای ارز‬ ‫مالک برگشت ارز نبوده است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تمدید مهلت بازگش��ت ارز حاصل از صادرات س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ب��ه مدت ‪ 6‬م��اه تا پای��ان دی ‪ ،۱۳۹۸‬مطابق با تکالیف ش��ورای‬ ‫گفت وگ��وی بخش خصوصی و دولت ب��رای دریافت معافیت های‬ ‫مالیاتی صادرکنندگانی که در مهلت مقرر نس��بت به برگشت ارز‬ ‫خود اقدام نکرده اند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬پذیرش و لحاظ واردات های انجام شده توسط صادرکنندگان‬ ‫به عن��وان رفع تعه��د ارزی ان��ان با ابالغ دس��تورالعمل ش��ماره‬ ‫‪ ۹۷/۳۵۸۷۲۳‬م��ورخ ‪ ۱۰‬دی ‪ ۱۳۹۷‬باوجود اینکه عملیات مزبور‬ ‫قبال در سامانه های ذی ربط ثبت نشده بود‪.‬‬ ‫‪ -۶‬دریافت کامل و ‪ 100‬درصدی معافیت های مالیاتی و ارزش‬ ‫افزوده متعلقه توسط صادرکنندگان تنها با بازگشت ‪ ۷۰‬درصد ارز‬ ‫حاصل از صادرات و ضریب تعدیل ‪ ۲۰‬درصد ارزش پایه صادراتی‬ ‫برای سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪ -۷‬ایجاد نکردن محدودیت در زمان اس��تهالک اظهارنامه های‬ ‫صادراتی از ‪ ۲۲‬فروردین ‪ ۱۳۹۷‬تاکنون‪.‬‬ ‫‪ -۸‬کمک و مس��اعدت به تولیدکنن��دگان صادرات محور مبنی‬ ‫بر تامین و تخصیص ارز باوجود داش��تن مش��کل در بازگشت ارز‬ ‫براساس سیاست های تسهیل تجارت بانک‬ ‫گفتنی اس��ت انتظار می رود باتوجه به همکاری های یادش��ده و‬ ‫کاهش فزاینده درامدهای نفتی کش��ور تحت تحریم های ظالمانه‬ ‫در ش��رایط کنون��ی‪ ،‬رئیس محترم اتاق بازرگانی با سیاس��ت های‬ ‫اقتصادی جاری همسو باش��د و همچنین ضرورت دارد بنگاه های‬ ‫مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره مندی از یارانه‬ ‫انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته اند‪ ،‬در این شرایط منابع‬ ‫ارز حاصل از صادرات خود را به صورت موثر و ش��فاف برای تامین‬ ‫نیازهای وارداتی بخش های اقتصادی به کار گیرند‪.‬‬ ‫این مهم نکته کلیدی سیاس��ت برگش��ت ارز حاصل از صادرات‬ ‫اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس این انتظار وجود دارد که رئیس محترم‬ ‫اتاق اقدامات موثرتری در تحقق سهم یادشده انجام دهد و فقط در‬ ‫جهت اعمال اقدامات برای تعدیل یا کاهش بازگشت ارز حاصل از‬ ‫صادرات فعالیت نکند؛ این در حالی است که باوجود همکاری های‬ ‫انجام ش��ده تعداد زیادی از صادرکنندگان نس��بت به بازگشت ارز‬ ‫خود اقدام نکرده و به صورت چش��مگیری دس��تگاه های ذی ربط‬ ‫نس��بت به صدور کارت های بازرگان��ی جدید که در مواردی یکبار‬ ‫مصرف نیز هستند‪ ،‬اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫بودج��ه صورت هزینه س��االنه دولت ها به ش��مار‬ ‫می اید؛ از همین رو بررس��ی بودجه س��ال ‪ 99‬کشور‬ ‫می تواند چش��م انداز خوبی در زمینه نحوه اداره کشور‬ ‫و وضعی��ت کس��ب وکارها به دس��ت ده��د‪ .‬به عقیده‬ ‫کارشناسان اقتصادی‪ ،‬وضعیت بودجه کشور در سال‬ ‫‪ 99‬به گونه ای است که حدود ‪ 200‬هزار میلیارد تومان‬ ‫کس��ری بودجه خواهیم داش��ت‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫دولت ضمن پایی��ن اوردن هزینه های خود‪ ،‬می تواند‬ ‫درامده��ای خود را عمدتاً از راه ه��ای افزایش بدهی‪،‬‬ ‫ت و کاه��ش یارانه ها افزایش ده��د‪ ،‬اما باتوجه‬ ‫مالی��ا ‬ ‫به ش��رایط حال حاضر اقتصاد ایران‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫اجرای این روش ها تا حدی زمانبر و دارای هزینه های‬ ‫سیاسی است؛ بنابراین توان دولت در درامدزایی از این‬ ‫طریق محدود است و به احتمالی مجبور به استقراض‬ ‫از بان��ک مرک��زی خواهد ش��د‪ .‬درپی اتخ��اذ چنین‬ ‫تصمیماتی ازس��وی دولت از طرفی هم شاهد افزایش‬ ‫نقدینگی در س��ال ‪ 99‬خواهیم بود که با این س��رعت‬ ‫رش��د نقدینگی نیز با افزایش تورم روبه رو می شویم و‬ ‫چون دولت توانایی کاهش نرخ رشد نقدینگی را ندارد‬ ‫ناگزیر برای کنترل تورم به کاهش سرعت گردش پول‬ ‫روی اورده ک��ه یکی از راهکاره��ای دولت برای مهار‬ ‫این نقدینگی‪ ،‬تش��ویق و ترغیب م��ردم برای ورود به‬ ‫بازار سرمایه است‪ .‬همزمان با تصمیمات دولت باتوجه‬ ‫به ش��رایط کنونی نام گذاری س��ال ‪ 99‬به عنوان سال‬ ‫جهش تولی��د و حمایت های همه جانب��ه و در پی ان‬ ‫تایی��د رهبر معظم انقالب در جریان هدایت نقدینگی‬ ‫به سمت بازار سرمایه می توان این تصمیم را از بهترین‬ ‫اتفاقات س��ال های رونق بازار س��رمایه دانس��ت‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم درباره اینده بازار سرمایه ایران نظر بدهیم که‬ ‫چه روندی را طی خواهد کرد بستگی به چگونگی ورود‬ ‫همین نقدینگی ه��ا دارد‪ .‬اگر این منابع مالی از طریق‬ ‫اوراق و افزایش س��رمایه وارد فعالیت های مولد ش��ود‬ ‫می تواند روند مثبت بورس را حفظ کند‪ .‬این صف های‬ ‫خریدی که امروز در بازار سرمایه شاهد هستیم در واقع‬ ‫چش��م انداز ناشی از همین موضع گیری های دوجانبه‬ ‫دول��ت و مردم اس��ت‪ ،‬زیرا دولت برای س��ال ‪ 99‬روی‬ ‫بازار بورس حس��اب باز ک��رده تا بتواند از طریق جذب‬ ‫نقدینگی ه��ا در این بازار بس��یاری از بدهی های خود‬ ‫را پرداخ��ت کند‪ .‬در حال حاضر سیاس��ت های کالن‬ ‫اقتصادی می تواند به شاخص های بورس جهت دهد‪،‬‬ ‫چراکه در ش��رایط کنونی اقتصاد ای��ران که از طرفی‬ ‫گرفت��ار کاهش قیم��ت نفت و از ط��رف دیگر درگیر‬ ‫بیماری کرونا ش��ده‪ ،‬کاهش تقاض��ا در برخی صنایع‬ ‫ه��م حتمی خواهد بود؛ چنانچ��ه دولت بتواند بودجه‬ ‫را به نح��وی مدیریت کند که فش��ار مالیاتی کمتری‬ ‫بی��اورد و از ان طرف هم اعتب��ار طرح های عمرانی را‬ ‫تزری��ق کند‪ ،‬به طور قطع چرخ��ه ای از عرضه و تقاضا‬ ‫به وجود می اید که ش��اخص های ب��ورس را نیز مثبت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬همچنین بازار بورس در س��ال گذش��ته‬ ‫نش��ان داده که به خوبی خود را با تغییر نرخ ارز تطبیق‬ ‫داده که رش��د بازار ناشی از همین افزایش نرخ ارز بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬باتوجه به اینکه در سال گذشته رشد اقتصادی‬ ‫منفی بوده و با رش��د بورس تطبیق منطقی نداش��ته‪،‬‬ ‫این خود تاییدی بر ادعای تاثیرپذیری بورس از رش��د‬ ‫نرخ ارز اس��ت‪ .‬به نظر می رسد در سال ‪ 99‬هم افزایش‬ ‫نرخ ارز ادامه دار باش��د و بازار سرمایه همچنان خود را‬ ‫با ان تطبی��ق دهد‪ .‬حتی با فرض اینک��ه نرخ دالر در‬ ‫سال ‪ 99‬کنترل شود و رشد انچنانی نداشته باشد نیز‬ ‫می توان برای بازار س��رمایه سال خوبی را متصور بود‪.‬‬ ‫البته باید در نظر داش��ت که رش��د سال جاری بورس‬ ‫از رشد س��ال گذش��ته به مراتب کمتر خواهد بود‪ .‬اما‬ ‫نکته قابل توجه در زمین��ه افزایش ارزش معامالت را‬ ‫نی��ز نمی توان نادی��ده گرفت زیرا ب��ا ارزش معامالت‬ ‫به ب��االی ‪12‬هزار میلی��ارد تومان در ش��رایط امروز‬ ‫ش��اهد رکورد زنی های جدیدی در بازار بورس کشور‬ ‫خواهیم ب��ود‪ .‬اما از طرفی هم رکود اقتصادی ناش��ی‬ ‫از کرون��ا نه تنها در ایران بلکه در تم��ام دنیا به صورت‬ ‫غیرمس��تقیم تاثیر خود را بر تقاض��ا در بخش صنایع‬ ‫گذاش��ته که ب��ازار بورس ه��م از ان بی نصیب نمانده‬ ‫است؛ از این رو می توان روزهای پرنوسانی را برای بازار‬ ‫س��رمایه نیز پیش بینی کرد‪ .‬زیرا بسیاری از واحدهای‬ ‫تولیدی فعالیت خود را تعلیق کرده یا کاهش داده اند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر ش��اخص های مهم��ی مانند تغییر نرخ‬ ‫مالیات کس��ب وکارها‪ ،‬نرخ تعرفه واردات کاال‪ ،‬مالیات‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬طرح های تش��ویق صادرات و‪ ...‬از جمله‬ ‫عواملی هس��تند که چگونگی وضع ان در بودجه ‪99‬‬ ‫می تواند بر اقتصاد کش��ور تاثیرگذار باشد‪ .‬تخصیص‬ ‫اعتبارات برای طرح های عمرانی باعث می شود تقاضا‬ ‫برای محصوالتی مانند فوالد‪ ،‬سیمان و‪ ...‬افزایش یابد‬ ‫و به دلیل س��رمایه گذاری که انجام می شود روی رشد‬ ‫اقتص��ادی تاثیر مثبت داش��ته باش��د و در ادامه روی‬ ‫شاخص های بازار سرمایه تاثیر بگذارد؛ از این رو دولت‬ ‫از طریق واگ��ذاری دارایی ها در بورس هم تا حدودی‬ ‫کس��ری بودجه را جب��ران و هم نقدینگ��ی را کنترل‬ ‫می کند که هر دو برای بقای اقتصاد ایران مفید اس��ت‬ ‫و می تواند بازار سرمایه را در سال ‪ 99‬مدیریت کند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مه‪2020‬‬ ‫شماره ‪1511‬‬ ‫پیاپی ‪2829‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کرونا با ‪ ۳‬کشور مهم صنعت نمایشگاهی چه کرد‬ ‫همدلی‬ ‫نمایشگاهی در‬ ‫شرایط دشوار‬ ‫مری الرکین‬ ‫رئیس انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی‬ ‫خبر‬ ‫بهمن حس��ین زاده گفت‪ :‬نخستین نمایشگاه‬ ‫جهش تولید با محوریت دس��تاوردهای کش��ور‬ ‫ب��رای مه��ار کرونا پ��س از ماه مب��ارک رمضان‬ ‫برگزار می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی جمه��وری اس�لامی ای��ران درباره‬ ‫فعال سازی نمایشگاه ها گفت‪ :‬با برنامه های جامع‬ ‫و اقدامات موثری که در س��طوح گوناگون برای‬ ‫مقابله با ویروس کرونا انجام ش��ده‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫جدید تجاری‪ ،‬صادراتی و نمایش��گاهی به وجود‬ ‫خواهد امد‪ .‬معاون وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به فعالیت های روبه رش��د و رونق روز‬ ‫اف��زون تولیدات صنعتی در س��ال جهش تولید‬ ‫گف��ت‪ :‬با برنامه ریزی ه��ای هدفمند و روبه جلو‪،‬‬ ‫شاهد رونق کسب وکارها‪ ،‬دانش بنیان ها و فعاالن‬ ‫نمایش��گاهی خواهیم بود و نخستین نمایشگاه‬ ‫اخرین دس��تاوردها و نواوری ها برای مهار کرونا‬ ‫پ��س از م��اه مبارک رمض��ان برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫حس��ین زاده ادام��ه داد‪ :‬این نخس��تین اقدام در‬ ‫راستای حمایت از ساخت داخل در سال جهش‬ ‫تولی��د اس��ت و برهمین اس��اس‪ ،‬هی��چ رویداد‬ ‫نمایش��گاهی در س��ال ‪ ۹۹‬از تقویم نمایشگاهی‬ ‫ح��ذف نخواهد ش��د‪ .‬ب��ا تالش ه��ا و اقدامات‬ ‫به عم��ل امده‪ ،‬تهدیدهای کرون��ا به فرصت های‬ ‫جدیدی تبدیل خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی در پایان با اش��اره به‬ ‫حمای��ت وزیر صنعت ‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اولوی��ت م��ا حمای��ت از اس��یب دیدگان‬ ‫نمایشگاهی ناش��ی از کرونا بوده و پیگیری های‬ ‫الزم برای تحقق این موضوع انجام شده است‪.‬‬ ‫نمایی از سایت سن پترزبورگ‪-‬روسیه‬ ‫اغاز فعالیت نمایشگاه‬ ‫تهران‬ ‫تعداد واقعی‬ ‫نمایشگاه هایی‬ ‫که لغو می شوند‪،‬‬ ‫بسیار بیشتر از‬ ‫رقمی است که‬ ‫اعالم می شود‬ ‫زیرا لغو برگزاری‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫کوچک و‬ ‫متوسط (مانند‬ ‫نمایشگاه هایی‬ ‫که در هتل ها‬ ‫برگزار می شوند)‬ ‫در گزارش های‬ ‫خبری پوشش‬ ‫داده نمی شود‬ ‫در روزهای گذشته اخباری در حوزه نمایشگاه ها منتشر‬ ‫ش��د که نش��ان می دهد‪ ،‬چینی ها س��عی دارند نخستین‬ ‫رویداد نمایش��گاهی خ��ود را با قدرت‪ ،‬اما ن��ه در فضای‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬بلکه در س��طح مل��ی اغاز کنن��د‪ .‬عده ای از‬ ‫ش��نیدن این خبر خوشحال شدند و ان را شروعی دوباره‬ ‫برای رونق کسب وکارهای نمایش��گاهی دانستند‪ .‬عده ای‬ ‫دیگر اما از اینکه چین‪ ،‬اقتصاد همه کشورها را زمین زده‬ ‫و حاال خودش به فضای کس��ب و کار بازگشته است‪ ،‬ابراز‬ ‫نارضایتی کردند‪ .‬واقعیت اینجاست که فعاالن رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی در سراسر جهان‪ ،‬اکنون کسب و کار خود را‬ ‫به طور کامل از دست داده و نمی توان پیش بینی دقیقی از‬ ‫زمان اغاز به کار دوباره انها داشت‪ .‬در این گزارش نگاهی‬ ‫به صنعت نمایش��گاهی ‪ ۳‬کش��ور مه��م در عرصه تجارت‬ ‫یعنی امریکا‪ ،‬روسیه و ایتالیا داریم و بررسی خواهیم کرد‬ ‫که ویروس کرونا چه خس��ارت هایی به این کش��ورها وارد‬ ‫کرده است‪ .‬ناگفته نماند که شرایط حاکم بر این کشورها‬ ‫در دیگ��ر نقاط جهان نیز حاکم اس��ت‪ .‬ب��ه قول معروف‪،‬‬ ‫مشت‪ ،‬نمونه خروار است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت نمایشگاهی ایتالیا‬ ‫اخبار ویروس جدیدی که بر چین تاثیر گذاشت‪ ،‬درست‬ ‫هنگامی مطرح شد که ایتالیا برای سال نمایشگاهی جدید‬ ‫اماده می شد‪ .‬به طور کلی در ایتالیا‪ ،‬مسئله ویروس جدید‬ ‫را پدیده ای می دانس��تند که تنها براس��اس روابط با بازار‬ ‫چی��ن اهمیت دارد‪ .‬انه��ا از دیدگاه رس��انه ای به موضوع‬ ‫نگاه می کردند که از بس��ته شدن مدارس و کارخانه ها در‬ ‫چین خبر می داد‪ .‬مقامات صنعت نمایش��گاهی در ایتالیا‬ ‫از منظر کاهش فروش ان دس��ته از شرکت های ایتالیایی‬ ‫صحبت می کردند که با چین مراودات تجاری قابل توجهی‬ ‫داشته اند‪ ،‬اما این را در نظر نگرفته بودند که جهانی سازی‬ ‫به معنای بدون مرز بودن است‪ ،‬حتی برای ویروس ها!‬ ‫نخس��تین اقدامی که دول��ت ایتالیا انجام داد‪ ،‬بس��تن‬ ‫مرزه��ا بود که این عم��ل از تعداد مش��ارکت کنندگان و‬ ‫برگزارکنندگان چینی و بین المللی در نمایشگاه ها به شدت‬ ‫کاس��ت‪ .‬البته در ابتدا صنعت نمایش��گاهی ایتالیا متوجه‬ ‫نبود که ممکن است خودش هم قربانی این اپیدمی شود‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۱‬فوریه‪ ،‬شناس��ایی نخستین نش��انه های بیماری‬ ‫در ایتالی��ا‪ ،‬منج��ر ب��ه یک س��ری اقدامات و دس��تورات‬ ‫دولتی‪/‬منطق��ه ای ب��ا ه��دف محدود س��ازی اپیدم��ی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ها نخس��تین فعالیت هایی بودند که متوقف‬ ‫ش��دند و س��پس در ‪ ۲۱‬مارس به دس��تور دولت تمامی‬ ‫فعالیت های تولیدی به جز موارد ضروری‪ ،‬ممنوع ش��د‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬نمایش��گاه های ایتالیا‪ ،‬با تولید ثروت س��االنه‬ ‫‪ ۶۰‬میلیارد یورو و مش��ارکت تقریب��ا ‪ ۲۰۰.۰۰۰‬غرفه دار‬ ‫و ‪ ۲۰‬میلیون بازدید کننده در ‪ ۱۰۰۰‬نمایش��گاه‪ ،‬به شدت‬ ‫اس��یب دیده است‪ .‬صنعت نمایش��گاهی ایتالیا که بعد از‬ ‫چی��ن‪ ،‬امریکا و الم��ان‪ ،‬چهارمین رتبه جه��ان به لحاظ‬ ‫وس��عت فضای نمایش��گاهی و دومین در سطح اروپاست‪،‬‬ ‫بالفاصله تالش کرد نس��بت به این وضعیت واکنش نشان‬ ‫دهد‪ ،‬رویدادها را به تعویق بیندازد تا اس��یب اقتصادی را‬ ‫کنترل کند‪ ،‬با علم ب��ه اینکه تغییر تاریخ الزاما به معنای‬ ‫س��ازماندهی و برگزاری نمایشگاه در یک بازه زمانی کوتاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫نمایی از سایت بلونیا‪ -‬ایتالیا‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا بر نمایش��گاه های جهان و‬ ‫صنعت نمایش��گاهی تاثیر گذاشته است‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه همه م��ا می دانیم‪ ،‬در این ش��رایط رویدادهای‬ ‫مختل��ف به تعویق افتاده یا لغو ش��ده اند‪ .‬در همین‬ ‫راستا‪ ،‬انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی با اعضای‬ ‫خ��ود در تمامی نقاط جه��ان همکاری می کند تا به‬ ‫این موقعیت‪ ،‬واکنش مناس��بی نش��ان دهند‪ .‬ما در‬ ‫همدلی و پش��تیبانی از همه کس��انی که مستقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم‪ ،‬تحت تاثیر ش��یوع کووی��د‪ ۱۹‬قرار‬ ‫گرفته اند‪ ،‬ایستاده ایم‪ .‬ماهیت وجودی نمایشگاه ها‬ ‫و صنع��ت نمایش��گاهی به ط��ور کل این اس��ت که‬ ‫جایگاهی باش��ند برای برقراری ارتب��اط‪ ،‬مالقات‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬همکاری مردم و صنایع‪ .‬این گردهمایی ها‬ ‫به ویژه در ش��رایط بحران اهمی��ت دارند‪ ،‬ما متعهد‬ ‫هستیم هرگاه امکان داش��ته باشد‪ ،‬فرصت هایی از‬ ‫این دس��ت تامین کنیم‪ .‬به ویژه مش��اغل کوچک و‬ ‫متوس��ط در تمامی صنایع به نمایشگاه ها وابسته اند‬ ‫و مانن��د تمامی انواع نمایش��گاه ها‪ ،‬انه��ا نیز حامی‬ ‫اقتص��اد در سراس��ر جهان هس��تند‪ .‬م��ا به عنوان‬ ‫نمایندگان صنعت نمایش��گاهی متعهد هستیم در‬ ‫سراس��ر جهان و هرجایی که بتوانیم این مکان های‬ ‫مالقات مورد نیاز را فراهم کنیم‪ .‬اما هرگاه مس��ئله‬ ‫سالمت و بهداشت مطرح می شود ما به متخصصان‬ ‫ای��ن زمینه متکی خواهیم بود‪ ،‬از هیات های جهانی‬ ‫مانند س��ازمان بهداش��ت جهانی گرفته تا مقامات‬ ‫بهداش��تی کشوری‪ ،‬منطقه ای و محلی و در هر کجا‬ ‫نمایش��گاه های مان را برگزار می کنی��م‪ ،‬ما توصیه‬ ‫انه��ا را دنبال کرده تا امنیت مش��ارکت کنندگان را‬ ‫تضمین کنیم‪ .‬تاکی��د می کنیم که حامی جوامع و‬ ‫بازارهایی خواهیم بود که در خدمت انها هستیم‪ ،‬در‬ ‫دوران پرچالش و پرتنش امروز نیز مقاومت خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬امادگ��ی داریم بار دیگر این‬ ‫حقیق��ت را اثبات کنیم و نقش خود را در فائق امدن‬ ‫بر موقعیت جاری ایفا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ترجمه‪ :‬شیرین شریفیان‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مرکز تحقیقات علمی نمایش��گاهی (‪ )VNITS‬با همکاری دایره همایش‬ ‫روسیه‪ ،‬اتحادیه نمایشگاه های روسیه و اتحادیه برگزارکنندگان نمایشگاه‬ ‫و با حمایت موسسه توسعه نمایشگاه ها‪ ،‬تحقیق بازاریابی خود را درباره‬ ‫اثر بحران کووید ‪ ۱۹‬بر توسعه صنعت نمایشگاهی روسیه انجام داد‬ ‫اما این همه ماجرا نبود‪ ،‬زیرا تعویق یک نمایشگاه بدان‬ ‫معناس��ت که به احتمال زیاد با تقویم داخلی و بین المللی‬ ‫ان بخش خ��اص مطابقت ندارد و با تقویم نمایش��گاهی‬ ‫مراکز نمایش��گاهی همپوش��انی خواهد داشت‪ .‬همچنین‬ ‫پیش پرداخت ه��ای بدون درام��د پیش بینی ش��ده‪ ،‬خود‬ ‫مش��کالت مالی بس��یاری به هم��راه داش��تند‪ .‬طوالنی تر‬ ‫و وخیم تر ش��دن بحران در ایتالیا و ش��یوع ان در س��ایر‬ ‫کش��ورهای اروپای��ی و جهان منجر به تغیی��رات دائمی و‬ ‫زمان بندی های دوباره شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین تاثیر بر ارقام‬ ‫اواخر ماه مارس‪ ،‬وضعی��ت در ایتالیا از این قرار بود که‬ ‫‪ ۱۶۸‬نمایش��گاه دوباره زمان بندی شده و ‪ ۱۳۸‬نمایشگاه‬ ‫داخل کش��ور به تعویق افتادند‪ .‬از این میان ‪ ۶۳‬نمایشگاه‪،‬‬ ‫ماهی��ت بین المللی داش��تند و ‪ ۷۵‬مورد نمایش��گاه های‬ ‫داخلی بودند‪ ،‬برخی از انها به طور مستقیم تا سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫معوق ش��دند‪ .‬غیر از این موارد‪ ۳۰ ،‬نمایشگاه لغو شدند‪.‬‬ ‫این ارقام پیوسته تغییر می کند‪ ،‬چراکه مدت زمان شیوع‬ ‫این بیماری مش��خص نیس��ت‪ ،‬ضمن اینکه دولت دستور‬ ‫توقف فعالیت ها را دس��ت کم تا اواس��ط م��اه اوریل صادر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬با وجود همه این موارد‪ ،‬صنعت نمایشگاهی‬ ‫ایتالیا دست به ابتکاراتی زده که به برگزارکنندگان در بازار‬ ‫جهانی و غرف��ه داران امکان می دهد‪ ،‬ارتباط خود را حفظ‬ ‫کنند و موجب توس��عه فعالیت های تجاری و پشتیبانی از‬ ‫بخش های گوناگون صنعت ش��وند‪ .‬انها همه تالش خود‬ ‫را می کنند؛ چراکه به خوبی می دانند هدف این اس��ت که‬ ‫نمایشگاه ها به سرعت روند برگزاری خود را از سر بگیرند‪.‬‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ایتالیا تمام اقدام��ات ممکن را برای‬ ‫مقابله با این وضعیت با تدابیر مش��خص انجام داده است‬ ‫تا همچنان تکیه گاه توسعه اقتصاد و کشور باشد‪ .‬انجمن‬ ‫صنعت نمایشگاهی ایتالیا با مقامات و انجمن های کشوری‬ ‫ارتباط برقرار کرده و با مس��ئوالن نمایشگاه ها در ایتالیا و‬ ‫انجمن های بین المللی این بخش در تماس نزدیک است‪.‬‬ ‫ام��روز بی��ش از هر زم��ان دیگر به حقیق��ت بی مرزی‬ ‫پ��ی برده ایم‪ .‬م��ا ب��رای بازگرداندن نمایش��گاه های خود‬ ‫به همراس��تایی ب��ا بازارجهانی نی��از داریم ت��ا بتوانیم به‬ ‫راه حل های جدیدی برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت نمایشگاهی روسیه‬ ‫پس از پایان شیوع کوید ‪ ،۱۹‬صنعت نمایشگاهی روسیه‬ ‫چه تغییری خواهد کرد و نتایج تحقیقی با عنوان بررسی‬ ‫تاثیر بحران ویروس کرونا بر توس��عه صنعت نمایشگاهی‬ ‫روسیه را با ترجمه شیرین شریفیان‪ ،‬مدیر امور بین الملل‬ ‫نمایشگاه بین المللی مشهد در متن زیر بخوانید‪.‬‬ ‫مرک��ز تحقیق��ات علم��ی نمایش��گاهی (‪ )VNITS‬با‬ ‫همکاری دایره همایش روس��یه‪ ،‬اتحادیه نمایش��گاه های‬ ‫روس��یه و اتحادیه برگزارکنندگان نمایش��گاه و با حمایت‬ ‫موسسه توسعه نمایش��گاه ها ( ‪)Roscongress Fund‬‬ ‫تحقی��ق بازاریابی خود را درباره اث��ر بحران کووید ‪ ۱۹‬بر‬ ‫توسعه صنعت نمایشگاهی روسیه انجام داده است‪ .‬نتایج‬ ‫ای��ن تحقیق براس��اس تحلیل اطالعات ح��وزه عمومی و‬ ‫نظرس��نجی از نمایندگان ش��رکت های مطرح در صنعت‬ ‫نمایشگاهی حاصل شده اس��ت‪ ۲۴۵ :‬شرکتی که در این‬ ‫نظرسنجی ش��رکت کردند‪۱۲ ،‬درصد تعداد کل بازیگران‬ ‫فعال بازار را تشکیل می دهند‪ .‬صنعت نمایشگاهی همراه‬ ‫با گردش��گری نخستین صنعتی بود که از تاثیر شیوع این‬ ‫بیماری اس��یب دید‪ .‬ش��رکت ها در بازار نمایشگاهی خود‬ ‫را در محیطی سرش��ار از عدم قطعی��ت می بینند‪ ،‬چراکه‬ ‫تمامی نمایش��گاه ها یا لغو شد ه یا به تعویق افتاده اند‪ .‬این‬ ‫تحقیق چند س��ناریو از توسعه اینده صنعت نمایشگاهی‬ ‫روس��یه را مرور می کند‪ .‬اگر محدودیت ها برای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها و هر نوع فعالیت اجتماع��ی دیگر تا ماه مه‬ ‫ادامه پیدا کند‪ ،‬انگاه بعد از برداش��ته شدن محدودیت ها‪،‬‬ ‫بعید به نظر می رسد که شرکت ها بتوانند به سطح فعالیت‬ ‫پی��ش از بحران برس��ند و ی��ک ماه کم رون��ق در پیش رو‬ ‫خواهند داشت‪ .‬در صورت تمدید محدودیت ها برای مدت‬ ‫طوالنی ت��ر‪ ،‬ضرره��ای این صنعت بی��ش از ‪ ۱۱۰‬میلیارد‬ ‫روب��ل خواهد ب��ود‪ ،‬ضمن اینکه ش��اهد ‪۵۰‬درصد کاهش‬ ‫مشاغل خواهیم بود‪ .‬متخصصان بازار پیش بینی می کنند‬ ‫که در هر دو صورت‪ ،‬بهبود وضعیت صنعت نمایش��گاهی‬ ‫دس��ت کم ‪ ۶‬ماه طول خواهد کش��ید‪ .‬نتای��ج این تحقیق‬ ‫تصویر ش��فافی از وضعیت صنعت نمایشگاهی و همایشی‬ ‫در زمان حال به دس��ت می دهد که مشخص می کند نیاز‬ ‫جدی به اقدامات حمایتی دولت وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت نمایشگاهی امریکا‬ ‫به گ��زارش عص��ر نمایش��گاه‪ ،‬پیش بینی اولی��ه مرکز‬ ‫تحقیقات صنعت نمایشگاهی از تاثیر کووید‪ ۱۹‬بر صنعت‬ ‫نمایشگاهی امریکا چهارشنبه هفته قبل منتشر شد‪ .‬مرکز‬ ‫تحقیقات صنعت نمایش��گاهی (‪ )CEIR‬پیش بینی اولیه‬ ‫خود را از تاثیر شیوع ویروس کرونا بر صنعت نمایشگاهی‬ ‫امریکا طی ماه های پیش رو منتشر کرده است‪ .‬بنا به گفته‬ ‫مقامات ‪ CEIR‬این محاسبات از داده های برگزارکنندگانی‬ ‫به دست امده که نمایش��گاه ها و رویدادهای شان لغو شده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل این مرکز می گوید‪ :‬ما در این چند هفته‬ ‫به دقت پیشرفت کووید‪ ۱۹‬را برای پیش بینی تاثیر ان بر‬ ‫صنعت مان دنبال کرده ایم‪ .‬جمع اوری و تحلیل این داده ها‬ ‫زمانبر بود‪ ،‬اما خوشبختانه اکنون اطالعات کافی در دست‬ ‫داریم تا به برخی از پرسش ها پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫س��االنه حدد ‪ ۹۴۰۰‬نمایش��گاه ‪ B۲B‬در امریکا برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬تاثیر اقتصادی ان بر ‪ GDP‬این کش��ور ‪۱۰۱‬‬ ‫میلی��ارد دالر در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬بوده اس��ت‪ .‬از ‪ ۱۵‬مارس‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬نمایش��گاه تخصصی اع�لام عدم برگ��زاری کردند و‬ ‫منجر به ‪ ۳۱۸‬میلیون دالر ضرر بر درامد برگزارکنندگان‬ ‫ش��د‪ .‬با توجه ب��ه تاثیری ک��ه هزینه های غرف��ه داران و‬ ‫بازدیدکنن��دگان بر اقتصاد دارد‪ ،‬پیش بینی می ش��ود که‬ ‫ضرر اقتصادی حدود ‪ ۱.۸‬میلیارد دالر باشد‪.‬‬ ‫ه��ر روز اخباری از برگزارنش��دن نمایش��گاه های دیگر‬ ‫اعالم می ش��ود‪ .‬امروز اجتماع بی��ش از ‪ ۱۰‬نفر در امریکا‬ ‫ممنوع شده است‪ .‬عمال تعداد واقعی نمایشگاه هایی که لغو‬ ‫می ش��وند‪ ،‬بسیار بیشتر از این رقم است زیرا لغو برگزاری‬ ‫نمایشگاه های کوچک و متوسط (مانند نمایشگاه هایی که‬ ‫در هتل ها برگزار می شوند) در گزارش های خبری پوشش‬ ‫داده نمی ش��ود‪ .‬در حالی که هر س��اله ‪ ۲۵۰۰‬نمایشگاه‬ ‫تخصصی در بازه زمانی اول ماه مارس تا ‪ ۱۵‬ماه مه برگزار‬ ‫می شود‪ CEIR ،‬معتقد است که حدود ‪۵۰‬تا‪ ۸۰‬درصد از‬ ‫این رویدادها تاکنون لغو شده اند یا به احتمال زیاد به زودی‬ ‫خبر برگزارنشدن انها اعالم می شود‪ .‬بر این اساس‪CEIR ،‬‬ ‫محاسبه می کند که برگزارکنندگان نمایشگاه ‪ ۲.۳‬تا ‪۳.۶‬‬ ‫میلیارد دالر ضرر خواهند کرد‪ .‬با توجه به هزینه مستقیم‬ ‫غرفه داران و بازدیدکنندگان‪ ،‬پیش بینی می ش��ود که کل‬ ‫ضرر اقتصادی بین ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۲‬میلیارد دالر باشد‪.‬‬ ‫البته همه پیش بینی های ‪ CEIR‬ناامید کننده نیستند‪.‬‬ ‫ای��ن امار نمون��ه ای از رکود کلی صنعت نمایش��گاهی در‬ ‫جهان را به دس��ت می دهد‪ .‬اما از انج��ا که این رکود یک‬ ‫واقعه گذراس��ت‪ ،‬انتظار داریم که صنعت نمایش��گاهی در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۱‬به بهبود کامل دست یابد‪.‬‬ ‫در ه��ر ص��ورت این اطالع��ات حاک��ی از تاثیر صنعت‬ ‫نمایش��گاهی بر اقتصاد کشورهاس��ت و می تواند مقامات‬ ‫کشورها را به تامل درباره اهمیت این صنعت برانگیزد‪.‬‬ ‫اگر المپیک اینترنتی شد‪ ،‬نمایشگاه هم مجازی می شود‬ ‫رئی��س اتحادی��ه ناش��ران و کتابفروش��ان تهران معتقد اس��ت‬ ‫نمایش��گاه مج��ازی کت��اب عمال محدود کردن ناش��ران اس��ت‪.‬‬ ‫وی می گوی��د‪ :‬اگر توانس��تند المپی��ک را اینترنت��ی برگزار کنند‪،‬‬ ‫می توانند نمایش��گاه کتاب را هم به طور عادالن��ه اینترنتی برگزار‬ ‫کنند‪ .‬هومان حس��ن پور درباره مطرح ش��دن برگزاری نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران به طور مجازی و دغدغه ناش��ران در این باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫اصال قرار به برگزاری نمایش��گاه مجازی کتاب نبود ه است‪ .‬شورای‬ ‫سیاس��ت گذاری نمایش��گاه کتاب باید در این باره تصمیم بگیرد و‬ ‫تاکنون اصال این موضوع در ش��ورای سیاست گذاری مطرح نشده‬ ‫است‪ .‬جایی‪ ،‬کسی‪ ،‬پیشنهادی داده است و دلیلی ندارد که بر مبنای‬ ‫ان پیش��نهاد از دیگران نظرسنجی کنیم‪ .‬او افزود‪ :‬اصال چه کسی‬ ‫گفته که نمایشگاه کتاب برگزار نمی شود‪ .‬نمایشگاه کتاب فعال بنا بر‬ ‫تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا متوقف شده است‪ ،‬اما شاید برگزار‬ ‫شود‪ .‬یک عد ه ایده ای برای برگزاری نمایشگاه کتاب به طور مجازی‬ ‫دارند و دنبال ایده شان هستند‪ .‬اکنون در شرایطی هستیم که ناشر‬ ‫و کتابفروش در فشار زیادی هستند و باید به فکر این بود که چطور‬ ‫می ش��ود مش��کالت انها را برطرف کرد‪ .‬درحال��ی که این حرف ها‬ ‫باعث می ش��ود تمرکز مدیریت بحران کرونا از وزارت ارشاد گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬حسن پور برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب را اسیب به بدنه‬ ‫اصلی ناش��ران دانست و گفت‪ :‬نمایش��گاه کتاب به این علت برگزار‬ ‫می ش��د که کتاب ویترینی نداش��ت‪ ،‬در واقع می خواستند مشکل‬ ‫کت��اب نخواندن را حل کنن��د‪ .‬اما وقتی کس��ی در دنیای مجازی‬ ‫بخواهد کتاب بخرد‪ ،‬همه ناشران را چک نمی کند‪ ،‬بلکه کتاب های‬ ‫مدنظرش را جست وجو می کند و از ناشران معروف می خرد و تمام‬ ‫می ش��ود‪ .‬درحالی که صحبت از نمایشگاه کتاب‪ ،‬صحبت از ‪ ۲‬هزار‬ ‫ناش��ر است‪ ،‬در حالی که در نمایشگاه مجازی ‪ ۲‬هزار ناشر در نهایت‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬ناش��ر محدود می ش��وند‪ .‬در حالت عادی هم که از‬ ‫همین ناش��ران خرید می شود‪ ،‬پس تکلیف ناشری که تازه شروع به‬ ‫کار کرده چه می ش��ود‪ ،‬یا ناشری که کارکرد کیفی داشته و در کل‬ ‫‪ ۱۰‬کتاب خوب منتش��ر کرده اس��ت؟ در نمایشگاه مجازی این ها‬ ‫اصال دیده نمی ش��وند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬رئیس اتحادیه ناشران و‬ ‫کتابفروشان تهران در مقایسه برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب در‬ ‫سایر کش��ورها با ایران بیان کرد‪ :‬در کشورهای دیگر اگر نمایشگاه‬ ‫مجازی برگزار می ش��ود‪ ،‬اصول و منطقی وجود دارد و نمایش��گاه‬ ‫کتاب ب��رای انها کارکرد فرهنگی دارد و ن��ه اقتصادی‪ .‬ان قدر این‬ ‫موضوع نمایش��گاه مجازی برای من جالب است که انگار می گویند‬ ‫قرار است المپیک را مجازی را برگزار کنند‪ .‬نمایشگاه کتاب‪ ،‬کاری‬ ‫کامال فیزیکی است و همیشه با قرار دادن ناشران مطرح در انتهای‬ ‫سالن ها سعی می شد تا به ناشرانی که کار کیفی می کنند یا کوچک‬ ‫هستند‪ ،‬فرصت داده شود تا در معرض دید بازدیدکنندگان باشند و‬ ‫بتوانند خودشان را عرضه کنند‪ ،‬اما نمایشگاه مجازی عمال محدود‬ ‫کردن ناشران است‪ .‬او همچنین گفت‪ :‬هر کس می تواند نظر بدهد‪،‬‬ ‫ام��ا به نظر من هر کس باید در چارچوب کاری خودش نظر بدهد و‬ ‫نظرات باید با دقت داده ش��ود‪ ،‬چون این نظرات با حیات و ممات ‪۲‬‬ ‫هزار نفر درگیر اس��ت‪ .‬نهادها باید در حوزه کاری خودشان صحبت‬ ‫کنند‪ .‬اینکه یک نهاد کارش کتاب اس��ت دلیل نمی شود بتواند در‬ ‫تمام زمینه های کتاب حرف بزند‪ .‬مطرح کردن این موضوع ساختار‬ ‫نمایش��گاه کتاب را زیر س��وال می برد‪ .‬حس��ن پور در پایان درباره‬ ‫وضعیت برگزاری نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫منتظر تصمیم س��تاد کرونا هستیم‪ ،‬چون سالمت مردم در اولویت‬ ‫اس��ت‪ ،‬برای همین تا ستاد مجوز ندهد نمی ش��وددرباره ان بحث‬ ‫کرد‪ .‬اما حاال کس��ی که بحث نمایش��گاه مجازی را مطرح می کند‪،‬‬ ‫حتی وزیر ارش��اد و معاون فرهنگی را هم زیر فشار می گذارد‪ ،‬چون‬ ‫تمرکز مسائل دیگر ناشران و کتابفروشان از جمله مسائل وام‪ ،‬بیمه‬ ‫و‪ ...‬از انها گرفته می شود و موضوعی که اکنون اصال موردش نیست‬ ‫مطرح می شود‪.‬‬ ‫در مجم��وع اگر توانس��تند المپی��ک را اینترنتی برگ��زار کنند‪،‬‬ ‫می توانند نمایش��گاه کتاب را به طور عادالنه اینترنتی برگزار کنند‪.‬‬ ‫یا وقتی این کار محدود کردن ناشران است‪ ،‬به طور مشخص بگویند‬ ‫که می خواهند به تعدادی از ناش��ران یارانه بدهند‪ ،‬خیلی س��اده و‬ ‫بدون تعارف‪ .‬چرا یک س��اختار و نهاد را زیر س��وال می برند؟ این به‬ ‫نظرم کمی برعکس صحبت کردن است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مه‪2020‬‬ ‫شماره ‪1511‬‬ ‫پیاپی ‪2829‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‹ ‹کسری بودجه جدی است؟‬ ‫سیامک قاسمی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در این باره در‬ ‫توئیتی نوشت‪ :‬خبر عرضه ‪ ١٢‬درصد سهام شستا در‬ ‫بازار بورس اغاز همان داس��تانى است که پیش بینی‬ ‫ش��ده بود‪ .‬دولتی که به ش��دت بی پول و با کس��ری‬ ‫بودجه جدی روبه رو اس��ت و به دلیل تحریم‪ ،‬درامد‬ ‫نف��ت و به دلیل کرونا‪ ،‬درامد مالیاتی چندانی ندارد و‬ ‫شبیه ادم های پول الزم به دنبال فروش دارایی هاست!‬ ‫برخ��ی دیگ��ر می گویند ای��ن واگذاری ه��ا را هم‬ ‫نمی توان در راس��تای خصوصی سازی واقعی دانست‬ ‫و باز هم ش��اهد نوعی خصولتی سازی خواهیم بود‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬عده ای هم می گویند دست دولت از این‬ ‫ش��رکت ها کوتاه نمی ش��ود و با وجود عرضه انها در‬ ‫بورس دولت با زیرکی بازیگر اصلی در تحوالت همه‬ ‫این شرکت ها خواهد بود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬بهروز ملک��ی به یک نکته مثبت مهم‬ ‫اشاره کرده اس��ت‪ :‬هر چند نظرهای متفاوتی درباره‬ ‫نکات مثبت و منفی عرضه شس��تا مطرح می شود‪ ،‬با‬ ‫ای��ن حال‪ ،‬نمی توان کتمان کرد که صورت های مالی‬ ‫مجموع��ه ای که منافعش متعل��ق به بخش بزرگی از‬ ‫مس��تمری بگیران کش��ور اس��ت‪ ،‬در دس��ترس قرار‬ ‫می گیرد و این شفافیت را باید به فال نیک گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل سوددهی بورس‬ ‫امیرحس��ین بنی صدر‪ ،‬کارش��ناس و تحلیلگر بازار‬ ‫سعید لیالز‬ ‫سیامک قاسمی‬ ‫بهروز ملکی‬ ‫از دیدگاه تکنیکال‪ ،‬پس از هر رش��د شارپ و بی رویه‪ ،‬طبیعتا باید‬ ‫شاهد یک اصالح و ریزش باشیم تا بازار بتواند روند طبیعی خود را‬ ‫طی کند‬ ‫س��رمایه نیز عرضه ش��رکت های زیرمجموعه تامین‬ ‫اجتماعی را مثب��ت ارزیابی می کند‪ .‬او در این باره به‬ ‫فرارو گفت‪ :‬دولت به دنبال کوچک کردن خود اس��ت‬ ‫و می خواه��د نقش خود را در قبال این ش��رکت ها از‬ ‫حالت بنگاهداری به سهامداری تبدیل کند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫دولت تاکنون در بحث خصوصی س��ازی موفق عمل‬ ‫نک��رده و اقداماتش در این حوزه حرف و حدیث های‬ ‫فراوانی به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬اما در یکی‪ ،‬دو سال‬ ‫گذش��ته با افزایش ارزش گردش مال��ی بازار بورس‪،‬‬ ‫جذابیتی در این بازار برای ش��رکت های بزرگ ایجاد‬ ‫کرد که درصدی از سهام شان را وارد این بازار کنند‪.‬‬ ‫بخش��ی از این ش��رکت ها وابس��ته به دولت هستند‬ ‫و دول��ت ه��م در این مقط��ع‪ ،‬زمان را ب��رای تبدیل‬ ‫بنگاهداری به سهامداری مناسب دید‪.‬‬ ‫بنی صدر ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬در یک س��ال‬ ‫گذش��ته ب��ازار بورس ش��اهد ورود نقدینگی بس��یار‬ ‫بزرگی بوده است‪ ،‬بازار های مالی دیگر‪ ،‬عمال جذابیت‬ ‫باالیی از خود نشان ندادند و سیاست های دولت هم‬ ‫به نحوی بود که نقدینگی را به س��مت بازار سرمایه‬ ‫هدایت ک��رد و حاال بس��یاری از م��ردم وارد بورس‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹با هدف جذب نقدینگی‬ ‫با ورود ش��رکت های ب��زرگ به ب��ازار بورس این‬ ‫امیدواری وجود دارد ک��ه بتوانند نقدینگی را جذب‬ ‫کنند‪ .‬این اق��دام باعث می ش��ود از هیجانات بازار و‬ ‫رش��د های باالی برخی سهام های خرد فاصله بگیریم‬ ‫و حرکت بازار منطقی تر شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه او پس این عرضه ها اث��ر دو طرفه ای دارد‬ ‫ه��م باعث می ش��ود ک��ه ش��رکت های بزرگ تر وارد‬ ‫بازار ش��وند و عمق ب��ازار س��رمایه را افزایش دهند‬ ‫و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬به خود ش��رکت ها کمک می کند‬ ‫که وابستگی ش��ان به دولت کمتر شود و برای دولت‬ ‫درامدزای��ی ه��م دارد‪ .‬بنی ص��در در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ایا واگذاری شرکت های تامین اجتماعی‬ ‫در ب��ورس می توان��د در روند مدیریت انه��ا تغییر و‬ ‫تحول��ی ایجاد کند‪ ،‬گفت‪ :‬خیر س��هامدار عمده فعال‬ ‫خود دولت اس��ت‪ .‬اما این شروع کار است‪ ،‬حتی اگر‬ ‫‪ ۱۰‬درصد س��هام این ش��رکت های هم واگذار شود‪،‬‬ ‫گام مهمی است‪ .‬درست است که هنوز سیاست گذار‬ ‫عمده این ش��رکت ها همچنان دولت خواهد بود‪ ،‬اما‬ ‫با ورود س��هامداران کوچک‪ ،‬مسئوالن و حاکمان ان‬ ‫شرکت ها ناچار هستند به س��هامداران خرد گزارش‬ ‫دهند و ش��رکت ها ناچار هس��تند شفاف سازی انجام‬ ‫دهند‪ .‬ای��ن اجبار ها ب��ه مرور باع��ث تغییر فرهنگ‬ ‫مدیریتی و حاکمیتی در ان شرکت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شبه خصولتی سازی‬ ‫ای��ن کارش��ناس ب��ازار س��رمایه درب��اره ش��به‬ ‫خصولتی س��ازی ش��رکت های دولتی با اس��تفاده از‬ ‫بورس گفت‪ :‬ب��ا ورود ش��رکت های دولتی به بورس‬ ‫می تواند خصوصی سازی خاص که در گذشته مسائل‬ ‫زی��ادی ایجاد کرده ب��ود را کمرنگ کن��د‪ .‬واگذاری‬ ‫ش��رکت ها به افراد در بس��یاری از موارد با ارتباطات‬ ‫و ران��ت همراه ب��ود‪ ،‬اما در بازار ب��ورس این موضوع‬ ‫کمتر وجود دارد‪ ،‬در بازار س��رمایه واگذاری فقط به‬ ‫چند نفر نخواهد بود‪ ،‬بلکه افراد زیادی سهام شرکت‬ ‫را خریداری و بر اتفاقات درونی ان‪ ،‬نظارت می کنند‪.‬‬ ‫حتی ف��ردی نیز که فقط یک میلیون تومان س��هم‬ ‫خریده باش��د به همان اندازه می تواند موثر باشد و از‬ ‫شرکت شفافیت را مطالبه می کند‪.‬‬ ‫او افزود البته نباید انتظار داش��ته باش��یم شرایط‬ ‫ایده ال��ی رقم بخورد ما ب��ا ایده ال ه��ا خیلی فاصله‬ ‫داریم‪ .‬اما این روش می تواند به اینده اقتصاد و همان‬ ‫شرکت ها کمک کند‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹جبران مشکالت مالی‬ ‫این تحلیلگر بازار س��رمایه درباره این ادعای برخی‬ ‫که دولت برای جبران مشکالت مالی و کسری بودجه‬ ‫خود در حال فروش ش��رکت های تامین اجتماعی و‬ ‫دولتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬من اینطور ماجرا را نمی بینم‪ .‬به‬ ‫نظر می رس��د این اتفاق بیش��تر ناشی از شرایط بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬بازار بورس در یک س��ال گذش��ته‪ ،‬نقدینگی‬ ‫فراوانی به خود جلب کرده و بس��یاری از شرکت های‬ ‫خصوصی و دولتی تمایل دارند که وارد ان شوند و از‬ ‫جذابیت موجود در ان استفاده کنند‪ .‬حجم نقدینگی‬ ‫‪ ۶‬ه��زار میلیارد تومان در روز عدد کمی نیس��ت که‬ ‫دولت و بس��یاری از ش��رکت های خصوصی بخواهند‬ ‫از ان بگذرند‪.‬‬ ‫بنی ص��در در ادامه‪ ،‬درب��اره احتمال اص�لاح بازار‬ ‫بورس گفت‪ :‬بازار س��رمایه رش��د زی��ادی کرده و در‬ ‫ش��رایط کنونی احتمال ریزش در ان کامال مش��هود‬ ‫به نظر می رس��د‪ .‬ما پیش��رفت اقتصادی نداشته ایم‪،‬‬ ‫ام��ا نرخ ارز مقداری افزایش یافته اس��ت و و ضعیت‬ ‫اقتص��ادی به گون��ه ای پی��ش رفته که بورس رش��د‬ ‫چش��مگیری داشته باش��د‪ .‬یکی از دالیل اصلی این‬ ‫اتف��اق نبود جذابی��ت در بازار های موازی اس��ت که‬ ‫نقدینگی را به بازار سرمایه هدایت کرده است‪ .‬وقتی‬ ‫در بازار ه��ای موازی جذابیت ایجاد ش��ود‪ ،‬صاحبان‬ ‫سرمایه ان بازار ها از بورس خارج و به بازار های خود‬ ‫باز می گردند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار بورس افزود‪ :‬از دیدگاه تکنیکال‬ ‫هم پس از هر رش��د ش��ارپ و بی رویه‪ ،‬طبیعتا باید‬ ‫ش��اهد یک اصالح و ریزش باشیم تا بازار بتواند روند‬ ‫طبیع��ی خود را ط��ی کند‪ .‬بازار ب��ورس باید اصالح‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬نه تحلیل تکنیکال و ن��ه فاندامنتال‪،‬‬ ‫هیچ ک��دام ادامه س��یر صعودی را تایی��د نمی کنند‪.‬‬ ‫به همین دلیل اس��ت که تحلیلگران به س��هامداران‬ ‫هشدار می دهند که مراقب روند حرکت بازار باشند‪.‬‬ ‫سهامدار عمده‬ ‫شرکت های‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫فعال خود دولت‬ ‫است با این‬ ‫حال اگر فقط ‪۱۰‬‬ ‫درصد سهام این‬ ‫شرکت ها هم‬ ‫واگذار شود‪،‬‬ ‫گام مهمی است‬ ‫فرار رو به جلو با واگذاری شستا‬ ‫پدرام س��لطانی با رد نظر کارشناس��ان مبنی بر اثر عرضه‬ ‫س��هام شستابر افزایش ش��فافیت بزرگ ترین هلدینگ چند‬ ‫رش��ته ای ایران از یک س��و و عمیق شدن بورس با ورود این‬ ‫شرکت از سوی دیگر و همچنین ادعاهای تازه و گاه عجیب‬ ‫مانند نقش بانک مرکزی در رشد ‪ ۶۰۰‬درصدی بورس طی‬ ‫‪ ۱.۵‬س��ال گذش��ته گفت‪ :‬انتظار می رود مس��ئوالن بورس‪،‬‬ ‫شستا و کارشناسان به این ادعاها پاسخ دهند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بورس پرس‪ ،‬سلطانی گفت‪ :‬کسانی‬ ‫که در بازار س��رمایه هس��تند‪ ،‬موضوع را در حد عرضه اولیه‬ ‫تقلی��ل داده اند و از دریچه تنگ ای��ن دیدگاه که بحث بازار‬ ‫سرمایه است‪ ،‬نگاه می کنند‪ .‬در حالی که موضوع شستا بسیار‬ ‫فراتر از این اس��ت که با ورود به بازار سرمایه تمام اتفاقاتی‬ ‫که در چند س��ال گذش��ته از شستا ش��نیده ایم مانند فساد‬ ‫اقتصادی و انتصابات مدیریتی‪ ،‬اصالح و ش��فافیت به معنای‬ ‫واقعی و کامل در شستا محقق یا ارزش واقعی بازار ان کشف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این راهبرد که دولت برای شستا اتخاذ کرده‪ ،‬در بهترین‬ ‫حالت یک فرار به جلو است‪ .‬موضوع هم فقط بازار سرمایه‬ ‫و مزیت های ورود شستا به بورس نیست‪ ،‬بلکه موضوع خود‬ ‫شستا و تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫زمانی که یک ش��رکت می خواهد وارد بازار سرمایه شود‪،‬‬ ‫حتی اگر یک شرکت صنعتی با یک فعالیت مشخص باشد‪،‬‬ ‫سلس��له ای از اصالحات س��اختاری در ان انجام می شود تا‬ ‫اماده عرضه باش��د‪ .‬چگونه شستا را در این اندازه و مقیاس‪،‬‬ ‫در یک فرایند فش��رده بدون هیچ گونه اصالح س��اختاری و‬ ‫بدون هیچ دورنمایی یک راس��ت به بازار س��رمایه می بریم؟‬ ‫نکته مهم این اس��ت که س��رمایه گذاری تامی��ن اجتماعی‪،‬‬ ‫ش��رکت باالدس��تی تامین اجتماعی و به تعبی��ر دیگر اتاق‬ ‫فرمان ان است‪.‬‬ ‫دولت اکنون اتاق فرمان تامین اجتماعی را به بورس برده‬ ‫اس��ت‪ .‬درحالی که باید این کار از انتها شروع و عرضه کامل‬ ‫شرکت های زیرمجموعه شس��تا انجام می شد‪ ،‬انها را بعد از‬ ‫اصالح ساختاری وارد بازار سرمایه می کردند و برخی از انها‬ ‫هم از صنایع خارج می شدند‪.‬‬ ‫ش��کل بنگاهداری س��رمایه گذاری تامی��ن اجتماعی باید‬ ‫اصالح می ش��د‪ .‬برخی از فعاالن بازار س��رمایه فکر‬ ‫می کنند حاال که شس��تا وارد بورس ش��ده‪ ،‬یعنی‬ ‫تامین اجتماعی از بنگاهداری خارج ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫درحالیک��ه همچن��ان انتصاب��ات و س��هام کنترلی‬ ‫کمافی س��ابق ادامه دارد‪ ،‬مواردی که باعث فساد در‬ ‫شستا می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد از میزان شفافیت شستا‬ ‫ای��ا مدعی��ان ش��فافیت همی��ن مق��دار اندک��ی ک��ه‬ ‫صورت حس��اب های مالی این ش��رکت روی س��امانه کدال‬ ‫قرار بگیرد و پیش بینی س��ود کنند را برای ش��فافیت کافی‬ ‫می دانند؟‬ ‫تم��ام انتصاب��ات مدیریتی در ‪ ۲۵۰‬ش��رکت زیرمجموعه‬ ‫شستا همچنان در اختیار دولت و گروهی است که شستا را‬ ‫در ید قدرت دارند‪.‬‬ ‫یعن��ی عم�لا در مبارزه با فس��اد هیچ اتفاق��ی نمی افتد‪،‬‬ ‫تنه��ا دل خوش کنک ماجرا این اس��ت که مق��دار اندکی از‬ ‫صورت حس��اب های مالی شستا روی کدال قرار می گیرد که‬ ‫این هم به نظر خدش��ه فراوان در ان وارد است‪ ،‬کافی است‬ ‫چند تا از این ش��رکت ها‪ ،‬صورت حس��اب های مالی ایراداتی‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬این مانند یک اثر پروانه ای باال می اید تا به‬ ‫صورت حساب مالی نهایی برسد‪.‬‬ ‫برای کسانی که در بازار سرمایه هستند البته پاسخ هایی‬ ‫از قبیل اینکه تعداد دیگری از زیرمجموعه های شس��تا هم‬ ‫در بورس هستند‪ ،‬بسیار خوش بینانه است‪ .‬پرسش این است‬ ‫که اگر اینها در بورس هستند‪ ،‬پس چرا این فساد همچنان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬چرا شرکت های فرعی شستا که قبال وارد بورس‬ ‫شدند‪ ،‬تا کنون شفاف نشده اند؟‬ ‫‹ ‹گیر به بورس ایران‬ ‫این نکته مهم را باید درنظر بگیریم که اساسا بورس ایران‬ ‫ظرفی��ت ایجاد ش��فافیت را ندارد که حاال شس��تا را به ان‬ ‫ببری��م و فک��ر کنیم بورس یک ناجی برای مبارزه با فس��اد‬ ‫است‪ .‬ش��فافیت بورس در ایران ان چنان که تجربه ان را در‬ ‫این سال ها دیده ایم‪ ،‬اصال قابل مقایسه با بورس هایی نیست‬ ‫که س��ازکار جا افتاده دارند‪ ،‬نظارت جدی بر انهاس��ت و از‬ ‫دولت اس��تقالل دارند‪ .‬بورس ای��ران در عمل تحت کنترل‬ ‫چند نهاد عمومی دولتی و شبه دولتی است‪.‬‬ ‫ای��ن مجموعه ها را به طور خزن��ده در ماه های‬ ‫این��ده خواهیم دید که این س��هام شس��تا را که‬ ‫مثال به مردم عرضه ش��ده‪ ،‬جم��ع خواهند کرد‪.‬‬ ‫این دقیقا همان بالی خصوصی س��ازی است که‬ ‫بر س��ر کش��ور امد و اکنون در شس��تا هم دارد‬ ‫اتف��اق می افت��د‪ .‬یعنی در نهای��ت چند مجموعه‬ ‫عمومی غیردولتی کنار دس��ت دولت در شس��تا می نشینند‬ ‫و دیگر بح��ث تضاد منافع چندین برابر می ش��ود‪ .‬تا کنون‬ ‫دولت دست باال را داشته و کارگر و کارفرما در عمل به طور‬ ‫تش��ریفاتی انج��ا بوده اند و بعد نهاده��ای عمومی پرقدرتی‬ ‫می ایند و می توانند هر مداخله ای در ان انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه ساده انگارانه به واگذاری شستا‬ ‫دی��دگاه حاک��م فعلی درب��اره واگذاری شس��تا‪ ،‬یا خیلی‬ ‫ساده اندیش��انه است‪ ،‬یا از س��رناچاری‪ .‬می گویند‪« :‬باالخره‬ ‫کاچی به از هیچی اس��ت‪ .‬بگذار شس��تا بیای��د و ارزش ان‬ ‫ش��فاف شود»‪ ،‬اما درواقع دارند سرنا را از سرگشاد می زنند‪.‬‬ ‫شس��تا در درجه اول ی��ک انقالب س��اختاری در خود باید‬ ‫به وجود می اورد‪ ،‬باید ش��روع می کرد به تنک کردن خودش‬ ‫و صنعت ب��ه صنعت برای زیرمجموعه ه��ای خود به صورت‬ ‫حداکثری تعیین تکلیف می کرد و در گام اخر می توانس��ت‬ ‫برسد به شستا که در ان زمان هم باز جای بحث داشت‪.‬‬ ‫می گویند در همه جای جهان صندوق های بازنشستگی‬ ‫در بورس هس��تند‪ ،‬اما چرا به ای��ن واقعیت توجه نمی کنند‬ ‫که این صندوق ها جزو اخرین مجموعه هایی بودند که وارد‬ ‫بورس شدند نه نخس��تین ها‪ .‬بنابراین این مثال اوردن فقط‬ ‫یک مغلطه است‪.‬‬ ‫همان ش��رکت های فرعی شس��تا که تاکنون وارد بورس‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬هن��وز قریب به اتف��اق س��هام کنترلی ان دس��ت‬ ‫شستاس��ت‪ .‬کس��انی که اعالم می کنند س��ود این مجموعه‬ ‫فق��ط ‪ ۳۵۰۰‬میلی��ارد تومان بوده‪ ،‬چرا به دالیل ان اش��اره‬ ‫نمی کنند؟ مگر این ش��رکت ها در ب��ورس نبودند‪ ،‬پس چرا‬ ‫س��وداور نشدند؟ چرا مدیریت کارامدی باالی سر ان نبوده‬ ‫اس��ت؟ س��وال های بس��یاری در این باره روی میز است که‬ ‫بی پاسخ مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ادع�ای نق�ش بان�ک مرک�زی در رش�د ‪۶۰۰‬‬ ‫درصدی بورس‬ ‫از یک س��ال و نیم گذش��ته بانک مرکزی تم��ام بازارهای‬ ‫م��وازی را قفل کرده و ب��ه همین دلیل بازار س��رمایه تورم‬ ‫قیم��ت پیدا کرده اس��ت‪ ،‬فعاالن بازار س��رمایه نمی خواهند‬ ‫قب��ول کنن��د‪ ،‬ام��ا این رش��د ب��ورس به طور قط��ع‪ ،‬حباب‬ ‫اس��ت‪ .‬در اقتصادی مث��ل اقتصاد امروز ایران‪ ،‬رش��د ‪۶۰۰‬‬ ‫درصدی بورس کامال مشخص است که در تناسب با اقتصاد‬ ‫نیست‪ .‬س��هام صنایعی که زمین گیر شده اند‪ ،‬بانک هایی که‬ ‫مطالبات معوق دارند و خودروس��ازی ها‪ ،‬همگی دارد رش��د‬ ‫می کند‪ .‬این چطور ممکن است؟‬ ‫‹ ‹پیش بینی زیان سهامداران شستا‬ ‫ای��راد به اقتصاد بیمار فعل��ی بازمی گردد و از این وضعیت‬ ‫سوءاس��تفاده می ش��ود‪ .‬خ��دا می دان��د چند م��اه دیگر چه‬ ‫سرنوش��تی در انتظار بازار س��رمایه خواهد ب��ود‪ .‬پیش بینی‬ ‫می کنم‪ ،‬کسانی که این س��هام را خریدند‪ ،‬متضرر می شوند‬ ‫و در نهایت این س��هام با قیمت پایی��ن به نهادهای عمومی‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫مش��کالت مدیریتی شستا باقی خواهد ماند و این داستان‬ ‫شفافیت س��ازی هم فراموش می ش��ود‪ .‬مبلغی که از س��هام‬ ‫شس��تا به فروش رف��ت‪ .‬مانند قط��ره ای اب در دیگ مذاب‬ ‫ذوب می شود‪ .‬با صندوق تامین اجتماعی روبه رو هستیم که‬ ‫وضعیت ان بس��یار بد و دولت به شدت به ان بدهکار است و‬ ‫توانایی پرداخت مستمری ها همین حاال به گونه ای است که‬ ‫تامین اجتماعی مجبور اس��ت از بودج��ه دولت برای تامین‬ ‫ان استفاده کند‪.‬‬ ‫در چنی��ن وضعیتی خ��ود را مجبور دیده ک��ه از اموال و‬ ‫س��هامش بفروشد تا پول مس��تمری بگیران را پرداخت کند‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر‪ ۸ ،‬صن��دوق بازنشس��تگی عمال ورشکس��ته‬ ‫هس��تند و صن��دوق تامی��ن اجتماع��ی هم وضعیت��ی بهتر‬ ‫از دیگ��ران ن��دارد‪ .‬به جد نیاز به اصالح س��اختاری داریم و‬ ‫نمی توانی��م با اقداماتی مانند اق��دام اخیر‪ ،‬ذهن ها را از اصل‬ ‫موضوع منحرف کنیم‪ .‬کانون بحران تامین اجتماعی ارتباط‬ ‫معیوب دولت‪ ،‬مجلس و صندوق تامین اجتماعی و انتصابات‬ ‫مدیریتی و مالی شستاست‪.‬‬ ‫ثبت رکورد های تولید و تحویل در فوالد سنگان‬ ‫علی امرایی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت صنعت��ی و معدنی فوالد‬ ‫سنگان از تحقق برنامه های توسعه ای و دستیابی به باالترین‬ ‫ظرفیت تولید‪ ،‬انتقال س��نگ اهن و تحویل به مشتری خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬کارکن��ان مجتمع فوالد س��نگان در ش��رایط‬ ‫بحرانی ویروس کرونا و با رعایت تمامی دس��تورالعمل های‬ ‫مقابله و پیش��گیری از ش��یوع کرونا‪ ،‬موفق ب��ه ثبت رکورد‬ ‫تولید ماهانه تولید گندله به میزان ‪ ۳۸۱۰۹۳‬تن شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬امرایی تاکی��د کرد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت با ارسال روزانه بیش از ‪ ۱۶۲۰۰‬تن گندله از طریق‬ ‫حمل ریلی‪ ،‬عالوه بر شکستن رکورد ارسال گندله به وسیله‬ ‫حمل ونقل ریلی در فروردین م��اه‪ ،‬کاهش تردد حمل ونقل‬ ‫جاده ای‪ ،‬کاهش تصادفات و صیانت از محیط زیست‪ ،‬گامی‬ ‫نیز در تامین م��واد اولیه بزرگ ترین فوالدس��از خاورمیانه؛‬ ‫یعنی شرکت فوالد مبارکه برداشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی فوالد سنگان با تاکید‬ ‫ب��ر نقش راهبردی و محوری فوالد س��نگان در تامین مواد‬ ‫اولیه کارخانه ه��ای فوالدی افزود‪ :‬فوالد س��نگان با پیروی‬ ‫از منوی��ات رهبر معظم انقالب و تالش برای تحقق ش��عار‬ ‫س��ال از طریق ایجاد اشتغال و رشد تولید‪ ،‬نوید پیشرفت و‬ ‫خودکفایی در زنجیره تامین را عملی کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عرضه ش��رکت های بزرگ دولتی همچون شس��تا‬ ‫در بازار بورس توجه ها را به خود جلب کرده اس��ت‪.‬‬ ‫تحلیل های گوناگون��ی درباره این اقدام دولت مطرح‬ ‫ش��ده اس��ت و در چن��د روز گذش��ته برخ��ی از ان‬ ‫استقبال کرده و برخی ان را زیر سوال برده اند‪.‬‬ ‫سعید لیالز‪ ،‬کارشناس اقتصاد از این اقدام استقبال‬ ‫کرده و گفته اس��ت‪ :‬عرضه شستا در بورس هم مازاد‬ ‫تقاض��ای خرید در ب��ورس را تغذیه می کند و جلوی‬ ‫نوس��ان های بورس را می گیرد‪ .‬اینکه س��هام شس��تا‬ ‫در بورس عرضه ش��ود‪ ،‬برای اقتصاد کشور نیز بسیار‬ ‫خوب اس��ت‪ ،‬زیرا حجم سنگینی از نقدینگی و ریال‬ ‫در جامع��ه وج��ود دارد که اگر جذب بورس نش��ود‪،‬‬ ‫موجب تورم در سایر حوزه های اقتصاد می شود‪.‬‬ ‫ام��ا این تصمیم دولت مخالفانی نیز دارد‪ .‬بیش��تر‬ ‫مخالفت ها از این جهت اس��ت که دولت برای کسب‬ ‫درامد بیش��تر در وضعیت اقتصادی کنونی دست به‬ ‫ای��ن عرضه زده و به احتمال زیاد درامدی که حاصل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬صرف توس��عه اقتصادی نمی ش��ود و وارد‬ ‫خزانه دولت می شود تا کسری بودجه ها و هزینه های‬ ‫جاری را جبران کند‪.‬‬ ‫ایا سقوط در انتظار بورس است؟‬ ‫دست دولت‬ ‫در جیب‬ ‫توسعه‬ ‫بهمن ارمان‬ ‫اقتصاددان‬ ‫دول��ت ایران در س��ال ج��اری ب��ا چالش های‬ ‫متعددی همچ��ون کاهش قیمت ف��روش نفت‪،‬‬ ‫تحریم و سوء مدیریت روبه رو است‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫شیوع ویروس کرونا به بحرانی فراگیر و جدید در‬ ‫جهان تبدیل ش��ده و حتی اقتصادهای بزرگ را‬ ‫نیز تحت تاثیر خود قرار داده است‪ .‬این شرایط بر‬ ‫عملکرد اقتصاد کشور ما نیز تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫اثرات منفی این ویروس به قدری گسترده و شدید‬ ‫است که رئیس جمهوری فرانسه اعالم کرده حتی‬ ‫در شرایط اولیه همه گیری ویروس کرونا‪ ،‬اقتصاد‬ ‫فرانس��ه ‪ ۶‬درصد کوچک شده و اخبار غیررسمی‬ ‫دال ب��ر این اس��ت ک��ه اقتص��اد انگلس��تان نیز‬ ‫‪ ۳۵‬درص��د کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬دول��ت ایران ب��رای جبران کس��ری‬ ‫بودجه خود‪ ،‬اقدام به واگذاری بخش��ی از س��هام‬ ‫سازمان های زیرمجموعه خود در بازار سهام کرده‬ ‫است‪ .‬متاسفانه این اقدام تنها با هدف تامین مالی‬ ‫برای دولت انجام می ش��ود و درنتیجه پیامدهایی‬ ‫را به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬ای��ن واگذاری ها حتی‬ ‫نمی تواند زمینه شفافیت عملکردی سازمان های‬ ‫واگ��ذار ش��ده را فراهم کن��د‪ .‬کمااینکه در طول‬ ‫س��ال های گذش��ته ش��اهد تجربه های مشابه و‬ ‫ورود بخش��ی از سهام شرکت های دولتی به تاالر‬ ‫شیش��ه ای بورس بوده ایم‪ ،‬اما ش��فافیتی حاصل‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬گویی بازار بورس ما انچنان هم که‬ ‫از نام ان برمی اید‪ ،‬ش��فاف نیس��ت‪ .‬توجه به این‬ ‫نکته ضروری به نظر می رس��د ک��ه واگذاری های‬ ‫یادش��ده حتی می توانند بسیار خطرناک باشند و‬ ‫پیامدهای بسیاری را برای اقتصاد کشور به دنبال‬ ‫داشته باشند‪ .‬درواقع انتظار می رفت در کنار این‬ ‫واگ��ذاری‪ ،‬تعهدی گرفته ش��ود ت��ا در ازای ان‪،‬‬ ‫اقدام به س��رمایه گذاری های جدید با هدف رشد‬ ‫و توس��عه اقتصادی کش��ور کرده و زمینه ایجاد‬ ‫موقعیت های ش��غلی پایداری را فراهم کنند‪ .‬در‬ ‫خصوصی س��ازی اهداف یادشده دنبال می شود و‬ ‫دولت ها به دنبال کس��ب درامد صرف برای خود‬ ‫و به هر قیمتی نیس��تند‪ .‬کما اینکه در گذش��ته‬ ‫ش��اهد ان بودیم که دولت های المان و انگلیس‬ ‫با هدف خصوصی س��ازی ش��رکت هایی را به طور‬ ‫نمادین حتی با قیمت یک م��ارک فروختند‪ ،‬اما‬ ‫از سرمایه گذار تعهد گرفتند که در ازای ان‪ ،‬یعنی‬ ‫واگ��ذاری تقریبا رایگان بنگاه های اقتصادی اقدام‬ ‫به سرمایه گذاری‪ ،‬ورود نواوری‪ ،‬بسترسازی برای‬ ‫توسعه فناوری و درنهایت اش��تغال پایدار کنند‪.‬‬ ‫اما متاس��فانه در ایران به هیچ کدام از پارامترهای‬ ‫یاد ش��ده توجه نشده اس��ت‪ .‬دولت درحال حاضر‬ ‫نهادهای توس��عه ای همچون س��ازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع (ایدرو) و س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫را نیز در فهرس��ت واگذاری های خ��ود قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬این واگذاری به معنای خلع سالح کشور‬ ‫از ابزارهای توسعه ای اس��ت‪ ،‬ان هم در شرایطی‬ ‫ک��ه هی��چ جایگزینی ب��رای ان در نظ��ر گرفته‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬توجه به این نکته ضروری به نظر‬ ‫می رس��د که درحال حاضر فضای مناس��بی برای‬ ‫سرمایه گذاری در کش��ور وجود ندارد؛ بنابراین از‬ ‫بخش خصوصی نمی توان انتظار داشت که با ورود‬ ‫به این فضا‪ ،‬فعالیت های سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدن��ی ایران (ایمیدرو) را ادامه‬ ‫دهن��د‪ .‬به ویژه انکه بس��یاری از فعالیت های این‬ ‫سازمان دیربازده و با ریسک باال هستند؛ بنابراین‬ ‫انچ��ه درحال حاضر با عنوان خصوصی س��ازی در‬ ‫حال اتفاق افتادن اس��ت‪ ،‬یک فاجعه ملی اس��ت‬ ‫که می تواند به تنش های شدید در اقتصاد کشور‬ ‫بینجامد‪.‬‬ ‫گوی��ی عوامل��ی در مراک��ز توس��عه صنعتی‬ ‫ایران و در قطب ه��ای تصمیم گیری نفوذ کرده ‬ ‫و اقدامات��ی را اجرایی می کنند ک��ه در تضاد با‬ ‫مناف��ع ملی اس��ت‪ .‬اگ��ر دولت قص��د واگذاری‬ ‫با ش��رایط درس��ت را دارد؛ ضمن انکه افزایش‬ ‫تولی��د‪ ،‬ایج��اد موقعیت ه��ای ش��غلی پایدار و‬ ‫س��رمایه گذاری های جدی��د ب��رای ان حائ��ز‬ ‫اهمیت اس��ت‪ ،‬طبیعتا می توان��د از راه حل های‬ ‫اس��ان تری همچون واگذاری سهام شرکت های‬ ‫زیرمجموع��ه ای��ن س��ازمان ها اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫درواقع واگ��ذاری ش��رکت های زیرمجموعه به‬ ‫بخش خصوصی واقع��ی و گرفتن تضمین برای‬ ‫انج��ام س��رمایه گذاری جدی��د می تواند راه حل‬ ‫مناس��ب تری باش��د‪ ،‬اما متاس��فانه ش��اهد ان‬ ‫هس��تیم که دولت سیاس��تی را پیشه کرده که‬ ‫کسر بودجه خود را به هر روش اشتباهی حتی‬ ‫از طری��ق واگذاری س��هام نهادهای توس��عه ای‬ ‫تامی��ن کند‪ .‬این اقدام‪ ،‬هی��چ کمکی به اجرای‬ ‫یک فرایند توس��عه اقتص��ادی نمی کند و باید‬ ‫اذعان کرد که دولتمردان دست در جیب مردم‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مه‪2020‬‬ ‫شماره ‪1511‬‬ ‫پیاپی ‪2829‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫وصول ‪ ۷۹۱‬میلیارد‬ ‫ریال حقوق دولتی‬ ‫سرپرست سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان مرکزی از اس��تخراج ‪ ۵۱۵‬هزار تن‬ ‫انواع کانی در استان مرکزی در سال گذشته‬ ‫خبر داد و گف��ت‪ ۷۹۱ :‬میلیارد ریال حقوق‬ ‫دولتی از مح��ل فعالیت معادن در این مدت‬ ‫در استان وصول شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جواد حس��نی افزود‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته هزار و ‪ ۴۴۲‬میلیارد ریال ازس��وی‬ ‫بخ��ش خصوصی در معادن اس��تان مرکزی‬ ‫سرمایه گذاری ش��د که در این فرایند ‪۱۷۸‬‬ ‫فرصت اشتغال جدید ایجاد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۴۷‬پروانه اکتش��اف‪۲۶ ،‬‬ ‫گواهی کش��ف و ‪ ۴۷‬پروان��ه بهره برداری نیز‬ ‫س��ال گذش��ته در نقاط مختلف این استان‬ ‫صادر ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ 7 :‬نشس��ت ش��ورای‬ ‫مع��ادن نیز در این مدت برگزار ش��د که ‪۸۶‬‬ ‫مصوبه به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫حس��نی بیان کرد‪ :‬ارائه فرصت مناس��ب‬ ‫برای راه اندازی مع��ادن‪ ،‬رفع اختالف معادن‬ ‫ب��ا دس��تگاه های اجرایی‪ ،‬ابق��ای پروانه های‬ ‫اکتشاف دارای ‪ ۵۰‬درصد پیشرفت و تشکیل‬ ‫کارگروه های مختلف ب��رای بازدید از معادن‬ ‫مهم تری��ن مصوبات ش��ورای معادن اس��تان‬ ‫مرکزی در سال گذشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۴۲‬نوع ماده معدنی‬ ‫در اس��تان مرکزی شناسایی شده و امکانات‬ ‫برای استخراج تنگستن‪ ،‬قلع‪ ،‬مولیبدن‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫مس‪ ،‬اندالوزی��ت‪ ،‬مرمریت س��یاه‪ ،‬گرانیت‪،‬‬ ‫کانی های قیمت��ی و زینتی ش��امل فیروزه‪،‬‬ ‫کریزوک��وال‪ ،‬جاس��یر‪ ،‬ازوری��ت و ماالکیت‪،‬‬ ‫عقی��ق‪ ،‬بل��ور کوارت��ز‪ ،‬ارپیم��ان (س��ولفور‬ ‫ارس��نیک)‪ ،‬بنتونیت و کلس��یت در منطقه‬ ‫وجود دارد‪ .‬گفتنی اس��ت اس��تان مرکزی با‬ ‫حدود ‪ ۵۵۰‬معدن رتبه هفتم کش��ور در این‬ ‫زمینه را به خود اختصاص داده است‪ .‬تاکنون‬ ‫از ‪ ۵۷‬نوع ماده معدنی موجود در کش��ور ‪۴۲‬‬ ‫مورد در اس��تان مرکزی شناس��ایی شده که‬ ‫‪ ۳۵‬م��اده معدنی در این خط��ه بهره برداری‬ ‫می شود‪ .‬گفتنی است بیش از ‪ 4‬هزار نیروی‬ ‫کار در معادن استان مرکزی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫اخرین امار استخراج‬ ‫سرب و روی‬ ‫اماره��ای رس��می گوی��ای ان اس��ت که‬ ‫س��ال گذشته میزان اس��تخراج سرب و روی‬ ‫از مع��ادن انگوران (زنجان) و س��رب نخلک‬ ‫(اصفهان) به ‪ ۹۷۷‬هزار و ‪ ۳۴۳‬تن رس��ید که‬ ‫در مقایس��ه با عملکرد س��ال ماقبل افت ‪۱۱‬‬ ‫درصدی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از ج��داول اماری مربوطه‪،‬‬ ‫سهم معادن انگوران از عملکرد سال گذشته‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۳‬درصد ب��ا ‪ ۹۱۰‬هزار و ‪ ۱۷۷‬تن‬ ‫اس��ت و سرب نخلک نیز بقیه را با ‪ ۶۷‬هزار و‬ ‫‪ ۱۶۷‬تن به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫مجموع عملکرد استخراج واحدهای معدنی‬ ‫مزبور در اس��فند ‪ ۹۸‬به رقم ‪ ۹۴‬هزار و ‪۳۷۲‬‬ ‫تن رس��ید که نس��بت به ماه مشابه سال ‪۹۷‬‬ ‫رشد ‪ ۱۶‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫س��هم انگوران از اس��تخراج اس��فند سال‬ ‫گذش��ته با بیش از ‪ ۹۳‬درص��د به میزان ‪۸۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۱۵‬تن بود و بقیه به نخلک با ‪ 5‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۵۷‬تن اختصاص داشت‪.‬‬ ‫امارها گویای این اس��ت ک��ه بیش از ‪۸۰‬‬ ‫واحد اس��تخراج روی در کشور فعالیت دارند‬ ‫که ظرفیت نصب شده انها ‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۴۷۵‬هزار‬ ‫تن براورد می ش��ود و س��ال ‪ ۹۷‬بالغ بر ‪۲۲۰‬‬ ‫هزار تن تولید داشتند‪.‬‬ ‫طب��ق گزارش ه��ای گ��روه بین الملل��ی‬ ‫مطالعات سرب و روی مصرف سرانه روی در‬ ‫ایران ‪ ۱.۱۴‬کیلوگرم در س��ال است‪ .‬متوسط‬ ‫مصرف س��رانه این کانی ه��ا در اروپای غربی‬ ‫‪ ۵.۹‬کیلوگ��رم‪ ،‬چین ح��دود ‪ ۲.۵‬کیلوگرم و‬ ‫امریکای شمالی هم ‪ ۳.۴‬کیلوگرم ثبت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬معدن س��رب و روی مهدی اباد (یزد)‬ ‫بی نظیرترین معدن در سطح جهانی با ذخیره‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیون تن معرفی ش��ده که اکنون در‬ ‫مرحله باطله برداری قرار دارد‪.‬‬ ‫معادن سرب و روی انگوران زنجان‪ ،‬نخلک‬ ‫اصفهان‪ ،‬کوش��ک بافق و اهنگ��ران مالیر از‬ ‫مهم ترین معادن سرب و روی کشور هستند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جذب سرمایه از الزامات بخش معدن است‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رحمانی‪:‬‬ ‫امسال‬ ‫فرصت های‬ ‫خوبی برای ایجاد‬ ‫تحول بزرگ در‬ ‫بخش معدن و‬ ‫جهش تولید‬ ‫در کشور وجود‬ ‫دارد‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ضمن مساعد دانستن‬ ‫شرایط فعالیت در حوزه معدن‪ ،‬بر اهمیت تسریع در‬ ‫جذب سرمایه داخلی و خارجی برای تامین نقدینگی‬ ‫به عنوان یکی از الزامات این بخش‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬رضا رحمان��ی در دیدار ب��ا رئیس جدید‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی معدن کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫امس��ال فرصت های خوبی برای ایج��اد تحول بزرگ‬ ‫در بخش معدن و جهش تولید در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه او ای��ران در بخش معدن ش��رایط خوبی‬ ‫برای تولید و ص��ادرات دارد و چنانچه این فرصت را‬ ‫قدر بدانیم امس��ال در این بخش شاهد جهش تولید‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫رحمان��ی ضمن یاداوری تدوین نقش��ه راه معادن‬ ‫برای نخس��تین بار که در س��ال گذش��ته ابالغ شد‪،‬‬ ‫توس��عه فعالیت ه��ای اکتش��افی‪ ،‬احیا‪ ،‬فعال س��ازی‬ ‫و توس��عه مع��ادن کوچک مقیاس‪ ،‬تکمی��ل زنجیره‬ ‫ارزش فلزات اساس��ی (ف��والد‪ ،‬م��س و الومینیوم)‪،‬‬ ‫تجهیز و نوس��ازی معادن کشور و توسعه پایگاه ملی‬ ‫داده ه��ای علوم زمین را از جمله برنامه های امس��ال‬ ‫این وزارتخانه برای توس��عه مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫بیان کرد‪.‬‬ ‫وی اطالع رسانی گس��ترده به مردم را مورد تاکید‬ ‫ق��رار داد و گفت‪ :‬اگاهی افکار عمومی از فعالیت های‬ ‫معدنی به منظور جلب مشارکت انها بسیار مهم است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬رویکرد‬ ‫وزارتخان��ه در این دوره‪ ،‬تفویض گس��ترده اختیارات‬ ‫به تش��کل های مردم نهاد اس��ت‪ ،‬اما ای��ن تفویض در‬ ‫صورتی ثمربخش است که این تشکل ها حضور فعالی‬ ‫داشته باشند و مسئولیت بپذیرند‪.‬‬ ‫رویک��رد وزارتخانه در ای��ن دوره‪ ،‬تفویض گس��ترده اختیارات به‬ ‫تش��کل های مردم نهاد اس��ت‪ ،‬اما این تفویض در صورتی ثمربخش‬ ‫اس��ت که این تش��کل ها حضور فعالی داش��ته باش��ند و مسئولیت‬ ‫بپذیرند‬ ‫رحمان��ی با بیان اینکه در وضعیت حاضر همه باید‬ ‫به وظایف خود پایبند باش��ند‪ ،‬از رئیس سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن خواس��ت با همراهی مع��اون امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزارتخانه‪ ،‬ضمن بس��یج تمام‬ ‫فع��االن این حوزه‪ ،‬برای ایجاد تحول در این بخش با‬ ‫جدیت فعالیت کنند‪.‬‬ ‫وی پیش��نهاد داد ش��ورای منظم��ی ب��ا حض��ور‬ ‫سازمان ها و تشکل ها و نهادهای مردمی مرتبط‪ ،‬برای‬ ‫تقویت همگرایی در بخش معدن تشکیل شود‪.‬‬ ‫رحمانی با مهم خواندن هوشمندسازی فرایندهای‬ ‫بخ��ش مع��دن‪ ،‬س��امانه اینترنت��ی ثب��ت مکانی��زه‬ ‫محدوده ه��ای معدن��ی (کاداس��تر) را ک��ه به منظور‬ ‫تسهیل امور متقاضیان‪ ،‬طراحی شده‪ ،‬نشانگر پویایی‬ ‫و همگام شدن با دنیا دانست‪.‬‬ ‫به گفته وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت راه اندازی‬ ‫سامانه کاداستر عالوه بر کاهش ترددهای غیرضروری‬ ‫و سالم س��ازی محی��ط‪ ،‬موج��ب ایجاد ش��فافیت در‬ ‫سازمان و مقابله با فساد می شود‪.‬‬ ‫تقی نبئی‪ ،‬رئیس جدید س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫معدن کش��ور نیز در این دی��دار ضمن اعالم امادگی‬ ‫برای همراهی با سیاست های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای توسعه معادن و جذب سرمایه گذاری‪ ،‬با‬ ‫تش��ریح تفاوت های اقتصاد معدنی با سایر بخش ها از‬ ‫تحریم ناپذیری این بخش و جاذبه های سرمایه گذاری‬ ‫در معادن سخن گفت‪.‬‬ ‫به اعتقاد رئیس جدید نظام مهندسی معدن کشور‬ ‫چنانچه ظرفیت تولید افزایش یابد‪ ،‬قیمت تمام ش��ده‬ ‫کاهش خواهد داش��ت و نگرانی ه��ای بازار مصرف به‬ ‫حداقل خواهد رسید‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت حکم‬ ‫ریاست سازمان نظام مهندسی معدن ایران را به تقی‬ ‫نبئی اعطا کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری در‬ ‫حکم��ی تقی نبئی را ب��رای مدت ‪ ۳‬س��ال به عنوان‬ ‫رئی��س ش��ورای مرک��زی و رئی��س س��ازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن کشور منصوب کرد‪.‬‬ ‫نبئی عضو و دبیر اجرایی ش��ورای مرکزی سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن ایران و از سال ‪ ۱۳۸۸‬تاکنون‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن استان قزوین‬ ‫بود‪ .‬او دانش اموخته رشته زمین شناسی است‪.‬‬ ‫پیش از این داریوش اس��ماعیلی این مسئولیت را‬ ‫برعهده داش��ت که درحال حاضر به عنوان معاون امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مشغول فعالیت است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫شناسایی ذخایر معدنی در استان های کم برخوردار‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از اج��رای طرح های‬ ‫س��ازمان ایمی��درو به منظ��ور شناس��ایی ذخای��ر معدن��ی در‬ ‫استان های کمتربرخوردار خبر داد تا در زمینه توسعه و تکمیل‬ ‫زنجیره فلزات اقدام شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ای��ران (ایمی��درو)‪ ،‬خ��داداد غریب پور در‬ ‫جلس��ه پایش طرح ه��ای ظرفیت یابی معدنی در اس��تان های‬ ‫کمتربرخوردار کشور اظهار کرد‪ :‬ایمیدرو با اجرای این طرح ها‪،‬‬ ‫درصدد بررس��ی وضعیت اس��تان های کم برخ��وردار اما دارای‬ ‫معدن است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪« :‬طرح مطالعات اولیه مناطق کمتربرخوردار»‬ ‫ازس��وی بخش خصوصی و «طرح انج��ام خدمات ظرفیت یابی‬ ‫معدنی» با نظارت ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ازس��وی‬ ‫بخش خصوصی اجرا می شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به طرح مطالعات اولیه‬ ‫مناطق کمتربرخوردار‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس این طرح‪ ۱۲ ،‬اس��تان‬ ‫اردبیل‪ ،‬ایالم‪ ،‬چهارمحال وبختیاری‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬خراسان‬ ‫جنوبی‪ ،‬بلوچستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬هرمزگان و کردس��تان با جمعی��ت حدود ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫در جلس��ه ش��ورای معاونان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گزارش ه��ای جداگانه ای از فعالیت معاونت اموزش‪ ،‬پژوهش و‬ ‫فناوری و س��ازمان توسعه تجارت با محوریت رشد شاخص ها‪،‬‬ ‫بررسی چالش ها و برنامه های سال جهش تولید ارائه شد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬در ابتدای این جلسه‪ ،‬برات قبادیان‪ ،‬معاون‬ ‫ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫عموم ش��اخص های پژوهشی و توس��عه فناوری حوزه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را در سال ‪ ،۹۸‬افزایشی و توام با رشد مناسب‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در طول س��ال گذشته‪ ،‬بومی س��ازی محصوالت‬ ‫ارزبر و مشارکت واحدهای صنعتی در تامین نیازهای فناورانه‬ ‫کش��ور و اجرای طرح توانمندس��ازی تولید و توس��عه اشتغال‬ ‫پایدار (طرح ملی) با موفقیت بسیار خوبی همراه شد‪.‬‬ ‫قبادیان با اش��اره به دریافت مجوز برای جذب ‪ ۲۰۰‬س��رباز‬ ‫ت��اپ در س��ال جهش تولی��د در صنایع بزرگ کش��ور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نفر ازس��وی یک شرکت خصوصی مورد بررسی قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬مواد معدنی مختلف ش��امل س��نگ‬ ‫اهن‪ ،‬بوکس��یت‪ ،‬مس‪ ،‬طال‪ ،‬نقره‪ ،‬س��یلیس‪ ،‬منگنز‪،‬‬ ‫منیزیت‪ ،‬سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی‪ ،‬سنگ های‬ ‫تزئینی‪ ،‬اهک‪ ،‬زغال س��نگ‪ ،‬تیتانیوم‪ ،‬نیکل‪ ،‬قلع و‪...‬‬ ‫در این طرح بررسی می شوند‪.‬‬ ‫غریب پور پیرامون طرح انجام خدمات ظرفیت یابی‬ ‫معدنی گفت‪ :‬این طرح در ‪ ۶‬اس��تان کرمانشاه‪ ،‬لرستان‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری‪ ،‬کهگیلویه و بویراحم��د و فارس اجرا‬ ‫می شود که در مجموع ‪ ۱۱۱‬هزار کیلومتر مربع را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬فعالیت های دفتری شامل جمع اوری‬ ‫داده ه��ا‪ ،‬گزارش ه��ای قبل��ی‪ ،‬پ��ردازش داده ه��ا و تهیه بانک‬ ‫اطالعاتی و معرفی مناطق مس��تعد برای هر تیپ ماده معدنی‬ ‫انجام شده است‪ .‬باتوجه به ش��یوع کرونا‪ ،‬در اجرای فعالیت ها‬ ‫بای��د پروتکل های بهداش��تی رعایت ش��ود و چنانچه تاخیری‬ ‫ناشی از این وضعیت پدید اید‪ ،‬قراردادها تمدید می شود‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمی��درو ضرورت دس��تیابی به الگوی‬ ‫مناس��ب برای توس��عه مناطق محروم را م��ورد تاکید قرار داد‬ ‫و گفت‪ :‬اس��تفاده از اطالعات نهادها و س��ازمان های‬ ‫مختلف‪ ،‬ش��اخص های دقیق��ی از میزان محرومیت و‬ ‫در عین حال برخ��وردار از ظرفیت های معدنی برای‬ ‫توسعه به دست می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همزمان ب��ا این اقدام‪ ،‬ایمیدرو وضعیت‬ ‫زیرساخت های معادن اس��تان های کمتربرخوردار را‬ ‫بررس��ی می کند تا امکانات مورد نیاز توس��عه معادن‬ ‫را فراهم سازد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه اکتشاف پهنه های ‪ ۳‬شهرستان استان کرمان‬ ‫همچنی��ن رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو از برنام��ه عملیات‬ ‫اکتش��اف در پهنه ه��ای شهرس��تان های بافت‪ ،‬راب��ر و ارزوئیه‬ ‫اس��تان کرمان خب��ر داد و گفت‪ :‬پهنه های م��ورد توجه بدون‬ ‫محدودیت مالی اکتش��اف خواهد شد‪ .‬وی همچنین بر تسریع‬ ‫در اجرای پروژه تیتانیوم کهنوج بعد از انتخاب سرمایه گذار در‬ ‫سال جاری تاکید کرد‪ .‬خداداد غریب پور در نشست با تعدادی‬ ‫از نمایندگان شهرس��تان های اس��تان کرمان افزود‪ :‬پهنه های‬ ‫معرفی ش��ده شهرس��تان های یادش��ده بدون محدودیت مالی‬ ‫توس��ط س��ازمان ایمیدرو اکتشاف می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫برنامه ه��ای حمایت��ی ایمیدرو در اجرای ط��رح احیای معادن‬ ‫کوچک ادام��ه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع همکاری ایمیدرو در تامین‬ ‫زیرساخت های معادن منطقه ارزوئیه از توابع شهرستان جیرفت‬ ‫(حوزه جنوب استان کرمان) در دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادام��ه دارد‪ :‬باتوجه‬ ‫ب��ه فعالیت ‪ ۴‬کارخانه کنس��انتره مس و اهن در شهرس��تان‬ ‫جیرفت‪ ،‬ایمیدرو برای توسعه زیرساخت ها (اب و برق و جاده)‪،‬‬ ‫همکاری های الزم را خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تسریع در اجرای برنامه های تیتانیوم کهنوج‬ ‫غریب پور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه های‬ ‫ایمی��درو در اج��رای پروژه تیتانی��وم کهنوج‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫جلس��ه با مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و‬ ‫سرمایه گذار این پروژه‪ ،‬برنامه های اجرای پروژه در سال جاری‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به اینکه س��رمایه گذار‬ ‫این پروژه اس��فند ‪ ،۹۸‬مشخص ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به واردات‬ ‫پیگمن��ت (رنگدانه) به کش��ور‪ ،‬با اتمام عملی��ات اجرایی این‬ ‫کارخانه‪ ،‬نیاز کشور به پیگمنت تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ذخیره قطعی معدن تیتانیوم کهنوج ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫تن و ذخیره احتمالی ان ‪ ۴۰۰‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫بررسی چالش ها وبرنامه های سال جهش تولید‬ ‫در س��ال ‪ ۹۹‬پروژه طراحی و اس��تقرار م��دل چرخه مدیریت‬ ‫بهره وری برای حداقل ‪ ۲۰‬واحد صنعتی بزرگ در دس��تور کار‬ ‫اس��ت‪ .‬در ادامه جلسه شورای معاونان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬حمید زادبوم‪ ،‬معاون وزیر و رئیس س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬گزارش��ی از حجم تجارت ایران در س��ال ‪ ۹۸‬و‬ ‫دس��تیابی به اهداف تعریف شده در حوزه تجارت خارجی در‬ ‫س��ال رونق تولید ارائه و از افزایش ‪ ۱۴‬درصدی شاخص وزنی‬ ‫صادرات کشور در سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫زادب��وم تصریح کرد‪ :‬باتوج��ه به برنامه ریزی انجام ش��ده و‬ ‫اولویت گذاری در افزایش صادرات به کشورهای همسایه‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬درصد صادرات ایران را این کش��ورها به خود اختصاص‬ ‫داده اند و این رویکرد در سال ‪ ۹۹‬نیز تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران گف��ت‪ :‬عمده واردات‬ ‫ایران در سال ‪ ۹۸‬شامل کاالهای اساسی‪ ،‬واسطه ای‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و ماش��ین االت بوده است‪ .‬زادبوم با اشاره به برنامه ریزی برای‬ ‫افزایش حجم و تنوع کاالهای صادراتی کش��ور در س��ال ‪۹۹‬‬ ‫افزود‪ :‬ترویج برند و برگزاری جشنواره برند در راستای توسعه‬ ‫ص��ادرات کاال و خدمات و همچنین توس��عه زیرس��اخت های‬ ‫صادراتی الزم برای افزایش صادرات در کش��ور در سال جهش‬ ‫تولی��د با جدیت دنبال خواهد ش��د‪ .‬او تاکید ک��رد‪ :‬برگزاری‬ ‫میزهای کاالیی و میزهای کشوری در سطح کشور و میزهای‬ ‫تخصص��ی اصن��اف و دانش بنیان ک��ه از س��ال ‪ ۹۸‬عملیاتی‬ ‫شده اند‪ ،‬امسال نیز در دستور کار است‪.‬‬ ‫فاز نخست تولید الکترود گرافیتی در مرحله راه اندازی‬ ‫قائم مق��ام و عضو هی��ات عامل ایمیدرو اع�لام کرد‪ :‬فرایند‬ ‫تولید الکترود گرافیتی در داخل کش��ور کامل می شود‪ .‬عباس‬ ‫نعیمی همچنین خبر داد ایمیدرو برنامه انتش��ار اوراق بهادار‬ ‫به پشتوانه طال را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬عباس نعیمی با اش��اره به فرایند تولید‬ ‫الکترود گرافیتی گفت‪ :‬از نظر فنی‪ ،‬اگر فوالد را ‪ ۱۰۰‬واحد در‬ ‫نظر بگیریم‪ ،‬الکترود گرافیتی ‪ 4‬واحد از ان را تشکیل می دهد‬ ‫که تاکنون برای تامین این ‪ 4‬واحد تاثیرگذار‪ ،‬به خارج کش��ور‬ ‫وابس��ته بوده ایم ام��ا اکنون‪ ،‬درصدد تولید داخ��ل این میزان‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این پروژه اکنون در مرحله راه اندازی‬ ‫است‪ .‬پیش بینی ما این است که با احداث و راه اندازی ‪ 6‬بخش‬ ‫برنامه ایمیدرو برای عرضه اوراق بهادار طال‬ ‫کارخانه الکترود گرافیتی تا سال ‪ ،۱۴۰۱‬کل فرایند‬ ‫تولید الکترود گرافیتی در داخل انجام خواهد ش��د؛‬ ‫در نتیجه‪ ،‬صرفه جوی��ی ارزی قابل مالحظه ای برای‬ ‫کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫قائم مقام ایمیدرو با اش��اره به برنامه این سازمان‬ ‫برای تاسیس صندوق طال همچون صندوق لوتوس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پس از تاس��یس صندوق‪ ،‬قرار اس��ت ایمیدرو‬ ‫به پش��توانه طالی زرش��وران‪ ،‬اوراق به��ادار چاپ و‬ ‫به ص��ورت یونیت به مردم عرضه کند ت��ا در نتیجه ان‪ ،‬تامین‬ ‫مالی بخشی از طرح ها انجام شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به اعتقاد من‪،‬‬ ‫استقبال مناسبی از این صندوق می شود؛ چراکه از یک طرف‬ ‫مردم روند باال رفتن قیمت طال را مشاهده می کنند‬ ‫و از طرف دیگر‪ ،‬اس��وده خاطر هس��تند که صندوق‪،‬‬ ‫پش��توانه محکم��ی (ط�لا) دارد‪ .‬پیش بینی می کنم‬ ‫حداق��ل ‪ ۵‬درصد نی��از مالی از طری��ق این صندوق‬ ‫تامین ش��ود‪ .‬قائم مق��ام ایمی��درو در بخش دیگری‬ ‫از س��خنانش ب��ه اقدامات ایمیدرو در رش��د تولید و‬ ‫صادرات در س��ال قبل اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬ابداع و‬ ‫بکارگیری روش تامین ارز این س��ازمان موجب شد‬ ‫می��زان تولید و صادرات ش��رکت های بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی نسبت به سال ‪ 97‬افزایش یابد‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫رئیس جمهوری امریکا اعالم کرده بود در مدت ‪ ۳‬ماه می تواند‬ ‫اقتصاد ایران را با مشکل مواجه سازد‪ .‬قائم مقام ایمیدرو با بیان‬ ‫اینکه تحریم های ظالمانه بین المللی موجب بسته شدن امکان‬ ‫اس��تفاده از فاینانس برای طرح های توس��عه ای ش��د‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در چنین فضایی‪ ،‬ایمیدرو به عنوان س��ازمان راهبر بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی‪ ،‬موضوع هدایت سود شرکت ها به سمت‬ ‫طرح ه��ای توس��عه ای را به میان اورد‪.‬وی ادام��ه داد‪ :‬مجامع‪،‬‬ ‫س��ودها را به سمت سرمایه گذاری های جدید‪ ،‬هدایت کرده اند‬ ‫تا ش��رکت های ب��زرگ همچون ف��والد مبارکه‪ ،‬مل��ی صنایع‬ ‫م��س‪ ،‬گل گهر و چادرملو‪ ،‬بتوانند اعتبار طرح های مورد هدف‬ ‫ایمیدرو را تامین کنند و از این طریق‪ ،‬سازمان توانست برنامه‬ ‫راه اندازی های طرح ها در سال ‪ ۹۸‬را اجرایی کند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مه‪2020‬‬ ‫شماره ‪1511‬‬ ‫پیاپی ‪2829‬‬ ‫استان ها‬ ‫دو جایزه ملی انرژی برای شهرداری اصفهان‬ ‫بهمن راعی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همزمان با روز جهانی زمین پاک‪ ،‬شهرداری اصفهان موفق به‬ ‫دریافت دو جایزه ملی انرژی از پنجمین جشنواره ملی مدیریت‬ ‫انرژی شد‬ ‫اصفه��ان برای نخس��تین بار در فرایند اعطای جایزه‬ ‫ملی مدیریت انرژی شرکت کرد‪.‬‬ ‫امیری با بیان اینکه ترویج استانداردهای سیستم‬ ‫مدیری��ت ان��رژی‪ ،‬معیارهای مصرف بهین��ه انرژی‪،‬‬ ‫توس��عه فرهنگ دس��تیابی ب��ه اهداف س��ازمانی با‬ ‫استفاده از مفاهیم مدیریت انرژی و همچنین ایجاد‬ ‫انگیزه و ش��ور و شوق در راس��تای انجام فعالیت در‬ ‫این ب��اره از اه��داف اصلی اعطای این جایزه اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در طراحی مدل این جایزه به دو مقوله‬ ‫توانمندسازها (نگرش‪ ،‬سیستم‪ ،‬ساختار و فرایندها)‬ ‫و نتایج (دس��تاوردهای حاص��ل از عملکرد) به نحو‬ ‫مناسبی پرداخته ش��ده و در ان استانداردهای ملی‬ ‫تدوین شده به منظور معیارهای مصرف انرژی به کار‬ ‫گرفته می شود‪ .‬امیری توجه اولیه به حوزه های مهم‬ ‫و اولوی��ت دار در مقوله مدیریت انرژی و اس��تفاده از‬ ‫تجارب موجود‪ ،‬تعیین مقادیر مصرف و شاخص های‬ ‫انرژی برای بخش های مختلف ش��هرداری اصفهان‪،‬‬ ‫شناس��ایی فرصت ه��ای بهینه س��ازی و کاه��ش‬ ‫مصرف انرژی و ارائه راهکارهای موثر در دس��تیابی‬ ‫صرفه جویی در مصرف انرژی را از جمله دالیل حضور‬ ‫ش��هرداری اصفهان در این فرایند دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫روند اعطای این جایزه براس��اس مش��ارکت سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی و س��ازمان انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫و بهره وری انرژی برق‪ ،‬ش��رکت بهینه سازی مصرف‬ ‫سوخت‪ ،‬ستاد توس��عه فناوری حوزه انرژی معاونت‬ ‫علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری و همچنی��ن‬ ‫سازمان ملی اس��تاندارد ایران اجرا می شود‪ .‬معاون‬ ‫خدمات ش��هری ش��هردار اصفه��ان با بی��ان اینکه‬ ‫براس��اس الگوی تدوین ش��ده برای ارزیابی در تعلق‬ ‫این جایزه‪ ،‬موضوعات سیستمی و مدیریتی در کنار‬ ‫نتایج حاصل از فرایندها‪ ،‬مورد بررسی قرار می گیرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این الگو س��ه وجه‪ ،‬قانون و تعهد ش��رکت ها‬ ‫ب��ه رعایت مفاد ان‪ ،‬وضعیت گذش��ته و حال درباره‬ ‫میزان مصرف ان��رژی و رعایت اصول مدیریت را در‬ ‫کن��ار یکدیگر قرار داده اس��ت‪ .‬امیری تصریح کرد‪:‬‬ ‫بدون ش��ک این فرایند می تواند باعث نهادینه شدن‬ ‫موضوع توج��ه به مصرف ان��رژی‪ ،‬مدیریت ان و در‬ ‫نهایت کاهش مصرف س��وخت ش��ود‪ .‬گفتنی است‬ ‫با توجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی و پیشگیری‬ ‫از شیوع کرونا اسامی برندگان بدون برگزاری مراسم‬ ‫و از طری��ق ویدئوکنفرانس اعالم ش��د‪ .‬ش��هرداری‬ ‫اصفه��ان در حال��ی به عنوان نخس��تین ش��هرداری‬ ‫کش��ور در این فرایند ش��رکت کرد و حائز دریافت‬ ‫تندیس نقره ای ش��د که این دوره از جایزه‪ ،‬تندیس‬ ‫طالی��ی نداش��ت‪ .‬حض��ور ش��هرداری اصفهان در‬ ‫فرایند این جایزه به عنوان نخستین شهرداری کشور‬ ‫نش��ان دهنده اهمی��ت مدیریت ان��رژی در مدیریت‬ ‫شهری اصفهان دارد‪.‬‬ ‫حسین امیری‬ ‫حضور شهرداری‬ ‫اصفهان‪،‬‬ ‫به عنوان‬ ‫نخستین‬ ‫شهرداری‬ ‫کشور در‬ ‫فرایند ارزیابی‬ ‫جایزه ملی‬ ‫مدیریت انرژی‪،‬‬ ‫نشان دهنده‬ ‫اهمیت‬ ‫مدیریت انرژی‬ ‫در مدیریت‬ ‫شهری است‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر گفت‪ ۱۰ :‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۷۴‬واحد مسکونی در استان بوشهر در ‪ ۷‬سال دولت تدبیر و امید‬ ‫مقاوم سازی شده و ‪ ۳۸‬میلیارد و ‪ ۶۴۹‬میلیون ریال کمک بالعوض‬ ‫از محل حس��اب ‪ ۱۰۰‬امام برای تکمیل واحدهای نیمه تمام مس��کن‬ ‫محرومان تخصیص یافته اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط‬ ‫عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر‪ ،‬حمید حیدری بریدی‬ ‫گفت‪ :‬سال گذشته به ازای هر واحد مسکونی روستایی ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫توم��ان تس��هیالت ‪ ۴‬درصد اختصاص یافت ک��ه تاکنون ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫ای��ن اعتب��ارات تخصیص یافت��ه و ‪۲.۵‬میلیارد تومان اعتبار بالعوض‬ ‫برای واحدهای نیمه تمام در نظر گرفته شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از‬ ‫سهمیه ابالغی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحدی در بخش مقاوم سازی مسکن‬ ‫روس��تایی اس��تان بوشهر‪ ،‬سال گذشته هزار و ‪ ۵۹۲‬واحد معادل ‪۶۲‬‬ ‫درصد ابالغ شده و از این شمار تاکنون عملیات اجرایی هزار و ‪۲۵۰‬‬ ‫واحد معادل ‪ ۷۸‬درصد اغاز شده است‪ .‬در ‪ ۷‬سال دولت تدبیر و امید‪،‬‬ ‫احداث ‪ ۷۰۰‬واحد مسکونی شهری با ‪ ۹۰‬میلیارد تومان اعتبار در این‬ ‫استان اجرا شده است‪ .‬مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان‬ ‫بوش��هر یاداور ش��د‪ :‬احداث زمین چمن مینی فوتبال در روستاهای‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر جمعیت به باال در ‪ ۱۵۱‬روستا با ‪ ۲۷۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫از محل اعتبارات اس��تانی از جمله پروژه های طر ح هادی روس��تایی‬ ‫استان بوشهر است که با اجرای این طرح ‪۱۸۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬مترمربع‬ ‫معادل ‪ ۰.۵۵‬مترمربع به فضای ورزشی روستاهای استان اضافه شده‬ ‫است‪ .‬حیدری بریدی اضافه کرد‪ :‬با اجرای این پروژه ها مساحت اماکن‬ ‫ورزشی روستاهای استان از ‪۱۱۳‬هزار و ‪ ۲۲۶‬مترمربع به ‪۲۹۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۲۶‬مترمربع و سرانه ورزشی روستایی نیز با رشد ‪ ۱۵۷‬درصدی‬ ‫از ‪۰.۳۵‬به ‪ ۰.۰۹‬مترمربع افزایش یافته است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫مدت‪ ۲۶۲ ،‬بوستان روستایی امید با ‪ ۳۵۴‬میلیارد ریال احداث شده‬ ‫و با اجرای این طرح مساحت پارک ها و فضای سبز روستایی استان‬ ‫از ‪ ۶۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬مترمرب��ع ب��ه ‪ ۶۰‬ه��زار و ‪ ۵۹۴‬مترمربع افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر‪ ،‬ساخت ‪ ۲۰۰‬زمین‬ ‫والیبال در روستاهای ‪ ۴۰۰‬نفر جمعیت و ساخت ‪ ۱۶۲‬سینمای روباز‬ ‫در بوستان های روستایی را از دیگر اقدام های عمران روستایی دولت‬ ‫دهم و یازدهم عنوان کرد‪.‬حیدری بریدی با اش��اره به اس��فالت معابر‬ ‫از محل قیر رایگان گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۹۴‬تا ‪ ۳۶۴ ،۹۷‬کیلومتر از معابر‬ ‫روستایی با ‪ ۶۶۱‬میلیارد ریال اعتبار با مشارکت دهیاری ها اسفالت‬ ‫ش��ده اس��ت؛ همچنین از محل اعتبارات عمرانی مناطق نفت خیز از‬ ‫سال ‪ ۹۶‬تا ‪ ۳۸۹ ،۹۸‬میلیارد ریال اعتبار تامین شده که برای اجرای‬ ‫بهسازی معابر‪ ،‬پل سازی‪ ،‬دیوار حفاظتی‪ ،‬بوستان ها و پیاده رو سازی‬ ‫در مناطق جنوبی اس��تان هزینه ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرکل بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اس�لامی اس��تان بوش��هر گفت‪ :‬برای ایمن سازی روستاها در‬ ‫برابر س��یل س��ال گذشته ‪ ۱۰‬میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته که‬ ‫در ‪ ۷‬روستا ایمن سازی روستاها انجام شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ش��هرداری اصفهان در بخش توسعه بهره گیری از‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر تندیس نقره ای جش��نواره را‬ ‫کسب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬حسین امیری‪ ،‬معاون‬ ‫خدمات ش��هری ش��هردار اصفهان گفت‪ :‬همزمان با‬ ‫روز جهانی زمین پاک‪ ،‬ش��هرداری اصفهان موفق به‬ ‫دریاف��ت دو جایزه ملی انرژی از کمیته برگزارکننده‬ ‫جایزه ملی پنجمین جش��نواره ملی مدیریت انرژی‬ ‫متشکل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬وزارت نفت و سازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد و س��ازمان ملی انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر و بهره وری انرژی کش��ور شد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫تندیس نقره ای تدوین فرایند ساخت‪ ،‬بهره برداری و‬ ‫ایجاد بس��تر الزم از انرژی های تجدیدپذیر و توسعه‬ ‫ساختمان های سبز و رتبه برتر و لوح تقدیر در بخش‬ ‫کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش موتوراالت‬ ‫ابرسانی‪ ،‬جوایزی بودند که از سوی برگزارکنندگان‬ ‫جای��زه به ش��هرداری اصفهان تعل��ق گرفت‪ .‬در این‬ ‫رویداد شهرداری اصفهان به عنوان شهرداری پیشرو‬ ‫در حوزه بهینه سازی مصرف نیز شناخته شد‪.‬‬ ‫معاون خدمات ش��هری ش��هردار اصفهان با اشاره‬ ‫به کس��ب این جوایز از س��وی ش��هرداری اصفهان‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ش��هرداری اصفهان به عنوان نخس��تین‬ ‫ی کش��ور در فراین��د ارزیاب��ی جایزه ملی‬ ‫ش��هردار ‬ ‫مدیری��ت انرژی حضور داش��ت و در بخش توس��عه‬ ‫بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر تندیس نقره ای‬ ‫جش��نواره و در بخش بهینه سازی مصرف و کاهش‬ ‫مصرف در تجهیزات و تاسیس��ات عنوان نهاد برتر و‬ ‫لوح تقدیر جشنواره را به دست اورد‪.‬‬ ‫مع��اون خدم��ات ش��هری ش��هرداری اصفهان با‬ ‫اش��اره به حضور ش��هرداری اصفه��ان در پنجمین‬ ‫جش��نواره ملی مدیریت ان��رژی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومت��ی و الزامات‬ ‫اسناد و قوانین باالدس��تی از جمله سند چشم انداز‪،‬‬ ‫سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف‪ ،‬قانون برنامه‬ ‫پنجم توسعه‪ ،‬قانون هدفمند کردن یارانه ها و قانون‬ ‫اصالح الگوی مصرف انرژی‪ ،‬استفاده از استانداردها و‬ ‫مدل های سیستمی مدیریت انرژی ملی و بین المللی‬ ‫و استاندارد های ملی معیار مصرف انرژی‪ ،‬شهرداری‬ ‫اجرای طرح های توسعه ای در بوشهر‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مه‪2020‬‬ ‫شماره ‪1511‬‬ ‫پیاپی ‪2829‬‬ ‫بورس‬ ‫تجارت‬ ‫پای صحبت مسئوالن‬ ‫جزئیات واگذاری‬ ‫سهام شرکت های دولتی‬ ‫سهامی که فعال کد بورسی‬ ‫نمی خواهد‬ ‫نخس��تین اطالعیه وزارت اقتصاد درباره فراخوان‬ ‫واگ��ذاری پذیره نویس��ی واحدهای س��رمایه گذاری‬ ‫صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (‪ )ETF‬منتشر‬ ‫و در ان اعالم ش��د که پذیره نویس��ی برای هر فرد‬ ‫دارای کد ملی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫نکته مهمی که مطرح ش��ده این است که در این‬ ‫فرایند کد ملی جایگزین کد بورس��ی نمی ش��ود و‬ ‫به گفته مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی‬ ‫اوراق به��ادار و تس��ویه وج��وه‪ ،‬کد مل��ی مبنا قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬اما برای نقل و انتقال ان کد بورس��ی الزم‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬قرار اس��ت س��هام دولت در ‪۹‬‬ ‫ش��رکت دولتی در رس��ته های انرژی (پاالیشگاه و‬ ‫پتروشیمی)‪ ،‬مالی (بانک ها و بیمه ها) و صنایع فلزی‬ ‫و معدنی در بورس عرضه خواهند شود‪.‬‬ ‫در این مرحله از واگذاری‪ ،‬تصمیم بر این اس��ت‬ ‫که به صورت فراگیر این سهام ها عرضه شوند تا همه‬ ‫مردم ب��ا اعمال تخفیف هایی (در مرحله اول و فقط‬ ‫برای یک بار) در دو گروه ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۵‬درصدی با سقف‬ ‫خرید ‪ ۲‬میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند سهام‬ ‫عرضه شده را خریداری کنند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ‪ ۱۶‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫باقیمانده س��هام دولت در س��ه بانک (تجارت‪ ،‬ملت‬ ‫و صادرات) و دو ش��رکت بیمه ای (بیمه البرز و بیمه‬ ‫اتکایی امین) در قالب یک صندوق س��رمایه گذاری‬ ‫قابل معامله در بورس (‪ )ETF‬با عنوان «واسطه گری‬ ‫مالی یکم»‪ ،‬عرضه می ش��ود که شروع پذیره نویسی‬ ‫فروش واحدهای این صندوق را از شنبه هفته اینده‬ ‫(‪ ۱۴‬اردیبهشت) تا ‪ ۳۱‬ماه جاری است‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد برای تمام خریداران این سهام‪۲۰ ،‬‬ ‫درصد تخفیف قائل ش��د ه ک��ه ‪ ۱۵‬درصد ان نقدی‬ ‫اس��ت و ‪ ۵‬درصد ان به منظور بازار گردانی واحدها‪،‬‬ ‫نزد صندوق نگهداری می شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬حسین فهیمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه‬ ‫در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬با تاکید ب��ر اینکه کد ملی‬ ‫جایگزی��ن کد بورس��ی نمی ش��ود‪ ،‬بلک��ه مبنا قرار‬ ‫می گی��رد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به عبارت دیگر فردی که کد‬ ‫بورس��ی ندارد‪ ،‬می تواند در ‪ ETF‬مشارکت کند اما‬ ‫این به معنی جایگزین شدن نیست‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب بانکی که‬ ‫دولت اعالم کرده است بدون داشتن کد بورسی هم‬ ‫خرید واحدهای صندوق ‪ ETF‬را انجام دهند و بعد‬ ‫برای دریافت کد بورسی مراجعه می کنید‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در نهایت افراد برای نقل و انتقال‬ ‫س��هم های ‪ ETF‬باید کد بورس��ی داش��ته و عضو‬ ‫بورس باشند‪.‬‬ ‫جای خالی رتبه بندی اعتباری در بازار سرمایه‬ ‫واگ��ذاری ‪ ۵‬ش��رکت دولت��ی ب��ه ارزش ‪ ۱۶‬و نی��م هزار‬ ‫میلیاردتوم��ان در حال��ی اغ��از ش��د که ورود ش��رکت های‬ ‫بزرگ به س��ازمان بورس اوراق بهادار و رونق معامالت تاالر‬ ‫شیشه ای همچنان ادامه دارد‪ .‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫در تش��ریح جزئیات پذیره نویس��ی واحدهای سرمایه گذاری‬ ‫صندوق سرمایه گذاری قابل معامله را اعالم کرد که براساس‬ ‫ان‪ ،‬ه��ر ش��خص می تواند تا س��قف ‪ ۲‬میلیون توم��ان و با‬ ‫تخفیف ‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬س��هام ای��ن صندوق ها را خریداری کند‪.‬‬ ‫فرهاد دژپس��ند هفته گذشته در پایان نشست با فعاالن بازار‬ ‫س��رمایه در جمع خبرنگاران از اماده س��ازی عرضه سهام دو‬ ‫باش��گاه بزرگ فرهنگی ورزش��ی خبر داد و گفت‪ :‬پس از ان‬ ‫عرضه سهام چند پاالیش��گاه و بنگاه های بزرگ نیز در حال‬ ‫اماده س��ازی اس��ت‪ .‬وزیر ام��ور اقتص��اد و دارایی همچنین‬ ‫از برنام��ه دول��ت برای عرض��ه همه ش��رکت های بانک های‬ ‫دولت��ی در ب��ورس خبرداد و اف��زود‪ :‬واگذاری ش��رکت های‬ ‫زیرمجموع��ه بانک های دولت��ی و بانک های اصل ‪ ،۴۴‬جدی‬ ‫ب��وده و مذاکرات برای نهایی ش��دن این واگذاری ها در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ ،‬عرضه سهام ش��رکت های تامین اجتماعی اغاز‬ ‫ش��ده و بنیاد مستضعفان و س��تاد اجرایی هم در نشست با‬ ‫ما برای واگذاری س��هام برخی بنگاه های زیر مجموعه ش��ان‬ ‫در ب��ورس اعالم امادگی کردند‪ ،‬بنابراین امس��ال س��ال اوج‬ ‫عرضه سهام دولت و بخش عمومی در بورس است‪ .‬اظهارات‬ ‫وزی��ر امور اقتص��اد و دارای��ی در حالی عنوان می ش��ود که‬ ‫عباس معمارن��ژاد‪ ،‬معاون وزیر اقتصاد نی��ز از تعیین تکلیف‬ ‫شرکت های زیرمجموعه بانک های وابسته به نیروهای مسلح‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬ش��رکت های زیرمجموعه بانک های وابسته‬ ‫به نیروهای مسلح ‪ ۲۸۵‬شرکت هستند که بانک سپه باید با‬ ‫اجرای راهکارهای انح�لال‪ ،‬ادغام‪ ،‬واگذاری و ادامه فعالیت‪،‬‬ ‫این شرکت ها را تعیین تکلیف کند‪ .‬با این همه کارشناسان‬ ‫تاکید دارند افرادی که به بازار سرمایه ورود می کنند به ویژه‬ ‫تازه واردها از شرکت های مشاوره‪ ،‬سبدگردان سهام و ظرفیت‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری در خریدوفروش استفاده کنند‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رئی��س کل س��ازمان‬ ‫خصوصی س��ازی گف��ت‪:‬‬ ‫ب��رای عادالنه ت��ر ک��ردن‬ ‫می��زان دسترس��ی مردم‬ ‫و اق��دام انها ب��رای خرید‬ ‫این س��هام‪ ،‬از زمان اگهی‬ ‫تا پذیره نویسی‪ ،‬یک هفته‬ ‫زمان دادیم و از روز عرضه تا ‪ ۳۱‬اردیبهش��ت برای‬ ‫پذیره نویس��ی فرصت دادی��م تا همه م��ردم ایران‬ ‫بتوانند از این فرصت استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش صدا وس��یما‪ ،‬علیرضا صال��ح درباره‬ ‫عرضه س��هام برخی ش��رکت های دولتی در بورس‬ ‫اف��زود‪ :‬روش های معمول این اس��ت که به نرخ روز‬ ‫ف��روش‪ ،‬به احاد م��ردم فروخته می ش��ود یا اینکه‬ ‫بلوک مدیریتی را می فروشیم‪ ،‬اما در روش جدید از‬ ‫روش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫معامله پذیر(‪ )ETF‬استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای تم��ام م��ردم تخفیف ‪۲۰‬‬ ‫درص��دی را در نظ��ر گرفتی��م؛ یعن��ی زمان��ی که‬ ‫اگه��ی می دهیم نرخ در تابلوی بورس ثابت اس��ت‬ ‫و ‪ ۲۰‬درصد کمتر از نرخ س��هم در روز عرضه‪ ،‬ارائه‬ ‫می شود و قانون گذار اجازه داده ‪ ۳۰‬درصد کمتر هم‬ ‫عرض��ه کنیم‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬برای صندوق اولیه‪،‬‬ ‫‪ ۵‬بن��گاه خوب دولتی ب��ورس را در نظر گرفتیم از‬ ‫جمل��ه بانک های صادرات‪ ،‬تجارت‪ ،‬ملت‪ ،‬بیمه البرز‬ ‫و بیمه اتکایی امین با عنوان صندوق سرمایه گذاری‬ ‫واس��طه گری مالی ک��ه س��یت های (صندلی های)‬ ‫مدیریتی هم در این سهام وجود دارد‪.‬‬ ‫رئی��س کل س��ازمان خصوصی س��ازی گفت‪ :‬ما‬ ‫می توانس��تیم س��یت های مدیریتی را تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫باالت��ر از قیمت ه��ای تابلو بفروش��یم و این رقم در‬ ‫رقاب��ت خریدار ها می تواند ت��ا ‪ ۵۰‬درصد هم باالتر‬ ‫برود‪ ،‬اما نه تنها این کار را نمی کنیم‪ ،‬بلکه با تخفیف‬ ‫‪ ۲۰‬درص��دی می فروش��یم؛ بنابرای��ن دول��ت فقط‬ ‫به دنبال تامین مالی نیست‪.‬‬ ‫صالح با اشاره به اینکه اشخاص حقوقی نمی توانند‬ ‫ای��ن س��هام را پذیره نویس��ی کنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬مردم‬ ‫می توانند ب��دون مراجعه حضوری‪ ،‬از درگاه بانک ها‬ ‫وارد شوند و پذیره نویسی را انجام دهند‪.‬‬ ‫تازه واردها از «سبدگردان» استفاده کنند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ‪ ۲‬ماه و نیم گذش��ته‪ ،‬بازار س��رمایه برخالف س��ایر بازارها‪ ،‬با رشد چشمگیر‬ ‫جذب س��رمایه و سودرس��انی به سرمایه گذاران همراه بوده اس��ت‪ .‬تا انجا که در‬ ‫اخرین معامالت شاخص کل بورس وارد کانال ‪ ۸۰۰‬هزار واحدی شد‪.‬‬ ‫تالش دولت برای هدایت س��رمایه های س��رگردان از بازارهای کاالیی و مصرفی‬ ‫مانند خودرو‪ ،‬مس��کن و طال به بازار سرمایه را ش��اید بتوان مهم ترین دلیل رشد‬ ‫مثبت این بازار دانست‪.‬‬ ‫ورود نقدینگی گس��ترده به بازار بورس موجب ش��د این بازار بتواند در ش��رایط‬ ‫پیچیده و دشوار اقتصادی‪ ،‬جان تازه ای بگیرد‪.‬‬ ‫شاخص کل بورس تهران که در ابتدای سال ‪ ۹۸‬در بازه ‪ ۱۷۰‬هزار واحدی بود‪،‬‬ ‫در روزهای پایانی س��ال توانست به باالی ‪ ۵۵۰‬هزار واحد برسد‪ ،‬عددی که شاید‬ ‫خوشبین ترین تحلیلگران بازار نیز ان را پیش بینی نمی کردند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬حضور شرکت های بزرگ مانند هلدینگ های پتروشیمی و فوالدی‬ ‫در این بازار و اعداد قابل توجه س��وددهی انها باعث ش��د که اعتماد مردم به بازار‬ ‫بورس افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫شرکت های بزرگی مانند خودروسازان‪ ،‬تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬صنایع پتروشیمی‬ ‫و پاالیشگاه ها نیز توانستند سودهای قابل توجهی از بازار سرمایه جذب کنند‪ .‬روند‬ ‫رش��د این بازار در س��ال جدید نیز ادامه یافت و تابلوی تاالر شیشه ای را همچنان‬ ‫سبز نگه داشت‪.‬‬ ‫خطر افت ارزش پول ملی‬ ‫ایزاک س�عیدیان‪ ،‬کارش�ناس بازار سرمایه‪ :‬در ‪ ۲۲‬ماه‬ ‫گذش��ته بازار س��رمایه‪ ،‬بورس اوراق بهادار ایران‪ ،‬گوی سبقت‬ ‫را ربوده و نس��بت به بازارهای مسکن‪ ،‬ارز‪ ،‬سکه و طال بهترین‬ ‫بازده و بیشترین رشد را به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ‪ ۱۲‬م��اه گذش��ته می��زان اقبال م��ردم برای‬ ‫مش��ارکت در بازار س��رمایه بس��یار بیشتر ش��ده و بنابر گفته‬ ‫شرکت های کارگزاری‪ ،‬مراجعه مردم برای دریافت کد بورسی‬ ‫و فعالی��ت در این بازار در این مدت‪ ،‬طی ‪ ۳۰‬س��ال گذش��ته‬ ‫بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه بازار ب��ورس اوراق بهادار می توان��د در میان مدت از‬ ‫رونق مناس��بی برخوردار باش��د‪ ،‬اما باید توجه داشت که رونق‬ ‫ای��ن ب��ازار زمانی بر بدنه اقتصاد کش��ور اثرگذار اس��ت که به‬ ‫موازات رشد بورس‪ ،‬تولید ناخالص ملی نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫البته از دید کارشناس��ان اقتصادی براین��د بازار بورس هر‬ ‫کش��ور الزاما نمی تواند منعکس کننده وضعیت کالن اقتصادی‬ ‫ان کشور باشد‪.‬‬ ‫در دو س��ال گذش��ته‪ ،‬بدنه اقتصاد ایران شاهد افزایش چند‬ ‫براب��ری ن��رخ ارز بوده و این امر موجب ش��ده برخی‬ ‫ش��رکت های بورس��ی تالش کنند نرخ تسعیر ارز را‬ ‫در صورت های مالی خود م��ورد بازبینی قرار دهند‪.‬‬ ‫همزمان با افزایش نرخ ارز در کش��ور‪ ،‬نرخ تورم نیز‬ ‫صعود چشمگیری داشت و این امر موجب باال رفتن‬ ‫بهای تمام شده کاالها و خدمات شد‪.‬‬ ‫در ای��ن میان برخی ش��رکت های بورس��ی تالش‬ ‫کرده اند تا صورت های مالی خود را تعدیل و بهای تمام ش��ده‬ ‫کاال و خدمات را در ان لحاظ کنند‪.‬‬ ‫انعکاس س��رعت ب��اال رفتن نرخ ارز و ت��ورم‪ ،‬در صورت های‬ ‫مال��ی ب��ا تاخیر اتف��اق می افت��د‪ ،‬چراکه انتش��ار گزارش های‬ ‫ش��رکت ها معموال در بازه های ‪ ۶‬و ‪ ۹‬ماهه انجام می شود‪ .‬این‬ ‫شکاف زمانی باعث شده ارزش ذاتی برخی شرکت های بورسی‬ ‫با تاخیر زمانی به نرخ واقعی برسد‪.‬‬ ‫با توجه به این بازدهی به ظاهر مناس��ب برخی ش��رکت ها و‬ ‫باال رفتن جذابیت مش��ارکت و سرمایه گذاری در بورس‪ ،‬حجم‬ ‫نقدینگی وارد ش��ده به این بازار به طور متوالی در حال افزایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬با کاهش نرخ سود بانکی در چند‬ ‫روز گذشته‪ ،‬افراد بیشتری برای ورود به بازار بورس‬ ‫اوراق بهادار اقدام کرده اند و شاهد جابه جایی سریع‬ ‫حج��م بزرگ نقدینگی از س��پرده های بانکی به این‬ ‫بازار هس��تیم‪ .‬البته‪ ،‬نباید نقش تبلیغات‪ ،‬به ویژه در‬ ‫فض��ای مجازی را روی این اقب��ال عمومی‪ ،‬فراموش‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه ورود این س��رمایه های جدی��د به ب��ازار به خودی‬ ‫خود می تواند ش��تاب بازار ب��ورس را ب��رای همگرایی با تورم‬ ‫و نرخ ارز ش��دت را بخش��د‪ ،‬اما برخی نی��ز از ایجاد حباب در‬ ‫نرخ ش��رکت های بورس��ی ابراز نگرانی می کنند‪ ،‬چون پس از‬ ‫همگرای��ی دو اهرم نرخ ارز و تورم با ارزش واقعی ش��رکت ها‪،‬‬ ‫افزایش نرخ س��هام این شرکت ها از پش��توانه واقعی برخوردار‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫این نگرانی ناشی از ان است که با فراتر رفتن نرخ شرکت ها‬ ‫از ارزش ذاتی انها‪ ،‬حباب مثبتی در نرخ اسمی شرکت ها ایجاد‬ ‫تاالر بورس به این زودی ها قرمز پوش نمی شود‬ ‫محمدرضا سرافراز‪ ،‬کارشناس بازار سرمایه‪:‬‬ ‫اگر قرار باش��د روند معامالت بورس را با منطق های‬ ‫بنیادی و عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار دهیم‬ ‫باید گفت رش��د موجود در بازار بس��یار س��ریع تر از‬ ‫رش��دهای انتظاری رخ داده است‪ .‬فعاالن بازار رشد‬ ‫این روزهای بورس را با جریان ورود نقدینگی توجیه‬ ‫می کنند و نمی توان چن��دان عوامل بنیادی خاصی‬ ‫را برای رش��د اخیر ب��ورس در نظر گرفت‪ .‬رک��ود موجود در‬ ‫بازارهای موازی با بازار س��رمایه‪ ،‬رش��د مداوم بورس از س��ال‬ ‫گذش��ته تاکنون و نیز رفع انتظارات بورس به لحاظ رش��دی‬ ‫باعث ادامه رش��د ش��اخص بورس در این بازار شده است‪ .‬به‬ ‫عالوه اینکه عرضه های اولیه در روزهای اخیر باعث تاثیرگذاری‬ ‫بیش��تر بر روند صعودی این بازار شده است و به نظر می رسد‬ ‫دولت قصد دارد برخی از س��هم های متعلق به خود را در قالب‬ ‫صندوق ه��ای ‪ ETF‬وارد ب��ورس کن��د‪ .‬نظر دولت‬ ‫نس��بت به بازار س��رمایه به عنوان یک ب��ازار مولد‬ ‫مثبت است که این موضوع باعث تاثیرگذاری بیشتر‬ ‫بر روند صعودی معامالت بورس می شود‪ .‬در کل در‬ ‫وضعیت کنونی روند بازار غیرقابل پیش بینی اس��ت‪،‬‬ ‫اما چش��م اندازهای موجود از این بازار نشان می دهد‬ ‫عوامل محدودکننده ای برای رشد بازار وجود ندارد‪،‬‬ ‫ام��ا با توج��ه به ورود گس��ترده نقدینگی به این ب��ازار صعود‬ ‫ش��اخص بورس ادامه دار خواهد بود‪ .‬اکنون در بورس با اقبال‬ ‫س��هامداران خرد و صدور چشمگیر کدهای سهامداری همراه‬ ‫هس��تیم‪ ،‬ورود عجیب نقدینگی به بازار از جمله مسائلی است‬ ‫که نشان می دهد بازار سرمایه‪ ،‬بازاری قابل اتکاست‪ .‬اما اینکه‬ ‫این رش��د تا کجا ادامه دارد و چه زمانی ش��اخص بورس وارد‬ ‫فاز استراحت و اصالحی می شود‪ ،‬غیرقابل پیش بینی است‪.‬‬ ‫توصیه جدی به تازه واردها‬ ‫فرشاد به ابادی‪ ،‬کارش�ناس بازار سرمایه‪ :‬با توجه به‬ ‫افزایش تقاضا برای ورود به بازار س��رمایه از سوی قشرهای‬ ‫گوناگون مردم‪ ،‬به نظر می رس��د نوعی رفتار چوب پنبه ای در‬ ‫بازار س��رمایه شکل گرفته که اگر به موقع مراقبت های الزم‬ ‫را از ان به عمل نیاوریم‪ ،‬در اینده می تواند مشکالتی را برای‬ ‫این طیف از سهامداران جدید به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ا تاکید بر ض��رورت صیانت از س��رمایه ها در بورس‪ ،‬به‬ ‫تازه واردهای بازار س��رمایه توصیه می ش��ود برای جلوگیری‬ ‫از به خطر افتادن س��رمایه های خود‪ ،‬روش های مطمئنی از‬ ‫جمله صندوق های سرمایه گذاری یا شرکت های سبدگردان‬ ‫را برگزیده و اقدام به خرید س��هام کنند ت��ا در واقع‪ ،‬اجازه‬ ‫بدهند تا این ش��رکت ها س��رمایه انه��ا را مدیریت و کنترل‬ ‫کنند و افزایش دهند‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬شرکت های سبدگردان می توانند امنیت روانی‬ ‫به شرط اینکه بورس حبابی نباشد!‬ ‫علی قنبری‪ ،‬کارش�ناس اقتصاد‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫روز اقتصاد ناش��ی از تحریم ‪ ،‬ش��یوع کرونا و خسارت های‬ ‫اقتصادی ان‪ ،‬کاهش درامدهای دولت و کس��ری بودجه‬ ‫یکی از اقدامات موثر و مناس��ب‪ ،‬خصوصی سازی و فروش‬ ‫اموال و س��هام شرکت های دولتی است که می تواند برای‬ ‫جبران کس��ری بودج��ه‪ ،‬نقدینگی ش��رکت های دولتی و‬ ‫توسعه اقتصادی کشور موثر باشد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬اگر به دنب��ال تولید و جهش اقتصادی هس��تیم‪ ،‬باید‬ ‫یک بخش خصوص��ی کارامد را تقویت کنیم و دولت به یک دولت‬ ‫کوچک تبدیل ش��ود و فقط وظیفه نظارت داش��ته باش��د‪ .‬هرچه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این امر در کوتاه مدت می تواند به سفته بازی در بازار‬ ‫بورس اوراق بهادار منجر ش��ود‪ .‬همچنین در بلندمدت ش��اهد‬ ‫اصالح و افت شاخص بازار بورس خواهیم بود که نتیجه ای جز‬ ‫از بین رفتن سرمایه بازیگران نااگاه این بازار نخواهد داشت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬حجم نقدینگی فعلی در بورس اوراق بهادار‪،‬‬ ‫همراه با رش��د این بازار بزرگ و بزرگ تر خواهد شد‪ .‬در اصول‬ ‫اولی��ه اقتصاد‪ ،‬حجم نقدینگ��ی به معنای بده��ی دولت ها به‬ ‫دارندگان این نقدینگی است‪.‬‬ ‫اگر این حج��م نقدینگی فاقد پش��توانه تولید ناخالص ملی‬ ‫باش��د در میان م��دت به اف��ت ارزش ذات��ی نقدینگی منجر‬ ‫می ش��ود‪ .‬در نهایت اینکه سیاس��ت های کالن اقتصادی کشور‬ ‫باید در مس��یر افزایش تولید ناخالص ملی کش��ور قرار گیرد‪،‬‬ ‫زیرا در صورت محقق نش��دن تولید مناس��ب‪ ،‬سیستم پولی و‬ ‫مالی(بانک مرکزی) کش��ور ناگزیر خواهد بود این حجم بدهی‬ ‫(نقدینگ��ی) را ب��ا بهای کمتر تس��ویه کند و متاس��فانه هیچ‬ ‫راه��کاری به غیر از افت ارزش پولی ملی در این مس��یر وجود‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بخش خصوص��ی را در این زمینه تقوی��ت کنیم‪ ،‬موجب‬ ‫توس��عه اقتصادی خواهد ش��د‪ ،‬به ش��رط اینکه دولت بر‬ ‫واگذاری اموال خود نظارت داش��ته باشد تا موجب فساد‬ ‫و رانت نشود‪.‬‬ ‫بدون شک با عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس‬ ‫یک بازار کارامدی تشکیل می شود‪ ،‬به شرط اینکه بورس‬ ‫از حالت حباب خالی باش��د و به دالیل واقعی رش��د کند‪.‬‬ ‫بازار س��رمایه می تواند با جذب س��رمایه های مردم از س��رگردانی‬ ‫س��رمایه ها در بازارهای ارز‪ ،‬طال‪ ،‬س��که و‪ ...‬جلوگیری و نقدینگی را‬ ‫برای شرکت های توسعه ای فراهم کند‪.‬‬ ‫برای فعاالن حقیقی و حقوقی بازار سرمایه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه ای��ن مجموعه ه��ا‪ ،‬در چارچوب هایی‬ ‫مبتن��ی بر س��وداوری و پای��داری جامعه مش��تریان خود‪،‬‬ ‫حرکت می کنند‪ ،‬همواره در تالش هس��تند با پایش مستمر‬ ‫و دقیق رفتارهای بازار سرمایه‪ ،‬مناسب ترین گزینه ها را برای‬ ‫مشتریان انتخاب کنند‪.‬‬ ‫عمده بازیگران جدید بازار س��رمایه‪ ،‬افرادی با سرمایه های‬ ‫کمت��ر از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان هس��تند ک��ه به دلیل وضعیت‬ ‫نه چندان مطلوب دیگر حوزه های سرمایه گذاری‪ ،‬نگاه خود را‬ ‫به سمت بازار سرمایه معطوف کرده اند و در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫نبای��د اجازه دهند که هیج��ان موجود در بازار س��رمایه بر‬ ‫رفتارهای منطقی انها غلبه کند‪.‬‬ ‫اگ��ر افراد ب��دون دان��ش وارد بورس ش��وند به طور حتم‬ ‫اسیب های جبران ناپذیری متوجه سرمایه انها خواهد شد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫برخی از کارشناسان و تحلیلگران بازار نیز رتبه بندی‬ ‫اعتب��اری را کلید توس��عه ب��ازار س��رمایه می دانند و‬ ‫معتقدند فارغ از اینکه این روند تا چه زمانی و چگونه‬ ‫ادامه خواهد داش��ت قوت گرفتن سیس��تم رتبه بندی‬ ‫اعتباری در بازار س��رمایه ایران و حضور ش��رکت های‬ ‫رتبه بندی به عنوان رکن شفافیت ریسک بازار سرمایه‪،‬‬ ‫موضوعی اس��ت که نیاز به ان بیش از پیش احساس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه باور این گروه‪ ،‬وجود رتبه بندی اعتباری فراگیر‬ ‫می تواند یک بار برای همیش��ه با نشان دادن ریسک ها‬ ‫و نماده��ا‪ ،‬تصور بدون ریس��ک بودن س��رمایه گذاری‬ ‫در بازار س��رمایه را از س��رمایه گذاران ع��ام برباید‪ .‬در‬ ‫این صورت س��رمایه گذاران نیز ب��ه عقالنیت و تحلیل‬ ‫وادار خواهند شد‪ .‬البته نباید از اهمیت مستقل بودن‬ ‫شرکت های رتبه بندی گذشت‪.‬‬ ‫بدون قضاوت و پیش داوری بودن و اس��تقالل‪ ،‬رکن‬ ‫اصلی ایجاد اعتماد بین ذی نفعان و سیستم رتبه بندی‬ ‫اعتباری بین المللی اس��ت‪ .‬امیدواریم س��ال ‪ ،۹۹‬سال‬ ‫فراگیر ش��دن رتبه بندی اعتباری در بازار س��رمایه و‬ ‫شفافیت برای عموم سرمایه گذاران باشد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مه‪2020‬‬ ‫شماره ‪1511‬‬ ‫پیاپی ‪2829‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫شرط موفقیت تاثیر کاهش نرخ سودبانکی بر بورس چیست؟‬ ‫مدیریت کوچ نقدینگی‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مدیری��ت و هدای��ت نقدینگی در بازارهای مالی کش��ور ب��ر عهده و تابع‬ ‫سیاست های دولت است‪ .‬هرچند مردم و فعاالن اقتصادی می توانند در میان‬ ‫بازارهای متفاوت و گوناگون مالی کشور انتخاب های متفاوتی داشته باشند‪،‬‬ ‫اما همواره این میزان تقاضاست که می تواند تعادل هر بازاری را برهم بزند و‬ ‫برای دسته ای سود و برای دسته ای دیگر زیان به همراه داشته باشد‪ .‬کنترل‬ ‫نقدینگی سرگردان در بازار همواره از نکات کلیدی بوده و کوتاهی دولت ها‬ ‫در انجام این وظیفه‪ ،‬مشکالت بسیاری برای کشور ایجاد کرده است‪ .‬موضوع‬ ‫کاهش نرخ س��ود بانکی نخستین روزهای کاری سال ‪ ۹۹‬نگرانی نسبت به‬ ‫خروج س��رمایه از بانک ها و س��وق دادن ان به س��مت بازاره��ای موازی را‬ ‫قوت بخش��یده اس��ت‪ .‬به طور طبیعی‪ ،‬با پایین امدن نرخ سود بانکی تمایل‬ ‫س��پرده گذاران به سپرده گذاری در بانک ها نیز کاهش یافته و سپرده گذاران‬ ‫برای تامین سود مناسب باید به دنبال بازارهای فعال تری باشند‪.‬‬ ‫تجربه این روزهای بازار نش��ان داد که بورس تهران به عنوان مناسب ترین‬ ‫گزینه از سوی سرمایه گذاران انتخاب شده‪ ،‬به طوری که با کاهش نرخ سود‬ ‫بانکی حرکت تدریجی نقدینگی از بانک ها به سمت بورس انجام شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬کاهش نرخ سود بانکی تقاضا برای دریافت تسهیالت بانکی‬ ‫را افزایش می دهد‪ ،‬این درخواست تسهیالت از این رو برای شرکت های فعال‬ ‫در بورس کاال حائز اهمیت اس��ت که می توانند از ان برای بهبود و توس��عه‬ ‫خطوط تولید استفاده کنند‪ .‬با افزایش تولید‪ ،‬بنگاه های تولیدی نیز ظرفیت‬ ‫خرید س��هم در ب��ورس کاال را افزایش می دهند ک��ه در نهایت به رونق در‬ ‫بورس کاال می انجامد‪.‬‬ ‫نظر کارشناسان درباره تاثیر کاهش نرخ سود‬ ‫بانکی بر بازار س��هام را بررسی کرده است‪ .‬در این بین‪ ،‬مهم ترین نکته برای‬ ‫موفقیت تاثیر کاهش نرخ س��ودبانکی بر بورس س��هام و کاال‪ ،‬مدیریت کوچ‬ ‫نقدینگی است و بس!‬ ‫توجیه کاهش نرخ سود بانکی‬ ‫مهدی قاسمی علی ابادی‪ ،‬کارشناس پولی و بانکی‪:‬‬ ‫همواره باال بودن نرخ سود بانکی به عنوان یک عامل مهم در‬ ‫ترسیم ش��رایط کالن اقتصاد ایران مورد توجه اقتصاددانان‬ ‫بوده و بیشتر صاحب نظران اقتصادی ریشه پدیده تورم توام‬ ‫با رکود در بیش��تر س��ال ها را پرداخت بهره باال به س��پرده‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی می دانند‪.‬‬ ‫از نظر منطق اقتصادی‪ ،‬باال بودن نرخ بهره و نامتناس��ب‬ ‫ب��ودن ان با بازده��ی در بخش حقیقی اقتصاد از یک س��و‬ ‫منجر به افزایش هزینه تامین مالی‪ ،‬فشار بر تولید و تحمیل‬ ‫تورم ناش��ی از فشار عرضه خواهد ش��د که در کنار افزایش‬ ‫شاخص قیمت‪ ،‬تولید و اش��تغال کاهش یافته و به بیکاری‬ ‫دامن زده می شود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬انگیزه فعالیت اقتصادی‬ ‫در بخش ه��ای مولد را کاهش داده و صاحبان کس��ب وکار‬ ‫و بنگاه ه��ای اقتصادی ترجیح می دهن��د منابع جدید خود‬ ‫را به جای س��رمایه گذاری برای توس��عه تشکیالت تولیدی‬ ‫به س��پرده بانک��ی تبدیل کرده تا یک درام��د پایدار‪ ،‬بدون‬ ‫ریس��ک‪ ،‬معاف از مالیات و سایر دردسرهای تولید را نصیب‬ ‫خود کنند‪.‬‬ ‫عالوه بر فش��ار ن��رخ بهره باال بر بخ��ش عرضه‪ ،‬پرداخت‬ ‫سود به سپرده یکی از حلقه های اصلی رشد نقدینگی است‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬در اقتصادی ‪ ۲۲‬درصد به طور س��االنه و از‬ ‫طریق ایجاد تراکنش بانکی به س��پرده های بلندمدت سود‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ .‬البته طیفی از اقتصاددانان که معتقد به‬ ‫خنثی نبودن پول هس��تند‪ ،‬رش��د نقدینگی را عاملی برای‬ ‫رش��د تولید و اش��تغال می دانن��د‪ .‬مطالعات زی��ادی نیز در‬ ‫اقتصاد ایران انجام ش��ده که بیان کنن��ده خنثی بودن پول‬ ‫است‪ .‬اما ایا می توان نسخه کاهش نرخ سود بانکی‬ ‫را برای برطرف کردن مشکل مزمن رکود تورمی‪،‬‬ ‫برای اقتصاد ایران تجویز کرد؟‬ ‫در بس��یاری از دوره ها سیاس��ت گذاران پولی با‬ ‫همین اس��تدالل که پول خنثی نبوده و می تواند‬ ‫محرک تولید باش��د‪ ،‬تالش کردند از طریق رشد‬ ‫نقدینگ��ی و توزیع ان با نرخ ه��ای پایین تر از نرخ‬ ‫تعادلی به رش��د تولید و ایجاد کسب وکارهای جدید کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در اقتصادهای توس��عه یافته تغییر نرخ بهره از مکانس��یم‬ ‫ب��ازار پ��ول و اعمال سیاس��ت های پولی مانند اس��تفاده از‬ ‫عملیات بازار باز‪ ،‬منجر به تحریک س��رمایه گذاری می شود‬ ‫که عالوه بر تاثیر مس��تقیم بر تقاض��ای کل اقتصاد‪ ،‬با یک‬ ‫وقف��ه زمانی عرضه کل را متاث��ر و ثبات را در اقتصاد برقرار‬ ‫خواهد کرد‪ .‬نکته حائز اهمیت این است که این تغییرات در‬ ‫چارچوب سیاس��ت های پولی و با استفاده از ابزار در اختیار‬ ‫بانک های مرکزی و بدون دخالت در مکانیسم بازار پول رخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫کاه��ش نرخ بهره نی��ز به افزایش س��رمایه گذاری (خرید‬ ‫کاالی سرمایه ای مانند ماش��ین االت تولید که نوعی تقاضا‬ ‫در اقتصاد اس��ت) منجر می شود و پس از نصب و راه اندازی‬ ‫ماش��ین االت خریداری ش��ده تولید نیز به دنبال ان افزایش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬البته به ش��رطی که اقتصاد با مس��ئله رکود‬ ‫(کمبود تقاضا) روبه رو باش��د و تقاض��ا به دنبال خود عرضه‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫ب��ا ش��یوع وی��روس کووی��د ‪ ۱۹‬که ع�لاوه ب��ر تهدید‬ ‫س�لامت عمومی‪ ،‬خس��ارت های جبران ناپذیری‬ ‫به بخش های��ی از اقتصاد به وی��ژه بخش خدمات‬ ‫وارد کرده‪ ،‬ضرورت حمایت بیش��تر از بخش های‬ ‫خسارت دیده از کرونا به وجود امده و در کشورهای‬ ‫درگی��ر‪ ،‬دول��ت ت�لاش می کند از طری��ق اعمال‬ ‫سیاس��ت های مالی در درجه اول و سیاس��ت های‬ ‫پولی در درجه دوم‪ ،‬هم بخش��ی از ش��وک منفی‬ ‫وارد ش��ده به بخش تولید را جبران کرده و هم قس��متی از‬ ‫تقاضای از بین رفته را ترمیم کند‪.‬‬ ‫هرچند سیاس��ت پولی انبس��اطی در چنین بحران هایی‬ ‫به عن��وان راه ح��ل تاریک (به ای��ن دلیل که ممکن اس��ت‬ ‫نقدینگ��ی جدید وارد فعالیت س��فته بازی ش��ود) و کوچک‬ ‫برای حل مش��کل بسیار بزرگ شناخته می شود‪ ،‬اما در کنار‬ ‫سیاس��ت های مالی انبساطی مانند کاهش مالیات و افزایش‬ ‫پرداخت ه��ای انتقالی (افزایش پرداخت بیمه های بیکاری و‬ ‫یارانه های نقدی) می تواند به کارگرفته شود‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع در اقتصاد ایران نی��ز در قالب کاهش نرخ‬ ‫س��ود بانکی در چند روز گذش��ته مطرح ش��ده اس��ت که‬ ‫البته براس��اس عادت مرس��وم یک��ی ان را تایید و دیگری‬ ‫تکذی��ب می کن��د‪ .‬همزمان بودن ش��وک عرض��ه (به دلیل‬ ‫الودگ��ی در زنجیره تامین) و ش��وک تقاضا (توقف ناگهانی‬ ‫تقاضا در بس��یاری از بخش های خدماتی مانند گردشگری)‬ ‫سیاست گذاری در اقتصاد را بسیار دشوار و مستلزم شناخت‬ ‫دقیق مس��ئله و کانال های اثرگذاری ان کرده است‪ .‬بر این‬ ‫اساس توجه به چند مسئله اهمیت دارد‪:‬‬ ‫‪-۱‬در بحران هایی ک��ه مخاطرات عمومی ایجاد می کنند‪،‬‬ ‫خودکشی نرخ بهره در ایران‬ ‫پیم�ان مول�وی‪ ،‬تحلیلگ�ر اقتصاد‪ :‬برخ�لاف انتظار‬ ‫بسیاری‪ ،‬امروز نرخ بهره در ایران خودکشی کرد و نرخ بهره‬ ‫بدون ریس��ک به عدد ‪ ۱۵‬درصد رس��ید! این روند موجب‬ ‫حرکت نقدینگی به بازارهای دیگر به ویژه بازار مورد عالقه‬ ‫سیاست گذار خواهد شد‪ ،‬اما تضمینی بر ادامه حرکت بدان‬ ‫سمت نخواهد بود‪.‬‬ ‫به عنوان فردی که همواره درباره قدرت رقابت بین بنگاهی‬ ‫و ب��اال ب��ودن هزینه س��رمایه در اقتص��اد ایران و مصائ��ب ان برای‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬صادر کنن��دگان‪ ،‬وارد کنندگان و تمام فعاالن اقتصاد‬ ‫صحبت کرده و این موضوع را امری مذموم و ضدتوسعه می دانم‪ ،‬خبر‬ ‫پایین امدن نرخ بهره در این دوران اقتصاد ایران‪ ،‬بس��یار جالب بود و‬ ‫در مقاله ای ان را خودکشی نرخ بهره خواندم‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫چون ایران کشوری با تورم باالست‪ .‬به عبارتی جزو معدود کشورها‬ ‫با تورم دو رقمی‪ ،‬در کنار کشورهایی مانند سودان‪ ،‬ونزوئال و زیمبابوه‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬تورم باال در اقتصاد ایران ناشی از خلق نقدینگی و‬ ‫افزایش پایه پولی اس��ت که به اقتصاد ایران س��نجاق شده و تا کنون‬ ‫راه برون رفتی از ان دیده نشده است‪.‬‬ ‫اجرای عملیات بازار باز نقطه امیدی بود در این وضعیت و سرانجام‬ ‫بانک مرکزی ایران با جهان مدرن کمی اشتی کرد‪ ،‬اما از کم و کیف‬ ‫و خروجی اجرای ‪۳‬ماه این طرح هنوز اماری قابل اتکا در دس��ترس‬ ‫نیس��ت‪ .‬امید بود و هست که ‪ OMO‬بتواند با مکانیسم خاص خود‬ ‫تاثیر مثبتی بر کاهش تورم بگذارد‪.‬‬ ‫ام��ا چرا بانک مرکزی تاکید دوب��اره بر کاهش نرخ بهره‬ ‫دارد‪ ،‬ان هم در این شرایط که‪:‬‬ ‫قسمت عمده سپرده های کشور مختص به سرمایه گذاران‬ ‫بزرگ‪ ،‬موسسه ها و نهادها بوده و بخش کمی از ان مربوط‬ ‫به افراد حقیقی با سپرده های کوچک است‪ .‬در این شرایط‪،‬‬ ‫س��یل نقدینگی به طور ش��تابان و بدون توج��ه به نتیجه‪،‬‬ ‫به طور هیجانی در حال ورود به بازار سرمایه است (در صورت داشتن‬ ‫اس��تراتژی بس��یار مثبت خواهد بود)‪ ،‬اما از سوی دیگر‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫بهره در اقتصاد ایران در حال دادن س��یگنال به س��پر ده گذاران برای‬ ‫خروج سپرده ها و حرکت ان به سمت بازارهای موازی است‪.‬‬ ‫نقدینگی که به عدد ‪ ۲۴۰۰‬هزار میلیارد تومان رس��یده و می تواند‬ ‫ه��ر بازاری را دس��تخوش تغیی��رات بنیادی کند‪ .‬در این وانفس��ای‬ ‫رکوردهای بورس ایران‪ ،‬تمامی س��پرده گذارانی که امار تورم متوسط‬ ‫‪ ۴۱‬درص��دی بانک مرکزی را هم ش��نیده اند‪ ،‬در جلوی چشم ش��ان‬ ‫ارزش پول ش��ان در حال نابودی اس��ت و از سوی دیگر‪ ،‬نرخ بهره هم‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بس��یاری که از پول نرخ بهره گذران زندگی می کنند‪ ،‬به فکر ورود‬ ‫به بازارهای موازی خواهند افتاد و چرخه حرکت بازارهای طال و ارز و‬ ‫مسکن و زمین به حرکت صعودی روی خواهند اورد‪ .‬چنین حرکتی‬ ‫در این وانفس��ا برای بس��یاری قابل توجیه و تاثیر ان بر کاهش نرخ‬ ‫تسهیالت هم هنوز روشن نیست‪.‬‬ ‫یک تهدید بالقوه از دست رفتن اعتماد عمومی و ایجاد هرج‬ ‫مرج اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی با همان سرعتی که ویروس‬ ‫ش��یوع پیدا می کن��د‪ ،‬هجوم مردم به بازاره��ا و بانک ها نیز‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬سیاس��ت کاه��ش نرخ س��ود بای��د به عن��وان مکمل‬ ‫سیاس��ت های مالی دولت اعمال ش��ود و نبای��د این تصور‬ ‫به وجود می اید که ایا کاهش نرخ سود برای خروج از بحران‬ ‫کافی است‪.‬‬ ‫‪-۳‬اس��تفاده حداکثری از ابزار جدید سیاست پولی؛ یعنی‬ ‫عملی��ات بازار باز و س��ایر ابزارها مانن��د کاهش نرخ ذخیره‬ ‫قانونی همزمان با کاهش دستوری نرخ سود‪.‬‬ ‫‪-۴‬برخ��ورد ج��دی با بانک های��ی که از اعم��ال نرخ های‬ ‫جدید س��رپیچی کنند‪ .‬حوزه نظارت بانک مرکزی می تواند‬ ‫مج��وز فعالیت بانک های خاطی را لغو یا صالحیت حرفه ای‬ ‫مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره انها را سلب کند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬از انجا که در اقتصاد ایران س��ود بانکی به یک درامد‬ ‫دائمی برای بیشتر خانوارها تبدیل شده‪ ،‬کاهش ان می تواند‬ ‫زمینه بروز رکود بیشتر را به وجود اورد‪.‬‬ ‫‪-۶‬استفاده از سیاست های هدایت اعتبار در کنار سیاست‬ ‫پولی انبس��اطی مطلوب اس��ت‪ .‬به این ش��کل ک��ه بانک ها‬ ‫ترغیب ش��وند به بخش های اس��یب دیده اعتبار بیش��تری‬ ‫پرداخت کنند‪ ،‬فقدان سیاس��ت هدایت اعتبار سبب خواهد‬ ‫ش��د به دلیل ریسک باال بانک ها تس��هیالت جدیدی به این‬ ‫بخش ها نپردازن��د‪ .‬راهکارهای عملی برای کمک به هدایت‬ ‫اعتبار وضع معافیت های مالیاتی برای بانک های اعتباردهنده‬ ‫و کاهش بیشتر نرخ ذخیره قانونی برای انهاست‪.‬‬ ‫جابه جایی پول از بازار پول به بازار سرمایه‬ ‫به�روز خدارحم�ی ‪ ،‬تحلیلگر بازار‬ ‫سرمایه‪ :‬کاهش نرخ سود سپرده بانکی‬ ‫ی��ک کار منطقی اس��ت ک��ه باعث روند‬ ‫مثبت ب��ورس و حرکت نقدینگی از بازار‬ ‫پول به س��مت بازار سرمایه می شود‪ .‬این‬ ‫اصل کلی اقتصاد است که اگر قرار باشد‬ ‫با چشم اندازی که در کشور متصور است‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی وارد ش��وند و تامین مالی‬ ‫انجام دهند‪ ،‬نباید یک بخش��ی از اقتصاد بهره مند‬ ‫شود و بخش دیگر اسیب ببیند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن عاقالنه تری��ن کار‪ ،‬مواجه ش��دن بازار‬ ‫پول با نرخ های موجود در فضای بین المللی است‪،‬‬ ‫زی��را اگر قرار باش��د در فض��ای بین المللی تامین‬ ‫مالی کنیم کس��ی حاضر نیس��ت با نرخ ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫تامین مالی از طریق بازار پول انجام دهد؛ بنابراین‬ ‫می توان گفت تصمیم ش��ورای پول و اعتبار درباره‬ ‫کاهش نرخ سود بانکی منطقی است‪ .‬زمانی نگران‬ ‫بودیم که نرخ تورم بیش��تر از نرخ بهره باشد‪ ،‬زیرا‬ ‫بخش��ی از دارایی افراد در بازار پول از بین می رود‪،‬‬ ‫اما اکنون می گوییم اگر قرار است نرخ تورم دائما به‬ ‫سمت پایین حرکت کند‪ ،‬به همان میزان هم باید‬ ‫نرخ به��ره کاهش پیدا کن��د؛ بنابراین کاهش نرخ‬ ‫سود بانکی از این نظر‪ ،‬تصمیم عاقالنه ای‬ ‫اس��ت‪ .‬به هر حال‪ ،‬مس��لم ان است که‬ ‫کاهش نرخ سود بانکی در تعامالت بازار‬ ‫پول و سرمایه موثر است‪ ،‬زمانی که اعالم‬ ‫می ش��ود اف��راد می توانند در ب��ازار پول‬ ‫س��پرده گذاری با نرخ ‪ ۲۴‬ت��ا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬ش��اید عقالنی نباشد که‬ ‫افراد به سمت بازار سرمایه حرکت کنند‪.‬‬ ‫در این شرایط‪ ،‬اگر نرخ سود سپرده بانکی تعدیل‬ ‫نشود‪ ،‬جذب سرمایه گذاران خارجی به سمت بازار‬ ‫سرمایه نگران کننده اس��ت‪ ،‬چون اگر نرخ بازدهی‬ ‫بازار پول بیشتر از بازار سرمایه باشد‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫خارجی جذب بازار پول می شوند؛ بنابراین سرمایه‬ ‫به بخش مولد اقتصاد که بازار س��رمایه است ورود‬ ‫نمی کند‪ ،‬مگر اینکه نرخ ها تعدیل شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت اینک��ه‪ ،‬کاه��ش ن��رخ س��ود بانکی‬ ‫جابه جای��ی پ��ول از ب��ازار پ��ول به بازار س��رمایه‬ ‫امیدوار کننده است‪ ،‬کاهش نرخ سود سپرده بانکی‬ ‫در محاسبات بازار س��رمایه لحاظ می شود و تاثیر‬ ‫مثبت��ی در روند ب��ورس دارد‪ ،‬به طوری که موجب‬ ‫حرکت س��رمایه از بازار پول به س��مت بازار سهام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پذیره نویس��ی واحده��ای س��رمایه گذاری صن��دوق‬ ‫س��رمایه گذاری قاب��ل معامله (‪ )ETF‬که قرار اس��ت طی‬ ‫ان باقیمان��ده س��هام دول��ت در ‪ ۳‬بانک (تج��ارت‪ ،‬ملت و‬ ‫صادرات) و ‪ ۲‬ش��رکت بیمه ای (بیمه الب��رز و بیمه اتکایی‬ ‫امین) عرضه ش��ود‪ ،‬از ‪ ۱۴‬اردیبهش��ت اغاز می شود و قرار‬ ‫اس��ت به می��زان وجوهی ک��ه از طریق ف��روش واحدهای‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله (‪ )ETF‬به دست‬ ‫می اید‪ ،‬سهم بانک های تجارت‪ ،‬صادرات و ملت و بیمه های‬ ‫الب��رز و اتکایی امین تعیین ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬قرار‬ ‫اس��ت سهام دولت در ‪ ۹‬شرکت دولتی در رسته های انرژی‬ ‫(پاالیشگاه و پتروشیمی)‪ ،‬مالی (بانک ها و بیمه ها) و صنایع‬ ‫فل��زی و معدنی در بورس عرضه ش��ود‪ .‬در ای��ن مرحله از‬ ‫واگ��ذاری‪ ،‬تصمیم بر این اس��ت ک��ه به ط��ور فراگیر این‬ ‫س��هام ها عرضه ش��وند تا همه مردم با اعمال تخفیف هایی‬ ‫(در مرحل��ه اول و فق��ط ب��رای یک ب��ار) در دو گروه ‪ ۲۰‬و‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی با س��قف خرید ‪ ۲‬میلی��ون تومان به ازای هر‬ ‫نفر بتوانند س��هام عرضه ش��ده را خری��داری کنند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ۱۶ ،‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان باقیمانده س��هام‬ ‫دول��ت در ‪ ۳‬بانک (تجارت‪ ،‬ملت و صادرات) و دو ش��رکت‬ ‫بیم��ه ای (بیمه الب��رز و بیمه اتکایی امی��ن) در قالب یک‬ ‫صندوق س��رمایه گذاری قابل معامل��ه در بورس (‪ )ETF‬با‬ ‫عنوان «واس��طه گری مالی یکم»‪ ،‬عرضه می شود که شروع‬ ‫پذیره نویسی فروش واحدهای این صندوق را از شنبه هفته‬ ‫این��ده (‪ ۱۴‬اردیبهش��ت) ت��ا ‪ ۳۱‬ماه جاری اس��ت‪ .‬وزارت‬ ‫اقتصاد برای تمام خریداران این س��هام‪ ۲۰ ،‬درصد تخفیف‬ ‫قائل ش��د ه که ‪ ۱۵‬درصد ان نقدی است و ‪ ۵‬درصد ان به‬ ‫منظور بازار گردانی واحدها‪ ،‬نزد صندوق نگهداری می شود‪.‬‬ ‫درب��اره اینک��ه میزان س��هام دولت در بانک ه��ای تجارت‪،‬‬ ‫صادرات و ملت و همچنین شرکت های بیمه البرز و اتکایی‬ ‫امین در واگذاری صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله‬ ‫(‪ )ETF‬چقدر اس��ت باید گفت با توجه به میزان وجوهی‬ ‫که از طریق فروش واحدهای سرمایه گذاری این شرکت ها‬ ‫به دست بیاید‪ ،‬سهم هر بانک یا بیمه در صندوق های ‪ETF‬‬ ‫تعیین و این صندوق ها انتقال داده می شود‪ .‬بر این اساس‬ ‫ه��ر فرد حتی بدون کد بورس��ی و با کد مل��ی می تواند تا‬ ‫س��قف ‪ ۲‬میلیون تومان از این صندوق ها س��هام دولت در‬ ‫این شرکت ها را با ‪ ۲۰‬درصد تخفیف خریداری کند‪ .‬ارزش‬ ‫ریال��ی واحدهای صندوق های قابل معامله ‪ ETF‬بانکی که‬ ‫در روزهای اینده ازس��وی دولت عرضه خواهد شد‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ١٦‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ .‬انطور که حس��ین فهیمی‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��مات به ایبنا گفته است درصورتی که وجوه‬ ‫جمع اوری ش��ده برای ف��روش واحدهای ای��ن صندوق ها‬ ‫بیشتر از رقم پیش بینی شده ‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان باشد‪،‬‬ ‫صندوق بعدی تش��کیل خواهد ش��د‪ .‬رقم خرید ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تومان برای هر فرد با اعمال تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی است‪.‬‬ ‫عرضه اولیه‬ ‫دو زیرمجموعه «وبصادر»‬ ‫مدیرعام��ل بانک ص��ادرات ای��ران از عرض��ه اولیه دو‬ ‫زیرمجموعه بانک صادرات در س��ال ج��اری خبرداد و از‬ ‫علت رش��د ‪ ۹۸‬درصدی س��هام و انتظار نرخ س��هم و اثر‬ ‫کاهش س��ود بانکی بر این صنعت سخن گفت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک صادرات ایران به نقل از پایگاه خبری‬ ‫بورس پرس‪ ،‬حجت اله صیدی در حاشیه مراسم رونمایی از‬ ‫س��امانه احراز هویت سجام در بانک صادرات ایران درباره‬ ‫برنامه واگذاری زیرمجموعه های این بانک طی امس��ال به‬ ‫بورس پرس گفت‪ :‬گروه مالی س��پهر صادرات در نیمه راه‬ ‫قرار دارد و حدود ‪ ۵۰‬درصد امور پذیرش ان انجام ش��ده و‬ ‫پس از ان عرضه اولیه سهام تامین سرمایه سپهر صادرات‬ ‫نیز در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬وی درباره عرضه اولیه‬ ‫سهام ش��رکت کارگزاری بانک صادرات ایران نیز توضیح‬ ‫داد‪ :‬اگر قرار بر این باش��د که س��هام کارگزاری ها نیز در‬ ‫بورس عرضه ش��وند‪ ،‬به طور قطع یک��ی از انها کارگزاری‬ ‫بان��ک صادرات ای��ران خواهد بود‪ .‬این مقام مس��ئول در‬ ‫پاسخ به پرسش دیگر‪ ،‬بورس پرس مبنی بر اینکه ایا بازار‬ ‫س��هام در وضعیت فعلی با تداوم رکوردش��کنی ها و روند‬ ‫صعودی دارای حباب است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ارزش گذاری‬ ‫ش��اخص ها‪ ،‬ارزیابی این است که بورس به طور کلی دارای‬ ‫حباب نیست‪ ،‬اما ممکن است سهام برخی شرکت ها حباب‬ ‫داشته باشد‪ ،‬یا برخی با نرخ بنیادی هم نرخ باشد‪ .‬صیدی‬ ‫درباره علت رشد ‪ ۹۸.۵‬درصدی نرخ هر سهم «وبصادر» و‬ ‫از ‪ ۶۴‬به ‪ ۱۲۷‬تومان نیز توضیح داد‪ :‬این سهم همانند ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬بانک دیگر بورسی به ارزش های واقعی نزدیک می شود‪.‬‬ ‫اکنون بانک صادرات ایران ب��ا بیش از ‪ ۲۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان س��پرده و حدود ‪ ۳۰۰‬هزار میلی��ارد تومان دارایی‬ ‫دارای ارزش روز بازار ‪ ۲۲‬هزار میلیارد تومانی اس��ت و جا‬ ‫دارد به ارزش ذاتی برسد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۳۲‬درصدی سپرده های بانکی‬ ‫رئی��س کل بانک مرک��زی گفت‪ :‬میزان س��پرده های‬ ‫مردم در شبکه بانکی کش��ور در سال ‪ ۱۳۹۸‬در مقایسه‬ ‫با س��ال ‪۱۳۹۷‬معادل ‪ ۳۲‬درصد افزایش یافت‪ .‬به گزارش‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬عبدالناصر همتی گفت‪ :‬میزان سپرده های‬ ‫مردم نزد ش��بکه بانکی در پایان س��ال ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به‬ ‫پایان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با ‪ ۳۲‬درصد رش��د ب��ه مبلغ ‪۲.۴۱۱‬‬ ‫هزار میلیارد تومان رس��ید‪ .‬همتی افزود‪ :‬همچنین میزان‬ ‫تسهیالت پرداختی از سوی نظام بانکی در مدت یادشده‬ ‫با ‪ ۲۶‬درصد رش��د به مبلغ ‪ ۹۷۵‬ه��زار میلیارد تومان در‬ ‫پایان اسفند ‪ ۱۳۹۸‬رسید‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫سهم بانک ها و بیمه ها در‬ ‫صندوق های ‪ ETF‬چقدر است؟‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت‪ 8 -1399‬رمضان ‪ 2 - 1441‬مه‪-2020‬شماره‪-1511‬پیاپی‪2829‬‬ ‫شاید وقتی دیگر!‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫فضای مجازی جریان سازتر از تلویزیون شد‬ ‫کرد تا تمامی هنرمن��دان به ان راه پیدا کنند؛ از‬ ‫مجریان و برنامه س��ازان تلویزیونی گرفته که با در‬ ‫اختیار داشتن انتن شبکه های مختلف تلویزیونی‬ ‫و رادیوی��ی امکان ارتباط با مخاطبان را داش��تند‬ ‫ت��ا افرادی که این تریبون را یا س��ال های پیش از‬ ‫دست داده اند یا تاکنون نتوانسته اند از ان بهره مند‬ ‫ش��وند‪ .‬این روزه��ا مخاطبان ش��اهد پخش های‬ ‫زنده اینس��تاگرامی و گفت وگوه��ای دونفره و گاه‬ ‫چندنفره افراد با مخاطبان هس��تند؛ از جمله این‬ ‫افراد می توان از رامبد جوان مجری و برنامه س��از‬ ‫خندوانه‪ ،‬احس��ان علیخان��ی تهیه کننده و مجری‬ ‫برنام��ه عصر جدید‪ ،‬رضا رش��یدپور مجری برنامه‬ ‫اتفاق‪ ،‬محمد دالوری مجری و برنامه س��از‪ ،‬س��ید‬ ‫بشیر حسینی استاد دانش��گاه و داور برنامه عصر‬ ‫جدید نام برد که به س��اده ترین ش��کل ممکن با‬ ‫پیوس��تن به فضای این برنام��ه جهانی حرف های‬ ‫خود را بیان می کنند و عده زیادی می توانند پای‬ ‫این صحبت ها و گاه گفت وگو بنشینند اما چرا این‬ ‫اتفاق رخ داده است‪.‬‬ ‫ای��ن روزه��ا و ش��ب ها از ی��ک س��و به دلی��ل‬ ‫وج��ود ویروس کرون��ا تلویزیون با کمب��ود برنامه‬ ‫س��رگرم کننده مواجه شده و بس��یاری از برنامه ها‬ ‫به دلی��ل ش��رایط موج��ود ضبط خ��ود را متوقف‬ ‫کرده ان��د و از س��وی دیگ��ر ای��ن رس��انه ملی و‬ ‫قابل دسترس��ی برای تولیدات بیش��تر ب��ا رعایت‬ ‫ش��رایط تالش��ی نمی کن��د ت��ا زم��ان مخاطبان‬ ‫خانه نشین را که به دنبال برنامه هایی برای گذران‬ ‫زمان خود هستند پر کند و شاید هم نیازی به ان‬ ‫نمی بیند؛ با این وجود این فرصت در ش��بکه های‬ ‫مجازی فراهم شده اس��ت؛ حال چه شامل اکران‬ ‫و اجراهای��ی ب��ا مجوز باش��د و چ��ه در برنامه ای‬ ‫مانن��د اینس��تاگرام بدون هیچ نظارتی جلس��اتی‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬ش��یوع ویروس کرونا و به دنبال ان‬ ‫خانه نش��ینی مردم فرصتی بود ک��ه این میهمان‬ ‫ناخوان��ده برای همه جهان فراه��م کرد تا هر فرد‬ ‫و رس��انه ای به دنبال مخاطب و توانایی خود برود؛‬ ‫ع��ده ای از م��ردم عادی ب��ه خودس��ازی و بهبود‬ ‫شرایط زندگی پرداختند‪ ،‬برنامه ریزی کردند و به‬ ‫راه هایی جدید برای کشف و تقویت استعدادهای‬ ‫خ��ود پرداختند و ع��ده ای دیگر با انتش��ار فیلم‬ ‫فعالیت های خانگی خود اقدام به تش��ویق یکدیگر‬ ‫برای زندگی بهتر و استفاده از فرصت خانه نشینی‬ ‫کردند تا رش��د فکری و روحی با تقویت جس��می‬ ‫همراه باش��د‪ .‬هنرمندان نیز چ��ه انهایی که نام و‬ ‫محبوبیتی در میان م��ردم دارند و چه انهایی که‬ ‫گمنام مانده اند به معرفی اثار و بروز ان پرداختند‬ ‫تا دیگران را با خود اشنا و همراه کنند‪.‬‬ ‫در این میان تلویزیون نیز که سال هاس��ت بارها‬ ‫مخاطبان خود را از دس��ت داده و گاهی برخی از‬ ‫انها را به دس��ت اورده می توانست با بهره مندی از‬ ‫این فرصت بی س��ابقه بار دیگر مردم را به س��مت‬ ‫خود جذب و هر روز تماشاگران بیشتری را با خود‬ ‫همراه کند اما این فرصت را به راحتی به فضاهای‬ ‫دیگر واگ��ذار کرد تا بتوانند هم��ان مخاطبانی را‬ ‫هم که برای تلویزیون باقی مانده بودند به س��مت‬ ‫خود ج��ذب و با خود همراه کنن��د‪ .‬در صدر این‬ ‫برنامه ها برنامه پخش زنده اینستاگرام قرار گرفته‬ ‫که حتی برنامه سازان تلویزیون هم از ان بهره مند‬ ‫می شوند؛ البته شاید هم تلویزیون این روزها خود‬ ‫را بی نی��از از جذب مخاط��ب می داند و به همین‬ ‫دلیل با رخوتی که به خود گرفته‪ ،‬تالشی برای سر‬ ‫بر اوردن از میان رقبای پرسرعت خود نمی کند‪.‬‬ ‫دادسرای مستقل برای رسیدگی به «قاچاق کتاب»‬ ‫ش��عبه ای مس��تقل و تخصصی برای تسریع در‬ ‫پرونده ه��ای دع��اوی با موضوع قاچ��اق کتاب در‬ ‫دادگستری تهران اختصاص یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا براساس اعالم اتحادیه ناشران و‬ ‫کتابفروشان تهران‪ ،‬در پی تالش ها و پیگیری های‬ ‫مستمر این اتحادیه در جهت مبارزه با قاچاقچیان‬ ‫عرص��ه نش��ر کتاب و حف��ظ و صیان��ت از حقوق‬ ‫ناش��ران و پدیداورندگان و در نهایت رضایت اعضا‬ ‫در روند رس��یدگی به پرونده های ارس��الی انها به‬ ‫اطالع می رساند‪:‬‬ ‫سرپرست سازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مشارکت های‬ ‫اجتماعی ش��هرداری با انتق��اد از تصمیم تعطیلی‬ ‫مراکز نگه��داری معتادان‪ ،‬گف��ت‪ ۱۲ :‬هزار معتاد‬ ‫متجاهر در سطح شهر تهران پراکنده شده اند‪.‬‬ ‫سیدمالک حس��ینی در گفت وگو با شبکه خبر‬ ‫که به موضوع بررسی جزئیات جمع اوری معتادان‬ ‫متجاه��ر در اینده ای نزدی��ک می پرداخت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پی��رو مکاتبه و درخواس��ت هومان حس��ن پور‬ ‫از محمدج��واد حش��متی‪ ،‬رئی��س دادگس��تری‬ ‫اس��تان تهران در زمینه اختصاص ش��عبه مستقل‬ ‫در دادگس��تری ب��رای تس��ریع در رس��یدگی به‬ ‫پرونده ه��ای ارس��الی از طرف اتحادیه ناش��ران و‬ ‫کتابفروشان تهران با موضوع قاچاق کتاب‪ ،‬پاسخ از‬ ‫طرف دادگستری کل استان تهران ارسال شد که‬ ‫براساس ان «دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ‪۳۵‬‬ ‫تهران (فرهنگ و رسانه)» به پرونده های ارسالی از‬ ‫سمت اتحادیه ناش��ران و کتابفروشان تهران و در‬ ‫فکری به حال تهران کنیم!‬ ‫به صراحت می گویم تصمی��م تعطیلی مراکز ماده‬ ‫‪ ۱۶‬و ‪ ۱۵‬براس��اس مصوب��ه کمیته درمان س��تاد‬ ‫مب��ارزه ب��ا مواد مخ��در عجوالنه ب��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در هم��ان زم��ان که اقدام به تعطیل��ی این مراکز‬ ‫نگهداری ش��د‪ ،‬مرکز مهر سروش با ‪ ۶۰۰‬مددجو‬ ‫فعال بوده و حتی یک مورد ابتال در ان مش��اهده‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬حسینی اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫مرحله بدوی «دادگاه های مجتمع قضایی کارکنان‬ ‫دولت» و در مرحله تجدیدنظر «شعبه ‪ ۳۶‬دادگاه‬ ‫تجدیدنظر اس��تان تهران» به صورت تخصصی به‬ ‫پرونده های مذکور رس��یدگی می کنند‪ .‬امید است‬ ‫با برخورد قاط��ع مراجع قضایی اس��تان تهران با‬ ‫متخلفان‪ ،‬گام موثری در بقای صنعت و حرفه نشر‬ ‫و توزیع کتاب برداشته شود‪.‬‬ ‫توفیق در مس��یر پیش��گیری و مبارزه با قاچاق‬ ‫کتاب بدون مساعدت و همراهی تمامی همکاران‬ ‫صنف ممکن نیست‪.‬‬ ‫گرمخانه های ش��هر تهران ‪ ۲۳۰۰‬نفر را نگهداری‬ ‫می کنیم و یک مورد ابتال به کرونا هم نداش��تیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه نزدیک ‪ ۱۲‬هزار معتاد متجاهر‬ ‫در شهر تهران پراکنده شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬همکاران ما‬ ‫روزی ‪ ۶۰۰‬نف��ر را جمع اوری و به مراکز نگهداری‬ ‫منتق��ل می کنند اما بیش از این از عهده ما خارج‬ ‫است‪.‬‬ ‫بورس خوب است یا بد؟‬ ‫فرنود حسنی‪ /‬کارش�ناس اقتصاد‪:‬‬ ‫ای��ن روزها ش��اهد افزای��ش عالقه مندی‬ ‫عموم��ی ب��ه س��رمایه گذاری در ب��ورس‬ ‫هس��تیم و م��ردم ب��ا دان��ش و تجرب��ه و‬ ‫تخصص ه��ای مختلف م��دام نظر یکدیگر‬ ‫را درب��اره س��رمایه گذاری در ای��ن بازار و‬ ‫اینده ان می پرسند‪ .‬به نظر می رسد اتفاقی‬ ‫که برای بورس س��ال ‪ ۹۸‬افتاد و سال ‪۹۹‬‬ ‫نیز در حال رخ دادن اس��ت حاصل ریزش و ایس��تایی و بالتکلیفی‬ ‫دومینووار و ناخواس��ت ه در بازارهای غیرشفاف‪ ،‬سنتی و رانتی مانند‬ ‫س��که‪ ،‬طال‪ ،‬خودرو‪ ،‬ملک و دالر است که به واسطه شرایط رکوردی‬ ‫و تورمی پیش امد و البته از این بابت باید خدا را ش��اکر بود‪ .‬اینکه‬ ‫به واس��طه گرایش مردم به بورس س��رمایه های خرد و سرگردان از‬ ‫بازارهای تورم زا‪ ،‬غیرش��فاف‪ ،‬تاریک و کف خیابانی س��که‪ ،‬دالر و‪...‬‬ ‫خارج و وارد بازار روش��ن و ش��فاف بورس ش��وند خبر خوبی است‪.‬‬ ‫قطعاً از یاد نخواهیم برد روزی را که به اش��تباه برای تعدیل قیمت‪،‬‬ ‫به هر کد ملی ‪ 5‬س��که داده می ش��د یا با تفاوت قیمت دالر بازار و‬ ‫دالر مس��افرتی چه تقاضای کاذبی ایجاد ش��د‪ .‬بورس ایران باوجود‬ ‫همه ظرفیت ها بورسی کوچک است؛ هم از نظر تعداد شرکت ها که‬ ‫مجموعا به هزار هم نمی رس��ند و هم از نظر تعداد فعاالن واقعی‪ ،‬نه‬ ‫دارندگان کد که ان هم به یک میلیون نفر نمی رسد؛ بنابراین هنوز‬ ‫و حتی تا چند س��ال ظرفیت رشد در ان وجود دارد‪ .‬باوجود حضور‬ ‫شرکت های بزرگ خصوصی و دولتی در بورس هنوز بخش بزرگی از‬ ‫اقتصاد خصوصی و دولتی ایران به اندازه بورس شفاف و در دسترس‬ ‫نیست و همچنان بخش چشمگیری از سرمایه های مردم در چنبره‬ ‫دالرها و س��که ها و طالهای بی بازده و غیرفعال در گوش��ه خانه ها‬ ‫خاک می خورند تا در روز مبادا گران تر فروش بروند‪.‬‬ ‫با این توصیف بالش��ک بورس خوب است؛ بورسی که در توسعه‬ ‫عرض��ی در ح��ال افزایش ش��رکت های خود اس��ت و ای��ن یعنی‬ ‫ش��رکت های بیش��تری در اقتصاد ایران تن به شفافیت می دهند و‬ ‫در توسعه طولی در حال افزایش تعداد سرمایه گذاران است که این‬ ‫یعنی مردم بیش��تری س��رمایه های غیرمولد خود را به سرمایه های‬ ‫مولد تبدیل می کنند‪ .‬به نظر می رس��د باتوجه به ش��رایط کشور که‬ ‫رکود بازارهای مختلف را به دنبال داش��ته و کرونا هم مزید بر علت‬ ‫شده‪ ،‬گرایش جدی دولت به حمایت از بورس امری عقالنی و الزم‬ ‫اس��ت که امید می رود تداوم ان زمینه س��از حرک��ت پول غیرمولد‬ ‫کش��ور به بورس و تزریق ان به صنایع مختلف کش��ور ش��ود تا با‬ ‫اس��تفاده از این منابع زمینه توسعه و اصالح روند تولید و صادرات‬ ‫و کوچک س��ازی دولت فراهم ش��ود که قطعا در روند اشتغالزایی و‬ ‫شفافیت اقتصاد تاثیر جدی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حباب سکوت و نقد‬ ‫در فضای تورمی و حجم افسارگس��یخته نقدینگی‪ ،‬دولت در یک‬ ‫اقدام عاقالن��ه و البته خیلی دیر بورس را نقط��ه کانونی و محوری‬ ‫اقتصاد قرار داده و در حال تقویت و حمایت از ان است‪.‬‬ ‫یعنی بعد سال ها دست از سر سکه و طال و دالر و خودرو برداشته‬ ‫و در تالش اس��ت نقدینگی و س��رمایه های خرد و س��رگردان را در‬ ‫بازاری روش��ن و قابل تحلیل فعال کند تا ضمن رفع مشکالت خود‪،‬‬ ‫زمین��ه حمایت از تولید کنندگان و خدمات دهندگان و اش��تغال را‬ ‫فراهم کند‪ .‬جای تعجب اس��ت که عده ای از همیشه دلواپسان روند‬ ‫ورود نقدینگ��ی به این ب��ازار را نمی بینند و برای ان تحلیلی ندارند‬ ‫اما رشد شاخص را حبابی و غیرواقعی می بینند و مدام بر ان صحه‬ ‫تردید می نهند‪ ،‬در حالی که هنگام رشد عجیب قیمت سکه و دالر‬ ‫و خودرو در بستر داللی کف خیابانی‪ ،‬از حباب صحبتی نکردند‪ .‬چه‬ ‫بخواهیم و چه نخواهیم این مس��یر‪ ،‬راهی درست است و در صورت‬ ‫تداوم می تواند به پوست اندازی اقتصاد ایران و ریل گذاری اصالحی و‬ ‫مجدد ان کمک شایان توجهی کند‪ .‬حتی اگر دولت لَخت و سنگین‬ ‫ب��ه این بهانه و ابزار یا اجبار دس��ت از تصدی گ��ری در بخش هایی‬ ‫بردارد یا راه را برای نظارت نهاد شیشه ای بورس باز کند‪.‬‬ ‫ارزو می کنم همه پیش بینی هایم غلط باشند‬ ‫اتیال پس��یانی در استانه تولد ‪ ۶۳‬سالگی اش ارزو کرد‬ ‫هم��ه پیش بینی هایی که برای اینده تئاتر دارد‪ ،‬اش��تباه‬ ‫باش��د‪ .‬این هنرمند که زاده ‪ ۱۰‬اردیبهشت ‪ ۱۳۳۶‬است‪،‬‬ ‫امس��ال در ‪ ۶۳‬س��الگی خ��ود در یک��ی از پیچیده ترین‬ ‫دوره های تاریخی‪ ،‬تولدی کرونایی را تجربه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این هنرمند می نویس��د‪« :‬این روزه��ا کرونا همه چیز را‬ ‫تغیی��ر داده‪ ،‬به طوری که جهان به دو بخش پیش و پس‬ ‫از کرونا تقسیم می شود‪ .‬این ویروس حتی بر زندگی اقوام بدوی صحراهای افریقا‬ ‫هم اثر گذاش��ته است‪ .‬پزشک نیس��تم اما در این مدت درباره کرونا جست وجوی‬ ‫بس��یار کرده ام و اطمینان دارم این ویروس از بین نخواهد رفت بلکه به ش��ریک‬ ‫زندگی انس��ان ها تبدیل خواهد ش��د و ما ادمیان با ان به یک همزیستی خواهیم‬ ‫رس��ید؛ همچنانکه انفلوانزا هم همراه زندگی ما شده است‪ .‬کرونا هم مثل من که‬ ‫تئاتر تجربی کار می کنم‪ ،‬مدام در حال تجربه اس��ت و هر لحظه خود را بازسازی‬ ‫می کند؛ بنابراین مقابله با ان کار اس��انی نخواهد بود‪ .‬تصورم این اس��ت که پس‬ ‫از این ازمایش��گاه های ما به جز بررس��ی این ویروس‪ ،‬فرصتی برای ازمایش هیچ‬ ‫چیز دیگری نداش��ته باشند‪ .‬با تغییر شیوه زندگی مردم‪ ،‬هنرهای اجتماعی مانند‬ ‫تئاتر‪ ،‬س��ینما و حتی معماری که نیاز مس��تقیم به حضور مردم دارند‪ ،‬به ش��دت‬ ‫ضرب��ه می خورند و به راحتی نمی توانند کمر راس��ت کنند ام��ا هنرهای انفرادی‬ ‫مانند نقاش��ی‪ ،‬موس��یقی و مجسمه س��ازی و هر انچه از راه اینترنت قابل عرضه و‬ ‫بامعنی باشد‪ ،‬می تواند پیشرفت غریبی پیدا کند‪ .‬نمایشگاه های مجازی سبب بقای‬ ‫هنرهای تجسمی می شوند چراکه این هنرها در یک شبکه اجتماعی در دسترس‬ ‫مخاط��ب ق��رار می گیرند؛ بدون اینکه نیازی به حض��ور فیزیکی یا ارتباط نزدیک‬ ‫باشد‪ .‬البته ممکن است در وضعیت اقتصادی و خرید و فروش شان پیچیدگی هایی‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬این ش��رایط در تمام دنیا وجود دارد و منحصر به یک کش��ور خاص‬ ‫نیس��ت‪ .‬واقعیت این اس��ت که تئاتر در دنیا با بحران مخاطب روبه رو است و فقط‬ ‫در کش��ور ما تماش��اگر جوان دارد اما در دیگر کش��ورها به هنری موزه ای تبدیل‬ ‫ش��ده که دولت ها بابت ان یارانه می دهند و عموما افراد کهنس��ال به تماشای ان‬ ‫می روند‪ .‬این افراد هم که به دلیل اسیب پذیری در برابر کرونا‪ ،‬دیگر توان رفتن به‬ ‫تئاتر را ندارند؛ بنابراین وضعیت تئاتر در دنیا پیچیده می ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر با‬ ‫ورود کرونا رفتار اجتماعی مردم تغییر کرده و حتی زمانی که تئاترها فعالیت خود‬ ‫را از س��ر بگیرند هم مردم به راحتی در س��الن تئاتر حاضر نمی شوند‪ .‬البته سینما‬ ‫وضعیت بهتری خواهد داش��ت چون شکل ارائه اثار سینمایی در قالب دی وی دی‬ ‫بهتر از تئاتر اس��ت‪ .‬تئات��ر به عنوان کاالیی ضروری در س��بد خانواده های ما قرار‬ ‫نگرفته و این گونه نیس��ت که مردم هنگام خرید روزمره خود وقتی س��ریال های‬ ‫نمایش خانگی یا فیلم های سینمایی را در کنار دیگر اقالم در سبد قرار می دهند‪،‬‬ ‫مثال فیلم تئاتری از س��ید محمد مس��اوات را هم در این س��بد بگنجانند‪ .‬اصوال‬ ‫فرهنگ بردن تئاتر به خانه های مردم بس��یار پیچیده اس��ت‪ .‬بارها به شرکت های‬ ‫هواپیمایی و اتوبوسرانی پیشنهاد کرده ایم در میان هر ‪ 10‬فیلمی که در راه پخش‬ ‫می کنند‪ ،‬یک تئاتر ضبط ش��ده هم پخش کنند اما انان پاس��خ می دهند تئاتر در‬ ‫میان مس��افران‪ ،‬عالقه مند ندارد‪ .‬پیش از کرونا این تصور را داشتیم که اگر روزی‬ ‫همه جهان نابود ش��ود و فقط انسان بماند‪ ،‬اخرین هنری که از بین می رود‪ ،‬تئاتر‬ ‫است چراکه الزمه وجودی ان‪ ،‬یک بازیگر و یک تماشاگر است اما کرونا معادالت‬ ‫را ب��ر هم زد‪ .‬تئاتر میراترین هنر اس��ت؛ در مجموع روزهای خوش��ی برای تئاتر‬ ‫نمی بینم اما با تمام وجود امیدوارم پیش بینی هایم اش��تباه باشد‪ .‬شاید چشم انداز‬ ‫روشنی هم وجود دارد که حاال از ان بی خبریم‪ .‬فعال از یک چرخش عظیم در کل‬ ‫جهان خبر داریم و برای نخستین بار ما هم در شرایطی مشابه دیگر کشورها قرار‬ ‫گرفته ایم‪ .‬این به معنای ان نیس��ت که حال مان خوب است یا حس بهتری داریم‬ ‫اما کمتر احس��اس تنهایی می کنیم‪ .‬پیش بینی خوبی ها و بدی های این وضعیت‪،‬‬ ‫کار دشواری است‪ .‬حدس من این است که اوضاع و احوال تئاتر خوب نخواهد بود‬ ‫اما حتما در همین شرایط هم خیری وجود دارد که ما امروز از ان بی خبریم‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫از خدمات اینترنتی اپراتورها شکایت کنید‬ ‫در صورت مش��اهده تطبیق نداش��تن سرعت‬ ‫فروخته ش��ده و س��رعت دریافت��ی‪ ،‬حج��م‬ ‫خریداری ش��ده و حج��م دریافت��ی و همچنین‬ ‫رعای��ت نک��ردن تعرفه ه��ای ترجیح��ی برای‬ ‫سایت های داخلی و پیام رسان های بومی ازسوی‬ ‫اپراتورها‪ ،‬موضوع را در سامانه ثبت و پاسخگویی‬ ‫به شکایات با ادرس ‪ cra.ir.۱۹۵‬ثبت کنید‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬حضور در من��ازل به دلیل‬ ‫جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا در کشور‪ ،‬به‬ ‫افزایش اس��تفاده از اینترنت ب��رای فعالیت های‬ ‫مختلف از جمل��ه دورکاری کارمندان‪ ،‬برگزاری‬ ‫کالس های اموزش��ی انالین و پ��ر کردن اوقات‬ ‫فراغت منجر شد‪ .‬از طرفی ارائه اینترنت رایگان‬ ‫‪ ۱۰۰‬گیگابایتی برای اینترنت ثابت هم استفاده‬ ‫از اینترنت را افزایش داده که در مواردی منجر‬ ‫به افت کیفیت و نارضایتی کاربران شد‪.‬‬ ‫س��امانه ثبت و پاس��خگویی به شکایات ‪۱۹۵‬‬ ‫به منظ��ور افزایش رضایت کاربران و رس��یدگی‬ ‫به ش��کایت های مردم��ی در حوزه های مختلف‬ ‫ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات ش��امل تلفن‬ ‫ثاب��ت‪ ،‬اینترنت‪ ،‬تلفن همراه‪ ،‬خدمات پس��تی‪،‬‬ ‫تشعش��عات و دفاتر پیش��خوان راه اندازی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬کاربران س��رویس های ارتباطی‪ ،‬فناوری‬ ‫اطالعات و پستی می توانند با مراجعه به سایت‬ ‫‪ https: //۱۹۵.cra.ir‬ی��ا تماس با تلفن گویای‬ ‫‪ ۱۹۵‬ش��کایت های خ��ود را از س��رویس های‬ ‫مختلف حوزه ‪ ICT‬ثبت و پیگیری کنند‪.‬‬ ‫گپ وگفت‬ ‫در ایام تعطیلی و خانه نش��ینی به دلیل ش��یوع‬ ‫ویروس کرون��ا فعالیت ها به فضای مجازی منتقل‬ ‫ش��د و چه انهای��ی که تریبونی در صداوس��یمای‬ ‫جمهوری اس�لامی دارند و چه انهایی که مجوزی‬ ‫در این رس��انه ندارند برای ارتب��اط با مخاطب به‬ ‫فضای مجازی رفتند‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ 2‬ماه از اغاز ش��یوع ویروس کرونا در‬ ‫ای��ران و لزوم خانه نش��ینی و قرنطینه برای حفظ‬ ‫فاصله اجتماعی و رعایت بیش��تر نکات بهداشتی‬ ‫در این زمینه می گذرد‪ .‬در اغاز اس��فند که شروع‬ ‫وضعی��ت جدید بود اوضاع در همه بخش هایی که‬ ‫تعطیل ش��ده بودند کمی نابس��امان بود؛ نخست‬ ‫به این دلیل که کس��ی نمی دانس��ت قرار اس��ت‬ ‫این ش��رایط ت��ا چه زمانی ادامه پی��دا کند و دوم‬ ‫اینکه راهی برای برون رفت از این اوضاع مشخص‬ ‫نش��ده بود اما بعد از مدتی به ارامی شرایط تغییر‬ ‫ک��رد و مانن��د تمام ط��ول تاریخ‪ ،‬ما انس��ان ها به‬ ‫ش��رایط جدید ع��ادت و با ان وفق پی��دا کردیم‪.‬‬ ‫اما از انجای��ی که ارتباط‪ ،‬عضوی جدانش��دنی از‬ ‫زندگی انس��ان اس��ت‪ ،‬راه ها و ایده ه��ای جدید از‬ ‫کانال ه��ای ارتباط��ی نوظهور س��الیان اخیر پیدا‬ ‫ش��دند که مهم ترین و اصلی تری��ن ان اینترنت و‬ ‫اس��تفاده از فضای مجازی ب��ود؛ فضایی که بدون‬ ‫نی��از به خروج از خانه و با رعایت فاصله اجتماعی‬ ‫به کمک مردمی امد که با نگرانی برای جان خود‬ ‫احتیاج به س��رگرمی و ارتباط با دیگران داش��تند‬ ‫تا بتوانند این روزهای خانه نش��ینی و قرنطینه را‬ ‫پشت سر بگذارند‪.‬‬ ‫ح��اال این روزها فضای مج��ازی خانه دوم همه‬ ‫اقش��ار جامعه ش��ده ت��ا بتوانند با دنی��ای بیرون‬ ‫ارتب��اط بگیرند و جالب اینجاس��ت ک��ه این فضا‬ ‫مرز نمی شناس��د و هر مخاطبی از هر جای جهان‬ ‫که به اینترنت دسترس��ی داشته باشد می تواند به‬ ‫تماشای هنرمندان‪ ،‬سیاستمداران و هر کسی که‬ ‫دستی بر اتش دارد بنشیند‪.‬‬ ‫ایرانیان نیز از این فضای بزرگ بی بهره نماندند‬ ‫و هر کسی به نوبه خود با مخاطبان ارتباط گرفت‪.‬‬ ‫این مس��یر در فرهنگ و هنر نخس��ت با برگزاری‬ ‫کنس��رت های انالین با همکاری دفتر موس��یقی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری تهران‬ ‫اغاز ش��د که مخاطبان می توانس��تند با حضور در‬ ‫فضای اینس��تاگرام یا س��ایت های معرفی ش��ده‬ ‫در ای��ن برنام��ه حضور پیدا کنند‪ .‬بع��د از ان نیز‬ ‫تئات��ر اجرای زنده خود را ب��ه راه انداخت و اکران‬ ‫فیلم انالین هم اغازی نو برای س��ینما رقم زد اما‬ ‫داستان به اینجا ختم نشد‪.‬‬ ‫پخش زنده برنامه اینس��تاگرام فضایی را ایجاد‬ ‫یادداشت‬ ‫لوریس چکناواریان با یاداوری اینکه ‪ 7‬اپرا داشته که‬ ‫جز یکی بقیه انها اجرا نش��ده‪ ،‬با تاسف می گوید‪ :‬شاید‬ ‫روزی وقتی من رفتم این کارها اجرا ش��ود‪ .‬این هنرمند‬ ‫در عین حال‪ ،‬خود را در زمره اهنگس��ازان خوشبختی‬ ‫ق��رار می دهد که کارهایش ضب��ط و بعضی از انها اجرا‬ ‫ش��ده و در ادامه اضافه می کند‪ :‬البته کارهایی دارم که‬ ‫چون اسپانس��ر ندارم هنوز ضبط نش��ده است‪ .‬امیدوارم‬ ‫انه��ا که می توانند‪ ،‬از هنر و فرهنگ ای��ن مملکت حمایت کنند‪ .‬چکناواریان در‬ ‫گفت وگو با ایسنا از عشق به کشورش گفت و اظهار کرد‪ :‬به ایران بازگشتم چون‬ ‫وطنم را دوس��ت دارم و همیشه برایم الهام بخش بوده است‪ .‬درست است که در‬ ‫موس��یقی عقب مانده ایم ام��ا ایران‪ ،‬فرهنگ و ادبیاتی غن��ی دارد‪ .‬از کودکی به‬ ‫دس��ته های عزاداری می رفتم و موسیقی ان را جمع می کردم‪ .‬در نهایت نیز اثر‬ ‫عاشورا را با الهام از این مراسم ها نوشتم‪ .‬احتماال تلویزیون اثر عاشورا را اجرا کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در ارمنس��تان در شصتمین سالگرد تولدم کاری را رهبری می کردم‪.‬‬ ‫یک امریکایی بدون هیچ حرفی روی صحنه امد و اعالم کرد که یک س��تاره از‬ ‫طرف موسس��ه انها به نام من کرده اند‪ .‬من نیز همیش��ه به شوخی می گویم که‬ ‫در هفت اس��مان یک س��تاره دارم‪ .‬این هنرمند که شعر هم می گوید و اشعارش‬ ‫عاش��قانه هستند‪ ،‬درباره شعرهایش گفت‪ :‬من افتخار می کنم که همیشه عاشق‬ ‫هس��تم و عش��ق برایم خیلی مهم است‪ .‬اگر نباشد حس می کنم که مرده ام‪ .‬من‬ ‫ش��اعر نیس��تم اما هر کسی می تواند عاشق باشد و حرف قلب خود را روی کاغذ‬ ‫بیاورد‪ .‬من اگر همیش��ه عاش��ق نباش��م نمی توانم کار هنری کنم‪ .‬او همچنین‬ ‫درباره کار اخیر خود که برای ایام کرونا نوش��ته بود‪ ،‬گفت‪ :‬زبان موس��یقایی این‬ ‫اثر با دیگر کارهایم متفاوت اس��ت؛ چون هر هنرمندی رش��د و کم کم خط خود‬ ‫را پیدا و حس خود را پیاده می کند‪ .‬این یک اثر ابس��تره بود و برای فضایی که‬ ‫کرونا ایجاد کرده‪ ،‬مناسب است‪ .‬باید وقتی اثری را گوش می کنی گوش هایت را‬ ‫متناسب با ان اماده کنی‪ .‬باید هرچه را که می خوانی و می بینی‪ ،‬به این فکر کنی‬ ‫که دلیلش چه بوده است؟ چکناواریان افزود‪ :‬بیاییم دست به دست هم بدهیم و‬ ‫فرهنگ کش��ور را بازسازی کنیم‪ .‬نخستین و مهم ترین امر در بازسازی مملکت‪،‬‬ ‫فرهنگ اس��ت‪ .‬هر کسی که پول دارد و می تواند‪ ،‬به خدمت فرهنگ بیاید چون‬ ‫فرهنگ است که اینده یک کشور را می سازد‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!