روزنامه صمت شماره 1508 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1508

روزنامه صمت شماره 1508

روزنامه صمت شماره 1508

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تاکید کارشناسان بر کاهش‬ ‫نرخ سود تسهیالت‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 27‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1508‬پیاپی ‪2826‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نقش حمایت از کسب و کار‬ ‫در بحران کرونا‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫اثرات اقتصادی کرونا‬ ‫برجهان‬ ‫حل مشکل معدنکاران‬ ‫با نیروی متخصص‬ ‫عبور از‬ ‫شرایط دشوار‬ ‫ضرورت توجه‬ ‫به زیرساخت ها‬ ‫نرخ بهر ه‬ ‫پارادوکس اقتصاد ایران‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کاهش‬ ‫نرخ سود بانکی‬ ‫اجرایی شد‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪15‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫قطعه ساز برای «جهش تولید» نقدینگی ندارد‬ ‫کمبود نقدینگی‪ ،‬انباش��ت بدهی ها و معوق ش��دن مطالبات قطعه سازان مشکالتی را‬ ‫برای خودروسازان و قطعه سازان به وجود اورده که این صنعت را نیازمند تزریق تسهیالت‬ ‫کم به��ره و بلندمدت کرده اس��ت‪ .‬فعاالن صنعت خودرو مذاکرات بس��یاری برای تامین‬ ‫این نقدینگی کردند و در نهایت دی س��ال گذش��ته مقرر ش��د ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان به‬ ‫خودروسازان پرداخت شود و انها این رقم را مستقیم به زنجیره تامین خود تزریق کنند‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرده بود این ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان در‬ ‫مرحله نخست به قطعه سازانی پرداخت می شود که جزو زیرمجموعه خودروسازان نبوده‬ ‫و به معنای واقعی خصوصی باشند‪ .‬در واقع این تسهیالت برای صنعت خودرو اختصاص‬ ‫داده ش��ده بود که خودروس��ازان متولی توزیع ان در زنجیره تامین هستند‪ .‬کارشناسان‬ ‫ه��دف از تزری��ق این نقدینگی را افزایش تیراژ و حرکت به س��وی تولید قطعات جدید در‬ ‫نهضت داخلی سازی می دانند‪ ،‬این در حالی است که قطعه سازان معتقدند نقدینگی الزم‬ ‫برای «جهش تولید» را در اختیار ندارند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وضعیت مستاجران در ماه های کرونایی خوب نیست‬ ‫اجاره بی اجاره‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عوارض بخشنامه های‬ ‫ضدتولید‬ ‫طرح ‪:‬‬ ‫از ‪ ۳۰‬دی ماه سال گذشته مقرر شد بر صادرات اهن اسفنجی‪،‬‬ ‫عوارض ‪ ۱۰‬درصدی اعمال شود‪ .‬این عوارض با هدف تامین نیاز‬ ‫صنعت ذوب فوالد کشور‪ ،‬تعیین شد‪ .‬این نخستین باری نیست‬ ‫ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با هدف بازگش��ت توازن به‬ ‫زنجیره فوالد‪ ،‬بخش��نامه ای را صادر می کند؛ بخشنامه هایی که‬ ‫منفع��ت برخی از فعاالن این زنجی��ره را به دنبال دارد و در عین‬ ‫حال‪ ،‬سایر تولیدکنندگان را متضرر می کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 27‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1508‬‬ ‫پیاپی ‪2826‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضاپدیدار‪ /‬رئیس کمیسیون انرژی‬ ‫و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫باتوج��ه به ش��رایط بحرانی پیش امده ب��رای فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و از همه مهم تر به کار بردن تدبیر برای حفظ‬ ‫و پای��داری موقعیت ان��ان در ادامه حی��ات و نیز برای‬ ‫گذر از بحران اقتصادی ناش��ی از کرون��ا‪ ،‬دولت باید دو‬ ‫رویکرد را به موازات هم پیگیری کند‪ .‬از یک س��و ارائه‬ ‫بس��ته کمک مالی و تشکیل س��ریع صندوق حمایت از‬ ‫کسب وکارها به ویژه کس��ب وکارهای کوچک و متوسط‬ ‫و از س��وی دیگر‪ ،‬کاهش مخ��ارج دولت و حاکمیت در‬ ‫شرایطی که درامدهای نفتی بیش از پیش کاهش یافته‬ ‫و در عمل به پایین ترین س��طح ممکن رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫در این ش��رایط حمایت های مالی دول��ت باید از طریق‬ ‫معافیت های مالیاتی و کمک های مستقیم تحقق یابد‪.‬‬ ‫ضروری اس��ت مخارج نهادها و موسس��ه های خاص‬ ‫کاهش یابد تا با ازادسازی بودجه‪ ،‬شرایط برای بسترهای‬ ‫نجات مالی همچون صندوق های حمایت از کسب وکارها‬ ‫فراهم شود‪ .‬در این زمینه پیشنهادی در قالب یک طرح‬ ‫دوفوریتی برای حمایت از کسب وکارهای اسیب دیده از‬ ‫کرونا ازس��وی نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرح‬ ‫شده است‪ .‬در این طرح حفظ کسب وکارهای کوچک و‬ ‫بنگاه های متوسط و تامین مالی این واحدهای اقتصادی‬ ‫با حمایت نظام بانکی مطرح ش��ده که باتوجه به شرایط‬ ‫خاص و بحرانی فعلی الزم اس��ت در اس��رع وقت برخی‬ ‫از ای��ن حمایت ها تا پایان خ��رداد و برخی دیگر در بازه‬ ‫زمانی حداکثر ‪۶‬ماهه صورت پذیرد‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که بیشترین اسیب شیوع ویروس‬ ‫کرونا به کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط که هم در‬ ‫بخ��ش خدمات و ه��م در تولید ناخالص داخلی س��هم‬ ‫بس��زایی دارند وارد شده است‪ .‬همچنین بروز مشکالت‬ ‫گس��ترده تری مانند ورشکس��تگی صاحبان کسب وکار‪،‬‬ ‫از دس��ت رفتن مش��اغل‪ ،‬انباش��ت بدهی ها‪ ،‬ناتوانی در‬ ‫پرداخت تعهدات مالی و از حرکت ایس��تادن چرخ های‬ ‫اقتصاد‪ ،‬رویدادهایی خارج از تصور نیست که این روزها‬ ‫دامن اقتصاد را گرفته است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط باید پرس��ید که ایا اقدامات دولت و‬ ‫بس��ته های حمایتی پیش��نهادی قادر به حل مشکالت‬ ‫فعلی خواهند بود یا خیر؟‬ ‫در می��ان انب��وه مطال��ب و مطالعات ص��ورت گرفته‬ ‫در فضاه��ای واقعی یا مج��ازی به تازگی دفتر توس��عه‬ ‫کارافرین��ی و بهره وری نی��روی کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‪ ،‬گزارشی منتشر کرده که در ان‪ ،‬استفاده‬ ‫از تجربی��ات چین در مقابله با ش��یوع وی��روس کرونا و‬ ‫سیاس��ت ها و برنامه های الزم برای نجات کسب وکارها‬ ‫مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش نش��ان می ده��د مطلوب تری��ن اقدام‬ ‫دول��ت باید در مرحله نخس��ت در حوزه اج��اره ملک‪،‬‬ ‫یعن��ی معافیت از پرداخ��ت اجاره زمی��ن و ملک برای‬ ‫کس��ب وکارها و س��پس در حوزه مالیات یعنی تخفیف‬ ‫ی��ا تعوی��ق در پرداخت مالیات باش��د؛ به عب��ارت دیگر‬ ‫حمایت های مالی در اولویت های بعدی قرار گیرند‪ .‬این‬ ‫گزارش همچنین به فرصت هایی اشاره کرده که می تواند‬ ‫پس از پرداختن به اث��ار چنین بحرانی به تغییراتی در‬ ‫حوزه سیاست گذاری و تعیین مسیر اصلی کشور منجر‬ ‫شود‪ .‬یک مطالعه تطبیقی در این زمینه نشان می دهد‬ ‫که بخش عمده ای از کاهش حجم اقتصادی در س��طوح‬ ‫مختل��ف فعالیت��ی در کش��ور ناش��ی از فروکش کردن‬ ‫درامده��ای هیدروکرب��وری مربوط ب��ه تولید و فروش‬ ‫نفت خام و س��ایر مش��تقات مربوط به ان اس��ت‪ .‬طرح‬ ‫یادشده الزم اس��ت از منظر نقش حمایتی برای تمامی‬ ‫کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط در کلیه بخش های‬ ‫فعالیتی کشور باش��د‪ ،‬چراکه از مجموع بیش از ‪۳۳۰۰‬‬ ‫ش��رکت فعال در حوزه انرژی بیش از ‪ ۸۷‬درصد انها را‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند که در این‬ ‫شرایط بحرانی ناشی از سقوط نرخ و کاهش فعالیت های‬ ‫تولیدی نفت وگاز‪ ،‬بیشترین ضربه اقتصادی و خسارت را‬ ‫خواهند دید و ش��کل گیری صندوق حمایت از این گونه‬ ‫بنگاه ها می توان��د وضعیت کف اقتصادی انان را حداقل‬ ‫در کوتاه م��دت حفظ نمای��د‪ .‬در این ص��ورت این گونه‬ ‫ش��رکت ها می توانن��د در میان مدت دای��ره فعالیت های‬ ‫اقتصادی خود را با روند فعالیت ها و رویکردهای کش��ور‬ ‫تنظیم و به کف استقرار فعالیت های الزم دست یابند‪.‬‬ ‫بد نیست یاداور شوم که ویروس کرونا درست در زمانی‬ ‫اقتص��اد م��ا را تحت تاثیر قرار داده که در نیمه نخس��ت‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬باوجود رشد جمعیت در چند سال گذشته‪،‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی کش��ور بدون تغییر مانده بود و به‬ ‫همراه فقیرتر شدن مردم‪ ،‬سرمایه گذاری نیز بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد افت داش��ت‪ .‬با اینکه در چند سال گذشته تولید‪،‬‬ ‫اش��تغال و کاهش نرخ بیکاری از اولویت های دولت بوده‪،‬‬ ‫متاس��فانه در عمل اقدامات به نحوی ب��ود که در اجرای‬ ‫این گونه خواس��ته ها بر میزان بیکاری افزوده شده است‪.‬‬ ‫در این بین تش��کیل صندوق حمایت از کس��ب وکارهای‬ ‫کوچک و متوس��ط نیز می تواند زیربنای سست اقتصادی‬ ‫کشور را که به دنبال شیوع ویروس کرونا ضعیف تر شده با‬ ‫ارائه روشی مدون و کارامد و بهره گیری از توان حرفه ای‬ ‫و تخصصی انجمن ها و تش��کل های مرتبط مورد حمایت‬ ‫جدی قرار دهد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫ایستادن مقابل دشمن از دستورهای مهم قران است‬ ‫در نخس��تین روز از م��اه مب��ارک رمضان‪ ،‬بهار‬ ‫ق��ران و موس��م ضیافت اله��ی‪ ،‬مراس��م انس با‬ ‫ق��ران در مصالی تهران و ارتب��اط زنده تصویری‬ ‫با حسینیه امام خمینی (ره) با حضور رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی برگزار ش��د و قاریان قران کریم‬ ‫به ت�لاوت ایات نور پرداختند‪ .‬ب��ه گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم رهب��ری‪ ،‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی در این مراسم در سخنانی‬ ‫ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان‪ ،‬ماه نزول‬ ‫قران‪ ،‬به بیان مواردی از دس��تورهای کاربردی و‬ ‫س��عادت بخش قران برای تنظی��م قواعد و روابط‬ ‫ف��ردی و جمع��ی زندگ��ی انس��ان ها پرداختند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای تنها راه نجات بش��ریت‬ ‫از ظل��م‪ ،‬تبعیض‪ ،‬جنگ‪ ،‬ناامنی‪ ،‬لگدمال ش��دن‬ ‫ارزش ها و حاکم شدن امنیت و سالمت و اسایش‬ ‫را عمل به دس��تورهای کاربردی قران دانستند و‬ ‫گفتند‪ :‬یک دس��ته از دستورهای کاربردی قران‪،‬‬ ‫نح��وه قاعده س��ازی در زندگ��ی اس��ت‪ .‬اگر این‬ ‫قاعده سازی برمبنای قدرت و پول و شهوت باشد‪،‬‬ ‫انسان از زندگی واقعی و اخروی بی نصیب خواهد‬ ‫ماند اما اگر انس��ان ها بنای زندگی خود را در دنیا‬ ‫براساس نیکی و حسنه قرار دهند‪ ،‬عالوه بر منافع‬ ‫دنیوی قطعا به مقاصد واقعی و حقیقی زندگی نیز‬ ‫خواهند رسید‪.‬‬ ‫وس��یله ق��رار دادن نعمت های اله��ی همچون‬ ‫ثروت و قدرت برای اباد کردن زندگی انسان های‬ ‫دیگر و نجات نیازمندان و نیکی به همنوعان‪ ،‬یکی‬ ‫دیگر از دس��تورهای کاربردی قران بود که رهبر‬ ‫انقالب به ان اشاره کردند‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای‪ ،‬عمل به دس��ته‬ ‫دیگری از ایات قران و دس��تورهای کاربردی ان‬ ‫را موجب تنظیم مناس��بات اجتماعی دانستند و‬ ‫افزودند‪ :‬از جمله این دستورها‪« ،‬نهی از غیبت در‬ ‫جامعه» و «رعایت انصاف حتی در قبال مخالفان‬ ‫و دشمنان» است‪.‬‬ ‫ایشان «پیروی نکردن از موضوعاتی را که نسبت‬ ‫ب��ه انها یقین وجود ندارد» از جمله دس��تورهای‬ ‫قران خواندند و یکی از مشکالت ژورنالیسم رایج‬ ‫در دنیا را عمل نکردن به این دستور و تالش برای‬ ‫شایعه پردازی و خبرسازی دانستند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫متاس��فانه در داخ��ل جامعه ما ه��م از این موارد‬ ‫به چش��م می خ��ورد‪ .‬حضرت ای��ت اهلل خامنه ای‬ ‫«پرهی��ز از اعتماد و گرایش به ظالمان»‪« ،‬رعایت‬ ‫قس��ط و ع��دل و انصاف در زندگ��ی» و «خیانت‬ ‫نکردن در امانت» را از دیگر دس��تورهای اس�لام‬ ‫برش��مردند و با تاکی��د بر اینک��ه خیانت نکردن‬ ‫در امانت ش��امل مس��ئولیت هم می شود‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫«نترس��یدن از دشمن و محکم ایستادن در مقابل‬ ‫او» از دستورهای مهم قران است و وضعیت امروز‬ ‫برخی دولت های اس�لامی و تحقیر انها به وسیله‬ ‫قدرت های ظالم نتیجه ترس��یدن انها از دشمنان‬ ‫اسالم است‪ .‬ایشان با اشاره به سیره و درس بزرگ‬ ‫ام��ام بزرگوار مبن��ی بر نترس��یدن از قدرت های‬ ‫زورگ��و تاکید کردند‪ :‬هراس از امریکا نتایج تلخی‬ ‫را به بار خواهد اورد و ما در س��ال های گذش��ته‬ ‫در برخی دولت های خودمان مش��اهده کردیم که‬ ‫ترس از امریکا‪ ،‬انها را دچار چه مشکالت سختی‬ ‫ک��رد‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی «اقامه نماز با‬ ‫توجه و برای یاد خدا» و «توبه و درخواست عفو و‬ ‫بخش��ش از خداوند به خصوص در ایام ماه مبارک‬ ‫رمضان» را زمینه س��از اعتالی روحی دانس��تند و‬ ‫در پایان اظه��ار امیدواری کردند که احاد ملت و‬ ‫مس��لمانان به ویژه دولت های اسالمی و مسئوالن‬ ‫توفیق عمل به دستورهای کاربردی قران را بیابند‬ ‫زیرا نسخه شفابخش مشکالت است‪.‬‬ ‫اماکن مذهبی در مناطق «سفید» باز می شود‬ ‫رئیس جمه��وری با بیان اینکه کش��ور براس��اس ابتال به کرونا و‬ ‫ش��یوع و مقررات وزارت بهداشت و درمان‪ ،‬تقسیم و در دسته های‬ ‫س��فید‪ ،‬زرد و قرمز منطقه بندی می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬مساجد‪ ،‬اماکن‬ ‫مذهبی و نمازهای جمعه مناطق سفید باز می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ن روحانی روز یکش��نبه در جلس��ه ستاد‬ ‫مل��ی مدیریت و مبارزه با کرون��ا اظهار کرد‪ :‬ماه رمضان که اکنون‬ ‫در ان ق��رار داریم ماه پربرکت و م��اه انس با قران مجید و کمک‬ ‫به دیگران اس��ت‪ .‬در این ماه باتوجه به س��ختی ها و مشکالتی که‬ ‫برای اقشار اس��یب پذیر وجود دارد و باتوجه به اینکه پویش هایی‬ ‫از طرف مردم و خیرین و هیات ها و نیروهای مس��لح شروع شده؛‬ ‫همه کمک کنیم که سفره مردم بی افطار نماند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬در ش��رایطی که م��ردم نگرانی برای‬ ‫سالمتی خود و برای دارند همه تالش کنیم در ماه رمضان نگرانی‬ ‫برای س��فره افطار نداشته باشند‪ .‬سفره افطار در اختیار مردم قرار‬ ‫گیرد که البته کار خوبی در کشور شروع شده است‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬صدا وسیما هم در این زمینه تبلیغات خوبی انجام‬ ‫داده و در فض��ای مج��ازی هم باید این تبلی��غ را انجام دهیم‪ .‬در‬ ‫قران مجید هم به مس��ئله انفاق اشاره شده که اصل بسیار مهمی‬ ‫اس��ت که خداوند تقوا را بر انفاق متصل‪ ،‬متکی و مشروط می کند‬ ‫و بهشت خود را بر انفاق مشروط می کند‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه صیانت از‬ ‫وضعی��ت موجود تولید‪ ،‬برای م��ا اولویتی مهم‬ ‫است از استانداران خواست ضعف ها و اسیب ها‬ ‫را با نگاه باز و واقعا کارشناسانه ببینند و نسبت‬ ‫به رفع انها در سال ‪ ۹۹‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کشور‬ ‫در بخش دوم نشس��ت س��تاد اقتصاد مقاومتی‬ ‫که به شکل ویدئوکنفرانس با حضور نمایندگان‬ ‫نهاد ه��ای اقتص��ادی و اس��تانداران ف��ارس و‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان به عنوان اس��تان هایی‬ ‫ک��ه عبدالرض��ا رحمانی فضلی وزیر کش��ور در‬ ‫مقام جانش��ین رئیس س��تاد اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫بر اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی ان نظارت‬ ‫می کند‪ ،‬برگزار ش��د‪ ،‬از اس��تانداران خواست تا‬ ‫همه برنامه های اقتصادی و توس��عه ای استان را‬ ‫با استفاده از شاخص های علمی کمی کنند‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور اف��زود‪ :‬ع�لاوه بر کمی س��ازی‬ ‫برنامه ه��ا‪ ،‬تدوین زمان بندی دقیق و پیش بینی‬ ‫اقتضائات و لوازم تحقق اهداف‪ ،‬همراه با جداول‬ ‫توزیع دس��تگاهی چه در سطح منطقه ای و چه‬ ‫در سطح ملی مورد انتظار است‪.‬‬ ‫رحمان��ی فضل��ی خطاب ب��ه اس��تانداران و‬ ‫مدیران اقتصادی اس��تان ها خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫وی در ادام��ه بر ضرورت محدودی��ت اجتماعات و فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی و فاصله گذاری هوش��مند تاکید کرد و گفت‪ :‬بازگشایی‬ ‫کس��ب وکار به این معنا نیست که بحران کرونا رو به پایان است و‬ ‫این بیماری از بین می رود و باید دنبال زندگی روزمره خود برویم‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬نمی توانیم بگوییم کرونا چه زمانی از بین می رود‬ ‫که اگر می ش��د خیلی خوب بود‪ .‬اگر مسئوالن بهداشتی و درمانی‬ ‫کش��ور می توانستند بگویند کرونا یک تا ‪ ۲‬ماه دیگر تمام می شود‬ ‫و زم��ان بدهند ما ه��م در برنامه ریزی خود از لح��اظ اقتصادی و‬ ‫اجتماعی و همه مسائل راحت تر بودیم‪ ،‬اما متاسفانه زمان روشنی‬ ‫برای ای��ن امر وجود ندارد چون دارو و واکس��ن خاصی برای این‬ ‫بیم��اری وجود ندارد و ب��ه یک معنا‪ ،‬تقریبا هم��ه بار روی دوش‬ ‫خود مردم است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬اگر ما دچار مشکل بهداشتی و گرفتار‬ ‫بیماری خطرناکی به نام کرونا ش��ده ایم تنها راه ان مراقبت است؛‬ ‫فاصله ه��ا را مراع��ات و پروتکل های بهداش��تی را رعایت کنیم و‬ ‫خودمان مراقب خودمان باش��یم و اگر مجبور شدیم به بیمارستان‬ ‫برویم‪ .‬در مراحل اولیه پزش��ک‪ ،‬و پرس��تار در شرایط سخت تری‬ ‫از ما مراقبت کند؛ بنابراین اس��اس این مس��ئله مراقبت ش��خصی‬ ‫و رعای��ت پروتکل هایی اس��ت که در بخش بهداش��تی به ما اعالم‬ ‫می شود که باید همه را مراعات کنیم تا از این مسئله عبور کنیم‪.‬‬ ‫روحان��ی گف��ت‪ :‬این گونه در نظر بگیریم ک��ه کرونا برای مدتی‬ ‫می ماند و متاس��فانه باید باوجود کرونا زندگی کنیم‪ .‬همانطور که‬ ‫در اس�لام راه قدرت و سالمت انسان‪ ،‬تقوا‪ ،‬پرهیز و فاصله گرفتن‬ ‫از گناه اس��ت اینجا هم راه این اس��ت که فاصل��ه بگیریم از همه‬ ‫کس��انی که می توانند ما را مبتال کنند؛ بنابراین اس��اس مراقبت و‬ ‫فاصله گرفتن است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری یاداور ش��د‪ :‬تاکنون اکثری��ت قاطع مردم همه‬ ‫اصول را م��ورد توجه قرار دادند و مراعات کردند‪ .‬ش��اهد مراعات‬ ‫انان اماری است که نشان می دهد مردم به خوبی مراقبت و کمک‬ ‫می کنن��د و می دانند که راه حل به دس��ت خود انها اس��ت که باید‬ ‫بیشتر مراقبت کنند‪.‬‬ ‫اولویت مهم ما صیانت از وضعیت موجود تولید است‬ ‫باید نقشه راهی داشته باشید که در‬ ‫ان نقش��ه راه‪ ،‬هدف ها و مسیرها و‬ ‫امکانات مشخص شده باشد‪.‬‬ ‫وزیر کشور به استانداران سیستان‬ ‫و بلوچستان و فارس که گزارش های‬ ‫خود را در همین راستا ارائه کردند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برای انجام این کار‪ ،‬باید‬ ‫ارزیابی دقیق و درس��تی از س��ال ‪ ۹۸‬داش��ته‬ ‫باشید‪ .‬امارهای هر دو استان‪ ،‬امارهای مثبت و‬ ‫موثری باتوجه به ش��رایط تحریمی کشور است‬ ‫ام��ا حتم��ا در کنار ان ضعف ها و اس��یب هایی‬ ‫داری��م که باید با نگاه باز و واقعا کارشناس��انه‪،‬‬ ‫ان موارد را ببینیم و نسبت به رفع انها در سال‬ ‫‪ ۹۹‬اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ارزیابی های خ��ود در این زمینه‬ ‫را برای معاونت اقتصادی وزارت کش��ور با ذکر‬ ‫اس��یب ها و نقاط قوت و ضعف‪ ،‬ارسال کنید تا‬ ‫انشااهلل مورد بهره برداری و اصالح قرار گیرد‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی با اش��اره به ابالغ و اعالم ‪۳۰‬‬ ‫اولوی��ت اقتصادی وزارت کش��ور در س��ال ‪۹۹‬‬ ‫برای اجرا در سراس��ر کش��ور‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این سیاست ها یا در جهت سیاست های جهش‬ ‫تولید است که ازس��وی دولت ابالغ می شود یا‬ ‫در کنار و مکمل سیاس��ت های دولت‬ ‫در این زمینه اس��ت؛ بنابراین با ابالغ‬ ‫سیاس��ت ها و برنامه ه��ا‪ ،‬باید هر دو‬ ‫مجموعه سیاستی در کنار هم دنبال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور با اشاره به اینکه یکی‬ ‫از اولویت ه��ای ما پیگی��ری مجدانه‬ ‫سند توس��عه تدوین ش��ده برای هر دو استان‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬گزارش هایی که اس��تان فارس و‬ ‫سیستان وبلوچس��تان داده ان��د نش��ان می دهد‬ ‫باوجود پیش��رفت ابعادی از برنامه ها‪ ،‬بخش��ی‬ ‫از ای��ن پروژه ه��ا اص�لا اجرا نش��ده و برخی از‬ ‫دس��تگاه ها ضعیف تری��ن ش��رایط را در اج��را‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫وزی��ر کش��ور در تبیی��ن اهمی��ت صیانت از‬ ‫فعالی��ت اصناف تاکید کرد‪ :‬اگر ما در کش��ور با‬ ‫فش��ارهای زیاد هیجانی و رفتاره��ای غیرقابل‬ ‫پیش بینی درحوزه مدیریت کاالهای اساس��ی و‬ ‫مایحتاج مردم مواجه نشدیم‪ ،‬ناشی از دو عامل‬ ‫اساسی بود؛ یک‪ ،‬اراده دولت بر تامین مایحتاج‬ ‫مردم و دوم‪ ،‬نقش صنوف و همراهی خوب انها‬ ‫ب��ا دولت در تامی��ن و عرضه کااله��ا‪ .‬رحمانی‬ ‫فضلی دیگ��ر اولویت اجرایی وزارت کش��ور در‬ ‫حرکت غول تجاری ترکیه به طرف اسیای میانه‬ ‫ت��رن غول پیکر تجاری ترکیه ب��ا ‪ ۸۲‬کانتینر و ‪ ۹۴۰‬متر طول‬ ‫به طرف اسیای میانه حرکت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه‬ ‫ضم��ن بین ای��ن خبر به نقل از وزیر ارتباطات و زیرس��اخت های‬ ‫ترکی��ه گفت‪ :‬تجارت خارجی بس��یاری از کش��ورها در محدوده‬ ‫شیوع کرونا به ویژه در کشورهای هم مرز ایران اسیب فراوانی دیده‬ ‫و نبود ارتباط گسترده در عرضه و تقاضا و محدودیت های کرونایی‬ ‫باعث اس��یب به تولید در کش��ورهای هم مرز و توقف صادرات و‬ ‫واردات در بعضی از مرزها شده است‪.‬‬ ‫س��ید جالل ابراهیمی افزود‪ :‬به گفته عادل کارا اسماعیل اوغلو‪،‬‬ ‫ترن باکو‪ ،‬تفلیس‪ ،‬قارص از کش��ورهای دوس��ت عبور و نیازهای‬ ‫منطقه را تامین خواهد کرد‪ .‬قط��ار صادراتی ترکیه طوالنی ترین‬ ‫قطار تجاری از نوع خود اس��ت که در این خط باری به کار گرفته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬خط اهن باری بین قارص و باکو که به عنوان ‪BTK‬‬ ‫(باکو‪ ،‬تفلیس‪ ،‬قارص) نام گذاری ش��ده با حفظ شرایط بهداشتی‬ ‫و فرایندهای ضدعفونی بدون تماس نیروی انس��انی و بسته بندی‬ ‫انتی وی��روس ملزومات را به حوزه کش��ورهای اس��یای میانه نیز‬ ‫حمل می کند‪.‬‬ ‫عرصه اقتصادی اس��تان ها را اتم��ام پروژه های‬ ‫نیمه تمام اع�لام کرد و خطاب به اس��تانداران‬ ‫گف��ت‪ :‬برای ب��ه فرج��ام رس��اندن پروژه های‬ ‫نیمه تمام به تناس��ب زمان و مناب��ع مورد نیاز‬ ‫برای اتمام‪ ،‬اقدام کنید؛ یعنی در پروژه هایی که‬ ‫زمان کمتری تا بهره برداری می برند و راحت تر‬ ‫تمام می ش��وند بیشتر س��رمایه گذاری و تالش‬ ‫شود تا انها جواب دهند‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور ضمن قدردانی و تشکر از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬ات��اق اصناف و اتاق‬ ‫بازرگان��ی در ح��وزه تنظی��م بازار گف��ت‪ :‬این‬ ‫مجموعه ها‪ ،‬همه فعال هس��تند و در این مدت‪،‬‬ ‫خوب عمل کردند‪.‬‬ ‫اکنون ب��ه بعد در بحث کنت��رل قیمت ها و‬ ‫کنترل ه��ای عمومی‪ ،‬هم��کاری و هماهنگی با‬ ‫صن��وف در زمینه رعایت پروتکل ها و ش��رایط‬ ‫کرونایی داشته باش��ید‪ .‬ما نباید شاهد افزایش‬ ‫قیمت های س��اختگی یا سوءاستفاده ها باشیم‪.‬‬ ‫البت��ه برخ��ی افزایش قیمت ه��ا ناگزیر خواهد‬ ‫بود که گاهی توجیه پذیر نیست اما با شناختی‬ ‫ک��ه وج��ود دارد‪ ،‬صنوف و کس��به محترم باید‬ ‫هم��کاری کنند ت��ا در این زمین��ه تنظیم بازار‬ ‫به خوبی عمل کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وزی��ر ارتباطات و زیرس��اخت های ترکی��ه‪ ،‬این قطار‬ ‫تجاری‪-‬صادراتی غول پیک��ر در مدت ‪ ۹‬روز تمامی بار خود را در‬ ‫حوزه های صادراتی تخلیه خواهد کرد و با تمامی تدابیر بهداشتی‬ ‫و بدون تماس انس��انی نیازهای منطقه را از طریق راه اهن تامین‬ ‫می کند‪ .‬این قطار‪ ،‬تولیدات مناطق ازمیر‪ ،‬ادانا‪ ،‬مرسین‪ ،‬قوجا الی‪،‬‬ ‫کوتاهیه‪ ،‬کاالهای صادراتی سفارشات گرفته شده را با استفاده از‬ ‫‪ ۸۲‬واگن به مراکز مصرف می رساند‪.‬‬ ‫سید جالل ابراهیمی به نقل از وزیر ارتباطات و زیرساخت های‬ ‫ترکی��ه گفت‪ :‬باتوجه به توقف خط��وط حمل ونقل زمینی ایران و‬ ‫ترکیه‪ ،‬حمل بار از طریق ایران به کشورهای ثالث متوقف و ترکیه‬ ‫مجبور به اتخاذ این تصمیم شده است‪ .‬از ‪ ۱۳‬اسفند تا امروز با ‪۳‬‬ ‫هزار واگن‪ ۱۰۰ ،‬هزار ت��ن بار تجاری بیت ایران و ترکیه جابه جا‬ ‫شده اس��ت‪ .‬از خط باکو‪ ،‬تفلیس‪ ،‬قارص با ‪ ۱۳۵۰‬واگن ‪ ۵۵‬هزار‬ ‫تن بار تجاری حمل شده است‪.‬‬ ‫وزارت ام�ور خارجه ‪ -‬وزیران امور خارجه‬ ‫ایران و قطر درباره اخرین تحوالت در افغانستان‬ ‫و تالش های جمهوری اسالمی ایران برای تفاهم‬ ‫سیاسی و تش��کیل دولتی فراگیر در افغانستان‬ ‫رایزنی و تبادل نظ��ر کردند‪ .‬وزیران امور خارجه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و قطر روز شنبه تلفنی‬ ‫گفت وگ��و کردن��د‪ .‬محمدجواد ظری��ف در این‬ ‫گفت وگو حلول ماه مبارک رمضان را به همتای‬ ‫قطری و دولت و ملت این کش��ور تبریک گفت‪.‬‬ ‫دو طرف درباره اخرین تحوالت در افغانستان و‬ ‫تالش های جمهوری اس�لامی ایران برای تفاهم‬ ‫سیاسی و تش��کیل دولتی فراگیر در افغانستان‬ ‫رایزنی و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬دبیر ش��ورای عالی امنی��ت ملی در‬ ‫حساب کاربری خود در توییتر نوشت‪ :‬مخالفت‬ ‫امری��کا ب��ا درخواس��ت وام ای��ران از صن��دوق‬ ‫بین الملل��ی پول‪ ،‬نق��ض «قاعده ام��ره حق بر‬ ‫س�لامتی» است‪ .‬علی ش��مخانی در این توییت‬ ‫اف��زود‪ :‬مخالفت امریکا با درخواس��ت وام ایران‬ ‫از صندوق بین المللی پ��ول‪ ،‬نقض «قاعده امره‬ ‫حق بر سالمتی» است‪ .‬دولت های ثالث دو تعهد‬ ‫دارند؛ قطع همکاری با دولت ناقض و اقدام برای‬ ‫رفع وضعیت غیرقانونی‪ .‬اروپا چون همیشه فقط‬ ‫ابراز تاسف کرد! باید قوی باشیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مای��ک پمپئ��و‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه‬ ‫امریکا در توییتی ضمن اظهارنظر درباره پرتاب‬ ‫موفقیت امی��ز ماه��واره «ن��ور» ازس��وی ایران‪،‬‬ ‫بار دیگر اس��تیصال واش��نگتن از این دستاورد‬ ‫و پیش��رفت علم��ی جمه��وری اس�لامی را به‬ ‫نمایش گذاش��ت‪ .‬پمپئ��و در توییت خود ضمن‬ ‫تک��رار اتهام های واهی علیه ایران‪ ،‬مدعی ش��ده‬ ‫تهران درباره اینکه برنامه فضایی اش صلح امیز‪،‬‬ ‫غیرنظامی و شفاف است‪ ،‬دروغ می گوید‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزارت امور خارج��ه تصمیم اخیر‬ ‫وزارت خزان��ه داری امری��کا در ایجاد محدودیت‬ ‫برای رس��انه های ایرانی را محک��وم کرد‪ .‬وزارت‬ ‫امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران در حساب‬ ‫توییتری خود در این زمینه نوش��ت‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران قویا تصمیم خزان��ه داری امریکا‬ ‫در مسدودس��ازی دسترس��ی به دامنه اینترنتی‬ ‫رس��انه های ایرانی را که مغایر با اعالمیه جهانی‬ ‫حقوق بشر و ازادی بیان است‪ ،‬محکوم می کند‪.‬‬ ‫اقدام این رژیم در ساکت کردن جریان رسانه ای‬ ‫بدی��ل‪ ،‬امری��کا را ب��ه نقض کنن��ده اصلی نظم‬ ‫قانون محور بین الملل تقلیل داده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ارژانتین بناس��ت قرنطینه سراسری‬ ‫در این کش��ور را تمدید کند‪ .‬این خبر را البرتو‬ ‫فرنان��دز‪ ،‬رئیس جمهوری ارژانتی��ن‪ ،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫فرناندز طی پیام��ی تلویزیونی گفت‪ :‬راه درازی‬ ‫را امده ایم و توانس��ته ایم دس��تاوردهایی داشته‬ ‫باش��یم‪ ،‬اما این بدان معنا نیس��ت که مسئله از‬ ‫میان رفته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنان در میانه‬ ‫این اپیدمی که ارژانتین را از س��ر گذرانده قرار‬ ‫داری��م؛ هرچند این قضیه در کش��ورمان مانند‬ ‫دیگر کشورها شدید نبوده است‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫ارژانتی��ن در عین حال افزود م��ردم می توانند‬ ‫چند ساعتی در طول روز به قدم زدن بپردازند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سلمان بن عبدالعزیز‪ ،‬پادشاه سعودی‬ ‫دستور لغو بخشی از محدودیت های اعمال شده‬ ‫در زمینه رفت وامد را از روز گذشته صادر کرد؛‬ ‫ح��ال انکه قانون ممنوعی��ت رفت وامد در مکه‬ ‫و برخی محله های ریاض ادامه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫عربس��تان همچنین اج��ازه اغاز ب��ه کار برخی‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی و تج��اری را صادر کرده‬ ‫و برگزاری تجمعات اجتماعی باالی ‪ 5‬نفر مانند‬ ‫مراسم جشن و عزا و‪ ...‬همچنان ممنوع است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬برخی مناب��ع امریکایی ازجمله «وال‬ ‫استریت ژورنال» و «پولتیکو» گزارش دادند که‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری این کشور به دنبال‬ ‫جایگزین��ی ب��رای الکس ازار‪ ،‬وزیر بهداش��ت و‬ ‫خدمات انس��انی است‪ .‬منابع اگاه گزارش دادند‬ ‫که در بین اسامی مندرج در فهرست جایگزینی‬ ‫ازار‪ ،‬دبورا پرکز‪ ،‬هماهنگ کننده کاخ سفید برای‬ ‫مبارزه با کرونا‪ ،‬س��یما ورما‪ ،‬رئیس مرکز کنترل‬ ‫بهداش��تی مدیکر و «اریک هرگان» معاون وزیر‬ ‫بهداش��ت و خدمات بهداش��تی قرار دارند‪ .‬این‬ ‫گمانه زنی ها به دنبال گزارش هایی از وجود حالت‬ ‫ناامیدی در بخش بهداش��ت امریکا در مقابله با‬ ‫ویروس کرونا مطرح ش��ده است‪ .‬ازسوی دیگر‪،‬‬ ‫ترامپ نشس��ت مطبوعاتی ب��رای پیگیری روند‬ ‫مبارزه با کرونا برگزار نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت‪:‬‬ ‫تحرکات اخیر رژیم صهیونیس��تی در گسترش‬ ‫شهرک س��ازی و الح��اق بخش های��ی از کران��ه‬ ‫باختری به اراضی اش��غالی س��ال ‪ ۱۹۴۸‬نقض‬ ‫قوانی��ن بین المللی و در راس��تای اجرای طرح‬ ‫ننگین معامله قرن اس��ت‪ .‬سید عباس موسوی‬ ‫این گون��ه اقدام��ات غیرقانونی را نق��ض قوانین‬ ‫بین الملل��ی و تهدیدی برای صل��ح و امنیت در‬ ‫منطقه دانس��ت و از سازمان ملل متحد و دیگر‬ ‫مجامع بین المللی خواست در چارچوب وظایف‬ ‫و مس��ئولیت های خود در مقابله با این تحرکات‬ ‫عمل کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫نقش حمایت از‬ ‫کسب و کار‬ ‫در بحران کرونا‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫‪ 3‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 27‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1508‬‬ ‫پیاپی ‪2826‬‬ ‫کفش ورزشی فرصتی‬ ‫برای توسعه‬ ‫صنعت کفش‬ ‫کاشت درخت با فناوری‬ ‫گراوسیس در منطقه‬ ‫کوهستانی صفه‬ ‫تعطیلی‬ ‫فولکس واگن‬ ‫تمدید شد‬ ‫قطعه ساز برای «جهش تولید» نقدینگی ندارد‬ ‫علی حیدری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹بانک ها تمکین نمی کنند‬ ‫س��عید صبوری‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور درباره‬ ‫مبل��غ پرداختی تس��هیالت ‪ ۵‬هزار میلی��ارد تومان به‬ ‫گف��ت‪ :‬از این مبلغ گ��روه صنعتی ایران خودرو‬ ‫توانس��ت حدود ‪ ۲۱۰۰‬میلیارد توم��ان را جذب کند‪،‬‬ ‫اما با وجود دس��تورات قانونی‪ ،‬اینکه بانک ها باید فقط‬ ‫‪ ۱۰‬درصد س��ود دریافت کنن��د بانک ها تمکین نکرده‬ ‫و برای جبران سودش��ان‪ ۱۵ ،‬تا ‪ ۲۰‬درصد س��پرده را‬ ‫نزد خ��ود نگه می دارند تا نرخ سودش��ان همان ‪ ۲۴‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬درصد شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این کار غیرقانونی اس��ت‪ ،‬زیرا حتی در‬ ‫ش��کل عادی هم س��ود باید ‪ ۱۸‬درصد باشد؛ از این رو‬ ‫بانک ه��ا ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد س��پرده را با بهره پایین نزد‬ ‫خ��ود نگه می دارند تا بتوانند س��قف س��ود مورد نظر‬ ‫خ��ود را پر کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ش��رکت س��ایپا هم از‬ ‫تس��هیالت ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومانی در نظر گرفته شده‬ ‫فقط توانس��ت حدود ‪ ۱۱۰۰‬میلی��ارد تومان را جذب‬ ‫کند‪ ،‬زی��را بانک ها بی مه��ری کردند‪ .‬ب��رای پرداخت‬ ‫تس��هیالت در راس��تای رونق تولید بانک ها همراهی و‬ ‫همکاری نداشتند زیرا مبلغی را به عنوان سپرده با سود‬ ‫پایین نزد خود نگه داشتند‪.‬‬ ‫صبوری با انتقاد از قوانین درون بانکی گفت‪ :‬هر بانک‬ ‫قوانینی ب��رای خود دارد که برای دریافت تس��هیالت‬ ‫چالش های بس��یاری را برای صنعتگران به وجود اورده‬ ‫است‪ .‬به عنوان مثال‪ ۲۵۰۰ ،‬میلیارد تومان درخواست‬ ‫وام ش��ده و پس از پذیرش مبلغ بین هر بانک تقسیم‬ ‫می ش��ود؛ به عنوان مث��ال‪ ،‬اگر بانکی قرار باش��د ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان از این مبلغ را پرداخت کند ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ان را یعن��ی حدود ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد تومان نزد خود نگه‬ ‫می دارد درحالی که در س��پرده معمولی یعنی ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر سود این وام ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومانی ‪۱۸‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬وقتی قانون بانک را اجبار‬ ‫می کرد که تسهیالت با سود ‪ ۱۰‬درصد بپردازد بانک ها‬ ‫اثرات‬ ‫اقتصادی کرونا‬ ‫برجهان‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫کمب��ود نقدینگ��ی‪ ،‬انباش��ت بدهی ه��ا و مع��وق ش��دن مطالب��ات‬ ‫قطعه سازان مش��کالتی را برای خودروسازان و قطعه سازان به وجود‬ ‫اورده و این صنعت را نیازمند تزریق تس��هیالت کم بهره و بلندمدت‬ ‫کرده است‬ ‫هم برای دریافت س��ود حدود ‪ ۲۴‬درصدی خود با این‬ ‫شیوه ها قانون را دور می زنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید با بازار همخوانی ندارد‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصص��ی صنای��ع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫تولیدکننده ب��رای جهش تولید نقدینگ��ی ندارد‪ .‬این‬ ‫ش��یوه پرداخت بانک ه��ا در کنار قیمت ه��ای تعیین‬ ‫ش��ده برای خودرو‪ ،‬تولید را به صرفه نمی کند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر خودروساز با زیان محصوالتش را به بازار‬ ‫عرض��ه می کند و الزم اس��ت قیمت ها اصالح ش��وند‪.‬‬ ‫صبوری در پاس��خ به این پرس��ش که چرا صنعتگران‬ ‫نس��بت به این قوانی��ن درون بانکی ب��ه بانک مرکزی‬ ‫ش��کایت نمی کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬بارها این ام��ر را به بانک‬ ‫مرکزی اعالم کردیم‪ ،‬اما پاس��خ این اس��ت که بانک ها‬ ‫خصوصی و خودش��ان تصمیم گیرنده هستند‪ .‬ضرورت‬ ‫دارد مجلس شورای اسالمی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت پیگیر این مس��ئله باشد و اجازه ندهند چنین‬ ‫قانونی در بانک اعمال شود‪ .‬تولیدکننده به اندازه کافی‬ ‫گرفتار مشکالت تولید است نمی تواند پیگیری حواشی‬ ‫ان هم باش��د‪ .‬این مسئول صنفی در ادامه گالیه های‬ ‫خود نس��بت به قیمت خودروها اضافه کرد‪ :‬در شورای‬ ‫سیاست گذاری قیمت خودرو همه مدیران حضور دارند‬ ‫به جز نماینده ای از انجمن قطعه سازان که تامین کننده‬ ‫قطعات هس��تند‪ .‬این صنعتگران در بطن تولید بوده و‬ ‫نس��بت به تمام چالش ها و مش��کالت اگاه هستند‪ .‬در‬ ‫تصمیم گیری ه��ا بای��د از اعضای انجمن قطعه س��ازان‬ ‫دعوت کنند تا موضوع دقیق تر دنبال شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ت��ا زمانی که ن��رخ خودرو اصالح نش��ود‬ ‫انباش��ت زیان ها بیش��تر ش��ده و صنای��ع را زمینگیر‬ ‫می کند‪ .‬چ��را باید خودرویی در کارخانه ‪ ۳۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تومان قیمت گذاری شود‪ ،‬اما در بازار حدود‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون تومان معامله شود؟ پول این فاصله قیمتی‬ ‫به جیب چه کس��ی یا چه کسانی می رود؟ درحالی که‬ ‫در این بس��تر نه خودروساز و نه قطعه ساز هزینه خود‬ ‫را دریافت نمی کنند و س��ود به جیب س��وداگران بازار‬ ‫می رود‪ .‬این قطعه س��از با اش��اره به خرید کارت ملی‬ ‫از س��وی دالالن ب��ازار ادام��ه داد‪ :‬این اف��راد در صف‬ ‫پیش فروش‪ ،‬خودروها را با قیم��ت کارخانه خریداری‬ ‫تولید روزانه ‪ ۸۵‬پژوپارس در شیراز‬ ‫مدیرعام��ل س��ایت ایران خودرو فارس گفت‪ :‬با تامین و ت��دارک الزم و با رعایت‬ ‫نکات بهداش��تی این ش��رکت تولید روزانه ‪ ۸۵‬خودرو پژو پارس را در دس��تور کار‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬علی کریمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ایران خودرو فارس افزود‪:‬‬ ‫امسال ‪ ۲۰‬هزار خودرو پارس در این سایت تولید می شود‪.‬‬ ‫کریمی با اشاره به اینکه تالش برای ارتقای کیفیت یکی از محورهای اصلی این‬ ‫سایت به شمار می رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کارخانه ایران خودرو فارس در سال ‪ ۹۸‬موفق به‬ ‫دریافت ‪ ۳‬س��تاره کیفی محصول خود ش��ده است و در سال ‪ ۹۹‬با تعریف و تدوین‬ ‫پروژه های بهبود امیدواریم بتوانیم به اهداف کالن گروه صنعتی ایران خودرو دست‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایران خودرو فارس خاطرنشان کرد‪ :‬در راستای تامین سالمت‬ ‫نیروهای س��ایت ایران خودرو فارس س��تاد مقابل��ه با کرونا در این س��ایت تمامی‬ ‫راهکارهای مربوط به رعای��ت پروتکل های مبارزه با این ویروس را با جدیت دنبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬ایران خودرو فارس در سال ‪ ۱۳۸۹‬با تولید روزانه ‪ ۵‬خودرو پارس‬ ‫فعالیت های تولیدی خود را ش��روع کرد‪ .‬این س��ایت در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته با وجود‬ ‫محدودیت های بین المللی موفق به تولید ‪ ۳۰‬هزار خودرو شده است‪.‬‬ ‫و دو براب��ر ان در ب��ازار معامله می کنن��د‪ .‬تولیدکننده‬ ‫ضرر می کند درحالی که دالل س��ودش را می برد‪ .‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ه��م تاکی��د دارد‪ ،‬قیمت ها‬ ‫ثابت بماند و س��تاد تنظیم ب��ازار اجازه افزایش قیمت‬ ‫را نمی دهد‪.‬‬ ‫صبوری با بیان اینکه ضرر فعلی با افزایش ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصد قیمت ها هم قابل جبران نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خودرو‬ ‫رانتی ش��ده درحالی ک��ه چوب افزای��ش قیمت ان را‬ ‫همیشه خودروساز و قطعه ساز می خورد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬خط قرمز اگر گران نشدن خودرو است‪ ،‬باید‬ ‫در بازار هم قیمت ها کنترل ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬قیمت‬ ‫م��واد اولیه تولید داخل مانند ف��والد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬مواد‬ ‫پتروش��یمی ها‪ ،‬رنگ‪ ،‬رزین و‪ ...‬هم باید کنترل ش��ود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬هر کاالیی که در بورس ارائه می ش��ود‬ ‫به قیمت روز دالر اس��ت‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫چگونه می تواند با افزایش فقط ‪ ۱۰‬درصد ادامه فعالیت‬ ‫دهد‪ .‬قیمت ارز نس��بت به ‪ ۲‬ماه قب��ل بین ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درص��د باال رفته چگونه با این وضعیت صنعتگر جهش‬ ‫تولید را محقق کند‪ .‬تعیین قیمت ها باید عادالنه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اما و اگرهای یک معامله‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود به مشکالت خرید ارز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫صنعتگر ب��رای تامین ارز م��ورد نیازش بای��د از هزار‬ ‫کان��ال وارد ش��ود تا بتواند مجوز دریاف��ت کند‪ .‬خرید‬ ‫ارز ازاد مثل عبور از هزار خوان اس��ت‪ .‬قطعه ساز برای‬ ‫وارد کردن قطعه ای نیمه س��اخته و تکمیل محصولش‬ ‫و تامی��ن قطع��ه م��ورد نیاز خ��ط تولید خودروس��از‬ ‫چالش های بسیاری در کنار کمبود نقدینگی دارد‪.‬‬ ‫صب��وری اف��زود‪ :‬ب��رای واردات عنوان می ش��ود ارز‬ ‫نیمایی پرداخت نمی ش��ود و م��ن تولیدکننده باید با‬ ‫ارز اش��خاص م��واد الیه مورد نی��ازم را وارد کنم‪ .‬حال‬ ‫ارز اش��خاص را چگون��ه باید خریداری کنم‪ .‬ش��رکت‬ ‫نمی توان��د ارز اش��خاص خریداری کن��د از این رو من‬ ‫تولیدکننده باید در وجه خودم چک بکشم و از حساب‬ ‫ش��خصی ام مبلغ را به صرافی بپ��ردازم‪ ،‬چون صرافی‬ ‫چ��ک ش��رکت نمی پذیرد‪ .‬مش��کل کجاس��ت؟ وقتی‬ ‫سازمان دارایی از تراکنش های بانکی من نوعی پرسش‬ ‫می کند مش��کالت شروع می ش��ود‪ ،‬زیرا تراکنش های‬ ‫حس��اب ش��خصی ام باال رفته اس��ت‪ .‬چرا باید چندین‬ ‫نوع ارز در بازار وجود داش��ته باش��د‪ .‬جهش تولید در‬ ‫پ��س این موانع قرار گرفته اس��ت‪ .‬رهبر معظم انقالب‬ ‫ابتدای هر سال مس��یر را نشان می دهد اما کارگزاران‬ ‫چه می کنند؟ هر روز یک بخشنامه و شیوه نامه جدید‬ ‫وضع می کنند که به نفع تولید نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹رد یک شایعه‬ ‫قوانین درون س��ازمانی در کنار سایر قوانین تولید و‬ ‫تولیدکننده را با چالش روبه رو کرده‪ ،‬درحالی که برای‬ ‫رون��ق و جهش تولید ض��رورت دارد مدیران برنامه ریز‬ ‫بس��تر را مهیا کنند و نظارت اج��ازه خطا را ندهد‪ .‬در‬ ‫ادامه‬ ‫به سراغ محسن کوهکن ‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی رفت و وی‬ ‫درباره موانع پرداخت تس��هیالت گفت‪ :‬هفته گذش��ته‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس جلس��ه ای با وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داش��ت‪ .‬وی گزارش��ی درباره‬ ‫وضعی��ت تولید و تاثیر ویروس کرونا و عملکرد در این‬ ‫باره به اعضای کمیسیون ارائه داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در جلسه ها وقتی سخن از تولید می شود‬ ‫یکی از موضوع های مطرح ش��ده تولید خودرو اس��ت‪،‬‬ ‫زیرا محصولی اس��ت که مصرف عام داش��ته و جامعه‬ ‫روی ان حساسیت دارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬به طور قطع‪ ،‬تولی��د قطعات در داخل‬ ‫مناب��ع ارزی زی��ادی ب��رای کش��ور ذخی��ره ک��رده و‬ ‫قطعه س��ازان ب��ازار خوب��ی در داخ��ل دارن��د‪ .‬در این‬ ‫جلس��ه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره تسهیالت‬ ‫پرداختی به خودروسازان و مشکالت ان سخنی نگفت‬ ‫و در پاس��خ به پرس��ش اعضای کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس درباره مش��کالت تولی��د با خوش بینی‬ ‫اع�لام ک��رد‪ ،‬وزارتخانه پیگیر مش��کالت و موانع برای‬ ‫جهش تولید در حال رفع شدن است‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجل��س دهم عنوان کرد‪ :‬مش��کالت‬ ‫تسهیالت باید از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پیگیری ش��ود و در صورت حل نش��دن ان مجلس به‬ ‫موضوع رسیدگی می کند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در بخشی‬ ‫دیگر از سخنان خود به ش��ایعه اعالم همکاری دوباره‬ ‫دو شرکت فرانسوی اش��اره کرد و گفت‪ :‬رضا رحمانی‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش اعضای کمیس��یون‪ ،‬ان را‬ ‫تکذیب ک��رد‪ .‬کوهکن در پایان یاداور ش��د‪ :‬اگر برای‬ ‫پرداخت باقیمانده تس��هیالت ‪ ۵‬ه��زار میلیارد تومانی‬ ‫پرونده تشکیل شده باشد امور باید در راستای تسریع‬ ‫ادامه پرداخت باش��د اما در صورت بسته شدن ان نیاز‬ ‫به رس��یدگی دارد تا تمام تس��هیالت مصوب شده در‬ ‫اختیار خودروساز و به تبع ان زنجیره تامین قرار گیرد‪.‬‬ ‫سعید صبوری‬ ‫اگر خط قرمز‪،‬‬ ‫گران نشدن‬ ‫خودرو است‪،‬‬ ‫باید در بازار هم‬ ‫قیمت ها کنترل‬ ‫شود‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬قیمت مواد‬ ‫اولیه تولید‬ ‫داخل هم باید‬ ‫کنترل شود‬ ‫محسن کوهکن‬ ‫در جلسه ها‬ ‫وقتی سخن‬ ‫از تولید‬ ‫می شود‪ ،‬یکی‬ ‫از موضوع های‬ ‫مطرح شده‪،‬‬ ‫تولید خودرو‬ ‫است زیرا‬ ‫محصولی است‬ ‫که مصرف‬ ‫عام دارد‬ ‫مدیریت سایپا رونق تولید را محقق کرد‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی گف��ت‪ :‬گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا در جلوگیری از شیوع بیماری‬ ‫کرون��ا در محی��ط کارگ��ری و در ح��وزه صنع��ت‬ ‫کش��ور‪ ،‬پیش��تاز اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش س��ایپانیوز‪،‬‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری در بازدید از خط��وط تولید‬ ‫پارس خودرو از ش��رکت های زیرمجموعه گروه سایپا‬ ‫اف��زود‪ :‬این مجموعه کمک ه��ای خوبی را در زمینه‬ ‫مقابله با کرونا در اختیار بخش های دیگر صنعت هم‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫درباره افزایش تولید در گروه خودروسازی سایپا در‬ ‫سال گذش��ته نیز اظهارکرد‪ :‬خوشبختانه با مدیریت‬ ‫مناس��بی که از سوی س��لیمانی در س��ایپا به اجرا‬ ‫درامده‪ ،‬ای��ن گروه موفقیت ه��ای بزرگی در عرصه‬ ‫تولید به دس��ت اورده که در س��ال جاری هم ادامه‬ ‫خواهد یافت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬سایپا باوجود تحریم ها‬ ‫و مشکالت فراوان‪ ،‬توانسته بخش زیادی از تعهدات‬ ‫قبلی خود را براورده کند که امسال با افزایش تولید‬ ‫محصول این روند شتاب خواهد گرفت‪ .‬شریعتمداری‬ ‫با اش��اره به برنامه س��ایپا برای عرضه چند محصول‬ ‫جدید امس��ال گفت‪ :‬با ورود این محصوالت‪ ،‬جهش‬ ‫تولید در س��ایه توجه به ظرفیت های داخلی محقق‬ ‫خواهد شد‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره‬ ‫اقدام��ات گروه س��ایپا در حوزه کارگ��ری هم گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه گروه سایپا توجه جدی به این موضوع‬ ‫داش��ته و وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی نیز‬ ‫برای رفع موانع و مش��کالت‪ ،‬همکاری خود را با این‬ ‫خودروساز ادامه خواهد داد‪ .‬او افزود‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫به عنوان یک صنعت مهم جایگزین واردات به ش��مار‬ ‫می رود که می تواند س��هم زیادی از صنعت و اقتصاد‬ ‫را به خ��ود اختصاص دهد‪ .‬ش��ریعتمداری گفت‪ :‬این‬ ‫صنعت با خوداتکایی و استفاده از ظرفیت ها توانسته‬ ‫نواوری های بزرگی را رقم زده و کش��ور را از واردات‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کمبود نقدینگی‪ ،‬انباش��ت بدهی ها و معوق ش��دن‬ ‫مطالبات قطعه سازان مش��کالتی را برای خودروسازان‬ ‫و قطعه سازان به وجود اورده که این صنعت را نیازمند‬ ‫تزریق تس��هیالت با پرداخت کم بهره و بلندمدت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬فعاالن صنعت خودرو مذاکرات بس��یاری برای‬ ‫تامی��ن ای��ن نقدینگی کردن��د و در نهایت دی س��ال‬ ‫گذش��ته مقرر ش��د مبلغ ‪ ۵‬ه��زار میلی��ارد تومان به‬ ‫خودروس��ازان پرداخت شود و انها این رقم را مستقیم‬ ‫به زنجیره تامین خود تزریق کنند‪ .‬رضا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره پرداخت تس��هیالت به‬ ‫خودروسازان‪ ،‬گفته بود‪ ،‬شورای پول و اعتبار پرداخت‬ ‫‪ ۵‬هزار میلیارد تومان به خودروس��ازان را تصویب کرد‬ ‫تا شرکت های خودروس��از از این اعتبار برای پرداخت‬ ‫بدهی خود به قطعه س��ازان اس��تفاده کنند‪ ،‬اگرچه ‪۵‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان مبلغ زیادی نیس��ت‪ ،‬اما می تواند‬ ‫تا حدودی مش��کل خودروس��ازان را برط��رف کند‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬قرار بود به هر خودروس��از ‪ ۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان پرداخت ش��ود تا ای��ن اعتبار در اختیار‬ ‫قطعه س��ازان قرار گی��رد‪ .‬رحمانی تاکی��د کرده بود ‪۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان در مرحله نخس��ت به قطعه سازانی‬ ‫پرداخت می ش��ود که جزء زیرمجموعه خودروس��ازان‬ ‫نبوده و به معنای واقعی خصوصی باش��ند‪ ،‬زیرا برخی‬ ‫از قطعه س��ازان از زیرمجموعه خودروس��ازان هستند‪.‬‬ ‫درواقع این تسهیالت به صنعت خودرو اختصاص داده‬ ‫ش��ده بود و خودروس��ازان متولی توزیع ان در زنجیره‬ ‫تامین هستند‪.‬‬ ‫هدف از تزریق این نقدینگی افزایش تیراژ و حرکت‬ ‫به س��وی تولید قطعات جدید در نهضت داخلی س��ازی‬ ‫اس��ت تا به این ترتیب نرخ محصوالت در بازار خودرو‬ ‫س��یر نزولی داش��ته باش��د‪ .‬چه مبلغی از این ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان پرداخت و وارد چرخه تولید شده است؟‬ ‫‪3‬‬ ‫بی نیاز کند‪ .‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز‬ ‫در این بازدید گفت‪ :‬سایپا در سال گذشته کمترین‬ ‫میزان افت تولید را در میان خودروس��ازان داشته و‬ ‫تعهدات قبلی خود را با سرعت پوشش می دهد‪.‬‬ ‫س��یدجواد سلیمانی افزود‪ :‬با ایجاد نظم و انضباط‬ ‫مال��ی درحال حاضر بدهی معوقه نداریم و س��ایپا و‬ ‫پارس خودرو از شمولیت ماده ‪ ۱۴۱‬خارج شده اند‪.‬‬ ‫به گفته وی گروه خودروس��ازی س��ایپا قصد دارد‬ ‫امس��ال تولی��د محصوالت خ��ود را افزای��ش دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه سایپا گفت‪ :‬چند محصول جدید را‬ ‫در نیمه نخست امسال به تولید انبوه خواهیم رساند‬ ‫و به بازار عرضه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سلیمانی یاداور شد‪ :‬اقداماتی نظیر توقف دو مدل‬ ‫محصوالت خانواده پرای��د و افزایش تولید محصول‬ ‫در کنار برنامه تولید چند خودرو در س��ال جاری در‬ ‫سایپا محقق شده است‪.‬‬ ‫تحلیلگر اقتصاد‬ ‫در ای��ن مقال��ه اثرات اقتصادی کرون��ا را در حیطه‬ ‫بین المل��ل‪ ،‬چین و ایران مطالعه و چش��م انداز اینده‬ ‫اقتصادی ایران را بررس��ی می کنیم‪ .‬با توجه به اثرات‬ ‫لحظه ای این ویروس و انتش��ار روزافزون ان و همین‬ ‫طور احتمال کشف شیوه مقابله با این ویروس جهانی‪،‬‬ ‫احتم��ال تفاوت در داده های ای��ن متن وجود دارد و‬ ‫س��ناریوی چش��م انداز را با تغییر همراه خواهد کرد‪.‬‬ ‫بین الملل‪ :‬بیشتر بانک های جهانی از نیوزلند تا ایاالت‬ ‫متحده امریکا‪ ،‬در حرکت اول نرخ بهره خود را کاهش‬ ‫دادند تا نخستین گام مهم خود را در زمینه اقتصادی‬ ‫بردارند و در مرحله بعد‪ ،‬بانک های بین المللی با تزریق‬ ‫نقدینگی به بدنه بین بانکی خود‪ ،‬مانع از کندی رشد‬ ‫اقتصادی شدند‪ .‬اما این حرکت به نظر کافی نبود‪ .‬در‬ ‫ادامه دولتمردان وارد عرصه شدند؛ قرنطینه عمومی‪،‬‬ ‫پرداخت حقوق برای خانه نش��ینی اقش��ار کم درامد‪،‬‬ ‫حمایت از بدنه اموزش��ی علم��ی و جریمه های تردد‬ ‫از اقدام��ات اولی��ه سیاس��ت گذاران اقتص��ادی بود‪.‬‬ ‫درحال حاضر بازگش��ایی مرحله ای برخی کش��ورها‬ ‫اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬در صورت ادامه گسترش ویروس‬ ‫کرون��ا چگونگ��ی اج��رای بس��یاری از تفاهمنامه ها‬ ‫و قرارداده��ای بین الملل��ی با ابهام روبه رو اس��ت؛ از‬ ‫جمل��ه این قراردادها اج��رای مرحله دوم تفاهمنامه‬ ‫چی��ن امریکا‪ ،‬تفاهمنامه اروپا امریکا در اجرای تعرفه‬ ‫کاالهای وارداتی‪ ،‬چگونگی خروج انگلستان از اتحادیه‬ ‫اروپا و توافق احتمالی مقامات جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با امریکا‪ .‬چین‪ :‬در بازارهای مالی بین المللی ش��ایعه‬ ‫شده که برخی شرکت های بزرگ‪ ،‬قصد دارند پس از‬ ‫پایان داس��تان کرونا عمده کارخانجات و شرکت های‬ ‫خ��ود را از چی��ن بیرون ببرند ک��ه در صورت تحقق‬ ‫این امر‪ ،‬ضربه سنگینی به اقتصاد چین وارد می شود‬ ‫و احتم��ال دارد هدف بعدی این ش��رکت های بزرگ‬ ‫بین المللی کش��ور هندوستان باشد‪ .‬البته این فرایند‬ ‫در واقعیت به س��ال ها زمان نیاز دارد و حتی اگر این‬ ‫خبر صحت داشته باشد‪ ،‬برای انتخابات امریکا در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی(‪ ۱۳۹۹‬خورش��یدی) می تواند شعار‬ ‫انتخاباتی قدرتمندی باش��د‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬استدالل‬ ‫بیش��تر کش��ورهای اروپایی و امریکا بر این باور است‬ ‫که اطالعات چین در زمینه این ویروس و حتی انتشار‬ ‫امار این کشور‪ ،‬مبنای واقعیت و علمی نبوده و بیشتر‬ ‫مخفی کاری کرده اس��ت؛ البت��ه چین به منظور رونق‬ ‫اقتص��اد خود با وجود تزری��ق نقدینگی‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫بی��ن بانکی در اقدام بعدی ب��ه اجرای تخفیف عمده‬ ‫در کاال و حتی جش��نواره خرید روی خواهد اورد که‬ ‫در نوع خود تجربه جدیدی اس��ت برای کش��وری که‬ ‫ادعا می شود‪ ،‬اقتصاد دوم است اما مردمانش از سرانه‬ ‫درامد باالیی برخوردار نیستند! ایران‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تحریم های امریکا‪ ،‬ضعف مدیریت اقتصادی در داخل‬ ‫سبب شده که مقامات جمهوری اسالمی بیشتر نگاه‬ ‫به شرق داشته باشند؛ از این رو شاید بهترین متحدان‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬کشورهای جمهوری خلق‬ ‫چین و روسیه باشند؛ با در نظر گرفتن گرفتاری چین‬ ‫در بح��ران کرونا این کش��ور خریدهای نفتی خود را‬ ‫کاهش چش��مگیری داده و همین مس��ئله در حیطه‬ ‫بین الملل بر قیمت نفت اثر زیادی گذاش��ته است در‬ ‫این میان‪ ،‬برای ایران که بیشتر به تهاتر(مبادله کاال به‬ ‫کاال) نفت با چین اقدام می کرد بحران های اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی پی��ش رو محتم��ل اس��ت؛ در مرحل��ه‬ ‫نخس��ت‪ ،‬افزایش امار بی��کاری‪ ،‬افزایش تاریخی نرخ‬ ‫تورم و کاهش رش��د اقتصادی را می توان پیش بینی‬ ‫کرد‪ .‬ناگفته پیداست که از ابتدای ورود کرونا ویروس‬ ‫به ایران‪ ،‬کادر پزش��کی و درمان تالش های ایثارگرانه‬ ‫انجام دادند که س��بب تحس��ین و توجه عمومی شد‬ ‫و این مهم برخی مس��ئوالن را س��وق داد تا مبالغ و‬ ‫بودج��ه ای را ب��ه بحث درمان اختص��اص دهند و در‬ ‫میان خبرهای بد‪ ،‬رش��د علمی پزش��کی در این چند‬ ‫ماه به اندازه چند س��ال گذش��ته مشهود است که با‬ ‫فروکش کردن بحران کرونا می توان این رشد پزشکی‬ ‫را اندازه گیری کرد و چشم انداز علمی پزشکی خوبی‬ ‫را متصور شد‪.‬‬ ‫ب��ا نگاه خوش��بینانه می توان وج��ود این ویروس‬ ‫را نوع��ی تجدیدنظ��ر و بازبین��ی در اقتص��اد قلمداد‬ ‫ک��رد که مس��ئوالن و حکمرانان مجدد ب��ه پرونده و‬ ‫عملکرد اقتصادی خود در خال اقتصادی فعلی نگاهی‬ ‫بیندازن��د و به نوع��ی اینده بدون نفت ایران را با نگاه‬ ‫اشتی جویانه در داخل و افزایش تعامالت بین المللی‬ ‫ترمیم کنند‪.‬‬ ‫ای��ران فرصت ه��ای بالق��وه زیادی ب��رای ورود به‬ ‫عرص��ه جهان��ی دارد ش��اید در حیط��ه منطق��ه ای‬ ‫گس��ترش مناطق گازی‪ ،‬بروزرسانی فناوری مناطق‬ ‫مش��ترک نفتی‪ ،‬معادن غن��ی زیرزمینی و جاذبه ای‬ ‫گردشگری را می توان نام برد‪ .‬با امید به تغییر در نوع‬ ‫سیاست گذاری اقتصادی و بروزرسانی تفکر اقتصادی‬ ‫از دانشگاه تا بدنه حاکمیت این کشور در کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫سال می تواند راه صد سال را طی کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 27‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1508‬‬ ‫پیاپی ‪2826‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫کفش ورزشی فرصتی برای توسعه صنعت کفش‬ ‫ضرورت اصالح‬ ‫روند قراردادها‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قاچاق پدیده شومی است که سایه ان همیشه بر سر‬ ‫تولید س��نگینی می کرده است‪ .‬تولیدکننده در میدان‬ ‫رقاب��ت ناعادالنه با حربه قیمت ناگزیر به عقب نش��ینی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما بای��د دید با ممنوعی��ت واردات ایا از حجم‬ ‫قاچاق کاسته می شود؟‬ ‫عض��و هیات مدی��ره جامع��ه صنعت کفش ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی(‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی)‬ ‫ایران ‪ ۱۰‬درصد بازار کفش کش��ورهای همسایه را به‬ ‫خ��ود اختصاص داد‪ ،‬گفت‪ :‬بین س��ال های ‪ ۹۲‬تا ‪،۹۷‬‬ ‫ساالنه ‪ ۳۳۷‬میلیون دالر کفش وارد ایران شده که اگر‬ ‫متوسط واردات قانونی در این سال ها را ‪ ۱۳.۳‬میلیون‬ ‫دالر در نظ��ر بگیریم‪ ،‬میزان قاچاق کفش هم بین این‬ ‫س��ال ها تقریبا ‪ ۲۵‬براب��ر واردات قانونی این محصول‬ ‫ب��وده که این اعداد حاکی از کاهش قاچاق نس��بت به‬ ‫قبل است‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت بازار کشور های همسایه‬ ‫علی لشکری‬ ‫اطالعات جهانی‬ ‫نشان می دهد‬ ‫بین سال های‬ ‫‪ ۹۲‬تا ‪ ،۹۷‬به طور‬ ‫متوسط ساالنه‬ ‫‪ ۳۳۷‬میلیون‬ ‫دالر کفش وارد‬ ‫ایران شده است‬ ‫کف��ش به عنوان کاالیی مصرف��ی یکی از محصوالت‬ ‫قاچاق پذیر اس��ت‪ .‬ایران با پیش��ینه چند هزار ساله در‬ ‫صنعت کفش انتظار اس��ت نه تنها بازار داخلش مربوط‬ ‫ب��ه کفش ه��ای ایرانی باش��د‪ ،‬بلکه حداقل بخش��ی از‬ ‫بازارهای همس��ایه را هم در اختیار داش��ته باشد‪ .‬علی‬ ‫لش��کری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬متوسط صادرات کفش‬ ‫در ‪ ۵‬سال گذش��ته را ‪ ۱۰۵‬میلیون دالر عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬صادرات این کاال در ‪ ۹‬ماهه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬تقریبا‬ ‫نص��ف کل صادرات کف��ش در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بوده که‬ ‫حاکی از کاهش صادرات این محصول است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬س��ال ‪ )۱۳۹۷( ۲۰۱۸‬واردات کفش‬ ‫‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه معادل ‪ ۸.۵‬میلیارد دالر بوده که‬ ‫ای��ران فقط ‪ ۱۰‬درص��د این بازار را در اختیار داش��ته‬ ‫اس��ت؛ همچنین کشورهای اوراسیا در ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫ح��دود ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر واردات کفش داش��تند که از‬ ‫این مق��دار‪ ،‬معادل ‪ ۴۵۷‬هزار دالر کف��ش از ایران به‬ ‫این کش��ورها صادر شده اس��ت؛ به عبارت دیگر‪ ،‬از هر‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار دالر واردات کفش به این کش��ورها‪ ۸ ،‬دالر‬ ‫ان متعلق به ایران بوده است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره جامعه صنعت کفش افزود‪ :‬موارد‬ ‫گفته شده نشان می دهد ظرفیت های خالی در صنعت‬ ‫کفش ایران وجود دارد که بیش��تر ان در همس��ایگی‬ ‫م��ا ق��رار دارد و برای توس��عه بازار نیازی نیس��ت که‬ ‫عض��و کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫بسترس��ازی و ایجاد ثبات اقتصادی در کش��ور الزمه جهش‬ ‫تولید است تا سرمایه گذاران بتوانند در شرایط با ثبات کاالی‬ ‫با کیفیت و صادراتی تولید کنند‪.‬‬ ‫هدایت اله خادمی در گفت وگو با ایرنا با اش��اره به نام گذاری‬ ‫سال ‪ ۹۹‬با عنوان «جهش تولید» از سوی رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬جهش تولی��د یعنی تولید کاالهایی ک��ه دارای مزیت‬ ‫اقتص��ادی و رف��ع نیازهای داخلی اس��ت و قابلیت صادرات و‬ ‫ارزاوری دارد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به‬ ‫ض��رورت ترویج فرهنگ تولید ثروت و پرهیز از خام فروش��ی‪،‬‬ ‫ای��ران را دارای ‪ ۸‬درص��د منابع طبیعی دنی��ا توصیف کرد و‬ ‫افزود‪ :‬کش��ورهایی موفق هس��تند که برای خود تولید ثروت‬ ‫کرده اند و به فروش منابع خدادادی متکی نیستند‪.‬‬ ‫خادمی‪ ،‬ب��ه تاکیدات رهبری انقالب ب��ر حمایت از کاالی‬ ‫داخلی و جهش تولید در س��ال های اخیر اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تحقق جهش تولید نیازمند عزم ملی و نهضتی مردمی همراه‬ ‫با حمایت دولتی است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس دهم فس��اد اقتص��ادی را از اصلی ترین‬ ‫موانع جهش تولید دانس��ت و افزود‪ :‬جهش تولید وقتی اتفاق‬ ‫می افتد که اقتصاد مردمی ش��ود و بخش خصوصی قدرتمند‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫نماینده ایذه و باغملک به خصوصی سازی ناقص شرکت های‬ ‫دولتی و خصولتی س��ازی اشاره کرد و گفت‪ :‬اگر گاهی به نام‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی هم‪ ،‬اقداماتی در جهت خصوصی سازی‬ ‫حتما به کش��ورهای دور مثل استرالیا و اروپا صادرات‬ ‫داشته باشیم‪ .‬لشکری همچنین از کاهش ‪ ۲۲‬درصدی‬ ‫متوس��ط قیمت کفش صادراتی در س��ال گذشته خبر‬ ‫داد و علت ان را افزایش نرخ ارز عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرایی کاهش صادرات ‪۹۸‬‬ ‫لش��کری‪ ،‬بروکراسی های سنگین اداری‪ ،‬بخشنامه ها‬ ‫که از دی س��ال ‪ ۹۶‬برای صادرکنندگان در نظر گرفته‬ ‫ش��ده را از عوامل اصلی کاهش صادرات کفش کش��ور‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬بخشنامه ها و بروکراسی های اداری‬ ‫انجام ش��د به قدری ناقص بود که همه ارزوی دولتی ش��دن‬ ‫دوباره این صنایع را کردند‪.‬‬ ‫خادمی‪ ،‬بخش های مختلف دولت را رقیب بخش خصوصی‬ ‫ارزیابی کرد و یاداور شد‪ :‬در همه جای جهان‪ ،‬هزینه دولت ها‬ ‫باال و کارایی شان پایین است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی به دخالت‬ ‫بانک ها در بخش خصوصی اشاره کرد و گفت‪ :‬بانک های ما که‬ ‫باید به بخش خصوصی وام با س��ود پایین دهند تا این بخش‬ ‫اشتغال مولد ایجاد کند به عنوان رقیب‪ ،‬صاحب صنعت فوالد‬ ‫و پتروشیمی هستند‪.‬‬ ‫خادم��ی معتقد اس��ت نبای��د بانک که خ��ود حامی بخش‬ ‫خصوصی اس��ت ب��ه رقیبی ب��رای ان تبدیل ش��ود و افزود‪:‬‬ ‫بانک ها‪ ،‬بالیی س��ر بخش خصوصی می اورند که ورشکس��ت‬ ‫شوند و دنبال تصاحب کارخانه های بخش خصوصی هستند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینک��ه برخی وزارتخانه ه��ا مث��ل وزارت کار‪ ،‬صاحب صنایع‬ ‫نظر گرفته خواهد ش��د‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ام��کان افزایش تا ‪ ۵۰‬درصد امتیاز‬ ‫فعالیت های پژوهش��ی معط��وف به رفع‬ ‫مش��کالت کش��ور در ایین نامه ارتقا نیز‬ ‫پیش بینی ش��ده؛ بنابرای��ن فعالیت های‬ ‫پژوهش��ی مرتبط با ابع��اد مختلف کرونا‬ ‫و زمینه س��از رون��ق تولید فع�لا از این‬ ‫مزی��ت در ح��وزه پژوهان��ه برخ��وردار‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرکل ام��ور کتابخانه ه��ا‪ ،‬مجالت‪،‬‬ ‫انتشارات علمی و علم سنجی پژوهشگاه‬ ‫و ش��بکه ازمایش��گاهی دانش��گاه ازاد‬ ‫در پای��ان اظه��ار کرد‪ :‬در نظ��ر گرفتن‬ ‫تش��ویقی های مادی و معنوی به منظور‬ ‫ایجاد انگی��زه در محقق��ان‪ ،‬گام بزرگی‬ ‫در راس��تای حل مشکالت کشور در امر‬ ‫تولید خواهد بود‪.‬‬ ‫صادرات استقبال می کنند‪ ،‬اما امکانات بازگشت ارز از‬ ‫این کشورها از طریق مجاری قانونی وجود ندارد‪.‬‬ ‫قاچاق‪ ،‬پدیده شومی است که سایه ان همواره بر سر تولید سنگینی‬ ‫ کرده اس��ت‪ .‬تولیدکننده در می��دان رقابت ناعادالنه ب��ا حربه قیمت‪،‬‬ ‫ناگزیر به عقب نش��ینی اس��ت‪ ،‬اما باید دید ایا ب��ا ممنوعیت واردات از‬ ‫حجم قاچاق کاسته می شود؟‬ ‫س��یمان‪ ،‬فوالد و پتروش��یمی هس��تند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬وقتی‬ ‫وزارتخان��ه ای با بخ��ش خصوصی رقابت می کن��د این بخش‬ ‫چگونه می تواند به جهش تولید فکر و برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه انرژی به تاکیدات مکرر رهبری انقالب‬ ‫درباره پرهیز از خام فروشی اش��اره کرد و افزود‪ :‬فراورده های‬ ‫نفت��ی ارزش افزوده باالیی دارند و راحت تر صادر می ش��وند و‬ ‫اگ��ر تاکنون روی انها س��رمایه گذاری بیش��تری کرده بودیم‬ ‫نمی توانستند ما را تحریم کنند‪.‬‬ ‫خادمی‪ ،‬ایجاد پاالیش��گاه و تولید بنزین را یکی از راهبردها‬ ‫برای تحقق جهش تولید عنوان کرد و گفت‪ :‬ما قادر هس��تیم‬ ‫با احداث پاالیش��گاه‪ ،‬بنزین مورد نیاز کش��ورهای همسایه را‬ ‫تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬جهش تولید را مستلزم کاهش هزینه ها و تولید کاالی‬ ‫با کیفیت و رقابتی دانس��ت و گفت‪ :‬نروژی ها پیش از کش��ف‬ ‫نفت در این کشور ماهیگیر بودند و بعد از کشف نفت‪ ،‬اکنون‬ ‫از ثروتمندترین کشورهای دنیا هستند اما درامد نفتی انها را‬ ‫صرف توس��عه زیرساخت ها کرده اند و برای ایندگان پس انداز‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫اگ��ر منابعی چون نفت و س��نگ اهن و م��س و دیگر منابع‬ ‫خدادادی را ب��دون ارزش افزوده صادر کنی��م‪ ،‬ظلم کرده ایم‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬نباید کاالهایی که در داخل قابلیت تولید دارند‬ ‫را وارد کنیم‪.‬‬ ‫خادمی با اش��اره به توس��عه چین در دهه های اخیر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مزیت نس��بی به دانش و مدیریت هر کش��وری بستگی‬ ‫‹رشد مصرف برق صنایع‬ ‫در سال رونق تولید‬ ‫‹ ‹تولید کفش ورزشی در کشور‬ ‫باعث ش��د که به عنوان مثال با وجود اینکه بازار کفش‬ ‫کش��ور عراق در ‪ ۷‬س��ال گذش��ته ‪ ۷۶‬درصد بزرگ تر‬ ‫شده‪ ،‬سهم ایران از ‪ ۲۳‬درصد در سال ‪)۱۳۹۱( ۲۰۱۲‬‬ ‫ب��ه ‪ ۱۵‬درص��د در س��ال ‪ )۱۳۹۷( ۲۰۱۸‬کاهش پیدا‬ ‫ک��رده‪ ،‬در حالی که س��هم چین در ای��ن مدت از ‪۱۳‬‬ ‫درصد به ‪ ۵۱‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین بیش��تر صادرات کفش ایران به‬ ‫کش��ورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان است و‬ ‫صادرکنندگان با وجود اینکه از بازگش��ت ارز حاصل از‬ ‫ثبات اقتصادی‪ ،‬الزمه جهش تولید‬ ‫‹بهره مندی از امتیاز‬ ‫فعالیت های پژوهشی مبارزه با کرونا‬ ‫مدیرکل ام��ور کتابخانه ه��ا‪ ،‬مجالت‪،‬‬ ‫انتشارات علمی و علم سنجی پژوهشگاه‬ ‫و ش��بکه ازمایش��گاهی دانش��گاه ازاد‬ ‫اس�لامی از امکان بهره مندی از افزایش‬ ‫‪ ۵۰‬درص��دی امتی��از پژوهان��ه ب��رای‬ ‫دس��تاوردهای تحقیقاتی مرتبط با کرونا‬ ‫و جهش تولید خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عل��ی جهان با بیان‬ ‫اینکه دس��تاوردهای تحقیقاتی مرتبط با‬ ‫کرونا و جه��ش تولید‪ ،‬امکان بهره مندی‬ ‫تا ‪ ۵۰‬درص��د افزای��ش امتیازپژوهانه را‬ ‫دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در بحث اعط��ای پژوهانه‬ ‫و به منظور ترغیب اعض��ای هیات علمی‬ ‫ب��ه انج��ام پژوهش های مان��دگار ملی و‬ ‫ایده هایی که به حل مش��کالت کش��ور‬ ‫کمک کنند‪ ،‬بر اس��اس تبصره ‪ ۳‬از ماده‬ ‫یک ایین نامه پژوهانه تشویق مضاعف در‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫دبیرکل کان��ون عال��ی انجمن های صنفی‬ ‫کارگران‪ ،‬رسیدگی به وضع معیشت و کاهش‬ ‫هزینه ه��ای درم��ان را از مهم ترین مطالبات‬ ‫کارگران برشمرد و ابراز امیدواری کرد‪ :‬روزی‬ ‫برسد که کارگران در هفته کارگر پایان انعقاد‬ ‫قراردادهای موقت را جشن بگیرند‪.‬‬ ‫هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با تبریک‬ ‫هفته کارگر به کارگران سراس��ر کشور اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مهم ترین خواس��ته و مطالب��ه جامعه‬ ‫کارگ��ری در هفت��ه کارگر امس��ال‪ ،‬همچون‬ ‫سال های گذشته دو مقوله معیشت و امنیت‬ ‫شغلی است که البته امسال معیشت از امنیت‬ ‫پیش��ی گرفته اس��ت‪ ،‬زیرا به دلیل ش��رایط‬ ‫پیش امده و ش��یوع کرونا بسیاری از کسب و‬ ‫کارها و مش��اغل امنیت خود را از دست داده‬ ‫و تعطیل ش��دند اما بحث معیشت همچنان‬ ‫به عن��وان یک��ی از مطالبات اصل��ی کارگران‬ ‫به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��اید کارگ��ران اتفاقاتی‬ ‫ک��ه در بحث دس��تمزد در ش��ورای عالی کار‬ ‫افت��اد‪ ،‬فرام��وش کنند‪ ،‬ام��ا درب��اره برخی‬ ‫کم توجهی ه��ا نس��بت به خ��ود ازرده خاط��ر‬ ‫می شوند‪ .‬کم توجهی نسبت به وضع معیشت‬ ‫خانواره��ای کارگ��ری و انعق��اد قراردادهای‬ ‫موق��ت در کارهایی که ماهی��ت دائم دارد از‬ ‫جمله موضوع هایی است که از ذهن کارگران‬ ‫دور نمی ماند‪.‬‬ ‫دبیرکل کان��ون عال��ی انجمن های صنفی‬ ‫کارگ��ران افزود‪ :‬گالی��ه از قراردادهای موقت‬ ‫به این دلیل نیس��ت ک��ه کارگ��ران قرارداد‬ ‫موق��ت را قبول ندارند بلکه خواس��ته جامعه‬ ‫کارگری این اس��ت که وقتی در قانون نوشته‬ ‫ش��ده در کارهای موقت‪ ،‬قرارداد موقت بسته‬ ‫ش��ود‪ ،‬دیگر در کارهای با ماهیت مس��تمر و‬ ‫دائ��م با انها به ش��کل موقت قرارداد بس��ته‬ ‫نش��ود؛ بنابراین امیدواریم روزی برسد که در‬ ‫هفته کارگر پایان انعق��اد قراردادهای موقت‬ ‫کارگران جشن گرفته شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬کس��ی که میلیاردها‬ ‫تومان س��رمایه خود را به جای گذاش��تن در‬ ‫بانک ه��ا به زمین میخ کرده تا تولید و نیروی‬ ‫کار را حفظ کند نباید با کارگری که مشغول‬ ‫کار دائمی اس��ت به ش��کل روزمزد و موقت‬ ‫ق��رارداد ببندد و حقوق و مزای��ای قانونی او‬ ‫را نپردازد‪.‬‬ ‫دبیرکل کان��ون عال��ی انجمن های صنفی‬ ‫کارگران در بخش دیگ��ری از اظهارات خود‬ ‫با بیان اینکه خواسته کارگران‪ ،‬بهره مندی از‬ ‫خدمات مطلوب درمان در درمانگاه های تامین‬ ‫اجتماع��ی گفت‪ :‬متاس��فانه کارگران س��رانه‬ ‫درمان دریافت نمی کنند‪ ،‬در حالی که وقتی‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران‬ ‫اس��ت و معادل ‪ ۳۰‬درصد حقوق ش��ان را به‬ ‫ان واری��ز می کنند و ام�لاک و درمانگاه های‬ ‫خصوصی برای س��ازمان ایجاد شده‪ ،‬کمترین‬ ‫توقع و انتظار این اس��ت که خدمات مطلوب‬ ‫و ب��ا کیفیتی دریافت کنند‪ ،‬اما متاس��فانه با‬ ‫وجود واریز حق بیمه‪ ،‬می بینیم که بس��یاری‬ ‫از کارگ��ران از بیمه تکمیلی برای هزینه های‬ ‫درمان خود اس��تفاده می کنن��د‪ .‬ابوی ادامه‬ ‫داد‪ :‬کارگ��ر نباید تنها برای کش��یدن دندان‬ ‫ب��ه درمانگاه های تامی��ن اجتماع��ی برود و‬ ‫برای باقی کارهای درمان��ی مانند ترمیم که‬ ‫هزینه بر است به بیمارستان ها و کلینیک های‬ ‫دیگ��ر مراجعه کند‪ .‬با وجود انکه کارگران به‬ ‫تامی��ن اجتماع��ی حق بیمه واری��ز می کنند‬ ‫برای جبران هزینه های درمان شان باید تحت‬ ‫پوش��ش بیمه تکمیلی قرار بگیرند؛ بنابراین‬ ‫خواس��ته جامع��ه کارگری این اس��ت که در‬ ‫ح��وزه درمان و دارو پوش��ش دهی مناس��بی‬ ‫انجام و این مسئله مورد توجه قرار داده شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول کارگری در پایان با اشاره‬ ‫به نام گذاری امسال به نام جهش تولید اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬معتق��دم منظور از جه��ش تولید تنها‬ ‫بح��ث تولید کاال و محصوالت و لوازم داخلی‬ ‫یا قطعه نیس��ت‪ ،‬بلکه بای��د در تمام زمینه ها‬ ‫جهش تولید داشته باشیم؛ به عبارتی جهش‬ ‫تولی��د را تنها به تولی��د کاال محدود نکنیم و‬ ‫ان را در هم��ه ابع��اد و جوانب اعم از جهش‬ ‫تولید در اش��تغال‪ ،‬تولید خدمت‪ ،‬گس��ترش‬ ‫تشکل های کارگری‪ ،‬تولید سرانه ملی‪ ،‬تولید‬ ‫ثروت و درامد ببینیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امار تفصیلی صنعت برق ایران در سال ‪ ۹۸‬نشان می دهد‬ ‫مصرف برق مشترکان صنعتی در سال گذشته با ‪۰.۷‬درصد‬ ‫رشد به ‪ ۳۴.۷‬درصد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ش��رکت توانیر‪ ،‬رشد مصرف بخش صنعت در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬در مقایسه با متوسط مصرف ‪ ۱۰‬ساله ‪ ۸۷‬تا ‪۹۷‬‬ ‫نیز به میزان ‪ ۰.۵‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬س��هم مصرف مش��ترکان خانگی‬ ‫مطابق این امار در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته هیچ گونه افزایش��ی‬ ‫نداشته و رشد صفر درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫سهم این مش��ترکان(خانگی) در بین مشترکان عمومی‬ ‫روند کاهشی داش��ته و با ‪ ۰.۲‬درصد کاهش‪ ،‬از ‪ ۹.۳‬درصد‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪۹.۱‬درصد در سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫امار تفصیلی صنعت برق در سال ‪ ۹۸‬نشان می دهد سهم‬ ‫مصرف برق مش��ترکان کشاورزی ‪ ۰.۵‬درصد کاهش داشته‬ ‫که نس��بت به کاهش متوس��ط ‪ ۰.۲‬درص��دی مصرف این‬ ‫بخش در ‪۱۰‬سال گذشته کاهش بیشتری نشان می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته عض��و هیات مدیره جامع��ه صنعت کفش‪،‬‬ ‫اطالعات جهانی نش��ان می دهد که بین سال های ‪۹۲‬‬ ‫تا ‪ ۹۷‬به طور متوس��ط ساالنه ‪ ۳۳۷‬میلیون دالر کفش‬ ‫وارد ایران ش��ده که اگر متوسط واردات قانونی در این‬ ‫س��ال ها را ‪ ۱۳.۳‬میلیون دالر در نظ��ر بگیریم‪ ،‬میزان‬ ‫قاچ��اق کف��ش هم بین این س��ال ها تقریب��ا ‪ ۲۵‬برابر‬ ‫واردات قانونی این محصول بوده است‪.‬‬ ‫لشکری با بیان اینکه اعداد یاد شده حاکی از کاهش‬ ‫قاچاق نسبت به قبل است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کاهش قاچاق‬ ‫کفش نش��ان دهنده ب��روز تحول��ی در عرصه مبادالت‬ ‫بین المللی برای کفش ایران اس��ت ک��ه فرصتی برای‬ ‫توس��عه صنعت کفش و صنایع وابسته به ویژه در حوزه‬ ‫کفش های ورزش��ی که حدود ‪ ۴۵‬درصد کل تولیدات‬ ‫کفش کشور را شامل می شود‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬س��اخت تمام تجهی��زات نفتی پیش تر‬ ‫در انحصار ش��رکت های امریکایی بود اما چین به ساخت این‬ ‫تجهی��زات ورود ک��رد و درحال حاضر کااله��ای تولیدی این‬ ‫کشور در حوزه حفاری کیفیت خوبی دارند‪.‬‬ ‫در واقع چین توانست وارد بازار شود و برای کاالی تولیدی‬ ‫خود مزیت ایجاد کرده و ان را به فروش رساند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ما بای��د کاالیی تولید کنی��م که ان قدر‬ ‫مزیت اقتصادی داش��ته باش��د که بتوانیم ان را صادر کنیم و‬ ‫اگر کاالیی را برای مصرف خودم��ان تولید کنیم‪ ،‬کارخانه ما‬ ‫ورشکست خواهد شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس‪ ،‬شعارزدگی را افت‬ ‫جهش تولید دانس��ت و گفت‪ :‬ایرانی ها بیش��ترین مقاله را در‬ ‫دنیا ارائه می دهند‪ ،‬اما چقدر مقاالت ارائه شده به تولید کشور‬ ‫کمک می کنند؟‬ ‫اگ��ر دانش کاربردی نش��ود و ارزش افزوده ایجاد نکند‪ ،‬چه‬ ‫فایده ای می تواند داشته باشد؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما حتی اگر هواپیما هم تولید کنیم تا وقتی که‬ ‫ان را تولید انبوه نکنیم و نتوانیم به بازار جهانی عرضه کنیم‪،‬‬ ‫ارزش اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬تولید‬ ‫کاالی خ��وب و با کیفیت را نیازمند دانش فنی و برنامه ریزی‬ ‫و حمای��ت ارزیاب��ی کرد و گف��ت‪ :‬بسترس��ازی و ایجاد ثبات‬ ‫اقتصادی در کشور الزمه جهش تولید است تا سرمایه گذاران‬ ‫بتوانند در یک ش��رایط با ثبات برای تولید کاالی با کیفیت و‬ ‫صادراتی سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫‹المان‪ ،‬گیربکس قطارهای تندرو رجا‬ ‫را تعمیر می کند‬ ‫مدیرعامل ش��رکت حمل ونق��ل ریلی رجا از‬ ‫امضای ق��رارداد با المان برای تعمیر گیربکس‬ ‫قطارهای تندرو پردیس در شرایط تحریم خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی رج��ا‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ریلی رجا در مراس��م تودیع و معارفه‬ ‫یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا اقدام��ات متع��دد در حوزه ه��ای مختلف‪،‬‬ ‫دغدغه های��ی که در س��الیان قب��ل به ویژه در‬ ‫بخش های مالی وجود داشت‪ ،‬رفع شده است‪.‬‬ ‫محم��د رجب��ی تبدیل واگن ها به سیس��تم‬ ‫ب��رق ‪ ۶۶۰‬ولت برای افزایش س��رعت قطارها‬ ‫را از اقدامات اس��تراتژیک انجام ش��ده در رجا‬ ‫بی��ان کرد و افزود‪ :‬تا پایان تابس��تان امس��ال‬ ‫حدود ‪۶۰‬تا ‪ ۷۰‬دس��تگاه از این واگن ها اماده‬ ‫بهره برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ه چالش های��ی ک��ه رجا در س��نوات‬ ‫گذش��ته با ان روبه رو بود اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��رای پروژه تعمیر گیربک��س قطارهای تندرو‬ ‫پردی��س که در داخ��ل امکان تعمی��رات انها‬ ‫نیس��ت‪ ،‬فقط ‪ ۲۸‬ماه مذاکره ب��ا طرف المانی‬ ‫برای انعقاد قرارداد برای ارس��ال گیربکس ها و‬ ‫تعمیرات و برگشت انها انجام شد‪.‬‬ ‫این کار ب��ا ت�لاش تمامی هم��کاران رجا و‬ ‫حمایت های س��ازمان تامین اجتماعی و هگتا‬ ‫به س��رانجام رس��ید و همچنان این تعمیرات‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل رجا گفت‪ :‬با حمایت های مدیران‬ ‫در س��ازمان تامین اجتماعی و هگتا که به رجا‬ ‫به عن��وان یک مجموع��ه ملی ن��گاه می کنند‪،‬‬ ‫سرمایه اس��می رجا از ‪ ۱۳۵‬میلیارد تومان در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۵‬به ‪ ۲۷۰۰‬میلیارد تومان در شرایط‬ ‫حاضر افزایش پیدا کرده که کار تشریفاتی ان‬ ‫برای ثبت در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫‪ 3‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 27‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1508‬‬ ‫پیاپی ‪2826‬‬ ‫عوارض بخشنامه های‬ ‫ضدتولید‬ ‫استقبال از‬ ‫سرمایه گذاران در‬ ‫صنعت الومینیوم‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫سود زیر مجموعه های‬ ‫شرکت مس‬ ‫کارشناسان از راهکار های تحقق جهش تولید در بخش معدن می گویند‬ ‫منیر حضوری‪ :‬س��ال ‪ ۹۹‬که ازس��وی رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب باعنوان س��ال جه��ش تولید‬ ‫نام گذاری شده‪ ،‬در واقع ادامه سال رونق تولید‬ ‫و مکم��ل اه��داف ان اس��ت‪ .‬بن��ا به گفته وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید تمامی رشته ها در‬ ‫بخش های مختلف معدنی خود را اماده کنند تا‬ ‫به نتایج و اهداف حداکثری نام گذاری سال ‪۹۹‬‬ ‫دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫از انجایی ک��ه یک��ی از پیش��ران های اقتصاد‬ ‫کش��ور حوزه معدن اس��ت‪،‬‬ ‫به بررس��ی‬ ‫جای��گاه معدن در تحقق ش��عار جه��ش تولید‬ ‫پرداخت��ه و کارشناس��ان و فع��االن معدنی از‬ ‫راهکارهای دس��تیابی به اه��داف در این حوزه‬ ‫سخن گفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت برند سازی‬ ‫مجید پورمقدم‪ ،‬مش��اور معاون معدنی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه ایران‬ ‫رتب��ه پنج��م جه��ان را از نظر ذخای��ر طبیعی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس امارها ایران از نظر ذخایر‬ ‫معدنی مقام سوم اسیا‪ ،‬رتبه نخست خاورمیانه‬ ‫و رتب��ه ‪ ۱۰‬جه��ان را دارد؛ بنابراین باتوجه به‬ ‫ان��رژی ارزان قیمت‪ ،‬اب و برق‪ ،‬نی��روی ارزان‪،‬‬ ‫جوان و تحصیلکرده و بیش از ‪ ۱۰۰۰‬ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان این ظرفیت را داری��م که بتوانیم‬ ‫جهش تولید را محقق کنیم‪.‬‬ ‫مش��اور معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درباره اهمیت برند س��ازی مواد معدنی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬ما از مواد معدنی کشور شناخت‬ ‫ضعیف��ی داری��م و حتی س��اکنان روس��تاهای‬ ‫اطراف معادن نیز درباره انها اطالعات مناسبی‬ ‫ندارند؛ بنابراین اگ��ر بتوانیم این مواد را که در‬ ‫س��طح دنیا بی نظیر هستند درقالب برند مطرح‬ ‫کرده و س��رمایه گذاران را به سرمایه گذاری در‬ ‫این بخش تش��ویق کنی��م‪ ،‬ارزش این مواد باال‬ ‫رفته و اشتغال افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫پورمق��دم با تاکید بر لزوم داش��تن نگاه ویژه‬ ‫به گوهر س��نگ های کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بسیاری‬ ‫از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی شناخته شده‬ ‫نیس��تند‪ .‬اگ��ر بتوانیم انها را شناس��ایی کنیم‪،‬‬ ‫این امر موجب رش��د اش��تغال و جهش تولید‬ ‫می شود‪ .‬در کنار عرضه گوهر سنگ ها می توانیم‬ ‫گردش��گری معادن را هم رون��ق دهیم و حتی‬ ‫از تکنیک های درمانی سنگ ها نیز بهره ببریم‪.‬‬ ‫مش��اور معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درباره حمایت از توس��عه ژئوتوریسم و‬ ‫فرهنگ س��ازی در این زمینه‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫معادن بع��د از بهره برداری متروکه می ش��وند‪،‬‬ ‫درحالی که نبای��د انها را به حال خود رها کرد‪.‬‬ ‫احیای معادن و تغیی��ر کاربری انها به پارک و‬ ‫محلی برای گردشگری می تواند به رشد اقتصاد‬ ‫کم��ک کند‪ .‬فراموش نکنیم که در برخی موارد‬ ‫درامد حاصل از گردش��گری در بخش معدن از‬ ‫استخراج ان بیشتر است‪.‬‬ ‫پورمقدم درباره ضرورت اموزش و پژوهش در‬ ‫توسعه معادن و صنایع معدنی کشور نیز گفت‪:‬‬ ‫بسیاری از فعاالن معدنی کشور دانش فنی برای‬ ‫افزایش ارزش افزوده مواد معدنی را ندارند‪ .‬برای‬ ‫حل این مش��کل ما باید به جای سرمایه گذاری‬ ‫ب��رای ورود دانش و فن��اوری خارجی و صرف‬ ‫هزینه های زیاد به س��مت دانشگاه های داخلی‬ ‫رفته و ب��ا انها تفاهمنامه های همکاری ببندیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬به��ره از دانش اس��اتید موجب‬ ‫جلوگیری از خام فروشی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عملیاتی کردن نقشه راه معدن‬ ‫سیدس��هراب حسینی‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫صنعت و معدن انجم��ن جوانان کارافرین اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با بیان اینکه برای بخش معدن‬ ‫اهمیت چندانی قائل نیستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همه‬ ‫مجی��د پورمق��دم‪ :‬اگ��ر بتوانی��م م��واد معدنی کش��ور را‬ ‫که در س��طح دنیا بی نظیر هس��تند به عن��وان برند مطرح و‬ ‫سرمایه گذاران را تش��ویق به سرمایه گذاری کنیم‪ ،‬ارزش‬ ‫این مواد باال می رود و اشتغال افزایش پیدا می کند‬ ‫در ح��رف مطرح می کنند که بخش معدن مهم‬ ‫اس��ت و کش��ور ما با دارا بودن ‪ ۶۹‬ماده معدنی‬ ‫سرش��ار از مناب��ع طبیعی اس��ت ام��ا وقتی به‬ ‫عمل می رس��یم با مظلومیت این حوزه رو به رو‬ ‫می ش��ویم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اگر برای جهش تولید‬ ‫به بخش معدن نیاز داریم باید جایگاه معادن را‬ ‫در اقتصاد دقیق تر مشخص کنیم‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن انجمن‬ ‫جوانان کارافرین اتاق بازرگانی تهران با اش��اره‬ ‫ب��ه اولویت برخی پروژه ها نس��بت ب��ه معدن‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬متاس��فانه پروژه ه��ای عمرانی‬ ‫و قوانی��ن مناب��ع طبیع��ی بر فعالی��ت معدنی‬ ‫ارجحیت دارند‪ ،‬در حالی که می ش��ود هرکدام‬ ‫را کنار هم عملیاتی کرد؛ بنابراین قبل از اینکه‬ ‫راهکاری برای توسعه معادن پیدا کنیم باید به‬ ‫محدودیت های ان فکر و موانع را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫حس��ینی با تاکید بر لزوم عمل به نقش��ه راه‬ ‫مع��دن و نظارت بر اج��رای ان اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫نقش��ه راه معدن مهم اس��ت و مسئوالن بر ان‬ ‫تاکی��د می کنند باید بر اج��رای ان هم نظارت‬ ‫ش��ود و مجری مشخصی داشته باشد‪ .‬البته اگر‬ ‫این مهم مجری مش��خصی هم دارد باید گفت‬ ‫که عملکرد ضعیفی داشته و در اجرای ان تعلل‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن انجمن‬ ‫جوانان کارافرین اتاق بازرگانی تهران با اش��اره‬ ‫به نق��ش ایمیدرو به عنوان متولی گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی معادن کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این سازمان‬ ‫باید در برگزاری دوره های تخصصی سطح باال‪،‬‬ ‫برگزاری دوره های اموزش��ی برای مش��اوران و‬ ‫مدیران ش��اغل بخش خصوصی در زمینه های‬ ‫مختلف اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری فعالیت‬ ‫کند‪ .‬کمک به توس��عه و نوس��ازی ماشین االت‬ ‫اکتش��افی‪ ،‬اس��تخراجی و تجهی��زات فراوری‪،‬‬ ‫ایجاد و تقویت متولی برای س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش فراوری کشور و راه اندازی و تقویت مرکز‬ ‫امار از دیگر موارد مهمی است که ایمیدرو باید‬ ‫بر ان تمرکز کند‪.‬‬ ‫حسینی درباره نقش سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور به عنوان متولی تحقیق‬ ‫و توس��عه گفت‪ :‬این سازمان ‪ ۴۰‬سال در کشور‬ ‫فعالی��ت کرده و تجربیات زی��ادی دارد که باید‬ ‫در مقام یک مشاور حاصل تحقیقات خود را به‬ ‫بخش خصوصی ارائه دهد‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که در پایگاه مل��ی داده های علوم زمین برخی‬ ‫از نقشه ها خریدنی و برخی هم موجود نیستند‪.‬‬ ‫مسئله دیگر ارائه امار پهنه بندی ها است‪ .‬وقتی‬ ‫پهنه بندی انجام می ش��ود باید اطالعات ان در‬ ‫اختیار بخ��ش خصوصی قرار گی��رد تا از رانت‬ ‫اطالعاتی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬س��ازمان زمین شناس��ی باید از‬ ‫فضای محرمانه خارج شود‪.‬‬ ‫او در پای��ان با بیان اینکه اس��تاندارد واحدی‬ ‫برای محاس��بات اقتصاد معدن��ی نداریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید استانداردی ارائه شود تا براساس ان ذخایر‬ ‫معدنی را تخمین بزنیم‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫حل مشکل‬ ‫معدنکاران‬ ‫با نیروی‬ ‫متخصص‬ ‫صابر سنایی‪ ،‬عضو هیات مدیره صندوق‬ ‫بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی‬ ‫چند س��ال پیش تفاهمنام��ه ای میان صندوق‬ ‫بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و سازمان‬ ‫نظا م مهندس��ی امضا ش��د که در ان جذب فعاالن‬ ‫حوزه معدن با اس��تفاده از میزهای استانی در نظر‬ ‫گرفته ش��د‪ .‬در این راستا ‪ ۳۱‬نفر معرفی شدند که‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬درصد انها را روس��ای نظام مهندس��ی‬ ‫استان ها تشکیل می دادند اما مشکالتی در نتیجه‬ ‫تش��کیل میزهای صندوق بیمه ایجاد شد؛ به طور‬ ‫مثال می توان به ایجاد بروکراس��ی برای متقاضیان‬ ‫ی که برخی مواقع استان ها پیش‬ ‫اش��اره کرد‪ ،‬طور ‬ ‫از تش��کیل پرونده از متقاض��ی هزینه ای گرفته و‬ ‫س��پس او را ب��رای تش��کیل پرونده ب��ه صندوق‬ ‫معرف��ی می کردند‪ .‬به این ترتیب میزهایی که برای‬ ‫ارتباط بیش��تر معدنکاران با صندوق ایجاد شدند‪،‬‬ ‫کارکرد مناس��بی نداشتند‪ .‬هرچند هدف صندوق‬ ‫بیم��ه حل مش��کالت فع��االن معدنی ب��ود اما از‬ ‫انجایی که ماهیت ان ضمانتی بود‪ ،‬نتوانس��ت این‬ ‫ماهی��ت را برون س��پاری کند‪ .‬در این بین صندوق‬ ‫انتقادات��ی از س��ازمان نظا م مهندس��ی در معرفی‬ ‫نک��ردن چهره ه��ای صاحب نام برای انج��ام امور‬ ‫کارشناس��ی مطرح کرد‪ .‬البته درحال حاضر مدل‬ ‫طراحی ش��ده ازس��وی صندوق بهینه شده و قصد‬ ‫داریم این مدل را به جایی برس��انیم که مش��کالت‬ ‫معدنکاران در اس��تان ها برای کارشناس��ی معادن‬ ‫ب��ا اس��تفاده از نیروهای همان اس��تان حل وفصل‬ ‫ش��ود‪ .‬م��ا به دنبال به��ره از توانمندی مش��اوران‬ ‫امی��ن و قدیم��ی صندوق هس��تیم که ش��ناخت‬ ‫مناسبی از ساختار گزارش نویسی دارند‪ .‬همچنین‬ ‫ایج��اد بانک��ی از کارشناس��ان منتخب ب��ه دور از‬ ‫حواش��ی تغییرات مدیریتی در نظام مهندس��ی و‬ ‫هماهنگی سازمان های نظام مهندسی استان ها با‬ ‫نمایندگی های منطقه ای صندوق از دیگر مواردی‬ ‫است که باید در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرهنگ سازی برای برندسازی و اموزش‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 27‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1508‬‬ ‫پیاپی ‪2826‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫عوارض ‪ ۱۰‬درصدی صادرات اهن اسفنجی را بررسی کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫عبور از‬ ‫شرایط دشوار‬ ‫عوارض بخشنامه های ضدتولید‬ ‫حسن حسینقلی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان سرب و روی ایران‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از ‪ ۳۰‬دی ماه س��ال گذشته با ارسال نامه ای از سوی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به رئی��س کل گمرک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬مقرر ش��د ب��ر صادرات اهن‬ ‫اسفنجی‪ ،‬عوارض ‪ ۱۰‬درصدی اعمال شود‪ .‬این عوارض‬ ‫ب��ا هدف تامین نیاز صنعت ذوب فوالد کش��ور‪ ،‬تعیین‬ ‫شد‪ .‬این نخستین باری نیست که وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با هدف بازگش��ت توازن ب��ه زنجیره فوالد‪،‬‬ ‫بخشنامه ای را صادر می کند؛ بخشنامه هایی که منفعت‬ ‫برخ��ی از فعاالن این زنجیره را به دنبال دارد و در عین‬ ‫حال‪ ،‬سایر تولیدکنندگان را متضرر می کند‪ .‬البته عمر‬ ‫این گون��ه مصوبات چندان طوالنی نیس��ت و درصورت‬ ‫طوالن��ی ب��ودن مدت زمان اج��رای انها‪ ،‬اس��یب های‬ ‫قابل توجه��ی به فعالیت بخش��ی از زنجیره وارد خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬حال اعمال عوارض ‪ ۱۰‬درصدی بر صادرات اهن‬ ‫اس��فنجی نیز اعتراض تولیدکنن��دگان این محصول را‬ ‫به دنبال داشته است‪ .‬با گذشت بیش از ‪ ۳‬ماه از اجرای‬ ‫این مصوبه‪ ،‬برای بررسی اثار ان‪ ،‬با تولیدکنندگان این‬ ‫حلقه از زنجیره تولید فوالد گفت وگو کرده ایم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صنعت س��رب و روی کش��ور از سال گذشته‬ ‫با مش��کالت متع��ددی روبه رو ب��ود که فعالیت‬ ‫تولیدکنن��دگان این صنعت را متاثر کرد‪ .‬تامین‬ ‫مواد اولیه موردنیاز این صنعت به چالشی جدی‬ ‫برای تولیدکنندگان س��رب و روی کشور تبدیل‬ ‫ش��د؛ تاجایی ک��ه بس��یاری از تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫می��زان تولید خود را به ش��دت کاهش دادند‪ .‬در‬ ‫ادامه قرار ش��د مواد اولی��ه این صنعت از طریق‬ ‫مکانیس��م بورس در اختیار تولیدکنندگان قرار‬ ‫گیرد؛ این در حالی اس��ت که از حدود ‪ 20‬سال‬ ‫گذشته تا سال ‪ ،1398‬شرکت های تولیدکننده‬ ‫س��رب و روی‪ ،‬بخش��ی از خاک مورد نیاز خود‬ ‫برای تولید را به طور سهمیه ای و از منابع داخلی‬ ‫تامین می کردند‪ .‬از انجاکه میزان خاک س��رب‬ ‫و وری اس��تخراج ش��ده در کشور بسیار کمتر از‬ ‫نی��از صنعتگران س��رب و روی اس��ت در نتیجه‬ ‫قیمت ه��ا افزایش معناداری را تجربه کرد‪ .‬البته‬ ‫ب��ا پیگیری های انجام گرفت��ه‪ ،‬روند تامین مواد‬ ‫اولی��ه ای��ن صنعت به حالت قبل بازگش��ت‪ ،‬اما‬ ‫تولیدکنن��دگان ضرر قابل توجه��ی را درنتیجه‬ ‫این اقدام غیرکارشناسی متحمل شدند‪.‬‬ ‫در ادام��ه بای��د تاکی��د ک��رد تولیدکنندگان‬ ‫س��رب و روی کش��ور با مش��کل کمب��ود مواد‬ ‫اولیه روبه رو هس��تند‪ .‬چراکه در طول س��الیان‬ ‫گذش��ته فعالیت های اکتش��افی به قدر کفایت‬ ‫در کش��ور انجام نشده و هزینه قابل قبولی برای‬ ‫اس��تخراج ذخایر معدنی س��رب و روی کش��ور‬ ‫اختصاص نیافته اس��ت‪ .‬درنتیجه انتظار می رود‬ ‫زمینه تس��هیل واردات م��واد اولیه این صنعت‬ ‫ب��ه کش��ور فراهم ش��ود‪ .‬اما نه تنها ای��ن انتظار‬ ‫براورده نمی ش��ود‪ ،‬بلکه هر روز مانعی جدید در‬ ‫مس��یر واردات خاک به کشور تراشیده می شود‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان ب��رای واردات خاک به ماده ‪12‬‬ ‫(ورود موقت) اس��تناد می کنند؛ یعنی محصول‬ ‫تولیدی از این ماده اولیه را صادر می کنند؛ با این‬ ‫وجود ش��اهد ان هس��تیم که اختالف نظرهایی‬ ‫درباره تعیین عیار خاک ورودی و میزان شمش‬ ‫تولیدی به وجود می اید‪ .‬در ادامه باید تاکید کرد‬ ‫ارائ��ه بخش��نامه های غیرقانونی و س��لیقه ای از‬ ‫س��وی مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ظرف ‪ 5‬س��ال گذش��ته‪ ،‬چالش های متعددی را‬ ‫برای تولیدکنندگان س��رب و روی کشور ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬این دس��ت تصمیمات بازدارنده در‬ ‫سال گذشته شدت گرفت و این تولیدکنندگان‬ ‫یکی از سخت ترین سال ها را پشت سر گذاشتند‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬ای��ن تولیدکنن��دگان ملزم به‬ ‫فروش تولیدات خود در بورس کاال ش��دند‪ .‬این‬ ‫الزام در حالی ایجاد شد که میزان مصرف سرب‬ ‫و روی در کشور ما به مراتب پایین تر از تولید ان‬ ‫است‪ .‬درنتیجه این اقدام زمینه ورود واسطه ها را‬ ‫به این بازار فراهم کرد‪ .‬در همین حال متاسفانه‬ ‫ش��اهد ان بودیم که ماهیت اصلی بورس مبنی‬ ‫بر قیمت گذاری براس��اس عرضه و تقاضا نادیده‬ ‫گرفته ش��د و س��قف قیمتی برای ف��روش این‬ ‫تولیدات تعیین شد‪ .‬اعمال تعرفه ‪ 20‬درصدی بر‬ ‫واردات پرمنگنات از دیگر اقداماتی بود که فعالیت‬ ‫این تولیدکنندگان را دش��وار کرد‪ .‬این تعرفه در‬ ‫حالی اعمال ش��د که تنها یک واحد در کش��ور‬ ‫این ماده را تولید می کند و ممنوعیت یادش��ده‬ ‫زمین��ه افزایش قابل توج��ه پرمنگنات را فراهم‬ ‫ک��رد‪ .‬مقررات مربوط به بازگش��ت ارز صادراتی‬ ‫از دیگ��ر موضوعاتی بود ک��ه تولیدکنندگان را‬ ‫س��ردرگم کرد‪ .‬این چالش ها در حالی هس��تند‬ ‫که از مس��ئوالن انتظار می رود در شرایط تحریم‬ ‫زمینه تسهیل صادرات را فراهم کنند نه اینکه با‬ ‫وضع هر روزه قوانین‪ ،‬همچون س��دی در مقابل‬ ‫فعالیت ما ظاهر شوند‪ .‬درنتیجه باید تاکید کرد‬ ‫اقدامات اجرایی ش��ده از سوی مسئوالن نه تنها‬ ‫گرهی از مشکالت تولیدکنندگان نگشوده است؛‬ ‫بلکه بر چالش های انها نیز افزوده است؛ بنابراین‬ ‫در م��واردی می توان گفت که اگر تصمیم گیران‬ ‫کاری نکنن��د‪ ،‬نتیجه بهتری در انتظار صنعت و‬ ‫تولید کش��ور خواهد بود‪ .‬در ادامه شیوع ویروس‬ ‫کرون��ا ‪-‬کویید ‪ 19‬نیز باری بر دوش فعاالن این‬ ‫صنعت افزوده است‪ .‬بسته شدن مرزهای ایران و‬ ‫ترکیه‪ ،‬تولیدکنندگان را با چالش در تامین مواد‬ ‫اولیه و همچنین صادرات محصول نهایی به این‬ ‫کش��ور روبه رو کرده است‪ .‬در همین حال قیمت‬ ‫جهانی س��رب و روی نیز کاهش قابل توجهی را‬ ‫تجربه کرده که به منزله ضرر فعاالن این صنعت‬ ‫خواه��د بود‪ .‬از مجموع موارد یاد ش��ده می توان‬ ‫این طور اس��تنباط کرد که این صنعت در س��ال‬ ‫جاری نیز ش��رایط خوبی را تجربه نخواهد کرد‪.‬‬ ‫امید است سیاس��ت گذاران کشور حامی تولید‬ ‫باش��ند تا از این ش��رایط دشوار به سالمت عبور‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹عوارض صادراتی‪ ،‬اشتباهی تکراری‬ ‫محمد محیاپور‬ ‫اسداهلل فرشاد‬ ‫محم��د محیاپور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت توس��عه اهن‬ ‫و ف��والد گل گهر در گفت وگو ب��ا‬ ‫وضع عوارض‬ ‫‪ ۱۰‬درص��دی بر صادرات اهن اس��فنجی را نادرس��ت‬ ‫خوان��د و افزود‪ :‬این بخش��نامه چالش های متعددی را‬ ‫در مس��یر فعالی��ت تولیدکنندگان ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ما بیش از یک س��ال برای کس��ب بازاره��ای صادراتی‬ ‫ت�لاش کردی��م و اکنون با صدور این بخش��نامه‪ ،‬دیگر‬ ‫صادرات برایمان به صرفه نیس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫ب��ازار صادراتی که تالش قابل توجهی برای کس��ب ان‬ ‫شده‪ ،‬از دس��ت می رود‪ .‬مدیرعامل شرکت توسعه اهن‬ ‫و فوالد گل گهر خاطرنش��ان کرد‪ :‬واحدهای تولید اهن‬ ‫اس��فنجی برای تامین بخش��ی از نیاز خ��ود به قطعات‬ ‫و ل��وازم یدک��ی و همچنی��ن برای تکمی��ل پروژه های‬ ‫توسعه ای به ارز حاصل از صادرات نیاز دارند؛ در نتیجه‬ ‫از سیاست گذاران انتظار می رود با وسعت دید بیشتری‪،‬‬ ‫اقدام به صدور بخشنامه های جدید کنند‪.‬‬ ‫محیاپور افزود‪ :‬صادرات اهن اس��فنجی با تناژ بسیار‬ ‫محدودی انجام می ش��ود‪ .‬این حجم محدود از صادرات‬ ‫به ایجاد تع��ادل در تولید و فروش م��ا کمک می کند‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که نگهداری‬ ‫از اهن اسفنجی دشوار است؛ بنابراین این محصول پس‬ ‫از تولید باید بالفاصله فروخته ش��ود‪ .‬در واقع صادرات‪،‬‬ ‫کمک کننده واحده��ای تولیدی در توازن تولید بود‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬مصرف گاز واحدهای تولید اهن اسفنجی‬ ‫باالست که هزینه قابل توجهی را به این واحدها تحمیل‬ ‫می کند‪ .‬هزینه س��رمایه گذاری ب��رای ایجاد واحدهای‬ ‫تولید اهن اسفنجی نیز در سطح باالیی براورد می شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬صادرات می تواند کمک کننده بس��یار‬ ‫خوبی به این واحدها باش��د‪ ،‬هرچند متاس��فانه جلوی‬ ‫ان گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت توس��عه اهن و ف��والد گل گهر‬ ‫پیش��نهاد داد‪ ،‬برای رفع چالش های پیش رو و در عین‬ ‫واحدهای تولید اهن اس��فنجی برای تامین بخش��ی از نیاز خود به‬ ‫قطعات و لوازم یدکی و همچنین برای تکمیل پروژه های توس��عه ای‬ ‫ب��ه ارز حاصل از صادرات نیاز دارند؛ درنتیجه از سیاس��ت گذاران‬ ‫انتظار می رود با وسعت دید بیشتری‪ ،‬اقدام به صدور بخشنامه های‬ ‫جدید کنند‬ ‫ح��ال‪ ،‬جلب رضایت تولیدکنندگان اهن اس��فنجی‪ ،‬به‬ ‫هر واح��د تولیدی‪ ،‬س��همیه ای از ص��ادرات اختصاص‬ ‫داده ش��ود‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬از یک سو تعادل در این‬ ‫زنجیره حفظ می ش��ود و از س��وی دیگر‪ ،‬به تامین ارز‬ ‫مورد نی��از این واحدها نیز کم��ک می کند‪ .‬وی اعمال‬ ‫محدودیت بر صادرات و وضع عوارض را راه حلی اشتباه‬ ‫و تکراری دانس��ت که تاکنون با نتیجه مطلوبی همراه‬ ‫نب��وده اس��ت‪ .‬محیاپور تاکی��د کرد که دول��ت باید به‬ ‫جای چنین دستکاری اش��تباهی‪ ،‬با اقدامات تشویقی‪،‬‬ ‫زمینه حضور س��رمایه گذاران برای تولید هرچه بیشتر‬ ‫اه��ن اس��فنجی را فراهم کن��د‪ .‬به وی��ژه درحال حاضر‬ ‫که فناوری های تولید اهن اس��فنجی در داخل کش��ور‬ ‫بومی سازی شده اند و با محدودیت در ایجاد این واحدها‬ ‫روبه رو نیس��تیم‪ .‬در همین حال‪ ،‬بسیاری از واحدهای‬ ‫فوالدی ب��زرگ جهان ترجیح می دهن��د به جای تولید‬ ‫اهن اس��فنجی‪ ،‬ان را از طریق واردات تامین کنند؛ در‬ ‫نتیج��ه با افزایش ظرفیت این حلقه از زنجیره‪ ،‬می توان‬ ‫به کسب سهم قابل قبولی از بازار صادراتی امیدوار بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این فعالیت به دلیل بازار فروش خوب ان‬ ‫با ریسک همراه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین سهمیه صادراتی‬ ‫اس��داهلل فرش��اد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت اه��ن و فوالد‬ ‫غدیر ایرانی��ان در گفت وگو با‬ ‫و درباره صادرات‬ ‫اهن اس��فنجی گفت‪ :‬سال گذش��ته در مجموع حدود‬ ‫‪ ۳۰‬میلی��ون تن اهن اس��فنجی تولید ش��ده‪ ،‬در حالی‬ ‫که میزان ص��ادرات این محصول فق��ط ‪ ۹۰۰‬هزار تن‬ ‫گ��زارش ش��ده و به نوعی ص��ادرات ای��ن محصول در‬ ‫مقایس��ه ب��ا مصرف داخلی ان بس��یار ناچیز اس��ت‪ .‬با‬ ‫این وجود‪ ،‬ش��اهد ان بودیم که با ابالغ بخشنامه ای از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بر صادرات این‬ ‫محصول‪ ،‬عوارض اعمال شد‪.‬‬ ‫توجه به این نکته‪ ،‬ضروری به نظر می رس��د که همه‬ ‫حلقه های زنجیره فوالد از معدن تا محصول نهایی‪ ،‬نیاز‬ ‫به ارز دارند‪ .‬این نیاز به ویژه در شرایط کنونی که کشور‬ ‫ب��ا محدودیت صادرات نفتی روبه رو ش��ده‪ ،‬چالش های‬ ‫متع��ددی را برای تولیدکنندگان ای��ن صنایع به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬فرش��اد افزود‪ :‬اعمال محدودیت صادراتی به بهانه‬ ‫تامین نیاز داخل‪ ،‬اشتباه است‪ .‬توسعه صادرات ضرورتی‬ ‫ملی است و شاهد ان هستیم که تمامی تولیدکنندگان‬ ‫انواع شمش‪ ،‬اسلب‪ ،‬ورق فوالدی و‪ ...‬به دنبال گسترش‬ ‫بازارهای فروش جهانی خود هستند‪.‬‬ ‫با توجه به مش��کالتی که در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬از‬ ‫مس��ئوالن انتظار داریم با ایجاد مشوق هایی به توسعه‬ ‫صادرات کمک کنند‪ ،‬نه اینک��ه با وضع عوارض‪ ،‬موانع‬ ‫جدیدی در مسیر صادرات ایجاد کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اه��ن و فوالد غدی��ر ایرانیان در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگر دول��ت می خواهد کمبود‬ ‫اهن اس��فنجی را در زنجیره فوالد با اعمال محدودیت‬ ‫برط��رف کند‪ ،‬باید در کنار ان مش��کالت این صنایع را‬ ‫رف��ع و نیاز انه��ا را تامین کند‪ .‬ام��ا درحال حاضر تنها‬ ‫ش��اهد اعمال فش��ار بر تولیدکنندگان اهن اس��فنجی‬ ‫هستیم‪ .‬البته بخش��ی از کمبود اهن اسفنجی به دلیل‬ ‫اس��تفاده واحدهای فوالدسازی با روش کوره القایی (با‬ ‫ظرفیت حدود ‪ ۷‬میلیون تن تولید) از اهن اسفنجی به‬ ‫جای قراضه اس��ت‪ .‬این تغییر در خ��وراک این واحدها‬ ‫به دلیل کمبود قراضه فوالد و افزایش قیمت ان‪ ،‬ایجاد‬ ‫شده است و به تولیدکنندگان اهن اسفنجی فشار وارد‬ ‫می کند‪ .‬کمبود گندله نیز از دیگر مواردی اس��ت که بر‬ ‫این حلقه از زنجیره تولید فوالد فشار وارد می کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ب��ا وج��ود تمامی‬ ‫محدودیت هایی که در زنجیره فوالد وجود دارد‪ ،‬میزان‬ ‫تولید شمش حدود ‪ ۱۲‬میلیون تن از نیاز کشور‪ ،‬بیشتر‬ ‫اس��ت؛ بنابراین باید این تناقض ها در زنجیره برطرف و‬ ‫تعادل به زنجیره بازگردانده شود‪.‬‬ ‫او سیاس��ت درس��ت را در ش��رایط کنون��ی‪ ،‬تعیین‬ ‫ظرفیتی مش��خص ب��رای صادرات هر واحد دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬ای��ن موضوع می تواند واحده��ای تولیدی را در‬ ‫تامین ارز نیز کمک کند‪ .‬باید به این نکته توجه کرد که‬ ‫همیش��ه فرصت صادراتی در اختیار ما نیست؛ بنابراین‬ ‫درحال حاض��ر بای��د از این موقعیت به بهترین ش��کل‬ ‫ممکن‪ ،‬بهره گرفت‪ ،‬چراکه صادرات‪ ،‬تولید مس��تمر در‬ ‫زنجیره فوالد را تضمی��ن می کند‪ .‬اگر حلقه های تولید‬ ‫در ابتدای زنجیره فوالد تقویت نشود‪ ،‬اینده این صنایع‬ ‫خطرناک خواهد بود‪.‬‬ ‫کسب تندیس سیمین ‪ ۲‬ستاره جایزه مدیریت ملی انرژی ایران توسط فوالد خراسان‬ ‫در پنجمین دوره جایزه مدیریت ملی انرژی ایران‪ ،‬ش��رکت‬ ‫فوالد خراس��ان با ‪ ۳‬پله ارتقا‪ ،‬موفق به کسب تندیس سیمین‬ ‫‪ ۲‬ستاره شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد خراسان‪ ،‬این مجتمع‬ ‫ب��ا توج��ه به عملکرد خود در اس��تقرار اس��تاندارد سیس��تم‬ ‫مدیریت انرژی‪ ،‬دس��تیابی به معیاره��ای مصرف بهینه انرژی‬ ‫و ظرفیت ه��ای موجود در این بخش‪ ،‬در پنجمین دوره جایزه‬ ‫مل��ی مدیریت انرژی ایران در حوزه صنایع دارای اس��تاندارد‬ ‫ملی معیار مصرف انرژی‪ ،‬وارد گردونه رقابت با سایر شرکت ها‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا زارع‪ ،‬معاون بهره برداری ش��رکت در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به مجموعه فعالیت های قابل توجه انجام شده در‬ ‫بخش مدیریت انرژی و نتایج حاصله و همچنین در چارچوب‬ ‫استفاده از اس��تانداردها و مدل های ساختاری مدیریت انرژی‬ ‫بین المللی مانند ‪ ،ISO ۵۰۰۰۱: ۲۰۱۸‬رعایت استاندارد ملی‬ ‫معیار مصرف ان��رژی ‪ ،ISIRI ۹۶۵۳‬توجه به سیاس��ت های‬ ‫کل��ی اقتصاد مقاومتی و قانون اصالح الگوی مصرف انرژی در‬ ‫ش��رکت فوالد خراسان‪ ،‬ایجاد س��اختار مدیریت انرژی شامل‬ ‫ش��ورای عالی و کمیته های تخصصی انرژی در سطح شرکت و‬ ‫ایجاد فرایندهای یکپارچه این شرکت در پنجمین دوره جایزه‬ ‫ملی مدیریت انرژی حضور یافت‪.‬‬ ‫رئی��س کمیته ان��رژی افزود‪ :‬اج��رای طرح ه��ای بهبود و‬ ‫بهینه س��ازی فرایند تولید فوالد‪ ،‬و کاه��ش مصرف انرژی از‬ ‫اقدامات ش��رکت فوالد خراسان در راستای بهینه سازی انرژی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین تالش در راس��تای کاهش مصارف انرژی در‬ ‫خطوط تولید نورد‪ ،‬فوالدس��ازی و احیای مس��تقیم با رعایت‬ ‫استاندارد معیار مصرف انرژی در صنعت فوالد و شاخص های‬ ‫عملکردی فوالد خراس��ان در حوزه مصارف برق و گاز به طور‬ ‫جهش ارزش شرکت های صنایع معدنی در بورس‬ ‫بررس��ی امار عملکرد ش��رکت های بخ��ش معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی در هفته گذش��ته گویای رش��د ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومانی ارزش بازار این شرکت هاس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جداول اماری نش��ان می دهد ش��رکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران در جمع شرکت های باالی ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی بورس جای گرفته است‪ .‬همچنین‬ ‫ارزش س��هام ‪ ۸۵‬ش��رکت معدن و صنای��ع معدنی در‬ ‫بورس ته��ران در هفت��ه گذش��ته (‪ ۳۰‬فروردین تا ‪۳‬‬ ‫اردیبهش��ت) با رش��د ‪ ۱۵.۳‬درصدی به محدوده ‪۷۶۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی رسیده که ‪ ۲۳.۱‬درصد ارزش کل‬ ‫بورس به شمار می رود‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان اقتصادی بر این باورند که سود‬ ‫حداکث��ری ‪ ۱۵‬درصدی بانکی‪ ،‬عامل جریان نقدینگی‬ ‫به س��مت بازار س��هام شده اس��ت و این در واقع یک‬ ‫گمانه زنی اس��ت‪ .‬همچنین براساس تحوالت بازارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬این ارزیابی که احتمال رشد نرخ دالر در میان‬ ‫مدت رقم بخورد وجود دارد که تحریک بیش��تر بورس‬ ‫و سوداوری شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫را به دنبال داشته باشد‪ .‬امارها نشان می دهد که ارزش‬ ‫بازار فوالد کاوه جنوب کیش در دوره مورد بررس��ی با‬ ‫رش��د ‪ ۲۳‬درصدی به ‪ ۱۴‬ه��زار و ‪ ۶۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫رسیده و ش��رکت ملی سرب و روی نیز با افزایش ‪۲۳‬‬ ‫درص��دی رقم ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۵۲‬میلی��ارد تومان را ثبت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬سیمان الر سبزوار نیز در هفته گذشته با‬ ‫رش��د ‪ ۲۲.۹‬درصدی به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫رس��ید‪ .‬فوالد مبارکه با افزایش ‪ ۲۰‬درصدی رقم ‪۱۴۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۹‬میلیارد تومان‪ ،‬ش��رکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران با رش��د ‪ ۱۶.۱‬درصدی رق��م ‪ ۱۰۲‬هزار و ‪۸۳۰‬‬ ‫میلیارد تومان و گل گهر نیز با افزایش ‪ ۱۲.۶‬درصدی‬ ‫رقم ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۹۶۲‬میلیارد تومان را ثبت کرده است‪.‬‬ ‫عمده تحت ش��اخص معیارهای تعیین ش��ده ازسوی سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ایران از دیگر فعالیت ه��ای این مجتمع بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زارع تصری��ح ک��رد‪ :‬تعری��ف و اجرای��ی ک��ردن اقدامات و‬ ‫پروژه های بهبود عملکرد انرژی از جمله تفاهمنامه با ش��رکت‬ ‫دانیل��ی ایتالیا درخصوص ب��ه روزاوری فن��اوری کوره قوس‬ ‫الکتریکی فوالدس��ازی و از دیگر اقدامات انجام شده در واحد‬ ‫احیا مس��تقیم به نصب درایو روی کمپرس��ور اصلی به منظور‬ ‫کاهش مصرف برق‪ ،‬تغییر کارب��ری پمپ اب به منظور تغییر‬ ‫ت «تر»‬ ‫طراحی برای مصرف اب و برق‪ ،‬تغییر غبارگیر از حال ‬ ‫به خشک و کاهش مصرف اب اشاره کرد‪.‬‬ ‫در راس��تای انجام فرایند ارزیابی و براساس هماهنگی های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬بازدی��د و ارزیابی میدانی از مجتمع توس��ط تیم‬ ‫ارزیاب معرفی ش��ده از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران‬ ‫به ط��ور فش��رده و به م��دت ی��ک روز در اذر ‪ ۱۳۹۸‬به انجام‬ ‫رس��ید‪ .‬معاون بهره برداری فوالد خراسان‪ ،‬کسب این جایزه را‬ ‫مرهون تالش‪ ،‬همت و پش��تکار اعضای تیم کمیته های انرژی‬ ‫در مجتمع دانس��ت و از تمامی همکارانی که نقش موثری در‬ ‫این موفقیت داشته اند تشکر و سپاسگزاری کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت همای��ش نهای��ی این جای��زه ب��ا توجه به‬ ‫محدودیت های ایجاد ش��ده به علت ش��یوع بیم��اری کرونا و‬ ‫با ه��دف رعایت فاصله گذاری هوش��مند اجتماعی‪ ،‬به صورت‬ ‫مجازی در ‪ ۳‬اردیبهش��ت‪ ۱۳۹۹‬برگزار ش��د‪ .‬هدف از تعریف‬ ‫و اعطای «جایزه ملی مدیریت انرژی»‪ ،‬ترویج اس��تانداردهای‬ ‫سیس��تم مدیریت ان��رژی و معیارهای مص��رف بهینه انرژی‪،‬‬ ‫توس��عه فرهنگ دس��تیابی به اهداف س��ازمانی با استفاده از‬ ‫مفاهیم مدیریت انرژی و همچنین ایجاد انگیزه و شور و شوق‬ ‫برای انجام این اقدامات در کشور است‪.‬‬ ‫تولید پودر الومینا به بیش از ‪ ۲۳۳‬هزار تن رسید‬ ‫تولید پودرالومینا (ماده اولیه تولید الومینیوم) س��ال گذشته به رقم ‪۲۳۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۶۷‬تن رسید و نسبت به عملکرد سال ‪ ۹۷‬افت ‪ ۲‬درصدی داشت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬امارهای واحدهای بزرگ تولیدی بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫حکای��ت از ان دارد ک��ه تولید پودرالومینا در اس��فند ‪ ۹۸‬به رقم ‪ ۱۹‬هزار و‬ ‫‪ ۲۵۵‬تن رس��ید که در مقایس��ه با ماه مشابه در سال ‪ ۹۷‬کاهش ‪ 7‬درصدی‬ ‫یافت‪ .‬پیش بینی ش��ده بود که میزان تولید پودر الومینا در پایان ‪ ۹۸‬به رقم‬ ‫‪ ۲۴۵‬هزار تن برسد که ‪ ۱۲‬هزار تن نسبت به هدف مورد انتظار کمتر محقق‬ ‫ش��د‪ .‬ظرفیت کنونی تولید پودرالومینا به میزان ‪ ۲۵۰‬هزار تن اس��ت و در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬به میزان ‪ ۲۳۸‬هزار تن تولید ش��د‪ .‬در همین حال باید تاکید کرد‬ ‫تنها واحد تولیدی شاخص پودر الومینا در کشور در منطقه جاجرم خراسان‬ ‫ش��مالی واقع است‪ .‬سازمان توسعه ونوس��ازی معادن وصنایع معدنی ایران(‬ ‫ایمی��درو) یک��ی از اقداماتی که در زمینه تولی��د پودرالومینا به عمل اورده‬ ‫است‪ ،‬انجام اکتشافات سراسری در زمینه بوکسیت به منظور تامین ماده اولیه‬ ‫تولید پودر الومیناست‪ .‬اکتشافات انجام شده در دولت های یازدهم و دوازدهم‬ ‫(تاپایان ‪ )۱۳۹۸‬موجب کش��ف قابل توجهی ذخایر بوکس��یت در کشور شد‪.‬‬ ‫منابع پیش��ین بوکس��یت ایران ‪ ۱۴‬میلیون تن بود‪ ،‬اما با کش��فیات جدید‬ ‫به می��زان ‪ ۲۱‬میلیون تن‪ ،‬اکنون میزان این ذخای��ر ‪ ۳۵‬میلیون تن براورد‬ ‫می شود‪ .‬بررسی ها نشان می دهد ظرفیت نصب شده الومینای کشور از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬تا پایان س��ال گذش��ته برابر با ‪ ۲۵۰‬هزار تن بود‪ ،‬ثابت و بدون تغییر‬ ‫بود‪ ،‬اما میزان تولید در س��ال ‪ ۱۳۸۱‬بالغ بر ‪ ۱۰۲‬هزار تن بود که تا س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬ب��ه ‪ ۱۳۰‬هزار تن رس��ید‪ .‬دوره ‪ ۱۳۸۵ -۸۹‬میزان تولید پودرالومینا‬ ‫از ‪ ۱۶۸‬هزار تن تا س��طح ‪ ۲۳۶‬هزار تن ارتقا یافت و در واقع عملکرد س��ال‬ ‫گذشته این پودر حدود ‪ 3‬هزار تن کمتر از سال ‪ ۸۹‬رقم خورد‪ .‬واقعیت اینکه‬ ‫در سال ‪ ۹۰‬با افت بازدهی نسبت به ‪ ۸۹‬رقم ‪ ۲۳۳‬هزار تن ثبت شد و سال‬ ‫‪ ۹۱‬هم تداوم کاهش وجود داش��ت و به رقم ‪ ۲۲۷‬هزار تن رس��ید‪ .‬سال ‪۹۲‬‬ ‫ش��روع رش��د تولید بود و رقم ‪ ۲۴۹‬هزارتن باالترین عملکرد در طول دامنه‬ ‫سال های ‪ ۱۳۸۱ -۹۱‬ثبت شد و در سال ‪ ۹۳‬رکورد بی سابقه و عملکرد فراتر‬ ‫از ظرفیت عملی ش��د و رقم تولید ‪ ۲۵۱‬هزار تن پودر الومینا به دس��ت امد‪.‬‬ ‫پس از رش��د تولید مزبور‪ ،‬از س��ال ‪ ۹۴‬باردیگر افت تولید رقم خورد از ‪۲۴۱‬‬ ‫هزار تن به ‪ ۲۳۸‬هزار تن در سال ‪ ۹۷‬رسید‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫‪ 3‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 27‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1508‬‬ ‫پیاپی ‪2826‬‬ ‫چراغ اقامتگاه های‬ ‫ارزان را روشن‬ ‫نگه داریم‬ ‫اجاره‬ ‫بی اجاره‬ ‫همه چیز درباره یک‬ ‫رویداد مجازی موفق‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‹ ‹اخرین مهلت به صادرکنندگان‬ ‫چن��د روز پیش حمی��د زادبوم در جلس��ه کارگروه‬ ‫توس��عه صادرات گف��ت‪ :‬رفع تعهد ارزی در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫مطابق با جلس��ات متعدد کارشناسی با حضور سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران‪ ،‬کنفدراس��یون ص��ادرات ایران‪،‬‬ ‫گم��رک ایران و بانک مرکزی‪ ،‬مانند س��ال ‪ ۹۷‬خواهد‬ ‫بود و اخرین مهلت بازگش��ت ارز صادراتی سال ‪ ۹۸‬نیز‬ ‫پایان تیر سال ‪ ۹۹‬تعیین شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد‪ :‬درباره رفع‬ ‫ت ارزی سال ‪ ۹۹‬نیز تصمیم گیری در کمیته ماده‬ ‫تعهدا ‬ ‫‪ ۲‬با حضور وزرای عضو و رئیس کل س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت ایران انجام خواهد ش��د؛ این در حالی اس��ت‬ ‫که جلس��ات متعددی نیز در ای��ن زمینه با حضور اتاق‬ ‫بازرگانی ایران‪ ،‬کنفدراس��یون صادرات ایران‪ ،‬س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودج��ه‪ ،‬وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬گمرک و‬ ‫بانک مرکزی برگزار و هفته گذشته نیز جمع بندی این‬ ‫نظرات‪ ،‬ازس��وی قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی اعالم شد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫چند س��الی است که موضوع بازگش��ت ارز صادراتی‬ ‫به دلی��ل نوس��ان ن��رخ ارز و محدودیت های ناش��ی از‬ ‫تحریم ها مشکالتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده و‬ ‫این مشکالت همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬چند روز پیش رئیس س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت در جلس��ه کارگروه توس��عه صادرات‬ ‫گفت‪ :‬رفع تعهد ارزی در س��ال ‪ ۹۸‬مطابق با جلس��ات‬ ‫متعدد کارشناس��ی با حضور س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬کنفدراسیون صادرات ایران‪ ،‬گمرک ایران و بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬مانند س��ال ‪ ۹۷‬خواهد ب��ود و اخرین مهلت‬ ‫بازگش��ت ارز صادراتی سال ‪ ۹۸‬نیز پایان تیر سال ‪۹۹‬‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫براساس ابالغیه س��ال گذشته وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه س��بز‬ ‫صادراتی حداکثر ‪ ۴‬ماه از تاریخ پروانه صادراتی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده که البته در صورت نیاز به مهلت بیش��تر‬ ‫ب��رای صادرکنندگان اقالم کش��اورزی‪ ،‬فرش و صنایع ‬ ‫دس��تی و س��ایر گروه های کاالیی با نظر وزارتخانه های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت و نفت حسب مورد امکان تمدید‬ ‫مهلت مذکور و اعالم ان به بانک مرکزی وجود دارد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن ابالغیه‪ ،‬می��زان تعهد ش��رکت های‬ ‫پتروش��یمی برای بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات به‬ ‫چرخ��ه تجاری کش��ور در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬مطابق جدول‬ ‫اعالم��ی وزارت نف��ت خواه��د ب��ود‪ .‬ابالغی��ه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت صادرکنن��دگان را به ‪ ۲‬گروه‬ ‫«صادرکنن��دگان ب��ا عملک��رد بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد» و‬ ‫«صادرکنندگان با عملکرد کمتر از ‪ ۷۰‬درصد» تقسیم‬ ‫و درب��اره صادرکنندگان ب��ا عملکرد بیش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫اعالم کرد‪ :‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نسبت‬ ‫به معرفی انها به س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬گمرک جمهوری اس�لامی ایران و سایر‬ ‫دس��تگاه های ذی ربط جهت اس��تفاده از مش��وق های‬ ‫صادراتی اقدام خواهد ک��رد‪ .‬همچنین صادرکنندگان‬ ‫ب��ا عملکرد کمتر از ‪ ۷۰‬درصد تا پایان تیر مهلت دارند‬ ‫مطابق دس��تورالعمل های پیش��ین نسبت به رفع تعهد‬ ‫ارزی حاصل از صادرات خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫در این ابالغیه تاکید شد صادرکنندگان از تسهیالت‬ ‫و مشوق های صادراتی مانند معافیت مالیاتی و‪ ...‬مطابق‬ ‫با امار عملکرد اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران به س��ازمان ام��ور مالیاتی به تناس��ب برخوردار‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی ایران محدودیت هایی در ثبت‬ ‫سفارش‪ ،‬تخصیص و تامین ارز واردات صادرکنندگانی‬ ‫ک��ه در رفع تعهد ارزی کوتاهی کنند‪ ،‬اعمال کرده و به‬ ‫این ترتیب تمام��ی صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد‬ ‫ارزی برگشت ارز حاصل از صادرات شدند‪.‬‬ ‫ت ارزی سال ‪ ۹۹‬نیز تصمیم گیری‬ ‫حمید زادبوم‪ :‬درباره رفع تعهدا ‬ ‫در کمیته ماده ‪ ۲‬با حضور وزرای عضو و رئیس کل س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران انجام خواهد شد‬ ‫زادبوم ادامه داد‪ :‬در تیر ‪ ۹۹‬دفاتر امور مالیاتی بس��ته‬ ‫می ش��ود و ام��کان اس��ترداد مالیات ب��ر ارزش افزوده‬ ‫ان دس��ته از صادرکنندگانی که ارز خود را به کش��ور‬ ‫بازنگردانده اند‪ ،‬وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع پیش رو‬ ‫در همین ح��ال عضو کمیت��ه ارزی ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران با برش��مردن موان��ع پی��ش روی صادرکنندگان‬ ‫و واردکنن��دگان در س��امانه نیما گف��ت‪ :‬تمامی ‪۶۵۰‬‬ ‫صراف��ی که از بانک مرکزی مج��وز دارند‪ ،‬اجازه فعالیت‬ ‫در س��امانه نیما را ندارن��د و همین امر‪ ،‬منجر به برخی‬ ‫قیمت سازی ها در سامانه نیما می شود‪.‬‬ ‫محمد الهوتی در گفت وگو با س��ایت خبری تحلیلی‬ ‫اکس��پورتنا گفت‪ :‬از زمان ش��روع اخذ تعه��د ارزی از‬ ‫صادرکنندگان و راه اندازی سامانه نیما باتوجه به شرایط‬ ‫ارزی کشور‪ ،‬این سامانه با فراز وفرودهای بسیاری مواجه‬ ‫ک مرکزی‪ ،‬سیاست رصد‬ ‫بوده است؛ اما به طور کلی بان ‬ ‫ارزهای صادراتی را به منظور بازگش��ت ارز صادراتی در‬ ‫دستور کار خود قرار داد و برای این موضوع‪ ،‬سامانه نیما‬ ‫را طراحی و صادرکنندگان را مکلف کرده ارز حاصل از‬ ‫صادرات خود را در این سامانه به ثبت برسانند‪.‬‬ ‫عضو کمیت��ه ارزی اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی ایران افزود‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬خرید و فروش‬ ‫ارز بین واردکننده و صادرکننده یا صرافان رس��می‪ ،‬در‬ ‫این س��امانه انجام می ش��ود و طبق امارهای اعالم شده‬ ‫ک مرکزی‪ ،‬از ابتدای سال ‪ ۹۸‬تا ‪ ۱۶‬فروردین‬ ‫ازسوی بان ‬ ‫‪ ۹۹‬ح��دود ‪ ۱۶‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون یورو‪ ،‬ازس��وی‬ ‫صادرکنندگان در سامانه نیما ارائه شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در مقابل ح��دود ‪ ۱۴‬میلیارد یورو‬ ‫تقاضای خرید ارز صادراتی ازس��وی صرافان حاضر در‬ ‫س��امانه نیما به ثبت رس��یده که عم�لا طبق امارهای‬ ‫رس��می اعالم ش��ده‪ ،‬حدود ‪ ۲‬میلیارد یورو تفاوت نرخ‬ ‫عرض��ه و تقاضا در این س��امانه بوده اس��ت‪ .‬اگر این ‪2‬‬ ‫میلیارد یورو در ش��رایط عادی کش��ور وجود داش��ت‪،‬‬ ‫به نظ��ر می رس��ید که می توانس��ت ن��رخ ارز را تعدیل‬ ‫کند و متعادل س��ازی ن��رخ را در بازار انج��ام دهد؛ اما‬ ‫اکنون به دلیل ش��رایط حاکم بر اقتصاد ایران به واسطه‬ ‫تحریم های ظالمانه و نیز ش��یوع ویروس کرونا از اواخر‬ ‫بهمن ‪ ،‬کش��ور با توقف نس��بی ص��ادرات و عدم امکان‬ ‫خروج کاال از مرزها مواجه است‪.‬‬ ‫الهوتی گفت‪ :‬براس��اس امارهای رسمی اعالم شده‪،‬‬ ‫صادرات کش��ور در دوران شیوع کرونا یعنی در اسفند‪،‬‬ ‫اف��زون بر ‪ ۱۷‬درص��د کاهش داش��ته و در عین حال‪،‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود که در فروردین‪ ،‬این عدد افزایش‬ ‫یابد؛ چراکه مرزهای بیشتری بسته شده است؛ بنابراین‬ ‫این فرصت از بانک مرکزی گرفته ش��ده ت��ا باتوجه به‬ ‫عرضه بیشتر ارز صادراتی‪ ،‬نرخ ارز را متعادل کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تس��هیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬تاثیرات روانی ناشی از شیوع‬ ‫ویروس کرونا منجر به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی‬ ‫ش��ده که در مجم��وع‪ ،‬تعطیلی واحده��ای تولیدی و‬ ‫صادراتی‪ ،‬بسته شدن مرزها‪ ،‬شیوع کرونا‪ ،‬عرضه نشدن‬ ‫ارز به میزان پیش بینی شده به دلیل بسته شدن مرزها‬ ‫و نب��ود تقاضا برای واردات ازس��وی واحدهای تولیدی‬ ‫باعث ش��د بازار اس��کناس و معامالت کوچک تر ارز در‬ ‫بازار ازاد که کمتر از ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬درصد در کل اقتصاد سهم‬ ‫دارد‪ ،‬ن��رخ ارز را تا مرز ‪ ۱۶۵۰۰‬توم��ان باال ببرد و در‬ ‫عمل پیش بینی های بانک مرکزی به دلیل این ش��رایط‬ ‫ناخواسته‪ ،‬به تحقق نپیوندد‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی کارایی سامانه نیما‬ ‫الهوتی افزود‪ :‬اگر در کل بخواهیم کارایی سامانه نیما‬ ‫را بررسی کنیم‪ ،‬باید به این نکته اشاره کنیم که سامانه‬ ‫نیما به عنوان بس��تری که فعالیت های صادرکنندگان‪،‬‬ ‫فروش ارز صادراتی و برگش��ت ان به چرخه اقتصادی‬ ‫را مش��خص می کند‪ ،‬گرچه ابتکار خوبی بوده اما اکنون‬ ‫چند اش��کال اساسی در ان به چش��م می خورد که باید‬ ‫برطرف ش��ود‪ .‬رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬نکته نخست ان است که عمال عرضه کننده ارز در‬ ‫س��امانه نیما‪ ،‬صادرکننده است؛ اما خریدار ان صرافان‬ ‫هس��تند و مصرف کننده نهایی که واردکننده است در‬ ‫س��امانه نیما امکان خرید ارز را به صورت مس��تقیم از‬ ‫صادرکننده ندارد که این خود باعث می شود اوال به دلیل‬ ‫اشنا نبودن صادرکننده و صراف با هم‪ ،‬مشکالتی پیش‬ ‫اید که در حوزه عرضه ارز صادراتی در یک نوبت یا عدم‬ ‫ایفای تعهد صرافان به واردکنندگان در نوبت بعدی که‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬با اعداد و ارقام بس��یار بزرگی اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫نوعی نااطمینانی به طرفین القا ش��ود و نگرانی هایی را‬ ‫به وجود اورد که س��امانه نیما بستری امن برای معامله‬ ‫مستقیم صادرکننده و صراف نیست‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح ای��ن مطلب اظهار کرد‪ :‬ش��رایط در‬ ‫سامانه نیما به نحوی است که هم صادرکننده می تواند‬ ‫در این معامله متضرر شود و هم صراف یا واردکنندگان‬ ‫که س��ه ضلعی اس��ت که باید در این بازار نقش افرینی‬ ‫کنند و خریدار و فروشنده ارز باشند‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که صرافان به عنوان واسط‪ ،‬امکان اطمینان صددرصدی‬ ‫به این س��امانه را ندارند‪ .‬الهوتی گفت‪ :‬نکته دیگر این‬ ‫اس��ت که صادرکنندگان اگر بخواهند به طور مستقیم‬ ‫ارز حاص��ل از صادرات خ��ود را به واردکننده ای بدهند‬ ‫و معامل��ه ای انجام دهند‪ ،‬مکلف هس��تند یک صراف را‬ ‫واسط خود قرار دهند و هزینه ‪ ۲‬درصدی را برای صدور‬ ‫فاکتور ازس��وی ص��راف معتبر و مدنظ��ر بانک مرکزی‬ ‫بپردازن��د که خود این امر‪ ،‬هزینه ه��ای صادرات را باال‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درس��ت اس��ت ک��ه در این س��امانه‬ ‫صادرکنن��ده ارز را عرضه می کن��د یا خریداری که کاال‬ ‫از او خری��د می کن��د‪ ،‬یک صراف اس��ت؛ ام��ا به دلیل‬ ‫اینک��ه مصرف کننده نهایی‪ ،‬واردکنندگان کش��ور بوده‬ ‫و واردکننده نیز مجبور اس��ت تنه��ا با تعداد محدودی‬ ‫از صرافان در این س��امانه معامله و به انها دسترس��ی‬ ‫داشته باشد؛ یکی از نقاط ضعف دیگر ان است که حتی‬ ‫از ‪ ۶۵۰‬ص��راف مورد تایی��د‪ ،‬همه اجازه فعالیت در این‬ ‫س��امانه را ندارند؛ بنابراین تعداد کس��انی که می توانند‬ ‫رقابت س��الم داش��ته و قیمت را متعادل کنند‪ ،‬محدود‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عض��و کمیته ارزی ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی ای��ران معتقد اس��ت بیش��تر صرافی های‬ ‫فعال در س��امانه نیما‪ ،‬صرافانی هس��تند که به هرحال‬ ‫با ش��رکت های تراس��تی کار می کنند؛ بنابراین به دلیل‬ ‫نبود تنوع و حضور تعداد بیش��تری از صرافان مجاز در‬ ‫این بس��تر‪ ،‬عمال یک ش��رایط رقابتی ایجاد نمی شود و‬ ‫انها می توانند قیمت ها را دس��تخوش نوس��ان کنند یا‬ ‫قیمت س��ازی خارج از عرض��ه و تقاضا انج��ام دهند و‬ ‫رگوالت��وری بین ان وج��ود ندارد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬اگر‬ ‫این نقایص برطرف ش��ود و س��امانه نیما بستری برای‬ ‫نقل وانتق��ال و ثبت فروش و خرید ارز صادراتی باش��د‪،‬‬ ‫می تواند به مدیریت منابع ارزی از س��وی بانک مرکزی‬ ‫کمک و ش��رایط ارزی کش��ور را ب��رای مدیریت بانک ‬ ‫مرکزی تسهیل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل اصلی‪ ،‬نحوه بازگشت ارز‬ ‫یک��ی از صادرکنن��دگان تزئین��ات س��اختمانی در‬ ‫خراسان شمالی گفت‪ :‬با صدور بخشنامه های لحظه ای‬ ‫درحال حاض��ر نح��وه بازگش��ت ارز صادرات��ی یکی از‬ ‫مهم ترین مشکالت صادرکنندگان است‪.‬‬ ‫عل��ی محمد جاجرمی در گفت وگ��و با «بازار» ضمن‬ ‫بی��ان ای��ن مطلب اف��زود‪ :‬براس��اس بخش��نامه بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬صادرکنن��دگان می توانن��د ‪ ۲۰‬درص��د ارز‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات را به صرافی های مج��از برده و به‬ ‫اس��کناس تبدیل کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی به صرافی های‬ ‫مج��از مراجعه می کنیم به بهانه تاریخ گذش��ته بودن‪،‬‬ ‫تبدیل دالر به اس��کناس را انج��ام نمی دهند و باید به‬ ‫صرافی ه��ای غیرمجاز مراجعه کنی��م و ارز را با قیمت‬ ‫ارزان تری در اختیارشان قرار دهیم‪ .‬وی اضافه کرد‪۵۰ :‬‬ ‫درص��د ارز حاصل از صادرات باید به س��امانه نیما ارائه‬ ‫ش��ود و صادرکننده می تواند با ‪ ۳۰‬درصد ارز به دس��ت‬ ‫امده برای واردات به نام خود یا دیگری اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫جاجرم��ی با بی��ان اینکه این بخش��نامه بانک مرکزی‬ ‫مش��کالت بس��یاری را برای صادرکنن��دگان از جمله‬ ‫بنده ایجاد کرده‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه قانون در این بخش‬ ‫ضعف هایی دارد و مهلت ‪۴‬ماهه دولت برای بازگشت ارز‬ ‫حاصل از صادرات برای صادرکنندگان در مورد بخشی‬ ‫از کاالهای صادراتی راهگشا نیست‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ام��کان فروش س��ریع برخ��ی کاالهای‬ ‫صادرات��ی وجود ندارد و دولت نیز خروج کاال از گمرک‬ ‫را به منزل��ه صادرات کاال در نظر می گی��رد اما در واقع‬ ‫صادرکننده هیچ پولی از فعالیت اقتصادی خود به دست‬ ‫نیاورده تا ارز ان را به چرخه اقتصاد بازگرداند‪.‬‬ ‫جاجرم��ی اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر پولم در س��امانه‬ ‫نیما ثبت ش��ده ام��ا تا ام��روز اس��ترداد مالیاتی بنده‬ ‫انج��ام نش��ده و همچن��ان در کوچ��ه پس کوچه های‬ ‫مش��کالت صادراتی مانده ام‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مشکالت‬ ‫صادرکنندگان تا حدی است که برخی مجبور به تهیه‬ ‫کارت اجاره ای می شوند‪.‬‬ ‫صادرات به ‪ ۱۲۸‬کشور‬ ‫جهان باوجود تحریم‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمید زادبوم‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫اعالم جزئیات قیمت تمام شده شکر‬ ‫ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران در اطالعیه ای‬ ‫با اش��اره به تامین بودن کاالهای اساس��ی کشور‬ ‫از جمل��ه برنج‪ ،‬روغن و ش��کر در ش��رایط تحریم‪،‬‬ ‫جزئیات قیمت تمام شده شکر را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران در این‬ ‫اطالعیه قیمت ش��کر وارداتی با ارز نیمایی (خرید‬ ‫‪ ۱۵‬اسفند ‪ )۹۸‬و جزئیات قیمتی خریدهای فعلی‬ ‫(‪ 2‬اردیبهش��ت ‪ )۹۹‬و محاسبات قیمت تمام شده‬ ‫شکر را که ازسوی انجمن صنایع قند و شکر ایران‬ ‫محاسبه شده‪ ،‬تشریح کرد‪.‬‬ ‫جزئیات محاس��باتی قیمت شکر وارداتی با ارز‬ ‫نیمایی که در اس��فند س��ال قبل وارد و اکنون در‬ ‫بازار ش��کر در حال مبادله است به این شرح است‪:‬‬ ‫ارزش ش��کر خام در بنادر کشور با قیمت ‪ ۴۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۹۳‬ریال‪ ،‬هزینه گمرکی‪ ،‬انبارداری و بارگیری‬ ‫‪ 4‬ه��زارو ‪ ۵۹۲‬ریال‪ ،‬هزینه ه��ای عملیات بانکی‬ ‫و ثبت س��فارش‪ ،‬مجوزهای بهداش��تی‪ ،‬دستمزد‬ ‫تصفی��ه ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۴۱‬ریال‪ ،‬قیمت تمام ش��ده هر‬ ‫کیلوگرم ‪ ۶۰‬ه��زار و ‪ ۸۲۶‬ریال‪ ،‬قیمت فروش هر‬ ‫کیلوگرم ش��کر س��فید در کارخانه تصفیه کننده‬ ‫ش��کر در مرکز کش��ور با ‪ ۱۰‬درصد سود ‪ ۶۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۸‬ریال است‪.‬‬ ‫براورد قیمت های ش��کر سفید حاصل از شکر‬ ‫خام وارداتی با ارز نیمایی در تاریخ ‪ 2‬اردیبهش��ت‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬با لح��اظ کاهش قیمت های جهانی ارزش‬ ‫ش��کر خام در بنادر کش��ور ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۲۵۶‬ریال‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای گمرک��ی‪ ،‬انب��ارداری‪ ،‬ترخی��ص و‬ ‫بارگیری ‪ 4‬ه��زار و ‪ ۴۱‬ریال‪ ،‬هزینه های عملیات‬ ‫بانک��ی و ثبت س��فارش‪ ،‬مجوزهای بهداش��تی‪،‬‬ ‫دس��تمزد تصفیه و ضایعات ‪ 5‬ه��زارو ‪ ۶۵۲‬ریال‪،‬‬ ‫قیمت تمام شده هر کیلوگرم در کارخانه ‪ ۴۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۴۹‬ری��ال‪ ،‬قیم��ت فروش هر کیلوگرم ش��کر‬ ‫س��فید در کارخانه تصفیه کننده ش��کر در مرکز‬ ‫کشور با ‪ ۱۰‬درصد سود ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۸۴۴‬ریال است‪.‬‬ ‫رئی��س کل گمرک‬ ‫ایران گف��ت‪ :‬کارنامه‬ ‫تجارت خارجی کشور‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬نشان داد‬ ‫باوج��ود تحریم ه��ای‬ ‫ظالمانه نظام س��لطه‪،‬‬ ‫کشورمان توانسته به‬ ‫‪ ۱۲۸‬کش��ور جهان کاال صادر و از ‪ ۱۱۲‬کشور‬ ‫نیز کاال وارد کند‪ .‬به گزارش گمرک جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬مهدی میراش��رفی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ارزش تجارت خارجی کش��ور در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫اف��زون بر ‪ ۸۵‬میلیارد و ‪ ۱۰۷‬میلیون دالر و به‬ ‫وزن ‪ ۱۶۹‬میلیون و ‪ ۳۰۲‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از این میزان بیش از ‪ ۴۱‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۷۰‬میلیون دالر سهم صادرات ایران و ‪۴۳‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۳۷‬میلیون دالر نیز س��هم واردات‬ ‫کش��ور بوده است‪ .‬میراش��رفی اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬ای��ران در مجموع ب��ه بیش از ‪۱۲۸‬‬ ‫کش��ور جهان صادرات و از ‪ ۱۱۲‬کشور واردات‬ ‫کاال داش��ته اس��ت؛ به طوری که به ‪ ۴۰‬کشور‬ ‫اروپایی‪ ۲۱ ،‬کشور اسیایی‪ ۲۸ ،‬کشور افریقایی‬ ‫و ‪ ۱۲‬کش��ور امریکایی صادرات و از ‪ ۴۱‬کشور‬ ‫اروپایی‪ ۳۱ ،‬کشور اسیایی‪ ۱۲ ،‬کشور امریکایی‬ ‫و ‪ ۱۱‬کشور در افریقا واردات کاال داشته ایم‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬بزرگ ترین ش��رکای تجاری کش��ور به‬ ‫ترتیب قاره اسیا و سپس اروپا و افریقا هستند؛‬ ‫به طوری که حجم تجارت خارجی ایران با اسیا‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۷‬میلیارد دالر یعن��ی بیش از ‪۶۸‬‬ ‫درصد تجارت خارجی کشور است‪ .‬میر اشرفی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬میزان صادرات ایران به اس��یا‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬میلیارد دالر و میزان واردات ایران‬ ‫از اسیا بیش از ‪ ۲۷‬میلیارد و ‪ ۷۳۶‬میلیون و ‪۴‬‬ ‫هزارو ‪ ۳۰۰‬دالر است‪.‬‬ ‫همچنین میزان صادرات کشور به اروپا بیش‬ ‫از ‪ ۹‬میلی��ارد دالر و میزان واردات از این قاره‬ ‫نیز ‪ ۱۵‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫است که باوجود تعدد شرکای افریقایی میزان‬ ‫صادرات کش��ور به افریقا حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫دالر و می��زان واردات از افریقا نیز ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫دالر است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در نهایت میزان‬ ‫صادرات کش��ور به قاره امری��کا ‪ ۱۳۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۵۶‬ه��زار و ‪ ۵۸۶‬دالر و می��زان واردات از‬ ‫قاره امریکا نیز ‪ ۸۶۰‬میلیون و ‪ ۸۵‬هزارو ‪۲۱۴‬‬ ‫دالر است‪ .‬معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در بین شرکای اسیایی چین‬ ‫با ‪ ۹‬میلی��ارد و ‪ ۴۶‬میلیون و ‪ ۴۹‬هزار و ‪۵۷۳‬‬ ‫دالر و ع��راق ب��ا ‪ ۸‬میلی��ارد و ‪ ۹۹۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۸۵‬ه��زار و ‪ ۹۱۰‬دالر و امارات متحده عربی‬ ‫ب��ا ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۵۰۱‬میلیون و ‪ ۴۴۹‬هزار ‪۸۴۱‬‬ ‫دالر ب��ه ترتی��ب بزرگ ترین مقاص��د صادرات‬ ‫کااله��ای تجاری ایران هس��تند‪ .‬میراش��رفی‬ ‫افزود‪ 3 :‬ش��ریک نخست ایران در قاره اسیا در‬ ‫ح��وزه واردات نیز کش��ورهای چین با بیش از‬ ‫‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۲۰۶‬میلی��ون دالر‪ ،‬امارات با ‪۸‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۹۱۲‬میلی��ون و ‪ ۶۴۸‬هزار و ‪۶۸۲‬‬ ‫دالر و هندوس��تان با بیش از ‪ 3‬میلیارد و ‪۴۶۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۱۲‬هزارو ‪ ۵۲۹‬دالر بودند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در میان کشورهای اروپایی نیز ترکیه با ‪۵‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۴۶‬میلیون و ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۵۷۳‬دالر‪،‬‬ ‫روسیه با ‪ ۴۵۷‬میلیون و ‪ ۶۳۴‬هزار و ‪ ۱۲۴‬دالر‬ ‫و جمه��وری اذربایجان با ‪ ۴۲۹‬میلیون و ‪۷۸۴‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۱۷‬دالر اصلی ترین مقاصد صادراتی‬ ‫ایران هس��تند‪ .‬ضمن انکه کشورمان بیشترین‬ ‫می��زان واردات خود از ق��اره اروپا را به ترتیب‬ ‫از ترکی��ه با ‪ 4‬میلی��ارد و ‪ ۹۹۵‬میلیون و ‪۶۳۱‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۶۳‬دالر‪ ،‬الم��ان با ‪ 2‬میلیارد و ‪۱۰۳‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۱۹‬ه��زار و ‪ ۹۳۷‬دالر و روس��یه با‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۱۷۰‬میلیون و ‪ ۸۰۹‬هزار و ‪۶۲‬‬ ‫دالر داش��ته است‪ .‬رئیس کل گمرک گفت‪ :‬در‬ ‫قاره امریکا بیشترین صادرات کشور به برزیل با‬ ‫‪ ۱۰۵‬میلیون و ‪ ۷۲۳‬هزارو ‪ ۱۳۵‬دالر و پس از‬ ‫ان به کانادا با حدود ‪ ۱۹‬میلیون دالر و ونزوئال‬ ‫با بیش از یک میلیون و ‪ ۱۸۴‬هزار و ‪ ۸۳۲‬دالر‬ ‫است‪ .‬همچنین بیشترین واردات از کشورهای‬ ‫ق��اره امریکا از برزیل ب��ا ‪ ۵۵۵‬میلیون و ‪۵۷۳‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۹۶‬دالر‪ ،‬ارژانتین با ‪ ۵۵۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۷۳‬هزارو ‪ ۶۹۶‬دالر و در نهایت کانادا با بیش‬ ‫از ‪ ۵۲‬میلی��ون و ‪ ۱۰۲‬ه��زارو ‪ ۴۲۳‬دالر بوده‬ ‫است‪ .‬وی با اش��اره به شرکای اقتصادی ایران‬ ‫در قاره افریقا افزود‪ :‬کش��ورمان در سال ‪ ۹۸‬به‬ ‫می��زان ‪ ۷۲‬میلیون و ‪ ۵۹‬ه��زارو ‪ ۹۵۸‬دالر به‬ ‫موزامبی��ک‪ ۶۲ ،‬میلی��ون و ‪ ۹۱۷‬هزار و ‪۶۸۵‬‬ ‫دالر به س��ودان و ‪ ۵۲‬میلی��ون و ‪ ۲۵۶‬هزار و‬ ‫‪ ۱۶۳‬دالر به کنیا کاالی تجاری غیرنفتی صادر‬ ‫و در مقاب��ل به میزان ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۳۶۹‬هزار و‬ ‫‪ ۷۸۷‬دالر از کنیا‪ 5 ،‬میلیون و ‪ ۴۱۲‬هزار و ‪۴۹‬‬ ‫دالر از اتیوپی و بیش از ‪ 4‬میلیون و ‪ ۶۶۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۷۴‬دالر کاال نیز از تونس وارد کرده است‪.‬‬ ‫روی خط امار‬ ‫تیر ‪ ،۹۹‬اخرین مهلت بازگشت ارز صادراتی ‪۹۸‬‬ ‫رفع تعهدات ارزی سال ‪ ۹۹‬به زودی نهایی می شود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 27‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1508‬‬ ‫پیاپی ‪2826‬‬ ‫بازار اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫وضعیت اجاره واحدهای مسکونی در ماه های کرونایی خوب نیست‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت‬ ‫توجه به‬ ‫زیرساخت ها‬ ‫هادی حنایی جهرمی‪ ،‬عضو هیات رئیسه‬ ‫اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی فارس‬ ‫کرونا و حواشی مربوط به ان پس از گذشت چند ماه‬ ‫که از همه گیری ان‪ ،‬همچنان داغ ترین موضوع محافل‬ ‫خبری اس��ت و تبعات ان در کش��ورهای جهان هنوز‬ ‫به ش��کل های مختلف مشاهده می ش��ود‪ .‬کشور ما نیز‬ ‫در ای��ن مدت در حوزه های مختلف دس��تخوش تغییر‬ ‫و تحوالت ناش��ی از انتشار این ویروس بوده و بسیاری‬ ‫از فعالیت ه��ای اقتصادی تحت تاثیر ان قرار گرفته که‬ ‫یکی از انها بخش مسکن‪ ،‬هم در حوزه خرید و فروش‬ ‫و هم در حوزه اجاره بوده است‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اجاره بی اجاره‬ ‫وضعیت تا چند ماه اینده نیز ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه ش��هری درب��اره پیش بینی‬ ‫وضعیت مس��کن و اجاره بها در ماه ه��ای اینده عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ما در سال گذشته شاهد یک افزایش ناگهانی نرخ‬ ‫در حوزه مس��کن و اجاره بها بودیم که بسیاری از اقشار‬ ‫اسیب پذیر کشور هنوز هم درگیر تبعات ان هستند و‬ ‫با در نظر گرفتن مش��کالت همه گیری ویروس کرونا و‬ ‫تحت تاثیر قرار گرفتن بسیاری از کسب وکارها‪ ،‬به نظر‬ ‫نمی رس��د که این بازار کش��ش افزایش نرخ مجدد را‬ ‫داش��ته باش��د؛ بنابراین پیش بینی می ش��ود که بازار‬ ‫مس��کن در ماه های اینده تغیی��رات ناچیزی را تجربه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ امارها چه می گویند؟‬ ‫مصطفی قلی خسروی‬ ‫طبق ام��ار ارائه ش��ده‪ ،‬در فروردی��ن ‪ ۱۳۹۹‬تعداد‬ ‫اجاره نامه های ثبت ش��ده مسکن در شهر تهران هزار و‬ ‫‪ ۴۴۸‬مورد بوده که این میزان نسبت به ماه پیش از ان‬ ‫(اس��فند ‪ )۹۸‬حدود ‪ ۸۰‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫عالوه بر این تعداد اجاره نامه های ثبت ش��ده فروردین‬ ‫امسال نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۷۱‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫البته موضوع کاهش تعداد اجاره نامه های ثبت ش��ده‬ ‫حوزه مسکن کشور تنها مربوط به پایتخت نمی شود و‬ ‫این موضوع در سایر ش��هرها نیز مصداق داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس امار‪ ،‬تعداد اجارنامه های ثبت شده این حوزه‬ ‫در کشور در ماه نخست امسال ‪ ۶‬هزار و‪ ۴۷۲‬مورد بوده‬ ‫که نسبت به اسفند س��ال گذشته ‪ ۷۴‬درصد و نسبت‬ ‫به فروردین ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۶۶‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫ادامه این روند از دو دیدگاه قابل بررس��ی است زیرا‬ ‫از یک س��و شرایط موجران و مستاجران را تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهد و از س��وی دیگر می تواند صنف مشاورین‬ ‫امالک و مسکن را دچار مشکل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجاره بها از شاخص تورم عبور نمی کند‬ ‫مصطف��ی قلی خس��روی‪ ،‬رئیس اتحادیه مش��اوران‬ ‫امالک کش��ور در گفت وگو ب��ا‬ ‫درباره وضعیت‬ ‫اجاره به��ای مس��کن در اغاز اردیبهش��ت اع�لام کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر باتوجه ب��ه اینکه گروهی از مش��اوران‬ ‫امالک به دلیل درگیری کش��ور ب��ا ویروس کرونا هنوز‬ ‫در س��ال جدید اغاز به کار نکرده اند و بازار مسکن نیز‬ ‫ش��رایط پایداری ندارد‪ ،‬نمی توان امار قطعی و روشنی‬ ‫در ای��ن باره ارائه کرد‪ ،‬ب��ا این حال باتوجه به امارهای‬ ‫موج��ود‪ ،‬می��زان انعق��اد اجاره نامه مس��کن در ‪ ۵‬روز‬ ‫ابتدایی سال ‪ ۹۹‬نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۳۷‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫قلی خس��روی بازار معام�لات مس��کن را در ارتباط‬ ‫مس��تقیم با وضعیت کس��ب وکار در کشور عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬بس��یاری از افرادی که روی بازار ماه های اخر‬ ‫س��ال حس��اب ویژه باز کرده بودند و قصد تغییر محل‬ ‫س��کونت خود را داش��تند‪ ،‬به دلیل رکود بازار ناشی از‬ ‫همه گیری کرونا‪ ،‬از تصمیم خود صرف نظر کرده اند‪.‬‬ ‫وی در این باره یاداور ش��د‪ :‬از دیگر مشکالت خرید‪،‬‬ ‫فروش و اجاره واحدهای مس��کونی در این ایام‪ ،‬تمایل‬ ‫نداش��تن س��اکنان واحده��ای مس��کونی در پذیرش‬ ‫ابوالفضل قناعتی‬ ‫‹ ‹کمبود واحد مسکونی نداریم‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫صادرات محصوالت کش��اورزی به کش��ورهای‬ ‫دیگر موجب شده در سال های اخیر تولیدکنندگان‬ ‫این حوزه نگاه ویژه ای به این موضوع داشته باشند‬ ‫ت��ا عالوه بر یافتن بازار مص��رف برای مازاد تولید‪،‬‬ ‫نگاه��ی نیز به گس��ترش و افزایش تولید داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬کشور ما باتوجه به موقعیت جغرافیایی در‬ ‫دسترسی مطلوب به کشورهای حوزه خلیج فارس‬ ‫ک��ه عمده بازار مصرف محصوالت کش��اورزی ما‬ ‫را تش��کیل می دهن��د‪ ،‬در این س��ال ها با تکیه بر‬ ‫کیفی��ت محص��ول و هزین��ه پایی��ن حمل ونقل‪،‬‬ ‫توانس��ت بخش قابل توجهی از این ب��ازار را از ان‬ ‫خ��ود کند‪ .‬با این حال متاس��فانه با ضوابط جدید‬ ‫تعیین شده ازسوی کشورهای حوزه خلیج فارس‬ ‫مثل امارات و عمان‪ ،‬درحال حاضر صادرات میوه به‬ ‫این کشورها تنها از طریق کانتینرهای یخچال دار‬ ‫امکان پذیر است که این موضوع باعث شده هزینه‬ ‫حم��ل این محصوالت در ماه های اخیر حدود ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد افزایش پیدا کند‪ .‬پیش از این بخش‬ ‫عم��ده ای از صادرات ای��ن محصوالت (حدود ‪۹۰‬‬ ‫درصد) به وسیله لنج های توربینی مستقر در بنادر‬ ‫کشور انجام می شد که به دلیل هزینه کمتر حمل‪،‬‬ ‫مزیت های فراوانی برای صادرکننده ایرانی نسبت‬ ‫به صادرکنندگان کش��ورهای دیگ��ر مثل هند و‬ ‫پاکس��تان داش��ت اما ممنوعیت حمل ونقل این‬ ‫محصوالت با لنج ها و شناورهای چوبی موجب شد‬ ‫مزیت اصلی صادرکنندگان ایرانی تحت تاثیر قرار‬ ‫گیرد‪ .‬البته درحال حاض��ر باتوجه به قراردادهای‬ ‫موج��ود بین بازرگانان دو کش��ور‪ ،‬ص��ادرات این‬ ‫محص��والت ب��ا ضوابط جدید‪ ،‬ک��م و بیش انجام‬ ‫می ش��ود اما این موضوع با شرایط مطلوب فاصله‬ ‫دارد‪ .‬متاسفانه هنوز زیرساخت های مناسب برای‬ ‫حمل ونقل محصوالت کش��اورزی کشور از طریق‬ ‫بنادر به وسیله کانتینرهای یخچال دار وجود ندارد‪،‬‬ ‫این در شرایطی است که بیشترین مشکالت ما در‬ ‫این حوزه از اواس��ط خرداد اغاز می شود زیرا این‬ ‫زمان مصادف با اوج تولید محصوالت کش��اورزی‬ ‫در کش��ور است‪ .‬صادرات حجم عظیم تولیدات ما‬ ‫در ان ایام باوجود درخواس��ت خریداران خارجی‪،‬‬ ‫به دلیل کمبود کانتینرهای یخچال دار امکان پذیر‬ ‫نخواه��د بود و اگ��ر این امکان نیز وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬باتوجه ب��ه هزینه ه��ای حمل ونقل فعلی‬ ‫توجی��ه اقتص��ادی نخواهد داش��ت و محصوالت‬ ‫ما ب��ا محصوالت رقبایی مانند پاکس��تان قابلیت‬ ‫رقاب��ت نخواهند داش��ت‪ .‬تولیدات کش��اورزی ما‬ ‫می توان��د ع�لاوه ب��ر تامین نیازه��ای داخلی‪ ،‬در‬ ‫صادرات نی��ز نقش افرینی کند و به ویژه در بحث‬ ‫اش��تغالزایی موثر باش��د اما متاس��فانه این حوزه‬ ‫همچنان مورد کم توجهی قرار می گیرد؛ به عالوه‬ ‫اینک��ه خودتحریمی های بخ��ش دولتی نیز مزید‬ ‫ب��ر علت ش��ده و توان و تمرک��ز تولیدکننده را از‬ ‫تولی��د‪ ،‬به موارد دیگر معط��وف می کند‪ .‬مثال در‬ ‫همین موضوع برگشت ارز‪ ،‬قانون گذار باید به این‬ ‫نکته توجه داش��ته باشد که محصوالت کشاورزی‬ ‫در بح��ث ص��ادرات در نابس��امانی ارزی کش��ور‬ ‫دخالت چندانی ندارد زیرا از نظر ارزش��ی چندان‬ ‫تاثیرگ��ذار نیس��ت اما همین می��زان ناچیز نقش‬ ‫غیرقابل انکاری در اش��تغالزایی در منطقه و کشور‬ ‫دارد‪ .‬یک کامی��ون پیاز گرچه ارز چندانی را وارد‬ ‫چرخه اقتص��ادی نمی کند اما برای بیش از ‪100‬‬ ‫نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬فرایند صادرات یک زنجیره اس��ت که از‬ ‫تولید محصول مرغوب و بسته بندی تا حمل ونقل‬ ‫تا کش��ور هدف را شامل می شود و برای به نتیجه‬ ‫رس��یدن ان باید تمام عوامل دس��ت به دست هم‬ ‫دهن��د و اگ��ر حتی یکی از حلقه ه��ای این زنجیر‬ ‫وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬نتیجه مورد انتظار کسب‬ ‫نخواهد شد‪ .‬امسال باتوجه به بارندگی های خوبی‬ ‫که داشته ایم‪ ،‬حجم تولیدات کشاورزی به ویژه در‬ ‫اس��تان هایی مثل فارس افزایش خواهد داشت اما‬ ‫این موضوع زمانی مثمرثمر خواهد بود و به نتیجه‬ ‫نهایی خواهد رس��ید که زیرساخت های الزم برای‬ ‫صادرات وجود داش��ته و مواردی مثل حمل ونقل‬ ‫و هزینه ه��ای مرتب��ط ب��ا ان ب��رای تولیدکننده‬ ‫توجیه اقتصادی داش��ته باش��د‪ .‬متاسفانه از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬تاکن��ون هیچ گون��ه حمای��ت صادراتی از‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی انجام نشده‬ ‫و حت��ی در ای��ن مدت مش��کالتی مثل عوارض و‬ ‫هزینه ه��ای غیرقانون��ی ب��ر ش��انه تولیدکننده‬ ‫س��نگینی ک��رده اس��ت‪ .‬ب��ا عملک��رد جزیره ای‬ ‫س��ازمان های ذی ربط و مش��کالتی که نهادهایی‬ ‫مث��ل بانک مرک��زی ب��رای تولیدکنن��ده ایجاد‬ ‫می کنند نمی توان انتظ��ار نتیجه ای مطلوب تر از‬ ‫وضع کنونی داشت و به بیان دیگر‪ ،‬زمانی وضعیت‬ ‫اقتص��اد و ص��ادرات ما به ش��رایط ایده ال نزدیک‬ ‫می شود که اقتصاد و معیشت یکی از اولویت های‬ ‫دولتمردان و مسئوالن کشور باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫متقاضیان اجاره یا خرید ملک برای بازدید از ان است‬ ‫ک��ه این موضوع نیز به دلیل بیم اف��راد از مبتال و ناقل‬ ‫بودن بازدیدکنندگان به کرونا است‪.‬‬ ‫قلی خسروی با رد پیش بینی اخبار در برخی رسانه ها‬ ‫مبن��ی بر کاه��ش ‪ ۴۰‬درص��دی قیمت ه��ا در بخش‬ ‫مسکن‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باتوجه به مشکالت به وجود امده‬ ‫در کل کش��ور‪ ،‬امس��ال به طور قطع در قیمت ها از نرخ‬ ‫تورم عبور نخواهیم کرد و پیش بینی ما این اس��ت که‬ ‫شاهد کاهش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصدی قیمت ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه مش��اوران ام�لاک کش��ور درباره‬ ‫وضعیت فعاالن رس��می حوزه امالک نیز یاداور ش��د‪:‬‬ ‫م��ا درحال حاضر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۵۴‬بن��گاه معامالت ملکی‬ ‫دارای مجوز مس��تاجر داریم که حدود ‪ ۲۰‬درصد انها‬ ‫اعالم کرده اند با ش��رایط موجود و رکود بازار مسکن و‬ ‫همین ط��ور مخارج فعلی‪ ،‬تمایلی به ادامه کار ندارند و‬ ‫طبیعتا این اتفاق موجب افزایش میزان بیکاری خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی در این زمینه از دولت و دست اندرکاران خواست‬ ‫تا تدابیری مانند پرداخت بیمه بیکاری و مساعدت های‬ ‫مال��ی را برای مش��اوران امالک در ای��ن دوره در نظر‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار مسکن کشش افزایش نرخ ندارد‬ ‫از س��وی دیگر ابوالفضل قناعتی‪ ،‬کارش��ناس حوزه‬ ‫شهری و عضو پیشین شورای شهر تهران‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫درباره وضعی��ت بازار مس��کن و اجاره بهای‬ ‫واحدهای مسکونی در ماه های اخیر گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫خری��د و فروش ملک در کش��ور باتوجه به همه گیری‬ ‫ویروس کرونا دچار رکود ش��ده و ب ه نظر می رس��د این‬ ‫پیشنهاد اجبار موجران به تمدید ‪۶‬ماهه قراردادهای اجاره مسکن‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد تمدید خودکار ‪۶‬ماهه قراردادهای اجاره‬ ‫مسکن به دولت خبر داد و تاکید کرد این پیشنهاد الزام اور خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬محمود محمودزاده با اشاره به مشکالت مربوط به شیوع کرونا برای‬ ‫مستاجران اظهار کرد‪ :‬در این راستا وزارت راه طرحی را برای تمدید ‪۶‬ماهه قراردادهای‬ ‫اجاره به دولت ارائه کرده اس��ت‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬پیش��نهاد وزارت راه برای تصویب در‬ ‫دولت و الزام اور شدن ان در دست بررسی قرار دارد‪.‬‬ ‫در دوره حضور علی نیکزاد در وزارت راه و شهرس��ازی در دو مرحله در سال های ‪۹۰‬‬ ‫و ‪ ۹۱‬برای کنترل اجاره بها میزان افزایش س��قف ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصدی برای اجرا به اتحادیه امالک ابالغ‬ ‫شد‪ .‬باوجود تاکید مسئوالن وقت وزارت راه و شهرسازی بر اثرگذاری این شیوه ورود دولت‪ ،‬در عمل مستاجران‬ ‫با رقم های مورد نظر موجران قراردادهای خود را تمدید کردند؛ نه سقف های اعالم شده ازسوی وزیر وقت‪.‬‬ ‫در ان زمان رئیس اتحادیه مشاوران امالک تعیین سقف افزایش اجاره بها را در بازار مسکن بی تاثیر دانسته و‬ ‫گفته بود‪ :‬بازار تحکمی نیست و برای کنترل بازار مسکن باید تولید و در کنار ان صنعت اجاره را راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫قناعتی با اعالم این موضوع که در شهری مثل تهران‬ ‫مشکل تعداد واحد مس��کونی برای اجاره وجود ندارد‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬باتوجه به میزان ساخت وس��ازهایی که در‬ ‫طول دهه گذش��ته در کشور انجام شد‪ ،‬ظرفیت خوبی‬ ‫در تع��داد واحدهای مس��کونی ایجاد ش��ده‪ ،‬اما برخی‬ ‫از ای��ن ساخت وس��ازها به دلی��ل زیاده خواهی مالک یا‬ ‫هزینه های ساخت وس��از‪ ،‬هنوز م��ورد بهره برداری قرار‬ ‫نگرفته ان��د‪ .‬در واقع برخ��ی از مالکان ترجیح می دهند‬ ‫واحده��ای تحت اختیار خود را به ج��ای اجاره دادن‪،‬‬ ‫خالی نگه دارند و در زمان مناسب به نرخ باال به فروش‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫وی در ای��ن ب��اره اف��زود‪ :‬مال��کان زیادی هس��تند‬ ‫ک��ه واحده��ای متعدد مس��کونی خود را ب��ه صورت‬ ‫کلید نخ��ورده حفظ کرده اند که اگ��ر این واحدها برای‬ ‫اجاره عرضه ش��وند‪ ،‬به دلیل افزایش عرضه نس��بت به‬ ‫تقاضا‪ ،‬اجاره بهای واحدهای مس��کونی کاهش خواهد‬ ‫یافت و ای��ن کار نیاز به طرح های قانونی در این حوزه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهایی برای حفظ تعادل قیمت‬ ‫قناعتی گرچ��ه مهم ترین عام��ل در بهبود وضعیت‬ ‫معیشتی متقاضیان اجاره مسکن و مستاجران را حس‬ ‫نوع دوستی مالکان و افزایش ندادن اجازه بها دانست اما‬ ‫بر ضرورت تمهید راهکارهای قانونی برای حفظ تعادل‬ ‫در این بازار نیز تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی تعلق گرفتن مالیات به واحدهای مسکونی خالی‬ ‫از س��کنه را یک��ی از راهکارهای عملی برای تش��ویق‬ ‫مالکان به اجاره این واحدها دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫این کار اجاره بها کاه��ش می یابد و تعادل قیمت ها در‬ ‫این حوزه برقرار می ش��ود‪ .‬این کارشناس حوزه شهری‬ ‫همچنین با اش��اره به طرح ارائه ش��ده توس��ط وزارت‬ ‫مس��کن و شهرس��ازی مبنی بر تمدید خودکار ‪۶‬ماهه‬ ‫قرارداد مس��تاجران گف��ت‪ :‬این طرح نیز در ش��رایط‬ ‫کنونی می تواند موثر باش��د‪ .‬گرچه ممکن است برخی‬ ‫موجران را در مس��یر قراردادهای صوری و تخلف قرار‬ ‫دهد اما در هر حال راهکار قانونی مناسبی برای دوران‬ ‫کرونا و ماه های پس از ان است‪.‬‬ ‫نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‪:‬‬ ‫احتمال از سرگیری فعالیت صنوف پرخطر تا هفته اینده‬ ‫نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اصناف کشور گفت‪:‬‬ ‫در تالش هستیم که تا هفته اینده صنوف پرخطر فعالیت خود‬ ‫را از س��ر بگیرند‪ .‬ابراهیم درس��تی در گفت وگو ب��ا ایلنا درباره‬ ‫زمان اغاز به کار صنوف پرخطر گفت‪ :‬منتظر هس��تیم که ستاد‬ ‫ملی مبارزه با کرونا با هماهنگی اتاق اصناف و نیروهای ذی ربط‬ ‫پروتکل های فعالیت این صنوف را ارائه کند تا این مش��اغل نیز‬ ‫بتوانن��د فعالی��ت خود را اغاز کنند و امیدواری��م تا هفته اینده‬ ‫این پروتکل ها ارائه ش��ود تا شاهد زیان بیش از حد این صنوف‬ ‫نباش��یم‪ .‬نماین��ده وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫اصناف کش��ور ضمن قدردان��ی از تمام صنوف و ‪۷۵۶‬‬ ‫ه��زار صنف خوارب��ار و غذاهای خوراک��ی و ضروری‬ ‫مردم که مجبور به ادامه فعالیت در زمان شیوع کرونا‬ ‫بودند گفت‪ :‬از اس��فند و ش��روع بیماری همه صنوف‬ ‫اع��م از پرخطر و کم خطر نهایت همکاری را با س��تاد‬ ‫ملی مب��ارزه با کرونا و اتاق اصناف داش��تند و درباره‬ ‫چن��د درصد جزئی که از همکاری خ��ودداری کردند مجبور به‬ ‫برخورد با اعمال زور و پلمب بودیم‪ .‬درس��تی با بیان‬ ‫اینکه س��تاد ملی کرونا وظیفه نظ��ارت بر انجام تمام‬ ‫پروتکل های بهداشتی را از طریق دستگاه های مسئول‬ ‫برعه��ده دارد‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس جلس��ه ای که در اتاق‬ ‫اصناف برگزار شد قرار است با اطالع رسانی های فراوان‬ ‫توصیه های بهداش��تی را به صنوف عرضه و در صورت‬ ‫تخلف حتی المقدور به صورت توصیه و اطالع رسانی با‬ ‫متخلف برخورد کنیم‪ ،‬اما در صورت عمل نکردن به توصیه های‬ ‫بهداش��تی این ستاد از طریق مراجع قانونی و قوه قضاییه با انها‬ ‫برخورد خواهد کرد‪ ،‬زیرا اولویت ما حفظ سالمت مردم است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬همچنان از هم��ه صنوف و مردم تقاضا دارم‬ ‫که همکاری خود را با این س��تاد ادامه دهند تا ش��اهد برچیده‬ ‫شدن این ویروس منحوس از کشور باشیم‪ .‬از شهروندان محترم‬ ‫در سراسر کشور تقاضا دارم که فقط در مواقع ضروری به مراکز‬ ‫خرید مراجعه کنند و تا حد امکان از طریق فروشگاه های انالین‬ ‫خریدهای خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫گشتی در بازار‬ ‫رئیس اتحادیه قنادان تهران توصیه کرد‪ :‬طبق پروتکل های‬ ‫بهداشتی مقابله با ویروس کرونا‪ ،‬مردم از خرید و مصرف زولبیا‬ ‫و بامیه ماه مبارک رمضان به ش��کل فل��ه ای و باز خودداری‬ ‫کنند‪ .‬علی بهره مند در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬اکنون براساس‬ ‫پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت‪ ،‬قنادان موظفند زولبیا‬ ‫و بامی��ه تولیدی خ��ود را در داخل کارگاه ب��ا اوزان مختلف‬ ‫بسته بندی بهداشتی کنند و پس از ان در قنادی ها به فروش‬ ‫برسانند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه مردم زولبیا و بامیه مصرفی ماه‬ ‫زولبیا و بامیه فله ای نخرید‬ ‫مبارک رمضان را از قنادی های معتبر خریداری کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس این پروتکل ها هیچ قنادی اجازه فروش زولبیا‬ ‫و بامیه فله ای و باز را ندارد و با متخلفان برخورد می شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه قنادان ته��ران تصریح ک��رد‪ :‬در این ایام‬ ‫واحده��ای تولید نان فانتزی و برخ��ی واحدهای دیگر اقدام‬ ‫ب��ه تولید زولبیا و بامیه می کنند که ای��ن اقدام انها تخلف و‬ ‫غیرمجاز است و باید دستگاه های نظارتی با انها برخورد کنند‪.‬‬ ‫وی از مردم خواس��ت در خری��د اینترنتی مصارف خوراکی‬ ‫فروش اینترنتی کاالهای پرمصرف رمضان از شنبه‬ ‫مرکز توس��عه تجارت الکترونیک از اغ��از فروش اینترنتی‬ ‫کااله��ای پرمصرف ماه مبارک رمضان از ش��نبه هفته اینده‬ ‫خب��ر داد‪ .‬ب��ه گزارش مرک��ز توس��عه تج��ارت الکترونیک‪،‬‬ ‫به دنبال اجرای موفقیت امیز مرحله نخس��ت جش��نواره بهاره‬ ‫مج��ازی با همدلی مردم و اصناف در هفته پایانی اس��فندماه‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬مرحله دوم نیز از ش��انزدهم تا پایان فروردین ‪۱۳۹۹‬‬ ‫در قال��ب پوی��ش «از خانه بخری��م» برگزار ش��د و در ادامه‪،‬‬ ‫جش��نواره فروش اینترنتی ویژه ماه مب��ارک رمضان با هدف‬ ‫توزی��ع کاالهای پرمصرف مورد نیاز م��ردم در این ماه‪ ،‬از روز‬ ‫ش��نبه (همزمان با اغاز ماه مبارک رمضان) اغاز شد‪ .‬باتوجه‬ ‫به شیوع ویروس کرونا و افزایش ریسک های سالمتی مربوط‬ ‫به حضور فیزیکی هموطنان در بازارها‪ ،‬این امر موجب تغییر‬ ‫الگوی خرید در کشور و تقویت و توسعه هرچه بیشتر تجارت‬ ‫الکترونیک شده است؛ بنابراین به منظور کمک به حفظ بیشتر‬ ‫سالمتی مردم عزیز و همچنین تسهیل دسترسی عمومی به‬ ‫اقالم پرمصرف م��اه مبارک رمضان نظیر خرما‪ ،‬زولبیا‪ ،‬بامیه‪،‬‬ ‫اش و حلی��م‪ ،‬برنامه ریزی های الزم برای ط��رح ویژه فروش‬ ‫اینترنتی انجام ش��ده تا قبل از اغاز ماه مبارک رمضان بتوان‬ ‫مقدم��ات الزم برای فروش اینترنتی این محصوالت با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت را فراهم کرد‪ .‬اطالعات‬ ‫بیشتر در خصوص جشنواره فروش اینترنتی ویژه ماه مبارک‬ ‫رمضان و سایت اطالع رسانی ان به زودی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫به ویژه زولبیا و بامیه ماه رمضان دقت کنند زیرا ممکن است‬ ‫برخی شبکه های فروش اینترنتی به دلیل اینکه تحت نظارت‬ ‫وزارت بهداشت نیستند تولیدات غیر بهداشتی عرضه کنند‪.‬‬ ‫بهره مند اضافه کرد‪ :‬امس��ال نرخ هر کیلوگرم زولبیا و بامیه‬ ‫تولیدی درجه یک ‪ ۲۴‬هزار تومان و درجه دو ‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫با احتس��اب جعبه تعیین ش��ده که نس��بت به سال گذشته‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۰‬درص��دی را نش��ان می دهد‪ .‬به گفته وی س��ال‬ ‫گذشته هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک با نرخ ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تومان و درجه دو ‪ ۱۸‬هزار تومان به فروش می رسید‪.‬‬ ‫رئیس اتحادی��ه قنادان تهران درباره نرخ گذاری ش��یرینی‬ ‫در س��ال جدید گفت‪ :‬باوجود افزایش هزینه های تولید‪ ،‬فعال‬ ‫برنامه ای برای افزایش نرخ این محصول نداریم زیرا با ش��یوع‬ ‫کرونا در دو ماه اخیر میزان فروش واحدهای قنادی به شدت‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬بهره مند افزود‪ :‬اکنون در سراس��ر کشور‬ ‫افزون بر ‪ ۳۵‬هزار واحد قنادی با پروانه کسب مجاز داریم که‬ ‫‪ 2‬هزار واحد ان در داخل تهران فعالیت دارند‪.‬‬ ‫احتمال بازگشایی ارایشگاه ها قوت گرفت‬ ‫در اخرین جلسه کمیته امنیتی‪ ،‬انتظامی و اجتماعی ستاد‬ ‫ملی مدیریت کرونا با بازگش��ایی ارایش��گاه ها با رعایت کامل‬ ‫پروتکل های بهداشتی و رفع محدودیت زمان فعالیت پاساژها‬ ‫و مراکز تجاری موافقت و این مصوبات برای تصویب نهایی به‬ ‫ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارسال شده است‪.‬‬ ‫براساس اعالم روز چهارشنبه اتاق اصناف ایران‪ ،‬در اخرین‬ ‫جلسه کمیته امنیتی‪ ،‬انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مدیریت‬ ‫کرونا که با حضور رئیس اتاق اصناف ایران برگزار ش��د‪ ،‬با دو‬ ‫پیشنهاد س��عید ممبینی مبنی بر لزوم بازگشایی ارایشگاه ها‬ ‫با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و رفع محدودیت زمان‬ ‫فعالیت پاساژها و مراکز تجاری موافقت شد‪.‬‬ ‫البته مصوبات این کمیته باید به ستاد ملی مدیریت بیماری‬ ‫کرونا ارسال شود تا به تصویب نهایی برسد‪.‬‬ ‫همچنی��ن اتاق اصناف ایران تاکی��د کرد تا زمان تصویب و‬ ‫اعالم رس��می ستاد یادش��ده محدودیت های پیشین به قوت‬ ‫خ��ود باقی اس��ت و اتاق های اصناف با نظ��ارت کامل با بروز‬ ‫تخلف ه��ای احتمال��ی برخ��ورد خواهند کرد‪ .‬پی��ش از این‬ ‫براس��اس تصمیم س��تاد ملی مدیریت بیماری کرونا‪ ،‬مشاغل‬ ‫کم خطر در ‪ ۲۳‬فروردین در س��ایر اس��تان ها و ‪ ۳۰‬فروردین‬ ‫در اس��تان تهران اغاز به کار کردند‪ .‬همچنین فعالیت پاساژها‬ ‫و بازارها از اول اردیبهشت اغاز شد که البته انها تا ساعت ‪۱۸‬‬ ‫مجاز به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 27‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1508‬‬ ‫پیاپی ‪2826‬‬ ‫گردشگری‬ ‫واحدهای بومگردی اسیب دیده از کرونا حمایت می شوند‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد‬ ‫چراغ اقامتگاه های ارزان را روشن نگه داریم‬ ‫افزای��ش ام��ار بومگردی ها ب��ه ‪ 2‬هزار واح��د‪ ،‬جزو‬ ‫سیاس��ت های اصل��ی س��ازمان وق��ت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری ب��ود‪ ،‬روس��ای ان بارها‬ ‫درباره رس��یدن ب��ه این عدد ای��ده ال تا پای��ان دوران‬ ‫ماموریت شان‪ ،‬س��خن گفته و برنامه ها چیده بودند‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬وقتی که این سازمان به وزراتخانه تبدیل شد‪،‬‬ ‫باز هم بومگردی ه��ا نقش پررنگی در میدان رای گیری‬ ‫داش��تند‪ ،‬ان ه��م با عن��وان اقامتگاه های��ی «ارزان» و‬ ‫«خانواده پسند» که می تواند در روزهای تحریم و فشار‬ ‫اقتصادی انگیزه ای برای سفرهای ارزان داخلی باشند‪.‬‬ ‫کس��ب و کارهایی کوچک که در س��ال های گذشته‬ ‫روس��تاهای متروک زی��ادی را احیا کردن��د و فرهنگ‬ ‫درحال انقراض را نجات دادند و سبب مهاجرت معکوس‬ ‫ش��دند‪ ،‬اینک در بحران کرونا‪ ،‬با خط��ر نابودی روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ .‬تا انجا که ش��ورای جهانی سفر و گردشگری‬ ‫و س��ازمان جهان��ی جهانگ��ردی نیز‪ ،‬خط��ر تعطیلی و‬ ‫ورشکس��تگی این کس��ب و کارهای خرد را در صورت‬ ‫سلب حمایت دولت ها‪ ،‬پیش بینی کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬تب کرونا دامن خانه بومگردی ها و‬ ‫اقامتگاه های س��نتی را هم گرفت و انها را در مهم ترین‬ ‫فص��ل درامدزای��ی به تعطیلی کش��اند‪ .‬براس��اس امار‬ ‫خس��ارت ویروس کرونا به بومگردی ها ‪ ۱۰۰‬درصد بود‪،‬‬ ‫این اس��یب به حدی شدید است که برخی از صاحبان‬ ‫بومگردی را بر ان داش��ته ت��ا اقامتگاه خود را به فروش‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫ب��ا انک��ه وزارت میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گر و‬ ‫صنایع دس��تی‪ ،‬براوردی کلی از خس��ارت وارد شده به‬ ‫صنعت گردشگری داشته و از دولت‪ ،‬تخصیص ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت بانکی را درخواست کرده است‪،‬‬ ‫اما زیان مالی تحمیل شده از ناحیه شیوع ویروس کرونا‬ ‫به اقامتگاه های بومگردی هنوز براورد نشده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه درامد حاص��ل از گردش��گری و تمرکز‬ ‫بر درامدزایی از س��ایر بخش ه��ای اقتصاد به جز نفت‪،‬‬ ‫جلس��ه کارگروه ملی برنامه اش��تغال پایدار روستایی و‬ ‫عش��ایری عصر چهارش��نبه ‪ ۳‬اردیبهش��ت به ریاست‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری برگزار ش��د‪ .‬در این جلس��ه‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول رئیس جمه��وری با‬ ‫اش��اره به مش��اغل مرتبط با گردش��گری در روستاها و‬ ‫فعالیت واحدهای بوم گردی در مناطق روستایی گفت‪:‬‬ ‫«واحده��ای بوم گردی به خوبی در روس��تاهای کش��ور‬ ‫فعال ش��ده اند که البته در شرایط شیوع کرونا متحمل‬ ‫اس��یب ها و خساراتی ش��دند و باید مورد حمایت قرار‬ ‫گیرن��د‪ .‬مهم ترین رس��الت برای حمایت از مش��اغل و‬ ‫واحدهای تولیدی در اش��تغال روستایی و عشایری این‬ ‫است که برای انها بازار فراهم کنیم چراکه پایداری این‬ ‫مشاغل به بازار فروش محصوالت انها وابسته است‪».‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی خواس��ت برای تبلی��غ و بازاریابی محصوالت‬ ‫تولیدی روس��تایی و عش��ایری اعتبارات الزم را در نظر‬ ‫بگی��رد و ضم��ن نظارت ب��ر کیفیت محص��والت انها‪،‬‬ ‫به دنبال ب��ازار فروش این محصوالت باش��د تا دولت از‬ ‫بازدهی اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری اطمینان‬ ‫حاصل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خطر ورشکستگی ‪ 2‬هزار واحد بومگردی‬ ‫خب��ر مع��اون اول رئیس جمه��وری ب��رای حمایت‬ ‫از واحده��ای بوم گ��ردی درحالی عنوان می ش��ود که‬ ‫نای��ب رئیس جامع��ه بومگردی ایران نس��بت به خطر‬ ‫ورشکس��تگی و تعطیلی ‪۲‬هزار واحد بومگردی هشدار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس جامعه حرف��ه ای اقامتگاه های بومگردی‬ ‫ایران ک��ه همزمان مس��ئول جامعه بومگردی اس��تان‬ ‫اصفهان است‪ ،‬در گفت وگو با ایسنا در وصف اوضاع این‬ ‫اقامتگاه ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بومگردی ها تقریبا از ابان س��ال‬ ‫به س��مت پرتگاه ناب��ودی هدایت می کن��د‪ .‬مگر اینکه‬ ‫با اختصاص تس��هیالت ارزان و س��همیه ویژه بنزین و‬ ‫وام های بازنشس��تگی‪ ،‬فرهنگیان و دانشجویان‪ ،‬سفر را‬ ‫انقدر ش��ارژ کند که در بس��ته خانوار ایرانی قرار گیرد‪،‬‬ ‫برای این کار همه سازمان ها‪ ،‬نهاد ها و وزارتخانه ها باید‬ ‫پای کار باشند و اولویت جدی بدهند‪.‬‬ ‫رضوانیان با اعتقاد بر اینکه سهم گردشگری در تولید‬ ‫ناخالص ملی اندک درنظر گرفته می شود و این را عامل‬ ‫کم توجه��ی در دولت به صنعت گردش��گری دانس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بخش زیادی از درامد س��فر در حمل ونقل نهفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬درحالی که ان را جدا از گردش��گری محاس��به‬ ‫می کنند‪ ،‬وضعی��ت االن را ببنید پروازه��ا خوابیده اند‪،‬‬ ‫قطارها‪ ،‬کشتی و اتوبوس ها از حرکت باز مانده اند‪ ،‬چون‬ ‫مسافر ندارند‪ ،‬برخی این تاثیر را انکار می کنند‪ ،‬درحالی‬ ‫که اگر حمل ونقل به گردش��گری اضافه ش��ود‪ ،‬س��هم‬ ‫واقعی گردش��گری در تولید ناخالص ملی نیز مشخص‬ ‫می شود و دولت به ان توجه بیشتری نشان می دهد‪.‬‬ ‫گروه گردشگری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه طالیه داران گردشگری ایران‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری‪ :‬مهم ترین رس��الت برای حمایت از مش��اغل و‬ ‫واحدهای تولیدی در اشتغال روستایی و عشایری این است که برای‬ ‫انه��ا بازار فراهم کنیم چراکه پایداری این مش��اغل به بازار فروش‬ ‫محصوالت انها وابسته است‬ ‫‪ ،۹۸‬وضعیت تهدیدامیزی پیدا کرده اند‪ ،‬همه امید انها‬ ‫به تعطیالت نوروز بود ت��ا ان عقب ماندگی اقتصادی را‬ ‫جبران کنند که با شیوع ویروس کرونا‪ ،‬فرصت بهار هم‬ ‫از بین رفت‪.‬‬ ‫اکبر رضوانی��ان در این باره توضی��ح داد‪ :‬این براورد‬ ‫خس��ارت در برخی استان ها از جمله اصفهان که از نظر‬ ‫وسعت و پراکندگی‪ ،‬بیشترین تعداد اقامتگاه بومگردی‬ ‫را دارد‪ ،‬انج��ام ش��ده‪ ،‬اما جمع اوری این امار از س��طح‬ ‫کش��ور با توجه به پراکندگی اقامتگاه ها و گس��تردگی‬ ‫جغرافیا‪ ،‬در این مدت زمان محدود‪ ،‬امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫او افزای��ش غیرکارشناس��ی تع��داد بومگردی ها را از‬ ‫اش��تباه های رخ داده در صنعت گردش��گری دانس��ت‬ ‫ک��ه همواره م��ورد نقد بوده و در ادام��ه ان گفت‪ :‬برای‬ ‫اینکه تعداد بومگردی ها بیش��تر شود‪ ،‬وام ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومانی کم بهره اختصاص دادند که بسیاری برای اینکه‬ ‫وارد ای��ن حرفه ش��وند این وام را گرفتن��د‪ ،‬اما حاال در‬ ‫پرداخت اقساط ان مانده اند و در وضع موجود نمی دانند‬ ‫می توانن��د دوام بیاورند و به ای��ن کار ادامه دهند یا نه‪.‬‬ ‫برای همین اس��ت ما همواره از بومگردی ها می خواهیم‬ ‫این کار را ش��غل اول خود ندانند و در کنار ان به حرفه‬ ‫صنایع دس��تی و فعالیت های فرهنگی و کش��اورزی هم‬ ‫بپردازند تا اقتصاد پایدار و کم خطرتری را تجربه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹گردشگری از ابان ‪ ۹۸‬زیان می دهد‬ ‫نای��ب رئیس جامع��ه اقامتگاه های بوم گ��ردی ایران‬ ‫گفت‪ :‬واضح اس��ت که بومگردی ها تا چند ماه دیگر هم‬ ‫نمی توانند درامدی به دس��ت اورند که معوقات مالیات‪،‬‬ ‫بیمه و هزینه های جاری را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درس��ت اس��ت ک��ه کل تاسیس��ات‬ ‫گردش��گری از ابان سال ‪ ۹۸‬درحال زیاندهی است‪ ،‬اما‬ ‫مسئله بومگردی این است که در مقایسه با بیزنس های‬ ‫کالن‪ ،‬کس��ب و کار خرد و خانوادگی به ش��مار می ایند‬ ‫که در صورت بی توجهی‪ ،‬ضربه سنگین تری را متحمل‬ ‫خواهند شد‪ .‬تعطیلی و نابودی یک بومگردی برابر است‬ ‫با ناب��ودی و تخریب یک قوم‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬توس��عه پایدار‪،‬‬ ‫روس��تا‪ ،‬س��اکنان ان و توقف مهاجرت معکوسی که در‬ ‫این سال ها شکل گرفته بود‪.‬‬ ‫رضوانیان یاداور ش��د‪ :‬با تعطیل��ی یک اقامتگاه‪ ،‬فقط‬ ‫یک ش��غل از بین نمی رود‪ ،‬بلکه هویت و فرهنگ نابود‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ایا این موضوع ارزش ان را ندارد که نظام‬ ‫بانکی و مالیاتی و اداره های برق و گاز و اب تا پایان سال‬ ‫‪ ۹۹‬پرداخت هزینه را به تعویق بیندازند تا ما هم کمی‬ ‫کمر صاف کرده و خسارت ها را جبران کنیم‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬این درخواس��ت را در جلسه اسفندماه‬ ‫با اقای مونس��ان وزی��ر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی و اق��ای دژپس��ند وزیر ام��ور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی مطرح کردی��م‪ ،‬چون یقین داری��م فقط با‪3‬‬ ‫م��اه مهلت دادن ب��رای پرداخت مالی��ات‪ ،‬حق بیمه و‬ ‫هزینه ه��ای جاری مثل اب و ب��رق‪ ،‬درد این صنعت و‬ ‫بومگردی ه��ا درمان نمی ش��ود‪ .‬ان موقع که تصوری از‬ ‫اینده نداش��تیم پیشنهاد کردیم تا ‪ 6‬ماه مهلت بدهند‪،‬‬ ‫اما ح��اال که وضعی��ت کمی برای صنعت گردش��گری‬ ‫روش��ن ش��ده و س��فر در کل جهان تعطیل ش��ده‪ ،‬از‬ ‫سیس��تم بانکی‪ ،‬امور مالیاتی و اداره ه��ای اب و برق و‬ ‫بیم��ه تقاضا می کنیم این مهلت را تا یک س��ال تمدید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش طنز و فکاهی حمایت هایی که برای‬ ‫گردش��گری درنظر گرفته اند‪ ،‬پرداخت تسهیالت بانکی‬ ‫با ‪ ۱۲‬درصد س��ود‪ ،‬بدون تنفس و ب��ا دوره بازپرداخت‬ ‫دو س��اله اس��ت‪ ،‬بومگردی ه��ا در همی��ن وام ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومانی ک��ه با کارمزد ‪ ۴‬درص��د و تنفس یک‬ ‫س��اله گرفته اند‪ ،‬مانده اند و نمی توانند قس��ط های ان را‬ ‫بدهند چطوری وام ‪ ۱۲‬درصد س��ود را درحالی که هیچ‬ ‫درامدی هم ندارند‪ ،‬دریافت کنند و در عرض دو س��ال‬ ‫پس بدهند‪ ،‬این چه کمکی به گردشگری است!؟‬ ‫‹ ‹تعیین جایگاه گردشگری ایران‬ ‫نایب رئی��س جامع��ه اقامتگاه های بومگ��ردی ایران‬ ‫گفت‪ :‬وقت ان اس��ت دولت مش��خص کند‪ ،‬گردشگری‬ ‫چه جایگاهی در برنامه ه��ای ان دارد‪ ،‬اگر اهمیت دارد‬ ‫و می خواه��د این صنعت حفظ ش��ود‪ ،‬بداند که با چند‬ ‫م��اه مهلت دادن ب��رای پرداخت اقس��اط بیمه‪ ،‬مالیات‬ ‫و هزینه ه��ای جاری انرژی ها نمی ت��وان ان را حفظ یا‬ ‫حمایت کرد‪ ،‬این اقدام فقط گردش��گری را با س��رعت‬ ‫مقامات استانی سه شهر بزرگ گردشگری ایران یعنی‬ ‫اصفهان‪ ،‬ش��یراز و یزد ‪ ۱۹‬بهمن ‪ ۹۸‬تفاهمنامه ای را با‬ ‫عنوان «طالیه داران گردش��گری ای��ران» امضا کردند تا‬ ‫براساس ان با تعریف برنامه های مشترک‪ ،‬در نوروز ‪۹۹‬‬ ‫بخش بزرگی از گردش��گران داخلی را به این س��ه شهر‬ ‫هدایت کنند‪.‬‬ ‫ه��دف از تش��کیل مثل��ث طالی��ی گردش��گری‪،‬‬ ‫معرفی ظرفیت های س��ه ش��هر مذک��ور در حوزه های‬ ‫س��رمایه گذاری و تقوی��ت مب��ادالت بین ش��هری بود‪.‬‬ ‫هرچند مهمان ناخوانده کرونا درس��ت چند روز بعد از‬ ‫امضای تفاهمنامه نه تنها این طرح‪ ،‬بلکه همه برنامه های‬ ‫سیاحتی نوروز در ‪ ۳۱‬استان کشور را به بن بست رساند‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫‹ ‹میلیون ها شغل در معرض خطر‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫کش��ور به تازگی ب��راورد کرده که صنعت گردش��گری‬ ‫ایران به دلیل شیوع کرونا دست کم ‪ 3‬هزار میلیارد تومان‬ ‫زیان دیده اس��ت‪ .‬هتل های خالی‪ ،‬پروازهای لغو شده و‬ ‫موزه های تعطیل‪ ،‬فقط تصویر این روزهای گردش��گری‬ ‫ایران نیس��ت‪ .‬ویروس کرونا‪ ،‬صنعت گردش��گری را در‬ ‫بس��یاری کش��ورها از جمله در اروپ��ا و امریکا از نفس‬ ‫انداخته است‪.‬‬ ‫اکبر رضوانیان‬ ‫‹ ‹پیشنهادهای سازمان جهانی گردشگری‬ ‫س��ازمان جهانی گردش��گری هم زمان با شیوع کرونا‬ ‫و رک��ود این صنعت‪ ،‬جلس��ه های مختلفی تش��کیل و‬ ‫راهکارهای��ی را ب��رای نجات گردش��گری به کش��ورها‬ ‫پیش��نهاد داده است؛ از جمله‪ :‬درنظر گرفتن تسهیالت‬ ‫و امکان��ات ویژه مانن��د بازبینی قوانین گردش��گری و‬ ‫مش��وق های مالیاتی‪ ،‬تسهیل صدور ویزا‪ ،‬استفاده از این‬ ‫فرص��ت برای افزایش مهارت اف��راد فعال در این حوزه‪،‬‬ ‫حمایت از مش��اغل ازاد‪ ،‬توجه ویژه ب��ه زنان و جوانان‬ ‫و لغو محدودیت های سفر به محض بهترشدن اوضاع‪.‬‬ ‫کارشناسان این سازمان معتقدند صنعت گردشگری‬ ‫ب��ه دلیل ماهیت ف��رد به فرد بودن ان از ش��یوع کرونا‬ ‫اس��یب ج��دی دیده اس��ت؛ اما ب��رای برگش��ت رونق‬ ‫اقتصادی کشورها بعد از پایان بحران‪ ،‬نقش کلیدی تری‬ ‫از دیگر بخش ها ایفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مرکز هوانوردی اس��یا و پس��یفیک موسوم به «کاپا»‬ ‫پیش بین��ی کرده در صورت حمای��ت نکردن دولت ها و‬ ‫سایر صنایع‪ ،‬بیشتر خطوط هوایی دنیا تا خرداد امسال‬ ‫ورشکسته می شوند‪ .‬هرچند تاکنون برخی شرکت های‬ ‫هوای��ی و کش��تیرانی در امری��کا و انگلس��تان ب��ه مرز‬ ‫ورشکستگی رسیده اند‪ .‬کش��ورهایی که اقتصاد انها به‬ ‫گردشگری وابس��ته است در این میان زیان بیشتری را‬ ‫متحمل خواهند ش��د؛ از جمله تایلند‪ ،‬امریکا‪ ،‬اس��پانیا‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬ایتالیا و چین‪.‬‬ ‫گشایش تدریجی کسب وکارهای حوزه گردشگری‬ ‫معاون گردش��گری کش��ور گفت‪ :‬ب��ا رعای��ت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی باید کم کم کسب وکارهای گردشگری گشایش پیدا‬ ‫کند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬ولی تیموری‪ ،‬معاون گردش��گری کشور‬ ‫گفت‪ :‬س��ناریوهای گوناگونی را برای مدیریت بحران کرونا در‬ ‫زمان ه��ای مختلف برای صنعت گردش��گری در نظر گرفتیم و‬ ‫تمام اتفاقاتی را که در س��طح کش��ور در زمینه مدیریت کرونا‬ ‫افتاده رصد می کنیم و در هر زمانی که وزارت بهداش��ت اعالم‬ ‫کند‪ ،‬امادگی داریم سفرها را به سرعت رونق دهیم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬با توجه به اینکه از اول اردیبهش��ت ‪۹۹‬‬ ‫ترددهای بین اس��تانی اغاز شده ‪ ،‬یکی از سناریوهای‬ ‫م��ا بحث س��فرهای کاری و اضطراری بین اس��تانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حقیقت به نوعی تعامل کار با سالمت باید‬ ‫انجام شود‪ .‬سفر هوشمندی که دکتر مونسان مطرح‬ ‫کرد مفهوم ان همین است‪.‬‬ ‫تیم��وری تصری��ح ک��رد‪ :‬برنام��ه م��ا در کمیت��ه‬ ‫گردش��گری و فضاهای ورزش��ی س��تاد ملی مدیری��ت کرونا‬ ‫برای س��فرهای تجاری و اضط��راری همزمان با اغاز‬ ‫ترددهای بین اس��تانی با عنوان کار همراه با سالمت‬ ‫تعریف شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هتل ها و مراک��ز اقامتی که تحت نظارت‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع‪‎‬دس��تی‬ ‫فعالی��ت دارند‪ ،‬در صورت تمای��ل می توانند خدمات‬ ‫خود را به مردم ارائه می کنند و دو پروتکل بهداشتی‬ ‫ب��ه این مراکز ابالغ ش��ده و پروتکل س��وم بهداش��تی نیز در‬ ‫خصوص بازگش��ایی و اغاز به کار تدریجی مراکز اقامتی مجاز‬ ‫نیز ابالغ شده است‪ .‬معاون گردشگری کشور اظهار کرد‪ :‬امکان‬ ‫دارد تعدادی از مراکز اقامتی به دلیل اینکه در ش��رایط کنونی‬ ‫برای انها صرفه اقتصادی نداش��ته باش��د‪ ،‬اقدام به بازگشایی و‬ ‫فعالیت دوب��اره نکنند و برخی از هتل ه��ا هم یک طبقه خود‬ ‫را ب��رای صرفه جویی در مس��ائل اقتصادی و ان��رژی در اختیار‬ ‫مس��افرانی که برای کارهای اضطراری خود به اس��تان ها سفر‬ ‫می کنند‪ ،‬اختصاص دهند‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در گزارش��ی ضمن بررس��ی تاثیرات ش��یوع‬ ‫کرونا بر صنایع دس��تی بیان داشته که بحران‬ ‫کرونا موجب ش��ده فعالیت رسمی ‪۱۴۴.۵۳۵‬‬ ‫کارگاه شناس��ایی ش��ده و دارای مج��وز از‬ ‫معاونت صنایع دس��تی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی با مخاطره جدی‬ ‫روبه رو ش��ود‪ .‬به گزارش مرک��ز پژوهش های‬ ‫مجلس‪ ،‬این مرکز در ادامه سلسله گزارش های‬ ‫خ��ود درب��اره راهکاره��ای مواجهه با ش��یوع‬ ‫کرونا این بار تاثیرات کرونا بر صنایع دس��تی را‬ ‫بررس��ی کرده اس��ت‪ .‬طبق این گزارش بنا بر‬ ‫ادعای س��ازمان های متولی فرش دس��تباف و‬ ‫صنایع دس��تی‪ ،‬حدود ‪ ۲.۵‬میلی��ون نفر کارگر‬ ‫ماه��ر به ط��ور رس��می و غیررس��می در این‬ ‫بخش فعالیت می کنند‪ .‬همچنین بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درصد ش��اغالن در حوزه صنایع دستی را زنان‬ ‫تشکیل داده که با توجه به اقتضائات فرهنگی‬ ‫و اجتماعی جامعه ایران ‪ ،‬رونق صنایع دس��تی‬ ‫مهم ترین ابزار برای تع��ادل بین کار و زندگی‬ ‫در جامعه زنان به ش��مار می رود‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش تجارت صنایع دس��تی با س��هم باال در‬ ‫ایج��اد اش��تغال‪ ،‬هزین��ه تولید پایی��ن‪ ،‬تنوع‬ ‫تولی��د بی نیازی به زیرس��اخت های گس��ترده‬ ‫و حجم باالی س��رمایه گذاری‪ ،‬یکی از ارکانی‬ ‫اس��ت که می تواند س��همی عمده و چشمگیر‬ ‫در رش��د اقتص��ادی و افزای��ش درامده��ای‬ ‫ارزی کش��ور از محل صنایع غیرنفتی داش��ته‬ ‫باش��د اما به نظر می رس��د حوزه صنایع دستی‬ ‫در مق��ام اج��را‪ ،‬ان گونه که بای��د و در حدی‬ ‫ک��ه الزم اس��ت مورد توجه ق��رار نگرفته و در‬ ‫عرصه تجاری و تعامالت با طرف های خارجی‬ ‫مدنظ��ر قرار نمی گیرد‪ .‬اکنون نیز بحران کرونا‬ ‫موجب ش��ده تا این بخش از اقتصاد فرهنگ با‬ ‫فشارحداکثری مواجه شده و فعاالن این حوزه‬ ‫بیش از گذشته اسیب پذیر شوند‪.‬‬ ‫طبق ای��ن گزارش بح��ران کرون��ا تاثیرات‬ ‫فروان��ی بر مش��اغل و کس��ب وکارهای حوزه‬ ‫صنایع دس��تی داشته و موجب ش��ده فعالیت‬ ‫رس��می ‪ ۱۴۴.۵۳۵‬کارگاه شناس��ایی شده و‬ ‫دارای مج��وز از معاونت صنایع دس��تی وزارت‬ ‫میراث فرهنگی ‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی‬ ‫ک��ه حدود ‪ ۴۵۰‬هزار ش��غل رس��می را ایجاد‬ ‫کرده ان��د با مخاطره جدی روبه رو ش��ود؛ در ‪۶‬‬ ‫کالنشهر اصلی کشور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬فروشگاه‬ ‫صنایع دس��تی قرار دارد که نقش بس��زایی در‬ ‫عرضه محصوالت صنایع دس��تی ایفا می کنند‬ ‫که این فروشگاه ها نیز تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد لغو بازارچه های‬ ‫موقت نوروزی در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬باعث از دست‬ ‫دادن فروش حدود ‪ ۹۰‬میلیارد تومانی فروش‬ ‫و درامد کس��ب وکارهای ای��ن هنر‪-‬صنعت در‬ ‫دوران کرونا شده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬به واسطه‬ ‫بست ه ش��دن مرزها‪ ،‬صادرات صنایع دستی اعم‬ ‫از رس��می و چمدان��ی ب��ه میزان ح��دود ‪۹۰‬‬ ‫میلیون دالر ان هم فقط ‪ ۲‬ماهه اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫و فروردین ‪ ۱۳۹۹‬با کاهش چشمگیری مواجه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شواهد نش��ان می دهد ایجاد اشتغال جدید‬ ‫در صن��وف تولی��دی کوچ��ک و کارخانه های‬ ‫مقی��اس پایی��ن حداقل ت��ا دو س��ال پس از‬ ‫تعطیلی امکان پذیر نیست و از انجا که مشاغل‬ ‫و کس��ب وکارهای حوزه صنایع دس��تی از این‬ ‫جنس هس��تند‪ ،‬بیم ان می رود که اس��تمرار‬ ‫وضع بحرانی موجود باعث ش��ود بس��یاری از‬ ‫مشاغل و کس��ب وکارهای وابس��ته این حوزه‬ ‫برای همیشه از گردش فعالیت اقتصادی کشور‬ ‫خارج شده و تعطیل شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط می توان گف��ت؛ مهم ترین‬ ‫اقدام��ات دولت در این مدت‪ ،‬اس��تمهال حق‬ ‫بیم��ه س��هم کارفرما ب��رای دوره س��ه ماهه‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۹‬ازسوی سازمان‬ ‫منتهی به اردیبهش�� ‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬اس��تمهال هزینه های برق و‬ ‫گاز مصرفی برای دوره س��ه ماه��ه منتهی به‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۹‬توس��ط وزارتخانه های نیرو‬ ‫اردیبهش ‬ ‫و نفت‪ ،‬اس��تمهال یا بخش��ودگی کامل اجاره‬ ‫ بهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده‬ ‫ب��ه بخش خصوص��ی در ط��ول دوره تعطیلی‬ ‫ی��ا افزایش دوره بهره برداری حس��ب ش��رایط‬ ‫چارچ��وب واگ��ذاری و اعط��ای تس��هیالت با‬ ‫ن��رخ ‪ ۱۲‬درصد به واحدها و کس��ب وکارهای‬ ‫اسیب دیده از شیوع ویروس کروناست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تاثیر کرونا‬ ‫بر صنایع دستی‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 27‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1508‬‬ ‫پیاپی ‪2826‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫به بهانه لغو رویدادهای فیزیکی گزارش می دهد‬ ‫اخبار‬ ‫ورود معاون اقتصادی‬ ‫روحانی به چالش‬ ‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫خواس��ته های فع��االن صنعت نمایش��گاهی‬ ‫کش��ور در نهادهای دولتی کشور در حال پیگیری‬ ‫است‪ .‬به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬پیرو نامه رئیس‬ ‫انجم��ن نمایش��گاه های ای��ران‪ ،‬به مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬این نامه برای اقدام به «کارگروه‬ ‫اقتص��ادی مقابله ب��ا کرونا» معاون��ت اقتصادی‬ ‫رئیس جمه��وری ارج��اع ش��ده اس��ت و فعاالن‬ ‫نمایش��گاهی منتظر اقدامات دکت��ر نهاوندیان و‬ ‫کارگروه مربوط هستند‪.‬‬ ‫در متن نامه امده است‪:‬‬ ‫جناب اقای دکتر نهاوندیان‬ ‫معاون محترم اقتصادی رئیس جمهوری‬ ‫سالم علیکم‬ ‫احتراما به پیوست تصویر نامه شماره‪......‬نمانیده‬ ‫محترم اصفهان در مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫خصوص ارسال نامه رئیس انجمن نمایشگاه های‬ ‫بین المللی ایران‪ ،‬پیرامون خس��ارت های وارده به‬ ‫نمایش��گاه در زمان بحران کنت��رل بیماری کرونا‬ ‫می گردد‪ .‬با عنایت به طرح موضوعات مش��ابه در‬ ‫کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا خواهشمند است‬ ‫دس��تور فرمایید موضوع مورد بررسی و اقدامات‬ ‫الزم در این رابطه صورت گیرد‪ .‬گفتنی اس��ت که‬ ‫غیر از نامه مربوط به انجمن سایت داران به معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری‪ ،‬در چند روز گذشته ‪ ۸۰۰‬نفر‬ ‫از فعاالن نمایشگاهی در قالب یک پویش مجازی‪،‬‬ ‫نامه ای را به ‪ ۳‬وزیر اقتصادی دولت ارس��ال کرده و‬ ‫خواستار توجه هرچه بیشتر به وضعیت معیشت و‬ ‫اینده شغلی این عرصه شدند‪.‬‬ ‫انتصاب جدید‬ ‫در نمایشگاه تهران‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی ایران سرپرس��ت نظ��ارت بر خدمات‬ ‫نمایش��گاهی را منص��وب ک��رد‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫گس��ترش نیوز‪ ،‬بهم��ن حس��ین زاده در حکمی‬ ‫سرپرس��ت نظارت ب��ر خدمات نمایش��گاهی را‬ ‫منصوب ک��رد‪ .‬مدیرعامل و رئی��س هیات مدیره‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫ای��ران‪ ،‬اصغر نصرال��ه زاده (رئیس پیش��ین اداره‬ ‫تدارکات‪ ،‬خدمات و پش��تیبانی نمایش��گاه) را به‬ ‫این س��مت منصوب کرد‪ .‬پیش از او‪ ،‬سیدابراهیم‬ ‫رئیس��ی به عنوان رئیس گ��روه نظارت بر خدمات‬ ‫نمایشگاهی فعالیت داشت‪.‬‬ ‫نمایشگاه کتاب ‪ ۹‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫انالین برگزار می شود؟‬ ‫محمدج��واد مرادی نی��ا با تاکید ب��ر برگزاری‬ ‫نمایش��گاه کت��اب به ط��ور حض��وری از احتمال‬ ‫برگزارنشدن نمایشگاه کتاب در سال ‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز ‪ ،‬محمدجواد مرادی نیا‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه کتاب و کتابخوانی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گفت‪ :‬در روزهایی که‬ ‫کرونا در کش��ور شایع ش��ده است‪ ،‬شاهد هستیم‬ ‫که برخی ناش��ران به علت اینکه امکان تردد مردم‬ ‫و بازگشایی فروشگاه ها وجود ندارد‪ ،‬خدمات خود‬ ‫را در فض��ای مج��ازی به مردم ارائ��ه می دهند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬این مس��ئله به خودی خود مفید اس��ت اما‬ ‫در قبال نمایش��گاه کتاب قابل اجرا نیست و انچه‬ ‫نمایش��گاه کت��اب را متمایز کرده اس��ت‪ ،‬حضور‬ ‫پرشور مردم و عالقه مندان به این حوزه و برگزاری‬ ‫فیزیکی ان اس��ت و نمایش��گاه مجازی نمی تواند‬ ‫جایگزی��ن ای��ن رویداد ب��زرگ فرهنگی ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه کت��اب و کتابخوانی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی تمهیدات‬ ‫الزم را اندیش��یده اس��ت تا در نخس��تین فرصت‬ ‫ممکن این نمایش��گاه را برگزار کند‪ ،‬اما مهم تر از‬ ‫برگزاری نمایشگاه کتاب‪ ،‬سالمتی مردم است و تا‬ ‫زمانی که اطمینان الزم به وجود نیاید‪ ،‬نمایش��گاه‬ ‫کتاب برگزار نخواهد ش��د‪ .‬مرادی نیا افزود‪ :‬انچه‬ ‫مسلم است نمایشگاه مجازی جایگزین مناسبی‬ ‫برای نمایشگاه بین المللی کتاب نیست و مخالف‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه به ط��ور مجازی هس��تیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه کتاب و کتابخوانی درباره‬ ‫زمان برگزاری نمایش��گاه کتاب عنوان کرد‪ :‬ستاد‬ ‫مل��ی مقابله با کرون��ا درباره برگزاری نمایش��گاه‬ ‫کتاب تصمیم گیری می کند و وزارت فرهنگ نیز‬ ‫از مصوبات این ستاد پیروی خواهد کرد‪ .‬مرادی نیا‬ ‫گفت‪ :‬تا این لحظه شورای سیاست گذاری درباره‬ ‫زمان برگزاری نمایش��گاه کتاب هیچ نظری نداده‬ ‫اس��ت زیرا مشخص نیست چه زمانی ستاد مقابله‬ ‫ب��ا کرونا وضعیت عادی اع�لام می کند‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر توس��عه کتاب و کتابخوانی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫احتمال ای��ن مورد نیز وجود دارد که نمایش��گاه‬ ‫کتاب در سال ‪ ۹۹‬برگزار نشود و یکی از گزینه های‬ ‫احتمالی است‪ .‬از دیگر زمان هایی که احتمال دارد‬ ‫نمایش��گاه کتاب برگزار ش��ود‪ ،‬ابان ‪ ۹۹‬است اما‬ ‫هنوز در این زمینه به هیچ جمع بندی نرسیده ایم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همه چیز درباره یک رویداد مجازی موفق‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از رسانه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫خود برای‬ ‫تبلیغ درباره‬ ‫رویداد خود و‬ ‫تبلیغ مطالب‬ ‫و سخنرانان‬ ‫استفاده کنید‬ ‫این روزها صنعت نمایش��گاهی در سراس��ر جهان به‬ ‫حال��ت تعلیق درامده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان پیش بینی‬ ‫می کنند‪ ،‬موضوع برگ��زاری رویدادها با توجه به اینکه‬ ‫بسیاری از سایت های نمایش��گاهی هم اکنون به عنوان‬ ‫نقاهت��گاه نگهداری از بیماران مبتال به کرونا اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تا مدت ها در هاله ای از ابه��ام باقی بماند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو بح��ث رویدادهای نمایش��گاهی مجازی مطرح‬ ‫شده اس��ت‪ .‬س��یلک هورش‪ ،‬مدیر اجرایی بازاریابی و‬ ‫توسعه تجارت ش��رکت ‪Ungerboeck Software‬‬ ‫‪ International‬مقاله ای درباره برگزاری یک رویداد‬ ‫مجازی موفق در ‪ exhibition world‬منتش��ر کرده‬ ‫که در ادامه می خوانیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬فقط چند هفته پیش‪ ،‬ما نس��بت‬ ‫ب��ه برگزاری همایش های س��االنه خ��ود در ماه مارس‬ ‫خوش��بین بودیم‪ .‬انچه در ان زمان اتفاق افتاد‪ ،‬دست‬ ‫ما نبود‪ ،‬گس��ترش همه گیر کویید‪ ۱۹‬و تکان دادن کل‬ ‫صنعت رویدادها‪ .‬ما نمی خواستیم از همایش صرف نظر‬ ‫کنی��م؛ بنابراین با هم نشس��تیم و روی یک کنفرانس‬ ‫مج��ازی کار کردیم و محت��وای خود را مش��تاقانه به‬ ‫اشتراک گذاشتیم‪.‬‬ ‫ما فقط یک هفته فرصت داش��تیم تا دس��تور کار را‬ ‫دوب��اره بازنگری کنیم؛ بنابرای��ن‪ ،‬زمان عامل اصلی در‬ ‫این پروژه بود‪ .‬تصمیم ما برای ایجاد یک رویداد رایگان‬ ‫برای مش��تریان‪ ،‬افراد بیش��تری را ترغی��ب به ثبت نام‬ ‫ک��رد و به ما این امکان را داد که دسترس��ی را به طرز‬ ‫چشمگیری افزایش دهیم‪.‬‬ ‫چگون��ه ی��ک کنفرانس چن��د روزه‪ ،‬پر از جلس��ات‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬ارائ��ه مش��تری‪ ،‬ازمای��ش محص��والت و‬ ‫فرصت های شبکه س��ازی را به یک تجرب��ه مجازی به‬ ‫یادماندن��ی و جذاب تبدیل می کنی��د؟ پای خودتان را‬ ‫در کفش شرکت کنندگان کنید و عناصر مختلفی برای‬ ‫ایجاد ی��ک تجربه عالی برای ش��رکت کننده را در نظر‬ ‫بگیرید و در فهرست برنامه ریزی های خود قرار دهید‪.‬‬ ‫‹ ‹قالب رویداد انالین شما‬ ‫هنگام��ی که تصمیم دارید ی��ک رویداد چند روزه را‬ ‫به طور انالین برگزار کنید‪ ،‬ممکن اس��ت مجبور شوید‬ ‫دوباره زمان و محتوای رویداد خود را مرور کنید‪ .‬مردم‬ ‫مانند جلوی صفحه نمایش خود‪ ،‬همان توجه را در اتاق‬ ‫کنفرانس ندارند‪ .‬در نظر بگیرید که جلسات را کوتاه تر‬ ‫(‪ ۴۵-۳۰‬دقیقه) برگزار کنید‪ ،‬تعداد ارائه در هر مرحله‬ ‫را کاهش دهید و در پایان هر جلس��ه زمان پرس��ش و‬ ‫پاسخ بدهید و حداقل ‪ ۱۵‬دقیقه استراحت بین جلسات‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫این نکته را باید در نظر داشته باشید که رویدادهای‬ ‫مجازی به ش��ما امکان می دهند دسترس��ی خود را به‬ ‫خ��ارج از مخاطبان ع��ادی خود گس��ترش دهید‪ .‬اگر‬ ‫تصمیم دارید‪ ،‬میزبان یک رویداد زنده باش��ید‪ ،‬افرادی‬ ‫از مناطق مختلف زمانی ممکن اس��ت به رویداد ش��ما‬ ‫بپیوندند را در نظر بگیرید و جلس��ات خود را متناسب‬ ‫با انها ترتیب دهید تا تعداد بیشتری از افراد منطقه تان‬ ‫را در رویداد جای دهید و به وضوح مش��خص کنید که‬ ‫در کدام بازه زمانی جلس��ات برگزار می شود تا از ایجاد‬ ‫ناامیدی جلوگیری کنید‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬توصیه می کنیم مناب��ع کافی را برای‬ ‫اج��رای کار اضاف��ه کنید‪ :‬ناظ��ران‪ ،‬مجری ها و مجری‬ ‫برنامه ه��ا‪ .‬م��دت زمان الزم ب��رای خالصه نویس��ی را‬ ‫دست کم نگیرید‪ .‬برای تست اسالیدها و مجموعه فنی‬ ‫ارائه دهندگان خدمات (سرعت اینترنت‪ ،‬صدا و وب کم)‬ ‫برای تیم کنفرانس باید تمرینات اجباری انجام شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت‪KP ،‬های خ��ود را برای روی��داد خود به‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی ایران‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین نمایش��گاه س��ال ‪ ۹۹‬با موضوع جهش تولید‬ ‫و دستاوردهای مقابله با شیوع ویروس کرونا برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬بهمن حس��ین زاده گفت‪ :‬شرکت‬ ‫سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در نظر دارد نمایشگاهی‬ ‫درباره جهش تولید و دس��تاوردهای تولیدی کشور در بحران‬ ‫جاری پس از ماه مبارک رمضان در خرداد ماه برگزار کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬با اش��اره به بیانات اخیر رهب��ر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی مبنی بر اینکه «موضوع جهش تولید حیاتی اس��ت‬ ‫و فرام��وش نش��ود؛ زیرا بای��د به هر قیمتی که ش��ده موضوع‬ ‫تولید پیگیری ش��ود و به مرحله جهش برس��د‪ ».‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬نمایش��گاه ها به عنوان خط مقدم جه��ش تولید در عمل‬ ‫قبل از برگزاری رویداد نمایشگاهی‪ ،‬عنوان خود را با ارتباط جمعی‬ ‫از طریق ایمیل به پایگاه داده خود تبلیغ کنید‪ .‬ش��رکت کنندگان را‬ ‫اگاه نگه دارید و اطالعاتی درباره نحوه اتصال به جلسه و نظرسنجی‬ ‫را برای انها ارسال کنید‬ ‫روش��نی مشخص کنید‪ :‬برای دس��تیابی به چه چیزی‬ ‫تالش می کنید؟ با تعیین اهداف خود‪ ،‬این امر به ش��ما‬ ‫کمک می کند تصمی��م بگیرید که ایا ثبت نام کنندگان‬ ‫بای��د برای حض��ور در انها هزینه پرداخ��ت کنند‪ ،‬اگر‬ ‫جلس��ات به طور انالین در دس��ترس باشد و چگونگی‬ ‫پیگیری ش��ما با ش��رکت کنندگان بع��د از این رویداد‬ ‫چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاریابی و ارتباطات‬ ‫هن��گام میزبانی ی��ک روی��داد مج��ازی‪ ،‬می توانید‬ ‫به راحتی میزان حضور خود را افزایش دهید‪ ،‬زیرا افراد‬ ‫می توانند بدون توجه به مکانی که در ان قرار دارند‪ ،‬به‬ ‫ان بپیوندند‪ .‬انها نیازی به س��فر و هزینه مسکن ندارند‬ ‫و فقط با دو کلیک می توانند در قلب این رویداد باشند‪.‬‬ ‫وقتی کنفرانس های مان را به طور انالین جابه جا کردیم‪،‬‬ ‫توانس��تیم در کمتر از یک هفته ب��ا یک ارتباط انالین‬ ‫قوی‪ ،‬میزان حضورمان را سه برابر کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹وب سایت رویداد‬ ‫وب سایت رویداد شما در مرکز رویداد شما قرار دارد‬ ‫و به عنوان کانون برای ش��رکت کنندگان در نظر گرفته‬ ‫می شود‪ .‬این منبع اصلی اطالعات برای شرکت کنندگان‬ ‫شماست و باید برنامه ای روشن با دسترسی مستقیم به‬ ‫جلس��ات گوناگون موجود‪ ،‬منطقه زمانی ارائه جلسات‪،‬‬ ‫نام اسپیکرها و پیوند ثبت نام به این رویداد را دربردارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ربات گفت وگو‬ ‫از ‪ Chatbot‬ی��ا ربات گفت وگو در وب س��ایت خود‬ ‫برای پاسخ دادن به سواالت قبل از رویداد‪ ،‬بلکه در کل‬ ‫کنفرانس یا نمایش��گاه استفاده کنید تا در زمان واقعی‬ ‫پشتیبانی را ارائه دهید‪ chatbot .‬ما در کنفرانس های‬ ‫مج��ازی ما ‪ 5‬برابر بیش��تر از معمول مخاطب داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان یک ابزار کمک مشتری دوست‪ ،‬امکان‬ ‫تعامل مستقیم با ش��رکت کنندگان را فراهم می کند و‬ ‫برای حل مش��کالت اتصال احتمال��ی‪ ،‬کمک فوری را‬ ‫ارائه می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاریابی ایمیلی‬ ‫قبل از برگزاری رویداد نمایشگاهی‪ ،‬عنوان خود را با‬ ‫ارتباط جمعی از طریق ایمیل به پایگاه داده خود تبلیغ‬ ‫کنید‪ .‬ش��رکت کنندگان را اگاه نگ��ه دارید و اطالعاتی‬ ‫درباره نحوه اتصال به جلس��ه و نظرسنجی را برای انها‬ ‫ارسال کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹رسانه های اجتماعی‬ ‫از رس��انه های اجتماع��ی خ��ود برای تبلی��غ درباره‬ ‫رویداد خود و تبلیغ مطالب و سخنرانان استفاده کنید‪.‬‬ ‫پیش نمایش جلسات را ارسال کنید‪ ،‬بایگانی سخنرانان‬ ‫را به اش��تراک بگذارید‪ ،‬با پیروان تعامل داش��ته باشید‬ ‫و هش��تگ رویداد را معرفی کنید ک��ه نه تنها در طول‬ ‫رویداد‪ ،‬بلکه قبل و بعد از ان استفاده خواهید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل در طول رویداد‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین چالش ه��ای رویدادهای مجازی‬ ‫این اس��ت که شرکت کنندگان خود را درگیر مشارکت‬ ‫کنی��د وقتی نمی توانید واکنش م��ردم در ارائه خود را‬ ‫ببینی��د‪ .‬برای حاضران بس��یار ناامید کننده اس��ت که‬ ‫نتوانند زبان بدن مخاطبان خود را بخوانند و نسبت به‬ ‫انچه می توانند در اتاق ببینند واکنش نشان دهند‪ .‬چند‬ ‫ابزار وجود دارد که می تواند به شما در برقراری ارتباط‬ ‫با شرکت کنندگان کمک کند‪ ،‬مانند‪:‬‬ ‫نظرس��نجی ها‪ :‬از ارائه دهندگان خ��ود بخواهید در‬ ‫طول ارائه خود‪ ،‬نظرس��نجی اضافه کنن��د‪ .‬این به انها‬ ‫کمک می کند تا درک بهتری از مخاطب در ان س��وی‬ ‫صفحه داشته باشند‪.‬‬ ‫پاسخ زمان واقعی به سواالت ازسوی یک مجری‪ :‬به‬ ‫مشتریان اجازه دهید در طول ارائه سواالت ارسال کنند‬ ‫و همانطور که می ایند‪ ،‬پاسخ دهند‪.‬‬ ‫پرس��ش و پاسخ در پایان جلسه‪ :‬به شرکت کنندگان‬ ‫پیشنهاد می کند که در پایان جلسه سوال های دیگری‬ ‫وضعیت برگزاری نخستین نمایشگاه در تهران مشخص شد‬ ‫ب��ه رهنمودهای رهبر معظم انقالب‪ ،‬نخس��تین گام را با ارائه‬ ‫محصوالت تولیدی کش��ور و بازاریابی مناس��ب برای توس��عه‬ ‫صادرات‪ ،‬پس از پایان ماه مبارک رمضان بر خواهند داشت‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ایران با یاداوری اس��یب های واردشده به صنعت نمایشگاهی‬ ‫در ایام ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬افزود‪ :‬در راستای حمایت جدی‬ ‫از این صنعت با همکاری بخش خصوصی همچون انجمن های‬ ‫برگزارکنن��دگان نمایش��گاه های بین الملل��ی‪ ،‬غرفه س��ازی و‬ ‫س��ایت داران‪ ،‬نخس��تین نمایشگاه س��ال ‪ ۹۹‬به منظور معرفی‬ ‫تجهی��زات ازمایش��گاهی‪ ،‬لباس ه��ای کادر درم��ان‪ ،‬ان��واع‬ ‫ماس��ک های تولیدی‪ ،‬فناوری های جدید در زمینه تولید مواد‬ ‫ضدعفونی کنن��ده و تونل ه��ای زدودن باکتری ه��ا که در این‬ ‫مدت از سوی تولیدکنندگان ایرانی راهی بازار شده اند‪ ،‬برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی به بخ��ش دیگری از بیان��ات اخیر رهبر معظم‬ ‫انق�لاب مبنی بر اینکه «جوانان فعال در عرصه علم و فناوری‬ ‫کار ازمایش��گاهی و تولی��د نیازه��ای کش��ور را به طور جدی‬ ‫پیگیری کنند‪ ».‬نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬این نمایشگاه فرصت‬ ‫مناس��بی فراهم می کن��د تا فعاالن عرصه عل��م و فناوری هم‬ ‫تولیدات خود در این ایام را به مردم کشورمان معرفی کنند‪.‬‬ ‫حس��ین زاده از رعای��ت نکات ویژه بهداش��تی الزم در زمان‬ ‫برگزاری نمایشگاه یادشده خبر داد و اظهار کرد‪ :‬تمام تمهیدات‬ ‫الزم به منظور ضدعفونی ش��دن محیط نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬مانند رعای��ت فاصله ایمنی می��ان بازدیدکنندگان‬ ‫و غرف��ه داران‪ ،‬فراهم کردن تجهی��زات ضدعفونی مانند تونل‬ ‫در ورودی س��الن‪ ،‬اس��پری الکل در غرفه ها و ماس��ک به کار‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬وی همچنین با تاکید بر این نکته که عمده‬ ‫ارس��ال کنند و ب��ه ارائه دهنده کمک کنی��د تا قبل از‬ ‫پاسخ دادن‪ ،‬س��وال را با صدای بلند بخواند‪ .‬اعالن های‬ ‫متنی یا اش��تراک گذاری محتوا در طول جلس��ه بسیار‬ ‫اهمی��ت دارد‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬از طریق یک ابزار گپ‬ ‫مثل کانال های اجتماعی برای رویدادهای مجازی خود‬ ‫یک هش��تگ ‪ #‬ایجاد و درباره جلسات خود به طور زنده‬ ‫در توییتر صحبت کنید‪.‬‬ ‫ش��رکت کنندگان را تش��ویق کنید که همین کار را‬ ‫انجام دهند و با یکدیگر زندگی مش��ترک برقرار کنند‪.‬‬ ‫استفاده از رس��انه های اجتماعی به عنوان یک خوراک‬ ‫به ش��ما کم��ک می کند تا ب��رای روی��داد و برند خود‬ ‫دید بیش��تری کس��ب کنید‪ .‬اطمینان حاصل کنید که‬ ‫شخصی در دسترس اس��ت تا در گفت وگوها شرکت و‬ ‫بحث را تعدیل کند‪.‬‬ ‫ایده ه��ای س��رگرمی را در طول اس��تراحت در نظر‬ ‫بگیری��د‪ ،‬به عن��وان مث��ال‪ ،‬تمرین کوچ��ک (حرکات‬ ‫کشش��ی و‪ )...‬یا موس��یقی و فیلم ه��ای تبلیغاتی برای‬ ‫جلسات اینده‪.‬‬ ‫‹ ‹نکات مهم بعد از رویداد‬ ‫تم��ام مطالب (فیلم ها و اس�لایدها یا ج��زوات) باید‬ ‫بالفاصل��ه بع��د از کنفرانس برای ش��رکت کنندگان در‬ ‫دس��ترس باش��د‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬از طریق وب س��ایت‬ ‫رویداد با ورود امن ش��رکت کنندگان‪ .‬همه انها مشتاق‬ ‫به اش��تراک گذاری مطالب با همکاران خود هس��تند‪،‬‬ ‫بنابراین توصیه می ش��ود اندازه پرون��ده به راحتی قابل‬ ‫هضم و در قالب های متداول تهیه شوند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬یک��ی از مهم ترین نکته های مهم ما‬ ‫این اس��ت‪ :‬ارزش رویدادهای چه��ره به چهره غیرقابل‬ ‫انکار اس��ت‪ .‬با وجود بازخ��ورد خوبی که از جامعه خود‬ ‫دریافت کردیم‪ ،‬همه ما جلس��ات و تعامالت شخصی را‬ ‫از دست دادیم‪ .‬این بیماری همه گیر ما را وادار کرد تا‬ ‫دوباره به فکر قالب جدید برای امس��ال باشیم‪ .‬مطمئنا‬ ‫یادگیری ه��ای زیادی وج��ود دارد که ما هنگام تعریف‬ ‫استراتژی کلی رویداد برای کنفرانس های بعدی به کار‬ ‫خواهیم برد و به تعبیری وسیع تر این واقعیت برای کل‬ ‫صنعت صادق اس��ت‪ .‬وقتی همه ما از این بحران خارج‬ ‫شویم منعکس کننده تجربیاتی است که ما ساخته ایم‪،‬‬ ‫همان رویداد های قبلی را برگزار نمی کنیم‪ .‬رویدادهای‬ ‫ترکیبی در اینده بس��یار مهم تر خواهند شد و ما باید‬ ‫راه هایی برای تجاری سازی عناصر مجازی بیابیم‪.‬‬ ‫بازدیدکنندگان این نمایشگاه از جمع متخصصان خواهد بود‪،‬‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬عموم م��ردم می توانند به منظ��ور رعایت طرح‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬از طریق وب س��ایت ش��رکت سهامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی ایران به نشانی ‪ iranfair.com‬به‬ ‫صورت مجازی از نخس��تین نمایشگاه سال ‪ ۹۹‬به طور مجازی‬ ‫بازدید کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫ایران یاداور ش��د‪ :‬در برپایی این نمایش��گاه‪ ،‬نهادهای دیگری‬ ‫همچون وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬ستاد ملی‬ ‫مبارزه ب��ا کرونا‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫معاونت فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان تولید کننده م��واد ضدعفونی کننده در این زمینه‬ ‫نقش موثری ایفا خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 27‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1508‬‬ ‫پیاپی ‪2826‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح کرد‬ ‫استقبال از سرمایه گذاران در صنعت الومینیوم‬ ‫مجتمع صنایع الومینیوم جنوب (س��الکو) با ظرفیت‬ ‫تولید ‪ ۳۰۰‬هزار تن ش��مش الومینیوم و سرمایه گذاری‬ ‫افزون بر ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر در شهرس��تان المرد اس��تان‬ ‫ف��ارس (منطقه ویژه صنای��ع انرژی بر الم��رد) تکمیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با بهره برداری از این طرح‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫الومینیوم کشور به ‪ ۷۸۵‬هزار تن می رسد‪ .‬این پروژه با‬ ‫حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس جمهوری از‬ ‫طریق ویدئو کنفرانس افتتاح ش��د‪ .‬معاون امور معادن و‬ ‫صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاشیه‬ ‫ایین افتتاح مجتم��ع الومینیوم جنوب تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫افتتاح یکی از پرافتخارتری��ن روزهای صنعت و به ویژه‬ ‫صنایع معدنی کش��ور به ش��مار می ای��د‪ .‬این مجتمع با‬ ‫سرمایه گذاری افزون بر یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر‬ ‫ازسوی رئیس جمهوری و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬داریوش اسماعیلی افزود‪ :‬احداث واحد‬ ‫الومینیوم جن��وب از جهات گوناگون از اهمیت ویژه ای‬ ‫در صنایع کش��ور برخوردار اس��ت؛ ای��ن طرح به لحاظ‬ ‫واقع شدن در جنوب اس��تان فارس و در جوار عسلویه‬ ‫به عن��وان یک��ی از بزرگ ترین مراکز تولی��د گاز جهان‪،‬‬ ‫نشان از موقعیت بی بدیل ان دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با راه اندازی س��الکو در المرد و مجتمع‬ ‫صنعتی جاج��رم‪ ،‬کش��ورمان در تولی��د الومینیوم در‬ ‫جه��ان‪ ،‬از رتبه هجدهم به جایگاه چهاردهم ارتقا یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به ظرفیت ‪ ۳۰۰‬هزار تنی تولید شمش‬ ‫الومینیوم مجتمع الومینیوم جنوب‪ ،‬نیاز کش��ور به این‬ ‫محص��ول به ط��ور کامل براورده می ش��ود؛ پیش از این‬ ‫میزان تولید الومینیوم کشور حدود ‪ ۴۷۰‬هزار تن بود و‬ ‫با ورود سالکو به چرخه تولید‪ ،‬حجم تولیدات موجود به‬ ‫بیش از ‪ ۷۷۰‬هزار تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به بخشی‬ ‫از برنامه های توس��عه ای این وزارتخانه در حوزه معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی گفت‪ :‬با افتتاح س��الکو‪ ،‬بخش میانی‬ ‫زنجی��ره تولید الومینی��وم به بهره برداری رس��ید و در‬ ‫راس��تای پایداری تولیدات ان‪ ،‬باید صنایع باالدستی و‬ ‫پایین دستی این صنعت نیز تقویت شود‪.‬‬ ‫اسماعیلی افزود‪ :‬معاونت امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای تامی��ن الومینا‬ ‫به عن��وان ماده اولیه تولید الومینیوم‪ ،‬برنامه های متعدد‬ ‫مطالعاتی و عملیاتی ویژه ای را در دس��تور کار قرار داده‬ ‫تا وابستگی به واردات را در این بخش به حداقل ممکن‬ ‫برسانیم‪ .‬برای تکمیل زنجیره تولید الومینیوم و توسعه‬ ‫صنایع پایین دس��تی‪ ،‬همچون زنجیره ف��والد‪ ،‬معاونت‬ ‫امور مع��ادن و صنای��ع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت تا یک ماه اینده س��تاد الومینیوم کش��ور را‬ ‫تشکیل خواهد داد‪ .‬در چارچوب فعالیت های این ستاد‪،‬‬ ‫تش��کل ها‪ ،‬فعاالن بخش خصوص��ی و همچنین بخش‬ ‫دولتی نظرات کارشناس��ی خود را برای تکمیل چرخه‬ ‫تولی��د الومینیوم ارائه می کنند و به عنوان یک اتاق فکر‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫طرح استخراج الومینا از نفلین سینیت سراب در حال پیگیری است‬ ‫و در همین راس��تا‪ ،‬قراردادی با قرارگاه خاتم االنبیاء منعقد ش��ده تا‬ ‫در فاز نخست‪ ،‬مطالعات فنی و اقتصادی طرح را انجام دهد و مراحل‬ ‫اجرایی ان اغاز شود‬ ‫ایده های جدید و عملیاتی متناس��ب را عرضه خواهند‬ ‫کرد‪ .‬پیرو دس��تور ویژه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫طرح اکتشاف بوکسیت در سراسر کشور را به جد دنبال‬ ‫خواهیم کرد و امیدواریم تا پایان س��ال به نتایج مدنظر‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی اف��زود‪ :‬ط��رح اس��تخراج الومین��ا از‬ ‫نفلین س��ینیت س��راب نیز در حال پیگیری است و در‬ ‫همین راس��تا‪ ،‬قراردادی با ق��رارگاه خاتم االنبیاء منعقد‬ ‫شده تا در فاز نخست‪ ،‬مطالعات فنی و اقتصادی طرح را‬ ‫انجام دهد و مراحل اجرایی ان اغاز شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تامین بوکس��یت از س��ایر منابع و از‬ ‫طریق واردات از کش��ورهای دیگر نی��ز به طور همزمان‬ ‫دنبال می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫همین میزان از اهمیت تامین مواد اولیه‪ ،‬توسعه صنایع‬ ‫پایین دس��تی نیز در صنعت الومینیوم مهم است و باید‬ ‫بتوانیم ش��مش الومینیوم تولیدی را به مصرف داخلی‬ ‫برس��انیم و به عبارتی باید پایین دس��ت ترین محصوالت‬ ‫در این حوزه در کش��ور تولید و عرضه ش��ود‪ ،‬بنابراین‬ ‫از همه س��رمایه گذاران این بخ��ش دعوت می کنیم در‬ ‫صنایع پایین دس��تی الومینیوم مش��ارکت کنند‪ ،‬ما نیز‬ ‫برای صدور مجوزها تس��هیالت مناسبی قائل هستیم تا‬ ‫بتوانیم محصوالت نهایی را تولید و صادر کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سالکو‪ ،‬تامین کننده کمبود داخلی‬ ‫رئیس س��ندیکای صنع��ت الومینیوم درب��اره پروژه‬ ‫س��الکو گفت‪ :‬پروژه الومینیوم جن��وب عالوه بر تامین‬ ‫کمبوده��ای نیاز داخل��ی‪ ،‬فرصت رونق ص��ادرات این‬ ‫صنعت را فراهم کرده اس��ت‪ .‬هوش��نگ گودرزی افزود‪:‬‬ ‫پ��روژه الومینیوم جنوب می توان��د در تامین نیاز داخل‬ ‫کش��ور نقش موثری داش��ته باش��د و با این اوصاف در‬ ‫درجه نخس��ت باید تامین نیاز الومینیوم کشور از نظر‬ ‫مواد اولیه در صدر امور قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬س��الکو به دلیل جانمایی مناس��ب و‬ ‫نزدیک��ی به اب ه��ای ازاد‪ ،‬در زمین��ه ورود مواد اولیه‬ ‫نس��بت به دیگر واحدها از ش��رایطی بهتری برخوردار‬ ‫اس��ت و این موقعی��ت می تواند فرص��ت ایده الی برای‬ ‫صادرات محصوالت این مجموعه باش��د‪ .‬در کشورهای‬ ‫حاش��یه خلیج ف��ارس‪ ،‬توجه ب��ه صنایع پایین دس��تی‬ ‫الومینی��وم از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت به طوری‬ ‫که تمرکز این کش��ورها‪ ،‬فق��ط معطوف به بازار داخلی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه بخش زی��ادی از تولیدات خ��ود را را به‬ ‫صادرات اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫گ��ودرزی در بخش دیگری از س��خنانش ب��ا تاکید‬ ‫بر توس��عه صنایع پایین دس��ت الومینیوم‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫صنایع پایین دس��ت الومینیوم در چند س��ال گذشته‬ ‫ب��ه علت کنترل نش��دن واردات محص��والت به ویژه از‬ ‫کش��ور چین اسیب دید‪ .‬از س��ال گذشته که تحریم ها‬ ‫س��خت تر ش��د‪ ،‬محدودیت های ارزی‪ ،‬محدودیت های‬ ‫واردات��ی را به همراه داش��ت‪ .‬گودرزی گف��ت‪ :‬اگر در‬ ‫س��ال جاری بحران کرونا رفع ش��ود و اقتصاد به حالت‬ ‫طبیعی برگردد؛ صنایع پایین دس��تی الومینیوم شکوفا‬ ‫خواهد ش��د؛ بنابراین نیاز به مواد اولیه بیش��تر خواهد‬ ‫ب��ود و ای��ن احتمال وج��ود دارد که می��زان صادرات‬ ‫ش��مش الومینیوم کاهش یاب��د‪ .‬در این حالت می توان‬ ‫به جای صادرات شمش که ارزش افزوده کمتری دارد‪،‬‬ ‫صادرات محصوالت و تولیدات صنایع پایین دس��تی را‬ ‫داشته باشیم‪ .‬براساس امار سال گذشته رشد به نسبت‬ ‫مناس��بی در پایین دس��ت داش��تیم‪ ،‬چراک��ه صادرات‬ ‫محدودتر ش��د‪ .‬امیدواری��م محدودیت ه��ای صادراتی‬ ‫به س��مت توقف کامل ب��رود تا زمین��ه ارتقای صنایع‬ ‫پایین دس��تی چه از لحاظ دان��ش فنی و تولیدی و چه‬ ‫از نظر ظرفیتی و کیفیتی را فراهم کند‪ .‬در این راس��تا‪،‬‬ ‫الومینی��وم جنوب یکی از عوامل کلی��دی تامین مواد‬ ‫اولیه خواهد بود‪.‬‬ ‫گودرزی با اشاره به اقدامات موثر ایمیدرو در توسعه‬ ‫صنعت الومینیوم کش��ور گفت‪ :‬در هم��ه جای دنیای‬ ‫س��رمایه گذاری های بزرگ‪ ،‬چون با ریس��ک بیش��تری‬ ‫روبه رو هس��تند را اصوال دولت کلید می زند‪ .‬در ایران‪،‬‬ ‫مس��ئولیت توس��عه معدن و صنایع معدنی به سازمان‬ ‫ایمیدرو داده ش��ده و این مجموعه در توسعه صنعت و‬ ‫معدن نقش موثر و کلیدی داشته است‪.‬‬ ‫داریوش اسماعیلی‬ ‫هوشنگ گودرزی‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارکه در ایی��ن کلنگ زنی پروژه احداث‬ ‫سنگ ش��کن اولیه ش��ماره ‪ B‬و خط خردایش ش��ماره دو ‪۴.۲‬‬ ‫میلیون تنی شرکت فوالدسنگ مبارکه‪ ،‬با تاکید بر بروزرسانی‬ ‫دانش و فناوری در صنعت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوش��بختانه در این‬ ‫زمینه اتفاقات خوبی در گروه فوالد مبارکه روی داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬حمیدرضاعظیمیان با اش��اره به س��وداوری‬ ‫اقتصادی با اس��تفاده از فروش و صادرات خدمات متنوع گروه‬ ‫ب��ه خارج از ف��والد مبارکه و دیگر کش��ورها گف��ت‪ :‬با وجود‬ ‫توانمندی ش��رکت هایی نظیر ایریس��ا در گروه فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫می توانی��م به خارج از کش��ور خدمات نرم اف��زاری ارائه کنیم‪.‬‬ ‫باید جهانی اندیشید تا بتوان با اجرای پروژه هایی در ان سوی‬ ‫مرزها‪ ،‬فارغ از اقتصاد نفتی برای کشور درامدزایی ارزی ایجاد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه ف��والد مبارکه در ادامه ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫ظرفیت و توانمندی های الزم برای نهادینه ش��دن این راهبرد‬ ‫در ای��ن گروه وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬معاونت فناوری فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫خلق ثروت از مواد اولیه معدنی‪ ،‬جایگزین اقتصاد متکی به نفت‬ ‫شرکت های فنی مهندسی‪ ،‬ایریسا و شرکت پشتیبانی‬ ‫و توس��عه فناوری به خوبی می توانند مباحث مربوط‬ ‫به بومی س��ازی و صاحب فناوری شدن را مدیریت و‬ ‫اجرا کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه‪ ،‬بر انس��جام و هماهنگی کل گروه‬ ‫فوالد مبارک��ه تاکید کرد و با بیان اینکه هیچ یک از‬ ‫ش��رکت ها نباید تفکر جزیره ای داشته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عالوه بر شرکت های یادشده‪ ،‬معاونت امور معادن فوالد مبارکه‬ ‫نی��ز باید ب��ا همکاری ش��رکت های فلزتدارک و فوالدس��نگ‪،‬‬ ‫فعالیت های تجاری و خریدوفروش در حوزه فعالیت خود را در‬ ‫راستای اهداف فوالد مبارکه پیش ببرد‪.‬‬ ‫عظیمی��ان ب��ر ض��رورت دوراندیش��ی‪ ،‬انج��ام فعالیت های‬ ‫پژوهش��ی اس��تفاده از دان��ش و تخصص داخل��ی مجموعه و‬ ‫بهره گی��ری از تجربیات علمی دانش��گاه ها تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫مادام��ی که افکار گروه بزرگ باش��د‪ ،‬اتفاق��ات بزرگی هم رخ‬ ‫می دهد؛ همچنان که امروز در شرکت فوالدسنگ شاهدیم که‬ ‫تولید در فوالد هرمزگان مانند قبل ادامه دارد‬ ‫معاون بهره برداری ش��رکت ف��والد هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫علی رغم مشکالت موجود و شیوع ویروس کرونا‪ ،‬تولید‬ ‫در فوالد هرمزگان به قوت قبل ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬سیداصغر مدنی با اشاره به نام گذاری‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬از س��وی رهب��ر معظ��م انق�لاب به عن��وان‬ ‫س��ال جهش تولی��د تصریح ک��رد‪ :‬تاکی��د معظم له بر‬ ‫جه��ش تولی��د در س��ال ‪ ۹۹‬وظیفه م��ا را دو چندان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به‬ ‫شرایط فعلی کش��ور و خطر ویروس کرونا گفت‪ :‬ما در‬ ‫خ��ط مقدم جبهه اقتصادی هس��تیم و وظیفه داریم با‬ ‫تمام تالش خدمت کنیم‪.‬‬ ‫البته سالمت پرسنل نیز برای ما اهمیت ویژه ای دارد‬ ‫و با دس��تور مدیرعامل در جلس��ه کمیته پیشگیری از‬ ‫کرونا‪ ،‬اقداماتی در راستای جلوگیری از ابتالی پرسنل‬ ‫به ویروس کرونا مانند دورکاری کارکنان ستادی‪ ،‬ارائه‬ ‫بسته های بهداشتی به کارکنان بخش تولید‪ ،‬ضدعفونی‬ ‫روزان��ه قس��مت های گوناگون ش��رکت‪ ،‬تب س��نجی و‬ ‫نظارت پزشک بر سالمت کارکنان انجام شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬توانستیم با رشد ‪۱.۳‬‬ ‫درص��دی در تولید تختال گام مهم��ی در تحقق رونق‬ ‫تولی��د برداری��م و امیدواریم با لط��ف و عنایت خداوند‬ ‫متعال و تالش همه همکاران در س��ال ‪ ۹۹‬با توس��عه‬ ‫بومی س��ازی و حمای��ت از تولی��دات کیف��ی داخلی‪،‬‬ ‫بهینه س��ازی مصارف عم��ده‪ ،‬ارتقای زیرس��اخت های‬ ‫پش��تیبانی فنی تولی��د بتوانیم ب��ه ارزش افرینی برای‬ ‫مش��تریان از طریق تولید اقتص��ادی‪ ،‬باکیفیت و پایدار‬ ‫محص��ول نهایی که تختال اس��ت‪ ،‬دس��ت یابیم و در‬ ‫راستای تحقق شعار سال که همان جهش تولید است‪،‬‬ ‫عمل کنیم‪.‬‬ ‫سنگ شکن دوم وارد مرحله احداث شده و در اینده‬ ‫نیز شاهد راه اندازی فاز سوم کوره خواهیم بود‪.‬‬ ‫نتیج��ه این اقدام��ات تامین کل اه��ک موردنیاز‬ ‫فوالد مبارکه در این بخش و س��ایر نیازهای معدنی‪،‬‬ ‫تجهیزاتی و فناوریکی در بخش های دیگر بدون نیاز‬ ‫به واردات خواهد بود و چه بس��ا به صادرات در همۀ‬ ‫حوزه ها بینجامد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ب��ا تمرک��ز و مدیری��ت ب��ر اهداف‬ ‫ترسیم شده در سه سال اینده بخش قابل توجهی از پروژه های‬ ‫ش��رکت فوالدسنگ با همکاری دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی‬ ‫به س��رانجام خواهد رس��ید و درامد اصلی شرکت فوالدسنگ‬ ‫از محل صادرات خواهد بود‪.‬وی در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خود با تاکید بر اینکه شرکت فوالد مبارکه شرکتی بین المللی‬ ‫اس��ت و انتظار می رود جهانی رفتار کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه ما‬ ‫بسیج شده ایم که شرکت فوالد مبارکه را از تولیدکننده صرف‬ ‫ورق های فوالدی به یک شرکت فناور و صاحب فناوری تبدیل‬ ‫کنیم‪ .‬خوش��بختانه روند فعالیت ها تاکنون امیدوارکننده بوده‬ ‫است و جهش خوبی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد مبارکه در ادامه از تمرک��ز فوالد مبارکه‬ ‫ب��ر منطقه هرمزگان و اجرای توس��عه های گروه فوالد مبارکه‬ ‫در ای��ن منطقه در س��ال جدی��د خبر داد و گفت‪ :‬در مس��یر‬ ‫صاحب فناوری شدن‪ ،‬باید با مدیریت متمرکز و دقیق‪ ،‬از تمام‬ ‫ظرفیت های فکری نخبگان و شرکت هایی که می توانند در این‬ ‫زمینه یاری رس��ان فوالد مبارکه باشند استفاده کرد‪ .‬به خاطر‬ ‫داش��ته باشیم اجرای هریک از این پروژه ها به تنهایی می تواند‬ ‫اشتغالزایی قابل توجهی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش پایانی س��خنان خود بر انج��ام کار ایمن در‬ ‫فضایی کام�لا ارام و مفرح تاکید کرد و گفت‪ :‬مس��لما الزمه‬ ‫دس��تیابی به همه اهداف یادش��ده‪ ،‬وجود نیروی انسانی سالم‬ ‫و شاداب است‪.‬‬ ‫امیدوارم در س��ال جهش تولید و به ویژه از نیمۀ دوم س��ال‪،‬‬ ‫شاهد اتفاقات خوبی در گروه فوالد مبارکه باشیم‪.‬‬ ‫صدور مجوز فاز ‪ ۲‬فوالد بافت برای تولید گندله و اهن اسفنجی‬ ‫مدی��ر مجتمع فوالد بافت اعالم ک��رد‪ :‬مجوز فاز ‪ ۲‬فوالد بافت‪ ،‬از‬ ‫فوالدسازی به احداث ‪ ۲‬واحد شامل کارخانه گندله سازی با ظرفیت‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیون تن و کارخانه احیا مس��تقیم برای تولید ‪ ۸۰۰‬هزار تن‬ ‫اهن اسفنجی جدید‪ ،‬صادر و ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬س��ورنا زمانیان افزود‪ :‬براساس‬ ‫مصوب��ه س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬محصول فاز ‪ ۲‬از فوالدس��ازی به‬ ‫گندل��ه با ظرفی��ت ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن تغییر کرده اس��ت و‬ ‫واحد احیاء مستقیم شماره ‪ ۲‬کارخانه نیز به روش پرد (‪)PERED‬‬ ‫با ظرفیت ‪ ۸۰۰‬هزار تن خواهد بود که باید در مدت ‪ ۳‬سال ساخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫زمانی��ان تصریح ک��رد‪ :‬تحقق فاز ‪ ۲‬کارخانه منوط به این اس��ت‬ ‫که س��ازمان ایمیدرو به عنوان دارنده جواز تاس��یس و سازمانی که‬ ‫گش��ایش اعتبار (‪ )LC‬را برعهده دارد‪ ،‬بتواند عملیات گردش مالی‬ ‫را ب��ه موقع انجام دهد تا بتوانیم از گذرگاه تحریم که در این پروژه‬ ‫بسیار تاثیرگذار است‪ ،‬عبور کنیم‪.‬‬ ‫برنامه ریزی ه��ا برای اجرای فاز ‪ ۲‬از خرداد س��ال قبل ش��روع و‬ ‫از اس��فندماه گذش��ته کارهای عملیاتی اغاز شده که به دلیل شیوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬عملیات خاکبرداری که قرار بود ‪ ۱۶‬فروردین امسال‬ ‫انجام شود‪ ،‬به تعویق افتاده است‪.‬‬ ‫زمانیان تاکید کرد‪ :‬برای تامین زیرساخت های فاز ‪ ۲‬فوالد بافت‪،‬‬ ‫نیاز به حمایت های سازمان ایمیدرو است که امیدواریم با تحقق این‬ ‫مهم‪ ،‬اجرای برنامه های این مجتمع با سرعت بیشتری دنبال شود‪.‬‬ ‫کمیته پیش��گیری از شیوع ویروس کرونا در‬ ‫فوالد ش��ادگان از ‪ ۳‬اس��فند ‪ ۹۸‬با هدف حفظ‬ ‫سالمت کارکنان و مبارزه جدی با این ویروس‪،‬‬ ‫تشکیل ش��ده و بنابر مصوبات‪ ،‬اقدامات الزم را‬ ‫به انجام می رس��اند‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان‪ ،‬س��عید قاسم زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنعت فوالد ش��ادگان در‬ ‫توضی��ح اقدامات انجام ش��ده از انجام کارهایی‬ ‫همچون کاهش س��اعت کار کارکنان روزکار به‬ ‫میزان ‪ ۳‬ساعت در روز‪ ،‬لغو تمامی ماموریت ها‪،‬‬ ‫جلس��ات‪ ،‬گردهمایی ها‪ ،‬همایش ها و تجمعات‬ ‫غیرضروری‪ ،‬تعطیل کردن رس��توران و توزیع‬ ‫غ��ذا فق��ط در ظروف یکبار مصرف بهداش��تی‬ ‫و فق��ط برای نوب��ت کاران‪ ،‬محدود کردن تردد‬ ‫کارکن��ان در س��اختمان ها و من��ع ترددهای‬ ‫غیرضروری‪ ،‬ضدعفونی تمامی س��اختمان ها‪،‬‬ ‫کانکس ه��ا‪ ،‬اتاق ه��ا‪ ،‬راهروها‪ ،‬دس��تگیره ها‪،‬‬ ‫مهمانس��را و تمامی اماکن به وسیله دستگاه ها‬ ‫ضدعفون��ی به طور روزان��ه‪ ،‬ضدعفونی جاده ها‬ ‫و پیاده روه��ای پرتردد و اطراف س��اختمان ها‬ ‫به وسیله ماش��ین های اتش نشانی‪ ،‬ضدعفونی‬ ‫خودروه��ا‪ ،‬س��رویس های ای��اب و ذه��اب و‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬مح��دود ک��ردن مهمان��ان در‬ ‫مهمانسرای ش��رکت و پذیرش نکردن مهمان‬ ‫جدید‪ ،‬حذف اضافه کاری ها و تعطیل کاری های‬ ‫کارکنان ع��ادی و روزکار مگر در وضعیت های‬ ‫اضط��راری و فراخوان‪ ،‬ال��زام گزارش و معرفی‬ ‫افراد مش��کوک به بیماری ب��ه واحد اورژانس‪،‬‬ ‫من��ع ورود افراد مش��کوک به بیماری به داخل‬ ‫ش��رکت‪ ،‬تهی��ه ملزوم��ات کادر درمانی واحد‬ ‫اورژان��س برای مقابله ب��ا ویروس کرونا‪ ،‬ارتباط‬ ‫موثر با مس��ئوالن و کارشناسان اداره بهداشت‬ ‫شهرستان شادگان‪ ،‬انجام غربالگری کارکنان با‬ ‫همکاری کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان‬ ‫شادگان‪ ،‬انتشار پوس��تر‪ ،‬بنر‪ ،‬اطالعیه و توزیع‬ ‫صورتجلس��ات کمیته در راستای اطالع رسانی‬ ‫و تروی��ج فرهن��گ پیش��گیری‪ ،‬تامین تمامی‬ ‫اقالم مصرفی‪ ،‬مواد ش��وینده و بهداشتی مورد‬ ‫نیاز تمام واحدها‪ ،‬افزایش تعداد بازرس��ی های‬ ‫بهداش��تی از اماکن‪ ،‬رس��توران و سرویس های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬جمع اوری وسایل پذیرایی عمومی از‬ ‫قبیل قندان‪ ،‬لوازم چای و‪ ...‬و توصیه به استفاده‬ ‫از لوازم شخصی‪ ،‬حذف کارت زنی دستی‪ ،‬خرید‬ ‫دماسنج لیزری و انجام غربالگری دمای بدن در‬ ‫بدو ورود تمامی کارکنان‪ ،‬افزایش بازرسی های‬ ‫بهداشتی از اماکن‪ ،‬س��رویس های بهداشتی و‬ ‫س��الن پخت غ��ذا‪ ،‬ثبت فعالیت های س��ازمان‬ ‫در س��امانه س�لامت وزارت بهداشت‪ ،‬برگزاری‬ ‫جلس��ات با اداره ها و س��ازمان های گوناگون از‬ ‫طری��ق ویدئوکنفرانس و همچنین برنامه ریزی‬ ‫برای اجرای موثر مصوبات و دس��تورالعمل های‬ ‫مربوط به پیش��گیری‪ ،‬افزایش تع��داد دفعات‬ ‫نظاف��ت اماک��ن و س��رویس های بهداش��تی و‬ ‫نظارت بر انجام فعالیت‪ ،‬تهیه و توزیع بسته های‬ ‫س�لامت با همکاری شرکت فوالد خوزستان و‬ ‫توزیع بین تمامی کارکنان شرکت‪ ،‬نام برد‪.‬‬ ‫قاس��م زاده در بی��ان چگونگ��ی بس��ته های‬ ‫بهداش��تی توزیع ش��ده در می��ان کارکن��ان و‬ ‫واحدهای ش��رکت گفت‪ :‬در این طرح بیش از‬ ‫‪ ۲‬هزار جفت دس��تکش التکس‪ ۵ ،‬هزار جفت‬ ‫دس��تکش یکبار مصرف پالستیکی‪ ۴۰۰ ،‬لیتر‬ ‫ال��کل ‪ ۷۰‬درصد‪ ۱۰۰ ،‬لیت��ر الکل ‪ ۹۶‬درصد‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬عدد محلول ضدعفونی دست‪ ۲۵۰۰ ،‬لیتر‬ ‫وایتک��س (اب ژاول)برای ضدعفونی س��طوح‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬ع��دد ماس��ک س��وپاپ دار و پارچه ای و‬ ‫‪ ۱۲۵۰‬عدد بس��ته س�لامت در میان کارکنان‬ ‫واحدهای مختلف ش��رکت برای پیشگیری از‬ ‫ویروس کرونا توزیع شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به پیگیری مصوبات این‬ ‫کمیته‪ ،‬به برگزاری جلس��ات گوناگون همچون‬ ‫کالس ه��ای ‪ TBM‬در تمام��ی ش��رکت های‬ ‫پیمان��کاری‪ ،‬طراح��ی‪ ،‬چ��اپ و توزی��ع انواع‬ ‫پوسترهای پیش��گیری از شیوع ویروس کرونا‬ ‫و نصب انواع بنر و پوستر در اماکن‪ ،‬بازدیدهای‬ ‫بهداش��تی از اماک��ن ب��ا حض��ور مدیرعامل‪،‬‬ ‫ص��دور اطالعیه ه��ای پیش��گیری از طری��ق‬ ‫کانال ه��ای ارتباطی و تنظیم صورتجلس��ات و‬ ‫اطالع رس��انی ان در راس��تای مبارزه با شیوع‬ ‫ویروس کرونا را یاداور ش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫صنعت فوالد ش��ادگان ضمن تقدیر و تشکر از‬ ‫همراهی کارکنان واحدهای بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‬ ‫و محی��ط زیس��ت‪ ،‬منابع انس��انی‪ ،‬به س��ازی‬ ‫محیط و نت س��اختمانی‪ ،‬خدمات‪ ،‬بازرس��ی و‬ ‫نظارت‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬روابط عمومی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫پیمانکاری و س��ایر واحدها در مس��یر مبارزه با‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬سایر‬ ‫اقدامات و دس��تورالعمل های مورد نیاز مصوب‬ ‫در کمیته یادش��ده به تدری��ج تصمیم گیری و‬ ‫اجرای��ی می ش��وند و با توکل بر خ��دا کرونا را‬ ‫شکست می دهیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فوالد شادگان‬ ‫حافظ سالمت کارکنان‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 27‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1508‬‬ ‫پیاپی ‪2826‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫رشد عملکرد‬ ‫در معدن روی انگوران‬ ‫خبر‬ ‫جایگاه برتر گل گهر در‬ ‫تولید کنسانتره و گندله‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر توانست‬ ‫جای��گاه نخس��ت و برتر در تولید کنس��انتره‬ ‫و همچنی��ن گندل��ه س��نگ اهن را می��ان‬ ‫تولیدکنن��دگان ای��ن محصوالت در کش��ور‬ ‫به دس��ت اورد‪ .‬گل گهر همچنی��ن رکوردی‬ ‫در تولید بر جای گذاش��ت ک��ه تاکنون ثبت‬ ‫نشده بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت معدنی‬ ‫و صنعتی گل گهر‪ ،‬این ش��رکت در سال ‪۹۸‬‬ ‫توانس��ت بیش از ‪ ۱۶‬میلیون تن کنس��انتره‬ ‫س��نگ اهن تولید کند ک��ه ‪ ۳‬درصد بیش از‬ ‫رقم س��ال پی��ش از ان بوده اس��ت‪« .‬کگل»‬ ‫در عین حال با س��هم ‪ ۳۴‬درصدی در تولید‬ ‫این ماده معدنی‪ ،‬بیش از یک س��وم کل تولید‬ ‫کنسانتره سنگ اهن را در اختیار دارد‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر این گل گهر در تولید گندله س��نگ اهن‪،‬‬ ‫رتبه نخس��ت کش��ور را از ان خود کرد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در ‪ 12‬م��اه س��ال گذش��ته‪۱۲.۱ ،‬‬ ‫میلیون تن گندله تولید کرد‪.‬‬ ‫س��هم کگل در تولید این م��اده معدنی به‬ ‫‪ ۲۹‬درص��د (حدود یک س��وم تولید کش��ور)‬ ‫می رسد‪ .‬رش��د تولید گندله شرکت گل گهر‬ ‫در س��ال قبل به ‪ ۴‬درصد رسید‪ .‬رشد تولید‬ ‫در ای��ن دو محصول از بارزترین اقدامات تیم‬ ‫مدیریتی ش��رکت گل گهر است‪ ،‬به طوری که‬ ‫متوسط رشد در این شرکت در مجموع به ‪۴‬‬ ‫درصد رس��ید‪ ،‬در حالی که در نیمه نخس��ت‬ ‫سال‪ ،‬شرکت رشد تولید یک تا ‪ ۲‬درصدی را‬ ‫تجربه کرده بود‪.‬‬ ‫ای��ن برای نخس��تین بار اس��ت که چنین‬ ‫حجمی از تولید و رکورد بی سابقه‪ ،‬در صفحه‬ ‫عملکرد گل گهر ثبت می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی سود زیر مجموعه های شرکت مس‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مدیر مجتمع معدنی س��رب و روی انگوران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬میزان اس��تخراج و تولید س��رب و‬ ‫روی این مجتمع در س��ال رونق تولید نسبت‬ ‫به برنامه افزون بر ‪ ۱۶‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬امید‬ ‫فالح با بیان این مطلب گفت‪ :‬مجتمع س��رب‬ ‫و روی انگ��وران در م��دت ‪ ۱۲‬ماه ‪ ۹۸‬حدود‬ ‫‪ ۶‬میلی��ون و ‪ ۸۵۸‬ه��زار و ‪ ۷۵۶‬مترمکع��ب‬ ‫اس��تخراج کرد‪ ،‬در حالی که برنامه استخراج‪،‬‬ ‫‪ ۵‬میلی��ون و ‪ ۸۸۲‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬متر مکعب‬ ‫بود که حاک��ی از افزایش حدود یک میلیون‬ ‫مترمکعبی استخراج (‪ ۱۶.۶‬درصد) است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بخش ماده معدنی‪ ،‬برنامه‬ ‫تولید س��ال گذش��ته ‪ ۸۰۰‬هزار تن بود که با‬ ‫‪ ۹‬درص��د افزای��ش به ‪ ۸۷۳‬هزار تن رس��ید‪.‬‬ ‫همچنی��ن برنامه باطله ب��رداری‪ ۵ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۰۰‬ه��زار مترمکع��ب بود که ب��ا ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫افزایش ب��ه ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۵۴۷‬هزار مترمکعب‬ ‫افزایش یافت‪ .‬مدیر مجتمع معدنی س��رب و‬ ‫روی انگوران با اش��اره به برنامه اس��تخراج و‬ ‫تولید امسال تصریح کرد‪ :‬براساس برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬تولید امسال در بخش روزمینی‬ ‫حدود ‪ ۷۵۰‬هزار تن ماده معدنی و ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬ه��زار مترمکعب باطله اس��ت‪ .‬میزان‬ ‫تولید بخش زیرزمین��ی نیز حدود ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن ماده معدن��ی خواهد ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ،۹۹‬برنامه فروش روزان��ه محصول به‬ ‫میزان ‪ ۳۵۰۰‬ت��ن در ‪ ۳۲۰‬روز کاری تعریف‬ ‫شده اس��ت‪ .‬فالح درباره میزان ذخیره معدن‬ ‫انگ��وران گف��ت‪ :‬ذخی��ره کنونی ای��ن معدن‬ ‫براس��اس براوردهای انجام ش��ده برپایه مدل‬ ‫بلوکی موج��ود از ابتدای س��ال ‪ ۹۹‬حدود ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن ماده معدنی در بخش‬ ‫روب��از و حدود یک میلی��ون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن‬ ‫ماده معدنی در بخش زیرزمینی انگوران است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ش��یوع وی��روس کرونا در‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬خوش��بختانه باتوجه به تنظیم‬ ‫برنامه ه��ای تولی��د مجتم��ع قبل از ش��یوع‬ ‫کرون��ا‪ ،‬تاکنون خللی در برنامه ایجاد نش��ده‬ ‫و پیمان��کاران و مش��اور در بخش تولید ماده‬ ‫معدنی با رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬طبق‬ ‫روال قبل مش��غول کار هستند‪ .‬مدیر مجتمع‬ ‫س��رب و روی انگوران با اشاره به اقدامات این‬ ‫مجتمع در راس��تای مسئولیت های اجتماعی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اعزام ماش��ین االت راهس��ازی و‬ ‫معدنی برای ابادانی‪ ،‬ترمیم و بازسازی راه های‬ ‫روس��تایی‪ ،‬ساخت درمان بس��تر شهر دندی‪،‬‬ ‫حمایت از قهرمانان تیم فوتبال ش��هر دندی‪،‬‬ ‫حمای��ت از همایش ها و مانوره��ا در مناطق‬ ‫ماهنش��ان و دندی و پرداخ��ت هزینه ایاب و‬ ‫ذه��اب روس��تاییان مجاور برای ش��رکت در‬ ‫نماز جمعه ش��هر دندی از جمله اقدامات این‬ ‫مجتمع معدنی است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجید اسکندری‬ ‫علی نقی ابوالهادی زاده‬ ‫شرکت ملی مس در س��ال گذشته با هدف افزایش‬ ‫ظرفیت تولید‪ ،‬اقدامات و سرمایه گذاری های خوبی در‬ ‫زمین��ه تعریف طرح های توس��عه ای جدید و همچنین‬ ‫نوسازی سیستم تولید انجام داد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل ش��رکت مس ت��ا پایان فروردین ‬ ‫امس��ال ش��رکت مس موفق به تولید ‪ ۱۷‬هزار و ‪۹۶۱‬‬ ‫ت��ن کاتد و ‪ ۲۵‬ه��زار و ‪ ۱۱۲‬تن مس محتوی معدنی‬ ‫شده است‪ .‬تولید کنسانتره مس نیز در این دوره زمانی‪،‬‬ ‫رش��د ‪ ۱‬درصدی را تجربه کرده و در این روند شرکت‬ ‫مس ‪ ۱۰۲‬هزار و ‪ ۹۰۷‬تن کنس��انتره مس تولید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همان طور که این ش��رکت معدنی در س��ال گذشته‬ ‫موف��ق ب��ه خلق رکورده��ای خوب در ح��وزه تولید و‬ ‫فروش ش��د امس��ال نیز به دنبال رکوردهای ماندگار و‬ ‫بی سابقه ای در همه حوزه ها است‪ .‬در این شماره درباره‬ ‫شرکت های تابعه شرکت ملی مس ایران گزارشی تهیه‬ ‫کرده ایم که می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹سوداوری شرکت های تابعه‬ ‫مجی��د اس��کندری‪ ،‬مدیرعام��ل هلدین��گ راهیان‬ ‫س��هام با قدردان��ی از زحمات و حمایت های اردش��یر‬ ‫س��عدمحمدی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت م��س در تحقق‬ ‫برنامه های س��ال گذش��ته این هلدینگ و س��وداوری‬ ‫ش��رکت های تابعه گفت‪ :‬این هلدینگ در ابتدای سال‬ ‫مال��ی ‪ ۱۳۹۷‬ب��ا هدف ایجاد ی��ک هلدینگ تخصصی‬ ‫معدنی و ساختمانی ایجاد ش��د‪ .‬این شرکت به منظور‬ ‫ایج��اد هم افزای��ی بیش��تر در مجموعه ش��رکت های‬ ‫س��رمایه گذاری مس سرچش��مه که به صورت پراکنده‬ ‫فعالیت های یادشده را انجام می دادند‪ ،‬تاسیس شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت مس‪ ،‬اس��کندری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬راهیان سهام به منظور ایجاد یک هلدینگ‬ ‫تخصص��ی که از بنیه مالی قوی و پایدار برخوردار بوده‬ ‫و نیز به منظور عرضه بخش��ی از سهام این هلدینگ در‬ ‫بازار فرابورس ایران یا مجموعه کارکنان ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران و شرکت های تابعه با سرمایه ‪۴۰۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬تاسیس شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ راهیان س��هام درباره مهم ترین‬ ‫در اوای��ل فروردین امس��ال گزارش��ی مبنی بر مش��کالت‬ ‫زیس��ت محیطی مع��دن طالی اندری��ان واق��ع در اذربایجان‬ ‫ش��رقی ارائه ش��د‪ .‬براس��اس این گزارش در پی تلف ش��دن‬ ‫تعدادی احش��ام در اطراف این معدن‪ ،‬دستور توقف عملیات‬ ‫بهره ب��رداری ص��ادر ش��د‪ .‬ای��ن دس��تور توس��ط رئیس کل‬ ‫دادگس��تری اس��تان اذربایجان شرقی مش��خص و مقرر شد‬ ‫تا رس��یدن به نتیجه کارشناس��ی عملیات بهره برداری از این‬ ‫معدن متوقف شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مشکالت زیس��ت محیطی معدن اندریان‬ ‫شهرستان ورزقان توسط رئیس دادگستری اذربایجان شرقی‬ ‫و رئیس س��ازمان محیط زیست استان بررسی و مقرر شد تیم‬ ‫تعیین ش��ده به قی��د فوریت از محل مزب��ور بازدید و موارد را‬ ‫بررسی کنند‪.‬‬ ‫جلسه بررسی مشکالت پیش امده در زمینه معدن اندریان‬ ‫و گزارش منتش��ر شده از تلف ش��دن احشام ناشی از فعالیت‬ ‫رئی��س خانه مع��دن ایران ضمن اش��اره به بح��ران بزرگی‬ ‫(کووید‪ )۱۹‬که در دنیا به وجود امده و بر اقتصاد کشورها تاثیر‬ ‫منفی گذاشته‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬برای کاهش اثار ویروس کرونا باید‬ ‫ب��ا ذهنیت اینده نگری به این موض��وع پرداخت‪ .‬باید فرصتی‬ ‫برای جذب س��رمایه گذاری های داخل��ی و خارجی در بخش‬ ‫معدن در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اقتصادانالین محمدرض��ا بهرامن بیان کرد‪ :‬بعد‬ ‫از گذر از این بحران‪ ،‬باید این اجازه داده ش��ود تا س��رمایه ها‬ ‫وارد بخش معدن ش��وند‪ .‬اگر تاکنون در جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی موفق نبوده ایم‪ ،‬از این موقعیت باید اس��تفاده کرد تا‬ ‫موفقی��ت بزرگی را کس��ب کنیم‪ .‬امروز اقتصاد دنیا شکس��ته‬ ‫شده‪ ،‬پس سرمایه گذاری ها به سمتی پیش می روند که امنیت‬ ‫و تقاضا برای ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس خانه مع��دن ایران ابراز کرد‪ :‬تامین مواد اولیه صنایع‬ ‫می تواند از منابع معدنی کش��ورهای معدن خیز انجام ش��ود و‬ ‫محلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی باشد‪.‬‬ ‫مجی��د اس��کندری‪ :‬یک��ی از برنامه ه��ای اصل��ی ما تاس��یس و‬ ‫راه ان��دازی کارخانه ه��ای صنعت��ی و تولیدی موردنیاز ش��رکت‬ ‫م��س به وی��ژه در مجتمع مس سرچش��مه و به تبع ان در س��ایر‬ ‫مجتمع های شرکت مس است‬ ‫اقدامات این هلدینگ در س��ال گذش��ته نیز گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال گذش��ته در راستای ش��کل گیری این هلدینگ‬ ‫سهام برخی از شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری‬ ‫به هلدینگ راهیان سهام منتقل شد‪.‬‬ ‫اس��کندری با تاکید بر اینکه تمام برنامه ریزی ها در‬ ‫سال گذشته بر سوداوری ش��رکت های تابعه متمرکز‬ ‫ش��ده ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی ش��رکت های فرعی نس��بت‬ ‫به س��ال مالی قبل خود حداکثر از افزایش س��ود ‪۳۰‬‬ ‫درصدی برخوردار بودند که به تبع ان س��ود هلدینگ‬ ‫راهیان سهام نیز از رشد قابل مالحظه ای برخوردار شد‪.‬‬ ‫این امر با سوداوری بسیار مناسب شرکت های فرعی و‬ ‫شرکت اصلی در سال ‪ ۱۳۹۸‬محقق شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل هلدینگ راهیان س��هام با بی��ان اینکه‬ ‫یکی از اصلی ترین اهداف تاس��یس این شرکت‪ ،‬ایجاد‬ ‫هلدینگ تخصصی معدنی و ساختمانی بوده‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت قصد دارد پس از ‪ ۳‬س��ال فعالیت در عملیات‬ ‫معدنی مجموعه ش��رکت م��س و همچنین باتوجه به‬ ‫شرایط مناس��ب صنعت س��اختمان‪ ،‬از طریق شرکت‬ ‫س��اختمانی عمران گس��تران اذین کوی��ر‪ ،‬پروژه های‬ ‫ساختمانی خود را گسترش دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از برنامه های اصلی این ش��رکت‬ ‫تاس��یس و راه اندازی کارخانه ه��ای صنعتی و تولیدی‬ ‫موردنیاز شرکت مس به ویژه در مجتمع مس سرچشمه‬ ‫و به تبع ان در سایر مجتمع های شرکت مس است‪.‬‬ ‫به گفته اس��کندری با راه اندازی این شرکت ها نیروی‬ ‫کار مناس��ب نیز از ش��هرهای محل اح��داث‪ ،‬جذب و‬ ‫مشغول به کار خواهند شد‪ .‬قدم بعدی در رابطه با این‬ ‫شرکت‪ ،‬سرمایه گذاری در صنایع جانبی یا پایین دستی‬ ‫و مرتبط با مجموعه ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران‬ ‫است که با راه اندازی هر کدام از موارد یادشده تعدادی‬ ‫از جوانان این مرزوبوم مشغول فعالیت خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل هلدین��گ راهی��ان س��هام با اش��اره به‬ ‫نام گ��ذاری س��ال ‪ ۹۹‬ازس��وی رهب��ر معظ��م انقالب‬ ‫باعن��وان جهش تولی��د گفت‪ :‬این ش��رکت قصد دارد‬ ‫با س��رمایه گذاری های جدید در ش��رکت های فرعی و‬ ‫گس��ترش فعالیت های عملیاتی ش��رکت های یادشده‬ ‫و همچنی��ن ایجاد زمینه ه��ای کاری جدید برای این‬ ‫ش��رکت ها ش��اهد سوداوری بس��یار مناس��بی از این‬ ‫شرکت ها در سال مالی ‪ ۱۳۹۹‬باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم اکنون هلدینگ س��رمایه گذاری‬ ‫راهیان سهام در حال فعالیت در چند پروژه ساختمانی‬ ‫بزرگ است و در سهام شرکت های بورسی و غیربورسی‬ ‫نیز س��رمایه گذاری کرده‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬به طور قطع در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬شاهد سوداوری بسیار مناسبی برای این‬ ‫هلدینگ خواهیم بود‪.‬‬ ‫اس��کندری در پایان تاکید کرد‪ :‬امیدواریم در س��ال‬ ‫ج��اری گام بس��یار مهمی در راس��تای اه��داف عالیه‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران و مجموعه شرکت های‬ ‫تابع از جنبه های افزایش تولید‪ ،‬گس��ترش فعالیت ها و‬ ‫افزایش سوداوری برداشته ش��ود‪ .‬تالش خواهیم کرد‬ ‫حقوق صاحبان سهام هلدینگ راهیان سهام را به نحو‬ ‫شایسته رشد و ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق اهداف سال ‪ ۹۸‬مطابق با برنامه‬ ‫به گفته علی نقی ابوالهادی زاده شرکت همگامان مس‬ ‫در امور فنی مهندس��ی‪ ،‬امور رفاهی و امور فضای سبز‬ ‫با کوله باری از دانش و تجربه چندین س��اله اماده ارائه‬ ‫خدمات در گستره استان کرمان و حتی در جغرافیای‬ ‫پهناور ایران اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت همگامان مس‬ ‫مشکالت زیست محیطی معدن اندریان‬ ‫معدن با حضور رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان‬ ‫محیط زیست استان تشکیل شد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه باتوجه به گزارش بررسی های به عمل امده‬ ‫ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست که با استفاده از اساتید‬ ‫دانش��گاه تهیه ش��ده بود‪ ،‬این س��ازمان اعالم ک��رد به دنبال‬ ‫نمونه برداری از محل و انجام ازمایشات متعدد از تست سموم‬ ‫در معدن مزبور مش��کل زیس��ت محیطی که حاکی از فعالیت‬ ‫معدن باشد‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬با این حال به جهت خروج سموم از‬ ‫معدن و به موجب دستور قضایی صادره‪ ،‬عملیات بهره برداری‬ ‫معدن از محل مزبور متوقف شده است‪.‬‬ ‫پس از بررس��ی های به عمل امده در این جلس��ه مقرر شد‬ ‫تیمی متش��کل از نمایندگان رئیس کل دادگستری استان و‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیس��ت به قید فوریت از محل مزبور‬ ‫بازدید و نتایج ان را جهت انجام اقدامات بعدی گزارش کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پیام اوران معدن و فوالد‪ ،‬مطابق قانون اساس��ی‪،‬‬ ‫حفاظ��ت از محیط زیس��ت به عنوان وظیف��ه همگانی برعهده‬ ‫مردم و دولت اس��ت‪ .‬در این باره نقش ق��وه قضاییه به عنوان‬ ‫مدعی العموم دارای اهمیت اس��ت و مطاب��ق قانون وظایف و‬ ‫اختیاراتی برعهده این دستگاه قرار داده شده است‪.‬‬ ‫قوه قضاییه و به طور خاص دادس��تان به عنوان حافظ حقوق‬ ‫عام��ه وظیفه اعالم ج��رم و تعقیب قانون��ی تخریب کنندگان‬ ‫فراهم بودن زیرساخت ها الزمه جهش تولید‬ ‫بهرامن به جلس��ه خانه معدن ایران ب��ا معاون امور معدنی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در روز پایانی س��ال ‪ ۹۸‬اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در اخرین بخش��نامه سال ‪ ،۹۸‬پیش بینی کردیم‬ ‫که بح��ران کرونا بیش از ‪ 3‬ماه خواهد ب��ود و در مصوبه اخر‬ ‫سال ‪ ،۹۸‬همه موارد مرتبط با این بخش به ‪ 3‬ماه اینده یعنی‬ ‫تا پایان خرداد شیفت داده شد که این همان نگاه اینده نگری‬ ‫اس��ت‪ .‬درباره حقوق دولتی نیز با نظر موافق اقای اس��ماعیلی‬ ‫ق��رار ش��د پرداخت حقوق دولت��ی برای یک دوره س��ه ماهه‪،‬‬ ‫موکول شود‪.‬‬ ‫وی ضم��ن ابراز امیدواری بر از بین رفتن این بحران در دنیا‬ ‫و کش��ورمان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش بینی می ش��ود تا پایان خرداد‬ ‫ش��رایط به همین منوال باش��د که اثار نامطلوب��ی بر اقتصاد‬ ‫جه��ان خواهد گذاش��ت و بر اقتصاد ما نیز اث��ار منفی زیادی‬ ‫می گذارد؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت به راحتی از ان گذر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوصی‪ ،‬معدن را تامین کننده بسیاری از‬ ‫صنایع دانست و اضافه کرد‪ :‬به دلیل انضباطی که دولت تعریف‬ ‫کرده‪ ،‬ممکن اس��ت برخی صنایع با کمب��ود مواد اولیه مواجه‬ ‫شوند چراکه خیلی از معادن کوچک و متوسط تعطیل شده اند‬ ‫اما این ش��رایط برای همه صنایع یکس��ان نیس��ت‪ .‬بعضی از‬ ‫معادن که تامین کننده صنایع بزرگ هس��تند با انضباط خاص‬ ‫و تعریف اصول جدید که اس��یبی ب��ه جامعه نزند و تولید هم‬ ‫متوقف نشود‪ ،‬در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گفتنی اس��ت که این اصول تعریف ش��ده و‬ ‫طی کردن این مراحل باعث افزایش قیمت تمام شده می شود‬ ‫و معدن��کاران این هزینه ها را تقب��ل کرده اند اما دولت باید به‬ ‫کمک انها بیاید و راهکارهای جبرانی برای شان در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫با اینکه دولت اعالم کرده مبلغی در نظر گرفته اما این بس��ته‬ ‫حمایتی جز برای واحدهای کوچک‪ ،‬بعید است در بخش های‬ ‫بزرگ تر هزینه شود چراکه بسیاری از واحدها و کسب وکارهای‬ ‫کوچک در این مدت اسیب جدی متحمل شده اند‪.‬‬ ‫بهرامن بخش معدن را دارای قانون خاص خود دانس��ت که‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این مهم بدون حمایت و پشتیبانی اردشیر‬ ‫س��عدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع مس‬ ‫ایران و شرکت صنایع مس افق امکان پذیر نبود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با اتکا به همین دانش و تجربه هم اکنون‬ ‫ش��رکت همگامان م��س با ‪ ۱۲۰۰‬پرس��نل باتجربه از‬ ‫حیطه ش��رکت مس فراتر رفته و نظر دیگر کارفرمایان‬ ‫بزرگ منطقه را به خود جلب کرده است‪.‬‬ ‫ابوالهادی زاده با بیان اینکه ش��رکت فنی مهندس��ی‬ ‫و خدمات��ی همگامان مس با رتب��ه ‪ ۴‬هم اکنون دارای‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال س��رمایه‪ ،‬مشتمل بر ‪ ۱۲۰‬میلیون‬ ‫س��هم هزار ریالی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت همگامان‬ ‫مس در س��ال های گذش��ته با ه��دف انج��ام تمامی‬ ‫کارهای تاسیسات مکانیکی‪ ،‬برقی و ابزار دقیق‪ ،‬تغییر‬ ‫و راه ان��دازی ماش��ین االت‪ ،‬انجام خدم��ات واحدهای‬ ‫تولی��دی و غیرتولیدی‪ ،‬ارائه تمامی خدمات رفاهی در‬ ‫ارتباط با مهمانس��راها و رستوران ها‪ ،‬ایجاد و نگهداری‬ ‫فض��ای س��بز در مجتمع ه��ای تولیدی ش��رکت مس‬ ‫تاسیس شد‪.‬‬ ‫ابوالهادی زاده تاکید کرد‪ :‬این مجموعه در ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫گذش��ته همواره در ت�لاش بوده که به ص��ورت پویا و‬ ‫نظام مند‪ ،‬در توس��عه و تعالی زیرس��اخت ها در صنعت‬ ‫مس کشور ایفای نقش کند و با اتکا به دانش و تجربه‬ ‫نیروی انس��انی خود در راس��تای تحقق اهدافی چون‬ ‫توسعه صنعتی سازی و فناوری های نوین گام بردارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه با یک برنامه ری��زی دقیق اهداف‬ ‫بودجه ای سال گذشته را مطابق برنامه محقق کردیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به دنبال این هس��تیم که با شرکت در مناقصات‬ ‫شرکت مس و همچنین در سطح استان کرمان شاهد‬ ‫افزایش قراردادهای این شرکت در سال جاری باشیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرعام��ل ش��رکت همگام��ان مس یکی‬ ‫از اقدامات مهم این ش��رکت در س��ال گذش��ته بهبود‬ ‫ناوگان حمل ونقل ش��رکت از طری��ق واگذاری حداقل‬ ‫‪ ۷۰‬درصد ن��اوگان حمل ونقل به بخش خصوصی بوده‬ ‫تا با اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی شاهد ارتقای‬ ‫ت در‬ ‫س��طح حمل ونقل‪ ،‬افزایش س��طح ایمنی و سرع ‬ ‫انجام امور باشیم‪.‬‬ ‫محیط زیس��ت را دارد و از جای��گاه مدعی العمومی که دارد از‬ ‫این حق شهروندان حفاظت می کند‪.‬‬ ‫قوه قضاییه در مواردی که حفاظت از محیط زیس��ت ایجاب‬ ‫کند اقدام به صدور دس��تورات ویژه مانند تعطیلی کارخانه ها‬ ‫و صنایع الوده س��از کرده و با مجرمان محیط زیستی برخورد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت درحال حاضر بررس��ی ها ازس��وی ادارات کل‬ ‫محیط زیس��ت در حال جمع بندی اس��ت و ت��ا حصول نتیجه‬ ‫کارشناس��ی عملیات بهره برداری متوقف است‪ .‬چندی پیش‬ ‫نیز با حضور رئیس کل دادگستری ورزقان مسائل و مشکالت‬ ‫ای��ن معدن از جمله حفاری های غیرمجاز در محدوده فعالیت‬ ‫معدن و سرقت سنگ های معدنی بررسی و گزارش هایی تهیه‬ ‫و در ادام��ه راهکارها و پیش��نهادهایی نیز ارائه ش��د‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت معدن طالی اندریان در شهرستان ورزقان در محدوده‬ ‫جنگل های ارسباران قرار دارد‪.‬‬ ‫بای��د از فضاهایی که قانون تعیین کرده برای کمک به فعاالن‬ ‫معدنی به نحو مطلوب اس��تفاده کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬به هر حال‬ ‫ابزارهایی وجود دارد که ش��ورای عالی معادن و متولیان بخش‬ ‫معدن می توانند برای توسعه بخش معدن از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬اگر می خواهیم در ادامه رونق تولید‪ ،‬جهش‬ ‫داشته باش��یم الزمه ان اماده بودن زیرساخت ها برای توسعه‬ ‫اس��ت‪ .‬باید زیرس��اخت ها در بخ��ش معدن به نح��وی تعریف‬ ‫ش��ود که س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی فض��ای امنی را‬ ‫برای س��رمایه گذاری احس��اس کنند؛ بنابرای��ن دولت باید از‬ ‫س��رمایه گذاری های بخش معدن خارج ش��ود و س��رمایه های‬ ‫ب��زرگ را جذب معدن کند‪ ،‬در چنین زمانی می توانیم جهش‬ ‫در تولید را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫رئی��س خان��ه معدن ای��ران در پای��ان بیان ک��رد‪ :‬دولت با‬ ‫س��رمایه گذاری در زیرس��اخت ها و کارهای بزرگ اکتش��افی‬ ‫می تواند نگرانی های اینده این بخش را کم کند تا براساس ان‬ ‫بتوانیم اقتصاد کشور را با اقتصاد معدنی نجات دهیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 27‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1508‬‬ ‫پیاپی ‪2826‬‬ ‫بین الملل‬ ‫‹ ‹تمدید تعطیلی‬ ‫یک��ی از صنایعی که با ش��یوع ویروس کرونا اس��یب‬ ‫زیادی دید‪ ،‬صنعت خودرو بود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬شرکت‬ ‫خودروس��ازی فولکس واگن المان که بدون شک یکی از‬ ‫بزرگ ترین خودروس��ازان اروپا و جهان به شمار می رود‪،‬‬ ‫به تازگی با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد که توقف خطوط‬ ‫تولی��د و فعالیت کارخانه خ��ود در مکزیک را تحت تاثیر‬ ‫شیوع گسترده ویروس کرونا تا حداقل ‪ ۱۸‬ماه مه ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی (خرداد ‪ ۱۳۹۹‬خورشیدی) تمدید خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افت تقاضا‬ ‫براس��اس گزارش رویترز‪ ،‬کارخانه فولکس واگن که در‬ ‫شهر سیالئوی مکزیک واقع شده است‪ ،‬تحت تاثیر شیوع‬ ‫گس��ترده ویروس کرونا به طور موق��ت متوقف و تعطیل‬ ‫ش��ده بود و حاال به نظر می رس��د این خودروساز المانی‬ ‫هنوز برنامه ای برای از سرگیری فعالیت و اغاز به کار این‬ ‫کارخانه در ماه جاری میالدی ندارد‪.‬‬ ‫براس��اس بیانیه منتشر شده از سوی این شرکت‪ ،‬اغاز‬ ‫افت شدید سوداوری ولوو در بحران کرونا‬ ‫کاهش ‪۵۰‬درصدی تولید بوئینگ‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی ول��وو به تازگی از افت ش��دید س��ود عملیاتی خود‬ ‫تحت تاثیر ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی ولوو س��وئد به تازگی اع�لام کرده که س��ود عملیاتی حاصل از‬ ‫تولید و عرضه کامیون‪ ،‬اتوبوس و موتور خودرو این ش��رکت تحت تاثیر شیوع‬ ‫و همه گیری ویروس کرونا در ‪ ۳‬ماه نخس��ت منتهی به مارس ‪( ۲۰۲۰‬اسفند‬ ‫‪ )۱۳۹۸‬به ش��دت کاه��ش یافته و ب��ه ‪ ۷.۱‬میلیارد کرون س��وئد معادل ‪۷۰۴‬‬ ‫میلیون دالر رسیده است‪ .‬این در حالی است که میزان سود عملیاتی ولوو در‬ ‫مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۲.۷‬میلیارد کرون بوده است‪.‬‬ ‫البته ولوو در این باره ابراز امیدواری کرده و هفته گذش��ته با انتش��ار بیانیه‬ ‫و گزارش��ی جدید گفته که میزان س��وداوری این شرکت با اینکه روند نزولی‬ ‫ش��دیدی را تجربه کرده اس��ت اما از انچه تحلیلگران و کارشناس��ان فعال در‬ ‫ب��ازار خ��ودرو پیش بینی کرده بودند؛ یعنی ‪ ۶‬میلیارد کرون س��وئد‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست امس��ال میالدی با وجود لغو شمار زیادی از سفارش ها‪ ،‬اندکی بیشتر‬ ‫ثبت و گزارش شد‪.‬‬ ‫ش��رکت هواپیماسازی بوئینگ امریکا از کاهش ‪ ۵۰‬درصدی خط تولید هواپیماهای‬ ‫بوئینگ ‪ ۷۸۷‬خود تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ش��رکت هواپیماسازی بوئینگ امریکا که به شدت تحت تاثیر شیوع‬ ‫گس��ترده ویروس خطرناک و مرگبار کرونا قرار گرفته و کارخانه های خود را به منظور‬ ‫قطع زنجیره انتقال و انتش��ار این بیماری به طور موق��ت تعطیل و متوقف اعالم کرده‬ ‫ب��ود‪ ،‬حاال به تازگی از کاهش ‪ ۵۰‬درص��دی خط تولید هواپیماهای بوئینگ ‪ ۷۸۷‬خود‬ ‫خبر داده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت اعالم کرده که تحت تاثیر افت ش��دید تقاضا و سفارش هواپیما از سوی‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی فعال و مس��تقر در سراس��ر جهان‪ ،‬تولید تع��داد هواپیماهای‬ ‫بوئینگ ‪ ۷۸۷‬خود را که طبق برنامه قبلی ‪ ۱۴‬فروند در ماه باید به تولید می رسید‪ ،‬به‬ ‫میزان ‪ ۵۰‬درصد کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در صنعت هوانوردی‪ ،‬این کاهش‬ ‫حت��ی از پیش بینی های بوئین��گ مبنی بر تولید ‪ ۱۰‬فروند هواپیم��ا در ماه نیز کمتر‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫ب��ه کار و از س��رگیری فعالیت و خط��وط تولید فولکس‬ ‫واگن به طور تدریجی و با رعایت کامل نکات بهداشتی و‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫فولکس واگن همچون بس��یاری دیگر از خودروسازان‬ ‫بزرگ جه��ان به ش��دت تحت تاثیر ش��یوع و همه گیری‬ ‫ویروس خطرناک و مرگبار کرونا قرار گرفته و با مشکالت‬ ‫و چالش ه��ای جدی در تامین قطعات و تولید خودرو در‬ ‫کارخانه های خود در کشورهای مختلف و همچنین افت‬ ‫شدید تقاضا در بازارهای جهانی روبه رو شده که منجر به‬ ‫کاهش شدید درامدزایی و سوداوری ان می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی رنو فرانس��ه با انتشار‬ ‫گ��زارش مالی خ��ود از کاه��ش ‪ ۱۹.۲‬درصدی‬ ‫درامدزای��ی خ��ود در ‪ ۳‬م��اه نخس��ت امس��ال‬ ‫میالدی خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬گزارش مالی‬ ‫منتش��ر شده از سوی ش��رکت خودروسازی رنو‬ ‫فرانسه نش��ان می دهد که میزان درامدزایی ان‬ ‫تحت تاثیر شیوع گس��ترده ویروس کرونا و افت‬ ‫ش��دید تقاضا در بازارهای جهانی‪ ،‬با یک کاهش‬ ‫‪ ۱۹.۲‬درصدی روبه رو ش��ده و به ‪ ۱۰.۱۳‬میلیارد‬ ‫یورو معادل ‪ ۱۰.۹۷‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫این شرکت همچنین درباره تاثیر و پیامدهای‬ ‫ناش��ی از بح��ران کرونا خاطرنش��ان ک��رده که‬ ‫هنوز بس��یار زود اس��ت تا مشخص شود شیوع و‬ ‫همه گیری ویروس خطرن��اک و مرگبار کرونا تا‬ ‫چ��ه اندازه روی میزان درامدزایی و س��وداوری‬ ‫شرکت های خودروسازی تاثیر گذار بوده است‪.‬‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افت فروش خودرو در چین‬ ‫کارشناس��ان و تحلیلگران‪ ،‬پیش بینی های سال جاری میالدی خود را برای فروش خودرو در بازار‬ ‫چین ‪ ۲.۳‬میلیون خودرو کاهش دادند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬براساس گزارشی که از سوی کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه تحقیقاتی‬ ‫‪ ihs markit‬منتش��ر ش��ده اس��ت‪ ،‬انتظار م��ی رود میزان فروش خ��ودرو در بازار چین در س��ال‬ ‫جاری میالدی(‪۱۳۹۹‬خورش��یدی) ‪ ۲۲.۴‬میلیون خودرو باش��د که نسبت به سال گذشته کاهشی‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی را تجربه خواهد کرد‪ .‬براس��اس گزارش وب س��ایت ‪ ،dsf‬تحلیلگران موسس��ه یادشده‬ ‫پیش بینی های خود از میزان فروش خودرو در بازار چین در سال ‪ ۲۰۲۰‬را تحت تاثیر همه گیر شدن‬ ‫ویروس کرونا که منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه های خودروسازی و فروشگاه ها‪ ،‬توقف برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های خودرو و همچنین قرنطینه شهروندان در ش��هر ووهان چین شده بود‪ ۲.۳ ،‬میلیون‬ ‫خودرو کاهش دادند‪ .‬البته به نظر می رسد از انجا که قرنطینه شهر ووهان به پایان رسیده و بسیاری‬ ‫دیگر از کارخانه های خودروس��ازی همچون هوندا موتورز ژاپن فعالیت های خود را در این کش��ور از‬ ‫سر گرفته اند و شیوع ویروس خطرناک و مرگبار کرونا در چین تحت کنترل قرار گرفته است‪ ،‬میزان‬ ‫فروش خودرو در نیمه دوم امس��ال میالدی روندی رو به رشد و صعودی را تجربه کرده و به جبران‬ ‫نیمه نخست سال در خواهد امد‪.‬‬ ‫توقف چند روزه‬ ‫خط تولید کیاموتورز‬ ‫ش��رکت کیاموتورز اعالم ک��رده که قصد دارد‬ ‫فعالی��ت و خ��ط تولید دو کارخان��ه خود در کره‬ ‫جنوبی را در برخی از روزهای ماه جاری و اینده‬ ‫میالدی متوقف کند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬ش��رکت‬ ‫کره ای کیا موتورز از توقف فعالیت و خط تولید دو‬ ‫کارخانه وطنی خود در برخی از روزهای ماه اوریل‬ ‫و مه امس��ال میالدی (اردیبهشت و خرداد) خبر‬ ‫داده اس��ت‪ .‬یکی از مقامات رس��می این شرکت‪،‬‬ ‫در گفت وگ��و با گزارش��گر رویترز اعالم کرده که‬ ‫شرکت کیا موتورز تحت تاثیر افت شدید عرضه و‬ ‫تقاضا در بازارهای جهانی ناشی از شیوع گسترده‬ ‫وی��روس خطرناک و مرگبار کرونا تصمیم گرفته‬ ‫اس��ت که فعالیت کارخانه خود در کره جنوبی را‬ ‫از ‪ ۲۷‬اوری��ل تا ‪ ۱۰‬مه ( ‪ ۸‬تا ‪ ۲۱‬اردیبهش��ت) و‬ ‫همچنی��ن ‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۵‬مه ‪ ۲۰۲۰‬می�لادی (‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۵‬خرداد) تعطیل و متوقف کند‪ .‬گفته می ش��ود‬ ‫که خطوط تولید کارخانه های سوهاری و گوانگ‬ ‫میونگ در جنوب سئول‪ ،‬پایتخت کره جنوبی در‬ ‫روزهای مذکور متوقف خواهند شد‪.‬‬ ‫سقوط ‪ ۷۰‬درصدی فروش خودروساز لوکس‬ ‫شرکت خودروس��ازی دایملر با انتشار یک گزارش مالی اعالم‬ ‫کرد که درامد ان در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال میالدی ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬دایمل��ر به عن��وان یک��ی از بز رگ ترین‬ ‫خودروسازان المان و جهان به تازگی گزارش مالی خود را منتشر‬ ‫کرده که نش��ان می دهد درامد این ش��رکت در ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال میالدی تحت تاثیر شیوع گس��ترده ویروس کرونا و افت‬ ‫ش��دید تقاضا در بازارهای جهانی خودرو امسال میالدی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش منتشرش��ده از س��وی انجم��ن صنای��ع‬ ‫خودروس��ازی در اروپا‪ ،‬مجموعه فروش خودروهای س��واری در‬ ‫بازاره��ای ب��زرگ و مهم اروپا در ماه گذش��ته میالدی افزون بر‬ ‫‪ ۵۰‬درصد کاهش یافته است؛ به عنوان مثال‪ ،‬ایتالیا که به شدت‬ ‫درگی��ر همه گیری ویروس خطرناک و مرگبار کرونا ش��ده بود‪،‬‬ ‫بیش��ترین افت می��زان فروش یعن��ی ‪ ۸۵.۴‬درص��د را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به عقیده بس��یاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه‬ ‫خودرو‪ ،‬دایملر به عنوان ش��رکت مادر خودروهای مرسدس بنز‪،‬‬ ‫از ای��ن پس در رقابت با س��ایر خودروس��ازان و رقبای قدرتمند‬ ‫خود راه بس��یار سخت و دش��وارتری را نسبت به گذشته پیش‬ ‫رو خواهد داش��ت‪ ،‬چراکه فروش ان تحت تاثیر پیامدهای منفی‬ ‫ناش��ی از ش��یوع گس��ترده وی��روس خطرناک و مرگب��ار کرونا‬ ‫ک��ه منجر به لغو نمایش��گاه های بین الملل��ی و داخلی خودرو و‬ ‫همچنین کارخانه های خودروس��ازی و قطعه س��ازی در سراسر‬ ‫جهان ش��د‪ ،‬به ش��دت کاهش یافته و به ای��ن زودی به وضعیت‬ ‫عادی باز نخواهد گشت‪ .‬همچنین ارزش سهام دایملر ‪ ۵۲‬درصد‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته که ارزش کل‬ ‫این شرکت را به ‪ ۲۹.۸‬میلیارد یورو رسانده است‪.‬‬ ‫«پکویر» در مجمع عمومی سالیانه ‪ 200‬ریال سود تقسیم کرد‬ ‫عملکرد درخشان مدیریت شرکت کویر تایر‪ :‬رشد فروش و افزایش درامد سهامداران‬ ‫به گزارش خبرنگار صمت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت کویرتایر با حضور‬ ‫‪ 67/39‬درصد از سهامداران شرکت در تاریخ ‪ 1399/01/30‬در محل تهران ‪ -‬خیابان‬ ‫نلس��ون ماندال(جردن)‪ .‬خیابان ش��هید طاهری ‪،‬نبش ایثار س��وم‪ ،‬پالک ‪ 2‬شرکت‬ ‫سرمایه گذاری امید‪ ،‬برگزار شد‪.‬این جلسه به ریاست اقای محمد جمالی حسن جانی‬ ‫و نظارت اقایان ش��هرام بابالویان و خانم غزاله تیما و دبیری اقای سیدمحمدحسین‬ ‫زینلی تش��کیل ش��د‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای مهندس زینلی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره به سواالت اکثر سهامداران پاسخ گفت‪.‬‬ ‫س��پس صورت ه��ای مال��ی و ترازنام��ه ش��رکت برای س��ال مال��ی منتهی به‬ ‫‪ 1398/09/30‬به تصویب صاحبان س��هام رس��ید‪ .‬همچنین در این جلس��ه پس از‬ ‫تصویب صورت های مالی از س��وی سهامداران تقسیم مبلغ ‪ 200‬ریال سود به ازای‬ ‫هر سهم مورد تایید حاضران قرار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار ش��رکت و موسسه حسابرسی «ارمان اروین پارس» به عنوان بازرس‬ ‫قانونی و حس��ابرس شرکت و موسسه حسابرسی «ارمان نوین رسیدگی» به عنوان‬ ‫بازرس علی البدل ش��رکت برای س��ال ‪99‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪ .‬بر اساس‬ ‫تصمیمات مجمع‪ ،‬اشخاص زیر به مدت ‪ 2‬سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب‬ ‫گردیدند‪ :‬ش��رکت مدیریت سرمایه گذاری امید‪ ،‬شرکت سرمایه گذاری ساختمانی‬ ‫سپه‪ ،‬ش��رکت خدمات اینده اندیش نگر‪ ،‬مدیریت توس��عه گوهران امید‪ ،‬صندوق‬ ‫سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید‪ .‬در ادامه جلسه مجمع عمومی‬ ‫فوق العاده جهت افزایش س��رمایه با همان ترکیب هیات رئیس��ه و درصد حاضرین‬ ‫رس��میت یافت و با رای اکثریت سهامداران سرمایه شرکت از ‪ 700‬میلیارد ریال به‬ ‫‪ 2.180‬میلیارد ریال معادل‪ 211‬درصد در یک نوبت و از طریق صدور سهام جدید‬ ‫به ارزش اسمی و از محل مطالبات حال شده سهامداران و اورده نقدی مورد تصویب‬ ‫قرار گرفت‪.‬همچنین مقرر ش��د ماده ‪ 32‬اساس��نامه مطابق دستورالعمل حاکمیت‬ ‫شرکتی که توسط سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت های پذیرفته شده در بورس‬ ‫ابالغ گردیده‪ ،‬اصالح گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫هیات مدیره شرکت کویرتایر به نمایندگی از‬ ‫کلیه س��هامداران در س��ال ‪ 1398‬همچون‬ ‫گذشته سعی کرده است پیشبرنده اقداماتی‬ ‫برای پایدارسازی سود شرکت و ایجاد توازن‬ ‫بی��ن مناف��ع ذینفع��ان کلی��دی ازجمل��ه‬ ‫س��هامداران باش��د چنانکه ضمن تالش در‬ ‫راس��تای تامین س��ود س��الیانه قابل انتظار‪،‬‬ ‫زیرساخت های الزم برای رشد و تعالی بیشتر‬ ‫و تامین منافع س��هامداران را در اینده هموار‬ ‫نماید‪ .‬در شرایط کنونی در کشور ‪ 11‬کارخانه‬ ‫تایر و تیوب وجود دارد که ‪ 7‬کارخانه به تولید تایر سواری رادیال اشتغال دارند و در‬ ‫س��ال مالی منتهی ب��ه اذر ‪ 98‬جمعا ‪ 17/5‬میلیون حلقه انواع تایرس��واری رادیال‬ ‫توسط ‪ 7‬کارخانه تولید شده است که سهم تولید شرکت کویرتایر‪ ،‬با عنایت به توان‬ ‫و تخصص منابع انس��انی ش��رکت در طراحی و ساخت تایرهای نسل جدید و تولید‬ ‫تایرهای خودروهای شاس��ی بلند در ان��دازه رینگ های ‪ 17 ،16‬و ‪ 18‬جمعا بیش از‬ ‫‪ 18.2‬درصد بوده است که حفظ این موقعیت در تولید ملی و سهم بازار در شرایطی‬ ‫اس��ت که اقتصاد کش��ور و فضای کس��ب وکار صنعت تایر با چالش های نفس گیر و‬ ‫مختلفی ازجمله تحریم بانک ها‪ ،‬واردات تایرهای بی کیفیت و نوس��انات شدید نرخ‬ ‫ارز و افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و عدم ثبت سفارش برخی مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫صنعت روبه رو می باش��د‪ .‬نتیجه عوامل فوق باعث بروز مشکالت بسیار زیادی برای‬ ‫تایرسازان ایرانی ازجمله در زمینه تامین ارز جهت خرید مواداولیه وارداتی قطعات‪،‬‬ ‫تخصیص به موقع ارز‪ ،‬ارسال ارز و رسیدن ارز به دست تامین کنندگان مواد و قطعات‬ ‫گردید که در کنار ان مشاهده افزایش نرخ مواداولیه تولید و لزوم افزایش سرمایه در‬ ‫گردش ش��رکت ها‪ ،‬کاهش تولید بسیاری از تایرسازان داخلی را به همراه داشت که‬ ‫ش��رکت کویرتایر در این س��ال‪ ،‬با جدیت هر چه تمام تر ضمن تقویت س��رمایه در‬ ‫گردش و میزان موجودی مواد‪ ،‬در جهت تامین مواد اولیه اقدام نمود و اجازه نداد که‬ ‫این مشکالت حجم تولید محصوالت شرکت را تحت تاثیر قرار دهد به طوری که تناژ‬ ‫تولید شرکت در سال مالی ‪ 98‬قریب به ‪ 5‬درصد رشد نسبت سال مالی قبل را تجربه‬ ‫نمای��د‪ .‬یکی دیگ��ر از تاثیرات تحریم ها‪ ،‬خروج خودروس��ازان اروپایی و ش��رکای‬ ‫خودروسازان ایرانی ازجمله پژو و رنو از بازار ایران بود که میزان تقاضای تایر از سوی‬ ‫مشتریان خودروساز را به شدت کاهش داد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر باتوج��ه به باال رفتن قیمت تایره��ای وارداتی تایرهای جایگزین‬ ‫دچار یک خالء ش��ده و انباش��تگی تقاضای مش��تریان را به همراه داشت‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی ش��رکت کویرتایر تمام تالش خود را در جهت تامین نیاز بازار انجام داد تا‬ ‫به س��هم خود از بروز بحران در این بخش از بازار جلوگیری نماید به طوری که سهم‬ ‫فروش کویرتایر به بازار دفاتر و نمایندگان عاملین فروش از ‪ 58‬درصد در س��ال ‪97‬‬ ‫به مرز ‪ 89‬درصد در سال ‪ 98‬برسد‪ .‬افزایش قیمت سوخت در سال ‪ ،1398‬در کنار‬ ‫تورم ناشی از افزایش نرخ ارز‪ ،‬به نظر می رسد؛ باعث کاهش پیمایش و طبعا کاهش‬ ‫ظرفیت نیاز تایر و اندازه بازار تایر در سال ‪ 1399‬گردد که این موضوع در کنار پدیده‬ ‫احتکار خانگی تایر در س��ال های اخیر و کاهش قدرت خرید مردم‪ ،‬ناش��ی از رش��د‬ ‫تورم و وضعیت تولید خودروس��ازان که در س��ال ‪ 97‬با کاهش ‪37‬درصدی نس��بت‬ ‫به س��ال ‪ 96‬مواجه بوده و در ده ماهه س��ال ‪ 98‬نیز وضعیتی مطلوب تر از س��ال ‪97‬‬ ‫نداش��ته اند از مهمترین چالش های پیشروی تایرسازان ایرانی در سال اتی باشد که‬ ‫الزم است مسئوالن و دست اندرکاران به منظور حمایت از تایرسازان داخلی و سهم‬ ‫بازار برای تولید داخل؛ نس��بت به حفظ و رشد تعرفه واردات تایر‪ ،‬خصوصا تایرهای‬ ‫رادیال سواری و مبارزه با پدیده قاچاق در سال ‪ 1399‬بیش از پیش اقدام نمایند‪.‬‬ ‫علی ایحال شرکت کویرتایر با در نظر گرفتن مصائب فوق الذکر و با عنایت به رشد‬ ‫هزینه های تولید‪ ،‬فرس��ودگی تدریجی ماش��ین االت و لزوم تولید در مقیاس های‬ ‫اقتصادی و ضرورت تولیدتایر نس��ل های جدید خودروهای س��اخت داخل (تایرها‬ ‫‪ CUV‬و ‪)SUV‬؛ تایرهای سبز و لزوم حفظ و ارتقاء جایگاه فعلی در بازار از یک سو‬ ‫و ض��رورت افزودن توان تولید تایرهای تجاری کامیون و کامیونت رادیال به ترکیب‬ ‫محص��ول جاری و حضور موثر در بازاری که اکنون عمدتا بر واردات متکی اس��ت از‬ ‫س��وی دیگر باعث گردید شرکت کویرتایر دو موضوع را توامان پیگیری و در دستور‬ ‫کار قرار دهد‪:‬‬ ‫الف) پیگیری طرح توس��عه افزایش ظرفیت تولید ‪ 10.777‬تنی تایرهای رادیال‬ ‫کامیونت و وانتی تمام س��یمی که در این رابطه تاکن��ون بالغ بر ‪ 60‬درصد عملیات‬ ‫ساختمانی طرح؛ تکمیل گردیده است‪.‬‬ ‫ب) تقویت؛ بهس��ازی و توس��عه تکنولوژی خط تولید کنونی ب��ه منظور امکان‬ ‫تولید تایرهای س��بز و تایرهای ‪ SUV‬و ‪ ،CUV‬ایج��اد اصالحات در تکنولوژی و‬ ‫ماشین االت جهت تولید صددرصدی تایرهای رادیال سیمی سواری و افزایش بیش‬ ‫از ‪ 3‬هزار تن ظرفیت اس��می خط تولید باالتر از اخرین پروانه بهره برداری در س��ال‬ ‫‪( 95‬و کاهش قیمت تمام ش��ده محصوالت جاری) ک��ه در همین رابطه می توان به‬ ‫اقدامات؛ اضافه کردن یک دس��تگاه بیدسازی‪ ،‬خط رنگ زنی تایر‪ ،‬نصب و راه اندازی‬ ‫دو دس��تگاه تایرس��ازی تک مرحله ای با هدف بهبود کیفیت و افزایش اتوماسیون و‬ ‫همچنین نصب و راه اندازی یک دس��تگاه یونیفرمتی جدید از کش��ور ژاپن در سال‬ ‫قبل؛ و ساخت چهار دستگاه پرس پخت؛ تغییر سیستم ‪ JLB‬تایرسازی ها؛ طراحی‬ ‫و س��اخت قطعات جهت راه اندازی ماش��ین برش و‪ ...‬در سال مالی ‪ 98‬اشاره کرد که‬ ‫اعالم کسب رتبه اول در ارزیابی شرکت ایران خودرو از روند میزان رضایت مشتریان‬ ‫در مش��خصه های کیفیت تایر در بین سازندگان داخلی در سال ‪ 1398‬از مهمترین‬ ‫دستاوردهای این اصالحات؛ خصوصا در راستای تولید تایرسبز می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹به طور کلی مهمترین اهداف توسعه در خط تولیدکنونی عبارتنداز‪:‬‬ ‫ کاه��ش زمان ه��ای عملیات در مراح��ل مختلف تولید و به خص��وص فرایند‬‫اختالط مواد و امیزه سازی‬ ‫ افزای��ش تنوع تولید از طریق طراحی پترن های جدید و نیز تعدادی اندازه های‬‫جدید رینگ های ‪ 16‬الی ‪18‬‬ ‫ ارتقای کیفی محصوالت جاری تا س��طح اس��تانداردهای روز اروپا همزمان با‬‫کاه��ش وزن تایرهای تولی��دی از طریق بازنگری در س��اختار تایرها و امیزه کاری‬ ‫و فرموالسیون مواد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت‪ ،‬در س��ال های گذشته باتوجه به مش��کالت ناشی از تحریم ها‬ ‫عدم رغبت تامین کنندگان فناوری به ارتباط با تایرس��ازان ایرانی دوچندان شد لذا‬ ‫ش��رکت کویرتایر در جهت سیاست خودکفایی در تامین فناوری محصوالت‪ ،‬اقدام‬ ‫به توس��عه و توجه ویژه به بخش تحقیقات و توس��عه خود‪ ،‬ارتباط موثر با دانشگاه ها‬ ‫و مراک��ز علمی و نیز ارتقای ارتباطات خود با مش��اوران ح��وزه فناوری نمود تا این‬ ‫توجه به توان داخلی‪ ،‬در ش��رایط تحریم و در راستای شعار اقتصاد مقاومتی‪ ،‬منجر‬ ‫به تکاپوی نواوری در شرکت کویرتایر گردید تا شرکت در سال ‪ 98‬با هدف صیانت‬ ‫از س��رمایه های سرمایه گذاران و سهامداران کویرتایر با برنامه ریزی جهت تصاحب‬ ‫بخش های بیشتری از بازار؛ شاهد طراحی و ساخت انواع تایرها؛ از نوع تایرهای سبز‪،‬‬ ‫سازگار با محیط زیست و با حاشیه سود باالتر؛ به شرح ذیل گردد‪:‬‬ ‫●‬ ‫‪KB 55‬‬ ‫‪205/50R17‬‬ ‫●‬ ‫‪KB 200‬‬ ‫‪215/45ZR18‬‬ ‫●‬ ‫‪KB 800‬‬ ‫‪235/55R18‬‬ ‫●‬ ‫‪KB 700‬‬ ‫‪235/60R17‬‬ ‫●‬ ‫‪KB 500‬‬ ‫‪225/55R18‬‬ ‫●‬ ‫‪KB 700‬‬ ‫‪225/60R17‬‬ ‫●‬ ‫‪KB 44‬‬ ‫‪205/55R15‬‬ ‫●‬ ‫‪KB 66‬‬ ‫‪215/60R17‬‬ ‫در عرص��ه فناوری محص��ول در دنیا در دو دهه اخیر‪ ،‬فناوری رادیال با س��رعت‬ ‫بس��یار زیادی جایگزین فناوری بایاس گردیده است به طوری که طی دو سال اخیر‬ ‫حتی شرکت های ایرانی تولیدکننده تایر نیز با سرعت بسیار باالیی در جهت کاهش‬ ‫تولید تایرهای بایاس اقدام نموده اند و در این راستا شرکت کویرتایز به عنوان پیشتاز‬ ‫ورود تکنولوژی تولید تایرهای رادیال (اس��تیل بلت) در کشور موفق به حذف تولید‬ ‫تایره��ای رادیال در برنامه خود در س��ال ‪ 98‬گردید‪ .‬علیهذا ام��روزه حوزه فناوری‬ ‫محصول در صنعت تایر با س��رعت زیادی در حال گس��ترش اس��ت‪ .‬این گسترش‬ ‫فن��اوری محصول‪ ،‬در جنبه های مختل��ف تایر ازجمله‪ ،‬عملک��رد‪ ،‬ایمنی و کاربرد‬ ‫مش��اهده می شود‪ .‬بنابراین نه تنها روند رادیالگرایی سال به سال سرعت بیشتری به‬ ‫خود می گیرد که بسیاری از تایرسازان حتی در فکر محصوالت جایگزین تایر رادیال‬ ‫ازجمله تایرهای بدون باد افتاده اند که این ش��رایط بقا را برای تایرسازانی که به فکر‬ ‫نواوری و رشد فناوری خود نیستند‪ ،‬سخت و سخت تر می کند‪.‬‬ ‫علی ایح��ال؛ ظرفی��ت پروانه به��ره برداری ش��رکت کویرتایر ب��ه تاریخ ثبت در‬ ‫‪ 1395/07/10‬براب��ر ‪ 26.639‬تن انواع تایر و فلپ در س��ال می باش��د که با تالش و‬ ‫همت مدیران‪ ،‬کارشناس��ان و کارکنان س��ختکوش این مجموعه‪ ،‬ظرفیت تولید در‬ ‫پایان سال ‪ 98‬و سال ‪ 99‬به بیش از ‪30‬هزار تن در سال رسیده است که اصالح پروانه‬ ‫بهره برداری شرکت در دست اقدام می باشد‪ .‬الزم به ذکر است محصوالت این شرکت‬ ‫به ویژه تایرهای رادیال سواری استیل بلت از جایگاه ویژه ای در بازار مصرف و به ویژه‬ ‫نزد خودروس��ازان برخوردار اس��ت‪ .‬به همین دلیل برای افزایش ظرفیت تولید این‬ ‫نوع تایر برنامه ریزی به عمل امده اس��ت‪ .‬در سال مالی مورد بحث‪ ،‬سهم ارزش ریالی‬ ‫فروش تایر از کل فروش شرکت به خودروسازان ‪7‬درصد و مابقی که حدود ‪89‬درصد‬ ‫می باشد به نمایندگان عاملین فروش در سراسر نقاط کشور اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫تولید این شرکت در سال مالی مورد گزارش در مقایسه با اخرین بودجه مصوب‪،‬‬ ‫به میزان ‪ %91‬محقق ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین ارزش فروش ریالی س��ال مالی ‪%90‬‬ ‫بودجه مصوب را پوش��ش داده اس��ت‪ .‬میزان دس��تیابی به سود پیش بینی شده نیز‬ ‫برابر ‪ %133‬می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹موضوعات تاثیرگذار بر عملیات جاری و اتی شرکت‪:‬‬ ‫مواردی که بر فعالیت شرکت در گذشته و اینده تاثیرگذار هستند عبارتند از‪:‬‬ ‫ افزایش نرخ ارز‬‫ افزایش نرخ مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ ارز‬‫ کاهش نرخ تعرفه واردات تایر رادیال سواری‬‫ استانداردهای بین المللی و منطقه ای‬‫ اجرای طرح توسعه ‪ 10.777‬تن تایر رادیال کامیونت و وانتی‬‫ عدم امکان اخذ دانش فنی از کشورهای خارجی‬‫ ممنوعیت صادرات‬‫ تکاپوی نواوری در سازمان و توان امکان ساخت ماشین االت؛ طراحی و ساخت‬‫انواع تایرهای نسل جدید‬ ‫‹ ‹جایگاه شرکت در صنعت‬ ‫درامد عملیات شرکت‪:‬‬ ‫میزان رش��د فروش ریالی شرکت به بازار در سال جاری نسبت به سال مالی قبل‬ ‫برابر ‪46.4‬درصد می باش��د که اه��م دالئل ان عبارت اس��ت از افزایش نرخ فروش‬ ‫محصوالت با حاش��یه س��ود باالتر‪ ،‬توزیع پراکندگی فروش در تمام نقاط کش��ور‪،‬‬ ‫کاهش سهم فروش به خودروساز به دلیل دوره وصول مطالبات باال و انجام تبلیغات‬ ‫گسترده جهت ارتقاء و شناخت برند شرکت در سطح کشور می باشد‪ .‬شرکت در بین‬ ‫س��ایر شرکت های فعال در این صنعت با میزان فروش معادل ‪ 4.794.400‬میلیون‬ ‫ریال در رده دوم از جایگاه سهم بازار تایرهای رادیال قرار داد‪.‬‬ ‫تولید در سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل‬ ‫محصول‬ ‫تایررادیال سواری‬ ‫تایر وانتی‬ ‫فلپ‬ ‫جمع کل‬ ‫سال مالی ‪1398‬‬ ‫تعداد(حلقه) وزن (کیلوگرم)‬ ‫‪20.726.607 2.996.330‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪313.215‬‬ ‫‪199.341‬‬ ‫‪21.039.822 3.195.671‬‬ ‫پیش بینی فروش برای سال مالی ‪1399‬‬ ‫تعداد(حلقه)‬ ‫‪4.073.074‬‬ ‫‪121.877‬‬ ‫‪4.194.951‬‬ ‫‪3.223.345‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫محصول‬ ‫تایر‬ ‫فلپ (نوار)‬ ‫جمع فروش‬ ‫عملکرد واقعی سال مالی ‪1398‬‬ ‫میزان افزایش (درصد)‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 30‬اذرماه ‪1398‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫(‪)394.391‬‬ ‫(‪)121.765‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد سال جاری‬ ‫مالیات بر درامد سال های قبل‬ ‫سود خالص عملیات در حال تداوم‬ ‫سود پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم‪:‬‬ ‫سود‪ -‬عملیاتی (ریال)‬ ‫سود‪ -‬غیرعملیاتی (ریال)‬ ‫سود کل هر سهم (ریال)‬ ‫(‪)151.133‬‬ ‫‪128.920‬‬ ‫وزن (تن)‬ ‫‪30.732‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪30.912‬‬ ‫‪21.249‬‬ ‫‪%45‬‬ ‫ارزش فروش (میلیون ریال)‬ ‫‪8.309.298‬‬ ‫‪31.354‬‬ ‫‪8.340.652‬‬ ‫‪4.794.575‬‬ ‫‪%74‬‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫سال مالی ‪1398‬‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫سال مالی ‪1397‬‬ ‫تعداد (حلقه) وزن (کیلوگرم)‬ ‫‪19.678.597 2.860.134‬‬ ‫‬‫‬‫‪360.487‬‬ ‫‪197.651‬‬ ‫‪20.039.084 3.057.785‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪4.794.400‬‬ ‫(‪)3.975.010‬‬ ‫‪819.390‬‬ ‫(‪)516.156‬‬ ‫‪303.234‬‬ ‫سال مالی ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪3.274.927‬‬ ‫(‪)2.499.746‬‬ ‫‪775.181‬‬ ‫(‪)281.230‬‬ ‫(‪)184.663‬‬ ‫(‪)465.893‬‬ ‫‪309.288‬‬ ‫(‪)22.213‬‬ ‫‪281.021‬‬ ‫(‪)46.124‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪234.897‬‬ ‫(‪)18.669‬‬ ‫‪16.495‬‬ ‫(‪)2.174‬‬ ‫‪307.114‬‬ ‫(‪)65.579‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪241.535‬‬ ‫‪347‬‬ ‫(‪)11‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪345‬‬ ‫خبر‬ ‫شیوع ویروس کرونا منجر به تعطیلی تمام کسب وکارها‬ ‫و واحده��ای صنعت��ی جهان ش��د‪ .‬در این باره ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی فولکس واگن المان با انتش��ار بیانیه ای از‬ ‫تمدید توقف فعالیت کارخانه خود در مکزیک تا حداقل‬ ‫اواسط ماه اینده میالدی خبر داد‪.‬‬ ‫تعطیلی فولکس واگن تمدید شد‬ ‫درامد رنو‬ ‫‪19 . 2‬درصد کم شد‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 27‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1508‬‬ ‫پیاپی ‪2826‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رتبه اول‬ ‫برای اطالع رسانی‬ ‫تعاون روستایی یزد‬ ‫تع��اون روس��تایی اس��تان یزد رتب��ه اول‬ ‫کشور در رتبه بندی پورتال های اطالع رسانی‬ ‫مدیریت های تعاون روس��تایی های استانی را‬ ‫کسب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از یزد‪ ،‬تعاون روس��تایی‬ ‫استان یزد موفق به کسب رتبه اول کشور در‬ ‫ارزیابی و رتبه بندی پورتال های اطالع رسانی‬ ‫مدیریت های تعاون روس��تایی های اس��تانی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ش��د‪ .‬با ارزیابی ه��ای انجام‬ ‫ش��ده و رتبه بندی پورتال های اطالع رس��انی‬ ‫مدیریت های تعاون روستایی استانی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬از س��وی کارگروه ستاد روابط عمومی‬ ‫سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران‪ ،‬تعاون‬ ‫روستایی اس��تان یزد با دریافت امتیاز ‪ ۹۳‬از‬ ‫‪ ۱۰۰‬موفق به کس��ب رتبه اول کشور در بین‬ ‫مدیریت های تعاون روستایی ‪ ۳۲‬استان کشور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ی��داهلل جوادپ��ور‪ ،‬مدیر تعاون روس��تایی‬ ‫اس��تان یزد ب��ا تقدیر از مجموع��ه واحد های‬ ‫رواب��ط عمومی و فن��اوری اطالعات به جهت‬ ‫ساماندهی و به روزرسانی پورتال اطالع رسانی‬ ‫مدیریت تعاون روس��تایی اس��تان یزد‪ ،‬اظهار‬ ‫ل حاضر برای اینکه توس��عه پایدار‬ ‫کرد‪ :‬در حا ‬ ‫در حوزه های مختلف نمایان ش��ود باید توجه‬ ‫ویژه ای به ظرفیت های اطالع رس��انی داشت و‬ ‫ب��رای ارتقای کیفیت ارائ��ه خدمات به عموم‬ ‫مردم تالش کرد‪.‬‬ ‫جوادپ��ور اف��زود‪ :‬در همین راس��تا مطابق‬ ‫ب��ا ارزیابی ه��ای انج��ام ش��ده در قال��ب ‪۱۰‬‬ ‫ش��اخص ابالغ��ی از کارگ��روه س��تاد روابط‬ ‫عمومی س��ازمان مرک��زی تعاون روس��تایی‬ ‫ایران مانند شاخص های گرافیکی‪ ،‬محتوایی‪،‬‬ ‫اطالع رسانی‪ ،‬ش��فافیت و پاسخگویی‪ ،‬پورتال‬ ‫تع��اون روس��تایی اس��تان ی��زد ب��ه ادرس‬ ‫‪ https: //yazd.corc.ir‬موفق شده است تا‬ ‫عالوه بر طبقه بندی‪ ،‬پردازش و انتشار مناسب‬ ‫اطالعات و اخبار مجموعه به شکل الکترونیکی‬ ‫در س��طح مطلوبی خدمات‪ ،‬اطالعات و اخبار‬ ‫را در دس��ترس عموم مردم به ویژه مخاطبان‬ ‫خود قرار دهد‪.‬‬ ‫اغاز اجرای طرح نظارتی‬ ‫ضیافت رمضان سمنان‬ ‫در اس��تانه م��اه مبارک رمض��ان و افزایش‬ ‫تقاضا ب��رای مواد غذایی به وی��ژه اقالم لبنی‪،‬‬ ‫پروتئینی‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬قند و ش��کر‪ ،‬خرما و‬ ‫میوه طرح نظارت و بازرس��ی ب��ازار ویژه ماه‬ ‫مبارک رمضان در استان سمنان اجرا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬سرپرست سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان سمنان گفت‪ :‬با هدف‬ ‫تنظیم بازار اقالم اساسی و مصرفی خانوار در‬ ‫ماه مبارک رمضان‪ ،‬حفظ ارامش بازار در این‬ ‫ماه مبارک و توج��ه به رفاه هموطنان به ویژه‬ ‫اقشار اسیب پذیر جامعه طرح ویژه نظارت بر‬ ‫بازار همزمان با سراس��ر کشور از روز اول ماه‬ ‫مبارک رمضان اغاز و تا پایان ماه مبارک ادامه‬ ‫می یابد‪ .‬سرپرست س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��تان س��منان تصریح ک��رد‪ :‬این‬ ‫طرح تش��دید به منظور جلوگی��ری از هرگونه‬ ‫کمب��ود و افزایش غیرمنطقی قیمت ها و بروز‬ ‫تخلفات احتمالی انجام و افزایش گش��ت های‬ ‫بازرس��ی واحدهای صنفی و غیرصنفی مورد‬ ‫نظ��ر به وی��ژه شیرینی فروش��ی ها‪ ،‬تاالره��ا و‬ ‫رستوران ها‪ ،‬سوپرمارکت ها و میوه و تره بار در‬ ‫اولوی��ت خواهد بود‪ .‬این مقام مس��ئول اضافه‬ ‫کرد‪ :‬بازرسان و کارشناسان نظارت و بازرسی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اتاق های‬ ‫اصن��اف شهرس��تان ها و ناظ��ران افتخ��اری‬ ‫به صورت مس��تمر و روزان��ه گروه های کاالیی‬ ‫پرمص��رف در م��اه مبارک رمض��ان را به طور‬ ‫ویژه مورد پایش قرار خواهند داد‪ .‬تش��نه دل‬ ‫همچنین بی��ان کرد‪ :‬تمامی واحدهای صنفی‬ ‫موظ��ف به نص��ب قیم��ت کاال و نرخ نامه در‬ ‫مع��رض دی��د عموم هس��تند و ش��هروندان‬ ‫می توانند هرگونه تخلف اعم از گران فروش��ی‪،‬‬ ‫کم فروشی‪ ،‬نصب نکردن قیمت‪ ،‬صادر نشدن‬ ‫صورتحس��اب و‪ ...‬را به ش��ماره ‪ ۱۲۴‬س��امانه‬ ‫ستاد خبری سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان سمنان گزارش کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شهردار اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫کاشت درخت با فناوری گراوسیس در منطقه کوهستانی صفه‬ ‫بهمن راعی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در کاشت‬ ‫درخت با فناوری‬ ‫گراوسیس تنها‬ ‫برای بار نخست‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬لیتر‬ ‫اب در تشتک ها‬ ‫ریخته و باقی‬ ‫اب مورد نیاز‬ ‫از نزوالت جوی‬ ‫تامین می شود‬ ‫ب��ا هم��کاری ش��هرداری اصفه��ان و ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان کاش��ت درخت با فناوری گراوس��یس در‬ ‫منطقه کوهس��تانی صفه به طور پایلوت انجام ش��د‪ .‬در‬ ‫این طرح‪ ۱۰۰ ،‬نهال با فناوری گراوس��یس در منطقه‬ ‫کوهس��تانی صفه به صورت پایلوت با حضور ش��هردار‬ ‫اصفهان‪ ،‬رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان و تنی چند از مدیران شهری و مدیران شرکت‬ ‫دانش بنیان کاش��ته شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪،‬‬ ‫قدرت اله نوروزی‪ ،‬شهردار اصفهان با بیان اینکه یکی از‬ ‫مشکالت امروز شهر اصفهان معضل کم ابی است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��ازمان پارک ها و فضای س��بز ش��هرداری در ‪۲‬‬ ‫سال گذشته تغییر شیوه های ابیاری و اصالح گونه های‬ ‫گیاهی را در دستور کار خود قرار داده است؛ کار امروز‬ ‫نتیجه مطالعه ای است که روی این موضوع انجام شده‬ ‫و با اس��تفاده از مدل واترباکس و مخزن تعبیه شده در‬ ‫ان‪ ،‬اب به ریشه گیاه منتقل می شود‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ص��ورت موفق بودن این طرح ازمایش��ی می توانیم‬ ‫از روش های��ی مانن��د غرقابی و ابیاری تحت فش��ار تا‬ ‫حدود زیادی صرف نظر کنیم و ش��اهد توسعه منطقی‬ ‫گونه های گیاهی س��ازگار با این روش در شهر اصفهان‬ ‫باشیم‪ .‬رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان نیز در حاشیه این برنامه اظهار کرد‪ :‬برای همه‬ ‫بحران هایی که در شهرهای بزرگ با ان روبه رو هستیم‬ ‫راه حل ه��ای مبتنی بر فناوری وجود دارد‪ ،‬برخی از این‬ ‫راه حل ه��ا ازمون خود را پس داده و برخی دیگر نیز در‬ ‫حد ادعاس��ت‪ .‬کوروش خسروی با طرح این پرسش که‬ ‫ایا باید نشس��ت تا این ادعاها تبدیل به واقعیت شود و‬ ‫پس از ان از این راه حل ها اس��تفاده کرد‪ ،‬افزود‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت این کار تا ‪ ۱۰‬س��ال اینده نیز جواب ندهد‪ .‬اگر‬ ‫ام��روز ش��هرداری از طرح کاش��ت درخت ب��ا فناوری‬ ‫گراوسیس استقبال نمی کرد ش��اید تا سالیان طوالنی‬ ‫اینده نیز به این نتیجه نمی رس��یدیم که با استفاده از‬ ‫این فناوری می توانیم مش��کل کم ابی فضای سبز شهر‬ ‫را حل کنیم‪ .‬وی عالوه بر تبریک به ش��هرداری و سایر‬ ‫بخش ها که در پیاده س��ازی این فناوری نوین همکاری‬ ‫داش��تند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امیدوارم پاس��خ و نتیجه الزم را‬ ‫با همکاری ش��هرداری اصفهان و ش��رکت های دانش بنیان کاش��ت‬ ‫‪ ۱۰۰‬نه��ال با فن��اوری گراوس��یس در منطقه کوهس��تانی صفه به‬ ‫صورت پایلوت انجام شد‬ ‫از ای��ن طرح پایلوت بگیریم‪ ،‬ام��ا در صورتی که جواب‬ ‫هم نگرفتیم مدیریت شهری به وظیفه خود عمل کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفه��ان گفت‪ :‬تا جای��ی که اط�لاع دارم این فناوری‬ ‫در س��ایر ش��هرهایی که از ان بهره برده اند جواب داده‬ ‫و م��ا نیز می توانی��م این فن��اوری را در کمربند فضای‬ ‫س��بز شهر اصفهان اس��تفاده کنیم تا دیگر دغدغه اب‬ ‫نداشته باشیم‪ .‬مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز‬ ‫شهرداری اصفهان نیز در حاشیه این برنامه اظهار کرد‪:‬‬ ‫باتوجه به سیاس��ت های کلی کش��ور مبنی بر استفاده‬ ‫اجرای ‪ ۴۰‬برنامه در راستای تحقق جهش تولید‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫ف��ارس گف��ت‪ :‬ب��ا برنامه ریزی های انجام ش��ده‬ ‫‪۴۰‬برنامه برای تحقق شعار سال در استان فارس‬ ‫اجرای��ی خواهد ش��د که باع��ث افزایش تمامی‬ ‫شاخص های اقتصادی استان می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬حمیدرضا ایزدی بیان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به نام گذاری س��ال از سوی رهبر معظم‬ ‫انق�لاب مبنی بر س��ال جهش تولی��د برنامه و‬ ‫اهداف��ی که از س��وی این وزارتخانه قرار اس��ت‬ ‫محقق ش��ود معین ش��ده و ‪ ۴۰‬برنام��ه نیز در‬ ‫اس��تان فارس از سوی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت فارس در راس��تای تحقق اهداف سال‬ ‫جهش تولید اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس‬ ‫ادامه داد‪ :‬برنامه هایی که برای اس��تان فارس در‬ ‫نظر گرفته ش��ده است منجر به جهش تولید در‬ ‫تمامی ش��اخص های اقتصادی خواهد ش��د‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که بر اس��اس ای��ن برنامه ها اگر‬ ‫تمامی نهادهای اجرایی در این راس��تا با سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت هم��کاری کنند منجر‬ ‫به تحقق منویات رهبر معظم انقالب در اس��تان‬ ‫فارس خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��زدی درب��اره ط��رح صنعت��ی الومینی��وم‬ ‫جن��وب نیز تاکی��د کرد‪ :‬یک��ی از طرح هایی که‬ ‫منج��ر به تحق��ق بخش��ی از اه��داف اقتصادی‬ ‫کش��ور می ش��ود طرح الومینیوم جنوب اس��ت‬ ‫ک��ه ب��ا حض��ور رئیس جمه��وری ب��ه ص��ورت‬ ‫ویدئوکنفران��س و حض��ور وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ب��ه بهره برداری رس��ید‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در این طرح صنعتی بالغ بر یک هزار‬ ‫و ‪۳۰‬میلی��ون دالر س��رمایه گذاری برای احداث‬ ‫و ب��ه بهره برداری رس��اندن مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬ب��ا بهره ب��رداری از این طرح‬ ‫صنعتی در اس��تان ش��اهد هس��تیم که ظرفیت‬ ‫تولی��د الومینیوم در کش��ور ‪ ۷۰‬درصد افزایش‬ ‫خواه��د یاف��ت‪ ،‬ای��ن در حالی اس��ت ک��ه این‬ ‫ط��رح صنعت��ی ک��ه در منطق��ه وی��ژه صنایع‬ ‫ان��رژی بر المرد واقع ش��ده اس��ت بیش از یک‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬ش��غل را ب��رای اس��تان فراه��م‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ایزدی درباره منابع پیش نیاز تولید نیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه پیش نیاز تولید الومینیوم‬ ‫م��اده معدن��ی الومینا اس��ت و از انجایی که در‬ ‫کشور نیز نمی توان تمامی نیاز این واحد صنعتی‬ ‫را برطرف کرد در تالش هس��تیم تا با همکاری‬ ‫سایر اس��تان ها با احداث معادن مختلف نسبت‬ ‫به تامی��ن الومینای مورد نیاز این واحد صنعتی‬ ‫اقدام کنیم‪.‬‬ ‫تحقق شعار جهش تولید با بهره برداری از طرح ها‬ ‫سرپرس��ت دفت��ر ج��ذب و حمای��ت از‬ ‫س��رمایه گذاری سیس��تان و بلوچس��تان گف��ت‪:‬‬ ‫طرح های س��رمایه گذاری ب��االی ‪ ۷۰‬درصد جزو‬ ‫برنامه های عملیاتی اس��تان در سال جهش تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫زهرا ابراهیمی در بازدید از طرح صنعتی اناهیتا‬ ‫رفتار ش��رق در زاهدان افزود‪ :‬یکی از برنامه های‬ ‫عملیاتی س��ال جهش تولید رفع موانع به جهت‬ ‫بهره برداری از طرح های سرمایه گذاری با پیشرفت‬ ‫باالی ‪ ۷۰‬درصد اس��ت و بهره ب��رداری از طرح ها‬ ‫گامی مهم در تحقق اهداف شعار سال است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بر اس��اس ای��ن برنامه ریزی تمامی‬ ‫طرح های س��رمایه گذاری در بخش های صنعت‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬گردشگری‪ ،‬ش��یالت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬خدمات‬ ‫س�لامت و انرژی ه��ای تجدیدپذیر احصا ش��ده‬ ‫و طرح اناهیتا رفتار ش��رق یک��ی از این طرح ها‬ ‫در حوزه صنعت اس��ت‪ .‬ابراهیم��ی تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری این طرح بر اساس جواز تاسیس‬ ‫صادر ش��ده ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال اس��ت که پس از‬ ‫بهره ب��رداری زمین��ه اش��تغال مس��تقیم ‪ ۵۰‬نفر‬ ‫را فراه��م خواه��د کرد‪ .‬سرپرس��ت دفتر جذب و‬ ‫حمایت از س��رمایه گذاری سیستان و بلوچستان‬ ‫در ادامه یکی از مش��کالت پی��ش روی این طرح‬ ‫را تامی��ن مناب��ع مالی و تس��هیالت جهت خرید‬ ‫ماش��ین االت عنوان ک��رد و افزود‪ :‬ب��ا بانک ملی‬ ‫به عنوان بانک عامل و مش��ارکت کننده این طرح‬ ‫رایزنی ه��ای الزم انجام و مقرر ش��د که در هفته‬ ‫اینده تسهیالت مورد نیاز پرداخت شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت طرح صنعتی اناهیتا رفتار شرق‬ ‫تولید کنن��ده ان��واع لوله های پلی اتیل��ن با موارد‬ ‫مصرف گازرس��انی و ابرسانی در شهرک صنعتی‬ ‫زاهدان واقع شده است‪.‬‬ ‫از توان و ظرفیت ش��رکت های دانش بنی��ان‪ ،‬مدیریت‬ ‫ش��هری در اصفهان اس��تفاده از دانش این شرکت های‬ ‫دانش بنیان را در دستور کار خود قرار داده است‪ .‬فروغ‬ ‫مرتضایی ن��ژاد تصریح کرد‪ :‬س��ازمان پارک ها و فضای‬ ‫س��بز ش��هرداری در پی تعامل با ش��رکت دانش بنیان‬ ‫زیس��ت فناوری س��پهر باختر طرح کاش��ت درخت با‬ ‫فناوری گراوس��یس را در دس��تور کار خود ق��رار داد‪.‬‬ ‫این روش می تواند بدون اس��تفاده از ابیاری مستقیم و‬ ‫سیستم های معمول‪ ،‬باعث رشد گیاه شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان‬ ‫اینکه تاکید ما بر اس��تفاده این روش به صورت پایلوت‬ ‫بود تا معایب کار س��نجیده ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این سبک در‬ ‫خارج از کش��ور موفق بوده اس��ت‪ .‬کشور ما در گذشته‬ ‫به صورت س��نتی از ابیاری کوزه ای در ش��هرهای گرم‬ ‫و خشک مانند یزد اس��تفاده می کرده است‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در این طرح ابی مصرف نمی ش��ود و تنها برای بار‬ ‫نخست ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬لیتر اب در تشتک ها ریخته می شود‬ ‫و س��ایر اب مورد نیاز با استفاده از نزوالت جوی است‪.‬‬ ‫مرتضایی نژاد با بیان اینکه برای ‪ ۱۰۰‬عدد گراوس��یس‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومان هزینه ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪ ۱۰۰‬عدد گراوس��یس ب��ه صورت پایل��وت در منطقه‬ ‫کوهس��تانی صفه استفاده می ش��ود و در صورت پاسخ‬ ‫مثب��ت این تعداد برای س��ال اینده افزای��ش می یابد‪.‬‬ ‫گفتنی است فناوری گراوسیس‪ ،‬فناوری کاشت درخت‬ ‫در اراضی خشک بیابانی یا سنگالخ و کوهستانی بدون‬ ‫استفاده از انرژی و ابیاری است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬رمضان‪1441‬‬ ‫‪ 27‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1508‬‬ ‫پیاپی ‪2826‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تاکید کارشناسان بر کاهش نرخ سود تسهیالت‬ ‫کاهش نرخ سود بانکی اجرایی شد‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫تحلیلگر اقتصاد‬ ‫چراغ سبز برای هدایت پول به بازار سرمایه‬ ‫‹ ‹نظر موافقان و مخالفان‬ ‫موافق��ان معتقدند که کاهش نرخ س��ود بانکی به دو‬ ‫دلیل قابل حمایت اس��ت؛ اول اینکه با کاهش نرخ سود‬ ‫در ب��ازار بین بانکی ب��ه محدوده ‪ ۱۶.۵‬ت��ا ‪ ۱۷‬درصد‪،‬‬ ‫تجهیز منابع برای بانک ها در بازار بین بانکی کم هزینه تر‬ ‫از تجهیز منابع از طریق س��پرده گیری است‪ .‬با کاهش‬ ‫نرخ س��ود‪ ،‬فش��ار از روی بانک ها برداش��ته خواهد شد‬ ‫و تمایل انها به اضافه برداش��ت و اس��تقراض نیز کمتر‬ ‫می ش��ود و بانک ها می توانن��د نرخ س��ود پرداختی به‬ ‫س��پرده گذاران را کاهش دهند‪ .‬در نتیجه تجهیز منابع‬ ‫از طریق س��پرده گیری توجیه پذیر می شود‪ .‬دوم اینکه‬ ‫معتقدند در ش��رایط فعلی که تولید عالوه بر مشکالت‬ ‫تحریم ه��ا با مش��کالت کرون��ا نیز دس��ت و پنجه نرم‬ ‫می کند‪ ،‬فعاالن اقتصادی قادر نخواهند بود تس��هیالت‬ ‫خ��ود را بازگردان��د و با نرخ های س��ود فعلی وام جدید‬ ‫بگیرند؛ بنابراین‪ ،‬کاهش هر چند اندک نرخ سود بانکی‪،‬‬ ‫می تواند موجبات افزایش پرداخت تس��هیالت و کاهش‬ ‫ریسک نکول تسهیالت را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫اما از س��وی دیگر‪ ،‬مخالفان بر این باورند که با کاهش‬ ‫نرخ س��ود بانکی‪ ،‬مش��کل بانک ها برطرف نخواهد شد‪.‬‬ ‫مش��کل عمده بانک ها در نبود ت��وازن ترازنامه های انها‬ ‫نهفته و کاهش یا افزایش نرخ سود‪ ،‬ابزار سیاست پولی‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ماجرا از یک نام ه شروع شد که در کانال های اجتماعی‬ ‫شبکه مجازی دست به دست می چرخید‪ .‬این نامه نشان‬ ‫می داد که مدیران عامل بانک ها در یک جلسه‪ ،‬توافقاتی‬ ‫را درباره نرخ س��ود بلندمدت یک س��اله داشته اند‪ .‬گویا‬ ‫در این جلسه مدیران عامل بانک ها تصمیم گرفته بودند‬ ‫نرخ س��ود بلندمدت یک ساله‪ ،‬دو نرخی شود‪ .‬نرخ سود‬ ‫اول مربوط به اش��خاص حقوق��ی و معادل ‪ ۱۵‬درصد و‬ ‫نرخ س��ود دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی و بین ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۷.۵‬به بانک ها واگذار شده بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬براس��اس تصمیم های این جلس��ه‬ ‫برای نخس��تین بار نرخ سود اش��خاص حقوقی مجزا از‬ ‫اش��خاص حقیقی تعیین می ش��د و به نوعی نرخ سود‬ ‫اش��خاص حقوقی محدود ش��ده بود‪ .‬هرچند در ابتدای‬ ‫انتش��ار این خبر ب��ا تکذیب بانک مرکزی همراه ش��د‪،‬‬ ‫ام��ا در نهایت بعد از کش وقوس های فراوان‪ ،‬نرخ س��ود‬ ‫س��پرده های بانکی به ‪ ۱۵‬درص��د کاهش یافت‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه برخی از کارشناس��ان معتقدند با این‬ ‫تصمیم‪ ،‬س��پرده های بانکی به بورس س��رازیر خواهند‬ ‫ش��د‪ ،‬با توجه به اینکه بازار س��هام ای��ن روز ها با اقبال‬ ‫ی‪‎‬عالی بانک ها توافق‬ ‫بی نظری روبه رو ش��ده است‪ .‬شورا ‬ ‫کردند دیگر در هیچ بانکی س��پرده ای با سود باالی ‪۱۵‬‬ ‫درصد افتتاح نش��ود‪ ،‬ضمن انکه نرخ س��ود سپرده های‬ ‫کوتاه م��دت کمتر از ‪ ۶‬م��اه نیز ‪ ۸‬درص��د خواهد بود؛‬ ‫بانک ها با یکدیگر متحد شده اند که به مصوبه سال ‪۹۶‬‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار با چند س��ال تاخیر عمل کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مصوب ش��د‪ ،‬پرداخت هر وجه��ی در زمان‬ ‫افتتاح سپرده ها‪ ،‬به عنوان علی الحساب یا پیش پرداخت‬ ‫سود ممنوع اس��ت‪ .‬درباره س��پرده های بلندمدت یک‬ ‫س��اله نیز مقرر شده که نرخ س��ود این سپرده ها از اول‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ،۹۹‬معادل ‪ ۱۵‬درصد افتتاح ش��ده و برای‬ ‫سپرده های موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک ها باید ورود کنند‬ ‫مه��رداد س��په وند‪ ،‬مدیرگ��روه پژوهش��ی بانکداری‬ ‫پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در گفت وگو‬ ‫ب��ا فرارو با اش��اره به اینک��ه بانک ها با تاخیر ‪ ۳‬س��اله‬ ‫می خواهند مصوبه ش��ورای پول و اعتبار درباره کاهش‬ ‫نرخ س��ود بانک��ی به ‪ ۱۵‬درصد عملیات��ی کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهم ترین انگی��زه بانک ها در اجرای این مصوبه‪ ،‬تعدیل‬ ‫فشار روی ترازنامه ان هاس��ت‪ .‬نظر به پیامد های کالن‬ ‫این تصمیم‪ ،‬بانک مرکزی باید با توجه به وظیفه ای که‬ ‫برعهده دارد به این موضوع ورود کند‪.‬‬ ‫س��په وند با اشاره به ش��رایط رکودی حاکم بر اقتصاد‬ ‫کش��ور و مش��کالت بانک ها در مواجهه با این شرایط‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بانک ها به دلیل دارایی ه��ای منجمد و پرداخت‬ ‫سود های موهومی پیش از این هم در وضعیت مطلوبی‬ ‫نبوده ان��د‪ ،‬همچنین این تصمیم در کنار اقداماتی نظیر‬ ‫حذف پرداخت س��ود روزش��مار و تبدیل ان به س��ود‬ ‫براس��اس حداقل موجودی ماهانه تجویز نوعی مسکن‬ ‫برای بیماری است که در شرایط بحرانی به سر می برد و‬ ‫نیاز به اصالحات ساختاری دارد‪.‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بانک ها مجبور شدند‬ ‫وقتی نرخ س��ود س��پرده را برای کاهش نرخ تمام ش��ده پول برای‬ ‫بانک ه��ا کاهش می دهند باید ببینیم ایا بانک ها در عمل نرخ س��ود‬ ‫تسهیالت را کاهش می دهند یا فقط برای جبران زیان سیستم بانکی‬ ‫و ایجاد سود کاهش سود سپرده انجام می شود‬ ‫است و نمی تواند این مشکل را حل کند‪ .‬مشکل بانک ها‬ ‫را باید با نظارت بیش��تر برطرف کرد‪ .‬به باور این گروه‪،‬‬ ‫بان��ک مرکزی باید برای بانک های مش��کل دار س��قف‬ ‫س��پرده گیری تعیین کند تا بانک های سالم و ناسالم به‬ ‫یک اندازه سپرده گیری نکنند‪.‬‬ ‫به ع�لاوه‪ ،‬با توجه ب��ه نرخ تورم هدف گذاری ش��ده‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی برای س��ال جاری‪ ،‬نرخ سود بلندمدت ‪۱۵‬‬ ‫درصد نمی تواند جذابیتی برای س��پرده گذاران داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬ای��ن موضوع می توان��د به ازس��رگیری خروج و‬ ‫هدای��ت نقدینگی از بانک ها به س��مت بازارهای موازی‬ ‫از جمله سکه و ارز بینجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹الزاماتی که باید رعایت شود‬ ‫کاهش س��قف سود س��پرده های بانکی به ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫درحالی اغاز ش��ده که هنوز ابهام ها و س��واالت زیادی‬ ‫درب��اره تاثی��رات و پیامدهای ان وج��ود دارد‪ .‬برخی از‬ ‫کارشناس��ان اقتصاد معتقدند درصورتی که نرخ س��ود‬ ‫تس��هیالت نیز به دنبال این تغییر کاهش یابد‪ ،‬می توان‬ ‫این تغییر را مثبت ارزیابی کرد ‪ ،‬زیرا نرخ کاال و خدمات‬ ‫را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫ش��هاب جوانمردی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایرن��ا در این باره گفت‪ :‬وقتی نرخ س��ود س��پرده را‬ ‫برای کاهش نرخ تمام ش��ده پ��ول برای بانک ها کاهش‬ ‫می دهید باید ببینیم ایا بانک ها در عمل نرخ تسهیالت‬ ‫را کاه��ش می دهند یا فقط برای جبران زیان سیس��تم‬ ‫بانکی و ایجاد سود این کاهش انجام می شود‪.‬‬ ‫جوانم��ردی با بیان اینکه ت��ا زمانی که از منطق بازار‬ ‫پیروی نکنیم‪ ،‬دچار مشکل می شویم‪ ،‬افزود‪ :‬باید توجه‬ ‫داشت که ایا س��ود ‪ ۱۵‬درصد بلندمدت سپرده گذار را‬ ‫به نگه داش��ت منابع خود در بان��ک راضی می کند‪ .‬اگر‬ ‫نگه داش��ت سپرده وجود نداشته باشد‪ ،‬دادن تسهیالت‬ ‫بلندمدت که وابس��ته به سپرده های بلندمدت است‪ ،‬به‬ ‫خطر می افتد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬همچنی��ن اگر س��پرده ها از‬ ‫بلندمدت به س��پرده های کوتاه مدت برای س��فته بازی‬ ‫انتقال یابد می تواند بازارهای پرکش��ش ارز‪ ،‬سکه و طال‬ ‫را ملته��ب و پیامدهای منفی در ان بازارها ایجاد کرده‬ ‫و تاثیر منفی روی نرخ تمام شده خدمات و محصوالت‬ ‫داش��ته باشد؛ بنابراین باید فاصله درست و مناسب بین‬ ‫س��ود س��پرده و تس��هیالت یعنی نرخ تمام شده پول‬ ‫ب��ه همراه هزینه عملیاتی بانک ها و س��ود تس��هیالت‪،‬‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫این عضو هی��ات نمایندگان اتاق ته��ران افزود‪ :‬بازار‬ ‫س��رمایه یکی از دیگر بازارهاس��ت که می تواند جریان‬ ‫نقدینگ��ی را در برگیرد و در صورت��ی که با ورود منابع‬ ‫عرضه ه��ای اولی ه بیش��تری صورت گیرد‪ ،‬ش��اهد تاثیر‬ ‫مثبت کاهش سود سپرده ها و سرازیر شدن نقدینگی به‬ ‫بازار خواهیم بود‪.‬اما اگر عرضه های بیشتری انجام نشود‬ ‫با حباب بازار سرمایه روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تعیی��ن نرخ س��پرده و تس��هیالت نباید‬ ‫مستقل از عوامل مهم دیگری مانند قابلیت جذب منابع‬ ‫در بازارهای پرکش��ش‪ ،‬نرخ تورم‪ ،‬ن��رخ اوراق بانکی در‬ ‫بازار سرمایه و‪ ...‬انجام شود‪.‬‬ ‫احمد مجتهد‪ ،‬رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی‬ ‫نیز با اش��اره به اینکه در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته نرخ تورم با‬ ‫جهش فوق العاده ای روبه رو بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۶‬که مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ‬ ‫س��ود بانکی به ‪ ۱۵‬درصد تصویب شد‪ ،‬بانک ها ان زمان‬ ‫ش��رایط اجرای این موضوع را نداش��تند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که اکنون با توجه به هزینه هایی که روی دوش‬ ‫بانک ها قرار دارد‪ ،‬چاره ای جز کاهش هزینه نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دلیل اینکه بانک ها از محل س��پرده های‬ ‫مردم تسهیالت سنگینی را ارئه داده اند‪ ،‬اما این وام های‬ ‫معوق ش��ده‪ ،‬انها مجبور هس��تند‪ ،‬سود س��پرده ها را با‬ ‫هزینه باالیی پرداخت کنند‪ ،‬برهمین اساس این موضوع‬ ‫انها را بسیار در تنگنا قرار داده‪ ،‬به طوری که نظام بانکی‬ ‫این روز ها با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کند‪.‬‬ ‫مجتهد با بیان اینکه امروز نس��بت دارایی بانک ها بسیار‬ ‫پایین اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬انها برای رسیدن به استاندارد های‬ ‫بانک مرکزی باید سرمایه خود را افزایش دهند‪ ،‬تا بحث‬ ‫کفایت سرمایه شان برطرف شود‪.‬‬ ‫شهاب جوانمردی‬ ‫مهرداد سپه وند‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫در سال جاری با توجه به ابعاد گسترده شیوع ویروس‬ ‫ی متعددی که بر بدنه اقتصاد کشور‬ ‫کرونا و خسارت ها ‬ ‫وارد ش��ده است‪ ،‬به نظر می رس��د سیاست گذاران باید‬ ‫نگران حال و روز بازار سرمایه در ماه های اینده باشند و‬ ‫در نتیجه راهکاری برای س��رپا نگه داشتن بازار سرمایه‬ ‫بیابند‪ .‬بازاری که اساس رشد ان بر پایه ورود نقدینگی‬ ‫و گردش پول اس��ت و حاال با کاهش نرخ س��ود سپرده‬ ‫در ش��بکه بانکی‪ ،‬می توان انتظار داش��ت که نقدینگی‬ ‫خارج ش��ده از ش��بکه بانکی به دلیل بازدهی مناس��ب‬ ‫بازار س��رمایه در یک سال گذش��ته به سمت این بازار‬ ‫روانه ش��ود تا همچنان بازار سرمایه رونق خود را حفظ‬ ‫کند و در س��طح کالن به رون��ق و جهش تولید کمک‬ ‫شود‪ .‬همچنین در این میان‪ ،‬با کاهش نرخ سود‪ ،‬شاهد‬ ‫افزایش جذابیت در عملیات بازار باز خواهیم بود‪.‬‬ ‫احمد مجتهد‬ ‫‹ ‹افتت�اح بزرگ ترین مجتمع تولی�د الومینیوم‬ ‫کشور با عاملیت بانک صادرات‬ ‫بزرگ تری��ن مجتم��ع تولید الومینیوم کش��ور ب��ا حضور‬ ‫رئیس جمه��وری و وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با عاملیت‬ ‫بانک صادرات ایران افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫و مدرن ترین مجتمع تولید الومینیوم کش��ور افتتاح شد‪ .‬این‬ ‫پروژه با ارزش س��رمایه گذاری ‪ ۱.۲‬میلی��ارد دالر با عاملیت‬ ‫بان��ک صادرات ای��ران و همکاری س��ندیکای بانکی با تامین‬ ‫س��رمایه از طریق منابع خارجی و با س��رمایه گذاری شرکت‬ ‫س��رمایه گذاری غدیر و سازمان ایمیدرو ساخته و ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این پروژه در منطقه انرژی بر المرد با ظرفیت ایجاد ‪۶۵۰۰‬‬ ‫تن مس��تقیم و غیرمس��تقیم در دو فاز اول با ‪ ۳۰۰‬هزار تن‬ ‫تولید س��االنه الومینیوم افتتاح خواهد ش��د‪ .‬تمامی مراحل‬ ‫ساخت این پروژه با توانمندی پیمانکاران داخلی و با همکاری‬ ‫ش��رکت های خارجی بوده و نیروهای بومی برای این پروژه از‬ ‫طریق ازمون رس��می جذب و خارج از کش��ور اموزش داده‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین زمین نیم�ی از واحدهای طرح «اقدام‬ ‫ملی مسکن»‬ ‫زمین مورد نیاز برای س��اخت بی��ش از نیمی از واحدهای‬ ‫طرح اقدام ملی مس��کن تامین شد‪ .‬به گزارش بانک مسکن‪،‬‬ ‫امارها و اطالعات موجود از وضعیت تامین زمین برای اجرای‬ ‫طرح اقدام ملی مس��کن در سراسر کش��ور از تامین بیش از‬ ‫نیمی از زمین مورد نیاز برای س��اخت مس��کن در قالب این‬ ‫ط��رح خبر می دهد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬هم اکن��ون بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح در سراسر کشور‬ ‫و براساس برنامه توزیع جغرافیایی ساخت این واحدها تامین‬ ‫شده است‪ .‬اخرین امارها و گزارش های مربوط در این زمینه‬ ‫نش��ان می دهد از مجموع ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مس��کونی که قرار‬ ‫است تا پایان دولت دوازدهم در شهرها و استان های مختلف‬ ‫کشور ساخته ش��ود‪ .‬هم اکنون زمین مورد نیاز برای ساخت‬ ‫بیش از ‪ ۲۲۰‬هزار واحد مسکونی در سطح کشور تامین و در‬ ‫بس��یاری از موارد عملیات اماده س��ازی اراضی و ساخت وساز‬ ‫روی انها اغاز شده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که بنا بر اعالم مسئوالن طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن در وزارت راه وشهرسازی بناست عملیات ساخت همه‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار واحد مس��کونی این طرح در س��ال ‪ ۹۹‬اغاز شود‬ ‫و هم��ه واحدها تا پی��ش از اتمام دول��ت دوازدهم به مرحله‬ ‫واگذاری و بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫نرخ جدید سود سپرده های س��رمایه گذاری مدت دار بانک‬ ‫رفاه از اول اردیبهشت ماه امسال اعالم شد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬با توجه به تصمیمات گرفته شده‬ ‫در س��ی و هشتمین نشست مدیران عامل نظام بانکی کشور‪،‬‬ ‫نرخ س��ود انواع سپرده های س��رمایه گذاری مدت دار در این‬ ‫بانک شامل‪ :‬سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ‪ ۸‬درصد‪،‬‬ ‫سپرده سرمایه گذاری کوتاه‪‎‬مدت ویژه ‪ 6‬ماهه و باالتر تا کمتر‬ ‫از یک سال ‪ ۱۱‬درصد و سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یک‬ ‫ساله ‪۱۵‬درصد است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬سپرده های بلندمدت یک‪‎‬ساله مفتوحی قبلی‬ ‫تا سررسید قرارداد مربوط‪ ،‬تابع نرخ سود زمان انعقاد‪ /‬تمدید‬ ‫قرارداد است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه از ادغام بانک های وابسته به نیروهای‬ ‫مسلح در ایس��تگاه پایانی خبر داد و گفت‪ :‬برنامه بانک سپه‬ ‫برای الحاق دست‪‎‬کم ‪ ۲‬بانک تا پایان اردیبهشت به بانک سپه‬ ‫اجرایی می ش��ود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه‪،‬‬ ‫محم��د کاظم چقازردی گفت‪ :‬تمام ارکان بانک س��په اماده‬ ‫برگ��زاری مجام��ع نهایی ادغام ‪ ۴‬بانک و یک موسس��ه مالی‬ ‫وابسته به نیروهای مسلح است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه پروژه ای مشخص برای‬ ‫مستند س��ازی نح��وه اجرای این طرح در بانک س��په تعریف‬ ‫ش��ده اس��ت گفت‪ :‬ایندگان باید بدانند چگونه بانک سپه به‬ ‫اتکا نیروهای متخصص و متعهد خود ان هم در س��خت ترین‬ ‫ش��رایط در کنار انجام س��ایر وظایف خطیر خود با همراهی‬ ‫مثال زدنی سایر بانک ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای‬ ‫مس��لح توانس��ت به چنین موفقیت بزرگی دست پیدا کند‪.‬‬ ‫موفقیتی که بدون شک نظام بانکی و ساختار اقتصادی کشور‬ ‫از ان بهره خواهند برد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ جدید سود سپرده های بانک رفاه‬ ‫‹ ‹مجمع عمومی ع�ادی به طور فوق العاده بانک‬ ‫اینده‬ ‫مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک اینده به منظور‬ ‫تعیین حسابرس مس��تقل و بازرس قانونی و انتخاب روزنامه‬ ‫‹ ‹ادغ�ام بانک ه�ای وابس�ته ب�ه نیروهای مس�لح‬ ‫در بانک سپه‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت هزینه ه�ای درم�ان کرون�ا ب�ه‬ ‫بیمه گذاران اسیا‬ ‫هزینه ه��ای درمان ویروس کرون��ا بیمه گذاران بیمه عمر و‬ ‫پس انداز بیمه اس��یا‪ ،‬تا س��قف ‪ ۵۰۰‬میلی��ون ریال پرداخت‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه اسیا‪ ،‬به منظور ایجاد‬ ‫امنیت خاطر و رفع دغدغه های مالی بیمه ش��دگان بیمه های‬ ‫عمر و پس انداز بیمه اس��یا‪ ،‬هزینه های درمانی ویروس کرونا‬ ‫ب��رای تمامی بیمه ش��دگان قبلی و جدی��د بیمه های جامع‬ ‫عمر و پس انداز و جامع مهراس��یا که دارای پوش��ش امراض‬ ‫خاص باشند‪ ،‬بدون دریافت حق بیمه اضافی‪ ،‬معادل سرمایه‬ ‫امراض خاص و تا سقف ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال پرداخت می شود‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬این پوشش درمانی‪ ،‬در طول برگزاری‬ ‫جش��نواره فروش بیمه های عمر و پس انداز بیمه اس��یا که تا‬ ‫اخر اردیبهش��ت امس��ال ادامه دارد‪ ،‬ارائه می شود و تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬دارای اعتب��ار اس��ت‪ .‬تمام اف��راد جامعه برای‬ ‫برخورداری از این پوشش‪ ،‬می توانند با شعب و نمایندگی های‬ ‫بیمه اسیا در سراسر کشور تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت جدی بانک ملی ایران در راه اندازی‬ ‫مجتمع الومینیوم جنوب‬ ‫بان��ک ملی ایران در س��اخت و راه ان��دازی مجتمع صنایع‬ ‫الومینیوم جنوب که به تازگی و با دس��تور رئیس جمهوری در‬ ‫المرد استان فارس به بهره برداری رسید‪ ،‬نقش مهمی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ۲۰ ،‬درصد‬ ‫س��رمایه ثابت این طرح که به طور س��ندیکایی اجرا ش��ده را‬ ‫بان��ک ملی ایران تامین مالی کرده اس��ت‪ .‬میزان مش��ارکت‬ ‫بانک ملی ایران در این بخش بیش از ‪۱.۵‬میلیارد یوان چین‬ ‫براورد می ش��ود‪.‬همچنین در بخش سرمایه در گردش‪ ،‬بانک‬ ‫مل��ی ایران بیش از ‪2‬هزار و ‪۲۰۰‬میلی��ارد ریال منابع به این‬ ‫طرح تزریق کرده که اثر بزرگی در پیشرفت ان داشته است‪.‬‬ ‫به عنوان ف��ردی که همواره درب��اره قدرت‬ ‫رقاب��ت بین بنگاه��ی و ب��اال ب��ودن هزین��ه‬ ‫س��رمایه در اقتصاد ای��ران و مصائب ان برای‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬صادر کنندگان‪ ،‬وارد کنندگان‬ ‫و تم��ام فع��االن اقتصاد صحبت ک��رده و این‬ ‫موضوع را امری مذموم و ضدتوس��عه می دانم‪،‬‬ ‫خب��ر پایین امدن ن��رخ بهره در ای��ن دوران‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬بس��یار جالب بود و در مقاله ای‬ ‫ان را خودکش��ی نرخ بهره خواندم‪ .‬چرا؟ چون‬ ‫ایران کش��وری با تورم باالست‪ .‬به عبارتی جزو‬ ‫معدود کش��ورها ب��ا تورم دو رقم��ی‪ ،‬در کنار‬ ‫کشورهایی مانند س��ودان‪ ،‬ونزوئال و زیمبابوه‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬تورم ب��اال در اقتصاد ایران‬ ‫ناش��ی از خلق نقدینگ��ی و افزایش پایه پولی‬ ‫اس��ت که به اقتصاد ایران س��نجاق شده و تا‬ ‫کنون راه برون رفتی از ان دیده نش��ده است‪.‬‬ ‫اج��رای عملیات بازار ب��از نقطه امیدی بود در‬ ‫این وضعیت و س��رانجام بانک مرکزی ایران با‬ ‫جهان مدرن کمی اشتی کرد‪ ،‬اما از کم و کیف‬ ‫و خروج��ی اجرای ‪۳‬ماه این طرح هنوز اماری‬ ‫قابل اتکا در دسترس نیست‪ .‬امید بود و هست‬ ‫ک��ه ‪ OMO‬بتواند با مکانیس��م خاص خود‬ ‫تاثیر مثبتی بر کاهش ت��ورم بگذارد‪ .‬اما چرا‬ ‫بانک مرکزی تاکید دوباره بر کاهش نرخ بهره‬ ‫دارد‪ ،‬ان هم در این ش��رایط که قسمت عمده‬ ‫سپرده های کش��ور مختص به سرمایه گذاران‬ ‫بزرگ‪ ،‬موسسه ها و نهادها بوده و بخش کمی‬ ‫از ان مرب��وط به افراد حقیقی با س��پرده های‬ ‫کوچک اس��ت‪ .‬در این شرایط‪ ،‬سیل نقدینگی‬ ‫به طور ش��تابان و بدون توجه به نتیجه‪ ،‬به طور‬ ‫هیجانی در حال ورود به بازار س��رمایه اس��ت‬ ‫(در صورت داش��تن اس��تراتژی بسیار مثبت‬ ‫خواهد بود)‪ ،‬اما از س��وی دیگ��ر‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫بهره در اقتصاد ایران در حال دادن سیگنال به‬ ‫س��پر ده گذاران برای خروج سپرده ها و حرکت‬ ‫ان به س��مت بازارهای موازی است‪ .‬نقدینگی‬ ‫که به عدد ‪ ۲۴۰۰‬هزار میلیارد تومان رس��یده‬ ‫و می توان��د هر بازاری را دس��تخوش تغییرات‬ ‫بنی��ادی کند‪ .‬در ای��ن وانفس��ای رکوردهای‬ ‫ب��ورس ایران‪ ،‬تمامی س��پرده گذارانی که امار‬ ‫تورم متوسط ‪ ۴۱‬درصدی بانک مرکزی را هم‬ ‫شنیده اند‪ ،‬در جلوی چشم شان ارزش پول شان‬ ‫در حال نابودی اس��ت و از س��وی دیگر‪ ،‬نرخ‬ ‫بهره هم کاهش یافته است‪ .‬بسیاری که از پول‬ ‫نرخ بهره گذران زندگی می کنند‪ ،‬به فکر ورود‬ ‫به بازاره��ای خواهند افت��اد و چرخه حرکت‬ ‫بازارهای طال و ارز و مسکن و زمین به حرکت‬ ‫صعودی روی خواهند اورد‪ .‬چنین حرکتی در‬ ‫این وانفسا برای بس��یاری قابل توجیه و تاثیر‬ ‫ان بر کاهش نرخ تس��هیالت هم هنوز روشن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اینترنت پرسرعت‬ ‫رایگان اسیاتک‬ ‫ویژه «اموزش»‬ ‫شیوع کرونا پدیده ای است که این روزها تمام‬ ‫مردم کشورمان را تحت تاثیر قرار داده است‪ .‬این‬ ‫تاثیر تا جایی ادامه داش��ته که سیستم اموزش‬ ‫حض��وری را با تصمی��م س��ازمان های ذی ربط‬ ‫به سیس��تم ام��وزش مجازی و انالی��ن تبدیل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬شرکت اس��یاتک در راستای انجام‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی خود برای جلوگیری‬ ‫هرچه بیشتر از شیوع کرونا با هدف شکست این‬ ‫ویروس و قطع زنجیره انتقال‪ ،‬س��رویس رایگان‬ ‫پر س��رعتی را ویژه مصارف اموزش��ی در سراسر‬ ‫کش��ور طراحی کرده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫ویژگی سرویس رایگان اسیاتک تمام کسانی که‬ ‫در خانه های خود از سیس��تم اموزش��ی مجازی‬ ‫استفاده می کنند‪ ،‬می توانند به راحتی با مراجعه‬ ‫به وب سایت شرکت از مزایای این سرویس ویژه‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬ای��ن س��رویس دارای باالترین‬ ‫میزان س��رعت؛ یعنی ‪ ۱۶‬مگابی��ت بر ثانیه بوده‬ ‫و ‪ ۳‬م��اه زمان اس��تفاده دارد‪ .‬گفتنی اس��ت که‬ ‫متقاضیان می توانند‪ ،‬بدون پرداخت هزینه ای از‬ ‫این خدمت ویژه بهره مند شده و با ماندن در خانه‬ ‫به کادر پزشکی کش��ور نیز کمک شایانی کنند‪.‬‬ ‫این س��رویس برای ثبت نام اولی��ه بوده و مهلت‬ ‫ثبت نام ان فقط تا پایان ‪ ۱۵‬اردیبهشت است‪.‬‬ ‫عالقه من��دان برای کس��ب اطالعات تکمیلی‬ ‫ب�� ‪‎‬ه نش��انی اینترنت��ی لندین��گ این ش��رکت‬ ‫‪http: //www.asiatech.ir/stayhome‬‬ ‫(‪http://www.asiatech.ir/‬‬ ‫‪ )/stayhome‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫باجه خبر‬ ‫کثیراالنتشار بانک با حضور بیش از‪ ۵۵‬درصد سهامداران‪ ،‬روز‬ ‫پنج شنبه ‪ ۴‬اردیبهشت برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک اینده‪ ،‬این جلسه با ریاست‬ ‫ش��عبان مرادی و حض��ور یداهلل زحمتکش به عنوان منش��ی‬ ‫جلسه و مهران صمصامی و جمشید اقبال‪‎‬پور ناظران جلسه‪،‬‬ ‫در سالن همایش موسسه اندیشه معین و ضمن رعایت موارد‬ ‫بهداش��تی برگزار شد‪ .‬در این جلسه درباره انتخاب حسابرس‬ ‫و بازرس قانونی صحبت شد و از میان ‪ ۴‬نامزد پیشنهاد شده‬ ‫بعد از رای گیری‪ ،‬در نهایت موسسه حسابرسی فاطر انتخاب‬ ‫و معرفی شد‪ .‬همچنین روزنامه های دنیای اقتصاد و اطالعات‬ ‫به‪‎‬عنوان روزنامه های کثیراالنتشار بانک اینده برگزیده شدند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نرخ بهر ه‬ ‫پارادوکس‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت‪ 3 -1399‬رمضان ‪ 27 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1508‬پیاپی‪2826‬‬ ‫دولت در بند خویش‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫به بهانه روز جهانی کتاب و حقوق مولف‬ ‫تسلیت‬ ‫یاداوری چند حقیقت تلخ در نشر ایران‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اصالحی��ه‪ ،‬بعد از مرگ پدیداورنده‪ ،‬اگر وارثی برای‬ ‫اثر وجود نداش��ته باش��د یا حقوق ان بر اثر وصیت‬ ‫به کس��ی منتقل نش��ده باش��د‪ ،‬برای همان مدت‬ ‫به منظور اس��تفاده عمومی در اختیار حاکم اسالمی‬ ‫(ولی فقیه) قرار می گیرد‪ .‬جدا از این‪ ،‬قانونی باعنوان‬ ‫ترجمه و تکثی��ر کتاب ها و نش��ریات و اثار صوتی‬ ‫ب��رای حمایت از اثاری که مش��مول قانون حمایت‬ ‫حق��وق مولفان‪ ،‬مصنفان و هنرمندان نیس��تند‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۲‬مصوب ش��د که شامل ‪ ۱۲‬ماده و یک‬ ‫تبصره بود‪ .‬پس از ان در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬پیش نویس‬ ‫الیحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری‬ ‫و حق��وق مرتبط ازس��وی وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی به دولت تقدیم و تاکنون نیز باوجود تایید‬ ‫در دول��ت و تصویب کلیات ان در کمیس��یون های‬ ‫مجلس هن��وز در صح��ن علنی مجل��س مطرح و‬ ‫ن قوانین در نمونه های قبلی‬ ‫مصوب نش��ده است‪ .‬ای ‬ ‫خود به تدریج زمان کاربردی خود را از دس��ت داده‬ ‫و پ��س از ان نی��ز در مواجهه ب��ا موقعیت های تازه‬ ‫برای بروزرس��انی (الیحه مالکیت ادبی و هنری) با‬ ‫مشکالت بس��یار روبه رو اس��ت‪ .‬باوجود اینکه ادعا‬ ‫ن الیحه‬ ‫می شود‪ ،‬کار کارشناسی در زمینه تالیف ای ‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬مخالفان و کارشناسان حقوق مالکیت‬ ‫فک��ری در ایران معتقدند ای��ن الیحه دارای نواقص‬ ‫متعددی است که در صورت تبدیل شدن به قانون‬ ‫در ش��رایط فعلی نه تنها منفعتی برای نش��ر ایران‬ ‫ندارد‪ ،‬بلکه دست ناشران را نیز در اینده می بندد و‬ ‫ن شرایط‬ ‫انها را به ش��دت محدود خواهد کرد‪ .‬در ای ‬ ‫هن��وز که هنوز اس��ت‪ ،‬صاحبان اث��ار و تالیفات با‬ ‫قوانین بعضاً ناکارامد ‪ ۵۰‬س��ال قبل روزگار سپری‬ ‫می کنند‪ .‬ماحصل این اتفاق در س��اده ترین ش��کل‬ ‫ان رواج پدی��ده قاچاق کتاب در کش��ور اس��ت که‬ ‫تاکنون مهم ترین مش��کل برای مواجهه با ان نبود‬ ‫قانون مناس��ب بوده است‪ .‬اما بخشی دیگر از ماجرا‬ ‫در کنار نبود قانون به نهادهایی بازمی گردد که باید‬ ‫ب��ا مراجعه به قانون در مقام حمایت از صاحبان اثر‬ ‫برایند‪ .‬در ایران‪ ،‬از قضای روزگار تشکل های صنفی‬ ‫حامی ناشران‪ ،‬چاپخانه داران و حتی موزعان کتاب‬ ‫ب��ا فعالیت جدی و مش��خصی روبه رو هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫ل صنفی که به نمایندگی از اهل قلم به عنوان‬ ‫تش��ک ‬ ‫خط مقدم تولید محت��وای فکری و فرهنگی کتاب‬ ‫فعالی��ت کند‪ ،‬به معنای واقعی وجود ندارد‪ .‬از کانون‬ ‫منحله نویس��ندگان که بگذریم‪ ،‬تنها تشکل صنفی‬ ‫رسمی اهل قلم در سال های پس از انقالب اسالمی‬ ‫انجمن قلم ایران بوده که این تش��کل نیز در عمل‬ ‫فعالیت مش��خصی ندارد و چنان در مضیقه مالی و‬ ‫ناتوان از تاثیرگذاری اس��ت که در عمل نقش��ی در‬ ‫حمایت از اهل قلم ایفا نکرده اس��ت‪ .‬در س��ال های‬ ‫گذشته موسسه خانه کتاب نیز با راه اندازی دفتری‬ ‫حقوقی س��عی در ارائه خدمات مشاوره ای به اهالی‬ ‫ن دفتر‬ ‫قلم در چنین مواردی داشت که از فرجام ای ‬ ‫و نیز کاربردی بودنش و همچنین میزان مراجعه به‬ ‫ان اطالعی دقیق منتشر نمی شود‪ .‬انچه در نهایت‪،‬‬ ‫از این مسئله حاصل می ش��ود‪ ،‬نوعی سردرگمی و‬ ‫بی پیک��ری در زمینه یاداوری حق��وق قانونی اهل‬ ‫قلم و نیز رس��یدگی به مواردی اس��ت که اجحافی‬ ‫در حقوق انها روا داش��ته شده است؛ موضوعی که‬ ‫چ نهاد مش��خصی در ایران به نمایندگی از‬ ‫تقریباً هی ‬ ‫اهل قلم پیگیر و مسئول رسیدگی به ان نیست‪.‬‬ ‫لوریس چکناواریان در «نت گپ» یونسکویی ها‬ ‫به دنبال حضور اهالی فرهنگ در گفت وگوهایی‬ ‫جداگانه با موضوعات و رویکردهای فرهنگی‪-‬هنری‬ ‫در پخش زنده اینستاگرام «نت گپ های یونسکو»‪،‬‬ ‫لوری��س چکناواریان نیز در این گفت وگوها حاضر‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی کمیس��یون ملی‬ ‫یونس��کو‪-‬ایران‪ ،‬نت گپ های یونسکویی با رویکرد‬ ‫ایجاد اگاهی فرهنگی با حضور اس��تادان فرهنگ‬ ‫از اول اردیبهشت راه اندازی شده و استادانی مانند‬ ‫اصغر دادبه‪ ،‬عبدالمحمود رضوانی‪ ،‬ایرج شهبازی‪،‬‬ ‫مهدی ماحوزی‪ ،‬مهدی محبتی و لیلی انور درباره‬ ‫مسائل مختلف گفت وگو کرده اند‪ .‬در ادامه لوریس‬ ‫چکناواریان‪ ،‬اس��تاد موس��یقی‪ ،‬اهنگس��از و رهبر‬ ‫ارکستر یکشنبه‪ 7 ،‬اردیبهشت با حضور در پخش‬ ‫زن��ده اینس��تاگرامی نت گپ یونس��کویی‪ ،‬با ارش‬ ‫امینی گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫«کتاب باز» ویژه رمضان روی انتن شبکه نسیم‬ ‫پخش ویژه برنام��ه رمضانی کتاب ب��از با اجرای‬ ‫س��روش صح��ت از ‪ ۶‬اردیبهش��ت‪ ،‬همزم��ان با‬ ‫نخستین شب ماه مبارک رمضان اغاز شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی برنام��ه کتاب باز‪،‬‬ ‫این برنامه با اجرای س��روش صحت از ش��نبه‪۶ ،‬‬ ‫اردیبهش��ت‪ ،‬به انتن شبکه نس��یم می رود که در‬ ‫ایام ماه مبارک رمضان هر ش��ب ساعت ‪ ۱۹‬پخش‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬کتاب باز طبق روال گذش��ته میزبان‬ ‫هنرمندان‪ ،‬شاعران‪ ،‬ورزشکاران و چهره های معتبر‬ ‫حوزه ه��ای مختلف خواهد بود؛ بر همین اس��اس‬ ‫پیام دهکردی مهمان نخستین قسمت این برنامه‬ ‫تلویزیونی بود‪ .‬همچنین س��روش صحت هر شب‬ ‫روایت های��ی از عارفه ل��ک را می خواند‪ .‬باتوجه به‬ ‫تغییری که ویروس کرونا در س��بک زندگی امروز‬ ‫به وجود اورده‪ ،‬برنامه کتاب باز هر ش��ب یک بسته‬ ‫پیش��نهادی فرهنگی متناس��ب ایام به مخاطبان‬ ‫معرفی خواهد کرد‪ .‬این برنامه از سال ‪ ۹۵‬تاکنون‬ ‫در ‪ ۴‬فصل به کارگردانی و تهیه کنندگی محمدرضا‬ ‫رضائی��ان روی انتن رفته و فصل پنجم ان پس از‬ ‫ویژه برنام��ه ماه مبارک رمض��ان در ماه های اینده‬ ‫تولید و پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫خدمات مجازی کتابخانه های عمومی تا ‪ ۱۹‬اردیبهشت‬ ‫باتوج��ه به تداوم طرح فاصله گ��ذاری اجتماعی‬ ‫و عم��ل ب��ه توصیه های بهداش��تی س��تاد کرونا‪،‬‬ ‫کتابخانه ه��ای عموم��ی ت��ا ‪ ۱۹‬اردیبهش��ت باز‬ ‫نخواهند بود و در فضای مجازی فعالیت فرهنگی‬ ‫خود را ادامه می دهند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬باتوج��ه ب��ه ت��داوم ط��رح‬ ‫فاصله گ��ذاری اجتماع��ی و عمل ب��ه توصیه های‬ ‫بهداشتی س��تاد ملی کرونا‪ ،‬کتابخانه های عمومی‬ ‫کش��ور در دو هفته اینده یعنی تا ‪ ۱۹‬اردیبهشت‬ ‫دایر نیس��تند و فعالیت های فرهنگی و اموزش��ی‬ ‫کتابخانه ها همچنان در بستر فضای مجازی ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫با این حال مسئوالن نهاد کتابخانه های عمومی‬ ‫کش��ور همچنان پیگیر بازگشایی کتابخانه ها با در‬ ‫نظر گرفتن نکات بهداشتی و فراهم اوردن شرایط‬ ‫و امکانات الزم هستند تا مطابق مقررات و ضوابط‬ ‫ستاد ملی کرونا‪ ،‬کتابخانه ها ارائه خدمات حضوری‬ ‫به مراجعان را از سر بگیرند‪ .‬از اسفند سال گذشته‬ ‫باتوجه به هش��دارهای وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی و س��تاد ملی کرونا‪ ،‬همزمان با‬ ‫تعطیل��ی مدارس‪ ،‬دانش��گاه ها و مراک��ز فرهنگی‪،‬‬ ‫کتابخانه ه��ای عمومی نیز ارائ��ه خدمات فیزیکی‬ ‫به اعض��ا را تعطیل ک��رده و فعالیت های فرهنگی‬ ‫و اموزشی را در بستر فضای مجازی ادامه داده اند‪.‬‬ ‫سوس��ن طاقدی��س‪ ،‬نویس��نده مش��هور‬ ‫ادبی��ات کودک و نوجوان بر اثر عارضه قلبی‬ ‫درگذشت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬سوسن طاقدیس‬ ‫از چهره ه��ای ش��اخص ادبی��ات ک��ودک و‬ ‫نوجوان جمعه‪ 5 ،‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۹‬بر اثر‬ ‫عارضه قلبی درگذش��ت‪ .‬زنده یاد طاقدیس‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۳۸‬در ش��یراز متول��د ش��د و‬ ‫نویس��ندگی را با نش��ریه کیهان بچه ها اغاز کرد‪« .‬ش��ما یک دماغ زرد‬ ‫ندیدید؟»‪« ،‬قدم یازدهم»‪« ،‬زرافه من ابی اس��ت»‪« ،‬پش��ت ان دیوار‬ ‫ابی»‪« ،‬هزار س��ال نگاه»‪« ،‬تو هم ان س��رخی را می بینی»‪« ،‬دخترک‬ ‫و فرش��ته اش»‪« ،‬بزغاله های س��بز»‪« ،‬یکی بود» و «جوراب س��وراخ»‬ ‫تعدادی از اثار به جا مانده از این نویس��نده اس��ت‪ .‬طاقدیس به س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬جایزه کتاب س��ال جمهوری اس�لامی ایران و به س��ال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫جای��زه پروی��ن اعتصام��ی را از ان خود کرده ب��ود‪ .‬طاقدیس که با اثر‬ ‫خواندنی «قدم یازدهم» برگزیده بیست وسومین دوره کتاب سال ایران‬ ‫ش��د‪ ،‬فعالیت حرفه ای خود را با نش��ریه کیهان بچه ها اغاز کرد‪ .‬وی در‬ ‫س��ال های فعالیت خود عالوه بر همکاری با نش��ریات کیهان‪ ،‬سروش‪،‬‬ ‫گروه مجالت رش��د و‪ ...‬تالیف کتاب هایی برای خردس��االن‪ ،‬کودکان و‬ ‫نوجوانان را اغاز کرد و به عضویت انجمن نویسندگان کودک و نوجوان‬ ‫درامد‪« .‬قدم یازدهم» اثر برگزیده این نویسنده در بیست وسومین دوره‬ ‫کتاب سال ایران روایت شیر کوچکی است که در باغ وحش به دنیا امده‬ ‫و پشت میله های قفس اهنی تنها فرصت راه رفتن به اندازه ‪ 10‬قدم را‬ ‫دارد‪ ،‬تا انکه یک روز نگهبان باغ وحش یادش می رود در قفس را ببندد‬ ‫و ان وقت ش��یر کوچک فرصت انتخاب برای به دس��ت اوردن ازادی را‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن کت��اب تاثیرگذار به زبان های انگلیس��ی و کردی و در قالب‬ ‫کتاب الکترونیک منتش��ر ش��ده و به کارگردانی مریم کش��کولی نیا در‬ ‫قالب انیمیشن در اختیار مخاطبان قرار گرفته است‪ .‬کتاب «یکی بود»‬ ‫دیگر اثر خواندنی این نویسنده نیز تاکنون به صورت کتاب الکترونیک‬ ‫فارسی و انگلیسی و کتاب با خط بریل به دست مخاطبان رسیده است‪.‬‬ ‫لوح س��پاس از مرکز امور مش��ارکت زنان ریاس��ت جمهوری در سال‬ ‫‪ ،۱۳۷۹‬لوح تقدیر دانش��گاه الزه��را برای مجموعه فعالیت های هنری‪،‬‬ ‫لوح س��پاس جشنواره رشد در سال ‪ ،۱۳۸۲‬جایزه پروین اعتصامی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۴‬و جایزه کتاب س��ال شهید غنی پور در سال ‪ ۱۳۸۹‬دیگر‬ ‫افتخارات این هنرمند بود‪ .‬خانواده بزرگ کانون پرورش فکری کودکان‬ ‫و نوجوانان‪ ،‬درگذش��ت این نویس��نده توانمند را به جامعه ادبی ایران و‬ ‫بازماندگان این هنرمند گرانقدر تسلیت می گوید‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫صلحی که همه صلح ها را بر باد داد‬ ‫نش��ر ماه��ی دهمی��ن چ��اپ کتاب‬ ‫«صلح��ی ک��ه همه صلح ه��ا را ب��ر باد‬ ‫داد‪ :‬فروپاش��ی امپرات��وری عثمان��ی و‬ ‫ش��کل گیری خاورمیانه معاصر» نوشته‬ ‫دیوید فرامکین و ترجمه حسن افشار را‬ ‫با شمارگان ‪ ۱۲۵۰‬نسخه‪ ۶۱۴ ،‬صفحه و‬ ‫بهای ‪ ۸۸‬هزار تومان منتشر کرد‪ .‬چاپ نخست این کتاب زمستان‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬منتشر ش��ده بود‪ .‬چاپ های هشتم و نهم این کتاب نیز‬ ‫س��ال گذش��ته (‪ )۱۳۹۸‬به ترتیب با به��ای ‪ ۸۵‬و ‪ ۸۸‬هزار تومان‬ ‫در دس��ترس مخاطبان قرار گرفتن��د‪ .‬فرامکین‪ ،‬حقوقدان و تاریخ‬ ‫نویسی است که به طور تخصصی در حوزه خاورمیانه فعالیت دارد‬ ‫و در دانش��گاه روابط بین الملل تدریس می کند‪ .‬او برای این کتاب‬ ‫نامزد جای��زه ‪ National Book Critics Circle‬و همچنین‬ ‫پولیتزر ش��د‪ .‬کتاب در زبان اصلی در س��ال ‪ ۱۹۸۹‬منتش��ر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬فرامکین در این اثر به شرح و تحلیل رویدادهایی که منجر‬ ‫به تجزی��ه امپراتوری عثمانی در هنگامه جنگ جهانی اول ش��د‪،‬‬ ‫می پردازد و اینکه در نتیجه همین تجزیه بود که تغییراتی وس��یع‬ ‫در خاورمیانه ایجاد ش��د‪ .‬فرامکین معتقد اس��ت این تغییرات به‬ ‫جنگ جهانی جدیدی منجر شد که همچنان ادامه دارد‪ .‬نویسنده‬ ‫در این کت��اب تنها به نقش اروپ��ا در خاورمیانه نمی پردازد‪ ،‬بلکه‬ ‫تاثیر این دگرگونی در خود اروپا را نیز مورد بررس��ی قرار می دهد‪.‬‬ ‫گاه خوانن��ده را با خود به دل بیابان های ش��به جزیره عربس��تان‬ ‫می ب��رد و ب��ا ماجراجویی ه��ای الرن��س همگام می کن��د و گاه از‬ ‫اختالف��ات و مناقش��ات دولتمردان اروپایی در پایتخت های ش��ان‬ ‫پ��رده برمی دارد‪ .‬می توان تاریخی را که ای��ن کتاب بدان پرداخته‬ ‫سِ ��فر پیدایش قرن بیستم و خاورمیانه امروزی دانست‪ .‬این کتاب‬ ‫همچنین باعنوان «صلح کردند که جنگ بماند‪ :‬چگونگی فروپاشی‬ ‫امپرات��وری عثمانی و برامدن خاورمیانه جدی��د» در دو مجلد به‬ ‫قلم داود حیدری و مفید علیزاده نیز منتش��ر شده است‪ .‬ناشر این‬ ‫ترجمه انتشارات دنیای اقتصاد است‪.‬‬ ‫ازسرگیری فیلمسازی در سوئد و دانمارک‬ ‫باوجود هش��دارها نس��بت به گس��ترش کرونا‪ ،‬کار س��اخت تولی��د فیلم های‬ ‫سینمایی و تلویزیونی در کشورهای سوئد و دانمارک‪ ،‬تحت مجموعه جدیدی از‬ ‫مقررات پیشگیرانه از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری ورایتی‪ ،‬سوئد چون دیگر کشورهای جهان برای مقابله‬ ‫با همه گیری کرونا به اعمال قرنطینه یا سایر محدودیت های جدی متوسل نشد و‬ ‫اکنون نیز در کنار دانمارک یکی از نخستین کشورهای اروپایی است که با وضع‬ ‫دستورالعمل های دولتی ویژه اجازه از سرگیری فرایند فیلمسازی را می دهد‪.‬‬ ‫این دس��تورالعمل ها براساس اطالعات جمع اوری شده توسط نهادهای دولتی‬ ‫کشورهای س��وئد و دانمارک تنظیم و در سندی انالین با عنوان راهنمای فیلم‬ ‫نوردیک (‪ )Nordic Film Guide‬فهرست شده اند‪.‬‬ ‫براساس دس��تورالعمل های جدید‪ ،‬از این پس فیلمبرداری در سوئد با حضور‬ ‫حداکث��ر ‪ ۵۰‬نف��ر در صحنه مجاز اس��ت و دانمارک نیز ک��ه از ‪ ۱۶‬مارس (‪۲۶‬‬ ‫اس��فند) محدودیت های سفت و س��ختی را برای مهار شیوع کرونا اعمال کرده‪،‬‬ ‫از ‪ ۱۴‬اوریل (‪ ۲۶‬فروردین) با از س��رگیری تولید و س��اخت فیلم در این کشور‬ ‫موافقت کرده است‪.‬‬ ‫بازگشایی تدریجی موزه های برلین‬ ‫موزه های «برلین» از اوایل ماه مه با رعایت نکات بهداش��تی می توانند فعالیت‬ ‫خود را اغاز کنند‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از ارت نت نیوز‪ ،‬همچنان که مقامات‬ ‫المان قوانین قرنطینه در این کش��ور را کاهش می دهند‪ ،‬موزه ها و مراکز یادبود‬ ‫برلین نیز مش��روط به رعایت قوانین سختگیران ه جدید‪ ،‬اجازه بازگشایی خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬موزه های برلین که شامل ‪ ۱۷۰‬موزه و موسسه دولتی و‬ ‫ش از اعالم این‬ ‫خصوصی می شوند‪ ،‬از ‪ 4‬ماه مه فعالیت خود را از سر می گیرند‪ .‬پی ‬ ‫تصمیم‪ ،‬نش��انه های کوچکی از زندگی دوباره حوزه فرهنگی در این کشور دیده‬ ‫می ش��د‪ .‬انجمن موزه های المان در بیانیه ای اعالم کرد‪« :‬با بازگش��ایی تدریجی‬ ‫ی شده موزه ها می توانیم با روندی ارام اما مطمئن به شرایط عادی‬ ‫و س��ازمانده ‬ ‫پیشین بازگردیم‪».‬‬ ‫«مولتی مدیا» برای عالقه مندان به «مارکز»‬ ‫به مناسبت ششمین سال درگذش��ت گابریل گارسیا مارکز‪ ،‬بنیادی که به نام‬ ‫وی کار می کن��د‪ ،‬ب��ا راه اندازی یک بخش مولتی مدیا‪ ،‬س��عی کرد زندگی و اثار‬ ‫مارکز را بیش از پیش با عالقه مندانش مرتبط کند‪.‬‬ ‫به گزارش ال یونیورسال‪ ،‬در ششمین سالگرد درگذشت گابریل گارسیا مارکز‪،‬‬ ‫نویسنده‪ ،‬روزنامه نگار و فیلمنامه نویس کلمبیایی برنده جایزه نوبل ادبیات‪ ،‬بنیاد‬ ‫گابو که ازسوی خود او ایجاد شده بود‪ ،‬یک کار جدید انجام داد‪.‬‬ ‫بخ��ش ویژه انالین مولتی مدیا که «می��راث گابو» نام گرفته راه ورودی جالب‬ ‫به زندگی و اثار مارکز اس��ت‪ .‬بنیاد گاب��و در همراهی با وزارت فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباط��ات کلمبی��ا از طریق تعدادی ویدئو‪ ،‬تصویرگ��ری‪ ،‬ایموجی و فایل های‬ ‫صوتی‪ ،‬از عالقه مندان دعوت می کند به نخس��تین میکروس��ایت برپایه وب سر‬ ‫بزنند‪ .‬این س��ایت با هدف عمومی کردن جزئیات اثار مارکز به شیوه ای زبانی و‬ ‫اینتراکتیو تاس��یس شده اس��ت‪ .‬والدین‪ ،‬معلم ها و افراد تمام سنین می توانند از‬ ‫این وب سایت استفاده کنند‪.‬‬ ‫در توصی��ف این وب س��ایت امده اس��ت‪« :‬گابو چه کس��ی ب��ود و خانواده و‬ ‫دوس��تانش چه افرادی بودند؟ در این بخش به ما محلق بش��وید و بیایید با هم‬ ‫این را کش��ف کنیم! از طریق بازی و چالش های مختلف ش��ما می توانید درخت‬ ‫خانوادگی درس��ت کنید‪ ،‬پرتره خلق کنید و حتی می توانید به س��وال های یک‬ ‫ازمون پاس��خ بدهید که با اطالعاتی درباره گابو ش��ما را به چالش می کشد‪ ».‬در‬ ‫این وب سایت همچنین امده است‪« :‬گابو عاشق روایت کردن تمام چیزهایی بود‬ ‫که می دید‪ ،‬می شنید و حس می کرد‪ .‬این ترکیب و مقدار بسیاری قدرت تخیل‬ ‫باعث شد او روایت های خارق العاده ای داشته باشد‪».‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ت مص��ادف با س��یزدهم اوریل‬ ‫س��وم اردیبهش�� ‬ ‫ازس��وی یونس��کو به عن��وان روز جهان��ی کتاب و‬ ‫حقوق مولف نام گذاری ش��ده اس��ت؛ مناسبتی که‬ ‫ک س��ازمان جهانی نام گذاری شده و در‬ ‫ازس��وی ی ‬ ‫تالش اس��ت نویس��ندگی و تولید محتوای فکری و‬ ‫فرهنگی ازس��وی فعاالن این حرف��ه را به عنوان یک ‬ ‫اتفاق شغلی و هنری مستقل‪ ،‬صاحب حقوق قانونی‬ ‫ویژه ای برش��مرده و از ای��ن رهگذر راه را بر تضییع‬ ‫حق��وق مادی و معنوی انه��ا در فرایند همکاری با‬ ‫سایر دست اندرکاران نشر ببندد‪.‬‬ ‫اما چ ه فرایندی در راستای احقاق حق صاحبان‬ ‫اثر باید س��پری شود تا بتوانیم ایران را از این منظر‬ ‫کشوری پیشرو به شمار اوریم؟‬ ‫ن نکته‬ ‫پاس��خ به این سوال‪ ،‬مس��تلزم توجه به ای ‬ ‫اس��ت که موضوع احقاق ای��ن حق در دو وجه قابل‬ ‫بررس��ی اس��ت؛ اول وجود مفاد قانونی برای رجوع‬ ‫به منظور اس��تناد برای دریافت حقوق و دوم وجود‬ ‫نهادهایی که بتوانند با داوری و حمایت از صاحبان‬ ‫اثر از انها در برابر خس��ران احتمالی در موضوعات‬ ‫مختلف حمایت کنند‪.‬‬ ‫ن زمینه چگونه اس��ت؟ کدام‬ ‫وضعیت ایران در ای ‬ ‫ن دو وجه در ایران به قدرت و بلوغ کافی‬ ‫ ی��ک از ای ‬ ‫رسیده است؟‬ ‫قانون مالکیت فکری و معنوی‪ ،‬نخستین گزاره ای‬ ‫ن س��وال‪ ،‬ذهن به سمت‬ ‫اس��ت که در مواجهه با ای ‬ ‫ان تمای��ل پی��دا می کند؛ پیش از ان جالب اس��ت‬ ‫بدانیم که ایران از سال ‪ ۲۰۰۱‬عضو سازمان جهانی‬ ‫مالکیت فکری است و تاکنون تعدادی از پیمان های‬ ‫مرب��وط به مالکیت فکری را پذیرفته‪ ،‬اما به عضویت‬ ‫کنوانس��یون برن درنیامده و اساس��اً عضو هیچ یک‬ ‫از کنوانس��یون های بین المللی مربوط به حق تکثیر‬ ‫ن زمینه‬ ‫نیست‪ .‬نخس��تین قانون رسمی ایران در ای ‬ ‫باعنوان حمایت از مولفان و مصنفان در سال ‪۱۳۴۸‬‬ ‫مصوب شد که ش��امل ‪ ۳۳‬ماده و ‪ ۳‬تبصره بود‪ .‬در‬ ‫ن قانون به‬ ‫م��رداد ‪ ۱۳۸۹‬طرح اصالح م��اده ‪ ۱۲‬ای ‬ ‫تصویب مجلس ش��ورای اس�لامی رسید که در ان‪،‬‬ ‫مدت حمایت اثار از ‪ ۳۰‬س��ال به ‪ ۵۰‬س��ال پس از‬ ‫مرگ پدیداورنده افزایش یافت‪ ،‬بدین ترتیب قانون‬ ‫ای��ران در زمینه مدت حمایت ح��ق تکثیر با ماده‬ ‫‪ ۱۲‬موافقتنامه تریپس هماهنگ ش��د‪ .‬براساس این ‬ ‫خداحافظی با خالق «قدم یازدهم»‬ ‫عباس اخوندی‪ ،‬وزیر پیش�ین راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫اف��زون بر حکومت‪ ،‬نقش جامعه مدنی نیز مهم اس��ت‪.‬‬ ‫باید ببینیم نهادهای جامعه مدنی و نخبگان ان در برابر‬ ‫اپیدمی کرونا چه واکنش��ی داشته اند؟ همین امروز هم‬ ‫ابهام��ات زی��ادی درباره نرخ ابتال به کرون��ا و اینکه این‬ ‫ماجرا تا کی طول می کشد‪ ،‬وجود دارد‪ .‬برخی می گویند‬ ‫‪ 5‬ماه طول می کشد‪ ،‬عده ای می گویند یک ماه و برخی‬ ‫کمتر‪ .‬هنوز یک عده می گویند این مس��ئله چندان مهم نبود و واکنش افراطی‬ ‫نش��ان داده شد؛ «این نیز بگذرد‪ ».‬اما‪ ،‬برخی هم می گویند مسئله بسیار مهمی‬ ‫است و می تواند سرنوشت تمام نهادهای جامعه را عوض کند‪ .‬کسانی می گویند‬ ‫پس از یک دوره کوتاه‪ ،‬اقتصاد با س��رعت به نقط ه قبلی باز خواهد گش��ت؛ ‪V‬‬ ‫ش��کل‪ .‬گروه دیگری می گویند وضع رکودی به فرم ‪ L‬ادامه می یابد و به س��مت‬ ‫یک فرس��ایش طوالن��ی می رود‪ .‬گروهی دیگر می گوین��د روند ان به صورت ‪U‬‬ ‫ش��کل اس��ت و با یک فاصله زمانی به نقطه اولیه بازخواهیم گشت و برخی هم‬ ‫می گویند ‪W‬شکل خواهد بود و فراز و نشیب خواهد داشت‪ .‬خالصه اینکه هنوز‬ ‫هم ابعاد ناشناخته زیادی درباره این بیماری و اثار ان وجود دارد‪ ،‬ولی حداقل از‬ ‫نظر اینکه این خطر جدی است‪ ،‬تا حدی اجماع ایجاد شده است‪ .‬اما اگر واکنش‬ ‫جامعه مدنی ایران نس��بت به این ماجرا در پایان س��ال ‪ ۱۳۹۸‬را بررسی کنید‪،‬‬ ‫مثال اگر بلیت های هواپیما و قطار را که تا روز ‪ ۲۸‬اس��فند ‪ ۱۳۹۸‬فروخته شده‪،‬‬ ‫بررس��ی کنید‪ ،‬می بینید که میزان کنس��لی بلیت ها نزدیک صفر است‪ .‬مشخص‬ ‫اس��ت که تا قبل از نوروز ‪ ۱۳۹۹‬جامعه ما هنوز احس��اس خطر نکرده بود؛ حال‬ ‫انکه این پدیده از اوایل بهمن ‪ ۱۳۹۸‬ش��روع و در اواخر بهمن اخبار ان به طور‬ ‫کامل وارد جامعه ایران شده بود‪ .‬باید پرسید چرا پس از گذشت یک ماه و نیم از‬ ‫شیوع این بیماری‪ ،‬هنوز جامعه مدنی درک روشنی از ان نداشت؟ این وضعیت‬ ‫به روشنی نشان می دهد که چرا حتی در هنگام خطر و بحران‪ ،‬در جامع ه ایران‬ ‫وحدت ایجاد نمی ش��ود‪ .‬وحدت جایی ایجاد می ش��ود که حسگرهای دولت کار‬ ‫کنند و «حس خطر» داش��ته باشند‪ ،‬بتوانند میزان «احتمال خطر» را محاسبه‬ ‫کنند‪ ،‬بتوانند ان را با جامعه در میان بگذارند‪ ،‬دارای نظام «مدیریت ریس��ک»‬ ‫باش��د و در صورت وقوع مخاطره قدرت «س��ازماندهی» و بسیج کلیه عوامل را‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬ضعف سیس��تم حکمرانی در هم ه موارد پیش گفته مشهود است‬ ‫چ گاه در دس��تور کار با اولویت نظام حکمرانی در ایران‬ ‫و اساس��ا این موضوع هی ‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬اگر دولت می توانس��ت با جامعه مدنی ارتباط برقرار کند و درک‬ ‫درس��تی از س��طح خطر امروز و جهان پساکرونا داش��ت‪ ،‬می فهمید که در این‬ ‫جهان ساختار شبکه های اجتماعی عوض می شود‪ ،‬سیستم تولید و توزیع تغییر‬ ‫می کند‪ ،‬سیس��تم ارتباطات بین المللی دگرگون می ش��ود و نظام تصمیم گیری‬ ‫مورد تجدیدنظر قرار می گیرد‪ .‬اگر سیس��تم حکمرانی ما نگاهی به جامعه خود‬ ‫می کرد و می دید که این جامعه با چه س��طحی از التهاب درونی مواجه اس��ت و‬ ‫چگونه بخش عمده ای از طبقه متوسط ان به طبقه زیرمتوسط فرو رانده شده اند‬ ‫و اگر می دید که جامع��ه مدنی اش دیگر امکان نمایندگی کلیت جامعه ایران را‬ ‫ن��دارد و نمی تواند صدای انها را به گوش حکومت برس��اند‪ ،‬به هیچ وجه چنین‬ ‫تصمیم هایی نمی گرفت‪ .‬در عوض اصل افزایش و «حفط همبستگی اجتماعی»‬ ‫را مبنا قرار داده و خود را با اقتضائات جهان پساکرونا تطبیق می داد‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!