روزنامه صمت شماره 1502 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1502

روزنامه صمت شماره 1502

روزنامه صمت شماره 1502

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 19‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1502‬پیاپی ‪2820‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫مدیریت سرمایه های‬ ‫انسانی در مقابله با کرونا‬ ‫جهش تولید در معادن‬ ‫و صنایع معدنی کشور‬ ‫بیم و امید‬ ‫در مسیر جهش تولید‬ ‫ادعاهایی که‬ ‫واقعیت ندارند‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫هنوز امکان خرید و فروش‬ ‫اینترنتی ارز فراهم نیست‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تغییر ضرایب نرخ کنسانتره و گندله بحث برانگیز شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫الگو برداری از بازگشت‬ ‫خودروسازان به تولید‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دعوای قیمت گذاری در زنجیره فوالد ادامه دارد‬ ‫قیمت گ��ذاری در حلقه ه��ای مختلف زنجیره فوالد از س��ال ها پی��ش همواره مورد‬ ‫اخت�لاف تولیدکنندگان و صاحبان این صنایع بود‪ .‬ب��رای رفع این چالش های مداوم‪،‬‬ ‫فرمولی برای قیمت گذاری حلقه های ابتدایی زنجیره فوالد (یعنی کنس��انتره‪ ،‬گندله و‬ ‫اهن اس��فنجی)‪ ،‬تعیین شد‪ .‬این فرمول تا ‪ ۵‬س��ال مورد استفاده قرار گرفت‪ ،‬اما سال‬ ‫گذش��ته با دستور معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ضرایب‬ ‫قیمت گذاری کنس��انتره و گندل��ه‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬تولیدکنندگان فوالد کش��ور به این‬ ‫افزای��ش اعتراض کردند که نتیجه ای به دنبال نداش��ت‪ .‬حال در ابتدای س��ال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫دوباره سخن از رشد ضرایب قیمت گذاری کنسانتره و گندله به میان امده است‪ .‬این بار‬ ‫نیز فوالس��ازان به پیشنهاد رشد قیمت معترض شدند‪ .‬اختالف ها میان تولیدکنندگان‬ ‫در حلقه های مختلف زنجیره فوالد به اندازه ای شدت یافته که بررسی این موضوع به ‪4‬‬ ‫تش��کل و نهاد صنفی واگذار شد‪ .‬قرار بر این است که نتایج کار کارشناسی این نهادها‬ ‫به دفتر معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫درخواست مرغداران برای ساماندهی بازار مرغ‬ ‫دست سودجویان را کوتاه کنید‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بازار خودرو خرداد رونق می گیرد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫برخ��ی فعاالن بازار براس��اس تجربه های س��ال های قبل‬ ‫عنوان می کنند پس از پایان ماه رمضان و نزدیک ش��دن به‬ ‫تعطیالت تابس��تانی بازار خودرو دوباره رونق نسبی خواهد‬ ‫داش��ت اما مس��ئوالن صنفی این ح��وزه معتقدند ترس از‬ ‫کرونا‪ ،‬قیمت های باال و قدرت خرید پایین باعث شده افراد‬ ‫بیش��تر به فکر تامین مایحتاج روزانه خود باش��ند تا خرید‬ ‫کاالیی مانند خودرو‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 19‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1502‬‬ ‫پیاپی ‪2820‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پذیرش ایمیدرو در بورس تا اواسط اردیبهشت‬ ‫الگو برداری از بازگشت‬ ‫خودروسازان به تولید‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫روحانی‪ :‬عرضه سهام بنگاه های بزرگ در بورس با رفع موانع شتاب گیرد‬ ‫رضا اریاراد‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی در بیشتر کش��ورهای جهان متاثر از بیماری‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬با کاهش ش��دید تولید و تعطیل��ی روبه رو بوده اند‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی در اروپا‪ ،‬چین و امریکا با کاهش تولید و تقاضا‬ ‫مواجه ش��ده و این اتفاق ش��وم تاثیرات عمیقی در تولید و اشتغال و میزان‬ ‫تولید ناخالص داخلی کش��ورها داشته است‪ .‬بیماری مهلک کرونا جهان را‬ ‫به س��رعت درنوردیده و پیش بینی ها حکایت از افزایش رکود و از بین رفتن‬ ‫رش��د ناخالص داخلی جهانی دارد‪ .‬با اینکه ق��درت همه گیری این ویروس‬ ‫شوم بسیار بیشتر از سایر ویروس های شناخته شده در جهان است و انتقال‬ ‫ان به فاجعه انس��انی منجر می ش��ود‪ ،‬در این زمان کوتاه از شیوع بیماری‪،‬‬ ‫شاهد اطالع رس��انی های گسترده و شناس��ایی راه های پیشگیری از ان در‬ ‫سطح دنیا هستیم؛ از این رو تمام تالش جهانی بر پیشگیری و راه های مقابله‬ ‫و قطع زنجیره اپیدمی کرونا معطوف ش��ده و در این زمینه کشورها با وضع‬ ‫قوانین و مقررات جدید که همسو با پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫است‪ ،‬سعی در کنترل و کاهش خسارت های جبران ناپذیر ان دارند‪ .‬هرچند‬ ‫بیش��تر صنای��ع و کارخانجات بزرگ دنیا با ش��یوع بیماری ب��ه تعطیلی و‬ ‫کاهش تولید کش��یده ش��ده اند‪ ،‬اما کادر درمان معتقدند در صورت رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی فردی و اجتماعی‪ ،‬ایمن نگه داشتن محیط های‬ ‫کاری و فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬امکان بازگش��ت به کار و تداوم تولید وجود‬ ‫دارد؛ از همی��ن رو برخی ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی دنیا باتوجه به‬ ‫ش��یوه نامه های بهداش��تی‪ ،‬درصددند فعالیت های خود را از حالت تعطیلی‬ ‫خارج کرده و در مسیر تولید قرار گیرند‪ .‬در ایران نیز برخی خودروسازان با‬ ‫تولید اقالم مورد نیاز بهداش��ت فردی و برگزاری دوره های اموزشی‪ ،‬شرایط‬ ‫اولی��ه ش��روع کار و فعالیت تولی��دی را مهیا کرده اند‪ .‬این گ��روه با اجرای‬ ‫فعالیت هایی مانند توزیع ماسک و ژل بین کارکنان‪ ،‬ضدعفونی کردن تمامی‬ ‫خطوط تولید‪ ،‬اماکن‪ ،‬ماشین های حمل قطعات و خودرو‪ ،‬سرویس های رفت‬ ‫و امد‪ ،‬تغییر سیس��تم ابرسانی در سرویس های بهداشتی به سیستم بدون‬ ‫دخالت دست‪ ،‬انجام اقدامات کنترلی نظیر تب سنجی از تمامی ورودی های‬ ‫ش��رکت و همچنین قرنطینه و دورکار کردن م��ادران دارای فرزند زیر ‪۱۶‬‬ ‫سال‪ ،‬درصدد رساندن تعداد تولید به برنامه های از پیش تعیین شده و مورد‬ ‫نیاز مصرف کننده در سال جهش تولید هستند‪ .‬می توان این قبیل شرکت ها‬ ‫را الگویی مناسب به جهت ایجاد بسترهای بازگشت به کار و تولید‪ ،‬با رعایت‬ ‫موازین بهداش��تی و تدوین دستورالعمل های سختگیرانه بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫برای س��ایر شرکت ها و کارخانجات تولیدی کشور دانست تا با مراقبت های‬ ‫دائم و ایمن نگه داش��تن محیط های کاری ش��اهد بازگش��ت فعالیت های‬ ‫تولیدی و رونق تدریجی و موثر در کشور در سال جهش تولید باشیم‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری در گفت وگ��و ب��ا فرهاد‬ ‫دژپسند‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬دستور‬ ‫داد عرضه سهام بنگاه های بزرگ در بورس‪،‬‬ ‫با رفع موانع احتمالی ش��تاب بگیرد و تداوم‬ ‫یابد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬حس��ن روحانی در این گفت وگو‬ ‫با تقدیر از همه دس��ت اندرکاران س��ازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق به��ادار برای زمینه س��ازی‬ ‫و تس��هیل ارائه سهام شس��تا به عنوان یک‬ ‫ش��رکت عظیم و هلدینگ اقتصادی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید روند عرضه س��هام ش��رکت های بزرگ‬ ‫در ب��ورس تداوم یابد و موان��ع احتمالی در‬ ‫این مس��یر‪ ،‬هرچه س��ریع تر مرتفع ش��ود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری تصریح کرد‪ :‬وزارت اقتصاد‬ ‫و مجموعه بورس باید تالش کنند که بورس‬ ‫را به عن��وان یک بازار ب��زرگ قابل اعتماد و‬ ‫اتکا برای س��رمایه گذاری های اصولی و قابل‬ ‫اطمین��ان با کمترین ضریب خطر به جامعه‬ ‫معرف��ی کنند ت��ا از هدررفت س��رمایه های‬ ‫مردم در بازاره��ای غیرقابل اتکا و غیرمولد‬ ‫جلوگیری شود‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫نی��ز در این گفت وگو گزارش��ی را از اخرین‬ ‫روند بازار سرمایه و پیگیری های انجام شده‬ ‫برای تسهیل و تداوم عرضه سهام بنگاه های‬ ‫بزرگ در بورس‪ ،‬ارائه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه ایدرو و ایمیدرو در بورس‬ ‫درهمی��ن ح��ال‪ ،‬رئی��س س��ازمان‬ ‫خصوصی سازی در تشریح جزئیات واگذاری‬ ‫سهام شرکت های دولتی گفت‪ ۱۸ :‬شرکت‬ ‫در قال��ب ‪ ۳‬صن��دوق ‪ ETF‬هس��تند ک��ه‬ ‫ش��امل بانک و بیم��ه‪ ،‬پاالیش��گاه و فلزات‬ ‫و خودرو می ش��وند‪ .‬همچنی��ن پیش بینی‬ ‫می ش��ود تا اواس��ط اردیبهش��ت مجموعه‬ ‫ایمیدرو به صورت ش��رکت س��هامی عام در‬ ‫بازار س��رمایه پذیرش و کش��ف نرخ شود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬علیرض��ا صالح با‬ ‫اشاره به عرضه سهام شرکت های دولتی در‬ ‫بورس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این فرایند سهامی را‬ ‫به ص��ورت رقابتی در بورس عرضه می کنیم‬ ‫که ممکن اس��ت هم بخش خصوصی و هم‬ ‫صندوق ها در ان شرکت داشته باشند‪ .‬این‬ ‫متفاوت اس��ت با اینکه به ص��ورت رد دیون‬ ‫مس��تقیم به نام صندوق ها کنیم‪ .‬این اتفاق‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۸‬اغاز ش��د و در سال جاری‬ ‫هم دنبال می ش��ود و باید در فضای رقابتی‬ ‫باش��د اما ترجیح ما بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫صالح از اماده سازی شرکت های دولتی برای‬ ‫پذیرش در بازار سرمایه خبر داد و گفت‪5 :‬‬ ‫هلدینگ اماده ش��ده اس��ت‪ .‬قرار است در‬ ‫نخس��تین جلسه هیات وزیران این اجازه را‬ ‫کس��ب کنیم که زنجیره مدیریتی را از بین‬ ‫نبریم‪ .‬یک��ی از ایرادهایی که به واگذاری ها‬ ‫وارد بود این بود که زمانی که ش��رکت های‬ ‫زیرمجموع��ه یک ش��رکت مادرتخصصی را‬ ‫حسن روحانی‬ ‫علیرضا صالح‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود تا اواس��ط اردیبهش��ت مجموعه‬ ‫ایمیدرو به صورت شرکت سهامی عام در بازار سرمایه‬ ‫پذیرش و کشف نرخ شود‬ ‫یکی یکی واگذار می کردیم زنجیره ارزش از‬ ‫بین می رفت؛ بنابراین در حال کسب اجازه‬ ‫هستیم که مجموعه ای‪ ،‬برای مثال ایمیدرو‬ ‫را به صورت س��هامی ع��ام عرضه کنیم؛ بر‬ ‫این اس��اس پیش بینی می ش��ود تا اواسط‬ ‫اردیبهش��ت مجموع��ه ایمی��درو در قالب‬ ‫شرکت سهامی عام در بازار سرمایه پذیرش‬ ‫و کشف نرخ شود‪ .‬وی در گفت وگو با رادیو‬ ‫اقتصاد ادامه داد‪ :‬در این ش��رایط شرکت ها‬ ‫مکلف هستند اطالعات را به طور شفاف در‬ ‫کدال مشخص کنند‪.‬‬ ‫همچنین باید صالحیت حرفه ای سازمان‬ ‫بورس را داش��ته باش��ند‪ .‬این فرایند برای‬ ‫نیروگاه ه��ای برق و ش��رکت مادرتخصصی‬ ‫برق حرارتی نیز طی می ش��ود‪ .‬برای ایدرو‬ ‫و ایمی��درو موافقت وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت را اخذ کرده ای��م و در انتظار اجازه‬ ‫هیات وزیران هستیم‪ .‬از دوستان بورس هم‬ ‫برای پذیرش و کشف نرخ برای عرضه اولیه‬ ‫قول گرفته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک‪ ،‬بیمه‪ ،‬پاالیش�گاه‪ ،‬خودرو و‬ ‫فلزات در قالب ‪ETF‬‬ ‫رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی درباره‬ ‫‪ ۱۸‬ش��رکت دولتی که قرار است سهام انها‬ ‫در بورس عرضه ش��ود نیز توضیح داد‪۱۸ :‬‬ ‫ش��رکت پرتفوی خوب و بل��وک مدیریتی‬ ‫دارند‪ .‬این ‪ ۱۸‬ش��رکت در قالب ‪ 3‬صندوق‬ ‫‪ ETF‬هستند‪ .‬در این راستا نامه ای خطاب‬ ‫ب��ه وزیر اقتصاد نوش��ته ایم و این وزارتخانه‬ ‫قرار اس��ت واس��طه گری مالی انجام دهد و‬ ‫باقیمانده س��هام ‪ 3‬بانک صادرات‪ ،‬تجارت و‬ ‫ملت و ‪ 2‬بیمه البرز و اتکایی امین را عرضه‬ ‫کنند‪ .‬سهم دولت در برخی موارد ذکر شده‬ ‫‪ ۱۷‬و در برخ��ی ‪ ۱۸‬درص��د اس��ت‪ .‬وزارت‬ ‫اقتص��اد نماینده خود را طی نامه ای معرفی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬صالح ادام��ه داد‪ :‬یک صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری قابل معامل��ه پاالیش��ی نیز‬ ‫وجود دارد که ش��امل پاالیش��گاه های بندر‬ ‫عباس‪ ،‬تبریز‪ ،‬تهران و اصفهان می شود که‬ ‫بلوک مدیریتی هم در انها اعمال می ش��ود‪.‬‬ ‫در این راس��تا نامه ای خط��اب به وزیر نفت‬ ‫ارس��ال کرده ای��م که پذیره نویس��ی را اغاز‬ ‫کنن��د‪ .‬جلس��ات در این زمین��ه در وزارت‬ ‫نفت در حال برگزاری اس��ت‪ .‬یک صندوق‬ ‫دیگر نیز فلزات و خودرو اس��ت که ش��امل‬ ‫سهام دو خودروسازی سایپا و ایران خودرو‬ ‫و باقیمان��ده ف��والد مبارکه و ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس می ش��ود‪ .‬بقیه موارد در هیات‬ ‫واگ��ذاری دنبال می ش��ود‪ .‬قیمتی که برای‬ ‫انتقال سهم در نظر گرفته می شود یک ماه‬ ‫منتهی به اگهی اس��ت‪ .‬وی در پایان درباره‬ ‫ازادسازی سهام عدالت نیز گفت امیدواریم‬ ‫تا پایان ابان سهام عدالت قابل معامله شود‪.‬‬ ‫باید هرچه بیشتر از خام فروشی نفت فاصله بگیریم‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ه وزی��ر نف��ت دس��تور داد که به‬ ‫روند پیش��برد برنامه ه��ا و سیاس��ت های افزایش تولید‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی ش��تاب ده��د و هرچه بیش��تر از‬ ‫خام فروشی نفت فاصله گرفته شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری حسن‬ ‫روحان��ی در گفت وگوی تلفنی با بیژن نامدار زنگنه‪ ،‬وزیر‬ ‫نفت با قدردانی از تالش همه کارکنان وزارت نفت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به برنامه های اقتصادی دولت در یک س��ال‬ ‫اخیر و پیش��برد این برنامه ها بدون اتکای بودجه کش��ور‬ ‫به درامدهای نفتی که برای نخس��تین بار در تاریخ ایران‬ ‫تجربه شد‪ ،‬این فرصت بسیار مغتنم فراهم شده تا بتوانیم‬ ‫هرچه بیشتر از خام فروشی نفت فاصله بگیریم‪.‬‬ ‫وی به نوسات شدید در بازار جهانی نفت و کاهش بهای‬ ‫ان اش��اره کرد و گفت‪ :‬شتاب دادن به برنامه های تدوین‬ ‫شده این وزارتخانه برای افزایش تولید فراورده های نفتی‬ ‫و جلوگیری از خام فروش��ی‪ ،‬می تواند اس��یب نوس��انات‬ ‫ش��دید بازار جهانی و کاهش بهای نف��ت را بر اقتصاد به‬ ‫حداقل ممکن برساند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری س��ال ‪ ۹۹‬را س��ال اماده س��ازی و‬ ‫بهره ب��رداری از پروژه های بزرگ عمران��ی و زیربنایی در‬ ‫کشور خواند و از وزیر نفت خواست به گونه ای برنامه ریزی‬ ‫کند که پروژه های بزرگ نفتی کشور براساس برنامه ریزی‬ ‫و زمان بندی تدوین ش��ده‪ ،‬در موعد مقرر در سال جاری‬ ‫مورد بهره برداری قرار گیرند‪.‬‬ ‫روحان��ی اف��زود‪ :‬چنانچ��ه در مس��یر پیش��برد ای��ن‬ ‫برنامه ریزی ه��ا نیز مش��کل و مانعی وجود دارد‪ ،‬س��ریعا‬ ‫این مش��کالت به س��تادی که برای این منظور در دفتر‬ ‫رئیس جمه��وری تش��کیل ش��ده‪ ،‬ارجاع ش��ود تا هرچه‬ ‫سریع تر این موانع احتمالی با همراهی و همکاری برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬وزیر نف��ت هم در این گفت وگو گزارش��ی از روند‬ ‫پیش��رفت پروژه های نفتی‪ ،‬ب��ازار جهانی نفت و تبادالت‬ ‫نفتی با کشورهای جهان ارائه داد‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪ 1399‬‬ ‫‪ 25‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 19‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1502‬‬ ‫پیاپی ‪2820‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بازار خودرو خرداد رونق می گیرد‬ ‫ ابوالفضل کیانی بختیاری‬ ‫کارشناس مدیریت صنعتی‬ ‫برای ساماندهی بازار خودرو‪ ،‬تیراژ باید با سلیقه خریداران هدف گذاری شود‬ ‫امس��ال بازار خودرو ش��ب عید را متفاوت از سال های‬ ‫قبل تجربه کرد و انتظار می رود با کاهش محدودیت های‬ ‫تردد و بازگشایی برخی مشاغل معامالت ان دوباره اغاز‬ ‫ش��ود‪ .‬برخی فعاالن بازار براس��اس تجربه های سال های‬ ‫قبل عنوان می کنند پ��س از پایان ماه رمضان و نزدیک‬ ‫ش��دن به تعطیالت تابس��تانی بازار خودرو دوباره رونق‬ ‫نس��بی خواهد داش��ت اما مس��ئوالن صنفی این حوزه‬ ‫برعک��س معتقدند ت��رس از کرون��ا‪ ،‬قیمت ه��ای باال و‬ ‫قدرت خرید پایین باعث شده افراد بیشتر به فکر تامین‬ ‫مایحتاج روزانه خود باشند تا خرید کاالیی مانند خودرو‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کسی راغب به خرید نیست‬ ‫‹ ‹فعالیت های وابسته‬ ‫با اغاز نس��بی کس��ب وکارها دولت اعالم ک��رده افراد‬ ‫می توانند در ش��رایطی که خطر ش��یوع کرونا رفع نشده‬ ‫از خودروهای ش��خصی برای تردد استفاده کنند‪ .‬ایا این‬ ‫امر می تواند منجر به افزایش تقاضا در بازار خودرو شود؟‬ ‫کاشانی نس��ب در این باره گفت‪ :‬درحال حاضر که مراکز‬ ‫حال��ت نیمه تعطیل دارن��د‪ ،‬نمی توان با قطعیت س��خن‬ ‫گف��ت‪ .‬بای��د صبر کرد ت��ا مرکز تعویض پ�لاک فعالیت‬ ‫خ��ود را اغاز کند‪ .‬نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو درباره وضعیت نرخ خودروها در سال‬ ‫جدید عنوان کرد‪ :‬با وضعیت فعلی بعید اس��ت قیمت ها‬ ‫جهشی شوند‪ .‬باید منتظر بود و دید شیوع ویروس کرونا‬ ‫پایان می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضا از بین نرفته است‬ ‫درحال حاضر خودروسازان به دنبال تیراژ هستند که به عدد خاصی‬ ‫برس��ند‪ .‬هدف گذاری تولید روی خودروهایی اس��ت که قطعات شان‬ ‫بیش��تر داخلی سازی ش��ده اند‪ .‬با این کار تنها بخشی از بازار خودرو‬ ‫پوش��ش می یابد‪ .‬خودروهای به روزتر تولیدش��ان یا متوقف شده یا‬ ‫ت به نسبت مهم شان حذف شده است‬ ‫برخی قطعا ‬ ‫سنتی اوایل تابستان سفرها اغاز می شود؛ پس این تقاضا‬ ‫وجود دارد‪ .‬این فعال بازار خودرو با اش��اره به خس��تگی‬ ‫مردم در قرنطینه عنوان کرد‪ :‬جامعه ای که به نظر من در‬ ‫استانه افسردگی است‪ ،‬س��فر الزمه ان است و حتی در‬ ‫این باره دولت عنوان کرده پس از فروکش کردن بحران‬ ‫کرونا تعطیالتی تعیین خواهد شد تا مردم به سفر بروند‪.‬‬ ‫طبیعی است که در روزهای پساکرونا افزایش تقاضا برای‬ ‫خودرو داش��ته باش��یم چراکه همان طور که گفتم تقاضا‬ ‫س��رکوب نش��ده بلکه معلق مانده تا در فرصت مناسب‬ ‫اف��راد اقدام ب��ه خرید کنند‪ .‬او گفت‪ :‬ام��ار این افراد کم‬ ‫نیست‪ .‬در واقع حدود اواخر خرداد حجم زیادی از تقاضا‬ ‫را تجربه خواهیم کرد‪ .‬در این ش��رایط پرسش این است‬ ‫که ایا عرضه زیاد ش��ده است؟ خیر؛ عالوه بر اینکه بازار‬ ‫خودرو شاخص های خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تیراژ عامل رضایت نیست‬ ‫خس��روانی با اش��اره به تی��راژ خودروه��ا تاکید کرد‪:‬‬ ‫تیراژ به تنهایی عامل مهم برای س��اماندهی بازار خودرو‬ ‫نیس��ت؛ به عنوان مثال اگر میلیون ه��ا پراید یا پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫تولید ش��ود‪ ،‬بازار خودرو را تغذی��ه نمی کند زیرا ما باید‬ ‫بتوانیم براساس نیاز و سلیقه مردم خودرو تولید و تامین‬ ‫کنیم‪ .‬ایا خودروساز برای هدف گذاری تولید نیازسنجی‬ ‫می کند؛ اینکه چند درصد از چه مدلی تولید کند تا تمام‬ ‫نیاز و سالیق بازار را پوشش دهد؟ فکر نمی کنم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬درحال حاضر خودروس��ازان به دنب��ال تیراژ‬ ‫هس��تند ک��ه ب��ه ع��دد خاص��ی برس��ند‪ .‬هدف گذاری‬ ‫تولی��د روی خودروهای��ی اس��ت که قطعات ان بیش��تر‬ ‫داخلی س��ازی ش��ده اند‪ .‬با این کار تنها بخش��ی از بازار‬ ‫خودرو پوشش می یابد‪ .‬خودروهای به روزتر تولیدشان یا‬ ‫ت به نس��بت مهم شان حذف شده‪،‬‬ ‫متوقف یا برخی قطعا ‬ ‫به عنوان مثال کروزکنت��رل و رینگ الومینیومی در پژو‬ ‫‪ ۲۰۷‬اتومات حذف ش��ده اس��ت؛ بنابراین در عمل حتی‬ ‫اگر تیراژ تامین ش��ود نیاز بازار تامین نمی شود‪ .‬پرسش‬ ‫این اس��ت که ایا خودروسازان داخلی می توانند نیاز بازار‬ ‫در زمینه خودروهایی با کالس باالتر مانند رنو س��اندرو‬ ‫اس��تپ وی‪ ،‬سراتو و چانگان را تامین کنند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫فراتر از پروتکل مصوب وزارت بهداشت عمل کرده ایم‬ ‫مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو گفت‪ :‬اقدامات و تمهیدات‬ ‫متع��ددی برای ایج��اد محیط کار امن در ایران خودرو انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته نمایندگان وزارت بهداش��ت‪ ،‬ایران خ��ودرو فراتر از‬ ‫پروتکل های مصوب وزارت بهداشت در مقابله با بیماری کرونا عمل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬فرش��اد مقیم��ی از تامین برخ��ی اقالم‬ ‫بهداش��تی‪-‬محافظتی و تحویل به وزارت بهداشت و همچنین تولید‬ ‫ماس��ک بهداش��تی خبر داد و گفت‪ :‬این بخش��ی از مسئولیت های‬ ‫اجتماعی ایران خودرو برای کمک به کادر بهداش��ت و درمان کشور‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تمهیدات متعددی برای حفظ س�لامت کارکنان انجام‬ ‫ش��ده و هیچ کوتاهی برای تامین ش��رایط و محیط کار امن نش��ده‬ ‫اس��ت؛ هر انچه می شود در خانه برای ایجاد فضای امن در مقابله با‬ ‫بیماری کرونا انجام داد برای حضور ایمن همکاران انجام می دهیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬یکی از ش��رکت های زیرمجموعه ایران خودرو تاکنون‬ ‫بیش��تر هدف گذاری تولید‪ ،‬خودروهای��ی دارای قطعات‬ ‫بوم��ی و چینی اس��ت؛ بنابراین تنوع کیف��ی را در بازار‬ ‫خودروهای داخلی شاهد نیستیم‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو تاکید کرد‪ :‬عرضه کافی به تناسب‬ ‫نیاز بازار بوده و این یعنی تقاضا بیش از عرضه که نتیجه‬ ‫ان افزایش نرخ محصوالت خواهد بود‪.‬‬ ‫خس��روانی با بیان اینک��ه بازار خودرو‪ ،‬بازاری بس��یار‬ ‫هیجانی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ش��رایط فعل��ی خودروهای‬ ‫داخلی پاس��خگوی تقاضای عادی بازار کش��ور نیست و‬ ‫خودروسازان داخلی نمی توانند بازار داخل را تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار تحت تاثیر هزینه های جانبی‬ ‫در ب��ازار خ��ودرو برخی اف��راد به دنب��ال خودروهایی‬ ‫به روزت��ر هس��تند؛ ایا ترخی��ص ‪ ۵‬هزار خ��ودرو دپو در‬ ‫گمرکات کش��ور می تواند تاثی��ری روی بازار خودروهای‬ ‫خارجی داشته باشد؟ خسروانی در این باره معتقد است‬ ‫ترخیص این خودروها در بهترین حالت یک مسکن است‬ ‫که تاریخ ان هم منقضی شده است‪.‬‬ ‫او عن��وان کرد‪ :‬از ای��ن ‪ ۵‬هزار خودرو ح��دود ‪ ۳‬هزار‬ ‫خودرو پیش فروش ش��ده است؛ با فرض اینکه هر ‪ ۵‬هزار‬ ‫خودرو به بازار تزریق ش��ود برای بازاری که س��الی یک‬ ‫میلیون تا یک میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو نیاز دارد ایا‬ ‫این تعداد پاسخگو است؟ عالوه براین‪ ،‬این ‪ ۵‬هزار خودرو‬ ‫با چه نرخی قرار است به بازار عرضه شود؟ درحال حاضر‬ ‫هزینه ای که برای انبارداری هر خودرو پرداخت می شود‬ ‫ب��ه اندازه قیمت ی��ک خودرو در زمان خرید ان اس��ت‪.‬‬ ‫واردکنندگان در حال پرداخت رقمی حدود ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫تومان هس��تند؛ عالوه بر اینکه پرداخ��ت مابه التفاوت ارز‬ ‫دولتی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و ارز نیمایی هم الزام است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر این خودروها ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال زیر باران و افتاب بوده‬ ‫و نیاز اس��ت برخی قطعات ش��ان تعمیر یا تعویض شوند‪،‬‬ ‫در نتیج��ه هزینه ای مازاد ب��رای اورهال کردن خودروها‬ ‫الزم اس��ت؛ بنابراین قرار نیس��ت این خودروها به قیمت‬ ‫قبل به بازار عرضه ش��وند‪ .‬این فع��ال بازار خودرو یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬هزینه های جانبی مانند مالیات‪ ،‬عوارض و‪ ...‬را هم‬ ‫باید اضافه کرد؛ بنابراین ن��رخ این خودروها که در حال‬ ‫‪ ۳۹۲‬هزار ماس��ک تولید کرده و در اختیار شرکت های مختلف قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬این ماسک ها مورد اس��تفاده کارکنان ایران خودرو نیز‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬بس��ته های بهداش��تی را نیز برای کارکنان و خانواده‬ ‫ان��ان تهیه و ارائه کرده ایم‪ .‬مقیمی رصد و پایش س�لامت کارکنان‬ ‫و خان��واده ان��ان را از دیگر اقدامات انجام ش��ده برش��مرد و گفت‪:‬‬ ‫کارکنانی که دارای بیماری زمینه ای هستند از اسفند سال گذشته‬ ‫مجوز ورود به شرکت را نداش��ته اند؛ همچنین مادران دارای فرزند‬ ‫کمتر از ‪ ۱۶‬سال یا دارای فرزند معلول از حضور در محل کار معاف‬ ‫هستند‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضدعفونی و پاکسازی‬ ‫تمامی معابر و س��الن های تولیدی به شکل روزانه و هر روز ‪ ۳‬بار را‬ ‫از دیگر اقدامات ضدکرونایی این خودروس��از دانست و گفت‪ :‬ساعت‬ ‫صرف وعده غذایی کارکنان را با جداس��ازی انان با پوشش نایلونی‬ ‫به منظور کاهش تماس و ارتباط افزایش داده ایم‪.‬‬ ‫مقیمی اظهار امیدواری کرد‪ :‬امسال بتوانیم عالوه بر حفظ سالمت‬ ‫کارکنان و خانواده انان به اهداف تعیین شده تولید نیز دست یابیم‪.‬‬ ‫ترخیص از گمرک هس��تند جای بحث زیادی دارد‪ .‬این‬ ‫امر نمی تواند به بازار خودرو کمک زیادی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر ارزشی محصوالت‬ ‫خس��روانی در ادامه سخنان خود گفت‪ :‬خودرو را نباید‬ ‫به عن��وان کاالی لوک��س دید زیرا ای��ن محصول یکی از‬ ‫ضروری��ات زندگی ام��روز خانواده ها اس��ت؛ از این رو در‬ ‫مقطع فعلی اگر کارخانجات داخلی نمی توانند نیاز داخل‬ ‫را تامین کنند باید مدیران دولتی اجازه دهند بخش��ی از‬ ‫نیاز به وسیله واردات تامین شود‪ .‬هر زمان شرایط مناسب‬ ‫شد و خودروهای تولیدی متنوع شدند‪ ،‬می توانیم واردات‬ ‫را مح��دود کنیم‪ .‬او گفت‪ :‬در ش��رایط فعل��ی می توانیم‬ ‫خودروهایی با حداقل قیمت مانند تویوتا یاریس یا برخی‬ ‫خودروه��ای کره ای که در جه��ان‪ ،‬خودروهایی حداقلی‬ ‫به ش��مار می رون��د را وارد کنی��م یا حت��ی خودروهایی‬ ‫باکیفی��ت اما ‪ ۵‬س��ال کارک��رده تا هیجان ب��ازار از بین‬ ‫ب��رود‪ .‬در ادامه برای تنوع تولید برنامه ریزی انجام دهیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر یک سانتافه ‪ ۵‬سال کارکرده در کشورهای‬ ‫حوزه خلیج فارس با ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان قابل خرید است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی قیمت در بازار خودرو‬ ‫خس��روانی با بیان اینکه ب��رای حمایت از تولید داخل‬ ‫واردات ممنوع ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬تولی��د داخل باتوجه به نیاز‬ ‫ب��ازار نیس��ت‪ .‬ما پیش ت��ر خودروهای��ی باکیفیت مانند‬ ‫ماکس��یما‪ ،‬زانتیا‪ ،‬رونیز و‪ ...‬تولید می کردیم و واردات هم‬ ‫در کنارش ازاد بود‪ .‬ایا واردات منجر به بیکاری کارگران‬ ‫ش��ده بود؟ خیر؛ تولید و واردات ب��ا هم بود و مردم حق‬ ‫ب بیشتری داشتند‪.‬‬ ‫انتخا ‬ ‫این فعال بازار خ��ودرو درباره افزایش قیمت خودروها‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی این اس��ت که ن��رخ محصوالت در بازار‬ ‫خودرو تا ‪ ۵۰‬درصد افزایش یابد اما ش��یوع کرونا و ترس‬ ‫مردم می تواند این رقم را تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش دهد‪.‬‬ ‫خس��روانی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت‪:‬‬ ‫پ��ول به اندازه کافی در جامعه وج��ود دارد اما محل ان‬ ‫تغییر کرده اس��ت؛ ام��روز پول به ج��ای اینکه در جیب‬ ‫پزش��ک جراح زیبایی باشد در جیب دالل الکل‪ ،‬ماسک‪،‬‬ ‫فروشنده نان فانتزی و بورس است‪ .‬این روزها بورس بازار‬ ‫خوبی داش��ته که خود این مسئله تورم زا است‪ .‬هر کس‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان وارد بورس کرده‪ ،‬درحال حاضر ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون تومان به دست اورده است‪ .‬خیلی از مشتری های‬ ‫من در بورس هستند که درامد زیادی داشتند و دارند و‬ ‫برای خرید خودرو اقدام می کنند‪ .‬خسروانی با بیان اینکه‬ ‫در ش��رایط قرنطینه بورس تعطیل نبود و افراد از منزل‬ ‫سهام می خریدند و می فروختند‪ ،‬گفت‪ :‬تنها قدرت خرید‬ ‫بخشی از مردم کاهش یافت اما بازار تقاضا همچنان بیش‬ ‫از عرضه و بازار خودرو تشنه محصوالت متنوع است‪.‬‬ ‫نیروگاه پرند به بهره برداری رسید‬ ‫مدیرعامل مپن��ا گفت‪ :‬برای افتتاح طرح های صنعت‬ ‫اب و برق ش��هر پرند ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان هزینه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش رواب��ط عمومی گروه مپن��ا‪ ،‬عباس‬ ‫علی اب��ادی‪ ،‬مدیرعامل مپن��ا در ایی��ن بهره برداری از‬ ‫طرح های صنعت اب و برق شهر پرند‪ ،‬گفت‪ :‬این روزها‬ ‫کرونا متهم اصلی در تعوی��ق در بهره برداری از طرح ها‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مهم ترین دستاورد این طرح افزایش سطح‬ ‫بهره برداری است‪ .‬وی تشریح کرد‪ :‬با اجرای طرح شاهد‬ ‫تحق��ق اهدافی از جمله افزای��ش راندمان از ‪ ۳۳‬به ‪۵۵‬‬ ‫درص��د‪ ،‬افزایش ‪ ۵۰‬درص��دی توان نی��روگاه‪ ،‬حفظ و‬ ‫توسعه اش��تغال بوده ایم‪ .‬او افزود‪ :‬برای این طرح بیش‬ ‫از ‪ ۷‬ه��زار میلی��ارد تومان هزینه ش��ده و نیروگاه پرند‬ ‫با موفقیت به بهره برداری رس��یده است‪ .‬نکته مهم این‬ ‫اس��ت که گروه مپن��ا از هیچ گروه و تس��هیالتی بهره‬ ‫نبرده اس��ت‪ .‬با این امار س��رمایه نیروگاه را می توان به‬ ‫نعمت اله کاشانی نسب‬ ‫با تعطیلی مرکز‬ ‫تعویض پالک‬ ‫کسی برای‬ ‫خرید خودرو‬ ‫اقدام نمی کند‬ ‫علی خسروانی‬ ‫خیلی از‬ ‫مشتری های‬ ‫من در بورس‬ ‫هستند که‬ ‫درامد زیادی‬ ‫داشتند و‬ ‫دارند و برای‬ ‫خرید خودرو‬ ‫اقدام می کنند‬ ‫‪ ۲‬میلیارد دالر افزایش داد‪ .‬علی ابادی گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫در برخی پروژه ها از تجهیزات ایرانی اس��تفاده نشده و‬ ‫کاالی مورد نظر وارد ش��ده‪ ،‬در صورتی که در کش��ور‬ ‫توان تامین ان وجود داشته است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول گفت‪ :‬عمده تجهیزات این نیروگاه با‬ ‫توانمندی های فنی ایرانی ساخته شده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه ایین بهره برداری از طرح های صنعت اب و‬ ‫برق شهر اسالمش��هر قاسم تقی زاده‪ ،‬معاون اب وزارت‬ ‫نیرو گفت‪ :‬امروز دویس��ت وچهلمین تصفیه خانه کشور‬ ‫افتت��اح می ش��ود که ‪ ۷۱‬واح��د ان در دولت کنونی به‬ ‫بهره ب��رداری رس��یده و امیدواریم ‪ ۳۰‬واح��د دیگر به‬ ‫بهره برداری برسد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬این واحد شبیه واحدی‬ ‫اس��ت که در سال ‪ ۹۶‬افتتاح ش��ده و امروز ‪ ۲۲۰‬هزار‬ ‫نفر از شهروندان اسالمشهر زیر پوشش تصفیه خانه قرار‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫چند ماه اس��ت که کل جهان با بحران ویروس‬ ‫کرونا روبه رو ش��ده و ب��رای برون رفت از وضعیت‬ ‫فعلی الزم اس��ت مدیریت س��رمایه های انسانی‬ ‫تدابیری را برای قطع س��رایت ان در س��ازمان ها‬ ‫و نهادهای فعال بیندیش��ید‪ .‬پیش تر بخش��ی از‬ ‫راهکارها عنوان ش��ده ب��ود؛ در ادامه راهکارهای‬ ‫ت��داوم عملی��ات کس��ب وکار می ای��د‪ .‬ت��داوم‬ ‫کس��ب وکار دومین حوزه ای است که سازمان ها‬ ‫و واحدهای منابع انس��انی هنگام شیوع بیماری‬ ‫کرونا باید به ان توجه کنند‪ .‬تمام بازارهای جهان‬ ‫تحت تاثیر جوانب اقتصادی ش��یوع بیماری کرونا‬ ‫قرار گرفته اند اما شدت ان به سطح توسعه کشور‬ ‫و س��طح گسترش ویروس برمی گردد و همچنین‬ ‫به نوع کس��ب وکار و اینکه وابس��ته به بازار کشور‬ ‫چین هس��تند یا خیر (چه به طور مس��تقیم و چه‬ ‫به طور غیرمس��تقیم)‪ .‬حال باید به این پرس��ش‬ ‫پاس��خ داد ک��ه واح��د منابع انس��انی چه کاری‬ ‫می تواند برای حمایت از س��ازمان ها انجام دهد؟‬ ‫در این باره موارد زیر قابل طرح است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کار از راه دور؛ به عب��ارت دیگ��ر یک��ی از‬ ‫روش ه��ای رایج در چنین م��واردی اجازه دادن‬ ‫به کارمندان برای کار از منزل اس��ت که این امر‬ ‫مربوط به مشاغلی می شود که‪:‬‬ ‫الف‪ -‬نیازی به تعامل فردی و حضوری ندارند‬ ‫ب‪ -‬نیاز به حضور فیزیکی در محل کار ندارند‬ ‫ج‪ -‬فعالیتی که می تواند با تلفن یا پست انجام‬ ‫شود‬ ‫‪ .۲‬تش��ویق ب��ه مرخص��ی؛ به بیانی س��اده اگر‬ ‫کس��ب وکار راکد ش��ده‪ ،‬باید افراد را تشویق کرد‬ ‫از مرخصی خود استفاده کنند که این امر مانع از‬ ‫شیوع ویروس می شود‬ ‫‪ .۳‬راهکاره��ای الکترونیک به طوری که بتوان‬ ‫از فناوری ه��ای کنفرانس ه��ای انالین و اموزش‬ ‫الکترونیک استفاده بهینه کرد‬ ‫‪ .۴‬مدیریت هزینه ها‬ ‫دولت ها باید از س��ازمان ها در ش��رایط سخت‬ ‫حمایت کنند؛ به ویژه ان دس��ته از سازمان هایی‬ ‫که بیشترین تاثیر را از این بحران داشته اند‪ .‬یکی‬ ‫از این روش ها کاهش انواع مالیات و بیمه اس��ت‪،‬‬ ‫به نح��وی که پرداخت ه��ای مالیاتی و بیمه ای به‬ ‫تعوی��ق افت��د‪ .‬در پایان بیان ای��ن نکته ضروری‬ ‫است که رهایی از این بحران و بحران هایی از این‬ ‫دست مستلزم انجام اقدامات هم افزا ازسوی همه‬ ‫نهادها و س��ازمان های دولتی و غیردولتی است و‬ ‫در این میان مدیران س��رمایه انس��انی نقش مهم‬ ‫و خطی��ری در اموزش‪ ،‬مدیریت بحران‪ ،‬طراحی‬ ‫زیرس��اخت های دورکاری و تدوی��ن ش��یوه های‬ ‫جدید جبران خدم��ات و بازتوانی روحی و روانی‬ ‫کارکنان دارند‪ .‬کارکنان نیز باید برای حفظ جان‬ ‫خود و همکاران شان و نیز ارتقای سالمت محیط‬ ‫کار و طراح��ی مدل ه��ای نواوران��ه ب��رای تداوم‬ ‫کسب وکارها بیش از پیش کوشا باشند‪.‬‬ ‫ترخیص از بندرخشک و‬ ‫سهولت ارسال کاال‬ ‫مدیرعامل بندرخش��ک پیش��گامان ترخیص‬ ‫قطعی کاال در بندرخش��ک را زمینه ساز سهولت‬ ‫در ترخیص کاال و ارسال از مرکز کشور دانست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از یزد‪ ،‬محمدرضا شهسواری‬ ‫با بیان اینکه تمام امکانات و ش��رایط الزم برای‬ ‫حم��ل کاالی تج��ار از بنادر دریایی کش��ور به‬ ‫بندرخش��ک و ترخیص ان از گمرک مهیا شده‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بازرگانان پس از ترخی��ص کاالی خود‬ ‫می توانند از خدمات انبارداری‪ ،‬س��ردخانه ای و‬ ‫حمل ریلی و جاده ای بندرخش��ک پیشگامان با‬ ‫شرایط و تعرفه مطلوب استفاده کنند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بندرخش��ک پیش��گامان به تفاهم کش��تیرانی‬ ‫جمهوری اسالمی و بندرخشک به منظور دپوی‬ ‫کانتینر خالی در گمرک اشاره کرد و این امکان‬ ‫را در راستای تسهیل جابه جایی و حمل کاالی‬ ‫بازرگانان دانس��ت‪ .‬شهس��واری استقرار گمرک‬ ‫به منظ��ور ترخیص قطعی کاال در بندرخش��ک‬ ‫را زمینه ساز س��هولت در ترخیص کاال و ارسال‬ ‫از مرکز کش��ور ب��ه تمام مقصده��ای داخلی و‬ ‫خارجی دانس��ت و ابراز امیدواری کرد صادرات‬ ‫کاال ب��ه کش��ورهای همس��ایه از بس��تر فراهم‬ ‫ش��ده در بندرخشک پیشگامان شتاب بیشتری‬ ‫بگیرد‪ .‬گفتنی اس��ت با تکمیل مرحله نخس��ت‬ ‫بندرخشک پیشگامان در مرکز جغرافیایی کشور‬ ‫در استان یزد و بهره برداری کامل از پایانه حمل‬ ‫ریلی در این بندر تعاونی‪ ،‬امکان ترخیص قطعی‬ ‫کال‬ ‫پیشگامان فراهم شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫علی خسروانی‪ ،‬از دیگر فعاالن بازار خودرو خالف نظر‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫معتقد است بازار خودرو با حجمی از تقاضای معلق شده‬ ‫شب عید روبه رو است که این یعنی ظرفیت زیادی برای‬ ‫معامالت خودرویی در چند ماه اینده وجود دارد‪.‬‬ ‫او در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تقاضای شب عید‬ ‫از بین نرفته و کس��انی که می خواستند عید به مسافرت‬ ‫بروند به دلیل کرون��ا ماندند و نرفتند؛ در نتیجه تقاضای‬ ‫خرید خودرو فریز شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬هفته اینده ماه رمضان اغاز می شود و‬ ‫اخر این ماه همیشه به طور سنتی افزایش تقاضا خواهیم‬ ‫داشت؛ به دلیل تعطیلی پس از پایان ماه رمضان و فروکش‬ ‫کردن شیوع ویروس کرونا جشن های خانوادگی و سفرها‬ ‫اغاز می شود‪ .‬خسروانی با بیان اینکه تا ‪ ۲‬ماه اینده بازار‬ ‫خودرو رونق می گیرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در فاصله دو ماه تا اغاز‬ ‫محرم مردم برای س��فر زمان دارند و به طور قطع در این‬ ‫فاصله خرید و فروش ها بیش��تر می شود‪ .‬همیشه به طور‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫نعمت ال��ه کاشانی نس��ب‪ ،‬نایب رئی��س اتحادی��ه‬ ‫نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو در گفت وگو با‬ ‫گف��ت‪ :‬در چند ماه اخیر بازار خودرو تعطیل بود‬ ‫و درحال حاض��ر هیچ خرید و فروش��ی انجام نمی ش��ود؛‬ ‫همچنی��ن با تعطیل��ی مرکز تعویض پالک کس��ی برای‬ ‫خرید خودرو اقدام نمی کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نرخ محصوالت هم به گونه ای نیست که کسی‬ ‫راغب به خرید باشد‪ .‬شب عید دالل ها خودرو خریدند و‬ ‫درحال حاضر روی دست ش��ان مانده است‪ .‬در سایت های‬ ‫مختلف اگهی داده می ش��ود اما خری��داری وجود ندارد‬ ‫چ��ون اولویت مردم خرید محص��والت و اقالم ضروری و‬ ‫نیز مایحتاج روزانه اس��ت‪ .‬کاشانی نسب با بیان اینکه در‬ ‫اس��فند قیمت ها باال رفت ام��ا در فروردین نرخ ها نزولی‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬باوجود کاهش نسبی قیمت ها معامله ای انجام‬ ‫نمی ش��ود زیرا با افزایش یکباره قیمت ها در اسفند سال‬ ‫گذشته رکود بازار سنگین شد‪ .‬او گفت‪ :‬هفته اول اسفند‬ ‫قیمت ها باال رفت و بعد از ان ویروس کرونا ش��یوع پیدا‬ ‫کرد؛ در نتیجه بازار تقاضا کاهش یافت‪ .‬در ادامه هم بازار‬ ‫به طور کامل تعطیل شد‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو معتقد اس��ت با ادامه وضعیت فعلی ممکن است‬ ‫قیمت ها کاهش یابد چون تقاضایی وجود ندارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫باتوجه به تقاضای فریزشده شب عید‬ ‫مدیریت‬ ‫سرمایه های‬ ‫انسانی در‬ ‫مقابله با کرونا‬ ‫‪4‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 19‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1502‬‬ ‫پیاپی ‪2820‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫نظرگاه‬ ‫حمایت بازار‬ ‫سرمایه‬ ‫از اقتصاد‬ ‫علی اسالمی بیدگلی‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫با توجـه به بحـث هایی که در خصوص‬ ‫جنگ ه��ای تج��اری و پیامده��ای منفی‬ ‫ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا در جهان‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬این نتیجه به دس��ت می اید‬ ‫که برخی کش��ورها از جملـه ایـران باید‬ ‫مبن��ای جهانی س��ـازی و وابس��تگی ب��ه‬ ‫واردات را بازنگ��ری کرده و بـه س��مـت‬ ‫بومی س��ازی حرکت کنند ک��ه این امـر‬ ‫می توان��د تحقق ش��عار جه��ش تولید را‬ ‫در پی داش��تـه باش��د‪ ،‬اما دس��تیابی بـه‬ ‫این هدف نیازمند فراهم ش��دن بستـر و‬ ‫شرایط موردنیاز است‪.‬‬ ‫رس��یدن ب��ه این ه��دف نی��ز نیازمند‬ ‫بس��ترها و راهکارهایی است‪ .‬در نخستین‬ ‫قدم باید سیاس��ت های کشور در راستای‬ ‫بهبود فضای کسب وکار از طریق مختلف‬ ‫و رف��ع موانع موجود بر س��ر راه انها قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫در گام دوم‪ ،‬رانت ها و یارانه های رانت زا‬ ‫باید حذف ش��ود تا فضای رقابتی یکسان‬ ‫ب��رای همه بازیگران فعال در عرصه تولید‬ ‫کشور از صنایع باالدستی تا صنایع پایین‬ ‫دستی‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن کم��ک دیگ��ری که ب��ازار‬ ‫س��رمایه می تواند به بخش تولید داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬شفاف سازی قیمت مواد اولیه برای‬ ‫تولید و فراه��م کردن فضای رقابتی برای‬ ‫فروش محصوالت در بورس کاال و بورس‬ ‫انرژی اس��ت که می تواند به جلوگیری از‬ ‫بروز ران��ت و ارتقای ش��فافیت اقتصادی‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه با عرض��ه محصوالت در‬ ‫ب��ورس کاال و ب��ورس انرژی‪ ،‬بس��تر الزم‬ ‫ب��رای عرضه و تامین مواد اولیه واحدهای‬ ‫تولیدی در فضایی شفاف فراهم است‪.‬‬ ‫اما بخش��ی از محص��والت واحدهای‬ ‫تولی��دی ب��ه دلی��ل اینک��ه قابلی��ت‬ ‫استانداردس��ازی انها چه برای مصرف در‬ ‫تولی��د کاالی نهایی و چه برای مصرف در‬ ‫تولی��د کاالهای واس��طه ای وجود ندارد‪،‬‬ ‫هنوز در بورس پذیرش نشده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن کاالهای��ی هم هس��تند که‬ ‫به دلیل حساس��یت هایی ک��ه در بـرخی‬ ‫بازیگران انـه��ا و حتـی برخـی نهادهای‬ ‫دولتی وج��ود دارد‪ ،‬با وجود انکه بس��تر‬ ‫پذی��رش و عرض��ه انها در ب��ورس فراهم‬ ‫است‪ ،‬در این بازار عرضه نمی شوند‪.‬‬ ‫به ط��وری ک��ه بیش��تر تامی��ن کننده‬ ‫م��واد اولی��ه عرض��ه کنن��ده هس��تند و‬ ‫مصرف کنندگان این کاالها محصوالتشان‬ ‫را در بورس عرضه نمی کنند‪.‬‬ ‫به اعتقاد بنده گام جدی در این مسیـر‬ ‫باید توس��ط وزارتخانه ه��ا از جمله وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت بـرداش��ته ش��ود‬ ‫و فـرهنگ س��ازی الزم بـ��رای معـرف��ی‬ ‫مزایای بهـره گیری از پتانس��یل های بازار‬ ‫س��رمایه جهت فروش کاال و خـرید مواد‬ ‫اولیه مصرفی ص��ورت گیرد که این اقدام‬ ‫بـرای صنایع باالدس��ت انجـام ش��ده؛ اما‬ ‫متاسفانه بـرای صنایع کوچک و متوسط‬ ‫این فرهنگ سازی انجام نشده است‪.‬‬ ‫همزم��ان ب��ا فرهنگ س��ازی‪ ،‬بای��د‬ ‫مش��وق هایی در نظ��ر گرفت��ه ش��ود ت��ا‬ ‫بازیگ��ران این صنایع از فضای س��نتی به‬ ‫سمت فضای ش��فاف و رقابتی سوق پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫معافیت ه��ای مالیات��ی و حمایت های‬ ‫دولتی ب��ه ش��یوه ای که رانت زا نباش��د‪،‬‬ ‫می توان��د ای��ن واحدهای تولی��دی را به‬ ‫س��مت بازار سرمایه و فضای شفاف سوق‬ ‫دهد که در این صورت شاهد جهش تولید‬ ‫در این بخش نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د هنوز چندان اشتیاق و‬ ‫عالق��ه ای در بین این بخ��ش از زنجیره‬ ‫تولید برای بر هم زدن روش های س��نتی‬ ‫و قدیمی و بهره گیری از شیوه های مدرن‬ ‫معامالت��ی در بازار س��رمایه وجود ندارد‪،‬‬ ‫زیرا برای این تغییر نگرش‪ ،‬بازیگران باید‬ ‫هزینه هایی را بپردازند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬بای��د انگیزه الزم را نیز برای‬ ‫انه��ا ایجاد کرد که در ای��ن رابطه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان بورس‬ ‫هم در نقش سیاس��ت گذار و هم در نقش‬ ‫تس��هیل گری که برعهده دارند می توانند‬ ‫این انگیزه ها را ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با رئیس کانون صرافان مطرح شد‪:‬‬ ‫هنوز امکان خرید و فروش اینترنتی ارز فراهم نیست‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کامران سلطانی زاده‬ ‫مدتی اس��ت که نرخ انواع ارز افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫س��وال مهم بس��یاری از مردم ان اس��ت که این روند‬ ‫ادام��ه دار خواه��د ب��ود؟ ای��ا تعطیل��ی طوالنی مدت‬ ‫صرافی ها در این موضوع تاثیرگذار بوده و بازگش��ایی‬ ‫انها می تواند از تب و تاب بازار ارز بکاهد؟‬ ‫صرافی ها از جمله اصنافی هستند که دولت و ستاد‬ ‫مقابله با کرونا اجازه داده‪ ،‬به صورت محدود به فعالیت‬ ‫خ��ود ادامه دهند اما چند روز قب��ل‪ ،‬اختالف نرخ ارز‬ ‫در ب��ازار و صرافی های رس��می باعث ازدحام جمعیت‬ ‫در جل��وی واحده��ای منتخبی ش��ده ب��ود که طبق‬ ‫تصمیم اتخاذش��ده‪ ،‬اجازه فعالیت داشتند‪ .‬با توجه به‬ ‫ش��رایط کرونایی و ضرورت رعایت طرح فاصله گذاری‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬همزمان برخ��ی از خبرگزاری ه��ا خبر از‬ ‫تهدید به پلمب ش��دن این واحدها توس��ط شهرداری‬ ‫ته��ران دادن��د‪.‬‬ ‫برای بررس��ی ای��ن موضوع و‬ ‫یافتن پاسخ سوال های مطرح در این حوزه‪ ،‬با کامران‬ ‫س��لطانی زاده رئیس کانون صرافان گفت وگو کرده که‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €اختلاف ن�رخ ارز در ب�ازار و صرافی ه�ای‬ ‫رس�می در چن�د روز گذش�ته با حاش�یه هایی‬ ‫همراه ش�د و برخی از خبرگزاری ه�ا با توجه به‬ ‫ازدحام جمعیت متقاض�ی خرید و فروش ارز در‬ ‫صراف�ی ها‪ ،‬خب�ر از تهدید به پلمب ش�دن این‬ ‫واحدها توسط ش�هرداری تهران دادند و به تبع‬ ‫ادامه فعالیت این واحدها با ابهام همراه ش�د‪ .‬ایا‬ ‫واکنش جدیدی تری در این زمینه صورت گرفت‬ ‫و ش�رایط کارصرافی های منتخ�ب در این روزها‬ ‫چگونه است؟‬ ‫ای��ن موضوع کماکان ادام��ه دارد و بعضاً به واحدها‬ ‫اخط��ار داده می ش��ود و ب��ه پلم��ب ک��ردن تهدی��د‬ ‫می ش��وند‪ .‬اما تاکنون خوشبختانه هیچ یک از واحدها‬ ‫پلمب نش��دند‪ .‬با این همه به نظر می رسد شاهد یک‬ ‫ناهماهنگی و تفس��یر نادرس��ت از بعضی بخشنامه ها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫در ای��ن موض��وع هم ب��ه این نکته توجه نش��د که‬ ‫صرافی ه��ا زیرمجموع��ه بان��ک مرک��زی هس��تند و‬ ‫ش��هرداری حتی با وج��ود بخش��نامه های مربوط به‬ ‫تجمع��ات ب��ا توجه به ش��رایط کرون��ا نمی تواند وارد‬ ‫عمل ش��ود‪ .‬به هرحال ما هم درحال پیگیری هستیم‬ ‫درحال حاضر تقاضا برای ارز زیاد نیس��ت‪ .‬خوش��بختانه بعد از باز‬ ‫شدن صرافی ها هم اختالف نرخ ارز در بازار و صرافی ها از ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومان به ‪ ۵۰۰‬تومان کاهش یافته است‬ ‫و انش��ااهلل مس��ئله با هماهنگی بیش��تر بین ارگانی و‬ ‫متقاضیان معامله ارز رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €چند ماهی از رونمای�ی نرم افزاری که کانون‬ ‫صراف�ان جه�ت اطالع رس�انی به م�ردم درباره‬ ‫وضعی�ت ب�ازار ارز ت�دارک دیده می گ�ذرد‪ .‬ایا‬ ‫می ت�وان ب�ا اس�تفاده از این امکان ب�ه خرید و‬ ‫ف�روش اینترنتی ارز روی اورد و در اجرای طرح‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی موفق تر عمل کرد؟‬ ‫ای��ن نرم افزار در کنار اطالع رس��انی درباره قیمت ها‬ ‫چند قابلیت دیگر هم دارد اما هنوز امکان خریدوفروش‬ ‫انالین ارز در ان وجود ندارد‪ .‬امکانی که به خصوص در‬ ‫این نوع ش��رایط می تواند بسیار موثر و کارامد باشد و‬ ‫جا دارد که مس��ئوالن دست اندرکار این قبیل اپ ها را‬ ‫جدی ت��ر گرفته و در صورت نب��ود مانع جدی به فکر‬ ‫اجرایی کردن ان باشند‪.‬‬ ‫به هرحال به واس��طه بعضی موانع و محدودیت های‬ ‫قانون��ی فع ً‬ ‫�لا این ام��کان در این اپلیکیش��ن محقق‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬انشااهلل در صورت اصالح قوانین می توان‬ ‫خریدوف��روش ارز در اپلیکیش��ن را ب��رای همکاران و‬ ‫مردم ممکن ساخت‪ .‬پیگیر موضوع هستیم‪ ،‬طرح های‬ ‫خود را برای اجرایی شدن این مهم پیشنهاد می کنیم‬ ‫و امیدواریم به سرانجام برسد‪ .‬به هرحال اجرایی شدن‬ ‫کامل طرح های جدید زمان بر است‪.‬‬ ‫€ €ایا تعطیل�ی صرافی ها در روند ن�رخ ارز در‬ ‫هفته های اخیر تاثیر داشته است؟‬ ‫درحال حاضر تقاضا برای ارز زیاد نیست‪ .‬خوشبختانه‬ ‫بعد از باز ش��دن صرافی ها هم اختالف نرخ ارز در بازار‬ ‫و صرافی ه��ا از ‪ ۱۰۰۰‬تومان ب��ه ‪ ۵۰۰‬تومان کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬بدون شک وقتی همه واحدها و با حداکثر‬ ‫ظرفی��ت فعالیت خود را اغ��از کنند اختالف به مراتب‬ ‫کمتر خواهد ش��د‪ .‬ما در براورد وضعیت بازار از کلمه‬ ‫متعادل شدن قیمت ها استفاده می کنیم‪ ،‬نه افزایش و‬ ‫کاهش قیمت‪.‬‬ ‫نکته مهم دیگر ان اس��ت که خیلی از صرافی ها در‬ ‫مجتمع های تجاری واقع شده اند و به اجبار نمی توانند‬ ‫فعالی��ت خود را از س��ر بگیرند‪ .‬تع��دادی از همکاران‬ ‫ه��م احتی��اط کرده اند و هنوز فعالیت خود را ش��روع‬ ‫نکرده اند‪ .‬خوشبختانه باز ش��دن تعدادی از صرافی ها‬ ‫توانسته تاثیری خوبی روی بازار ارز داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €ای�ن صنف ب�ا توجه به س�روکار داش�تن با‬ ‫اس�کناس‪ ،‬یک�ی از اصن�اف پرخطر در ش�رایط‬ ‫شیوع ویروس به ش�مار می رود‪ .‬فعاالن صنف تا‬ ‫چه حد با زیان ناشی از شیوع کرونا مواجه شده‬ ‫اند؟‬ ‫صنف صرافان هم به واس��طه کرون��ا متحمل ضرر و‬ ‫زیان ش��ده اس��ت‪ .‬بازار خوب قبل عید از دست رفت‪.‬‬ ‫به هرحال ش��رایط کنونی اجباری و ناخواسته است و‬ ‫همکاران با این واقعیت کنار امده اند‪.‬‬ ‫هر ش��غلی مخاطرات خاص خ��ودش را دارد و باید‬ ‫برای رویارویی با شرایط غیرمنتظره اماده بود‪ .‬دغدغه‬ ‫کنونی ما مثل بسیاری از مردم زمان به پایان رسیدن‬ ‫این وضعیت اس��ت‪ .‬بعضی از همکاران احتماال بعد از‬ ‫بازگشایی کار همچنان با نگرانی فعالیت خواهند کرد‬ ‫چون با اسکناس سروکار دارند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹معاون حقوقی جدید بانک سامان معرفی شد‬ ‫مراس��م تودیع رضا اس��فندیاری از معاون��ت حقوقی بانک‬ ‫س��امان برگزار و حمید تهمتن به عنوان معاون جدید حقوقی‬ ‫بانک س��امان معرفی ش��د‪ .‬به گزارش سامان رسانه‪ ،‬در بخش‬ ‫نخس��ت مراس��م تودیع و معارفه معاون حقوقی بانک‪ ،‬علیرضا‬ ‫معرفت مدیرعامل‪ ،‬طی س��خنانی در خصوص عملکرد معاون‬ ‫س��ابق حقوقی این بانک عنوان کرد‪ :‬اقای اسفندیاری از سال‬ ‫‪ ۹۱‬همکاری خود را با بانک اغاز کرد و با تالش ایشان بسیاری‬ ‫از پرونده های مطالباتی بانک پیگیری و تعیین تکلیف شدند و‬ ‫منابع ان به چرخه مالی و درامدی بانک بازگشت که این خود‬ ‫جای تقدیر و تش��کر فراوان دارد‪ .‬در این مراس��م معارفه رضا‬ ‫ش��یرین گوهریان به عنوان سرپرس��ت معاونت اعتباری بانک‬ ‫سامان نیز انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت اعتباری بانک توسعه تعاون‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون به تبیین‬ ‫عملکرد اعتباری این بانک طی سال گذشته پرداخت‪.‬‬ ‫حجت ال��ه مهدیان بابیان این که در س��ال گذش��ته بیش از‬ ‫‪ ۱۹۰‬ه��زار فقره تس��هیالت به بخش ه��ای مختلف اقتصادی‬ ‫پرداخت ش��ده اس��ت گفت‪ :‬پرداخت کل تس��هیالت بانک در‬ ‫بخش ه��ای اقتص��ادی در راس��تای رفع موان��ع تولید و رونق‬ ‫تولی��د در تعاونی ه��ا و بنگاه های کوچک و متوس��ط به میزان‬ ‫‪ ۱۴۵.۰۰۰‬میلیارد ریال به منظور تحقق اهداف و سیاست های‬ ‫دول��ت در جه��ت اش��تغال و رون��ق تولید بوده اس��ت ضمن‬ ‫انک��ه بان��ک با حضور در طرح های ملی و اش��تغال زایی دولت‬ ‫و عاملیت تس��هیالت بند الف تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در بخش صنعت و معدن‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬وزارت نیرو (اب و فاضالب) و وزارت مس��کن‬ ‫و شهرسازی (راه اهن جمهوری اسالمی ایران) موفق به اعطای‬ ‫تس��هیالت ارزان قیمت پایدار روس��تایی و عشایری و اشتغال‬ ‫فراگیر به منظور توس��عه و ایجاد اش��تغال در س��طح کشور با‬ ‫محوریت مناطق کمتر توس��عه یافته به مبلغ ‪ ۲۴.۶۹۴‬میلیارد‬ ‫گردیده تا از این طریق عالوه بر انکه رشد مناسبی در پرداخت‬ ‫تسهیالت به لحاظ کمی ایجاد نموده است‪ ،‬بعد کیفی پرداخت‬ ‫تسهیالت به لحاظ اثربخشی و هدفمندی ان نیز رعایت گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹«نشان بانک» در بانک ملی‬ ‫مش��تریان بانک مل��ی ایران می توانند بخش��ی از نیازهای‬ ‫بانک��ی و اقتص��ادی خ��ود را از طریق «نش��ان بانک» برطرف‬ ‫کنن��د‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این ابزار که‬ ‫روی اپلیکیش��ن اپ قابل اس��تفاده اس��ت بسیاری از خدمات‬ ‫بانک��ی روزم��ره را به صورت انالین در اختیار مش��تریان قرار‬ ‫می دهد‪.‬اس��تعالم شناس��ه شبا حس��اب های بانک ملی ایران‬ ‫با وارد کردن ش��ماره حس��اب‪ ،‬دریافت صورت حساب کارت‪،‬‬ ‫دریاف��ت مان��ده کارت‪ ،‬اعالم مفقودی کارت و کارت به کارت‪،‬‬ ‫از جمله عملیات های بانکی است که روی «نشان بانک» قابل‬ ‫انج��ام اس��ت‪ .‬در این ابزار می توان ش��عب بان��ک ملی ایران را‬ ‫بر اس��اس منطقه جغرافیایی مورد نظر‪ ،‬به راحتی جست وجو‬ ‫کرد‪ .‬همچنین اطالعات مربوط به تس��هیالت دریافتی توسط‬ ‫مشتری در «نشان پرداخت» قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیوند بیمه با بازار سرمایه در بودجه امسال‬ ‫رئی��س کل بیمه مرکزی گفت‪ :‬اوراق بهادار بیمه ای را برابر‬ ‫انچه در بودجه امس��ال تصویب ش��د به بازار س��رمایه متصل‬ ‫کردیم‪ .‬به گزارش صدا و س��یما‪ ،‬غالمرضا سلیمانی در نشست‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با معاونان و مدیران وزارت اقتصاد‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال‪ ،‬نخس��تین بار باید پیوند بازار سرمایه و بیمه را‬ ‫اجرایی کنیم ضمن این که برای تس��هیل در روند کار س��امانه‬ ‫س��نهاب را از حالت دس��تی به الکترونیکی تبدیل کردیم‪ .‬وی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬در بخ��ش بیمه‪ ،‬اس��تارتاپ های بیمه ای را فعال‬ ‫کردیم و در این باره هم اکنون ‪ ۱۱۵‬شرکت با ما کار می کنند‪.‬‬ ‫س��لیمانی‪ ،‬افزایش ضریب نفوذ بیمه ای به دو و نیم و افزایش‬ ‫سهم بخش غیردولتی در بازار بیمه ای کشور از ‪ 65 . 5‬درصد به‬ ‫‪68 . 7‬درصد از جمله اقدامات بیمه مرکزی در یازده ماه منتهی‬ ‫به بهمن ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹ اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل بانک سپه‬ ‫اوراق بهادار تهران همواره مورد توجه فعاالن بازار سرمایه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬تحوالت اتفاق افتاده از جمله افزایش س��رمایه بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬درص��دی این بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی ها‪ ،‬در‬ ‫اس��فندماه ‪ ۱۳۹۷‬ک��ه موجب خروج این بانک از مش��مولیت‬ ‫ماده ‪ ۱۴۱‬شد‪ ،‬کاهش تعداد و افزایش کارایی شعب از طریق‬ ‫ادغام شعب کوچک تر با شعب بزرگ تر و سودده‪ ،‬کاهش تعداد‬ ‫کارکنان و کاهش مطالبات غیرجاری‪ ،‬بهبود ترکیب دارایی ها‬ ‫و س��اختار صورت های مالی‪ ،‬منجر به شناس��ایی سود خالص‬ ‫از س��ه ماهه اول س��ال ‪ ۱۳۹۸‬شد‪ .‬بر اساس صورت های مالی‬ ‫منتشر شده‪ ،‬سود خالص بهار‪ ،‬تابستان و پاییز سال ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫ترتی��ب مع��ادل ‪ ۱۴۲‬میلیارد ریال‪ ۳۸۵ ،‬میلیارد ریال و ‪۳۴۹‬‬ ‫میلیارد ریال است‪ .‬سود خالص دوره ‪ ۹‬ماهه به ازای هر سهم‬ ‫معادل ‪ ۵‬ریال اعالم شده است‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری های بانک صادرات ایران از وضعیت مطلوب‬ ‫و ظرفیت خوبی برای شناس��ایی س��ود برخوردار است که در‬ ‫این میان می توان به سرمایه گذاری در شرکت های پتروشیمی‬ ‫داراب‪ ،‬پتروشیمی فسا‪ ،‬پتروشیمی جهرم‪ ،‬کود شیمیایی اوره‬ ‫لردگان‪ ،‬پتروشیمی گلستان و گروه مالی سپهر صادرات اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بانک س��په در بهینه س��ازی ش��بکه ش��عب پیش��گام نظام‬ ‫بانکی کشور اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه‪،‬‬ ‫جهانگیری در مراسم تقدیر از وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره‬ ‫به ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح در بانک س��په‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ادغام بانک های نیروهای مس��لح در بانک سپه کار‬ ‫سختی بود‪ .‬مدیریت وزارت اقتصاد‪ ،‬محور بودن بانک مرکزی‬ ‫و دوستان در همان بانک ها باعث ادغام شد و شکل بانک سپه‬ ‫کامال فرق کرده اس��ت‪.‬بر اساس این گزارش در حضور معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری تقدیرنامه وزی��ر امور اقتصاد و دارایی به‬ ‫محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه به دلیل عملکرد‬ ‫موفق در بهینه س��ازی شبکه شعب اهدا شد‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫س��په هم ضمن قدردانی از زحمات تمامی مدیران و کارکنان‬ ‫بانک س��په و بانک های وابس��ته این موفقیت را حاصل تالش‬ ‫جمعی دانس��ت و گفت‪ :‬مجموعه بانک س��په با اعتقاد راس��خ‬ ‫به اهمیت باالی بهینه س��ازی شبکه شعب‪ ،‬اقدامات الزم برای‬ ‫اج��رای موفقیت امی��ز ان را در صدر برنامه های خود قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با گذش��ت بیش از‪ ۳‬ماه از فعالیت هیات مدیره در بانک دی‬ ‫در راس��تای تحقق یک��ی از مهم ترین اه��داف گام دوم انقالب‬ ‫ک��ه تاکید بر جوان گرایی اس��ت‪ ،‬روند ب��ه کارگیری نیروهای‬ ‫جوان در س��مت های مدیریتی شتاب گرفت و معاونت سرمایه‬ ‫انسانی بانک‪ ،‬انتصاب نیروهای جوان و متخصص در پست های‬ ‫مدیریتی را در دستور کار قرارداده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک دی‪ ،‬مجتبی حیدری‪ ،‬معاون‬ ‫س��رمایه انس��انی بانک دی با بیان اینکه میانگین س��نی حوزه‬ ‫سرمایه انسانی ‪ ۳۷‬سال است و این بانک یکی از بانک های جوان‬ ‫ش��بکه بانکی کشور محس��وب می شود‪ ،‬گفت‪ :‬از بدو تاسیس با‬ ‫یک رویک��رد منطقی تالش کرده ضمن بهره گیری از نیروهای‬ ‫باتجربه و عمدتاً بازنشس��ته نظام بانکی در پست های مدیریتی‬ ‫و اس��تفاده از کادر جوان به عنوان بدنه کارشناسی‪ ،‬مبادرت به‬ ‫طراح��ی یک نظام جانش��ین پروری مدون کند که نتیجه ان را‬ ‫می توان پس از گذشت یک دهه در این بانک مشاهده کرد‪.‬‬ ‫تحوالت اتفاق افتاده از جمله افزایش س��رمایه بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫درصدی‪ ،‬کاهش تعداد و افزایش کارایی شعب از طریق ادغام‬ ‫ش��عب کوچک تر با ش��عب بزرگ تر و س��ودده‪ ،‬کاهش تعداد‬ ‫کارکن��ان و کاهش مطالب��ات غیرجاری‪ ،‬کاهش هزینه تامین‬ ‫منابع و بهبود ترکیب دارایی ها و همچنین ساختار صورت های‬ ‫مالی‪ ،‬منجر به شناسایی سود خالص «وبصادر» از سه ماهه اول‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‬ ‫ب��ه نقل از پایگاه خبری تحلیلی ب��ورس امروز‪ ،‬بانک صادرات‬ ‫به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های کشور و همچنین بورس‬ ‫بیم��ه پارس��یان در جدیدترین اقدام «ط��رح تخفیفات ویژه‬ ‫برای مدافعان س�لامت» را در دس��تور کار قرار داده تا هرچند‬ ‫اندک‪ ،‬ولی قدردان زحمات فراوان جامعه پزشکی کشور در این‬ ‫روزهای دشوار باشد‪ .‬در اطالعیه این شرکت امده است‪« :‬ضمن‬ ‫تش��کر از جان فشانی ها و مسئولیت پذیری کادر درمانی در این‬ ‫روزهای س��خت که هیچگاه از یاد و خاطره مردم قدرش��ناس‬ ‫ایران فراموش نخواهد شد‪ ،‬به استحضار می رساند شرکت بیمه‬ ‫پارس��یان به پاس قدردانی از زحمات و فداکاری جامعه درمانی‬ ‫در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا‪ ،‬تسهیالت ویژه بیمه ای از‬ ‫‹ ‹عملکرد بانک صادرات ایران‬ ‫‹ ‹جوان گرایی از اولویت های مدیریت بانک دی‬ ‫‹ ‹دفاع تمام قد بیمه پارسیان از مدافعان سالمت‬ ‫قبیل بیمه شخص ثالث‪ ،‬اتش سوزی و بدنه را برای کلیه عزیزان‬ ‫شاغل در این بخش در نظر گرفته است تا انشااهلل جبران بخش‬ ‫اندکی از زحمات این بزرگواران باشد‪».‬‬ ‫‹ ‹بیمه کوثر «طرح فرشتگان سپید» را اجرا می کند‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی و اع�لام مدی��ر بازاریابی و فروش‬ ‫بیمه کوثر‪ ،‬طرح فرشتگان سپید باتوجه به شیوع ویروس کرونا و‬ ‫تالش بی دریغ و شبانه روزی کادر درمانی مراکز بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و س�لامت کشور ارائه می ش��ود‪ .‬الله کریمی در توضیح «طرح‬ ‫فرش��تگان سپید» گفت‪ :‬جانفش��انی زنان و مردان سفیدپوش‬ ‫بهداشت و درمان کشور که با تالش شبانه روزی خود در صحنه‬ ‫مب��ارزه با ویروس کرون��ا خطرها را به ج��ان خریده اند تا جان‬ ‫هم وطنان را نجات دهند‪ ،‬قابل تقدیر و ستایش است و به همین‬ ‫دلی��ل‪ ،‬بیمه کوث��ر به پاس قدردان��ی از این عزی��زان‪ ،‬از تاریخ‬ ‫‪۲۰‬فروردین لغایت ‪۳۱‬اردیبهش��ت ماه امس��ال‪ ،‬بیمه نامه های‬ ‫اتش س��وزی منازل مس��کونی و حوادث را ب��ا تخفیف هایی تا‬ ‫‪۲۵‬درصد و بیمه نامه بدنه اتومبیل را با تخفیف های تا ‪۷۰‬درصد‬ ‫به کادر درمانی مراکز بهداش��ت‪ ،‬درمان و س�لامت کش��ور ارائه‬ ‫می کن��د‪ .‬مدیر بازاریابی و فروش بیمه کوثر با بیان اینکه «طرح‬ ‫فرشتگان سپید» قدردانی کوچک بیمه کوثر در مقابل فداکاری‬ ‫بزرگ کادر درمان قهرمان کشور؛ پرستاران‪ ،‬پزشکان‪ ،‬بهیاران و‬ ‫سایر عزیزانی است که این روزها در بیمارستان ها و مراکز درمانی‬ ‫کش��ور فداکارانه در خط مقدم مبارزه با کرونا ایستاده اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کادر درمانی مراکز بهداش��ت‪ ،‬درمان و سالمت کشور می توانند‬ ‫برای بهره مندی از این طرح و کس��ب اطالعات بیش��تر به پایگاه‬ ‫اطالع رسانی شرکت به نشانی ‪ www.kins.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�هیالت ‪ ۸۰‬ه�زار میلی�ارد ریال�ی بانک توس�عه‬ ‫صادرات‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران از تسهیالت ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریالی برای بنگاه های دارای ظرفیت های صادراتی خبر‬ ‫داد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه ص��ادرات به نقل از‬ ‫خبرگ��زاری ص��دا و س��یما‪ ،‬دکتر علی صالح ابادی در حاش��یه‬ ‫نشس��ت معاون اول رئیس جمهوری با معاونان و مدیران وزارت‬ ‫اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬بنگاه هایی که صادراتی باشند‬ ‫و ظرفیت صادراتی داشته باشند در حد منابع تعیین شده مورد‬ ‫تشویق و حمایت بانک توسعه صادرات قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بانک توس��عه صادرات امسال نیمی از منابع خود و‬ ‫نیمی را از منابع صندوق توس��عه ملی برای ارائه تس��هیالت ‪۱۴‬‬ ‫درصدی به بنگاه های مختلف تولیدی و صادراتی در نظر گرفته‬ ‫که اگر تس��هیالت گیرنده‪ ،‬صادرکننده دارای رتبه اعتباری باال‬ ‫بوده و از ظرفیت و توان صادراتی مناس��ب برخوردار باش��د‪ ،‬از‬ ‫تخفیف نرخ تسهیالت نیز بهره مند می شود‪.‬‬ ‫صالح ابادی گفت‪ :‬امس��ال یکی از حوزه های جدی مدنظر ما‪،‬‬ ‫حوزه دانش بنیان اس��ت بنابراین برای شرکت های دانش بنیانی‬ ‫که ظرفیت صادراتی دارند ‪ ۴‬هزار میلیارد ریال منابع با نرخ ‪۱۲‬‬ ‫درصد در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 19‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1502‬‬ ‫پیاپی ‪2820‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی مسیر جهش تولید در گل گهر عنوان شد‬ ‫هرچند س��ال گذشته سال دش��واری برای فعاالن اقتصادی‬ ‫ب��ود ام��ا در مجموعه های معدنی و ش��رکت های بزرگی مانند‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شاهد دستاوردهایی در رونق‬ ‫تولی��د بوده ایم‪ .‬گرچه تحریم ها اثرات زیان اوری برای برخی از‬ ‫حوزه های اقتصادی داشته اما شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫توانست گام های مثبتی بردارد و به سرعت گرفتن جهش تولید‬ ‫در س��ال جدی��د کمک کن��د‪.‬‬ ‫در این ش��ماره خود به‬ ‫اقدامات ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر برای تحقق جهش‬ ‫تولید پرداخته که می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی بخش عمده ای از تجهیزات‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫جمش��ید مالرحمان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گه��ر اظهار کرد‪ :‬پ��روژه بهبود کیفی��ت و افزایش ظرفیت‬ ‫خطوط ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬کنس��انتره ش��رکت گل گه��ر در ‪ ۳‬فاز مجزا در‬ ‫حال اجرا اس��ت‪ .‬او با اش��اره به میزان سرمایه گذاری برای این‬ ‫پروژه گفت‪ :‬برای تمامی فازهای پروژه ‪ ۴۲‬میلیون یورو و ‪۱۷۲‬‬ ‫میلیارد تومان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مالرحم��ان با تاکید بر اینکه اقدامات س��ال ‪ ۱۳۹۹‬برمبنای‬ ‫جهش تولید اس��توار اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پروژه بهبود کیفیت و‬ ‫افزای��ش ظرفیت خط��وط در ‪ ۳‬فاز مجزا در حال اجرا اس��ت‪.‬‬ ‫بخش های این پروژه ش��امل واحد کوبین��گ‪ ،‬خردایش مجدد‬ ‫و ابگیری اس��ت که پیش بینی می شود نخستین مرحله ان در‬ ‫واحد کوبینگ اواخر اردیبهشت راه اندازی شود‪.‬‬ ‫او درباره روند کار گفت‪ :‬خوش��بختانه تا این لحظه در تامین‬ ‫سرمایه مشکلی وجود نداشته است‪ ،‬همچنین در تامین قطعات‬ ‫با مس��ئله خاصی روبه رو نبوده ایم و ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر توانس��ته موفق عمل کند‪ .‬او با اش��اره به تحریم ها نیز‬ ‫گفت‪ :‬هرچند تحریم ها اثرات زی��ان اوری در برخی حوزه های‬ ‫اقتص��ادی داش��ته‪ ،‬اما ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر در‬ ‫سال گذش��ته توانست با تالش و برنامه ریزی‪ ،‬شناخت موانع و‬ ‫دورزدن تحریم ها تا حدود زیادی راهگشای جهش تولید باشد‪.‬‬ ‫البته مشکالتی به دلیل تحریم ها وجود داشته‪ ،‬اما خوشبختانه‬ ‫توانسته ایم انها را حل کنیم؛ بنابراین می توان گفت این پروژه‬ ‫مسیر عادی خود را طی کرده و اگر مشکل خاصی پیش نیاید‬ ‫تمام فازهای ان در اواخر سال ‪ ۱۴۰۱‬به پایان می رسد‪.‬‬ ‫پروژه بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت خطوط ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬کنس��انتره ش��رکت‬ ‫گل گهر در ‪ ۳‬فاز مجزا در حال اجرا است‬ ‫مالرحمان به اهمیت بومی سازی قطعات اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پروژه در بخش تامین قطعات با مش��کل خاصی روبه رو نبوده‪،‬‬ ‫چراکه یکی از اهداف اصلی ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫بومی س��ازی اس��ت‪ .‬بخش بزرگی از تجهیزات این پروژه یعنی‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬درصد ان س��اخت داخل اس��ت‪ .‬این عدد در واحد‬ ‫کوبینگ بیش��تر هم بوده و می توان گف��ت بیش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تجهیزات ساخت داخل هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گه��ر تاکید کرد‪:‬‬ ‫ازانجایی که بومی س��ازی و س��اخت داخل یک��ی از اصلی ترین‬ ‫اهداف این ش��رکت اس��ت‪ ،‬سعی داش��ته ایم که با شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان همکاری کنیم تا بخش زیادی از نیازهای خود را‬ ‫در داخل کشور تامین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹گل گهر؛ توانمند در بومی سازی‬ ‫ابراهیم صالحی‪ ،‬سرپرس��ت کارخانه خط ‪ ۴‬تولید کنسانتره‬ ‫مجموع��ه گل گهر در بازدید خبرن��گار‬ ‫از این مجموعه‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬کارخانه خط ‪ ۴‬معروف به پلیکام از س��ال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫وارد فاز بهره برداری ش��ده و توانس��ته تا ام��روز با موفقیت به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهد‪ ۳ .‬خط قبلی ترکیبی از مراحل خشک‬ ‫و تر هس��تند اما ما از ابتدا وارد مرحله تر شده ایم و توانسته ایم‬ ‫از جدیدترین سیستم ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫صالحی با اش��اره ب��ه اهمیت معدن و توان بومی س��ازی در‬ ‫کش��ور ادام��ه داد‪ :‬مجموعه های معدنی بع��د از نفت در نقطه‬ ‫مرک��زی اقتصاد کش��ور قرار دارند‪ .‬به ای��ن دلیل که در بخش‬ ‫معدن درامدها قابل توجه و بازگش��ت س��رمایه باال است‪ ،‬بازار‬ ‫معدن رونق مناس��بی دارد‪ .‬باوجود تحریم ها که می توان از ان‬ ‫به عنوان جنگ اقتصادی یاد کرد‪ ،‬شرکت های معدنی توانستند‬ ‫ب��ه فعالی��ت خود ادامه دهن��د‪ .‬در این بین ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعت��ی گل گه��ر بومی س��ازی را به طورجدی دنب��ال کرده و‬ ‫به س��اخت داخل تکیه زده اس��ت‪ .‬سرپرس��ت کارخانه پلیکام‬ ‫در مجموعه گل گهر با اش��اره به اینکه این کارخانه نخس��تین‬ ‫مجموعه خ��ط تر در منطقه گل گهر اس��ت‪ ،‬ب��ه اقداماتی که‬ ‫در این کارخانه انجام می ش��ود اش��اره کرد و گفت‪ ۳۰ :‬درصد‬ ‫ورودی کارخان��ه از بخش تغلیظ و ‪ ۷۰‬درصد مابقی نیز از گود‬ ‫معدن تامین می شود که به وسیله سنگ شکن ها وارد مجموعه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او درب��اره سیس��تم کارخانه نیز گفت‪ :‬نوارهایی در قس��مت‬ ‫غ��رب کارخان��ه ق��رار دارد که ب��ار را وارد مجموع��ه کرده و‬ ‫به وس��یله تجهیزات��ی مثل اچ پی جی ار و بال می��ل ان را برای‬ ‫مرحله خردایش اماده می کنند‪ .‬مرحله جدایش نیز به وس��یله‬ ‫مگنت های مغناطیستی انجام می شود‪ .‬مرحله اخر هم ابگیری‬ ‫است که به وسیله بیل فیترها انجام می شود‪ .‬او در نهایت گفت‪:‬‬ ‫خروج��ی کارخانه کنس��انتره اه��ن و درواقع خ��وراک اصلی‬ ‫ب��رای واحدهای دیگر اس��ت تا ب��رای مراحل گندله س��ازی و‬ ‫اهن اسفنجی مورد استفاده قرار گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردانی استاندار کرمان‬ ‫به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫به مناسبت سال جدید با استاندار کرمان دیدار کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن دی��دار که در مح��ل دفتر اس��تاندار برگزار ش��د‪،‬‬ ‫مالرحمان گزارش��ی پیرام��ون اقدامات گل گهر در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫در حوزه های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬مقابله با‬ ‫کرونا‪ ،‬طرح های توس��عه‪ ،‬رکوردهای تولید و فروش به استاندار‬ ‫کرمان ارائه داد‪.‬‬ ‫محمدج��واد فدای��ی نی��ز در این دی��دار از هم��ت و تالش‬ ‫مدیران گل گهر و نیروهای این شرکت در حوزه تولید و کسب‬ ‫رکورده��ای تولی��د و همچنین کمک های نق��دی و غیرنقدی‬ ‫گل گه��ر در راس��تای مبارزه با کرونا به اس��تان و شهرس��تان‬ ‫سیرجان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫رامین انتظاری‬ ‫کارشناس ارشد استخراج معدن‬ ‫ارزیاب��ی ریس��ک در ح��وزه معدن��کاری و صنایع‬ ‫معدن��ی بس��یار مهم اس��ت‪ .‬ش��رکت های متعلق به‬ ‫صنای��ع غیرمعدن��ی به اش��کال مختلف ریس��ک را‬ ‫مدیریت می کنند‪ .‬ش��اید مرسوم ترین روش ها حفظ‬ ‫ذخایر و نگه��داری موجودی و حف��ظ جریان پولی‬ ‫باش��د‪ .‬نکت��ه حائز اهمیت این اس��ت ک��ه مدیریت‬ ‫ریس��ک در حوزه های معدنی‪ ،‬ان هم در بحران های‬ ‫گوناگ��ون چگونه باید باش��د‪ .‬الزمه تحق��ق این امر‬ ‫شناس��ایی تفاوت های مدیریت ریسک در معدنکاری‬ ‫و صنای��ع معدنی و دیگر صنایع اس��ت‪ .‬ش��اید یکی‬ ‫از ارکان مدیری��ت ریس��ک در هر ح��وزه صنعتی و‬ ‫معدنی‪ ،‬ش��ناخت زودهنگام ریس��ک احتمالی باشد‪.‬‬ ‫ازانجایی ک��ه در صنای��ع معدنی با حج��م باالیی از‬ ‫ی روبه رو هستیم‪ ،‬ش��ناخت زودهنگام‬ ‫س��رمایه گذار ‬ ‫ریس��ک ها یکی از عوامل کلیدی در تصمیم گیری و‬ ‫تصمیم سازی های اس��تراتژیک و همچنین دستیابی‬ ‫به س��رمایه گذاری های بهینه اس��ت‪ .‬این امر صنایع‬ ‫معدن��ی را از اف��ت ارزش و ورشکس��تگی مص��ون‬ ‫می کن��د‪ .‬از طرف دیگر دسترس��ی به بازار س��رمایه‬ ‫یکی دیگر از محرک های اصل��ی رویارویی مقتدرانه‬ ‫با ریسک های این حوزه اس��ت‪ .‬یکی از مرسوم ترین‬ ‫رویکردها در دسترس��ی به بازار س��رمایه در اقتصاد‬ ‫امروز‪ ،‬بهره برداری از فرصت هایی است که بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط برای صنایع مختل��ف به ارمغان‬ ‫می اورن��د‪ .‬باتوجه به تنوع معادن کش��ور ازنظر نوع‬ ‫ذخی��ره و ابعاد و به دلیل تاکید بیش ازحد دولت ها بر‬ ‫ورود ش��رکت های بزرگ در حوزه معدنکاری‪ ،‬اینک‬ ‫ب��ا حجم باالیی از س��رمایه های کوچک س��رگردان‪،‬‬ ‫تخصص های بالاس��تفاده و تعطیلی معادن کوچک و‬ ‫متوسط مواجه هستیم‪ .‬در شرایط خاص امروز کشور‪،‬‬ ‫شاید وقت ان فرا رسیده که طالیه داران حوزه معدنی‬ ‫کشور در راستای س��اختاردهی بنگاه های کوچک و‬ ‫متوسط معدنی‪ ،‬گام های جدی و عملیاتی بردارند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افتتاح نخستین فاز پروژه بهبود کیفیت در بهار ‪۹۹‬‬ ‫جهش تولید در‬ ‫معادن و صنایع‬ ‫معدنی کشور‬ ‫‪6‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 19‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1502‬‬ ‫پیاپی ‪2820‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تغییر ضرایب نرخ کنسانتره و گندله بحث برانگیز شد‬ ‫یادداشت‬ ‫بیم و امید‬ ‫در مسیر‬ ‫جهش تولید‬ ‫دعوای قیمت گذاری در زنجیره فوالد ادامه دارد‬ ‫بهمن ارمان‬ ‫اقتصاددان‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جمشید مالرحمان‬ ‫سید رضا شهرستانی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ای��ران جزو ‪ ۱۰‬کش��ور نخس��ت جهان از‬ ‫منظر تن��وع مواد معدنی ق��رار دارد‪ .‬معادن‬ ‫پ��س از نف��ت و گاز طبیع��ی‪ ،‬از جای��گاه‬ ‫ویژه ای در ساختار اقتصادی کشور برخوردار‬ ‫هس��تند؛ تا جایی که محص��والت معدنی و‬ ‫صنای��ع وابس��ته به انها پ��س از محصوالت‬ ‫پتروش��یمی در رده دوم ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫همی��ن جایگاه‪ ،‬ن��گاه وی��ژه ای را به این‬ ‫بخش در س��ال جهش تولی��د‪ ،‬جلب کرده‬ ‫است‪ .‬عملیات اجرایی واحد نورد گرم شماره‬ ‫‪ ۲‬ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با ظرفیت‬ ‫‪ ۳.۵‬ت��ا ‪ ۴‬میلیون تن در س��ال را باید یکی‬ ‫از مهم ترین پروژه هایی دانس��ت که در سال‬ ‫جاری‪ ،‬اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫بدون تردید اجرای این پروژه بزرگ ملی‪،‬‬ ‫گام بزرگی در مس��یر رش��د تولید است‪ .‬با‬ ‫اجرای این پروژه برای نخستین بار ورق های‬ ‫ف��والدی خاصی با عرض ‪ ۲‬متر‪ ،‬در کش��ور‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان نیز پروژه های‬ ‫توس��عه ای را در دس��تور کار دارد ک��ه در‬ ‫مراحل اجرایی هستند‪.‬‬ ‫ایج��اد واحد ذوب‪ ،‬ریخته گ��ری و احیای‬ ‫مس��تقیم در ش��رکت فوالد اکس��ین را نیز‬ ‫باید از بزرگ ترین طرح های توس��عه ای این‬ ‫صنعت نام برد‪.‬‬ ‫در ادامه بای��د تاکید کرد صنعت مس نیز‬ ‫در زمره صنایع محوری کش��ور ق��رار دارد‪.‬‬ ‫ایران روی کمربن��د معادن مس جهان قرار‬ ‫دارد؛ به ط��وری که معدن مس سرچش��مه‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین معادن م��س در جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران در س��ال‬ ‫گذشته توانس��ت برای نخس��تین بار تولید‬ ‫کاتد مس خ��ود را به بیش از ‪ ۲۵۰‬هزار تن‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال انتظار م��ی رود طرح های‬ ‫توس��عه این مجموعه در س��ال جاری ادامه‬ ‫یاب��د و مجموع تولید این ش��رکت تا س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬به ‪ ۴۵۰‬هزار تن برسد‪.‬‬ ‫طرح ه��ای متع��دد دیگری نی��ز در حوزه‬ ‫معدن در دس��ت اجرا هس��تند ک��ه ما را به‬ ‫تحقق هدف جهش تولید‪ ،‬امیدوار می کنند‪.‬‬ ‫در عین حال طرحی همچون نفلین سینیت‬ ‫اذربایجان شرقی که در عمل از ان باعنوان‬ ‫گنج پنهان اقتصاد ایران نام برده می ش��ود‪،‬‬ ‫همچنان روی کاغذ باقی مانده است‪.‬‬ ‫صنعت الومینیوم نیز باوجود ظرفیت هایی‬ ‫ک��ه ب��رای رش��د ان در ایران وج��ود دارد‪،‬‬ ‫تاکنون توسعه قابل قبولی نداشته است‪.‬‬ ‫ایران نخستین کشور در منطقه خاورمیانه‬ ‫است که اقدام به تولید الومینیوم کرد؛ با این‬ ‫وجود درحال حاضر ظرفیت تولید الومینیوم‬ ‫کشور در رده های حتی پایین تر از بحرین و‬ ‫امارات متحده عربی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫متاس��فانه تاکن��ون اقدامات اساس��ی در‬ ‫ارتب��اط ب��ا این صنع��ت که مزایای نس��بی‬ ‫فراوانی دارد‪ ،‬انجام نشده است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ظرفی��ت واحده��ای تولید‬ ‫الومینی��وم کش��ور پایی��ن اس��ت و همین‬ ‫موض��وع نیز فعالی��ت انه��ا را غیراقتصادی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه باید خاطرنش��ان ک��رد وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران‬ ‫(ایمیدرو) ب��ا در نظر گرفتن ش��عار جهش‬ ‫تولی��د‪ ،‬برنامه هایی را برای تحقق این هدف‬ ‫در سال جاری ترتیب داده اند‪.‬‬ ‫براساس چشم اندازهای این صنایع انتظار‬ ‫می رود ظرفی��ت تولید فوالد کش��ور تا ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تن در س��ال جاری افزایش یابد‪ .‬در‬ ‫همین حال امید می رود تولید مس نیز رشد‬ ‫محدودی را تجربه کند‪.‬‬ ‫راه اندازی ش��رکت الومینی��وم جنوب نیز‬ ‫زمینه افزایش تولید این فلز در س��ال جاری‬ ‫را فراهم می کند‪.‬‬ ‫اما نکته قابل توجه این اس��ت که همچنان‬ ‫در تولی��د برخ��ی محص��والت همچ��ون‬ ‫فوالدهای خاص ی��ا انواع محصوالت معدنی‬ ‫با ارزش افزوده باال‪ ،‬با چالش روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ان همچن��ان در برخی صنایع‬ ‫مانند س��نگ های تزئینی و‪ ...‬امکان فراوری‬ ‫در کشور وجود ندارد؛ بنابراین انتظار می رود‬ ‫با ایج��اد صنایع جدید و ف��راوری این مواد‬ ‫جلوی خام فروشی این مواد گرفته شود‪.‬‬ ‫قیمت گ��ذاری در حلقه ه��ای مختلف زنجیره فوالد از‬ ‫س��ال ها پیش هم��واره مورد اخت�لاف تولیدکنندگان و‬ ‫صاحبان این صنایع بود‪ .‬برای رفع این چالش های مداوم‪،‬‬ ‫فرمول��ی برای قیمت گذاری حلقه ه��ای ابتدایی زنجیره‬ ‫فوالد (یعنی کنس��انتره‪ ،‬گندله و اهن اسفنجی)‪ ،‬تعیین‬ ‫ش��د‪ .‬این فرمول تا ‪ ۵‬سال مورد استفاده قرار گرفت‪ ،‬اما‬ ‫سال گذشته با دستور معاون معدن و صنایع معدنی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ضرایب قیمت گذاری کنسانتره‬ ‫و گندل��ه‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬تولیدکنندگان فوالد کش��ور به‬ ‫این افزایش اعتراض کردند که نتیجه ای به دنبال نداشت‪.‬‬ ‫حال در ابتدای سال ‪ ،۱۳۹۹‬دوباره سخن از رشد ضرایب‬ ‫قیمت گذاری کنسانتره و گندله به میان امده است‪ .‬این‬ ‫بار نیز فوالسازان به پیشنهاد رشد قیمت معترض شدند‪.‬‬ ‫اختالف ه��ا میان تولیدکنن��دگان در حلقه های مختلف‬ ‫زنجیره فوالد به اندازه ای ش��دت یافته که بررس��ی این‬ ‫موضوع به ‪ 4‬تشکل و نهاد صنفی (انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد‪ ،‬انجمن سنگ اهن‪ ،‬خانه معدن ایران و کمیسیون‬ ‫صنای��ع معدنی اتاق بازرگانی ایران) واگذار ش��د‪ .‬قرار بر‬ ‫این اس��ت که نتایج کار کارشناسی نهادهای یادشده به‬ ‫دفت��ر مع��دن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ارائه ش��ود‪ .‬درنهایت پس از س��نجش و ارزیابی‬ ‫ازسوی یک شرکت حسابرسی‪ ،‬تعدیل یا تثبیت ضرایب‪،‬‬ ‫مجدد بررسی می شود‪.‬‬ ‫س��وداوری را باید پیش ش��رط اولیه در مس��یر تولید‬ ‫مجموعه های مختلف دانس��ت؛ بنابراین صاحبان صنایع‬ ‫به دنبال ان هس��تند تا با اجرای اقدامات مختلف س��هم‬ ‫بیش��تری از س��ود را از ان خ��ود کنند‪ .‬ای��ن موضوع در‬ ‫حلقه ه��ای مختل��ف زنجیره فوالد نیز م��ورد توجه قرار‬ ‫دارد؛ از ای��ن رو در س��ال های گذش��ته همواره ش��اهد‬ ‫کش وقوس ه��ای فراوانی ازس��وی تولیدکنن��دگان در‬ ‫حلقه ه��ای مختلف این زنجیره بوده ای��م‪ .‬این چالش ها‬ ‫در دوره ه��ای مختل��ف به اندازه ای ش��دت گرفته که در‬ ‫موارد متعددی مس��ئوالن دولت��ی و نمایندگان وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای حل مس��ئله به میدان‬ ‫امده ان��د‪ .‬پ��س از ورود ای��ن وزارتخانه ب��ه این موضوع‬ ‫ضرایبی برای قیمت گذاری در زنجیره فوالد تعیین شد‪.‬‬ ‫براساس این فرمول نرخ کنسانتره ‪ ۱۲‬درصد نرخ شمش‬ ‫فوالد خوزستان‪ ،‬گندله ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۱.۵‬درصد شمش فوالد‬ ‫خوزس��تان و ن��رخ فروش اهن اس��فنجی نیز ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫نرخ ش��مش خوزستان تعیین شد‪ .‬اما سال گذشته نرخ‬ ‫فروش کنسانتره به حداکثر ‪ ۱۶‬درصد نرخ شمش فوالد‬ ‫خوزس��تان و نرخ فروش گندله به حداکثر ‪ ۲۳.۵‬درصد‬ ‫نرخ شمش فوالد خوزستان افزایش یافت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫نی��ز دوباره صحبت از رش��د این ضرایب قیمتی به میان‬ ‫امده که زمینه اعتراض تولیدکنندگان و اعضای انجمن‬ ‫فوالد را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫در این میان معدنی ها درخواست افزایش این ضرایب‬ ‫را دارن��د و فوالدی ه��ا نیز خواس��تار تعدیل این ضرایب‬ ‫قیمتی هستند‪ .‬نکته حائز اهمیت در این میان ان است‬ ‫که س��ودی عادالنه در کل زنجیره تقس��یم شود و همه‬ ‫حلقه ه��ا از ان منتفع ش��وند‪ .‬توجه به این نکته ضروری‬ ‫به نظر می رس��د که فعالیت در تک ت��ک حلقه های این‬ ‫زنجیره ضامن تداوم فعالیت در سایر حلقه های ان است؛‬ ‫معدنی ها درخواس��ت افزایش این ضرای��ب را دارند و فوالدی ها‬ ‫نیز خواس��تار تعدیل این ضرایب قیمتی هستند‪ .‬نکته حائز اهمیت‬ ‫در این میان ان است که سودی عادالنه در کل زنجیره تقسیم شود‬ ‫و همه حلقه ها از ان منتفع شوند‬ ‫بنابراین انتظار می رود این تولیدکنندگان به ویژه با درک‬ ‫ش��رایط موجود و تاثیری که شیوع ویروس کرونا بر بازار‬ ‫داش��ته؛ برای موفقیت دائمی این زنجیره تالش کنند و‬ ‫تنها بر سود کوتاه مدت خود متمرکز نشوند‪.‬‬ ‫برای‬ ‫بررس��ی دقیق تر این موضوع با تولیدکنندگان معدنی و‬ ‫فوالدی کشور گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹موج اعتراض فوالدسازان ادامه دارد‬ ‫س��ید رضا شهرس��تانی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫فوالد در گفت وگو با‬ ‫درباره س��ابقه ایجاد فرمولی‬ ‫ب��رای قیمت گ��ذاری در زنجیره فوالد گف��ت‪ :‬در زمان‬ ‫تص��دی مهندس نعمت زاده ب��ر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬فرمولی برای قیمت گذاری کنس��انتره‪ ،‬گندله‬ ‫و اهن اس��فنجی تعیی��ن ش��د‪ .‬در این فرم��ول نرخ هر‬ ‫محصول‪ ،‬ضریبی از نرخ فروش ش��مش فوالد خوزستان‬ ‫در ب��ورس کاال تعیی��ن ش��ده بود‪ .‬ب��رای تعیین فرمول‬ ‫یادشده‪ ،‬مطالعاتی انجام شد و پارامترهایی مانند میزان‬ ‫س��رمایه گذاری برای احداث هر حلقه از زنجیره‪ ،‬هزینه‬ ‫تمام ش��ده محصوالت‪ ،‬س��وداوری و‪ ...‬م��ورد توجه قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫شهرس��تانی افزود‪ :‬در فرمول یادش��ده‪ ،‬نرخ کنسانتره‬ ‫‪ ۱۲‬درص��د‪ ،‬گندله ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۱.۵‬و اهن اس��فنجی نیز ‪۵۰‬‬ ‫درصد نرخ ش��مش فوالد خوزس��تان‪ ،‬تعیین ش��د‪ .‬این‬ ‫فرمول ‪ ۵‬سال مورد استفاده قرار گرفت تا سال گذشته و‬ ‫در دورانی که دکتر سرقینی معاونت امور معادن و صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را برعهده داشتند‪،‬‬ ‫بدون مشورت با فوالدسازان و انجمن فوالد‪ ،‬این ضرایب‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬یعنی ضریب قیمت گذاری کنس��انتره از‬ ‫‪ ۱۲‬درص��د ب��ه ‪ ۱۶‬درصد و گندله از ‪ ۲۱‬درصد به ‪۲۳.۵‬‬ ‫مدیرعامل ممرادکو در گفت وگو با‬ ‫درصد نرخ شمش فوالد خوزستان افزایش یافت‪.‬‬ ‫این عضو انجمن فوالد گفت‪ :‬در روزهای گذش��ته نیز‬ ‫دوباره س��خن از افزایش ضریب قیمت گذاری کنسانتره‬ ‫و گندل��ه ب��ه می��ان امده اس��ت‪ .‬این موض��وع اعتراض‬ ‫فوالدس��ازان را به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫نه تنها مخالف افزایش ضرایب قیمت گذاری هستیم بلکه‬ ‫درخواست تعدیل این ضرایب را نیز داریم‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در تش��ریح غلط بودن این رش��د قیمتی‬ ‫گفت‪ :‬حاشیه سود ناخالص ‪ 3‬شرکت بزرگ سنگ اهنی‬ ‫کش��ور مانند ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬شرکت‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی چادرملو و ش��رکت توس��عه معدنی‬ ‫و صنعت��ی صبانور‪ ،‬در ‪ ۹‬ماه س��ال گذش��ته ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫براورد شده‪ ،‬این درحالی است که میانگین حاشیه سود‬ ‫ناخال��ص ش��رکت های بزرگ تولیدکننده فوالد کش��ور‬ ‫همچون ف��والد مبارک��ه اصفهان‪ ،‬ذوب اه��ن اصفهان‪،‬‬ ‫ف��والد خوزس��تان‪ ،‬ف��والد کاوه جن��وب کی��ش‪ ،‬فوالد‬ ‫هرم��زگان و فوالد خراس��ان‪ ،‬در همین بازه زمانی ‪۲۶.۷‬‬ ‫درصد براورد ش��ده اس��ت؛ بنابراین می توان تاکید کرد‬ ‫که ش��رکت های تولیدکننده کنسانتره و گندله‪ ،‬حاشیه‬ ‫س��ود ناخالص بسیار بیشتری را درمقابل فوالدسازان از‬ ‫ان خود می کنند‪ .‬در چنین شرایطی تقاضا برای افزایش‬ ‫ضریب قیمت گذاری تولیدات مجموعه های سنگ اهنی‪،‬‬ ‫توقعی بیش از اندازه است که منجر به ضرر فوالدسازان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در پای��ان افزود‪ :‬احداث ی��ک واحد یک‬ ‫میلیون تنی فوالد در کش��ور ح��دود ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر‬ ‫هزینه به همراه خواهد داش��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫ایج��اد یک واحد ‪ ۱.۵‬میلیون تنی کنس��انتره یا گندله‪،‬‬ ‫عنوان کرد‬ ‫فراوری ‪ ۵۰۰‬هزار تن زغال سنگ در سال جهش تولید‬ ‫مصطفی مالئی‪ -‬خراسان جنوبی‪ :‬بهرام جلوداری‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه‪،‬‬ ‫کارگ��ران را موت��ور محرک تولید دانس��ت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫تامین س�لامت و معاش این افراد و خانواده انها اولویت‬ ‫نخست مجموعه ممرادکو است‪.‬‬ ‫جلوداری با اشاره به اهمیت تحقق شعار جهش تولید‬ ‫که ازسوی رهبر معظم انقالب برای امسال انتخاب شده‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬برای س��ال جدید برنامه های متعددی‬ ‫تعری��ف کرده ای��م تا بتوانیم ع�لاوه ب��ر افزایش حضور‬ ‫ش��رکت در زنجیره تولید صنایع فوالدی کش��ور‪ ،‬زمینه‬ ‫اش��تغالزایی و تحول در حوزه معادن و صنایع معدنی را‬ ‫فراهم بیاوریم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ممرادکو در نظر دارد بخش��ی از معادن‬ ‫کوچک زغال س��نگ در منطقه طبس را که فاقد هرگونه‬ ‫زیرس��اختی هس��تند‪ ،‬به بهره برداری برساند‪ .‬همکاری و‬ ‫همراه��ی دولت در این مهم‪ ،‬نق��ش اثرگذاری در اجرای‬ ‫موفق ان دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برنامه ممرادکو در سال جهش تولید رسیدن‬ ‫به هدف استخراج ساالنه یک میلیون تن زغال سنگ خام‬ ‫و فراوری ‪ ۵۰۰‬هزار تن کنس��انتره زغال سنگ در بخش‬ ‫معادن زغال سنگ است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬تولید ‪ ۴۰۰‬ه��زار تن محصوالت اهک و‬ ‫دولومیت در کرمان از طریق بهره برداری کامل از کارخانه‬ ‫پخت اهک و دولومی��ت‪ ،‬افزایش ظرفیت تولید کارخانه‬ ‫کات��د مس چاه موس��ی واقع در ش��اهرود از ‪ ۵۰۰‬تن به‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬ت��ن و تولید ‪ ۱۵۰۰‬ت��ن کاتد مس و مولیبدن در‬ ‫استان اردبیل از دیگر اهداف این مجموعه در سال جدید‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ممرادکو تاکید کرد‪ :‬تحقق اهداف‬ ‫تنه��ا ب��ه ‪ ۳۰‬میلی��ون دالر نی��از دارد‪ .‬مجموعه ای که‬ ‫س��رمایه گذاری بیش��تری می کن��د ریس��ک باالتری را‬ ‫متحمل ش��ده‪ ،‬درنتیجه انتظار می رود سود بیشتری را‬ ‫از ان خود کند؛ بنابراین درخواست می شود با تصمیمات‬ ‫اشتباه‪ ،‬زمینه متضرر شدن تولیدکنندگان کشور فراهم‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫یادشده نیازمند تسهیل و چابک سازی فرایندهای دولتی‬ ‫در اعطای مجوزها است‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬فرایندهای طوالنی در اعطای مجوزها‬ ‫به عنوان تهدیدی برای س��رمایه گذاران شناخته می شود؛‬ ‫ک س��و منجر ب��ه تاخیر در‬ ‫چراک��ه این تاخی��رات از ی ‬ ‫اش��تغالزایی و رشد و توس��عه منطقه می شود و از سوی‬ ‫دیگر زمینه تامین نش��دن نیازه��ای صنایع فوالد و مس‬ ‫کش��ور را فراهم م��ی اورد و درنهایت افزای��ش واردات را‬ ‫به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه رویکرد اصلی ش��رکت ممرادکو تامین‬ ‫پیش نیازه��ای س�لامتی کارکن��ان خود اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برای حرکت در مس��یر این هدف‪ ،‬ابت��دا تمام کارگرانی‬ ‫که در قالب برون س��پاری کار با ما هم��کاری می کردند‬ ‫را اس��تخدام و برای انه��ا بیمه تکمیلی برق��رار کردیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه با ش��یفت بندی‪ ،‬دورکاری و مرخصی با حقوق‬ ‫کامل به کارکنان توانستیم وضعیت را در شرایط بحرانی‬ ‫کرونا مدیریت کنیم‪ .‬حت��ی افرادی که به مدت یک ماه‬ ‫در مرخصی بودند‪ ،‬تمام مزایای ش��رکت ممرادکو شامل‬ ‫حقوق کام��ل‪ ،‬دس��تمزد‪ ،‬خدمات ام��ور رفاهی‪ ،‬عیدی‬ ‫و س��نوات‪ ،‬پاداش اخر س��ال و هدایای خ��ود را دریافت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ممرادکو با اشاره به تامین کامل فضای امن‬ ‫و پیش��گیری از بروز کرونا در این ش��رکت گفت‪ :‬تمامی‬ ‫پروتکل های ستاد مبارزه با کرونا‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬وزارت‬ ‫رفاه‪ ،‬تامین اجتماع��ی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫را به ط��ور کامل به اجرا گذاش��تیم و گروهی نیز ازطرف‬ ‫ش��رکت به عنوان ممیز انتخاب ش��دند تا روزانه اقدامات‬ ‫مبارزه با کرونا را مورد ارزیابی قرار دهند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬این اقدامات ش��امل رعایت فاصله گذاری‬ ‫هوش��مند‪ ،‬تب س��نجی اولی��ه کارکن��ان هن��گام ورود‪،‬‬ ‫تب س��نجی پیمان��کاران‪ ،‬ضدعفون��ی ک��ردن هم��ه‬ ‫س��رویس های ایاب و ذهاب کارکنان‪ ،‬اماکن‪ ،‬تجهیزات‪،‬‬ ‫ساختمان ها و محل های کار است‪.‬‬ ‫به��رام جلوداری تحویل دس��تکش و ماس��ک به همه‬ ‫کارکنان در تمامی سطوح‪ ،‬ضدعفونی سازی کارکنان در‬ ‫بدو ورود و خ��روج‪ ،‬اندازه گیری ضربان قلب و همچنین‬ ‫میزان اکس��یژن خون را از جمله اقدامات پیشگیرانه نام‬ ‫برد ک��ه کارکنان ایمنی ش��رکت ممرادکو در راس��تای‬ ‫اهداف سالم سازی محیط کار انجام می دهند‪.‬‬ ‫جلوداری خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه با انجام اقدامات‬ ‫فوق تاکنون هیچ یک از کارکنان این شرکت به بیماری‬ ‫کرونا مبتال نشده اند‪.‬‬ ‫در پایان باید تاکید کرد ش��رکت ممرادکو وابس��ته به‬ ‫هلدینگ میدکو در ‪ ۶‬اس��تان اردبیل‪ ،‬خراس��ان جنوبی‪،‬‬ ‫قزوین‪ ،‬سمنان‪ ،‬کرمان و تهران به فعالیت های اکتشافی‬ ‫و معدنی مش��غول است‪ .‬در این ش��رکت درحال حاضر‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰‬نفر مشغول کار هستند که تعدادی در حوزه‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬معدن و اس��تخراج و بخش��ی در حوزه تولید‬ ‫فعالی��ت می کنند‪ .‬فعالیت های اکتش��افی و فراوری این‬ ‫شرکت بر معادن زغال سنگ‪ ،‬مس‪ ،‬اهک و دولومیت که‬ ‫به عنوان صنایع پایین دس��تی صنایع فوالد کشور به شمار‬ ‫می روند‪ ،‬متمرکز است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل میان معدن و فوالد‪ ،‬رمز موفقیت‬ ‫در ادامه برای بررس��ی دقیق تر این موضوع به س��راغ‬ ‫جمشید مالرحمان‪ ،‬مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گه��ر رفتیم‪ .‬مالرحمان در گفت وگو با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫کنس��انتره و گندله کش��ور اس��ت‪ .‬درامد این مجموعه‬ ‫معدن��ی از فروش کنس��انتره و گندله تامین می ش��ود؛‬ ‫بنابرای��ن م��ا به دنبال ان هس��تیم که تولی��د خود را به‬ ‫سمت سوداوری بیشتر سوق دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن مجموعه معدنی در ادام��ه افزود‪ :‬ما‬ ‫درمجم��وع اعتق��اد داریم تولی��د در حلقه های مختلف‬ ‫زنجیره فوالد‪ ،‬یک فعالیت پیوس��ته است؛ بنابراین شرط‬ ‫تداوم فعالیت این زنجیره‪ ،‬تقس��یم سود عادالنه در میان‬ ‫تمامی حلقه های ان اس��ت‪ .‬درواق��ع قیمت گذاری باید‬ ‫به گونه ای باش��د ک��ه هیچ حلقه ای از زنجی��ره فوالد‪ ،‬با‬ ‫محدودیت روبه رو نشود‪.‬‬ ‫جمش��ید مالرحم��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬انتظ��ار داریم با‬ ‫اج��رای کار کارشناس��ی و مطالعه‪ ،‬مصال��ح و منافع در‬ ‫کل ای��ن زنجیره بررس��ی و ب��رای ضرایب قیمت گذاری‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬نبای��د ب��ا نگاه��ی بخش��ی نگر ب��رای کل‬ ‫تولیدکنندگان که س��هم قابل توجهی از صنایع کش��ور‬ ‫را در اختیار دارند‪ ،‬تصمیم گیری ش��ود‪ .‬معدنی ها تامین‬ ‫خ��وراک واحدهای فوالدی کش��ور را برعه��ده دارند و‬ ‫ت��داوم فعالیت انها بای��د مورد توجه فوالدس��ازان قرار‬ ‫گیرد‪ .‬فوالدسازان نیز خریدار تولیدات معدنی ها هستند‬ ‫و تداوم فعالیت س��ودده انها ش��رط اس��تمرار فروش ما‬ ‫اس��ت؛ بنابراین در چنین ش��رایطی ایج��اد تعامل میان‬ ‫معدنی ها و فوالدی ها‪ ،‬بهترین راه حل است‪.‬‬ ‫همراهی فوالد خراسان‬ ‫در رزمایش دفاع بیولوژیک‬ ‫ضدعفونی و گندزدایی معابر عمومی شهرس��تان نیشابور برای مقابله با‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا با هم��ت و تالش کارکنان فوالد خراس��ان در کنار‬ ‫ارگان های شهرستان انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از واحد روابط عمومی مجتمع فوالد خراسان‪،‬‬ ‫براساس تاکید دکتر کس��ری غفوری‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد خراسان و‬ ‫مدیر هماهنگی «کمیته ویژه پیش��گیری و مقابله با ویروس کرونا»‪ ،‬برای‬ ‫جلوگیری از ش��یوع و همه گیر ش��دن ویروس منحوس کرونا‪ ،‬پوالدمردان‬ ‫فوالد خراس��ان برای حفاظت از جان همش��هریان عزیز‪ ،‬بامداد پنجشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۸‬فروردین ‪ ۱۳۹۹‬در رزمایش دفاع بیولوژیک شهرستان نیشابور‪ ،‬حضور‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫فوالد خراس��ان به عنوان تنها دارنده تجهی��زات نوین ضدعفونی «فوگر‬ ‫حرارتی» در سطح شهرس��تان‪ ،‬همگام با دیگر اداره ها اقدام به گندزدایی‬ ‫معابر‪ ،‬اماکن عمومی‪ ،‬مساجد و بقاع متبرکه شهرستان کرد‪.‬‬ ‫ناصر فتحعلیان‪ ،‬مدیر بهداش��ت‪ ،‬ایمنی و محیط زیس��ت این شرکت از‬ ‫امادگی کامل مجموعه فوالد خراسان برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬فوالد خراس��ان مانند گذشته در شرایط بحرانی همیشه در‬ ‫کنار مردم و همهشریان عزیز بوده است‪.‬‬ ‫امروز نیز در این شرایط بحرانی از توانمندی کامل برای مقابله با ویروس‬ ‫کرونا برخوردار است و در کنار سایر نهادهای اجرایی خدمات رسانی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه مهندس فتحعلیان گفت‪ :‬در راس��تای اجرای مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ش��رکت فوالد خراس��ان تا زمانی که بیماری ناش��ی از ویروس‬ ‫کرونا در س��طح شهرس��تان به طور کامل فروکش کن��د‪ ،‬تدابیر الزم برای‬ ‫حفظ سرمایه های انسانی را اجرایی می کند‪.‬‬ ‫عملی��ات گندزدایی‪ ،‬ضدعفونی معابر و اماکن عمومی نیز به طور ویژه با‬ ‫تالش همکاران جهادگر ما در مجموعه فوالد خراسان تداوم خواهد یافت‪.‬‬ ‫در پایان باید خاطرنش��ان کرد این رزمایش با حضور نماینده مدیریت‪،‬‬ ‫واحدهای خدمات و روابط عمومی با همراهی و همکاری ش��ورای محترم‬ ‫تامی��ن (تیپ ‪ ۲۱‬امام رضا (ع)‪ ،‬دانش��گاه علوم پزش��کی و پایگاه مقاومت‬ ‫بسیج) در سطح شهرستان انجام شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 19‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1502‬‬ ‫پیاپی ‪2820‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫درخواست مرغداران برای ساماندهی بازار مرغ‬ ‫دست سودجویان را کوتاه کنید‬ ‫م��رغ اصلی تری��ن پروتئی��ن مصرف��ی مردم‬ ‫اس��ت و نرخ ان همواره به عنوان یک ش��اخص‬ ‫اقتص��ادی در کش��ور م��ورد توجه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬مصرف گوشت مرغ را در‬ ‫کش��ور به میزان قابل توجهی کاهش داده است‪.‬‬ ‫کاه��ش تقاض��ا باعث افت نرخ این کاال ش��ده و‬ ‫در حال��ی که نرخ مصوب هر کیلوگرم گوش��ت‬ ‫مرغ در خرده فروش��ی ها ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۵۰‬تومان‬ ‫تعیین ش��ده‪ ،‬امروز این کاال با قیمتی پایین تر از‬ ‫نرخ مصوب عرضه می ش��ود که این مسئله ضرر‬ ‫و زی��ان زیادی را متوجه مرغداران کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گفته فع��االن این بازار حمای��ت از مرغداران‬ ‫در ش��رایط فعلی یک ضرورت اس��ت‪ .‬مسئوالن‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی نیز می گویند تمهیداتی‬ ‫اندیشیده شده تا با پرداخت کمک های بالعوض‬ ‫و همچنین اس��تمهال وام های مرغداران‪ ،‬بخشی‬ ‫از ضرر و زیان این تولیدکنندگان جبران ش��ود‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه فرایند پرورش مرغ یک بازه ‪۴۵‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬روزه است اگر مرغداران به استمرار تولید‬ ‫تشویق نش��وند‪ ،‬به طور قطع در ماه های اینده با‬ ‫مشکل تامین این کمحصول مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫ش��رایط کار و بازار این صنف را بررس��ی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار کشش ندارد‬ ‫محم�د یوس�فی‪ ،‬رئی�س انجم�ن م�رغ‬ ‫گوش�تی‪ :‬در ح��ال حاضر کمب��ود خاصی در‬ ‫زمینه ذخیره مرغ گوش��تی وجود ندارد‪ .‬کاهش‬ ‫نرخ م��رغ به حداکثر رس��یده اس��ت‪ .‬مش��کل‬ ‫اینجاست که بازار حتی کشش قیمتی که توسط‬ ‫س��تاد تنظیم بازار مشخص ش��ده را ندارد‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته ستاد تنظیم بازار نرخ هر کیلوگرم مرغ‬ ‫را حدود ‪ ۱۳‬هزار تومان تعیین کرد که ما از این‬ ‫نرخ به شدت ناراضی بودیم‪.‬‬ ‫نرخ مرغ در دهه نخس��ت فروردین به کیلویی‬ ‫‪ ۸‬هزار تومان هم رس��ید‪ .‬نرخ گوش��ت قرمز به‬ ‫باالترین مقدار خود رس��یده اما پایین بودن نرخ‬ ‫مرغ باعث ش��ده تقاضا برای ان بیش��تر باشد و‬ ‫دهک ه��ای پایین و اقش��ار متوس��ط و ضعیف‬ ‫جامعه به ان رو اورده اند‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬به دنبال‬ ‫ش��یوع کرون��ا‪ ،‬خیلی از مصرف کنن��دگان دیگر‬ ‫خریدی انجام نمی دهند‪ .‬رس��توران ها و تاالرها‬ ‫و مصرف کنندگان بزرگ از فهرس��ت مش��تریان‬ ‫خارج ش��دند‪ .‬شرکت پش��تیبانی مازاد تولیدی‬ ‫پرورش دهن��دگان را خری��داری می کن��د که تا‬ ‫حدی به بازار رونق دهد اما متاس��فانه این اقدام‬ ‫هم تاثیر چندانی ندارد‪.‬‬ ‫مازاد مرغ به قدری زیاد اس��ت که خریدهای‬ ‫شرکت پشتیبانی امور دام هم پاسخگو نیست و‬ ‫نرخ مرغ به حدی که باید‪ ،‬نمی رسد‪.‬‬ ‫قیمت ‪ ۱۳‬هزار تومان برای هر کیلوگرم مرغ‪،‬‬ ‫زمانی مناس��ب اس��ت که دولت همه نهاده های‬ ‫موردنیاز را تامین کند اما مرغداران بخش زیادی‬ ‫از نهاده ها را از بازار ازاد تامین می کنند‪.‬‬ ‫کمب��ود نه��اده ب��ه ذرت مح��دود نمی ش��ود‬ ‫و در زمین��ه کنجاله س��ویا و اق�لام دیگر هم با‬ ‫مشکالت زیادی مواجه هس��تیم‪ .‬به این ترتیب‬ ‫نرخ تمام شده مرغ به حدی باال می رود که دیگر‬ ‫پرورش ان چندان به صرفه نیست‪.‬‬ ‫تولی��د به حدی زیاد اس��ت ک��ه افزایش نرخ‬ ‫نخواهیم داش��ت‪ .‬حتی در صورت افزایش نسبی‬ ‫قیمت‪ ،‬دولت مرغی که ذخیره کرده را وارد بازار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مباشرت تشکل ها برای خرید‬ ‫حبیب اس�داهلل نژاد‪ ،‬نایب رئی�س کانون‬ ‫انجمن صنفی مرغداران‪ :‬تجربه نشان داده که‬ ‫بیشتر تصمیمات مس��ئوالن در حوزه کشاورزی‬ ‫ف��رار ب��ه جل��و اس��ت‪ .‬پیش��نهاد وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی برای مباشرت تشکل ها در خرید مازاد‬ ‫تولید مرغ نمونه ای از این نوع تصمیمات اس��ت‪.‬‬ ‫قان��ون در چند بند‪ ،‬دولت و نهاد های ذی ربط را‬ ‫مکلف کرده در شرایط بحران حامی تولیدکننده‬ ‫بخش کش��اورزی باش��ند‪ .‬از مهم ترین اشکاالت‬ ‫وارده بر این پیشنهاد دس��تورالعمل اجرایی ان‬ ‫اس��ت که متضاد با منافع مرغداران اس��ت و در‬ ‫عم��ل تاثیر حمایتی ان را خنث��ی می کند‪ .‬باز‬ ‫گذاش��تن دس��ت کش��تارگاه ها برای خودداری‬ ‫از انعق��اد قرارداد با مرغداران از دیگر اش��کاالت‬ ‫ای��ن طرح اس��ت‪ .‬طبق پیش��نهاد وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی کش��تارگاه ها می توانند بدون در نظر‬ ‫گرفتن مرغداران مس��تقیم با شرکت پشتیبانی‬ ‫وارد معامل��ه ش��وند و این ام��ر به معنی پذیرش‬ ‫کش��تارگاه ها به عن��وان واس��طه اس��ت‪ .‬این امر‬ ‫امکان خرید ارزان دس��ترنج مرغداران ازس��وی‬ ‫کشتارگاه ها را فراهم می کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر نیز کش��تارگاه ها مرغ را با نرخ‬ ‫پایین از مرغ��داران می خرند و با نرخ مصوب به‬ ‫شرکت پش��تیبانی می فروشند و سودهای کالن‬ ‫نصیب خود می کنند‪.‬‬ ‫در شرایطی که کشتارگاه ها با معامله مستقیم‬ ‫با ش��رکت پش��تیبانی امور دام س��ودهای کالن‬ ‫می برند چط��ور از انها انتظار م��ی رود حاضر به‬ ‫بستن قرارداد با مرغداران شوند و به سود اندک‬ ‫بس��نده کنند؟ کش��تارگاه ها حاضر ب��ه تمکین‬ ‫نیس��تند؛ مگر اینکه دستورالعمل اصالح شود و‬ ‫انها مکلف به بستن قرارداد مستقیم با مرغداران‬ ‫شوند‪ .‬شرکت پش��تیبانی امور دام اعالم می کند‬ ‫ب��رای ایام پیش رو مرغ منجمد وارد بازار خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تزریق م��رغ منجمد در حالی که مرغداران ما‬ ‫به ازای هر کیلو م��رغ حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۴۵۰۰‬تومان‬ ‫ضرر می کنند‪ ،‬تزریق س��م ب��ه صنعت مرغداری‬ ‫اس��ت و هیچ اقدامی نمی تواند بی��ش از این به‬ ‫یادداشت‬ ‫ادعاهایی‬ ‫که واقعیت‬ ‫ندارند‬ ‫سید مهدی حسینی‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫واردکنندگان سم و کود‬ ‫محمد یوسفی‬ ‫حبیب اسداهلل نژاد‬ ‫صنعت مرغداری اسیب وارد کند‪.‬‬ ‫در یک ماه و نیم گذش��ته اتفاقات متعددی‬ ‫باعث ش��د تولیدکنندگان مرغ گوشتی افزون بر‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان متحمل خس��ارت ش��وند‪.‬‬ ‫نرخ تمام ش��ده مرغ برای مرغداران حدود ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۱‬هزار تومان اس��ت و این رقم همچنان رو به‬ ‫افزایش اس��ت‪ ،‬در حالی ک��ه نرخ فروش مرغ به‬ ‫کشتارگاه ها در این مدت ‪ ۵۷۰۰‬تومان تا ‪۸۰۰۰‬‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬این یعنی مرغداران ما به ازای هر‬ ‫کیلو مرغی ک��ه عرضه کرده ان��د در مقاطعی تا‬ ‫‪ ۴۵۰۰‬تومان ضرر کردند‪ .‬یکی از دالیل افزایش‬ ‫غیرکارشناس��ی حجم تولید مرغ بدون توجه به‬ ‫نیاز بازار‪ ،‬دستور کارگروه ستاد تنظیم بازار بود‪.‬‬ ‫از دالی��ل دیگر نی��ز می توان به ش��یوع ویروس‬ ‫کرون��ا و کاهش ق��درت خرید م��ردم به دلیل از‬ ‫رونق افتادن کس��ب وکار و تعطیلی رستوران ها‪،‬‬ ‫تاالرها‪ ،‬مراکز پذیرایی و‪ ...‬اشاره کرد که منجر به‬ ‫کاهش میزان مصرف مرغ در این ایام و انباش��ت‬ ‫این قل��م در واحدهای مرغداری ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به عالوه اینک��ه واحدهای مرغداری به ش��دت با‬ ‫کمبود و گرانی ذرت و سویا روبه رو هستند‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که انبارهای شرکت پشتیبانی پر‬ ‫از ذرت و س��ویا است و بخش��ی از ذرت و سویا‬ ‫نیز در انبارهایی در بنادر اس��ت و باید ترخیص‬ ‫ش��وند‪ .‬دولت باید برای س��اماندهی این شرایط‬ ‫دس��ت افرادی که دنبال س��ودجویی هستند را‬ ‫کوت��اه و قیمت گ��ذاری و مدیری��ت تولید را به‬ ‫تش��کل ها واگذار کند‪ .‬ص��ادرات پایدار نیز یکی‬ ‫دیگر از راه های رفع مشکالت تولید است‪.‬‬ ‫حسن عباسی معروفان‬ ‫‹ ‹خرید تضمینی ‪ ۶۰‬هزار تن مرغ مازاد‬ ‫حس�ن عباس�ی معروف�ان‪ ،‬مدیرعام�ل‬ ‫ش�رکت پش�تیبانی امور دام کش�ور‪ :‬برخی‬ ‫مرغداران از نحوه خرید مرغ در بعضی استان ها‪،‬‬ ‫ابراز نارضایتی می کنند‪ .‬ما مسئول خرید مرغ تا‬ ‫وزن هزار و ‪ ۸۰۰‬گرم هس��تیم و تا ‪ ۲۱‬فروردین‬ ‫اجازه خرید مرغ تا وزن ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬گرم را هم‬ ‫گرفتیم اما مرغ ‪ ۴‬کیلویی را خریداری نمی کنیم؛‬ ‫بنابرای��ن م��ا مرغ ه��ای دارای س��ایز مصوب را‬ ‫خری��داری و پول ان را ه��م به طور نقد پرداخت‬ ‫می کنیم‪ .‬در جلس��ه س��تاد تنظیم بازار مصوب‬ ‫ش��د که برای شرکت پش��تیبانی امور دام کشور‬ ‫نقدینگ��ی تا ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان تامین‬ ‫شود و براساس این نقدینگی‪ ،‬پشتیبانی امور دام‬ ‫موظف اس��ت‪ ،‬باالتر از میزان ذخایر استراتژیک‬ ‫ه��م مرغ م��ازاد را از مرغداری ها خریداری کند‪.‬‬ ‫مصوب��ه دیگر س��تاد تنظیم بازار ص��ادرات مرغ‬ ‫بدون عوارض و جلوگیری از واردات مرغ در سال‬ ‫جاری ب��ود‪ .‬همچنین ارز نهاده های دامی مطابق‬ ‫سال گذشته تامین خواهد شد و بخش خصوصی‬ ‫ه��م می تواند جو‪ ،‬ذرت و کنجاله س��ویا را مانند‬ ‫س��ال گذشته وارد کند‪ .‬جوجه ریزی مطابق سال‬ ‫گذشته و طبق برنامه ریزی معاونت امور تولیدات‬ ‫دامی انجام خواهد شد و هیچ مشکلی در تولید و‬ ‫توزیع مرغ وجود ندارد‪ .‬براساس برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده درحال حاض��ر هیچ مرغی توس��ط‬ ‫شرکت پشتیبانی امور دام وارد بازار نمی شود‪ .‬ما‬ ‫درحال حاضر مرغ را تا نرخ ‪ ۱۲‬هزارو ‪ 900‬تومان‬ ‫از مرغداران خریداری می کنیم‪.‬‬ ‫گشتی در بازار‬ ‫افزایش قیمت برخی محصوالت لبنی‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫گزارشی از افزایش قیمت شیر استریل پاکتی با‬ ‫‪ ۲.۵‬درصد چربی تا ‪ ۵۱.۶‬درصد در بهمن ‪۹۸‬‬ ‫نس��بت به ماه مشابه سال ‪ ۹۷‬خبر داد‪ .‬انجمن‬ ‫صنایع فراورده های لبن��ی افزایش قیمت ها را‬ ‫تنها مختص محصوالتی می داند که مش��مول‬ ‫قیمت گذاری مصوب نمی ش��وند و هزینه های‬ ‫تمام شده تولید انها افزایش چشمگیری داشته‬ ‫اس��ت؛ به ویژه انهایی ک��ه برخی اقالم تولیدی‬ ‫انها از طریق واردات تامین می شود‪.‬‬ ‫در این گزارش‪ ،‬بهای ش��یر اس��تریل پاکتی‬ ‫‪ ۲.۵‬درصد چرب��ی در بهمن ماه ‪ ۹۸‬هر پاکت‬ ‫‪ ۷۳‬هزار و ‪ ۵۹۰‬ریال بود و در مقایس��ه با دی‬ ‫همان سال که ‪ ۷۳‬هزار و ‪ ۵۱۸‬ریال بود‪ ،‬رشد‬ ‫‪ ۰.۱‬درصدی داش��ت‪ ،‬اما نس��بت به بهمن ‪۹۷‬‬ ‫ک��ه نرخ ای��ن محصول ‪ ۴۸‬ه��زار و ‪ ۵۴۳‬ریال‬ ‫بود‪ ،‬افزایش ‪ ۵۱.۶‬درصدی را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫این محصول نسبت به سایر محصوالت صنایع‬ ‫لبنی به ش��کل چش��مگیری افزای��ش قیمت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره تغییر قیمت س��ایر اقالم نوش��ته ش��ده‬ ‫است؛ نرخ شیر خام ‪ ۲.۳‬درصد چربی در بهمن‬ ‫سال گذشته هر لیتر ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۵۰۱‬ریال بود‬ ‫و در مقایس��ه با دی ‪ ۹۸‬ک��ه ‪ ۲۶‬هزار و ‪۵۵۲‬‬ ‫ریال بود‪ ۰.۱۹ ،‬درصد افت کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر این ش��یر کم چ��رب یک لیتری در‬ ‫بهم��ن به قیمت ‪ ۵۱‬ه��زار و ‪ ۸۷۵‬ریال عرضه‬ ‫ی با ‪ ۵۱‬هزار‬ ‫می ش��د که نس��بت به قیمت د ‬ ‫و ‪ ۵۷۹‬ری��ال افزایش ‪ ۰.۵۷‬درصدی داش��ت‪.‬‬ ‫ماس��ت دبه ای کم چ��رب پگاه در ام��ار مورد‬ ‫بررس��ی در بهمن به قیمت ‪ ۱۳۴‬هزار و ‪۱۹۹‬‬ ‫ریال عرضه ش��د و نس��بت ب��ه قیمت دی که‬ ‫‪ ۱۳۴‬هزار و ‪ ۸۶۹‬ریال بود‪ ۰.۵۰ ،‬درصد رش��د‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ماست پاس��توریزه ‪ ۹۰۰‬گرمی پرچرب پگاه‬ ‫هم در بهمن ‪ ۵۸‬ه��زار و ‪ 4‬ریال قیمت خورد‬ ‫که در مقایس��ه با قیمت ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۹۶۷‬ریال‬ ‫در دی ‪ ۹۸‬تف��اوت معن��اداری نداش��ت‪ .‬کره‬ ‫پاس��توریزه ‪ ۱۰۰‬گرمی نیز در بهمن به ارزش‬ ‫‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰‬ریال بود و در مقایسه با دی ‪۹۸‬‬ ‫که ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۶۱‬ریال بود‪ ،‬تغییر محسوس��ی‬ ‫نداش��ت و نس��بت به بهمن ‪ ۹۷‬که ‪ ۴۵‬هزار و‬ ‫‪ ۱۱۱‬ریال بود‪ ،‬افت نرخ ‪ ۰.۱‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫قیمت ضدعفونی کننده‪ ،‬ماسک و دستکش‬ ‫ایس�نا‪ -‬مه��رداد ای��زدی‪ ،‬مدی��رکل دفتر‬ ‫مطالع��ات و برنامه ری��زی س��ازمان حمای��ت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان از اع�لام‬ ‫حداکثر قیمت ف��روش اقالم ضدعفونی کننده‪،‬‬ ‫ماس��ک و دس��تکش یکبار مصرف در سامانه‬ ‫‪ ۱۲۴‬این سازمان خبر داد‪.‬‬ ‫براس��اس اطالع��ات س��امانه ‪ ۱۲۴‬قیم��ت‬ ‫ژل ضدعفونی کنن��ده دس��ت ‪ ۳۰‬میلی لیت��ر‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬توم��ان‪ ۵۰ ،‬میلی لیت��ر ‪ ۶۵۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫‪ ۷۵‬میلی لیت��ر ‪ ۷۸۰۰‬توم��ان‪ ۱۳۰ ،‬میلی لیتر‬ ‫‪ ۱۱۰۰۰‬تومان‪ ۱۵۰ ،‬میلی لیتر ‪۱۳۰۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی لیتر ‪ ۱۸۰۰۰‬تومان‪ ۲۵۰ ،‬میلی لیتر‬ ‫‪ ۲۲۰۰۰‬تومان‪ ۳۰۰ ،‬میلی لیتر ‪ ۲۴۰۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلی لیتر ‪ ۳۶۰۰۰‬تومان و ‪ ۷۵۰‬میلی لیتر‬ ‫‪ ۴۵۰۰۰‬تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن براس��اس اطالعات درج ش��ده‬ ‫در س��امانه ‪ ،۱۲۴‬نرخ هر بس��ته ‪ ۱۰۰‬عددی‬ ‫دس��تکش التکس ‪ ۱۴۰۰۰‬ت��ا ‪ ۱۸۰۰۰‬تومان‬ ‫و دس��تکش نیتریل ‪ ۱۹۰۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰۰‬تومان‬ ‫و قیمت ماس��ک س��ه الیه بنددار و کشدار نیز‬ ‫به ترتیب ‪ ۱۱۰۰‬و ‪ ۹۶۶۰‬تومان تعیین ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جدیدترین قیمت میوه و صیفی‬ ‫ایرن�ا‪ -‬در حالی ک��ه برخ��ی میوه ه��ا و‬ ‫صیفی جات نس��بت به هفته های گذشته کاهش‬ ‫ن��رخ داش��ته اند‪ ،‬در لیموت��رش و لیموش��یرین‬ ‫هن��وز هیچ کاه��ش قیمتی رخ ن��داده و در بازار‬ ‫خرده فروشی‪ ،‬لیموترش با قیمت حدود ‪۳۰۰۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪۳۵۰۰۰‬تومان و لیموش��یرین با قیمت حدود‬ ‫‪۲۰۰۰۰‬تومان عرضه می شود‪.‬‬ ‫براس��اس کش��ف قیمت می��دان میوه وتره بار‬ ‫مرکزی تا‪۳۱‬فروردین‪ ،‬لیموترش س��نگی کیلویی‬ ‫‪ ۱۸۰۰۰‬تا‪۲۹۰۰۰‬تومان‪ ،‬گوجه فرنگی بوته رس‬ ‫کیلوی��ی ‪ ۳۰۰۰‬تا‪۶۵۰۰‬تومان‪ ،‬فلفل دلمه س��بز‬ ‫کیلویی‪ ۵۰۰۰‬تا‪۹۰۰۰‬تومان‪ ،‬سیرخشک کیلویی‬ ‫‪ ۲۰۰۰۰‬ت��ا‪ ۲۷۰۰۰‬توم��ان‪ ،‬پی��اززرد کیلویی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬ت��ا ‪ ۵۵۰۰‬توم��ان‪ ،‬م��وز کیلویی‪۱۱۵۰۰‬‬ ‫تا‪۱۵۵۰۰‬تومان‪ ،‬لیموش��یرین کیلویی ‪۱۵۰۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪۲۴۰۰۰‬تومان‪ ،‬س��یب قرم��ز کیلویی ‪۴۰۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪۸۰۰۰‬تومان‪ ،‬خیار گلخان��ه کیلویی‪ ۳۵۰۰‬تا‬ ‫‪۵۰۰۰‬توم��ان‪ ،‬پرتق��ال تامس��ون کیلویی‪۴۵۰۰‬‬ ‫تا‪۷۵۰۰‬تومان است که با اعمال سود ‪۳۵‬درصدی‬ ‫درخرده فروشی ها به فروش می رسد‪.‬‬ ‫برخی تولیدکنندگان کود و س��م معتقدند‬ ‫توانای��ی تولید و تامین نیاز کش��ور در زمینه‬ ‫کود و س��م در داخ��ل وج��ود دارد و واردات‬ ‫ای��ن محصوالت باید پایان یابد‪ .‬اما به راس��تی‬ ‫ایا کش��ور از واردات س��م و کود بی نیاز شده‬ ‫اس��ت؟ این اظهارات چندان درس��ت نیست‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۲۵‬درص��د س��موم مصرف��ی‪،‬‬ ‫وارداتی اس��ت که ‪ ۱۰‬درص��د این مقدار اص ً‬ ‫ال‬ ‫ام��کان تولید داخل ندارند؛ نه اجازه تولید این‬ ‫محص��والت در داخل وجود دارد و نه امکانات‬ ‫الزم ب��رای تولید ان مهیاس��ت‪ .‬این س��موم‬ ‫به طور عمده از نوع س��موم کم خطر و نس��ل‬ ‫جدید هستند؛ سمومی که باقیمانده ان روی‬ ‫خاک و محصول بس��یار کم است‪ .‬محصوالتی‬ ‫که با این نوع س��موم سمپاشی می شوند‪ ،‬منع‬ ‫صادراتی ندارند؛ مثل کشمش‪ ،‬فلفل‪ ،‬زعفران‬ ‫و پس��ته‪ .‬درب��اره ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬درصد س��موم مورد‬ ‫مصرف هم بای��د گفت ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫به صرفه نیس��ت ک��ه انه��ا را وارد و در داخل‬ ‫ترکیب کنند‪ ۷ .‬تا ‪ ۸‬درصد س��موم باقیمانده‬ ‫هم بی��ن واردکننده و تولیدکننده مش��ترک‬ ‫است‪ .‬همیش��ه گفته ایم که حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫س��موم داخلی پرخطر و س��رطان زا هستند و‬ ‫بای��د از چرخه تولید و مصرف حذف ش��وند‪.‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورها به تولی��د و مصرف این‬ ‫نوع س��موم پای��ان داده اند اما متاس��فانه این‬ ‫اتفاق هنوز در کشور ما رخ نداده است‪ .‬وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬موضوع س�لامت سموم را‬ ‫در حیطه کار و مس��ئولیت وزارت بهداش��ت‬ ‫می داند‪ .‬مقام��ات این وزارتخانه هم می گویند‬ ‫که وزارت جهاد کش��اورزی اجازه تولید همه‬ ‫نوع سمی را می دهد و ما ازمایشگاه های الزم‬ ‫برای بررس��ی کیفیت محصوالت را نداریم‪ .‬در‬ ‫واقع امکان کنترل و بررس��ی بیشتر سمومی‬ ‫ک��ه در داخل تولید می ش��ود وج��ود ندارد و‬ ‫به واس��طه نبود امکان��ات الزم‪ ،‬رصد س��موم‬ ‫تولی��دی بس��یار باال نیس��ت‪ ،‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که س��م وارداتی در بدو ورود به کشور‬ ‫نمونه برداری و ازمایش می شود‪ .‬گفته می شود‬ ‫اضافه شدن بعضی افزودنی ها و به هم خوردن‬ ‫فرمول اصلی س��رطان زا نیس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫این موض��وع صحت ندارد‪ .‬س��می که مطابق‬ ‫فرمول و اس��تانداردهای جهانی تولید نش��ود‪،‬‬ ‫ممک��ن اس��ت در اینده باعث ایج��اد عوارض‬ ‫بسیاری ش��ود‪ ۶۰ .‬درصد واردات سم ازسوی‬ ‫خود تولیدکنندگان انجام می ش��ود؛ به عبارت ‬ ‫دیگر ش��رکت های تولیدکننده‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫واردکننده هم دارند‪ .‬تولیدکنندگان معتقدند‬ ‫می توانند مشابه س��م وارداتی را تولید کنند‪،‬‬ ‫اما اینگونه نیست‪ .‬کشاورزان ما به روز هستند‬ ‫و محص��والت باکیفی��ت و امتح��ان پس داده‬ ‫که به طور عمده وارداتی هس��تند را اس��تفاده‬ ‫می کنند تا جواب بهتری در کش��ت محصول‬ ‫بگیرند‪ .‬درخواس��ت ما ان است که اختصاص‬ ‫ارز برای واردات س��م و ک��ود موردنیاز بخش‬ ‫کشاورزی تسهیل ش��ود‪ .‬تولیدکننده خارجی‬ ‫هر س��ال تکلیف تولید و سفارش��ات ‪ ۵‬س��ال‬ ‫اینده خود را مش��خص می کند‪ .‬سم محصولی‬ ‫نیس��ت که امروز سفارش دهید و فردا تحویل‬ ‫بگیرید و باید برای روند س��فارش برنامه ریزی‬ ‫مدت داری انجام ش��ود‪ .‬در کش��ورهایی مثل‬ ‫ترکیه و اس��پانیا و مانند ان ‪ ۵‬هزار نوع س��م‬ ‫ثبت شده است؛ حال انکه این تعداد در کشور‬ ‫ما حدود ‪ ۳۵۰‬تا ‪ ۴۰۰‬مورد است که خیلی از‬ ‫انها هم تکراری هس��تند‪ .‬تعداد سموم پرخطر‬ ‫و نیمه خطرناک و پرمصرف در کش��ور ما زیاد‬ ‫اس��ت‪ .‬در دنیای کنونی الزم نیس��ت برای هر‬ ‫هکتار زمین ‪ ۴‬تا ‪ ۱۲‬لیتر س��م استفاده شود‪.‬‬ ‫با ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۵۰۰‬سی س��ی از سموم نسل جدید‬ ‫می ت��وان یک هکتار زمین را سمپاش��ی کرد‪.‬‬ ‫بارها اع�لام کرده ایم که ام��کان اوردن همه‬ ‫س��موم‪ ،‬کود و بذر موردنیاز کش��ور را داریم‪.‬‬ ‫الزم نیس��ت دولت خود را گرفت��ار کند و در‬ ‫اختیار شرکت های دولتی قرار دهد که عمدتا‬ ‫زیان��ده هس��تند؛ کافی اس��ت روند تخصیص‬ ‫ارز تس��هیل ش��ود‪ .‬بس��یاری از ش��رکت های‬ ‫اروپایی به واس��طه مالحظات زیس��ت محیطی‬ ‫کارخانجات و تشکیالت خود را به هند و چین‬ ‫منتقل کرده اند‪ .‬انگی��زه دیگر انها از این کار‪،‬‬ ‫وجود نیروی کار ارزان در این دو کش��ور و نیز‬ ‫امکانات اولیه در چین اس��ت؛ دلیل سوم انکه‬ ‫تعداد کارخانجات تولیدکننده سموم تکنیکال‬ ‫پرخطر در این دو کشور زیاد است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪ 25 -1399‬شعبان ‪ 19 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1502‬پیاپی‪2820‬‬ ‫نگران نباشید‬ ‫مع��اون وزیر نی��رو در امور اب و ابف��ا درباره احتمال‬ ‫نفوذ زباله های بیمارس��تانی به اب های زیرزمینی گفت‪:‬‬ ‫تا جایی که از وضعیت ش��هرداری ها مطلع هس��تم چه‬ ‫در شرایط ش��یوع کرونا و چه در شرایط عادی‪ ،‬زباله ها‬ ‫به صورت بهداش��تی دفع می ش��وند و اکنون که ویروس‬ ‫کرونا ش��یوع پیدا ک��رده و وضعیت بدتر اس��ت به طبع‬ ‫مالحظات بیش��تری برای دفن زباله ها انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫قاسم تقی زاده خامس��ی در گفت وگو با ایلنا افزود‪ :‬اغلب بیمارستان ها زباله سوز‬ ‫دارند و بخش��ی از زباله هم که دفن می ش��ود کامال به صورت بهداش��تی است و‬ ‫نگران��ی از ای��ن بابت وجود ن��دارد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه هی��چ زباله ای از جمله‬ ‫ویروس کرونا امکان نفوذ به اب های زیرزمینی را ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬ابی که اکنون در‬ ‫شبکه وجود دارد کامال مطمئن است‪ ،‬فقط درخواست ما این است که مردم در‬ ‫مصرف اب مالحظه کنند‪ .‬تقی زاده خامسی خاطرنشان کرد‪ :‬به دلیل محدودیت‬ ‫تصفیه خانه ه��ا از م��ردم تقاض��ا داری��م اب کمتری مصرف کنند تا به مش��کل‬ ‫برنخوریم‪ .‬تقی زاده خامس��ی یاداور ش��د‪ :‬البته در روزه��ای اخیر میزان مصرف‬ ‫کاهش یافته اما هنوز هم نسبت به سال گذشته مصرف باال است‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫واقعیت دنیای پسا کرونا‬ ‫سینما متاثر از ویروس کرونا‬ ‫حاشیه های بازگشت به کار‬ ‫به دنبال ش��یوع کرونا از اس��فند س��ال گذش��ته‬ ‫تدابیر ویژه ای ازس��وی نهاده��ای مختلف در جهت‬ ‫پیش��گیری و مقابله ب��ا این ویروس اتخاذ ش��د که‬ ‫در همین راس��تا وزارت کار ازجمل��ه نهادهایی بود‬ ‫ک��ه به منظور صیانت از نیروی انس��انی ش��اغل در‬ ‫کارگاه های کش��ور‪ ،‬مسئولیت تش��دید بازرسی در‬ ‫کارگاه ه��ای مش��مول قان��ون کار را برعهده گرفت‬ ‫و ات��اق اصناف نیز مس��ئولیت تش��دید بازرس��ی از‬ ‫واحده��ای زیر نظر خود را دارد‪ .‬با این همه با تاکید‬ ‫بر رعای��ت طرح فاصله گ��ذاری اجتماع��ی و توجه‬ ‫همزمان به دو مقوله نان و جان‪ ،‬راهی جز همکاری‬ ‫ش��هروندان و کسبه با دولت نیست‪ .‬برهمین اساس‬ ‫نظارت ها با هدف قطع زنجیره کرونا تش��دید ش��ده‬ ‫اس��ت؛ به عبارت دیگر رعایت ش��یوه نامه های ایمنی‬ ‫و تبعی��ت از مقررات ایمنی و دس��تورات مس��ئول‬ ‫ایمنی در کارگاه امری ضروری اس��ت و کارفرمایان‬ ‫نی��ز در این زمینه تکلیف نظارت��ی دارند‪ .‬انطور که‬ ‫مدی��رکل بازرس��ی کار وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماعی می گوید نظارت های درون کارگاهی توسط‬ ‫مجموعه های کارفرمایی از طریق خانه های بهداشت‬ ‫کارگری‪ ،‬کمیته های حفاظت فنی و بهداش��ت کار‬ ‫و مس��ئوالن ایمنی کارگاه های کشور در حال انجام‬ ‫است و موضوع رعایت الزامات بهداشتی که ازطرف‬ ‫وزارت بهداشت به محیط های کاری ابالغ و مواردی‬ ‫که به شکل توصیه نامه در حرفه های مختلف تدوین‬ ‫شده به تمام واحدهای کارفرمایی کشور ابالغ شده ‬ ‫است‪ .‬به گفته علی مظفری تاکنون بیش از ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫بازرسی در سطح کارگاه های کشور با اولویت مقابله‬ ‫با ویروس کرونا انجام شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه جراید کشور با بیان اینکه میزان‬ ‫خرید روزنامه نس��بت به قب��ل ‪ ۵۰‬درصد کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬گفت‪ :‬اکثر مردم از دس��ت زدن به روزنامه‬ ‫واهمه دارند و فقط به خواندن تیترها اکتفا و عبور‬ ‫می کنند‪ .‬بهروز جاللی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره‬ ‫وضعیت ف��روش روزنامه در کیوس��ک ها به دنبال‬ ‫ش��یوع کرونا در کشور اظهار کرد‪ :‬دکه های فروش‬ ‫روزنام��ه حدود یک ماه تعطی��ل بودند و تعدادی‬ ‫از ‪ ۲۳‬فروردین بازگش��ایی ش��ده و ش��روع به کار‬ ‫‹ ‹اطالعیه شماره ‪۵‬‬ ‫کمیته اطالع رس��انی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز‬ ‫در اطالعیه ش��ماره ‪ ۵‬درباره «ط��رح فاصله گذاری‬ ‫هوش��مند از کس��به و اصناف» ضمن تاکید اصناف‬ ‫کم خطر برای ثبت ن��ام و اخذ تعهد و دریافت مجوز‬ ‫برای شروع به کار به موارد زیر اشاره دارد‪:‬‬ ‫ همچن��ان تاکید می ش��ود موثرتری��ن راه برای‬‫پیش��گیری از ابتال ب��ه کرونا و قط��ع زنجیره ابتال‪،‬‬ ‫کسب وکار کساد روزنامه فروش ها‬ ‫کرده ان��د اما میزان فروش به ش��دت کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاض��ر باتوجه به کاهش‬ ‫تردد و بسته بودن بیش��تر مغازه ها‪ ،‬طبیعی است‬ ‫ک��ه رقم فروش روزنامه و مجله کاهش یابد و اکثر‬ ‫مردم هم از دس��ت زدن به روزنام��ه واهمه دارند‬ ‫و فق��ط به خواندن تیتره��ا اکتفا و عبور می کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه جراید کش��ور با بیان اینکه میزان‬ ‫خرید روزنامه نس��بت به قب��ل ‪ ۵۰‬درصد کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البته هن��وز تعدادی از‬ ‫روزنامه یا مجله ها هم به کیوس��ک ها عرضه نشده‬ ‫و به پیش��خوان ها نیامده اند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬برخی‬ ‫از دکه ها به دلیل اجرای طرح فاصله گذاری تعطیل‬ ‫بوده اند و با نامه نگاری هایی که داش��تیم‪ ،‬شروع به‬ ‫بازگشایی و ادامه فعالیت کرده اند و حدود کمتر از‬ ‫‪ ۱۰‬کیوس��ک هم به زودی اغاز به کار می کنند‪ ،‬اما‬ ‫در هر حال به دلیل کاه��ش تردد‪ ،‬فروش روزنامه‬ ‫به شدت افت کرده؛ ضمن اینکه فعال چاپ هم مثل‬ ‫سابق نیست‪.‬‬ ‫ویروس تاجدار مهمان همیشگی است؟‬ ‫کرونا ویروس تا چه زمانی در زندگی بشر زمینی‬ ‫می ماند و ایاا ین مهمان ناخوانده‪ ،‬مهمان همیشگی‬ ‫انس��ان خواهد شد؟ این س��والی است که عالوه بر‬ ‫راه های کنترل بیماری ذهن پژوهشگران را به خود‬ ‫جل��ب کرده اس��ت‪ .‬درواقع ب��رای درک اینده باید‬ ‫بدانی��م مصونیت در برابر کروناویروس جدید تا چه‬ ‫زمانی باقی می ماند و ایا این مصونیت در برابر سایر‬ ‫کروناویروس ها نیز ایجاد می شود؟ خصوصیاتی که‬ ‫موجب رفتار متفاوت ش��ود نیز حائز اهمیت است‬ ‫ت��ا بتوانیم برنامه ای هوش��مند در مقابله با ویروس‬ ‫ارائه کنیم‪ .‬براساس گزارش های منتشر شده‪ ،‬انچه‬ ‫تا امروز نمایان اس��ت‪ ،‬ایمن��ی به کووید‪ ۱۹-‬پایدار‬ ‫نیس��ت و این ویروس توانایی ش��یوع پراکنده دارد‬ ‫و اگر ایمنی نس��بت به ان کمتر از یک س��ال باشد‬ ‫شیوع ان هر ساله خواهد بود‪ .‬یکی از موارد مهمی‬ ‫که ازسوی پژوهش��گران و دانشمندان بر ان تاکید‬ ‫ش��ده‪ ،‬موضوع رعایت «فاصله گ��ذاری اجتماعی»‬ ‫برای کاهش ش��یوع ای��ن بیماری اس��ت‪ .‬انچه در‬ ‫مدل های مختلف مش��اهده ش��د‪ ،‬توقف عفونت اما‬ ‫بازگش��ت توام با کینه این وی��روس بود؛ هرچند با‬ ‫همین مدت زمان کم و قطع زنجیره انتقال مقداری‬ ‫ایمن��ی در جمعیت ایجاد ش��د‪ ،‬اما این روش تا ابد‬ ‫نمی تواند ادامه داشته باش��د‪ .‬دانشمندان براساس‬ ‫این مدل پیش بینی کردند که اگر تصور شود قوانین‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی ادامه داشته باشد تا به یک‬ ‫سطح خاص برسد‪ ،‬این فاصله گذاری باید تا ‪ ۲‬سال‬ ‫اینده ادامه داش��ته باش��د‪ .‬محقق��ان همچنین دو‬ ‫مورد کاهش دهنده ش��یوع یعنی «افزایش ظرفیت‬ ‫مراقبت ه��ای ویژه» و «درمان موث��ر این بیماری»‬ ‫را نیز بررس��ی کردند‪ .‬براس��اس نتایج به دست امده‬ ‫هر دو مورد تاثیر بس��زایی در این روند دارند چون‬ ‫ت زمان طوالنی و‬ ‫بدون اجرای فاصله گذاری در مد ‬ ‫بدون فش��ار به سیستم مراقبت های درمانی بر این‬ ‫بیماری غلبه خواهیم کرد‪ .‬به باور محققان‪ ،‬بهترین‬ ‫ای��ده در کنترل کووید‪ ۱۹-‬ایجاد مصونیت گروهی‬ ‫با کنترل بیماری یا ساخت واکسن است‪ .‬مصونیت‬ ‫طوالنی مدت یکی از مهم ترین موارد موثر در کاهش‬ ‫ابتال به کووید‪ ۱۹-‬است؛ البته این بدان معنا نیست‬ ‫که واکس��ن کارایی ندارد اما باید در جست وجوی‬ ‫برنام��ه ای برای افزایش مصونیت س��االنه باش��یم‬ ‫ک��ه حتی بت��وان از ان برای واکس��ن انفلوانزا نیز‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬بدون وجود واکس��ن به نظر می رسد‬ ‫ای��ن ویروس به ی��ک ویروس فصلی تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫بسیاری از عقاید خوش بینانه حاکی از ان است که‬ ‫کروناویروس جدید باید برای از بین رفتن مهندسی‬ ‫شود؛ ازمایش افراد یا فاصله گذاری اجتماعی برای‬ ‫کاهش تعداد مبتالیان و گس��ترش نیافتن بیماری‬ ‫در جوامع روشی مفید در کنترل بیماری و کاهش‬ ‫تعداد بیماران در بیمارستان هاست و بهترین وضع‬ ‫ممک��ن برای حفاظ��ت از ابتال به ای��ن بیماری نیز‬ ‫واکسن است‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫چهارمین وب سایت پربازدید‬ ‫اموزش در جهان‬ ‫سازمان علمی اموزش��ی فرادرس [@‪ ]FaraDars‬به عنوان‬ ‫اس��تارت اپ اموزش��ی ایرانی‪ ،‬توانس��ته در بین ‪ ۲۰‬هزار سایت‬ ‫علمی‪ ،‬اموزش��ی و دانش��گاهی رتبه بندی شده ازسوی الکسا در‬ ‫جایگاه «نهمین سایت پربازدید دنیا» و در دسته وب سایت های‬ ‫ارائه دهن��ده خدم��ات اموزش انالین‪ ،‬در رتب��ه ‪ ۴‬قرار گیرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬فرادرس با ش��یوع ویروس کرونا‪ ۶۰۰ ،‬ساعت از‬ ‫اموزش های تخصصی خود را رایگان کرده است‪.‬‬ ‫هر کجا‪ ،‬هر زمان‪ ،‬یادگیری‬ ‫کمپین رای��گان «هر کجا‪ ،‬هر زمان‪ ،‬یادگیری» در فاز س��وم‬ ‫اجرای��ی‪ ،‬برای ه��ر ایرانی ‪ ۵۴‬میلی��ون ریال یارانه اس��تفاده از‬ ‫اموزش ه��ای رایگان الکترونیک ارائه می کن��د‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی کمپین رایگان «ه��ر کجا‪ ،‬هر زم��ان‪ ،‬یادگیری»‪ ،‬این‬ ‫کمپین در دو بازه زمانی ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۸‬اسفند و ‪ ۴‬تا ‪ ۱۵‬فروردین با‬ ‫همکاری جمعی از کارافرینان و مدرسان و موسسان استارت اپی‬ ‫برگزار شد و به دلیل استقبال مردمی و تداوم شرایط بحران کرونا‬ ‫قرار اس��ت س��ومین فاز ارائه اموزش های رایگان را از اول تا ‪۳۱‬‬ ‫اردیبهش��ت کلید بزند‪ .‬در فاز سوم‪« ،‬ایلیا اکادمی» و «اکادمی‬ ‫اینفوگرام» در راس��تای مس��ئولیت اجتماعی خود ‪ ۱۰۰‬وبینار‬ ‫رای��گان را در اردیبهش��ت با موضوعات متنوع اموزش��ی برگزار‬ ‫می کنند که ارزش این دوره ها برای هر ایرانی معادل ‪ ۵۴‬میلیون‬ ‫ریال خواه��د ب��ود‪ .‬در دو دوره ابتدایی برگ��زاری این کمپین‪،‬‬ ‫استادان و مدرس��ان زیادی به کمپین ملحق شده و در مجموع‬ ‫‪ ۵۹‬مدرس از ‪ ۳‬کشور و ‪ ۱۰‬شهر در برپایی این کمپین اموزشی‬ ‫هم��کاری کردند که براین اس��اس عالوه بر ایران از کش��ورهای‬ ‫کانادا و اوگاندا نیز داوطلب برای تدریس حضور داشت‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫حکمت حکایات صوفیان‬ ‫حکای��ات‬ ‫حکم��ت‬ ‫صوفی��ان‪ ،‬کتاب��ی اس��ت‬ ‫برای پ��دران و م��ادران و‬ ‫تس��هیل گران مهارت های‬ ‫زندگ��ی و فلس��فه ب��رای‬ ‫ک��ودک و همچنین کتابی‬ ‫برای جمع خوانی کودکان‪،‬‬ ‫نوجوانان و همه بزرگس��االن نیز به ش��مار می رود که می تواند‬ ‫عض��و ثابت جمع ه��ای خانوادگی این روزها ش��ود‪ .‬این کتاب‬ ‫را می ت��وان در جمع ه��ای کوچک و بزرگ ‪ ۲‬ت��ا چندین نفره‬ ‫جمع خوانی کرد و به بحث گذاشت‪.‬‬ ‫حت��ی االن ک��ه کرون��ا دارد بی��داد می کن��د‪ ،‬می ت��وان در‬ ‫جمع های ‪ ۳-۲‬نفره خانوادگی با ان لحظاتی ارزشمند ساخت‪.‬‬ ‫کتاب هایی که مهارت های زندگ��ی را به ما یاداوری می کنند‬ ‫کم هستند‪.‬‬ ‫کتاب هایی که فلس��فه عملی و فلس��فه زندگ��ی را به ما یاد‬ ‫می دهند کم هستند‪.‬‬ ‫ای��ن کتاب از همان هاس��ت‪ ،‬ام��ا با کمال افتخار و تاس��ف‬ ‫دو تس��هیل گر خارجی دلس��وز فلس��فه برای کودکان (فبک)‬ ‫زحمت کش��یده اند و از داستان های فارسی مواردی را انتخاب‬ ‫کرده اند و برای مخاطبان خوراکی فکری‪-‬روحی تهیه کرده اند‬ ‫و خوش��بختانه ترجم��ه فارس��ی رایگانش (ب��ه همت مترجم‬ ‫بزرگوارش)‪ ،‬س��همی ه��م از این بذل فرهنگی به ما رس��انده ‬ ‫است‪ .‬کاری که ما پیش از انها صدها مورد دیگرش را می باید‬ ‫انجام می دادیم و ندادیم‪.‬‬ ‫یادبود افتتاح تاسیسات اب تهران‬ ‫استاد عبداهلل انوار می گوید‪« :‬تعداد‬ ‫قنات های تهران بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬رشته‬ ‫در نقش��ه عبدالغفار نجم الدوله عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در دوره محمدش��اه قاج��ار‪ ،‬حاج‬ ‫میرزا اقاس��ی‪ ،‬صدراعظ��م به موضوع‬ ‫اب اهمیت زیادی می داد‪.‬‬ ‫او نخستین کسی است که اب کرج را هم به تهران اورد ولی‬ ‫کارش بعدا ادامه پیدا نکرد‪».‬‬ ‫این مطلب بخش��ی از نقل قول ام��ده در کتابی که باعنوان‬ ‫«یادبود افتتاح تاسیسات اب تهران» است که ابان سال ‪۱۳۳۴‬‬ ‫به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫یادی از مثلث‬ ‫روشن روان‪-‬ناظری‪-‬موالنا‬ ‫کامبیز روشن روان در ویدئویی‬ ‫ک��ه ب��رای ش��رکت در پوی��ش‬ ‫مش��اهنر ضبط ک��رده‪ ،‬می گوید‬ ‫هنرمن��دان در ش��رایط س��خت‬ ‫اثار ماندگارتری می س��ازند و از‬ ‫هنرمندان می خواهد که هر کدام‬ ‫به نوبه خود کاری را اجرا کنند یا‬ ‫بسازند و هنر را به خانه مردم ببرند‪ .‬به گزارش ایسنا کامبیز روشن روان‪ ،‬اهنگساز‬ ‫در ویدئوی خود بیان می کند‪« :‬من کامبیز روش��ن روان‪ ،‬یکی از اعضای مشاهنر‬ ‫در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا شرایط سختی را می گذرانیم و باید‬ ‫باتوجه به توصیه مس��ئوالن در خانه بمانیم‪ ،‬در خانه مانده ام و مش��غول ساخت‬ ‫موسیقی هستم‪ .‬می دانم که هنرمندان به طورمعمول در شرایط سخت می توانند‬ ‫کارهای ماندگاری به وجود بیاورند‪ .‬به یاد دارم در س��خت ترین ش��رایطی که در‬ ‫اوایل دهه ‪ ۶۰‬در دوران جنگ تحمیلی داش��تیم‪ ،‬البوم «یادگار دوس��ت» را که‬ ‫تاکنون جذابیت خود را حفظ کرده‪ ،‬در ش��رایطی که تهران مدام موش��ک باران‬ ‫می ش��د‪ ،‬ساخته و ضبط کردیم؛ بنابراین در این ایام هر هنرمندی که توانش را‬ ‫دارد می تواند به اجرا یا س��اخت مش��غول باش��د تا هنر را به منزل مردم بیاورد‪،‬‬ ‫باعث تلطیف روحیه انها شود و کمک کرده باشد تا مردم ارامش بیشتری پیدا‬ ‫کنند‪».‬‬ ‫این هنرمند همچنین در متنی که پیش تر در اعالم پیوس��تنش به این پویش‬ ‫فرس��تاده بود‪ ،‬نوشته است‪« :‬کامبیز روشن روان هس��تم‪ ،‬یکی از اعضای جامعه‬ ‫موس��یقی که با اشتیاق به کمپین «مشاهنر» پیوس��تم‪ .‬در این روزهای سخت‬ ‫کرونای��ی الزم اس��ت با همدلی و همی��اری برای خروج از ای��ن بحران و کمک‬ ‫به عزیزان جامعه پزش��کی که از جان ش��ان برای کمک و درم��ان بیماران مایه‬ ‫گذاش��ته اند‪ ،‬در خانه بمانیم و رهنمودهای بهداش��تی را رعایت کنیم‪ .‬از جامعه‬ ‫هنری نیز درخواس��ت می کنم به کمپین «مش��اهنر» بپیوندن��د‪ .‬با مهر‪ ،‬کامبیز‬ ‫روش��ن روان» البوم «یادگار دوست» نام البومی اس��ت با صدای شهرام ناظری‬ ‫و اهنگس��ازی کامبیز روش��ن روان که در س��ال ‪ ۱۳۶۳‬به مناسبت هشتصدمین‬ ‫س��الگرد تولد «موالنا جالل الدین محمد بلخی» ازس��وی انتشارات «خوش نوا»‬ ‫منتش��ر ش��د‪ .‬دکلمه اش��عار در این البوم برعهده عبداهلل اق��ازاده و اجرای ان‬ ‫تلفیقی از س��ازهای ایرانی و سازهای ارکستر سمفونیک است‪ .‬تمامی شعرهای‬ ‫این مجموعه از موالنا اس��ت‪ .‬می توان گفت یادگار دوس��ت جزو موفق ترین اثار‬ ‫در کارنامه «کامبیز روش��ن روان» به عنوان اهنگس��از این اثر اس��ت‪ .‬استفاده از‬ ‫نوازندگانی چیره دس��ت در این موفقیت س��همی بسزا داشته است‪ .‬این البوم در‬ ‫دستگاه ماهور با نوازندگی هنرمندانی چون حمید متبسم‪ ،‬محمدعلی کیانی نژاد‬ ‫و مجتبی میرزاده اجرا شده است‪.‬‬ ‫«من درد تو را ز دست اسان ندهم‬ ‫دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم‬ ‫از دوست به یادگار دردی دارم‬ ‫کان درد به صد هزار درمان ندهم» ‪ -‬موالنا‬ ‫هنر‬ ‫‹ ‹مخالفت اصناف با یک بند تعهدنامه‬ ‫با این همه فعالیت واحدهای کم ریسک اقتصادی‬ ‫در حالی اغاز ش��ده که یک��ی از بندهای تعهدنامه‬ ‫وزارت بهداش��ت برای بازگش��ت ب��ه کار واحدهای‬ ‫صنفی با مخالفت برخی فعاالن صنفی مواجه ش��ده‬ ‫است‪ .‬در این بند امده است‪«« :‬اینجانب ضمن تایید‬ ‫صحت اطالعات واردشده متعهد می شود که تمامی‬ ‫راهنمایی بهداشتی ابالغی ازسوی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی را به طور کامل رعایت کنم‬ ‫و از عواقب اجرا نشدن ان بر سالمت خود‪ ،‬کارکنان‬ ‫و مش��تریان اط�لاع داش��ته و ان را می پذیرم‪ ».‬به‬ ‫گزارش مه��ر‪ ،‬محمدرض��ا مرتض��وی‪ ،‬رئیس خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ته��ران در نامه ای‬ ‫به وزیر بهداشت‪ ،‬مراتب اعتراض کارفرمایان به این‬ ‫س��امانه و پروتکل های مربوطه را اعالم کرده و گفته‬ ‫چطور کارفرمایان باید تعهدی را بدهند که خارج از‬ ‫اراده انها است‪ .‬در متن این نامه امده است‪« :‬باتوجه‬ ‫به ش��یوع باال و اپیدمیک کرونا در کش��ور و دخیل‬ ‫بودن عوامل مختلفی که خارج از اراده کارفرماست‪،‬‬ ‫ابت�لای کارکنان را نمی توان تنها ناش��ی از الودگی‬ ‫و رعای��ت نکردن مس��ائل بهداش��تی در محیط کار‬ ‫دانس��ت و س��والی که در این راستا به اذهان خطور‬ ‫می کند‪ ،‬این اس��ت که چرا واحدهای مذکور باید به‬ ‫تعهدی تن بدهند که خارج از کنترل است؛ بنابراین‬ ‫خواهشمند است رسیدگی به این مهم با قید فوریت‬ ‫در دستور کار ان وزارتخانه قرار گیرد‪ .‬پیشاپیش از‬ ‫توجه جنابعالی تشکر و قدردانی به عمل می اید‪».‬‬ ‫اجرای فاصله گذاری اجتماعی اس��ت که می تواند تا‬ ‫بیش از ‪ ۹۵‬درصد در پیشگیری از ابتال‪ ،‬موثر باشد‪.‬‬ ‫ دوب��اره تاکید می ش��ود در خان��ه بمانید؛ مگر‬‫اینک��ه ب��ه اضط��رار مجبور ب��ه ترک خان��ه به طور‬ ‫موقت ش��وید‪ .‬در این صورت حتما رعایت و اجرای‬ ‫دستورالعمل های وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی را برای مبتال نش��دن به کرونا کامال جدی‬ ‫بگیرید‪.‬‬ ‫ تاکید می ش��ود اعمال قانون بر اصناف کم خطر‬‫که مبادرت به ش��روع کار بدون اخذ تعهد و دریافت‬ ‫ک��د کنند یا ب��ا بی توجهی به رعایت دس��تورالعمل‬ ‫بهداش��تی منجر به ش��یوع کرونا ش��وند ازس��وی‬ ‫نهادهای نظارت به صورت قاطع انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ بازرس��ان اتاق ه��ای اصن��اف و اتحادیه ه��ای‬‫صنفی‪ ،‬بازرس��ان وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی به همراه س��ایر عوامل نظارتی نس��بت به‬ ‫نظارت بر حس��ن اجرای شروع به فعالیت واحدهای‬ ‫صنف��ی کم خطر در ش��یوع کرونا و اج��رای دقیق‬ ‫دس��تورالعمل های بهداش��تی مصوب و متعهد شده‬ ‫اقدام و اعمال قانون در برابر خاطیان خواهند کرد‪.‬‬ ‫ فعالیت ه��ای صنف��ی که از بدو ش��روع بحران‬‫بیم��اری کرونا به دلیل ش��رایط محیط��ی حاکم بر‬ ‫این گون��ه فعالیت ها و تجمع به عن��وان فعالیت های‬ ‫پرخطر تعطیل اعالم ش��ده اند تا اعالم عادی ش��دن‬ ‫شرایط شیوع بیماری کرونا از طرف وزارت بهداشت‬ ‫کم��اکان تعطی��ل اعالم می ش��ود‪ .‬ای��ن فعالیت در‬ ‫حوزه اصناف ش��امل ارایش��گاه های مردانه و زنانه‪،‬‬ ‫رس��توران ها‪ ،‬تاالر پذیرایی و س��الن مراسم‪ ،‬مراکز‬ ‫بازی‪ ،‬تفریحی‪ ،‬گیم ن��ت‪ ،‬قهوه خانه ها‪ ،‬چایخانه ها و‬ ‫تریا‪ ،‬اماکن اقامتی‪ ،‬هتل ها‪ ،‬اس��تخر‪ ،‬سونا و ماساژ و‬ ‫باشگاه های بدنسازی و ورزشی‪ ،‬سینماها‪ ،‬کنسرت ها‬ ‫و‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫ تمام��ی هموطن��ان می توانن��د ب��رای اطالع از‬‫دس��تورالعمل های بهداش��تی و الزام��ات س�لامت‬ ‫محیط کار‪ ،‬ش��اغلین و مش��تریان به س��ایت مرکز‬ ‫س�لامت محی��ط و کار ب��ه نش��انی الکترونی��ک‬ ‫‪ markazsalamat.behdasht.gov.ir‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫این جوک نیس��ت بلک��ه یک واقعیت اس��ت که روزی همه ما را اس��یر خود‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫مکالمه ای بین گوگل و یک فرد که قصد سفارش پیتزا دارد‪:‬‬ ‫کاربر‪ :‬سالم‪ ،‬اونجا گوردان پیتزا است؟‬ ‫گوگل‪ :‬نه اقا‪ ،‬اینجا پیتزا گوگل است‪.‬‬ ‫کاربر‪ :‬یعنی شماره اشتباهی رو گرفتم؟‬ ‫گوگل‪ :‬نه‪ ،‬این پیتزافروشی رو گوگل خریده‪.‬‬ ‫کاربر‪ :‬اها‪ ،‬می خوام یه پیتزا سفارش بدم‪.‬‬ ‫گوگل‪ :‬از همیشگی می خواید؟‬ ‫کاربر‪ :‬همیشگی؟ شما می دونید من همیشه چی سفارش می دم؟‬ ‫گوگل‪ :‬باتوجه به ش��ماره تون‪ ،‬شما در ‪ ۱۵‬سفارش قبلی پیتزای بزرگ با پنیر‬ ‫دوبل سفارش دادید‪.‬‬ ‫کاربر‪ :‬بله‪ ،‬درسته! این بار هم مثل همیشه باشه‪.‬‬ ‫گوگل‪ :‬بهتر نیست این دفعه یک پیتزای متوسط سبزیجات سفارش بدید؟‬ ‫کاربر‪ :‬نه من از سبزیجات متنفرم‪.‬‬ ‫گوگل‪ :‬اما وضعیت کلسترول شما اصال خوب نیست!‬ ‫کاربر‪ :‬از کجا می دونید؟‬ ‫گوگل‪ :‬ما نتیجه ازمایش خون شما برای ‪ ۷‬سال گذشته رو داریم‪.‬‬ ‫کاربر‪ :‬ش��اید اینطور باشه اما من اون پیتزایی که پیشنهاد دادید رو نمی خوام‪.‬‬ ‫من برای کلسترول باال دارو استفاده کردم‪.‬‬ ‫گوگل‪ :‬اما شما داروهاتون رو منظم مصرف نمی کنید‪ .‬توی ‪ 4‬ماه گذشته تنها‬ ‫یه بار یک بسته قرص ‪۳۰‬تایی از داروخانه‪ ...‬برای تنظیم کلسترول خریدید‪.‬‬ ‫کاربر‪ :‬بقیه قرص ها رو از یه داروخانه دیگه خریدم‪.‬‬ ‫گوگل‪ :‬اما از تراکنش های کارت اعتباری شما همچین چیزی دیده نمی شه‪.‬‬ ‫کاربر‪ :‬نقدی حساب کردم‪.‬‬ ‫گوگل‪ :‬اما باتوجه به حساب بانکی تون‪ ،‬همچین پولی رو هزینه نکردید‪.‬‬ ‫کاربر‪ :‬یه حساب بانکی دیگه دارم!!!‬ ‫گوگل‪ :‬توی لیست مالیات شما چیزی درباره حساب دیگه ذکر نشده‪.‬‬ ‫کارب��ر‪ :‬برو به جهنم با پیتزات‪ ...‬من از گوگل‪ ،‬فیس بوک‪ ،‬توییتر‪ ،‬واتس اپ و‪...‬‬ ‫متنفرم‪ .‬می خوام برم به یه جزیره بدون اینترنت‪ ،‬جایی که هیچ اینترنت و خط‬ ‫موبایلی نباشه که جاسوسی منو بکنه‪...‬‬ ‫گ��وگل‪ :‬فهمیدم‪ ،‬اما باید پاس��پورتتون رو تمدید کنید چ��ون ‪ ۵‬هفته پیش‬ ‫منقضی شده‪...‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫چهره‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!