روزنامه صمت شماره 1504 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1504

روزنامه صمت شماره 1504

روزنامه صمت شماره 1504

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شرکت مس‬ ‫پیشگام در رشد اقتصادی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 2‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1504‬پیاپی ‪2822‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫توجه ویژه به‬ ‫حمل ونقل بین المللی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫صادرات‬ ‫و چالش های ان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫واگذاریها‪ ،‬سرنا را از سرگشادزدن است‬ ‫چندی پیش رئیس سازمان خصوصی سازی از واگذاری ‪ 5‬هلدینگ دولتی در بازار سرمایه‬ ‫خبر داد‪ .‬در میان ش��رکت هایی که در لیس��ت واگذاری قرار دارند‪ ،‬نام دو س��ازمان توسعه ای‬ ‫ایمیدرو و ایدرو نیز به چش��م می خورد‪ .‬رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی درباره واگذاری دو‬ ‫سازمان یادشده خاطرنشان کرد موافقت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای این واگذاری اخذ‬ ‫ش��ده و در انتظار اجازه هیات وزیران هس��تیم‪ .‬این واگذاری مخالف و موافقانی دارد‪ .‬موافقان‬ ‫واگذاری ایمیدرو در بازار س��رمایه اعتقاد دارند فروش سهام این سازمان ها در بورس‪ ،‬دولت را‬ ‫در تامین کسری بودجه یاری می کند و امروز همان روز مبادایی است که باید از این سرمایه ها‬ ‫به��ره گرفت؛ اما مخالفان طرح یادش��ده تاکید دارند که واگذاری این س��ازمان ها در بورس با‬ ‫اهداف اولیه تش��کیل یک سازمان توس��عه ای مغایرت دارد‪ .‬سازمان ایمیدرو نقش بسزایی در‬ ‫تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد‪ .‬بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند‪ ،‬باوجود تمام‬ ‫ش روی دولت‪ ،‬واگذاری ایمیدرو اقدامی عاقالنه به نظر نمی رس��د‪ .‬گویی دولت‬ ‫چالش های پی ‬ ‫‪6‬‬ ‫قصد دارد سرنا را از سر گشاد ان بنوازد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تاب اوری معدن‬ ‫در بحران کرونا‬ ‫‪5‬‬ ‫ابهام‬ ‫در واگذاری‬ ‫‪6‬‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫برگ برنده بحران کرونا‬ ‫در دست تجارت الکترونیک‬ ‫ویژه‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫پیامد های واگذاری سهام ایمیدرو در بازار سرمایه را بررسی می کند‬ ‫چهره‬ ‫صندوق بین المللی پول‬ ‫سیاسی کاری نکند‬ ‫چن��دی پیش رئیس هیات عام��ل ایمیدرو از زحم��ات و تالش های مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران در ثبت رکوردهای متعدد تولیدی و صادراتی در‬ ‫مسیر جهش تولید قدردانی کرد‪ .‬در نامه خداداد غریب پور به مواردی ازجمله ثبت‬ ‫رکورد تولید ‪ ۲۵۰‬هزار تن کاتد مس برای نخس��تین بار‪ ،‬توجه ویژه به مسئولیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تحقق برنامه های مالی و اقتصادی‪ ،‬رشد ‪ ۱۰۰‬درصدی صادرات در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬بازدهی ‪ ۱۴۶‬درصدی سهام شرکت به عنوان باالترین میزان بازدهی ساالنه‬ ‫‪5‬‬ ‫و جایگاه سوم در بورس اشار ه شده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اقدامات ضدکرونایی‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬الگویی برای صنایع‬ ‫فرمانده س��تاد مقابل��ه با بیماری کرونا در ش��هر تهران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬گروه صنعتی ایران خودرو فراتر از پروتکل های‬ ‫بهداشتی در راستای سالمت کارکنان و محیط امن تولید‬ ‫در مقابله با ویروس کرونا عمل کرده و این امر باید الگویی‬ ‫برای دیگر صنایع کشور باشد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫انللهو‬ ‫ا‬ ‫ریاست محترم سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز‬ ‫جع ون‬ ‫انالی هار‬ ‫ا‬ ‫جناب اقای مهندس ربیعی‬ ‫با نهایت تاثر و تاس�ف درگذش�ت مـادر گرامی تان را تس�لیت و‬ ‫تعزیت عرض نم�وده از خداوند تبارک و تعالی برای ان مرحومه‬ ‫علو درجات و رحمت واس�عه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و‬ ‫بردباری مسالت داریم‪.‬‬ ‫شرکت گل پخش طیف [محدث]‬ ‫جناب اقای مهندس ربیعی‬ ‫ریاست محترم سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز‬ ‫ضایعه درگذش�ت مادر گرامی تان را خدمت شما و خانواده‬ ‫محترم تسلیت عرض نموده‪ ،‬برای ان عزیز علو درجات الهی و‬ ‫برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل ارزومندیم‪.‬‬ ‫شرکت رضوان شکالت‬ ‫انللهو‬ ‫ا‬ ‫ریاست محترم سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز‬ ‫جع ون‬ ‫انالی هار‬ ‫ا‬ ‫جناب اقای مهندس ربیعی‬ ‫فقدان مادر بزرگوارتان ما را س�خت اندوهگین س�اخت‪ ،‬غفران و‬ ‫رحمت الهی برای ان عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر باعزت‬ ‫برای جنابعالی و خانـواده معزا از پروردگار متعال خواهانیم‪.‬‬ ‫شرکت شیمی ساختمان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بازی مدیریت و قیمت‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 2‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1504‬‬ ‫پیاپی ‪2822‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس جمهوری دستور داد‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سید جالل ابراهیمی‬ ‫رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه‬ ‫رف��ع موانع مربوط به انچه که کرونا برای ملت ها و دولت ها و‬ ‫تجارت بین المللی ایجاد کرده از واجباتی اس��ت که نمی توان از‬ ‫ان چشم پوشی کرد‪ .‬از اواخر س��ال گذشته به دنبال شیوع این‬ ‫ویروس‪ ،‬ارتباطات حمل ونقلی بسیاری از کشورها از جمله ایران‬ ‫با ترکیه و به تبع ان با کش��ورهای اروپایی و س��واحل شمالی و‬ ‫جنوبی دریای مدیترانه و دریای س��یاه قطع شده است‪ .‬ایران از‬ ‫لحاظ اقتصاد سیاسی به ویژه از لحاظ موقعیت ترانزیتی از دیرباز‬ ‫محل عبور کاروان از شرق به غرب بوده است‪.‬‬ ‫ش��هرهای ردیف ش��ده در م��دار جغرافیایی ش��مال ایران و‬ ‫چیدمان ش��هرها در یک خط عبوری نشانگر عبور کاروان های‬ ‫تج��اری در دوره های مختلف تاریخی اس��ت‪ .‬این مناطق محل‬ ‫تبادل کاالهایی بود که از چین و ماورای چین از طریق ایران به‬ ‫سرزمین های دیگر می رسید‪ .‬جاده های ادویه و ابریشم اینچنین‬ ‫به وجود امد‪ .‬دیرزمانی اس��ت که امد و شد روزانه بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫تریلر که از مرزهای ایران کاال به اسیای میانه‪ ،‬کشورهای شرق‬ ‫و جنوب شرق ترانزیت می کنند‪ ،‬امکان ورود روزانه چند صد تن‬ ‫کاال به کشورهای حوزه خلیج فارس را میسر می سازد‪ .‬این روند‪،‬‬ ‫همچنان در تبادل کاال در این مسیر ادامه دارد‪.‬‬ ‫ترانزی��ت حدود ‪ ۱۱‬هزار ت��ن بار در روز خ��ود تامین کننده‬ ‫نی��از قس��متی از منطقه خاورمیانه اس��ت که بیش��ترین ان را‬ ‫م��واد غذایی و مواد اولیه کارخانه ها تش��کیل می دهند‪ .‬از انجا‬ ‫که حمل ونقل اس��اس تجارت اس��ت‪ ،‬قطع پروازها به جز پرواز‬ ‫ماه��ان و قطع حمل ونقل زمینی به هر دلیل و جهتی نمی تواند‬ ‫به این ش��کل ادامه یابد؛ بنابراین با تمهیدات انجام شده شرایط‬ ‫حمل بار با همکاری راه اهن جمهوری اسالمی ایران فراهم شده‬ ‫اما حجم کاالی در انتظار حمل خارج از توان راه اهن اس��ت‪ .‬از‬ ‫طرفی شنیده شده بار در حوزه ترکیه با ‪ ۲‬ماه انتظار برای حمل‬ ‫با واگن های باری مواجه است‪.‬‬ ‫براساس اخرین اخبار نیز مرز نخجوان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬کردستان‬ ‫عراق و افغانس��تان باز اس��ت اما بارهای تجاری در نقطه مرزی‬ ‫تخلیه و در تریلرها و کامیون های کشورهای یادشده بارگیری و‬ ‫به داخل کش��ور مقصد حمل می شوند‪ .‬اما در حوزه ترکیه چون‬ ‫مرتبط با کشورهای اروپایی نیز هست‪ ،‬مذاکرات همچنان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬براس��اس مذاکرات قرار است کامیون ها و تریلرهای حامل‬ ‫بار در یک منطقه تعیین ش��ده‪ ،‬پش��ت به پش��ت بار خود را به‬ ‫همدیگر تحویل دهند تا بدون ورود کامیون ها و ایجاد ش��رایط‬ ‫قرنطینه برای رانندگان‪ ،‬بتوان حمل ونقل را با س��رعت بیشتری‬ ‫به نتیجه رس��اند‪ .‬تحقق این مهم نیازمند توجه ویژه و س��رعت‬ ‫عمل کشور ترکیه است‪.‬‬ ‫بدون ش��ک کن��دی و قطع حمل م��واد اولی��ه کارخانجات‬ ‫و قطع��ات و ماش��ین االت می توان��د خس��ارت قابل توجهی در‬ ‫ارتباطات بازرگانی و اقتصادی بین دو کشور ایجاد کند‪ .‬ازسوی‬ ‫دیگر صدها شغل وابس��ته به صنعت حمل ونقل نیز می تواند با‬ ‫شروع کار این صنعت فعال شود‪.‬‬ ‫مش��کل دیگری که از سال ها قبل وجود دارد‪ ،‬وسعت منطقه‬ ‫مرز بازرگان اس��ت که در موضوع پارکین��گ‪ ،‬تردد خودروهای‬ ‫عبوری و تخلیه بار کامیون همچنان با مشکل مواجه است‪ .‬این‬ ‫موضوع از طریق کمیس��یون مشترک دو کشور در حال بررسی‬ ‫اس��ت و باید برای رفع این مشکل و ایجاد شرایط توسعه ای در‬ ‫هر دو سوی مرز اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫جلسه ساماندهی‬ ‫ترخیص کاالهای اساسی‬ ‫خبر‬ ‫ایلنا‪ -‬جلسه ساماندهی ترخیص کاالهای اساسی در گمرکات‬ ‫کش��ور به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫جلس��ه که وزرای جهاد کش��اورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬رئیس کل گمرک و مدیرعامل سازمان‬ ‫بنادر و کش��تیرانی نیز حضور داش��تند درب��اره نحوه ترخیص‬ ‫کاالهای اساس��ی موجود در گمرکات کش��ور بحث و تبادل نظر‬ ‫ش��د‪ .‬پیش از این س��تاد تنظیم بازار به دستور رئیس جمهوری‬ ‫درباره لزوم ترخیص کاالهای اساس��ی موجود در بنادر کش��ور‬ ‫مصوب��ه ای صادر کرده بود‪ .‬برنامه ریزی برای انجام اقدامات الزم‬ ‫دس��تگاه های مرتب��ط دولتی و نیز ایجاد تس��هیالت الزم برای‬ ‫صاحبان محموله ه��ای وارداتی از موضوعات مورد بحث در این‬ ‫نشست بود‪.‬‬ ‫ثبت نام «وام ضروری»‬ ‫بازنشستگان‬ ‫ایس��نا‪ -‬ثبت نام مرحل��ه دوم وام ض��روری ‪ ۷‬میلیون تومانی‬ ‫بازنشس��تگان کش��وری از اول اردیبهش��ت ‪ ۹۹‬ش��روع ش��د‪.‬‬ ‫بازنشس��تگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشس��تگی کش��وری‬ ‫می توانند از دوشنبه‪ ،‬اول اردیبهشت تا اول خرداد به مدت یک‬ ‫ماه با مراجعه به س��ایت صندوق بازنشستگی به نشانی ‪cspf.ir‬‬ ‫به صورت اینترنتی ثبت نام کنند‪ .‬مبلغ این وام ‪ ۷‬میلیون تومان‬ ‫با اقساط ‪۳۶‬ماهه و کارمزد ‪ ۴‬درصدی است‪.‬‬ ‫پ��س از اتمام مهل��ت یک ماهه ثبت نام‪ ،‬س��وابق متقاضیان از‬ ‫جمله مجموع وام های دریافتی‪ ،‬بهره مندی از س��ایر تسهیالت‪،‬‬ ‫می��زان حقوق و‪ ...‬بررس��ی و با اولویت بندی و براس��اس میزان‬ ‫اعتبار تخصیصی ازسوی بانک صادرات‪ ،‬واجدین شرایط تعیین‬ ‫و اسامی انها از طریق سایت صندوق اعالم خواهد شد‪ .‬پرداخت‬ ‫مرحل��ه دوم وام ضروری ‪ ۷‬میلیون تومانی به حس��اب واجدین‬ ‫شرایط براساس نوبت بندی و باتوجه به سقف تعیین شده توسط‬ ‫بانک عامل به صورت ماهانه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری از وزیر ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی درخواست کرد برنامه اشتغال متناسب‬ ‫ب��ا وضعیت کرونایی برای طرح و بررس��ی در‬ ‫دولت‪ ،‬تهیه و ارائه کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬در‬ ‫جلس��ه عصر یکش��نبه هیات وزی��ران که به‬ ‫ریاس��ت حسن روحانی تش��کیل شد‪ ،‬از همه‬ ‫دس��تگاه های ذی ربط خواسته شد که شرایط‬ ‫اش��تغال‪ ،‬کس��ب وکار و تولید را به حد امکان‬ ‫تس��هیل کنند و در صورت نیاز به اخذ مصوبه‬ ‫از دولت‪ ،‬مراتب را به دولت منعکس کنند‪.‬‬ ‫در ادامه وزیر بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش‬ ‫پزشکی گزارشی از بهبود رتبه کشور در زمینه‬ ‫تعداد مبتالیان به کرونا و میزان بهبودیافتگان‬ ‫ان و دورقم��ی ماندن امار مرگ و‬ ‫میر ناشی از این بیماری ارائه داد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ا تقدی��ر از‬ ‫زحم��ات کادر پزش��کی اظه��ار‬ ‫امیدواری کرد رقم ابتال و مرگ ومیر‬ ‫به تدریج منفی ش��ود‪ .‬وی در عین‬ ‫حال ضمن پراهمیت خواندن اغاز‬ ‫کس��ب وکارها‪ ،‬از مردم خواس��ت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی را کام ً‬ ‫ال رعای��ت کنند تا مجبور به‬ ‫بازگش��ت به عقب یا ش��رایط قبل و تعطیلی‬ ‫دوباره کسب وکارها نش��ویم‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬کرون��ا یک بیماری اس��ت‪ ،‬اما بیکاری‬ ‫یک خطر بزرگ اس��ت‪ .‬نباید مرگ ومیر ناشی‬ ‫از کرون��ا مهار ش��ود اما مرگ ومیر ناش��ی از‬ ‫فق��ر و بی��کاری راه بیفتد‪ .‬روحانی‬ ‫همچنین به وزیر اطالعات دستور‬ ‫داد نس��بت به اق��دام غیرقانونی و‬ ‫غیراخالقی از بین بردن جوجه های‬ ‫ی��ک روزه اقدام الزم انجام ش��ود و‬ ‫عامالن این اقدام تحت تعقیب قرار‬ ‫گیرند‪ .‬هیات وزیران در ادامه ضمن‬ ‫اع�لام نظر در زمینه طرح «الحاق یک تبصره‬ ‫به قانون انتخابات ریاس��ت جمهوری‪ ،‬مجلس‬ ‫خبرگان رهبری و مجلس ش��ورای اسالمی»‪،‬‬ ‫وزیر کش��ور را به عنوان نماینده خود به منظور‬ ‫پیگیری این موضوع تعیین کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این طرح «هرگاه گزارش ارسالی‬ ‫به مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات به ادعای‬ ‫ذی نفع خالف واقع باشد‪ ،‬داوطلب می تواند به‬ ‫محاکم صالح قضایی شکایت کرده و در صورت‬ ‫اثبات خالف ب��ودن گ��زارش‪ ،‬گزارش دهنده‬ ‫در صورت��ی که به اتکای مس��ئولیت در یکی‬ ‫از مراج��ع اس��تعالمی این گ��زارش خالف را‬ ‫داده‪ ،‬متخلف ش��ناخته و به ‪ 2‬سال انفصال از‬ ‫خدمت محکوم خواهد شد‪ ،‬گزارش دهندگان‬ ‫غیرمس��ئول در دستگاه های ذی ربط به ‪ 6‬ماه‬ ‫حبس تعزیری محکوم خواهند شد‪ .‬این قانون‬ ‫عطف به ماسبق برای یک دوره می شود‪».‬‬ ‫همچنین در این جلس��ه‪ ،‬م��وادی دیگر از‬ ‫ضوابط اجرایی قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬کل‬ ‫کش��ور به تصویب دولت رسید و ادامه فرایند‬ ‫بررسی ان به جلسات اینده موکول شد‪.‬‬ ‫واکنش دوباره دفتر رئیس جمهوری به گزارش دیوان محاسبات‪:‬‬ ‫گزارش تفریغ بودجه ‪ ۹۷‬ناقص و یکسویه است‬ ‫چرا دیوان محاسبات در زمینه نحوه هزینه بودجه در دیگر بخش ها و نهادها سکوت می کند؟‬ ‫دفت��ر رئیس جمه��وری بار دیگ��ر گزارش‬ ‫تفریغ بودجه ‪ ۹۷‬ازس��وی دیوان محاس��بات‬ ‫کش��ور را ناقص و انتشار ان را یکسویه خواند‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬گزارش رئیس دیوان محاسبات‬ ‫غیردقیق است و این ادعا که گزارش یادشده‬ ‫برای رئیس جمهوری ارس��ال ش��ده و ایشان‬ ‫هیچ واکنش��ی هنگام دریافت گزارش نشان‬ ‫نداده اند‪ ،‬نادرست است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬دفت��ر رئیس جمهوری‬ ‫در واکن��ش به ای��ن اظهارات رئی��س دیوان‬ ‫محاس��بات کش��ور ک��ه گف��ت‪« :‬گ��زارش‬ ‫مذکور ‪ ۴‬اس��فند ب��ه تفصیل و ب��ا جزئیات‬ ‫ب��ه رئیس جمه��وری منعکس ش��د‪ ،‬اما هیچ‬ ‫واکنش��ی تا زمان انتش��ار رس��می ان انجام‬ ‫نشد» تاکید کرده اس��ت‪ :‬رئیس جمهوری به‬ ‫محض رویت رونوشت این گزارش‪ ،‬دستورات‬ ‫الزم را صادر کردند و خواستار بررسی شدند‬ ‫و پیگیری ه��ا جریان داش��ت‪ .‬در بخش��ی از‬ ‫اطالعیه دفت��ر رئیس جمهوری امده اس��ت‪:‬‬ ‫رئیس جمه��وری گ��زارش را مالحظه کرده و‬ ‫بالفاصله دستور بررسی و اقدام برای تکمیل‬ ‫و اصالح گزارش و برخورد با تخلفات احتمالی‬ ‫را دادند اما اش��کال از اینجا حاصل ش��ده که‬ ‫خالف معمول دیوان محاسبات اطالعات خود‬ ‫را کامل نکرده و گزارش ناقص و یکس��ویه ای‬ ‫منتشر کرده اس��ت‪ .‬این اطالعیه خاطرنشان‬ ‫می کند‪ :‬همچنان که بانک مرکزی اعالم کرد‪،‬‬ ‫اطالعات اس��تفاده شده در گزارش مربوط به‬ ‫اذر اس��ت‪ ،‬در حالی که تا پایان سال‪ ،‬بخش‬ ‫قابل توجه دیگری از تعهدات ارزی ایفا و کاالی‬ ‫ان وارد ش��ده و قس��مت دیگ��ری از واردات‬ ‫سفارش شده به سبب تحریم یا عوامل دیگر‬ ‫در خارج از کش��ور متوقف شده یا در فرایند‬ ‫تولید و ورود اس��ت‪ .‬دفت��ر رئیس جمهوری با‬ ‫تاکید بر اینکه بخش مربوط به تخلفات احراز‬ ‫ش��ده هم به دس��تگاه قضایی معرفی شده و‬ ‫تع��دادی از متخلفان در بازداش��ت و منتظر‬ ‫محاکمه و صدور حکم هستند‪ ،‬افزوده است‪:‬‬ ‫اشکال اساسی این نحوه گزارش‪ ،‬این خطای‬ ‫راهب��ردی بوده که از یک اقدام اس��تراتژیک‬ ‫در تامی��ن امنیت اقتصادی و امنیت غذایی و‬ ‫پایین نگه داش��تن نرخ کاالهای اساسی‪ ،‬یک‬ ‫تصور منفی برای نظام ساخته و به جای انکه‬ ‫معدود سوء استفاده کنندگان از این سیاست را‬ ‫مورد تخطئه قرار دهد‪ ،‬سیاست اصلی کشور‬ ‫را ب��رای تامی��ن ارزان کاالی اساس��ی مورد‬ ‫حمله قرار داده و کل سیستم ارزی و تجاری‬ ‫کشور را زیر سوال برده و برای معاندان نظام‬ ‫خوراک فراهم کرده است‪ .‬این اطالعیه تاکید‬ ‫دارد‪ :‬همانطور که رئیس جمهوری محترم در‬ ‫س��خنان خود در هیات دولت اش��اره کردند‪،‬‬ ‫دولت از ش��فافیت کامال اس��تقبال می کند‪،‬‬ ‫به گونه ای که قب��ل از ورود نهادهای نظارتی‪،‬‬ ‫در ای��ن عرصه شفاف س��ازی کرده اس��ت اما‬ ‫سوالی که برای افکار عمومی بی پاسخ مانده‪،‬‬ ‫این اس��ت که چرا یک نه��اد نظارتی همانند‬ ‫دیوان محاس��بات کش��ور در گزارش تفریغ‬ ‫بودج��ه‪ ،‬فقط گزارش مربوط ب��ه یک قوه را‬ ‫نق��ل و در زمینه نحوه هزینه بودجه در دیگر‬ ‫بخش ها و نهادها س��کوت می کند؛ به عبارت‬ ‫دیگ��ر وظیفه دی��وان محاس��بات در زمینه‬ ‫گزارش بودجه س��ایر قوا به فراموشی سپرده‬ ‫می ش��ود و انگار این نهاد فق��ط وظیفه دارد‬ ‫گ��زارش تفریغ بودجه دول��ت را قرائت کند‪.‬‬ ‫بی تردی��د افکار عمومی منتظر پاس��خ درباره‬ ‫این دوگانگی است‪.‬‬ ‫صندوق بین المللی پول سیاسی کاری نکند‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی درباره درخواس��ت‬ ‫وام از صن��دوق بین المللی پ��ول گفت‪ :‬خانم‬ ‫جورجی��ووا باید سیاس��ت را کن��ار بگذارد و‬ ‫وظای��ف حرفه ای خود را به ط��ور کامل انجام‬ ‫ده��د‪ .‬تاریخ درب��اره اعمال همه م��ا قضاوت‬ ‫می کند و ان داوری به اسانی که فکر می کنیم‪،‬‬ ‫نخواهد ب��ود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫دول��ت‪ ،‬عبدالناصر همت��ی در مصاحبه ای با‬ ‫بلومب��رگ اخری��ن وضعیت تقاض��ای وام از‬ ‫صندوق بین المللی پول را تشریح کرد‪ .‬رئیس‬ ‫کل بان��ک مرک��زی در پاس��خ ب��ه اینکه اگر‬ ‫صندوق بین المللی پول درخواست را رد کند‪،‬‬ ‫چ��ه خواهید کرد‪ ،‬گفت‪ :‬من بس��یار امیدوارم‬ ‫که انه��ا در این بح��ران غیرع��ادی که همه‬ ‫کش��ورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده و ما‬ ‫نیز ش��امل ان هستیم‪ ،‬از مردم ایران حمایت‬ ‫کنند‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬یک بار‬ ‫دیگر‪ ،‬شخصا از رئیس صندوق بین المللی پول‬ ‫می خواه��م که این موض��وع را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫م��ا می خواهیم ریاس��ت صن��دوق بین المللی‬ ‫پول درخواس��ت ‪ RFI‬م��ا را به هیات اجرایی‬ ‫خود برس��اند‪ .‬همتی درباره اخرین وضعیت‬ ‫درخواس��ت تامین مالی از صندوق بین المللی‬ ‫پول گفت‪ :‬ما جزو نخستین کشورهایی بودیم‬ ‫که بیش از ‪ ۴۰‬روز پیش‪ ،‬از طریق ابزار سریع‬ ‫تامین مالی (‪ )RFI‬درخواست کمک کردیم‪.‬‬ ‫به یاد داش��ته باش��ید‪ ،‬ما جزو ‪ ۵‬کش��ور اولی‬ ‫بودیم که به س��ختی تحت تاثیر ویروس کرونا‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫مدی��ر کل دفتر مقررات صادرات و واردات‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درب��اره‬ ‫اطالعی��ه ای مربوط ب��ه ثبت س��فارش های‬ ‫خودروی��ی ‪ ۲۸‬فروردی��ن ک��ه به تازگی در‬ ‫س��امانه جامع تجارت منتشر شده‪ ،‬گفت‪ :‬باز‬ ‫شدن ثبت سفارش خودرو به منظور ویرایش‬ ‫و اقدام��ات الزم ب��رای ترخیص خودروهایی‬ ‫اس��ت که تاریخ ثبت س��فارش و قبض انبار‬ ‫انه��ا مربوط به قب��ل از ممنوعی��ت واردات‬ ‫اس��ت و خودروه��ای فاقد ثبت س��فارش را‬ ‫ش��امل نمی شود‪ .‬در این باره سعید عباسپور‬ ‫ق��رار گرفتیم و زمان��ی که رئیس‬ ‫صن��دوق بین الملل��ی پ��ول اعالم‬ ‫ک��رد این صندوق ام��اده کمک به‬ ‫کشورها از طریق ابزار تامین مالی‬ ‫سریع (‪ )RFI‬است‪ ،‬ما نیز به عنوان‬ ‫یکی از کشورهای عضو درخواست‬ ‫خ��ود را برای دسترس��ی ب��ه این‬ ‫ام��کان ثبت کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬تمام اطالعات‬ ‫و داده ه��ای مورد نیاز صندوق بین المللی پول‬ ‫را ب��رای ارزیابی صالحیت م��ان ارائه داده ایم‪.‬‬ ‫ای��ن اطالعات و اخرین اطالعات اقتصادی در‬ ‫وب سایت بانک مرکزی ایران موجود است‪.‬‬ ‫همتی در واکنش ب��ه موضع ایاالت متحده‬ ‫ک��ه گفته مانع درخواس��ت می ش��ود و با ان‬ ‫مخالف است‪ ،‬افزود‪ :‬ما از ایاالت متحده امریکا‬ ‫درخواس��ت کم��ک نکرده ایم! م��ا از صندوق‬ ‫بین الملل��ی پ��ول تقاضا کردیم ک��ه یک نهاد‬ ‫بین المللی غیرسیاسی‪ ،‬وابسته به سازمان ملل‬ ‫متحد اس��ت که ما در طول ‪ ۷۵‬سال گذشته‬ ‫یکی از بنیانگذاران و اعضای شرکت کننده در‬ ‫ان بوده ایم‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬ایاالت متحده‬ ‫امریکا مانند ‪ ۱۹۰‬کش��ور یا بیش��تر کشورها‪،‬‬ ‫عض��و صندوق بین المللی پول اس��ت‪ .‬اخرین‬ ‫باری که بررس��ی کردم‪ ،‬ایاالت متحده امریکا‬ ‫صندوق بین المللی پول را اداره نمی کند و این‬ ‫رئیس صندوق و هیات مدیره ان هس��تند که‬ ‫بر کارها نظ��ارت و اطمینان حاصل می کنند‬ ‫که صندوق بین المللی پول تعهدات و وظایف‬ ‫خود را انجام می دهد‪.‬‬ ‫رئیس کل بان��ک مرکزی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬می خواهم تکرار کنم که همه‬ ‫نهاده��ای مرتبط با س��ازمان ملل‪،‬‬ ‫صندوق بین المللی پول یا سازمان‬ ‫بهداشت جهانی (‪ ،)WHO‬باید از‬ ‫سیاس��ت دور بمانند و به تعهدات‬ ‫نهادی خود عمل کنند‪.‬‬ ‫همتی خاطرنشان کرد‪ :‬براوردهای ما نشان‬ ‫می دهد برای مهار شیوع ویروس‪ ،‬تقویت نظام‬ ‫مراقبت های بهداشتی و محافظت از کارکنان‬ ‫خط مق��دم در بیمارس��تان ها و جاهای دیگر‬ ‫و کمک به افرادی که ش��غل خود را ازدس��ت‬ ‫داده اند‪ ،‬ما نیاز به ‪۱۰‬میلیارد یورو اضافه تر در‬ ‫تامین اعتبار خارجی خود داریم‪ .‬این حدود ‪۲‬‬ ‫درصد تولید ناخالص داخلی ماس��ت‪ .‬این یک‬ ‫واقعیت اس��ت و ما این اطالعات را با صندوق‬ ‫بین المللی پول به اشتراک گذاشته ایم‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرک��زی گفت‪ :‬ما بیش از‬ ‫ح��د کفایت‪ ،‬ذخایر خارجی ب��رای تامین این‬ ‫کمبود داری��م‪ ،‬اما تحریم های یکجانبه ایاالت‬ ‫متحده دسترس��ی ما را محدود کرده اس��ت‪.‬‬ ‫اگر انه��ا می خواهند از منابع خودمان به جای‬ ‫امکان��ات صن��دوق بین المللی پول اس��تفاده‬ ‫کنی��م‪ ،‬چ��را در کنگره امریکا به بس��یاری از‬ ‫صداها گوش نمی دهند و تحریم ها را تسهیل‬ ‫نمی کنند؟‬ ‫همت��ی افزود‪ :‬م��ن پیش از ای��ن به رئیس‬ ‫صن��دوق بین الملل��ی پول اط�لاع داده ام که‬ ‫اینس��تکس و کانال مالی س��وئیس ابزارهایی‬ ‫هس��تند که به راحت��ی در دسترس��ند‪ .‬اینها‬ ‫به ط��ور خاص ب��رای کمک به م��ا در واردات‬ ‫غذا و دارو طراحی شده اند‪ .‬این کانال ها دارای‬ ‫مکانیسم های ایمنی و محافظتی مناسب برای‬ ‫رفع هرگونه نگرانی های موجود هستند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬اکنون فرصت خوبی برای فعال کردن‬ ‫این کانال هاس��ت زیرا بس��یاری از کشورهای‬ ‫اروپایی مانند فرانس��ه‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا و اسپانیا‬ ‫در تالشند تا این کانال ها فعال شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اف��زود‪ :‬انچه ما می گوییم این‬ ‫اس��ت که باید تحریم ها به طور کلی برداش��ته‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما متاسفانه بازیگرانی در دولت ایاالت‬ ‫متحده هس��تند که احترام چندانی به قوانین‬ ‫و نظم بین المللی ندارن��د‪ .‬خزانه داری امریکا‪،‬‬ ‫کان��ال س��وئیس را به عن��وان اب��زار و کانالی‬ ‫برای اهداف بشردوس��تانه اعالم کرده اس��ت‪،‬‬ ‫اینستکس نیز برای واردات غذا و دارو طراحی‬ ‫شده است؛ اگر امریکا در ادعاهای خود صادق‬ ‫باش��د‪ ،‬ما نیز باید در ای��ن دو کانال از ذخایر‬ ‫خود استفاده کنیم‪.‬‬ ‫همت��ی درب��اره مق��دار پولی ک��ه به دلیل‬ ‫تحریم ه��ا در حس��اب های خ��ارج از کش��ور‬ ‫منجمد ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ما ارقام مربوط به ذخایر‬ ‫خ��ود را در حس��اب های ت��راز پرداخت خود‬ ‫منتشر می کنیم‪ .‬این تعداد مطابق با انچه در‬ ‫چند سال گذشته داشته ایم‪ ،‬است‪.‬‬ ‫هیچ خودرو جدیدی ثبت سفارش نمی شود‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫اخرین مصوبه دولت درباره ثبت سفارش های‬ ‫خودرویی‪ ،‬خودروهای دپو ش��ده در گمرک‬ ‫من��وط به اینکه تاریخ ثبت س��فارش و قبض‬ ‫انبار انها مربوط به قبل از ممنوعیت واردات‬ ‫خ��ودرو باش��د‪ ،‬می توانند ترخیص ش��ود و‬ ‫ای��ن اطالعیه نیز مربوط ب��ه همین موضوع‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین خودروهایی که‬ ‫به دلیل داش��تن حک��م قضای��ی در گمرک‬ ‫مانده ب��ود‪ ،‬در صورت ص��دور حکم قضایی‬ ‫ترخیص می ش��وند که تعداد انها کم اس��ت‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در پاس��خ به اینکه ایا باز‬ ‫ش��دن ثبت س��فارش مربوط به خودروهایی‬ ‫اس��ت که قب��ل از ممنوعی��ت واردات وارد‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما ثبت س��فارش نش��دند‪ ،‬پاسخ داد‪:‬‬ ‫ثبت س��فارش برای ویرای��ش و اقدامات الزم‬ ‫به منظور ترخیص است و برای افتتاح نیست‪.‬‬ ‫در ضم��ن خودروه��ای فاقد ثبت س��فارش‬ ‫مشمول این مصوبه نمی شوند‪ .‬به گفته مدیر‬ ‫کل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت اخرین مصوبه در این‬ ‫زمینه مربوط به خودروهایی اس��ت که قبل‬ ‫از ممنوعیت واردات ثبت س��فارش شدند اما‬ ‫به دالیل مش��کالت بانکی‪ ،‬ارزی یا مشکالت‬ ‫دیگر ترخیص نشدند و حاال طبق این مصوبه‬ ‫اجازه ترخیص یافتند‪.‬‬ ‫عباس��پور با بیان اینکه درحال حاضر برای‬ ‫هی��چ خودرو جدی��دی ثبت س��فارش انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬ممکن اس��ت خودرویی‬ ‫در گم��رک باقی مانده باش��د‪ ،‬اما چون فاقد‬ ‫ثبت سفارش است ترخیص نمی شود‪ ،‬چراکه‬ ‫اخرین مصوبه به ما اجازه ثبت سفارش جدید‬ ‫را نداده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫توجه ویژه به‬ ‫حمل ونقل بین المللی‬ ‫ازبین برندگان جوجه های یک روزه تحت تعقیب قرار گیرند‬ ‫ایلنا‪ -‬وزیر امور خارجه کشورمان در صدر‬ ‫یک هیات ارش��د سیاسی به دمشق رفت تا با‬ ‫ولی��د معلم‪ ،‬وزیر امور خارجه س��وریه دیدار و‬ ‫گفت وگو کند‪ .‬سید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت ام��ور خارجه در نشس��ت خبری خود‬ ‫درباره سفر وزیر امور خارجه به سوریه و اینکه‬ ‫ایا این س��فر باتوجه به لغو نشست سران روند‬ ‫اس��تانه در تهران در هماهنگی با روند استانه‬ ‫و دو کش��ور ضامن صلح در سوریه انجام شده‬ ‫یا اقدامی یکجانبه ازس��وی تهران خواهد بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طیف وس��یعی از مس��ائل در این سفر‬ ‫مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت‪ .‬مدت‬ ‫طوالن��ی بود که دیداری نداش��تیم و الزم بود‬ ‫برای هماهنگی امور دیداری انجام شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬خبرگزاری فرانس��ه ب��ه نقل از یک‬ ‫منبع عراقی مدعی ش��د امری��کا پس از حمله‬ ‫خمپاره ای به پایگاه های این کش��ور در عراق‪،‬‬ ‫حمل��ه به ‪ ۱۲۲‬ه��دف در ع��راق را طراحی و‬ ‫شبیه س��ازی کرده تا در صورت ادامه حمالت‬ ‫علیه نظامیان امریکایی و کش��ته ش��دن انها‪،‬‬ ‫این ط��رح را اجرایی کند‪ .‬ای��ن خبرگزاری با‬ ‫اش��اره به حمالت ماه های اخیر به پایگاه های‬ ‫محل استقرار نیروهای امریکایی نوشت پس از‬ ‫اخرین حمله با کاتیوشا به تاسیسات امریکایی‬ ‫در عراق در ماه مارس‪ ،‬واشنگتن طرح بمباران‬ ‫بی سابقه ای را اغاز کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪« -‬گ��روه ‪ ۷۷‬و چی��ن» در بیانیه ای‬ ‫ب��ر چندجانبه گرایی در مب��ارزه با همه گیری‬ ‫وی��روس کرون��ا تاکی��د و از س��ازمان جهانی‬ ‫بهداش��ت در ای��ن عرصه حمای��ت کردند‪ .‬در‬ ‫بیانیه گروه ‪ ۷۷‬و چین که ش��امگاه یکش��نبه‬ ‫منتشر ش��د‪ ،‬با ابراز نگرانی عمیق از گسترش‬ ‫س��ریع کووید‪ ۱۹-‬به عنوان یکی از جدی ترین‬ ‫بحران های س�لامت عمومی در تاریخ مدرن‪،‬‬ ‫اولویت نخست حفظ جان ها اعالم شده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزی��ر امور‬ ‫خارجه ایران روز یکش��نبه در توئیتی خطاب‬ ‫به دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا اعالم‬ ‫کرد ای��ران از چند ماه اینده دس��تگاه تنفس‬ ‫مصنوع��ی صادر می کند‪ .‬ظریف در این توئیت‬ ‫خطاب به ترامپ در پاس��خ به ادعاهای وی در‬ ‫نشس��ت خبری کاخ سفید‪ ،‬نوشت‪ :‬تمام کاری‬ ‫که باید انجام دهید‪ ،‬این است که از مداخله در‬ ‫امور کش��ورهای دیگر به ویژه کشور من دست‬ ‫بردارید‪ .‬ترامپ در نشس��ت خبری که در کاخ‬ ‫س��فید برگزار ش��د‪ ،‬بدون اش��اره به تروریسم‬ ‫اقتص��ادی خود علیه مردم ای��ران در بحبوحه‬ ‫ش��یوع کرونا و نیز بدون اش��اره به مش��کالت‬ ‫ف��راوان و کمبود ش��دید تجهی��زات درمانی و‬ ‫بهداش��تی در امریکا برای مقابله با کرونا‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬من پیشنهاد کرده ام که در صورت تمایل‬ ‫به انها کمک کنم‪ .‬اگر انها به دس��تگاه تنفس‬ ‫مصنوعی احتیاج داش��ته باشند‪ ،‬و درخواست‬ ‫کنند‪ ،‬ما هزاران دستگاه تنفس مصنوعی داریم‬ ‫که برای انها می فرستیم‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬ائتالف گروه های عراقی از تشکیل‬ ‫هیاتی مذاکراتی برای گفت وگو با نخست وزیر‬ ‫مکلف درباره سهم این ائتالف از وزارتخانه های‬ ‫کابین��ه این��ده خب��ر داد و پیش بین��ی کرد‬ ‫الکاظم��ی هفته جاری کابین��ه خود را قطعی‬ ‫و ب��ه پارلمان ارائه کند‪ .‬هیبت الحلبوس��ی‪ ،‬از‬ ‫نمایندگان ائتالف گروه های عراقی وابس��ته به‬ ‫اهل س��نت به س��ایت المعلومه گفت‪ :‬ائتالف‬ ‫برای دیدار با مصطفی الکاظمی (نخس��ت وزیر‬ ‫مکل��ف) و اغ��از گفت وگوها درباره تش��کیل‬ ‫کابینه هیاتی مذاکراتی از نمایندگان و رهبران‬ ‫ان تشکیل داد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬پارلم��ان عربی از ترکیه خواس��ت‬ ‫ب��ه حاکمیت مل��ی لیب��ی احترام بگ��ذارد و‬ ‫صادرات س�لاح به این کش��ور را متوقف کند‬ ‫و به قطعنامه های شورای امنیت پایبند باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایت ارم نی��وز‪ ،‬پارلم��ان عربی‬ ‫در جلس��ه مجازی خود در قاهره از س��ازمان‬ ‫مل��ل خواس��ت اقدام��ی ف��وری ب��رای توقف‬ ‫انتقال ش��به نظامیان خارجی به لیبی و ایجاد‬ ‫راهکارهای روش��نی ب��رای نظ��ارت و تعیین‬ ‫مجازات های��ی علی��ه طرف ه��ای حامی مالی‬ ‫درگیری ها در لیبی انجام دهد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش پایگاه خب��ری المعلومه‪،‬‬ ‫فرحان جوهر‪ ،‬یکی از رهبران حزب دموکرات‬ ‫کردس��تان ع��راق گفت فراکس��یون های کرد‬ ‫مذاک��رات خ��ود درب��اره س��همیه کردها در‬ ‫کابین��ه دولت جدید را ب��ا مصطفی الکاظمی‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر مکلف به پایان رسانده اند‪ .‬جوهر‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬مذاکرات با اعطای ‪ 3‬وزارتخانه‬ ‫به کردها به پایان رسید و بر سر وزارتخانه های‬ ‫دادگس��تری‪ ،‬دارایی و ابادانی توافق ش��د‪ .‬وی‬ ‫تاکی��د کرد کرده��ا چندین نامزد ب��رای این‬ ‫‪ ۳‬پس��ت معرف��ی خواهن��د ک��رد و الکاظمی‬ ‫در انتخ��اب انها ازاد اس��ت‪ .‬جوه��ر در پایان‬ ‫اف��زود‪ :‬رایزنی ها با احزاب س��نی برای تعیین‬ ‫وزارتخانه ه��ای انان در دول��ت الکاظمی ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 2‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫‪ 27‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1504‬‬ ‫پیاپی ‪2822‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫فرمانده س��تاد مقابله با بیماری کرونا در ش��هر تهران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬گروه صنعتی ایران خودرو فراتر از پروتکل های بهداش��تی‬ ‫در راس��تای س�لامت کارکنان و محیط امن تولید در مقابله با‬ ‫وی��روس کرون��ا عمل ک��رده و این امر باید الگوی��ی برای دیگر‬ ‫صنایع کشور باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬علیرضا زالی در ایین تحویل ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫ست گان پزشکی به مراکز درمانی کشور گفت‪ :‬ایران خودرو در‬ ‫ت اجتماعی و حمایت از تیم مراقبتی و‬ ‫راس��تای ایفای مسئولی ‬ ‫درمانی که در خط اول مقابله با کرونا قرار دارند‪ ۱۰ ،‬هزار ست‬ ‫گان پزش��کی را به ش��بکه بهداشت کش��ور تحویل داد که این‬ ‫حرکت جهادی قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫وی با ابراز خرس��ندی از هم��کاری مجموعه های صنعتی در‬ ‫شهر تهران عنوان کرد‪ :‬مجموعه هایی مانند ایران خودرو با درک‬ ‫مس��ئوالنه شرایط ملی که در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و‬ ‫درمانی وجود دارد‪ ،‬با نیازسنجی منطقی سعی کردند با رعایت‬ ‫پروتکل های استاندارد‪ ،‬لوازمی که مورد نیاز تیم پزشکی است‬ ‫را تامین و تدارک ببینند‪.‬‬ ‫فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنش��هر تهران‬ ‫با اش��اره به بازدید از خطوط و بخش های مختلف ایران خودرو‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در محیط های صنعتی کاری ایران خودرو که‬ ‫در زنجیره تامین خودرو مش��ارکت می کنند‪ ،‬همه پروتکل های‬ ‫بهداشتی به نحواحسن اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬اقدامات ضدکرونایی ایران خودرو به ش��کل‬ ‫خالقانه انجام شده و مباحثی از جمله فاصله گذاری اجتماعی‪،‬‬ ‫جلوگی��ری از تراک��م جمعیتی‪ ،‬توجه به رعای��ت پروتکل های‬ ‫فردی‪ ،‬استفاده از لوازم حفاظتی و روش های جدید که به حفظ‬ ‫فاصله فیزیکی افراد کمک می کند و به این ترتیب امکان تماس‬ ‫میان افراد به ش��کل چش��مگیری کاهش پیدا کرده و محیطی‬ ‫ایمن فراهم می شود‪ ،‬مورد توجه این خودروساز بوده است‪.‬‬ ‫زالی افزود‪ :‬خوش��بختانه از تعطیلی نوروز نیز اس��تفاده و با‬ ‫روش های ضدعفونی که در این ایام به کار گرفته ش��ده محیط‬ ‫کاری ایمن از نظر تمیزی در کارگاه ها فراهم شده است‪.‬‬ ‫تیم ه��ای ممی��زی در طول روز مرتب رعای��ت پروتکل های‬ ‫بهداش��تی را بررسی می کنند و تب س��نجی به طور مستمر در‬ ‫خطوط تولید مورد توجه قرار می گیرد؛ همچنین تالش ش��ده‬ ‫تنها افرادی که از س�لامت کامل برخوردار هس��تند در خطوط‬ ‫تولید مشارکت کنند و افرادی که بیمار یا دارای عالئم بیماری‬ ‫هستند تا زمان قطعیت رفع عالئم بالینی شان از زنجیره خارج‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫بازی مدیریت و قیمت در صنعت خودرو‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹اماواگرهای یک تولید‬ ‫باتوج��ه به وضعیت اقتصادی کش��ور و کاهش قدرت‬ ‫خرید مردم در ‪ ۲‬سال اخیر بازار پرچالشی برای خودرو‬ ‫رقم خورده که دغدغه های بسیاری برای امسال رقم زده‬ ‫است‪ .‬ابوالفضل خلخالی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه علم‬ ‫و صنعت و مدرس مهندس��ی خودرو درباره س��اماندهی‬ ‫ب��ازار خودرو و راهکاری برای کاهش قیمت تمام ش��ده‬ ‫محص��والت به‬ ‫گفت‪ :‬بخش��ی از تولی��د خودرو‬ ‫زنجیره تامین ان اس��ت‪ .‬قطعه سازان از بخش خصوصی‬ ‫هس��تند که نرخ محصوالت شان متاثر از شرایط بازار باال‬ ‫و پایین می شود؛ از این رو باید قیمت قطعات شان به روز‬ ‫شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موضوع بسیار مهم در این باره زیرساخت ها‬ ‫و بهره وری اس��ت‪ .‬بخش خصوصی ب��رای ادامه حیات و‬ ‫رقابت باید روی بهره وری حس��اس باش��د؛ البته صنعت‬ ‫قطعه تا حد بس��یار خوبی توانسته در این زمینه تالش‬ ‫کند اما بعضی از شرکت های قطعات نقش واسطه دارند؛‬ ‫در نتیج��ه این مجموعه های واس��طه ای می توانند روی‬ ‫افزایش قیمت ها تاثیر داشته باشند‪.‬‬ ‫این مدرس مهندس��ی خودرو در ادام��ه با بیان اینکه‬ ‫ظرفیت افزایش بهره وری در خودروسازی باالست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر خودروس��از با تمام ظرفیت فعالیت ندارد‪،‬‬ ‫در حالی که افزایش ظرفیت تیراژ می تواند سبب کاهش‬ ‫قیمت ش��ود‪ .‬قیمت محصوالت باالست زیرا هزینه های‬ ‫سربار و جاری متناسب با ظرفیت نیست؛ به عنوان مثال‬ ‫خودروسازان داخلی براساس ظرفیت یک میلیونی شکل‬ ‫گرفته ان��د اما درحال حاضر با ش��رایط موجود تحریم هر‬ ‫خودروس��از فقط در حد تولید ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو‬ ‫فعالیت دارد که البته امسال بنا است تا ‪ ۵۰۰‬هزار خودرو‬ ‫افزایش یابد؛ بنابراین بهره وری در خودروسازی می تواند‬ ‫قیمت تمام شده را کاهش دهد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر قطعه س��از نمی تواند زیر فشار قیمتی‬ ‫باش��د زیرا این امر س��بب می ش��ود کیفیت محصوالت‬ ‫قطعه س��از نقدینگی ندارد‪ ،‬عالوه بر انکه ارتباطات بین المللی او‬ ‫هم قطع شده اس��ت؛ در نتیجه نمی تواند برای خرید ماشین االت‬ ‫ روز اق��دام کن��د‪ .‬همچنی��ن ارز مورد نی��از هم تامین نمی ش��ود؛‬ ‫بنابراین تولید اولیه هم با چالش روبه رو اس��ت و صنعتگر ناگزیر‬ ‫ب��ا همان موج��ودی انبار تولی��د را کش می دهد ت��ا به این ترتیب‬ ‫دستگاه ها روشن باشد و کارگر بیکار نشود‪ .‬همین امر خودبه خود‬ ‫بهره وری را کاهش می دهد‬ ‫کاهش پیدا کند و این باعث می ش��ود یک تولیدکننده‬ ‫کم کم با مش��کالت زیادی روبه رو شود و قطعه ساز خود‬ ‫را از این زنجیره حذف کند و اس��یب این امر برای کل‬ ‫مجموعه خواهد بود‪.‬‬ ‫خلخال��ی ادامه داد‪ :‬موضوع دیگری که بر قیمت تمام‬ ‫ش��ده تاثیر دارد‪ ،‬بحث لجستیک اس��ت‪ .‬اگر خودروساز‬ ‫در زنجیره تامین سورس های موازی غیرمنطقی بگذارد‪،‬‬ ‫درحالی که این س��ورس ها خود تولیدکننده هم نیستند‬ ‫و فقط نقش واس��طه ای دارند عالوه بر پیچیدگی فراوان‬ ‫در زنجیره تامین س��بب می شود قیمت قطعاتی که وارد‬ ‫خودروسازی می شود غیرعادی افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت تاکید کرد‪:‬‬ ‫این موارد موضوع هایی است که به مدیریت خودروسازان‬ ‫مرب��وط می ش��ود؛ هم اینکه به��ره وری افزای��ش یابد و‬ ‫قیمت ها منطقی ش��ود و هم حق تامین کنندگان ضایع‬ ‫نش��ود‪ .‬خلخالی در بخش دیگری از سخنان خود گفت‪:‬‬ ‫کمتری��ن قیمت خودرو در جهان بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬هزار دالر‬ ‫اس��ت که اگر قیم��ت فعلی دالر را در کش��ور ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان درنظر بگیریم‪ ۱۲۰ ،‬میلیون تومان می شود‪.‬‬ ‫اگ��ر خودرویی در جه��ان با کمتری��ن قیمت عرضه‬ ‫می ش��ود به طور قطع در کیفیت و استانداردها کمبودی‬ ‫ندارد و فقط بدون اپش��ن اس��ت‪ .‬خلخال��ی در این باره‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬فاصل��ه حداقل ن��رخ خودرو در کش��ور با‬ ‫جهان س��بب ش��ده از کیفیت محصوالت کاسته شود‪.‬‬ ‫ش��کی نیس��ت بهره وری مورد انتظار در صنعت خودرو‬ ‫کش��ور وجود ندارد و مدیری��ت در این حوزه با مدیریت‬ ‫ایده ال فاصله دارد‪ .‬خلخالی در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که شرکت های واسطه ای بدون هیچ فعالیت تولیدی در‬ ‫زنجی��ره تامین حضور دارند‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازان برای‬ ‫ورود قطعه سازان به زنجیره تامین سلسله قواعدی دارند‬ ‫که یکی از انها مربوط به گرید اس��ت‪ .‬برخی ش��رکت ها‬ ‫مسیر را برای رسیدن به گرید نخست طی می کنند و در‬ ‫ادامه می توانند به واسطه قابلیتی که پیدا کرده اند بدون‬ ‫تولید‪ ،‬به واحد تجاری تبدیل ش��وند؛ بنابراین قطعات را‬ ‫از شرکت هایی که این فرایند را طی نکرده اند‪ ،‬خریداری‬ ‫کرده و به خودروساز می فروشند‪ .‬در این بحث هرچه به‬ ‫تولیدکننده واقعی نزدیک تر شویم و هزینه های زنجیره‬ ‫تامین محدود به تولید شود‪ ،‬قیمت تمام شده را واقعی تر‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹داشته ها و نداشته های صنعتگر‬ ‫خراس��ان رض��وی از جمل��ه اس��تان هایی اس��ت که‬ ‫خودروساز در ان س��ایت دارد‪ .‬در ادامه‬ ‫به سراغ‬ ‫محمدمه��دی ش��کورزاده‪ ،‬رئیس انجمن قطعه س��ازان‬ ‫خراس��ان رضوی رفت و وی با بیان اینکه امسال قیمت‬ ‫قطع��ات بای��د حداق��ل ‪ ۳۰‬درصد افزای��ش یابد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که قطعه سازان در چند سال گذشته‬ ‫به دالیل مختلف همچون سیاست های اقتصادی‪ ،‬تحریم‬ ‫و‪ ...‬تحت فش��ار برای اصالح قیم��ت محصوالت بوده اند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر از افزایش حداق��ل ‪ ۳۰‬درصدی قیمت ها‬ ‫می گوییم زیرا نرخ نهاده های تولید افزایش یافته اس��ت؛‬ ‫اما این افزایش به این مفهوم نیس��ت که قطعه ساز سود‬ ‫کاف��ی خواهد برد‪ .‬صنعتگر با ای��ن افزایش قیمت فقط‬ ‫می تواند زنده بماند؛ نه اینکه توس��عه پیدا کند یا اینکه‬ ‫بتواند دانش فن��ی خود را ارتقا دهد‪ .‬برای این امور باید‬ ‫س��رمایه گذاری و خطوط تولید را نوس��ازی و بهس��ازی‬ ‫کند؛ به این ترتیب با ‪ ۳۰‬درصد افزایش قیمت‪ ،‬قطعه ساز‬ ‫می تواند همان کاری که س��ال گذشته انجام می داد را تا‬ ‫حدودی تداوم بخشد‪.‬‬ ‫چرا خودروهای داخلی گران شدند؟‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو دو عامل خودروهای کارتکسی (ویرایشی) که باعث‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی قیمت ها شده اند و تعطیلی مراکز شماره گذاری خودروها را دلیل افزایش قابل توجه‬ ‫ن��رخ خودروه��ا در بازار خودرو در روزهای اغاز معامالت دانس��ت؛ اما در روزهای اینده با اغاز رس��می‬ ‫خریدوفروش ها‪ ،‬دوباره بازار به حالت عادی بازمی گردد و قیمت ها کاهش خواهد یافت‪ .‬سعید موتمنی در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره افزیش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی‪ ،‬با بیان اینکه بررسی قیمت ها نسبت‬ ‫به ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۹‬اس��فند نش��ان می دهد افزایش حدود ‪ ۱۰‬درصدی ایجاد شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برخی نمایندگان‬ ‫ش��رکت های خودروساز از حدود یک هفته گذش��ته کار خود را اغاز کرده اند‪ .‬این نمایندگان تعدادی از‬ ‫خودروهای ویرایش��ی (کارتکس��ی) را برای افرادی که بیش از ‪ ۱۸‬ماه است که ثبت نام خودرو نداشتند‪،‬‬ ‫با قیمت باال عرضه کرده اند‪ .‬زمانی که فروش��ندگان خودرو می بینند نمایندگان رسمی خودروسازان پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬را که پیش از س��ال جدید‪ ،‬ویرایش��ی ‪ ۹۵‬میلیون تومان عرضه می کرده اکنون با نرخ حدود ‪۱۱۶‬‬ ‫میلیون تومان می فروشد‪ ،‬قیمت های خود را باال می برند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫مدیریت‬ ‫خودروسازان‬ ‫می تواند‬ ‫بهره وری را‬ ‫افزایش دهد‬ ‫تا قیمت خودرو‬ ‫منطقی شود؛‬ ‫هم اینکه حق‬ ‫تامین کنندگان‬ ‫ضایع نشود‬ ‫و هم کیفیت‬ ‫در محصوالت‬ ‫لحاظ شود‬ ‫محمدمهدی شکورزاده‬ ‫درصد افزایش‬ ‫قیمت خودرو‬ ‫در بازار تعیین‬ ‫می شود‪ .‬ممکن‬ ‫است این‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫‪ ۳۰‬درصد باشد‬ ‫و ممکن است‬ ‫‪ ۲‬برابر قیمت‬ ‫فعلی‬ ‫رضا رضایی‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫قطعات ازس��وی خودروسازان برای دو مورد مصرفی‬ ‫س��فارش می ش��ود؛ برای خ��ط تولی��د (‪ )OE‬و برای‬ ‫خدمات پس از فروش خودروس��ازان (‪)OEM‬؛ البته‬ ‫بخش��ی هم ب��رای بازار ل��وازم یدکی خودرو ازس��وی‬ ‫قطعه س��ازان تولید و تامین می شود‪ .‬در بخش نخست‬ ‫کش��ورهای صاحب صنعت خودرو مراودات نزدیک با‬ ‫خودروسازان امریکایی دارند و این کشور هم نخستین‬ ‫تحری��م را ب��رای صنعت خودرو ای��ران درنظر گرفت تا‬ ‫همکاری بین المللی با این صنعت کشور را لغو کند‪.‬‬ ‫برای ورود به زنجیره تامین ‪ OE‬و ‪ OEM‬خودروس��از‬ ‫بین المللی باید به وس��یله تیروان های این خودروس��ازان‬ ‫ورود کند و تحقق این امر حتی در شرایط عادی هم خیلی‬ ‫راحت نیس��ت‪ .‬در برنامه های پیش��ین صنعت خودرو هم‬ ‫ق��رار بود یک س��وم تولید یعنی س��االنه ‪ ۳‬میلیون خودرو‬ ‫به هم��راه قطعات ان صادر ش��ود که در ش��رایط تحریم‬ ‫ش��دنی نیس��ت‪ .‬به طور معمول ب��رای تدوی��ن برنامه ها‬ ‫امکان س��نجی نمی ش��ود‪ .‬صادرات مطلوب است اما باید‬ ‫ب��ا مطالع��ه برنامه ری��زی و پیگیری ش��ود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫برخی قطعه س��ازان باوجود تحریم ص��ادرات دارند؛ البته‬ ‫قطع��ات را با واس��طه به خودروس��ازان بین المللی عرضه‬ ‫می کنند‪ .‬به طور مثال اگر قرار باشد قطعات به ترکیه برای‬ ‫خودروس��ازان فعال اروپایی در این کش��ور تامین شود از‬ ‫طریق روس��یه ارسال می شود و فروش مستقیم ان شدنی‬ ‫نیس��ت‪ .‬برای برنامه نوشتن نخست باید هدف تعیین شود‬ ‫و متناس��ب با ان برنامه نوش��ت‪ .‬هدف هم باید با مطالعه و‬ ‫بکارگیری نظر کارشناسان باشد‪ .‬معتقدم ترسیم صادرات‬ ‫‪ ۶‬میلی��ارد دالر قطعه برای افق ‪ ۱۴۰۴‬از همان ابتدا کمی‬ ‫اغراق امیز بوده اس��ت‪ .‬برای تحق��ق برنامه در همان زمان‬ ‫نی��از به ‪ ۵‬میلیارد دالر برای نوس��ازی ماش��ین االت و نیز‬ ‫قالب س��ازی بود که ‪ ۵۰۰‬میلی��ون تومان ان هم عملیاتی‬ ‫نشده است‪ .‬اگر صنعت خودرو تحریم هم نمی شد نه همه‬ ‫ام��ار مدنظر بلک��ه بخش کوچکی از ان قاب��ل تحقق بود‪.‬‬ ‫ترکیه که س��ال گذشته ‪ ۱۵۸‬میلیارد دالر صادرات داشت‬ ‫‪ ۳۰‬میلی��ارد دالر ان مربوط به قطعه و خودرو بوده اس��ت‪.‬‬ ‫تیروان هایی ک��ه در ترکیه همکاری دارند به دولت ترکیه‬ ‫تعه��د داده اند ک��ه ‪ ۳۰‬درصد خودرو و قطعه تولید ش��ده‬ ‫در این کش��ور را ب��ه بازارهای بین المللی ص��ادر کنند‪ .‬در‬ ‫ایران برنامه ریزی برای صنعت خودرو هدفمند نیس��ت و‬ ‫س��لیقه ای عمل می ش��ود‪ .‬همه این موارد در کنار تحریم‬ ‫س��بب ش��ده تحقق این هدف گذاری (صادرات ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫دالر قطعه) در هاله ای از ابهام باقی بماند‪ .‬برای رس��یدن به‬ ‫هدف باید خوب مطالعه کرد و برنامه ریزی درس��ت داشت‬ ‫و برای هر چالشی راهکاری درنظر گرفت‪.‬‬ ‫پویش همدلی برای کمک به‬ ‫اسیب دیدگان کرونا‬ ‫قاس�م توانایی‪ :‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی فارس با اش��اره به راه اندازی پویش همدلی در‬ ‫سطح ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان از استقبال‬ ‫فعاالن صنعتی از این پویش خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫احد فتوحی گفت‪ :‬پویش همدلی در س��طح شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی اس��تان در راس��تای تحق��ق بیانات‬ ‫رهب��ر معظم انقالب درباره جم��ع اوری کمک مومنانه‬ ‫ب��ه نیازمندان و افرادی که به دلیل ش��یوع کرونا دچار‬ ‫اس��یب های جدی اقتصادی شده اند‪ ،‬با مشارکت فعال‬ ‫جامعه صنعتی اس��تان تشکیل ش��ده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تاکن��ون صنعتگران مس��تقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫بزرگ ش��یراز‪ ،‬ش��هید مصلحی��ان کازرون‪ ،‬س��پیدان‪،‬‬ ‫الر‪ ،‬فیروزاباد‪ ،‬اباده‪ ،‬اس��تهبان‪ ،‬جهرم و مرودش��ت به‬ ‫ای��ن پویش پیوس��ت ه و کمک های نق��دی و غیرنقدی‬ ‫خ��ود را ارائه کرده اند‪ .‬هدف اصل��ی این پویش‪ ،‬کمک‬ ‫ب��ه خانواده های نیازمن��د و دانش اموزان بی بضاعت در‬ ‫اس��تانه ماه رمضان است‪ .‬فتوحی با بیان اینکه جامعه‬ ‫صنعتی استان در راس��تای انجام مسئولیت اجتماعی‬ ‫خ��ود هم��واره در عرصه های��ی که نیاز ب��ه همیاری و‬ ‫مساعدت انها بوده‪ ،‬پیشتاز و پیشقدم بوده و داوطلبانه‬ ‫و بدون هیچ گونه چشمداشتی حمایت کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باتوجه به ش��رایط امروز کش��ور نیز فعاالن صنعتی از‬ ‫همان روزهای نخس��ت ه��م در عرصه تولید تجهیزات‬ ‫مورد نیاز و اقالم بهداش��تی و هم در زمینه همکاری با‬ ‫س��تاد ملی و اس��تانی مبارزه با کرونا مبنی بر تعطیلی‬ ‫واحدهای صنعت��ی‪ ،‬همکاری ه��ای الزم را انجام داده ‬ ‫و هم اکنون نی��ز با راه اندازی پوی��ش همدلی به یاری‬ ‫اسیب دیدگان از کرونا ش��تافته اند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی فارس افزود‪ :‬براساس گزارش های‬ ‫دریافتی از شهرس��تان ها‪ ،‬تاکنون کمک های خوبی در‬ ‫زمین��ه تامین بس��ته های غذایی‪ ،‬تامی��ن رایگان اقالم‬ ‫بهداشتی مانند ماسک و محلول های ضدعفونی کننده‬ ‫و نی��ز توزیع محصوالت غذایی تولیدی کارخانه ها بین‬ ‫اقشار محروم انجام شده است‪ .‬فتوحی بخش دیگری از‬ ‫این پویش را حمای��ت واحدهای صنعتی از کارگران و‬ ‫تعدیل نیرو نشدن در این شرایط اعالم کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش قیمت کاالها قانونی نانوش��ته در اقتصاد ایران‬ ‫اس��ت که به طور معمول ابتدای هر سال اعمال می شود؛‬ ‫البت��ه گاهی این تغییرات در کمتر از یک س��ال هم رخ‬ ‫می دهد‪ .‬با اغاز س��ال ‪ ۱۳۹۹‬صنعتگران فعال در حوزه‬ ‫خودرو عنوان می کنند به دلیل افزایش دستمزد کارگران‬ ‫و نهاده های تولید نرخ قطعات خودرو حداقل ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫باید افزایش یابد‪.‬‬ ‫فرهاد به نیا‪ ،‬س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرو کشور پیش تر به‬ ‫گفته بود‪،‬‬ ‫امسال حقوق پایه کارگران ‪ ۲۱‬درصد افزایش یافت‪ ،‬این‬ ‫درصد در کنار س��ایر موارد مانند بن کارگری‪ ،‬س��نوات‬ ‫و‪ ...‬س��بب ش��ده دس��تمزد کارگری ح��دود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫برای بنگاه های اقتص��ادی افزایش پیدا کند‪ .‬اگر حقوق‬ ‫و دس��تمزد ‪ ۲۵‬درص��د قیمت تمام ش��ده یک محصول‬ ‫باش��د درحال حاضر حدود ‪ ۱۱‬درصد به قیمت تمام شده‬ ‫محصوالت فقط با افزایش دستمزد کارگران افزوده شده‬ ‫اس��ت؛ از س��وی دیگر نرخ مواد اولیه پس از گردش در‬ ‫ب��ازار بورس‪ ،‬حدود ‪ ۴۰‬درص��د افزایش یافته‪ ،‬همچنین‬ ‫ن��رخ ارز ازاد تا ‪ ۲‬ماه قبل حدود ‪ ۱۱‬هزار تومان بود اما‬ ‫ام��روز با افزایش حدود ‪ ۴۰‬درصدی به بیش از ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫تومان رس��یده اس��ت‪ .‬تمام این موارد‪ ،‬افزایش نرخ ها را‬ ‫به دنبال دارد که این موضوع در کنار هزینه های س��ربار‪،‬‬ ‫خدم��ات کارگاه��ی و پیمانی افزای��ش قیمت محصول‬ ‫نهایی را در پی خواهد داشت‪ .‬به این موارد کاهش تیراژ‬ ‫تولی��د را هم باید افزود که س��بب باال رفتن قیمت تمام‬ ‫شده محصوالت خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س پیش��ین انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه های خودرو کش��ور هم به‬ ‫گفته بود‪ ،‬در‬ ‫‪ ۳‬ماه پایانی س��ال ‪ ۹۸‬نرخ فلزات ت��ا حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت و این افزایش در بخش مواد اولیه پلیمری‬ ‫تا حدود ‪ ۴۰‬درصد بود‪ .‬افزایش حقوق کارگران به ظاهر‬ ‫‪ ۲۱‬درصد اس��ت اما در عمل این رقم برای تولیدکننده‬ ‫با در نظر گرفتن حق بیمه و س��ایر خدمات بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصد می شود‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان اقتص��ادی و صنعتی دلیل‬ ‫افزای��ش قیمت تمام ش��ده محصوالت را خ�لا بهره وری‬ ‫در واحده��ای تولیدی کش��ور می دانند ک��ه این صنایع‬ ‫می توانند با افزایش کارایی هزینه ها را سرشکن کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬باتوجه به انالیز قیمت ها ازس��وی خودروساز‬ ‫و فشاری که به زنجیره تامین وجود دارد قطعه ساز سود‬ ‫کمی می برد که سود بانکی بیشتر از ان را از قطعه سازان‬ ‫می بلعد‪ .‬سود تسهیالت بانکی به طور متوسط باالی ‪۲۲‬‬ ‫درصد است که به این ترتیب حدود ‪ ۵‬درصد هزینه تمام‬ ‫شده یک خودرو به سود وام های بانکی مرتبط است‪ .‬این‬ ‫بخشی از نقدینگی است که به طور سازمانی از شرکت ها‬ ‫ماه به ماه خارج می شود‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۴‬س��ال گذشته قطعه سازان توسعه‬ ‫پی��دا نکردند و تنه��ا در ‪ ۶‬ماه دوم س��ال قبل به همت‬ ‫جمعی ک��ه ازس��وی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫خودروس��ازان و قطعه سازان شکل گرفت و داخلی سازی‬ ‫قطعات انجام ش��د‪ ،‬گردش مالی قطعه سازی مطلوب تر‬ ‫شد‪ .‬خودکفایی س��بب شد س��رمایه گذاری های جدید‬ ‫انجام شود‪ .‬در سال ‪ ۹۸‬در استان خراسان بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان س��رمایه گذاری ثاب��ت در صنعت قطعه‬ ‫داشتیم‪ .‬این حداقل س��رمایه گذاری بود‪ .‬ماشین االت با‬ ‫فن��اوری جدید اما کارکرده خریداری ش��د و بیش از ‪۵‬‬ ‫هزار نیروی کار نیز استخدام شدند‪.‬‬ ‫این مسئول صنفی درباره جذب نیروی کار عنوان کرد‪:‬‬ ‫در بازار کار اگر به دنبال اس��تخدام نیرو باش��ید براساس‬ ‫امار باالی ‪ ۵۰‬درصد بیکاران مربوط به فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاهی است؛ به عنوان مثال کارفرمایان سال گذشته‬ ‫برای اس��تخدام نیروی مرد دارای م��درک دیپلم دچار‬ ‫مش��کل ش��دند زیرا بیش��تر افراد دارای لیسانس به باال‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن قطعه س��ازان خراس��ان رض��وی درباره‬ ‫وضعی��ت قیمت خودروه��ا و قطعات ان گف��ت‪ :‬میزان‬ ‫افزای��ش نرخ را ب��ازار تعیین می کند؛ ممکن اس��ت ‪۳۰‬‬ ‫درصد باش��د و ممکن اس��ت ‪ ۲‬برابر‪ .‬اگر تی��راژ خودرو‬ ‫افزایش پی��دا کند‪ ،‬به طور قطع روی ن��رخ خودرو تاثیر‬ ‫مثبت دارد‪ .‬زمانی که خودروس��از ی��ک میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫دس��تگاه خودرو تولید می کرد‪ ،‬مشتری نداشت و ناچار‬ ‫ب��ود محصوالتش را به طور اقس��اطی به فروش برس��اند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر مابه التفاوت قیم��ت کارخانه و بازار باعث‬ ‫شده برای این سود دالل وارد شود و هنگام پیش فروش‬ ‫محصوالت در صف خرید باشد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو با اش��اره به کمبود نقدینگی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مش��کالت مالی سبب شده خودروساز نتواند‬ ‫تیراژش را ب��اال ببرد‪ .‬تامین نقدینگی نی��از به فروش و‬ ‫قیمت منطقی دارد‪.‬‬ ‫ش��کورزاده درباره چرایی خال بهره وری در واحدهای‬ ‫تولیدی گفت‪ :‬بهره وری بیشتر در حد شعار است‪ .‬تحقق‬ ‫این امر نیازمند ش��اخص هایی اس��ت‪ .‬ب��رای بهره وری‬ ‫نمی توان فشار غیرمتعادل به نیروی کار اورد‪ .‬بهره وری‬ ‫در س��ایه اس��تفاده از فن��اوری روز ب��رای از بین بردن‬ ‫اخالل های موجود رقم می خ��ورد‪ .‬اگر ابزار مربوط به ‪۲‬‬ ‫دهه قبل است‪ ،‬پس از استهالک حتی نمی تواند بازدهی‬ ‫اولیه را هم داش��ته باش��د؛ در نتیجه ظرفیت و کیفیت‬ ‫پایین می اید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از مهم ترین عواملی که بهره وری را‬ ‫کاهش می دهد خود دولت است‪ .‬در شرکت های تولیدی‬ ‫متخصص تری��ن نیروها دنبال حل مش��کالتی هس��تند‬ ‫که خود دول��ت به وجود اورده اس��ت‪ .‬مدیرعامل چقدر‬ ‫می تواند به تولید و بهره وری بیندیش��د‪ ،‬درحالی که تمام‬ ‫وقتش را یا در بانک می گذراند یا بیمه یا تامین اجتماعی‬ ‫و‪...‬؛ بنابراین عوام��ل مختلفی منجر به کاهش بهره وری‬ ‫شده که ‪ ۱۰‬درصد ان در اختیار کارفرما و ‪ ۹۰‬درصد از‬ ‫بیرون تحمیل شده است‪.‬‬ ‫ش��کورزاده در پایان گفت‪ :‬قطعه ساز نقدینگی ندارد‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر انکه ارتباط��ات بین المللی او هم قطع ش��ده‬ ‫اس��ت؛ در نتیجه نمی تواند برای خرید ماشین االت روز‬ ‫اقدام کند‪ .‬همچنین ارز مورد نیاز هم تامین نمی ش��ود‪،‬‬ ‫به طوری که بیش از یک ماه اس��ت که ارزی به صنعتگر‬ ‫این حوزه پرداخت نشده است؛ بنابراین تولید اولیه هم با‬ ‫چالش در حال انجام است و مجبوریم با همان موجودی‬ ‫انبار تولید را کش و تیراژ یک هفته را در یک ماه انجام‬ ‫دهیم تا به این ترتیب دس��تگاه ها را روش��ن نگه داریم و‬ ‫کارگر بیکار نش��ود‪ .‬همین امر خودبه خ��ود بهره وری را‬ ‫کاه��ش می ده��د؛ بنابراین عدم بهره وری به قطعه س��از‬ ‫تحمیل می شود‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫یادداشت‬ ‫اقدامات ضدکرونایی ایران خودرو‪ ،‬الگویی برای صنایع‬ ‫صادرات و‬ ‫چالش های ان‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 2‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1504‬‬ ‫پیاپی ‪2822‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫نظرگاه‬ ‫نبض بازار ارز از دست دالالن خارج شد‬ ‫برنامه های صندوق‬ ‫ضمانت برای جهش تولید‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫حس�ن رضای�ی پور‬ ‫کارش�ناس ب�ازار‬‫سرمایه‪ :‬صندوق ضمانت‬ ‫صادرات ای��ران به تازگی‬ ‫از برنامه ه��ای دهگان��ه‬ ‫خود در راس��تای تحقق‬ ‫جه��ش تولید در س��ال‬ ‫‪ ٩٩‬رونمایی کرده که تسهیل و ایجاد مزیت برای‬ ‫فروش کاال در رینگ صادراتی بورس کاال و انرژی‬ ‫به صورت م��دت دار از جمله مهم ترین برنامه های‬ ‫این صندوق عنوان ش��ده اس��ت‪ .‬اگر با هماهنگی‬ ‫گمرک‪ ،‬بانک مرک��زی‪ ،‬صندوق ضمانت صادرات‬ ‫و بورس کاال‪ ،‬تش��ریفات صادرات تجمیع شود تا‬ ‫صادرکنندگان ب��ا عرضه محصول خود در بورس‪،‬‬ ‫به تمامی مجوزها دسترس��ی داشته باشند شاهد‬ ‫رونق صادرات و تحقق جهش تولید خواهیم بود‪.‬‬ ‫در این خصوص ب��ورس کاالی ایران اقدامات و‬ ‫پیگیری ه��ای الزم را انجام داده اس��ت ولی چند‬ ‫نکته در این میان وجود دارد تا این کار س��ریع تر‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫نخس��تین نکته موضوع نقل و انتقال ارز اس��ت‬ ‫زی��را اگر بخواهیم کاالهای��ی را صادر کنیم قطعا‬ ‫خریدار خارجی داریم که باید نوع تسویه‪ ،‬نوع ارز‬ ‫و محل تهاتر را تعیی��ن کنیم لذا این موارد برای‬ ‫صادرات محصوالت از محل رینگ صادراتی بورس‬ ‫کاال باید در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که در محموله های صادراتی‬ ‫مانند قیر و زعفران که در بورس کاال تجربه شده‬ ‫اس��ت؛ ای��ن محموله ها با ن��رخ ارز منطقه ازاد به‬ ‫صورت ریالی تس��ویه می ش��د لذا اگر س��ازکاری‬ ‫ک��ه برای قی��ر در نظر گرفته ش��ده اس��ت برای‬ ‫س��ایر محص��والت در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬می تواند‬ ‫بس��یار موفقیت امیز باشد‪ .‬قیر یکی از محصوالت‬ ‫صادراتی در بورس کاالست‪.‬‬ ‫در قیر قرارداد ثبت شده در بورس کاال به منزله‬ ‫مج��وز خروج کاال از گمرک اس��ت یعنی گمرک‪،‬‬ ‫قی��ری که در ب��ورس کاال معامله می ش��ود را به‬ ‫منزله مجوز می شناسد و ش��رکت ها می توانند از‬ ‫این مس��یر و در زمانی کوتاه این محصول را صادر‬ ‫کنند زیرا اخذ مجوزهای الزم از س��ایر سازمان ها‬ ‫سرعت می گیرد که اگر این روند برای سایر کاالها‬ ‫نیز در نظر گرفته شود‪ ،‬قطعا موثر است‪.‬‬ ‫محصوالت دیگر باید تش��ریفات زی��ادی برای‬ ‫ص��ادرات طی کنند اما اگر پکیجی در بورس کاال‬ ‫تجمیع ش��ود تا صادرکنندگان با عرضه محصول‬ ‫خود در ب��ورس‪ ،‬ب��ه تمامی مجوزها دسترس��ی‬ ‫داش��ته باش��ند در این صورت قطعا ش��اهد رونق‬ ‫ص��ادرات خواهیم ب��ود‪ .‬برای انجام ای��ن کار باید‬ ‫هماهنگی ه��ای الزم بین گم��رک‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫و ب��ورس کاالی ایران صورت بگیرد تا تش��ریفات‬ ‫صادرات تجمیع شود زیرا بورس کاال برای پذیرش‬ ‫یک محصول برخی موارد همچون مش��خصات و‬ ‫تضامی��ن را اخذ می کن��د بنابراین اگر بورس کاال‬ ‫بتوان��د تش��ریفات الزم را از س��ازمان های دیگر‬ ‫اس��تعالم کن��د‪ ،‬صادرکنندگان در ش��رایط فعلی‬ ‫بسیار استقبال می کنند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر صادرکنن��دگان ب��رای صادرات‬ ‫با انواع تش��ریفات مواجه هس��تند تا جایی که از‬ ‫صادرات محصول خود پشیمان می شوند زیرا باید‬ ‫انواع مجوزها را اخذ کنند لذا اگر بورس کاال بتواند‬ ‫با هماهنگی سایر نهادها این تشریفات را تجمیع‬ ‫کند برای صادرات محص��والت از بورس می توان‬ ‫اینده روشنی متصور بود‪.‬‬ ‫انچه مسلم است؛ صادرات کاالها از بورس کاال‬ ‫عامل��ی در جهت جهش تولی��د و رقابت به جای‬ ‫ایج��اد رانت در اقتصاد اس��ت‪ .‬مث�لا فرض کنید‬ ‫کشاورز و تولید کننده کارخانجات فراوری زعفران‬ ‫در استان خراس��ان زمانی که محصول خود را در‬ ‫رینگ صادراتی عرضه کند و تش��ریفات صادرات‬ ‫نیز از طریق بورس کاال انجام شود‪ ،‬قطعا فروشنده‬ ‫خارجی محصول را خریداری می کند و این یعنی‬ ‫ش��فافیت اطالعات و قیم��ت؛ به طوری که با نرخ‬ ‫صادرات��ی محصول‪ ،‬نرخ داخلی ان نیز مش��خص‬ ‫می شود یعنی می تواند با مراجعه به سایت بورس‬ ‫کاال ن��رخ صادرات��ی را ببین��د و ن��رخ داخلی را‬ ‫مش��خص کند که با این روش رانت و واسطه های‬ ‫مخرب نیز حذف و تش��ریفات کمتر می شود و در‬ ‫بستر الکترونیک انجام می شود‪ .‬حال سوال مطرح‬ ‫اینک��ه ای��ا از طری��ق ابزارهای مالی ب��ورس کاال‬ ‫همچ��ون معامالت ات��ی و قراردادهای بلندمدت‬ ‫مثل کش��ف پریمیوم می ت��وان ضمانتی در خرید‬ ‫و فروش محصوالت و پوشش ریسک های قیمتی‬ ‫ایجاد کرد؟‬ ‫قطعا همینطور اس��ت این ابزارها درحال حاضر‬ ‫در بورس کاالی ایران فعال هس��تند به طوری که‬ ‫در زعفران به راحتی از ابزارهای قرارداد اتی برای‬ ‫پوشش ریسک و قرارداد کشف پریمیوم در حوزه‬ ‫فراورده های نفتی استفاده می شود و شرکت ها با‬ ‫این ش��یوه ها خود را در برابر نوس��انات بازار بیمه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی وضعیت‬ ‫بازار ازاد‬ ‫نشان دهنده‬ ‫کاهش‬ ‫نرخ هاست‬ ‫به طوری که نرخ‬ ‫فروش دالر به‬ ‫‪ ۱۵‬هزار و ‪۶۶۰‬‬ ‫تومان افت کرد‬ ‫ت��ا چند روز پیش‪ ،‬دالالن صحبت از دالر ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تومان��ی می کردند اما اکنون ن��رخ دالر به کانال ‪۱۵‬‬ ‫هزار تومانی عقب نشینی کرده که به نظر کارشناسان‬ ‫این روند نزولی همچنان ادامه دارد‪ .‬نخستین تالش‬ ‫دالالن و سفته بازان در سال ‪ ۹۹‬برای التهاب افرینی‬ ‫در ب��ازار ارز ناکام مانده و نرخ دالر و س��ایر ارزهای‬ ‫عمده‪ ،‬نزولی ش��ده است؛ س��امانه نیما نیز مشکل و‬ ‫کمبودی در تامین ارز مورد نیاز واردات ندارد و حتی‬ ‫میزان عرضه از تقاضا بیشتر است‪.‬‬ ‫نرخ دالر در صرافی های بانکی این روزها تا س��قف‬ ‫‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۳۵۰‬تومان هم عقب نش��ینی کرد و بهای‬ ‫فروش یورو در صرافی های بانکی به ‪ ۱۶‬هزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫تومان کاهش یافت‪ .‬بررس��ی وضعی��ت بازار ازاد نیز‬ ‫نش��ان دهنده کاهش نرخ هاس��ت به ط��وری که نرخ‬ ‫فروش دالر به ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۶۶۰‬تومان افت کرد‪.‬‬ ‫تجربه افزایش نرخ دالر در ماه های گذش��ته نشان‬ ‫دهنده تس��لط بان��ک مرکزی و دولت ب��ر بازار ارز و‬ ‫توانمندی انها در کنترل بازار است‪ .‬در سال های ‪۹۷‬‬ ‫و ‪ ۹۸‬بازار ارز کش��ور چندین بار دچار تالطم ش��د‪،‬‬ ‫اما پس از مدتی به ثبات و تعادل رس��ید و دالالن و‬ ‫خریداران بی تجربه نیز نقره داغ شدند‪.‬‬ ‫دالالن و س��فته بازان در س��ال گذش��ته‪ ،‬ب��ه هر‬ ‫بهانه ای متوس��ل ش��دند تا بازار ارز را ملتهب کنند‪.‬‬ ‫حمل��ه به نفتکش ه��ا‪ ،‬س��رنگونی پهپاد جاس��وس‬ ‫امریکایی‪ ،‬شهادت سردار س��پهبد قاسم سلیمانی و‬ ‫پاس��خ موش��کی ایران به پایگاه عین االسد‪ ،‬تحوالت‬ ‫برج��ام و گام های هس��ته ای ایران‪ ،‬س��همیه بندی‬ ‫بنزین و قرار گرفتن ایران در لیس��ت سیاه ‪FATF‬‬ ‫از جمل��ه فرصت هایی بودند که دالالن از طریق انها‬ ‫بازار را دچار تالطم کردند‪.‬‬ ‫نکته حائز اهمیت این است که همواره پس از رشد‬ ‫ن��رخ دالر در صرافی ه��ای بانکی این روزها تا س��قف ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬توم��ان ه��م عقب نش��ینی ک��رد و بهای فروش ی��ورو در‬ ‫صرافی های بانکی به ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۷۵۰‬تومان کاهش یافت‬ ‫چند ‪100‬تومانی یا چند‪1000‬تومانی نرخ انواع ارز‪،‬‬ ‫بان��ک مرکزی و دولت مداخل��ه می کنند و قیمت ها‬ ‫دوب��اره کاهش می یابد که نتیجه ان‪ ،‬زیان س��نگین‬ ‫دالالن و خریداران کم تجربه است‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�کل گیری م�وج جدی�د همزم�ان با‬ ‫کرونا‬ ‫م��وج جدید گرانی دالر و س��ایر ارزهای عمده که‬ ‫در هفته های پایانی اسفند ‪ ۹۸‬و فروردین ‪ ۹۹‬شکل‬ ‫گرفت‪ ،‬همزمان با شیوع کرونا تداوم یافت‪.‬‬ ‫ش��یوع کرون��ا تاثیری دوگان��ه بر بازار ارز کش��ور‬ ‫داش��ت‪ .‬در اغاز شیوع کرونا‪ ،‬توجهات به بازار ارز به‬ ‫عنوان محلی مطمئن برای س��رمایه گذاری در زمان‬ ‫بحران و حفظ ارزش پول‪ ،‬جلب ش��د؛ به طوری که‬ ‫تقاض��ا برای ارز افزایش یافته و برای مدتی به رش��د‬ ‫قیمت ها در این بازار دامن زد‪.‬‬ ‫اما به تدریج با ش��تاب گرفتن روند ش��یوع کرونا و‬ ‫افزایش ریس��ک های مرتبط با ان‪ ،‬ب��ه یکباره روند‬ ‫تقاضا برای ارزهای عمده در این بازار کاهش یافت‪.‬‬ ‫افت تقاضای ارز برای واردات کاال از چین‪ ،‬کاهش‬ ‫تقاض��ا برای ارز مس��افرتی و عدم حض��ور مردم در‬ ‫ب��ازار ارز از مهم ترین عوامل کاه��ش تقاضا در بازار‬ ‫ارز بودند‪.‬‬ ‫شروع کرونا میزان س��فرهای خارجی را به شدت‬ ‫کاه��ش داد که این موضوع موجب ش��د تقاضا برای‬ ‫ارزهای مسافری افت زیادی کند‪.‬‬ ‫همچنین بخش��ی از مردم با هدف سرمایه گذاری‬ ‫اقدام به خرید انواع ارز از صرافی ها می کردند که در‬ ‫هفته های اخیر به علت ش��یوع کرونا و نگرانی از این‬ ‫بیم��اری‪ ،‬میزان مراجعه مردم به بازار کاهش زیادی‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫اغل��ب مردم ترجیح می دهند فع� ً‬ ‫لا از خانه خارج‬ ‫نش��وند که این موضوع‪ ،‬افت حضور در بازار ارز و به‬ ‫تبع ان کاهش خرید را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫بررس��ی بازار ارز در هفته های اخیر نشان می دهد‬ ‫به دلیل شرایط قرنطینه بسیاری از صرافی ها تعطیل‬ ‫بوده و معامله ای نداشتند‪ ،‬بنابراین انها نقش چندانی‬ ‫در دامن زدن به رش��د قیمت ها نداش��ته اند‪ .‬در واقع‬ ‫باید ریشه گرانی و رشد نرخ دالر در هفته های اخیر‬ ‫را در جای دیگری جست‪.‬‬ ‫رصد تحوالت قیمتی دالر در روزهای اخیر نش��ان‬ ‫می ده��د مرج��ع اصلی دام��ن زدن به ن��رخ ارز در‬ ‫هفته های اخیر‪ ،‬فضای مجازی بود که باز هم کنترل‬ ‫شد‪ .‬برخی دالالن و س��وداگران با در اختیارگرفتن‬ ‫کانال های��ی در فضای مجازی و غیررس��می اقدام به‬ ‫اعالم قیمت های باال و غیرواقعی برای دالر و س��ایر‬ ‫ارزها می کردند که با واکن��ش مثبت بانک مرکزی‪،‬‬ ‫این روند متوقف شد و نرخ ها عقب نشینی کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه حواله های نیمایی‬ ‫بررسی ها نش��ان می دهد میانگین نرخ حواله دالر‬ ‫در س��امانه نیما در یک ماه گذشته ‪ ۱۳‬هزار و ‪۶۵۰‬‬ ‫تومان بوده اس��ت‪ .‬میانگین نرخ ف��روش حواله دالر‬ ‫در هفته ای که گذش��ت نی��ز ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۱۴‬تومان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫میانگین نرخ ماهانه فروش حواله یورو در س��امانه‬ ‫نیما ‪ ۱۵‬ه��زار و ‪ ۲۷۱‬تومان و میانگین هفتگی نرخ‬ ‫حواله یورو ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۱۴۲‬تومان بوده است‪.‬‬ ‫پیگیری ها حاکی از این اس��ت ک��ه درحال حاضر‬ ‫مش��کل و کمبودی در تامین ارز مورد نیاز واردات از‬ ‫طریق سامانه نیما وجود ندارد‪ .‬حتی در برخی موارد‬ ‫میزان عرضه از تقاضا بیشتر است‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل اینک��ه بخش��ی از عرضه کنن��دگان ارز‬ ‫نتوانس��ته بودند به موقع ارز خود را به این س��امانه‬ ‫تزریق و ب��ا انجام تعهدات‪ ،‬نیاز متقاضیان را براورده‬ ‫کنند‪ ،‬افزایش تقاضا در ماه های دی و بهمن ش��کل‬ ‫گرفت؛ ام��ا به تدریج این نیاز برطرف ش��د و میزان‬ ‫عرضه وتقاضا به حالت عادی بازگشت‪ .‬با کاهش نرخ‬ ‫دالر و ی��ورو در بازار ازاد‪ ،‬قیمت ها در س��امانه نیما‬ ‫نیز به تدریج افت کرده و جذابیت قیمتی حواله های‬ ‫ارزی برای واردکنندگان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریزش دالر‪ ،‬سکه را هم ارزان کرد‬ ‫امااین تنها بازار ارز نبود که کنترل ش��د بلکه بازار‬ ‫س��که هم به دنبال عقب نش��ینی ن��رخ ارز با کاهش‬ ‫قیم��ت مواجه گش��ت‪ .‬به عنوان نمون��ه در بازار روز‬ ‫گذش��ته هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید‬ ‫تحت تاثیر افت ن��رخ دالر به بهای ‪۶‬میلیون و ‪۲5۰‬‬ ‫هزار تومان رس��ید‪ .‬هر قطعه س��که تمام بهار ازادی‬ ‫ط��رح قدیم نیز حدود ‪5‬میلی��ون و ‪۹۰۰‬هزار تومان‬ ‫قیمت گذاری شد‪.‬‬ ‫همچنین نیم س��که ‪3‬میلی��ون و ‪160‬هزار تومان‪،‬‬ ‫ربع س��که یک میلیون و ‪ 870‬هزار تومان و هر قطعه‬ ‫سکه گرمی ‪ 980‬هزار تومان معامله شد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹حض�ور کارکن�ان بان�ک انص�ار در ط�رح‬ ‫جهادی اهدای خون‬ ‫کارکنان س��تادی بانک انصار در حرکتی خداپس��ندانه‬ ‫نسبت به اهدای خون خود اقدام کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی و تبلیغات بان��ک انصار‪ ،‬در‬ ‫راس��تای گس��ترش فرهنگ اهدای خون به منظور یاری‬ ‫رس��اندن به بیم��اران نیازمند ب��ه خون‪ ،‬کارکن��ان بانک‬ ‫انص��ار خون خ��ود را اه��دا کردند‪ .‬در این گ��زارش امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬با توجه به این تاکیدات و همچنین شیوع بیماری‬ ‫کروناویروس در کش��ور که منجر ب��ه کاهش اهدای خون‬ ‫ش��د‪ ،‬طرح جهادی اهدای خون توس��ط کارکنان ستادی‬ ‫بانک انصار اغاز شد‪ .‬اهدای خون سالم کمک حیات بخشی‬ ‫به بیماران و چشم انتظاران اهدای خون محسوب می شود‬ ‫و در واقع به شعار همیشگی «اهدای خون سالم = اهدای‬ ‫زندگی» جامه عمل می پوشاند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت اعطایی سال ‪ ۱۳۹۸‬بانک رفاه‬ ‫گزارش تس��هیالت اعطایی س��ال ‪ ۱۳۹۸‬بانک رفاه در‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی‪ ،‬بنگاه های کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫ضمانتنامه ه��ای ص��ادره ریالی و قرض الحس��نه اعطایی‬ ‫ازدواج و تهیه جهیزیه اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عموم��ی بانک رفاه کارگران‪ ،‬این بانک‬ ‫ط��ی س��ال های ‪ ۹۷ ،۹۶‬و ‪ ،۹۸‬بالغ ب��ر ‪ ۲۸،۴۴۰‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و‬ ‫متوسط پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بان��ک رف��اه در س��ال ‪ ،۹۸‬در بخش ه��ای‬ ‫کشاورزی‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬مسکن و ساختمان‪ ،‬بازرگانی‪،‬‬ ‫خدم��ات و متفرق��ه بال��غ ب��ر ‪ ۵۴۵،۶۴۳‬میلی��ارد ریال‬ ‫تس��هیالت اعطا کرده است‪ .‬این بانک طی سال های ‪ ۹۷‬و‬ ‫‪ ،۹۸‬تعداد ‪ ۲۶،۳۳۴‬فقره تسهیالت قرض الحسنه مشاغل‬ ‫خانگی‪ ،‬اش��تغالزایی و کارفرمایان طرح های مددجویی به‬ ‫مبل��غ بی��ش از ‪ ۴،۴۰۱‬میلیارد ریال به معرفی ش��دگان‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬سازمان بهزیستی و وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی پرداخت کرده اس��ت‪ .‬بانک‬ ‫رفاه همچنین در س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬بی��ش از ‪ ۱،۵۲۲‬میلیارد‬ ‫ریال تس��هیالت از محل منابع قراردادهای سپرده گذاری‬ ‫صندوق توسعه ملی اعطا کرده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬بانک رفاه در س��ال ‪ ،۹۸‬بالغ بر‬ ‫‪ ۶۴،۴۲۹‬میلیارد ریال انواع ضمانتنامه های ریالی به تعداد‬ ‫‪ ۱۱۷،۶۱۶‬فقره صادر کرده اس��ت‪ .‬همچنین ش��عب این‬ ‫بانک از محل س��پرده های قرض الحس��نه ن��زد خود و در‬ ‫س��ال ‪ ،۹۸‬تعداد ‪ ۶۰،۱۰۷‬فقره تس��هیالت قرض الحسنه‬ ‫ازدواج و تهی��ه جهیزیه به مبلغ بی��ش از‪۱۸،۶۶۱‬میلیارد‬ ‫ریال پرداخت کرده اس��ت‪ .‬این گزارش حاکی است‪ ،‬بانک‬ ‫رفاه در سال ‪ ،۹۸‬بالغ بر ‪ ۲۳،۰۸۲‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫بابت طرح های فعال حوزه اعتباری اعطا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�نهادهای بانک ملی ب�رای مراجعه کمتر‬ ‫به شعب‬ ‫بان��ک ملی ای��ران اعالم کرده ش��هروندان می توانند در‬ ‫روزهای��ی که همه نگران ش��یوع و انتق��ال ویروس کرونا‬ ‫هستند‪ ،‬خدمات شعبه را با استفاده از بانکداری دیجیتال‬ ‫و الکترونیک بانک ملی ایران به صورت ‪ ۲۴‬ساعته و در هر‬ ‫زمان و مکان دلخواه خود‪ ،‬به صورت غیرحضوری دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬پیشنهاد بانک‬ ‫ملی ایران بهره مندی از س��امانه بام و اپلیکیشن بله است‬ ‫که متقاضیان می توانند با کمک انها بس��یاری از خدمات‬ ‫ش��عبه را به صورت غیرحضوری و بدون محدودیت زمانی‬ ‫در کنار خود داشته باشند‪.‬‬ ‫دستگاه های خودگردان‪ ،‬اپلیکیشن ‪ ،۶۰‬نشان پرداخت‬ ‫و دس��تگاه های ‪ VTM‬نی��ز دیگر ام��کان خدمات بانک‬ ‫ملی ایران برای بی نیازی مش��تریان از مراجعه به شعب و‬ ‫دریافت خدمات غیرحضوری بانکداری هستند‪ .‬همچنین‬ ‫با کمک «بام» می توانید صورتحساب‪ ،‬خرید شارژ‪ ،‬انتقال‬ ‫پ��ول در قالب کارت به کارت‪ ،‬انتق��ال وجه بین بانکی در‬ ‫قالب «پایا» و «س��اتنا»‪« ،‬بام» سازمانی‪ ،‬پرداخت اقساط‪،‬‬ ‫قابلی��ت مدیری��ت حس��اب ها و بودجه ری��زی و خدمات‬ ‫دریافت گواهی تمک��ن مالی‪ ،‬پرداخت قبوض و‪ ...‬را انجام‬ ‫دهی��د‪ .‬واگ��ذاری چک نیز در این بان��ک بدون حضور در‬ ‫ش��عب امکان پذیر اس��ت و مش��تریان بانک با بهره مندی‬ ‫از دس��تگاه های ‪ ،VTM‬نی��ازی ب��ه مراجع��ه به ش��عب‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫این دس��تگاه ها که در بیش از ‪ ۵۰‬نقطه کشور فعالند‪،‬‬ ‫مانن��د یک متصدی امور بانکی مس��تقر در ش��عب بانک‪،‬‬ ‫برگه های چک را از مش��تری دریافت کرده و رس��ید ارائه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای امور بانکی با «تلفن بانک دی»‬ ‫بان��ک دی ب��ا برخ��ورداری و تجهی��ز زیرس��اخت های‬ ‫بانکداری الکترونیک ایمن‪ ،‬شرایط انجام غیرحضوری امور‬ ‫بانکی را در دوره ش��یوع کرونا برای مشتریان فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک دی‪ ،‬سامانه تلفن بانک دی‬ ‫که در جهت تس��هیل دسترس��ی به خدم��ات بانکی روی‬ ‫بس��تر تلفن راه اندازی شده اس��ت به صورت ‪ ۲۴‬ساعته و‬ ‫در تمامی روزهای هفته‪ ،‬بدون نیاز به اینترنت‪ ،‬در خدمت‬ ‫مشتریان محترم بانک دی می باشد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬کاربری ساده تلفن بانک دی در‬ ‫دوران ش��یوع ویروس کرونا در کشور‪ ،‬مشتریان را ترغیب‬ ‫کرده اس��ت به جای مراجعه حضوری به ش��عب بیشتر از‬ ‫خدمات الکترونیک اس��تفاده کنند تا ضمن رعایت فاصله‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ریسک ابتال به ویروس کرونا کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون‬ ‫بانک توس��عه تعاون در س��ال ‪ ۹۸‬بی��ش از ‪ ۱۰۱‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت به بخش تع��اون پرداخت نمود‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه تعاون اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این بانک در سال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۱۰۱‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت به بخش تعاون پرداخت نمود‪.‬‬ ‫حج��ت ال��ه مهدیان گف��ت‪ :‬نام گذاری س��ال ‪ ۱۳۹۹‬از‬ ‫س��وی مقام معظم رهبری به عنوان «سال جهش تولید»‬ ‫ادامه منظومه هوش��مندانه نام گذاری سال های مختلف با‬ ‫عناوین اقتصادی اش��تغال افرینی‪ ،‬هم��ت مضاعف و کار‬ ‫مضاع��ف‪ ،‬جهاد اقتصادی‪ ،‬حمایت از کار و س��رمایه ملی‪،‬‬ ‫حماسه اقتصادی‪ ،‬اقتصاد مقاومتی و رونق تولید است که‬ ‫متناسب با شرایط اقتصادی کشور و در راستای راهبرد ان‬ ‫به منظور دستیابی به اس��تحکام اقتصادی‪ ،‬ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫رش��د و توس��عه درون زا مبتنی بر ظرفیت و استعدادهای‬ ‫داخلی و با نگاه به بیرون و ایجاد تعامل س��ازنده با حفظ‬ ‫استقالل با اقتصاد جهانی است‪.‬‬ ‫مهدیان با اش��اره به نقش مه��م و تاثیرگذار نظام بانکی‬ ‫در حمایت از بنگاه های تولیدی خاطرنشان کرد‪ :‬کارگروه‬ ‫جهش تولید در بانک توس��عه تع��اون در اغازین روزهای‬ ‫ایام نوروز ‪ ۹۹‬تش��کیل گردید و در این راستا بانک توسعه‬ ‫تع��اون به دنبال ارائه خدمات بهینه به تعاونگران اس��ت و‬ ‫تاکنون نیز برنامه ه��ای ویژه ای برای تامین نیاز اقتصادی‬ ‫تعاونگران در سیاس��ت های اعتباری س��ال ‪ ۹۹‬پیش بینی‬ ‫نموده است‪ .‬وی در این رابطه افزود‪ :‬مطابق امار سال ‪،۹۸‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۱‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت از س��وی این‬ ‫بانک به تعاونگران فع��ال در زمینه های مختلف اقتصادی‬ ‫پرداخ��ت گردیده اس��ت که ‪ ۷۰‬درصد از کل تس��هیالت‬ ‫پرداختی بانک را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره بانک توس��عه تعاون بابیان عملکرد‬ ‫ای��ن بانک در عاملیت صدور اوراق خزانه گفت‪ :‬از مجموع‬ ‫‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد ریال ردیف اختصاصی به بانک توس��عه‬ ‫تعاون‪ ۹۰ ،‬هزار میلیارد ریال صادرشده و به ذینفعان ارائه‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 2‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫‪ 27‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1504‬‬ ‫پیاپی ‪2822‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شرکت مس‪ ،‬پیشگام در رشد اقتصادی‬ ‫‹ ‹حضور پایدار در بازارهای صادراتی‬ ‫بهروز رحمتی‪ ،‬مش��اور مدیرعام��ل و مدیر امور‬ ‫سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع مس ایران درباره‬ ‫نقش این شرکت در رونق اقتصادی و جهش تولید‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬در میان حدود ‪ ۶۰۰‬ش��رکتی که‬ ‫در بازارهای بورس و فرابورس حضور دارند‪ ،‬شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران س��ومین شرکت بزرگ بازار‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار تهران اس��ت‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر میزان ارزش بازار شرکت صنایع ملی‬ ‫مس افزون بر ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫مدیر امور سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران با اش��اره به حضور این ش��رکت در بازارهای‬ ‫صادرات��ی گفت‪ :‬ش��رکت مس ب��رای اینکه حضور‬ ‫پایداری در بازارهای صادراتی داشته باشد عالوه بر‬ ‫کاتد مس‪ ،‬دست به صادرات کنسانتره مس هم زده‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب در هر دو بازار مهم حوزه مس‬ ‫در سطح بین المللی نقش پررنگی داریم‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنایع مس‬ ‫ایران ادام��ه داد‪ :‬در بخش کنس��انتره مس با ‪۱.۲‬‬ ‫میلیون ت��ن تولید‪ ،‬رتبه نخس��ت را در خاورمیانه‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫منیر حضوری‪ :‬چندی پیش رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو از زحمات و تالش های مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ای��ران در ثبت رکوردهای متعدد‬ ‫تولیدی و صادراتی در مسیر جهش تولید قدردانی‬ ‫کرد‪ .‬در نامه خ��داداد غریب پور به مواردی ازجمله‬ ‫ثب��ت رکورد تولید ‪ ۲۵۰‬هزار ت��ن کاتد مس برای‬ ‫نخس��تین بار‪ ،‬توجه ویژه به مس��ئولیت اجتماعی‪،‬‬ ‫تحق��ق برنامه ه��ای مالی و اقتصادی‪ ،‬رش��د ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی ص��ادرات در س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬بازدهی ‪۱۴۶‬‬ ‫درصدی س��هام ش��رکت به عنوان باالترین میزان‬ ‫بازدهی ساالنه و جایگاه سوم در بورس اشار ه شده‬ ‫است‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره توانمندی های شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران و نقش ان در رشد اقتصادی‬ ‫گزارشی تهی ه کرده که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫داری��م و بزرگ تری��ن تولیدکننده کنس��انتره مس‬ ‫در این منطقه هس��تیم‪ .‬ش��رکت ملی صنایع مس‬ ‫ای��ران در بخش کاتد مس نیز با تولید حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار ت��ن بزرگ تری��ن تولیدکننده کات��د مس در‬ ‫خاورمیانه است‪ .‬رحمتی درباره بزرگ ترین دغدغه‬ ‫ش��رکت های معدن��ی گف��ت‪ :‬بزرگ تری��ن دغدغه‬ ‫شرکت های معدنی توجه شایسته و حمایت دولت‬ ‫از این ش��رکت ها ب��رای گذار از ش��رایط اقتصادی‬ ‫دشوار است‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به پیامده��ای تحریم اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه تحریم چالش های زیادی را برای حوزه‬ ‫صادرات ایجاد و امکان کار ش��رکت های معدنی را‬ ‫دش��وار کرده اس��ت‪ .‬در این روند دولت می تواند با‬ ‫تس��هیل شرایط صادرات کمک کند تا شرکت های‬ ‫معدنی ازجمله ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران از‬ ‫شرایط س��ختی که پیش رو دارند با موفقیت عبور‬ ‫کنند‪ .‬مدیر امور سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران در پاس��خ به این سوال که تحریم ها چه‬ ‫میزان بر فعالیت ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران‬ ‫تاثیرگذار بوده‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تحریم ها موجب کند‬ ‫ش��دن روند صادرات��ی مواد معدنی ش��دند‪ .‬گرچه‬ ‫شرکت ملی مس توانس��ت با تدابیر الزم این مهم‬ ‫را پوشش دهد اما اگر تحریم ها نبود می توانستیم با‬ ‫شرایط بهتری پیش برویم‪.‬‬ ‫رحمت��ی با اش��اره به افزایش ع��وارض صادراتی‬ ‫که دولت ب��ر مواد خام معدنی در پاییز س��ال ‪۹۸‬‬ ‫اعمال کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیم دولت که از مهر سال‬ ‫گذشته برای شرکت های معدنی اعمال شد‪ ،‬به دلیل‬ ‫همزمانی با تحریم های بین المللی بر صادرات تاثیر‬ ‫منفی گذاش��ت‪ .‬البته اواخر س��ال گذش��ته میزان‬ ‫عوارض کاهش یافت و این امر توانس��ت به فعالیت‬ ‫شرکت مس کمک کند؛ بنابراین دولت می تواند با‬ ‫تجدیدنظر در تصمیمات خود در بهتر شدن شرایط‬ ‫شرکت های معدنی تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫تجارب ارزش��مندی در این مجموعه ش��ده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نیپک جزو نخستین شرکت هایی‬ ‫اس��ت که به منظور بومی س��ازی دان��ش مرتبط با‬ ‫فراوری صنایع معدنی غیراهنی تاس��یس ش��ده‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم اکنون ش��رکت نیپ��ک به دنبال این‬ ‫اس��ت که در پروژه های صنعتی و معدنی با اتکا به‬ ‫دان��ش و مهارت کارکن��ان‪ ،‬بکارگیری فناوری های‬ ‫روز دنی��ا‪ ،‬ایجاد ن��واوری در ارائه خدمات از طریق‬ ‫همکاری ه��ای راهبردی و خدمات باکیفیت حضور‬ ‫پیدا کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬این حضور باهدف تصاحب‬ ‫س��هم بازار حداکثری ازس��وی شرکت ملی صنایع‬ ‫م��س و همچنین ورود به بازارهای خدمات صنایع‬ ‫دیگر انجا م ش��ده تا درنهایت موجب ارزش افرینی‬ ‫پایدار برای ذی نفعان شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت باال برای ارائه خدمات‬ ‫به��روز رحمتی‪ :‬ش��رکت مس ب��رای اینکه حض��ور پایداری در‬ ‫بازارهای صادراتی داش��ته باش��د عالوه بر کاتد مس‪ ،‬دست به‬ ‫صادرات کنسانتره مس هم زده است‪ .‬به این ترتیب در هر دو‬ ‫بازار مهم حوزه مس در سطح بین المللی نقش پررنگی داریم‬ ‫او در پایان به نقش ش��رکت مس در رشد تولید‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬افزون بر ‪ ۱۹‬هزار نفر به صورت‬ ‫مستقیم در شرکت ملی صنایع مس ایران فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬به این ترتیب این ش��رکت نقش بی بدیلی‬ ‫در افزای��ش تولید ناخالص داخلی کش��ور و ایجاد‬ ‫اشتغال و توسعه عدالت اجتماعی برعهده دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور پررنگ در مهم ترین طرح های‬ ‫توسعه ای‬ ‫محمدسعید کاظمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت نیپک با‬ ‫بیان اینکه در یک س��ال گذشته با حضور اردشیر‬ ‫سعدمحمدی در ش��رکت مس تحول و پویایی در‬ ‫راس��تای افزایش تولید و اجرای طرح های توس��عه‬ ‫ایجادش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت نیپک به عنوان یکی از‬ ‫بازوهای فنی و اجرایی ش��رکت مس در سال های‬ ‫گذش��ته در برخی از تعیین کننده ترین پروژه های‬ ‫مرتبط با صنعت مس ایران حضوری فعال داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش مس پرس‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫نیپک اظهار کرد‪ :‬حضور این شرکت در پروژه هایی‬ ‫مانن��د اح��داث مجموع��ه کارخانه ه��ای ذوب‬ ‫خاتون اباد‪ ،‬احداث ‪ ۳‬کارخانه اسیدس��ولفوریک در‬ ‫مجتمع مس سرچش��مه و خاتون اب��اد و نیز طرح‬ ‫تغلیظ دره الو و دره زار به همراه بومی س��ازی برخی‬ ‫از مهم تری��ن فناوری ه��ای ح��وزه صنعت و معدن‬ ‫ازجمل��ه لیچینگ و فلوتاس��یون منجر به کس��ب‬ ‫محمدحس��ین زینل��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ارفع س��ازان با بیان اینکه این ش��رکت در ‪ ۳‬حوزه‬ ‫تولید‪ ،‬پش��تیبانی و توس��عه با شرکت صنایع مس‬ ‫قرارداد فعال دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��رکت ارفع سازان‬ ‫در حوزه تولید با تامین ‪ ۷۰‬دستگاه لیفتراک با تناژ‬ ‫مختلف به عنوان بازوی مهم خط تولید و همچنین‬ ‫فع��ال در بیش��تر ام��ور مجتمع مس سرچش��مه‬ ‫به صورت ‪ ۲۴‬ساعته فعالیت می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ارفع سازان اظهار کرد‪ :‬حمل و‬ ‫توزیع سوخت سرچشمه و شهربابک‪ ،‬انجام عملیات‬ ‫مس جوری در کارخانه ذوب‪ ،‬تامین ماش��ین االت‬ ‫س��نگین و ارائ��ه خدم��ات موردنی��از در محدوده‬ ‫دره گرگی از دیگر فعالیت های مرتبط با حوزه تولید‬ ‫ازسوی شرکت ارفع سازان است‪.‬‬ ‫زینلی افزود‪ :‬در حوزه پش��تیبانی و لجس��تیک‬ ‫درحال حاضر تعمیر و نگهداری تاسیس��ات ‪ ۲‬هزار‬ ‫واحد مس��کونی ش��هر مس و کارخانه سرچشمه و‬ ‫انجام امور ابنیه صنعتی و راه های ارتباطی و تامین‬ ‫ماشین االت سنگین و جرثقیل ها را برعهده داریم‪.‬‬ ‫محمدحسین سادات حسینی خواجوئی‬ ‫کارشناس مدیریت صنعتی‬ ‫فلس��فه تاب اوری به عن��وان رکن اصل��ی بازیابی‬ ‫معادن و صنایع معدنی در بحران ها مورد بحث است‪.‬‬ ‫در ش��رایط حاضر صنایع معدنی ای��ران باید باوجود‬ ‫تحریم ه��ای متعدد و همه جانب��ه از تجارب خود در‬ ‫دوران تحری��م به عن��وان عامل��ی محرک در مس��یر‬ ‫رویاروی��ی تاب اورانه با بحران کرونا بهره مند ش��وند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری غیرمستقیم در انجام پیش بینی های‬ ‫اقتص��ادی دقیق در فاز مقاوم��ت و همچنین دوران‬ ‫پس��اکرونا و تعیی��ن ماموریت ها در ای��ن دو برهه در‬ ‫س��طح داخلی و بین الملل از م��وارد حائز اهمیت در‬ ‫راس��تای اتخاذ تدابیر تاب اورانه است‪ .‬بهره برداری از‬ ‫علوم میان رشته ای و همچنین متخصصان و خبرگان‬ ‫عل��م داده از الزامات چنین رویکردی اس��ت‪ .‬بااینکه‬ ‫س��خن از سرمایه گذاری غیرمس��تقیم به میان امد‪،‬‬ ‫تاکید بر اجتناب ناپذیری این حوزه اس��ت‪ .‬با تعمیق‬ ‫در فلس��فه تاب اوری می توان استنتاج کرد که یکی‬ ‫از افات چنین دورانی‪ ،‬تکیه بر سیاست های انقباضی‬ ‫و اجتناب از سرمایه گذاری مستقیم در زیرساخت ها‬ ‫و ب��ه بیان��ی یکس��ونگری در مقوله مقاومت اس��ت‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری هوش��مندانه در زیرس��اخت های‬ ‫اس��تراتژیک‪ ،‬ان هم با اتکا ب��ه پیش بینی های علمی‬ ‫می توان��د فرایند بازیابی در پس��ابحران را س��رعت‬ ‫بخش��یده و بح��ران را ب��ه فرصتی ب��رای حضور در‬ ‫بازارهای ات��ی بین المللی تبدیل کند‪ .‬مثال بارز این‬ ‫امر در صنایع معدنی‪ ،‬صنعت فوالد و صنایع زیردستی‬ ‫اس��ت‪ .‬باتوجه به مزیت انرژی و نیروی کار در ایران‬ ‫و وج��ود انبوهی از تج��ارب و تخصص در این حوزه‪،‬‬ ‫تعیین و تبیین سیاس��ت های میان و بلندمدت برای‬ ‫تکمیل زنجیره تامین صنعت فوالد می تواند به عنوان‬ ‫رک��ن اصلی بازیابی معادن و صنایع معدنی در دوران‬ ‫پس��ابحران نقش افرینی کند‪ .‬ایجاد رونق در صنایع‬ ‫باالدس��تی فوالد‪ ،‬رونق در بازاره��ای عمرانی‪ ،‬ریلی‪،‬‬ ‫خودرو و‪ ...‬می تواند مکمل چنین سیاستی باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ثبت رکورد تولید و صادرات در مسیر جهش تولید‬ ‫تاب اوری‬ ‫معدن در‬ ‫بحران کرونا‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 2‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1504‬‬ ‫پیاپی ‪2822‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫«‬ ‫یادداشت‬ ‫ابهام‬ ‫در واگذاری‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو)‬ ‫و س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران (ایمیدرو)‪ ،‬نق��ش توس��عه ای در صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و صنای��ع وابس��ته به انه��ا‪ ،‬برعه��ده دارند‪ .‬ای��درو در‬ ‫س��ال هایی که اقتصاد ای��ران نیازمند توس��عه صنعتی‬ ‫بود با رویکرد تمرکزبخش��ی بر توس��عه صنعتی با همت‬ ‫دکتر رضا نیازمند تاسیس شد‪ .‬تجربه استفاده از چنین‬ ‫سازمان هایی در بسیاری از کشورها همچون کره و ژاپن‪،‬‬ ‫وجود دارد‪ .‬تکرار این تجربه در ایران نیز موفقیت امیز بود‬ ‫و نتای��ج مثبتی به همراه داش��ت‪ ،‬تا جایی که باید اذعان‬ ‫کرد زیرساخت های قابل توجه صنعتی در بازه زمانی بین‬ ‫سال های ‪ ۱۳۴۰‬تا ‪ ،۱۳۵۳‬ایجاد شد‪ .‬به عالوه انکه کشور‬ ‫در حوزه های مختلف صنعتی توانمند ش��د‪ .‬این روند رو‬ ‫به توس��عه پس از انقالب ‪ ۵۷‬ایران با فرازونش��یب هایی‬ ‫همراه بود اما همچنان تداوم پیدا کرد‪ .‬در ادامه س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی نیز با اتکا به‬ ‫ظرفیت های چشمگیر معدنی کشور و صنایع وابسته به‬ ‫ان تش��کیل ش��د و فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬حال دولت‬ ‫تصمیم به واگذاری سهام این سازمان ها در بازار سرمایه‬ ‫گرفته است‪ .‬در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود‬ ‫که هدف از این واگذاری ها چیست؟ از شواهد امر اینطور‬ ‫به نظر می رس��د که تامین مالی هدف اصلی و نخست در‬ ‫این واگذاری ها است‪ .‬البته در چنین شرایطی باید اذعان‬ ‫کرد اس��تفاده از بازار س��رمایه بهتری��ن روش برای این‬ ‫واگذاری محس��وب می شود‪ ،‬چراکه هیچ راهی شفاف تر‬ ‫از بازار س��رمایه وجود ندارد‪ .‬همچنین باید خاطرنشان‬ ‫کرد عرضه س��هام این س��ازمان ها در تاالر شیش��ه ای‪،‬‬ ‫نسبت به س��ایر روش هایی که تاکنون در اقتصاد کشور‬ ‫برای تامین مالی استفاده شده‪ ،‬شفافیت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫به عالوه انکه در مقایسه با سایر واگذاری هایی که با هدف‬ ‫خصوصی سازی انجام شده‪ ،‬مثبت تر به نظر می رسد‪ .‬اما‬ ‫همچنان س��واالت اساس��ی در این زمینه وجود دارد که‬ ‫باید به انها پاسخ داده شود‪ .‬نخست انکه ایا این واگذاری‬ ‫به تغییر در هیات مدیره ش��رکت ها نیز منجر می ش��ود‬ ‫ی��ا خیر؟ چراکه تغییر در اعض��ای هیات مدیره می تواند‬ ‫زمین��ه را برای تغییرات عمده تر فراهم کند‪ .‬البته انطور‬ ‫که پیداس��ت‪ ،‬دولت عالقه مند به واگ��ذاری بیش از ‪۵۱‬‬ ‫درصد س��هام این سازمان ها نیس��ت‪ .‬درواقع قصد دارد‬ ‫حاکمیت این مجموعه ها را در اختیار خودش نگه دارد‪.‬‬ ‫یعنی تنها از منظر تامین مالی به واگذاری این سازمان ها‬ ‫فکر می کند و قصدی برای از دس��ت دادن مدیریت انها‬ ‫ندارد‪ .‬در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که‬ ‫ایا اقدام یادشده درنهایت می تواند زمینه بهبود عملکرد‬ ‫ای��ن س��ازمان ها را فراهم اورد یا خی��ر؟ درواقع اگر این‬ ‫اقدام تنها به تقس��یم سود میان سهامداران خالصه شود‬ ‫و این افراد نتوانند اثرگذاری بر مجموعه داش��ته باشند‪،‬‬ ‫متاس��فانه بای��د اذعان کنیم به هدف اصلی اس��تفاده از‬ ‫بازار س��رمایه نرسیده ایم‪ .‬در ادامه باید تاکید کرد برخی‬ ‫باتوجه به ماهیت توس��عه ای دو س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران از واگذاری انها ابراز نگرانی می کنند‪ .‬گویی‬ ‫این واگذاری می تواند زمینه دور ش��دن دو نهاد یادشده‬ ‫از مس��یر اصلی خود را فراهم کند‪ .‬اغل��ب نیز باتوجه به‬ ‫ماهیت س��وداوری بازار سرمایه این دل نگرانی را مطرح‬ ‫می کنند که با تبدیل شدن این دو سازمان به شرکت های‬ ‫سهامی عام‪ ،‬فعالیت های توس��عه ای که اغلب دیربازده‬ ‫هستند‪ ،‬از اولویت فعالیت کنار گذاشته می شوند‪ .‬اما این‬ ‫نگاه چندان درست نیست؛ باید تاکید کرد افرادی که در‬ ‫بازار س��رمایه فعالیت می کنند تنها به دنبال کسب سود‬ ‫و منافع کوتاه مدت نیس��تند؛ کما اینکه در بازار سرمایه‬ ‫هلدینگ های س��رمایه گذاری چندرشته ای نیز حضور‬ ‫دارند که رویکردی بلندمدت را دنبال می کنند؛ بنابراین‬ ‫جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫» پیامد های واگذاری سهام ایمیدرو در بازار سرمایه را بررسی می کند‬ ‫واگذاری ها‪ ،‬سرنا را از سرگشادزدن است‬ ‫چندی پیش رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی‬ ‫از واگ��ذاری ‪ 5‬هلدین��گ دولتی در بازار س��رمایه‬ ‫خبر داد‪ .‬علیرضا صالح‪ ،‬حس��ن چنی��ن واگذاری‬ ‫را از بی��ن نرفتن زنجیره ارزش میان ش��رکت های‬ ‫زیرمجموعه سازمان مورد نظر عنوان کرد؛ به عالوه‬ ‫انکه ش��رکت ها مکلف هس��تند اطالعات خود را‬ ‫به طور شفاف در سامانه کدال درج کنند‪ .‬در میان‬ ‫شرکت هایی که در لیست واگذاری قرار دارند‪ ،‬نام‬ ‫دو سازمان توسعه ای ایمیدرو و ایدرو نیز به چشم‬ ‫می خورد‪ .‬رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی درباره‬ ‫واگذاری دو س��ازمان یادش��ده خاطرنش��ان کرد‬ ‫موافق��ت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای این‬ ‫واگذاری اخذ شده و در انتظار اجازه هیات وزیران‬ ‫هس��تیم‪ .‬این واگ��ذاری مخال��ف و موافقانی دارد‪.‬‬ ‫موافقان واگذاری ایمیدرو در بازار س��رمایه اعتقاد‬ ‫دارند فروش سهام این سازمان ها در بورس‪ ،‬دولت‬ ‫را در تامین کس��ری بودجه یاری می کند و امروز‬ ‫همان روز مبادایی اس��ت که باید از این سرمایه ها‬ ‫بهره گرفت؛ اما مخالفان طرح یادشده تاکید دارند‬ ‫که واگذاری این سازمان ها در بورس با اهداف اولیه‬ ‫تشکیل یک سازمان توسعه ای مغایرت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیمی نابخردانه‬ ‫مهدی کرباسیان‪ ،‬رئیس پیشین سازمان توسعه‬ ‫و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫درباره واگ��ذاری ایمیدرو‬ ‫در بازار س��رمایه گفت‪ :‬در بس��یاری از کشورهای‬ ‫پیشرفته سازمان های توسعه ای وجود دارند‪ .‬تجربه‬ ‫استفاده از چنین سازمان هایی در کشورهایی چون‬ ‫ژاپ��ن‪ ،‬مالزی‪ ،‬ایرلند‪ ،‬ایتالی��ا‪ ،‬افریقای جنوبی و‪...‬‬ ‫وجود دارد‪ .‬این دس��ت نهادها ب��ا عناوین مختلف‬ ‫و در مقام بازوی دولت در راس��تای توس��عه کشور‬ ‫و در حوزه ه��ای مختلفی چ��ون فناوری های نوین‬ ‫و پروژه های زیربنایی فعالیت می کنند‪ .‬حال گویی‬ ‫مسئوالن قصد دارند خالف مسیری که دنیا ان را‬ ‫پیموده‪ ،‬گام بردارند‪ .‬ب��دون تردید این اقدام ضرر‬ ‫غیر قابل جبرانی را به اینده توس��عه کش��ور وارد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫کرباس��یان با اش��اره به ظرفیت های ویژه کشور‬ ‫در بخ��ش معدن و صنایع وابس��ته ب��ه ان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬همین ظرفیت ها زمینه س��از ایجاد س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدنی در‬ ‫کش��ور ش��ده اس��ت‪ .‬ظرفیت های معدن��ی ایران‬ ‫به اندازه ای هس��تند که کش��ور ما در جایگاه دهم‬ ‫دنی��ا از منظر ذخایر معدنی قرار دارد‪ .‬بدون تردید‬ ‫چنانچ��ه حج��م س��رمایه گذاری در فعالیت های‬ ‫اکتش��افی کش��ور افزایش یابد‪ ،‬ای��ن امکان وجود‬ ‫دارد که حتی در رتبه های باالتری از منظر ذخایر‬ ‫معدنی قرار گیریم‪ .‬کرباس��یان افزود‪ :‬خوشبختانه‬ ‫در چند س��ال اخیر توجه ب��ه ظرفیت های معدنی‬ ‫و صنای��ع معدنی افزایش یافته و درنتیجه ش��اهد‬ ‫موفقیت های چش��مگیری در این حوزه هس��تیم؛‬ ‫تا جای��ی که محصوالت مع��دن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫س��هم ‪ ۲۲‬درصدی از صادرات غیرنفتی کش��ور را‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬این رقم صادرات در‬ ‫مقایس��ه با ‪ ۱۰‬سال گذشته رش��د چشمگیری را‬ ‫نش��ان می دهد و باید تاکید ک��رد که ما اکنون در‬ ‫ابتدای مسیر هستیم‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬سازمانی‬ ‫همچ��ون ایمیدرو نقش بس��یار مه��م و اثرگذاری‬ ‫در توس��عه معدن و صنایع وابس��ته به ان برعهده‬ ‫دارد‪ .‬وابس��تگی ای��ن س��ازمان به دول��ت‪ ،‬قدرت‬ ‫ریس��ک پذیری این مجموع��ه را افزایش می دهد‬ ‫و فعالی��ت ان را در حوزه های��ی چون فناوری های‬ ‫نوین و اکتشاف‪ ،‬تسهیل می کند‪ .‬کرباسیان افزود‪:‬‬ ‫دولت در ش��رایط کنونی ب��ا چالش کمبود بودجه‬ ‫مواجه است‪ .‬افت ش��دید قیمت نفت در بازارهای‬ ‫بین المللی‪ ،‬کاهش قابل توجه میزان صادرات نفتی‬ ‫کش��ور به دلیل تحریم ه��ای بین الملل��ی‪ ،‬کاهش‬ ‫درامدهای مالیاتی پیش بینی شده و وصول نشدن‬ ‫حقوق گمرکی به دلیل کاهش واردات‪ ،‬دولتمردان‬ ‫را ب��ا چالش های متعددی روبه رو کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫عین حال امکان دریافت وام و تسهیالت از صندوق‬ ‫بین المللی پ��ول و بانک جهانی نی��ز وجود ندارد‪.‬‬ ‫هزینه ه��ای متعددی نیز به دولت پس از ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا تحمیل ش��ده و در همین راستا باید‬ ‫اقدامات حمایتی از اقش��ار ضعیف‪ ،‬اجرایی ش��ود‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی دولت برای تامین نقدینگی به‬ ‫منابع جدید مالی روی اورده اس��ت‪ .‬فروش سریع‬ ‫اموال دولتی و سهام ش��رکت ها و سازمان ها یکی‬ ‫ک س��و هدف‬ ‫از این اقدامات اس��ت؛ در نتیجه از ی ‬ ‫خصوصی س��ازی به طور ش��فاف محقق و ازس��وی‬ ‫دیگر درامدهای موردنظر دولت تامین می شود‪.‬‬ ‫اما در همین حال دولتم��ردان باید توجه کنند‬ ‫که همواره بزرگ ترین چالش ها به پایان می رسند؛‬ ‫کما اینک��ه جنگ جهان��ی اول و دوم و همچنین‬ ‫جنگ ایران و عراق به پایان رسید‪ .‬بحران کرونا نیز‬ ‫تمام می شود و کشور دوباره روی ریل توسعه قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬اما این دس��ت تصمیمات غیرکارشناسی‬ ‫و عجوالن��ه‪ ،‬لطمات ج��دی و جبران ناپذیری را به‬ ‫توسعه کشور وارد می کند‪.‬‬ ‫رئی��س پیش��ین هیات عام��ل ایمی��درو تاکید‬ ‫ش روی دولت‪،‬‬ ‫ک��رد‪ :‬باوجود تمام چالش ه��ای پی ‬ ‫واگذاری ایمیدرو اقدامی عاقالنه به نظر نمی رس��د‪.‬‬ ‫گویی دولت قصد دارد س��رنا را از س��ر گش��اد ان‬ ‫بنوازد‪ .‬س��ازمان ایمیدرو نقش بس��زایی در تحقق‬ ‫اهداف اقتص��اد مقاومتی دارد‪ .‬رهبر معظم انقالب‬ ‫و رئیس جمهوری بارها در طول س��ال های گذشته‬ ‫از اقتصاد مقاومتی س��خن گفت��ه و تاکید کرده اند‬ ‫که معادن و صنایع وابس��ته به انها نقش بس��زایی‬ ‫در تحقق اهداف اقتص��اد مقاومتی دارند؛ بنابراین‬ ‫انتظار نم��ی رود دولت بازوی اصلی خود در تحقق‬ ‫اه��داف بخش معدن را به ش��رکت س��هامی عام‪،‬‬ ‫تبدیل کند‪.‬‬ ‫کم��ا اینکه با ج��دا ش��دن ایمی��درو از دولت‪،‬‬ ‫این مجموعه از منظر ش��فافیت اس��یب می بیند‪.‬‬ ‫نظارت دولتی از ان برداش��ته می ش��ود و همچون‬ ‫س��ایر ش��رکت های خصولتی که بس��یاری از انها‬ ‫از نظ��ر فس��اد ش��بهه برانگیز هس��تند‪ ،‬س�لامت‬ ‫س��ازمان دچار ش��بهه خواهد ش��د‪ .‬به عالوه انکه‬ ‫س��ازمان ایمیدرو نیز ناچ��ار خواهد بود پروژه های‬ ‫توس��عه ای و زیرس��اختی خود را کنار بگذارد و به‬ ‫س��مت پروژه های کوتاه مدت ب��رود‪ ،‬چراکه برای‬ ‫سهامداران بورس��ی‪ ،‬سوداوری و بازگشت سرمایه‬ ‫در کوتاه مدت در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫کرباس��یان افزود‪ :‬باید تاکید کرد سرمایه گذاری‬ ‫در اکتش��اف جزو پروژه های بلندمدت محس��وب‬ ‫می شود‪ .‬برخی از این پروژه ها همچون اکتشاف در‬ ‫اعماق به فناوری های نوین نیاز دارند‪ .‬این دس��ت‬ ‫مهم ترین تسهیالت صندوق بیمه معادن و شرکت های معدنی‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره صن��دوق بیم��ه‬ ‫س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این صندوق در س��ال ‪ ۹۸‬شرکت های‬ ‫معدن��ی زی��ادی را زیر پوش��ش بیمه ای و‬ ‫تس��هیالتی خود قرار داد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی صن��دوق بیم��ه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی‪ ،‬یک عضو هیات مدیره‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی ضمن تش��ریح مهم تری��ن اقدامات‬ ‫تس��هیالتی صن��دوق بیمه ب��رای معادن و‬ ‫ش��رکت های معدنی در سال گذشته گفت‪:‬‬ ‫مجتمع معدنی و کارخانه مس تخت گنبد‬ ‫س��یرجان از جمله کارخانه هایی بود که با‬ ‫اس��تفاده از بیمه نامه های اعتباری صندوق‬ ‫بیمه‪ ،‬سبب اش��تغالزایی حدود ‪ ۱۲۰۰‬نفر‬ ‫ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه شرکت افق توسعه‬ ‫معادن خاورمیانه ازجمله ش��رکت هایی بود‬ ‫که با استفاده از بیمه نامه اعتباری صندوق‬ ‫بیمه‪ ،‬تولید مس ب��ه روش تانک لیچینگ‬ ‫و هی��پ لیچین��گ را در کارخانه خود اغاز‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت اکنون با حدود ‪۸۰‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی موجب اشتغالزایی‬ ‫اولیه برای حدود ‪ ۸۰‬نفر شده است‪ .‬سنایی‬ ‫اف��زود‪ :‬افزایش ظرفیت کارخانه مس تخت‬ ‫گنبد واقع در شهرستان سیرجان نیز دیگر‬ ‫پروژه معدنی مورد حمایت بوده که با تولید‬ ‫کنس��انتره ‪۲۵‬درصدی و پیشرفت فیزیکی‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی خود‪ ،‬اشتغالزایی حدود ‪۱۲۰۰‬‬ ‫نفری را به همراه داش��ته است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه کارخانه سنگ اهن افتاب با دریافت‬ ‫بیمه نام��ه از صندوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی‪ ،‬تجهی��زات مورد نیاز‬ ‫کارخان��ه خود را نص��ب و راه اندازی کرده‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬این کارخان��ه هم اکنون یکی‬ ‫از تولید کنندگان کنس��انتره اهن اس��ت و‬ ‫با تولیدات خود س��بب اش��تغالزایی حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬نفر به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم‬ ‫در منطقه محروم عش��ق اباد طبس ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو هی��ات مدیره صن��دوق بیمه‬ ‫سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با اشاره‬ ‫به دیگر پروژه های معدنی که با تس��هیالت‬ ‫حمایت��ی صندوق بیم��ه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی توانس��ته اند کارخانه و‬ ‫معادن خود را راه اندازی و سبب اشتغالزایی‬ ‫ع��ده کثیری ش��وند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬از جمله‬ ‫این معادن و کارخانه ها می توان به شرکت‬ ‫س��امان کاوش طبس‪ ،‬شرکت معدن جو و‬ ‫ش��رکت تکافرس��پاهان ( که این شرکت ها‬ ‫با افزایش تولید و اس��تفاده از سیستم های‬ ‫جدید برای نگهداری در معادن زغال سنگ‪،‬‬ ‫ضمن افزایش ایمنی‪ ،‬سبب کاهش مصرف‬ ‫چوب ش��ده اند) اشاره کرد‪ .‬ش��رکت ارشیا‬ ‫اورنگ نخس��تین واحد فراوری اندولوزیت‬ ‫در ایران نیز برای تولید مواد اولیه اجر نسوز‬ ‫از تسهیالت این صندوق بهره برده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه دو عملیات اکتش��افی‬ ‫جدید در زمینه ید در اس��تان گلستان زیر‬ ‫پوش��ش بیمه ای صندوق قرار گرفته است‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬دو پروژه ب��زرگ دیگر نیز در‬ ‫زمین��ه فراوری اهن داش��ته ایم که یکی از‬ ‫انها فراوری هماتیت��ی با روش صیقلی در‬ ‫ش��رکت فراوری اهن تنگه زاغ در اس��تان‬ ‫هرم��زگان و دیگ��ری ف��راوری و تولی��د‬ ‫کنس��انتره اه��ن در معدن س��ادات ‪ ۱‬و ‪۲‬‬ ‫(متعلق به ش��رکت ذوب اهن جنوب شرق‬ ‫ایرانیان) است‪.‬‬ ‫برای نخستین بار انجام می شود‬ ‫تولید شمش های ‪ ۲۵۰‬و ‪ ۵۰۰‬گرمی در طالی موته‬ ‫مجتمع ط�لای موته تاکنون فقط می توانس��ت‬ ‫ش��مش های یک کیلوی��ی تولید کند ام��ا با خرید‬ ‫سیس��تم ذوب ریخته گ��ری در س��ال گذش��ته تا‬ ‫پایان امس��ال تولید شمش طال به وزن شمش های‬ ‫خارج��ی را در برنامه خ��ود دارد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪ ،‬این‬ ‫مجتمع شمش های ‪ ۲۵۰‬و ‪ ۵۰۰‬گرمی را براساس‬ ‫بودجه خریداران تولید خواهد کرد‪ .‬این مجتمع در‬ ‫سال گذشته تولید ‪ ۳۳۰‬کیلو شمش طالی خالص‬ ‫با عیار ‪ ۹۹۹‬را در برنامه داشت اما موفق شد با یک‬ ‫درصد رشد نسبت به برنامه مورد نظر ‪ ۳۳۲‬کیلوگرم‬ ‫طالی خالص تولید کند‪ .‬این رکورد در حالی اتفاق‬ ‫افتاد که این مجتمع خرید ماده معدنی نداشت اما‬ ‫در س��ال گذشته توانست بیش��ترین فراوری ماده‬ ‫معدن��ی را به میزان ‪ ۲۳۶‬هزار تن داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫به گفت��ه علیرض��ا ط��االری‪ ،‬مدی��ر مجتمع طالی‬ ‫موته هم اکن��ون در معادن با افت عیار ماده معدنی‬ ‫مواجه هستیم اما با افزایش این عیار قابلیت تولید‬ ‫بیش��تر هم در این مجتمع وج��ود دارد‪ .‬هم اکنون‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عیار اس��تخراج خاک معدن��ی مجتمع طالی موته‬ ‫‪ PPM ۱ /۵‬اس��ت‪ .‬براس��اس اهداف تعیین شده‬ ‫در س��ال جاری میزان تولی��د مجتمع طالی موته‬ ‫‪ ۲۷۰‬کیلوگرم شمش طال خواهد بود زیرا از لحاظ‬ ‫ماده معدنی فراوری ش��ده ش��رایط مساعد نیست‬ ‫و عیار ان پایین اس��ت‪ .‬راه ان��دازی مدار ابگیری و‬ ‫پروژه اس��تحصال طال از س��دهای باطل ه قدیمی از‬ ‫جمله طرح های توس��عه ای شرکت در سال جهش‬ ‫تولید است که هم اکنون پیمانکار ان تعیین شده و‬ ‫پیش بینی می شود چنانچه به علت محدودیت های‬ ‫بین المللی خللی در واردات تجهیزات ایجاد نشود‪،‬‬ ‫این طرح تا پایان امس��ال به بهره برداری برس��د‪ .‬با‬ ‫راه اندازی مدار ابگیری و استحصال طال از سدهای‬ ‫باطل�� ه قدیمی‪ ،‬مجتمع طالی موته می تواند حدود‬ ‫‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬درصد اب فرایندها را برگرداند که از این‬ ‫محل س��االنه حدود ‪ ۳۰‬کیلوگرم به مجموع تولید‬ ‫شرکت اضافه خواهد شد؛ عالوه بر ان برای ‪ ۲۰‬نفر‬ ‫اشتغال مستقیم ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫فعالیت ها از یک س��و هزینه زیادی دارند و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬ریسک انها به شدت باالست؛ درنتیجه امکان‬ ‫دارد س��رمایه در بلندم��دت بازگردد یا حتی هیچ‬ ‫بازگشت هزینه ای نداشته باشد‪.‬‬ ‫رئی��س پیش��ین هیات عام��ل ایمی��درو درباره‬ ‫عملکرد اقتصادی س��ازمان ها پ��س از واگذاری به‬ ‫بخش خصوصی گفت‪ :‬انتظ��ار می رود دولت برای‬ ‫جبران کاهش درامد خود‪ ،‬اقدامی اشتباه را انجام‬ ‫ندهد‪ .‬متاسفانه ما در سال های گذشته نیز تجربه‬ ‫چنین تصمیمات نابخردانه و عجوالنه را داشته ایم‬ ‫و اس��یب ان به اقتصاد کش��ور همچنان مشاهده‬ ‫می شود؛ بنابراین انتظار می رود دولت این اقدام را‬ ‫متوقف و در این تصمیم بازبینی کند‪ .‬بدیهی است‬ ‫که اگر دولت قصد واگذاری و کس��ب درامد دارد‬ ‫می تواند س��ازمان های تحت نظارت خود را مکلف‬ ‫کند که ش��رکت های زیرمجموعه خود را در مدت‬ ‫چند ماه وارد بورس کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹روز مبادا برای واگذاری فرا رسید‬ ‫البرت بغزیان‪ ،‬کارشناس اقتصاد در گفت وگو با‬ ‫واگذاری بخشی از س��هام سازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران در بازار‬ ‫ب��ورس را مثبت ارزیابی ک��رد و گفت‪ :‬این اقدام با‬ ‫دو هدف انجام می ش��ود‪ .‬تعمیق بازار س��رمایه را‬ ‫باید نخس��تین هدفی دانس��ت که درپی واگذاری‬ ‫س��هام این شرکت ها محقق می شود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫ش��رکت هایی ب��ا عملک��رد قابل قبول در لیس��ت‬ ‫واگذاری ها قرار گرفته اند‪ .‬این شرکت ها می توانند‬ ‫نقدینگی باالیی را جذب کنند‪ .‬به عالوه انکه باتوجه‬ ‫به گس��تردگی واگذاری ها و ماهیت هلدینگی انها‬ ‫هیجانی ک��ه به طور معمول ب��رای عرضه ها ایجاد‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫می شود از میان می رود و حق انتخاب افراد بیشتر‬ ‫می ش��ود‪ .‬خطری نیز برای ریزش س��ایر س��هم ها‬ ‫به وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫بغزی��ان تاکید کرد‪ :‬در این میان برخی از بزرگ‬ ‫شدن بازار سرمایه ایران ابراز نگرانی می کنند؛ این‬ ‫در حالی است که ارزش کل بازار سرمایه ما با نرخ‬ ‫فعلی دالر حدود یک سوم ارزش یک شرکت بزرگ‬ ‫بین المللی همچون مایکروس��افت اس��ت؛ بنابراین‬ ‫م��ا نگرانی برای ری��زش بازار س��هام نداریم؛ مگر‬ ‫اینک��ه حقوقی ها این ب��ازار را تخریب کنند که در‬ ‫بلندمدت به ضرر انها خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان افزود‪ :‬واگذاری س��هام ایمیدرو‬ ‫در بازار س��رمایه دس��ت دول��ت را در تامین مالی‬ ‫ب��از می کند‪ .‬در نتیجه دولت برای تامین کس��ری‬ ‫بودجه خود نیازی به اس��تقراض و انتش��ار پول یا‬ ‫ف��روش اوراق قرضه نخواهد داش��ت‪ .‬عالوه بر این‬ ‫دس��ت دولت برای تزریق منابع مالی به اقتصاد باز‬ ‫خواهد ش��د و می توان برخی چالش هایی همچون‬ ‫رکود و بیکاری ناشی از شیوع کرونا را برطرف کرد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬س��ازمان ایمیدرو و س��ایر شرکت هایی‬ ‫که در لیس��ت واگذاری ق��رار گرفته اند‪ ،‬گلچینی‬ ‫از س��ازمان های تح��ت اختی��ار دول��ت هس��تند‪.‬‬ ‫امروز همان روز مبادایی اس��ت ک��ه دولت چنین‬ ‫س��ازمان هایی را ب��رای ان نگ��ه داش��ته ب��ود‪ .‬به‬ ‫عالوه انکه دولت می تواند این س��هام را به گونه ای‬ ‫واگ��ذار کند که مدیریت ان همچن��ان در اختیار‬ ‫خ��ودش باقی بماند؛ یعنی همچنان اهداف نظارت‬ ‫حاکمیت��ی خود را حفظ کن��د‪ .‬البته احتمال دارد‬ ‫مقاومت هایی در مقابل واگذاری انجام شود اما باید‬ ‫این فرایند را به طور کلی نگاه کنیم‪ ،‬نه جزئی‪.‬‬ ‫استفاده بهینه فوالد مبارکه از پساب شهری‬ ‫معاون اب و ابفای وزیر نیرو در ایین بهره برداری از ‪ 4‬پروژه‬ ‫صنعت اب و برق در استان تهران که در قالب ویدئوکنفرانس‬ ‫ب��ا حض��ور رئیس جمهوری و وزی��ر نیرو برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فرهنگ اس��تفاده از پس��اب در کشور هنوز ارتقای کافی پیدا‬ ‫نکرده و غیر از صنایع بزرگی مانند فوالد مبارکه که از پساب‬ ‫اس��تفاد بهینه و حتی ان را بازچرخانی می کنند‪ ،‬در کشور از‬ ‫پساب‪ ،‬اس��تفاده مطلوب نمی شود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬قاسم‬ ‫تقی زاده خامس��ی گفت‪ ۷۱ :‬تصفیه خان��ه فاضالب از ابتدای‬ ‫فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون در کش��ور به بهره برداری‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تعداد تصفیه خانه های فاضالب در‬ ‫کش��ور با بهره برداری از سه تصفیه خانه فاضالب اسالمشهر‪،‬‬ ‫مالرد و مس��کن مهر صفادشت به ‪ ۲۴۰‬واحد رسید‪ .‬او اظهار‬ ‫امی��دواری ک��رد ‪ ۳۶‬تصفیه خانه فاضالب دیگر تا پایان دولت‬ ‫به نتیجه برس��د‪ .‬تقی زاده خامس��ی با تش��ریح روند احداث‪،‬‬ ‫اه��داف و مزای��ای اجرای س تصفیه خانه مزبور در پاس��خ به‬ ‫پرس��ش رئیس جمهوری درباره مدت زمان بازگشت سرمایه‬ ‫اج��رای این طرح ه��ا درصورتی که توس��ط بخش خصوصی‬ ‫اجرا ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬مصرف اب شرب کشور اکنون‬ ‫ح��دود ‪ ۶‬میلیارد مترمکعب و پس��اب ان ح��دود ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫مترمکعب اس��ت که با افتتاح این س��ه تصفیه خانه با مجموع‬ ‫‪ ۲۴۰‬تصفیه خانه موجود در کش��ور‪ ،‬نیمی از پس��اب تولیدی‬ ‫حاصل می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه در کشور استفاده بهینه ای‬ ‫از این پس��اب نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬در فضای سبز شهرها‪ ،‬صنعت‬ ‫و کش��اورزی امکان اس��تفاده از این پساب وجود دارد‪ .‬معاون‬ ‫اب و ابف��ای وزیر نی��رو افزود‪ ۲ :‬میلیارد مترمکعب پس��ابی‬ ‫ک��ه در اختیار ماس��ت ‪ ۱۰‬برابر مخزن اب کرج اس��ت‪ .‬برای‬ ‫س��اخت مخزن این سد در زمان حاضر باید میلیاردها تومان‬ ‫هزینه ش��ود‪ ،‬درصورتی که ساخت تصفیه خانه به این میزان‬ ‫س��رمایه نیاز ندارد‪ .‬خامسی یاداور شد‪ :‬هم اینک یک چهارم‬ ‫اب موردنیاز فضای س��بز تهران از اب ش��رب تامین می شود‬ ‫که س��االنه حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون مترمکعب اس��ت‪ ،‬درحالی که‬ ‫می توان ان را از پس��اب تامین کرد‪ .‬در فضای س��بز و صنعت‬ ‫می توان از مقدار زیادی از این پس��اب استفاده کرد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬س��رمایه گذاری انجام شده برای اجرای تصفیه خانه های‬ ‫فاض�لاب در م��دت زمان ‪ ۳‬تا ‪ ۷‬و به طور متوس��ط ‪ ۵‬س��ال‬ ‫بازگش��ت داده می ش��ود‪ .‬در همین زمینه محمدجواد نیلی‪،‬‬ ‫مدیر ارش��د خدمات فنی و پش��تیبانی ف��والد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه از س��ال ‪ ۹۱‬با سرمایه گذاری افزون بر‬ ‫‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال با ایجاد ش��بکه های جمع اوری‬ ‫فاض�لاب‪ ،‬اح��داث تصفیه خانه های جدید یا تکمیل و ارتقای‬ ‫تصفیه های ش��هری موجود و در نهای��ت احداث تصفیه خانه‬ ‫تکمیل��ی در ف��والد مبارکه موفق ش��د به عنوان نخس��تین و‬ ‫بزرگ ترین ش��رکت صنعتی در باالترین سطح‪ ،‬پساب شهری‬ ‫تصفیه شده را جایگزین قسمتی از اب خام کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 2‬اردیبهشت‪1399‬‬ ‫‪ 27‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1504‬‬ ‫پیاپی ‪2822‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بو کارهای‬ ‫ویروس کرونا در ماه های گذشته‪ ،‬کس ‬ ‫کوچک و ب��زرگ را با ضرره��ای اقتصادی بزرگی‬ ‫مواج��ه کرده ‪ ،‬ام��ا در مقاب��ل منجر ب��ه تحوالت‬ ‫بزرگ ت��ری در جهان ش��ده و به نظر می رس��د در‬ ‫می��ان این بح��ران‪ ،‬بخ��ش فن��اوری و اینترنت و‬ ‫تج��ارت الکترونیک‪ ،‬برن��ده بزرگ ح��وزه اقتصاد‬ ‫باشد‪ .‬با قرنطینه ش��دن حدود یک میلیارد نفر در‬ ‫خانه های ش��ان در سراس��ر جهان و به وجود امدن‬ ‫ش��رایط فوق العاده کنونی‪ ،‬بسیاری از شهروندان به‬ ‫خدم��ات الکترونیکی و ابزارهای جدید برای خرید‬ ‫و فروش و ادام��ه فعالیت های روزانه پناه اورده اند؛‬ ‫تا جای��ی که تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که‬ ‫بس��یاری از جنبه های کار و سازمان پس از خروج‬ ‫از بح��ران ویروس کرونا تغیی��ر خواهد کرد‪ .‬با این‬ ‫تغییر رفتار س��ازمانی‪ ،‬مردم ب��اور خواهند کرد که‬ ‫می توانن��د کار و ارتب��اط خود را به روش��ی غیر از‬ ‫روش های متداول پیش��ین انجام دهند‪ .‬مسئله ای‬ ‫که مردم را وادار می کند تا هرچه بیشتر با فناوری‬ ‫ان��س و خو بگیرند‪ .‬این چنین اس��ت ک��ه با ادامه‬ ‫ای��ن روند‪ ،‬غول های تج��ارت الکترونیک در مقابل‬ ‫فروش��گاه های مس��تقل ق��رار گرفت��ه و تج��ارت‬ ‫کس��ب وکارهای خرد برای زنده مان��دن راهی جز‬ ‫همسو شدن با «س��ایت های بزرگ خرید و فروش‬ ‫الکترونیکی» ندارند؛ سرنوش��تی که برای تجارت و‬ ‫معامله در تمام بازارهای جهانی رقم خورده اس��ت‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه کرونا ث��روت ام��ازون را ‪ ٢٤‬میلیارد‬ ‫دالر افزای��ش داده‪ ،‬مای��ک چری‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫ش��رکت های کوچ��ک در انگلی��س معتقد اس��ت‬ ‫کسب وکارهای مس��تقل و کوچک از این وضعیت‬ ‫رنج می برند‪ .‬به گزارش بلومبرگ‪ ،‬شرکت امازون از‬ ‫ماندن مردم در خانه که بعد از شیوع ویروس کرونا‬ ‫هرچه بیشتر به خریدهای اینترنتی روی اورده اند‪،‬‬ ‫سود برده و معتقد است این روند باعث خالی شدن‬ ‫انبارهای ش��رکت به ویژه کاالهای اساسی خانه ها و‬ ‫لوازم پزشکی شده است‪.‬‬ ‫درمقابل مایک چری‪ ،‬فعال اقتصادی انگلیس��ی‬ ‫معتقد اس��ت این مرحله‪ ،‬اساسا برای فروشگاه های‬ ‫کوچک در انگلیس بسیار سخت است و نگرانی های‬ ‫بزرگ��ی در زنجیره ه��ای عرضه باتوج��ه به کاهش‬ ‫تعداد مش��تری ایجاد می کند‪ .‬وی چش��م انداز این‬ ‫فروش��گاه ها را ناامیدکنن��ده خوانده اس��ت‪ .‬با این‬ ‫تحلی��ل می توان گف��ت کس��ب وکارهای خرد نیز‬ ‫چاره ای جز پیوس��تن به گردونه خریدوفروش های‬ ‫اینترنتی ندارند‪.‬‬ ‫کسب وکار ایران نیز از این روند مستثنا نیست و‬ ‫مس��ئوالن را به فکر راه اندازی بسترهای الزم برای‬ ‫تس��هیل خرید اینترنتی انداخته است؛ تا جایی که‬ ‫ب��ا هدف ترغیب مردم به خرید اینترنتی و حمایت‬ ‫از کس��ب وکار ها از ‪۱۱‬فروردی��ن‪ ،‬پوی��ش«از خانه‬ ‫بخری��م» با هم��کاری وزارت ارتباطات و اطالعات‪،‬‬ ‫صداوس��یما‪ ،‬اتاق اصناف ایران‪ ،‬اتحادیه کش��وری‬ ‫بو کار های مج��ازی‪ ،‬اداره پس��ت‪ ،‬س��ازمان‬ ‫کس�� ‬ ‫فناوری اطالعات و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫راه افتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتمادسازی‪ ،‬مهره اصلی موفقیت‬ ‫ب��رای موفقیت در ه��ر تجارتی باید مش��تریان‬ ‫خواه��ان کاال ی��ا خدمت ارائه ش��ده ازس��وی ان‬ ‫کس��ب وکار وجود داش��ته باش��د و اعتماد انها به‬ ‫فروش��گاه جلب ش��ود‪ .‬این امر در فروش��گاه‪‎‬های‬ ‫اینترنت��ی اهمی��ت زیادتری پی��دا می‪‎‬کند‪ ،‬چراکه‬ ‫مشتریان هنگام خرید از فروشگاه اینترنتی به دلیل‬ ‫ندیدن فروشنده و محصوالت‪ ،‬صحبت نکردن با او‪،‬‬ ‫قابل لمس نبودن اجناس و‪ ...‬احساس اسیب پذیری‬ ‫زیادی می‪‎‬کنند‪ .‬پس یکی از معضالت فروشگاه‪‎‬های‬ ‫اینترنتی جلب اعتماد کاربرانی است که وارد سایت‬ ‫می‪‎‬ش��وند تا بتوان انها را به مشتریان اجناس خود‬ ‫تبدیل کرد‪ .‬رئیس انجمن صنفی کس��ب وکارهای‬ ‫اینترنت��ی با تاکید بر این نکته که امیدوار اس��ت با‬ ‫پایان یافتن دوران کرونایی اطالعات و اگاهی مردم‬ ‫نسبت به خرید و فروش اینترنتی بیشتر شده باشد‪،‬‬ ‫مرجوع کاال برعهده فروشگاه اینترنتی است و نباید‬ ‫از مشتری مبلغی طلب شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان تعزیرات کش��ور اف��زود‪ :‬با‬ ‫رونق خرید اینترنتی ش��کایاتی نی��ز در این حوزه‬ ‫داش��ته ایم؛ به طور مثال یکی از دوستان من به این‬ ‫موضوع معترض بود که مبلغ باالیی را به حس��اب‬ ‫یکی از فروشگاه های معروف اینترنتی واریز کرده و‬ ‫پس از ‪ ۱۴‬روز به وی اطالع داده اند که جنس مورد‬ ‫تقاضا در انبار موجود نیست‪.‬‬ ‫رضا الفت نسب‬ ‫یاسر رایگانی‬ ‫گفت‪ :‬هنوز هم برخی از م��ردم به خرید اینترنتی‬ ‫اعتماد کافی ندارند‪ .‬کس��ب وکارهای اینترنتی باید‬ ‫به این نکته توجه ویژه داش��ته باش��ند تا به مرور‬ ‫زمان فرهنگ س��ازی درس��ت و الزم شکل بگیرد و‬ ‫به صورت فرهنگی درست در میان مردم جا بیفتد‪.‬‬ ‫رضا الفت نس��ب در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به‬ ‫اینکه از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور‪ ،‬فروش‬ ‫اینترنتی انواع کاالها حدود ‪ ۳۰‬درصد افزایش پیدا‬ ‫ک��رده‪ ،‬گفت‪ :‬کاالهای تند و س��ریع مصرف در این‬ ‫ایام فروش بیشتری نسبت به سایر کاالها داشته اند‪.‬‬ ‫الفت نس��ب راه اندازی پویش از خانه بخریم را یکی‬ ‫از اقدامات انجام ش��ده در راستای توسعه خرید و‬ ‫ف��روش اینترنتی خواند و گفت‪ ۳۵۰ :‬هزار ظرفیت‬ ‫حمل ونقل ب��رای فروش اینترنتی فروش��گاه ها در‬ ‫پویش از خانه بخریم ایجاد ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫ب��رای جلب اعتم��اد خریداران در فض��ای جدید‪،‬‬ ‫فعالیت فروش��گاه های ثبت نام ش��ده در وب سایت‬ ‫پوی��ش از خان��ه بخریم و س��ایت ب��ازارگاه ایران‬ ‫قابل پیگرد است و نظارت دقیق تری بر فعالیت این‬ ‫فروشگاه ها انجام می ش��ود‪ .‬این عضو هیات مدیره‬ ‫انجم��ن صنفی کس��ب وکارهای اینترنت��ی درباره‬ ‫چگونگ��ی ثبت نام س��ایت ها در ای��ن پویش گفت‪:‬‬ ‫س��ایت هایی که امادگی ارائه خدم��ات را دارند از‬ ‫سراسر کشور می توانند در این پویش شرکت کنند‬ ‫پیمان زندی‬ ‫و حضور داشته باش��ند‪ .‬مرم نیز می توانند با خرید‬ ‫از این سایت ها بیش از پیش سراغ خرید اینترنتی‬ ‫بروند و در صورتی که ش��کایتی از س��ایتی داشته‬ ‫باش��ند اتحادیه حتما پیگیر موض��وع خواهد بود‪.‬‬ ‫الفت نسب معتقد اس��ت هدف این پویش اشنایی‬ ‫بیش��تر مردم با فرهنگ خرید اینترنتی اس��ت اما‬ ‫ب��رای موفقیت در این طرح‪ ،‬فروش��ندگان نیز باید‬ ‫به عن��وان حلق��ه اصلی زنجیره در اعتمادس��ازی و‬ ‫جلب رضایت مشتری جدی باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید از فروشگاه های اینترنتی معتبر‬ ‫درهمین حال سخنگوی سازمان تعزیرات کشور‬ ‫شرط حمایت از فروش��گاه های اینترنتی را رعایت‬ ‫حقوق مصرف کننده خواند و گفت‪ :‬در پی ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬خریدهای اینترنتی از اقبال باالتری‬ ‫برخوردار شده اند و ما نیز از رونق کار فروشگاه های‬ ‫فعال در این حوزه حمایت می کنیم؛ به ش��رط انکه‬ ‫حقوق مصرف کننده به درستی رعایت شود‪.‬‬ ‫یاسر رایگانی که در یک برنامه تلویزیونی سخن‬ ‫می گفت‪ ،‬توصی��ه کرد مردم حتما خرید خود را از‬ ‫فروش��گاه های اینترنتی معتبر انجام دهند و بهای‬ ‫کاال را پس از دریافت ان پرداخت کنند‪ .‬همچنین‬ ‫مردم باید توجه داشته باشند فروشگاه های اینترنتی‬ ‫موظفند در صورت رضایت نداشتن مصرف کننده از‬ ‫کاال‪ ،‬ان را مرج��وع کنند‪ .‬به گفت��ه رایگانی هزینه‬ ‫‹ ‹نماددارها قابل اعتمادند‬ ‫ش��واهد حاک��ی از ان اس��ت که کرونا س��بک‬ ‫زندگی را در بس��یاری از موارد تغییر داده که یکی‬ ‫از این موارد تغییر س��بک خرید اس��ت‪ .‬بسیاری از‬ ‫فروش��گاه ها نیز ب��رای عقب نمان��دن از این قافله‬ ‫جهانی اقدامات قابل توجهی انجام داده اند؛ چنانچه‬ ‫بسیاری از اصناف در دوران شیوع کرونا از گردونه‬ ‫اقتصاد خارج و تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز اصن��اف وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اش��اره به کاهش فعالی��ت ‪ ۸‬هزار صنف‬ ‫مختلف با ش��یوع کرونا گفت‪ :‬برخی از این اصناف‬ ‫به طور کلی در این ایام تعطیل ش��ده اند که فروش‬ ‫اینترنتی می تواند در این شرایط کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫پیمان زندی در گفت وگو با‬ ‫یکی از راه های‬ ‫ش��ناخت س��ایت های اینترنتی معتبر برای خرید‬ ‫را داش��تن مجوز دانس��ت و گفت‪ :‬سایت اینترنتی‬ ‫ک��ه موفق به دریاف��ت «نماد اعتماد» از س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت الکترونیک شده دارای اعتبار الزم‬ ‫است‪.‬‬ ‫مردم می توانند از این سایت ها بدون نگرانی خرید‬ ‫کنند و ش��کایت ها از طریق اتحادیه رصد و بررسی‬ ‫می ش��ود‪ .‬زندی گفت‪ :‬هر کس��ب وکاری نخس��ت‬ ‫باید پروانه کس��ب داشته باشد و بعد مجوز فروش‬ ‫اینترنت��ی را کس��ب کند‪ .‬هم اکن��ون‪ ۱۳۳۰‬پروانه‬ ‫کس��ب اینترنتی ازس��وی اتحادیه کسب وکارهای‬ ‫اینترنتی صادر شده است‪.‬‬ ‫تمدید ممنوعیت تردد در مرز جمهوری اذربایجان و ایران‬ ‫ممنوعیت ت��ردد در مرز جمه��وری اذربایجان‬ ‫ب��ا جمه��وری اس�لامی ایران ت��ا ‪ 4‬ماه م��ه (‪۱۵‬‬ ‫اردیبهشت) تمدید شد‪ .‬به گزارش گمرک ایران با‬ ‫تصمیم ستاد ویژه مبارزه با کرونا کشور اذربایجان‬ ‫مبنی بر تمدید دوهفت��ه ای مدت قرنطینه در این‬ ‫کش��ور‪ ،‬ممنوعیت ت��ردد در مرزه��ای جمهوری‬ ‫اذربایجان و ایران نیز برای مدت ‪ ۱۴‬روز یعنی تا ‪4‬‬ ‫مه (‪ ۱۵‬اردیبهشت) تمدید شد‪ .‬البته تردد کامیون‬ ‫و بار و ترانزیت کاال از گذرگاه های مرزی اس��تارا و‬ ‫بیله سوار به سرزمین اصلی (به صورت ترانشیپمنت)‬ ‫و جمهوری خودمختار نخجوان به مقصد اذربایجان‬ ‫و اوراسیا کماکان ادامه دارد‪.‬‬ ‫پایان��ه ریلی اس��تارا ه��م فعالیت ه��ای خود را‬ ‫همزمان با تکمیل زیرس��اخت ها‪ ،‬گس��ترش داده و‬ ‫هی��چ خللی در صادرات و واردات کاال از این طریق‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫تخصیص ارز دولتی به خریدهای اعتباری‬ ‫نحوه وصول و خروج کاالهای صادراتی‬ ‫مدی��ر کل دفتر صادرات گم��رک نحوه وصول و‬ ‫خروج کااله��ای صادراتی را به گم��رکات اجرایی‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گمرک ایران‪ ،‬علی اکبر ش��امانی در‬ ‫ای��ن ابالغیه بر لزوم پیگیری اعالم وصول و خروج‬ ‫کااله��ای صادرات��ی تاکی��د کرده و اورده اس��ت‪:‬‬ ‫گمرکات مبدا موظفند نس��بت به بررسی و تعیین‬ ‫تکلی��ف تمامی ردیف های صادرات��ی اعالم خروج‬ ‫نش��ده (ثبت خ��روج‪ ،‬ابطال یا پیگی��ری قضایی با‬ ‫هماهنگ��ی واحدهای مربوطه) مربوط به س��نوات‬ ‫قبلی اقدام و این دفتر را از نتیجه‪ ،‬مطلع کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این ابالغیه‪ ،‬گمرکات مبدا موظفند تا‬ ‫حصول نتیجه نس��بت به پیگیری و تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت تمام��ی اظهارنامه های صادراتی امس��ال‬ ‫(ثبت خروج‪ ،‬ابطال یا پیگیری قضایی با هماهنگی‬ ‫واحدهای مربوطه) اقدام کنند‪ .‬همچنین الزم است‬ ‫گم��رکات مبدا صادرات در زمین��ه اظهارنامه های‬ ‫صادراتی‪ ،‬پس از انجام تش��ریفات صادرات‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت حداکثر یک هفته نس��بت به پیگیری اعالم‬ ‫وصول و خروج از مرز کاالهای صادراتی در سامانه‬ ‫جامع امور گمرکی اقدام و در صورت حاصل نشدن‬ ‫نتیجه و احتمال خارج نش��دن کاال در اسرع وقت‬ ‫نسبت به اس��تعالم از گمرک مرزی مربوطه اقدام‬ ‫ک��رده و موضوع را ب��رای پیگیری به حوزه نظارت‬ ‫یا اداره کل گمرکات استان متبوع منعکس کنند‪.‬‬ ‫در مرحل��ه بع��د در صورت��ی که ظ��رف مهلت‬ ‫تعیین ش��ده (ی��ک هفته ت��ا ‪ ۱۰‬روز) نتیجه الزم‬ ‫حاصل نش��د‪ ،‬دوباره موضوع را با تصریح س��وابق‬ ‫پیگیری های انجام ش��ده گمرک م��رزی مربوطه‬ ‫پیگیری کنند‪.‬‬ ‫جعفر عزیزی‬ ‫تحلیلگر اقتصاد‬ ‫به نظر می رس��د پاندمی کرونا نه تنها به این‬ ‫زودی ه��ا از دنیا رفتنی نیس��ت‪ ،‬بلکه هر روز‬ ‫چهره ای جدید از خود رو می کند‪.‬‬ ‫بع��د از زمین گی��ر ک��ردن هواپیماها و به‬ ‫خاک سیاه نشاندن هتلداران و نابودی کامل‬ ‫صنعت گردش��گری‪ ،‬حاال این بیماری عجیب‬ ‫و کام�لا پیچیده س��راغ دارایی های فیزیکی‪،‬‬ ‫مراک��ز خری��د و دارایی ه��ای مش��هود رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رکود اقتصادی اگر یک فصل ادامه داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬نه تنها مص��رف نف��ت و کامودیتی ها‬ ‫که ف��روش فیزیکی محص��والت‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫دریایی‪ ،‬زمینی و هوایی‪ ،‬رس��توران ها‪ ،‬فست‬ ‫فودها و بسیاری از خدمات را دچار تغییرات‬ ‫بنیادی خواهد کرد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر کس��ب وکار‪ ،‬خدمات اموزش��ی‬ ‫و رفاه��ی نیز ب��رای تداوم حی��ات راهی جز‬ ‫انالی��ن ش��دن نخواهن��د داش��ت‪ .‬امالک و‬ ‫مس��تغالت‪ ،‬فروش��گاه ها و رس��توران های‬ ‫زنجیره ای‪ ،‬مدارس‪ ،‬دانشگاه ها و اموزشگاه ها‪،‬‬ ‫باشگاه های ورزشی‪ ،‬س�لامتی و زیبایی باید‬ ‫بپذیرن��د ک��ه وارد عصر جدیدی ش��ده اند و‬ ‫درامد و هزینه های خود را با ش��رایط جدید‬ ‫تطبیق دهند‪.‬‬ ‫برای نخس��تین ب��ار در یک قرن گذش��ته‬ ‫دارایی های مش��هود و فیزیکی به طور جدی‬ ‫مورد تهدید واقع شده اند‪ .‬شرکت هایی مانند‬ ‫ام��ازون‪ ،‬علی باب��ا و‪ ...‬در دنیا ف��روش باال و‬ ‫باالت��ر ثب��ت خواهند ک��رد و غول هایی مثل‬ ‫وال مارت‪ ،‬کارفور‪ ،‬مک دونالد‪ ،‬استارباکس و‪...‬‬ ‫به کاهش شعب خواهند اندیشید‪.‬‬ ‫س��رعت تغییرات به حدی است که فروش‬ ‫انالی��ن در دنیا طی ‪ ۳‬ماه اخیر چندین برابر‬ ‫شده و فضای اینترنت و الکترونیک میدان دار‬ ‫اقتصاد شده است‪.‬‬ ‫انقالب��ی جدی��د در ح��ال وقوع اس��ت که‬ ‫نتیجه ان نابودی کامل برخی کس��ب وکارها‬ ‫و صنایع و ظهور فعالیت هایی از نوع انالین و‬ ‫الکترونیک است‪.‬‬ ‫از زمان انقالب صنعتی تاکنون هیچ زمانی‬ ‫تا این حد کار با صنایع و دارایی های فیزیکی‬ ‫جان بش��ریت را تهدید نکرده و همه تالش ها‬ ‫در دو ده��ه گذش��ته برای توس��عه ای تی و‬ ‫صنع��ت الکترونی��ک یک ط��رف و تهدید ‪۳‬‬ ‫ماه��ه کرونا یک ط��رف‪ ،‬حاال دیگر توس��عه‬ ‫انالین و الکترونی��ک تنها یک مقوله لوکس‪،‬‬ ‫بهینه س��ازی و کاهش هزینه ای نیست بلکه‬ ‫یک اجبار مرگ و زندگی است‪.‬‬ ‫ابالغ بودجه‬ ‫مشوق های صادراتی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‬ ‫گف��ت‪ :‬امیدواری��م‬ ‫ب��ا اب�لاغ بخش��ی از‬ ‫بودج��ه مش��وق های‬ ‫صادراتی سال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫حمای��ت از جامع��ه‬ ‫صادرکنندگان با اولویت زیرساخت های تجاری‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان توس��عه تجارت‪ ،‬حمید‬ ‫زادب��وم با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در‬ ‫جه��ت تدوی��ن بس��ته حمایت از ص��ادرات‬ ‫غیرنفت��ی س��ال ‪ ،۱۳۹۹‬گفت‪ :‬پ��س از اخذ‬ ‫نظر اعضای کارگروه توس��عه صادرات‪ ،‬نسبت‬ ‫به طرح موضوع در کارگروه اعالمی ازس��وی‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری اقدام و س��پس‬ ‫جه��ت تصویب و اب�لاغ به دبیرخانه س��تاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه توس��عه ص��ادرات با تقدیر از‬ ‫روسای سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سراسر کشور به ویژه استان های مرزی‪ ،‬ارسال‬ ‫اطالعات وضعیت زیرس��اخت های صادراتی و‬ ‫تجاری استان در جهت برنامه ریزی تخصیص‬ ‫مش��وق های صادرات��ی را بااهمی��ت عن��وان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫زادبوم برنامه های س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران در جه��ت حمای��ت از صادرکنندگان‬ ‫را در دو بع��د کوتاه م��دت (ش��رایط کرونا) و‬ ‫میان مدت (ش��رایط پس��اکرونا) اعالم کرد و‬ ‫برنامه ری��زی در این زمین��ه را اولویت اصلی‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران دانست‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫مصوبه س��تاد تنظیم بازار برای رفع مش��کالت‬ ‫ترخی��ص ‪ ۴‬میلیون تن کاالی اساس��ی موجود در‬ ‫بنادر ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گزارش گمرک ایران‪ ،‬مصوبه ستاد تنظیم بازار‬ ‫برای رفع مش��کالت ترخیص ‪ ۴‬میلیون تن کاالی‬ ‫اساسی موجود در بنادر ابالغ شد‪.‬‬ ‫در ای��ن مصوبه امده اس��ت‪ :‬باتوجه به دس��تور‬ ‫ریاست محترم جمهوری درباره تعجیل در ترخیص‬ ‫‪ 4‬میلی��ون ت��ن کاالی اساس��ی موج��ود در بنادر‬ ‫(مش��مول ارز ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان) و ل��زوم هماهنگی‬ ‫دستگاه های مرتبط از جمله بانک مرکزی‪ ،‬گمرک‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای عملی شدن‬ ‫این موضوع تصمیمات ذیل در این خصوص اتخاذ‬ ‫شد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬مقرر ش��د نس��بت به تخصیص ارز ذرت های‬ ‫رس��وبی در گمرک جمهوری اسالمی توسط بانک‬ ‫مرکزی مطابق نامه تاریخ ‪ 23‬فروردین که توس��ط‬ ‫قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگانی تایید و ارس��ال ش��ده‪ ،‬بدون فوت وقت و‬ ‫با کمترین بروکراسی اداری اقدام شود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬گمرک مکلف است تایید کد تخصیص ارز را‬ ‫به معنی در ص��ف تامین تلقی و تمام محموله های‬ ‫ذرت رس��وبی که کد تخصیص سیستمی دریافت‬ ‫کردند را ترخیص کند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کلیه صاحبان محموله های ذرت رس��وبی در‬ ‫بن��ادر که کد تخصیص دریاف��ت کرده اند‪ ،‬مکلفند‬ ‫حداکث��ر ظ��رف دو هفت��ه نس��بت ب��ه ترخیص‬ ‫محموله ه��ای ذرت از گمرکات کش��ور و توزیع در‬ ‫چارچوب مصوبات ابالغی اقدام کنند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت در صورت نبود اقدام موثر ازسوی‬ ‫دارن��دگان محموله های ذرت ب��رای ترخیص کاال‬ ‫اقدام قانونی با هماهنگی دبیرخانه کارگروه تنظیم‬ ‫بازار توس��ط دس��تگاه های مس��ئول انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬باتوجه به اع�لام امادگی بانک مرکزی مقرر‬ ‫ش��د بانک مذکور نس��بت به تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی برای کاالهای اساس��ی مشمول به صورت‬ ‫خری��د اعتباری اقدام و برای تامین ارز ان حداکثر‬ ‫‪ ۶‬ماه از زمان تخصیص ارزهای در دس��ترس قابل‬ ‫انتقال اقدام کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برگ برنده بحران کرونا در دست تجارت الکترونیک‬ ‫پایان عصر‬ ‫دارایی های‬ ‫فیزیکی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 2‬اردیبهشت‪ 27 -1399‬شعبان ‪ 21 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1504‬پیاپی‪2822‬‬ ‫سینما چاره ای جز «انالین شدن» ندارد‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫واردات کاغذ چاپ کتاب رکورد زد‬ ‫که تعاونی ناش��ران و کتابفروشان ایران (اشنا) نیز‬ ‫از اس��فند س��ال پیش به دلیل ش��یوع کرونا صدور‬ ‫حواله ه��ای کاغذ به ناش��ران را متوقف کرده بود و‬ ‫البت��ه چاپخانه ها نیز از ادامه فعالیت محروم بودند‪.‬‬ ‫براس��اس امار منتشرشده ازسوی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی‪ ،‬از ابتدای سال جاری تاکنون ‪۲۲۸‬‬ ‫پرونده واردات کاغذ شامل ‪ ۳۱‬پرونده واردات کاغذ‬ ‫بزرگداشت‬ ‫سعدی‪ ،‬اموزگار جاودانه زبان فارسی‬ ‫رئیس بنیاد س��عدی و فرهنگس��تان زبان و ادب‬ ‫فارسی‪ ،‬در استانه اول اردیبهشت و روز بزرگداشت‬ ‫س��عدی ش��یرازی در پیامی او را اموزگار جاودانه‬ ‫زبان فارس��ی دانس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بنیاد سعدی‪ ،‬غالمعلی حدادعادل به نام گذاری اول‬ ‫اردیبهش��ت در کش��ور ما و در میان فارسی زبانان‬ ‫س��رزمین های دیگر به نام روز سعدی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬س��عدی بی گمان معروف ترین شاعر ایرانی‬ ‫در جهان اس��ت‪ .‬کافی است به تعداد ترجمه هایی‬ ‫ویژه‬ ‫گلستان س��عدی گفت‪ :‬س��عدی اموزگار جاودانه‬ ‫زبان فارس��ی اس��ت‪ .‬از س��ال ‪ ۶۵۶‬هجری قمری‬ ‫که س��ال تالیف گلستان است عموم کسانی که در‬ ‫داخل و خارج از ایران خواس��ته اند فارسی بیاموزند‬ ‫گلستان خوانده و سر سفره سعدی نشسته اند‪.‬‬ ‫فقط اعداد کد ملی را پیامک کنید‬ ‫س��خنگوی س��تاد تس��هیالت حمایتی کرونا‬ ‫گفت‪ :‬سرپرس��تان خانوار برای تایید دریافت وام‬ ‫قرض الحسنه‪ ،‬فقط اعداد کد ملی را به سرشماره‬ ‫‪ ۶۳۶۹‬پیامک کنند و نیازی به اس��تفاده از خط‬ ‫فاصله نیس��ت‪ .‬در روزهای اخیر شایعاتی درباره‬ ‫نحوه ارس��ال کد ملی به سرشماره ‪ ۶۳۶۹‬مطرح‬ ‫ش��ده؛ مبنی بر اینکه به طور حتم باید مطابق با‬ ‫اصل کد ملی‪ ،‬خط فاصله ها نیز گذاش��ته ش��ود؛‬ ‫در غیر این صورت‪ ،‬پیامک ارس��الی‪ ،‬مورد تایید‬ ‫قرار نمی گیرد‪ .‬حس��ن میرزای��ی در گفت وگو با‬ ‫ایلنا با رد این ش��ایعه‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ه هیچ وجه نیاز‬ ‫به اس��تفاده از خط فاصله برای نوشتن کد ملی‬ ‫نیست و فقط نوشتن اعداد پشت سر هم کفایت‬ ‫می کند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬پیش از این اعالم شده‬ ‫بود سرپرس��تان خانوار منتظ��ر دریافت پیامک‬ ‫از سرش��ماره ‪ v.refah‬بمانند و سپس کد ملی‬ ‫را به سرش��ماره ‪ ۶۳۶۹‬ارس��ال کنن��د اما اینک‬ ‫عرض می کنم که سرپرستان خانوار حتی اگر از‬ ‫سرش��ماره ‪ v.refah‬پیامک دریافت نکردند هم‬ ‫می توانند کد ملی اعضای خانوار خود را حداکثر‬ ‫تا ‪ ۷‬اردیبهشت از طریق تلفن همراهی که به نام‬ ‫سرپرس��ت خانوار اس��ت فقط به ش��ماره ‪۶۳۶۹‬‬ ‫پیامک کنن��د‪ .‬میرزایی تاکید ک��رد‪ :‬هیچ گونه‬ ‫وب سایتی برای این وام وجود ندارد‪.‬‬ ‫اهالی فرهنگ در پخش زنده فضای مجازی‬ ‫اهال��ی فرهن��گ در گفت وگوهای��ی جداگانه با‬ ‫موضوعات و رویکردهای فرهنگی‪ ،‬هنری در پخش‬ ‫زنده اینس��تاگرام حاضر می ش��وند‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫نت گپ ه��ای یونس��کویی با رویک��رد ایجاد اگاهی‬ ‫فرهنگی با حضور استادان بزرگ فرهنگ راه اندازی‬ ‫شد‪ .‬در این نت گپ های یونسکویی که از روز دوشنبه‪،‬‬ ‫اول اردیبهش��ت اغاز شده‪ ،‬استادانی همچون اصغر‬ ‫دادبه‪ ،‬عبدالمحمود رضوانی‪ ،‬بهاالدین خرمشاهی‪،‬‬ ‫ایرج ش��هبازی‪ ،‬مهدی ماحوزی‪ ،‬مهدی محبتی و‬ ‫لیلی انور درباره مسائل مختلف گفت وگو می کنند‪.‬‬ ‫نخستین روز از این نت گپ های یونسکویی با صدای‬ ‫علی خدایی همراه بود‪ .‬فهرس��ت برنامه های پخش‬ ‫زنده اینستاگرامی به این شرح است‪:‬‬ ‫ دوش��نبه‪ ،‬اول اردیبهش��ت موض��وع‪ :‬روز‬‫بزرگداش��ت سعدی‪ ،‬استادان‪ :‬اصغر دادبه با رویکرد‬ ‫س��عدی و انسان پریش��ان حاضر (‪ ۲۱‬تا ‪ )۲۱:۳۰‬و‬ ‫عبدالمحم��ود رضوی ب��ا رویکرد جای��گاه جهانی‬ ‫سعدی (‪۲۱:۳۰‬تا‪)۲۲:۰۰‬‬ ‫ اج��رای این برنامه را عبدالمهدی مس��تکین‪،‬‬‫مدیر گروه فرهنگ کمیس��یون ملی یونسکو‪-‬ایران‬ ‫برعه��ده دارد و این برنامه با اواز علی خدایی همراه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ سه ش��نبه‪ ،‬دوم اردیبهش��ت ساعت ‪ ۲۱‬مهدی‬‫ماحوزی‪ ،‬موضوع‪ :‬درنگی در پنج گنج حکیم نظامی‬ ‫ چهارش��نبه‪ ،‬س��وم اردیبهش��ت س��اعت ‪۲۱‬‬‫بهاالدی��ن خرمش��اهی‪ ،‬موضوع‪ :‬تاثیر ش��یخ اجل‬ ‫سعدی بر حافظ‬ ‫ پنجش��نبه‪ ،‬چهارم اردیبهش��ت س��اعت ‪،۲۱‬‬‫مهدی محبتی‪ ،‬موضوع‪ :‬عطار و معنای زندگی‬ ‫ جمع��ه‪ ،‬پنجم اردیبهش��ت س��اعت ‪ ،۲۱‬ایرج‬‫ش��هبازی‪ ،‬موضوع‪ :‬دوس��تی و دش��منی از نظرگاه‬ ‫موالنا‬ ‫ شنبه‪ ،‬ششم اردیبهشت ساعت ‪ ،۲۱‬لیلی انور‪،‬‬‫موضوع‪ :‬درنگی در منطق الطیر عطار‬ ‫تماش��ای پخ��ش زن��ده ای��ن برنامه ه��ا ب��رای‬ ‫عالقه من��دان ب��ا مراجع��ه ب��ه اینس��تاگرام‬ ‫کمیس��یون مل��ی یونس��کو‪-‬ایران ب��ه نش��انی‬ ‫‪ @unesco_ir_natcom‬امکان پذی��ر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫کنسرتی برای شهروندان در خانه‬ ‫جمع اوری پالسمای بهبودیافتگان کرونا‬ ‫س��ازمان انتقال خون ای��ران از بهبودیافتگان کووید ‪ ۱۹‬خواس��ت با حضور در‬ ‫مراکز جامع اهدای پالسما ‪ ۱۴-‬مرکز استان کشور‪ -‬در پروژه جمع اوری و ذخیره‬ ‫پالسما با هدف تامین نیازهای درمانی پیش بینی شده مراکز درمانی شرکت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر پیمان عشقی‪ ،‬مدیرعامل سازمان انتقال خون از اغاز پروژه‬ ‫جمع اوری و ذخیره سازی پالس��مای افراد بهبودیافته از کووید ‪ ۱۹‬در ‪ ۱۴‬استان‬ ‫کش��ور خبر داد و گفت‪ :‬این پروژه به طور هماهنگ از اول اردیبهشت اغاز شده و‬ ‫مخاطبان ان افرادی هستند که حداقل یک ماه از بهبودی کامل انان سپری شده‬ ‫است‪ .‬عش��قی‪ ،‬وظیفه سازمان انتقال خون را تامین فراورده های خونی مورد نیاز‬ ‫کشور برشمرد و گفت‪ :‬سازمان انتقال خون ایران به عنوان تنها متولی قانونی تامین‬ ‫فراورده های خونی مورد نیاز بیماران وظیفه دارد با تمام توان به بیماران نیازمند‬ ‫یاری برساند و فراورده های مورد نیاز انان را پیش بینی و تامین کند‪.‬‬ ‫تخفیف ویژه خدمات «پست کتاب»‬ ‫فرصت استفاده از خدمات سامانه «پست کتاب» در طرح «عبور از کرونا با کتاب»‬ ‫با موافقت معاونت فرهنگی وزارت ارش��اد تا پایان اردیبهشت تمدید شد‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬فرصت اس��تفاده از خدمات سامانه «پس��ت کتاب» در طرح «عبور از کرونا با‬ ‫کتاب» باتوجه به اس��تقبال ناش��ران و فروش��ندگان کتاب با موافقت معاونت امور‬ ‫فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی تا پایان اردیبهشت ‪ ۱۳۹۹‬تمدید شد‪.‬‬ ‫با اختصاص بخش��ی از یارانه کتاب به حمایت از س��امانه «پس��ت کتاب» در طرح‬ ‫«عب��ور از کرونا با کتاب» ک��ه با هدف ایجاد عدالت در دسترس��ی به کتاب برای‬ ‫همه ش��هروندان ایجاد شده‪ ،‬برای ارسال هر بسته پس��تی کتاب در این سامانه تا‬ ‫‪ 2‬کیلوگرم بابت س��فارش تنها مبلغ ‪ ۳۰‬هزار ریال دریافت می شود و بقیه مبلغ از‬ ‫محل یارانه کتاب ازسوی خانه کتاب به شرکت پست پرداخت خواهد شد‪ .‬ناشران‪،‬‬ ‫کتابفروشان‪ ،‬توزیع کنندگان‪ ،‬فروشگاه های اینترنتی کتاب و فعاالن تولید و فروش‬ ‫کتاب‪ ،‬در صورت داش��تن پروانه کس��ب وکار معتبر می توانند برای استفاده از این‬ ‫تخفیف از طریق س��ایت خان��ه کتاب ‪ ketab.ir‬یا س��امانه ‪posteketab.com‬‬ ‫نسبت به ثبت نام و عضویت اقدام کنند‪.‬‬ ‫جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران‬ ‫فرنود حس�نی‪ -‬توهم ی��ا تئوری توطئ��ه از افت ها‪،‬‬ ‫دست اندازها و علل اساسی در کندی یا درجازدن جریان‬ ‫توس��عه در ایران است که همه ابعاد اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬سیاس��ی و حتی دینی ما از ان تاثیر گرفته اند‪.‬‬ ‫ای��ن بیماری اجتماعی که خاص��ه در دو قرن اخیر بیش‬ ‫از پی��ش نمود پیدا ک��رده و در زندگی فردی و اجتماعی‬ ‫بس��یاری از ایرانیان خودنمایی می کند تاثیر بس��زایی در‬ ‫تکثیر فرافکنی و خالی کردن ش��انه از بار مسئولیت و انداختن ان بر دوش عوامل‬ ‫محیطی و بیرونی دارد‪ .‬این رفتار الجرم دس��تاویز خوبی ب��رای افراد‪ ،‬دولت ها و‪...‬‬ ‫اس��ت تا در پوش��ش این تئوری ذهن مخاطب و جامعه را از حقیقت و اصل ماجرا‬ ‫منحرف س��ازند‪ .‬در سلس��له مباحث قابل طرح در مفهوم «ما» شدن به معنی یک‬ ‫چارچوب زیس��ت اجتماعی مس��ئوالنه و متعهدانه و چگونه ما شدن‪ ،‬شناخت این‬ ‫ضعف در رفتارهای فردی و اجتماعی بسیار ضروری می نماید‪ .‬کتاب «جستارهایی‬ ‫درباره تئوری توطئه در ایران» به ریشه شناس��ی این پدیده در جامعه ایرانی‪ ،‬بیان‬ ‫نمونه ه��ای جدی از این موضوع و تاثی��رات ان در روند حرکتی جامعه می پردازد‪.‬‬ ‫مطالعه این کتاب برای عالقه مندان به ش��ناخت تاریخ اجتماعی ایران و ضعف های‬ ‫فرهنگی و تاریخی ان مغتنم خواهد بود‪ .‬این کتاب نوشته احمد اشرف‪ ،‬محمدعلی‬ ‫همایون کاتوزیان و ترجمه محمدابراهیم فتاحی اس��ت که نش��ر نی ان را منتشر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫سریال های رمضان ‪۹۹‬‬ ‫‪ ۴‬س��ریال برای پخش در ایام رمضان انتخاب ش��دند که از ابتدای این مناسبت‬ ‫روی انت��ن خواهند رفت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ریال های زیرخاکی‪ ،‬بچه مهندس‪،‬‬ ‫سرباز و پدرپسری که هنگام ساخت به عنوان سریال ماه رمضان سیما معرفی نشده‬ ‫بودند‪ ،‬در نهایت این فرصت را یافتند که به عنوان سریالی مناسبتی خود را مطرح‬ ‫کنند‪ .‬ضمن اینکه از این ‪ ۴‬مجموعه‪ ،‬دو س��ریال زیرخاکی و پدرپسری از محتوای‬ ‫طنز و دو سریال سرباز و بچه مهندس از محتوای جدی تری برخوردار هستند‪.‬‬ ‫تلویزیون‬ ‫ن کیوان ساکت و وحید تاج‬ ‫ش��نبه‪ ۳۰ ،‬فروردی ‬ ‫در ت��االر وحدت روی صحنه رفتن��د و به اجرای‬ ‫کنس��رت انالین پرداختند‪ .‬کیوان س��اکت پیش‬ ‫از شروع کنس��رت رو به مخاطبان در خانه گفت‪:‬‬ ‫هنر ایران چون اقیانوس��ی بی انتهاس��ت و در این‬ ‫دری��ای بیکران من قطره ای بیش نیس��تم‪ .‬وحید‬ ‫تاج نیز در بخشی از کنسرت خطاب به مخاطبان‬ ‫و دوستداران موس��یقی ایرانی گفت‪ :‬موفقیت در‬ ‫موس��یقی و خوانندگی به تمرین و ممارست نیاز‬ ‫دارد و باید گفت این مس��یری س��خت و دش��وار‬ ‫اس��ت که جز با عزم راس��خ و ثبات قدم به نتیجه‬ ‫نخواهد رس��ید‪ .‬وحید تاج گفت‪ :‬رهرو ان نیست‬ ‫گهی تند و گهی خس��ته رود؛ رهرو ان اس��ت که‬ ‫اهس��ته و پیوسته رود‪ .‬کیوان س��اکت در ابتدای‬ ‫کنس��رت به تکنوازی سه تار پرداخت و پس از ان‬ ‫قطعات «هامون»‪« ،‬یادگار خون»‪« ،‬خاک وطن»‬ ‫و «باران» اجرا ش��د‪ .‬گفتنی است بنیاد فرهنگی‬ ‫هنری «رودکی» با همکاری و مشارکت تلویزیون‬ ‫تعاملی تیوا‪ ،‬دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی و همراهی هنرمندان‪ ،‬باتوجه به ممکن‬ ‫نبودن حضور تماش��اگران در تاالرهای این بنیاد‪،‬‬ ‫مجموعه کنسرت های انالین برگزار می کند‪ .‬این‬ ‫اجراها به پیش��نهاد هنرمندان و ب��دون دریافت‬ ‫هزین��ه روی صحنه م��ی رود‪ .‬مخاطبان می توانند‬ ‫برای تماشای کنسرت های انالین تاالر وحدت به‬ ‫سایت تیوا به نش��انی ‪ www.tva.tv‬و اپلیکیش‬ ‫نوا در نشانی ‪ www.gettv.com‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫عل�ی بهاری‪ -‬محف�ل هنری طن�ز ‪ /‬حوزه‬ ‫هنری س�ازمان تبلیغات اسالمی قم ‪ :‬هیچ گاه‬ ‫نیت نداش��تم دس��ت به قلم ببرم و خدمات شایان‬ ‫خود به این ملک و ملت را بازگویم‪ ،‬اما حجم توهین‬ ‫هت��اکان و توهی��ن کنندگان به ح��دی باال بود که‬ ‫مرا مجبور کرد اخالص همیشگی و مثال زدنی ام را‬ ‫کنار بگذارم و از چهره پاک و ش��ریفم پرده بگشایم‪.‬‬ ‫امیدوارم انچه می نویس��م تکلیف از دوش��م بردارد و رستگارم سازد‪ .‬از انتهای‬ ‫دهه ‪ ۵۰‬تا ابتدای دهه ‪ ۹۰‬با تمام توان به شما خدمت کردم‪ ۴۰ .‬سال باالترین‬ ‫منسب ها را در اختیار داشتم چراکه وظیفه ملی و تکلیف شرعی ایجاب می کرد‬ ‫این مناس��ب سنگین و پرمسئولیت را شخصا به عهده بگیرم و به احدی واگذار‬ ‫نکنم‪ .‬بارها می خواس��تند مرا مجبور به استعفا کنند‪ ،‬اما محکم و مقام ایستادم‬ ‫و میزم را که چون س��نگر خدمت می دانس��تم‪ ،‬حفظ کردم‪ .‬انها نمی دانستند‬ ‫فشار کاری روی من تقریبا به اندازه ‪ ۱۰‬کارگر معدن بود‪ ،‬چراکه در ‪ ۱۰‬شرکت‬ ‫دولت��ی‪ ،‬خصوصی و خصولت��ی عضو هیات مدیره بودم‪ .‬صبحان��ه را در یکی از‬ ‫دفتر ها می خوردم و ناهار را در وزارتخانه و ش��ام را هم به طور معمول در جلسه‬ ‫کاری لواسان صرف می کردیم‪ .‬باور کنید ازاردهنده است وقتی همه وعده های‬ ‫غذایی ات گوش��ت بره و برنج ایرانی باش��د‪ .‬خدا شاهد است دلم برای نان و پنیر‬ ‫و خی��ار و گوجه تنگ ش��ده بود اما بن��ده که خود را رزمن��ده عرصه اقتصادی‬ ‫می دانس��تم تنها با نیت انج��ام وظیفه و خدمت به خلق اهلل هم��ه این غذاها را‬ ‫تحم��ل کردم و هیچ یک از مناس��بم را در طول این س��ال ها تحویل نداد‪ .،‬زیرا‬ ‫مطمئن نبودم کس��ی بتوان��د به تنهایی به خوبی من از پ��س این تکلیف الهی‬ ‫براید‪ .‬رس��انه ها اما با من بد کردند‪ .‬هر روز تهمت‪ ،‬توهین‪ ،‬ناس��زا و سیاه نمایی‬ ‫علیه بنده منتش��ر می کردند‪ ،‬یک روز به پسرم که در الس وگاس امریکا زندگی‬ ‫می کرد می تاختند و روز دیگر به دختر برلین نش��ینم هتاکی می کردند‪ .‬پس��ر‬ ‫مجاهد من در الس وگاس مش��غول فعالیت های فرهنگی است و انجا موسسه‬ ‫فرهنگی تاس��یس کرده و به بانوان ج��وان امریکایی هنر تدریس می کند‪ .‬مگر‬ ‫می توان به خاطر چند عکس فتوش��اپی مردم را متهم کرد‪ .‬می گویند در صفحه‬ ‫شخصی اش منتشر شده؛ خب باشد‪ .‬صفحه را هک کرده بودند؛ همچنانکه یک‬ ‫بار حساب بانکی من هک و درجا ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان با ان واریز شد‪ .‬این وعده‬ ‫خداس��ت که به متقین بدون حس��اب و کتاب روزی می دهد‪ .‬دختر بی پناهم‬ ‫در المان هم موسس��ه خیریه دارد و دائم از دیگران برای س��رپا نگه داشتن ان‬ ‫کم��ک می گیرد‪ .‬مثال همین چند ماه پیش برایش ‪ ۲۰‬میلیون یورو فرس��تادم‬ ‫که توانس��ت با ان چند ق��رص نان تهیه کند و به فقرا بده��د الحمداهلل‪ .‬خدای‬ ‫بزرگ را ش��اهد می گیرم که در طول این ‪ ۴۰‬س��الی که در راس کار بودم هیچ‬ ‫اس��تفاده ای از بیت المال نکردم؛ مگر همان استفاده های متداول مثل حقوق و‬ ‫پاداش‪ ،‬کارانه‪ ،‬یارانه‪ ،‬وام بالعوض‪ ،‬خانه س��ازمانی‪ ،‬ماش��ین دولتی‪ ،‬ارز دولتی‬ ‫و س��فر خارجی‪ ،‬همه این موارد هم در راس��تای منفعت امت و مصلحت نظام‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬خدای حکیم شاهد و ناظر اس��ت که به جز‪ 3 ،۲‬اپارتمان در شمال‬ ‫تهران‪ ۵ ،‬ویال در بابلس��ر‪ 2 ،‬شرکت در کیش و یک باغ ‪ ۵۰۰‬هکتاری در لواسان‬ ‫هیچ چیز نداشته و ندارم‪ .‬البته یک حساب بانکی هم هست برای یارانه ماهانه‪.‬‬ ‫تازگی ها هم حساب دیگری افتتاح کرده ام که کمک ماهانه کمیته امداد به ان‬ ‫واریز می شود‪ .‬انصافا پول بابرکت و طاهری است الحمداهلل‪ .‬نمی خواستم بگویم‬ ‫اما بدانید در راه خدمت به ملت انقدر غصه خوردم که موهای سرم ریزش کرد‪.‬‬ ‫کار به جایی رس��ید که رسانه های ضدانقالب کچل و بوگندو خطابم کردند‪ .‬اما‬ ‫باز هم س��کوت و تحمل کردم زیرا تکلیف شرعی ام در سکوت بود‪ .‬به پاکدامنی‬ ‫پسرم که در الس وگاس سخت از عفتش مراقبت می کند قسم می خورم که در‬ ‫طول این سال ها ریالی از درامدم را در بانک های ایرانی سرمایه گذاری نکرده ام‪،‬‬ ‫چون سیستم بانکی ایران را مبتال به ربا می دانم و ربا حرام است و جنگ با خدا‪.‬‬ ‫رس��انه های مغرض و روزنامه نگاران قلم فروش بدانند چه کسی را به فساد مالی‬ ‫مته��م می کنند‪ .‬در یکی از همین رس��انه های مغرض خواندم که فالنی ناهار و‬ ‫شام چنچه و شیشلیک سفارش می دهد‪ .‬اوال چنچه و شیشلیک نبود سلطانی‬ ‫و ب��رگ بود‪ ،‬ش��رم کنید از این همه وقاحت‪ .‬ثانیا؛ مگ��ر می توان بدون انرژی به‬ ‫این مردم خدمت کرد‪ .‬باید توان ایستادگی اقتصادی و دوندگی اداری در مقابل‬ ‫موج تحریم ها را داش��ته باش��یم ی��ا نه‪ .‬بنده هم به عنوان ی��ک مجاهد مخلص‬ ‫اقتصادی تمام توانی را که از خوردن ان غذاها کس��ب کردم در حال خدمت به‬ ‫مردم و در حالی که پشت میزم با خستگی تمام کاغذها را امضا و نامه ها را پاراف‬ ‫ن روز اس��تراحت می کردم که ان‬ ‫می ک��ردم مصرف نمودم‪ .‬البته گاهی هم میا ‬ ‫هم اش��کالی ندارد؛ چه انکه خواب مومن عبادت اس��ت‪ .‬خدا شما را نبخشد که‬ ‫مرا مجبور می کنید این حس��نات را افش��ا کنم و اجر معنوی اش را ضایع سازم‪.‬‬ ‫خدا شاهد است گاهی اوقات وقتی ت ه غذایم باقی می ماند ان را دور نمی ریختم‬ ‫بلکه به نگهبان س��اختمان می دادم تا ش��ب با زن و بچه اش مصرف کند‪ .‬حتی‬ ‫گاهی ماس��ت نیم خورده به او می دادم که با خوشحالی می پذیرفت و می گفت‬ ‫دهن ش��ما شفاس��ت؛ هرچند چند ماه بعد هپاتیت س��ی گرف��ت و به رحمت‬ ‫حق پیوس��ت‪ .‬رضوان خدا بر او باد‪ .‬مزدورهای مطبوعاتی به چه کس��ی تهمت‬ ‫می زنید‪ .‬الحمداهلل به صراحت می گویم تمامی کس��انی را که به من اتهام مالی‬ ‫زدند می بخشم چراکه پاکدستی من روشن است و خورشید هم هیچ گاه پشت‬ ‫ابر نمی ماند‪ .‬اما خدا نگذرد از تقصیر کس��انی که پس��رم‪ ،‬این جوان پاکدامن و‬ ‫ش��ریف را به الودگی متهم کردند‪ .‬در قیامت جلوی همه شان را خواهم گرفت‪.‬‬ ‫این رنجنامه ای بود از سرباز مومن ملت و خادم مخلص امت؛ باشد که خدا مرا و‬ ‫همه مدیران بااخالص سرزمینم را در بهشت برین جای دهد‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫در خانه بمانیم‬ ‫که به زبان های مختلف دنیا از اثار س��عدی‪ ،‬به ویژه‬ ‫گلستان و بوستان‪ ،‬صورت گرفته و به قدمت و تنوع‬ ‫ای��ن ترجمه ه��ا توجه کنیم تا صحت این ادعا بر ما‬ ‫ثابت ش��ود‪ .‬ش��ادروان دکتر جواد حدیدی‪ ،‬استاد‬ ‫ادبیات تطبیقی دانش��گاه فردوس��ی مشهد و عضو‬ ‫پیوس��ته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در کتاب‬ ‫معتبر خود «از س��عدی ت��ا اراگون» گفته تنها در‬ ‫پاری��س ‪ ۴‬خیابان به نام س��عدی وجود دارد و وی‬ ‫علت این امر را توضیح داده است‪ .‬وی درباره تالیف‬ ‫رنجنامه‬ ‫خبر خوب‬ ‫وضعیت مبهم ش��یوع کرونا وی��روس در جهان‬ ‫بس��یاری از رویدادهای مهم و جهانی نشر را متاثر‬ ‫کرد‪ .‬تعطیلی نمایش��گاه کت��اب پاریس و برگزاری‬ ‫مجازی نمایشگاه کتاب بولونیا که یکی از مهم ترین‬ ‫رویدادهای جهانی نش��ر به شمار می روند نخستین‬ ‫ترکش های��ی بودند که صنعت جهانی نش��ر از این‬ ‫ویروس دریافت کرد‪ .‬تعلیق نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫و تصمی��م برخی کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس‬ ‫برای پلتفرم های مجازی رویدادهای نمایش��گاهی‬ ‫ای��ن صنعت‪ ،‬از دیگر واکنش های صنعت نش��ر به‬ ‫ش��یوع این ویروس جهانی اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫باوج��ود تعطیلی دوماهه ناش��ران و کتابفروش��ان‬ ‫کشور و همزمان با نخستین روز از فعالیت مشروط‬ ‫ناش��ران و کتابفروش��ان‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی نخس��تین جدول وضعیت توزیع و ثبت‬ ‫س��فارش کاغذ مطبوعات و کتاب در س��ال جاری‬ ‫را منتش��ر کرد‪ .‬این جدول در حالی منتش��ر ش��د‬ ‫بالک��ی‪ ۶۲ ،‬پرونده واردات کاغذ چاپ و تحریر‪ ،‬دو‬ ‫پرون��ده واردات کاغ��ذ چاپ و تحری��ر رول و ‪۱۳۲‬‬ ‫پرون��ده واردات کاغذ روزنامه ثبت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ارزش پرونده های ثبت ش��ده ‪ ۹۷‬میلیون دالر بوده‬ ‫و حجمی بیش از ‪ ۱۱۳‬هزار تن را ش��امل می شود‪.‬‬ ‫ن حجم‪ ،‬بیش از ‪۴۷‬‬ ‫این گ��زارش تاکید کرده از ای ‬ ‫ه��زار تن کاغذ به ارزش بی��ش از ‪ ۴۲‬میلیون دالر‬ ‫نی��ز از ابتدای امس��ال از گمرکات ترخیص ش��ده‬ ‫ن گزارش‪،‬‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین نکته قابل توج��ه در ای ‬ ‫ن مس��ئله بود که بیشترین حجم واردات در یک ‬ ‫ای ‬ ‫م��اه ابتدای س��ال جاری به کاغ��ذ بخش فرهنگ‬ ‫اختص��اص پیدا کرده که در ن��وع خود یک رکورد‬ ‫محسوب می شود‪ .‬با این حال‪ ،‬بخش قابل توجهی از‬ ‫پرونده های تخصیص ارز یافته خرید کاغذ فرهنگی‬ ‫و مطبوعاتی در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نیز کماکان در انتظار‬ ‫تخصیص ارز هستند و وضعیت وارداتی انها تعیین‬ ‫تکلیف نشده است‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫تهیه کنن��دگان‬ ‫ش��ورای عالی‬ ‫باتوج��ه ب��ه ش��رایط پیش ام��ده و‬ ‫تعطیل��ی س��ینماها ب��رای ل��زوم‬ ‫ت��داوم نمایش فیلم ها در «س��ینما‬ ‫انالی��ن» اطالعی��ه ای ص��ادر کرد‪.‬‬ ‫در متن ای��ن اطالعیه امده اس��ت‪:‬‬ ‫معتقدیم سینمای ایران در شرایطی‬ ‫که وی��روس کرونا تحمیل کرده‪ ،‬چاره ای جز انالین ش��دن ن��دارد‪ .‬این چرخش‬ ‫همزمان با نمایش در س��الن های س��ینما به مس��یر نمایش در فضای مجازی در‬ ‫قالب وی اودی‪ ،‬یک چرخش تمدنی اس��ت که پیش از این در کشورهای پیشرفته‬ ‫به طور موفق تجربه ش��ده و حاال با زیرساخت های اینترنتی موجود‪ ،‬امکان تحقق‬ ‫ان در کش��ورمان وجود دارد‪ .‬متولیان دولتی س��ینما باید در این بزنگاه تاریخی‪،‬‬ ‫دوره کرونایی را مغتنم دانس��ته و سینمای ایران را در این چالش جدید‪ ،‬از رکود‬ ‫به بالندگی و رونق اقتصادی برس��انند‪ .‬این یک توفیق اجباری اس��ت که پیش از‬ ‫ای��ن به دلیل نبود عزم جزم در مس��ئوالن‪ ،‬اعتماد به نفس دس��ت اندرکاران و به‬ ‫خط��ر افت��ادن منافع گروهی اندک‪ ،‬ام��کان تحقق ان کم بود‪ ،‬ام��ا حاال با به کار‬ ‫گرفتن قدرت تخریبی هرکولی به نام کرونا‪ ،‬می شود کاری کرد کارستان‪ .‬در ادامه‬ ‫این اطالعیه امده اس��ت‪ :‬نمایش فیلم سینمایی «خروج» اخرین ساخته ابراهیم‬ ‫حاتمی کیا در «س��ینما انالین» بدون انکه هنوز رنگ س��الن های سینما را دیده‬ ‫باشد‪ ،‬ثابت کرد کار «نشد» ندارد‪ .‬فقط کافی است متولیان امور‪ ،‬فرصتی را فراهم‬ ‫کنند تا کل ظرفیت «وی اودی» (ویدئوی درخواس��تی) کش��ور به خدمت گرفته‬ ‫ش��ود و از طرف دیگر جلوگیری از دانلود غیرقانونی بس��یار جدی در دس��تور کار‬ ‫قرار گیرد یا اگر امکان فنی ان فراهم نیست‪ ،‬از نظر اقتصادی سازکاری را تدارک‬ ‫ببینند که در عمل اس��تفاده از مال دزدی و قاچاق‪ ،‬برای سوءاس��تفاده کنندگان‬ ‫به صرفه نباش��د‪ .‬در این میان کم کاری س��ازمان صدا وس��یما در تبلیغ «س��ینما‬ ‫انالین» غیرقابل اغماض اس��ت‪ .‬واضح اس��ت این سازمان نباید این نوع نمایش را‬ ‫رقیب خود بداند‪ ،‬بلکه باید چون گذش��ته با همراهی و مس��اعدت خود از طریق‬ ‫تبلیغات گس��ترده‪ ،‬با ایج��اد فرهنگ فیلم دیدن قانونی‪ ،‬م��ردم را در گذر به این‬ ‫دوره جدید تمدنی‪ ،‬مش��ایعت کند‪ .‬در چنین حالتی‪ ،‬ش��ورای عالی تهیه کنندگان‬ ‫س��ینما اطمینان دارد تماشاگران سینمای ایران در حمایت از سینمای محبوب و‬ ‫نجیب شان پای کارند و این سینما را حتی در سخت ترین شرایط تنها نمی گذارند‪.‬‬ ‫ما معتقدیم با استحکام سینما انالین‪ ،‬تولیدات سینمایی در دوران پساکرونا رونق‬ ‫خواهد گرفت و از این رونق‪ ،‬س��الن های سینما نیز به موازات صنعت «وی اودی»‬ ‫بهره ها خواهند برد؛ مگر نه اینکه به فرموده رهبر معظم انقالب س��ال ‪ ۱۳۹۹‬باید‬ ‫سال «جهش تولید» باشد‪.‬‬ ‫هنر هفتم‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!