روزنامه صمت شماره 1474 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1474

روزنامه صمت شماره 1474

روزنامه صمت شماره 1474

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫کیفیت را فدای کمیت نمی کنیم‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1474‬پیاپی ‪2792‬‬ ‫عبور از ‪ ۲‬میلیارد دالر‬ ‫قرارداد ساخت داخل‬ ‫‪3‬‬ ‫کیت تشخیص کرونا‬ ‫به اندازه کافی موجود است‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سرمایه های مردمی‬ ‫و توسعه صنعت نفت‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫شرط بقای جریان بومی سازی‬ ‫در ایران‬ ‫ضرورت ایجاد‬ ‫کنسرسیوم های صادراتی‬ ‫نپذیرفتن ‪FATF‬‬ ‫انتخاب بین بد و بدتر‬ ‫بحران‬ ‫مهندسان بی انگیزه‬ ‫چه اتفاقی برای اقتصاد می افتد؟‬ ‫ایران درحالی تا پایان بهمن مهلت داشت اقدامات الزم برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو‬ ‫و ‪ CFT‬را انج��ام دهد که مقامات ایران با تصوی��ب لوایح مربوطه مخالفت کردند‪ .‬در نهایت‬ ‫براس��اس تصمیم اعضای گروه ویژه اقدام مالی‪ ،‬ایران وارد لیس��ت سیاه ‪ FATF‬شد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره ای چین که از هفته گذشته اغاز‬ ‫ش��ده بود و روز جمعه به کار خود پایان داد‪ ،‬اقدامات مقابله ای را علیه ایران پس از حدود س��ه‬ ‫سال و نیم در دستور کار قرارداد‪ .‬بازگشت اقدامات مقابله ای یا اصطالحا ورود ایران به لیست‬ ‫سیاه‪ ،‬به این معنی است که کشورها در تبادالت مالی و بانکی با ایران باید حساسیت بیشتری‬ ‫به خرج دهند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬تمام عملیات مالی با ایران مورد سوءظن قرار گرفته و باعث افزایش‬ ‫فش��ار بر شرکت ها و بانک ها به منظور متوقف کردن هر گونه همکاری مالی با شرکای ایرانی‬ ‫خواهد شد‪ .‬درحالی که پیش بینی می شود این تصمیم انزوای بیشتر اقتصاد ایران را به دنبال‬ ‫داشته باشد‪ ،‬رئیس بانک مرکزی این اطمینان را داده که چنین وقایعی‪ ،‬مشکلی برای تجارت‬ ‫‪10‬‬ ‫خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نکند‪.‬‬ ‫تب کرونا به جان بازار تجهیزات پزشکی افتاد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫توسعه در ایران‬ ‫با بحران یادگیری روبه‪‎‬رو است‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه ‪FATF‬‬ ‫چهره‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تولی��د و عرضه محصوالت جدید ایران خودرو با همکاری قطعه س��ازان س��طح یک‬ ‫(‪ )۱Tier‬با باالترین س��طح کیفی در جهت جلب رضایت مش��تریان و کسب سهمی‬ ‫مناس��ب از بازارهای داخلی و بین المللی انجام خواهد شد‪ .‬فرشاد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو در جلس��ه با مدیران و مس��ئوالن کیفی��ت گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو عنوان کرد‪ :‬ارتقای سطح کیفی محصوالت فعلی با جدیت دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه مشتریان حق دارند که محصوالت و کاالهایی که خریداری می کنند با‬ ‫کیفیت باش��د و به همین منظور عالوه بر ارتقای کیفیت‪ ،‬نواوری محصوالت جدید نیز‬ ‫در ایران خودرو در دستور کار ما قرار گرفته به طوری که در تالش هستیم خودروهای‬ ‫‪3‬‬ ‫جدیدی را سال اینده به بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1474‬‬ ‫پیاپی ‪2792‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫اس��تفاده از ت��وان بخ��ش خصوص��ی در طرح های‬ ‫توسعه ای در س��طوح مختلف مدیریتی و برنامه ریزی‬ ‫کش��ور همواره مطرح بوده اما متاسفانه متولی اگاه و‬ ‫شناخته ش��ده ای که بتواند این مه��م را برنامه ریزی یا‬ ‫هدایت کند وجود نداشته است‪ .‬در این زمینه مجلس‬ ‫شورای اسالمی در نیمه نخست سال‪ ،‬قانون حمایت از‬ ‫توس��عه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی‬ ‫با اس��تفاده از سرمایه گذاری مردمی را تصویب کرد‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬وزارت نفت موظف ش��د در مدت ‪ ۲‬ماه‪،‬‬ ‫ایین نام��ه اجرایی این ماده قانونی را به تصویب هیات‬ ‫وزیران برساند و حداکثر یک ماه پس از ان برای جذب‬ ‫سرمایه گذار ساخت پتروپاالیشگاه ها فراخوان دهد‪ .‬این‬ ‫مهم ‪ ۲۹‬دی به تصویب هیات وزیران رسید و براساس‬ ‫ای��ن ایین نام��ه وزارت نفت یک ماه فرصت داش��ت تا‬ ‫فراخوان عمومی را برای جذب س��رمایه گذار س��اخت‬ ‫پاالیش��گاه و پتروپاالیشگاه تدوین کند‪ .‬خوشبختانه با‬ ‫همت مدیران و کارشناسان وزارت نفت‪ ،‬این ایین نامه‬ ‫در چن��د روز گذش��ته اماده و در س��ایت وزارت نفت‬ ‫(‪ )MOP‬قرار گرفته اس��ت‪ .‬ف��ارغ از اینکه ایین نامه‬ ‫یادشده بدون مشارکت و نظر پارلمان بخش خصوصی‬ ‫اماده و ارائه ش��ده‪ ،‬جای شکر دارد که براساس جدول‬ ‫زمانی طراحی ش��ده‪ ،‬س��رمایه گذاران تا ‪ ۱۷‬اس��فند‬ ‫می توانن��د درخواس��ت اولی��ه خود را ب��ه وزارت نفت‬ ‫ارس��ال کنند و هرگونه ابهام یا پرس��ش های احتمالی‬ ‫س��رمایه گذاران نیز در جلسه ‪ ۶‬اسفند قابل طرح است‬ ‫و رفع ابهام خواهد شد‪ .‬در قالب این ایین نامه اجرایی‪،‬‬ ‫مق��رر ش��ده س��رمایه گذاران در س��واحل و عمق ‪۲۰‬‬ ‫کیلومتر نس��بت به احداث پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه‬ ‫اق��دام کنند و افرادی که پی��ش از این نیز مجوزهای‬ ‫سرمایه گذاری را دریافت کرده اند هم درصورت تطبیق‬ ‫با قوانین از مزایای این قانون برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫برپای��ه اطالعی��ه معاونت برنامه ری��زی وزارت نفت‪،‬‬ ‫متقاضیان س��رمایه گذاری برای توس��عه پاالیشگاه ها‬ ‫و پتروپاالیش��گاه ها پ��س از ارائ��ه و ثبت درخواس��ت‬ ‫می توانند از تاریخ ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۸‬اس��فند به ش��رکت ملی‬ ‫پاالی��ش و پخ��ش فراورده ه��ای نفتی مراجع��ه و با‬ ‫دریاف��ت کلمه عبور‪ ،‬ب��رای بارگذاری م��دارک مورد‬ ‫نیاز س��رمایه گذاری و مشارکت در طرح ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن متقاضی��ان می توانند از ‪ ۲۹‬اس��فند تا ‪۳۱‬‬ ‫اردیبهش��ت س��ال ‪ ۹۹‬برای ارس��ال تقاضای کتبی و‬ ‫دریافت کد کاربری سامانه اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫براس��اس ایین نامه اجرایی ش��رکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فراورده های نفتی‪ ،‬بررسی مدارک متقاضیان تا‬ ‫‪ ۲۹‬مرداد ‪ ۱۳۹۹‬ادامه خواهد داشت و مراتب پذیرش‬ ‫یا رد درخواست به متقاضیان اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫ج��دا از مثب��ت بودن نف��س جذب س��رمایه گذار‬ ‫اش��کاالت ماهیتی در این نوع هم��کاری وجود دارد‬ ‫که می تواند مانع از دستیابی به نتیجه مطلوب شود‪.‬‬ ‫همانگون��ه ک��ه مالحظه می ش��ود براس��اس نظام‬ ‫قدیم��ی و کهنه وزارتخانه شناس��ایی س��رمایه گذار‬ ‫در بخ��ش خصوصی حدود ‪ ۶‬ماه زم��ان می برد! این‬ ‫در حالی اس��ت که طی ش��دن مس��یر زمانی ‪ ۶‬ماهه‬ ‫توجیه��ی ندارد و موجب ح��ذف متقاضیان و کاهش‬ ‫رقابت پذی��ری ان��ان در اج��رای پروژه ه��ای قاب��ل‬ ‫سرمایه گذاری می شود‪.‬‬ ‫به ع�لاوه اینک��ه در ای��ن زمینه مع��اون وزیر نفت‬ ‫می گوید‪« :‬اطالعات متقاضیان باید بدون نقص باشد‬ ‫چون امکان ترمیم و بازگش��ت به عقب وجود ندارد و‬ ‫حق اعتراض هم نیست‪ .‬البته در صورتی که موفق به‬ ‫جذب س��رمایه گذار متناسب با میزان خوراک نشویم‬ ‫متقاضیان می توانند دوباره شرکت کنند!»‬ ‫همچنین براساس ضوابط تعیین شده سرمایه گذاران‬ ‫باید بتوانند حداکثر ‪ ۳۰‬درصد نقدینگی اولیه را تامین‬ ‫و بقیه سرمایه را از طریق انتشار اوراق مشارکت‪ ،‬بازار‬ ‫س��رمایه و تس��هیالت بانک ها فراهم کنن��د‪ .‬پس از‬ ‫ساخت و تحویل پاالیش��گاه نیز دولت (وزارت نفت)‬ ‫ت��ا مدتی (بدون ذکر مدت) خوراک مورد مصرف این‬ ‫پاالیش��گاه ها و پتروپاالیش��گاه ها را به طور نس��یه در‬ ‫اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد داد‪ .‬البته این روال‬ ‫به عنوان تنفس خوراک تعریف شده و سرمایه گذاران‬ ‫موظفن��د از محل ف��روش محص��والت تولیدی پول‬ ‫خ��وراک را در م��دت کمتر از یک س��ال بازگردانند‪.‬‬ ‫در حقیق��ت ای��ن تنفس خ��وراک به عن��وان اعطای‬ ‫تسهیالت ازمحل صندوق توسعه ملی تلقی می شود و‬ ‫بازپرداخت ان نیز مطابق مقررات صندوق توسعه ملی‬ ‫خواهد بود‪ .‬به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی در‬ ‫این روند اگر دریافت کننده این تس��هیالت متعهد به‬ ‫بازپرداخت ارزی به صندوق توسعه شود‪ ،‬نظام جدید‬ ‫بروکراس��ی ایجاد خواهد ش��د ک��ه از معضالت نظام‬ ‫مدیریتی و اجرایی نفت برای بخش خصوصی به شمار‬ ‫می رود‪ .‬به عالوه اینکه در صورت عملیاتی شدن این‬ ‫مصوبه‪ ،‬در ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬س��ال این��ده‪ ،‬نیاز به صادرات نفت‬ ‫خام و میعانات گازی نخواهیم داشت و افزایش درامد‬ ‫و ریس��ک تحریم در صادرات نی��ز به کمترین میزان‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫قرار گرفتن ایران در لیست سیاه ‪ FATF‬سیاسی کاری است‬ ‫کارگ��روه اقدام مالی (‪ )FATF‬روز جمعه‬ ‫ای��ران را به لیس��ت س��یاه خ��ود بازگرداند‪.‬‬ ‫کارگ��روه اق��دام مالی ای��ران را به دلیل انچه‬ ‫انطباق نداش��تن ب��ا هنجاره��ای بین المللی‬ ‫مقابل��ه ب��ا تامین مال��ی تروریس��م خواند به‬ ‫لیس��ت س��یاه بازگرداند‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع رسانی دولت‪ ،‬س��ید عباس موسوی در‬ ‫واکنش به تصمیم اخی��ر کارگروه ویژه اقدام‬ ‫مال��ی (‪ )FATF‬علیه ای��ران اظهار کرد‪ :‬قرار‬ ‫گرفتن ایران در لیست سیاه ‪ FATF‬مصداق‬ ‫سیاسی کاری اس��ت و انگ پولشویی و تامین‬ ‫مالی تروریس��م هرگز به جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران نمی چسبد‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه با‬ ‫بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران بیش از ‪2‬‬ ‫سال اس��ت که همه قوانین و مقررات مربوط‬ ‫به پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م را اجرا‬ ‫ک��رده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��ازکارهای بین المللی‬ ‫مزایا و معایبی دارد و بردن ایران در لیس��ت‬ ‫س��یاه ‪ FATF‬باوج��ود هم��ه تالش ه��ا و‬ ‫کوشش هایی که در داخل کشور انجام دادیم‬ ‫و ب��ا وجود همه قوانین و مقرراتی که س��عی‬ ‫کردی��م رعای��ت کنیم انجام ش��د‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬پولش��ویی و تامین مالی تروریسم وصله‬ ‫نچس��بی اس��ت که به طور قطع به جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران نمی چس��بد‪ .‬متاس��فانه این‬ ‫اتفاق نیز جزو سیاس��ی کاری هایی اس��ت که‬ ‫ازسوی امریکا‪ ،‬عربستان و رژیم صهیونیستی‬ ‫در مکانیس��م های بین المللی وجود دارد‪ .‬انان‬ ‫باتوجه به نفوذ خود بر این مکانیسم ها‪ ،‬سعی‬ ‫در جهت دهی به ش��کل سیاسی کاری دارند‪.‬‬ ‫موسوی خاطرنش��ان کرد‪ :‬عربستان به عنوان‬ ‫بانک مرکزی تروریس��م و رژیم صهیونیستی‬ ‫به عن��وان یک دولت تروریس��ت‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫حمایت ه��ا را از گروه ه��ا و س��ازمان های‬ ‫تروریس��تی سراس��ر جهان انج��ام می دهند‪،‬‬ ‫اما ایران را که بیش��ترین همکاری را در این‬ ‫زمینه ه��ا دارد و از ش��فافیت فوق الع��اده ای‬ ‫برخوردار است‪ ،‬به لیست سیاه می برند‪ .‬ایران‬ ‫در س��ال های اخیر براس��اس برنامه ارائه شده‬ ‫ازسوی گروه ویژه اقدام مالی اجرای ‪ ۴۱‬توصیه‬ ‫این نهاد مالی را در دستور کار قرار داد که از‬ ‫این تعداد ‪ ۳۷‬مورد در حوزه اجرایی و ‪ ۴‬مورد‬ ‫در حوزه تقنین و قانون گذاری بوده است‪۳۷.‬‬ ‫مورد اجرایی و دو مورد تقنینی از توصیه های‬ ‫‪ FATF‬عملیاتی شد و دو الیحه برای الحاق‬ ‫به کنوانسیون های سی اف تی و پالرمو پس از‬ ‫تصویب در مجلس و رد در ش��ورای نگهبان‪،‬‬ ‫برای تصمیم گیری نهایی در مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام بالتکلیف ماند‪ .‬نشس��ت گروه‬ ‫ویژه اقدام مالی از روز یکشنبه‪ ۲۷ ،‬بهمن در‬ ‫پاریس اغاز ش��د و تا جمعه‪ 2 ،‬اس��فند ادامه‬ ‫داشت که مصادف با اخرین مهلت این نهاد به‬ ‫ایران درباره لزوم پذیرش توصیه های ان بود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۸۰۰‬نماینده از ‪ ۲۰۵‬کش��ور جهان و‬ ‫س��ازمان بین المللی مانند صندوق بین المللی‬ ‫پول‪ ،‬س��ازمان مل��ل و بانک جهان��ی در این‬ ‫نشس��ت حضور داش��تند و درباره موضوعات‬ ‫مختلف مطرح شده بحث و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫لعیا جنی��دی‪ ،‬معاون حقوقی رئیس جمهوری‬ ‫هفته گذشته پیرامون پیامدهای بازگشت به‬ ‫لیس��ت سیاه ‪ FATF‬با تاکید بر اینکه دولت‬ ‫تمامی تالشش را بر جلوگیری از قطع ارتباط‬ ‫مالی بین المللی گذاش��ته‪ ،‬گف��ت‪ :‬در صورت‬ ‫نپذیرفت��ن لوایح چهارگانه گ��روه اقدام مالی‬ ‫مش��ترک‪ ،‬تقریبا تمامی رواب��ط پولی و مالی‬ ‫بین المللی خ��ود را با خطر روب��ه رو خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬معاون حقوقی رئیس جمهوری با توضیح‬ ‫اینکه لوایح چهارگانه نگاه نظارتی و مشورتی‬ ‫دارد و به دخالت در امور کشورها نمی انجامد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران برای ورود به‬ ‫اقتصاد بین المللی باید به این س��ازکار متصل‬ ‫شود‪ .‬یک کارشناس مسائل بین الملل نیز در‬ ‫گفت وگو با ایلنا گف��ت‪ :‬قرار گرفتن در نقطه‬ ‫س��یاه نقشه گروه ویژه اقدام مالی به این معنا‬ ‫است که کشور باید محصوالت صادراتی اش را‬ ‫به نرخ ارزان ارائه دهد تا مشتری ترغیب شده‬ ‫و حاض��ر به خرید ان باش��د و نرخ واردات را‬ ‫نیز باید باال ببرد تا صادرکننده خارجی حاضر‬ ‫ب��ه ارائه ان به ب��ازار داخلی ش��ود و با ایران‬ ‫مبادالتی انج��ام دهد چراکه برای کش��وری‬ ‫ک��ه در وضعی��ت قرمز ق��رار گرفت��ه هر نوع‬ ‫مبادله ای مسئله ساز و مشکل ساز است‪ .‬حسن‬ ‫بهشتی پور کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل‬ ‫نیز با اظهار تاس��ف از ق��رار گرفتن نام ایران‬ ‫در لیست سیاه ‪ ،FATF‬گفت‪ :‬نخستین تاثیر‬ ‫اینکه یک کشور در لیست سیاه قرار می گیرد‬ ‫این اس��ت که ریسک س��رمایه گذاری در ان‬ ‫کش��ور باال م��ی رود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬امروز در‬ ‫موقعیتی قرار گرفته ایم که حتی کش��ورهایی‬ ‫مانن��د روس��یه‪ ،‬چی��ن‪ ،‬ترکی��ه و ع��راق که‬ ‫همچنان با ما رابطه دوستانه داشته و تبادالت‬ ‫مالی انجام می دهند در ش��رایط سختی قرار‬ ‫گرفته اند که حتی اگر بخواهند مبادالت شان‬ ‫را با ما ادامه دهند هزینه بیش��تری را متقبل‬ ‫می ش��وند و به تبع ان هزینه بیشتری را از ما‬ ‫مطالبه خواهند کرد‪.‬‬ ‫کیت تشخیص کرونا به اندازه کافی در کشور موجود است‬ ‫وزیر بهداش��ت ب��ا تاکید بر توج��ه نکردن‬ ‫به ش��ایعات پیرام��ون کرونا وی��روس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بررس��ی های بیش��تر روی موارد مشکوک در‬ ‫حال انجام اس��ت و امار جدید هر روز حدود‬ ‫س��اعت ‪ ۱۳‬به صورت تجمیعی به مردم اعالم‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬سعید نمکی‬ ‫درباره ش��یوع کرونا ویروس در کش��ور گفت‪:‬‬ ‫پ��س از گزارش هایی که از اس��تان قم مبنی‬ ‫بر وجود بیماران مبتال به انفلوانزا به دست ما‬ ‫رسید‪ ،‬بررس��ی های دقیق تر همکاران ما اغاز‬ ‫ش��د که حاکی از تایید بروز م��وارد انفلوانزا‬ ‫در این اس��تان ب��ود‪ .‬براس��اس پروتکل های‬ ‫سازمان بهداش��ت جهانی اگر فردی به محل‬ ‫الوده به ویروس سفر کرده باشد یا در تماس‬ ‫مس��تقیم و موثر با افراد الوده بوده باشد باید‬ ‫براساس قوانینی که برای برخورد با مبتالیان‬ ‫به کرون��ا ویروس وج��ود دارد ب��ا او برخورد‬ ‫کنی��م‪ .‬نمکی با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫کرون��ا وی��روس باوجود وحش��تی‬ ‫که نس��بت ب��ه ان ش��کل گرفته‪،‬‬ ‫ویروس��ی به مرات��ب کم تهاجم ت��ر‬ ‫از انفلوان��زای اچ وان وان ان اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬کش��ندگی و بیماری زایی‬ ‫انفلوان��زای اچ وان ان وان به مراتب‬ ‫از کروناویروس بیش��تر بود که خوش��بختانه‬ ‫توانس��تیم به خوبی ان را مه��ار کنیم‪ .‬وی به‬ ‫همزمان��ی ابتال به کروناوی��روس و انفلوانزای‬ ‫نوع ‪ B‬در زمس��تان اشاره کرد و گفت‪ :‬همین‬ ‫موضوع کار را برای همکاران ما س��خت کرده‬ ‫و موارد منفی زیادی کشف می کنیم که دلیل‬ ‫ان هم این اس��ت که دیگ��ر مجبوریم همه را‬ ‫با پروتکل بررس��ی کرونا ویروس بسنجیم؛ در‬ ‫حالی که همه دنیا عکس ان را می گویند‪ ،‬اما‬ ‫ما با س��ختگیری زیادی ب��ا پیگیری پروتکل‪،‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫نتایج انتخابات حوزه تهران امروز اعالم می شود‬ ‫سید اسماعیل موسوی گفت‪ :‬فرمانداری ها به طور قطع با دقت کامل تالش می کنند حداکثر تا روز‬ ‫یکش��نبه نتایج انتخابات کالنش��هرها به ویژه پایتخت را اعالم کنند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬اسماعیل موسوی‪،‬‬ ‫س��خنگوی س��تاد انتخابات کشور درباره روند شمارش ارای انتخابات گفت‪ :‬کار رای گیری از مردم در‬ ‫انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و میان دوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری به‬ ‫پایان رسید‪ .‬از ساعت ‪ ۸‬صبح جمعه شروع کردیم و تا پایان مهلت قانونی ادامه دادیم‪ .‬موسوی درباره‬ ‫روند تنظیم صورتجلسه های شمارش ارا نیز اظهار کرد‪ :‬صورتجلسه تجمیع با حضور هیات های اجرایی‬ ‫و نظارت تنظیم می شود و براساس ماده ‪ ۷۲‬یک نسخه به ستاد انتخابات و یک نسخه به هیات نظارت‬ ‫ش��ورای نگهبان ارس��ال می ش��ود و بعد از ان در قالب اگهی نتیجه انتخابات انتش��ار پیدا می کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ما هم براس��اس روال معمول در س��تاد انتخابات نتایج هر یک از حوزه های انتخابیه را به اطالع‬ ‫عموم مردم خواهیم رساند و ارتباط با مردم از طریق رسانه ملی برقرار خواهد بود‪.‬‬ ‫کنت��رل کرون��ا وی��روس را دنبال‬ ‫می کنیم‪ .‬وزیر بهداش��ت با تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه هیچ ام��ار مثبت��ی از‬ ‫ابت�لا به کرونا وی��روس را از مردم‬ ‫پنهان نخواهیم کرد‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬صادقانه می گوی��م هر بیمار‬ ‫بستری به عنوان مشکوک در تخت‬ ‫بیمارستان به کرونا ویروس مبتال نیست بلکه‬ ‫تعداد قابل توجهی از انها به انفلوانزای فصلی‬ ‫مبتال شده اند‪ .‬ما زمانی می گوییم فردی مبتال‬ ‫ب��ه کرونا اس��ت که ف��رد از ‪ 3‬مرحله تس��ت‬ ‫تش��خیصی گذشته باش��د و این موضوع باید‬ ‫در مرحله اخر به امضای مس��ئول فنی ما در‬ ‫انس��تیتو پاستور رسیده باشد و این تشخیص‬ ‫باید مبتنی بر پروتکل های جهانی و تاییدشده‬ ‫ازسوی سازمان بهداش��ت جهانی باشد‪ .‬بنابر‬ ‫اع�لام رواب��ط عمومی وزارت بهداش��ت‪ ،‬وی‬ ‫در پایان س��خنان خود نب��ود کیت و امکانات‬ ‫تش��خیصی کروناوی��روس را ش��ایعه خواند و‬ ‫افزود‪ :‬ما به اندازه کافی کیت و کارشناس��ان‬ ‫برجس��ته برای تش��خیص بیم��اری داریم و‬ ‫از م��ردم خواهش می کنم به ش��ایعه ها توجه‬ ‫نکنن��د‪ .‬به گزارش مرکز خب��ر حوزه‪ ،‬ایت اهلل‬ ‫جعفر سبحانی از مراجع تقلید نیز در یک فایل‬ ‫ویدئویی با تاکید بر ضرورت توجه به هشدارها‬ ‫و توصیه های پزش��کی برای مقابله با ویروس‬ ‫کرونا گف��ت‪ :‬توصیه پزش��کان و مس��ئوالن‬ ‫بهداشتی و درمانی کشور برای مقابله با کرونا‬ ‫از جمل��ه حضور نیافتن در اجتماعات برای ما‬ ‫حجت اس��ت‪ .‬باتوجه به اینکه برخی شواهد و‬ ‫قرائن نشانگر وضعیت انتشار احتمالی ویروس‬ ‫کرونا در قم است‪ ،‬حضور در تمامی اجتماعات‬ ‫لغو شود و مردم تنها برای کارهای ضروری به‬ ‫محل های عمومی بروند‪.‬‬ ‫مهلت ‪ 7‬روزه شورای نگهبان برای شکایت های انتخاباتی‬ ‫هی��ات مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی در اطالعیه‬ ‫ش��ماره ‪ ۱۲‬خود تاکید کرد‪ :‬افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات ش��کایت دارند می توانند‬ ‫ظرف مدت ‪ 7‬روز از تاریخ اخذ رای ش��کایت مستند خود را به هیات های نظارت استان ها و‬ ‫شهرستان های مراکز حوزه انتخابیه و دبیرخانه شورای نگهبان ارسال کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در این اطالعیه امده اس��ت‪ :‬به اس��تناد تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۶۸‬ش��کایاتی قابل‬ ‫رس��یدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان‪ ،‬شامل نام‪ ،‬نام خانوادگی‪ ،‬شماره ملی‪،‬‬ ‫نام پدر‪ ،‬شغل‪ ،‬نشانی منزل‪ ،‬شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد‪.‬‬ ‫این اطالعیه افزود‪ :‬همچنین مستند به تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۶۸‬در صورتی که شاکی بدون دلیل‬ ‫و مدرک کس��ی را متهم کند و عمل ش��اکی عنوان افترا داشته باشد‪ ،‬قابل تعقیب و پیگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مهر‪ -‬عباس��علی کدخدایی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫ش��ورای نگهب��ان در توییت��ی در صفحه‬ ‫شخصی خود نوش��ت‪ :‬روز گذشته هزاران‬ ‫نف��ر از اعض��ای ش��بکه نظارتی ش��ورای‬ ‫نگهب��ان و مردم‪-‬ناظران عزی��ز در تامین‬ ‫س�لامت انتخابات و امانتداری ارای مردم‬ ‫مش��ارکت کردن��د که از همه انها تش��کر‬ ‫می کن��م‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬نتیجه صحت‬ ‫انتخابات در حوزه های سراس��ر کشور پس‬ ‫از بررس��ی و جمع بن��دی گزارش ها اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وزارت ام�ور خارج�ه‪ -‬محمدج��واد‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و انتونیو گوترش‪ ،‬دبیرکل س��ازمان‬ ‫ملل متح��د در گفت وگویی تلفنی اخرین‬ ‫تحوالت افغانستان را بررسی کردند‪ .‬وزیر‬ ‫امور خارجه پیش تر و در نشس��ت امنیتی‬ ‫مونیخ هم با دبیر کل س��ازمان ملل متحد‬ ‫دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬مورگان اورتاگوس‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫وزارت خارج��ه امریکا با اس��تقبال از قرار‬ ‫گرفت��ن ایران در لیس��ت س��یاه کارگروه‬ ‫وی��ژه اقدام مال��ی‪ ،‬ان را اقدامی درس��ت‬ ‫برای حراست از نظام اقتصادی بین المللی‬ ‫خوان��د‪ .‬اورتاگ��وس ب��ا تک��رار برخ��ی‬ ‫یاوه گویی ه��ا در این باره گف��ت‪ :‬کارگروه‬ ‫وی��ژه اقدام مال��ی اقدام درس��تی را برای‬ ‫حراس��ت از نظام اقتصادی بین المللی در‬ ‫براب��ر اقدام ه��ای اقتصادی س��هل انگارانه‬ ‫ایران انجام داده و در چارچوب ان از اعضا‬ ‫خواس��ته که اقدام های متقابل��ی را علیه‬ ‫ایران اعمال کنند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬امانوئل ماکرون‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫فرانس��ه می گوی��د در همراه��ی ب��ا انگال‬ ‫مرکل‪ ،‬صدراعظم المان‪ ،‬از طرفین درگیر‬ ‫در بحران س��وریه خواس��ته اند ب��ه توافق‬ ‫اتش بس در اس��تان ادلب احترام بگذارند‪.‬‬ ‫وی در این باره مدعی شد‪ :‬بر این باوریم که‬ ‫ای��ن وضعیت تنها از راه دعوت برای توقف‬ ‫ف��وری خصومت ها حل و فصل می ش��ود‪.‬‬ ‫ماکرون وضعیت ادلب را خطرناک ارزیابی‬ ‫کرد و گفت تش��دید خصومت ها اوضاع را‬ ‫غیرقابل کنترل خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ینس استولتنبرگ‪ ،‬دبیرکل ناتو‬ ‫مدعی اس��ت اعالم کاهش خشونت ‪ 7‬روزه‬ ‫ازسوی طالبان‪ ،‬یک ازمون جدی برای این‬ ‫گروه تلقی می ش��ود‪ .‬در این میان‪ ،‬عبداهلل‬ ‫عبداهلل رئیس اجرای��ی دولت وحدت ملی‬ ‫نیز در توییترش نوشت که افغان ها کاهش‬ ‫خشونت را یک حرکت مهم برای پیشرفت‬ ‫صل��ح می دانن��د‪ .‬از بامداد ش��نبه‪ ،‬مرحله‬ ‫‪۷‬روزه کاهش خشونت عملی شده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزارت خارج��ه ترکی��ه ب��ه‬ ‫تصمیم رژیم صهیونیس��تی برای گسترش‬ ‫شهرک س��ازی ها در اراضی اشغالی واکنش‬ ‫نش��ان داد‪ .‬وزارت خارج��ه ترکیه تصمیم‬ ‫صهیونیست ها برای س��اخت هزاران واحد‬ ‫مس��کونی برای شهرک نش��ینان در قدس‬ ‫اشغالی را محکوم کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬عبدالمجید تبون‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫الجزایر تاکید کرد کشورش اماده میزبانی‬ ‫از نشس��ت اینده س��ران عرب و بازگشت‬ ‫مج��دد س��وریه ب��ه اتحادیه عرب اس��ت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب اف��زود‪ :‬ما به‬ ‫اصول دیپلماتیک خ��ود پایبندیم و قبول‬ ‫نمی کنیم که مردم یک کشور عربی اسیب‬ ‫ببینند و به کشورشان لطمه بخورد‪ .‬سوریه‬ ‫جزو کشورهای موسس اتحادیه عرب است‬ ‫و تضعیف ان در س��طح بین المللی به این‬ ‫دلیل است که جزو کشورهای مقاوم است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬دبیرکل س��ازمان ملل متحد روز‬ ‫جمعه توق��ف فوری درگیری ه��ا در ادلب‬ ‫س��وریه را خواستار ش��د‪ .‬انتونیو گوترش‬ ‫همچنی��ن گفت بح��ران س��وریه راه حل‬ ‫نظامی ندارد‪ .‬گفتنی اس��ت ک��ه به تازگی‬ ‫درگیری ها در ش��مال غرب سوریه به ویژه‬ ‫در اس��تان های ادلب و حلب تشدید یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش اسوشیتدپرس‪ ،‬مایک‬ ‫پمپئو‪ ،‬وزیر خارجه امریکا در ادامه س��فر‬ ‫منطقه ای خود‪ ،‬پس از عربس��تان به عمان‬ ‫سفر کرده است‪ .‬س��فر وزیر خارجه عمان‬ ‫پس از سفر ‪۳‬روزه او به عربستان سعودی‬ ‫انجام ش��ده ک��ه در انجا نیز با پادش��اه و‬ ‫مقامات ارش��د این کشور دیدار و گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬کاخ کرملی��ن از گفت وگوی‬ ‫تلفن��ی والدیمیر پوتی��ن رئیس جمهوری‬ ‫روس��یه و رج��ب طیب اردوغ��ان همتای‬ ‫ترکیه ای وی پیرامون اوضاع ادلب س��وریه‬ ‫خبر داد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬پوتین در‬ ‫این گفت وگوی تلفنی از اقدامات گروه های‬ ‫تروریس��تی در ادل��ب اب��راز نگران��ی و بر‬ ‫ضرورت احترام به حق حاکمیت و تمامیت‬ ‫ارضی س��وریه تاکید ک��رد‪ .‬اردوغان هم با‬ ‫بی��ان اینکه اج��رای کامل توافق س��وچی‬ ‫باعث توق��ف درگیری ها در ادلب س��وریه‬ ‫می شود خواستار کنترل تحرکات نیروهای‬ ‫سوریه در ادلب شد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به گ��زارش روس��یاالیوم‪ ،‬وزارت‬ ‫خارجه المان با انتش��ار بیانیه ای نس��بت‬ ‫به تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت‬ ‫واحده��ای مس��کونی در مناطق «جفعات‬ ‫هاماتوس» و «هار حوما» در قدس اشغالی‬ ‫به ش��دت اب��راز نگرانی و تاکی��د کرد که‬ ‫شهرک س��ازی جدید‪ ،‬قدس ش��رقی را از‬ ‫دیگر قسمت های کرانه باختری جدا کرده‬ ‫و امکان تش��کیل دولت فلسطین را از بین‬ ‫خواهد برد‪ .‬وزارت خارج��ه المان از رژیم‬ ‫صهیونیستی خواست این اقدام را که نقض‬ ‫قوانین بین المللی به شمار می رود‪ ،‬متوقف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کرونا؛ مسئله‬ ‫مشترک ما‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه های‬ ‫مردمی و توسعه‬ ‫صنعت نفت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی ربیعی‬ ‫سخنگوی دولت‬ ‫ما به مش��ارکت ملی نیاز داریم و به یاد داش��ته باشیم که‬ ‫با ویروس��ی بی تفاوت نسبت به هر تفاوت اجتماعی و انسانی‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬کاس��تی های خود را می شناسیم‪ ،‬اما نقاط‬ ‫قوت بسیاری هم برای مقابله با ویروس کرونا داریم‪.‬‬ ‫ش��یوع بیماری کرونا در ای��ران از چند جهت حائز اهمیت‬ ‫اس��ت‪ .‬کرونا امروز فق��ط یک بیماری در حوزه بهداش��ت و‬ ‫سالمت نیست بلکه مسئله ای جهانی است‪ .‬سال ها پیش که‬ ‫به تازگی مباحث جهانی شدن در محافل اکادمیک مورد بحث‬ ‫قرار گرفته بود‪ ،‬جیمز روزنا در کتاب «جهان اش��وب زده» به‬ ‫مسئله بیماری های جهانی توجه کرد‪ .‬بیماری ها با گسترش‬ ‫ارتباطات انس��انی‪ ،‬مرزها را درنوردیده و به سرعت همه گیر‬ ‫ش��ده و به مسئله ای جهانی تبدیل می شوند‪ .‬کرونا همچنین‬ ‫در داخل کش��ور به همان اندازه که مس��ئله بهداشتی است‪،‬‬ ‫مسئله ای اجتماعی‪-‬سیاسی است‪ .‬کرونا‪ ،‬ویروس کوری است‬ ‫که مرزهای طبیعی و اجتماعی را به رسمیت نمی شناسد؛ بین‬ ‫دولتی و مردمی‪ ،‬نظامی و غیرنظامی‪ ،‬اصالح طلب و اصولگرا‪،‬‬ ‫باالشهری و پایین ش��هری‪ ،‬زن و مرد‪ ،‬این قوم یا ان قوم و‪...‬‬ ‫تمایز قائل نمی شود‪ .‬این ویروس کور از هرخطی عبور می کند‬ ‫و ب��ه هیچ دروازه ای محدود نمی ش��ود‪ .‬مقابله با این بیماری‬ ‫پروژه مش��ترک مردم و حاکمیت سیاسی است‪ .‬مردم همه با‬ ‫هم که باشند و با مشارکت در یک برنامه مشترک و با اعتماد‬ ‫به نظام س�لامت‪ ،‬اطالع رسانی دلس��وزانه و ایجاد شفافیت و‬ ‫عمل ب��ه توصیه های وزارت بهداش��ت می توانیم دروازه های‬ ‫ش��یوع ویروس را ببندیم و با مشارکت همگانی برای مقابله‬ ‫با ویروس کور متحد ش��ویم‪ .‬هیچ کس در امان نیست و تنها‬ ‫در س��ایه اعتماد‪ ،‬مراعات و مراقبت‪ ،‬می ت��وان دیواری برای‬ ‫دف��اع در برابر این ویروس ایجاد کرد‪ .‬با مش��ارکت ملی توام‬ ‫با اعتماد به یکدیگر اس��ت که مقابله ب��ا این بیماری ممکن‬ ‫می ش��ود‪ .‬وقتی موفق خواهیم شد که همه فکر کنند «کرونا‬ ‫مسئله همه ماست‪ ».‬دولت از ابتدای شیوع ویروس کرونا در‬ ‫چین موضوع را در دستور کار خود قرار داد‪ .‬وزارت بهداشت‬ ‫حساس��یت الزم را در مراکز درمانی ایجاد کرد و کمیته های‬ ‫ذی رب��ط در ان وزارتخانه ش��کل گرفتند‪ .‬در جلس��ه دولت‬ ‫تصمیم گرفته ش��د که همه نهاد های ذی ربط در کنار وزارت‬ ‫بهداشت قرار گیرند‪ .‬در تاریخ ‪ ۱۱‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬در دفتر اقای‬ ‫جهانگیری در جلسه بررس��ی راهکارهای پیشگیری از ورود‬ ‫ویروس کرونا و مقابله با ان مقرر ش��د‪ ،‬پروازهای مس��افری‬ ‫به چین ممنوع ش��ود و فقط پروازهایی که در اسمان بودند‬ ‫ی��ا چند پرواز برای بازگردان��دن ایرانی ها برقرار بود و فقط تا‬ ‫چند روز بعد از ان پروازها باوجود رعایت حداکثری مس��ائل‬ ‫بهداشتی‪ ،‬تعطیل ش��د‪ .‬چند پرواز فقط برای حمل ونقل بار‬ ‫زیر نظر وزارت بهداش��ت با رعایت اصول ایزوالس��یون کامل‬ ‫اجازه تردد بین ایران و چین داش��ته اند‪ .‬مرزها کنترل شدند‬ ‫و اس��کنر در فرودگاه ها نصب ش��د‪ .‬وزارت بهداش��ت در ‪۲۳‬‬ ‫پایانه حضور پیدا کرد‪ .‬شماره تلفنی هم برای پاسخگویی به‬ ‫سواالت ش��هروندان اعالم شد‪ .‬بنابراین نخستین و مهم ترین‬ ‫تصمیم در دولت‪ ،‬ش��فافیت در برخورد با موضوع و بیان هر‬ ‫انچ��ه رخ داده و خواه��د داد به مردم ب��ا کمال صداقت بود‪.‬‬ ‫اعضای دولت که در جلسه درباره این مسئله صحبت کردند‬ ‫بر ایجاد اعتماد و ش��فافیت و مراقبت از مردم تاکید داشتند‪.‬‬ ‫روز چهارشنبه‪ 30 ،‬بهمن با مثبت اعالم شدن نتایج ازمایش‬ ‫ویروس کرونای دو بیمار در قم بالفاصله اطالع رس��انی شد و‬ ‫باوجود اینکه عده ای متاسفانه حتی دولت را متهم کردند که‬ ‫برای بی رونق کردن انتخابات «کروناهراسی» ایجاد کرده (در‬ ‫این نحوه تالش برای کس��ب قدرت که برای جان انس��ان ها‬ ‫ارزشی قائل نیست بعدا ً سخن خواهم گفت) است‪ ،‬پنجشنبه‬ ‫صب��ح با احس��اس نیاز به بس��یج ملی و اقدام��ات احتمالی‬ ‫س��ختگیرانه که خارج از وظایف وزارت بهداشت است‪ ،‬ستاد‬ ‫پیش��گیری و مقابله با بحران کرونا با دستور رئیس جمهوری‬ ‫تش��کیل شد‪ .‬ش��یوه نامه ها به همه اس��تان ها و اختیارات به‬ ‫اس��تانداران صادر ش��د‪ .‬اقدامات الزم برای مراقبت از مردم‬ ‫در اس��تانی که کانون اولیه شناسایی شد‪ ،‬انجام شد‪ .‬تصمیم‬ ‫گرفته ش��د که روز شنبه‪ 3 ،‬اسفند جلسه ای با همه رسانه ها‬ ‫در وزارت ارش��اد برگزار کنیم‪ .‬اتاق رسانه در وزارت بهداشت‬ ‫تش��کیل خواهد شد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جمعه‬ ‫با همه کارخانه های تولید ماس��ک مذاکره کرد تا در صورت‬ ‫نیاز‪ ،‬تولید در ‪ 3‬ش��یفت انجام شود‪ .‬خوشبختانه با اقداماتی‬ ‫که از سال های گذش��ته انجام شده‪ ،‬ما از نظر فناوری تولید‬ ‫ماس��ک در شمار چند کش��ور با دانش هستیم و کمبودی از‬ ‫این جهت نخواهیم داش��ت‪ .‬مردم نباید نگران وجود ماسک‬ ‫در کشور باشند و توصیه می کنم که ماسک اضافی خریداری‬ ‫نکنند‪ .‬متاسفانه پنجشنبه شاهد بودم یک داروخانه در تهران‬ ‫ماس��ک را مانند یک کاالی قاچاق با ن��رخ بیش از ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان به فروش رس��اند که رفتاری غیرمدنی و س��وداگرانه‬ ‫اس��ت؛ گرچه نهادهای نظارتی و تعزیرات در این زمینه فعال‬ ‫هس��تند‪ .‬اطالع رس��انی غیرمس��ئوالنه ای که از سوی برخی‬ ‫انجام می ش��ود به م��ردم و اقدام مش��ترک همگی ما و حل‬ ‫مس��ئله هیچ کمکی نمی کند‪ .‬ما به مشارکت ملی نیاز داریم‬ ‫و به یاد داش��ته باشیم که با ویروسی بی تفاوت نسبت به هر‬ ‫تفاوت اجتماعی و انسانی روبه رو هستیم‪ .‬کاستی های خود را‬ ‫می شناسیم‪ ،‬اما نقاط قوت بسیاری هم برای مقابله با ویروس‬ ‫کرونا داریم‪ .‬معتقدم و از نزدیک ش��اهدم وزارت بهداشت با‬ ‫صداقت و ش��فافیت کامل در رویاروی��ی با این ویروس عمل‬ ‫می کند‪ .‬انها که بی اعتمادی می پراکنند‪ ،‬رفتاری غیرسازنده‬ ‫و غیرخیرخواهانه انجام می دهند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪ 1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1474‬‬ ‫پیاپی ‪2792‬‬ ‫توسعه در ایران با‬ ‫بحران یادگیری‬ ‫روبه‪‎‬رو است‬ ‫حمل ونقل ریلی در‬ ‫مسیر نقطه صفر مالیاتی‬ ‫تکلیف مترو پایتخت تا‬ ‫‪ ۱۴۲۰‬روشن شد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو‪:‬‬ ‫کیفیت را فدای کمیت نمی کنیم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹رضایتی باالتر از اهداف‬ ‫در ادام��ه حس��ن وف��ادار‪ ،‬نایب رئی��س هیات مدیره و‬ ‫قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در کیفیت‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬فرایند توسعه و ارتق��ای سطح کیفی‬ ‫فرایندهای تولید‪ ،‬محصوالت و خدمات با توجه به اهداف‬ ‫تدوین ش��ده در برنامه کالن و راهب��ردی ایران خودرو به ‬ ‫صورت مستمر تدوین‪ ،‬اجرا و در حال پایش است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پروژه های ارتقای کیفی محصوالت تولیدی‬ ‫امس��ال تدوی��ن و بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد انها اجرایی ش��ده‬ ‫ک��ه دستیاب��ی به سه ست��اره در محصول پ��ارس‪ ،‬بیانگر‬ ‫جدی��ت مجموع��ه ایران خ��ودرو در اج��رای برنامه های‬ ‫عبور از ‪ ۲‬میلیارد دالر‬ ‫قرارداد ساخت داخل‬ ‫همه مشتریان حق دارند محصوالت و کاالهایی که خریداری می کنند‬ ‫با کیفیت باش��د و ب��ه همین منظور عالوه بر ارتق��ای کیفیت‪ ،‬نواوری‬ ‫محص��والت جدید نیز در ایران خودرو در دس��تور کار قرار گرفته به‬ ‫طوری که این خودروساز در تالش است خودروهای جدیدی را سال‬ ‫اینده به بازار عرضه کند‬ ‫بهب��ود و ارتقای کیفی��ت محصوالت است‪ .‬وف��ادار اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬ستاره سوم پارس‪ ،‬پنجمی��ن ستاره ارتقای کیفیت‬ ‫محص��والت ایران خودرو در امس��ال ب��وده و پیش از این‬ ‫محص��والت دناپالس و سورن به ترتی��ب به ‪ ۴‬و ‪ ۳‬ستاره‬ ‫کیف��ی ارتقا یافته ان��د و همچنین محص��والت پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫صندوق��دار و پارس اتوماتی��ک نیز به ترتیب ‪ ۴‬و ‪ ۳‬ستاره‬ ‫کیفیت را از ان خود کرده ان��د‪ .‬قائم مقام مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو ارزیابی رضایت مش��تریان از کیفیت‬ ‫اولی��ه محصوالت در بازه زمانی ‪ 3‬ماهه نخس��ت مالکیت‬ ‫محصول در ش��اخص ‪ IQS‬را از جمله ش��اخص های مهم‬ ‫در ارزیابی های ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‬ ‫خواند و گفت‪ :‬تعداد ایرادات اعالم شده در ‪ ۱۰۰‬خودروی‬ ‫تحویل ش��ده به مش��تریان ایران خودرو در ‪ ۶‬ماه ابتدایی‬ ‫سال ‪ ۹۸‬نسبت به ‪ ۶‬ماه ابتدایی سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۷‬درصد‬ ‫بهبود (کاهش ایراد) را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫وف��ادار افزود‪ :‬درحال حاضر تمام��ی محصوالت تولیدی‬ ‫گروه صنعتی ایران خ��ودرو دارای رضایتی باالتر از اهداف‬ ‫اعالم شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت(متوسط‬ ‫صنعت) هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۸‬میلیون یورو صرفه جویی ارزی‬ ‫مقیمی در بخش��ی دیگر از سخن��ان خود با بیان اینکه‬ ‫ایجاد «فن بازار» در صنعت قطعه به عنوان یکی از اهداف‬ ‫این خودروساز است‪ ،‬گفت‪ :‬برمبنای ان بهم رسانی عرضه‬ ‫و تقاض��ا و ایج��اد بازار فن��اوری‪ ،‬جریان س��ازی فناوری‪،‬‬ ‫هدفمندسازی فعالیت شرکت های دانش بنیان در راستای‬ ‫نیازهای صنعت خودرو و ایجاد قطب های فناوری محصول‬ ‫در مج��اورت قطب های صنعتی قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرو دنبال می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو خواستار سپردن موضوع بررسی‬ ‫تخصصی ساخت قطعات از سوی شرکت های دانش بنیان‬ ‫به ش��رکت ساپکو با عن��وان کارگزار ایران خودرو ش��د و‬ ‫همچنی��ن از معاونت علمی و فن��اوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫خواستار حمایت مال��ی پروژه های فناورانه صنعت خودرو‬ ‫به وسیل��ه صندوق های حمایتی ش��د و گف��ت‪ :‬حمایت از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان می تواند ریس��ک فعالیت انان را‬ ‫کاهش دهد و کمک بس��زایی به جهاد خودکفایی صنعت‬ ‫خودرو کشور کند‪.‬‬ ‫مقیمی با تاکید بر رویکرد درون زایی ایران خودرو‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکن��ون بیش از ‪ ۵۰‬قطعه که تا چن��دی پیش از خارج از‬ ‫کشور تامین می شد از منابع داخلی تامین می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خودرو همکاری نکردن ش��رکت های‬ ‫فع��ال در ح��وزه ساخ��ت قطع��ه را یک��ی از گالیه های‬ ‫شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و گفت‪ :‬یکی از اهداف‬ ‫اصلی ما این است ک��ه همراهی و هم افزایی الزم را میان‬ ‫انان ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫مقیم��ی در ادامه افزود‪ :‬این هم��کاری منجربه توسعه‬ ‫دانش فنی‪ ،‬ارتقای توان نواوری افزایش بهره وری و کاهش‬ ‫وابس��تگی و افزایش دانش فن��ی و ظرفیت کمی و کیفی‬ ‫محصوالت شرکت های دانش بنیان خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو یاداور ش��د‪ :‬شرکت ساپکو این‬ ‫موض��وع را به عنوان یکی از اه��داف و رویکردهای اصلی‬ ‫خود دنبال می کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به همکاری ایران خ��ودرو با صنایع دفاع‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۹‬ش��رکت دانش بنیان‬ ‫در وزارت دف��اع در قالب ‪ ۲۹‬پ��روژه برای تولید قطعات و‬ ‫مجموعه های فناوری در حال همکاری هستند‪.‬‬ ‫مقیمی ادام��ه داد‪ :‬در رویداد فناورانه ای که در روزهای‬ ‫اخی��ر برگزار ش��ده ‪ ۲۱۹‬نیاز ایران خودرو اعالم ش��د که‬ ‫برمبنای ان ‪ ۸۰‬تفاهمنامه منعقد شده است که در صورت‬ ‫حمایت‪ ،‬با هم��ت مجموعه گروه در موض��وع استفاده از‬ ‫ظرفیت شرکت های دانش بنیان‪ ،‬سرعت انجام فعالیت های‬ ‫نواوری در ایران خودرو افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به برنام��ه ایران خ��ودرو ب��رای افزایش‬ ‫سه��م محصوالت پایه گازس��وز‪ ،‬الزمه ادامه مس��یر اغاز‬ ‫ش��ده را حمایت های حاکمیتی دانس��ت و گفت‪ :‬توسعه‬ ‫ای��ن خودروه��ا عالوه ب��ر اقتص��اد خانوار‪ ،‬سب��ب کاهش‬ ‫االیندگی های زیست محیطی خواهد شد‪.‬‬ ‫مقیمی کلیدی ترین محور فعالیت ایران خودرو را نهضت‬ ‫ساخت داخل دانس��ت و گفت‪ :‬تعامل شفاف و سازنده ای‬ ‫ب��ا تامین کنن��دگان برق��رار کرده ایم که ای��ن راهبرد در‬ ‫ش��رکت های قطعه ساز نیز تس��ری یافته است؛ همچنین‬ ‫سیاست های گ��روه صنعتی ایران خودرو باعث ش��ده که‬ ‫سازن��دگان ب��ا اطمینان خاط��ر از ثبات تولی��د و تزریق‬ ‫نقدینگی حرکت کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬سیاست ه��ای تش��ویقی ک��ه در ارتباط با‬ ‫قطعه س��ازان ب��ه کار گرفته ش��ده که عاملی ب��رای ایجاد‬ ‫انگیزه تولید در انان ش��ده و حمایت قیمتی از محصوالت‬ ‫سازندگان از جمله این سیاست های تشویقی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خ��ودرو ادامه داد‪ :‬حمایت صندوق های‬ ‫حمایت��ی معاون��ت علمی و فن��اوری ریاست جمهوری در‬ ‫تامی��ن سرمایه ثاب��ت سازندگان می توان��د تکمیل کننده‬ ‫سیاست تشویقی ایران خودرو باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به نتایج کس��ب شده از میزهای تخصصی‬ ‫ساخت داخل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬درمجم��وع با داخلی سازی ‪ ۵۱‬قطعه و ایتم مواد‬ ‫اولیه‪ ۵۸ ،‬میلیون یورو کاهش ارزبری را رقم زده ایم‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫درمجموع با‬ ‫داخلی سازی‬ ‫‪ ۵۱‬قطعه و ایتم‬ ‫مواد اولیه‪۵۸ ،‬‬ ‫میلیون یورو‬ ‫کاهش ارزبری‬ ‫را رقم زده ایم‬ ‫حسن وفادار‬ ‫پروژه های‬ ‫ارتقای کیفی‬ ‫محصوالت‬ ‫تولیدی امسال‬ ‫تدوین و بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫انها اجرایی‬ ‫شده است‬ ‫تنفس ‪ ۶‬ماهه و تقسیط ‪ ۵‬ساله بدهی واحدها به نظام بانکی‬ ‫مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫به مصوبه جلسه شورای پول و اعتبار درباره تعیین تکلیف بدهی‬ ‫بانکی واحدهای تولیدی گفت‪ :‬در این جلسه مصوب شد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬سعید زرندی گفت‪ :‬سال اینده تمام واحدهای‬ ‫تولی��دی دارای مج��وز از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی تا پایان ش��هریور سال ‪ ۹۹‬می توانند با پرداخت‬ ‫‪ ۷.۵‬درص��د از بدهی خود ب��ه نظام بانکی و با بهره مندی از ‪ ۶‬ماه‬ ‫تنفس و در ‪ ۵‬سال تقس��یط‪ ،‬نس��بت به تعیی��ن تکلیف بدهی و‬ ‫بهره مندی از خدمات و تسهیالت بانکی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این تصمیم در راستای مصوبه هش��تاد و پنجمین‬ ‫جلس��ه ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید و با هدف حمایت موثر‬ ‫از واحدهای تولیدی و ارتقای تولید و اشتغال گرفته شده است‪.‬‬ ‫نماینده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در کمیس��یون شورای‬ ‫پول و اعتبار افزود‪ :‬مطابق ب��ا ایین نامه فعلی‪ ،‬واحدهای تولیدی‬ ‫مل��زم به پرداخ��ت ‪ ۲۰‬درصد از مانده بده��ی بودند که با اجرای‬ ‫این مصوبه مه��م‪ ،‬واحدهای تولیدی می توانن��د با کاهش حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی نس��بت به رویه قبل��ی و فقط با پرداخت ‪ ۷.۵‬درصد‬ ‫از بده��ی‪ ،‬از خدم��ات بانک��ی استفاده کرده تا در س��ال اینده با‬ ‫تولید ‪ ۶۱۲‬هزار خودرو سواری در ‪۱۰‬ماه ‪۹۸‬‬ ‫بررسی امارهای منتش��ر ش��ده وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حاکی از تولید ‪ ۶۱۲‬هزار خودرو سواری از ابتدای امس��ال تا پایان‬ ‫ی و اف��ت ‪ ۱۸.۸‬درص��دی ان در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال‬ ‫د ‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬برپای��ه امارها‪ ،‬تولید وانت در مدت یاد ش��ده‬ ‫افزایش��ی ب��ود و خودروسازان ب��ا تولید ‪ ۵۳‬هزار وانت‪ ،‬رش��د ‪۲.۸‬‬ ‫درصدی را در مقایسه با ‪ ۱۰‬ماهه سال ‪ ۹۷‬ثبت کردند‪.‬‬ ‫ی ش��رکت های خودروس��از ه��زار و ‪ ۶۵۷‬اتوبوس‪،‬‬ ‫ت��ا پای��ان د ‬ ‫مینی بوس و ون و ‪ ۳‬هزار و ‪ ۶۰۳‬کامیون‪ ،‬کامیونت و کشنده تولید‬ ‫کردند که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته به ترتیب افت‬ ‫‪ ۴۹.۲‬درصدی و کاهش ‪ ۶۰.۵‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال ‪ ۳۴۱‬کمباین و ‪ ۱۵‬ه��زار و ‪ ۵۵۹‬تراکتور در‬ ‫کشور تولید ش��د‪ .‬این امار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫به ترتیب افت ‪ ۴۶.۷‬درصدی و رشد ‪ ۱۴.۱‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫کراس اوور جدید سایپا به زودی رونمایی رسمی می شود‬ ‫رئیس جمهور از دو محصول جدی��د گروه خودروسازی سایپا که‬ ‫براساس مگاپلتفرم ملی این گروه یعنی ‪ SP ۱۰۰‬طراحی و ساخته‬ ‫شده‪ ،‬بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬حسن روحانی به همراه اسحاق جهانگیری‬ ‫معاون اول‪ ،‬رضا رحمانی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سیدجواد‬ ‫سلیمان��ی مدیرعامل گروه سایپا و جمعی از وزرا و مقامات ارش��د‬ ‫کش��ور از دو محصول جدید گروه خودروس��ازی سایپا در دو مدل‬ ‫سدان و کراس اوور(نیم شاسی) بازدید کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬دو محصول سدان و ک��راس اوور تولیدی‬ ‫گروه سایپ��ا با اتکا ب��ه مگاپلتفرم کامال ایران��ی ‪ SP ۱۰۰‬طراحی‬ ‫ل ‪ ۱۳۹۹‬به تولید انبوه رسیده و به بازار‬ ‫ش��ده اند و قرار است در سا ‬ ‫عرضه ش��وند‪ .‬مدل سدان این خودروه��ا در چند تیپ مختلف و با‬ ‫بهره گیری از موتور توربوشارژ و سایر امکانات روز تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫م��دل ک��راس اوور نی��ز که ب��ا استایل ش��کیل‪ ،‬ب��ه روز و در رده‬ ‫خودروهای مدرن طراحی شده در انتهای سال اینده و در چند تیپ‬ ‫با بهره گیری از استانداردها و امکانات روز جهانی عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه خودروسازی سایپا برنامه ریزی برای تولید انبوه مدل سدان‬ ‫‪ SP ۱۰۰‬را اغ��از کرده و ق��رار است در ماه های اینده این محصول‬ ‫به بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن این گروه قص��د دارد به زودی از محص��ول کراس اوور‬ ‫جدی��د خود که با تکی��ه بر توان و دانش جوانان ایرانی و استفاده از‬ ‫ظرفیت های داخلی طراحی شده است‪ ،‬به طور رسمی رونمایی کند‪.‬‬ ‫بهره من��دی واحدهای تولیدی از خدمات و تس��هیالت بانکی به‬ ‫عن��وان ش��ریانات اقتصادی و حیاتی‪ ،‬ش��اهد ش��کوفایی و رونق‬ ‫روزافزون تولید و اشتغال در کشور باشیم‪ .‬زرندی گفت‪ :‬براساس‬ ‫م��اده ‪ ۶۱‬قان��ون رفع موانع تولی��د رقابت پذیر‪ ،‬بررس��ی و اتخاذ‬ ‫تصمیم درباره حل وفصل تمامی مش��کالت واحدهای تولیدی به‬ ‫عهده ستاد و کارگروه های استانی ان گذاش��ته ش��ده و مصوبات‬ ‫کارگروه های استانی تس��هیل و رفع موانع تولید همانند مصوبات‬ ‫ستاد برای تمام نهادهای اجرایی و نظام بانکی نافذ و اجرایی است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به اختیارات تفویض شده به استان ها تمام‬ ‫واحده��ای متقاضی می توانند برای حل وفصل مش��کالت خود به‬ ‫کارگروه ها مراجعه کنند تا تسهیل فضای عمومی تولید به ویژه در‬ ‫حوزه های بانکی‪ ،‬مالیاتی و تامین اجتماعی همانند مصوبه تعیین‬ ‫تکلیف بدهی بانکی‪ ،‬از مصوبات صادره بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مع��اون طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به الزم االجرا بودن مصوبات صادر ش��ده در ستاد و‬ ‫کارگروه ه��ای استانی و با همکاری و تعامل بین تمام نهادهای در‬ ‫اجرای مصوبات صادر ش��ده سال ‪ ،۱۳۹۹‬سال شکوفایی تولید و‬ ‫اشتغال کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫خداحافظی با خودرو یورو ‪ ۴‬قطعی است‬ ‫معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه فرصت خودروس��ازان برای تولید خودرو یورو‬ ‫‪ ۴‬تمدید نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از سال این��ده خودروسازان باید‬ ‫پیش از اقدام به فروش نس��بت به دریافت مجوزهای االیندگی‬ ‫و استانداردهای یورو ‪ ۵‬اقدام کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اساس‬ ‫ماده ‪ ۴‬قانون هوای پاک قرار بود که از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۸‬فروش‬ ‫خودروهای یورو ‪ ۴‬ممنوع ش��ود و خودروسازان پیش از اقدام به‬ ‫فروش نس��بت به دریافت مجوزهای االیندگی و استانداردهای‬ ‫ی��ورو ‪ ۵‬اقدام کنند‪ ،‬اما بنابر درخواست خودروسازان اجرای این‬ ‫قان��ون تا س��ال ‪ ۱۳۹۹‬به تعوی��ق افتاد‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬با وجود‬ ‫اینکه در ماه های گذشته پیش فروش محصوالت یورو ‪ ۴‬شرکت‬ ‫ایران خ��ودرو خبرساز ش��د و همچنان نگران��ی از تعویق دوباره‬ ‫اج��رای این قانون وجود دارد‪ ،‬معاون نظارت بر اجرای استاندارد‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران این گمانه زنی ها را منتفی دانس��ت‪.‬‬ ‫وحید مرندی مقدم در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه مسئول‬ ‫اج��رای قانون مربوط به توقف تولید خودروهای یورو ‪ ۴‬در سال‬ ‫اینده سازمان حفاظت محیط زیس��ت است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬زمان‬ ‫شماره گذاری خودرو در ناجا باید سازمان ملی استاندارد گواهی‬ ‫گذران��دن استاندارده��ای هش��تادوپنج گانه و سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت گواهینام��ه مربوط به دارا بودن مج��وز یورو‪ ۴‬از‬ ‫نظر االیندگی را صادر کند و تا این دو گواهینامه صادر نش��ود‬ ‫پلیس خودرو را ش��ماره گذاری نمی کند؛ بنابراین در صورتی که‬ ‫خودروس��ازان به تعهد خود مبنی بر تولی��د خودروهای یورو ‪۵‬‬ ‫در سال اینده عمل نکنند و سازمان حفاظت محیط زیس��ت هم‬ ‫در این زمینه گواهی مرب��وط را صادر نکند‪ ،‬خودروهای یورو ‪۴‬‬ ‫ش��ماره گذاری نخواهند شد‪ .‬گفتنی است این اظهارات در حالی‬ ‫مطرح شده که اذر امسال دبیر انجمن خودروسازان ایران اعالم‬ ‫کرد که درحال حاضر به دلی��ل اماده نبودن زیرساخت ها به ویژه‬ ‫تولید و توزیع نشدن سوخت یورو ‪ ،۵‬امکان تولید خودرو سواری‬ ‫با استاندارد االیندگی یورو ‪ ۵‬وجود ندارد‪ .‬این مقام مس��ئول در‬ ‫ادام��ه در پاسخ به اینکه خودروس��ازان تا چه زمانی از گذراندن‬ ‫برخی استانداردها معاف هس��تند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫خودروه��ای س��واری و تجاری از گذراندن دو ی��ا سه استاندارد‬ ‫از استانداردهای هش��تادوپنج گانه معاف ش��دند‪ ،‬اما مقرر شده‬ ‫م��ا و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تا اخر سال گزارش��ی از‬ ‫وضعیت کارخانه ها برای ش��ورای عالی استان��دارد تهیه کنیم تا‬ ‫درباره فرص��ت خودروسازان در زمینه اج��رای این استانداردها‬ ‫تصمیم گیری شود‪ .‬به گفته وی با توجه به اینکه به دلیل شرایط‬ ‫تحری��م برخی از قطع��ات های تک مورد نیاز ب��رای اجرای این‬ ‫استاندارده��ا باید بومی سازی ش��ود تصمیم گرفته ش��ده تولید‬ ‫خوروسازان متوقف نشود و برای گذراندن دو یا سه مورد از این‬ ‫استانداردها به خودروسازان فرصت داده شود‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به نقش‬ ‫برجسته شرکت های دانش بنیان در تحقق اهداف‬ ‫نهض��ت ساخت داخ��ل‪ ،‬گفت‪ :‬از ابت��دای سال ‪۹۸‬‬ ‫ارزش قرارداده��ا و تفاهمنامه ه��ای ساخت داخل‬ ‫از ‪ ۲‬میلی��ارد دالر عب��ور ک��رده است‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایدرونی��وز‪ ،‬رض��ا رحمان��ی افزود‪ :‬امس��ال در این‬ ‫وزارتخان��ه ‪ ۷‬محور اساسی ش��امل توسعه تولید و‬ ‫تعمیق ساخت داخل‪ ،‬توسع��ه صادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫توسع��ه مع��ادن و صنایع معدنی‪ ،‬مدیری��ت بازار و‬ ‫سامانده��ی لجس��تیک تجاری و م��وارد جدیدی‬ ‫همچون بهب��ود فضای کس��ب وکار و تامین منابع‬ ‫مال��ی و توسعه سرمایه گ��ذاری و توسعه فناوری و‬ ‫شرکت های دانش بنیان به عنوان راهبرد های اصلی‬ ‫جه��ت تحقق اهداف رونق تولید در دستور کار قرار‬ ‫گرفته ان��د‪ .‬وی تصری��ح ک��رد‪ :‬سیاست های کلی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بر مبنای صادرات‬ ‫بوده و تالش شده است محصوالت تولیدی واحدها‬ ‫ص��ادرات محور باش��ند و البته در این بس��تر باید‬ ‫سهم محصوالت دانش بنی��ان در صادرات افزایش‬ ‫بیش��تری یاب��د‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬برنامه های جدیدی‬ ‫برای واحدهای ایج��ادی داریم تا رویکرد صادراتی‬ ‫ما تحقق حداکثری داشته باشد و در این باره تاکید‬ ‫داریم واحدهای ایجادی از ابتدا باید محصول ش��ان‬ ‫صادرات محور باش��ند‪ .‬رحمانی اضافه کرد‪ :‬توسعه‬ ‫صنعت��ی به دو ب��ال فناوری و ص��ادرات برای پرواز‬ ‫نی��از دارد؛ بنابراین با توجه ب��ه تاکیدات ویژه رهبر‬ ‫معظم انقالب درباره عبور از مونتاژکاری به نواوری‬ ‫و ساخ��ت داخل‪ ،‬وزارتخانه این مه��م را در اولویت‬ ‫کاری خ��ود قرار داده و ‪ ۷‬محور اساسی فعالیت های‬ ‫خ��ود را برای حصول بهترین نتیج��ه ممکن با ‪۳۴‬‬ ‫برنامه عملیاتی پشتیبانی کامل می کند‪ .‬وی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬توسعه فن��اوری در بخش صنع��ت رسالت‬ ‫اصل��ی ماست و در این باره ب��ه دو معاونت اموزش‪،‬‬ ‫پژوهش و فناوری و ایدرو ماموریت ویژه ای داده ایم‬ ‫ت��ا زمینه های نواوری‪ ،‬فن��اوری و پیگیری مباحث‬ ‫جدی��د در این راستا را با جدی��ت دنبال کنند‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اعالم کرد‪ :‬این وزارتخانه‬ ‫در قال��ب طرح سرباز تاپ مجوزه��ای الزم را برای‬ ‫جذب سربازان نخبه در بخش های مختلف صنعتی‬ ‫و واحده��ای تحقیق وتوسع��ه ش��رکت ها دریافت‬ ‫ک��رده و همچنین ط��رح جذب نخب��گان از سوی‬ ‫ش��رکت های صنعت��ی و معدنی ب��زرگ در دست‬ ‫اق��دام است‪ .‬رحمانی تاکید ک��رد‪ :‬حضور و فعالیت‬ ‫نخبگان در ش��رکت ها و واحدهای صنعتی کش��ور‬ ‫می توان��د اینده تولید م��ا را تضمین و ظرفیت های‬ ‫توسع��ه ای ما را بی��ش از پیش ارتقا ببخش��د‪ .‬وی‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬توجه به مزیت ه��ای فناورانه و حمایت‬ ‫از فناوری های نوین‪ ،‬امروز به عنوان یک بخش��نامه‬ ‫اجرایی در تصمیم گیری ها و اقدامات این وزارتخانه‬ ‫نقش پررنگی دارد و مبنای علمی و اساسی عملکرد‬ ‫سازمان ه��ا تابعه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به ش��مار می ای��د‪ .‬عالوه ب��ر حوزه ه��ای صنعت و‬ ‫معدن در بخ��ش تجارت نیز نگاه وی��ژه ای به توان‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و ایده های جدید داریم و‬ ‫از همه پیش��نهادات خالقانه در این بخش حمایت‬ ‫کامل می کنیم‪ .‬او در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با اش��اره به برخی ظرفیت ه��ای صنعتی و فناورانه‬ ‫استان الب��رز‪ ،‬گفت‪ :‬این است��ان می تواند در حوزه‬ ‫صنع��ت و به وی��ژه در بخش فن��اوری الگویی برای‬ ‫کش��ور باش��د و با توجه به ظرفیت های بالقوه خود‬ ‫می تواند به یک منطقه و استان ثروت افرین تبدیل‬ ‫شود‪ .‬رحمانی با اش��اره به تاکیدات و پیگیری های‬ ‫جدی رهب��ر معظم انق�لاب درباره ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان و توسعه دانش در بخش های مختلف‬ ‫صنعتی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬امروز باید با تمام توان برای‬ ‫تحقق این رویکرد و همس��و سازی همه ظرفیت ها‬ ‫و مزیت های مش��ترک جه��ت دستیابی به بهترین‬ ‫نتای��ج ممک��ن در ای��ن ح��وزه‪ ،‬گام برداری��م‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ش��هرک تحقیقات��ی کاوش در استان‬ ‫الب��رز می توان��د مرکزی ب��رای توسعه فن��اوری و‬ ‫فعال س��ازی ظرفیت ه��ای عظی��م ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در سطح کش��ور باش��د و ما باید از این‬ ‫مهم استقبال و پش��تیبانی می کنیم‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در پایان با اش��اره به نقش برجسته‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در تحقق اهداف نهضت‬ ‫ساخ��ت داخل در طول س��ال ‪ ،۹۸‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫چارچوب برنامه ه��ای ساخت داخل‪ ،‬طی چند ماه‬ ‫گذشته اتفاقات بسیار بزرگی رقم خورده و در قالب‬ ‫قرارداده��ا و تفاهمنامه های ب��ه امضا رسیده میان‬ ‫سفارش دهنده ه��ا و تولیدکنن��دگان اعداد و ارقام‬ ‫خیره کننده ای به ثبت رسیده است و امروز ش��اهد‬ ‫ان هس��تیم که ارزش این قرارداده��ا از ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر عبور کرده و بسیاری از نیازهای کاالیی کشور‬ ‫که وابس��ته به واردات ب��وده در سایه همکاری های‬ ‫مشترک شرکت دانش بنیان و فناورانه با بخش های‬ ‫مختلف صنعتی کشور در حال تامین داخلی است‬ ‫و با استمرار این برنامه زمینه های خودکفایی و قطع‬ ‫وابستگی صنعتی ما بیش از پیش تقویت می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید و عرضه محصوالت جدید ایران خودرو با همکاری‬ ‫قطعه س��ازان سطح یک (‪ )۱Tier‬با باالترین سطح کیفی‬ ‫در جهت جلب رضایت مشتریان و کسب سهمی مناسب‬ ‫از بازارهای داخلی و بین المللی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬فرش��اد مقیم��ی‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو در جلس��ه با مدیران و مس��ئوالن‬ ‫کیفی��ت گروه صنعت��ی ایران خودرو عنوان ک��رد‪ :‬ارتقای‬ ‫سطح کیفی محصوالت فعلی با جدیت دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همه مش��تریان حق دارند ک��ه محصوالت‬ ‫و کاالهای��ی که خریداری می کنند با کیفیت باش��د و به‬ ‫همی��ن منظور عالوه بر ارتقای کیفیت‪ ،‬نواوری محصوالت‬ ‫جدی��د نیز در ایران خودرو در دستور کار ما قرار گرفته به‬ ‫طوری که در تالش هس��تیم خودروهای جدیدی را سال‬ ‫اینده به بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫مقیمی با اش��اره به اهمیت کیفی��ت در تامین قطعات‬ ‫محص��والت ایران خ��ودرو گف��ت‪ :‬هرگز در زمین��ه کوتاه‬ ‫نخواهی��م امد‪ ،‬با اجرای مکانیس��م های سختگیرانه اجازه‬ ‫ورود قطعات بی کیفی��ت را به خطوط تولید نخواهیم داد‬ ‫و هی��چ وقت کیفیت را فدای افزایش تیراژ تولید نخواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خودرو تاکید ک��رد‪ :‬ارتقای کیفیت در‬ ‫زنجی��ره تامین‪ ،‬تولید‪ ،‬مهندسی محصول‪ ،‬خدمات پس از‬ ‫فروش و لجس��تیک در اولویت این خودروساز قرار دارد و‬ ‫فرهن��گ کیفیت و نظام خود کنترلی باید در تمام سطوح‬ ‫نهادینه شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬استراتژی ایران خ��ودرو بر استفاده از‬ ‫ت��وان قطعه سازان ایرانی در طراح��ی و تولید و تامین بنا‬ ‫ش��ده است و الزام��ات سختگیرانه کیفی ب��رای صادرات‬ ‫محصول به بازار های هدف تدوین و اجرا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مقیمی ب��ر لزوم تدوین برنامه ه��ای تحولی در ساختار‬ ‫کیف��ی از زنجیره تامین تا طراحی و تولید محصول نهایی‬ ‫تاکید کرد و خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم��ه مدیران ایران خودرو‬ ‫باید در برابر موضوع کیفیت پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو از بازنگری در نظام کنترل کیفی‬ ‫قطعات خب��ر داد و گفت‪ :‬باید دست ک��م برای تامین هر‬ ‫قطعه دو منبع داش��ته باشیم و تک سورس بودن قطعات‬ ‫به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1474‬‬ ‫پیاپی ‪2792‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫توسعه در ایران با بحران یادگیری روبه‪‎‬رو است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬پایان هفته گذشته‪ ،‬بزرگداشت بنیانگذار صنعت ملی ایران‪ ،‬میرمصطفی‬ ‫عالی نس�ب‪ ،‬به مناسبت یکصدمین سال تولد وی با حضور فرشاد مومنی پژوهشگر و مدرس‬ ‫دانش�گاه عالمه طباطبایی‪ ،‬س�یدمحمد بحرینیان پژوهش�گر و عضو اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش�اورزی خراس�ان رضوی‪ ،‬علی رضاقلی پژوهش�گر ایرانی حوزه جامعه شناس�ی‬ ‫و علوم سیاس�ی و محمدرضا بهش�تی‪ ،‬پژوهشگر و مدرس فلسفه دانش�گاه تهران در خانه‬ ‫اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد‪.‬‬ ‫اقتصاد فرایندی‬ ‫س�یدمحمد بحرینی�ان‪ ،‬پژوهش�گر و عض�و ات�اق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش�اورزی خراسان رضوی‪:‬‬ ‫با وجود اینکه مهندس صنایع و صنعتگر هس��تم‪ ،‬اش��نایی من‬ ‫با مطالعات توسعه و مرحوم میرمصطفی عالی‪‎‬نس��ب را مدیون‬ ‫کت��اب ارزش��مند اقتصادسیاسی جمه��وری اسالمی از بهمن‬ ‫ی نسب کسی بود که در زمینه‬ ‫احمدی‪‎‬امویی هستم‪ .‬مرحوم عال ‪‎‬‬ ‫تولید‪ ،‬مش��اوره انجام م��ی داد و دغدغه هایش اقتصاد ملی بود‪.‬‬ ‫کم��ی برگردم عقب‪ ،‬کار مطالعاتی خودم را از دوره زبیریان و عبداله بن زبیر‬ ‫شروع کردم‪ .‬با دسته بندی دانشمندان گرایش های گوناگون مانند ریاضی‪،‬‬ ‫پزش��کی‪ ،‬نجوم و‪ ...‬به‪‎‬دنبال این بودم که ببینم از کجا کشور دچار وقفه شد‪،‬‬ ‫از چه زمانی دیگر کس��انی را نداریم که تاثیرگذار باش��ند‪ .‬در سده هش��تم‬ ‫ی‬ ‫می�لادی (می�لادی را در نظر گرفت��م که ببینم اروپ��ا از کجا جهش علم ‪‎‬‬ ‫پی��دا کرد‪ .‬به قول احمد‪‎‬اش��رف و علی رضاقلی باید برگردیم و به گذش��ته‬ ‫خ��ود نگاه��ی بیندازیم و براس��اس ان راه رو به جلوی خ��ود را پیدا کنیم)‬ ‫جابربن حیان را داریم که از دوره مروانیان اغاز می شود‪ .‬در این دوران‪ ،‬کشور‬ ‫عجیب کهکشانی به لحاظ اندیشه و اندیشمندان بوده است‪ .‬این کهکشان تا‬ ‫حدود دوره صفویه ادامه دارد اما در این زمان محدود به دو دانش��مند شیخ‬ ‫بهایی و مالصدرا می ش��ود‪ ،‬از این تاریخ به بعد نمی توان افرادی هم‪‎‬سطح با‬ ‫غرب در کش��ور پیدا ک��رد‪ .‬برعکس در غرب از س��ده ‪ 15‬میالدی توسعه با‬ ‫گوتنب��رگ اغاز می‪‎‬ش��ود‪ .‬او همزمان با تیموری��ان‪ ،‬قراقویونلو و اق قویونلو‬ ‫اس��ت‪ .‬بع��د پیتر هنلین است ک��ه ساعت مکانیکی را اخت��راع کرد‪ .‬در این‬ ‫زمان‪ ،‬اندیش��مندان در ایران به سرعت در حال کم شدن و برعکس در غرب‬ ‫در حال زیاد ش��دن است‪ .‬در بین این همه دانش��مند‪ ،‬اندیشمند تاثیرگذار‬ ‫بر رش��د اقتصادی نداشتیم یا حداقل من پیدا نکردم‪ .‬در زمان صفویه‪ ،‬غرب‬ ‫توماس مان را دارد که نخس��تین قدرت اقتصادی است‪ .‬او کتاب «نگاهی به‬ ‫تجارت انگلیس با هندش��رقی» را از مباحث اقتصادی پیش از ادام اسمیت‬ ‫اغ��از می کند و سپس از مکت��ب سوداگران می گوی��د‪ .‬در این‬ ‫دوران ش��اهد عقب ماندگی زیادی در کشور هستیم‪ .‬می رسیم‬ ‫ب��ه دوره قاجار‪ .‬همزمان با دوره قاجار در ایران‪ ،‬در غرب مملویی‬ ‫از اندیشمندان و دانشمندان را می بینیم اما کشور ما خالی از این‬ ‫افراد است‪ .‬تعدادی از پژوهشگران معتقدند دلیل عقب ماندگی‬ ‫کش��ور را باید از دوره سلجوقیان مورد بررسی قرار داد‪ ،‬اما چون‬ ‫م��ن سواد انها را ندارم‪ ،‬از قرارداد ترکمنچای می گویم‪ .‬معتقدم‬ ‫این قرارداد ش��رایط مهلک اقتصادی کشور را پایدار کرد و رفتار های جامعه‬ ‫ن��ه برمبنای تولی��د‪ ،‬بلکه براساس مصرف و زیرنفوذ و سلطه تاجرباش��ی ها‬ ‫ک��ه احمد اش��رف به زیبایی در فص��ل سوم کتاب خود روش��ن کرده‪ ،‬بوده‬ ‫است‪ .‬اقتصاد عامل بس��یار تاثیرگذار در بره��م خوردن هنجارهای رفتاری‬ ‫و اجتماعی کش��ور ش��د درحالی که در همین زمان کشورهای اروپایی هم‬ ‫متوجه این موضوع ش��دند‪ .‬ما سواد نداش��تیم و هنوز معتقدم بلد نیستیم‪.‬‬ ‫فکر می کنم خیلی سطحی درس خواندیم‪ ،‬چون درس ها ترجمه و تقلیدی‬ ‫اس��ت و از خ��ود ما نیس��ت‪ .‬در این مدت هم بحث ه��ا را ازان خود نکردیم‪.‬‬ ‫ژاپن ش��روع کرد این علوم را از ان خود کرد‪ .‬توجه داش��ته باشیم از ان خود‬ ‫کردن به معنی لغوی دانش و علم بومی که بس��یار مطرح می کنند‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫توماس مان و ادام اسمیت‪ ،‬میلتون فریدمن‪ ،‬ماکس و‪ ...‬ذخایر دانش بشریت‬ ‫هستند نمی توانیم رد کنیم و از ابتدا اغاز کنیم‪ .‬برای فهم موضوع کشورهای‬ ‫ش��رق اسیا را ببینید‪ .‬در چند دوره تاریخی در صنعت کش��ور حرکت هایی‬ ‫اغاز ش��د‪ ،‬اما ژاپنی ها‪ ،‬سپس کره جنوب��ی در ادامه تایوان‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬مالزی‬ ‫و در انته��ا چی��ن از این تجارب استفاده کردند و ب��ه این نتیجه رسیدند که‬ ‫سواد کافی ندارند‪ .‬در جامعه ما تاجرباشی ها بسط یافتند؛ ازاین رو با قرارداد‬ ‫ترکمنچ��ای ک��ه رضاقلی در «پیچ وخم توسعه تا ابش��خور فرهنگ» به ان‬ ‫می پردازد‪ ،‬دوران نیمه مس��تعمرگی ما اغاز می ش��ود‪ .‬احمد اشرف معتقد‬ ‫است کش��ور که مدت ها نان خود را از نیمه مس��تعمرگی گذرانده‪ ،‬نه از شر‬ ‫مفاسد اقتصادی‪‎‬سیاسی خود دور ش��د‪ ،‬نه از مدیریت استعمار بر کشورش‬ ‫به��ره‪‎‬ای برد‪ ،‬بلک��ه مفاسد خود و استعمار را ب��ا کوله باری سنگین بر دوش‬ ‫کش��ید‪ .‬شرایط اقتصادی کشور در طول ‪ ۱۹۰‬سال‪ ،‬نتیجه ضعف در نظریه‬ ‫و عم��ل است‪ .‬در بحث نظریه کاربردی فقیر هس��تیم‪ .‬این نقش در ‪ ۳‬دوره‬ ‫ایران وجود داشت که نخستین ان در دوره زنده یاد مصدق با همان کارکرد‬ ‫عالی نسب بود‪ .‬دوره دوم از سال ‪ ۱۳۴۱‬تا ‪ ۱۳۴۷‬بود که دانشگاه تاسیس شد‬ ‫و دوره علینقی عالی خانی بود‪ .‬در این دوره سعی بر این بود که دانش ها روی‬ ‫هم گذاشته شود‪ .‬بخش سوم هم دوره مرحوم عالی‪‎‬نسب بود‪ .‬طرح هایی که‬ ‫از ‪ ۱۳۶۰‬تا ‪ ۱۳۶۸‬در کش��ور غالب است ‪ ،‬ریشه در معماری اقتصادی او دارد‪.‬‬ ‫از واژه ه��ای ته��ی مانند رقابت‪ ،‬ابزار و چماقی برای اقتصاد نس��اخت‪ .‬به یاد‬ ‫دارم در زم��ان جنگ با مدیری��ت واحدهای صنعتی براساس نیاز راه اندازی‬ ‫می ش��د درحالی که امروز در برخی رش��ته ها برای تولید یک محصول ‪۱۴۴‬‬ ‫تولیدکننده داریم؛ همچنین این نوع معماری باعث ش��د کش��ور در زمان‬ ‫دولت هفتم و هش��تم بی نظیرترین میزان اش��تغال را داشته باشد‪ ،‬درواقع‬ ‫در ب��ازه زمانی ‪ ۱۳۳۵‬تا ‪ ۱۳۹۰‬براساس امار‪ ،‬بی نظیرترین اش��تغالزایی در‬ ‫کشوردر این دوره بود‪ .‬اشکال این است که عملکرد کسانی مانند عالی نسب‬ ‫فرایند نش��ده‪ ،‬درحالی که چنین عملکردی در ژاپ��ن و کره جنوبی فرایند‬ ‫شده است؛ درنتیجه تک ستاره ها می ایند و بعد میرا می شوند‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫عملک��رد اقتصادی چین فرایندی است و کس��ی نمی تواند تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫در این فرایند نخبه ها هم حضور دارند‪ .‬نخبه های کش��ور ما تک ش��دند اما‬ ‫مس��ائل اقتصادی ناعالج نیست‪ .‬توجه داشته باشیم تمام کسانی که رفتند‬ ‫وطن فروش نبودند و نیس��تند‪ ،‬انهایی هم که ماندند عقب مانده نیس��تند و‬ ‫فقط به دلیل اشتباهات مان است که به وضعیت فعلی دچار شده ایم‪ .‬به قول‬ ‫«طلسم معجزتی مگر پناه دهد از گزن ِد خویشتنم‪ ،‬چنین که ِ‬ ‫دست‬ ‫ش��املو‬ ‫ِ‬ ‫تطاول به خود گشاده منم»‪ .‬سایه هم گفته «بسان رود که در نشیب دره سر‬ ‫به سنگ می زند رونده باش‪ ،‬امید هیچ معجزی زمرده نیست؛ زنده باش»‪.‬‬ ‫ریشه یابی توسعه نیافتگی از اسطوره ها اغاز شود‬ ‫عل�ی رضاقلی‪ ،‬پژوهش�گر ایرانی حوزه جامعه شناس�ی و علوم‬ ‫سیاس�ی ‪ :‬در بحث توسعه اقتصادی با سماور عالی‪‎‬نس��ب شروع می کنم‪.‬‬ ‫مص��دق ب��رای اینکه ایرانی��ان از سوزاندن چوب و فض��والت حیوانی برای‬ ‫گرمای��ش و پخت وپز خودداری کنند‪ ،‬مص��رف نفت را توصیه کرد‪ .‬پیش از‬ ‫این زندگی خیلی سخت بود و مردم سر یک ش��اخه درخت دعوا می کردند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬درخت ها در کوهس��تان ش��میران تا توچال دارای صاحب و‬ ‫سند بودند‪ .‬هر کس باید در حوزه خود هیزم جمع می کرد‪ .‬پس از این اتفاق‪،‬‬ ‫وسایل گرمایش بیش��تر چ��راغ والر‪ ،‬چراغ سه فتیله و سم��اور نفتی بود که‬ ‫عالی نسب در توسعه انها نقش داشت‪.‬‬ ‫سم��اور مرا یاد سماورس��ازی در دوره میرزاتقی خان امیرکبیر می اندازد‬ ‫که با او ش��روع ش��د اما در نهایت ادامه پیدا نکرد؛ تا هنگامی که عالی نس��ب‬ ‫به توصیه مص��دق تولید ان را دوباره اغاز کرد‪ .‬اکنون موضوعی که ذهنم را‬ ‫مشغول کرده این است که چرا صنعتی که امیرکبیر قرار بود ان را اغاز کند‪،‬‬ ‫متوقف ش��د؟ او می خواست بسیاری از صنایع داخلی را رونق دهد و در این‬ ‫زمینه تالش زیادی هم کرد‪ .‬امیرکبیر وقتی سماور را دید به چراغ علی خان‬ ‫زنگنه که فرماندار اصفهان بود‪ ،‬نامه نوش��ت و از او خواست بهترین صنعتگر‬ ‫اصفهان��ی را به تهران بفرستد‪ .‬او در بازار این موضوع را اعالم کرد و صنعتگر‬ ‫موردنظر بدون معطلی خدمت امیرکبیر رفت‪ .‬امیرکبیر سماور را به او نشان‬ ‫داد و پرسید که ایا می تواند ان را بس��ازد که این صنعتگر پاسخ مثبت داد و‬ ‫گفت از این هم بهتر می سازم‪ .‬ابزار برایش فراهم و تولید نمونه اغاز شد‪ .‬پس‬ ‫از ساخت امیرکبیر خوش��حال شد و نامه نوشت و انحصار سماورسازی را به‬ ‫او داد‪ .‬طی نام��ه ای از فرماندار اصفهان هم خواست وام طوالنی مدتی برای‬ ‫راه اندازی کارخانه به این فرد بدهد تا تولید انبوه را اغاز کند و در ادامه مبلغ‬ ‫را قسطی پس دهد‪ .‬بدون دردسر وام دریافت و کارخانه راه اندازی شد‪ .‬تولید‬ ‫که انجام ش��د امیرکبیر برکنار و بعد هم شهید شد‪ .‬پس از او چراغ علی خان‬ ‫زنگنه هم از کار برکنار شد‪ .‬حاکم جدید که امد به دنبال او فرستاد که بدهی‬ ‫را بدهد‪ .‬صنعتگر پاس��خ داد‪ ،‬قرار است پس از فروش سماورها‬ ‫پول را به اقساط برگرداند‪ .‬فرماندار جدید نپذیرفت و مجبورش‬ ‫کرد کارخانه را بفروشد‪ .‬با ان پول فقط بخشی از مبلغ برگردانده‬ ‫شد‪ .‬فرماندار صنعتگر را به دست فراشان دولتی سپرد و انها او را‬ ‫در بازار اصفهان کتک زدند تا کسانی که او را انتخاب کرده بودند‬ ‫ناچ��ار باق��ی پول را بدهند‪ .‬دو تا چوب هم به سر او زده ش��د که‬ ‫منجربه نابینایی اش ش��د‪ .‬درنهایت‪ ،‬بهترین صنعتگر اصفهان‪،‬‬ ‫در بازار و جاهای دیگر از مردم پول می گرفت و متکدی شد‪ .‬روزی دو مسافر‬ ‫تهران��ی به او پول می دهند و او هم ب��رای اینکه به نوعی جبران کمک کرده‬ ‫باش��د‪ ،‬داستانش را برای انها تعری��ف می کند‪ .‬برای یک محقق این پرسش‬ ‫مطرح می شود که چرا صنعت در ایران پا نمی گیرد‪ ،‬جان می کند و به سختی‬ ‫بلند می شود اما ادامه پیدا نمی کند درحالی که شاهد هستیم در کشورهای‬ ‫صنعتی جهان‪ ،‬صنایع پیش��ینه زیادی دارند و تعدادش��ان هم کم نیستند‪.‬‬ ‫پاسخ امنیت رفاهی است که فراهم است‪.‬‬ ‫داگالس ن��ورث معتقد است وقتی از عوامل انقالب صنعتی اروپا صحبت‬ ‫می شود‪ ،‬دلیل اصلی پیدایش این انقالب از زمان حقوق و مالکیت کارا شکل‬ ‫گرفت��ه و در واقع حقوق مالکیتی ک��ه جوهرش حق انحصار بوده و کامال در‬ ‫اختی��ار مالک ان است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬دست دیگران به ویژه دست حکومت‪،‬‬ ‫از سرمایه ه��ای فردی کوتاه ش��د و ث��روت در اروپا فوران ک��رد‪ .‬من به این‬ ‫توضیح نورث حقوق کارا می گویم‪ ،‬به اضافه قوه قضاییه مس��تقل که موجب‬ ‫قراردادهایی ش��د که نرخ به��ره در انگلیس از ‪ ۱۴‬ب��ه ‪۳‬درصد رسید‪ .‬کار و‬ ‫اختراع فوران کرد‪ ،‬امنیت برای سرمایه ها فراهم و دست حاکمیت و خانواده‬ ‫سلطنتی از بانک ها کوتاه ش��د‪ .‬او مدعی است از پول هایی که به دست دولت‬ ‫انگلیس افتاد‪ ،‬توانس��ت هلند و فرانس��ه را شکس��ت دهد و مستعمرات این‬ ‫کشور نتیجه ان تصمیم هاست که در قوه قضاییه و حقوق مستقل انگلیس‬ ‫گرفته ش��د‪ .‬این موارد نیاز به توضیح نظ��ری دارد که در یکی از کتاب هایم‬ ‫به طور مفصل به ان پرداخته ام و‪‎‬ضعف های ایران را برشمرده ام‪.‬‬ ‫محقق ایرانی باید توضیح واقعی و نظام‪‎‬مند در این باره بدهد که‬ ‫کجا خال داریم‪ .‬کسانی هم که در دوره ای با عملکردشان جهشی‬ ‫در صنعت ایران به وجود اوردند‪ ،‬مانند عالی خانی‪ ،‬رضا نیازمند‪،‬‬ ‫محمدرضا یگانه و‪ ...‬حق ش��ان را کف دست ش��ان گذاش��تیم و‬ ‫تمام کس��انی که سرمایه های خود را به زمین کش��ور پیچ کرده‬ ‫بودند‪ ،‬مانند اصغر قندچی‪ ،‬حق شان را گرفتند‪ .‬یک محقق باید‬ ‫پاسخ دهد کجای کار اشکال دارد؟ اگر به اقتصاددانان نئوکالسیک بگوییم‬ ‫معتقدن��د پول حامل های انرژی را گران کنیم‪ ،‬ن��رخ دالر را افزایش دهیم‪،‬‬ ‫کاال را در ب��ازار ازاد ارائه دهیم و ان ام��وال ملی که در دولت حفظ حراست‬ ‫می ش��د به بخش خصوصی واگذار شود و بانک ها هم ازاد شوند‪ .‬مثال ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تومان پول مردم جمع اوری می ش��ود و به خودش��ان وام می دهند و در‬ ‫ادامه پول ها گم می شود و بعد می بینیم بانک ورشکست می شود برای حل‬ ‫مش��کل این مس��ئله را به بانکی که متعلق به دولت است ضمیمه می کند و‬ ‫بارش بر دوش دولت می افتد‪ .‬این مس��ئله‪ ،‬موضوع ت��ازه ای در تاریخ ایران‬ ‫نیس��ت ریش��ه ها ی ان در این مرزوبوم کهن است‪ .‬ایرانیان افرادی بس��یار‬ ‫توانمند و بااستعداد بودند و هستند‪ .‬در طول تاریخ که وقتی کارهای صنعتی‬ ‫صنعتگ��ران ایرانی را ببینید‪ ،‬حی��رت می کنید‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اسیاب های‬ ‫خاتون که عنوان می ش��ود به دوره هخامنش��یان برمی گردد با یک نس��یم‬ ‫کوچ��ک ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬کیل��و سنگ مثل فرفره می چرخ��د‪ .‬انجا به این باور‬ ‫می رسیم که اگر نس��ل این اف��راد ادامه پیدا می کردند‪ ،‬زودتر از هرکس��ی‬ ‫فانت��وم را می ساختند‪ .‬چرا ان صنعت متوقف ش��د؟ چه امری سبب ش��د‬ ‫صنای��ع توسعه پیدا نکن��د؟ من در دستگاه نظری ن��گاه می کنم و معتقدم‬ ‫برای ریش��ه یابی توسعه نیافتگی ایران باید از اول اسطوره ها موضوع را مورد‬ ‫بررسی قرار دهیم‪ ،‬زیرا از دوره اسطوره ها تا حداقل انجا که ش��اهنامه پایان‬ ‫پیدا می کند‪ ،‬یک تاریخ اقتصادی مفصل از ایران توضیح داده می شود‪.‬‬ ‫عالی‪‎‬نسب‪ ،‬تاریخچه متحرک صنعت ایران‬ ‫محمدرض�ا بهش�تی‪ ،‬پژوهش�گر و م�درس فلس�فه‬ ‫دانش�گاه ته�ران‪ :‬معرف��ی الگوهای��ی مانن��د میرمصطفی‬ ‫عالی‪‎‬نس��ب به نسل جوان نقش��ه راه انها در صنعت خواهد بود‪.‬‬ ‫م��ن توفیق این را داش��تم که در سال ه��ای طوالنی در خدمت‬ ‫عالی نس��ب باش��م‪ .‬با ابعاد مختلفی از این شخصیت اشنا بودم‪.‬‬ ‫زوایای گوناگون زندگی او می تواند برای نسل ها‪ ،‬اموختنی های‬ ‫باارزشی به همراه داشته باشد‪ .‬مرحوم عالی نسب توانمندی های‬ ‫نظری در کنار توانمندی های عملی را به خوبی نمایان کرد‪ .‬کشور این افراد‬ ‫را کم دارد‪ .‬به لحاظ نظری تحصیالت دانشگاهی ندارد‪ ،‬اما نظریات اموزنده‬ ‫بسیاری ارائه می دهد‪ ،‬به نحوی که پیش از انقالب دانشجویانی که در مقطع‬ ‫تحصیالت تکمیلی می خواستند تحقیق کند یا پایان نامه بنویسند‪ ،‬به سراغ‬ ‫وی می امدن��د‪ .‬با زبان فرانس��ه و انگلیس��ی و تا حدودی ب��ا مباحث نظری‬ ‫در اقتصاد اش��نا بود‪ .‬عالقه مندی به مطالعه و رش��د سط��ح اگاهی اش را تا‬ ‫پای��ان عم��ر حفظ ک��رد‪ .‬در ‪ ۸۰‬سالگی در کنار دستش کت��اب بود‪ .‬پس از‬ ‫سال ها مدیریت در سطوح گوناگون در عرصه خصوصی و دولتی و به ویژه در‬ ‫صنعت‪ ،‬کتاب «چهل اش��تباه مدیریت» را می خواند‪ .‬به شوخی گفتم کتاب‬ ‫برای شما چقدر بازدهی دارد؟ پاسخ دادند خیلی پیر شده ام‪ ،‬اما سیر نشده ام‬ ‫و چیزهای��ی می بینم که هنوز ب��رای من قابل اموختن است‪ .‬این مس��ئله‬ ‫خیل��ی روی ما جوان ها تاثیر مثبت داش��ت‪ .‬در عرص��ه اقتصاد اسالمی هم‬ ‫فردی اگاه بود‪ .‬کس��انی که با فضای حوزه علمیه اش��نا هس��تند‪ ،‬می دانند‬ ‫اگر فردی به مرتبه ای برسد که استفتائات مس��تقل داش��ته باشد‪ ،‬تقلید بر‬ ‫او حرام است؛ البته تش��ویق هم این است که افراد مجتهد باش��ند نه مقلد‪،‬‬ ‫گو اینکه روال امروز‪ ،‬مقلدپروری است‪ .‬مرحوم بروجردی تقلید در مس��ائل‬ ‫اقتصادی را برای عالی‪‎‬نس��ب حرام کرده بود‪ .‬عالی نس��ب فردی بود بس��یار‬ ‫اه��ل دانش نظری که سعی می کرد خودش را پابه پای انچه در‬ ‫جه��ان می گذرد‪ ،‬به روز نگه دارد و روزامد باش��د‪ .‬در این عرصه‬ ‫پرنش��اط بود‪ .‬به طورمعمول‪ ،‬می گویند کس��انی که در عرصه‬ ‫نظری مش��غول فعالیت هستند‪ ،‬مردان میدان عمل نیستند‪ .‬از‬ ‫قدیم االیام این وجود داش��ته که افرادی که در حوزه نظری کار‬ ‫می کنند‪ ،‬در عمل ضعیف هس��تند‪ .‬مرحوم عالی نسب در کنار‬ ‫گس��تره دانش نظری مرد عمل هم بود؛ یعنی از ‪ ۱۷‬سالگی که‬ ‫وارد میدان کار شده بود‪ ،‬ابتدا در بازار تهران و در ادامه به صنعت امد‪ .‬وقتی‬ ‫او را می دیدم احس��اس می کردم تاریخچه متحرک صنعت ایران است‪ .‬این‬ ‫به معنی انحصار برای او نیست‪.‬‬ ‫عالی نس��ب از جمله افرادی است که مثل او زیاد نیستند‪ .‬توانمندی های‬ ‫عمل��ی را گام به گام کس��ب و از پایین ترین مرحل��ه کارش را اغاز کرده بود؛‬ ‫ازای��ن رو دست به ه��ر کارهای می زد نظری یا عمل��ی‪ ،‬اقتصاد خرد یا کالن‬ ‫نتایج بزرگی به دنبال داش��ت‪ .‬انگیزه ملی بس��یار باالیی داش��ت به طوری‬ ‫که در زندگی ش��خصی اش هم محص��ول غیرایرانی کمتر استفاده می کرد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬پارچه غیرایرانی مصرف نمی کرد‪ .‬معتقد بود انچه نیاز واقعی‬ ‫کشور است باید در کشور ساخت‪ .‬شعار نمی داد و خودش کارنامه درخشانی‬ ‫در عرصه صنعت داشت‪.‬‬ ‫برخی مسائل به دلیل شیوه های غلطی که در پیش گرفتیم‪ ،‬همان طورکه‬ ‫بحرینیان هم در سخنان خود بدان اشاره کرد تغییرات شاید دور به نظر برسد‬ ‫که منجربه یک سلس��له ناکامی ها ش��ده است و عنوان شود این سرنوشت‬ ‫و تقدی��ر محتوم و تاریخی م��ا است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬ش��عارهای بدون عمل‬ ‫به اندازه کافی شنیده ایم‪ .‬نمی خواهم‪« ،‬می توانیم» را عرض کنم که خیلی با‬ ‫معناست که از این «نمی توانیمش» گالیه کنم‪ .‬تغییر با وجود ظرفیت های‬ ‫داخلی شدنی است‪ .‬مرحوم عالی نسب در پایان عمر بینایی خود را از دست‬ ‫داده ب��ود و در دیداری از روی صدا من را ش��ناخت و گفت به اقایان بگویید‬ ‫رب��ا حرام است‪ .‬بیش از ‪ ۷۰‬سال در حوزه اقتص��اد بودم از تجارت تا تولید و‬ ‫صنع��ت نه یک ریال ربا گرفتم و نه یک ریال ربا دادم‪ .‬چه کس��ی می گوید‪،‬‬ ‫نمی ش��ود؟ وی صاحب دو کارخانه کارتن سازی و چراغ و سماورسازی بود‬ ‫و دان��ش نظ��ری را درست با ورود ملموس در می��دان عمل جمع کرده بود‬ ‫که ک��م پیش می اید‪ .‬در موضوع تولید فرش و ص��ادرات ان که در دوره ای‬ ‫موضوع بس��یار داغی ش��ده بود‪ ،‬در محاسبه کالن و دقیق عالی نس��ب‪ ،‬اگر‬ ‫وارد رقابت بین المللی ش��ویم‪ ،‬باید ارزان فروشی کنیم‪ .‬مسابقه بین ما‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫چی��ن‪ ،‬تب��ت‪ ،‬ترکیه و‪ ...‬بود‪ .‬عجیب است یک دفع��ه واحد فرش از تخته به‬ ‫تن تبدیل شد‪ .‬هرمیزان فرش صادر می شد از ارز اوری ان فقط صادرکننده‬ ‫منتفع می ش��د درحالی که اگر دستمال کاغذی هم صادر می ش��د‪ ،‬همین‬ ‫قدر ارزاوری داش��ت‪ .‬در هر مترمربع ی��ک فرش ‪ ۶۰‬رج‪ ۷۶۰ ،‬هزار گره زده‬ ‫می ش��ود سپس باید با قیمتی عرضه ش��ود که بتوانیم رقابت کنیم‪ .‬برخی‬ ‫ب��ا ای��ن بهانه که فرش ایران��ی در حال از بین رفتن اس��ت چنین هزینه ای‬ ‫را به کش��ور تحمیل کردند‪ .‬مرحوم عالی نس��ب ناراحت بود‪ ،‬البی که پشت‬ ‫ماجرای فرش بود مجال اینکه روش��ن کند کاالیی که کل گردش پولش در‬ ‫دنیا یک چهارم رب گوجه فرنگی است‪ ،‬میدانی برای رقابت نیس��ت را از بین‬ ‫برده بود‪ .‬درحالی که یک فرش مینیاتور و هنری می توانس��ت جای تمام ان‬ ‫فرش ها را بگیرد و درامد ارزی برای کشور داشته باشد‪ .‬افرادی که در اقتصاد‬ ‫خرد باقی مانده اند‪ ،‬نمی توانند دید کالن داشته باشد‪ ،‬درحالی که عالی نسب‬ ‫ذهنی محاسبه گر و منفعت نگر برای کش��ور داشت‪ .‬این چیزی است که کم‬ ‫داریم و افرادی که دیدگاه خرد دارند‪ ،‬جای کس��انی که تصمیم گیری های‬ ‫اقتصاد کالن داشتند‪ ،‬نشستند و شرایط امروز نتیجه ان است‪.‬‬ ‫ریشه های انحطاط‬ ‫فرشاد مومنی‪ ،‬پژوهشگر و مدرس‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی‪ :‬برفراز همه‬ ‫اوص��اف جمال و کمالی که در عالی نس��ب‬ ‫بود‪ ،‬دغدغه توسعه ایران‪ ،‬قابل مقایس��ه با‬ ‫هیچ ی��ک از دغدغه ه��ای این م��رد بزرگ‬ ‫نبود‪ .‬پرسشی که رضاقلی در سخنان خود‬ ‫مطرح کرد‪ ،‬پرسشی حیاتی است؛ بحث بر‬ ‫سر این است که بسیاری از متفکران و اندیشمندورزان‬ ‫ب��زرگ جه��ان در زمینه توسعه ای��ن پرسش را مطرح‬ ‫می کنند ک��ه اگر نقص اطالعات ی��ک پدیده فراگیر و‬ ‫همگان��ی و در همه جوامع وجود دارد و همه انس��ان ها‬ ‫در معرض خطا کردن هس��تند‪ ،‬پس چ��را کانون های‬ ‫ان متف��اوت اس��ت؟ در نهای��ت پاسخ ای��ن است همه‬ ‫در معرض خطا هس��تند‪ ،‬اما انهایی ک��ه از خطاها یاد‬ ‫می گیرن��د و از تک��رار ا نها‪ ،‬چه در مقی��اس فرد و بنگاه‬ ‫و چه در مقیاس کش��ور اجتن��اب می کنند و به همین‬ ‫دلیل مس��ئله توسعه فقط برای جوام��ع کمی محقق‬ ‫می ش��ود که کلید را در یادگی��ری می بینند‪ .‬یادگیری‬ ‫با افراد شروع می ش��ود و با سازکارهایی هویت جمعی‬ ‫پیدا می کند و منش��ا تغییرهای اعتباربخش می شود‪.‬‬ ‫عالی نسب ش��اید بزرگ ترین نقشی که در دوره جنگ‬ ‫داشت این بود که وظایف خودش را در زمینه یادگیری‬ ‫به عالی ترین ش��کل انجام داد‪ .‬شاید کمتر ایرانی بدانند‬ ‫که یک��ی از امتیازه��ا و افتخارات بی بدی��ل برای یک‬ ‫حکوم��ت‪ ،‬در جمهوری اسالم��ی رخ داده است‪ .‬برای‬ ‫نخس��تین بار در تاری��خ ای��ران با وجود اینک��ه یکی از‬ ‫طوالنی ترین جنگ ها در تاریخ ایران تجربه ش��د‪ ،‬حتی‬ ‫یک مورد مرگ ومیر ناش��ی از قحطی و اپیدمی بیماری‬ ‫ثبت نش��د‪ .‬کس��انی که اهل کار در این زمینه هستند‪،‬‬ ‫دعوت به مطالعه پژوهش ستبرگ و منحصربه فرد ناصر‬ ‫پاکدامن می کنم که از برجسته ترین اقتصاددان ها پس‬ ‫از انق�لاب هس��تند‪ .‬تحقیقی که پاکدام��ن برای مرکز‬ ‫تحقیقات وتوسعه دانش��کده اقتصاد دانش��گاه تهران‬ ‫درب��اره تجربه جن��گ جهان��ی دوم انجام داد نش��ان‬ ‫می دهد در ان تجربه با اینکه نس��یمی از ان جنگ روی‬ ‫ایران وزید‪ ،‬چه ماجراهای فاجعه امیز انس��انی رخ نداد‪.‬‬ ‫عالی نس��ب با توجه به اینکه به دقت مسائل اقتصادی را‬ ‫دنبال می کرد به موازات کارهای مطالعاتی که داش��ت‬ ‫منطق های رفت��اری اجتناب‪‎‬ناپذیر مواجه ه با قحطی و‬ ‫اپیدمی بیماری ش��رایط جنگ را شناسایی کرده بود؛‬ ‫ازای��ن رو عنوان کردن��د به محض اغ��از جنگ در یک‬ ‫جلسه ‪ ۳‬ساعت با تمام جزئیات این منطق های رفتاری‬ ‫را برای ش��هید بهش��تی تعریف ک��ردم و از او خواستم‬ ‫که تمهیدی اندیش��یده ش��ود ک��ه ان تجربه ها دوباره‬ ‫تکرار نش��ود‪ .‬به دلیل نظم فکری ش��هید بهشتی و فهم‬ ‫کم نظیری که در اقتضائات مدیریتی داش��تند‪ ،‬موضوع‬ ‫را تلفنی با رئیس جمهوری وقت‪ ،‬شهید رجایی در میان‬ ‫می گذارند‪ .‬ش��هید رجایی در حکمی تمام مس��ئولیت‬ ‫کار را برعه��ده عالی نس��ب می گ��ذارد‪ .‬همان گونه که‬ ‫در زندگینامه عالی نس��ب می خوانیم‪ ،‬وی می دانس��ت‬ ‫کانون اصلی بحران ها در ایران بحران اندیش�� ه و نظارت ‬ ‫کارامد اس��ت؛ درنتیجه به ش��هید رجای��ی می گوید‬ ‫موفقی��ت چنین امری اقتدار فرد اجرایی ش��ماره یک‬ ‫کشور را می طلبد و این طور نیست که من حتی اگر نزد‬ ‫بس��یاری معتبر باش��م از عهده کار برایم؛ نظم اجرایی‬ ‫کش��ور باید در خدمت این ارمان باش��د‪ .‬دستاورد ان‬ ‫را در جن��گ دیدیم‪ .‬مس��ئله فردی مانند عالی نس��ب‬ ‫از دریچه توسع��ه در ایران با بح��ران یادگیری روبه‪‎‬رو‬ ‫است‪ .‬ما هنوز نتوانس��ته ایم در نظ��ام تصمیم گیری و‬ ‫تخصیص منابع کشور این انگیزه برای یادگیری فراهم‬ ‫کنی��م و پرسش های��ی از این قبی��ل را پاسخ دهیم که‬ ‫ت و فش��ارهای‬ ‫چ��را درحالی که جنگ ان همه مش��ق ‬ ‫داخلی و خارجی داش��ت‪ ،‬هیچ ی��ک از بحران هایی که‬ ‫اقتص��اد ایران پس از جنگ با ان روبه رو ش��د را تجربه‬ ‫نکرد‪ .‬این یک امر تصادفی است؟ رضاقلی که همیش��ه‬ ‫ب��ه ما از حکیم توس می اموزند‪ ،‬ش��عری را از فردوسی‬ ‫برای ما می خواند که توسعه نیافتگی کش��ور را می توان‬ ‫رمزگش��ایی کرد‪ ،‬اینکه چرا دوران انحطاط در کش��ور‬ ‫خیلی ماندگار می ش��ود‪ ۳ .‬مولفه را حکیم توس عنوان‬ ‫می کند؛ نخستین مسئله را بیدادگر زشهریار می گوید‬ ‫و ظل��م و بی عدالتی را یک رک��ن پس افتادگی ها بیان‬ ‫می کند‪ .‬دومی ان را سفله پ��روری می داند اینکه افراد‬ ‫انس��ان های سفله را باالتر از مردان هنر می نش��انند و‬ ‫سومی��ن هم انگی��زه حکومتگرها برای کس��ب منافع‬ ‫مادی و کاسبی ش��خصی ذکر می کن��د‪ .‬پس از جنگ‬ ‫وقت��ی حس��رت ها یکی پس از دیگری عریان می ش��د‬ ‫عالی نسب با گریه می گفت؛ تو گواه باش در تمام دوران‬ ‫مسئولیتم در نخس��ت وزیری اجازه ندادم‬ ‫حت��ی یک نف��ر از بس��تگان پا ب��ه دفترم‬ ‫بگذارد و حتی ی��ک نفر از دست اندرکاران‬ ‫کارخانه ام هم اجازه نداشت تا زمانی که در‬ ‫نخست وزیری بودم‪ ،‬زنگ زده و حرف بزند‪.‬‬ ‫وی می گفت با حکومتگرها صحبت کنید‬ ‫و بگویی��د اینکه می ت��وان در دوران جنگ‬ ‫کارنامه های��ی را رقم زد‪ ،‬هزاران ریزه کاری و حس��اب‬ ‫و کت��اب دارد و این گونه نیس��ت ک��ه تصادفی رخ داده‬ ‫ی خیلی رایج است در‬ ‫باشد‪ .‬در کش��ور که ش��بیه ساز ‬ ‫دوره ای‪ ،‬اقایی را به ش��هید رجایی تش��بیه می کردند‪.‬‬ ‫همان اق��ا هم ادعا می کرد فش��ارهایی بر انها تحمیل‬ ‫می ش��ود ک��ه بیش��تر از دوره جنگ اس��ت و در مقام‬ ‫تخطئه دستاوردهای اقتص��اد ملی دوران جنگ ان را‬ ‫به جوگیر ش��دن مردم و فضای حماسی نسبت می داد‪،‬‬ ‫درحالی که از سوی وزیر کابینه اش افش��ا شد که منابع‬ ‫استراتژیک ارزی کشور به جای واردات دارو و کاالهای‬ ‫حیاتی‪ ،‬صرف لوازم ارایش و خودروهای لوکس ش��د‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر می خواهم به دلیل بحران های کوچک و‬ ‫بزرگی که کش��ور ب��ا انها دست به گریب��ان است و نیز‬ ‫نظ��ام تصمیم گیری و تخصیص منابع کش��ور را بدون‬ ‫موضع گیری تعصب ال��ود و کاسبکارانه‪ ،‬بلکه از موضع‬ ‫فهم ریش��ه ها برای برون رف��ت از بحران ها به بازخوانی‬ ‫اقتص��اد در دوره جن��گ فرابخوان��م‪ .‬دو هفته پیش در‬ ‫مق��ام مجادله بین گروه های پرنف��ود و ذی نفع یکی از‬ ‫مسئوالن بانک مرکزی در مقام دفاع از خود عنوان کرد‬ ‫که مدیران پیش از من خیلی افتضاح تر عمل کرده اند‪.‬‬ ‫بح��ث این بود که چرا ش��ما چن��د ده میلیاردها دالر از‬ ‫ذخایر استراتژیک کش��ور را به عن��وان کنترل بازار ارز‬ ‫ه��در دادید‪ .‬او یک مقاله نوش��ته و ای��ن جمله را گفته‬ ‫قبلی ه��ا اتالف منابع بیش��تری داش��تند‪ .‬این هم یک‬ ‫ش��یوه از تبرئه خود است‪ .‬به این ترتی��ب‪ ،‬پس از پایان‬ ‫جنگ ت��ا سال ‪ ۱۳۹۶‬با عنوان مجه��ول مدیریت بازار‬ ‫ارز ‪ ۳۰۰‬میلیارد دالر دارایی های بین نس��لی کش��ور را‬ ‫هدر دادند‪ .‬مدیران اقتصادی کش��ور را دعوت می کنم‬ ‫ت��ا از خود بپرسند چرا مدیریت ارز در دوره جنگ بدون‬ ‫تزریق حتی ی��ک دالر محقق ش��د؟ هنگامی که افت‬ ‫کاسب��ی ش��خصی در ساختار ق��درت راه پیدا می کند‬ ‫کسانی می خواهند عامدانه در چاه بیفتند‪ .‬رمزگشایی‬ ‫از این مس��ئله که از ش��روع تا پایان جنگ نرخ ارز برای‬ ‫عامه م��ردم و تولیدکننده ثابت بود و یک دالر هم اتالف‬ ‫نش��د تا زمانی که مدی��ران ‪۳۰۰‬میلی��ارد دالر هزینه‬ ‫کردن��د زیرعنوان کنترل و مدیریت ب��ازار ارز از ‪۱۳۶۸‬‬ ‫ت��ا نیمه نخس��ت دهه ‪ ۱۳۹۰‬نرخ ارز ‪۲‬هزار برابر ش��د‪.‬‬ ‫خدا رحم کرد مدیران ‪۳۰۰‬میلیارد دالر هزینه کردند‪.‬‬ ‫جامعه و مدی��ران بیش از هر زمان دیگ��ری نیاز دارند‬ ‫ک��ه بررسی کنند ایا تصادفی اس��ت از ‪ ۱۳۵۲‬تا امروز‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬قل��ه عملکرد اقتصادی در کش��ور رخ داده که ‪ ۱۴‬تا‬ ‫ان در دوره جنگ بوده است‪ .‬منش عالی نس��ب تعامل‬ ‫ب��ود و گاهی ت��ا ‪۵۰‬درصد از نظرات خود می گذش��ت‬ ‫زیرا می گفت تصمیمی که برای کش��ور گرفته می شود‬ ‫باید به اتف��اق ارا باش��د‪ .‬می گفتند خداون��د در وصف‬ ‫پیامبرانش نمی گوید انها را فرستادم که قسط را برقرار‬ ‫کنن��د‪ ،‬بلکه می گوی��د لیقوم ال ّناس بالقس��ط(ایه ‪25‬‬ ‫حدید)‪ .‬گزارش های رسم��ی می گوید از کل جمعیت‬ ‫فعال ایران‪ ،‬حدود دوم سوم هیچ نقش��ی در تولید ملی‬ ‫ندارند؛ یعنی یک مشارکت زدایی غیرمتعارف‪ .‬از منظر‬ ‫اقتصادسیاس��ی کلید انحطاطی که امروز اقتصاد ایران‬ ‫ی جامعه بر دوش‬ ‫دچار ان ش��ده این است که بالندگ�� ‬ ‫تولیدکنندگان و عامه مردم و به ویژه فرودستان نیست‪.‬‬ ‫چرخش��ی در ایران به ن��ام تغییر ساخت��اری رخ داد و‬ ‫به جای تولیدکنندگان‪ ،‬رانتخوارها‪ ،‬رباخورها‪ ،‬دالل ها‬ ‫و واردکنندگان متحدان استراتژیک شدند‪ .‬منافع انها‬ ‫در اولوی��ت قرار گرفت‪ .‬س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تقریبا همزمان با‬ ‫اعتراض کارگران کارخانه های دولتی و شبه دولتی که‬ ‫گفتن��د ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۴‬ماه است که حقوق دریافت نکرده اند‪،‬‬ ‫سپرده گ��ذاران موسس��ه های غیرمج��از اعتباری هم‬ ‫خواهان تعیین تکلیف سپرده های خود شدند‪ .‬واکنش‬ ‫چ��ه ب��ود؟ کارگران تهدید ش��دند اگ��ر سرجای خود‬ ‫ننشینید تنبیه امنیتی می شوند اما از ‪ ۳۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان دارایی های بین نس��لی کش��ور برداش��ته و بین‬ ‫سپرده گذاران موسسه ملی غیرمجاز توزیع شد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که وقتی عالی نس��ب‪ ،‬من را برای دستیاری‬ ‫خ��ود گزینش کرد‪ ،‬ش��رطش ای��ن ب��ود هنگامی که‬ ‫پذیرفتی باید حس کنی در دریای خون پا گذاش��ته ای‬ ‫زیرا خون ما از خون جوان هایی که داوطلبانه از تمامیت‬ ‫ارضی کشور دفاع می کنند‪ ،‬رنگین تر نیست‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1474‬‬ ‫پیاپی ‪2792‬‬ ‫فعالیت معادن شمیرانات‬ ‫و دماوند کنترل شده و‬ ‫قانونی است‬ ‫مدیر بومی سازی گروه صنعتی اپال پارسیان در گفت و گو با‬ ‫باید س��اخت داخل هدفمند انجام ش��ود‪ .‬باید به مس��ئله بومی سازی و‬ ‫س��اخت داخل اینده نگرانه نگاه کنیم که ایا روزی که تحریم ها برداش��ته‬ ‫می شود‪ ،‬باز هم کاالی تامین کنندگان را خریداری خواهیم کرد؟‬ ‫بومی سازی دور کند‪.‬‬ ‫€ €در بومی سازی به چه عواملی باید بیشتر دقت کرد؟‬ ‫انچ��ه درحال حاضر در ایران دارد ب��ه نام بومی سازی انجام‬ ‫می ش��ود بای��د االن درست تعریف ش��ود وگرنه ت��ا ثریا این‬ ‫دیوار ک��ج می رود‪ .‬اول باید با اصطالحاتی که در بومی سازی‬ ‫استفاده می شود مثل لوکالیزیشن‪ ،‬گلوبالیزیشن‪ ،‬یوزیبیلیتی‬ ‫و ‪ ...‬اش��نا باش��یم‪ .‬در هم��ه دنی��ا بومی سازی به این ش��کل‬ ‫است ک��ه تولیدکننده‪ ،‬یک محص��ول را در نظر می گیرد و با‬ ‫عمومی سازی ان و بعد از تس��ت کیفیت در یک بوم و لوکال‬ ‫خ��اص امتحان می کن��د‪ .‬در این پروژه‪ ،‬لوکالیزیش��ن انجام و‬ ‫محصول در سیس��تم کنت��رل کیفیت‪ ،‬نظ��ام بررسی و نظام‬ ‫فرهنگی بازار بررسی می ش��ود و وقتی اداپته شد ان را برای‬ ‫ی جدیدی اماده می کنند‪.‬‬ ‫برگش��ت به چرخه جهانی با ویژگ ‬ ‫ای��ن چرخه را جهانی ش��دن می گویند‪ .‬پ��س بومی سازی را‬ ‫در رابطه با جهانی ش��دن تعریف می کنن��د‪ .‬البته گاه مناطق‬ ‫خاصی را به لحاظ امایش��ی برای توسعه د ر نظر می گیرند؛ به‬ ‫معنای دیگر‪ ،‬تقسیم کار منطقه ای برای بوم یک کشور انجام‬ ‫می ش��ود تا زنجیره ارزش افزوده سنگ اهن‪ ،‬کنسانتره‪ ،‬گندله‬ ‫و معدن��کاری صنعتی در ان منطق��ه با درامدهای معدنکاری‬ ‫توسع��ه پی��دا کند‪ .‬به طور مث��ال در چین یا در کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی‪ ،‬مکزی��ک‪ ،‬کره جنوبی و‪ ...‬ی��ک منطقه برای توسعه‬ ‫الکترونیک در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬معنی این نیست که فقط‬ ‫یک محصول تولی��د کنند بلکه زنجیره تولی��د را برای اینکه‬ ‫اقتصاد ان منطق��ه را می چرخاند کامل می کنند‪ .‬این فعالیت‬ ‫در ادامه‪ ،‬خودش کارامد‪ ،‬بهره ور و بارور می ش��ود و به توسعه‬ ‫منطق��ه کمک می کند‪ .‬حتی در م��واردی مناطقی که صنایع‬ ‫معدن��ی محور و پایه توسع ه است را بررسی می کنند تا بعد از‬ ‫ان کسب و کارهای مرتبط با ان نظیر حمل ونقل‪ ،‬بیمه‪ ،‬کسب‬ ‫و کاره��ای مربوط به معدن و‪ ....‬رونق یابد و در مجموع منجر‬ ‫به توسعه منطقه ای ش��ود‪ .‬اگر بومی سازی کنیم و به توسعه‬ ‫منطقه ای و امایش توجهی نکنیم چه کس��ی تضمین می کند‬ ‫که ‪۱۰‬سال دیگر در این مناطق شاهد توسعه های همه جانبه‬ ‫باش��یم؟ شکاف توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی و عدم توسعه‬ ‫پایدار را در بس��یاری از نقاط کش��ورمان داریم‪ ،‬نظیر مناطق‬ ‫نفت��ی که مردم در جوار ان فقیرن��د و این انتظاری است که‬ ‫مردم مناطق به این محورهای توسعه دارند‪.‬‬ ‫€ €مدی�ران م�ادر ای�ن زمینه ب�ه چه م�واردی توجه‬ ‫می کنند؟‬ ‫باید به تاب اوری صنای�� ع توجه و اینده نگرانه حرکت کنند‬ ‫ت��ا زمانی ک��ه برمی گردیم‪ ،‬نبینی��م به دلی��ل اینکه درست‬ ‫ساماندهی اش نکردیم پشت جبهه ما خالی است‪.‬‬ ‫انچ��ه از مدیران صنایع در این دست از نمایش��گاه ها دیده‬ ‫می ش��ود و تعاریف��ی ک��ه روی بنره��ا و بروش��ورها دیده ام‪،‬‬ ‫بومی س��ازی‪ ،‬تعمیق داخل و باالب��ردن تاب اوری را مهندسی‬ ‫معک��وس و درص��ورت ل��زوم مهندسی مجدد تعریف ش��ده‬ ‫کرده اند‪ .‬این در حالی است که دیگر کش��ورها معموال به این‬ ‫برنامه ها به صورت یک فرایند بلندمدت نگاه می کنند چنانکه‬ ‫در ی��ک منطقه زنجیره تامین بر اساس سوداوری مس��تقر و‬ ‫بومی س��ازی‪ ،‬توسعه پایدار و اش��تغال هم در تعامل با اقتصاد‬ ‫جهان��ی تعریف می ش��ود ولو اینکه توسع��ه منطقه به توسعه‬ ‫مناطق همجوار در کش��ورهای همس��ایه هم منجر شود‪ .‬اگر‬ ‫تعریف م��ا از بومی سازی‪ ،‬تعمیق ساخ��ت داخل و تاب اوری‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬باید به بوم‪ ،‬توسعه منطقه ای و زنجیره تامین‬ ‫توجه کنیم‪.‬‬ ‫€ €ما کجای فرایند جهانی شدن قرار داریم؟‬ ‫اگر از همین امروز هر کدام از تولیدکنندگان بتوانیم بخشی‬ ‫از یک وفاق باش��یم که بومی سازی به توسعه زنجیره تامین و‬ ‫توسعه منطق��ه ای بینجامد و ما را به اقتص��اد جهانی متصل‬ ‫کند‪ ،‬م��ا در این فرایند قرار داریم‪ .‬ما در بدو بومی سازی باید‬ ‫به ص��ادرات فکر ک��رده و از تامین کنندگان قطعه به ش��کل‬ ‫سیس��تماتیک حمایت کنیم‪ .‬اگر فقط به این فکر کنیم که با‬ ‫ساخت یک قطعه‪ ،‬مش��کل امروزم��ان را حل کنیم‪ ،‬به محض‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تشریح کرد‬ ‫شرط بقای جریان بومی سازی در ایران‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬ایران با تش��دید تحریم های ظالمانه علیه‬ ‫خ��ود به فرایندی دفاعی روی اورد که از بخش تولید خود به‬ ‫وی��ژه در صنایع مادر دفاع کن��د‪ .‬این تعبیری است که راضیه‬ ‫علیرضایی‪ ،‬مدیر بومی سازی گ��روه صنعتی اپال پارسیان در‬ ‫سنگان در گفت وگو با‬ ‫در حاشیه نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫درباره ش��رایط بومی سازی در ایران به کار می برد‪ ،‬او در ادامه‬ ‫از تفاوت بومی سازی با ساخت داخل و ش��رط بقای ان سخن‬ ‫می گوید‪ .‬این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €مهمترین س�والی که درب�اره بومی س�ازی از خود‬ ‫می پرسید‪ ،‬چیست؟‬ ‫نخس��تین گام ای��ن اس��ت ک��ه به ی��ک تعری��ف واحد از‬ ‫بومی سازی برسیم‪ .‬کش��ورهای دیگر بومی سازی هم دارند و‬ ‫فق��ط برای ما و در ش��رایط تحریم مطرح نیس��ت؛ اتفاقا انها‬ ‫روی بومی سازی خیلی جدی تر دارند کار می کنند‪ .‬اما مفهوم‬ ‫بومی سازی برای انها انتخاب یک فرایند و مناسب سازی کاال‬ ‫برای بازار هدف به نحوی که مش��تری با ان احساس اشنایی‬ ‫کند است‪ .‬به طور مثال دقت می کند‪ ،‬دوش��اخه برق کاالیش‬ ‫مناسب پریزهای مورد استفاده کش��ور مقصد باشد و ولتاژ ان‬ ‫با شبکه برق محصول با شبکه برق کشور مصرف کننده انطباق‬ ‫داش��ته باشد یا زبان کاتالوگش زبان مردم ان کشور باشد‪ .‬در‬ ‫نگاه جهانی‪ ،‬به این حرکت بومی سازی می گویند‪ .‬در این نگاه‬ ‫دو سه مسئله مورد توجه است و مقطعی به ان نگاه نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ما به بومی س��ازی اهمیت می دهیم‪،‬‬ ‫چون در ش��رایط تحریم قرار گرفته ایم و این تحریم نسبت به‬ ‫م��ا یک رفتار ظالمانه است‪ .‬ما می خواهیم خود را با ش��رایط‬ ‫جدی��د منطبق کنیم‪ .‬بومی سازی یک هدف بس��یار مقدس و‬ ‫ارزشمند است‪.‬‬ ‫€ €هدف های بومی سازی را چگونه باید تبیین کرد؟‬ ‫در وهله نخس��ت باید ساخت داخل هدفمند انجام ش��ود‪.‬‬ ‫باید به مس��ئله بومی سازی و ساخت داخ��ل اینده نگرانه نگاه‬ ‫کنیم که ایا روزی که تحریم ها برداش��ته شود‪ ،‬باز هم کاالی‬ ‫تامین کنن��دگان را خواهی��م خری��د؟ ایا پا به پ��ای انچه در‬ ‫صنع��ت فوالد جه��ان اتفاق افتاده پیش رفتی��م؟ اگر ‪ ۵‬سال‬ ‫دیگر تحریم ها لغو ش��ود ایا در همان نقطه ای که تحریم شده‬ ‫بودیم‪ ،‬قرار نخواهیم داش��ت؟ بومی سازی نیاز ما را در ‪ ۵‬سال‬ ‫اینده چگونه تبیین خواهد کرد؟‬ ‫ای��ن سوال هایی است که باید ام��روز در جریان بومی سازی‬ ‫ب��ه ان پاسخ بدهیم تا یک حرکت هدفمن��د را تبیین کنیم‪.‬‬ ‫در بومی س��ازی کجای بازار ساخ��ت تولید دنیا را می خواهیم‬ ‫بگیریم؟ باید برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی کنیم‪ .‬ایا‬ ‫تفکر مشترکی در این ش��کل گرفته؟ واحدهای تامین کننده‬ ‫به این نمایش��گاه امده اند و به شکل های مختلف سعی دارند‬ ‫خ��ود را به مصرف کننده اثبات کنند ول��ی در کنار اینها یک‬ ‫سری تامین کننده ها هس��تند که به جای تولید وام می گیرند‬ ‫و کااله��ای اروپایی وارد می کنند و هم��ه این ها باهم مدعی‬ ‫ساخت داخل هس��تند‪ .‬باید دید بومی سازی کدام یک از اینها‬ ‫را گزینش و از انها حمایت می کند‪.‬‬ ‫€ €چگونه بومی سازی در مسیر جهانی حرکت می کند؟‬ ‫موضوع مهمی که در بومی سازی باید مورد توجه قرار بگیرد‬ ‫حرکت و تعریف ان در راستای جهانی شدن است‪.‬‬ ‫در ای��ن مقطع ما باید به این تعاریف جهانی دقت کنیم‪ .‬در‬ ‫حال حاض��ر رویکرد بومی سازی ما دفاعی است‪ ،‬چون تحریم‬ ‫ب��ه عنوان یک تهاجم مطرح ش��ده است‪ .‬البته تحریم ها به ما‬ ‫فرصت ایجاد وف��اق و اجماع در بین تولیدکنندگان داده ولی‬ ‫این حس وفاق نباید در حدی باشد که ما را از جریان جهانی‬ ‫فضا برای حضور دالالن‬ ‫در بازار فراهم است‬ ‫‪5‬‬ ‫رف��ع تحری��م دوب��اره ان را وارد می کنیم و سرج��ای اولمان‬ ‫ب��از می گردی��م‪ .‬در حقیقت بای��د به طور هدفمن��د وارد امر‬ ‫بومی سازی ش��د و تولیدکننده بای��د در همان ابتدای زنجیره‬ ‫ص��ادرات را ببیند دولت نیز باید حمای��ت خود را از صادرات‬ ‫این کاال افزایش دهد‪.‬‬ ‫€ €ایا بومی س�ازی ما را به یک کش�ور سازنده تبدیل‬ ‫می کند؟‬ ‫ای��ن سوالی است که مدیران بومی سازی باید به طور جدی‬ ‫ب��ه ان جواب دهند که ب��ا اقدامات امروز ما ایران به کش��ور‬ ‫سازن��ده صنعتی تبدیل می ش��ود؟ چگون��ه بومی سازی انجام‬ ‫بدهیم که منج��ر به افزایش توان ساخت داخل ش��ود؟ فرق‬ ‫بومی سازی و ساخت داخل چیس��ت؟ ای��ن یک سوال جدی‬ ‫است‪ .‬باید اول به این سوال پاسخ دهیم که ایا توانس��ته ایم با‬ ‫وجود تحریم ها پا به پای فناوری دنیا پیش برویم و اگر روزی‬ ‫تحریم ها برداش��ته ش��ود می توانیم فاصله خود را با جهان به‬ ‫سرعت بهبود ببخشیم؟‬ ‫اینها باید در برنامه بومی سازی مش��خص شود‪ .‬وقتش است‬ ‫که در این نمایشگاه یک قدم جلوتر برداریم و با تعاریف بهتری‬ ‫بومی سازی را پیش ببریم‪ .‬باید به ساخت داخل فکر کنیم اما‬ ‫از توسعه منطقه ای مان غافل نشویم و چند جانبه نگر باشیم‪.‬‬ ‫€ €اگر ی�ک ی�ا دو ده�ه قبل ب�ه بومی س�ازی توجه‬ ‫می کردی�م تحریم ه�ای فعل�ی می توانس�ت اینق�در‬ ‫ازاردهنده باشد؟‬ ‫اش��تباه نکنید؛ تحریم ها در هر ش��رایطی ب��رای ما سخت‬ ‫بود‪ .‬االن اگر حتی کش��ور صنعت��ی المان را هم تحریم کنند‬ ‫برایش سخت است‪ .‬تحری��م یعنی قطع ارتباط ما با بازار های‬ ‫بین الملل��ی خرید‪ ،‬فروش‪ ،‬بانک و‪ ....‬این در هر ش��رایطی بد‬ ‫اس��ت‪ .‬باید واقعا تالش کنیم از تحریم خارج ش��ویم و دوباره‬ ‫تحریم نشویم‪ .‬اگر این اتفاقات را از قبل پیش بینی می کردیم‬ ‫و ب��رای ان اماده می بودیم فرقش این بود که سهم اش��تغال‬ ‫صنعت��ی و ارز کاالی ساخ��ت ایران در بی��رون به نحوی بود‬ ‫ک��ه اگر راه نفت را می بس��تند با این بخش می توانس��تیم ان‬ ‫را جب��ران کنیم‪ .‬چرا که در ص��ادرات بخش خصوصی مان با‬ ‫تحریم ها چندان دچار مشکل نمی شویم بلکه نخستین گلوگاه‬ ‫ما در تحریم نف��ت است‪ .‬لذا این می تواند دوام و تاب اوری ما‬ ‫را بیشتر کند‪.‬‬ ‫€ €ساخت داخل چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟‬ ‫ساخت داخل ویژگی هایی دارد و به کاالیی اطالق می شود‬ ‫ک��ه در داخل ایران تولید و صددرص��د ارزش افزوده و نیروی‬ ‫کارش در ایران ایجاد می ش��ود ولی بومی س��ازی در این حد‬ ‫است که یک قطعه در یک مجموعه تولیدی را بومی می کنیم؛‬ ‫از انجا که طراحی یک قطعه متعلق به یک ش��رکت خارجی‬ ‫است و اگر ماده نویی بیاید خود ماش��ین را نمی توانیم تغییر‬ ‫دهیم یا این کار بس��یار سخت است ل��ذا بومی سازی باید در‬ ‫چارچوب هدف توسعه منطقه ای و بین المللی تعریف ش��ود و‬ ‫به تقویت ساخت ای��ران بینجامد‪ .‬از این رو در معافیت های‬ ‫مالیات��ی خریداران و سازندگان بای��د به تناسب عمق ساخت‬ ‫داخ��ل‪ ،‬معافیت در نظر گرفته ش��ود‪ .‬وقتی برای بومی سازی‬ ‫اق��دام می کنی��م نگوییم ک��دام سازن��ده ک��دام را می سازد‪،‬‬ ‫خارجی اش ارزانتر است یا داخلی‪ ،‬و حاال اقای تامین کننده به‬ ‫ما نرخ بده‪ .‬واقعا باید برای کار تامین کننده ها و دانش بنیان ها‬ ‫ارزش قایل شد و قرار بومی سازی گذاشت و انها را وارد جریان‬ ‫بومی سازی شرکت ها کرد‪ .‬وقتی کاالی داخلی می خریم واقعا‬ ‫به عمق ساخت داخل توجه کنیم که بین کسی که پارچه ای‬ ‫از چی��ن خریده و اورده و می گوید ای��ن پارچه فیلتر است تا‬ ‫کس��ی که خط تولید منس��وج را وارد ایران کرده و همه کار‬ ‫تولید فیلتر را در ایران انجام می دهد‪ ،‬فرق بگذاریم و در نظام‬ ‫معامالتمان بپذیریم که با دومی بیشتر کنار بیاییم‪.‬‬ ‫اصل دیگر این است که یکسری ضوابط حامی داشته باشیم‬ ‫تا ب��رای تولیدکنندگان به تناسب عم��ق داخل معافیت های‬ ‫متناس��ب وض��ع کنیم‪ .‬ای��ن در حالی است ک��ه هر کس که‬ ‫ی��ک تولیدکنند ه ایرانی که قطعات را به صورت سی کی دی یا‬ ‫اس ک��ی دی اورده‪ ،‬سرهم کرده و نام ساخت داخل را روی ان‬ ‫ گذاش��ته از همان معافیتی برخوردار می شود که برندی دیگر‬ ‫کار طراح��ی را در مراکز علمی ایرانی انجام داده و خط جدید‬ ‫درست کرده و ‪...‬‬ ‫€ €ایا عمق ساخت داخل قابل ارزیابی است؟‬ ‫بل��ه در همه جای دنیا قابل ارزیابی است و مالک معامالت‬ ‫در جهان قرار می گیرد‪ .‬به طور مثال‪ ،‬در عمان بین کشورهای‬ ‫خلی��ج تعرفه های صفر اعمال می ش��ود از انج��ا که تولید در‬ ‫عمان شامل این تعرفه صفر می شد به نفع ما بود که بسیاری‬ ‫از کاالهایم��ان را به این کش��ور برده‪ ،‬درانج��ا تولید و از انجا‬ ‫صادر کنیم‪ .‬اما یکس��ری کاالها را ک��ه اعالم کردیم به عمان‬ ‫می بریم و انجا بس��ته بندی می کنیم قب��ول نکردند و گفتند‬ ‫از انج��ا که فق��ط ‪ ۳۰‬درصد ارزش افزود ه ای��ن کاال در داخل‬ ‫کشور عمان تولید ش��ده‪ ،‬متناسب با عمق ساخت معافیت ها‬ ‫محاسبه می شوند‪.‬‬ ‫م�لاک دوم ساخت داخل‪ ،‬میزان ارزش افزوده در حوزه های‬ ‫فناورانه است‪ .‬تفاوت است بین کس��ی که مواد اولیه را پرس‬ ‫کرده با کسی که ماده نویی را طراحی کرده و قالبی را ساخته؛‬ ‫یعنی نقش��ه کش و طراح ان در ایران پول گرفته‪ ،‬کس��ی که‬ ‫پایلوت س��از است در ایران پول گرفته و ان را سه بعدی کرده‬ ‫و در ازای ان قالب‪-۱۵۰‬نفرساع��ت کار انجام داده است‪ .‬اینها‬ ‫ش��اخص های ساخت داخل می ش��ود‪ .‬باید حمایتهایمان را از‬ ‫ساخ��ت داخل منس��جم کنیم تا حداکثر استف��اده از ساخت‬ ‫داخل را داش��ته باشیم‪ .‬بس��یار امیدوارم از این نمایشگاه یک‬ ‫دفاع سیستمی و قانونمند از ساخت ایران انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاش ب�ه ان�دازه نفت یا ان�رژی اتمی به این‬ ‫صنعت هم توجه می شد‬ ‫حمایت از ساخت داخل در سیستم های مدیریتی کشور در‬ ‫هیچ کج��ای دنیا به این سادگی که ما ترسیم می کنیم اتفاق‬ ‫نمی افتد‪ .‬معموال متقاعد کردن مدیران اقتصادی کش��ور برای‬ ‫اینکه در هنگام بستن ترازهای اقتصادی کشور به سازندگان‪،‬‬ ‫صنایع کوچک و سیستم های باارزش افزوده در حوزه ساخت‬ ‫داخل توجه بیش��تری کنند‪ ،‬کاری سخت است که تش��کل ها‬ ‫ب��ه سختی ان را انجام می دهند و هیچ کجای دنیا این کار به‬ ‫راحتی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫معم��وال بخش تج��ارت در دنیا ب��ا س��ران تصمیم گیرنده‬ ‫حاکمیتی راحت ت��ر ارتباط برقرار می کنند‪ .‬اما خوش��بختانه‬ ‫اتفاقی که االن افتاده نش��ان می دهد صنعت فوالد که بخش‬ ‫بزرگی از اقتصاد کش��ور را تش��کیل می دهد و مدیران ان که‬ ‫در این جش��نواره حضور پیدا کردند هم��ه متقاعد بودند این‬ ‫کار را انج��ام دهند‪ .‬اینجا م��ن باید همین جا از مدیریت اپال‬ ‫پارسیان تشکر کنم که اجازه دادند به عنوان مدیر بومی سازی‬ ‫برای کل ش��رکت های گروه در این نمایشگاه حضور پیدا کنم‬ ‫و ش��رکت های دانش بنیان و سازندگان داخلی را شناسایی و‬ ‫طبقه بندی کرده و قراردادهای تحقیق و توسعه با دانش��گاه ها‬ ‫را منعقد کنیم‪ .‬به نظر می رسد ش��رایط خاصی ایجاد ش��ده و‬ ‫نمایشگاه فرصت خوبی برای ما ایجاد کرده است‪ .‬فرصتی هم‬ ‫که با روزنامه‬ ‫تو گو کردم نیز بسیار مغتنم بود‪.‬‬ ‫گف ‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1474‬‬ ‫پیاپی ‪2792‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫معدن طالی هیرد مهر ‪99‬‬ ‫به بهره برداری می رسد‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران درباره وضعیت معدن طالی هیرد گفت‪:‬‬ ‫اکتش��افات مع��دن طالی هیرد قبال توس��ط‬ ‫نهادهای دیگر انجام ش��ده است و پس از دو‬ ‫سال برای تکمیل اکتشافات این معدن منتقل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش دنیای معدن‪ ،‬وجیه اله جعفری‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬معدن هیرد ‪ ۴‬انومالی دارد که در‬ ‫حال حاض��ر در انومال��ی ‪ ۳‬کارخانه فراوری‬ ‫احداث می شود‪ .‬کار روی یکی از انومالی های‬ ‫توس��ط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی اغاز‬ ‫شده و مورد ازمون قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬از طری��ق بخش خصوصی‬ ‫س��رمایه گذار را جذب کردیم و خوش��بختانه‬ ‫باوج��ود این ک��ه واگ��ذاری ای��ن مع��دن در‬ ‫اردیبهش��ت سال جاری انجام ش��د و قرار بود‬ ‫براس��اس زمان بندی در اردیبهشت ‪ 1400‬به‬ ‫بهره برداری برسد‪ ،‬اما طبق پیش بینی ها‪ ،‬مهر‬ ‫سال اینده به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران با بی��ان اینکه بخش سنگ ش��کن این‬ ‫معدن در دی راه اندازی ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��رمایه گذار برای بخش ه��ای دیگر در حال‬ ‫خرید تجهیزات است‪.‬‬ ‫جعف��ری در ادامه عنوان ک��رد‪ :‬امیدواریم‬ ‫مهر سال اینده شاهد بهره برداری این معدن‬ ‫باش��یم که این موضوع برای منطقه نهبندان‬ ‫که ی��ک منطقه محروم اس��ت اتفاق بس��یار‬ ‫خوبی است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این تنها بخش��ی از ذخیره ای‬ ‫اس��ت که در این منطقه واقع ش��ده است که‬ ‫با تکمیل اکتش��افات ذخایر بیشتری در این‬ ‫منطق��ه یاف��ت می ش��ود و می توانیم ش��اهد‬ ‫توس��عه فراوری ها در حوزه طال و مس باشیم‬ ‫ک��ه منجر به توس��عه و تولید بیش��تر در این‬ ‫منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت معدن ط�لای هیرد در ‪۱۵۰‬‬ ‫کیلومتری جن��وب بیرجن��د و ‪ ۸‬کیلومتری‬ ‫روستای بصیران قرار دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون امور معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهران عنوان کرد‪:‬‬ ‫فعالیت معادن شمیرانات و دماوند کنترل شده و قانونی است‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدارش حسینی میالنی‬ ‫علی عبدی‬ ‫عضو ش��ورای اسالمی ش��هر تهران به تازگی عنوان‬ ‫کرده بود که معدن سنگ سبز در کوی فراز در منطقه‬ ‫‪ ۲‬ش��هرداری‪ ،‬تخریب کوهس��تان را شدت بخشیده و‬ ‫امکان خطر سیالب وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا سیدارش حسینی میالنی در یکصد و‬ ‫نود و نهمین جلسه علنی صحن شورای شهر تهران در‬ ‫تذکری به ش��هرداری منطقه ‪ ۲‬تهران گفت‪ :‬ارتفاعات‬ ‫توچال جنوب��ی به عنوان یکی از نمادهای مهم میراث‬ ‫طبیع��ی تهران از گذش��ته تحت حفاظت ش��هرداری‬ ‫تهران به عنوان حریم شمالی پایتخت بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به فعالی��ت یک مع��دن در ارتفاعات‬ ‫توچال جنوبی اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه معدن سنگ سبز‬ ‫واقع در کوی فراز در منطقه ‪ ۲‬شهرداری‪ ،‬اخیرا دوباره‬ ‫فعال ش��ده و بی��م ان می رود که فعالی��ت این معدن‬ ‫تخریب کوهستان را شدت بخشیده و در ایام بارندگی‪،‬‬ ‫خطر س��یالب را برای مناطق کوهستانی پایین دست‬ ‫خود ایجاد کند‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر ادامه داد‪ :‬با توج��ه به ماده ‪۶۰‬‬ ‫برنامه س��وم‪ ،‬به ش��هرداری تهران تذک��ر می دهم در‬ ‫اس��رع و در چارچوب ضوابط قانونی حفاظت از حریم‬ ‫و با همکاری اداره کل محیط زیس��ت تهران‪ ،‬عملیات‬ ‫معدنکاری را در منطقه مذکور متوقف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن توچال مجوز وزارتخانه دارد‬ ‫در پی خواس��تار متوقف ش��دن عملیات معدنکاری‬ ‫در ارتفاع��ات توچ��ال جنوبی به دلیل تخریب ش��دن‬ ‫کوهستان و افزایش خطر سیالب در ان منطقه‪ ،‬معاون‬ ‫امور معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تهران‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬این مع��ادن با مج��وز وزارتخانه و کامال‬ ‫قانونی فعال هس��تند و فعالیت‪ ،‬اس��تخراج و انفجارها‬ ‫کنترل شده و هیچ خطری از جانب این معادن تاکنون‬ ‫گزارش نشده است‪ .‬شاکیان عده ای هستند که معادن‬ ‫را مزاحم ساخت وسازهای خود می دانند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬چندی پیش رئیس کمیته محیط ‬ ‫زیس��ت و خدمات ش��هری شورای ش��هر تهران ضمن‬ ‫تاکید بر اینکه فعالیت معدن سنگ سبز واقع در کوی‬ ‫فراز منطقه ‪ ۲‬شهر تهران موجب تخریب بیش از پیش‬ ‫عل��ی عبدی‪ :‬معدن ش��میرانات هیچ خطری برای س��یل و س��یالب‬ ‫نداش��ته و کامال ایمن مش��غول فعالیت است و تاکنون گزارشی هم‬ ‫مبنی بر خطر ناشی از فعالیت این معدن نداشته ایم‬ ‫کوهستان و ایجاد خطر سیالب در ایام بارندگی خواهد‬ ‫شد؛ به شهرداری تهران متذکر شد که با توجه به ماده‬ ‫‪ ۶۰‬برنامه س��وم‪ ،‬در اسرع وقت و در چارچوب ضوابط‬ ‫ط‬ ‫قانونی حفاظت از حریم ب��ا همکاری اداره کل محی ‬ ‫زیس��ت ته��ران‪ ،‬عملی��ات معدنکاری در ای��ن منطقه‬ ‫متوقف شود‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه‪ ،‬عل��ی عبدی‪ ،‬معاون ام��ور معادن و‬ ‫صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تهران اظهار کرد‪ :‬این معادن ش��میرانات که شامل ‪۱۷‬‬ ‫معدن می ش��ود‪ ،‬برای تامین مصالح ساختمانی همان‬ ‫منطقه همچون ش��ن و ماس��ه‪ ،‬سنگ الش��ه و سنگ‬ ‫دانه بندی است‪.‬‬ ‫عب��دی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫واگ��ذاری جدی��د در این منطقه نخواهیم داش��ت‪ ،‬اما‬ ‫واگ��ذاری همه این معادن و مع��دن مذکور هم قانونی‬ ‫بوده و دارای مس��ئوالن فنی هس��تند ک��ه در معدن‬ ‫مس��تقر بوده و اس��تخراج انه��ا و انفجاره��ا را کنترل‬ ‫می کنند‪ .‬عالوه براین کارش��ناس در شهرستان وجود‬ ‫دارد ک��ه مرتبا از معادن بازدید و درصورت مش��اهده‬ ‫خطری ان را گزارش می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬معضالت��ی هم در ای��ن مناطق همچون‬ ‫ش��میرانات و بخش��ی از دماون��د وج��ود دارد ک��ه‬ ‫ساخت وس��از چه قانونی و چه غیرقانونی بس��یار زیاد‬ ‫ش��ده بنابراین س��ازندگان احس��اس می کنند که این‬ ‫مع��ادن مزاحم انهاس��ت؛ ب��ه همین دلیل خواس��تار‬ ‫تعطیلی انند‪.‬‬ ‫اما بیش��تر س��رمایه گذاران از اختصاص بخش��ی از‬ ‫کوهستان به معادن ناراضی هستند‪ .‬تاکنون ‪ ۳۷‬مورد‬ ‫برداش��ت غیرمجاز که هی��چ اصول ایمن��ی را رعایت‬ ‫نمی کنند صورت گرفت‪ ،‬جالب است که هیچکس هم‬ ‫ش��کایت نکرد اما با فعالیت معادنی ک��ه دارای مجوز‬ ‫بهره برداری از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت و‬ ‫کامال قانونی فعالیت می کنند‪ ،‬مخالفت می کنند‪ .‬البته‬ ‫چند سالی است که در تالش هستیم تا با برداشت های‬ ‫غیرمجاز برخورد کنیم و از انها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫عب��دی در ادامه با اش��اره به قانونی ب��ودن فعالیت‬ ‫مع��ادن در کوهس��تان های ته��ران تاکید ک��رد‪ :‬این‬ ‫مع��ادن کامال قانونی واگذار ش��ده اند و قانونی فعالیت‬ ‫می کنن��د اما اهالی ان مناطق معتقدند که این معادن‬ ‫مزاحم شان است‪.‬‬ ‫ی نقشه ها‪ ،‬متوجه‬ ‫الزم به ذکر اس��ت در نتیجه بررس ‬ ‫ش��دیم که حتی زمانی ک��ه این معادن فع��ال بوده و‬ ‫اس��تخراج ص��ورت می گرفته اس��ت‪ ،‬تنه��ا زمین های‬ ‫کشاورزی بوده و حتی یک مورد هم مسکن هم وجود‬ ‫نداشته است اما ساخت وس��ازهایی هرچند غیرقانونی‬ ‫صورت گرفته و شکایت هم دارند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬به حریم معادن ورود‬ ‫و در ان منطقه ساخت وساز انجام شده است‪ .‬نمی شود‬ ‫برای اینکه افرادی دوس��ت دارند در ان منطقه معدن‬ ‫نباشد‪ ،‬فعالیت معادن تعطیل شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول خطر افزایش س��یالب و تخریب‬ ‫کوهس��تان به واس��طه فعالیت این معادن را کامال رد‬ ‫کرده و گفت‪ :‬معدن شمیرانات هیچ خطری برای سیل‬ ‫و سیالب نداش��ته و کامال ایمن مشغول فعالیت است‬ ‫و تاکنون گزارش��ی هم مبنی بر خطر ناشی از فعالیت‬ ‫این معدن نداشته ایم‪.‬‬ ‫کارگاه مدرن اماده سازی نمونه های اکتشافی در جنوب شرق‬ ‫اردش��یر س��عدمحمدی مدیرعامل ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران گفت‪ :‬با هدف س��رعت بخش��ی به‬ ‫فعالیت هاومطالعاتاکتشافی‪،‬دومینکارگاهالگینگ‬ ‫و اماده س��ازی نمونه های اکتشافی در منطقه کرمان‬ ‫اغ��از به کار ک��رد‪ .‬به گزارش مس پ��رس‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت مس با اعالم این خبر اف��زود‪ :‬این کارگاه که‬ ‫با اخرین تجهیزات مدرن و جدید اماده س��ازی شده‬ ‫اس��ت ظرفی��ت ‪ ۵‬هزار متر حفاری در م��اه را دارد که‬ ‫با احتس��اب کارگاه قدیم ش��ماره‪ ،۱‬ای��ن ظرفیت در‬ ‫منطقه جنوب ش��رق به ‪۱۰‬هزار مترحف��اری در ماه‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬س��عدمحمدی با تاکید بر این که‬ ‫اکتش��اف مهم ترین اصل برای توسعه پایدار و ضامن‬ ‫حیات و بقای شرکت های معدنی است گفت‪ :‬تا پایان‬ ‫ن امس��ال بیش از ‪ ۶۶‬هزار متر حفاری اکتش��افی‬ ‫بهم ‬ ‫صورت گرفته است که در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته (‪ ۳۸‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬متر حفاری) رش��دی ‪۷۱‬‬ ‫درصدی داش��ته است‪ .‬وی به س��ایر اقدامات صورت‬ ‫گرفته در حوزه اکتش��افات معدنی مس اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای امسال‪ ،‬چهار مورد پروانه بهره برداری‬ ‫و گواهی کشف در حوزه جنوب شرق کشور اخذ شده‬ ‫اس��ت که یک مورد ان صادر ش��ده و ‪ ۳‬مورد دیگر ان‬ ‫در مرحله صدور می باش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت مس با‬ ‫بیان این ک��ه ذخایر معادن مس س��ونگون‪ ،‬میدوک‪،‬‬ ‫درال��و و دره زار ب��ا توس��عه فعالیت های اکتش��افی‬ ‫تفصیلی افزایش خوبی پیدا کرده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ن ‪ ۲۴‬پروانه اکتشاف در‬ ‫از ابتدای امس��ال تا پایان بهم ‬ ‫مناطق شمال غرب و جنوب کشور اخذ شده است که‬ ‫نشان دهنده توسعه فعالیت های اکتشافی در شرکت‬ ‫ملی صنایع مس است‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتمسدرادامهبابیاناینکهفلزمس‬ ‫یک فلزاستراتژیک در اقتصاد دنیامحسوب می شود و‬ ‫با توجه به پیش��ی گرفتن تقاضا برعرضه در بلندمدت‬ ‫ت جهانی مس خواهیم بود گفت‪ :‬سهام‬ ‫شاهد رشد قیم ‬ ‫ش��رکت مس از ابتدای امس��ال تاکنون بازدهی ‪۱۳۳‬‬ ‫درصدی نصیب سهامدارانش کرده است‪.‬وی با اشاره‬ ‫به این که سهام مس درمقایس��ه با نمادهای همگروه‬ ‫در بازار بورس رش��د و بازدهی بیشتری داشته اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ارزش کل بازار مس در پایان معامالت بازار‬ ‫در تاریخ ‪ ۲۹‬بهمن به ‪ ۶۸‬هزارمیلیاردتومان رسید که‬ ‫نشان دهنده اعتماد واقبال س��هامداران و فعاالن بازار‬ ‫سرمایه به این سهم بنیادی و تاثیر گذار بر شاخص کل‬ ‫بورس است‪.‬‬ ‫معاون اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خبر داد‪:‬‬ ‫ثبت ‪ ۴۹‬محدوده معدنی در خراسان جنوبی‬ ‫معاون اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدن��ی ایران از ثبت ‪ ۴۹‬مح��دوده معدنی در‬ ‫استان خراسان جنوبی در سامانه کاداستر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬حس��ام مقدم علی در‬ ‫هش��تمین کنفرانس مهندس��ی معدن ایران ضمن‬ ‫بیان این مطلب اظهار ک��رد‪ :‬ظرفیت های غیرفلزی‬ ‫اس��تان خراس��ان جنوبی در سطح کش��ور‪ ،‬خاص و‬ ‫منحصر به فرد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این بس��تر در کش��ورهای دیگر‪ ،‬سبب‬ ‫ایجاد ظرفی��ت تولید پارک های ش��یمیایی عظیم‬ ‫با صنایع پایین دس��تی زیادی ش��ده اس��ت‪ .‬معاون‬ ‫اکتش��اف و بهره برداری ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران با تش��ریح جزئی��ات رکوردهای ثبتی‬ ‫این ش��رکت در اس��تان خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬این‬ ‫محدوده های ثبتی ش��امل ‪ ۶‬پروان��ه بهره برداری‪۴ ،‬‬ ‫پروانه اکتش��اف‪ ۲ ،‬گواهی کش��ف جدید و ‪ ۱۶‬مورد‬ ‫درخواس��ت ثبت است‪ .‬وی افزود‪ ۲۱ :‬مورد محدوده‬ ‫نیز در همی��ن رکوردهای ثبتی ط��ی ماه های اخیر‬ ‫پس از بررس��ی های اکتش��افی‪ ،‬درخواس��ت ابطال‬ ‫ثبت به س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان و‬ ‫ازادسازی محدوده ارسال شده که بیانگر تمرکز قابل‬ ‫توجه فعالیت های اکتش��افی ایمپاس��کو در استان‬ ‫خراسان جنوبی است‪.‬‬ ‫‹ ‹انجام ‪۸۵‬هزار متر حفاری‬ ‫مقدم علی با اش��اره به انج��ام ‪ ۸۵‬هزار متر حفاری‬ ‫در خراس��ان جنوبی بیان کرد‪ :‬با حضور شرکت تهیه‬ ‫و تولی��د مواد معدنی ای��ران در این اس��تان‪ ،‬رغبت‬ ‫س��رمایه گذاران ب��رای س��رمایه گذاری در اس��تان‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خراس��ان جنوبی‬ ‫یک��ی از اس��تان های پایلوت در اج��رای طرح احیا‪،‬‬ ‫فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس است‪.‬‬ ‫‹ ‹احیای ‪ ۱۶‬معدن‬ ‫معاون اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدن��ی ایران با بیان اینک��ه ‪ ۴۳‬درصد معادن‬ ‫استان خراس��ان جنوبی غیرفعال است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تاکن��ون حدود ‪ ۱۶‬مع��دن احیا ش��ده و پیش بینی‬ ‫می کنی��م تا ‪ ۲۵‬معدن دیگر بر اس��اس ظرفیت یابی‬ ‫صورت گرفته در استان احیا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طبس قطب اصلی زغال سنگ‬ ‫مق��دم عل��ی بیان ک��رد‪ :‬بر اس��اس ط��رح جامع‬ ‫سند زغال س��نگ کش��ور‪ ،‬طبس قطب اصلی تولید‬ ‫زغال س��نگ در کش��ور خواهد بود که ب��ا تولید ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون تن‪ ،‬باالترین میزان را در کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در برنامه ریزی های بلندمدت در حوزه‬ ‫زیرساختی و ایمنی در معادن زغال سنگ‪ ،‬طرح هایی‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح جامع زغال سنگ حرارتی‬ ‫معاون اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ای��ران گفت‪ :‬عالوه بر فعالیت در معادن‬ ‫زغال س��نگ پرورده ش��رقی و پ��رورده ‪ ،۴‬در حوزه‬ ‫زغال سنگ های حرارتی نیز درمحدوده کوچک علی‬ ‫ش��مالی اقداماتی در حال انجام است و در نظرداریم‬ ‫طرح جام��ع زغال س��نگ حرارت��ی را در این حوزه‬ ‫تدوین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۱۵‬هزار تن پتاس با خلوص باال‬ ‫مقدم علی با اش��اره به اینک��ه معدن پالیای خور و‬ ‫بیابانک با ذخیره ح��دود ‪ ۲‬میلیارد متر مکعب‪ ،‬تنها‬ ‫واحد فراوری کش��ور در این حوزه است‪ ،‬اذعان کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال‪ ۱۵ ،‬هزار تن پتاس با خلوص باال‬ ‫در واحد پتاس خور و بیابانک اس��تحصال ش��د‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این میزان تولید‪ ،‬ناشی از برداشت ‪ ۱۸‬میلیون‬ ‫متر مکعب شورابه از پالیای خور و بیابانک است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1474‬‬ ‫پیاپی ‪2792‬‬ ‫نقد نمایندگان‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫بر بسته حمایت از صادرات‬ ‫‪ ۳‬دهه‬ ‫با «سیم پیچ»‬ ‫چه اتفاقی‬ ‫برای اقتصاد می افتد؟‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‹ ‹باز هم سودجویی؟‬ ‫تم��ام داروخانه ها ممل��و از افرادی است ک��ه به دنبال‬ ‫ماس��ک فیلتردار‪ ،‬ژل ضدعفونی کنن��ده و الکل می گردند‪.‬‬ ‫دیروز برخ��ی داروخانه می گفتند که عصر محموله جدید‬ ‫می اید‪ .‬ایرنا دراین باره نوش��ته اس��ت‪ :‬دو میز کوچک در‬ ‫کنار هم و چند قفس��ه‪ ،‬داروخانه ای کوچک را در خیابان‬ ‫حاف��ظ ساخته است‪ .‬داخل داروخان��ه‪ ،‬به زحمت سه نفر‬ ‫کنار هم جا می شوند و در مقابل در ان‪ ،‬چند نفری منتظر‬ ‫ایستاده اند‪ .‬ادم ها با چهره های نگران داخل می روند‪ ،‬سوال‬ ‫کوتاه��ی می پرسند و در ‪ 30‬ثانیه بی��رون می ایند‪ .‬پاسخ‬ ‫مردی که پش��ت صندوق ایستاده به درخواست همه یکی‬ ‫است‪« :‬نداری��م‪ ».‬ماسک فیلتردار و ژل ضدعفونی کننده‪،‬‬ ‫در داروخانه های شهر پیدا نمی شود‪.‬‬ ‫مردی که پش��ت دخ��ل داروخان��ه ای در خیابان حافظ‬ ‫ایس��تاده‪ ،‬می گوید‪« :‬قرار بود صبح امروز(ش��نبه) برایمان‬ ‫بیاورند‪ ،‬فعال که به دست مان نرسیده است‪».‬‬ ‫در داروخان ه کوچکی دیگر در خیابان فاطمی‪ ،‬دو مرد و‬ ‫یک زن به دنبال ماسک و ژل ضد عفونی کننده می گردند‪.‬‬ ‫دختری که با دستکش پالستیکی و ماسک فیلتردار پشت‬ ‫دخ��ل داروخانه است‪ ،‬می گوید‪« :‬از عصر پنج ش��نبه تمام‬ ‫موجودی مان تمام شد‪ .‬فیلتردار که هیچ‪ ،‬ماسک معمولی‬ ‫نخی هم نداریم‪».‬‬ ‫او ادام��ه می دهد‪« :‬گفته بودند که ت��ا ساعت ‪ ۱۲‬ظهر‬ ‫ش��نبه‪ ،‬ب��ه دست م��ان می رسانند‪ .‬فعال ک��ه هیچ خبری‬ ‫نیست‪».‬‬ ‫در داروخان��ه ای بزرگ در میدان ولیعص��ر‪ ،‬در کمتر از‬ ‫یک دقیقه ‪ ۵‬نفر به دنبال خرید ماسک فیلتردار می ایند‪.‬‬ ‫کارمن��دان داروخان��ه‪ ،‬کااله��ای جایگزین را پیش��نهاد‬ ‫می کنن��د‪ .‬مردی که پش��ت یک��ی از میزها ب��ا دستکش‬ ‫پالستیک��ی ایس��تاده‪ ،‬می گوید‪« :‬ماسک نخ��ی معمولی‬ ‫داریم‪ ،‬هر بس��ته سه تای��ی ان ‪ ۴۵۰۰‬توم��ان است‪ .‬اگر‬ ‫می خواهید‪ ،‬همین را ببرید‪».‬‬ ‫زنی دیگر از پش��ت میز نی��ز می گوید‪« :‬به جای ژل ضد‬ ‫عفونی کننده هم می توانید دستمال مرطوب انتی باکتریال‬ ‫باش��د بحث گران فروش��ی‪ ،‬عرضه کاالی تقلبی و عرضه‬ ‫نشدن کاال است‪.‬‬ ‫اسفنانی تصریح کرد‪ :‬صبح امروز گزارش گران فروش��ی‬ ‫در رابط��ه با این کاال به تعزیرات گزارش ش��ده است و بر‬ ‫همین اساس گش��ت های ما ماموریت ه��ای خود را انجام‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع رایگان ماسک و محلول های شوینده‬ ‫بخرید‪ .‬بسته ‪ ۱۲‬تایی ان‪ ۵ ،‬هزار تومان و بسته ‪ ۷۰‬تایی ‬ ‫‪ ۲۵‬هزار تومان است‪ ۷۰ .‬تایی به صرفه تر است‪ .‬باید مدام‬ ‫استفاده کنید‪ ،‬زود تمام می شود‪».‬‬ ‫کارمن��دان داروخانه ها نیز خب��ر ندارند که ماسک و ژل‬ ‫ضدعفونی کننده چه زمانی توزیع می شود‪ .‬شاید از هر سه‬ ‫ت��ا داروخانه‪ ،‬در یکی از انها ب��ه زحمت ماسک نخی پیدا‬ ‫ش��ود اما ماسک فیلتردار ی��ا ژل ضدعفونی کننده حداقل‬ ‫در مناطق مرکزی ش��هر تهران‪ ،‬در هیچ جا موجود نیست‪.‬‬ ‫ماسک ه��ای نخی نیز بر اساس اع�لام سازمان غذا و دارو‪،‬‬ ‫نرخ هر ع��دد ان‪ ۴۱۰ ،‬تومان است‪ .‬اما در داروخانه ها در‬ ‫ص��ورت موجودی‪ ،‬به نرخ حداق��ل ‪ ۱۵۰۰‬تومان فروخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کارمن��د داروخان��ه ای در خیاب��ان می��رزای ش��یرازی‬ ‫می گوی��د‪« :‬از تولیدی ها خبر نداریم اما از روز پنج ش��نبه‬ ‫با ش��رکت های توزیع کنن��ده تماس گرفته ای��م‪ ،‬انها هم‬ ‫جواب روشنی ندارند که چه زمانی می توانند ماسک و ژل‬ ‫ضدعفونی توزیع کنند‪».‬‬ ‫در تقاط��ع خیابان طالقانی‪ ،‬داروخان��ه مرکزی سازمان‬ ‫ه�لال احمر ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬حتی ای��ن داروخان ه نیز‬ ‫که فقط تجهیزات پزش��کی می فروش��د‪ ،‬ماسک فیلتردار‬ ‫ندارد و کارمندان ان ماسک نخی معمولی به صورت شان‬ ‫بس��ته اند‪ .‬در دو دقیق��ه‪ 4 ،‬نفر برای خری��د ماسک و ژل‬ ‫ضدعفونی کنن��ده مراجعه می کنن��د و پاسخ کارمندان به‬ ‫هم ه انها «نداریم» است‪.‬‬ ‫مردی که پش��ت یکی از باجه های داروخانه هالل احمر‬ ‫ایس��تاده‪ ،‬می گوی��د‪« :‬امروز ساع��ت سه و نی��م برایمان‬ ‫می فرستن��د‪ ».‬یک��ی از مش��تری ها می پرس��د‪« :‬مطمئن‬ ‫هستید؟ عصر بیایم حتما دارید؟»‬ ‫مرد پش��ت باج��ه می گوی��د‪« :‬راستش چ��ه بگویم‪ ،‬ما‬ ‫هم مثل ش��ما منتظریم که بیاورن��د‪ .‬امیدواریم برسد‪ .‬از‬ ‫پنج شنبه گفتند که امروز صبح می رسد‪ ،‬هنوز که نرسیده‪.‬‬ ‫زنگ زدیم و گفتند که عصر می اورند‪».‬‬ ‫‹ ‹ماسک چند؟‬ ‫گزارش ه��ای مردمی و پیگی��ری ایس��نا از داروخانه ها‬ ‫نی��ز حاک��ی از این اس��ت که نه تنه��ا ماس��ک‪ ،‬بلکه ژل‬ ‫ضدعفونی کنن��ده دست هم در برخ��ی داروخانه ها نایاب‬ ‫شده و اگر هم پیدا شود‪ ،‬باید ان را به قیمتی گزاف تهیه‬ ‫کرد؛ به ط��وری که ماسکی که پیش از این ‪ ۵۰۰۰‬تومان‬ ‫عرضه می ش��ده‪ ،‬ح��اال در برخی مراکز حت��ی تا ‪۳۵۰۰۰‬‬ ‫تومان عرضه می شود‪.‬‬ ‫البته اداره کل تجهیزات پزش��کی سازمان غذا ودارو در‬ ‫اطالعیه ای در این زمینه ضمن تاکید بر پیگیری تخلفات‬ ‫از طریق بازرسی ها‪ ،‬اعالم کرد که احتکار و گران فروش��ی‬ ‫ماس��ک اخالل در نظام اقتصادی و سالمت کش��ور بوده و‬ ‫طبق قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کش��ور‬ ‫پیگیرد قانونی دارد‪.‬‬ ‫در عی��ن حال وزارت بهداش��ت از م��ردم خواسته تا در‬ ‫صورت مش��اهده ای��ن تخلفات ب��ا سامان��ه ‪ ۱۹۰‬وزارت‬ ‫بهداش��ت تماس گرفته و تخل��ف را گزارش دهند تا مورد‬ ‫پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با گران فروشان و احتکارکنندگان‬ ‫در این ش��رایط حس��اس که برخی از هموطنان مانند‬ ‫دشمن بر سالمتی مردم چنبره زده اند‪ ،‬نظارت و بازرسی ها‬ ‫باید بیش از پیش گسترده شود و قدرت جلو برود‪.‬‬ ‫بهن��ام نیک منش سرپرست معاون��ت بازرسی و نظارت‬ ‫ات��اق اصن��اف ای��ران در ای��ن ب��اره به‬ ‫گف��ت‪ :‬به‬ ‫بازرسی های اصناف سراسر کش��ور نامه زدیم که نسبت به‬ ‫بازرسی از فروش تجهیزات پزش��کی مانند ماسک و مواد‬ ‫ضدعفونی کننده و‪ ...‬که در حیطه وظایفشان است اقدامات‬ ‫الزم را اجرایی کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تجهیزات پزشکی در داروخانه ها به فروش‬ ‫می رس��د و به همین دلیل درب��اره بازرسی ها و اقدام هایی‬ ‫برای جلوگیری از تخلفات باید از وزارت بهداش��ت پیگری‬ ‫داش��ته باش��ید‪ .‬چراکه اصناف خیلی دخیل نیس��ت مگر‬ ‫اینکه تجهیزات پزشکی که در واحدهای صنفی به فروش‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫نیک من��ش تصری��ح کرد‪ :‬ب��ه اتحادیه ه��ای مرتبط در‬ ‫استان هایی مانند تهران که تجهیزات پزشکی در رسته های‬ ‫صنفی تلقی می شوند و نسبت به عرضه ان اقدام می کند‪،‬‬ ‫نامه زدیم که بازرسی را تش��دید کند‪ .‬تا کنون نیز با مورد‬ ‫احتکار برخورد نکرده ایم‪ ،‬هرچند درباره عملکرد شرکت ها‬ ‫و احتکار در انبارها باید سازمان حمایت اظهار نظر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالعیه سازمان حمایت‬ ‫در همی��ن ب��اره‪ ،‬رواب��ط عموم��ی سازم��ان حمای��ت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان اع�لام کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫افزای��ش تقاضا برای انواع ماسک های پزش��کی و به دنبال‬ ‫ان سوءاستفاده های احتمال��ی برخی از عرضه کنندگان و‬ ‫عوامل توزیع در عرضه نشدن مکفی و فروش اقالم مذکور‬ ‫به قیمت های غیرمتعارف‪ ،‬حس��ب هماهنگی های به عمل‬ ‫امده با سازمان غذا و دارو حداکثر نرخ فروش انواع ماسک‬ ‫سه الیه جراحی به تفکیک نرخ فروش کارخانه‪ ،‬فروش به‬ ‫مراکز درمانی از سوی عوامل توزیع و مصرف کننده نهایی‬ ‫پس از تصویب در کمیسیون نرخ گذاری مربوط به تمامی‬ ‫واحده��ای تولیدی ابالغ ش��د‪ .‬واحدهای مذکور مکلف به‬ ‫رعای��ت سقف قیمت های مصوب تعیین ش��ده و درج نرخ‬ ‫روی بس��ته بندی محصوالت خود هس��تند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫حداکثر نرخ فروش به مصرف کننده نهایی هر عدد ماسک‬ ‫س��ه الیه‪ ،‬مطابق مصوبه کمیس��یون نرخ گ��ذاری مربوط‬ ‫‪ ۴۱۰۰‬ری��ال اس��ت و تمامی داروخانه ه��ا و مراکز عرضه‬ ‫مکل��ف به رعایت سقف نرخ تعیین ش��ده در فروش انواع‬ ‫ماسک سه الیه هستند‪ .‬تاکید می شود برای ظرفیت امکان‬ ‫تامین اقالم مذکور در داخل کشور از سوی تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫درحال حاضر مش��کلی ب��رای تامین اق�لام مذکور وجود‬ ‫نداش��ته و تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت خود در حال‬ ‫فعالیت هستند‪ ،‬بنابراین از هموطنان عزیز تقاضا می شود‬ ‫از خریدهای غیرضروری و بی��ش از نیاز خودداری کنند‪.‬‬ ‫این سازمان‪ ،‬درباره گرانفروش��ی انواع ماسک های پزشکی‬ ‫اعالم م��ی دارد ؛ ام��اده رسیدگی و برخ��ورد با متخلفان‬ ‫است و شهروندان می توانند ش��کایات خود در این زمینه‬ ‫را به ش��ماره ‪ ۱۲۴‬اعالم کنند؛ و با توجه به اینکه ش��یوع‬ ‫بیم��اری کرونا باعث لزوم استف��اده از ماسک و دستکش‬ ‫یکبار مصرف برای پیش��گیری از ابتال شده‪ ،‬با ان دسته از‬ ‫توزیع کنندگان و عرضه کنندگانی که با سوءاستفاده از این‬ ‫ش��رایط نس��بت به عرضه نکردن و احتکار اقدام می کنند‬ ‫به عنوان اخالل در نظام توزیع‪ ،‬بدون چشم پوش��ی و برابر‬ ‫قانون برخورد قاطع می کند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی است که برای جلوگی��ری از بروز هرگونه‬ ‫اخ�لال در تامین و فرایند توزیع و همچنین احتکار انواع‬ ‫ماسک ه��ای تولید داخ��ل‪ ،‬رصد و پایش مس��تمر میزان‬ ‫توزیع و عرضه تمامی تولیدکنندگان از سوی سازمان غذا‬ ‫و دارو انج��ام پذیرفته و ف��روش تامین کنندگان فقط باید‬ ‫از طریق عوام��ل توزیع دارای مجوز انج��ام پذیرد‪ ،‬عالوه‬ ‫بر این با ه��دف جلوگی��ری از سوءاستفاده های احتمالی‬ ‫در عرض��ه ماسک های تقلبی در ب��ازار‪ ،‬تمامی داروخانه ها‬ ‫و عرضه کنندگان مکلف شده اند از شبکه مجاز تعیین شده‬ ‫خرید خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹گشت های تعزیرات در داروخانه ها‬ ‫معاون رئیس سازمان تعزیرات از اعزام گش��ت های این‬ ‫سازم��ان به داروخانه ها خب��ر داد‪ .‬محمدعلی اسفنانی در‬ ‫گفت وگو با مهر در پاسخ به این پرسش که شاهد افزایش‬ ‫چند براب��ری ماسک و دستکش های یکب��ار مصرف و در‬ ‫برخی مناطق کمبود این لوازم بودیم‪ ،‬تعزیرات تا کنون چه‬ ‫اقدامات��ی در این باره انجام داده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این رابطه‬ ‫ارتباط ما با دانشگاه های علوم پزشکی بسیار نزدیک است‬ ‫و همکاری تنگاتنگی در این راستا داریم‪ .‬ماسک و ژل های‬ ‫ضد عفونی کننده جزو تجهیزات پزش��کی و سالمت محور‬ ‫محسوب می شوند که مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این راستا بازرسان دانش��گاه های علوم‬ ‫پزشکی باید نظارت های الزم را به عمل اورده و در صورت‬ ‫تخلف گزارشات را به تعزیرات ارسال کنند و پس از ان ما‬ ‫به بحث تخلفات ورود می کنیم‪.‬‬ ‫مدی��ر کل تعزیرات استان تهران ادامه داد‪ :‬گش��ت های‬ ‫مشترک مان با محوریت داروخانه ها و مراکز عرضه و توزیع‬ ‫ماسک بازرسی ها را انجام خواهند داد و ان شااهلل شرایطی‬ ‫داش��ته باش��یم که کاالی مورد نیاز مردم تامین ش��ود‪ .‬با‬ ‫مباحث مربوط به سالمت مردم تحت هیچ شرایطی تعارف‬ ‫نداش��ته باشیم و قول قطعی به مردم می دهم که هر کس‬ ‫که با سالمت مردم بخواهد بازی کند با اشد مجازات با او‬ ‫برخورد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا در تهران گزارشی از‬ ‫احتکار ماسک داش��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬تا کنون گزارشی از احتکار‬ ‫نداش��تیم‪ ،‬البته تخلفاتی که در ای��ن زمینه ممکن است‬ ‫رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران‬ ‫گفت‪ :‬هیات امنا اقدام به خرید تمام تولیدات ماسک های‬ ‫ش��رکت های ایرانی می کند و ان را برای توزیع رایگان در‬ ‫بین خانواده ها در سراسر کشور در اختیار معاونت بهداشت‬ ‫وزارت بهداش��ت قرار می دهد‪ .‬مهدی یوسفی اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توزیع رایگان ماسک در کش��ور‪ ،‬عالوه بر ایجاد ارامش‬ ‫روان��ی در جامع��ه‪ ،‬بحث سوداگ��ری و اخت�لال در نظم‬ ‫اجتماعی و اقتصادی کش��ور از بی��ن می رود‪ .‬با هماهنگی‬ ‫اداره کل تجهی��زات و ملزوم��ات پزش��کی سازمان غذا و‬ ‫دارو‪ ،‬دستورالعم��ل ممنوعیت خری��د و فروش ماسک در‬ ‫داروخانه ها به زودی ابالغ می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ماسک های خریداری شده و وارداتی به‬ ‫همراه بسته اموزشی و محلول شوینده از طریق خانه های‬ ‫بهداشت‪ ،‬مراکز جامع خدمات سالمت‪ ،‬پایگاه های سالمت‬ ‫و واحدهای بهداش��تی در کش��ور در بین مردم به صورت‬ ‫رایگان توزیع خواهد ش��د‪ .‬ماسک ها و بسته های اموزشی‬ ‫وزارت بهداش��ت با اولویت استان هایی ک��ه در انها موارد‬ ‫مثبت کووید‪ ۱۹‬گزارش ش��ده و به طور همزمان در سایر‬ ‫استانها توزیع می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع ‪ ۴‬میلیون ماسک در سراسر کشور‬ ‫همچنین در این راستا‪ ،‬مشاور وزیر بهداشت از توزیع ‪۴‬‬ ‫میلیون ماسک در سراسر کشور خبر داد‪ .‬علیرضا وهاب زاده‬ ‫مشاور وزیر بهداشت در توییتی اعالم کرد‪ :‬از امروز شبکه‬ ‫توزی��ع ماسک در سراسر کش��ور تغییر می کن��د‪ .‬تمامی‬ ‫شرکت های تولید کننده ماسک موظف هستند ‪100‬درصد‬ ‫تولی��دات خود را در اختیار وزارت بهداش��ت قرار دهند و‬ ‫مس��تقیم و بدون واسطه از طریق ش��بکه های بهداشت و‬ ‫مراکز درمانی در سطح کشور توزیع خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫وه��اب زاده درباره رایگان بودن ای��ن ماسک ها به خبرنگار‬ ‫مه��ر گفت‪ :‬ق��رار است چندین محمول��ه از این ماسک ها‬ ‫به ط��ور رایگان توزیع ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬ای��ن ماسک ها در‬ ‫خانه های بهداشت و مراکز درمانی توزیع می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چه خبر از شهرهای ایران؟‬ ‫قم‪ -‬ایس�نا‪ :‬توزیع ‪ ۱۶۸‬هزار ماسک در داروخانه های‬ ‫ش��بانه روزی قم به منظ��ور ایمن سازی بیش��تر مردم در‬ ‫مواجه��ه با کرونا انجام ش��د‪ ۱۶۸ .‬ه��زار ماسک سه الیه‬ ‫در ‪ ۳۲‬داروخانه ش��بانه روزی استان توزیع ش��ده و مراکز‬ ‫داروخانه ای موظف هس��تند با نرخ ‪ ۵۰۰‬تومان ماسک ها‬ ‫را در اختیار همش��هریان قرار دهند‪ .‬محموله بزرگ توزیع‬ ‫ماسک دیگر نیز در سطح استان‪ ،‬در روزهای اینده توزیع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اردبی�ل‪ -‬ایرنا‪ :‬سخنگوی سازم��ان تعزیرات حکومتی‬ ‫از پلمب دو داروخانه به دلیل گرانفروش��ی‪ ،‬عرضه نکردن‬ ‫ماسک و حضور نداش��تن مس��ئول فنی‪ ،‬در استان اردبیل‬ ‫خب��ر داد‪ .‬سیدیاسر رایگانی افزود‪ :‬ب��ا گزارش مردمی در‬ ‫م��ورد گرانفروش��ی و ع��دم عرضه ماس��ک توسط برخی‬ ‫داروخانه ها پس از انتش��ار خبر ویروس کرونا‪ ،‬تیم گشت‬ ‫مش��ترک متش��کل از نماین��دگان تعزی��رات حکومت��ی‪،‬‬ ‫دادستان��ی‪ ،‬نیروی انتظامی و دانش��گاه علوم پزش��کی از‬ ‫داروخانه های سطح شهر اردبیل بازدید کردند‪ .‬در جریان‬ ‫این بازدیدها ‪ 5‬پرونده تخلف تشکیل و ‪ 2‬داروخانه به اتهام‬ ‫گرانفروش��ی ماسک و دستکش یکبار مصرف و همچنین‬ ‫حضور نداش��تن مسئول فنی ضمن هماهنگی با دادستان‬ ‫عمومی و انقالب مرک��ز استان پلمب و از ادامه فعالیت تا‬ ‫تعیین تکلیف پرونده جلوگیری شد‪.‬‬ ‫تبریز‪ -‬ایس�نا‪ :‬رئیس انجمن تکنس��ین های دارویی‬ ‫اذربایج��ان ش��رقی ب��ا تایید کمی��اب ش��دن ماسک و‬ ‫محلول ه��ای ض��د عفونی کننده دس��ت در داروخانه‪‎‬های‬ ‫تبریز به دنبال ش��یوع ویروس کرون��ا می گوید‪ :‬متاسفانه‬ ‫ع��ده ای سودجو که می دانس��تند این اتف��اق دیر یا زود‬ ‫خواه��د افت��اد‪ ،‬ماسک ه��ا را از داروخانه ه��ا جمع اوری‬ ‫کرده اند‪ .‬حسین یوسفی علوی ادامه می دهد‪ :‬داروخانه‪‎‬ها‬ ‫محصوالت موجود را فروخته اند‪ ،‬اما شرکت ها ماسک های‬ ‫جدی��د را با افزای��ش نرخ ارائ��ه می دهن��د‪ ،‬ماسک های‬ ‫فیلتردار قبال به نرخ ‪ ۴۵۰۰‬تومان به فروش می‪‎‬رسید که‬ ‫االن به ‪ ۱۰‬هزار تومان رسیده و چند داروخانه هم به این‬ ‫دلیل بسته شده است‪.‬‬ ‫قزوین‪ -‬ایسنا‪ :‬هوش��نگ محمدی‪ ،‬مدیرکل تعزیرات‬ ‫حکومت��ی استان قزوی��ن گفت‪ :‬با توجه ب��ه گزارش های‬ ‫دریافتی در خصوص گران فروش��ی و عرضه نشدن ماسک‬ ‫و اقالم دارویی‪ ،‬بهداش��تی توسط تع��دادی از داروخانه ها‬ ‫و مراکز عرضه تجهیزات پزش��کی و محصوالت بهداشتی‪،‬‬ ‫در هماهنگی ه��ای به عمل ام��ده با دستگاه ه��ای نظارتی‬ ‫ازجمله دانش��گاه علوم پزشکی و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مقرر ش��د گشت های مشترک متشکل از بازرسان‬ ‫دستگاه های مسئول از امروز بازرسی از همه داروخانه های‬ ‫است��ان را اغاز کرده و اگر تخلف��ی از داروخانه ها درزمینه‬ ‫گران فروشی یا عرضه نکردن اقالم دارویی و بهداشتی سر‬ ‫بزند به انها تذکر داده ش��ده و در صورت تکرار تخلف اشد‬ ‫مجازات برای واحد متخلف در نظر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫ضرورت ایجاد‬ ‫کنسرسیوم های صادراتی‬ ‫فاطمه شمشیری‪ ،‬رئیس اداره نظارت‪ ،‬هماهنگی های‬ ‫راهبردی و دبیرخانه شوراها سازمان توسعه تجارت‬ ‫یکی از مهم ترین اقدام هایی که برخی کشورها برای توسعه صادرات‬ ‫خ��ود انجام می دهند‪ ،‬ایجاد کنس��رسیوم های صادراتی است‪ .‬تجربه‬ ‫نشان داده که شرکت های کوچک و متوسط هر قدر هم که از کارایی‬ ‫یا تخصص باالیی برای صدور کاالها یا خدمات خود به خارج از قلمرو‬ ‫گمرکی کش��ور برخوردار باش��ند‪ ،‬به دلیل ضعف بنیه مالی‪ ،‬باالبودن‬ ‫هزینه ه��ای بازاریابی یا کوچک بودن حج��م تولید و ناتوانی در انجام‬ ‫دادن سفارش ه��ای ب��زرگ و‪ ...‬نمی توانند ب��ه موفقیت های بزرگی‬ ‫در عرص��ه ص��ادرات دست یابند و نق��ش ارزن��ده ای در تقویت بنیه‬ ‫اقتصادی کش��ور محل فعالیت خود ایف��ا کنند‪ .‬موفقیت های بزرگی‬ ‫که کش��ورهایی مانند ژاپن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬چی��ن‪ ،‬ترکیه‪ ،‬المان و‪ ...‬در‬ ‫بازاره��ای صادراتی جهان به دست اورده ان��د تا حدود زیادی مرهون‬ ‫تشکیل شرکت های بزرگ یا کنسرسیوم های صادراتی بوده است‪.‬‬ ‫براساس تعاری��ف بین المللی کنس��رسیوم صادراتی متش��کل از‬ ‫گروهی از ش��رکت های تولیدی است که رش��ته فعالیت انها همگن‬ ‫ی��ا متجانس است و مصمم هس��تند ک��ه از طریق اقدام مش��ترک‪،‬‬ ‫محص��والت خ��ود را به خارج از کش��ور ص��ادر کنن��د‪ .‬پیوستن این‬ ‫ش��رکت ها به کنس��رسیوم ذی ربط به منزله ادغام انها یا از بین رفتن‬ ‫شخصیت حقوقی انها نیست‪ ،‬بلکه همه انها هدف مشترکی را دنبال‬ ‫می کنند و کنس��رسیوم صادراتی وظیفه انج��ام فعالیت های متنوع‬ ‫صادرات��ی انها را بر عهده دارد و سفارش های دریافتی از خارج را برای‬ ‫تولی��د کاالهای صادرات مجوز متناسب ب��ا توانایی ها و ظرفیت های‬ ‫اعضا بین انها تقسیم می کند‪.‬‬ ‫مهم ترین مزیت های تاسیس کنسرسیوم های صادراتی نیز شامل‬ ‫کوتاه ک��ردن فرایند ص��ادرات‪ ،‬ارتقای دانش ی��ا تخصص صادراتی‬ ‫اعض��ا‪ ،‬برخ��ورداری از قابلیت رقابتی فرات��ر از توانایی های هر یک از‬ ‫ش��رکت های عضو کنس��رسیوم‪ ،‬افزایش کارایی و بهره وری کس��ب‬ ‫درامدهای ارزی بیش��تر‪ ،‬کاهش هزین��ه ای انجام دادوستد و کاهش‬ ‫ریسک است‪.‬‬ ‫کش��ور همس��ایه ما ترکیه از اواسط دهه ‪ ۱350‬به اهمیت تاسیس‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ صادرات��ی ی��ا کنس��رسیوم های صادراتی‪ ،‬با‬ ‫بهره گی��ری از تجربه های ژاپن و ک��ره جنوبی به این نتیجه رسید که‬ ‫دول��ت نمی تواند هزاران واحد تولیدی یا تجاری کوچک یا متوسط را‬ ‫برای راهیاب��ی به بازارهای صادراتی م��ورد حمایت جدی قرار دهد؛‬ ‫بنابراین به موجب قانونی که در تیر ‪1359‬به تصویب رسید این قبیل‬ ‫ش��رکت ها مورد حمایت قرار گرفته و ضوابط تاسیس انها مش��خص‬ ‫ش��د‪ .‬در سال ‪ 1395-96‬در کشور ترکیه بیش از ‪ ۷۰‬هزار شرکت در‬ ‫بخ��ش صادرات فعالیت کرده اند‪ .‬ارزش ص��ادرات ترکیه در این سال‬ ‫‪ ۱۵۷‬میلی��ارد دالر بوده است‪ .‬حدود ‪۴۵۷۷‬ش��رکت بزرگ صادراتی‬ ‫سهم ‪۴۸‬درصدی از صادرات ترکیه را داشته اند در حالی که ‪۵۲‬درصد‬ ‫صادرات این کش��ور توسط ‪ ۶۵۴۲۳‬شرکت کوچک یا متوسط انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬به طور کلی در ترکیه ‪ ۱۰۰۰‬ش��رکت ب��زرگ صادراتی‬ ‫درجه یک و دو وجود دارد که در سال ‪ 1395-96‬میزان صادرات انها‬ ‫‪ ۹۲‬میلیارد دالر بوده است‪ .‬در ترکیه ‪ ۱۰‬ش��رکت برجسته صادراتی‬ ‫ش��اخص وج��ود دارد که هر یک ساالن��ه بیش از ی��ک میلیارد دالر‬ ‫صادرات دارند‪.‬‬ ‫ت ترکی��ه در عرصه ص��ادرات و دستیابی به‬ ‫یک��ی از علل موفقی�� ‬ ‫‪ ۱۸۰/۵‬میلی��ارد دالر درام��د ارزی از ای��ن مه��م در سال گذش��ته‬ ‫میالدی سرمایه گذاری ش��رکت های ب��زرگ صادراتی در امر تحقیق‬ ‫و توسعه‪ ،‬به منظور تولید کاالهای جدید‪ ،‬نواوری و ابتکار و برندسازی‬ ‫ب��رای واحده��ای تولیدی عضو ب��وده است‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میزان‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۱۰۰۰‬شرکت صادراتی بزرگ ترکیه در بخش تحقیق‬ ‫و توسعه ‪ 6 . 2‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫کش��ور هندوستان نیز به اهمیت ش��رکت های بزرگ صادراتی از‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬سال پیش پی برده و دست کم ‪ ۲۱‬ش��رکت صادراتی بزرگ‬ ‫ایج��اد کرده که گل و گیاه‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬فرش‪ ،‬مبلمان‪ ،‬جواهراالت و‬ ‫سنگ های قیمتی تخصصی دارند و محصوالت شرکت های تابع را به‬ ‫خارج صادر می کنند‪.‬‬ ‫امار دقیق��ی درباره تعداد صادرکنندگان ایرانی در دست نیس��ت‬ ‫اما اگ��ر از ‪ ۱۸۰۰۰‬دارنده کارت بازرگانی دست کم نیمی از انها ف ّعال‬ ‫باش��ند‪ ،‬ارائه خدمات یا چنانچه از طریق ایجاد چندین کنس��رسیوم‬ ‫صادرات��ی بتوان تعدادی از تولیدکنن��دگان اقالم صادراتی همگن یا‬ ‫هم گروه را متش��کل کرد‪ ،‬بدون شک در توسعه صادرات تاثیر زیادی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫تجربه نشان داده که بسیاری از واحدهای تولیدی که کاالهای انها‬ ‫اهمی��ت صادراتی دارد به دلیل نداش��تن تخصص در بخش صادرات‪،‬‬ ‫فق��دان کادر بازاریابی فعال یا رتق و فتق امور تولیدی و گرفتاری های‬ ‫ناشی از ان‪ ،‬فرصت پرداختن به صادرات را ندارند‪.‬‬ ‫ایجاد ش��رکت های بزرگ صادراتی یا کنس��رسیوم های صادراتی‬ ‫به خوب��ی می توان��د در راهیابی تولی��دات این واحدها ب��ه بازارهای‬ ‫صادراتی کارساز باشد که در همین راستا به منظور موفقیت در ایجاد‬ ‫شرکت های بزرگ صادراتی انجام اقدامات زیر ضروری است‪:‬‬ ‫‪-۱‬تهیه پیش نویس قانون تش��کیل کنس��رسیوم یا ش��رکت های‬ ‫بازرگ صادراتی مش��تمل بر تعریف این ش��رکت ها‪ ،‬دست کم میزان‬ ‫سرمایه‪ ،‬میزان صادرات ساالنه‪ ،‬میزان رشد صادرات در هر سال؛‬ ‫‪-۲‬ن��وع کمک های دولت به این ش��رکت ها و امتیازهایی که برای‬ ‫انها می توان قائل شد؛‬ ‫ـ معافیت های مالیاتی برای شرکت های تولیدی عضو؛‬ ‫ـ واگذاری امتیاز ورود کاالهای خاص؛‬ ‫‪-۳‬ساختار تشکیالتی این شرکت ها؛‬ ‫‪-۴‬بررسی وضع کنس��رسیوم های صادراتی در چند کشور در حال‬ ‫توسع��ه که در بخش صادرات موفق بوده اند به منظور تجربه اندوزی یا‬ ‫الگوبرداری از انها؛‬ ‫‪-۵‬دریافت نظر مش��ورتی کارش��ناسان یا فعاالن اقتصادی بخش‬ ‫خصوصی‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تب کرونا به جان بازار تجهیزات پزشکی افتاد‬ ‫زه�را طهران�ی‪ :‬در این روزها گویی ب��ه جای ویروس‬ ‫کرون��ا‪ ،‬ویروس پول ه��م گرفته ایم! تا قب��ل از اینکه این‬ ‫ویروس سمج که البته بدتر از بیماری انفلوانزا و سارس هم‬ ‫نیست وارد ایران شود بازار ماسک و مواد ضدعفونی کننده‬ ‫در ارام��ش به س��ر می برد اما در این چند روز مش��خص‬ ‫نیست چه اتفاقی رخ داده که برخی شهرها به ویژه تهران‬ ‫با کمبود این تجهیزات پزش��کی مواجه است به نحوی که‬ ‫داروخانه ه��ا با عنوان «ماسک و م��واد ضدعفونی کننده و‬ ‫ال��کل نداریم» از مردم استقب��ال می کنند‪ .‬انهایی هم که‬ ‫دارن��د نرخ را چن��د برابر ب��اال برده اند که باز ه��م از این‬ ‫اب گل ال��ود ماه��ی بگیرند‪ .‬کمیاب ش��دن ماسک و ژل‬ ‫ضدعفون��ی و الکل و‪ ...‬دیگ��ر اقالمی که مرتبط با سالمت‬ ‫ش��هروندان است‪ ،‬حاصل ثروت ان��دوزان سودجویی است‬ ‫که ه��ر روز اخبار را برای رسیدن ب��ه مطامع مادی رصد‬ ‫می کنند و از محل مشکالت مردم بر ثروتشان می افزایند‪.‬‬ ‫جمله جالبی در فضای مجازی منتشر شده که اشاره به ان‬ ‫خالی از لطف نیس��ت‪ « :‬حال ما خوب می شود اگر انصاف‬ ‫دوباره سکه رایج کشور شود‪».‬‬ ‫هرچند با انتش��ار اخبار ش��یوع کروناویروس جدید در‬ ‫چین و سایر کش��ورها‪ ،‬بازار ماسک و ژل ضدعفونی دست‬ ‫در ایران نیز دچار التهاب ش��د و برخی از کمبود این اقالم‬ ‫در داروخانه ه��ا صحبت کردند‪ ،‬ام��ا اداره کل تجهیزات و‬ ‫ملزومات پزش��کی سازم��ان غذا و دارو اع�لام کرد که به‬ ‫هی��چ عنوان در کش��ور کمب��ود ماسک وجود ن��دارد و با‬ ‫گران فروشان ماسک هم برخورد قضایی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫چندی پیش هم در همین راستا‪ ،‬مهندس مودت همایی‪-‬‬ ‫سرپرس��ت اداره نظ��ارت و بازرس��ی اداره کل تجهیزات و‬ ‫ملزومات پزشکی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫هیچ گونه کمبودی در حوزه ماسک وجود ندارد و به اندازه‬ ‫کافی ماسک داریم‪ .‬جلس��اتی با تولید کنندگان ماسک در‬ ‫کشور برگزار شد و انها توجیه شدند‪ .‬از انها خواستیم که‬ ‫با تما م ظرفیت شان نس��بت به تولید ماسک‪ ،‬اقدام کنند‬ ‫که مش��کلی ایجاد نش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در عین حال تا‬ ‫اطالع ثانوی خروج و صادرات ماسک از کشور‪ ،‬بدون مجوز‬ ‫وزارت بهداشت ممنوع است‪.‬‬ ‫اما در این میان برخی می گویند وقتی هرچه ماسک بود‬ ‫را به چین صادر کردند معلوم است که داروخانه ها چیزی‬ ‫برای عرضه ندارند‪.‬‬ ‫در ای��ن ب��اره رئی��س انجم��ن صنف��ی تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان تجهی��زات پزش��کی‪ ،‬دندانپزش��کی و‬ ‫ازمایشگاهی با بیان اینکه حدود ‪ ۱۵‬کارخانه تولید ماسک‬ ‫داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینکه چرا ماسک در تهران و برخی دیگر‬ ‫از شهرها کمیاب شده را نمی دانم‪ .‬عباس مه در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬کارخانه های تولید ماسک البته تا‬ ‫حدودی با مشکل مواد اولیه مواجه هستند اما بعید است‬ ‫کمبودی در تولید داش��ته باشیم‪ .‬وی در واکنش به اینکه‬ ‫ماسک را به چین صادر می کنیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬چین خودش‬ ‫صادرکنن��ده ماسک است و بعید به نظر می رسد که دلیل‬ ‫کمیاب بودن ماسک‪ ،‬صادرات به چین باشد‪ .‬اگر هم پیش‬ ‫از ای��ن ماسک از ایران به چین صادر می ش��د حاال جلوی‬ ‫این اتفاق گرفته ش��ده است‪ .‬ضم��ن اینکه کمبود دالیل‬ ‫مختلفی می تواند داشته باشد اما صادرات دلیل ان نیست‬ ‫چون مازاد تولید صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1474‬‬ ‫پیاپی ‪2792‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شصت و ششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برگزار شد‬ ‫نقد نمایندگان بخش خصوصی‬ ‫بر بسته حمایت از صادرات‬ ‫ش��صت و ششمین جلسه ش��ورای گفت وگوی استان تهران‬ ‫برگ��زار ش��د‪ .‬در این نشس��ت که به بررس��ی بس��ته حمایتی‬ ‫مش��وق های صادرات غیرنفتی س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اختصاص داشت‪،‬‬ ‫ای��ن نکته م��ورد تاکید ق��رار گرفت که دولت ب��ه جای صرف‬ ‫زم��ان و انرژی برای تدوین مش��وق های صادراتی که در نهایت‬ ‫عایدی مش��خصی برای صادرکنندگان ن��دارد‪ ،‬موانع و ضوابط‬ ‫دس��ت و پاگیر را به حداقل برس��اند و فرایند تجارت را تسهیل‬ ‫کند؛ از جمله اس��ترداد به موقع مالیات ارزش افزوده‪ ،‬تس��هیل‬ ‫واردات در مقابل صادرات‪ ،‬تسهیل ورود موقت و پرهیز از اعمال‬ ‫ممنوعیت های ناگهانی و مقطعی در برابر واردات و صادرات‪.‬‬ ‫در ابتدای این جلس��ه‪ ،‬محمد عیدیان‪ ،‬قائم مقام دبیر شورای‬ ‫گفت وگوی اس��تان تهران‪ ،‬گزارشی از وضعیت تجارت خارجی‬ ‫کش��ور ارائه کرد و گفت‪ :‬واردات غیرنفتی ‪ ۱۵‬کش��ور همسایه‬ ‫ایران در س��ال گذش��ته میالدی مع��ادل ‪ ۸۶۱‬میلیارد و ‪۱۷۰‬‬ ‫میلیون دالر بوده و واردات نفتی انها حدود ‪ ۸۳‬میلیارد و ‪۵۷۰‬‬ ‫میلیون دالر براورد ش��ده اس��ت‪ .‬در حالی که مجموع صادرات‬ ‫غیرنفتی ایران به این ‪ ۱۵‬کشور حدود ‪ ۲۳‬میلیارد و‪ ۵۶۰‬میلیون‬ ‫دالر بوده است و ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۹۸۰‬میلیون دالر نیز به صادرات‬ ‫نفتی به این کش��ور ها اختصاص داش��ته است‪ .‬بررسی این امار‬ ‫نشان می دهد که سهم ایران از تامین نیاز این ‪ ۱۵‬کشور معادل‬ ‫‪ ۲.۷‬درصد اس��ت‪ .‬او همچنین عن��وان کرد که مجموع واردات‬ ‫چهار کش��ور چین‪ ،‬هند‪ ،‬کره جنوبی و ژاپن به عنوان ش��ریکان‬ ‫تج��اری ایران‪ ،‬حدود ‪ ۳۰۸۸‬میلی��ارد دالر بوده و ‪ ۸۳۸‬میلیارد‬ ‫دالر نیز ارزش واردات نفتی انهاس��ت‪ .‬حال انکه س��هم ایران از‬ ‫واردات غیرنفت��ی انها‪ ،‬فق��ط ‪ ۱۴‬میلیارد دالر و از واردات نفتی‬ ‫این چهار کش��ور ‪ ۳۵‬میلیارد دالر براورد شده که مجموع سهم‬ ‫ایران از واردات باالی انها را به ‪ 0 .46‬درصد می رساند در حالی‬ ‫که این سهم باید حداقل در سطح ‪ 0 .98‬درصد قرار گیرد‪.‬‬ ‫عیدی��ان همچنین مجموع واردات اتحادیه اوراس��یا را ‪۳۱۸‬‬ ‫میلیارد دالر عنوان کرد و افزود‪ :‬از ‪ ۵‬ابان امس��ال که توافقنامه‬ ‫تجارت ترجیحی میان ایران و کش��ورهای حوزه اوراسیا منعقد‬ ‫شده‪ ،‬صادرات ایران به این کشور ها‪ ،‬رقم قابل مالحظه ای را ثبت‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬او در ادامه س��خنان خود با اش��اره به اینکه بسته‬ ‫حمایت از توس��عه صادرات غیرنفتی در س��تاد اقتصاد مقاومتی‬ ‫در تاریخ ‪ ۳‬بهمن امسال به تصویب رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫جلس��ه مقرر ش��ده که ظرف دو هفته ایین نامه های این بس��ته‬ ‫تدوین ش��ود‪ .‬اما می دانیم که از ‪ ۱۵‬اس��فند سیس��تم اعتبارات‬ ‫دولت بس��ته می ش��ود و عمال زمانی ب��رای تخصیص اعتبارات‬ ‫مندرج در این بسته باقی نمانده است‪ .‬از این رو به نظر می رسد‪،‬‬ ‫شایس��ته اس��ت دولت به جای تدوین این نوع مشوق ها‪ ،‬تالش‬ ‫خود را به تسهیل تجارت معطوف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتبار مشوق های صادراتی‬ ‫در ادامه این جلس��ه‪ ،‬یداهلل صادقی‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان تهران نیز با اشاره به اینکه طی سال های‬ ‫گذشته مش��وق های صادراتی با رویکرد تسهیالتی و بودجه ای‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این مش��وق ها بیشتر نتوانسته کمکی به‬ ‫صادرات بکند‪ .‬به طوری که از س��ال ‪ ۱۳۸۹‬معوقات بس��یاری‬ ‫ب��ه صادرکنندگان وج��ود دارد و منابع مورد نیاز برای پرداخت‬ ‫مشوق ها به صادرکنندگان تامین نشده است‪ .‬او سپس با اشاره‬ ‫به اینکه بس��ته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫مانند بس��ته حمایتی س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تدوین شده و فقط اعداد ان‬ ‫تغییر کرده اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اعتبار مش��وق های صادراتی در‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد تومان تعیین شده بود که از این‬ ‫رقم فقط ‪ ۲۰‬میلیارد تومان برای اعزام و حضور در نمایشگاه های‬ ‫خارجی تخصیص یافت‪ .‬ضمن انکه بعید می دانم صادرکننده ای‬ ‫توانس��ته باشد از این تس��هیالت اس��تفاده کند‪ .‬اعتبار‪۱۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومانی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۷۸۰‬میلیون تومان‪ ،‬یعنی به کمتر از نصف‬ ‫تقلیل پیدا کرده اس��ت‪ .‬اکنون نیز در حالی که در اواخر س��ال‬ ‫به س��ر می بریم‪ ،‬ش��یوه نامه ان ابالغ ش��ده اس��ت‪ .‬مقرر بود که‬ ‫سازمان توس��عه تجارت‪ ،‬ایین نامه این شیوه نامه را تنظیم کند‬ ‫که پیگیری های ما حاکی از اماده ش��دن این ایین نامه هاس��ت‬ ‫و اکن��ون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید ان را ابالغ کند که‬ ‫البته در صورت ابالغ ان‪ ،‬فرصتی تا پایان سال مالی وجود ندارد‪.‬‬ ‫صادق��ی با اش��اره ب��ه اینکه در بس��ته حمای��ت از صادرات‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬اعطای تس��هیالت ارزی تا س��قف ی��ک میلیارد یورو‬ ‫از مح��ل صندوق توس��عه مل��ی به صادرکنن��دگان پیش بینی‬ ‫ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬این اعتبار تا ‪2‬میلیارد یورو نیز قابل افزایش‬ ‫اس��ت‪ .‬پس از ان هوشنگ رضایی ثمرین‪ ،‬رئیس اداره بازرگانی‬ ‫خارج��ی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان تهران به‬ ‫تش��ریح بندهایی از بس��ته حمایت از صادرات غیر نفتی س��ال‬ ‫‪۱۳۹۸‬پرداخت‪ .‬به گفته او‪ ،‬اعتبار حمایت از حضور شرکت های‬ ‫ایران��ی در نمایش��گاه های تجاری خارج از کش��ور‪ ۸۷ ،‬میلیارد‬ ‫توم��ان اس��ت‪ .‬رضای��ی همچنی��ن گف��ت‪ :‬حمای��ت از ایجاد‪،‬‬ ‫راه ان��دازی و توس��عه فعالیت مراکز تجاری ای��ران در بازارهای‬ ‫ه��دف ‪ ۵۰‬میلیارد تومان‪ ،‬حمای��ت از راه اندازی خطوط منظم‬ ‫حمل ونق��ل صادراتی ‪ ۶۵‬میلیارد تومان‪ ،‬حمایت از برندس��ازی‬ ‫‪ ۷‬میلی��ارد توم��ان و حمایت از برنامه توانمندس��ازی صادراتی‬ ‫بنگاه ها ‪ ۲۰‬میلیارد تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫پس از طرح جزئیات بسته حمایت از صادرات غیرنفتی‪ ،‬مسعود‬ ‫خوانس��اری رئیس اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬گفت‪ :‬تنظیم کنندگان‬ ‫این بسته حمایتی‪ ،‬هزینه های واقعی صادرات و صادرکنندگان‬ ‫را در نظر نگرفته اند‪ .‬حتی هزینه سفر یا فقط هتل صادرکنندگان‬ ‫در کش��ور های هدف چند برابر ارقامی اس��ت که در جداول این‬ ‫بس��ته حمایتی گنجانده ش��ده اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬صادرات کشور‬ ‫حدود ‪ ۴۳‬میلیارد دالر براورد شده که حدود ‪ ۹‬درصد ان یعنی‬ ‫ح��دود ‪ 4‬میلیارد دالر نزد دولت به عنوان مالیات ارزش افزوده‬ ‫بلوکه ش��ده اس��ت که اگر ان را با دالر ‪ ۱۴‬هزار تومانی محاسبه‬ ‫کنیم‪ ،‬رقم ان حدود ‪ ۵۶‬هزار میلیارد تومان می شود‪ .‬دولت در‬ ‫مقابل این ‪ ۵۶‬هزار میلیارد تومان می خواهد حدود ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان مشوق صادراتی پرداخت کند‪ .‬در حالی که شایسته است‬ ‫به جای تدوین چنین مش��وق هایی‪ ،‬مالی��ات ارزش افزوده را از‬ ‫صادرکنندگان دریافت نکند‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۸۹‬متوقف ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا دو س��ه سال‬ ‫گذشته پرداخت مشوق های صادراتی در بودجه لحاظ نمی شد‬ ‫ام��ا از زمانی که مقرر ش��د از واردات ب��رای حمایت از صادرات‬ ‫عوارض دریافت ش��ود‪ ،‬مش��وق های صادراتی نی��ز در بودجه از‬ ‫ردیف بودجه ای برخوردار ش��د‪ .‬ام��ا در نهایت به گفته مقامات‬ ‫انچه تخصیص یافته فقط‪ ۲۰‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬واقعیت این‬ ‫اس��ت که این بسته های حمایتی به هدف خود نمی رسد‪ ،‬حتی‬ ‫اگر منابع ان تخصیص پیدا کند‪ .‬او افزود‪ :‬در این بسته حمایتی‬ ‫تا سقف ‪ 6‬میلیون تومان به عنوان کمک هزینه اعزام هیات های‬ ‫تج��اری در نظر گرفته ش��ده اما خوب اس��ت تدوین کنندگان‬ ‫ای��ن بس��ته حمایتی این را در نظر بگیرن��د که هزینه هتل یک‬ ‫صادرکننده در س��ایر کش��ورها چه نس��بتی با ارقام مندرج در‬ ‫این بسته دارد‪.‬‬ ‫الهوتی در ادامه گفت‪ :‬البته بخش��ی از بس��ته حمایتی س��ال‬ ‫گذشته که امکان سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک ها‬ ‫را فراهم کرد‪ ،‬برای صادرات موثر بوده اس��ت‪ .‬چنانکه از ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رقم پیش بینی شده برای این بخش‪ ،‬تاکنون بانک‬ ‫توسعه صادرات توانسته هزار میلیارد تومان با نرخ میانگین ‪۱۴.۵‬‬ ‫درصد را جذب کند‪ .‬بانک های دیگر عالقه ای به جذب این منابع‬ ‫ندارند‪ .‬بنابراین این بسته حمایتی جز این ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫عای��دی دیگری ب��رای صادرکنن��دگان دربر نخواهد داش��ت و‬ ‫پرداختن به این بسته حمایتی به منزله اتالف وقت است‪.‬‬ ‫در ادامه این جلس��ه‪ ،‬رئیس کمیس��یون تس��هیل تجارت و‬ ‫توس��عه صادرات اتاق بازرگانی تهران نیز گفت‪ :‬به نظر می رسد‪،‬‬ ‫مش��وق های صادراتی به عنوان یک ردیف بودجه ای در بودجه‬ ‫س��االنه دولت تعبیه می ش��ود و در نهایت مصارف دیگری پیدا‬ ‫می کند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬این ردیف بودج ه به نام صادرات و به کام‬ ‫بخش های دیگر است‪.‬‬ ‫محم��د الهوتی با بیان اینکه پرداخت مش��وق های صادراتی‬ ‫احمدرضا فرش��چیان‪ ،‬رئیس کمیس��یون کشاورزی و صنایع‬ ‫تبدیل��ی ات��اق بازرگانی ته��ران‪ ،‬با بیان اینکه بس��ته حمایت از‬ ‫صادرات غیرنفتی‪ ،‬کپی ش��ده از دیگر کشورهاس��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫صادرکنندگان احتیاجی به این نوع بسته ها ندارند و حمایت های‬ ‫اعانه ای را نمی خواهند؛ چراکه توس��عه صادرات نیازمند اصالح‬ ‫سیاست هاست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬حدود ‪8‬ماه پیش‪ ،‬یکی از مدیران سازمان بنادر‬ ‫‹ ‹ موانع را برطرف کنید‬ ‫‹ ‹بودجه ای به نام صادرات‪ ،‬به کام دیگران‬ ‫‹ ‹نیازمند رفع موانع صادراتی‬ ‫اع�لام کرد که به عنوان مش��وق صادراتی قرار اس��ت ‪۳۵‬درصد‬ ‫هزین��ه بن��دری به صادرکنن��دگان مرجوع ش��ود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که براس��اس قانون‪ ،‬صادرکنندگان مش��مول ‪۳۵‬درصد‬ ‫تخفی��ف خدمات بندری هس��تند‪ .‬اما اکنون اس��ترداد این ‪۳۵‬‬ ‫درص��د منوط به بازگش��ت ارز حاصل صادرات ش��ده و در عین‬ ‫حال فرایند اس��ترداد ان بسیار طوالنی است‪ .‬بنابراین‪ ،‬این نوع‬ ‫اقدامات نمی تواند به عنوان تسهیل صادرات تلقی شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫صادرکنندگان در دو سال گذشته با این میزان صادرات شق القمر‬ ‫کرده اند و شایس��ته نیست با این نوع بسته های حمایتی ان ها را‬ ‫به سخره بگیریم‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬صادرات کشور ‪ ۴۳‬میلیارد دالر‬ ‫براورد ش��ده که اگر فقط فرایند ثبت سفارش واردات در مقابل‬ ‫صادرات تسهیل شود‪ ،‬حجم صادرات افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹نامه نگاری با رئیس جمهوری‬ ‫در همین حال‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش‬ ‫رئیس کل گمرک در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬هر یک روز توق��ف کاال در گمرکات یک درصد به‬ ‫نرخ تمام شده کاال اضافه می کند و این در حالی است که برخی‬ ‫کاالها در گمرکات حدود ‪ ۹‬تا‪ ۱۰‬ماه اس��ت که متوقف ش��ده‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر ماه هاست که منابع صادرکنندگان به عنوان مالیات‬ ‫ارزش افزوده بلوکه اس��ت‪ .‬مگ��ر نقدینگی صادرکنندگان چقدر‬ ‫است؟ مسعود خوانساری با اشاره به اینکه دولت برای تنظیم بازار‬ ‫مناسبت های مختلف اقدام به اعمال ممنوعیت در برابر صادرات‬ ‫می کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬این سیاس��ت ها به ص��ادرات ضربه می زند و اگر‬ ‫کمبودی در بازار داخل وجود دارد‪ ،‬دولت نسبت به واردات اقدام‬ ‫کند‪ .‬صادرکنن��دگان نیازمند ‪ 5‬میلیون تومان پول برای هزینه‬ ‫هتل نیس��تند‪ .‬اگر این مسائل را حل کنیم‪ ،‬واقعا صادرکنندگان‬ ‫نیاز به مش��وق مالی نخواهند داش��ت‪ .‬بر این اس��اس مقرر شد‪،‬‬ ‫نامه ای با امضای رئیس اتاق بازرگانی تهران برای رئیس جمهوری‬ ‫تهیه و ارس��ال ش��ود تا رفع مشکالت عمده صادرکنندگان مورد‬ ‫درخواست قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1474‬‬ ‫پیاپی ‪2792‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫سفر مجازی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مس�ه برلی�ن؛ س�ایت رویداده�ای‬ ‫الکترونیکی‬ ‫نکته جالب درباره برلین و مرکز نمایشگاهی فوق مدرنش این است‬ ‫که عمدتا میزبان رویدادهای الکترونیکی اس��ت‪ .‬برای مثال نمایشگاه‬ ‫لوازم خانگی یا نمایش��گاه بازی های رایانه ای که هر کدام در نوع خود‬ ‫جزو برترین ها هستند در سایت مسه برلین برگزار می شوند‬ ‫تولید کنن��ده و تامین کنن��ده قطع��ات الکتریک��ی و‬ ‫الکترونیکی با تقس��یم بندی مش��خصی در نمایشگاه‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫بخ��ش مربوط به تجهی��زات و سیس��تم های مورد‬ ‫استف��اده ب��رای سیم کش��ی‪ ،‬ن��رم افزاره��ا و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬قطعات الکترونیکی و الکتریکی منابع تغذیه‬ ‫و بخش مربوط به تس��ت‪ ،‬کیفی��ت و اندازه گیری در‬ ‫سالن شماره یک مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در سالن شماره ‪ ۲‬نیز شاهد حضور غرفه های مربوط‬ ‫به ماشین ها و سیس��تم های تولید‪ ،‬خدمات تجهیزات‬ ‫جانبی ترانسفورماتور‪ ،‬اجزای موتور و تجهیزات جانبی‬ ‫و همچنین کارگاه های اموزشی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا نمایشگاه برق برلین مهم است‬ ‫ش��رکت های نوپا و معتبر بسیاری در این نمایشگاه‬ ‫ش��رکت می کنند‪ .‬بنابراین ش��رکت در نمایشگاه برق‬ ‫برلین‪ ،‬فرصت بسیار خوبی است تا فعاالن این صنعت‬ ‫از اخری��ن دستاورده��ای صنعت برق دی��دن کرده و‬ ‫با ش��رکت ها و اسپانس��رهای بس��یاری در این زمینه‬ ‫اش��نا ش��وند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬می توان ب��ا خریداران و‬ ‫فروش��ندگان بسیاری در این نمایش��گاه اشنا شد که‬ ‫گزارش‬ ‫نمایشگاه توانمندی های فنی و مهندسی شرکت های تابعه‬ ‫قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء با حضور محمد اسالمی وزیر‬ ‫راه و ش��هرسازی‪ ،‬محم��د سعید فرمانده ق��رارگاه سازندگی‬ ‫خات��م االنبی��ا و رضا رحمانی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫رویداد وی��ژه توانمندی های بیش از یکصد ش��رکت تابعه‬ ‫قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در محل شبستان مصالی امام‬ ‫خمینی تهران اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی در ایی��ن گش��ایش نمایش��گاه معرف��ی‬ ‫توانمندی های فنی و مهندسی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا‬ ‫با بیان اینکه امسال سال حماسی برای ما بود گفت‪ :‬چندین‬ ‫نمایش��گاه عرضه محور و تقاضا محور در طول امسال برگزار‬ ‫ش��د که صنعتگران توانمندی ه��ا و نیازهای خ��ود را اعالم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی ش��رایط امس��ال را فرصتی مناسب دانس��ت که بر اثر‬ ‫تحریم ها ایجاد ش��د و گفت‪ :‬در ش��رایط جدیدی که ساخت‬ ‫داخل در درجه اهمیت باالیی قرار دارد‪ ،‬چندین برنامه را در‬ ‫دستور کار داش��تیم که مهم ترین انها حفظ تولید و اشتغال‬ ‫می توانند اینده کاری شرکت های فعال در حوزه انرژی‬ ‫را تغییر دهند‪.‬‬ ‫به تعبیر دقیق تر در این نمایشگاه سه روزه می توان‬ ‫محص��والت جدی��د و مناس��ب را ب��رای کار انتخاب‬ ‫کرد‪ .‬ضمن اینکه همه فروش��ندگان و تولیدکنندگان‬ ‫معتب��ر صنعت ب��رق را در یک مکان دی��د‪ .‬همچنین‬ ‫شراکت های کاری جدیدی با شرکت های جدید ایجاد‬ ‫ک��رد و در نهایت با همتایان خود در بازار کش��ورهای‬ ‫دیگر مالقات و گفت وگو داشت‪.‬‬ ‫مخاطبان عم��ده ‪ cwieme‬در واق��ع متخصصانی‬ ‫هستند که قصد سرمایه گذاری در محصوالت و یافتن‬ ‫تامین کنندگان جدید برای شرکت های خود را دارند‪.‬‬ ‫نکته مهم انکه نیمی از انها در نمایش��گاه های دیگری‬ ‫ش��رکت نمی کنند‪ .‬این امر نش��ان می دهد نمایشگاه‬ ‫برق برلین از ش��رایط استراتژی��ک و مهمی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ 2‬س��ال پیش ستاد برگزاری نمایش��گاه برق المان‬ ‫گزارش��ی منتش��ر کرد که بر اساس ان در هر دوره به‬ ‫صورت میانگین ش��اهد عقد حداق��ل ‪ ۲۳۰۰‬قرارداد‬ ‫تجاری جدید میان غرفه داران و مش��تریان اصلی انها‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫از ای��ن می��ان تع��داد ‪ ۱۳۵۰‬م��ورد‪ ،‬مرب��وط ب��ه‬ ‫قرارداده��ای جدی��د ب��ا تهیه کنندگان فع��ال در این‬ ‫زمینه بوده و مابق��ی در راستای تقویت روابط تجاری‬ ‫با تهیه کنندگان و شرکت های قبلی منعقد شده است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۷۳‬درصد از مجموع مخاطبان نمایشگاه نیز‬ ‫در نظرسنجی ها اعالم کردند که قصد حضور مجدد در‬ ‫نمایشگاه های بعدی را دارند و ‪ ۲۷‬درصد نیز ارائه نظر‬ ‫را به زمان دیگری موکول کردند که این نش��ان دهنده‬ ‫رضایت بس��یار باالی بازدیدکنندگان از رویداد برلین‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه در هر دوره بالغ بر ‪ ۶۵‬هزار نفر از‬ ‫نمایشگاه بازدید دارند شناسایی و بررسی شرکت های‬ ‫بین المللی فع��ال در حوزه های مختل��ف صنعت برق‬ ‫کار چندان سختی نیس��ت بنابراین غرفه داران عمدتا‬ ‫پس از حضور در این رویداد با افزایش سفارش مواجه‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫امار بعدی مربوط به وضعیت حضور مدیران ارش��د‬ ‫ش��رکت های حوزه ان��رژی در غرفه ها اس��ت‪ .‬معموال‬ ‫در رویدادهای تخصصی ش��اهد حضور مدیران عامل‬ ‫و روسای هلدینگ های بزرگ نیس��تیم و انها بیش��تر‬ ‫نماین��دگان‪ ،‬مدی��ران بخش روابط عموم��ی یا نهایتا‬ ‫معاون��ان خ��ود را ب��رای حض��ور در غرفه ه��ا در نظر‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫امارهای ستاد برگزاری نشان می دهد که ‪ ۹۲‬درصد‬ ‫از شرکت ها با حضور مستقیم مدیرعامل به این رویداد‬ ‫امده و سعی بر نظارت مس��تقیم عملکرد تیم خود در‬ ‫فرصت سه روزه نمایشگاه دارند‪.‬‬ ‫امارهای ستاد‬ ‫برگزاری نشان‬ ‫می دهد که‬ ‫‪ ۹۲‬درصد از‬ ‫شرکت ها با‬ ‫حضور مستقیم‬ ‫مدیرعامل به‬ ‫این رویداد امده‬ ‫و سعی بر نظارت‬ ‫مستقیم عملکرد‬ ‫تیم خود در‬ ‫فرصت سه روزه‬ ‫نمایشگاه دارند‬ ‫از افتتاح نمایشگاه توانمندی های فنی مهندسی قرارگاه خاتم‬ ‫موجود و ً توسعه صنایع جدید بود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در سال ‪۹۷‬‬ ‫مع��ادل ‪ ۱۲‬میلیارد دالر واردات کمتر از سال ‪ ۹۶‬داش��تیم‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در سال اتی نیز قرار است برنامه ریزی کنیم معادل‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد دالر ارز را به ساخت داخل تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی ب��ا بیان اینک��ه توانمندی های م��ا در حوزه های‬ ‫مختلف از جمله فوالد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬کاشی و سرامیک‪ ،‬سیمان‬ ‫و غی��ره بیش از نیاز داخل اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اما در برخی‬ ‫از حوزه ها همچنان وابس��تگی داش��تیم که امسال بخشی از‬ ‫انها مرتفع شد‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان مثال در سال ‪ ،۹۷‬تامین الستیک سنگین یکی‬ ‫از معضالت ما بود و تولید داخل تنها ‪ ۳۰‬درصد نیاز را جواب‬ ‫می داد‪ .‬اما امس��ال توانستیم ظرفیت تولید الستیک سنگین‬ ‫را ب��ه ‪ ۵۵‬درصد و در سال ‪ ۱۴۰۰‬ب��ه ‪ ۱۰۰‬درصد برسانیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در تولید الستیک سواری کام ً‬ ‫ال خودکفا هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در تولی��د الکترود گرافیت��ی در صنعت فوالد‪،‬‬ ‫ب��ه عنوان گل��وگاه این صنعت معضل داش��تیم که با کمک‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در ای��ن حوزه نیز ب��ه خودکفایی‬ ‫رسیده ایم‪ ۲۱ .‬بهمن امسال وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و وزارت نف��ت قراردادی امضا کردند که براساس ان تا سقف‬ ‫یک میلیارد دالر ُکک سوزنی که در صنایع الومینیوم کاربرد‬ ‫دارد و الکترود گرافیتی که در صنایع فوالد به کار می رود‪ ،‬در‬ ‫داخل تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫دش��من فکر می کرد با تحریم الکت��رود گرافیتی می تواند‬ ‫صنعت فوالد ما را متوقف کند اما این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش الومینیوم نیز ذخایر‬ ‫بوکسیتی ما کمتر بوده و عمدتاً ذخایر ما از نوع فلنین است‬ ‫ک��ه در دنیا فناوری رایجی ندارد اما ب��ا کمک قرارگاه خاتم‬ ‫توانستیم این فناوری را بومی کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬سال گذش��ته ‪ ۳۱‬درصد کاه��ش واردات‬ ‫کاالهای مصرفی داشتیم اما در برخی از حوزه ها نشتی هایی‬ ‫داری��م ک��ه کاالی وارداتی ش��به رسمی است ول��ی قاچاق‬ ‫محسوب نمی شود و از منافذی به کشور می اید‪.‬‬ ‫رحمان��ی ادامه داد‪ :‬امس��ال ‪ ۱۶۰۰‬ردیف تعرفه وارداتی را‬ ‫ممن��وع کردیم که در جهت حمایت از تولید داخل بود چون‬ ‫براس��اس قانون اگر کاالیی به اندازه نیاز داخل تولید ش��ود‪،‬‬ ‫واردات ان ممنوع است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برخی فکر می کنند ساخ��ت داخل گران تمام‬ ‫می ش��ود اما عمده کاالهای تولی��د داخل ‪ ۵۰‬درصد کمتر از‬ ‫قیمت تمام شده واردات نیاز به سرمایه گذاری دارد‪.‬‬ ‫محمد اسالمی در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در جمع‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬ای��ران را سرزمینی پربرک��ت و سراسر استعداد‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬توانسته ایم فرد باوری را به یک جریان زنده‬ ‫در کشور تبدیل کنیم‪ .‬این اتفاق می تواند ریشه های وابستگی‬ ‫را قطع کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هدف تحریم ها ایجاد فس��اد در کش��ور است تا‬ ‫مقبولیت نظام را به چالش بکش��د ام��ا در سال رونق تولید‪،‬‬ ‫جلوه و تحقق خودباوری خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته اسالمی‪ ،‬شرکت های صنعتی و مهندسی کشور به‬ ‫خوبی توانسته اند پروژه ها را به دست بگیرند و حتی می توانیم‬ ‫صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وزی��ر راه تصریح کرد‪ :‬ب��ا ایجاد ارزش اف��زوده در صنایع‬ ‫دانش بنیان می توانیم جغرافیای اقتصادی کشور را گسترش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫جلسه ستاد اجرایی سی و سومین نمایشگاه بین‪‎‬المللی‬ ‫کت��اب تهران ب��ا حضور مه��دی اسماعیل��ی‪‎‬راد؛ معاون‬ ‫اجرایی و اعضای ستاد اجرایی در موسسه نمایشگاه‪‎‬های‬ ‫فرهنگی ایران برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش ستاد خبری سی‬ ‫و سومی��ن نمایش��گاه بین‪‎‬المللی کتاب ته��ران‪ ،‬مهدی‬ ‫اسماعیلی‪‎‬راد در این جلس��ه با اش��اره به استقرار کمیته‬ ‫اجرایی و پش��تیبانی در محل برگزاری نمایش��گاه کتاب‬ ‫تهران گف��ت‪ :‬با توجه به این که فضای مصال در یکس��ال‬ ‫گذش��ته تغییر چندانی نداش��ته است تالش خواهد شد‬ ‫برنامه‪‎‬ری��زی و جانمایی بخش‪‎‬ها به سرعت انجام ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین تالش ش��ده تا صرفه‪‎‬جویی مانند سال گذشته‬ ‫در برنامه‪‎‬ریزی‪‎‬ه��ا م��ورد توجه قرار گی��رد و تاکنون جز‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۵‬درصدی در بخش زیرساخت ها‪ ،‬هزین ‪‎‬ه هیچ‬ ‫ش‪‎‬ها نس��بت به سال گذشته افزایش نداشته‬ ‫کدام از بخ ‬ ‫است‪ .‬معاون اجرایی نمایش��گاه کت��اب تهران با تاکید بر‬ ‫اج��رای سامانه فروش متمرکز در این دوره از نمایش��گاه‬ ‫کتاب تهران اعالم کرد‪ :‬یکی از سیاست‪‎‬های کالن وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی هدفمندی یارانه‪‎‬های نشر است‬ ‫و از ای��ن رو سامان��ه فروش متمرکز طراحی ش��ده است‪.‬‬ ‫این سامانه در چند نمایشگاه استانی به صورت ازمایشی‬ ‫اجرا ش��ده و مشکالت ان بر طرف شده است‪ .‬این سامانه‬ ‫امس��ال در نمایشگاه اجرا خواهد ش��د و ضرورت دارد تا‬ ‫ه��ر چه سریع‪‎‬تر با بانک صادرات وارد تعامالت ش��ویم تا‬ ‫بس��تر الزم برای این کار فراهم شود‪ .‬همچنین باید اطالع‬ ‫رسانی الزم در این حوزه انجام شود‪ .‬او گفت‪ :‬از هفته اینده‬ ‫با هماهنگی با ش��هرداری تهران کار نظافت و اماده‪‎‬سازی‬ ‫نمایش��گاه اغاز خواهد ش��د‪ .‬همچنین گمرک نمایشگاه‬ ‫در این��ده نزدیک به ستاد اجرایی تحویل خواهد ش��د تا‬ ‫اماده سازی ه��ای اولیه برای انبار کتاب ناش��ران خارجی‬ ‫انجام شود‪ .‬اسماعیلی‪‎‬راد از مذاکره با موسسه خانه کتاب‬ ‫ب��رای اعالم وص��ول سریع‪‎‬تر کتاب‪‎‬های ناش��ران داخلی‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬این روند به سرع��ت در جریان است و‬ ‫با هماهنگی‏ های انجام ش��ده این موسس��ه در ایام نوروز‬ ‫نیز فعالیت خواهد کرد تا کتاب‪‎‬های ناشران در نمایشگاه‬ ‫کت��اب حضور پیدا کند‪ .‬معاون اجرایی نمایش��گاه کتاب‬ ‫ته��ران بر ض��رورت برنامه‪‎‬ری��زی زمانی ب��رای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه کتاب ته��ران تاکی��د کرد و گف��ت‪ :‬مدیران‬ ‫نمایش��گاه باید ب��ر اساس جدول زمانی ه��ر چه سریع‏تر‬ ‫برنامه‪‎‬های خود را اعالم کنند‪ .‬در ادامه این جلسه مدیران‬ ‫کمیته‪‎‬ه��ا ب��ه ارائه طرح‪‎‬ه��ا و بحث و تبادل نظ��ر درباره‬ ‫نمایش��گاه کتاب ‪ ۳۳‬پرداختند‪ .‬در نخستین جلسه ستاد‬ ‫اجرایی سی و سومین نمایش��گاه بین‪‎‬المللی کتاب تهران‬ ‫ک��ه با حضور مهدی اسماعیلی‪‎‬راد برگزار ش��د‪ ،‬حس��ین‬ ‫صفری‪ ،‬محمد خلج‪ ،‬سید رفی��ع احمدجواهری‪ ،‬مهدی‬ ‫عمرانلو‪ ،‬مهدی سهل ابادی‪ ،‬رضا بصیرت‪ ،‬سعید مکرمی‪،‬‬ ‫ش��یوا وکیل نس��لیان‪ ،‬حسن روش��نایی‪ ،‬وحید کریمی‪،‬‬ ‫مجتبی نماینده‪ ،‬بهروز عطاریان‪ ،‬علیرضا نوری‪‎‬زاده و سید‬ ‫محمد طباطبائی حسینی حضور داشتند‪.‬‬ ‫تمهیدات بهداشتی‬ ‫پیشگیری از کرونا در‬ ‫نمایشگاه صنایع دارویی‬ ‫دبیرخان��ه نمایش��گاه فارمک��س ‪ ،۲۰۲۰‬ب��ا توجه به‬ ‫موضوع کرونا ویروس‪ ،‬تمهیدات بهداش��تی الزم در زمان‬ ‫برگزاری نمایشگاه را پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬بنا بر اصول حرفه ای برگزاری نمایشگاه‬ ‫و منطبق با برگزاری نمایش��گاه های مهم دنیا در روزهای‬ ‫گذش��ته دبیرخانه نمایشگاه ش��رایط برپایی باشکوه این‬ ‫روی��داد مهم و بزرگ در صنعت دارویی کش��ور را در نظر‬ ‫گرفته است‪ .‬بر همین اساس و به منظور کنترل بهداشتی‬ ‫روزهای برگزاری نمایش��گاه فارمک��س ‪ ۲۰۲۰‬در هتل‬ ‫المپی��ک تهران‪ ،‬اقدامات��ی از جمله‪ ،‬نص��ب استند های‬ ‫اطالع رسانی‪ ،‬ق��رار دادن اسپری ض��د عفونی کننده در‬ ‫فضاه��ای متفاوت نمایش��گاه و کارگاه ه��ا‪ ،‬ارائه ماسک‬ ‫رای��گان ب��ه اف��راد اسی��ب پذیر‪ ،‬ض��د عفونی ه��ر روز‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬اماده باش نگه داشتن اورژانس هتل المپیک‬ ‫و حضور کارش��ناسان بهداشتی در درمانگاه دائمی هتل‪،‬‬ ‫پیش بینی ش��ده است‪ .‬نمایش��گاه فارمکس ‪ ،۲۰۲۰‬در‬ ‫روزه��ای ‪ 6‬تا ‪ 8‬اسفن��د ‪ ۹۸‬در محل هتل المپیک تهران‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه پلیس اصفهان‬ ‫در هفته نیروی انتظامی‬ ‫دهمی��ن نمایش��گاه پلیس به مناسب��ت هفته نیروی‬ ‫انتظام��ی‪ ،‬از ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۱‬مه��ر س��ال این��ده در اصفهان‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایکن��ا‪ ،‬این نمایش��گاه با‬ ‫ه��دف اطالع رسانی درباره عملکرد نی��روی انتظامی در‬ ‫بخش های اگاهی‪ ،‬راهنمای��ی و رانندگی‪ ،‬مبارزه با مواد‬ ‫مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعی برگزار می شود‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه مردم می توانند به طور مستقیم با فرماندهان‬ ‫انتظامی استان در ارتباط باشند و مسائل و مشکالت خود‬ ‫را ب��ا این افراد در میان بگذارن��د‪ .‬همچنین برگزاری یک‬ ‫سری نشس��ت های علمی و متنوع برای کودکان‪ ،‬جوانان‬ ‫و اقش��ار مختلف مردم در حاش��یه این نمایشگاه در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه در خیاب��ان ازادگان نب��ش خیابان‬ ‫فرایب��ورگ واقع و با ‪ ۸۰‬غرفه از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۶‬تا ‪۲۱‬‬ ‫برای بازدید عالقه مندان باز است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۳‬دهه با «سیم پیچ»‬ ‫نمایشگاه برق المان با عنوان تجاری ‪ cwieme‬برای‬ ‫حدود ‪ ۳‬دهه به عنوان مهم ترین رویداد نمایشگاهی در‬ ‫اروپا و در قالب رویدادی ساالنه برگزار می شود‪.‬‬ ‫این نمایشگاه سه روزه نقش بسیار مهمی در حوزه‬ ‫موتوره��ای الکتریکی و ترانس��فورماتورها ایفا کرده و‬ ‫ه��زاران متخصص حوزه ب��رق از سراسر جهان در ان‬ ‫حض��ور پیدا می کنن��د‪ .‬مخاطبان به ص��ورت عام این‬ ‫رویداد را «نمایشگاه سیم پیچ» می نامند‪.‬‬ ‫به عقیده بسیاری از کارشناسان نمایشگاه برق المان‬ ‫فرصتی مناسب برای ارائه محصوالت مختلف در زمینه‬ ‫تجهی��زات برقی است که در هر دوره بازدیدکنندگانی‬ ‫بیشتر از پیش در ان شرکت می کنند‪ .‬امارهای ستاد‬ ‫برگزاری نشان می دهد میانگین رشد مخاطبان از نظر‬ ‫کیفی در هر دوره حدود ‪ ۳.۵‬درصد و از نظر کمی در‬ ‫حدود ‪ ۵‬درصد است‪.‬‬ ‫دوره جدی��د این نمایش��گاه قرار اس��ت از ‪ ۶‬خرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در مرکز تجاری برلین برگزار ش��ده و تا هشتم‬ ‫میزبان مخاطبان باشد‪.‬‬ ‫از کم و کیف برگزاری‬ ‫این رویداد گزارش می دهد؛‬ ‫رویداده��ای حوزه ب��رق را تقریبا در هر کش��وری‬ ‫و حتی در هر ش��هری می توان پیدا کرد‪ .‬این نش��انه‬ ‫اهمیت این ح��وزه و نقش پررنگ��ی است که صنعت‬ ‫ب��رق و انرژی در زندگی روزمره هم��ه ما دارد‪ .‬اما اگر‬ ‫بخواهیم رویدادها را از منظر اثرگذاری تقس��یم بندی‬ ‫کنیم قطعا نمایش��گاه برق برلین در صدر جدول قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫نکت��ه جال��ب درباره برلی��ن و مرکز نمایش��گاهی‬ ‫ف��وق مدرنش ای��ن است که عمدتا میزب��ان رویدادها‬ ‫الکترونیکی است‪ .‬برای مثال نمایشگاه لوازم خانگی یا‬ ‫نمایش��گاه بازی های رایانه ای که هر کدام در نوع خود‬ ‫جزو برترین ها هس��تند در سایت مس��ه برلین برگزار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ب��رق برلی��ن در بخش ه��ای مختلف��ی‬ ‫تقس��یم بندی ش��ده و از وسعت باالیی نی��ز برخوردار‬ ‫است‪ .‬با توجه به اینکه عالقه مندان بس��یاری از نقاط‬ ‫مختلف دنیا در این نمایشگاه شرکت می کنند بنابراین‬ ‫بخش بندی های اینچنینی الزم است‪.‬‬ ‫فعاالن این حوزه‪ ،‬با ش��رکت در نمایشگاه به راحتی‬ ‫می توانن��د حامیان مادی و معن��وی جدیدی را برای‬ ‫تولی��د محص��والت خود پی��دا کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫شرکت های معتبری که در این نمایشگاه حضور دارند‪،‬‬ ‫محصوالت و فناوری های جدید خود را به مخاطبان و‬ ‫بازدیدکنندگان ارائه می دهند‪ .‬بنابراین این نمایش��گاه‬ ‫می تواند فرص��ت خوبی برای ارائ��ه ایده های جدید و‬ ‫اشنایی با جدیدترین محصوالت در صنعت برق باشد‪.‬‬ ‫امارها نش��ان می ده��د در هر دوره بی��ش از ‪۷۵۰‬‬ ‫به نمایشگاه تجهیزات برق برلین ‪۲۰۲۰‬‬ ‫گزارشی از روند اجرایی‬ ‫نمایشگاه کتاب‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1474‬‬ ‫پیاپی ‪2792‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه ‪FATF‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحریم‪ ،‬یک‬ ‫مانع بزرگ‬ ‫برای تعامل با‬ ‫دنیا‬ ‫چه اتفاقی برای اقتصاد می افتد؟‬ ‫میثم موسایی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مشکلی نداریم‬ ‫مجیدرضا حریری‬ ‫احمد کیمیایی اسدی‬ ‫ارز و سکه در مدار رشد‬ ‫خبر‬ ‫قیم��ت طال و سکه در بازار تهران دیروز در حالی‬ ‫افزایش��ی قابل توجه را تجربه ک��رد که نرخ طال در‬ ‫بازارهای جهانی با کاهش اندک روبه رو شد‪ .‬دیروز‬ ‫ه��ر قطعه سکه تمام بهار ازادی در بازار با رش��دی‬ ‫بیش از ‪ ۳۲۴‬ه��زار تومان به ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۶۲‬هزار‬ ‫تومان رسید‪ .‬افزایش نرخ ارز مهم ترین دلیل رش��د‬ ‫نرخ طال و سکه در بازار تلقی می ش��ود‪ .‬نرخ دالر در‬ ‫صرافی های بانکی به ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۳۰‬تومان رسیده‬ ‫است که افزایش��ی ح��دود ‪ ۳۳۰‬توم��ان را تجربه‬ ‫ک��رده است‪ .‬بر اساس این گ��زارش نرخ سکه تمام‬ ‫به��ار ازادی طرح قدیم نیز به ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۵۵۷‬هزار‬ ‫تومان رسیده است‪ .‬میزان رشد نرخ سکه ‪ ۲۴۵‬هزار‬ ‫تومان اعالم ش��ده است‪ .‬بر اساس این گزارش نیم‬ ‫سکه نیز یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان و ربع سکه‬ ‫نیز ی��ک میلیون و ‪ ۸۱۳‬هزار تومان گزارش ش��د‪.‬‬ ‫میزان رش��د نرخ این دو قطع��ه ‪ ۱۶۰‬هزار تومان و‬ ‫‪ ۱۲۰‬ه��زار تومان گزارش ش��د‪ .‬سکه گرمی دیروز‬ ‫‪ ۹۶۲‬ه��زار تومان نرخ خورد که در قیاس با روز قبل‬ ‫از ان افزایشی ‪ ۱۰‬هزار تومانی را نشان می دهد‪ .‬نرخ‬ ‫هر گرم طال نیز به ‪ ۵۸۸‬هزار تومان رسیده است که‬ ‫رش��دی ‪ ۴۰‬هزار تومان��ی را در قیاس با اخرین روز‬ ‫هفته گذش��ته نشان می دهد‪ .‬نرخ هر اونس طال در‬ ‫بازارهای جهانی ب��ه ‪ ۱۶۴۳‬دالر و ‪ ۴۶‬سنت رسید‬ ‫که در قیاس با قبل از ان کاهشی ‪ 2‬دالر و ‪ ۶۰‬سنتی‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫عباس ارگون‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹اجرای طرح تسهیم شادی با هدف رونق تولید‬ ‫مدیرعامل پس��ت بانک اعالم کرد‪ :‬این بانک در راستای ش��عار‬ ‫س��ال و حمای��ت از واحدهای تولیدی خرد و کمک به اقش��ار کم‬ ‫درامد جامعه‪ ،‬طرح تسهیم شادی با رونق تولید ملی را با مدیریت‬ ‫هزینه های تبلیغاتی اجرا می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پس��ت بانک‪ ،‬بهزاد شیری با اعالم این‬ ‫خب��ر تصریح کرد‪ :‬اجرای این ط��رح در ایام پایانی سال درمناطق‬ ‫محروم و کم برخوردار و اسیب دیده از بالیای طبیعی اخیر (سیل‬ ‫و زلزله) در استان های اذربایجان شرقی و غربی‪ ،‬فارس‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬گلستان‪،‬‬ ‫کرم��ان‪ ،‬ایالم‪ ،‬اصفهان و کردستان اغاز ش��د و تا عید نوروز ادامه‬ ‫می یاب��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براساس این طرح بخش��ی از بودجه اداره‬ ‫کل رواب��ط عمومی بانک از محل صرفه جویی هزینه های جاری و‬ ‫مدیری��ت تبلیغات غیرضرور نظیر خرید و چاپ سررسید و تقویم‬ ‫برای خری��د کفش از واحدهای تولیدی ایران��ی که دچار کمبود‬ ‫نقدینگی و مش��کل در فروش محصوالت هستند تخصیص داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ش��یری اف��زود‪ :‬در همی��ن راست��ا هماهنگی ه��ای الزم ب��ا‬ ‫تولیدکنن��دگان کفش انج��ام و برخی از انها ک��ه در استان های‬ ‫مذکور با مش��کل فروش و منابع مالی مواجه ش��ده یا از این بانک‬ ‫انطور که عبدالناصر همتی در پس��ت اینس��تاگرامی‬ ‫خود نوش��ته است‪ :‬عملکرد بانک مرکزی در طول یک‬ ‫سال گذش��ته این اطمینان خاطر را ن��زد مردم ایجاد‬ ‫کرده است ک��ه چنین وقایعی‪ ،‬مش��کلی برای تجارت‬ ‫خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته او"بار دیگر‪ ،‬دش��منی امریکا و رژیم اشغالگر‬ ‫قدس با مردم ایران‪ ،‬خود را در قالب مخالفت با توصیه‬ ‫کارش��ناسان مجموعه ‪ FATF‬در م��ورد گام هایی که‬ ‫ایران در زمینه عمل ب��ه تعهدات خود در مورد مبارزه‬ ‫با تامین مالی تروریس��م و پول ش��ویی انجام داده است‬ ‫نش��ان داد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این رفتار سیاسی و غیر فنی از‬ ‫تابستان ‪ ۱۳۹۵‬تا امروز ادامه داشته است‪ .‬گاه به صورت‬ ‫بهانه جویی های غیر فنی در جریان مجمع ‪ FATF‬از‬ ‫وسی نماینده امریکا و کشورهای هم پیمانش و گاه نیز‬ ‫به صورت تالش برای اخالل در گزارش های کارشناسی‪.‬‬ ‫در حالی که در تمام بیانیه های مجمع گروه ویژه اقدام‬ ‫مالی‪ ،‬مشخص بود که کشور ما گام های بلندی در این‬ ‫مسیر برداشته است‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرک��زی تاکید کرد‪ :‬مردم می دانند‬ ‫که در ای��ن دوران سخت تحریم های ظالمانه و فش��ار‬ ‫حداکثری‪ ،‬نظام پولی و مالی کش��ورمان توانسته است‬ ‫ارتباطات تحری��م ناپذیری با نظام پول��ی و مالی دنیا‪،‬‬ ‫خارج از چارچوب ‪ ،FATF‬برقرار کند که تا حد زیادی‬ ‫تهدیدهای ناش��ی از سنگ اندازی و دشمنی امریکا را‬ ‫مهار ک��رده است‪ .‬بانک مرکزی نیز‪ ،‬ب��ا همراهی سایر‬ ‫بخش های اقتصادی‪ ،‬مس��یر خود را در جهت بر اورده‬ ‫کردن نیازهای تجاری کش��ور‪ ،‬بدون وقفه انجام خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫هرچند که سیاست گذاران حساسیت های احتمالی را‬ ‫در شرایط کنونی چندان جدی نمی دانند‪ ،‬اما در مقابل‬ ‫برخی دیگر براین باورند که این اتفاق می تواند مس��یر‬ ‫نقل و انتقاالت مالی ایران با جهان را مس��دود و هزینه‬ ‫مبادله برای ایران را باال ببرد‪ .‬بازگش��ت ایران به لیست‬ ‫سی��اه ‪ FATF‬در حالی اتفاق افتاده است که مراودات‬ ‫مال��ی و تجاری ای��ران با جهان پیش��تر و ب��ه واسطه‬ ‫تحریم ه��ای امری��کا در پایین ترین سط��ح ان در حال‬ ‫انج��ام بود‪ .‬حال قرار گرفتن نام ایران در لیس��ت سیاه‬ ‫این کارگروه‪ ،‬ریس��ک پولشویی و تامین مالی تروریسم‬ ‫ب��ا ایران را باال می برد و از همین رو نقل وانتقاالت مالی‬ ‫ایران با جهان به سختی و به ندرت انجام خواهد ش��د‪.‬‬ ‫اما ب��ه واقع پیامد های‪ ،‬محدود ش��دن روابط تجاری و‬ ‫تسهیالت دریافت کرده اند به عنوان تولیدکنندگان هدف تعیین‬ ‫ش��ده و مقرر ش��ده است که اعتبار تخصیص یافته به این موضوع‬ ‫برای خرید کفش از این تولید کنندگان اختصاص یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹داش�تن نیروه�ای متعه�د و متخص�ص‪ ،‬الزم�ه‬ ‫خدمت مناسب‬ ‫عض��و هیات مدی��ره بانک رفاه گفت‪ :‬هدف اصل��ی نظام بانکی‬ ‫به عنوان موسس��ه های مالی و اقتص��ادی‪ ،‬خدمت به مردم است‬ ‫و داش��تن نیروهای متعهد و متخصص الزمه ان است‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬فرش��ید فرخ ن��ژاد در مراسم‬ ‫تقدی��ر از نفرات برتر دومی��ن ازمون علمی کارکن��ان بانک ها‪ ،‬با‬ ‫بیان ای��ن مطلب گفت‪ :‬هدف اصلی نظام بانکی کش��ور به عنوان‬ ‫موسس��ه های مالی و اقتص��ادی‪ ،‬خدمت به مردم است که این امر‬ ‫با داش��تن نیروهای متعهد و متخص��ص امکان پذیر است و بدون‬ ‫داش��تن چنی��ن کارکنانی‪ ،‬نمی توانی��م به ش��هروندان خدمت‬ ‫رسانی مطلوبی داشته باش��یم‪ .‬فرخ نژاد افزود‪ :‬یکی از موارد مهم‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه نیروی انسانی‪ ،‬موضوع اموزش و برگزاری‬ ‫ازمون های علمی است که باعث می ش��ود کارکنان نظام بانکی با‬ ‫صداقت‪ ،‬تعهد و تخصص‪ ،‬هم مشاوری امین برای مشتریان باشند‬ ‫و هم ت�لاش می کنند در فضای خالق و نواور با تس��هیم دانش و‬ ‫تبادل اطالعات با یکدیگر خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بی تردید پیوستن به‪ FATF‬موضوع بسیار‬ ‫حائ��ز اهمیت و مهم��ی است ک��ه ایران هم‬ ‫همچون سایر کش��ورها الزم است به عضویت‬ ‫ای��ن کنوانس��یون درای��د و استاندارده��ای‬ ‫بین المللی را رعایت کند‪.‬در کلیت این موضوع‬ ‫تردیدی نیست‪ .‬اما موضوع مهم این است که‬ ‫در ش��رایط فعلی اقتصاد که نابس��امانی های‬ ‫زیادی وجود دارد و محدودیت های ناش��ی از‬ ‫تحریم ها بسیار زیاد است نباید‪ ،‬تا این سطح‬ ‫انتظار ایجاد ش��ود که با پیوستن ایران به این‬ ‫کارگروه‪ ،‬مش��کالت اقتصادی ما رفع خواهد‬ ‫شد و ما خواهیم توانست با دنیا تعامل برقرار‬ ‫کنیم و راه تجارت با دنیا را باز کنیم‪ .‬این اصال‬ ‫انتظار درست و منطقی نبوده و نیست‪.‬‬ ‫اگرچ��ه اعتق��ا دارم‪ ،‬عضوی��ت ای��ران در‬ ‫کنوانس��یون های بین الملل��ی ی��ک ضرورت‬ ‫انکارناپذیر است اما در شرایطی فعلی پیوستن‬ ‫به این گروه نمی تواند خیلی مفید واقع ش��ود‬ ‫و مشکالت فعلی ما را به طور کامل رفع کند‪.‬‬ ‫پیوست��ن ایران ب��ه‪ FATF‬زمانی می تواند‬ ‫نتیجه بخش باشد که محدودیت های تحریم‬ ‫کمتر ش��ود و اصالحات ساختاری در اقتصاد‬ ‫ای��ران رخ دهد‪ .‬در غیر ای��ن صورت‪ ،‬حتی با‬ ‫پیوستن ایران به‪ FATF‬هم نمی توانس��تیم‬ ‫انتظار معجزه داشته باش��یم و منتظر باشیم‬ ‫همه مشکالتمان برطرف شود‪.‬‬ ‫منطقی نیس��ت ک��ه رفع همه مش��کالت‬ ‫اقتصادی را به پیوستن ایران به ‪ FATF‬گره‬ ‫بزنیم و این انتظار را در جامعه ایجاد کنیم که‬ ‫با این مهم اقتصاد کش��ور می توانس��ت بهبود‬ ‫یابد‪ .‬در شرایطی که بانک های ما با بانک های‬ ‫دنیا هیچ گونه مراوده مال��ی ندارند‪ ،‬بنابراین‬ ‫پیوست��ن ما ب��ه ‪ FATF‬نمی توان��د؛ دراین‬ ‫شرایط نفعی برای ما در حوزه های بین المللی‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫ایران درحالی تا پایان بهمن مهلت داش��ت اقدامات‬ ‫الزم ب��رای پیوستن به کنوانس��یون پالرمو و ‪ CFT‬را‬ ‫انج��ام دهد که این موضوع اجتناب مقامات ایران برای‬ ‫تصویب لوای��ح مربوط را به دنبال داش��ت و در نهایت‬ ‫براس��اس تصمیم اعضای گروه ویژه اق��دام مالی‪ ،‬ایران‬ ‫وارد لیست سیاه ‪ FATF‬شد‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب‪ ،‬براس��اس تصمیم گروه وی��ژه اقدام‬ ‫مالی در نشس��ت فوریه ب��ه ریاست دوره ای چین که از‬ ‫هفته گذش��ته اغاز ش��ده بود و روز جمعه به کار خود‬ ‫پایان داد‪ ،‬اقدامات مقابل��ه ای علیه ایران پس از حدود‬ ‫سه سال و نیم فعال ش��د‪ .‬بازگش��ت اقدامات مقابله ای‬ ‫ی��ا اصطالحا ورود ایران به لیس��ت سیاه‪ ،‬به این معنی‬ ‫اس��ت که کش��ورها در تبادالت مال��ی و بانکی با ایران‬ ‫باید حساسیت بیشتری به خرج دهند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬تمام‬ ‫عملیات مالی با ایران مورد سوءظن قرار گرفته و باعث‬ ‫افزایش فشار بر ش��رکت ها و بانک ها به منظور متوقف‬ ‫کردن هر گونه عملیات مالی با ش��رکای ایرانی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫درحالی که پیش بینی می ش��ود این تصمیم انزوای‬ ‫بیشتر اقتصاد ایران را به دنبال داشته باشد‪ ،‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی این اطمین��ان را داده که چنین وقایعی‪،‬‬ ‫مش��کلی برای تج��ارت خارجی ایران و ثب��ات نرخ ارز‬ ‫ایجاد نکند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی با همراهی س��ایر بخش های اقتصادی‪ ،‬مس��یر خود را‬ ‫در جه��ت بر اورده کردن نیازهای تجاری کش��ور‪ ،‬بدون وقفه ادامه‬ ‫خواهد داد‬ ‫مالی ایران با جهان چه خواهد بود؟‬ ‫‹ ‹دیگر در بازی بانکداری جهانی نیستیم‬ ‫مجیدرض��ا حریری‪ ،‬رئی��س اتاق بازرگان��ی ایران و‬ ‫چین با بیان اینکه ورود ایران به لیست سیاه ‪،FATF‬‬ ‫وضعیت را بدتر نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬پذیرفتن قواعد ‪FATF‬‬ ‫شرط الزم برای اقتصاد ما است‪ ،‬اما شرط کافی نیست و‬ ‫باید ش��روط دیگری نیز وجود داشته باشد تا از شرایط‬ ‫کنونی خارج شویم‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی ای��ران و چی��ن در گفت وگو‬ ‫ب��ا خبرانالی��ن تصری��ح ک��رد‪ FATF :‬ی��ک موضوع‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬اما در کشور ما سیاسی شده است‪ .‬همه‬ ‫کارش��ناسان اقتصادی می گویند ک��ه باید به ‪FATF‬‬ ‫بپیوندیم‪ ،‬اما همه این صداها نش��نیده گرفته ش��ده و‬ ‫صدای سیاسی برنده بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او بخش سیاسی ب��ه حدی جدی مخالفت‬ ‫کرده و توانس��تند موافق ش��وند که ای��ن سوال مطرح‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چطور سیاستمداران توانس��تند همه نظرات‬ ‫کارش��ناسی را نادیده بگیرن��د‪ .‬اقتصادیون در فضاهای‬ ‫رسانه ای راج��ع به ‪ FATF‬صحب��ت کردند‪ ،‬ای کاش‬ ‫سیاسی��ون هم همین کار را می کردند تا جامعه متوجه‬ ‫شود؛ زیرا از این پس در بازی بانکداری نخواهیم بود‪.‬‬ ‫حری��ری اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر یک موض��وع کامال‬ ‫تخصص��ی تبدیل به یک موضوع رسانه ای ش��ده است‪.‬‬ ‫قرار گرفتن در لیس��ت سیاه ‪ FATF‬باعث می شود که‬ ‫هی��چ بانکی ب��ا بانک های ما کار نخواهد ک��رد‪ .‬اما این‬ ‫س��وال مط��رح است‪ ،‬مگ��ر االن بانک ه��ای خارجی با‬ ‫بانک های ما کار می کنند؟ مگ��ر وقتی که برجام امضا‬ ‫ش��د و تمام تحریم های امریکای��ی و اروپایی و سازمان‬ ‫ملل برداش��ته شد‪ ،‬ما توانس��تیم با بانک های دنیا کار‬ ‫کنیم؟ چرا نتوانستیم؟ ان جا ‪ FATF‬نقش داشت‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬به عبارتی‪ ،‬پذیرش قوانین ‪FATF‬‬ ‫ش��رط الزم است‪ ،‬اما شرط کافی نیست‪ .‬یعنی اگر شما‬ ‫شرط الزم را داشته باشید‪ ،‬معلوم نیست بتوانید همین‬ ‫االن از ان به��ره کافی ببرید؛ بنابرای��ن در روابط کلی‬ ‫پولی و مالی ما با دنیا االن تاثیر ندارد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ای��ران و چین با بیان اینکه اگر‬ ‫تحریم ها برداشته شود‪ ،‬در ان شرایط است که ‪FATF‬‬ ‫اثر دارد افزود‪ :‬زمانی که تحریم ها برداش��ته ش��ده بود‪،‬‬ ‫م��ا باید ان زم��ان موض��وع را حل می کردی��م‪ ،‬یعنی‬ ‫عض��و هیات مدیره بانک رفاه تصریح کرد‪ :‬بدون ش��ک نیروهایی‬ ‫ک��ه ویژگی هایی همچون دانش‪ ،‬تعه��د‪ ،‬اخالق و تخصص دارند‪،‬‬ ‫ارتباط بهتری با مش��تریان برقرار می کنند و خدمات مناسبی در‬ ‫اختیار انها قرار می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تولید و اش�تغال در راس برنامه های‬ ‫بانک ملت‬ ‫بان��ک ملت در راستای رونق تولید و حمایت از برندهای ایرانی‪،‬‬ ‫با پرداخت ‪ ۴۵‬درصد از کل تس��هیالت پرداختی به یک ش��رکت‬ ‫ایرانی‪ ،‬از تولید و اشتغالزایی برای جوانان حمایت کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایبِنا‪ ،‬تعدادی از خبرنگاران رسانه ها در راستای تورهای رسانه ای‬ ‫وزارت اقتص��اد به همراه جمعی از مس��ئوالن روابط عمومی بانک‬ ‫ملت‪ ،‬از ش��رکت چای دبش بازدید کردند‪ .‬این ش��رکت در طول‬ ‫دوران فعالیت خود تس��هیالتی از بانک مل��ت دریافت کرده و بنا‬ ‫به اعالم مدیران بانک ملت‪ ،‬این ش��رکت ایرانی از مشتریان خوب‬ ‫بانک نیز محسوب می شود‪.‬‬ ‫در نشس��ت کوتاهی که با مدیرعامل جوان این ش��رکت پس از‬ ‫بازدید خبرنگاران از خط تولید چای دبش برگزار ش��د‪ ،‬عنوان شد‬ ‫که این شرکت توانسته با حمایت بانک ملت به جایگاه خوبی دست ‬ ‫یاب��د‪ .‬همچنین درحال حاضر‪ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر به طور مس��تقیم و‬ ‫‪ ۵‬هزار نفر نیز به طور غیرمستقیم در این شرکت اشتغال دارند‪.‬‬ ‫می توانس��تیم از زمان و فرصت برج��ام استفاده کنیم‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬پذیرفتن قواعد ‪ FATF‬شرط الزم برای‬ ‫اقتصاد ما است‪ ،‬اما ش��رط کافی نیس��ت و باید شروط‬ ‫دیگری نیز وجود داشته باشد تا از شرایط کنونی خارج‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اص��ول تجارت خارجی کش��ور بر مبنای‬ ‫ح��ذف سیس��تم بانکی دنی��ا طراحی ش��ده و سالیان‬ ‫زیادی اس��ت که بدون بانک در حال تجارت هس��تیم‬ ‫و نب��ود ان نمی تواند ضرری به تجارت خارجی کش��ور‬ ‫وارد کند‪ .‬حریری تصریح ک��رد‪ :‬درباره تجارت با چین‬ ‫نی��ز می توانیم با استفاده از سایر روش ها تجارت با این‬ ‫کشور را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد بیمارمان درمان شود‬ ‫احمد کیمیایی اسدی کارش��ناس اقتصاد نیز دراین‬ ‫باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه با تصویب نشدن‬ ‫لوایح مربوط به ‪FATF‬در کشور در حالی ایران پس از‬ ‫چند سال بار دیگر به لیست سیاه این کارگروه برگشت‬ ‫که این موضوع بدون تردید مشکالت و محدودیت هایی‬ ‫را در حوزه نقل و انتقال پول و تجارت خارجی کش��ور‬ ‫ایجاد خواهد کرد افزود‪ :‬این اقدام ‪ FATF‬اقتصاد ایران‬ ‫را به گوش��ه رینگ خواهد ب��رد و تاحدی باعث انزوای‬ ‫اقتصاد ایران خواهد ش��د‪ .‬او افزود‪ :‬ب��ا قرار گرفتن هر‬ ‫کشوری در لیست سیاه‪ ،‬سازمان مبارزه با پولشویی در‬ ‫نهایت اخطارهایی را به کش��ورها می دهد که در رابطه‬ ‫با مراودات مالی و تجاری با این کشورها محتاط باشند‬ ‫و حس��اسیت بیش��تری به خرج دهند که این موضوع‬ ‫می تواند مشکالت زیادی را برای کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی این موضوع حتی می تواند روابط اندک‬ ‫ما را با کشورهایی که شریک تجاری سنتی ما هستند‬ ‫را متاثر کند و شرایطی را به وجود اورد که در روابط با‬ ‫کشورهایی همچون چین و روسیه نیز دچار محدودیت‬ ‫ش��ویم‪ .‬کیمیایی اسدی معتقد است اگرچه بازگش��ت‬ ‫ایران به لیس��ت سیاه ‪ FATF‬زمینه ساز مش��کالت و‬ ‫خالهایی خواهد ش��د‪ ،‬اما به نظ��ر من‪ ،‬بخش زیادی از‬ ‫مش��کالت و محدودیت ها به دلیل مشکالت ساختاری‬ ‫است که اقتصاد ایران به ان دچار شده و اقتصاد کشور‬ ‫را بیمار کرده است‪ .‬این کارش��ناس با بیان اینکه حجم‬ ‫باالی نقدینگی‪ ،‬سود باالی بانکی‪ ،‬تورم لجام گسیخته‪،‬‬ ‫مشکالت تولید و‪ ...‬از مسائل مهمی است که در شرایط‬ ‫این ش��رکت عالوه بر در اختیار داشتن حدود ‪ ۲۰‬درصد از سهم‬ ‫ب��ازار داخلی‪ ۵۰ ،‬درصد از تولیدات خود را نیز به خارج از کش��ور‬ ‫صادر می کن��د‪ .‬بانک ملت با هدف افزایش ت��وان صادراتی تولید‬ ‫کنندگان‪ ،‬حمایت از طرح ه��ای تولیدی به ویژه طرح های دارای‬ ‫ب��ازار صادراتی را در اولویت تامین مالی خود قرار داده و حمایت از‬ ‫مجموعه چای دبش نی��ز در همین راستا صورت گرفته است‪ .‬بنا‬ ‫به گفته مدیران این ش��رکت‪ ،‬ای��ن سرمایه گذاری با هدف تامین‬ ‫محص��والت متفاوت و با کیفیت پا به عرصه صنعت چای کش��ور‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی‬ ‫مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی در تاریخ ‪ ۲۴‬بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫نسبت به مقطع مشابه سال گذشته بیش از ‪ ۳۶‬هزار میلیارد ریال‬ ‫کاهش داش��ته است‪ .‬به گزارش به روابط عمومی و همکاری های‬ ‫بین الملل بانک کشاورزی‪ ،‬مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی در‬ ‫تاریخ ‪ ۲۴‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به مقطع مشابه سال گذشته بیش‬ ‫از ‪ ۳۶‬ه��زار میلیارد ریال کاهش داش��ته است که این امر موجب‬ ‫کاهش ریسک اعتباری‪ ،‬تقویت بنیه مالی و توان بیشتر این بانک‬ ‫در حمایت از رونق تولید است‪ .‬مجموع مانده مطالبات غیرجاری‬ ‫بانک شامل سررسیدگذش��ته‪ ،‬معوق و مشکوک الوصول ریالی و‬ ‫ارزی در تاریخ ‪ ۲۴‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬نس��بت به مقطع مش��ابه در سال‬ ‫فعلی که تحریم ها فشارهای زیادی را به اقتصاد کشور‬ ‫وارد ک��رده است می تواند اثر منفی بیش��تری نس��بت‬ ‫به موضوع ‪ FATF‬داش��ته باش��د افزود‪ :‬ما هرقدر که‬ ‫بتوانی��م نقدینگ��ی را مدیریت کنیم‪ ،‬ت��ورم را کنترل‬ ‫کنیم‪ ،‬تولید داخل را رش��د دهیم و‪ ...‬می توانیم بخش‬ ‫زیادی از مشکالت فعلی را رفع کنیم‪ .‬بی تردید اگر این‬ ‫مش��کالت وجود نداش��ت‪ FATF ،‬نمی توانست تا این‬ ‫حد بر اقتصاد کش��ور تاثیر بگ��ذارد و بخش های دیگر‬ ‫را متاثر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹باید با استانداردهای جهانی پیش برویم‬ ‫عباس ارگون از دیگر کارشناسان و فعاالن این حوزه‬ ‫نی��ز دراین باره در گفت وگوب��ا‬ ‫معتقد است که‬ ‫قبول قواعد ‪ FATF‬یکی از پیش ش��رط های همکاری‬ ‫بانک های ایران با دنیا است و برای اینکه دارای بانکداری‬ ‫بین المللی باش��یم ‪ ،‬یکی از الزامات ان پیوستن به این‬ ‫کنوانس��یون است افزود‪ :‬بی تردید قرار گرفتن ایران در‬ ‫لیس��ت سیاه این کارگروه‪ ،‬باعث ایجاد محدودیت های‬ ‫جدید در روابط تجاری و مالی ما با برخی از کش��ورها‬ ‫می شود که این درشرایط فعلی اقتصاد یک محدودیت‬ ‫جدید است که می تواند اسیب زا باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد است که در ش��رایط تحریم‪،‬‬ ‫هنوز کشورهایی هس��تند که با ایران مراوده دارند که‬ ‫قرار گرفتن ایران در لیست سیاه ‪ FATF‬این مراودات‬ ‫را کاهش خواهد داد و اثرات منفی خودش را بر تجارت‬ ‫خارجی ما خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬اگرچه ما پیش��تر نظرات کارش��ناسی‬ ‫خودمان را در مورد این مقوله داده بودیم و تاکید کرده‬ ‫بودیم که تصویب نش��دن لوای��ح مربوطه به ‪ FATF‬و‬ ‫ق��رار گرفتن ایران در لیس��ت سیاه‪ ،‬ب��ه صالح اقتصاد‬ ‫نیس��ت اما به هرحال این ش��رایط جدید برای اقتصاد‬ ‫ای��ران ایجاد ش��ده و زم��ان این است ک��ه راهکارهای‬ ‫مناسبی برای تقویت اقتصاد ارائه شود‪.‬‬ ‫به گفته او شاید تاثیر واقعی این موضوع بر بخش های‬ ‫اقتصادی و تجارت خارجی کم باشد‪ ،‬اما جو روانی که به‬ ‫وجود می اورد بیشتر خواهد بود و این مهم تاثیر منفی‬ ‫خودش را می گذارد‪ .‬انهم در شرایطی که تحریم ها هر‬ ‫روز افزایش می یابد و فشار ها بیشتر می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس معتقد است‪ :‬با توجه به شرایط جدیدی‬ ‫که برای اقتصاد ایران ایجاد شده است‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫باید روی بحث زیرساخت ها توجه بیشتری شود و برای‬ ‫اینک��ه عقب نمانیم خودمان را با استانداردهای جهانی‬ ‫پی��ش ببریم تا به محض رف��ع تحریم و محدودیت ها‪،‬‬ ‫توانایی پیوستن به این گونه کنوانس��یون ها را داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬ب��ه گفته ارگون بای��د اقتص��اد انعطاف پذیر و‬ ‫مقاوم تر شود و این نیازمند اقدامات عملی است‪.‬‬ ‫گذشته بیش از ‪ ۳۶‬هزار میلیارد ریال کاهش یافته است‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬در مقطع یاد ش��ده مان��ده مطالبات غیرجاری بانک‬ ‫کش��اورزی در بخش ریالی ‪ ۲۹‬درصد و در بخش ارزی ‪ ۱۹‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹نایب قهرمانی تیم فوتسال بانک سامان در جام‬ ‫سفیر‬ ‫تیم فوتسال بانک سامان با پشت سر گذاشتن رقبای سرسخت‬ ‫خود‪ ،‬توانس��ت نایب قهرمان جام سفیر ش��ود‪ .‬به گزارش سامان‬ ‫رسانه‪ ،‬در فینال مس��ابقات جام سفیر ک��ه ‪ 3‬اسفند در مجموعه‬ ‫فرهنگی ورزشی کشتیرانی برگزار شد بانک سامان باوجود انجام‬ ‫ی��ک بازی شایس��ته در مقاب��ل بانک دی با دو گل متوقف ش��د و‬ ‫ب��ه مقام نایب قهرمانی این مس��ابقات دس��ت یافت‪.‬براساس این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬تیم بانک سام��ان که عالوه بر مس��ابقات جام سفیر به‬ ‫طور همزمان در مس��ابقات لیگ برتر کارگری هم حضور داشت‪،‬‬ ‫هفته گذش��ته توانسته بود در جریان مسابقات لیگ برتر کارگری‬ ‫مقام قهرمان��ی را از ان خود کند و به عنوان نماینده استان تهران‬ ‫به مس��ابقات کش��وری کارگران راه پیدا کند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬بانک‬ ‫سامان در جریان مسابقات جام سفیر رقبای قدرتمندی همچون‬ ‫بانک اینده‪ ،‬مدبر‪ ،‬بانک تجارت‪ ،‬مبین وان پردیس صنعت سیاره‬ ‫سبز را با پیروزی های پرگل بدرقه کرده بود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1474‬‬ ‫پیاپی ‪2792‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫افزایش غیرمنطقی قیمت محصوالت فوالدی در بازار‬ ‫فضا برای حضور دالالن در بازار فراهم است‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫قیمت ان��واع محصوالت ف��والدی مدتی است که‬ ‫روند صعودی به خ��ود گرفته است؛ قیمت ورق های‬ ‫پروفی��ل ‪۳۰‬درصد و قیمت اه��ن االت ‪۲۵‬درصد در‬ ‫‪ 4 ،3‬ماه گذش��ته‪ ،‬با افزایش قیمت روبه رو ش��ده اند‪.‬‬ ‫قیمت ورق های فوالدی نیز به شدت روندی صعودی‬ ‫در پیش گرفته اند‪.‬‬ ‫این درحالی است که از ابتدای امسال تا هم اکنون‬ ‫در ب��ازار داخلی ش��اهد رونق خاص��ی در بخش های‬ ‫مختلفی که نیاز به محصوالت فوالدی داشته باشیم‪،‬‬ ‫نبوده ایم‪.‬‬ ‫در کل ب��ازار با مازاد حدود ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۸‬میلیون فوالد‬ ‫مواجه ش��ده و از سوی دیگر صادرات نیز با گشایش‬ ‫غیرمنتظره ای روب��ه رو نبوده است؛ حال این پرسش‬ ‫مط��رح است ک��ه چنین روند افزای��ش قیمتی برای‬ ‫محصوالت فوالدی ک��ه ادامه دار نیز به نظر می رسد‪،‬‬ ‫از کجا نشات می گیرد؟‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت قراضه‬ ‫مسعود خاری زاده مسئول فروش و بازاریابی ایران‬ ‫غلتک درباره افزایش قیم��ت محصوالت فوالدی در‬ ‫ب��ازار در گفت وگو با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬محصوالت‬ ‫فوالدی به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند‪ ،‬یکی‬ ‫مربوط به صنایع ساختمانی است که ش��امل مقاطع‬ ‫تخت و دیگری مربوط به صنعت می ش��ود که در این‬ ‫راستا ورق های فوالدی بس��یار گران شده اند که این‬ ‫ورق ه��ا در خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در کل ه��ر دوی ای��ن محصوالت امس��ال با افزایش‬ ‫چشمگیری روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫خاری زاده ادامه داد‪ :‬این در حالی است که امس��ال‬ ‫با رون��ق اقتص��ادی نبوده ایم و در زمینه مس��کن و‬ ‫ساخ��ت و ساز ه��ر چند دول��ت ایده هایی در دست‬ ‫اقدام دارد‪ ،‬اما هیچ یک به مرحله اجرا نرسیده است‪.‬‬ ‫بنابراین از نظر رونق اقتصادی یا تقاضای بازار‪ ،‬اتفاق‬ ‫خاصی در کشور روی نداده است‪.‬‬ ‫مجید رضاپور‪ :‬مگر در کشور ما چه اتفاق روی داده که در مدت‬ ‫‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬ماه ورق گ��رم کیلویی ‪ ۳‬هزار تومان ب��ا افزایش قیمت‬ ‫روبه رو ش��ود‪ .‬یک��ی از دالیل افزایش قیمت ه��ا‪ ،‬رانت بازی در‬ ‫بازار است‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫اتفاق هایی که در زمینه بازار فوالد روی داده‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت قراضه است‪ .‬از ماه گذشته تا کنون حدود هزار‬ ‫تومان به قیمت قراضه افزوده ش��ده است‪ .‬خاری زاده‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬هم اکنون قیمت قراض��ه به طور روزانه‬ ‫همانند قیمت دالر‪ ،‬در نوس��ان است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫قیمت قراضه ب��ه کیلویی ‪ ۴۸۰۰‬تومان رسیده که با‬ ‫حمل و نقل ان به حدود ‪ ۵‬هزار تومان می رسید‪.‬‬ ‫این فعال حوزه فوالد با اش��اره ب��ه افزایش قیمت‬ ‫بنزین عنوان کرد‪ :‬گران ش��دن قیم��ت بنزین تاثیر‬ ‫خ��ود را هم اکنون بر ب��ازار فوالد نش��ان داده است‪،‬‬ ‫چراکه ان زمان عنوان شد که جابه جایی محصوالت‬ ‫فوالدی با ماشین سنگین و گازوئیل انجام می گیرد‪،‬‬ ‫اما هم اکنون مش��خص ش��د که گران ش��دن بنزین‬ ‫تاثی��رات خود را بعد از چند ماه نش��ان می دهد‪ ،‬زیرا‬ ‫به طور غیرمس��تقیم با فاصله ‪ ۳‬ماه اثار خود را نشان‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫خاری زاده در ادامه عنوان کرد ‪ :‬کار ما غلتک سازان‬ ‫پشتیبانی از نوردکاران است‪ ،‬زمانی که این بخش در‬ ‫رکود به سر ببرد‪ ،‬به فاصله ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه رکود انها به ما‬ ‫خواهد رسید‪ .‬هم اکنون نیز با رکود روبه رو ش��ده ایم‬ ‫و از سوی دیگر ش��اهد افزایش قیمت ها نیز هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬جریان سیاسی نیز در بازار تاثیرگذارند‬ ‫و انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی و مجلس جدید‬ ‫تاثیر خود را بر بازار در چند ماه اینده نش��ان خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‹ ‹وجود واسطه ها در بازار فوالد‬ ‫همچنین مجید رضاپور کارش��ناس ف��والد درباره‬ ‫افزای��ش قیم��ت محص��والت ف��والدی در ب��ازار در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مگر در کش��ور ما چه‬ ‫اتف��اق روی داده است که در م��دت ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه ورق‬ ‫گرم کیلویی ‪ ۳‬هزار توم��ان با افزایش قیمت روبه رو‬ ‫ش��ود‪ .‬رضاپور در ادامه توضی��ح داد ‪ :‬ورق روغنی در‬ ‫ب��ورس کاال با ورق روغنی ک��ه در بیرون بازار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬کیلوی��ی ‪ ۲۵۰۰‬تومان تفاوت دارد‪ .‬ایا موضوع‬ ‫ان است که ورق روغنی که در خودرو مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد مص��رف ان نیز افزایش یافته است؟ یا‬ ‫بازار لوازم خانگی بس��یار رونق یافته است؟ در حالی‬ ‫که بیشتر این بازارها در رکود به سر می برند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬یک��ی از دالیل‬ ‫افزایش قیمت ها‪ ،‬رانت بازی در بازار فوالد بوده است‪.‬‬ ‫هزینه ه��ای تولیدی هرچند افزای��ش یافته است‪ ،‬اما‬ ‫انچنان نیست که در بازار ما در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫موضوع این است که در این میان واسطه هایی وجود‬ ‫دارند ک��ه سبب افزایش قیم��ت محصوالت فوالدی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار اهن در شوک افزایش قیمت ها‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان اهن و فوالد تهران با‬ ‫گالیه از اینکه زمزمه افزایش بیش��تر قیمت ها باعث‬ ‫ش��ده تا فضا برای حضور دالالن و سوداگران در بازار‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اقایان پاس��خ دهند چرا با وجود‬ ‫مازاد تولید رش��د قیمت در ب��ازار اهن و فوالد ایجاد‬ ‫صرفه جویی‪۳۲‬میلیارد ریالی در واحد نورد گرم فوالد مبارکه‬ ‫الکتروموت��ور پینچ رول های کالف پیچ نورد گ��رم که به طور عمده‬ ‫واردات��ی و از رده خارج بودند‪ ،‬با همکاری واحدهای دفتر فنی ناحیه‬ ‫ن��ورد گ��رم‪ ،‬بومی سازی قطع��ات و تجهیزات‪ ،‬خری��د قطعات یدکی‬ ‫الکتریکی‪ ،‬تعمیرگاه مرکزی و ش��رکت رشد صنعت نیرو بومی سازی‬ ‫ش��د‪ .‬کارشناس بومی سازی فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫موتوره��ای ‪ ۴۰۶ DC‬و ‪ ۴۱۵‬کیلووات مربوط به پینج رول های کویلر‬ ‫نورد گرم و از برند «انسالدو» هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عموم��ی فوالد مبارکه محس��ن رضایی با تاکید‬ ‫بر این ک��ه این موتورها با توجه به هزین��ه طراحی و ساخت و خاص‬ ‫بودن انها هزینه های باالسری زیادی دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ب��رای ساخت ی��ک موتور ‪ ۱۰۰ DC‬کیلووات‪ ،‬بای��د بیش از دو برابر‬ ‫سرمایه موردنیاز ساخت الکتروموتور بومی سازی ش��ده سرمایه گذاری‬ ‫شود‪ .‬این در حالی است که بومی سازی انجام شده بیش از ‪۳۲‬میلیارد‬ ‫ری��ال برای فوالد مبارکه صرفه اقتصادی به همراه داش��ته است‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینک��ه در اثر تحریم ها عمال امکان خری��د این تجهیز از‬ ‫ش��رکت انسالدو غیرممکن بود‪ ،‬گفت‪ :‬به همین منظور با ارسال یکی‬ ‫از موتوره��ا برای تعمیرات‪ ،‬بازسازی‪ ،‬نوسازی و همچنین داده برداری‬ ‫از این الکتروموتورها مهندسی معکوس ان در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس بومی سازی ف��والد مبارکه‪ ،‬این موتورها به‬ ‫دلیل این که در زم��ان ورود ورق در بازوی پینچ رول حدود ‪۱/۵‬برابر‬ ‫جری��ان نامی بار تحمل می کند‪ ،‬نیاز به طراحی ویژه و تقویت جریان‬ ‫سیم پیچ و تقویت سیستم خنک کننده دارد که این موارد با دقت زیاد‬ ‫در طول پروژه رعایت شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از رده تولید خارج بودن این الکتروموتورها‬ ‫و مش��کالت تامین و هزینه های زی��اد ارزی ب��رای الکتروموتورها از‬ ‫مهم ترین نکاتی بود که کار بومی سازی را ضروری می کرد‪.‬‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬حمیدرضا رستگار با اش��اره به افزایش‬ ‫غیرمنطقی قیمت اهن و میلگرد در بازار‪ ،‬به تسنیم‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬زمانی ک��ه مازاد تولید ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۸‬میلیون‬ ‫تومانی را داریم و در صادرات نیز مش��کالتی به وجود‬ ‫امده چرا باید در بازار داخلی شاهد افزایش قیمت ها‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی با اع�لام اینکه فوالدس��ازان معتقدند‪ ،‬کمبود‬ ‫اه��ن اسفنج��ی و صادرات ان باعث ش��ده تا قیمت‬ ‫تمام شده برای انها افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان اهن و فوالد تهران با‬ ‫گالیه از اینکه زمزمه افزایش بیش��تر قیمت ها باعث‬ ‫ش��ده تا فضا برای حضور دالالن و سوداگران در بازار‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما به عن��وان توزیع کننده‬ ‫اهن‪ ،‬چندین بار مشکالت بازار را به مراجع مربوط از‬ ‫جمله وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گزارش داده ایم‬ ‫ام��ا متاسفان��ه در این باره هنوز اق��دام موثری انجام‬ ‫نشده است‪ .‬بی سامانی بازار اهن باعث شده تا دالالن‬ ‫در این بازار حضور داشته و مدام به خرید محصوالت‬ ‫و احتکار انها اقدام کنند‪.‬‬ ‫رستگار افزود‪ :‬درحال حاضر قیمت ورق های پروفیل‬ ‫‪ ۳۰‬درصد و قیمت اهن ‪ ۲۵‬درصد افزایش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬جالب اینجاست این رش��د قیمت ها این روزها‬ ‫متوقف نمی شود و مدام بازار شاهد قیمت های جدید‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با انتق��اد از اینک��ه در سیاست گذاری ها برای‬ ‫بازار فوالد حضور تشکل ها و اتحادیه ها نادیده گرفته‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬ما به عنوان تشکل توزیع کننده اهن‬ ‫از سیاست گذاری ه��ا خبر نداریم ت��ا بتوانیم بازار را‬ ‫سامانده��ی کنی��م وقتی م��ا در جری��ان موضوع ها‬ ‫نیس��تیم چرا بای��د در زمان گرانی پاسخگو باش��یم‬ ‫اقایان خودش��ان بیایند پاس��خ دهند چرا ما با وجود‬ ‫مازاد تولید این روزها با رشد قابل توجه قیمت فوالد‬ ‫روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫مسعود خاری زاده‬ ‫مجید رضاپور‬ ‫تولید سیمان با مازاد روبه رو است‬ ‫یک کارشناس سیمان با اعالم اینکه امکان نگهداری‬ ‫بی��ش از ‪ ۳‬ماه سیمان وجود ندارد زی��را از کیفیت ان‬ ‫کاسته و حتی تبدیل به سنگ می شود ‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ش��رکت های تولیدکننده سیمان با مازاد روبه رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬علی محمد بد با اش��اره به اینکه‬ ‫وضعیت بازار و تغیی��رات قیمت فوالد با بخش سیمان‬ ‫متفاوت است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده سیمان با مازاد روبه رو هس��تند و هیچ گونه‬ ‫افزایش قیمتی در محصوالت خود اعمال نکرده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش��ی از نگرانی ها در حوزه قیمت‬ ‫سیم��ان متوجه ش��ایعه هایی درب��اره افزایش قیمت ها‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ش��ایعه افزایش قیمت ها ب��ه هیچ عنوان‬ ‫صحت ندارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت سیمان با اعالم اینکه ظرفیت‬ ‫تولید سیمان در کش��ور ح��دود ‪ 85‬میلیون تن است‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در ح��ال حاضر میزان تولی��د سیمان در‬ ‫کشور حدود ‪ 60‬میلیون تن است که ‪ 25‬میلیون تن از‬ ‫ظرفیت تولید این محصول معطل مانده است‪.‬‬ ‫همچنین از کل سیمان تولیدی کش��ور ‪ 25‬میلیون‬ ‫ت��ن ص��ادر و تنه��ا ‪ 35‬میلیون ت��ن در داخل مصرف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بد اضافه کرد‪ :‬امکان نگهداری بیش از ‪ 3‬ماه سیمان‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬زیرا از کیفیت ان کاسته و حتی تبدیل به‬ ‫سنگ می ش��ود به این ترتیب توجیهی هم برای دپوی‬ ‫سیمان به امید گرانی این محصول وجود ندارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید‬ ‫‪۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد‬ ‫به جای نفت‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروش��ندگان اهن و‬ ‫فوالد و فلزات تهران با اشاره به وضعیت بازار و افزایش‬ ‫قیمت فوالد گفت‪ :‬عل��ت افزایش قیمت در درجه اول‬ ‫صادرات ان است‪ .‬اهن اسفنجی‪ ،‬میلگرد و ورق موجب‬ ‫شده است مقداری کمبود در بازار ایجاد شود و همین‬ ‫مس��ئله موجب افزایش قیمت این کاال شده است‪ .‬به‬ ‫گزارش باشگاه خبرنگاران جوان محمدصادق چیت ساز‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬موضوع دوم علت افزای��ش قیمت فوالد به‬ ‫ای��ن باز می گردد که معامالت دالر‪ ،‬سکه و ارز مقداری‬ ‫مس��کوت مانده است‪ ،‬بنابراین از اهن و فوالد به عنوان‬ ‫کاالی سرمایه گ��ذاری استفاده می ش��ود و عده ای این‬ ‫محص��والت را خری��د می کنند تا با سود بیش��تری به‬ ‫فروش برسانند و در انبارها دپو می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫اما به دلیل اینکه مجوز صادرات ندارند و در بازار داخل‬ ‫مجبور هستند به فروش برسانند دچار نوسان می شوند‪.‬‬ ‫پیش بینی برای چند ماه اینده با در نظر گرفتن شرایط‬ ‫واردات و نرخ ارز احتماال مانند روز های گذشته افزایش‬ ‫می یاب��د و سرمایه گ��ذاران سعی می کنن��د خرید های‬ ‫بیش��تری را از بورس کاال داش��ته و با افزایش تقاضا و‬ ‫خرید فضا رقابتی ایجاد کنند‪ .‬عضو هیات مدیره اتحادیه‬ ‫صنف فروش��ندگان اهن و فوالد و فلزات تهران گفت‪:‬‬ ‫سال اینده تقریبا ادامه همین روند را خواهیم داشت به‬ ‫عل��ت اینکه امدیم تحریمی که به طور ظالمانه تحمیل‬ ‫ش��د‪ ،‬اهن و فوالد را جایگزی��ن نفت کردیم و در سال‬ ‫این��ده این صادرات ادامه خواهد داش��ت‪ .‬درست است‬ ‫که تحریم شده ایم اما صادرات را به کشورهای مختلف‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬همچنین سیدرضاش��هرستانی عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت‪ :‬به‬ ‫نظر می اید امس��ال بیش از ‪۲۷‬میلیون تن تولید فوالد‬ ‫خواهیم داش��ت که نسبت به سال قبل که ‪۲۵‬میلیون‬ ‫تن ب��ود‪ ،‬می توان گفت حدود ‪۷‬درص��د افزایش تولید‬ ‫داشته ایم که از میانگین و متوسط معدل در دنیا باالتر‬ ‫بوده است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬امسال صادرات خوبی خواهیم‬ ‫داشت که نس��بت به ‪ ۸.۵‬میلیون تن سال قبل‪ ،‬حدود‬ ‫‪۱۵‬درصد افزایش را نش��ان می دهد و ما مدعی هستیم‬ ‫ک��ه فوالد و مش��تقه ان جایگزین الیق��ی برای درامد‬ ‫نفت می شود‪ .‬بهرام ش��کوری رئیس کمیسیون معادن‬ ‫و صنایع معدنی اتاق ایران نیز گفت‪ :‬خوشبختانه امروز‬ ‫عالوه بر تامین نیاز داخل ق��درت صادرات ‪۱۵‬میلیون‬ ‫ت��ن فوالد را داریم‪ .‬در افق ‪ ۱۴۰۴‬قطعا قدرت صادرات‬ ‫حداقل ‪ ۲۰‬میلیون تن فوالد را خواهیم داشت‪ .‬او بیان‬ ‫کرد‪ :‬در منطقه نخس��تین تولید کننده فوالد هستیم و‬ ‫‪ ۶۲‬درصد فوالد خاورمیانه را کش��ورمان تولید می کند‬ ‫و دومی��ن تولید کننده بزرگ اه��ن اسفنجی در جهان‬ ‫هستیم و دهمین تولید کننده فوالد در جهان هستیم‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ ۷‬سال پیش پانزدهمین تولید کننده فوالد دنیا‬ ‫بودیم‪ ،‬ولی امروز به رتبه دهم ارتقا پیدا کردیم‪ .‬رئیس‬ ‫کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تش��ریح‬ ‫کرد‪ :‬خوشبختانه زنجیره تولید فوالد کامل شده چراکه‬ ‫اگر زنجیره کامل نبود و فقط تولید فوالد داش��تیم باز‬ ‫هم مش��کل داشتیم‪ ،‬چون باید واردات می کردیم‪ ،‬ولی‬ ‫امروز برای تولی��د ‪ ۴۰‬میلیون تن فوالد یا ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد هیچ مش��کلی به لحاظ م��واد اولیه نداریم‪.‬او‬ ‫افزود‪ :‬فوالد یک دارایی سرمایه ای است و وقتی جامعه‬ ‫در مرحل��ه انتظارات تورمی اس��ت‪ ،‬تقاضای سوداگرانه‬ ‫شکل می گیرد که به بازار فوالد هم سرایت می کند‪.‬‬ ‫نپذیرفتن‬ ‫‪،FATF‬‬ ‫انتخاب بین بد‬ ‫و بدتر‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫تکلیف ‪ FATF‬هم روش��ن شد‪ .‬هم اکنون‬ ‫بسیاری نگران هس��تند که وضعیت بازار چه‬ ‫خواهد ش��د؟ ب��رای اینکه به ج��واب برسیم‪،‬‬ ‫اج��ازه دهید جزئی��ات این موض��وع را مرور‬ ‫کنی��م‪ .‬پرسش ای��ن است که پ��س از اعمال‬ ‫تحریم های ظالمانه امری��کا علیه ایران‪ ،‬کدام‬ ‫ی��ک از کانال های نق��ل و انتقاالت بین المللی‬ ‫مالی که پیش نیاز ان پذیرش‪ FATF‬باش��د‪،‬‬ ‫برای ایران همچن��ان باز مانده است؟ واقعیت‬ ‫این است که هیچ کدام‪ .‬لوایح ‪ FATF‬ش��امل‬ ‫ی��ک س��ری توصیه ها هس��تند که کش��ورها‬ ‫بای��د در مواجه ب��ا مبارزه با پولش��ویی ان را‬ ‫رعایت کنند‪ ،‬یعن��ی در واقع تمرکز ‪FATF‬‬ ‫ب��ر الزام رعایت قوانینی است که کش��ورها را‬ ‫مل��زم می کند تا با تالش برای ش��فاف سازی‪،‬‬ ‫هرگونه مسیرهای غیرمعمول نقل و انتقاالت‬ ‫مالی را مس��دود کنند؛ یعنی همان مسیرهای‬ ‫زیرزمین��ی دور زدن تحریم ه��ا توسط ایران‪.‬‬ ‫علت اینکه مجمع تخصی��ص مصلحت نظام‪،‬‬ ‫باوجود عواق��ب نپذیرفتن ‪ FATF‬از پذیرش‬ ‫لوایح ان سر باز زد‪ ،‬چه بود؟ پذیرش ‪FATF‬‬ ‫در واقع پذیرش یک نورافکن بر مسیرهای دور‬ ‫زدن تحریم ه��ا بود؛ اش��تراک بین ‪ FATF‬و‬ ‫تحریم های ظالمانه امریکا در واقع تهی است؛‬ ‫نپذیرفت��ن ‪ FATF‬توسط ایران‪ ،‬انتخاب بین‬ ‫بد و بدتر بود‪ .‬امریکا ابتدا ایران را تحریم کرد‪،‬‬ ‫یعنی عمال مس��یرهای قانونی نقل و انتقاالت‬ ‫بین المللی مالی را برای ایران مسدود کرد ؛ تنها‬ ‫راهی که برای ایران باقی ماند متوسل ش��دن‬ ‫به مس��یرهایی بود که اتفاقا همان مسیرها در‬ ‫تیررس یا نورافکن لوایح ‪ FATF‬قرار داشتند‬ ‫یا دارند‪ .‬نتیجه اینکه امریکا ابتدا مس��یرهای‬ ‫مالی زیر نظر خود را برای ایران بست؛ سپس‬ ‫از طری��ق وارد اوردن فش��ار ب��ه ای��ران برای‬ ‫پذی��رش ‪ FATF‬تالش کرد تا ای��ران ان را‬ ‫بپذیرد‪ .‬ای��ران در دو راهی سختی قرار گرفته‬ ‫ب��ود؛ اگ��ر ‪ FATF‬را می پذیرف��ت‪ ،‬در عمل‬ ‫راه های دور زدن تحریم ها را به امریکا نش��ان‬ ‫می داد؛ اگر هم نمی پذیرفت‪ ،‬جزو کش��ورهای‬ ‫پرریس��ک در تبادالت مالی ی��ا فهرست سیاه‬ ‫‪ FATF‬ق��رار می گرف��ت و در استف��اده از‬ ‫مس��یرهای قانونی بین الملل��ی تبادالت مالی‬ ‫دچار دردسر می ش��د‪ ،‬اما واقعی��ت این است‬ ‫که این مسیر پیش تر توسط خود امریکا برای‬ ‫ایران مس��دود ش��ده بود‪ .‬یعنی درحال حاضر‬ ‫ایران چیزی برای از دس��ت دادن ندارد؛ مگر‬ ‫اینکه همین مس��یرهای دور زدن تحریم ها را‬ ‫ه��م در اختیار عوامل امریکای��ی قرار می داد‪.‬‬ ‫واقعیت ای��ن است که درحال حاضر نپذیرفتن‬ ‫لوایح ‪ FATF‬توسط ایران‪ ،‬قرار نیست چیزی‬ ‫را برای این کشور تغییر دهد‪ .‬مشکل ما اکنون‬ ‫نپذیرفت��ن ‪ FATF‬یا قرار گرفتن در فهرست‬ ‫سیاه ‪ FATF‬نیست؛ این مشکل را می گذاریم‬ ‫برای بعد از برداشته شدن تحریم ها و باز شدن‬ ‫مس��یرهای قانونی تبادالت مال��ی بین المللی‬ ‫برای ایران‪ .‬مشکل ما اکنون برخی جوسازی ها‬ ‫و اث��رات روانی این خبر در ب��ازار داخلی و در‬ ‫هفت��ه پیش رو برای بازار ای��ران است‪ .‬به طور‬ ‫حتم این هفته اثر روانی این خبر بار سنگینی‬ ‫را برای این کش��ور به همراه خواهد داش��ت و‬ ‫یک��ی از سخت ترین روزهای اق��ای همتی و‬ ‫بان��ک مرکزی در کنترل بازار خواهد بود؛ ولی‬ ‫گمان ما این است که به تدریج از فش��ار روانی‬ ‫این خبر کاسته خواهد شد‪ ،‬چراکه عمال اتفاق‬ ‫خاصی برای این روزه��ای ایران رخ نداده که‬ ‫بانک مرکزی برای ان اماده نبوده باشد؛ اتفاقا‬ ‫از نگاه دیگر این موضوع چندان هم بد نش��د‪،‬‬ ‫چراکه یکبار برای همیش��ه و حداقل تا حاکم‬ ‫ب��ودن تحریم ها‪ ،‬اث��رات مخ��رب روانی پایان‬ ‫مهلت هر دوره ‪ FATF‬از بازار ایران برداشته‬ ‫ش��د‪ .‬شاهد بودیم که چندین بار و به دفعات‪،‬‬ ‫هرب��ار که به پای��ان مهل��ت ‪ FATF‬نزدیک‬ ‫می ش��دیم‪ ،‬بازار داخلی دستخ��وش التهابات‬ ‫فزاینده و مس��مومی می ش��د که تنها منشای‬ ‫داخلی داش��ت و ب��ار تخریبی ان ب��ه مراتب‬ ‫بیش��تر از واقعیت های موجود ب��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫حداق��ل کاری که ما می توانی��م انجام دهیم‪،‬‬ ‫کم��ک به فاصله گرفت��ن از این جوسازی ها و‬ ‫مشارکت نکردن در التهاب سازی ها در شرایط‬ ‫کنونی است‪.‬‬ ‫قدر مس��لم این وضعیت پ��س از طی یک‬ ‫دوره کوت��اه التهاب��ی به تدری��ج فروکش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪ .‬حداقل یکبار برای همیشه از شر‬ ‫جوسازی های مخرب با منش��ای درونی پایان‬ ‫مهلت های مکرر ‪ FATF‬خالص شدیم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1474‬‬ ‫پیاپی ‪2792‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون توسعه تجارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫اجرای ‪ 5‬طرح تنظیم بازار‬ ‫ویژه ایام پایانی سال در کردستان‬ ‫اغاز طرح نظارتی ویژه نوروز ‪ ۹۹‬در هرمزگان‬ ‫معاون نظارت‪ ،‬بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان از اغاز طرح نظارتی‬ ‫ویژه نوروز ‪ ۹۹‬در استان خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫پیروی من��ش با بیان اینکه طرح نظارتی ویژه نوروز ‪ ۹۹‬از اول‬ ‫اسفند در استان اغاز شده‪ ،‬افزود‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬اکیپ کار نظارت‬ ‫بر واحده��ای صنفی و عرضه کاال را برعهده دارند‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این طرح نظارتی با مش��ارکت ات��اق اصناف و تعزیرات‬ ‫ن سال ‪ ۹۹‬ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫حکومتی استان تا ‪ ۱۵‬فروردی ‬ ‫معاون نظارت‪ ،‬بازرس��ی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان بیان کرد‪ :‬این طرح‬ ‫با هدف پیش��گیری از تخلف های صنفی و بهداشتی‪ ،‬کنترل‬ ‫و نظارت بر وضعیت ب��ازار کاال و خدمات اولویت دار‪ ،‬حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کنن��دگان‪ ،‬کنترل نرخ و تعادل در بازار اجرا‬ ‫می شود‪ .‬پیروی منش با بیان اینکه با متخلفان و گرانفروشان‬ ‫برابر قانون برخورد می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مردم می توانند‬ ‫در صورت مش��اهده هرگونه تخلف گرانفروش��ی‪ ،‬کم فروشی‪،‬‬ ‫درج نکردن نرخ و صورت حس��اب را به تلفن گویای ‪ ۱۲۴‬این‬ ‫سازمان اطالع دهند‪.‬‬ ‫تامین گوشت و میوه شب عید در سیستان وبلوچستان‬ ‫سرپرست سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان گفت‪ :‬با همکاری سازمان های ذی ربط برنامه ریزی‬ ‫در زمین��ه تامین و توزیع کاالهای اساس��ی از جمله گوش��ت‬ ‫قرمز‪ ،‬مرغ کشتار روز و منجمد‪ ،‬میوه و‪ ...‬ویژه ایام پایانی سال‬ ‫انجام ش��ده و مشکلی وجود نخواهد داشت‪ .‬به گزارش‬ ‫محمود رضا رحمتیان اف��زود‪ :‬باتوجه به نزدیکی به ایام پایانی‬ ‫سال س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان به جهت کنترل‬ ‫بازار‪ ،‬برگزاری نمایشگاه بهاره‪ ،‬فروش فوق العاده در سطح بازار‬ ‫از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۳‬اس��فند و برگزاری ط��رح ویژه نظارتی با همکاری‬ ‫س��ازمان های مرتبط و اتاق اصناف از اول اس��فند را در دستور‬ ‫کار دارد‪ .‬سرپرس��ت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیستان‬ ‫و بلوچس��تان بیان کرد‪ :‬مشکالت مرغداری ها و کشتارگاه های‬ ‫مرغ اس��تان از منظر تامین نهاده و نحوه واردات مرغ به استان‬ ‫در جهت حمایت از تولید استان مورد توجه قرار دارد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت کردس��تان گفت‪ :‬به منظور تنظیم بازار کاال و خدمات‬ ‫‪5‬طرح ویژه ایام پایانی س��ال در این اس��تان به اجرا درمی اید‪.‬‬ ‫بختی��ار خلیق��ی در گفت وگو ب��ا ایرنا اظهار کرد‪ :‬در راس��تای‬ ‫ارامش بخش��ی به بازار و تنظیم بازار کاال و خدمات‪ ،‬س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان با هم��کاری تمامی نهادهای‬ ‫اجرایی‪ ،‬تش��کل های خصوصی و س��ازمان های صنفی اقدام به‬ ‫اجرای ‪ 5‬طرح اساسی ویژه ایام پایان سال می کند‪ .‬وی نظارت‬ ‫بر کاالهای مورد عرضه در ایام پایانی س��ال و کمک به اقش��ار‬ ‫اس��یب پذیر را از دیگر اهداف برگزاری این طرح ها اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬این ‪ 5‬طرح ش��امل طرح ذخیره سازی کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫ذخیره س��ازی میوه و مرکب��ات ایام پایانی س��ال ویژه تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬برگزاری نمایش��گاه های عرضه مستقیم کاال‪ ،‬طرح فروش‬ ‫فوق العاده و طرح نظارتی ویژه ایام پایانی س��ال اس��ت‪ .‬معاون‬ ‫امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کردستان با اش��اره به اینکه هیچ مشکلی برای تامین کاالهای‬ ‫اساس��ی در اس��تان وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬کاالهای اساسی مانند‬ ‫گوش��ت قرمز‪ ،‬مرغ منجمد‪ ،‬برنج‪ ،‬شکر و سایر کاالهای تنظیم‬ ‫بازار با نرخ مصوب ازس��وی ش��رکت های تامین کننده از جمله‬ ‫ش��رکت غله و خدمات بازرگانی و پش��تیبانی امور دام و تعاون‬ ‫روس��تایی ذخیره سازی شده است‪ .‬خلیقی اضافه کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫این ش��رکت ها‪ ،‬شرکت های پخش هم بیش از نیاز استان اقدام‬ ‫به ذخیره س��ازی روغن نباتی کرده اند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه از‬ ‫‪ 3‬ماه پیش نس��بت به ذخیره سازی کاالهای اساسی در استان‬ ‫اقدام شده‪ ،‬یاداور شد‪ :‬از ‪ ۱۵‬اسفند امسال تا ‪ ۱۵‬فروردین سال‬ ‫اینده این کاالها در استان توزیع می شود‪ .‬معاون امور بازرگانی‬ ‫و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬عالوه بر برنج هندی ‪ ۱۱۲۱‬که ازس��وی ش��رکت‬ ‫غله تامین ش��ده به همت مباش��رین بخش خصوصی هم برنج‬ ‫پاکستانی تامین شده و در تاریخ اعالم شده توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫خلیقی افزود‪ :‬در ارتباط با طرح دوم هم هزار و ‪ ۱۰۰‬تن پرتقال‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬تن سیب درختی از استان های مبداء شامل مازندران و‬ ‫اذربایجان غربی خریداری ش��ده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬پرتقال‬ ‫خریداری ش��ده در ‪ 4‬سردخانه شهرهای سنندج‪ ،‬مریوان‪ ،‬سقز‬ ‫و قروه نگهداری می شود و سیب درختی خریداری شده هم در‬ ‫این هفته وارد استان خواهد شد‪ .‬معاون امور بازرگانی و توسعه‬ ‫تجارت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان با اشاره به‬ ‫اینکه از ‪ ۲۵‬اس��فند اقدام به توزیع این میوه ها می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نرخ این دو ن��وع میوه هم باتوجه به نرخ متعارف اس��تان های‬ ‫همجوار اس��تان تعیی��ن می ش��ود‪ .‬خلیقی یاداور ش��د‪ :‬طرح‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های عرضه مس��تقیم کاال یا بهاره به منظور‬ ‫تعدیل قیمت ها و کمک به اقشار اسیب پذیر و تنظیم بازار کاال‬ ‫در اس��تان اجرا می شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬طرح فروش فوق العاده‬ ‫در سطح واحدهای صنفی معتبر و فروشگاه های بزرگ منتخب‬ ‫براساس ماده ‪ ۸۴‬قانون نظام صنفی اجرا می شود‪.‬‬ ‫هشدار رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران‬ ‫بهداش��ت گفته اند استفاده از ماسک برای کسانی که واقعاً در‬ ‫مع��رض این بیماری قرار دارند توصیه ش��ده و در پی تقاضای‬ ‫کاذبی که برای ماسک و مواد ضد عفونی کننده در سطح کشور‬ ‫به وجود امده متاس��فانه برخی از افراد دس��ت به سوءاستفاده‬ ‫زده اند و مبادرت به گرانفروش��ی و احتکار ان کرده اند‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران اضافه کرد‪ :‬عرضه‬ ‫ماسک و مواد ضد عفونی کننده فقط باید از طریق داروخانه ها‬ ‫و مراک��ز ف��روش کاالی بهداش��تی انجام ش��ود و در صورت‬ ‫س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت مازندران گفت‪:‬‬ ‫رئی ‬ ‫احتکارکنندگان و گرانفروشان ماسک و مواد ضد عفونی کننده‬ ‫در اس��تان شناس��ایی می ش��وند و با انها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫مازندران‪ ،‬حسینقلی قوانلو افزود‪ :‬در پی هشدارهای داده شده‬ ‫ازسوی مراجع ذی صالح درباره خطرات بیماری کرونا متاسفانه‬ ‫در سطح برخی از داروخانه های مازندران کمبود ماسک و مواد‬ ‫ضد عفونی کننده را شاهد بوده ایم‪ .‬وی گفت‪ :‬مسئوالن وزارت‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫استان کرمانش��اه از پیگیری برای راه اندازی «هتل اسکول»‬ ‫(مدرس��ه هتلداری) در کرمانش��اه خبر داد‪ .‬امید قادری در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬بااش��اره به ضرورت توسعه اموزش های‬ ‫صنعت گردش��گری به ویژه حوزه هتلداری در استان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از انجایی که تا برگزاری رویداد گردش��گری روستایی‬ ‫کرمانش��اه ‪ ۲۰۲۰‬کمتر از یک س��ال دیگر زم��ان داریم‪ ،‬در‬ ‫تالش��یم در این زمان خالهایی ک��ه در بخش اموزش های‬ ‫صنعت گردش��گری استان وجود دارد را تاحدودی پر کنیم‪.‬‬ ‫مشاهده نگهداری ماس��ک و مواد ضد عفونی کننده در غیر از‬ ‫این مراکز با عنوان احتکار کاال با دارندگان ان برخورد خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی گفت‪ :‬در سطح استان ماسک و مواد ضدعفونی کننده‬ ‫به اندازه کافی وجود دارد‪ .‬عالوه بر این کارخانه تولید ماس��ک‬ ‫در اس��تان مازندران نیز با تمام ظرفیت در حال تولید اس��ت‪.‬‬ ‫قوانلو از مردم خواس��ت در صورت مش��اهده هرگونه تخلف از‬ ‫قبی��ل گرانفروش��ی‪ ،‬احتکار‪ ،‬درج نکردن ن��رخ و‪ ...‬موارد را به‬ ‫تلفن ‪ ۱۲۴‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫راه اندازی مدرسه هتلداری در کرمانشاه‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬براین اس��اس‪ ،‬در سفر چندی پیش رئیس‬ ‫س��ازمان فنی وحرفه ای کش��ور به کرمانش��اه این مس��ئله‬ ‫را مطرح و درخواس��ت کردیم تا س��ازمان فنی حرفه ای نیز‬ ‫در بحث اموزش های گردش��گری به فع��االن این بخش در‬ ‫کرمانشاه ورود کند که پیشنهاد راه اندازی یک هتل اسکول‬ ‫را مط��رح کرد‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی کرمانش��اه با تاکید‬ ‫بر اینکه این طرح مورد حمایت مس��ئوالن اس��تانداری هم‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬درح��ال انجام پیگیری ها و مقدمات‬ ‫راه اندازی نخستین هتل اسکول کرمانشاه هستیم‪ .‬وی بابیان‬ ‫اینک��ه تاکنون چند اس��تان دیگر اقدام ب��ه راه اندازی هتل‬ ‫اسکول کرده اند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تالش می کنیم پس از راه اندازی‬ ‫هتل اس��کول کرمانش��اه ان را به مرکزی ب��رای اموزش در‬ ‫رشته های هتلداری‪ ،‬رس��توران داری‪ ،‬تورلیدری‪ ،‬بومگردی‪،‬‬ ‫حمل ونقل و‪ ...‬تبدیل کنیم‪ .‬قادری یاداورش��د‪ :‬اموزش های‬ ‫نوی��ن و مدرن ح��وزه صنعت هتلداری به نیروهای ش��اغل‬ ‫این بخش در اس��تان می تواند به جذب بیش��تر گردشگران‬ ‫در اس��تان کمک کن��د‪ ،‬همانگونه که ام��روز چنین امری را‬ ‫در بسیاری از استان های گردشگرپذیر به خوبی می بینیم‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 500‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در سال ‪1398‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار صم��ت مجمع عمومی عادی س��االنه‬ ‫شرکت ش��رکت تجارت الکترونیک پارس��یان کیش در تاریخ‬ ‫‪ 1398/11/26‬با حضور ‪ 74/47‬درصد از س��هامداران ش��رکت‬ ‫درمحل تهران‪ ،‬میدان ونک‪ ،‬بزرگراه شهید حقانی‪ ،‬بعد از مترو‬ ‫حقانی و کتابخانه مل��ی‪ ،‬ورودی همت غربی‪ ،‬هتل بزرگ ارم‪،‬‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬این جلسه به ریاس��ت اقای عبدالعظیم قنبریان و‬ ‫نظارت اقایان محس��ن عدلی و زین العابدین گندمکار و دبیری‬ ‫اقای علی جاللی فر تش��کیل ش��د‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای‬ ‫مهندس حجت ازادبخت‪ ،‬مدیرعامل شرکت ضمن ارائه گزارش‬ ‫عملکرد هیات مدیره به سواالت سهامداران پاسخ دادند‪.‬‬ ‫س��پس صورت های مالی و ترازنامه ش��رکت برای سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ 1398/09/30‬به تصویب حضار رسید‪ .‬همچنین در‬ ‫این جلسه پس از تصویب صورت های مالی از سوی سهامداران‬ ‫تقس��یم مبلغ ‪ 500‬ریال س��ود به ازای هر س��هم مورد تایید‬ ‫حاض��ران قرار گرفت‪ .‬انتخاب روزنام��ه دنیای اقتصاد به عنوان‬ ‫روزنامه کثیراالنتش��ار ش��رکت و موسس��ه حسابرسی «بیات‬ ‫رایان» به عنوان بازرس قانونی و حس��ابرس ش��رکت و موسسه‬ ‫حسابرس��ی «رایمند و همکاران» به عن��وان بازرس علی البدل‬ ‫شرکت برای سال ‪ 99‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام مدیرعامل‬ ‫سهامداران ارجمند‬ ‫برای اینجانب مایه بسی خرسندی‬ ‫اس��ت که در مقطع کنونی‪ ،‬افتخار‬ ‫ارائ��ه عملک��رد و مجموعه اقدامات‬ ‫انجام گرفته دریکی از پرافتخارترین‪،‬‬ ‫خوش��نام ترین و قانون مدارتری��ن‬ ‫ش��رکت های فعال در بخش بانکی‬ ‫کشور را داشته باش��م‪ ،‬امری که با‬ ‫تش��ریک مس��اعی و هم��ت واالی‬ ‫تمامی ذینفعان اعم از سهامداران‪ ،‬هیات مدیره محترم و کارکنان‬ ‫محترم محقق شده است‪ .‬اطمینان می دهیم که شرکت تاپکیش‬ ‫هم��واره خود را متعهد به رعایت ضواب��ط و مقررات و ملزم به‬ ‫حفظ و صیانت از منافع همه افراد ذینفع دانسته و این راه را با‬ ‫جدیت ادامه خواهد داد‪ .‬افتخار ما تحقق خواس��ته های به حق‬ ‫مش��تریان‪ ،‬همراه با ارائه خدم��ات و محصوالت نوین و متنوع‬ ‫بانکی و تجهیزات س��خت افزاری می باشد و بی تردید بالندگی‬ ‫روزاف��زون ای��ن ش��رکت و فتح قله ه��ای خدمتگ��زاری جز با‬ ‫برخ��ورداری از اطمینان و اعتماد جمعی مش��تریان به منصه‬ ‫ظهور نمی رسد‪ .‬جای خوشوقتی بسیار است که در این فرصت‬ ‫اعالم کنم ش��رکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش ازجمله‬ ‫معدود ش��رکت هایی اس��ت که علی رغم مشکالت و معضالت‬ ‫موجود در اقتصاد و سیس��تم بانکی کشور جهت واردات کاال و‬ ‫تجهیزات مورد نیاز خدمات بانکداری الکترونیک در مقایسه با‬ ‫ش��رکت های دیگر کارنامه قابل قبولی از خود ارائه داده است‪.‬‬ ‫ب��دون تردی��د ای��ن روند در س��ال ‪ 99‬نی��ز ب��ا برنامه ریزی و‬ ‫سیاس��ت گذاری های مناسب و با همت جمعی تمامی کارکنان‬ ‫ص��ف و س��تاد ادام��ه خواه��د یافت و س��ال مال��ی پیش رو‪،‬‬ ‫موفقیت امیزتر و پربارتر از سال ‪ 98‬رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫ش��رکت تجارت الکترونیک پارس��یان کیش ب��ه دنبال ارائه‬ ‫خدمات باکیفیت به مشتریان است‪ .‬همگامی با تغییر و تحوالت‬ ‫جهانی و توس��عه ظرفیت های خدمات بانکداری الکترونیک در‬ ‫مقیاس ه��ای جهان��ی با تکیه بر ظرفیت ه��ای بومی و محلی‪،‬‬ ‫اس��تراتژی کالن ش��رکت را تش��کیل داده که تنها با همدلی‬ ‫و همراهی تمامی ذینفعان و به ویژه ش��ما س��هامداران گرامی‬ ‫امکان پذی��ر می گردد‪ .‬ب��ار دیگر از ت�لاش‪ ،‬همراهی و همدلی‬ ‫تمامی همکاران ش��رکت تاپکیش‪ ،‬س��هامداران و مش��تریان‬ ‫وفادار‪ ،‬ارزش��مند و فرهیخته سپاسگزاری می نمایم‪ .‬از خداوند‬ ‫متعال خواستارم که شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش‬ ‫در راستای تحقق اهداف عالیه خود مبنی بر افزایش سوداوری‬ ‫ب��رای تمامی ذینفعان و ارائه خدمات بانکی و مالی در ش��بکه‬ ‫بانکی کشور گام های موثری بردارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز‬ ‫پیش��گام در عرصه تجهی��زات و س��رامد در ارائه خدمات و‬ ‫تامین تجهیزات بانکداری الکترونیکی در کشور و منطقه‬ ‫‹ ‹اهداف کالن شرکت‬ ‫‪ -1‬دس��تیابی ب��ه جایگاه مناس��ب (اول تا س��وم) در حوزه‬ ‫ماموری��ت ش��رکت با ارائه محص��والت و خدم��ات نواورانه در‬ ‫مقایسه با رقبا‬ ‫‪ -2‬ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و بهبود روش های تولید‬ ‫و بازدهی نیروی انسانی در جهت تامین نیازهای مشتریان‬ ‫‪ -3‬توس��عه و ارتقای ش��رکت در زمینه پشتیبانی و خدمات‬ ‫محصوالت عرضه شده به مشتریان‬ ‫‹ ‹برخی از دستاوردها و افتخارات شرکت تجارت‬ ‫الکترونیک پارسیان کیش در سال های اخیر‬ ‫ تمدید گواهی ایزو ‪ ISO9001:2015‬از شرکت ‪DNV‬‬‫ اخذ گواهی ایزو ‪( ISO10004:2018‬سیس��تم مدیریت‬‫رضایت مشتری) از شرکت ‪DNV‬‬ ‫ اخذ جواز تاس��یس جهت برش و بس��ته بندی کاغذ‪ ،‬انواع‬‫اداپتور (ش��ارژ غیرصنعتی)‪ ،‬صندوق فروش��گاهی دیجیتالی‪،‬‬ ‫کارت هوشمند تراشه ای با رابط دوگانه از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‬ ‫ پروان��ه بهره برداری تولید و مونتاژ پایانه های فروش انالین‬‫با سیم (دس��تگاه های پایانه فروش (‪ ))POS‬از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫ گواه��ی رتبه بن��دی و اح��راز صالحی��ت ش��رکت های‬‫انفورماتیکی از ش��ورای عال��ی انفورماتیک س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه کشور‬ ‫* رتبه ‪ 1‬در زمینه تولید و ارائه دستگاه های جانبی‬ ‫* رتبه ‪ 1‬در زمینه تولید و ارائه قطعات و ملزومات‬ ‫* رتبه ‪ 1‬در زمینه خدمات پشتیبانی‬ ‫* رتبه ‪ 4‬در زمینه شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی‬ ‫ عضویت انجمن انفورماتیک ایران‬‫ مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران‬‫ تقدیرنامه سه س��تاره از جایزه مل��ی مدیریت مالی ایران‬‫سال ‪97‬‬ ‫ دریاف��ت تائیدی��ه امنی��ت اطالعات به کارگی��ری پایانه از‬‫شاپرک‬ ‫ اخذ نمایندگی انحصاری فروش و پش��تیبانی دستگاه های‬‫پایانه فروش (‪ )POS‬شرکت ‪Bitel، Demco‬‬ ‫ اخذ نمایندگی شرکت ‪Hyntkey‬‬‫ اخ��ذ نمایندگی فروش و توزیع کاغذهای خاص ش��رکت‬‫‪ Hansol‬کره جنوبی‬ ‫ اخذ تایید و مج��وز راه اندازی چاپخانه از وزارت فرهنگ و‬‫ارشاد اسالمی‬ ‫ لوح مدیران موفق اقتصاد مقاومتی‬‫ اخ��ذ رتبه ‪ 203‬رتبه بندی ‪ 500‬ش��رکت ب��زرگ ایران از‬‫سازمان مدیریت صنعتی (در سال مالی ‪)95‬‬ ‫‹ ‹طرح های توسعه شرکت در سال های اتی‬ ‫‪ -1‬اصالح زیرساخت های فروش و ارائه محصول به مشتری‬ ‫و کاهش زمان پاسخ به نیاز مشتریان‬ ‫‪ -2‬تعامل دوس��ویه با مدیریت های بانک به منظور ش��ناخت‬ ‫نیازه��ا و ارائه راه حل های مناس��ب و کارا همگام با پیش��رفت‬ ‫تکنولوژی در این حوزه‬ ‫‪ -3‬انجام بخش هایی از امور فاوای بانک توس��ط شرکت که‬ ‫در حال حاضر توسط شرکت های ثالث انجام می پذیر‪ ،‬ازجمله‪:‬‬ ‫انجام خدمات پشتیبانی شعب بانک پارسیان‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشارکت با بانک در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به‬ ‫مشتریان از طریق توسعه شبکه خودپردازهای بانک‪.‬‬ ‫‪ -5‬مش��ارکت با ش��رکت تج��ارت الکترونیک پارس��یان در‬ ‫توس��عه ش��بکه دس��تگاه های پایانه فروش و یا ابزارهای نوین‬ ‫جایگزین در ارائه خدمات پرداخت به مش��تریان‪( .‬در این مدل‬ ‫همکاری‪ ،‬دس��تگاه های پایانه فروش (‪ )POS‬به هزینه شرکت‬ ‫تامین‪ ،‬نصب و پشتیبانی گردیده و در ازای ان سهمی از مبلغ‬ ‫تراکنش های انجام شده با توافق به شرکت تعلق می گیرد)‪.‬‬ ‫‪ -6‬افزایش سهم بازار در بخش ‪SIM Card‬‬ ‫‪ -7‬افزای��ش س��هم ب��ازار در حوزه ه��ای س��امانه دریافت و‬ ‫پرداخ��ت الکترونیک��ی عوارض (‪ )ETC‬و س��امانه حمل ونقل‬ ‫هوشمند (‪)ITS‬‬ ‫‪ -8‬افزایش س��هم ب��ازار از طریق ورود ب��ه بازارهای جدید و‬ ‫عرضه محصوالت جدید مطابق با خروجی واحد تحقیق و توسعه‬ ‫‪ -9‬افزایش ظرفیت خط تعمیرات دستگاه های پایانه فروش‬ ‫(‪ )POS‬از ‪ 1100‬دس��تگاه در روز به ‪( 1400‬با هدف توس��عه‬ ‫بازار و کسب سهم بیشتر از دستگاه های پایانه فروش (‪)POS‬‬ ‫سایر بانک ها)‬ ‫‪ -10‬انتخاب برند مناس��ب و مونتاژ پایانه فروش (‪ )POS‬به‬ ‫صورت ‪SKD‬‬ ‫‪ -11‬تغییر رویکرد در کسب وکار کاغذ حرارتی و ایفای نقش‬ ‫موثر در بازار‬ ‫‪ -12‬حض��ور در پروژه ه��ای بزرگ ملی و دولت��ی در حوزه‬ ‫ماموریتی شرکت‬ ‫‪ -13‬تجهیز شرکت در راستای پاسخگویی کامل به نیازهای‬ ‫فاوای بانک پارسیان و شرکت های تابعه مبتنی بر سطح خدمات‬ ‫مورد درخواست (‪( )SLA-Service Level Agreement‬با‬ ‫هدف کاهش تصدی گری بانک و شرکت های تابعه در امور فاوا‬ ‫به منظور تمرکز بیشتر انها بر کسب وکار اصلی خود)‪.‬‬ ‫‹ ‹برخی از پروژه های شرکت‬ ‫ پروژه سپندار‪ :‬سرمایه گذاری‪ ،‬تامین و اجرای سامانه های‬‫پرداخت های نوین در ازادراه های کشور‬ ‫ پروژه اوپال (سنگان)‪ :‬تامین‪ ،‬نصب و راه اندازی تجهیزات‬‫زیرساختی ‪ IT‬و ارتباطی شرکت اپال پارسیان سنگان‬ ‫ پ�روژه رایتل‪ :‬تامین تولید و شخصی سازی ‪5.250.000‬‬‫سیمکارت برای اپراتور رایتل‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫برای سال مالی منتهی به ‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫ریال‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪1398/09/30‬‬ ‫(‪)148.581.664.360‬‬ ‫‪12.186.392.599‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سایر درامدها (هزینه های) غیرعملیاتی‬ ‫‪34.263.935.458‬‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‪:‬‬ ‫سال جاری‬ ‫سال های قبل‬ ‫(‪)81.467.848.964‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سود خالص‬ ‫سود (زیان) پایه هر سهم‪:‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سود غیرعملیاتی‬ ‫سود پایه هر سهم‬ ‫‪920‬‬ ‫‪85‬‬ ‫ریال‬ ‫‪3.895.044.411.521‬‬ ‫(‪)309.264.666.3353.‬‬ ‫‪585.779.745.186‬‬ ‫(‪)136.395.271.761‬‬ ‫‪449.384.473.425‬‬ ‫‪34.263.935.458‬‬ ‫‪483.648.408.883‬‬ ‫(‪)81.467.848.964‬‬ ‫‪402.180.559.919‬‬ ‫‪1.005‬‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪1397/09/30‬‬ ‫ریال‬ ‫‪1.139.535.394.961‬‬ ‫(‪)834.015.675.991‬‬ ‫‪305.519.718.970‬‬ ‫(‪)113.569.972.225‬‬ ‫(‪)35.142.257.993‬‬ ‫(‪)148.712.230.218‬‬ ‫‪156.807.488.752‬‬ ‫‪26.034.711.437‬‬ ‫‪26.034.711.437‬‬ ‫‪182.842.200.189‬‬ ‫(‪)32.017.234.691‬‬ ‫‬‫(‪)32.017.234.691‬‬ ‫‪150.824.965.498‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1474‬‬ ‫پیاپی ‪2792‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫راه اهن پیگیر اجرای قانون روی زمین مانده است‬ ‫حمل ونقل ریلی در مسیر نقطه صفر مالیاتی‬ ‫‹ ‹پیگیری راه اهن‬ ‫با توجه به اجرا نش��دن قانون مبنی بر صفر ش��دن‬ ‫مالی��ات خدمات حمل ونقل ریلی‪ ،‬ش��رکت راه اهن در‬ ‫حال رایزنی با مجلس ش��ورای اسالمی است تا احکام‬ ‫محاسب��ه نرخ صفر مالیات ب��ر ارزش افزوده در بخش‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی در برنامه هفتم توسع��ه‪ ،‬تبدیل به‬ ‫احکام دائمی شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت راه وش��هرسازی‪ ،‬سعید رسولی‬ ‫افزود‪ :‬پیش��نهاد تایید نرخ صفر مالیاتی برای خدمات‬ ‫حمل ونق��ل ریلی تا پایان برنامه شش��م توسعه و قرار‬ ‫گرفتن در برنامه هفتم توسعه نیز مطرح شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براساس برنامه ششم توسعه در اجرای‬ ‫سیاست های بند ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬مبنی بر توسعه حمل ونقل‬ ‫ریلی‪ ،‬دول��ت تالش دارد احکامی به مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی پیش��نهاد کند‪ ،‬مجلس نیز در زمان رسیدگی‬ ‫ب��ه این اح��کام‪ ،‬بندهایی اضافه کرد ک��ه یکی از این‬ ‫احکام‪ ،‬محاسبه نرخ صفر برای مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫در حمل ونقل ریلی بود که به تصویب رسید و سرانجام‬ ‫احمد خشنودی‬ ‫کارشناس حمل و نقل ریلی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بی��ش از یک س��ال از ص��دور رای معاونت حقوقی‬ ‫ریاس��ت جمه��وری به نف��ع راه اهن می گ��ذرد که بر‬ ‫مبن��ای ان بای��د مالی��ات و ع��وارض ارزش اف��زوده‬ ‫خدمات حمل ونقل ریلی ب��ا نرخ صفر درصد محاسبه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه با توجه به ای��ن رای و پیگیری های فعاالن‬ ‫حوزه ریلی‪ ،‬اردیبهشت امسال سازمان امور مالیاتی با‬ ‫صدور بخشنامه ای‪ ،‬نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده‬ ‫خدمات حمل ونقل ریلی بار را صفر درصد تعیین کرد‪،‬‬ ‫اما اجرای این مس��ئله هنوز اما و اگرهایی داشته و در‬ ‫دست پیگیری از سوی مس��ئوالن حوزه ریلی کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬براساس بند «ب» ماده ‪ ۵۲‬قانون‬ ‫برنامه شش��م توسعه‪ ،‬محاسبه مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫خدمات حمل ونقل ریلی (باری و مسافری) باید با نرخ‬ ‫صفر انجام ش��ود‪ .‬با شروع برنامه ششم توسعه در سال‬ ‫‪ ۹۶‬درباره نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ‬ ‫صفر یا معافیت بخش ریلی بین راه اهن‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی و سازمان ام��ور مالیات��ی همواره‬ ‫اختالف نظر وجود داش��ت اما در مرداد ‪ ۹۷‬رای مثبت‬ ‫به نفع بخش ریلی صادر شد‪.‬‬ ‫براس��اس بخش��نامه ای که در اردیبهش��ت امس��ال‬ ‫درزمینه اجرای این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی‬ ‫صادر شد‪ ،‬مالیات هایی که هنگام خرید کاال یا خدمات‬ ‫برای فعالیت های اقتصادی به استناد صورتحساب های‬ ‫صادره ذیل ای��ن قانون پرداخت ش��ده‪ ،‬قابل استرداد‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۹‬درص��د مالی��ات ارزش اف��زوده ب��ه طورکل��ی از س��بد هزین��ه‬ ‫خدمات دهندگان حمل ونقل ریلی کاس��ته ش��ده ک��ه این امر موجب‬ ‫نزدیک شدن به مزیت رقابتی ریل می شود‬ ‫پس از برگزاری چند نشس��ت کارش��ناسی با سازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی‪ ،‬رای معاونت حقوقی رئیس جمهوری در‬ ‫این زمینه صادر و ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گفته معاون وزیر راه و ش��هرسازی‪ ،‬برپایه اجرای‬ ‫این قانون ‪ ۹‬درصد مالیات ارزش افزوده به طورکلی از‬ ‫سب��د هزینه خدمات دهندگان حمل ونقل ریلی کاسته‬ ‫شده که این امر موجب نزدیک شدن به مزیت رقابتی‬ ‫ریل می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن تصریح ک��رد‪ :‬این قانون‬ ‫برای مجموع خدمات حمل ونقل ریلی دیده شده بود‪،‬‬ ‫اما تفس��یری که از خدمات حمل ونقل ریلی شد فقط‬ ‫شامل حمل ونقل بار بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل راه اهن تاکید کرد‪ :‬خواسته ما قرار گرفتن‬ ‫در برنامه هفتم توسعه و لحاظ ش��دن درقانون دائمی‬ ‫است که در حال پیگیری و رایزنی با مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در این زمینه هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹علت عقب ماندگی ریل از جاده‬ ‫اجرا نشدن قانون محاسبه مالیات با نرخ صفر درصد‬ ‫ب��رای خدمات حمل ونقل ریلی‪ ،‬در سال های گذش��ته‬ ‫همواره مورد انتقاد کارش��ناسان و دست اندرکاران این‬ ‫بخش بوده است‪ .‬انها می گویند محاسبه نرخ صفر برای‬ ‫خدمات حمل ونقل ریلی موجب می ش��ود این بخش با‬ ‫حمل ونقل جاده ای در ش��رایطی یکسان قرار گرفته و‬ ‫بتواند با این بخش رقابت کند‪.‬‬ ‫مجید بابایی‪ ،‬از کارشناسان ریلی کشورمان با انتقاد‬ ‫از اعمال سیاست های یکسان در حوزه حمل ونقل ریلی‬ ‫و ج��اده ای گفت‪ :‬وقتی م��اده ‪ ۲۴‬سیاست های کالن‬ ‫برنامه ششم تاکید بر رقابتی شدن حمل ونقل ریلی در‬ ‫مقایسه با سایر شیوه ها دارد‪ ،‬باید اعمال سیاست ها در‬ ‫این دو بخش متفاوت باشد اما این گونه نیست‪.‬‬ ‫او در گفت وگو ب��ا‬ ‫افزود‪ :‬حمل ونقل جاده ای‬ ‫م��ا حق دسترسی به ج��اده پرداخت نمی کند و دولت‬ ‫هم��ه هزینه های ش��بکه جاده ای را متقبل می ش��ود‪،‬‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰‬درص��د درامدهای حمل ونقل‬ ‫ریلی باید به عنوان ح��ق دسترسی به دولت پرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬این درحالی است که بخش جاده ای از گازوئیل‬ ‫با یک چهارم نرخ واقعی استفاده می کند و این موجب‬ ‫می ش��ود مزیت مصرف یک هفتم��ی حمل ونقل ریلی‬ ‫نسبت به جاده ای‪ ،‬بی استفاده بماند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حمل ونقل با بیان اینکه نقش دولت‬ ‫در اعم��ال سیاست ه��ای متناسب با برنامه شش��م در‬ ‫اصالح همین روندهای اش��تباه اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تا‬ ‫وقت��ی اقتصاد بخش حمل ونقل بهب��ود نیابد و فضای‬ ‫رقابتی بخش ریلی متحول نش��ود‪ ،‬توسعه بخش ریلی‬ ‫محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش مسافری بهره می برد؟‬ ‫یکی دیگر از کارش��ناسان حمل ونقل ریلی می گوید‬ ‫اگرچه معافیت مالیاتی می تواند بخش��ی از هزینه های‬ ‫فع��االن حمل ونقل ریلی را کاهش دهد‪ ،‬اما مزیت های‬ ‫بخش ریلی به اندازه ای است که درحال حاضر نمی توان‬ ‫از ای��ن معافیت به عنوان عاملی برای افزایش جذابیت‬ ‫حمل ونقل ریلی نام برد‪.‬‬ ‫غالمرضا پیرهادی در پاسخ به‬ ‫افزود‪ :‬همزمان‬ ‫با تصمیم گی��ری در زمینه معافیت های مالیاتی بخش‬ ‫ریل��ی‪ ،‬در بخش ج��اده ای نی��ز ش��اهد معافیت های‬ ‫مالیاتی هستیم‪ .‬بنابراین هر دو شیوه حمل ونقل ریلی‬ ‫و ج��اده ای به یک نس��بت کاهش ن��رخ خدمات پیدا‬ ‫می کنند و نس��بت اختالف نرخ پیشین حفظ می شود؛‬ ‫بنابراین تغییر محسوسی از نظر استقبال مسافران در‬ ‫هیچ یک از دو بخش به وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫وی یاداوری کرد‪ :‬از سوی دیگر میزان مالیات ارزش‬ ‫افزوده به اندازه ای نیست که کاهش ان برای مسافران‬ ‫جذابیت ایجاد کند‪.‬‬ ‫سعید رسولی‬ ‫غالمرضا پیرهادی‬ ‫فقط ‪ ۳۵‬درصد برج ها پایان کار دارند‬ ‫پیش فروش بلیت اتوبوس های نوروزی‬ ‫مدیرعامل اتحادیه ش��رکت های تعاونی مسافری کشور اعالم کرد‪ :‬پس‬ ‫از تعیی��ن قیمت های جدید بلیت اتوب��وس که هم اکنون در حال ارزیابی‬ ‫است‪ ،‬پیش فروش بلیت اتوبوس های مس��افری بین شهری ویژه تعطیالت‬ ‫نوروزی اغاز می شود و هیچ مشکل و کمبودی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫احمدرض��ا عامری در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به ثابت‬ ‫مان��دن نرخ بلی��ت اتوبوس در یک سال گذش��ته و مذاک��ره برای تغییر‬ ‫قیمت ها‪ ،‬پیش فروش بلیت اتوبوس های ویژه نوروز انجام نمی شود و پس‬ ‫از نهایی و ابالغ شدن قیمت های جدید‪ ،‬تاریخ دقیق و نرخ های ان اعالم‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل اتحادیه ش��رکت های تعاونی مسافری کشور در‬ ‫پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا افزایش تعداد اتوبوس های دربستی با‬ ‫توجه به اهمیت عرض معابر در امداد و نجات زمان وقوع زلزله‬ ‫اطالعات قرار گی��ری ساختمان های بلند در تهران در معابر را‬ ‫بدین ش��رح اع�لام کرد‪ ۳ :‬برج در معب��ر ‪ ۶‬متری‪ ۲۴ ،‬برج در‬ ‫معاب��ر بین ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۱۰‬متری‪ ۲۵۱ ،‬برج بی��ن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬متری‪،‬‬ ‫‪ ۳۴۳‬برج بی��ن ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۴‬متری‪ ۳۵۸ ،‬برج در معابر باالی ‪۲۴‬‬ ‫متری است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قرارگی��ری ساختمان های بلندمرتبه روی‬ ‫حریم گس��ل های لرزه زا‪ ،‬ریسک لرزه ای شهر تهران را افزایش‬ ‫داده است‪ ،‬اضافه کرد‪ ۱۰۱ :‬پرونده در حریم گس��ل های اصلی‬ ‫واقع است‪.‬‬ ‫فرصت اعتراض برای متقاضیان مسکن ملی فراهم شد‬ ‫مقاص��د خارجی و داخلی مختلف در نوروز باعث کاهش تعداد اتوبوس ها‬ ‫و باالرفتن تقاضا نس��بت به عرضه نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ کمبودی در این‬ ‫زمین��ه نداریم‪ ،‬هرسال اتوبوس های دربس��تی با مقاصد داخلی و خارجی‬ ‫مختلف کار خود را در کنار دیگر اتوبوس های نوروزی بین ش��هری انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫عام��ری اظهار کرد‪ :‬هر اتوبوس��ی نمی تواند به مقاص��د خارجی مانند‬ ‫ترکیه برود و ش��رایط خاصی را باید از نظر کش��ور مقصد احراز کند‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال اتوبوس های دربس��تی ترکیه با توجه به پروتکل امضا ش��ده‬ ‫بین دو کش��ور باید شرایط خاصی داشته باشند و با توجه به این شرایط‬ ‫تعداد محدودی از اتوبوس ها می توانند در این زمینه فعالیت کنند‪.‬‬ ‫متقاضیان معترض به نتیجه پاالیش مسکن ملی‬ ‫و همچنی��ن متقاضیان��ی که با وج��ود تایید نهایی‬ ‫تمایل ب��ه انصراف از این ط��رح را دارند‪ ،‬می توانند‬ ‫تا چن��د روز اینده اعتراض خ��ود را در سامانه اباد‬ ‫ثبت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬برای متقاضیان طرح اقدام ملی‬ ‫که نس��بت به نتیجه پاالیش ثبت نام خود اعتراض‬ ‫دارند‪ ،‬از ابتدای اسفند این امکان فراهم ش��ده است‬ ‫تا با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی و وارد کردن‬ ‫کد رهگیری‪ ،‬از دلیل تایید نشدن خود اگاه شوند‪.‬‬ ‫همچنین متقاضیان مس��کن مل��ی می توانند در‬ ‫صورت اعت��راض به نتیجه پاالی��ش‪ ،‬از اواخر هفته‬ ‫نخس��ت اسفند نس��بت به درج اعتراض در همین‬ ‫سامانه اقدام کنند‪.‬‬ ‫همچنین وزارت راه و ش��هرسازی فرصت انصراف‬ ‫از ای��ن طرح را فراهم ک��رده است و متقاضیانی که‬ ‫شرایط انها برای ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫تایید ش��ده است‪ ،‬در صورتی ک��ه تمایل به انصراف‬ ‫دارن��د‪ ،‬می توانند از اواخر این هفته نس��بت به ثبت‬ ‫انصراف خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫معامله های مس��کن در ش��هر تهران و کل کشور در بهمن‬ ‫به ترتی��ب ‪ ۲۰‬و ‪ ۹‬درصد افزایش یافت و این درحالی است‬ ‫که براساس اعالم فعاالن بازار مسکن‪ ،‬قیمت ها رشد چندانی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رشد ماهانه تعداد معامله های مسکن در‬ ‫بهمن نیز ادامه یافت‪ .‬براساس اعالم مشاوران امالک تهران‪،‬‬ ‫معامله های بهمن ‪ ۱۳۹۸‬در شهر تهران ‪ ۲۰‬درصد و در کل‬ ‫کش��ور ‪ ۹‬درصد نس��بت به دی افزایش داشته است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که ماه گذش��ته نیز ش��اهد افزایش ‪ ۱۱‬درصدی‬ ‫ماهانه تع��داد معامله ها در تهران بودیم‪ .‬از یکم تا ‪ 29‬بهمن‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در ته��ران ‪ ۱۴‬ه��زار و ‪ ۴۶۴‬ق��رارداد خرید و فروش‬ ‫ملک در تهران به امضا رسیده که نس��بت به ماه پیش از ان‬ ‫‪ ۲۰‬درصد و نس��بت به ماه مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫در کل کشور نیز در ‪ ۲۹‬روز ابتدای بهمن ‪ ۶۱‬هزار و ‪۵۱۰‬‬ ‫مبایعه نامه منعقد ش��ده که نس��بت به دی امسال ‪ ۹‬درصد‬ ‫و نس��بت به بهمن پارسال ‪ ۱۱‬درصد افزایش داش��ته است‪.‬‬ ‫ماه گذش��ته نیز قراردادهای خرید وفروش در کل کشور ‪۱۹‬‬ ‫درصد نسبت به اذر باال رفته بود‪.‬‬ ‫همچنین در بخش اجاره در ‪ ۲۹‬روز بهمن ‪ ۱۳۹۸‬بیش از‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۷‬اجاره نامه در تهران به امضا رسیده که نسبت‬ ‫به ماه گذش��ته ‪ ۴‬درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۷‬درصد کاهش نش��ان می دهد‪ .‬در کل کشور هم از یکم تا‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۵۴۳‬اجاره نامه منعقد ش��ده که نسبت‬ ‫به ماه گذش��ته ‪ ۸‬درصد کاهش و نس��بت به ماه مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۳‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫انجام پروازهای عراق‬ ‫بدون مسافران ایرانی‬ ‫سخنگوی ش��رکت ش��هر فرودگاه��ی امام‬ ‫خمین��ی(ره) گفت‪ :‬پروازهای ایران به عراق در‬ ‫حال انجام است و هیچ پروازی باطل نشده است‬ ‫اما عراق از پذیرش مس��افران ایرانی خودداری‬ ‫می کن��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علی کاش��انی گفت‪:‬‬ ‫ع��راق از پذیرش اتباع ایرانی در فرودگاه هایش‬ ‫خودداری می کند‪ .‬به گفته سخنگوی ش��رکت‬ ‫ش��هر فرودگاهی امام خمین��ی(ره)‪ ،‬پروازها به‬ ‫عراق بدون مس��افر ایران��ی و فقط برای انتقال‬ ‫عراقی ها انجام می ش��ود‪ .‬پ��س از اعالم رسمی‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در ایران‪ ،‬کشور عراق به‬ ‫ط��ور رسمی اعال م کرد که دیگر هیچ مس��افر‬ ‫ایران��ی را نمی پذی��رد و وی��زا برای مس��افران‬ ‫ایران��ی صادر نمی کن��د‪ .‬براس��اس انچه اعالم‬ ‫ش��ده‪ ،‬پروازهای بین ای��ران و عراق فقط برای‬ ‫جابه جایی دیپلمات ه��ا و تبعه عراقی در ایران‬ ‫است که همه این پروازها با انجام قرنطینه های‬ ‫پزشکی انجام می شود‪.‬‬ ‫ایران پروازی به چین ندارد‬ ‫ریتم معامالت مسکن تندتر شد‬ ‫یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن با بیان این که رش��د نرخ‬ ‫مس��کن ش��هر تهران در سال این��ده کمت��ر از از نرخ تورم‬ ‫خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬سال اینده ش��هرهایی که از روند افزایش‬ ‫نرخ مس��کن تهران جا مانده اند‪ ،‬این عقب ماندگی را جبران‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مهدی روانش��ادنیا اظهار کرد‪ :‬اگر سیکل های گذش��ته را‬ ‫مالک ق��رار می دادیم باید سال ‪ ۱۳۹۸‬بازار مس��کن ش��هر‬ ‫ته��ران بازار به ثبات قیمت��ی می رسید که البته از تیر تا اذر‬ ‫قیمت ها یا پایین می امد یا افزایش ناچیزی داشت‪ .‬اما چند‬ ‫عامل خ��ارج از بازار و چند پارامتر داخل بازار مس��کن این‬ ‫بخش را دچار تغییر مس��یر ک��رد‪ .‬تغییر نرخ بنزین‪ ،‬افزایش‬ ‫نس��بی نرخ ارز‪ ،‬اتفاقات سیاسی و اقتصادی از عوامل بیرونی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی ب��رای رهای��ی از زیانده‬ ‫ب��ودن‪ ،‬نیازمند برنامه جام��ع مهندسی است‪،‬‬ ‫این برنامه ش��امل طراح��ی‪ ،‬پیاده سازی‪ ،‬اجرا‬ ‫و مهم ت��ر از همه تحلیل اس��ت‪ .‬در این زمینه‬ ‫ب��ه مهندسان خب��ره نیازمندیم‪ .‬م��ا در حوزه‬ ‫مهندسی بی��ش از انکه به مهندس زیرساخت‬ ‫(خ��ط و ابنی��ه‪ ،‬سیگنالینگ و‪ )...‬نیاز داش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬به مهندسان خوش فک��ری نیاز داریم‬ ‫ک��ه ابداع کنند و ایده های عملیاتی برای ایجاد‬ ‫ث��روت‪ ،‬روی همی��ن زیرساخت فعلی داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬زیرساخت فعلی‪ ،‬چهارخطه و شش خطه‬ ‫هم که بش��ود‪ ،‬وقتی مهندسی کیفیت خدمات‬ ‫ن��دارد‪ ،‬در جذب بازاره��ای جدید موفق عمل‬ ‫نمی کند‪ .‬ما در راه اهن ظرفیت ایجاد می کنیم‪،‬‬ ‫این اقدام خوب��ی است اما وقتی ظرفیت خالی‬ ‫بمان��د‪ ،‬سودده��ی ندارد‪ .‬در جه��ان مبحثی با‬ ‫عن��وان تخصی��ص ظرفیت ش��امل واگذاری و‬ ‫اج��اره ظرفیت ه��ای خطوط ریل��ی به بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬ف��روش مس��یرها‪ ،‬زمان بن��دی و‬ ‫هماهنگی‪ ،‬بهین��ه کردن برنامه حرکت قطارها‬ ‫که همگی بر عه��ده مهندسان خبره است‪ .‬در‬ ‫مثل است که جهان سوم‪ ،‬در همان مختصاتی‬ ‫قرار دارد که اگر بخواهی کشورت را اباد کنی‪،‬‬ ‫ابت��دا باید با کلن��گ‪ ،‬به جان سق��ف خانه ات‬ ‫بیفتی‪ .‬وقت��ی ارتباطات جای ضوابط را بگیرد‪،‬‬ ‫وقتی دریافتی یک مهندس ارشد با یک دیپلمه‬ ‫اقتصاد (با وجود سابقه بیشتر) یکسان یا کمتر‬ ‫از او باش��د‪ ،‬انگیزه ها از بی��ن می رود‪ .‬البته این‬ ‫ویژه راه اهن نیس��ت و در هم��ه نهادها‪ ،‬نیروی‬ ‫انس��انی متخصص��ی ک��ه در اوج بی تدبیری و‬ ‫رابطه بازی‪ ،‬حتی از داشتن نخستین مزیت های‬ ‫سازمانی یک نیروی خدماتی سالن مس��افری‪،‬‬ ‫به دلیل اعمال سلیقه و نظر ش��خصی‪ ،‬محروم‬ ‫اس��ت‪ ،‬چیزی با عنوان انگیزه نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫مسئله مهم مهندسان‪ ،‬بی توجهی به تخصص و‬ ‫زحمت انها و نادیده گرفتن عمدی راهکارها و‬ ‫تالشش��ان است‪ .‬اگر به امار تاسف بار مهاجرت‬ ‫مهندسان حتی در سن ب��اال نگاهی بیندازید‪،‬‬ ‫این بحران را مش��اهده می کنید‪ .‬دستمزدهای‬ ‫نامناس��ب‪ ،‬رابطه ساالری ش��دید‪ ،‬نبود مرجع‬ ‫رسیدگی کننده به اعتراض ه��ای پیدا و پنهان‬ ‫و به کارگرفته نش��دن مهندسان در پست های‬ ‫تخصص��ی‪ ،‬انگیزه ها را از بی��ن برده و تالش را‬ ‫متوقف می کن��د‪ .‬اهمیت تجرب��ه مهندسی به‬ ‫ان��دازه دانش مهندسی است ام��ا متاسفانه در‬ ‫موارد بس��یاری به این تجربه به��ای الزم داده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در داخل بازار مسکن نیز دولت سقف تسهیالت‬ ‫را ب��ه ‪ ۲۴۰‬میلیون تومان افزایش داد‪ .‬از سوی دیگر مصالح‬ ‫ساختمانی از جمله اهن االت و میلگرد رش��د داش��تند‪ .‬در‬ ‫نتیجه برخالف پیش بینی ه��ا در اذر با نقطه عطف جدیدی‬ ‫در بازار مس��کن روبه رو بودیم‪ .‬اما عامل کنترل کننده یعنی‬ ‫نب��ود ظرفیت در طرف تقاضا‪ ،‬افزایش نرخ ها را کنترل کرد‪،‬‬ ‫ب��ه طوری که از رش��د حدود ‪ ۸‬درص��د ماهیانه به ‪ ۲‬درصد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار مسکن با بیان اینکه قدرت متقاضیان‬ ‫با رشد نرخ در سال های ‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۱۳۹۷‬هنوز تطبیق نیافته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬ش��واهد گویای ان است که ش��وک متغیرهای‬ ‫داخلی و خارجی بر بازار مس��کن از بین رفته و تا پایان سال‬ ‫ثبات نسبی بر این بازار حاکم خواهد بود‪.‬‬ ‫وزیر راه و ش��هرسازی گفت‪ :‬همه پروازهای‬ ‫مسافری به چین متوقف شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنا‪ ،‬محمد اسالم��ی در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه مردم بر این باور هس��تند ک��ه پروازهای‬ ‫چین عام��ل ورود کرونا به ای��ران بوده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این موضوع قابل بررسی است و وزارت‬ ‫بهداش��ت بای��د ان را اعالم کن��د‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫پروازهای مسافری به چین متوقف بود و فقط‬ ‫پروازهای باری با تایید وزارت بهداش��ت انجام‬ ‫می شد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی ادامه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر همه پروازها به چین متوقف شده است‪.‬‬ ‫اسالمی درباره بس��ته ش��دن مرزهای عراق به‬ ‫ایران گفت‪ :‬همه این اقدامات جوسازی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن‬ ‫و شهرسازی گفت‪ ۱۰۰ :‬برج تهران در حریم گسل های اصلی‪،‬‬ ‫‪ ۵۵‬ب��رج در حری��م گس��ل های متوسط و ‪ ۱۶‬ب��رج در حریم‬ ‫گسل های فرعی واقع شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬علی بیت‬ ‫اللهی گفت‪ :‬گازکش��ی های وسیع در سطح ش��هرها و پراکنش‬ ‫ساختمان های بلند در کالنشهرها به ویژه شهر تهران‪ ،‬خطرات‬ ‫ثانویه زلزله مانند اتش سوزی ها را دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه عضو هیات علم��ی مرکز تحقیق��ات‪ ،‬حدود ‪۹۷۹‬‬ ‫پرونده برج در ش��هر تهران موجود است که ‪ ۶۱۴‬برج در حال‬ ‫بهره برداری‪ ۱۱۲ ،‬برج در مرحله اسکلت‪ ۱۳۸ ،‬برج نیمه تمام‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬ب��رج در مرحله گودب��رداری و ‪ ۶۵‬پرونده در مرحله پروانه‬ ‫ساخت و پیش از ساخت هستند‪.‬‬ ‫وی اع�لام ک��رد‪ ۳۶۴ :‬برج در منطقه ی��ک‪ ۱۹۰ ،‬پرونده در‬ ‫منطقه ‪ ۹۹ ،۲۲‬برج در منطقه ‪ ۹۵ ،۳‬پرونده در منطقه ‪۹۴ ،۶‬‬ ‫برج در منطقه ‪ ۷۰ ،۲‬برج در منطقه ‪ ۵‬و بقیه در سایر مناطق‬ ‫شهری تهران پراکنده اند‪.‬‬ ‫رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرسازی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ ۱۰۰ :‬برج تهران در حریم گس��ل های اصلی‪،‬‬ ‫‪ ۵۵‬ب��رج در حری��م گس��ل های متوسط و ‪ ۱۶‬ب��رج در حریم‬ ‫گسل های فرعی واقع شده اند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بیشترین تعداد برج ها در منطقه یک با ‪ ۳۶۴‬و‬ ‫‪ ۲۲‬با ‪ ۱۹۰‬پرونده است‪.‬‬ ‫بیت اللهی با بیان اینکه در مجموع ‪ ۷۳۵‬پروانه ساخت صادر‬ ‫ش��ده است‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬برج سازی در تهران به ش��کل انبوه از‬ ‫سال ‪ ۱۳۷۲‬شروع و در سال های ‪ ۱۳۸۸‬تا ‪ ۱۳۹۴‬به اوج خود‬ ‫رسی��ده است‪ .‬در مجموع ‪ ۳۴۴‬گواهی پای��ان کار برای برج ها‬ ‫صادر ش��ده و حدود ‪ ۳۵‬درصد پرونده های موجود دارای پایان‬ ‫کار هستند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی با‬ ‫یادداشت‬ ‫بحران‬ ‫مهندسان‬ ‫بی انگیزه‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1474‬‬ ‫پیاپی ‪2792‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫تصویب طرح جامع ریلی تهران‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کدام تاکسی های‬ ‫تلفنی سهمیه سوخت‬ ‫می گیرند؟‬ ‫سازه های نماد تهران‬ ‫در حال فرسودگی‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه‬ ‫بخش��ی از س��ازه های پروژه مصال فرسوده‬ ‫شده و نیاز به بازس��ازی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مصال‬ ‫نم��اد تهران اس��ت و مدیریت پ��روژه باید‬ ‫وضعیت تکمیلی مصال را تسریع بخشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ف��ارس‪ ،‬حس��ن خلیل ابادی‬ ‫درباره اخرین وضعیت پروژه مصالی تهران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این پرژوه بس��یار وس��یع اس��ت‬ ‫و بخش های مختلفی را ش��امل می ش��ود‪.‬‬ ‫تاکنون بخش های مختلفی از ان س��اخته‬ ‫ش��ده ولی هنوز به اقدام��ات تکمیلی نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دسترس��ی های ای��ن پروژه به‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی باید تکمیل شود‪.‬‬ ‫داخل مصال نیز هنوز نیمه تمام است‪ ،‬البته‬ ‫تکمیل ان بر عهده ش��هرداری نیست ولی‬ ‫اقداماتی در این زمینه از س��وی شهرداری‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫خلیل اب��ادی در پاس��خ ب��ه اینک��ه گره‬ ‫کار پ��روژه مصال کجا اس��ت؟ گف��ت‪ :‬نبود‬ ‫پشتیبانی مالی و لجستیکی گره کار است‪.‬‬ ‫شهرداری نقش خاصی ندارد و باید مدیریت‬ ‫پروژه وضعیت تکمیلی مصال را تسریع کند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬بخش��ی از سازه های مصال‬ ‫در حال قدیمی ش��دن است چرا که مربوط‬ ‫به ‪ ۲۰‬س��ال پیش ب��وده و اکن��ون نیاز به‬ ‫بازسازی احساس می شود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو ش��ورای ش��هر گف��ت‪ :‬پروژه‬ ‫مصال پ��روژه ای فرهنگی به ش��مار می رود‬ ‫و نماد و برندی برای تهران اس��ت بنابراین‬ ‫تکمیل ش��دن ان ض��رورت دارد و باید در‬ ‫اولویت اختصاص بودجه ها باش��د تا از این‬ ‫وضعیت نیمه کاره رها ش��ده و کار به پایان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬شهرداری همیشه از این‬ ‫پروژه حمای��ت کرده و تاکن��ون اقدام های‬ ‫موثری نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫تکلیف مترو پایتخت تا ‪ ۱۴۲۰‬روشن شد‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تا افق ‪۱۴۲۰‬‬ ‫چهار خط حومه ای‬ ‫ازسوی راه اهن‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫با هماهنگی‬ ‫شهرداری تهران‬ ‫ساخته می شود‬ ‫معاون عمران و توس��عه امور شهری و روستایی وزیر‬ ‫کش��ور از تصویب طرح جامع ریلی شهر تهران با هدف‬ ‫خدمت رسانی هرچه بیش��تر به شهروندان تهرانی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نقل از س��ازمان ش��هرداری ها‬ ‫و دهیاری ه��ای کش��ور‪ ،‬مه��دی جمالی ن��ژاد در‬ ‫صدوپنجاهمین نشست شورای عالی هماهنگی ترافیک‬ ‫شهرهای کشور افزود‪ :‬مطالعات بروزرسانی طرح جامع‬ ‫ریل��ی ته��ران از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬با هدف افزایش س��هم‬ ‫حمل ونق��ل همگانی و یکپارچگی و کارایی ش��بکه ای‬ ‫س��امانه ریلی‪ ،‬مدیریت تقاضا‪ ،‬تامین دسترسی مناسب‬ ‫ریلی با اس��تفاده از امکانات و ارتقای زیرس��اخت های‬ ‫موجود در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن زمینه عالوه بر بهینه س��ازی‬ ‫ش��بکه ریلی موجود‪ ،‬خطوط دیگ��ری از جمله ‪ ۴‬خط‬ ‫مترو درون ش��هری (خطوط ‪ ۱۰ ،۹ ،۸‬و ‪ ،)۱۱‬توسعه و‬ ‫ارتقای خطوط حومه ای و ایجاد ‪ ۲‬خط اکس��پرس (‪A‬‬ ‫و ‪ )B‬پیشنهاد شد‪.‬‬ ‫معاون عمران و توس��عه امور شهری و روستایی وزیر‬ ‫کشور با اشاره به بهینه سازی ‪ ۷‬خط موجود مترو تهران‬ ‫در ای��ن طرح اظهارکرد‪ :‬مقرر ش��د ش��هرداری تهران‬ ‫ب��ه عنوان اولویت نخس��ت و در کوتاه م��دت به منظور‬ ‫دس��تیابی به سرفاصله زمانی و ظرفیت مقرر در مصوبه‬ ‫خطوط یاد ش��ده‪ ،‬اقداماتی به منظور افزایش ‪ ۲‬برابری‬ ‫جابه جایی مسافر در وضع موجود انجام دهد‪.‬‬ ‫جمالی نژاد تکمیل همه اجزای خطوط هفت گانه مترو‬ ‫تهران از جمله ایستگاه ها‪ ،‬پارکینگ‪ ،‬پایانه‪ ،‬پست برق‪،‬‬ ‫مرکز فرمان‪ ،‬تونل های ارتباطی‪ ،‬ایستگاه های تبادلی و‬ ‫س��امانه های تجهیزاتی برای دس��تیابی به اهداف طرح‬ ‫جامع ریلی ته��ران و تامین ناوگان مورد نیاز و کارامد‬ ‫همراه با تکمیل تسهیالت دسترسی به ایستگاه ها را از‬ ‫جمله این اقدامات برشمرد‪.‬‬ ‫رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور‬ ‫با اش��اره به برنامه طراحی و راه ان��دازی خطوط جدید‬ ‫مترو درون ش��هری با توجه به افق زمانی س��ال ‪۱۴۲۰‬‬ ‫افزود‪ :‬در مطالعات انجام ش��ده برای شهر تهران ‪ ۴‬خط‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه تاکس��یرانی های‬ ‫شهری کش��ور از نصب نرم افزار پیمایش در‬ ‫اژانس های تحت نظارت شهرداری ها و الزام‬ ‫رانندگان به استفاده از ان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مرتضی ضامنی درباره‬ ‫نص��ب نرم اف��زار پیمای��ش در اژانس ه��ای‬ ‫تحت نظارت ش��هرداری ها و الزام رانندگان‬ ‫به اس��تفاده از ان اظهارکرد‪ :‬با اجرای طرح‬ ‫سهمیه بندی سوخت و بر اساس مصوبه های‬ ‫کارگ��روه مربوط��ه‪ ۲ ،‬م��اه ب��ه اژانس های‬ ‫تاکس��ی تلفنی فرصت داده ش��د ت��ا برای‬ ‫برخورداری از س��همیه س��وخت‪ ،‬پیمایش‬ ‫خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن زمین��ه مق��رر ش��د‬ ‫اژانس ه��ای تاکس��ی تلفنی پ��س از ‪ ۲‬ماه‬ ‫از اج��رای طرح‪ ،‬برای ت��داوم برخورداری از‬ ‫س��همیه س��وخت‪ ،‬گزارش عملکرد خود را‬ ‫به طور برخ��ط اعالم کنند‪ .‬ب��ه این منظور‬ ‫زیرس��اخت الزم برای فعال س��ازی نرم افزار‬ ‫اختصاصی اژانس ها برای نصب در دفاتر انها‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری‬ ‫کشور مهم ترین موضوع درباره سهمیه بندی‬ ‫بنزی��ن را تخصی��ص س��وخت ب��ر مبنای‬ ‫پیمایش در این گروه خودرویی دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬ب��ا نرم افزاری ک��ه در اژانس ها فعال‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ناوگان موظفند پیمایش خود را‬ ‫به سامانه مرکزی تخصیص سهمیه سوخت‬ ‫ارسال کنند و بر همین اساس میزان سهمیه‬ ‫سوخت اژانس های تاکسی تلفنی متناسب‬ ‫با میزان پیمایش انها تعیین می شود‪.‬‬ ‫این مسئول با اشاره به اینکه بستر فعالیت‬ ‫ای��ن نرم اف��زار در اژانس ه��ای زیرمجموعه‬ ‫شهرداری ها فراهم اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬الزام‬ ‫به نصب این نرم افزارها از ابتدای اس��فند در‬ ‫دفات��ر اژانس های زیر نظارت ش��هرداری ها‬ ‫اعالم ش��ده اس��ت که امیدواریم ت��ا پایان‬ ‫اسفند س��ال ‪ ۹۸‬بتوانیم پیمایش انها را به‬ ‫طور برخط به وزارت نفت اعالم کنیم‪.‬‬ ‫ضامنی گفت‪ :‬با اس��تفاده از این نرم افزار‬ ‫تا پایان س��ال پیمایش این خودروها ثبت و‬ ‫سهمیه س��وخت تخصیصی به انها تا ‪۳۰۰‬‬ ‫لیتر در ماه متناس��ب با میزان پیمایش شان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری‬ ‫کش��ور خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��همیه سوخت‬ ‫رانندگانی که نتوانند نسبت به ارائه گزارش‬ ‫پیمایش اقدام کنند‪ ،‬حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خط ‪ ۸‬مترو از مسعودیه تا سرسبز به طول تقریبی ‪ ۳۷‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫خط ‪ ۹‬مترو از دولت اباد تا چیتگر به طول تقریبی ‪ ۴۶‬کیلومتر و خط ‪۱۰‬‬ ‫مترو از حکیمیه تا ورداورد به طول تقریبی ‪ ۴۱‬کیلومتر و خط ‪ ۱۱‬مترو‬ ‫از چیتگر تا سه راه تقی اباد به طول تقریبی ‪ ۲۸‬کیلومتر خواهد بود‬ ‫مترو درون شهری در نظر گرفته شده که خط ‪ ۸‬مترو از‬ ‫مسعودیه تا سرسبز به طول تقریبی ‪ ۳۷‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬خط ‪ ۹‬مترو از دولت اباد تا چیتگر به‬ ‫طول تقریبی ‪ ۴۶‬کیلومتر و خط ‪ ۱۰‬مترو از حکیمیه تا‬ ‫ورداورد ب��ه طول تقریبی ‪ ۴۱‬کیلومتر و خط ‪ ۱۱‬مترو‬ ‫از چیتگر تا سه راه تقی اباد به طول تقریبی ‪ ۲۸‬کیلومتر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫جمالی ن��ژاد با تاکید بر لزوم ارتقا و س��اخت خطوط‬ ‫حومه ای با توجه به ضرورت یکپارچگی عملکرد شبکه‬ ‫ریلی تهران‪ ،‬مراکز و س��کونت گاه های اطراف ان گفت‪:‬‬ ‫ت��ا اف��ق ‪ ۱۴۲۰‬چهار خ��ط حومه ای ازس��وی راه اهن‬ ‫جمهوری اسالمی با هماهنگی شهرداری تهران ساخته‬ ‫می ش��ود که نخستین مس��یر در حریم راه اهن تهران‪-‬‬ ‫تبریز از ایس��تگاه مرکزی راه اهن تهران تا هش��تگرد با‬ ‫انشعاب شهرقدس تا مارلیک است‪.‬‬ ‫وی از اجرای مس��یر دوم در حری��م راه اهن تهران‪-‬‬ ‫اهواز از ایستگاه مرکزی راه اهن تهران تا پرند با انشعاب‬ ‫رباط کری��م تا فرودگاه امام خمینی و مس��یر س��وم در‬ ‫حریم راه اهن تهران‪ -‬مشهد از ایستگاه مرکزی راه اهن‬ ‫تهران تا پیش��وا با انشعاب ایستگاه بهرام تا پاکدشت و‬ ‫مسیر چهارم از پایانه شرق جدید تا رودهن خبر داد‪.‬‬ ‫رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور‬ ‫همچنین از ساخت خطوط اکسپرس با اتصال خطوط‬ ‫حومه ای ازس��وی ش��هرداری تهران‪ ،‬پس از ارتقای ان‬ ‫خطوط خبر داد‪.‬‬ ‫وی توصیح داد‪ :‬خط اکسپرس ‪ A‬حد فاصل هشتگرد‬ ‫تا ورامین با اتصال ایس��تگاه صادقیه به ایستگاه میدان‬ ‫راه اه��ن برای ارتب��اط خط حومه ای ته��ران‪ -‬کرج به‬ ‫خط حومه ای تهران‪ -‬پیش��وا و خط اکس��پرس ‪ B‬حد‬ ‫فاص��ل پرند تا پردی��س با اتصال ایس��تگاه ازادگان به‬ ‫ایستگاه پایانه ش��رق جدید برای ارتباط خط حومه ای‬ ‫ته��ران‪ -‬پرند به خط حومه ای ته��ران‪ -‬رودهن نیز در‬ ‫این نشس��ت به تصویب اعضای شورای عالی هماهنگی‬ ‫ترافیک شهرهای کشور رسید‪.‬‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی ضدعفونی می شود‬ ‫تمهیدات مدیریت شهری برای مقابله با کرونا‬ ‫مرگ ‪ ۲‬نفر در اثر ابتال به کرونا در قم‪ ،‬چهارش��نبه تایید شد‬ ‫و زنگ خطر را برای مس��ئوالن و مردم به صدا دراورد‪ .‬براساس‬ ‫اخری��ن اعالم وزارت بهداش��ت‪ ،‬در روزهای گذش��ته ‪ ۱۳‬مورد‬ ‫جدی��د ابتال به کرون��ا (‪ ۷‬نفر در قم‪۴ ،‬نفر در ته��ران‪ ۲ ،‬نفر در‬ ‫گیالن) تایید ش��ده و ش��مار مبتالیان به ای��ن بیماری در ایران‬ ‫به ‪ ۱۸‬نفر رس��یده اس��ت‪ .‬ابتالی این ‪ ۱۸‬نفر از میان ‪ ۷۳۵‬نفر‬ ‫مشکوک به الودگی به ویروس کرونا تایید شده و در مجموع ‪۴‬‬ ‫نف��ر از این میان جان باخته اند‪ .‬ب��ا توجه به اینکه ویروس کرونا‬ ‫قابل انتقال از فردی به فرد دیگر است‪ ،‬در تهران و دیگر شهرها‬ ‫اقدام های مقابله ای و پیشگیرانه ازسوی مدیریت شهری در حال‬ ‫پیگیری است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بنا به اطالع رس��انی رئیس مرکز ارتباطات‬ ‫و ام��ور بین الملل ش��هرداری ته��ران در توئیت��ر‪ ،‬ضدعفونی و‬ ‫شست وشوی دائمی واگن های مترو و اتوبوس ها‪ ،‬مراقبت ویژه از‬ ‫گرمخانه ها‪ ،‬اطالع رسانی و اگاهی بخشی با بیلبوردهای شهری‪،‬‬ ‫اموزش کارکنان و مردم از س��وی س��رای محله ها و اماده باش‬ ‫سوله های بحران‪ ۵ ،‬تصمیم مدیران شهری در زمینه پیشگیری‬ ‫از شیوع ویروس کرونا است‪ .‬انطور که مسئوالن شهرداری تهران‬ ‫اع�لام کرده اند‪ ،‬در صورت لزوم و در صورت درخواس��ت وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬سوله های اماده شده مدیریت بحران در اختیار وزارت‬ ‫بهداشت قرار داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع رایگان ماس�ک در ایستگاه های اتوبوس و‬ ‫مترو‬ ‫س��خنگوی ش��ورای ش��هر تهران از توزیع رایگان ماسک در‬ ‫ایستگاه های اتوبوس و مترو از سوی شهرداری تهران خبر داد‪.‬‬ ‫علی اعطا جمعه در صفحه ش��خصی خود در توئیتر نوش��ت‪:‬‬ ‫«پیگی��ر موضوع توزیع ماس��ک در س��طح ش��هر خواه��م بود‪،‬‬ ‫ضمن اینکه س��تاد ‪ ۲۴‬س��اعته ب��ا محوریت س��ازمان مدیریت‬ ‫بحران و نمایندگان نهادهای مس��ئول از امروز (جمعه) تشکیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬برای مراک��ز راهبری مترو و رانندگان ش��رکت واحد‪،‬‬ ‫م��واد ضدعفونی کننده‪ ،‬ماس��ک و دس��تکش تهی��ه و توزیع و‬ ‫دس��تگیره های مترو و اتوبوس هر ش��یفت با محلول وایتکس و‬ ‫الکل شست وشو می شود»‬ ‫او اضافه کرد‪« :‬با دکتر حناچی تماس گرفتم و پیشنهاد توزیع‬ ‫ماسک در ایستگاه های اتوبوس و مترو و در صورت امکان‪ ،‬سایر‬ ‫فضاهای پرتردد را مطرح کردم‪ ،‬اس��تقبال کردند‪ .‬پیگیر موضوع‬ ‫خواهم بود‪».‬‬ ‫‹ ‹اقدامات پیشگیرانه اتوبوسرانی‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعالم کرد‪ :‬مواد ضدعفونی کننده‬ ‫تهیه ش��ده و همه س��طح داخلی اتوبوس اعم از صندلی‪ ،‬میله و‬ ‫دستگیره ها از امشب هر شبانه روز یک بار ضدعفونی می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت واحد اتوبوس��رانی‪ ،‬محمود‬ ‫ترف��ع با اش��اره به فعالی��ت ‪ ۶‬هزار اتوبوس بخ��ش خصوصی و‬ ‫ش��رکت واحد در پایتخت گفت‪ :‬اقدامات ضدعفونی کننده فقط‬ ‫پیشگیرانه است و ابتال به کرونا در تهران نداشته ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در مقابل کرونا جدی است‪.‬‬ ‫حس��ینی گفت‪ :‬در گرمخانه ها نیز افراد با سن باال تعدادشان‬ ‫کم نیس��ت و بر همین اساس تالش ش��ده همه الزامات وزارت‬ ‫بهداشت را در زمینه پیشگیری از کرونا انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬خوش��بختانه تاکنون هیچ مورد مش��کوک به‬ ‫کرونا در گرمخانه ای پایتخت نداشته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه ضدعفونی کننده در مکان های عمومی‬ ‫فراخوان راننده ها برای ضدعفونی کردن اتوبوس ها انجام ش��ده‬ ‫و از امش��ب ک��ه اتوبوس ه��ا در توقف گاه ها منتقل می ش��وند‪،‬‬ ‫ضدعفونی کردن انها انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامات پیشگیرانه مترو‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو با اشاره به استفاده انبوه از‬ ‫ایس��تگاه های مترو گفت‪ :‬مترو تهران فرایند پیشگیری از شیوع‬ ‫کرونا ویروس را در دستور کار خود قرار داده و ضد عفونی کردن‬ ‫محیط را انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬فرنوش نوبخت درباره جزییات نشس��ت ویژه‬ ‫نحوه نظافت و مقابله با شیوع ویروس کرونا در مترو تهران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این نشس��ت ب��ا همکاری اداره کل پیش��گیری و مبارزه با‬ ‫بیماری های واگیر وزارت بهداش��ت و درمان‪ ،‬اداره کل بهداشت‬ ‫محیط و مدیران و کارشناس��ان ش��هر سالم ش��هرداری تهران‪،‬‬ ‫مع��اون حمل ونقل و ترافی��ک‪ ،‬مدیرعامل‪ ،‬معاون��ان و مدیران‬ ‫شرکت بهره برداری مترو تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه شرکت بهره برداری مترو تهران ضدعفونی‬ ‫هم��ه مکان ها و قطارهای مس��افری را از یک ماه پیش در راس‬ ‫برنامه های اصلی خود قرار داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫فعلی ش��یوه نامه های جدیدی از س��وی وزارت بهداش��ت برای‬ ‫ش��رکت بهره برداری مترو تهران ابالغ ش��ده است‪ .‬براساس این‬ ‫ش��یوه نامه ضدعفونی واگن ها‪ ،‬مکان ها و ایس��تگاه های مترو از‬ ‫بهمن امس��ال با توجه به ش��یوع بیماری کرونا با حساس��یت و‬ ‫دقت بیشتری روزانه انجام می شود و بر اساس برنامه ریزی انجام‬ ‫ش��ده مواد ضدعفونی کننده برای راهب��ران و مرکز فرمان تهیه‬ ‫ش��ده و برای ‪ ۵‬هزار کارکنان ایس��تگاه ها براساس پروتکل ملی‬ ‫که برای صیانت از نیروی انس��انی داریم‪ ،‬مواد ضدعفونی کننده‬ ‫تهیه شده است‪.‬‬ ‫نوبخت ادامه داد‪ :‬از ش��نبه همه اب خوری ها در ایستگاه های‬ ‫مترو تا اطالع ثانوی جمع اوری می شوند‪ .‬همچنین دستگاه های‬ ‫تهویه قطارها نیز ثابت می شوند و هندریل پله برقی نیز به طور‬ ‫مرتب ضدعفونی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران درباره اطالع رسانی‬ ‫و اگاهی بخش��ی درباره ش��یوع وی��روس کرونا گفت‪ :‬از س��وی‬ ‫ش��هرداری تهران طرح هایی تهیه و فرستاده شده که قرار است‬ ‫از دوشنبه در ایستگاه های مترو و به وسیله مانیتورهای موجود‬ ‫در ایستگاه ها پخش شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اماده سازی اتاق قرنطینه در گرمخانه ها‬ ‫سرپرست س��ازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مش��ارکت های اجتماعی‬ ‫شهرداری تهران با اشاره به اینکه تاکنون مورد مشکوکی از ابتال‬ ‫به کرونا در گرمخانه های پایتخت نداشته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬اتاق قرنطینه‬ ‫در گرمخانه ها اماده ش��ده و تمهیدات الزم را برای مقابله با این‬ ‫بیماری پیش بینی کرده ایم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فارس‪ ،‬س��یدمالک حس��ینی درب��اره تمهیدات‬ ‫این س��ازمان ب��رای جلوگیری کرون��ا در گرمخانه های پایتخت‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬از ‪ ۳‬هفت��ه پیش بخش��نامه ای را به هم��ه مراکز و‬ ‫مجموعه های س��ازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مش��ارکت های اجتماعی‬ ‫ابالغ کردیم و بر همین اساس تمهیدات الزم جهت پیشگیری از‬ ‫کرونا درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مواد ضدعفونی کننده‪ ،‬دستکش های یک بار مصرف‬ ‫و سایر تجهیزات مورد نیاز برای گرمخانه های پایتخت تهیه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ینی ادامه داد‪ :‬برای گرمخانه های ب��زرگ اتاق قرنطینه‬ ‫اماده شده است و در گرمخانه های کوچک نیز در حال تهیه این‬ ‫اتاق هس��تیم و عالوه بر بحث ارائه اموزش های الزم‪ ،‬ضدعفونی‬ ‫کردن همه گرمخانه ها حداقل روزی یک بار انجام می گیرد‪.‬‬ ‫سرپرست س��ازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مش��ارکت های اجتماعی‬ ‫ش��هرداری تهران اف��زود‪ :‬ع�لاوه بر اف��راد اس��یب دیده‪ ،‬افراد‬ ‫خدمات دهن��ده در گرمخانه ه��ا نیز ممکن اس��ت در خطر ابتال‬ ‫به کرونا باش��ند و از انجایی که مددجوها در گرمخانه ها به ویژه‬ ‫خاورش��هر و لویزان بیماری های زمینه ای نیز دارند‪ ،‬اسیب انها‬ ‫رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران از شهرداری ها خواست‬ ‫مواد ضدعفونی کننده در مکان های عمومی مانند اتوبوس و مترو‬ ‫برای پیش��گیری از انتق��ال ویروس کرونا در اختی��ار مردم قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬ایرج خس��رونیا بیان کرد‪ :‬توجه به ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا در کش��ور و اینکه عموم مردم در گروه های سنی‬ ‫مختلف از وس��ایل نقلیه عمومی استفاده می کنند‪ ،‬شهرداری ها‬ ‫ملزم به قرار دادن مواد ضدعفونی کننده برای پاک سازی دست ها‬ ‫در داخل مترو و اتوبوس هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬رعایت اصول بهداش��ت فردی برای پیشگیری‬ ‫از کرونا بس��یار ضروری اس��ت‪ ،‬مردم مرتب دس��ت ها را با مواد‬ ‫ضدعفونی کننده یا صابون شست وشو دهند‪ ،‬همچنین از فاصله‬ ‫یک متری تماس چهره به چهره داشته و روبوسی نکنند‪.‬‬ ‫خس��رونیا اظهارک��رد‪ :‬الزم اس��ت از رفتن به رس��توران ها و‬ ‫مکان های عمومی خودداری کرده و دس��ت ها به طور مرتب به‬ ‫مدت ‪ ۲۰‬ثانیه با اب و صابون شس��ته یا با ضدعفونی کننده های‬ ‫حاوی الکل تمیز شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬دهان و بینی را هنگام عطسه یا سرفه دیگران‬ ‫بپوش��انید و از تماس محافظت نشده با حیوانات وحشی و اهلی‬ ‫خودداری کنید‪ .‬در اجتماع از ماسک استفاده کنید و فاصله یک‬ ‫متری با کس��انی که عالئم بیماری دارن��د رعایت کرده‪ ،‬هنگام‬ ‫س��رفه یا عطس��ه دس��تمال جلو دهان گرفته و ان را در سطل‬ ‫زباله بیندازید‪ .‬همچنین سطوحی که لمس می شود را ضدعفونی‬ ‫کنید و در مکان های شلوغ و حمل ونقل عمومی از لمس وسایل‬ ‫و سطوح عمومی بپرهیزید‪.‬‬ ‫این پزش��ک خاطرنش��ان کرد‪ :‬مردم اگر عالئمی مانند تب و‬ ‫سرفه دارند به پزشک مراجعه کرده و خوددرمانی نکنند‪.‬‬ ‫ای��ن متخصص داخلی با اش��اره به اینکه م��ردم رژیم غذایی‬ ‫مناس��ب داش��ته باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬خوردن مواد غذایی مفید برای‬ ‫تقویت سیس��تم ایمنی بدن ضروری اس��ت زیرا بدن در مقابل‬ ‫ویروس کرونا کمتر دچار عوارض می شود‪.‬‬ ‫خسرونیا افزود‪ :‬الزم است میوه هایی مانند خیار‪ ،‬توت فرنگی‪،‬‬ ‫گوجه و‪ ...‬شسته و در داخل یخچال قرار گیرد‪.‬‬ ‫بنابر اعالم سازمان نظام پزشکی‪ ،‬دوره نهفتگی بیماری ناشی‬ ‫از کرون��ای جدید‪ ،‬بین ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۱۴‬روز (به طور معمول یک هفته)‬ ‫اس��ت‪ .‬این بیماری به طور معمول با تب و س��رفه و سایر عالئم‬ ‫تنفس��ی بروز می کن��د‪ .‬در این بیماری ابریزش بینی و عطس��ه‬ ‫کمتر از سایر ویروس های تنفسی دیده می شود‪ .‬در موارد شدید‬ ‫بیماری کرونا ویروس‪ ،‬تنگی نفس ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1474‬‬ ‫پیاپی ‪2792‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر به خط پایان رسید‬ ‫وقتی ‪ 92‬درصد ایرانیان موسیقی گوش می کنند‬ ‫جش��نواره موسیقی فجر با اعط��ای جوایز برگزیدگان‬ ‫جای��زه ترانه و جای��زه موسیقی و رسان��ه و تجلیل از ‪4‬‬ ‫هنرمند پیشکسوت به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ایین پایان��ی س��ی و پنجمین‬ ‫جش��نواره موسیقی فجر با حضور تعدادی از مس��ئوالن‬ ‫کشوری و فرهنگی و هنری و اهالی هنر در تاالر وحدت‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین ک��ه سید عباس سج��ادی اجرای ان را‬ ‫بر عهده داش��ت‪ ،‬ارکس��تر سمفونیک ته��ران برای اغاز‬ ‫قطع��ه ای را اجرا ک��رد‪« .‬سرود پیروزی» با اهنگس��ازی‬ ‫همای��ون رحیمیان‪ ،‬قطعه «‪ »۱۷۶‬با اهنگس��ازی بهزاد‬ ‫عب��دی و قطع��ه ای کالسیک ب��ا اهنگس��ازی انتونین‬ ‫دورژاک قطعات اجرایی در این بخش بود‪.‬‬ ‫سپس تیزر مخصوص جش��نواره پخش ش��د و سپس‬ ‫سجادی مجری برنامه روی صحنه حاضر شد و به حضار‬ ‫خیر مقدم گفت‪ .‬در بخش بعدی کلیپ مخصوص شهید‬ ‫سپهبد قاسم سلیمانی پخش ش��د و بعد از ان ویدئویی‬ ‫با محتوای گزارش ش��اهین فرهت دبیر جشنواره‪ ،‬هیات‬ ‫انتخاب اثار و حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی بر پرده نقش بست‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگ��ر ایی��ن اختتامیه توضیحات��ی درباره‬ ‫اقدامات جش��نواره در مورد سیل سیستان و بلوچستان‬ ‫از س��وی مجری برنامه ارائه داده ش��د‪ .‬بع��د از ان گروه‬ ‫گلداز ب��ه سرپرست��ی گل ﻣﺤمد بلوﭼﯽ از سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان روی صحنه رفت و قطعاتی را اجرا کرد‪ .‬گل‬ ‫ﻣﺤمد بلوﭼﯽ سرپرست و خواننده‪ ،‬خداداد شَ کِلز ﺋﯽنسب‬ ‫نوازن��ده قیچک‪ ،‬رضوان بادروزه نوازن��ده دهلک و نصیر‬ ‫اﺣﻤد ُمال ِزﺋﯽ نوازنده تنبورک اعضای این گروه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی سه برنده جایزه ترانه‬ ‫در ادام��ه بعد از قرائت متن بیانی ه پایانی هیات داوران‬ ‫نخستین جایز ه ترانه ‪ ،‬جوایز این بخش با حضور اسماعیل‬ ‫امینی‪ ،‬محمدعلی بهمنی‪ ،‬مجید افشاری‪ ،‬مسلم نادعلی‬ ‫زاده‪ ،‬محمود اکرامی فر و ناصر فیض اعطا ء شد‪.‬‬ ‫«رو تخ��ت تو هنوزم جنگ��ه» (با موض��وع جانبازان)‬ ‫سروده امید صباغ نو‪« ،‬تو دور میشی» از حسین غیاثی‪،‬‬ ‫«تقویم کهنه» از بنیامین دیلم کتولی برگزیدگان بخش‬ ‫ترانه شدند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬گروه نواس��از (کوارتت تار) روی صحنه امد‪.‬‬ ‫این گروه متش��کل از علی اصغر عربش��اهی سرپرست و‬ ‫نوازن��ده تار‪ ،‬ﺳﻬی��ل کاکاوند بم تار‪ ،‬مس��عود ازین تار و‬ ‫اناهیتا رمضاﻧﯽ تار برنامه اجرا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجلیل از ‪ 4‬استاد موسیقی‬ ‫بخ��ش بعدی ب��ه تجلی��ل از چهار است��اد موسیقی‪،‬‬ ‫هوش��نگ ظری��ف نوازنده و اهنگس��از‪ ،‬نادر مش��ایخی‬ ‫اهنگس��از‪ ،‬افلیا پرت��و مدرس و نوازنده پیانو و عاش��یق‬ ‫حسن اسکندری پیشکسوت موسیقی نواحی اذربایجان‬ ‫اختصاص داشت‪.‬‬ ‫در طول برگزاری جش��نواره موسیق��ی فجر‪ 4 ،‬ویدئو‬ ‫مس��تند از این ‪ 4‬هنرمن��د در اجراهای مختلف نمایش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در ایین اختتامیه مختصری از این ‪ 4‬ویدئو‬ ‫برای حاض��ران در تاالر وحدت به نمای��ش درامد و در‬ ‫ادامه با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری‬ ‫وزارت ارش��اد‪ ،‬محمد اله یاری مدی��رکل دفتر موسیقی‬ ‫وزارت ارشاد و ش��اهین فرهت دبیر جشنواره از ظریف‪،‬‬ ‫مشایخی‪ ،‬پرتو و اسکندری تجلیل شد‪.‬‬ ‫مجری از پروین صالح همسر استاد ظریف درخواست‬ ‫ک��رد که ب��ه صحن��ه بیای��د‪ ،‬اما ب��ه دلیل ای��ن که او‬ ‫نتوانس��ته ب��ود در مراسم حاضر ش��ود‪ ،‬از خدیر رفعتی‬ ‫خواس��ت به نیاب��ت از خان��م صالح تندی��س ظریف را‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫هنرمند بعدی افلیا پرتو بود که به همراه همس��رش‬ ‫روی صحن��ه رف��ت و تجلی��ل ش��د‪ .‬در ادامه عاش��یق‬ ‫اسکندری با لباس اذری به صحنه رفت تا تجلیل ش��ود‪.‬‬ ‫اخرین هنرمندی که مورد تقدیر قرار گرفت‪ ،‬مش��ایخی‬ ‫بود که در بخش بزرگداش��ت هنرمندان به همراه حمید‬ ‫قبادی مش��اور اجرایی معاونت امور هنری ارش��اد روی‬ ‫صحنه رفت‪.‬‬ ‫امارهای جاری نشان می دهد موسیقی در زندگی ها نقش قابل توجهی پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬طبق اخرین امار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫‪ 92‬درصد مردم ایران موسیقی گوش می دهند‬ ‫‹ ‹زندگی ما با موسیقی عجین شده است‬ ‫وزیر ارشاد اسالمی در سخنانی کوتاه گفت‪ :‬موسیقی‬ ‫در هم��ه جوامع انس��انی دارای جای��گاه خاصی است و‬ ‫به عنوان سند هویت ملت ها‪ ،‬نقش های بسیاری ازجمله‬ ‫لذت متعالی انس��ان و نقش��ی در زبان ارتباطی کالمی‬ ‫ملت ها دارد‪ .‬اما نقش موسیقی برای ما ایرانیان عالوه بر‬ ‫نقش هایی که ب��رای ملت ها دارد‪ ،‬نقش های دیگری نیز‬ ‫دارد‪ .‬از یک سو ایران عزیز به رنگین کمان اقوام شناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬بخش قابل توجهی از این خط و رنگین کمان‬ ‫اوای��ی ایران با زب��ان موسیقی همراه اس��ت‪ ،‬یعنی هم‬ ‫زب��ان ارتباط و ه��م زبان تنوع ملت ای��ران است و ما با‬ ‫این نگاه موسیق��ی را در تاریخ چند هزار ساله خودمان‬ ‫می شناسیم‪.‬‬ ‫صالح��ی ادامه داد‪ :‬موسیقی در تاریخ ملت ما‪ ،‬حافظه‬ ‫ادبیات بزرگ ایران بوده است‪ .‬بخش قابل توجهی که در‬ ‫ذه��ن و روان ما از ادبیات فاخ��ر ایران باقی می ماند‪ ،‬در‬ ‫فضای موسیقی ش��کل گرفته است‪ .‬ما با زبان موسیقی‬ ‫ام��روز بخش��ی از زندگ��ی روزمره م��ان را می گذرانیم‪.‬‬ ‫امارهای جاری نش��ان می دهد موسیق��ی در زندگی ها‬ ‫نق��ش قابل توجه��ی پیدا ک��رده است‪ .‬طب��ق اخرین‬ ‫امار وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالم��ی در سال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫‪ 92‬درص��د م��ردم ای��ران موسیق��ی گ��وش می دهند‪.‬‬ ‫همچنین میانگین مصرف روزانه مردم ایران در سن ‪۱۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۲‬س��ال‪ 92 ،‬درصد است‪ .‬مردم ای��ران روزانه یک‬ ‫ساع��ت و دوازده دقیق��ه و در سن ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۹‬سال دو‬ ‫ساع��ت به موسیقی گوش می دهن��د‪ .‬درواقع زندگی ما‬ ‫به گونه ای با موسیقی عجین شده است و این گونه نیست‬ ‫ک��ه مصرف موسیقی ش��امل حال طبقه خاصی باش��د‪.‬‬ ‫موسیق��ی دارد در تار و پ��ود وجود ما راه پیدا می کند و‬ ‫هر روز بیشتر از گذشته بر اهمیت ان افزوده می شود‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی ادامه داد‪ :‬دیگر مصرف‬ ‫موسیقی حاش��یه نیست و همین موارد موجب می شود‬ ‫به رویدادهایی که به موسیقی تعلق دارد بیش از گذشته‬ ‫توجه بیش��تر نشان دهیم‪ .‬جش��نواره فجر فرصتی است‬ ‫ک��ه هر سال بهت��ر از سال قبل ب��ه ان بپردازیم‪ .‬من از‬ ‫دست اندرکاران جش��نواره سپاسگزارم‪ ،‬زیرا جش��نواره‬ ‫امس��ال با نواوری هایی همراه ب��وده است‪ .‬اما ما با راهی‬ ‫که رفته ایم و راهی که باید برویم‪ ،‬فاصله بسیاری داریم‪.‬‬ ‫به همت ش��ما اساتید و جوانان این مرز و بوم‪ ،‬این راه را‬ ‫طی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بعد از پایان سخنرانی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫نوبت به بخش جایزه موسیقی و رسانه رسید‪.‬‬ ‫مس��عود کوثری هیات داوران جایزه موسیقی و رسانه‬ ‫به نمایندگی از دیگر داوران ش��امل علی اکبر قاضی زاده‪،‬‬ ‫فری��دون صدیق��ی‪ ،‬امیرعب��اس ستایش��گر و علیرض��ا‬ ‫میرعلی نق��ی روی سن حاضر ش��د و متن هیات داوران‬ ‫این بخش را قرائت کرد‪.‬‬ ‫بع��د از اه��دای جوای��ز این بخ��ش‪ ،‬کوارت��ت زهی‬ ‫خلیج ف��ارس به سرپرست��ی امین غف��اری روی صحنه‬ ‫امدند‪ .‬غفاری نوازنده ویولن اول‪ ،‬فرش��اد شیرانی ویولن‬ ‫دوم‪ ،‬مهدی منادی ویوال و کوروش کشاورز ویولنسل در‬ ‫بخش هنرنمایی کردند و با این اجرا ایین پایانی سی و‬ ‫پنجمین جشنواره موسیقی فجر به پایان رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه های جشنواره سی و پنجم‬ ‫جش��نواره موسیقی فجر پس از ‪ ۷‬روز اجرای رسمی‬ ‫شامگاه چهارشنبه به پایان رسید‪ .‬در هر یک از شب های‬ ‫جش��نواره؛ ‪ ۱۲‬کنسرت موسیقی در ‪ ۱۰‬سانس‪ ،‬به روی‬ ‫صحنه رفتن��د که برخی از انها با حاش��یه ها و اتفاقاتی‬ ‫همراه بودند‪.‬‬ ‫ایس��نا در مرور این حاشیه ها می نویسد‪ :‬در روز پایانی‬ ‫جش��نواره و در تاالر وحدت ‪ ۲‬سانس با اجرای ارکستر‬ ‫ملی همراه بود و برخالف ش��ب های گذشته این اجراها‬ ‫ب��ا تاخیر همراه بودن��د‪ .‬در سانس اول جای��گاه ویژه ای‬ ‫که ب��رای حضور اهالی رسانه در نظر گرفته ش��ده بود‪،‬‬ ‫توسط افراد دیگری پر ش��ده ب��ود؛ تا جایی که برخی از‬ ‫خبرنگاران به سالن همکف رفته و در صندلی های خالی‬ ‫انجا نشستند‪.‬‬ ‫در سانس نخس��ت تاالر وحدت‪ ،‬اجرای ساالر عقیلی‬ ‫و قطعات��ی که ب��رای ای��ران خواند با استقب��ال خوبی‬ ‫مواجه ش��د‪ .‬در این اجرا قطع�� ه بی کالمی هم به سردار‬ ‫قاس��م سلیمان��ی تقدیم ش��د‪ .‬همچنین رئی��س دفتر‬ ‫رئیس جمهوری نیز به این اجرا امد و با پایان کنس��رت‪،‬‬ ‫به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد‪.‬‬ ‫ام��ا در سانس دوم تاالر وح��دت دیگر جایی حتی در‬ ‫همکف هم برای خبرن��گاران نبود و نمایندگان رسانه ها‬ ‫مجب��ور بودند برای پیدا کردن ی��ک صندلی خالی برای‬ ‫نشس��تن مدته��ا منتظر بمانند‪ .‬کنس��رت پ��رواز همای‬ ‫برخالف بسیاری از اجراهای چند شب اخیر تاالر وحدت‬ ‫ش��ب گذش��ته با استقبال مخاطبان روبه رو ش��ده بود و‬ ‫تعداد انگشت شماری صندلی خالی وجود داشت‪ .‬در این‬ ‫اج��را قطعاتی از مولوی‪ ،‬سعدی و دیگر ش��اعران مطرح‬ ‫ایرانی خوانده شد‪.‬‬ ‫در شب پایانی اجراها در تاالر رودکی‪ ،‬حسین ضروری‬ ‫خواننده و سرپرست گروه اوای ش��فق‪ ،‬اجرا در این تاالر‬ ‫را «توفیق اجباری» عنوان کرد و خطاب به تماش��اگران‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن سال��ن مناسب نیس��ت و اگ��ر برنامه ریزی‬ ‫جشنواره این نبود ما مثل کنسرت قبلی و بعدی مان تاالر‬ ‫وحدت را انتخاب می کردیم‪ .‬اما در هر صورت مهم نیست‬ ‫که کجا هستیم‪ ،‬مهم این است که شما مقابل ما هستید‪.‬‬ ‫در اواخر اجرا برگه ای به دست حس��ین ضروری رسید‬ ‫ک��ه گویا توضیحی بود درباره انتق��ادش از تاالر رودکی‪.‬‬ ‫ضروری پ��س از خواندن این یادداش��ت عنوان کرد که‬ ‫منظورش این نیس��ت عوامل تاالر رودکی با انها مشکلی‬ ‫دارن��د بلکه از اینکه به سالنی که ظرفیت گروه ش��ان را‬ ‫ندارد زحمت داده اند‪ ،‬ناراحت است و عوامل تاالر رودکی‬ ‫بسیار هم با انها همکاری کرده اند‪.‬‬ ‫در این اجرا مشکالت صدابرداری هم وجود داشت‪.‬‬ ‫تاالر رودکی در اخرین روز از سی و پنجمین جشنواره‬ ‫موسیق فجر و در دومین سانس خود میزبان دو گروه از‬ ‫بخش ساز و اواز بود‪ .‬این اجرا نیز همانند کنس��رت های‬ ‫وحدت در این ش��ب با تاخیر رو به رو بوده است‪ .‬در این‬ ‫اجرا هادی مظفری کمانچه می نواخت و مظفر ش��فیعی‬ ‫می خواند‪ .‬فضای اجرای ساز و اواز مظفر شفیعی و هادی‬ ‫منتظری ش��اید ب��رای مخاطب جوان کم��ی سنگین و‬ ‫یکنواخت به نظر می امد ام��ا در جایگاه موسیقی اصیل‬ ‫ایرانی و سنتی با ارزش و تاثیرگذار بود‪.‬‬ ‫محمود مخدوم خواننده‪ ،‬محمد عشقی نوازنده سنتور‬ ‫و سهیل اهلل دادیان تنبک زن گروه بعدی بودند‪.‬‬ ‫گروه مخ��دوم در زمین��ه موسیقی کالسی��ک ایرانی‬ ‫دستگاهی فعالیت می کند و قطعات سازی که در این اجرا‬ ‫نواخته ش��د همگی بر پایه بداهه های��ی از پیش ساخته‬ ‫ش��ده‪ ،‬اجرا ش��د و طرح اوازی نیز بر همین اصل‪ ،‬بنا بر‬ ‫امکانات ساختاری دستگاه نوا تصنیف شده بود‪.‬‬ ‫در سانس اول این سالن در اخرین ش��ب از جشنواره‬ ‫موسیق��ی فجر ‪ ،۹۸‬سالن س��وره از دو گروه اذربایجانی‬ ‫میزبان��ی کرد؛ بخ��ش اول این اجرا که به عاش��یق های‬ ‫تبریزی به سرپرستی حسن اسکندری اختصاص داشت‪،‬‬ ‫با بزرگداش��تی نمادی��ن از این هنرمند پیشکس��وت در‬ ‫عرصه موسیقی نواحی همراه بود‪.‬‬ ‫قدردان��ی نمادین از این هنرمند در حالی پیش از اجرا‬ ‫برگزار ش��د که جای خالی مس��ووالن جش��نواره کامال‬ ‫احساس می شد‪.‬‬ ‫سال��ن سوره در سانس دوم میزب��ان گروه های هامون‬ ‫سیس��تان‪ ،‬ساح��ل مک��ران و موسیقی گل��داز بود؛ سه‬ ‫گروهی که در اجراهای متفاوت‪ ،‬نوای موسیقی سیستان‬ ‫و بلوچستان را در پایتخت زنده نگه داشتند‪.‬‬ ‫در ابتدای این اجرا‪ ،‬با حضور سید محمد طباطبایی ‪-‬‬ ‫دبیر شورای ارزشیابی هنرمدان‪ ،‬نویسندگان و شاعران ‪-‬‬ ‫و محمد اله یاری ‪ -‬مدیرکل دفتر موسیقی ‪ -‬نشان درجه‬ ‫یک هنری به حبیب اهلل قادر اتش��گر‪ ،‬برکت شکل زهی‪،‬‬ ‫خداداد ش��کل زهی و محمد نور محب زهی (نوازندگان یا‬ ‫سازنده دونلی‪ ،‬سرنا و قیچک) اهداء شد‪.‬‬ ‫در اخرین ش��ب از سی و پنجمین جشنواره موسیقی‬ ‫فجر‪ ،‬کنس��رت گروه لیرا در بخ��ش موسیقی تلفیقی به‬ ‫روی صحنه رفت‪ .‬این گروه که تاکنون دو البوم «تهران‬ ‫ مریخ» و «هشت دقیقه و بیست ثانیه» را منتشر کرده ‬‫است‪ ،‬در این کنس��رت قطعاتی از این البوم ها و تعدادی‬ ‫قطعه منتش��ر نشده را اجرا کردند‪ .‬صندلی های این اجرا‬ ‫تقریبا پر ش��ده بودند‪ .‬ظافر یوسف در ش��ب اخر سی و‬ ‫پنجمین جشنواره موسیقی فجر در حالی در بخش پاپ‬ ‫در میالد نمایشگاه به روی صحنه رفت که به درخواست‬ ‫او اجازه عکاسی به عکاسان رسانه های داخلی داده نشده‬ ‫بود‪ .‬سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر از چهارشنبه ‬ ‫‪ ۲۳‬بهمن اغاز شد‪.‬‬ ‫تاالر وح��دت‪ ،‬تاالر رودکی‪ ،‬بنیاد افرینش های هنری‬ ‫نیاوران‪ ،‬تاالر سوره حوزه هنری‪ ،‬مجموعه فرهنگی هنری‬ ‫ب��رج ازادی و سالن میالد نمایش��گاه بین المللی میزبان‬ ‫اجراهای جشنواره بودند‪.‬‬ ‫همزمان با تهران‪ ،‬استان های بوشهر‪ ،‬اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫خوزستان‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬فارس‪ ،‬خراسان ش��مالی‪ ،‬زنجان‪،‬‬ ‫سیستان و بلوچستان و منطقه ازاد اروند نیز میزبان این‬ ‫دوره از جشنواره موسیقی فجر بودند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سی و پنجمین‬ ‫جشنواره‬ ‫موسیقی فجر‬ ‫از چهارشنبه ‬ ‫‪ ۲۳‬بهمن اغاز‬ ‫شد‪ .‬تاالر‬ ‫وحدت‪ ،‬تاالر‬ ‫رودکی‪ ،‬بنیاد‬ ‫افرینش های‬ ‫هنری نیاوران‪،‬‬ ‫تاالر سوره حوزه‬ ‫هنری‪ ،‬مجموعه‬ ‫فرهنگی هنری‬ ‫برج ازادی و‬ ‫سالن میالد‬ ‫نمایشگاه‬ ‫بین المللی‬ ‫میزبان‬ ‫اجراهای این‬ ‫جشنواره بودند‬ ‫هفتادمین جشنواره فیلم برلین میزبان سینماگران ایرانی‬ ‫هفتادمی��ن دوره جش��نواره بین الملل��ی فیلم برلی��ن میزبان‬ ‫فیلم س��ازان ایران��ی در بخش ه��ای مختلف؛ از جمل��ه ‪ 5‬فیلم در‬ ‫بخش های رقابتی این رویداد سینمایی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬سینماگران ایرانی ک��ه سال های قبل حضور‬ ‫پرباری در جش��نواره فیلم برلین داش��تند و جوایزی مانند خرس‬ ‫نقره ای ‪ ۱۳۵۳‬سهراب ش��هید ثالث ب��رای فیلم طبیعت بی جان یا‬ ‫خ��رس طالیی اصغ��ر فرهادی در سال ‪ ۱۳۹۰‬ب��رای فیلم جدایی‬ ‫نادر از سیمین را کس��ب کرده اند‪ ،‬امسال نیز با اثار مختلفی در این‬ ‫جشنواره حاضر هستند‪.‬‬ ‫فیلم بلند و داستانی یلدا ساخته مسعود بخشی در بخش رقابتی‬ ‫ک��ودک و نوجوان با ب��ازی بهناز جعفری‪ ،‬صدف عس��گری‪ ،‬بابک‬ ‫کریم��ی‪ ،‬فرش��ته صدرعرفایی و فروغ قجابگلو و رامونا ش��اه‪ ،‬فیلم‬ ‫کوتاه بادبادک ها به نویسندگی و کارگردانی پیام حسینی و با بازی‬ ‫کارو و رامیار قوامی و امیر کدخدایی نیز در همین بخش‪ ،‬همچنین‬ ‫دیگ��ر فیلم کوتاه اسب سفید بالدار اثر مهیار ماندگار در بخش ویژه‬ ‫کودک و نوجوان با بازی سپهر طهرانچی‪ ،‬حس��ن نجاریان‪ ،‬محمد‬ ‫بشیر و عسل شاکری به نمایش در می ایند‪.‬‬ ‫اف��زون بر ای��ن‪ ،‬فیلم بلن��د داستانی نام��و ب��ه کارگردانی نادر‬ ‫ساعی ور و با بازی سویل ش��یرگیر‪ ،‬نادر مهدی لو‪ ،‬ناصر هاش��می‪،‬‬ ‫ه��ادی افتخارزاده‪ ،‬فی��روز عاقلی و تارا اقاجان��ی در بخش فروم و‬ ‫فیلم ش��یطان وجود ندارد ساخته محمد رسول اف با بازی احسان‬ ‫میرحس��ینی‪ ،‬علیرضاض��ارع پرست‪ ،‬ساالر خمس��ه‪ ،‬دریا مقبلی‪،‬‬ ‫محمد ولی زادگان و باران رسول اف در بخش مسابقه این جشنواره‬ ‫ب��ه نمایش درمی ایند‪ .‬فیلم بلند کیارستمی و عصای گمش��ده به‬ ‫کارگردانی محمودرضا ثانی و تهیه کنندگی بهروز نش��ان نیز برای‬ ‫نخستین بار در بازار فیلم این جشنواره عرضه شده است‪.‬‬ ‫هفتادمین دوره جشنواره فیلم برلین به مدیریت اجرایی ماریت‬ ‫ریسنبک و مدیریت هنری کارلو چاتریان و بعد از ‪ ۱۸‬سال ریاست‬ ‫دیتر کاسلیک‪ ،‬از ‪ ۱۳۸۱‬تا ‪ ۱۳۹۷‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫جرمی ایرونز بازیگر انگلیسی رئیس هیات داوران بخش مسابقه‬ ‫بین الملل‪ ،‬برنیس بژو بازیگر ارژانتینی‪ -‬فرانس��وی‪ ،‬بتینا بروکمپر‬ ‫تهیه کنن��ده المانی‪ ،‬انم��اری یاسر کارگردان فلس��طینی‪ ،‬کنت‬ ‫النرگان فیلمساز و فیلمنامه نویس امریکایی‪ ،‬لوکا مارینلی بازیگر‬ ‫ایتالیای��ی و فیل��و کلبر و مندونکا منتق��د و سینماگر برزیلی دیگر‬ ‫اعضای داوران این بخش هستند‪.‬‬ ‫این جش��نواره شامگاه پنجش��نبه ‪ ۲‬اسفند با نمایش فیلم سال‬ ‫سالنیجر من ب��ه کارگردانی فیلیپه فالردو کارگ��ردان کانادایی و‬ ‫محصول مشترک کانادا و ایرلند به عنوان فیلم افتتاحیه اغاز به کار‬ ‫کرد و تا ‪ ۱۱‬اسفند میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫جش��نواره بین الملل��ی فیلم برلی��ن از س��ال ‪ ۱۳۳۰‬کار خود را‬ ‫اغاز کرد و در ش��هری که دوتکه ش��ده بود‪ ،‬ب��ه محلی برای تبادل‬ ‫فرهنگ‪ ،‬ارائه نقدهای سینمایی و موضوعات اجتماعی تبدیل شد‪.‬‬ ‫این جش��نواره تا امروز به عنوان سیاسی ترین جش��نواره در میان‬ ‫جشنواره های معتبر فیلم در سراسر جهان تعبیر می شود‪.‬‬ ‫این جش��نواره به طور متوسط ساالنه میزبان ‪ ۴۰۰‬فیلم‪ ،‬نزدیک‬ ‫ب��ه دو هزار سینماگ��ر از کارگردان و بازیگ��ران و فیلمنامه نویس‬ ‫ت��ا دیگر عوامل ح��وزه سینما و فیلم های��ی در ژانرهای مختلف از‬ ‫فیلم های داستانی تا مستند و تجربه های جدید هنرمندان تازه کار‬ ‫نرگ��س ابی��ار‬ ‫کارگ��ران ایران��ی‬ ‫جای��زه زن��ان برت��ر و‬ ‫موف��ق جهان اسالم را‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫ایی��ن اعطای نش��ان‬ ‫زن��ان راهب��ر ‪ ۲۰۲۰‬با حض��ور ع��ارف علوی‪،‬‬ ‫رئیس جمه��ور پاکس��تان‪ ،‬عم��ران اسماعی��ل‬ ‫استان��دار ایال��ت سن��د و جمع��ی از مقامات و‬ ‫ش��خصیت های سیاسی‪ ،‬اقتص��ادی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫هنری پاکس��تان و دیپلمات های مقیم کراچی‪،‬‬ ‫در ش��امگاه چهارش��نبه ‪ ۳۰‬بهم��ن در مح��ل‬ ‫استانداری ایالت سند برگزار شد‪.‬‬ ‫در این ایین که توسط ش��بکه ‪HUM TV‬‬ ‫پاکستان تدارک دیده شده بود‪ ،‬از زنان موفق و‬ ‫تاثیرگذار از کشورهای مختلف جهان قدردانی و‬ ‫نشان زنان راهبر ‪ ۲۰۲۰‬به انها اعطا شد‪.‬‬ ‫نرگس ابیار‪ ،‬کارگردان و نویس��ندۀ کشورمان‬ ‫نیز به عنوان یکی از زنان تاثیرگذار این نش��ان‬ ‫را دریافت کرد‪.‬‬ ‫حض��ور او در کراچی و دریافت نش��ان زنان‬ ‫راهبر ‪ ۲۰۲۰‬با استقبال گسترده شخصیت های‬ ‫هنری و سینمایی این کش��ور مواجه شد‪ .‬ابیار‬ ‫در زم��ان حض��ور در کراچی عالوه بر ش��رکت‬ ‫در برنام��ۀ مذک��ور‪ ،‬در برنامه ه��ای دیگ��ری از‬ ‫جمل��ه سمینار بررسی مش��کالت و چالش های‬ ‫زنان در دنیای معاص��ر‪ ،‬کارگاه انتقال تجربیات‬ ‫به هنرمندان پاکس��تانی‪ ،‬برنام��ۀ نمایش فیلم‬ ‫ش��یار ‪ ۱۴۳‬به زب��ان اردو‪ ،‬مالقات ب��ا برخی از‬ ‫کارگردانان پاکستانی نیز حضور یافت‪.‬‬ ‫اجرای تئاتر هادی مرزبان‬ ‫به تعویق افتاد‬ ‫اج��رای نمای��ش «دکتر نون زنش را بیش��تر‬ ‫از مصدق دوس��ت دارد» ب��ه کارگردانی هادی‬ ‫مرزبان به تعویق افتاد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬پیش‬ ‫از این قرار بود این اثر نمایشی هفته اول اسفند‬ ‫ماه اج��رای خود را در تاالر وحدت اغاز کند اما‬ ‫به صالحدید گروه اجرایی و بعد از توافق با تاالر‬ ‫وحدت‪ ،‬قرار ش��د اجرای ای��ن نمایش به زمانی‬ ‫دیگ��ر موکول ش��ود‪ .‬این نمایش ک��ه داستانی‬ ‫عاش��قانه و سیاسی دارد‪ ،‬ب��ر اساس داستانی به‬ ‫همین نام نوشته ش��هرام رحیمیان اجرا خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬رضا کیانیان اولین بازیگری است که بازی‬ ‫او در ای��ن نمایش اعالم ش��د‪ .‬ب��ه زودی زمان‬ ‫اجرای این اثر نمایشی اعالم می شود‪.‬‬ ‫درگذشت یک پیشکسوت‬ ‫موسیقی‬ ‫حشمت اهلل جودکی‬ ‫(نوازنده پیشکس��وت‬ ‫ویول��ن) در س��ن ‪89‬‬ ‫سالگ��ی در ش��هر‬ ‫بروج��رد درگذش��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪،‬‬ ‫حش��مت اهلل جودکی‬ ‫نوازنده پیشکس��وت ویول��ن در سن ‪ 89‬سالگی‬ ‫در ش��هر بروجرد از دنیا رفت و مراسم تش��ییع‬ ‫پیکر این هنرمند ‪ 2‬اسفند برگزار شد‪ .‬حشمت‬ ‫اهلل جودک��ی ‪ 1309‬در بروج��رد ب��ه دنیا امد‪.‬‬ ‫پ��درش از نوازندگان کمانچ��ه و عمویش استاد‬ ‫ویولن بودند‪ .‬وی در ط��ول دوران فعالیت خود‬ ‫ی اصغر بهاری‪،‬‬ ‫در کن��ار هنرمندانی همچون عل ‏‬ ‫هَّ‬ ‫ن فر‪ ،‬ابراهیم‬ ‫ن پناه‪،‬اسماعی��ل زری ‏‬ ‫عبدالل جها ‏‬ ‫ی تبار‪،‬‬ ‫قنبری‪ ،‬عباس تهران��ی تاش‪ ،‬اکبر سلیم ‏‬ ‫عباس ش��اپوری‪ ،‬محمد میرنقیبی و محمد رضا‬ ‫شجریان به هنرنمایی پرداخت‪ .‬مراسم تشییع و‬ ‫خاکس��پاری پیکر این هنرمند جمعه ‪ 2‬اسفند‬ ‫ساعت ‪ 10‬صبح در قبرستان دارالس�لام قطعه‬ ‫هنرمندان شهر بروجرد برگزار شد‪.‬‬ ‫«فردریک» نعیمی‬ ‫بازیگرانش را شناخت‬ ‫و معناگ��را در قالب های فیلم کوت��اه و بلند است که در سینماهای‬ ‫متفاوتی در ش��هر برلین ب��ه نمایش درمی این��د و مخاطبان را به‬ ‫دنیای��ی از سبک های زندگ��ی متفاوت‪ ،‬رویکرده��ای گوناگون و‬ ‫برداش��ت های مختلف از زندگی می برند تا برداش��ت های خود را‬ ‫از زندگ��ی به معرض سنجش بگذارن��د و تجربیات جدید با دیدن‬ ‫و لم��س فیلم هایی در دو دنی��ای فیلم های کالسیک و تجربه های‬ ‫تازه هنرمندانه و زیبایی ش��ناختی به دست اورند‪ .‬جش��نواره فیلم‬ ‫برلین همچنین فرصتی برای گفت وگوهای طوالنی بین مخاطبان‬ ‫و هنرمندان اهالی سینما فراهم می اورد‪.‬‬ ‫گ��روه بازیگ��ران نمای��ش «فردری��ک» ب��ه‬ ‫کارگردانی حمیدرضا نعیمی معرفی ش��دند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایس��نا‪ ،‬نمایش «فردری��ک» به عنوان‬ ‫جدیدتری��ن اثر گروه «ش��ایا» که ق��رار است با‬ ‫کارگردان��ی حمیدرضا نعیمی از ‪ ۷‬فروردین ‪۹۹‬‬ ‫در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه‬ ‫برود‪ ،‬تعدادی از بازیگ��ران خود را معرفی کرد‪.‬‬ ‫قرار است در این اثر نمایش��ی که نوش��ته اریک‬ ‫امانوئل اش��میت و ترجمه ش��هال حائری است‪،‬‬ ‫بهناز نازی‪ ،‬کامبیز امینی‪ ،‬کتانه افش��اری نژاد‪،‬‬ ‫به��ار نوحیان و ریحان��ه پارسا ب��ه ایفای نقش‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫نرگس ابیار جایزه زنان‬ ‫برتر جهان اسالم را‬ ‫دریافت کرد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪ 28 -1398‬جمادی الثانی ‪ 23 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1474‬پیاپی‪2792‬‬ ‫شجریان و نماد ملی یک ملت‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫دست دادن یکی از راه های انتقال ویروس کرونا است‬ ‫ویترین کتاب و تفاوت در نگاه کتاب فروشان‬ ‫‹ ‹کارک�رد ویترین کت�اب جلب توجه‬ ‫مخاطب است‬ ‫ب��ه گفته حمیدرض��ا رضایی‪ ،‬مدیر کتاب فروش��ی‬ ‫کیه��ان‪ ،‬ویترین ه��ای کتاب فروش��ی عالوه بر جذب‬ ‫مخاطبان کتابخوان‪ ،‬توجه مردم عادی و عابران پیاده‬ ‫را که ب��ه نیت خرید کتاب نیامده ان��د‪ ،‬جلب می کند‪.‬‬ ‫«ن��وع‪ ،‬رن��گ‪ ،‬طراحی و تن��وع کتاب ه��ا در چینش‬ ‫ویترین و میزان جلب توجه مردم نسبت به تماشای ان‬ ‫تاثیرگذار اس��ت‪ .‬البته نام و شهرت کتاب فروشی های‬ ‫شناخته شده نیز می تواند ارزش افزوده ای برای جلب‬ ‫نظر مردم باشد‪».‬‬ ‫علی ُرکاب‪ ،‬مدیر داخلی کتاب فروش��ی و نشر اسم‬ ‫ک��ه معتقد به ویتری��ن کتاب برای کتاب فروش��ی ها‬ ‫است‪ ،‬بیان می کند‪« :‬بیشترین کارکرد ویترین‪ ،‬جلب‬ ‫توجه و حضور مش��تری به فروش��گاه است‪ .‬در برخی‬ ‫ی اسم‪ ،‬ویترین‪،‬‬ ‫از کتاب فروش��ی ها مانند کتاب فروش ‬ ‫نمای خود کتاب فروشی است که می تواند داشته های‬ ‫یک کتاب فروش��ی را به نمایش بگذارد و هرچه بتواند‬ ‫عابر پیاده را به خود ج��ذب کند‪ ،‬به تاثیرگذاری خود‬ ‫رسیده است‪».‬‬ ‫کرم رحمتی‪ ،‬فروشنده انتشارات مروارید نیز معتقد‬ ‫است‪« :‬کتاب خوان ها همیش��ه انقدر وقت ندارند که‬ ‫به تمامی کتاب فروش��ی ها س��ر بزنند؛ بلکه به صورت‬ ‫ن کتاب فروش��ی ها از تازه ه��ای‬ ‫گ��ذری و در ویتری�� ‬ ‫نش��ر‪ ،‬کتاب های چاپ مجدد نویسندگان‪ ،‬شاعران و‬ ‫مترجمان مطلع می شوند‪».‬‬ ‫‹ ‹ویترین کالسیک یا مدرن؟ مسئله این‬ ‫است‬ ‫ارجحی��ت ویتری��ن کالس��یک ی��ا م��درن در‬ ‫کتاب فروش��ی ها برای تش��ویق مخاطب ب��ه خرید و‬ ‫خواندن کتاب‪ ،‬موضوع قابل توجه دیگری است‪ .‬برخی‬ ‫از کتاب فروش��ان قائل به ویترین های سنتی بزرگ و‬ ‫ب در کتاب فروش��ی ها نیس��تند؛‬ ‫چیدمان خاص کتا ‬ ‫دیگر اهمیتی نمی دهند که کدام قس��مت از فروشگاه ‬ ‫کتاب‪ ،‬ویترین باشد؛ بلکه از نظر انها‪ ،‬نمای اصلی یک‬ ‫کتاب فروش��ی بدون هیچ چارچوب‪ ،‬اصول و چینشی‬ ‫هم می تواند یک ویترین خالق و موثر به حساب بیاید‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهی گ��ذرا ب��ه کتاب فروش��ی های محدوده‬ ‫انقالب‪ ،‬با دو دس��ته ویترین کتاب مواجه می ش��ویم؛‬ ‫کتاب فروش��ی هایی که خود را از هر قید و بند چینش‬ ‫کتاب براس��اس ن��ام نویس��نده‪ ،‬ژانر‪ ،‬ان��دازه‪ ،‬رنگ و‬ ‫تازه های نش��ر رها می دانند و اکثرا از دکورهایی به غیر‬ ‫از کتاب برای چیدمان کتاب فروش��ی خود اس��تفاده‬ ‫می کنند و دسته دوم؛ کتاب فروشانی هستند که چون‬ ‫گذشته از اصول س��نتی و چینش کتاب به شکل های‬ ‫منظ��م‪ ،‬ردیفی و براس��اس معیارهای جذب مخاطب‬ ‫تبعیت می کنند‪.‬‬ ‫ه��دف از چینش ویترین کت��اب‪ ،‬تعالی فرهنگ و‬ ‫ارتقای رفتارهای شهروندی در جامعه با افزایش سرانه‬ ‫مطالعه و کتاب خوانی است‪.‬‬ ‫برای رس��یدن به این مهم بای��د بتوانیم با همکاری‬ ‫صنف و البته کتاب فروش��ان‪ ،‬ویترین های مناس��ب‪،‬‬ ‫خ�لاق و هیجان انگی��ز به جامعه ارائ��ه کنیم تا ضمن‬ ‫حرکتی ب��رای ترغی��ب مخاطب به ام��ر کتابخوانی‪،‬‬ ‫جذابیتی در راسته کتاب فروشان و شهر پدید بیا وریم‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫کتاب «ادیس��ه» اثر هومر حماسه س��رای‬ ‫یونان��ی با ترجم��ه میرجالل الدی��ن کزازی‬ ‫به تازگی توس��ط نش��ر مرکز به چاپ هشتم‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬کتاب موردنظر ‪ ۲۴‬سروده از‬ ‫هومر را در بر می گیرد‪ .‬چاپ هش��تم ترجمه‬ ‫کزازی از منظومه «ادیس��ه» با ‪ ۴۶۴‬صفح��ه و قیمت ‪ ۸۵‬هزار تومان عرضه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از دیگر کتاب هایی که این ناش��ر به تازگ��ی تجدیدچاپ کرده‪،‬‬ ‫می توان به «یوزپلنگانی که با من دویده اند» اثر بیژن نجدی با چاپ سی ونهم‬ ‫و «تاریخ مختصر اس��طوره» نوشته کارن ارمسترانگ‪ ،‬ترجمه عباس مخبر با‬ ‫چاپ پنجم اش��اره کرد‪ .‬چاپ س��ی ونهم «یوزپلنگانی که با من دویده اند» با‬ ‫‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان و چاپ پنجم «تاریخ مختصر اس��طوره» با ‪ ۱۹‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬تومان عرضه شده است‪.‬‬ ‫الب��وم جدید «هوای بی قراری ه��ا» از وحید تاج‬ ‫ـ خوانن��ده ای ک��ه بیش��تر او را به عن��وان هنرمند‬ ‫موس��یقی س��نتی ایرانی می شناس��یم ـ به زودی‬ ‫منتشر می شود‪.‬‬ ‫ت��اج در الب��وم جدید خ��ود فضای موس��یقایی‬ ‫جدی��دی را تجرب��ه ک��رده اس��ت‪ .‬این البوم که هش��ت قطع��ه دارد‪ ،‬با ن��ام «هوای‬ ‫بی قراری ها» منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدی عبدی و محمدامین همائی اهنگسازان و بهمن محمدزاده شاعر این البوم‬ ‫هس��تند‪ .‬البوم «هوای بی قراری ها» در سبک کالسیک تهیه شده و اجرای موسیقی‬ ‫ان توس��ط ارکس��تر ویرتوزهای اوکراین صورت گرفته و در همان کش��ور نیز ضبط‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محمدامین همایی عالوه بر اهنگسازی‪ ،‬تهیه کنندگی این البوم را نیز بر عهده دارد‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫حسن معجونی با «خرس و خواستگاری» می اید‬ ‫یک گشایش باشکوه برای خوشنویسی‬ ‫نمای��ش «خ��رس و خواس��تگاری» ب��ه‬ ‫کارگردانی حس��ن معجونی و ترجمه س��روژ‬ ‫اس��تپانیان که به زبان گیلک��ی و با باالنویس‬ ‫فارس��ی اجرا می شود‪ ،‬از ‪ ٤‬اسفند‪ ،‬ساعت ‪٢١‬‬ ‫در تماشاخانه ملک روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫‪ ۲‬روز ابتدایی این نمایش به نفع هموطنان س��یل زده سیس��تان و بلوچستان‬ ‫اجرا می شود و بلیت فروشی ان به صورت همت عالی است‪.‬‬ ‫برنا انصاری‪ ،‬برنوش پورغفار‪ ،‬روشنک شعبانی‪ ،‬مجتبی علیپور‪ ،‬نازنین نباتی و‬ ‫مهیار ندایی بازیگران «خرس و خواستگاری» هستند که پیش از این در پردیس‬ ‫تئاتر شهرزاد به صحنه رفته بود‪.‬‬ ‫بلیت فروشی «خرس و خواستگاری» در سایت تیکت انجام می شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه گروهی خوشنویسی محمود رهبران‪،‬‬ ‫احمد احمدی و یادگار خیام عصر جمعه دوم اسفند‬ ‫در گالری گویا گشایش یافت‪.‬‬ ‫در ایین گشایش این نمایشگاه که به مدت ‪ ۵‬روز‬ ‫در گالری گویا برپاس��ت‪ ۳۳ ،‬تابلوی خوشنویسی از‬ ‫سه هنرمند به نمایش گذاشته شده بود که همگی ان ها در افتتاحیه به فروش رسید‪.‬‬ ‫این تابلوها از ‪ ۶‬تا ‪ ۱۸‬میلیون تومان قیمت گذاری شده بودند‪.‬‬ ‫در بخشی از ایین گشایش این نمایشگاه‪ ،‬پیام غالمحسین امیرخانی رئیس انجمن‬ ‫خوشنویسان ایران قرائت شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه گروهی خوشنویس��ی محمود رهبران‪ ،‬احمد احمدی و یادگار خیام تا‬ ‫چهارشنبه ‪ ۷‬اسفندماه در گالری گویا واقع در خیابان کریمخان زند برپاست‪.‬‬ ‫نقاشی ‪ ۴۰‬هزار ساله ای که‬ ‫در خطر نابودی است‬ ‫محققان معتقدند‪ ،‬نقاش��ی‬ ‫چن��د ده ه��زار س��اله ای که‬ ‫روی دیوار غ��اری در جزیره‬ ‫«سوالوس��ی» اندون��زی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬در خطر نابودی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا به نقل‬ ‫از گاردین‪ ،‬در ماه دس��امبر گروهی از باستان شناس��ان از کش��ف‬ ‫س��نگ نگاره ای باستانی که یک صحن ه شکار را به تصویر می کشد‬ ‫و ح��دود ‪ ۴۰‬هزار س��ال قدمت دارد‪ ،‬در غ��اری در اندونزی خبر‬ ‫دادند‪ .‬حاال دانش��مندان معتقدند‪ ،‬این س��نگ نگار ه ارزش��مند در‬ ‫شرایط اسیب پذیری قرار دارد و به دلیل فعالیت های یک کمپانی‬ ‫سیمان سازی‪ ،‬در خطر نابودی است‪.‬‬ ‫ای��ن غ��ار در منطقه تح��ت مالکی��ت کمپانی سیمان س��ازی‬ ‫«‪ »Tonasa‬واقع شده است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬اجازه و امکان بازدید‬ ‫از این غار توس��ط این کمپانی که بزرگ ترین تولیدکننده سیمان‬ ‫ش��رق اندونزی محسوب می شود‪ ،‬داده می شود‪ .‬با اینکه مسئوالن‬ ‫ای��ن کمپانی برای فراهم ک��ردن امنیت کافی ب��ا مقامات محلی‬ ‫همکاری داش��ته اند اما اس��تخراج مواد اولیه سیمان همچنان در‬ ‫اطراف این غار ادامه دارد‪.‬‬ ‫حاال مقامات محلی و دانش��مندان در تالشند تا امنیت بیشتری‬ ‫را ب��رای این م��کان باستان شناس��ی مهم که در جن��وب جزیره‬ ‫«سوالوس��ی» اندونزی واقع شده و ممکن اس��ت خانه اکتشافات‬ ‫بزرگ دیگری نیز باشد‪ ،‬فراهم کنند‪.‬‬ ‫ی تاریخی در سال ‪ ۱۳۹۶‬کشف شد‪،‬‬ ‫کمی پس از انکه این نقاش ‬ ‫این کمپانی سیمان سازی موافقت کرد تا از ‪ ۳.۶‬هکتار از زمین های‬ ‫اطراف این غار محافظت کند اما پروژه های استخراجی این کمپانی‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫ماکس��یم الب��رت که یک باستان ش��ناس اس��ترالیایی اس��ت‪،‬‬ ‫در بخش��ی از مقاله خود درباره این نقاش��ی های باس��تانی که در‬ ‫ژورنال «نیچر» به چاپ رس��یده اس��ت‪ ،‬غبار ناشی از فعالیت های‬ ‫اس��تخراجی اطراف غ��ار و همچنین دود حاص��ل از عبور و مرور‬ ‫جرثقیل ها و وسایل نقلیه نزدیک غار را از عوامل مهم تهدیدکننده‬ ‫بقای این اثر هنری ارزشمند عنوان کرد‪.‬‬ ‫انتقاد ترامپ از اعطای جایزه اسکار‬ ‫به کره جنوبی‬ ‫دونال��د ترامپ از اکادمی علوم و هنرهای س��ینمایی اس��کار به‬ ‫س��بب اعطای جایزه بهترین فیلم این رویداد س��ینمایی به فیلم‬ ‫ُکره ای «اَنگل» انتقاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از گاردی��ن‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا در‬ ‫یک س��خنرانی در ایالت کلرادو نس��بت به جوایز سینمایی اسکار‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬انتقادهایی مطرح کرد و گفت‪ :‬جوایز اسکار چقدر بد بود؟ و‬ ‫برنده فیلمی از کره جنوبی بود‪ ،‬ما به اندازه کافی مشکالتی با کره‬ ‫جنوبی به ویژه در تجارت داریم و اکادمی جایزه بهترین فیلم را به‬ ‫انه��ا می دهد‪ .‬ایا این خوب بود؟ نمی دانم‪ .‬ایا می توانیم فیلم هایی‬ ‫چون «بر باد رفته» را دوباره داشته باشیم؟‬ ‫زمان��ی که فیلم «اَنگل» موفق به کس��ب جای��زه بهترین فیلم‬ ‫خارج��ی جوایز گلدن گلوب ش��د‪ ،‬بونگ جون ه��و کارگردان این‬ ‫فیلم عنوان کرد فکر می کنم ما تنها از یک زبان استفاده می کنیم‬ ‫و ان زبان سینماست‪.‬‬ ‫رتبه مشترک «انگل» و «جدایی»‬ ‫پای��گاه اینترنتی «راتن تومیتوز» اقدام معرفی به ‪ ۱۰‬فیلم برنده‬ ‫تاریخ اسکار خارجی با باالترین نمرات از سوی منتقدان سینمایی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در این فهرست فیلم «اَنگل» ساخته «بونگ‬ ‫جو» که امس��ال برنده اسکار بهترین فیلم خارجی و همچنین سه‬ ‫جای��زه بهترین فیل��م‪ ،‬کارگردانی و فیلمنامه اصلی ش��د در کنار‬ ‫فیلم «جدایی» به کارگردانی اصغر فرهادی برنده اس��کار خارجی‬ ‫‪ ،۲۰۱۲‬هر دو با نمره ‪ ۹۹‬درصد از س��وی منتقدان در رتبه س��وم‬ ‫برندگان اس��کار خارجی با باالترین نمرات در سایت راتن تومیتوز‬ ‫قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫«فانی و الکس��اندر» ب��ه کارگردانی اینگم��ار برگمن کارگردان‬ ‫بزرگ سوئدی با نمره ‪ ۱۰۰‬درصد در این فهرست در رتبه نخست‬ ‫قرار گرفته است‪« .‬روز به جای شب » از فرانسوا تروفو نیز با نمره‬ ‫کامل ‪ ۱۰۰‬درصد در کنار س��اخته برگم��ن باالترین نمرات را در‬ ‫میان برندگان اسکار خارجی تا به امروز کسب کرده است‪.‬‬ ‫چرا برای اعالم خبر مرگ‪ ،‬رقابت می کنیم؟!‬ ‫روز جمعه دوم اس��فند برخی رس��انه ها و سایت های خبری‬ ‫با انتش��ار اخباری درباره اس��تاد اواز ایران‪ ،‬در نهایت همایون‬ ‫ش��جریان را وادار به واکنش کردند‪ .‬فرزند محمدرضا شجریان‬ ‫با انتش��ار مطلبی در صفحه ش��خصی اش در اینستاگرام‪ ،‬با رد‬ ‫شایعه ها‪ ،‬خواستار ان شده است که خبر صحیح را فقط و فقط‬ ‫از طریق این صفحه پیگیر باشند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اما عملکرد‬ ‫این رسانه ها در ادامه انتشار تکذیب خبر درگذشت محمدرضا‬ ‫ش��جریان‪ ،‬انتقاد برخی‪ ،‬از جمله محمد خدادی (معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد) و چند تن‬ ‫دیگر از اس��تادهای ارتباطات را به همراه داشته اس��ت‪ .‬خدادی با انتشار عکسی از مطلب‬ ‫همایون شجریان درباره پدرش‪ ،‬توییت کرده است‪« :‬بارها خبر فوت بسیاری از بزرگان در‬ ‫رسانه ها اعالم و سپس تکذیب شده‪ ،‬چرا برای اعالم خبر مرگ رقابت می کنیم در حالیکه‬ ‫باید دقت برای صحت و سپس سرعت و رقابت را به عنوان مهارت در تولید محتوا انتخاب‬ ‫کنیم تا اعتماد مخاطب به رس��انه ماندگار شود‪ ».‬در همین رابطه محمد سلطانی فر استاد‬ ‫دانش��گاه و معاون س��ابق مطبوعاتی اظهار می کند‪ :‬برای چندمین بار است که به شخصه‬ ‫خبر دروغ فوت اقای ش��جریان را در فضای مجازی رویت کرده ام! متاس��فانه اخباری که‬ ‫برای مردم دارای اهمیت باالیی هستند‪ ،‬بدون هیچ گونه تحقیقی در فضای مجازی منتشر‬ ‫می ش��وند‪ .‬او با تاکید بر نقش دو عنصر «اهمیت» و «ابهام» در شایعه س��ازی‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫می کند‪ :‬عنصر ابهام به دلیل اینکه مراجع رس��می یا نزد افکار عمومی بی اعتبار ش��ده اند‬ ‫یا به این خاطر که با فاصله زمانی بس��یار زیاد اطالع رس��انی می کنند‪ ،‬ش��کل می گیرد؛ به‬ ‫عنوان مثال به دلیل اتفاقاتی که بعد از س��انحه سقوط هواپیمای اوکراینی رخ داد‪ ،‬فضای‬ ‫بی اعتمادی به رس��انه های رسمی بیشتر شده اس��ت‪ .‬طبیعی است که در خال رسانه های‬ ‫رس��می متاسفانه فضای شایعه در رسانه های غیررس��می و شبکه های اجتماعی افزایش‬ ‫پیدا می کند و نتیجه هم این می شود که مردم خیلی سریع اخبار را بازنشر می دهند‪ .‬این‬ ‫اس��تاد علوم ارتباطات یاداور می شود‪ :‬اگر رس��انه های رسمی به سرعت و جدا از مسائلی‬ ‫همانن��د روزه��ای تعطیل‪ ،‬انتخابات و‪ ...‬در ای��ن موارد ورود کنند‪ ،‬ش��اید در اینده کمتر‬ ‫ش��اهد این اخبار شایعه ای باشیم؛ اما متاس��فانه خواب الودگی‪ ،‬تاخیر و گاهی بی تفاوتی‬ ‫رسانه های رسمی باعث شده که اخبار مهم با شایعه های زیادی همراه شوند‪ .‬سلطانی فر با‬ ‫بیان اینکه «متاسفانه در بلندمدت شاهد کاسته شدن اعتبار رسانه های رسمی هستیم»‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر این شرایط ادامه پیدا کند شاید در اینده به جایی برسیم که دیگر از اعتبار‬ ‫رسانه ها چیزی باقی نماند‪ .‬شایعه در جایی شکل می گیرد که خبر نباشد و طبیعتا زمانی‬ ‫که اطالع رس��انی درست نباش��د‪ ،‬از صندلی خالی ش��ایعه برای اعالم اخبار مهم استفاده‬ ‫می ش��ود؛ به عنوان مثال شب گذشته در فضای انتخاباتی‪ ،‬رادیو و تلویزیون از پاسخگویی‬ ‫و تکذیب این خبر مغفول ماند‪.‬‬ ‫‪ ۵‬نکته امیدبخش درباره کرونا‬ ‫کرونا به ایران رس��ید و در این میان مردم نگرانند و حق هم دارند‪ .‬میزانی از نگرانی البته‬ ‫الزم است تا حساسیت الزم برای مراقبت در برابر این بیماری ایجاد شود‪ ،‬ولی دلهره‪ ،‬تنها‬ ‫به خودمان اس��یب می زند؛ بنابراین در عین تاکید ب��ر نگرانی از وضعیت پیش رو و برخی‬ ‫نقدهای موجود‪ ،‬چند نکته مهم را که می تواند به ما در رویارویی با این بیماری کمک کند‬ ‫و امیدبخش باشد‪ ،‬مرور می کنیم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کرونا الزاما مبتالیان را نمی کشد‪ .‬امارهای جهانی چند هفته گذشته نشان می دهد‬ ‫ک��ه فقط ‪ ۳‬درص��د مبتالیان فوت می کنند که بیش��ترانها بیماری ه��ای زمینه ای دیگر‬ ‫داشته اند‪ .‬پس نباید بیش از حد نگران شویم و دیگران را مشوش کنیم‪ .‬با قاطعیت می توان‬ ‫گفت کرونا‪ ،‬در کش��نده بودن در حد انفلوانزاس��ت؛ سرعت شیوع ان می تواند باال باشد اما‬ ‫قدرت کشندگی ان پایین است‪ .‬یادمان باشد که حتی سرماخوردگی شدید هم گاه کشنده‬ ‫است؛ بنابراین‪ ،‬مراقبت کنیم اما وحشت نه!‬ ‫‪ - ۲‬نداشتن دارویی برای درمان کرونا‪ ،‬بدان معنا نیست که مبتالیان خوب نمی شوند‪.‬‬ ‫در بیش��تر موارد‪ ،‬افراد مبتنی بر سیستم دفاعی بدن شان خوب می شوند و حتی ممکن‬ ‫است ندانند که انچه بدان مبتال شده بودند کرونا بوده است و تصور کنند که انفلوانزا گرفته‬ ‫بودند‪ -۳ .‬راه های کاهش احتمال ابتال‪ ،‬بسیار ساده است‪ :‬شستن و ضدعفونی کردن مداوم‬ ‫دست ها‪ ،‬نزدن دست های الوده به چشم و دهان و بینی‪ ،‬تقویت سیستم ایمنی بدن با میوه‬ ‫و سبزی و دارو‪ ،‬حتی المقدور دوری از ازدحام و‪...‬‬ ‫‪ -۴‬هر چند کمبودهایی داریم و مثال درباره کیت تشخیص کرونا نیازمند خارج هستیم‬ ‫و کرونا نیز داروی خاصی ندارد ولی منصفانه باید گفت که ش��بکه بهداش��ت ایران در زمره‬ ‫گس��ترده ترین و کارامدترین های جهان است‪ .‬اگر مردم نیز رعایت کنند می توان امیدوار‬ ‫بود کرونا در ایران از کنترل خارج نشود‪.‬‬ ‫‪ - ۵‬ب��رای نخس��تین بار میزان بهبودیافتگان از کرونا از مبتالیان جدید در دنیا پیش��ی‬ ‫گرفته و ش��یب ابتال مالیم تر شده است‪ .‬سازمان بهداشت جهانی هم اعالم کرده که نیازی‬ ‫به افزایش سطح هشدار نیست‪ .‬این ها خبرهای امیدوار کننده ای است‪.‬‬ ‫بعد از تحریر‪ :‬س��االنه بیش از ‪ ۲۰‬هزار نفر از ما در تصادفات رانندگی کش��ته می شوند و‬ ‫تعداد بیشتری نیز بر اثر سکته های قلبی و مغزی از دنیا می روند‪ .‬نکته اینجاست که بیشتر‬ ‫این مرگ های زودرس‪ ،‬قابل پیش��گیری اند ولی متاسفانه به انها عادت کرده ایم‪ .‬در همین‬ ‫چند روز اخیر که ‪ ۲‬نفر بر اثر کرونا جان داده اند‪ ،‬دهها برابرش را در جاده ها از دست داده ایم‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫ترجمه کزازی از «ادیسه» به چاپ هشتم رسید‬ ‫البوم جدید وحید تاج منتشر می شود‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫رسانه‬ ‫ن در مح��دوده خیابان انق�لاب و چهارراه‬ ‫ق��دم زد ‬ ‫ولیعصر‪ ،‬همیش��ه روایت گر جذابیت ها و رخدادهای‬ ‫جدیدی است‪ .‬خیابان انقالب به راسته کتاب فروشان‬ ‫معروف اس��ت و یکی از جلوه های بصری این راس��ته‪،‬‬ ‫ویترین ه��ای قاب��ل توجه کتاب فروش��ی ها اس��ت؛‬ ‫ویترین هایی که نه تنها خسته کننده و یکسان نیستند‪،‬‬ ‫بلک��ه هرکدام‪ ،‬داس��تان و روایت خاص خودش��ان را‬ ‫دارند؛ داس��تان هایی که دیدگاه ها‪ ،‬هدف ها‪ ،‬ارمان ها‬ ‫و هیاهوی کتاب فروشان را روایت می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبن��ا‪ ،‬ویترین کت��اب از دیرب��از‪ ،‬در‬ ‫جهت دهی ب��ه ذهن مخاطبان کتاب نقش بس��زایی‬ ‫داشته است‪ .‬ش��اید اطالع یافتن مشتریان از تازه های‬ ‫نش��ر و ترغیب شدنش��ان به خرید کتاب‪ ،‬اصلی ترین‬ ‫کارکرد ویترین کتاب فروش��ی ها باشد که البته نگاه و‬ ‫تفکر کتاب فروشان نیز در چیدمان ان‪ ،‬تاثیرگذار است؛‬ ‫ضمن اینکه نباید نقش سلیقه را هم نادیده گرفت‪.‬‬ ‫بودن یا نبودن ویترین کتاب فروش��ی ها‪ ،‬موضوعی‬ ‫اس��ت که هرکدام در دوره ه��ای مختلف‪ ،‬طرفداران و‬ ‫مخالفان خود را داشته اس��ت؛ به ویژه در یکی دو دهه‬ ‫اخیر که ویترین کت��اب تعریف های تازه ای پیدا کرده‬ ‫و البت��ه بس��یاری از کتاب فروش��ان دیگر به داش��تن‬ ‫ویترین کتاب؛ ان هم در ش��کل و ش��مایل کالسیک‬ ‫ان‪ ،‬اعتقادی ندارند‪ .‬انه��ا دیگر خود را محدود به این‬ ‫فضاها و ارائه خدمات اگاهی بخش در یک قالب خاص‬ ‫نمی دانن��د اما ای��ا واقعا ویترین های کت��اب دیگر در‬ ‫ف��روش کتاب و جلب نظر مخاطب تاثیری ندارند؟ اگر‬ ‫هن��وز ویترین های کتاب کارکرد دارند‪ ،‬مالک و معیار‬ ‫ویترین کردن کتاب در این دوره و زمانه چیست؟‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مهدی یزدانی خرم – نویس�نده‪ :‬عالی جناب در بس��ت ِر‬ ‫ِ‬ ‫سخت هم ه اثارشان‬ ‫بیماری س��ت‪ ...‬هیچ گاه طرفدار س��فت و‬ ‫ عن��وان یک هنرمند س��توده ام‪،‬‬ ‫نب��وده ام اما من��ش اش را به‬ ‫ِ‬ ‫اموخت��ه ام و در س��خت ترین و تلخ تری��ن روزهای هش��تاد و‬ ‫هش��ت که از تمام کارهایم بیکار شده بوده ام‪ ،‬بخش عمده ای‬ ‫از همکاران��م در حب��س بودند یا اوار ه دنیا ص��دای این مرد به‬ ‫زند گی امیدوارم کرد از نو‪ .‬وقتی «ایران س��رای امید» را روزی‬ ‫هزار بار می ش��نیدم و روزی دو هزار بار «تفنگ ات را زمین بگذار» سعی می کردم خودم را‬ ‫حفظ کنم‪ .‬شجریان برای من در ماجرای «بم» بزرگ تر شد یا بسیاری روایت های شخصی‬ ‫موثق که درباره اش ش��نیدم‪ .‬خسرووار زیسته و در اوج دشمنی با موسیقی‪ ،‬ساز‪ ،‬خواندن‬ ‫و بودن البوم «بیداد» را منتشر می کند‪ .‬با احمد شاملو ان خیام خوانی درخشان را بیرون‬ ‫می دهد و البته «ربنا» که ش��اید از معدود ادعیه خوانی هایی بود که حتی غی ِر دین داران را‬ ‫هم به خود می داشت‪ .‬شجریان برای بسیاری از ما خاطره ای شخصی رقم زده و این حتی‬ ‫منش سیاسی‬ ‫برای بس��یاری از مخاطبانی ست که موسیقی سنتی هم دوست ندارند‪ .‬اما ِ‬ ‫و اجتماع��ی اش اتفاق بزرگ تری بود‪ .‬مگر یک نما ِد ملی چگونه س��اخته می ش��ود؟ مگر‬ ‫نمادهای یک کشور لزوما مور ِد تایید همه هستند؟ مگر تختی‪ ،‬مصدق‪ ،‬هدایت یا حاتمی‬ ‫ایران بزرگ‬ ‫و‪ ...‬برای همه یک وضعیت دارند؟ محمدرضا شجریان فرزند خراسان شریف و ِ‬ ‫نیز چنین است‪ .‬او در مواقعی که کشورش به صدا‪ ،‬بودن و هویت اش نیاز داشت حاضر بود‪.‬‬ ‫چه بس��یار تصنیف های ملی که او خواند و بازخوانی کرد راوی رنج ها و قصه های ملت بود‪.‬‬ ‫زبان اتش و اهن»‪ .‬چند‬ ‫وقتی «مر ِغ س��حر» خواند‪ .‬یا با قدرت خواند که «تفنگ تو یعنی ِ‬ ‫هنرمند هس��تند که چنین غم ها‪ ،‬شکوه‪ ،‬شکس��ت ها و پیروزی های یک ملت را بر دوش‬ ‫مویدان هنری اش را دارد‬ ‫گرفته و روایت کنند؟ ش��جریان مانند هر ارتیس��تی منتقدان و‬ ‫ِ‬ ‫و این طبیعی س��ت‪ .‬اما چیزی که ش��جریان را چنین محبوبِ تمام دل ها حتی بسیاری از‬ ‫مخالفان سیاس��ی اش کرده همین روایت س��ازی هایش است‪ .‬همان طور که چپ و راست‬ ‫ِ‬ ‫«زمستان» اخوان را زیر لب زمزمه می کنند یا «ارغوان» سایه را‪ ،‬ترانه های او ذهن به ذهن‬ ‫و گوش به گوش منتقل ش��ده و فراتر منش اش به عنوان یک هنرمند که از اصول خودش‬ ‫تخطی نکرد و چه دش��نام های وقیحانه ای که برخی ها به او دادند‪ .‬اما او نماد ش��ده بود که‬ ‫بیمارستان جم‬ ‫دیگر نمی شد خللی در جایگاهش ساخت‪ .‬دل و قلب بسیاری از ما االن در‬ ‫ِ‬ ‫تن بیمار ش می اندیشیم‪ .‬کدام هنرمند را می شناسید که حاال این همه جان‬ ‫است‪ .‬به او و ِ‬ ‫پشت در اتاقش مهرشان را نثارش کنند؟‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!