روزنامه صمت شماره 1470 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1470

روزنامه صمت شماره 1470

روزنامه صمت شماره 1470

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دفاع از انتخابات‬ ‫دفاع از منافع ملی است‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1470‬پیاپی ‪2788‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫خرید خودرو‬ ‫و بلیت بخت ازمایی‬ ‫کرونا در کمین‬ ‫بازار سنگ اهن ایران‬ ‫فرهنگ‬ ‫اسیب دیده کار‬ ‫تالش مجلس برای شناخت‬ ‫موانع توسعه دریامحور‬ ‫میز گرد‬ ‫تئاتر را خودی‬ ‫و غیرخودی نکنید‬ ‫گزارش های روز‬ ‫حرکت موتورسیکلت برقی‬ ‫در مسیر بنزینی ها‬ ‫تغییر رویکردخام فروشی‬ ‫با کمک دانش بنیان ها‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫اوج گیری های بازار سرمایه همچنان ادامه دارد‬ ‫سرمقاله‬ ‫نیاز امروز‪ ،‬تشکیل مجمع‬ ‫اقتصاددانان ایران‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری ب��ا تاکید بر اینکه دف��اع از انتخاب��ات دفاع از‬ ‫منافع ملی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬گله ها و نقدها س��ر جای خود باقی است و باید به انها‬ ‫رس��یدگی شود اما همه باید برای سربلندی کش��ور در انتخابات شرکت کنیم‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری با اشاره به اتفاق و تحوالت سال های اخیر در منطقه گفت‪:‬‬ ‫اتفاق های��ی که در طول س��الیان اخیر در منطقه م��ا رخ داده‪ ،‬هر کدام تحولی‬ ‫ب��زرگ و تاثیرگذار بوده و چنی��ن تحوالتی به طور معم��ول در طول یک قرن‬ ‫‪2‬‬ ‫رخ می دهد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ترافیک نقدینگی در بورس‬ ‫اوج گیری های بورس تهران مدتی اس��ت بر سر زبان ها افتاده و در هر محفلی تقریبا‬ ‫صحبت از رش��د بی سابقه این بازار است‪ ،‬بازاری که شاخص ان این روزها از مرز ‪۴۷۰‬‬ ‫هزار واحد عبور کرده و توانس��ته به یک بازاری مطمئن و جذاب برای س��رمایه گذاران‬ ‫تبدیل شود و افراد زیادی را به سمت خود جذب کند‪ .‬دلیل این مدعا هم امار صدور‬ ‫کدهای بورس��ی در سال‪ ۹۸‬اس��ت‪ .‬تعداد این کدها از فروردین تا بهمن امسال‪ ،‬از ‪۵۵‬‬ ‫ه��زار ب��ه ‪ ۶۸‬هزار کد افزایش یافته و تعداد کدها به ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۳۳۸‬هزار رس��یده‬ ‫اس��ت؛ اتفاقی که به اذعان کارشناس��ان و فعاالن بازار‪ ،‬سبب شده سال ‪ ۹۸‬به یکی از‬ ‫بهترین سال های بورسی تبدیل شود‪.‬‬ ‫این شرایط پرسشی را در ذهن بسیاری از دارندگان سرمایه و فعاالن این بازار ایجاد‬ ‫کرده با این مضمون که وضعیت فعلی بازار س��رمایه و جذابیتی که در این بازار ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و ایا بورس همچنان بازدهی الزم را به‬ ‫‪10‬‬ ‫سرمایه گذاران خواهد داد؟‬ ‫نرخ گذاری سیمان‬ ‫به سال اینده موکول شد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صنعت ساختمان در کما‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1470‬‬ ‫پیاپی ‪2788‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نیاز امروز‪ ،‬تشکیل‬ ‫مجمع اقتصاددانان‬ ‫ایران‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫دبیر انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫این روزها موضوع «ایج��اد لویی جرگه اقتصاددانان»‬ ‫از س��وی برخ��ی از اقتصاددانان مط��رح و در برخی از‬ ‫رس��انه ها منتشر شده اس��ت‪ .‬این توجهات زیادی را به‬ ‫خود جلب ک��رده و درباره چرایی ایجاد چنین مجمعی‬ ‫اظهارنظرهای مختلفی مطرح ش��ده است‪ .‬اما مهم ترین‬ ‫پرس��ش میزان نیاز اقتصاد ایران ب��ه ایجاد این مجمع‬ ‫بزرگ اقتصادی اس��ت‪ .‬این واقعیتی انکارناپذیر اس��ت‬ ‫که اقتص��اد ایران روزهای خوبی را س��پری نمی کند و‬ ‫با مش��کالت بس��یاری دس��ت به گریبان است؛ از رشد‬ ‫منفی اقتصادی و روند صعودی نقدینگی و کمبود منابع‬ ‫برای توسعه زیرس��اخت ها گرفته تا تورم دورقمی‪ ،‬نرخ‬ ‫بهره باال و مش��کالت س��اختاری‪ .‬ایران در دشوارترین‬ ‫دوران حیات اقتصادی خویش قرار دارد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫به دلیل س��ال ها س��رمایه گذاری در گس��ترش اموزش‬ ‫عالی‪ ،‬ده ها دانش��کده اقتصاد مستقل و مشترک با سایر‬ ‫رشته های علوم انس��انی ایجاد شده که هزاران دانشجو‬ ‫در سطح کارشناس��ی‪ ،‬کارشناسی ارشد و دکترا در ان‬ ‫به تحصیل علم اقتصاد مش��غولند‪ .‬برای بکارگیری این‬ ‫ظرفیت عظیم به منظور حل مش��کالت اقتصادی کشور‬ ‫چه باید ک��رد؟ در این ش��رایط وقتی ب��ه دیدگاه های‬ ‫اقتصاددانان می نگریم‪ ،‬تفاوت های زیادی در نوع نگرش‬ ‫انها به مس��ائل اساس��ی و پایه ای وج��ود دارد که البته‬ ‫امری طبیعی اس��ت‪ .‬اما این اختالف دیدگاه در تعریف‬ ‫مس��ائل اقتصادی و ارائه راهکارهای حل مشکالت روز‪،‬‬ ‫در رویکرد سیاس��ت گذاران و مدی��ران اجرایی تاثیرات‬ ‫بس��یار متنوعی می گذارد‪ .‬چنانچه در س��ال های اخیر‬ ‫و مانن��د تمام دوره های گذش��ته نامه ه��ای متعددی با‬ ‫امض��ای اقتصاددانان و کارشناس��ان اقتصادی مختلفی‬ ‫ب��ه ریاس��ت جمهوری ارائه ش��ده که گاه��ی رویکرد و‬ ‫دیدگاه های متضادی را مطرح می کنند و حتی در نقطه‬ ‫مقابل هم قرار دارند‪ .‬در برخی موارد داشتن دیدگاه های‬ ‫متفاوت و متناقض امری مثبت است اما در شرایط فعلی‬ ‫اقتصاد‪ ،‬هم وقت ازمون و خطا گذش��ته و هم با اجرای‬ ‫نیمه راهکارهای اقتصادی و شروع راهکاری دیگر‪ ،‬هرگز‬ ‫نمی توان ب��ه نتیجه مطلوب رس��ید؛ بنابراین پیش نیاز‬ ‫اس��تفاده از اقتصاددانان برای مش��کالت کشور‪ ،‬ایجاد‬ ‫گفت وگو بین طیف های مختلف اقتصاددانان کش��ور و‬ ‫ایجاد هم گرایی و جمع بندی بین نظرات انهاست‪.‬‬ ‫وقت ان رس��یده که اقتصاددانان ایرانی به دیدگاهی‬ ‫یکپارچه در موضوعات اساس��ی اقتصادی برای توس��عه‬ ‫ایران دس��ت یابند‪ .‬این امر نیازمند ایجاد بس��تری پویا‬ ‫و فراگی��ر از تم��ام دیدگاه های اقتصاددان��ان و فعاالن‬ ‫اقتصادی داخل و خارج ایران اس��ت؛ بس��تری که فراتر‬ ‫از رویکردهای مرس��وم برای طرح مباحث کالن باشد و‬ ‫بتوان مس��ائل روز و دیدگاه های اقتصادی را در جمعی‬ ‫متکثر مطرح ک��رد و در بوته نقد متخصصان این حوزه‬ ‫قرار داد و در نهایت به یک اجماع حداقلی درباره اینده‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬نیازها و راه حل ها رسید‪.‬‬ ‫یک��ی از راهکارهای��ی ک��ه می تواند بسترس��از ایجاد‬ ‫رویکرد یادشده باش��د‪ ،‬انجمن اقتصاددانان ایران است؛‬ ‫انجمنی که در ‪ ۵‬دهه گذش��ته همواره س��عی در ایجاد‬ ‫رویک��ردی مس��تقل داش��ته و ای��ن امر بر هم��گان به‬ ‫اثبات رس��یده اس��ت‪ .‬می توان نگاه نظری اقتصاددانان‬ ‫مختل��ف در مجم��ع اقتصاددان��ان ایران را به گس��تره‬ ‫تمام اقتصاددانان ایران زمین وس��عت داد‪ ،‬چراکه نگاه و‬ ‫هدف نهایی دس��تیابی به الگویی برای رش��د و توسعه‬ ‫فردای اقتصاد ایران اس��ت‪ .‬بدون شک تعریف و اجرای‬ ‫هر راهکار عملیاتی برای شناس��ایی اینده اقتصاد ایران‬ ‫و هموارسازی مسیر توس��عه‪ ،‬امری ضروری و غیرقابل‬ ‫اجتناب اس��ت‪ .‬در این بین یک��ی از مهم ترین فاکتورها‬ ‫ب��رای ایج��اد مجمعی مس��تقل به منظور شناس��ایی و‬ ‫تحلیل دیدگاه های اقتصادی کارشناسان در عرصه های‬ ‫مختل��ف اقتص��ادی و در نق��اط مختلف ای��ران زمین‪،‬‬ ‫وجود ساختار حقوقی منس��جم است‪ .‬ساختار حقوقی‬ ‫انجمن اقتصاددانان ایران قادر اس��ت بس��تر الزم برای‬ ‫ش��کل گیری چنین مجمعی را فراهم س��ازد‪ .‬باتوجه به‬ ‫ایده مش��ارکت همگانی عقال برای رایزنی درباره مسائل‬ ‫اساس��ی کشور افغانس��تان به نام لویی جرگه‪ ،‬نام لویی‬ ‫جرگ��ه اقتصاددان��ان ایران ب��رای این جمع پیش��نهاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین پیشنهاد می ش��ود لویی جرگه‬ ‫اقتصاددانان ایران مرکب از جمعی صدنفری (یا بیشتر)‬ ‫از اقتصاددانان ارش��د کشور به انتخاب دانش اموختگان‬ ‫و فعاالن اقتصادی در راس��تای ارائ��ه توصیه هایی برای‬ ‫نجات اقتصاد کش��ور باشد‪ .‬بنابراین بدین وسیله از همه‬ ‫اقتصاددانان کشور از هر طیف و نگرشی دعوت می شود‬ ‫ب��ه انجم��ن اقتصاددانان ای��ران بپیوندند ت��ا با ترکیب‬ ‫اعضایی فراگیرتر از قبل‪ ،‬بتوان به نحو شایسته نظریه ها‬ ‫و دانس��ته های اقتصاددانان ایران را در خدمت پیشرفت‬ ‫و تعالی اقتصاد ایران عزیز قرار داد‪.‬‬ ‫بدون ش��ک ش��کل دهی اینده اقتصاد ایران نیازمند‬ ‫یکپارچگی در برنامه ها و پیشنهادهای اقتصادی است تا‬ ‫با ترسیم الگویی منسجم‪ ،‬جامع و یکپارچه بتوان ایران‬ ‫فردا را در مسیر درست توسعه قرار داد‪.‬‬ ‫وقت ان است که بپذیرم زمانی برای ازمون و خطا در‬ ‫توسعه اقتصاد نداریم‪.‬‬ ‫دفاع از انتخابات دفاع از منافع ملی است‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دفاع‬ ‫از انتخابات دفاع از منافع ملی است‪ ،‬گفت‪ :‬گله ها‬ ‫و نقدها س��ر جای خود باقی اس��ت و باید به انها‬ ‫رسیدگی شود اما همه باید برای سربلندی کشور‬ ‫در انتخاب��ات ش��رکت کنیم‪ .‬اس��حاق جهانگیری‬ ‫با اش��اره به اتف��اق و تحوالت س��ال های اخیر در‬ ‫منطقه گفت‪ :‬اتفاق هایی که در طول سالیان اخیر‬ ‫در منطق��ه ما رخ داده‪ ،‬هر ک��دام تحولی بزرگ و‬ ‫تاثیرگذار بوده و چنین تحوالتی به طور معمول در‬ ‫طول یک قرن رخ می دهد‪ .‬این تحوالت نشان داد‬ ‫ایران کش��وری با عقب ه بزرگ فرهنگی‪-‬تاریخی و‬ ‫مردمی‪ ،‬باوجود بروز حوادث مختلف که بعضی از‬ ‫انها برای تسویه حساب با جمهوری اسالمی ایران‬ ‫بوده‪ ،‬همچنان اس��توار اس��ت و این ملت از همه‬ ‫این اتفاق ها س��ربلند بیرون امده است‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی مع��اون اول رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫جهانگی��ری اف��زود‪ :‬البته ملت ای��ران هزینه های‬ ‫زیادی نیز برای این س��ربلندی پرداخت کرده که‬ ‫نمونه اخر ان ش��هادت سردار سپهبد حاج قاسم‬ ‫س��لیمانی بود‪ .‬مع��اون اول رئیس جمه��وری در‬ ‫بخش دیگری از سخنانش به انتخابات‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬انتخابات یکی از ارمان های ملت‬ ‫ایران اس��ت و همه باید از ان حمایت‬ ‫کنی��م‪ .‬جهانگی��ری خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از تح��والت مهم سیاس��ی‪-‬‬ ‫اجتماعی در کش��ور ب��ا انتخابات رقم‬ ‫خورده ک��ه نمونه ان انتخابات دوم خرداد بود که‬ ‫پس از ان حرکتی به نام اصالحات در کشور شکل‬ ‫گرف��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬مردم ای��ران مردمی اگاه‬ ‫هس��تند و به خوبی می دانند که در انتخابات باید‬ ‫به چه کسانی رای دهند‪ .‬البته برگزاری انتخابات‬ ‫در کش��ور ضعف هایی نیز داش��ته و هنوز تا نقطه‬ ‫مطلوب فاصله داریم و باید با صبر و حوصله موانع‬ ‫پیش روی انتخابات را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬انتخابات یکی از دستاوردهای‬ ‫انقالب اسالمی است که باید از ان دفاع کرده و در‬ ‫ان مش��ارکت کنیم‪ ،‬زیرا دفاع از انتخابات‪ ،‬دفاع از‬ ‫منافع ملی است‪ .‬صندوق رای را نباید راحت کنار‬ ‫گذاش��ت زیرا مردم بلد هستند چگونه حرف خود‬ ‫را پای صندوق رای بزنند‪ .‬جهانگیری با‬ ‫طرح این پرس��ش که چه کار کنیم که‬ ‫صدای واقعی مردم و نخبگان‪ ،‬منتقدان‬ ‫و مسئوالن به درستی و به موقع گفته و‬ ‫شنیده شود گفت‪ :‬در شرایطی هستیم‬ ‫ک��ه هم ش��نیدن حرف واقع��ی و هم‬ ‫طرح ک��ردن حرف واقع��ی در جامعه‬ ‫مشکل شده و سرعت انتشار اخبار جعلی و درصد‬ ‫پذیرش ان در جامعه بس��یار باالست‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬مسئولیت روزنامه نگار‪،‬‬ ‫روزنامه نگاران مستقل‪ ،‬نهادهای حرفه ای و صنفی‬ ‫خارج از چارچوب مس��ئولیت ملی نیست‪ .‬باید در‬ ‫اندیش��ه ایران باشیم و به اینده ایران فکر و کاری‬ ‫کنی��م که قدرت ش��نیدن و دی��دن در حکومت‪،‬‬ ‫جامعه و میان نخبگان باال برود‪.‬‬ ‫جهانگیری تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه ما در هر سه‬ ‫زمینه اختالل ارتباطی داریم که باید برای رهایی‬ ‫از ای��ن بیماری مهلک اختالل ارتباطی‪ ،‬کار جدی‬ ‫و ملی انجام ش��ود‪ .‬شبکه ها و رس��انه ها بیشتر به‬ ‫ای��ن موض��وع بیندیش��ند‪ .‬باید مرجعیت رس��انه‬ ‫داخلی به ط��ور جدی در دس��تور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به طور قط��ع‪ ،‬نهاده��ای حاکمیتی و مس��ئوالن‬ ‫دولتی رس��الت بسیار س��نگین تری در این زمینه‬ ‫برعهده دارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وقتی اختالل رس��انه ای وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬در چنین فضایی بی افق شدن جامعه‪ ،‬هراس‬ ‫از این��ده و ناامی��دی در جامعه رون��ق می گیرد؛‬ ‫بنابراین ب��رای اقدامی عملی در این زمینه نیاز به‬ ‫عزم ملی است‪.‬‬ ‫جهانگی��ری ب��ا بیان اینک��ه اعتماد ه��م برای‬ ‫رس��انه ها و ه��م برای مجموعه کش��ور‪ ،‬س��رمایه‬ ‫بزرگی است که باید به ان توجه شود گفت‪ :‬شرط‬ ‫اصلی جلب اعتماد‪ ،‬صداقت در گفتار و رفتار همه‬ ‫بخش ه��ا اس��ت؛ به ویژه در رس��انه ها این موضوع‬ ‫مهم تر است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ضرورت امروز کش��ور در واقع وجود‬ ‫ارتباطات و رس��انه های دوسویه و متکی بر اعتماد‬ ‫دوطرفه ازس��وی نخبگان و جامعه است‪ .‬وقتی در‬ ‫چنین شرایطی قرار بگیریم به طور حتم مرجعیت‬ ‫رسانه های داخلی برای مردم بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫اماده برگزاری انتخابات هستیم‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬همه اقدامات الزم انجام شده و‬ ‫اماده برگزاری انتخابات هستیم‪ .‬عبدالرضا رحمانی‬ ‫فضلی با حضور در برنامه «نگاه یک» ش��بکه یک‬ ‫سیما با اشاره به اینکه اقدامات مربوط به برگزاری‬ ‫هر انتخابات از چند ماه پیش از ان اغاز می ش��ود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از اردیبهش��ت امسال س��تاد انتخابات‬ ‫وزارت کش��ور برای برگ��زاری انتخاب��ات مجلس‬ ‫شورای اسالمی اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ح��دود یک میلی��ون نفر در‬ ‫برگزاری انتخابات از جمله در اجرا‪ ،‬نظارت‪ ،‬امنیت‪،‬‬ ‫انتظام��ات‪ ،‬لجس��تیک و پش��تیبانی ایفای نقش‬ ‫می کنند‪ ،‬اضافه کرد‪ ۵۴ :‬هزار و ‪ ۶۱۱‬ش��عبه اخذ‬ ‫رای در ‪ ۲۰۸‬ح��وزه انتخابی داریم‪ .‬رحمانی فضلی‬ ‫گف��ت‪ :‬از حدود ‪ ۷‬ماه پیش ام��وزش همه عوامل‬ ‫اجرایی انتخابات را اغاز کردیم‪ .‬به نسبت جمعیت‬ ‫ه��ر منطقه‪ ،‬تعداد صندوق های رای در هر ش��عبه‬ ‫تعیین می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۲۵‬فرایند برای‬ ‫برگزاری انتخابات از نام نویسی اولیه تا‬ ‫اخذ و شمارش اراء داریم‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون‬ ‫‪ ۲۴‬فراین��د کامال الکترونیکی اس��ت و‬ ‫فق��ط یک فرایند اخذ و ش��مارش اراء‬ ‫الکترونیکی نیست‪.‬‬ ‫وزیر کشور افزود‪ :‬مهم ترین بحث در‬ ‫زمینه برگ��زاری الکترونیکی انتخابات‪،‬‬ ‫موضوع احراز هویت اس��ت‪ ،‬زیرا به صورت تجربی‬ ‫بیش��ترین تخلف��ات در این بخش انجام می ش��ده‬ ‫اس��ت؛ برای نمونه با شناسنامه های افراد فوت شده‬ ‫یا جعلی رای داده می شد یا با یک شناسنامه بیش‬ ‫از ‪ 3‬تا ‪ 4‬بار رای داده می شد‪ .‬رحمانی فضلی گفت‪:‬‬ ‫در این زمینه با شورای نگهبان به توافق رسیدیم و‬ ‫سفارش دستگاه هایی را دادیم که در داخل ساخته‬ ‫و بخش��ی از ان هم وارد ش��ده که در کمتر از یک‬ ‫دقیقه فرد رای دهنده از طریق این دس��تگاه احراز‬ ‫هویت می ش��ود؛ با این روش جل��وی بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درص��د تخلفات ج��اری در این زمینه‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور گف��ت‪ :‬با بررس��ی های‬ ‫انجام ش��ده حدود ‪ ۹۲‬درص��د نامزدها‬ ‫در هیات ه��ای اجرایی‪ ،‬تایید صالحیت‬ ‫شدند و حدود ‪ ۸‬درصد تایید صالحیت‬ ‫نش��دند و این رس��یدگی ها براس��اس‬ ‫مدارک و مس��تندات ‪ 4‬مرجع قانونی انجام ش��د‪.‬‬ ‫تعدادی از نامزدها در هیات های نظارتی رد شدند‬ ‫و با اعتراض های انجام شده برخی ها یعنی حدود ‪2‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر‪ ،‬در شورای نگهبان تایید صالحیت‬ ‫شدند‪ .‬امکان دارد هنوز افرادی وجود داشته باشند‬ ‫که اقناع نشده و مدعی صالحیت باشند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت‪۵۷ :‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۱۸‬هزار و ‪ ۱۵۹‬نفر واجد ش��رایط رای‬ ‫دادن هس��تند که از این تع��داد ‪ 2‬میلیون و ‪۹۳۱‬‬ ‫هزار نفر رای اولی هس��تند‪ .‬از این تعداد حدود ‪۲۸‬‬ ‫احراز هویت الکترونیکی در یک ثانیه انجام می شود‬ ‫رئی��س کمیت��ه فن��اوری اطالعات س��تاد‬ ‫انتخابات کش��ور با بیان اینکه با احراز هویت‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬کس��ی نمی تواند بیش از یک بار‬ ‫رای دهد‪ ،‬گفت‪ :‬اح��راز هویت الکترونیکی از‬ ‫زمانی که اطالعات وارد دس��تگاه می شود‪ ،‬در‬ ‫چند ثانیه انجام می ش��ود‪ .‬امیر ش��جاعان در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به اینکه به تعداد‬ ‫ش��عب اخذ رای‪ ،‬دستگاه احراز هویت الکترونیکی تولید‬ ‫شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دس��تگاه ها به گونه ای طراحی شده که‬ ‫امکان هک ش��دن انها بسیاربسیار ضعیف است و از این‬ ‫باب��ت نگرانی وجود ن��دارد‪ .‬وی همچنین تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫روز اخذ رای شناس��نامه و کارت ملی مورد نیاز اس��ت‪،‬‬ ‫اما الزامی برای کارت ملی هوش��مند نداریم؛ البته بدون‬ ‫ش��ماره ملی به هیچ وجه از کس��ی رای گیری نخواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬رئیس کمیته فن��اوری اطالعات س��تاد انتخابات‬ ‫کش��ور با بیان اینکه یک��ی از مهم ترین فرایندها در روز‬ ‫اخذ رای‪ ،‬احراز هویت رای دهندگان و جلوگیری از رای‬ ‫تکراری اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در روز اخذ رای باید مشخص‬ ‫شود مدارکی که فرد ارائه می کند‪ ،‬مربوط به خود اوست‪.‬‬ ‫در پایگاه ثبت احوال باالی ‪ ۱۸‬س��ال دارد و شناس��نامه‬ ‫ارائه ش��ده مربوط به افراد فوت شده نباشد‪ .‬احراز هویت‬ ‫الکترونیک��ی به ما کمک زیادی می کند تا هویت افراد را‬ ‫احراز کنیم و افراد با شناس��نامه تکراری یا شناس��نامه‬ ‫افراد فوت ش��ده رای ندهند‪ .‬در بس��یاری از کشورهای‬ ‫دنیا‪ ،‬احراز هویت الکترونیکی و جلوگیری از رای تکراری‬ ‫را معادل انتخاب��ات الکترونیکی می دانند‪ .‬در‬ ‫این دوره با تجهیزات فراهم ش��ده‪ ،‬امیدواریم‬ ‫ب��ا کیفیت خیلی بهتری احراز هویت را انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره فراین��د انج��ام اح��راز هویت‬ ‫الکترونیکی در ش��عب اخذ رای گفت‪ :‬در گام‬ ‫نخست‪ ،‬مسئول شعبه شناسنامه و کارت ملی‬ ‫ف��رد را دریافت می کن��د‪ .‬کارت ملی فرد در بخش��ی از‬ ‫دستگاه قرار داده می ش��ود و دستگاه تشخیص می دهد‬ ‫که کارت ملی‪ ،‬جعلی نیست و مثل بارکدخوان‪ ،‬اطالعات‬ ‫مربوط به ش��ماره ملی را به طور اتوماتیک می خواند‪ .‬در‬ ‫مرحله بعد‪ ،‬دس��تگاه از حافظ��ه خود کنترل می کند که‬ ‫فرد در س��ن قانونی ب��وده‪ ،‬فوت نک��رده و در این دوره‬ ‫رای نداده باش��د‪ .‬شماره ملی فرد به وسیله دستگاه برای‬ ‫پایگاه ما در وزارت کش��ور ارسال می ش��ود و ما کنترل‬ ‫می کنیم این فرد در شعبه دیگری رای نداده باشد‪ .‬وقتی‬ ‫جواب ما به ش��عبه ارسال شد‪ ،‬تعرفه رای به رای دهنده‬ ‫داده می شود‪ .‬دس��تگاه یک شماره ‪ ۴‬رقمی می دهد که‬ ‫این شماره در ته س��وش تعرفه رای فرد ثبت می شود تا‬ ‫مشخص شود اطالعات این فرد استعالم شده است‪ .‬احراز‬ ‫هوی��ت الکترونیکی از زمانی که اطالعات وارد دس��تگاه‬ ‫می شود تا یک ثانیه انجام می شود؛ البته در مناطقی که‬ ‫امکانات زیرساختی ضعیف تر است‪ ،‬احراز هویت حداکثر‬ ‫در ‪ 10‬تا ‪ 15‬ثانیه انجام می ش��ود؛ بنابراین احراز هویت‬ ‫الکترونیکی در شعب صفی ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫میلیون و ‪ ۸۷۲‬هزار نفر بانوان و حدود ‪ ۲۹‬میلیون‬ ‫نفر اقایان هستند‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی در ادامه گفت‪ :‬با شورای نگهبان‬ ‫هماهنگ کردیم و این ش��ورا ‪ ۲۹‬فروردین ‪۱۳۹۹‬‬ ‫را برای برگزاری دور دوم احتمالی انتخابات تعیین‬ ‫کرد‪ .‬اگر مردم پرش��کوه در انتخابات شرکت کنند‬ ‫انتخابات در حوزه های کمتری به دور دوم کشیده‬ ‫می شود و این موضوع هزینه های برگزاری انتخابات‬ ‫را کاهش می دهد‪ .‬وزیر کش��ور گفت‪ :‬حدود ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان فقط هزینه دستگاه های احراز هویت‬ ‫رای دهندگان شده است‪.‬‬ ‫رحمان��ی فضلی افزود‪ :‬تهران‪ ،‬خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫خراس��ان ش��مالی‪ ،‬قم و اس��تان ف��ارس از جمله‬ ‫اس��تان هایی هس��تند که انتخابات می��ان دوره ای‬ ‫مجلس خب��رگان رهبری در انها برگزار می ش��ود‬ ‫که اقدامات و تمهی��دات الزم در این زمینه انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫«طرح معامله قرن» به سرانجام نمی رسد‬ ‫رئیس ش��ورای راهبردی‬ ‫سیاس��ت خارج��ی تاکی��د‬ ‫ک��رد‪ :‬فلس��طین ی��ک ایده‬ ‫ارمانی برای جهان اس�لام‬ ‫اس��ت و مسلماً مس��لمانان‬ ‫نمی پذیرند ک��ه این ارمان‬ ‫نابود شود‪.‬‬ ‫کمال خرازی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬در‬ ‫پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه امریکا‬ ‫در حال اجرای طرح معامله قرن اس��ت‬ ‫و گفته می شود قرار است به زودی بین‬ ‫اس��رائیل و اعراب منطق��ه پیمان عدم‬ ‫تعرض منعقد ش��ود‪ ،‬نتیجه این معامله‬ ‫چه خواهد ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬مطرح کردن‬ ‫مباحث��ی همچ��ون معامله ق��رن یک‬ ‫خیانت بزرگ و اش��کار به ملت و مردم‬ ‫فلسطین است‪.‬‬ ‫رئی��س ش��ورای راهبردی سیاس��ت‬ ‫خارج��ی تاکید ک��رد‪ :‬فلس��طین یک‬ ‫ایده ارمانی برای جهان اس�لام اس��ت‬ ‫و مسلماً مسلمانان نمی پذیرند که این‬ ‫ارمان نابود شود؛ بلکه انان می خواهند‬ ‫اس��رائیل دس��ت از جنایاتش بردارد تا‬ ‫فلسطینیان بتوانند با تصمیم خودشان‬ ‫یک دولت واحد ایجاد کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مح��ور‬ ‫مقاوم��ت تاکن��ون بس��یار‬ ‫خوب عمل کرده و توانسته‬ ‫خ��ودش را تثبی��ت کند و‬ ‫کش��ورهای مختل��ف هم به‬ ‫انها پیوسته اند زیرا برخاسته‬ ‫از اراده مردم هستند‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای راهبردی سیاس��ت‬ ‫خارجی درباره این��ده صلح در منطقه‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬هرچه قوی تر باش��یم صلح‬ ‫در این��ده بهت��ر تحق��ق پی��دا خواهد‬ ‫ک��رد‪ ،‬بنابرای��ن باید قوی ب��ود؛ چه از‬ ‫نظ��ر نظامی وچه از نظر حضور مردم و‬ ‫اقتصادی تا بتوانیم در راستای برقراری‬ ‫امنی��ت چه در ایران و چ��ه در منطقه‬ ‫گام های موثری برداریم‪.‬‬ ‫وی همچنین درب��اره راهکارها برای‬ ‫خ��روج امری��کا از منطقه عن��وان کرد‪:‬‬ ‫مقاوم��ت م��ردم در خ��روج امریکا از‬ ‫منطقه بسیار موثر است‪ .‬کشورهایی در‬ ‫منطقه وابسته به ایاالت متحده و تابع و‬ ‫حامی این کشورند؛ بنابراین مردم باید‬ ‫در صحنه حضور داشته باشند‪ ،‬مقاومت‬ ‫کنند و نگذارن��د که امریکا به اهدافش‬ ‫دست پیدا کند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫نامه اعالم ورود کرونا به ایران‬ ‫جعلی است‬ ‫زیبایی های برف گیالن‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫مع��اون درمان وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی گف��ت‪ :‬نامه ای که‬ ‫به تازگی درباره ورود کرونا به ایران در فضای مجازی منتش��ر ش��ده جعلی است‬ ‫و تاکنون هیچ موردی از این ویروس در کش��ور مشاهده نشده است‪ .‬قاسم جان‬ ‫بابایی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬نامه ای با امضای بنده خطاب به رئیس جمهوری‬ ‫در فضای مجازی منتش��ر شده که به دروغ مدعی مش��اهده مواردی از ویروس‬ ‫کرونا در کش��ور ش��ده اس��ت‪ .‬این نامه جعلی اس��ت و از طریق مراجع قانونی‬ ‫ناش��ران این نامه پیگیری می ش��وند‪ .‬وی گفت‪ :‬تاکنون هیچ مورد اثبات ش��ده‬ ‫ویروس کرونای جدید در کش��ور نداش��ته ایم اما تمهیدات بهداش��تی و درمانی‬ ‫برای رویارویی با این بیماری فراهم شده است‪ .‬جان بابایی افزود‪ :‬معاونت درمان‬ ‫وزارت بهداشت به طور مستقیم با ریاست جمهوری مکاتبه ندارد و هرگونه مکاتبه‬ ‫با ریاست جمهوری از طریق دفتر وزارتی انجام می شود‪ .‬ضمن اینکه شماره نامه و‬ ‫امضای معاون درمان در این نامه جعل شده است‪ .‬مرکز حراست وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی نیز با پیگیری موضوع‪ ،‬خواستار برخورد جدی و قانونی‬ ‫با انتشار دهندگان این نامه جعلی شده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد‪:‬‬ ‫ات�اق بازرگان�ی تهران‪ -‬غالمرض��ا انصاری‪،‬‬ ‫معاون دیپلماس��ی اقتص��ادی وزارت امور خارجه‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬اگ��ر ‪ FATF‬تصویب نش��ود تمام‬ ‫حس��اب های بانکی ایرانیان در دنی��ا را می بندند و‬ ‫هر ایرانی برای داش��تن حس��اب بانکی در خارج از‬ ‫کش��ور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد‪.‬‬ ‫اس�لام دین تدبیر و عقل گرایی است؛ تعقل را ریشه‬ ‫و پایه تصمیم های خ��ود قرار دهیم‪ .‬انصاری افزود‪:‬‬ ‫متخصصان و صاحب نظران این حوزه دیدگاه خود‬ ‫را درب��اره لزوم تصویب ‪ FATF‬مط��رح کردند اما‬ ‫در نهایت این نظرات کارشناس��ی‪ ،‬ش��نیده نش��د‪.‬‬ ‫باره��ا و بارها تک��رار کردیم که در ای��ن زمینه قرار‬ ‫نیست هیچ گونه حسابرس��ی انجام شود؛ ‪FATF‬‬ ‫تنها استانداردهایی است که حتی بانک های ایرانی‬ ‫در خارج از کش��ور هم این اس��تانداردها را رعایت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫روابط عموم�ی ش�ورای اسلامی اس�تان‬ ‫ته�ران‪ -‬با صدور حکمی‪ ،‬ارمن نظریان‪ ،‬به عنوان‬ ‫مشاور رئیس شورای اسالمی استان تهران در امور‬ ‫ادیان و مذاهب مس��ئولیت پذیرفت‪ .‬الهام فخاری‪،‬‬ ‫رئیس ش��ورای اس�لامی اس��تان تهران در جلسه‬ ‫معارفه ارمن نظریان گفت‪ :‬در جهانی که به س��وی‬ ‫تک قطبی ش��دن حرکت می کند و ش��اهد اعمال‬ ‫زور قدرتمندان در مناس��بات مختلف هس��تیم‪ ،‬با‬ ‫پرداختن به هم زیس��تی صلح امیز پی��روان ادیان‬ ‫می توان نوعی اعتدال ایجاد و تبلیغات نظام س��لطه‬ ‫جهان��ی را کم اث��ر ک��رد‪ .‬اکنون بی��ش از هر زمانی‬ ‫نیازمند هس��تیم که ب��ه این تن��وع و تکثر داخلی‬ ‫احترام بگذاریم و از ان مراقبت کنیم‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تهران را به مقصد دمش��ق ترک کرد‪ .‬علی الریجانی‬ ‫پیش از سفر به س��وریه در فرودگاه مهراباد درباره‬ ‫برنامه ها و اهداف س��فر به س��وریه اظه��ار کرد‪ :‬از‬ ‫مدتی پیش دعوت برای س��فر به کش��ور دوست و‬ ‫برادر س��وریه وجود داشت‪ ،‬اما به دلیل زیادی کارها‬ ‫و ح��وادث مختلف��ی که در این مدت ب��ا ان روبه رو‬ ‫بوده ایم‪ ،‬س��فر به تعویق افتاد‪ .‬الریجانی ادامه داد‪:‬‬ ‫تح��والت در منطقه به نس��بت پراهمیت اس��ت‪ .‬از‬ ‫طرفی س��وریه کشوری است که در این مدت نشان‬ ‫داد ب��ا محوری��ت مقاومت اهداف خوب��ی را دنبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��یدعباس موس��وی‪ ،‬س��خنگوی نهاد‬ ‫دیپلماسی کش��ورمان حمله جنایتکارانه نیروهای‬ ‫ائت�لاف به رهبری عربس��تان س��عودی به ش��هر‬ ‫المصلوب واقع در اس��تان جوف یم��ن را که منجر‬ ‫به ش��هادت و مجروح شدن ده ها نفر از غیرنظامیان‬ ‫از جمله زنان و کودکان ش��د‪ ،‬به ش��دت محکوم و با‬ ‫خانواده قربانیان و مردم مظلوم یمن ابراز همدردی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��خنگوی دول��ت تبری��ک روز زن را‬ ‫به ط��ور ویژه به ان دس��ته از زن��ان ایرانی گفته که‬ ‫مس��ئولیت های سنگین تری بر دوش دارند و کمتر‬ ‫دیده می شوند‪.‬‬ ‫وزارت ام�ور خارج�ه‪ -‬محمدجواد ظریف در‬ ‫حاش��یه نشست کنفرانس امنیتی مونیخ با همتای‬ ‫اسپانیایی اش دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬بررسی راه های‬ ‫گسترش روابط دوجانبه‪ ،‬زمینه های تقویت اعتماد‬ ‫و هم��کاری بین ای��ران و اروپا و کاه��ش تعهدات‬ ‫برجام��ی ایران از محورهای م��ورد گفت وگو میان‬ ‫وزیران خارجه ایران و اسپانیا بود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وزیر دفاع المان تاکید کرد فشار بر ایران‬ ‫روش��ی اش��تباه برای مقابله با تهران است‪ .‬انگرت‬ ‫کرامپ کارن بائر گفت‪ :‬ما در عملیات دریایی امریکا‬ ‫در تنگ��ه هرمز ش��رکت نمی کنیم؛ چراکه فش��ار‬ ‫حداکثری روش��ی اشتباه برای مقابله با ایران است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خواهان تش��کیل یک ائتالف دریایی‬ ‫مش��ترک با رهبری اتحادیه اروپا در تنگه هرمز شد‬ ‫و بر ضرورت تالش بیش��تر کشورهای اروپایی برای‬ ‫دستیابی به امنیت مشترک تاکید کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬مولود چاووش اوغلو‪ ،‬وزیر خارجه ترکیه‬ ‫درب��اره تحریم های علیه ایران گف��ت‪ :‬ما به امریکا‬ ‫می گوییم ک��ه تحریم های این کش��ور علیه ایران‬ ‫بی نتیجه اس��ت‪ .‬وی در ادامه ب��ا تاکید بر ضرورت‬ ‫امنیت در خلیج فارس گفت‪ :‬امنیت در خلیج فارس‬ ‫مهم است و امنیت در این منطقه امنیت ماست‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��رگئی الوروف‪ ،‬وزیر خارجه روس��یه‪،‬‬ ‫درباره اتحاد ایران‪ ،‬روسیه و ترکیه در موضوع سوریه‬ ‫گفت‪ :‬ما ‪ ۳‬کش��ور دارای تمای��ل برای جلوگیری از‬ ‫نابود شدن سوریه‪ ،‬با یکدیگر متحد شدیم‪ ،‬کشوری‬ ‫که مهد بس��یاری از مذاهب بزرگ و تمدن هاست‪،‬‬ ‫جایی که قرن ها و هزاره ها‪ ،‬مس��لمانان‪ ،‬مسیحیان‬ ‫و پیروان س��ایر مذاهب و فرقه ها در صلح و مسالمت‬ ‫در کنار یکدیگر زندگی کردند‪ .‬ما موفق ش��دیم این‬ ‫کار را انجام دهیم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬جوس��ب بورل‪ ،‬مسئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا با اش��اره به دیدار با س��رگئی الوروف‪،‬‬ ‫وزی��ر خارج��ه روس��یه‪ ،‬در توییتر خود نوش��ت‪ :‬با‬ ‫وزیر خارجه روس��یه در حاش��یه نشس��ت امنیتی‬ ‫مونیخ دیدار داش��تیم‪ .‬رایزنی ها ش��امل گفت وگو‬ ‫درب��اره تحوالت خاورمیانه و برج��ام بود‪ .‬به عنوان‬ ‫هماهنگ کنن��ده‪ ،‬متعه��د هس��تم که ب��ه تمامی‬ ‫طرف ه��ا گوش دهم و توافق هس��ته ای را زنده نگه‬ ‫دارم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫تغییررویکرد‬ ‫خام فروشی با کمک‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1470‬‬ ‫پیاپی ‪2788‬‬ ‫عرضه لوازم یدکی‬ ‫ارزان‬ ‫‪  ‬به رانندگان تاکسی‬ ‫صنعت ساختمان‬ ‫در کما‬ ‫م قرن همچنان مونتاژ است‬ ‫رویکرد سازندگان کشور پس از نی ‬ ‫دبیر انجمن اقتصاددانان کشور‬ ‫صنعت موتورس��یکلت صنعتی با وصله های بس��یار‬ ‫است که فضای جدید در تولید به معنای واقعی به خود‬ ‫ندیده است‪ .‬برای چنین صنعت فرسوده ای الزام تولید‬ ‫موتورس��یکلت برقی از ابتدای تی��ر ‪ ۱۳۹۹‬هم اضافه‬ ‫شده اس��ت‪ .‬حال پرسش این اس��ت که صنعتگرانی‬ ‫که نتوانس��ته اند در حوزه موتورس��یکلت های بنزینی‬ ‫کارنامه خوبی داش��ته باش��ند قرار اس��ت برای تولید‬ ‫برقی ه��ا چه کنن��د؟ ایا فعاالن حوزه موتورس��یکلت‬ ‫برقی برای درون س��پاری قطعات این موتورس��یکلت‬ ‫به ویژه باتری ان به سراغ میزهای تخصصی رفته اند؟‬ ‫برنامه اینده س��ازندگان در این زمینه چیس��ت؟ چه‬ ‫کارهایی قرار است سال اینده برای داخلی سازی این‬ ‫موتورسیکلت انجام شود؟‬ ‫تولید ش��ده اما نمونه اولیه بوده و هنوز به تولید انبوه‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری در ادام��ه اظه��ار ک��رد‪ :‬براس��اس‬ ‫مولفه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��اید یک‬ ‫ش��رکت حدود ‪ ۸۵‬قطع��ه از ‪ ۱۰۰‬قطعه را در داخل‬ ‫تولید کند که با حدود ‪ ۳۵‬قطعه ساز همکاری دارد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ب��رای تولی��د ‪ ۱۰۰‬درص��د قطع��ات‬ ‫موتورس��یکلت برقی از س��وی محدود ش��رکت هایی‬ ‫فراخوان داده ش��ده و ما هم اع�لام کرده ایم امادگی‬ ‫تامی��ن قطعات را برای فعاالن صنعت موتورس��یکلت‬ ‫داریم‪ .‬برخی تولیدکنندگان از این امر استقبال کردند‬ ‫و مذاکرات در حال انجام است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹وابستگی ارزی باتری‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تولید باتری در داخل‬ ‫‹ ‹داخلی سازی برقی ها‬ ‫در عمل ‪ ۹۹‬درصد موتورس��یکلت های بنزینی و برقی مونتاژ بوده‬ ‫و قطعاتی که در داخل تولید می ش��ود برای همان یک درصد‪ ،‬مربوط‬ ‫به مدل هوندا ‪ ۱۲۵‬س��ی جی است که بیشترین امار موتورسیکلت‬ ‫موجود در کشور را به خود اختصاص می دهند‬ ‫‹ ‹مونتاژ به جای تولید‬ ‫در ادامه احس��ان ش��ریعتمداری از دیگ��ر فعاالن‬ ‫صنعت موتورس��یکلت که تمام تولیدش��ان در حوزه‬ ‫موتورس��یکلت برقی اس��ت درباره داخلی سازی این‬ ‫ن��وع موتورس��یکلت ها به‬ ‫گف��ت‪ :‬به طور کلی‬ ‫موتورس��یکلت های بنزین��ی و برق��ی در عم��ل ‪۹۹‬‬ ‫درصدش��ان مونتاژ بوده و قطعاتی که در داخل تولید‬ ‫می شود برای همان یک درصد‪ ،‬مربوط به مدل هوندا‬ ‫‪ ۱۲۵‬سی جی است که بیش��ترین امار موتورسیکلت‬ ‫کشور را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به تازگی یک شرکت‪ ،‬خط مونتاژ انجین‬ ‫موتورسیکلت هوندا ‪ ۱۲۵‬س��ی جی را وارد کرده و با‬ ‫واردات تمام قطعات انجین فقط انها در داخل مونتاژ‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬براساس ش��اخص های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت فک��ر نمی کن��م درحال حاضر هیچ‬ ‫ش��رکتی بی��ش از ‪ ۵‬درص��د قطعات��ش را در داخل‬ ‫تولید کند‪ .‬شاید برخی قطعه سازان مبادرت به تولید‬ ‫بعضی قطعات هوندا ‪ ۱۲۵‬س��ی جی کنند اما در عمل‬ ‫بیش��تر فعاالن صنعت موتورس��یکلت از انها استفاده‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری در پاسخ به این پرس��ش که تولید‬ ‫داخ��ل به اندازه نیاز بازار نیس��ت یا فعاالن این حوزه‬ ‫خ��ود به دنبال اس��تفاده از قطعات وارداتی هس��تند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��ازندگان ترجیح می دهند از قطعات خارجی‬ ‫برای محصوالت شان استفاده کنند‪ .‬به عنوان مثال در‬ ‫حوزه موتورس��یکلت برقی‪ ،‬به ج��ز تایر باقی قطعات‬ ‫وارداتی است حتی برخی شرکت ها پیچ ها را هم وارد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال در صنعت موتورس��یکلت در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی دیگر مبنی بر اینکه چرا برخی فعاالن این‬ ‫صنع��ت عنوان می کنند صفر تا ‪ ۱۰۰‬موتورس��یکلت‬ ‫خ��ود را در داخ��ل طراحی و تولی��د کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫منظ��ور همان مونتاژ اس��ت‪ ،‬در واقع مونتاژ قطعات و‬ ‫موتورس��یکلت در داخل کش��ور انجام می شود‪ .‬شاید‬ ‫تع��دادی از قطعاتی از س��وی این برنده��ا در داخل‬ ‫پرداخت تسهیالت قطعه سازان در پیچ و خم بانکی‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫ن کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬قرار ب��ود ‪ ۵‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫قطعه س��ازا ‬ ‫اعتبار بابت پرداخت بخشی از مطالبات قطعه سازان در اختیار‬ ‫قطعه س��ازان قرار گیرد اما با وجود نزدیک ش��دن به روزهای‬ ‫پایانی سال هنوز هیچ اقدام عملی در این زمینه اتفاق نیفتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ماه های گذش��ته هیات دولت تزری��ق نقدینگی ‪۱۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی به صنع��ت خودرو را مصوب کرد‪ .‬پس از‬ ‫ان در جلسه ای در کمیس��یون صنایع مجلس که در ان وزیر‬ ‫ک مرکزی‪ ،‬وزیر اقتصاد‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نمایندگان بان ‬ ‫و نمایندگان بانک های عامل حضور داش��تند پرداخت مبلغ ‪۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی به هر خودروس��از برای تزریق به زنجیره‬ ‫تامین ان صورت جلس��ه شد‪ .‬در نهایت با تصویب شورای پول‬ ‫و اعتب��ار بیش از ‪ ۷‬ه��زار میلیارد تومان برای دو خودروس��از‬ ‫بزرگ کش��ور مصوب و مقرر ش��د ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان ان به‬ ‫صورت تس��هیالت بانکی در اختیار خودروس��ازان قرار گیرد تا‬ ‫به قطعه س��ازان پرداخت ش��ود و ‪ 2‬هزار میلی��ارد تومان دیگر‬ ‫خودروس��ازان پس از اصالح ساختار مالی شان اوراق مشارکت‬ ‫بفروش��ند تا از بازار س��رمایه جذب نقدینگی داشته باشند‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمین��ه‪ ،‬ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫ن کش��ور در گفت وگو با ایرنا‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازا ‬ ‫با اش��اره به نامه جدید این انجمن ب��ه رئیس جمهوری درباره‬ ‫مسائل و مشکالت قطعه س��ازان‪ ،‬افزود‪ :‬بانک مرکزی پرداخت‬ ‫ای��ن مبل��غ را به بانک های عامل ابالغ ک��رده اما از انجایی که‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصد این مبلغ باید از س��وی همین بانک ها تامین‬ ‫شود‪ ،‬در پرداخت ان تعلل می کنند‪.‬‬ ‫به گفته این مقام صنفی‪ ،‬بانک های توس��عه تعاون‪ ،‬توس��عه‬ ‫صادرات‪ ،‬سپه‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬مسکن‪ ،‬ملی‪ ،‬پست‬ ‫بان��ک‪ ،‬تجارت‪ ،‬رفاه کارگران‪ ،‬ملت‪ ،‬اینده‪ ،‬اقتصاد نوین‪ ،‬انصار‪،‬‬ ‫ایران زمین‪ ،‬پاسارگاد‪ ،‬پارس��یان‪ ،‬حکمت ایرانیان‪ ،‬خاورمیانه‪،‬‬ ‫دی‪ ،‬س��امان‪ ،‬س��رمایه‪ ،‬سینا‪ ،‬بانک ش��هر‪ ،‬قوامین‪ ،‬کارافرین‪،‬‬ ‫گردش��گری‪ ،‬بانک ایران و ونزوئال‪ ،‬مهر ایرانیان‪ ،‬قرض الحسنه‬ ‫رسالت و چند موسسه مالی و اعتباری برای پرداخت اعتبار به‬ ‫قطعه سازان انتخاب شده اند‪ .‬وی تاکیدکرد‪ :‬قرار است تسهیالت‬ ‫را خودروس��ازان دریافت و سپس با اولویت پرداخت مطالبات‬ ‫‪ ۱۲۰‬روز قطعه سازان‪ ،‬به شرکت های قطعه سازی بپردازند‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد ادام ه داد‪ :‬انتظار می رود مواردی همچون تعدیل‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬مالی��ات ارزش اف��زوده و‪ ...‬که بین خودروس��ازان و‬ ‫قطعه س��ازان محل اختالف اس��ت‪ ،‬برطرف ش��ود تا مطالبات‬ ‫قطعه سازان به صورت واقعی ثبت شود‪ .‬دبیر انجمن تخصصی‬ ‫ن کشور‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازا ‬ ‫حدود ‪ ۳‬ماه گذش��ته حدود‪2‬هزار میلی��ارد تومان از مطالبات‬ ‫معوق قطعه سازان از محل فروش فوری خودروها‪ ،‬فروش اموال‬ ‫م��ازاد خودروس��ازان و تخصیص نقدینگی ب��ه زنجیره تامین‬ ‫پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مجموع مطالبات‬ ‫زنجی��ره تامین از خودروس��ازان نزدیک به ‪ ۲۳‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان است که ‪ ۸‬هزار میلیارد تومان ان معوق شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است شاغالن مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در‬ ‫رده های یک‪ ،‬دو و سه از کل ‪ ۵۵۰‬هزار نفر در ‪ ۳‬موج بیکاری‬ ‫سال ‪ ،۹۷‬نزدیک به ‪ ۲۸۰‬هزار نفر تعدیل یا تعلیق شده اند‪.‬‬ ‫بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تس��هیالت در پایان س��ال ‪ ،۹۷‬به طور موقت به کار بازگشتند‬ ‫و براورد ش��ده با اغاز نهضت س��اخت داخ��ل قطعات خودرو‪،‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۵۰‬هزار نفر اشتغال از دست رفته تاکنون احیا شده‬ ‫باش��د‪ .‬حدود هزار و ‪ ۲۰۰‬قطعه س��از رسمی در کشور فعالیت‬ ‫دارند که تاکنون نزدیک به ‪ ۴۰۰‬واحد انها تعطیل یا به حالت‬ ‫نیمه تعطیل درامده اند‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری درباره داخلی سازی باتری در کشور‬ ‫هم گفت‪ :‬مذاکراتی با یکی از شرکت های چینی شده‬ ‫و فن��اوری مورد نیاز خریداری ش��ده و قرار اس��ت از‬ ‫اوایل سال اینده مونتاژ باتری لید اسید در داخل اغاز‬ ‫ش��ود؛ البته شرکت های دیگر هم تولید باتری را اغاز‬ ‫کرده ان��د زیرا قطعه پیچیده ای نبوده و مش��کالت در‬ ‫حوزه تولید این قطعه بیشتر داخلی است تا خارجی‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت موتورس��یکلت درباره باتری های‬ ‫تولیدی داخل‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باتری های داخل از کیفیت‬ ‫الزم برخوردار نیس��تند زیرا به ط��ور اختصاصی برای‬ ‫موتورس��یکلت برقی تولید نمی شود و در واقع باتری‬ ‫‪ UPS‬است‪.‬‬ ‫این باتری به لحاظ ظاهر تفاوتی با لید اس��ید ندارد‬ ‫ام��ا تعداد دفعات پر و خالی ش��دن انها خیلی کمتر‬ ‫از باتری های اختصاصی موتورس��یکلت برقی اس��ت؛‬ ‫همچنی��ن نهای��ت عمر این باتری ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال بوده‬ ‫درحالی ک��ه بات��ری موتورس��یکلت اصطالح��ا به ان‬ ‫دیپ سایکل گفته می شود که تعداد دفعات پر و خالی‬ ‫شدن ان بیشتر از ‪ UPS‬است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری با بی��ان اینکه باتری ه��ای لیتیومی‬ ‫صباباتری هم پاسخگوی نیاز موتورسیلکت های برقی‬ ‫نیس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر بیش��تر فعاالن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت برای مونتاژ و تولید باتری لید اس��ید‬ ‫اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫این گزارش‪ ،‬مهری بر مونتاژ صنعت موتورس��یکلت‬ ‫کش��ور چ��ه در ح��وزه برق��ی و چ��ه بنزین��ی بوده‬ ‫درحالی که تولید موتورس��یکلت گازسوز هم از سوی‬ ‫وزیر نفت مطرح ش��ده است‪ .‬پس از بیش از نیم قرن‬ ‫فعالیت‪ ،‬صنعت موتورسیکلت کشور تا امروز موفق به‬ ‫تولید یک محصول بومی نشده و برنامه ریزی فقط در‬ ‫حوزه مونتاژ است‪.‬‬ ‫تولی��د باتری لیدژل موتورس��یکلت برقی در حالی‬ ‫در دس��تور کار مونت��اژکاران داخلی ق��رار گرفته که‬ ‫براساس مصوبه هیات دولت استفاده از باتری لیتیومی‬ ‫الزام شده است‪ .‬استدالل فعاالن موتورسیکلت‪ ،‬برای‬ ‫استفاده از لیداس��ید قیمت تمام شده موتورسیکلت‬ ‫است که عنوان می کنند بازار تقاضا را تحت شعاع قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫بنت الهدی ایوانی‬ ‫درحال حاضر‬ ‫سازندگان‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫برقی برای‬ ‫واردات و تامین‬ ‫باتری های مورد‬ ‫نیاز خود دچار‬ ‫مشکل هستند‬ ‫احسان شریعتمداری‬ ‫براساس‬ ‫شاخص های‬ ‫وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫درحال حاضر‬ ‫هیچ شرکتی‬ ‫نمی تواند بیش‬ ‫از ‪ ۵‬درصد‬ ‫قطعاتش را در‬ ‫داخل تولید کند‬ ‫الستیک خارجی حداقل ‪30‬درصد گران تر از ایرانی‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنندگان تایر اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬در صورت تداوم تخصیص نیافتن‬ ‫ارز به واردکنندگان تایر‪ ،‬از اردیبهش��ت‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬شاهد تاثیر منفی این موضوع بر‬ ‫بازار تایر خواهیم بود‪.‬‬ ‫س��یدمحمد میرعابدینی در گفت وگو‬ ‫ب��ا خبرخ��ورو اظهارکرد‪ ۴ :‬ماه اس��ت‬ ‫ک��ه تخصیص ارز ب��ه واردات تایر انجام‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬به دلیل تحریم ها بسیاری‬ ‫از واردکنندگان ناچار هس��تند تایرهای‬ ‫خریداری ش��ده را از کش��ورهای واسط‬ ‫که به طور معمول امارات است‪ ،‬دریافت‬ ‫کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬تخصی��ص نیافتن ارز‬ ‫منجر به بالتکلیفی واردکنندگان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان تایر‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬درحال حاضر بس��یاری‬ ‫از واردکنن��دگان اق��دام ب��ه خرید تایر‬ ‫کرده ان��د اما به دلی��ل تخصیص نیافتن‬ ‫ارز از سوی بانک مرکزی امکان واردات‬ ‫این محصوالت به کش��ور وج��ود ندارد‬ ‫و از ‪ ۴‬م��اه گذش��ته تاکن��ون در عمل‬ ‫واردکنن��دگان تای��ر ق��ادر ب��ه فعالیت‬ ‫نبوده ان��د‪ .‬میرعابدینی‪ ،‬گف��ت‪ :‬این امر‬ ‫به ط��ور قط��ع تاثیر منفی بر ب��ازار تایر‬ ‫خواه��د داش��ت و در صورت��ی که این‬ ‫روی��ه تداوم داش��ته باش��د در ماه های‬ ‫این��ده و از اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۹‬ش��اهد‬ ‫اثرات منف��ی تخصیص نیافتن ارز برای‬ ‫واردات تایر بر بازار ان خواهیم بود‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن واردکنندگان تایر درباره محول‬ ‫کردن مسئولیت تامین کسری تایرهای‬ ‫سواری به انجمن تولیدکنندگان تایر از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این وزارتخانه به صورت یک طرفه‬ ‫ب��ا انجم��ن تولیدکنن��دگان تای��ر این‬ ‫هماهنگی را انجام داده است‪ .‬وقتی این‬ ‫موضوع به تولیدکنندگان محول ش��ود‬ ‫برای تامین کاال مشکالتی ایجاد خواهد‬ ‫ش��د و قیمت تایر بی��ش از این افزایش‬ ‫خواهد یافت زی��را تولیدکنندگان توان‬ ‫این کار را ندارند‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬انجمن واردکنندگان تایر‬ ‫ب��ا مکاتباتی که با وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت داش��ت خواستار کاهش تعرفه‬ ‫واردات ش��د ه است‪ .‬تعرفه درحال حاضر‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د اس��ت و حت��ی اگ��ر به ‪۵‬‬ ‫درصد هم برس��د همچنان ضعیف ترین‬ ‫برند چینی ب��ا مرغوب ترین برند ایرانی‬ ‫اخت�لاف قیم��ت ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫خواهد داش��ت و کاالی خارجی حداقل‬ ‫به میزان ‪ ۳۰‬درص��د از محصول ایرانی‬ ‫گران تر خواهد بود‪.‬‬ ‫میرعابدین��ی گف��ت‪ :‬با ای��ن وجود با‬ ‫درخواس��ت انجم��ن مبنی ب��ر کاهش‬ ‫تعرف��ه موافقت نش��د و همچنان تعرفه‬ ‫واردات تای��ر ‪ ۴۰‬درص��د ب��وده و ای��ن‬ ‫موضوع س��بب خواهد شد اختالف نرخ‬ ‫تای��ر ایرانی و خارجی بی��ش از ‪ ۲‬برابر‬ ‫باش��د‪ ،‬بنابراین واردکنندگان به دنبال‬ ‫واردات نمی روند‪.‬‬ ‫میرعابدین��ی گف��ت‪ :‬تایر ب��ه صوت‬ ‫قاچاق وارد کش��ور و در رقابتی نابرابر با‬ ‫واردات رس��می عرضه می شود‪ .‬حال با‬ ‫اضافه شدن مشکالت جدید گفته شده‪،‬‬ ‫تعداد واردکنندگان رسمی تایر بیش از‬ ‫این کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫تعیی��ن قیمت محص��ول در حاش��یه بازار‬ ‫امری منطقی اس��ت به ویژه در صنعت خودرو‬ ‫زی��را تولید به میزان کاف��ی نبوده و هر کس‬ ‫خودروی��ی را بخرد یک ران��ت دارد‪ .‬هر زمان‬ ‫ب��رای خرید مراجع��ه می کنید‪ ،‬می ش��نوید‬ ‫«یک نفر هس��ت که می فروشد اما نقد با این‬ ‫قیمت»؛ از این رو معتقدم قیمت ها باید واقعی‬ ‫و در حاش��یه بازار تعیین شوند اما در این باره‬ ‫کار اساسی نیاز اس��ت اینکه عرضه در کشور‬ ‫افزایش یابد که پاسخگوی نیازهای مشتریان‬ ‫در کشور باشد‪.‬‬ ‫نوع��ی انحص��ار دولتی در صنع��ت خودرو‬ ‫وج��ود دارد که اجازه نمی ده��د فرد دیگری‬ ‫کارخانه خودروسازی در کشور راه اندازی کند‬ ‫و مردم ناگزیر به خرید هر خودرویی در کشور‬ ‫هس��تند‪ .‬برای برون رفت از شرایط موجود دو‬ ‫راه وجود دارد؛ نخس��ت اینکه قیمت خودرو‬ ‫پایین نگه داشته شود و عده ای با رانت‪ ،‬سود‬ ‫بیش��تری کسب کنند که ش��بیه قرعه کشی‬ ‫بلیت بخت ازمایی اس��ت‪ .‬راه درس��ت تر این‬ ‫اس��ت که در این ش��رایط قیمت خ��ودرو در‬ ‫حاش��یه بازار تعیین ش��ود البت��ه در این باره‬ ‫دولت نباید اجازه دهد این هزینه اضافه شده‪،‬‬ ‫خودروساز به عنوان پاداش برای خود بردارد‪.‬‬ ‫این هزینه اضافه ش��ده ک��ه از مصرف کننده‬ ‫گرفته می ش��ود س��ود کارامدی خودروس��از‬ ‫نیست بلکه نتیجه انحصار است و باید به دولت‬ ‫برگردد؛ همچنین این امر پذیرفتنی است که‬ ‫خودروس��از ب��ا زیان در حال تولید اس��ت اما‬ ‫خودروس��ازان چقدر به کارکنان خود حقوق‬ ‫ماهان��ه می پردازد؟ رقم باالیی اس��ت‪ .‬دلیلی‬ ‫ندارد ک��ه قیمت ها افزایش یاب��د درحالی که‬ ‫حقوق شان هم در س��طح باالیی باشد ضمن‬ ‫انکه کارایی انها در س��طح مطلوبی نیس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر خودروسازان نیروی مازاد زیادی‬ ‫دارند‪ .‬حقوق ش��ان هم نسبت به سایر صنایع‬ ‫باالتر است‪ .‬از سوی دیگر چون رقیبی ندارند‬ ‫انحصاری بوده و وضعیت فعلی نتیجه همین‬ ‫انحصار اس��ت که باید به ط��ور جدی به این‬ ‫موضوع پرداخته و رسیدگی شود‪.‬‬ ‫مالیات جدید‬ ‫و افزایش قیمت خودرو‬ ‫عضو اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬بازار به س��متی می رود که هر روز‬ ‫قیمت ه��ا روند صع��ودی و در این باره هیچ اقدام‬ ‫عمل��ی برای کنت��رل انجام نمی ش��ود‪ .‬علی رضا‬ ‫پورحس��نی در گفت وگو با ایلنا درباره پیشنهاد‬ ‫وضع مالیات جدید بر خریدوفروش خودرو برای‬ ‫کوتاه کردن دس��ت دالل ها و اث��رات ان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون رقمی باب��ت مالیات از طرفین معامله‬ ‫اخذ می ش��ود‪ ،‬حاال به بهانه جدید اگر قرار باشد‬ ‫رقم جدیدی گرفته ش��ود هی��چ فایده ای به جز‬ ‫باال رفتن هزینه ها نخواهد داشت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫برخی فقط به فکر افزایش درامد خود هس��تند‬ ‫اما هیچ بررس��ی کارشناسی ندارند این طرح اگر‬ ‫برای حذف دالل بازی باشد باید محدودیت قائل‬ ‫ش��وند مثال هر فردی که در س��ال بیش از ‪ ۳‬بار‬ ‫خودرو خریدوفروش کند باید این اضافه مالیات‬ ‫را بدهد نه اینکه پایه جدیدی تعریف کنند‪ .‬این‬ ‫فع��ال بازار افزود‪ :‬مصرف کننده واقعی در س��ال‬ ‫نهای��ت یک بار می تواند خ��ودرو خود را تبدیل‬ ‫به احس��نت کند یا اینکه ش��اید از خودرویی که‬ ‫خریداری کرده رضایت نداش��ته باشد و بخواهد‬ ‫ن را تعویض کند اما این موارد به بیش از‬ ‫دوباره ا ‬ ‫‪ ۳‬بار نمی رس��د‪ .‬پورحسنی درباره عرضه خودرو‬ ‫از س��وی خودروس��ازان‪ ،‬گفت‪ :‬مشکالت عدیده‬ ‫همچ��ون تحریم ها و کمب��ود قطعه عامل اصلی‬ ‫کاهش عرضه است‪ .‬اکنون نیز با توجه به نزدیکی‬ ‫روزه��ای عید به طور س��نتی تقاضا افزایش پیدا‬ ‫می کند‪ ،‬از س��وی دیگر اکنون خودرو تبدیل به‬ ‫کاالی سرمایه ای شده و همه به دنبال حضور در‬ ‫این بازار هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دولت بازار دالر و‬ ‫سکه را کنترل کرده و اجازه نوسان نمی دهد پس‬ ‫درعمل این بازاره��ا برای مردم جذابیت ندارند‪،‬‬ ‫قیمت خانه هم باالس��ت که فقط عده ای خاص‬ ‫توانایی حضور دارند‪ .‬در ش��رایط فعلی هرکسی‬ ‫پول خود را در بازار خودرو س��رمایه گذاری کند‬ ‫از ارزش ان کم نمی ش��ود‪ .‬پورحس��نی در پایان‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬بازار به س��متی می رود که هر روز‬ ‫قیمت ه��ا افزایش یافته و هیچ اقدام عملی برای‬ ‫کنترل بازار انجام نمی شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایوانی در بخش دیگری از س��خنان خود به طراحی‬ ‫و تولی��د موتورس��یکلت برقی بومی در این ش��رکت‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬یکی از مدل های تولیدی ما صفر‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰۰‬در داخ��ل طراحی و تولید ش��ده که تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد قطعات ان هم داخلی س��ازی شده اند در واقع‬ ‫فقط سلول های باتری و الکتروموتور این مدل وارداتی‬ ‫بوده زیرا هیچ شرکت داخلی موفق به تولید ان نشده ‬ ‫است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در حال رایزنی و مذاکره با ش��رکت های‬ ‫گوناگون ب��رای تامین باتری ه��ای لیتیومی از داخل‬ ‫هس��تیم از این رو باتری های زی��ادی را برای ازمایش‬ ‫روی موتورسیکلت های برقی استفاده کرده ایم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ای��ا برای تامی��ن قطعات م��ورد نیاز در‬ ‫میزهای تخصصی مشارکت داش��ته اند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور‬ ‫یادداشت‬ ‫لطفعلی بخشی‬ ‫‪ ۹۰‬درصد قطعات وارداتی است‬ ‫رس��می خیر اما باتری موتورسیکلت برقی موضوعی‬ ‫اس��ت که مدیران دولتی در جری��ان نیاز داخل برای‬ ‫واردات ان قرار دارند‪.‬‬ ‫ایوان��ی در پای��ان درب��اره برنامه س��ال اینده این‬ ‫شرکت‪ ،‬گفت‪ :‬سال اینده تولید ‪ ۱۰‬درصد محصوالت‬ ‫برق��ی اجباری بوده در نتیجه ب��ه ناچار انجام خواهد‬ ‫شد اما افزایش تیراژ تولید موتورسیکلت برقی بستگی‬ ‫به وضعیت ب��ازار تقاضا و حمای��ت دولتمردان دارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال درحال حاضر س��ازندگان موتورسیکلت‬ ‫برقی برای واردات و تامین باتری های مورد نیاز خود‬ ‫دچار مشکل هستند؛ بنابراین برای افزایش تیراژ باید‬ ‫واردات به اندازه کافی انجام شود‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫خرید خودرو‬ ‫و بلیت‬ ‫بخت ازمایی‬ ‫حرکت موتورسیکلت برقی در مسیر بنزینی ها‬ ‫بنت اله��دی ایوان��ی یک��ی از فع��االن صنع��ت‬ ‫موتورس��یکلت کش��ور در گفت وگو ب��ا‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬حدود ‪ ۴‬سال اس��ت که موتورسیکلت برقی در‬ ‫دس��تور کار این شرکت قرار گرفته و بیش از ‪ 2‬سال‬ ‫است که محصوالت برقی ما پالک می شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بحث داخلی س��ازی موتورس��یکلت ‬ ‫برق��ی‪ ،‬با توجه به مدل ه��ا از ‪ ۳۰‬تا حدود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫قطعات در داخل تولید می شود‪.‬‬ ‫مدل هایی که تعمیق س��اخت داخل کمتری دارند‬ ‫بیش��تر مربوط به باتری ان اس��ت ک��ه تولید باتری‬ ‫لیتیومی در ایران با تیراژ پایین انجام می شود عالوه بر‬ ‫اینک��ه به لحاظ کیفی��ت رضایت بخش هم نیس��تند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر دو ش��رکت داخلی مب��ادرت به تولید‬ ‫باتره��ای لیتیومی کرده اند که کارک��رد الزم را روی‬ ‫موتورسیکلت ندارند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورسیکلت در پاسخ به پرسشی‬ ‫مبنی بر اینکه چرا از باتری های لید اس��ید اس��تفاده‬ ‫نمی کنن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬بات��ری لی��دژل نس��بت به باتری‬ ‫لیتیومی عمری کوتاه تر داش��ته و سنگین تر هستند‪.‬‬ ‫این امتیازات سبب شده تا سازندگان‪ ،‬بیشتر متمایل‬ ‫به اس��تفاده از باتری های لیتیومی باش��ند‪ .‬لید اسید‬ ‫به دلیل توان پایین‪ ،‬در جهان خواهان زیادی ندارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1470‬‬ ‫پیاپی ‪2788‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫ایفای تعهدات‬ ‫با طرح کلید به کلید‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان وع��ده داد ک��ه در حداقل زمان‬ ‫ممکن خودروهای جایگزین به وسیله طرح کلید‬ ‫به کلید به خریداران ش��رکت سایپادیزل تحویل‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬تعدادی از مشتریان سایپادیزل در‬ ‫تحویل گرفتن خودروهای خود با مش��کل روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ .‬در همین رابطه رئیس سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان در گفت وگو با‬ ‫ایسنا وعده داده که این مشکل به زودی رفع خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬عباس تابش اظهار کرد‪ :‬شرکت سایپادیزل‬ ‫در تحویل ‪ ۱۷۱۷‬خودرو سنگین که قرار بوده در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬تحویل داده شود تاخیر داشته است؛‬ ‫البته حدود ‪ ۱۰۰‬یا ‪ ۱۵۰‬نفر از خرید این خودروها‬ ‫انصراف دادند اما در مورد س��ایر خریداران‪ ،‬کارها‬ ‫در ح��ال انج��ام اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان با بیان اینکه‬ ‫مقرر شده از طرح کلید به کلید برای ایفای تعهد‬ ‫این ش��رکت استفاده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ش��رکت س��ایپادیزل در حال تامین خودروهای‬ ‫م��ورد نی��از اس��ت؛ البت��ه احتم��ال دارد همان‬ ‫خودروه��ای پیش فروش ش��ده نباش��د و خودرو‬ ‫جایگزین به مش��تریان تحویل شود‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنین با بیان اینکه‬ ‫به تازگی خودروهای جدید قیمت گذاری ش��ده و‬ ‫مس��ائل بانکی این طرح هم رفع شده است‪ ،‬وعده‬ ‫داد که در حداقل زمان برای تحویل این خودروها‬ ‫به مشتریان فراخوان داده خواهد شد‪ .‬به گفته این‬ ‫مقام مس��ئول‪ ،‬طرح کلید به کلید طرحی اس��ت‬ ‫ک��ه در ان ‪ ۵۰‬درص��د از هزینه را دولت پرداخت‬ ‫می کند‪ ۳۰ ،‬درصد به صورت تسهیالت است و ‪۲۰‬‬ ‫درصد را مصرف کننده پرداخت می کند و شرایط‬ ‫بهتری برای خریداران فراهم خواهد ش��د‪ .‬تابش‬ ‫همچنین خاطرنش��ان کرد که ایف��ای این تعهد‬ ‫ب��رای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اولویت دارد‬ ‫چراک��ه خریداران با این خودروها مخارج زندگی‬ ‫خود را تامین می کنند؛ بنابراین س��ازمان حمایت‬ ‫و مق��ام عالی وزارتخانه به دنبال این هس��تند که‬ ‫در حداقل زمان و با اولویت نس��بت به تامین این‬ ‫خودروها اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درگردهمایی استارت اپ های حوزه نفت عنوان شد‬ ‫تغییر رویکرد خام فروشی با کمک دانش بنیان ها‬ ‫دی��روز یکش��نبه ‪ ۲۷‬بهم��ن ‪ ۹۸‬گردهمای��ی‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و استارت اپ ها در حوزه‬ ‫صنع��ت نفت و ارائ��ه نیازهای فناوران��ه با حضور‬ ‫بیژن زنگنه وزیر نف��ت‪ ،‬منصور غالمی وزیر علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری‪ ،‬علی وحدت رئیس هیات عامل‬ ‫صن��دوق نواوری و ش��کوفایی و جمعی از مدیران‬ ‫کشوری در محل پژوهشگاه نفت برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۴۰۰‬میلی�ارد دالری ث�روت‬ ‫ملی‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬بیژن زنگنه ام��روز در ابتدای‬ ‫این ایین با بیان اینک��ه اکنون ضریب بازیافت در‬ ‫میادین نفتی ایران زیر ‪ ۳۰‬درصد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫افزایش یک درصدی ضریب بازیافت‪ ۴۰۰ ،‬میلیارد‬ ‫دالر به ثروت ملی ایران افزوده می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬یک س��ال اس��ت که روی شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان تمرک��ز کرده ای��م تا پی��ش از این‪،‬‬ ‫نهادهای اصلی‪ ،‬تقاضاکننده در این فضا نبودند‪ ،‬در‬ ‫نتیجه ش��رکت های دانش بنیان نیز از این ظرفیت‬ ‫استفاده نمی کردند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۷۶‬کل هیات علم��ی‬ ‫باالدس��تی نف��ت به ‪ ۵‬نف��ر هم نمی رس��ید و در‬ ‫دانش��گاهی مانند نفت بخش باالدستی نداشتیم‪.‬‬ ‫در ان دوره در بهتری��ن دانش��گاه های ای��ران‬ ‫ازمایش��گاه ها‪ ،‬تجهیز ش��دند و حتی برای تربیت‬ ‫اس��تادان‪ ،‬افرادی به خارج اعزام شدند و به اتکای‬ ‫این اموزش ها و کرس��ی های علمی انس��تیتوهای‬ ‫نفت تشکیل دادیم تا پژوهش و مطالعه انجام شود‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت تاکی��د کرد‪ :‬ب��ر همین اس��اس‪ ،‬با‬ ‫دانش��گاه ها برای مطالعه میادین نفتی با محوریت‬ ‫افزایش ضریب بازیافت نفت قرارداد بستیم‪.‬‬ ‫زنگن��ه با بی��ان اینک��ه اکنون ضری��ب بازیافت‬ ‫میادین نفتی در ایران زیر ‪ ۳۰‬درصد اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به ازای ه��ر یک درصد افزای��ش ضریب بازیافت‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۷‬میلیارد بشکه نفت به نفت قابل برداشت‬ ‫اضافه می ش��ود که می تواند ‪ ۴۰۰‬میلیارد دالر به‬ ‫ثروت ملی اضافه کند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬کار با ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫می توان��د در صنع��ت نفت تحول افرین باش��د‪ .‬ما‬ ‫بیش از حوزه های مهندسی در بخش غیرمهندسی‬ ‫نیازمند نواوری هستیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬قاچاق س��وخت یک مس��ئله است‬ ‫اما ربطی به موارد مهندس��ی ن��دارد بلکه نیازمند‬ ‫طراحی سیستم است‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬برای حمایت از اس��تارت اپ ها و‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان ‪ ۱۸‬هکتار زمین در ری‬ ‫ب��ه این امر تخصیص پیدا کرد و تا چند ماه اینده‬ ‫بخش اول ان به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وزیر نفت با اش��اره به اینکه ابتدای هفته مجوز‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با س��رمایه‬ ‫اولی��ه ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان صادر ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫صندوق می تواند پش��توانه مالی برای شرکت های‬ ‫دانش بنیان باشد‪.‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه شرکت هایی که در پارک ری‬ ‫مسقر شوند از کمک های وزارت نفت بهره می برند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در زمینه صنایع پایین دستی و اکتشاف‬ ‫نیز با دانشگاه های مختلف قرارداد امضا شده است‪.‬‬ ‫در حکمی از س��وی مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خودرو‪،‬‬ ‫محمدرضا انواری به عنوان مدیر ارتباطات و امور بین الملل این‬ ‫گ��روه صنعتی منصوب ش��د‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬در حکم‬ ‫فرش��اد مقیمی امده اس��ت‪ ،‬انتظار دارم با بهره گیری از توان‬ ‫منصور غالمی‬ ‫بیژن زنگنه‬ ‫‹ ‹توجه به سرمایه نیروی انسانی‬ ‫منص��ور غالمی‪ ،‬وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫در ادام��ه ای��ن گردهمایی‪ ،‬گف��ت‪ :‬با اس��تفاده از‬ ‫توان ش��رکت های فناور و دانش بنی��ان می توان از‬ ‫خام فروشی نفت به سمت استفاده از ارزش افزوده از‬ ‫این منابع حرکت کرد‪ .‬وی با اشاره به اینکه استفاده‬ ‫از نیروی انسانی تحصیل کرده به عنوان یک سرمایه‬ ‫ذی قیمت ضروری اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬این امر بنیه‬ ‫علمی نیروی انسانی را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ش��روع کار با شرکت های دانش بنیان و‬ ‫استارت اپ ها گردهمایی دانش و فناوری است‪.‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری با اش��اره به اینکه‬ ‫مقایس��ه خود با کشورهای پیش��رفته کار درستی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬روند ‪ ۴۰‬س��ال گذشته نشان‬ ‫می دهد که در تولید علم‪ ،‬تحول به س��مت توسعه‬ ‫علی وحدت‬ ‫فناوری ها و به کارگیری علوم موفق عمل کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ش��رایط فعلی‪ ،‬در یک حرکت‬ ‫گس��ترده‪ ،‬پرش��تاب و ق��وی از صاحب��ان عل��م و‬ ‫فن��اوری قرار داری��م‪ .‬وزیر علوم اظهارک��رد‪ :‬تغییر‬ ‫ن��گاه ب��ه نفت از س��رمایه ب��ه ظرفی��ت اقتصادی‬ ‫فناورانه از دستاوردهای وزیر نفت است که توانسته‬ ‫نگرانی هایی که در مباحث اقتصادی در حوزه نفت‬ ‫مطرح بوده را به یک فرصت جدی تبدیل کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با این نگاه می توان از خام فروش��ی به‬ ‫سمت اس��تفاده از ارزش افزوده این منابع خدادادی‬ ‫با استفاده از توان شرکت های فناور حرکت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور ضمانت بانکی‬ ‫در ادامه علی وحدت‪ ،‬رئیس هیات عامل صندوق‬ ‫ن��واوری و ش��کوفایی ب��ا بیان اینک��ه صنعت نفت‬ ‫قدیمی ترین صنعت کشور و توسعه دهنده و پیشران‬ ‫مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو منصوب شد‬ ‫و قابلیت ه��ای منابع کارشناس��ی و تخصصی موجود و کارامد‬ ‫ط��رح ریزی و برنامه ریزی مدیریت فوق به نحوی س��اماندهی‬ ‫شود که سیاس��ت های ارتباطات عمومی در تعامل با کارکنان‬ ‫و کلیه ذی نفعان و همفکری با سازمان ها و نهاد های تخصصی‬ ‫و اس��تفاده بهینه از ظرفیت تمامی رسانه ها به منظور انعکاس‬ ‫رخدادها و اقدامات انجام شده و تقویت فعالیت های اثر گذار در‬ ‫راستای ارتقا جایگاه و تصویر بیرونی گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫به نح��وی اثربخش‪ ،‬محقق ش��ود‪ .‬محمدرضا ان��واری دارای‬ ‫اقتصاد کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از همی��ن رو‪ ،‬باید در‬ ‫اکوسیس��تم نواوری کشور به این بخش توجه ویژه‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬وی افزود‪ :‬وزیر نفت در تالش است‬ ‫تا اکوسیستم نواوری در صنعت نفت شکل بگیرد‪.‬‬ ‫وح��دت به بحث خرید تضمین��ی کاالهای مورد‬ ‫نیاز نفت اش��اره کرد و گفت‪ :‬موضوع کیفیت نیز در‬ ‫این عرضه باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ابزارهای مالی این صندوق کامل اس��ت‬ ‫و تا پایان س��ال بیم��ه س��رمایه گذاری را رونمایی‬ ‫می کنیم و انواع ابزارها را طراحی کرده ایم‪.‬‬ ‫وح��دت با اش��اره ب��ه اینک��ه امیدواری��م از این‬ ‫رویدادها حداکثر استفاده را داشته باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۱۰۰‬میلیارد تومان از سوی صندوق‬ ‫ن��واوری و ش��کوفایی به ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫تزریق شده اس��ت؛ همچنین ‪ ۱۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ضمانتنامه به وس��یله بانک ها صادر شده که ‪ ۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان قرارداد از سوی این شرکت ها به امضا‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در این رویداد‪ ۴۰ ،‬نشس��ت در ‪۳‬‬ ‫روز برگ��زار خواهد ش��د و نیازه��ای فناورانه اعالم‬ ‫می شود؛ نمایشگاهی از دستاوردهای ‪ ۲۵۰‬شرکت‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬فناور و استارت اپ نیز در حال برگزاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫گردهمای��ی ش��رکت های دانش بنی��ان و‬ ‫اس��تارت اپ های صنعت نفت و نیازهای فناورانه‪ ،‬از‬ ‫‪ ۲۷‬ت��ا ‪ ۲۹‬بهمن در محل پژوهش��گاه صنعت نفت‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫مدرک کارشناس��ی مترجمی زبان المانی‪ ،‬کارشناسی ارشد و‬ ‫دکترای علوم ارتباطات‪ ،‬استاد و پژوهشگر‪ ،‬از مدیران با سابقه‬ ‫صنعت خودرو در حوزه رس��انه و ارتباطات اس��ت که پیش تر‬ ‫ط عمومی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود‪.‬‬ ‫مدیر رواب ‬ ‫دوشنبه‬ ‫رشد صادرات مواد‬ ‫معدنی در سال ‪۹8‬‬ ‫ناچیز است‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1470‬‬ ‫پیاپی ‪2788‬‬ ‫نرخ گذاری سیمان‬ ‫به سال اینده‬ ‫موکول شد‬ ‫با حضور معاون اَفتای نهاد ریاست جمهوری انجام شد‬ ‫در مراس��می با حضور مدیر گروه فاوای ش��رکت مس و‬ ‫معاون مرکز مدیریت راهبردی اَفتای (امنیت فضای تولید‬ ‫و اطالعات) نهاد ریاس��ت جمهوریگواهینامه ملی سیستم‬ ‫مدیریت امنیت اطالعات (‪ )ISMS‬به شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران‪ ،‬اعطا شد‪.‬‬ ‫به گزارش مس پ��رس‪ ،‬اس��تفاده از فناورهای اطالعاتی‬ ‫و الزام��ات ان همچ��ون سیس��تم های امنی��ت اطالعات‬ ‫درحال حاضر یکی از مهم ترین مزیت های رقابتی است که‬ ‫بنگاه های اقتصادی برای افزایش رقابت پذیری باید در سطح‬ ‫سازمان پیاده سازی کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬بکارگیری فناوری های‬ ‫روز اطالعات در مدیریت س��ازمانی یکی از محورهایی بود‬ ‫که اردشیر سعدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت مس از ابتدای‬ ‫امس��ال بر پیاده س��ازی ان تاکید می کرد‪ .‬در این راس��تا‪،‬‬ ‫مجموعه فاوای معاونت منابع انس��انی و پشتیبانی شرکت‬ ‫مس از ابتدای امس��ال و با حمایت مدیرعامل شرکت مس‬ ‫در کنار اجرای طرح جامع سیس��تم های یکپارچه شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران‪ ،‬که به جرات می توان ان را یکی از‬ ‫مهم ترین دستاوردهای شرکت مس در کنار موفقیت های‬ ‫تولیدی در س��ال ‪ ۹۸‬برش��مرد‪ ،‬موفق به استقرار سیستم‬ ‫مدیریت امنیت اطالعات در شرکت مس شد‪ .‬در این زمینه‬ ‫و پس از استقرار این سیستم طی مراسمی با حضور معاون‬ ‫اَفتای نهاد ریاست جمهوری‪ ،‬مدیر گروه فاوای شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران‪ ،‬سرپرست حوزه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اَفتای نهاد ریاست جمهوری و جمعی از پرسنل فاوا‬ ‫و حراست گواهینامه ملی سیستم مدیریت امنیت اطالعات‬ ‫(‪ )ISMS‬به شرکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬اعطا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ISMS‬راه�کاری مدیریت�ی ب�رای بهب�ود‬ ‫امنیت اطالعات‬ ‫احسان طهماسبی‪ ،‬مدیر گروه فاوای شرکت مس در این‬ ‫جلس��ه با اشاره به اینکه سیستم مدیریت امنیت اطالعات‬ ‫‪ ISMS‬راهکاری مدیریتی برای بهبود امنیت اطالعات در‬ ‫سازمان هاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با تالش های پرسنل فاوای شرکت‬ ‫مس‪ ،‬حمایت معاونت منابع انس��انی و پش��تیبانی شرکت‬ ‫و همچنین تعامل سازنده پرس��نل حراست‪ ،‬شرکت مس‬ ‫‹ ‹تالش ه�ای همه جانب�ه برای تامی�ن امنیت‬ ‫اطالعات در شرکت مس‬ ‫با توجه به اینکه ش��رکت مس یک شرکت صنعتی و معدنی است‪،‬‬ ‫ما امیدواریم که ش��رکت مس به س��مت اخ��ذ گواهینامه های الزم‬ ‫در حوزه امنیت سیس��تم های صنعتی‪ ،‬کنترل صنعتی و اتوماس��یون‬ ‫صنعتی (‪ )OT‬نیز پیش برود‬ ‫موفق به اخذ گواهینامه ارزش��مند ‪ ISMS‬شد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال حاضر این گواهینامه برای ستاد تهران شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران کس��ب ش��ده و الزم اس��ت که هر‬ ‫س��ال این گواهینامه تمدید ش��ود‪ .‬گام بعدی ما این است‬ ‫که سیس��تم مدیریت امنیت اطالع��ات را در مجتمع های‬ ‫س��ه گانه شرکت ملی صنایع مس ایران پیاده سازی و برای‬ ‫اخذ گواهینامه اقدام کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اخ�ذ گواهینام�ه امنی�ت اطالع�ات نتیجه‬ ‫تعام�ل خوب بخش های مختلف ش�رکت مس‬ ‫است‬ ‫محمدیان‪ ،‬معاون مرک��ز مدیریت راهبردی افتای نهاد‬ ‫ریاس��ت جمهوری نیز در ادامه با بیان اینکه پیاده سازی و‬ ‫اس��تقرار ‪ ISMS‬زمانبر است و حجم کاری زیادی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اخذ این گواهینامه از س��وی ش��رکت مس نتیجه‬ ‫تعامل خوب بخش های مختلف این ش��رکت و همچنین‬ ‫تالش های انهاست‪.‬‬ ‫امیدواری��م هر س��ال ای��ن گواهینامه تمدی��د و برای‬ ‫گس��ترش دامنه استقرار این سیستم در زیرمجموعه های‬ ‫شرکت مس اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه ش��رکت مس یک ش��رکت‬ ‫صنعت��ی و معدنی اس��ت‪ ،‬ما امیدواریم که ش��رکت مس‬ ‫به س��مت اخ��ذ گواهینامه ه��ای الزم در ح��وزه امنیت‬ ‫سیس��تم های صنعت��ی‪ ،‬کنت��رل صنعتی و اتوماس��یون‬ ‫صنعتی (‪ )OT‬نیز پیش برود‪.‬‬ ‫در ادامه این جلس��ه مهدی طالبی‪ ،‬کارش��ناس ارشد‬ ‫امنیت اطالعات شرکت ملی صنایع مس ایران به تشریح‬ ‫رون��د اس��تقرار و پیاده س��ازی ‪ ISMS‬در ش��رکت مس‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬پروژه اس��تقرار سیستم مدیریت امنیت‬ ‫اطالعات در شرکت ملی صنایع مس ایران از مهر ‪ ۹۷‬اغاز‬ ‫و ستاد تهران به عنوان پایلوت انتخاب شد‪ .‬پس از استقرار‬ ‫این سیس��تم‪ ،‬در اردیبهشت امس��ال ممیزی ‪ ISMS‬در‬ ‫ش��رکت مس توس��ط تیم ممیزی مورد تایید افتا انجام‬ ‫گرف��ت که منجر ب��ه اخذ گواهینامه در این زمینه ش��د‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با توجه به افزایش تهدیدها و ریس��ک های‬ ‫امنیت��ی‪ ،‬در ی��ک س��ال و نی��م گذش��ته فعالیت ه��ای‬ ‫چشم گیری در زمینه امنیت در شرکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران انجام ش��ده که محوریت انه��ا فرایندمحور کردن‬ ‫موضوع امنیت در ش��رکت است‪ .‬طالبی افزود‪ :‬در همین‬ ‫راستا‪ ،‬گام های متعددی در شرکت مس برداشته شده که‬ ‫ازجمله انها می توان به تدوین برنامه اس��تراتژیک امنیت‬ ‫اطالعات ش��رکت مس اش��اره کرد‪ .‬این برنامه هم راستا‬ ‫با اس��تراتژی کالن کسب وکار ش��رکت مس و همچنین‬ ‫الزامات نهادهای باالدستی تدوین شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه هدف از انج��ام این اقدامات در‬ ‫شرکت مس رس��یدن به امنیت مطلوب سازمانی تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی دیگ��ر از اتفاقات مهمی که در‬ ‫این زمینه افتاده اس��ت‪ ،‬تشکیل کمیته راهبردی امنیت‬ ‫اطالعات در ش��رکت مس اس��ت‪ .‬این کمیته عالی ترین‬ ‫جایگاه را در ساختار سازمانی امنیت شرکت ملی صنایع‬ ‫م��س ای��ران دارد‪ .‬مدیر گروه فاوا به عن��وان مدیر امنیت‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬عضو این کمیته راهبردی اس��ت‪ .‬این کمیته‬ ‫همچنی��ن در ه��ر ی��ک از مجتمع ه��ای عملیاتی مس‬ ‫سرچشمه‪ ،‬ش��هربابک و س��ونگون کارگروه اجرایی دارد‬ ‫که در س��ه حوزه مدیریت رخداده��ای امنیتی‪ ،‬مدیریت‬ ‫تغییرات و ممیزی امنیت اطالعات‪ ،‬مس��ئولیت هایی را بر‬ ‫عهده دارد‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درحال حاضر‬ ‫گواهینامه‬ ‫ملی سیستم‬ ‫مدیریت امنیت‬ ‫اطالعات برای‬ ‫ستاد تهران‬ ‫شرکت ملی‬ ‫صنایع مس‬ ‫ایران کسب‬ ‫شده و الزم‬ ‫است که هر سال‬ ‫این گواهینامه‬ ‫تمدید شود‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رشد تولید کنسانتره اهن‬ ‫شرکت های بزرگ‬ ‫میزان تولید کنس��انتره اهن شرکت های بزرگ‬ ‫س��نگ اهن در ‪۱۰‬ماه س��ال ‪ ،۹۸‬حدود ‪۳‬درصد‬ ‫رشد یافت و از ‪۳۹‬میلیون تن عبور کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬تولیدکنندگان بزرگ سنگ اهن کشور‬ ‫از ابت��دای فروردین ت��ا پای��ان دی‪۳۹ ،‬میلیون و‬ ‫‪۳۴۱‬هزار و ‪۸۷۳‬تن کنس��انتره سنگ اهن تولید‬ ‫کردند‪ .‬میزان تولید در مدت مش��ابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪۳۸‬میلیون و ‪۱۶۲‬هزار و ‪۱۱۴‬تن بود‪ .‬از این میزان‪،‬‬ ‫ش��رکت های گل گه��ر ‪۱۳‬میلی��ون و ‪۳۸۶‬هزار و‬ ‫‪۴۴۱‬ت��ن‪ ،‬چادرملو ‪۷‬میلیون و ‪۹۷۰‬هزار و ‪۱۴‬تن‪،‬‬ ‫س��نگ اهن مرک��زی ‪۳‬میلی��ون و ‪۹۵۴‬ه��زار و‬ ‫‪۸۶۲‬تن‪ ،‬توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫‪۴‬میلی��ون و ‪۳۳۹‬ه��زار و ‪۶۵۱‬ت��ن‪ ،‬گه��ر زمین‬ ‫‪۳‬میلی��ون و ‪۸۰۱‬ه��زار و ‪۲۵‬تن‪ ،‬اپال پارس��یان‬ ‫س��نگان ‪۲‬میلیون و ‪۵۶۴‬هزار و ‪۵۲۹‬تن‪ ،‬صنعتی‬ ‫و معدنی توس��عه ملی یک میلی��ون و ‪۹۸۲‬هزار و‬ ‫‪۲۹۶‬ت��ن‪ ،‬صبا نور ‪۹۳۰‬هزار و ‪۲۵۲‬تن و جالل اباد‬ ‫‪۴۱۲‬هزار و ‪۸۰۳‬تن کنس��انتره سنگ اهن تولید‬ ‫کردند‪ ۶ .‬ش��رکت بزرگ گندله ساز (چادرملو‪ ،‬گل‬ ‫گهر‪ ،‬توس��عه معادن و صنای��ع معدنی خاورمیانه‪،‬‬ ‫اپال پارسیان سنگان‪ ،‬صنایع معدنی فوالد سنگان‬ ‫و صبان��ور) از ابت��دای فروردین ت��ا پایان دی ‪،۹۸‬‬ ‫ح��دود ‪۲۲‬میلیون و ‪۵۱۲‬ه��زار و ‪۹۴۶‬تن گندله‬ ‫س��نگ اهن تولید کردند که در مقایس��ه با مدت‬ ‫مش��ابه س��ال ‪ ۲۲( ۹۷‬میلیون و ‪ ۹۲۸‬هزار و ‪۵۸۷‬‬ ‫ت��ن)‪۲ ،‬درصد کاهش نش��ان می ده��د‪ .‬بنا به این‬ ‫گزارش‪ ۵ ،‬ش��رکت بزرگ معدنی در ‪ ۱۰‬ماه سال‬ ‫‪ ۹۸‬حدود ‪۳‬میلیون و ‪۴۵۹‬هزار و ‪۹۹۹‬تن س��نگ‬ ‫اهن دانه بندی تولید کردند‪.‬‬ ‫ای��ن رقم نس��بت به تولید مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته (‪۵‬میلی��ون و ‪۶۶۲‬ه��زار و ‪۴۷۵‬ت��ن)‪،‬‬ ‫‪۳۹‬درصد کاهش نش��ان می ده��د‪ .‬از این میزان‪،‬‬ ‫شرکت سنگ اهن س��نگان ‪۲۴۷‬هزار و ‪۴۷۷‬تن‪،‬‬ ‫صبانور یک میلیون و ‪۷۷۲‬هزار و ‪۲۸۳‬تن‪ ،‬س��نگ‬ ‫اهن مرکزی ‪۳۸۶‬ه��زار و ‪۳۷۵‬تن‪ ،‬فالت مرکزی‬ ‫‪۶۶۳‬هزار و ‪۵۶۴‬تن و چادرملو ‪۳۹۰‬هزار و ‪۳۰۰‬تن‬ ‫تولید کردند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اعطای گواهینامه ملی سیستم مدیریت امنیت اطالعات به شرکت مس‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1470‬‬ ‫پیاپی ‪2788‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری انجمن جوانان کارافرین اتاق بازرگانی تهران مطرح شد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کرونا‬ ‫در کمین بازار‬ ‫سنگ اهن ایران‬ ‫محمدعلی ابوطالبی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫توجه گل گهر به اثار‬ ‫باستانی و میراث فرهنگی‬ ‫خبر‬ ‫نشس��ت فع��االن فرهنگ��ی و دوس��تداران میراث‬ ‫فرهنگی شهرستان سیرجان و اعضای «انجمن ادیف»‬ ‫ب��ا همکاری رواب��ط عمومی و امور بین الملل ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی گل گهر در محل س��الن کنفرانس‬ ‫ش��هرک مسکونی گل گهر برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گه��ر در این‬ ‫نشس��ت که با حضور مدیر کل سازمان میراث فرهنگی‬ ‫اس��تان و مدیر مرکز کرمان شناس��ی و صاحب نظران‬ ‫میراث فرهنگی برگزار ش��د‪ ،‬پیرامون بازس��ازی قلعه‬ ‫س��نگ و حفظ منبر س��نگی واقع در ان بحث و تبادل‬ ‫نظر شد‪ .‬مدیرکل سازمان میراث فرهنگی استان برای‬ ‫حفاظت اضطراری از منبر سنگی طی چند روزه اینده‬ ‫و با توجه به س��ابقه تاریخی سیرجان از شروع مطالعات‬ ‫بازسازی قلعه سنگ خبر داد‪ .‬پس از پایان این نشست‪،‬‬ ‫افراد حاضر در جلسه به بازدید از باغ موزه گل گهر (خانه‬ ‫صدرزاده) پرداختند و از نزدیک در جریان روند مرمت‬ ‫و بازس��ازی این اثر تاریخی توس��ط ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر قرار گرفتند‪ .‬فریدون فعالی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی استان در حاشیه این بازدید‪،‬‬ ‫توجه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به اثار باستانی‬ ‫و میراث فرهنگی را قابل تقدیر دانست‪.‬‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬جلس��ه کمیس��یون اقتصاد و سرمایه گذاری‬ ‫انجمن جوانان کارافرین اتاق بازرگانی تهران با عنوان «بررس��ی‬ ‫چشم انداز س��رمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی» در‬ ‫ساختمان شماره ‪ ۳‬اتاق بازرگانی برگزار شد‪ .‬در این جلسه ضمن‬ ‫بررس��ی توانمندی های بخش معدن در کش��ور و مقایس��ه ان با‬ ‫برخی از دیگر کشورها به چالش های سرمایه گذاری در این بخش‬ ‫پرداخته ش��د‪ .‬کارشناس��ان از راه های جایگزینی معدن به جای‬ ‫نف��ت‪ ،‬فرصت ها و چالش های س��رمایه گذاری این حوزه س��خن‬ ‫گفتند و مطرح کردند در حالی که سهم معدن در تولید ناخالص‬ ‫داخلی کشور کمتر از ‪ ۱‬درصد است با سرمایه گذاری مناسب این‬ ‫سهم می تواند به بیش از این افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫معادن در کش��ورهایی مثل تانزانیا‪ ،‬کنیا و سومالی انجام داده‬ ‫است‪ .‬بنابراین ما در نقشه راه دیر حرکت کردیم و سیاست های‬ ‫درستی را اتخاذ نکردیم‪ .‬ما باید بتوانیم از داشته های زیرزمین‬ ‫به درستی بهره ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی تحرک بخش معدن‬ ‫‹ ‹شناخت بخش معدن‪ ،‬الزمه سرمایه گذاری‬ ‫سیدس��هراب حس��ینی‪ ،‬نایب رئی��س‬ ‫کمیس��یون صنع��ت و مع��دن انجمن‬ ‫جوانان کارافرین اتاق بازرگانی تهران با‬ ‫اش��اره به امارهای صادراتی موجود در‬ ‫وزارتخان��ه و مرکز ام��ار اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫س��ال های تحریم تا ‪ ۴۵‬درصد از سهم‬ ‫بازار صادراتی کش��ور را بخش معدن و‬ ‫مواد معدنی به خود اختصاص داده است‪ .‬این بخش درحال حاضر‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۱۰‬میلی��ارد دالر از صادرات م��واد معدنی و صنایع‬ ‫معدنی کشور را به خود اختصاص داده است که شامل ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن انجمن جوانان کارافرین‬ ‫اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه ایران ازنظر داش��تن اس��تعداد‬ ‫بالقوه معدنی یکی از مناطق مس��تعد جهان اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫جایگاه ایران ازنظر منابع معدنی در دنیا ‪ ۱۵‬است و از نظر تولید‬ ‫محص��والت معدنی رتب��ه ‪ ۹‬را دارد‪ ۱۲ .‬مع��دن در رتبه جهانی‬ ‫داریم که ش��امل ‪ ۵‬معدن اهن‪ ۲ ،‬معدن مس‪ ۲ ،‬معدن سرب و‬ ‫روی و ‪ ۲‬کانس��ار طال است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ایران حدود ‪ ۱.۸‬درصد‬ ‫منابع شناخته ش��ده جهان را در خود جای داده و ‪ ۶‬درصد منابع‬ ‫مس‪۳.۵ ،‬درصد س��رب و روی‪ ۱۰.۵ ،‬درصد زغال سنگ‪۲ ،‬درصد‬ ‫س��نگ اهن و ‪ ۲۴‬ن��وع ماده معدنی فلزی و ‪ ۳۶‬ن��وع از ‪ ۵۹‬ماده‬ ‫غیرفلزی جهان در ایران شناخته شده است‪.‬‬ ‫حس��ینی در ادامه به ضعف امار به عن��وان یکی از چالش های‬ ‫سرمایه گذاری در معدن اش��اره و بیان کرد‪ :‬بیشتر امارهایی که‬ ‫از ان بهره می بریم مربوط به س��ال های ‪ ۹۵-۹۶‬است‪ .‬امیدواریم‬ ‫مجموعه ه��ای مرتبط ازجمله س��ازمان نظام مهندس��ی در این‬ ‫موضوع کار کند و این مهم را پوشش بدهند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن انجمن جوانان کارافرین‬ ‫اتاق بازرگانی تهران با اشاره به امارهای موجود در بخش صادرات‬ ‫مواد معدنی گفت‪ :‬ایران در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۵‬حدود ‪۴.۵‬‬ ‫میلیارد دالر و در سال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر صادرات مواد‬ ‫معدنی داشته که این مهم امروز به حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه ذخایر معدنی کش��ور بیشتر در ‪ ۴‬استان‬ ‫کش��ور جمع شده اند در نتیجه این استان ها سهم ‪ ۹۲‬درصدی را‬ ‫در بخش صادرات به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫حس��ینی ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪ ۷‬درصد از مس��احت کشور مورد‬ ‫اکتش��اف واقع ش��ده و میزان ارزش مواد معدن و صنایع معدنی‬ ‫کمتر از ‪ ۱‬درصد در سال ‪ ۸۹‬به حدود ‪ ۶‬درصد در سال ‪ ۹۶‬ارتقا‬ ‫یافته است‪ .‬همچنین ارزش صادرات مواد معدنی از ‪ ۲.۸‬میلیارد‬ ‫دالر در س��ال ‪ ۹۰‬به ‪ ۹.۷‬میلیارد در س��ال ‪ ۹۶‬رسیده است ‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در س��ال ‪ ۹۸‬نیز این رق��م افزایش چندانی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن انجمن جوانان کارافرین‬ ‫ات��اق بازرگانی ته��ران الزمه س��رمایه گذاری در بخش معدن را‬ ‫ش��ناخت این حوزه دانس��ت و گفت‪ :‬در ابت��دا باید ظرفیت های‬ ‫بخش معدن را بشناس��یم و ب��ا ذخایر و امار موج��ود در دنیا و‬ ‫ایران اش��نا ش��ویم‪ .‬خوش��بختانه اطلس زمین شناسی به همت‬ ‫س��ازمان زمین شناسی کشور تهیه شده است و ذخایر و کانسارها‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ش��یوع ویروس کرونا باعث ش��ده‬ ‫بخش های��ی از کش��ور چین قرنطینه ش��ود در نتیجه‬ ‫فعالیت های اقتصادی این کش��ور راکد ش��ده اس��ت و‬ ‫این موضوع در بخش معدن هم تاثیر گذار بوده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه طور مث��ال صنایع فوالد تقاضا برای س��نگ اهن را‬ ‫کاهش داده اند و این مهم باعث افت قیمت س��نگ اهن‬ ‫ش��ده است‪ .‬بر اساس امارها قیمت سنگ اهن در مدت‬ ‫ش��یوع بیماری بیش از ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫البته تاثیر تعطیالت س��ال جدی��د در چین را نیز نباید‬ ‫فرام��وش کرد چراک��ه به نوعی مزید ب��ر علت ویروس‬ ‫کرونا ش��ده اس��ت‪ .‬اما درباره بازار سنگ اهن در داخل‬ ‫کش��ور باید گفت که این مهم چن��دان با خارج از ایران‬ ‫و موضوع کرونا مرتبط نیس��ت‪ .‬تقاضای سنگ اهن در‬ ‫داخل کشور همچنان باال است به طوری که واحدهای‬ ‫تولید کننده فوالد با کمبود سنگ اهن مواجه هستند‪.‬‬ ‫البته با توجه به اینکه قیمت سنگ اهن در داخل کشور‬ ‫درصدی از میانگین س��ه ماهه قیمت ش��مش فوالدی‬ ‫اس��ت ممکن است با کاهش قیمت جهانی فوالد ناشی‬ ‫از بیم��اری مذکور س��نگ اه��ن نیز تح��ت تاثیر قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬به هرحال مس��ئله این است که بازار سنگ اهن‬ ‫در داخ��ل با کمبود عرضه مواجه اس��ت و ب��ا توجه به‬ ‫برنامه افزایش تولید فوالد در سال های اتی این کمبود‬ ‫بیش��تر هم می ش��ود‪ .‬با توجه به این مس��ئله اگر منابع‬ ‫جدید س��نگ اهن کشف نشوند ممکن است مجبور به‬ ‫واردات سنگ اهن ش��ویم که درنتیجه ان و در صورت‬ ‫رفع نش��دن ویروس کرونا سنگ اهن داخلی از ان تاثیر‬ ‫می پذی��رد‪ .‬امروز باوج��ود وضع عوارض ب��ر صادرات‬ ‫س��نگ اهن و کاهش صادرات س��نگ اهن‪ ،‬واحدهای‬ ‫فوالدی همچنان با کمبود س��نگ اهن مواجه هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن روند نیاز ب��ه انجام کارهای اکتش��افی جهت‬ ‫اکتش��اف معادن جدید س��نگ اهن به شدت احساس‬ ‫می ش��ود و دولت و واحده��ای فوالدی و معدنی در این‬ ‫زمینه باید سرمایه گذاری الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫رشد صادرات مواد معدنی در سال ‪ ۹8‬ناچیز است‬ ‫سیدسهراب حسینی‪ :‬ارزش صادرات مواد معدنی از ‪ ۲.۸‬میلیارد دالر در‬ ‫سال ‪ ۹۰‬به ‪ ۹.۷‬میلیارد در سال ‪ ۹۶‬رسیده است که در سال ‪ ۹۸‬نیز این‬ ‫رقم افزایش چندانی نداشته است‬ ‫را به خوبی نشان می دهد‪.‬‬ ‫حس��ینی به فرصت های سرمایه گذاری کشور در بخش معدن‬ ‫اش��اره و بیان ک��رد‪ :‬غنی ب��ودن و فراوانی مع��ادن و کانی های‬ ‫معدن��ی‪ ،‬وجود راه های دریایی برای ص��ادرات‪ ،‬نیروی متخصص‬ ‫و اموزش دیده‪ ،‬دسترس��ی به انرژی با قیم��ت ارزان‪ ،‬فقر معدنی‬ ‫کشورهای همسایه عواملی هستند که فرصت سرمایه گذاری در‬ ‫بخش اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری را در ایران به وجود اورده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین می توان از استخراج مکانیزه معادن زغال سنگ‪،‬‬ ‫اس��تفاده از شورابه ها برای استحصال پتاسیوم‪ ،‬منیزیوم و لیتیوم‬ ‫و مواردی از این قبیل به عنوان اولویت در بخش س��رمایه گذاری‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫او درباره اهمیت س��امانه کاداستر نیز گفت‪ :‬این سامانه معرفی‬ ‫خوبی برای اشنایی و بررسی الف تا ی بخش معدن است‪ .‬نمایش‬ ‫انالین تمام محدوده های معدنی کش��ور‪ ،‬درخواس��ت اکتشاف‪،‬‬ ‫صدور پروانه و گواهی کشف همه در این سامانه می گنجد‪.‬‬ ‫‹ ‹لطمه دالل ها به بخش معدن‬ ‫کیوان جعف��ری طهرانی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ارش��د بین الملل��ی صنع��ت ف��والد و‬ ‫س��نگ اهن با اش��اره به اینک��ه تولید‬ ‫ناخالص داخلی بخش معدن در کشور‬ ‫پایین است‪ ،‬گفت‪ :‬در اوج صادرات نفت‬ ‫دوره ریاس��ت جمه��وری اق��ای‬ ‫احمدی ن��ژاد درامد کش��ور به ‪ ۸۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلی��ارد دالر در طول ‪ ۸‬س��ال و تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫کش��ور به ‪ ۲۳‬درصد رس��ید‪ .‬در همین دوره درام��دی که ما از‬ ‫صادرات مواد معدنی و مش��تقات ان داشتیم با احتساب عملیات‬ ‫مرتبط که ش��امل بل��دوزر‪ ،‬لودر و کامیون ها و‪ ...‬می ش��د به ‪۱.۶‬‬ ‫درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور رسید و معدن به استثنای‬ ‫مشتقاتی که اشاره شد عدد زیر ‪۱‬درصد را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫او با اشاره به دوره ریاست جمهوری حسن روحانی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬صادرکننده فوالد شدیم‪ ،‬بر اساس امار‬ ‫میزان صادرات فوالد در س��ال‪ )۲۰۱۸(1397‬حدود ‪ ۷.۵‬میلیون‬ ‫تن بوده اس��ت ول��ی همچنان عددی که تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫معدن را نشان می دهد متاسفانه زیر ‪ ۱‬درصد است‪.‬‬ ‫کارش��ناس ارش��د بین المللی صنعت فوالد و سنگ اهن بابیان‬ ‫اینکه دالل ه��ا بزرگ ترین لطمه را به بخش معدن زده اند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در دوره ‪ ۴‬س��ال اول اق��ای احمدی ن��ژاد به ج��ز نفت که‬ ‫درامدزای��ی باالیی ایجاد ک��رد و هنوز قیمت ارز ‪ ۴‬برابر نش��ده‬ ‫بود‪ ،‬واسطه گری و داللی ‪ ۲۵‬درصد تولید ناخالص داخلی کشور‬ ‫را شامل می شد‪ .‬این ‪ ۲۵‬درصد شامل مشاوران امالک‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫اتومبیل و دالل های صنف خریدوفروش مواد معدنی بود‪ .‬در این‬ ‫روند دالل ه��ا بزرگ ترین لطمه را به بخش مع��دن زدند به این‬ ‫خاطر که افرادی از صنف های مختلف زودبازده وارد حوزه معدن‬ ‫ش��دند که هیچ تبحر و اش��نایی با معدن نداشتند‪ .‬به طور مثال‬ ‫وقت��ی انها دیدند چین نیازمند س��نگ اهن اس��ت در این حوزه‬ ‫وارد ش��دند و امروز که شرایط فرق کرده است از ان همه تاجری‬ ‫که ‪ ۱۵‬س��ال قبل در صادرات سنگ اهن ورود پیدا کردند تعداد‬ ‫محدودی باقی مانده است‪ .‬به این ترتیب اوج صادرات درامد نفتی‬ ‫ما با درامد داللی و واس��طه گری برابر بود‪ .‬او با اشاره به وضعیت‬ ‫فعلی کشور گفت‪ :‬امروز ش��رایط بسیار بدتر است‪ ،‬به این خاطر‬ ‫که فعالیت اقتصادی کاهش یافته است و ضعف نقدینگی می تواند‬ ‫موجب شکل گیری رکود شدید شود‪.‬‬ ‫طهرانی با ذکر این نکته که اگر بخواهیم تولید ناخالص داخلی‬ ‫را در هر کش��وری ‪ ۲‬برابر کنیم چند سال طول می کشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر قرار باش��د برمبن��ای فرمایش رهبر معظ��م انقالب مبنی بر‬ ‫جایگزین��ی معدن به ج��ای نفت عمل کنیم و بر اس��اس فرمول‬ ‫اقتص��اد پیش برویم برای اینکه تولید ناخالص داخلی معدن را ‪۲‬‬ ‫برابر کنیم به ‪ ۷‬س��ال زمان نیاز داریم‪ .‬بنابراین جابه جایی اعداد‬ ‫در تولید ناخالص داخلی سخت تر از حرف است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د بین المللی صنعت فوالد و سنگ اهن‬ ‫ادامه داد‪ :‬زمانی که ‪ ۲۰‬س��ال قبل ط��رح جامع فوالد در افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬تعیین ش��د باید نقش��ه راهی در رابط��ه با معدن تهیه‬ ‫ی جایگزینی‬ ‫می کردیم‪ .‬ما در زمینه تهیه نقش��ه راه و ایدئولوژ ‬ ‫معدن به جای نفت خیلی دیر اقدام کردیم‪ .‬عربس��تان به عنوان‬ ‫بزرگ تری��ن صادر کنن��ده نفت اوپ��ک که بزرگ تری��ن ذخایر‬ ‫نفت جه��ان را در اختیار دارد‪ ،‬زودتر از م��ا به فکر جایگزینی‬ ‫درامد معدن به جای نفت افتاد و در همین راس��تا نقشه راهی‬ ‫را ب��رای س��ال ‪ ۲۰۳۰‬برای خود تعری��ف کرده اند که درامدی‬ ‫که از معدن به دس��ت می اورند یک چهارم درامد ش��رکت نفت‬ ‫ارامک��و خواهد بود‪ .‬عربس��تان اقدامات خوبی را برای توس��عه‬ ‫عابد ش��مس‪ ،‬مدیر س��رمایه گذاری و‬ ‫امور بین المللی سازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن ایران به مسائل معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی در ای��ران پرداخ��ت و گفت‪:‬‬ ‫بخش معدن هم مثل س��ایر بازارهای‬ ‫س��رمایه گذاری ش��اخص های خاص‬ ‫خود را دارد‪ .‬در شرایط حاضر با توجه‬ ‫به رسوب سرمایه و ریسک های فعلی دشوار است که جاذبه های‬ ‫بخش معدن را مطرح کنیم اما واقعیت این اس��ت که هنوز هم‬ ‫بخش معدن جذابیت های خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫مدیر سرمایه گذاری و امور بین المللی سازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن ایران با اش��اره به اینکه امیدوار هس��تیم در سال اینده‬ ‫تحرک��ی با درصد اندک در بخش معدن ش��روع ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وقتی از س��رمایه گذاری در بخش معدن س��خن گفته می شود‬ ‫با مزیت ها س��روکار داریم‪ .‬بخش معدن در حوزه انرژی و بهای‬ ‫تمام ش��ده خدمات مزیت قابل توجهی دارد که باید به ان توجه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��مس بابیان اینک��ه برای س��رمایه گذاری در بخش معدن‬ ‫باید اول اقتصاد ایران را بررس��ی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬س��رمایه گذاری‬ ‫در بخش معدن ‪ ۲‬س��ال طول می کش��د تا به نتیجه برسد اما‬ ‫در اقتصادی این صحبت را می کنیم که با تورم ارزش همه چیز‬ ‫افزایش پی��دا می کند‪ .‬س��رمایه گذاری در بخش معدن هم دو‬ ‫س��ال بعد به طور حتم درصدی افزایش پی��دا می کند بنابراین‬ ‫مدل سرمایه گذاری در ایران را با مدل بین المللی نباید مقایسه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او در ادامه از ش��کاف فن��اوری و فن��اوری روز دنیا به عنوان‬ ‫مش��کل بخش معدن سخن گفت و اظهار کرد‪ :‬شکاف فناوری‬ ‫هرچند مش��کل فعلی ما اس��ت اما خ��ود فرصت هایی را ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬اگر س��رمایه گذاران در این حوزه ورود کنند می توانند‬ ‫مزیت رقابتی مناسبی پیدا کنند‪.‬‬ ‫مدیر سرمایه گذاری و امور بین المللی سازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن ایران به ضعف زیرس��اخت ها به عنوان مشکل دوم اشاره‬ ‫و گفت‪ :‬متاس��فانه ما توسعه متوازن در کش��ور نداریم‪ ،‬گاهی‬ ‫ب��ا معارضی��ن ازجمله مناب��ع طبیعی و محیط زیس��ت روبه رو‬ ‫می ش��ویم چراک��ه هیچ الگ��وی کارامدی ب��رای بخش معدن‬ ‫تعریف نش��ده است و مشخص نیس��ت که معدن چگونه باید با‬ ‫س��ازمان های مختلف تعامل داشته باشد‪ ،‬در حالی که این مهم‬ ‫باید در بخش معدن و توسط متولیان عملیاتی شود‪.‬‬ ‫شمس به اقدامات دولت برای کاهش موانع در بخش معدن‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬با همه این مش��کالت دولت تالش کرده‬ ‫موانع معدن��کاران را کاهش دهد‪ ،‬ازجمل��ه این موارد می توان‬ ‫ب��ه تغییرات و کاهش عوارض صادراتی اش��اره کرد‪ .‬دراین بین‬ ‫انتظار داریم ش��کافی که بین بخ��ش خصوصی و دولت وجود‬ ‫دارد کاهش یافته تا تصمیمات به درستی گرفته شود‪.‬‬ ‫مدیر سرمایه گذاری و امور بین المللی سازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن ایران در ادامه به برنامه های اخیر سازمان نظام مهندسی‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬متاس��فانه ی��ک بانک اطالعات��ی جامع‬ ‫که اطالعات س��رمایه گذاری و اس��تانداردهای الزم را داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬نداریم‪ .‬بنابرای��ن باید ارزیابی محدوده ه��ای معدنی را‬ ‫استانداردس��ازی کنیم‪ .‬در این رابطه س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫اقدامات مفی��دی انجام داده که امیدواریم س��ال اینده از این‬ ‫داده رونمایی ش��ود‪ .‬همچنین برنامه داری��م محدوده هایی که‬ ‫اماده س��رمایه پذیری هس��تند را در قالب مذاکره مستقیم و با‬ ‫داوری فنی با اش��خاص حقیقی و حقوقی ارائه دهیم تا بتوانیم‬ ‫قراردادهای سرمایه گذاری در بخش معدن را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫یک گام مثبت‬ ‫برای مردم‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1470‬‬ ‫پیاپی ‪2788‬‬ ‫اکسپو‪۲۰۲۰‬؛ از‬ ‫مهمان نوازی ژاپنی‬ ‫تا نبوغ ایتالیایی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫اصالح قانونی که نیاز مبرم به بازنگری دارد‬ ‫حسین کمالی ‪ /‬مشاور عالی وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫قانون کار در ایران سال هاس��ت که مورد اعتراض و‬ ‫انتقاد بخش های مختلف کارگری و کارفرمایی است‬ ‫و هر بخش به نوعی با ان مشکل دارد‪ .‬در نتیجه این‬ ‫سیاست ها‪ ،‬نه توانستیم در اشتغالزایی موفق باشیم و‬ ‫نه اینکه فرهنگ کار را در جامعه به موضوعی جدی‬ ‫و قاب��ل احترام تبدیل کنیم‪ .‬دیروز وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی مهمان بخش خصوصی بود و به نکات‬ ‫و اظهارنظ��ر فعاالن اقتص��ادی و صاحب نظران حوزه‬ ‫کار گوش سپرد‪.‬‬ ‫در نشس��ت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران‪،‬‬ ‫حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق با اشاره به اینکه‬ ‫سال هاست قانون کار و تامین اجتماعی طلسم شده و‬ ‫اصالح این قوانین در کشور به نتیجه نمی رسد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ ۸۰ :‬درصد گالیه فعاالن اقتصادی در س��ه حوزه‬ ‫مالیات‪ ،‬تامین اجتماعی و روابط کار است‪.‬‬ ‫وقت��ی به امار پرونده ای موج��ود در دیوان عدالت‬ ‫اداری نیز ن��گاه می کنیم‪ ،‬عمده انه��ا نیز مربوط به‬ ‫همین موضوعات است‪ .‬هیچ کدام از کارکردهایی که‬ ‫ب��ر قوانین کار و تامین اجتماعی متصور بوده محقق‬ ‫نشده و نارضایتی کارفرمایان و کارگران خود گواه بر‬ ‫این موضوع است‪.‬‬ ‫نتوانس��ته ایم نس��ل جدید را با فرهنگ کار اش��نا‬ ‫کنیم‬ ‫از س��وی دیگر غالمحس��ین ش��افعی رئیس اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران در این جلس��ه با تاکی��د براینکه ما‬ ‫امروز نیازمند بس��ط و گس��ترش مفاهیم��ی مانند‬ ‫کار شایس��ته‪ ،‬کار شایس��ته و کار شایسته در کشور‬ ‫هستیم و برای داشتن یک اقتصاد شکوفا باید بدانیم‬ ‫که تش��کل های کارافرینی و کارگ��ری باید در کنار‬ ‫ه��م قرار بگیرن��د‪ ،‬گفت‪ :‬گاه��ی در محافل مختلف‬ ‫موضوعاتی بیان می ش��ود مبنی بر اینکه نسل جدید‬ ‫در کش��ور بیش��تر به رفاه و خوشی عادت کرده و از‬ ‫سختی و رنج گریزان است‪ .‬این تعبیر کامال نادرست‬ ‫است‪ .‬مشکل اصلی این است که ما نتوانسته ایم انها‬ ‫را با فرهنگ کار اش��نا کنیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫فرهنگ کار در جامعه به ویژه در میان جوانان چیزی‬ ‫نیس��ت که بتوان به توصیه و نصیحت یا اجبار به ان‬ ‫دست یافت‪ .‬اقتصاد ما اقتصادی است مبتنی بر نفت‬ ‫و رانت های حاصل از ان و در عین حال غیرشفاف و‬ ‫طرفدار فعالیت های نامولد که در ان مولدان جایگاه‬ ‫شایسته ای ندارند‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی ای��ران اف��زود‪ :‬در چنین‬ ‫اقتصادی چنین س��اختاری دور از ذهن نیس��ت که‬ ‫فرهنگ کار ش��کل واقعی خود را پیدا نکند؛ فرهنگ‬ ‫کار در کشور زاییده قواعدی است که با خود اقتصاد‬ ‫وضع کرده ایم‪ .‬نبود ای��ن فرهنگ در جامعه به ویژه‬ ‫در میان نس��ل جوان علت توسعه نیافتگی ما نیست‪،‬‬ ‫بلکه معلول ان و برگرفته از ش��رایط و قواعدی است‬ ‫که از سوی تصمیم گیران اقتصادی کشور بر اقتصاد‬ ‫تحمیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ به فعالیت های غیر مولد پاداش ندهیم‬ ‫نکته دیگری ک��ه رئیس اتاق بازرگانی ایران به ان‬ ‫اش��اره کرد پاداش به بخش غیرمول��د بود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫فرهنگ کار در اقتصادهایی شکل می گیرد و پرورش‬ ‫می یابد که پاداش ها بر اساس کار‪ ،‬نواوری‪ ،‬شایستگی‬ ‫و اهمیت تقس��یم ش��وند‪ .‬اما در اقتص��ادی مانند ما‬ ‫که پاداش ها براس��اس رواب��ط‪ ،‬فعالیت های نامولد و‬ ‫داللی توزیع می شود‪ ،‬نمی توان انتظار فرهنگ کار را‬ ‫داشت‪.‬ش��افعی تصریح کرد‪ :‬اقتصاد ما امروز نیازمند‬ ‫بازنگری در پاداش دهی به فعالیت های مولد و نامولد‬ ‫اس��ت تا هنگامی که فعالیت های نامولد‪ ،‬پاداش دهی‬ ‫به مرات��ب بیش��تر از فعالیت ه��ای نواوران��ه و مولد‬ ‫دریافت می کنند‪ ،‬نمی توان انتظار تغییر این فرهنگ‬ ‫را داشت‪.‬‬ ‫ش��افعی اف��زود‪ :‬ش��اید بت��وان گف��ت علت العلل‬ ‫مشکالتی نظیر حاشیه نشینی‪ ،‬خالی شدن روستاها‬ ‫از س��کنه و انفجار جمعیتی در ش��هرهای بزرگ به‬ ‫دلیل مهاجرت های گس��ترده از روستاها به شهرها‪،‬‬ ‫عدم شغل مناسب برای روستاییان است که ازجمله‬ ‫مصائب��ی اس��ت که عالوه ب��ر پیامده��ای اقتصادی‬ ‫تبعات گس��ترده اجتماعی برای کشور به همراه دارد‬ ‫لذا مسئله اش��تغال در روس��تاها از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد‪ :‬سوالی که در‬ ‫اینجا از وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مطرح است‪،‬‬ ‫این است که ایا صرف تخصیص مبلغ یک میلیارد و‬ ‫‪ 500‬میلیون دالر از منابع ارزی به روستاها می تواند‬ ‫هدف مهم اشتغال پایدار روستایی را تحقق بخشد؟‬ ‫زمانی که شرایط و بس��ترهای الزم برای جذب این‬ ‫مبلغ وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬نمی توان صرفا با توزیع‬ ‫برگزاری دومین جلسه میز تخصصی منطقه ای افریقا‬ ‫سرپرست دفتر عربی و افریقایی از برگزاری دومین جلسه میز تخصصی منطقه ای افریقا در سازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران باهدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری های تجاری با افریقا خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬فرزاد پیلتن‪ ،‬با اع�لام این خبر گفت‪ :‬در‬ ‫دومین جلسه میز افریقا راهکارهای توسعه همکاری های تجاری با کشورهای افریقایی از طریق تهاتر‬ ‫با حضور نمایندگان دس��تگاه های دولتی و ش��رکت های عمده صادرکننده و واردکننده از قاره فوق و‬ ‫اتاق مشترک بازرگانی ایران‪ -‬افریقا بررسی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این جلس��ه پس از بررس��ی اخرین وضعیت روابط تجاری و اقالم صادراتی و وارداتی‬ ‫افریق��ا از جه��ان و همچنین روابط تج��اری ایران با قاره مذک��ور و زمینه ها و ظرفیت ه��ای تهاتر با‬ ‫کش��ورهای افریقایی‪ ،‬روش ها و زیرس��اخت های الزم برای تهاتر با کشورهای افریقایی مختلف بحث‬ ‫و بررسی شد‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر عربی و افریقایی اظهار کرد‪ :‬در این جلسه مقرر شد برای فراهم شدن زمینه های الزم‬ ‫جهت برقراری تجارت پایاپای با افریقا‪ ،‬پیگیری های الزم به عمل اید‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این جلس��ه فراز چمنی‪ ،‬رایزن سابق بازرگانی ایران در ترکیه گزارشی از روش ها‪،‬‬ ‫مراحل تهاتر و همچنین مدل مورد استفاده در کشور ترکیه را ارائه کرد‪.‬‬ ‫پول اشتغال زایی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نشانی اشتباه دادیم‬ ‫از نگاه برخی کارشناس��ان ادرس اش��تباهی که در‬ ‫تمام س��ال های گذش��ته به بخش کار و اش��تغالزایی‬ ‫داده اند باعث شد که امروز در این وضعیت قرار داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬هنوز هم برخی به جای حل مشکالت اصلی‬ ‫حوزه کار به مسائل فرعی می پردازند‪.‬‬ ‫علی خدایی عضو ش��ورای عالی کار نیز در این باره‬ ‫ضم��ن تایید نظرات��ی که در هیات نماین��دگان اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران مطرح ش��د به خبرنگار‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مش��کالتی که در ح��وزه کار و بخش ه��ای تولیدی‬ ‫وجود دارد فرهنگ کار نامیده نمی ش��ود و این عنوان‬ ‫دارای مقوله جداگانه ای اس��ت‪ .‬ام��ا به طور کلی این‬ ‫موضوع که از تولیدکنندگان و ارزش افرینان حمایت‬ ‫جدی نمی کنیم که اگر این مهم را رعایت می کردیم‪،‬‬ ‫وضعیت تولید و حتی کارگران ما این نبود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید براینک��ه نبود ش��فافیت و تحریم های‬ ‫خارجی و داخلی از مشکالت اصلی اقتصاد ماست که‬ ‫باید اصالح ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سال هاست برای حل‬ ‫مش��کالت حوزه کار در کشور ادرس اشتباه دادیم که‬ ‫این انتقاد حتی به اعضای اتاق بازرگانی ایران هم وارد‬ ‫است چرا که این افراد سال ها به اشتباه تصمیم گیران‬ ‫را گم��راه کردند و تمرک��ز را بر قان��ون کار‪ ،‬حداقل‬ ‫دستمزد و موضوعات بخش روابط کار معطوف کردند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا نگاهی به اظهارنظ��ر نمایندگان‬ ‫کارفرمای��ان در س��ال های گذش��ته می بینیم که در‬ ‫حوزه روابط کار هرس��ال از حقوق حداقلی کارگران و‬ ‫دستمزدها قوانین حمایتی زده شده است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای عال��ی کار تاکید ک��رد‪ :‬فرهنگ کار‬ ‫زمانی تقویت می ش��ود ک��ه ما برای کس��انی که در‬ ‫بخش تولید ارزش افرینی می کنند ارزش قائل شویم‪.‬‬ ‫وقتی کشوری بیش از ‪96‬درصد از کارگرانش قرارداد‬ ‫موقت نداشته باشند‪ ،‬نمی توانیم بگوییم در این کشور‬ ‫فرهنگ کار نهادینه شده است‪ .‬مگر اینکه کارفرمایان‬ ‫معتق��د باش��ند ‪96‬درص��د از کارگران م��ا صالحیت‬ ‫استخدام را ندارند که قطعا اینطور نیست‪.‬‬ ‫خدایی با اش��اره ب��ه اصالح قان��ون کار اظهار کرد‪:‬‬ ‫دوب��اره این موض��وع را به عنوان مان��ع جدی مطرح‬ ‫کرده ان��د که به نظر من نوعی ادرس اش��تباه اس��ت‬ ‫که متاس��فانه بزرگان حوزه اش��تغال کشور انها را به‬ ‫تصمیم گیران می دهند‪.‬‬ ‫تازمانی که به مش��کالت واقعی تولید اعم از تامین‬ ‫مواد اولی��ه‪ ،‬هزینه های انرژی‪ ،‬مالیات و بروکراس��ی‬ ‫اداری و ‪ ...‬ورود نکنن��د و دوب��اره درخواس��ت اصالح‬ ‫قان��ون کار را بدهن��د‪ ،‬دولت هم طبق روال گذش��ته‬ ‫روی ای��ن موضوع مانور طوالنی می دهد و ادامه روند‬ ‫کنون��ی را ش��اهد خواهیم بود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ما نیز‬ ‫معتقد هس��تیم که قانون کار نی��از به اصالح دارد اما‬ ‫زاویه نگاه ما کامال متضاد است‪.‬‬ ‫ما معتقدیم که موضوع ماده ‪ 7‬قانون کار مش��خص‬ ‫ش��ود و کارگران در کارهای ماهیتا دائم‪ ،‬قراردادهای‬ ‫دائمی نیز داش��ته باش��ند و موضوع اصالح دستمزد‬ ‫نیز در دس��تور کار قرار بگیرد‪ .‬اما عده ای که امروز به‬ ‫عنوان نمایندگان کارفرمایی و تولید تریبون در اختیار‬ ‫دارند‪ ،‬هنوز هم ادرس اشتباه به جامعه می دهند‪ .‬عضو‬ ‫شورای عالی کار همچنین با بیان اینکه سیاست های‬ ‫حوزه کار کش��ور ما به نوعی است که در حال حاضر‬ ‫نه دولت راضی است و نه کارفرما و کارگر‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وقتی شرایط مساعد نیست یعنی هر سه گروه ناراضی‬ ‫هس��تند که البته حوزه های نارضایتی این سه بخش‬ ‫هم یکسان نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹به واحدهای تولیدی واقعی کمک شود‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماعی در جلس��ه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید از یکپارچگی نظام سه جانبه صحبت‬ ‫کنی��م؛ زیرا کارگر‪ ،‬کارفرما و دولت به هم گره خورده‬ ‫اس��ت؛ این در حالی است که در شرایط فعلی کشور‬ ‫معتقدم اگر بنگاهی فرار مالیاتی داش��ته باش��د و از‬ ‫دودکش ان بنگاه اقتصادی‪ ،‬دود بلند می ش��ود و یک‬ ‫عده در ان کار می کنند و تولید در جریان است نباید‬ ‫به فکر پس گرفتن ان فرار مالیاتی باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید اج��ازه دهیم چرخ ه��ای ان بنگاه‬ ‫اقتصادی به هر ترتیبی که ممکن است بچرخد حتی‬ ‫اگر ما بخواهیم به حق مالیات را وصول کنیم؛ این در‬ ‫حالی اس��ت که حسابرس��ی تامین اجتماعی چه ‪۱۰‬‬ ‫ساله و صد ساله باید انجام شود‪.‬‬ ‫شریعتمداری ادامه داد‪ :‬امروز شرایط کشور ایجاب‬ ‫می کند که واحدهای تولیدی واقعی که در ان اشتغال‬ ‫در جریان است‪ ،‬کمک شوند تا در خدمت تولید قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫کاالهای اولویت دار در بازرسی های ایام پایان سال‬ ‫مدیر کل بازرس��ی ویژه س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان گفت‪ :‬کارگروه‬ ‫تنظیم بازار ش��کر‪ ،‬حبوبات‪ ،‬می��وه و تره بار‪ ،‬الس��تیک و محصوالت فوالدی‬ ‫شامل تیراهن‪ ،‬ورق و میلگرد را به عنوان کاالهای اولویت دار معرفی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬مجتبی ماجد با بیان اینکه حبوبات و میوه و تره بار نیز به‬ ‫جمع کاالهای اولویت دار در بازرسی ها پیوسته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به مناسبت‬ ‫ایام پایانی س��ال و به منظور تنظیم ب��ازار‪ ،‬هماهنگی های الزم با اتحادیه های‬ ‫ذیربط صورت گرفته و بر این اس��اس شکر‪ ،‬حبوبات‪ ،‬میوه و تره بار‪ ،‬الستیک‬ ‫(کامی��ون‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬پژو و پراید) و محصوالت فوالدی ش��امل تیراهن‪ ،‬ورق و‬ ‫میلگرد در صدر اولویت بازرسی این ایام قرار دارند‪.‬‬ ‫مدیر کل بازرس��ی ویژه سازمان حمایت با اشاره به افزایش تقاضای عمومی‬ ‫در روزهای پایانی سال و لزوم کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کاال و خدمات‬ ‫در مراح��ل تامین‪ ،‬توزی��ع‪ ،‬ارائه خدمات و قیمت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬ایجاد زمینه‬ ‫مناس��ب برای تامین و توزیع مایحتاج عمومی‪ ،‬جلوگیری از تخلفات احتمالی‬ ‫و رس��یدگی فوری به ش��کایات و گزارش های مردمی از اهداف این بازرسی ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی از امادگی این س��ازمان برای دریافت گزارش��ات و ش��کایات مردمی از‬ ‫طریق تلفن ‪ ۱۲۴‬خبر داد و افزود‪ :‬بازرس��ان مجری این طرح در س��ریع ترین‬ ‫زمان ممکن نسبت به پیگیری این گزارشات اقدام می کنند‪.‬‬ ‫مدیر کل بازرس��ی ویژه س��ازمان حمایت‪ ،‬با تاکید بر اینکه رویکرد سازمان‬ ‫حمایت پیشگیرانه است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در بسیاری موارد سعی شده با هماهنگی‬ ‫اتحادیه ها نظارت در بازار را افزایش دهیم‪ ،‬چرا که خودکنترلی اصناف از بروز‬ ‫تخلف جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫تعیین کاالهای اولویت دار به صورت مس��تمر‪ ،‬در هر هفته از سوی کارگروه‬ ‫تنظیم بازار انجام می ش��ود و همین امر موجب می ش��ود تا سازمان حمایت و‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها در کنار نظارت و بازرسی های‬ ‫معمول و همیشگی خود‪ ،‬تمرکز و توجه بیشتری بر عملکرد بنگاه های مرتبط‬ ‫ب��ه کاالها و خدمات اولویت دار مذکور معطوف کرده و رس��یدگی به تخلفات‬ ‫احتمالی پیرامون این کاالها را در اولویت نظارتی قرار می دهند‪.‬‬ ‫کل سیاس��ت های اقتص��ادی ک��ه در صد‬ ‫سال گذش��ته در کش��ور تعقیب شده است‬ ‫سیاس��ت های اش��تباهی ب��وده اس��ت؛ این‬ ‫سیاس��ت ها معط��وف ب��ه س��ود و رقابت و‬ ‫براس��اس مزی��ت و تخص��ص ملی نیس��ت؛‬ ‫بنابراین اقتصادی که معطوف به سود نیست‬ ‫برنامه های اقتصادی اش چه در سطح شهر و‬ ‫چه در روس��تا نمی تواند ب��ا نیازها و واقعیات‬ ‫کشور تناسب داشته باشد و شرایطی به وجود‬ ‫بیاورد که مردم بتوانند به زندگی بهتر‪ ،‬رفاه و‬ ‫وضعیت مناسب تر دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫در س��ایه چنین اقتصادی نه دولت راضی‬ ‫است و نه کارگر و نه کارفرما و در حقیقت هر‬ ‫سه بخشی که باید چرخ اقتصاد را به حرکت‬ ‫دربیاورند و در س��ایه کوشش هایی که انجام‬ ‫می ش��ود جامعه نیز به زندگی بهتری برسد‪،‬‬ ‫اس��یب دیده اند‪ .‬در نتیجه باید سیاست های‬ ‫اقتصادی درستی را انتخاب کنیم که در سایه‬ ‫ان بتوانیم به وضعیت بهتری برسیم فرهنگ‬ ‫کار نیز در کشور ما اسیب دیده است و ما از‬ ‫گذش��ته دور شاهد این امر هستیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫برخی اندیشه های عرفانی و اجتماعی و برخی‬ ‫رفتارهای��ی که به صورت هنج��ار در جامعه‬ ‫ش��کل گرفته باعث شده اس��ت فرهنگ کار‬ ‫اسیب ببیند و مردم از اینکه بخواهند زندگی‬ ‫و بهبود ان را در س��ایه کار و تالش بیش��تر‬ ‫بسازند‪ ،‬فاصله گرفتند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر وقتی خبر از اختالس های‬ ‫چن��د هزار میلیارد تومانی می رس��د‪ ،‬ش��اید‬ ‫نخس��تین و بزرگ ترین ضربه به کسانی وارد‬ ‫می ش��ود ک��ه در صحن��ه کار و تولید تالش‬ ‫می کنند و با ان��دک درامدها زندگی خود را‬ ‫می چرخانند‪ .‬انها از خود می پرس��ند تفاوت‬ ‫ما ب��ا کس��انی که ای��ن فرصت را به دس��ت‬ ‫اوردند بجز ادمیت چیست؟ چرا انها بتوانند‬ ‫غارتگ��ری کنند؟ ای��ا انها باید ازاد باش��ند‬ ‫که بیت الم��ال را چپاول کنن��د و در صحنه‬ ‫اقتص��ادی بدترین رفتار را داش��ته باش��ند؟‬ ‫همین موضوعات باعث می ش��ود که فرهنگ‬ ‫کار اسیب ببیند‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د مانند ان چی��زی که در‬ ‫فرهنگ کنفوسیوسی اس��ت و کار را عبادت‬ ‫می دانند‪ ،‬دعوت به تالش در کشور ما نیز باید‬ ‫به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد؛ اما‬ ‫امروز اینگونه نیست در کشور ما و در فرهنگ‬ ‫عامیانه ما‪ ،‬فرهنگ کار عبادت تلقی نمی شود‬ ‫بلک��ه در مواردی کار و کوش��ش زیاد مذموم‬ ‫تلقی می ش��ود و فقط امری عادی است که‬ ‫بیش��تر بر فراغت و اس��ایش و ارامش تاکید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ارزش کار و فعالیت جدی تلقی نمی ش��ود‬ ‫و به عنوان نمونه در مقررات‪ ،‬کمتر به اشتغال‬ ‫توجه می شود و ایجاد اشتغال اولویت اصلی‬ ‫و اول نیس��ت‪ ،‬ش��اهد این هستیم که ازدواج‬ ‫در اولویت اول اس��ت که دلی��ل ان هم نگاه‬ ‫فرهنگی ماس��ت‪ .‬اگر این نگاه اصالح شود و‬ ‫موضوع اشتغال‪ ،‬تولید و تالش در اولویت قرار‬ ‫بگیرد وضعیت کشور بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫متاس��فانه درحال حاض��ر کار و ت�لاش به‬ ‫ص��ورت یک موضوع مورد احت��رام اجتماعی‬ ‫درنیامده است و کسانی که کار می کنند تنها‬ ‫به تامین معاش خانواده خود می اندیش��ند؛‬ ‫اما کار الزمه س��ازندگی انس��ان است کمتر‬ ‫توجه ش��ده اس��ت بنابراین باید در این نگاه‬ ‫بازنگری شود‪.‬‬ ‫باتوجه به برنامه ریزی هایی که برای ش��هر‬ ‫و روس��تا و س��رمایه گذاری هایی ک��ه انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نیاز اس��ت تا مبان��ی اولیه رعایت‬ ‫شود و س��پس به منابع مالی برسیم‪ .‬اگر کل‬ ‫دارایی های دنیا را در یک سیس��تم اقتصادی‬ ‫که اش��تباه باش��د بریزیم‪ ،‬همه ان دارایی ها‬ ‫نابود خواهند ش��د‪ .‬در نتیجه سیاس��ت های‬ ‫اقتص��ادی باید اصالح ش��ود ت��ا هزینه هایی‬ ‫که برای ان می ش��ود بازگشت داشته باشد و‬ ‫سودده ش��وند و همچنین رقابتی و پاسخگو‬ ‫نیز باشد‪ .‬در واقع ابتدا باید مزیت ها شناخته‬ ‫ش��ود‪ ،‬رقاب��ت در تولی��د در س��طح ملی و‬ ‫بین المللی مورد توجه قرار بگیرد و بعد تالش‬ ‫در راس��تای توسعه اشتغال صورت بگیرد که‬ ‫امیدواری��م این مهم در دس��تور کار دولت ها‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬هرچند در برنامه شش��م توس��عه‬ ‫ت��ا حدی به موضوع رقابت��ی کردن اقتصاد و‬ ‫اش��تغال توجه شده اس��ت اما در بخش اجرا‬ ‫تقریبا ناکام مانده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرهنگ‬ ‫اسیب دیده‬ ‫کار‬ ‫غفلت از کار و فرهنگ کار در ایران‬ ‫فرهنگ کار زمانی تقویت می ش��ود که ما برای کسانی که در بخش‬ ‫تولی��د ارزش افرین��ی می کنند ارزش قائل ش��ویم‪ .‬وقتی کش��وری‬ ‫بی��ش از ‪96‬درصد از کارگرانش قرارداد موقت نداش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫نمی توانیم بگوییم در این کشور فرهنگ کار نهادینه شده است‬ ‫‪7‬‬ ‫ترافیک نقدینگی‬ ‫در بورس‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1470‬‬ ‫پیاپی ‪2788‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫نظرگاه‬ ‫استفاده حداقلی دولت‬ ‫از ابزار غیرتعرفه ای‬ ‫محمدرض�ا زه�ره‬ ‫رئی�س‬ ‫ ون�دی‪-‬‬ ‫کمیس�یون صنع�ت و‬ ‫مع�دن ات�اق بازرگانی‬ ‫ته�ران‪ :‬مس��ئوالن‬ ‫در وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫دستورالعمل هایی را در این سه زمینه اقتصادی‬ ‫صادر کرده اند اما س��وال جدی ما در سال جاری‬ ‫و برای س��ال اینده این اس��ت که «جای بخش‬ ‫خصوصی و اتاق بازرگانی در این تصمیم سازی ها‬ ‫و صدور دستورالعمل ها کجاست؟» نمی توانیم به‬ ‫بهانه هایی مانند مدیریت منابع ارزی‪ ،‬حمایت از‬ ‫صنایع داخلی و‪ ...‬یک طرفه و بدون در نظرگرفتن‬ ‫همه عوامل اثرگذار بر فعالیت صنایع‪ ،‬راه صنعت‬ ‫را س��د کنیم‪ .‬به طور طبیعی برای تصمیم گیری‬ ‫درب��اره یک موض��وع چند بُعدی‪ ،‬اگ��ر یک بُعد‬ ‫را ببینی��م و بقیه را ره��ا کنیم‪ ،‬به پیکره اقتصاد‬ ‫ضربه زده ایم‪ .‬مصداق روش��ن ای��ن بی توجهی‪،‬‬ ‫ممنوعیت های وارداتی است‪ .‬همه واردکنندگان‪،‬‬ ‫کاالی مصرفی و تمام شده وارد نمی کنند چراکه‬ ‫قطعات‪ ،‬کاالهای واس��طه ای و س��رمایه ای برای‬ ‫پاسخ به نیاز خطوط تولید سهم بزرگی از واردات‬ ‫کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت واردات ‪ ۱۶۵۰‬قلم کاال‬ ‫را ممنوع ک��رده درحالی که اولویت در مدیریت‬ ‫کش��ور استفاده از ابزار تعرفه است نه ممنوعیت‪.‬‬ ‫شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این‬ ‫باره مصوباتی دارد و مسئوالن دولت با نگاه به این‬ ‫مصوبات سیاست گذاری می کنند‪ ،‬اما سوال این‬ ‫است‪ :‬مالحظات و توصیه ها و توضیح ها در ارجاع‬ ‫و اجرای این قوانین را چه کس��ی انجام می دهد؟‬ ‫م��ن به عنوان فعال بخش صنعت و خادم صنایع‬ ‫و مع��ادن در کمیس��یون صنع��ت و معدن اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران می بینم که بس��یاری از فعاالن‬ ‫اقتصادی به دلیل نبود نگاه جامع مس��ئوالن به‬ ‫موضوعات تخصصی درگیر مش��کالت بسیاری‬ ‫ش��ده اند‪ .‬ایا وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫من صنعتگ��ر‪ ،‬وزارت بهداش��ت از فعال صنایع‬ ‫ِ‬ ‫مرتبط و وزارت جهاد کشاورزی از فعاالن بخش‬ ‫کش��اورزی و دیگر بخش های مرتبط به ان نظر‬ ‫کارشناس��ی خواسته است؟ با اطمینان می گویم‬ ‫که هیچ سوالی از ما نپرسیدند‪ .‬ما از سال گذشته‬ ‫با ش��یوه نامه هایی دس��ت به گریبانیم که بعضی‬ ‫مغایر دیگری اس��ت‪ .‬فراموش نکنیم که بیش از‬ ‫هر کس��ی‪ ،‬این فعال بخش خصوصی اس��ت که‬ ‫تقویت نهضت س��اخت داخل می اندیش��د اما ایا‬ ‫بای��د همه چیز را در داخل س��اخت که به بهانه‬ ‫ان واردات بس��یاری از اقالم واس��طه ای و مورد‬ ‫نی��از تولیدکنن��ده را ممنوع می کنی��م؟ ایا باید‬ ‫با هر روش��ی جل��وی واردات را گرفت؟ ایا نباید‬ ‫به صرف��ه بودن و رقابتی بودن تولید یک کاالی‬ ‫صنعت��ی را در داخل بررس��ی ک��رد و پس از ان‬ ‫حک��م به ممنوعیت واردات ان داد؟ پاس��خ این‬ ‫س��واالت را تنها می توان در اتاق های شیش��ه ای‬ ‫گرفت ن��ه در اتاق های دربس��ته و بدون حضور‬ ‫فعاالن بخش خصوصی‪ .‬در س��ال اینده مطالبه‬ ‫ج��دی ات��اق بازرگان��ی برای صیان��ت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��ده تالش برای پرهیز دولت از اعمال‬ ‫موانع غیرتعرفه ای در تجارت کش��ور است‪ .‬سال‬ ‫اینده سال س��ختی برای اقتصاد ماست‪ ،‬توسعه‬ ‫رواب��ط با طرف های تجاری و حفظ این روابط در‬ ‫اولویت اس��ت؛ بنابراین باید از ابزارهای قانونی به‬ ‫بهترین شکل برای این منظور استفاده کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ابالغ ایین نامه واردات‬ ‫دارو و تجهیزات پزشکی‬ ‫هیات وزیران به منظور تامین دارو‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫لوازم پزشکی که در داخل کشور مشابه ان تولید‬ ‫نمی ش��ود یا کافی نیست‪ ،‬ایین نامه اجرایی قانون‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۸‬موضوع واردات دارو و تجهیزات‬ ‫پزشکی را به تصویب رساند‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬هیات‬ ‫وزیران در جلس��ه ‪ ۲۰‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬به پیش��نهاد‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان‬ ‫غذا و دارو) و به اس��تناد بند (ز) تبصره (‪ )۱۷‬ماده‬ ‫واحده قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬کل کشور‪ ،‬این‬ ‫ایین نام��ه اجرایی را تصویب کرد‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫ایین نام��ه‪ ،‬واردات کاالهای موضوع این ایین نامه‬ ‫براس��اس فهرستی که سازمان به صورت دوره ای‬ ‫منتش��ر می کند و براساس ان سازمان غذا و دارو‬ ‫می توان��د در چارچ��وب ضواب��ط ای��ن ایین نامه‬ ‫برای مدت مش��خص و محدود از ظرفیت س��ایر‬ ‫واردکنندگان اس��تفاده کند‪ ،‬ب��ه منظور حصول‬ ‫اطمینان از کیفیت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬اثربخش��ی و تضمین‬ ‫اصالت‪ ،‬اولوی��ت واردات کاال از طریق نمایندگان‬ ‫رس��می ش��رکت های س��ازنده مربوط‪ ،‬مستلزم‬ ‫فرایند ثبت اقالم مربوط در س��ازمان غذا و دارو و‬ ‫رعایت تمامی مقررات‪ ،‬ایین نامه ها و ضوابط ثبت‬ ‫دارو‪ ،‬تجهیزات و ملزومات پزشکی است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چطور به سوابق عملکرد کسب وکارهای الکترونیکی دسترسی پیدا کنیم؟‬ ‫یک گام مثبت برای مردم‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی رهبری‬ ‫بهنام امیری‬ ‫مراجعه کنن��دگان ب��ه کس��ب وکارهای الکترونیکی با‬ ‫کلیک روی نماد اعتم��اد الکترونیکی می توانند اقدام به‬ ‫اخذ س��وابق عملکرد کسب وکارهای الکترونیکی کرده و‬ ‫براس��اس ان اطالعات در مورد خرید از ان کس��ب وکار‬ ‫تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫کس��ب وکارهای الکترونیکی در س��ال های گذشته به‬ ‫یک��ی از بهترین روش ه��ای خرید و تامین انواع مایحتاج‬ ‫زندگی در س��ریع ترین زمان ممکن تبدیل شده است اما‬ ‫همواره یکی از دغدغه های مش��تریان و کس��ب وکارهای‬ ‫الکترونیکی میزان اعتماد به این کسب وکارهاست؛ البته‬ ‫مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد‬ ‫الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب وکارهای‬ ‫اینترنت��ی را احراز می کند اما این مقوله به تنهایی باعث‬ ‫اطمینان خاطر خریداران و مراجعه کنندگان برای خرید‬ ‫به کس��ب وکارهای اینترنتی نمی ش��د چرا که مسئولیت‬ ‫صحت فعالیت کس��ب وکار اینترنتی و محتوای منتش��ر‬ ‫ش��ده در وب س��ایت بر عه��ده صاحب کس��ب وکار بود؛‬ ‫بنابراین این امکان وجود داشت که برخی کسب وکارهای‬ ‫اینترنت��ی به تعهدات خود به درس��تی عمل نکنند یا در‬ ‫ص��ورت ش��کایت مش��تری از کس��ب وکار الکترونیکی‪،‬‬ ‫شکایت بی پاسخ بماند‪.‬‬ ‫برهمین اساس در راستای رفع این مشکالت و براساس‬ ‫اع�لام قبلی مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک��ی از روز‬ ‫چهارشنبه ‪۲۳‬بهمن ‪ ،۹۸‬امکان نمایش عمومی اطالعات‬ ‫سوابق عملکرد کسب وکارها الکترویکی عملیاتی شد‪.‬‬ ‫علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در‬ ‫گفت وگو با فارس هدف اصلی از بررس��ی سوابق عملکرد‬ ‫کس��ب وکارها را س��نجش کیفیت تعامل کس��ب وکار با‬ ‫مصرف کننده با استفاده از شاخص های قابل اندازه گیری‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬براساس این زیر ساخت امکان نمایش‬ ‫تعداد شکایات رسیدگی نشده مشتریان کسب وکارهای‬ ‫الکترونیکی و همچنین مدت زمان تاخیر در پاسخگویی‬ ‫به شکایت ها فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از مزایای این س��اختار این اس��ت که نحوه‬ ‫عملکرد یک کس��ب وکار توسط مشتری رصد می شود و‬ ‫مش��تری می تواند درباره خرید از این س��ایت بر اس��اس‬ ‫سوابق ان کسب وکار تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫€ €روی نماد کلیک کنید و سوابق را ببینید‬ ‫هم اکنون و پس از اقدامات انجام ش��ده توس��ط مرکز‬ ‫توسعه تجارت الکترونیکی برای نمایش عمومی اطالعات‬ ‫مش��تریان می توانند ب��ا کلیک روی لوگوی نم��اد الکترونیکی‬ ‫که بیش��تر در پایین صفحه س��ایت قرار دارد سوابق عملکرد‬ ‫کس��ب وکارهای الکترونیکی را مش��اهده کنند‬ ‫سوابق عملکرد کسب وکارها‪ ،‬مشتریان می توانند با کلیک‬ ‫روی لوگوی نماد الکترونیکی که بیشتر در پایین صفحه‬ ‫سایت قرار دارد اطالعات سوابق عملکرد کسب وکارهای‬ ‫الکترونیکی را مشاهده و با مشاهده سابقه فعالیت‪ ،‬سوابق‬ ‫پاس��خگویی به شکایت ان کس��ب وکار برای خرید از ان‬ ‫سایت تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫€ €نمایش عمومی اطالعات چه فایده ای دارد؟‬ ‫انتش��ار عموم��ی این س��وابق می تواند عام��ل موثری‬ ‫در تصمیم گی��ری مصرف کننده درب��اره انجام معامله با‬ ‫کسب وکار مذکور‪ ،‬با در نظر گرفتن میزان ریسک معامله‬ ‫با وی باش��د‪ .‬همچنین کس��ب وکارها ب��ا اگاهی از تاثیر‬ ‫نمایش عمومی سوابق عملکردشان بر مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫نس��بت به بهبود پاس��خگویی‪ ،‬ارتقای عملکرد و کسب‬ ‫حداکثر رضایت مصرف کنندگان ترغیب خواهند شد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ای��ن ام��ر موج��ب ایج��اد یک مکانیس��م‬ ‫خود کنترلی و افزایش رقابت در راستای مشتری مداری‬ ‫خواهد شد‪ .‬نمایش سوابق عملکرد کسب وکارها می تواند‬ ‫یکی از راه های تمایز بخش��یدن کسب وکارهای متعهد و‬ ‫قوی در مقایس��ه با کسب وکارهای ضعیف باشد‪ .‬بدیهی‬ ‫اس��ت کس��ب وکارهایی که هم اکنون عملکرد خوبی در‬ ‫راس��تای جلب رضایت مش��تریان دارند‪ ،‬پس از نمایش‬ ‫س��وابق عملکردش��ان در شناس��نامه اینماد نیز‪ ،‬از دید‬ ‫مصرف کنندگان جایگاه خوبی خواهند داشت‪.‬‬ ‫€ €چرا رتبه بندی به عبارت سوابق عملکرد تغییر‬ ‫کرد؟‬ ‫مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی قص��د دارد ابتدا با‬ ‫انتشار عمومی س��وابق عملکرد کسب وکارها‪ ،‬سیستمی‬ ‫خودکنترلی و مبتنی بر بازخورد ایجاد کند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب کسب وکارها با اگاهی از این امر که سابقه‬ ‫عملکردش��ان برای عمومی مردم نمایش داده می ش��ود‪،‬‬ ‫اقدام به بهبود عملکرد خود کرده و مصرف کنندگان نیز‬ ‫پی��ش از خرید میزان ریس��ک معامله خ��ود را از طریق‬ ‫اطالعات ارائه شده در شناسنامه کسب وکارها در سامانه‬ ‫اینماد می سنجند‪.‬‬ ‫در ارتباط با کس��ب وکارهایی ک��ه عملکردی قوی در‬ ‫تعامل با مشتریان و جلب رضایت انها دارند‪ ،‬پس از انتشار‬ ‫سابقه عملکردشان‪ ،‬از دید مصرف کنندگان جایگاه برتری‬ ‫نس��بت به کسب وکارهایی که تعامل ضعیفی با مشتریان‬ ‫دارند پیدا می کنند‪ .‬پس از مدتی با بهبود فضای رقابت‪،‬‬ ‫به منظور تکمیل فرایند ارزیابی کس��ب وکارها‪ ،‬در رابطه‬ ‫با رتبه بندی کس��ب وکارهای الکترونیکی تصمیم گیری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €ش�اخص های اصل�ی در طرح انتش�ار عمومی‬ ‫سوابق عملکرد کسب وکار چیست؟‬ ‫ب��ه منظ��ور بررس��ی کیفیت تعام��ل کس��ب وکار با‬ ‫مصرف کننده الزم است از شاخص هایی استفاده شود که‬ ‫قابل سنجش بوده و در عین حال بتوانند میزان پاسخگو‬ ‫ب و کار و مس��ئولیت پذیری وی را در مقابل‬ ‫بودن کس�� ‬ ‫مصرف کنندگان نمایش دهند‪.‬‬ ‫یکی از ش��اخص های قابل س��نجش در خصوص نحوه‬ ‫تعامل کس��ب وکار با مصرف کننده نحوه رس��یدگی وی‬ ‫ب��ه ش��کایت های دریافت��ی از مصرف کنندگان اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن میزان پایبندی کس��ب وکار ب��ه تعهداتی که‬ ‫در نم��اد اعتماد الکترونیکی متقبل ش��ده و مدت زمانی‬ ‫که مجوز نماد اعتماد الکترونکی را کس��ب کرده اس��ت‬ ‫از دیگر ش��اخص هایی هس��تند که قاب��ل ارزیابی بوده و‬ ‫نمایانگر نحوه عملکرد کس��ب وکار هستند‪ .‬شاخص های‬ ‫سوابق پاسخگویی به شکایت شامل تعداد شکایات پاسخ‬ ‫داده نش��ده‪ ،‬تعداد ش��کایات حل نشده و تعداد تاخیر در‬ ‫پاسخگویی است‪.‬‬ ‫ش��اخص سابقه فعالیت الکترونیکی هم سابقه فعالیت‬ ‫الکترونیکی یک کس��ب وکار از زمان دریافت مجوز نماد‬ ‫اعتم��اد الکترونیک��ی‪ ،‬س��اماندهی که ب��ه معنای تعهد‬ ‫کس��ب وکار نس��بت به رعایت قوانین و مقررات کشور و‬ ‫رعایت حقوق مصرف کنندگان است‪ ،‬محاسبه می شود‪.‬‬ ‫€ €ثب�ت س�وابق منفی ب�رای کس�ب وکارها چه‬ ‫شرایطی دارد؟‬ ‫بهنام امیری معاون مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی‬ ‫نی��ز دراین باره گفت‪ :‬تعداد و ثبت ش��کایت امتیاز منفی‬ ‫برای کس��ب وکارها محسوب نمی ش��ود‪ ،‬اما بدون پاسخ‬ ‫گذاش��تن و تاخیر پاس��خگویی به ش��کایات در س��وابق‬ ‫عملکرد کسب وکار تاثیر منفی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای هر ش��کایت ‪ ۴‬روز مهلت پاس��خگویی‬ ‫اس��ت و برای هر نبود پاس��خگویی یک امتیاز منفی در‬ ‫پروفایل کس��ب وکار درج می ش��ود‪ .‬امی��ری اظهارکرد‪:‬‬ ‫ش��اخص های ارزیابی کسب وکارها با تفاهم و در جلسات‬ ‫متع��دد با انجمن ها و تش��کل ها و صاحب نظران تدوین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همه چالش های به ظاهر خنده دار صنایع غذایی ایران در سال ‪۹۸‬‬ ‫پ��س از بحران ذرت های الوده نوبت به کیک های قرصی رس��ید‬ ‫و پس از کیک های قرصی‪ ،‬ش��یرهای الوده به س��م افالتوکس��ین‬ ‫خبر س��از شد‪ .‬حاال نوبت به مرغ های تریاکی رسیده است‪ .‬در چند‬ ‫روز گذش��ته اخباری درباره استفاده از ماده مخدر تریاک در غذای‬ ‫مرغ منتش��ر ش��ده اس��ت‪ .‬این خبر را در فضای مجازی به نقل از‬ ‫رئیس سازمان دامپزشکی منتشر کرده اند اما علیرضا رفیعی پور به‬ ‫صداوسیما گفت این خبر دروغ محض و خنده دار است‪ .‬در فضای‬ ‫مجازی ش��ایع ش��ده بود که تولیدکنندگان از م��اده مخدر تریاک‬ ‫برای افزایش وزن مرغ ها استفاده می کنند‪ .‬حاال سازمان دامپزشکی‬ ‫اعالم کرده که از طریق مراجع قضایی در این باره پیگیری می کند‬ ‫اما این نخستین شایعه یا اتفاق خنده دار در یک سال گذشته برای‬ ‫صنایع غذایی نیست‪ .‬با اغاز سال تحصیلی و افزایش خرید کیک و‬ ‫شیرینی های تولید شده در صنایع تبدیلی‪ ،‬در بعضی مراکز عرضه‬ ‫کیک هایی به فروش رس��ید که در بین ان قرص جاگذاری ش��ده‬ ‫بود‪ .‬رس��انه ها از الودگی محص��والت ‪ ۱۲‬برند معتبر صنایع غذایی‬ ‫فیت‬ ‫ش کی‬ ‫همای‬ ‫در شماره های گذش��ته گفتیم که به بهانه‬ ‫برگ��زاری پنجمی��ن دوره از همای��ش مل��ی‬ ‫کیفی��ت و مش��تری مداری ب��ا رویکرد نقش‬ ‫رقابت پذی��ری و بهب��ود کیفی��ت در جل��ب‬ ‫رضایت من��دی مصرف کنن��دگان ب��ه س��راغ‬ ‫ش��رکت های مطرح در حوزه مشتری مداری‬ ‫و متعه��د به ارتق��ای کیفیت رفته ای��م تا از‬ ‫تجربه های انها و موفقیت ش��ان در این زمینه‬ ‫بیشتر بدانیم‪ .‬این شماره نیز نوبت به شرکت‬ ‫«داروس��ازی الحاوی» رسید تا در گپ وگفت‬ ‫کوتاهی با مس��عود علی��زاده‪ ،‬مدیرعامل این‬ ‫شرکت از کیفیت و عامل موفقیت بشنویم‪.‬‬ ‫ش��رکت داروس��ازی الحاوی در اردیبهشت‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۴۷‬ب��ا ن��ام «‪ »park Davis‬در‬ ‫زمینی به مس��احت ‪ ۲۲۰۰۰‬مت��ر مربع واقع‬ ‫در کیلومتر‪۱۲‬جاده مخصوص کرج بنا ش��د و‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۶۱‬به «الح��اوی» تغییر نام داد‪.‬‬ ‫نام این شرکت برگرفته از کتاب «الحاوی فی‬ ‫الطب» زکریای رازی است‪ .‬تمامی محصوالت‬ ‫ای��ن ش��رکت ب��ا اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫از شیر سمی تا مرغ تریاکی‬ ‫در کش��ور به قرص خبر دادند درحالیکه محصوالت این ش��رکت ها‬ ‫صادر هم می شد‪ .‬محمدرضا مرتضوی‪ ،‬فعال صنایع تبدیلی و رئیس‬ ‫خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ته��ران در این باره گفت‪ :‬از‬ ‫نظ��ر فنی جاس��ازی قرص در کیک های الی��ه ای در خطوط تولید‬ ‫ممکن نیس��ت‪ .‬گروهی هزینه زیادی را متحمل ش��ده تا بسته های‬ ‫کی��ک را باز و قرص ها را در کیک ه��ای الیه ای جای دهد تا اذهان‬ ‫عمومی را مش��وش و مردم را نگران کند‪ .‬ماجرای کیک های الوده‬ ‫به قرص یک حرکت ایذایی برای اس��یب به صنایع غذایی کش��ور‬ ‫است چراکه صنایع غذایی ایران توانست عالوه بر بازار داخل به نیاز‬ ‫کشورهای همسایه هم پاسخ دهد‪ .‬سعید نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت هر‬ ‫ن��وع الودگ��ی در خطوط تولید را رد کرد و گفت‪ :‬هیچ مورد تخلفی‬ ‫در هی��چ کارخان��ه ای در این زمینه اتفاق نیفتاده‪ ،‬بلکه این کیک ها‬ ‫در یک اقدام خرابکارانه دستکاری شده بودند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت نی��ز جریان کیک های الوده را جنگ روانی دانس��ت‪ .‬اما‬ ‫داس��تان چگونه پایان یافت؟ هرچند رحمان فضلی وزیر کشور در‬ ‫‪ ۳۰‬دی ماه از دس��تگیری عوامل جاگ��ذاری قرص خبر داد اما ‪۱۲‬‬ ‫روز بعد‪ ،‬مصرف یکی از این کیک ها‪ ،‬کار یک دختر ‪ ۱۷‬ساله بابلی‬ ‫را ب��ا عالئمی چ��ون تهوع‪ ،‬خواب الودگی و س��رگیجه به اورژانس‬ ‫بیمارس��تان کش��اند‪ .‬پیش از این جمشید مغازه ای‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫شیرینی و شکالت از کاهش ‪ ۳۰‬درصدی مصرف کیک های صنعتی‬ ‫در کشور خبر داده بود‪.‬‬ ‫پ��س از کیک ه��ای الوده به قرص این بار نوبت به هیاهوی س��م‬ ‫افالتوکسین در شیر رسید‪ .‬ماجرا از صحبت های یک کارشناس در‬ ‫ش��بکه س��ه سیما اغاز شد که مدعی بود شیرهای پاستوریزه الوده‬ ‫به س��م افالتوکسین اس��ت‪ .‬هرچند این کارشناس در گفت وگو با‬ ‫رسانه ها اعالم کرد از صحبت های او در این باره سوء برداشت شده‬ ‫اما همین ادعا به کاهش ‪ ۲۰‬درصدی مصرف لبنیات در کشور دامن‬ ‫زد‪ .‬میراسالم تیموری‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لبنی ایران‬ ‫به مهر گفت‪ :‬به دلیل خس��ارتی که این موضوع به صنعت لبنیات‬ ‫و ش��یر کش��ور وارد کرده ما از شبکه ‪ ۳‬سیما و کارشناس و مجری‬ ‫برنامه شکایتی را تنظیم و تقدیم مراجع قضایی کردیم که در نوبت‬ ‫رس��یدگی قرار دارد و امیدوار هس��تیم تسریع پیدا کند‪ .‬همچنین‬ ‫ش��بکه سه سیما پیشتر در برنامه ای از قول یک نماینده مجلس به‬ ‫ماج��رای واردات ذرت ه��ای الوده و عرضه ان به عنوان خوراک دام‬ ‫پرداخته بود‪.‬این ذرت ها در س��ال های ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۵‬به کشور وارد شده‬ ‫و س��ازمان استاندارد اعالم کرد اجازه خروج محموله را نداده است‪.‬‬ ‫صنایع ش��یرینی و ش��کالت سازی‪ ،‬شیر و طیور ایران از بخش های‬ ‫صادرات��ی صنایع غذایی به ش��مار می رود‪ .‬از گفته های مس��ئوالن‬ ‫امر اینطور بر می اید که تخلفی در واحدهای تولیدی انجام نش��ده‬ ‫و ش��ایعه هایی که به وحش��ت افکار عمومی در مصرف محصوالت‬ ‫این صنایع انجامیده هم توطئه ای بیش نیس��ت‪ .‬توطئه ای که البته‬ ‫ردپای رس��انه ای مثل رسانه ملی هم در ان دیده می شود‪ .‬صنایعی‬ ‫که خرید محصوالت انها در یک ماه پایان س��ال رشد می کند‪ ،‬باید‬ ‫کمربندها را برای پرش از این توطئه ها محکم ببندند؟ ایا سرگرمی‬ ‫بعضی قرار است چاله های بزرگی برای صنایع غذایی ایران بکند؟‬ ‫مدیرعامل شرکت داروسازی الحاوی‪:‬‬ ‫کیفیت براساس نیاز مشتری مشخص می شود‬ ‫‪ GMP‬تولی��د و م��اده اولیه مورد‬ ‫اس��تفاده نی��ز از ش��رکت هایی ب��ا‬ ‫تاییدی��ه ‪ GMP‬خریداری و انالیز‬ ‫ان نی��ز براس��اس اخری��ن اصول‬ ‫فارماکوپ��ه داروی��ی جه��ان انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬ش��رکت الحاوی اشکال‬ ‫مختل��ف دارویی از جمل��ه قرص‪،‬‬ ‫کپسول‪ ،‬شربت‪ ،‬الگزیر‪ ،‬سوسپانسیون و قطره‬ ‫را در بس��ته بندی مناس��ب تولی��د و به بازار‬ ‫دارویی سراس��ر کشور توزیع می کند‪ .‬مشروح‬ ‫این گفت وگو را در ادامه بخوانید‪:‬‬ ‫€ €تعریف شما از کیفیت چیست؟‬ ‫کیفیت یعنی دس��تیابی به اس��تانداردهای‬ ‫از پی��ش تعیی��ن ش��ده ک��ه ای��ن‬ ‫اس��تانداردها ش��امل م��واد ‪ ،‬نیروی‬ ‫انس��انی‪ ،‬فض��ا‪ ،‬پ��ول و ‪ ...‬اس��ت و‬ ‫بر اس��اس نیاز مش��تری مش��خص‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫در ابت��دا اس��تانداردهای تولی��د‬ ‫محصول مش��خص و بعد فعالیت ها‬ ‫در راس��تای رسیدن به این استانداردها انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €در س�ال رون�ق تولی�د مل�ی و در‬ ‫شرایطی که واردات برخی کاالها ممنوع‬ ‫اس�ت‪ ،‬کیفیت چ�ه نقش�ی می تواند در‬ ‫توسعه فروش کاالی ایرانی داشته باشد؟‬ ‫ممنوعی��ت ورود کااله��ا نبای��د در ارائ��ه‬ ‫کااله��ای ب��ا کیفیت تاثیری داش��ته باش��د‬ ‫و کااله��ای ایرانی نیز باید ای��ن حداقل ها را‬ ‫داشته باشند تا بتوانند جای خود را باز کنند‪.‬‬ ‫€ €در راس�تای حمای�ت از حق�وق‬ ‫مصرف کنن�ده چ�ه اقدامات�ی انج�ام‬ ‫می دهید و از نگاه ش�ما تحق�ق این امر‬ ‫مس�تلزم چیس�ت؟ برای مشتری مداری‬ ‫چه جایگاهی قائل هستید؟‬ ‫تحق��ق حمای��ت از حق��وق مصرف کننده‬ ‫در عرص��ه تولید دارو هم��ان تولید داروهایی‬ ‫است که حداقل کیفیت قابل قبول جهانی را‬ ‫داشته باشند‪ .‬همان گونه که اشاره شد کیفیت‬ ‫براساس نیاز مشتری مشخص می شود‪.‬‬ ‫€ €در راس�تای حمای�ت از حق�وق‬ ‫مصرف کنن�ده چ�ه اقدامات�ی انج�ام‬ ‫می دهید و از نگاه ش�ما تحق�ق این امر‬ ‫مس�تلزم چیس�ت؟ برای مشتری مداری‬ ‫چه جایگاهی قائل هستید؟‬ ‫این مجموعه تمام تالش خود را در راستای‬ ‫ارائ��ه محصوالت با کیفی��ت قابل قبول انجام‬ ‫می دهد اما تجهیز زیرس��اخت های مورد نیاز‬ ‫منوط به س��رمایه گذاری باالیی اس��ت که در‬ ‫ش��رایط کنونی تحریم ها م��ا را با محدودیت‬ ‫مواجه و این روند را کند می کند‪.‬‬ ‫€ €حض�ور در فرایند ارزیاب�ی همایش‬ ‫مل�ی کیفی�ت و مش�تری م�داری چ�ه‬ ‫تاثیری در روند کیفی س�ازی محصوالت‬ ‫و خدمات مجموعه شما خواهد داشت؟‬ ‫ما همواره به دنبال این مفاهیم هستیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1470‬‬ ‫پیاپی ‪2788‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫پاویون ایران در اکسپو دوبی پنج ماهه ساخته می شود‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰۰‬روز دیگر ش��اهد برگزاری اکس��پو دوبی‬ ‫خواهیم بود‪ .‬رویدادی مهم و اثرگذار بر وضعیت اقتصادی‬ ‫کش��ورهای مختلف که قرار اس��ت برای ‪ ۶‬ماه در فضایی‬ ‫کام�لا تخصصی ب��ا یکدیگر رقابت کنند‪ .‬هفته گذش��ته‬ ‫مش��اور مدیرعام��ل و مس��ئول کمیته فن��ی و معماری‬ ‫اکس��پوی ‪ ٢۰٢۰‬دوبی به رسانه ها گفت که پاویون ایران‬ ‫در اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی طبق قرارداد با پیمانکار‪ ،‬در عرض‬ ‫‪ ۵‬ماه س��اخته خواهد شد‪ .‬س��ید حسین میرظفر جویان‬ ‫مش��اور در این رابطه اظهارکرد‪ :‬مراس��م تحویل زمین و‬ ‫کلنگ زنی پاویون ایران در اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دبی هفته اول‬ ‫بهمن ماه برگزار شد و پیمانکار ساخت تعهد کرده پاویون‬ ‫ای��ران را در طول ‪ ۱۵۰‬روز ب��ه طور کامل به بهره برداری‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اقای جاهد پری مدیرعامل شرکت ‪Zenith‬‬ ‫‪ Smart Contracting LLC‬ب��ه عن��وان پیمان��کار‬ ‫ساخت با مشاوران داخلی و خارجی ما در دوبی ارتباط و‬ ‫همکاری نزدیک دارد و انشااهلل تا پایان تیر ماه ‪ ۱۳۹۹‬کار‬ ‫ساخت پاویون ایران به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫میرظفرجویان ادامه داد‪ :‬بیشتر مسئوالن اکسپو که در‬ ‫مراسم حضور داشتند از سرعت عمل در انتخاب پیمانکار‬ ‫و شروع عملیات توسط ستاد اکسپو ایران استقبال کردند‬ ‫و طرح پاویون ایران را بسیار جالب و چشم نواز دانستند‪.‬‬ ‫پاویون ایران در فاز حرکت و مابین پاویون های فرانسه و‬ ‫مکزیک واقع ش��ده است که درحال حاضر پاویون فرانسه‬ ‫و ایران عملیات س��اختمانی را انجام می دهند و مکزیک‬ ‫هنوز اقدامی نکرده است‪.‬‬ ‫اکسپوی ‪ ۲۰۲۰‬دوبی به عنوان نخستین اکسپو در یک‬ ‫کشور عربی‪ ،‬عنوان پرخرج ترین رویداد نمایشگاهی تاریخ‬ ‫را هم یدک می کش��د‪ .‬ایران یکی از نخستین کشورهایی‬ ‫ب��ود که طرح‪ ،‬محل س��اخت پاویون و پیمان��کار خود را‬ ‫مش��خص کرد و کارهای مربوط به ساخت وس��از نیز در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬در ادامه گزارش نگاهی داریم به برخی‬ ‫از دیگر کشورهای فعال و پیشرو که ساخت وساز انها نیز‬ ‫اغاز شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پاویون ژاپن‪ :‬کشف نور‪ ،‬سایه‪ ،‬اب و باد‬ ‫معم��ار پاویون ژاپ��ن‪ ،‬یوکو ناگایاما با هم��کاری گروه‬ ‫‪« ،NTT‬پیون��د‪ ،‬انطباق و کن��ش» را در پاویون خود به‬ ‫عنوان تم در نظر گرفته است‪ .‬از ویژگی های مهم پاویون‬ ‫ژاپن می توان به یک تجربه پیشرفته مبتنی بر موضوعات‬ ‫اب‪ ،‬باد و نور‪ ،‬همچنین رستورانی با ترکیب عناصر ژاپنی‬ ‫و محلی اشاره کرد‪.‬‬ ‫معم��ار این پاوی��ون (یوکو ناگایاما) ب��ا همکاری گروه‬ ‫‪« ،NTT‬پیون��د‪ ،‬انطباق و کن��ش» را در پاویون خود به‬ ‫عنوان تم در نظ��ر گرفته اند و لذت بردن از مهمان نوازی‬ ‫سنتی و سرگرمی های با فناوری باال را در اولویت طراحی‬ ‫قرار داده اند‪ .‬نمای مشبک پاویون‪ ،‬الگوهای سنتی ژاپنی‬ ‫و عربی را با توجه به مس��یر تجاری جاده باستانی ابریشم‬ ‫ک��ه خاورمیانه را به ژاپن متصل می کند‪ ،‬ترکیب می کند‪.‬‬ ‫بازدید کنندگان تش��ویق خواهند ش��د تا پی��ام «پیوند‪،‬‬ ‫انطباق و کنش» را به وس��یله هنر درخش��ان‪ ،‬فرهنگ و‬ ‫فناوری کشور خاور دور که میزبان اکسپو ‪ ۲۰۲۵‬در شهر‬ ‫اوساکا خواهد بود کشف کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پاوی�ون اتریش‪ :‬فض�ای ارام ب�رای ایجاد‬ ‫راه حل های خالقانه‬ ‫از ویژگی ه��ای این پاوی��ون‪ ،‬یک ازمایش��گاه نواوری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پاویون ایتالیا زیر بدنه واژگون ش��ده س��ه کش��تی‪ ،‬یک داس��تان‬ ‫ب��ه یاد ماندن��ی از فرهنگ‪ ،‬هنر‪ ،‬پایداری‪ ،‬ام��وزش‪ ،‬علوم‪ ،‬امنیت و‬ ‫نواوری خواهد گفت‬ ‫میزبان س��خنرانی ها‪ ،‬نمایشگاه های موقت و غیره خواهد‬ ‫بود‪ .‬حیاط س��ایه خورده یک تفرجگاه اس��تراحت را ارائه‬ ‫می ده��د‪ ،‬یک محل وی��ژه از نمایندگان ب��رای پذیرایی‪،‬‬ ‫رویدادهای شبکه ای و غیره استقبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫معم��ار ای��ن پاوی��ون کویرکرف��ت‪ ،‬طراح��ی را با این‬ ‫مفهوم«هر ایده خوب با س��واالت صحیح شروع می شود»‬ ‫جلو برده و بر این اعتقاد است که فواید نواوری با فناوری‬ ‫پایی��ن را ببینید و از یک گفت وگوی فرهنگی روی قهوه‬ ‫لذت ببرید‪.‬‬ ‫اتریش یک ملت با ایده های خیالی است‪ .‬این موضوع در‬ ‫تصمیم مبنی بر استفاده از خاک ‪ ۹۰۰۰‬ساله برای ساخت‬ ‫پاویون منعکس ش��ده است که شامل ‪ ۴۷‬مخروط ناقص‬ ‫اس��ت‪ .‬این ساختار از طریق اس��تفاده خالقانه از مخروط‬ ‫ها‪ ،‬تهویه خواهد ش��د و نمایش��گاه های خانه‪ ،‬کارگاه ها‪،‬‬ ‫تاسیسات و غیره خواهد داشت‪ .‬بازدید کنندگان می توانند‬ ‫به قهوه خانه های وین س��فر کنند و ی��اد بگیرند که چرا‬ ‫س��ازمان ملل این موسس��ه را به عنوان میراث فرهنگی‬ ‫معنوی فهرست کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پاویون ایتالیا‪ :‬زیبایی پیوند دهنده مردم‬ ‫از ویژگی ه��ای ای��ن پاویون‪ ،‬لذت ب��ردن از فضاهای‬ ‫زیبای الهام گرفته از هنر س��نتی ایتالی��ا‪ ،‬پالزا‪ ،‬باغ ها‪،‬‬ ‫مناظر و سرزمین ها‪ ،‬بررسی چگونگی نواوری از تعدادی‬ ‫از مکان ها و رش��ته های مختلف‪ ،‬س��فر از «خاطره» به‬ ‫«اینده» و نگاهی به ایتالیا از اسمان است‪.‬‬ ‫معماران این پاویون‪ ،‬کارلو راتی‪ ،‬ایتالو روتا‪ ،‬متئو گاتو‬ ‫و گروه مهندس��ین ‪ ،F&M‬تم پاویون را «زیبایی پیون د‬ ‫دهنده م��ردم» بیان کرده اند که ب��رای نمایش خالقانه‬ ‫و مبتکران��ه از جش��ن گرفتن زیبایی ب��ه عنوان عنصر‬ ‫پیون��د بین خالقیت و دانش اس��ت‪ .‬پائولو گلیس��نتی‪،‬‬ ‫دبی��ر کل ایتالیا در اکس��پو ‪ ،۲۰۲۰‬در ای��ن باره اظهار‬ ‫کرده اس��ت که این ط��رح به ما این ام��کان را می دهد‬ ‫ک��ه نه تنها یک فضای نمایش��ی بلکه فضای��ی را ایجاد‬ ‫کنیم که نش��ان دهنده بلندای نبوغ ایتالیایی باشد‪ .‬این‬ ‫کار به بازدیدکنندگان یک تجربه فراموش نش��دنی و به‬ ‫جهان مهارت های چند رشته ای‪ ،‬استعداد و نبوغ را ارائه‬ ‫می دهد که می تواند برای ترویج فرصت های اموزش��ی‪،‬‬ ‫حرفه ای و تجاری جدید عمل کند‪.‬‬ ‫پاویون ایتالیا زیر بدنه واژگون ش��ده سه کشتی‪ ،‬یک‬ ‫داستان به یاد ماندنی از فرهنگ‪ ،‬هنر‪ ،‬پایداری‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫علوم‪ ،‬امنیت و نواوری خواهد گفت‪.‬‬ ‫این کش��ور با الهام از مس��یرهای اتص��ال مدیترانه‪،‬‬ ‫بازدیدکنندگان را در س��فری از طری��ق تاریخ به اینده‬ ‫خواهد ب��رد‪ .‬طراحی و س��اختار پاویون نش��ان دهنده‬ ‫مهارت ها‪ ،‬محصوالت و نواوری های ش��رکت ها و جوامع‬ ‫ایتالیایی‪ ،‬برجسته کردن بهترین تجارب در زمینه هایی‬ ‫مانند اقتصاد مدور و پایداری است‪.‬‬ ‫‹ ‹پاوی�ون بالروس‪ :‬درس هایی که بش�ریت‬ ‫می تواند از طبیعت بیاموزد‬ ‫از ویژگی ه��ای ای��ن پاوی��ون؛ اجراهای زنده توس��ط‬ ‫گروه های ملی و نصب «درخت ذهن» تعاملی است‪.‬‬ ‫معم��ار پاوی��ون بالروس نوس��لی ادونی��ک‪« ،‬جنگل‬ ‫فن��اوری اینده» را برای تم انتخاب نموده اس��ت که به‬ ‫کش��ف اینکه چگونه طبیعت و فن��اوری می توانند به ما‬ ‫کمک کنند تا رش��د کنیم می پ��ردازد‪ .‬بالروس در حال‬ ‫بررس��ی موضوعات ن��واوری‪ ،‬س��رمایه گذاری و منحصر‬ ‫ب��ه ف��ردی در پاویون خود اس��ت که نگاه و احس��اس‬ ‫جنگل های بکر این کشور را بازسازی می کند‪ .‬و درست‬ ‫همانطور ک��ه درختان قوی تر و بلندتر می ش��وند‪ ،‬این‬ ‫تجرب��ه از بازدیدکنندگان دعوت می کن��د تا با یکدیگر‬ ‫هم��کاری کنند تا اطمینان حاصل ش��ود ک��ه ما اینده‬ ‫بهتری را با هم به اش��تراک می گذاریم‪ .‬عالوه بر تشویق‬ ‫بازدیدکنن��دگان برای اتصال اذهان به س�لاح بزرگ تر‪،‬‬ ‫بالروس‪ ،‬ابت��کارات فناوری پیش��رفته خ��ود‪ ،‬ابتکارات‬ ‫پای��داری و فرصت ه��ای س��رمایه گذاری را ب��ه نمایش‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پاویون چین‪ :‬نماد امید و اینده درخشان‬ ‫از ویژگی های ای��ن پاویون‪ ،‬نواوری چینی در بهترین‬ ‫حال��ت‪ ،‬نمایش نور خیره کننده در پارک و تجربه ‪ G۵‬و‬ ‫هوش مصنوعی و سفر هوشمند است‪.‬‬ ‫ش��رکت گروه طراحی مهندسی س��اخت با مسئولیت‬ ‫مح��دود‪ ،‬تم ای��ن پاوی��ون را ایجاد جامع��ه ای با اینده‬ ‫مش��ترک برای بش��ریت‪ ،‬ابتکار و فرصت نامیده اس��ت‪.‬‬ ‫ک��ه در حقیقت ترکیب عناصر س��نتی چینی با مفاهیم‬ ‫معماری مدرن است‪.‬‬ ‫پاوی��ون چین یکی از بزرگترین پاویون ها در اکس��پو‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬دوب��ی با مس��احت ‪ ۴۶۳۶‬مترمربع اس��ت‪ .‬این‬ ‫پاوی��ون نم��اد امید و اینده درخش��ان اس��ت و با اصل‬ ‫ترکیب فرهنگ چینی‪ ،‬غربی و فرهنگ چینی به عنوان‬ ‫هس��ته طراحی ش��ده است‪ .‬به روش��نی فرهنگ عمیق‬ ‫چی��ن و تاریخ دیرپای خود را ب��ا ترکیب کردن عناصر‬ ‫چینی با فناوری های مدرن به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫بیشتر مسئوالن‬ ‫اکسپو که در‬ ‫مراسم حضور‬ ‫داشتند از‬ ‫سرعت عمل در‬ ‫انتخاب پیمانکار‬ ‫و شروع عملیات‬ ‫توسط ستاد‬ ‫اکسپو ایران‬ ‫استقبال کردند‬ ‫و طرح پاویون‬ ‫ایران را بسیار‬ ‫جالب و چشم نواز‬ ‫دانستند‬ ‫اغاز ثبت‪ ‎‬نام خبرنگاران برای حضور در نمایشگاه کتاب‬ ‫مدیر روابط عمومی سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫تهران از اغاز ثبت‪‎‬نام خبرنگاران و اهالی رسانه برای حضور در‬ ‫این رویداد فرهنگی خب��ر داد و گفت‪ :‬خبرنگاران می‪‎‬توانند از‬ ‫روز یکش��نبه ‪ ۲۷‬بهمن برای درخواس��ت فعالیت در نمایشگاه‬ ‫کتاب ‪ ۳۳‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫س��ید محمد طباطبایی حسینی روز ش��نبه با اشاره به روند‬ ‫ثبت نام و همچنین نحوه حضور اهالی رسانه اعم از خبرنگاران‪،‬‬ ‫عکاس��ان و تیم های چند رسانه ای‪ ،‬افزود‪ :‬خبرنگاران متقاضی‬ ‫باید یک قطعه عکس و مشخصات فردی و رسانه ای خود را به‬ ‫نشانی پست الکترونیکی ‪ pr@tibf.ir‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫مدیرکمیته روابط عمومی سی و سومین نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران ادامه داد‪ :‬همچنین اهالی رس��انه باید مشخصات‬ ‫ش��خصی ش��امل نام و نام خانوادگی‪ ،‬کد ملی و شماره تماس‬ ‫و مش��خصات رسانه ای نیز شامل عنوان رس��انه‪ ،‬گروه و حوزه‬ ‫فعالیت خود را نیز به نشانی فوق ارسال کنند‪.‬‬ ‫طباطبایی تاکید کرد‪ :‬اهالی رس��انه تا روز یکش��نبه اسفند‬ ‫فرص��ت دارن��د نس��بت به ارس��ال موارد یاد ش��ده به پس��ت‬ ‫الکترونیک یاد شده اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی یاداورش��د‪ :‬کارت خبرنگاری در سی و سومین نمایشگاه‬ ‫بین‪‎‬المللی کتاب تهران بر اس��اس اطالعات ارس��ال شده صادر‬ ‫خواهد ش��د و هرگونه فعالیت رس��انه‪‎‬ای بدون داش��تن کارت‬ ‫خبرنگاری در س��ی و س��ومین نمایش��گاه کتاب تهران میسر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬تفاهمنامه همکاری وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی و بانک صادرات ایران به عنوان بانک عامل هفتم بهمن‬ ‫م��اه ‪ ۹۸‬با حضور محس��ن جوادی معاون ام��ور فرهنگی وزیر‬ ‫فرهنگ و حجت اهلل صیدی مدیرعامل بانک صادرات در محل‬ ‫این وزارتخانه امضا شد‪.‬‬ ‫براس��اس این تفاهمنامه مقرر شده بانک عامل خدمات الزم‬ ‫در اختیار ناش��ران‪ ،‬تولی��د کنندگان‪ ،‬محص��والت فرهنگی و‬ ‫مولفان و همه عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی را قرار داده و‬ ‫امکان دسترسی به اهالی قلم را تسهیل و تسریع کنند‪.‬‬ ‫ثبت‪‎‬نام ناش��ران برای حضور در س��ی و س��ومین نمایشگاه‬ ‫ن جاری اغاز و ‪ ۱۷‬بهمن ماه‬ ‫بین الملل��ی کتاب تهران از ‪ ۸‬بهم ‪‎‬‬ ‫ادامه داش��ت‪ .‬ناش��ران متقاضی با مراجعه به سایت نمایشگاه‬ ‫ت نام اقدام‬ ‫کتاب تهران به ادرس ‪ www.tibf.ir‬نسبت به ثب ‏‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫براساس اعالم روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اسالمی تا کنون تعداد دو هزار و ‪ ۱۶۷‬ناشر در سایت‬ ‫نمایش��گاه کتاب تهران ثبت نام کرده اند‪ .‬همچنین ‪ ۳۱۰‬ناشر‬ ‫ک��ودک و نوجوان‪ ،‬یکهزار و ‪ ۳۴۸‬ناش��ر عمومی‪ ۴۰۵ ،‬ناش��ر‬ ‫دانش��گاهی و ‪ ۱۰۴‬ناش��ر اموزش��ی نیز تا تاریخ فوق ثبت‪‎‬نام‬ ‫کرده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم دبیرخانه و تفکیک اس��تانی تعداد یک هزار‬ ‫و ‪ ۵۵۰‬ناش��ر از تهران ‪ ۶۱۷‬ناشر از استان‪‎‬ها نسبت به ثبت‪‎‬نام‬ ‫اقدام کرده اند‪ .‬از این تعداد دو هزار چهار ناشر خصوصی و ‪۱۶۲‬‬ ‫ناشر دولتی هستند‪.‬‬ ‫همچنین دبیرخانه کمیته ناش��ران داخلی‪ ،‬مستقر در طبقه‬ ‫منهای یک اتحادیه ناش��ران و کتابفروشان تهران‪ ،‬از ساعت ‪۹‬‬ ‫تا ‪ ۱۶‬با ش��ماره تلفن ‪ ۶۶۱۷۶۳۶۸‬پاس��خگوی ناشران است‪.‬‬ ‫ناش��ران همچنین می‪‎‬توانند به صورت غیرحضوری با نش��انی‬ ‫ایمیل‏‪ nasheran@tibf.ir‬مکاتبه کنند‪.‬‬ ‫سی و سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار‬ ‫«کتاب یعنی زندگی» از ‪ ۲۶‬فروردین تا ‪ ۵‬اردیبهشت سال ‪۹۹‬‬ ‫در مصالی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫اتاق تهران در گزارش��ی به بررسی وضعیت‬ ‫صنعت نمایش��گاهی جهان در س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫پرداخته‪ ،‬صنعتی که در طول یک سال ‪۱۹۸‬‬ ‫میلیارد دالر تولی��د ناخالص داخلی به وجود‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬ارزیابی ه��ا از وضعی��ت صنعت‬ ‫نمایش��گاهی جهان در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬نش��ان‬ ‫می ده��د که در این س��ال در س��طح جهان‬ ‫حدودا ‪ ۳۲‬هزار نمایش��گاه با هدف عرضه اثار‬ ‫اقتصادی برگزار ش��ده که به ش��کل مستقیم‬ ‫و غیر مس��تقیم‪ ۳ /۲ ،‬میلیون فرصت شغلی‬ ‫جدید ایجاد کرده اس��ت‪ .‬همچنی��ن در این‬ ‫س��ال‪ ،‬مجموع تولید ناخال��ص داخلی ‪۱۶۷‬‬ ‫میلی��ارد یورو مع��ادل ‪ ۱۹۸‬میلی��ارد دالر و‬ ‫مجموع س��تانده درامدی ‪ ۲۷۵‬میلیارد یورو‬ ‫معادل ‪ ۳۲۵‬میلیارد دالر تخمین زده می شود‬ ‫و به ای��ن ترتیب این صنعت ‪ ۶۱‬درصد تولید‬ ‫ارزش افزوده داش��ته اس��ت‪ .‬براوردها نشان‬ ‫می ده��د ک��ه در ای��ن س��ال ‪ ۳۰۳‬میلی��ون‬ ‫بازدیدکنن��ده در بیش از ‪ ۱۸۰‬کش��ور جهان‬ ‫در نمایش��گاه ها حاض��ر ش��ده اند و مجم��وع‬ ‫هزینه های مس��تقیم این بازدیدکنندگان در‬ ‫نمایش��گاه های س��ال ‪ ۱۱۶ ،۲۰۱۸‬میلی��ارد‬ ‫یورو یا ‪ ۱۳۷‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬ارزیابی‬ ‫مخ��ارج مس��تقیم در میان مناط��ق مختلف‬ ‫جهان نش��ان می دهد که باالترین سهم با ‪۴۴‬‬ ‫درصد به امریکای ش��مالی اختصاص یافته و‬ ‫پس از ان اروپا با ‪ ۳۴‬درصد‪ ،‬اسیا و اقیانوسیه‬ ‫ب��ا ‪ ۱۹‬درصد و امری��کای جنوبی و مرکزی با‬ ‫دو درصد قرار گرفته اند‪ .‬نمایش��گاه ها در سال‬ ‫‪ ،۲۰۱۸‬پنج اولویت اصلی را در مسیر توسعه‬ ‫پایدار دنبال کرده اند که اشکارس��ازی منافع‬ ‫صرفه جوی��ی در انرژی‪ ،‬درج الزامات زیس��ت‬ ‫محیط��ی در قرارداده��ا‪ ،‬کاه��ش ضایعات و‬ ‫تلفات مناب��ع‪ ،‬اولویت بن��دی تامین کنندگان‬ ‫محل��ی و گس��ترش اگاهی در م��ورد اهداف‬ ‫توسعه پایدار؛ اصلی ترین این اهداف بوده اند‪.‬‬ ‫بررس��ی زیرساخت های برگزاری نمایشگاه‬ ‫در کش��ورهای افریقا و خاورمیانه نیز نش��ان‬ ‫می ده��د که پس از افریق��ای جنوبی با ‪۲۳۰‬‬ ‫ه��زار متر مربع و امارات متحده عربی با ‪۲۱۶‬‬ ‫هزار متر مربع فضا‪ ،‬ایران با فراهم کردن ‪۱۹۶‬‬ ‫ه��زار متر مرب��ع فضای نمایش��گاهی در این‬ ‫زمینه سومین کش��ور منطقه بندی در حوزه‬ ‫نمایشگاه ها‪ ،‬به شمار می رود‪.‬‬ ‫چرا اصناف نمی خواهند‬ ‫نمایشگاه بهاره‬ ‫برگزار شود؟‬ ‫دبی��ر ات��اق اصناف ته��ران با بی��ان اینکه‬ ‫واحدهای س��طح شهر توان پاس��خگویی به‬ ‫نیاز جامعه را دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اصناف با برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های فصلی مخالف اس��ت اما بنابر‬ ‫تکلیف قانونی‪ ،‬نمایش��گاه های بهاره را برگزار‬ ‫می کند‪ .‬عل��ی فاضلی در رابطه ب��ا برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های فصلی گفت‪ :‬بیش��تر مدیران‬ ‫صن��وف با برگ��زاری نمایش��گاه های بهاره یا‬ ‫نمایشگاه های صنفی مخالفند اما اتاق اصناف‬ ‫تکلیف حقوقی و قانونی خود را انجام می دهد‬ ‫و ای��ن مخالفت به دلیل ان اس��ت که تعداد‬ ‫قاب��ل توجهی واحد صنفی در س��طح ش��هر‬ ‫وجود دارد که توان پاس��خگویی به نیاز مردم‬ ‫را دارن��د و از س��وی دیگ��ر مح��ل برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های فصلی مناس��ب نیست‪ .‬دبیر‬ ‫اتاق اصناف تهران ادامه داد‪ :‬اگر در برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های به��اره امکان��ات و خدم��ات‬ ‫مناسب به مردم ارائه شود‪ ،‬اصناف مخالفتی با‬ ‫برگزاری نمایشگاه های فصلی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در برگزاری این نمایش��گاه ها‬ ‫نظارت بر قیمت گ��ذاری و ارائه کاالی تولید‬ ‫داخل مرغوب با جدیت پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫فاضل��ی همچنی��ن در رابط��ه ب��ا فعالیت‬ ‫واحدهای کوچک و متوس��ط در شعاع ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومتری گفت‪ :‬ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری در‬ ‫ابتدای ده��ه ‪ ۷۰‬تغییراتی در زمینه فعالیت‬ ‫واحد ه��ای بزرگ و کارخانه ها داش��ت که در‬ ‫کن��ار ان ب��رای فعالیت واحده��ای کوچک‬ ‫و متوس��ط قرار شده ش��هرک هایی از سوی‬ ‫اتاق اصناف در نظر گرفته شود تا این واحدها‬ ‫در اطراف ش��هر ب��ه فعالی��ت بپردازند و این‬ ‫در حال��ی اس��ت که در اط��راف تهران هفت‬ ‫شهرک وجود دارد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬هیات دولت‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۴۶‬مصوب کرد ک��ه واحدهای‬ ‫صنعتی در محدوده ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫تهران فعالیتی نداشته باش��ند؛ مگر با اجازه‬ ‫هیات دولت که تا سال ‪ ۱۳۸۸‬برخی از مواد‬ ‫این مصوب��ه تغییر کرد و در اخرین تغییرات‬ ‫اعالم ش��ده برخی صنای��ع همچون صنایع با‬ ‫فناوری برتر می توانند در این ش��عاع فعالیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اکسپو‪۲۰۲۰‬؛ از مهمان نوازی ژاپنی تا نبوغ ایتالیایی‬ ‫در نمایشگاه های دنیا‬ ‫چه می گذرد؟‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1470‬‬ ‫پیاپی ‪2788‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫اوجگیری های بازار سرمایه همچنان ادامه دارد‬ ‫دیدگاه‬ ‫موفقیت بانک مرکزی‬ ‫در مهار تورم و نرخ ارز‬ ‫رئی��س کل بانک‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬باوجود‬ ‫فش��ار تحریم��ی‪،‬‬ ‫پیش بینی ه��ا ی‬ ‫بدبینان��ه از طوف��ان‬ ‫تورم و رش��د افس��ار‬ ‫گس��یخته ن��رخ ارز‪،‬‬ ‫بانک مرکزی در یک س��ال گذش��ته تا حدود‬ ‫زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬عبدالناصر همتی با انتش��ار پیامی در‬ ‫فضای مجازی با اش��اره به رشد نقدینگی در‬ ‫کشور نوش��ت‪ :‬امارهای رشد نقدینگی باید با‬ ‫توج��ه به روندهای بلندمدت متغیرهای پولی‬ ‫کشور تحلیل شود‪ ،‬به طوری که رشد نقدینگی‬ ‫امس��ال اندکی از میانگین رشد نقدینگی ‪۵۰‬‬ ‫ساله کش��ور که ‪ ۲۵‬درصد بود‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫افزوده ش��دن خالص ذخایر ارزی کشور نقش‬ ‫عمده ای در این رش��د داشته است‪ ،‬همزمان‬ ‫باید دقت ش��ود که ش��رایط نس��بتا مساعد‪،‬‬ ‫زمینه شروع رشد اقتصادی غیرنفتی و کاهش‬ ‫فشار تورمی را ایجاد کرده است‪ .‬در ضمن‪ ،‬به‬ ‫هنگام شوک شدید هزینه ای و افزایش اندازه‬ ‫اسمی اقتصاد‪ ،‬تالش برای کنترل بیشتر رشد‬ ‫کمیته ای پولی‪ ،‬رکود را تعمیق می کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این پیام امده اس��ت‪ :‬در تحلیل‬ ‫امار متغیرهای پولی‪ ،‬به کاهش شدید اضافه‬ ‫برداش��ت بانک ها‪ ،‬کنترل موثر س��ود بانکی و‬ ‫در بع��د خارجی به کاه��ش بدهی خارجی و‬ ‫افزایش ذخایر نیز توجه ش��ود‪ .‬باوجود فش��ار‬ ‫تحریمی حداکثری‪ ،‬پیش بینی های بدبینانه از‬ ‫توفان تورم و رش��د افسار گس��یخته نرخ ارز‪،‬‬ ‫بانک مرکزی در یک س��ال گذش��ته تا حدود‬ ‫زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در کنار ت��اب اوری بی نظیر ملت ایران در‬ ‫مقابل فش��ارهای گوناگون امریکا‪ ،‬در کنترل‬ ‫متغیرهای پولی و ارزی نیز‪ ،‬باوجود ش��رایط‬ ‫سخت تحریمی‪ ،‬توفیقات خوبی حاصل شده‬ ‫است‪ .‬مبارزه با سفته بازی و پول شویی وکنترل‬ ‫جری��ان ریال و مهار التهاب��ات ارزی از طریق‬ ‫مدیری��ت علمی بازار‪ ،‬رش��د فقط ‪ ۵‬درصدی‬ ‫نرخ ارز در بازار ازاد‪ ،‬نس��بت به ابتدای سال و‬ ‫پیش بینی پذیر کردن بازار ارز و روند کاهنده‬ ‫تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی غیر نفتی‪،‬‬ ‫نمونه هایی از این توفیقات اس��ت‪ .‬همزمان با‬ ‫اقدام��ات انجام گرفته‪ ،‬اج��رای عملیات بازار‬ ‫باز و تغییر چارچوب سیاس��ت گذاری پولی به‬ ‫سمت مهار تورم و اصالح ترازنامه بانک ها‪ ،‬در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫ترافیک نقدینگی در بورس‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن نظری‬ ‫اوج گیری های بورس تهران مدتی اس��ت بر سر زبان ها‬ ‫افتاده و در هر محفلی تقریبا صحبت از رش��د بی س��ابقه‬ ‫این بازار اس��ت‪ ،‬بازاری که ش��اخص ای��ن روزهای ان از‬ ‫مرز ‪ ۴۷۰‬هزار واحد عبور کرده و توانس��ته به یک بازاری‬ ‫مطمئن و جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل شود و افراد‬ ‫زیادی را به س��مت خود جذب کند‪ .‬دلیل این مدعا هم‬ ‫امار صدور کدهای بورس��ی در سال‪ ۹۸‬است که حکایت‬ ‫ازاین دارد‪ ،‬تعداد این کدها از فروردین تا بهمن امس��ال‪،‬‬ ‫از ‪ ۵۵‬ه��زار به ‪ ۶۸‬هزار ک��د افزایش یافته و تعداد کدها‬ ‫به ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۳۳۸‬هزار رس��یده اس��ت؛ اتفاقی که به‬ ‫اذعان کارشناس��ان و فعاالن بازار‪ ،‬سبب شده تا سال ‪۹۸‬‬ ‫به عنوان یکی از بهترین سال های بورسی تبدیل شود‪.‬‬ ‫به هرحال این ش��رایط درحالی بر بازار سرمایه حاکم‬ ‫اس��ت که این پرس��ش در ذه��ن بس��یاری از دارندگان‬ ‫س��رمایه و فعاالن این بازار وجود دارد که وضعیت فعلی‬ ‫بازار سرمایه و جذابیتی که در این بازار ایجاد شده است‪،‬‬ ‫ت��ا چه زمان��ی ادامه خواهد یافت و ای��ا بورس همچنان‬ ‫بازدهی الزم را به سرمایه گذاران خواهد داد؟‬ ‫در پاس��خ به این س��وال کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬جای‬ ‫تعجب نیس��ت وقتی بازارهای ارز و سکه و طال از ریسک‬ ‫و رک��ود برخوردار هس��تند و بازار مطمئنی در ش��رایط‬ ‫حال حاض��ر اقتصاد‪ ،‬برای س��رمایه گذاری اف��راد وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬ب��ورس به عنوان جایگزین انها ب��ه میدان بیاید و‬ ‫نقدینگی های س��رگردان در جامعه را ک��ه این روزها به‬ ‫ارقام بس��یار باالیی رسیده اس��ت را جذب کند‪ .‬انهم در‬ ‫شرایطی که انتظارات تورمی در جامعه به شدت افزایش‬ ‫یافته و نااطمینانی های زیادی نس��بت به وضعیت اینده‬ ‫اقتصاد در ذهن مردم وجود دارد‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به مجموع این ش��رایط‪ ،‬انتظار این اس��ت بازار‬ ‫س��رمایه همچنان به رش��د های قبلی خود ادامه دهد و‬ ‫شاخص این بازار تا پایان سال روندی صعودی طی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حجم معامالت در بورس باالست‬ ‫عاطفه عالی پور‬ ‫سلمان نصیرزاده‬ ‫پرداخت تسهیالت رونق‬ ‫افرین از سوی بانک سینا‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل بانک س��ینا در دی��دار با همکاران‬ ‫ش��عب ش��یراز‪ ،‬از امادگ��ی ای��ن بان��ک جهت‬ ‫پرداخت تس��هیالت رونق افرین و اش��تغالزا به‬ ‫کس��ب و کارهای کوچک تولی��دی و زودبازده‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک س��ینا‪،‬‬ ‫ایمان��ی با بیان انک��ه این بانک‪ ،‬اهداف مهمی را‬ ‫در راستای نقش افرینی در اقتصاد کشور مدنظر‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬واحدهای تولیدی کوچک و متوسط‬ ‫نقش مهم و تاثیرگذاری در اقتصاد کش��ور دارند‬ ‫ک��ه ب��ا حمایت و به��ره گی��ری از ظرفیت انها‬ ‫می توان اشتغال و تولید کشور را بهبود بخشید‪.‬‬ ‫با برنامه های حمایتی که بانک س��ینا برای این‬ ‫بخ��ش درنظر گرفته‪ ،‬ب��ه دنبال کمک موثرتر با‬ ‫کارایی باالتر و بیش��تر در این زمینه هس��تیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید برانکه بانک سینا محدودیتی برای‬ ‫پرداخت تس��هیالت به واحدهای تولیدی ندارد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این فرصت مناس��بی است تا‬ ‫ش��رکت های تولیدی از ظرفیت های بانک سینا‬ ‫در راس��تای تقویت قابلیت ها و توانایی های خود‬ ‫گام بردارند و با تجاری سازی محصوالت‪ ،‬زمینه‬ ‫موفقیت های بیش��تر و غلبه بر چالش های بازار‬ ‫را فراه��م اورن��د‪ .‬وی با تاکید ب��ر انکه رویکرد‬ ‫این بانک‪ ،‬روان س��ازی امور‪ ،‬تقویت ش��یوه های‬ ‫کارک��ردی و کنت��رل و نظارت بر فرایندها برای‬ ‫دس��تیابی به جایگاهی مطلوب تر و شایس��ته تر‬ ‫اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬یکی از اصول بانک س��ینا جلب‬ ‫رضایتمندی ذینفعان اس��ت‪ ،‬لذا برنامه ریزی ها‬ ‫و سیاس��تگذاری های بان��ک به س��مت تامین‬ ‫خواس��ته ها‪ ،‬توقع��ات و نیاز این عزیزان اس��ت‬ ‫که با تکریم حداکثری و تامین س��ریع و بهنگام‬ ‫نی��از انها در کن��ار خلق ایده های جدید و ارزش‬ ‫اف��زوده و اورده بیش��تر‪ ،‬برای تامی��ن نظر انها‬ ‫تالش خواهد ش��د‪ .‬ایمان��ی همچنین بر تعامل‬ ‫ش��عب با س��ازمان ها‪ ،‬ادارات و بیمارستان ها به‬ ‫ویژه پزش��کان تاکید کرد و خواستار تالش برای‬ ‫ارائه خدمات بهین��ه و مطلوب به ویژه پرداخت‬ ‫تسهیالت به دست اندرکاران این بخش ها شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن نظری کارشناس بورس در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه مجموعه ای از عوامل س��بب ش��ده تا بازار‬ ‫سرمایه در مدت اخیر از رشد قابل مالحظه ای برخوردار‬ ‫باش��د افزود‪ :‬در این بی��ن‪ ،‬دو عامل مه��م‪ ،‬یعنی حجم‬ ‫نقدینگی سنگینی که وارد بورس شده است از یک سو و‬ ‫رش��د نرخ دالر چه در بازار ازاد چه بازار نیمایی از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬س��بب ش��ده تا انتظارات اتی در بازار سرمایه باال‬ ‫برود و زمینه رشد شاخص را برای بورس فراهم کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه ب��ا توجه به روند ایجاد ش��ده دراین‬ ‫بازارپیش بینی ها این است که این رشد همچنان ادامه دار‬ ‫باش��د و تا پایان س��ال ش��اخص بورس به اع��دادی بین‬ ‫‪۵۲۰‬تا‪ ۵۶۰‬هزار واحد برس��د افزود‪ :‬اگر اتفاق خاصی رخ‬ ‫ندهد‪ ،‬احتمال رش��د بازار س��رمایه تا پایان سال به این‬ ‫مح��دوده دور از انتظ��ار نخواهد بود و حت��ی انتظار این‬ ‫است که این رشد برای سال اینده هم تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬از انجایی که رش��د ن��رخ دالر بر وضعیت‬ ‫شرکت های بورسی تاثیرگذار است‪ ،‬بنابراین تا زمانی که‬ ‫نرخ دالر رشد کند‪ ،‬شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود‪.‬‬ ‫نظ��ری با تاکید براینک��ه درحال حاضر حجم معامالت‬ ‫در این بازار به ش��دت باال رفته اس��ت و این روزها بازار‬ ‫سرمایه بیش از هر زمان دیگری نقدینگی به سمت خود‬ ‫جذب کرده اس��ت افزود‪ :‬تقاض��ای باالیی که دراین بازار‬ ‫وجود دارد باعث شده تا احتمال رشد شاخص بورس در‬ ‫ماه های اینده نیز قوت بیشتری به خود بگیرد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به رش��د قیمت ه��ا در بازار ارز و س��که و‬ ‫جذابیتی که می تواند برای دارندگان س��رمایه ایجاد کند‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬مردم متوجه این موضوع شده اند که‬ ‫دالر به ه��ر میزان که افزایش یابد‪ ،‬بازهم بازار س��رمایه‬ ‫بازده��ی اش نس��بت ب��ه ارز و س��که باالتر اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع باعث ش��ده بازار ارز و سکه جذابیت قبل را برای‬ ‫سرمایه گذاران نداشته باشد و همچنان بازار سرمایه برای‬ ‫سرمایه گذاری جذاب تر باشد‬ ‫این کارشناس در پاسخ به این پرسش که تصمیم گیری‬ ‫درباره ‪ FATF‬چه تاثیری بر وضعیت بازار سرمایه خواهد‬ ‫ت گفت‪ :‬اجالس ‪ FATF‬درحالی در حال برگزاری‬ ‫گذاش ‬ ‫اس��ت و قرار است به زودی در مورد ایران دراین نشست‬ ‫تصمیم گیری ش��ود که به نظر من‪ ،‬نتیجه ان هرچه که‬ ‫باشد‪ ،‬تاثیر منفی بر بازار سرمایه نخواهد داشت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬از انجای��ی که تمدی��د ‪ FATF‬یک بار‬ ‫روانی مثبتی را به جامعه القا می کند‪ ،‬بنابراین پیش بینی ‬ ‫می شود اگر ‪FATF‬باردیگر تمدید شود‪ ،‬بازار سرمایه از‬ ‫جو مثبت ایجاد شده‪ ،‬بازهم رشد کند‪ .‬اما تمدید نشدن‬ ‫‪ FATF‬هم بعید به نظرمی رس��د که تاثیر منفی بر بازار‬ ‫س��رمایه به وجود اورد‪ ،‬چون دراین شرایط هم احتمال‬ ‫رش��د نرخ دالر تقویت خواهد شد که بازهم بازار سرمایه‬ ‫رش��د خواهد کرد‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬در هر دو حالت این‬ ‫موضوع تاثیری بر بازار س��رمایه نخواهد داش��ت و حتی‬ ‫شاید به نفع این بازار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدهی بورس همچنان باالست‬ ‫عاطفه عالی پور‪ ،‬از دیگرکارشناس��ان بازار سرمایه نیز‬ ‫در این ب��اره در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫جری��ان زیاد پول و ورود نقدینگی قابل توجه به س��مت‬ ‫بازار س��رمایه‪ ،‬یکی از عوامل مهمی است که زمینه رشد‬ ‫بازار س��هام را در مدت اخیر به وجود اورده اس��ت افزود‪:‬‬ ‫ورود س��رمایه های جدید به این ب��ازار درحالی همچنان‬ ‫ادامه دارد که این روند سبب شده تا در بهمن ماه رکورد‬ ‫ماهانه به ثبت برس��د‪ .‬او با بیان اینکه ورود س��رمایه های‬ ‫جدید به این بازار در کنار رشد نرخ ارز منجر به این شده‬ ‫که بورس رشد قابل مالحظه ای را تجربه کند یاداورشد‪:‬‬ ‫با توجه به مجموع این شرایط به نظر می رسد که بورس‬ ‫همچنان نس��بت به س��ایر بازاره��ا از بازده��ی باالتری‬ ‫برخوردار باشد و سود مناسبی به سرمایه گذاران بدهد‪.‬‬ ‫او ب��ه محدودیت هایی که در ب��ازار ارز برای خریداران‬ ‫ایجاد ش��ده است اش��اره کرد وگفت‪ :‬اگرچه بازار ارز این‬ ‫روزها با توجه به رش��دی که تجرب��ه می کند از بازدهی‬ ‫مناس��بی برخوردار اس��ت‪ ،‬ام��ا مردم ترجیحش��ان این‬ ‫اس��ت که همچنان نقدینگی شان را در بورس نگهداری‬ ‫کنند و برای س��رمایه گذاری وارد بورس ش��وند تا اینکه‬ ‫سرمایه شان را وارد بازار ارز یا سکه کنند‪.‬‬ ‫عالی پ��ور با تاکید براینکه ق��درت پول درحال حاضر‬ ‫باعث ش��ده بسیاری از سهم ها که شاید از لحاظ بنیادی‬ ‫توجیهی برای رش��د ش��ان وجود ندارند‪ ،‬جهش داش��ته‬ ‫باش��ند یاداورشد‪ :‬تازمانی که ورود پول به این بازار ادامه‬ ‫پیدا کند‪ ،‬ما ش��اهد رش��د بازار س��رمایه خواهیم بود و‬ ‫پیش بینی می ش��ود که تا پایان س��ال شاخص بورس به‬ ‫محدوده ‪۵۲۰‬هزار واحد نیز برسد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس‪ ،‬در ادامه در پاسخ به این پرسش که‬ ‫تصمیم گیری برسر ‪FATF‬موضوعی است که این روزها‬ ‫نگرانی های زیادی را ایجاد کرده و این س��وال را در ذهن‬ ‫افراد به وجود اورده که در صورت تمدید نشدن ‪FATF‬‬ ‫بازار س��رمایه هم دستخوش تغییر خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫نظر من‪ ،‬تمدید نشدن این موضوع اگر تاثیر منفی بر بازار‬ ‫س��رمایه داشته باش��د‪ ،‬به طور قطع این تاثیر کوتاه مدت‬ ‫خواهد بود و در بلند مدت اثر ان خنثی می شود‪ .‬بنابراین‬ ‫در این شرایط بازهم انتظار این است که بورس رشد کند‬ ‫و به روند صعودی خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹فضا برای رشد مثبت است‬ ‫همچنین س��لمان نصیرزاده کارش��ناس بازار سرمایه‬ ‫در گفت وگو ب��ا ایرنا با تاکید بر اینکه عزم دولت پررونق‬ ‫کردن بازار س��رمایه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر اتفاقی در عوامل‬ ‫اصلی بازار رخ ندهد‪ ،‬همچنان فضای مثبتی برای رش��د‬ ‫بازار س��رمایه و رکوردش��کنی های جدید شاخص بورس‬ ‫برای امس��ال و س��ال این��ده وجود خواهد داش��ت‪ .‬وی‬ ‫علت عمده رش��د شاخص بورس را ورود جریان پرقدرت‬ ‫نقدینگی به بازار س��رمایه مطرح ک��رد و افزود‪ :‬جذابیت‬ ‫ورود نقدینگی به بورس برای صاحبان س��رمایه ناشی از‬ ‫اعمال محدودیت های ایجاد ش��ده از سوی بانک مرکزی‬ ‫مانند ارائه مدارک برای ورود و خروج مبالغ بیش از یک‬ ‫میلیارد تومان و قوانینی مبنی بر کاهش س��رعت جریان‬ ‫نقد برای نقل و انتقال مالی به سایر بازارها بوده است که‬ ‫باعث ش��ده بازار سرمایه پول های سرگردان را به واسطه‬ ‫ورود اس��ان تر نقدینگی نسبت به س��ایر بازارها به خود‬ ‫جذب کند‪.‬‬ ‫سود بیشتر نصیب کدام سهامداران شد؟‬ ‫معامله گ��ران ب��ورس‪ ،‬دیروز با انجام‪ ۷۵۴‬هزار معامله به ارزش ‪ ۴۷‬ه��زار و ‪ ۱۷۵‬میلیارد ریال باعث صعود ‪۱۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۶۱‬واحدی شاخص کل شدند و در نهایت این شاخص رقم ‪ ۴۷۲‬هزار و ‪ ۷۴۹‬واحد را ثبت کرد که این‬ ‫تعداد و ارزش معامله نس��بت به روز شنبه افزایشی بود‪ .‬شاخص کل با معیار هم وزن نیز ‪ ۲۴۲۶‬واحد صعود کرد‬ ‫و به رقم ‪ ۱۵۲‬هزار و ‪ ۴۵۸‬رسید‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ش��اخص کل در بورس تهران در ساعات ابتدایی معامالت دیروز رقم ‪ ۴۶۵‬هزار واحد را‬ ‫ثب��ت ک��رده بود اما در نهایت افزایش یافت‪ .‬به طور کلی در بازار دیروز ‪ ۲۳۷‬نماد مثبت و ‪ ۱۱۳‬نماد منفی بودند‬ ‫و فهرس��ت نمادهای پربیننده نیز از بانک های تجارت‪ ،‬ملت و اقتصادنوین‪ ،‬س��ایپا‪ ،‬فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬پاالیش‬ ‫نفت اصفهان و یاران خودرو تشکیل شده بود‪.‬‬ ‫ش��اخص کل فرابورس نیز با ‪ ۱۳۹‬واحد صعود به ‪ ۶۰۵۴‬واحد رس��ید‪ .‬معامله گران این بازار ‪ ۴۲۳‬هزار معامله‬ ‫انجام دادند که ‪۲۵‬هزار و ‪ ۴۳۲‬میلیارد ریال ارزش داش��ت که تعداد ان نس��بت به روز قبل افزایشی و ارزش ان‬ ‫کاهشی بود‪ .‬پتروشیمی مارون‪ ،‬صنایع ماشین های اداری ایران‪ ،‬تولید نیروی برق دماوند‪ ،‬فوالد هرمزگان جنوب‪،‬‬ ‫سهامی ذوب اهن اصفهان و توسعه مولد نیروگاهی جهرم نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل‬ ‫فقط س��نگ اهن گهرزمین نسبت به سایر نمادها بیش��ترین تاثیر منفی را در فرابورس داشتند‪ .‬به طور کلی در‬ ‫فرابورس ‪ ۲۳۷‬نماد مثبت و ‪ ۱۱۳‬نماد منفی بودند‪.‬دیروز س��هامی ذوب اهن اصفهان‪ ،‬گروه صنایع کاغذ پارس‪،‬‬ ‫گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی‪ ،‬بیمه دی‪ ،‬س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‪ ،‬تولیدی و شرکت اهن و فوالد‬ ‫ارفع نمادهای پربیننده فرابورس بودند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اعمال افزایش س��رمایه ش��رکت ها که در‬ ‫روند بازار س��رمایه موثر هس��تند در ماندگاری نقدینگی‬ ‫در بورس کمک کنن��ده خواهد بود‪ .‬نصیرزاده با تاکید بر‬ ‫اینکه س��رعت جریان گردش معام�لات در بازار به دلیل‬ ‫افزایش ورود جریان نقدینگی در بازار قابل توجه اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قیمت ها در بازار موازی به واس��طه انتظارات‬ ‫تورم��ی افزای��ش یافته و نقل و انتق��ال در این بازارها به‬ ‫حدی نیس��ت ک��ه پول ها به راحتی در ای��ن بازارها قادر‬ ‫به گردش باش��ند از این جهت اکنون بازار سرمایه محل‬ ‫مناسبی برای جذب نقدینگی های سرگردان شده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رشد بازار تا کجا‬ ‫ادامه دار اس��ت و می تواند نقدینگی را به س��مت خوب‬ ‫جذب کند‪ ،‬افزود‪ :‬در این زمینه باید یک مقایسه تاریخی‬ ‫را از س��ال های بین ‪ ۸۲‬ت��ا ‪ ۹۰ ،۸۴‬تا ‪ ۹۲‬و مقطعی که‬ ‫اکن��ون در ان قرار داریم مدنظر ق��رار دهیم که بازار به‬ ‫ص��ورت فزاینده ای م��ورد توجه صاحبان س��رمایه قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫نصیرزاده اظهار کرد‪ :‬در سال های ‪ ۸۲‬تا ‪ ۸۴‬به واسطه‬ ‫رونقی که در کل اقتصاد کش��ور رخ داد شاهد توجه همه‬ ‫سرمایه گذاران به بازار سرمایه و بعد از ان به دلیل کاهش‬ ‫قیمت های جهانی و فضای اقتصادی حاکم در کش��ور با‬ ‫افت رشد در بازار سرمایه مواجه بودیم‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار س��رمایه خاطرنشان کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۴‬بازار س��رمایه به دلیل وج��ود فضای تورمی و‬ ‫تحریم ها با رش��د همراه شد و بعد از ان دولت به واسطه‬ ‫کاهش تحریم و تنش های اقتصادی‪ ،‬ورود پول های جدید‬ ‫و تزریق منابع مالی قادر به مدیریت نظام اقتصادی بود‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد‪ :‬بورس در جامعه‬ ‫به عنوان یک فضای جذاب برای سرمایه گذاری شناخته‬ ‫شده اس��ت که این موضوع باعث ورود پول های خرد به‬ ‫س��مت این بازار و رش��د ‪ P/E‬بازار در مقطع فعلی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬مدیران سازمان باید از طریق ابزارهایی‬ ‫که در اختیار دارند بتوانند منابع چشمگیری که به طور‬ ‫روزانه وارد بازار می ش��وند را حف��ظ و جذابیت های الزم‬ ‫برای سرمایه گذاری را ایجاد کنند‪.‬‬ ‫نصیرزاده خاطرنش��ان کرد‪ :‬هرچق��در که بورس قادر‬ ‫به حف��ظ جذابیت و منابع موجود در داخل بازار باش��د‬ ‫سایر بازارها از فضای سوداگرانه خارج و بازار سرمایه هم‬ ‫پویای��ی خود را حفظ خواهد کرد‪ ،‬همچنین این منابع از‬ ‫طریق ورود در بخش تولید می تواند باعث ایجاد اتفاقات‬ ‫مثبتی برای اقتصاد کشور شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه‪ ،‬اکنون فرصت‬ ‫مناس��بی اس��ت تا نهادهای دولتی و غیردولتی از فضای‬ ‫موج��ود اس��تفاده و بس��یاری از ش��رکت ها را وارد بازار‬ ‫سرمایه کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بازار س��رمایه اکنون در شرایطی قرار‬ ‫دارد که می تواند پذیرای ورود ش��رکت های بزرگ باشد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ممکن اس��ت در اینده نه چندان دور بازار سرمایه‬ ‫به عنوان ریسک اقتصادی کشور مطرح شود‪ ،‬بدین معنا‬ ‫ک��ه با خروج منابع از بورس چ��ه بازاری را می توان برای‬ ‫انها تعریف کرد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹همراهی بانک ملی با برنامه های اشتغالزایی‬ ‫بانک ملی ایران در راس��تای همراهی با برنامه های اشتغالزایی‬ ‫دولت بیش از یک هزار و ‪ ۳۰۰‬فقره تسهیالت در برنامه اشتغال‬ ‫فراگی��ر پرداخت کرده اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬این بانک در راس��تای حمای��ت از ایجاد فرصت های‬ ‫ش��غلی پایدار و سیاس��ت های اش��تغالزایی دولت‪ ،‬ه��زار و ‪۳۵۰‬‬ ‫فقره تس��هیالت بیش از ‪ ۷‬هزار و ‪ ۸۹۰‬میلی��ارد ریال در برنامه‬ ‫اش��تغال فراگیر (تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه کشور) از ابتدای سال‬ ‫‪ ۹۶‬تاکنون پرداخت کرده اس��ت‪ .‬همچنین ‪ ۲۸‬فقره تس��هیالت‬ ‫ریال��ی از محل منابع داخلی به ارزش ‪ ۱۰‬ه��زار و ‪ ۴۴۳‬میلیارد‬ ‫ریال در ح��وز ه احداث مجموع��ه خدماتی و درمان��ی‪ ،‬نیروگاه‪،‬‬ ‫پارک ابی‪ ،‬صنایع نس��اجی‪ ،‬کویل الیاژهای الومینیومی‪ ،‬احداث‬ ‫نی��روگاه ب��رق مقیاس کوچ��ک گازی‪ ،‬احداث مجتم��ع اقامتی‬ ‫توریس��تی و خدمات بانکرینگ (سوخت رس��انی دریایی)‪ ،‬تولید‬ ‫انواع مکمل های دارویی‪ ،‬تولید کابل برق و‪ ...‬مصوب ش��ده است‪.‬‬ ‫واگذاری ‪ ۲۸۳‬هزار و ‪ ۶۷۵‬میلیارد ریال اس��ناد خزانه اسالمی از‬ ‫محل قانون بودجه س��ال ‪ ۹۶‬طرح های ملی و استانی برای ‪۱۶۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۷۰‬پیمانکار‪ ،‬واگذاری ‪ ۴۰۴‬هزار و ‪ ۶۱۱‬میلیارد ریال از‬ ‫این اسناد از محل قانون بودجه سال ‪ ۹۷‬برای ‪ ۱۷۹‬هزار و ‪۱۳۹‬‬ ‫پیمانکار و واگذاری ‪ ۷۶‬هزار و ‪ ۵۵۶‬میلیارد ریال از اسناد خزانه‬ ‫اسالمی برای ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۴۳۶‬پیمانکار از دیگر اقدامات بانک ملی‬ ‫ایران بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹موبایلت بهترین اپلیکیشن پیش رونده ایران‬ ‫اپلیکیش��ن موبایل��ت در دوازدهمین جش��نواره وب و موبایل‬ ‫ایران به عنوان بهترین اپلیکیشن پیش رونده ایران انتخاب شد‪ .‬به‬ ‫گزارش سامان رسانه‪ ،‬در دوازدهمین دوره جشنواره وب و موبایل‬ ‫ایران‪ ،‬اپلیکیش��ن موبایلت بانک سامان از میان صدها اپلیکیشن‬ ‫عرضه ش��ده در ای��ن جش��نواره‪ ،‬به عن��وان بهترین اپلیکیش��ن‬ ‫پیش رونده ایران در س��ال ‪ ۹۸‬انتخ��اب و تندیس هیات داوران را‬ ‫از ان خود کرد‪ .‬این رتبه در حالی از س��وی موبایلت کس��ب شد‬ ‫که این اپلیکیش��ن در س��ال ‪ ۹۸‬عالوه بر ارائه به روزرسانی های‬ ‫مختلف برای ارائه خدمات گس��ترده و بهتر به کاربران‪ ،‬توانست‬ ‫نس��خه وبی و نس��خه نصبی این اپلیکیشن ویژه کاربران ‪ iOS‬را‬ ‫نی��ز عرضه کند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬جش��نواره وب و موبایل ایران با‬ ‫ده ها هزار ش��رکت کننده‪ ،‬به عنوان بزرگ ترین عرصه رقابت میان‬ ‫وب س��ایت ها و نرم افزار های موبای��ل ایرانی در گروه های مختلف‬ ‫ش��ناخته می ش��ود و از ابتدای زمان تاسیس توانسته است نقش‬ ‫مهم��ی در رش��د کیفیت و جایگاه ح��وزه وب و موبایل در میان‬ ‫مردم داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه تعاون با اع�لام پرداخت ماهانه هزار‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت‪ ،‬حجم تسهیالت پرداختی تا پایان سال‬ ‫را ‪ ۱۳‬ه��زار میلی��ارد تومان اعالم کرد‪ .‬به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬حجت‬ ‫اهلل مهدی��ان با بیان اینکه بخ��ش تعاون امروز در تمامی حوزه ها‬ ‫فعالیت دارند و از مشتریان بانک توسعه تعاون محسوب می شوند‬ ‫افزود‪ :‬حجم دارایی ها و تسهیالت بانک با جهش همراه بوده و در‬ ‫امسال حدود ‪ ۳۶‬درصد در بخش تسهیالت رشد داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد‪ :‬در ‪ ۱۰‬سال اخیر دو‬ ‫سوم تس��هیالت در ‪ ۴‬سال اخیر پرداخت شده و حدود ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫میلیارد توم��ان منابع در اختیار داریم‪ .‬امروز ماهانه هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت پرداخت می کنیم و مجموع پرداختی تا پایان‬ ‫سال به ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1470‬‬ ‫پیاپی ‪2788‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫لهستانی ماجراجو در بازار بورس تهران‬ ‫درخواست فعاالن صنعت خاکستری برای افزایش قیمت‬ ‫نرخ گذاری سیمان به سال اینده موکول شد‬ ‫اردیبهش��ت امس��ال بود که قیمت سیمان با افزایش‬ ‫‪۳۷‬درص��دی روب��ه رو ش��د؛ این در حالی اس��ت که در‬ ‫ماه های پایانی س��ال شاهد هس��تیم که دوباره از سوی‬ ‫انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان‪ ،‬تقاضایی‬ ‫مبنی بر افزایش قیمت سیمان داده شده است‪.‬‬ ‫هرچند قیمت س��یمان در دو س��ال گذشته براساس‬ ‫تورم بازار و هزینه های تولید افزایش نیافته‪ ،‬اما موضوع‬ ‫ان اس��ت که این بازار از یک س��و با رک��ود داخلی و از‬ ‫س��وی دیگر با رقابت منفی تولیدکنن��دگان ان روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین می توان این پرس��ش را مطرح کرد که‬ ‫افزایش قیمت س��یمان در روزهای پایانی س��ال تا چه‬ ‫اندازه می تواند منطقی باشد؟‬ ‫‹ ‹امید به عملیاتی شدن قیمت سیمان‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت را بررسی می کنیم‬ ‫مدی��رکل دفتر صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫س��یف اهلل امیری‪ :‬درحال حاضر با توجه به شرایط بازار تا پایان‬ ‫سال احتمال افزایش قیمت دوباره سیمان وجود ندارد‪ .‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت س��ال اینده ب��رای افزایش قیمت این‬ ‫محصول تصمیم گیری خواهد کرد‬ ‫و تجارت درباره افزایش قیمت س��یمان در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اردیبهش��ت امسال حدود ‪۳۷‬درصد‬ ‫به قیمت سیمان کش��ور افزوده شد‪ .‬البته در ان زمان‪،‬‬ ‫انجمن صنف��ی کارفرمای��ان صنعت س��یمان تقاضای‬ ‫افزای��ش ‪100‬درصدی را داش��تند که ب��ا ‪۳۷‬درصد ان‬ ‫موافقت ش��د‪ .‬س��یف اهلل امیری در ادامه عنوان کرد‪ :‬به‬ ‫تازگی نیز از س��وی انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت‬ ‫سیمان تقاضای افزایش قیمت سیمان داده شده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به ای��ن موضوع که قیمت هر پاکت س��یمان‬ ‫حدود ‪۱۳‬هزار تومان (حدود یک دالر) است‪ ،‬این صنف‬ ‫تقاضای افزایش س��یمان را داده اند؛ ام��ا درحال حاضر‬ ‫با توجه به ش��رایط بازار تا پایان س��ال احتمال افزایش‬ ‫قیمت دوباره س��یمان وجود ندارد و سال اینده وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت درب��اره افزای��ش قیمت ان‬ ‫تصمیم گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه تا چن��د اندازه‬ ‫هزینه های تولید صنعت سیمان افزایش پیدا کرده است‬ ‫و با توجه به رکود بازار‪ ،‬افزایش قیمت برای این بازار به‬ ‫صالح خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۲‬س��ال گذشته هزینه های‬ ‫تولید افزایش یافته‪ ،‬اما موضوع ان است که بازار سیمان‬ ‫در رکود به س��ر می برد و این موضوع سبب رقابت منفی‬ ‫در بازار س��یمان ش��ده اس��ت‪ ،‬بنابراین افزایش قیمت‬ ‫سیمان را باید به سال اینده موکل کنیم‪.‬‬ ‫مش��اور معاونت امور معادن و صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫عض��و انجمن صنفی کارفرمایان س��یمان در پی مش��کالت‬ ‫گازرس��انی به صنایع در فصل زمستان اعالم کرد‪ :‬در زمستان‬ ‫ب��ا افزایش مص��رف گاز‪ ،‬برای جلوگی��ری از ایجاد اختالل در‬ ‫گازرسانی منازل‪ ،‬کارخانه سیمان ابیک برخی کوره های خود‬ ‫را خاموش می کند‪ .‬تنها تعداد کمی از کارخانه های سیمان ان‬ ‫هم با مجوز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از مازوت اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬در یک ماه اخیر مصرف گاز در کش��ور‬ ‫رکورد زده و به ‪۶۰۰‬میلیون مترمکعب در روز رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع روند گازرس��انی به نیروگاه ه��ا و صنایع را دچار‬ ‫مش��کل کرده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط به گفته رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران‪ ،‬کارخانه های سیمان در‬ ‫زمان اوج مصرف گاز برای تامین س��وخت خود دچار مش��کل‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه با اشاره به این موضوع‬ ‫ک��ه وزارتخانه جل��وی رقابت منفی س��یمان را خواهد‬ ‫گرفت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برخی واحدهای س��یمانی در کشور‬ ‫ب��ا قیمت هایی پایین تر از قیمت مصوب‪ ،‬س��یمان خود‬ ‫را به فروش می رس��انند که سبب رقابت منفی در بازار‬ ‫ش��ده اند؛ برای نمونه برخی واحدها از اصفهان سیمان‬ ‫را ب��ه قیمت ‪ ۱۱‬تا ‪۱۲‬هزار توم��ان در تهران به فروش‬ ‫می رس��انند؛ البته وزارتخانه به ش��دت ب��ا این موضوع‬ ‫برخ��ورد خواهد کرد و واحدها نیز ب��ه هیچ وجه نباید‬ ‫رقابت منفی در بازار داشته باشند‪.‬‬ ‫امیری در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ایا قیمت های‬ ‫مصوب امسال در سطح پایینی قرار داشت‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت‬ ‫س��یمان تا حدی پایین نگه داشته شده‪ ،‬اما موضوع ان‬ ‫اس��ت که بین این واحدها رقابت منف��ی وجود دارد و‬ ‫از س��وی دیگر نیز بیش��تر واحدهای سیمانی معدن در‬ ‫اختی��ار دارن��د و مواد معدن��ی انها به ص��ورت ارزان از‬ ‫داخل کش��ور تامین می شود‪ .‬در نهایت در شورای عالی‬ ‫معادن نیز تخفیف های هر س��اله به واحدهای سیمانی‬ ‫داده می شود‪ .‬با توجه به تمام این موضوع ها سال اینده‬ ‫موضوع افزایش قیمت سیمان را پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار کشش افزایش قیمت را ندارد‬ ‫حس��ن صباغیان بیدگل کارش��ناس س��یمان درباره‬ ‫ش��رایط ب��ازار و افزایش قیمت س��یمان در گفت وگو با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬صرف نظر از اینک��ه تقاضایی برای‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ه��ر س��ال در مقاطعی که مصرف گاز خانگ��ی افزایش پیدا‬ ‫می کن��د‪ ،‬گاز تعدادی از واحدهای تولیدی که به صورت عمده‬ ‫شامل کارخانه های س��یمان هستند‪ ،‬قطع یا محدود می شود؛‬ ‫بنابراین این واحدها نیز از س��وخت جایگزین یعنی گازوئیل یا‬ ‫مازوت استفاده می کنند‪.‬‬ ‫در این رابط��ه علی اصغر گرشاس��بی‪ ،‬مدیرعام��ل کارخانه‬ ‫سیمان ابیک و عضو انجمن صنفی کارفرمایان سیمان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در طول هر سال در فصل تابستان به دلیل مصرف باالی‬ ‫برق و در زمس��تان به دلیل مصرف باالی گاز به س��بب انکه‬ ‫گازرس��انی و برق رس��انی به منازل دچار اختالل نشود‪ ،‬برخی‬ ‫کوره های خود را خاموش می کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬فقط تعداد محدودی کارخانه‬ ‫فعال حوزه فوالد‬ ‫یکی از مش��کالتی ک��ه در زنجیره صنعت‬ ‫ف��والد وج��ود دارد‪ ،‬این مس��ئله اس��ت که‬ ‫س��وداوری بخ��ش مع��دن از فوالدس��ازی و‬ ‫محصوالت نهایی در این زنجیره بیشتر است؛‬ ‫این درحالی اس��ت که باید ایجاد ارزش افزوده‬ ‫سوداوری بیشتری را به همراه داشته باشد‪ .‬از‬ ‫همین رو هر اندازه که بتوان به سمت صنایع‬ ‫پایین دس��ت و ایجاد ارزش افزوده پیش رفت‬ ‫به همان اندازه نیز باید سوداوری ایجاد کرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن این موضوع که حوزه معدن بیش از‬ ‫بخش فوالدس��ازی برای معدنکاران س��ود به‬ ‫همراه دارد‪ ،‬در حقیقت ایرادی اساس��ی برای‬ ‫این زنجیره به شمار می رود‪ .‬با توجه به چنین‬ ‫موضوع��ی واحدهای بزرگ ف��والدی بیش از‬ ‫پیش ترجیح می دهند به سمت تملک معادن‬ ‫پی��ش بروند تا س��ود بیش��تری را برای خود‬ ‫ایجاد کنن��د و همین موضوع به ضرر س��ایر‬ ‫واحده��ا فوالدی به ویژه واحدهای کوچک که‬ ‫توان خرید معدن را ندارند‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫این مشکل اساسی در زنجیره فوالد از انجا‬ ‫نشات می گیرد که سود براساس ارزش افزوده‬ ‫در ای��ن زنجیره به صورت مناس��ب و منطقی‬ ‫توزیع نش��ده اس��ت و در حقیقت این مسئله‬ ‫یکی از ایرادهایی است که باید به این زنجیره‬ ‫وارد کرد‪.‬‬ ‫همی��ن موض��وع ب��ه نوب��ه خ��ود س��بب‬ ‫نگرانی هایی برای برخی ش��رکت های فوالدی‬ ‫در زمین��ه تامین خوراک و مواد اولیه ش��ده‬ ‫است؛ از همین رو هم اکنون شاهد هستیم که‬ ‫برخی واحدهای فوالدی در کش��ور با کمبود‬ ‫س��نگ اهن روبه رو هستند که البته رفع این‬ ‫چالش ها در ای��ن زنجیره به مدیریت واحدی‬ ‫نی��از دارد تا کنت��رل ان را برعه��ده بگیرد و‬ ‫س��وددهی در این زنجیره را به شکل منطقی‬ ‫خود نزدیک کند‪.‬‬ ‫دستیابی به رکورد روزانه‬ ‫تولید در فوالد سنگان‬ ‫سیف اهلل امیری‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫حسن صباغیان بیدگل‬ ‫وضعیت سوخت کارخانه های سیمان در زمستان‬ ‫س��یمان در این فصل برای جبران س��وخت مورد نیاز خود از‬ ‫گازوئیل یا مازوت اس��تفاده می کنند که انه��ا نیز با مجوز از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این کار را انجام می دهند‪.‬‬ ‫گرشاسبی در رابطه با االیندگی کارخانه های سیمان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ابتدا باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که ذات این‬ ‫صنعت از خاک است؛ با این حال در دهه اخیر صنعت سیمان‬ ‫ش��اهد موفقیت های چش��مگیری در حفاظت از محیط زیست‬ ‫بوده است‪ .‬انچه امروزه تحت عنوان االیندگی صنعت سیمان‬ ‫مطرح می شود بیشتر معطوف به گرد و غبار است‪.‬‬ ‫این عضو انجمن صنفی کارفرمایان س��یمان با بیان این که‬ ‫تمام خروجی های صنایع س��یمانی مجهز به دس��تگاه انالین‬ ‫اندازه گیری هس��تند‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬تجهیزات نصب ش��ده در‬ ‫خروجی ه��ای این صنعت‪ ،‬میزان االیندگی ه��ا و گرد و غبار‬ ‫محمد حیدری‬ ‫را به صورت انالین به س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران مخابره‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬پس از کنترل و پایش اطالعات‬ ‫در صورتی که مشکلی ایجاد شود یا از سطح االیندگی از حد‬ ‫مجاز افزایش یابد‪ ،‬سازمان های مربوطه بر اساس قوانین رفتار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد س��نگان از کس��ب رکورد‬ ‫تولی��د روزانه ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۲۹‬تن گندله در این‬ ‫ش��رکت خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬علی امرایی‬ ‫اف��زود‪ :‬پوالدمردان فوالد س��نگان‪ ،‬با توکل بر‬ ‫ن امسال و در جهت‬ ‫خدا و عزم راس��خ در بهم ‬ ‫تحقق منویات رهبر معظ��م انقالب در زمینه‬ ‫رونق تولید توانستند به این رکورد غرورافرین‬ ‫دس��ت یابند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این رکورد با ورود‬ ‫بیش از ‪۱۷‬هزار تن کنس��انتره و توزین بیش‬ ‫از ‪ ۸۵۰‬کامی��ون در ی��ک روز حاص��ل ش��د‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد س��نگان‪ ،‬ثب��ت رکوردهای‬ ‫پیاپ��ی در تولید گندله کیفی در این ش��رکت‬ ‫را بیانگر توانمندی‪ ،‬هماهنگی و ظرفیت سازی‬ ‫عظی��م در واحده��ای واردات‪ ،‬توزین‪ ،‬تولید‪،‬‬ ‫انباشت و برداش��ت و انتقال محصول دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬تعهد و توانمندی کارکنان ش��رکت‬ ‫صنایع معدن��ی فوالد س��نگان در تولید مواد‬ ‫اولیه کیفی جهت واحدهای فوالدسازی کشور‬ ‫این شرکت را به منبعی قابل اتکا و مطمئن در‬ ‫تولید گندله در شرق کشور تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫کاهش زمان نصب‬ ‫جرثقیل ‪ ۵۰‬تنی حمل‬ ‫اسلب در فوالد مبارکه‬ ‫با اتکا به تجربه و تخصص کارشناسان فوالد‬ ‫مبارکه و با همکاری ش��رکت های داخلی زمان‬ ‫نصب جرثقیل ‪ ۵۰‬تنی حمل اسلب شماره ‪۴۶‬‬ ‫واحد اماده س��ازی تخت��ال ‪ ۴۰۰‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫در پ��ی کس��ب ای��ن رک��ورد موفقیت امی��ز‪،‬‬ ‫نورالدین رئی��س زاده رئیس واحد جرثقیل های‬ ‫ریخته گری گفت‪ :‬جرثقیل شماره ‪ ۴۶‬با کالس‬ ‫کاری ‪ M۸A۸‬و ب��ا طول دهانه پل ‪ ۳۵.۵‬متر‬ ‫و ظرفی��ت باربرداری ‪ ۵۰‬تن در توس��عه پالن‬ ‫شماره ‪ A‬واحد اماده سازی تختال برای افزایش‬ ‫ظرفیت انبار اس��لب واح��د ریخته گری مداوم‬ ‫طراحی و ساخته شده است‪.‬‬ ‫ای��ن جرثقیل در دهم بهمندر یک ش��یفت‬ ‫کاری به مدت ‪ ۱۲‬س��اعت در ارتفاع ‪ ۱۰‬متری‬ ‫تی��ر گریدر های س��الن ردی��ف ‪ N- O‬نصب‬ ‫ش��د‪ .‬در این باره عباس ابراهیمیان سرپرس��ت‬ ‫جرثقیل های ریخته گری عنوان کرد‪ :‬این سازه‬ ‫‪ ۱۸۰‬تنی از ‪ ۲‬دستگاه پل و یک دستگاه ترولی‬ ‫و سازه های رابط تشکیل شده است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت‪:‬‬ ‫درخواس��ت افزایش نرخ سیمان به وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت داده ش��ده و امیدواریم ظرف چند روز اینده‪،‬‬ ‫افزایش نرخ سیمان تعیین تکلیف و عملیاتی شود‪.‬‬ ‫بورس نیوز نوشت‪ ،‬در راس��تای تصمیم های کارگروه‬ ‫تنظیم بازار درباره ساماندهی صادرات سیمان‪ ،‬صادرات‬ ‫سیمان سفید از ‪ ۱۵‬اس��فند امسال تنها با ارائه گواهی‬ ‫خری��د از رینگ صادراتی بورس کاالی ایران امکان پذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬ورود سیمان س��فید به بورس کاال اتفاق مثبتی‬ ‫ب��رای صنعت س��یمان خواهد بود‪ .‬عبدالرضا ش��یخان‬ ‫دبیر در این ب��اره بیان کرد‪ :‬امیدواریم با ورود س��یمان‬ ‫س��فید صادراتی به رینگ بورس کاال قیمت ها شفاف تر‬ ‫شود‪ .‬البته حدود ‪ ۲‬درصد از سیمان تولیدی در کشور‪،‬‬ ‫س��یمان سفید است‪ ،‬اما به هر حال ورود سیمان سفید‬ ‫به بورس کاال اتفاق مثبتی اس��ت‪ .‬عرضه سیمان سفید‬ ‫در بورس کاال بیش��تر به س��بب رقابت منف��ی در بازار‬ ‫عراق‪ ،‬مورد درخواست قرار گرفت و انتظار می رود تاثیر‬ ‫این اقدام برای صنعت سیمان‪ ،‬مثبت باشد‪.‬‬ ‫ش��یخان در ادامه این گفت وگو با اش��اره به افزایش‬ ‫هزینه های س��یمانی ها اظهار ک��رد‪ :‬افزایش کرایه های‬ ‫حم��ل‪ ،‬هزینه های س��یمانی ها را افزایش داده و هزینه‬ ‫تعمیر قطعات و‪ ...‬نیز افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫بررس��ی های انجمن‪ ،‬بهای تمام ش��ده سیمان در ‪ ۶‬ماه‬ ‫گذش��ته حدود ‪ ۳۵‬ت��ا ‪ ۴۰‬درصد افزایش داش��ته و به‬ ‫همی��ن علت درخواس��ت افزایش نرخ س��یمان به وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت داده ش��ده و امیدواریم ظرف‬ ‫چن��د روز اینده‪ ،‬افزایش نرخ س��یمان تعیین تکلیف و‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی در خاتمه در رابطه با برخی اظهار نظرها در مورد‬ ‫افزایش قیمت بتن گفت‪ :‬درحال حاضر قیمت س��یمان‬ ‫در بازار داخل‪ ،‬نه تنها از قیمت مصوب باالتر نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫حتی کمتر از قیمت های مصوب است‪ .‬کرایه های حمل‬ ‫افزایش زیادی داش��ته و بخش��ی از کرایه های حمل به‬ ‫شرکت های سیمانی تحمیل می شود (در قالب تخفیف)‪.‬‬ ‫ضمن اینکه تاثیر قیمت س��یمان در بهای تمام ش��ده‬ ‫س��اختمان با اهمیت نیس��ت و افزایش قیمت سیمان‬ ‫توجیه منطقی برای افزایش قیمت امالک نیست‪.‬‬ ‫افزایش قیمت س��یمان داده شده است یا خیر‪ ،‬باید به‬ ‫این موضوع توجه داش��ت که بازار داخلی کش��ش الزم‬ ‫برای افزایش قیمت را ندارد‪ .‬نبود ساخت وساز از یک سو‬ ‫و نبود طرح های عمرانی در دس��تور کار دولت از سوی‬ ‫دیگر سبب کاهش مصرف داخلی سیمان شده است؛ از‬ ‫این رو با توجه به نبود تقاضای س��یمان‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫ان چندان منطقی به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫صباغیان بی��دگل در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬هرچن��د‬ ‫هزینه ه��ای تولیدکنن��دگان افزای��ش یافته اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫افزایش قیم��ت محصول نهایی انها هم اکنون نمی تواند‬ ‫راهکار مناس��بی باش��د‪ ،‬زیرا شرکت های س��یمانی در‬ ‫ماه های س��رد سال – حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه‪ -‬با مشکل قطع‬ ‫گاز روبه رو می شوند و باید از مازوت به جای گاز استفاده‬ ‫کنند که این موضوع تولید انها را کاهش می دهد که با‬ ‫توجه به این ش��رایط برخی از کارخانه با یک خط خود‬ ‫مشغول به تولید هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در زمین��ه صادرات نیز ب��ا توجه به‬ ‫کاهش صادرات س��یمان به عراق‪ ،‬در وضعیت مطلوبی‬ ‫ق��رار ن��دارد‪ .‬درحال حاض��ر بخ��ش قاب��ل توجهی از‬ ‫کلینکر ایران به عراق صادر می ش��ود‪ .‬ب��ا توجه به این‬ ‫ش��رایط برخی ش��رکت ها کلینکر را زیر قیمت مصوب‬ ‫به فروش می رس��انند‪ .‬بنابراین انس��جام مشخصی بین‬ ‫واحدهای سیمانی وجود ندارد و هر یک بیشتر به دنبال‬ ‫نقدشوندگی خود هستند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس س��یمان در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫هم اکن��ون بیش��تر واحدها در رقابت منف��ی با یکدیگر‬ ‫قرار دارند‪ ،‬هرچند ممکن است که در این راستا انجمن‬ ‫صنف��ی کارفرمای��ان صنعت س��یمان و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با انها مقابله کند‪ ،‬اما همچنان ش��اهد‬ ‫این رقابت منفی در بازار سیمان هستیم‪.‬‬ ‫صباغیان بی��دگل خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توج��ه به این‬ ‫ش��رایط افزایش قیمت س��یمان چندان منطقی به نظر‬ ‫نمی رسد‪ ،‬زیرا تعامل سازنده ای بین واحدهای سیمانی‬ ‫وجود ندارد و ش��رکت ها به ه��ر قیمتی که خود صالح‬ ‫بدانند‪ ،‬محصول خود را به فروش می رسانند‪ .‬همچنین‬ ‫برخ��ی واحده��ای س��یمانی در غرب و جنوب کش��ور‬ ‫کلینکر را به کمترین قیمت صادر می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح داد‪ :‬هزینه های تولید‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و سوخت افزایش یافته است‪ ،‬در نتیجه قیمت تمام شده‬ ‫س��یمان نیز افزایش یافته اس��ت‪ ،‬اما مشکل اصلی ان‬ ‫اس��ت که بازار س��یمان در رکود به س��ر می ب��رد‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس سیمان در پاس��خ به این پرسش که در این‬ ‫ش��رایط که هزینه های تولید سیمان افزایش یافته و از‬ ‫س��وی دیگر بازار این صنعت در رکود است‪ ،‬واحدهای‬ ‫س��یمانی باید چه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر واحدهای سیمانی با‬ ‫هم متحد شوند و محصول خود را زیر قیمت به فروش‬ ‫نرس��انند‪ ،‬مدتی در این راس��تا مقاومت کنند و نگران‬ ‫دپوی محصول خود نباشند‪ ،‬کمتر تولید خواهند کرد و‬ ‫این موضوع سبب می شود بازار جایگاه خود را در رابطه‬ ‫با قیمت بشناسد‪ .‬در حقیقت باید اجازه بدهند تقاضا و‬ ‫عرضه قیمت را تعیین کند تا این بازار به انس��جام الزم‬ ‫دست یابد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اقتص��اد ایران تح��ت ش��دیدترین تحریم ها قرار‬ ‫دارد؛ اما در همین حال‪ ،‬ارزش س��بد سرمایه گذاریِ‬ ‫جتال» لهس��تانی در بورس تهران در سال‬ ‫«ماچی ُو ِ‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬می�لادی (‪ ۱۷۰ )۱۳۹۸‬درصد جهش کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ماچی وجتال‪ ،‬یک جوان ‪۳۶‬س��اله لهستانی‬ ‫است که سرمایه گذاری در بورس تهران‪ ،‬خرید سهام‬ ‫شرکت های تولیدکننده سنگ اهن در ایران و خرید‬ ‫س��هام شرکت بیسکویت گرجی و چند شرکت دیگر‬ ‫چندملیتی‬ ‫را بر کار برای بانک های س��رمایه گذاریِ‬ ‫ِ‬ ‫جی پی مورگان و س��یتی گروپ ترجیح داده اس��ت‪.‬‬ ‫نیویورک تایمز داس��تان جذاب ثروتمند ش��دن این‬ ‫جوان لهس��تانی از طریق س��رمایه گذاری در بورس‬ ‫تهران را روایت کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چی�لان‪ ،‬نیویورک تایم��ز در مقاله ای‬ ‫داس��تان یک مرد ‪۳۶‬س��اله اهل لهس��تان را روایت‬ ‫کرده که با س��رمایه خود‪ ،‬دوستان و خویشاوندانش‪،‬‬ ‫یک صندوق س��رمایه گذاری ایجاد کرده‬ ‫ک��ه حوزه فعالی��ت اش خری��د و فروش‬ ‫س��هام در بازار بورس تهران است‪ .‬ماچی‬ ‫وجتال‪ ،‬س��رمایه گذاری در بورس تهران‬ ‫را از ژوئیه س��ال ‪۲۰۱۷‬میالدی(‪)۱۳۹۶‬‬ ‫پی��ش از خ��روج امریکا از برجام ش��روع‬ ‫کرده اما دوران طالیی سرمایه گذاری اش‬ ‫در ب��ورس تهران‪ ،‬س��ال ‪ ،۲۰۱۹‬یعن��ی همان دوره‬ ‫اوج گرفتن تحریم های امریکا بوده اس��ت‪ .‬نیویورک‬ ‫تایمز گزارش داده که سهام شرکت های تولیدکننده‬ ‫س��نگ اهن در ای��ران‪ ،‬یکی از خریدهای��ی بوده که‬ ‫ماچ��ی وجتال در ب��ورس تهران انجام داده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت های معدنی اس��تخراج کننده س��نگ اهن‪،‬‬ ‫تولی��دات خود را براس��اس نرخ هایی که مبنای انها‪،‬‬ ‫قیم��ت دالر اس��ت به تولیدکنن��دگان داخلی فوالد‬ ‫می فروش��ند‪ .‬این روایت نیویورک تایمز اس��ت‪ .‬این‬ ‫روای��ت درس��ت اس��ت‪ ،‬چراک��ه مبنای‬ ‫نرخ گذاری کنسانتره و گندله سنگ اهن‪،‬‬ ‫درصدی از قیمت ش��مش فوالد اس��ت و‬ ‫مبن��ای قیمت ش��مش ف��والد در بورس‬ ‫کاال نیز نرخ دالر در س��امانه نیما اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت های معدنی حت��ی در این حوزه‬ ‫در امسال افزایش نرخ گرفتند و از مرداد‬ ‫امسال‪ ،‬نرخ فروش کنسانتره از حداکثر ‪۱۴.۵‬درصد‬ ‫به ‪ ۱۶‬درصد ش��مش فوالد خوزس��تان و نرخ فروش‬ ‫گندل��ه از ‪۲۱‬درص��د به ‪۲۳.۵‬درصد ش��مش فوالد‬ ‫خوزستان افزایش یافت‪.‬‬ ‫نیویورک تایمز گزارش داده که برای صادرکنندگان‬ ‫ایران��ی‪ ،‬کاهش ارزش ری��ال (که در نتیجه تحریم ها‬ ‫روی داد)‪ ،‬خبر خوبی بود‪ .‬این صادرکنندگان‪ ،‬با ریال‬ ‫دس��تمزد کارگران خود را پرداخت می کنند و مواد‬ ‫اولیه موردنیاز خود را می خرند‪ ،‬اما در نتیجه فروش‬ ‫خود‪ ،‬دالر به دس��ت می اورند‪ .‬نیویورک تایمز نوشته‬ ‫اس��ت که با کاهش ارزش ریال‪ ،‬س��ود این شرکت ها‬ ‫و قیم��ت س��هام انها جهش ش��دیدی ک��رد‪ .‬توافق‬ ‫هسته ای که در سال ‪ )۱۳۹۵( ۲۰۱۵‬رقم می خورد‪،‬‬ ‫ای��ده حضور در بازار ای��ران را به ذهن ماچی وجتال‬ ‫متب��ادر می کند‪ .‬وقتی این جوان لهس��تانی به ایران‬ ‫می اید‪ ،‬پی می برد که درامد بسیاری از شرکت های‬ ‫پذیرفته ش��ده در بورس تهران‪ ،‬س��االنه حدود ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د رش��د می کند؛ اما این رش��د درامد‪ ،‬در‬ ‫قیمت س��هام ش��رکت ها منعکس نمی شود‪ .‬ماچی‬ ‫وجتال می گوید که بازار س��هام ای��ران‪ ،‬پایین ترین‬ ‫ارزش گذاری سهام در دنیا را داشت‪ .‬همین موضوع‪،‬‬ ‫جذابیت س��رمایه گذاری در ب��ورس تهران را برای او‬ ‫دوچندان می کند؛ چراکه قیمت س��هام در ایران زیر‬ ‫ارزش ذاتی ان بود‪.‬‬ ‫ماچ��ی وجت��ال در ژوئی��ه س��ال ‪ ۲۰۱۷‬صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری «ام ِت ُلن َکپیتال» را تاسیس می کند‬ ‫ک��ه نامگذاری ان از ابتدای نام امس��تردام‪ ،‬تهران و‬ ‫لندن‪ ،‬پایتخت کش��ورهای هلند‪ ،‬ای��ران و انگلیس‬ ‫اخذ ش��ده است‪ .‬او س��رمایه دوستان و خویشاوندان‬ ‫خود را با این صندوق جمع می کند و در بازار بورس‬ ‫تهران س��رمایه گذاری می کند‪ ۲۰ .‬نفر از کشورهای‬ ‫انگلیس‪ ،‬المان‪ ،‬س��وئد‪ ،‬سوئیس‪ ،‬بلژیک و لهستان‪،‬‬ ‫سرمایه خود را به ماچی وجتال داده اند تا او با خرید و‬ ‫فروش سهام در بورس تهران‪ ،‬این سرمایه را چندبرابر‬ ‫کن��د‪ .‬او هم اکنون یک دفتر در تهران و یک دفتر در‬ ‫لندن دارد‪.‬‬ ‫نیوی��ورک تایمز گ��زارش داده ک��ه از میان تمام‬ ‫بورس های دنیا‪ ،‬بازار بورس تهران در س��ال ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫بیشترین رش��د را داشته و ارزش دالریِ بازار بورس‬ ‫تهران در سال گذشته میالدی‪ ،‬بیش از دو برابر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سوددهی در‬ ‫زنجیره فوالد‬ ‫روال منطقی‬ ‫ندارد‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1470‬‬ ‫پیاپی ‪2788‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر عملیاتی شد‬ ‫فراوری و بسته بندی میوه و خرما در فراشبند‬ ‫بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بندر بوشهر‬ ‫حجت االس�لام درویشیان‪ ،‬رئیس سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫از بندر بوش��هر بازدید کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی استان بوش��هر‪ ،‬مدیرکل بنادر و دریانوردی‬ ‫اس��تان بوشهر ضمن خوش��امدگویی به هیات بازدیدکننده به‬ ‫بیان گزارش��ی از فعالیت ها و اقدامات انجام ش��ده در این اداره‬ ‫کل پرداخت‪ .‬س��یاوش ارجمندزاده‪ ،‬بندر بوش��هر را بندری با‬ ‫قدمت تاریخی و رو به توسعه منطبق با فاکتورهای بین المللی‬ ‫اع�لام ک��رد و افزود‪ :‬افق توس��عه بندر بوش��هر و تبدیل ان به‬ ‫یک بندر نس��ل سومی در مجتمع بندری نگین خواهد بود که‬ ‫حجم عمده ان را محیط های کانتینری و بخش دیگر را مخازن‬ ‫برای ص��ادرات و واردات مواد نفتی مایع تش��کیل می دهد‪ .‬در‬ ‫ادامه هیات بازدیدکننده با حضور در بالکن طبقه ‪ ۷‬برج بندر و‬ ‫همچنین حضور روی ش��ناور از نزدیک از کانال دسترسی بندر‬ ‫بوشهر‪ ،‬تجهیزات و روند عملیات در بندر بوشهر دیدن کردند‪.‬‬ ‫توسعه شهرک صنعتی میاندواب‬ ‫توس��عه ش��هرک صنعتی میاندواب در دس��تور کار شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اذربایج��ان غربی ق��رار دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬علی عبدلی س��یالبی در دیدار با هیات مدیره‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شهرک صنعتی میاندواب با مساحتی افزون بر ‪۱۲۱‬‬ ‫هکتار واحدهای توانمند تولیدی و صنعتی را در خود جای داده‬ ‫و برنامه ریزی برای توس��عه ان نیز در دس��تور کار شرکت قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اذربایجان غربی با اش��اره به اینکه ‪ ۱۹۹‬قرارداد واگذاری زمین‬ ‫در این ش��هرک صنعتی منعقد ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪۱۲۸‬‬ ‫واحد تولیدی در این ش��هرک صنعتی به بهره برداری رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬عبدلی با بیان اینکه یکی از مهم تری��ن برنامه های این‬ ‫ش��رکت در س��ال رونق تولی��د‪ ،‬بازگرداندن واحده��ای راکد‬ ‫به چرخ��ه تولید بوده‪ ،‬اف��زود‪ :‬باتوجه به اقدامات انجام ش��ده‬ ‫امس��ال ‪ ۹۰‬واحد تولیدی راکد در س��طح ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان به بهره برداری رس��یده اند‪ .‬از این بین ‪ ۴‬واحد‬ ‫تولیدی راکد نیز در شهرک صنعتی میاندواب به چرخه تولید‬ ‫بازگش��ته اند‪ .‬رئیس هیات مدیره ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اذربایجان غربی رفع مش��کالت صنعتگران را مهم ترین دغدغه‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان غربی دانست‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر‪ ،‬عملیات اجرایی س��اخت‬ ‫مجتمع سردخانه ‪ ۲‬هزار تنی فراوری و بسته بندی میوه و خرما‬ ‫در ناحیه صنعتی فراشبند اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی ف��ارس‪ ،‬در این ایی��ن که باحضور مع��اون هماهنگی‬ ‫اقتصادی اس��تانداری فارس‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی فارس‪ ،‬فرماندار و برخی مس��ئوالن شهرستان فراشبند‬ ‫برگزار شد‪ ،‬کلنگ عملیات اجرایی این طرح به زمین زده شد‪.‬‬ ‫مجتمع س��ردخانه ‪ ۲‬هزار تنی فراوری و بسته بندی شرکت‬ ‫تعاونی چهارفصل عرش��یا در زمینی به مس��احت ‪ ۶‬هزار متر و‬ ‫با س��رمایه گذاری ‪ ۷۰‬میلیارد ریال در مدت یک س��ال ساخته‬ ‫خواهد ش��د و با بهره برداری از ان برای ‪ ۴۰‬نفر اش��تغال ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی ف��ارس در ایین‬ ‫کلنگ زن��ی این واحد در ناحیه صنعتی فراش��بند‪ ،‬گفت‪ :‬اغلب‬ ‫زیرس��اخت ها برای اس��تقرار واحدهای تولی��دی و صنعتی در‬ ‫این ناحیه صنعتی فراهم اس��ت و امسال به سرمایه گذاران این‬ ‫شهرک‪ ،‬مشوق های ویژه مناطق کم برخوردار داده می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در راس��تای تش��ویق س��رمایه گذاران برای ‪۱۳‬‬ ‫متقاض��ی درخواس��ت کاهش س��هم نق��دی ب��ه ‪ ۱۰‬درصد و‬ ‫بازپرداخت بقیه ان در قالب اقساط ‪ ۴۸‬ماهه به سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران ارسال شده که با تصویب‬ ‫در هیات مدیره‪ ،‬در اختیار سرمایه گذاران قرار داده می شود‪.‬‬ ‫فتوحی ادامه داد‪ :‬چنانچه س��رمایه گذارانی که به انها مشوق‬ ‫اختصاص داده می شود‪ ،‬بتوانند براساس برنامه زمانبندی شده‬ ‫واحد صنعتی خود را به بهره برداری برس��انند و ایجاد اش��تغال‬ ‫کنند‪ ،‬تا سقف ‪ ۹۰‬درصد از اسناد تعهدی انها به عنوان تشویق‬ ‫به انها بازگردانده خواهد ش��د و همین امر ش��رایط مناسبی را‬ ‫برای تش��ویق و ترغیب صنعتگران به تولید و ایجاد فرصت های‬ ‫شغلی در این مکان فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه زیرس��اخت های اولیه مانن��د اب و برق و‬ ‫گاز برای اس��تقرار واحدهای تولیدی در این ش��هرک صنعتی‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متناسب با اس��تقرار واحدهای صنعتی‬ ‫و جذب س��رمایه گذار‪ ،‬دیگر زیرساخت ها نیز ایجاد خواهد شد‬ ‫و ما از همه ظرفیت های قانونی برای حمایت از س��رمایه گذاران‬ ‫بهره می گیریم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با هدف تامین برق پایدار واحدهای صنعتی‬ ‫نی��ز خط اختصاصی انتق��ال برق‪ ،‬با اعتب��ار ‪ ۱۶‬میلیارد ریالی‬ ‫با پیش��رفت ‪ ۹۰‬درصدی در حال اجرا اس��ت ک��ه به زودی به‬ ‫بهره برداری می رس��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫فارس از سرمایه گذاران خواست باتوجه به ظرفیت های موجود‬ ‫در شهرس��تان فراش��بند در تولید خرما‪ ،‬محصوالت گلخانه ای‬ ‫و صیفی ج��ات و برخ��ی محصوالت زراعی و باغ��ی برای ایجاد‬ ‫و راه ان��دازی صنایع تبدیلی و م��واد غذایی اقدام کنند‪ .‬فتوحی‬ ‫همچنین از س��رمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران (ایدرو) در این ش��هرک صنعتی برای س��اخت مجتمع‬ ‫کارگاه��ی خب��ر داد و گفت‪ :‬ق��رارداد واگذاری زمی��ن به این‬ ‫سازمان منعقد شده و عملیات اجرایی ساخت مجتمع کارگاهی‬ ‫در این ش��هرک صنعت��ی در مراحل پایانی اس��ت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مجتمع کارگاهی در این ناحیه صنعتی پس از تکمیل‪ ،‬با‬ ‫شرایط ویژه به جوانان واگذار می شود تا ظرفیت مناسبی برای‬ ‫تولید و اشتغال فراهم شود‪ .‬ناحیه صنعتی فراشبند با مساحت‬ ‫‪ ۱۰۰‬هکتار‪ ،‬ظرفیت اس��تقرار ‪ ۳۴۰‬واحد صنعتی با پیش بینی‬ ‫اشتغالزایی برای بیش از هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر را دارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۷‬قرارداد در ناحیه صنعتی منعقد‬ ‫ش��ده و ‪ ۱۳‬قرارداد دیگر نیز در مرحله انعقاد است که با ورود‬ ‫طرح های جدید س��رمایه گذاری‪ ،‬توس��عه صنعتی و اشتغال در‬ ‫این ناحیه صنعتی شتاب می گیرد‪.‬‬ ‫استفاده صنعتی از فاضالب شهری در پاالیش نفت اصفهان‬ ‫بهمن راعی‪ -‬به مناسبت دهه فجر‪ ،‬چندین پروژه شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان با حضور اس��تاندار بهره برداری رسمی‬ ‫ش��د‪ .‬در همین راستا نخس��تین پروژه ملی زیست محیطی‬ ‫تصفیه و اس��تفاده صنعتی از فاضالب ش��هری ب��ا رویکرد‬ ‫کاهش مصرف منابع اب ش��رب با ظرفیت ‪ ۷۵۰‬مترمکعب‬ ‫در ساعت راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬عباس رضایی در ایین افتتاح‬ ‫پروژه های دهه فج��ر در جمع خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪۲۳‬‬ ‫درصد فراورده های نفتی کشور ازسوی شرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان تامین می ش��ود و تمام بنزین تولیدی این مجموعه‬ ‫بنزین یورو ‪ ۵‬اس��ت‪ .‬این ش��رکت با تولید ‪ ۱۲‬میلیون لیتر‬ ‫در روز‪ ،‬س��وخت استان اصفهان و ‪ ۱۶‬استان کشور را تامین‬ ‫می کن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬افتتاح ‪ ۲‬پروژه‪« ،‬س��کوهای بارگیری‬ ‫فراورده های سبک و ویژه» و «تصفیه و استفاده از فاضالب‬ ‫ش��هری» دو اقدام مهم در راس��تای برطرف کردن نیازهای‬ ‫این مجموعه است‪ .‬اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان‬ ‫در منطقه خش��ک قرار دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اس��تفاده از پساب‬ ‫به جای اب‪ ،‬موجب مص��رف بهینه و کمک به صرفه جویی‬ ‫در مصرف اب اس��ت که خوشبختانه با افتتاح این پروژه در‬ ‫اصفهان محقق شد‪ .‬این پروژه در مدت ‪ ۲۴‬ماه و با هزینه ای‬ ‫افزون بر ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان در محل ش��رکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان ساخته شد‪.‬‬ ‫تکمیل زنجیره پایین دست صنایع فلزی در اولویت‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫تکمیل زنجیره پایین دست صنایع فلزی از رویکردهای سال‬ ‫اینده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از یزد‪ ،‬س��عید زرندی در ایین افتتاح‬ ‫نخس��تین واحد تولید در و پنجره ه��ای نوین الومینیوم در‬ ‫ی��زد گفت‪ :‬در حوزه فوالد‪ ،‬ظرفی��ت تولید ‪ ۳۰‬میلیون تن‬ ‫است که در چند سال اخیر برنامه ریزی های خوبی در حوزه‬ ‫فلزات اساسی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه با بهره ب��رداری از الومینیوم جنوب‪،‬‬ ‫تحرک و رونق جدی��دی در این صنعت رخ می دهد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در این واحد یک میلیارد دالر س��رمایه گذاری انجام ش��ده‬ ‫و ظرفی��ت تولید ‪ ۳۳۰‬هزار تن الومینیوم در س��ال را دارد‪.‬‬ ‫زرن��دی اعالم کرد‪ :‬در این راس��تا در اس��تان یزد ظرفیت‬ ‫خوبی وجود دارد و باید به س��مت شهرک های تخصصی در‬ ‫این زمینه حرکت کنیم‪ .‬معاون طرح و برنامه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در ادامه به حوزه پایین دس��ت صنایع فلزی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬ظرفیت های بسیاری در این بخش وجود‬ ‫دارد اما به ان توجه الزم نش��ده اس��ت‪ .‬زرندی تاکید کرد‪:‬‬ ‫تنها راه اس��تقالل کش��ور ص��ادرات غیرنفتی اس��ت و باید‬ ‫تحریم ها را به فرصت تبدیل کرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1470‬‬ ‫پیاپی ‪2788‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫گرانی مصالح ساختمانی و زمین کار سازندگان را سخت کرد‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بخش بزرگی از سرمایه سازندگان‪ ،‬بعد از ساخت و ساز و در زمان‬ ‫انتق��ال س��ند برمی گردد ام��ا افزایش قیمت های س��اخت و طوالنی‬ ‫شدن روند ساخت موجب می شود وقتی پول ساخت و ساز به دست‬ ‫سازنده می رسد‪ ،‬وی دیگر توان خرید زمین نداشته باشد‬ ‫نهادهای متولی صنعت س��اختمان گفت‪ ۲ :‬سال است‬ ‫از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواس��ته ایم یک خط‬ ‫اعتباری برای انبوه س��ازان در نظ��ر گرفته و فوالد مورد‬ ‫نیاز این بخش را تامین کند‪ .‬اما این اقدام انجام نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین یک سال است وزیر راه و شهرسازی از‬ ‫اختصاص کارت مصالح به انبوه سازان سخن می گوید اما‬ ‫نمی دانیم چرا این کارت رونمایی نمی شود؟‬ ‫پورحاجت ضمن هش��دار دادن به مس��ئوالن نسبت‬ ‫ب��ه احتمال ورشکس��تگی صنعت س��اختمان با وجود‬ ‫مش��کالت فعلی اظه��ار کرد‪ :‬بخش بزرگی از س��رمایه‬ ‫س��ازندگان‪ ،‬بعد از ساخت و ساز و در زمان انتقال سند‬ ‫برمی گ��ردد ام��ا افزایش قیمت های س��اخت و طوالنی‬ ‫ش��دن روند ساخت موجب می ش��ود وقتی پول ساخت‬ ‫و ساز به دست س��ازنده می رسد‪ ،‬وی دیگر توان خرید‬ ‫زمین نداش��ته باشد‪ .‬در چند س��ال گذشته بسیاری از‬ ‫همکاران ما بعد از فروش واحدهای ساخته شده‪ ،‬دیگر‬ ‫توان خرید همان زمین را هم نداشته اند‪.‬‬ ‫او با اشاره به تاثیر گرانی نرخ زمین در دشوارتر شدن‬ ‫ش��رایط س��ازندگان گفت‪ :‬نرخ زمین به شدت افزایشی‬ ‫ش��ده اما قیمت اپارتمان های نوس��از به همین میزان‬ ‫افزایش نداشته است‪.‬‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انبوه سازان با بیان اینکه معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری پیگیر مش��کالت صنعت ساختمان‬ ‫اس��ت اما به نظر می رسد مس��ائل در وزارتخانه ها روی‬ ‫زمی��ن می ماند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬وزارتخانه های مس��ئول در‬ ‫صنعت س��اختمان باید بررس��ی کنند که چرا فوالد در‬ ‫ماه گذش��ته و یک ش��به‪ ۲۰ ،‬تا ‪ ۲۵‬درصد گران ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در روزهای اخیر س��یمان هم حدود ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫گران شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�دید مش�کالت صنع�ت با قیم�ت باالی‬ ‫زمین‬ ‫یکی دیگر از فعاالن حوزه صنعت س��اختمان معتقد‬ ‫است مشکالت و رکود ایجاد شده در صنعت ساختمان‪،‬‬ ‫بیش از هر چیز ناش��ی از کمبود و گران ش��دن زمین‬ ‫است‪.‬‬ ‫یون��س غفرانی در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه‬ ‫نرخ باالی زمین یکی از دالیل اصلی رکود و مش��کالت‬ ‫صنعت ساختمان درحال حاضر است‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫مصالح س��اختمانی برای ما مش��کالتی ایجاد کرده اما‬ ‫مش��کالت ناش��ی از گرانی زمین وضعیت را بدتر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شهرداری ها و اداره های اب‪ ،‬برق و‪...‬‬ ‫در صدور مجوزهای مربوط به ساخت و ساز‪ ،‬بر هزینه ها‬ ‫می افزایند و کار را دشوارتر می کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه در کالنشهرها زمین کم شده و شهرک سازی ها‬ ‫اتفاق نمی افت��د‪ ،‬باال رفتن هزینه های س��اخت و رکود‬ ‫صنعت س��اختمان‪ ،‬بیش از هر چیز به دلیل نرخ زمین‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان اردبیل با تاکید‬ ‫بر تش��دید رکود صنعت س��اختمان در سال های اخیر‬ ‫گف��ت‪ :‬عامل اصلی افزایش نرخ زمین‪ ،‬کمبود زمین در‬ ‫کالنشهرهاست‪ ،‬به عنوان مثال بیشتر زمین های موجود‬ ‫اکنون در بافت فرس��وده اس��ت که تعداد این زمین ها‬ ‫هم کم اس��ت و همین مسئله‪ ،‬نرخ زمین های موجود را‬ ‫افزایش داده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به تحمیل هزینه های اضافه بر سازندگان‬ ‫از س��وی ش��هرداری ها و س��ازمان های مربوطه افزود‪:‬‬ ‫هزینه ه��ای پروانه و هزینه های��ی که در مقابل ان هیچ‬ ‫خدماتی داده نمی ش��ود‪ ،‬ساخت و ساز را گران می کند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان اردبیل ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین مس��ئله ازاردهنده این اس��ت که کس��ی که‬ ‫می خواهد ساخت وس��از کند‪ ،‬باید در همان ابتدای کار‪،‬‬ ‫پول نقد را برای نظام مهندس��ی خ��رج کند و با توجه‬ ‫شُفروش‬ ‫به اینکه ب��ه دلیل گرانی و رکود‪ ،‬نمی تواند پی ‬ ‫انجام دهد‪ ،‬درمراحل بعدی پول نقد ندارد و به مش��کل‬ ‫برمی خورد‪.‬‬ ‫غفرانی با اش��اره به اینکه گرانی مصالح س��اختمانی‬ ‫در س��ال پیش به اوج خود رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود این‬ ‫گرانی‪ ،‬نمی توان درحال حاضر فقط این مسئله را مشکل‬ ‫س��ازندگان دانست و نرخ باالی زمین‪ ،‬فشار بیشتری به‬ ‫همکاران ما در این صنعت وارد می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در ح��ال حاضر با توج��ه به باال‬ ‫رفتن نرخ دالر و س��که‪ ،‬صنعت ساختمان مناسب ترین‬ ‫محل برای س��رمایه گذاری افراد به شمار می رود و باید‬ ‫مش��کالت این بخش حل و فصل شود‪ ،‬گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫راه��کار موجود برای خارج کردن صنعت س��اختمان از‬ ‫رکود‪ ،‬کاهش نرخ زمین است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت ساختمان افزود‪ :‬در این زمینه کاری‬ ‫ک��ه می توان انجام داد طراحی ش��هرک هایی در اطراف‬ ‫شهرهاس��ت که می توان��د نرخ زمین را ب��ه حد تعادل‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫اگر این کار را انجام دهند‪ ،‬تکلیف س��ازندگان درباره‬ ‫زمین روش��ن می ش��ود و فش��اری از نظر اینکه به طور‬ ‫حتم بای��د زمین گرانی در مرکز ش��هر خریداری کند‪،‬‬ ‫روی انها نخواهد بود‪.‬‬ ‫فرشید پورحاجت‬ ‫یونس غفرانی‬ ‫‪ ۴۰۰‬لیتر بنزین‪ ،‬سهمیه نوروزی تاکسی های بین شهری‬ ‫مدیرکل مسافری سازمان راهداری از اختصاص ‪ ۴۰۰‬لیتر‬ ‫بنزین یارانه ای در اسفند امسال و فروردین ‪ ۹۸‬به تاکسی های‬ ‫بین شهری خبر داد‪.‬‬ ‫داری��وش باقرج��وان در گفت وگو با مه��ر درباره اختصاص‬ ‫سهمیه سوخت به تاکسی های بین شهری بر اساس پیمایش‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ای��ن اتف��اق از اس��فند رخ می ده��د و در بهمن‬ ‫‪ ۷۵۰‬لیتر س��وخت یارانه ای به کارت هوش��مند تاکسی های‬ ‫بین شهری پالک «ع» واریز شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ماه اینده ‪ ۴۰۰‬لیتر به عنوان کف س��همیه به‬ ‫کارت سوخت تاکسی های بین ش��هری واریز می شود که به‬ ‫عنوان تنخواه انها منظور می ش��ود‪ ،‬م��ازاد بر این ‪ ۴۰۰‬لیتر‬ ‫نیز هرچه پیمایش براس��اس صورت وضعیت داش��ته باشند‪،‬‬ ‫در قالب مابه التفاوت نرخ س��وخت یارانه ای با سوخت ازاد به‬ ‫ش��ماره شبای رانندگان که در س��امانه کارت هوشمند ثبت‬ ‫ش��ده‪ ،‬به طور اعتباری و فقط قابل اس��تفاده در جایگاه های‬ ‫سوخت شارژ می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل حمل ونقل مس��افری سازمان راهداری حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای ادامه داد‪ :‬این ‪ ۴۰۰‬لیتر در ماه های اینده به تدریج‬ ‫حذف می شود ولی درحال حاضر امکان صفر کردن یکباره ان‬ ‫وجود ندارد زیرا هنوز برخی شرکت ها برای تاکسی های بین‬ ‫ش��هری که در مسافت ش��هرهای نزدیک یا روستاها فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬صورت وضعیت ص��ادر نمی کنند ولی به تدریج که‬ ‫سامانه های صدور صورت وضعیت ها یکپارچه شد‪ ،‬این ‪۴۰۰‬‬ ‫لیتر بنزین یارانه ای و تنخواه حذف می شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تصریح کرد‪ :‬وزارت نفت و وزارت کشور‬ ‫قرار است برای فروردین و سفرهای نوروزی نیز این ‪ ۴۰۰‬لیتر‬ ‫را به کارت س��وخت رانندگان تاکسی های بین شهری واریز‬ ‫کنند ولی هرچه در نوروز کار کنند و پیمایش داشته باشند‪،‬‬ ‫از س��وی این ‪ 2‬وزارتخانه میزان پیمایش انها محاسبه شده‬ ‫و مابه التفاوت نرخ س��وخت ازاد و یارانه ای به کارت هوشمند‬ ‫انها واریز می شود‪.‬‬ ‫وی درباره تاکس��ی های پالک «ع» ف��رودگاه امام خمینی‬ ‫(ره) یاداور ش��د‪ :‬تاکس��ی های فرودگاه امام هم مانند س��ایر‬ ‫تاکس��ی های پ�لاک «ع» در ‪ ۳‬ماه اخیر ‪ ۷۵۰‬لیتر س��وخت‬ ‫دریاف��ت کرده ان��د ام��ا قرار ش��ده از این پس ش��رکت های‬ ‫تاکس��یرانی فعال در فرودگاه امام‪ ،‬صورت وضعیت برای این‬ ‫تاکسی ها صادر کنند تا تخصیص سهمیه سوخت انها نیز بر‬ ‫اساس پیمایش باشد‪.‬‬ ‫باقرجوان ادامه داد‪ :‬برای تاکس��ی های ف��رودگاه امام قرار‬ ‫اس��ت ضریب های خاصی به عنوان سهمیه سوخت پیمایشی‬ ‫در نظر گرفته شود‪ ،‬از جمله اینکه بیشتر تاکسی های فرودگاه‬ ‫امام پس از انتقال مسافر به تهران‪ ،‬یک سر خالی برمی گردند‪.‬‬ ‫همچنین ترافیک درون شهری برای تاکسی های فرودگاه امام‬ ‫نیز در نظر گرفته می شود تا در حق انها اجحافی نشود‪.‬‬ ‫مدیرکل مس��افری س��ازمان راهداری درب��اره امکان ورود‬ ‫تاکسی های فرودگاه امام به طرح ترافیک تهران با پالک «ع»‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در گذش��ته امکان ورود به محدوده طرح‬ ‫ترافیک با پالک «ع» برای تاکس��ی های بین ش��هری وجود‬ ‫داشت اما با مصوبه شورای عالی ترافیک و معاونت حمل ونقل‬ ‫شهرداری تهران این امکان از انها سلب شده و با تاکسی های‬ ‫بین ش��هری مانند خودروهای س��واری پالک سفید برخورد‬ ‫می ش��ود این در حالی است که سازمان راهداری اجازه تردد‬ ‫به تاکس��ی های درون ش��هری با پالک «ت» و حمل مسافر‬ ‫می ده��د که این مس��ئله‪ ،‬اجحاف در حق تاکس��ی های بین‬ ‫شهری است‪.‬‬ ‫مدیرکل مسافری س��ازمان راهداری گفت‪ :‬در حال رایزنی‬ ‫با شهرداری هستیم تا تاکسی های بین شهری با شماره های‬ ‫خاص به عنوان مثال ش��ماره های تهران بتوانند در محدوده‬ ‫ط��رح ترافیک پایتخت تردد کنند و این معافیت به انها داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫باقرجوان فعالیت همزمان در ش��رکت های تاکسیرانی بین‬ ‫ش��هری و تاکس��ی های اینترنتی را تخلف دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫س��امانه های مربوطه با هم تالقی داده می شود تا تاکسی های‬ ‫پ�لاک «ع» ک��ه از ه��ر ‪ ۲‬نهاد س��وخت دریاف��ت می کند‪،‬‬ ‫شناسایی کرده و امکان دریافت دو سوخت یارانه ای همزمان‬ ‫را حذف کنیم‪.‬‬ ‫زمان واریز ‪ ۴۰‬میلیون تومان مسکن ملی فرارسید‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی اظهارکرد‪ :‬کس��انی که نتوانند‬ ‫اسناد سابقه ‪ ۵‬سال سکونت خود را ارائه دهند‪ ،‬از طرح مسکن‬ ‫ملی حذف می شوند‪.‬‬ ‫محم��ود محم��ودزاده در گفت وگو ب��ا ایلنا درب��اره اخرین‬ ‫جزئیات پاالیش ثبت نام کنندگان مس��کن ملی اظهارکرد‪۵۸ :‬‬ ‫درصد متقاضیانی که در س��امانه مس��کن ملی ثبت نام کرده‬ ‫بودند‪ ،‬شرایط الزم را دارند و ‪ ۴۲‬درصد شرایط الزم را نداشتند‬ ‫که فرصت اعتراض و ارائه مدرک خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اردبیل با ‪ ۶۶‬درصد‪ ،‬بیش��ترین و س��منان با ‪۳۵‬‬ ‫درص��د‪ ،‬کمترین دارنده ش��رایط ثبت نام در مس��کن ملی را‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ۴۶ .‬درصد متقاضیان اس��تان تهران نیز دارای‬ ‫شرایط ثبت نام بودند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه در مراحل بعدی‬ ‫احراز صالحیت‪ ،‬باید س��ابقه ‪ ۵‬س��اله سکونت متقاضیان تایید‬ ‫ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از ‪ ۲‬هفته پیش همه اطالعات مورد نیاز را به‬ ‫استان ها ارسال کرده ایم و اداره های مربوطه به تدریج و براساس‬ ‫ظرفیت پذیرش‪ ،‬از متقاضی��ان دعوت می کنند تا مدارک انها‬ ‫کنترل و با اطالعات ثبت نام تطبیق داده شود‪.‬‬ ‫محمودزاده گفت‪ :‬متقاضیانی که مدارکش��ان تکمیل ش��ده‬ ‫باشد‪ ،‬برای تشکیل پرونده به بانک عامل ارجاع داده می شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه هنوز امکان ری��زش متقاضیان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬کسانی که نتوانند اسناد سابقه ‪ ۵‬سال سکونت‬ ‫خود را ارائه دهند‪ ،‬از مس��کن ملی حذف می شوند‪ .‬معاون وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی با اشاره به اغاز دور دوم ثبت نام مسکن ملی‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت ساختمان درکما‬ ‫محمدرضا نجفی‬ ‫رئیس فراکسیون توسعه دریامحور‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬پس از تعیین تکلیف ثبت نام دور نخس��ت‪ ،‬مرحله دوم‬ ‫در سراس��ر کش��ور اغاز خواهد ش��د‪ .‬تالش می کنیم این ثبت‬ ‫نام پیش از پایان س��ال اغاز ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تایید‬ ‫ش��دگان در مرحله نخست باید ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون تومان واریز‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ ۱۰۰ :‬میلیون تومان هم به عنوان تسهیالت به این‬ ‫افراد داده می ش��ود‪ .‬مابقی هزینه ای��ن واحدها را هم در طول‬ ‫دوره ساخت براساس قراردای که بین سازنده و متقاضی بسته‬ ‫می شود‪ ،‬در طول ‪ 1.5‬سال باید پرداخت شود‪.‬‬ ‫ای��ران حدود ‪ ۶‬ه��زار کیلومتر س��احل‪۷ ،‬‬ ‫استان س��احلی و بیشترین مرز ابی را نسبت‬ ‫به کش��ورهای منطقه دارد‪ .‬ایران کش��وری با‬ ‫ظرفیت های مختلف دریایی است و فرصت ها‬ ‫و ظرفیت های بسیاری در دریا برای ما وجود‬ ‫دارد که نباید از انها غافل شویم‪.‬‬ ‫بس��یاری از ظرفیت ه��ا و فرصت ه��ای ما‬ ‫در حوزه ه��ای مختل��ف اقتص��ادی‪ ،‬تجاری‪،‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬حمل ونقلی‪ ،‬منابع طبیعی و امنیتی‬ ‫و نظامی به دریا می رس��د‪ .‬همچنین بسیاری‬ ‫بحث ه��ای فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و اجتماعی‬ ‫م��ا متاث��ر از فرصت و تهدیدهایی اس��ت که‬ ‫در حوزه دریایی برای کش��ور متصور هستیم‬ ‫و می توانی��م با نگاه به دریاه��ا در این زمینه‬ ‫برنامه ریزی کنیم‪ .‬به طور قطع توسعه صنعت‬ ‫دریانوردی اثار اقتصادی مثبتی برای ایران به‬ ‫دنبال دارد و نهادهای تصمیم گیر کشور باید‬ ‫در زمینه حمایت بیش��تر از این بخش ها گام‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫برهمین اساس فراکسیون توسعه دریامحور‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در ماه های گذشته‬ ‫نشست های زیادی با فعاالن حوزه حمل ونقل‬ ‫دریای��ی و بن��دری برگ��زار ک��رد‪ .‬در ای��ن‬ ‫نشست ها نمایندگانی از شرکت های دریایی‪،‬‬ ‫کشتی س��ازها‪ ،‬شیالت‪ ،‬صنایع دریایی و دیگر‬ ‫بخش ها حضور داشتند‪.‬‬ ‫انچه در این نشس��ت ها درباره مش��کالت‬ ‫مختل��ف مدیریتی ح��وزه دریای��ی و بندری‬ ‫مطرح ش��د ما را به ش��ناختی کل��ی از موانع‬ ‫توس��عه دریامح��ور رس��انده اس��ت و اکنون‬ ‫می توانیم با اگاهی از مش��کالت‪ ،‬با نهادهای‬ ‫دولتی مرتبط برای حل و فصل مس��ائل وارد‬ ‫گفت وگو شویم و براساس اولویت ها‪ ،‬موانع را‬ ‫از پیش روی فعاالن حوزه برداریم‪ .‬دس��تاورد‬ ‫دیگر این نشست ها‪ ،‬ش��کل گرفتن تصویری‬ ‫جام��ع و دقی��ق از حم��ل و نق��ل دریایی و‬ ‫فعالیت های بندری در ذهن نمایندگان است‬ ‫که به انها در قانون نویس��ی و برنامه ریزی های‬ ‫کالن کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫افتتاح رسمی ازادراه‬ ‫تهران‪ -‬شمال‬ ‫‪ ۱۰‬اسفند‬ ‫قطعه یک ازادراه تهران‪ -‬شمال ‪ ۱۰‬اسفند‬ ‫ب��ا حضور رئیس جمهوری به طور رس��می به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬ازادراه تهران‪ -‬ش��مال‪،‬‬ ‫چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته زیر عبور‬ ‫ازمایش��ی رفت تا هم ثبت پالک خودروهایی‬ ‫ک��ه در ای��ن ‪ ۲‬روز از ازادراه عب��ور کردن��د‪،‬‬ ‫ازمایش ش��ود و هم این منطقه یک بار پیش‬ ‫از بهره برداری رسمی‪ ،‬برای بررسی مشکالت‬ ‫احتمالی مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫قطع��ه ای که ب��ه زودی به طور رس��می به‬ ‫بهره برداری می رس��د‪ ،‬از بزرگراه همت پس از‬ ‫تقاطع ازادگان اغاز می ش��ود و در مسیر ‪۳۲‬‬ ‫کیلومتری تا س��ه راهی شهرستانک در جاده‬ ‫قدیم کندوان ادامه دارد‪.‬‬ ‫مس��افران این مس��یر در ادامه وارد جاده‬ ‫قدیم کندوان می شوند و در منطقه مرزن اباد‬ ‫به منطقه ‪ ۴‬ازادراه تهران‪ -‬شمال می رسند و‬ ‫برای ادامه سفر به شمال از این قطعه استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫پرداخت عوارض در ازادراه تهران‪ -‬ش��مال‬ ‫الکترونیکی است‪ .‬هنوز رقم نهایی این عوارض‬ ‫مشخص نیست اما به گفته مسئوالن کمتر از‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫مس��ئله ای که تاکن��ون در زمینه پرداخت‬ ‫عوارض این ازادراه قطعی ش��ده‪ ،‬شناور بودن‬ ‫ان است‪ ،‬یعنی با توجه به ساعت و روز عبور‪،‬‬ ‫خودروها مش��مول پرداخت رقم های متفاوت‬ ‫عوارض می شوند‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود در هر شبانه روز حدود‬ ‫‪ ۱۲‬هزار ت��ردد در این ازادراه انجام ش��ود و‬ ‫در خوش بینانه تری��ن حالت ‪ ۵‬درصد مردم از‬ ‫ان اس��تفاده دائمی داشته باشند و ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫نیز به ش��کل عبوری از ان استفاده کنند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل نرخ عوارضی این ازادراه ش��ناور‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫افتت��اح منطقه یک ازادراه تهران‪ -‬ش��مال‬ ‫تاثیر بس��یاری در کاهش طول مس��افرت به‬ ‫شمال کشور دارد و فاصله تهران تا چالوس را‬ ‫‪ ۶۲‬کیلومتر کوتاه تر می کند که معادل کاهش‬ ‫‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬ساعت زمان سفر است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قیمت مصالح ساختمانی به ویژه اهن‪ ،‬فوالد و سیمان‬ ‫از س��ال گذش��ته روند صعودی گرفته و همچنان ادامه‬ ‫تو ساز‬ ‫دارد‪ ،‬به طوری که برخی دست اندرکاران امر ساخ ‬ ‫از افزایش های یک ش��به نرخ مصالح گالی��ه دارند‪ .‬انها‬ ‫می گویند این گرانی ها بر مش��کالت پیشین این حوزه‬ ‫از جمل��ه قیمت باالی زمین اف��زوده و تبدیل به عاملی‬ ‫برای تش��دید رکود در صنعت س��اختمان ش��ده است‪.‬‬ ‫صدور پروانه های س��اختمانی در شهرها کاهش یافته و‬ ‫این روزها وضعیت س��اخت و س��از به گونه ای است که‬ ‫برخی فعاالن این حوزه‪ ،‬نس��بت به ورشکستگی صنعت‬ ‫ساختمان هشدار می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مقایسه قیمت های رسمی مصالح‬ ‫س��اختمانی در نیمه نخست سال جاری با سال گذشته‬ ‫نش��ان می دهد ن��رخ این مصال��ح و تجهیزات امس��ال‬ ‫دس��ت کم ‪ 30‬درصد افزایش داش��ته است‪ .‬دبیر کانون‬ ‫سراسری انبوه سازان کشور می گوید این افزایش نرخ ها‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬در ‪ ۱۰‬روز گذشته‬ ‫افزایش ناگهانی در نرخ سیمان رخ داده و نرخ فوالد نیز‬ ‫در ماه گذشته دوباره افزایش داشته است‪.‬‬ ‫فرش��ید پورحاجت در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیش��تر کس��انی که در حوزه صنعت ساختمان فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬واحدهای در حال س��اخت را ب��ه این امید‬ ‫پیش فروش می کنند که نقدینگی الزم را تامین کرده و‬ ‫مس��کن مناسب را با نرخ مناسب در موعد مقرر تحویل‬ ‫مردم دهند‪ ،‬اما وقتی یک ش��به نرخ مصالح ساختمانی‬ ‫چند برابر می شود‪ ،‬بخش تولید دچار زیان می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ‪ ۲‬س��ال گذشته شاهد اوج گیری‬ ‫ن��رخ مصال��ح س��اختمانی بودی��م‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬نبود‬ ‫مدیری��ت صحیح‪ ،‬نبود نظارت بر بازار مصالح و نیز نبود‬ ‫سیاستگذاری درست در حوزه تولید مصالح ساختمانی‪،‬‬ ‫از جمله دالیل گران ش��دن مصالح در ‪ ۲‬س��ال گذشته‬ ‫بوده است‪ ،‬روندی که همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫پورحاجت با بیان اینکه نظم عرضه و تقاضا در صنعت‬ ‫س��اختمان به هم خورده و همین مس��ئله زمینه تغییر‬ ‫قیمت ه��ا و گران ش��دن مصالح را ایجاد کرده اس��ت‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر در کش��ور تقاض��ا برای خرید‬ ‫فوالد کاهش یافته اس��ت که کاه��ش تعداد پروانه های‬ ‫ساختمانی‪ ،‬تاییدکننده این کاهش است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬با وجود اینکه تقاضا برای بازار فوالد کم‬ ‫است‪ ،‬در سال های ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬کارخانه های نورد مختلفی‬ ‫در کش��ور راه اندازی شد که موجب به هم خوردن نظم‬ ‫عرضه و تقاضا شدند‪ .‬این کارخانه ها در حالی راه اندازی‬ ‫ش��ده که مواد اولیه برای این کارخانه ها به میزان کافی‬ ‫وجود ن��دارد‪ ،‬بنابراین نظم عرضه و تقاضا در این حوزه‬ ‫برهم خورده و خود این کارخانه ها موجب ش��ده اند نرخ‬ ‫فوالد افزایش یابد‪ .‬برخ��ی می گویند نرخ جهانی فوالد‬ ‫افزایش داشته اس��ت اما مگر نرخ جهانی چقدر بر نرخ‬ ‫فوالد در کشور ما تاثیر می گذارد؟‬ ‫این انبوه ساز یاداور شد‪ :‬گفته می شود به دلیل سرما‪،‬‬ ‫س��همیه گاز مصرفی برخ��ی کارخانه های فوالد کاهش‬ ‫یافته که این مسئله نیز منجر به کاهش تولید می شود‬ ‫و نظم عرضه و تقاضا را برهم می زند‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از نبود سیاس��ت گذاری درست از سوی‬ ‫تالش مجلس‬ ‫برای شناخت‬ ‫موانع توسعه‬ ‫دریامحور‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1470‬‬ ‫پیاپی ‪2788‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عرضه لوازم یدکی ارزان به رانندگان تاکسی‬ ‫مانع بانکی در مسیر تحقق‬ ‫اوراق مشارکت مترو‬ ‫رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر تهران گفت‪:‬‬ ‫‪ ۹۱۰‬میلی��ارد توم��ان اوراق مش��ارکت مترو‬ ‫تهران در بانک اینده مانده اس��ت و این بانک‬ ‫وثیقه شهرداری را قبول نمی کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محس��ن هاشمی در صد و‬ ‫نود و هشتمین نشست ش��ورا درباره نشست‬ ‫هم اندیش��ی اعضای شورای ش��هر و شهردار‬ ‫ته��ران اظهارک��رد‪ :‬در این نشس��ت مس��ائل‬ ‫مختل��ف حمل ونق��ل عمومی مطرح ش��د و‬ ‫ش��هردار تهران درباره پرداخت نش��دن اوراق‬ ‫مش��ارکت مترو تهران و حدود ‪ ۹۱۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان پول اوراقی که در بان��ک اینده مانده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ابراز نگرانی کرد‪ .‬هاش��می ادامه داد‪:‬‬ ‫ش��هردار تهران بیان کرد ک��ه چرا هماهنگی‬ ‫ب��رای پرداخت این پول به ش��هرداری انجام‬ ‫نمی ش��ود و چ��را بان��ک این��ده وثیقه های‬ ‫شهرداری را نمی پذیرد‪ .‬رئیس شورای تهران‬ ‫درباره بررس��ی بودجه شهرداری تهران گفت‪:‬‬ ‫بودجه ‪ 99‬در کمیس��یون ها در حال بررسی‬ ‫است و در موعد مقرر در صحن ارائه می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ابتدا منابع و مصارف و سپس‬ ‫هزینه ها بررسی می شود‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چرا چراغ های راهنمایی و‬ ‫رانندگی خاموش است؟‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک‬ ‫ش��هرداری ته��ران درباره دلیل خاموش��ی و‬ ‫غیرفعال ش��دن تابلوهای شهری و چراغ های‬ ‫راهنمای��ی و رانندگی برخ��ی معابر پایتخت‬ ‫توضی��ح داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید احمد‬ ‫واحدی درب��اره چرایی خاموش��ی چراغ های‬ ‫راهنمای��ی و رانندگی در برخی معابر ش��هر‬ ‫گفت‪ :‬اختالل در فعالیت دکل برق فشار قوی‬ ‫سبب بروز مش��کالت در تامین برق تابلوهای‬ ‫ش��هری ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه این‬ ‫اختالل و قطع ب��رق در مناطق ‪ ۷ ،۶ ،۴ ،۱‬و‬ ‫‪ ۸‬تاثیرگذار بوده است و چراغ های راهنمایی‬ ‫و رانندگی برخی از تقاطع ها غیرفعال ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با عوامل پلیس راه��ور در این‬ ‫زمینه هماهنگی ش��ده ت��ا در زمینه برقراری‬ ‫نظ��م در تردد نس��بت به اس��تقرار نیروهای‬ ‫پلی��س اق��دام کنند‪ .‬واح��دی درب��اره زمان‬ ‫برطرف شدن این اختالل گفت‪ :‬تکنسین های‬ ‫اداره برق در حال حل مش��کالت هستند و به‬ ‫محص برطرف ش��دن این مشکل‪ ،‬چراغ ها و‬ ‫تابلوهای راهنمایی و رانندگی به مدار فعالیت‬ ‫بازخواهند گشت‪.‬‬ ‫احتمال بهره برداری از‬ ‫زیرگذر گیشا تا ‪ ۱۵‬اسفند‬ ‫مع��اون فن��ی و عمرانی ش��هرداری تهران‬ ‫از رف��ع دغدغه اهالی محله گیش��ا در زمینه‬ ‫حذف دسترس��ی از زیرگذر ب��ه این محله با‬ ‫ایجاد دوربرگردان غیرهمسطح خبر داد‪ .‬صفا‬ ‫صبوری دیلمی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان‬ ‫این که گیشا در گذش��ته فقط یک ورودی از‬ ‫قس��مت پایین داش��ته و از باال بن بست بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در گذشته برای دسترسی‬ ‫به محله گیش��ا فقط یک ورودی از روی پل و‬ ‫یک ورودی همسطح از چمران وجود داشت و‬ ‫فقط از جنوب می توانستیم وارد گیشا شویم‪،‬‬ ‫اما در سال های اخیر از اتوبان شیخ فضل اهلل و‬ ‫حکیم نیز ‪ ۲‬دسترسی از باال به خیابان گیشا‬ ‫داده و این محله از بن بس��ت خارج ش��د‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه در طراحی اولیه زیرگذر گیش��ا‬ ‫یک ورودی روباز به طول ‪ ۲۰۰‬متر در ابتدای‬ ‫ورودی به خیابان گیش��ا در نظر گرفته شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تصور کنی��د زیرگذری در‬ ‫‪ ۲۰۰‬متر ابتدایی خیابان گیشا روباز باشد که‬ ‫ش��بیه یک خندق و پرتگاه بود‪ ،‬چراکه ارتفاع‬ ‫‪ 7‬متر به طول ‪ ۲۰۰‬متر در نظر گرفته ش��ده‬ ‫بود و این امری غیرمهندس��ی بود چراکه این‬ ‫ورودی‪ ،‬زیرگذر به محله گیشا را به یک پرتگاه‬ ‫و خن��دق تبدیل کرده بود‪ .‬او با بیان اینکه در‬ ‫طراحی های بعدی‪ ۲۰۰ ،‬متر ابتدای گیشا که‬ ‫در طراحی ه��ا روباز در نظر گرفته ش��ده بود‪،‬‬ ‫حذف شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حذف این ورودی گیشا‬ ‫دغدغه ای برای اهالی مح��ل ایجاد کرده بود‬ ‫و انها در نظرس��نجی هایی که انجام ش��د‪ ،‬از‬ ‫اینکه نتوانند دسترسی راحتی به گیشا داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬ابراز نگرانی کرده بودند که به همین‬ ‫دلیل یک دوربرگردان غیرهم سطح‪ ،‬روبه روی‬ ‫بوستان گفت وگو و در بزرگراه چمران طراحی‬ ‫کردی��م‪ .‬برای س��اخت ای��ن دوربرگ��ردان‪،‬‬ ‫کارگاه تجهیز ش��ده اس��ت و پیش از اغاز به‬ ‫کار زیرگذر گیش��ا‪ ،‬کارگاه فعال می شود تا با‬ ‫اخت�لاف زمانی کوتاهی‪ ،‬این دوربرگردان بعد‬ ‫از زیرگذر وارد مدار بهره برداری شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مقرر شد‬ ‫‪ ۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برای‬ ‫خرید و ورود‬ ‫اتوبوس های‬ ‫جدید و ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫برای نوسازی‬ ‫و بازسازی به‬ ‫عنوان کمک‬ ‫اختصاص‬ ‫پیدا کند‬ ‫مع��اون عمران��ی وزیر کش��ور از عرضه ل��وازم یدکی‬ ‫ب��ا قیم��ت کمت��ر از بازار ب��ه تاکس��یرانان خب��ر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه باید‬ ‫حمل ونقل عمومی مناس��بی داشته باشیم تا شهروندان‬ ‫به کاهش اس��تفاده از خودرو ش��خصی تش��ویق شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه نوس��ازی ناوگان تاکس��یرانی در دولت‬ ‫فعلی اقدامات خوبی انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬به عنوان مثال‬ ‫‪ ۶۷‬هزار تاکسی نوسازی و ‪ ۷۰‬هزار تاکسی اسقاط شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درباره روند نوس��ازی ناوگان اتوبوس��رانی کشور‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به ش��رایط س��خت اقتصادی و تحریم ها‬ ‫بس��یاری از خودروس��ازان ما‪ ،‬موجودی اتوبوس ندارند‪.‬‬ ‫نشست های فراوانی با معاون اول رئیس جمهوری برگزار‬ ‫ش��د تا روند ورود اتوبوس ه��ای جدید به ناوگان تعیین‬ ‫تکلیف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرسودگی ‪ ۷۹‬درصد ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر ‪ ۷۹‬درصد ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫موجود فرس��وده اس��ت که درصد بس��یار باالیی است‪،‬‬ ‫بنابرای��ن نیاز ب��ه همت جدی داری��م‪ .‬در همین زمینه‬ ‫مقرر ش��د ‪ ۳‬هزار میلی��ارد تومان ب��رای خرید و ورود‬ ‫اتوبوس ه��ای جدی��د و ‪ ۲‬ه��زار میلیارد توم��ان برای‬ ‫نوسازی و بازسازی به عنوان کمک اختصاص پیدا کند‬ ‫و وعده داده ش��ده حتی در ش��رایط سخت این ارقام با‬ ‫کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اختصاص‬ ‫پیدا کند‪ .‬مقرر ش��ده بود این کار تا پایان س��ال محقق‬ ‫مش��کل تامین الس��تیک رانندگان با طراحی فرایندی حل ش��د تا‬ ‫الستیک را مستقیم از کارخانه دریافت و به این ترتیب ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫ارزان تر خریداری کنند که تاکنون ‪ ۲۰‬هزار الستیک بین رانندگان‬ ‫توزیع شده است‬ ‫شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬نیز ‪۸۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است‬ ‫ت��ا به عنوان کمک به بخش مترو و اتوبوس و بازافرینی‬ ‫محدوده مکان های مذهبی محقق شود و تاکید شد که‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد بخش مترو و اتوبوس تخصیص یابد‪ .‬از این‬ ‫میزان اوراق مش��ارکت ‪ ۱۲۳۰‬میلیارد تومان به اتوبوس‬ ‫و ‪ 4‬ه��زار میلیارد تومان به مترو اختصاص پیدا خواهد‬ ‫کرد و مابقی برای نوس��ازی بافت های فرس��وده اطراف‬ ‫مکان های مذهب��ی و حرم های مطه��ر اختصاص داده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫جمالی نژاد درباره اغاز اجرای طرح تراموا در شهرهای‬ ‫مختلف کش��ور گفت‪ :‬شهر رشت در این زمینه اقدامات‬ ‫مقدماتی انجام داده اس��ت‪ .‬در شیراز نیز کار اغاز شده‬ ‫و ‪ 5۰۰‬میلی��ارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص‬ ‫داده ش��ده است‪ .‬برای تهران هم طرح مصوب در زمینه‬ ‫تراموا داریم اما تاکنون اقدام عملی انجام نش��ده است‪،‬‬ ‫ق��رار اس��ت طرح ب��ا اس��تفاده از فاینان��س در خیابان‬ ‫ولیعصر (عج) اجرایی ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای مسیرهای‬ ‫دوچرخه س��واری نی��ز ‪ ۵۰۰‬میلی��ون توم��ان ازس��وی‬ ‫س��ازمان و ت��ا ‪ 1.5‬برابر هم از س��وی حدود ‪ ۶۰‬ش��هر‬ ‫پرداخت خواهد ش��د تا پروژه های گردشگری با رویکرد‬ ‫حمل ونقل پاک اجرایی ش��ود‪ .‬در برخی ش��هرها مانند‬ ‫تبریز و اردبیل نیز پیاده راه هایی به بهره برداری رس��یده‬ ‫اس��ت و ‪ ۸‬شهر مس��یر س�لامت ایجاد کرده اند‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره اخرین وضعیت نیروی انس��انی ش��هرداری های‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬نیروهای انسانی پیمانی که ‪ ۸‬سال سابقه‬ ‫کار داش��ته اند‪ ،‬ش��یوه نامه تغییر وضعیت انها ابالغ شد‬ ‫و نیروهای پیمانی به رس��می با ‪ ۸‬س��ال سابقه پیمانی‬ ‫تغییر وضعیت پیدا کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از مش��کالت کارکنان ش��هرداری ها و‬ ‫شهرداران‪ ،‬تفاوت حقوق و مزایای انها با سایر نهادهای‬ ‫اجرای��ی بود که در این زمینه‪ ،‬اصالح ایین نامه حقوق و‬ ‫مزایای ش��هرداران و افزایش فوق العاده جذب کارکنان‬ ‫ش��هرداری ها در دولت مطرح ش��ده و درحال پیگیری‬ ‫اس��ت‪ .‬جمالی نژاد ادام��ه داد‪ :‬در حوزه ج��ذب نیروی‬ ‫انس��انی در ش��هرداری ها نی��ز ‪ 4‬ه��زار نی��رو در حوزه‬ ‫اتش نشانی جذب خواهد ش��د که فرایند ازمون انجام‬ ‫ش��ده و در حال گذراندن فرایند گزینش هس��تند و ‪۳‬‬ ‫هزار نفر از این اتش نشان ها در نیمه نخست سال اینده‬ ‫در شهرداری های مورد نظر مشغول به کار خواهند شد‪.‬‬ ‫همچنین سال اینده برای همه مشاغل شهرداری ها در‬ ‫حوزه های فنی‪ ،‬معماری و اتش نش��انی بر اس��اس نیاز‬ ‫شهرداری ها‪ ،‬ازمون استخدامی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تاکسیرانان‬ ‫وی درباره بسته های معیشتی رانندگان تاکسی گفت‪:‬‬ ‫در نخس��تین مرحله مش��کل تامین الستیک رانندگان‬ ‫با طراحی فرایندی حل ش��د تا الس��تیک را مس��تقیم‬ ‫از کارخانه دریافت و به ای��ن ترتیب ‪ ۴۰‬درصد ارزان تر‬ ‫خری��داری کنند که تاکن��ون ‪ ۲۰‬هزار الس��تیک بین‬ ‫رانندگان توزیع شده است‪ .‬در مرحله دیگر امکان خرید‬ ‫اقالم ضروری از فروش��گاه ها برای انها فراهم شد که با‬ ‫کارت اعتباری خرید و در قالب اقساط پرداخت کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها ادامه داد‪:‬‬ ‫عرضه لوازم یدکی نیز در دس��تور کار قرار گرفته است‬ ‫که از هفت��ه اینده با هزینه ای بس��یار کمتر در اختیار‬ ‫رانندگان تاکسی قرار گیرد‪ .‬در بحث بیمه شخص ثالث‬ ‫نیز با هماهنگی بانک قرض الحسنه مهر ایران فرایندی‬ ‫تبیین ش��ده که بدون پیش پرداخت و س��ود بانکی‪ ،‬در‬ ‫قالب اقس��اط ‪ ۱۲‬ماهه امکان بیمه ش��دن فراهم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫منطقه ‪ ۲۲‬تهران در انتظار اتصال به مترو‬ ‫ش��هردار تهران با انتقاد از بارگذاری های سنگین در منطقه‬ ‫‪ ۲۲‬گف��ت‪ :‬اتص��ال مترو ب��ه منطق��ه در اولوی��ت برنامه های‬ ‫شهرداری تهران است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬پیروز حناچی ش��هردار ته��ران در ایین‬ ‫بهره برداری از پروژه های مدیریت شهری در منطقه ‪ ۲۲‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬منطقه های ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۱‬اخرین مناطقی هستند که براساس‬ ‫طرح جامع به پهنه ش��هر تهران پیوس��تند‪ .‬منطقه ‪ ۲۱‬حدود‬ ‫س��ال ‪ ۸۲‬و منطقه ‪ 22‬بعد از ‪ ۸۶‬به ش��کل س��نگین زیر بار‬ ‫رف��ت‪ .‬ولی هر ‪ ۲‬در طرح جامع اول و دوم تهران دیده ش��ده‬ ‫بودن��د ولی این اتصال و واگذاری ب��ه تعویق افتاده بود‪ .‬بعد از‬ ‫‪ ۸۶‬اتفاق��ی که در این منطقه افتاد موضوعی اس��ت که بعدها‬ ‫باید درباره ان بنویسیم و تحلیل کنیم که چرا این اتفاق برای‬ ‫اخری��ن فرصت های ته��ران افتاد و این منطقه به این ش��کل‬ ‫درامد‪ .‬وی افزود‪ :‬ای��ن بخش ها اخرین فرصت های باقی مانده‬ ‫برای تهران هستند‪ .‬پیشتر در این منطقه استادیوم ازادی‪ ،‬باغ‬ ‫گیاه شناسی ازادی‪ ،‬خرگوش دره و ‪ ۲‬پروژه عظیم ایران مال و‬ ‫هزار و یک شب اجرا شده بود و تفصیلی در توسعه این منطقه‬ ‫مورد بی مهری قرار گرفت‪.‬‬ ‫حناچ��ی تاکید ک��رد‪ :‬منطق��ه ‪ ۲۲‬اخرین ذخای��ر طبیعی‬ ‫را ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت که دلیل این امر‪ ،‬مس��ائل‬ ‫زمین شناس��ی اس��ت‪ .‬منطقه ‪ ۲۲‬کم اب ترین منطقه تهران و‬ ‫سطح اب های زیرزمینی ان به شدت پایین است‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران با بیان اینکه ت�لاش می کنیم از ظرفیت ها‬ ‫برای حل مش��کالت این منطقه اس��تفاده کنی��م‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مش��کالت این منطق��ه‪ ،‬بارگذاری بیش از حد در س��طوح‬ ‫مسکونی است‪ .‬اگر شهروندان در همه برج های در حال ساخت‬ ‫در این منطقه س��اکن ش��وند‪ ،‬مشکالت بیش��تر خود را نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬چون خدمات محلی به اندازه س��اختمان ها توس��عه‬ ‫نیافته است‪.‬‬ ‫حناچی به پروژه های ناتمام ش��هر تهران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تا پایان سال بیشتر پروژه های بزرگ باقی مانده به بهره برداری‬ ‫می رسد‪ .‬شود‪ ،‬پروژه زیرگذر گیشا‪ ،‬مرکز همایش های رازی در‬ ‫کنار برج طغرل‪ ،‬خانه اتحادیه و کمربندی ش��هید رستگار هم‬ ‫به مراحل اخر رس��یده اس��ت و زمینه ای فراهم است که نسل‬ ‫راهکارهایی برای حل بحران حاشیه نشینی در زاهدان‬ ‫عضو پیشین هیات علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان با بیان اینکه اوضاع‬ ‫حاشیه نش��ینی در زاهدان بحرانی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ناامنی‪ ،‬بزهکاری و مشکالت‬ ‫بهداشتی شهر ناشی از حاشیه نشینی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اس��فندیار بندریان با بیان اینکه اگر بارها مناطق حاشیه‬ ‫ش��هر زاهدان را خراب کرده و از نو بس��ازیم‪ ،‬بازهم مش��کل پابرجاست‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای حل این مش��کل‪ ،‬باید مش��کل اش��تغال حاشیه نشینان حل شود تا‬ ‫انها بتوانند خانه های خود را بازس��ازی کنند‪ .‬همچنین دولت باید بازار زمین‬ ‫را کنترل کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امایش یعنی توزیع متناس��ب جمعیت و درامد در س��طح‬ ‫کشور‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر این توزیع متناسب نباشد‪ ،‬با مشکالت فراوانی از جمله‬ ‫حاشیه نش��ینی روبه رو خواهیم بود‪ .‬اگر حاشیه نشینان درامد مناسبی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬مشکالت امنیتی و بهداشتی ناشی از حاشیه نشینی ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫تا مشکل اشتغال حاشیه نشینان حل نشود‪ ،‬ما همچنان دچار مشکل هستیم‪.‬‬ ‫بندریان ایجاد ارتباط با کش��ورهای همس��ایه را راه��کاری بلندمدت برای‬ ‫توسعه زاهدان عنوان کرد و افزود‪ :‬اگر برنامه های اقتصادی مشترکی بین این‬ ‫اس��تان و همسایه ها ایجاد شود‪ ،‬در اینده مش��کالت امنیتی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ایران دارای س��رمایه های تخصصی است و افغانستان هم منابع الزم و نیروی‬ ‫کار دارد‪ .‬ما می توانیم با س��رمایه گذاری در سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اش��تغالزایی حتی جلو قاچاق را هم بگیریم و این استان را به قطب کشاورزی‬ ‫و صنعتی منطقه تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬اگر جاده ترانزیت چابهار‪ -‬سرخس را تقویت کنیم‪ ،‬می توان‬ ‫مش��کل بیکاری این منطقه را حل کرد‪ .‬همچنین مسئوالن باید با کشورهای‬ ‫افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬هند و حتی چین روابط را تقویت کنند و از ظرفیت های‬ ‫انان استفاده شود‪.‬‬ ‫بندریان گفت‪ :‬س��االنه ‪ ۱۷‬میلی��ارد متر مکعب نزوالت جوی داریم که فقط‬ ‫از ‪ ۳.۵‬میلی��ارد متر مکعب ان به ش��کل های مختلف بهره برداری می ش��ود و‬ ‫مابق��ی ان هدر م��ی رود‪ .‬اگر این اب ها در بهره ب��رداری و در مصرف مدیریت‬ ‫ش��وند‪ ،‬استان سیستان و بلوچستان شاهد توس��عه ای قابل توجه خواهد بود‪.‬‬ ‫این حجم اب برابر اس��ت با مجموع ظرفیت بزرگ ترین س��دهای کشور یعنی‬ ‫گتوند‪ ،‬کرخه‪ ،‬دز و سیمره‪.‬‬ ‫وی درباره با نحوه مدیریت این حجم عظیم اب در سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫گفت‪ :‬در بخش های شمالی استان‪ ،‬تبخیر اب بسیار باالست و بیش از نیمی از‬ ‫اب یک چاه نیمه در سال تبخیر می شود اما می توانیم با حفاری در زیر زمین‬ ‫دریاچه ه��ای مصنوعی ب��رای نگهداری اب ایجاد کنیم‪ .‬این روش در بیش��تر‬ ‫روس��تاهای اس��ترالیا که گاهی بارندگی به مراتب کمتری از این استان دارد‪،‬‬ ‫امتحان خود را پس داده اس��ت‪ .‬همچنین در بخش های جنوبی استان که به‬ ‫دلی��ل نزدیکی به دریا هوا رطوبت باالیی دارد و تبخیر کم اس��ت‪ ،‬می توان از‬ ‫سدسازی استفاده کرد‪.‬‬ ‫جدیدی از پروژه ها با هدف توسعه قلمرو عمومی طراحی شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از این پروژه ها حاصل یک مس��ابقه در‬ ‫پهنه جنوبی دریاچه خلیج فارس اس��ت که اتصال مسیر پیاده‬ ‫و دوچرخ��ه از دریاچ��ه به پارک چیتگر و برعک��س را با نگاه‬ ‫معمارانه فراهم و پهنه جنوبی دریاچه را بهتر می کند‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران افزود‪ :‬یکی از مسائل مغفول در منطقه ‪۲۲‬‬ ‫اتصال منطقه به ش��بکه مترو است‪ .‬از خط ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬این اتصال‬ ‫برق��رار می ش��ود‪ ،‬همچنین اتصال خط ‪ ۱۰‬ب��ه انتهای خط ‪۶‬‬ ‫که نزدیک ترین خط درحال حاضر به منطقه اس��ت در دستور‬ ‫کار ق��رار دارد‪ .‬اتصال این منطق��ه به مترو در اولویت اقدامات‬ ‫ش��هرداری اس��ت‪ .‬اگر این گونه خدمات ارائه نشود و نیازهای‬ ‫محلی مردم به طور کامل تامین نش��ود‪ ،‬افراد مجبور می شوند‬ ‫از خودرو ش��خصی استفاده کنند و این کار به صالح هیچ کس‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫جای خالی یزد در بزرگ ترین گردهمایی شهرهای جهان‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران ش��ورای اس�لامی‬ ‫ش��هر یزد از نبود هیاتی از شهر جهانی یزد در‬ ‫بزرگ ترین گردهمایی ش��هرهای جهان گالیه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن عباس��ی هرفته‬ ‫با اش��اره به برگ��زاری بزرگ تری��ن گردهمایی‬ ‫شهرهای جهان در ش��هر ابوظبی امارات اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این گردهمایی ب��ا حضور حدود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫نفر از متخصصان‪ ،‬کارشناسان‪ ،‬مدیران و فعاالن‬ ‫شهری با هدف اشتراک تجربه ها‪ ،‬انتقال دانش‬ ‫و معرفی ش��هرها و در زمین��ه ارتقای کیفی و‬ ‫کمی مدیریت ش��هری به مدت ‪ 5‬روز در حال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران شورای شهر جهانی‬ ‫یزد با بیان اینکه موضوع این نشست شهرهای‬ ‫فرصت ها با محوریت فرهنگ و خالقیت اس��ت‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬درحال��ی ک��ه نمایندگان رس��می‬ ‫بسیاری از شهرها در این گردهمایی به معرفی‬ ‫ظرفیت و قابلیت های شهرهایشان می پردازند‪،‬‬ ‫متاس��فانه از یزد هیاتی رس��می حضور نداشته‬ ‫و برخ��ی تنگ نظری ه��ا و مالحظه کاری ها در‬ ‫زمینه هزینه های شرکت در این گونه مجمع ها‪،‬‬ ‫فرصت ها را به سادگی از یزد دریغ می کند‪.‬‬ ‫عباسی هرفته رویکرد ش��هرهای دنیا به این‬ ‫نوع هم اندیش��ی های بزرگ را به مثابه فرصتی‬ ‫بی بدی��ل برای جذب س��رمایه و جلب توجه به‬ ‫منظور توس��عه متوازن ش��هری عن��وان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این نشس��ت با محوریت سازمان ملل هر‬ ‫‪ ۲‬سال در یکی از کشورهای دنیا برگزار می شود‬ ‫و جایگاه ویژه ای در دیپلماس��ی شهری دارد و‬ ‫یکی از بهترین فرصت ها برای معرفی شهرها به‬ ‫ویژه شهرهای میراث جهانی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت حضور هدفمند مدیران‬ ‫ش��هری یزد در مجامع بین المللی خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬حضور جدی تر در این نشس��ت ها ضمن‬ ‫معرفی یزد می تواند زمینه مناسبی برای کسب‬ ‫فرصت ها و معرفی داش��ته های یزد به جهانیان‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1470‬‬ ‫پیاپی ‪2788‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫در میزگرد روزنامه‬ ‫تئاتر را خودی و غیرخودی نکنید‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫علی نعیم�ی‪ :‬نمایش «خرس» نوش��ته انتوان چخوف‬ ‫و ب��ا کارگردانی کی��وان ظهراب��ی در روزه��ای منتهی به‬ ‫برگزاری جش��نواره تئاتر فجر روی صحنه رفت‪ .‬نمایش��ی‬ ‫ک��ه نگاهی انتقادی به اتفاقات اجتماع��ی دارد‪ .‬در میزگرد‬ ‫روزنام��ه‬ ‫که با حضور کارگ��ردان و بازیگران این اثر‬ ‫نمایشی برگزار شد پیرامون نمایش «خرس» و اقتصاد تئاتر‬ ‫و مش��کالت این عرصه به گفت وگو نشس��تیم که در ادامه‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫€ €از چگونگ�ی ب�ه صحن�ه رفتن نمای�ش «خرس»‬ ‫بگویید؟ چه ش�د ک�ه متنی از چخ�وف را برای اجرا‬ ‫انتخاب کردید؟‬ ‫کیوان ظهرابی‪ :‬من در دانش��گاه‬ ‫اراک تحصی��ل ک��ردم و در محضر‬ ‫بزرگانی توانستم اموزش ببینم که‬ ‫ذهنی��ت م��ن را نس��بت ب��ه اثار‬ ‫کالسیک متحول کردند‪ .‬در تحلیل‬ ‫نمایشنامه های کالس��یک که اثار‬ ‫چخ��وف ه��م در می��ان انه��ا بود‬ ‫توانس��تیم به یک نگرش متفاوت نسبت به این اثار برسیم‪.‬‬ ‫نمایش��نامه «خ��رس» ه��م حاص��ل هم��ان دوره اس��ت‪.‬‬ ‫نمایشنامه ای که بسیاری معتقدند با وجود درونمایه طنزی‬ ‫که دارد یک اثر تراژدی و بس��یار تلخ است‪ .‬به صورت کلی‬ ‫اث��ار چخوف در این رده ق��رار می گیرند و همگی طنزهای‬ ‫تلخی را درون خ��ود دارند که برگرفته از جهان پیرامونش‬ ‫است‪.‬‬ ‫من همواره گمانم این بود که باید روزی نمایشنامه «خرس»‬ ‫را اج��را کنم و از زمان دانش��گاه تا امروز ای��ن قید «باید»‬ ‫همراه من ب��ود تا اینکه با کمک گروهی جوان توانس��تیم‬ ‫این اثر را اجرا کنیم‪ .‬زبان نمایش «خرس» اعتراض نیست‪.‬‬ ‫قرار نیس��ت ب��ا رنگ بندی تند و نورپ��ردازی تند و کلمات‬ ‫گل درش��ت حرفی زده شود‪ .‬درون متن خرس رگه هایی از‬ ‫تمامی س��بک های نوشتاری و نمایشی وجود دارد در حالی‬ ‫که هیچ کدام از انها به صورت فردی نیس��ت و این ویژگی‬ ‫متن نمایش��نامه «خرس» است‪ .‬متن های چخوف اساسا به‬ ‫این شکل است که شخصیت اصلی الیه هایی از طنز دارد و‬ ‫زبان اعتراضش تند و گزنده نیست‪.‬‬ ‫در نمایش��نامه «خرس» چخوف با زبان اس��تعاره به سراغ‬ ‫جامعه اش می رود‪ .‬اساسا خرس در این متن چه کسی است؟‬ ‫یا چه جامعه هدفی اس��ت؟ جامعه مردان خرس اس��ت؟ یا‬ ‫جامعه زنان؟ یا بخش��ی از جامعه و نظم سرمایه داری؟ همه‬ ‫این برداش��ت ها از این متن دریافت می شود و جهان شمول‬ ‫بودن متن های چخ��وف از ویژگی های نمایش��نامه های او‬ ‫است‪ .‬نمایش��نامه خرس در ایران برای نخستین بار توسط‬ ‫اقای محمد برس��وزیان در سال ‪ 1348‬روی صحنه رفته و‬ ‫یک بار هم در سال ‪ 1363‬اجرا شده است‪ .‬این قابلیت های‬ ‫ن را کهنه نمی کند و‬ ‫متن های چخوف است که گذر زمان ا ‬ ‫در هر دهه و زمانه ای امکان اجرا دارد و می تواند با مخاطب‬ ‫ارتب��اط برقرار کند‪ .‬بازیگر نق��ش اصلی خیلی مهم بود که‬ ‫چطور بازی کند‪ .‬بازی اگزجره و غلو امیز در شکل گیری این‬ ‫شخصیت بس��یار کمک می کند و نیاز به بازیگری داشتیم‬ ‫ک��ه بتوان��د ‪ 70‬دقیقه بازی در این س��بک را انجام دهد و‬ ‫ت کردن با چندین بازیگر‬ ‫مخاطب خسته نشود‪ .‬بعد از صحب ‬ ‫به اقای قربانزاده رس��یدیم که درک متفابل و خوبی بین ما‬ ‫شکل گرفت‪ .‬بعد از انتخاب اقای قربانزاده باید دنبال بازیگر‬ ‫نقش مقابل او می گشتیم که خانم لیلی صبری را توانستیم‬ ‫انتخ��اب کنی��م و اقای گلری��ز که از قدیمی ه��ای نمایش‬ ‫هس��تند نقش لوکا را به ایشان سپردیم که بسیار درخشان‬ ‫ظاهر ش��دند‪ .‬نقش لوکا تنها شخصیت نمایش است که در‬ ‫بازنویسی متن پرداخت مجدد شد و نسبت به کاراکتر اصلی‬ ‫نمایشنامه تغییراتی داشت‪ .‬خوش��بختانه ترکیب بازیگران‬ ‫نمایش با س��بکی که در اثار چخ��وف وجود دارد به خوبی‬ ‫همسان شد و نتیجه مطلوبی را به همراه داشت‪.‬‬ ‫عرفان سیف اللهی‪ :‬من شخصیت‬ ‫مامور رس��ومات را در نمایش بازی‬ ‫می کردم که پس از اشنایی با اقای‬ ‫ظهراب��ی توانس��تم در این نمایش‬ ‫بازی کنم‪ .‬من متن های چخوف را‬ ‫قبال خوانده بودم و خیلی دوس��ت‬ ‫داشتم در یکی از اثار چخوف بازی‬ ‫کن��م و قبل از نمایش «خرس» یکی از اثار چخوف را اجرا‬ ‫کرده بودم‪ .‬اثار چخوف یک طنز تلخ درون خودش دارد که‬ ‫ب��ا مخاطب ارتباط برقرار می کند‪ .‬م��ن روز اول که با اقای‬ ‫ظهرابی اشنا شدم قرار بر این بود که نقش ماموری را بازی‬ ‫کنم که تمامی مشکالت اجتماعی از زبان او مطرح می شود‬ ‫و ب��ا راهنمایی های اقای ظهرابی به این نقش دس��ت پیدا‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫الیکا تصدیقی‪ :‬با معرفی دوس��تانم که هم دانش��گاهی‬ ‫بودی��م با گروه نمایش «خرس» اش��نا ش��دم‪ .‬نقش من با‬ ‫اینکه کوتاه بود خیلی سخت بود و خیلی با ان نقش کلنجار‬ ‫رفتم تا باورپذیر باش��د‪ .‬نقشی که در نمایش بازی می کنم‬ ‫از ش��خصیت واقعی من خیلی دور است و برای رسیدن به‬ ‫ان فضا خیلی زمان برد و با راهنمایی های اقای ظهرابی به‬ ‫نقش نزدیک شدم‪.‬‬ ‫فری�د گلری�ز‪ :‬در نمایش خرس نقش «ل��وکا» را بازی‬ ‫کردم‪ .‬حدود ‪ 5‬سال است که با اقای ظهرابی اشنایی دارم‬ ‫و وقتی این نقش را به من پیش��نهاد دادند خیلی خوشحال‬ ‫ش��دم‪ .‬موازی با ای��ن نمایش چند نقش دیگ��ر هم به من‬ ‫با عوامل نمایش «خرس» مطرح شد‪:‬‬ ‫قدرت نقد تئاتر از ش��عر و موس��یقی بسیار باالتر است و جامعه هدف و‬ ‫تاثیرگذاری ان به مراتب بیشتر است و به همین دلیل نسبت به رشد ان‬ ‫با احتیاط بیشتری گام بر می دارند‬ ‫پیشنهاد ش��د ولی من ترجیح دادم این نقش را بازی کنم‪.‬‬ ‫کاراکتر لوکا با اینکه مح��وری نبود اما نقش تعیین کننده‬ ‫و پیچیده ای داش��ت و من بارها با اقای ظهرابی بر سر این‬ ‫نق��ش صحبت های مفصل کردیم و به دلیل پیچیدگی های‬ ‫این شخصیت بازی در ان برایم خیلی سخت بود‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در تحلیل این نقش با اقای ظهرابی به یک‬ ‫زبان مش��ترک رس��یدیم که حاصل کار را برای من بسیار‬ ‫دلچسب کرد‪ .‬شخصیت لوکا به دلیل جایگاهی که از طبقه‬ ‫کارگری داش��ت و نس��بت به نظام س��رمایه داری خروش‬ ‫می کند برایم بس��یار دوست داش��تنی بود و واقعا وقتی کار‬ ‫تمام شد دل کندن از این شخصیت برایم خیلی سخت بود‪.‬‬ ‫الل�ه حشمت پس�ند‪ :‬نقش م��ن در ای��ن نمایش یک‬ ‫کاراکت��ر جالب و متف��اوت بود‪ .‬من خیل��ی اتفاقی با اقای‬ ‫ظهرابی و گروهش��ون اش��نا ش��دم و ‪ 2‬ماهی طول کشید‬ ‫تا بتوانم هماهنگ کنم و از س��ر یک کار دیگر خودم را به‬ ‫این گروه رساندم و از همان روز نخست با این تیم احساس‬ ‫خوبی داش��تم‪ .‬یک تیم حرف��ه ای و با اخالق که کار کردن‬ ‫با انها از ش��انس های زندگی من است‪ .‬نقش گریزوف یک‬ ‫زن خانه دار اس��ت که بچه های یتیمش را باید بزرگ کند و‬ ‫به دلی��ل اینکه این کاراکتر با خودم فاصله زیادی داش��ت‬ ‫رسیدن به حس و حال این نقش سخت بود و تالش کردم‬ ‫با راهنمایی های اقای ظهرابی به این نقش برسم‪.‬‬ ‫نیما قربانزاده‪ :‬در نمایش «خرس» با راهنمایی و لطف‬ ‫اق��ای ظهرابی نقش اصلی این نمای��ش را بازی می کردم و‬ ‫از طریق اقای گلریز به نمایش معرفی ش��دم‪ .‬من متن های‬ ‫زیادی از چخوف را خواندم اما چیزی که باعث می ش��د کار‬ ‫کردن در نمایش «خرس» برایم جذاب باشد طراحی خاص‬ ‫اق��ای ظهرابی ب��رای این نمایش داش��تند‪ .‬متن «خرس»‬ ‫خیلی پیچیده و سخت است و در عین سادگی ویژگی های‬ ‫عجیب��ی دارد‪ .‬با طراحی های اقای ظهرابی الیه های زیرین‬ ‫این نمایش برای تماش��اگر مش��خص ش��د و سعی کردند‬ ‫متن را ایرانیزه کنند و مش��کالت جامعه امروز را به نمایش‬ ‫وارد کردند‪ .‬انقدر که اتفاق ها و مش��کالت شخصیت اصلی‬ ‫باورپذیر اس��ت ک��ه دیگر تماش��اگر او را ی��ک مرد روس‬ ‫نمی داند و با او همذات پنداری می کند‪.‬‬ ‫لیلی صبری‪ :‬مثل همه بازیگران از‬ ‫طرف کارگردان به کار دعوت شدم‪.‬‬ ‫متن خرس چخوف رو قبال خوانده‬ ‫بودم و دوستش داشتم‪ .‬نقش برای‬ ‫من بس��یار ج��ذاب بود وهس��ت‪.‬‬ ‫پوپوای داس��تان خرس‪ ،‬به معنای‬ ‫واقعی کلمه یک ماده خرس است‪.‬‬ ‫همانق��در درنده همانق��در حق جو همانقدر ق��وی و مقاوم‬ ‫درعی��ن ماد گی و زنانگی‪ .‬صد البته که ای��ن گروه از زنان‪،‬‬ ‫به ش��دت هم تعدادشون قلیل هس��ت در دنیا‪ ،‬و در مشرق‬ ‫زمین که اصال یافت نمی شوند‪.‬‬ ‫€ €کم�ی از اقتصاد تئاتر صحبت کنی�م‪ .‬در زمانه ای‬ ‫ب�ه س�ر می بریم ک�ه گروه ه�ای تئاتری به س�ختی‬ ‫به فعالیت ه�ای خودش�ان ادامه می دهن�د و چرخه‬ ‫اقتص�ادی در این عرصه بس�یار نحیف و الغر ش�ده‬ ‫است‪ .‬تماش�اخانه های خصوصی به مثابه شمشیر دو‬ ‫لبه هم ب�ه کمک تئاتر امده اس�ت و هم در جاهایی‬ ‫بالی جان گروه ها ش�ده اس�ت‪ .‬در ای�ن زمانه چرا به‬ ‫س�راغ اجرای یک اثر رفتید و چرا از یک گروه جوان‬ ‫و کم تجربه استفاده کردید؟‬ ‫ظهرابی‪ :‬اینکه تئاتر ما بیمار اس��ت شکی در ان نیست‪.‬‬ ‫تئات��ر ما نتوانس��ته به س��مت چرخه اقتص��ادی و صنعتی‬ ‫حرکت کند و بتواند در این چرخه با س��از کار حرفه ای کار‬ ‫کند‪ .‬بخش خصوصی این تجربه را در تئاتر انجام نمی دهد‬ ‫که بخواهد در این زمینه سرمایه گذاری و رابطه مستقیم با‬ ‫مردم برقرار کند‪.‬‬ ‫در موس��یقی این اتفاق افتاد و بخش خصوصی به س��ود‬ ‫رسید‪ .‬اما در تئاتر این اتفاق رخ نمی دهد‪ .‬چرا موسیقی در‬ ‫عرض چند س��ال انقدر پیشرفت کرد؟ برای اینکه این اراده‬ ‫در بخش دولتی وجود داشت تا با تسهیل در صدور مجوز ها‬ ‫و باز کردن درهای ورود خوانندگان با س��بک های مختلف‬ ‫تن��وع در این حوزه را باال ببرن��د‪ .‬من اعتقاد دارم هنر تئاتر‬ ‫یک هنر نقادانه است‪.‬‬ ‫قدرت نقد تئاتر از ش��عر و موسیقی بسیار باالتر است و‬ ‫جامعه هدف و تاثیرگذاری ان به مراتب بیش��تر است و به‬ ‫همین دلیل نسبت به رش��د ان با احتیاط بیشتری گام بر‬ ‫می دارند چرا که دولت گمان می کند نباید تصدی گری را به‬ ‫بخش خصوصی به صورت کام��ل واگذار کند و راه را برای‬ ‫حضور بیشتر در این عرصه باز کند‪ .‬متاسفانه مدیران عرصه‬ ‫تئات��ر در تمام دوره ه��ا تالش خاصی برای بهبود ش��رایط‬ ‫نمی کنند‪ .‬انگار وضعیتی که وجود دارد مطلوب انها اس��ت‬ ‫و قرار نیس��ت چیزی در ای��ن زمینه تغییر کند‪ .‬مگر عرصه‬ ‫نمایش چه میزان از هزینه های یک کشور را صرف می کند؟‬ ‫اگر کل تئاتر کش��ور را از لحاظ مالی تامین کنیم به اندازه‬ ‫یک دهم یکی از پروژه های صنعتی هزینه نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫در حالی که توسعه فرهنگ و هنر در کشور می تواند منجر‬ ‫به رشد جامعه در تمام زمینه ها شود‪.‬‬ ‫در واقع س��رمایه گذاری در هنر یک سرمایه گذاری بزرگ‬ ‫و بلند مدت است‪ .‬تئاتر و س��ینما انسان درست می کنند و‬ ‫چ��ه چیزی باالتر برای ی��ک جامعه که مردمانش به بلوغ و‬ ‫رشد فکری دست پیدا کنند‪ .‬متاسفانه در این زمینه شاهد‬ ‫دلسوزی نیستیم و مسئوالن ما نگاهشان به مدیریت در این‬ ‫زمینه مقطعی و کوتاه مدت است‪ .‬سالن مجهز برای اجرای‬ ‫نمای��ش وجود ندارد‪ .‬محدود س��الن های حرفه ای تئاتر هم‬ ‫دست یک سری گرو ه خاص می چرخد و کسی نمی تواند به‬ ‫ان ورود کند‪ .‬بقیه س��الن های خصوصی هم واقعا از لحاظ‬ ‫شرایط کاری در وضعیت بسیار اسفناکی هستند و کمترین‬ ‫استانداردها هم در انها رعایت نشده است‪ .‬رانت بالی جان‬ ‫تئاتر کشور است‪.‬‬ ‫برخی در این عرصه انگار خونشان رنگین تر است و تمامی‬ ‫امکانات در اختیار عده ای محدود است و جوانان مستعد در‬ ‫عرصه نمایش به س��ختی می توانند ی��ک اثر را بعد از چند‬ ‫س��ال خون دل خوردن روی صحنه ببرند‪ .‬من همواره این‬ ‫پیش��نهاد را هم با مسئوالن هم با رسانه ها مطرح کردم که‬ ‫راه چاره نجات تئاتر در سیستم مدیریت دولتی درجه بندی‬ ‫کیفی نمایش هاس��ت‪ .‬یک ش��ورایی در نظر گرفته شود و‬ ‫نمایش ها را بر اساس کیفیت کار درجه بندی کنند و نسبت‬ ‫به ان با توجه به بودجه و جدول هایی که وجود دارد بودجه‬ ‫اختصاص بدهند‪.‬‬ ‫ای��ن راه می تواند به نظم اجراهای نمایش��ی کمک کند‪.‬‬ ‫انوق��ت دیگر ش��اهد نیس��تیم از بودجه نحی��ف هنرهای‬ ‫نمایشی یک عده بسیار زیاد نفع ببرند و عده ای هیچ رقمی‬ ‫از ان بودجه اس��تفاده نکنند‪ .‬ما تهیه کننده حرفه ای تئاتر‬ ‫نداریم‪ .‬یعنی در واقع تعدادشان بسیار کم است‪ .‬برای اینکه‬ ‫چرخه اقتصادی تئاتر بس��یار معیوب اس��ت و کسی حاضر‬ ‫نیس��ت در این چرخه س��رمایه گذاری کند‪ .‬در این شرایط‬ ‫تامین بودجه یک نمایش و اجرای یک اثر تنها با عش��ق و‬ ‫عالقه به هنرهای نمایش��ی توجیه پذیر است‪ .‬ما در نمایش‬ ‫خرس با هزینه های ش��خصی و فروختن طالهای بچه های‬ ‫ع کردن پول هایمان توانستیم روی صحنه برویم‪.‬‬ ‫گروه و جم ‬ ‫در ای��ن کار در هزینه ها تقس��یم کار کردی��م و هر یک از‬ ‫اعضای گروه بخش��ی از هزینه ها را متقبل شدند‪ .‬این تنها‬ ‫حدیث نفس گروه ما نیس��ت‪ .‬بسیاری از گروه های نمایشی‬ ‫با همین شیوه کار می کنند چرا که تهیه کننده به کار ورود‬ ‫نمی کن��د چرا که اعتق��اد دارد پولی که در ای��ن راه خرج‬ ‫می کند بازگشتی ندارد‪.‬‬ ‫س�یف اللهی‪ :‬وقت��ی من می خواس��تم در ای��ن نمایش‬ ‫بازی کنم یکی از دوس��تانم گفت در این شرایط اقتصادی‬ ‫کار ک��ردن در جایی که می دانی هی��چ اتفاق خوبی برایت‬ ‫نمی افتد ب��ه غیر از دیوانگی چیز دیگری نیس��ت‪ .‬واقعیت‬ ‫این اس��ت که چیزی به غیر از عشق بچه های نمایش را در‬ ‫این حرفه نگه نمی دارد و متاس��فانه هنوز به هنر به عنوان‬ ‫شغل نگاه نمی شود‪.‬‬ ‫بر خالف کش��ورهای دیگر که برای هنر نمایش ارزش و‬ ‫اعتباری قائل هستند و دولت ها از نمایش ها حمایت می کنند‬ ‫متاسفانه در کش��ورمان این اتفاق نمی افتد و هنرمندان ما‬ ‫با کمترین توقع و بیشترین عالقه پای این حرفه ایستادند‪.‬‬ ‫من تجربه این را داش��تم که کارهای بسیاری را با دوستانم‬ ‫تمرین می کردیم ولی چون تهیه کننده نداشتیم هیچ وقت‬ ‫روی صحنه نمی رفت‪.‬‬ ‫تصدیقی‪ :‬تئاتر رش��ته اصلی من‬ ‫نبود ام��ا در زمان دانش��گاه تالش‬ ‫کردم و نمایش های دانش��جویی را‬ ‫روی صحنه می بردم‪ .‬هیچ گاه هم به‬ ‫این فکر نمی کردم روزی بتوانم کار‬ ‫حرفه ای انجام دهم‪ .‬انقدر عشق و‬ ‫عالق��ه به ای��ن عرصه داش��تم که‬ ‫روزی ارزو داشتم هر کاری را که می توانم برای تئاتر بکنم‪.‬‬ ‫حتی در حد اینکه پشت صحنه کارهای خدماتی بکنم‪ .‬در‬ ‫فرهنگس��راهای کوچک کم کم ش��روع به فعالیت کردم و‬ ‫تالش ک��ردم در این عرصه با عش��ق و عالق��ه ای که دارم‬ ‫حرکت کنم‪ .‬هر چند از لحاظ مالی نتوانسته ان چیزی که‬ ‫باید را در اختیارم بگذارد اما خوشحالم که راهی را انتخاب‬ ‫کردم که دوستش داشتم‪.‬‬ ‫گلریز‪ :‬من از سال ‪ 86‬در گروه های‬ ‫مختلف به عنوان بازیگر حضور دارم‬ ‫و اعتق��اد دارم ماندن در این عرصه‬ ‫با مقاومت و تداوم و تالش بیش��تر‬ ‫امکان پذیر است‪ .‬بسیاری در میانه‬ ‫راه نتوانس��تند ادام��ه دهند و کنار‬ ‫کشیدند‪ .‬اما چیزی که ما را در این‬ ‫عرصه نگه می دارد عش��ق به تئاتر اس��ت‪ .‬در بحث اقتصاد‬ ‫تئاتر چیزی که مهم است فرهنگسازی در زمینه اشنایی با‬ ‫تئاتر اس��ت‪ .‬باید طوری رفت��ار کنیم و طوری کار کنیم که‬ ‫بتوانیم مردم را به س��مت تئاتر بیاوری��م و انها را با فضای‬ ‫تئاتر اشنا کنیم‪ .‬تئاتر کشور ما انقدر پتانسیل دارد که اگر‬ ‫مخاطب��ی برای نخس��تین بار پ��ای یک نمایش بنش��یند‬ ‫مخاطب این هنر می شود‪.‬‬ ‫م��ن مخالفتی با تئات��ر ازاد ندارم و تئاترهای��ی که تنها بر‬ ‫اس��اس کمدی های سطحی اجرا می شود را نمی خواهم نقد‬ ‫کنم‪ .‬ان هم نوعی از نمایش اس��ت که می تواند مخاطب را‬ ‫جذب کند‪ .‬اما نمایش های کالس��یک با تمامی نقاط قوت‬ ‫و متن های درخش��ان مخاط��ب چندانی ن��دارد‪ .‬مخاطب‬ ‫حاض��ر اس��ت برای نمایش ه��ای کمدی بلی��ت ‪ 120‬هزار‬ ‫تومانی هزینه کند اما برای نمایش های کالسیک بلیت ‪40‬‬ ‫هزار تومانی را نمی خرد‪ .‬این به دلیل نبود فرهنگ س��ازی‬ ‫مناسب در این عرصه است‪ .‬به نظرم مدیریت فرهنگی باید‬ ‫مخاطب را به سمتی راهنمایی کند که تئاترهایی با مفاهیم‬ ‫انس��انی را بیش��تر دنبال کنند‪ .‬پیام هایی که در تئاترهای‬ ‫کالس��یک و نمایشنامه هایی که در این عرصه اجرا می شود‬ ‫وجود دارد می تواند به رش��د ی��ک جامعه کمک کند‪ .‬نبود‬ ‫نظارت در اعطای مجوزهای اجرا باعث ش��ده است بسیاری‬ ‫از نمایش های روی صحنه کیفیت باالیی نداش��ته باش��د و‬ ‫نگاه حرفه ای در صدور مجوزها وجود ندارد‪.‬‬ ‫حشمت پسند‪ :‬متاسفانه هنر تئاتر‬ ‫با وجود انکه به عنوان مادر تمامی‬ ‫هنرهای نمایشی از ان یاد می شود‬ ‫هیچ گاه توس��ط مس��ئوالن جدی‬ ‫گرفته نمی شود‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته ما ‪ 3‬اثر را تمرین‬ ‫کردی��م و ب��ه جز یک��ی از اثار که‬ ‫توانس��ت روی صحنه برود دو کار دیگر بعد از ماه ها تمرین‬ ‫نتوانست رنگ صحنه را ببیند‪ ،‬چون حمایت مالی از کار ما‬ ‫نشد‪ .‬با اینکه هنر تئاتر خیلی برای ارتقای هنرهای مختلف‬ ‫مهم است اما کمترین حمایت از ان نمی شود‪.‬‬ ‫صب�ری‪ :‬من یک جمل ه معروف برای شما نقل می کنم از‬ ‫عالی جناب گوته‪ «:‬باش��د تا صحنه همچون طناب بندبازان‬ ‫ب��ه افراد ناالیق جرات راه رفت��ن روی خود را ندهد‪ ».‬همه‬ ‫جوانان خیر‪ ،‬بلکه جوانان بااستعداد و البته اموزش دید ه هر‬ ‫هنر و هر حرفه ‪ ،‬قطعا هرجا بستری برای فعالیت انها فراهم‬ ‫ش��ود (اگر) موفق خواهند بود و به ان هنر یا کس��ب و کار‬ ‫رونق صدچندان خواهند داد‪.‬‬ ‫قربان�زاده‪ :‬ف��ارغ از موض��وع‬ ‫فرهنگ س��ازی و س��وءمدیریت در‬ ‫عرصه تئاتر متاسفانه هنرمندان این‬ ‫عرص��ه ه��م ب��ه خودش��ان رحم‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫متاسفانه ش��اهد هس��تیم در این‬ ‫عرص��ه بس��یاری از هنرمن��دان با‬ ‫رانت های عجیب و غریب و رقم های قراردادی بسیار نجومی‬ ‫یک اثر را روی صحنه می برند‪ .‬در ش��رایطی که بسیاری از‬ ‫هنرمندان این عرصه نمی توانند هزینه های اجرای یک اثر را‬ ‫تامین کنند قرادادهای نجومی ای را شاهد هستیم که اصال‬ ‫با عدالت در تئاتر همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫متاس��فانه عده ای از هنرمندان قدیمی گمان می کنند این‬ ‫عرصه تنها ب��ه انها اختصاص دارد و اج��ازه حضور و ورود‬ ‫هنرمندان جوان را نمی دهن��د‪ .‬توقع دارند تمامی امکانات‬ ‫جانبی را تنها برای خودش��ان خ��رج کنند و هیچ فرد تازه‬ ‫واردی از امکان��ات بهره نبرد‪ .‬با این نگرش که امکان ظهور‬ ‫هنرمن��دان جدی��د را نمی دهند طبیعی اس��ت که چرخه‬ ‫اقتصاد تئاتر هم با مشکل روبه رو می شود‪.‬‬ ‫ت��ا زمان��ی که این نگرش در بخش��ی از بدن��ه تئاتر رخنه‬ ‫کرده اس��ت که این هنر نمایشی را ملک شخصی خودشان‬ ‫می دانند هیچ هنرمند جوانی نمی تواند در ش��رایط عادالنه‬ ‫اث��ری را روی صحن��ه ببرد‪ .‬امی��دوارم این ن��گاه در میان‬ ‫هنرمندان کنار گذاش��ته ش��ود و نگاه همدالنه تری در این‬ ‫عرصه شکل بگیرد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪ 22 -1398‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1470‬پیاپی‪2788‬‬ ‫با هدف‪ ،‬زمان بی معناست‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مدیریت بحران در زمستان‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نقد اجتماعی ‪ ۱۴‬هنرمند در گالری اوای هنر‬ ‫یک مجسمه س��فال در این نمایش��گاه ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین هایده حسنا یک اثر رنگ روغن و یک میکس‬ ‫مدی��ا‪ ،‬بهناز رضایی فرد ی��ک اثر رنگ روغن و یک اثر با‬ ‫تکنیک اکرلیک و زهرا رحیمی یک نقاشی رنگ روغن‬ ‫و دو مجسمه برنزی در این نمایشگاه به نمایش دارند‪.‬‬ ‫علیرضا اس��انلو درباره نمایش��گاه «انچه از دس��ت‬ ‫می رود‪ ،‬هست» گفت‪ :‬این یک نمایشگاه گروهی است‬ ‫که ‪ ۱۳‬نفر از هنرجویان اتلیه خانه افتاب که چند سالی‬ ‫است با من کار می کنند در ان شرکت کرده اند‪ .‬موضوع‬ ‫و عنوان نمایشگاه در ابتدا یک مسئله نامتعارف بود ولی‬ ‫ما عنوان را به «انچه از دس��ت می رود‪ ،‬هس��ت» تغییر‬ ‫دادیم‪ .‬در واقع در روند کاری که داش��تیم فضای اثاری‬ ‫که خلق شد به سمت مسئله سوررئالیسم رفت و بچه ها‬ ‫کم کم موضوعاتی را پیدا کردند که برای ش��ان اهمیت‬ ‫داشت و نسبت به ان واکنش داشتند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کارها قرار بود مضمونی داش��ته باش��د‬ ‫که با زندگی امروز که ش��ب می خوابی��م و صبح بیدار‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫سه گانه یوسف علیخانی چاپ هفتمی شد‬ ‫عکس های کارافرینی «سو» در دانشگاه تهران‬ ‫چاپ هفتم از س��ه گانه داستانی یوس��ف علیخانی از‬ ‫سوی نشر اموت منتشر شد‪ .‬این سه گانه داستانی شامل‬ ‫س��ه مجموعه داستان با عنوان «قدم به خیر مادربزرگ‬ ‫من بود» «اژدهاکشان» و «عروس بید» است‪ .‬مجموعه‬ ‫داس��تان‪ «:‬قدم به خیر مادربزرگ من بود» نخستین اثر‬ ‫از این س��ه گانه داستانی اس��ت که پیش از این توسط نشر نگاه منتشر شده‬ ‫بود و پس از یک نوبت چاپ از س��وی نشر اموت تجدید چاپ شد‪ .‬مجموعه‬ ‫داس��تان «اژدهاکشان» نیز مجموعه داستان تحسین ش��ده در جایزه ادبی‬ ‫جالل ال احمد اس��ت که برای نویسنده عنوان شایسته قدردانی را به همراه‬ ‫اورد و پیش از تجدید چاپ در نشر اموت توسط انتشارات نگاه منتشر شده‬ ‫بود‪« .‬عروس بید» س��ومین و مش��هورترین کتاب از این س��ه گانه است که‬ ‫توس��ط نشر اموت منتشر شد‪ .‬این ناشر پس از چند نوبت تجدید چاپ این‬ ‫اثار به صورت مجزا انها را در کنار هم و به عنوان سه گانه منتشر کرده است‪.‬‬ ‫چاپ هفتم از س��ه گانه یوسف علیخانی در ‪ ۴۰۰‬صفحه با قیمت ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه اژانس عکس مستند «سو» با موضوع‬ ‫کارافرینان برتر مناطق روس��تایی و محروم سراسر‬ ‫کشور به صورت خیابانی برگزار می شود‪.‬‬ ‫همزمان با روز ملی اقتصاد مقاومتی و کارافرینی‪،‬‬ ‫نمایش��گاه اژانس عکس مس��تند «سو» با موضوع‬ ‫کارافرینان برتر مناطق روس��تایی و محروم سراس��ر کشور به صورت خیابانی برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه ‪ ۲۰‬فریم عکس ‪ ۲*۳‬متر مربع از مجموعه قصه های تولید شده در‬ ‫اژانس عکس مستند «سو» به نمایش در می اید‪ .‬این نمایشگاه نتیجه بیش از ‪ ۵‬سال‬ ‫بررسی میدانی و انتخاب برترین های اقتصاد خرد است‪.‬‬ ‫عکاس��انی ک��ه در این پروژه حضور داش��تند عبارتند از زهرا اس��تادزاده‪ ،‬مجتبی‬ ‫حیدری‪ ،‬علی دهقان‪ ،‬اشکان پردل‪ ،‬پوریا ترابی‪.‬‬ ‫این نمایشگاه سه شنبه ‪ ۲۹‬بهمن ‪ ،۹۸‬ساعت ‪ ۱۵‬گشایش می یابد و تا ‪ ۱۰‬اسفند ‪۹۸‬‬ ‫در تمام ساعات در خیابان انقالب‪ ،‬نرده های سبز دانشگاه تهران دایر است‪.‬‬ ‫«خرونجک» به صحنه رفت‬ ‫نمای��ش «خرونج��ک» به نویس��ندگی و‬ ‫کارگردانی غزل معصومی تا ‪ ۳۰‬بهمن ساعت‬ ‫‪ ۱۷‬در تماش��اخانه مش��ایخی روی صحن��ه‬ ‫می مان��د‪« .‬خرونجک» به معنی کابوس از ‪۲۶‬‬ ‫بهمن با بازیگران ‪ ۵‬تا ‪ ۱۴‬س��ال به صحنه رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬روزا منصوری‪ ،‬انیس��ا قره داغی‪ ،‬رهام حیدر علی‪ ،‬مهدی فرس��ی‪ ،‬دیانا‬ ‫س��لطان محمدی‪ ،‬حنانه باقر زاده‪ ،‬سارا مهرداد‪ ،‬اریانا کردی‪ ،‬محمدطاها عباس‬ ‫نیا‪ ،‬یس��نا خالقی علیائی‪ ،‬فاطمه امینی بازیگران این نمایش هستند که داستان‬ ‫کابوس های بازیگوش��ی را روایت می کنند که هر ش��ب به خواب ادم ها می رود‪.‬‬ ‫غ��زل معصومی ع�لاوه بر کارگردانی‪ ،‬تهیه کنندگی ای��ن نمایش را هم بر عهده‬ ‫ش از این با نمایش «خاله سوس��که» عنوان نمایش برتر‬ ‫دارد‪ .‬غزل معصومی پی ‬ ‫جش��نواره شمسه و با «ش��هر صورتی ها» جایزه نمایش برتر جش��نوار ه مان را‬ ‫کسب کرده اس��ت‪ .‬عالقه مندان می توانند برای تماشا و تهیه بلیت این نمایش‪،‬‬ ‫به س��ایت تیوال یا به تماشاخانه استاد مش��ایخی در ضلع شمال غربی چهارراه‬ ‫ولیعصر مراجعه کنند‪.‬‬ ‫«اینده» فقط برای باالی ‪ ۱۵‬سال‬ ‫پروان��ه نمای��ش فیل��م س��ینمایی «این��ده»‬ ‫ب��ه نویس��ندگی و کارگردان��ی امی��ر پورکی��ان و‬ ‫تهیه کنندگی س��ید ضیا هاش��می پس از شش ماه‬ ‫توقف خاموش در شورای نمایش وزارت ارشاد صادر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است توقف در صدور پروانه نمایش این فیلم سینمایی‪ ،‬حضور «اینده»‬ ‫در جش��نواره فجر را منتفی کرد‪ .‬امیر پورکیان که تاکن��ون درباره وضعیت این فیلم‬ ‫سینمایی سکوت کرده بود‪ ،‬اعالم کرد روز سه شنبه ‪ ۲۹‬بهمن ساعت ‪ ۱۴‬در سینماتک‬ ‫خانه هنرمندان‪ ،‬فیلم «اینده» برای منتقدین و اعضای س��ینماتک خانه هنرمندان‬ ‫نمایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫امیر پورکیان پیش از این در ش��بکه نمایش خانگی؛ س��ریال اوانگارد و پر حاش��یه‬ ‫«ممنوعه» و فیلم س��ینمایی «ناکوک» را ساخته است که هنوز وضعیت اکران فیلم‬ ‫«ناکوک» نیز مشخص نیست‪.‬‬ ‫«اینده» فیلمی اجتماعی با نگاه به خانواده و پرداخت به اسیب های پنهان و روابط‬ ‫اس��ت‪ .‬در خالصه این فیلم امده اس��ت‪ :‬اینده نوزاد مادری س��ت به نام امروز که فردا‬ ‫متولد می شود‪.‬‬ ‫افشین اعال – شاعر‪:‬‬ ‫اوض��اع به گونه ای اس��ت که اگر کس��ی‬ ‫چ��ون من با خاس��تگاهی کامال مش��خص‬ ‫ک��ه ترکیبی اس��ت از ادبی��ات‪ ،‬فرهنگ و‬‫کنش گری دغدغه مند اجتماعی و سیاسی‪-‬‬ ‫بخواهد از ش��ان و جایگاه و اعتبارش به نفع‬ ‫ملت مظلوم و درد کشیده ایران مایه بگذارد‬ ‫و نامزد مجلس شود‪ ،‬از چند جهت دشنام می شنود‪:‬‬ ‫مردم��ی که زیر بار تلخکامی ه��ا و تبعیض ها و مصایب پیاپی به تنگ‬ ‫امده ان��د و راه مواجهه ب��ا این تلخی ها را در قهر ک��ردن با صندوق رای‬ ‫می بینند‪.‬‬ ‫دوس��تانی که مرا و سابقه ام را و جنس دغدغه ها و ریشه و خاستگاهم‬ ‫را می شناس��ند‪ ،‬اما به بهانه حس��ن ظنی که به این کمترین دارند‪ ،‬مرا از‬ ‫ورود به این عرصه نهی می کنند و حتی این س��احت خطیر را دون شان‬ ‫فرهنگی و اعتقادی ام می دانند‪.‬‬ ‫انهایی که مرا نمی شناس��ند یا به خاطر برخی گرایش های سیاسی ام‬ ‫با جناحی که منتسب به ان هستم دشمنی می ورزند و به استناد همین‬ ‫قرابت فکری‪ ،‬انکارم می کنند‪.‬‬ ‫برخی لیدرهای سیاس��ی همس��و که تا دوره قبل‪ ،‬به ش��دت حامی‬ ‫امث��ال ما بودند‪ ،‬ام��ا امروز به جای حمایت و دس��تگیری‪ ،‬از موضع قهر‬ ‫برخ��ورد می کنند‪ .‬هرچند که در علن‪ ،‬مردم را به ش��رکت در انتخابات‬ ‫دعوت می کنند‪.‬‬ ‫انهایی که از ابتدا دل خوش��ی از نظام نداشته اند و بدیهی است امروز‬ ‫امثال ما را خائنانی می دانند که تالش می کنیم با حضورمان همچنان به‬ ‫نظام مشروعیت ببخشیم‪.‬‬ ‫و ب��ا کمال تعجب برخی عزیزانی که خود یا نزدیکان ش��ان‪ ،‬داوطلب‬ ‫نام��زدی مجل��س بوده ان��د و ردصالحیت ش��ده اند و ب��ه همین دلیل‪،‬‬ ‫می گویند چون به ما ظلم ش��ده‪ ،‬حمایتی نمی کنی��م‪ .‬انگار نه انگار که‬ ‫ردصالحیت های گسترده همیشگی بوده و زمانی هم دامان ما را گرفته‬ ‫بود‪ .‬اما عرصه را خالی نکردیم و با تمام توان از هم انان حمایت کردیم و‬ ‫گفتیم و نوشتیم و تلخکامی ها دیدیم‪...‬‬ ‫بگذریم‪ ،‬که این فهرس��ت طوالنی تر از اینهاس��ت و این مقال‪ ،‬مجال‬ ‫پرداخت��ن به همه انها نیس��ت‪.‬تنها خواس��تم بگویم ک��ه من به عرصه‬ ‫ام��دم‪ ،‬چون هیچ چاره ای جز حفظ امید و تالش مس��تمر برای اصالح‬ ‫امور نمی بینم‪.‬‬ ‫من امدم چون مصایب و مش��کالت امروز این ش��هر و این سرزمین‪،‬‬ ‫همتی بلند و س��رمایه ای گران تر از بضاعت سیاست پیشگان می طلبد‪.‬‬ ‫(منظورم سیاستمداران اصیل نیست)امروز هرکس ولو یک نفر بضاعت‬ ‫و ابرو و پش��توانه ای داش��ته باش��د و ضمنا بتواند از سد رد صالحیت ها‬ ‫بگ��ذرد‪ ،‬وظیفه دارد قدم به راه بگ��ذارد و در میدانی نابرابر‪ ،‬توانمندی و‬ ‫خیرخواهی و اثرگذاری اش را اثبات کند‪.‬‬ ‫قهر کردن اس��ان است اما اش��تی دادن‪ ،‬دشوار‪ .‬همان طور که خراب‬ ‫کردن و ساختن‪.‬‬ ‫من ش��اعرم‪ ،‬اما نیامده ام که ش��عر بخوانم‪ ،‬بلکه بر سر انم که اصحاب‬ ‫سیاس��ت را از تخیالت و توهمات (که بیش��تر به کار شاعران می اید نه‬ ‫حاکمان)‪ ،‬باز دارم‪.‬‬ ‫من یک کنش گر اجتماعی و سیاس��ی ام‪ .‬بنابراین نمی توانم به بهانه‬ ‫موانع دش��وار و تضییقات ناروا میدان را به رقیب بسپارم و دست هایم را‬ ‫به عالمت تسلیم باال ببرم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫زیان یک میلیارد دالری کرونا‬ ‫به سینمای چین‬ ‫س��ینمای چین به عنوان دومین بازار بزرگ سینمایی جهان‬ ‫دس��تکم ‪ ۱۰‬درصد از فروش س��االنه خود را به س��بب شیوع‬ ‫ویروس کرونا از دست داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از فوربس‪ ،‬چینی ها که در چند سال‬ ‫اخیر تالش های فراوانی برای غلبه بر هالیوود و رسیدن به صدر‬ ‫بازار س��ینمایی جهان انجام داده بودند فعال باید از رویای خود‬ ‫دست بردارند چرا که سینمای چین پس از شیوع ویروس کرونا‬ ‫ن س��ینمایی تاکنون حداقل با‬ ‫و تعطیلی بیش از ‪ ۷۰‬هزار س��ال ‬ ‫ضرر یک میلیارد دالری مواجه شده است‪.‬‬ ‫خبرهای ش��یوع ویروس کرونا امسال همزمان با اغاز سال نو‬ ‫چینی و پرس��ودترین بازه زمانی گیش��ه سینمای چین منتشر‬ ‫ش��د و س��ینمای چین را که پس از هالی��وود بزرگ ترین بازار‬ ‫س��ینمایی جهان اس��ت و سال گذش��ته با فروش ‪ ۹.۲‬میلیارد‬ ‫دالری‪ ۳۳ ،‬درصد از فروش جهانی س��ینما را به خود اختصاص‬ ‫داده ب��ا بحرانی جدی و زیانی بین یک تا ‪ 2‬میلیارد دالر همراه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مادران‪ ،‬اصلی ترین سهامداران‬ ‫سرمایه های انسانی اینده‬ ‫محسن رنانی – اقتصاددان‪:‬‬ ‫ما روی مادران که اصلی ترین س��هامداران س��رمایه های‬ ‫انسانی اینده هستند‪ ،‬سرمایه گذاری نکرده ایم‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫بعد از انقالب پنج تا شش میلیون دانش اموخته زن داریم و به‬ ‫نوعی یکی از پر ش��تاب ترین نرخ های رشد دانش اموختگان‬ ‫زن را در جه��ان داریم و با وجودی که نزدیک به هفتاد درصد‬ ‫صندلی های دانش��گاه ها در اختیار زنان است و ‪ 40‬سال است‬ ‫ت زنان همچنان ‪ ۱۳.۵‬درصداست‪ ،‬در‬ ‫که ازانقالب س��ال ‪ ۱۳۵۷‬می گذرد‪ ،‬نرخ مش��ارک ‬ ‫صورتی که نرخ مشارکت زنان پیش از انقالب نیز همین حدود بوده است‪.‬‬ ‫یعنی ما زنانمان را به دانش��گاه فرستاده ایم و دانشمند کرده ایم اما انها توانمندی الزم‬ ‫برای حضور جدی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و اش��غال مشاغل را نیافته اند‪ .‬در‬ ‫واقع سرمایه گذاری ما بیشتر در حوزه اموزش عالی بوده است نه در حوزه توانمندسازی‬ ‫مادران و کودکان‪ .‬یعنی ما دغدغه اموزش داش��ته ایم نه دغدغه توانمندس��ازی مادران‬ ‫برای پرورش کودکان توانمند‪.‬‬ ‫در واق��ع ب��ا توجه به فضای اعتماد امی��زی که بعد از انقالب در خانواده ها نس��بت به‬ ‫دانش��گاه ایجاد ش��د‪ ،‬به دنبال «فشارهای تورمی» و «تعویق س��ن ازدواج»‪ ،‬خانواده ها‬ ‫متمایل ش��دند دخترانشان را روانه دانش��گاه کنند‪ .‬باید گفت‪ ،‬حضور گسترده دختران‬ ‫در دانشگاه در بعد از انقالب به جای اینکه متاثر از یک برنامه یا سیاست مدون و حساب‬ ‫شده بلندمدت برای افزایش مشارکت زنان باشد‪ ،‬بیشتر ناشی از یک ضرورت تاریخی و‬ ‫اقتصادی بود تا بحران های اجتماعی را به تاخیر بیندازند‪ .‬به واقع اگر ما برای مادرانمان‬ ‫برنامه ریزی و سرمایه گذاری داشتیم‪ ،‬اکنون شاهد بودیم که نرخ مشارکت زنان و سهم‬ ‫زنان در اش��تغال به صورت جدی تغییرکرده اس��ت‪ .‬به اعتقاد بنده مهم ترین ش��اخص‬ ‫برای اینکه دریابیم یک جامعه به س��مت توس��عه حرکت می کند یا نه‪ ،‬روند نرخ واقعی‬ ‫مش��ارکت زنان است‪ .‬منظورم از نرخ مشارکت‪ ،‬سهم زنانی است که در سن اشتغال قرار‬ ‫دارند و در بازار کار حضور دارند یعنی یا ش��اغل اند یا دنبال شغل می گردند‪ .‬متوسط این‬ ‫نرخ در دنیا حدود ‪ ۴۰‬درصد و درتمام کش��ورهایی که در مسیر توسعه حرکت کرده اند‪،‬‬ ‫باالی ‪ ۴۰‬درصد است‪ .‬بنابراین به نظر می رسد تجربه و الگوهای توسعه نشان می دهد با‬ ‫نرخ مش��ارکت اقتصادی ‪۱۳‬درصدی زنان‪ ،‬امکان ندارد بتوان در فرایند توسعه گام های‬ ‫جدی برداشت‪.‬‬ ‫شب بندر تاریخی کنگ‬ ‫به منظور اش��نایی با «بندر تاریخی ُکنگ» که یکی از مهم ترین هسته های زیستی‬ ‫در حاش��یه شمالی خلیج فارس است و در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬مقدمات ثبت جهانی ان اغاز‬ ‫شده است‪ ،‬مجله بخارا شبی را بدین منظور اختصاص داده است که در ساعت ‪ ۱۷‬بعد‬ ‫از ظهر دوش��نبه‪ 28 ،‬بهمن ‪( ۱۳۹۸‬امروز) در س��الن همایش موزه ملی ایران برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در این مراس��م سخنرانان محمد حس��ن طالبیان‪ ،‬شیوا اراسته (مشاور مطالعات و‬ ‫طرح احیای بافت تاریخی بندر کنگ )‪ ،‬ایوب زارعی (شهردار بندر کنگ )‪ ،‬ناخدا علی‬ ‫بحری ( مدیر موزه مردم شناسی بندر کنگ ) درباره وجوه گوناگون تاریخی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫معم��اری و شهرس��ازی و میراث ناملموس بندر کنگ س��خنرانی خواهند کرد‪ .‬بندر‬ ‫تاریخی کنگ در حاش��یه خلیج فارس یکی از ارزشمندترین هسته های شکل گیری‬ ‫زندگی جمعی در ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫قدمت این هسته تاریخی به بیش از ‪ ۱۰۰۰‬سال می رسد و در طول تاریخ بارها دچار‬ ‫تخریب و احیای مجدد شده است‪.‬‬ ‫انچه امروز از این هس��ته تاریخی به ج��ای مانده بندری زیبا با معماری منحصر به‬ ‫فرد است که با وجود تمام اسیب های وارد امده در طول تاریخ‪ ،‬انسجام و هویت بافت‬ ‫تاریخی ان حفظ شده و مانند نگینی در حاشیه خلیج فارس خودنمایی می کند‪.‬‬ ‫شب بندر کنگ در خیابان امام خمینی‪ ،‬ابتدای خیابان سی تیر‪ ،‬خیابان پروفسور‬ ‫رولن‪ ،‬شماره یک موزه ملی ایران سالن همایش موزه ملی ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫روزگار غریبی است‬ ‫دغدغه‬ ‫این روزها نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه «انچه‬ ‫از بین می رود‪ ،‬هس��ت» با ارائه اثار علیرضا اسانلو و ‪۱۳‬‬ ‫هنرج��وی اتلیه هنری خانه افتاب در گالری اوای هنر‬ ‫در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این نمایش��گاه ‪ ۲۵‬اثر نقاشی‬ ‫رنگ روغن و اکرلیک و س��ه اثر مجسمه از هنرجویان‬ ‫و دو اثر نقاش��ی از علیرضا اس��انلو ب��ه نمایش در امده‬ ‫اس��ت‪ .‬اثار این نمایشگاه فیگوراتیو و سوررئال هستند‬ ‫که انسان در محوریت تمامی اثار قرار دارد‪.‬‬ ‫ادم ه��ا در تع��دادی از این نقاش��ی ها رنگی و برخی‬ ‫س��یاه و س��فید نقاش��ی ش��ده اند و مخاطب می تواند‬ ‫امید و جریان زندگی یا اندوه و حس��رت های انسان ها‬ ‫را ببیند‪ .‬در می��ان رنگ های مختلف ردپای رنگ های‬ ‫خاکستری بیشتر دیده می ش��ود که انگار ارزوهای بر‬ ‫باد رفته هستند‪.‬‬ ‫نق��د وضع معیش��تی م��ردم در این کاره��ا پررنگ‬ ‫است‪ ،‬نمونه بارزش پسرک مغموم ماهی فروش وسط‬ ‫ب��ازار و یا پیرمرد ژنده پوش با دس��تان خالی س��ت اما‬ ‫دیگر مش��کالت اجتماعی هم از ن��گاه هنرمندان دور‬ ‫نمانده اس��ت‪ ،‬محدودی��ت های زنان در موس��یقی تا‬ ‫هویت باختگی و سرگشتگی های انسان معاصر و ‪...‬‬ ‫اثار این نمایش��گاه بدون عنوان هس��تند و تنها نام‬ ‫هنرمن��د و تکنیک نقاش��ی برده ش��ده اس��ت‪ :‬لیندا‬ ‫محمدی‪ ،‬مهسا شمشیان‪ ،‬سیما کهکی‪ ،‬امیر نریمانی‪،‬‬ ‫صفورا فردوس��ی‪ ،‬پریس��ا ابراهیمی و حوری باقری هر‬ ‫کدام دو نقاش��ی ب��ا تکنیک رنگ روغ��ن را به نمایش‬ ‫گذاش��ته اند‪ ،‬فتانه پیری خواه و ش��قایق س��عیدی هر‬ ‫کدام دو نقاش��ی با تکنیک اکرلیک و س��امانتا ثابت نیا‬ ‫یک نقاش��ی رنگ روغن و یک نقاش��ی میکس مدیا و‬ ‫می ش��ویم و می بینی��م همه چیز تغییر کرده اس��ت و‬ ‫هیچ چیز توجیه عقالنی ی��ا توجیه اقتصادی‪ ،‬معنوی‬ ‫و‪ ...‬ندارد‪ ،‬مرتبط باشد‪ .‬جالب است که ما به این وضعت‬ ‫عادت کرده ایم و دیگر نس��بت به ان واکنش��ی نداریم‪.‬‬ ‫ای��ن نامتعارف بودن چیزی اس��ت که م��ا در ایران ان‬ ‫را زیس��ت می کنیم و دل مان می خواس��ت بیش��تر در‬ ‫ای��ن فضا کار کنیم‪ .‬اثار نمایش��گاه کم کم رنگ و بوی‬ ‫اجتماعی تر به خود گرفت و از نظر ش��کل بیشتر شبیه‬ ‫مکاتب سوررئالیستی شد‪.‬‬ ‫اسانلو درباره شرکت کنندگان این نمایشگاه گفت‪:‬‬ ‫هنرمندانی که در این نمایشگاه حضور دارند هر کدام از‬ ‫نظر سابقه و تجربه متفاوت هستند‪،‬ما در این نمایشگاه‬ ‫از حضور کس��ی که یک سال است نقاشی می کند بهره‬ ‫می بریم تا کس��انی که پنج‪ ،‬شش یا هفت سال است که‬ ‫دارند نزد من کار می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند درباره فضای اثار نمایش��گاه «انچه از‬ ‫دست می رود‪ ،‬هس��ت» گفت‪ :‬بیش��تر اثار نمایشگاه‬ ‫فیگوراتیو اس��ت و محور اصلی اثار انس��ان اس��ت‪ .‬در‬ ‫میان اثار نمایش��گاه اثاری هس��ت که شکل اعتراضی‬ ‫دارند و مس��ائل اجتماعی را به ص��ورت واضح به تصور‬ ‫کش��یده اند‪ .‬بعضی از کارها هم س��مبلیک هس��تند‪،‬‬ ‫یعنی از ادم هایی که امروزه در جامعه زندگی می کنند‬ ‫به عنوان نماد استفاده شده است‪ .‬یکی از اثاری که خود‬ ‫من در نمایشگاه گذاشته ام اثری است که در ان انسان‬ ‫امروزی را به چالش کشیده ام‪.‬‬ ‫نمایش��گاه «انچه از بین می رود‪ ،‬هست» تا ‪ 4‬اسفند‬ ‫در گالری اوای هنر به نش��انی خیابان فرشته‪ ،‬خیابان‬ ‫بوسنی و هرزگوین‪ ،‬بن بست پناهی‪ ،‬شماره یک میزبان‬ ‫هنردوستان است‪.‬‬ ‫دلنوشته‬ ‫شهریار وجدانی ‪ -‬روان شناس‪:‬‬ ‫‪shahriar.vejdani@gmail.com‬‬ ‫همه به یاد داریم که از ما می پرس��یدند‪« :‬وقتی بزرگ شدی‬ ‫دوس��ت داری چه کار کنی؟» پرسش��ی که در بزرگسالی هم‬ ‫مط��رح اس��ت و از قضا در همان ایام کودکی پاس��خش خیلی‬ ‫س��اده تر و سریع تر به ذهن می رس��ید! دلیل این که پاسخ این‬ ‫س��وال برای خیلی از بزرگس��االن س��خت و پیچیده اس��ت‪،‬‬ ‫پیچیدگی های ذهنی خو ِد افراد است‪ ،‬نه ذات این پرسش‪.‬‬ ‫به طور خالصه‪ ،‬داش��تن هدف یعنی دست یافتن به ارزویی که ریشه در درون ما دارد و‬ ‫ما می کوش��یم براساس توانایی های ذاتی یا اکتسابی‪ ،‬به ان هدف برسیم و در طول مسیر‪،‬‬ ‫دیگر زمان را احساس نمی کنیم‪.‬‬ ‫ت روانی و حتی‬ ‫پژوهش ها نشان می دهد داشتن هدف در زندگی‪ ،‬با خواب بهتر‪ ،‬سالم ‬ ‫کاهش بیماری های فیزیکی در ارتباط اس��ت و یک یافته اخی ِر جذاب در مجل ه «پژوهش‬ ‫و ش��خصیت امریکا» نش��ان داد افرادی که در زندگی هدف های روشنی دارند‪ ،‬نسبت به‬ ‫افرادی که این گونه نیس��تند درامد مالی بیش��تری دارند! پس داشتن هدف‪ ،‬حتی برای‬ ‫حساب بانکی شما هم مفید است!‬ ‫اگر نمی دانید هدفتان در زندگی چیس��ت و نمی دانید چطور ان را جس��ت وجو کنید‪،‬‬ ‫یک نقط ه ش��روع ساده وجود دارد‪ :‬به دنبال چیزی بروید که به شما احساس لذت و سرور‬ ‫می دهد! این یک ش��عار نیست! هنگامی که احساس لذت می کنید‪ ،‬این هیجان در واقع از‬ ‫ناخوداگاه ش��ما بر می اید و بسیار قابل اعتماد است‪ ،‬چرا که در سطوح زیرین روانی‪ ،‬ابتدا‬ ‫امکانات زندگی‪ ،‬ترس ها‪ ،‬چالش ها‪ ،‬ظرفیت های ژنتیکی‪ ،‬محیطی و غیره همگی پردازش‬ ‫می ش��وند و بعد یک هیجان تولید می ش��ود‪ .‬به چیزهایی که در گذشت ه شما را سرخوش‬ ‫یا دل ش��اد کرده فکر کنید‪ .‬به دنبال اتفاقات بزرگ و نمادین نباش��ید‪ .‬شاید حتی تعویض‬ ‫خاک یک گلدان س��رنخی برای ش��ما داشته باش��د‪ .‬لیس��تی از اتفاقاتی که به خاطرتان‬ ‫می اید بنویس��ید و بعد به تحلیل ان بپردازید‪ .‬ش��ک نکنید که الگوها و مش��ابهت هایی را‬ ‫خواهید یافت‪.‬‬ ‫راه های دیگری هم وجود دارد که نیازی به برگش��ت به عقب ندارد‪ .‬می توانید از همین‬ ‫لحظه جس��ت وجو را اغ��از کنید‪ ،‬به این معنی ک��ه خود را مجبور کنی��د به فعالیت های‬ ‫جدی��دی دس��ت بزنید که قبال حتی تص��ورش را هم نمی کردید! ثبت نام در یک رش��ته‬ ‫ورزش��ی جدید‪ ،‬پیوس��تن به یک اتحادیه‪ ،‬کارهای داوطلبانه‪ ،‬یادگرفتن یک مهارت فنی‬ ‫جدید و‪ ...‬شاید در چند تجرب ه اول هیچ احساس خاصی نکنید و این طبیعی است‪ .‬فهرست‬ ‫جدیدی تهیه کنید و این مکاشفه را ادامه دهید‪.‬‬ ‫یکی از پیچیدگی های ذهنی که پیش تر اش��اره شد این است که تصور می کنیم اهداف‬ ‫ما باید دنیا را متحول کند! ش��اید این اتفاق بیفتد‪ ،‬ولی یک ضرورت نیس��ت! تنها چیزی‬ ‫که مهم اس��ت‪ ،‬شکفتن دوبار ه شور و اش��تیاق شماست‪ .‬زمانی که این اتفاق افتاد‪ ،‬خود به‬ ‫خود نتیجه را فراموش می کنیم‪ ،‬گذر زمان را احساس نمی کنیم و اتفاقا خیره کننده ترین‬ ‫نتایج را هم به دس��ت می اوریم‪ ...‬دلیل این که یک کودک به راحتی پاس��خ سوال «چکاره‬ ‫می ش��وی؟» را می داند‪ ،‬این است که نخس��تین فعالیتی که جرق ه شعف را در چشمانش‬ ‫روشن می کند به زبان می اورد‪ .‬الگوهای بیرونی را رها کنید و اهداف زندگی تان را خودتان‬ ‫از خودتان بپرسید‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!