روزنامه صمت شماره 1469 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1469

روزنامه صمت شماره 1469

روزنامه صمت شماره 1469

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1469‬پیاپی ‪2787‬‬ ‫چهره‬ ‫بازگشت ایران به تعهدات‬ ‫برجامی به اقدامات اروپا‬ ‫بستگی دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫نقش سازمان های توسعه ای‬ ‫صنعتی تبیین می شود‬ ‫سرمقاله‬ ‫نفت‬ ‫و اقتدار اقتصادی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫نواوری نیازمند‬ ‫حضور شرکت های بزرگ‬ ‫افزایش هزینه معدنکاری‬ ‫در سال جدید‬ ‫‪ ۵‬ویژگی کلیدی‬ ‫شهرهای جدید‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫ممنوعیت و محدودیت صادرات خرما و سیب در شرایط مازاد تولید چه معنایی دارد؟‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫چوب الی چرخ صادرات‬ ‫موانع پیش روی صادرات تمامی ندارد‪ .‬چند روزی است خبرهایی مبنی بر وضع‬ ‫عوارض صادراتی بر خرما و س��یب درختی در رس��انه ها منتش��ر ش��ده که انتقاد و‬ ‫اعتراض بس��یاری از فعاالن این حوزه را به همراه داش��ت‪ .‬این اعتراض ها در حالی‬ ‫اس��ت که تولیدات نسبت به سال گذش��ته افزایش داشته و ما با مازاد تولید روبه رو‬ ‫هس��تیم که راهی جز صادرات برای ان وجود ندارد‪ .‬تکرار تجربه تلخ گذشته دور از‬ ‫انصاف و منطق است؛ سال گذشته مقدار زیادی سیب دور ریخته شد‪ ،‬در حالی که‬ ‫می توانست صادر شود‪.‬‬ ‫همه اینها در ش��رایطی است که ایران نیاز به هر نوع ارزاوری دارد و نباید مانعی‬ ‫ب��رای این امر ایجاد ک��رد‪ .‬هرچند تامین نیازهای کش��ور در اولویت اصلی اقتصاد‬ ‫اس��ت اما زمانی که با مازاد تولید روبه رو هس��تیم نباید چشم را بر صادرات ببندیم‬ ‫و چ��وب الی چ��رخ ان بگذاریم که راهبرد اصلی حوزه اقتصاد مقاومتی و ش��رایط‬ ‫تحریم است والغیر‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خالف روال مرسوم نرخ اجاره خانه در نیمه دوم سال کاهش نیافت‬ ‫تغییر اقلیم در بازار اجاره‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫استفاده از ظرفیت‬ ‫«بازار بدهی» برای مهار نقدینگی‬ ‫‪10‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رونق موسیقی فجر‬ ‫با ساز بانوان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1469‬‬ ‫پیاپی ‪2787‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫نفت و اقتدار‬ ‫اقتصادی‬ ‫(بخش دوم)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی‬ ‫و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫در ش��ماره پیش��ین این نوش��تار که هفته که‬ ‫گذشته و در همین روز گفته شد هرچه کشوری‬ ‫دارای مولفه های قدرت بیشتری باشد‪ ،‬از قدرت‬ ‫چانه زن��ی باالتری در مس��ائل چالش��ی و مورد‬ ‫اختالف با سایر کشورها برخوردار خواهد بود‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن مولفه ه��ای اقت��دار ه��ر‬ ‫کشوری‪ ،‬اقتدار اقتصادی است‪ .‬همچنین اقتصاد‬ ‫و سیاس��ت را دو بال یک پرنده دانس��ته و تاکید‬ ‫ش��د که با تکیه ب��ر افزایش کارای��ی و قدرت در‬ ‫چرخه اقتص��ادی‪ ،‬اقتصاد ایران می تواند به یکی‬ ‫از مقتدرتری��ن اقتصادهای جهان تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫در این مس��یر بخش خصوص��ی می تواند بازوی‬ ‫کمکی قوی برای دولت قلمداد شود‪.‬‬ ‫با واگذاری بخش��ی از منابع نفت و گاز کش��ور‬ ‫به بخش خصوص��ی می توان ضمن اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای بالقوه و بالفعل ای��ن بخش بزرگ‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬عوامل اقت��دار اقتص��اد مقاومتی را‬ ‫فع��ال کرده و وضعیت ایران را دگرگون و متحول‬ ‫ساخت‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که درامده��ای دولت به‬ ‫ذخایر س��رمایه ای مانند نفت و گاز وابسته است‬ ‫و این بدان معناس��ت که دولت زیرس��اخت های‬ ‫درامدزایی ندارد و نمی تواند امور کش��ور را بدون‬ ‫استفاده از این سرمایه های بین نسلی‪ ،‬اداره کند‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط دولت فقط ی��ک مصرف کننده‬ ‫بزرگ اس��ت و اگر روزی ذخایر به اتمام برس��د با‬ ‫چالشی بزرگ برای تامین مخارج روبه رو خواهد‬ ‫بود؛ چنانچه در سال های تحریم با کاهش سقف‬ ‫فروش نفت‪ ،‬مش��کالتی در تامی��ن هزینه اداره‬ ‫کشور ایجاد شده است‪.‬‬ ‫خام فروش��ی نف��ت از دیگر مش��کالت جدی‬ ‫اقتصاد ایران به شمار می رود‪ .‬در بیشتر کشورهای‬ ‫صنعتی س��هم ارزش افزوده محصوالت ناشی از‬ ‫منابع در اختیار بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد است‪.‬‬ ‫یعنی کش��ور ها بخش عمده درامدهای خود‬ ‫را از ای��ن طری��ق تامین می کنند و حتی س��هم‬ ‫درامدهای مالیات��ی از تولید ناخالص داخلی در‬ ‫کشورهایی با ساختار اقتصادی ضعیف تر از ایران‬ ‫(کام��رون‪ ،‬نیجریه‪ ،‬هند و‪ )...‬ح��دود ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫اس��ت و بقیه درامدهای این کش��ورها از طریق‬ ‫بازافرین��ی تولید داخلی و تبدیل م��واد اولیه به‬ ‫محصوالت واس��طه ای یا نهایی تامین می شود؛‬ ‫بنابرای��ن با ایجاد بانک اطالعاتی قوی و یکپارچه‬ ‫از ظرفیت ه��ای داخلی و اس��تفاده از تجربه های‬ ‫دیگ��ر کش��ورهای موفق بای��د در جهت تقویت‬ ‫درامده��ای مالیاتی و تش��کیل پایه های جدید‬ ‫مالیاتی حرکت کرد‪.‬‬ ‫مس��ئله مهم دیگری که باید در بودجه در نظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬نحوه تخصیص مناب��ع با تمرکز بر‬ ‫کاهش هزینه های جاری است‪.‬‬ ‫متاس��فانه دولت به جای ایفای نقش نظارتی‬ ‫در اقتصاد گاهی تا حد یک بنگاه اقتصادی تنزل‬ ‫کرده و به تولید و ارائه خدمات می پردازد‪.‬‬ ‫ای��ن کار ضمن ایجاد فس��اد و ران��ت و اعمال‬ ‫ق��درت در بخش هایی از اقتص��اد‪ ،‬باعث افزایش‬ ‫هزینه ها می شود‪.‬‬ ‫دول��ت باید ضم��ن واگ��ذاری س��ازمان ها و‬ ‫ش��رکت ها به بخش خصوص��ی واقعی‪ ،‬در جهت‬ ‫کاهش تصدی گری و کوچک س��ازی گام بردارد‪،‬‬ ‫به طوری که بس��یاری از امور مانند اموزش عالی‪،‬‬ ‫بهداشت و درمان‪ ،‬صنعت‪ ،‬تجارت و‪ ...‬را به بخش‬ ‫خصوصی واگذار کند تا از این طریق‪ ،‬هزینه های‬ ‫جاری کش��ور کاهش و س��هم باالیی از بودجه به‬ ‫امور ضروری اختصاص یابد‪.‬‬ ‫کالم پایان��ی انک��ه ب��رای حف��ظ و پایداری‬ ‫اقتص��اد نیاز به بازنگری یا تدوین « نقش��ه جامع‬ ‫اقتصادی کش��ور» براس��اس اصل مزیت نسبی‬ ‫داریم‪ .‬برای این هدف گ��ذاری باید در کاالهایی‬ ‫که قدرت رقابت با کاالهای سایر کشورها را دارند‬ ‫سرمایه گذاری کنیم و از ظرفیت های موجود در‬ ‫بخش خصوصی بهره مند شویم‪.‬‬ ‫همچنی��ن از ورود ب��ه عرصه های��ی که قدرت‬ ‫رقابت��ی الزم را نداریم جلوگی��ری کرده و مانع از‬ ‫ایجاد ضرر و زیان و اتالف نیرو و س��رمایه شویم؛‬ ‫به عنوان مثال نرخ تولید هر بشکه نفت خام یا هر‬ ‫مترمکعب گاز در ایران نسبت به سایر کشورهای‬ ‫منطقه یا جهان بس��یار پایین و معقول است که‬ ‫در صورت برنامه ریزی های درس��ت ایران در این‬ ‫بخش ها قادر به رقابت با س��ایر کش��ور ها است‪.‬‬ ‫قدرت اقتصادی م��ا در هم افزایی و جلوگیری از‬ ‫خام فروشی است‪ .‬بیایید در این شرایط حساس‬ ‫به بخش خصوصی واقعی و مقتدر اعتماد کنیم و‬ ‫با دعوت از انان ضمن بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫خالی موجود‪ ،‬اقتصاد نیمه جان و مریض فعلی را‬ ‫نج��ات داده و به اقتدار اقتص��ادی خود با اراده ای‬ ‫ملی بیفزاییم‪.‬‬ ‫همزم��ان ب��ا عی��د والدت حض��رت زه��را‬ ‫س�لام اهلل علیها‪ ،‬هزاران نفر از مداح��ان و ذاکران‬ ‫اهل بیت با رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی فرمودند‪ :‬جامعه‬ ‫مداح کار بزرگی برعهده دارد و ان عبارت اس��ت‬ ‫از مدیریت شادی و عزای جامعه؛ شما در حقیقت‬ ‫ش��ادی های معن��وی و عزاهای اساس��ی و قلبی‬ ‫و عمی��ق را مدیریت می کنی��د‪ ،‬جهت می دهید‪،‬‬ ‫هدایت می کنید‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم‬ ‫رهب��ری‪ ،‬حضرت ای��ت اهلل خامن��ه ای همزمان با‬ ‫عید والدت حضرت زهرا س�لام اهلل علیها‪ ،‬در دیدار‬ ‫ه��زاران نفر از مداحان و ذاک��ران اهل بیت اظهار‬ ‫کردن��د‪ :‬جامعه مداح کار بزرگ��ی بر عهده دارد و‬ ‫ان عبارت است از مدیریت شادی و عزای جامعه؛‬ ‫ش��ما در حقیقت ش��ادی های معن��وی و عزاهای‬ ‫اساس��ی و قلب��ی و عمیق را مدیری��ت می کنید‪،‬‬ ‫جهت می دهید‪ ،‬هدایت می کنید‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودند‪ :‬ان جوامعی ک��ه این وضعیت‬ ‫را ندارن��د‪ ،‬این مجالس را ندارن��د‪ ،‬این گریه ها را‪،‬‬ ‫این ش��ادی ها را ندارند‪ ،‬انها این خال را احس��اس‬ ‫می کنند و بنده اطالع دارم یک جوری می خواهند‬ ‫این خال را درست کنند‪ ،‬پُر کنند و نمی شود؛ این‬ ‫کار شما است‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند‪ :‬از‬ ‫بع��د از حادثه کربال کار رایجی ش��د که عزاداری‬ ‫ائمه (علیهم الس�لام) این‬ ‫کنند برای ش��هیدان و ّ‬ ‫را تروی��ج می کردن��د که تا امروز ه��م باقی مانده‬ ‫و برخ�لاف انچ��ه بعض��ی تص��ور می کردند ‪-‬در‬ ‫برهه ای گرایشات روشنفکرانه ای در بعضی بود که‬ ‫[عزاداری] گریه و ضعف و مانند این چیزها است‪-‬‬ ‫گریه در مجالس ش��هیدان گریه ضعف نیس��ت‪،‬‬ ‫گریه اراده اس��ت‪ ،‬گریه عزم اس��ت‪ ،‬گریه تبیین‬ ‫انسان وسطِ میدان است‪.‬‬ ‫احساسات عالی یک‬ ‫ِ‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬عزاداریِ شهدا امروز همین جور‬ ‫اس��ت؛ امروز تشییع جنازه ش��هدا‪ ،‬مجلس عزای‬ ‫ش��هیدان‪ ،‬تکرار نام شهیدان‪ ،‬عزا است‪ ،‬گریه هم‬ ‫در ان هس��ت‪ ،‬اما وس��یله ای برای احساس عزت‪،‬‬ ‫احساس قدرت و احساس شجاعت است‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی یاداور شدند‪[ :‬در‬ ‫انواع تس��لیحات نرم‪ ،‬سالح های جنگ نرم؛ یعنی‬ ‫قدرت روحی و قدرت فکری مجهز شوند‪.‬‬ ‫ایش��ان فرمودند‪ :‬بنده مکرر در مورد قوی شدن‬ ‫کش��ور مطالبی را عرض کرده ام؛ یک��ی از اجزا و‬ ‫بخش ه��ای مه��م و تعیین کننده تقویت کش��ور‬ ‫همین اس��ت که ما جوان هایم��ان را مجهز کنیم‪،‬‬ ‫مس��لح کنیم به سالح فکر‪ ،‬به سالح تفکر صحیح‬ ‫که در معارف اهل بیت (علیهم السالم) موج می زند‪.‬‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای افزودند‪ :‬من این را به‬ ‫ش��ما برادران عزیز که جامعه مداحی را تش��کیل‬ ‫داده ای��د و نقش افرین��ی می کنید عرض بکنم که‬ ‫این مسئولیت‪ ،‬مسئولیت مهمی است‪.‬‬ ‫اگ��ر به مس��ئولت هدای��ت به همین ش��کلی‬ ‫که عرض ش��د عمل نکنیم‪ ،‬پی��ش خدای متعال‬ ‫مسئولیم‪.‬‬ ‫ایش��ان یاداور شدند‪ :‬اگر شاعرید‪ ،‬اگر مداحید‪،‬‬ ‫اگر گوینده اید‪ ،‬اگر واعظید‪ ،‬هر چه معرفت ش��ما‬ ‫باالتر اس��ت‪ ،‬توقع از ش��ما بیشتر اس��ت‪ .‬این را‬ ‫همیش��ه باید به یاد داشته باشیم؛ از خدا هم باید‬ ‫کمک بخواهیم‪.‬‬ ‫تشییع] همین شهید عزیز اخیرمان‪ ،‬شما ببینید‬ ‫چه اتفاقی در سرتاسر کشور افتاد؛ نه فقط کشور‬ ‫م��ا‪ ،‬در بی��رون از این کش��ور هم [تش��ییع] این‬ ‫شهدای عزیز اخیر ‪-‬ش��هید سلیمانی و ابومهدی‬ ‫المهن��دس و دیگران‪ -‬چه حادث��ه عظیمی را به‬ ‫وجود اورد! جهت یاب��ی و جهت دهی مجالس عزا‬ ‫ب��ه این معنا اس��ت؛ یعنی ش��ماها مجالس عزا و‬ ‫عزاهای م��ردم را در ان جهتی که مورد نظر ائمه‬ ‫(علیهم السالم) و مورد نیاز جامعه است می توانید‬ ‫هدایت کنید و پیش ببرید‪.‬‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای تصریح کردند‪ :‬امروز‬ ‫نیاز مهم کش��ور ما این اس��ت که جوان های ما به‬ ‫روحانی در دومین نشست «ستاد ملی زن و خانواده» عنوان کرد‪:‬‬ ‫در انتخاب وزیر زن دست رئیس جمهوری را باز بگذارید‬ ‫دومین نشست «س��تاد ملی زن و خانواده» همزمان‬ ‫ب��ا روز زن و والدت حض��رت فاطم��ه زه��را (س) ب��ا‬ ‫حض��ور رئیس جمه��وری و وزیران عل��وم و تحقیقات‪،‬‬ ‫دادگس��تری‪ ،‬ورزش و جوان��ان‪ ،‬تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماع��ی و معاون زنان و امور خانواده و معاون حقوقی‬ ‫رئیس جمهوری با هدف بررسی و تصویب شاخص های‬ ‫خانواده برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین که به همت معاونت امور زنان و خانواده‬ ‫نهاد ریاس��ت جمهوری برنامه ریزی ش��ده از ‪ ٣۴‬کتاب‬ ‫گفت وگوی ملی ب��ا عنوان واکاوی مهم ترین مس��ائل‬ ‫اجتماعی با هدف بهبود کیفیت روابط و تعامالت درون‬ ‫خانواده ایرانی در ‪ ۵٨‬نقطه شهری و کتاب «پکن ‪»٢۵+‬‬ ‫و «شاخص های جنسیتی» رونمایی شد‪.‬‬ ‫همچنین نمایش��گاه توانمندی و دستاوردهای زنان‬ ‫از اس��تان های کش��ور و بخش��ی از مجموعه انتشارات‬ ‫معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برپا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رئیس جمهوری ب��ا بیان اینکه در‬ ‫انتخاب وزیر زن دس��ت رئیس جمهوری باید باز باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین مسئله مهم دادن فرصت برابر و فضای‬ ‫رقابت سالم در جامعه به زنان است‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی در نشس��ت زنان ایرانی گفت‪ :‬میالد‬ ‫باس��عادت دخت پیامبر اس�لام فاطمه اطهر را به همه‬ ‫حضار و ملت ایران تبریک و تهنیت می گویم‪ .‬همچنین‬ ‫روز زن ای��ن مظهر عواطف و مظهر هنر و مظهر زیبایی‬ ‫از جان��ب خداوند‪ ،‬روز مادر و نیز روز میالد فرزند فاطمه‬ ‫اطهر امام راحل را به همه تبریک و تهنیت می گویم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬امروز در شرایطی هستیم‬ ‫که الگوس��ازی برای ثبت زندگی و رفتار ما بس��یار حائز‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در ادامه افزود‪ :‬دیدگاه همه ما نسبت‬ ‫به مقام زن باید تصحیح بش��ود‪ .‬ما ب��ه زبان می گوییم‬ ‫جنس دوم نداریم‪ ،‬زن و مرد مس��اوی هس��تند‪ ،‬هر دو‬ ‫انس��ان هستند و هر دو دارای کماالت اند‪ ،‬اما این گفتن‬ ‫کافی نیس��ت‪ .‬در مقام عمل‪ ،‬در مقام قانون گذاری و در‬ ‫مق��ام اجرا ما باید این حقیقت را ببینیم‪ .‬روحانی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬اینکه م��ا می گویم جامعه اس�لامی‪ ،‬باید جامعه‬ ‫رقابت سالم باشد‪ ،‬برای این است که خداوند ما را در یک‬ ‫رقابت س��الم افریده اس��ت؛ بنابراین در اقتصاد باید در‬ ‫جامعه ما یک رقابت سالم باشد‪ ،‬در مدیریت باید رقابت‬ ‫س��الم باشد‪ ،‬در علم و دانش باید رقابت سالم باشد و این‬ ‫رقابت س��الم وقتی امکان پذیر است که موانع را برداریم‬ ‫و فرصت ه��ا را براب��ر کنیم‪ .‬وقتی فرصت برابر نیس��ت‪،‬‬ ‫به چه ش��کلی می ش��ود رقابت را انجام داد؟ در مسائل‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬قضایی‪ ،‬قانون گذاری و فعالیت های‬ ‫علمی اگر فرصت مرد با زن برابر نیست‪ ،‬چطور می شود‬ ‫این رقابت را انجام داد؟ رئیس شورای امنیت ملی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ب��ه یکی همه فرصت ها را بدهی��د و به یکی دیگر‬ ‫هیچ فرصتی ندهی��د‪ ،‬بعد بگویید این دو نفر از نظر من‬ ‫مس��اوی هس��تند و دارای مقام برابرند! اگر برابرند پس‬ ‫چرا فرصت برابر به انها ندادیم؟ نخس��تین مسئله مهم‬ ‫دادن فرصت برابر و فضای رقابت سالم در جامعه به زنان‬ ‫جامعه اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬زنان جامعه ما‬ ‫در مدت ‪ 41‬س��ال بعد از انقالب به خوبی نشان داده اند‬ ‫که در تمام صحنه ها دوشادوش مردها و در کنار مردها‬ ‫حض��ور و ظه��ور پیدا کرده اند‪ .‬البت��ه در بعضی از جاها‬ ‫امروز ممکن اس��ت تعداد خانم ها در مسئولیت بیش از‬ ‫مردان باش��د؛ اما ایا در همه جا اینچنین اس��ت و وقتی‬ ‫به مدیریت های سطح باالتر می رسیم باز هم مقام زن با‬ ‫مقام مرد برابر است و در کنار هم هستند؟‬ ‫ظریف در حاشیه برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ در سایه ناامنی بین المللی‪:‬‬ ‫بازگشت ایران به تعهدات برجامی به اقدامات اروپا بستگی دارد‬ ‫پنجاه وشش��مین کنفرانس امنیتی مونیخ المان از‬ ‫روز جمعه‪ ،‬در حالی با حضور سران و مقامات بلندپایه‬ ‫کش��ورها اغاز به کار خواهد کرد که از یک س��و تداوم‬ ‫بحران منطقه خاورمیانه و ش��مال افریقا و از س��وی‬ ‫دیگر ش��یوع ویروس کرونا که تاکن��ون بیش از هزار‬ ‫نفر تلفات داشته‪ ،‬امنیت بین المللی را تهدید می کند‪.‬‬ ‫در این کنفرانس سه روزه شرکت کنندگان با اهمیت‬ ‫دادن به موضوع امنیت جهانی‪ ،‬درباره مس��ائلی چون‬ ‫نقش غرب در تحوالت بین المللی و چندجانبه گرایی‬ ‫تبادل نظر خواهند کرد‪.‬‬ ‫در نشست امس��ال «ینس استولتنبرگ» دبیر کل‬ ‫ناتو هم حضور دارد‪ .‬او در ‪ 2‬روز گذشته میزبان اجالس‬ ‫وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان اتالنتیک شمالی‬ ‫در بروکس��ل بود تا درباره بحران های جاری در عراق‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬لیبی‪ ،‬سوریه و همچنین تحرکات روسیه‬ ‫بحث و گفت وگو شود‪.‬‬ ‫دبیر کل ناتو دیروز در پایان نشس��ت اجالس ناتو‪،‬‬ ‫چالش ایجاد ش��ده به وسیله موش��ک های میان برد‬ ‫روسیه را یک چالش مهم توصیف‪ ،‬اما تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫سازمان دست به مقابله به مثل نمی زند و موشک های‬ ‫میان برد اتمی در خاک اروپا نصب نخواهد کرد‪ .‬او با این‬ ‫حال گفت ناتو توانایی های دفاعی و بازدارندگی خود‬ ‫را فعال خواهد کرد‪ .‬براساس گزارش ها‪ ،‬امسال حدود‬ ‫‪ ۳۵‬تن از س��ران کش��ورها از جمله رئیس جمهوری‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬نخس��ت وزیر کانادا و نزدیک ب��ه ‪ ۱۰۰‬وزیر‬ ‫خارجه در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارند‪ .‬این‬ ‫گزارش ها حاکی اس��ت «تئ��ودور ادهانوم» دبیرکل‬ ‫سازمان جهانی بهداشت هم باتوجه به شیوع ویروس‬ ‫مهلک کرونا در این کنفرانس حضور دارد‪.‬‬ ‫تامین کند‪ ،‬تهران مایل خواهد بود به سمت تعهدات‬ ‫توافق هس��ته ای بازگردد‪ .‬وزیر امور خارجه ایران بار‬ ‫دیگر تاکید کرد‪ :‬ایران اماده است متناسب با کارهایی‬ ‫ک��ه اروپا انج��ام می دهد‪ ،‬اقدامات خ��ود را در زمینه‬ ‫برج��ام ُکند یا معکوس کند‪ .‬ظری��ف گفت‪ :‬ما درباره‬ ‫امور خیری��ه صحبت نمی کنیم بلک��ه درباره حقوق‬ ‫مردم ایران ب��رای دریافت مزایای اقتصادی س��خن‬ ‫می گوییم‪ .‬وی افزود‪ :‬ایران به دلیل تحریم های امریکا‬ ‫صدمات زی��ادی دیده اما اگر اروپا گام های معناداری‬ ‫بردارد ما نیز اقدامات انجام شده را بازخواهیم گرداند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا به نق��ل از خبرگزاری فرانس��ه‪،‬‬ ‫محمدجواد ظریف جمعه ش��ب در حاشیه کنفرانس‬ ‫امنیت��ی مونی��خ در گفت وگو با خبرن��گاران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در صورت��ی که اروپا به تعه��دات برجامی خود‬ ‫عمل کند‪ ،‬ایران نی��ز از روند کاهش تعهدات خود در‬ ‫توافق هسته ای بازخواهد گشت‪ .‬ایران تصمیم خواهد‬ ‫گرفت که ایا اقدام��ات اروپا درباره تعهدات برجامی‪،‬‬ ‫برای کاهش یا بازگشت ما به این تعهدات کافی است‬ ‫یا نه‪ .‬ظریف افزود‪ :‬اگ��ر اروپا منافع اقتصادی ایران را‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه ای��ران در مصاحبه با ش��بکه‬ ‫ان بی سی گفت‪ :‬جای تاسف است که امریکا براساس‬ ‫اطالعات غل��ط مبتنی بر جهل و غرور در مس��یری‬ ‫قدم برمی دارد که منطقه را به س��مت درگیری سوق‬ ‫می دهد‪ .‬رئیس جمهوری امریکا مقصر اصلی بحران‬ ‫و تنش بین تهران و واش��نگتن اس��ت و بازگشت به‬ ‫رویه پیش��ین برعهده دونالد ترامپ است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه دولت ترامپ باعث افزایش تنش با تهران شده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ایران و امری��کا در جریان تنش های اخیر و به‬ ‫‹ ‹تصمی�م ای�ران متناس�ب ب�ا اقدامات‬ ‫اروپا‬ ‫‹ ‹ترامپ مقصر است‬ ‫عکس روز‬ ‫شهادت رس��اندن سردار قاسم س��لیمانی نامه های‬ ‫تن��دی را رد و ب��دل کردند‪ .‬به گفته ظری��ف‪ ،‬روابط‬ ‫میان امریکا و ایران پس از ش��هادت س��ردار ش��هید‬ ‫سلیمانی همچنان با تنش همراه است‪ .‬وی در حاشیه‬ ‫کنفرانس امنیتی س��االنه مونیخ تایید کرد که لحن‬ ‫ارتباط بین دولت های ایران و امریکا رو به بدتر شدن‬ ‫اس��ت‪ .‬ظریف با اس��تناد به مذاکرات ایران در دوران‬ ‫دولت ب��اراک اوباما که در ان اغلب با جان کری‪ ،‬وزیر‬ ‫وق��ت امور خارجه امریکا انجام می ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬رویه‬ ‫پی��ش از این چنین نبوده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬من‬ ‫همان وزیر امور خارجه ای هس��تم که با جان کری با‬ ‫احت��رام رفتار کردم‪ .‬ظری��ف در ادامه دولت امریکا را‬ ‫به دلیل ایجاد بحران مقصر دانست و گفت‪ :‬بازگشت‬ ‫به رویه پیشین برعهده ترامپ است‪.‬‬ ‫وزی��ر خارجه ایران درباره خطر جنگ ناخواس��ته‬ ‫گف��ت‪ :‬ایاالت متحده در زمان و مکان اش��تباه ضربه‬ ‫زد و ما نمی توانیم عواقب را کنترل کنیم‪ .‬این کش��ور‬ ‫ه��م نمی تواند این کار را انجام دهد‪ .‬من فکر می کنم‬ ‫اف��رادی که ای��ن کار را اغاز کرده ان��د‪ ،‬باید به عقب‬ ‫برگردند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫استقرار انبوه نیروهای امریکایی‬ ‫عامل بی ثباتی در منطقه‬ ‫ ‬ ‫گرگی که از شدت سرما در خلخال به شهر پناه اورد‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫انالین‬ ‫عکس‪ :‬خبر‬ ‫نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد بیانیه مطبوعاتی ‪ ۲۴‬بهمن امریکا را یک دروغ پراکنی‬ ‫جدید علیه ایران دانس��ت و گفت اس��تقرار انبوه نی��رو و تجهیزات امریکای��ی در منطقه‪ ،‬عامل‬ ‫بی ثباتی اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا در بیانیه شامگاه جمعه مطبوعاتی نمایندگی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در س��ازمان ملل متحد‪ ،‬امده اس��ت‪ :‬بیانیه مطبوعاتی نمایندگی امریکا یک دروغ پراکنی‬ ‫جدید علیه ایران است‪ .‬چند ساعت پس از حمله به تاسیسات نفتی سعودی‪ ،‬امریکا ان را بی هیچ‬ ‫دلیلی به ایران منتسب کرد و تا امروز نیز از ارائه کوچک ترین سندی برای اثبات ادعایش ناتوان‬ ‫بوده است‪ .‬این بیانیه ادامه می دهد‪ :‬اکنون هم امریکا به هر دستاویزی برای اثبات ادعایش چنگ‬ ‫می زند که نمونه اخیر ان اس��تناد به گزارش گروه کارشناس��ان تحریم یمن برای اثبات ادعاهای‬ ‫خویش اس��ت‪ .‬این گزارش هیچ چیزی برای اثبات ادعای امریکا که پیش از این نیز ازسوی ایران‬ ‫رد ش��ده‪ ،‬ندارد‪ .‬نمایندگی ایران در س��ازمان ملل متحد اضافه می کند‪ :‬اس��تقرار انبوهی نیرو و‬ ‫تجهیزات نظامی و ماجراجویی و همچنین گس��یل بی سابقه سالح های پیچیده امریکایی برای‬ ‫متحدان��ش در منطقه‪ ،‬عوامل اصلی بی ثباتی و ناامنی در خلیج فارس هس��تند‪ .‬این بیانیه تاکید‬ ‫می کند‪ :‬به جای متهم کردن دیگران‪ ،‬امریکا باید به همه سیاست های تفرقه افکنانه و فعالیت های‬ ‫بی ثبات کنن��ده اش در منطقه پایان دهد‪ .‬در این بیانیه تصریح ش��ده اس��ت‪ :‬در حالی که امریکا‬ ‫اش��کارا قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت را نقض کرده و در یک اقدام بی سابقه در تاریخ سازمان‬ ‫ملل‪ ،‬سایر کشورها را تهدید می کند یا از ان قطعنامه سرپیچی کنند یا با مجازات روبه رو خواهند‬ ‫ش��د‪ ،‬توضیحات اخیر این کشور درباره قطعنامه یادش��ده تالش نومیدانه دیگری برای تضعیف‬ ‫اجرای ان اس��ت‪ .‬در این بیانیه خاطرنشان شده اس��ت‪ :‬اگر قرار باشد چیزی درباره ان قطعنامه‬ ‫بررسی شود‪ ،‬ان موضوع به طور قطع‪ ،‬نقض ماهوی این قطعنامه (‪ )۲۲۳۱‬ازسوی امریکا است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��ید عباس موس��وی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه به دنب��ال قط��ع هم��کاری‬ ‫ش��رکت های ال ج��ی و سامس��ونگ کره جنوبی با‬ ‫ش��رکت های ایرانی زیر فش��ار امری��کا‪ ،‬در توییتی‬ ‫تاکید ک��رد ایرانیان دوس��تان روزهای س��خت را‬ ‫فراموش نمی کنند‪ .‬موس��وی جمعه ش��ب در این‬ ‫توییت افزود‪ :‬ایرانیان دوس��تان روزهای س��خت را‬ ‫فراموش نمی کنند؛ اما برخی ش��رکت های خارجی‬ ‫که در س��ال ها و ماه های اخیر تنها با پذیرش قلدری‬ ‫امری��کا‪ ،‬ایران را ترک کرده اند‪ ،‬بدانند بازگش��ت به‬ ‫بازار ایران بس��یار س��خت خواهد ب��ود‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬قانون تجارت می گوید حف��ظ بازار از ورود به‬ ‫ان سخت تر است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ظریف که برای ش��رکت در کنفرانس‬ ‫امنیت��ی مونی��خ به المان س��فر کرده‪ ،‬در حاش��یه‬ ‫این نشس��ت دیدارهای متعددی ب��ا مقامات دیگر‬ ‫کشورها انجام داده و پیرامون مسائل مختلف بحث‬ ‫و تبادل نظ��ر کردند‪ .‬وی صبح جمعه با جاس��تین‬ ‫ترودو‪ ،‬نخست وزیر کانادا و فرانسوا فیلیپ شامپانی‪،‬‬ ‫همتای کانادایی خ��ود دیدار کرد و دو طرف درباره‬ ‫روابط دوجانبه و مس��ائل مورد عالقه رایزنی کردند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه ایران همچنین با یوسف بن علوی‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه س��لطنتی عمان دی��دار و درباره‬ ‫مس��ائل منطقه گفت وگو کرد‪ .‬وزیران امور خارجه‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و چی��ن نیز درباره برجام‪،‬‬ ‫مسائل منطقه غرب اسیا‪ ،‬ش��هادت سردار سپهبد‬ ‫قاس��م س��لیمانی و هواپیمای اوکراینی تبادل نظر‬ ‫کردند‪ .‬اعضای شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫نیز با وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫خبرگزاری صدا وس�یما‪ -‬نماینده ایران در‬ ‫س��ازمان ملل گفت‪ :‬جدا از ادعاه��ای پوچ مبنی بر‬ ‫توقیف س�لاح های ایرانی به مقص��د یمن‪ ،‬امریکا از‬ ‫گزارش سازمان ملل نیز سوءاستفاده می کند‪ .‬مجید‬ ‫تخت روانچی‪ ،‬نماینده کشورمان در سازمان ملل در‬ ‫واکنش به ادعاهای مقامات امریکایی درباره توقیف‬ ‫تس��لیحات ارس��الی به یمن و ادع��ای ارتباط ان با‬ ‫جمهوری اسالمی ایران نوشت‪ :‬کارزار دروغ پراکنی‬ ‫امری��کا در مقابل ایران ادام��ه دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬جدا‬ ‫از ادعاه��ای پوچ مبنی بر توقیف س�لاح های ایرانی‬ ‫به مقص��د یمن‪ ،‬ایاالت متحده از گزارش س��ازمان‬ ‫ملل سوءاس��تفاده می کند تا بگوید ایران‪ ،‬مس��ئول‬ ‫حمله به تاسیس��ات نفتی عربستان است‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫این گزارش هیچ اشاره ای به مسئولیت ایران ندارد‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬الیوت انگل‪ ،‬رئیس کمیته امور خارجی‬ ‫مجلس نمایندگان امریکا ب��ا صدور بیانیه ای اعالم‬ ‫کرد گزارش رس��می کاخ س��فید با ادعای نادرست‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امری��کا مبنی بر‬ ‫اینکه حمله به سردار س��لیمانی برای جلوگیری از‬ ‫یک «تهدید فوری» انجام شد‪ ،‬در تضاد است‪ .‬در این‬ ‫بیانیه امده است دولت‪ ،‬گزارشی قانونی را که در ان‬ ‫دالیل قانونی و سیاس��تی برای حمله منجر به قتل‬ ‫سردار قاسم سلیمانی تشریح شده ‪ ،‬به کنگره ارسال‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این گزارش رسمی‪ ،‬به طور مستقیم با‬ ‫اظهارات نادرس��ت رئیس جمهوری مبنی بر اینکه‬ ‫این ت��رور برای جلوگیری از یک حمله قریب الوقوع‬ ‫به کارکنان و س��فارتخانه های امریکا انجام شده‪ ،‬در‬ ‫تضاد قرار دارد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬عباسعلی کدخدایی‪ ،‬سخنگوی شورای‬ ‫نگهبان از موافقت با پیشنهاد وزارت کشور در تعیین‬ ‫روز ‪ ۲۹‬فروردی��ن ‪ ۱۳۹۹‬برای برگزاری مرحله دوم‬ ‫انتخابات مجلس شورای اسالمی خبر داد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬گزارش های رس��انه ای حاک��ی از ان‬ ‫اس��ت که ارت��ش ترکیه خ��ود را برای اع��زام ده ها‬ ‫تن از نیروه��ای ویژه نظامی و کارش��ناس به ادلب‬ ‫س��وریه اماده می کند‪ .‬قرار است این اقدام از طریق‬ ‫گذرگاه مرزی باب الهوی انجام ش��ود‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که مرکز موسوم به دی ده بان حقوق بشر سوریه‬ ‫روز گذش��ته اع�لام کرد نیروه��ای نظامی ترکیه و‬ ‫گروه های وابس��ته به ان حمالت توپخانه ای را علیه‬ ‫مناطق مختلف تل تمر انجام داده اند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به گ��زارش دویچه وله‪ ،‬ج��ان کری‪،‬‬ ‫وزیر خارجه پیش��ین امریکا در حاش��یه نشست‬ ‫امنیت��ی مونیخ از سیاس��ت های دونال��د ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری این کش��ور انتقادکرد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا قدرتمندترین پس��ت‬ ‫را در جه��ان ب��ه دس��ت دارد‪ ،‬اما ای��ن نیازمند به‬ ‫کار بس��تن قدرت اس��ت و چنین اتفاقی در حال‬ ‫حاضر نمی افتد‪ .‬ک��ری در ادامه گفت‪ :‬ترامپ ناتو‬ ‫را چندپ��اره کرده‪ ،‬به انگال م��رکل توهین کرده و‬ ‫رهبران اروپا را تقبیح و در عین حال افرادی چون‬ ‫پوتی��ن را س��تایش می کند‪ ...‬این ام��ر پذیرفتنی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک‬ ‫مقام برجس��ته امریکایی گزارش داد‪ ،‬دوطرف بر‬ ‫س��ر کاهش تنش و اقدامات خش��ونت امیز توافق‬ ‫کرده ان��د و اگر محقق ش��ود ط��رح صلحی که به‬ ‫امریکا اج��ازه خواه��د داد خ��روج نیروهایش را‬ ‫اغاز کند‪ ،‬اجرایی خواهد ش��د‪ .‬این مسئول بدون‬ ‫پرداختن ب��ه جزئیات اظهار کرد‪ :‬کاهش حمالت‬ ‫ب��ه مدت ‪7‬روز به زودی اغاز خواهد ش��د‪ .‬به گفته‬ ‫ای��ن مس��ئول‪ ،‬مذاکرات گس��ترده صل��ح بعد از‬ ‫دوره اتش ب��س که طالبان در این مدت دس��ت از‬ ‫حمالتش خواهد برداشت ‪ ،‬از سرگرفته می شود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫جوان هایمان را مسلح کنیم به سالح فکر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪ 1398‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1469‬‬ ‫پیاپی ‪2787‬‬ ‫نقش سازمان های‬ ‫توسعه ای صنعتی‬ ‫تبیین می شود‬ ‫رشد ‪ ۳۷‬درصدی‬ ‫بودجه حمل ونقل‬ ‫پایتخت‬ ‫تغییر اقلیم‬ ‫در بازار اجاره‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ضرورت اصالح‬ ‫قوانین خودرویی‬ ‫تقاضای کاذب بازار خودرو مدیریت شود‬ ‫برنامه ریزی برای تولید ماهانه بیش از ‪ ۶۰‬هزار خودرو در ایران خودرو‬ ‫ب��ازار صنعت خودرو به عنوان صنعتی پیش��ران یکی از‬ ‫پرچالش تری��ن بازاره��ا بوده به ویژه در ای��ران که خودرو‬ ‫از کاالیی مصرفی به محصولی س��رمایه ای تبدیل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این تغییر وضعیت در بازار سرمایه و خودرو سبب‬ ‫ش��ده تا در کنار سوداگران بازار‪ ،‬افراد عادی و حتی زنان‬ ‫خانه دار نیز برای تجارت وارد این بازار شده و خودروهای‬ ‫خریداری ش��ده را بدون استفاده در پارکینگ منازل دپو‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پول های بیکار در پارکینگ ها دپو می شوند‬ ‫‹ ‹تیراژ تولید افزایش یافت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عادل پیرمحمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت طراحی‪ ،‬مهندسی‬ ‫و تامی��ن قطع��ات ایران خودرو(س��اپکو) در گفت وگو با‬ ‫درب��اره وضعیت تولید خ��ودرو و کمبود عرضه به‬ ‫بازار‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬درحال حاضر گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫روزان��ه بیش از ‪ ۲‬هزار خودرو تولید می کند که ماهانه به‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬هزار خودرو می رسد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کنار تولید‪ ،‬خودروهای کف کارخانه که‬ ‫به دلیل کمبود قطعات ناقص تولید ش��ده بودند در حالی‬ ‫تجاری ش��دن بوده و بی��ش از ‪ ۱۲‬هزار خودرو هم روزانه‬ ‫تکمیل و تحویل مشتریان می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��اپکو‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مس��ئولیت‬ ‫س��اپکو تامین قطعات مورد نیاز خ��ط تولید بوده و با‬ ‫مدیریتی ک��ه در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو ش��کل گرفته تامین قطعات‬ ‫در حال انجام اس��ت و ب��ا حمایت ویژه و پیگیری هایی‬ ‫که ش��خص وزیر دارد تولید خودرو به طور ش��بانه روز‬ ‫نظارت می شود‪.‬‬ ‫پیرمحمدی با بیان اینکه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫امار را روزانه و با جزئیات از ایران خودرو می خواهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رضا رحمانی از گروه صنعتی ایران خودرو خواسته میزان‬ ‫تولید را ماهانه خود را به بیش از ‪ ۶۰‬هزار خودرو برساند‬ ‫و ما این امر را بر خود تکلیف دانسته و به این سو حرکت‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫پیرمحمدی تاکید ک��رد‪ :‬انچه در بازار خودرو رخ داده‬ ‫خارج از مدیریت خودروساز است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��اپکو در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ای��ا واردات قطعات منفصله و در نتیج��ه تولید قطعات‬ ‫کاه��ش پیدا کرده زیرا عنوان می ش��ود بخش��ی از این‬ ‫قطعات از چین وارد می ش��ده ک��ه درحال حاضر متوقف‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت ساپکو تا به امروز مشکلی در‬ ‫تامین قطعات نداشته و تمام نیاز خط تولید پوشش داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ادامه هم با تدابیر اندیش��یده ش��ده در‬ ‫مدیری��ت ایران خودرو برای تولید و عرضه خودرو به بازار‬ ‫مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫پیرمحم��دی در پاس��خ به پرسش��ی دیگ��ر مبنی بر‬ ‫اینکه چه تعداد خودرو هنوز تجاری نش��ده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر گروه صنعت��ی ایران خودرو روزانه بی��ش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫خودرو تولید می کند که ماهانه به حدود ‪ ۵۰‬هزار خودرو می رس��د‪.‬‬ ‫ب��ا برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده قرار اس��ت تولید خ��ودرو در این‬ ‫خودروسازی ماهانه به بیش از ‪ ۶۰‬هزار دستگاه برسد‬ ‫درحال حاضر خودروهایی که هنوز تجاری نشده اند مربوط‬ ‫به کمتر از دو هفته قبل بوده و باقی خودروها که مربوط‬ ‫به گذش��ته بوده به طور کامل تجاری ش��ده اند؛ بنابراین‬ ‫درحال حاض��ر خودرو ناقص باالی دو هفت��ه در کارخانه‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹عمل به تعهدات اولویت نخست‬ ‫پیش تر هم فرش��اد مقیمی‪ ،‬مدیرعام��ل گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو گفته بود‪ ،‬نقش��ه راه تولی��د محصوالت در‬ ‫این خودروسازی در ش��رف نهایی شدن است و توجه به‬ ‫س��اخت داخل از سوی شرکت ساپکو در راستای تشویق‬ ‫و ترغیب سایر قطعه سازان برای تعمیق ساخت داخل در‬ ‫دستور کار این خودروساز قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خودرو با اش��اره ب��ه میثاق نامه تیراژ‬ ‫روزانه ‪ ۲۵۰۰‬خودرو‪ ،‬گفته بود برنامه این اس��ت که این‬ ‫امار برای س��ال اینده به ‪ ۳‬هزار خودرو برس��د‪ .‬او یاداور‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬تفاوت تولید ‪ ۲۵۰۰‬خ��ودرو امروز با دیروز در‬ ‫راستای داخلی سازی است‪.‬‬ ‫مقیمی با بیان اینکه در ‪ ۳‬ماه نخس��ت نیمه دوم سال‬ ‫بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار خودرو تحویل مردم ش��د که بی سابقه‬ ‫بوده است‪ ،‬عنوان کرده بود‪ ،‬این عدد معادل اماری است‬ ‫که در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال محقق شده بود؛ عالوه بر اینکه‬ ‫بی��ش از ‪ ۶‬ه��زار خ��ودرو در کارخانه حت��ی در روزهای‬ ‫تعطیل تحویل صاحبان انها شد‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان می کند عمل به تعهدات اولویت نخست‬ ‫ماس��ت و درحالی که امکان انجام فروش فوری را داریم‪،‬‬ ‫به دلی��ل دغدغه مردم فعال این امر با روند کندتری انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو با اش��اره به گرانی خودروها در‬ ‫ب��ازار هم اظهار کرده بود‪ ،‬ما یک ریال به محصوالت خود‬ ‫اضافه نکردیم و براس��اس نرخ مصوب س��تاد تنظیم بازار‬ ‫ف��روش داری��م‪ .‬اوج زمان فروش خودرو بهمن و اس��فند‬ ‫اس��ت و به دنبال این هستیم که فرصت برابر برای خرید‬ ‫م��ردم فراهم کنیم‪ .‬رانتی در این ب��اره وجود ندارد و نهاد‬ ‫نظارتی ناظر بر تولید است‪.‬‬ ‫مقیم��ی تاکید کرده گروه صنعتی ایران خودرو س��عی‬ ‫دارد عرض��ه را در ماه های پایان��ی افزایش دهد اما به هر‬ ‫ح��ال تقاضاهای کاذب هم باید به نوعی مدیریت ش��ود‪.‬‬ ‫براس��اس پروژه های تعریف ش��ده‪ ،‬قرار اس��ت با تعمیق‬ ‫علی خس��روانی یکی از فعاالن بازار خودرو هم پیش تر‬ ‫به‬ ‫گفته بود‪ ،‬بخش��ی از اشفتگی بازار به افزایش‬ ‫ن��رخ دالر از ‪ ۴۲۰۰‬ب��ه ‪ ۱۳‬ه��زار توم��ان برمی گردد‪ .‬او‬ ‫عن��وان می کند کس��انی که برای خرید اق��دام می کنند‪،‬‬ ‫مصرف کنن��ده واقعی نیس��تند عالوه بر اینک��ه دالل هم‬ ‫نیس��تند بلکه خانه دارهایی هستند که پول بیکار دارند و‬ ‫برای حفظ سرمایه یا کسب سود وارد بازار خودرو شده اند‬ ‫که این امر به مضاعف شدن چالش های قیمتی بازار دامن‬ ‫زده اس��ت‪ .‬ش��اید ‪ ۷۰‬درصد کس��انی که متقاضی خرید‬ ‫خودرو هس��تند‪ ،‬مصرف کننده و حت��ی دالل نبوده بلکه‬ ‫افراد عادی هستند که محصولی مانند خودرو را می خرند‬ ‫تا ارزش پول شان را حفظ کنند‪.‬‬ ‫در همین رابطه نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو هم اعالم کرده‪ ،‬دولت باید نرخ ارز را‬ ‫به ثبات رس��اند تا بازار خودرو متعادل ش��ود زیرا با ثبات‬ ‫نرخ ارز تب وتاب بازار خودرو فروکش می کند‪.‬‬ ‫نعم��ت اهلل کاشانی نس��ب در گفت وگو ب��ا خبرخودرو‬ ‫اظهارکرد‪ :‬قیمت ها در بازار خودرو باال اس��ت اما در چند‬ ‫روز گذش��ته قیمت خودرو به میزان جزئی و نامحسوس‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو با اشاره به رکود بازار‪ ،‬گفت‪ :‬اگر رکود تداوم داشته‬ ‫باش��د روند نزولی قیمت خودرو اس��تمرار خواهد داشت‬ ‫البته تعطیالت نوروز پیش رو اس��ت و بازار در پایان سال‬ ‫رونق می گیرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬درحال حاضر تقریبا ‪ ۹۰‬درصد خودروهایی که‬ ‫خریداری می ش��ود در پارکینگ منازل نگه داری می شود‬ ‫و مورد اس��تفاده قرار نمی گیرند‪ .‬دولت باید نرخ ارز را به‬ ‫ثبات رس��اند تا بازار خودرو متعادل شود زیرا با ثبات نرخ‬ ‫ارز تب وتاب بازار خودرو و بسیاری دیگر از بازارها فروکش‬ ‫کرده و بازار متعادل می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر ازادسازی قیمت خودرو به درستی انجام‬ ‫ش��ود و دولت کنت��رل و نظارت مس��تقیم و جدی روی‬ ‫این موضوع داشته باش��د‪ ،‬موضوع ازادسازی نرخ خودرو‬ ‫موج��ب کاهش قیمت محص��والت و بهبود وضعیت بازار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کاشانی نس��ب در پای��ان گف��ت‪ :‬س��ازمان حمای��ت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان و س��تاد تنظیم بازار‬ ‫به ش��کل واقع��ی تمام تالش خ��ود را ب��ه کار گرفته اما‬ ‫درحال حاضر تقاضای کاذب در بازار خودرو بیش از عرضه‬ ‫اس��ت و در چنین شرایطی بس��یاری از تالش ها‪ ،‬کارایی‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫عادل پیرمحمدی‬ ‫علی خسروانی‬ ‫نعمت اهلل کاشانی نسب‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ضمن اش��اره به اهمیت زیرساخت های‬ ‫قانون��ی‪ ،‬بر نظ��ارت بر اج��رای قوانین و توس��عه‬ ‫ظرفیت ه��ا در ح��وزه صنعت خ��ودرو تاکید کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی در گفت وگو با خبرخودرو درباره‬ ‫وضعیت سیاس��ت گذاری ها در ارتب��اط با ارتقای‬ ‫کیفی و کم��ی تولیدات خودروی��ی اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫مجموع صنعت خودرو کش��ور صنعت��ی پرهزینه‬ ‫برای کش��ور و برای تمام��ی ذی نفعان این صنعت‬ ‫بوده و متاس��فانه این وضعیت چشم انداز خوبی در‬ ‫مقابل دیدگان ذی نفعان ترسیم نمی کند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫یکی از ابعاد مهم خودروسازی‪ ،‬بحث کیفیت است‬ ‫که تولیدات ما متناس��ب با پیش��ینه ورود کش��ور‬ ‫به ای��ن صنعت و حرکت ش��تابنده ای ک��ه رقبای‬ ‫بین المللی داشتند نبوده است‪ .‬این نماینده مجلس‬ ‫دهم با بیان اینکه کش��وری مانن��د کره همزمان یا‬ ‫پس از کش��ور ما در ای��ن حوزه ورود ک��رد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز این کش��ور جزو برندهای بین المللی اس��ت‬ ‫و یکی از پیش��رانه های مهم اقتصادی این کش��ور‬ ‫صنع��ت خودرو اس��ت‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی همچنین با اشاره‬ ‫به کش��ور چین که به تازگی به جرگه خودروسازان‬ ‫دنیا پیوس��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این کشور تا چند سال‬ ‫گذشته جایگاهی در خودروس��ازی دنیا نداشت و‬ ‫در این میان کش��ور با قدمتی بی��ش از نیم قرن در‬ ‫صنعت خ��ودرو‪ ،‬به مونت��اژکار محصوالت چینی‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫نجف��ی با بی��ان اینک��ه ای��ن صنعت بالق��وه از‬ ‫پیش��رانه ها و نمادهای توسعه صنعتی و اقتصادی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬معتقدم صنعت خودرو‬ ‫کشور می تواند یکی از نمادهای موفقیت در توسعه‬ ‫صنعتی باش��د و الزام��ات و ضرورت های توس��عه‬ ‫صنعت را به بخش های دیگر تولید کشور نیز تعمیم‬ ‫دهد‪ .‬او وضعیت فعلی این صنعت را ناش��ی از بستر‬ ‫قانونی نامناس��ب ان دانست و افزود‪ :‬صنعت شامل‬ ‫نهادهای سیاس��ت گذار‪ ،‬مصرف کنن��دگان‪ ،‬بازار‪،‬‬ ‫زنجی��ره تولید‪ ،‬واردات اس��ت‪ .‬قان��ون جامعی که‬ ‫مالکیت خصوص��ی به معنای درس��ت که رقابت‪،‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬امنیت سرمایه و سرمایه گذاری‪ ،‬مشارکت‬ ‫ب��ا صاحبان فناوری و دانش‪ ،‬بازار و تامین کنندگان‬ ‫را تامی��ن و تضمین کند‪ ،‬وج��ود ندارد‪ .‬قوانین باید‬ ‫تضمین کننده خصوصی س��ازی درست‪ ،‬عادالنه‪،‬‬ ‫دوراندیش��انه برای کنش��گران و مصرف کنندگان‬ ‫ای��ن بازار فراهم کن��د و رقابت پذیری را در داخل و‬ ‫خارج میسر کند‪ .‬نجفی درباره قانون و نحوه اجرا ان‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬مجلس و به طور مشخص بخش‬ ‫تخصصی ان‪ ،‬کمیس��یون صنایع و معادن حمیت‪،‬‬ ‫برنام��ه و عملکرد مناس��بی در تصوی��ب و اجرای‬ ‫قوانین یا اصالح قوانین نداش��ته و بس��یار ناموفق‬ ‫عمل ش��ده که منجر ب��ه اس��یب هایی به صنعت‬ ‫خودرو شده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو‪:‬‬ ‫س��اخت داخل نرخ تمام ش��ده را کاهش دهیم بنابراین‬ ‫از برنامه ه��ای ج��دی م��ا در ادامه منطقی ک��ردن نرخ‬ ‫محصوالت خود هستیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخذ مالیات برای کاهش التهاب بازار خودرو‬ ‫ی��ک منب��ع اگاه گفت‪ :‬اخذ مالی��ات از خرید و فروش خودرو ب��رای کاهش تقاضای‬ ‫س��وداگران در دستور کار قرار دارد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬وی یکی از مهم ترین دالیل التهاب‬ ‫در ب��ازار خ��ودرو را اختالف قیمت خ��ودرو در کارخانه و بازار دانس��ت و افزود‪ :‬این امر‬ ‫زمینه های ایجاد تقاضای کاذب و سوداگران را افزایش داده که این سوداوری و جذابیت‬ ‫بخش ه��ای غیرمولد(مانند خرید و فروش مس��کن‪ ،‬زمین‪ ،‬طال و جواه��ر‪ ،‬خودرو و‪)...‬‬ ‫نسبت به بخش های تولیدی‪ ،‬پیامدهای مخربی بر اقتصاد ایران دارد‪.‬‬ ‫ای��ن منب��ع اگاه ادامه داد‪ :‬بر همین اس��اس برنامه ریزی برای ایج��اد تعادل در بازده‬ ‫بخش ه��ای گوناگ��ون به ویژه در ش��رایط تحریم های موجود و افزایش نرخ ارز بس��یار‬ ‫سرکار خانم هنگامه قاسمى فرزند عباس شماره شناسنامه‬ ‫‪ ٢١١‬صادره از ساوه متولد ‪١٣٥٢/٤/٣٠‬و کد ملى ‪٠٦٠٠٢٨٧٣١٩‬‬ ‫بدینوس�یله از شما دعوت مى شود تا پایان وقت ادارى مورخ‬ ‫‪ ١٣٩٨/١٢/٤‬در دفتر اسناد رسمى ‪ ١٢٠٩‬تهران واقع در جنت‬ ‫اباد باالت�ر از همت مجتمع تج�ارى ادارى طوبى طبقه پنجم‬ ‫واح�د ‪ ٥٠١‬جه�ت اجراى حکم مبن�ى بر انتق�ال پارکینگ و‬ ‫انب�ارى پالک ثبتى ‪ ٤١٨٩٥‬فرعى از ‪ ١٢٤‬اصلى حاضر ش�وید‬ ‫در غیر اینصورت اقدامات قانونى انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫سر دفتر امیر حسین نیکخواه‬ ‫مع��اون فن��ی گمرک ای��ران ضمن اع�لام وضعیت‬ ‫ترخی��ص تمام��ی خودروهای دپو ش��ده گفت که در‬ ‫راس��تای اجرای مصوبه هیات دولت باید ثبت سفارش‬ ‫ب��رای ترخی��ص برخ��ی از خودروهای��ی ک��ه بدون‬ ‫ثبت سفارش هستند از سر گرفته شود‪.‬‬ ‫ی ‪۱۳۹۷‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بع��د از مصوبه نیم��ه د ‬ ‫ک��ه با مجموع مهلت ‪ ۶‬م��اه که موجب تعیین تکلیف و‬ ‫ترخیص بخشی از خودروهای مانده در گمرک‪ ،‬بنادر و‬ ‫مناطق ازاد شد‪ ،‬مصوبه نیمه بهمن امسال هیات دولت‬ ‫نیز امکان تعیین تکلی��ف و ترخیص مانده خودروها را‬ ‫بعد از مدت ها فراهم می کند این در حالی اس��ت که از‬ ‫چند سال پیش حدود ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۲۶۱‬خودرو به تدریج‬ ‫وارد شده بوده که به دالیلی از جمله تغییر شرایط ارزی‬ ‫و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و واردات‪ ،‬ترخیص‬ ‫انه��ا متوق��ف و در گمرک ها‪ ،‬بنادر و مناطق دپو ش��د‪،‬‬ ‫اما در نیمه دوم س��ال گذش��ته و با مصوبه هیات دولت‪،‬‬ ‫‪ ۷۱۵۳‬خ��ودرو از انها ترخی��ص و ‪ ۵۱۰۸‬خودرو دیگر‬ ‫به دلیل پایان مهلت تعیین ش��ده و حل وفصل نش��دن‬ ‫مش��کالت مربوط در گمرک ها باق��ی ماند‪ ،‬در بین انها‬ ‫خودروهایی بودند که بدون ثبت س��فارش‪ ،‬امریکایی‪،‬‬ ‫دارای پرونده قضایی یا حتی بدون این مسائل بودند‪.‬‬ ‫به هر صورت بعد از حواشی و رایزنی های بسیاری که‬ ‫در رابطه با تعیین تکلیف باقی خودروها وجود داش��ت‬ ‫در نهایت در روزهای اخیر هیات دولت به پیش��نهادات‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این امر در بس��یاری از کشورها با اعمال سیاست های مالی‬ ‫خاص از جمله مالیات‪ ،‬عوارض و س��ایر اقدامات انجام می ش��ود که خال این سیاست در‬ ‫اقتصاد ایران قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫این منبع اگاه همچنین تصریح کرد‪ :‬نبود چنین ابزارهای سیاس��تی منجر به ایجاد‬ ‫بازده های یک س��اله باالی ‪ ۱۰۰‬درصدی در واسطه گری دارایی هایی مانند سکه‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫خودرو و مس��کن نس��بت به فعالیت های مولد نظیر فعالیت های صنعتی‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫تجاری و‪ ...‬ش��ده اس��ت‪ .‬وی در پایان اعالم کرد که بر این اس��اس اخذ مالیات از خرید و‬ ‫فروش خودرو برای کاهش تقاضای سوداگران در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫ثبت سفارش خودرو ازاد می شود‬ ‫مطرح ش��ده از س��وی وزی��ر اقتص��اد رای مثبت داد‪.‬‬ ‫جزییات تعیین تکلیف خودروها و شرایط ان موضوعی‬ ‫اس��ت که مه��رداد جمال ارونقی‪ ،‬معاون فن��ی و امور‬ ‫گمرکی گمرک ایران در گفت وگو با ایس��نا به تش��ریح‬ ‫ان پرداخته اس��ت‪ .‬یکی از مسائل مهمی که در رابطه با‬ ‫ترخیص خودروهای مانده‪ ،‬از س��وی این مقام مسئول‬ ‫در گمرک ایران اعالم ش��ده به باز ش��دن ثبت سفارش‬ ‫خودرو البته فقط برای ان دس��ته از خودروهای مانده‬ ‫در گمرک که بدون ثبت س��فارش هستند برمی گردد‪،‬‬ ‫ان هم در ش��رایطی که ثبت س��فارش خودرو ممنوع‬ ‫است‪ .‬جمال ارونقی گفت‪ :‬با توجه به اینکه مفاد مصوبه‬ ‫‪ ۱۶‬دی ‪ ۱۳۹۷‬هیات وزی��ران ‪ -‬ب��ه ج��ز بند(‪ )۳‬ان که‬ ‫مهلت ‪ 4‬ماهه برای ترخیص خودروها تعیین کرد که در‬ ‫ادامه دو ماه تمدید شد – هنوز قابل اجراست‪ ،‬بنابراین‬ ‫در راس��تای اجرای��ی کردن مصوبه اخی��ر و در تکمیل‬ ‫اج��رای مصوبه قبلی برای تعیی��ن تکلیف خودروهای‬ ‫س��واری‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید نس��بت‬ ‫به ص��دور ثبت س��فارش(افتتاحیه)‪ ،‬تمدید و ویرایش‬ ‫برای خودروهای دارای ش��رایط مصوب��ه قبلی اقدام تا‬ ‫این خودروها قابلیت اظهار و انجام تشریفات گمرکی و‬ ‫ترخیص از گمرک را داشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی ح��دود ‪ ۱۱۰۰‬خ��ودرو از خودروهای‬ ‫باقیمان��ده بدون ثبت س��فارش هس��تند ک��ه امکان‬ ‫ترخی��ص انه��ا وجود نداش��ت و به گم��رک نیز اظهار‬ ‫نش��ده اند که ب��ا ابالغ مصوبه‪ ،‬بخش��ی از این خودروها‬ ‫تعیی��ن تکلیف ش��ده و با صدور ثبت س��فارش قابلیت‬ ‫اظهار و ترخیص از گمرک پیدا می کنند‪.‬‬ ‫معاون فنی و ام��ور گمرکی گمرک ایران در ادامه به‬ ‫جری��ان تعیین تکلیف خودروهای ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی و‬ ‫باالتر اش��اره کرد و توضی��ح داد‪ :‬درحال حاضر واردات‬ ‫خودروه��ای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی و س��اخت امریکا‬ ‫ممنون اس��ت‪ ،‬اما این در ش��رایطی اس��ت که در بین‬ ‫خودروهای دپو شده تعدای دارای این شرایط هستند‬ ‫که در مورد انها نیز تصمیم گیری شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا اب�لاغ و اج��رای مصوب��ه اخی��ر‬ ‫هیات دول��ت در مورد تعیین تکلی��ف خودروهای دپو‬ ‫ش��ده‪ ،‬خودروهای متعلق به جانب��ازان تعیین تکلیف‬ ‫می ش��ود این در حالی اس��ت که حدود ‪ ۱۰۴‬خودرو از‬ ‫قبل از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬در گم��رک باقی مانده که از جمله‬ ‫خوردوه��ای وارد ش��ده از محل تس��هیالت مربوط به‬ ‫جانبازان اس��ت ک��ه اکثریت این ‪ ۱۰۴‬خ��ودرو باالی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی هس��تند‪ .‬جمال ارونقی همچنین با‬ ‫اش��اره به تعیین تکلیف خودروه��ای اروندی توضیح‬ ‫داد‪ :‬ب��ا مصوبه هیات دولت خودروه��ای باالی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی س��ی موجود در گمرک خرمش��هر ب��رای تردد در‬ ‫محدوده منطقه ازاد اروند که تا ‪ ۳۱‬مرداد ‪ ۱۳۹۷‬برای‬ ‫انها قبض انبار منطقه صادر شده است تعیین تکلیف و‬ ‫ترخیص می شوند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1469‬‬ ‫پیاپی ‪2787‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو خبر داد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نواوری‬ ‫نیازمند حضور‬ ‫شرکت های‬ ‫بزرگ‬ ‫نقش سازمان های توسعه ای صنعتی تبیین می شود‬ ‫مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫فراخوان‬ ‫‪ ۱۵‬هزار خودرو تسال‬ ‫تس�لا ‪ ۱۵‬هزار خ��ودرو الکتریکی را برای نقص‬ ‫در سیس��تم فرمان فراخوان داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫تس�لا موتورز که یکی از بزرگ ترین خودروسازان‬ ‫امریکایی به شمار می رود‪ ،‬در سال های اخیر موفق‬ ‫ش��ده است با توس��عه‪ ،‬تولید و عرضه خودروهای‬ ‫تمام الکتریکی‪ ،‬لوکس و قدرتمند‪ ،‬توجه و رضایت‬ ‫تعداد زیادی از مشتریان و طرفداران وسایل نقلیه‬ ‫پاک و دوس��تدار محیط زیست را به سمت و سوی‬ ‫خ��ود جلب کن��د و بدین ترتیب س��هم بزرگی از‬ ‫بازارهای فروش خودرو را در کش��ورهای مختلف‬ ‫جهان به ویژه امریکا‪ ،‬چین و مناطق گسترده ای از‬ ‫اروپ��ا را به خود اختصاص دهد‪ .‬یکی از مواردی که‬ ‫همواره برای این خودروس��از بلندپرواز امریکایی‬ ‫دارای اهمیت بوده مس��ئله ایمنی خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫همین مسئله موجب شده که این شرکت با انتشار‬ ‫اطالعیه ای جدید از تمامی دارندگان خودروهای‬ ‫تسال مدل ایکس درخواس��ت کرده که با مراجعه‬ ‫به مراکز و نمایندگی های مجاز‪ ،‬نقص و مشکالت‬ ‫احتمالی در سیس��تم فرمان خودرو را رفع کنند‪.‬‬ ‫بدین منظور‪ ،‬تس�لا ‪ ۱۵‬هزار خودرو تس�لا مدل‬ ‫ایکس را فراخوان داده اس��ت تا از وضعیت ایمنی‬ ‫انها اطمینان کامل پیدا کند‪.‬‬ ‫تسالموتورز که یکی از بزرگ ترین شرکت های‬ ‫امریکایی فعال در زمینه خودروس��ازی و فناوری‬ ‫به شمار می رود که فعالیت و اهداف بلندپروازانه ای‬ ‫در این زمینه داش��ته است‪ ،‬هم اکنون بزرگ ترین‬ ‫رقی��ب خودروس��ازان ب��زرگ جه��ان همچون‬ ‫فولکس واگن‪ ،‬ب��ی ام و‪ ،‬بنز‪ ،‬تویوت��ا‪ ،‬هیوندای و‪...‬‬ ‫انه��ا به ش��مار می رود چراک��ه با تولی��د و عرضه‬ ‫خودروه��ای برقی لوک��س و قدرتمندی که توان‬ ‫پیمایش به نس��بت باالیی دارند‪ ،‬توانس��ته است‬ ‫س��هم قابل توجهی از ب��ازار خودروه��ای پاک و‬ ‫دوس��تدار محیط زیست را از ان خود کند و قدرت‬ ‫سایر رقیبان را به چالش بکشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹صنعت در گام دوم انقالب‬ ‫محمدباقر عالی‬ ‫همایش یاران‬ ‫انقالب با رویکرد‬ ‫بهره مندی از‬ ‫دانش انباشته‬ ‫فعاالن و‬ ‫پیشکسوتان‬ ‫صنعت و‬ ‫تولید در چله‬ ‫اول انقالب‬ ‫برگزارمی شود‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مدیریت‬ ‫جدید با پیگیری اس��تفاده از ظرفیت های داخلی برای‬ ‫توسعه صنایع کشور‪ ،‬تاکید بسیاری بر هم افزایی در این‬ ‫حوزه دارد‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬محمدباقر عالی‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات عامل ایدرو در این نشس��ت که در دومین س��ال‬ ‫چله دوم انقالب برگزار ش��د از برگزاری همایش یاران‬ ‫انقالب و صنعت تا پایان امسال خبر داد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫همایش با رویکرد بهره مندی از دانش انباش��ته فعاالن‬ ‫و پیشکس��وتان صنعت و تولید در چل��ه اول انقالب و‬ ‫تقدیر از انها با هدف هم افزایی بیش��ینه دانش و تجربه‬ ‫در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقالب برگزار می شود‪.‬‬ ‫عالی همچنین از برپایی مستمر این سلسله نشست ها‬ ‫به منظور تبیین نقش سازمان های توسعه ای صنعتی و‬ ‫نیز بخش صنعت در تحقق ش��عار سال ‪ ۱۳۹۹‬و بیانیه‬ ‫گام دوم انقالب در بهار س��ال این��ده خبر داد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت نتایج حاصل از همایش با برگزاری نشست های‬ ‫دائمی با مش��ارکت مس��ئوالن س��ه قوه‪ ،‬فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬اتاق های بازرگانی‪ ،‬دانش��گاهیان‪ ،‬نخبگان‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان و‪ ...‬مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫یک��ی از ش��رط های تولید خ��ودرو رقابتی در‬ ‫سطح بین المللی‪ ،‬توسعه فناوری و نواوری است‬ ‫چراکه رقابت در قرن جدید متفاوت از گذش��ته‬ ‫شده است‪ .‬انتهای دوره طوالنی رونق تولید پس‬ ‫از جن��گ جهان��ی دوم ک��ه از ان به عنوان پایان‬ ‫عص��ر طالی��ی تولید انب��وه یاد می ش��ود‪ ،‬نوعی‬ ‫تغییر پارادایم در عناصر تش��کیل دهنده رقابت‪،‬‬ ‫پدی��د اورد‪ .‬براین اس��اس رقابت دیگر در قیمت‬ ‫نیس��ت بلکه م��واردی مانند کیفیت‪ ،‬س��رعت‪،‬‬ ‫انعطاف پذیری و به ویژه نواوری را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫تغییرات بنیادین در حوزه فناوری سبب شده تا‬ ‫نواوری نقطه عطف ش��رکت ها در عرصه رقابت‬ ‫داخل��ی و بین المللی باش��د بنابرای��ن نواوری و‬ ‫توس��عه فناوری یکی از پایه های اساس��ی رقابت‬ ‫در عصر حاضر به شمار می رود‪.‬‬ ‫بررس��ی های علمی و تجربه کشورهای موفق‬ ‫دنیا نشان می دهد که در عصر جدید شرکت های‬ ‫بزرگ‪ ،‬س��ردمداران نواوری و تغییرات فناورانه‬ ‫در صنایع به ویژه صنعت خودرو هس��تند چراکه‬ ‫حرکت در مس��یر ن��واوری به منظ��ور رقابت با‬ ‫ش��رکت های بین المللی نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫کالن اس��ت؛ همچنین ریس��ک حاص��ل از این‬ ‫س��رمایه گذاری فق��ط به وس��یله ش��رکت های‬ ‫بزرگ قابل پوش��ش است؛ شرکت های بزرگ که‬ ‫دارای س��ود مازاد کافی برای سرمایه گذاری در‬ ‫فعالیت های تحقیق و توسعه هستند‪ ،‬می توانند‬ ‫به رقابت برای توس��عه نواوری و در نتیجه س��ود‬ ‫بیش��تر در س��طح بین المللی بپردازند‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال صنعت ش��یمیایی الم��ان ب��ا راه اندازی‬ ‫ازمایش��گاه های شرکتی بس��یار بزرگ‪ ،‬به نوعی‬ ‫خ��ود را به عن��وان یک پیش��گام در ای��ن زمینه‬ ‫مطرح کرد و یا در ژاپن محصوالت فناوری شده‬ ‫به وس��یله شرکت های بزرگ(از جمله تویوتا) و با‬ ‫کمک نیروها و پژوهش��گران انها تولید می شود؛‬ ‫بنابرای��ن صنعت خودرو ای��ران برای حرکت در‬ ‫مسیر توسعه نیاز به سرمایه گذاری در امر تحقیق‬ ‫و توس��عه دارد‪ ،‬سرمایه گذاری که فقط به وسیله‬ ‫ش��رکت های بزرگ شدنی است شرکت هایی که‬ ‫ه��م پیش رو در عرصه فناوری ب��وده و هم توان‬ ‫سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را دارند‪.‬‬ ‫دولت به عنوان اداره کننده کالن توس��عه باید‬ ‫ب��ا درک چنی��ن ضرورتی بس��تر را برای حضور‬ ‫حداکثری ش��رکت های بزرگ در صنعت خودرو‬ ‫فراه��م کند و با حمایت همه جانبه از این قبیل‬ ‫شرکت ها‪ ،‬منجر به تحول بنیادین در این صنعت‬ ‫ش��ده تا توس��عه مورد انتظار در صنعت خودرو‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫چهل ودومین س��ال انقالب اس�لامی برگزار ش��د و‬ ‫فعالی��ت بی��ش از ‪ ۴‬دهه ای در حوزه صنعت از س��وی‬ ‫نهادهای مربوط دستاوردهایی را به دنبال داشت اگرچه‬ ‫هن��وز تا نقطه ایده ال فاصله بس��یار اس��ت‪ .‬س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) به عنوان متولی‬ ‫صنایع کش��ور در حوزه توسعه و نوسازی عملکردهایی‬ ‫داشته است که بخشی از این فعالیت ها در همایش های‬ ‫گوناگون در حال پیگیری اس��ت‪ .‬در این راستا همایش‬ ‫ی��اران انقالب ب��ا رویکرد بهره مندی از دانش انباش��ته‬ ‫فعاالن و پیشکس��وتان صنع��ت و تولی��د در چله اول‬ ‫انق�لاب و قدردان��ی از انها با هدف هم افزایی بیش��ینه‬ ‫دانش و تجربه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقالب‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫سلس��له نشس��ت هایی به منظور تبیین نقش س��ازمان های توس��عه ای‬ ‫صنعتی و نیز بخش صنعت در تحقق ش��عار س��ال ‪ ۱۳۹۹‬و بیانیه گام دوم‬ ‫انقالب در بهار سال اینده پیگیری و برگزار می شود‬ ‫‹ ‹همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی‬ ‫در اس��تانه روز اقتص��اد مقاومت��ی و کارافرین��ی‪،‬‬ ‫س��ومین همایش مل��ی راهکارهای توس��عه فرهنگ‬ ‫صنعت��ی با ه��دف هم افزایی بخش ه��ای فرهنگی و‬ ‫صنعتی کشور‪ ،‬با محوریت فرهنگ صنعتی بر مبنای‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی و کارافرینی دوش��نبه ‪ ۲۸‬بهمن‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در محل مرکز همایش های س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن همای��ش‪ ،‬طی��ف متنوع��ی از موضوعات‬ ‫مرتبط با فرهنگ صنعتی در قالب مقاالت و پنل های‬ ‫تخصصی با هدف تبادل دانسته های علمی‪ ،‬کاربردی‬ ‫و اجرایی ارائه و تالش می ش��ود به توس��عه فرهنگ‬ ‫صنعت��ی بر مبنای اقتص��اد مقاومتی و کارافرینی در‬ ‫‪۴‬حوزه فردی‪ ،‬س��ازمانی‪ ،‬ملی و حاکمیتی پرداخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��ومین همای��ش راهکاره��ای توس��عه فرهنگ‬ ‫صنعت��ی به هم��ت مرکز تعالی س��ازمانی س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعتی و حمایت معن��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران‪ ،‬موسسه فرهنگی اکو‪ ،‬دبیرخانه پیشبرد علم و‬ ‫فناوری در جهان اسالم و مرکز تحقیقات بیوشیمی و‬ ‫بیوفیزیک دانشگاه تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫حال باید دید خروجی هم افزایی بیش��ینه دانش و‬ ‫تجربه در راس��تای تحقق اهداف صنعتی در گام دوم‬ ‫انق�لاب چه خواهد بود و ای��ا انتظارها را در این باره‬ ‫براورده خواهد کرد؟‬ ‫بدعهدی در تحویل خودروهای ثبت نامی‬ ‫بدعه��دی خودروس��ازان در تحویل خودرو به مش��تریان‬ ‫تازگی ندارد‪ .‬دور جدید تحریم های امریکا از حدود دو س��ال‬ ‫قبل‪ ،‬موجب ش��د تا دو خودروساز بزرگ کشور با مشکالت‬ ‫زی��ادی در تامین قطعات مورد نیاز روبه رو ش��ده و موضوع‬ ‫خودروه��ای ناقص باقیمان��ده در کف کارخانج��ات این دو‬ ‫شرکت تا مدت ها نقل محافل شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬این تاخیرها هر چند با پرداخت س��ود و‬ ‫جریمه دیرکرد از سوی خودروساز همراه بود اما در بسیاری‬ ‫م��وارد همین جریمه ه��ا نیز به موقع به مش��تریان پرداخت‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬تحریم ها بهانه ای دس��ت برخی ش��رکت های‬ ‫خودروس��از داد تا با عنوان کردن مس��ائلی همچون افزایش‬ ‫قیمت بی��ش از ‪ ۲۵‬درصدی نرخ ارز نیمایی‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫خری��د قطعات تولید داخل‪ ،‬افزایش هزینه های دس��تمزد و‬ ‫افزای��ش هزینه ه��ای حمل‪ ،‬بر طبل تحویل ن��دادن به موقع‬ ‫خودرو یا مطالبه مبالغ بیش��تر از مشتریان بپردازند‪ .‬افزایش‬ ‫قیمت هایی ک��ه در نهایت بر بازار ای��ن خودروها تاثیرگذار‬ ‫ش��ده و قیمت برخ��ی مدل های خودروه��ای مونتاژی را تا‬ ‫چندین برابر در مدت یک سال افزایش داد‪.‬‬ ‫برخی مس��ئوالن این ش��رکت ها در پاس��خ به اعتراض ها‬ ‫نسبت به افزایش قیمت ها عنوان می کردند که همه افزایش‬ ‫قیمت ها مربوط به خودروهای پیش فروش شده در سال ‪۹۷‬‬ ‫است که قیمت انها غیرقطعی و قرار بود قیمت تحویلی انها‬ ‫براس��اس قیمت تمام ش��ده روز محاسبه شود که با احتساب‬ ‫افزایش نرخ ارز‪ ،‬غیرطبیعی نیست‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه تاخیر طوالنی مدت تحویل و تولید نش��دن‬ ‫برخی از خودروهای ثبت نامی به مشتریان‪ ،‬دو شرکت بزرگ‬ ‫خودروس��ازی در ماه های گذش��ته طرح تبدیل محصوالت‬ ‫غیرقابل عرضه را اعالم کردند تا مش��تریانی که پیش از این‬ ‫اقدام به ثبت سفارش محصوالت انها کرده اما امکان تحویل‬ ‫خودرو ثبت نامی شان وجود ندارد‪ ،‬خودرو جایگزین دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬یکی از ثبت نام کنندگان س��اندرو استپ وی‬ ‫به ایرنا گفت‪ :‬با اینکه در دوم اس��فند س��ال ‪ ۹۶‬برای خرید‬ ‫این خودرو ‪ ۲۷‬میلیون تومان پیش پرداخت داش��ته و مقرر‬ ‫بود مهر ‪ ۹۷‬تحویل شود اما اکنون‪ ،‬با گذشت حدود دو سال‬ ‫هنوز خودرویی تحویل نشده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ش��رکت سازنده در س��ال ‪ ۹۷‬هیچ تماسی‬ ‫با وی نداش��ته اما تابس��تان امس��ال دو بار بابت شرکت در‬ ‫طرح های جایگزین با وی تماس گرفته شده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارمند دولت افزود‪ :‬بار نخس��ت‪ ،‬انص��راف از خرید‬ ‫س��اندرو اس��تپ وی و دریافت خودروه��ای جایگزین تیبا‪،‬‬ ‫نوسازی خودروهای فرسوده در گرو تامین بودجه‬ ‫عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫کمب��ود بودجه را دلی��ل اصلی تاخیر دول��ت در اجرای‬ ‫طرح های توسعه ای دانست و گفت‪ :‬نوسازی و ساماندهی‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی و خودروهای فرسوده باید در‬ ‫اولویت بودجه سال اینده باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬محمدرضا بادامچی با اش��اره به‬ ‫افزایش تعداد خودروهای فرس��وده و نب��ود توان دولت‬ ‫برای نوس��ازی ناوگان حمل ونقل‪ ،‬گفت‪ :‬نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل عمومی یکی از اولویت های اصلی اس��ت اما‬ ‫دول��ت درحال حاض��ر با مش��کالت اقتصادی بس��یاری‬ ‫روب��ه رو بوده و بوجه ‪ ۱۳۹۹‬نیز با تکیه به مالیات تدوین‬ ‫شده اس��ت‪ .‬عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬با اشاره به اینکه خودروها و موتورسیکلت های‬ ‫ش��خصی باید در الیحه بودجه امسال دیده شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پس از مطرح ش��دن الیحه در صح��ن علنی باید با ارائه‬ ‫پیش��نهادهای موثر و توسعه اعتبارات در مسیر نوسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی گام های موثری برداریم‪.‬‬ ‫بادامچی با اشاره به اینکه ساماندهی و نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل عمومی باید در اولویت بودجه س��ال اینده‬ ‫باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شرایط فعلی که با بحران اقتصادی‬ ‫روبه رو هس��تیم باید بیش از پیش به موضوع نوس��ازی‬ ‫خودروه��ا و ن��اوگان حمل ونقل عموم��ی بپردازیم تا از‬ ‫خسارت های احتمالی کاسته شود‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس دهم با اش��اره به ضرورت اجرای‬ ‫قان��ون هوای پاک‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در س��ال های گذش��ته‬ ‫به دلی��ل افزایش الودگی ه��ای هوا‪ ،‬نمایندگان اس��تان‬ ‫تهران و بس��یاری از مسئوالن شهرداری و محیط زیست‬ ‫جلس��ات متعددی را با هدف اج��رای کامل قانون هوای‬ ‫پاک برگزار کردند‪.‬‬ ‫بادامچی ادامه داد‪ :‬اجرای این قانون ارتباط مستقیمی‬ ‫ب��ا بودجه و میزان اعتبار نهاده��ا و همچنین هماهنگی‬ ‫مناسب میان متولیان امر دارد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی دلیل‬ ‫اصل��ی تاخیر در اجرای کامل قان��ون هوای پاک و تعلل‬ ‫دولت در اجرای طرح های توس��عه ای و نوسازی ناوگان ‬ ‫حمل ونقل عمومی را کمبود بودجه دانست و گفت‪ :‬طرح‬ ‫الزام نص��ب فیلتر جذب دوده ب��رای خودروهای دیزلی‬ ‫به دلیل تحریم ها و تامین نش��دن قطع��ات مورد نیاز به‬ ‫درستی اجرا نشد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس دهم تصریح کرد‪ :‬این طرح برای‬ ‫اتوبوس های ش��هری داخل تهران هم عملیاتی نش��د و‬ ‫فقط تعداد بس��یار محدودی از اتوبوس ها و خودروهای‬ ‫دیزلی اقدام به نصب فیلتر جذب دوده کردند‪.‬‬ ‫بادامچ��ی با تکیه بر اینکه نصب نک��ردن فیلتر جذب‬ ‫دوده در خودروه��ای دیزل��ی الودگ��ی ه��وا را افزایش‬ ‫می ده��د‪ ،‬افزود‪ :‬کیفیت نامناس��ب برخ��ی از خودروها‪،‬‬ ‫فرسودگی خودروها و موتورسیکلت ها کالف سردرگمی‬ ‫را برای حل معضل الودگی هوا ایجاد کرده از این رو الزم‬ ‫است موضوع نوس��ازی و ساماندهی خودروهای فرسوده‬ ‫و ناوگان حمل ونقل عمومی با هدف کاهش الودگی هوا‬ ‫و حفاظت از س�لامتی مردم در بودجه سال اینده دیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��اینا یا کوئیک را مط��رح کردند اما در تماس دوم دریافت‬ ‫یک خودرو س��راتو را به شرط پرداخت مابه التفاوت پیشنهاد‬ ‫دادند که مستلزم ‪ ۱۹۰‬میلیون تومان اضافه پرداخت بود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه تامین چنین رقم��ی برای یک کارمند‬ ‫بس��یار دش��وار اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به همین دلی��ل در طرح‬ ‫جایگزینی س��راتو شرکت نکردم و همچنان منتظرم تا شاید‬ ‫ب��ا ترخیص قطعات از گمرک و ام��کان تولید حدود ‪ ۳‬هزار‬ ‫خ��ودرو از محصوالت خانواده رنو‪ ،‬بتوانم به خودرو ثبت نامی‬ ‫خود برسم‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالبه ‪ ۴۰‬میلیون تومانی اذویکو‬ ‫به تازگی‪ ،‬چند نفر از ثبت نام کنندگان خودرو چینی ‪۳۶۰‬‬ ‫‪ MG‬نی��ز در تماس با این خبرگزاری‪ ،‬از بدعهدی ش��رکت‬ ‫صنعت خ��ودروی اذربایجان(اذویکو) گله مند بوند و یکی از‬ ‫این مش��تریان‪ ،‬گفت‪ ۱۵ :‬اردیبهشت سال ‪ ۹۷‬با شرکت در‬ ‫طرح فروش قطعی این شرکت‪ ،‬خودرو ‪ MG ۳۶۰‬اتوماتیک‬ ‫را با پرداخت ‪ ۵۰‬میلیون تومان پول خریداری کردم و مقرر‬ ‫ش��د باقی مان��ده مبلغ (تا ‪ ۸۸‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان)‬ ‫خودرو را در زمان تحوی��ل خودرو(اوایل ابان ‪ )۹۷‬پرداخت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫تا حدود یک ماه پیش مس��ئوالن این شرکت در پاسخ به‬ ‫مش��تریان عنوان می کردند که به دلیل تحریم ها و نرسیدن‬ ‫قطعات مورد نیاز‪ ،‬هیچ خودرویی برای تحویل موجود نیست‬ ‫اما حدود یک هفته گذش��ته سخن از تحویل ‪ ۷۴۶‬خودرو از‬ ‫این مدل به میان امده و مس��ئوالن ش��رکت یاد شده‪ ،‬امروز‬ ‫پرداخت ‪ ۴۰‬میلیون تومان دیگر عالوه بر مبلغ نهایی ‪۸۸.۸‬‬ ‫میلیون تومان مطالب��ه می کنند تا افراد به خودروهای خود‬ ‫برسند؛ همچنین تهدید می کنند که اگر مشتری از پرداخت‬ ‫این مبلغ س��ر باز زند‪ ،‬امتیاز دریافت خ��ودرو را به نفرات و‬ ‫اولویت های بعدی منتقل می دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقتی از مس��ئوالن دلیل این اضافه پرداخت‬ ‫را پرس��ش کردیم‪ ،‬عنوان کردند که ‪ ۷۴۶‬خودرو یاد ش��ده‬ ‫ناق��ص بودند و برای تکمیل انها باید قطعات را با ارز ازاد از‬ ‫بازار س��یاه تهیه می کردند؛ این در حالی اس��ت که براساس‬ ‫شواهد موجود این خودروساز همه ارز دولتی مورد نیاز خود‬ ‫برای واردات قطعات را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت پس از گذش��ت بیش از یک س��ال از موعد‬ ‫تحوی��ل خودروها‪ ،‬این ش��رکت از تحوی��ل خودروها امتناع‬ ‫کرده و به هیچ وجه پاسخگوی حواله داران نیست‪.‬‬ ‫مراجعه‪ ،‬مکاتبه و ش��کایت های حواله داران این ش��رکت‬ ‫ب��ه مراجع دولت��ی و نظارتی مانن��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هم تاکنون هیچ نتیجه ای در بر نداشته و پاسخگوی‬ ‫مالباختگان نبوده اند‪.‬‬ ‫رفع کمبود عرضه تایر وانت با افزایش نرخ ان‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی تایر ایران‪ ،‬گفت‪ :‬با موافقت سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان ب��ا درخواس��ت‬ ‫تایرسازان‪ ،‬قیمت تایرهای وانتی در کارخانجات افزایش یافته و‬ ‫به زودی کمبود عرضه این محصول رفع می شود‪.‬‬ ‫مصطف��ی تنه��ا در گفت وگ��و با ایرن��ا با ی��اداوری اینکه در‬ ‫ماه های گذش��ته قیمتی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان بابت تایرهای وانتی اعالم کرده بود‪ ،‬مورد تایید‬ ‫و رضایت کارخانجات تولیدی نبود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قیمت این تایرها‬ ‫کم��ی ناعادالنه بوده و کفاف هزینه ه��ای تولید تولیدکنندگان‬ ‫را نمی داد‪.‬‬ ‫به همین دلیل تایرس��ازان در پاییز و تابس��تان گذش��ته در‬ ‫عم��ل ترجیح می دادند محصوالتی تولید کنند که س��وداوری‬ ‫شرکت شان محفوظ مانده و دچار زیان نشوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نتیجه این تصمیم تایرس��ازان‪ ،‬کمبود تایر وانتی‬ ‫در ب��ازار به ویژه در تابس��تان بود که این فصل س��ال‪ ،‬به دلیل‬ ‫جابه جایی میوه و تره بار‪ ،‬اوج مصرف این نوع الستیک ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬در نهایت با مذاکره هایی که بین دو طرف انجام‬ ‫شد‪ ،‬کارخانه ها اعتراض خود را با سند و مدرک اعالم کردند و‬ ‫تفاهم ش��د قیمت هر جفت تایر وانتی ‪۱۰۰‬هزار تومان افزایش‬ ‫داشته باشد تا تولید انها برای کارخانه ها صرفه اقتصادی داشته‬ ‫باشد؛ تصمیمی که اجرایی شدن ان به تعویق افتاد و در نهایت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مصوبه یادشده را باطل اعالم کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنفی تایر ای��ران‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬نتیجه این‬ ‫تصمیم‪ ،‬کم ش��دن عرضه تایرهای رین��گ ‪(۱۶‬برای وانت های‬ ‫نیس��ان و برخی کامیونت ه��ای قدیمی) و باال رفتن قیمت انها‬ ‫به صورت نامعقول بود‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ئول صنفی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از ح��دود یک ماه‬ ‫پی��ش با تمهیدات به عم��ل امده و موافقت س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان با قیمت های تایرس��ازان‪،‬‬ ‫قیمت این نوع از تایرها اصالح و مش��کل رفع ش��د‪ ،‬همچنین‬ ‫س��همیه نمایندگان استان ها در این ماه حتی تا ‪۴‬برابر افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫تنه��ا بیان ک��رد‪ :‬در حدود ‪ ۲۰‬روز گذش��ته قیمت این نوع‬ ‫تایره��ا در بازار بی��ن ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬درصد کاه��ش یافته و تا پایان‬ ‫س��ال حباب قیمتی انها شکس��ته و قیمت های متعادل تری را‬ ‫شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫گفتنی است براس��اس امارهای منتشر شده از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ابتدای امسال تا پایان اذر در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه سال گذشته‪ ،‬تولید الستیک خودرو ‪ ۲.۱‬درصد‬ ‫افت داشت و به ‪ ۱۶۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن کاهش یافت‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1469‬‬ ‫پیاپی ‪2787‬‬ ‫استقبال گل گهر از‬ ‫سرمایه های راکد‬ ‫معادن جایگزین‬ ‫طالی سیاه می شوند؟‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در بازدید از ذوب اهن اصفهان عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار تن��ی ان به حدود ‪ ۴‬میلیون تن افزایش یافته‬ ‫اس��ت و پروژه های بس��یاری نیز در این شرکت در دست‬ ‫برنامه ریزی و اجرا قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش مصرف کک زغال سنگ‬ ‫علیرض��ا صالح‪ :‬ظرفیت تولید ری��ل در ذوب اهن اصفهان فراتر از کل‬ ‫نیاز کشور به این محصول استراتژیک است؛ از این رو نیازی به واردات‬ ‫ان نخواهیم داشت‬ ‫بیشتر را رقم می زند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان خصوصی س��ازی کشور تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫قانون برنامه چهارم این موضوع مطرح ش��د که اگر مواد‬ ‫معدنی به صورت خ��ام یعنی با ارزش افزوده کمتر صادر‬ ‫شود‪ ،‬برای ان مالیات بر صادرات مواد خام در نظر گرفته‬ ‫شود که فهرست انها نیز مشخص شد‪.‬‬ ‫در فراین��د و زنجی��ره تولید فوالد‪ ،‬کنس��انتره‪ ،‬ارزش‬ ‫اف��زوده کمتری دارد اما اگر همی��ن ماده اولیه به گندله‪،‬‬ ‫شمش‪ ،‬ورق و محصوالت ساختمانی تبدیل می شد ارزش‬ ‫افزوده به مراتب باالتری داشت‪.‬‬ ‫این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬ذوب اهن اصفهان مجموعه‬ ‫کامل و توانمندی اس��ت که سنگ اهن را به محصوالت‬ ‫فوالدی متن��وع تبدیل و ارزش افرینی بس��یاری را برای‬ ‫کشور ایجاد می کند‪.‬‬ ‫صال��ح گفت‪ :‬هم اکنون طرح های توس��عه و پروژه های‬ ‫بزرگی در این مجتمع فوالدی راه اندازی ش��ده و ظرفیت‬ ‫منص��ور یزدی زاده مدیرعامل ذوب اهن اصفهان نیز در‬ ‫این دیدار گفت‪ :‬س��نگ اهنی که وارد ذوب اهن اصفهان‬ ‫می شود به صورت کامل مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫س��نگ اهنی ک��ه در کارخانه به ریل تبدیل می ش��ود‬ ‫عناص��ری دارد که در فرایند تولید فوالد مضر ش��ناخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬لذا از س��رباره جدا و در داخل ش��رکت به‬ ‫محص��والت دیگ��ر مانن��د بل��وک‪ ،‬موزایی��ک و‪ ...‬تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در راس��تای کاهش هزینه ه��ا‪ ،‬ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان به عنوان ش��رکتی که از ش��یوه روز دنیا (کوره‬ ‫بلند) برای تولید فوالد استفاده می کند‪ ،‬پروژه ‪ PCI‬را نیز‬ ‫راه اندازی کرد تا مصرف کک زغال س��نگ را از این طریق‬ ‫‪ ۱۵۰‬کیلوگرم در هر تن کاهش دهد‪.‬‬ ‫یزدی زاده گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان شرکتی است که از‬ ‫یارانه انرژی مانند س��ایر صنایع برخوردار نیست و گازی‬ ‫که به این ش��رکت داده می ش��ود با تعرفه صنعتی است‬ ‫و ن��ه نیروگاهی‪ ،‬ب��ا این وجود و چالش ه��ای دیگر ذوب‬ ‫اهن توانس��ته س��بد متنوع ریل و محصوالت مختلف را‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫هم اکنون محصوالت مختلف این شرکت به کشورهای‬ ‫گوناگون دنیا صادر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها‬ ‫از م��اده ‪ ۱۴۱‬خارج ش��د و هم اکنون از ش��رایط بهتری‬ ‫برخوردار اس��ت اما به دلیل کمبود مواد اولیه قادر نیست‬ ‫با تمام ظرفیت تولید داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ذوب اهن تصریح کرد‪ :‬همدلی خوبی‬ ‫بین کارکنان ش��رکت وجود دارد و تالش��گران شرکت با‬ ‫کوش��ش شبانه روزی خود رکوردهای خوبی را در کارنامه‬ ‫ذوب اهن به یادگار ثبت کردند و نشان دادند تحریم های‬ ‫ظالمانه دشمن تاثیری بر فعالیت انها نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ایران روی کمربند‬ ‫جهانی مس‬ ‫یادداشت‬ ‫تنوع محصوالت صنعتی ذوب اهن اصفهان چشمگیر است‬ ‫بهمن راعی‪ :‬رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی کشور‪،‬‬ ‫‪ 23‬بهم��ن با حضور در کارخانه ذوب اهن اصفهان ضمن‬ ‫بازدید از بخش های مختلف ش��رکت با منصور یزدی زاده‬ ‫مدیرعامل و محمد زارع پور اش��کذری عضو هیات مدیره‬ ‫شرکت و تعدادی از مسئوالن ذوب اهن دیدار و گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬علیرضا صالح با بیان اینکه‬ ‫من از س��الیان گذشته با ذوب اهن اصفهان و بخش های‬ ‫مختلف ان اش��نایی داشتم‪ ،‬گفت‪ :‬امروز از دستاوردهای‬ ‫جدید این شرکت بازدید خوبی صورت گرفت‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان در گذش��ته به عن��وان قطب تولید‬ ‫مقاطع س��اختمانی کشور شناخته می شد اما امروز عالوه‬ ‫بر مقاطع س��اختمانی‪ ،‬س��بد متنوع تولیدات محصوالت‬ ‫دیگ��ر مانند انواع ریل‪ ،‬ورق س��ازه های فوالدی و‪ ...‬را نیز‬ ‫ش��امل می شود‪ .‬بسیار خوشحال هس��تم که این شرکت‬ ‫مادر صنعتی روند رو به رشدی را در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پروژه تولید ریل یکی از ارزوی های کش��ور‬ ‫ب��ود و ب��رای توس��عه زیرس��اخت ها این محص��ول وارد‬ ‫می ش��د اما هم اکنون محصول اس��تراتژیک ریل مطابق‬ ‫ب��ا اس��تانداردهای روز دنیا در ذوب اه��ن اصفهان تولید‬ ‫می ش��ود که افتخار بزرگی برای ایران اس�لامی به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��روز ‪ ۱۰‬هزار تن ری��ل تولیدی این‬ ‫ش��رکت را از نزدیک مش��اهده کردم که اماده بارگیری‬ ‫است و این مهم نشان دهنده مدیریت هوشمند و توانمند‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان و همدلی کارکنان این ش��رکت مادر‬ ‫صنعتی ب��رای تولید محص��والت دارای ارزش افزوده باال‬ ‫است‪.‬‬ ‫صال��ح اظهارکرد‪ :‬ظرفی��ت تولید ری��ل در ذوب اهن‬ ‫اصفهان فراتر از کل نیاز کشور به این محصول استراتژیک‬ ‫است؛ از این رو نیازی به واردات ان نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به زیرس��اخت هایی که در کشورهای‬ ‫همسایه وجود دارد زمینه صادرات ریل ذوب اهن اصفهان‬ ‫به کشورهای دیگر فراهم اس��ت و این امر‪ ،‬ارزش افرینی‬ ‫‪5‬‬ ‫بهروز برنا‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران روی کمربند مس‪ ،‬طال و سنگ اهن دنیا قرار گرفته‬ ‫که ارزوی هر ملتی اس��ت چنین ذخایری داش��ته باش��ند و‬ ‫بتوانند از محل فعال کردن ان توس��عه کش��ور خود را رقم‬ ‫بزنند‪ .‬کش��ور ما از نظر مس شرایط بسیار خوبی دارد و روی‬ ‫کمربند ش��ناخته ش��ده ای به نام ارومیه‪-‬بزمان قرار دارد که‬ ‫مث��ل کمربند مس کردیل��را در امریکای التی��ن و امریکای‬ ‫شمالی و کمی کوچک تر است که غیر از ‪ ۳‬استان کشورمان‬ ‫باقی استان های کشور دارای اندیس ها و ذخایر مس هستند‪.‬‬ ‫ذخای��ر خوبی از م��س در خراس��ان جنوبی و سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان کشف شده اس��ت که در اینده جزو استان های‬ ‫مس��ی کش��ور خواهند ش��د‪ .‬این دو اس��تان از استان هایی‬ ‫هس��تند که اگر صنایع معدنی در راستای کشفیات سازمان‬ ‫زمین شناس��ی پیش رود در اینده شاهد شکوفایی اقتصادی‬ ‫انه��ا خواهیم بود‪ .‬کمربند مس از کش��ور ما عبور می کند و‬ ‫حداقل ‪ ۸۵‬ذخیره مس پورفیری به ثبت رس��یده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این راس��تا ش��رکت ملی مس و ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی اکتش��افات بسیار خوبی را انجام داده و ذخایر خوبی‬ ‫از مس و مولیبدن را کش��ف کرده ان��د‪ .‬به غیر از ذخایر مس‬ ‫پورفیری‪ ،‬اس��کارن‪ ،‬مسیو س��ولفاید‪ ،‬رسوبی و رگه ای وجود‬ ‫دارد که بس��یاری از این ذخایر قاب��ل بهره برداری و فراوری‬ ‫هس��تند‪ .‬از انجایی که خوش��بختانه بازار جهانی مس رو به‬ ‫بهبود اس��ت تعداد زیادی از بخش خصوصی زیادی وارد این‬ ‫ح��وزه ش��ده اند‪ .‬حداقل ‪ ۶۰۰‬معدن و ذخی��ره مس قدیمی‬ ‫داریم که به معادن ش��دادی معروفن��د‪ .‬ایران در مس دارای‬ ‫رتبه تک رقمی اس��ت و با مجموع این ذخایر اتفاقات خوبی‬ ‫ب��رای ایران در این ماده معدنی افتاده و اینده بهتری نیز در‬ ‫انتظار اس��ت‪ .‬ذخیره معدنی مس ای��ران از ‪ ۲۲‬میلیون تن‬ ‫مس خالص ب��ه ‪ ۳۴.۵‬میلیون تن مس خالص افزایش یافته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬با افزایش ذخیره معدنی کشور هم اکنون ‪۴.۱۵‬‬ ‫درصد کل ذخایر جهان در اختیار ایران اس��ت‪ .‬گفتنی است‬ ‫ش��یلی با ‪ ۱۷۰‬میلیون تن رتبه نخست ذخیره معدنی مس‬ ‫را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1469‬‬ ‫پیاپی ‪2787‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت وگو با مدیر طرح و توسعه شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش‬ ‫هزینه‬ ‫معدنکاری در‬ ‫سال جدید‬ ‫استقبال گل گهر از سرمایه های راکد‬ ‫جلیل قلمقاش‬ ‫دانشیار پژوهشکده علوم زمین‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪۳۱‬درصدی ‪EPS‬‬ ‫برای سهامداران‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گه��ر (کگل) در‬ ‫مدت ‪ ۹‬ماه امس��ال توانست رش��د ‪۳۱‬درصدی را‬ ‫در ش��اخص ‪ EPS‬ب��رای س��هامداران ب��ه ارمغان‬ ‫اورد‪ .‬به گ��زارش چیالن با تحلیل وضعیت بزرگان‬ ‫سنگ اهن در بورس متوجه می شویم صورت های‬ ‫مالی«کگل» نشان از افزایش ‪۳۱‬درصدی شاخص‬ ‫‪ EPS‬از ابتدای س��ال تا پایان اذر ‪ ۱۳۹۸‬می دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش س��نگ اهن گهر زمی��ن (کگهر)‪،‬‬ ‫صبانور‪ ،‬چادرملو و گل گهر بیش��ترین رشد در این‬ ‫ش��اخص را به دست اورده اند‪ .‬گل گهر البته پیشتر‬ ‫توانس��ته بود در ش��اخص هایی همچون س��ود هر‬ ‫سهم‪ ،‬درامد و س��ود عملیاتی رشد قابل توجهی را‬ ‫برای س��هامداران رقم زند‪ .‬در این میان درامدهای‬ ‫عملیاتی با جهش ‪۴۸‬درصدی و س��ود عملیاتی با‬ ‫رش��د ‪۲۳‬درصدی‪ ،‬همراه ش��د‪ .‬در همین حال به‬ ‫تازگ��ی‪ ،‬افزایش ‪۱۰۸‬درصدی س��رمایه ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر به تایید حسابرس رسیده‬ ‫به طوری ک��ه از ‪ ۴۸۰۰‬میلیارد تومان فعلی به ‪۱۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان (در ابتدای سال جدید)‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬افزایش سرمایه بزرگ ترین شرکت‬ ‫تولیدکننده سنگ اهن کش��ور‪ ،‬از محل مطالبات‬ ‫حاصل ش��ده و مطالبات نقدی به تایید حسابرس‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۲۳.۴‬میلیون تن‬ ‫انواع محصوالت معدنی‬ ‫تولی��د انواع محصول در ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر در ‪ ۱۰‬ماه سال ‪ ۹۸‬از ‪۲۳.۴‬‬ ‫میلی��ون تن عبور کرد‪ .‬ط��ی این مدت ‪۱۳.۳‬‬ ‫میلیون تن کنس��انتره و افزون بر ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تن گندله س��نگ اهن در این ش��رکت تولید‬ ‫شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گهر‪ ،‬تولی��د انواع محصول در‬ ‫بزرگ تری��ن تولیدکننده س��نگ اهن ایران با‬ ‫رش��د ‪۲‬درصدی نس��بت به رقم برنامه ریزی‬ ‫شده و با افزایش ‪ ۱‬درصدی نسبت به عملکرد‬ ‫مدت مشابه سال گذشته همراه شد‪ .‬همچنین‬ ‫مجموع تولید کنسانتره سنگ اهن به بیش از‬ ‫‪ ۱۳.۳‬میلیون تن رس��ید که رشد ‪ ۲‬درصدی‬ ‫نسبت به ‪ ۱۰‬ماه س��ال ‪ ۹۷‬داشت و در عین‬ ‫حال ‪۳‬درصد بیش از برنامه ریزی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر کل تولید گندله س��نگ اهن‬ ‫نیز از رقم ‪ ۱۰‬میلیون و ‪۸۹‬هزار تن گذش��ت‬ ‫ک��ه ‪۳‬درصد بیش از رقم برنامه ریزی و اندکی‬ ‫بیش از مدت مش��ابه سال قبل است‪ .‬گزارش‬ ‫عملکرد ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر‬ ‫نش��ان می دهد در بین کارخانه های فراوری‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬خط��وط ‪۴‬تا ‪ ۷‬در رش��د تولید‬ ‫پیشتاز بوده اند‪ .‬این شرکت همچنین در مدت‬ ‫مورد بررس��ی توانست افزون بر ‪ ۴۰۵‬هزار تن‬ ‫کنسانتره سنگ اهن از غبار کارخانه ها تولید‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گل گهر به دنبال توسعه اقتصادی با طرح فروسیلیس است‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گل گهراز‬ ‫کسانی که قصد‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در حوزه معدن‬ ‫داشته باشند‬ ‫به شدت‬ ‫استقبال می کند‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ارزش درام��د نفتی کاهش یافته و‬ ‫تاکید بر درامدزایی از منابع دیگر همچون معدن بیش‬ ‫از پیش افزایش یافته اس��ت در نتیجه نقش شرکت ها و‬ ‫س��ازمان هایی که در حوزه معدن ورود کرده اند‪ ،‬مهم و‬ ‫کلیدی است‪.‬‬ ‫در این بین ش��رکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر‬ ‫ب��ه عنوان یک��ی از زیرمجموعه های ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعت��ی گل گهر گام های مثبتی برداش��ته اس��ت تا به‬ ‫رش��د اقتصادی و اجتماعی کش��ور کمک کند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت منطقه معدن��ی گل گهر با داش��تن معادن غنی‬ ‫س��نگ اهن به عن��وان یکی از مطرح تری��ن قطب های‬ ‫فع��ال معدنی‪ ،‬صنعت��ی در خاورمیانه اس��ت که دارای‬ ‫قابلیت های بس��یاری برای تبدیل شدن به یک منطقه‬ ‫ب��زرگ و رقابتی در س��طح ایران و حتی جهان اس��ت‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫با علیرضا پری زاده‪ ،‬مدیر طرح و توس��عه‬ ‫شرکت س��رمایه گذاری و توسعه گل گهر به عنوان یکی‬ ‫از ش��رکت های زیر مجموعه ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫€ €رشد و توس�عه معدن چقدر می تواند به رشد‬ ‫اقتصادی کشور کمک کند؟‬ ‫بع��د از نفت یکی از صنای��ع ارز اور برای ایران صنایع‬ ‫فوالد و مواد معدنی اس��ت‪ .‬مش��خص اس��ت در شرایط‬ ‫حاض��ر و با توجه به تحریم ه��ا هرچه بتوانیم در صنایع‬ ‫فوالد س��رمایه گذاری کنیم‪ ،‬نیازه��ای داخلی را تامین‬ ‫کرده و وابس��تگی ب��ه خارج را کاه��ش دهیم‪ ،‬موفق تر‬ ‫عم��ل کرده ایم‪ .‬در این رون��د صادرات را از نفت به مواد‬ ‫غیرنفتی مثل صنای��ع فوالدی تغییر داده ایم‪ .‬در نتیجه‬ ‫شرایط را برای کشور بهتر و مهیا کرده ایم و وابستگی به‬ ‫صنایع نفتی را تا حد زیادی کاهش می دهیم‪ .‬از انجایی‬ ‫که دوری از خام فروشی مورد تاکید است بنابراین باید‬ ‫س��عی کنیم به جای خام فروشی‪ ،‬محصوالت خود را به‬ ‫محصول باالت��ر و با ارزش افزوده بیش��تر تبدیل کرده‬ ‫و محصول نهایی را بفروش��یم‪ .‬فرام��وش نکنیم هرچه‬ ‫بتوانیم صنایع پایین دستی را تکمیل کرده و محصوالت‬ ‫کارخانجات را ارتقا دهیم برای اقتصاد بهتر است‪.‬‬ ‫€ €شرکت س�رمایه گذاری و توس�عه گل گهر در‬ ‫راستای توس�عه اقتصادی تاکنون چه اقداماتی را‬ ‫انجام داده است؟‬ ‫شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر پس از تصویب‬ ‫هیات مدیره ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر در ابان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در الیحه بودجه سال اینده دولت دوازدهم‬ ‫ت کاه��ش اتکا به‬ ‫با در پیش گرفتن سیاس�� ‬ ‫درامده��ای نفتی به دنبال مهار تورم اس��ت‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس در الیحه پیشنهادی بودجه‬ ‫س��ال اینده‪ ،‬به��ره مالکانه مع��ادن از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان در امس��ال ب��ه ‪ ۲۸۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬درباره اینکه‬ ‫افزایش به��ره مالکانه معادن چه ضرری برای‬ ‫شرکت های معدنی دارد باید گفت که به طور‬ ‫قط��ع افزایش ‪۹۰‬درصدی این مهم در س��ال‬ ‫اینده موجب کاهش سود شرکت های معدنی‬ ‫می شود‪ .‬از س��وی دیگر با توجه به تورم باال‪،‬‬ ‫افزایش هزینه ها و رکود فعالیت های عمرانی‪،‬‬ ‫قیم��ت محصوالت معدن��ی در س��ال اینده‬ ‫چن��دان افزای��ش نمی یابد و در نتیجه س��ود‬ ‫ش��رکت های معدنی کاهش بیشتری خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬به ای��ن ترتیب افزای��ش ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫حقوق مالکانه معادن ضمن اینکه س��وداوری‬ ‫شرکت های معدنی را تحت تاثیر قرار می دهد‪،‬‬ ‫هزینه بیش��تری را به معادن تحمیل می کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به افت درامد فروش نفت در س��ال‬ ‫این��ده و اختصاص این درامد ناچیز به تامین‬ ‫کاالهای اساسی در الیحه پیشنهادی بودجه‪،‬‬ ‫ب��ه طور حتم توس��عه مع��ادن و فعالیت های‬ ‫معدنی با محدودیت روبه رو می شود‪ .‬در نتیجه‬ ‫انتظار داریم چش��م انداز رشد معادن در سال‬ ‫اینده تیره ش��ده و شاهد افت سرمایه گذاری‬ ‫در گروه های بورس معدنی و فوالدی باشیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫طرح فاضالب سیرجان یکی از طرح های اساسی برای شهر سیرجان‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��رکت س��رمایه گذاری گل گه��ر ب��رای پیش��برد این طرح‬ ‫ه و طراحی خ��ود را در ‪ ۲‬فاز انجام‬ ‫قراردادی با ش��رکت کاریز بس��ت ‬ ‫داد ه است‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۸‬به ثبت رس��ید و فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر با در اختیار داش��تن‬ ‫‪ ۹۰‬درصد از مجموع سهام‪ ،‬سهامدار عمده این شرکت‬ ‫محس��وب می شود‪ .‬هدف از تشکیل این شرکت فعالیت‬ ‫در زمینه هایی از جمله انواع فعالیت های بازرگانی معادن‬ ‫و مواد معدنی‪ ،‬سرمایه گذاری های صنعتی در حوزه مواد‬ ‫معدنی و س��رمایه گذاری های بورسی بوده است‪ .‬ما در‬ ‫ابتدا در قالب یک ش��رکت تج��اری فعالیت کردیم و در‬ ‫پروژه هایی که شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به علت‬ ‫مشغله زیاد به صورت مس��تقیم در فرایند ساخت انها‬ ‫مش��ارکت نمی کرد‪ ،‬ورود کردیم‪ .‬طرح فروس��یلیس و‬ ‫طرح جابه جایی کارخانه هماتیت از جمله مواردی است‬ ‫که انجام داده یا در حال انجام ان هس��تیم که درصدی‬ ‫از ان در اختیار ش��رکت سرمایه گذاری گل گهر گذاشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €شرکت شما در حوزه مسئولیت اجتماعی چه‬ ‫اقداماتی را انجام داد ه است؟‬ ‫اقدام��ات زیادی در این حوزه انج��ام داده ایم‪ ،‬به طور‬ ‫مثال می توان به اجرای طرح فاضالب س��یرجان اشاره‬ ‫ک��رد‪ .‬این طرح یکی از طرح های اساس��ی برای ش��هر‬ ‫س��یرجان است و به جز شرکت سرمایه گذاری گل گهر‪،‬‬ ‫ش��هرداری و جهاد نصر نی��ز از جمله س��هامداران ان‬ ‫هس��تند‪ .‬برای پیش��برد این طرح قراردادی با ش��رکت‬ ‫کاریز بسته ایم و در ‪ ۲‬فاز طراحی خود را انجام داده ایم؛‬ ‫فاز اول در رابطه با کانال جمع اوری فاضالب ش��هری و‬ ‫فاز دوم در رابطه با ایجاد تصفیه خانه فاضالب اس��ت که‬ ‫درحال حاض��ر تا نصب تجهیزات برای تصفیه خانه پیش‬ ‫رفته ایم برای لوله کش��ی خط فاضالب شهری نیز حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصد پیشرفت داشته ایم‪.‬‬ ‫€ €ایا مجموعه گل گهر از سرمایه گذاری افرادی‬ ‫که سرمایه راکد دارند‪ ،‬استقبال می کند؟‬ ‫مجموعه گل گهر در راستای شکوفایی صنایع فوالدی‬ ‫تالش ه��ای زیادی را انج��ام داده اس��ت‪ .‬این مجموعه‬ ‫با سیاس��ت گذاری هایی ک��ه اتخاذ ک��رده از پروژه ها و‬ ‫طرح هایی که در راس��تای اهداف کالن کش��ور اس��ت‬ ‫اس��تقبال ک��رده و حمایت زی��ادی از پیش��برد انها و‬ ‫فع��االن اقتصادی این حوزه کرده اس��ت‪ .‬این مجموعه‬ ‫از کسانی که قصد سرمایه گذاری در حوزه معدن داشته‬ ‫باشند و س��رمایه های سرگردان و راکد داشته باشند به‬ ‫شدت اس��تقبال می کند‪ .‬بنابراین کسانی که بخواهند از‬ ‫تس��هیالتی استفاده کنند و سرمایه الزم را داشته باشند‬ ‫می توانن��د نظ��رات خود را ب��ا گل گهر یا ش��رکت های‬ ‫زیرمجموعه ان مطرح کنند‪ .‬در این جهت می توانند در‬ ‫راستای فراورده ها یا زیرمجموعه های تولیدات فوالدی‬ ‫ورود کرده و س��رمایه گذاری کنند و ما هم در کنار انها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫حضور گلگهر در بزرگ ترین سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫صادرات مواد معدنی در ش��رایط کنونی تحریم ها‪ ،‬تبدیل به یکی از‬ ‫منابع اصلی ارزاوری کشور شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش«ومعادن» بیش از هر چی��ز وجود یک پایانه اختصاصی‬ ‫تم��ام مکانیزه برای ایجاد مزیت های رقابتی در صادرات و واردات مواد‬ ‫معدنی و محصوالت فوالدی برای این منظور اهمیتی دوچندان یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین راستا مجموعه ای از شرکت های بزرگ فعال در حوزه ‬ ‫مع��دن و س��رمایه گذاری تصمیم ب��ه ایجاد حرکتی ج��دی در حوزه‬ ‫حمل ونقل ترکیبی در قالب شرکت مدیریت بین المللی همراه (جاده‪،‬‬ ‫ریل و دریا) گرفتند تا بخش��ی از نیازهای صادراتی معدنی کشور را در‬ ‫شرایط کنونی مرتفع کنند‪.‬‬ ‫شرکت س��رمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) و تعدادی‬ ‫ل گهر‪،‬‬ ‫از ش��رکت های زیرمجموعه شامل شرکت معدنی و صنعتی گ ‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت س��نگ اهن گهرزمین‪،‬‬ ‫در کنار ش��رکت سرمایه گذاری امید و کش��تیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در این س��رمایه گذاری س��هیم بوده اند‪ .‬این پ��روژه بزرگترین‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی در تاریخ بنادر کشور به شمار می رود‬ ‫که ارزش ان بالغ بر پنجاه هزارمیلیارد ریال براورد شده است‪.‬‬ ‫محمد جواد انتظاری مدیرعامل شرکت مدیریت بین المللی همراه‬ ‫(جاده ریل دریا) از واگذاری ‪ ۶۷‬هکتار زمین در بندر ش��هید رجایی به‬ ‫این شرکت از سوی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد‪.‬‬ ‫انتظاری با اشاره به قرارداد میان شرکت مدیریت بین المللی همراه‪،‬‬ ‫جاده ریل دریا با س��ازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر سرمایه گذاری و‬ ‫ایجاد پایانه و اس��کله تمام مکانیزه مواد معدنی در بندر ش��هید رجایی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در دهه فجر زمین مورد نیاز برای فاز اول این طرح به میزان‬ ‫‪ ۶۷‬هکتار رسما به شرکت مدیریت بین المللی همراه تحویل داده شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این مبنا شرکت همراه بنا دارد تا هر چه سریع تر اقدامات‬ ‫اجرایی را در زمین مورد نظر خود اغاز کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مدیری��ت بین الملل��ی ب��ا بی��ان اینک��ه این‬ ‫س��رمایه گذاری در ‪ ۱۸۰‬هکتار زمین در س��ه ف��از ‪ ۶۰‬هکتاری انجام‬ ‫می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مبلغ کل پروژه در مجموع بالغ بر ‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است که هزینه مورد نیاز برای تکمیل فاز نخست بالغ بر ‪۱۷۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با تاکید بر اینکه س��اخت ف��از اول این پایانه به مدت‬ ‫س��ه س��ال به طول می انجامد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شرکت مش��اور طراح در‬ ‫حال طراحی اولیه این پایانه اس��ت‪ ،‬چرا ک��ه از زمان تحویل زمین در‬ ‫بندر شهید رجایی ‪ ۶‬ماه برای طراحی اولیه بندر و تصویب ان از سوی‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی فرصت داریم‪.‬‬ ‫انتظ��اری ب��ا تاکید ب��ر اینکه پ��روژه در زم��ان تحریم ه��ا تماما با‬ ‫سرمایه گذاری داخلی انجام می شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پس از تایید و تصویب‬ ‫طرح ارائه شده به سازمان بنادر و دریانوردی بالفاصله اقدامات اجرایی‬ ‫از س��وی پیمانکاران داخلی اغاز خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫قابلی��ت پهلوگی��ری کش��تی های بی��ش از ‪ ۷۰‬هزارتن در اس��کله ها‬ ‫و بنادر کش��ور با مش��کل روبه رو اس��ت و این محدودیت‪ ،‬هزینه تمام‬ ‫ش��ده حمل ونقل مواد معدنی و فوالدی ما را نس��بت به رقبا به ش��دت‬ ‫باال می برد‪ .‬س��اخت اسکله تخصصی بندر ش��هید رجایی پهلو گیری‬ ‫کشتی های با حداقل ظرفیت ‪ ۱۵۰‬هزارتن را امکان پذیر خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه کلی��ه س��هامداران (بالغ بر ‪ ۶‬س��هامدار)‬ ‫س��رمایه گذاری و هزینه اجرای این ط��رح را بر عهده گرفته اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه تحریم ها اس��تفاده از فاینانس خارجی را با محدودیت‬ ‫مواجه کرده است‪ ،‬س��هامداران ما یعنی شرکت معدنی و صنعتی گل‬ ‫گهر‪ ،‬ش��رکت سنگ اهن گهر زمین‪ ،‬شرکت س��رمایه گذاری توسعه‬ ‫معادن و فلزات‪ ،‬ش��رکت سرمایه گذاری امید‪ ،‬شرکت معدنی صنعتی‬ ‫چادرملو و کشتیرانی جمهوری اس�لامی ایران به طور مساوی تامین‬ ‫مال��ی این ط��رح را بر عهده دارن��د‪ .‬در پایان گفتنی اس��ت هلدینگ‬ ‫«ومعادن» در س��الیان اخیر به سه تعهد خود در زمینه های زیربنایی‬ ‫صنعت شامل تش��کیل کنسرسیوم بزرگ اکتشاف در قالب راه اندازی‬ ‫شرکت پایا‪ ،‬برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه با راه اندازی شرکت‬ ‫کاوش��گران صنایع معدنی راشا و نیز تامین انرژی پروژه های معدنی از‬ ‫طریق تش��کیل هلدینگ پویا انرژی عمل ک��رده و در حال راه اندازی‬ ‫کنسرسیوم بزرگ حفاری کشور است‪.‬‬ ‫برگزاری ایین بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مجتمع گل گهر‬ ‫ایین بزرگداشت سردار س��پهبد شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫و ش��هدای مقاومت با حضور حجت االس�لام والمسلمین علی‬ ‫ش��یرازی‪ ،‬نماین��ده محترم ول��ی فقیه در نیروی قدس س��پاه‬ ‫پاس��داران انقالب اس�لامی‪ ،‬اعض��ا هیات مدی��ره‪ ،‬مدیرعامل‪،‬‬ ‫معاونان‪ ،‬مدیران و پرس��نل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫و ش��رکت های منطقه گل گهر‪ ،‬امام جمعه محترم س��یرجان‪،‬‬ ‫مدی��رکل بنیاد ش��هید اس��تان‪ ،‬سرپرس��ت فرمان��داری ویژه‬ ‫سیرجان‪ ،‬فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیرجان‪ ،‬فرمانده‬ ‫مرکز اموزش شهدای وظیفه نداجا و جمعی از مسئوالن اداری‬ ‫شهرستان در محل سالن پردیس امید شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراسم جمشید مالرحمان‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی گل گهر با عرض تس��لیت به اف��راد حاضر‬ ‫در مراس��م به ویژه حاج حسین س��لیمانی برادر سردار شهید‬ ‫س��لیمانی گف��ت‪ :‬طبق ایات ق��ران‪ ،‬همه ما اعتق��اد داریم به‬ ‫اینکه ش��هدا حاضر و ناظر هستند و امروز روح شهید سلیمانی‬ ‫نظاره گر تمام رفتار و اعمال ما است‪.‬‬ ‫مالرحمان افزود‪ :‬یک روز بعد از خبر شهادت سردار سلیمانی‬ ‫که برای عرض تسلیت به منزل ایشان رفتیم‪ ،‬برادر بزرگوارشان‬ ‫گفتند که س��ردار س��لیمانی چند روز قبل از شهادتشان از او‬ ‫س��وال کرده که گل گهر در چه وضعیتی اس��ت‪ .‬م��ا باید تاثیر‬ ‫این سخن را بر خودمان احساس کنیم و ببینیم ابر مرد جبهه‬ ‫شهادت و ایثار و سازندگی و بزرگمرد شهدای جبهه اسالم چه‬ ‫تکلیفی بر دوش ما قرار داده است‪ .‬مدیرعامل شرکت گل گهر‬ ‫تصریح کرد‪ :‬الزم اس��ت ما یک پیمان مجدد با روح این شهید‬ ‫بزرگ داش��ته باش��یم و با او پیمان ببندیم‪ ،‬وقتی شما از درون‬ ‫س��نگرهایی که خودت اوج ایثار را دران نش��ان دادی‪ ،‬نگران‬ ‫جبه��ه اقتصاد کش��ور بودی ما هم قول می دهیم در مس��یری‬ ‫که ش��ما بر ما تکلیف کردی حرکت کنیم‪ .‬مالرحمان با اشاره‬ ‫ب��ه اعمال تحریم های ظالمانه اخی��ر امریکا علیه مجموعه های‬ ‫اقتصادی کشور از جمله گل گهر خطاب به کارکنان این شرکت‬ ‫گفت‪ :‬وقتی بالفاصله بعد از ش��هادت سردار سلیمانی بزرگوار‪،‬‬ ‫ترامپ ملعون مش��خصا و به اس��م روی گل گهر و شرکت های‬ ‫مشابه دست می گذارد ایا تصوری غیر از این دارید که شما هم‬ ‫در ی��ک جبهه ای حضور دارید ک��ه در امتداد جبهه های جنگ‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد؛ در کنار برادر بزرگوار شهید سلیمانی که‬ ‫ایش��ان هم انصافا ش��هید زنده عرصه گل گهر هس��تند و ما به‬ ‫وجودشان افتخار می کنیم‪ ،‬قول می دهیم و اعالم می کنیم حاج‬ ‫قاس��م عزیز ما به عش��ق تو و در راه تو تالش می کنیم کماکان‬ ‫در جبهه اقتصادی رکورد بزنیم‪ .‬س�لامت کاری و صالح کشور‬ ‫را مبنای کار خود قرار می دهیم و جلوی هر ناحقی ایستادگی‬ ‫می کنیم و بر انچه حق اس��ت و مس��یر اعتقادات ش��ما است‪،‬‬ ‫حرکت کنیم‪ .‬حجت االسالم والمسلمین علی شیرازی نماینده‬ ‫ولی فقیه در نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب اسالمی نیز‬ ‫که سخنران ویژه این مراس��م بودند‪ ،‬با تسلیت شهادت سردار‬ ‫سلیمانی گفت‪ :‬دوست نداشتم زنده باشم و در چنین مراسمی‬ ‫سخنرانی کنم و هر انچه که در شان و منزلت شهید سلیمانی‬ ‫بود‪ ،‬رهبر معظم انقالب در سخنرانی خود بعد از شهادت ایشان‬ ‫فرمودند‪ .‬نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه با بیان اینکه‬ ‫مهم ترین نکته درباره شهید سردار سلیمانی این بود که در اوج‬ ‫تواضع‪ ،‬نیت و هدفش الهی و برای رضای خدا بود‪ ،‬افزود‪ :‬حتی‬ ‫زمانی که رهبر معظم انقالب تصمیم گرفتند نش��ان ذوالفقار را‬ ‫به او اهدا کنند از رس��انه ای شدن این خبر بسیار ناراحت شد‪،‬‬ ‫چون بسیار متواضع و افتاده بود و تنها به کار کردن برای خدا‬ ‫اعتقاد داش��ت‪ .‬به همین خاط��ر خداوند هم در همه میدان ها‬ ‫دست او را می گرفت‪ ،‬چه در دفاع مقدس‪ ،‬چه در تامین امنیت‬ ‫منطقه جنوب ش��رق کش��ور و چه زمانی ک��ه در نیروی قدس‬ ‫به مبارزه با تکفیری ها در عراق و س��وریه و س��ایر بالد اسالمی‬ ‫می پرداخت‪ .‬دیدیم پس از شهادتش نه تنها مردم ایران بلکه در‬ ‫عراق‪ ،‬سوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬فلسطین‪ ،‬افغانستان و پاکستان مردم برای‬ ‫او س��وختند و اشک ریختند‪ .‬علی ش��یرازی با بیان اینکه اگر‬ ‫کار برای خدا باشد هیچ شکستی در ان نخواهد بود و پیروزی‬ ‫قطعی است‪ ،‬گفت‪ :‬جنگ و مبارزه تنها در میدان نظامی نیست‬ ‫و جنگ در عرصه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و اقتصادی هم‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬باید تالش کنیم در ای��ن عرصه ها‪ ،‬به ویژه عرصه‬ ‫جن��گ اقتصادی همچون جنگ نظامی پیروز ش��ویم‪ .‬ش��رط‬ ‫پیروزی در جنگ اقتصادی توکل بر خدا اس��ت چرا که اگر کار‬ ‫برای خدا باشد‪ ،‬خداوند ما را در جنگ اقتصادی همچون جنگ‬ ‫نظامی مقابل استکبار جهانی پیروز می کند‪.‬‬ ‫نماین��ده ولی فقیه در نیروی قدس س��پاه اف��زود‪ :‬اگر امروز‬ ‫می بینیم گل گهر به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصادی کش��ور‬ ‫اینگونه می درخش��د و در خدمت اقتصاد کش��ور اس��ت به این‬ ‫خاطر است که حرکت و کار در این مجموعه برای خدا است‪.‬‬ ‫در پایان این مراس��م حاج حس��ین س��لیمانی‪ ،‬برادر شهید‬ ‫سردار س��لیمانی با تشکر از اظهار محبت و همدردی مهندس‬ ‫مالرحم��ان مدیرعام��ل ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر و‬ ‫معاونان‪ ،‬مدیران و پرس��نل این ش��رکت در روزهای گذشته و‬ ‫از همان ساعات اول خبر شهادت سردار سلیمانی گفت‪ :‬سردار‬ ‫سلیمانی از همان روز اول سرباز والیت و با مردم و همراه مردم‬ ‫بود و خود را جدای از مردم نمی دانس��ت‪ ،‬در نهایت هم فدایی‬ ‫والیت ش��د و امیدواریم خون این ش��هید عزیز‪ ،‬ریشه استکبار‬ ‫را بخشکاند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1469‬‬ ‫پیاپی ‪2787‬‬ ‫رشد ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫صادرات‬ ‫فراورده های شیری‬ ‫تور یک روزه ایرانگردی‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬تومان‬ ‫استفاده از ظرفیت‬ ‫«بازار بدهی» برای مهار‬ ‫نقدینگی‬ ‫ممنوعیت و محدودیت صادرات خرما و سیب در شرایط مازاد تولید چه معنایی دارد؟‬ ‫صادرات ‪ ۴۵۰‬میلیون دالری‬ ‫گیاهان دارویی‬ ‫چوب الی چرخ صادرات‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تصمیم های ستاد تنظیم بازار‬ ‫در نام��ه ابالغی تصمیم ه��ای هفتاد و هفتمین جلس��ه‬ ‫کارگ��روه تنظیم بازار به این موارد اش��اره ش��ده که البته با‬ ‫مخالفت هایی روبه رو اس��ت‪ .‬به گزارش صمت‪ ،‬در بخش��ی‬ ‫از این نامه امده اس��ت‪« :‬دفتر مق��ررات صادرات و واردات با‬ ‫دعوت از نمایندگان وزارت جهاد کش��اورزی و سایر مراجع‬ ‫ذی ربط‪ ،‬نس��بت به تعیین عوارض صادراتی برای س��یب و‬ ‫پرتقال با در نظر گرفتن تاثیر مش��کالتی ناش��ی از ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا در چین و احتمال س��وق یافتن نیازی که قبال‬ ‫توسط این کش��ور تامین شده است به سمت سایر کشورها‬ ‫ازجمل��ه ایران با هدف کنترل نرخ ای��ن دو کاال در زمان اوج‬ ‫مصرف در ایام پایانی س��ال در بازه زمانی اول اس��فند سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ت��ا ‪ ۱۵‬فروردین ‪ ۱۳۹۹‬اقدام کند‪ ».‬در بند ‪۳‬این نامه‬ ‫نوش��ته شده اس��ت‪« :‬باتوجه به نیاز ماهانه کش��ور به انواع‬ ‫خرم��ا به میزان حدود ‪ ۶۰.۰۰۰‬تن که در ماه های پرمصرف‬ ‫و کم مصرف با تلورانس حدود ‪۳۰‬درصد محقق می شود و از‬ ‫طرفی قول و تعهدی که وزارت جهاد کشاورزی و مسئوالن‬ ‫اس��تان های تولیدکننده درباره تامی��ن خرمای ماه مبارک‬ ‫رمضان بدون هرگونه کمبود و افزایش نرخ در جلسه تنظیم‬ ‫ب��ازار به اعضای کارگروه ارائه کردند مقرر ش��د عرضه خرما‬ ‫مورد مصرف ایام مذکور در رنج قیمت های کنونی در مبادی‬ ‫تامین (حدود ‪ ۱۶.۵۰۰‬تومان نرخ فروش خرمای درجه یک‬ ‫مضافتی و خرمای درجه ی��ک کبکاب زیر ‪ ۱۲۰۰‬تومان در‬ ‫اس��تان های مبداء تولید با تلوران��س مثبت و منفی ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومان برای هر کیلوگرم و کنترل و حفظ نرخ فعلی کف بازار‬ ‫خرما ک��ه برای مصرف کننده خرم��ای مضافتی درجه یک‬ ‫زیر ‪ ۲۵۰۰۰‬تومان و خرمای درجه یک کبکاب زیر ‪۱۸۰۰۰‬‬ ‫تومان اس��ت) محقق ش��ود‪ .‬همچنین مقرر ش��د کارگروه‬ ‫تعیین عوارض صادراتی نسبت به تعیین عوارض صادراتی با‬ ‫رویک��رد حفظ و کنترل قیمت های فوق در بازار داخل اقدام‬ ‫و اب�لاغ ان به گم��رکات برای اجرا با درخواس��ت دبیرخانه‬ ‫کارگ��روه تنظیم بازار خواهد ب��ود‪ .‬ضمن اینکه انجمن ملی‬ ‫خرما و انجمن صادرکنندگان خرما و تشکل های موضوعی‬ ‫در اس��تان های تولیدکننده مکلف می باشند عالوه بر تعهد‬ ‫عرض��ه مکفی خرم��ا و رعای��ت قیمت های ف��وق در قالب‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری با دولت راهکاره��ا و تضامین تحقق‬ ‫تصمی��م فوق را با بهره گیری از محورهای پیش��نهادی ذیل‬ ‫حداکثر ظ��رف یک هفته تعهدنامه مرب��وط را به دبیرخانه‬ ‫کارگروه تنظیم بازار ارائه کنند‪:‬‬ ‫الف) خرید و ذخیره س��ازی حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تن مصارف‬ ‫فروردین و اردیبهش��ت (مصارف م��اه مبارک رمضان و عید‬ ‫نوروز) توسط بخش خصوصی و عرضه به نرخ تثبیتی اعالمی‬ ‫دولت براساس بهای تمام شده‬ ‫ب) گرفت��ن تضامی��ن الزم از صادرکنن��دگان ب��رای‬ ‫ذخیره سازی ‪۱۵‬درصد نیاز بازار زیر کلید دولت برای عرضه‬ ‫با نرخ تثبیتی در ایام مذکور‬ ‫تبصره‪ :‬بدیهی است در صورتی که نرخ عرضه خرما ناشی‬ ‫از افزایش مصرف در پی��ک تقاضا و عدم تامین مکفی طبق‬ ‫تعهد فوق افزایش یابد دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار اجازه‬ ‫ابالغ و اخذ عوارض تعیین ش��ده را به دفتر مقررات صادرات‬ ‫و واردات و گمرک صادر خواهد کرد‪».‬‬ ‫‹ ‹زود تصمیم نگیریم‬ ‫مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کش��اورزی‬ ‫و صنای��ع تبدیل��ی با اش��اره به تصمیم های س��تاد تنظمی‬ ‫بازار اعالم کرد‪ :‬جلس��ه هایی از تابستان برای وضع عوارض‬ ‫صادراتی خرما و س��یب تش��کیل و در کارگروه تنظیم بازار‬ ‫هم مطرح ش��د که براین اس��اس س��تاد تنظیم بازار معتقد‬ ‫اس��ت باید تدابیری اندیش��ید که مانند سال گذشته در ماه‬ ‫مبارک رمضان با مشکالتی در قیمت ها و کمبود محصوالت‬ ‫مواجه نشویم‪.‬‬ ‫محم��ود بازاری به‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال میزان تولید دو‬ ‫محصول خوب است و نسبت به سال گذشته بیشتر هم بوده‬ ‫اس��ت بنابراین نباید محدودیت��ی و ممنوعیتی در صادرات‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬ما به همراه تشکل های مرتبط اعالم کردیم‬ ‫که برای حفظ بازارها و جایگاه ایران نباید خیلی زود تصمیم‬ ‫بگیریم و در همین باره کارگروه تنظیم بازار نیز مس��ائلی را‬ ‫مط��رح کرد و در نهایت صادرکنندگان خرما نیز این تعهد را‬ ‫دادن��د که با توجه به اهمیت مصرف بازار داخل این محصول‬ ‫در ایام ماه مبارک مس��اعدت داشته باشند تا محصوالت پر‬ ‫سال گذشته محدودیت صادراتی ایجاد کردند و ما شاهد بودیم‬ ‫که بعد از عید سیب های بسیاری دور ریخته شد‪ .‬اگر فصل سیب‬ ‫ای��ران یعن��ی تا اخر فروردین بگذرد دیگر مش��تری برای س��یب‬ ‫نیست‬ ‫مصرف در م��اه مبارک رمضان یعنی مضافت��ی و کبکاب با‬ ‫قیمت مناسب تامین شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته دغدغ ه ما این اس��ت که نرخ خرمای‬ ‫مضافتی در س��ردخانه ها با نرخ مصرف کننده در فروش��گاه‬ ‫زنجی��ره ای و میادین می��وه و تره بار ح��دود ‪۱۰‬هزار تومان‬ ‫تفاوت دارد که در این باره که مس��ئوالن ذی ربط باید راهکار‬ ‫بدهند و تش��کل ها نیز اعالم کردند کنترل این بخش با خود‬ ‫ستاد تنظیم بازار است‪.‬‬ ‫ب��ازاری با تاکید براینکه هیچ نگرانی در تامین محصوالت‬ ‫به ویژه خرما و س��یب که اق�لام پرمصرف در ایام ماه مبارک‬ ‫رمضان هس��تند وجود ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزارت جهاد نیز‬ ‫پیش بینی افزایش تولید و مازاد س��یب درختی را کرده بود‬ ‫ک��ه حدود ‪ ۱.۵‬میلیون تن اس��ت و ما نی��ز در این باره چند‬ ‫پیش��نهاد ارائه دادیم و یکی از انه��ا تهاتر واردات انبه‪ ،‬موز و‬ ‫اناناس با سیب درختی بود که در حال انجام است‪ .‬شاید این‬ ‫امر جنبه کمک به صادرات داشته باشد اما شاید کفایت نکند‬ ‫و به همین دلیل تولیدکنندگان و صادرکنندگان درخواست‬ ‫مش��وق های دیگری داشتند و در س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫نیز درخواس��ت کردیم از منابع هدفمندی و ماده ‪ ۳۳‬قانون‬ ‫برنامه ششم به ما کمک کنندو مبلغی را اختصاص دهند که‬ ‫هنوز نهایی نشده است‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬به صالح نمی دانیم که دولت ورود کند و سیب‬ ‫را از کشاورز بخرد چرا که هم نرخ تمام شده کشاورز باالست‬ ‫و محدودیت پولی دولت اج��ازه خرید نمی دهد و هم اینکه‬ ‫مازاد تولید باید تبدیل به ارز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبودی در خرما نداریم‬ ‫در همین ب��اره رئیس انجمن ملی خرمای ایران می گوید‪:‬‬ ‫سال گذشته که صادرات خرما با ممنوعیت مواجه شد‪ ،‬ضرر‬ ‫جبران ناپذیری در صادرات خرمای امسال تجربه کردیم‪.‬‬ ‫محس��ن رش��ید فرخ��ی در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ممنوعیت برای هر کاالی��ی کارنامه صادراتی ان کاال‬ ‫را ب��رای بازارهای هدف خراب می کند‪ .‬همانطور که پس��ته‬ ‫هم س��لیقه ای اعمال شد و هنوز هم نتوانستیم بعد از ‪۶‬سال‬ ‫بازاراها را به دس��ت بیاوریم چرا که بازارهای رقیب جای ما را‬ ‫گرفتند‪ .‬در بخش خرما کش��ورهای رقیبی مانند عربستان‬ ‫س��عودی داریم که به محض مواجه با خودتحریمی‪ ،‬جای ما‬ ‫را خواهند گرفت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از ابتدای امس��ال جلس��ه های متعددی‬ ‫داش��تیم و ای��ن اطمینان را ب��ه دولت دادیم که امس��ال بر‬ ‫خالف س��ال گذشته با کمبود محصول مواجه نخواهیم شد‬ ‫در نتیج��ه بازار ب��ه روال عادی پیش م��ی رود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫کاه��ش قیمتی اندک��ی را از ابتدای امس��ال تجربه کردیم‪.‬‬ ‫امس��ال حدود ی��ک میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزارت��ن تا یک میلیون‬ ‫‪۲۰۰‬هزار تن تولید خرما در کش��ور داش��تیم که نس��بت به‬ ‫س��ال قبل تولیدات حدود ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫در نتیجه نباید نگران تامین نیاز بازار داخل باش��یم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همکاری داش��تیم و‬ ‫امادگ��ی انجمن را برای تامین خرم��ای ماه مبارک رمضان‬ ‫اعالم کردیم‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن ملی خرم��ای ایران اف��زود‪ :‬غرفه هایی از‬ ‫نی��ز در ب��ازار میوه وتره ب��ار گرفته ایم و ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫برای عرضه مس��تقیم دادی��م‪ .‬همچنین با فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای مذاکره داش��تیم و تولیدکنن��دگان را به صورت‬ ‫مس��تقیم به انها ارتباط دادیم ک��ه درحال حاضر کار خود را‬ ‫ش��روع کرده اند؛ در نتیجه به نظر می رس��د هیچ مشکلی در‬ ‫تامین خرمای داخلی نخواهیم داشت و وقتی دولت بر وضع‬ ‫عوارض صادراتی خرما اصرار داشت گفتیم که اجازه بدهند‬ ‫اگر قیمت ها به طور ناگهانی جهش قیمتی نامتعارفی داشت‬ ‫این عوارض را وضع کنند‪.‬‬ ‫رشیدفرخی با تاکید براینکه انجمن خرما همیشه مخالف‬ ‫محدودیت های صادراتی بوده و ومعتقد است قیمت گذاری‬ ‫نیز باید براس��اس عرضه و تقاضا تعیین شود‪ ،‬گفت‪ :‬امروز که‬ ‫کش��ور به هر نوع ارزاوری نی��از دارد نباید ان را دچار ضرر و‬ ‫زیان جبران ناپذیر کنیم‪ .‬نرخ خرمای مضافتی درجه یک در‬ ‫مبدا ‪۱۶‬هزار و ‪۵۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��ال گذشته ‪۴۰۰‬میلیون دالر صادرات‬ ‫خرما داشتیم که البته با کاهش قابل توجه مواجه بوده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه امسال ستاد تنظیم بازار برای وضع‬ ‫عوارض صادراتی خرما نامه ای به انجمن ملی خرما ارس��ال‬ ‫ک��رد و ما نیز مخالفت خ��ود را اعالم کردی��م و گفتیم باید‬ ‫مذاکراتی در این باره انجام شود‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن مل��ی خرم��ای ای��ران تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫صادرکنن��دگان خرم��ا ب��ا کش��ورهای دیگ��ر و به وی��ژه‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای قرارداد دارند که اگر ممنوعیت و‬ ‫محدودیت صادراتی برایش��ان ایجاد کنیم بازارهای خود را‬ ‫از دس��ت می دهند و کش��ور مقصد تصمیم می گیرد کشور‬ ‫دیگ��ری را جایگزین ایران کند چرا ک��ه نمی تواند تعهدات‬ ‫خود را ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹در فرصت سوزی حرفه ای هستیم‬ ‫رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی نیز در این باره‬ ‫با بیان اینکه امس��ال وضعیت تولید محصوالت کش��اورزی‬ ‫ل گذش��ته بهتر بود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این مهم‬ ‫ما نس��بت به س��ا ‬ ‫ب��ه دالیلی چون وضعیت خوب ن��زوالت جوی و اب بود که‬ ‫تولیدات را چند برابر کرد‪ .‬سال گذشته گرمازدگی بسیاری‬ ‫از محصوالت را از بین برد و در بخش س��یب درختی اوضاع‬ ‫خوبی نداشتیم‪.‬‬ ‫س��ید رضا نوران��ی در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه امسال شرایط خوبی را داریم و براساس امار و‬ ‫ارقام تولید بیش از ‪۴‬میلیون تن تولید سیب درختی داشتیم‬ ‫که نسبت به سال گذشته رشد یک میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تن را‬ ‫تجربه کرد‪ .‬برهمین اساس انتظار می رفت برای مازاد تولید‬ ‫برنامه ریزی شود اما اینگونه نشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬چگونه می ش��ود یک ش��به کس��انی که‬ ‫اطالعاتی از ص��ادرات ندارند برای این بخش تصمیم گیری‬ ‫کنند؟ صادرات یک ش��به انجام نمی شود و بازاری به دست‬ ‫نمی اید که بخواهیم یک ش��به ب��رای ان تصمیمی بگیریم‪.‬‬ ‫فرد غیرمسئولی یک ش��به تصمیم می گیرد که بر صادرات‬ ‫س��یب عوارض وضع یا ان را ممنوع کند؛ ان هم به این دلیل‬ ‫که کرونای چین باعث می ش��ود س��یب زیادی از کش��ور ما‬ ‫صادر می شود ودر نتیجه با کمبود مواجه شویم‪ .‬این درحالی‬ ‫ت برای کشور ماست‪ .‬مانند‬ ‫اس��ت که این موضوع یک فرص ‬ ‫تحریمی که قطر و روس��یه ش��د و برای م��ا یک فرصت بود‪.‬‬ ‫متاس��فانه ما در فرصت سوزی بسیار حرفه ای هستیم اما در‬ ‫فرصت سازی ها عملکرد ضعیفی داریم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تاکید کرد‪ :‬مگر‬ ‫کدام کشورها درخواست سیب از ما داشتند که اگر صادرات‬ ‫انجام دهیم با قحطی مواجه خواهیم ش��د؟ فقط کشور هند‬ ‫این درخواس��ت را داده که ان هم جزو برنامه ریزی های ما از‬ ‫قبل بوده است‪.‬‬ ‫نورانی خطاب به مسئوالن گفت‪ :‬شما که ‪۳‬ماه است برای‬ ‫شب عید ذخیره سازی کردید؛ پس دیگر چه نگرانی دارید؟‬ ‫اگر نتوانستید ذخیره سازی انجام دهید پس دیگر مشکل را‬ ‫ب��ه گردن صادرکننده و صادرات نیندازید‪ .‬اگر موفق نبودید‬ ‫بای��د بیایید محص��والت را بخرید نه اینک��ه نگذارید چرخ‬ ‫ص��ادرات حرکت کن��د و مانع ایجاد کنید‪ .‬در ش��رایطی که‬ ‫تحری��م گلوی اقتصاد ایران را می فش��ارد و ما باید صادرات‬ ‫مویرگی داشته باشیم‪ ،‬این خودتحریمی ها از کجا بروز پیدا‬ ‫می کند؟‬ ‫وی با بیان اینکه اگر س��ازمان توس��عه تجارت متولی امر‬ ‫ص��ادرات اس��ت پس چرا معاون��ت دیگر در ام��ور صادرات‬ ‫دخالت می کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر قرار اس��ت صادرات داشته‬ ‫باشیم باید با جان و دل باشد و هیچ محدودیت و ممنوعیتی‬ ‫نداشته باشد‪ .‬این اتفاقات در اینده خسارات جبران ناپذیری‬ ‫را به بدنه اقتصاد ما می زند چرا که صادرکنندگان دیگر برای‬ ‫سال ‪ ۹۹‬برنامه ریزی صادراتی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی گفت‪ :‬من این‬ ‫اعتراض را به نهاد ریاس��ت جمهوری رس��اندم و نامه ای هم‬ ‫نوش��تم و انتظار داریم که حداقل یک نفر پاسخگو باشد‪ .‬اگر‬ ‫هدف ما توس��عه صادرات غیرنفتی است‪ ،‬پس این اقدامات‬ ‫چیست؟‬ ‫نورانی افزود‪ :‬با توجه به اینکه در استانه انتخابات هستیم‬ ‫چ��را برخی به خودش��ان اج��ازه می دهند ای��ن اتفاقات را‬ ‫رق��م بزنند که تولیدکنندکان و صادرکنندگان س��یب خیز‬ ‫اذربایج��ان غرب��ی مقابل اس��تانداری تجمع کنن��د‪ .‬این‬ ‫حرکت ها نامعقول است‪ .‬اگر می خواهند صادرات را تعطیل‬ ‫کنن��د‪ ،‬بگویند که صادرات تعطیل اس��ت و ما را گرفتار این‬ ‫بازی ها نکنند‪ .‬ما سیاس��ی نیس��تیم بلک��ه کار ما اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬با ای��ن خدتحریمی ها جز از دس��ت دادن‬ ‫بازارهای هدف و بی اعتباری در دنیا عایدی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫این وض��ع عوارض صادراتی و محدودی��ت و ممنوعیت کار‬ ‫دوست نیست!‬ ‫رئیس اتحادی��ه ملی محصوالت کش��اورزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر قرار باش��د این روند ادامه داش��ته باشد من مسئولی که‬ ‫‪۳۵‬س��ال اس��ت کار صادراتی می کنم در س��ال ‪ ۹۹‬تعطیل‬ ‫می کنم‪ .‬هیچ بیمه ای کاالی ما را بیمه فس��ادپذیر نمی کند‪.‬‬ ‫صادرات میوه و تره بار همیش��ه با ریس��ک همراه بوده است‬ ‫و خودمان وارد بازارهایی می ش��ویم که بس��یاری از رقبا را‬ ‫پس می زنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل صادرات باید زیر یک سقف حل شود‬ ‫نورانی با تاکید براینکه کاالی مازاد را اگر نفروش��یم باید‬ ‫دور بریزیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��ال گذشته محدودیت صادراتی‬ ‫ایج��اد کردند و ما ش��اهد بودیم که بعد از عید س��یب های‬ ‫بس��یاری دور ریخته شد‪ .‬اگر فصل سیب ایران یعنی تا اخر‬ ‫فروردین بگذرد دیگر مشتری برای سیب نیست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براس��اس امار فائو ما حدود ‪۳۵‬درصد ضایعات‬ ‫در محصوالت کشاورزی داریم که با این میزان ‪۹‬میلیون نفر‬ ‫س��یر خواهند شد‪ .‬حاال اگر برخی دوس��ت دارند این امار را‬ ‫بیش��تر کنند برای صادرات مانع ایجاد کنند‪.‬اقتصاد س��الم‬ ‫یعنی اقتصاددان برای ان چاره اندیش��ی کند نه اینکه مانع و‬ ‫نارضایتی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی معتقد است‪:‬‬ ‫عواملی که می تواند به دشمن کمک کند همین ممنوعیت‬ ‫و محدودیت برای صادرات اس��ت‪ .‬از سوی دیگر کشورهای‬ ‫عربی ح��وزه خلیج فارس بانک ایران��ی دارند و اگر مطمئن‬ ‫نیستند صادرکنندگان ارز خود را برگردانند‪ ،‬این بانک ها ارز‬ ‫ما را بگیرند و اینجا ریال تحویل دهند؛ این موضوع فقط یک‬ ‫شیوه نامه می خواهد‪.‬‬ ‫نورانی ادامه داد‪ :‬به عنوان نمونه از س��ال ‪ ۱۳۷۴‬گفته ایم‬ ‫م��ا کمبود کانتینر یخچالی داریم اما هنوز هم این مش��کل‬ ‫پابرجاس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که باتوجه به بازشدن بازار‬ ‫اوراس��یا به روی ایران با کمبود کانتین��ر یخچال دار در مرز‬ ‫استارا و بازرگان مواجه هستیم‪ .‬اعالم کردیم حداقل وزارت‬ ‫راه اجازه ده��د در این دوماه پیش رو کانتینر خالی خارجی‬ ‫وارد کش��ور ش��ود و محصول صادراتی م��ا را صادرکنند اما‬ ‫موافقت نکردند‪ .‬کرای��ه ‪۳‬هزار یورویی به ‪۵‬هزار و ‪۴۰۰‬یورو‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در مورد دیگر وقتی برای بازار هند برنامه ریزی‬ ‫کردیم کرایه حمل کانتینر یخچالی ‪۴۰‬فوتی به مقصد بنادر‬ ‫هند هزار دالر بود و با رشد صادرات به ‪۳‬هزار دالر ارتقا یافت‪.‬‬ ‫نی��از به متولی صادرات داش��ته باش��یم و تمام تصمیم های‬ ‫صادرات غیرنفتی باید زیر یک سقف انجام شود‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫محمود بازاری‬ ‫محسن رشید فرخی‬ ‫سید رضا نورانی‬ ‫مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از‬ ‫رشد ‪ ۳۷‬درصدی صادرات اسانس و فراورده های جانبی‬ ‫گیاهان دارویی در دو سال گذشته نسبت به سنوات قبل‬ ‫در کش��ور خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حسین زینلی گفت‪:‬‬ ‫اهمیت کشت و تولید گیاهان دارویی در اقتصاد و صنعت‬ ‫کشور بر کسی پوشیده نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گیاهان دارویی نق��ش مهمی به لحاظ‬ ‫اشتغال افزایی‪ ،‬توسعه صادرات غیرنفتی‪ ،‬ارزاوری‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی و بسیاری موارد دیگر در اقتصاد مملکت دارند‪.‬‬ ‫مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سال گذشته ‪ ۲۰‬هزار هکتار سطح زیر کشت‬ ‫گیاهان دارویی در کش��ور توسعه پیدا کرده است‪ .‬هدف‬ ‫اصلی وزارت جهاد کش��اورزی در توسعه سطح زیر کشت‬ ‫گیاه��ان دارویی تامین نیاز داخلی و صادرات محصوالت‬ ‫این گیاهان از قبیل اسانس و دیگر فراورده ها به بازارهای‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫زینلی تاکی��د کرد‪ :‬بیش از ‪ ۱۷۲۸‬گون��ه گیاه دارویی‬ ‫بصورت انحص��اری در کش��ور وجود دارد ک��ه می تواند‬ ‫ب��رای مملکت ارز اوری خوبی داش��ته باش��د‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬رویکرد وزارت جهاد کشاورزی این است که گیاهان‬ ‫دارویی پس از فراوری صادر و به یک معنا از خام فروش��ی‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه در ‪ ۹‬ماهه س��ال ج��اری ‪ 5‬میلیون‬ ‫کیلوگرم اسانس و عصاره گیاهان دارویی از ایران به خارج‬ ‫ص��ادر و بیش از ‪ ۴۵۰‬میلیون دالر ارز اوری برای کش��ور‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به طور کل��ی از این می��زان ارزاوری ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون دالر مربوط به گیاه زعفران و بقیه متعلق به سایر‬ ‫گونه گیاهان دارویی بوده است‪.‬‬ ‫زینلی اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به برنامه ریزی های صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬همه اس��انس و عصاره مورد نیاز کش��ور در حوزه‬ ‫گیاه��ان دارویی طی چند س��ال این��ده در داخل تامین‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ایران به لحاظ جغرافیای��ی‪ ،‬اقلیمی و اب و‬ ‫هوایی از موقعیت ممتازی برای توس��عه کش��ت گیاهان‬ ‫دارویی برخوردار است‪.‬‬ ‫مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫یاداورش��د‪ :‬ض��رورت ایج��اب می کند از ای��ن ظرفیت‬ ‫اقتصادی به بهترین وجه ممکن در راستای ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫رونق تولید‪ ،‬ارزاوری و توسعه صادرات بهره گیری شود‪.‬‬ ‫چه کاالهایی در فروش های‬ ‫فوق العاده پایان سال‬ ‫عرضه می شود؟‬ ‫فهرست کاالها و خدماتی که در نمایشگاه های فروش‬ ‫به��اره و فروش ه��ای فوق العاده عرضه می ش��وند‪ ،‬اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬بر اس��اس تصمیم س��تاد تنظیم‬ ‫بازار مس��ئولیت برگزاری فروش های فوق العاده بر عهده‬ ‫اتاق های اصناف سراس��ر کش��ور اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫اتاق های اصناف سراسر کش��ور مکلف هستند برگزاری‬ ‫فروش ه��ای فوق العاده را براس��اس ضوابط مرتبط یعنی‬ ‫کیفیت‪ ،‬میزان تخفیف های اعمالی و ‪ ...‬با اطالع رس��انی‬ ‫مناسب‪ ،‬مدیریت و نظارت کنند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس برگزاری نمایشگاه های فروش بهاره نیز‬ ‫براساس ش��یوه نامه ابالغی از سوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با مسئولیت و محوریت اتاق های اصناف در سراسر‬ ‫کشور با حداقل هزینه غرفه برنامه ریزی خواهد شد‪.‬‬ ‫اقالم اساس��ی و مواد غذایی مانند برنج‪ ،‬ش��کر‪ ،‬روغن‬ ‫خوراک��ی‪ ،‬حبوبات‪ ،‬ماکارون��ی‪ ،‬رب گوجه فرنگی و ‪ ...‬در‬ ‫کنار اقالم پروتئینی نظیر گوش��ت قرمز‪ ،‬گوش��ت مرغ و‬ ‫تخم مرغ در این نمایشگاه ها و فروش های ویژه پایان سال‬ ‫عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫لبنیات مانند ش��یر‪ ،‬پنیر‪ ،‬کره و ماس��ت‪ ،‬ش��یرینی و‬ ‫شکالت‪ ،‬اجیل و خشکبار‪ ،‬کیف و کفش و پوشاک و مواد‬ ‫ش��وینده و بهداشتی نیز در این نمایشگاه ها با عرضه ویژه‬ ‫همراه خواهند بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس تصمیمات اتخاذ ش��ده تایر خودرو و روغن‬ ‫موتور در کنار س��ایر اقالم مورد نیاز در نمایش��گاه فروش‬ ‫به��اره و فروش ه��ای فوق العاده سراس��ر کش��ور عرضه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫س��تاد تنظیم بازار فهرست خدمات مشمول را حمل و‬ ‫نقل درون شهری و برون شهری شامل بار و مسافر‪ ،‬هوایی‪،‬‬ ‫ریلی و جاده ای و دریایی‪ ،‬خدمات تعمیر خودرو و خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش‪ ،‬اماکن تفریحی و فرهنگی‪ ،‬س��یاحتی و‬ ‫زیارتی‪ ،‬هتل داری و گردش��گری‪ ،‬خدمات گردش��گری‪،‬‬ ‫ارائه خدمات خبازی‪ ،‬قالیشویی و خشکشویی و ‪ ...‬را اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫صنوف منتخب‪ ،‬میادین میوه و تره بار‪ ،‬فروش��گاه های‬ ‫زنجی��ره ای و اتحادیه تعاونی ه��ای کارمندی‪ ،‬کارگری‪،‬‬ ‫فرهنگیان و نیروهای مسلح در اولویت شبکه های توزیع‬ ‫طرح بوده و مکلف به همکاری حداکثری در اجرای طرح‬ ‫ایام پایانی سال هستند‪.‬‬ ‫پیش از ای��ن قائم مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از اع�لام امادگ��ی واحده��ای صنف��ی ب��رای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های فروش بهاره خبر داده و گفته بود که این‬ ‫نمایش��گاه ها به تناوب‪ ،‬در دوره زمانی اول تا ‪ ۲۴‬اسفند به‬ ‫مدت حداقل ‪ ۱۰‬روز برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫موان��ع پی��ش روی صادرات تمامی ن��دارد‪ .‬چند روزی‬ ‫اس��ت خبرهایی مبنی بر وضع عوارض صادراتی بر خرما‬ ‫و س��یب درختی در رس��انه ها منتش��ر ش��ده که انتقاد و‬ ‫اعتراض بس��یاری از فعاالن این حوزه را به همراه داش��ت‪.‬‬ ‫این اعتراض ها در حالی اس��ت که تولیدات نسبت به سال‬ ‫گذشته افزایش داشته و ما با مازاد تولید روبه رو هستیم که‬ ‫راهی ج��ز صادرات برای ان وجود ندارد‪ .‬تکرار تجربه تلخ‬ ‫گذش��ته دور از انصاف و منطق است؛ سال گذشته مقدار‬ ‫زیادی س��یب دور ریخته ش��د‪ ،‬در حالی که می توانست‬ ‫صادر ش��ود‪ .‬همه اینها در ش��رایطی است که ایران نیاز به‬ ‫هر نوع ارزاوری دارد و نباید مانعی برای این امر ایجاد کرد‪.‬‬ ‫هرچن��د تامین نیازهای کش��ور در اولویت اصلی اقتصاد‬ ‫است اما زمانی که با مازاد تولید روبه رو هستیم نباید چشم‬ ‫را ب��ر صادرات ببندیم و چوب الی چ��رخ ان بگذاریم که‬ ‫راهب��رد اصلی ح��وزه اقتصاد مقاومتی و ش��رایط تحریم‬ ‫است والغیر‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1469‬‬ ‫پیاپی ‪2787‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫اماری که خط بطالن بر شایعه شیرهای الوده کشید‬ ‫گپ و گفت‬ ‫از کف دست‬ ‫نمی توان مویی کند‬ ‫رشد ‪ ۱۲‬درصدی صادرات فراورده های شیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صادرات‬ ‫فراورده های‬ ‫شیری در ‪۱۰‬‬ ‫ماهه امسال‬ ‫با رشد ‪۱۲‬‬ ‫درصدی در وزن‬ ‫به ‪ ۳۳۱‬هزار و‬ ‫‪ ۸۸۹‬تن رسید‬ ‫این روزه��ا در فضای رس��انه ای کش��ور هجمه های‬ ‫س��ازماندهی شده بس��یاری علیه امنیت غذایی مطرح‬ ‫می ش��ود که این پروژه با ش��ایعه ش��یرهای الوده هم‬ ‫نتوانست به سرمنزل مقصود برسد‪.‬‬ ‫امارهای منتشر شده در گمرک خود گواه بر سالمت‬ ‫فراورده های ش��یری اس��ت که نش��ان می دهد در ‪۱۰‬‬ ‫ماهه نخست امسال این محصوالت به ‪ ۳۳‬کشور صادر‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫در همین باره سخنگوی گمرک اعالم کرد‪ :‬صادرات‬ ‫فراورده های ش��یری در ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال با رش��د ‪۱۲‬‬ ‫درصدی در وزن به ‪ ۳۳۱‬هزار و ‪ ۸۸۹‬تن رسید‪.‬‬ ‫س��ید روح اهلل لطیف��ی در این زمینه ب��ه ایرنا گفت‪:‬‬ ‫محص��والت صادراتی ش��امل بس��تنی‪ ،‬شیرخش��ک‪،‬‬ ‫انواع پنیر‪ ،‬اب پنیر‪ ،‬دوغ‪ ،‬ماس��ت‪ ،‬خام��ه‪ ،‬کره و انواع‬ ‫روغن های مشتق از شیر است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ارزش صادراتی فراورده های ش��یری در‬ ‫بازه زمانی ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال حدود ‪ ۳۵۸‬میلیون و‪۱۲۰‬‬ ‫هزار دالر بوده است‪.‬‬ ‫لطیفی درباره حجم لبنیات صادراتی در مقایس��ه با‬ ‫مدت مش��ابه سال قبل‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬میزان صادرات این‬ ‫محصول در مدت زمان مش��ابه سال گذشته ‪۲۹۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۹‬ت��ن و‪ ۳۲۱‬کیلوگرم بوده اس��ت که با رش��د‪۱۲‬‬ ‫درصدی نس��بت به سال گذش��ته به ‪ ۳۳۱‬هزار و ‪۸۸۹‬‬ ‫تن رس��ید‪ .‬سخنگوی گمرک با اش��اره به مقصدهای‬ ‫صادرات��ی این محصول گفت‪ :‬کش��ور ع��راق با حدود‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫الیح��ه بودج��ه دولت برای س��ال ‪ ۱۳۹۹‬که‬ ‫هم اکنون در دس��ت کمیس��یون های تخصصی‬ ‫مجل��س و زیر ذره بین نمایندگان مردم اس��ت‪،‬‬ ‫می��زان درامدهای مالیاتی دول��ت را ‪ ۱۹۵‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان براورد کرده که نس��بت به ‪۱۷۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بودجه سال ‪ ۹۸‬نزدیک به ‪۱۵‬‬ ‫درصد افزایش را نش��ان می دهد‪ .‬این رقم نسبت‬ ‫ب��ه درامد مالیات��ی ‪ ۱۵۰‬هزار میلی��ارد تومانی‬ ‫مص��وب در س��ال ‪ ۹۸‬نیز بی��ش از ‪ ۱۶.۶‬درصد‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬افزایش درامدهای مالیاتی‬ ‫در بودجه دولت در حالی لحاظ ش��ده اس��ت که‬ ‫اقتصاد ایران گرفتار رش��د منفی و رکود است‪ .‬با‬ ‫این حس��اب بسیار بعید اس��ت که این رقم قابل‬ ‫تحقق باشد‪ ،‬همان گونه که در سال های گذشته‬ ‫ارقام الیحه و قانون مصوب بودجه‪ ،‬در سال های‬ ‫رونق حتی‪ ،‬به طور کامل محقق نمی شده است‪.‬‬ ‫در همین باره‪ ،‬ناصر ریاحی‪ ،‬خزانه دار و عضو هیات‬ ‫رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با روابط‬ ‫عمومی اتاق بازرگانی تهران توضیح می دهد که‬ ‫با روال کنونی‪ ،‬این رقم قابل تحقق نیست چون‬ ‫مگ��ر این که دولت منابع تازه و پایه های مالیاتی‬ ‫جدیدی ایجاد کند‪ .‬که ان هم در شرایط رکودی‬ ‫اقتصادی کاری سخت است‪ .‬او همچنین با اشاره‬ ‫به تغییر رویکرد دولت و حرکت از بودجه متکی‬ ‫بر نفت به سمت بودجه متکی بر مالیات‪ ،‬معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬تنها دولتی که نان خور اقتصاد باش��د‪ ،‬به‬ ‫ش��هروندان و مالیات دهندگان پاسخگوس��ت و‬ ‫این رویکرد حتی اگر با اجبار تحریم های مخرب‬ ‫ایجاد شده باشد‪ ،‬رویکردی مناسب است که باید‬ ‫پایدار و ماندگار شود‪.‬‬ ‫€ €نظر ش�ما درباره سیاست هاى مالیاتى‬ ‫س�ال اینده و الیحه مالیات هاى مس�تقیم‬ ‫چیست؟‬ ‫با توجه به رکود اقتصادى دو سال اخیر و توجه‬ ‫به ای��ن نکته که عمده وصول مالیات پیش بینى‬ ‫شده است در سال ‪ ١٣٩٩‬بابت عملکرد اشخاص‬ ‫حقوقى و حقیقى در دو س��ال ‪ ٩٧‬و ‪ ٩٨‬خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬بعید می دانم که این پیش بینى تحقق پیدا‬ ‫کند مگ��ر اینکه دولت منابع مالیاتى جدیدى را‬ ‫کشف کند یا پایه هاى مالیاتى تازه اى وضع کند‪.‬‬ ‫البته کش��ف منابع مالیاتى که بیش��تر به کشف‬ ‫بخش غیرشفاف و زیرزمینى اقتصاد برمی گردد‬ ‫خود مستلزم استخدام نیرو و هزینه بیشتر است‬ ‫ک��ه به نظ��ر نمی اید این مه��م در بخش بودجه‬ ‫دولت و س��ازمان امور مالیاتى پیش بینى ش��ده‬ ‫باش��د‪ .‬از طرفى ضم��ن اینکه وض��ع مالیات بر‬ ‫خودروه��ا و امالک گران قیم��ت نوعا امر مثبتى‬ ‫است اما با توجه به پیچیدگى نحوه تعیین ارزش‬ ‫ای��ن اقالم و در نهایت می��زان اندک مالیاتى که‬ ‫از این راه وصول خواهد ش��د‪ ،‬به تنهایى کارساز‬ ‫نیس��ت‪ .‬البته من تعجب می کنم که چرا دولت‬ ‫در وضع مالی��ات ولو به میزان کم بر درامدهاى‬ ‫غیرمولد مثل سود سپرده هاى بانکى تردید دارد‪.‬‬ ‫اگر این تردید به دلیل نگرانى از هدایت سپرده ها‬ ‫به بازار ارز و طالست که باید عرض کنم با کنترل‬ ‫خوبى که روى این بازارها به وجود امده و کنترل‬ ‫تراکنش ه��اى بانکى این نگرانى ش��اید زیاد بجا‬ ‫نباش��د‪ .‬به هرح��ال من درصد مالیات بر س��ود‬ ‫عملکرد مالیات بنگاه ها را بسیار منصفانه می دانم‬ ‫و معتقدم با این نرخ مالیاتى بنگاه هاى اقتصادى‬ ‫وظیفه خود براى شفافیت و بعد پرداخت مالیات‬ ‫را انج��ام می دهند و واقع��ا چیزى مازاد بر اینکه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬قابل احصا و وصول نخواهد بود‪.‬‬ ‫€ €در جایى گفته اید که جوایز مالیاتى که‬ ‫براى وصول مالیات به پرسنل سازمان امور‬ ‫مالیاتى داده می شود نجومى است‪ ،‬در این‬ ‫مورد بیشتر توضیح می دهید؟‬ ‫م��ن تعجب می کنم که از مصاحبه من چنین‬ ‫برداش��تى ش��ده باش��د‪ .‬به طور قطع منظور من‬ ‫این نبوده است‪ ،‬بنده عرض کردم به دلیل رکود‬ ‫و ایجاد نش��دن پایه ه��اى مالیاتى جدید وصول‬ ‫بیش از ‪ ٤٠‬درصد مالیات اضافى ممکن نیس��ت‬ ‫و ای��ن کار حتى با پرداخت نجومى جایزه وصول‬ ‫هم نخواهد ش��د‪ .‬ج��ا دارد همین جا اگر مطلب‬ ‫را ط��ورى عن��وان کرده ام که برداش��ت دیگرى‬ ‫از ان ش��ده اس��ت‪ ،‬از همه مخاطب��ان و به ویژه‬ ‫پرسنل و عوامل زحمتکش سازمان امور مالیاتى‬ ‫عذرخواه��ى کنم‪ .‬منظور من طعنه ای به بودجه‬ ‫بود به این معنا که از کف دستى که بى مو است‪،‬‬ ‫نمی توان مویى کند‪.‬‬ ‫م��ا فک��ر می کنیم تحری��م موج��ود‪ ،‬الاقل از‬ ‫ای��ن لحاظ ک��ه درامد دول��ت را از فروش منابع‬ ‫طبیعى به س��مت تکیه ب��ر مالیات هدایت کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬می تواند نعمت بزرگى تلقی شود‪ .‬زمانی‬ ‫ک��ه دولت��ى نان خور اقتصاد باش��د ناگزیر به ان‬ ‫توجه خواهد کرد و چون به عبارتى شریک فعال‬ ‫اقتص��ادى در س��ود حاصله اس��ت‪ ،‬او را حمایت‬ ‫می کند و حرفش را می ش��نود‪ .‬دولت تنها زمانی‬ ‫پاسخگوست که اموراتش از مالیات شهروندان و‬ ‫فعالیت های اقتصادی انان بگذرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪۲۶۶‬میلی��ون دالر مقصد اول صادراتی‪ ،‬افغانس��تان با‬ ‫ح��دود ‪ ۵۴‬میلی��ون دالر مقصد دوم و روس��یه با ‪۴۳‬‬ ‫میلیون دالر س��ومین مش��تری صادرات لبنیات کشور‬ ‫بوده اند که مجموع صادرات به این س��ه کشور بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصد صادرات لبنیات را شامل شده است‪ .‬به گفته‬ ‫لطیفی‪ ۲۰ ،‬نوع فراورده لبنی مختلف از کش��ور صادر‬ ‫می شود که بازار هدف ان کشورهای همسایه تا اروپایی‬ ‫را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای اطالع رس��انی گمرک ایران با اشاره به‬ ‫ش��ایعه مطرح ش��ده درباره لبنیات تولید داخل تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تولید لبنیات در کشور از مرحله نهاده تا محصول‬ ‫در کنترل چندین نهاد با اس��تاندارد سختگیرانه است‪،‬‬ ‫بنابرای��ن افزایش صادرات به ‪ ۳۳‬کش��ور جهان که در‬ ‫بین ان ‪ ۱۰‬کش��ور اروپای��ی و امریکایی با اس��تاندارد‬ ‫سخت گیرانه مواد غذایی نیز وجود دارند‪ ،‬موید سالمت‬ ‫و استاندارد باالی فراورده های شیری تولید ایران است‬ ‫که با وجود تحریم های ظالمانه همچنان مشتریان این‬ ‫محصوالت هستند‪.‬‬ ‫نگرانی بخش خصوصی از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران‬ ‫در روزه��ای باقیمان��ده تا نشس��ت بعدی گ��روه ویژه اقدام‬ ‫مال��ی (‪ )FATF‬در پاریس که در روزه��ای ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۱‬فوریه‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬مصادف با روزهای پایانی بهمن و اغاز اسفند ماه است‪،‬‬ ‫کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران شانزدهمین‬ ‫نشس��ت خود را دوباره به بررسی مسئله پیوستن ایران به این‬ ‫گروه اختص��اص داد تا تبعات تصویب یا تصویب نکردن لوایح‬ ‫اف ای تی اف (‪ )FATF‬را به بحث و گفت وگو بگذارد‪.‬‬ ‫گروه ویژه اقدام مالی پس از اعطای مهلت ‪ 4‬ماهه به ایران‬ ‫و قرار دادن نام کش��ورمان در زمره پرریس��ک ترین بازارهای‬ ‫پولی و مالی‪ ،‬قرار اس��ت در اجالس بعدی خود در مورد ایران‬ ‫با موضوع تمدید مهلت یا انجام اقدامات متقابل‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در نشس��ت ش��انزدهم کمیس��یون بازار پول و سرمایه اتاق‬ ‫بازرگانی تهران که به منظور بررس��ی پیوس��تن ایران به لوایح‬ ‫اف ای تی اف با حضور اعضای این کمیس��یون و مجید شاکری‪،‬‬ ‫پژوهش��گر اقتصادی برگزار ش��د‪ ،‬موافقان و مخالفان پذیرش‬ ‫لوایح اف ای تی اف دیدگاه های خود را مطرح کردند‪.‬‬ ‫در اغاز این نشس��ت‪ ،‬مجید ش��اکری‪ ،‬پژوهشگر و تحلیلگر‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬س��اختار گ��روه ویژه اق��دام مالی‪ ،‬دس��تاوردها و‬ ‫هزینه ه��ای پذیرش مقررات اف ای ت��ی اف برای ایران را از بُعد‬ ‫فنی تشریح کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬او در بخش��ی از س��خنان‬ ‫خود به این نکته اشاره کرد که سیاستمداران موافق و مخالف‬ ‫پیوس��تن ایران به لوایح مذکور اکنون روی این مس��ئله اتفاق‬ ‫نظر دارند که دس��تاوردهای تس��ریع در تکمیل اکش��ن پلن‬ ‫اف ای تی اف احتمالی اما هزینه های ان قطعی خواهد بود‪.‬‬ ‫پ��س از ان‪ ،‬رئیس کمیس��یون ب��ازار پول و س��رمایه اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با اش��اره به اینکه موضوع اف ای تی اف و لوایح‬ ‫مرتب��ط با ان پس از حمالت یازده س��پتامبر در جهان مطرح‬ ‫ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این مقطع‪ ،‬دنی��ا به این نتیجه رس��ید که با‬ ‫‹ ‹از تنش زایی پرهیز کنیم‬ ‫وض��ع قوانینی از تامین مالی تروریس��م‪ ،‬قاچاق مواد مخدر و‬ ‫قاچاق انس��ان جلوگیری کند و به این ترتیب اس��تانداردهایی‬ ‫برای مب��ادالت بانکی تعیین کرد‪ .‬اکنون اغلب کش��ور ها‪ ،‬جز‬ ‫کره ش��مالی که در لیست س��یاه قرار دارد‪ ،‬این استانداردها را‬ ‫پذیرفته اند‪ .‬ایران هم در فهرس��ت خاکستری قرار گرفته و در‬ ‫روزهای اینده در مورد ان تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫فریال مس��توفی با بیان اینکه پیوستن به این لوایح در ایران‬ ‫دچار سیاس��ت زدگی شده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حالی که این‬ ‫موضوع ارتباطی با مس��ائل سیاس��ی ندارد و روی استانداردها‬ ‫برای مبارزه با پولشویی متمرکز است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با‬ ‫بیان اینکه به موجب قوانی��ن داخلی‪ ،‬ایران خود نظارت هایی‬ ‫را برای مبارزه با پولش��ویی بر عملی��ات بانکی اعمال می کند‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬ایران خود قربانی تروریس��م اس��ت و در حوزه‬ ‫مبارزه با مواد مخدر هم پیش��گام بوده است؛ بنابراین شایسته‬ ‫است با پذیرش لوایح مرتبط با اف ای تی اف از جمله سی اف تی‬ ‫(‪ )CFT‬و پالرمو‪ ،‬نگرش های منفی و غیرواقعی علیه کشور را‬ ‫اصالح کنیم‪ .‬من امیدوارم که کش��ورمان در اجالس اتی گروه‬ ‫ویژه اقدام مالی در فهرست سیاه قرار نگیرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه نایب رئی��س این کمیس��یون نیز با بی��ان اینکه‬ ‫اتاق ه��ای بازرگانی تهران و ایران در قال��ب بیانیه نظر صریح‬ ‫خود را در مورد پیوس��تن به اف ای ت��ی اف بیان کرده اند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ش��رایطی که کشورها به س��وی جهانی شدن حرکت‬ ‫می کنند‪ ،‬می طلبد که س��ازمانی بر رعایت استانداردها در نقل‬ ‫و انتق��االت مالی نظ��ارت ک��رده و از ورود پول های کثیف به‬ ‫اقتصاد ه��ا جلوگیری کند‪ .‬ما هم باید قواعد دنیا را بپذیریم؛ به‬ ‫ویژه در شرایط کنونی که تحت تاثیر تحریم ها هستیم‪.‬‬ ‫عباس ارگون با اش��اره به اینکه امریکا تالش می کند‪ ،‬تمام‬ ‫منافذ ورود جریان پول به ایران را مسدود کند‪ ،‬افزود‪ :‬پذیرش‬ ‫لوایح اف ای تی اف احتماال ش��رایط ما را بهتر نمی کند اما مانع‬ ‫بدتر شدن این وضعیت خواهد شد‪ .‬اگر نام ایران وارد فهرست‬ ‫س��یاه شود‪ ،‬ش��رکای تجاری کنونی ما نیز دیگر نمی توانند به‬ ‫همکاری خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اکن��ون به بهانه انکه اس��تقالل کش��ور مخدوش‬ ‫می ش��ود‪ ،‬با پیوس��تن ایران ب��ه لوایح اف ای ت��ی اف مخالفت‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما اس��تقالل این نیست که مقابل اس��تانداردهای‬ ‫بین المللی بایس��تیم‪ .‬ما در این مرحله باید از تنش زایی پرهیز‬ ‫کنیم‪ ،‬تنش هایی که فش��ار ها علیه ایران را حادتر و سنگین تر‬ ‫می کن��د‪ .‬به نظر می رس��د‪ ،‬پذیرش نش��دن ای��ن لوایح نوعی‬ ‫خودتحریمی است‪.‬‬ ‫ارگون در بخش دیگری از س��خنانش با بیان اینکه ریسک‬ ‫اعتباری ایران به عدد ‪ ۷‬رس��یده است‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش ریسک‬ ‫اعتب��اری ایران نیز هزینه های تامین مال��ی را افزایش خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‹ ‹روزنه های باقیمانده‬ ‫فرهاد فزونی‪ ،‬مش��اور حوزه حمل ونقل اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫نیز با بیان اینکه ‪ ۲۰۵‬کش��ور قواعد اف ای تی اف را پذیرفته اند‬ ‫که از تعداد اعضای س��ازمان ملل نیز بیشتر است‪ ،‬گفت‪ :‬چهار‬ ‫کش��ور کره شمالی‪ ،‬س��ودان جنوبی‪ ،‬یمن و صحرای غربی از‬ ‫پذیرش این قواعد خودداری کرده اند و در صورت قرار گرفتن‬ ‫نام ایران در لیس��ت سیاه‪ ،‬نام ایران هم طراز این کشور ها قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫او ب��ر ای��ن عقیده ب��ود که ایران ب��ا تصویب نش��دن لوایح‬ ‫اف ای تی اف خود را در انزوای بیشتری قرار خواهد داد‪ .‬فزونی‬ ‫افزود‪ :‬چنانچه ایران در فهرس��ت سیاه اف ای تی اف قرار گیرد‪،‬‬ ‫بانک ه��ای خارجی که تاکنون و در ش��رایط تحری��م با ایران‬ ‫همکاری می کردند‪ ،‬این مس��ئله را بهانه همکاری نکردن قرار‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬احمد تش��کینی‪ ،‬مدیرکل دفتر امور اقتصادی‬ ‫و سیاس��ت های تجاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز که‬ ‫در این نشس��ت حضور یافته بود با تاکید بر اینکه چش��م انداز‬ ‫فعاالن اقتصادی باید روش��ن باش��د‪ ،‬عنوان ک��رد که تصمیم‬ ‫حاکمیت و سیاس��ت گذار باید برای فع��االن اقتصادی معلوم‬ ‫باش��د و بخش خصوصی برای برنامه ریزی های اتی باید بداند‬ ‫ک��ه نهاده��ای تصمیم گیر‪ ،‬ای��ن لوای��ح را در نهایت تصویب‬ ‫می کنند یا نمی کنند‪.‬‬ ‫در ادام��ه س��ایر حاض��ران و اعض��ای این کمیس��یون نیز‬ ‫دیدگاه های خود را مطرح کردند‪ .‬نگرانی عمده ای که از سوی‬ ‫بیش��تر فعاالن اقتصادی در این نشست مطرح شد‪ ،‬ان بود که‬ ‫ب��ا پایان مهلت ایران برای تصوی��ب یا پذیرش لوایح مرتبط با‬ ‫اف ای ت��ی اف و قرار گرفتن نام ایران در فهرس��ت س��یاه گروه‬ ‫اقدام وی��ژه مالی‪ ،‬روزنه های باقیمانده ب��رای مراودات مالی و‬ ‫مبادالت تجاری نیز بس��ته ش��ود و کش��ور هایی که حتی در‬ ‫ش��رایط تحریم مناسبات خود را با ایران حفظ کردند‪ ،‬پس از‬ ‫قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه از ادامه این همکاری ها‬ ‫امتن��اع بورزند‪ .‬انه��ا همچنین بر این نکت��ه تاکید کردند که‬ ‫پذی��رش یا پذیرش نش��دن این لوای��ح‪ ،‬موضوعی فنی و مالی‬ ‫بوده و نباید به امری سیاسی تبدیل می شد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫ضرورت توجه به بازار فرانشیز در تدوین الیحه تجارت‬ ‫موسی موسوی زنوز و زهرا اقاجانی ‪ -‬اعضای هیات‬ ‫علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‪:‬‬ ‫هدف نوشته حاضر ان است که ببینیم در الیحه تجارت‬ ‫ت��ا چه حد ش��رایط ب��ازار فرانش��یز ایران م��ورد مالحظه‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬به برخ��ی از مهم ترین‬ ‫کاس��تی های الیحه در توجه به شرایط بازار توزیع به طور‬ ‫کلی و بازار فرانشیز به طور خاص پرداخته ایم‪.‬‬ ‫قراردادهای تجارتی‪ ،‬موضوع اعطای امتیاز کسب وکار در‬ ‫قال��ب یک فصل جداگانه در الیحه تجارت مورد توجه قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬این الیحه در شرایط فعلی از شورای نگهبان‬ ‫به مجلس ش��ورای اس�لامی عودت داده شده است و همه‬ ‫مواد ان باید در صحن علنی بررسی شود‪.‬‬ ‫ای��ن امر می تواند فرصت خوبی باش��د برای ان که تمام‬ ‫بخش های قان��ون از ابعاد مختلف به صورت ماهوی به ویژه‬ ‫از منظر کارکردهای سیاس��تی ان مورد بازبینی قرار گیرد‬ ‫تا ایرادهای احتمالی ان رفع شود‪.‬‬ ‫در واقع قانون ابزاری اس��ت برای اعمال سیاس��ت ها در‬ ‫راس��تای تحقق اهداف راهبردی دولت‪ .‬بدین ترتیب تعیین‬ ‫سیاس��ت ها و اهداف راهبردی با در نظر داش��تن ش��رایط‬ ‫حاکم ب��ر محیط اجرای ان‪ ،‬پیش از اقدام به تدوین قانون‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬هدف نوش��ته حاضر ان اس��ت که ببینیم‬ ‫در الیح��ه تجارت تا چه حد ش��رایط بازار فرانش��یز ایران‬ ‫مورد مالحظه قرار گرفته اس��ت‪ .‬در این راستا‪ ،‬به برخی از‬ ‫مهم ترین کاستی های الیحه در توجه به شرایط بازار توزیع‬ ‫به طور کلی و بازار فرانشیز به طور خاص پرداخته ایم‪.‬‬ ‫نکات کلیدی‪:‬‬ ‫بر اس��اس مطالعات به عمل امده‪ ،‬از جمل��ه مصاحبه های‬ ‫صورت گرفت��ه با فع��االن بازار فرانش��یز در ای��ران (اعم از‬ ‫گیرنده و دهنده فرانش��یز)‪ ،‬به نظر می رس��د الیحه تجارت‬ ‫باید به نحوی تدوین ش��ود که بتواند به موضوعات کلیدی‬ ‫زیر به صورت جدی توجه کند‪:‬‬ ‫‪ )۱‬تالش برای کاهش تش��تت قیمت ها‪ :‬این موضوع در‬ ‫بازار خواربارفروش��ی معضلی جدی اس��ت‪ .‬ساختار حاکم‬ ‫بر ش��بکه توزی��ع کاالی خواربارفروش��ی (از جمله تعداد‬ ‫زی��اد‪ ،‬کوچک بودن و رقابتی نبودن خرده فروش��ان) منجر‬ ‫به تش��تت نرخ کاالها در بازار ش��ده اس��ت‪ .‬الیحه تجارت‬ ‫می تواند از الگوی فرانش��یز برای کمک به رفع این معضل‬ ‫کمک کند‪ .‬در این راستا‪ ،‬مقررات فرانشیز می تواند با ترویج‬ ‫الگویی خاص از کس��ب وکار فرانشیز که در ان سازکارهای‬ ‫الزم برای یکپارچه سازی نرخ کاالها طراحی شده اند به رفع‬ ‫مشکل تشتت قیمت ها در بازار خرده فروشی کمک کند‪.‬‬ ‫یکی از این سازکارها‪ ،‬الزام دهنده فرانشیز به تعیین نرخ‬ ‫کاالها و الزام گیرندگان فرانش��یز به رعایت دقیق قیمت ها‬ ‫اس��ت تا توزیع کاالهای یکسان با نرخ واحد در میان همه‬ ‫اعضای تحت پوش��ش یک شبکه میس��ر شود‪ .‬دلیل تاکید‬ ‫بر یکپارچگی قیمتی در اینجا این اس��ت که مصرف کننده‬ ‫انتظار دارد در زمان خرید از واحدهای زیر پوشش یک برند‬ ‫فروش��گاهی‪ ،‬بتواند در مقایسه با هنگام خرید از واحدهای‬ ‫منفرد‪ ،‬اطمینان بیش��تری هم به نرخ و هم به کیفیت کاال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ )۲‬مقابل��ه با رفتارهای س��لیقه ای در می��ان گیرندگان‬ ‫فرانش��یز‪ :‬قانون باید به نحوی تدوین شود که احتمال بروز‬ ‫رفتارهای س��لیقه ای در میان گیرندگان فرانش��یز را حتی‬ ‫در کارکردهای غیرقیمت��ی هم کاهش دهد‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫می توان به اس��تفاده س��لیقه ای یا حتی سوءاس��تفاده انها‬ ‫از مش��وق های فروش (که در بازار به چاش��نی های فروش‬ ‫معروف ان��د) به ویژه ب��ه دلیل ناهمگن ب��ودن اطالعات در‬ ‫ب��ازار و حتی در میان گیرندگان فرانش��یز یک برند خاص‬ ‫فروش��گاهی اش��اره کرد‪ .‬برای رفع این مشکل‪ ،‬الزم است‬ ‫قانون بر الزام فرانشیزدهنده به اعمال نظارت موثر بر نحوه‬ ‫بکارگیری پروموشن های فروش توسط گیرندگان فرانشیز‬ ‫تاکید کند تا این نوع رفتارهای سلیقه ای باعث سردرگمی‬ ‫مصرف کنندگان و شائبه تفاوت رفتار شعب مختلف شبک ه‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫‪ )۳‬جبران نابرابره��ای طرفین قرارداد‪ :‬ضعف کلی طرف‬ ‫گیرنده فرانش��یز موجب می ش��ود‪ ،‬فرانشیزدهنده در عمل‬ ‫س��لیقه و منافع خود را بر فرانش��یز گیرن��ده تحمیل کند‪.‬‬ ‫الیحه تجارت باید به نحوی تنظیم ش��ود که نابرابری میان‬ ‫طرف ه��ای قرارداد را از طریق حمای��ت از طرف ضعیف تر‬ ‫یعن��ی گیرن��ده فرانش��یز جب��ران کن��د‪ .‬در می��ان موارد‬ ‫سوءاس��تفاده از قدرت چانه زنی بیش��تر فرانش��یزدهنده‪،‬‬ ‫می توان به در نظر گرفتن ش��رایط قراردادی متفاوت برای‬ ‫فرانش��یزگیرندگان مختلف و حتی بعضا‪ ،‬تحمیل ش��رایط‬ ‫غیرمنصفان��ه به برخ��ی از ان ها‪ ،‬به وی��ژه در مورد تعیین‬ ‫مبالغ مربوط به حق امتیازها و مانند ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ )۴‬توج��ه ب��ه دوره ه��ای فعالی��ت ازمایش��ی در الگوی‬ ‫کسب وکار فرانشیز‪ :‬در قراردادهای فرانشیز معموال دوره ای‬ ‫معین ب��رای فعالیت ازمایش��ی (پیش ق��راردادی) در نظر‬ ‫گرفته می ش��ود تا گیرنده فرانشیز بتواند پس از اتمام دوره‬ ‫ازمایش��ی‪ ،‬در مورد ادامه یا انص��راف از فعالیت در الگوی‬ ‫مذکور تصمیم قطعی بگیرد‪.‬‬ ‫در عی��ن حال‪ ،‬از انج��ا که فعالیت ازمایش��ی عالوه بر‬ ‫طرف های قرارداد‪ ،‬اش��خاص ثالث (مصرف کنندگان) را نیز‬ ‫تح��ت تاثیر قرار می ده��د‪ ،‬الیحه تج��ارت باید طرف های‬ ‫قرارداد فرانشیز را ملزم کند حدود تعهدات و مسئولیت های‬ ‫خود را در این دوره به صورت کامل و شفاف در پیش قرارداد‬ ‫تعیین کنند تا از یک طرف به اعتبار و ش��هرت صاحب برند‬ ‫که با گذش��ت زمان و دش��واری ان را به دست اورده لطم ه‬ ‫وارد نش��ود‪ ،‬و از طرف دیگرمنافع گیرنده فرانشیز به عنوان‬ ‫طرف ضعیف تر در این دوره پیش قراردادی تضییع نشود و‬ ‫در نهایت از منافع مصرف کنندگان نیز حمایت الزم به عمل‬ ‫اید‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1469‬‬ ‫پیاپی ‪2787‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫نمایش��گاه گردشگری و صنایع دستی به مدت ‪ ۴‬روز‬ ‫در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران برپا بود ت��ا مخاطبان بتوانن��د فقط با‬ ‫پرداخ��ت ‪ ۲‬هزارتومان بلی��ت ورودی ای��ن مجموعه‪،‬‬ ‫بازدی��دی جذاب از توانمندی های کش��ورمان در حوزه‬ ‫گردشگری و صنایع دستی داشته باشند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه امس��ال با وجود کاس��تی ها و معایبی که‬ ‫داش��ت‪ ،‬فرصتی ب��رای ایرانگردی کوت��اه در تهران بود‬ ‫چرا که مسئوالن استانی با دریافت پاویون های مستقل‪،‬‬ ‫ش��کل و ش��مایلی کلی از نوع لباس پوشیدن‪ ،‬غذاهای‬ ‫سنتی و مراکز توریستی در شهرهای خود را به اشتراک‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫در عین ح��ال مخاطبان توانس��تند در جریان تنوع‬ ‫محص��والت صنایع دس��تی کش��ور ق��رار گرفت��ه و با‬ ‫لباس های متنوع و رنگارنگ اقوام ایرانی اش��نا ش��وند‪.‬‬ ‫جالب انکه بازار خرید خوراکی ها و نوشیدنی های محلی‬ ‫داغ بود و گروه های موس��یقی محلی نیز در هر گوشه از‬ ‫نمایشگاه مشغول هنرنمایی بودند‪.‬‬ ‫مهم تری��ن امکان��ی ک��ه ای��ن نمایش��گاه در اختیار‬ ‫بازدیدکنندگان گذاش��ت‪ ،‬این ب��ود که قادر بودند برای‬ ‫سفر در تعطیالت نوروز برنامه ریزی کرده و اقامتگاه های‬ ‫بومی و روس��تایی و قیمت ها و خدمات انها را به خوبی‬ ‫مورد بررسی قرار بدهند‪.‬‬ ‫گفتیم که نرخ بلیت ورودی نمایش��گاه برای هر نفر‬ ‫‪ ۲‬هزار تومان تعیین شد که در ازای ان کارت هویت با‬ ‫اعتبار یک روز‪ ،‬صادر می ش��د‪ .‬با این کارت امکان تردد‬ ‫از درهای مختلف نمایش��گاه وجود داشت‪ .‬البته ازدحام‬ ‫جمعیت بازدیدکننده در روزهای پایانی هفته‪ ،‬گیت های‬ ‫صادرکننده کارت بلیت ه��ا را با صف های طویل مواجه‬ ‫کرد که سبب معطلی و ناراحتی برخی بازدیدکنندگان‬ ‫هم شده بود‪.‬‬ ‫امسال سالن های اختصاص داده شده به این نمایشگاه‬ ‫گردش��گری و صنایع دستی شامل ‪،۲۱ ،۲۰ ،۱۸ ،۷ ،۶‬‬ ‫‪ ۴۴A ،۴۱ ،۴۰ ،۳۸B ،۳۸A ،۳۸ ،۲۲‬و ‪ ۴۴B‬بوده که‬ ‫بیشتر در بخش جنوب غربی و جنوبی سایت تهران قرار‬ ‫داشتند‪ .‬اگر چه ما با ‪ ۲‬رویداد مستقل همراه بودیم اما‬ ‫غرفه های بس��یاری بودند که خدمات و محصوالت انها‬ ‫تلفیقی از هر دو حوزه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به وضعیت جانمایی سالن ها‬ ‫سالن ‪ ۶‬محل حضور استان های اصفهان‪ ،‬کهگیلویه و‬ ‫گروه های اقوام و موس��یقی محلی از هر اس��تان ه��ر روز به اجرای‬ ‫برنامه پرداخته و برخالف س��ال های گذشته‪ ،‬برنامه ساعتی مشخصی‬ ‫نداش��تند و با مراجعه به غرفه هر اس��تان یا در محوطه باز نمایشگاه‬ ‫امکان تماشای اجرای انها وجود داشت‬ ‫بویراحمد و هرمزگان بوده است‪ .‬در سالن ‪ ۷‬استان های‬ ‫قزوین‪ ،‬ایالم‪ ،‬اردبیل‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬خراسان شمالی‬ ‫و اذربایجان شرقی حضور داشند‪.‬‬ ‫س��الن ‪ ۱۸‬محل حضور اس��تان های بوشهر‪ ،‬مرکزی‪،‬‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬اذربایجان غربی‬ ‫و کردس��تان بود‪ .‬در س��الن ‪ ۲۱‬نیز استان های گیالن‪،‬‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان و کرمان را دیدیم‪ .‬در س��الن‬ ‫‪ ۳۸A‬اس��تان های یزد‪ ،‬زنجان‪ ،‬البرز و س��منان حاضر‬ ‫شدند‪ .‬س��الن ‪ ۳۸ B‬نیز به استان های خراسان رضوی‪،‬‬ ‫مازندران‪ ،‬لرستان‪ ،‬خوزستان و گلستان اختصاص داده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در سالن ‪ ۴۴ A‬گروه های گردشگری از استان فارس و‬ ‫تبریز‪ ،‬منطقه ازاد ارس‪ ،‬همدان‪ ،‬تعدادی از زنجیره های‬ ‫هتل��ی‪ ،‬بیمه ه��ای مس��افرتی و کان��ون جهانگردی و‬ ‫اتومبیلرانی با ارائه خدماتی مثل گواهی نامه بین المللی‬ ‫و امداد خودرو برای سفرهای نوروزی‪ ،‬قرار داشتند‪.‬‬ ‫اژانس های توریس��تی‪ ،‬اس��تارت اپ ها و شرکت های‬ ‫دانش بنیان در س��الن ‪ ۴۰A‬و ‪ ۴۱A‬حضور داشتند که‬ ‫در این س��الن هم ش��رایطی فراهم بود که مخاطبان با‬ ‫محصوالت دیجیتالی گردشگری اشنا شوند‪ .‬نکته مهم‬ ‫درباره نمایشگاه نیز تورهای گردشگری خارج از کشور‬ ‫بودن��د که خدمات خود را با قیمت های ارزان تری ارائه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در س��الن ‪ B ۴۴‬هم سازمان جغرافیایی‪ ،‬شرکت های‬ ‫اموزش حمل ونقل هوایی و یکس��ری از بیمارس��تان ها‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫ب��ه محوطه باز نمایش��گاه می رس��یم ک��ه در اختیار‬ ‫س��یاه چادرها و غرفه های فروش سوغات و خوراک های‬ ‫محلی ق��رار داده ش��د که فرصت چش��یدن طعم های‬ ‫متنوعی از ایران را فراهم کردند؛ هرچند که بوی کباب‬ ‫و روغ��ن داغ در س��اعاتی از روز ازاردهن��ده و مزاح��م‬ ‫مذاکرات بود و بهداش��ت برخ��ی غرفه ها هم به نظارت‬ ‫بیشتری نیاز داشت‪.‬‬ ‫نمایش��گاه های صنای��ع دس��تی و گردش��گری برای‬ ‫نخس��تین ب��ار در ه��م ادغ��ام ش��د ها ند و هر اس��تان‬ ‫ب��ا ظرفیت های��ی ک��ه در بخ��ش بوم گ��ردی‪ ،‬خدمات‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬اقامت و صنایع دس��تی دارند‪ ،‬در ان حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬این تجربه نخس��ت‪ ،‬با نظ��رات و ارزیابی های‬ ‫متناقض��ی همراه ش��د و برخی ان را ج��ذاب و متنوع‬ ‫دیدن��د و بعض��ی بی نظم و درهم‪ .‬مش��اهدات عینی ما‬ ‫نشان می دهد که واقعا نظر واحدی در رابطه با خوب یا‬ ‫بد بودن این ادغام مطرح نشد‪.‬‬ ‫گروه های اقوام و موسیقی محلی از هر استان هر روز‬ ‫به اجرای برنامه پرداخته و برخالف س��ال های گذشته‪،‬‬ ‫برنامه ساعتی مش��خصی نداشتند و با مراجعه به غرفه‬ ‫هر اس��تان یا در محوطه باز نمایش��گاه امکان تماشای‬ ‫اجرای انها وجود داشت‪.‬‬ ‫ای��ن م��ورد را ش��اید بتوان یک نقط��ه ضعف جدی‬ ‫نمایشگاه امسال دانس��ت چرا که نااگاهی مخاطبان از‬ ‫س��اعت اجراهای زنده باعث می شد نتوانند برنامه ریزی‬ ‫درس��تی برای گ��وش دادن به موس��یقی دلخواه خود‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫در جریان نمایش��گاه‪ ،‬کارگاه های اموزشی هم برگزار‬ ‫ش��د که معموال ش��رکت در انها رایگان ب��ود‪ .‬عناوین‬ ‫«نگاهی ن��و ب��ه گردش��گری دین��ی»‪« ،‬اقامتگاه های‬ ‫بوم گ��ردی؛ بایده��ا و نبایده��ا»‪« ،‬نشس��ت تخصصی‬ ‫کارشناس��ان طبیعت گردی اس��تان ها» و «گردشگری‬ ‫نجوم» روز جمعه در سالن ‪ ۳۸‬اصلی برگزار شدند‪.‬‬ ‫س��الن‪ ۳۸ B‬ه��م محل برپای��ی کارگاه ه��ای اصول‬ ‫گردش��گری جامعه بنیاد و توانمندسازی جوامع محلی‬ ‫ب��ا تکیه ب��ر دانش بوم��ی و برند افرین��ی دیجیتال در‬ ‫گردشگری در همین روز بوده است‪.‬‬ ‫روز ش��نبه کارگاه ه��ای صنای��ع و کس��ب و کارهای‬ ‫خالق در حوزه گردش��گری و نقش رانندگان و ناوگان‬ ‫حمل ونقل در تورهای گردش��گری در همین سالن برپا‬ ‫شد و در سالن ‪ ۳۸‬اصلی هم دو کارگاه اشنایی با مبانی‬ ‫پرنده نگری و کارافرینی و اشتغالزایی در گردشگری با‬ ‫رویکرد اینده پژوهی برگزار شد‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه شهر هوشمند تهران با حضور ‪ ۱۰‬کشور‬ ‫نمایش��گاه شهر هوش��مند تهران با همکاری وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬وزارت کشور‪ ،‬مرکز فناوری اطالعات‪ ،‬ارتباطات‬ ‫و امنی��ت نهاد ریاس��ت جمه��وری‪ ،‬س��ازمان ها‪ ،‬انجمن ها‬ ‫و اتحادیه ه��ای داخل��ی و بین المللی از ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۳‬اس��فند‬ ‫امس��ال در محل شبس��تان مصالی امام خمینی(ره) تهران‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش ایران مراسم نیوز‪ ،‬دبیر اجرایی‬ ‫س��تاد برگزاری نمایشگاه شهر هوش��مند با اشاره به اینکه‬ ‫دومین نمایش��گاه بین المللی شهر هوشمند با هدف توسعه‬ ‫بازار ش��هر هوشمند و بهبود کیفیت زندگی در شهرها اجرا‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد فرصت مناسب برای تعامل بیشتر با‬ ‫نخبگان ش��هرهای هوشمند دنیا‪ ،‬برنامه ریزی برای استفاده‬ ‫بهینه از ظرفیت های خدمات هوش��مند ش��هرهای موفق‪،‬‬ ‫اس��تفاده موثر از تجربیات موفق این ش��هرها و اش��نایی با‬ ‫اخرین دستاوردهای روز دنیا در حوزه شهری در دستور کار‬ ‫قرار داد‪ .‬غالمرضا رضاییان افزود‪ :‬مقوله شهر هوشمند تنها‬ ‫مربوط به حمل ونقل نیست‪ ،‬بلکه گروه های مختلف کاالیی‬ ‫از س��اختمان هوش��مند‪ ،‬محیط زیست هوش��مند‪ ،‬سالمت‬ ‫هوش��مند‪ ،‬اقتصاد هوش��مند‪ ،‬انرژی هوش��مند‪ ،‬مخابرات‬ ‫هوشمند‪ ،‬اموزش و ورزش هوشمند‪ ،‬تجهیزات زیرساختی‬ ‫هوش��مند و‪ ...‬در ای��ن بخش قرار می گی��رد‪ ،‬از این رو باید‬ ‫برنامه یکپارچه ای را برای تحقق اهداف تدوین کرد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه اقدام��ات و برنامه ریزی ها برای تحقق‬ ‫ش��هر هوشمند مورد توجه بس��یاری از کشورهای دنیا قرار‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ 10‬هیات تجاری از کشورهای‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬بالروس‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬ارمنستان‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬تایلند‪ ،‬چین و س��احل عاج در نمایش��گاه ش��هر‬ ‫هوشمند حضور داشتند و پیش بینی می شود در سال جاری‬ ‫نی��ز نمایندگانی از هیات های خارجی فعالیت کنند‪ ،‬چراکه‬ ‫درحال حاضر مقوله شهر هوشمند تنها مربوط به حمل ونقل‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلک��ه گروه ه��ای مختل��ف کاالیی از س��اختمان‬ ‫هوشمند‪ ،‬محیط زیست هوشمند‪ ،‬سالمت هوشمند‪ ،‬اقتصاد‬ ‫هوش��مند‪ ،‬انرژی هوش��مند‪ ،‬مخابرات هوش��مند‪ ،‬اموزش‬ ‫و ورزش هوش��مند‪ ،‬تجهیزات زیرس��اختی هوشمند و‪ ...‬در‬ ‫این بخش ق��رار می گیرد‪ ،‬همچنین باید توجه داش��ت که‬ ‫در حاش��یه این نمایش��گاه پنل های تخصصی و رویدادهای‬ ‫اس��تارت اپی نی��ز برگزار می ش��ود‪ ،‬از این رو بای��د برنامه‬ ‫یکپارچ��ه ای را برای تحقق اهداف تدوی��ن کرد‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر اینکه ایران به دنبال همکاری با کش��ورهای همسایه در‬ ‫بخش نمایش��گاهی انرژی و شهر هوش��مند است‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫این رو نمایشگاه شهر هوشمند ایران طی تفاهمنامه ای که‬ ‫با نمایش��گاه و کنگره ش��بکه انرژی و شهر هوشمند ترکیه‬ ‫داش��ته ایم در فروردین ماه س��ال اینده در استانبول برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ه��دف از برگزاری این نمایش��گاه که با همکاری‬ ‫چن��د وزارتخان��ه و نه��اد از جمله نهاد ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬س��ازمان محیط زیست و معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری انجام می ش��ود‪ ،‬یافتن راه حل برای عبور‬ ‫از مش��کالت شهرهای هوشمند و ش��بکه انرژی است‪ .‬این‬ ‫نخس��تین رویداد اس��ت که پس از امضای تفاهمنامه بین‬ ‫ای��ران‪ ،‬ترکیه و اروپا در زمینه برگزاری نمایش��گاه و گنگره‬ ‫شهر هوشمند اجرایی می شود‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در جریان‬ ‫نمایشگاه‪،‬‬ ‫کارگاه های‬ ‫اموزشی هم‬ ‫برگزار شد که‬ ‫معموال شرکت در‬ ‫انها رایگان بود‬ ‫‹برگزاری ‪ 16‬سمینار علمی در حاشیه‬ ‫یک نمایشگاه‬ ‫در حاش��یه نمایشگاه های مبلمان و دکوراسیون منزل‪ ،‬نوزاد‪ ،‬کودک و‬ ‫نوجوان در مرکز نمایش��گاهی بازار بزرگ ایران (ایران مال)‪ 16 ،‬سمینار‬ ‫علمی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایران مراس��م نیوز‪ ،‬س��الن مذاکرات تجارت (‪)B۲BHall‬‬ ‫مرکز دائمی نمایش��گاه های بین الملل��ی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ‬ ‫ای��ران‪ ،‬میزب��ان ‪ 16‬س��مینار علمی با محوری��ت مدیری��ت و بازاریابی‪،‬‬ ‫روانشناسی و تربیت و معماری داخلی بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ح��وزه معماری داخلی با برگزاری مس��ابقه ای رقابتی با‬ ‫موضوعات طراحی مبلمان و چیدمان مبلمان زیر نظر اساتید متخصص و‬ ‫پیشرو در این صنعت بستری برای سنجش مخاطبان فراهم شد‪.‬‬ ‫برگزاری این س��مینارها در راس��تای فرهنگ اموزشی و ارتقای سطح‬ ‫دانش‪ ،‬با مش��ارکت مدرسه بازاریابی تهران‪ ،‬موسسه تاک‪ ،‬مرکز اموزشی‬ ‫علمی‪-‬کارب��ردی انجمن صنفی مبلمان و دکوراس��یون اس��تان تهران و‬ ‫حمای��ت مالی انجمن صنفی مبلمان و دکوراس��یون ب��ه صورت رایگان‬ ‫برای عالقه مندان برگزار شد تا فرصت های شغلی و بستری مناسب برای‬ ‫کارافرینان ایجاد شود‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی ش��هر تهران با اشاره‬ ‫ب��ه اینک��ه تعامل خوب��ی میان دو نمایش��گاه‬ ‫اصلی ته��ران صورت گرفت��ه‪ ،‬از احتمال تهاتر‬ ‫نمایش��گاه ش��هر افتاب با نمایشگاه بین المللی‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایران مراس��م نیوز‪ ،‬محسن‬ ‫هاشمی‪ ،‬رئیس شورای اسالمی شهر تهران‪ ،‬در‬ ‫رابطه با وضعیت نمایش��گاه شهر افتاب گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر نمایش��گاه های زیادی در ش��هر‬ ‫افتاب برگزار می ش��ود و ای��ن مرکز با بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصد ظرفیتش کار می کند‪ .‬او افزود‪ :‬یکی‬ ‫از مس��ائل ما تهاتر بین نمایش��گاه شهر افتاب‬ ‫و نمایش��گاه سئول اس��ت‪ .‬به صورت جدی در‬ ‫حال گفت وگو هستند تا نمایشگاه ها با یکدیگر‬ ‫مش��ارکت کنند و یک ش��رکت شوند و سپس‬ ‫از ای��ن فضاه��ا اس��تفاده بهینه کنن��د‪ .‬رئیس‬ ‫شورای اسالمی شهر تهران اظهار کرد‪ :‬به عنوان‬ ‫مث��ال نمایش��گاه های کوچک را در س��ئول و‬ ‫نمایش��گاه های بزرگ را در شهر افتاب برگزار‬ ‫کنند‪ .‬او در پاس��خ به این س��وال که بنا نیست‬ ‫سئول (نمایش��گاه بین المللی تهران) تبدیل به‬ ‫پارک شود و نمایشگاه ش��هر افتاب در اختیار‬ ‫نمایش��گاه س��ئول قرار بگیرد؟ گفت‪ :‬بخش��ی‬ ‫از س��ئول می تواند به فضای ‪( G‬فضای س��بز)‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬وقتی نمایش��گاهی کوچک شود‬ ‫می تواند این اتفاق رخ بدهد‪ .‬هاش��می در پایان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از اخرین برنامه ها اطالع ندارم ولی‬ ‫می دانم ارتباط خوبی میان دو نمایش��گاه شهر‬ ‫افتاب و سئول شکل گرفته است‪.‬‬ ‫کرونا نمایشگاه ‪MWC‬‬ ‫را لغو کرد‬ ‫بزرگ تری��ن نمایش��گاه موبای��ل و ارتباط��ات‬ ‫جه��ان یعن��ی کنگره جهان��ی موبایل ی��ا همان‬ ‫‪ MWC‬که هر س��اله در بارسلون اسپانیا برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬کنسل ش��د‪ .‬پس از اینکه شرکت های‬ ‫مختل��ف ب��ه خاطر ترس از ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫یک��ی پس از دیگری از حضور در این نمایش��گاه‬ ‫انص��راف دادند‪ ،‬انجمن ‪ GSM‬این نمایش��گاه را‬ ‫کنس��ل کرد‪ .‬به گزارش بلومب��رگ‪ ،‬جان هافمن‬ ‫مدیرعام��ل ‪ GSMA‬می گوی��د ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا برگزاری این رویداد را به امری ناممکن بدل‬ ‫کرده است‪ .‬پیش از این قرار بود ‪۲۰۲۰ MWC‬‬ ‫در ‪ ۲۴‬فوریه برابر با چهارم اس��فند در بارس��لون‬ ‫اغ��از به کار کند‪ .‬بیم��اری ‪ ۱۹-COVID‬که بر‬ ‫اثر ویروس کرونا ب��ه وجود می اید‪ ،‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۴۵‬هزار نفر را در سرتاس��ر جهان گرفتار کرده‬ ‫و ‪ ۱۱۱۸‬نفر را به کام مرگ کش��انده است‪ .‬بیشتر‬ ‫م��وارد ابتال و مرگ و می��ر در ووهان و هوبئی در‬ ‫کش��ور چین رخ داده اند اما حداقل ‪ ۲۵‬کش��ور به‬ ‫ش��کل رسمی وجود این بیماری را تایید کرده اند‪.‬‬ ‫انجم��ن ‪ GSM‬تالش می کرد تا با برطرف کردن‬ ‫نگرانی ها و اتخاذ رویکردهای امنیتی‪ ،‬شرکت های‬ ‫مختل��ف را به حضور در این رویداد بزرگ ترغیب‬ ‫کن��د اما ظاهرا ً تالش ها بی نتیجه بوده اند‪ .‬انجمن‬ ‫‪ GSM‬بی��ش از ‪ ۱۲۰۰‬ش��رکت از اکوسیس��تم‬ ‫موبای��ل و ارتباطات دنیا را تحت پوش��ش دارد و‬ ‫نمایش��گاه ‪ MWC‬یکی از مهم ترین رویدادهای‬ ‫ای��ن انجمن برای جلب هم��کاری‪ ،‬عقد قرارداد و‬ ‫معرفی محصوالت به شمار می رود‪ .‬تاثیر برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه روی اقتصاد بارس��لون هم بیش از‬ ‫‪ ۴۹۲‬میلیون یورو براورد شده و بیش از ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫شغل پاره وقت ایجاد می کند‪ .‬شرکت های چینی‬ ‫معموالً بیشترین بهره را از ‪ MWC‬می برند‪ .‬پس‬ ‫از انص��راف ال ج��ی از حضور در این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫ش��رکت ‪ ZTE‬کنفرانس خبری خود را کنس��ل‬ ‫ک��رد و پ��س از ان ش��رکت های مختلف از جمله‬ ‫اریکس��ون‪ ،‬انویدیا‪ ،‬اینتل‪ ،‬ویوو‪ ،‬س��ونی‪ ،‬امازون‪،‬‬ ‫نوکیا‪ ،HMD ،‬سیس��کو و دیگران نیز این راه را‬ ‫ادامه دادند‪.‬‬ ‫سرقت الماس ‪۵۰‬‬ ‫قیراطی از نمایشگاه‬ ‫جواهرات توکیو‬ ‫نمایشگاه زمستانی ‪ ۲۰۱۹‬جواهرات توکیو روز‬ ‫جمعه گذش��ته به پایان رسید و در این نمایشگاه‬ ‫‪ ۴۰۰‬شرکت کننده به عرضه جواهرات گران قیمت‬ ‫و متنوع پرداختند‪ .‬این نمایشگاه در روز پنج شنبه‬ ‫ش��اهد س��رقت یک الماس ‪ ۵۰‬قیراطی به ارزش‬ ‫بی��ش از ی��ک میلیون و ‪ ۸۰۰‬ه��زار دالر بود‪ .‬این‬ ‫الم��اس که در یک ویترین شیش��ه ای به نمایش‬ ‫گذاش��ته ش��ده بود بدون شکس��ته شدن شیشه‬ ‫از داخل ان ربوده ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از مسئوالن‬ ‫ک س��اعت بعد از اخرین گش��ت زنی در‬ ‫حدود ی ‬ ‫نمایش��گاه متوجه ب��از بودن قفل ویترین ش��د‪.‬‬ ‫تحقیق��ات پلیس در این زمینه ادامه دارد و هنوز‬ ‫هیچ فردی در این رابطه دستگیر نشده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تور یک روزه ایرانگردی ‪ ۲۰۰۰‬تومان‬ ‫هاشمی‪ :‬نمایشگاه های‬ ‫تهران یک شرکت‬ ‫خواهند شد‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1469‬‬ ‫پیاپی ‪2787‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫باجه خبر‬ ‫افزایش سرمایه‬ ‫بیمه ایران‬ ‫مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه باید براساس‬ ‫نی��از بیمه گذاران‪ ،‬بیمه نامه های با کیفیت و ارزان‬ ‫طراحی کرد ت��ا همه دهک های جامع��ه بتوانند‬ ‫از ان اس��تفاده کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬بیمه ای��ران روزانه‬ ‫‪ ۴۹‬میلیارد تومان خس��ارت دیه ناش��ی از سوانح‬ ‫پرداخت می کند و برای نخس��تین بار در کش��ور‪،‬‬ ‫بیمه نامه ها در ‪ ۸‬رشته به صورت دیجیتال یعنی با‬ ‫مراجعه به سایت بیمه ایران قابل خریداری است‪.‬‬ ‫محمد رضایی با اشاره به اینکه این شرکت برای‬ ‫نخستین بار در صنعت بیمه‪ ،‬توانسته است بررسی‬ ‫و تش��کیل پرونده خسارت را به صورت دیجیتالی‬ ‫انجام دهد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬مردم بدون مراجعه‬ ‫به ش��عب‪ ،‬عکس مدارک و موارد خس��ارت را وارد‬ ‫س��ایت کرده و پس از دریافت کد رهگیری نسبت‬ ‫به دریافت خسارت اقدام می کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بیمه ایران تنها شرکت دولتی‬ ‫در کشور است که با حمایت وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی و افزایش س��رمایه ش��رکت ب��ه ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومان‪ ،‬به بزرگ ترین ش��رکت اتکایی در‬ ‫غرب اسیا تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه ایران یکی از ش��اخص های‬ ‫توس��عه یافتگ��ی در جه��ان را میزان نف��وذ بیمه‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬این ضری��ب در ایران ‪ ۲.۳‬درصد‬ ‫و در جه��ان به ط��ور میانگین ‪ ۷.۶‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫می��ران حق بیمه دریافتی ب��رای بیمه زندگی در‬ ‫جه��ان ‪ ۵۴‬درص��د و در ایران ‪ ۱۴.۵‬درصد اس��ت‬ ‫یعنی ضریب نف��ود بیمه زندگ��ی در ایران ‪ ۰.۳‬و‬ ‫در جه��ان ‪ ۳.۳۳‬درصد اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با وجود‬ ‫اینک��ه ایران جزو ‪ ۱۰‬کش��ور حادث��ه خیر جهان‬ ‫اس��ت اما در بخش منازل مسکونی فقط ‪ ۷‬درصد‬ ‫ساختمان ها زیر پوش��ش این بیمه قرار گرفتند و‬ ‫حتی در حوزه بیمه ش��خص ثال��ث که یک بیمه‬ ‫اجباری اس��ت بیش از ‪ ۲۰‬درصد بیمه نامه ندارند‪.‬‬ ‫رضایی با بی��ان اینکه س��رمایه گذاری مهم ترین‬ ‫شاخص بیمه است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر این مبنا در کشور‬ ‫ژاپن از بخش سرمایه گذاری در اقتصاد ‪ ۳۷‬درصد‬ ‫متعلق به بیمه اس��ت اما در ای��ران این رقم حدود‬ ‫‪ ۰.۲‬درصد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کل فروش حق بیمه در سال گذشته‬ ‫‪ ۴۵‬ه��زار میلیارد تومان بود ک��ه از این میزان ‪۲۲‬‬ ‫ه��زار میلیارد توم��ان در بخش س��رمایه گذاری‬ ‫مص��رف و ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد توم��ان از ان در بخش‬ ‫بورس استفاده شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه ایران ضعف فرهنگ بیمه گری‬ ‫در کش��ور را دلیل کم بودن نفوذ بیمه در کش��ور‬ ‫دانست و افزود‪ :‬فعاالن در صنعت بیمه نتوانستند‬ ‫اعتماد الزم را ایجاد کنند تا مردم نس��بت به بیمه‪،‬‬ ‫روی خوش نشان دهند‪.‬‬ ‫رونمایی از سامانه نظارت‬ ‫تخصصی درمان کوثر‬ ‫مراس��م رونمای��ی از س��امانه نظارتی درمان‬ ‫بیمه کوث��ر‪ ،‬با هدف نظارت تخصصی بر موضوع‬ ‫پرداخت خسارت برگزار شد‪ .‬این مراسم با حضور‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیات عام��ل و مدیران فنی‬ ‫و همچنی��ن مدیران اس��تانی از طری��ق ویدیو‬ ‫کنفرانس برپا شد‪.‬‬ ‫مدی��ر فن اوری اطالع��ات و ارتباط��ات بیمه‬ ‫کوثر در حاش��یه این مراس��م گفت‪ :‬در س��امانه‬ ‫گزارش گیری ش��رکت‪ ،‬زیرسیس��تمی با عنوان‬ ‫«نظارت تخصصی درمان» با همکاری مدیریت‬ ‫درم��ان در کمتر از ‪ ۲‬ماه طراحی و اجرایی ش��د‪.‬‬ ‫محمدرضا مومن��ی تصریح کرد‪ :‬این س��امانه با‬ ‫ه��دف نظارت تخصص��ی بر موض��وع پرداخت‬ ‫خسارت درمان در رش��ته دندانپزشکی‪ ،‬امکان‬ ‫نظ��ارت بر وضعیت رش��ته درم��ان گروهی در‬ ‫استان های کش��ور را برای هیات مدیره‪ ،‬مدیران‬ ‫س��تادی و مدی��ران اس��تانی ش��رکت فراهم و‬ ‫اطالعات تخصصی را به صورت لحظه ای و برخط‬ ‫به تفکیک بیمه گذار‪ ،‬مراکز درمانی و استان ها در‬ ‫اختیار انان قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در گزارش های اس��تخراج ش��ده از‬ ‫این س��امانه‪ ،‬موارد مشکوک به تخلف‪ ،‬اشتباه در‬ ‫پرداخت خس��ارت و مراکز بسیار پرهزینه برای‬ ‫شرکت نیز شناسایی و اعالم می شود‪.‬‬ ‫مدی��ر فن اوری اطالع��ات و ارتباط��ات بیمه‬ ‫کوث��ر با تاکید ب��ر اینکه این س��امانه همچنین‬ ‫بررسی عملکرد مدیران استانی را پس از تفویض‬ ‫اختیارها امکان پذیر می کند‪ ،‬در بیان دیگر فواید‬ ‫و مزیت های س��امانه نظ��ارت تخصصی درمان‬ ‫بیمه کوثر‪ ،‬گفت‪ :‬نظارت تخصصی درمان‪ ،‬یکی‬ ‫از زیرسیس��تم ها و داش��بوردهای س��امانه امار‬ ‫و اطالعات بیمه کوثر اس��ت ک��ه برای مدیریت‬ ‫اس��تان ها این امکان را فراهم می کند تا بتوانند‬ ‫با جزیی��ات کامل بر عملکرد مراک��ز درمانی در‬ ‫بخش دندانپزش��کی نظارت کنند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫به همکاران مدیریت درمان نیز امکان نظارت بر‬ ‫عملکرد سرپرس��تی ها و شعب در سراسر کشور‬ ‫را می دهد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از رقم جدید نقدینگی رونمایی شد‬ ‫استفاده از ظرفیت «بازار بدهی» برای مهار نقدینگی‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��ازار ارز و به تبع ان بازار س��که درحالی این روزها‬ ‫دوران پرنوس��انی را ط��ی می کنند که گفته می ش��ود‬ ‫نوسان گیران تالش دارند تا در روزهای پایانی سال که‬ ‫بازار تحت تاثیر افزایش تقاضا برای خرید اس��ت‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز را افزایش دهند تا بتوانند از این موقعیت س��ودی‬ ‫عاید خود کنند‪ .‬ضمن اینکه تداوم جوسازی ها پیرامون‬ ‫‪ FATF‬با توجه ب��ه برگزاری اجالس ‪ 6‬روزه ‪FATF‬‬ ‫ک��ه از امروز در پاریس برگزار می ش��ود در التهاب این‬ ‫روزهای بازار ارز موثر بوده اس��ت‪ .‬به هرحال دلیل این‬ ‫رش��د و نوسان ها در بازار ارز هرچه که هست‪ ،‬بهانه ای‬ ‫شده است برای رشد دوباره نرخ کاالها و ملتهب شدن‬ ‫سایر بازارها‪.‬‬ ‫ب��اال و پایین ش��دن نرخ دالر و به دنب��ال ان طال و‬ ‫س��که در این روزها‪ ،‬درحالی باعث شده نرخ کاالها بار‬ ‫دیگر با رشد نس��بی روبه رو شوند و نگرانی هایی ازاین‬ ‫بابت برای مردم به وجوداید که کارشناس��ان معتقدند‬ ‫برای بازگرداندن ارامش به فضای اقتصادی کشور‪ ،‬باید‬ ‫انتظارات تورمی در کش��ور کنترل و نقدینگی که این‬ ‫روزه��ا به روایت بانک مرکزی که همچنان رکوردهای‬ ‫جدیدی را به ثبت می رساند‪ ،‬مدیریت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ فراتراز ‪۲۲۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫علی سعدوندی‬ ‫علی صادقین‬ ‫بهاالدین حسینی هاشمی‬ ‫انطور که بانک مرک��زی در اخرین گزیده امارهای‬ ‫اقتصادی در اذرماه اعالم کرده اس��ت‪ ،‬حجم نقدینگی‬ ‫از مرز ‪ ۲۲۰۰‬هزار میلیارد تومان فراتر و که نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه پارس��ال ‪ ۲۸.۲‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس جدیدترین امار بانک مرکزی‪ ،‬میزان رش��د‬ ‫نقدینگی اذر امس��ال که به رق��م ‪ ۲۲۶۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رس��یده اس��ت‪ ،‬در مقایس��ه به پایان سال ‪۹۷‬‬ ‫(اس��فندماه) معادل ‪ ۲۰.۲‬درصد است‪ .‬حجم نقدینگی‬ ‫در اذر ‪ ۹۷‬حدود ‪۱۷۶۴‬هزار میلیارد تومان و در اسفند‬ ‫‪ ۹۷‬حدود ‪ ۱۸۸۲‬هزار میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه هرترتی��ب حج��م نقدینگ��ی درحال��ی ب��رای‬ ‫نخس��تین بار در خرداد امس��ال به ‪ ۲۰۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رس��یده ب��ود که امارهای اخیر نش��ان می دهد‬ ‫در دو فص��ل نقدینگی ‪ ۱۳‬درصد افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫انچه افزایش نقدینگی را به عنوان عاملی نگران کننده‬ ‫ب��رای اقتصاد بدل می کند‪ ،‬رش��د اقتصادی منفی ‪۷.۶‬‬ ‫درص��دی تا پایان اذرماه اس��ت‪ .‬در ش��رایطی که نرخ‬ ‫رشد اقتصادی منفی است ‪ ،‬افزایش نقدینگی به معنای‬ ‫اهرمی ب��رای باال بردن قیمت ه��ا و ناتوانی اقتصاد در‬ ‫هدایت نقدینگی به س��مت فعالیت های مولد را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬در خرداد امس��ال که نقدینگی از مرز ‪۲۰۰۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان عبور ک��رد ‪ ،‬نرخ تورم ‪ ۳۷.۶‬بود و‬ ‫در اذر ماه نیز به ‪ ۴۰‬درصد رس��ید؛ بنابراین اگر روند‬ ‫فعل��ی نقدینگی افزایش یابد ‪ ،‬چه بس��ا ن��رخ تورم نیز‬ ‫جهش های دیگری تجربه کند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند رشد سریع حجم نقدینگی از‬ ‫مهم ترین عوامل رش��د تورم در کشور به شمار می رود‬ ‫ک��ه هر از چندگاه با حرکت در بازارهای مالی مختلف‪،‬‬ ‫ش��وک های اقتصادی و تورمی به اقتصاد وارد می کند‬ ‫که باید برای این مهم هرچه سریعتر چاره ای اندیشیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درحالی برخی برای مهار مس��ئله رشد نقدینگی در‬ ‫کش��ور تاکیدش��ان افزایش نرخ س��ود بانکی و جذاب‬ ‫ک��ردن بازار پول اس��ت‪ ،‬اما کارشناس��ان ب��ا توجه به‬ ‫ش��رایط فعلی کش��ور‪ ،‬براین باورند که جذاب س��ازی‬ ‫بازار س��هام‪ ،‬در کنار انتشار اوراق و استفاده از ظرفیت‬ ‫ب��ازار بدهی می تواند بهترین گزینه برای مهار هس��ته‬ ‫مذاب نقدینگی در کشور باشد‪ .‬نقدینگی که این روزها‬ ‫همچنان در حال رکوردزنی اس��ت و می تواند به شدت‬ ‫برای اقتصاد ایران مخرب باشد‪.‬‬ ‫حجم نقدینگی از مرز ‪ ۲۲۰۰‬هزار میلیارد تومان فراتر رفته و که‬ ‫نسبت به مدت مشابه پارسال ‪ ۲۸.۲‬درصد رشد داشته است‬ ‫‹ ‹حرکت به سمت انتشار اوراق بدهی‬ ‫علی س��عدوندی کارشناس پولی و بانکی دراین باره‬ ‫با بیان اینکه متاس��فانه رشد نقدینگی در کشور به ‪۲۸‬‬ ‫درص��د رس��یده و بخش عمده ای از این رش��د مربوط‬ ‫به پول در مقابل ش��به پول است افزود‪ :‬به طورکلی ما‬ ‫از س��ال ‪ ۹۲‬درحالی شاهد رشد ش��به پول در کشور‬ ‫بودیم که رشد پول در ان زمان محدود بود که همین‬ ‫قضیه باعث شد تورم نزولی ش��ود و تورم تولید کننده‬ ‫در برخی از ماه ها منفی شود‪ ،‬روندی که درحال حاضر‬ ‫معکوس شده است‪.‬‬ ‫این کارشناس پولی و بانکی گفت‪ :‬انباشت تورمی که‬ ‫در گذش��ته حادث شد اکنون در حال ازاد شدن است‬ ‫و رش��د جدید نقدینگی هم که اتفاق می افتد بیش��تر‬ ‫ب��ه صورت پول خودش را نش��ان می دهد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه پول یک ابزار مبادله اس��ت و نقش مبادالتی اش‬ ‫از ش��به پول بیشتر است اما شبه پول‪ ،‬نقدینگی است‬ ‫که در حساب های بانکی انباشته شده است افزود‪ :‬رشد‬ ‫پول باعث ش��ده تا نقدینگی در کشور افزایش یابد که‬ ‫خوشبختانه این نقدینگی جدید به سمت بازار سرمایه‬ ‫هدایت شده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس پولی و بانکی گفت‪ :‬امس��ال بخش‬ ‫عمده ای از پول در بازار س��رمایه جذب شده حال اگر‬ ‫زمانی وضعیت بازار س��رمایه دگرگون شود بدون شک‬ ‫ای��ن پول به طورکامل در رش��د قیمت ه��ا و همینطور‬ ‫تورم کاال و خدمات نمود پیدا خواهد کرد‪ .‬س��عدوندی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬یکی از سیاس��ت هایی ک��ه بانک مرکزی‬ ‫باید درنظر داش��ته باش��د در جهت اصالح امور اینکه‬ ‫اطالعات را به طور جامع و کامل در اختیار کارشناسان‬ ‫ق��رار دهد تا انان بتوانند از ش��رایط اقتصادی کش��ور‬ ‫تحلیل مناس��بی ارائه دهند‪ .‬وی ضمن اشاره به اینکه‬ ‫کسری بودجه دولت در حال افزایش است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫کس��ری بودجه ناچار در ترازنامه بانک مرکزی منتقل‬ ‫و در نهایت به رش��د پول و نقدینگی در جامعه منتهی‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬از این رو توصیه می ش��ود کسری بودجه‬ ‫از روش دیگری تامین ش��ود که متاس��فانه این توصیه‬ ‫شنیده نشد‪.‬‬ ‫سعدوندی تصریح کرد‪ :‬توصیه این است که دولت به‬ ‫سمت انتشار اوراق بدهی حرکت کند چون اوراق یک‬ ‫نوع تعهد دولت همانند پایه پولی اس��ت اما دارای اثار‬ ‫تورمی کمتری اس��ت و می تواند یک نقش ضد تورمی‬ ‫نیز داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس پولی و بانکی معتقد است درحال حاضر‬ ‫دولت کس��ری بودجه خ��ود را از محل بانک ها یا بانک‬ ‫مرک��زی تامین می کند که این پولی س��ازی کس��ری‬ ‫بودجه است‪ .‬متاس��فانه کشور ونزوئال و زیمبابوه اقدام‬ ‫به پولی س��ازی کس��ری بودجه خود کردند و این روند‬ ‫به ش��رایط خطرناک��ی انجامید‪ .‬اما ب��ه هرحال دولت‬ ‫برای تامین کس��ری بودجه دو راه بیش��تر ندارد‪ ،‬یکی‬ ‫پولی سازی کسری بودجه است و دیگری انتشار اوراق‬ ‫بدهی و استقراض از جامعه است‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس همچنان می تواند جذاب باشد‬ ‫علی صادقین کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه نیز‬ ‫دراین زمینه در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه رش��د‬ ‫نقدینگی براس��اس اخرین امار بانک مرکزی در حالی‬ ‫رکورد جدیدی را به ثبت رسانده و به رقم باور نکردنی‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۶۲‬هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت که‬ ‫بس��یار نگران کننده اس��ت افزود‪ :‬این شرایط درحالی‬ ‫در اقتص��اد ایران حاکم اس��ت که ب��رای این پول های‬ ‫سرگردان در کش��ور باید هرچه سریعتر فکری شود تا‬ ‫بتوان جلوی سیل نقدینگی را گرفت‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه برای رفع مس��له نقدینگی‪ ،‬یکی از‬ ‫پیش��نهاداتی که همواره از ان صحبت می شود‪ ،‬جذاب‬ ‫ک��ردن نرخ س��ود بانکی و بازار پول اس��ت که به نظر‬ ‫من‪ ،‬این راهکار در ش��رایط فعلی می تواند به شدت به‬ ‫مش��کالت دامن بزند و بازاره��ا را در میان مدت دچار‬ ‫تنش کند افزود‪ :‬باال بردن نرخ س��ود بانکی در شرایط‬ ‫فعل��ی در عین ح��ال که می تواند هزین��ه جمع اوری‬ ‫پ��ول را برای بانک ه��ا افزایش ده��د و زمینه افزایش‬ ‫بنگاه��داری بانک ه��ا را فراهم کند‪ ،‬می توان��د به بازار‬ ‫سرمایه نیز ضربه بزند و این بازار را دچار تنش کند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬درحال حاضر اعتماد عمومی‬ ‫به س��مت بازار سرمایه جذب ش��ده و بخش زیادی از‬ ‫نقدینگی ها به این سمت روانه شده است که با افزایش‬ ‫نرخ س��ود بانکی‪ ،‬این بازار ه��م می تواند دچار هیجان‬ ‫منفی س��رمایه گذاری ش��ود و بخشی از س��رمایه ها را‬ ‫ازاین بازار خارج کند‪.‬‬ ‫صادقین معتقد اس��ت که در ش��رایط فعلی اقتصاد‬ ‫بهتری��ن و موثرتری��ن راهکار برای کنت��رل و مدیریت‬ ‫نقدینگی در کش��ور عمیق تر کردن هرچه بیشتر بازار‬ ‫بدهی و انتش��ار اوراق بدهی و اوراق مشارکت است‪ .‬از‬ ‫انجایی که توسعه بازار بدهی از طریق بازار سهام انجام‬ ‫می شود‪ ،‬بنابراین اگر قرار شد جابه جایی نقدینگی هم‬ ‫از بازار س��رمایه اتفاق بیفتد‪ ،‬این پول ها به سمت بازار‬ ‫بدهی هدایت خواهد ش��د و ای��ن بهترین حالت برای‬ ‫کنترل نقدینگی اس��ت‪ .‬او با بی��ان اینکه برای کنترل‬ ‫نقدینگ��ی‪ ،‬کاهش ت��ورم و منطقی کردن نرخ س��ود‬ ‫بانک��ی‪ ،‬اقتصاد ایران هم باید مث��ل همه جای دنیا از‬ ‫طری��ق بازار بده��ی‪ ،‬عملیات بازار باز و توس��عه اوراق‬ ‫ای��ن اهداف را محقق کندیاداورش��د‪ :‬بانک مرکزی در‬ ‫اقدام اخیر خود‪ ،‬درحالی اقدام به عملیاتی کردن بازار‬ ‫باز کرده که دراین سیاس��ت همین اهداف قرار اس��ت‬ ‫دنبال شد که امیدواریم با توسعه این بازار نتایج مثبتی‬ ‫حاصل ش��ود‪ .‬به گفته صادقین هرچ��ه نقدینگی ها به‬ ‫س��مت خرید اوراق و بازار بدهی و بورس هدایت شود‪،‬‬ ‫نتایج مثبت ان در بلند مدت بیش��تر خواهد بود‪ ،‬این‬ ‫فرصت به نظر میرسد درحال حاضر وجود دارد‪ .‬اکنون‬ ‫جذابیت و اعتماد عمومی مناسبی نسبت به بورس در‬ ‫کشور ایجاد شده که این موضوع می تواند بهترین زمان‬ ‫برای توسعه بازار بدهی و عملیات بازار باز باشد که باید‬ ‫ازاین فرصت استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار باز می تواند کمک کننده باشد‬ ‫بهاالدی��ن حسینی هاش��می‪ ،‬از دیگر کارشناس��ان و‬ ‫صاحب نظ��ران حوزه بانکی نیز دراین باره در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫معتقد اس��ت اقتصاد ای��ران درحالی با حجم‬ ‫باالیی از نقدینگی روبه رو اس��ت که برای جلوگیری از‬ ‫سیالبی ش��دن این نقدینگی ها به بخش های گوناگون‬ ‫باید از ابزارهای پولی مناسب استفاده شود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫بی تردی��د این حجم باال از نقدینگ��ی که همچنان در‬ ‫حال افزایش اس��ت می تواند بس��یار ویرانگر و مخرب‬ ‫باشد و باعث تخریب بخش های اقتصادی و ایجاد تنش‬ ‫در بازارها ش��ود‪ ،‬ازاین رو الزم است برای مدیریت این‬ ‫پول های سرگردان در کشور چاره ای اندیشیده شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه بانک مرکزی باید با کمک ابزارهای‬ ‫مناس��ب پول��ی ک��ه در اختی��ار دارد‪ ،‬ت�لاش کند تا‬ ‫نقدینگی را از سطح جامعه جمع اوری کند و ان را به‬ ‫س��مت بخش های تولیدی و صنعتی که این روزها به‬ ‫منابع نیاز دارن��د و می توانند بازدهی در اقتصاد ایجاد‬ ‫کنند س��وق دهد یاداورش��د‪ :‬بازار باز از ابزارهای مهم‬ ‫سیاس��ت های پولی اس��ت که دراین زمین��ه می تواند‬ ‫بس��یار کارامد باش��د و باعث مهار نقدینگی و کنترل‬ ‫تورم در کشور شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این سیاست البته به تازگی از سوی‬ ‫بانک مرکزی در اقتصاد کش��ور به اجرا درامده اس��ت‬ ‫افزود‪ :‬بی تردید یکی از اهدافی که این سیاس��ت دنبال‬ ‫می کند کنترل نرخ تورم و مهار نقدینگی است که اینها‬ ‫در نهای��ت می تواند به ثبات بخش��ی بازارها در اقتصاد‬ ‫ایران کمک کند‪ .‬به گفته حس��ینی هاشمی‪ ،‬عملیاتی‬ ‫شدن بازار باز می تواند در شرایط فعلی جلوی تخریب‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی و تنش در بازارها را بگیرد‪ ،‬چون‬ ‫دولت ب��ا کمک این ابزار‪ ،‬به جای اس��تقراض از بانک‬ ‫مرکزی یا چاپ اس��کناس بدون پش��توانه‪ ،‬می تواند از‬ ‫نقدینگی در جریان اس��تفاده کند و با تزریق منابع به‬ ‫س��مت بخش مولد‪ ،‬مانع از رشد بیش��تر نقدینگی در‬ ‫کش��ور شود و تورم را کنترل کند و بدون شک توسعه‬ ‫بازار بدهی و انتشار اوراق در بلندمدت می تواند زمینه‬ ‫بهبود ش��رایط اقتص��ادی را فراهم کن��د و به ثبات و‬ ‫کنترل بازارارز و سایر بخش ها نیز منجر شود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫‹ ‹برگزاری اجالس ‪ FATF‬از امروز‬ ‫نشس��ت ‪ 6‬روزه ‪ FATF‬ام��روز‪ ۱۶ ،‬فوریه با حض��ور بیش از ‪۸۰۰‬‬ ‫نماینده از کش��ورهای مختلف در پاریس برگزار می شود‪ .‬اجالس اتی‬ ‫مسئوالن ‪ FATF‬قرار است با با حضور بیش از ‪ ۸۰۰‬نماینده از ‪۲۰۵‬‬ ‫کش��ور و نهادهای بین المللی از جمله س��ازمان مل��ل‪ ،‬بانک جهانی و‬ ‫صندوق بین‪‎‬المللی پول در پاریس برگزار شود‪ .‬روز پایانی این نشست‬ ‫جمع��ه‪ ۲۱ ،‬فوریه خواهد بود و ارزیابی اقدام��ات کره‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬ایران و پاکستان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم‬ ‫از جمله مباحثی است که در این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه البرز به جمع دارندگان قبولی اتکایی پیوست‬ ‫بیمه مرکزی اخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی‬ ‫ش��رکت های بیمه را منتشر کرده که براس��اس ان بیمه البرز به جمع‬ ‫دارندگان قبولی اتکایی اضافه ش��ده اس��ت‪ .‬براساس امار اعالم شده از‬ ‫س��وی بیمه مرکزی که بر مبنای اطالع��ات اخرین صورت های مالی‬ ‫مصوب تا روز ‪ ۲۱‬بهمن منتش��ر شده‪ ،‬ش��رکت های بیمه ایران‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫پاس��ارگاد‪ ،‬ملت‪ ،‬پارسیان و ایران معین عالوه بر ‪۲‬شرکت بیمه اتکایی‬ ‫امین و ایرانیان‪ ،‬مجوز قبولی اتکایی دارند‪ .‬براس��اس جدول منتشره از‬ ‫سوی بیمه مرکزی‪ ،‬بیمه ایران با ‪۲۳‬میلیون و ‪۲۹۵‬هزار و ‪۲۳۰‬میلیون‬ ‫ریال‪ ،‬بیمه اس��یا با ‪۴‬میلیون و ‪۵۶۴‬ه��زار و ‪۶۹۴‬میلیون ریال و بیمه‬ ‫البرز با ‪۳‬میلیون و ‪۷۴۸‬هزار و ‪۵۱۱‬میلیون ریال باالترین ظرفیت مجاز‬ ‫قبولی ریسک را در بین شرکت های بیمه دارا هستند‪ .‬این ارقام با ارقام‬ ‫اعالم شده در امار قبلی بیمه مرکزی که در روز ‪ ۲۸‬ابان ماه اعالم شده‬ ‫بود‪ ،‬تغییری نکرده و ثابت بوده اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش ظرفیت‬ ‫مجاز نگهداری ریسک بیمه دانا با ‪۳‬میلیون و ‪۲۷۹‬هزار و ‪۷۳۸‬میلیون‬ ‫ریال اعالم ش��ده که نسبت به دوره قبلی تغییری نداشته است‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬تنها ‪۶‬ش��رکت بیمه ایران‪ ،‬البرز‪ ،‬پارس��یان‪ ،‬پاسارگاد‪ ،‬ملت و‬ ‫ایران معین از بین ش��رکت های عمومی بیمه و ‪۲‬شرکت اتکایی امین‬ ‫و ایرانیان ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند و س��ایر شرکت ها مجوزی‬ ‫برای قبولی اتکایی ندارند‪ .‬بیمه البرز بعد از شرکت های بیمه پاسارگاد‬ ‫و پارس��یان‪ ،‬سومین شرکتی است که در ماه های گذشته مجوز قبولی‬ ‫اتکایی دریافت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹از بانک ملی «هدیه» بگیرید‬ ‫«کارت هدیه» بهترین جایگزین برای پول نقد است؛ هم می توان با‬ ‫ان خری��د حضوری انجام داد‪ ،‬هم قابلیت خرید اینترنتی دارد و هم در‬ ‫صورت نیاز می توان وجه ان را از خودپردازها به صورت نقدی برداشت‬ ‫ک��رد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ای��ران‪ ،‬تازه ترین اطالعات‬ ‫منتش��ر شده از س��وی ش��رکت ش��بکه الکترونیکی پرداخت کارت‬ ‫(ش��اپرک) نشان می دهد بیشترین «کارت هدیه» تراکنش دار شبکه‬ ‫بانکی متعلق به بانک ملی ایران است‪ .‬این نشان می دهد استقبال عموم‬ ‫مردم از کارت های هدیه بانک ملی ایران بس��یار قابل توجه بوده که راز‬ ‫ان را می توان در س��هولت صدور‪ ،‬تنوع کارت ها و امکان شخصی سازی‬ ‫این کارت ها دانست‪ .‬اکنون درخواست کنندگان کارت هدیه می توانند‬ ‫با مراجعه به ش��عب یا پایگاه های ش��بانه روزی اقدام به دریافت کارت‬ ‫هدیه کنند و یا از طریق اپلیکیش��ن ‪ ۶۰‬کارت هدیه مورد نظر خود را‬ ‫اماده کرده و از طریق کیوسک های بانک ملی ایران ان را دریافت کنند‪.‬‬ ‫امکان تعیین مبلغ دلخواه‪ ،‬نوشتن متن های از پیش تعیین شده یا متن‬ ‫مورد نظر مش��تری و نیز تعیین طرح روی کارت برای مشتریان کارت‬ ‫هدیه بانک ملی ایران فراهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹روش ه�ای دریاف�ت رم�ز پوی�ا ب�رای کارت ه�ای‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫بانک پاس��ارگاد همگام با نظام بانکی کش��ور‪ ،‬ب��رای ارتقای امنیت‬ ‫در پرداخت ه��ای اینترنتی‪ ،‬امکان دریافت رمز پویا را برای مش��تریان‬ ‫دارند ه تلفن های همراه هوش��مند و غیرهوشمند فراهم کرده است‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬با توج��ه به انکه پرداخت های‬ ‫اینترنت��ی با مبالغ بی��ش از یک میلی��ون ریال در ش��بانه روز‪ ،‬تنها از‬ ‫طریق رمز پویا امکان پذیر است‪ ،‬مش��تریان بانک پاسارگاد می توانند‬ ‫از روش های مختلف نس��بت به دریافت این نوع رمز اقدام کنند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب که دارندگان کارت های نقدی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬در هنگام انجام‬ ‫تراکنش های غیرحضوری‪ ،‬می توانند با فشردن دکم ه «درخواست رمز‬ ‫پویا» در درگاه های پرداخت‪ ،‬رمز دوم پویا را به صورت پیامک دریافت‬ ‫ک پاسارگاد‪،‬‬ ‫کنند‪ .‬همچنین دریافت رمز پویا از طریق برنام ه همراه بان ‬ ‫س��امان ه بانکداری مجازی و کد دس��توری ‪ *۷۲۰*۶#‬نیز امکان پذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین هنگام انتقال وجه و پرداخت کارتی در همراه بانک‪،‬‬ ‫امکان دریافت رمز پویا به صورت جداگانه وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تعداد مشتریان فعال موبایل بانک رفاه‬ ‫در راستای گس��ترش خدمات بانکداری الکترونیک‪ ،‬بهبود کیفیت‬ ‫و افزایش س��طح رضایت مش��تریان‪ ،‬در بازه زمانی ‪ ۹۲‬تا دی ماه ‪،۹۸‬‬ ‫تعداد مش��تریان فعال س��امانه موبایل بانک رفاه بیش از ‪ ۶۵۰‬درصد‬ ‫رش��د کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬افزایش سطح‬ ‫رضایت مش��تریان‪ ،‬گس��ترش خدمات الکترونی��ک و بهبود کیفیت‬ ‫ان جزء برنامه های مهم بانک اس��ت که رش��د بی��ش از‪ ۶۵۰‬درصدی‬ ‫تعداد مش��تریان فعال س��امانه موبایل بانک در سال های اخیر حاصل‬ ‫برنامه ریزی و پیگیری های جدی در این حوزه است‪ .‬افزایش دو برابری‬ ‫تعداد مشتریان فعال س��امانه بانکداری اینترنتی بانک (بیش از ‪۱۱۱‬‬ ‫درصد رشد)‪ ،‬رشد بیش از ‪ ۵۴‬درصدی تعداد دستگاه های خودپرداز و‬ ‫رشد بیش از ‪ ۹۷‬درصدی تعداد کارت های صادره از جمله فعالیت های‬ ‫فناوری اطالعات اس��ت‪ .‬همچنین س��امانه های پرداخت انالین نسخ‬ ‫الکترونیکی پزش��کان‪ ،‬تس��ویه با داروخانه ها و بیمارستان های طرف‬ ‫قرارداد تامین اجتماعی‪ ،‬بورس کاال و معامالت انالین س��هام و ایفای‬ ‫مس��ئولیت بانک در توسعه فناوری س��بز و توسعه زیر ساخت‪ ،‬حفظ‪،‬‬ ‫دس��ترس پذیری و پایداری خدم��ات و ارتقای امنیت از دیگر خدمات‬ ‫قابل توجه بانک رفاه در این حوزه است‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره قرعه کشی کارتخوان های بانک سینا‬ ‫طرح قرعه کشی دارندگان کارتخوان های فروشگاهی بانک سینا از‬ ‫ابتدای دی ماه س��ال ‪ ۹۸‬به اجرا گذاشته شده است‪ .‬به گزارش اریا‪ ،‬در‬ ‫ای��ن طرح که با نام «پوز عالی» به مدت ‪ ۶‬ماه به اجرا گذاش��ته ش��ده‪،‬‬ ‫طی ‪ ۳‬مرحله هر ‪ ۲‬ماه یکبار بین اعضای باشگاه مشتریان واجد شرایط‬ ‫بانک قرعه کش��ی انج��ام و جوایز نقدی به برندگان اهدا خواهد ش��د‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬تمامی پذیرندگان‪ ،‬عضو باشگاه مشتریان بانک‬ ‫سینا هستند و با افزایش موجودی حساب متصل به پایانه فروشگاهی‪،‬‬ ‫می توانند ضمن کسب امتیاز و صعود در نردبان امتیازی باشگاه‪ ،‬شانس‬ ‫خود را برای برنده شدن افزایش دهند‪ .‬قرعه کشی ها در پایان ماه های‬ ‫بهمن ‪ ،۹۸‬فروردین و خرداد ‪ ۹۹‬انجام خواهد شد و شرط اصلی شرکت‬ ‫در قرعه کش��ی نیز کس��ب حداقل ‪ ۱۰۰‬امتیاز در باش��گاه مشتریان‬ ‫اس��ت که تمامی واجدین شرایط در ‪ ۳‬مرحله قرعه کشی شرکت داده‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1469‬‬ ‫پیاپی ‪2787‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫وی‪ ،‬ذوب اهن اصفهان را یکی از ریشه دارترین صنایع‬ ‫کشور دانس��ت و گفت‪ :‬هنگامی که این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتی تاس��یس شد‪ ،‬زندگی بس��یاری از مردم به ان‬ ‫وابستگی پیدا کرد و تاکنون این اثرگذاری ادامه دارد و‬ ‫تاثیرات مثبت ان در صنعت کشور قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه اصفهان از گرایش مدیریت فعلی ذوب‬ ‫اهن اصفهان به توسعه ارتباط با دانشگاه قدردانی کرد و‬ ‫توجه دولت به بخش معدن و صنایع معدنی بیشتر می شود‬ ‫معادن جایگزین طالی سیاه می شوند؟‬ ‫ارزش معادن کشور ‪ ۲۲‬میلیارد دالر است‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹ارزاوری باالی فلزات‬ ‫غالمرض��ا خلیق��ی مدیرعام��ل ف��والد غرب اس��یا در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در اینکه بخش معدن این‬ ‫قابلیت را دارد که جایگزین نفت و درامدهای ارزی شوند‪،‬‬ ‫تردیدی وجود ندارد اما به این شرط که مواد معدنی را تا‬ ‫اخرین مرحله فراوری به پیش ببریم‪ ،‬وگرنه با خام فروشی‬ ‫ت یافت‪.‬‬ ‫نمی توان به این مهم دس ‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مهمتری��ن صنای��ع معدنی ک��ه می توانند‬ ‫بیش��ترین ارزاوری را برای کشور به همراه داشته باشند‪،‬‬ ‫فلزات هس��تند که به ترتیب ارزاوری شامل فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫الومینیوم و سرب و روی می شوند‪.‬‬ ‫خلیقی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته ارزاوری صنایع‬ ‫معدنی بس��تگی به اهداف چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬این صنایع‬ ‫دارد ک��ه در این راس��تا صنعت فوالد ارزاوری بیش��تری‬ ‫نسبت به صنایع دیگری دارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬در صنای��ع معدن��ی فلزات‬ ‫مانند فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬س��رب و روی و طال اهدافی‬ ‫تعیین ش��ده اس��ت که اگر در مجموع این فلزات تا سال‬ ‫‪ 1404‬ح��دود ‪۳۰‬میلیارد دالر صادرات داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫می توانند به سقف صادرات نفت برسند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یک صنعت به تنهایی نمی تواند جایگزین‬ ‫صادرات نفت باشد‪ ،‬از این رو مجموع ه صنایع معدنی با هم‬ ‫می توانند این جایگزینی را حاصل کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد غ��رب اس��یا ب��ا اش��اره ب��ه ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده ای که در صنایع معدنی می توان ایجاد کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه محصوالت صنایع معدنی نیز هر اندازه به‬ ‫س��مت ایجاد ارزش افزوده پیش برویم‪ ،‬ارزاوری بیشتری‬ ‫برای کشور خواهیم داشت‪.‬‬ ‫برای نمون��ه در صنعت الومینیوم هر اندازه به س��مت‬ ‫تولی��د صنایع پایین دس��ت مانن��د پروفیل یا پیس��تون‬ ‫الومینیوم یا در صنعت مس به س��مت صادرات س��یم و‬ ‫کابل ی��ا باطری ی��ا در صنعت فوالد به س��مت صادرات‬ ‫محصوالت باارزش تر چون ورق گالوانیزه و گالوالوم پیش‬ ‫برویم‪ ،‬بدون شک ارزش افزوده بیشتری را ایجاد می کنیم‬ ‫و ارزاورتر خواهیم بود‪.‬‬ ‫خلیق��ی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬نیروی انس��انی که روی‬ ‫فراوری کار می کنند‪ ،‬در حقیقت سبب ایجاد ارزش افزوده‬ ‫می شوند‪ ،‬زیرا ارزش صادرات سنگ برش زده چندین برابر‬ ‫س��نگ قلوه اس��ت‪ .‬یا ارزش صادرات گچ بسیار بیشتر از‬ ‫خود سنگ گچ است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر واحدهای ما شمش الومینیوم‬ ‫یا ش��مش فوالد یا مس کاتد صادر کنند چندان ارزش��ی‬ ‫ندارد‪ ،‬جز اینکه الودگی فرایند تولید ان برای کش��ور ما‬ ‫باق��ی می مانند و چن��دان ارزاوری قابل توجهی به همراه‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬زیرا این کشورهای دیگر هستند که از این‬ ‫محصوالت میانی که از م��ا خریداری کرده اند محصول با‬ ‫ارزش افزوده باال تولید می کنند و س��ود مالی ان را نصیب‬ ‫خود می کنند؛ در کش��اورزی کش��ور نیز این اتفاق روی‬ ‫داده است‪ ،‬زغفران را به صورت فله ای و کیلویی ‪۱۰‬میلیون‬ ‫توم��ان به فروش می رس��انیم و همین زعف��ران ایران در‬ ‫اسپانیا بس��ته بندی می شود و کیلویی ‪۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫به فروش می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد غرب اس��یا ادامه داد‪ :‬سازمان ایمیدرو‬ ‫باید روی تمام صنایع معدن��ی و تا اخرین مراحل ان که‬ ‫ایجاد ارزش افزوده بیش��تری اس��ت س��رمایه گذاری کند‪،‬‬ ‫چراک��ه فلزات از جمله فوالد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬مس و س��رب و‬ ‫روی ظرفیت ه��ای خوبی برای س��رمایه گذاری و صادرات‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزاوری فوالد قابل توجه است‬ ‫همچنین مجتبی فردیار مدیرعامل فوالدکاران کویر یزد‬ ‫درب��اره جایگزینی صنایع معدن��ی به جای نفت با اهمیت‬ ‫صنعت فوالد در کش��ور در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫صنعت فوالد در نیم قرن گذشته به خوبی در کشور رشد‬ ‫کرده اس��ت و به عن��وان یکی از صنایع معدنی در کش��ور‬ ‫می توان��د ارزاوری قابل توجهی داش��ته باش��د‪ .‬از این رو‬ ‫می توان��د به صورت قابل توجهی برای کش��ور ارزاوری به‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫فردیار در ادامه عنوان ک��رد‪ :‬صنایع معدنی در صورتی‬ ‫می توانن��د جایگزین��ی مناس��بی برای درامده��ای نفتی‬ ‫به ش��مار رود که این صنایع را به س��مت بیشترین میزان‬ ‫غالمرضا خلیقی‬ ‫مجتبی فردیار‬ ‫ذوب اهن اصفهان اسطوره صنایع کشور است‬ ‫مع��اون اقتصادی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و جمعی‬ ‫از صاحبنظران حوزه اقتصاد کشور ضمن حضور در ذوب اهن‬ ‫اصفهان و بازدید از خط تولید و پروژه های توسعه این شرکت‬ ‫با مسئوالن ذوب اهن دیدار و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان‪ ،‬‬ ‫حجت ال��ه میرزای��ی در ای��ن دی��دار‪ ،‬ذوب اه��ن اصفهان را‬ ‫نماد صنعت کش��ور و اس��طوره صنایع ایران دانست و گفت‪:‬‬ ‫گس��تره تاثیرات سازنده ذوب اهن در چند استان کشور قابل‬ ‫مش��اهده است‪ .‬اش��تغالزایی و اموزش متخصصان و مدیرانی‬ ‫که در راه اندازی و توس��عه دیگر صنایع حضور یافتند از دیگر‬ ‫تاثیرات این ش��رکت است‪ .‬وی افزود‪ :‬اجرای ناقص و نادرست‬ ‫خصوصی سازی باعث ایجاد مشکالتی برای ذوب اهن شد که‬ ‫مهم ترین ان نبود تامین مواد اولیه به ویژه سنگ اهن است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در این دیدار گفت‪ :‬ذوب اهن‬ ‫تنها تولید کننده فوالد ایران به روش کوره بلند است که روش‬ ‫رای��ج تولید فوالد دنیا اس��ت به همین دلی��ل از یارانه انرژی‬ ‫برخوردار نیس��ت‪ .‬منصور یزدی زاده افزود‪ :‬این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتی از س��نگ اهن‪ ،‬باالتری��ن و بهترین فوالد کربنی دنیا‬ ‫یعن��ی ریل را تولید می کند‪ .‬وی گفت‪ :‬این ش��رکت عالوه بر‬ ‫تولید محصوالت جدید مانند ریل‪ ،‬تیراهن بال پهن‪ ،‬تس��مه‬ ‫فوالدی و‪ ...‬موفق به بومی سازی ‪ ۸۵‬درصد قطعات و تجهیزات‬ ‫خود شده است‪ .‬عالوه بر ان ذوب اهن فرایندهای تولید فوالد‬ ‫را نی��ز بومی س��ازی کرده و امروز قادر به س��اخت کوره بلند‪،‬‬ ‫باتری کک سازی و ایستگاه ریخته گری است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اه��ن اصفه��ان اظه��ار ک��رد‪ :‬ذوب اهن‬ ‫به تدریج شرایط مطلوبی پیدا کرده و اماده اوج گیری است‪ ،‬اما‬ ‫مدت هاس��ت پیشنهاد قیمت محصوالت حوزه‬ ‫قوطی و پروفیل تحت تاثیر بازار افسارگس��یخته‬ ‫ورق و س��وار ب��ر تالطم��ات اش��فته ای��ن کاال از‬ ‫شفافیت خارج و بسیار غبارالود دیده می شود‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬برخ��ی ش��نیده ها از محصول‬ ‫پرمصرف تولید ش��ده از ورق ضخامت ‪ ۲‬میلیمتر‬ ‫در برخ��ی از مب��ادی معروف ت��ر از دامنه قیمتی‬ ‫ح��دود ‪ ۸۹۰۰‬تا ‪ ۹‬هزار توم��ان حکایت دارد که‬ ‫با این حساب افزایش قیمت حداقل کیلویی ‪۱۰۰‬‬ ‫تومان نس��بت به برخی شنیده های روز پنجشنبه‬ ‫هفته گذشته مشهود دیده می شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه به نظ��ر می رس��د که ناظم ب��ازار و‬ ‫تولیدکنن��ده انحصاری ای��ن کاال در بازار داخلی‬ ‫چند ماهی اس��ت که توانایی نظارت و کنترل این‬ ‫ب��ازار را از ک��ف داده اند و همان طوری که ش��اهد‬ ‫هس��تیم‪ ،‬روند افسارگسیخته افزایشی قیمت ها‪،‬‬ ‫ب��دون توق��ف در س��طوح قیمت ه��ای نجومی و‬ ‫غیرواقعی باالتر همچنان که دیده می ش��ود تا به‬ ‫امروز ادامه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه اذع��ان برخ��ی از اف��راد مطل��ع و برخ��ی‬ ‫کارشناس��ان با توجه به نب��ود توانایی تامین بازار‬ ‫داخل از سوی تولیدکننده انحصاری داخلی‪ ،‬تنها‬ ‫راه و س��ریع ترین راه باقیمان��ده به جهت کنترل‬ ‫این روند هیجانی‪ ،‬متوس��ل ش��دن ب��ه واردات و‬ ‫تهاتر از کش��ورهایی مثل چین است‪ .‬یک راه حل‬ ‫دیگر که می تواند تا حدی التیام بخش این بازار در‬ ‫میان مدت باش��د تامین مواد اولیه تولیدکنندگان‬ ‫بخش خصوصی یا همان تختال مورد نیاز انهاست‬ ‫که البته فعال بازار با این التهاب و تش��نگی مفرط‬ ‫در محص��ول نهای��ی‪ ،‬خروج��ی ان��دک اینه��ا را‬ ‫می بلعد‪.‬‬ ‫تزریق انبوه ورق وارداتی بهترین‪ ،‬س��ریع ترین‬ ‫و موثرتری��ن راه ح��ل ممک��ن ب��رای بازگرداندن‬ ‫ارامش به بازار داخلی اس��ت‪ ،‬کم��ا اینه قبال هم‬ ‫تولید داخلی جوابگوی تامین نیاز بازار این کاالی‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫صادرات فوالد هرمزگان‬ ‫افتخاری برای کشور‬ ‫معاون وزیر تعاون‪:‬‬ ‫با مشکالتی روبه رو ش��ده که از بیرون سازمان به ان تحمیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مش��کالتی همچون خام فروشی س��نگ اهن‪ ،‬نبود توسعه‬ ‫مناسب صنعت حمل ونقل‪ ،‬قیمت گذاری دستوری در صنعت‬ ‫فوالد‪ ،‬برخورداری نش��دن از یارانه انرژی در مقایس��ه با سایر‬ ‫فوالدس��ازان کش��ور که امیدوارم‪ ،‬از پیش��نهادها و نظرهای‬ ‫ارزش��مند صاحبنظران گرانقدری که امروز با دس��تاوردها و‬ ‫مش��کالت این شرکت اش��نا ش��دند‪ ،‬برای بهبود شرایط این‬ ‫شرکت بهره مند شویم‪.‬‬ ‫علی شمس اردکانی معاون س��ابق وزیر معادن و فلزات در‬ ‫این دیدار طی س��خنانی تولید ریل و تیراهن بال پهن توسط‬ ‫ذوب اهن اصفهان را یک دس��تاورد بزرگ و افتخارامیز برای‬ ‫صنعت کشور دانست‪.‬‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫وی افزود‪ :‬در مراسم کلنگ زنی این شرکت حضور داشتم و‬ ‫در ان زمان هیچ امکانات و زیرس��اختی در این منطقه نبود و‬ ‫ام��روز می بینیم که ذوب اهن اصفهان این منطقه را به لحاظ‬ ‫زیرساخت و عمرانی متحول کرده و حتی به لحاظ فضای سبز‬ ‫نیز چهره اینجا را بهبود داده است‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرک ش��هید رجایی و ناظر گمرکات‬ ‫اس��تان هرمزگان‪ ،‬از ش��رکت ف��والد هرمزگان و‬ ‫فرایند تولید تختال در این شرکت بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬ابوالفض��ل اکبرپور گفت‪:‬حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصد حجم تجارت خارجی کشور را گمرکات‬ ‫اس��تان هرمزگان برعه��ده دارد و ‪ ۶۰‬درصد درامد‬ ‫گمرکات کشور نیز از استان هرمزگان است‪.‬‬ ‫وی تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده برای فوالد‬ ‫هرمزگان که ‪ ۹۰‬درصد قطعات و مواد اولیه وارداتی‬ ‫خ��ود را از طریق بندر ش��هید رجایی وارد می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فوالد هرمزگان از معدود صنایعی در اس��تان‬ ‫هرمزگان اس��ت ک��ه همکاران م��ا در ان به عنوان‬ ‫گمرکات خاص‪ ،‬مستقل و مستقر هستند و خدمات‬ ‫شبانه روزی ارائه می دهند‪ .‬مدیرکل گمرک شهید‬ ‫رجایی و ناظ��ر گمرکات اس��تان هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫جلس��ه ها و گفت وگوهای��ی ب��ا مدیران ش��رکت‬ ‫فوالد هرم��زگان انجام گرفت و در انها مش��کالت‬ ‫فوالد درباره گمرک و همچنین باس��کول مطرح و‬ ‫بررسی شد که حتما تالش خواهیم کرد این موانع‬ ‫و مش��کالت در اس��تان رفع ش��ود‪ .‬اکبرپور درباره‬ ‫چگونگی حفظ تسهیالت مناطق ویژه برای صنایع‬ ‫مس��تقر در این مناطق با وجود تغییر سیاست های‬ ‫ارزی دول��ت و لزوم ثبت س��فارش در مناطق ویژه‬ ‫گف��ت‪ :‬ما در جلس��ه هایی ک��ه در ته��ران برگزار‬ ‫می کنیم‪ ،‬حتما این موارد را پیگیری خواهیم کرد‪،‬‬ ‫اما فوالد هرمزگان و همه فوالدی های مس��تقر در‬ ‫مناطق ویژه صنایع و معادن‪ ،‬با توجه به مش��کالت‬ ‫ارزی ش��ان‪ ،‬باید وارد این فرایند ش��وند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ص��ادرات فوالد هرم��زگان افتخاری برای کش��ور‬ ‫است و با این حجم صادرات میزان قابل توجهی ارز‬ ‫وارد کش��ور می ش��ود‪ .‬این موضوع را در دستور کار‬ ‫قرار خواهیم داد و همراه با پیگیری های مس��ئوالن‬ ‫ف��والد هرمزگان در ای��ن زمینه‪ ،‬قطع��ا گمرکات‬ ‫هرمزگان نیز همراه ف��والد هرمزگان خواهد بود و‬ ‫از هیچ کمکی مضایقه نخواهد کرد‪ .‬ناظر گمرکات‬ ‫استان هرمزگان گفت‪ :‬درباره تسهیالت واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬گمرک بس��ته های حمایتی تعریف کرده‬ ‫و خدمات ش��بانه روزی گمرک در جهت صادرات‬ ‫برقرار است‪ .‬در گمرک شهید رجایی برای تسهیل‬ ‫صادرات‪ ،‬باس��کول مجموعه فوالد هرمزگان مورد‬ ‫قبول ماست‪ .‬در مورد کاالهایی که انحصارا مربوط‬ ‫به فوالد هرمزگان اس��ت نیز به اظه��ار انها اعتماد‬ ‫داری��م‪ .‬ت�لاش می کنیم ب��ه کمک هم��کاران در‬ ‫گمرکات هرمزگان بیش��ترین کمک ها و خدمات‬ ‫را در کوتاه ترین زمان ارائه کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یکی از مش��کالت اقتصاد کش��ور تک محصولی بودن و‬ ‫وابستگی ان به اقتصاد نفتی است‪ ،‬وابستگی که به شدت‬ ‫این اقتصاد را ش��کننده کرده اس��ت‪ .‬از این رو بسیاری از‬ ‫دست اندرکاران و مس��ئوالن کشور در سیاست های کالن‬ ‫کش��ور بر اقتصاد غیرنفتی تاکید دارن��د که در این میان‬ ‫یکی از گزینه هایی جایگزین برای درامدهای نفتی‪ ،‬حوزه‬ ‫معدن و صنایع معدنی اس��ت‪ .‬در این راستا رضا رحمانی‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تازگی اعالم کرد که ارزش‬ ‫معادن کشور ‪ ۲۲‬میلیارد دالر است و معادن این ظرفیت‬ ‫را دارند که به اندازه نفت درامدزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫البته کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند که بخش معدن‬ ‫به ویژه فلزات می توانند به میزان نفت‪ ،‬برای کش��ور درامد‬ ‫ارزی به همراه داشته باشند به این شرط که از خام فروشی‬ ‫فاصله گرفته و در مسیر ایجاد ارزش افزوده گام بردارند‪.‬‬ ‫غالمرضا خلیقی‪ :‬در اینکه بخش معدن این قابلیت را دارد که جایگزین‬ ‫نفت و درامدهای نفتی ش��ود‪ ،‬تردیدی وجود ندارد اما به این ش��رط که‬ ‫مواد معدنی را تا اخرین مرحله فراوری به پیش ببریم‬ ‫ارزش افزوده به پیش ببریم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اقدام هایی که در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی در دهه های گذش��ته انجام گرفته است که منجر‬ ‫به رش��د قابل توجهی در این زمینه ش��ده اس��ت‪ .‬معادن‬ ‫سنگ اهن ما در کشور غنی و به صورت روباز است که نیاز‬ ‫ب��ه حفاری ندارد‪ ،‬بنابراین ب��ا هزینه های پایین می توانیم‬ ‫معادن را اس��تخراج کنیم اما زمانی می توانیم به بیشترین‬ ‫میزان ارزاوری برس��یم که باالترین سطح ارزش افزوده را‬ ‫برای ان ایجاد کرده باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالدکاران کویر با اش��اره به بومی سازی که‬ ‫در صنعت فوالد روی داده اس��ت‪ ،‬عن��وان کرد ‪ :‬هم اکنون‬ ‫صنعت فوالد کش��ور به حدی رشد کرده است که امکان‬ ‫صادرات دانش فوالد را نیز در کشور داریم‪ ،‬بنابراین حتی‬ ‫می توانیم در کشورهایی که معادن دارند مانند افغانستان و‬ ‫برخی کشورهای افریقایی ورود پیدا کنیم و سرمایه گذاری‬ ‫انجام دهیم و در این کشورها واحدهای فوالدی راه اندازی‬ ‫کنیم‪ .‬خود این س��رمایه گذاری ها می تواند سبب ارزاوری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فردیار ادامه داد ‪ :‬بیش��ترین میزان سوددهی در صنایع‬ ‫معدن��ی در واحده��ای ف��راوری و ب��ه س��مت تولیدات‬ ‫محصوالت خاص رفتن اس��ت‪ .‬در صنعت فوالد نیز بیش‬ ‫از اینکه به سمت تولید فوالدهای ساختمانی پیش برویم‬ ‫بهتر است که در مسیر تولید فوالدهایی برای ساخت ابزار‬ ‫گام برداریم‪.‬‬ ‫تولی��د ورق برای اب��زار ارزش افزوده بیش��تری از اهن‬ ‫ساختمانی دارد‪ .‬ورق را می توانیم تبدیل به لوازم خانگی و‬ ‫خودرو کنیم و این نوع محصول در صنعت فوالد بیشترین‬ ‫ارزش افزوده را به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت ‪ :‬صنعت ف��والد کش��ور در زمینه‬ ‫ص��ادرات به جایگاه قابل توجهی رس��یده اس��ت و حتی‬ ‫می توانی��م دانش فوالد را نیز صادر کنیم‪ ،‬اما موضوع مهم‬ ‫این است که از خام فروشی پیشگیری به عمل اوریم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تفاهم‬ ‫ذوب اهن‬ ‫و دانشگاه‬ ‫اصفهان‬ ‫طی نشس��تی با حضور مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‬ ‫و هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان که ‪ ۲۱‬بهمن‬ ‫در این دانشگاه برگزار شد‪ ،‬تفاهمنامه همکاری بین این‬ ‫دو سازمان امضا و مبادله شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬منصور یزدی زاده در‬ ‫این نشس��ت ب��ا بیان اینکه همکاری ه��ای ذوب اهن و‬ ‫دانش��گاه اصفهان پیش از تب��ادل تفاهمنامه به ویژه در‬ ‫دو زمینه اب و معدن اغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بودجه‬ ‫تحقیقاتی ذوب اهن اصفهان نس��بت به س��ال گذشته‬ ‫افزایش قابل توجهی یافته اس��ت و در صورت اثر بخش‬ ‫بودن این پروژه های تحقیقاتی‪ ،‬هیچ گونه محدودیتی در‬ ‫اجرای پروژه های بیشتر نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این دو س��ازمان‪ ،‬پیشینه و قدمت بسیاری‬ ‫در ای��ن منطقه دارند و به دلی��ل جامعیت فعالیت ها‪ ،‬از‬ ‫اش��تراکات بس��یاری نیز برخوردارن��د‪ ،‬بنابراین زمینه‬ ‫همکاری های متقابل فراهم است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان با اشاره به افتتاح دفتر‬ ‫مشترک همکاری این شرکت با دانشگاه ازاد‪ ،‬از اعتقاد‬ ‫راسخ ذوب اهن به توس��عه همکاری با دانشگاه ها خبر‬ ‫داد و اب��راز امیدواری کرد که ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬نتایج و‬ ‫پیامدهای مثبت و ارزندهای به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫هوش��نگ طالبی رئیس دانش��گاه اصفهان نیز گفت‪:‬‬ ‫دانشگاه های نس��ل چهارم محدود به کالس های درس‬ ‫نیس��تند و ارتباط گس��ترده ای باجامع��ه و نیازهای ان‬ ‫دارن��د‪ .‬با توجه به اینکه صنعت‪ ،‬بخش بزرگی از جامعه‬ ‫اصفهان را تش��کیل می دهد بنابراین این دانش��گاه باید‬ ‫ارتباط خود را با بخش صنعت بیش از گذش��ته توسعه‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬امیدوارم بتوانیم در عملیاتی کردن این تفاهمنامه‬ ‫موفق باش��یم و اعتماد بخش صنعت را بیش از گذشته‬ ‫جلب کنیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مزیت اصلی دانش��گاه اصفه��ان را جامعیت ان‬ ‫دانست و گفت‪ :‬این دانش��گاه عالوه بر مباحث فنی در‬ ‫بحث علوم انس��انی نیز از جایگاه خوبی برخوردار است‬ ‫و ب��ا ‪ ۱۶‬هزار دانش��جو‪ ۷ ،‬هزار دانش��جوی تحصیالت‬ ‫تکمیل��ی و ‪ ۶۵۰‬عضو هیات علمی ظرفیت خوبی برای‬ ‫ارتباط با صنعت دارد‪.‬‬ ‫همچنین در این نشس��ت یک سند همکاری نیز بین‬ ‫دانش��کده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان‬ ‫و ذوب اهن توس��ط مهدی بهرامی معاون منابع انسانی‬ ‫و ام��ور اجتماعی ذوب اهن و محمد رضا عابدی رئیس‬ ‫دانشکده مذکور امضا شد‪.‬‬ ‫چه خبر از‬ ‫بازار قوطی و‬ ‫پروفیل؟‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1469‬‬ ‫پیاپی ‪2787‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫راه اندازی چندین طرح‬ ‫ریلی در اینچه برون‬ ‫ایی��ن بهره ب��رداری از پروژه های س��ایت‬ ‫س��رمایه گذاری اینچه ب��رون ب��ا اعتبار ‪۲۲‬‬ ‫میلی��ارد تومان ک��ه ‪ ۷‬میلی��ارد تومان ان‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی ب��وده‪ ،‬به‬ ‫صورت ویدئوکنفران��س با حضور وزیر راه و‬ ‫شهرسازی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از اس��تانداری‬ ‫گلس��تان‪ ،‬در ای��ن ایین ایج��اد خط نرمال‬ ‫سایت سرمایه گذاری ایستگاه اینچه برون به‬ ‫طول ‪ ۱۰۲۹‬متر و نصب سه سوزن نرمال با‬ ‫اعتبار ‪ ۵‬میلیارد تومان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫احداث خط عریض س��ایت س��رمایه گذاری‬ ‫ایس��تگاه اینچه ب��رون به ط��ول ‪ ۳۲۰۰‬متر‬ ‫و نصب ‪ ۶‬س��وزن عریض نیز ب��ا اعتبار ‪۱۵‬‬ ‫میلیارد تومان اغاز شد‪.‬‬ ‫همچنین زیرسازی محوطه سرمایه گذاری‬ ‫به منظور تخلیه و بارگیری به طول ‪۱۱۰۰۰‬‬ ‫مت��ر مرب��ع با اعتب��ار ‪ ۲‬میلی��ارد تومان به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫اس��تاندار گلس��تان در این ایی��ن گفت‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه راه اهن جمهوری اس�لامی‬ ‫مطالب��ات ترکمنس��تان را به ط��ور کام��ل‬ ‫پرداخ��ت ک��رده‪ ،‬پایانه م��رزی اینچه برون‬ ‫می تواند موقعیت��ی بی نظیر برای صادرات و‬ ‫واردات کاال باشد‪.‬‬ ‫هادی حق شناس افزود‪ :‬اگر مبدا و مقصد‬ ‫مب��ادالت را چی��ن در نظ��ر بگیریم‪ ،‬مزیت‬ ‫مرز اینچه برون ان اس��ت که بع��د از عبور‬ ‫از دو کش��ور به چین می رس��د و در سطح‬ ‫بین المللی نیز این فاصله کاهش می یابد‪.‬‬ ‫استفاده از این زیرساخت ها موجب رونق‬ ‫اقتصادی و افزایش اش��تغال استان خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اتصال جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران به بلوک اوراس��یا‪ ،‬گفت‪ :‬اگر چنانچه‬ ‫اقدامات خط عریض در ترکمنس��تان زودتر‬ ‫انج��ام ش��ود‪ ،‬نقطه اتصال ما به قزاقس��تان‬ ‫س��ریع تر ایجاد و موجب کاهش هزینه ها و‬ ‫افزایش ضریب ایمنی تردد می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عنوان ششمین پایتخت کتاب ایران به شیراز رسید‬ ‫در ایین��ی که در س��الن کتابخانه ملی ایران‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬ش��یراز عنوان شش��مین پایتخت‬ ‫کت��اب ای��ران را کس��ب و حیدر اس��کندرپور‬ ‫شهردار ش��یراز به نمایندگی از شهروندان این‬ ‫شهر‪ ،‬نشان پایتختی کتاب را دریافت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��هردار شیراز در حاشیه‬ ‫ایین پایانی ششمین جشنواره انتخاب پایتخت‬ ‫کت��اب ایران ضمن تبریک به ش��هروندان‪ ،‬این‬ ‫عنوان را حاص��ل هم افزایی و خرد جمعی همه‬ ‫نهاد های فرهنگی و فعاالن حوزه کتاب دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬دبیرخان��ه دائمی تروی��ج کتابخوانی‬ ‫مرداد امس��ال با هدف تشریک مساعی سازمان‬ ‫فرهنگی ش��هرداری‪ ،‬اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی فارس‪ ،‬اداره کل کتابخانه های عمومی‬ ‫فارس‪ ،‬کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫فارس و موسسه های مردم نهاد در فرهنگسرای‬ ‫کت��اب ش��هرداری ش��یراز راه اندازی ش��د که‬ ‫توانس��ت با انجام دست کم ‪ ۵۷‬فعالیت و برنامه‬ ‫جدی حضوری قدرتمند در ششمین جشنواره‬ ‫انتخاب پایتخت کتاب ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫اس��کندرپور اف��زود‪ :‬ش��یراز در ‪ ۳‬دوره دیگر‬ ‫نیز در جمع ‪ ۵‬ش��هر فینالیس��ت حضور داشت‬ ‫ام��ا برنامه ریزی جدی و فعالیت های گس��ترده‬ ‫موجب ش��د امسال شیراز از میان بیش از ‪۱۸۰‬‬ ‫ش��هر در رقابت نهایی با شهرهای بم‪ ،‬شهرری‪،‬‬ ‫رفسنجان و ا ِوز پایتخت کتاب ایران شود‪.‬‬ ‫وی تصوی��ب ایج��اد ب��اغ کتاب در ش��ورای‬ ‫اس�لامی شهر ش��یراز را از مهم ترین طرح های‬ ‫س��ال اینده دانست و خاطرنش��ان کرد‪ :‬زمین‬ ‫کتابخان��ه مرک��زی ش��یراز که س��ال ها مورد‬ ‫مناقش��ه نهادها بود‪ ،‬سرانجام ازسوی شهرداری‬ ‫تعیین تکلیف شده و به زودی کلنگ ان به زمین‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به راه اندازی کتابخانه کودک در‬ ‫مدرسه های مناطق کم برخوردار در قالب طرح‬ ‫«شکوفه های کتاب» و تصویب اختصاص ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان ب��ن خرید کتاب به کودکان کار‬ ‫و بدسرپرس��ت و کم برخ��وردار ادامه داد‪ :‬ایجاد‬ ‫سرای یار مهربان با میز امانت کتاب در دو پایانه‬ ‫مسافربری درون شهری شیراز و همچنین چهار‬ ‫س��رای فرهنگ مهربانی به منظ��ور جمع اوری‬ ‫و توزیع کتاب ازس��وی خیرین ش��یرازی نیز از‬ ‫ابتکارات شیراز در ترویج کتابخوانی بوده است‪.‬‬ ‫اس��کندرپور یاداور ش��د‪ ۱۰ :‬شبکه دوستدار‬ ‫کتاب در صنوف و اقش��ار مختلف ش��هروندان‬ ‫همچ��ون نابینای��ان‪ ،‬کافه ه��ا و رس��توران ها‪،‬‬ ‫سالمندان‪ ،‬کودکان‪ ،‬مادران‪ ،‬پاکبانان و باغبانان‪،‬‬ ‫صنعتگران و بازرگانان‪ ،‬اتش نشانان‪ ،‬نامه رسانان‬ ‫و‪ ...‬با بیش از ‪ ۱۵‬عنوان برنامه در شیراز فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ش��هردار پایتخت کت��اب ای��ران تاکید کرد‪:‬‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت کتاب و ادبیات در توس��عه‬ ‫گردش��گری از راهبردهای اساسی شهر شیراز‬ ‫به ش��مار م��ی رود و بر ای��ن اس��اس ‪ ۸‬عنوان‬ ‫رویداد در این عرصه در س��ایت های تاریخی و‬ ‫گردشگری شیراز اجرا شد‪.‬‬ ‫اسکندرپور به برنامه ریزی برای کسب عنوان‬ ‫پایتخت کتاب جهان نیز اش��اره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫حمای��ت از برگ��زاری رویداده��ای بین المللی‬ ‫همچون دویس��تمین س��الگرد تالی��ف دیوان‬ ‫فاز نخست پارک لیان بوشهر به بهره برداری رسید‬ ‫ش��هردار بندر بوشهر از بهره برداری از فاز نخس��ت پارک لیان بوشهر در دهه مبارک‬ ‫فجر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫بندر بوشهر‪ ،‬سید نورالدین امیری‪ ،‬شهردار بندر بوشهر در بررسی روند اجرای زیرساخت‬ ‫پارک ساحلی‪ ،‬دریایی لیان بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر دارای طوالنی ترین ساحل‬ ‫با خلیج فارس اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این ساحل زیبا در بوشهر ظرفیت های مهمی در بخش های‬ ‫گردش��گری‪ ،‬اقتصادی و فناوری فراهم کرده اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر بهره برداری از این‬ ‫ظرفی��ت برای طرح های تدوین ش��ده افزود‪ :‬گردش��گری و تفریح��ات دریایی یکی از‬ ‫اولویت های مدیریت ش��هری اس��ت که در این راستا س��عی خواهیم کرد با توسعه این‬ ‫ش��رقی و غرب��ی گوته و هفت��ه فرهنگی المان‬ ‫در ش��یراز‪ ،‬همایش بین المللی ی��ادروز حافظ‬ ‫و س��عدی‪ ،‬نخس��تین جش��نواره ملی سینما و‬ ‫ادبیات‪ ،‬دوس��االنه جایزه داستان شیراز و شب‬ ‫شعر نلی شیراز اتفاق هایی بود که با نگاه ملی و‬ ‫جهانی در شیراز برگزار شد‪ .‬وی گفت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بی��ش از ‪ ۳۵‬ط��رح مهم در حوزه کتاب‬ ‫و کتابخوانی ارائه ش��ده که تا پایان این س��ال‬ ‫اجرایی می شود‪ .‬گفتنی اس��ت در ایین پایانی‬ ‫ششمین جشنواره پایتخت کتاب ایران که عصر‬ ‫‪ ۱۹‬بهمن در س��الن کتابخانه ملی ایران برگزار‬ ‫شد‪ ،‬دکتر عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی‪ ،‬مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های‬ ‫عمومی و بروجردی رئیس س��ازمان اس��ناد و‬ ‫کتابخانه ملی ایران حضور داشتند‪.‬‬ ‫برق رسانی به روستای یک لنگ اشتهارد‬ ‫بخش گام های موثری در بس��ط و تعمیم دیگر نقاط بوش��هر در حوزه گردشگری فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬امیری با بیان اینکه پارک لیان در س��احل زیبای خلیج فارس از ظرفیت بس��یار‬ ‫مطلوب و باالیی در عرصه گردشگری دریایی برخوردار است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باتوجه به‬ ‫قرار گرفتن پارک مزبور به لحاظ جغرافیایی در گستره جنوبی شهر بوشهر‪ ،‬بوستان لیان‬ ‫می تواند در رونق بخش��ی به محله های جنوبی شهر بوشهر و نیز اشتغالزایی پایدار برای‬ ‫محالت یادشده تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫ش��هردار بندر بوش��هر مهم ترین ویژگی های زیرس��اختی فاز نخس��ت بوستان لیان‬ ‫را ش��امل روش��نایی کامل محوطه‪ ،‬سنگ فرش محوطه‪ ،‬فضای س��بز‪ ،‬ابرسانی کامل‪،‬‬ ‫سرویس های بهداشتی مناسب‪ ،‬نصب وسایل بازی کودکان‪ ،‬نصب االچیق و‪ ...‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫پروژه برق رسانی به روستای ‪40‬خانواری یک لنگ اشتهارد با حضور مهندس‬ ‫کردی‪ ،‬فرماندار اشتهارد و همچنین سایر مسئوالن استانداری البرز همزمان با‬ ‫دهه مبارک فجر افتتاح شد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق اس��تان البرز‪ ،‬این پروژه در شرایط عادی در بازه زمانی بیش‬ ‫از یک ماه امکان بهره برداری داش��ت که به همت و تالش شبانه روزی همکاران‬ ‫مدیریت توزیع برق اشتهارد در بازه زمانی کمتر از یک هفته اماده بهره برداری‬ ‫شد‪ .‬همچنین براساس طرح اولیه و از طریق برون سپاری دارای هزینه براوردی‬ ‫اف��زون بر ‪ ۸‬میلیارد ریال بود که با اصالح طرح و انجام کار ازس��وی کارکنان‬ ‫شرکت با هزینه ای افزون بر ‪ ۲‬میلیارد ریال انجام شد‪.‬‬ ‫اغاز به کار واحد تولیدی صنعتی در شهرک صنعتی الر‬ ‫ب��ا ایام اهلل ده��ه مبارک فجر‪ ،‬با حضور اس��تاندار فارس یک‬ ‫واحد تولیدی صنعتی در ش��هرک صنعتی الر به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی فارس‪ ،‬در این ایی��ن که با حضور اس��تاندار فارس‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‪ ،‬فرماندار ویژه‬ ‫الرس��تان و جمعی از مدیران اس��تانی و شهرس��تانی برگزار‬ ‫شد‪ ،‬واحد تولیدی کیس��ه بدون بافت پالستیکی چند الیه از‬ ‫پلی اتیلن به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫این واحد صنعتی با س��رمایه گذاری اف��زون بر ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫ریال ازس��وی بخش خصوصی راه اندازی شده و با بهره برداری‬ ‫از ان برای نفر ‪ ۱۰‬اشتغال ایجاد شده است‪ .‬این واحد صنعتی‬ ‫ظرفیت تولید روزانه یک تن محصول ش��امل انواع کیسه های‬ ‫پالستیکی و چند الیه را دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس در حاشیه‬ ‫بهره ب��رداری از این واحد صنعتی گف��ت‪ :‬در دهه مبارک فجر‬ ‫امسال بیش از ‪ ۲۴‬طرح صنعتی و عمرانی با اعتباری افزون بر‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال و اش��تغال ‪ ۱۵۰‬نفر در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫اح��د فتوح��ی در ادام��ه با اش��اره ب��ه افزایش اس��تقبال‬ ‫س��رمایه گذاران در ش��هرک صنعت��ی الر گفت‪ :‬این ش��هرک‬ ‫صنعتی دارای ‪ ۸۳‬هکتار مس��احت و ‪ ۶۰‬هکتار زمین صنعتی‬ ‫است که تاکنون ‪ ۱۴۰‬قرارداد سرمایه گذاری با سرمایه گذاران‬ ‫در این شهرک صنعتی منعقد شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ‪ ۸۳‬واحد صنعتی و تولیدی با اش��تغال‬ ‫‪ ۸۹۰‬نفر در این ش��هرک صنعتی‪ ،‬پروانه بهره برداری دریافت‬ ‫کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬سایر قراردادها نیز در مرحله ساخت وساز قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫فتوحی افزود‪ :‬باتوجه به در استانه تکمیل بودن این شهرک‬ ‫صنعتی‪ ،‬طرح توس��عه ان در دس��تور کار ق��رار گرفته که در‬ ‫فاز نخس��ت طرح توسعه ‪ ۱۵‬هکتاری انجام شده و در مراحل‬ ‫بع��دی نیز به دنبال الحاق اراضی همج��وار برای اجرای طرح‬ ‫توسعه هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی ف��ارس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این ش��هرک صنعتی دارای تمام��ی امکانات زیربنایی و‬ ‫زیرساختی و اماده جذب سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1469‬‬ ‫پیاپی ‪2787‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫خالف روال مرسوم نرخ اجاره خانه در نیمه دوم سال کاهش نیافت‬ ‫پژوهشگر حوزه شهرسازی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یک کارش��ناس بازار مس��کن می گوید افزای��ش اجاره بها و کاهش‬ ‫نیافتن ان در نیمه دوم سال‪ ،‬موجب افزایش مهاجرت های منطقه ای‬ ‫و مهاجرت از تهران به شهرهای اقماری شده است‬ ‫ته��ران روی اورده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حال حاضر فقط‬ ‫کس��انی که درامد باالیی دارند‪ ،‬می توانند در مناطق‬ ‫مرکزی یا باالی شهر خانه اجاره کنند‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال اکنون اجاره یک خانه س��ه خوابه‬ ‫در منطقه ای متوسط‪ ،‬نیازمند پرداخت ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان ودیعه و چند میلیون تومان اجاره ماهانه است‪.‬‬ ‫این هزینه ای اس��ت که فقط افراد دارای درامدهای‬ ‫باال از پس ان برمی ایند‪ ،‬نه قش��ر متوسط و ضعیف‬ ‫جامعه‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس حوزه مس��کن یاداور ش��د‪ :‬بازار‬ ‫منطقی بازاری است که نرخ ها در ان براساس عرضه‬ ‫و تقاضا تعیین ش��ود و بر اس��اس نوع نی��از و تقاضا‪،‬‬ ‫عرضه وجود داش��ته باشد اما درحال حاضر وضعیت‬ ‫بازار مسکن ما این گونه نیست‪.‬‬ ‫صباغ افزود‪ :‬مبنای ایجاد ت��ورم در اجاره بها‪ ،‬تورم‬ ‫در نرخ واحد مس��کونی اس��ت‪ .‬ملکی که اوایل سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬نرخ ان متری ‪ ۸‬ی��ا ‪ ۹‬میلیون تومان بوده‪،‬‬ ‫اواخر س��ال ‪ ۳‬برابر ش��ده اس��ت‪ .‬مالکان نیز همین‬ ‫افزایش را مبنای افزای��ش اجاره بها قرار داده اند‪ .‬این‬ ‫درحالی است که پیش تر‪ ،‬افزایش ساالنه اجاره بها بر‬ ‫اساس درصد مشخصی بود اما با توجه به رشد بی رویه‬ ‫نرخ مسکن در سال گذشته‪ ،‬این درصد شکسته شده‬ ‫و کس��ی به ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی که روال افزایش نرخ‬ ‫اجاره بود‪ ،‬توجهی نمی کند و بیشتر مالکان‪ ،‬نرخ روز‬ ‫مسکن را مالک تعیین اجاره قرار می دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس‪ ،‬همین مس��ئله افزایش‬ ‫مهاجرت منطقه ای را در پی داش��ته است‪ ،‬به طوری‬ ‫که بخش��ی از مس��تاجران از منطقه ه��ای یک و دو‬ ‫ب��ه منطقه های مرکزی رفته ان��د و برخی از مردم‪ ،‬از‬ ‫مرکز یا پایین شهر به شهرهای اقماری اطراف تهران‬ ‫مهاجرت کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت کجای بازار اجاره است؟‬ ‫افزایش ن��رخ اجاره را فقط بررس��ی میدانی تایید‬ ‫نمی کند بلک��ه گزارش بان��ک مرکزی درب��اره بازار‬ ‫مس��کن در ماه های اخیر نیز گواهی بر این ادعاست‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال براس��اس گزارش بان��ک مرکزی از‬ ‫وضعیت بازار مس��کن تهران در دی‪ ،‬اجاره بها نسبت‬ ‫به اذر حدود ‪ ۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه افزایش نرخ خرید و فروش مسکن‬ ‫در سال گذشته‪ ،‬بازار اجاره را از ابتدای امسال تحت‬ ‫تاثی��ر ق��رار داد‪ ،‬وزارت اقتص��اد در هم��ان ماه های‬ ‫ابتدایی س��ال پیشنهاد عرضه تسهیالتی با نام ودیعه‬ ‫مس��کن را مطرح کرد تا کمکی به اجاره نشین ها در‬ ‫تامین هزینه رهن خانه باشد‪ ،‬با این حال این مسئله‬ ‫تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر براساس انچه وزیر راه و شهرسازی‬ ‫در جمع خبرنگاران گفته اس��ت‪ ،‬وزارتخانه متبوع او‬ ‫برنام��ه ای در این زمینه ندارد‪ .‬به گفته اس�لامی در‬ ‫حال حاضر تس��هیالتی به عنوان ودیعه مس��کن در‬ ‫کش��ور وجود دارد اما ویژه س��اکنان بافت فرسوده و‬ ‫برای زمانی است که این افراد قصد اجاره محلی برای‬ ‫اقامت دارند تا خانه خود را در بافت فرس��وده‪ ،‬تعمیر‬ ‫و بازسازی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مالیات به جای تسهیالت‬ ‫ی��ک تحلیلگر حوزه مس��کن می گوید ب��ا توجه به‬ ‫وضعیت فعلی بازار مس��کن‪ ،‬طرح ودیعه مس��کن در‬ ‫صورت اجرا موفقیت امیز نخواهد بود‪.‬‬ ‫وحی��د عزیزی با اش��اره ب��ه اینکه در س��ال های‬ ‫گذش��ته نیز در برهه ای از زم��ان‪ ،‬پرداخت وام اجاره‬ ‫در کش��ور مرس��وم بوده است‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬البته ان‬ ‫وام در ش��رایطی پرداخت می ش��د که دولت نظارت‬ ‫ی داشت و‬ ‫ش��دیدی بر بازار اجاره واحدهای مس��کون ‬ ‫قانون‪ ،‬حامی مستاجران بود‪.‬‬ ‫در س��ال هایی که طرح وام اجاره اجرا می ش��د‪ ،‬با‬ ‫توجه به اینکه با مسئله جهش اجاره ‪ -‬مانند سال های‬ ‫اخیر‪ -‬روبه رو نبودیم‪ ،‬این وام کمک کننده بود اما در‬ ‫تایید صالحیت ‪ ۴۵‬هزارمتقاضی مسکن ملی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید از تایید‬ ‫صالحی��ت ‪ ۴۵‬هزار متقاضی طرح اق��دام ملی تولید و‬ ‫عرضه مسکن در شهرهای جدید کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫ن اینکه در طرح اقدام ملی‬ ‫حبیب اله طاهرخانی با بی��ا ‬ ‫تولید و عرضه مس��کن در شهرهای جدید‪ ،‬هر دو وجه‬ ‫مش��ارکتی و ثبت نامی را پیش می بریم‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫صالحی��ت ‪ ۴۵‬هزار نفر در بخ��ش ثبت نامی متقاضیان‬ ‫مسکن در شهرهای جدید احراز شده است که این افراد‬ ‫در حال تکمیل پرونده خود هس��تند‪ .‬او درباره سازکار‬ ‫قیمت گ��ذاری واحدهای طرح اقدام ملی تولید و عرضه‬ ‫مس��کن در ش��هرهای جدید گفت‪ :‬ه��ر قیمت گذاری‬ ‫مهران رفیعی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹اجاره الکچری شد‬ ‫ی��ک کارش��ناس بازار مس��کن می گوی��د افزایش‬ ‫اجاره به��ا و کاه��ش نیافتن ان در نیمه دوم س��ال‪،‬‬ ‫موجب افزایش مهاجرت ه��ای منطقه ای و مهاجرت‬ ‫از تهران به شهرهای اقماری شده است‪.‬‬ ‫جالل صباغ در پاس��خ به‬ ‫با بی��ان اینکه با‬ ‫افزایش اجاره بها و نرخ رهن‪ ،‬اجاره کردن مس��کن در‬ ‫تهران تبدیل به امری الکچری شده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫کس��ی که می خواهد خانه اجاره کن��د‪ ،‬باید پولدار و‬ ‫ش��رایط او به اصطالح الکچری باشد تا بتواند از پس‬ ‫هزینه های ره��ن و اجاره براید‪ .‬به عن��وان مثال در‬ ‫محله فاطمی و بلوار کشاورز‪ ،‬این روزها اپارتمان ‪۶۰‬‬ ‫متری‪ ،‬به بهای ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان رهن کامل عرضه‬ ‫ش��ده است‪ ،‬کدام کارمند یا حقوق بگیری می تواند از‬ ‫پس پرداخت چنین رهنی براید؟‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬رس��م بازار اجاره این است که هرگاه‬ ‫بازار مس��کن تکانی می خورد و جهش��ی در قیمت ها‬ ‫ایجاد می ش��د‪ ،‬مستاجران با مالکان توافق می کردند‬ ‫و اندکی بر اجاره بهای پرداختی انها اضافه می ش��د‪،‬‬ ‫این کار به صرفه تر از جابه جایی بود اما امسال جهش‬ ‫نرخ به گونه ای بوده که مالکان با افزایش اندک اجاره‬ ‫موافقت نمی کنند و تعداد زیادی از مستاجران ناچار‬ ‫به جابه جایی شده اند و شاهد مهاجرت های منطقه ای‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫صباغ با بیان اینکه امس��ال بس��یاری از مردم قشر‬ ‫متوس��ط یا ضعیف جامعه به اجاره مسکن در اطراف‬ ‫تغییر اقلیم در بازار اجاره‬ ‫باید در ش��ورای مسکن اس��تان مصوب شود‪ .‬رقم هایی‬ ‫ک��ه اکنون گفته می ش��ود‪ ،‬رقم های ابتدایی اس��ت و با‬ ‫توجه به شرایط س��اخت‪ ،‬موقعیت شهرها و هزینه های‬ ‫اماده س��ازی زیرس��اخت‪ ،‬قیمت ها متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫قیمت ها مانند مس��کن مهر‪ ،‬عددی مشخص و از پیش‬ ‫تعیین شده نیست و در نهایت این نرخ را شورای مسکن‬ ‫هر استان مصوب خواهد کرد‪ .‬طاهرخانی درباره میزان‬ ‫فروش عرصه در ش��هرهای جدید کش��ور گفت‪ :‬مبلغی‬ ‫که توانس��ته ایم امس��ال از فروش عرصه در ش��هرهای‬ ‫جدید کس��ب و در اماده س��ازی‪ ،‬محوطه سازی‪ ،‬تامین‬ ‫زیرس��اخت ها و خدم��ات روبنایی مس��کن مهر هزینه‬ ‫کنیم‪ ،‬بیش از ‪ 3‬هزار میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫شرایط فعلی نمی تواند اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به افزایش چش��مگیر رقم‬ ‫ره��ن و اجاره به��ا در کالنش��هرها در ماه های اخیر‪،‬‬ ‫بعید اس��ت دولت بتواند وام با رقم مناس��بی عرضه‬ ‫کند‪ ،‬البته نخس��تین پرس��ش این است که حتی در‬ ‫ص��ورت تمایل دولت‪ ،‬منابع چنین وامی قرار اس��ت‬ ‫از کجا تامین ش��ود؟ نکته دیگر این است که با توجه‬ ‫ب��ه تمایل مالکان برای دریافت اجاره از مس��تاجران‬ ‫به جای رهن‪ ،‬ممکن اس��ت دریافت کنندگان این وام‬ ‫ناچار شوند تس��هیالت دریافتی را خرج اجاره کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر احتمال افزایش دوباره نرخ خانه های‬ ‫اجاره ای از س��وی مالکان در صورت اگاهی از وجود‬ ‫چنین تسهیالتی وجود دارد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر با اش��اره به اینکه بخشی از مشکالت‬ ‫بازار اجاره مس��کن‪ ،‬ناش��ی از نبود نظام اجاره داری‬ ‫حرفه ای اس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬نرخ مس��کن در کشور‬ ‫بس��یار باال و برگش��ت س��رمایه ای که از اجاره داری‬ ‫کس��ب می شود‪ ،‬بس��یار پایین و ش��اید کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫درصد سرمایه گذاری انجام شده است‪.‬‬ ‫بنابراین اگر ش��رایط بازار مس��کن برهمین روال‬ ‫باق��ی بماند‪ ،‬بس��یاری از صاحبخانه ه��ا حتی ممکن‬ ‫اس��ت حاضر شوند خانه خود را خالی نگه دارند و به‬ ‫دلیل نداش��تن صرفه اقتصادی‪ ،‬به حوزه اجاره داری‬ ‫و دردس��رهای ان ورود نکنن��د‪ .‬ب��ه گفت��ه او‪ ،‬برای‬ ‫جلوگیری از خالی ماندن خانه ها و تشویق مالکان به‬ ‫عرضه واحدهای مسکونی به بازار که می تواند عاملی‬ ‫ب��رای کاهش قیمت ه��ا در این حوزه باش��د‪ ،‬دولت‬ ‫می تواند به س��ازندگانی که تعه��د بدهند خانه های‬ ‫ساخته شده را اجاره دهند‪ ،‬معافیت مالیاتی تشویقی‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫عزیزی یاداور شد‪ :‬ابزار دیگری که می تواند موجب‬ ‫تش��ویق مالکان به عرضه واحدهای مسکونی به بازار‬ ‫شود‪ ،‬اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که‬ ‫درحال حاضر چنین امکانی نداریم‪.‬‬ ‫دریافت این مالیات موجب کاهش نرخ مسکن و در‬ ‫ادامه‪ ،‬کاهش نرخ اجاره می ش��ود‪ .‬در چنین مواقعی‬ ‫به دلیل کاهش نرخ مسکن‪ ،‬نرخ بازگشت سرمایه در‬ ‫اجاره داری بیش��تر و اجاره دادن خان��ه به صرفه تر از‬ ‫فروش ان می شود‪.‬‬ ‫جالل صباغ‬ ‫وحید عزیزی‬ ‫خروج ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان سپرده از صندوق پس انداز مسکن یکم‬ ‫امارها نش��ان می دهد منابع صندوق پس انداز مس��کن یکم در مهر‬ ‫سال گذشته به ‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۰‬میلیارد تومان رسیده بود اما از ان زمان‬ ‫به بعد روند نزولی داش��ته تا جایی که در پایان اذر امس��ال‪ ،‬مجموع‬ ‫منابع این صندوق به ‪ ۶‬هزار و ‪ ۹۷۰‬میلیارد تومان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬صندوق پس انداز مس��کن یکم و وام ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومانی مس��کن برای خانه اولی ها در شرایطی شکل گرفت که وام این‬ ‫صندوق به طور متوس��ط نیمی از بهای مسکن را پوشش می داد و در‬ ‫برخی مناطق حتی معادل ‪ ۷۰‬درصد نرخ مسکن بود‪.‬‬ ‫این صندوق وابس��ته به س��پرده گذاری متقاضیان تسهیالت است‪.‬‬ ‫با غیرممکن ش��دن خرید مس��کن با تس��هیالت این صندوق‪ ،‬انگیزه‬ ‫سپرده گذاری در ان به شدت کاهش یافت و سیر نزولی منابع صندوق‬ ‫اغاز شد‪ .‬براساس اخرین امارهای بانک مرکزی حجم منابع صندوق‬ ‫یادداشت‬ ‫اجاره نش��ینان حرفه ای و کسانی که از این خانه به‬ ‫ان خانه رفتن های زیادی را تجربه کرده اند‪ ،‬می دانند‬ ‫که نیمه نخس��ت سال‪ ،‬معروف به فصل اسباب کشی‬ ‫ب��وده و تنوع خانه های عرضه ش��ده ب��رای اجاره در‬ ‫این نیمه‪ ،‬زیاد اس��ت‪ .‬در مقابل نیمه دوم س��ال‪ ،‬به‬ ‫دلیل باز ش��دن مدرس��ه ها و سرد ش��دن هوا‪ ،‬فصل‬ ‫کمتر جذابی از نظر مردم برای اسباب کش��ی اس��ت‬ ‫اما همان ق��در که عرضه خانه های اج��اره ای در این‬ ‫نیمه کمتر اس��ت‪ ،‬قیمت خانه های عرضه ش��ده نیز‬ ‫متعادل تر اس��ت‪ .‬وضعیت این روزهای بازار مس��کن‬ ‫نشان می دهد امس��ال این روال‪ ،‬دست کم در تهران‬ ‫برهم خورده است!‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬گش��تی در اگهی ه��ای اجاره‬ ‫مس��کن در س��ایت ها و نگاهی ب��ه فایل های موجود‬ ‫در بنگاه ه��ای مش��اوره امالک نش��ان می دهد نیمه‬ ‫دوم امس��ال‪ ،‬نرخ رهن و اجاره واحدهای مس��کونی‪،‬‬ ‫با مس��تاجران س��ر ناسازگاری داش��ته و قصد کوتاه‬ ‫امدن هم ندارند‪ .‬بنا به گفته برخی مشاوران امالک‪،‬‬ ‫در برخ��ی مناطق به ویژه مناطق ش��مال غرب‪ ،‬غرب‬ ‫و مرک��زی ته��ران‪ ،‬اجاره بها در ماه های اخیر رش��د‬ ‫داشته و قیمت هایی باالتر از نیمه نخست سال برای‬ ‫واحدهای مسکونی ارائه شده است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در حال حاضر در منطقه ستارخان‬ ‫در غ��رب تهران‪ ،‬اپارتمان ‪ ۵۰‬مت��ری با ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫تومان ره��ن و ‪ 3‬میلیون تومان اجاره عرضه ش��ده‪،‬‬ ‫درحال��ی که بنا به گفته مش��اوران ام�لاک منطقه‪،‬‬ ‫چنین خانه ای در ماه های گذشته با قیمتی دست کم‬ ‫‪ ۲۰‬درصد ارزان تر عرضه ش��ده ب��ود‪ .‬در مرکز تهران‬ ‫نیز این روزها خانه ای ‪ ۱۰۰‬متری ‪ ۷۰‬میلیون تومان‬ ‫رهن و ماهانه ‪ ۲‬میلیون توم��ان اجاره قیمت گذاری‬ ‫ش��ده است‪ ،‬درحالی که همین خانه در نیمه نخست‬ ‫امس��ال در یکی از بنگاه های مشاوره امالک به بهای‬ ‫‪ 50‬میلیون تومان رهن و ماهانه یک میلیون و ‪700‬‬ ‫هزار تومان اجاره‪ ،‬اگهی شده بود‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ویژگی‬ ‫کلیدی‬ ‫شهرهای جدید‬ ‫پس انداز مس��کن یکم به ‪ ۶‬هزار و ‪ ۹۷۰‬میلی��ارد تومان کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪.‬در حالی که منابع صندوق تا پایان س��ال گذش��ته به ‪ ۸‬هزار و‬ ‫‪ ۳۱۰‬میلیارد تومان و تا اذر سال گذشته معادل ‪ ۸‬هزار و ‪ ۸۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان بود‪ .‬اوج منابع صندوق مسکن یکم در مهر ‪ ۹۷‬به ‪ ۹‬هزار و ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد تومان رسید‪ .‬از مهر ‪ ۹۷‬تا اذر ‪ ۹۸‬حجم منابع صندوق ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰‬میلیارد تومان کاهش یافته و در یک سال منتهی به اذر ‪ ۹۸‬هم‬ ‫‪ ۱۸۹۰‬میلیارد تومان افت کرده است‪.‬‬ ‫این روند نش��ان می ده��د منابع صندوق پس انداز مس��کن در حال‬ ‫کاهش اس��ت و کسانی که توانایی خرید مس��کن با این وام را ندارند‪،‬‬ ‫نسبت به بستن حساب خود و دریافت سپر ده های خود اقدام می کنند‬ ‫چرا که تنها انگیزه س��پرده گذاری در این صندوق‪ ،‬دریافت تسهیالت‬ ‫برای خرید مسکن بود‪.‬‬ ‫سازمان بین المللی اسکان بشر از کشورهای‬ ‫جهان در زمینه توسعه روش های برنامه ریزی‬ ‫ش��هری و برنامه های تهیه شده با هدف حل‬ ‫چالش های شهرنش��ینی مانند رشد جمعیت‪،‬‬ ‫گس��ترش ش��هرها‪ ،‬فقر‪ ،‬نابرابری‪ ،‬الودگی و‬ ‫همچنین تنوع زیستی شهری‪ ،‬تحرک شهری‬ ‫و انرژی حمایت می کند‪.‬‬ ‫در دهه های اخیر چش��م انداز شهرها به طور‬ ‫قابل توجهی به دلیل رش��د س��ریع جمعیت‬ ‫ش��هری تغییر کرده است‪ .‬یکی از ویژگی های‬ ‫عمده شهرهای در حال رشد سریع‪ ،‬گسترش‬ ‫بی حد و اندازه ان ها و اش��غال بخش وسیعی‬ ‫از زمین از نتایج ان است‪.‬‬ ‫این اش��غال زمین به ط��ور معمول پیامدها‬ ‫و مش��کالت ج��دی از جمله ناکارامدش��دن‬ ‫کارب��ری زمی��ن‪ ،‬وابس��تگی بی��ش از حد به‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬تراکم کم و تفکی��ک و جدایی زیاد‬ ‫کاربری ها از یکدیگر را در پی دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬همگام با استفاده از حدس‬ ‫و گمان های��ی ک��ه در زمینه اس��تفاده بهینه‬ ‫از کارب��ری زمین ه��ا موجود اس��ت‪ ،‬الگوها و‬ ‫نظریه های فعلی رش��د ش��هرها به چند پاره‬ ‫ش��دن ش��هرها‪ ،‬ناکارامدی انها و از دس��ت‬ ‫رفتن مفه��وم بهینه ش��هرهای جدید منجر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شهرهای جدید اینده باید ساختار و فضای‬ ‫ش��هری متفاوتی را عرضه کنند‪ .‬این ش��هرها‬ ‫باید جایی باش��ند که در ان زندگی ش��هری‬ ‫به بهترین ش��کل در جریان بوده و بس��یاری‬ ‫از مشکالت شهرنش��ینی فعلی و رایج در ان‬ ‫وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫سازمان بین المللی اس��کان بشر در همین‬ ‫زمینه‪ ،‬رویکردی مناس��ب و مطلوب پیشنهاد‬ ‫می دهد که منج��ر به ایجاد رابطه ای جدید و‬ ‫پایدار بین س��اکنان و فضاهای شهری از یک‬ ‫س��و و افزای��ش ارزش زمین و تن��وع کاربری‬ ‫زمین ها از س��وی دیگر در ش��هرهای جدید‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این رویکرد کاربردی بر ‪ 5‬اصل استوار است‬ ‫ک��ه از ‪ ۳‬ویژگی کلیدی محله و ش��هر جدید‬ ‫پای��دار یعنی فش��ردگی‪ ،‬یکپارچگی و به هم‬ ‫پیوستگی حمایت می کند‪.‬‬ ‫‪ ۵‬اصل برنامه ریزی پایدار به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪-۱‬فضای مناس��ب برای خیابان ها و شبکه‬ ‫کارامد معابر‪ .‬شبکه دسترسی باید حداقل ‪۳۰‬‬ ‫درصد زمین و حداقل برای هر کیلومتر مربع‬ ‫‪ ۱۸‬کیلومتر طول شبکه معابر را اشغال کند‪.‬‬ ‫‪-۲‬تراک��م باال‪ .‬حداقل ‪ ۱۵‬ه��زار نفر در هر‬ ‫کیلومترمربع یا ‪ ۱۵۰‬نفر در هر هکتار‪.‬‬ ‫‪-۳‬کاربری مختل��ط‪ .‬اختصاص حداقل ‪۴۰‬‬ ‫درص��د فض��ای هر طبق��ه س��اختمانی برای‬ ‫استفاده اقتصادی در هر محله‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اختالط اجتماعی و در دس��ترس بودن‬ ‫خان��ه در محدوده قیمت ه��ای مختلف برای‬ ‫خرید و اج��اره با توجه به درامدهای مختلف‬ ‫طبقات اجتماعی س��اکن در هر محله‪ ۲۰ .‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬درصد مساحت مناطق مسکونی باید برای‬ ‫خانه های کم هزینه اختصاص داده شود و هر‬ ‫نوع تص��رف نباید بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد از کل‬ ‫سطح اشغال باشد‪.‬‬ ‫‪-۵‬کاربری ه��ای اختصاصی محدود ش��ده‪.‬‬ ‫بلوک ه��ای تک عملک��ردی در هر محله باید‬ ‫محدود شکل بگیرند‪ .‬به بیان بهتر‪ ،‬بلوک های‬ ‫ت��ک عملک��ردی بای��د کمت��ر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫مساحت هر محله را پوشش دهند‪.‬‬ ‫این ‪ ۵‬اصل ترویج ش��ده از س��وی سازمان‬ ‫بین المللی اسکان بشر به معنی ترویج توسعه‬ ‫پایدار ش��هری با ایجاد محله های قابل زندگی‬ ‫و کارام��د اس��ت‪ .‬ش��هرهای جدی��د پایدار‪،‬‬ ‫ش��هرهایی مرفه‪ ،‬راحت‪ ،‬قابل زندگی و سالم‬ ‫هس��تند‪ .‬بنابراین یک شهر جدید پایدار باید‬ ‫ویژگی های کلیدی نظیر س��رزندگی خیابانی‬ ‫پ��ر جن��ب و ج��وش‪ ،‬قابلی��ت پی��اده روی و‬ ‫استطاعت مالی را داشته باشند‪.‬‬ ‫رانندگان بدون زنجیر چرخ وارد جاده نشوند‬ ‫مدی��رکل دفتر مدیریت بحران س��ازمان راهداری با بیان‬ ‫اینکه از یکش��نبه س��امانه جدید بارشی وارد کشور می شود‬ ‫و ‪ ۱۸‬اس��تان را زیر تاثیر قرار می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬نمی دانیم چرا‬ ‫م��ردم توصیه های م��ا را جدی نمی گیرند و برایش��ان مهم‬ ‫نیس��ت‪ .‬مردم حداقل به خود و همسفرانش��ان رحم داشته‬ ‫باشند تا دیگران را هم در این سرما گرفتار نکنند‪.‬‬ ‫محم��د رودب��اری در گفت وگ��و با ایلن��ا با بی��ان اینکه‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۹۰‬درصد راه های روس��تایی اس��تان گیالن‬ ‫بازگشایی ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت بازگشایی مسیر اسالم‬ ‫ب��ه خلخال‪ ،‬هیچ راه اصلی مس��دودی در کش��ور نخواهیم‬ ‫داش��ت و تنها در حوزه زنجان و کردس��تان‪ ،‬چند راه فرعی‬ ‫مسدود داریم‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر مدیریت بحران س��ازمان راهداری با اشاره‬ ‫به ورود س��امانه بارش��ی جدید از یکش��نبه به کشور گفت‪:‬‬ ‫فعالی��ت اصلی این س��امانه بارش��ی دوش��نبه اس��ت و ‪۱۸‬‬ ‫اس��تان را زیر تاثیر خود قرار می دهد که استان های زنجان‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی و شرقی‪ ،‬قزوین‪ ،‬کردستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫چهارمحال بختیاری و همدان از جمله اس��تان هایی هستند‬ ‫که بارش در انها شدیدتر است‪.‬‬ ‫رودباری با تاکید بر اینکه س��ازمان هواشناس��ی ش��رایط‬ ‫غیرعادی برای اس��تان گیالن اعالم نکرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به بارش باران در روز گذشته ارتفاع برف در مسیرهای‬ ‫گیالن کاهش یافته اس��ت و مش��کل انسداد در راه های این‬ ‫اس��تان نداریم و با توجه به ش��رایط جوی پیش بینی شده‪،‬‬ ‫گیالن وضعیت بحرانی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مهم ترین مشکلی که در زمستان در شبکه‬ ‫جاده ای داریم این اس��ت که رانندگان بدون زنجیر چرخ با‬ ‫خودرو وارد جاده می ش��وند و ب��ا کوچک ترین لغزش‪ ،‬جاده‬ ‫را می بندند‪.‬‬ ‫رودب��اری با بی��ان اینک��ه در راه بندان اخی��ر ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫خودروه��ای حاض��ر در ازادراه قزوین‪ -‬رش��ت بدون زنجیر‬ ‫چرخ بودند‪ ،‬گفت‪ :‬حتی ش��اهد تردد خودروهای سنگین از‬ ‫جمل��ه تریلرها بدون زنجیر چرخ بودی��م که باعث راه بندان‬ ‫شده بودند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1469‬‬ ‫پیاپی ‪2787‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رشد ‪ ۳۷‬درصدی بودجه حمل ونقل پایتخت‬ ‫بهبود خدمات مترو‬ ‫در اسفند‬ ‫مدیر رواب��ط عمومی ش��رکت بهره برداری‬ ‫مترو تهران با بی��ان اینکه افزایش نقص فنی‬ ‫در مت��رو را تایید نمی کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫افزایش جمعیت در ماه پایانی سال تمهیداتی‬ ‫برای افزایش خدمات رسانی در اسفند خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ف��ارس‪ ،‬محس��ن محمدیان در‬ ‫واکن��ش ب��ه اینکه ب��ر اس��اس گزارش های‬ ‫مردمی‪ ،‬نق��ص فنی از ماه گذش��ته تا کنون‬ ‫در مترو تهران بیشتر ش��ده است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ای��ن موضوع را تایی��د نمی کنیم و با توجه به‬ ‫افزایش جمعیت در ماه پایانی سال‪ ،‬تمهیداتی‬ ‫در اسفند خواهیم داش��ت تا بتوانیم خدمات‬ ‫بیشتری به مسافران ارائه دهیم‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خسارت سیل به ‪ ۵‬هزار‬ ‫خانه در کنارک‬ ‫فرمان��دار کن��ارک در جنوب سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان گفت‪ :‬س��یل اخیر در جنوب این‬ ‫اس��تان ب��ه ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۷۲۲‬واحد مس��کونی‬ ‫روستایی و شهری این شهرستان خسارت زد‬ ‫که ‪ ۷۰۰‬واحد مس��کونی بای��د به طور کامل‬ ‫بازسازی ش��وند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حمیدالدین‬ ‫یوس��فی اظهار کرد‪ :‬پیش از وقوع سیل بیش‬ ‫از ‪ ۴‬ه��زار هکت��ار باغ موز ارگانیک در ش��هر‬ ‫زراباد که پایتخت موز ایران به شمار می رود‪،‬‬ ‫کشت و روزانه ‪ ۴۵‬کامیون موز از این منطقه‬ ‫به سایر نقاط کشور ارس��ال می شد‪ .‬فرماندار‬ ‫کنارک اظهار کرد‪ :‬این س��یل پهنه ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫کیلومتری سیستان و بلوچستان را متاثر کرد‬ ‫و در مناطق��ی مانند زراباد ش��اهد اورد ‪۱۵‬‬ ‫هزار متر مکعبی سیالب بودیم‪ .‬یوسفی بارش‬ ‫‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۳۷‬میلی متری در مناطق باالدست‬ ‫را عامل ایجاد س��یالب عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫بیشتر باغ های کشاورزی و ‪ ۸۰‬درصد از هزار‬ ‫چاه کش��اورزی کنارک از بین رفت‪ .‬در حوزه‬ ‫راه ها نیز بین ‪ ۲۰‬سانتی متر تا ‪ ۲‬متر رسوبات‬ ‫را شاهد بودیم و ‪ ۸۰‬درصد راه های روستایی‬ ‫این شهرستان از بین رفت‪.‬‬ ‫افزایش خدمات‬ ‫اتوبوسرانی در شب عید‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی از‬ ‫تمهی��دات وی��ژه ن��اوگان اتوبوس��رانی برای‬ ‫خدمات رسانی به ش��هروندان در اسفند خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران‪ ،‬محمود ترفع‬ ‫با اعالم اینکه روزانه هزار اتوبوس بی ارتی در‬ ‫تهران فعال اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬قرار اس��ت با هدف‬ ‫تسهیل در تردد شهروندان‪ ،‬نسبت به برقراری‬ ‫و تقویت خطوط منتهی به بازار‪ ،‬مراکز خرید‬ ‫و مجتمع ه��ای تجاری اق��دام کنیم‪ .‬عالوه بر‬ ‫این نسبت به تقویت خطوط شبانه اتوبوسرانی‬ ‫ته��ران و افزای��ش اتوبوس ه��ای فع��ال این‬ ‫خط��وط اقدام خواهد ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫تالش می کنی��م میزان توق��ف اتوبوس ها در‬ ‫تعمیرگاه ها را به حداقل ممکن کاهش دهیم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬به بخ��ش خصوصی اعالم کرده ایم‬ ‫زمان تغیی��ر اتوبوس های در اختی��ار انها به‬ ‫حداقل زمان ممکن کاهش یابد‪.‬‬ ‫پیش بینی شده‬ ‫است که مترو‬ ‫تهران بتواند تا‬ ‫سقف ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر از تسهیالت‬ ‫فاینانس‬ ‫استفاده کند‬ ‫مدیرکل برنامه ریزی و توسعه معاونت حمل و نقل و‬ ‫ترافیک شهرداری تهران ضمن تشریح وضعیت بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬ای��ن معاونت از اجرای ‪ ۳‬پروژه ش��اخص در‬ ‫پایتخت در صورت تامین سرمایه بخش خصوصی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مس��عود رنجبریان درباره وضعیت‬ ‫بودجه معاونت حمل و نقل در سال اینده گفت‪ :‬بودجه‬ ‫پیشنهادی شهرداری تهران در سال اینده بیش از ‪۳۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اس��ت که رشد ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫اعتبار حمل و نقل و ترافیک نس��بت به بودجه مصوب‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬ماموریت‬ ‫حمل و نقل و ترافیک به طور ویژه دیده ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ماموریت حمل و نقل و ترافیک در بودجه‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬عالوه بر خدمات و فعالیت هایی که‬ ‫این معاونت ارائه می دهد‪ ،‬خدمات و فعالیت های حوزه‬ ‫فنی و عمران در زمینه ایجاد زیرس��اخت های حمل و‬ ‫نقلی است‪.‬‬ ‫مدیرکل برنامه ریزی و توس��عه شهری معاونت حمل‬ ‫و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران با بیان اینکه بودجه‬ ‫ماموریت حمل و نقل و ترافیک در الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بیش از ‪ ۱۱‬ه��زار میلیارد تومان در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است که نس��بت به بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬شاهد‬ ‫افزایش ‪ ۸۱‬درصدی بودجه در این ماموریت هس��تیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید اعالم کنیم ‪ ۳۷‬درصد کل بودجه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ش��هرداری ته��ران به ماموری��ت حمل و نقل و‬ ‫ترافیک اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه ‪ ۴۴۰۰‬میلیارد تومانی مترو‬ ‫وی در تش��ریح بودجه پیش��نهادی ‪ ۱۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی ماموریت حمل و نقل و ترافیک گفت‪ :‬از این ‪۱۱‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومان‪ ۶۲۰۰ ،‬میلیارد تومان برای بخش‬ ‫حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده است که از این‬ ‫رق��م ‪ ۴۴۰۰‬میلیارد تومان به مت��رو و همه اجزای ان‬ ‫شامل ساخت و ایجاد خطوط‪ ،‬بهره برداری از مسیرها و‬ ‫ایستگاه ها‪ ،‬توسعه ناوگان و‪ ...‬اختصاص داده شده است‬ ‫که ‪ ۷۱‬درصد اعتبارات اختصاص داده ش��ده به بخش‬ ‫حمل و نقل عمومی را ش��امل می ش��ود و این نشان از‬ ‫تمرکز خاص بر مترو در بودجه سال اینده دارد‪.‬‬ ‫رنجبری��ان با بیان اینکه ش��هرداری تهران در س��ال‬ ‫اینده ع�لاوه بر مترو به اتوبوس��رانی نیز توجه ویژه ای‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از ‪ ۶۲۰۰‬میلیارد تومانی که‬ ‫فقط برای توس��عه حمل و نق��ل عمومی در نظر گرفته‬ ‫ش��ده‪ ۱۶۰۰ ،‬میلیارد توم��ان بابت خرید‪ ،‬بازس��ازی‪،‬‬ ‫نوسازی و بهسازی و بهره برداری از اتوبوس های شهری‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری تهران از‬ ‫اجرای طرح «شنبه های بدون پسماند» در پایتخت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش شهرنوش��ت‪ ،‬صدرالدین علیپور ب��ا بیان اینکه‬ ‫یک��ی از مهم ترین چالش های کالنش��هرهای جهان از جمله‬ ‫تهران‪ ،‬بحث مدیریت پس��ماند و کاهش تولید زباله اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس امارهای موجود تهرانی ه��ا ‪ 2‬برابر میانگین‬ ‫جهان��ی زبال��ه تولید می کنن��د‪ ،‬این بدان معناس��ت که در‬ ‫دهه های گذشته در زمینه کاهش تولید و تفکیک پسماند از‬ ‫مبدا‪ ،‬فرهنگ س��ازی نشده است و نتیجه این امر چیزی جز‬ ‫صرف کردن هزینه های گزاف برای جمع اوری‪ ،‬دفع و ایجاد‬ ‫پدیده زباله گردی و تخریب محیط زیست نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه برای حل مس��ئله پس��ماند‪ ،‬مدیریت‬ ‫ش��هری پایتخت در ماه های گذشته‪ ،‬اجرای طرحی با عنوان‬ ‫کاپ (کاهش پس��ماند) را اغاز کرده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫این دوره از مدیریت ش��هری شاهد کاهش تولید پسماند در‬ ‫پایتخ��ت از روزانه ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ت��ن به ‪ ۵‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تن‬ ‫بودیم که بخش��ی از این کاهش نتیجه اقداماتی است که در‬ ‫قالب طرح کاپ انجام می شود‪ ،‬اقداماتی همچون ساماندهی‬ ‫پس��ماندهای حجیم مانند شیشه‪ ،‬الس��تیک و سرشاخه در‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تجاوز به حریم دریا‬ ‫به بهانه پرورش ماهی‬ ‫دادس��تان عموم��ی و انقالب مرکز اس��تان‬ ‫هرمزگان گفت‪ :‬در جریان بازدید از زمین های‬ ‫واگذار ش��ده جزیره هرمز مش��خص ش��د به‬ ‫حریم ساحل و دریا تجاوز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬مجتب��ی قهرمانی ضمن‬ ‫بازدی��د از جزی��ره هرم��ز و زمین هایی که به‬ ‫عنوان پروژه پرورش ماهی واگذار شده است‪،‬‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬در این بازدید هم��ه زمین های‬ ‫واگذار شده را از نزدیک بررسی کردیم‪.‬‬ ‫دادس��تان عموم��ی و انقالب مرکز اس��تان‬ ‫هرم��زگان پ��س از بازدید از مح��ل موردنظر‬ ‫و ارزیاب��ی میدان��ی خط��اب ب��ه بهره ب��ردار‬ ‫پروژه گفت‪ :‬در این بازدید مش��خص ش��د به‬ ‫حریم س��احل و دریا تجاوز ش��ده اس��ت که‬ ‫برای بررس��ی بیش��تر باید این موضوع مورد‬ ‫کارشناسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫پیش تر رئی��س کل دادگس��تری هرمزگان‬ ‫اعالم کرده بود به دادس��تان عمومی و انقالب‬ ‫مرک��ز اس��تان هرمزگان و مدیرکل بازرس��ی‬ ‫ماموریت داده ش��ده اس��ت که ضمن حضور‬ ‫میدان��ی در محل و بررس��ی جوان��ب امر‪ ،‬به‬ ‫موضوع واگذاری و تصرف زمین در طرح های‬ ‫مزرعه پرورش میگو و ماهی و صادرات خاک‬ ‫رنگی در جزیره هرمز رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۶۲۰۰‬میلیارد تومان برای بخش حمل و نقل عمومی در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت که از این رقم ‪ ۴۴۰۰‬میلیارد تومان ب��ه مترو و همه‬ ‫اجزای ان ش��امل س��اخت و ایجاد خطوط‪ ،‬بهره برداری از مس��یرها و‬ ‫ایستگاه ها‪ ،‬توسعه ناوگان و‪ ...‬اختصاص داده شده است‬ ‫و ب��رای س��امانه تاکس��یرانی ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد تومان در‬ ‫بودجه سال اینده پیش بینی شده است‪ .‬البته در حوزه‬ ‫تاکس��یرانی تمرکز ش��هرداری تهران بر ارائه تسهیالت‬ ‫برای نوسازی تاکسی ها است‪.‬‬ ‫بودجه تاکسیرانی کم نیست زیرا مالکیت در تاکسی‪،‬‬ ‫خصوصی اس��ت و ش��هرداری فقط می توان��د در حوزه‬ ‫نوسازی تسهیالتی به رانندگان ارائه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اوراق مشارکت مترو در سال ‪۹۹‬‬ ‫مدیرکل برنامه ریزی و توس��عه شهری معاونت حمل‬ ‫و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران ب��ا بیان اینکه ‪۳۱۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان در بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬ب��رای تکمیل‬ ‫و توسعه س��امانه های هوش��مند حمل و نقل از جمله‬ ‫نص��ب دوربین های ثب��ت تخلف‪ ،‬تابلوهای هوش��مند‬ ‫اطالع رس��انی شهری و‪ ...‬پیش بینی شده است که رشد‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی در این بخش را شاهد خواهیم بود‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬برای نخس��تین ب��ار در بودجه‬ ‫ردیفی با عنوان کمک فنی و اعتباری به حوزه حمل و‬ ‫نقل و ترافیک در نظر گرفته و براین اس��اس مقرر شد‬ ‫مبلغ��ی ک��ه در این ردیف بودجه در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در بانک سپرده گذاری ش��ود و بانک مذکور نیز‬ ‫ب��ه همان میزان که ش��هرداری تهران اعتب��ار در نظر‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬منابع تزریق کند تا در حوزه نوس��ازی و‬ ‫بهسازی حمل و نقل عمومی بتوانیم تسهیالت کم بهره‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۷‬برای اینکه این مسئله‬ ‫ب��رای نخس��تین بار در بودج��ه امده بود‪ ،‬نتوانس��تیم‬ ‫جذب خوبی داشته باشیم اما در سال ‪ ۱۳۹۸‬توانستیم‬ ‫با اس��تناد به این ردیف بودجه با صن��دوق کارافرینی‬ ‫امی��د ق��راردادی منعقد کنی��م و اتفاق ه��ای خوبی را‬ ‫در حوزه نوس��ازی تاکس��ی ها رقم بزنی��م به نحوی که‬ ‫تاکنون ‪ ۱۷۰۰‬تاکس��ی ب��ا دریاف��ت وام ‪ ۵۰‬میلیونی‬ ‫با کارمزد ‪ ۴‬درصد نوس��ازی ش��ده اند و امسال در نظر‬ ‫داریم بحث جایگزینی موتورسیکلت های کاربراتوری با‬ ‫موتورس��یکلت های انژکتوری و برق��ی را نیز با صندوق‬ ‫شنبه های بدون پسماند در پایتخت‬ ‫مبدا و تفکیک پسماند در مخازن مجزا که در ساختمان های‬ ‫اداری‪ ،‬اموزشی و شهرک های مسکونی انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ادام�ه روند کاهش�ی تولید پس�ماند با اجرای‬ ‫طرح کاپ‬ ‫علیپ��ور به نتایج اجرای طرح کاپ اش��اره و عنوان کرد‪ :‬با‬ ‫اجرای گس��ترده این طرح روند کاهش��ی تولید پسماند در‬ ‫ته��ران ادامه پیدا می کن��د‪ .‬ضمن اینکه پس��ماند تر یا الی‬ ‫باقیمانده خلوص بهتری خواهد داش��ت و کمپوست بهتری‬ ‫حاصل می شود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه درحال حاضر نی��ز کیفیت کمپوس��ت تولیدی ما‬ ‫بس��یار مطلوب است و در مناطق مختلف شهرداری استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬نکته مهم در اجرای طرح کاپ این اس��ت‬ ‫که در قالب این طرح‪ ،‬پس��ماندهای باقی مانده که مناس��ب‬ ‫تفکیک و کمپوس��ت نیست هم با افزایش ظرفیت زباله سوز‬ ‫تبدیل به انرژی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل س��ازمان مدیریت پس��ماند شهرداری‬ ‫تهران با ادامه این روند می توانیم دفن را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫علیپور به یکی از ابعاد جدید طرح کاپ که برای نخستین‬ ‫بار انجام می شود‪ ،‬پرداخت و تصریح کرد‪ :‬یکی از تجربه های‬ ‫جهان��ی در بحث کاهش تولید پس��ماند اج��رای طرح هایی‬ ‫مانند یک روز بدون پسماند است‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری‬ ‫ته��ران در نظ��ر دارد طرح ش��نبه های بدون پس��ماند را در‬ ‫پایتخت اجرا کند‪ .‬در قالب این طرح ش��هروندان این فرصت‬ ‫را دارن��د که در طول هفته پس��ماندهای خش��ک خود را به‬ ‫روش های علمی که به انها اموزش می دهیم‪ ،‬فشرده سازی و‬ ‫تفکیک کنند و در ابتدای هفته در اختیار نیروهای س��ازمان‬ ‫پسماند قرار دهند و در ازای ان مبلغی را دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی در توضیح دالیل اجرای طرح شنبه های بدون پسماند‬ ‫گف��ت‪ :‬اجرای طرح کاپ زمان��ی نتیجه بخش خواهد بود که‬ ‫بتوانی��م همه ش��هروندان را ب��ا ان همراه کنی��م و فرهنگ‬ ‫درست پسماند را در ذهن مردم نهادینه کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه طور قطع یک��ی از بازوهای اجرایی م��ا در این زمینه‬ ‫دانش اموزان هس��تند‪ .‬اموزش به این گروه نه تنها به کاهش‬ ‫تولید پسماند در سال های اینده کمک می کند بلکه موجب‬ ‫می ش��ود هریک از انها مروج و مبلغ این فرهنگ در خانواده‬ ‫خود باشند‪.‬‬ ‫جزئیات پیش پرداخت رزرو طرح ترافیک‬ ‫مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های‬ ‫ترافیکی شهرداری تهران با تشریح رزروی شدن‬ ‫ط��رح ترافیک پایتخت اع�لام کرد‪ :‬هنگام رزرو‬ ‫مبل��غ ‪ 50‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬تومان برای معاینه فنی‬ ‫عادی و ‪ 35‬هزار و ‪ ۲۸۰‬تومان برای معاینه فنی‬ ‫برتر از حس��اب ش��هروند کسر یا بلوکه می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬عمار س��عیدیان فر افزود‪ :‬این‬ ‫مبل��غ پ��س از تردد مالک خ��ودرو در روز مورد‬ ‫نظر با توجه به زمان و س��اعت تردد و تردد یک‬ ‫س��ر اوج یا غیر اوج یا دو سر غیراوج‪ ،‬محاسبه و‬ ‫مبلغی به حساب ش��هروند برگردانده می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬از خودروه��ای هیبریدی یا برقی‬ ‫ب��رای ورود به محدوده ط��رح ترافیک ‪ 5‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰‬تومان به عنوان مبلغ رزرو دریافت می شود‪.‬‬ ‫سعیدیان فر ادامه داد‪ :‬اگر شهروندی برای ورود‬ ‫به طرح ترافیک‪ ،‬رزرو کند و تا س��اعت ‪ ۶‬صبح‬ ‫ان روز رزرو را لغ��و نکن��د و وارد ط��رح ترافیک‬ ‫نش��ود‪ ۲۰ ،‬درصد از ‪ ۲۸‬هزار تومان (عدد پایه)‬ ‫یعن��ی ‪ 5‬هزار و ‪ 600‬تومان از حس��ابش کس��ر‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گفته این مقام مسئول‪ ،‬رزرو برای‬ ‫ورود به طرح ترافیک برای همه ش��هروندان اعم‬ ‫از س��اکنان و غیر س��اکنان طرح ترافیک الزامی‬ ‫است‪ .‬سعیدیان فر تاکید کرد‪ :‬رزرو از چهارشنبه‬ ‫س��اعت ‪ ۱۲‬هفته گذش��ته برای روزهای هفته‬ ‫بعدی ان امکان پذیر اس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬اگر‬ ‫شهروندی با خودرو خود به هر علتی بدون رزرو‬ ‫وارد ط��رح ترافیک ش��د‪ ،‬در صورت خالی بودن‬ ‫ظرفی��ت رزرو ان روز(پر نش��دن س��قف تعداد‬ ‫خ��ودرو طرح ترافیک) تا س��اعت ‪ ۲۴‬همان روز‬ ‫فرصت رزرو خواهد داش��ت‪ .‬این مقام مس��ئول‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر ش��هروندی ب��دون رزرو وارد‬ ‫مح��دوده طرح ترافیک ش��ود‪ ،‬خودرو غیرمجاز‬ ‫ب��ه ش��مار می رود و بدون توجه ب��ه زمان تردد‪،‬‬ ‫بیشترین میزان عوارض از وی دریافت می شود‪.‬‬ ‫سعیدیان فر خاطرنشان کرد‪ :‬زمان اجرای طرح‬ ‫ترافیک سال ‪ ۹۹‬از ابتدای فروردین خواهد بود‪.‬‬ ‫مدی��ر واحد س��اماندهی محدوده ها و طرح های‬ ‫ترافیک ش��هرداری تهران اظهارکرد‪ :‬براس��اس‬ ‫مصوبه ش��ورای شهر و شورای ترافیک پایتخت‬ ‫امکان رزرو ‪ ۴۰‬هزار طرح ترافیک به طور روزانه‬ ‫برای سال ‪ ۹۹‬وجود دارد و شهروندان می توانند‬ ‫با اس��تفاده از س��امانه تهران من در این زمینه‬ ‫اق��دام کنند‪ .‬س��عیدیان فر درباره بیش��ترین و‬ ‫کمتری��ن نرخ طرح ترافی��ک در پایتخت گفت‪:‬‬ ‫در صورتی که ش��هروندان معاینه فنی برتر برای‬ ‫خودروهایشان داشته باشند‪ ،‬کمترین مبلغ برابر‬ ‫با ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۴۶۴‬تومان از انها بابت ورود به طرح‬ ‫ترافیک دریافت می ش��ود و بیشترین میزان نرخ‬ ‫طرح ترافیک در صورتی که ش��هروندان معاینه‬ ‫فنی برتر نداش��ته باشند‪ ۵۴ ،‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫خواه��د بود‪ .‬وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬رانندگان‬ ‫دارای معاین��ه فن��ی برت��ر ب��رای خودروها ‪۳۰‬‬ ‫درصد تخفیف نس��بت به رقم پایه طرح ترافیک‬ ‫خواهند داش��ت که این میزان تخفیف نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۵‬درصد بیش��تر شده است‪ ،‬به‬ ‫عب��ارت دیگر تعرفه تردد در طرح ترافیک برای‬ ‫دارندگان معاینه فن��ی برتر ‪۱۳.۵‬درصد و برای‬ ‫کس��انی که معاینه فنی عادی دارند ‪ ۲۱‬درصد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬نس��بت به سال ‪ ۱۳۹۸‬افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫کارافرینی امید پیش ببریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این ک��ه در الیحه بودجه س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ش��هرداری برای کمک به توس��عه مت��رو‪ ،‬تبصره های‬ ‫دیگ��ری نیز مورد توج��ه قرار گرفته اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در این الیحه پیش بینی ش��ده اس��ت ک��ه مترو تهران‬ ‫بتواند تا س��قف ‪ ۲‬میلیارد دالر از تس��هیالت فاینانس‬ ‫اس��تفاده کند‪ ،‬همچنین امکان انتش��ار ‪ ۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اوراق مش��ارکت بابت توسعه مترو و اتوبوس نیز‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹منتظر سرمایه گذار بخش خصوصی‬ ‫رنجبری��ان درباره پروژه های س��رمایه گذاری معاونت‬ ‫حم��ل و نق��ل در بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬گف��ت‪ :‬بودجه‬ ‫سرمایه گذاری پیشنهادی ش��هرداری در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬با این قید که باید فقط با جذب س��رمایه انجام‬ ‫شود‪ ،‬معرفی شده است که حدود ‪ ۲۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫پروژه در الیحه بودجه سال اینده تعریف کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از پروژه های ش��اخص در س��ال‬ ‫اینده بحث راه اندازی بخش��ی از خط ‪ ۱۰‬مترو اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین ایجاد یک خط ال ارتی مورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ومین پروژه در نظ��ر گرفته ش��ده را نیز می توان‬ ‫نصب دره��ای محافظ ایمنی در ایس��تگاه های پرتردد‬ ‫مت��رو عنوان ک��رد‪ .‬البته همه این پروژه ه��ا فقط از راه‬ ‫جذب سرمایه گذار بخش خصوصی اجرایی خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬با همین رویکرد‪ ،‬طرح ش��نبه های بدون پسماند در گام‬ ‫نخس��ت در مدرس��ه ها اجرایی خواهد ش��د و دانش اموزان‬ ‫فرصت دارند تا در ابتدای هفته پس��ماند خش��ک را تحویل‬ ‫دهند و در مقابل‪ ،‬ش��هرداری تهران مبلغ��ی را برای ترویج‬ ‫فرهن��گ کاهش تولی��د زباله و تفکیک پس��ماند از مبدا در‬ ‫اختیار مسئوالن مدرسه ها قرار دهد‪.‬‬ ‫علیپ��ور با تاکید بر اینکه درحال حاض��ر نیز طرح تفکیک‬ ‫پس��ماند از مبدا و جمع اوری ان‪ ،‬ب��ا جدیت در بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد ساختمان های اداری و شهرک های مسکونی پیگیری‬ ‫می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در نظر داریم در گام بعدی این طرح را‬ ‫در همه مجتمع های مسکونی اجرا کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اجرای طرح ش��نبه های بدون پس��ماند‬ ‫ب��ا این هدف اس��ت ک��ه ی��ک روز در هفته‪ ،‬پس��ماندهای‬ ‫خش��ک تفکیک ش��ده با حداکثر ظرفیت و ب��ا مکانیزم های‬ ‫تشویقی جمع اوری شوند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به طور قطع اگر‬ ‫ش��هروندان با ابعاد محیط زیستی تولید حجم باالی زباله و‬ ‫هزینه ه��ای گزافی که این امر به ش��هر تحمیل می کند اگاه‬ ‫شوند‪ ،‬در اجرای طرح همکاری و مشارکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫اجاره دادن خیابان های تهران به دستفروشان؟‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��اماندهی صنایع و مشاغل‬ ‫ش��هر تهران گفت‪ :‬برخی افراد با زور و گردن کلفتی‬ ‫خیابان های ش��هر را به برخی دیگر اجاره می دهند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬حمیدرضا تحصیل��ی درباره ادامه‬ ‫رون��د قیمت گذاری های غیرمتعارف کیوس��ک های‬ ‫مطبوعات��ی گف��ت‪ :‬گروهی خ��اص در برخی نقاط‬ ‫ش��هر‪ ،‬قیمتی ب��رای کیوس��ک های مطبوعاتی در‬ ‫فضای مجازی اعالم می کنند که غیرواقعی اس��ت‪.‬‬ ‫برای مث��ال مدتی پیش قیمت ‪ ۳‬میلی��ارد تومانی‬ ‫برای یک کیوسک مطبوعاتی در اندرزگو در فضای‬ ‫رسانه ای منتشر شد که به دلیل تخلف‪ ،‬ان کیوسک‬ ‫جمع اوری شد‪ .‬او با اشاره به تنظیم الیحه ای برای‬ ‫ساماندهی کیوس��ک های مطبوعاتی گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه الیحه ای تنظیم و تقدیم ش��ورای شهر شد و‬ ‫منتظریم در صحن شورای شهر مطرح شود‪ .‬در این‬ ‫الیحه افزایش اجاره بهای کیوس��ک های مطبوعاتی‬ ‫ب��ا هماهنگی اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه ش��کل‬ ‫گرفت‪ .‬منتظر مصوبه شورای شهر هستیم تا قرارداد‬ ‫و مس��اله هزینه و درامدها مشخص شود‪ .‬تحصیلی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در اجرای این طرح از نرم افزاری که اماده‬ ‫بهره برداری اس��ت‪ ،‬اس��تفاده خواهیم ک��رد‪ .‬براین‬ ‫اساس بارکدی روی بدنه کیوسک ها نصب می شود‬ ‫و مش��خصات مالک و ادرس کیوس��ک را مشخص‬ ‫می کن��د‪ .‬همه ای��ن اطالعات در س��ایت ش��رکت‬ ‫ساماندهی مشاغل س��یار نیز دیده می شود تا همه‬ ‫از وضعیت کیوسک های مطبوعاتی مطلع شوند‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه امکان س��اماندهی همه دستفروش��ان‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همه این افراد دس��تفروش‬ ‫نیستند‪ ،‬بلکه مغازه دارانی هستند که سطح خیابان‬ ‫را اش��غال کرده اند و یا برخ��ی افراد مافیای این کار‬ ‫هستند و سطح خیابان را به همدیگر اجاره می دهند‬ ‫و باید س��اماندهی انها انجام شود‪ .‬تحصیلی گفت‪:‬‬ ‫برخی افراد کاس��ب نیستند و با زور و گردن کلفتی‬ ‫خیابان های��ی را گرفته ان��د‪ ،‬به گروه��ی دیگر اجاره‬ ‫می دهن��د که با ای��ن موارد مانند گذش��ته برخورد‬ ‫می کنیم‪ .‬در این مس��ئله پلیس نیز دخیل اس��ت و‬ ‫شرکت شهربان همه متخلفان و مافیای دستفروشی‬ ‫را شناس��ایی کرده و به پلیس ارائه داده اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫به دستفروش��انی که به این شغل نیازمند هستند‪،‬‬ ‫کمک خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1469‬‬ ‫پیاپی ‪2787‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از حضور گروه های موسیقی بانوان در جشنواره فجر‬ ‫علی نعیمی‪ :‬س��ی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در حالی‬ ‫از ابت��دای هفته به طور ج��دی کار خود را اغاز کرد که در این دوره‬ ‫حضور پررنگ تر موسیقی بانوان نش��ان از تغییر رویکرد جشنواره‬ ‫موسیقی به این حوزه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬از دوره س��ی و چهارم تا امس��ال که دوره سی‬ ‫و پنجم جش��نواره موسیقی فجر برگزار ش��ده است تنها یک سال‬ ‫می گ��ذرد اما در همین دوره کوتاه ش��اهد تغیی��ر مثبت و متفاوت‬ ‫مسئوالن برگزاری جشنواره موسیقی فجر هستیم‪.‬‬ ‫همین سال گذش��ته بود که خبری از حضور موسیقی بانوان در‬ ‫جش��نواره نبود و به غیر از چند نوازن��ده زن دیگر اجرایی به بخش‬ ‫بزرگی از جامعه موس��یقی که بانوان هستند؛ اختصاص داده نشده‬ ‫بود‪ .‬اما امسال ش��اهد هستیم که جشنواره موسیقی فجر همچون‬ ‫س��ال های میانی دهه ‪ 80‬با رونق موس��یقی بان��وان در کنار دیگر‬ ‫گروه های فعال در عرصه موس��یقی فضایی را ایجاد کرده اس��ت تا‬ ‫مخاطبان موس��یقی بانوان نیز بتوانن��د از هنرنمایی انها بهره مند‬ ‫شوند‪ .‬اگر به ‪ ۱۱‬سال پیش برگردیم‪ ،‬در بیست و سومین جشنواره‬ ‫موس��یقی فجر‪ ۱۰ ،‬گروه در بخش موس��یقی بانوان حاضر بودند‪.‬‬ ‫امس��ال با رشد مناسب نسبت به سال گذشته شاهد حضور ‪ ۸‬گروه‬ ‫موس��یقی در بخش بانوان هس��تیم که اگرچه ب��ا روزهای ایده ال‬ ‫فاصله دارد اما گام های مثبتی در این زمینه برداشته شده است‪.‬‬ ‫بع��د از انقالب اس�لامی در ای��ران‪ ،‬با وجود مش��کالت و برخی‬ ‫محدودیت ها اس��تقبال بانوان از نوازندگی روزبه روز بیش��تر شد و‬ ‫در گذر س��ال ها اموزشگاه های موس��یقی شاهد حضور حداکثری‬ ‫خانم ها برای اموختن سازهای مختلف بودند‪.‬‬ ‫در این س��ال ها تعدادی از بانوان ش��روع به تش��کیل گروه های‬ ‫مختل��ف هم ب��رای مردم و هم تنه��ا برای بانوان کردن��د‪ .‬از جمله‬ ‫نخس��تین گروه هایی که از حضور بانوان به عنوان نوازنده بهره برد‪،‬‬ ‫گروه اریان بود که از پایان دهه ‪ ۷۰‬و همزمان با ش��کوفایی دوباره‬ ‫موس��یقی پاپ بعد از انقالب در اوج گرفتن این ش��کل از موسیقی‬ ‫به ش��کل گروهی در ایران نقش بس��زایی داش��ت‪ .‬گروه ارکیده به‬ ‫سرپرس��تی ارکیده حاجی وند و‪ ...‬نیز از جمل��ه فعاالن این عرصه‬ ‫به شمار می امدند‪.‬‬ ‫به تدریج شاهد ظهور گروه هایی نوپا‪ ،‬اما باتجربه بودیم که با فرم‬ ‫جدیدی در ژانرهای دیگر موس��یقی فضای ت��ازه ای را ایجاد کرده‬ ‫و راه را ب��رای دیگ��ر افراد باز کردند‪ .‬از همان س��ال ها تا امروز نقش‬ ‫زنان در موس��یقی پررنگ تر ش��د به طوری که تعداد قابل توجهی‬ ‫از خوانندگان س��بک کالسیک و س��بک های محبوب و همچنین‬ ‫تعداد زیادی از ترانه س��رایان را زنان تش��کیل می دهند‪ .‬بس��یاری‬ ‫از زنان نیز هم خواننده و هم ترانه س��رای اهن��گ اجرایی بوده اند‪.‬‬ ‫تعداد زیادی از خانم ها نیز به عنوان نوازندگان س��ازهای مختلف به‬ ‫میدان امده اند‪.‬‬ ‫این روزها تعداد زیادی از زنان به عنوان سولیس��ت یا تک نواز در‬ ‫س��بک کالسیک مشغول به فعالیت هس��تند و عالوه بر این درصد‬ ‫حض��ور زنان در ارکس��ترها در حال افزایش اس��ت‪ .‬بانوان ان قدر‬ ‫به فعالیت خود در موس��یقی ادامه دادند تا به همه ثابت ش��ود که‬ ‫زن��ان نیز همچون مردان می توانند در این زمینه ها موفق باش��ند‪،‬‬ ‫به گونه ای که امروز بانوان در ارکس��ترهای موسیقی مانند ارکستر‬ ‫سمفونیک یا ارکستر ملی حضوری پررنگ دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹طنین موسیقی بانوان روی سن وحدت‬ ‫کنس��رت گروه «خنیاگران مهر» در نخس��تین روز از جشنواره‬ ‫موس��یقی فج��ر در س��انس دوم در ت��االر وحدت اجرا ش��د‪ .‬تیزر‬ ‫جش��نواره پخش می ش��ود و نوازندگانی که همه خانم هس��تند به‬ ‫روی صحنه می این��د و پس از لحظاتی قطعه ای را با ریتمی تقریبا‬ ‫تند اجرا می کنند‪ .‬در ابتدا قطعه بی کالمی به نام «تک سوار» برای‬ ‫تار و ارکستر توس��ط نوازندگانی که همه خانم بودند اجرا و توسط‬ ‫بهزاد عبدی رهبری شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه نوید نوروزی‪ ،‬خواننده به جمع گروه اضافه ش��د‪ .‬قطعه‬ ‫دوم «عشق است بر اسمان پریدن» نام داشت‪.‬‬ ‫قطعه «با باران می رقصد» اثر بی کالمی برای قیچک و ارکس��تر‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در ادامه اثر «در محاصره» اجرا شد‪ .‬نوازندگان زمزمه کردند «از‬ ‫سحر عطر دل انگیز تو پیچیده به شهر‪ ،‬باز دیشب چه کسی خواب‬ ‫تو را دیده به شهر»‪.‬‬ ‫پس از ان خواننده خواند «دیدم از پنجره خانه هوا توفانی است‪،‬‬ ‫بار دیگر نکند بال تو ساییده به شهر‪»...‬‬ ‫س��ازها همگام با خواننده نواخته شدند‪ .‬او گاهی اوج می گرفت‪.‬‬ ‫اکنون زمزمه می کرد‪« :‬ش��هر چس��بیده به تو‪ ،‬خون تو پاشیده به‬ ‫شهر»‬ ‫س��ازها به ارامی نواخته می شدند و س��کوت حکمفرما شد‪ .‬این‬ ‫شعر سروده کاظم بهمنی بود‪.‬‬ ‫«ماه و سکوت تو» قطعه بعدی بود که بدون خواننده اجرا شد‪ .‬با‬ ‫صدای نی اغاز و با سازهای زهی همراه شد‪ .‬سپس صدای کمانچه‬ ‫طنین انداز ش��د‪ .‬صدای ان س��وزی را به همراه داش��ت که با دیگر‬ ‫سازها اجرا می شد‪ .‬اکنون ریتم کمی اوج گرفته و روی دف کوبیده‬ ‫ش��د‪ .‬این اثر با پختگی بهتری اجرا شده و نوازنده کمانچه مخاطب‬ ‫را با خود همراه کرد‪.‬‬ ‫نوازنده کمانچه س��الن را ترک کرده و خواننده بار دیگر به سالن‬ ‫امد‪ .‬این بار قطعه «س��خن عشق» اجرا ش��د‪ .‬برای لحظاتی سازها‬ ‫نواخته شدند و سپس خواننده کار خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫«رقص��ان» اثر حس��ین علیزاده برای ارکس��تر‪ ،‬قطعه بعدی بود‬ ‫که ریتمی شاد داش��ت‪ .‬فضای موسیقی کردستان در ان احساس‬ ‫می ش��د‪ .‬س��ازها به س��رعت نواخته می ش��دند و ریتم ش��ادی را‬ ‫می نواختند‪ .‬اکنون فضای ش��اد موسیقی کردستان بیشتر در کار‬ ‫حس می شد و پس از لحظاتی این قطعه نیز به پایان رسید‪.‬‬ ‫پ��س از یک انتراکت نوازندگان باری دیگر به س��الن امدند‪ .‬این‬ ‫قطع��ه «پرواز» نام داش��ت که ب��رای قانون و ارکس��تر بود‪ .‬صدای‬ ‫کوبیده ش��دن روی طبل ها به علت مش��کالت فن��ی اوای چندان‬ ‫نمی شود‪ .‬ملکی افزود‪ :‬برای کنسرت بانوان هیچ گونه تبلیغی مانند‬ ‫انتشار عکس و خبر انجام نمی شود‪ ،‬بنابراین طبیعی است که هیچ‬ ‫اهنگسازی برای ساخت اثر جدید در این بخش انرژی نمی گذارد‪.‬‬ ‫همین موضوع باعث شده موسیقی بانوان در تکرار باقی بماند‪.‬‬ ‫ملکی با اشاره به جشنواره موسیقی فجر گفت‪ :‬زمانی در جشنواره‬ ‫موسیقی‪ ،‬بخشی به نام جشنواره «گل یاس» وجود داشت که ویژه‬ ‫بانوان بود؛ بخش��ی که ایین گش��ایش و ایین پایانی نداش��ت و در‬ ‫نوعی س��کوت خبری برگزار می ش��د‪ .‬نمی دانم ش��کل گیری یک‬ ‫حرکت فرهنگی در شرایطی که جامعه ان را نمی بیند چه فایده ای‬ ‫دارد‪ .‬درواقع به نظر می رس��د مسئوالن بانوان را نادیده گرفته اند در‬ ‫حالی که این قشر در عرصه هنر بسیار پررنگ هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق اقتصادی موسیقی بانوان‬ ‫در جش��نواره موس��یقی فجر امس��ال با رش��د مناسب نس��بت به سال‬ ‫گذشته شاهد حضور ‪ ۸‬گروه موسیقی در بخش بانوان هستیم که اگرچه‬ ‫با روزهای ایده ال فاصله دارد اما گام های مثبتی در این زمینه برداشته‬ ‫شده است‬ ‫خوش��ایندی ایجاد نمی کرد‪ .‬با این حال نوازنده قانون اوای خوشی‬ ‫را در س��الن پر می کرد‪ .‬این قطعه در ریتم تقریبا یکس��انی اجرا شد‬ ‫و ملودی ها مدام تکرار می ش��دند‪ .‬تا اینکه قانون س��رعت بیشتری‬ ‫گرفت و دیگر سازها نیز با او همراه شدند‪.‬‬ ‫خواننده باری دیگر به س��الن امد و این بار قطعه «در جس��ت و‬ ‫ج��وی ارامش» را خواند‪ .‬صدای نی و قانون را به وضوح بیش��تری‬ ‫می شنیدیم‪.‬‬ ‫او می خواند‪« :‬چه اتش ها که افش��اندم چه توفان ها به پا کردم به‬ ‫شوق دیدن ارامش چشمت چه ها کردم‪»...‬‬ ‫اکنون س��ازها خاموش ش��ده و خواننده با اوج می خواند «کنارم‬ ‫باش تا از نو به پای هم سر اندازیم فلک را سخت بشکافیمو طرحی‬ ‫نو در اندازیم»‪ .‬کار با اوج خوانی خواننده پایان یافت‪.‬‬ ‫قطعه کژال برای تار باس و ارکستر نیز فضای موسیقی کردستان‬ ‫را همراه داشت که برای دقایق کوتاهی اجرا شد‪.‬‬ ‫خواننده این بار قطعه معروف «دیدی که رسوا شد دلم» اثر علی‬ ‫تجویدی را اجرا کرد‪.‬‬ ‫پس از ان «خاطرات رفته» برای عود و ارکستر اجرا شد‪.‬‬ ‫با اجرای قطعه بی کالم دیگری‪ ،‬خواننده باری دیگر به سالن امد‪.‬‬ ‫این بار با اجرای قطعه «ای عشق» فضای شادی در سالن ایجاد شد‪.‬‬ ‫اثر ارمنی «ش��ورج بار» فضای متفاوتی را در س��الن ایجاد کرد‪.‬‬ ‫لحظات اولیه کار فضای ارامی داش��ت ولی سپس ریتم تندتری را‬ ‫به خود گرفت‪.‬‬ ‫شورج بار اهنگی از زوینار هوانسیان با تنظیم مجدد بهزاد عبدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫پس از ای��ن قطعه نوازنده تنبک لحظاتی را به همراه دف نواخت‬ ‫ک��ه با تش��ویق حضار همراه بود‪ .‬پس از ان دیگ��ر نوازندگان نیز به‬ ‫جمع اضافه ش��دند و اخری��ن قطعه با نام «بیا تا گل برافش��انیم»‬ ‫خوانده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای ویژه یک کوارتت‬ ‫ت��االر رودکی نی��ز در دومین روز برگزاری میزب��ان دو اجرا بود‪.‬‬ ‫نخستین هنرمندی که در جش��نواره سی و پنجم در تاالر رودکی‬ ‫به اج��رای برنامه پرداخ��ت‪ ،‬ارپینه ایس��رائیلیان بود‪ .‬کنس��رت‬ ‫ایس��رائیلیان به تک نوازی پیانو اختصاص داش��ت و او طی اجرا به‬ ‫تک نوازی ‪ 4‬قطعه پرداخت‪.‬‬ ‫واریاس��یون باتم ش��ومان اثر یوهان برامس‪ ،‬برند اتود پاگانینی‬ ‫اثر فرانتس لیست‪ ،‬اتود ش��ماره ‪ ۸‬اثر فردریک شوپن‪ ،‬تصاویر یک‬ ‫نمایش��گاه در ‪ ۱۵‬قطعه اثر مودست موسورگسکی اثاری بودند که‬ ‫توسط ارپینه ایسرائیلیان اجرا شدند‪.‬‬ ‫ت��االر رودک��ی همچنین در س��ئانس دوم میزبان گروه س��تاره‬ ‫بهش��تی بود‪ .‬این کنس��رت به گروه کوارتت زه��ی نماد اختصاص‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫سرپرس��تی کوارت��ت زهی نماد به عهده س��تاره بهش��تی عضو‬ ‫هیات علمی دانش��گاه تهران اس��ت و این گ��روه پس از حدود یک‬ ‫دهه سکوت‪ ،‬امس��ال فعالیت دوباره خود را اغاز کرده است‪ .‬مازیار‬ ‫ظهیرالدین��ی و بابک کوهس��تانی نوازنده ویول��ن‪ ،‬نوید حمیدی‬ ‫نوازنده ویولنس��ل اعضای کوارتت نماد هستند و ستاره بهشتی نیز‬ ‫با نوازندگی ویوال انها را همراهی می کند‪.‬‬ ‫اعضای کوارتت زهی نماد در س��ی و پنجمین دوره از جش��نواره‬ ‫موس��یقی فجر به اجرای چهار اثر پرداختند که ان قطعات عبارتند‬ ‫از کوارتت زهی ش��ماره ‪ ۱‬س��اخته فرید عمران‪ ،‬نوستالژی ساخته‬ ‫لوری��س چکناواری��ان‪ ،‬اداجی��و و ف��وگ ‪ ۴۵۶‬س��اخته ولفگانگ‬ ‫امادئ��وس موتزارت و کوارتت زهی ش��ماره ‪ ۱‬اپوس ‪ ۱۸‬س��اخته‬ ‫لودویگ وان بتهوون‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به معرفی استعدادها‬ ‫نیوش��ا بریمانی نوازنده و سرپرس��ت گروه نوش��ه در گفت وگو با‬ ‫روزنام��ه‬ ‫و در پاس��خ به این پرس��ش که حض��ور بانوان در‬ ‫جشنواره موسیقی فجر چقدر به جذب مخاطب انها کمک می کند‬ ‫گفت‪ :‬حضور در رویدادی همچون جشنواره موسیقی فجر می تواند‬ ‫به معرفی گروه های بانوان کمک کند‪ .‬بسیاری از هنرمندان جوان‬ ‫در این عرص��ه می توانند کارهای خود را عرضه کنند‪ .‬هر رویدادی‬ ‫که بتواند به رشد موسیقی و معرفی استعدادهای جوان کمک کند‬ ‫در ذاتش یک اتفاق خوب است و جشنواره موسیقی فجر نیز از این‬ ‫قاعده مستثنا نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به یکی از مش��کالتی که منجر می ش��ود موسیقی‬ ‫بانوان از لحاظ اقتصادی رش��د نکند اش��اره می کند و می افزاید‪ :‬به‬ ‫دلیل ش��رایط و محدودیت هایی که وج��ود دارد نمی توانیم برای‬ ‫برپایی کنس��رت و یا انتش��ار البوم هیچ گون��ه تبلیغاتی با صدای‬ ‫خواننده مان نمی توانیم داش��ته باشیم و تنها می توانیم قطعه های‬ ‫بی کالم را تبلیغ کنیم‪ .‬این مش��کل جایی بیشتر می شود که وقتی‬ ‫ما می خواهیم قطعه های جدید و تازه ساخت خودمان را اجرا کنیم‬ ‫مخاطب هیچ ذهنیتی نس��بت به ان ندارد و ان وقت مخاطب باید‬ ‫بر اس��اس چه سنجشی به کنسرت های ما بیاید؟ و این کار را برای‬ ‫ما سخت می کند‪.‬‬ ‫بریمان��ی در ادامه گفت‪ :‬اما با این اوصاف‬ ‫ما ب��از ه��م کار کردیم و س��عی کردیم‬ ‫مش��کالت روی رون��د فعالیت م��ا تاثیر‬ ‫نگ��ذارد و کنس��رت ب��ه کنس��رت و ب��ا‬ ‫تبلیغ��ات ده��ان ب��ه دهان توانس��تیم‬ ‫مخاطب��ان خودمان را پیدا کنیم و االن با‬ ‫افتخار می توانم بگوی��م که مخاطبان ما‬ ‫برای دیدن اثارمان با شناخت خوبی می ایند‪.‬‬ ‫این نوازنده جوان کش��ورمان در ادامه گفت‪ :‬با توجه به باال بودن‬ ‫اجراهای ما در س��طح کشور خدا رو ش��کر به سوددهی رسیدیم و‬ ‫توانس��تیم از این راه برای گروه درامدزایی خوبی داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫البته که نس��بت به کنس��رت های اقایان ارقام قابل مقایسه نیست‬ ‫اما همین مقدار که بتوانیم هزینه ها را پوش��ش دهیم و اندکی هم‬ ‫درامد کسب کنیم رضایت بخش است‪.‬‬ ‫بریمان��ی در ادام��ه افزود‪ :‬من خیل��ی دوس��ت دارم بتوانیم در‬ ‫ح��دی کارمان را گس��ترش دهیم ک��ه از تعداد بیش��تری نوازنده‬ ‫در کنس��رت هایمان از ظرفی��ت هنری بانوان ش��هرهای دیگر هم‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬این کار اگرچه به دلیل تامین امکان رفاهی و حضور‬ ‫بانوان نوازنده در تهران با هزینه های بیش��تری همراه است اما اگر‬ ‫بتوانیم به سطح مطلوبی از درامدزایی برسیم این اتفاق می تواند به‬ ‫رشد موسیقی بانوان در شهرهای دیگر هم کمک کند‪.‬‬ ‫بریمانی در پاسخ به این پرسش که ایا حضور بانوان در رویدادهایی‬ ‫مانند جشنواره موس��یقی فجر می تواند به بهتر شدن بازار کار انها‬ ‫کمک کن��د گفت‪ :‬از لحاظ تبلیغات که همان مش��کالتی را داریم‬ ‫ک��ه در اجراهای عمومی داریم و نمی توانیم قطعات را تبلیغ کنیم‪.‬‬ ‫تنها نکته مثبت جش��نواره موسیقی فجر برای گروه های موسیقی‬ ‫این اس��ت که یک بار در سال توس��ط جشنواره حمایت هایی برای‬ ‫اجرای کنس��رت ها در جشنواره انجام می شود و برای بلیت فروشی‬ ‫نیازی به فعالیت های گروه های موسیقی نیست‪ .‬اما در باقی شرایط‬ ‫فرقی با شرایط عادی اجراها برایمان ندارد‪ .‬وی با بیان اینکه مسیر‬ ‫فعالیت های موسیقی بانوان و ش��رایطی که برای اخذ مجوز دارند‬ ‫تفاوت��ی ب��ا فعالیت اقایان ندارد گفت‪ :‬ما ه��م باید برای اخذ مجوز‬ ‫از همان مس��یر برویم و شعرها در ش��ورای ترانه تصویب می شود و‬ ‫قطعات هم در اختیار اس��تادان این حوزه قرار می گیرد و نظراتشان‬ ‫را نسبت به هر قطعه می گویند و در نهایت مجوز صادر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹موسیقی بانوان در انزوا‬ ‫جش��نواره موس��یقی فجر در س��ال های دور توج��ه بهتری به‬ ‫موسیقی بانوان داش��ت و می توانست نسبت به رشد این موسیقی‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫پ��ری ملک��ی از خوانن��دگان مط��رح‬ ‫موس��یقی بانوان درباره مشکالت اجرای‬ ‫کنس��رت بانوان پی��ش از این به‬ ‫گفت‪ :‬به نظر من موسیقی بانوان در عمل‬ ‫تعطیل اس��ت و در اصل چیزی به این نام‬ ‫نداریم‪ .‬من سال هاس��ت ب��ه همخوانی‬ ‫روی اورده ام ت��ا بتوانم فعالیتم را در این‬ ‫عرص��ه ادامه دهم‪ ،‬چراک��ه دیواری کوتاه تر از دی��وار خانم ها پیدا‬ ‫نازل��ی بخش��ایش نوازنده و سرپرس��ت‬ ‫ارکس��تر مهرنوا در گفت وگ��و با روزنامه‬ ‫با اش��اره ب��ه حض��ور گروه های‬ ‫موسیقی بانوان در جش��نواره موسیقی‬ ‫فجر گفت‪ :‬متاس��فانه تا س��ال گذش��ته‬ ‫توج��ه خوب��ی به موس��یقی بان��وان در‬ ‫جشنواره موسیقی فجر نمی شد و تنها از‬ ‫چند گ��روه در بخش ه��ای جنبی دعوت می ش��د‪ .‬امس��ال البته‬ ‫گروه های بیشتری برای اجرا دعوت شدند که اتفاق خوبی است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬بس��یاری از گروه های موسیقی بانوان به دلیل‬ ‫محدودیت هایی که در ش��یوه اجرا دارند از ه��ر فرصتی برای اجرا‬ ‫اس��تفاده می کنند و حضور در جشنواره موسیقی فجر نیز می تواند‬ ‫به معرفی استعدادهای موسیقی بانوان کمک کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��کالت موس��یقی بانوان در زمینه اجراهای‬ ‫صحنه ای می گوید‪ :‬با وجود انکه برای کس��ب مجوز هیچ مشکلی‬ ‫از س��وی وزارت ارش��اد و دفتر موس��یقی این وزارتخانه نداریم اما‬ ‫نهادهایی خارج از دولت مش��کالتی را در ش��هرهای مختلف برای‬ ‫اجرا به وجود می اورند‪ .‬مثال در تجربه شخصی خودم وقتی همراه با‬ ‫یک گروه به عنوان نوازنده به یکی از شهرها رفتم یکی از مقام های‬ ‫ان ش��هر اجازه نوازندگی بانوان را روی صحنه نداد و من اجرای ان‬ ‫روز را از دس��ت دادم‪ .‬یا حتی وقتی کنس��رت بانوان قرار است اجرا‬ ‫ش��ود گاهی شاهد هستیم باز هم با برخی دخالت ها اجازه اجرا غیر‬ ‫از تهران داده نمی ش��ود‪ .‬در حالی که ما تنها قرار اس��ت برای بانوان‬ ‫اجرا کنیم اما باز هم این مشکالت وجود دارد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت ارکس��تر مهرنوا درباره موانع خ��ود در زمینه اجرای‬ ‫کنس��رت های موس��یقی ب��رای بان��وان می گوید‪ :‬متاس��فانه در‬ ‫س��الن های مطرح ش��هر تهران ب��ا بی توجهی مس��ئوالن روبه رو‬ ‫هستیم‪ .‬مثال تاالر وحدت تنها برای ساعت ‪ ۲‬بعد از ظهر اجازه اجرا‬ ‫به گروه های موس��یقی بانوان می دهد که زمان بس��یار بدی است و‬ ‫بس��یاری نمی توانند در این زمان در کنس��رت ها شرکت کنند در‬ ‫حالی که اجراهای عمومی را برای ساعت ‪ ۹‬شب در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫البته فرهنگس��رای نیاوران به تازگی س��اعت های ش��ب را هم به‬ ‫کنسرت بانوان اختصاص می دهد که می تواند کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫این نوازنده جوان کش��ورمان در ادامه افزود‪ :‬متاسفانه خانم های‬ ‫خواننده در ایران تریبون درس��تی ندارند‪ .‬مث�لا اگر یک خواننده‬ ‫خان��م جدید بخواهد برای نخس��تین بار کنس��رت برگ��زار کند‪،‬‬ ‫مخاطبان��ی که می خواهند بلیت کنس��رت او را بخرند به هیچ وجه‬ ‫صدای او را نش��نیده اند که بخواهد انها را راغب کند تا بلیت بخرند‬ ‫و بیایند از کنس��رت لذت ببرند‪ .‬درنتیجه مخاطبان همواره دوست‬ ‫دارند در کنسرت خانم های پیشکسوت شرکت کنند که در گذشته‬ ‫یک س��ری البوم منتش��ر کرده اند و مخاطبان هم اهنگ های انها‬ ‫را گوش داده اند‪ .‬درنتیجه ان خانم های پیشکس��وت هم می توانند‬ ‫اثارش��ان را بارها به ش��کل تکراری اجرا کنند و مخاطبان هر دفعه‬ ‫لذت ببرند‪ ،‬اما خواننده های جدید چنین فرصتی ندارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه می دهد‪ :‬خواننده ه��ای خانم حتی انگی��زه ندارند که‬ ‫موس��یقی جدید بس��ازند و اجرا کنند چون ت��ا اهنگ های جدید‬ ‫در ذهن مخاطبان حک ش��ود‪ .‬ممکن اس��ت ‪ ۱۰‬سال طول بکشد‬ ‫و ب��ه همین خاطر خواننده های خان��م جدید ترجیح می دهند اثار‬ ‫قدیم��ی را بازخوانی کنن��د‪ .‬درنتیجه کیفیت کار انها رش��د پیدا‬ ‫نمی کند‪ .‬موس��یقی بانوان نس��بت به موس��یقی های دیگر کمتر‬ ‫موردتوجه قرار می گیرد‪ .‬حتی من در جش��نواره موسیقی فجر هم‬ ‫متوجه ش��دم که انها نیز بخش موسیقی بانوان را جدی نمی گیرند‬ ‫چون موس��یقی بانوان در جامعه موس��یقی دیده نمی شود و فقط‬ ‫یک قشر خاصی از مردم می توانند موسیقی بانوان را گوش کنند‪.‬‬ ‫او در پایان تاکید می کند‪ :‬مس��ئله دیگر این اس��ت که مخاطبان‬ ‫کنس��رت های موس��یقی بانوان بیش��تر طالب برنامه های ش��اد و‬ ‫س��رگرم کننده هس��تند‪ .‬خانم ها ان قدر مش��غول کار در منزل و‬ ‫بچه داری در خانه هس��تند ک��ه الزم دارند لحظات ش��ادی را هم‬ ‫تجربه کنند‪ ،‬اما ان کنسرت های جدی که در بخش عمومی وجود‬ ‫دارد در بخش موسیقی بانوان هم موجود است‪ ،‬منتها کمی کمتر از‬ ‫بخش عمومی‪ .‬و متاسفانه مخاطبان ما به جنبه سرگرمی موسیقی‬ ‫بیشتر از جنبه هنر ان توجه می کنند و این باعث می شود موسیقی‬ ‫بانوان که با نبض مخاطب زنده اس��ت نتوان��د روی کارهای جدید‬ ‫سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪....‬‬ ‫به نظر می رس��د موس��یقی بانوان در چند سال گذشته توانسته‬ ‫است بدون نیاز به کمک ها و حمایت های دولت راه خود را در میان‬ ‫مخاطبان به موسیقی باز کند‪.‬‬ ‫س��ی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر از ‪ ۲۳‬بهمن اغاز به کار‬ ‫کرد و تا اول اسفند ادامه دارد‪ .‬در این مدت ‪ ۸۲‬گروه در بخش های‬ ‫موسیقی دس��تگاهی‪ ،‬نواحی‪ ،‬کالس��یک‪ ،‬بین الملل‪ ،‬ارکسترال‪،‬‬ ‫پ��اپ‪ ،‬تلفیقی‪ ،‬بانوان‪ ،‬ک��ودک و نوجوان با ‪ ۹۲‬اج��را روی صحنه‬ ‫می روند‪ .‬موس��یقی بانوان نیز همچون س��ایر گروه های موسیقی‬ ‫از ای��ن فرصت می توانند در جهت رش��د اس��تعدادهای خود بهره‬ ‫ببرند؛اتفاقی که در اینده می تواند به نشاط جامعه منجر شود‪.‬‬ ‫دبیر نخس��تین جش��نواره بین المللی نمایش‬ ‫ی را از‬ ‫عروس��کی ی��زد تن��وع و کیفیت گرای�� ‬ ‫رویکرده��ای مهم این جش��نواره برش��مرد اما‬ ‫تاکید کرد به دلیل فرصت اندکی که برای تولید‬ ‫نمایش وجود داشته است‪ ،‬توقع شاهکار نداریم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بنفشه بدیعی درباره شیوه‬ ‫انتخاب اثار در این جش��نواره گفت‪ :‬بیش از ‪۲۰‬‬ ‫نمایش در این جش��نواره به صحنه می روند‪ .‬ما‬ ‫ب��رای دوره اول فراخوان��ی ندادیم چون فرصت‬ ‫بس��یار اندک بود ولی ازان جاکه در چند س��ال‬ ‫اخیر درگیر جش��نواره تهران مبارک بودیم‪ ،‬کم‬ ‫و بیش با اثار عروس��کی جدید اشنایی داشتیم‬ ‫و ت�لاش کردیم اثاری را انتخ��اب کنیم که به‬ ‫لحاظ تکنیکی متنوع باشند‪ ،‬کیفیت قابل قبولی‬ ‫داشته باشند و مناس��ب اجرا در سالن های یزد‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫او تاکید ک��رد‪ :‬تمرکز ما بیش��تر بر مخاطب‬ ‫عام اس��ت و به ویژه در برنام��ه افتتاحیه به این‬ ‫موضوع خیلی توجه داریم‪ ،‬ولی نمایش هایی هم‬ ‫داریم که کامال مناسب مخاطبان تخصصی تئاتر‬ ‫عروسکی است‪.‬‬ ‫این فعال نمایش عروس��کی درب��اره تولیدات‬ ‫اس��تان یزد در این جش��نواره گفت‪ :‬قرار بود در‬ ‫یک بازه زمانی چندماهه نمایش ها اماده شوند‪،‬‬ ‫ولی به دلیل بروکراسی های همیشگی فرصت از‬ ‫دست رفت؛ با این حال چند اثر داریم که تولید‬ ‫استان هستند‪ .‬درحال حاضر یک کارگاه اموزشی‬ ‫در حال برگزاری است که نتیجه ان به جشنواره‬ ‫می رس��د‪ .‬یکی از تولیدات کانون پرورش فکری‬ ‫ک��ودکان و نوجوانان در جش��نواره حضور دارد‪.‬‬ ‫تمری��ن یک اثر دیگر هم ش��روع ش��ده و چون‬ ‫تقریبا پیش تولیدی داشته‪ ،‬می توان امیدوار بود‬ ‫که با سرعت نمایش شان را به جشنواره برسانند‪.‬‬ ‫چند نمای��ش مدل دانش ام��وزی و کانونی هم‬ ‫هس��تند‪ .‬مجموع این کاره��ا از انچه پیش بینی‬ ‫می کردیم‪ ،‬بیشتر است‪ .‬بدیعی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫البته که با این فرصت کم انتظار شاهکار نداریم‬ ‫ول��ی همین که این اثار فرصت اجرا و رویارویی‬ ‫با تماش��اگر را پیدا می کنند‪ ،‬اتفاق خوبی است‪.‬‬ ‫با این ظرفیتی که وجود دارد‪ ،‬اگر این جشنواره‬ ‫مس��تمر برگزار ش��ود‪ ،‬قطعا می توانیم ش��اهد‬ ‫اجرای نمایش های بهتری باش��یم‪ .‬بدیعی که‬ ‫در س��ه دوره گذشته قائم مقام جشنواره نمایش‬ ‫عروس��کی تهران مبارک بوده است‪ ،‬در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که برگزاری این جش��نواره چقدر‬ ‫در راس��تای تربی��ت نیروهای بوم��ی می تواند‬ ‫موثر باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬امیدواریم با برگ��زاری این‬ ‫جشنواره‪ ،‬مردم بومی استان و به ویژه مسئوالن‬ ‫با ظرفیت های نمایش عروس��کی اش��نا شوند و‬ ‫هر چه بیش��تر از ان حمای��ت کنند و این گونه‬ ‫نمایش��ی را ب��رای اموزش و نیز سرگرم س��ازی‬ ‫مردم و همین طور جذب گردشگر به کار بگیرند‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره نمایش عروس��کی یزد درباره‬ ‫وضعیت سالن های تئاتر این شهر گفت‪ :‬مشخصا‬ ‫چند س��الن تئاتر دارند‪ .‬یک��ی از انها تاالر هنر‬ ‫است که دو س��الن بلک باکس و قاب صحنه ای‬ ‫دارد‪ .‬البته س��الن قاب صحنه ای اش در دس��ت‬ ‫تعمیر اس��ت‪ .‬به جز این یک سالن نسبتا خوب‬ ‫دیگر دارند به نام تاالر ش��رف الدین علی که در‬ ‫مرکز شهر قرار دارد و در کنار این ها چند امفی‬ ‫تئاتر هم دارند که هرچند خیلی مناس��ب تئاتر‬ ‫نیستند ولی غیرقابل استفاده هم نیستند‪ .‬ضمن‬ ‫این ک��ه احتمال دارد چند س��الن خصوصی هم‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫بدیعی در ادامه با اش��اره به ثبت شهر یزد در‬ ‫یونس��کو افزود‪ :‬یزد از جمله شهرهای ثبت شده‬ ‫در میراث فرهنگی و یونس��کو است و جشنواره‬ ‫نمایش عروسکی نیز در راستای برندسازی این‬ ‫شهر برگزار خواهد ش��د‪ .‬او ابراز امیدواری کرد‬ ‫با برگزاری این جش��نواره‪ ،‬گردش��گران بیش از‬ ‫پیش با این ش��هر جهانی ک��ه بافت قدیمی ان‬ ‫منحصر به فرد اس��ت‪ ،‬اش��نا ش��وند‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه سفارش دهنده این جش��نواره‪ ،‬شهرداری‬ ‫یزد اس��ت‪ ،‬از همراهی انجمن سینمای جوانان‪،‬‬ ‫اداره کل ارش��اد اس��تان‪ ،‬انجم��ن نمایش یزد‬ ‫و ‪ ...‬با این جش��نواره خب��ر داد و یاداوری کرد‬ ‫که «مرضی��ه برومند» به عنوان مش��اور با این‬ ‫جش��نواره همکاری می کند‪ .‬نخستین جشنواره‬ ‫بین المللی نمایش عروسکی یزد‪ ۹ ،‬تا ‪ ۱۳‬اسفند‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در دو بخ��ش نمایش صحنه ای و فضای‬ ‫ب��از و با اجرای بیش از ‪ ۲۰‬نمایش صحنه ای در‬ ‫شهر یزد برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تئاتر‬ ‫رونق موسیقی فجر با ساز بانوان‬ ‫فرصت کم بود‬ ‫توقع شاهکار نداریم‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬بهمن ‪ 21 -1398‬جمادی الثانی ‪ 16 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1469‬پیاپی‪2787‬‬ ‫سال سخت اکران‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬فاصله ‪ 40‬درصدی قیمت گوشت از تولیدکننده تا مصرف کننده‬ ‫واکنش دبیر جشنواره فیلم فجر به حاشیه ها‬ ‫حیثیت داوران دفاع کند‪.‬‬ ‫داروغ��ه زاده نیز پاس��خ داد‪ :‬ملکان در بیانیه اش‬ ‫گفته بود به رای داوران احترام می گذارد و ایرادش‬ ‫مش��خصاً ب��ه دبیر بود‪ .‬او ب��ه رای داوران اعتراض‬ ‫نداش��ت بلکه اعت��راض به دبیر بود ک��ه چرا مث ً‬ ‫ال‬ ‫فردی که گفته اس��ت به جشنواره نمی اید داوری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫افخم��ی نیز در واکن��ش به این بیانیه بیان کرد‪:‬‬ ‫اگر منظور پیمان معادی اس��ت که چنین حرفی‬ ‫نزده بود و اینها به نظرم برای توجیه است‪.‬‬ ‫داروغ��ه زاده در ادامه درب��اره اینکه چطور خبر‬ ‫ترکی��ب جوایز پیش از ایی��ن اختتامیه به ملکان‬ ‫رس��یده بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فیلمسازان همیشه سعی‬ ‫می کنند از جوایز مطلع شوند‪ .‬چیزی که باید خود‬ ‫بچه های س��ینما رعایت کنند این است که حتی‬ ‫اگر جوایزی به انها تعلق نمی گیرد برای همکاران‬ ‫و دوستانش��ان بیایند و انها را تشویق کنند‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته حامد به��داد‪ ،‬نوید محم��دزاده و امین‬ ‫حیایی امده بودند و برای هوتن شکیبا کف زدند‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫«بلندشو قهرمان» در بازار کتاب‬ ‫اکران فیلمی درباره خشونت علیه زنان‬ ‫نشر اسم تازه ترین کتاب خود با نام «بلندشو‬ ‫قهرمان» اثر علیرضا جوانمرد را روانه بازار کرد‪.‬‬ ‫جوانم��رد ک��ه پی��ش از این نی��ز مجموعه‬ ‫داس��تان کوتاهی با نام «پیشانی نوش��ت ها»‬ ‫را توس��ط نشر اسم منتش��ر کرده بود‪ ،‬در این‬ ‫اثر نیز همچون داس��تان های کوتاه خود‪ ،‬داستانی پست مدرن را برای مخاطب‬ ‫روایت می کند‪.‬‬ ‫ش��خصیت اصلی داس��تان قهرمان یوسفی کارمند پس��ت خانه ای در پارک‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که همسرش‪ ،‬ساقی‪ ،‬کیلومترها ان طرف تر دارد در گالری های‬ ‫نیویورک می گردد تا استعداد هنری اش را شکوفا کند!‬ ‫تنها همنش��ین قهرمان یوس��فی‪ ،‬پس از یاد یار مهربانش‪ ،‬اقای «مرد» است‪،‬‬ ‫م��رد بزرگوار مهربان و حکیمی که کتاب مقدس��ی دارد به نام «ملکوت»‪ .‬رمان‬ ‫«بلندشو قهرمان» با نرخ ‪ ۲۴‬هزارتومان از سوی نشر اسم روانه بازار شده است‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «چهل و هفت» به کارگردانی‬ ‫احم��د اتراقچ��ی و علیرض��ا عطاهلل تبریزی و‬ ‫تهیه کنندگی ناهید دل اگاه از اول اس��فند در‬ ‫سینماهای سراسر کشور اکران می شود‪.‬‬ ‫«چهل و هفت» روایت گر داس��تان س��ه زن‬ ‫از س��ه طبقه اجتماعی در شب اغاز زمس��تان است‪ .‬در استانه اکران این فیلم‬ ‫تیزر رسمی ان که توسط پریسا ناهیدپور ساخت ه شده رونمایی و منتشر شد‪.‬‬ ‫در ای��ن فیل��م بازیگرانی همچون الدن مس��توفی‪ ،‬مهدی احمدی‪ ،‬ش��یدا‬ ‫خلیق‪ ،‬رابعه مدنی‪ ،‬مهرنوش س��تاری‪ ،‬بهنام مومنی‪ ،‬فرش��ته الوس��ی‪ ،‬بهزاد‬ ‫داوری‪ ،‬احس��ان ش��املو و محمدرضا غفاری با هنرمندی‪ :‬حمیدرضا اذرنگ‪،‬‬ ‫شقایق فراهانی و ریما رامین فر حضور دارند‪.‬‬ ‫فیلم «چهل و هفت» با ش��عار «نه به خش��ونت علیه زنان» از ابتدای اسفند‬ ‫اکران می شود‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫«تا اون» در دیوار چهارم به صحنه می رود‬ ‫پخش «پرگار» از شبکه یک‬ ‫مجموع��ه تلویزیون��ی «پ��رگار» با ن��ام قبلی‬ ‫«اسمان هوای باران دارد» به کارگردانی شهرام‬ ‫شاه حسینی از شنبه ‪ ۲۶‬بهمن روی انتن رفت‪.‬‬ ‫«پرگار» روایتگر معضالت اجتماعی پیرامون‬ ‫جوانان و خانواده از جمله چگونگی اس��تفاده از‬ ‫فناوری‪ ،‬جایگاه خانواده در تعلیم و تربیت فرزندان و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫در خالصه داس��تان این س��ریال امده اس��ت‪ :‬خانواده ای برای ادامه تحصیل‬ ‫دختر بزرگش��ان در مقطع دکترا راهی تهران می ش��وند اما خواسته یا ناخواسته‬ ‫درگیر موضوعاتی می شوند که دستمایه قصه های این سریال است‪ .‬این مجموعه‬ ‫تلویزیونی هرش��ب به غیر از پنجشنبه ها پس از بخش خبری ساعت ‪ ۲۱‬نمایش‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫علی عمرانی‪ ،‬مرجانه گلچین‪ ،‬فریبا کوثری‪ ،‬بهرنگ علوی‪ ،‬بابک کریمی و فریبا‬ ‫جدیکار از جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند‪.‬‬ ‫سریال «پرگار» به تهیه کنندگی امیر پور رحمانی کاری از گروه فیلم و سریال‬ ‫ش��بکه یک س��یما است که در ‪ ۲۹‬قس��مت‪ ۴۰‬دقیقه ای تولید شده و به مرحله‬ ‫پخش رسیده است‪.‬‬ ‫ده ها مقبره باستانی‬ ‫در مصر کشف شد‬ ‫ماموری��ت‬ ‫ی��ک‬ ‫باستان شناس��ی که زیر نظر‬ ‫ش��ورای عالی اثار باس��تانی‬ ‫مصر انجام شده بود به کشف‬ ‫‪ ۸۳‬مقبره باستانی در استان‬ ‫«دقهلیه» این کشور منتهی‬ ‫شد‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از اجیپت تودی‪ ،‬مصطفی وزیری‬ ‫دبیر ش��ورای عالی اثار باستانی مصر از کشف ‪ ۸۳‬مقبره باستانی‬ ‫مربوط به نیمه اول هزاره چهارم پیش از میالد خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وزیری ای��ن گورها به صورت بیضی ش��کل حفاری‬ ‫شده اند و در حالی کشف شدند که اثار باستانی مخصوص مقبره‬ ‫نیز در انها قرار داده شده بود‪.‬‬ ‫ن باری اس��ت که‬ ‫ب��ه گفت��ه باستان شناس��ان ای��ن نخس��تی ‬ ‫تابوت هایی به جنس س��فال در این منطقه کش��ف می شود و به‬ ‫این ترتیب انتظار می رود با ادامه روند بررس��ی ها در این منطقه‪،‬‬ ‫تابوت های سفالی بیشتری کشف شود‪.‬‬ ‫کش��ف مجموعه ای از ظروف کوچک سفالین و چندین کوزه‬ ‫سنگی با اشکال منحصربه فرد در این مقبره ها نیز از دیگر نتایج‬ ‫این کاوش باستان شناسی بود‪.‬‬ ‫سنگ نگاره های چندهزارساله‬ ‫در اسپانیا کشف شد‬ ‫باستان شناسان سنگ نگاره هایی ‪۱۵‬هزارساله را در غاری واقع‬ ‫در منطقه خودمختار «کاتالونیا» ی اسپانیا کشف کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از انش��نت اوریجینز‪ ،‬باستان شناسان‬ ‫این س��نگ نگاره ها را در جریان کاوش و تحقیق در این منطقه‬ ‫روی دیوارهای یک غار صعب العبور کشف کردند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫این غار در «عصر حجر» به عنوان محلی مقدس یا جایی شبیه‬ ‫به یک عبادتگاه مورد استفاده قرار می گرفته است‪.‬‬ ‫ای��ن تیم تحقیقات��ی در مجموع ح��دود ‪ ۱۰۰‬نمون��ه از این‬ ‫س��نگ نگاره ها را در این مکان کش��ف کرد که بیشتر انها سبک‬ ‫هنر انتزاعی محسوب می شوند‪ .‬در بین این سنگ نگاره ها حدود‬ ‫‪ ۴۰‬اثر کش��ف ش��د که تصویر حیواناتی را همچون گوزن‪ ،‬اسب‬ ‫و گاو ک��ه زمانی در این منطقه از اروپا زندگی می کردند نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ش��مار و کیفیت سنگ نگاره های کشف ش��ده سبب شده این‬ ‫کش��ف به عنوان یک اکتش��اف باارزش و نادر محس��وب شود‪.‬‬ ‫باستان شناس��ان بالفاصله خبر اکتشاف خود را رسانه ای نکردند‬ ‫و مدتی به بررسی و تحقیق درباره این سنگ نگاره ها پرداختند‪.‬‬ ‫به گفته اعضای این تیم باستان شناسی‪ ،‬این سنگ نگاره ها در‬ ‫منطقه دور از دسترس غار قرار دارند و قدیمی ترین نوع خود در‬ ‫«کاتالونیا» محسوب می شوند‪.‬‬ ‫تبریک انجمن روزنامه نگاران‬ ‫اسیایی به کارگردان برنده اسکار‬ ‫انجمن روزنامه نگاران اس��یایی ضمن تبریک به «بونگ جون‬ ‫هو» به س��بب درخش��ش تاریخی در جوایز اسکار‪ ،‬این اتفاق را‬ ‫گامی مهم و رو به جلو برای سینمای اسیا دانست‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬کمدی س��یاه و اجتماعی «اَنگل» س��اخته‬ ‫«بون��گ جون ه��و» کارگردان اهل کش��ور ک��ره جنوبی هفته‬ ‫گذش��ته در جریان نود و دومین دوره جوایز س��ینمایی اس��کار‬ ‫اتفاق بی س��ابقه ای را رقم زد و توانست به عنوان نخستین فیلم‬ ‫غیرانگلیسی زبان جایزه اسکار بهترین فیلم را به خانه ببرد‪.‬‬ ‫ای��ن فیلم همچنین جوایز اس��کار بهتری��ن کارگردانی‪ ،‬فیلم‬ ‫بین المللی و بهترین فیلمنامه اصلی را نیز کس��ب کرد تا سالی‬ ‫تاریخی برای س��ینمای کره جنوبی و درخش��ان برای سینمای‬ ‫اسیا را رقم بخورد‪.‬‬ ‫انجمن روزنامه نگاران اس��یایی (‪ )AJA‬س��ال گذشته جایزه‬ ‫بهترین فیلمس��از سال را به به س��بب بازنویسی تاریخ سینمای‬ ‫کره جنوبی و اسیا به «بونگ جون هو» تقدیم کرده بود‪.‬‬ ‫تراژدی‪ -‬کمدی «اَنگل» که روایتگر داستان دو خانواده فقیر و‬ ‫ثروتمند و اتفاقات ناگواری است که برای انها روی می دهد‪ ،‬سال‬ ‫گذشته به عنوان نخستین فیلم از سینمای کره جنوبی توانست‬ ‫نخ��ل طالی بهترین فیلم جش��نواره کن را دریاف��ت کند و در‬ ‫ادامه نیز موفق به کس��ب ‪ ۵۵‬جایزه از جشنواره ها و رویدادهای‬ ‫س��ینمایی در امریکای شمالی‪ ،‬اروپا‪ ،‬اس��یا‪ ،‬خاورمانیه و‪ ..‬شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۵‬درصدی جشنواره تجسمی فجر‬ ‫ریاست دوازدهمین دوره جشنواره‬ ‫تجس��می فجر از حضور بخش شهید‬ ‫س��ردار قاسم س��لیمانی به این دوره‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬امس��ال جش��نواره‬ ‫هنرهای تجس��می فجر ب��ا ‪ ۹۰۰‬اثر‬ ‫افتتاح خواهد ش��د که نسبت به سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۵‬درصد رشد داشتیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬هادی مظفری در نشست رسانه ای این جشنواره گفت‪ :‬امکان‬ ‫بازدید از تمامی بخش ها برای بازدیدکنندگان جش��نواره تجسمی فجر در سال‬ ‫گذشته به دلیل تعدد محل های برگزاری مهیا نبود اما امسال تمامی بخش ها را‬ ‫در یک مکان متمرکز کردیم‪.‬‬ ‫مدیرکل هنرهای تجس��می وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود‪ :‬در روزهای‬ ‫اغازی��ن حضور من در این س��مت به این نتیجه رس��یدم که جش��نواره جوان‬ ‫تجس��می و جشنواره تجس��می فجر به صورت موازی در حال فعالیت هستند و‬ ‫تالش کردم که با شناخت پاشنه اشیل این رویدادها به عنوان اقتصاد و بازار هنر‬ ‫اسیب شناسی در راستای رفع ان انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سال های گذشته حضور هنرمندان هنرهای تجسمی با دریافت‬ ‫ی��ک جای��زه در این رویداد به پایان می رس��ید و انگیزه الزم را برای مش��ارکت‬ ‫هنرمندان ایجاد نمی کرد و همین باعث ش��ده بود که هنرمندان صاحب نام در‬ ‫جشنواره هنرهای تجسمی حضور نداشته باشند و بر همین اساس سال گذشته‬ ‫گالری ها را به عنوان فضایی برای تقویت بازار اثار هنری وارد جش��نواره کردیم‬ ‫که همین امر باعث استقبال هنرمندان پیشکسوت شد‪.‬‬ ‫دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخش های ده گانه تصویرسازی‪،‬‬ ‫خوشنویسی‪ ،‬سرامیک‪ ،‬عکاسی‪ ،‬کاریکاتور‪ ،‬گرافیک‪ ،‬مجسمه‪ ،‬نگارگری‪ ،‬نقاشی‬ ‫و هنره��ای جدید‪ ،‬ب��رای امکان دادن ب��ه بروز خالقیت هنرمن��دان و دوری از‬ ‫محدودیت محتوایی‪ ،‬موضوع جشنواره را ازاد اعالم کرد و همچنین رویکرد این‬ ‫دوره گفت وگوی هنرها افرینش تجس��می نوین با نگاهی بین رش��ته ای تعریف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��ورای هن��ری از می��ان ‪ ۱۶۳۷‬نقاش��ی ‪ ۱۲۰‬اث��ر‪ ۱۶۰۰ ،‬عک��س ‪ ۵۰‬اثر‪،‬‬ ‫‪ ۷۹۲‬پوس��تر ‪ ۲۹‬اثر‪۵۳۵ ،‬‏تصویرس��ازی ‪ ۳۷‬اثر‪ ۳۸۳ ،‬نگارگ��ری‪ ۵۳‬اثر‪۳۳۷ ،‬‬ ‫خوشنویسی ‪ ۹۷‬اثر‪ ۲۱۲ ،‬کارتون و کاریکاتور ‪ ۲۲‬اثر‪ ،‬‏‪ ۲۱۰‬مجسمه ‪ ۱۸‬اثر‪۸۴ ،‬‬ ‫سرامیک ‪ ۱۲‬اثر و از ‪ ۱۷۸‬اثر در رسانه های هنری جدید ‪ ۱۲‬اثر پذیرفته است‏‪.‬‬ ‫دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با جمال عرب زاده به عنوان دبیر‬ ‫هن��ری و عبدالرحیم‏س��یاهکارزاده دبیری اجرایی از ‪ ۲۹‬بهمن تا ‪ ۵‬اس��فند در‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری‏صبا برگزار می شود‪.‬‬ ‫نشست رسانه ای دوازدهمین جشنواره تجسمی فجر ظهر شنبه با حضور هادی‬ ‫مظفری ریاس��ت جشنواره تجسمی فجر و ابراهیم حقیقی دبیر این جشنواره در‬ ‫محل تاالر وحدت برگزار شد‪.‬‬ ‫اعتراض ‪ ۵۰۰‬نفره بازنشستگان‬ ‫به رئیس صدا و سیما‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬نفر از بازنشس��تگان س��ازمان صداوس��یما خط��اب به عبدالعلی‬ ‫علی عس��کری رئیس س��ازمان نامه ای نوشته و خواس��تار توجه وی به مشکالت‬ ‫موجود در حوزه بازنشس��تگی ش��دند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬جمعی از بازنشس��تگان‬ ‫سازمان صداوسیما طی نامه ای به عبدالعلی علی عسکری از مشکالت بازنشستگی‬ ‫گالیه کرده و خواس��تار مورد بررس��ی قرار گرفتن برخی از این مسائل همچون‬ ‫تعرفه های پزش��کی و خدماتی شده اند‪ .‬تاکنون بیش از ‪ ۵۰۰‬نفر از بازنشستگان‬ ‫سازمان صداوسیما این نامه را امضا کرده اند و جمع اوری امضا برای ان از طریق‬ ‫فضای مجازی همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫تلویزیون‬ ‫«ت��ااون» عنوان تازه تری��ن نمایش از گروه‬ ‫ادم��ک به کارگردانی هادی حوری اس��ت که‬ ‫از اول اسفند هر شب ساعت ‪ ۲۱‬در تماشاخانه‬ ‫دیوارچهارم به صحنه می رود‪.‬‬ ‫ه��ادی حوری پی��ش از ای��ن نمایش های‬ ‫«ماشینری»‪« ،‬نقد حال»‪« ،‬فانوس های تاریک»‪« ،‬سیه نامه باستان»‪« ،‬کنسرت‬ ‫قورباغه ها» را به صحنه برده و همزمان با نمایش «تااون» نمایش��نامه «ترس��ا»‬ ‫به قلم حوری به کارگردانی علی امینی پور در کالیفرنیا روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫نمای��ش «تااون» از تاثیر کتاب و خرد بر جامع��ه پیرامونی می گوید‪ .‬از اینکه‬ ‫اگاهی پاک‪ ،‬چگونه می تواند بر دیگران تاثیر بگذارد و زندگی انها را تغییر دهد‪.‬‬ ‫از اینکه کتاب چگونه می تواند نور امید را حتی در مغاک الوده و تاریک موش ها‬ ‫نیز بتاباند و روش��ن کند‪ .‬نمایش «تااون» از امید می گوید‪ .‬امید به ماندن و ایجاد‬ ‫تغییر‪.‬‬ ‫تماش��اخانه دیوار چهارم در میدان فلس��طین‪ ،‬خیاب��ان طالقانی غربی‪ ،‬بین‬ ‫خیابان سرپرست و فریمان‪ ،‬شماره ‪ ۵۴۴‬واقع است‪.‬‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫تجسمی‬ ‫ابراهی��م داروغ��ه زاده دبی��ر سی وهش��تمین‬ ‫جش��نواره فیلم فج��ر درباره حواش��ی انتخاب و‬ ‫داوری فیلم ه��ا و غیب��ت جنجالی س��عید ملکان‬ ‫و عوام��ل فیلم س��ینمایی «روز صف��ر» در ایین‬ ‫اختتامیه توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ابراهیم داروغه زاده دبیر س��ی و‬ ‫هشتمین جش��نواره فیلم فجر درباره دبیری این‬ ‫جشنواره برای سومین دوره پیاپی عنوان کرد‪ :‬من‬ ‫امسال نمی خواستم دبیری جشنواره را بپذیرم و با‬ ‫اق��ای انتظامی هم صحبت کرده بودم که این کار‬ ‫را قب��ول نکنم ام��ا بحث های تحریم که پیش امد‬ ‫انگی��زه ای برایم به وجود اورد که حضور داش��ته‬ ‫باشم‪.‬‬ ‫داروغه زاده درباره توهین امیز بودن اقدام سعید‬ ‫ملکان در ایین اختتامیه و غیبت عوامل روز صفر‬ ‫هم گفت‪ :‬توهینی نش��ده است‪ ،‬س��عید ملکان از‬ ‫تهیه کنندگان خوب سینماس��ت و در سه دوره ای‬ ‫ک��ه من دبیر بودم س��ه فیلم خوب به جش��نواره‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫او فیلم ه��ای «تنگ��ه ابوقری��ب» و «تختی» را‬ ‫داشته است و امسال هم «روز صفر» را به جشنواره‬ ‫رساند که داوران خوششان امد و در میان بهترین‬ ‫فیلم ارای مردمی نیز حضور داشت‪.‬‬ ‫بهروز افخمی کارگردان س��ینما و مجری برنامه‬ ‫تلویزیونی «نقد سینما» که جمعه شب ‪ ۲۵‬بهمن ‬ ‫میزبان دبیر جش��نواره فیل��م فجر بود‪ ،‬خطاب به‬ ‫داروغه زاده عنوان کرد‪ :‬امس��ال به من پیش��نهاد‬ ‫داوری جش��نواره شد و نتوانس��تم در تیم داوران‬ ‫باشم اما اگر عکس العمل درستی برای این حرکت‬ ‫ملکان وجود نداشته باشد‪ ،‬داوری جشنواره را هیچ‬ ‫گاه قب��ول نمی کن��م چون دبیر جش��نواره باید از‬ ‫وی درباره نظر فرش��ته طائرپور که ممکن است‬ ‫جوای��ز دوباره رای گیری ش��ود و به فیلم دیگری‬ ‫برس��د‪ ،‬گفت‪ :‬رای داور نهایی اس��ت‪ .‬ممکن است‬ ‫جوای��ز نقدی را پرداخت نکنند یا درباره س��یمرغ‬ ‫بگویند تا نامه ای نوشته نشود و رسماً عذرخواهی‬ ‫نکند‪ ،‬سیمرغ داده نمی شود اما تغییر رای درست‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره همچنین در پاسخ به سوال دیگر‬ ‫افخمی درباره فیلم های بخش نگاه نو و کم توجهی‬ ‫به انها عنوان کرد‪ :‬امسال برای نخستین بار چهار‬ ‫فیل��م از بخش ن��گاه نو به بخش اصل��ی راه یافت‬ ‫برخ�لاف س��ال های پیش ک��ه دو فیل��م راه پیدا‬ ‫می کرد‪ .‬فیل��م اولی ها‪ ،‬فیلم های خوبی هس��تند‬ ‫و این احتمال هس��ت که س��ال دیگ��ر فیلم های‬ ‫بیشتری در بخش اصلی داوری شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره داوری ها و اهدای س��یمرغ توضیح‬ ‫داد‪ :‬وقت��ی ما کاندیداها را اعالم کردیم ‪ 90‬درصد‬ ‫رسانه ها می گفتند نظر داوران درست بوده است و‬ ‫حت��ی بعد از جوایز خیلی ها می گفتند خوب بوده‬ ‫اس��ت و امسال حتی فیلم های لوباجت هم جایزه‬ ‫گرفتن��د و خیلی ها دوس��ت دارند ای��ن فیلم ها را‬ ‫هم ببینند‪.‬‬ ‫داروغ��ه زاده درب��اره اتابای که هی��چ جایزه ای‬ ‫دریافت نکرد نیز گفت‪ :‬فیلم «اتابای» فیلم خوبی‬ ‫بود که در برخی از رش��ته ها کاندیدا شد اما اتفاق‬ ‫الزم در هیچ یک از رشته ها برایش رخ نداد‪.‬‬ ‫وی درباره جایزه فیلمنامه اقتباسی که قرار بود‬ ‫امس��ال در نظر گرفته ش��ود نیز پاسخ داد‪ :‬چنین‬ ‫نکته ای مطرح ش��ده بود اما امسال فیلم اقتباسی‬ ‫نداشتیم در ایین نامه قید کرده بودیم اما هیچ یک‬ ‫از فیلمنامه ها اقتباسی نبود‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫پویا نبی ‪ -‬منتقد س�ینما‪ :‬س��ی و هشتمین دوره‬ ‫جش��نواره ملی فیلم فجر در حالی به کار خود پایان داد‬ ‫که در میان ش��وک و ناباوری اهالی رس��انه و مخاطبین‬ ‫عادی یک��ی از ضعیف ترین ادوار ای��ن رویداد هنری را‬ ‫تجرب��ه کردی��م‪ ،‬با انبوه��ی از محصوالت بی س��ر و ته‪،‬‬ ‫خنثی‪ ،‬فاقد منط��ق دراماتیک‪ ،‬پر مدعا و در عین حال‬ ‫ناهمسو با جامعه پیرامون خود‪ .‬در چیستی تولید اغلب‬ ‫فیلم های جشنواره امسال به راستی نمی دانیم مخاطب هدف کیست؟‬ ‫چیزی که در تحلیل غالب فیلم های این دوره می توان گفت شکس��ت مطلق‬ ‫سیاس��ت گذاری های فرهنگی در مواجهه با مدیوم س��ینما اس��ت‪ .‬حجم باالی‬ ‫سانس��ور‪ ،‬ورود نهاده��ای غیرمرتب��ط در ام��ر ممیزی و حجم ب��االی پول های‬ ‫باداورده به این س��ینما‪ ،‬منتج به ش��رایط فعلی شده اس��ت به طوری که تعداد‬ ‫باالیی از فیلم های دوره اخیر اساسا قابلیت اکران و پخش ندارند‪.‬وزارت ارشاد و‬ ‫سیاست گذاران کالن فرهنگی اگر واقعا ذره ای به سینما و فرهنگ این سرزمین‬ ‫عالقه دارند باید هرچه سریع تر به ادامه روند فعلی خاتمه دهند‪ .‬شورای پروانه‬ ‫س��اخت را منحل اعالم کنند‪ ،‬دس��ت نهاد های دولتی و خصولت��ی را در تولید‬ ‫عرضه و ممیزی فیلم ها کوتاه کنند و این روال تقس��یم سینماگران به خودی و‬ ‫غیر خودی را پایان دهند و هر چه زودتر پروانه نمایش فیلم های توقیفی را صادر‬ ‫کنند تا شاید این سینما به حالت عادی بازگردد‪.‬‬ ‫ان چیزی که ما این روزها تجربه می کنیم نه جش��نواره اس��ت و نه س��ینما‬ ‫و مس��ببین این اتفاق هولناک باید پاس��خگو باش��ند که با چه هدف و قصدی‬ ‫س��ینمای ش��ریف ایران را به این درجه رسانده اند‪ .‬س��ینمایی که روزگاری اثار‬ ‫درخشان در سطح جهانی تولید می کرد این روزها به جایی رسیده که صرف یه‬ ‫قصه گویی کم لکنت برایش فضیلت محسوب می شود! چه بر سر این سینما امده‬ ‫که از اجاره نش��ین ها‪ ،‬ناخدا خورشید‪ ،‬زیر پوست شهر و جدایی نادر از سیمین‬ ‫به این اثار نازل و محافظه کار رضایت داده است؟‬ ‫این نکته بدیهی ش��ایان توجه اس��ت که فجر امسال با چنین کیفیت نازلی به‬ ‫پایان رسید‪ ،‬در حالی که تعدادی فیلم مهم به دلیل تنگ نظری ها و میزدوستی‬ ‫مدیران در بایگانی ارش��اد خاک می خورند اثاری که حضورشان قطعا باعث باال‬ ‫رفتن کیفی جشنواره فیلم فجر می شد‪ .‬کاناپه (کیانوش عیاری)‪ ،‬قاتل و وحشی‬ ‫(حمید نعمت اهلل)‪ ،‬اش��غال های دوس��ت داشتنی اصل (محس��ن امیریوسفی)‪،‬‬ ‫مجبوریم (رضا درمیش��یان) و جنایت بی دقت (ش��هرام مک��ری) و یا دلجویی و‬ ‫پیگیری مدیران می توانست سبب ساز حضور داریوش مهرجویی در فجر امسال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در پایان دوباره تاکید می کنم ناقوس مرگ س��ینمای ایران با فجر امس��ال به‬ ‫صدا درامده و بخش قابل توجهی از فیلم های این دوره یا توانایی اکران ندارند و‬ ‫یا در صورت اکران اقبال چندانی از سوی مخاطبین نسبت به انها نخواهد شد در‬ ‫نتیجه س��ال سخت اقتصادی بیش از سال ‪ ۱۳۹۸‬در انتظار سینمای ایران است‬ ‫و باید هرچه س��ریع تر بس��اط این نوع فیلمسازی عافیت طلبانه که هیچ نسبتی‬ ‫با جامعه پر از التهاب خود ندارد برچیده ش��ود و س��ینما به حیات طبیعی خود‬ ‫بازگردد وگرنه شاهد مرگ سینمای ایران در اینده نزدیک خواهیم بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!