روزنامه صمت شماره 1468 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1468

روزنامه صمت شماره 1468

روزنامه صمت شماره 1468

‫سالروز میالد فرخنده زهرای مرضیه‪ ،‬زهره راضیه‪ ،‬حضرت فاطمه سالم اهلل علیها خجسته و مسعود باد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1468‬پیاپی ‪2786‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫از حق مردم بر نمایندگان‬ ‫هم بگویید‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫گفت وگو‬ ‫بهره برداری از‬ ‫هشتمین کارگاه مکانیزه‬ ‫زغال سنگ طبس‬ ‫‪5‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫نقش نمایندگان مجلس‬ ‫در توسعه صنعت خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تامین مالی راه حل‬ ‫مشکل معدن کاران‬ ‫‪6‬‬ ‫مجلس‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و ضرورت های ان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫سستی کمیسیون‬ ‫عمران در نظارت‬ ‫بر هوانوردی‬ ‫‪13‬‬ ‫مطالبات ملی پشت درخانه ملت‬ ‫مجلس یازدهم انتظارها و چالش های پیش رو‬ ‫دفاع نمایندگان‪ ،‬صنعتگران را قانع نکرد‬ ‫کلید رشد معدن در دست قانون گذار‬ ‫توسعه ملی قربانی نگاه منطقه ای نمایندگان‬ ‫خواسته های تجاری از مجلس یازدهم‬ ‫گره گشایی از مشکالت در خانه ملت‬ ‫فرهنگ و هنر همچنان در اولویت اخر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بار حمل و نقلی مجلس روی زمین ماند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1468‬‬ ‫پیاپی ‪2786‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫اقای رئیس جمهوری‪ ،‬فرمودید که در انتخابات ش��رکت کنید و به نمایندگان محترم‬ ‫رای دهید‪ ،‬اما نفرمودید که به چه جور نماینده ای باید رای داد؟‬ ‫نفرمودید به چه کسانی رای ندهید؟‬ ‫نفرمودی��د تکلیف یک س��وم نمایندگانی که هم نماینده هس��تند و هم ردصالحیت‬ ‫شده اند چه می شود؟‬ ‫نفرمودید که تصمیم های نمایندگان ردصالحیت ش��ده در طول دست کم ‪ ۶‬ماه اینده‬ ‫چگونه است؟‬ ‫نفرمودید که با مداخله کدام نماینده محترم‪ ،‬صدها تصمیم غلط در این ش��هر و ان‬ ‫استان گرفته شده است؟‬ ‫نفرمودید که از س��اختن یک س��د در محلی نامناس��ب‪ ،‬پلی نامناس��ب در یک شهر‪،‬‬ ‫کارخانه ای نامناس��ب در یک استان‪ ،‬قراردادهای نامناسب‪ ،‬تسهیالت نامناسب تا صدها‬ ‫موض��وع نامناس��ب دیگر را که با توصیه به این وزی��ر و ان مدیر بر دولت و ملت تحمیل‬ ‫می شود چه نمایندگانی انجام داده اند؟‬ ‫نفرمودی��د ک��ه تعیین وزیر و مدیرعامل و مدیرکل و مع��اون و رئیس و امثالهم بدون‬ ‫تخص��ص و لیاق��ت در یک وزارتخانه و س��ازمان که مردم را ب��رای یک دوره چندماهه یا‬ ‫چندساله متضرر می کند‪ ،‬چگونه و به توصیه کدام نماینده اتفاق می افتد؟‬ ‫نفرمودید دخالت های غیرکارشناسی نماینده ای که فقط به منافع فردی یا شهرستانی‬ ‫خود توجه می کند‪ ،‬چه زیان ها و خسارت هایی برای ملت و مملکت بر جای می گذارد؟‬ ‫نفرمودید که مسئول ده ها نمونه از تصمیم های غلط و شتابزده برخی نمایندگان که‬ ‫فاجعه های زیس��ت محیطی یا اقتصادی فراوان در این شهرس��تان و ان استان از خود به‬ ‫جای گذاشته اند‪ ،‬چه کسانی هستند؟‬ ‫نفرمودید به توصیه برخی نمایندگان‪ ،‬زدن چند چاه نامناس��ب و چند س��د نامناسب‪،‬‬ ‫می تواند دریاچه هایی را بخشکاند و جلگه هایی را بیابان کند؟‬ ‫نفرمودید که ساختن فرودگاه در یک شهر کوچک که به اندازه چند اتوبوس هم مسافر‬ ‫ندارد‪ ،‬هدر دادن میلیاردها تومان سرمایه کشور است؟‬ ‫نفرمودید که داس��تان ‪ ۷‬طرح فوالدی با فش��ار چه کسانی و در چه استان هایی به دور‬ ‫از معدن و اب و دریا و جاده و قطار و گاز و انرژی شکل گرفت؟‬ ‫نفرمودید که چرا باید همه جای کش��ور تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی ش��ود و اصال‬ ‫این مناطق در وسط شهرهای کشور چه معنایی دارد؟‬ ‫نفرمودید که فهرس��ت دخالت ها یا دریافتی ها به طور مثال از دو خودروس��از کش��ور‬ ‫منتشر شود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫متاسفانه صدها موضوع مرتبط با انتخابات و تعیین وکالی مردم را نفرمودید‪ ،‬اما ای‬ ‫کاش قبل از انتخابات می فرمودید که وقتی رس��انه ها سوال می کنند که چرا فالن طرح‬ ‫اینجا و انجا اجرا می شود‪ ،‬پاسخ می شنوند که فقط به خاطره وعده های انتخاباتی برخی‬ ‫و فشارهای خاص‪ ،‬بدون اب و برق و گاز و جاده شروع و به ناچار هم نیمه کاره رها شده اند‪.‬‬ ‫طرح هایی که با کمی خرد هم می توان فهمید که برخی پیشنهاددهندگان‪ ،‬زمین بازی‬ ‫را اشتباه تصور کرده اند‪ .‬وعده انها راندن قطار در ریل خرابی و نابودی است‪ ،‬حرف های‬ ‫انها تحریک عاطفی نادانی است‪ ،‬نشان دادن تصویر مار است‪ ،‬برنامه های تو خالی است‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫حاال که ش��ما نمی فرمایید به چه کس��انی رای بدهیم‪ ،‬من عرض می کنم که به چه‬ ‫کسانی رای ندهیم‪.‬‬ ‫به کسانی که فقط وعده ووعید می دهند‪ ،‬رای ندهیم‪.‬‬ ‫به کسانی که کاری بزرگ و سازنده در کارنامه شان ندارند‪ ،‬رای ندهیم‪.‬‬ ‫به کسانی که نان دیگری می خورند و زحمت ما را بیشتر می کنند‪ ،‬رای ندهیم‪.‬‬ ‫به کسانی که فرهنگ گفت وگو و مباحثه را نمی دانند‪ ،‬رای ندهیم‪.‬‬ ‫به کسانی که واژه های تساهل و تسامح را نمی شناسند‪ ،‬رای ندهیم‪.‬‬ ‫به کسانی که فرزندان و فامیل خود را بر سر کار می گمارند‪ ،‬رای ندهیم‪.‬‬ ‫به کسانی که ناسزا می گویند‪ ،‬رای ندهیم‪.‬‬ ‫به کسانی که خودشان را بهترین و برترین می دانند و اهل مشورت نیستند‪ ،‬رای ندهیم‪.‬‬ ‫به کسانی که نان شهدا را می خورند و خون به دل خانواده انها می کنند‪ ،‬رای ندهیم‪.‬‬ ‫به کسانی که با هر معلوم الحالی‪ ،‬حال می کنند‪ ،‬رای ندهیم‪.‬‬ ‫به کسانی که از جیب متوقع ها‪ ،‬میلیاردی خرج پوستر و عکس می کنند‪ ،‬رای ندهیم‪.‬‬ ‫به کسانی که بدهکار سرمایه دارانی هستند که ستادهایشان را تغذیه می کنند‪ ،‬رای ندهیم‪.‬‬ ‫به کسانی که فرهنگ و هنر را جدی نگرفته اند و کتاب نمی خوانند‪ ،‬رای ندهیم‪.‬‬ ‫ک کردن شیشه های خانه هایشان مفید می دانند‪ ،‬رای ندهیم‪.‬‬ ‫به کسانی که روزنامه را برای پا ‬ ‫به کسانی که پاسخگویی را وظیفه خود نمی دانند‪ ،‬رای ندهیم‪.‬‬ ‫به کسانی که مردم را باور ندارند رای ندهیم‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫من می دانم که ما مردمی غیرقابل پیش بینی هستیم‪ .‬تاکید می کنم مردمی غیرقابل‬ ‫پیش بینی و ممکن است به همه کسانی که جنابعالی یا این حقیر می گوییم‪ ،‬باز هم رای‬ ‫داده شود؛ بنابراین ارزو می کنم که دست کم این نمایندگان محترم‪ ،‬قانونی تصویب کنند‬ ‫یا به طور رسمی اجازه دهند که کارنامه انها‪ ،‬ازسوی اهل قلم و استادان و پژوهشگران هر‬ ‫شهر و استان مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫ارزو می کن��م بع��د از انتخابات‪ ،‬هر کدام که انتخاب می ش��وند‪ ،‬این اجازه را بدهند که‬ ‫عملکردش��ان در گذش��ته‪ ،‬فعالیت های کاری‪ ،‬تحصیالت‪ ،‬نح��وه گرفتن مدرک دکترا‪،‬‬ ‫ش��رایط تبلیغاتی‪ ،‬هزینه های ستادهایشان و بحث های ارتباطی انها در برخورد با مردم‬ ‫و جامعه مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اگر تصور کنیم که همه این افراد به منافع ملی بیشتر از منافع شخصی می اندیشند‪،‬‬ ‫باید اجازه دهند که روی دس��تگاه س��نجش وزن منتقدان بروند و وزن شان تعیین شود‪.‬‬ ‫روی باسکول رفتن‪ ،‬متر و میزان و وزنه و درجه ای را به جامعه یاد می دهد که در انتخابات‬ ‫دیگر هر کس نتواند خودش را به سادگی نامزد کند‪.‬‬ ‫به نظ��ر می رس��د در یک نگاه اجمالی‪ ،‬هم��ه نامزدها بر واژه هایی چون توجه به قانون‪،‬‬ ‫جوان��ان‪ ،‬عدالت خواهی‪ ،‬ازادی‪ ،‬اس��تقالل‪ ،‬فقرزدایی‪ ،‬اش��تغالزایی‪ ،‬توس��عه اقتصادی‪،‬‬ ‫خصوصی س��ازی‪ ،‬امنیت فردی‪ ،‬پیش��رفت اجتماعی‪ ،‬جلوگیری از رانت خواری‪ ،‬ازادی‬ ‫فرهنگی‪ ،‬رش��د هنر‪ ،‬شایسته س��االری‪ ،‬رفاه عمومی‪ ،‬دیوان س��االری‪ ،‬ظلم ستیزی‪ ،‬دفع‬ ‫فس��اد‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬ایجاد رابطه با دنیا‪ ،‬پیدا کردن جایگاه مناس��ب در جهان‪ ،‬مبارزه با‬ ‫تروریسم و‪ ...‬اتفاق نظر دارند‪.‬‬ ‫وقتی همه شعارها به طور نسبی یکسان است‪ ،‬این پرسش مطرح می شود که مجلس‬ ‫ت��ا چ��ه حد در این ام��ور دخالت دارد؟ و اص�لا مجلس جز قانون گ��ذاری و نظارت چه‬ ‫کار دیگ��ری ب��ه عهده دارد؟ و نمایندگان چه نیازی ب��ه دخالت در امور اجرایی دولت و‬ ‫وزارتخانه ها و وزیران دارند؟‬ ‫مجلس یازدهم انتظارها و چالش های پیش رو‬ ‫انتخاب��ات‪ ،‬در نظ��ام جمه��وری اس�لامی فارغ‬ ‫از اهمی��ت و تاثی��ر داخلی در رواب��ط بین الملل و‬ ‫دیپلماس��ی کش��ور نیز تاثیرات غیرقابل انکار دارد‪.‬‬ ‫کیفیت و کمیت این حضور بر بس��یاری از اقدامات‬ ‫دیپلماتیک موثر بوده و معادالت بسیاری را به نفع‬ ‫یا ضرر ایران رقم زده و خواهد زد‪ .‬سیاست و روابط‬ ‫پیچی��ده بین المللی در جهان ام��روز منابع قدرت‬ ‫نظام های سیاس��ی را از دو ن��وع نظامی و اقتصادی‬ ‫خ��ارج و نقش م��ردم را هم به یک��ی از مهم ترین‬ ‫منابع قدرت تبدیل کرده اس��ت‪ .‬مش��ارکت بیشتر‬ ‫مردم در امر سیاس��ی به وی��ژه انتخابات صرف نظر‬ ‫از جناح��ی ک��ه ب��ه ان رای داده می ش��ود‪ ،‬منبع‬ ‫مهم قدرت نظام سیاس��ی ب��رای اجرای برنامه های‬ ‫خ��ود در س��طح بین المللی اس��ت‪ .‬انتخابات یکی‬ ‫از مهم تری��ن گذره��ای مش��روعیت بخش ب��رای‬ ‫دولت های دموکراتیک در جهان است‪ .‬این اهمیت‬ ‫در جغرافیای خاورمیانه که بس��یاری از کشورهای‬ ‫ان یا مفهومی باعن��وان انتخابات ندارند یا در حال‬ ‫تمرین انتخاب��ات دموکراتیک هس��تند‪ ،‬دوچندان‬ ‫می ش��ود‪ .‬پیچیدگ��ی دنیای کنون��ی و روابط بین‬ ‫کش��ورها و دولت ه��ا تاثیر انتخاب��ات و رویدادهای‬ ‫داخلی یک س��رزمین بر این روابط را افزایش داده‬ ‫و به همین دلیل اس��ت که انتخابات بر دیپلماسی‬ ‫حکومت ها تاثی��رات غیرقابل انکار دارد‪ .‬نمایندگان‬ ‫مجلس و به طور کلی مجلس ش��ورای اس�لامی دو‬ ‫وظیفه اصلی قانون گذاری و نظارت را برعهده دارد؛‬ ‫بنابراین اتخاذ تصمیم های درست‪ ،‬شناخت کامل از‬ ‫قوانین و مقررات جاری‪ ،‬اش��نایی با مطالبات ملی‬ ‫و داش��تن نگاه رو به جل��و و اینده نگرانه از الزامات‬ ‫دستیابی به یک اقتصاد موفق به شمار می رود‪ .‬انچه‬ ‫می خوانید نظر برخی از کارشناس��ان اقتصاد درباره‬ ‫درخواست ها و مطالبات مردمی از نمایندگان مردم‬ ‫در خانه ملت است‪.‬‬ ‫باید به فکر تثبیت نظام قیمت ها باشیم‬ ‫عبدالحمید شیخی‪ ،‬کارش�ناس اقتصاد‪ :‬از مشکالت‬ ‫موج��ود در زمینه اقتصادی در کش��ور می توان به تورم‪ ،‬افت‬ ‫تولید داخلی‪ ،‬مشکالت سیاست های بازرگانی‪ ،‬اشتغال جوانان‬ ‫و معضالت تنظیم بازار و نوسانات نا بهنگام قیمت ها اشاره کرد‬ ‫که اگر قصد داش��ته باش��یم رفاهی معقول و ابرومندانه برای‬ ‫م��ردم ایجاد کنی��م‪ ،‬باید به فکر تثبیت نظ��ام قیمت ها و به‬ ‫صفر رساندن نرخ تورم باشیم‪ .‬نرخ باالی تورم موجب ناامنی‬ ‫اقتصادی می شود تا حدی که نه تنها سرمایه گذار رغبتی برای‬ ‫محمدباقر بهشتی‪ ،‬کارشناس اقتصاد‪:‬‬ ‫تمام��ی ‪ ۲۹۰‬نماین��ده حوزه ه��ای مختلف‬ ‫کش��ور در مجلس شورای اس�لامی وظیفه‬ ‫ملی و کشوری دارند که متاسفانه باید گفت‬ ‫یک��ی دیگر از انحراف ه��ای موجود در میان‬ ‫نمایندگان تمرکز بیش از حد انها بر مسائل‬ ‫منطقه ای و استانی خود و غفلت از مسائل و‬ ‫وظایف ملی و کش��وری است‪ .‬گاهی مجلس‬ ‫س��رمایه گذاری پیدا نمی کند بلکه هیچ کدام از عوامل تولید‬ ‫نی��ز انگیزه ای برای کار و تالش نخواهند داش��ت‪ .‬این موارد‬ ‫ج��زو مطالبات اصلی مردم هس��تند‪ .‬نمایندگان مجلس باید‬ ‫بدانند که وظیفه اصلی انها قانون گذاری درس��ت‪ ،‬نظارت بر‬ ‫اجرای قوانین‪ ،‬دغدغه مندی در زمینه های معیشت‪ ،‬سیاست‪،‬‬ ‫اقتصاد و فرهنگ اس��ت و در این مسیر باید منافع عمومی را‬ ‫بر منافع ش��خصی ترجیح داد‪ .‬حتی در صورتی که دولت در‬ ‫مس��ئله ای کوتاهی کند مجلس می تواند با پیگیری های خود‬ ‫به مجلسی توسعه گرا و اینده نگر نیاز داریم‬ ‫در جایگاه اصلی خود قرار ندارد‪.‬‬ ‫برخ��ی نماین��دگان ب��ه وظایف‬ ‫فرماندار یا ش��ورای ش��هر حوزه‬ ‫انتخابی خود ورود پیدا می کنند‬ ‫که این اقدام موجب بازماندن از‬ ‫وظایف ملی می ش��ود‪ ،‬در حالی‬ ‫ که مهم ترین و اصلی ترین وظیفه‬ ‫ی��ک نماینده مجلس‪ ،‬قانون گذاری و نظارت‬ ‫قوانین پیچیده منجر به ایجاد فساد می شود‬ ‫علیرضا فضل زاده‪ ،‬اس�تاد‬ ‫دانش�گاه تبری�ز‪ :‬وظیفه قوه‬ ‫مقننه قانون گذاری است که اگر‬ ‫نگاهی به چگونگی وضع قوانین‬ ‫در دوره های گذش��ته بیندازیم‬ ‫تغیی��رات پی درپ��ی قوانی��ن‬ ‫نش��ان دهنده توجه لحظه ای و‬ ‫ایجاد قوانین برای منظورهای خاصی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به وی��ژه در ح��وزه صنعت در س��ال های‬ ‫اخیر مشکالت بسیاری وجود داشته است‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬قانون مالیات های مستقیم‬ ‫روش��ی اس��ت که بودج��ه را از پایه نفتی‬ ‫خارج کنیم و برمبن��ای مالیات قرار دهیم‬ ‫که اگر انصاف مالیاتی رعایت نش��ود‪ ،‬منجر‬ ‫به تعطیلی بسیاری از شرکت های صنعتی‬ ‫می ش��ود و عرصه تولید را به داللی تبدیل‬ ‫خواهد کرد‪ .‬اگر قوانین کارا با رویکرد خروج‬ ‫از بحران های اقتصادی وضع شود‪ ،‬می توان‬ ‫گامی اساس��ی در جهت رش��د اقتصادی و‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی در کش��ور برداشت‪.‬‬ ‫نماین��دگان باید از بطن مردم و خود نیز با‬ ‫دردهای مردم اشنا باشند‪ .‬نماینده نباید در‬ ‫دوره نمایندگ��ی به هر نوعی با فعالیت های‬ ‫اقتصادی مس��تقیم یا غیرمس��تقیم درگیر‬ ‫باش��د‪ ،‬چراکه در ای��ن ص��ورت قوانین را‬ ‫در جه��ت مناف��ع از پی��ش تعیین ش��ده‬ ‫دولت را موظف به اعمال درس��ت‬ ‫قوانین کند‪ .‬همان طور که حضرت‬ ‫امام خمینی (ره) فرمودند‪ :‬مجلس‬ ‫در راس امور اس��ت‪ ،‬اما در واقعیت‬ ‫این گون��ه اس��ت ک��ه نمایندگان‬ ‫بیش��تر به دنبال منافع حزبی خود‬ ‫هس��تند‪ .‬این گون��ه مجلس دیگر‬ ‫نمی تواند در راس امور باشد و تابع دولت می شود‪.‬‬ ‫هدایت خواهد ک��رد‪ .‬در نهایت‬ ‫مس��ئولیت نـا پـذیـری بـرخـی‬ ‫مس��ئوالن به وی��ژه نمایندگان‬ ‫مجلس یکی از مشکالت کشور‬ ‫است‪ .‬متاس��فانه این امر به یک‬ ‫باور عمومی تبدیل ش��ده است‪.‬‬ ‫باید سیاس��تی اتخاذ ش��ود که‬ ‫افراد‪ ،‬بیش از پیش مسئول عملکرد خویش‬ ‫باش��ند‪ .‬به گونه ای که اگر در انجام وظایف‬ ‫خود موف��ق بودند‪ ،‬تش��ویق ش��وند و اگر‬ ‫کوتاهی کردند موظف به پاسخگویی باشند‪.‬‬ ‫همچنین قوانین کشور باید ساده‪ ،‬شفاف‬ ‫و همه فهم باش��ند‪ ،‬چراکه قوانین پیچیده‬ ‫منجر به ایجاد فساد می ش��ود‪ .‬نمایندگان‬ ‫بای��د اطالع دقی��ق از مفاد قانون اساس��ی‬ ‫کشور داش��ته باشند و تناقضات موجود در‬ ‫قوانین اصالح شود‪.‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی بای��د قوانین‬ ‫جامعه را برمبن��ای روش های علمی وضع‬ ‫کند‪ .‬تولید کش��وری مانن��د هلند که تنها‬ ‫‪ ۱۸‬میلیون نفر جمعیت دارد ‪ 2‬برابر ایران‬ ‫با جمعیت ‪ ۷۹‬میلیون نفر اس��ت؛ بنابراین‬ ‫مجلس باید برنامه و مس��یر مشخصی برای‬ ‫اداره جامعه داش��ته باش��د و دول��ت را نیز‬ ‫هم��گام با خود برای اعتالی کش��ور پیش‬ ‫بب��رد تا ایران بتواند به جایگاه مناس��ب در‬ ‫جهان ارتقا پیدا کند‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬نماینده مجل��س باید بر‬ ‫قانون اساس��ی و محدوده قانونی‬ ‫خود مسلط باشد‪ .‬انتخاب نشدن‬ ‫درست نمایندگان ازسوی مردم‬ ‫و عمل نش��دن ب��ه وظایف ملی‬ ‫ازس��وی نمایندگان‪ ،‬مش��کالت‬ ‫جبران ناپذی��ری را در جامع��ه‬ ‫پدید می اورد که فساد‪ ،‬قاچاق و رانت خواری‬ ‫نمونه های��ی از این مش��کالت اس��ت‪ .‬اغلب‬ ‫نماین��دگان تفکرش��ان نفت��ی اس��ت‪ .‬ما به‬ ‫مجلسی توسعه گرا‪ ،‬استراتژیست و اینده نگر‬ ‫نیاز داریم نه مجلس��ی که به نرخ روز‪ ،‬قانون‬ ‫تصویب کند‪ .‬کل اب و هوای ایران بوی نفت‬ ‫می دهد! و به نظر می رس��د تا زمانی که سهم‬ ‫نفت در اقتصاد به صفر نرس��د خودمان را از‬ ‫وابستگی به نفت رها نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫کلکسیونی از جهان بینی های مثبت‬ ‫علی رس�تمی‪ ،‬کارشناس‬ ‫اقتصاد‪ :‬مجلس‪ ،‬واحد تعمیر‬ ‫و نگهداری نیس��ت بلکه واحد‬ ‫تحقی��ق و توس��عه (‪)R&D‬‬ ‫اس��ت و باید به تمامی عوامل‬ ‫جامع��ه‪ ،‬راه نش��ان ده��د؛‬ ‫بنابراین به وجود کلکس��یونی‬ ‫از جهان بینی ه��ای مثبت رو ب��ه جلو در‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیاز داریم‪.‬‬ ‫برخی می گویند نماین��ده مجلس باید‬ ‫مدیر باشد‪ ،‬نه متخصص؛ بنده با این حرف‬ ‫بس��یار مخالف هس��تم‪ .‬چرا باید مملکت‬ ‫خ��ود را به دس��ت اف��راد غیرمتخص��ص‬ ‫بس��پاریم؟ م��ردم باید بیش��تر از انکه به‬ ‫ادم خوب رای می دهند به یک متخصص‬ ‫خوب رای بدهن��د‪ .‬به هر میزان که اقبال‬ ‫نخبگان و متخصصان جامعه برای حضور‬ ‫در انتخابات کم باشد‪ ،‬امکان انتخاب افراد‬ ‫متخصص نیز کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫عملگ��را ب��ودن و داش��تن روحی��ه‬ ‫مس��ئولیت پذیری ب��اال از مهم تری��ن‬ ‫ویژگی های یک نماینده اصلح است‪ .‬نباید‬ ‫نمایندگان��ی را انتخاب کنیم که بعد از ‪۴‬‬ ‫سال خدمت در مجلس بگویند‪ :‬ببخشید‪،‬‬ ‫من نتوانس��تم در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫مثمرثمر باشم‪ .‬باید مسائلی نظیر افزایش‬ ‫ی��ا کاه��ش قانون گرایی افراد در کش��ور‬ ‫بررسی شود؛ به طور مثال چرا‬ ‫بای��د نخب��گان م��ا روز به روز‬ ‫بیش��تر از ای��ران‪ ،‬مهاجرت و‬ ‫کش��ور را تبدیل به یک کشور‬ ‫مهاجرفرس��ت کنند‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه نخبگان کش��ور چین که‬ ‫به امریکا رفت��ه بودند در حال‬ ‫بازگش��ت به کش��ور خود هستند؟ چنین‬ ‫مسائلی را باید نمایندگان مردم در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی بررس��ی و برای حل این‬ ‫معضالت‪ ،‬راهکارهای عملی اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫توس��عه صنعت��ی یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫دغدغه ه��ای کش��ور اس��ت‪ .‬این کش��ور‪،‬‬ ‫کش��وری صنعتی اس��ت و مردم ما عادت‬ ‫کرده اند که پول را راحت به دست بیاورند‪.‬‬ ‫بعی��د می دانم جز چند کش��ور عربی‪ ،‬در‬ ‫سایر کشورها بتوان مانند ایران‪ ،‬به راحتی‬ ‫پول به دس��ت اورد‪ .‬در جوامع پیش��رفته‪،‬‬ ‫برای به دس��ت اوردن یک دالر‪ ،‬به ارزش‬ ‫ی��ک دالر زحمت می کش��ند‪ .‬ب��رای حل‬ ‫ای��ن مش��کل ریش��ه ای باید ب��ر نهادینه‬ ‫ش��دن فرهن��گ کار در جامع��ه تاکی��د‬ ‫کرد‪ .‬متاس��فانه بیش��تر جوانان جامعه ما‬ ‫به دنبال کارهایی مانند کار تلفنی و پشت‬ ‫میزنشینی هس��تند و تا وقتی که روال به‬ ‫این ش��کل اس��ت‪ ،‬فرهنگ واقعی کار در‬ ‫کشور نهادینه نمی شود‪.‬‬ ‫دوشادوش دولت در ساماندهی اقتصاد‬ ‫خورش�ید گ�زدرازی‪ ،‬عض�و ات�اق‬ ‫بازرگان�ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش�اورزی‬ ‫بوشهر‪ :‬تا انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫زم��ان زیادی باقی نمان��ده و حوزه اقتصاد با‬ ‫افزایش تحریم ها از چالشی ترین حوزه هایی‬ ‫اس��ت که باید توسط نمایندگان اینده مورد‬ ‫بررس��ی خ��اص قرار گی��رد‪ .‬توقعی منطقی‬ ‫اس��ت که نمایندگان مجلس در دوره اینده‬ ‫نس��بت به چالش ها و چه بسا ابرچالش های‬ ‫اساس��ی کشور در حوزه اقتصاد با حساسیت‬ ‫و برنامه ای جامع و علمی وارد میدان شده و‬ ‫در یکی از حساس ترین ادوار مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬عامل گذر سالم کشور از این پیچ‬ ‫خطرناک تاریخی شوند‪.‬‬ ‫ش روی کشور که‬ ‫مهم ترین چالش های پی ‬ ‫هم اکنون مانع رشد اقتصادی شده و مجلس‬ ‫این��ده در کن��ار دولت وظیف��ه و ماموریتی‬ ‫خطیر در ساماندهی انها دارد عبارتند از‪:‬‬ ‫ افت درامدهای نفتی و به تبع ان درامد‬‫ارزی کشور که باتوجه به اعمال فشار مضاعف‬ ‫از ط��رف دولت ترامپ برای ممنوعیت کامل‬ ‫خرید نفت از ایران به خریداران‪ ،‬باید سازکار‬ ‫بهتری در مجلس مدون شود تا اقتصادی که‬ ‫وابسته به نفت است اداره شود‪.‬‬ ‫ تغیی��ر ن��گاه ج��دی دول��ت در اجرای‬‫ن اساس��ی از دیگر‬ ‫مطل��وب اص��ل ‪ ۴۴‬قانو ‬ ‫چالش های اساس��ی کشور اس��ت که رهبر‬ ‫فرزانه انقالب نیز در بیانات خود‬ ‫به ان اش��اره کردن��د و فرمودند‪:‬‬ ‫«فعاالن اقتصادی از پیش��روان‬ ‫و خط ش��کنان جنگ اقتصادی‬ ‫ل حاض��ر هس��تند و در‬ ‫ح��ا ‬ ‫راستای اجرای مطلوب اصل ‪۴۴‬‬ ‫ن اساس��ی موجبات تقویت‬ ‫قانو ‬ ‫بخش خصوص��ی را فراه��م نمایی��م‪ .‬بخش‬ ‫دولتی ی��ا نهادهای عمومی غیردولتی نباید‬ ‫بخش خصوص��ی را رقیب خ��ود بدانند و به‬ ‫هن��گام ورود بخش خصوص��ی به یک حوزه‬ ‫کاری‪ ،‬نباید انها ورود کنند و اگر هم فعالیت‬ ‫دارند‪ ،‬باید خود را کنار بکشند‪».‬‬ ‫ ت��ورم و بیکاری از ابرچالش هایی اس��ت‬‫که باید کنترل شود و حل ان در اولویت های‬ ‫ویژه دستور کار مجلس اینده قرار گیرد‪.‬‬ ‫ بح��ران محیط زیس��ت و اب از دیگ��ر‬‫چالش های امروز کشور به شمار می رود‪ .‬روند‬ ‫صعودی در تخریب محیط زیس��ت کش��ور و‬ ‫همین طور ضعیف تر شدن ذخایر زیرزمینی‬ ‫اب بس��یار نگران کننده است‪ .‬قطع بی رویه‬ ‫درختان و نابودی جنگل ها‪ ،‬هدررفت فراوان‬ ‫اب‪ ،‬فرسایش بی رویه خاک‪ ،‬انقراض بسیاری‬ ‫از گونه های زیستی‪ ،‬گرمایش زمین و موارد‬ ‫متعدد دیگری که می توان به این فهرس��ت‬ ‫اضاف��ه کرد‪ ،‬مح��ل نگرانی عم��ده ای برای‬ ‫اینده کشور و تصمیم سازان و تصمیم گیران‬ ‫ان خواه��د بود که البته موضوع‬ ‫«اب» را می ت��وان جدی تری��ن‬ ‫تهدید دانست و داشتن برنامه ای‬ ‫راهب��ردی از اوج��ب واجب��ات‬ ‫مجلس اینده است‪.‬‬ ‫ ب��ا توج��ه به افزای��ش نرخ‬‫ت��ورم و ب��ه تب��ع ان افزای��ش‬ ‫بی رویه قیمت ها و باال رفتن هزینه س�لامت‬ ‫ب��رای خانواده ه��ا و پایبند نب��ودن مطلوب‬ ‫ش��رکت های متول��ی بیمه تکمیل��ی‪ ،‬باید‬ ‫در ای��ن ح��وزه با تامین مناب��ع کافی که در‬ ‫اختی��ار متولیان امر قرار می گیرد‪ ،‬از افزایش‬ ‫مشکالت این بخش جلوگیری کرد و نسبت‬ ‫ب��ه اج��رای عدالت در این بخ��ش اهتمامی‬ ‫جدی ورزید‪.‬‬ ‫ در پایش ملی بهبود محیط کس��ب وکار‬‫مش��کالت نظام بانک��ی از عمده ترین موانع‬ ‫بهبود محیط کس��ب وکار به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫اصالح س��اختار و نظام بانکی کش��ور از اهم‬ ‫وظای��ف دولت و مجلس اس��ت که با اصالح‬ ‫بروکراس��ی گس��ترده در این نظام و اصالح‬ ‫نظ��ام به��ره در تس��هیالت بانک��ی‪ ،‬تلفیق‬ ‫بانک��داری تجاری و س��رمایه گذاری و خارج‬ ‫کردن بانک ه��ا از حالت بنگاهی امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ اصالح نظام تامین اجتماعی و گسترش‬‫شعاع پوش��ش های بیمه ای و ارائه خدمات‪،‬‬ ‫باعث امیدافرینی و بهبود وضعیت و کیفیت‬ ‫زندگ��ی افراد‪ ،‬کاهش فقر‪ ،‬ایجاد اش��تغال و‬ ‫رونق تولید در این حوزه می شود‪ .‬نظام تامین‬ ‫اجتماعی همواره یک��ی از اصلی ترین موانع‬ ‫در ایجاد وضعیت نامطلوب فضای کسب وکار‬ ‫جامعه معرفی می شود‪.‬‬ ‫ باوج��ود اینکه براس��اس تبص��ره ماده‬‫‪ ۴‬قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب وکار‬ ‫مصوب س��ال ‪ ۱۳۹۰‬وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی موظف شده وضعیت کسب وکار کشور‬ ‫را با رعایت استانداردهای جهانی به وضعیتی‬ ‫مطلوب تبدیل کند و باعث ترغیب و تشویق‬ ‫سرمایه گذاران (داخلی‪-‬خارجی) در این فضا‬ ‫ش��ود و در جلسه های شوراهای گفت وگوی‬ ‫دول��ت و بخش خصوص��ی بارها ب��ر اصالح‬ ‫پ��اره ای از قوانی��ن و همین طور ش��یوه های‬ ‫مالیات ستانی تاکید شده‪ ،‬متاسفانه کماکان‬ ‫این معضل به قوت خود باقی اس��ت و همین‬ ‫موض��وع وظیف��ه نماین��دگان را در مجلس‬ ‫اینده سنگین تر می کند‪.‬‬ ‫به فهرس��ت چالش های یادشده می توان‬ ‫م��وارد دیگری هم اف��زود از جمله تعامل با‬ ‫کشورهای همسایه و ایجاد راهکارهای الزم‬ ‫به منظ��ور کاهش تن��ش در منطقه‪ ،‬بحران‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش تولی��د‪ ،‬چگونگی‬ ‫نظارت بر اجرایی ش��دن جامع برنامه ششم‬ ‫توسعه و‪...‬‬ ‫‪ ۲‬جمعه متوالی را برای‬ ‫دور دوم انتخابات‬ ‫پیشنهاد دادیم‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬در صورتی که انتخابات در برخی‬ ‫حوزه ها به دور دوم کش��یده شود‪ ،‬بعد از ‪ 13‬فروردین‬ ‫‪ ،۹۹‬دو جمع��ه متوالی را در نظر گرفتیم و به ش��ورای‬ ‫نگهبان پیش��نهاد دادیم که هر کدام را قبول کنند‪ ،‬ما‬ ‫امادگ��ی برگزاری انتخاب��ات در ان تاریخ را داریم‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کشور‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫رحمان��ی فضلی در پایان همایش اس��تانداران که در‬ ‫اس��تانه انتخابات برگزار ش��د‪ ،‬در جم��ع خبرنگاران‬ ‫درب��اره محورهای این همایش گفت‪ :‬باتوجه به اینکه‬ ‫تبلیغات برای انتخابات مجلس از بامداد پنجش��نبه‬ ‫اغاز شده‪ ،‬نشست با استانداران برای بررسی و تحلیل‬ ‫دوباره فضای انتخابات و باال بردن و نحوه مش��ارکت‪،‬‬ ‫اجرای قانونی‪ ،‬امنیت و سالمت در انتخابات بود‪ .‬وزیر‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬به اس��تانداران و فرمانداران‪ ،‬باتوجه به‬ ‫نقش هماهنگ کنندگی که در این حوزه دارند‪ ،‬تاکید‬ ‫و توصیه ش��د فضای تبلیغاتی و امکانات رس��انه ای و‬ ‫دعوت به مشارکت از طریق مراجع و گروه های مرجع‬ ‫در اس��تان های خ��ود را تقویت کنند ت��ا انتخابات با‬ ‫مش��ارکت باالیی برگزار شود‪ .‬وی درباره نحوه نظارت‬ ‫ب��ر هزینه کرد نامزدها در انتخابات گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫اصالحی��ه ای بوده که به تازگی در قانون انجام ش��د و‬ ‫چند روزی بیش��تر نیس��ت که به ما ابالغ شده است‪.‬‬ ‫در اج��رای این مهم همه نامزده��ای نمایندگی باید‬ ‫حساب باز کنند و در کنار ان حسابرس داشته باشند‬ ‫و باید همه منابع را از طریق این حس��اب تامین کنند؛‬ ‫بنابراین الزم است اقدامات حسابرسی روی ان انجام‬ ‫ش��ود؛ از همی��ن رو در عمل نیاز به زمان متناس��ب‬ ‫خواهد بود‪ .‬با این وجود‪ ،‬وظیفه وزارت کش��ور‪ ،‬ابالغ‬ ‫این مصوبه اس��ت ک��ه ما به هم��ه فرمانداری ها ابالغ‬ ‫کرده ای��م‪ .‬یک��ی از وظایفی هم که به عه��ده وزارت‬ ‫کشور گذاش��ته شده تعیین س��رانه منابع الزم برای‬ ‫تبلیغات هر نامزد در انتخابات است که این را گفته ایم‬ ‫تا محاس��به کنند اما به دلیل انکه زمان خیلی کوتاه‬ ‫اس��ت‪ ،‬نامزدها به طور حتم امسال نمی توانند به طور‬ ‫کام��ل این موارد را دنبال کنند‪ .‬رحمانی فضلی گفت‪:‬‬ ‫توصیه ما به همه این اس��ت که هرقدر می توانند این‬ ‫کار را انجام دهند چراکه قانون اس��ت‪ ،‬تا بعد ازس��وی‬ ‫نهادهای نظارتی درگیر مش��کل نش��وند‪ .‬وزیر کشور‬ ‫درباره تعداد واجدین ش��رایط گف��ت‪ :‬تعداد واجدین‬ ‫ش��رایط اخ��ذ رای همچن��ان که پی��ش از این اعالم‬ ‫کرده ای��م‪ ،‬بیش از ‪ ۵۷‬میلیون نف��ر (‪)۵۷.۹۲۸.۱۵۹‬‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در صورتی که انتخابات در برخی‬ ‫حوزه ها به دور دوم کش��یده ش��ود‪ ،‬در فروردین سال‬ ‫‪ ،۹۹‬بع��د از س��یزدهم‪ ،‬دو جمعه متوال��ی را در نظر‬ ‫گرفتیم و به ش��ورای نگهبان پیش��نهاد دادیم که هر‬ ‫کدام را قب��ول کنند‪ ،‬ما امادگی برگ��زاری انتخابات‬ ‫در ان تاری��خ را داریم‪ .‬وی گف��ت‪ :‬مردم به ما گزارش‬ ‫می دهن��د‪ ،‬خود نامزدها و ستادهایش��ان هم گزارش‬ ‫می دهند که باید بررسی و ارزیابی شوند و اگر مواردی‬ ‫باش��د که از قانون تخلف شده باشد ما انها را به مراجع‬ ‫صالحه معرف��ی می کنیم‪ .‬ضمن اینک��ه قوه قضاییه‬ ‫امس��ال یک هیات پیش��گیری از تخلف در استان ها‬ ‫تش��کیل داده و بازرسی این کار را انجام می دهند و در‬ ‫کنار ان شورای نگهبان هم این نقش نظارتی را انجام‬ ‫می دهد؛ بنابراین هم شورای نگهبان به عنوان ناظر و‬ ‫هم قوه قضاییه به عنوان نهاد پیش��گیری و هم وزارت‬ ‫کشور به عنوان مجری این کار را انجام می دهد‪.‬‬ ‫سیاست وزارت کشور‬ ‫رعایت بی طرفی و‬ ‫قانون مداری است‬ ‫رئیس ستاد انتخابات کشور گفت‪ :‬سیاست وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬رعایت بی طرفی‪ ،‬قانون مداری و اجرای قانون‬ ‫است؛ بنابراین همه باید مواظب باشند که در برگزاری‬ ‫انتخابات رفتار ش��ائبه انگیز نداشته باشند‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی وزارت کش��ور‪ ،‬جمال عرف در‬ ‫همایش اس��تانداران که در وزارت کش��ور برگزار شد‬ ‫اظهار کرد‪ 4 :‬اصل همیش��گی در انتخابات وجود دارد‬ ‫که دو اصل ذاتی و دو اصل ملی است‪ .‬سالمت و امنیت‬ ‫انتخابات‪ ،‬جزو وظایف ذاتی وزارت کش��ور به ش��مار‬ ‫م��ی رود و دو اصل مش��ارکت و رقابت نیز وظیفه ملی‬ ‫اس��ت‪ .‬عرف در بخش دیگری از س��خنان خود افزود‪:‬‬ ‫همان طور که رهبر معظم انقالب هم بر نس��بت میان‬ ‫مش��ارکت و امنیت ملی کشور تاکید دارند باید تالش‬ ‫کنیم که به رقمی مناس��ب در امر مش��ارکت نزدیک‬ ‫شویم‪ .‬به طور قطع‪ ،‬با هر نوع تمایل و گرایش سیاسی‪،‬‬ ‫انچ��ه که برای م��ا اصل و مهم اس��ت امنیت و منافع‬ ‫ملی اس��ت‪ .‬باید تالش کنیم مش��ارکت که تبلوری از‬ ‫منافع و امنیت کش��ور اس��ت افزایش پیدا کند‪ .‬عرف‬ ‫ادامه داد‪ :‬همان طور که رهبر معظم انقالب هم تاکید‬ ‫کردند‪ ،‬امروز مهم ترین مسئله کشور انتخابات است؛‬ ‫بنابراین به طور قطع مهم ترین مس��ئله وزارت کشور‬ ‫هم انتخابات اس��ت‪ .‬اس��تانداران برای انتخابات وقت‬ ‫وی��ژه ای بگذارن��د و در س��تادهای انتخابات حضور‬ ‫مس��تمر داشته باش��ند‪ .‬بعضی از مشکالت احتمالی‬ ‫را ش��ما اس��تانداران باید رفع کنید ت��ا ما بتوانیم یک‬ ‫انتخابات سالم‪ ،‬امن و پرشور را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫از حق مردم بر نمایندگان‬ ‫هم بگویید‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1468‬‬ ‫پیاپی ‪2786‬‬ ‫واکاوی‬ ‫‪ ۸‬محصول جدید در‬ ‫‪ ۳‬سال اینده‬ ‫روانه بازار می شود‬ ‫بار حمل و نقلی مجلس‬ ‫روی زمین ماند؟‬ ‫غافلگیری مدیریت‬ ‫بحران در برف گیالن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از تاثیر اقدامات مجلس بر حوزه صنعت‬ ‫دفاع نمایندگان‪ ،‬صنعتگران را قانع نکرد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬نمایندگان و به‪‎‬ویژه اعضای کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در دوره ‪ ۴‬ساله خود چه‬ ‫اقداماتی برای صنایع کشور انجام داده اند و به ویژه عملکردشان در‬ ‫صنعت خودرو به عنوان صنعتی پیش��ران چقدر مفید بوده است؟‬ ‫انتظ��ار صنعتگ��ران از نمایندگان دوره یازدهم مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی چیست؟‬ ‫‹ ‹اقدامات کمیسیون برای صنعت خودرو‬ ‫به سراغ ولی‬ ‫در این باره نخست‬ ‫ملکی‪ ،‬س��خنگوی کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی رفت‪.‬‬ ‫ملک��ی درب��اره اقدام��ات اعض��ای‬ ‫کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی برای صنعت خودرو‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اقدامات کمیس��یون صنایع و‬ ‫مع��ادن به دو دوره پیش از تحریم و پس از تحریم قابل تقس��یم‬ ‫است‪ .‬پیش از تحریم یک سلسله اقداماتی از سوی اروپا در حوزه‬ ‫خودرو کشور انجام شد و قرار بود دو شرکت پژو و رنو فرانسه‪ ،‬در‬ ‫ایران تولید مش��ترک داش��ته باشند‪ .‬سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو) هم ش��ریک انه��ا بود(رنوپارس)‪ .‬در این باره‬ ‫اعضای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس به موضوع ورود کرد‬ ‫زی��را ای��ن مس��ئله در دهه ‪ 80‬ه��م رخ داده بود و فرانس��ه برای‬ ‫مش��ارکت در تولید به بازار ایران ورود کرد؛ ش��ریک تجاری که‬ ‫پیش‪‎‬ت��ر امتحان��ش را پ��س داده ب��ود و به تعهدات��ش در قبال‬ ‫قراردادهای همکاری جامه عمل نپوش��انده بود دوباره با رنوپارس‬ ‫قرار بود همکاری خود را اغاز کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در واقع ش��رکت رنو به دنب��ال بازار صادراتی خود بود‬ ‫بنابراین کمیسیون صنایع مانع ان شد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در تحریم ها ثابت شده بود خودروسازان فرانسوی قابل اعتماد‬ ‫ت خود عمل نکردند‬ ‫نیستند‪ .‬این دو شرکت حتی نسبت به تعهدا ‬ ‫و برای تامین قطعه خودروهایی که متعهد به تولید ش��ده بودند‬ ‫بدعهدی کردند‪.‬‬ ‫او اظهارک��رد‪ :‬در ای��ن زم��ان وضعیت خودروس��ازی داخلی‬ ‫بهم ریخت و قطعه س��ازان هم با مش��کل روبه رو ش��دند‪ .‬در ادامه‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی برای موضوع‬ ‫پیش فروش ها ورود کرد تا افرادی که ثبت نام کرده بودند متضرر‬ ‫نش��وند‪ .‬راهکارهایی پیشنهاد ش��د مبنی بر جایگزینی خودرو یا‬ ‫برگشت پول همراه با پرداخت جریمه و سود ان‪.‬‬ ‫ملکی در بخش��ی دیگر از س��خنان خود به اقدامات کمیسیون‬ ‫برای رفع مش��کالت قطعه سازان اش��اره کرد و گفت‪ :‬کمیسیون‬ ‫باعث شد تا تسهیالتی به قطعه سازان پرداخت شود زیرا مطالبات‬ ‫معوق خودروس��ازان به زنجیره تامین ش��ان زیاد شده بود؛ به این‬ ‫ترتیب با پیگیری اعضای کمیس��یون و پرداخت تسهیالت‪ ،‬مانع‬ ‫تعدیل نیرو و بیکاری کارگران بسیاری در صنعت قطعه شدیم‪.‬‬ ‫ملک��ی در ادامه به وضع تعرفه واردات هم اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در بحث افزایش تعرفه ها باز هم کمیس��یون پیگیر موضوع شد تا‬ ‫تعرفه واردات خودروهای هیبریدی صفر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد کمیسیون در قراردادهای بین المللی‬ ‫به نظر می رس��د کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در حوزه مشارکت های بین المللی خودروسازان ان گونه‬ ‫که باید ورود نکرد زیرا به دلیل بدعهدی ش��رکت های خودروساز‬ ‫فرانس��وی صنعت خودرو و مردم بسیار متضرر شدند‪ .‬بسیاری از‬ ‫قطعه سازانی که قالب و قطعات خودروهای جدید را داخلی سازی‬ ‫کرده بودند سرمایه شان بدون استفاده در انبارها خاک می خورد؛‬ ‫البته ممکن اس��ت برای اواخر سال اینده با تعمیق ساخت داخل‬ ‫و فراهم ش��دن باقی قطعات که قرار بود از خارج تامین ش��ود این‬ ‫قطعات مورد اس��تفاده قرار گیرند‪ .‬ملک��ی در این باره اظهارکرد‪:‬‬ ‫خیل��ی از ش��رکت های بخ��ش خصوص��ی داخلی ه��م به دنبال‬ ‫مدل های جدید بودند و موفق نش��دند‪ .‬گروه بهمن قرار بود مدل‬ ‫جدید مزدا را تولید کند که محقق نشد‪ .‬به هرحال همه شریکان‬ ‫خارجی قطع همکاری کردند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس دهم‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم ضربه مهلکی به صنعت‬ ‫خ��ودرو زد و قیم��ت محصوالت در بازار باال رفت‪ .‬خودروس��ازان‬ ‫متضرر ش��دند و نتوانس��تند به تعهدات خود عمل کنند‪ .‬در ادامه‬ ‫مردم هم متضرر شدند‪.‬‬ ‫ملکی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا کمیس��یون صنایع و‬ ‫مع��ادن مجل��س در انعق��اد قراردادهای خارج��ی به طور جدی‬ ‫ورود نکرد تا امروز کمتر ش��اهد خس��ارات این چنینی از س��وی‬ ‫قراردادهای بین المللی باش��یم‪ ،‬گفت‪ :‬کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫ب��ه موضوع ورود کرد ام��ا باید چه می کرد؟ کارهای الزم را انجام‬ ‫داد و به هرح��ال بخ��ش خصوص��ی هم در این باره متضرر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدل های جدید چون تازه به بازار ایران ورود کرده بودند‬ ‫داخلی س��ازی زیادی نداشتند که قرار بود از ‪ ۳۰‬درصد اغاز شده‬ ‫و در مدت معینی به ‪ ۶۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد برسند‪.‬‬ ‫ملکی در پاس��خ به این پرس��ش که ام��روز می توانیم به لحاظ‬ ‫حقوقی پیگیر خس��ارات از شرکت های خارجی باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬ایا‬ ‫به لح��اظ حقوقی می توانیم درباره خ��روج امریکا از برجام پیگیر‬ ‫خسارات خود باش��یم که بخواهیم درباره قراردادهای خودرویی‬ ‫موضوع را پیگیری کنیم؟‬ ‫‹ ‹قوانین در اجرا لنگ می زنند‬ ‫به س��راغ یکی از فعاالن صنعت خودرو کش��ور‬ ‫در ادامه‬ ‫رفت و درباره عملکرد مجلس و کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی موضوع را دنبال کرد؛ عالوه بر اینکه پیگیر این‬ ‫مسئله شد که صنعتگران چه انتظاراتی از نمایندگان دوره یازدهم‬ ‫مجلس شورای اسالمی دارند‪.‬‬ ‫محمدمه��دی ش��کورزاده‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات مدی��ره انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور معتقد اس��ت نمایندگانی که‬ ‫خ��ارج از کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫بودند تالش بیشتری نسبت به اعضای‬ ‫کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫برای خروج صنعت خودرو از وضعیت بحرانی داشتند‪ .‬شکورزاده‬ ‫گفت‪ :‬اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس مانند نصراهلل پژمان فر‬ ‫و‪ ...‬خیلی بیش��تر از کمیس��یون صنایع و مع��ادن از صنعتگران‬ ‫صنع��ت خ��ودرو دفاع کردند یا ش��هاب الدین بی مق��دار‪ ،‬رئیس‬ ‫فراکس��یون حمایت از صنعت قطعه س��ازی کشور از قطعه سازان‬ ‫کشور حمایت های بیشتری داشت اما در کالن تالش نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در مجلس ده��م در حمایت و دفاع از‬ ‫صنع��ت به ویژه صنعت خودرو موفقیت امیز نبود یعنی وضعیت و‬ ‫ش��رایط صنعت خودرو در این ‪ ۴‬سال تغییر رو به رشدی نداشت‬ ‫که به دلیل شرایط سیاسی کشور به مراتب دچار شرایط بغرنج تری‬ ‫هم شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬قانون رفع موانع تولید در عمل بیشتر کاغذی بود؛‬ ‫به مرحله اجرا می رس��د اما خروجی ندارد‪ .‬مصوباتی که از س��وی‬ ‫تالش نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در مجلس دهم در حمایت و‬ ‫دفاع از صنعت به ویژه صنعت خودرو موفقیت امیز نبود‬ ‫کمیس��یون حمایت از تولید در راس��تای قانون رفع موانع تولید‬ ‫به تصویب می رس��د از س��وی نهادهای دولتی انجام نمی شود و از‬ ‫این قوانین تمکین نمی کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پرونده های زیادی در حوزه تسهیل تولید وجود دارد‬ ‫که حتی دادس��تانی به سازمان های مجری دستور انجام داده اما‬ ‫تغییری در عمل نمی بینیم‪ .‬در واقع ضعف در اجراس��ت و قوانین‬ ‫در اجرا مورد حمایت قرار نمی گیرند‪.‬‬ ‫ش��کورزاده در پاسخ به این پرسش که باید چه کارهایی انجام‬ ‫می ش��د تا نتایج مورد نظر به دس��ت می امد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مصوبات‬ ‫س��تاد تس��هیل ریز و بررسی شود‪ ،‬ش��اهد خواهیم بود که چند‬ ‫درصد از انها انجام شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کشور با بیان اینکه در قانون رفع موانع تولید بسیاری‬ ‫از امور به س��تاد تس��هیل ارجاع شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫هرچه ش��رایط سخت تر شده ستاد تسهیل برش بیشتری داشته‬ ‫ام��ا در عمل مصوب��ات ‪ ۱۰۰‬درصد اجرا نمی ش��ود‪ .‬به طور کلی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی منهای برخی نمایندگان که به ش��کل‬ ‫م��وردی از منافع بنگاه های اقتص��ادی و صنعتی دفاع کردند در‬ ‫کالن از تولید حمایت زیادی نشد‪ .‬برخی مصوبات بیشتر به ضرر‬ ‫تولی��د ب��ود تا حمایت که می توان به قان��ون مالیات ارزش افزوده‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫شکورزاده درباره تس��هیالت پرداخت شده به قطعه سازان هم‬ ‫گفت‪ :‬اگر تسهیالت به خودروساز و قطعه ساز پرداخت شد به دلیل‬ ‫حمایت مجلس نبوده است‪ .‬تمام عوامل تولید افزایش یافته است‬ ‫اما به دلیل فشار دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت خودرو‪ ،‬شاهد‬ ‫زیان انباشته صنعت خودرو بودیم‪ .‬دولت باید با افزایش مواد اولیه‬ ‫و در نتیجه افزایش قیمت تمام ش��ده محصول‪ ،‬جبران خس��ارت‬ ‫می کرد که نکرد‪ .‬چه اتفاقی افتاد؟ از پول قطعه ساز خودروسازی‬ ‫دوام اورد‪ .‬مطالبات معوق از خودروس��از باال رفت که با پرداخت‬ ‫این تس��هیالت در واقع پول قطعه س��از به واحدهای قطعه سازی‬ ‫برگشت درحالی که باید کمک بالعوض می شد زیرا قیمت خودرو‬ ‫را دولت دستوری پایین نگه داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹وام با نرخ ترجیحی‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور در ادامه در پاسخ به این پرسش که انتظار‬ ‫فعاالن صنعت خودرو از اعضای جدید کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هر زمان مشوق هایی از‬ ‫س��وی مجلس و دولت برای تولید به تصویب رس��ید س��رمایه ها‬ ‫به س��وی صنعت سرازیر ش��دند اما هرقدر به سمت سفته بازی و‬ ‫بازرگانی رفت سرمایه گذاری در این بخش رشد کرد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫انچه مسلم است قوانین باید به سمت جذب سرمایه برود‪ ،‬اصالح‬ ‫قانون مالیات ارزش افزوده ضروری اس��ت و معافیت های مالیاتی‬ ‫ک��ه برای خیلی از بخش ها در حال انجام اس��ت باید برای تولید‬ ‫هم درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫ش��کورزاده گفت‪ :‬در س��ال های ‪ ۷۰‬و ‪ ۷۱‬وام های بانکی با نرخ‬ ‫ترجیحی بود یعنی پرداخت س��ودها متفاوت بود؛ س��ود وام برای‬ ‫تولیدکنن��ده ح��دود ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬درصد بود ب��رای بخش بازرگانی‬ ‫حدود ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۰‬درصد و برای کارهای ساختمانی نیز حدود ‪۲۴‬‬ ‫درص��د اما درحال حاضر این وام ها ب��رای همه چه تولیدی و چه‬ ‫غیرتولیدی با سود یکسان است که باید اصالح شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1468‬‬ ‫پیاپی ‪2786‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش نمایندگان‬ ‫مجلس در توسعه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫امیرحسن کاکایی‪/‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‪:‬‬ ‫‪ ۸‬محصول جدید در ‪ ۳‬سال اینده روانه بازار می شود‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین دلیل ه��ای موفقیت یک بنگاه‬ ‫اقتص��ادی ب��ه مدیری��ت ان برمی گ��ردد‪ .‬یک��ی از‬ ‫ضعف های کش��ور در عملکرد بخش ه��ای مختلف‪،‬‬ ‫مربوط به سیس��تم مدیریتی بوده که خالق و نواور‬ ‫نیستند‪ .‬شرکت سایپا به عنوان یکی از خودروسازان‬ ‫بزرگ کشور سهم بزرگی در بازار خورو کشور به ویژه‬ ‫در حوزه خودروهای ارزان قیمت دارد‪ .‬س��ایپا سعی‬ ‫دارد ب��ا مدیریت بحران ش��رایط س��خت تحریمی‬ ‫را به س�لامت بگذراند و تجرب��ه ای دیگر در کارنامه‬ ‫خود به ثبت برس��اند‪ .‬مدیریت جدید این خودروساز‬ ‫ت�لاش دارد به دور از هیاهوهای رس��انه ای س��ایپا‬ ‫را ب��ه وضعیت ع��ادی برگرداند ک��ه ضمن کاهش‬ ‫تعه��دات معوق ب��ازار محصوالتش را نی��ز مدیریت‬ ‫کند‪ .‬س��یدجواد س��لیمانی که در گام نخست پیش‬ ‫از سررس��ید زمان توق��ف پراید‪ ،‬تولید مدل ‪ ۱۳۲‬را‬ ‫متوق��ف کرده تالش دارد ارتقای کیفی محصوالتش‬ ‫را نیز همزمان پیگیری کرده و خودروهای س��ایپا را‬ ‫به سطح مطلوب که مورد رضایت مشتریانش باشد‪،‬‬ ‫برس��اند‪ .‬س��یلمانی در تازه ترین خبره��ا اعالم کرد‪:‬‬ ‫چهارصدهزارمین محصول سایپا در سال ‪ ۹۸‬تحویل‬ ‫مشتری شد‪.‬‬ ‫‹ ‹عمل به تعهدات‬ ‫سیدجواد سلیمانی‬ ‫سایپا با اتخاذ‬ ‫رویکردی‬ ‫تحول گرایانه‬ ‫در حوزه توسعه‬ ‫محصول‬ ‫و طراحی‬ ‫خودروهای‬ ‫جدید و به‬ ‫روز‪ ۸ ،‬محصول‬ ‫جدید را در‬ ‫‪ ۳‬سال اینده‬ ‫روانه بازار‬ ‫می کند‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا که از ابتدای امس��ال‬ ‫افزای��ش تولی��د و تس��ریع در تحوی��ل خودروهای‬ ‫مش��تریان را در دس��تور کار خ��ود ق��رار داده بود‪،‬‬ ‫موفق ش��د چهارصدهزارمین محصول خود در سال‬ ‫‪ ۹۸‬را تحویل مش��تری دهد‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز؛‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در حاشیه مراسم‬ ‫تحویل چهارصد هزارمین محصول س��ایپا در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬گفت‪ :‬امروز توانستیم با تالش و همت مجموعه‬ ‫همکارانم در گروه س��ایپا‪ ،‬چهارصدهزارمین خودرو‬ ‫را تحویل مش��تری دهیم که این امر نشان می دهد‬ ‫ادع��ای تحویل ندادن یا تحویل قطره چکانی خودرو‬ ‫از س��وی خودروس��ازان به بازار نادرست‪ ،‬نااگاهانه و‬ ‫کذب است‪.‬‬ ‫س��یدجواد س��لیمانی در ادامه با اش��اره به فراهم‬ ‫امدن امکان تولید حدود ‪ ۳‬هزار خودرو از محصوالت‬ ‫خان��واده رن��و در پارس خودرو‪ ،‬اف��زود‪ :‬ترخیص این‬ ‫قطعات از گمرک ک��ه از دوران قبل از تحریم مانده‬ ‫ش و پیگیری فراوان انجام شد و با همکاری‬ ‫بود با تال ‬ ‫برخی قطعه سازان داخلی‪ ،‬پارس خودرو تولید تعداد‬ ‫مح��دودی از محص��والت رنو را اغاز ک��رد تا پس از‬ ‫تولید‪ ،‬براس��اس عدالت‪ ،‬رعایت حق هر مش��تری و‬ ‫ثبت ن��ام خ��ودرو ب��ا ه��ر زحمت��ی در س��ایت های فروش‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬تحوی��ل گرفتن خ��ودرو با تاخی��ر و یا بدون‬ ‫تاخیر‪ ،‬اگهی در یکی از سایت های اینترنتی و سرانجام فروش‬ ‫خ��ودرو با چندین میلیون تومان س��ود؛ این کاری اس��ت که‬ ‫بس��یاری از افراد امروز اش��تیاق باالیی ب��رای انجام ان دارند‪.‬‬ ‫یک فرهنگ داللیس��م که متاسفانه در چند سال اخیر دامان‬ ‫بازار خودرو را گرفته اس��ت و در مقابل هر س��دی نیز مقاوت‬ ‫می کند‪ .‬ب��ه گزارش اقتصادانالین‪ ،‬بس��یاری از کارشناس��ان‬ ‫معتقدن��د فرهنگ داللی در س��ال های اخیر به دلیل ضعف در‬ ‫ساختارهای اقتصادی کشور و تحریم ها قوت گرفته است‪ ،‬زیرا‬ ‫هر ش��خصی می خواهد ارزش س��رمایه خود را همگام با بازار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مجلس شورای اسالمی محل قانون گذاری کشور است‪ .‬مجلس‬ ‫هرچند به ظاهر در اجراییات کش��ور دخالت مستقیم ندارد اما در‬ ‫حقیقت تعیین کننده مس��یر اصلی توس��عه در حال و اینده کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬هر چه هس��تیم‪ ،‬می توان گفت که ‪ ۴۰‬سال قانون گذاری و‬ ‫عملیات مرتبط با ان به وس��یله این نهاد بوده اس��ت و خواهد بود‪.‬‬ ‫قوانین کار‪ ،‬تجارت‪ ،‬واردات و صادرات‪ ،‬مالیات‪ ،‬بیمه و موارد مشابه‬ ‫در این نهاد تعیین می ش��ود‪ .‬این نهاد نه تنها قانون گذار است بلکه‬ ‫با دادن رای اعتماد به ارکان نهاد اجرایی کش��ور‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫و وزرا‪ ،‬عمال مسیر انها را در اجرا تایید می کند؛ همچنین با امکان‬ ‫نظارت بر اجرای قوانین از راه های مختلف‪ ،‬توان باالیی در نظارت‬ ‫دارد و در عم��ل دول��ت را در اجرا هدایت هم می کند‪ ،‬هروقت هم‬ ‫که صالح بداند طرح تحقیق وتفحص راه می اندازد و مس��ئوالن را‬ ‫به صالبه می کشاند؛ به عبارت دیگر مجلس در راس امور مملکت‬ ‫اس��ت‪ .‬برداش��ت ما از وضعیت امروز مجلس‪ ،‬هرچه هست‪ ،‬قوی و‬ ‫مقتدر یا ضعیف و منفعل‪ ،‬به دلیل رفتار خود مجلسیان است‪ .‬برای‬ ‫بررس��ی این امر‪ ،‬صنعت خودرو و نقش موثر مجلسیان در این امر‬ ‫مثال خوبی است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬مانند بس��یاری از صنایع اصلی کش��ور‪ ،‬به طور‬ ‫مس��تقیم متاثر از تصمیم های دولتی است و دو خودروساز اصلی‬ ‫کشور که بیش از ‪۹۰‬درصد تولید خودرو کشور را در حالت عادی و‬ ‫هم اکنون تقریبا ‪۱۰۰‬درصد در اختیار دارند‪ ،‬عمال زیر امر مستقیم‬ ‫دولتی که رای اعتماد مجلس را می گیرد و زیر نظر ان است‪ .‬تایید‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یا همان صمت مهم ترین اقدامی است‬ ‫که در این زمینه به وسیله مجلس انجام می شود‪ .‬مجلسیان هر وقت‬ ‫اراده کنند‪ ،‬می توانند وزیر را زیر س��وال برده و او را وادار به انجام‬ ‫خیلی از امور کنند‪ .‬در یک دهه گذشته دوبار طرح تحقیق وتفحص‬ ‫از خودروس��ازی را راه انداختن��د‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت که‬ ‫تحت نظارت مجلس��یان قرار دارد کس��ی اس��ت که مدیران عامل‬ ‫دو خودروس��از اصلی را مس��تقیم انتخاب کرده و به همین ترتیب‬ ‫مدیران عامل تمام شرکت های تابع این دو خودروساز نیز از سوی‬ ‫مدیرعام��ل منتخب وزی��ر و در نهایت حتی خود وزیر‪ ،‬بس��ته به‬ ‫اخالق و منش وزیر‪ ،‬انتخاب می شوند؛ همچنین کل صنعت خودرو‬ ‫به وسیله نرخ تعرفه های واردات و صادرات‪ ،‬نرخ مالیات ها‪ ،‬عوارض‬ ‫غیرتعرفه ای‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬انواع مجوزها و همچنین اس��تانداردها‬ ‫و نظارت های مربوط‪ ،‬زیر کنترل شدید قرار دارد‪ .‬به عنوان مثال اگر‬ ‫برای خودرو هیبریدی‪ ،‬تعرفه های گمرکی به صفر نزدیک می شود‬ ‫یا سرمایه گذاری صنعتی در یک منطقه کشور تسهیل می شود یا‬ ‫اگر برای توس��عه فناوری‪ ،‬شرکت های دانش بنیان معاف از مالیات‬ ‫می ش��وند‪ ،‬به پیش��نهاد دولت اس��ت و به تایید مجلس می رسد؛‬ ‫همچنین مس��ائلی مانند اس��تانداردهای حاکم ب��ر تولید‪ ،‬قوانین‬ ‫حاک��م بر نی��روی کار و روابط کارگر و کارفرم��ا‪ ،‬تجارت و اقتصاد‬ ‫در این صنعت مانند دیگر صنایع و کسب وکارها‪ ،‬به وسیله مجلس‬ ‫تعیین می ش��ود‪ .‬همین روزها می توانید س��ری به کارخانجات در‬ ‫حال ورشکستگی بخش خصوصی بزنید و ببینید که چگونه وزارت‬ ‫رفاه و همچنین وزارت دارایی خواس��ته های خود را به این صنایع‬ ‫تحمیل می کنند و در عمل اجازه تعدیل نیرو و کاهش دس��تمزد‬ ‫نمی دهند؛ همچنین اگر امروز در اوج جنگ اقتصادی با امریکای‬ ‫جنایتکار‪ ،‬طرح قیمت گذاری دس��توری به بهانه کنترل قیمت در‬ ‫بازار به گونه ای اجرا می ش��ود که در مدت ‪ ۲‬س��ال بیش از ‪۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان زیان رسمی به خودروسازان وارد می شود و بیش از‬ ‫‪۵۰‬ه��زار میلیارد تومان به جیب دالالن می رود و همچنان قیمت‬ ‫خودرو در بازار اش��فته باال می رود‪ ،‬نتیجه توجه به مبانی توسعه و‬ ‫جنگ اقتصادی از س��وی همین مجلس است‪ .‬حال اگر بخواهیم‬ ‫کلیت عملکرد مجلسیان را در صنعت خودرو بررسی کنیم‪ ،‬کافی‬ ‫است ارزیابی خود را از عملکرد کلی صنعت خودرو ارائه دهیم که‬ ‫بهتر اس��ت خودتان قضاوت کنید و من با حرف هایم وقت ش��ما‬ ‫را تل��ف نکنم‪ .‬وضعیت صنعت هر چه هس��ت‪ ،‬نتیجه انتخاب های‬ ‫مجلس��یان‪ ،‬دول��ت و البته مدیران عامل منتخ��ب انها و درنهایت‬ ‫قوانین بسترساز است؛ البته می توان به تاثیر غیرمستقیم مجلسیان‬ ‫در صنعت خودرو نیز اشاره کرد‪ .‬توسعه غیراقتصادی کارخانجات و‬ ‫ش��رکت های خودروسازی در اقصی نقاط کشور و البته کشورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬ورود افراد غیرمتخصص و تورم نیرویی موجود و استفاده از‬ ‫انواع حواله های خرید و البته خدمات خودرویی در این سال ها‪ ،‬نیز‬ ‫از جمله تبعات استفاده های جنبی از قدرت نظارت بر خودروسازان‬ ‫است؛ البته انها فقط مسئول کارهایی که انجام شده است‪ ،‬نیستند‬ ‫انها مس��ئول کارهایی که انجام هم نش��ده اما باید انجام می شده‬ ‫هم هستند‪ .‬به عنوان مثال امروز همه می دانیم که وضعیت فضای‬ ‫کس��ب وکار خوب نیس��ت و سال هاست که قرار است قانون بهبود‬ ‫فضای کسب وکار اجرا شود‪.‬‬ ‫هنوز قوانین تجارت ما مربوط به ‪ ۵۰‬سال پیش است و کمترین‬ ‫پیشرفت ها در مورد توسعه این قوانین متناسب با موضوع های روز‬ ‫تجارت مانند فضای مجازی‪ ،‬کسب وکارهای مجازی‪ ،‬فناوری های‬ ‫روز و ابزارهای جدید بانکی و غیربانکی در حوزه کسب وکار‪ ،‬حقوق‬ ‫مالکیت معنوی‪ ،‬بازارهای مدرن و موارد مشابه رخ داده به طور قطع‬ ‫از کم کاری این نهاد است‪.‬‬ ‫اگ��ر امروز معلوم نیس��ت که باالخ��ره ما تکلیفم��ان با قوانین‬ ‫بین المللی مدرنی مانند ‪ FATF‬چه می ش��ود‪ ،‬مسئولش مجلس‬ ‫اس��ت‪ .‬بسیاری از وکالی مجلس هنگام تبلیغات انتخاباتی با زدن‬ ‫صنعت خودرو و یا صنایع مش��ابه بدون ارائه راه حل مکتوب برای‬ ‫خود کس��ب محبوبیت می کنند بعد هم که وارد مجلس می شوند‬ ‫فقط ایراد می گیرند‪ ،‬بدون اینکه راهکار منطقی ارائه دهند و تا انجا‬ ‫که می توانند دنبال منافع خود و گروه رای دهندگان خود هستند؛‬ ‫البته این وظیفه وکال مجلس است که دنبال منافع رای دهندگان‬ ‫خود باشند اما اگر ابتدا ساختار کلی کشور‪ ،‬اقتصاد و صنعت رشد‬ ‫نکند نتیجه اش می ش��ود این صنعتی که می بینیم‪ ،‬روزی ش��اهد‬ ‫ارتقای ان هستیم و روز دیگر باسرعت سقوط می کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل گروه س��ایپا از مش��تریان این گروه خودروس��ازی‬ ‫به دلیل تاخیر ناخواس��ته در تحویل برخی خودروها که به دالیل‬ ‫مش��کالت باقیمانده از مدیریت های گذشته و شرایط تحریمی و‬ ‫اقتصادی موجود ایجاد شده است‪ ،‬عذرخواهی کرد‬ ‫اولویت ثبت نام در اختیار مشتریان قرار گیرد‪.‬‬ ‫غیراقتصادی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه س��ایپا اظهار کرد‪ :‬ب��رای تامین‬ ‫انتظارات هموطنان و ایجاد تنوع در سبد محصوالت‪،‬‬ ‫با برگزاری گردهمایی زنجیره تامین‪ ،‬هماهنگی های‬ ‫الزم برای اغاز تولید انبوه نخستین محصول پلتفرم‬ ‫‪ SP ۱۰۰‬س��ایپا را فراهم اورده ایم تا از س��ال اینده‬ ‫وارد بازار ش��ود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت س��ایپا با بیان‬ ‫اینکه صنعت خودرو در برخ��ی مقاطع زمانی دچار‬ ‫کاستی ها و اشتباهاتی در انتخاب مسیر درست بوده‬ ‫وگرنه می توانس��ت شرایط بهتری نسبت به وضعیت‬ ‫فعلی داشته باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر برخی تصمیمات‬ ‫غیرصحی��ح که در درون صنعت اتخاذ ش��ده‪ ،‬نگاه و‬ ‫رویکرد بیرونی به این صنعت نیز صحیح نبوده و این‬ ‫صنعت قربانی نگاه های مغرضانه‪ ،‬غیرکارشناس��ی و‬ ‫سلیمانی افزود‪ :‬انچه صنعت خودرو بیش از هر چیز‬ ‫دیگ��ری در حال و اینده به ان نیازمند اس��ت‪ ،‬اجرای‬ ‫صحیح و س��ریع سیاس��ت ها و برنامه های اصالحی در‬ ‫درون صنعت و حمایت هوش��مندانه از سوی نهادهای‬ ‫مرتبط بیرونی اس��ت که می تواند روند رو به توس��عه‬ ‫را در این حوزه تداوم بخش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در ش��رایطی‬ ‫که صنع��ت خودرو س��خت ترین دوران خ��ود از نظر‬ ‫محدودیت های بین الملل��ی را تجربه می کند‪ ،‬می توان‬ ‫ای��ن تهدیدها را به فرصت تبدی��ل کرد و رویکردهای‬ ‫اصالحی در صنعت خودرو را به گونه ای بنیان نهاد که‬ ‫با هر تهدید و تنگنای دیگری دچار بحران نشود‪.‬‬ ‫س��لیمانی در ادام��ه گفت‪ :‬م��ردم ایران شایس��ته‬ ‫خودروه��ای بهتری از نظر کیفیت و امکانات هس��تند‬ ‫‹ ‹محصوالت نو در سبد سایپا‬ ‫‹ ‹اصالح هوشمندانه برنامه ها‬ ‫قرعه کشی خودرویی و حذف سوداگران بازار‬ ‫حفظ کند‪ .‬به این ترتیب حتی مردم عادی و غیرمتخصص نیز‬ ‫به صف متقاضیان خودرو پیوس��ته اند ت��ا از این اب گل الود‪،‬‬ ‫ماهی های��ی با ارزش چند ده میلیون و حتی بیش��تر بگیرند‪.‬‬ ‫پیش ت��ر یک��ی از فعاالن بازار خ��ودرو در گفت وگو به‬ ‫عن��وان کرده بود درحال حاضر زنان خانه دار با پول بیکاری که‬ ‫در دس��ت دارند وارد بازار خودرو شده اند‪ .‬در روزهای اخیر از‬ ‫طرحی صحبت می ش��ود که به م��ذاق دالالن خوش نمی اید‬ ‫زیرا خبرها حاکی از استفاده خودروسازان از روش قرعه کشی‬ ‫برای ثبت نا م از متقاضان است‪ .‬روشی که باعث می شود دالالن‬ ‫بازار دیگر به صورت قطعی پس از ثبت نام‪ ،‬خود را مالک خودرو‬ ‫ندانند و منتظر نتایج قرعه کش��ی باشند‪ .‬در این باره غالمعلی‬ ‫سبحانی فر‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی معتقد است‪ :‬بدون ش��ک این گونه راهکارها در راستا‬ ‫مقابله با دالالن و سودجویان بازار خودرو اقدام مفید است اما‬ ‫باید ب��ه این موضوع توجه کرد که این رویه مقطعی باش��د و‬ ‫ما برای طوالنی مدت به فکر رویکرد مناسب دیگری باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در سیس��تم قرعه کش��ی مدنظر ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬بای��د افراد براس��اس کد ملی در یک س��امانه‬ ‫مش��خص ثبت نام کرده و مبلغی را نیز به عنوان پیش پرداخت‬ ‫به شرکت های خودروس��ازی پرداخت کنند‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی اشاره کرد‪ :‬این طرح‬ ‫زمانی با موفقیت روبه رو می شود که افراد ثبت نام کننده‪ ،‬هویت‬ ‫و ت�لاش برای ارتق��ای کیفیت و افزای��ش تیراژ تولید‬ ‫کوچک تری��ن وظیف��ه ای اس��ت ک��ه می ت��وان برای‬ ‫خودروسازان متصور بود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬متاسفانه در گروه خودروسازی سایپا‬ ‫وارث بی تدبیری ها‪ ،‬مشکالت و معوقات فراوانی بوده ایم‬ ‫که اصالح و حل انها نیازمند چند سال فعالیت مستمر‬ ‫بود اما به لطف الهی در یک سال گذشته بخشی از این‬ ‫معضالت را حل کرده ایم و تالش شبانه روزی برای رفع‬ ‫نقص ها و کمبودهای باقیمانده را نیز ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫س��لیمانی تصریح کرد‪ :‬س��ایپا با اتخ��اذ رویکردی‬ ‫تحول گرایان��ه در ح��وزه توس��عه محص��ول و طراحی‬ ‫خودروه��ای جدید و به روز‪ ۸ ،‬محصول جدید را در ‪۳‬‬ ‫سال اینده روانه بازار می کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه س��ایپا از مش��تریان ای��ن گروه‬ ‫خودروس��ازی به دلی��ل تاخی��ر ناخواس��ته در تحویل‬ ‫برخ��ی خودروها که به دالیل مش��کالت باقی مانده از‬ ‫مدیریت های گذش��ته و ش��رایط تحریمی و اقتصادی‬ ‫موج��ود ایج��اد ش��ده‪ ،‬عذرخواهی کرد و با تش��کر از‬ ‫صبوری و همراهی انها‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر افزایش تولید و‬ ‫تحویل خودروها در ماه های اخیر‪ ،‬ایجاد تنوع در سبد‬ ‫محصوالت و ارتقای کیفیت خودروها را اغاز کرده ایم و‬ ‫به زودی ش��اهد نتایج مثبت ان برای مردم و مشتریان‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫مشخص داشته باشند تا هر چه بیشتر مسیر داللی را مسدود‬ ‫کنیم‪ .‬س��بحانی فر تاکید کرد‪ :‬اگر سازکار انجام شده در راستا‬ ‫ایجاد طرح قرعه کشی برای تحویل خودرو به مردم به صورت‬ ‫اش��کار و علنی باش��د و ما هیچ رویه مخفی در ان مش��اهده‬ ‫نکنیم‪ ،‬ای��ن رویکرد می تواند در جهت ح��ل مقطعی افزایش‬ ‫قیم��ت خودرو بازار تاثیر گذار باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما باید در‬ ‫این س��ازکار طراحی ش��ده در جهت تحویل خودرو به دس��ت‬ ‫مصرف کنندگان واقعی تالش کنیم و در واقع هدف اصلی خود‬ ‫را این موضوع قرار دهیم چراکه اگر دالالن و سودجویان بازار‬ ‫خودرو در این حوزه وارد عمل ش��وند‪ ،‬نتیجه مطلوب و مورد‬ ‫رضایت مردم و شرکت های خودروساز فراهم نخواهد شد‪.‬‬ ‫ایران خودرو در مسیر توسعه با مدیریت جدید‬ ‫اهم اقدامات و دس��تاوردهای گروه صنعتی ایران خودرو از‬ ‫ش��هریور امس��ال و همزمان با انتصاب مدیرعامل جدید این‬ ‫گروه صنعتی با اولویت اقدامات اصالحی‪ ،‬دس��تاوردها و اهم‬ ‫برنامه های در دس��ت اجرا تشریح ش��د‪ .‬در این مدت گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو در حوزه تامین ‪ ۷‬س��رفصل اساس��ی را‬ ‫در دس��تور کار خود قرار داده است که از جمله انها می توان‬ ‫به یکپارچه سازی فرایند تامین‪ ،‬تدوین نقشه راه در مدیریت‬ ‫ش��بکه تامین‪ ،‬تعامل موثر و ش��فاف با شبکه تامین‪ ،‬توسعه‬ ‫و تعمیق س��اخت داخل مواد‪ ،‬قطع��ات و مجموعه تولیدی‪،‬‬ ‫توس��عه س��اخت داخل قطعات مصرفی محص��ول جدید در‬ ‫کالس ‪ ،C‬هم��کاری ب��ا وزارت دف��اع برای س��اخت داخل‬ ‫قطعات‪ ،‬و همکاری با شرکت دانش بنیان و مراکز دانشگاهی‪،‬‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع موانع و محدودیت ها‬ ‫اقدامات اساس��ی گ��روه صنعتی ایران خودرو از ش��هریور‬ ‫امس��ال در حوزه تولید‪ ،‬فروش و خدم��ات پس از فروش در‬ ‫‪ ۲‬عن��وان اصلی ادغام و یکپارچه س��ازی حوزه های فروش و‬ ‫خدم��ات پس از فروش و مدیریت تعه��دات فروش پیگیری‬ ‫شده است؛ همچنین ش��رکت اقداماتی را در راستای اجرای‬ ‫برنامه ه��ای س�لامت اداری و اص�لاح س��اختار و همچنین‬ ‫حاکمیت ش��رکتی خود انجام داده اس��ت که شامل تهیه و‬ ‫ابالغ برنامه های س�لامت اداری و پیگی��ری اجرای برنامه ها‬ ‫در س��طح گروه با هدف شفاف س��ازی تمام اقدامات‪ ،‬اصالح‬ ‫س��اختار معاونت بازرسی‪ ،‬اصالح س��اختار معاونت فروش و‬ ‫ادغام فروش و خدمات پس از فروش با هدف بهبود خدمات‬ ‫قاب��ل ارائه‪ ،‬تمرکز سیاس��ت گذاری ها تلفیق فرایند تامین و‬ ‫احیای ش��رکت س��اپکو با هدف تمرکز سیاست گذاری های‬ ‫تامین و همچنین پیگیری تطبیق ش��رایط گ��روه با قوانین‬ ‫و مقررات مرتبط در حوزه های حاکمیت شرکتی بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت اقداماتی را نیز در راس��تای خ��روج از ماده‬ ‫‪ ۱۴۱‬رفع موانع و محدودیت ها انجام داده اس��ت که ش��امل‬ ‫ایج��اد کمیت��ه تجدید ارزیاب��ی دارایی ها و اصالح س��اختار‬ ‫مالی‪ ،‬انعقاد تفاهمنامه ای با مرکز وکال‪ ،‬کارشناس��ان رسمی‬ ‫و مشاوران خانواده قوه قضاییه جهت ارزیابی کل دارایی های‬ ‫اس��تهالک ناپذیر گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬تش��کیل و ابالغ‬ ‫تیم های کارشناس��ی برای ارزیابی کلی شرکت ها و همچنین‬ ‫امالک گروه صنعتی که براس��اس برنامه ریزی انجام شده تا‬ ‫پایان س��ال برای افزایش س��رمایه انجام خواهد شد‪ ،‬معرفی‬ ‫تعداد ‪ ۱۰۴‬شرکت تابع و وابسته جهت ارزیابی و کارشناسی‬ ‫مرکز کارشناس��ان رس��می قوه قضاییه‪ ،‬برگزاری جلس��ات‬ ‫متعدد با نهادهای اجرایی نهاده��ای نظارتی‪ ،‬بانک مرکزی‪،‬‬ ‫گمرک‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و‪ ،...‬برای‬ ‫تبیین مشکالت موجود و اخذ مساعدت برای رفع چالش ها و‬ ‫محدودیت های اعمال شده در فرایند تداوم عملیات شرکت‬ ‫و تسهیل امور اجرایی‪ ،‬می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روند صعودی تولید‬ ‫یکی از مهم ترین اتفاقات به وقوع پیوسته در ‪ ۵‬ماه گذشته‪،‬‬ ‫در روند تولیدات شرکت ایران خودرو بوده است که با افزایش‬ ‫تولی��دات رک��ورد تولید روزانه و ماهانه این ش��رکت در دی‬ ‫امس��ال شکس��ته ش��دن رکورد تولید روزانه با ‪ ۲‬هزار ‪۵۵۷‬‬ ‫خودرو بوده اس��ت که در مجموع ع��ددی افزون بر ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۴۴‬خ��ودرو را در این ماه نش��ان می ده��د؛ این حجم از‬ ‫تولیدات نش��ان دهنده افزایش ‪ ۱۱۸‬درص��دی تولید خودرو‬ ‫در دی امس��ال نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته است؛‬ ‫همچنین گروه صنعتی ایران خودرو در اذر امس��ال موفق به‬ ‫ثبت رکورد تولید ماهانه ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۲۵۰‬خودرو شده است‪.‬‬ ‫رون��د فروش انواع خودرو س��واری و وان��ت گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو از ابتدای امس��ال تا پایان دی بیش از ‪ ۳۳۰‬هزار‬ ‫خودرو بوده اس��ت که در مقایس��ه با مجموعه فروش س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬ک��ه ح��دود ‪ ۳۶۲‬هزار خودرو بوده نش��ان از افزایش‬ ‫تولیدات این ش��رکت در س��ال ج��اری دارد؛ همچنین این‬ ‫شرکت موفق شده است از مانده تعهدات خود از ابتدای سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬اف��زون بر ‪ ۱۴۶‬هزار خودرو را تامین و به مش��تریان‬ ‫تحویل دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعمیق ساخت داخل‬ ‫در این گروه صنعتی توس��عه و تعمیق ساخت داخل مواد‪،‬‬ ‫قطعات و مجموعه تولیدی ج��زو اولویت های اقدامات حوزه‬ ‫تامینی ب��وده و برنامه ریزی جامعی در راس��تای خودکفایی‬ ‫قطع��ات‪ ،‬مجموعه ه��ا و مواد اولی��ه مورد نیاز در امس��ال و‬ ‫همچنین س��ال ‪ ۹۹‬با پیش بینی کاهش ارزبری بیش از ‪۲۴۴‬‬ ‫میلیون یورو‪ ،‬با احتساب تیراژ تولید ساالنه انجام شده است‪.‬‬ ‫تش��کیل س��تاد س��اخت داخل برای بررس��ی و پیگیری‬ ‫برنامه ه��ا و اقدام��ات خود کفای��ی و همچنین رف��ع موانع‪،‬‬ ‫مش��ارکت در برگزاری میزهای خودکفایی با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و برنامه ریزی جهت تش��کیل نمایشگاه های‬ ‫دائم��ی از توانمندی ه��ا و نیازمندی ه��ای صنعت خودرو در‬ ‫همین باره در دس��تور کار بوده است‪ .‬تاکنون در چارچوب ‪۳‬‬ ‫میز تخصصی س��اخت داخل در صنعت خودرو در قالب ‪۴۵‬‬ ‫پروژه برای س��اخت ‪ ۹۵‬قطعه با ‪ ۳۹‬س��ازنده قرارداد منعقد‬ ‫شده اس��ت که امکان کاهش ارزبری افزون بر ‪ ۱۲۷‬میلیون‬ ‫یورو را فراهم اورده اس��ت‪ .‬گروه صنعت��ی ایران خودرو برای‬ ‫توسعه س��اخت داخل قطعات محصول جدید در کالس ‪،C‬‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرو جدید مجتمع در ‪ ۸۳۹‬قطعه‬ ‫پژویی ب��ا حدود ‪ ۱۵۰‬س��ازنده وارد قرارداد ش��ده که روند‬ ‫خودکفایی ان در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت با سایر نهادها‬ ‫ش��رکت ایران خودرو در چارچوب ‪ ۳۱‬پروژه با وزارت دفاع‬ ‫برای س��اخت داخل قطعات وارد قرارداد همکاری مش��ترک‬ ‫شده که شامل ‪ ۱۵‬قطعه خودرویی می شود‪.‬‬ ‫در روند همکاری با شرکت دانش بنیان و مراکز دانشگاهی‪،‬‬ ‫براس��اس رویکرد جدید ش��رکت ایران خودرو طراحی مدل‬ ‫مناس��ب و پایدار اقتصادی در دس��تور کار ق��رار گرفته و در‬ ‫این راستا نیازهای نوین خودروسازی از جمله طراحی‪ ،‬تست‬ ‫و تولی��د قطعات تک‪ ،‬تولی��د خودروهای برقی و هیبریدی و‬ ‫نی��ز طراحی پلتفرم متکی بر دان��ش ایرانی به منظور حضور‬ ‫موثر در بازارهای صادراتی و همچنین توانمندی شرکت های‬ ‫دانش بنیان شناسایی شده در حال انجام است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1468‬‬ ‫پیاپی ‪2786‬‬ ‫کلید رشد معدن در‬ ‫دست قانون گذار‬ ‫توسعه ملی‬ ‫قربانی نگاه منطقه ای‬ ‫نمایندگان مجلس‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد‬ ‫بهره برداری از هشتمین کارگاه مکانیزه زغال سنگ طبس‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬شرکت زغال سنگ پروده طبس از سال ‪۱۳۸۷‬‬ ‫به عنوان نخس��تین بهره ب��ردار معادن تمام مکانیزه زغال س��نگ‬ ‫ای��ران‪ ،‬فعالی��ت خود را در معادن ش��ماره یک و مرک��زی واقع در‬ ‫منطق��ه پروده طبس اغاز کرد و از س��ال ‪ ،۱۳۹۳‬در راس��تای رد‬ ‫دیون دولت‪ ،‬از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی‬ ‫واگذار ش��د و درحال حاضر نیز به عنوان یکی از شرکت های تابعه‬ ‫هلدینگ صدر تامین و ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی‬ ‫(شستا) مشغول به فعالیت است‪.‬‬ ‫فرصت��ی دس��ت داد ت��ا در گفت وگویی اختصاص��ی با رمضان‬ ‫کریتی ثانی مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس به بررسی‬ ‫عملکرد ش��رکت به عنوان بزرگ ترین تولید کننده زغال س��نگ‬ ‫ای��ران به ویژه در یک س��ال اخیر در حوزه ه��ای تولید‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫توسعه و مسئولیت اجتماعی بپردازیم‪ .‬این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €عملکرد ش�رکت پروده طبس به عن�وان بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده زغال سنگ ایران به ویژه در یک سال گذشته‬ ‫چه بوده است؟‬ ‫این شرکت از اغاز فعالیت تاکنون با اجرای افزون بر ‪ ۵۸‬کیلومتر‬ ‫حفری��ات زیرزمینی جهت اس��تخراج ذخایر‪ ،‬حدود ‪ ۹‬میلیون تن‬ ‫زغال سنگ خام و بیش از ‪ ۴‬میلیون تن کنسانتره زغال سنگ کک‬ ‫ش��و به عنوان خوراک مورد نیاز صنایع کک س��ازی را تولید کرده‬ ‫و ‪ ۴۲‬درص��د از س��هم ملی در تولید این محصول در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫را ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت و به این ترتیب‪ ،‬ن��ه تنها بخش‬ ‫عمده ای از نیاز صنایع کک سازی و فوالدسازی کشور به کنسانتره‬ ‫زغال س��نگ را تامین کرده‪ ،‬بلکه به واس��طه صادرات موفق حدود‬ ‫‪ ۶۵۰۰۰‬تن کنس��انتره‪ ،‬زغال س��نگ طبس را به عنوان ش��اخص‬ ‫زغال س��نگ ایران‪ ،‬ب��ه بازارهای بین المللی ه��م عرضه کرده و به‬ ‫عنوان صادرکننده برگزیده استان خراسان جنوبی در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫معرفی شده است‪.‬‬ ‫ش��رکت زغال سنگ پروده طبس در ‪ ۹‬ماه نخست امسال موفق‬ ‫به اجرای حدود ‪ ۵‬کیلومتر حفریات زیرزمینی معادن‪ ،‬اس��تخراج‬ ‫حدود ‪۹۵۰‬هزارتن زغال سنگ خام و تولید ‪۴۳۵‬هزارتن کنسانتره‬ ‫زغال س��نگ کک شو ش��د و عالوه بر اتمام استخراج موفق ذخیره‬ ‫زغال��ی کارگاه هفتم النگوال‪ ،‬انتقال ح��دود ‪۳‬هزار تن تجهیزات‬ ‫به س��طح برای س��رویس و نگهداری و اماده سازی (اورهال) که از‬ ‫ابتدای مهر ‪ ۱۳۹۸‬اغاز و برای یک دوره زمانی ‪ ۶‬ماهه تعریف شده‬ ‫بود را باوجود مش��کالتی منحصر به ف��رد از قبیل تخصصی بودن‬ ‫اقالم تجهیزاتی و دش��واری بازیاب��ی‪ ،‬جابه جایی‪ ،‬دمونتاژ و مونتاژ‬ ‫مجدد این تجهی��زات در اعماق زمین و فضاهای محدود معدن‪ ،‬با‬ ‫تکیه بر سوابق و تجارب منحصر به فرد کارکنان شرکت‪ ،‬با سرعت‬ ‫و کیفیت مناسبی ظرف مدت ‪ ۴‬ماه اجرا کرد‪.‬‬ ‫€ €توان عملیاتی و فنی شرکت زغال سنگ پروده طبس‬ ‫در چه حد است و برای افزایش ان چه اقداماتی انجام شده‬ ‫است و چه برنامه هایی دارید؟‬ ‫با توجه به س��ابقه بیش از یک دهه فعالیت به عنوان نخس��تین‬ ‫و تنها ش��رکت فعال در عرصه معدنکاری تمام مکانیزه اس��تخراج‬ ‫زغال س��نگ از ذخایر عمقی و با توجه به تجارب بسیار ارزشمندی‬ ‫ک��ه در این م��دت از کارشناس��ان فن��ی و عملیات��ی خارجی به‬ ‫نیروهای ایرانی منتقل ش��ده‪ ،‬ش��رکت زغال س��نگ پروده طبس‬ ‫به لح��اظ برخ��ورداری از دانش فن��ی این ح��وزه و همچنین در‬ ‫اختیار داش��تن منابع تجهیزاتی و س��رمایه های انس��انی جوان و‬ ‫متخصص در بخش های مدیریتی‪ ،‬پش��تیبانی‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬فنی‬ ‫و عملیاتی‪ ،‬در ایران پیش��گام محس��وب می شود‪ .‬ضمن اینکه این‬ ‫ش��رکت بزرگ ترین کارخانه زغالشویی کشور مجهز فناوری های‬ ‫روز و ب��ا ظرفیت خوراک دهی ‪ ۳۰۰‬تن بر س��اعت نی��ز در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬با تکیه بر همین توانمندی اس��ت که این شرکت موفق شده‬ ‫ماش��ین االت پیچیده خارجی را به صورت کامل در داخل کش��ور‬ ‫تعمی��ر و نگهداری کند و در بخش تولید نیز‪ ،‬باوجود اینکه س��هم‬ ‫کوچکی از ذخایر منطقه پروده طبس را دراختیار دارد‪ ،‬در ‪ ۵‬س��ال‬ ‫اخیر به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده زغال س��نگ کشور مطرح‬ ‫باش��د که نتیجه ان سهم ‪۴۲‬درصدی از تولید ملی زغال سنگ در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و صادرات موفق ‪۶۵‬هزار تن��ی محصول به بازارهای‬ ‫بین المللی بوده است‪.‬‬ ‫افزایش مهارت فنی و اجرایی نیروهای این شرکت در مواجهه با‬ ‫شرایطی از معدنکاری که تاکنون در کشور به صورت عملی تجربه‬ ‫نشده و همچنین برگزاری مستمر دوره های اموزشی برای افزایش‬ ‫س��طح اگاه��ی و دانش تخصصی نیروها را بای��د مهم ترین عوامل‬ ‫افزایش توان فنی و عملیاتی شرکت قلمداد کرد‪.‬‬ ‫€ €این توان تا چه حد می تواند به سایر شرکت های زغالی‬ ‫کمک کند؟‬ ‫شرکت زغال سنگ پروده طبس با وجود این توانمندی‪ ،‬امادگی‬ ‫دارد به توس��عه معدنکاری مکانیزه در کش��ور کم��ک کند و برای‬ ‫تحق��ق این مهم‪ ،‬امادگی خود را اعالم کرده و در چند س��ال اخیر‬ ‫نیز به صورت مرتب درخواس��ت کرده ذخای��ر زغالی جدیدی در‬ ‫اختیار این ش��رکت قرار گیرد تا با تکیه ب��ر همین توانمندی فنی‬ ‫و عملیاتی‪ ،‬میزان اس��تخراج و تولید این ماده معدنی در کش��ور را‬ ‫افزایش داده و بخش عمده نیاز صنایع کک س��ازی و فوالدس��ازی‬ ‫کشور را تامین کند‪.‬‬ ‫در حقیقت با عنایت به توانمندی های ش��رکت که به انها اشاره‬ ‫ش��د و همچنین تفاوت های موجود در سیس��تم های معدنکاری‬ ‫مکانیزه و س��نتی‪ ،‬تجربی��ات و مهارت های��ی در اختیار مجموعه‬ ‫این ش��رکت اس��ت که می تواند در بحث افزایش تولی��د‪ ،‬ارتقای‬ ‫ایمنی‪ ،‬واکنش در برابر ش��رایط غیرمنتظره تکتونیکی‪ ،‬سرویس‬ ‫و نگهداری کیفی تجهیزات‪ ،‬مدیریت پروژه ها و برنامه ریزی فنی و‬ ‫عملیاتی‪ ،‬به سایر شرکت های زغالی کمک کند‪.‬‬ ‫€ €برنامه های توسعه ای این شرکت را معرفی بفرمایید؟‬ ‫برنامه هایی که این ش��رکت درحال حاضر برای توسعه عملیاتی‬ ‫در دس��تور کار قرار داده در دو بخش اس��تخراج زغال سنگ خام و‬ ‫تولید کنسانتره این محصول است‪.‬‬ ‫به منظور افزایش س��طح اس��تخراج معادن‪ ،‬پروژه خرید سری‬ ‫دوم تجهیزات مکانیزه اس��تخراج النگوال در دستور کار قرار دارد‬ ‫ک��ه گزارش های فنی و اقتصادی طرح تهیه ش��ده و درحال حاضر‬ ‫در حال پیگیری برای اس��تفاده از خدمات مشاوران متخصص در‬ ‫این حوزه و نهایی کردن موضوع اس��ت‪ .‬برای افزایش میزان تولید‬ ‫کنس��انتره نیز پروژه اس��پیرال در کارخانه زغالشویی این شرکت‬ ‫در حال اجراس��ت ک��ه هدف این طرح‪ ،‬افزای��ش راندمان فراوری‬ ‫زغال سنگ و باالبردن میزان تولید است‪.‬‬ ‫€ €حوزه اچ اس ای و ایمنی در معادن زغال س�نگ بسیار‬ ‫مهم است‪ ،‬در این رابطه چه اقداماتی عملیاتی شده است و‬ ‫برنامه شرکت برای تشدید این فعالیت ها چیست؟‬ ‫همچنان که شرکت زغال سنگ پروده طبس در حوزه استخراج‬ ‫و تولید زغال سنگ در کشور پیشگام است‪ ،‬در حوزه ‪ HSE‬و ایمنی‬ ‫نیز از تجهیزات و فناوری های روز بهره می برد و به گواه مستندات و‬ ‫هش��تمین کارگاه اس��تخراج النگوال شرکت زغال س��نگ پروده طبس با‬ ‫عنوان ‪ E۴‬همزمان با دهه مبارک فجر‪ ،‬وارد فاز عملیاتی و استخراج ذخایر‬ ‫ان اغاز ش��د‪ .‬ای��ن کارگاه در عمق ‪ ۶۰۰‬متری زمین ق��رار دارد و ذخیره‬ ‫زغال سنگ ان حدود یک میلیون تن است‬ ‫نظر مراجعان و بازدیدکنندگان مختلف‪ ،‬سطح باالی ایمنی و الزام‬ ‫و تعه��د تمامی نیروها ب��ه رعایت ش��یوه نامه ها و مقررات و حفظ‬ ‫ایمنی افراد و تجهیزات‪ ،‬بارزترین ش��اخصه عملکردی شرکت در‬ ‫این حوزه است که باعث شده نه تنها تا کنون حادثه منجر به فوت‬ ‫در زیرزمین در کارنامه این ش��رکت ثبت نشود‪ ،‬بلکه انگیزه نیروی‬ ‫کار برای فعالیت در این مجموعه را افزایش داده است‪.‬‬ ‫تش��کیل تیم های امداد و نجات معدن‪ ،‬وج��ود مرکز بهداری با‬ ‫کادر پزش��کی و پرس��تاری و امبوالنس‪ ،‬ایجاد پد هلیکوپتر برای‬ ‫امدادرسانی اضطراری‪ ،‬کنترل پساب و مدیریت پسماندها‪ ،‬توسعه‬ ‫فضای سبز‪ ،‬استفاده از سیس��تم های پایش مستمر انواع گازهای‬ ‫معدنی‪ ،‬زهکش��ی گاز متان الیه های زغالی‪ ،‬ایجاد ایس��تگاه های‬ ‫کنت��رل گاز در حفریات زیرزمینی و انتقال داده به س��طح جهت‬ ‫کنترل مس��تمر‪ ،‬تجهی��زات ایمنی نصب ش��ده روی تجهیزات و‬ ‫ماشین االت و سیس��تم های مستقر در مس��یرهای معدنی برای‬ ‫جلوگی��ری از ب��روز حوادث و کنترل مخاطرات��ی همانند انفجار و‬ ‫اتش سوزی‪ ،‬بازرسی مستمر تمامی جبهه کارها‪ ،‬انجام کار از طریق‬ ‫شیوه نامه های تایید شده‪ ،‬بروزرسانی مستمر دانش ایمنی نیروها‬ ‫و س��رویس و نگهداری مس��تمر و موثر تجهیزات مورد استفاده‪ ،‬از‬ ‫جمله مهم ترین اثار س��طح باالی ایمنی ش��رکت اس��ت که باعث‬ ‫شده شرکت زغال سنگ پروده طبس چندین دوره به عنوان واحد‬ ‫برتر ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست و همچنین واحد صنعت سبز‬ ‫استان‪ ،‬مورد تقدیر و تجلیل واقع شود‪.‬‬ ‫به واسطه همین فعالیت ها و پیشگامی در عرصه ایمنی معادن‪،‬‬ ‫کارگروه ‪ HSEE‬معادن استان خراسان جنوبی نیز توسط سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان با محوریت ش��رکت زغال سنگ‬ ‫پروده طبس تشکیل شده و مدیرعامل شرکت ریاست این کارگروه‬ ‫را عهده دار است تا با بازدیدهای دوره ای و ارائه راهکار و پیشنهادات‬ ‫متناس��ب‪ ،‬عالوه بر رفع مش��کالت جاری ایمنی معادن‪ ،‬زمینه را‬ ‫برای ارتقای سطح و استانداردهای ایمنی در تمامی معادن استان‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫€ €بهره برداری از هش�تمین کارگاه اس�تخراج مکانیزه‬ ‫زغال سنگ به کجا رس�ید‪ ،‬این کارگاه مجموع استخراج‬ ‫زغال پروده را به چه میزان خواهد رساند؟‬ ‫هش��تمین کارگاه استخراج النگوال شرکت زغال سنگ پروده‬ ‫طبس با عنوان ‪ E۴‬همزمان با دهه مبارک فجر‪ ،‬وارد فاز عملیاتی‬ ‫ش��ده و اس��تخراج ذخایر ان اغاز ش��د‪ .‬این کارگاه در عمق ‪۶۰۰‬‬ ‫متری زمین قراردارد و ذخیره زغال سنگ ان حدود یک میلیون‬ ‫تن اس��ت و طبق پیش بین��ی و برنامه ریزی انجام ش��ده‪ ،‬فرایند‬ ‫استخراج زغال س��نگ از این کارگاه تا پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬به طول‬ ‫خواهد انجامید‪.‬‬ ‫با لحاظ کردن ذخیره این کارگاه‪ ،‬مجموع استخراج زغال سنگ‬ ‫خام شرکت از ابتدای فعالیت بهره برداری‪ ،‬به بیش از ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تن و مجموع کنس��انتره تولیدی شرکت نیز حدود ‪ ۵‬میلیون تن‬ ‫خواهد رسید‪ .‬وجود ‪۷۶‬درصد ذخایر زغال سنگ کشور در منطقه‬ ‫طب��س‪ ،‬زغال س��نگ را به عنوان محور اصلی توس��عه منطقه در‬ ‫سال های اخیر مورد توجه قرار مسئوالن قرار داده است‪ ،‬هرچند‬ ‫ک��ه این مهم هنوز به مفه��وم واقعی کلمه تحقق نیافته و عینیت‬ ‫بخش��یدن به این موضوع‪ ،‬مستلزم همراهی و هم افزایی متولیان‬ ‫مدیریتی منطقه و مسئوالن امر در رده های باالی کشوری است تا‬ ‫سندی جامع و کامل برای توسعه بر محوریت زغال سنگ تدوین‬ ‫شود‪ .‬با این حال‪ ،‬شرکت زغال سنگ پروده طبس که بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده زغال س��نگ ایران محسوب شده و درحال حاضر به‬ ‫تنهایی حدود نیمی از نیاز صنایع داخلی به این محصول را تامین‬ ‫ می کن��د‪ ،‬عالوه بر اهداف اجرایی و عملیاتی خود‪ ،‬ابادانی منطقه‬ ‫را در زمینه های معدنی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫ورزش��ی و عمرانی هم��واره مدنظر ق��رار داده و اقدامات موثری‬ ‫را انج��ام داده اس��ت‪ .‬نکت��ه دارای اهمیت که ش��اید کمتر به ان‬ ‫توجه می شود این اس��ت که شرکت زغال سنگ پروده طبس در‬ ‫حالی بیش��ترین سهم را در توسعه و ابادانی منطقه در حوزه های‬ ‫مختل��ف به خود اختصاص داده که فقط حدود ‪۵‬درصد از ذخیره‬ ‫‪ ۱ .۱‬میلیاردتن��ی پ��روده را جهت معدن��کاری در اختیار دارد و‬ ‫بخ��ش عمده و قابل توج��ه ذخایر این منطق��ه در اختیار بخش‬ ‫دولتی و سایر ش��رکت های منطقه است‪ .‬تحقق واقعی توسعه بر‬ ‫محور زغال س��نگ زمانی در شهرس��تان وسیع و گسترده طبس‬ ‫انج��ام خواهد ش��د که برنام��ه ای جامع برای مش��ارکت تمامی‬ ‫دس��ت اندرکاران این حوزه تدوین ش��ده و تمام��ی بهره برداران‬ ‫منطقه به فراخور منابع در اختیار‪ ،‬در پروژه توس��عه جامع منطقه‬ ‫مشارکت فعال داشته باشند‪ .‬بدیهی است انجام این مهم عالوه بر‬ ‫اینکه تمرکززدایی از یک بهره بردار خاص را به همراه خواهد شد‪،‬‬ ‫روند توسعه را نیز شتاب بخشیده و انتفاع عموم مردم شهرستان‬ ‫را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت پ�روده طب�س در ح�وزه مس�ئولیت های‬ ‫اجتماعی چه رویکرد و عملکردی دارد؟‬ ‫نگاهی به اهم برنامه هایی که ش��رکت زغال سنگ پروده طبس‬ ‫در قالب مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬برای توسعه و ابادنی شهرستان‬ ‫انجام داده و مقایسه ان با شرایطی که در صورت مشارکت واقعی‬ ‫همه فعاالن زغال س��نگ منطقه قابل انجام خواهد بود‪ ،‬به خوبی‬ ‫نش��ان می دهد که تدوین صحیح و اجرای اصولی برنامه توس��عه‬ ‫شهرس��تان بر محوریت زغال سنگ و البته س��ایر منابع طبیعی‬ ‫بس��یار ارزش��مندی که در اختیار بهره برداران بومی و غیربومی‬ ‫اس��ت‪ ،‬می تواند تحوالت عمیق و مثبت با کارکردهای گوناگون‬ ‫ایجاد کرده و منجر به توسعه جامع و همه جانبه شهرستان شود‪.‬‬ ‫مهم تری��ن فعالیت ه��ای عام المنفع��ه و برنامه های ش��رکت‬ ‫زغال س��نگ پروده طب��س برای عمران و ابادان��ی منطقه که در‬ ‫قالب مس��ئولیت های اجتماعی به انجام رسیده یا در دست اجرا‬ ‫ست‪ ،‬عبارتند از‪:‬‬ ‫تصویب احداث پروژه ‪ ۲۰‬هکتاری پردیس بزرگ اموزش��ی‬‫زغال سنگ طبس‬ ‫کمک مالی به اجرای طرح توسعه اورژانس بیمارستان شهید‬‫سیدمصطفی خمینی طبس‬ ‫احداث مجموعه ابی و نوس��ازی زمین چمن فوتبال با هدف‬‫برخورداری عموم شهروندان‬ ‫چارتر صندلی پرواز و انجام خدمات هندلینگ با تامین نیروی‬‫انسانی و تجهیزات جهت کمک به استمرار پروازها‬ ‫طراحی و اجرای نما و پیاده رو س��ازی ضلع جنوبی شرکت به‬‫میزان ‪ ۵۰۰۰‬مترمربع‬ ‫طراحی‪ ،‬اماده س��ازی و اجرای میدان بزرگ زغال س��نگ در‬‫ورودی شمالی شهر طبس به وسعت ‪۲۷‬هزار مترمربع‬ ‫کمک به ترمیم و نوسازی زمین چمن مجموعه ورزشی ازادی‬‫طبس‪ ،‬سالن عفاف و کمک به احداث زمین های ورزشی ساحلی‬ ‫تامی��ن اعتب��ار ط��رح کنکور طالی��ی با ه��دف تقویت بنیه‬‫علمی دانش اموزان مس��تعد شهرستان و تامین جوایز تجلیل از‬ ‫برترین های کنکور‬ ‫کم��ک به تکمی��ل س��اخت و تجهیز مس��اجد و هیات های‬‫مذهبی‪ ،‬مدارس و نهادها و مراکز خدمات عمومی‬ ‫حمایت از تیم های متعدد ورزشی و به ویژه حضور تیم هندبال‬‫زغال سنگ طبس در مسابقات لیگ برتر مردان ایران در امسال‬ ‫تامی��ن مالی برنامه های مختل��ف فرهنگی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬علمی و‬‫اموزشی‬ ‫کمک های مالی و تجهیزاتی به هموطنان هنگام وقوع بالیای‬‫طبیعی‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1468‬‬ ‫پیاپی ‪2786‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫در بررسی تاثیر عملکرد نمایندگان مجلس در رشد معدن مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین مالی‬ ‫راه حل مشکل‬ ‫معدن کاران‬ ‫کلید رشد معدن در دست قانون گذار‬ ‫سید مهدی مقدسی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نقش مجلس شورای اسالمی و به طور خاص کمیسیون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن در رش��د بخش معدن بر هیچ کس��ی‬ ‫پوش��یده نیس��ت‪ .‬نمایندگان مجلس می توانند با ارتباط‬ ‫ب��ا بخش ه��ای مختلف و کس��ب اگاه��ی از دغدغه های‬ ‫معدنکاران به مش��کالت بخش معدن اگاه ش��ده و برای‬ ‫ح��ل ان چاره اندیش��ی کنند‪ .‬در این گ��زارش با توجه به‬ ‫انتخابات دوره یازدهم مجلس ش��ورای اس�لامی که روز‬ ‫جمعه ‪ 2‬اسفند برگزار می شود‪ ،‬روزنامه‬ ‫به بررسی‬ ‫تاثی��ر نماینده ها و انتخابات در بخ��ش معدن پرداخته و‬ ‫بررس��ی می کند چقدر وجود مجلس برای فعاالن معدنی‬ ‫مهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند مصوبات کارشناسی شده‬ ‫رضا علیزاده‬ ‫احمد شریفی‬ ‫رضا علیزاده‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه نقش مجلس در حوزه معدن‬ ‫بسیار مهم است‪ ،‬به خالهای قانونی و اقداماتی که تاکنون‬ ‫مجلس در بخش معدن انجام داده اس��ت اشاره کرد و به‬ ‫گف��ت‪ :‬نماینده ه��ا در پرکردن ای��ن خالها نقش‬ ‫مهمی دارند و باید در کنار معدنکاران باشند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫دوره دهم با ذکر مثال گفت‪ :‬در قانون برنامه ششم درباره‬ ‫تشکیل ش��ورای معادن در اس��تان ها صحبت شد چراکه‬ ‫تصوی��ب این قانون می توانس��ت نقش مهم��ی برای حل‬ ‫موضوعات مختلف معدن و حمایت از معدنکاران داش��ته‬ ‫و راهگشای بسیاری از مشکالت باشد‪.‬‬ ‫علیزاده همچنین با اشاره به اهمیت دوری از خام فروشی‬ ‫و نقش مجلس برای حل ان بیان کرد‪ :‬مجلس برای تبدیل‬ ‫ماده معدن��ی خام به محصول نهای��ی می تواند راهکارها و‬ ‫مصوباتی را مطرح کند و برای معدنکاران مشوق بگذارد‪ .‬او‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سیاست کالن کشور این است که تا حد امکان‬ ‫با خام فروشی‪ ،‬مقابله شود اما از طرف دیگر باید راهکارها‬ ‫و مشوق هایی برای معدنکاران در نظر گرفت و مسیرهایی‬ ‫را باز گذاشت تا جلوگیری از خام فروشی منجر به تعطیلی‬ ‫معادن کش��ور نشود و به عبارتی با این سیاست معادن را‬ ‫به بن بست نرسانیم‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس تاکید کرد‪ :‬برای مقابله با خام فروشی‬ ‫و در عین حال حمایت از معدنکار به مصوبات مناس��ب و‬ ‫کلید اصلی رش��د معدن در دس��ت قانون گذار اس��ت به‬ ‫گفت‪ :‬درست اس��ت وقتی قانونی مصوب می شود‬ ‫و در اختی��ار معدنکار قرار می گیرد ممکن اس��ت اجرایی‬ ‫نشود اما همچنان مجلس و نماینده ها نقش کلیدی دارند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سنگ ایران با انتقاد از سیاست هایی که در‬ ‫گذش��ته در بخش معدن اجرایی ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در گذش��ته متاس��فانه قانون مع��ادن و ا ئین نامه اجرایی‬ ‫ان توس��ط حوزه معاونت معدنی در وزارتخانه عملیاتی و‬ ‫اجرایی نش��ده است بنابراین اگر امروز کسی می خواهد به‬ ‫مجل��س ورود کند باید حداق��ل در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی متخصص و متعهد باشد‪.‬‬ ‫ش��ریفی درب��اره انتظار خ��ود از نماینده ه��ای مجلس‬ ‫یازدهم اظهار کرد‪ :‬نماینده هایی که وارد مجلس می شوند‬ ‫و به طور خاص اعضای کمیسیون صنایع و معادن باید در‬ ‫راستای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی تالش کنند‪.‬‬ ‫انتظ��ار داریم برخی از قوانین را اصالح کرده و ضوابطی را‬ ‫در قوانین بودجه در نظر گیرند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬ازانجای��ی که معدن بخ��ش مهمی از‬ ‫اقتصاد کشور را تشکیل می دهد به این معنی که می تواند‬ ‫صادرات و ارزاوری به کشور داشته باشد‪ ،‬اشتغال گسترده‬ ‫ایج��اد کند و در راس��تای اقتص��اد مقاومتی خدمت کند‬ ‫بنابرای��ن مجلس جایگاه مهمی دارد و کس��انی که هفته‬ ‫اینده انتخاب می ش��وند باید به بخ��ش معدن توجه ویژه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��نگ ایران در پاس��خ به این س��وال که‬ ‫ام��روز بزرگترین دغدغه بخش معدن در ارتباط با مجلس‬ ‫چیس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬بزرگتری��ن دغدغه این اس��ت که‬ ‫نماینده های کمیس��یون صنایع و معادن به درد دل هیات‬ ‫مدیره و تشکل های بخش معدن گوش دهند‪.‬‬ ‫ش��ریفی ادامه داد‪ :‬باید حرف کارشناسی را از تشکل ها‬ ‫بش��نوند و با انه��ا به طور مداوم در ارتب��اط و تبادل نظر‬ ‫کارشناسی باش��ند‪ .‬تشکل هایی مثل انجمن سنگ‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫ خان��ه مع��دن و‪ ...‬متخصصین مجان��ی در اختیار مجلس‬ ‫هس��تند و مجلس باید از این نعمت به��ره ببرد‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ه��ر وقت نماینده ها اراده کنند انها در اختیارش��ان‬ ‫هستند تا کمک کنند تصمیمات کارشناسانه بگیرند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ماش��ین االت فرس��وده در کار معادن اختالل‬ ‫ایجاد می کنند بنابراین برای اینکه ظرفیت معادن‬ ‫کشور را افزایش دهیم باید به فناوری روز مجهز‬ ‫شویم‪ .‬البته امروز با وجود تحریم ها نمی توانیم در‬ ‫حوزه ورود ماشین االت معدنی کارچندانی انجام‬ ‫دهیم بنابراین باید س��عی کنیم به دانش داخلی‬ ‫توجه کنی��م و توانمان را با تولید ماش��ین االت‬ ‫داخل��ی افزایش دهیم‪ .‬برای این مهم مس��ئوالن‬ ‫باید به رش��د تولیدات داخل��ی در بخش معدن‬ ‫کمک کنند‪ .‬در این بین قانون استفاده حداکثری‬ ‫از ظرفیت تولید داخل و تاکید نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اس�لامی بر ان این مسئله را مورد تاکید‬ ‫قرار داده که مس��ئوالن کشور دغدغه حمایت از‬ ‫تولید داخلی داشته باش��ند‪ .‬بنابراین انتظار این‬ ‫اس��ت که از ظرفیت واحدهای تولی��دی در امر‬ ‫تولید ماش��ین االت و ابزار االت معدنی اس��تفاده‬ ‫ش��ود و ش��رکت های تولیدکننده هم خود را به‬ ‫نحوی شایسته در معرض نمایش بگذارند‪ .‬البته‬ ‫معدنکاران برای اینکه دس��ت به تولید ابزاراالت‬ ‫م��ورد نیاز خود بزنند بای��د از نظر مالی حمایت‬ ‫ش��وند‪ .‬در واقع کلید حل مشکل معدنکاران در‬ ‫بحث تامین مالی اس��ت‪ .‬متاسفانه فعاالن معدنی‬ ‫برای اینکه س��فارش الزم را به تولیدکننده های‬ ‫داخلی بدهند بیش��تر در تامین منابع مالی دچار‬ ‫مش��کل هس��تند‪ .‬اگر یک مدل مالی مناس��ب‬ ‫طراحی ش��ود که در ان بانک ها وام مورد نیاز را‬ ‫به بهره برداران معدنی پرداخت کنند این مسئله‬ ‫می تواند به رون��ق معادن کمک کند‪ .‬درحالی که‬ ‫ما ش��رکت های خوبی در کشور داریم اما عمدتا‬ ‫هم تولید کننده و هم بهره بردار برای تامین مالی‬ ‫با مشکل روبه رو هس��تند‪ .‬در این بین اگر دولت‬ ‫و مجلس به دنبال تقویت تولید و رفع مش��کالت‬ ‫بهره ب��رداران در ح��وزه معدن هس��تند ضروری‬ ‫است یک مدل مالی تعریف کنند تا بهره برداران‬ ‫با خیالی اسوده دست به تولید بزنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا علیزاده‪ :‬برای مقابله با خام فروش��ی و در عین حال حمایت از‬ ‫معدنکار به مصوبات مناس��ب و کارشناسی ش��ده نیاز داریم تا هم‬ ‫جلوی خام فروشی گرفته شود و هم معادن تعطیل نشوند‬ ‫کارشناسی شده نیاز داریم تا هم جلوی خام فروشی گرفته‬ ‫شود و هم معادن تعطیل نشوند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬مجلس در‬ ‫این حوزه با همکاری وزارتخانه‪ ،‬اتحادیه ها و اتاق بازرگانی‬ ‫بررسی هایی را انجام داده است و همچنان هم پیگیر است‪.‬‬ ‫علی��زاده با تاکی��د بر اینک��ه مجلس موظف اس��ت تا‬ ‫جایی که می تواند مس��یر را برای رون��ق معادن و فعالیت‬ ‫درست معدنکاران هموار کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موانع زیادی در‬ ‫حوزه معدن وجود دارد که کمیس��یون صنایع و معادن و‬ ‫کمیته معدن باید در جریان ان قرار بگیرند‪ .‬باید اطالعات‬ ‫از سوی معدنکاران به نمایندگان داده شود تا انها بتوانند‬ ‫به درستی موضوعات را بررسی کرده و خال و قوانین دست‬ ‫و پا گیر را حذف کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫در پای��ان گفت‪ :‬تس��هیل کار معدن��کاران و کاهش روند‬ ‫بروکراسی از جمله مواردی است که مجلس بر ان تمرکز‬ ‫دارد‪ .‬البته در این بین اگر معدنکاران با ش��وق بیش��تری‬ ‫فعالی��ت و با نمایندگان هم��کاری کنند مجلس هم بهتر‬ ‫می تواند در کنار انها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹به درد دل معدنی ها گوش دهید‬ ‫احمد ش��ریفی‪ ،‬دبیر انجمن س��نگ ایران با بیان اینکه‬ ‫افتتاح طرح های عمرانی و اشتغالزایی فوالد خوزستان‬ ‫طرح های عمرانی و اشتغال زایی شرکت فوالد خوزستان به مناسبت دهه‬ ‫مبارک فجر با حضور حجت االسالم و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد‬ ‫نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین خضیراوی‬ ‫ن وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫امام جمعه شهرستان کارون‪ ،‬خداداد غریب پور معاو ‬ ‫تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان‪،‬‬ ‫امیرحس��ین نظری رئیس س��ازمان صتع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خوزس��تان‪،‬‬ ‫عبدالکریم درویش زاده مدیرکل راه اهن جنوب و س��ایر مس��ئوالن استانی‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬بهمن ماه ‪ ۹۸‬افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزاراش خبرنگار روابط عمومی‪ ،‬اولین طرح‪ ،‬افتتاح پایانه خدماتی فنی‬ ‫شرکت چند وجهی فوالد لجستیک از شرکت های تابعه فوالد خوزستان به‬ ‫مساحت ‪ ۳۲۰۰‬بود که با هدف تامین‪ ،‬نگهداری و پشتیبانی از ناوگان های‬ ‫کامیون موجود در حوزه حمل ونقل و تس��ریع در حمل جاده ای مواد اولیه‬ ‫با دریافت مجوز نمایندگی ش��رکت اریا دیزل در شهر اهواز به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬همچنین مالکیت ‪ ۳۰‬دستگاه کامیون ‪ c&c‬به ارزش ‪ ۴۵۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال‪ ،‬دیگر طرح��ی بود که در مراس��م افتتاحیه پایان��ه خدماتی فنی به‬ ‫بهره برداری رسید‪ .‬هدف از اجرای این طرح تامین قطعات و برطرف نمودن‬ ‫مشکالت فنی کامیون های ملکی و استیجاری است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬کارگاه بزرگ اموزش��ی و خیاط خانه فوالد خوزس��تان دومین‬ ‫طرحی بود که در ش��هرک صنعتی شماره چهار اهواز به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫در ای��ن طرح که در راس��تای ایفای نقش مس��ئولیت های اجتماعی فوالد‬ ‫خوزستان به بهره برداری رسید‪ ،‬برای هفتاد تن به صورت مستقیم و پس از‬ ‫گذراندن اموزش های الزم ایجاد شغل می شود‪.‬‬ ‫گزارش خبرنگار ما حاکی اس��ت‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو به همراه اس��تاندار خوزستان‪ ،‬مدیرعامل فوالد‬ ‫خوزستان و سایر مسئوالن اس��تانی از روند اجرایی ساخت بیمارستان ‪۹۶‬‬ ‫تختخوابی فوالد خوزستان بازدید کردند‪.‬‬ ‫علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزس��تان از اختصاص یک هزار میلیارد‬ ‫ریال برای اتمام این طرح در مدت زمان ‪ ۱۸‬ماه خبر داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح احداث بیمارس��تان ‪ ۹۶‬تختخوابی در زمینی به مساحت‬ ‫‪۱۴‬هزار متر مربع از س��ال ‪ ۹۲‬اغاز ش��ده بود که با پیش��رفت فیزیکی ‪۲۵‬‬ ‫درصدی‪ ،‬طرح برای چندین سال متوقف بود‪.‬‬ ‫در ادامه کلنگ زنی طرح مهندسی‪ ،‬خرید‪ ،‬نصب و راه اندازی تصفیه خانه‬ ‫ت محیطی و اعتباری‬ ‫شیمیایی پساب صنعتی فوالد خوزستان‪ ،‬با نگاه زیس ‬ ‫بالغ بر ‪ ۹۸۰‬میلیارد ریال و استفاده از فناوری ‪ RO‬و با هدف تصفیه مجدد‬ ‫پس��اب صنعتی با ظرفیت ‪ ۷۵۰‬متر مکعب در س��اعت انجام ش��د‪ .‬اجرای‬ ‫ارتباطات مورد نیاز در محدوده تصفیه خانه موجود‪ ،‬ایس��تگاه پمپاژ اب نرم‬ ‫و صنعتی و احداث س��اختمان مورد نیاز اتاق برق و کنترل‪ ،‬انبار‪ ،‬تعمیرگاه‬ ‫و ازمایشگاه از دیگر نتایج اجرای طرح است‪.‬‬ ‫همچنین تفاهمنامه همکاری مش��ترک شرکت فوالد خوزستان و کمیته‬ ‫امداد امام خمینی(ره) اس��تان خوزس��تان برای ساخت ‪ ۵۰‬واحد مسکونی‬ ‫برای نیازمندان و محرومان شهرس��تان کارون از دیگر طرح هایی بود که در‬ ‫حضور معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو‪،‬‬ ‫استاندار خوزستان و سایر مسئوالن استانی به امضا رسید‪ .‬همچنین احداث‬ ‫ساختمان درمانگاه قلع ه چنعان با س��رمایه گذاری ‪ ۴۰‬میلیارد ریالی فوالد‬ ‫ح های در دست اجراست که با گذشت ‪ ۳‬ماه از اغاز‬ ‫خوزس��تان از دیگر طر ‪‎‬‬ ‫طرح‪ ،‬پیشرفت ‪ ۳۲‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫بخش پایانی برنامه های ش��رکت فوالد خوزس��تان در دهه مبارک فجر با‬ ‫رونمایی از سند طرح جامع توسعه شرکت فوالد خوزستان (فاز ‪ )٤‬و سند‬ ‫طرح جامع محیط زیست و پسماند همراه شد‪.‬‬ ‫ط‬ ‫غالمرضا ش��ریعتی اس��تاندار خوزس��تان در گفت وگو با خبرنگار رواب ‬ ‫عمومی‪ ،‬ضمن تقدیر از اجرای طرح های زیس��ت محیطی و مسئولیت های‬ ‫اجتماعی فوالد خوزس��تان اظهار داش��ت‪ :‬فوالد خوزس��تان با اجرای این‬ ‫طرح ها و توس��عه ناوگان حمل ونقل‪ ،‬عالوه بر ایجاد اشتغال برای ‪ ۲۰۰‬تن‪،‬‬ ‫به محرومیت زدایی اس��تان کمک شایانی کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬توجه ویژه‬ ‫شرکت فوالد خوزستان به توسعه منطقه و انجام مسئولیت های اجتماعی و‬ ‫حمایت مستقیم از طرح های عمومی استان قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اح��داث کارگاه بزرگ خیاطی با هدف ایجاد ش��غل برای‬ ‫هفتاد زن سرپرس��ت خانوار‪ ،‬س��اخت ‪ ۵۰‬واحد مسکن در مناطق محروم و‬ ‫احداث درمانگاه برای س��اکنان قلع ه چنعان‪ ،‬نش��ان از عزم جدی مجموعه‬ ‫فوالد خوزستان برای رسیدگی و توسعه منطقه است‪ .‬این عملکرد به ایجاد‬ ‫صمیمیت میان مردم منطقه و این شرکت منجر می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در پایان این مراسم لوح سپاس��ی از سوی حجت االسالم‬ ‫و المس��لمین خضیراوی امام جمعه و معصومه خنفری فرماندار شهرستان‬ ‫کارون به علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزستان در راستای کمک رسانی‬ ‫به مناطق محروم و کم برخوردار این شهرستان اهدا شد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪ 1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1468‬‬ ‫پیاپی ‪2786‬‬ ‫تعرفه ورود فرش‬ ‫دستباف به اوراسیا‬ ‫صفر شد‬ ‫تجمیع هوشمندانه به‬ ‫سبک وزارتخانه جدید‬ ‫گره گشایی از مشکالت‬ ‫در خانه ملت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫خواسته های تجاری از مجلس یازدهم‬ ‫‹ ‹بعد نظارتی مجلس تقویت شود‬ ‫رئیس کمیس��یون تس��هیل تجارت و‬ ‫توس��عه صادرات اتاق بازرگانی تهران‬ ‫معتق��د اس��ت که مجلس از گذش��ته‬ ‫تاکن��ون در راس ام��ور و به عن��وان‬ ‫باالترین و مهم ترین قوا بوده و جایگاه‬ ‫تقنین��ی و نظارتی هم دارد که حضور‬ ‫مجل��س پرقدرت و نمایندگان کارامد‬ ‫و اگاه به مسائل روز در کل کشور و به ویژه در بخش تجارت دارد‪.‬‬ ‫محم��د الهوت��ی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ش��فافیت‬ ‫قوانین همیش��ه به بهبود کسب وکار‪ ،‬کاهش رانت و سوءاستفاده‬ ‫احتمالی و جلوگیری از برداش��ت های س��لیقه ای از قانون منجر‬ ‫خواهد ش��د که در این راس��تا نقش مهم مجلس نمود بیشتری‬ ‫پیدا خواهد کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬بعد دوم که از بعد اول مهم تر است‬ ‫نظ��ارت بر اجرای قوانین اس��ت‪ .‬عملکرد مجالس از دوره دوم یا‬ ‫سوم به بعد که کشور ثبات بیشتری بعد از جنگ پیدا کرد نشان‬ ‫داد که مجلس از بعد تقنینی قوانین بسیاری تصویب کرده است‬ ‫ک��ه در راس��تای ش��فافیت هم بوده اس��ت‪ ،‬اما در بع��د نظارتی‬ ‫تاحدودی نس��بت به بعد قانون گذاری کمتر توجه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫الهوتی گفت‪ :‬حتی در دولت نهم ش��اهد بودیم مصوبات مجلس‬ ‫از س��وی رئیس جمهوری ابالغ نمی ش��د و رئیس مجلس مجبور‬ ‫بود ابالغ کند که به ایین نامه اجرایی نیاز داشت و دولت هم این‬ ‫ایین نامه ها را نمی نوش��ت‪ .‬رئیس کمیس��یون تسهیل تجارت و‬ ‫‹ ‹مجلس از بخش خصوصی نظرخواهی کند‬ ‫نای��ب رئی��س کمیس��یون توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫با بی��ان اینکه بیش��تر قوانینی که در‬ ‫بخش تج��ارت داریم مربوط به قانون‬ ‫تجارت اس��ت اظهارک��رد‪ :‬تاحدودی‬ ‫طبیعت مجلس مانند اتاق بازرگانی و‬ ‫س��ازمان پارلمان��ی دارد که نش��ان از‬ ‫شرکت های ایرانی‪ ،‬خال بازار لوازم خانگی را پوشش می دهند‬ ‫به دنب��ال قطع همکاری ش��رکت های ال ج��ی و سامس��ونگ کره جنوبی با‬ ‫ش��رکت های ایرانی در ماه های گذش��ته متاثر از تحریم های امریکایی‪ ،‬اخرین‬ ‫تابلوهای این دو ش��رکت در حال جمع اوری از س��طح ش��هر‪ ،‬فروش��گاه ها و‬ ‫مغازه هاس��ت و مش��تریان و خانواده ها می توانند محصوالت جایگزین س��ام و‬ ‫جی پالس را اس��تفاده کنند‪ .‬در این زمینه‪ ،‬س��یدعلیرضا موسوی مجد‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدی��ره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران به ایرنا گفت‪ :‬پایین اوردن‬ ‫تابلوهای شرکت کره ای سامسونگ از مغازه ها چند وقتی است اغاز شده و در‬ ‫هفته های اینده نخستین محصوالت جایگزین سامسونگ با برند سام وارد بازار‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گفته این مقام صنفی‪ ،‬اکنون کاره��ای مقدماتی انجام و تولیدات‬ ‫ازمایش��ی اغاز ش��ده اس��ت و تا پایان س��ال تلویزیون و مانیتور و از سال ‪۹۹‬‬ ‫لباسشویی و یخچال تولیدی این شرکت به بازار عرضه خواهند شد‪.‬‬ ‫موسوی مجد خاطرنشان کرد‪ :‬مشتریان محصوالت سامسونگ نگرانی نداشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬زیرا خدمت گارانتی را تا ‪ ۱۸‬ماه پس از تاریخ نصب و خدمات پس از‬ ‫فروش را تا ‪ ۱۰‬سال پس از خرید دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬زیرساخت های تولید محصوالت جدید همان زیرساخت هایی‬ ‫اس��ت که در زمان همکاری با این ش��رکت کره ای به ایران اورده ش��ده بود و‬ ‫اکن��ون ح��دود ‪ ۳۰‬درصد نیرویی که به دنبال تبعی��ت کره ای ها از تحریم های‬ ‫امریکای��ی به ناچار تعدیل یا بیکار ش��ده بودند به تدریج در حال بازگش��ت به‬ ‫کار هس��تند‪ .‬رئیس هیات مدیره انجمن لوازم صوت��ی و تصویری ایران گفت‪:‬‬ ‫شرکت های ایرانی با همه قدرت در راستای سیاست های کشور در حرکتند تا‬ ‫خالهای بازار لوازم خانگی پوشش داده شود‪.‬‬ ‫وی تاکیدکرد‪ :‬هرچند حرکت کره ای ها خوب نبود‪ ،‬اما برکت ان برای کشور‬ ‫حرکت در مس��یر خودکفایی و ارتقای داخلی س��ازی بود و محصوالت یادشده‬ ‫از طری��ق منابع تامین خارجی جایگزین با بهترین کیفیت مواد اولیه س��اخته‬ ‫می شوند‪ .‬سیدمرتضی میری‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی‬ ‫ایران نیز در این زمینه به ایرنا گفت‪ :‬پایین کشیده شدن تابلوهای سامسونگ‬ ‫و ال جی‪ ،‬پیش��نهاد این اتحادیه بود که در پی حرکت ناجوانمردانه کره ای ها و‬ ‫تحویل ندادن کاال و مواد اولیه به شرکت های ایرانی اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫وی یاداورش��د‪ :‬اکنون ش��رکت س��ام در حال تولید اخری��ن تلویزیون ها با‬ ‫استفاده از پنل های باقی مانده سامسونگ و عرضه انها به بازار است و به زودی‬ ‫تلویزیون های جدید این شرکت راهی مغازه ها و فروشگاه ها خواهد شد‪.‬‬ ‫میری ادامه داد‪ :‬یک س��الی از قطع همکاری ش��رکت ایرانی همکار با ال جی‬ ‫کره می گذرد و محصوالت تولیدی ان به جی پالس تغییر نام یافته اس��ت‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت نیز از حدود ‪ 8‬ماه پیش نسبت به نصب تابلوهای جدید و جایگزینی‬ ‫ان با تابلوهای ال جی اقدام کرده بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بررس��ی امارهای رسمی منتشرشده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت حاکی از تولید ‪ ۸۴۸‬هزار و ‪ ۳۰۰‬یخچال و فریزر از ابتدای امس��ال تا‬ ‫پایان اذر و رشد ‪ ۳.۹‬درصدی ان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫برپایه این امارها‪ ،‬در این مدت ‪ ۴۸۱‬هزار و ‪ ۳۰۰‬ماشین لباسشویی تولید شد‬ ‫که رشد ‪ ۲۴.۲‬درصدی در مقایسه با ‪ ۹‬ماه سال گذشته داشته است‪ .‬همچنین‬ ‫از ابت��دای امس��ال تا پای��ان اذر ‪ ۶۳۷‬هزار و ‪ ۷۰۰‬کولر ابی تولید ش��د که در‬ ‫مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته رشد ‪ ۲۲.۷‬درصدی نشان می دهد‪ .‬عالوه‬ ‫برای��ن تولید انواع تلویزیون در این مدت با افت ‪ ۸.۸‬درصدی همراه ش��د و به‬ ‫‪ ۵۱۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در اس��تانه انتخابات مجلس قرار داریم و همه می دانیم که در‬ ‫مدت اخیر نقش خانه ملت بیش از پیش در اقتصاد و جامعه نمود‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬تجارت یکی از بخش هایی است که در سال های‬ ‫متمادی تا حدودی مورد غفلت نمایندگان مردم در مجلس قرار‬ ‫گرفته که نمونه بارز ان قانون تجارت است که سال ها در مجلس‬ ‫خاک می خورد و پس از س��ال ها انچنان شتاب زده و غیراصولی‬ ‫بخش هایی از ان به تصویب رس��ید که دولت پیش��نهاد خود را‬ ‫پس گرفت و این الیحه از مجلس خارج شد‪ .‬نکته بعدی که مورد‬ ‫تاکید کارشناسان قرار گرفته‪ ،‬بعد نظارتی مجلس است که باید‬ ‫بیش از پیش تقویت ش��ود و در واقع با تصویب قوانین بر اجرای‬ ‫انها نیز نظارت کافی و الزم وجود داش��ته باش��د‪ .‬این در حالی‬ ‫است که کارشناسان معتقدند در دوره جدید مجلس‪ ،‬نمایندگان‬ ‫باید در تصمیم گیری ها از بخش خصوصی نیز نظرخواهی کنند‪.‬‬ ‫توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اظهارکرد‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫موضوع های قانون بهبود فضای کس��ب و کار بود که در مجلس‬ ‫وقت تصویب ش��د‪ ،‬اما دولت ان را قبول نداشت و ابالغ نکرد‪ .‬در‬ ‫بحث نظارت در بس��یاری موارد به عن��وان مثال ممنوعیت های‬ ‫صادراتی و عوارض صادراتی که بیش��تر انها برخالف نص صریح‬ ‫قانون اس��ت بعد مس��ئولیتی مجلس نادیده گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫الهوتی ادامه داد‪ :‬افزایش نرخ ارز متناسب با تورم یکی از قوانینی‬ ‫است که از دولت سازندگی به بعد وجود داشته اما اجرا نمی شد‪.‬‬ ‫به ج��ز دولت اصالحات ک��ه ارز را تک نرخی کردد تمام دولت ها‬ ‫به دلی��ل درام��د نفتی با س��رکوب نرخ ارز جل��و امدند و بعد که‬ ‫منابع ش��ان تحلی��ل رفت با جهش نرخ ارز جامعه را ش��وک زده‬ ‫کردند‪ .‬وی گفت‪ :‬این امر تاثیر منفی بر اقتصاد و جامعه گذاشته‬ ‫و اگر نظارت دقیق از س��وی مجلس اجرایی می ش��د و مکانیسم‬ ‫نظارت��ی فع��ال بود به طور قطع باید تذکرات به دولت ها داده و با‬ ‫انها برخورد می شد که در شرایطی که به عنوان مثال‪ ،‬تورم حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصد است نباید جلوی افزایش نرخ ارز گرفته شود تا یکباره‬ ‫دچار جهش شود‪ .‬او با تاکید براینکه باید توجه بیشتری به بعد‬ ‫نظارت��ی مجلس ش��ود و مجلس خود را مس��ئول بداند و بدون‬ ‫مماش��ات ب��ا دولت ها برخ��ورد کند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مجلس از توجه ویژه ای برخوردار اس��ت ام��ا بنا به دالیلی مانند‬ ‫تحریم و ش��رایط حس��اس تصمیم ه��ای فراقانون��ی هم گرفته‬ ‫می ش��ود که بس��یاری از این موضوع ها با مصوبات مجلس مغایر‬ ‫اس��ت البته اینها قوانین ش��رایط ویژه و موقت اس��ت اما به نظر‬ ‫می رس��د جایگاه تقنینی کشور را خدشه دار کند؛ بنابراین شاید‬ ‫بهتر است راه حلی وجود داشته باشد که ضمن تصمیم گیری های‬ ‫به موقع باتوجه به ش��رایط حس��اس کش��ور‪ ،‬به بخش تقنینی و‬ ‫قانون گذاری هم دچار خدش��ه نش��ود‪ .‬الهوتی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫غیراین صورت به نوعی به جامعه و مخاطب القا می ش��ود که هر‬ ‫قانونی تصویب ش��ود در مراجع دیگر می تواند وتو ش��ود و تغییر‬ ‫کند که در این صورت به طور قطع ان برداشت و انتظاری که از‬ ‫مجل��س داریم در دید مخاطب کاه��ش می یابد؛ بنابراین ضمن‬ ‫توجه به شرایط کنونی و اهمیت تصمیم گیری‪ ،‬نیازمند همراهی‬ ‫و همدلی هس��تیم که باعث نش��ود جایگاه مجلس متزلزل شود‪.‬‬ ‫به گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬مهم ترین چالش��ی که در چند س��ال گذش��ته‬ ‫درباره مس��ائل تقنین��ی در حوزه تجارت وجود داش��ت‪ ،‬قانون‬ ‫تجارت بود که چندین س��ال در مجلس معطل ماند و س��ر وصدا‬ ‫کرد‪ .‬این قانون به گونه ای تصویب می ش��د که دولت به خواس��ت‬ ‫بخش خصوصی مجبور شد پیشنهاد را پس بگیرد‪ .‬در نتیجه این‬ ‫قانون که یکی از ضرورت های اصالحی تجارت کشور بود به دلیل‬ ‫نگرانی ه��ای بخ��ش خصوصی و دولت متوقف و از مجلس خار ج‬ ‫ش��د‪ .‬اینکه دوباره این قانون چه زمانی به مجلس برود و بررسی‬ ‫و تصویب ش��ود زمانبر خواهد بود که به طور قطع باعث خس��ران‬ ‫و ضرر برای اقتصاد کش��ور خواهد بود‪ ،‬چراکه این قوانین شفاف‬ ‫هس��تند که می توانند شرایط فضای کسب و کار را تضمن کنند‬ ‫و این اطمینان را به جامعه اقتصادی کش��ور بدهند که ش��رایط‬ ‫رقابتی و شفاف است‪ .‬وی با اشاره به بودجه سال ‪ ۹۸‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫س��ابقه نداش��ته که در بودجه یک س��ال‪ ،‬برای سال گذشته هم‬ ‫تعیی��ن تکلیف ش��ود‪ .‬همچنی��ن درباره برگش��ت ارز حاصل از‬ ‫صادرات یا معافیت های صادراتی و استرداد مالیات ارزش افزوده‬ ‫قانونی که در بودجه تصویب ش��ده اس��ت با وجود اینکه بودجه‬ ‫قانون موقت و یک س��اله اس��ت اما در عمل ماده ‪ ۳۴‬قانون رفع‬ ‫موانع تولید که احکام دائمی و قانون باالدستی است را نفی کرده‬ ‫اس��ت و مجلس توجهی به ان نداشته و این قانون اجرایی نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این ش��رایط امروز می بینیم صادرکنندگان با مشکل‬ ‫روبه رو هس��تند و بودجه س��ال ‪ ۹۸‬برای سال ‪ ۹۷‬به نوعی عطف‬ ‫به ماسبق شده است‪ .‬الهوتی گفت‪ :‬درحال حاضر درباره استرداد‬ ‫با وجود همه تالش هایی که شد و اتاق بازرگانی منطقی موضوع‬ ‫اس��ترداد را مطرح کرد و امروز صادرکنندگان منابع هنگفتی از‬ ‫س��رمایه خود را نتوانس��تند دریافت کنند هنوز حل نشده است‪.‬‬ ‫این درح الی اس��ت که در س��ال رونق تولید قرار داریم و شرایط‬ ‫سخت تر و پیچیده تر شده است‪ .‬اگر در قوانین و قانون گذاری ها‬ ‫درس��ت برنامه ری��زی نکنی��م به دنب��ال انها زیرس��اخت ها هم‬ ‫به درستی اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫موس��وی‪ :‬همیشه بر توسعه صادرات غیرنفتی تاکید شده و تسهیل این‬ ‫امر به شعارهایی تبدیل شده که در سطح ملی مطرح می شود‬ ‫اهمی��ت باالی بخش خصوصی دارد‪ .‬ضمن اینکه حتی انتخابات‬ ‫این دو نهاد هم ش��بیه هم اس��ت‪ .‬س��یدمصطفی موس��وی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به قانون تجارت تصریح کرد‪ :‬انتطار‬ ‫بخش خصوصی این بوده اس��ت که حداقل نظر بخش خصوصی‬ ‫و اتاق بازرگانی اعمال می شد اما در بسیاری از بخش ها این قصور‬ ‫انجام می ش��د و بدون اینکه نظ��ری بگیرد قوانینی را به تصویب‬ ‫رس��اندند‪ .‬وی افزود‪ :‬بخش خصوصی در تصویب قانون تجارت‬ ‫دوهفته قبل ازتصویب کلیات مطلع شد و این در حالی است که‬ ‫قانون گفته است اتاق ایران مشاورز ‪۳‬قوه است اما در بسیاری از‬ ‫م��وارد مخفی می ش��ود و بدون نظرخواه��ی از بخش خصوصی‬ ‫قوانی��ن را تصوی��ب می کنند و پس از اینکه ضعف ها مش��خص‬ ‫می ش��ود تازه به س��راغ بخ��ش خصوصی می رویم ک��ه متمم و‬ ‫اصالحی��ه بزنی��م‪ .‬در این ش��رایط بخش خصوص��ی هم متضرر‬ ‫می شود‪ .‬موسوی تاکید کرد‪ :‬مجلس باید بخش خصوصی را در‬ ‫کن��ار خود قرار دهد نه در مقابل خود‪ .‬ش��یوه نامه و ایین نامه ها‬ ‫قابل تغییر هستند نه اینکه وحی منزل باشند‪ ،‬بلکه تغییر دادن‬ ‫قانون بس��یار سخت تر از ایین نامه است؛ بنابراین مجلس باید از‬ ‫بخش خصوصی استفاده کند تا قانون دوباره مورد بازنگری قرار‬ ‫نگیرد و ش��یوه نامه ای اضافه شود‪ .‬او گفت‪ :‬متاسفانه در بسیاری‬ ‫موارد حتی بدون اینکه کوچک ترین مشورتی با بخش خصوصی‬ ‫شود یک قانون تصویب خواهد شد و حتی پس از تصویب شدن‬ ‫مطلع می ش��وند‪ .‬انتظار داری��م در دوره بعدی و دوره های بعدتر‬ ‫این موضوع اصالح شود و مسیر گذشته را تکرار نکنند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران با بی��ان اینکه برخی تخص��ص الزم را ندارند و نمی دانند‬ ‫جای��گاه بخش خصوصی چیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم��ه دنیا براین‬ ‫اس��ت که بخش خصوصی را قوی کنند اما در کش��ور ما این گونه‬ ‫نیس��ت‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که رهبر معظم انق�لاب نیز تاکید‬ ‫داش��تند که باید از بخش خصوصی نظرخواهی شود و دیدگاه ها‬ ‫نیز در تصمیم گیری ها اعمال شود اما این امر اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫موس��وی با تاکید براینکه همیشه بر توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫تاکید ش��ده و تسهیل این امر به ش��عارهایی تبدیل شده که در‬ ‫س��طح ملی مطرح می شود و می خواهیم نشان دهیم که دیدگاه‬ ‫صادراتی داریم اما در کنار این مورد باید دیدگاه تولید محور هم‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬در واقع شعارهایی که می دهیم با عملکردمان در‬ ‫تضاد است‪ .‬هنوز دارای ضعف هستیم و باور نکرده ایم که کاالها‬ ‫باید صادراتی باش��د و تصمیم س��ازان و تصمیم گیران این مهم را‬ ‫پررنگ تر کرده اند‪ .‬در واقع فرهنگ صادراتی در کشور ما نهادینه‬ ‫نشده است چراکه بدون اینکه صادرکننده در جریان باشد قانونی‬ ‫را مصوب می کنیم و طبیعتا ان قانون نمی تواند کارایی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در دوره جدید می خواهیم کس��انی وارد‬ ‫مجلس شوند که حداقل درباره مسائل تجارت و اقتصادی بدانند‬ ‫نه اینکه فقط شعار دهند‪ .‬در شرایط کنونی کشور نیاز به کسانی‬ ‫داریم که بتوانند اقتصاد مقاومتی و تحریم را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1468‬‬ ‫پیاپی ‪2786‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫فرصتی بی نظیر برای بازاریابی فرش دستباف ایرانی‬ ‫خبر‬ ‫درباره صادرات بیشتر از‬ ‫عمل‪ ،‬حرف می زنیم‬ ‫تعرفه ورود فرش دستباف به اوراسیا صفر شد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی‬ ‫تعرفه ورود‬ ‫فرش ایرانی‬ ‫به بازارهای‬ ‫اوراسیا صفر‬ ‫شده‪ ،‬این در‬ ‫حالی است‬ ‫که هم اکنون‬ ‫موقعیت بسیار‬ ‫مناسبی برای‬ ‫صادرات فرش‬ ‫دستباف ایرانی‬ ‫به روسیه‪،‬‬ ‫بالروس‪،‬‬ ‫قزاقستان‪،‬‬ ‫قرقیزستان‬ ‫و ارمنستان‬ ‫فراهم است‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با تاکید بر‬ ‫ض��رورت رونق تولید و صادرات فرش دس��تباف ایرانی‬ ‫و بازگشت جایگاه گذش��ته به صادرات فرش دستباف‬ ‫ایران در س��بد کاالهای صادراتی ایران گفت‪ :‬اکس��پو‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬دوب��ی فرصتی بی نظیر برای بازاریابی این هنر‪-‬‬ ‫صنعت اصیل ایرانی است؛ چراکه ‪ ۲۵‬میلیون نفر از این‬ ‫نمایشگاه بازدید می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬حس��ین مدرس خیابانی در کارگروه‬ ‫فرش استان فارس که در استانداری برگزار شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬فرش در مقطعی از زمان‪ ،‬یکی از کاالهای مهم و‬ ‫می��دان دار در حوزه صادرات غیرنفتی بوده و هر زمانی‬ ‫ک��ه صحبت از صادرات به میان می امده اس��ت‪ ،‬حتما‬ ‫ف��رش به عن��وان مهم تری��ن یا حتی نخس��تین کاالی‬ ‫صادراتی کش��ور‪ ،‬در ذهن افراد متبادر می شده؛ این در‬ ‫حالی است که درچند سال گذشته‪ ،‬صادرات غیرنفتی‬ ‫کش��ور افزای��ش یافت��ه و متاس��فانه فرش از توس��عه‬ ‫صادرات ج��ا مانده و حتی در م��واردی نیز‪ ،‬از اولویت‬ ‫سیاست گذاران خارج شده است‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با برش��مردن‬ ‫مزیت ه��ای تولید و ص��ادرات فرش دس��تباف افزود‪:‬‬ ‫مزیت های زیادی از جمله اش��تغال‪ ،‬ارزاوری و ظرفیت‬ ‫تولید در سراسر کش��ور با حداقل امکانات را در حالی‬ ‫می ت��وان ب��رای هنر‪-‬صنعت ف��رش دس��تباف ایرانی‬ ‫برش��مرد که اکنون این کاال به ویژه در حوزه اش��تغال‬ ‫روس��تایی‪ ،‬حرف زیادی برای گفته داش��ته و حتی در‬ ‫دورافتاده تری��ن نقاطی از کش��ور به لح��اظ اب و برق‬ ‫و زمین کش��اورزی‪ ،‬مش��کالت زیادی وج��ود دارد نیز‬ ‫فرشبافی رونق دارد‪ .‬اما این مزیت از انجایی بیشتر حائز‬ ‫اهمیت قرار می گیرد که از مهاجرت و حاشیه نشینی از‬ ‫روستاها به سمت شهرها‪ ،‬جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹باالتری�ن ارزش افزوده در میان کاالهای‬ ‫صادراتی به فرش تعلق دارد‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت توجه به ارزاوری در ش��رایط‬ ‫کنون��ی اقتصاد ایران‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬نکته حائز اهمیت‬ ‫درباره فرش دستباف‪ ،‬تولید با مواد اولیه داخلی است‪،‬‬ ‫ب��ه این معنا ک��ه تولید بس��یاری از کاالهای صادراتی‬ ‫کشور‪ ،‬مستلزم ارزبری به منظور تامین مواد اولیه است‪،‬‬ ‫در حالیکه بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز فرش‬ ‫دس��تباف در داخل تولید شده و نیازی به خروج ارز به‬ ‫منظور واردات مواد اولیه وجود ندارد؛ بنابراین صادرات‬ ‫این کاال نس��بت به س��ایر کاالهای غیرنفتی‪ ،‬به مراتب‬ ‫ارزاوری بیشتری برای کش��ور رقم می زند و از این رو‪،‬‬ ‫باید مورد حمایت جدی واقع شود‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی ب��ا بی��ان اینکه در عی��ن حالی که‬ ‫ص��ادرات فرش می توان��د به دلیل ارزش اف��زوده باالی‬ ‫تولید این کاال‪ ،‬ارزاوری مناس��بی برای کش��ور داشته‬ ‫باشد‪ ،‬شکل گیری زنجیره متعدد تولید و صادرات فرش‬ ‫نیز خود یک مزیت اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مرکز ملی فرش‬ ‫ایران به موازات کارگروه های تخصصی همچون س��تاد‬ ‫تنظیم بازار و توس��عه صادرات‪ ،‬یک س��تاد رونق تولید‬ ‫و حمای��ت از صادرات را ش��کل داده که دبیری ان به‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف‬ ‫س��پرده شده اس��ت‪ ،‬بر این اس��اس قرار است که این‬ ‫کارگروه به طور مرتب و هفتگی تش��کیل جلس��ه داده‬ ‫تا مسائل و مشکالت پیش روی تولید و صادرات فرش‬ ‫دستباف را از میان بردارد‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬کارگروه توسعه صادرات به طور مرتب‪،‬‬ ‫هر چهارشنبه س��اعت ‪ 8:30‬صبح و ستاد تنظیم بازار‬ ‫نی��ز به صورت مرتب و هفتگی‪ ،‬هر دوش��نبه س��اعت‬ ‫‪ 8:30‬صبح تش��کیل جلسه داده و تالش دارند مسائل‬ ‫و مشکالت پیش روی توسعه صادرات و تنظیم بازار را‬ ‫بررس��ی کرده و درب��اره ان تصمیم گیری کنند؛ ضمن‬ ‫اینکه در حوزه تش��کیل کارگروه توس��عه صادرات نیز‪،‬‬ ‫س��ه برش موضوعی‪ ،‬کاالیی یا کشورهای هدف ایجاد‬ ‫ش��ده تا به طور دقیق به مسائل و مشکالت پیش روی‬ ‫صادرات پرداخته شود‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی ادامه داد‪ :‬بر همین اس��اس‪ ،‬کارگروه‬ ‫رونق تولید و صادرات فرش دستباف ایران نیز در مرکز‬ ‫ملی فرش ایران ش��کل گرفت��ه و امیدواریم بتوانیم با‬ ‫همراهی بخش خصوصی‪ ،‬مسائل و مشکالت پیش روی‬ ‫تولید و ص��ادرات این هنر‪-‬صنعت اصی��ل ایرانی را از‬ ‫میان برداریم؛ این در حالی اس��ت که باور ما این است‬ ‫که اگر قرار اس��ت در کش��ور حرکتی به سمت توسعه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ایران گف��ت‪ :‬درباره صادرات حرف زیاد اس��ت اما عمل‬ ‫وجود ندارد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬غالمحس��ین ش��افعی‬ ‫در ایی��ن تجلی��ل از صادرکنن��دگان نمونه اس��تانی و‬ ‫کش��وری در اتاق بازرگانی خراس��ان رضوی با اشاره به‬ ‫نبود عملکرد مناس��ب در صادرات اظهار کرد‪ :‬قدردانی‬ ‫از فع��االن اقتصادی بای��د در عمل و ن��ه در حرف انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬درباره صادرات‪ ،‬امروز در کش��ور بسیار حرف زده‬ ‫می ش��ود اما عمل منتهی به نتیجه بس��یار کم است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در ش��رایطی ک��ه خود دولتم��ردان نام ان را‬ ‫جنگ اقتصادی گذاش��ته اند‪ ،‬مب��ارزان اقتصادی باید با‬ ‫پشتیبانی کامل حرکت کنند اما دراین شرایط در برخی‬ ‫موارد حتی به این رزمندگان پش��ت پا هم زده می شود و‬ ‫این نمی تواند شرایط جنگ را به صورت امیدوارانه ای به‬ ‫صحنه عمل بیاورد‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی ای��ران تصریح کرد‪ :‬به نظر من در مس��ائل‬ ‫اقتصادی یکی از مش��کالت این است که به عنوان نمونه‬ ‫در صادرات سازمان های مداخله گر بسیاری‪ ،‬شاید از ‪۲۰‬‬ ‫س��ازمان فراتر برود این سازمان ها اعم از توسعه تجارت‪،‬‬ ‫استاندارد‪ ،‬وزارت بهداشت سازمان مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز‪ ،‬س��تاد اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬گمرک و س��ازمان های بسیار‬ ‫دیگری هستند که این شرایط در هیچ جای جهان وجود‬ ‫ندارد و هر کدام از این سازمان ها به دنبال کار خود است‬ ‫و در این جا یک سخنگو و تصمیم گیر واحد وجود ندارد و‬ ‫با این شرایط همین مقدار صادرات هم خیلی زیاد است‪.‬‬ ‫ش��افعی اضافه کرد‪ :‬م��ا بارها اعالم کردیم که س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت تجدید س��اختار بدهد و متولی صادرات‬ ‫این سازمان باشد با این همه ناهماهنگی نمی توان اینده‬ ‫روش��نی را برای صادرات ایجاد کرد‪ ،‬درس��ت اس��ت که‬ ‫اکنون امار مثبتی داده می ش��ود ام��ا در نظر بگیرید که‬ ‫این امار می توانست چندین برابر باشد‪ .‬وی درباره ضعف‬ ‫تجاری ما در مقایس��ه با همس��ایگان تصری��ح کرد‪ :‬ما با‬ ‫هیچ کدام از همسایگان مان از نظر صادرات قابل مقایسه‬ ‫نیس��تیم و همواره عقب هستیم اش��کاالت را باید پیدا و‬ ‫حل کنیم اگر قاعده گذاری اصالح نش��ود‪ ،‬هیچ مشکلی‬ ‫درست نمی ش��ود و مشکالت پابرجا خواهد ماند‪ .‬رئیس‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درباره صندوق ضمانت صادرات به ویژه در ش��رایط‬ ‫کنونی که ریسک پذیری صادرات باالست‪ ،‬نمی توان کار‬ ‫کرد س��ازمان توسعه تجارت‪ ،‬وزارتخانه و دیگران تالش‬ ‫کردند و در نهایت موافقت انجام ش��د تا سرمایه صندوق‬ ‫ضمانت صادرات ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر باش��د گرچه باز هم‬ ‫در مقابل دیگران بس��یار کم است‪ .‬شافعی افزود‪ :‬با کمال‬ ‫تاسف‪ ،‬دیروز ش��نیدم که در کمیسیون تلفیق مانع این‬ ‫قضیه ش��دند و این نش��ان دهنده همان مسئله است که‬ ‫درباره صادرات شعار زیاد است اما عمل وجود ندارد‪ .‬اگر‬ ‫صادرات در این شرایط تنها مسیری است که می تواند به‬ ‫کشور در مسائل ارزی کمک کند چرا این اتفاق می افتد؟‬ ‫از نمایندگان مجلس خواهش می کنیم که شرایط کشور‬ ‫را درک کنند‪ .‬وی در باره توس��عه مناسبات اقتصادی با‬ ‫چ کشوری را پیدا نمی کنید که به‬ ‫همس��ایگان گفت‪ :‬هی ‬ ‫اندازه ایران با همسایگان خود کمبود موافقتنامه تجارت‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬در طول این س��ال ها با وجود شمار زیاد‬ ‫ارتباطات‪ ،‬کمیس��یون های مشترک‪ ،‬مذاکرات و سفرها‬ ‫ما از کشورهایی هس��تیم که کمترین تعداد موافقتنامه‬ ‫تج��ارت ازاد را ب��ا همس��ایگان خود داری��م‪ .‬ترکیه ‪۴۳‬‬ ‫موافقتنام��ه تجارت ازاد و ترجیحی با همس��ایگان خود‬ ‫دارد‪.‬رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ایران اضافه کرد‪ :‬ما هنوز هیج پیش��رفتی در این راس��تا‬ ‫نکردی��م و تجربیات تلخی در این م��ورد داریم‪ .‬ما دی‪۸‬‬ ‫و اکو را تش��کیل دادی��م در حالی که هی��چ نتیجه ای از‬ ‫انها نداش��تیم‪ .‬دو‪ ،‬س��ه بار در اکو موافقتنامه تسهیالت‬ ‫ویزایی امضا ش��ده اما نتیجه ای نداشته است و همکاران‬ ‫ما هنوز برای ویزای ترکمنس��تان مشکل دارند‪ .‬شافعی‬ ‫افزود‪ :‬اکنون براساس سیاست دولت درباره همسایگان‬ ‫اتفاق مبارکی افتاده اس��ت که باید قدر ان را بدانیم و ان‬ ‫هم مسئله اوراسیاست‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلی��ون نف��ر جمعیت و بی��ش از ‪ ۱.۹‬تریلیون‬ ‫دالر تولید ناخالص این کشورهاس��ت‪ .‬اگر اوراس��یا فردا‬ ‫حج��م تجارت ما با این کش��ورها را ب��ه ‪ ۱۰‬برابر افزایش‬ ‫ده��د چگون��ه می خواهیم این تج��ارت را انجام دهیم؟‬ ‫به ویژه اینکه اولویت ما محصوالت کش��اورزی است و در‬ ‫این ش��رایط ناوگان سردخانه دار کشور ما کجاست؟ وی‬ ‫در باره لزوم حل مش��کالت مرزها گفت‪ :‬ما اصال مش��وق‬ ‫نمی خواهی��م حداقل کاری کنیم که کامیون های ما ‪۲۰‬‬ ‫روز پشت مرز دوغارون نخوابند و هزینه های پیش بینی‬ ‫نش��ده به ما تحمیل نشود‪ .‬این مسئله برای امروز و دیروز‬ ‫هم نیس��ت‪ .‬بندرها‪ ،‬جاده ها و مسیرهای ریلی ما هر سه‬ ‫مشکل دارند‪ .‬ما یک جاده ترانزیتی از مشهد به سرخس‬ ‫داریم که واقعا کوره راه اس��ت این مشکالت باید درست‬ ‫ش��ود اگر به این مسائل نرسیم همین مقدار تجارتی هم‬ ‫که داریم توس��ط رقبا از ما گرفته می شود‪ .‬شافعی افزود‪:‬‬ ‫ان ها( کش��ورهای اوراسیا) چگونه به ما اعتماد کنند که‬ ‫اگر در فهرس��ت کاالهای ما یک کاالی خاص وجود دارد‬ ‫روز دیگری صادرات ان از کش��ور م��ا ممنوع یا عوارض‬ ‫خاصی بر ان اعمال نش��ود یا اگر کاالی��ی که از انها وارد‬ ‫می کنیم اتفاق��ی در بازار داخل نیفتد و واردات ما از انها‬ ‫قطع نشود‪ .‬ما در موافقتنامه های تجارت ترجیحی و ازاد‬ ‫به سیاست پایدار تجاری احتیاج داریم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در عین حال که ص��ادرات فرش می تواند به دلیل ارزش افزوده‬ ‫باالی تولید این کاال‪ ،‬ارزاوری مناس��بی برای کش��ور داشته باشد‪،‬‬ ‫ش��کل گیری زنجیره تولی��د و صادرات فرش نیز خ��ود یک مزیت‬ ‫به شمار می رود‬ ‫و رش��د رخ دهد‪ ،‬بای��د با همراه��ی و همگامی بخش‬ ‫خصوصی باش��د که بر این اساس‪ ،‬نقطه تماس دولت و‬ ‫بخش خصوصی نیز تشکل ها هستند که باید نقش انها‬ ‫پررنگ دیده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایین نامه ه�ای مرتب�ط ب�ا بیم�ه قالیبافان‬ ‫اصالح می شود‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگانی تاکید کرد‪ :‬چهارشنبه هفته جاری(‪ ۳۰‬بهمن‬ ‫‪ )۹۸‬قرار است موضوع بیمه قالیبافان با حضور کنندگان‬ ‫س��ازمان تامین اجتماع��ی در کارگ��روه رونق تولید و‬ ‫توسعه صادرات فرش دستباف مورد بررسی قرار گیرد؛‬ ‫این در حالی اس��ت که برخی ایین نامه های مرتبط با‬ ‫بیمه قالیبافان باید اصالح شود‪.‬‬ ‫وی از اختصاص ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان منابع از سوی‬ ‫صندوق توسعه ملی در قالب بسته حمایت از صادرات‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬بانک ها نیز به همین میزان منابع در‬ ‫این بخش وارد کرده و قرار اس��ت ک��ه وام های با نرخ‬ ‫به��ره ‪ ۱۴‬درصد در اختیار صادرکنن��دگان قرار گیرد؛‬ ‫ضم��ن اینکه برخی بانک ه��ا وام ‪ ۶‬درصد نیز به تولید‬ ‫اعطا می کنند که باید این منابع نیز به س��مت حمایت‬ ‫از تولید و توسعه صادرات فرش دستباف هدایت شود‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی از افزایش دوره مجاز برای بازگش��ت‬ ‫ارز صادراتی از ‪ ۶‬ماه به یک سال خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫تسهیل برای حمایت از صادرکنندگان فرش دستباف‪،‬‬ ‫با یک نامه نگاری فراهم ش��ده و بر این اس��اس برخی‬ ‫از مس��ائل مرتبط با حوزه فرش دستباف را می توان با‬ ‫هماهنگی و هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با س��ایر نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز حل و فصل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که امروز فرش دس��تباف باید در‬ ‫اولویت پیگیری ه��ا برای رونق تولید قرار گیرد‪ ،‬به ویژه‬ ‫اینکه زمانی فرش دستباف‪ ،‬سهم ‪ ۲۰‬درصدی از سبد‬ ‫صادرات غیرنفتی کش��ور داشته است؛ در حالیکه سال‬ ‫گذشته و امسال روند صادرات فرش کاهشی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تنوع بخش�ی به بازارهای هدف‬ ‫صادراتی‬ ‫مدرس خیابان��ی گفت‪ :‬برخ��ی صادرکنندگان فرش‬ ‫دس��تباف بر این باورند که اعم��ال تحریم های ظالمانه‬ ‫ایاالت متحده امریکا علیه هنر‪-‬صنعت فرش دستباف‬ ‫ایرانی‪ ،‬منجر به این ش��ده که تمرکز روی صادرات به‬ ‫س��ایر بازارهای هدف نیز انجام ش��ود؛ چراکه در چند‬ ‫سال گذشته‪ ،‬بخش عمده ای از صادرات فرش دستباف‬ ‫ایرانی به امریکا انجام می شده است؛ در حالی که تمرکز‬ ‫بیش از ح��د روی یک بازار صادرات��ی‪ ،‬خطای بزرگی‬ ‫است و باید سعی شود تا تنوع بازارهای هدف صادراتی‬ ‫را بیشتر کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال عمده صادرات ما به چند کش��ور‬ ‫محدود ش��ده ک��ه این خطر بزرگی اس��ت؛ پس ما در‬ ‫گام نخست به سمت متنوع سازی سبد صادراتی کشور‬ ‫حرک��ت کردی��م و باید تن��وع را در بازارهای صادراتی‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی از تدوین شیوه نامه حمایت از ایجاد‬ ‫پایانه ه��ای صادراتی‪ ،‬گمرک تخصصی و فراهم نمودن‬ ‫س��رمایه در گردش برای تولیدکنندگان حوزه صادرات‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬باید زیرس��اخت های الزم برای توسعه‬ ‫ص��ادرات را فراهم کرد؛ این در حالی اس��ت که تولید‬ ‫باید با نگاه صادراتی انجام ش��ود که به این منظور بسته‬ ‫حمای��ت از صادرات نی��ز با این جهت گی��ری اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور پرقدرت فرش دستباف ایرانی در‬ ‫اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگانی با اش��اره به اکس��پوی ‪ ۲۰۲۰‬ام��ارات که از‬ ‫مهر س��ال ‪ ۹۹‬در دوبی برگزار خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬ایران‬ ‫باید حضور پرقدرتی در اکس��پو دوبی داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫چراکه این نمایش��گاه که به مدت ‪ ۶‬ماه با ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫بازدیدکننده برگزار خواهد ش��د‪ ،‬فضای بسیار مناسبی‬ ‫برای بازاریابی کاالهای صادراتی ایران به شمار می رود و‬ ‫در این میان‪ ،‬یک غرفه به مس��احت ‪ ۱۵۰‬متر به فرش‬ ‫دستباف ایرانی اختصاص داده ایم که باید از قابلیت های‬ ‫‪ ۳۱‬اس��تان برای معرفی توانمندی های تولیدی فرش‬ ‫دس��تباف ایران و تن��وع فرش های مناط��ق گوناگون‬ ‫کشور‪ ،‬استفاده کرد؛ این در حالی است که بهترین نوع‬ ‫بازاریابی برای فرش دس��تباف در کنار س��ایر کاالهای‬ ‫ایرانی‪ ،‬در اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی می تواند شکل گیرد‪.‬‬ ‫وی از انعق��اد تفاهمنام��ه هم��کاری می��ان ح��وزه‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی‬ ‫با معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت امور خارجه خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬عمده ماموریت ای��ن تفاهمنامه در حوزه‬ ‫فعالیت سفارتخانه ها در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫در کش��ورهای جهان اس��ت؛ ضمن اینکه در قالب یک‬ ‫نامه بیس��ت بندی تالش شده تا کمک هایی که وزارت‬ ‫امور خارجه می تواند به صادرکنندگان کش��ور در سایر‬ ‫بازارهای جهانی داش��ته باش��د‪ ،‬را به وزیر امور خارجه‬ ‫ارسال کنیم‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی گفت‪ :‬در ش��رایط کنون��ی اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬عمده فعالیت و ماموریت س��فارتخانه های کشور‬ ‫می توان��د از جنس اقتصادی باش��د که بر این اس��اس‬ ‫فرش دس��تباف نیز می تواند از سوی سفیران ایران در‬ ‫سایر کش��ورهای جهان‪ ،‬تبلیغ ش��ده و مورد بازاریابی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت برگزاری نمایشگاه دائم برای‬ ‫فرش دس��تباف ایران خواستار توجه ویژه به نمایشگاه‬ ‫ش��هر افتاب واقع در اتوبان تهران‪ -‬قم شد و گفت‪ :‬در‬ ‫حال راه اندازی گمرک تخصصی و نمایشگاه های دائمی‬ ‫کااله��ای تولیدی‪-‬صادرات��ی ایران در ای��ن مجموعه‬ ‫پرظرفیت هس��تیم که بر این اساس‪ ،‬نمایشگاه دائمی‬ ‫فرش دس��تباف ایران نی��ز می توان��د در این مجموعه‬ ‫راه اندازی شود؛ ضمن اینکه ان دسته از استان هایی که‬ ‫ظرفیت تولید و صادرات فرش دس��تباف دارند نیز باید‬ ‫از پایانه ه��ای صادراتی و گم��رکات تخصصی بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید از منابع تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه‬ ‫به منظ��ور ایجاد زیرس��اخت های تج��اری بهره گرفت‪،‬‬ ‫چراکه به موازات فراهم اوردن زیرساخت های تولیدی‬ ‫و صنعت��ی‪ ،‬زیرس��اخت های تج��اری رش��د نکرده اند؛‬ ‫بنابراین کاال تولید ش��ده اما در ورود به بازارهای هدف‬ ‫صادراتی‪ ،‬دارای مشکل است که باید برطرف شود‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی به انعقاد تفاهمنامه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با اوراس��یا اش��اره و خاطرنش��ان کرد‪ :‬اطالعات‬ ‫واصله نش��ان می دهد که نرخ تعرفه ورود فرش ایرانی‬ ‫به بازارهای اوراس��یا صفر ش��ده و این در حالی اس��ت‬ ‫که هم اکنون موقعیت بس��یار مناس��بی برای صادرات‬ ‫فرش دس��تباف ایرانی به روس��یه‪ ،‬بالروس‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫قرقیزس��تان و ارمنس��تان فراهم اس��ت؛ ضمن اینکه‬ ‫تفاهمنامه دوجانبه با پاکس��تان‪ ،‬اکو و کشورهای عضو‬ ‫دی هش��ت در دستور کار است تا بتوان تجارت کشور‬ ‫را با انها رونق داد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬امروز اطالع رس��انی و بازاریابی برای‬ ‫فرش‪ ،‬بهترین خدمتی است که می تواند از سفارتخانه ها‬ ‫دریافت ش��ود تا مسیر ورود فرش دستباف ایرانی را به‬ ‫بازارهای هدف صادراتی باز کند؛ این در شرایطی است‬ ‫که امروز در ح��وزه جلوگیری از خام فروش��ی‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت بر این باور اس��ت که نباید‬ ‫اج��ازه صادرات مواد اولیه و کاالهای خام را صادر کرد‪،‬‬ ‫بلکه باید صادرات مواد خام را با وضع عوارض به شدت‬ ‫محدود کرد‪ .‬وی به رئیس مرکز ملی فرش ایران دستور‬ ‫داد تا با بازنگری تفاهمنامه های گذشته که با نهادهای‬ ‫گوناگ��ون برای رونق تولید و صادرات فرش دس��تباف‬ ‫ایرانی منعقد شده‪ ،‬زمینه را برای رونق تولید و توسعه‬ ‫ص��ادرات فراه��م اورد‪ .‬مدرس خیابان��ی گف��ت‪ :‬امروز‬ ‫صادرکنندگان توانسته اند در شرایط سخت تحریم‪۳۶ ،‬‬ ‫میلیارد دالر به ‪ ۱۰۰‬کش��ور جهان‪ ،‬کاال صادر کنند و‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬وزن کاالهای صادرات��ی ایران به ‪۱۱۵‬‬ ‫میلیون تن رس��یده اس��ت‪ .‬پس امروز امورات کشور از‬ ‫مح��ل ارز صادراتی می گذرد و بای��د تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان را ارج نهاد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر ض��رورت جای��گاه بافن��دگان‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان در تمامی رس��ته های‬ ‫کاالیی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز بانک ها ‪ ۳۶‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان تس��هیالت س��رمایه در گردش ب��ه واحدهای‬ ‫تولیدی ارائه داده اند که فرش دس��تباف نیز باید از انها‬ ‫س��همی داشته باش��د؛ پس باید تالش ش��ود تا از این‬ ‫منابع بتوان به خوبی برای رونق تولید و صادرات فرش‬ ‫دستباف بهره گرفت‪.‬‬ ‫جزئیات اولویت های بازرسی از بازار کاالهای اساسی‬ ‫مع��اون س��ازمان حمای��ت با تش��ریح جزئیات‬ ‫اولویت های بازرس��ی از بازار کاالهای اساس��ی در‬ ‫هفته اینده گفت‪ :‬شکر‪ ،‬دام زنده و گوشت‪ ،‬جوجه‬ ‫یکروزه‪ ،‬انواع الستیک در صدر بازرسی سازمان های‬ ‫صنعت مهدن و تجارت استان ها قرار دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان س��ید جواد احمدی با تش��ریح‬ ‫جزئیات اولویت های بازرسی از بازار کاالهای اساسی‬ ‫در هفته اینده گفت‪ :‬بر اس��اس تصمیم گیری های‬ ‫انجام ش��ده ازس��وی س��تاد کارگروه تنظیم بازار‪،‬‬ ‫اولویت های بازرس��ی برای بازرسان در هفته اینده‬ ‫تعیین ش��ده که ب��ر مبنای ان‪ ،‬ش��کر‪ ،‬دام زنده و‬ ‫گوش��ت با توجه به شرایط بازار و افزایش تقاضا در‬ ‫اولویت قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان اف��زود‪ :‬ب��ر این اس��اس‪ ،‬کاالهای‬ ‫ش��کر‪ ،‬دام زنده و گوشت‪ ،‬جوجه یکروزه‪ ،‬الستیک‬ ‫(کامیون‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬پژو و پراید) در صدر بازرسی های‬ ‫بازرسان قرار دارد و این امر سبب شده برای افزایش‬ ‫تقاضا‪ ،‬اولویت های بازرسی در ارتباط با این کاالها‪،‬‬ ‫تعیین شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬حضور بازرس��ان در ب��ازار در‬ ‫هفته های گذشته‪ ،‬ارامشی را در بازار حاکم و روند‬ ‫کاالرس��انی به بازار را نس��بت به گذش��ته‪ ،‬تسهیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این اقدام های نظارتی با هدف‬ ‫جلوگیری از اقدام برخی افراد سودجو برای اخالل‬ ‫در ش��بکه توزیع و انتفاع سود بیشتر اجرا می شود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان ها در اجرای وظایف و مسئولیت های قانونی‬ ‫نظارت‪ ،‬بازرس��ی و برخورد ب��ا تخلفات واحدهای‬ ‫توزیع��ی‪ ،‬تولی��دی‪ ،‬خدمات��ی و‪ ...‬از فروردی��ن تا‬ ‫پایان اذر امس��ال با بازرس��ی های مرتبط‪ ،‬گسترده‬ ‫و هدفمن��د و هماهنگی با دیگ��ر نهاد های مرتبط‪،‬‬ ‫تعداد ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۱۴۶‬واحد تولیدی و عرضه کننده‬ ‫روغن موتور و الستیک خودرو را مورد بازرسی قرار‬ ‫دادن��د که در نتیجه تع��داد ‪ ۲۹۳۳‬واحد متخلف‪،‬‬ ‫شناس��ایی و به هم��راه پرونده های تخلف به ارزش‬ ‫‪ ۶۵.۴۲۴.۸۶۴.۵۳۸‬ریال برای صدور رای به شعب‬ ‫تعزیرات حکومتی در سراس��ر کش��ور ارسال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫احم��دی اف��زود در همین م��دت‪ ۲۳۰ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۳۸۱‬هزار بازرس��ی از س��طح واحده��ای عمده و‬ ‫خرده فروشی میوه و تره بار در سطح کشور ازسوی‬ ‫بازرسان سازمان ها و مجامع امور صنفی انجام شده‬ ‫که از مجموع پرونده های تخلف متش��کله ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۴۴‬ه��زار پرونده به ارزش بیش از ‪ ۱۱۰‬میلیارد‬ ‫ریال برای میوه و تره بار تنظیم و به منظور رسیدگی‬ ‫به تعزیرات ارسال شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در همین مدت‪ ،‬به منظور کنترل‬ ‫و تنظیم بازار قند و ش��کر در مجموع ‪ ۱۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۳۸۰‬مورد بازرس��ی در سطح کشور انجام شده که‬ ‫حاصل ان تش��کیل ‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۰۳‬پرونده تخلف به‬ ‫ارزش ‪ ۱۶۶‬میلی��ارد و ‪ ۳۹۴‬میلیون و ‪ ۴۰۵‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۵‬ریال است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1468‬‬ ‫پیاپی ‪2786‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از ابعاد برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی گزارش می دهد‬ ‫تجمیع هوشمندانه به سبک وزارتخانه جدید‬ ‫‹ ‹ راهنمای مسافران نوروزی‬ ‫معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‬ ‫دس��تی‪ ،‬برگزاری نمایشگاه های گردشگری و صنایع دستی را‬ ‫محلی برای تعیین مقصد مسافران نوروزی معرفی کرد‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع دس��تی وزیر میراث فرهنگی گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی با اش��اره به ظرفیت سنجی های بازار کشور در‬ ‫حوزه محصوالت فرهنگی توضیح داد‪ :‬ما روی بازار محصوالت‬ ‫کش��ور مطالعه داش��ته ایم و به این نتیجه رسیدیم که کشور‬ ‫بیش از یک نمایشگاه در حوزه صنایع دستی نیاز دارد و برای‬ ‫این کار می توان پایان هر فصل را برای برگزاری در نظر گرفت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در س��ال ‪ ۹۴‬تصمی��م گرفتیم نمایش��گاه برگزار‬ ‫کنیم که نخس��تین نمایش��گاه با عنوان عیدانه در س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگ��ی وقت برگزار و با اس��تقبال خوبی هم روبه رو‬ ‫ش��د‪ .‬بنابراین از ان سال‪ 2 ،‬نمایش��گاه ملی صنایع دستی در‬ ‫‹ ‹*خبرهای خوبی برای مردم داریم‬ ‫ولی تیم��وری معاون گردش��گری وزارت میراث فرهنگی‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی هم از امار جهانی گردش��گری‬ ‫گف��ت و ادام��ه داد‪ :‬س��ازمان جهانی می��راث فرهنگی تعداد‬ ‫گردش��گران جهان را یک میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون نفر اعالم‬ ‫کرده اس��ت و ایران هم از رش��د گردشگر در جهان بی نصیب‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫وی رش��د گردش��گر در ایران را ‪ ۳.۰۸‬درص��د اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬شیوع ویروس کرونا در چین و سانحه هوایی اوکراین ما‬ ‫را از مس��یر جذب گردشگر که پیش ازاین تعیین کرده بودیم‬ ‫دور کرد ه است اما باگذشت زمان و نزدیک شدن به اسفندماه‬ ‫امیدواریم این فاصله کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫تیموری افزود‪ :‬ما از ظرفیت های اس��تانی برای نمایش��گاه‬ ‫صنایع دس��تی اس��تفاده کردیم‪ .‬قطعاً این نمایشگاه ها مردم‬ ‫را در انتخاب مقاصد گردش��گری نوروزی خود بس��یار کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫معاون گردش��گری وزی��ر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دستی در ادامه به خبرهای خوب در حوزه گردشگری‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪« :‬خبرهای خوبی برای همه مردم ایران‬ ‫داری��م ک��ه یکی از ای��ن خبرهای خوب این اس��ت که تمام‬ ‫تالش��مان را انجام داده ایم و امس��ال در نوروز ‪ ۹۹‬هیچ گونه‬ ‫افزای��ش قیمتی در نرخ های خدمات گردش��گری نخواهیم‬ ‫داش��ت حتی تخفیف هایی را برای گردش��گران در نوروز ‪۹۹‬‬ ‫در نظر گرفته ایم و این یک عیدی برای مردم عزیز است‪».‬‬ ‫‹ ‹*مهم ترین اهداف نمایشگاه‬ ‫اش��نایی و معرفی داش��ته ها‪ ،‬امکانات و ظرفیت های کشور‬ ‫در حوزه ه��ای گوناگ��ون این صنعت و همچنین شناس��ایی‬ ‫مش��کالت‪ ،‬موانع و نقاط ضعف موجود در حوزه گردش��گری‪،‬‬ ‫ترغیب و تشویق افراد‪ ،‬شرکت ها و موسسه ها به ورود و فعالیت‬ ‫در ای��ن دو بخ��ش و وادار کردن س��ازمان های دولتی متولی‬ ‫گردش��گری به حمایت و مساعدت دس��ت اندرکاران ازجمله‬ ‫اهداف این رویداد است‪.‬‬ ‫همچنین ایجاد زمینه های مناس��ب به منظور بهره گیری از‬ ‫ظرفیت های گردش��گری و ایجاد اش��تغال در کشور که ناشی‬ ‫از فعل وانفع��االت گردش��گری اس��ت و بهره مندی از س��طح‬ ‫بس��یار ب��االی درامدزایی صنعت گردش��گری در کنار فراهم‬ ‫کردن بس��ترهای الزم جهت ورود گردشگر به کشور و یافتن‬ ‫راهکاره��ای الزم به منظور رفع موانع موجود تا حد امکان و با‬ ‫در نظر گرفتن معیارها و شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور از‬ ‫دیگر اهدافی است که در رابطه با برپایی این ‪ ۲‬رویداد مدنظر‬ ‫قرارگرفته است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه صنعت گردشگری سومین صنعت درامدزا‬ ‫در جهان محس��وب می ش��ود یکی از مهم تری��ن اهداف این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬ارتق��ای جایگاه صنعت توریس��م و ایجاد فرهنگ‬ ‫پذیرش گردش��گر در جامعه اس��ت به گونه ای که از گردشگر‬ ‫گری��زی اجتناب و تا حدی از وابس��تگی ب��ه درامدهای نفتی‬ ‫فاصله گرفته شود‪.‬‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫چهارش��نبه هفت��ه گذش��ته ‪ 23‬بهم��ن ب��ا حض��ور وزیر‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی‪ ،‬س��یزدهمین‬ ‫یو سومین نمایشگاه ملی‬ ‫نمایشگاه بین المللی گردشگری و س ‬ ‫صنایع دستی به طور رسمی افتتاح شد‪.‬‬ ‫در مراس��م افتتاحی��ه این دو نمایش��گاه که امس��ال برای‬ ‫نخس��تین بار به ط��ور هم زمان باهم برگزارش��ده اند‪ ،‬عالوه بر‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی‪ ،‬مدیر دفتر‬ ‫منطقه ای یونس��کو در تهران‪ ،‬تعدادی از س��فرای کشورهای‬ ‫خارجی‪ ،‬معاونان این وزارتخانه‪ ،‬تعدادی از نمایندگان مجلس‪،‬‬ ‫جمع��ی از اس��تانداران‪ ،‬فرمانداران و ش��هرداران‪ ،‬مدیران کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی ‪ ۳۱‬استان کشور و‬ ‫جمعی از مدیران بخش دولتی و خصوصی حوزه گردش��گری‬ ‫و صنایع دستی حضور داشتند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی گردش��گری‪ 1028،‬مشارکت کننده‬ ‫دارد ک��ه ‪ ۹۸۵‬ش��رکت کننده داخل��ی و ‪ ۴۳‬ش��رکت کننده‬ ‫خارجی از کش��ور های مالزی‪ ،‬اندونزی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬افغانس��تان و‬ ‫سوئیس هستند‪.‬‬ ‫درعین ح��ال برخ��ی نمایندگان ش��رکت های خارجی نیز‬ ‫از کش��ورهای چی��ن‪ ،‬تایلند‪ ،‬ویتنام و روس��یه در این رویداد‬ ‫حض��ور دارن��د‪ .‬یکی از مهم ترین نکات این نمایش��گاه حضور‬ ‫استان ها با رویکرد معرفی‪ ،‬حوزه گردشگری‪ ،‬میراث فرهنگی‬ ‫و صنایع دستی در کنار هم بوده است‪.‬‬ ‫پایتخت برگزار می کنیم که دومین نمایشگاه صنایع دستی با‬ ‫عنوان عیدانه برگزار می شود‪.‬‬ ‫پویا محمودیان بابیان اینکه امس��ال‪ ،‬دکتر مونس��ان‪ ،‬وزیر‬ ‫محترم میراث فرهنگی مکلف کردند‪ ،‬نمایشگاه صنایع دستی‬ ‫هم زمان با گردش��گری برگزار ش��ود که ما این اتفاق را به فال‬ ‫نی��ک می گیری��م‪ ،.‬ادام��ه داد‪ :‬به دلیل هم افزای��ی که حوزه‬ ‫گردشگری در کنار صنایع دستی می تواند ایجاد کند‪ ،‬برگزاری‬ ‫این نمایشگاه به شکل توامان به نفع ‪ ۳۱‬استانی بود که در این‬ ‫نمایشگاه شرکت داشته و برای ان ها بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫بنابراین با سیاست گذاری های جدید وزارتخانه امسال در این‬ ‫نمایشگاه اثار صنایع دستی در کنار جاذبه های میراث فرهنگی‬ ‫و صنعت گردشگری به نمایش درامد‪.‬‬ ‫خش��ایار نیکزاد فر مدیرعامل ش��رکت توسعه ایران گردی‬ ‫و جهانگ��ردی هم درباره این نمایش��گاه ها تصریح کرد‪ :‬محل‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی تهران را برای برگزاری نمایش��گاه‬ ‫بین المللی گردش��گری و صنایع دس��تی در نظ��ر گرفته ایم‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه ها در ‪ ۱۳‬س��الن از ساعت ‪ ۹‬صبح تا ‪ ۱۷‬میزبان‬ ‫بازدیدکنندگان خواهد بود‪ .‬گردشگری الکترونیک غرفه های‬ ‫مس��تقلی در نمایش��گا ه خواهد داش��ت و س��ایر رویدادهای‬ ‫فرهنگ��ی در اس��تان های مختلف در مع��رض دید عموم قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫نیکزاد درباره تغییرات نمایشگاه امسال با سال قبل توضیح‬ ‫داد‪ :‬س��ال قبل فضای مورداس��تفاده برای نمایشگاه ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬مترمرب��ع بود و امس��ال این فض��ا به ‪ ۴۶‬هزار مترمربع‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫به دلیل هم افزایی که حوزه گردش��گری در کنار صنایع دستی می تواند‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬برگزاری این نمایشگاه به شکل توامان به نفع ‪ ۳۱‬استانی بود‬ ‫که در این نمایش��گاه شرکت داش��ته اند و برای ان ها بسیار حائز اهمیت‬ ‫است‬ ‫‹ ‹گروه کاالیی نمایشگاه گردشگری تهران‪:‬‬ ‫انواع تجهیزات سفر نظیر وسایل کمپینگ‪ ،‬چمدان‪ ،‬باربند‪،‬‬ ‫چادر‪ ،‬تجهیزات روشنایی‪ ،‬کاروان و یدک کش و ‪...‬‬ ‫انواع خودروهای مسافربر (اتوبوس‪ ،‬میدل باس‪ ،‬ون و‪)...‬‬ ‫خدمات گردشگری الکترونیکی‬ ‫هتل ها و دهکده های توریستی‬ ‫صنایع دستی و هنری‬ ‫اژانس ها و شرکت های خدمات مسافرتی‬ ‫خطوط هوایی‪ ،‬دریایی‪ ،‬زمینی و ریلی‬ ‫پایانه های مسافربری‬ ‫گردشگری سالمت‬ ‫گردشگری ورزشی‬ ‫گردشگری زیارتی‬ ‫اکو توریسم و طبیعت گردی‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری‬ ‫بانک ها و بیمه ها‬ ‫بانکداری الکترونیکی‬ ‫رزرواسیون انالین‬ ‫سازمان های سیاحتی و گردشگری‬ ‫اتحادیه ها و انجمن ها‬ ‫اموزشگاه های مرتبط و دانشگاه ها‬ ‫مناطق ازاد تجاری و مناطق ویژه گردشگری‬ ‫نشریات تخصصی‬ ‫موزه ها و کاخ موزه ها‬ ‫رستوران ها و قهوه خانه های سنتی‬ ‫گروه هاینمایش های ایینی سنتی و گروه های موسیقی محلی‬ ‫س��ازمان ها و موسس��ه ها مرتبط با حفظ اثار باس��تانی و‬ ‫میراث فرهنگی‬ ‫سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین‬ ‫نمایش��گاه ملی صنایع دس��تی ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬بهمن ‪ ۹۸‬در محل‬ ‫دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی تهران از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪۱۷‬‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1468‬‬ ‫پیاپی ‪2786‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نقش مجلس در اقتصاد ایران از نگاه کارشناسان‬ ‫یادداشت‬ ‫مجلس‪ ،‬اقتصاد و‬ ‫ضرورت های ان‬ ‫گرهگشایی از مشکالت در خانه ملت‬ ‫یاور دشتبانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫یک��ی از مهم ترین مطالبات جامعه از نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ان اس��ت که موضوعات و روند بررس��ی هرک��دام از انها به‬ ‫گونه ای باش��د که در نهایت منجر به رفع مش��کالت معیشتی مردم‬ ‫ش��ود‪.‬این مطالبه س��اده و بدیهی مردمی که تحت الشعاع دو وظیفه‬ ‫تقنین��ی و نظارتی مجلس اس��ت گویا تبدیل ب��ه اخرین اولویت ها و‬ ‫دستورات مجلس شده است‪ .‬واقعیت حاضر ان است که برای اصالح‬ ‫و ترق��ی اقتصاد نیاز جدی ب��ه اصالح "قانون انتخابات تا روند تصمیم‬ ‫گی��ری و ترکیب فعالیت های مجلس" اس��ت‪ .‬انهم در ش��رایطی که‬ ‫ب��ه دلیل فش��ارهای اقتصادی غرب بر علیه مجموعه کش��ور‪ ،‬نیاز به‬ ‫بازنگری در قوانین و لوایح و سیاس��ت های کشور جهت افزایش توان‬ ‫پدافند اقتصادی ( قدرت مقابله با جنگ های اقتصادی غرب با ایران)‬ ‫بیش از هر زمان دیگری احس��اس می ش��ود‪ .‬جایی ک��ه انگیزه های‬ ‫ش��خصی وخویش��اوندی و حزبی ورود به مجلس به مراتب بیشتر از‬ ‫انگیزه های کمک به اقتصاد کش��ور اس��ت و گویی برخی نمایندگان‬ ‫(نامزده��ا) ب��ه امید بهره من��دی از مزایای وی��ژه وارد عرصه مجلس‬ ‫می ش��وند و به دنبال بهره مندی از امکان��ات و رانت های اطالعاتی و‬ ‫نامه نگاری های ش��خصی بس��یار تاثیر گذار و‪...‬هستند‪ .‬برخی مواقع‬ ‫ای��ن موضوع انقدر پررنگ می ش��ود که ش��عارهای انتخاباتی قبل از‬ ‫ورود به مجلس به طور کلی به فراموش��ی س��پرده می ش��ود‪ .‬یکبار و‬ ‫ب��رای یک دوره اعالم ش��ود که هیچ نماینده ای ح��ق نامه نگاری در‬ ‫مسیر اهداف شخصی خود ندارد‪ ،‬یکبار اعالم می شود که نمایندگان‬ ‫مجلس به مانند یه کارمند اداری از حقوق و فیش حقوقی و به صورت‬ ‫ش��فاف برخوردار خواهند ش��د‪ .‬و یکبارهای متع��دد دیگری که اگر‬ ‫تحق��ق یابد میزان اراده ورود و فعالیت در عرصه مجلس برای رش��د‬ ‫و تعالی کش��ور نیز مشخص خواهد شد‪ .‬متاس��فانه مصادیق متعدد‬ ‫زیادی وجود دارد که نیاز به بازنگری در روند تصمیم گیری و ترکیب‬ ‫فعالیت های مجلس را ضروری می سازد‪ .‬از مصادیق تاثیرگذار بر نقش‬ ‫مجلس میزان تطابق دستورات و طرح های در دست بررسی با اسناد‬ ‫باالدستی کشور است‪ .‬وقتی دستورات و طرح های طی دوره مجلس‬ ‫را بررس��ی می کنیم‪ ،‬ضعف ش��دیدی در انطباق نداشتن و همسویی‬ ‫ان با سند چشم انداز‪ ،‬سند اقتصاد مقاومتی و اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫و مانند اینها مش��هود اس��ت‪ .‬به طور مثال یکی از طرح های چالش��ی‬ ‫مجلس بحث پذیرش تعهدات و شیوه نامه هایی است که البته این بار‬ ‫ب��ه نظر تمدید مهلتی نیز در کار نیس��ت و این موض��وع در گام اخر‬ ‫خود اس��ت‪ .‬س��وال این اس��ت که در پذیرفتن یا نپذیرفتن ‪ CFT‬و‬ ‫‪ FATF‬جز دعواه��ای حزبی‪ ،‬معیارهای دیگری ب��ه مانند «میزان‬ ‫اهمیت طرح در تحقق اهداف اس��ناد باالدستی» دخیل بوده است؟‬ ‫چن��د م��ورد از تمامی طرح های مجلس (جز برنامه های توس��عه) به‬ ‫منظور دس��ته بندی الزامات‪ ،‬اس��تراتژی ها و بهبود فضای کس��ب و‬ ‫کار و کارافرین��ی و تش��ویق به فعالیت های مولد بوده اس��ت و چند‬ ‫مورد ضد کارافرینی؟ پاس��خ به س��واالت این چنینی و توجه به انها‬ ‫می تواند نقش مجلس را در بهبود ش��رایط اقتصادی بسیار پررنگ تر‬ ‫از قبل کن��د‪ .‬معضل دیگر انعطاف نا پذی��ری و توجه به اینده پژوهی‬ ‫در پیکره مجلس و تصمیم گیری ها اس��ت‪ .‬در ش��رایط امروز‪ ،‬جهان‬ ‫در حال بررس��ی ابرروندهایی از متغیرها و مس��ائل کالن اس��ت که‬ ‫اینده اقتصاد دنیا را تحت الشعاع قرار می دهد‪ .‬کالن روند ها‪ ،‬نیروهای‬ ‫توس��عه اقتصاد در ابعاد کالن هس��تند که به صورت پایدار کس��ب و‬ ‫کار‪ ،‬اجتم��اع‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬فرهنگ و حتی زندگی های ش��خصی را دچار‬ ‫تغیی��ر می کند‪ .‬ابرروندهایی از قبیل رون��د پیری و کاهش جمعیت‪،‬‬ ‫جهانی س��ازی‪ ،‬تغییر نوع حکمرانی از دولت��ی به خصوصی‪ ،‬افزایش‬ ‫شهرنشینی و‪ ....‬به عبارتی جهان در پی اینده پژوهی و تناسب قوانین‬ ‫و سیاس��ت ها با ابرروندهاس��ت‪ .‬ایا در مجلس ما طرح ها و برنامه های‬ ‫اینده نگرانه این چنینی مش��اهده می شود؟ پاس��خ منفی است‪ .‬لذا‬ ‫برای داش��تن مجلس��ی کارامد با نقش مثبت و تاثیر گذار در اقتصاد‬ ‫باید از الک برخی اهداف از پیش ترس��یم ش��ده ناکارامد بیرون امده‬ ‫و بدانیم اقتصاد یک موضوع پویاست و باید انعطاف و جسارت الزم را‬ ‫برای پذیرش مسائل جدیدتر به خرج داد‪ .‬هرچند نباید فراموش کرد‬ ‫که عالوه بر نقش تقنینی مجلس‪ ،‬در دیگر س��و نقش نظارتی مجلس‬ ‫خواه ارادی و یا غیرارادی نیز کم رنگ ش��ده است‪ .‬بطور مثال مجلس‬ ‫که نقش اصلی در تصویب قوانین برنامه های پنج ساله توسعه را دارد‪،‬‬ ‫چه برنامه ای برای ارزیابی و نظارت بر حس��ن انجام مصوبات دارد؟ایا‬ ‫در پایان هر س��ال که اکثریت فعاالن حقیقی و حقوقی کشور نسبت‬ ‫ب��ه جمع بندی و ب��راورد میزان تحقق اهداف خ��ود اقدام می کنند‪،‬‬ ‫مجل��س با جای��گاه بس��یارتاثیر گذار خود برنامه ای برای س��نجش‬ ‫چنین انطباقی میان اهداف و عملکردهای خود دارد؟ ایا به راس��تی‬ ‫نمایندگان مجلس نیز اس��تیضاح می ش��وند؟ یا اطمینان از ‪ ۴‬سال از‬ ‫جایگاه نمایندگی مانع چنین ضرورتی می شود؟ از دیگر مصادیق که‬ ‫نقش مجلس در اقتصاد کشور را با چالش اساسی روبه رو کرده است‪،‬‬ ‫میزان اش��نایی مجلسی ها با دانش اقتصادی است‪ .‬نگاهی به سهم ‪۶‬‬ ‫درصدی اقتصادی ها از مجموع ‪ ۲۸۸‬نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫خود گویای بس��یاری از مسائل اس��ت‪ .‬جالب است که باالترین سهم‬ ‫نمایندگان مربوط به گروه پزش��کی و دندانپزش��کی است‪ .‬عجیب تر‬ ‫انک��ه در دو کمیس��یون مه��م اقتصاد و صنایع مجل��س ‪ ۲۳‬نفره‪ ،‬به‬ ‫ترتیب ‪ ۳‬و ‪ ۲‬عضو کمیس��یون فارغ التحصیل رشته اقتصاد هستند!‬ ‫س��وال این است که این س��هم ناموزون و نامرتبط با مسائل اقتصادی‬ ‫کش��ور انهم در شرایط حساس کنونی چه کمکی می تواند به اقتصاد‬ ‫کشور کند؟ کدام یک از نمایندگان و با چه معیاری نسبت به طرح ها‬ ‫و لوایح که مس��تقیم و غیرمس��تقیم به چرخه اقتصادی کشور‪ ،‬رفاه و‬ ‫معیش��ت مردم بر می گردد اظهار نظر می کنن��د و رای می دهند؟ به‬ ‫نظر می رس��د بازنگری در ترکیب اعض��ا و نمایندگان ضرورتی دیگر‬ ‫برای اصالح و پررنگ تر نمودن نقش مجلس در اقتصاد باش��د‪ .‬چنین‬ ‫به نظر می رسد که بازش��دن گره بسیاری از این مشکالت که گویای‬ ‫کاهش تاثیر مجلس در رونق و توس��عه اقتصادی کشور است‪ ،‬تغییر‬ ‫نگرش نمایندگان فردای مجلس از “جلب رضایت کوتاه مدت” مردم‬ ‫به سمت “اصالحات بنیادی” بدون نگرانی از حضور نداشتن در دوره‬ ‫اتی مجلس باشد‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫مرتضی عزتی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی به عنوان خانه ملت از اهمیت‬ ‫قابل توجهی نزد مردم برخوردار اس��ت و جایگاه ویژه ای‬ ‫نیز در قانون اساس��ی کش��ورمان دارد‪ ،‬به طوری که محور‬ ‫قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین وضع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به تناسب اهمیت و جایگاه ان‪ ،‬انتظارات بسیاری‬ ‫از مجلس ش��ورای اس�لامی نیز برای راهب��ری و هدایت‬ ‫دولت از طریق قانون گذاری و حل مس��ائل و مش��کالت‬ ‫پیش روی کش��ور و نظارت موثر بر اجرای قوانین‪ ،‬وجود‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن روزها‪ ،‬درحالی به اس��تقبال یازدهمین دوره‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی می رویم که کش��ور‬ ‫متاثر از شدیدترین تحریم های ظالمانه امریکا است و این‬ ‫خود به تنهایی موانع متعددی در راه تعامالت بین المللی‬ ‫کشورمان به وجود اورده است‪ .‬در این شرایط نمایندگان‬ ‫مجل��س باید با ن��گاه فراجناحی و ملی و ب��ا دقت فراوان‬ ‫شرایط کشور را رصد کرده و از طریق بازنگری و اصالح یا‬ ‫تصویب قوانین جدی��د و نظارت بر اجرای صحیح قوانین‬ ‫گره گشای مشکالت کشور باشند‪.‬‬ ‫از انجای��ی که مجلس و کمیس��یون های مختلف ان‪،‬‬ ‫نقشی بس��یار مهمی در چینش سفره اقتصادی مردم در‬ ‫کشور دارند و بسیاری از اقداماتی که از سوی دولتمردان‬ ‫انج��ام می ش��ود باید ب��ا هماهنگی و مصوب��ات مجلس‬ ‫انجام گی��رد‪ ،‬ازاین رو مصوبه ها‪ ،‬ط��رح و نظریه هایی که‬ ‫در کمیس��یون های مختلف مجلس مورد بررس��ی قرار‬ ‫می گیرد و به نوعی مهر تایید نهایی برای اجرای قانون در‬ ‫جامعه است‪ ،‬از اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫دراین موضوع تردیدی نیست‪ ،‬مجلس از طریق تصویب‬ ‫برنامه های پنج س��اله توسعه‪ ،‬ارائه طرح های پیشنهادی‪،‬‬ ‫نظارت بر عملکرد دولت از طریق دیوان محاس��بات‪ ،‬رای‬ ‫اعتماد‪ ،‬اس��تیضاح وزرا‪ ،‬طرح س��وال از رئیس جمهوری‬ ‫کش��ور و لوای��ح تقدیمی دولت ک��ه مهم ترین ان بودجه‬ ‫ساالنه است‪ ،‬نقش پررنگی در سیاست گذاری های دولت‬ ‫ایف��ا می کند‪ .‬با توجه به اهمیت ای��ن موضوع اکنون این‬ ‫پرس��ش ها مطرح می ش��ود که مجلس به عنوان نهادی‬ ‫قانونگ��ذار و ناظر ک��ه تصویب همه تح��رکات اصلی قوه‬ ‫مجری��ه و نظارت ب��ر اقدامات این قوه را ب��ه عهده دارد تا‬ ‫چه اندازه در سیاس��تگذاری های مربوط به حوزه اقتصاد‬ ‫و ش��کل گیری ابر چالش های اقتصادی سهم دارد و تا چه‬ ‫اندازه می تواند در بهبود ش��رایط اقتصادی کشور اثر گذار‬ ‫باشد؟‬ ‫انطور ک��ه کارشناس��ان می گویند‪ ،‬مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی وظایف سنگینی به عهده دارد که در صورت اتخاذ‬ ‫تصمیمات درست و به موقع می تواند مشکالت معیشتی و‬ ‫اقتصادی مردم را که این روز ها نسبت به سایر موضوعات‬ ‫از اهمیت زیادی برخودار شده را حل کند و زمینه توسعه‬ ‫اقتص��ادی کش��ور را فراهم کند‪ .‬به اعتقاد کارشناس��ان‪،‬‬ ‫نماین��دگان خانه ملت اگر در این زمین��ه موفق به اتخاذ‬ ‫تصمیمات درست نشود‪ ،‬بی تردید این موضوع می تواند‬ ‫کشور را به بحران بکشاند و مشکالت اقتصادی را تشدید‬ ‫کند و زمینه ساز سایر مسایل فرهنگی و اجتماعی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه مهم مجلس در تصمیم گیری ها‬ ‫الب��رت بغزی��ان کارش��ناس اقتص��اد دراین ب��اره در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با بی��ان اینکه بی تردی��د مصوبات‬ ‫مجلس نقش مهمی در روند سیاس��تگذاری های کشور‬ ‫به ویژه در حوزه اقتصاد و ش��کل گیری ابرچالش ها دارد‬ ‫گفت‪ :‬تصمیماتی که در مجلس گرفته می شود می تواند‬ ‫بر کلیت ساختار حکمرانی تاثیرگذار باشد و همه نهادها‬ ‫را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه بخش اعظم اقدامات و سیاس��ت های‬ ‫دولت با مهر تایید مجلس اجرا می شود یاداورشد‪ :‬دراین‬ ‫بین گاه��ی می بینیم که مجلس برای تصویب برنامه ها و‬ ‫تصمیم گیری های دولت‪ ،‬محدودیت هایی قائل می شود‬ ‫و حت��ی گاهی از عملی ش��دن برخ��ی از ای��ن برنامه ها‬ ‫جلوگیری می کند که این موض��وع می تواند در برخی از‬ ‫مواقع به نفع کش��ور تمام ش��ود و گاهی نیز برای جامعه‬ ‫بحران ایجاد کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید براینکه باتوجه به این موضوع‪،‬‬ ‫تصمیماتی که در مجلس گرفته می ش��ود بس��یار حایز‬ ‫یک نهاد قانونگذار است که باید فراتر از ایده های سیاسی‬ ‫و جناحی به مس��ائل اقتصادی و وضعیت معیشت مردم‬ ‫بپردازد یاداورش��د‪ :‬اگر مجل��س از جایگاه اصلی خودش‬ ‫خارج ش��ود به ج��ای اینکه منافع کلی کش��ور را در نظر‬ ‫بگی��رد‪ ،‬هر نماینده فقط پیگیر پروژه و مش��کالت مردم‬ ‫شهر خود خواهد بود که این اصال منطقی نیست‪.‬‬ ‫این کارشناس با تاکید براینکه تصمیماتی که به مجلس‬ ‫پیش��نهاد می شود باید با درنظرگرفتن منافع کلی کشور‬ ‫باش��د و برای برون رفت از مش��کالت در راستای اصالح‬ ‫قوانین اقدام شود تصریح کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬ضمن اصالح‬ ‫و روان س��ازی قوانین و مقررات‪ ،‬باید یک هم پوشانی بین‬ ‫دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمت بیشتر و ایجاد رشد‬ ‫اقتصادی در حوزه های اقتصادی ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گفته عزتی‪ ،‬مجلس می تواند در راس��تای پیگیری‬ ‫مطالبات مردم با اس��تفاده از ابزارهای مختلفی که قانون‬ ‫در اختیارش قرار داده نقش��ی بس��یار قوی و سازنده ایفا‬ ‫کند درحالی که برنامه ریزان نتوانس��ته اس��ت متناسب‬ ‫ب��ا نیازهای مردم از قدرت اقتص��ادی بهره بگیرند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه برای بهبود امور و اوضاع بد اقتصادی کش��ور‪،‬‬ ‫نیاز اس��ت که در مجلس از افراد مس��تقل و صاحب ایده‬ ‫اس��تفاده شود‪ ،‬انهایی که صاحبنظر هستند و از تخصص‬ ‫کافی برخوردارند تصری��ح کرد‪ :‬هرچه از افراد متخصص‬ ‫بیش��تری در مجلس اس��تفاده ش��ود این نهاد می تواند‬ ‫کارای��ی بهت��ری در حوزه ه��ای مختل��ف از جمله حوزه‬ ‫اقتصادی داشته باشد و دراین بخش کارامدتر عمل کند‪.‬‬ ‫نمایندگان��ی که مجوز ورود به مجلس را با رای مردم می گیرند‬ ‫باید توس��عه کش��ور و منافع هم��ه جامعه را در نظ��ر بگیرند و‬ ‫قوانین و ضوابطی را وضع کنند که چرخه اقتصادی را به حرکت‬ ‫در اورد‬ ‫اهمیت اس��ت اف��زود‪ :‬تصمیماتی ک��ه در مجلس گرفته‬ ‫می ش��ود می تواند هم تس��هیلگر امور باشد هم به عنوان‬ ‫یک مانع در چرخش اقتصاد تلقی شود‪ ،‬از این رو مجلس‬ ‫از جایگاه مهمی در حوزه اقتصاد کشور برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹منافع ملی مالک باشد‬ ‫به گفته او با توج��ه به اهمیت این موضوع نمایندگانی‬ ‫ک��ه مجوز ورود به مجلس را ب��ا رای مردم می گیرند باید‬ ‫توس��عه کش��ور و منافع همه جامع��ه را در نظر بگیرند و‬ ‫قوانی��ن و ضوابطی را وضع کنند ک��ه چرخه اقتصادی را‬ ‫به حرکت در اورد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه نمایندگان نباید رویکرد منطقه گرایی‬ ‫داش��ته باش��ند و فقط به خواس��ته ها و مطالب��ات مردم‬ ‫در ح��وزه انتخابی خودش��ان اهمیت دهند یاداورش��د‪:‬‬ ‫نماین��دگان مجلس باید با نگاه فراجناحی و ملی و با دقت‬ ‫فراوان ش��رایط کش��ور را رصد کرده و از طریق بازنگری و‬ ‫اصالح یا تصویب قوانین جدید و نظارت بر اجرای صحیح‬ ‫قوانین گره گشای مشکالت کشور باشند‪.‬‬ ‫به گفته بغزیان بی شک در شرایط کنونی که با مشکالت‬ ‫عدیده ای روبه رو هس��تیم‪ ،‬کشور نیازمند مجلسی است‬ ‫که نمایندگان ان اگاه به مس��ائل و مش��کالت پیش روی‬ ‫کشور باشند و وامدار هیچ گروه یا جریانی نبوده و تنها به‬ ‫تامین حداکثری منافع مردم توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید براینکه دول��ت و مجلس مکمل یکدیگر‬ ‫هس��تند و این موضوع بای��د در تصمیماتی که اتخاذ می‬ ‫ش��ود مورد توجه باش��د افزود‪ :‬از انجای��ی که برنامه های‬ ‫تدوین شده از سوی دولت در مجلس به تصویب می رسد‪،‬‬ ‫در نهای��ت دولت و مجلس باید مس��ئولیت نتایجی که از‬ ‫تصویب برنامه ها حاصل می شود را به عهده بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیمات تسهیل گر‬ ‫بغزیان با بیان اینکه پایین بودن سطح دانش اقتصادی‬ ‫در مجل��س از مهم تری��ن عوامل��ی اس��ت ک��ه می تواند‬ ‫مانع از ثبات و رش��د اقتصادی در کش��ور ش��ود‪ ،‬از این رو‬ ‫ضرورت دارد که افراد متخصص وارد این نهاد مهم شوند‬ ‫یاداورش��د‪ :‬تصمیماتی که در مجلس گرفته می ش��ود از‬ ‫اهمیت زیادی برخوردار اس��ت چون این مجلس اس��ت‬ ‫که ارائه کننده قوانین اس��ت و می تواند مس��یر چرخش و‬ ‫حرکت اقتصاد را مش��خص کند و زمین��ه را برای تقویت‬ ‫تولید و بهبود معیشت مردم فراهم کند‪.‬‬ ‫این کارشناس براین باوراست که مجلس‪ ،‬تسهیل گر و‬ ‫روان کننده اقتصاد است و تصمیمات درست و به موقعی‬ ‫که دراین نهاد اتخاذ می ش��ود می تواند جلوی بسیاری از‬ ‫بحران ها و مش��کال ت را بگیرد‪ .‬دراین زمینه نمایندگان‬ ‫مجلس باید براس��اس اولویت های مه��م تصمیم گیری‬ ‫کنند و متوجه اهمیت موضوعات باش��ند که در ش��رایط‬ ‫فعلی اقتصاد کدام موضوع باید در اولویت تصمیم گیری ها‬ ‫قرار گیرد تا اثرگذاربخشی سریعتری داشته باشد‪.‬‬ ‫او براین باوراس��ت که نمایندگان مجلس باید توانایی‬ ‫تحلیل موضوعات مهم را داش��ته باشند و در مورد مسائل‬ ‫مهم و روز اقتصاد که تاثیرگذاری با ابعاد گسترده ای دارد‪،‬‬ ‫با تسلط کامل ‪ ،‬بهترین تصمیم را بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از تصمیمات هیجانی و انی‬ ‫به گفته این کارش��ناس هرگونه تصمیم هیجانی و انی‬ ‫می تواند در ش��رایط فعلی کش��ور بحران افرین باشد وبه‬ ‫مش��کالت اقتصادی دامن بزند‪ ،‬از این رو باید به اولویت ها‬ ‫توجه ش��ود و بر روی مس��ائل مه��م دیدگاه های عملی و‬ ‫منطقی اعمال ش��ود‪.‬البته در ای��ن بین برخی تعصبات و‬ ‫گرایش ها هم هست که سبب می شود برخی از طرح های‬ ‫ملی و مهم برای اجرا با فرایند طوالنی مواجه شوند که این‬ ‫موضوع نیز به اقتصاد کشور لطمه خواهد زد‪.‬‬ ‫بغزیان براین باوراست‪ :‬برای رفع چنین مشکالتی‪ ،‬باید‬ ‫تصمیماتی که در این نهاد مهم اتخاذ می ش��ود از منطق‬ ‫کافی برخودار باش��د و براس��اس مطالبات ملی که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اقدام شود‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه با تاکید براین که برای رفع مشکالت‬ ‫اقتصادی کش��ور باید ملی فکر کنیم نه برای یک منطقه‬ ‫یا یک اس��تان تصمیم گیری ش��ود تصریح کرد‪ :‬مجلس‬ ‫نباید از جایگاه اصلی خودش خارج ش��ود و فقط به دنبال‬ ‫مطالبات مردم شهر خودش باشد و از وظیفه ملی خودش‬ ‫ب��از بماند‪ .‬به عبارتی نمایندگان بای��د در تصمیماتی که‬ ‫می گیرند نفع کلی کشور را در نظر بگیرند و بخشی عمل‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹استقالل در تصمیم گیری ها‬ ‫مرتضی عزتی از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز دراین‬ ‫ب��اره در گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه برمبنای قانون‬ ‫اساس��ی‪ ،‬تصمیمات اساسی که در کشور گرفته می شود‬ ‫بای��د از مجلس بگذرد اف��زود‪ :‬اگر چنین جایگاه مهمی را‬ ‫برای مجل��س در نظر بگیریم‪ ،‬ب��رای اینکه خروجی این‬ ‫تصمیمات‪ ،‬مناس��ب باش��د‪ ،‬باید نمایندگان این نهاد در‬ ‫تصمیم گیری هایشان از استقالل کافی برخوردار باشند‬ ‫تا بتوانند به دور از هرگونه مس��ائل سیاس��ی و جناحی به‬ ‫تقویت ارکان اقتصادی کشور و قانونگذاری در زمینه های‬ ‫اقتصادی بپردازند‪ .‬او با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی‬ ‫‹ ‹استفاده از افراد متخصص‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬اش��نایی ب��ا دانش اقتصادی‬ ‫یک��ی از مهم ترین ملزومات ب��رای نمایندگان مجلس به‬ ‫شمار می رود و باید کرسی های مجلس به افراد متخصص‬ ‫اختصاص یابد چون اگر به غیر این باش��د می تواند باعث‬ ‫تصوی��ب قوانین ضد توس��عه ای ش��ود که ای��ن موضوع‬ ‫صدمات و اس��یب های جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد‬ ‫کشور وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینک��ه نمایندگان مجلس باید‬ ‫مطالب��ات اصل��ی و مهم م��ردم را پیگیری کنن��د افزود‪:‬‬ ‫نماین��دگان مجلس بای��د بدانند که وظیف��ه اصلی انها‬ ‫قانون گ��ذاری صحیح‪ ،‬نظارت بر اج��رای قوانین‪ ،‬دغدغه‬ ‫مند بودن در زمینه های معیش��ت‪ ،‬سیاست‪ ،‬اقتصاد و ‪...‬‬ ‫مردم جامعه اس��ت و در مجم��وع باید منافع عمومی را بر‬ ‫منافع ش��خصی خود ترجیح دهند‪ .‬به گفته او مجلس در‬ ‫راس امور است‪ ،‬اما در واقعیت اینگونه است که نمایندگان‬ ‫بیش��تر به دنبال منافع حزبی خود هس��تند که بی تردید‬ ‫چنین مجلس��ی نمی تواند کارای��ی الزم را در انجام امور‬ ‫داشته باشد و س��بب رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی‬ ‫مردم ش��ود‪ .‬به گفته عزتی‪ ،‬بی تردی��د اگر مجلس خوب‬ ‫کار کن��د‪ ،‬می تواند وضعیت اقتصادی و معیش��تی مردم‬ ‫را ازاین چیزی که هس��ت بهبود ببخش��د و بخش زیادی‬ ‫از مش��کالت اجتماعی و فرهنگی را کاهش دهد‪ ،‬و تحقق‬ ‫این هدف نیازمند تصمیمات درس��تی اس��ت که در این‬ ‫نهاد گرفته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹از نظرات کارشناسی استفاده شود‬ ‫این کارشناس معتقد است که نمایندگان مجلس باید‬ ‫در تصمیم گیری هایش��ان از کارشناسان و صاحبنظران‬ ‫خبره اس��تفاده کنند و با انها تبادل نظر داش��ته باشند تا‬ ‫برای پیگری و رفع مش��کالت م��ردم‪ ،‬تصمیماتی مبتنی‬ ‫بر عمل و دانش روز گرفته ش��ود‪ .‬نمایندگان مجلس باید‬ ‫برنامه ای م��دون ارائه دهند ک��ه در برگیرنده مهم ترین‬ ‫چالش ها و مشکالت کشور باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته عزت��ی‪ ،‬بی تردید اگ��ر نماین��دگان با وجود‬ ‫تمام مش��کالتی ک��ه وجود دارد این مس��یر را طی کنند‬ ‫می توان امی��دوار بود که مجلس ما توانمند تر و کارامدتر‬ ‫از گذشته باشد‪ .‬عزتی براین باوراست که ساختار مجلس‬ ‫ما درحال حاضر دچار ضعف هایی هس��ت که برای بهبود‬ ‫ش��رایط ابتدا باید این ضعف ها برطرف ش��ود و س��اختار‬ ‫اصالح شود‪ .‬به گفته او ما درحال حاضر اولویت های مهمی‬ ‫داریم که باید با دقت در مورد انها بررسی شود تا نتایج ان‬ ‫در کشور قابل مشاهده باشد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹پوش�ش درمانی بیمه نامه سامان‪ ،‬از بدو تولد تا ‪۷۰‬‬ ‫سالگی‬ ‫نظام سالمت یک حوزه هزین ه بر بوده که هیچ یک از کشورهای‬ ‫توس��ع ه یافته و متوسط دنیا نتوانسته اند هزینه بهداشت و درمان‬ ‫خود را کاهش دهد‪ .‬البته بس��یاری ازکش��ورها توانس��ته اند ان را‬ ‫مدیریت و کنترل کنند‪ ،‬اما کاهش چندانی درمیزان هزینه ها رخ‬ ‫نداده هر چندکه بودجه انها هرس��اله روبه افزایش هم بوده است‪.‬‬ ‫سهم سالمت از تولید ناخالص ملی درکشور‪ ،‬رتبه ‪ ۸۸‬دنیا رادارد‪،‬‬ ‫یعنی تولید ناخالص ملی در کشور از سرانه سالمت عقب تر است‪.‬‬ ‫در مقابل اما‪ ،‬س��رانه هزینه س�لامت در ایران‪ ،‬رتبه هشتاد و یکم‬ ‫دنیا را داردکه این یعنی‪ ،‬هزینه س�لامت در ایران به مراتب گران‬ ‫تر ازبس��یاری ازسایرکش��ور های جهان تمام می شود‪ .‬هزینه های‬ ‫پاراکلینیکی در دو بس��ته یا گروه در بیم��ه تکمیل درمان عرضه‬ ‫می ش��ود‪ :‬هزینه های پاراکلینیکی نوع ی��ک در بیمه تکمیلی که‬ ‫ش��امل سونوگرافی‪ ،‬ماموگرافی‪ ،‬انواع اسکن‪ ،‬انواع اندوسکوپی‪ ،‬ام‬ ‫ار ای‪ ،‬اکو اردیوگرافی‪ ،‬اس��ترس اکو‪ ،‬دانسیتو متری و هزینه های‬ ‫پاراکلینیکی نوع دو در بیمه تکمیلی که شامل تست ورزش‪ ،‬تست‬ ‫الرژی‪ ،‬تست تنفسی ( اسپیرو متری)‪ ،‬نوار عضله‪ ،‬نوار عصب‪ ،‬نوار‬ ‫مغز‪ ،‬نوار مثانه ( سیس��تو متری)‪ ،‬شنوایی سنجی‪ ،‬بینایی سنجی‪،‬‬ ‫هولتر مانیتورینگ قلب و انژیوگرافی چشم است‪.‬‬ ‫تلفی��ق ای��ن اقدام��ات‪ ،‬می تواند هزینه ه��ا را تا چندی��ن برابر‬ ‫افزایش ده��د‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬پرداخت هزینه های تش��خیصی‪،‬‬ ‫پاراکلینیک��ی و هزینه های جراحی های س��رپایی می تواند برای‬ ‫بس��یاری ازافراد جامعه به یک چالش تبدیل ش��ود‪ ،‬به طوری که‬ ‫انها را حتی از ادامه درمان منصرف س��ازد‪ .‬شرکت بیمه سامان با‬ ‫پوش��ش هزینه های این بخش ازخدمات درمانی‪ ،‬توانسته بخش‬ ‫قابل توجهی از دغدغه بیمه گذاران خود را برطرف کند‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم درخرید این پوش��ش های بیمه ای‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫خریداران به ص��ورت خانوادگی می توانند پوش��ش های تکمیل‬ ‫درمان را دریافت کنند و دیگر نیازی هم به بیمه گر پایه نداش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬د ر واقع‪ ،‬در بیمه نامه درمان خانواده شرکت بیمه سامان‪،‬‬ ‫پوش��ش ها براس��اس ش��رایط س��نی‪ ،‬از بدو تولد تا ‪ ۷۰‬س��الگی‬ ‫ارائه ش��ده اند‪ .‬پرداخ��ت هزینه های تش��خیصی‪ ،‬پاراکلینیکی و‬ ‫هزینه های جراحی های س��رپایی جزئی از خدمات در نظر گرفته‬ ‫شده برای خریداران بیمه نامه تکمیل درمان شرکت بیمه سامان‬ ‫اس��ت‪ .‬به طوری که این افراد می توانند مطمئن باشند حداکثر تا‬ ‫‪ 5‬میلیون تومان از هزینه های این گونه خدمات را تنها با پرداخت‬ ‫حق بیمه ای ناچیز دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقدیر از روسای شعب موفق بانک سینا‬ ‫در دهمی��ن گردهمایی روس��ای موفق بانک های کش��ور که با‬ ‫محوریت "بهره وری ش��عب" در بانک مرکزی برگزار شد‪ ،‬روسای‬ ‫برتر شعب بانک س��ینا مورد تقدیر قرار گرفتند‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی بانک س��ینا‪ ،‬در این همایش که به همت موسس��ه عالی‬ ‫اموزش بانک��داری ایران و با حضور مدیران ارش��د بانک مرکزی‬ ‫و مدیران ش��بکه بانکی برگزار ش��د‪ ،‬از ‪ ۷‬رئیس شعبه بانک سینا‬ ‫قدردانی به عمل امد‪ .‬محس��ن ش��وقی رئیس شعبه بلوار کشاورز‬ ‫تهران‪ ،‬محمد یوسفی لهمالی رئیس شعبه نوشهر‪ ،‬محمود محبی‬ ‫رئیس شعبه مدرس کرمانشاه‪ ،‬امیر توانای رشیدثانی رئیس شعبه‬ ‫مرکزی ارومیه‪ ،‬مجتبی متینی رئیس ش��عبه س��یرجان‪ ،‬افشین‬ ‫ش��هبازی رئیس شعبه سراب و محسن س��لمانی رئیس چهارباغ‬ ‫اصفهان روس��ای ش��عب بانک س��ینا بودند که پس از ارزیابی در‬ ‫ش��اخص های عملکردی به عنوان روس��ای ش��عب برتر معرفی‬ ‫ش��ده اند‪ .‬گردهمایی روسای موفق ش��عب بانک های کشور‪ ،‬همه‬ ‫س��اله با هدف قدردانی و تکریم روس��ای موف��ق‪ ،‬انتقال تجربه و‬ ‫دس��تاوردهای انها و دستیابی به اخرین فناوری ها و نواوری های‬ ‫عرصه بانکی و اش��نایی با دیدگاه های مدیران ارش��د نظام بانکی‬ ‫کش��ور برگزار می ش��ود‪ .‬در این گردهمایی‪ ،‬معاون امور ش��عب و‬ ‫مناطق‪ ،‬مدی��رکل حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی و مدیران‬ ‫مناطق شعب تهران بانک سینا نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک س�امان املاک مازاد خ�ود را ب�ه فروش‬ ‫می رساند‬ ‫بانک س��امان امالک مازاد خود را از طری��ق مزایده عمومی و با‬ ‫ش��رایط ویژه به فروش می رس��اند‪ .‬به گزارش سامان رسانه‪ ،‬بانک‬ ‫س��امان قصد دارد تا امالک مازاد خود را در ش��هرهای مختلف از‬ ‫طریق مزایده عمومی و با شرایط ویژه به فروش برساند‪ .‬متقاضیان‬ ‫ش��رکت در مزایده می توانند برای دریافت مدارک و اوراق شرکت‬ ‫در این مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه ‪ ۳۰‬بهمن ماه به‬ ‫ادرس تهران‪ ،‬خیابان ش��ریعتی‪ ،‬خیابان وحید دستگردی‪ ،‬بعد از‬ ‫خیابان کازرون پالک ‪ ۱۲۸‬مراجعه و یا با شماره ‪۰۲۱۷۲۰۹۱۶۴۶‬‬ ‫ی��ا ‪ ۰۲۱۷۲۰۹۱۶۴۳‬تماس بگیرند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬عالقه مندان‬ ‫برای کسب اطالعات بیش��تر درباره امالک و دریافت فرم شرایط‬ ‫مزایده می توانند به سایت بهنادبنا مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1468‬‬ ‫پیاپی ‪2786‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫به زودی‬ ‫الومینیوم جنوب‬ ‫افتتاح می شود‬ ‫عملکرد مجلس دهم در بخش معدن و صنایع معدنی چگونه بوده است؟‬ ‫توسعه ملی قربانی نگاه منطقه ای نمایندگان مجلس‬ ‫نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس�لامی در چند دهه‬ ‫گذش��ته با نگاه بخ��ش و منطقه ای خود توس��عه ملی را‬ ‫فدای توسعه ای منطقه ای کرده اند‪ .‬این نگاه منطقه ای در‬ ‫زنجیره فوالد نیز حاصلی جز رشد نامتوازن در این زنجیره‬ ‫به همراه نداش��ته اس��ت که با نفوذ نمایندگان مجلس و‬ ‫س��هم خواهی در زنجیره فوالد برای ش��هر و اس��تان خود‬ ‫اتفاق افتاده اس��ت‪ ،‬این در حالی است که اگر نمایندگان‬ ‫نگاه ملی را در زنجیره فوالد دنبال می کردند و در راستای‬ ‫توس��عه منطقه خود استعداد همان منطقه را مد نظر قرار‬ ‫می دادند ش��اید امروز در زنجیره شاهد کمبود سنگ اهن‬ ‫و ناموزونی در زنجیره فوالد نبودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ناموزون نتیجه نفوذ نمایندگان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مجید محمودی کارشناس فوالد در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در مجم��وع عملکرد نمایندگان در گذش��ته‬ ‫چندان مناسب نبوده اس��ت و با نگاه ملی پیش نرفته اند‪.‬‬ ‫در صنای��ع معدنی حتی اگر از س��وی دولت نگاه ملی در‬ ‫وزارتخانه یا س��ازمان ایمیدرو پیگیری می ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫نمایندگان س��عی در کمرنگ کردن ان داشت ه و به سمت‬ ‫نگاه بخش��ی و منطقه ای ش��دن ان را کش��انده اند‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه اقدام هایی که در جهت تکمی��ل زنجیره فوالد در‬ ‫استان های کرمان و یزد انجام گرفته‪ ،‬به دلیل همین نگاه‬ ‫بخشی نمایندگان در دوره های مختلف بوده است‪.‬‬ ‫محمودی در ادامه عنوان کرد‪ :‬مش��کالتی مانند کمبود‬ ‫مواد اولیه و تعادل نداشتن در زنجیره فوالد که هم اکنون‬ ‫در این زنجیره ش��اهد ان هستیم‪ ،‬بخش بسیاری به دلیل‬ ‫اقدام های منطقه ای نمایندگان در گذشته بوده است‪ .‬نفوذ‬ ‫نماین��دگان زنجیره فوالد را در کش��ور به هم زده اس��ت‪،‬‬ ‫چراکه قرار بود اس��تان کرمان س��نگ اهن و کنس��انتره‬ ‫کشور را تامین کند و در اختیار فوالدسازان از جمله فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬ذوب اهن و س��ایر فوالدسازان‬ ‫کش��ور قرار دهد اما در برخی مقاطع در دولت های هشتم‬ ‫و نهم که نگاه اس��تانی تقویت ش��د و نگاه ملی و سازمان‬ ‫ایمیدرو ضعیف شد‪ ،‬استان ها به این سمت رفتند که چرا‬ ‫در استان سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال نکنیم و نخستین‬ ‫اس��تانی که در این زمینه پیشقدم شد‪ ،‬استان کرمان بود‪،‬‬ ‫به گونه ای که برخی نماین��دگان مطرح کردند که از این‬ ‫پس حتی اجازه نخواهی��م داد که حتی به اندازه یک تن‬ ‫س��نگ اهن از استان خارج شود و در همین استان ان را‬ ‫تبدیل به محصول خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد ‪ :‬ب��ا قوانین گذاری های نامناس��ب یا نبود‬ ‫قوانی��ن و نفوذ نمایندگان این اتفاق به اس��تان های دیگر‬ ‫نیز س��رایت و تس��ری یافت‪ .‬از همین رو معادن اس��تان‬ ‫کرمان به س��مت تولید گندله و س��پس اهن اسفنجی و‬ ‫ف��والد پیش رفتند و این اتفاق در اس��تان یزد نیز اتفاق‬ ‫افتاد و هم اکنون ش��اهد هستیم که در دو منطقه کویری‬ ‫واحدهای فوالدس��ازی ایجاد شده اند و این واحدها مجبور‬ ‫هس��تند که از اب شرب منطقه استفاده کنند‪ .‬یا چاه های‬ ‫زیرزمینی این مناطق صرف فوالدس��ازی ش��ده است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر نیز قرار اس��ت که از خلیج فارس اب را به این‬ ‫مناط��ق انتقال دهند که هر مترمعکب این اب‪ ،‬باالی ‪۳۰‬‬ ‫هزار تومان تمام می ش��ود‪ .‬چگونه می ت��وان با این هزینه‬ ‫اب‪ ،‬فوالد باصرفه تولید ک��رد‪ .‬محمودی عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫مجید محمودی‪ :‬نمایندگان با دید بخش��ی نگری برای مناطق خود به‬ ‫نوع��ی باج خواهی می کنند تا ایجاد اش��تغال کنند اما ممکن اس��ت با‬ ‫این نگاه ش��ان مشکالتی در سطح کشور ایجاد کنند‪ ،‬نمونه ان همین‬ ‫اتفاقی که برای زنجیره فوالد افتاده است‬ ‫در حالی است که اگر سنگ اهن را از کرمان و یزد به بندر‬ ‫می بردیم و تبدیل به محصول می کردیم‪ ،‬بسیار به صرفه تر‬ ‫بود و با خط اهن این کار به س��ادگی انجام می شد و الزم‬ ‫نبود که اب ش��ور دریا را ش��یرین کنند که تبعات زیست‬ ‫محیطی بسیاری نیز به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ف��والد ادام��ه داد ‪ :‬در کل نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در زنجیره فوالد نقش بسیاری‬ ‫منفی داشتند و تعادل ان را به هم زدند و نگاه منطقه ای‬ ‫نداش��تند‪ .‬در ح��ال حاض��ر نی��ز واحدهای مس��تقر در‬ ‫استان های کرمان و یزد مدعی هستند که بخش خصوصی‬ ‫شده اند و هر بخش باید خود نیازهای خود را تامین کند‪.‬‬ ‫محمودی با بیان ای��ن موضوع که نگاه ملی نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی بس��یار ضعیف است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫البته به صورت کلی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در‬ ‫هیچ موضوع و هیچ بخشی نگاه ملی را دنبال نمی کنند و‬ ‫نگاه انها نگاه کامال منطقه ای است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی یا کمیس��یون ها نظارتی‬ ‫ب��ر نگاه ملی ندارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬کل مجلس از این نمایندگان‬ ‫تش��کیل ش��د ه که با ن��گاه منطق��ه ای پی��ش می روند‪.‬‬ ‫نمایندگان به دنبال توس��عه منطقه ای خود هستند و این‬ ‫موض��وع ممکن اس��ت که با منافع ملی در تضاد باش��د و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز تا حدی قادر است که‬ ‫از این موضوع منطقه ای پیش��گیری به عمل اورد‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت که یک وزیر تا یک جایی نیز مقاومت کند‪ ،‬اما پس‬ ‫از ان تس��لیم می ش��ود‪ ،‬چراکه ممکن اس��ت نمایندگان‬ ‫موضوع استیضاح وزیر را پیش بکشند و در برابر استیضاح‬ ‫نشدن وی امتیازاتی را بخواهند و این موضوع سالیان سال‬ ‫اس��ت که اتفاق می افتد‪ .‬محمودی ادامه داد ‪ :‬نمایندگان‬ ‫با دید بخشی نگری برای مناطق خود به نوعی باج خواهی‬ ‫می کنن��د تا ایجاد اش��تغال کنند اما ممکن اس��ت با این‬ ‫نگاه شان مشکالتی در سطح کشور ایجاد کنند‪ ،‬نمونه ان‬ ‫همین اتفاقی که برای زنجیره فوالد افتاده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد ‪ :‬امیدواریم ک��ه نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی نگاه ملی خود را بیش از پیش‬ ‫تقویت کنند و هیات رئیس��ه مجلس شورای اسالمی نیز‬ ‫نگاه ملی بر نگاه منطقه ای ارجح قرار دهد‪ .‬در این راس��تا‬ ‫نیز حتی این موضوع مطرح شد که نمایندگان شهرستانی‬ ‫را حذف کنند و نمایندگان به صورت اس��تانی شوند و دید‬ ‫فرامنطقه ای داشته باشند اما این اتفاق روی نداد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۸‬قلوهای فوالدی‬ ‫زکری��ا نایب��ی مدی��ر تحقی��ق و توس��عه ف��والد بناب‬ ‫درگفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬عملکرد مناس��ب‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬بستگی به فعالیت و‬ ‫نگاه تخصص انها دارد‪ .‬برخی نمایندگان با انجام اقدام های‬ ‫تخصصی می توانند در حوزه و کمیس��یونی که قرار دارند‪،‬‬ ‫بسیار مفید باشند‪.‬‬ ‫نایبی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬انتخاب نماینده بسیار‬ ‫ن هس��تند که باید نگاه‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬چراکه این نمایندگا ‬ ‫ملی را دنب��ال کنند‪ .‬اگر تمام نماین��دگان چنین نگاهی‬ ‫داش��تند بسیاری از مشکالت کنونی کشور حل شده بود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر باید تخصص افراد باید با کمیس��یون های‬ ‫مجلس نیز همخوانی داش��ته باش��د برای نمونه فردی با‬ ‫م��درک علوم انس��انی وارد کمیس��یون های صنعتی و ‪...‬‬ ‫نشود‪ ،‬زیرا کمیس��یون ها در تصویب الیحه ها نقش بسیار‬ ‫مهم��ی دارند و تصمیم های ان تاثیر مهمی بر سرنوش��ت‬ ‫کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بس��یاری از نمایندگان نگاه منطقه ای را‬ ‫دنب��ال می کنند و همین موضوع ممکن اس��ت که با نگاه‬ ‫ملی قرابت نداش��ته باشد‪ .‬برای نمونه ‪ ۸‬طرح فوالدی که‬ ‫ی��ک طرح ان به بخش خصوصی واگذار ش��د و به ‪7‬طرح‬ ‫فوالدی معروف شد با فشار نمایندگان در دولت هشتم و‬ ‫نهم تاسیس شدند که این طرح ها پس از انکه ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت کردند دس��ت اندرکاران به این فکر افتادند که‬ ‫هم اکن��ون اب انه��ا را از کجا تامین کنن��د‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که هم اکنون در دنیا طرح ه��ای فوالدی را در کنار‬ ‫دریا احداث می کنند و مواد اولیه را به انجا انتقال می دهند‬ ‫اما مهم ان است که از نظر انرژی و اب تامین باشند‪.‬‬ ‫مدیر تحقیق و توس��عه فوالد بناب در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد ‪ :‬برای نمونه در طرح های هش��تگانه یکی از طرح ها را‬ ‫با فش��ار نماینده به میانه اوردند که اصال توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد‪ .‬اما بهتر بود که این طرح را در سواحل خلیج فارس‬ ‫احداث کنند به هر حال این س��رمایه های ملی اس��ت که‬ ‫نباید ان را به هدر دهیم‪.‬‬ ‫نایب��ی تصریح کرد ‪ :‬نف��وذ نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در ایج��اد طرح ه��ای منطقه ای حرف نخس��ت‬ ‫را می زن��د‪ .‬حتی باوج��ود اینکه توجیه فن��ی و اقتصادی‬ ‫طرح ها در مجلس ش��ورای اس�لامی تهیه می شود اما در‬ ‫نهایت این توجیه ها کنار گذاشته می شود‪ .‬وی ادامه دا د‪ :‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی باید منافع ملی را در‬ ‫نظر بگیرند‪ .‬برای نمونه صنعت فوالد کش��ور چش��م انداز‬ ‫تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد را تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬در دس��ت‬ ‫اقدام دارد و ممکن اس��ت که پس از سال ‪ ۱۴۰۴‬نیز یک‬ ‫برنامه توسعه ای دیگر تدوین کنند که این برنامه توسعه ای‬ ‫در صنعت فوالد با یک نگاه ملی محقق خواهد شد‪ ،‬از این‬ ‫رو نماین��دگان باید با اهداف بلندمدت ملی پیش بروند و‬ ‫توس��عه منطقه ای را با توجه به استعداد ان منطقه پیش‬ ‫ببرند‪ .‬مدیر تحقیق و توس��عه فوالد بناب در ادامه گفت‪ :‬‬ ‫باید براس��اس اس��تعداد هر منطقه‪ ،‬ان منطقه را هدایت‬ ‫کنیم‪ .‬برای نمونه اس��تان قزوین بهترین خاک را به لحاظ‬ ‫حاصلخی��زی در زمینه کش��اورزی دارد اما این منطقه را‬ ‫تبدیل به یک منطق��ه صنعتی کرده ایم‪ ،‬در حالی که این‬ ‫منطقه ظرفیت بزرگ ترین قطب کش��اورزی در کش��ور را‬ ‫دارد‪ .‬در حقیقت کشاورزی را در این منطقه فدای صنعت‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یا هم اکنون صنعت نس��اجی کشور فدای‬ ‫صنعت خودروسازی ش��ده است‪ ،‬در حالی که یک زمانی‬ ‫پارچه و منس��وجات ایرانی به عنوان پارچه ابریش��می در‬ ‫بازارهای جهانی معروفیت داشت‪ ،‬اما در چند دهه گذشته‬ ‫ای��ن صنعت را کنار گذاش��تیه ایم‪ ،‬اما در مقابل به صنعت‬ ‫خودروس��ازی چس��بیده ایم‪ ،‬نتیجه این شد که هم اکنون‬ ‫بی کیفیت ترین خودروها را در دنیا تولید می کنیم‪ .‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه در راس��تای تعهد به مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫خ��ود و با هدف پیش��گیری از ورود پس��اب های ش��هری به‬ ‫زاین��ده رود و محیط زیس��ت و همچنین با رویکرد اس��تفاده‬ ‫از پس��اب تصفیه ش��ده در چرخه تولید خود به عنوان منبعی‬ ‫پایدار‪ ،‬با همکاری س��ازمان اب و فاضالب اس��تان اصفهان‪،‬‬ ‫پروژه ایجاد ش��بکه جمع اوری پس��اب های شهری ‪ 9‬شهر از‬ ‫شهرس��تان های مبارکه و لنجان را در دس��تور کار خود قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬علیرضا استکی افزود‪ :‬بر این‬ ‫اساس استحصال پس��اب های شهری در تصفیه خانه ‪PU21‬‬ ‫تعریف ش��د که در حال حاضر با پیش��رفت ‪ 95‬درصدی در‬ ‫مرحله راه اندازی کامل است‪.‬‬ ‫مدیر اج��رای پروژه های انرژی و س��یاالت ف��والد مبارکه‬ ‫ادامه داد‪ :‬با توجه به مش��کالت خشکسالی و کم ابی رودخانه‬ ‫زاین��ده رود‪ ،‬انجام مطالعات مربوط به تعیین منابع پایدار اب‬ ‫و حل مشکل اب شرکت فوالد مبارکه به لحاظ کمی و کیفی‬ ‫قراردادی میان فوالد مبارکه و ش��رکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان با موضوع خرید پساب های شهرستان های مبارکه و‬ ‫لنجان منعقد شد‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح عملک��رد این پروژه با بی��ان این که تصفیه‬ ‫اولی��ه پس��اب های جمع اوری ش��ده در چه��ار تصفیه خان��ه‬ ‫ش��هرهای زرین ش��هر‪ ،‬مبارکه‪ ،‬صفائیه و ورنامخواست انجام‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬پساب های تصفیه شده در ادامه به تصفیه خانه‬ ‫اب ف��والد مبارک��ه (‪ )PU13‬هدای��ت و پ��س از ان با خط‬ ‫‪600‬میلی متر به تصفیه خانه اس��تحصال پس��اب های شهری‬ ‫منتقل می ش��ود‪ .‬مدیر اج��رای پروژه های انرژی و س��یاالت‬ ‫فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬فاز نخست این پروژه شامل احداث‬ ‫مخزن ‪3‬هزار مترمکعبی و خط انتقال ‪ 600‬میلی متر در واحد‬ ‫‪ PU13‬در اردیبهشت سال ‪ 97‬به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه تصفیه خانه احداث ش��ده در این پروژه‬ ‫از بروزتری��ن فناوری ه��ای روز دنی��ا بهره مند اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا عنای��ت ب��ه‬ ‫فرمایش رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی در‬ ‫خص��وص راهپیمایی‬ ‫‪ ۲۲‬بهم��ن‪ ،‬ایام دهه‬ ‫فجر را برای کش��ور‬ ‫ایام��ی بی بدی��ل و‬ ‫مظهر اقت��دار و عزم ملی دانس��تند که ملت‬ ‫ایران توانس��ت در این ایام با عزم راسخ خود‬ ‫و با رهب��ری امام راحل بزرگ��وار که رهبری‬ ‫بی نظیر در دنیا بود‪ ،‬بنای پوس��یده و فاس��د‬ ‫چندهزار س��اله اس��تبداد‪ ،‬ظلم‪ ،‬فساد‪ ،‬سلطه‬ ‫بیگانگان و لگدمال ش��دن مردم را سرنگون و‬ ‫بنای مردم س��االری را به ج��ای ان پایه ریزی‬ ‫کن��د‪ .‬اینجان��ب ضم��ن ع��رض تبریک به‬ ‫مناس��بت فرارس��یدن ی��وم اهلل ‪ ۲۲‬بهمن و‬ ‫س��الروز پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی‬ ‫ایران از تمامی هم��کاران محترم می خواهم‪،‬‬ ‫یکبار دیگر با ارمان های استکبارستیزی امام‬ ‫راح��ل تجدید میث��اق ک��رده و بیعت مجدد‬ ‫خ��ود با رهبر معظم انقالب اس�لامی و ادامه‬ ‫راه ش��هید سپهبد حاج قاس��م سلیمانی را به‬ ‫نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫قدردانی از «مجتمع‬ ‫فوالد خراسان» به عنوان‬ ‫صادرکننده نمونه استان‬ ‫مجید محمودی‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫پیشرفت ‪ 95‬درصدی تصفیه خانه پساب شهری در فوالد مبارکه‬ ‫برخ��ی از تجهیزات این سیس��تم عبارت اند از اش��غال گیر‪،‬‬ ‫سیس��تم تزری��ق م��واد‪ ،‬منعقدس��ازی‪ ،‬سیس��تم ‪،DAF‬‬ ‫فیلترهای خودش��وینده‪ ،‬گندزدایی با اش��عه‪ .UV‬اس��تکی‬ ‫ب��ا بیان ای��ن موضوع ک��ه جهت کاه��ش دورریز پس��اب و‬ ‫همچنین افزایش راندمان و عمر ممبران های سیس��تم ‪RO‬‬ ‫از سیستم ‪ UF‬مس��تغرق برای نخستین بار در خاورمیانه در‬ ‫این تصفیه خانه اس��تفاده شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تمامی تجهیزات مربوط به این سیس��تم وارد س��ایت فوالد‬ ‫مبارکه شده و عملیات احداث سوله شیمیایی مربوط به این‬ ‫سیس��تم به اتمام رس��یده و عملیات نصب ان در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��تکی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اس��تراتژیک بودن این تجهیزات‪ ،‬مقدمات الزم جهت عقد‬ ‫قرارداد با شرکت های دانش بنیان داخلی انجام شده تا امکان‬ ‫بومی سازی و ساخت ان ها در داخل کشور مهیا شود‪.‬‬ ‫وی درباره مش��خصات فنی این پ��روژه گفت‪ :‬این طرح در‬ ‫با امام راحل‬ ‫تجدید میثاق کنیم‬ ‫مساحتی حدود ‪20‬هزار مترمربع و با هزینه ای افزون بر ‪650‬‬ ‫میلی��ارد ریال و ‪10‬میلیون یورو با ظرفیت ‪ 1500‬مترمکعب‬ ‫بر س��اعت و ب��ا قابلیت افزایش ظرفیت ت��ا ‪3‬هزار مترمکعب‬ ‫بر س��اعت احداث ش��ده اس��ت‪ ،‬ضمن این که در ساخت این‬ ‫تصفیه خان��ه از حداکث��ر توان ش��رکت های داخلی در تامین‬ ‫تجهیزات ازجمله کابل‪ ،‬تابلو ب��رق‪ ،‬جرثقیل‪ ،‬مخازن ذخیره‬ ‫مواد شیمیایی و ‪ ...‬استفاده شده است‪.‬‬ ‫اس��تکی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حال حاض��ر تمامی مراحل‬ ‫پیش راه اندازی این پروژه طی ش��ده و پیش بینی می شود تا‬ ‫اواخر س��ال جاری به طور کامل راه اندازی ش��ود‪ .‬مدیر اجرای‬ ‫پروژه های انرژی و س��یاالت فوالد مبارک��ه در بخش پایانی‬ ‫س��خنان خود از زحمات و همکاری همکاران معاونت اجرای‬ ‫پروژه ها‪ ،‬مدیریت ارشد خدمات فنی و پشتیبانی‪ ،‬مدیریت و‬ ‫کارکنان ناحیه انرژی و س��یاالت‪ ،‬ش��رکت مهندسی فوالد و‬ ‫شرکت ابسان زالل خاورمیانه به عنوان پیمانکار مجری طرح‬ ‫قدردانی و تشکر کرد‪.‬‬ ‫در ایی��ن تجلی��ل از صادرکنن��دگان نمونه‬ ‫اس��تان‪ ،‬از «مجتمع فوالد خراسان» به عنوان‬ ‫یکی از برترین صادرکنندگان خراس��ان رضوی‬ ‫در سال ‪۱۳۹۸‬تقدیر ش��د‪ .‬به گزارش صمت‪،‬‬ ‫در ایی��ن قدردان��ی از صادرکنن��دگان نمون��ه‬ ‫خراس��ان رضوی که ب��ا حضور وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬اس��تاندار خراس��ان رضوی‬ ‫و رئیس س��ازمان توس��عه و تج��ارت ایران در‬ ‫مح��ل س��الن همایش ه��ای «ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع و معادن خراس��ان رضوی» برگزار شد‪،‬‬ ‫از مجتمع فوالد خراس��ان به عنوان صادرکننده‬ ‫نمونه اس��تان تقدیر شد‪ .‬در این مراسم معاون‬ ‫بازاریاب��ی و فروش مجتمع فوالد خراس��ان‪ ،‬به‬ ‫نمایندگی از مدیرعامل ش��رکت‪ ،‬لوح تقدیر و‬ ‫تندی��س صادرکننده نمونه را دریافت کرد‪ .‬در‬ ‫این ایین وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫تحریم ها باعث افزایش صادرات و تولید کش��ور‬ ‫ش��د‪ ،‬به طوری که در‪ ۱۰‬ماه امس��ال تولید در‬ ‫بیشتر رسته ها روند افزایشی داشته است‪ .‬رضا‬ ‫رحمان��ی در جمع صادرکنندگان و کارافرینان‬ ‫نمونه اس��تان اظهار کرد‪ :‬بخش تولید با دو بال‬ ‫پرواز می کند که یک ب��ال فناوری و بال دیگر‬ ‫صادرات اس��ت و کشورهایی مس��یر توسعه و‬ ‫پیش��رفت را طی کرده اند که ص��ادرات کاال را‬ ‫جدی گرفته اند‪ .‬وی گفت‪ :‬امس��ال از نظر این‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬صادرات پیش��ران بخش تولید قرار‬ ‫گرفته و ش��رایط ایجاب می کن��د که صادرات‬ ‫جدی گرفته شود‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬امسال وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت هفت محور راهبردی‬ ‫را برای توس��عه تولید و صادرات در نظر گرفت‬ ‫که یکی از انها توسعه صادرات است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ‪۱۰‬ماه امس��ال صادرات کش��ور از نظر‬ ‫وزن ‪۱۸‬درصد افزایش داش��ته که این رقم در‬ ‫خراسان رضوی ‪۲۱‬درصد بوده است‪ .‬رحمانی با‬ ‫اش��اره به کاهش ص��ادرات کاال طی این مدت‬ ‫از نظر ارزش گف��ت‪ :‬دلیل این موضوع کاهش‬ ‫‪۳۰‬درص��دی پایه ارزش صادرات��ی در گمرک‬ ‫اس��ت و گرنه افزای��ش ارزش ص��ادرات نیز با‬ ‫افزایش وزن ان برابر بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به رویکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای خودکفایی در تولید گفت‪ :‬کشور‬ ‫در حوزه صنعتی وابستگی هایی به خارج داشته‬ ‫و دارد که برخی از انها خطرناک بوده و تبدیل‬ ‫به گلوگاه شده است و یکی از این موارد مربوط‬ ‫به الکترود گرافیتی بود که دشمنان چند مرتبه‬ ‫ارس��ال ان به کش��ور را تحریم کردن��د‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬هرچند الکترود‬ ‫کافی به میزان ‪ ۲‬سال نیاز کشور وجود داشت‪،‬‬ ‫اما پس از ‪ ۲۰‬س��ال موفق شدیم واحد تولیدی‬ ‫را که مونتاژ اس��ت در کش��ور احداث کنیم که‬ ‫این واحد تا پایان سال به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫رحمانی اظهار کرد‪ :‬با وجود تحریم ها‪ ،‬امس��ال‬ ‫تولید فوالد در کش��ور نی��ز ‪ ۶.۵‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ماده اولیه الکترود‪ ،‬کک سوزنی و‬ ‫اسفنجی اس��ت که در این زمینه تفاهمنامه ای‬ ‫به مبلغ یک میلیارد دالر با وزارت نفت منعقد‬ ‫شد تا دو شرکت فوالد و الومینیوم تولید کک‬ ‫اسفنجی و کک سوزنی را برعهده بگیرند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫کارخانه تولید شمش طالی بردسکن با حضور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با سرمایه گذاری ‪۱۲۰‬میلیارد‬ ‫تومانی و اشتغال ‪ ۱۸۰‬نفر افتتاح شد‪ .‬این کارخانه که‬ ‫شمش طالی ‪ ۲۴‬عیار با گرید ‪ ۹۹/۹۹‬تولید می کند‪،‬‬ ‫از ظرفیت کان سنگ ورودی ‪ ۵۰۰‬تن در روز برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬ایمیدرو تا پایان‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫امس��ال‪ ۳.۶ ،‬میلی��ارد دالر طرح در بخ��ش معدن و‬ ‫و تجارت‪:‬‬ ‫صنایع معدنی افتتاح می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا رضا رحمانی در ایین بهره برداری‬ ‫از کارخان��ه تولی��د ش��مش ط�لای بردس��کن در‬ ‫خراس��ان رضوی گفت‪ :‬در نقاط مختلف کش��ور شاهد‬ ‫بهره ب��رداری از طرح های مختلف هس��تیم و فقط در‬ ‫بخش ه��ای متع��دد صنعتی و معدنی ط��ی چند روز‬ ‫گذش��ته و در ایام مبارک دهه فجر‪ ۵۰ ،‬هزار میلیارد‬ ‫تومان طرح به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصریح کرد‪ :‬با ای��ن حال تعداد دیگری از‬ ‫طرح ه��ای مهم نیز در نوبت افتتاح ق��رار دارند که از‬ ‫جمله انها می توان به طرح بزرگ الومینیوم جنوب با‬ ‫س��رمایه گذاری بیش از ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان اشاره‬ ‫کرد که ب��ه زودی و در حضور رئیس جمهوری افتتاح‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ن طرح بزرگ‬ ‫صنعت��ی به تنهای��ی قادر خواهد ب��ود حجم تولیدات‬ ‫الومینیوم در کش��ور را به ‪۲‬برابر میزان قبلی افزایش‬ ‫دهد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به نگرانی‬ ‫یک عده نس��بت به اثرات تحریم ه��ا روی بخش های‬ ‫مختلف صنعتی کش��ور از جمله نس��اجی و‪ ،...‬گفت‪:‬‬ ‫همین الومینیوم جزو نخستین گروه از تحریم ها بود‪،‬‬ ‫با این حال این صنعت رشد خوبی داشته و خوشحالیم‬ ‫که برخالف تصورات دش��من‪ ،‬طرح بزرگ الومینیوم‬ ‫جنوب به زودی اماده بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫رحمانی همچنین با اش��اره برنامه س��فر اخیر خود‬ ‫به اس��تان البرز برای افتتاح طرح اس��تحصال عناصر‬ ‫ن��ادر خاکی در مرکز تحقیقات ف��راوری مواد معدنی‬ ‫کشور گفت‪ :‬تعداد معدودی از کشور ها به این فناوری‬ ‫دسترس��ی دارند و این مهم‪ ،‬نش��ان از توان صنعت ما‬ ‫برای رشد و پیشرفت در سطح جهانی است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬ذخایر معدنی به عنوان یک نعمت‬ ‫خدادادی در اختیار ما اس��ت و ام��روز مجموع ارزش‬ ‫تولیدات معدنی و صنایع معدنی کش��ور‪ ۲۲ ،‬میلیارد‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادامه داد‪:‬‬ ‫محدودیت ه��ای به وج��ود امده به س��بب تحریم ها‪،‬‬ ‫اهمی��ت فراوان این حجم از تولیدات معدنی و صنایع‬ ‫معدن��ی را در کش��ور نش��ان می دهد ک��ه اگر خدای‬ ‫نکرده به این تولیدات دسترسی نداشتیم‪ ،‬با مشکالت‬ ‫عدیده ای روبه رو می ش��دیم و البته در بخش صادرات‬ ‫نی��ز تولیدات معدنی ما به خصوص حوزه فوالد دارای‬ ‫نقش برجسته ای است‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره ب��ه تع��دادی از طرح های بزرگ‬ ‫معدنی در کشور از جمله طرح ذوب مس خاتون اباد‪،‬‬ ‫طرح تولید اس��ید خاتون اباد‪ ،‬طرح فوالد زرند‪ ،‬فوالد‬ ‫س��نگان و‪ ،...‬افزود‪ :‬یک��ی از برنامه راهب��ردی که در‬ ‫امسال در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ان توجه‬ ‫ش��ده‪ ،‬توسعه معدنی و صنایع معدنی در سطح کشور‬ ‫اس��ت که یکی از زیر برنامه ه��ای این محور‪ ،‬توجه به‬ ‫فعال سازی معادن کوچک در سطح کشور است‪.‬‬ ‫پیام مدیر عامل گل گهر‬ ‫به مناسبت دهه فجر‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1468‬‬ ‫پیاپی ‪2786‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در تبیین اهداف و استراتژی های شرکت در سال ‪ 99‬مطرح کرد‬ ‫نورد گرم ‪2‬؛ فوالد مبارکه در استانه یک جهش‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد مبارکه‪ ،‬در جلس��ه تدوی��ن اهداف و‬ ‫اس��تراتژی های ش��رکت در س��ال ‪ ،99‬در جمع معاونان و‬ ‫مدی��ران ف��والد مبارکه از تولی��د متوازن و پای��دار‪ ،‬تامین‬ ‫پایدار مواد مصرفی و تجهی��زات‪ ،‬برقراری توازن در ورودی‬ ‫و خروجی ش��رکت و راندمان تولی��د‪ ،‬چابک تر و منعطف تر‬ ‫شدن فرایند تولید و اهتمام بیشتر برای احداث نورد گرم ‪2‬‬ ‫فوالد مبارکه به عنوان مهم ترین راهبردهای شرکت در سال‬ ‫پیش رو نام برد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬ب��ا بیان این‬ ‫مطل��ب افزود‪ :‬باید ب��ا توجه به نیاز ب��ازار و ارزش افزوده ای‬ ‫که تولید محصول برای ش��رکت و ذی نفعان به بار می اورد‪،‬‬ ‫خطوط تولید را به کار گیریم‪ .‬این امر باعث می شود بتوانیم‬ ‫همچنان بر اساس سفارش مشتری و نیاز بازار تولید کنیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه سال گذش��ته موضوع تامین الکترود‬ ‫برای ش��رکت به یک بحران تبدیل ش��ده بود گفت‪ :‬شرکت‬ ‫این مسئله را بزرگ ترین مسئله موجود در راه تولید می دید‬ ‫تاجایی ک��ه موجودی الکترود ب��ه ‪ 40‬روز‪ 10 ،‬روز‪ 8 ،‬روز‬ ‫و حت��ی ‪ 2‬روز کاهش یافت‪ ،‬اما به لط��ف خداوند‪ ،‬الکترود‬ ‫موردنیاز تامین ش��د و ش��رکت بدون وارد امدن هیچ گونه‬ ‫توق��ف به خطوط تولید از بحران یادش��ده خارج ش��د و از‬ ‫ای��ن حیث در وضعیت امنی قرار گرف��ت‪ .‬عظیمیان با بیان‬ ‫اینکه نگران��ی برای تامین مواد اولی��ه همچنان وجود دارد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای سال اینده‪ ،‬موضوع وارد کردن کنستانتره‬ ‫یا گندل��ه در هیات مدیره ش��رکت مطرح ش��ده و در حال‬ ‫بررس��ی اس��ت‪ .‬اگر معدن کاران تمرکز خود را بر اکتشاف و‬ ‫استخراج بیش��تر گذاشته بودند‪ ،‬چنین مشکلی برای کشور‬ ‫و فوالدسازان پیش نمی امد‪ .‬مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر افت تولید در ش��رکت های فوالدس��ازی ناش��ی از‬ ‫تحری��م‪ ،‬نبودن تجهیزات و الکت��رود گرافیتی یا کمبود گاز‬ ‫و برق در فصل س��رد سال و کمبود اب به دلیل خشک سالی‬ ‫بود‪ ،‬به اندازه تخصیص نیافتن س��نگ اهن‪ ،‬فوالدس��ازان را‬ ‫عذاب نمی داد‪ ،‬چراکه کشور ما سرشار از منابع معدنی است‪.‬‬ ‫با ادامه این روند ممکن اس��ت در س��ال اینده با کاهش ‪15‬‬ ‫تا ‪ 18‬درصدی تولید مواجه شویم و این مسئله برای چرخه‬ ‫تولید و اقتصاد کشور بسیار مهم است‪.‬‬ ‫عظیمی��ان درادامه عن��وان کرد‪ :‬فوالد مبارک��ه در تولید‬ ‫تختال از دنیا عقب نیست‪ ،‬ولی در تولید انواع ورق نتوانسته‬ ‫همپای دیگر کشورهای جهان حرکت کند‪ .‬دلیل این امر ان‬ ‫است که در ‪ 12‬سال گذشته نورد گرم ‪ 2‬را نداشتیم‪ .‬حضور‬ ‫سایر رقبای خارجی در بازارهای داخلی نیز این نگرانی ها را‬ ‫تشدید می کند‪ ،‬بنابراین باید با احداث خطوط تولید جدید‬ ‫شرایطی فراهم کنیم که واردات هر نوع ورق به کشور اساسا‬ ‫برای واردکنندگان به صرفه نباشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موضوع کاهش هزینه های تولید به عنوان‬ ‫یکی از سیاست های این شرکت گفت‪ 63 :‬درصد منابع مالی‬ ‫شرکت به تامین مواد و تجهیزات اختصاص می یابد‪ .‬باید در‬ ‫ای��ن حوزه نیز کنترل ها همچنان باقوت انجام ش��ود‪ .‬ضمن‬ ‫این که باید به خاطر داش��ته باش��یم بهره وری یعنی درست‬ ‫هزینه کردن‪ ،‬نه کم خرج کردن‪ .‬مدیرعامل فوالد مبارکه در‬ ‫ادامه اظهار کرد ‪ :‬هر روز مسئل ه جدیدی پیش روی سازمان‬ ‫قرار می گیرد؛ اما به خاطر داشته باشیم سیستماتیک بودن‬ ‫فراینده��ا در فوالد مبارکه باید همچنان نقطه قوت و عامل‬ ‫بقا باشد‪ ،‬نه این که در جاهایی به گلوگاه تبدیل شود‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه سازمان بسیار گسترده ای است‪ .‬باید مراقب‬ ‫باشیم این بزرگی همچنان نقطه قوت باشد‪ ،‬نه اینکه مانند‬ ‫وزنه ای س��نگین به پای چابکی س��ازمان اویزان شود‪ .‬فوالد‬ ‫مبارکه یک بنگاه اقتصادی بزرگ است که هر حرف و کنش‬ ‫ان در بازار س��رمایه در اقتصاد کالن کشور تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه صنعت س��از اس��ت و طبیعتا وقتی عملکرد یا‬ ‫خروج��ی بزرگی ارائه می کند‪ ،‬راهبردها و موضوعات زیادی‬ ‫را در سطح کالن به خود معطوف می کند‪ .‬این شرکت منافع‬ ‫اقتص��ادی زیادی برای بخش های مختلف کش��ور به همراه‬ ‫می اورد‪ .‬وی افزود‪ :‬ف��والد مبارکه با احداث نورد گرم ‪ 2‬در‬ ‫اس��تانه یک کار بسیار بس��یار بزرگ است که موفقیت های‬ ‫حداکث��ری و حتی در کورس رقابت جهانی ماندن ش��رکت‬ ‫را تضمی��ن می کند‪ .‬ش��روع این پروژه ب��زرگ در حال طی‬ ‫مراحل پایانی و تش��ریفات اداری اس��ت‪ .‬مدیران و کارکنان‬ ‫فوالد مبارکه در این راس��تا باید کمر هم��ت را محکم تر از‬ ‫همیش��ه ببندند و عزمی جزم تر از همیش��ه داشته باشند و‬ ‫این پروژه را در ‪ 900‬روز اجرا کنند‪.‬‬ ‫در این شرایط س��خت اقتصادی که جامعه ما به شدت به‬ ‫رونق تولید و افزایش امید نیاز دارد‪ ،‬به طورقطع احداث نورد‬ ‫گرم‪ 2‬خواهد توانس��ت این دو ماموریت ب��زرگ را به انجام‬ ‫رس��اند‪ ،‬چراکه طی اج��رای فرایند‪ ،‬نیروی انس��انی زیادی‬ ‫در قالب پیمانکاران و ش��رکت های س��ازنده و تامین کننده‬ ‫خدم��ات و قطعات ب��ه کار گرفته خواهند ش��د‪ .‬نورد گرم‬ ‫ش��ماره ‪ 2‬توسعه جدیدی در ش��رکت نیست‪ ،‬بلکه تکمیل‬ ‫طرح ش��هید خرازی است که به نام س��ردار سرافراز شهید‬ ‫سپهبد قاسم سلیمانی مزین شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مس در ایین بهره برداری از بزرگراه خواجه‪-‬ورزقان‪:‬‬ ‫اردش��یر س��عدمحمدی در مراس��م بهره ب��رداری از بزرگ��راه خواجه‪-‬ورزقان‬ ‫از اخرین وضعیت طرح های توس��عه مجتمع مس س��ونگون خب��ر داد‪ .‬به گفته‬ ‫مدیرعامل شرکت مس کارخانه اهک اهر با سرمایه گذاری بالغ بر ‪1100‬میلیارد‬ ‫ریال در خردادماه ‪ 99‬به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی مجتمع مس سونگون‪ ،‬سعدمحمدی‬ ‫در ادامه با اشاره به پیشرفت عملیات احداث فاز ‪ 3‬تغلیظ افزود‪ :‬برای این پروژه‬ ‫س��رمایه گذاری بالغ ب��ر ‪27‬هزار میلیارد ریال مورد نیاز اس��ت که رقمی نزدیک‬ ‫‪10‬ه��زار میلیارد ریال ان تخصیص یافته که در قالب قطعات مورد نیاز تهیه و به‬ ‫مجتمع مس سونگون منتقل شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به اغاز عملیات خاک برداری این پروژه از اوایل س��ال‬ ‫جاری اظهار داش��ت‪ :‬طبق محاسبات انجام شده برای شروع عملیات اجرایی باید‬ ‫‪3‬میلیون مترمکعب خاک برداری انجام شود که امسال به همت همکاران مجتمع‬ ‫مس س��ونگون به میزان یک میلیون و ‪800‬هزار مترمکعب ان انجام شده است‪.‬‬ ‫کارخانه اهک اهر در خرداد ‪ 99‬به بهره برداری می رسد‬ ‫س��عدمحمدی ادامه داد‪ :‬انش��اهلل عملیات اجرایی ساخت این کارخانه‬ ‫تغلیظ ‪150‬هزار تنی از تیرماه سال ‪ 99‬اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اشاره به تالش شرکت مس برای تحقق‬ ‫شعار سال یعنی رونق تولید گفت‪ :‬عالوه بر پروژه فاز ‪ 3‬تغلیظ‪ ،‬کارخانه‬ ‫اهک اهر نیز در دس��ت اقدام اس��ت که پیشرفت خوبی داشته است و‬ ‫تا خردادماه ‪ 99‬به بهره برداری خواهد رس��ید‪ .‬وی با بیان اینکه برای‬ ‫این پروژه ‪1100‬میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با بهره برداری از ان عالوه بر اش��تغال زایی و ایجاد منابع و گردش مالی در‬ ‫اس��تان‪ ،‬اهک مورد نیاز کارخانه کنسانتره مجتمع مس سونگون از این کارخانه‬ ‫تامین خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت مس با اش��اره به فعالیت های اخیر این‬ ‫ش��رکت در حوزه اکتشاف اظهار داش��ت‪ :‬مطالعات اکتشافی خوب در این حوزه‬ ‫در حال انجام اس��ت که با این اکتشافات جدید به ذخایر خوب و مناسبی دست‬ ‫خواهی��م یاف��ت‪ .‬در حال حاضر ایران با ‪ 34.5‬میلیون تن مس خالص اکتش��اف‬ ‫ش��ده رتبه ‪ 8‬دنی��ا را در اختیار دارد و تالش می کنیم با اکتش��افات‬ ‫جدید به رتبه ‪ 7‬جهان دست پیدا کنیم‪ .‬وی با اشاره به پیشرفت پروژه‬ ‫هیپ لیچینگ مجتمع مس س��ونگون افزود‪ :‬این پ��روژه ‪ 3000‬تنی‬ ‫تولید کاتد‪ ،‬به یاری خداوند در پایان سال اینده به مرحله بهره برداری‬ ‫خواهد رس��ید و اولین مس کاتدی اذربایجان در پروژه هیپ لیچینگ‬ ‫تولید خواهد ش��د و به س��بد محصوالت مجتمع مس سونگون اضافه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اش��اره به کاهش ‪ 400‬دالری قیمت مس در بازار‬ ‫جهانی نس��بت به سال گذشته گفت‪ :‬با تالش تمامی همکارانم توانستیم‪ ،‬ارزش‬ ‫دارایی های ش��رکت را به بی��ش از ‪ 620‬هزارمیلیارد ری��ال افزایش داده و برای‬ ‫سهامداران بستری مناسب برای سرمایه گذاری ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫سعدمحمدی با اشاره به پیشرفت های فیزیکی پروژه های تکمیل چرخه تولید‬ ‫در مجتمع مس سونگون افزود‪ :‬یقین بدانید عملیات اجرایی این پروژه ها انشاهلل‬ ‫در اوایل س��ال ‪ 99‬اغاز خواهد ش��د و اقدامات الزم در خصوص از جمله انتخاب‬ ‫پیمان��کار و ‪ ...‬انجام گرفته اس��ت و همچنین تالش خواهی��م کرد تمامی قطعات‬ ‫و مصال��ح ای��ن پروژه را از داخل اس��تان تامی��ن کنیم تا مناب��ع و گردش مالی‬ ‫ان نصیب اس��تان شود‪ .‬وی با اش��اره به برنامه ریزی های صورت گرفته درزمینه‬ ‫پیاده سازی نهضت بومی و داخلی سازی قطعات گفت‪ :‬در این زمینه تفاهم نامه ها‬ ‫و قراردادهای الزم با ‪۱۰‬ش��رکت دانش بنیان در اس��تان منعقد شده است که از‬ ‫‪1092‬قطعه موجود در پنل داخلی س��ازی امس��ال‪ ،‬بیش از ‪ 430‬قطعه به دست‬ ‫توانمن��د صنعتگران و تولیدکنندگان اس��تان ساخته ش��ده و مابقی ان در حال‬ ‫مهندسی معکوس برای ساخت است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اظهار داش��ت‪ :‬امیدواری��م با طرح های توس��عه ای در حال اجرا‬ ‫در مجتم��ع مس س��ونگون‪ ،‬تحولی عظیم در گس��ترش و توس��عه و خدمت به‬ ‫اقتصاد اس��تان و امت شهیدپرور استان ایجاد کنیم و خطه اذربایجان به جایگاه‬ ‫استحقاقی خود دست یابد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1468‬‬ ‫پیاپی ‪2786‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫دفاع کمیسیون عمران از کارنامه نمایندگان‬ ‫بار حمل و نقلی مجلس روی زمین ماند؟‬ ‫حم��ل و نقل و مس��کن به عنوان دو زیرس��اخت‬ ‫مهم پیشرفت کش��ور‪ ،‬نیازمند سیاست گذاری های‬ ‫دقی��ق و جام��ع هس��تند‪ .‬در س��ال های گذش��ته‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری های کالن کش��ور ن��گاه ویژه ای به‬ ‫حم��ل و نقل ریلی داش��ته و بر توس��عه ریل محور‬ ‫تاکید فراوانی ش��ده است‪ .‬با این حال حمل و نقل و‬ ‫مس��کن‪ -‬که مدیریت انها در یک وزارتخانه تجمیع‬ ‫ش��ده اس��ت‪ -‬حوزه هایی چنان وس��یع و گسترده‬ ‫هس��تند که با همه تالش ه��ا‪ ،‬همچنان غفلت هایی‬ ‫در سیاست گذاری و نظارت های قانونی بر انها دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫براساس ایین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫بررسی مسائل مربوط به حوزه حمل ونقل‪ ،‬مسکن و‬ ‫عمران شهری و روستایی‪ ،‬برعهده کمیسیون عمران‬ ‫است و این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در‬ ‫حوزه راه و ترابری‪ ،‬مس��کن‪ ،‬عمران شهری و عمران‬ ‫روستایی تشکیل می شود‪.‬‬ ‫نظ��ارت بر عملک��رد نهادهای مس��ئول در حوزه‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬یک��ی از مهم ترین وظیفه اعضای‬ ‫کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی به نظر‬ ‫می رس��د که با پرس��ش از مس��ئوالن ی��ا تحقیق و‬ ‫تفحص درباره عملکرد نهادها می تواند در این زمینه‬ ‫به نتیجه مطلوب برسد‪.‬‬ ‫براس��اس امار موجود در س��ایت مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬در ‪ ۲‬س��ال گذشته درمجموع بیش از ‪۶۰‬‬ ‫سوال نمایندگان به کمیس��یون عمران ارجاع شده‬ ‫اس��ت که از این میان‪ ۱۳ ،‬سوال ملی و ‪ ۱۰‬پرسش‬ ‫منطقه ای ب��وده و فقط یک��ی از پاس��خ ها نماینده‬ ‫سوال کننده را قانع کرده است‪.‬‬ ‫در بخش تحقیق و تفحص نیز عملکرد کمیسیون‬ ‫عمران مجلس ش��ورای اس�لامی قانع کننده به نظر‬ ‫نمی رسد‪ .‬براس��اس امار موجود‪ ،‬طرح مسکن مهر‪،‬‬ ‫قرارداده��ای خری��د هواپیما در برج��ام و عملکرد‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در زمینه توزیع قیر رایگان‬ ‫در اس��تان های مختلف‪ ،‬از جمله مس��ائلی است که‬ ‫قرار بر تحقیق و تفحص انها در کمیس��یون عمران‬ ‫بوده ام��ا تاکنون نتیج��ه ای از ای��ن تحقیق ها‪ -‬در‬ ‫صورت انجام‪ -‬اعالم نشده است‪.‬‬ ‫عملکرد کمیس��یون عمران در زمینه الیحه های‬ ‫ارجاع ش��ده به این کمیس��یون یا نظارت بر اجرای‬ ‫قانون های مص��وب مربوطه نیز چن��دان قابل دفاع‬ ‫به نظر نمی رس��د‪ .‬نمونه این مس��ائل‪ ،‬قانون مالیات‬ ‫بر خانه های خالی اس��ت که در س��ال ‪ ۹۴‬از الیحه‬ ‫به قانون تبدیل ش��ده اس��ت اما دول��ت ان را اجرا‬ ‫نمی کند‪ .‬به نظر می رسد کمیسیون عمران به عنوان‬ ‫قانون گذار بخش مسکن‪ ،‬می تواند نظارت بهتری در‬ ‫زمینه اجرای این قان��ون یا دیگر قوانین مهم حوزه‬ ‫مسکن باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دفاع از عملکرد نمایندگان‬ ‫اگرچه برخی انتقادها نسبت به عملکرد کمیسیون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی وارد است‪ ،‬نائب رئیس‬ ‫اول این کمیسیون از عملکرد اعضای این کمیسیون‬ ‫دفاع کرده و می گوید او و همکارانش دس��تاوردهای‬ ‫خوبی داشته اند‪.‬‬ ‫علیم یارمحمدی در پاس��خ به‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫در زمینه مس��ائلی مانند مالیات ب��ر خانه های خالی‪،‬‬ ‫کوتاهی از سوی کمیسیون عمران نبوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مسائل مالیاتی مربوط به کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫است و کمیس��یون عمران نقش مشاوره ای در زمینه‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬با پایان عملیات بازسازی خط‬ ‫اهن محور جن��وب‪ ،‬این خط اکنون می تواند با بیش��ترین‬ ‫ظرفی��ت م��ورد بهره برداری ق��رار گیرد و افزایش س��رعت‬ ‫قطارها در ان محقق شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫محمد اس�لامی درباره پایان عملیات بازس��ازی خط اهن‬ ‫مح��ور جنوب ب��ه ط��ول ‪ ۲۹۰‬کیلومتر بیان ک��رد‪ :‬وقتی‬ ‫زیرس��اخت و روسازی در راه اهن دچار فرسودگی می شود‪،‬‬ ‫ایمنی س��یر و حرکت قطار به خطر افتاده و سرعت کاهش‬ ‫می یابد‪ ،‬مس��ئله ای که باعث ش��ده بود در گذش��ته شاهد‬ ‫امیرحسین صراف‬ ‫تحلیلگر صنعت هوانوردی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تعداد زیادی فرودگاه در کشور داریم که بسیاری از انها ساالنه‬ ‫پروازهای انگشت شماری دارند اما هزینه نگهداری انها به دولت‬ ‫تحمیل می شود‪ ،‬با این حال به دلیل نفوذی که یک نماینده مجلس‬ ‫داشته‪ ،‬بودجه جذب چنین پروژه ای شده است‬ ‫این قانون ها و الیحه های مالیاتی داشته است‪.‬‬ ‫یارمحم��دی با بی��ان اینکه کمیس��یون اقتصادی‪،‬‬ ‫کمیس��یون مادر طرح هایی مانند مالیات بر خانه های‬ ‫خالی اس��ت و بای��د تصمیم نهایی را درباره مس��ائل‬ ‫مالیاتی بگیرد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬نقش کمیس��یون عمران‬ ‫درباره ای��ن قانون‪ ،‬تجزیه و تحلیل ه��ای فنی درباره‬ ‫تعداد خانه های خالی‪ ،‬نس��بت این خانه ها با جمعیت‬ ‫و‪ ...‬بوده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم زاهدان در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬اگر الیحه های تخصص��ی در زمینه های‬ ‫عمرانی و حمل و نقلی به کمیس��یون عمران برس��د‪،‬‬ ‫به طور قطع تحلیل و بررسی می شود‬ ‫او در پاس��خ به انتقادهای مطرح ش��ده به عملکرد‬ ‫کمیس��یون عمران درباره تحقیق و تفحص ها از جمله‬ ‫تحقی��ق از قراردادهای خرید هواپیما گفت‪ :‬مس��ائلی‬ ‫مانند قراردادهای خرید هواپیما به طور جدی از سوی‬ ‫کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفته است‪ .‬همه‬ ‫انچه به عنوان تحقیق و تفحص به کمیسیون عمران‬ ‫ارجاع ش��ده‪ ،‬مورد بررس��ی قرار گرفت��ه و گزارش به‬ ‫هیات رئیسه اعالم شد‪ ،‬از این به بعد از حیطه کاری ما‬ ‫خارج است و باید ببینیم در صحن چه اتفاقی می افتد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه به طور کلی هرطرح و الیحه ای که‬ ‫در کمیسیون اصلی بررسی می شود‪ ،‬به صحن می رود‬ ‫و در نوب��ت قرار می گیرد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬همین حاال هم‬ ‫مصوبه های فراوانی داریم که در نوبت طرح در صحن‬ ‫اس��ت‪ ،‬مانند الیحه قانون نظام مهندسی‪ .‬همچنین با‬ ‫همکاری کمیسیون های دیگر الیحه درامدهای پایدار‬ ‫ش��هرداری ها را بررس��ی کردیم که به تازگی کار ان‬ ‫به پایان رس��یده و در صحن نیز مصوب ش��ده است‪.‬‬ ‫ای��ن مصوبه از کارهای خوب کمیس��یون عمران و از‬ ‫مصوبه های خوب مجلس است‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه کمیسیون عمران در سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬بیش از همه‪ ،‬پروژه های ناتمام ملی و استانی‬ ‫را به طور جدی دنبال کرده اس��ت‪ .‬یکی از نتایج این‬ ‫پیگیری ها این اس��ت که به الیحه پیمان رسیده ایم‪،‬‬ ‫یعنی الیحه ای درباره ش��یوه قرارداد بخش خصوصی‬ ‫و دولتی‪ .‬این مس��ئله ای است که در حال حاضر در‬ ‫ان ضع��ف داریم و منجر به ناتمام ماندن بس��یاری از‬ ‫پروژه ها در اثر بی پولی شده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه بررس��ی های الیح��ه پیمان در‬ ‫کمیس��یون عمران انجام شده و بعد از الیحه بودجه‪،‬‬ ‫در صحن بررس��ی خواهد ش��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بسیاری‬ ‫از پروژه ه��ای ناتمام کش��ور نیازمند بودجه هس��تند‬ ‫و تبدی��ل به پروژه های��ی با عمر بی��ش از چند دهه‬ ‫شده اند‪ .‬اگر تکلیف ش��یوه قرارداد بخش خصوصی و‬ ‫دولتی روشن شود‪ ،‬می توانیم از سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی داخلی و خارجی ب��رای پایان دادن به این‬ ‫پروژه ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تخصصی شدن کمیسیون ها‬ ‫ی��ک کارش��ناس حمل ونق��ل معتق��د اس��ت‬ ‫کمیس��یون های مختلف مجلس از جمله کمیسیون‬ ‫عم��ران بای��د تخصصی و بر اس��اس تجربه و رش��ته‬ ‫تحصیلی نمایندگان تشکیل شود‪ ،‬نه بر اساس عالیق‬ ‫و منافع فردی انان‪.‬‬ ‫مهرداد فرش��یدی در پاس��خ به‬ ‫با انتقاد از‬ ‫عملکرد منطقه ای نماین��دگان به جای عملکرد ملی‬ ‫گفت‪ :‬در همه کمیس��یون های مجل��س‪ ،‬نمایندگان‬ ‫ب��دون توجه به مناف��ع ملی‪ ،‬فقط دنب��ال طرح های‬ ‫منطقه ای هستند که این مسئله به ویژه در طرح های‬ ‫عمرانی و حمل ونقلی خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عنوان مثال هنوز که هنوز اس��ت‬ ‫کارشناس��ان می گویند س��اخت اتوبان قم‪ -‬کاشان‪-‬‬ ‫اصفهان در مسیری که اکنون راه اندازی شده‪ ،‬توجیه‬ ‫نداش��ته اس��ت اما به دلی��ل نفوذی ک��ه نمایندگان‬ ‫کاش��ان در زمان س��اخت ای��ن ازادراه در مجلس و‬ ‫دولت داش��تند‪ ،‬این مس��یر تصویب شد‪ .‬همین بال را‬ ‫می خواس��تند بر س��ر قطار پرس��رعت اصفهان‪ -‬قم‪-‬‬ ‫بازسازی راه اهن جنوب نیازمند هزار میلیارد تومان‬ ‫خروج قطار از ریل باشیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با بازس��ازی خط اهن مح��ور جنوب که‬ ‫کاری مه��م و ب��ا ارزش بود‪ ،‬ای��ن خط اکن��ون می تواند با‬ ‫حداکثر ظرفیتی که دارد‪ ،‬مورد بهره برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫یکی از این موارد رس��یدن حرکت قطارها به س��رعت‬ ‫حداکثر ‪ ۸۰‬کیلومتر بر س��اعت است که قوس های افقی‬ ‫این امکان را فراه��م می کند‪ .‬به این ترتیب قطارها بدون‬ ‫ات�لاف وقت و با ایمن��ی باالتر می توانند حرکت داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه موانع اتصال راه اهن‬ ‫تردد در قطعه یک ازادراه تهران‪ -‬شمال اغاز شد‬ ‫قطعه یک ازادراه تهران‪ -‬ش��مال‪ ،‬انتهای بزرگراه همت غرب‪ ،‬چهارش��نبه به روی شهروندان‬ ‫تهرانی باز ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬قطعه یک ازادراه تهران – ش��مال چهارشنبه به طور ازمایشی‬ ‫وارد م��دار بهره برداری ش��د و خودروهای عب��وری می توانند تا پیش از بهره برداری رس��می در‬ ‫اس��فند که با حضور رئیس جمهوری انجام می ش��ود‪ ،‬بدون پرداخت ع��وارض از این قطعه عبور‬ ‫کنند‪ .‬حداکثر س��رعت مجاز در این ازادراه درحال حاضر ‪ ۸۰‬کیلومتر بر ساعت و در تونل ها ‪۷۰‬‬ ‫کیلومتر بر ساعت است‪.‬‬ ‫عوارض این محور به طور الکترونیکی دریافت ش��ده و نرخ ان ش��ناور است‪ ،‬به این معنا که بر‬ ‫اس��اس میزان پیمایش خودروها و در ساعت های اوج یا کم باری ترافیک رقم ان تغییر می کند‪.‬‬ ‫هنوز رقم عوارض تعیین نشده است‪.‬‬ ‫تهران نیز بیاورند که خوشبختانه موفق نشدند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه دی��دگاه نماین��دگان مجلس در‬ ‫پیگی��ری طرح ه��ا بای��د ملی باش��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬اگر‬ ‫طرح ه��ای مل��ی پیگی��ری ش��ود‪ ،‬در زم��ان اجرای‬ ‫طرح های ملی‪ ،‬خود به خود ناحیه های مختلف کشور‬ ‫نیز بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫فرشیدی با انتقاد از ساخت فرودگاه های جدید در‬ ‫کشور گفت‪ :‬تعداد زیادی فرودگاه در کشور داریم که‬ ‫بسیاری از انها ساالنه پروازهای انگشت شماری دارند‬ ‫اما هزین��ه نگهداری انها به دولت تحمیل می ش��ود‪،‬‬ ‫با این حال به دلی��ل نفوذی که یک نماینده مجلس‬ ‫داشته‪ ،‬بودجه جذب چنین پروژه ای شده است‪.‬‬ ‫او با انتقاد از ش��ناخت نداش��تن برخی نمایندگان‬ ‫از مس��ائل و ظرفیت های حوزه تخصصی خود گفت‪:‬‬ ‫داد‪ :‬از دهه ‪ ۳۰‬خورش��یدی که راه اهن تهران‪ -‬تبریز‬ ‫به مرز ترکیه کشیده ش��د‪ ،‬راه اهن از ‪ ۲۰‬کیلومتری‬ ‫ش��هر خوی عبور کرده اس��ت اما تاکنون هیچ یک از‬ ‫نماین��دگان مجلس تالش نکرده زمینه س��اخت این‬ ‫مسیر ‪ ۲۰‬کیلومتری را فراهم یا ساخت ان را پیگیری‬ ‫کند تا کشور از مزیت های ان بهره مند شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس با بی��ان اینکه حمل ونق��ل ریلی‪،‬‬ ‫مهم ترین شیوه حمل ونقلی است که هم اشتغال و هم‬ ‫رونق منطقه ای ایجاد می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بس��یاری از‬ ‫شهرس��تان ها و مسیرها در کشور هستند که می توان‬ ‫ب��ا اتصال انها به راه اهن‪ ،‬زمینه رش��د کش��ور بدون‬ ‫سرمایه گذاری های سنگین را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر لزوم تخصص گرایی در کمیسیون های‬ ‫مختل��ف مجل��س ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬حضور‬ ‫نمایندگان در کمیس��یون های مختلف باید بر اساس‬ ‫تخصص های شغلی و تحصیلی باشد‪ ،‬نه براساس عالقه‬ ‫نمایندگان‪ .‬متاس��فانه این اصل در حال حاضر رعایت‬ ‫نمی شود و بیشتر نمایندگان بر اساس سلیقه و منافع‬ ‫به دنبال عضویت در کمیسیون های مختلف هستند‪.‬‬ ‫فرش��یدی ادامه داد‪ :‬کس��ی که عضو کمیس��یون‬ ‫عمران می شود باید در حوزه های عمران‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و شهرسازی تخصص و اطالعات الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫اگر این تخصص ها وجود ندارد‪ ،‬کمیسیون عمران باید‬ ‫گروه مشاوران برای خود تشکیل دهد‪ ،‬البته این گروه‬ ‫باید متشکل از مشاوران واقعی یعنی افراد متخصص‬ ‫و باتجربه در رش��ته های عمران و حمل و نقل باشند‪،‬‬ ‫نه دوست و اشنای نمایندگان‪.‬‬ ‫ب��ه خرم اب��اد برطرف ش��ده اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ب��ا مصوبه‬ ‫ش��ورای عالی فنی و پیگیری ه��ای رئیس س��ازمان برنامه‬ ‫و بودجه کش��ور‪ ،‬مش��کالتی که پیمانکار این مسیر داشت‬ ‫برطرف و با اغاز دوباره کار‪ ،‬متعهد ش��د با افزایش سرعت‪،‬‬ ‫پروژه توسعه یابد‪.‬‬ ‫عض��و کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد‪ :‬این پروژه ریلی‬ ‫یکی از پیچیده ترین و بزرگ ترین پروژه های راه اهن کش��ور‬ ‫از نظر س��ختی کار است و حدود هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫نیاز دارد که با فراهم کردن ان امیدواریم کار در زمان بندی‬ ‫مورد نظر دنبال شود‪.‬‬ ‫مهرداد فرشیدی‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی اظهارک��رد‪ :‬اتصال راه اهن درود به‬ ‫خرم اباد و پس از ان مطالعات مربوط به مس��یر اندیمشک‬ ‫موض��وع بس��یار مهمی در تحق��ق بحث افزای��ش ظرفیت‬ ‫جابه جایی بار ریلی به ‪ ۱۰۰‬میلیون تن در سال است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یکی از کریدورهای بار بندر امام خمینی (ره)‬ ‫و خرمش��هر اس��ت که به دنبال اتصال ان به کش��ور عراق‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫اکنون ظرفیت این خط ‪ ۵۷.۷‬میلیون تن است که برای‬ ‫گسترش نیاز به ظرفیت دارد و این یکی از الزامات ترانزیتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه ملی امالک در سال ‪۹۹‬‬ ‫معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه نرم افزار‬ ‫س��امانه ملی امالک و اسکان در حال نهایی شدن است‪ ،‬گفت‪ :‬فقط افزایش‬ ‫وام و افزایش تولید مس��کن نمی توانند مش��کل خرید مسکن مردم را حل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫محمود محمودزاده در گفت وگو با فارس در پاس��خ به این پرسش که ایا‬ ‫سامانه ملی امالک تا پایان سال راه اندازی خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬نرم افزار سامانه‬ ‫ملی امالک و اسکان در حال نهایی شدن است و تالش می شود این سامانه‬ ‫تا چند هفته اینده تحویل س��ازمان امور مالیاتی شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫در بودجه ‪ ۹۹‬این س��امانه تحویل سازمان امور مالیاتی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫علیم یارمحمدی‬ ‫سامانه می تواند با همکاری شهرداری ها کمک بزرگی به بخش عرضه مسکن‬ ‫و شناسایی خانه های خالی داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه براساس‬ ‫ماده ‪ ۱۶۹‬قانون مالیات های مستقیم یکی از اهداف سامانه امالک و اسکان‬ ‫تشخیص واحدهای خالی از سکنه است‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش وام یا افزایش تولید‬ ‫مسکن به تنهایی نمی تواند مشکل خرید مسکن و قدرت خرید مردم را حل‬ ‫کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همه مولفه ها باید در قالب یک بسته و به طور همزمان‬ ‫اجرایی ش��وند تا ضمن افزایش قدرت خرید مردم‪ ،‬عرضه مس��کن را نیز به‬ ‫تعادل برسانند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در استانه انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬جای ان است که به کارهای بر زمین مانده در حوزه‬ ‫حمل و نقل از س��وی کمیس��یون تخصصی ای��ن حوزه یعنی‬ ‫کمیسیون عمران بپردازیم‪.‬‬ ‫از منظر اقتصادی‪ ،‬پیگیری اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و‬ ‫به طور مش��خص خصوصی سازی حمل ونقل هوایی کشور امر‬ ‫مهمی است که معوق مانده است‪ .‬خصوصی سازی اصولی یک‬ ‫مجموعه زیان��ده دولتی پیش نیازهایی دارد که مهم ترین انها‬ ‫اصالح ساختارها‪ ،‬شفافیت مالی و کنترل مراکز هزینه ای است‬ ‫که باعث ایجاد چش��م انداز روشن برای جذب سرمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی می ش��ود‪ .‬با این حال گام مش��خصی در این‬ ‫زمینه برداش��ته نش��ده اس��ت‪ ،‬این نش��انگر تمایل نداشتن‬ ‫دولت به خصوصی س��ازی و کوچک تر ش��دن‪ ،‬برخالف برخی‬ ‫شعارهاست‪.‬‬ ‫نحوه پیاده س��ازی قانون هدفمندسازی یارانه ها در صنعت‬ ‫هوانوردی تجاری نیز از مس��ائل ش��ائبه انگیز است‪ .‬بر مبنای‬ ‫همین قانون‪ ،‬دولت نسبت به افزایش چند برابری نرخ سوخت‬ ‫وس��ایل نقلیه اقدام کرد‪ .‬در مقابل نرخ ارائه سوخت به خطوط‬ ‫هوایی کش��ور سال هاست ثابت مانده است و همه ایرالین ها از‬ ‫یاران��ه حداقل ‪ ۹۰۰‬درصدی در این زمینه‪ ،‬برای ارائه خدمات‬ ‫س��فرهای هوایی به حداکثر ‪ ۲.۵‬درصد جمعیت کش��ور بهره‬ ‫می برند درحالی که حتی حذف یکباره این رانت کالن‪ ،‬تاثیری‬ ‫بر نرخ کاالها‪ ،‬خدمات و در نتیجه سطح معیشتی بیشتر مردم‬ ‫ندارد‪ ،‬چراکه بخش موثر اصلی بر س��ایر قیمت ها یعنی بهای‬ ‫سوخت خدمات جابه جایی هوایی کاال سال هاست با نرخ فوب‬ ‫خلیج فارس محاسبه می شود‪.‬‬ ‫هوانوردی تجاری به دلیل نیاز به سرمایه گذاری باال‪ ،‬در ذات‬ ‫خود صنعتی انحصارطلب است‪ .‬تحریم های کنونی هم در این‬ ‫زمینه به یاری خط��وط هوایی داخلی امده و فضای تجارت را‬ ‫انحصاری کرده است‪ .‬بنابراین ادامه سیاست های کنونی نظیر‬ ‫افزای��ش کمک های دولتی در قالب یارانه ه��ای کالن ارزی و‬ ‫انرژی‪ ،‬بدون نظارت واقعی بر عملکرد مالی و اقتصادی و نحوه‬ ‫هزینه کرد ایرالین ها‪ ،‬باعث ایجاد شرکت های مشترک المنافع‬ ‫و غیرقاب��ل کنترل خواهد ش��د و در این می��ان حقوق مردم و‬ ‫مس��افران هوایی به عنوان مش��تری و مخاط��ب این تجارت‬ ‫انحصاری و رانت زده‪ ،‬ضایع می شود‪.‬‬ ‫ام��ا اگر بخواهیم به نقش مجلس در حل مش��کالت صنعت‬ ‫هوانوردی تجاری‪ ،‬ن��گاه جزئی تری بی اندازیم‪ ،‬باید به معضل‬ ‫مهمی به نام پروازهای تکلیفی اش��اره کنیم‪ .‬الزام انجام پرواز‬ ‫از فرودگاه های کوچک و کم مس��افر ب��رای برخی ایرالین ها‪،‬‬ ‫گرچه برای تس��هیل تردد مردم ضروری به نظر می رس��د اما‬ ‫انتخاب این مس��یرها نیاز به مطالعات دقیق کارشناسی دارد‬ ‫تا به ضرر و زیان برای بیت المال و اقتصاد کش��ور منجر نشود‪،‬‬ ‫با این حال فش��ار برخی دولتمردان یا حتی برخی نمایندگان‬ ‫پرنفوذ مجلس برای راه اندازی مس��یر هوایی جدید یا ساخت‬ ‫فرودگاه در مقاصد پروازی‪ ،‬بدون هرگونه توجیه اقتصادی بار‬ ‫و مس��افر‪ ،‬از افت های کنونی صنعت هوانوردی و اقتصاد کالن‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر در زمین��ه قوانین خ��رد و کالن مربوط به‬ ‫صنعت هوانوردی کش��ور کمبودی نداری��م و اگر نقصانی هم‬ ‫باشد‪ ،‬با بازنگری های جزئی قابل رفع است اما نظارت بر اجرای‬ ‫همی��ن قانون های م��دون کنونی‪ ،‬امر مهم ب��ر زمین مانده ای‬ ‫اس��ت‪ .‬نماینگان ملت در ش��رایط جنگ اقتصادی کنونی باید‬ ‫با نگاه��ی فراجناحی از همه ظرفیت ه��ای قانونی فعلی برای‬ ‫اعمال نظارت کامل بهره ببرند تا این صنعت به مسیر و جایگاه‬ ‫واقعی خود بازگردد و منافع حاصل شده از ایجاد فضای رقابت‬ ‫تج��اری واقعی در این حوزه‪ ،‬در اختیار همه مردم‪ ،‬نه قش��ری‬ ‫خاص قرار گیرد‪.‬‬ ‫مسئولیت پیگیری اجرای قوانین و نظارت بر عملکردها در‬ ‫حوزه کالن راه و شهرسازی کشور بر عهده تک تک نمایندگان‬ ‫مردم به ویژه کمیس��یون عمران است‪ .‬شرایط کنونی صنعت‬ ‫هوانوردی کش��ور نشان می دهد کمیس��یون مربوطه از منظر‬ ‫نظ��ارت بر اج��رای قوانین و پایش عملکرده��ا‪ ،‬دچار لختی و‬ ‫سستی اس��ت و حداقل در حوزه تخصصی حمل ونقل هوایی‬ ‫دستاورد شاخصی نداشته است‪.‬‬ ‫هوانوردی تجاری بدون توجه به دو اصل درامدزایی و ایمنی‬ ‫روزافزون سفرهای هوایی‪ ،‬دیگر یک صنعت نیست بلکه فقط‬ ‫ابزاری هزینه بر با کاربردی نامش��خص اس��ت‪ .‬بنابراین اگر در‬ ‫عمل و به مفهوم واقعی کلمه‪ ،‬صنعت هوانوردی تجاری نداشته‬ ‫باشیم‪ ،‬دستاوردی هم در این زمینه متصور نخواهیم بود‪.‬‬ ‫متاس��فانه دغدغه امروز جامعه ما به عنوان مخاطبان اصلی‬ ‫صنع��ت هوانوردی‪ ،‬می��زان اطمینان به ایمن��ی و امنیت ان‬ ‫است‪ .‬این دلواپسی عمومی جامعه چندان هم بی مورد نیست‬ ‫چراک��ه بنا به اعالم اخیر مس��ئوالن‪ ،‬میزان س��وانح هوایی در‬ ‫کشور ‪ 7‬برابر متوسط جهانی است‪ .‬باید پذیرفت حوادث جزو‬ ‫جدانشدنی سفرهای هوایی در سراسر جهان هستند اما نحوه‬ ‫بررسی بی طرف و دقیق سوانح برای کشف همه عوامل دخیل‬ ‫در بروز واقعه با هدف رفع نواقص احتمالی و جلوگیری از تکرار‬ ‫اشتباه هاس��ت که منجر به ایمنی روزافزون صنعت هوانوردی‬ ‫در جهان شده اس��ت‪ .‬متاسفانه بی توجهی به این مسئله مهم‬ ‫از سوی س��ازمان های مربوطه و تس��اهل در پایش اقدام ها یا‬ ‫انجام نش��دن امور منطبق با ش��رح وظایف تعیین شده قانونی‬ ‫برای این سازمان ها از سوی کمیسیون عمران مجلس‪ ،‬جایی‬ ‫برای دفاع از س��ایر عملکردهای مثبت احتمالی در این حوزه‬ ‫باقی نمی گذارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سستی کمیسیون‬ ‫عمران در نظارت بر‬ ‫هوانوردی‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1468‬‬ ‫پیاپی ‪2786‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیش از ‪۱۳‬هزار نفردر استان شمالی گرفتار بارش ها شدند‬ ‫غافلگیری مدیریت بحران در برف گیالن‬ ‫جان باختن ‪ ۷‬نفر و مصدوم ش��دن ح��دود ‪ ۸۰‬نفر به تنهایی‬ ‫می تواند نش��ان دهنده شدت بارش برفی باش��د که در روزهای‬ ‫اخی��ر‪ ،‬هم اهالی رش��ت‪ ،‬هم مس��افران و ه��م مدیریت بحران‬ ‫اس��تان را غافلگیر کرد‪ ،‬ان هم در شرایطی که هواشناسی بارش‬ ‫ب��رف را پیش بینی کرده و راهداری درباره تردد در مس��یرهای‬ ‫ش��مالی هش��دار داده بود‪ .‬اگرچه گیالن بارش های شدیدی را‬ ‫در س��ال های گذشته تجربه کرده است اما بنا به اعالم مسئوالن‪،‬‬ ‫میانگی��ن بارش برف در گیالن بیش از ‪ ۹۰‬س��انتی متر و بیش از‬ ‫بارش های س��نگین سال های ‪ 83‬و ‪ 95‬اس��ت‪ .‬بنا بر اعالم اداره‬ ‫هواشناسی استان گیالن‪ ،‬در ارتفاعات بیش از ‪ ۲‬متر و در جلگه‪،‬‬ ‫بی��ش از یک متر برف باریده اس��ت‪ .‬بنا ب��ر جدیدترین خبرها‪،‬‬ ‫درحال حاضر همه راه های اصلی گیالن باز و بازگش��ایی راه های‬ ‫روستایی استان نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬بارش برف که از دوش��نبه در ش��هرهای‬ ‫مختل��ف اس��تان گیالن اغاز ش��د‪ ،‬راه ‪ 588‬روس��تا را بس��ت و‬ ‫جاده های منتهی به گیالن را نیز در برخی مقاطع بند اورد‪ ،‬البته‬ ‫دلیل مس��دود شدن برخی راه ها‪ ،‬رها شدن خودروهای سنگین‬ ‫از سوی راننده اعالم شده است‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫مشکل ترافیکی در ورودی شهر رشت و پس از عوارضی امام زاده‬ ‫هاش��م تا شهر رشت وجود داشت‪ .‬سرمای هوا و بارش برف باعث‬ ‫ش��د در ‪ 20‬کیلومتری شهر رشت‪ ،‬خودروهای سبک و سنگین‬ ‫بدون زنجیر چرخ و با زنجیر چرخ در مسیر گیر کنند‪.‬‬ ‫حیدر مطاعی افزود‪ :‬با توجه به اینکه ارتفاع برف در این مسیر به‬ ‫بیش از یک متر رسید و صف بسیار طوالنی از خودروهای متوقف‬ ‫ش��ده ایجاد شد‪ ،‬نیوجرسی های بخشی از جاده را برداشتیم و در‬ ‫ی��ک الین‪ ،‬مس��یر مقابل را به این خودروه��ا اختصاص دادیم تا‬ ‫مردم بتوانند خود را به رشت برسانند‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان راهداری با تاکید بر اینکه مسیر باز شده یک‬ ‫الین بود و به همین دلیل تردد خودروها بسیار کند انجام می شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مهم تری��ن دلیل ایجاد صف های طوالن��ی از خودروهای‬ ‫متوقف شده در این مسیر‪ ،‬رها شدن خودروها از سوی رانندگان‬ ‫به ویژه خودروهای س��نگین و تریلر بود‪ .‬برخی رانندگان پس از‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 3‬س��اعت معطلی‪ ،‬خودرو خود را در جاده رها کرده و خود را‬ ‫برای استراحت به محلی رساندند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه هیچ راهی برای جابه جایی این خودروها‬ ‫نداش��تیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نیروهای راهداری توانس��تند خودروهای‬ ‫س��بک را با ه��ل دادن به کن��ار جاده ها منتقل کنن��د اما هیچ‬ ‫راهی برای انتقال خودروهای س��نگین بدون سرنشین و راننده‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫معاون راهداری کشور با بیان اینکه ساعت های بسیار سختی‬ ‫را پش��ت س��ر گذاش��تیم و برخی از راهداران حتی در طول ‪48‬‬ ‫س��اعت هیچ غذایی برای خوردن نداشتند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از مردم‬ ‫بسیار گله مند هستیم چراکه پیش از شروع این موج سرما‪ ،‬از انها‬ ‫خواسته بودیم از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ 99 :‬درصد خودروهایی که در این مس��یر گیر افتاده‬ ‫بودند‪ ،‬مجهز به زنجیر چرخ نبودند‪ .‬برخی از خودروها هم با خود‬ ‫زنجیر چرخ به همراه داشتند اما با توجه به سرمای شدید حاضر‬ ‫نبودند از خودرو پیاده شوند و زنجیر چرخ را نصب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف مدیریت بحران‬ ‫تصاویر و فیلم های منتشر شده در فضای مجازی نشان می دهد‬ ‫اداره کل مدیریت بحران اس��تان گیالن‪ ،‬یکی از بحران زده ترین‬ ‫مکان های این اس��تان در روزهای برفی اخی��ر بوده‪ ،‬برف تلنبار‬ ‫شده جلو این اداره نش��ان می دهد روزهاست کسی در این اداره‬ ‫تردد نداشته است‪ .‬همچنین نوشته ها و خبرهای رسیده از برخی‬ ‫روزنامه نگاران و خبرنگاران که از نزدیک شرایط بحرانی روزهای‬ ‫اخیر گیالن را دیده اند‪ ،‬از ناکارامدی مدیریت بحران این استان‬ ‫حکایت دارد‪.‬‬ ‫یکی از روزنامه نگاران‪ ،‬سه شنبه در صفحه خود در اینستاگرام‬ ‫نوش��ت‪« :‬ایس��تگاه راه اهن در حاشیه رش��ت‪ ،‬به سمت فومن‬ ‫جانمای��ی ش��ده اس��ت‪ ...‬در ایس��تگاه راه اهن مامور پلیس��ی‪،‬‬ ‫خودروه��ای خالی را متوقف می کرد و می گفت خالی برنگردید‪،‬‬ ‫مس��افر بزنید‪...‬گویا قرار بود قطاری پر از مس��افر از مشهد برسد‪.‬‬ ‫هیچ تاکس��ی در ایس��تگاه نبود و فقط تعدادی خودرو شخصی‬ ‫که برای رس��اندن یا بردن مس��افران خود ام��ده بودند‪ ،‬حضور‬ ‫داش��تند‪ ...‬حتی یک راه نفرروی مناس��ب هم از ایستگاه تا رمپ‬ ‫ویژه خودرو جلو ایس��تگاه باز نکرده بودند‪ ...‬وقتی قطار رس��ید و‬ ‫مس��افران خود را از ایس��تگاه تا این رمپ رساندند‪ ،‬مامور پلیس‬ ‫به انها گفت همین جا بایستید‪ ،‬قرار است مینی بوسی بفرستند‪.‬‬ ‫مس��افران اعتراض کردند که چرا درون ایس��تگاه این مسئله را‬ ‫اعالم نکردید تا در ایس��تگاه بمانیم و بی��رون نیاییم؟‪ ...‬به دلیل‬ ‫نبود خودرو و تاکس��ی‪ ،‬برخی مسافران پیاده به سمت راه اصلی‬ ‫راه افتاده بودند درحالی که از ساختمان راه اهن تا جاده اصلی ‪۳‬‬ ‫کیلومتر راه است و وسیله نقلیه ای هم در جاده نبود‪.‬‬ ‫عجیب اس��ت که حت��ی یک نفر داخل ایس��تگاه راه اهن‪ ،‬این‬ ‫شرایط را برای مسافران ش��رح نداده بود‪ .‬بعد از محوطه راه اهن‬ ‫تا حدود ‪ ۸‬کیلومتر خودروها متوقف بودند‪ ،‬به طوری که مس��یر‬ ‫‪ ۵‬کیلومتری را در یک ساعت طی کردیم اما خبری از شهرداری‬ ‫و نیروهای کمکی نبود‪ .‬همه این مش��کالت و س��ختی ها بعد از‬ ‫ب��ارش ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬س��انتی متر برف بود ک��ه از یک هفته پیش هم‬ ‫پیش بینی شده بود‪».‬‬ ‫‹ ‹کمک رسانی ‪ ۷‬استان به گیالن‬ ‫معاون رئیس جمهوری پنجش��نبه شب گفت‪ :‬گیالن ‪۲۵۰۰‬‬ ‫روس��تا دارد که به دنبال بارش برف س��نگین ‪ ۵۸۸‬روستا دچار‬ ‫قطع مسیر شدند و درحال حاضر بازگشایی راه ‪ ۳۵۰‬روستا باقی‬ ‫مانده که تا جمعه برطرف می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدباقر نوبخت در حاشیه سومین جلسه‬ ‫مدیریت بحران استان گیالن‪ ،‬به ارائه گزارشی از اخرین وضعیت‬ ‫استان به دنبال بارش برف سنگین پرداخت و اظهار کرد‪ :‬استان‬ ‫گیالن تاکنون برف های س��نگینی را تجربه کرده است‪ ،‬اما انچه‬ ‫موجب ش��د برف ‪ ۹۸‬نگرانی ایجاد کند‪ ،‬قطع گسترده برق و اب‬ ‫مردم در شهرها و روستاهای استان بود‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه نشس��تن برف س��نگین‬ ‫روی کابل ه��ای برق‪ ،‬موجب پارگی س��یم ها و قطع برق ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای مرمت خطوط توزیع نیازمند راه‬ ‫هس��تیم و با دستور وزیر راه و شهرسازی تالش شد همه راه های‬ ‫اصلی و فرعی استان بازگشایی شود‪.‬‬ ‫نوبخت با اش��اره به حضور گروه های پش��تیبان از ‪ ۷‬استان در‬ ‫گیالن یاداور ش��د‪ :‬با حضور نیروهای کمکی‪ ،‬بازگشایی راه های‬ ‫روس��تایی با ش��دت ادامه دارد‪ .‬البته راه های بی��ن مزرعه ها نیز‬ ‫باید بازگش��ایی ش��ود ام��ا اولویت راه��داران‪ ،‬برط��رف کردن‬ ‫انس��داد محورهای اصلی و فرعی ش��امل راه های درون شهری و‬ ‫برون شهری است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حضور ‪ ۴۷۰‬دستگاه‬ ‫انواع ماشین االت سنگین و نیمه سنگین استان های همجوار در‬ ‫گیالن گفت‪ :‬از یک میلیون و ‪ ۴۶۷‬هزار مش��ترک برق در گیالن‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار مشترک دچار خاموشی شدند که درحال حاضر به ‪۲۰‬‬ ‫هزار مشترک رسیده و تا پایان شب به زیر ‪ ۲۰‬هزار خواهد رسید‪.‬‬ ‫خط یک مترو تبریز تکمیل شد‬ ‫رئیس س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کش��ور در ایین بهره برداری از‬ ‫فاز سوم خط یک مترو تبریز به طول ‪ ۷.۲‬کیلومتر و ‪ ۷‬ایستگاه گفت‪ :‬دولت‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۸۵۰‬میلیارد تومان برای توسعه مترو تبریز از محل اعتبارات‬ ‫تملک دارایی سرمایه ای پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی جمالی نژاد در ایین اغاز به کار فاز س��وم خط یک‬ ‫قطار ش��هری تبریز افزود‪ :‬برای تکمیل خطوط اول و دوم قطار شهری تبریز‬ ‫تاکنون هزار و ‪ ۵۰‬میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین ‪ ۵۰‬درصدی دولت‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با بهره برداری از ‪ ۷.۲‬کیلومتر دیگر از خط یک مترو تبریز‪ ،‬کل‬ ‫مسیر ‪ ۱۷.۲‬کیلومتری این خط در حال ارائه خدمات به مردم این کالن شهر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬فاز س��وم خ��ط یک مترو تبریز‪ ،‬حدفاصل میدان س��اعت‬ ‫ت��ا الله به طول ‪ ۷.۲‬کیلومتر به بهره برداری رس��ید‪ .‬این خط به طول ‪۱۷.۲‬‬ ‫کیلومتر با دارابودن ‪ ۱۸‬ایستگاه با تعریف ‪ ۳‬فاز از منطقه ائل گلی اغاز شده‬ ‫و تا منطقه الله ادامه دارد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه مترو تبریز‬ ‫دارای ‪ ۴‬خط مصوب به طول ‪ ۶۹‬کیلومتر اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عملیات اجرایی‬ ‫خط دوم قطار ش��هری تبریز از محله قراملک در غرب تبریز اغاز شده است‪،‬‬ ‫این خط در پایان به نمایش��گاه بین المللی در شرق تبریز می رسد‪ .‬طول این‬ ‫خط ‪ ۲۲.۴‬کیلومتر و ش��امل ‪ ۲۰‬ایستگاه است که کار ساخت ان با پیشرفت‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی در حال پیگیری است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬از ‪ ۳۱۵‬واگنی که قرارداد‬ ‫ساخت انها با کارخانه پوژن چین بسته شده‪ ۱۰۰ ،‬واگن تحویل گرفته ایم که‬ ‫از این تعداد ‪ ۴۰‬واگن تحویل سازمان قطار شهری تبریز شده است‪ .‬باقی مانده‬ ‫واگن ها نیز در کارخانه ایریکو در دس��ت س��اخت است‪ .‬جمالی نژاد افزود‪ :‬از‬ ‫محل طرح تامین ‪ ۲۰۰۰‬واگن مترو برای کالنش��هرها‪ ۱۲۵ ،‬واگن برای مترو‬ ‫تبریز در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬هزار راننده تاکسی در انتظار بیمه‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به بروزرسانی فهرست‬ ‫بیم��ه تامین اجتماعی رانندگان تاکس��ی گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۵‬ه��زار نفر راننده‬ ‫جدید مشمول بیمه می شوند‪.‬‬ ‫علیرضا قنادان در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به توافق شهرداری تهران‬ ‫و س��ازمان بیمه تامین اجتماعی برای بروزرس��انی فهرس��ت بیمه رانندگان‬ ‫تاکس��ی تصریح کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۱‬بیش از ‪ ۶۰‬هزار نفر از رانندگان تاکسی‬ ‫تحت پوش��ش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند اما از ان زمان تاکنون این‬ ‫فهرست بروزرسانی نشده بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی ش��هر تهران با بیان اینکه براساس امار‬ ‫موج��ود س��االنه ‪ ۵‬هزار نق��ل و انتقال تاکس��ی در تهران انجام می ش��ود و‬ ‫ای��ن نش��ان دهنده ورود رانندگان جدید به این چرخه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫س��ال ها تعداد رانندگان تحت پوشش بنا به دالیلی از جمله ترک کار‪ ،‬مرگ‬ ‫و‪ ...‬کاهش یافته اما اجازه اضافه ش��دن تاکس��یران جدید به س��ازمان داده‬ ‫نش��ده است که براساس اخرین توافق‪ ،‬مقرر شد این فهرست بعد از ‪ ۸‬سال‬ ‫بروزرسانی شود که به نظر می رسد حدود ‪ ۲۵‬هزار نفر راننده تاکسی جدید‬ ‫مشمول این بیمه شوند‪.‬‬ ‫مغازه های پالسکوی شمالی اماده واگذاری به کسبه‬ ‫ش��هردار منطق��ه ‪ ۱۲‬تهران از اغ��از واگذاری‬ ‫مغازه های س��اختمان پالسکوی شمالی به کسبه‬ ‫در نوروز ‪ 99‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬علی محمد سعادتی در صفحه‬ ‫اینس��تاگرام خود نوش��ت‪« :‬با پیگی��ری و تالش‬ ‫کسبه ساختمان پالس��کوی شمالی‪ ،‬مشارکت و‬ ‫همراهی ش��هرداری منطقه‪ ،‬فرمانداری تهران و‬ ‫بسیاری از مسئوالن مرتبط‪ ،‬در نوروز سال جدید‬ ‫مغازه های این مجموعه اماده واگذاری به کس��به‬ ‫خواهد شد‪».‬‬ ‫همچنین معاون شهرس��ازی شهرداری تهران‬ ‫از بررس��ی موض��وع پارکینگ س��اختمان جدید‬ ‫پالسکو در نشست کمیسیون ماده ‪ ۵‬خبر داد‪.‬‬ ‫عبدالرضا گلپایگانی درب��اره اخرین توافق ها با‬ ‫بنیاد مستضعفان درباره ساخت پالسکو و نشست‬ ‫اخیر ش��هردار تهران با وزیر راه و شهرس��ازی و‬ ‫رئیس بنیاد مس��تضعفان گفت‪ :‬از ابتدا در زمینه‬ ‫ساختمان پالسکو دو مس��ئله مطرح شد‪ ،‬برخی‬ ‫معتقد بودند چون این ساختمان ناخواسته دچار‬ ‫تخریب ش��د‪ ،‬عوارض ب��ه ان تعل��ق نمی گیرد‪،‬‬ ‫همچنی��ن تص��ور ش��د مالک مل��زم ب��ه تامین‬ ‫پارکینگ نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تامی��ن پارکینگ در مصوبه‬ ‫ش��ورای عالی شهرس��ازی در زمینه س��اختمان‬ ‫پالسکو بیان شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اجازه تامین‬ ‫نشدن پارکینگ در اختیار شهرداری تهران نیست‬ ‫و اگر کمیس��یون ماده ‪ ۵‬قبول کند که شهرداری‬ ‫به س��اختمان پالس��کو بدون تامی��ن پارکینگ‪،‬‬ ‫پروانه بدهد‪ ،‬از انجا که ما تابع کمیسیون ماده ‪۵‬‬ ‫هستیم‪ ،‬این مجوز را صادر می کنیم‪.‬‬ ‫گلپایگانی افزود‪ :‬البته در زمان شهرداری نجفی‬ ‫نیز توافق ش��ده بود که پارکینگ پروانه با هزینه‬ ‫بنیاد مستضعفان مقاوم سازی و امکان استفاده از‬ ‫پارکینگ این پاساژ برای مراجعان پالسکو فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره بحث پرداخت عوارض س��اختمان‬ ‫پالس��کو گفت‪ :‬درب��اره دریافت ع��وارض حقوق‬ ‫مکتس��به ش��هردار و رئیس ش��ورای شهر وقت‪،‬‬ ‫همان زمان در کمیس��یون م��اده ‪ ۵‬توافقی امضا‬ ‫کردن��د مبنی بر اینکه پالس��کو ب��دون دریافت‬ ‫عوارض از مالکان قبلی س��اخته ش��ود اما ما در‬ ‫نشس��ت اخیر اع�لام کردیم ک��ه تعیین تخفیف‬ ‫عوارض خارج از اختیار ش��هرداری تهران است و‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی پاس��خ داد در این زمینه‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫درباره عوارض واحدهای جدید تجاری هم که‬ ‫در س��اختمان جدید پالسکو س��اخته می شوند‪،‬‬ ‫با توجه به اینکه بنیاد مس��تضعفان از شهرداری‬ ‫ته��ران طلب دارد‪ ،‬این مس��ئله در حس��اب های‬ ‫فی مابین حل خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون شهرسازی شهرداری تهران افزود‪ :‬درباره‬ ‫مس��ئله پارکینگ مجموعه پالس��کو در نشست‬ ‫اخیر کمیسیون ماده ‪ ۵‬تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫اگرچه گیالن بارش های ش��دیدی را در س��ال های گذش��ته تجربه کرده‬ ‫است اما بنا به اعالم مسئوالن‪ ،‬میانگین بارش برف در گیالن بیش از ‪۹۰‬‬ ‫سانتی متر و بیش از بارش های سنگین سال های ‪ 83‬و ‪ 95‬است‬ ‫وی با بیان اینکه از ‪ ۷۱۰‬هزار مش��ترک اب شهری گیالن ‪۶۴‬‬ ‫هزار مش��ترک اب نداش��تند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اکنون ‪ ۵۰۵‬مشترک‬ ‫اب ندارن��د که تا جمعه وصل می ش��ود اما ‪ ۳۴‬هزار مش��ترک از‬ ‫‪ ۳۲۰‬هزار مش��ترک اب روس��تایی با قطع اب روبه رو هس��تند‬ ‫ی��ا افت فش��ار اب دارند که به محض برقراری برق‪ ،‬مش��کل اب‬ ‫حل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امدادرسانی به بیش از ‪ ۱۳‬هزار نفر‬ ‫الهیجان‪ ،‬صومعه س��را‪ ،‬رودبار‪ ،‬استانه‪ ،‬فومن‪ ،‬رودسر‪ ،‬لنگرود‬ ‫از شهرستان هایی هس��تند که بیشترین تاثیر را از برف سنگین‬ ‫گرفته اند و زندگی مردم با مشکالتی زیادی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد رنجبر‪ ،‬فرماندار شهرس��تان املش‪،‬‬ ‫جمع��ه با بیان اینکه تالش برای برق رس��انی به خانوارها با قوت‬ ‫ادام��ه دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۸‬گروه فن��ی در تالش برای‬ ‫برقراری برق مشترکان هستند و انتظار داریم تعداد این گروه ها‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬راه های ارتباطی شهرس��تان املش به جز ییالقات‬ ‫سمام و کجید بازگشایی شده است‪.‬‬ ‫فرماندار املش با بیان اینکه معابر اصلی و کوچه های ش��هری‬ ‫نیز به طور کامل بازگشایی شده است و در تالش برای پاک سازی‬ ‫پیاده روها هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر مسیرهای روستایی شهرستان‬ ‫ب��از اس��ت و تعداد راه ه��ای اندکی ک��ه باقی مانده اس��ت امروز‬ ‫بازگشایی می شود‪.‬‬ ‫رنجبر با اش��اره ب��ه قطعی برق حدود ‪ ۳۰‬درص��د خانوارهای‬ ‫شهرس��تان امل��ش و ت�لاش ‪ ۸‬گروه فن��ی برای برق��راری برق‬ ‫مش��ترکان گفت‪ :‬بیش��تر مش��ترکان شهرس��تان از اب شرب‬ ‫برخوردارن��د و خانوارهای��ی که با قطعی اب روبه رو هس��تند‪ ،‬با‬ ‫برقراری برق‪ ،‬از نعمت اب اشامیدنی نیز بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹امداد رس�انی به ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۴۳‬نفر در پی بارش‬ ‫برف‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن از امداد رس��انی به ‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۴۳‬نفر در پی بارش برف در این اس��تان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫توزیع اقالم غذایی در ‪ ۲۰‬روستای صعب العبور انجام شده است‪.‬‬ ‫مهدی ولی پور در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬همزمان با اغاز‬ ‫بارش برف در اس��تان گیالن تا عصر ‪ ۲۴‬بهمن به ‪ ۱۳‬هزار و ‪۶۴۳‬‬ ‫نفر گرفتار برف امدادرسانی شده است‪.‬‬ ‫ولی پور با اش��اره به اس��کان اضطراری برخی مسافران در پی‬ ‫بارش برف اظهار کرد‪ :‬برای ‪ ۳۵۰۰‬نفر از مس��افران اسکان یافته‬ ‫در مکان ه��ای امن همچون مس��اجد‪ ،‬باش��گاه های ورزش��ی و‬ ‫راهداری های مس��یر جاده ه��ا‪ ،‬اقالم غذایی از س��وی جمعیت‬ ‫هالل احمر استان گیالن توزیع شد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1468‬‬ ‫پیاپی ‪2786‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از چگونگی توجه به فرهنگ و هنر از سوی نمایندگان مجلس‬ ‫علی نعیمی ‪ :‬هفته اینده یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی برگزار می شود و ترکیب مجلس برای ‪ 4‬سال اینده مشخص‬ ‫می شود‪ .‬مجلس شورای اس�لامی مهم ترین نهاد قانون گذاری کشور‬ ‫ک��ه در تصمیم های مهم کش��ور همواره نقش تعیین کننده داش��ته و‬ ‫می تواند به واس��طه جایگاه مردمی و برام��ده از مردم واقع گرایانه تر با‬ ‫موضوع ها روبه رو شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اهالی فرهنگ و هنر همواره مس��ائل متعددی‬ ‫را در جای��گاه قانون گذاری از مجلس ش��ورای اس�لامی انتظار دارند‪.‬‬ ‫موضوع هایی که در روند س��هولت در کس��ب و کار و معیش��ت اهالی‬ ‫فرهنگ و هنر تاثیرگذار اس��ت و امنیت حرفه ای و شغلی انان را ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی یکی از کمیسیون های‬ ‫تخصصی مجلس ش��ورای اس�لامی اس��ت که در تعریف ان امده این‬ ‫کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر‪ ،‬ارشاد‬ ‫و تبلیغات‪ ،‬صدا و سیما و ارتباطات جمعی‪ ،‬تربیت بدنی‪ ،‬جوانان‪ ،‬زنان‬ ‫و خانواده تش��کیل می شود که همین نگاه کلی می تواند اهمیت ان را‬ ‫جلوه گر کند‪.‬‬ ‫در دوران تبلیغات نامزدهای نمایندگی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫یک��ی از وجوه کمرنگ ضرورت توجه به فرهنگ و هنر اس��ت که گویا‬ ‫در سپهر سیاس��ی جناح های مختلف حاضر در کشور هیچ جایگاهی‬ ‫ندارد‪ .‬ش��عارهای طیف های مختلف حاضر در عرصه رقابت برای ورود‬ ‫به مجلس ش��ورای اس�لامی بیش��تر بر موضوع اقتصادی و سیاسی و‬ ‫اجتماعی متمرکز اس��ت و گویا اهالی سیاس��ت را میانه ای با فرهنگ و‬ ‫هنر نیس��ت‪ .‬حتی در ترکیب کمیس��یون های مجلس نیز در روزهای‬ ‫تقس��یم وظایف کمتر نماینده ای را می توان س��راغ گرفت که اولویت‬ ‫نخس��تش پیوستن به کمیس��یون فرهنگی باش��د‪ .‬با این همه قهر از‬ ‫ای��ن مقوله مه��م اما باز هم اهالی فرهنگ و هنر چش��م امیدش��ان به‬ ‫تصمیم هایی اس��ت که ف��ارغ از جناح بندی ها و تسویه حس��اب های‬ ‫سیاسی تنها به امید بهبود شرایط در این عرصه است و به نظر می رسد‬ ‫نماین��دگان احتمال��ی مجلس اینده باید بیش از گذش��ته به موضوع‬ ‫فرهنگ و هنر توجه کنند‪.‬‬ ‫با اینکه بس��یاری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی بر این باورند‬ ‫که اولویت اول مردم و دولت مس��ائل اقتصادی است اما به نظر می اید‬ ‫میانگی��ن مطالبات فرهنگی جامعه و دولت دس��ت کمی از مس��ائل‬ ‫اقتص��ادی ندارد‪ .‬کما اینکه این حضور موثر فرهنگ زیر س��ایه قوانین‬ ‫نظام جمهوری اس�لامی ایران و منویات ارزشمند رهبر معظم انقالب‬ ‫است که می تواند در پیش��برد امور اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی‬ ‫نقش ارزنده ای ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد فرهنگ در اولویت باشد‬ ‫یک��ی از انتظارات اهالی فرهنگ و هنر از نمایندگان مجلس در دوره‬ ‫یازدهم توجه به اقتصاد فرهنگ و هنر اس��ت‪ .‬با توجه به کاهش بودجه‬ ‫فرهنگی کش��ور در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۹‬که توسط دولت ارائه شده‬ ‫ل اینده و در دوره‬ ‫اس��ت انتظار اهالی فرهنگ و هنر این اس��ت در س��ا ‬ ‫جدید مجلس شورای اسالمی تقویت نهادهای اقتصادی در حوزه های‬ ‫فرهنگی و هنری اس��ت که بتواند جبران کمبود بودجه عمومی کشور‬ ‫در ای��ن حوزه ها را بکن��د‪ .‬بنگاه های کوچک و خصوصی در دوره ای که‬ ‫فش��ار اقتصادی بیش از همیش��ه بر انها وارد است چشم امیدشان به‬ ‫تصمیم هایی است که در خانه ملت گرفته می شود‪.‬‬ ‫اعظم کیان افراز مدیر انتشارات کیان افراز‬ ‫با اش��اره به نقش‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫مجلس شورای اسالمی در تقویت نهادها و‬ ‫بنگاه ه��ای بخ��ش خصوص��ی در ح��وزه‬ ‫فرهنگ و هنر گفت‪ :‬توجه به ش��رکت های‬ ‫خصوصی و بنگاه های کوچک اقتصادی در‬ ‫عرص��ه فرهن��گ در مجل��س تنه��ا ب��ا‬ ‫حمایت های قانونی و تس��هیل در توسعه کس��ب و کار در این حوزه ها‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کاهش ‪ ۱۵‬درصدی بودجه فرهنگی کش��ور گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه با کاهش بودجه فرهنگی کشور ش��اهد شرایط سختی در‬ ‫تمام��ی حوزه ه��ای فرهنگی و هن��ری خواهیم بود‪ .‬در ش��رایطی که‬ ‫فعالیت های فرهنگی در کش��ور با مش��کالت زیادی روبه رو اس��ت و‬ ‫بس��یاری از اهالی فرهنگ و هنر در روزم��ره فعالیت های خود گرفتار‬ ‫هس��تند‪ ،‬کاهش بودجه فرهنگی می تواند صدمه های جبران ناپذیری‬ ‫بر پیکره فرهنگی کشور وارد کند‪.‬‬ ‫کیان اف��راز با بی��ان اینکه دولت باید نگاه وی��ژه ای به فرهنگ و هنر‬ ‫داشته باشد گفت‪ :‬کاهش بودجه فرهنگی کشور موجب می شود سبد‬ ‫درس��ی فعالی��ت می کنند انقدر رش��د کردند که حت��ی امکان نفس‬ ‫کشیدن را به کتابفروشی های عمومی هم نمی دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ش��هر اصفهان بسیاری از کتابفروشی ها تعطیل‬ ‫شدند گفت‪ :‬با وجود انکه در گذشته وضعیت فروش کتاب در اصفهان‬ ‫مناس��ب بود اما امروز ش��اهد هس��تیم به دلیل گرانی کت��اب و نبود‬ ‫توانایی خرید توس��ط مخاطبان چندین کتابفروش��ی در راسته اصلی‬ ‫کتابفروشان شهر اصفهان تعطیل شدند یا تغییر کاربری دادند‪ .‬توانگر‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬بس��یاری از کتابفروشان با دغدغه های فرهنگی در این‬ ‫حوزه دوام اوردند در حالی که اگر قرار باش��د تنها به س��ود اقتصادی‬ ‫نگاه کنند می توانند با اجاره مغازه ش��ان یا تغییر کاربری به یک اغذیه‬ ‫فروش��ی سود بیشتری را نصیب خود کنند‪ .‬کس��انی که در این حوزه‬ ‫هستند عاشقانه این حرفه را دوست دارند و اگر دولت با ارائه تسهیالت‬ ‫و طرح ه��ای ویژه از کتابفروش��ی ها حمایت نکند ای��ن موج تعطیلی‬ ‫همه گیر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تصویب قوانین حمایتی‬ ‫با اینکه بس��یاری از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی بر ای��ن باورند که‬ ‫اولویت اول مردم و دولت مس��ائل اقتصادی اس��ت‪ ،‬ب��ه نظر می اید میانگین‬ ‫مطالبات فرهنگی جامعه و دولت دست کمی از مسائل اقتصادی ندارد‬ ‫فرهن��گ خانوار ایرانی الغر ش��ود و در زمانه ای که ش��رایط اقتصادی‬ ‫باعث ش��ده اس��ت س��فره خانوارها کوچک تر و تنگ تر شود نخستین‬ ‫ضربه هایی که از س��وی جامعه وارد می شود حذف کاالهای فرهنگی‬ ‫از س��بد معیشتی خانوار اس��ت؛ یعنی باید در سال اینده شاهد باشیم‬ ‫که مردم کمتر به سینما بروند و کمتر کتاب بخرند و کمتر به تماشای‬ ‫تئاتر بنشینند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برگزاری انتخابات مجلس و ورود نمایندگان جدید‬ ‫ب��ه خانه ملت گفت‪ :‬تنها توقعی ک��ه از نمایندگان مجلس داریم توجه‬ ‫به ظرفیت های بخش خصوصی اس��ت‪ .‬نمایندگان باید صدای بخش‬ ‫خصوصی باش��ند و در مقاب��ل رفتارهای دولت س��عی کنند از حقوق‬ ‫م��ردم دفاع کنن��د‪ .‬گاهی تصمیم های یک ش��به بعض��ی از مدیران‬ ‫ضربه های جبران ناپذیری به بدنه نحیف بخش خصوصی وارد می کند‬ ‫و نماین��دگان مجلس ب��ا اختیارات قانونی خ��ود می توانند دامنه این‬ ‫اسیب ها را کمتر کنند‪.‬‬ ‫این مدیر انتش��اراتی در ادامه افزود‪ :‬حوزه فرهنگ بسیار شکننده و‬ ‫اسیب پذیر است و اگر حمایت دولت نباشد بنگاه های کوچک فرهنگی‬ ‫و ناشران نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬ما درحال حاضر شاهد‬ ‫هس��تیم بسیاری از ناش��ران بزرگ مجبور ش��دند برای ادامه فعالیت‬ ‫تعدیل نیرو کنند و بس��یاری از ناش��ران کوچک نیز مجبور به تعطیلی‬ ‫فعالیت های خود ش��دند‪ .‬در چنین ش��رایطی کاهش بودجه حمایتی‬ ‫دول��ت می تواند تاثیرهای منفی زیادی بر روند فعالیت مراکز فرهنگی‬ ‫و هنری بگذارد‪.‬‬ ‫ناشران با گرانی کاغذ و چاپ دست وپنجه نرم می کنند و نمی توانند‬ ‫تحمل فش��ار دیگری را تاب بیاورند و هر روز باید ش��اهد باش��یم خبر‬ ‫تعطیلی یکی از ناشران منتشر شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه همواره ناش��ران در کنار دولت و کشور بودند گفت‪:‬‬ ‫در تمامی ش��رایط س��خت تحریم و اقتصادی ناش��ران سعی کردند با‬ ‫دولت همراهی کنند و به سیاس��ت های کلی کش��ور وفادار باش��ند و‬ ‫در چنین ش��رایطی توقع نامهربانی را از سوی دولت نداریم‪ .‬امیدوارم‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در تصویب الیحه بودجه در بخش فرهنگی‬ ‫اصالحات��ی را انجام دهد و از کاهش بودجه در س��ال اینده جلوگیری‬ ‫کند‪ .‬حیات یک جامعه به نش��اط فرهنگی ان جامعه وابس��ته اس��ت‬ ‫و امی��دوارم دولتمردان نس��بت ب��ه احیا و نگهداری فرهنگ کش��ور‬ ‫دلسوزانه تر رفتار کنند‪.‬‬ ‫کیان افراز با بیان اینک��ه معافیت صددرصدی اهالی فرهنگ و هنر‬ ‫می تواند به فعالیت انها تداوم ببخش��د گفت‪ :‬یکی از اتفاق های خوبی‬ ‫که مجدد شاهد ان هس��تیم تداوم معافیت صددرصدی فعالیت های‬ ‫فرهنگی و هنری اس��ت‪ .‬به واقع باید گفت اهالی فرهنگ و هنر منهای‬ ‫درصد بسیار کمی از انها که درامدهای باالیی دارند‪ ،‬توانایی پرداخت‬ ‫مالیات را ندارند‪ .‬ناش��ران در شرایطی فعالیت می کنند که باید از ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد بودجه خود ‪ ۳۰‬درصد هزینه تولید کنند‪ ۴۰ ،‬درصد حق پخش‬ ‫کتاب اس��ت و ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد هم هزینه حق تالیف کتاب اس��ت که با‬ ‫این حساب رقمی که در نهایت قرار است به عنوان سود فعالیت به ادامه‬ ‫بقای نشر کمک کند انقدر ناچیز است که نمی توان به ان به چشم یک‬ ‫درامد عالی نگاه کرد‪.‬‬ ‫ای��ن مدیر انتش��اراتی در پایان گفت‪ :‬با تم��ام این حرف ها هنوز هم‬ ‫ش��اهد هس��تیم بس��یاری از ممیزهای مالیاتی با اهالی فرهنگ و هنر‬ ‫سلیقه ای برخورد می کنند و با انکه قانون با صراحت اعالم کرده است‬ ‫که از پرداخت مالیات معاف هستند باز هم دردسرهایی در زمان اعالم‬ ‫به س��ازمان امور مالیاتی وجود دارد که امیدوارم در روند ساختاری نیز‬ ‫در سال اینده کمتر شاهد چنین مسائلی باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به فرهنگ می تواند اقتصاد را نجات دهد‬ ‫ناش��ران شهرستانی همواره در مشکالت اقتصادی بیشترین اسیب‬ ‫را می بینن��د‪ .‬توج��ه به فعالیت ه��ای فرهنگی و هنری در ش��هرهای‬ ‫مختلف کشور و نگاه حمایتی از فعاالن این حوزه در شهرهای مختلف‬ ‫وظیفه نمایندگان مجلس است‪.‬‬ ‫عبداهلل توانگر‪ ،‬مدیر کتابفروش��ی استاد و‬ ‫با‬ ‫ش��اگرد در گفت وگو ب��ا روزنامه‬ ‫اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای‬ ‫اسالمی و انتخاب نمایندگان برای توجه به‬ ‫مش��کالت عرص��ه فرهنگ و هن��ر گفت‪:‬‬ ‫نماین��دگان مجلس باید به فرهنگ به دید‬ ‫یک ابزار اس��تراتژیک نگاه کنند و ان را در‬ ‫اولویت بگذارند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬توجه به رشد فرهنگ و کتابخوانی‬ ‫در جامعه باعث می ش��ود بس��یاری از مش��کالت از جمله مش��کالت‬ ‫اقتصادی و اجتماعی بهبود پیدا کند‪ .‬از همین رو نگاه ویژه نمایندگان‬ ‫به رونق فعالیت های فرهنگ و هنر می تواند به رشد جامعه کمک کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به به مشکالت کتابفروش��ی ها که ناشی از شرایط سخت‬ ‫اقتصادی حاکم بر کشور است گفت‪ :‬کتابفروشی یک فعالیت فرهنگی‬ ‫است که متاسفانه جایگاهی در میان نگرش عموم مردم ندارد‪ .‬در واقع‬ ‫نمی توان با گفتن این جمله که من کتابفروش هس��تم از نانوایی محل‬ ‫یک عدد نان گرفت‪ .‬در ش��رایط اقتصادی سخت و ویژه ای که بر کشور‬ ‫حاکم است متاسفانه بیشترین اسیب ها به حوزه فرهنگ وارد می شود‬ ‫و اتفاقی که می افتد این اس��ت که فرهنگ از اولویت های زندگی مردم‬ ‫کن��ار می رود‪ .‬حتی اگر اغراق نباش��د می گویم اگر یک کتابفروش��ی‬ ‫تمام��ی کتابهایش ها را رایگان به دس��ت مردم برس��اند ب��از هم مردم‬ ‫تمایلی ب��رای دریافت و خواندن ان ندارن��د‪ .‬یک ضرب المثل قدیمی‬ ‫اس��ت که می گوید خنده دل خوش می خواهد و گریه س��ر و چش��م‪.‬‬ ‫واقعیت این است که در شرایط فعلی دل و دماغی برای خواندن کتاب‬ ‫وجود ندارد و به غیر از زمان هایی که کسی مجبور به خرید کتابی باشد‬ ‫دیگر کسی به کتابفروشی مراجعه نمی کند‪ .‬این ناشر و فعال فرهنگی‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬کتابفروشان در شرایط فعلی نمی توانند به اینده با دید‬ ‫روشنی نگاه کنند‪ .‬متولیان این عرصه که مسئولیت صنفی و دولتی در‬ ‫قبال کتابفروش��ی ها دارند نسبت به تعطیلی واحدهای صنفی در این‬ ‫حوزه بی تفاوت هس��تند و به راحتی از کنار ان می گذرند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که مافیای نش��ر و کتابفروش��ی که در زمینه کتاب های کمک‬ ‫توج��ه به فرهن��گ و هنر برای ارتق��ای سیاس��ت های اقتصادی و‬ ‫اجتماع��ی موضوعی اس��ت که هم��واره دولت ها باید نس��بت به ان با‬ ‫اگاهی روبه رو شوند‪.‬‬ ‫محس��ن فرجی مدیر انتش��ارات خزه در گفت وگو با‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه نمایندگان مجل��س نباید فرهنگ را اولویت اخر تصمیم ها قرار‬ ‫دهند گفت‪ :‬در ش��رایطی که اقتصاد کش��ور با س��ختی های بسیاری‬ ‫روب��ه رو اس��ت وظیفه نماین��دگان در دوره جدید این اس��ت که نگاه‬ ‫ویژه ای به مقوله فرهنگ کنند چرا که فرهنگ و هنر از س��بد معیشتی‬ ‫خانوارها خارج می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه نماین��دگان مجلس‬ ‫می توانند با تصویب قوانین متعدد از حوزه‬ ‫فرهن��گ و هنر دف��اع کنند گفت‪ :‬رش��د‬ ‫فضاهای کس��ب و کار در بخش خصوصی و‬ ‫تقوی��ت بخ��ش خصوص��ی مهم تری��ن‬ ‫گام هایی اس��ت ک��ه مجل��س می تواند با‬ ‫تصویب و حمایت از قوانین مطرح در جهت‬ ‫ان حرکت کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت در س��ال ‪ ۹۹‬به این نتیجه رس��یده است که‬ ‫باید اقتصاد را تقویت کند گفت‪ :‬به نظر می رسد این نگرش دولت برای‬ ‫کس��ب اعتبار در زمینه اقتصادی و فراموش کردن حوزه های فرهنگی‬ ‫یک راهبرد اش��تباه است که در بودجه سال اینده در پیش گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬گمان دولت این است که اقتصاد یک مقوله همه گیر در جامعه‬ ‫اس��ت و فرهنگ نس��بت مس��تقیم با جامعه ندارد‪ .‬وی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫ترجی��ح دولت برای توجه ب��ه اقتصاد و فراموش ک��ردن فرهنگ یک‬ ‫نگاه شتابزده و کوتاه نظر است که می شود گفت اینده نزدیک را هدف‬ ‫گرفته اس��ت درصورتی که اگر نگاه به اینده بلند مدت باشد حتی برای‬ ‫ش��کوفایی اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬علم��ی و‪ ....‬نیازمند تقویت پایه های‬ ‫فرهنگ هس��تیم‪ .‬این مدیر انتشاراتی افزود‪ :‬جامعه ای که از فرهنگ و‬ ‫هنر و ادبیات دور باش��د خواه ناخواه قدرت تفکر و تامل و بررسی دقیق‬ ‫و هم��ه جانبه ای از خ��ودش و جهان پیرامونش نخواهد داش��ت و در‬ ‫بلندمدت از نظر اقتصادی هم دچار صدمه های بزرگ خواهد ش��د‪ .‬اگر‬ ‫اروپا و کش��ورهای توسعه یافته به این سطح از رفاه و توسعه رسیده اند‬ ‫برای ان است که توانس��ته اند زیرساخت های فرهنگی خود را تقویت‬ ‫کنند و از همین دریچه بود که توانس��تند سنگ بنای جامعه ای اباد و‬ ‫مرفه را بنا کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه نش��ر در ادامه با اش��اره به معافی��ت مالیاتی اهالی‬ ‫فرهنگ و هنر در سال اینده گفت‪ :‬معافیت مالیاتی نمی تواند به صورت‬ ‫فردی در جامعه فرهنگ و هنر تاثیر مثبتی بگذارد‪ .‬ان هم به این دلیل‬ ‫ک��ه فراتر از معافیت های مالیاتی‪ ،‬بنگاه ه��ای کوچک فرهنگی نیاز به‬ ‫حمایت های دیگری به غیراز مالیات دارند‪ .‬صنعت نش��ر نیازمند کاغذ‬ ‫و لوازم چاپ اس��ت و درحال حاضر نیز بس��یاری از ناشران برای چاپ‬ ‫کتاب های خود مجبورند کاغذ با نرخ ازاد تهیه کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر بودجه س��ال اینده ح��وزه فرهنگ کاهش پیدا کن��د بر روند‬ ‫حمایتی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی هم تاثیر می گذارد چراکه تا‬ ‫به امروز ناش��ران بخشی از کاالی خود را به اداره کتاب می فروختند تا‬ ‫در کتابخانه های عمومی استفاده شود‪.‬‬ ‫اگ��ر حمایت های دولت به دلیل کاهش بودجه کم ش��ود در س��ال‬ ‫اینده ش��اهد تعطیلی بس��یاری از ناش��ران خصوصی خواهیم بود که‬ ‫توانایی فعالیت در ش��رایط سخت اقتصادی را نداشتند و امیدواریم در‬ ‫تصویب الیحه بودجه به تمامی این موارد در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫توجه شود‪.‬‬ ‫توسعه خالقانه گردشگری و صنایع دستی در شب های فرهنگی نصف جهان در تبریز‬ ‫به�روز راعی‪ :‬مایه فخ��ر ایران و جهان ب��ا پیوندهایی عمیق‬ ‫ک��ه تاریخ دو ش��هر را به هم گره زده اس��ت؛ اصفهان و تبریز‪ ،‬دو‬ ‫خواهرخوان��ده‪ ،‬دو کالنش��هر که یکی را نیم��ه جهانش خوانند و‬ ‫دیگری را ش��هر نخس��تین ها؛ و این نام چقدر بامس��ماتر می شود‬ ‫وقتی ش��مارش معکوس میزبان��ی تبریزی ها از نخس��تین برنامه‬ ‫شب های فرهنگی اصفهان از حاال اغاز شده است‪.‬‬ ‫بزم هنر و فرهنگ؛ گردهمایی نور و رنگ‪ ،‬موس��یقی و نمایش‪،‬‬ ‫ادبیات و س��ینما‪ ،‬صنایع دس��تی و هنرهای تجس��می‪ ،‬به افتخار‬ ‫اصفهان و به میزبانی مهمان نوازانه تبریزی ها که قرار است گرما را‬ ‫به رگ شب های سرد و برفی زمستان تبریز بریزد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نخس��تین برنامه شب های فرهنگی اصفهان‬ ‫با چشم انداز اقامه گفت وگومندی بر اساس توسعه صنایع خالق و‬ ‫گردش��گری از ساعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬روز پنجشنبه ‪ ۲۴‬بهمن به همت‬ ‫معاونت فرهنگی ش��هرداری اصفهان در پردیس س��ینمایی قدس‬ ‫تبریز برگزار شد‪.‬‬ ‫در روایتی از این رویداد فرهنگی‪ ،‬قصه گو‪ ،‬داستان می گوید‬ ‫درخشش نقش جهان در تبریز‬ ‫مرشد غالمرضا خوش��حال پور را اصفهانی ها خوب می شناسند‪.‬‬ ‫نقال مونقره ای با لباس��ی به س��پیدی موهایش ک��ه انگار با چوب‬ ‫دس��تی اش ج��ادو می کن��د‪ ،‬ورد می خوان��د و می بردمان وس��ط‬ ‫داس��تان های ش��اهنامه‪ .‬خوش��حال پور که پدر و پدربزرگی نقال‬ ‫داش��ته از س��ال ‪ ۱۳۵۵‬بازیگری تئاتر را پیش��ه می کند و تا سال‬ ‫‪ ۱۳۶۵‬ادامه می دهد‪ .‬اس��تاد در ‪ 30‬س��الگی نقالی را اغاز می کند‬ ‫و مردم اصفهان تا امروز پای بیش از ‪ ۳‬هزار اجرای او نشس��ته اند‪.‬‬ ‫مهمان��ان بزم اصفهان در تبریز نیز در اغازین دقایق برنامه ش��ب‬ ‫اصفهان گوش به نوای پرده خوانی مرشد خوشحال پور می سپارند‪.‬‬ ‫‹ ‹اوای اصفهان در گوش تبریز‬ ‫مگر می ش��ود گردهمایی فرهنگی بدون موسیقی؟ مگر ممکن‬ ‫است نام اصفهان بیاید و نام خوانندگان و نوازندگان نامی این دیار‬ ‫از تاج و کسایی و شهناز گرفته تا سراج و محمد اصفهانی به میان‬ ‫نیاید؟ اصفهانی ها برای این شب فرهنگی ‪ 6‬قطعه موسیقی تدارک‬ ‫دیده اند تا چش��مان مان را ببندیم و با بال موس��یقی از تبریز یک ‬ ‫راست به اصفهان برویم‪.‬‬ ‫س��پس نوبتی هم باشد نوبت ش��هردار اصفهان و تبریز است تا‬ ‫قدرت اله نوروزی و ایرج ش��هین باهر بیایند و بگویند از پیوندهای‬ ‫فرهنگ شهرهای خود‪.‬‬ ‫‹ ‹کالغ ها به تبریز رسیدند‬ ‫روزی ک��ه ب��ه تماش��ای نمایش کالغ ه��ا در مجموعه اس��تاد‬ ‫فرش��چیان اصفهان رفتم فکرش را هم نمی ک��ردم تئاتری بتواند‬ ‫همان ق��در که م��را می خنداند به فکر هم فرو بب��رد‪ .‬اثری حاصل‬ ‫نویس��ندگی و کارگ��ردان س��عید محس��نی و هنرنمای��ی محمد‬ ‫ترابی‪ ،‬ق��ادر طباطبای��ی زواره و بهاره اقاداوود که لهجه ش��یرین‬ ‫اصفهانی بازیگرانش مهم ترین وجه تمایزش با اثار مش��ابه ش��ده‪.‬‬ ‫ش��خصیت هایی اش��نا که زیست ش��ان در اصفهان برای تماشاگر‬ ‫باورپذیر اس��ت و می خواهد باوری قدیمی که تنه به خرافه می زند‬ ‫را پیش چشم بیننده به چالش بکشد‪.‬‬ ‫کالغ ها ک��ه از تولیدات س��ازمان فرهنگی اجتماعی ورزش��ی‬ ‫ش��هرداری اصفهان اس��ت‪ ،‬ح��اال پ��س از نمایش در جش��نواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر‪ ،‬به تبریز هم می اید تا گوش��ه ای از طنازی و‬ ‫شیرین زبانی اصفهانی ها را روی صحنه ببرد‪.‬‬ ‫قرار است شب فرهنگی اصفهان در تبریز با امضای تفاهمنامه ای‬ ‫میان شهرداران این دو کالنشهر خواهرخوانده به پایان برسد‪ .‬باشد‬ ‫تا این پیوندها عمیق تر ش��ود و بیشتر ببینیم تبریزی های مسافر‬ ‫اصفهان و اصفهانی های مسافر تبریز را‪.‬‬ ‫نمای��ش چهار مجموعه فیلم منتخب س��ینمای اصفهان که هر‬ ‫کدام ش��امل ‪ ۳‬اثر برگزیده کوتاه‪ ،‬نیمه بلند و بلند اس��ت به طور‬ ‫همزمان در ‪ ۴‬سانس اختصاصی در پردیس سینمایی قدس تبریز‪،‬‬ ‫برپایی غرفه های صنایع دستی و فرش نفیس اصفهان در پردیس‬ ‫س��ینمایی قدس و نگارخانه ماه گوشه دیگری از دست پر اصفهان‬ ‫در تبریز خواهد بود‪.‬‬ ‫فیل��م بون��گ ج��ون ه��و نخس��تین فیل��م‬ ‫خارجی زبان اس��ت که در تاریخ جوایز اکادمی‬ ‫علوم و هنرهای س��ینمایی جایزه اسکار بهترین‬ ‫فیلم را دریافت می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش هنرانالی��ن‪ ،‬مراس��م اعط��ای‬ ‫نود و دومین دوره جوایز اس��کار دوشنبه به وقت‬ ‫ای��ران در دالبی تیه تر در هالیوود‪ ،‬لس انجلس‪،‬‬ ‫کالیفرنی��ا برگزار ش��د و برنده ه��ای ‪ ۲۴‬بخش‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫فیلم ک��ره ای «ان��گل» ب��ه کارگردانی بونگ‬ ‫جون هو ک��ه ‪ 6‬نامزدی به دس��ت اورده بود‪ ،‬با‬ ‫دریاف��ت ‪ 4‬جایزه اس��کار ش��امل بهترین فیلم‪،‬‬ ‫بهترین کارگردانی‪ ،‬بهترین فیلم بلند بین المللی‬ ‫و بهترین فیلمنامه غیراقتباس��ی‪ ،‬فاتح این دوره‬ ‫جوایز ساالنه اکادمی علوم و هنرهای سینمایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫«ان��گل» برای دریافت جایزه اس��کار بهترین‬ ‫فیلم رقبایی شامل «‪« ،»۱۹۱۷‬روزی روزگاری‬ ‫در هالیوود»‪« ،‬ایرلندی»‪« ،‬جوکر»‪« ،‬داس��تان‬ ‫ازدواج»‪« ،‬ف��ورد در براب��ر ف��راری»‪« ،‬جوج��و‬ ‫خرگ��وش» و «زنان کوچک» را پیش روی خود‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫«ان��گل» نگاهی نامتعارف به اختالف طبقاتی‬ ‫در ک��ره جنوب��ی دارد و درب��اره ارتباط اعضای‬ ‫خانواده ای بیکار با یک خانواده ثروتمند اس��ت‬ ‫ک��ه به اتفاقاتی غیرمنتظره می انجامد‪ .‬این فیلم‬ ‫نخس��تین بار در دنی��ا اوایل امس��ال در بخش‬ ‫رس��می جش��نواره فیلم کن روی پ��رده رفت و‬ ‫برنده جایزه نخل طالیی ش��د‪« .‬انگل» در تاریخ‬ ‫جوای��ز اکادمی نخس��تین فیل��م خارجی زبان‬ ‫اس��ت که اس��کار بهترین فیلم را دریافت کرده‪،‬‬ ‫همین طور نخستین خارجی زبان است که در هر‬ ‫دو بخش اس��کار بهترین فیلم و اس��کار بهترین‬ ‫فیلم بلند بین المللی برنده می شود‪.‬‬ ‫فیل��م جنگ��ی «‪ »۱۹۱۷‬که ب��ا ‪ ۱۰‬نامزدی‬ ‫مدعی اصلی جوایز اسکار بهترین فیلم و بهترین‬ ‫کارگردانی بود در سه بخش بهترین فیلمبرداری‬ ‫ب��رای راجر دیکنز‪ ،‬بهترین جلوه های تصویری و‬ ‫بهتری��ن صداگذاری اس��کار گرف��ت‪»۱۹۱۷« .‬‬ ‫پیش از مراسم اسکار جایزه گلدن گلوب بهترین‬ ‫فیلم درام‪ ،‬جایزه انجمن تهیه کنندگان امریکا و‬ ‫جایزه بفتا بهترین فیلم را دریافت کرده بود‪.‬‬ ‫به ج��ز «انگل» و «‪ »۱۹۱۷‬س��ه فیلم بیش از‬ ‫یک جایزه دریافت کردند‪« .‬جوکر» به کارگردانی‬ ‫تاد فیلیپس که با ‪ ۱۱‬نامزدی ازجمله در بخش‬ ‫بهتری��ن فیلم پیش��تاز نامزدهای ن��ود و دومین‬ ‫دوره جوایز اس��کار بود در دو بخش بازیگر مرد‬ ‫برای واکین فینیکس و بهترین موس��یقی برای‬ ‫هیلدور گودنادوتیر اهنگس��از ایس��لندی برنده‬ ‫شد‪ .‬گودنادوتیر هفتمین زنی است که در تاریخ‬ ‫اسکار در بخش موسیقی نامزد شده و نخستین‬ ‫اهنگس��از خانم اس��ت که در بیش از ‪ ۲۰‬سال‬ ‫گذشته این جایزه را گرفته است‪.‬‬ ‫«روزی روزگاری در هالی��وود» به کارگردانی‬ ‫کوئنتی��ن تارانتینو که با ‪ ۱۰‬نام��زدی در کنار‬ ‫فیلم ه��ای «‪ »۱۹۱۷‬و «ایرلن��دی» مارتی��ن‬ ‫اسکورسیزی بعد از «جوکر» بیشترین نامزدی‬ ‫را کس��ب کرده بود‪ ،‬جوای��ز بهترین بازیگر مرد‬ ‫مکم��ل برای برد پیت و بهترین طراحی صحنه‬ ‫را به خانه برد‪.‬‬ ‫«فورد در برابر ف��راری» به کارگردانی جیمز‬ ‫منگولد با بازی مت دیمن و کریس��تین بیل نیز‬ ‫جوایز بهترین تدوی��ن و بهترین تدوین صدا را‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬ ‫جایزه بهتری��ن بازیگر زن به رنی زلوگر برای‬ ‫بازی در نقش جودی گارلند در «جودی» رسید‬ ‫و لورا درن برای بازی در نقش یک وکیل طالق‬ ‫در «داس��تان ازدواج» جایزه بهترین بازیگر زن‬ ‫مکمل را برد‪.‬‬ ‫جایزه بهتری��ن فیلمنامه اقتباس��ی به تایکا‬ ‫وایتیتی ب��رای «جوجو خرگوش» اعطاء ش��د‪.‬‬ ‫«کارخان��ه امریکایی» اس��کار بهترین مس��تند‬ ‫بلند را گرفت و جایزه اس��کار بهترین فیلم بلند‬ ‫انیمیشن به «داستان اسباب بازی ‪ »۴‬از پیکسار‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫«ایرلندی» اسکورسیزی با وجود ‪ ۱۰‬نامزدی‬ ‫جوایز اسکار را دست خالی ترک کرد‪.‬‬ ‫امس��ال بع��د از ح��دود یک دهه ک��ه جوایز‬ ‫اکادمی در اواخر فوریه برگزار می ش��د‪ ،‬مراسم‬ ‫در اوایل این ماه برگزار ش��د‪ .‬امس��ال همچنین‬ ‫برای دومین دوره پیاپی مراس��م اسکار مجری‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫اسکار‬ ‫فرهنگ و هنر همچنان در اولویت اخر‬ ‫«انگل» برنده ‪ 4‬جایزه‬ ‫اسکار شد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪ 20 -1398‬جمادی الثانی ‪ 15 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1468‬پیاپی‪2786‬‬ ‫کاش «جشنواره سیاست فجر» داشتیم‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه افزایش مصرف تخم مرغ به دلیل گران شدن گوشت قرمز‬ ‫«خورشید» مجید مجیدی بهترین فیلم جشنواره فجر‬ ‫در کشور شکل گرفته است و ما از این دوقطبی بودن‪،‬‬ ‫رنج دیده ایم‪.‬‬ ‫نازنی��ن احمدی ب��رای «اب��ر باران��ش گرفته» به‬ ‫کارگردانی مجید برزگر جای��زه بهترین بازیگر نقش‬ ‫اصلی زن را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫«روز صف��ر» ب��ه کارگردانی س��عید مل��کان که ‪۹‬‬ ‫نامزدی داش��ت‪ ،‬در دو بخش بهترین جلوه های ویژه‬ ‫میدانی و بهترین طراحی لباس برنده ش��د‪ .‬این فیلم‬ ‫همچنی��ن جایزه ویژه هیات داوران و س��یمرغ زرین‬ ‫بهترین فیلم با نگاه ملی را دریافت کرد و فیلم برگزیده‬ ‫بخش نگاه نو (ویژه فیلم اول کارگردانان) هم شناخته‬ ‫ش��د تا درمجموع با پنج سیمرغ مراسم اختتامیه سی‬ ‫و هشتمین جشنواره فیلم فجر را ترک کند‪ .‬هیچ یک‬ ‫از برگزی��دگان فیل�� م «روز صفر» در مراس��م حضور‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫«خروج» تازه ترین س��اخته ابراهیم حاتمی کیا که‬ ‫پنج نامزدی به دس��ت اورده بود‪ ،‬در دو بخش بهترین‬ ‫چهره پ��ردازی و بهترین جلوه های ویژه بصری جایزه‬ ‫گرفت‪ .‬حاتمی کیا و قریبیان نیز در مراسم نبودند‪.‬‬ ‫«پوست» نخستین فیلم بلند داستانی برادران ارک‬ ‫که در ش��ش بخش نامزد بود‪ ،‬جایزه بهترین موسیقی‬ ‫متن را برای بامداد افش��ار به همراه داش��ت‪ .‬این فیلم‬ ‫همچنین س��یمرغ بلورین بهترین فیلم هنر و تجربه‬ ‫را دریافت کرد‪.‬‬ ‫«تومان» به کارگردانی مرتضی فرشباف هم جایزه‬ ‫بهترین فیلمبرداری (مرتضی نجفی) را برد‪ .‬این فیلم‬ ‫پنج نامزدی به دست اورده بود‪.‬‬ ‫«اتابای» تازه ترین س��اخته نیکی کریمی که مانند‬ ‫«توم��ان» و «خروج»‪ ،‬در پنج بخ��ش نامزد دریافت‬ ‫جایزه بود‪ ،‬مراسم را دست خالی ترک کرد‪ ،‬همین طور‬ ‫فیلم های «س�� ه کام حبس» س��امان س��الور با چهار‬ ‫نامزدی؛ «س��ینما ش��هر قصه» کیوان علیمحمدی و‬ ‫«من می ترسم» بهنام بهزادی‪ ،‬هر یک با سه نامزدی؛‬ ‫«قصی��ده گاو س��فید» بهت��اش صناعی ه��ا‪« ،‬مغز‬ ‫اس��تخوان» حمیدرضا قربانی و «خون شد» مسعود‬ ‫کیمیایی‪ ،‬هر یک با دو نامزدی و «عامه پسند» سهیل‬ ‫بیرقی با یک نامزدی هیچ جایزه ای را نبردند‪.‬‬ ‫در ایی��ن پایان��ی همچنی��ن جایزه ویژه س��ردار‬ ‫حاج قاس��م س��لیمانی به فیلم «ابادان یازده ‪ »۶۰‬به‬ ‫کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگی حسن‬ ‫کالمی رسید‪.‬‬ ‫این جایزه امس��ال برای پاسداش��ت نمادین شهید‬ ‫س��لیمانی به بهترین فیلم با مضمون جهاد و مقاومت‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫س��یمرغ بلورین بهترین فیلم بخ��ش نگاه نو (ویژه‬ ‫فیل��م اول کارگردانان) جش��نواره ب��ه «روز صفر» به‬ ‫کارگردان��ی و تهیه کنندگی س��عید ملکان رس��ید‪.‬‬ ‫«دابُ��ر» به کارگردانی س��عید نجاتی و تهیه کنندگی‬ ‫او و مهدیه غالمحسینی سیمرغ بلورین بهترین فیلم‬ ‫کوتاه داستانی جشنواره را برد و سیمرغ بهترین فیلم‬ ‫مستند س��ینمایی به «جایی برای فرشته ها نیست»‬ ‫به کارگردانی س��ام کالنت��ری و تهیه کنندگی محمد‬ ‫شکیبانیا و محسن شاه محمد میراب اعطا شد‪.‬‬ ‫در ایی��ن پایان��ی همچنی��ن از فری��دون جیرانی‬ ‫روزنامه ن��گار‪ ،‬کارگ��ردان‪ ،‬نویس��نده و تهیه کنن��ده‬ ‫س��ینمای ایران تجلیل ش��د‪ .‬او در حض��ور دو همکار‬ ‫قدیم��ی خود مهدی صباغ زاده و غالمرضا موس��وی‪،‬‬ ‫همین طور ابراهیم داروغه زاده دبیر جش��نواره مورد‬ ‫تقدیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫س��ید عباس صالح��ی وزیر ارش��اد در این ایین در‬ ‫س��خنانی کوتاه گفت‪ :‬بار دیگر و س��ال دیگر سینما و‬ ‫جش��نواره فجر‪ .‬سینما شاید نتواند دنیا را تغییر دهد‪،‬‬ ‫اما دریچه گفت وگو را ب��از می کند و امروز بیش از هر‬ ‫زمان دیگر به گفت وگو نیازمندیم‪ ۱۰ .‬روز با هم بودیم‬ ‫و به زبان س��ینما با هم گفت وگو کردیم‪ ،‬در فضایی که‬ ‫می توان گفت وگوی اجتماعی انجام داد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر دوربین س��ینما عمیق دیدن را یاد‬ ‫می دهد و ما چقدر به ان نیازمندیم‪ .‬ایران به این نگاه ها‬ ‫نیاز داش��ته و دارد و جش��نواره همواره فرصت دیدن‪،‬‬ ‫تبادل کردن و نقد است‪.‬‬ ‫سینما عش��ق مردم ایران و جهان است و جشنواره‬ ‫جش��ن مردم و سینماس��ت‪ .‬میزب��ان و مهمان یکی‬ ‫هس��تند و در تکاپو برای باش��کوه برگزاری ان‪ .‬امروز‬ ‫روز پایان جش��نواره اس��ت‪ ،‬اما چراغ سینما خاموش‬ ‫نشدنی است‪ .‬س��پاس از همه کسانی که این چراغ را‬ ‫روشن نگاه می دارند‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ی و هشتمین جشنواره فیلم فجر ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۲‬بهم ‬ ‫س ‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬جشنواره امس��ال با توجه به اتفاقاتی که‬ ‫در ماه دی روی داد‪ ،‬ازجمله ش��هادت س��ردار قاس��م‬ ‫سلیمانی‪ ،‬س��قوط هواپیمای اوکراینی که باعث جان‬ ‫باخت��ن تعداد زی��ادی از هموطنان ش��د و همچنین‬ ‫س��یل ویرانگر در استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬بدون‬ ‫مراس��م افتتاحیه برگزار شد و هزینه های این مراسم‬ ‫به سیل زدگان اهدا شد‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫اثر «دیوید هاکنی» میلیون ها پوند‬ ‫فروخته شد‬ ‫تابلو نقاش��ی «اسپلش» از‬ ‫دیوید هاکنی نقاش مش��هور‬ ‫بریتانیای��ی در حراج��ی‬ ‫« ساتبیز» به نرخ بیش از ‪۲۳‬‬ ‫میلیون پوند فروخته شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا به نقل‬ ‫از گاردین‪ ،‬این تابلو نقاش��ی که در س��ال ‪ ۱۳۴۵‬و توس��ط «دیوید‬ ‫هاکنی» خلق شده است پیش تر در سال ‪ 1385‬به نرخ ‪ ۲.۹‬میلیون‬ ‫پوند در حراجی « س��اتبیز» فروخته ش��د و روز گذشته بار دیگر در‬ ‫همان حراجی به عنوان گل س��ر س��بد رویداد اث��ار هنری معاصر‬ ‫«ساتبیز» به فروش رسید‪.‬‬ ‫با فروخته شدن این تابلو نقاشی به نرخ ‪ ۲۳.۱‬میلیون پوند‪ ،‬رکورد‬ ‫سومین اثر گران قیمت فروخته شده « هاکنی» به ثبت رسید‪.‬‬ ‫این اثر دومین تابلو از مجموعه تابلوهای نقاش��ی «اسپلش » این‬ ‫نقاش محسوب می شود که درپی عالقه او به ظاهر اب خلق شده اند‪.‬‬ ‫نخس��تین اثر از مجموعه اثار «اس��پلش» ای��ن هنرمند در یک‬ ‫مجموعه خصوصی نگهداری می شود؛ این در حالی است که سومین‬ ‫اثر از این مجموعه‪ ،‬در «گالری تیت » قرار دارد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تابلو نقاش��ی «اس��تخر با دو پیکر » این هنرمند‬ ‫ب��ه نرخ ‪ ۷۰‬میلیون پوند فروخته ش��د و « هاکنی » را به گران ترین‬ ‫هنرمن��د زنده تجس��می جهان تبدیل کرد‪ ،‬اما کمی بعد مجس��مه‬ ‫«خرگ��وش» اثر «جف کونز» به نرخ ‪ ۹۱‬میلیون دالر فروخته ش��د‬ ‫و لقب گران ترین هنرمند تجسمی زنده دنیا را از «هاکنی» گرفت‪.‬‬ ‫کرونا جشنواره فیلم هنگ کنگ را‬ ‫به تعویق انداخت‬ ‫جش��نواره بین المللی فیلم هنگ کنگ ک��ه قرار بود در ماه مارس‬ ‫برگزار شود‪ ،‬به دلیل ویروس کرونا تا تابستان اینده به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از ورایت��ی‪ ،‬جش��نواره بین المللی فیلم‬ ‫هنگ کنگ تاریخ برگزاری اش را به دلیل خطر ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫از اواخر ماه مارس تا تابستان ‪ ۲۰۲۰‬عقب انداخت‪.‬‬ ‫این تصمیم پاس��خی به ترس روزافزون از گسترش ویروس کرونا‬ ‫اس��ت که دیگر محدود به سرزمین چین نیس��ت و در بیش از ‪۲۰‬‬ ‫کشور مشاهده شده است‪.‬‬ ‫سازمان دهندگان فستیوال پنجشنبه این تصمیم را اعالم کردند‪.‬‬ ‫همچنین اعالم ش��ده مجمع تامین مالی فیلم اسیایی هنگ کنگ‬ ‫نیز که در حاش��یه این جشنواره برگزار می شود‪ ،‬به جای مارس‪ ،‬از‬ ‫‪ ۲۷‬تا ‪ ۲۹‬اوت (‪ ۶‬تا ‪ ۸‬شهریور ‪ )۱۳۹۹‬تشکیل می شود‪ .‬با این حال‬ ‫گفته ش��ده این مجمع در جش��نواره فیلم کن که در ماه مه برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬حضور خواهد داشت‪.‬‬ ‫با شیوع ویروس کرونا تنها برای ردیف های محدودی از صندلی ها‬ ‫در سینماهای هنگ کنگ برای تماشای فیلم بلیت فروخته می شود‪.‬‬ ‫این فستیوال قرار بود از ‪ ۲۴‬مارس تا ‪ ۶‬اوریل (‪ ۵‬تا ‪ ۱۸‬فروردین‬ ‫‪ )۱۳۹۹‬برگزار شود‪.‬‬ ‫فیلم پوالنسکی اسکار فرانسه را‬ ‫به حاشیه برد‬ ‫هیات نظارت بر اکادمی س��زار که معادل اس��کار برای فرانس��ه‬ ‫محسوب می ش��ود‪ ،‬اعالم کرد پس از مراسم اهدای جوایز سزار که‬ ‫‪ ۲۸‬فوریه (‪۹‬اسفند) برگزار می شود‪ ،‬استعفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از ورایتی‪ ،‬انتظار می رود در نتیجه تصمیم‬ ‫هیات نظارت بر اکادمی س��زار برای اس��تعفای دس��ته جمعی‪ ،‬الن‬ ‫ترزیان تهیه کننده فرانس��وی که هم ریاس��ت اکادمی س��زار و هم‬ ‫انجمن حمایت از سینما را برعهده دارد‪ ،‬نیز استعفا کند‪.‬‬ ‫دیگر اعضایی که اس��تعفا می کنند شامل دنیل تامپسون‪ ،‬فیلیپ‬ ‫الب��ور‪ ،‬مارگارت ِمنِگو و ژیل ژاکوب رئیس پیش��ین جش��نواره کن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫خبر ش��وک اور اس��تعفای ‪ ۲۱‬عضو انجمن حمایت از سینما که‬ ‫س��ازمان ناظر بر اکادمی س��زار اس��ت به دنبال نامزد ش��دن فیلم‬ ‫پوالنسکی در ‪ ۱۲‬بخش از جوایز سزار مطرح شده است‪.‬‬ ‫س��زار در این دوره ع�لاوه بر حمایت از فیلم «یک افس��ر و یک‬ ‫جاسوس» پوالنسکی‪ ،‬برای نادیده گرفتن شخصیت هایی چون کلر‬ ‫دنی کارگردان و ویرجین دسپنتس نویسنده در یکی از رویدادهای‬ ‫اخیر این اکادمی‪ ،‬به شدت با سرزنش روبه رو شد‪.‬‬ ‫این تصمیم چند روز پس از ان صورت می گیرد که اکادمی سزار‬ ‫ق��ول دارد مدل عملیات��ی و رهبری این مجموع��ه را با کمک یک‬ ‫واسطه اصالح کند‪.‬‬ ‫اصغر فرهادی دوباره در ایران‬ ‫فیلم می سازد‬ ‫نش��ریه س��ینمایی ددالین از اغاز پروژه جدید و فارسی‬ ‫زبان اصغر فرهادی از تابستان سال اینده در ایران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این فیلم جدید با عنوان «یک قهرمان»‬ ‫ط��ی دو ماه اینده وارد مرحله پیش تولید می ش��ود و قرار‬ ‫اس��ت در تابستان سال اینده در شهر شیراز مقابل دوربین‬ ‫برود‪ .‬کمپانی فرانس��وی ممنتو پخش بین المللی س��اخته‬ ‫جدی��د فرهادی را نیز بر عهده خواهد داش��ت و این پروژه‬ ‫س��ینمایی جدید را در بازار فیلم اروپا که از هفته اینده در جش��نواره برلین برگزار‬ ‫می ش��ود رونمایی می کند‪ .‬هنوز جزییاتی از پروژه جدید فرهادی فاش نش��ده است‬ ‫ک��ه جدیدترین اثر او پس از فیلم اس��پانیایی زبان «همه می دانن��د» با بازی خاویر‬ ‫باردم و پنه لوپه کروز خواهد بود‪ .‬بر اس��اس اع�لام ددالین فیلم «یک قهرمان» باز‬ ‫هم در فضای تعلیقی اثار فرهادی س��اخته می ش��ود و بازیگران سرشناس ایرانی که‬ ‫پی��ش از این با فرهادی همکاری نداش��ته اند در این فیلم نقش افرینی خواهند کرد‪.‬‬ ‫الکس��اندر مالگی که با کمپانی ممنتو تهیه کننده سه فیلم اخیر فرهادی را بر عهده‬ ‫داش��ته نیز در این فیلم جدید به همراه فرهادی تهیه کننده خواهد بود‪ .‬قرار اس��ت‬ ‫نس��خه انگلیسی فیلمنامه «یک قهرمان» این هفته و پیش از رونمایی در بازار فیلم‬ ‫اروپا (‪ )EFM‬در جش��نواره برلین در اختیار خریداران بین المللی قرار بگیرد‪ .‬اصغر‬ ‫فرهادی یکی از تنها ‪ 6‬کارگردانی است که ‪2‬بار موفق به کسب اسکار شاخه بهترین‬ ‫فیلم خارجی شده است و همچنین تنها کارگردانی است که از اوایل دهه ‪ ۱۳۶۰‬این‬ ‫جایزه را ‪2‬بار دریافت کرده است‪.‬‬ ‫اسماعیل شیشه گران درگذشت‬ ‫اس��ماعیل شیش��ه گران‪ ،‬نق��اش و ط��راح گرافی��ک در‬ ‫س��کوت خبری‪ ،‬حدود س��ه روز پیش‪ ،‬در سن ‪ ۶۴‬سالگی‬ ‫درگذش��ت‪ .‬رویا مشعوف مدیر گالری افرند در گفت وگویی‬ ‫با ایسنا ضمن اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬زنده یاد اسماعیل‬ ‫شیشه گران حدود سه روز پیش بر اثر سکته قلبی درگذشت‬ ‫اما خبر درگذش��ت او هنوز منتشر نشده بود‪ .‬او همچنین‬ ‫با بیان اینکه مراس��م تشییع پیکر زنده یادشیشه گران هنوز‬ ‫برگزار نش��ده است‪ ،‬یاداور شد که به درخواست خانواده این هنرمند فقید قرار است‬ ‫این مراس��م به صورت خصوصی برگزار شود اما مراس��م ترحیم مرحوم شیشه گران‬ ‫روز سه ش��نبه ‪ ۲۹‬بهمن در مسجد ش��هرک غرب برگزار می شود‪ .‬زنده یاد اسماعیل‬ ‫شیشه گران سال ‪ ۱۳۳۴‬در تهران متولد شد‪ .‬او دیپلم نقاشی را از هنرستان هنرهای‬ ‫زیبای تهران گرفت و دوره کارشناسی را در رشته گرافیک در دانشگاه هنر پشت سر‬ ‫گذاشت‪ .‬در کارنامه حرفه ای او برپایی چندین نمایشگاه انفرادی نقاشی‪ ،‬گرافیک و‬ ‫طراحی همچون «صلح»‪« ،‬پایان قرن»‪« ،‬سیگار»‪« ،‬سکوت»‪« ،‬جام جهانی فوتبال»‪،‬‬ ‫«خاکستر»‪« ،‬دوچرخه» و شرکت در بیش از ‪ ۴۰‬نمایشگاه گروهی در داخل و خارج‬ ‫از ایران دیده می شود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫جش��نواره فیلم فجر با معرفی برندگان بخش های‬ ‫مختلف به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ایین پایانی س��ی و هش��تمین‬ ‫جش��نواره فیلم فج��ر با حضور س��ید عباس صالحی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬حسین انتظامی رئیس‬ ‫سازمان س��ینمایی‪ ،‬تعدادی از س��ینماگران‪ ،‬اهالی‬ ‫رسانه و هنردوستان در مرکز همایش های برج میالد‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در این ایین که محمدرضا ش��هیدی فرد اجرای ان‬ ‫را به عهده داش��ت‪ ،‬برگزیدگان بخش های س��ودای‬ ‫سیمرغ‪ ،‬نگاه نو‪ ،‬مستند و فیلم کوتاه معرفی شدند‪.‬‬ ‫در بخش مسابقه اصلی یا سودای سیمرغ جشنواره‬ ‫فجر‪« ،‬خورش��ید» تازه ترین س��اخته مجید مجیدی‬ ‫جایزه س��یمرغ بلورین بهترین فیلم را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫این فیلم ک��ه ‪ ۱۰‬نامزدی به دس��ت اورده بود‪ ،‬در دو‬ ‫بخش بهتری��ن فیلمنامه (نیما جاویدی و مجیدی) و‬ ‫بهترین طراحی صحنه (کیوان مقدم) نیز برنده شد‪.‬‬ ‫مجیدی پ��س از دریافت س��یمرغ بلورین بهترین‬ ‫فیلم گف��ت‪ :‬گرفتن جای��زه حس مس��ئولیت را باال‬ ‫می برد‪ .‬امیدوارم برای کش��ور و مردمم مفید باش��م‪.‬‬ ‫بس��یاری به م��ن می گویند درد و رنج ه��ا را به تصویر‬ ‫بکش��م‪ ،‬اما در بسیاری مواقع تنها سنگ صبور هستم‬ ‫و از این بابت که کاری از دس��تم برنمی اید‪ ،‬ش��رمنده‬ ‫مردم هستم‪.‬‬ ‫داوران بخش مسابقه اصلی همچنین لوح قدردانی‬ ‫خ��ود را به بازیگ��ران کودک و نوجوان «خورش��ید»‬ ‫شامل شمیال و ابوالفضل شیرزاد‪ ،‬روح اهلل زمانی و سید‬ ‫مهدی موس��وی اهدا کردند ک��ه همگی بچه های کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫«شنای پروانه» نخس��تین فیلم بلند محمد کارت‬ ‫که با ‪ ۱۲‬نامزدی پیشتاز نامزدهای این دوره جشنواره‬ ‫فج��ر بود‪ ،‬جوای��ز چهار بخش ش��امل بهترین بازیگر‬ ‫نق��ش مکمل مرد ب��رای امیر اقای��ی‪ ،‬بهترین بازیگر‬ ‫نقش مکمل زن برای طناز طباطبایی‪ ،‬بهترین تدوین‬ ‫و بهترین صدا را ب��رد‪ .‬این فیلم همچنین جایزه فیلم‬ ‫برگزیده تماش��اگران را برد تا تعداد سیمرغ های خود‬ ‫را به پنج برساند‪.‬‬ ‫محمدحس��ین مهدوی��ان برای «درخ��ت گردو»‬ ‫جای��زه بهترین کارگردان��ی را برد و پیم��ان معادی‬ ‫نیز ب��رای کار خود در این فیلم برن��ده جایزه بهترین‬ ‫بازیگ��ر نقش اصل��ی مرد ش��د‪ .‬او در «درخت گردو»‬ ‫نق��ش یک مرد ک��رد را بازی می کند ک��ه در بمباران‬ ‫ل ‪ ۱۳۶۶‬خانواده خود را‬ ‫ش��یمیایی سردشت در س��ا ‬ ‫از دست می دهد‪.‬‬ ‫مهدوی��ان پ��س از دریاف��ت جایزه خ��ود گفت‪ :‬از‬ ‫تهیه کننده فیلم تش��کر می کنم که قبول کرد در این‬ ‫فیلم سخت‪ ،‬در بخش خصوصی سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫«درخت گردو» درباره رنج پدران این سرزمین است‪.‬‬ ‫ای��ن جایزه را ب��ه همه پدران داغ دیده این س��رزمین‬ ‫تقدیم می کنم‪ ،‬به درگذش��تگان سال ‪ ،۹۸‬از حوادث‬ ‫ابان گرفته تا هواپیمای اوکراینی‪ .‬به کشته ش��دگان‬ ‫تش��ییع جنازه س��ردار س��لیمانی در کرمان تقدیم‬ ‫می کن��م که مظل��وم واقع ش��دند و دو طرف تصمیم‬ ‫گرفتن��د انها را نبینند؛ این دوقطبی که مدتی اس��ت‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫محمد فاضلی – عضو هیات علمی دانش�گاه ش�هید‬ ‫بهشتی‪:‬‬ ‫اختتامیه سی وهش��تمین جش��نواره فیلم فجر را دیشب با‬ ‫حس��رت نگاه می کردم‪ .‬پیش خودم می گفتم کاش سیاس��ت‬ ‫هم محمدحس��ین مهدویان‪ ،‬اصغر فرهادی‪ ،‬مجید مجیدی‪،‬‬ ‫پیمان معادی‪ ،‬ترانه علیدوس��تی‪ ،‬فاطمه معتمد اریا‪ ،‬س��عید‬ ‫ملکان‪ ،‬نرگس ابیار‪ ،‬طناز طباطبائی‪ ،‬پرویز پرستویی‪ ،‬حسین‬ ‫علیزاده‪ ،‬علی نصیریان‪ ،‬عبداله اسکندری‪ ،‬امیر اقایی‪ ،‬شهاب حسینی‪ ،‬ابراهیم حاتمی کیا‪،‬‬ ‫مریال زارعی‪ ،‬نوید محمدزاده و‪ ...‬داشت‪.‬‬ ‫کاش سیاس��ت هم ادم هایی مثل هنرمندان س��ینمای ایران داشت که فکرهای جدید‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬سناریوهای جدید بنویسند‪ ،‬تکراری نباش��ند‪ ،‬از نگاه دوربین شان دنیای‬ ‫جدی��دی تصویر کنند‪ ،‬نقش های جدید بازی کنند‪ ،‬نواهای نو بیافرینند و س��الی یک بار‬ ‫جامعه را به فکر کردن‪ ،‬جوش��ش و جنبش فرابخوانن��د و از تکرار و خمودی برهانند و گاه‬ ‫به وجد بیاورند یا بگریانند‪.‬‬ ‫کاش «جش��نواره سیاس��ت فجر» هم داشتیم‪ .‬فکر کنید س��الی یک بار همه احزاب و‬ ‫گروه های سیاس��ی‪ ،‬عین گروه هایی که فیلم س��اخته اند‪ ،‬روی صحن��ه می امدند و مردم‬ ‫کارشان را می دیدند‪ ،‬برنامه های نقد ازادانه برگزار می شد و یکی مثل مسعود فراستی بود‬ ‫که دائم به جان سیاستمداران می افتاد و می گفت در نیامده است‪.‬‬ ‫فکر کنید مردم ازاد بودند عین تماش��اچی های س��ینما‪ ،‬برای برخی سیاس��ت ها هورا‬ ‫بکشند و دست بزنند و برخی را ممتد هو کنند‪.‬‬ ‫فک��ر کنید بع��د از ارائه برنامه های هر گروه سیاس��ی و کارنامه یک ساله ش��ان‪ ،‬مجبور‬ ‫می ش��دند به س��الن کنفرانس مطبوعاتی بروند‪ ،‬بالاس��تثنا و جلوی دوربین و میکروفن‬ ‫خبرنگارها بنش��ینند و منتقدان س��یر تا پیاز برنامه و عملکردش��ان را نق��د کنند و یکی‬ ‫هم پیدا ش��ود بگوید «این چه نقش مزخرفی اس��ت که بازی می کنی؟» یا «این چه طرز‬ ‫کارگردانی سیاست است؟»‬ ‫فکر کنید قرار می شد نقش اول زن و نقش مکمل زن انتخاب کنند‪ .‬ان وقت قشنگ به‬ ‫رخ همه کشیده می شد که پس زنان در سیاست چرا به اندازه کافی نیستند‪ .‬زن نقش اول‬ ‫درس��ت و درمان چرا نداریم؟ و یکی می پرس��ید مگر مردها چه گلی به سر عرصه سیاست‬ ‫زده اند که زن ها را روی صحنه سیاست راه نمی دهند؟‬ ‫فک��ر کنید قرار می ش��د بهترین برنامه (هم��ان فیلمنامه) را انتخ��اب کنند‪ .‬چه حالی‬ ‫می داد اگر مردم هو می کردند و می گفتند امس��ال هیچ فیلمنامه سیاس��ی (هیچ برنامه)‬ ‫به درد بخوری نبوده و همه فیلمنامه ها مردود می شدند‪.‬‬ ‫خیال کنید چه صحنه ای می ش��د وقتی قرار بود جایزه «ن��گاه نو» به احزاب‪ ،‬گروه ها و‬ ‫اش��خاص سیاس��ی بدهند و بعد داوران و مردم زل زل به هم نگاه می کردند و می پرسیدند‬ ‫«نگاه نو؟؟» و بعد یک دفعه س��الن از صدای خنده می ترکید و بعد همه از اینکه هیچ نگاه‬ ‫نویی روی صحنه سیاست ندیده اند‪ ،‬حال شان بد می شد‪.‬‬ ‫خیال کنید‪ ،‬جایزه بهترین گریم را بدهند به ان حزب و گروه سیاس��ی که فریبکارانه تر‬ ‫از همه چهر ه شخصیت های خودش را بزک کرده و گنجشک را جای قناری فروخته است‪.‬‬ ‫خیال کنید قرار می ش��د جایزه بهترین موسیقی را بدهند‪ ،‬ان جریان و اندیشه سیاسی‬ ‫که ملودی شادی و زیبایی را به گوش مردم رسانده است جایزه بگیرد و مردم هو کنند ان‬ ‫اندیشه و جریانی را که ملودی مرگ به زندگی می پاشد‪ .‬خیال کنید درباره سیاستمدارانی‬ ‫که برنامه ش��ان افق های نو به روی بیننده می گش��ایند و انها که دائم حرف های تکراری‬ ‫می زنند و بیننده همین که در س��الن سینمای سیاس��ت می نشیند‪ ،‬لحظه لحظه فیلم را‬ ‫تکراری و قابل پیش بینی احساس می کند و غصه اش می گیرد از عاقبت و اخر کار تکراری‬ ‫و مالل اور‪ .‬کاش سیاس��ت هم مجبور می ش��د س��الی یک بار روی صحن��ه همه لیاقت و‬ ‫توانش را به نمایش بگذارد تا مردم درباره اش قضاوت کنند‪ .‬کاش سیاست اسلحه‪ ،‬قدرت‪،‬‬ ‫دستبند و زندان نداشت تا عین سینما فقط با خالقیت‪ ،‬فکر‪ ،‬عاطفه و زیبایی بخواهد مردم‬ ‫را قانع کند‪ .‬کاش سیاست هم عین سینما باید نگران فروش گیشه بود تا نگران عملکردش‬ ‫باشد و اگر بد بود‪ ،‬نفروشد و تهیه کننده اش ورشکست شود و برود پی کارش‪ ،‬دست از سر‬ ‫مردم بردارد‪ .‬کاش سیاست هم عین سینما بود که وقتی کارگردان و هنرپیشه حرف زشت‬ ‫می زنند و بی اخالقی می کنند‪ ،‬عالم و ادم بی ترس و واهمه روی س��رش بریزند و حسابش‬ ‫را برس��ند تا دیگر حرف بی ربط نزند‪ .‬کاش عرصه سیاس��ت فقط تا اندازه ای مانند سینما‪،‬‬ ‫عرصه رقابت و خالقیت بود‪ .‬کاش جشنواره سیاست فجر داشتیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!