روزنامه صمت شماره 1459 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1459

روزنامه صمت شماره 1459

روزنامه صمت شماره 1459

‫سالروز شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبری سالم اهلل علیها را تسلیت می گوییم‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫همه باید پاسدار اسالمیت‬ ‫و جمهوریت باشیم‬ ‫همای��ش اس��تانداران و فرمانداران سراس��ر کش��ور روز گذش��ته با حضور‬ ‫رئیس جمهوری در وزارت کش��ور برگزار شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫ب��ا بیان اینکه باید پاس��دار اس�لام‪ ،‬نظ��ام‪ ،‬جمهوریت‪ ،‬نظر و خواس��ت عامه‬ ‫مردم باش��یم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر می خواهیم به اهداف مان برس��یم‪ ،‬باید پاسدار‬ ‫جمهوریت نیز باشیم؛ چرا که در قانون اساسی ما جمهوریت نیز وجود دارد و‬ ‫من می ترسم که روزی این کلمه جمهوریت نیز تبدیل به جرم شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1459‬پیاپی ‪2777‬‬ ‫بررسی رفتار رسانه ملی درباره انتشار خبر افالتوکسین درگفت و گو با کارشناسان‬ ‫سرمقاله‬ ‫بازار بکر افریقا را‬ ‫از دست ندهیم‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫مزیت نسبی‬ ‫بستری برای صادرات‬ ‫پیشنهادهایی برای‬ ‫حفظ امنیت غذایی‬ ‫بی نیازی دیرگدازها‬ ‫با ایجاد کنسرسیوم‬ ‫موفقیت‬ ‫زود از بین می رود‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫صنایع باید نرخ واقعی‬ ‫انرژی را به دولت بپردازند‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫تحقق ارزوی ملی‬ ‫در صنعت ریل‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کنفرانس حمل ونقل ریلی‪ ،‬فرصت ها و ظرفیت ها و رونق تولید‬ ‫دیروز با همکاری دانش��گاه علم و صنعت ایران‪ ،‬شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان و راه اهن جمهوری اس�لامی ایران در محل دانشگاه علم‬ ‫و صنعت برگزار ش��د‪.‬در این همایش مسئوالن و دست اندرکاران‬ ‫به فرصت و ظرفیت های تولید ریل ملی پرداختند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫حاشیه امن برای غیرحرفه ای ها‬ ‫چندی پیش ش��اهد رفتار غیرحرفه ای رس��انه ملی در انتشار موضوع مهم و استراتژیک‬ ‫جامعه (وجود افالتوکسین در شیر) بودیم که متاسفانه به نگرانی مردم دامن زد و منجر به‬ ‫کاهش ش��دید فروش لبنیات و پس زدن ش��یر از سوی مردم شد؛ مردمی که سرانه مصرف‬ ‫اندکی در مصرف لبنیات دارند و حاال با خبری که در یکی از برنامه های س��یما منتشر کرد‪،‬‬ ‫سرانه مصرف شان افت بیشتری پیدا کرد‪ .‬این رفتار به قدری غیرحرفه ای بود که برخی فکر‬ ‫می کنند این اتفاق برای انحراف اذهان عمومی برنامه ریزی ش��ده بود وگرنه مگر می ش��ود‬ ‫یک رسانه پرمخاطب به این اسانی و بی پایه دست بگذارد روی محصول استراتژیک مصرفی‬ ‫مردم به ویژه کودکان و س��المندان؟ به هرحال رسانه رسالت خاصی دارد که باید براساس‬ ‫فرود اضطراری روی باند فرسودگی‬ ‫‪13‬‬ ‫ان حرکت کند و بدون منبع و مرجع مشخص دست به انتشار مطالب نزند‪ .‬این توقع زیادی‬ ‫از یک رس��انه ان هم رسانه ملی و پرمخاطب کشور یعنی سازمان صدا و سیما نیست‪ .‬البته‬ ‫این اولین باری نبود که چنین اخباری در برنامه های صدا و سیما پخش می شود و به نگرانی‬ ‫‪7‬‬ ‫مردم دامن می زند؛ اخباری که جز اطالعات اشتباه هیچ نیست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1459‬‬ ‫پیاپی ‪2777‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫سید جالل ابراهیمی‬ ‫مدیر مرکز مطالعات ایران و ترکیه‬ ‫دو چیز را تا پایان ای��ن نظام مدنظر قرار دهید؛‬ ‫اس�لامیت و جمهوریت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بزرگ ترین‬ ‫خط��ر دموکراس��ی تبدی��ل ش��دن انتخابات به‬ ‫تشریفات است‪.‬‬ ‫روحانی در بخش دیگری از س��خنانش گفت‪:‬‬ ‫بدون استثنا مشروعیت و پایه کار همه ما قانون‬ ‫اساسی اس��ت و قانون اساس��ی و همه قوانین و‬ ‫مقررات مشروعیت شان از رای مردم است‪ .‬البته‬ ‫در چارچ��وب موازین اس�لام که هم��ه ما به ان‬ ‫چارچوب متعهد و معتقد هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حاکمیت ملی از اهداف مهم بود‬ ‫روحانی اضافه کرد‪ :‬همانطورکه اش��اره شد ما‬ ‫از مشروطه با مسئله ارای مردم و انتخابات اشنا‬ ‫شدیم‪ .‬ان همه فداکاری ها در مشروطه برای این‬ ‫بود که ارای مردم حاکم ش��ود و حاکمیت ملی‬ ‫یکی از اهداف مهم مش��روطه و انقالب اسالمی‬ ‫بود و اینکه کسی جز مردم بر سرنوشت خویش‬ ‫حاکم نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹قدرت ما با حضور مردم است‬ ‫رئیس جمه��وری با تاکید بر اینکه ش��ک نکنید‬ ‫قدرت ما با حضور مردم است به اتفاقات دی سال‬ ‫‪ ۹۶‬اشاره کرد و گفت‪ :‬دی ‪ ۹۶‬عده ای به خیابان ها‬ ‫امدند و ش��لوغ کردند‪ .‬حال ممکن اس��ت عده ای‬ ‫از انه��ا معترض و عده دیگر غیرمعترض باش��ند‪،‬‬ ‫اما دی س��ال ‪ ۹۶‬جزو روزهای تلخ تاریخ ماست و‬ ‫هیچ وقت فراموش نمی کنم که این س��ال بود که‬ ‫ترامپ را پررو کرد و به امریکا قدرت داد تا در برابر‬ ‫ایران بایس��تد و دشمنان ما را تشویق کرد‪ .‬در ان‬ ‫روزها عده ای با هدف دیگری به خیابان ها امدند و‬ ‫نمی دانس��تند که در حال انجام چه کاری هستند‪،‬‬ ‫اما ما در برابر این حوادثی که پیش امد و همچنین‬ ‫روزهای مختلف به مردم خود اتکا و افتخار کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬روزی که در سال ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۸‬از مردم‬ ‫دعوت کردیم به خیابان ها بیایند و جواب دشمنان‬ ‫را بدهند؛ ایا گفتیم فقط فالن حزب بیاید و فالن‬ ‫حزب نیاید یا اینکه گفتیم همه بیایند و امروز‪ ،‬روز‬ ‫وزیر کش��ور با بیان اینک��ه انتخابات فقط حضور‬ ‫ص��رف مردم پای صندوق های رای نیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انتخابات مانور قدرت سیاسی در دنیا است که اراده‬ ‫مردم را در تجلی استقامت و مقاومت نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته‬ ‫در نشس��ت اس��تانداران‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬بخشداران و‬ ‫اعضای س��تاد انتخابات سراس��ر کشور که با حضور‬ ‫رئیس جمهوری در وزارت کش��ور برگزار ش��د‪ ،‬با تشکر از حضور‬ ‫رئیس جمه��وری در ای��ن ایین گفت‪ :‬در این دولت و دولت قبل‬ ‫دو دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری و ش��وراهای شهر‪ ،‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و همچنین مجلس خبرگان را داشتیم و در‬ ‫این دوره هم انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی و میان دوره ای‬ ‫مجلس خبرگان را پیش رو داریم‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی تاکیدکرد‪ :‬بعد از پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬با‬ ‫مجلسی برخاسته از متن ملت مواجه هستیم‪ .‬تجلی اراده مردم‬ ‫در ریاس��ت جمهوری‪ ،‬مجلس ش��ورای اسالمی و بقیه نهادهای‬ ‫انتخاباتی مش��خص اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ما باید بدانیم از یک‬ ‫می��راث و غنیمت ب��زرگ تاریخی صیانت می کنی��م‪ ،‬از این رو‬ ‫همواره س��عی کردی��م در دولت تدبیر و امید ب��ا رعایت کامل‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه وزارت کش��ور‪،‬‬ ‫اس��تانداران و فرمانداران مجری قانون و انتخابات‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬قانون اساسی احتیاط کرده و گفته‬ ‫نه��ادی از کنار نظارت کن��د؛ یعنی عده ای گفتند‬ ‫ش��ما این باال بایستید و نظارت کنید و ببینید که‬ ‫یک وقتی اینها (مجریان انتخابات) خالف نکنند؛‬ ‫همین‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬یادمان نرود یک نهاد در کشور‬ ‫مج��ری انتخابات اس��ت و بار انتخاب��ات بر دوش‬ ‫اوس��ت و اعتم��اد مردم باید به این گروه باش��د و‬ ‫گروهی هم در ان باال نظارت می کنند که خالفی‬ ‫واقع نش��ود و اگر در جایی خالفی مشاهده کردند‬ ‫بگویند که حواست باشد فالن جا تخلفی در حال‬ ‫رخ دادن است‪ .‬اما حال برعکس شده؛ ناظر تبدیل‬ ‫به مجری و مجری تبدیل به لجس��تیک انتخابات‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سه چهارم حوزه های انتخابیه‬ ‫به تجدیدنظر نیاز دارند‬ ‫انتخابات مانور قدرت سیاسی در دنیا است‬ ‫قانون و نه تفاس��یر و برداشت های شخصی‪ ،‬حزبی‪،‬‬ ‫گروه��ی و جناح��ی‪ ،‬انتخابات را به طور کامال ازاد و‬ ‫در فضایی امن و ساده و با مشارکت باال برگزار کنیم‬ ‫و لطف خدا ش��امل شده و در تمام انتخاباتی که در‬ ‫دولت تدبیر و امید برگزار ش��د هم باالترین میزان‬ ‫مش��ارکت و هم سالم ترین را داشته ایم‪ .‬وزیر کشور‬ ‫گفت‪ :‬در شرایط کنونی که واقع شده ایم تهدیدهای‬ ‫بین المللی‪ ،‬فشارهای فزاینده‪ ،‬مسائل منطقه ای و فشارهایی که‬ ‫در س��طح ملی بر مردم وارد می ش��ود باید با اتخاذ سیاست های‬ ‫مقاومت و استقامت که صیانت از گنجینه ها و میراث این ملت‬ ‫است‪ ،‬مسیر را پیش ببریم؛ بنابراین این انتخابات‪ ،‬یک انتخابات‬ ‫صرف سیاس��ی حضور مردم در س��ر صندوق ها نیست‪ ،‬بیش از‬ ‫همیش��ه یک مانور قدرت سیاس��ی در دنیا است که اراده مردم‬ ‫را ب��از در تجلی مقاومت و اس��تقامت نش��ان می دهد‪ .‬رحمانی‬ ‫فضلی تصریح کرد‪ :‬در فرصت باقیمانده برای اعالم نتایج شورای‬ ‫نگهبان درباره ردصالحیت ها‪ ،‬امیدوارم فضا بیش از پیش اماده‬ ‫رقابت های منطقی‪ ،‬قانونی‪ ،‬اصولی در محیطی امن و سالم باشد‬ ‫تا همه مردم با این احساس که می توانند نامزد مورد عالقه خود‬ ‫را در فهرست پیدا کنند‪ ،‬در صحنه حاضر شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط ناظر و مجری قانون باشید‬ ‫رئیس س��تاد انتخابات کشور‬ ‫گفت‪ :‬س��ه چهارم از ‪ ۲۰۸‬حوزه‬ ‫انتخابی��ه ب��رای ایج��اد رقابت‬ ‫سالم به تجدیدنظر نیاز دارد که‬ ‫امی��دوارم این تجدیدنظر انجام‬ ‫ش��ود تا انتخاباتی با رقابت قابل‬ ‫قبول��ی انجام ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬جمال عرف در همایش استانداران‬ ‫و فرمان��داران سراس��ر کش��ور با اش��اره به‬ ‫اقدامات انجام شده این ستاد برای برگزاری‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از ‪ 10‬اردیبهش��ت که ستاد انتخابات‬ ‫تشکیل شد‪ ،‬از روند انتخابات اسیب شناسی‬ ‫انجام و براس��اس ان برنامه اموزشی تدوین‬ ‫ش��د و ‪ ۳‬ه��زار نفر از فرمان��داران‪ ،‬معاونان‬ ‫فرمانداران‪ ،‬بخشداران و سایر افراد ذی ربط‬ ‫اج��رای انتخابات اموزش دیدند‪ .‬برای ‪۳۲۰‬‬ ‫هزار نفر از اعضای ش��عب هم دوره اموزشی‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫اطلس امنیت س��تاد انتخابات‬ ‫تدوی��ن و تامین اعتبارات انجام‬ ‫ش��ده و ‪ ۵۸‬هزار دستگاه احراز‬ ‫هوی��ت وارد ش��د و در ح��ال‬ ‫اماده س��ازی است‪ .‬در این دوره‬ ‫ج��ز یک فرایند یعنی اخذ رای‬ ‫و صن��دوق الکترونیکی‪ ،‬همه مراحل به طور‬ ‫الکترونیکی انجام می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫تم��ام تعرفه ها چاپ و به اس��تان ها منتقل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬دس��تگاه احراز هویت هم به‬ ‫اس��تان ها فرس��تاده خواهد شد‪ .‬پیش بینی‬ ‫اولیه ‪ ۵۵‬هزار ش��عبه در سراسر کشور است‬ ‫که حدود ‪ ۳‬هزار ش��عبه اضافه ش��ده است‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره امایش ش��عب انجام ش��ده تا‬ ‫شاهد تراکم در مرحله اخر رای نباشیم و تا‬ ‫س��اعت ‪ ۲۴‬روز انتخابات رای گیری از تمام‬ ‫شرکت کنندگان انجام شود‪.‬‬ ‫تهدیدهای ترامپ مصداق بارز «تروریسم فرهنگی» است‬ ‫نشست هم اندیشی محافظت از اموال فرهنگی‬ ‫ملت ه��ا و می��راث جهانی روز گذش��ته با حضور‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلن��ا‪ ،‬محمدجواد ظری��ف در این‬ ‫نشس��ت تهدید رئیس جمهوری امریکا به نابودی‬ ‫مراک��ز فرهنگ��ی و تمدنی ای��ران را مصداق بارز‬ ‫«تروریس��م فرهنگی» بین المللی دانست و گفت‪:‬‬ ‫مکان ه��ا و اثار فرهنگی‪-‬تمدنی‪ ،‬ش��اید از لحاظ‬ ‫تاریخی و جغرافیای��ی متعلق به یک قوم یا ملت‬ ‫باشند‪ ،‬اما از لحاظ نقشی که در بازشناسی هویت‬ ‫بش��ری و انباشت الیه های تاریخی معرفت دارند‪،‬‬ ‫متعلق به هم��گان و فارغ از جغرافیا و مکان اند و‬ ‫باید از مفهوم «میراث مشترک بشری»‬ ‫برای توصیف این دستاوردهای بشری‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ت�لاش مش��ترک و‬ ‫هم افزای��ی بین المللی ب��رای صیانت و‬ ‫حمای��ت از مراکز فرهنگ��ی و مظاهر‬ ‫تم��دن بش��ری و مقابله ب��ا تهدید و‬ ‫اس��یب رس��اندن به انها‪ ،‬جامعه جهانی اس��ناد‬ ‫مهم و س��ازکارهای قابل توجه��ی را تدوین کرده‬ ‫اس��ت؛ به عنوان مثال «کنوانس��یون ‪ ۱۹۵۴‬الهه‬ ‫درب��اره محافظت از اموال فرهنگی در مخاصمات‬ ‫مس��لحانه»‪ ،‬اس��یب به اموال فرهنگی هر ملتی‬ ‫را به منزله اس��یب رس��اندن به میراث فرهنگی‬ ‫عکس روز‬ ‫تمام بش��ریت و جرمی نابخشودنی در‬ ‫نظ��ر گرفته اس��ت‪ .‬ظری��ف در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود ب��ا تاکید بر‬ ‫اینک��ه افراطی گ��ری‪ ،‬رن��گ و مذهب‬ ‫و نژاد نمی شناس��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬امروز در‬ ‫غرب با گسترش ناسیونالیسم افراطی‬ ‫و نژادپرس��تانه‪ ،‬ش��اهد نقش افرین��ی‬ ‫روزافزون عوام فریبانی هس��تیم که خالف تمامی‬ ‫قواعد حقوقی و اخالقی‪ ،‬تمدن و فرهنگ بش��ری‬ ‫را به سخره گرفته‪ ،‬به ارزش های دینی و باورهای‬ ‫مذهبی میلیاردها انس��ان اهانت ک��رده و کتاب‬ ‫مق��دس ان��ان را می س��وزانند و در جهت ترویج‬ ‫نفرت و خش��ونت و جنگ اف��روزی از هیچ گفتار‬ ‫و رفتار و اقدامی فروگذار نمی کنند‪ .‬وقیحانه ترین‬ ‫نمونه‪ ،‬اقدام��ات و اظهارات رئیس جمهوری رژیم‬ ‫کنونی امریکا اس��ت که مردم و فرهنگ ایرانی را‬ ‫تهدید کرده و ضمن نقض قواعد و اصول بنیادین‬ ‫حقوق بین الملل تهدید کرده «‪ ۵۲‬نقطه در ایران‬ ‫را ک��ه برخی از انها اهمی��ت باالیی برای ایران و‬ ‫فرهنگ ایرانی دارند‪ ،‬هدف قرار می دهیم‪ .‬ظریف‬ ‫با اش��اره به اینکه یکجانبه گرایی و قانون ش��کنی‬ ‫همانقدر خطرناک اس��ت که تحمل ان ازس��وی‬ ‫دیگران‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه مواضع منفعالنه کشورها‬ ‫و س��ازمان های بین المللی در مقابل قانون شکنی‬ ‫و یکجانبه گرایی ترامپ وی را در پیگیری مش��ی‬ ‫قلدری جهانی جری تر کرده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫در دیدار وزیران خارجه ایران و عمان تاکید شد‬ ‫تداوم همکاری با هدف تضمین دریانوردی‬ ‫جشنواره اسب اصیل عرب در اهواز‬ ‫عکس‪ :‬تسنیم‬ ‫وزی��ران امور خارجه ای��ران و عمان بر اراده دولت های متبوع خ��ود در جهت تداوم همکاری ها و‬ ‫رایزنی ها با هدف تضمین ایمنی دریانوردی و امنیت انرژی برای همگان تاکید کردند‪ .‬به گزارش ادار ه‬ ‫کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه‪ ،‬یوسف بن علوی‪ ،‬وزیر امور خارجه عمان در‬ ‫راه بازگش��ت از داووس در توقفی کوتاه در تهران با محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬وزیران امور خارجه دو کش��ور در این دیدار درباره موضوعات‬ ‫دوجانب��ه و منطقه ای به ویژه همکاری های ای��ران و عمان در تنگه هرمز تبادل نظر کردند‪ .‬ظریف و‬ ‫بن عل��وی همچنی��ن بر اراده دولت های متبوع خود در جهت ت��داوم همکاری ها و رایزنی ها با هدف‬ ‫تضمین ایمنی دریانوردی و امنیت انرژی برای همگان تاکید کردند و از همه طرف ها خواستند نقش‬ ‫مثبتی را در این روند ایفا کنند‪ .‬این چهارمین دیدار وزیران خارجه عمان و ایران در حدود یک ماه‬ ‫اخیر اس��ت‪ .‬ظریف نیز ‪ ۲۷‬دی در بازگش��ت از س��فر هند در توقف کوتاهی که در مسقط داشت‪ ،‬با‬ ‫همتای عمانی خود دیدار و تبادل نظر کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان دو هفته پی��ش هم با حضور در مس��قط برای ش��رکت در ایین‬ ‫گرامیداش��ت س��لطان فقید عمان‪ ،‬با س��لطان هیثم بن طارق پادش��اه جدید عمان و دیگر مقامات‬ ‫عالی رتبه این کش��ور دیدار کرد‪ .‬حدود ‪ ۳‬هفته پیش نیز یوس��ف بن علوی برای ش��رکت در مجمع‬ ‫گفت وگوی تهران‪ ،‬به ایران سفر کرده بود‪.‬‬ ‫اس�تنکاف از پخ�ش مس�تقیم س�خنرانی‬ ‫روحان�ی‪ -‬مع��اون ارتباط��ات و اطالع رس��انی دفتر‬ ‫رئیس جمه��وری از اس��تنکاف صداوس��یما از پخش‬ ‫مستقیم سخنرانی رئیس جمهوری باوجود هماهنگی‬ ‫قبلی خب��ر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی رضا معزی روز‬ ‫گذشته در توییتر نوش��ت‪ :‬هم اکنون رئیس جمهوری‬ ‫در حال س��خنرانی در همایش استانداران و فرمانداران‬ ‫سراسر کشور است و صداوسیما باوجود هماهنگی های‬ ‫به عم��ل امده از پخش زنده س��خنان رئیس جمهوری‬ ‫امتناع می کند‪ .‬تماس با مدیران مربوط بی جواب است‬ ‫و کسی پاسخگو نیست‪ .‬س��خنگوی دولت نیز با اشاره‬ ‫ب��ه نزدیک بودن انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫و اهمی��ت س��خنرانی رئیس جمه��وری در همای��ش‬ ‫استانداران و فرمانداران کل کشور گفت‪ :‬شایسته نبود‬ ‫صداوسیما در چنین شرایطی از پخش سخنرانی دکتر‬ ‫روحانی که در راس��تای هرچه باش��کوه تر برگزار شدن‬ ‫انتخابات بود‪ ،‬امتناع کند‪ .‬علی ربیعی گفت‪ :‬همه تالش‬ ‫دولت و شخص رئیس جمهوری این است که انتخابات‬ ‫مجلس باشکوه و با مشارکت گسترده مردم برگزار شود‪.‬‬ ‫همانگونه که دکتر روحانی در سخنرانی خود نیز تاکید‬ ‫کردند و متاسفانه از تلویزیون پخش نشد‪ ،‬جمهوریت و‬ ‫مردم از جایگاه و اهمیت فوق العاده ای در قانون اساسی‬ ‫ما برخوردار است و اینکه س��خنرانی رئیس جمهوری‬ ‫منتخب مردم از صداوس��یما پخش نمی شود یا گاهی‬ ‫سانس��ور می ش��ود‪ ،‬خالف جمهوریت و مردم ساالری‬ ‫نظام است‪.‬‬ ‫توضیحات مجمع تش�خیص مصلح�ت نظام درباره‬ ‫کاخ مرم�ر‪ -‬روابط عمومی مجمع با صدور توضیحاتی‬ ‫به اظه��ارات فتاح‪ ،‬رئیس بنیاد مس��تضعفان پیرامون‬ ‫س��اختمان برگ��زاری جلس��ات مجم��ع و همچنین‬ ‫محس��ن هاشمی‪ ،‬رئیس شورای شهر تهران پاسخ داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا در این جوابیه امده اس��ت‪ :‬به دنبال‬ ‫اظهارات ریاس��ت محترم بنیاد مس��تضعفان در برنامه‬ ‫ن��گاه یک و گ��زارش تهیه ش��ده ازس��وی خبرگزاری‬ ‫صداوس��یما و برخی رس��انه های دیگر‪ ،‬به اطالع عموم‬ ‫می رس��اند‪ :‬پ��س از رحل��ت مرحوم ایت اهلل هاش��می‬ ‫رفس��نجانی در س��ال ‪ ،۱۳۹۵‬دبیر مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام نامه ای در زمینه محل برگزاری جلسات‬ ‫مجمع به محضر رهبر معظم انقالب نوش��تند و تقاضا‬ ‫کردند که جلس��ات مجمع به ساختمان مجلس قدیم‬ ‫منتقل شود‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی با پیشنهاد دبیر مجمع‬ ‫موافقت کردند و در ‪ 2‬سال گذشته هیچ کدام از رئیسان‬ ‫مجمع در ان ساختمان مستقر نشدند و هیچ جلسه ای‬ ‫از مجم��ع تش��خیص مصلحت نظام در انجا تش��کیل‬ ‫نش��ده است‪ .‬مراحل بازگش��ایی موزه کاخ مرمر پس از‬ ‫تحویل این مجموعه ازسوی مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام مربوط به سایر نهادها و مراجع تصمیم گیر بوده و‬ ‫انتظار ان بود که گزارش امور صادقانه ازس��وی مدیران‬ ‫و مراجع خبری به اطالع افکار عمومی رسانده شود‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫با ش��روع موج بیداری اسالمی در کشورهای‬ ‫خاورمیانه و ش��مال افریق��ا‪ ،‬بازیگران منطقه ای‬ ‫و فرامنطقه ای مختلفی در این موج مش��ارکت‬ ‫کردند و هر یک براساس منافع خود‪ ،‬جهت گیری‬ ‫خاصی داش��ته اند‪ .‬ترکیه همانند اغلب بازیگران‬ ‫برای موضع گیری درباره این تحوالت از امادگی‬ ‫کافی برخ��وردار نبود‪ ،‬به همین دلیل‪ ،‬در اتخاذ‬ ‫رویکرد‪ ،‬با تناقضاتی روبه رو ش��د‪ .‬هرچند ترکیه‬ ‫ت�لاش کرد با اس��تفاده از فرصت های موجود و‬ ‫افزای��ش تاثیرگذاری در تح��والت منطقه ای به‬ ‫حف��ظ منافعش در زمینه ه��ای مختلف بپردازد‬ ‫اما در نهایت در بعد اقتصادی‪ ،‬بازار بس��یاری از‬ ‫کشورهای عربی درشمال افریقا را از دست داد‪.‬‬ ‫ب��ا این روند تاجران و فعاالن اقتصادی ترکیه به‬ ‫جذب بازار کش��ورهای نیجری��ه و مراکش روی‬ ‫اورده اند‪.‬‬ ‫خان��م رخس��ار‪ ،‬وزیر تج��ارت ترکیه‪ ،‬چندی‬ ‫پیش هم��راه هی��ات بلندپایه تج��اری در یک‬ ‫نشس��ت اقتصادی با حض��ور ‪ ۲۲۶‬نفر از تجار و‬ ‫صاحب��ان صنایع‪ ،‬به صراحت اعالم و تاکید کرد‬ ‫درهای ترکیه به روی نیجریه و افریقا باز اس��ت‪.‬‬ ‫او گف��ت نیجریه ثروتمندترین کش��ور افریقا و‬ ‫برای تجارت مش��ترک‪ ،‬سرمایه گذاری در حوزه‬ ‫صنایع کوچک و بزرگ و م��واد غذایی ظرفیت‬ ‫مناسبی است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بازار افریقا از چش��م‬ ‫برنامه ری��زان اقتص��اد ای��ران نی��ز دور نمانده و‬ ‫نشس��ت هایی ب��رای بررس��ی بازار کش��ورهای‬ ‫افریقای��ی در ای��ران برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬حال‬ ‫نوب��ت ان اس��ت که س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ای��ران هیات های تجاری و مدی��ران انجمن ها و‬ ‫تش��کل های صادراتی را به کش��ورهای افریقای‬ ‫جنوبی‪ ،‬نیجری��ه‪ ،‬مراکش‪ ،‬تونس‪ ،‬اتیوپی‪ ،‬مالی‬ ‫و‪ ...‬اعزام کند‪ .‬س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‬ ‫و اتاق ه��ای بازرگان��ی می توانن��د ب��ا اکوواس‬ ‫‪( ECOWAS‬مرک��ز تج��ارت اقتصادی غرب‬ ‫افریق��ا) به مذاک��ره بپردازند که نقش اساس��ی‬ ‫و مهم��ی در مراودات تجاری کش��ورهای افریقا‬ ‫دارد و بدیهی است شرط پایه ای و مهم تجارت‬ ‫با افریق��ا ارتباط با مدیران و س��ران اکوواس و‬ ‫کش��ورهای عضو ان است که اغلب در محدوده‬ ‫غ��رب افریق��ا مس��تقر هس��تند و راه تجارت با‬ ‫افریقا از این مسیر می گذرد‪ .‬همچنین براساس‬ ‫براوردها کش��ورهای نیجری��ه‪ ،‬مراکش‪ ،‬اتیوپی‬ ‫و‪ ...‬ب��رای تجارت محصوالت��ی از جمله قطعات‬ ‫اتومبی��ل و به وی��ژه کود ش��یمیایی‪ ،‬نس��اجی‪،‬‬ ‫ک و کف��ش امادگی و نیاز ب��ه این اقالم‬ ‫پوش��ا ‬ ‫دارن��د؛ مناطقی که می تواند ب��ازار خوبی برای‬ ‫ایران به شمار رود‪.‬‬ ‫ب��رای دس��تیابی ب��ه ای��ن بازاره��ا‪ ،‬تحقیق‪،‬‬ ‫بازارشناس��ی و بازارس��نجی در کش��ورهای‬ ‫افریقایی ضروری اس��ت‪ .‬با این تفکر امید است‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران برای موفقیت در‬ ‫این مسیر از تجربه و توان گروه های بازارسازی و‬ ‫بازارسنجی بخش خصوصی فعال در کشورهای‬ ‫یادشده بهره الزم را ببرد‪.‬‬ ‫حض��ور در بازاره��ای افریق��ا می توان��د بازار‬ ‫بسیار وس��یع و گس��ترده ای برای صنایع ایران‬ ‫فراه��م کند‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه در حال‬ ‫ حاضر‪ ،‬ترکیه در کش��ور نیجریه و مراکش ده ها‬ ‫تفاهمنام��ه در حوزه های صنعت��ی‪ ،‬دریانوردی‪،‬‬ ‫عم��ران‪ ،‬ساخت وس��از امضا کرده اس��ت‪ .‬با این‬ ‫ش��رایط به نظر می رس��د ترکیه در حال محکم‬ ‫ک��ردن جا پای خ��ود در افریقا اس��ت‪ .‬چنانچه‬ ‫به گفته وزیر تجارت ترکیه‪ ،‬این کش��ور هر روز‬ ‫َد ِر کشورهای افریقایی را خواهد زد و قرار است‬ ‫بزرگ ترین نشس��ت تجاری‪ ،‬صنعت��ی‪ ،‬عمرانی‬ ‫مش��ترک ترکیه و افریقا در بهار امسال در کنار‬ ‫یک نمایشگاه مش��ترک تجاری صنعتی (ترکیه‬ ‫و افریقا) در اس��تانبول برگزار ش��ود که احتمال‬ ‫حضور بیش از ‪ ۴۲‬کشور در ان وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��رای قرار گرفت��ن در این مس��یر باید توجه‬ ‫داش��ت الزامی نیس��ت ک��ه همه ام��ور تجاری‬ ‫در فراین��د ‪ B۲G‬انجام ش��ود‪ .‬حض��ور بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬تعامل با ش��رکت های حوزه ‪،SME‬‬ ‫س��من ها و فع��االن بخش خصوص��ی در افریقا‬ ‫می تواند س��ریع تر از مذاکره دولت ها درها را به‬ ‫سمت ایران باز کند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه ما می توانیم در صنایع معدنی‬ ‫و کانی ه��ای بکر و دس��ت نخورده و محصوالت‬ ‫کشاورزی حوزه گرمسیری تقابل وارداتی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬همچنین ش��اهد اعزام گروه های تجاری‬ ‫المان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬چین‪ ،‬روس��یه نیز به‬ ‫کشورهای افریقایی هستیم‪ .‬با این روند اگر دیر‬ ‫بجنبی��م یک بازار بکر و پرنیاز را هم از دس��ت‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫همای��ش اس��تانداران و فرمان��داران سراس��ر‬ ‫کش��ور روز گذش��ته با حض��ور رئیس جمهوری‬ ‫در وزارت کش��ور برگ��زار ش��د‪ .‬در این همایش‬ ‫یکروزه مهم ترین مس��ائل سیاسی کشور به ویژه‬ ‫انتخاب��ات یازدهمی��ن دوره مجل��س ش��ورای‬ ‫اسالمی و نخس��تین میان دوره ای پنجمین دوره‬ ‫مجلس خبرگان رهبری مورد بررس��ی و رایزنی‬ ‫میان مدیران ارش��د وزارت کشور و استانداران و‬ ‫فرمانداران قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬رئیس جمهوری ب��ا بیان‬ ‫اینکه باید پاس��دار اس�لام‪ ،‬نظ��ام‪ ،‬جمهوریت‪،‬‬ ‫نظر و خواس��ت عامه مردم باش��یم‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر می خواهی��م به اهداف م��ان برس��یم‪ ،‬باید‬ ‫پاس��دار جمهوریت نیز باشیم؛ چرا که در قانون‬ ‫اساس��ی م��ا جمهوریت نی��ز وج��ود دارد و من‬ ‫می ترس��م ک��ه روزی این کلم��ه جمهوریت نیز‬ ‫تبدیل به جرم ش��ود‪ .‬در قانون اساس��ی ما کلمه‬ ‫جمه��وری‪ ،‬رئیس جمه��وری و جمهوریت وجود‬ ‫دارد و م��ا باید پاس��دار اس�لامیت و جمهوریت‬ ‫باش��یم‪ .‬حس��ن روحانی در همایش استانداران‬ ‫و فرمانداران سراسر کش��ور گفت‪ :‬شرایط امروز‬ ‫ما ب��ا همیش��ه متفاوت اس��ت‪ .‬ما در اس��تانه‬ ‫س��ی وهفتمین انتخاب��ات ملی هس��تیم‪ .‬از ان‬ ‫انتخابات اولی که در فروردین س��ال ‪ ۵۸‬ش��روع‬ ‫شد؛ با همه پرس��ی و رفراندوم؛ بعضی ها از کلمه‬ ‫«رفراندوم» خوش شان نمی اید اما پایه انتخابات‬ ‫م��ا رفراندوم بود‪ .‬نظام ما روی رفراندوم اس��ت و‬ ‫پایه اصلی ان رفراندوم اس��ت و ان همه پرس��ی‬ ‫اول بود که تعیین کرد نظام ما جمهوری اسالمی‬ ‫است‪ .‬همان همه پرس��ی اول بود که به ما گفت‬ ‫بزرگ ترین خطر دموکراسی تبدیل شدن انتخابات به تشریفات است‬ ‫ملی اس��ت و همه باید از کشور دفاع کنیم؟ ایا در‬ ‫ان زمان تقسیم می کردیم و می گفتیم در این روز‬ ‫ملی فقط یک جناح به خیابان ها بیاید؟ ایا در ‪۲۲‬‬ ‫بهمن همه مردم را به خیابان ها دعوت می کنیم یا‬ ‫فقط از یک جناح دعوت می کنیم؟‬ ‫روحان��ی در ادام��ه با طرح این پرس��ش که اگر‬ ‫خدای نکرده روزی موضوع حمله دش��من مطرح‬ ‫باش��د‪ ،‬ای��ا جناح خاصی را دع��وت می کنیم یا از‬ ‫همه مردم دعوت می کنیم که به مقابله با دش��من‬ ‫بروند؟ در دوران دفاع مقدس ایا یک جناح خاص‬ ‫در میدان جنگ بود یا همه مردم در میدان جنگ‬ ‫بودند؟ یادمان نرود که در روز مش��کل همه باید با‬ ‫همه باشیم و روز انتخابات نیز همه با هم باشیم‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬نخس��ت وزیر پیش��برد امور عراق به حمله‬ ‫راکتی ش��ب گذش��ته علیه س��فارت امریکا در بغداد‬ ‫واکن��ش نش��ان داد‪ .‬به گزارش س��ومریه نیوز‪ ،‬عادل‬ ‫عبدالمه��دی در این زمینه بیانی��ه ای صادر کرد‪ .‬در‬ ‫این بیانیه تصریح ش��د ب��ار دیگر تجاوز به یک محل‬ ‫دیپلماتی��ک خارجی تکرار ش��د ک��ه در ان تعدادی‬ ‫راکت در سفارت امریکا فرود امد‪ .‬عبدالمهدی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این اقدامات غیرقانونی و محکوم اس��ت و نتیجه‬ ‫ان در واق��ع تضعیف دولت و حاکمیت عراق و از بین‬ ‫بردن حرمت اماکن دیپلماتیک در خاک عراق است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رئیس جمهوری عراق پس از بازگشت از‬ ‫س��فرش به کنفرانس اقتصادی داووس سوئیس و نیز‬ ‫واتیکان‪ ،‬رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید را از سر‬ ‫گرفت‪ .‬به گزارش الشرق االوس��ط‪ ،‬برهم صالح در این‬ ‫زمینه با عمار حکیم‪ ،‬رهبر جریان حکمت ملی دیدار‬ ‫کرد و در ان اخرین تحوالت امنیتی و سیاسی کشور‬ ‫بررس��ی و بر لزوم تس��ریع در تش��کیل دولت جدید‬ ‫به منظور تحقق مطالبات مردمی و پاسخ به مطالبات‬ ‫مشروع انها در انجام اصالحات مورد نظر تاکید شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬رئیس جمهوری موقت بولیوی پس از اعالم‬ ‫نامزدی در انتخابات ماه مه‪ ،‬خواستار استعفای وزیران‬ ‫کابینه شد تا با «مرحله جدیدی ازگذار دموکراتیک»‬ ‫روبه رو شوند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬به گزارش فلسطین الیوم‪ ،‬بنیامین نتانیاهو‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی و بنی گانتز‪ ،‬رهبر‬ ‫ائتالف ابی س��فید به طور جداگان��ه با دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا در واش��نگتن دیدار خواهند‬ ‫کرد‪ .‬ترامپ قرار است در این دیدار نتانیاهو و گانتز را‬ ‫در جریان جزئیات طرح به اصطالح صلح خود موسوم‬ ‫به معامله قرن قرار دهد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به گزارش فلس��طین الیوم‪ ،‬خالد البطش‪،‬‬ ‫عض��و جنبش جهاد اس�لامی فلس��طین گفت‪ :‬نابود‬ ‫کردن طرح موس��وم به معامله قرن مس��تلزم تقویت‬ ‫وحدت و افزایش تالش ها براساس یک استراتژی ملی‬ ‫است‪ .‬البطش افزود‪ :‬ما با تمام توان خود با معامله قرن‬ ‫مقابله خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد ترامپ‪ ،‬طرح‬ ‫خود را به فلسطینیان تحمیل کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��ید عباس موسوی‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫ام��ور خارج��ه با بی��ان اینکه ترامپ تاری��خ و هویت‬ ‫پرعظمت و باش��کوه ای��ران را نمی فهمد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫دیپلمات ه��ا و مقامات خارجی محمدجواد ظریف را‬ ‫یک وطن پرست به تمام معنا می شناسند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫همه باید پاسدار اسالمیت و جمهوریت باشیم‬ ‫بازار بکر افریقا‬ ‫را از دست‬ ‫ندهیم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1459‬‬ ‫پیاپی ‪2777‬‬ ‫بهبود‬ ‫عملکرد سلول های‬ ‫خورشیدی با نانو‬ ‫فرود اضطراری‬ ‫روی باند فرسودگی‬ ‫اولویت های‬ ‫مناطق سیل زده‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی بدون زیرساخت ‬ ‫‹ ‹وظیفه چیست؟ همراهی کدام است؟‬ ‫پژوهی در بخش��ی دیگر از س��خنان خود‪ ،‬گفت‪ :‬از سوی مسئوالن‬ ‫عنوان می ش��ود موتورس��یکلت ‪ ۱۷‬برابر خودرو الودگی دارد خواسته‬ ‫انجمن صنعت موتورس��یکلت این است که این موضوع را با دلیل برای‬ ‫س��ازندگان اثبات کنند‪ .‬در این باره انجمن نامه ای به ریاست جمهوری‬ ‫نوش��ته و موضوع را مطرح کرده اس��ت‪ .‬معتقدم این سوءاس��تفاده به‬ ‫این دلیل اس��ت که صنعت موتورسیکلت کش��ور دارای چشم اندازی‬ ‫نبوده و تاکنون هیچ اس��تراتژیکی برای ان تنظیم و تدوین نش��ده که‬ ‫منجربه زیرسوال رفتن تولیدکنندگان محصوالت موتوری شده است‪.‬‬ ‫عضو انجمن سازندگان موتورسیکلت با بیان اینکه وزیر نفت از گازسوز‬ ‫وزیر نیرو‪۳ :‬هزار موتورسیکلت برقی می شود‬ ‫وزیر نیرو به اغاز طرح برقی کردن موتورسیکلت ها در تهران اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ ۳ :‬هزار موتورس��یکلت در گام نخس��ت برقی می ش��ود‪.‬‬ ‫رض��ا اردکانیان در ایین رونمایی از نخس��تین موتورس��یکلت برقی‬ ‫در ش��رکت توزیع برق اس��تان ته��ران‪ ،‬افزود‪ :‬طرح برق��ی کردن در‬ ‫گام نخس��ت از زیرمجموعه های وزارت نیرو اغاز ش��ده است‪ .‬وی به‬ ‫وجود ‪ ۱۰‬میلیون موتورس��یکلت فرس��وده اش��اره کرد و گفت‪ :‬باید‬ ‫ب��رای جایگزین��ی انها تالش کرد‪ .‬وزیر نیرو گف��ت‪ :‬باید برای اصالح‬ ‫این تعداد موتورس��یکلت فرس��وده اقدام کرد که وزارت نیرو در گام‬ ‫نخس��ت از س��ازمان های خود ش��روع کرده اس��ت‪ .‬اردکانیان گفت‪:‬‬ ‫ای��ن طرح در گام بعد به س��ایر وزارتخانه هایی که از موتورس��یکلت‬ ‫برای خدمت رس��انی اس��تفاده می کنند‪ ،‬تس��ری داده می شود‪ .‬وی‬ ‫از هماهنگی با س��ازندگان موتورس��یکلت داخلی ب��ا توجه به توجیه‬ ‫اقتصادی باالی این طرح خبر داد و گفت‪ :‬تالش می ش��ود سازندگان‬ ‫هم برای تبدیل موتورسیکلت های موجود اقدام کنند و هم نسبت به‬ ‫ساخت موتورسیکلت های برقی اقدام الزم را به عمل اورند‪ .‬اردکانیان‬ ‫گفت‪ :‬امید است این اقدام بتواند سهم موثری در کاهش الودگی هوای‬ ‫ش��هرها به ویژه شهرهای بزرگ داشته باشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شرکت های‬ ‫توزیع برق تهران و س��ایر شهرهای استان تهران در گام نخست برای‬ ‫استفاده از موتورسیکلت های برقی پیشگام هستند و به این ترتیب ‪۳‬‬ ‫هزار موتوس��یکلت برقی خواهد شد و این کار در سال اینده هم تداوم‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬وزیر نیرو تصریح کرد‪ :‬امید اس��ت ب��ا همکاری وزارت‬ ‫کردن موتورس��یکلت ها می گوید درحالی که هنوز بس��تر برقی سازی‬ ‫موتورس��یکلت ها فراهم نشده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این نوع عملکردها ناشی‬ ‫از ناهماهنگ��ی بین نهادهای دولتی اس��ت‪ .‬در طرح بی دود هم همین‬ ‫موضوع ناهماهنگی س��بب ش��د تا پروژه با تاخیر اجرا ش��ود؛ بنابراین‬ ‫پرس��ش این اس��ت که خاموش ش��دن نیروگاه ها واجب تر اس��ت یا‬ ‫برقی کردن موتورس��یکلت ها؟ عضو هیات مدیره کارگروه انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر انجمن صنعت برق ایران‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬وظیفه وزیر نیرو‬ ‫این اس��ت که ارز مورد نیاز نیروگاه ها تامین کند که انها قطعات مورد‬ ‫نی��از را وارد و نیروگاه ه��ا را نوس��ازی کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که ما‬ ‫ب��ا ارز ازاد در ح��ال تامین قطعات مورد نیاز هس��تیم‪ .‬پژوهی در ادامه‬ ‫س��خنان خود از امادگی انجمن صنعت موتورسیکلت برای همراهی و‬ ‫همکاری در پروژه کاهش الودگی هوا گفت و عنوان کرد‪ :‬انجمن اماده‬ ‫همکاری است اما به ش��رط اینکه کار کارشناسی جلو برود‪ .‬همچنین‬ ‫اینجانب به عنوان بنیان گذار نخس��تین نیروگاه زیست توده در کشور‬ ‫اع�لام می کنم وزیر نیرو به جای بهره ب��رداری از انرژی تجدیدپذیر در‬ ‫کش��ور و ایجاد هوای پاک و خارج کردن نیروگاه های مازوتی که عمده‬ ‫الودگی هوا به دلیل نیروگاه های با س��وخت مازوت است روی موضوع‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نظام بانکی و ش��هرداری ها برای در اختیار‬ ‫دادن زمین برای ایحاد ایس��تگاه های ش��ارژ قدمی در بهبود شرایط‬ ‫هوای شهرهای بزرگ برداشته شود‪ .‬اردکانیان با بیان اینکه در شرایط‬ ‫موجود این طرح نیاز حداقلی به منابع ارزی دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این نیاز‬ ‫با توجه به صرفه جویی که در مصرف بنزین خواهد داش��ت و افزایش‬ ‫ص��ادرات بنزین از محل این صرفه جویی‪ ،‬توجیه اقتصادی دارد‪ .‬وزیر‬ ‫نیرو از تالش برای ایجاد ایس��تگاه های شارژ موتورهای برقی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬طرح برقی کردن موتورسیکلت ها محدود به نهادهای دولتی‬ ‫نخواهد ماند زیرا وقتی مردم احساس کنند با اینکار حدود ‪ ۵‬میلیون‬ ‫توم��ان در هزینه س��وخت انه��ا صرفه جویی می ءش��ود خود راغب‬ ‫می ش��وند که از این طرح اس��تفاده کنند‪ .‬وی از اختصاص تسهیالت‬ ‫بانکی برای برقی کردن موتورس��یکلت ها خبر داد و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مذاکرات با نظام بانکی برای این کار اغاز ش��ده تا مردم احساس کنند‬ ‫این طرح‪ ،‬اقدامی توجیه پذیر اس��ت‪ .‬اردکانی��ان از مذاکره با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای مشارکت بیشتر در این طرح خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬طرح اولیه به رئیس جمهوری تقدیم شده که وی ان را به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارجاع داده است تا اقدام های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫وزیر نیرو تعطیل کردن ش��هر‪ ،‬مدارس‪ ،‬اداره ها‪ ،‬اقتصاد و تولید برای‬ ‫مقابله با الودگی هوا را کاری نادرست ارزیابی کرد و گفت‪ :‬طرح برقی‬ ‫کردن موتورس��یکلت ها اقدامی اس��ت که می تواند با کاهش الودگی‬ ‫هوا نیاز به تعطیلی نخواهد بود‪.‬‬ ‫تعویض کولرهای گازی متمرکز شده درحالی که به عنوان مثال حدود‬ ‫ی هوای اهواز به دلیل نیروگاه های با س��وخت مازوت‬ ‫‪ ۸۰‬درصد الودگ ‬ ‫این استان است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت وزیر نی��رو چندی پیش در جم��ع خبرنگاران عنوان‬ ‫ک��رده بود؛ این وزارتخانه قصد دارد ‪ ۲‬میلیون کولر گازی را در مدت ‪۵‬‬ ‫سال جایگزین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مونتاژکاران اجازه تغییر ندارند‬ ‫چندی پیش وزیر نفت گفته بود که اگرچ ه‬ ‫تاکن��ون در ای��ران موتورس��یکلت های‬ ‫سی ان جی س��وز نداش��ته ایم‪ ،‬اما در حال‬ ‫طراح��ی جایگاه های س��ی ان جی کوچک‬ ‫هستیم که امکان س��وخت گیری سریع با‬ ‫گاز برای موتورسیکلت ها را فراهم می کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬با این کار ع�لاوه بر مزیت های‬ ‫اقتصادی و ایجاد اشتغال از الودگی های هوا کاسته خواهد شد چراکه‬ ‫االینده های موتورس��یکلت ها بس��یار باالتر از خودروهاست‪ .‬علیرضا‬ ‫عابدینی از فعاالن حوزه موتورسیکلت پیش تر از ساخت موتورسیکلت‬ ‫مزیت نسبی‬ ‫بستری برای‬ ‫صادرات‬ ‫نادر روان‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫حرک��ت فرامرزی یکی از مولفه های توس��عه ای‬ ‫اس��ت‪ .‬هر صنعتی برای پویایی و حرکت به س��وی‬ ‫توس��عه بای��د فراملی حرک��ت کند‪ .‬ص��ادرات در‬ ‫کالم راحت اس��ت ام��ا برای تحقق ان الزم اس��ت‬ ‫دان��ش فنی قوی در اختیار داش��ته باش��یم‪ .‬یکی‬ ‫از دغدغه ه��ای ام��روز صنعت‪ ،‬تولی��د محصوالت‬ ‫با کیفیت و صادرات گس��ترده اس��ت‪ .‬با تحقق این‬ ‫اه��داف عالوه بر رضایت من��دی مصرف کنندگان‬ ‫داخلی‪ ،‬ارزش افزوده زیادی نصیب کشور می شود‪.‬‬ ‫برای داش��تن ب��ازار جهانی در صنع��ت قطعه باید‬ ‫محصوالت تولیدی کشور مزیت های زیادی نسبت‬ ‫به نوع مشابه خود در کشورهای دیگر داشته باشد‪.‬‬ ‫اگر دانش فنی فراتر از مبدا ارس��ال قطعات نباشد‬ ‫باید دس��ت کم در حد انها باش��د‪ .‬به طور قطع‪ ،‬هر‬ ‫زمان دانش فنی واحدهای صنعتی به س��طحی از‬ ‫اعتبار جهانی برسد‪ ،‬صادرات محقق می شود‪ .‬توجه‬ ‫داش��ته باش��یم برای راهیابی به بازارهای جهانی‬ ‫نخست باید س��همی در بازارهای همسایه داشت؛‬ ‫بنابراین نخست باید هدف صادراتی ما بازار منطقه‬ ‫باش��د و در ادامه با تامین بازارهای همس��ایه‪ ،‬سهم‬ ‫محصوالت در س��طح بین الملل گسترده تر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬برای بازاریابی ضروری اس��ت توانمندی ها و‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود این صنع��ت را به خریداران‬ ‫معرفی کنیم‪ .‬شناخت خودروسازان کمک زیادی‬ ‫به این ام��ر می کند‪ .‬ضمن انکه اگر ش��اخص های‬ ‫پیشرفت را برای صنعت قطعه کشور در بحث تولید‬ ‫با کیفیت در نظر بگیریم راهکار این است که امنیت‬ ‫تولیدکننده و توزیع کننده سالم فراهم باشد‪ .‬دولت‬ ‫و نهادهای ناظر باید کنترل دقیق و جدی روی این‬ ‫مس��ئله داشته باشند‪ .‬در چنین فضایی صنعتگران‬ ‫از جمله قطعه سازان و توزیع کنندگان رشد کرده و‬ ‫بخش صادرات نیز فعال تر و گسترده تر خواهد شد‪.‬‬ ‫اغاز تولید محدود رنو‬ ‫برای پاسخ به تعهدات‬ ‫با ترخیص قطعات باقیمانده قبلی از محصوالت‬ ‫رنو از گمرک‪ ،‬امکان تولید حدود ‪ ۳‬هزار رنو ساندرو‬ ‫و پارس تندر در ش��رکت پارس خودرو فراهم شد تا‬ ‫به ترتیب زمانی ثبت نام مشتریان به تعدادی از انها‬ ‫تحویل ش��ود‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬با پیگیری های‬ ‫انجام ش��ده در گروه خودروس��ازی سایپا و شرکت‬ ‫پارس خ��ودرو محمول��ه قطعات باقیمان��ده رنو از‬ ‫گمرکات کش��ور ترخی��ص و ام��کان تولید حدود‬ ‫‪ ۳‬ه��زار خ��ودرو از محص��والت خان��واده رن��و در‬ ‫پارس خودرو فراهم شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت با تالش ه��ای انجام ش��ده برای‬ ‫تکمیل برخ��ی از قطعات ناقص ای��ن محموله و با‬ ‫همکاری برخی از قطعه س��ازان داخلی تعدادی از‬ ‫این قطعات بومی سازی شده و بدین ترتیب امکان‬ ‫تولید محدود این خودروها فراهم شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫س��خنان وزی��ران نف��ت و نی��رو ب��ا‬ ‫موتورسیکلت س��ازان مط��رح ش��د و انها‬ ‫درب��اره ضعف ها و قوت های ان س��خنانی‬ ‫بی��ان کردن��د‪ .‬امیرحس��ین پژوهی‪ ،‬عضو‬ ‫انجم��ن موتورس��یکلت کش��ور و عض��و‬ ‫هیات مدی��ره کارگ��روه انرژی ه��ای‬ ‫تجدیدپذیر انجمن صنع��ت برق ایران‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬نبود نگرش کارشناس��ی و اطالعات و مطالعات درست‬ ‫مدیران فعلی موجبات ناهماهنگی و ایجاد موانع تولید ش��ده اس��ت؛‬ ‫به گون��ه ای که درحال حاضر ما به دلیل تحریم های ظالمانه بین المللی‬ ‫بای��د به فکر خودکفای��ی و جلوگیری از تعطیلی نیروگاه های کش��ور‬ ‫باشیم که برق مصرفی کشور را تامین می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وزیر نیرو از برقی کردن موتورس��یکلت ها می گوید که در‬ ‫‪ ۴‬سال گذشته ابتدا از شهرداری بدون هیچ گونه مشورتی با سازندگان‬ ‫مطرح و اجرا ش��د‪ .‬به دنبال این تصمیم میلیاردها ارز از کش��ور خارج‬ ‫شده و موتورس��یکلت های برقی غیراس��تاندارد از سوی شرکت های‬ ‫بازرگانی وارد ش��د‪ .‬عالوه بر اینکه زیرس��اخت های ان در کشور فراهم‬ ‫نب��ود و با دادن یارانه به منظور تش��ویق و فرهنگ س��ازی ش��تاب زده‬ ‫موتورس��یکلت های برقی زیادی وارد ش��د و پیامدهای منفی ان هنوز‬ ‫در بازار این محصول قابل مش��اهده اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره کارگروه‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذیر انجمن صنعت برق ایران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وزیر نیرو‬ ‫به جای شناس��ایی کمبود نیروگاه های برق کشور و تامین ارز مورد نیاز‬ ‫برای جلوگیری از خاموش��ی انها در واقع به جای وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت عمل می کند‪ .‬فراموش نکنیم خاموش��ی نیروگاه و کمبود برق‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬گاز و سرویس فاضالب کشور را با موانع جدی روبه رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نیم��ه دوم س��ال به دلیل کمبود بنزین و نیز اس��تفاده بهینه از انواع‬ ‫سوخت تولید داخل که بخش��ی از ان مربوط به گاز است‪ ،‬دوگانه سوز‬ ‫کردن خودروها بیش��تر مورد توجه قرار گرفت‪ .‬حتی در ادامه از سوی‬ ‫وزیر نفت اعالم شد که موتورسیکلت ها هم گازسوز تولید خواهند شد‪.‬‬ ‫پیش تر تولید موتورس��یکلت های برقی الزام شده و قرار بود ‪۱۰‬درصد‬ ‫محصوالت تولیدکنندگان داخلی برقی باشد‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو هم ب��رای فرهنگ س��ازی در ای��ن زمینه اع�لام کرده‬ ‫موتورس��یکلت های زیرمجموعه ه��ای این وزارتخان��ه برقی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این امر می تواند گام مهمی در راس��تای حرکت به سوی کاهش‬ ‫الودگی هوا و همه گیر ش��دن استفاده از موتورسیکلت برقی شود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که پیش تر عیسی کالنتری‪ ،‬معاون رئیس جمهوری و‬ ‫رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت کشور به‬ ‫گفته بود؛ ما‬ ‫می گوییم دست کم نهادهای اجرایی و سازمان های دولتی خودروهای‬ ‫فرسوده ش��ان را اس��قاط کنند‪ ،‬کس��ی رای نمی دهد‪ ،‬چون ‪۸۰‬درصد‬ ‫خودرو این نهادها اسقاطی است‪ .‬بهانه این است اگر این خودروها تردد‬ ‫نداش��ته باشند چگونه نیروی انسانی خود را جابه جا کنند‪ ،‬درحالی که‬ ‫اگر دولت خروج خودروهای فرس��وده ش��امل ماشین و موتورسیکلت‬ ‫را در مجموع��ه بزرگ خود اغاز کند کمک زیادی به فرهنگ س��ازی و‬ ‫کاهش الودگی هوا می شود‪.‬‬ ‫گازی در یکی از ش��رکت های داخل��ی گفته بود که در نهایت به نتیجه‬ ‫نرس��ید‪ .‬وی درباره پیاده سازی طرح موتورس��یکلت های گازسوز در‬ ‫کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬به طور معمول‪ ،‬موتورسیکلت مصرفی کشور‪،‬‬ ‫سی جی است که موتورسیکلتی با نرخ مناسب بوده و عمده کسانی که‬ ‫در بازار فعالیت دارند از این نوع موتورس��یکلت اس��تفاده می کنند‪ .‬او‬ ‫درباره طرح گازسوز کردن موتورسیکلت از سوی یکی از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬موضوع بررس��ی ش��د‪ ،‬اما در نهای��ت به دلیل نبود‬ ‫فضای کافی برای کپس��ول در مدل س��ی جی ادامه پی��دا نکرد‪ .‬البته‬ ‫ش��رکت هندی همکاری کننده در این طرح‪ ،‬ان را روی اس��کوترها در‬ ‫هند پیاده کرده است‪ .‬استایل اسکوتر فضای کافی برای نصب کپسول‬ ‫دارد‪ .‬کپس��ول اگر در جای مناس��بی نصب نشود با کوچک ترین ضربه‬ ‫برای راکب خطر جانی خواهد داشت‪.‬‬ ‫عابدین��ی درب��اره س��خنان وزی��ر نف��ت ب��رای گازس��وز ک��ردن‬ ‫موتورسیکلت ها‪ ،‬افزود‪ :‬به طور قطع‪ ،‬روی موضوع باید کار کارشناسی‬ ‫شده باشد که به این جمع بندی رسیدند که موتورسیکلت های گازسوز‬ ‫تولید ش��ود‪ .‬عضو انجمن صنعت موتورس��یکلت کش��ور در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که با توجه به تجربه کش��ور ایا می توان به این سو رفت و‬ ‫ایا زیرس��اخت ها فراهم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم نخست باید کارگروهی‬ ‫تش��کیل ش��ود و چند موضوع مورد بررس��ی قرار گیرد؛ نخست اینکه‬ ‫گازس��وز کردن موتورس��یکلت ها اقتصادی اس��ت؟ ایا منجربه بهبود‬ ‫الودگی هوا می ش��ود؟ ایا بازار از این نوع موتورس��یکلت ها اس��تقبال‬ ‫خواهد کرد؟ چون برنامه ری��زی برای تولید هر محصولی که تقاضایی‬ ‫در بازار نداش��ته باشد و به زور قانون تحمیل شود‪ ،‬در نهایت با شکست‬ ‫روبه رو خواهد ش��د‪ .‬همچنین موضوع ایمنی موتورس��یکلت‪ ،‬مسئله‬ ‫دیگری اس��ت که باید در این موتورس��یکلت ها پیگیری ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به پروژه گازسوز کردن سی جی در کش��ور‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬شرکت‬ ‫همکاری کننده هندی درباره ایمنی و اس��تاندارد کپسول گاز این نوع‬ ‫موتورسیکلت ها عنوان کرده‪ ،‬اسکوتر گازی هندی ازمون ها را گذرانده‬ ‫و مورد تایید س��ازمان اس��تاندارد این کش��ور قرار گرفته است‪ ،‬اما در‬ ‫ایران باید دید سازمان ملی اس��تاندارد هم این مولفه ها و استانداردها‬ ‫را تایید می کند‪.‬‬ ‫عابدینی تاکید کرد‪ :‬پیش از اجرا باید از فعاالن صنعت موتورسیکلت‬ ‫نیزمشاورهخواستتاضعف هاوقوت هایموضوعمشخصشودرنهایت‬ ‫پروژه با کمترین ایراد برای اجرا مصوب ش��ود‪ .‬عضو انجمن سازندگان‬ ‫موتورسیکلت کش��ور با بیان اینکه در برقی کردن موتورسیکلت ها‪ ،‬از‬ ‫تجربه کش��ورهای اروپایی الگوبرداری شده است‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫اگر حمایت های قانونی از این نوع موتورسیکلت ها برداشته شود (اینکه‬ ‫‪۱۰‬درصد محصوالت س��ازندگان باید برقی باش��د) ان گونه که باید در‬ ‫بازار مورد اس��تقبال موتورسیکلت سواران قرار نگرفته است‪ ،‬زیرا توان‬ ‫ت با سوخت فسیلی‬ ‫موتورس��یکلت برقی خیلی پایین تر از موتورسیکل ‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر اینکه انرژی در ایران ارزان اس��ت و برای مردم تفاوتی‬ ‫نمی کند از موتورسیکلت برقی استفاده کنند یا بنزینی‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگ��ر بخواهی��م ط��رح گازس��وز ک��ردن‬ ‫موتورس��یکلت ها را در کشور پیاده کنیم باید کارگروهی تشکیل شود‬ ‫که به طور فنی به بررسی این موضوع بپردازد‪ .‬البته باید دید ایا فعاالن‬ ‫این صن��ف تمایلی به ای��ن کار دارند زیرا بس��یاری از تولیدکنندگان‬ ‫در واقع مونتاژکاران هس��تند و نمی توانند روی موتورس��یکلت بدون‬ ‫هماهنگی ش��رکت مادر(چین‪ ،‬هند و ژاپن) تغیی��ری روی انها ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬همچنین ظاهر محصول هم مهم اس��ت و چون با اضافه ش��دن‬ ‫کپس��ول شاید موتورس��یکلت زیبایی نداشته باش��د و مورد استقبال‬ ‫جوانان قرار نگیرد‪ .‬عابدینی ادامه داد‪ :‬چون حجم موتورس��یکلت های‬ ‫بنزینی پایین بود انژکتوری کردن انها بازدهی مورد انتظار را نداش��ت‪.‬‬ ‫حال باید دید اگر حجم سیلندر پایین باشد‪ ،‬ایا احتراق کامل در صورت‬ ‫گازسوز ش��دن موتورس��یکلت اتفاق می افتد؟ این موضوع هم نیاز به‬ ‫مطالعه و بررسی دارد تا یک اشتباه دوباره تکرار نشود‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت موتورسیکلت با انبوهی از تصمیم های بی سرانجام‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1459‬‬ ‫پیاپی ‪2777‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نانوسامانه ایرانی تصفیه‬ ‫هوا بدون نیاز به فیلتر‬ ‫ساخته شد‬ ‫یک ش��رکت فعال در زمینه تولید محصوالت‬ ‫تصفی��ه هوا با همکاری دانش��گاه الزهرا موفق به‬ ‫س��اخت نانوسامانه تصفیه هوا بدون نیاز به فیلتر‬ ‫شدند که این سامانه‪ ،‬قابلیت زدودن مواد االینده‬ ‫محیطی و همچنین عوامل بیماری زا را نیز دارد‪.‬‬ ‫به گزارش س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو‪ ،‬این‬ ‫شرکت داخلی با استفاده از ویژگی فتوکاتالیستی‬ ‫نان��وذرات‪ ،TiO ۲‬س��امانه ای ب��رای تصفیه هوا‬ ‫ساخته که نیاز به فیلتر ندارد‪ .‬این سامانه عالوه بر‬ ‫تصفیه هوا امکان میکروب کشی داشته و می تواند‬ ‫عوام��ل بیم��اری زا را از بین بب��رد‪ .‬عذرا عطایی‪،‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت درباره این سامانه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این دس��تگاه نتیجه ‪ ۶‬س��ال پژوهش ش��رکت با‬ ‫همکاری دانش��گاه الزهراست‪ ،‬این سامانه قابلیت‬ ‫زدای��ش مواد االینده محیطی و همچنین عوامل‬ ‫بیماری زا را دارد و با خالص سازی هوا با استفاده از‬ ‫توری های الومینیومی اغشته به نانوذرات‪TiO ۲‬‬ ‫می توان��د ذرات االین��ده ه��وا را از بین ببرد‪ .‬وی‬ ‫درباره س��ازکار این فناوری افزود‪ :‬در این فناوری‬ ‫از ‪ ۳‬بخش مجزا استفاده شده است؛ بخش دمش‬ ‫ه��وا‪ ،‬المپ ‪ UV‬و توری الومینیومی اغش��ته به‬ ‫نانوذرات دی اکس��یدتیتانیوم ک��ه ترکیب این ‪۳‬‬ ‫بخش منجربه ازاد ش��دن ‪ H ۲۲ O‬می شود؛ در‬ ‫واق��ع تابش ‪ UV‬روی توری باعث انجام فعالیت‬ ‫فتوکاتالیس��تی ش��ده ک��ه با ای��ن کار ‪۲۲H O‬‬ ‫رهاس��ازی می ش��ود‪ .‬عطایی درباره مزیت های‬ ‫این فناوری اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر نمونه مشابه‬ ‫خارج��ی این محصول وجود دارد ام��ا در انها از‬ ‫ذرات میکرونی اس��تفاده شده است‪ ،‬درحالی که‬ ‫در این محصول ذرات نانومقیاس به کار رفته و در‬ ‫نتیجه عملکرد این سامانه حداقل ‪ ۲۰‬درصد بهتر‬ ‫از نمونه های خارجی اس��ت‪ .‬این فناوری به دلیل‬ ‫عملکرد باال و نرخ مناسب مزیت صادراتی دارد‪.‬‬ ‫فراخوان جشنواره‬ ‫نانو و رسانه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫س��تاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف معرفی‬ ‫برتری��ن اث��ار رس��انه ای در حوزه فن��اوری نانو‪،‬‬ ‫فراخوان یازدهمین جشنواره نانو و رسانه در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬را منتشر کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این ستاد‬ ‫با ه��دف معرفی برترین اثار رس��انه ای در حوزه‬ ‫فناوری نانو‪ ،‬هر س��ال جشنواره «نانو و رسانه» را‬ ‫برگزار می کند و امس��ال یازدهمین جشنواره در‬ ‫خرداد ‪ ۱۳۹۹‬برگزار خواهد ش��د‪ .‬عالقه مندان به‬ ‫ش��رکت در این دوره از جش��نواره می توانند اثار‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۸‬تا ‪ ۱۵‬خرداد‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫خ��ود را از ‪ ۵‬بهم ‬ ‫دبیرخانه جش��نواره «نانو و رسانه» ارسال کنند‪.‬‬ ‫در جش��نواره نانو و رسانه س��ال ‪ ،۱۳۹۹‬عالوه بر‬ ‫قدردانی از اثار برتر در هر گروه از رس��انه ها‪ ،‬اثار‬ ‫برتر در «سه محور ویژه» نیز مستقل از قالب اثر‪،‬‬ ‫مورد تقدیر قرار می گیرند‪ .‬فناوری نانو در زندگی‬ ‫م��ردم‪ ،‬صادرات محصوالت نان��و و نقد و تحلیل‬ ‫از محورهای ویژه جش��نواره امسال است‪ .‬شرایط‬ ‫حضور در جشنواره امسال عبارتند از اثار ارسالی‬ ‫بای��د درب��اره مس��ائل‪ ،‬موضوع ه��ا و رویدادهای‬ ‫مرتبط با فناوری نانو باش��د‪ ،‬اثاری در جش��نواره‬ ‫پذیرفته می شود که در فاصله زمانی اول فروردین‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬تا ‪ ۱۵‬خرداد س��ال ‪ ۱۳۹۹‬به وسیله‬ ‫رس��انه های رسمی کشور یا شبکه های اجتماعی‬ ‫منتش��ر ش��ده باش��د‪ .‬عالقه مندان برای شرکت‬ ‫در جش��نواره نانو و رس��انه‪ ،‬می توانند به س��ایت‬ ‫‪ nanomedia.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫توسعه زیست بوم‬ ‫فناوری و نواوری‬ ‫در حوزه برق‬ ‫دستیار توسعه زیس��ت بوم نواوری حوزه انرژی‬ ‫معاونت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬با‬ ‫ارائه مدل همکاری و توس��عه زیست بوم نواوری و‬ ‫فن��اوری حوزه ب��رق در حضور وزیر نی��رو و معاون‬ ‫علمی و فن��اوری رئیس جمهوری‪ ،‬ب��ه ظرفیت ها‬ ‫و نح��وه دس��تیابی ب��ه اه��داف مد نظ��ر در حوزه‬ ‫ب��رق پرداخ��ت و از توس��عه زیس��ت بوم فناوری‬ ‫و ن��واوری این ح��وزه خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫زین��ب حمیدزاده با ترس��یم نقش عرض��ه‪ ،‬تقاضا‬ ‫و تس��هیلگری‪ ،‬ب��ه ل��زوم هم افزای��ی در همکاری‬ ‫مش��ترک معاون��ت علمی و وزارت نی��رو به منظور‬ ‫کمک ب��ه تکمیل این زنجیره اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫زیس��ت بوم فناوری و نواوری حوزه برق با همکاری‬ ‫نزدیک معاونت علمی و وزارت نیرو توسعه می یابد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا ارائ��ه توانمندی ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و نخبگان در تولید محصوالت براساس‬ ‫دانش روز و بیان مثال های موفق‪ ،‬به لزوم اش��نایی‬ ‫فع��االن صنعت ب��رق از جمله ش��رکت های مادر‬ ‫تخصصی‪ ،‬شرکت های برق منطقه ای‪ ،‬شرکت های‬ ‫توزیع‪ ،‬نیروگاه ه��ا‪ ،‬پیمانکاران و مش��اوران با این‬ ‫توانمندی ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهبود عملکرد سلول های خورشیدی با نانو‬ ‫محسن معصومی‪:‬‬ ‫با توجه به محدودیت منابع س�وخت فس�یلی و اثار‬ ‫زیس�ت محیطی حاص�ل از اس�تفاده از انها و انتش�ار‬ ‫بیش از اندازه گازهای گلخانه ای که س�بب گرم ش�دن‬ ‫کره زمین ش�ده‪ ،‬یافتن منبع انرژی جدید پایدار‪ ،‬قابل‬ ‫اطمینان و زیست س�ازگار چالشی است که دانشمندان‬ ‫و پژوهشگران امروز با ان روبه رو هستند‪.‬‬ ‫امروز توجه ب�ه انرژی های تجدیدپذی�ر مانند انرژی‬ ‫خورشیدی‪ ،‬باد‪ ،‬اب و امواج و زیست توده پیل سوختی‬ ‫و هیدروژن در مجامع صنعتی و علمی از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار اس�ت‪ .‬انرژی خورش�یدی وس�یع ترین منبع‬ ‫انرژی در جه�ان‪ ،‬به عنوان انرژی پاک‪ ،‬ارزان و عاری از‬ ‫هرگون�ه الودگی جایگاه خاص�ی در تامین انرژی دارد‪.‬‬ ‫انرژی که از خورش�ید در هر س�اعت به زمین می تابد‪،‬‬ ‫بیش از کل انرژی اس�ت که ساکنان زمین در طول یک‬ ‫س�ال مصرف می کنند؛ بنابراین استحصال این انرژی از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫ایران در بین مدارهای ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۰‬درجه عرض ش�مالی‬ ‫قرار گرفته و در منطقه ای واقع شده که به لحاظ دریافت‬ ‫انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در باالترین رده ها‬ ‫قرار دارد‪ .‬میزان تابش خورشیدی در ایران بین ‪ ۱۸۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۲۰۰‬کیلووات س�اعت بر مترمربع در سال تخمین زده‬ ‫ش�ده که البته باالتر از میزان متوسط جهانی است‪ .‬در‬ ‫ایران به طور متوس�ط س�االنه بیش از ‪ ۲۸۰‬روز افتابی‬ ‫گزارش ش�ده که توان خورشیدی به دست امده در این‬ ‫روزها بسیار قابل توجه است‪.‬‬ ‫ام�روز ب�ا توج�ه ب�ه ض�رورت اس�تحصال ان�رژی‬ ‫خورش�یدی‪ ،‬در کش�ورهای گوناگون که دارای ظرفیت‬ ‫مناس�ب تابش خورش�ید هس�تند‪ ،‬انواع سیستم‪‎‬های‬ ‫تولی�د توان خورش�یدی نصب ش�ده اس�ت؛ به طوری‬ ‫که برق ان به مدار ش�بکه سراس�ری منتقل می ش�ود‪.‬‬ ‫درحال حاض�ر نیروگاه ه�ای خورش�یدی نص�ب ش�ده‬ ‫در سراس�ر جهان‪ ،‬ح�دود ‪ ۱۷۸‬گیگاوات ت�وان تولید‬ ‫می کنند که پیش بینی می‪‎‬ش�ود با رف�ع موانع‪ ،‬ظرفیت‬ ‫توان خورش�یدی در نیروگاه های نصب ش�ده در س�ال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میلادی(‪ ۱۳۹۹‬خورش�یدی) ب�ه بی�ش از ‪۵۰۰‬‬ ‫گیگاوات برس�د‪ .‬از انجا ک�ه ماهیت ذات�ی انرژی‪‎‬های‬ ‫تجدیدپذی�ر‪ ،‬از جمله انرژی خورش�یدی‪ ،‬به طور عمده‬ ‫به ص�ورت محلی و پراکن�ده و در محل هایی که امکان‬ ‫سازکار تولید برق خورشیدی‬ ‫اس�تفاده از شبکه سراسری وجود ندارد‪ ،‬است‪ ،‬طبیعی‬ ‫خواهد بود که بهره‪‎‬گیری از این انرژی‪‎‬ها‪ ،‬در قالب تولید‬ ‫محل�ی و پراکنده به جای تولید انبوه و متمرکز بیش�تر‬ ‫توجیه پذیر باشد‪.‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬براس�اس امار‪ ،‬امروز بیش�تر ظرفیت‬ ‫توان خورشیدی در جهان به صورت تولید محلی است؛‬ ‫بنابراین به نظر می رسد در هر دو روش استحصال انرژی‬ ‫خورش�یدی(متمرکز و پراکن�ده) جذابیت های فراوانی‬ ‫برای پرداختن به انرژی خورش�یدی داشته باشد‪ .‬به دو‬ ‫صورت می توان از انرژی خورشیدی استفاده کرد؛‬ ‫انواع سلول های خورشیدی‬ ‫ن��ور خورش��ید از ط��ول موج ه��ای متف��اوت در طیف ه��ای‬ ‫نوری(فرابنف��ش‪ ،‬مریی و فروس��رخ) از بس��ته های ان��رژی به نام‬ ‫فوتون ها تشکیل شده است‪.‬‬ ‫انرژی این فوتون ها براس��اس طول موج انها مقادیر متفاوتی را‬ ‫به خود می گیرد‪.‬‬ ‫نور خورشید پس از تابش به سطح سلول خورشیدی‪ ،‬به وسیله‬ ‫س��لول های خورش��یدی جذب ش��ده و به الکتریس��یته تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فناوری نسل اول بر پایه ویفرهای سیلیکونی با ضخامت ‪۳۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰۰‬میکرومتر اس��ت‪ .‬در نس��ل دوم س��لول های خورشیدی‬ ‫س��لول ها مبتنی ب��ر الیه های نازکی از نیمه رساناس��ت که روی‬ ‫یک س��طح مانند بسترهای شیش��ه ای‪ ،‬فلزی یا پلیمری نشانده‬ ‫ش��ده باش��د‪ .‬با توجه به خاصیت انعطاف پذی��ری و قابلیت لوله‬ ‫شدن‪ ،‬این دس��ته از سلول ها مورد توجه بس��یاری از شرکت ها‬ ‫ق��رار گرفت��ه اس��ت‪ ،‬ام��ا از بزرگ تری��ن معایب این دس��ته از‬ ‫س��لول های خورشیدی س��می بودن انها و بازده پایین تر نسبت‬ ‫به نس��ل اول است‪ .‬در نسل سوم از سلول خورشیدی رنگدانه ای‬ ‫اس��تفاده می شود‪ .‬فناوری نانو با روش های گوناگونی بر عملکرد‬ ‫س��لول های خورشیدی تاثیر مثبت گذاش��ته است‪ .‬این تاثیرات‬ ‫کاربردی در قالب موارد زیر قابل انجام است‪:‬‬ ‫‪ )۱‬افزایش جذب و به دام انداختن نور خورشید؛‬ ‫‪ )۲‬ارائ�� ه س��اختارهای جدی��د مبتنی ب��ر فن��اوری نانو برای‬ ‫سلول های خورشیدی؛‬ ‫‪ )۳‬بهره گی��ری از نانوس��یال ها در راس��تای بهب��ود عملک��رد‬ ‫افزایش بازدهی سلول های خورشیدی‬ ‫از ابتدای پیدایش علم نانو‪ ،‬در طول دهه های گذشته‪،‬‬ ‫م��واد نانو به صورت ها و با کاربردهای گوناگون ایجاد و‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬نانوذرات نورت��اب‪ ،‬با توجه به ویژگی‬ ‫بس��یار جالب توجهی که در زمینه جذب و بازتابی نور‬ ‫دارند‪ ،‬بسیار مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نانوذرات نورتاب از قبیل نقاط کوانتومی‪ ،‬نانوذرات بر‬ ‫پایه طال یا نقره‪ ،‬نانوالماس فلورس��نت در افزایش بازده‬ ‫اس�تفاده از تاب�ش نوران�ی خورش�ید ب�رای تولی�د‬ ‫مس�تقیم جری�ان الکتریس�یته و اس�تفاده از ان�رژی‬ ‫حرارتی خورش�ید در نیروگاه های دمای باال برای تولید‬ ‫الکتریس�یته و در نیروگاه های دمای پایین برای تولید‬ ‫اب گ�رم و تهویه س�اختمان ها و همچنین برای کاربرد‬ ‫در اب شیرین کن های خورشیدی‪.‬‬ ‫در ای�ن ح�وزه نانوفن�اوری در اس�تحصال ان�رژی‬ ‫خورشیدی می تواند بس�یار کارامد باشد‪ .‬با استفاده از‬ ‫ای�ن فناوری می توان بازده تجهیزات در دو حوزه تولید‬ ‫جریان الکتریسیته و حرارت را افزایش داد‪.‬‬ ‫سلول های خورشیدی کاربرد فراوانی دارند‪.‬‬ ‫وج��ه مش��ترک تمام��ی ای��ن نان��وذرات در خواص‬ ‫منحصربه فرد اپتیکی انهاس��ت؛ به بیان س��اده‪ ،‬ویژگی‬ ‫اصل��ی این نان��وذرات‪ ،‬خاصیت فلورس��نت بودنش��ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫این دس��ته از نانوذرات‪ ،‬بس��ته به ن��وع و ابعادی که‬ ‫دارند‪ ،‬می توانند طول موج های متفاوتی را جذب کرده‬ ‫و به حالت تحریک در بیایند‪.‬‬ ‫تحولی در صنعت انرژی خورشیدی‬ ‫با ورود فناوری نانو به عرصه س��اخت س��لول‪‎‬های خورشیدی و ارائه‬ ‫س��اختارهای نوین‪ ،‬دریچه‪‎‬ه��ای جدیدی از انواع کاربری‪‎‬های س��لول‬ ‫خورش��یدی ب��ه دنیای صنعت و فناوری گش��وده می ش��ود؛ س��اخت‬ ‫سلول‪‎‬های خورشیدی کامال شفاف از این دست ‪‎‬ه ساختارهای نوین است‪.‬‬ ‫س��اختار کلی س��لول‪‎‬های خورش��یدی ش��فاف در قالب ترکیبی از‬ ‫یک زیرالی ‏ه ش��فاف (از جنس شیشه یا پالس��تیک) و نانوالیه‪‎‬هایی از‬ ‫جنس‪‎‬هایی با خواص اپتیکی گوناگون و ضخامت‏های متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫س��لول‪‎‬های ش��فاف‪ ،‬نور مریی را از خود عب��ور داده و در عوض ناحیه‬ ‫نانوسیال راهی مناسب برای انتقال حرارت و کاهش دما‬ ‫نانوس��یال ترکیبی جامد‪ -‬مایع اس��ت که در ان نان��و ذرات فلزی یا‬ ‫ق هستند‪.‬‬ ‫غیرفلزی در سیال پایه معل ‬ ‫ذرات نانومتری معلق نظیر سیلس��یوم اکس��اید‪ ،‬تیتانیوم اکس��اید‪،‬‬ ‫اکس��ید مس یا نان��وذرات فلزی نیکل یا نانولوله ه��ای کربنی و گرافن‬ ‫باعث تغییر ویژگی های جابه جایی و انتقال حرارت سیال می شوند که‬ ‫قابلیت بسیاری برای افزایش انتقال حرارت از خود نشان می دهند‪.‬‬ ‫نانوس��یال ها اغلب در صنعت به دلیل داش��تن ضریب انتقال حرارت‬ ‫باال در موتورها یا مبدل های گرمایی برای افزایش بازدهی و نیز صرفه‬ ‫اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫به تازگی برخی از موسس��ه ها و ش��رکت های پژوهشی از نانوسیال ها‬ ‫در گرم کن ها یا باتری های خورشیدی نیز مورد استفاده قرار می دهند‬ ‫از انجای��ی که تابش نور در طول موج های بلند بر س��طح س��لول های‬ ‫خورش��یدی سبب گرم ش��دن سلول های خورشید ش��ده و در نتیجه‬ ‫موجب کاهش بازدهی ان می ش��ود؛ بنابراین خنک کاری س��لول های‬ ‫خورشیدی از اهمیت خاصی برخوردار می شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر با عبور جریانی از هوا این خنک کاری انجام می شود که‬ ‫سامانه های خورشیدی؛‬ ‫‪ )۴‬کارب��رد فتوکاتالیس��ت های مبتن��ی ب��ر فن��اوری نانو در‬ ‫سلول های خورشیدی؛‬ ‫‪ )۵‬کاربرد نانوپوشش ها‪.‬‬ ‫موارد باال تنها بخش��ی از کارکردهای فن��اوری نانو در عرصه‬ ‫ان��رژی خورش��یدی ب��وده و نانوفن��اوری در س��ایر حوزه ه��ای‬ ‫انرژی خورش��یدی‪ ،‬مانند سیس��تم های حرارتی خورشیدی نیز‬ ‫کاربردهای چشمگیری از خود نشان داده است‪.‬‬ ‫فرابنفش(‪ )UV‬و نزدیک به فروس��رخ (‪ )NIR‬را جذب کرده و تولید‬ ‫توان می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫این ویژگی منحصربه فرد در س��لول‪‎‬های خورش��یدی شفاف‪ ،‬باعث‬ ‫ایجاد کاربردهای وسیع در ساختمان‪‎‬ها و خودروها می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫می��زان گذردهی نور مری��ی در انواع گوناگون س��لول از ‪ ۵۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد متفاوت است‪ .‬پژوهشگران امیدوار هستند به کمک فناوری نانو‪،‬‬ ‫رسیدن به بازده ‪ ۱۲‬درصد بدون از دست دادن ویژگی عبوردهی سلول‬ ‫دور از دسترس نباشد‪.‬‬ ‫نانوپوشش های خود تمیزشونده و ضدانعکاس دهنده‬ ‫در کاهش دما خیلی موثر نیس��ت‪ .‬استفاده از نانوسیال سبب می شود‬ ‫حرارت ایجاد شده بیشتری از سلول خورشیدی به بیرون منتقل شود‬ ‫و بازدهی و طول عمر سلول های خورشیدی افزایش یابد‪.‬‬ ‫از سویی‪ ،‬از این حرارت نیز می توان برای پیش گرمایش مخزن های‬ ‫اب و گرم کردن فضای داخلی ساختمان استفاده کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬نانوسیال در سامانه های حرارتی خورشیدی نیز کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬این سیس��تم های حرارتی خورشیدی مانند کلکتورهای تخت و‬ ‫سهموی خورشیدی‪ ،‬ابگرم کن خورشیدی یا اب شیرین کن ها با جذب‬ ‫انرژی حرارتی خورش��یدی کار می کنند و از طریق یک س��یال دیگر‪،‬‬ ‫حرارت جذب شده را به مبدل های حرارتی منتقل می کنند‪.‬‬ ‫این حرارت می تواند صرف گرمایش مخزن های اب یا خانه ها شود‪.‬‬ ‫در این زمینه نانوسیال در انتقال حرارت سامانه ها به مبدل حرارتی‬ ‫بهتر و بیشتر از سیال های عادی عمل می کند‪.‬‬ ‫با استفاده از نانوسیال می توان ابعاد سامانه های حرارتی خورشیدی‬ ‫را کوچک ت��ر و کارامدتر کرد بدین ترتیب هزینه های اولیه س��اخت و‬ ‫نگهداری این سامانه ها را کاهش داد‪.‬‬ ‫یک��ی از عوام��ل کاهش دهن��ده بازدهی س��لول های‬ ‫خورش��یدی عوامل محیطی مانند انعکاس نور از س��طح‬ ‫سلول خورش��یدی‪ ،‬هوای ابری و موانع ایجاد شده عبور‬ ‫نور مانند الیه های رسوبی بر سطح سلول های خورشیدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیش��رفت فناوری و س��اخت الیه ه��ای نانومتری که‬ ‫دارای خ��واص جال��ب خودتمیزش��وندگی و ضدانعکاس‬ ‫هس��تند‪ ،‬تولید توان خورش��یدی را در حل این مس��ئله‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫نانوپوش��ش های متش��کل از نانوذرات اکسید تیتانیوم‬ ‫که با جذب طول موج فرابنفش نور خورش��ید قادر است‬ ‫الودگی های الی مانند هیدروکربن ها را از بین ببرد قادر‬ ‫اس��ت با از بین بردن الودگی های ناش��ی از سوخت های‬ ‫فسیلی به وسیله اتومبیل ها ایجاد شده‪ ،‬سطح سلول های‬ ‫خورش��یدی را تمیز نگاه داش��ته و مانع کدر ش��دن انها‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بدین ترتیب نور خورش��ید با شدت بیشتری به سطح‬ ‫س��لول رسیده و فرایند تولید الکترون و حفره با بازدهی‬ ‫بیشتر ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬با اس��تفاده از نانوفناوری می توان خواص‬ ‫اب دوس��تی و ابگریزی س��طح شیش��ه را تغییر داد به‬ ‫گونه ای که اب تمایل به خیس کردن سطح نداشته باشد‬ ‫تا اثرات رسوبی امالح موجود در اب بر سطح شیشه باقی‬ ‫بمان��د‪ .‬اگرچه درحال حاضر اس��تفاده از نانوفناوری در‬ ‫ساخت و بهبود عملکرد سلول های خورشیدی‪ ،‬در مرحل ه‬ ‫پژوهش��ی به سر می برد‪ ،‬اما می توان گفت که مرحله گذار‬ ‫برای ورود به عرصه تجاری برای این حوزه بسیار نزدیک‬ ‫خواه��د بود‪ .‬با توج��ه به ظرفیت بس��یار باالیی که این‬ ‫حوزه در بهبود عملکرد س��لول های خورش��یدی از خود‬ ‫نش��ان داده‪ ،‬می توان تجاری س��ازی این فن��اوری را یک‬ ‫نقطه عطف قابل توجه در صنعت س��لول های خورشیدی‬ ‫قلمداد کرد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬راه حل عملیاتی برای بهبود ارتباط صنعت و پژوهشگاه ها‬ ‫معاون فناوری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این پژوهش��گاه از ‪۴‬راه ح��ل عملیاتی ب��رای ارتباط‬ ‫بیش��تر و موثر با صنایع استفاده کرده که افزایش قراردادها‬ ‫را به دنب��ال داش��ته و می تواند الگوی مناس��بی برای س��ایر‬ ‫دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور باشد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا حلواگ��ر در گفت وگ��و با ایرنا ب��ه راه حل های‬ ‫عملیات��ی ارتب��اط صنع��ت و دانش��گاه اش��اره و اظهارکرد‪:‬‬ ‫در نخس��تین گام‪ ،‬اگ��ر در مس��یری مش��کالتی وجود دارد‬ ‫هر بخش باید س��هم خود را در این مس��یر بیابد و مس��ائل‬ ‫درون بخش��ی خ��ود را رفع کند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬پیش از هر‬ ‫مسئله ای پژوهش��گاه ها باید اعتماد سازی کنند و روابط بین‬ ‫پژوهشگاه ها و صنایع را با انجام پروژه ها و دانش فنی عملی‬ ‫و ترمیم کنند‪.‬‬ ‫معاون فناوری پژوهش��گاه ش��یمی با بی��ان اینکه ما باید‬ ‫متخصصی که زبان دانش��گاه و صنعت را به خوبی بشناس��د‬ ‫در مجموعه خود داش��ته باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬پژوهشگاه در دنیای‬ ‫اکادمی��ک فعالیت می کند و صنعت به فکر س��ود و زیان و‬ ‫س��رمایه گذاری اس��ت؛ بنابراین برای ارتب��اط این دو فضای‬ ‫فکری متفاوت به یک فرد متخصص نیاز داریم‪.‬‬ ‫حلواگر تصریح کرد‪ :‬پژوهش��گاه شیمی در مرحله نخست‬ ‫ای��ن اف��راد متخص��ص را شناس��ایی ک��رده ک��ه رابط های‬ ‫بین صنعت و دانش��گاه هس��تند و به اصط�لاح به انها تک‬ ‫بروکر(کس��ی که فناوری را به فروش می رس��اند) می گویند‬ ‫به صورتی که فناوری را بدون اینکه پژوهشگاه با صنعت در‬ ‫اراتباط باشد به صنایع معرفی می کند و در نهایت پژوهشگاه‬ ‫و صنعت ب��رای فروش فناوری ق��رارداد منعقد و معرف نیز‬ ‫سود خود را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در گذش��ته بخش هایی ب��رای ارتباط صنعت‬ ‫و دانش��گاه در پژوهش��گاه فعالی��ت می کرد ک��ه رزومه انها‬ ‫مشخص بود زیرا این س��اختارها بخشی از دانشگاه بوده که‬ ‫تنها زبان اکادمیک را می ش��ناخت؛ بنابراین کسانی معرفی‬ ‫ش��دند ک��ه علم و زبان س��رمایه داری را ش��ناخته و موجب‬ ‫ارتباط دو مجموعه شدند‪ ،‬در نهایت توجه به این دو راه حل‬ ‫باعث دریافت قراردادهای بس��یاری با صنایع ش��د و شرایط‬ ‫خوبی برای پژوهشگاه شیمی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫حلواگر با اش��اره به راه حل س��وم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��اختار‬ ‫چابکی در پژوهش��گاه ایجاد شده و با کادر پژوهشگاه و بدنه‬ ‫هیات علمی که مجریان طرح هس��تند‪ ،‬فاصله زیادی وجود‬ ‫ندارد به گونه ای بروکراسی بین بخشی بسیار کم شده است؛‬ ‫بنابراین سیس��تم عملیاتی تر اس��ت و در نهایت اعالم نتیجه‬ ‫اجرایی شدن طرح یک ماه طول می کشد‪.‬‬ ‫معاون فناوری پژوهشگاه شیمی در توضیح راه حل چهارم‬ ‫عنوان کرد‪ :‬پژوهش��گاه هزینه های باالس��ری را اصالح کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬هر دانش��گاه و پژوهش��گاهی در هر پروژه برای خود‬ ‫هزینه باال س��ری یا س��ود برم��ی دارد که با ایجاد س��اختار‬ ‫معاونت فناوری ما این مبلغ را به حداقل رسانده ایم‪.‬‬ ‫حلواگ��ر عن��وان ک��رد‪ :‬پژوهش��گاه در س��نتز داروه��ای‬ ‫ضدسرطان در کشور پیشرو اس��ت و قراردادهای خوبی نیز‬ ‫با مراکز داروس��ازی منعقد ش��ده و دانش فنی را در اختیار‬ ‫صنعت قرار داده ایم‪.‬‬ ‫مع��اون فن��اوری پژوهش��گاه ش��یمی‪ ،‬گف��ت‪ :‬همچنین‬ ‫این پژوهش��گاه با همکاری یک ش��رکت ک��ره ای داروهای‬ ‫انتی بیوتیک را به تولید انبوه رسانده و در واقع انتی بیوتیک ها‬ ‫را برای نخس��تین بار در ایران سنتز ش��ده‪ ،‬همچنین دانش‬ ‫فنی ‪ ۲۰‬مورد مواد اولیه دارو که در س��نتز نهایی دارو به کار‬ ‫رفته اند‪ ،‬در پژوهشگاه عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫گل گهر به دنبال تکمیل‬ ‫زنجیره بومی سازی‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1459‬‬ ‫پیاپی ‪2777‬‬ ‫تحقق ارزوی ملی‬ ‫در صنعت ریل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس هیات مدیره مجتمع الومینیوم جنوب‪:‬‬ ‫صنایع باید نرخ واقعی انرژی را به دولت بپردازند‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬رئیس هیات مدیره شرکت مجتمع الومینیوم‬ ‫تو گویی اختصاص��ی با‬ ‫جن��وب (س��الکو) در گف ‬ ‫خبر از‬ ‫راه اندازی بزرگ ترین مجتمع تولید الومینیوم کش��ور در نیمه‬ ‫اس��فند س��ال جاری داد‪ .‬این مجتمع در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫المرد قرار گرفته اس��ت و به لح��اظ جغرافیایی و منابع معدنی‬ ‫موقعیت وی��ژه ای دارد‪ .‬اکبرترکان ی��ک تکنوکرات کهنه کار با‬ ‫س��ابقه بیش از ‪۳۰‬س��ال مدیریت در کش��ور است‪ .‬او با گروهی‬ ‫متبحر و باتجربه مانند شهریار طاهرپور توانست در سخت ترین‬ ‫ش��رایط تحریم و به پش��توانه تجربه و درایت این پروژه بزرگ‬ ‫ملی را با کمترین اختالف از برنامه به س��رمنزل مقصود برساند‬ ‫و در حال حاضر ماه هاس��ت‪ ،‬این پروژه تس��ت گرم خود را انجام‬ ‫داده و تولید ش��مش الومینیوم ان نیز یکی‪ ،‬دو ماه اس��ت اغاز‬ ‫شده و منتظر فرصتی برای گشایش رسمی است‪ .‬از این پروژه‬ ‫به عن��وان می��وه برجام یاد می کنند چراک��ه در فرصت کوتاهی‬ ‫پ��س از برجام برای جلب س��رمایه و انعقاد قراردادها در فضای‬ ‫صنعت و تولید کشور ایجاد شد و به ثمر نشست و باوجود اینکه‬ ‫تحریم ها به ش��دت بازگشتند‪ ،‬توانس��ت راه خود را باز کند و به‬ ‫ایس��تگاه نهایی و مرحله بهره برداری برس��د‪ .‬اکبرترکان‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدیره شرکت مجتمع الومینیوم جنوب (سالکو) از اخرین‬ ‫وضعیت این پروژه می گوید‪.‬‬ ‫€ €اخرین وضعیت پروژه الومینیوم جنوب چیس�ت و‬ ‫چه زمانی به بهره برداری رسمی می رسد؟‬ ‫درحال حاض��ر در این کارخانه ‪ 10‬دیگ را راه اندازی کرده ایم‬ ‫ک��ه ق��رار اس��ت ‪ ۴۰‬و بعد هم ‪ ۸۶‬دیگ دیگ��ر در ان راه اندازی‬ ‫ش��ود تا مرحله نخست الومینیوم جنوب به بهره برداری برسد و‬ ‫امیدواریم تا ‪ ۱۵‬اس��فند‪ ،‬رئیس جمهوری به طور رسمی از سالن‬ ‫احیای شماره یک این کارخانه بهره برداری کنند‪ .‬با بهره برداری‬ ‫از این پروژه ‪ ۸۶‬دیگ وارد مدار تولید شمش الومینیوم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫€ €این ‪۱۰‬دیگ چه مقدار تولید دارند؟‬ ‫این دیگ ها هنوز در مرحله اولیه راه اندازی هس��تند و به طور‬ ‫قطع‪ ،‬به تولید اصلی که انتظار داریم‪ ،‬نمی رسد‪ .‬البته در مرحله‬ ‫تولید ش��مش هس��تند‪ ،‬چون بخش ریخته گری کارخانه شروع‬ ‫به کار کرده اس��ت‪ .‬این مذاب به قسمت ریخته گری ارسال و در‬ ‫نهایت در محوطه انبار می ش��ود تا محصول به اندازه کافی برای‬ ‫م��ا می گوییم اگ��ر دولت ان��رژی را ارزان ت��ر عرضه کند‪،‬‬ ‫ایرادی ن��دارد‪ ،‬اما چقدر ارزان تر بده��د؟ در حال حاضر‪،‬‬ ‫یارانه های��ی که به انرژی می دهند‪ ،‬غیرقابل قبول اس��ت‪.‬‬ ‫صنعت باید برق مورد نیاز خود را به نرخ واقعی خریداری‬ ‫کند‬ ‫ارائه به بازار دپو و اماده ش��ود‪ .‬در مجتمع الومینیوم جنوب در‬ ‫نهایت باید ‪ ۳‬س��الن با ‪ ۸۶‬دی��گ راه اندازی کنیم تا در مجموع‬ ‫این واحد به ‪ ۲۵۸‬دیگ برسد‪.‬‬ ‫در نهایت هم باید به سمت تولید یک میلیون تن الومینیوم‬ ‫در دو مرحله توسعه دیگر‪ ،‬پیش برویم‪.‬‬ ‫€ €مدیرعام�ل الومینیوم جن�وب‪ ،‬ش�ما را بنیان گذار‬ ‫س�الکو معرف�ی کردن�د‪ ،‬چ�ه چش�م اندازی را به عنوان‬ ‫بنیان گذار سالکو برای این مجموعه می بینید؟‬ ‫من بنیان گذار نیس��تم‪ ،‬یک کاری را با یکدیگر شروع کرده و‬ ‫داریم جلو می بریم‪ .‬اقایان طاهرپور‪ ،‬مستقیمی و پالیزدار و من‬ ‫هم گوشه ای از کار را گرفتیم‪.‬‬ ‫€ €اقدام های شما برای راه اندازی این پروژه بیشتر در‬ ‫کدام بخش ها متمرکز بوده است؟‬ ‫فلس��فه تاسیس شرکت الومینیوم جنوب‪ ،‬مزیت خوب ما در‬ ‫برخورداری از منابع انرژی است‪ .‬کشور ما صاحب انرژی است و‬ ‫یکی از بخش هایی که می توانیم در ان حرفی برای گفتن داشته‬ ‫باش��یم‪ ،‬صنایع انرژی بر است‪ .‬صنایعی مانند فوالد‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫معادن‪ ،‬مس‪ ،‬همه ذوب ها و صنایع متالورژیک انرژی بر هستند؛‬ ‫از ای��ن رو بای��د ظرفیت های معدنی خود را فع��ال کنیم ‪ ،‬چون‬ ‫انرژی بر هستند و به رشد اقتصاد کشور کمک بسیاری می کنند‪.‬‬ ‫م��ا ب��ا تولید محصوالت متالورژیک��ی می توانیم در جهان نقش‬ ‫مهمی در این زمینه ایفا کنیم‪.‬‬ ‫€ €درب�اره انرژی ب�ر ب�ودن ب�رای م�ا کم�ی توضیح‬ ‫می دهی�د؟ یعنی صنعت الومینیوم خوب نیس�ت چون‬ ‫انرژی بر است؟‬ ‫نه‪ .‬منظور این است که دست کم ‪۲۰‬درصد نرخ تمام شد ه این‬ ‫صنعت‪ ،‬هزینه انرژی اس��ت‪ .‬مزی��ت انرژی برای ما به این دلیل‬ ‫اس��ت که وقتی الومینیوم تولید می کنیم؛ یعنی به نوعی برق را‬ ‫برای صادرات بسته بندی و اماده می کنیم‪.‬‬ ‫همانطور که می دانید‪ ،‬برق به محض تولید باید مصرف شود‬ ‫و ب��رق اضاف��ه را نمی توان دپو کرد؛ پس بهتری��ن راهکار برای‬ ‫دپو برق این اس��ت که ان را در صنایع انرژی بر به صورت جامد‬ ‫دراوریم‪ .‬از انجا که در نوار جنوبی کش��ور منابع گازی فراوانی‬ ‫داریم می توانیم انها را به برق تبدیل و با ان واحدهای انرژی بر را‬ ‫پشتیبانی کنیم‪ .‬و درست به همین دلیل است که به الومینیوم‪،‬‬ ‫انرژی جامد گفته می شود‪.‬‬ ‫€ €یعنی تولید الومینیوم به سود صنعت برق است؟‬ ‫اگ��ر بخواهیم یک صادرکننده جدی برق باش��یم‪ ،‬کما اینکه‬ ‫هستیم؛ باید گاز مصرفی صنعت برق را واقعی تری قیمت گذاری‬ ‫کنیم‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬شرکت ملی گاز تقریبا گاز مصرفی را به طور‬ ‫رایگان به صنعت برق می فروشد‪ .‬به همین دلیل وزارت نفت این‬ ‫ایراد را می گیرد که وزارت نیرو در حقیقت گاز را صادر می کند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬پیشنهاد من این است که گاز مورد نیاز نیروگاه ها‬ ‫را به نرخ واقعی به پتروشیمی ها بدهیم‪ ،‬ان وقت خواهیم دید که‬ ‫ده ها نیروگاه در نزدیکی مرزهای کشور ایجاد می شود تا بتوانند‬ ‫برق خود را به کشورهای همسایه صادر کنند‪ .‬در حقیقت‪ ،‬مزیت‬ ‫گاز در صادرات برق متبلور می شود‪.‬‬ ‫€ €ص�ادرات گاز با هدف ایج�اد ارزش افزوده‪ ،‬منتهای‬ ‫ارزوی ی�ک کش�ور برخوردار از مناب�ع گازی و معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بله‪ .‬همینطور است‪ .‬در جهان برای صادرات گاز چند راه وجود‬ ‫دارد‪ .‬یک روش‪ ،‬صادرات گاز به وسیله خط لوله است‪ .‬روش دیگر‬ ‫این اس��ت که گاز را تبدیل ب��ه برق و صادر کنیم؛ در این روش‬ ‫درست است که برق صادر می شود‪ ،‬اما در حقیقت گاز را صادر‬ ‫می کنیم‪ .‬روش دیگر‪ ،‬تبدیل گاز به کاالیی جامد اس��ت‪ .‬مانند‬ ‫تولی��د الومینی��وم‪ ،‬فوالد و هر نوع فلزی ک��ه برای ذوب به برق‬ ‫نیاز دارد‪ .‬تبدیل گاز به محصوالت پتروشیمی و صادرکردن این‬ ‫محصوالت‪ ،‬روش دیگر برای صادرات گاز است‪ .‬ما همچنین گاز‬ ‫را ب��ه ک��ود اوره یا پلی اتیلن تبدیل و ان را صادر می کنیم‪ .‬اینها‬ ‫همه ظرفیت های صادراتی گاز در ایران به شمار می رود که البته‬ ‫نیازمند کار و تالش بیشتر است‪.‬‬ ‫یعنی همانطور که پتروشیمی را به سمت ظرفیت های بسیار‬ ‫باالتر برای صادرات می بریم باید تبدیل گاز به برق را هم با هدف‬ ‫ص��ادرات انجام دهیم‪ .‬در این می��ان‪ ،‬باید دعوای وزارت نفت و‬ ‫نی��رو را ح��ل کنیم و این واقعیت را بپذیریم که پول نفت با نرخ‬ ‫جهانی به وزارت نفت پرداخت شود‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر‪ ،‬ص��ادرات الومینی��وم به نوع��ی ص��ادرات‬ ‫ارزش افزوده گاز اس��ت‪ .‬هر کیلوگرم الومینیوم ‪ ۱۳.۵‬کیلووات‬ ‫ب��رق مصرف می کند‪ .‬نرخ هر کیلوگرم الومینیوم ‪ ۲.۲‬دالر بوده‬ ‫و طبیعی اس��ت که با ‪۱۳.۵‬کیلووات ساعت برق مصرفی قیمت‬ ‫ان برای تحویل به نیروگاه باید واقعی باشد‪.‬‬ ‫€ €ش�ما در الومینیوم جنوب این امادگی را دارید که‬ ‫به نرخ جهانی گاز و برق را خریداری کنید؟‬ ‫بل��ه این امادگی را داریم‪ .‬صنع��ت باید قیمت برق خود را به‬ ‫نرخ واقعی خریداری کند‪ .‬البته باز هم این نرخ واقعی نیس��ت و‬ ‫از نرخ جهانی ارزان تر است‪ .‬نرخ واقعی گاز بیش از دو برابر رقم‬ ‫فعلی اس��ت؛ بنابراین این رقم را باید به نیروگاه ها بدهند و انها‬ ‫به نرخ واقعی به ما برق را بفروشند‪.‬‬ ‫€ €همه صنایع فلزی مدعی هس�تند ک�ه یارانه انرژی‬ ‫نمی گیرند و باز هم درخواس�ت حمایت بیشتر دولت را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ما هم می گوییم اگر دولت انرژی را ارزان تر عرضه کند‪ ،‬ایرادی‬ ‫ندارد‪ ،‬اما چقدر ارزان تر بدهد؟ در حال حاضر‪ ،‬یارانه هایی که به‬ ‫انرژی می دهند‪ ،‬غیرقابل قبول است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬متانول با‬ ‫‪ ۲۵۰‬دالر در هر تن‪ ،‬ش��اید ‪ ۲۰۰‬دالر س��ود می دهد یعنی باید‬ ‫هم ه ‪ ۲۰۰‬دالر را سود فرض کنیم؟ اینکه سود نیست‪ ،‬این نرخ‬ ‫گازی است که دارند رایگان عرضه می کنند‪ .‬باید بخشی از این‬ ‫س��ود به دولت برگردد و نرخ جدی��دی برای گازی بگذاریم که‬ ‫در قالب محصوالت پتروش��یمی‪ ،‬فلزات ‪ ،‬برق و‪ ...‬تبدیل و صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1459‬‬ ‫پیاپی ‪2777‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در کارگاه تخصصی اقدامات بومی سازی سیمکس‪ ۲۰۲۰‬سیرجان مطرح شد‬ ‫گل گهر به دنبال تکمیل زنجیره بومی سازی‬ ‫‹ ‹دستیابی به فناوری‬ ‫مدیر مهندسی معکوس و بومی سازی‬ ‫شرکت س��نگ اهن گهر زمین در این‬ ‫پن��ل تخصصی‪ ،‬با اش��اره به وضعیت‬ ‫ش��رکت های معدنی قبل از تحریم ها‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬فرهنگ غالب در بخش معدن‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬تامین کاال‪ ،‬ساخت و اجرا‬ ‫( ای پی س��ی) بوده است‪ .‬در این مدل‬ ‫ش��رکت های خارجی مانور زی��ادی داده اند‪ .‬انها کارخانه هایی با‬ ‫تکنول��وژی تکراری احداث کرده و ب��رای هرکدام جداگانه پول‬ ‫دان��ش فنی و مهندس��ی می گرفتند‪ .‬در این روند ش��رکت های‬ ‫معدنی نیز با همین الگو پیش می رفتند‪.‬‬ ‫علی زهرودی‪ ،‬با اش��اره به وضعیت ش��رکت های معدنی بعد‬ ‫از تحریم ها گفت‪ :‬تحریم ها باعث ش��د این وضعیت تغییر کند‪،‬‬ ‫ش��رکت های خارجی حتی یک برگ اطالع��ات برای تعمیرات‬ ‫و قطع��ات تیراژی به م��ا ندادند‪ .‬بنابرای��ن کوچک ترین فرمول‬ ‫مهندس��ی و روش ه��ای تعمیراتی را از م��ا دریغ کردند‪ .‬از طرف‬ ‫دیگ��ر رهبر معظم انق�لاب به طراحی مبان��ی اقتصاد مقاومتی‬ ‫پرداختند که موجب ش��د توجه به توان س��اخت داخل بیش��تر‬ ‫ش��ود‪ .‬درنتیجه این روند ش��رکت های معدنی را مجاب کرد به‬ ‫س��اخت داخل رو اورده و بر توان خود متمرکز شوند‪ .‬گهرزمین‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به طورجدی بحث بومی سازی را اغاز کرد و ویژگی‬ ‫متفاوت ان ازجمله قابلیت ریسک پذیری باالی مدیران موفقیت‬ ‫را برای این مجموعه به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اهمیت توجه ب��ه بومی س��ازی اظهار کرد‪:‬‬ ‫بومی س��ازی روش و مکانیس��م دس��تیابی به فن��اوری و تولید‬ ‫محص��ول با تکی��ه بر توانمندی های نرم افزاری و س��خت افزاری‬ ‫موجود در کشور است‪ .‬این مفهوم که در ابتدا در نهادهای خاص‬ ‫کش��ور با دس��تور رهبر معظم انقالب مورد توجه قرار گفت‪ ،‬تنها‬ ‫‹ ‹بومی سازی با ساخت لوله های ضد سایش‬ ‫س��ینا ساالری‪ ،‬کارشناس بومی سازی‬ ‫شرکت گهر زمین در ادامه این کارگاه‬ ‫تخصصی اظهار کرد‪ :‬پروژه هایی که از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬در واح��د بومی س��ازی‬ ‫گهرزمی��ن انجام ش��ده اس��ت در‬ ‫حوزه های مختلف ازجمله خردایش و‬ ‫تعمیرات برای رش��د بومی سازی بوده‬ ‫است‪ .‬به دنبال ان هستیم تا برنامه های سال ‪ ۱۳۹۹‬را در راستای‬ ‫توس��عه بومی سازی و در جهت سیاست های استان کرمان پیش‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫کارش��ناس بومی سازی ش��رکت گهر زمین به پروژه های این‬ ‫ش��رکت در ح��وزه خردای��ش ( پایپینگ) اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫پروژه های ما در بخش خردایش به ‪ ۲‬دس��ته س��اخت لوله های‬ ‫ضد س��ایش و پمپ های انتقال تقسیم می شوند که شاخص ترین‬ ‫انها ساخت لوله های ض د سایش است‪.‬‬ ‫او با اشاره به مشکالتی که قبل از بومی سازی در کشور وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از معضالت مجموعه های معدنی عمر و‬ ‫عملکرد پایین لوله ها بود‪ .‬متاسفانه بعد از ‪ ۵۰‬ساعت کار لوله ها‬ ‫دچار فرس��ایش و تخریب می ش��دند‪ .‬کامپوزیت روسی‪ ،‬بهترین‬ ‫برن��د لوله هایی بود که از خارج وارد کش��ور می ش��دند و حدود‬ ‫‹ ‹بومی سازی قطعات استراتژیک‬ ‫سینا کمالی‪ ،‬کارشناس بومی سازی در‬ ‫هلدین��گ ولکان صنعت س��پاهان با‬ ‫معرفی این ش��رکت اظهار کرد‪ :‬ما در‬ ‫حوزه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری‬ ‫و فعالیت ه��ای زی��ادی داش��ته و‬ ‫توانس��ته ایم قطعات استراتژیکی را در‬ ‫زنجیره فوالد بومی سازی کنیم‪.‬‬ ‫کارشناس بومی سازی در هلدینگ ولکان صنعت سپاهان با اشاره‬ ‫به توانمندی های این هلدینگ در حوزه بومی س��ازی ادامه داد‪:‬‬ ‫برای نخس��تین بار توانس��ته ایم پمپی را که قبال س��اخت کشور‬ ‫المان بود‪ ،‬بومی س��ازی کنیم‪ .‬در خاورمیانه تنها ‪ ۴‬مورد از این‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬کارگاه تخصص��ی ب��ا عن��وان «اقدام��ات‬ ‫بومی س��ازی در کش��ور» در دومین روز از دومین نمایش��گاه و‬ ‫همایش بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی و زنجیره تامین فوالد‬ ‫(س��یمکس‪ )۲۰۲۰‬در شهرستان س��یرجان برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫کارگاه تخصصی که به همت ش��رکت س��نگ اهن گوهر زمین و‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر برگزار شد‪ ،‬کارشناسان حوزه‬ ‫بومی سازی به اظهارنظر پرداختند‪.‬‬ ‫ش��امل مهندسی معکوس نمی شود بلکه دستیابی به توانمندی‬ ‫فن��اوری و تولی��د محص��ول را نی��ز در برمی گی��رد‪ .‬زهرودی با‬ ‫اش��اره به تفاوت های میان بومی س��ازی و کپی س��ازی گفت‪ :‬در‬ ‫کپی س��ازی هرچند ممکن اس��ت قطعه ساخته شود اما فناوری‬ ‫ایجاد نمی ش��ود‪ ،‬درحالی که بومی س��ازی شامل فناوری و تولید‬ ‫محصول است‪ .‬دراین بین روش مهندسی معکوس نیز یک روش‬ ‫میان ب��ر اس��ت که ب��ا کمک ان به دنبال رس��یدن به محصول و‬ ‫فناوری هس��تیم‪ .‬مدیر مهندسی معکوس و بومی سازی شرکت‬ ‫س��نگ اهن گهر زمین تاکید کرد‪ :‬از میان روش های دس��تیابی‬ ‫ب��ه فناوری نیز روش تحقیق و توس��عه مهم تری��ن و بهترین راه‬ ‫اس��ت که ما را به طراحی محصول می رس��اند‪ .‬او با اشاره به نقش‬ ‫دانش��گاه ها و پژوهش��گاه ها در رشد بومی سازی گفت‪ :‬تحقیق و‬ ‫توس��عه به عنوان مهم ترین راه از دانش��گا ه اغاز می ش��ود‪ .‬امروز‬ ‫ترکیبی از مهندس��ین جوان کارکشته و باتجربه‪ ،‬بومی سازی را‬ ‫در گهر زمین پیش می برند‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬س��اعت کارایی داش��ت ولی با اقدامی که در داخل کش��ور‬ ‫صورت گرفت توانس��تیم در مجتمع بنی هاش��م دورود لوله های‬ ‫ضد سایش��ی را بس��ازیم که حدود ‪ ۲۰۰۰‬س��اعت یعنی ‪ ۴‬برابر‬ ‫خارجی کار کند‪ .‬او همچنین تاکید کرد‪ :‬با طراحی مهندس��ین‬ ‫داخل��ی عملک��رد و طول عمر پمپ های انتق��ال تا حدود ‪ ۴‬برابر‬ ‫افزای��ش پی��دا کرد‪ ،‬ضمن اینک��ه میزان هزینه ها نیز به ش��دت‬ ‫کاهش یافت‪ .‬س��االری با اش��اره به تجهی��زات حوزه خردایش‬ ‫گفت‪ :‬دو تجهیز اساس��ی در خطوط کنس��انتره ایجادش��ده که‬ ‫ش��امل اسیاب غلتکی و گلوله ای اس��ت‪ .‬پروژه ای را از سال ‪۹۵‬‬ ‫یعنی از بدو تاس��یس بومی س��ازی گهر زمین اغاز کردیم که در‬ ‫‪ ۴‬فاز ازجمله ساخت قطعات‪ ،‬تایر‪ ،‬سیستم یاتاقان بندی تعریف‬ ‫ش��د‪ .‬میزان کارهای مهندس��ی این پروژه ح��دود ‪ ۲۰‬هزار نفر‬ ‫س��اعت در یکی از واحدها و میزان جلوگیری از خروج ارز برای‬ ‫س��اخت یک مجموعه حدود ‪ ۲‬میلیون یورو در س��طح ش��رکت‬ ‫و ‪ ۲۰‬میلی��ون ی��ورو در س��طح ملی بوده اس��ت‪ .‬او همچنین با‬ ‫اش��اره به پ��روژه دیگر مجموعه گهرزمین در خصوص س��اخت‬ ‫پوسته بال میل گفت‪ :‬این پروژه در سه فاز طراحی‪ ،‬تولید داخل‬ ‫ورق های فوالدی و س��اخت پوسته توسعه پیدا کرد‪ .‬تمامی این‬ ‫فازها توسط مهندسین داخلی انجام شده است‪ .‬هرچند به دلیل‬ ‫وجود تحریم ها امکان تامین ورق های فوالدی از خارج از کشور‬ ‫نبود اما با مش��ارکت پیمانکاران داخلی توانستیم انها را بسازیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬درحال حاضر کار س��اخت پوسته رو به اتمام است و‬ ‫تا س��ال اینده برای نخس��تین بار در کشور شاهد ساخت و اتمام‬ ‫پوسته بال میل با ابعاد ‪ 5. 5‬متر قطر و ‪ ۱۲‬متر طول خواهیم بود‪.‬‬ ‫سینا ساالری‪ :‬کامپوزیت روسی‪ ،‬بهترین برند لوله هایی بود که از خارج‬ ‫وارد می شد و حدود ‪ ۵۰۰‬ساعت کارایی داشت اما با مهندسی معکوس‬ ‫توانستیم لوله های ضد سایشی بسازیم که ‪ ۴‬برابر نمونه خارجی کارایی‬ ‫دارد‬ ‫پمپ ه��ا وج��ود دارد و ما نیز در واحد تحقیق و توس��عه به نتایج‬ ‫مطلوبی رس��یده ایم‪ .‬توانسته ایم قطعات نرمال را به شکل کامل‬ ‫بومی س��ازی کرده و به صورت داخل��ی تولید کنیم‪ .‬همچنان در‬ ‫مجموع��ه گل گهر مطالعاتی را انجام می دهیم تا بتوانیم زنجیره‬ ‫بومی س��ازی را کامل کنیم‪ .‬کمالی با اش��اره به مش��کالت س��ر‬ ‫راه تولید در ش��رایط تحریم گفت‪ :‬یکی از ش��اخصه های اصلی‬ ‫پیش��رفت و توس��عه پایدار در هر کش��وری تولید ناخالص ملی‬ ‫است‪ ،‬در این روند نباید بگذاریم ارز از کشور خارج شود‪ .‬ما باید‬ ‫ت�لاش کنیم بارونق صادرات ارز را وارد و از خروج ان جلوگیری‬ ‫کنیم‪ .‬دراین بین یکی از رسالت های شرکت ولکان صنعت ورود‬ ‫ارز به کش��ور اس��ت و تا جایی که بتواند س��عی کرده بر این مهم‬ ‫پافشاری کند‪.‬‬ ‫کارش��ناس بومی سازی در هلدینگ ولکان صنعت سپاهان در‬ ‫پایان با اشاره به مشکالت موجود در حوزه تولید و خود تحریمی ها‬ ‫گفت‪ :‬این مسئله ان قدر فشار بر تولیدکننده را افزایش داده که‬ ‫کار را ناممکن و دش��وار س��اخته اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫تولیدکننده ها به حمایت های ضمنی و عملی نیاز دارند تا بتوانند‬ ‫به کار خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیرجان نیازمند محل دائمی برای نمایشگاه‬ ‫عبداهلل نجیب‪ ،‬فعال نمایشگاهی نیز درباره اهمیت توسعه فوالد‬ ‫س��خن گفت و اظهار کرد‪ :‬توس��عه فوالد اثر عمده ای بر اقتصاد‬ ‫خواهد داش��ت که شامل تامین ارز کش��ور و افزایش درامدهای‬ ‫عمومی و اشتغال در شهرستان سیرجان و استان کرمان است‪.‬‬ ‫اش��تغال غیرمستقیم و توسعه صنایع‬ ‫پایین دس��تی ازجمله دس��تاوردها در‬ ‫توس��عه ف��والد اس��ت‪ .‬ای��ن فع��ال‬ ‫نمایش��گاهی ب��ا اش��اره ب��ه اهمیت‬ ‫برگزاری نمایشگاه در سیرجان گفت‪:‬‬ ‫سیمکس ‪ ۲۰۲۰‬فرصت حضور را برای‬ ‫تمام صنایع فوالدی اس��تان کرمان و‬ ‫س��یرجان فراهم کرده است‪ .‬برگزاری این نمایشگاه در سیرجان‬ ‫موجب پویندگی صنایع و برایند ان امضای قراردادهای اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬نجی��ب با اش��اره به اینکه نمایش��گاه س��یمکس به نحو‬ ‫شایسته ای برگزارشده است‪ ،‬از برگزاری ان در فضای دانشگاه ازاد‬ ‫انتقاد و بیان کرد‪ :‬به عنوان برگزار کننده ‪ ۱۳‬س��اله نمایشگاه های‬ ‫تخصصی باور دارم این نمایش��گاه به نحو مناس��بی برگزار شد اما‬ ‫تامین محل نمایش��گاه بین المللی برای س��یرجان الزامی است‪.‬‬ ‫بخش خصوصی برای س��اخت نمایشگاه بین المللی اظهار عالقه‬ ‫کرده است و امیدوارم در اینده به جای اینکه نمایشگاه در فضای‬ ‫دانشگاه برگزار شود یک محل دائمی برای ان فراهم شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1459‬‬ ‫پیاپی ‪2777‬‬ ‫در کنار تسهیل صدور‬ ‫مجوزها به بیمه‬ ‫مسئولیت هم توجه شود‬ ‫روایتی از بازار محبوب‬ ‫‪ ۳۵‬کشور‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بررسی رفتار رسانه ملی درباره انتشار خبر افالتوکسین درگفت و گو با کارشناسان‬ ‫‹ ‹یک پرسش اساسی‬ ‫رئیس انجمن جامعه شناس��ی ایران در واکنش‬ ‫به این موضوعات اظهار کرد‪ :‬اگر فردی در جایگاه‬ ‫کارشناس و متخصص درباره مواد غذایی مصرفی‬ ‫م��ردم خبر ناس��الم بودن یک محص��ول را بدهد‪،‬‬ ‫طبیعی اس��ت که نوعی نگرانی و هراس در جامعه‬ ‫ایجاد می کند که ممکن اس��ت تبعات بسیاری را‬ ‫به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫سیدحس��ین س��راج زاده ب��ه‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫اصلی تری��ن تبع��ات ای��ن خبره��ا‪ ،‬مصرف نکردن‬ ‫محصول مورد نظر و ضرر و زیانی است که صنعت‬ ‫و اقتصاد متحمل می ش��ود یا اینکه برخی از مردم‬ ‫نیز با نگرانی مصرف می کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬این کارش��ناس ب��ا قاطعیت‬ ‫در برنامه رس��انه ملی این موض��وع را مطرح کرد‬ ‫و مج��ری برنامه ه��م هیچ پرس��ش کنجکاوانه و‬ ‫انتقادانه ای نس��بت ب��ه نظرات او مط��رح نکرد و‬ ‫بحثی در این باره نش��د که ایا موضوعی که ش��ما‬ ‫مطرح می کنید تایید ش��ده است؟ این مورد را با‬ ‫چه مستنداتی ارائه می کنید؟ اینها مواردی بود که‬ ‫مجری برنامه باید طرح سوال می کرد‪.‬‬ ‫سراج زاده تاکید کرد‪ :‬حداقل اینکه باید با مراجع‬ ‫ذی ربط دیگ��ر مصاحبه و دیدگاه کارشناس��ان و‬ ‫پیشنهادهایی‬ ‫برای حفظ‬ ‫امنیت غذایی‬ ‫حاشیه امن برای غیرحرفه ای ها‬ ‫همدستی با جنگ هیبریدی امریکا‬ ‫علی علی�زاده – تحلیلگر مس�ائل‬ ‫سیاس�ی‪ :‬فرض کنید صادرات محصول‬ ‫«الف» س��االنه ی��ک میلی��ارد دالر برای‬ ‫ای��ران ارزاوری دارد‪ .‬ف��رض کنید تولید‬ ‫«ال��ف» ‪120‬ه��زار ش��غل مس��تقیم و‬ ‫‪240‬هزار ش��غل غیرمستقیم ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ایا صنع��ت «الف» یک��ی از نقاط‬ ‫حساس امنیتی‪-‬استراتژیک ایران محسوب نمی شود؟‬ ‫ای��ا امریکا اگر بتواند‪ ،‬به صنع��ت تولید «الف» حمله‬ ‫نمی کند؟ چش��م هایتان را ببندی��د و یک لحظه فکر‬ ‫کنی��د اگ��ر امریکا موفق ش��ود صنعت «ال��ف» را به‬ ‫تعطیلی بکش��اند چه می شود؟ فکر کنید بیکار کردن‬ ‫چند ‪100‬هزار نفردر داخل و قطع درامد یک میلیارد‬ ‫دالر از واردات چ��ه ضربه مهلکی به ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫چش��م هایتان را باز کنید‪ .‬داخلی ه��ا این کار را برای‬ ‫امریکا کرده اند! جای «الف» بگذارید شیر و لبنیات و‬ ‫بپرسید چرا شبکه سه انگار عامدانه سعی در تعطیلی‬ ‫و ناب��ودی صنعت لبنی��ات انهم ب��ا «اطالعات تایید‬ ‫نشده» داشته است؟ اطالعاتی که حاال چند روز است‬ ‫تکذیب می ش��ود اما مردم تکذیبش را باور نمی کنند‪.‬‬ ‫صاحبنظران دیگر این حوزه نیز منتش��ر می ش��د‬ ‫اما بسیار راحت اقدام به پخش چنین خبر مهمی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫دانش��یار جامعه شناس��ی دانش��گاه خوارزمی با‬ ‫بیان اینکه برخوردی که صدا و س��یما و مجموعه‬ ‫برنامه داش��تند غیرحرفه ای بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نظام‬ ‫رس��انه ای حرفه ای چه صدا و س��یما باشد که در‬ ‫جامعه ایران پربیننده ترین اس��ت و چه روزنامه و‬ ‫دیگر رسانه ها باید همه جوانب را در نظر بگیرند و‬ ‫فقط یک سویه عمل نکنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬از صدا و س��یما انتظار می رفت در‬ ‫این موردی که می توانست تشویش اذهان عمومی‬ ‫را به دنبال داشته باشد و هراس برای مردم ایجاد‬ ‫کند‪ ،‬حرفه ای برخورد کند‪.‬‬ ‫اقتض��ای کار حرفه ای ای��ن بود که دیدگاه های‬ ‫دیگ��ر هم چه در همان برنامه و چه در برنامه های‬ ‫اتی بررسی می شد‪ .‬دیدیم که افراد صاحب نام در‬ ‫حوزه سم شناسی و تغذیه حرف های ان کارشناس‬ ‫را بی اساس دانستند و تایید نکردند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن جامعه شناس��ی ایران ب��ا تاکید‬ ‫براینکه صدا و س��یما باید این رویه را اصالح کند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هم اعتماد عمومی اصالح می ش��ود و‬ ‫هم نگرانی مردم را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫اینکه مش��خص ش��ود چنین خبری بی اعتبار‬ ‫بوده و فرد کارش��ناس نی��ز از وجاهت علمی الزم‬ ‫برخ��وردار نبوده اس��ت باعث ب��ی اعتمادی مردم‬ ‫صداوسیما نمی داند در کل زنجیره تولید‬ ‫لبنی��ات ‪2‬میلی��ون نفر مش��غول کارند؟‬ ‫صداس��یما نمی دان��د صنع��ت لبنیات در‬ ‫جنگ هیبریدی در حد پایگاه های نظامی‬ ‫اهمیت دارد؟ نمی داند در عراق دش��منان‬ ‫ای��ران کارخان��ه «کاله» را ات��ش زدند و‬ ‫بیلبوردهایش را پایین کشاندند؟ و بعد از‬ ‫عراق حاال مجری ایرانی شبکه سه مردم را دعوت به‬ ‫خودتحریمی و ورشکس��ت و نابود کردن صنایع ملی‬ ‫لبنی��ات می کند‪ .‬چرا مجری و مهم��ان اینقدر با هم‬ ‫هماهن��گ و هم صدایند؟ ایا پروژه ای درکار بوده؟ به‬ ‫چه حقی درباره مس��ئله ای چنین حساس مهمانی از‬ ‫وزارت بهداش��ت یا صنایع لبنیات دعوت نش��ده؟ یا‬ ‫حت��ی با یک تلف��ن یک دقیقه ای حق دف��اع به انها‬ ‫داده نشده؟ کار رس��انه ایجاد پلتفرمی دوطرفه برای‬ ‫ش��فافیت اس��ت نه «زدن» و ترور یکطرفه‪ .‬نمی توان‬ ‫یک صنعت را یک طرفه در سیما محاکمه و نابود کرد‪.‬‬ ‫صنایع��ی که ارز صادرات��ی اش باید خرج دارو و غذا و‬ ‫موشک و دفاع همین کشور شود‪ .‬نمی دانید ‪2‬میلیون‬ ‫کارگر بیکار یعنی چه؟‬ ‫به صدا و سیما می ش��ود‪ .‬هرچند به نظر می رسد‬ ‫این س��ازمان در بس��یاری از بخش ها مانند اخبار‬ ‫سیاس��ی اجتماعی خیلی اهمیتی به این موضوع‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫اما حداقل در این موضوع ها که جنبه سیاسی‪-‬‬ ‫ایدئولوژی��ک نداش��ت‪ ،‬می توانس��ت حرفه ای ت��ر‬ ‫برخورد کند تا بی اعتمادی شکل نگیرد‪.‬‬ ‫س��راج زاده در پایان به نکته مهم و جالبی اشاره‬ ‫می کن��د و می گوید‪ :‬پرسش��ی ک��ه در این میان‬ ‫مطرح بود این است که ایا این اتفاق ناشی از رفتار‬ ‫غیرحرف��ه ای تولیدکنندگان یک برنامه تلویزیونی‬ ‫بوده اس��ت یا اینکه هدف بزرگ ت��ری را به دنبال‬ ‫داش��ت و ان هم انحراف اذهان عمومی از مسائل‬ ‫حاد جامعه بود‪.‬‬ ‫من اطالع��ی از این موضوع ن��دارم و نمی توانم‬ ‫داوری داشته باشم اما به هر حال از این دو حالت‬ ‫خارج نیس��ت‪ .‬یا اینکه تهیه کنن��دگان ان برنامه‬ ‫س��طح تربیت و مهارتی حرف��ه ای ضعیفی دارند‬ ‫که چنین خبری را نس��نجیده وارد افکار عمومی‬ ‫کردند که این ضعف بزرگی برای صدا و سیماست‬ ‫یا اینکه با منظور و هدف بزرگ تری بوده اس��ت؟‬ ‫به هرحال هرکدام از این دو باشد اعتماد به صدا و‬ ‫سیما را تا حد بسیاری کاهش داده است‬ ‫‹ ‹خدشه به اعتماد عمومی‬ ‫جواد نجم الدین کارشناس رسانه و تهیه کننده‬ ‫کهنه کار تلویزیون نیز در این باره گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫چندی پیش رفتار کارنابلد و غیرتخصصی و دور از‬ ‫حرفه ای گری را در برنامه تلویزیونی ش��اهد بودیم‬ ‫که اعتماد عمومی را نیز خدشه دار کرده است‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد ‪ :‬از شبکه‪،‬‬ ‫مجری برنامه و گروه تهیه کننده انتظار نمی رود در‬ ‫هر زمینه تخصص داش��ته باشد چرا که به عنوان‬ ‫نمونه در هم��ان برنامه موضوعات مختلفی اعم از‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬پزش��کی و ‪ ...‬مطرح می شود‪،‬‬ ‫اما انتظار داریم منابع اصلی هر زمینه را بشناسند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس رس��انه ب��ا تاکی��د براینکه باید‬ ‫‪3‬پرس��ش س��اده و اصول��ی از کارش��ناس برنامه‬ ‫پرسیده می ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مجری برنامه باید از‬ ‫اقای کارش��ناس می پرس��ید ایا به منبع و مرجع‬ ‫مشخص رجوع کرده اید؟ مانند سازمان غذا و دارو‪،‬‬ ‫استاندارد‪ ،‬دامپزشکی و ‪...‬‬ ‫نجم الدی��ن گفت‪ :‬دوم اینکه ای��ا این یافته های‬ ‫خ��ود را ب��ه س��ازمان های مرتبط عرض��ه کردید‬ ‫و اعتنای��ی نکردن��د؟ اگر اینطور اس��ت به عنوان‬ ‫پناهجوی��ی به رس��انه مل��ی امده ای��د و چون در‬ ‫راس��تای ب��ی اعتنایی مس��ئوالن ای��ن اتفاق رخ‬ ‫داده‪ ،‬م��ا هم اطالع رس��انی می کنیم‪ .‬چرا مجری‬ ‫این س��وال ها را نپرس��ید؟ اصال فرض را بر صحت‬ ‫گفته های کارش��ناس بگذاریم چ��را نباید این راه‬ ‫طی شده باشد؟‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬در این میان وظیفه رس��انه نادیده‬ ‫گرفته ش��د و بای��د گفت در بس��یاری از برنامه ها‬ ‫مجریان صدا و س��یما کارنابلدی از سر تا پایشان‬ ‫می بارد‪.‬‬ ‫نجم الدی��ن افزود‪ :‬پرس��ش س��وم نی��ز درباره‬ ‫اس��تقالل تحقیق بود که باید از کارشناس برنامه‬ ‫پرس��یده می ش��د؛ ایا نتیج��ه این دس��تاورد در‬ ‫ازمایشگاه های مستقل خودتان انجام شده یا خیر‬ ‫و جزئیات را جویا می شدیم‪ .‬ضمن اینکه این امار‬ ‫مربوط به ازمایش کدام مرحله تولید است؟ ‬ ‫او با تاکید براینکه جمالت بس��یار مضحکی در‬ ‫این برنامه مطرح شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مجری حتی اسم‬ ‫سم افالتوکسین را به درستی تلفظ نکرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس رسانه با اش��اره به اینکه اعتماد‬ ‫عمومی به رس��انه در این موارد اس��یب می بیند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬زمان��ی این اتفاق ه��ا رخ می دهد که‬ ‫رس��انه مس��تقل نداریم‪ .‬ما متاس��فانه از نداشتن‬ ‫رس��انه مس��تقل رنج می بریم و این تا حدودی در‬ ‫روزنامه ها نیز مشهود است‪.‬‬ ‫نجم الدی��ن تصریح ک��رد‪ :‬ما بی��ش از ‪10‬کانال‬ ‫تلویزیون��ی داری��م درحالی که هیچ کش��وری در‬ ‫جه��ان را نمی یابی��د که ب��ه این ح��د کانال های‬ ‫‪24‬ساعته دولتی داش��ته باشد‪ .‬من به عنوان یک‬ ‫متخصص رس��انه به جرات می گویم هیچ کشوری‬ ‫حتی کش��ورهای سوسیالیس��تی و یک سویه ای‬ ‫نداریم و نهایت دو کانال انها دولتی اس��ت‪ .‬حتی‬ ‫کش��ورهایی که عقب ت��ر از ما هس��تند نیز مانند‬ ‫س��وریه‪ ،‬عراق و افغانس��تان کانال ه��ای متعددی‬ ‫دارند که فقط یکی از انها دولتی است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در این نوع انحصار رس��انه و با این‬ ‫تعداد کانال‪ ،‬طبیعی اس��ت از مجریانی اس��تفاده‬ ‫ ش��ود که تخص��ص ندارن��د‪ ،‬کارنابلد هس��تند و‬ ‫مح��ک نمی خورند‪ .‬این افراد حاش��یه امنی دارند‬ ‫که گاف هایشان به راحتی پوشش داده می شود و‬ ‫در نتیجه همه اینها زمینه بروز چنین اش��تباهاتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر رسانه مستقل قرار بود محک بخورد و مورد‬ ‫ارزیابی قرار گیرد‪ ،‬شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس رس��انه همچنین با اش��اره به‬ ‫ضرب��ه ای که اقتص��اد مل��ی از ای��ن اتفاق ها می‬ ‫خورد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬جایی خوان��دم که اگر قدرت‬ ‫ تحریم کننده امریکا تصمیم داشت درباره صادرات‬ ‫لبنی��ات م��ا که ع��دد قاب��ل توجهی ه��م دارد‪،‬‬ ‫اقدامی کند کارامدتر از این کارش��ناس و مجری‬ ‫نمی توانست به ان ضربه بزند‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدحسین سراج زاده‬ ‫جواد نجم الدین‬ ‫حمایت از تولید با تامین ارز مورد نیاز واردات اقالم اساسی‬ ‫دبی��ر اتحادیه واردکنن��دگان نهاده های دام و‬ ‫طیور ایران گفت‪ :‬افزای��ش ظرفیت تولید‪ ،‬حفظ‬ ‫مش��اغل موجود و تالش برای ایجاد فرصت های‬ ‫ش��غلی جدید و تنظیم بازار شب عید با تامین ارز‬ ‫مورد نی��از برای ترخیص م��واد اولیه بخش های‬ ‫گوناگ��ون تولی��د که در گمرکات رس��وب کرده‪،‬‬ ‫محقق می ش��ود‪ .‬ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی‬ ‫اتحادی��ه واردکنن��دگان نهاده ه��ای دام و طیور‬ ‫ایران(اون��دا)‪ ،‬کورش س��یامک اظهارکرد‪ :‬بدون‬ ‫تردی��د در روزه��ای پایانی س��ال‪ ،‬تنظی��م بازار‬ ‫موضوع بس��یار حائز اهمیتی در راس��تای حفظ‬ ‫مناف��ع مصرف کنندگان اس��ت که ب��رای تحقق‬ ‫این ام��ر نیازمند ایج��اد رونق بیش��تر در بخش‬ ‫تولید هس��تیم‪ ،‬زیرا افزایش ظرفیت تولید منجر‬ ‫ب��ه کاهش هزینه ها و در نهای��ت ثبات قیمتی در‬ ‫بازار می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬تنظیم ب��ازار کاالهای‬ ‫اساس��ی از جمله مواد پروتئین��ی نیازمند تامین‬ ‫نهاده های دامی به واس��طه واردکنندگان اس��ت‬ ‫که در ش��رایط س��خت تحریمی الفبای تولید را‬ ‫برای تولیدکنندگان این محصوالت فراهم کنند‪.‬‬ ‫به منظور حمایت از تولیدکنندگان و تداوم رونق‬ ‫تولید الزم اس��ت ت��ا نهاده های دام��ی مورد نیاز‬ ‫صنایع پروتئینی کش��ور با تامی��ن ارز مورد نیاز‬ ‫از س��وی بانک مرکزی وارد کش��ور شده و بدین‬ ‫ترتیب روند ترخیص کاالهای رس��وبی از گمرک‬ ‫و تخلیه بارکشتی ها و واردات جدید تسریع شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تسریع فرایند تامین ارز مورد نیاز‬ ‫واردکنندگان می تواند منافع تولیدکنندگان را با‬ ‫حفظ ظرفیت تولید و منافع مصرف کنندگان را با‬ ‫تنظیم بازار تامین کند‪.‬‬ ‫سپیده اربابی بیدگلی‬ ‫داروساز و متخصص سم شناسی‬ ‫چند روزی از پخش برنامه تلویزیونی درباره وجود افالتوکسین‬ ‫در ش��یر گذش��ته‪ ،‬اما همچن��ان دغدغه هایی در این ب��اره وجود‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه هر حال‪ ،‬تص��ور می کنم پخش این گون��ه گزارش ها چه‬ ‫در راس��تای تبلی��غ و چه برای تکذیب‪ ،‬باید ب��ا پایبندی به اهداف‬ ‫متعالی انسان دوس��تانه و بدون چشمداش��ت سیاسی یا تجاری و‬ ‫فقط در راس��تای ارتقای س�لامت جامعه انجام شود‪ ،‬قاعدتا توقع‬ ‫داریم کس��ی که درباره موضوعی تخصصی شروع به نشر اطالعات‬ ‫می کند‪ ،‬ش��واهد علمی محکم و قاب��ل اعتمادی مبنی بر کیفیت و‬ ‫کمیت الودگی ش��یرهای بازار کشور نس��بت به سم افالتوکسین‬ ‫در دس��ت داش��ته و از تخصص و دانش عمیق در حوزه گرداوری و‬ ‫تحلیل اطالعات برخوردار باشد‪ .‬ضمن اینکه به فرض برخورداری‬ ‫از ش��واهد مکفی دال بر نبود نظارت بر صنایع شیر کشور که بسیار‬ ‫بعید به نظر می رس��د‪ ،‬همه صنعتگران اخ�لاق حرفه ای را به طور‬ ‫یکجا زیر پا گذاشته یا برعکس همه شبیه هم اخالقی و علمی رفتار‬ ‫کرده باش��ند! باید موضوع در درجه نخست از طریق اتمام حجت و‬ ‫دادن هش��دارهای الزم به مقام های مس��ئول و پاسخگو در وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬س��ازمان دامپزشکی کشور‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬س��ازمان حفاظت محیط زیست و سایر‬ ‫نهاد های نظارتی انجام شود‪.‬‬ ‫اش��اعه این گون��ه اطالعات‪ ،‬به جز ایجاد رعب و وحش��ت‪ ،‬حس‬ ‫ناامنی نسبت به ساده ترین و معمول ترین ماده غذایی برای کودکان‬ ‫تا سالمندان‪ ،‬واردن کردن ضربه به بدنه صنایع تولید کننده شیر و‬ ‫لبنیات و ایجاد ش��هرت کاذب برای مصاحبه کننده با ذکر تخصص‬ ‫دروغین فوق دکترای سم شناسی!!! نتیجه ای در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫م��ردم ما ب��ه اندازه کاف��ی در فضای مج��ازی در معرض اطالعات‬ ‫کارشناسی نشده و سطحی درباره سموم و االینده ها یا توصیه های‬ ‫بی پایه و اس��اس هس��تند‪ .‬من واقعا به عنوان یک متخصص حوزه‬ ‫سم شناسی با فعالیت اکادمیک و اجرایی در زمینه ارزیابی ریسک‬ ‫محصوالت حوزه سالمت توقع دارم‪ ،‬انچه از صدا و سیما می شنویم‬ ‫در درجه نخس��ت مبتنی بر ش��واهد درس��ت و دقیق علمی باشد‪.‬‬ ‫هرچند در این س��ال ها بارها و بارها شاهد تبلیغات بی پایه و اساس‬ ‫درباره محصوالت حوزه س�لامت یا اش��اعه گزارش های بی پایه و‬ ‫اساس درباره نبود اعتماد به محصوالت ازسوی رسانه ملی بودیم و‬ ‫متاس��فانه هیچ یک از این دو بخش صادقانه و به دور از منافع مالی‬ ‫برای اشاعه دهنده اخبار نبوده است و این موضوع افراد متخصص‪،‬‬ ‫اگاه و درس��تکار را رفته رفته چه به عن��وان مخاطب عمومی و چه‬ ‫به عنوان همکار و مصاحبه ش��ونده از رس��انه ملی دورتر و عرصه را‬ ‫برای افراد حقه باز و سودجو بازتر کرده است‪.‬‬ ‫افالتوکس��ین سمی اس��ت با منش��ا طبیعی که بیشتر به دلیل‬ ‫فعالیت دوس��ویه و گوناگ��ون از قارچ ها در مکان ه��ای نگهداری‬ ‫محصوالت کش��اورزی به دلیل شرایط نامساعد(دما و رطوبت زیاد‬ ‫و غیرمج��از) تولی��د و باعث الودگی و غیرقابل مصرف ش��دن این‬ ‫محصوالت می ش��ود‪ .‬تغذیه انس��ان و دام از این مواد غذایی الوده‬ ‫باعث ترشح افالتوکسین در شیر شده و به دنبال ان می تواند حتی‬ ‫ش��یرمادر یا ش��یرهای خوراکی و لبنیات حاصل از انه��ا را الوده‬ ‫کند‪ .‬نکته اینجاس��ت که تاثیر و پیامد مصرف م��واد غذایی الوده‬ ‫به افالتوکس��ین‪ ،‬بلندمدت اس��ت و معموال سمیت انی و مواردی‬ ‫از بستری ش��دن و اختالالت کلینیکی مستلزم درمان را به همراه‬ ‫ن��دارد‪ ،‬اما به عنوان یک ماده س��رطان زای قطع��ی می تواند باعث‬ ‫افزایش ریس��ک ابتال به س��رطان کبد و دیگر س��رطان ها ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین میزان اس��تعداد ابتالی افراد گوناگون در س��طح جامعه‬ ‫درباره ابتال به این نوع س��رطان فقط متاثر از میزان رویارویی با سم‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه فاکتور های فردی و محیطی بی شمار دیگری هم در‬ ‫این زمینه نقش دارند‪.‬‬ ‫مشکل الودگی لبنیات و سایر محصوالت غذایی به افالتوکسین‬ ‫( برنج‪ ،‬گندم‪ ،‬ذرت‪ ،‬غالت و حبوبات و‪ )...‬معضلی اس��ت جهانی که‬ ‫می توان��د س��االنه باعث غیرقابل مصرف و ه��در رفتن بیش از یک‬ ‫چهارم جیره غذایی مردم ش��ود‪ .‬متاس��فانه به دلیل شرایط الوده‬ ‫امکان رس��اندن این س��م در محصوالت غذایی به عدد صفرمطلق‬ ‫تقریبا غیرممکن است اما برای میزان مجازش در انواع محصوالت‬ ‫غذایی محدوده ایمن یا مجاز تعریف شده و بر مبنای همین اندازه‬ ‫مجاز اس��ت که در صورت تطابق نداش��تن محص��والت غذایی با‬ ‫حد مج��از‪ ،‬اجازه توزیع و مصرف ان در س��طح جامعه نباید صادر‬ ‫ش��ود و مواد غذایی الوده باید معدوم ش��وند؛ اما ادعای ایمن بودن‬ ‫محصوالت غذایی به این س��م و دیگر س��موم خطرناک مس��تلزم‬ ‫پایش های مستمر و بچ به بچ محصوالت و دسترسی به سیستم های‬ ‫نظارتی جدی اس��ت و فقط به اتکای یک گزارش مقطعی نمی توان‬ ‫درباره ایمن بودن محصوالت‪ ،‬قضاوتی صادقانه داشت‪.‬‬ ‫و اما در پایان پیشنهادهایی نیز برای مسئوالن دارم‪:‬‬ ‫حمایت از مراکز و ازمایش��گاه هایی که بتوانن��د درباره ارزیابی‬ ‫ریس��ک محصوالت غذایی دغدغه مند و مسئولیت پذیر و داوطلب‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از مدی��ران تصمیم گیرنده و کارشناس��انی که بدون‬ ‫تعارض منافع فقط دغدغه مند سالمت مردم باشند‪.‬‬ ‫توسعه شبکه های پایش و نظارت بر ایمنی محصوالت با تکیه بر‬ ‫دانش روز جهان و اس��تفاده بهتر از دانش اموختگان و متخصصان‬ ‫حوزه های مرتبط‪.‬‬ ‫تعریف ارزش های اکادمیک برمبنای خدمت به سالمت جامعه‬ ‫نه انتشار و اکتفا به مقاله!‬ ‫توس��عه و حمایت از راه اندازی برنامه های اموزشی عام المنفعه‬ ‫ازسوی متخصصان برای سطوح گوناگون جامعه‬ ‫ارزیاب��ی صالحی��ت اف��راد پیش از دع��وت از ایش��ان به عنوان‬ ‫متخصص برای حضور در شبکه های اجتماعی و اجتناب از تبدیل‬ ‫دغدغه ها سالمت مواد غذایی به نمایش سیاسی!‬ ‫یادداشت‬ ‫چندی پیش ش��اهد رفتار غیرحرفه ای رس��انه‬ ‫ملی در انتش��ار موضوع مهم و استراتژیک جامعه‬ ‫(وجود افالتوکس��ین در شیر) بودیم که متاسفانه‬ ‫به نگرانی مردم دامن زد و منجر به کاهش شدید‬ ‫فروش لبنیات در پس زدن ش��یر از س��وی مردم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مردم��ی که س��رانه مصرف اندک��ی در مصرف‬ ‫لبنی��ات دارن��د و ح��اال ب��ا خب��ری ک��ه یکی از‬ ‫برنامه های سیما منتش��ر کرد‪ ،‬سرانه مصرف افت‬ ‫بیشتری پیدا کرد‪ .‬خبر به قدری ساده و به راحتی‬ ‫عنوان شد که حتی مورد پرسش مجری برنامه هم‬ ‫قرار نگرفت و به راحتی این حرف را پذیرفتند و به‬ ‫جو روانی بیشتر ان هم دامن زده شد‪.‬‬ ‫این رفتار به ق��دری غیرحرفه ای بود که برخی‬ ‫فک��ر می کنند ای��ن اتفاق ب��رای انح��راف اذهان‬ ‫عمومی برنامه ریزی ش��ده بود وگرنه مگر می شود‬ ‫یک رسانه پرمخاطب به این اسانی و بی پایه دست‬ ‫بگ��ذارد روی محصول اس��تراتژیک مصرفی مردم‬ ‫به ویژه کودکان و سالمندان؟‬ ‫به هرحال رس��انه رس��الت خاصی دارد که باید‬ ‫براس��اس ان حرکت کند و ب��دون منبع و مرجع‬ ‫مشخص دس��ت به انتشار مطالب کذب نکند‪ .‬این‬ ‫توق��ع زیادی از یک رس��انه ان هم رس��انه ملی و‬ ‫پرمخاط��ب کش��ور یعنی س��ازمان صدا و س��یما‬ ‫نیس��ت‪ .‬البت��ه این اولی��ن باری نب��ود که چنین‬ ‫اخباری در برنامه های صدا و سیما پخش می شود‬ ‫و ب��ه نگرانی مردم دامن می زن��د‪ .‬اخباری که جز‬ ‫اطالعات اشتباه هیچ نیست‪.‬‬ ‫نکته بعدی اینکه کارشناس��ان صدا و سیما باید‬ ‫به موضوع مورد بحث مش��رف و نگاه کالن به ان‬ ‫داشته باشند و بدانند که درباره چه موضوعی باید‬ ‫بحث بش��ود یا نشود‪ .‬در واقع همانطور که باید به‬ ‫حجاب و موس��یقی و ترانه و موارد مش��ابه اشراف‬ ‫کامل و حساسیت داشته باشند؛ به این موضوعات‬ ‫که امنیت روانی جامع��ه را به خطر می اندازد هم‬ ‫باید حساس باشند تا هر حرفی به راحتی در انتن‬ ‫زنده برنامه تلویزیونی مطرح نشود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که کشور در شرایط جنگ‬ ‫اقتصادی به سر می برد و بزرگ ترین حربه اقتصاد‬ ‫این است که در این شرایط صنعت نیمه جان کشور‬ ‫را هم از بین ببریم‪ .‬گویی صدا و س��یما حاش��یه‬ ‫امن��ی برای خ��ود ایجاد کرده اس��ت که بی هیچ‬ ‫بازخواست و پاس��خگویی به اقدامات غیرحرفه ای‬ ‫خود ادامه می دهد و هستند کسانی که گاف های‬ ‫عجیب و غریب مجریان را پوش��ش دهند و نگران‬ ‫اعتماد از دست رفته مردم هم نیستند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ثبات در بازار ارز‬ ‫چگونه؟‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1459‬‬ ‫پیاپی ‪2777‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫پایان تخلفات‬ ‫با فرایند جدید‬ ‫صدور کارت بازرگانی‬ ‫به گفته س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز‪ ،‬در فراین��د جدی��د ص��دور کارت‬ ‫بازرگانی ب��ا س��امانه اعتبارس��نجی‪ ،‬تاثیر و‬ ‫تس��ریع را در روند کار ش��اهد خواهیم بود و‬ ‫استعالمات شفاف سازی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫دهقانی نیا در برنامه تیتر امش��ب شبکه خبر‬ ‫گفت‪ :‬دو س��ال است که پیگیر این توافقنامه‬ ‫بودیم که امروز به س��رانجام رسید‪ .‬به واسطه‬ ‫زمانبر بودن و س��نتی بودن قوانین شخص به‬ ‫صورت کامل احراز صالحیت نمی ش��د؛ اما با‬ ‫س��امانه اعتبارس��نجی و اس��تعالمات تاثیر و‬ ‫تس��ریع را در روند کار شاهد خواهیم بود‪ .‬در‬ ‫این فرایند اس��ناد کم می شود و زمان صدور‬ ‫نیز کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫حس��ین س�لاح ورزی‪ ،‬نای��ب رئی��س اتاق‬ ‫بازرگانی ایران گفت‪ :‬در ش��رایطی که صدور‬ ‫کارت موضوع��ی اس��ت که براس��اس مصوبه‬ ‫هی��ات وزیران تعیین می ش��ود‪ .‬در گذش��ته‬ ‫داش��تن دفت��ر تجاری و س��واد مط��رح نبود‬ ‫و قوانی��ن ب��رای در اختیار ق��راردادن کارت‬ ‫بازرگانی ب��رای هر ش��خصی امکان پذیر بود‬ ‫و این امکان سوءاس��تفاده را بیش��تر می کرد‪.‬‬ ‫کس��ی که اقدام به خری��د کارت می کند باید‬ ‫سواد داشته باشد در سال های اول محدودیت‬ ‫خرید خواهد داشت و مالیات علی الحساب در‬ ‫ابتدای فرایند صدور کارت دریافت می ش��ود‬ ‫که فرار مالیاتی را به صفر می رساند‪.‬‬ ‫سالح ورزی افزود‪ :‬پیش تر پس از بارگذاری‬ ‫م��دارک به ات��اق ارج��اع می ش��د و پس از‬ ‫راس��تی ازمایی کارت ص��ادر می ش��د اما در‬ ‫مرحله جدیدس��امانه صدور کارت برای رصد‬ ‫بهتر به طور یکپارچه ش��ده اس��ت‪ .‬متقاضیان‬ ‫صدور و تمدی��د کارت بازرگانی با مراجعه به‬ ‫سامانه صدور کارت درخواست کارت می کنند‬ ‫ک��ه پ��س از اس��تعالمات کارت جدید صادر‬ ‫می ش��ود که با اصالحات جدید شاهد کاهش‬ ‫تخلفات و فساد خواهیم بود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه اعتبار یک س��اله‬ ‫کارت های بازرگان��ی در فرایند تمدید کارت‬ ‫نیز مفاصاحس��اب و تمهیدات گمرکی به طور‬ ‫سیس��تمی در س��امانه جدید انجام می شود‪.‬‬ ‫سرعت پاس��خ به استعالمات در بهبود فضای‬ ‫کس��ب و کار تاثیر گ��ذار خواهد بود و تجمیع‬ ‫کل فرایندها نیز تاثیر قابل توجهی در تسهیل‬ ‫و بهبود فعالیت های تجاری خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدج��واد ه��ادی‪ ،‬مدی��ر س��امانه‬ ‫اعتبارس��نجی و رتبه بندی اعتب��اری وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬با توافق انجام‬ ‫ش��ده از امروز ش��اهد اصالح در صدور کارت‬ ‫بازرگانی خواهیم بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تاکنون س��امانه مستقلی نداشتیم‬ ‫و تاکن��ون در اتاق بازرگانی انجام می ش��د و‬ ‫مدارک تحصیل��ی و گواهی سوءپیش��ینه به‬ ‫صورت چش��می رص��د می ش��د؛ بنابراین در‬ ‫س��امانه جدید اتاق تایید را در س��امانه خود‬ ‫انجام می دهد برای تحقق پنجره واحد اکنون‬ ‫درگاه یکپارچه صدور کارت تش��کیل ش��ده‬ ‫اس��ت و درخواس��ت کارت و صدور کارت در‬ ‫سامانه جامع تجارت انجام می شود‪.‬‬ ‫هادی گفت س��امانه یکپارچه از س��ال ‪۹۷‬‬ ‫عملیاتی شد اما به دلیل اختالف نظرهایی که‬ ‫اتاق بازرگانی و س��تاد قاچاق کاال و ارز وجود‬ ‫داشت اجرایی شدن به طول انجامید و اکنون‬ ‫پس از برطرف ش��دن اختالف ها این س��امانه‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫او افزود فرایند جدید صدور کارت بازرگانی‬ ‫از ابتدای هفته اینده ش��روع می شود و ظرف‬ ‫چن��د هفته تمام مفاد عملیاتی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫در اصالح صدور و تمدی��د کارت بازرگانی از‬ ‫سوءاستفاده ها جلوگیری می شود و در کاهش‬ ‫مفاسد و تخلفات تاثیر بسزایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫با انتقال فرایند در سامانه جامع تجارت اسناد‬ ‫فیزیکی از جمله گواهی حساب جاری حذف‬ ‫می شود و با استعالم از بانک مرکزی این کار‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬همچنین اس��تعالم سابقه‬ ‫محکومی��ت با هم��کاری ق��وه قضاییه به طور‬ ‫سیس��تمی انجام خواهد شد و نیاز به مراجعه‬ ‫فرد به مراکز برای استعالمات نخواهد بود‪.‬‬ ‫محم��د مظلوم��ی‪ ،‬مدیرعملی��ات پخ��ش‬ ‫فراورده های نفتی نیز در ارتباط تلفنی گفت‪:‬‬ ‫با اس��تفاده از ناوگان حمل ونقل و همکاری با‬ ‫وزارت کش��ور و س��ازمان های امنیتی و اداره‬ ‫مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز در حوزه بنزین‬ ‫تالش ها بر این اس��ت که با کمترین مش��کل‬ ‫ش��اهد کاهش مص��رف و قاچاق باش��یم‪ .‬در‬ ‫بخ��ش نفت و گاز با اج��رای طرح پیمایش از‬ ‫‪ ۵۲‬میلیون لیتر ب��ه ‪ ۴۳‬میلیون لیتر در روز‬ ‫کاهش مصرف داشته ایم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معنی مجوز امروز‪ ،‬نظارت پذیر نبودن در اینده است‬ ‫در کنار تسهیل صدور مجوزها به بیمه مسئولیت هم توجه شود‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسن فروزان فرد‬ ‫مجوز قرار بود‬ ‫فرصت رفتار‬ ‫حرفه ای ایجاد‬ ‫کند اما جایگاه‬ ‫ان تغییر کرده‬ ‫است؛ یعنی‬ ‫هم باید از سد‬ ‫مجوز عبور کرد‬ ‫و هم مرجع‬ ‫صادرکننده‬ ‫مجوز را راضی‬ ‫نگه داشت و این‬ ‫همان فساد است‬ ‫از مجوزها می گوید و از نحوه صدور ان گالیه می کند اما‬ ‫در کنار ان به گام مثبتی اشاره می کند که بخش خصوصی‬ ‫به ان امید بسته است‪ :‬همه متوجه شده اند که بخش مهمی‬ ‫از مش��کالت بخشی خصوصی به حوزه مجوز ها برمی گردد‪.‬‬ ‫حس��ن فروزان فرد‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون توسعه پایدار‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و اب می گوی��د‪ :‬این روزها ه��م در کارگروه‬ ‫ماده ‪ ۱۲‬و هم در دولت و مجلس بر ساده سازی و روان سازی‬ ‫مق��ررات و قوانین تاکید می کنند و این همان نقطه مثبتی‬ ‫اس��ت ک��ه باید ب��ه ان امیدوار ب��ود‪ .‬او نحوه ص��دور مجوز‬ ‫ب��رای فعالیت اقتص��ادی را با ص��دور گواهینامه رانندگی‬ ‫مقایس��ه می کن��د و ان را الگوی��ی قابل انطباق و رهگش��ا‬ ‫می داند‪ .‬فروزان فرد‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون توسعه پایدار‪،‬‬ ‫محیط زیست و اب اتاق بازرگانی ایران می گوید‪ :‬می توانیم‬ ‫به بیمه مسئولیت به عنوان ناظر و بازدارنده بعدی در حوزه‬ ‫اقتصادی به جای مجوزهای س��ختگیرانه فکر کنیم؛ اینکه‬ ‫ف��رد در کن��ار مجوز باید در قبال عملک��رد اینده خود هم‬ ‫پاس��خگو باشد‪ ،‬گام مثبتی اس��ت‪ .‬ادامه گفت وگوی پایگاه‬ ‫خبری اتاق بازرگانی ایران را بخوانید‪.‬‬ ‫€ €جایگاه مجوز و مجوزدهی برای کارهای تولیدی‬ ‫و صنعتی کجاست؟‬ ‫ام��روزه هم��ه ذی نفعان فضای کس��ب وکار در ایران این‬ ‫نکت��ه را قب��ول دارند ک��ه وضعیت مجوزه��ا ازنظر تعداد و‬ ‫پیچیدگی ها مناس��ب نیس��ت‪ .‬این نکته مهمی اس��ت که‬ ‫همه در پذیرفتن صورت مسئله توافق دارند و یکصدا اعالم‬ ‫می کنن��د که فع��االن اقتصادی از نح��وه مجوزدهی‪ ،‬نوع‪،‬‬ ‫مقررات و زمانبری ان رضایت ندارند‪ .‬در ش��رایط س��خت‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی‪ ،‬همه باور کرده اند که جز ساده سازی‬ ‫و روان س��ازی مق��ررات و قوانی��ن راه حلی ب��رای خروج از‬ ‫مش��کالت وجود ندارد‪ .‬این هم در کمیسیون ماده ‪ ۱۲‬اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران موردتوجه است‬ ‫و ه��م دولت برای رفع ای��ن پیچیدگی ها تالش کند؛ همه‬ ‫به دنبال این هستند که وضعیت مجوزها از وضعیت موجود‬ ‫به مطلوب تغییر کند‪.‬‬ ‫€ €اگ�ر چنی�ن اراده ای در بدن�ه دول�ت و نه�اد‬ ‫قانون گذاری وجود دارد‪ ،‬چرا همچنان از مش�کالت‬ ‫حوزه مجوزها می گویند؟‬ ‫گرفتاری اساس��ی در تعبیر و تعریف مجوزهاست‪ .‬مجوز؛‬ ‫یعن��ی انگار تمام مس��ئولیت حاصل از صدور مجوز متوجه‬ ‫مرجع صادرکننده ان است‪ .‬وقتی یک خدمت یا محصولی‬ ‫دچار اس��یب یا حادثه ش��ود‪ ،‬تمام بار این خطا یا اس��یب‬ ‫به صادرکننده مجوز منتقل می ش��ود‪ .‬درحالی که در جهان‬ ‫وضعیت چنین نیس��ت‪ .‬ام��روزه در اتحادیه اروپا‪ ،‬امریکای‬ ‫ش��مالی‪ ،‬ژاپ��ن و جاهایی که نماد توس��عه کس��ب وکار و‬ ‫توس��عه صنعتی و اقتصاد پیشرفته هس��تند‪ ،‬سالیان سال‬ ‫اس��ت که از ح��وزه مجوزها نقل م��کان کرده اند‪ .‬ما به دلیل‬ ‫دور ب��ودن از تعامل بین المللی به جای گش��ودن فضا برای‬ ‫کس��ب وکار وضعیت را دش��وارتر می کنیم‪ .‬اگر می خواهیم‬ ‫وضعیت مجوزها و به دنبال ان محیط کسب وکار بهبود یابد‪،‬‬ ‫باید پیش��نهادهای موثر و مبتنی بر نگاه های جهانی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬اما اگر بخواهیم به مجموعه حاکمیت و دولت مدام‬ ‫پیشنهاد دهیم که از بار مجوزها کم کند یا ساده تر کند‪ ،‬در‬ ‫زمان بروز خطا کسی مسئولیت نمی پذیرد‪.‬‬ ‫€ €این پیشنهاد موثر از چه طریقی ارائه می شود؟‬ ‫انواع و اقسام ذی نفعان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‪ ،‬تشکل های اقتصادی‬ ‫در قالب فدراس��یون‪ ،‬انجمن های صنفی‪ ،‬اعضا‪ ،‬همه درباره‬ ‫کاهش س��ختگیری ب��رای مجوزها درخواس��ت می کنند‪.‬‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا‪ ،‬امری��کای ش��مالی‪ ،‬ژاپ��ن و جاهایی که نماد توس��عه‬ ‫کسب وکار و توس��عه صنعتی و اقتصاد پیشرفته هستند‪ ،‬سالیان سال‬ ‫اس��ت که از ح��وزه مجوزها نقل م��کان کرده اند‪ .‬ما به دلی��ل دور بودن‬ ‫از تعام��ل بین المللی به جای گش��ودن فضا برای کس��ب وکار وضعیت را‬ ‫دشوارتر می کنیم‬ ‫ش��اخص های کنترل کننده عمومی که در داخل کش��ور یا‬ ‫موسسه های خارجی اندازه گیری می شود نشان از وضعیت‬ ‫نامطل��وب م��ا دارد و رتبه ایران هم گویای این مس��ئله در‬ ‫محیط کس��ب وکار اس��ت که خوب هم نیست‪ .‬همه در این‬ ‫زمینه هم قسم شده اند‪.‬‬ ‫€ €همه یعنی چه کسانی؟‬ ‫دول��ت‪ ،‬بخش خصوصی و تش��کل های اقتصادی به این‬ ‫جمع بندی رسیده اند که درباره مجوزها باید سهل بگیرند‪،‬‬ ‫اما نگرانی دیگری هم وجود دارد‪.‬‬ ‫€ €چه نگرانی هایی؟‬ ‫اینکه به جای مکانیسم مجوزها چه کار باید کنند و با چه‬ ‫س��ازکاری می خواهند هم به سطح کیفی کار اسیب نزنند‬ ‫و ه��م اینک��ه نظارت بر این حوزه ه��ا از بین نرود و کیفیت‬ ‫کار بهتر ش��ود و رقابت افزایش یابد‪ ،‬چیزی اس��ت که باید‬ ‫نظام جایگزین پیشنهاد دهیم‪ .‬ما با این نگاه در کمیسیون‬ ‫توسعه پایدار‪ ،‬محیط زیست و اب ایران نشست هایی را برای‬ ‫هم افزایی برگزار کردیم‪ .‬تغییر باید برای رسیدن به وضعیت‬ ‫ایده ال باشد‪ .‬من در زمینه ترکیب و توزیع مسئولیت مثالی‬ ‫می زنم‪.‬گواهینامه رانندگی یکی از همین امور است‪ .‬کسی‬ ‫ک��ه گواهینام��ه رانندگی می گیرد از مرج��ع معتبری این‬ ‫گواه��ی صادر می ش��ود؛ اما این گواهینام��ه به معنای این‬ ‫نیس��ت که نیروی انتظامی مسئول خطای احتمالی راننده‬ ‫است؛ خود فرد مسئول است اما او برای جلوگیری از خطر‬ ‫اتی و مس��ئولیت در برابر شهروندان‪ ،‬از بیمه ثالث استفاده‬ ‫می کن��د‪ .‬این بیمه زمینه صدور مجوز را تس��هیل می کند؛‬ ‫مرجع صادرکننده مجوز مس��ئول کار نیست اما فرد دارنده‬ ‫گواه��ی هم باید در برابر مس��ئولیت خود تعهدی به اس��م‬ ‫بیمه داش��ته باشد‪ .‬این ترکیب منطقی است و ما می توانیم‬ ‫همین منطق را در حوزه های دیگر داشته باشیم؛ یعنی بیمه‬ ‫ایین نامه واردات کاالهای ته لنجی بازنگری می شود‬ ‫رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه برخی‬ ‫از مصوبه واردات کاالهای ته لنجی سوءاستفاده کردند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به دنبال این هستیم که باتجدیدنظر در این ایین نامه بتوانیم‬ ‫تخلف در واردات ته لنجی را مهار کنیم‪ .‬علی مویدی خرم ابادی‬ ‫در گفت وگ��و با مهر درباره تخل��ف در ترخیص کاالی همراه‬ ‫مل��وان ب��ا عنوان ته لنج��ی در چارچوب مصوبه بهمن س��ال‬ ‫گذشته دولت و ایین نامه اجرایی ان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ایین نامه‬ ‫یادش��ده‪ ،‬واردات کاالهای ته لنجی برای ملوانان به طور کامل‬ ‫ازاد نش��ده است‪ ،‬بلکه سقفی برای واردات دارد‪ .‬رئیس ستاد‬ ‫مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود‪ :‬در واقع برای ملوانان‬ ‫و کس��انی که در این بخش کار می کنند‪ ،‬سقفی گذاشته شد‬ ‫اما گاه ش��اهد هس��تیم که واردات ته لنجی از این سقف عبور‬ ‫کرده اس��ت که کاالی اضافه بر سقف یادشده‪ ،‬قاچاق به شمار‬ ‫می رود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬به دنبال این هستیم که با تجدیدنظر‬ ‫در ای��ن ایین نامه و مقررات بتوانیم تخلف در واردات ته لنجی‬ ‫را مهار کنیم‪ .‬مویدی درباره اینکه چه زمانی اصالح ایین نامه‬ ‫یادش��ده به س��رانجام می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬تالش می کنیم پیش از‬ ‫نوروز ‪ ،۹۹‬سقف را تعیین کنیم تا راه های تخلف مسدود شود‪.‬‬ ‫بهمن سال گذشته مدیرکل امور مرزی وزارت کشور خبر داد‬ ‫که ایین نامه های س��اماندهی فعالیت مرزنشینان و ورود کاال‬ ‫ازس��وی مرزنش��ینان به دلیل ‪ ۱۳۳۹‬قلم کاالیی که دولت در‬ ‫ابتدای س��ال ‪ ۹۷‬برای ثبت سفارش واردات انها ممنوع کرده‬ ‫بود‪ ،‬با ش��عاع قرار گرفته بود که الزم بود برای ارتقای س��طح‬ ‫معیش��ت مرزنشینان و فعالیت مرزنش��ینی‪ ،‬اقالم ضروری از‬ ‫فهرس��ت ثبت سفارش خارج ش��ود‪ .‬در همین راستا‪ ۴۸ ،‬قلم‬ ‫کاالی مجاز وارداتی برای مرزنش��ینان و ‪ ۱۰۰‬قلم کاالیی که‬ ‫در چارچوب ایین نامه س��اماندهی بازارچه های غیررس��می و‬ ‫موقت مرزی از حق ورودی معاف هستند‪ ،‬اعالم شد‪ .‬پیش از‬ ‫این اقالم خوراکی ‪ ۷۰‬درصد و اقالم غیرخوراکی ‪ ۳۰‬معافیت‬ ‫از ورود داش��تند که با مصوبه بهمن سال گذشته دولت‪ ،‬اقالم‬ ‫خوراک��ی تا ‪ ۱۰۰‬درص��د و غیرخوراکی تا ‪ ۵۰‬درصد معافیت‬ ‫ورودی برخوردار شدند‪.‬‬ ‫می تواند توان پاسخگویی فرد و سازمان و نهاد را باالتر برد‪.‬‬ ‫€ €در حوزه اقتصاد سازکار باید چگونه باشد؟‬ ‫اینجا در ش��رایط عادی وقت��ی مصرف کننده از کیفیتی‬ ‫ناراضی اس��ت به س��ازمان غذا و دارو ش��کایت می کند اما‬ ‫درنهای��ت چیزی ه��م عایدش نمی ش��ود‪ .‬در این وضعیت‬ ‫ناخ��وداگاه مدیران این نهادها ش��رایط دریافت مجوزها را‬ ‫س��خت تر می کنند تا در اینده در مواقع احتمالی زیر فش��ار‬ ‫نباشند‪ .‬این وضعیت زمینه های فساد را هم به وجود می اورد‬ ‫و ما نمونه هایی از این را دیده ایم‪ .‬مجوز قرار بود فرصت رفتار‬ ‫حرفه ای ایجاد کند اما جایگاه ان تغییر کرده اس��ت؛ یعنی‬ ‫ه��م باید از س��د مجوز عبور کرد و ه��م مرجع صادرکننده‬ ‫مجوز را راضی نگه داشت و این همان فساد است‪.‬‬ ‫€ €در دنیا الگوی کار چگونه است؟‬ ‫در دنی��ا این رویه فقط در قالب اطالع دهی برای ش��روع‬ ‫فعالیت به مراجع مربوط محدودش��ده است‪ .‬این نوع اعالم‬ ‫امادگ��ی برای ش��روع فعالیت در رون��د موفقیت یک بنگاه‬ ‫اقتص��ادی اثرگذار اس��ت‪ .‬البته س��ازمان ه��م وظیفه دارد‬ ‫مق��ررات باکیفیت تولی��د کند؛ مقررات اس��تاندارد‪ ،‬روش‬ ‫اجرایی‪ ،‬مکانیسم اجرایی‪ ،‬بهداشتی و نظارتی را در اختیار‬ ‫متقاضی قرار دهد‪.‬‬ ‫€ €امای�ش و پایش را در ح�وزه مجوزها چه نهادی‬ ‫باید انجام دهد؟‬ ‫ق��رار ب��ود وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در موقع صدور‬ ‫مجوزها این موارد را ببیند‪ ،‬اما چنین نشده است‪ .‬مکانیسم‬ ‫مج��وز با روش اجرایی حتی ان��دازه کوچکی از این امایش‬ ‫را عملی نکرده و اس��تان یزد که کم اب اس��ت مرکز تولید‬ ‫س��رامیک‪-‬صنعت اب بر‪ -‬شده اس��ت‪ .‬در خیلی از صنایع‬ ‫ظرفیت تا س��ه برابر مازاد است و براساس مکانیسم موجود‬ ‫ما به دستاوردهایی که فکر می کردیم از این مسیر برسیم‪،‬‬ ‫نرس��یده ایم‪ .‬اگر بستر فقط رقابت و واقعیت اقتصادی بود‪،‬‬ ‫اتفاق ه��ای بهتری می افتاد‪ .‬ممکن ب��ود خطایی هم اتفاق‬ ‫بیفتد ولی همان خطاها هم تسهیل می شد اما درحال حاضر‬ ‫خطاهای بزرگ تری را ش��اهد هستیم‪ .‬فساد و رانت هایی را‬ ‫شاهدیم که باید به کارکرد مجوزها دوباره اندیشید‪ .‬واقعیت‬ ‫چی��زی که هم اکنون می بینی��م باوجود نظام مجوز به این‬ ‫ش��کل قابل دفاع نیس��ت‪ .‬در حوزه صنایع دیدگاه گروهی‪،‬‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی حاکم بر ص��دور مجوزها اثرگذار بوده‬ ‫و روند کار قابل دفاع نیس��ت و انچه در دفاع اتفاق می افتد‬ ‫این اس��ت که مشکالت اضافی به فعاالن اقتصادی تحمیل‬ ‫نش��ود و مس��ئولیت افراد به دقت به انها تبیین شود‪ .‬معنی‬ ‫مجوز امروز نبود نظارت پذیری در اتی است‪.‬‬ ‫€ €الترناتیو این وضعیت چیست؟‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬می توانیم به بیمه مسئولیت به عنوان یک‬ ‫ناظر و بازدارنده بعدی در حوزه اقتصادی به جای مجوزهای‬ ‫سختگیرانه فکر کنیم؛ اینکه فرد در کنار مجوز باید در قبال‬ ‫عملکرد اتی خود هم پاس��خگو باش��د‪ ،‬گامی مثبتی است‪.‬‬ ‫یعنی حتی اگر فردی در یک وضعیت فس��ادالود هم مجوز‬ ‫دریاف��ت کند‪ ،‬ازس��وی نظام کنترلی ک��ه خود هم ذی نفع‬ ‫اس��ت‪ ،‬کنترل می ش��ود‪ .‬مث ً‬ ‫ال کس��ی که چند بار تصادف‬ ‫می کن��د حق بیمه او س��ه برابر می ش��ود و در اینده حتی‬ ‫کسی هم ممکن است او را بیمه نکند‪ .‬دستگاه بیمه کننده‬ ‫در موفقیت یا شکست فرد ذی نفع است؛ او اگر ببینید حق‬ ‫بیمه کفاف خسارت رفتاری فرد را نمی دهد یا حق بیمه اش‬ ‫را باال می برد یا درنهایت اصال بیمه نمی کند‪.‬‬ ‫€ €چ�ه نهادهایی در ایران مس�ئولیت صدور مجوز‬ ‫را بر عهده دارند؟‬ ‫نهادهای گوناگونی در حوزه های کاری خود‪ ،‬مجوز صادر‬ ‫می کنند و این ه��ا باهم ارتباط منطقی ندارند‪ .‬حتی گاهی‬ ‫یک فعال اقتصادی‪ ،‬به عنوان نمونه‪ ،‬در حوزه صنایع تبدیلی‬ ‫از چندین جا مجوز می گیرد‪ .‬از وزارت بهداش��ت‪ ،‬س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬صنای��ع غذایی‪ ،‬فرمانداری ت��ا وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ .‬این مجوزها س��ری هستند نه موازی هم‪.‬‬ ‫ای��ن یعن��ی فعال اقتصادی باید چند س��ال دوندگی کند و‬ ‫گاهی درخواس��ت برخی از این نهادها متناقض باهم است‪،‬‬ ‫نه مکمل هم‪.‬‬ ‫حرف پیش��نهادی من این اس��ت که مق��ررات فنی هر‬ ‫حوزه در امور االیندگی‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬حقوق‬ ‫مصرف کننده و‪ ...‬جمع ش��ود و درنهایت فعال اقتصادی ان‬ ‫را یک جا دریافت کند و تعهدات خود را بداند و تعاملش را‬ ‫با س��ازمان ها و نهادهای متعدد بداند‪ .‬درنهایت بیمه گر در‬ ‫حوزه مسئولیت واحد اقتصادی و فعالیت اقتصادی را بیمه‬ ‫کند؛ بیمه گری که خود در این حوزه ذی نفع اس��ت و برای‬ ‫همین ناظر عمل فرد و نهاد خواهد بود‪ .‬در این صورت زمان‬ ‫صدور مجوز از چند سال به چند هفته کوتاه تر و به بازه ای‬ ‫منطقی تبدیل می شود‪.‬‬ ‫در مس��یر کار می ت��وان از ظرفیت بخ��ش خصوصی نیز‬ ‫اس��تفاده کرد تا در عمل س��ازمان ها عریض و طویل نشود‪.‬‬ ‫می توان صالحیت س��نجی را به نهاد دیگ��ری واگذار کرد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬برای صدور گواهی رانندگی به اموزشگاه های‬ ‫متعدد اجازه اموزش می دهند؛ سازمان های بیمه ای متعدد‬ ‫فرد را بیمه می کند و قس��مت عم��ده ای از صدور مجوز در‬ ‫چارچ��وب مج��وز به بخش خصوصی منتقل ش��ده و بدون‬ ‫اس��یب زدن به مردم و مصرف کننده و محیط زیست صدور‬ ‫مجوز تس��هیل ش��ود‪ .‬این هرج ومرج نیست‪ ،‬بلکه خواست‬ ‫جامعه و فعال اقتصادی اس��ت‪ .‬در این جا نهاد نظارتی هم‬ ‫کار خود را انجام می دهد‪.‬‬ ‫کردستان برای اجرای طرح ارتزاق کولبران اماده نیست‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی کردس��تان با بیان اینکه هدف از س��امانه جامع‬ ‫تجارت ایران کمک به ارتزاق کولبران و مرزنش��ینان است‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫فعال زیرساخت های الزم برای فعالیت سامانه در کردستان وجود ندارد‪.‬‬ ‫س��یدکمال حس��ینی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه سامانه جامع‬ ‫تج��ارت ایران ب��ا هدف کمک به ارتزاق کولبران و مرزنش��ینان ایجاد‬ ‫شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پس از اجرای این طرح تردد کولبران در معابر‬ ‫با کنترل معین و مش��خص با کنترل دولت انجام خواهد ش��د‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه زیرساخت های الزم برای اجرای این طرح در مبادی مرزی‬ ‫استان وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬ادارات مربوط درحال ایجاد زیرساخت های‬ ‫الزم در ای��ن زمینه هس��تند‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی کردس��تان تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت در نظر دارد ک��ه کولبران وارد صف طوالنی تخصیص ارز‬ ‫نشوند و اختصاص ارز شامل این طرح نمی شود‪ .‬ایجاد سازکار واردات‬ ‫کاال ازسوی کولبران باید به سود مرزنشینان‪ ،‬دولت و تاجران به عنوان‬ ‫بهره برداران باش��د‪ .‬چندی پیش عباس��پور‪ ،‬مدی��رکل دفتر مقررات‬ ‫ص��ادرات و واردات وزارت صنع��ت ‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در گفت وگوی‬ ‫تلویزیون��ی از راه اندازی س��امانه جامع تجارت ب��رای کولبران غرب و‬ ‫جنوب شرقی کشور خبر داد‪ .‬وی از کولبران خواست که با مراجعه به‬ ‫فرمانداری های شهرس��تان خود اقدام به ثبت نام در این س��امانه کنند‬ ‫که در صورت تایید از سوی فرمانداری می توانند مراحل ثبت نام کامل‬ ‫خود را در س��ایت جامع تجارت ایران کامل کنند‪ .‬مدیرکل صادرات و‬ ‫واردات وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت درپایان یاداور شد‪ ،‬که کولبران‬ ‫با ثبت کاالی خود در سامانه جامع و طبق اقالم اعالم شده می توانند‬ ‫کااله��ای وارداتی خود را تایید کنند‪ .‬به تازگی س��ایت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز اقدام به انتشار فهرست اقالم مجاز وارداتی ازسوی‬ ‫کولبران کرده که در میان انها می توان پوشاک‪ ،‬مواد خوراکی و قطعات‬ ‫خودرو را مش��اهده کرد‪ .‬پس از بس��ته ش��دن مرزهای غرب کشور و‬ ‫به ویژه کردس��تان تعداد زیادی از کاس��بکاران شهرهای مرزی بیکار‬ ‫یا زیان ده ش��دند‪ .‬دولت در اقدامی طرح پیله وری را به میان اورد که‬ ‫اکنون با ش��نیده شدن خبر ش��روع ثبت نام کولبران در سامانه جامع‬ ‫تج��ارت ای��ران اجرای طرح پیله وری در هال��ه ای از ابهام قرار گرفت و‬ ‫سرنوش��ت کولبرانی که هر روز با خطرات جانی بس��یاری امرار معاش‬ ‫می کنند‪ ،‬همچنان نامعلوم است‪.‬‬ ‫تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد چین‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و چین می گوید‪ :‬برای بررسی‬ ‫وضعیت دقیق اقتصاد چین پس از ویروس کرونا باید چند هفته صبر‬ ‫ک��رد‪ .‬مجیدرضا حری��ری در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ویروس‬ ‫کرون��ا زمانی در چین رویت ش��ده که در تعطیالت س��ال نو چینی‬ ‫هس��تیم‪ .‬این تعطیالت به طور رس��می ‪ ۵‬روز اس��ت اما در عمل بین‬ ‫‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬هفته اقتصاد چین در وضعیت تعطیل یا نیمه تعطیل به س��ر‬ ‫می ب��رد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تا زم��ان پایان تعطیالت و اغاز ب��ه کار دوباره‬ ‫اقتصاد چین نمی توان تحلیل دقیقی از وضعیت اقتصادی این کشور‬ ‫داشت‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه امروز‬ ‫مدیری��ت دولت چین در برطرف ک��ردن بحران ها خود را ثابت کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در تعطیالت س��ال نو چینی میلیاردها نفر سفر‬ ‫اتفاق می افت��د که متوقف کردن یا محدود کردن انها کاری بس��یار‬ ‫پیچیده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تعطیلی مراکز هنری و تفریحی در این‬ ‫ایام نیز اقدام دیگری بود که برای کش��وری با جمعیت یک میلیارد و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون نفر گزینه ای دش��وار به شمار می رود‪ .‬حریری به سابقه‬ ‫ورود ویروس س��ارس به چین حدود ‪ ۱۵‬سال قبل اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این ویروس حدود یک س��ال طول کش��ید تا متوقف ش��ود؛ از این رو‬ ‫تاثیری که بر اقتصاد چین گذاشت متفاوت بود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬قدرت‬ ‫اقتصادی چین امروز را نمی توان با زمان ورود ویروس سارس مقایسه‬ ‫کرد‪ .‬چین تاکنون توانس��ته این وضعی��ت را مدیریت کند و باید دید‬ ‫در روزها و هفته های اینده چه اتفاقی رخ خواهد داد‪ .‬وی در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که تاثیر احتمالی ویروس کرون��ا بر اقتصاد چین ایا‬ ‫می تواند بر همکاری های اقتصادی مشترک میان دو کشور نیز تاثیر‬ ‫بگذارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما در شرایط فعلی با توجه به تحریم های رخ داده با‬ ‫محدودیت تبادالت تجاری دو طرفه مواجه بوده ایم و هرچند که این‬ ‫کش��ور همچنان شریک اصلی تجاری ما به شمار امده و در اینده نیز‬ ‫ای��ن روال تغییر نخواهد کرد‪ ،‬اما با توجه به تحریم ها میزان مبادالت‬ ‫کاه��ش یافته و به احتم��ال زیاد تاثیرپذیری ما نی��ز پایین تر خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و چی��ن ادامه داد‪ :‬تا پایان‬ ‫یافتن تعطیالت س��ال نو چینی و مشخص شدن میزان تاثیرگذاری‬ ‫تمهیدات اندیشیده شده از سوی دولت این کشور نمی توان اظهارنظر‬ ‫دقیقی در این رابطه داشت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1459‬‬ ‫پیاپی ‪2777‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از ابعاد برگزاری سومین نمایشگاه شیشه گزارش می دهد‬ ‫روایتی از بازار محبوب ‪ ۳۵‬کشور‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ‪ ۷‬کارخان��ه شیشه س��ازی کش��ور هم اکنون شیش��ه فلوت تولید‬ ‫می شود که این نوع شیشه‪ ،‬محصول اخرین روش تولید شیشه است‬ ‫که جایگزین شیش��ه های سنتی شده و موارد اس��تفاده ان بیشتر در‬ ‫شیشه های اتومبیل و شیشه های ضد گلوله و سکوریت است‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد برگزاری س��ومین نمایشگاه بین المللی‬ ‫شیش��ه و صنای��ع وابس��ته حضور ش��رکت های چینی‬ ‫و ترکیه ای در این نمایش��گاه را فرصت مناس��بی برای‬ ‫همکاری بیش��تر تولیدکنندگان ایرانی با این کش��ورها‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬در ایران به دلیل داشتن معادن‬ ‫سیلیس‪ ،‬س��وخت ارزان و ماشین االت مدرن نرخ تمام‬ ‫ش��ده شیش��ه و صنایع مرتبط ان کمتر از کش��ورهای‬ ‫دیگر اس��ت و این مسئله موجب می شود ترکیه و چین‬ ‫با حضور در این نمایش��گاه نسبت به خرید محصوالت‬ ‫ایرانی ترغیب شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران‪ ،‬تولیدکننده بزرگ شیشه‬ ‫ایران با تولید انواع شیش��ه‪ ،‬از کانون های اصلی تولید‬ ‫این فراورده صنعتی در جهان اس��ت‪ .‬حس��ین زجاجی‬ ‫در حاش��یه برگزاری سومین نمایش��گاه صنعت شیشه‬ ‫و صنایع وابس��ته گفت‪ :‬عراق‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬تاجیکستان‪،‬‬ ‫جمهوری اذربایجان‪ ،‬کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس‬ ‫و برخی کش��ورهای اروپای��ی بازاره��ای صادراتی این‬ ‫صنعت هستند که ساالنه ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر برای کشور‬ ‫ارزاوری ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در کارخانه های بزرگ شیشه س��ازی‬ ‫کش��ور روزان��ه‪ ۵۵۰ ،‬هزار متر مربع شیش��ه جام برای‬ ‫مصارف س��اختمانی تولید می ش��ود ک��ه از این میزان‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬درصد ان صادر می ش��ود و ‪ ۶۰‬درصد مابقی‬ ‫نیاز بازار داخل را تامین می کند‪.‬‬ ‫زجاجی تصری��ح گفت‪ :‬در ‪ ۷‬کارخانه شیشه س��ازی‬ ‫کش��ور هم اکنون شیش��ه فلوت تولید می شود که این‬ ‫نوع شیشه‪ ،‬محصول اخرین روش تولید شیشه است که‬ ‫جایگزین شیشه های سنتی ش��ده و موارد استفاده ان‬ ‫بیشتر در شیش��ه های اتومبیل و شیشه های ضد گلوله‬ ‫و سکوریت است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی صنعت شیش��ه ای��ران در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬وجود صد درصدی مواد اولیه در داخل کش��ور و‬ ‫همچنین رونق تولید و صادرات موجب شد شرکت ها و‬ ‫کارخانه های داخلی تولید بسیار مناسبی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه شیش��ه یکی از صنای��ع مهم و با‬ ‫رقابت برندها در نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان‬ ‫بیست و سومین نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان از ‪10‬تا ‪14‬بهم ‬ ‫ن‬ ‫در محل نمایش��گاه های بین المللی اس��تان واقع در پل شهرستان‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان از‬ ‫دهم بهمن ماه میزبان برندهای مطرح کشور می شود تا محصوالت‬ ‫و کااله��ای خود را برای مردم این اس��تان به نمایش بگذارند‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه که تا چهاردهم بهمن ماه و به م��دت پنج روز در محل‬ ‫برپایی نمایش��گاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برپا‬ ‫خواهد بود‪ ۹۰ ،‬شرکت و برند معتبر فعال در حوزه لوازم خانگی را‬ ‫گ��رد هم جمع خواهد کرد تا لوازم برقی‪ ،‬چینی‪ ،‬اوپال و بلور را در‬ ‫معرض بازدید عمومی قرار دهند‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰‬ه��زار مترمربع فضای نمایش��گاهی ب��رای برپایی‬ ‫بیست وس��ومین نمایش��گاه لوازم خانگی اصفهان پیش بینی شده و‬ ‫شرکت هایی از اس��تان های اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬خراسان رضوی‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬قم و مازندران در نمایشگاه حضور پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫از مهم ترین شرکت های حاضر در نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان‬ ‫اهمیت کش��ورمان است که تولید صنعتی ان ‪ ۷۵‬سال‬ ‫پیش اغاز شد‪ ،‬گفت‪ :‬س��یلیس‪ ،‬سدیم کربنات‪ ،‬اهک‪،‬‬ ‫اکس��یدمنیزیم و دولومیت مواد اولیه شیش��ه هس��تند‬ ‫ک��ه معادن این م��واد در ایران وج��ود دارد و همه این‬ ‫مواد با س��هولت و نرخ پایین در دسترس است و شاید‬ ‫این مسئله نخس��تین و مهم ترین مزیت این صنعت به‬ ‫حساب می اید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه خوش��بختانه وضعیت صنعت‬ ‫شیش��ه در ایران بسیار مطلوب است و ما در این زمینه‬ ‫مش��کل خاصی نداریم‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬با راه ان��دازی چند‬ ‫کارخان��ه شیشه س��ازی در دهه ه��ای ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬در این‬ ‫زمینه به خودکفایی رس��یدیم‪ .‬حسین زجاجی در ادامه‬ ‫برای دیپلماس��ی اقتصادی نادرس��ت چند مثال اورد و‬ ‫گفت‪ :‬کشورهایی مثل هند و ترکیه به خوبی از صادرات‬ ‫خود حمایت می کنند‪ .‬حمایت با شعار محقق نمی شود‪.‬‬ ‫وقت��ی فالن کش��ور علی��ه صنعت م��ا قوانین��ی وضع‬ ‫می کند باید مقابله به مثل ش��ود‪ .‬انها ای��ن کار را انجام‬ ‫می دهند ولی ما نه‪ .‬اگر این کاستی نبود صنعت شیشه‬ ‫می توانس��ت صادرات خود را به یک میلیون تن در سال‬ ‫برس��اند اما در ‪ ۶۰۰‬هزار تن متوقف ش��ده است‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن صنفی صنعت شیش��ه در پایان اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از سکوهای بسیار مهم در معرفی و شناسایی توانایی ها‬ ‫و قابلیت های فنی واحدهای تولیدی و خدماتی‪ ،‬حضور‬ ‫در نمایشگاه هاست که به عنوان یک شاخه مهم بازرگانی‬ ‫بین الملل مطرح است‪.‬‬ ‫نمایشگاه شیشه‬ ‫در مساحتی‬ ‫حدود ‪ ۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬متر در‬ ‫محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫بین المللی ایران‬ ‫برگزار شد‬ ‫نخستین حضور ایران در نمایشگاه گردشگری ایرلند‬ ‫می توان به س��پاهان جارو‪ ،‬پاکتین‪ ،‬چینی زرین‪ ،‬پردیس کاش��ان‪،‬‬ ‫تکنوالیو‪ ،‬دوو و اسنوا اشاره کرد‪.‬‬ ‫شرکت های امرسان‪ ،‬الماس بلورین‪ ،‬بیمکث‪ ،‬سیلور‪ ،‬امگا تفلون‪،‬‬ ‫هومک��ت‪ ،‬داتیس‪ ،‬هایس��نس‪ ،‬فریدولی��ن‪ ،‬الکترواس��تیل‪ ،‬کاخلر‪،‬‬ ‫تکنوالیو و مهدیران از دیگر ش��رکت هایی هس��تند که محصوالت‬ ‫خود را برای بازدیدکنندگان اصفهانی به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫معرفی بهتر و بیش��تر تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬کس��ب درامدهای‬ ‫ارزی بیش��تر‪ ،‬توس��عه صادرات غیرنفتی و همچنین توس��عه بازار‬ ‫داخلی صنعت ل��وازم خانگی از مهم ترین اهداف برگزاری بیس��ت‬ ‫وسومین نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه و حضور شرکت های معتبر در ان باعث‬ ‫می شود شرکت ها ضمن رقابت با یکدیگر‪ ،‬با تولیدکننده محصوالت‬ ‫ل��وازم خانگی خارجی نیز رقابت کنند و ضمن تالش برای افزایش‬ ‫کیفیت محصوالتشان‪ ،‬نرخ نهایی محصوالت را نیز کاهش دهند تا‬ ‫بتوانند رضایت مشتریان را جذب کنند‪.‬‬ ‫پس از یک س��ال پیگی��ری‪ ،‬برنامه ریزی و رایزنی های‬ ‫پیوس��ته‪ ،‬جمهوری اس�لامی ایران برای نخس��تین بار‬ ‫در نمایش��گاه گردش��گری ‪ ۲۰۲۰‬ایرلند حضور یافت و‬ ‫غرفه ای را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا این دستاورد به ویژه پس از سفر ‪ ۴‬تن‬ ‫از مسئوالن گردشگری و خبرنگاران برجسته ایرلندی به‬ ‫ایران در ش��هریور ماه گذشته برای توسعه همکاری های‬ ‫دوجانبه حاصل ش��د‪ .‬این نمایش��گاه با حضور مس��عود‬ ‫اسالمی س��فیر جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬سایر سفرای‬ ‫مقیم دوبلین و مس��ئوالن ایرلندی برگزاری نمایش��گاه‬ ‫و همچنین مس��ئوالن شرکت گردش��گری ایرانی پونل‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫انجمن س��لطنتی دوبلین (‪ )RDS‬هر س��اله در هفته‬ ‫اخر ماه ژانویه‪ ،‬نمایش��گاه س��ه روزه ای را برای بسط و‬ ‫گس��ترش صنعت گردش��گری در پایتخت ایرلند برگزار‬ ‫می کن��د‪ .‬تورها و ش��رکت های گردش��گری‪ ،‬نمایندگان‬ ‫هتل ها و مراکز تفریحی ضمن حضور در این نمایش��گاه‬ ‫ب��ه معرفی منطقه م��ورد نظر می پردازن��د‪ .‬عالوه بر ان‬ ‫تع��داد قابل توجه��ی از نمایندگان تورهای مس��افرتی‬ ‫کش��ورها از مناطق مختلف جغرافیایی در این نمایشگاه‬ ‫حضور یافته و به تبلیغ جاذبه های گردشگری‪ ،‬تاریخی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی کشور خویش می پردازند‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود که از این نمایشگاه سه روزه حدود‬ ‫‪ ۵۰‬هزار ایرلندی بازدید کنند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد با فراهم شدن شرایط بهتر‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫و پیگیری های الزم‪ ،‬هر ساله تعداد بیشتری از شرکت ها‬ ‫و تورهای گردش��گری ایرانی در این نمایش��گاه حضور‬ ‫یابند تا بتوانند گردش��گران بیش��تری را برای س��فر به‬ ‫ای��ران جذب کرده و بدین ترتیب به معرفی هر چه بهتر‬ ‫تاریخ و فرهنگ و تمدن کهن ایرانی بپردازند‪.‬‬ ‫معرفی خدمات بنیاد ملی بازی های رایانه ای در نهمین نمایشگاه «شهر هوشمند»‬ ‫نهمین نمایشگاه «شهر هوشمند»‪ ،‬با شعار «شهر هوشمند‪،‬‬ ‫شهر امید و زندگی»‪ ،‬با محوریت معرفی ویژگی های شهرهای‬ ‫هوش��مند و خدمات ارائه ش��ده در این حوزه به متخصصان و‬ ‫عموم مردم‪ ،‬در مش��هد مقدس برگزار ش��د‪ .‬ب��ه گزارش اداره‬ ‫ارتباط��ات و امور بین الملل بنیاد مل��ی بازی های رایانه ای؛ این‬ ‫نمایش��گاه با حضور نمایندگان بنیاد ملی بازی های رایانه ای از‬ ‫معاونت های نظارت (واح��د ‪ ،)ESRA‬معاونت پژوهش (واحد‬ ‫‪ ،)DIREC‬معاون��ت حمایت (واحد همگرا) و معاونت اموزش‬ ‫و هدایت فرهنگی (انس��تیتو ملی بازی سازی) از تاریخ ‪ ۱‬الی ‪۴‬‬ ‫بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در این نمایشگاه‪ ،‬مجموعه ای از سازمان ها و شرکت های‬ ‫بزرگ خدمات دهنده در حوزه فناوری های نوین مرتبط با شهر‬ ‫ت اپ های پیشرو‬ ‫هوشمند در کنار مجموعه ای برگزیده از استار ‬ ‫و نوظهور‪ ،‬اخرین فناوری ها و خدمات خود را معرفی کردند‪.‬‬ ‫پس از دریافت دعوتنامه رس��می از جان��ب برگزارکنندگان‬ ‫نهمین دوره نمایش��گاه ش��هر هوش��مند بنیاد ملی بازی های‬ ‫رایان��ه ای با ایجاد غرفه و اعزام کارشناس��ان تالش کرد با ارائه‬ ‫اخرین دس��تاوردها‪ ،‬امارها و اطالعات کارب��ردی‪ ،‬خانواده ها‪،‬‬ ‫عالقه من��دان و بازی س��ازان را با عناصر مه��م و اصلی صنعت‬ ‫پررونق بازی های ویدئویی از قبیل‪ :‬اشنایی با ساخت بازی های‬ ‫ویدئویی‪ ،‬نظام رده بندی سنی بازی ها‪ ،‬رویداد جایزه بازی های‬ ‫ج��دی‪ ،‬حمای��ت بنیاد از صنع��ت بازی های ویدئوی��ی ایرانی‪،‬‬ ‫دوره ها و کارگاه های اموزشی مرتبط‪ ،‬تقویم و اطالعات مربوط‬ ‫به جشنواره ها و مسابقات بازی های ویدئویی و‪ ...‬اشنا سازد‪.‬‬ ‫شش��مین نمایش��گاه تخصصی «لوستر‪،‬‬ ‫فرش‪ ،‬دکوراس��یون و تجهیزات اشپزخانه»‬ ‫‪ ۷‬بهمن ماه در نمایش��گاه بین المللی استان‬ ‫گیالن در رشت اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تس��نیم‪ ،‬ششمین‬ ‫دوره از س��ری نمایش��گاه های تخصص��ی‬ ‫لوس��تر‪ ،‬ف��رش‪ ،‬دکوراس��یون و تجهیزات‬ ‫اش��پزخانه ب��ا مش��ارکت تعداد زی��ادی از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی و گروه های بازرگانی‬ ‫اس��تان های مختلف کشور از ‪ ۷‬بهمن ماه در‬ ‫س��طح نمایش��گاه بین المللی استان گیالن‬ ‫واقع در جاده رش��ت به ته��ران اغاز به کار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی گی�لان عن��وان ک��رد‪ :‬طب��ق‬ ‫برنامه ریزی ه��ای انج��ام ش��ده شش��مین‬ ‫نمایش��گاه تخصص��ی لوس��تر‪ ،‬ف��رش‪،‬‬ ‫دکوراس��یون و تجهیزات اش��پزخانه استان‬ ‫گی�لان به ص��ورت رس��می از ام��روز (‪۷‬‬ ‫بهمن م��اه) کار خود را اغاز می کند و تا ‪۱۱‬‬ ‫بهمن م��اه جهت بازدید عموم مردم به روی‬ ‫انان باز است‪.‬‬ ‫ایت کاظم زاده هریس تعداد ش��رکت های‬ ‫مش��ارکت کننده در شش��مین نمایش��گاه‬ ‫تخصص��ی لوس��تر‪ ،‬ف��رش‪ ،‬دکوراس��یون و‬ ‫تجهیزات اش��پزخانه گیالن را برش��مرد و‬ ‫ابرازکرد‪ :‬در این دوره از نمایشگاه ‪ ۶۵‬واحد‬ ‫تولیدی و بازرگانی از ‪ 6‬استان کشور حضور‬ ‫دارند و نسبت به ارائه محصوالت و تولیدات‬ ‫خود به بازدیدکنندگان اقدام می کنند‪.‬‬ ‫وی عنوان و اسامی استان هایی که امسال‬ ‫در این نمایش��گاه تخصصی حضور دارند را‬ ‫نیز مورد اش��اره قرار داد و تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫واحد های تولیدی و بازرگانی از اس��تان های‬ ‫ته��ران‪ ،‬گی�لان‪ ،‬خراس��ان رض��وی‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی با ایجاد غرفه در نمایشگاه‬ ‫تخصص��ی لوس��تر‪ ،‬ف��رش‪ ،‬دکوراس��یون و‬ ‫تجهیزات اش��پزخانه اس��تان گیالن حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫کاظ��م زاده هری��س محص��والت قاب��ل‬ ‫عرضه در نمایش��گاه مذکور را نیز برش��مرد‬ ‫و در تش��ریح ای��ن مطلب افزود‪ :‬لوس��تر و‬ ‫چراغ های تزئینی‪ ،‬فرش ماشینی‪ ،‬دستباف‬ ‫و تابل��و فرش‪ ،‬ل��وازم خانگ��ی و تجهیزات‬ ‫اش��پزخانه‪ ،‬کاالی خ��واب‪ ،‬صنایع چوب و‬ ‫دکوراس��یون داخلی از جمل��ه محصوالتی‬ ‫هستند که توسط شرکت های حاضر عرضه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی گیالن در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که ایا در نمایشگاه تخصصی لوستر‪ ،‬فرش‪،‬‬ ‫دکوراس��یون و تجهیزات اش��پزخانه گیالن‬ ‫ش��رکت های خارجی نیز حضور دارند بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬صد درصد غرفه داران این نمایش��گاه‬ ‫محصوالت تولید داخل را به معرض نمایش‬ ‫می گذارند بنابراین مشارکت کننده خارجی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫کاظ��م زاده هری��س ایجاد ارتب��اط بدون‬ ‫واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‬ ‫و اشنایی با سالیق و درخواست های انان را‬ ‫م��ورد تاکید قرار داد و خاطرنش��ان کرد‪ :‬با‬ ‫برپایی چنین نمایش��گاه هایی فضای رقابتی‬ ‫خوب��ی بین تولیدکنندگان مبلمان و صنایع‬ ‫چوب ایجاد می شود که مطمئناً این موضوع‬ ‫در ارتقای سطح تولیدات موثر است‪.‬‬ ‫وی باال بردن حق انتخاب مصرف کنندگان‬ ‫را از دیگ��ر اه��داف برگ��زاری نمایش��گاه‬ ‫تخصص��ی مبلم��ان و صنایع چوب رش��ت‬ ‫دانس��ت و عنوان کرد‪ :‬در دوره های گذشته‬ ‫مردم و ش��هروندان اس��تقبال بسیار خوبی‬ ‫از این نمایش��گاه ب��ه عم��ل اورده بودند و‬ ‫امیدواریم این بار نیز ش��اهد حضور گسترده‬ ‫انان جه��ت بازدید از غرفه های نمایش��گاه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی گیالن در مورد س��اعات بازدید‬ ‫عالقه مندان از این نمایش��گاه نیز ابرازکرد‪:‬‬ ‫نمایش��گاه تخصصی مبلمان و صنایع چوبی‬ ‫از ‪ ۷‬تا ‪ ۱۱‬بهمن ماه به مدت ‪ ۵‬روز در محل‬ ‫نمایشگاه های استان گیالن واقع در کیلومتر‬ ‫‪ ۴‬جاده رشت به تهران برپا بوده و از ساعت‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۲‬میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سومین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته‬ ‫با میزبانی از چند شرکت تولیدکننده از کشورهای چین‬ ‫و ترکی��ه از ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۶‬بهمن (یکش��نبه) در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی ج‪.‬ا‪.‬ایران‪ ،‬برگزار شد‪ .‬هدف از‬ ‫برگزاری این نمایشگاه‪ ،‬اشنا ش��دن بازدیدکنندگان با‬ ‫شرکت های جدید و محصوالت و تجهیزات به روز شیشه‬ ‫و صنایع وابسته بوده است‪.‬‬ ‫هم اکنون س��االنه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن شیشه‬ ‫در کشور تولید می شود که ‪ ۴۰‬درصد ان به کشورهای‬ ‫همس��ایه و برخی کش��ورهای اروپایی صادر می شود و‬ ‫س��االنه بی��ش از ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر درام��د ارزی برای‬ ‫کشور به ارمغان داشته است‪ .‬بر اساس برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬تالش می ش��ود می��زان تولی��د از طریق‬ ‫توس��عه واحدهای تولیدی و همچنین ارتقای بهره وری‬ ‫واحدهای موجود و نیز اس��تفاده از فناوری های نوین از‬ ‫جمله توس��عه تولید شیش��ه فلوت که جایگزین شیشه‬ ‫معمولی و س��نتی است‪ ،‬این میزان به ‪ ۳‬میلیون تن در‬ ‫سال افزایش یابد‪.‬‬ ‫از کم و کیف برگزاری «ایران‬ ‫گلس شو» گزارش می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه با حضور ‪ ۸۶‬ش��رکت داخل��ی و نیز‬ ‫جمع��ی از مقام��ات و فعاالن وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬راه و شهرس��ازی‪ ،‬روسای انجمن های مرتبط و‬ ‫فعاالن اقتصادی و در قالب ‪ ۲‬سالن اصلی کلید خورد‪.‬‬ ‫ادری��س مازندرانی‪ ،‬رئیس س��تاد برگزاری س��ومین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی شیش��ه و تجهیزات وابس��ته در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۷۰‬شرکت ایرانی‬ ‫در س��ومین نمایش��گاه شیش��ه و تجهیزات وابسته به‬ ‫معرفی محصوالت خود پرداختند و چندین نماینده هم‬ ‫از کشورهای چین و ترکیه داشتیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن نمایش��گاه در مس��احتی حدود‬ ‫‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬مت��ر در مح��ل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی ایران برگزار ش��د و از نظر س��طح بازدیدها‬ ‫باوجود وضعیت نامس��اعد جوی‪ ،‬حدود ‪ ۱۵‬درصد رشد‬ ‫نسبت به دوره قبل داشتیم‪.‬‬ ‫مازندرانی با اش��اره به سهم ‪ ۴‬درصدی صنایع شیشه‬ ‫در توس��عه اقتصادی کش��ور‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫بین المللی شیش��ه و تجهیزات وابس��ته اکنون ‪ ۳‬ساله‬ ‫ش��ده و همواره فرصت مناس��بی اس��ت که فعاالن این‬ ‫صنعت بتوانند ضمن شناس��ایی نیازها بازار به توس��عه‬ ‫فعالیت های شان بپردازند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به صادرات شیش��ه ایران به ‪ ۳۵‬کشور‬ ‫دنی��ا‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬افزایش میزان ص��ادرات این‬ ‫صنع��ت می تواند با تکی��ه بر چنین نمایش��گاهی رقم‬ ‫بخورد و فرص��ت برای غرفه داران فراهم می ش��ود تا با‬ ‫برگزاری جلس��ات ‪ B۲B‬قرارداده��ای خارجی خود را‬ ‫برگزاری نمایشگاه فرش‬ ‫ودکوراسیون در رشت‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1459‬‬ ‫پیاپی ‪2777‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫تحلیل‬ ‫کاهش ابعاد‬ ‫نااطمینانی‬ ‫ثبات در بازار ارز؛ چگونه؟‬ ‫مریم شادی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سید حسین سلیمی‬ ‫احمد کیمیایی اسدی‬ ‫نارسیس امین رشتی‬ ‫ی درحالی همواره مهمان بازار ارز‬ ‫نوسان باالی قیمت ‬ ‫ایران بوده که با تشدید تحریم ها و فشارهای اقتصادی‪،‬‬ ‫این نوس��ان ها بیشتر ش��د و در نهایت در سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫اوج خ��ود رس��ید‪ .‬در تمامی این م��دت بانک مرکزی‬ ‫تالش کرد با ارائه برخی راهکارها و سیاس��ت گذاری ها‬ ‫از این تنش و نوس��انات جلوگیری کند و نرخ ارز را به‬ ‫محدوده های پایین تری برساند‪.‬‬ ‫اگرچه دراین زمینه موفقیت هایی هم حاصل شد و‬ ‫نرخ دالر تا مدتی روی کانال ‪ ۱۱‬هزارتومان جا خوش‬ ‫کرد‪ ،‬اما ب��ه هرحال تاثیر پذیری این ب��ازار از اتفاقات‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی هر از گاهی س��بب می شود نرخ‬ ‫ارز دوباره دستخوش تغییر شود و به سمت کانال های‬ ‫باالی قیمتی اوج بگیرد‪.‬‬ ‫کارشناسان براین باورند اگرچه از ابتدای مهر امسال‬ ‫نوس��انات باالی نرخ دالر تحت تاثیر عوامل روانی بازار‪،‬‬ ‫حوادث غیرقابل پیش بینی و ش��رایط خاص سیاس��ی‬ ‫اتفاق افتاده اس��ت‪ ،‬ام��ا انچه اهمی��ت دارد پایداری‬ ‫چنین نوساناتی است که بانک مرکزی باید بتواند این‬ ‫نوسان ها را که هرچه به پایان سال نزدیک می شویم و‬ ‫امکان افزایش بیشتر ان وجود دارد را بگیرد‪.‬‬ ‫نوس��ان هایی ک��ه به ش��دت برای اقتصاد کش��ور و‬ ‫فعالیت های اقتصادی مخرب اس��ت و می تواند شرایط‬ ‫سوءاس��تفاده را برای س��وداگران ارزی و حتی برخی‬ ‫سودجویان برای گران کردن کاالها فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتماد سازی در جامعه‬ ‫سید حسین سلیمی از کارشناس��ان و صاحبنظران‬ ‫ح��وزه اقتصاد دراین باره درگفت وگو با‬ ‫با بیان‬ ‫اینک��ه‪ ،‬رخداد ها و ح��وادث غیر قابل پیش بینی که در‬ ‫یک ماه گذش��ته اتفاق افتاد‪ ،‬در کنار ش��رایط خاص‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی کشور‪ ،‬سبب ش��د تا بار دیگر ما‬ ‫شاهد نوس��ان های ارزی در بازار باشیم افزود‪ :‬در کنار‬ ‫محدودیت های ناشی از تحریم که فشار های زیادی را‬ ‫به اقتصاد کش��ور تحمیل کرده است‪ ،‬برخی اتفاقات و‬ ‫رخدادهاس��ت که با بروز ان‪ ،‬نوسان های ارزی تشدید‬ ‫می شود که در مدت اخیر نیز شاهد ان بودیم‪.‬‬ ‫به گفته او هرچند در چنین شرایطی‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫توانس��ت مدیریت نسبتا خوبی را در بازار ارز در مدت‬ ‫اخیر داش��ته باش��د‪ ،‬اما به هرحال این نوس��ان ها کم‬ ‫وبیش ادامه دارد و اگر جلوی ان گرفته نشود می تواند‬ ‫اثر منفی خودش را بار دیگر بر اقتصاد کشور بگذارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه او مهم ترین اصل در ثب��ات نرخ ارز بحث‬ ‫تعادل در عرضه و تقاضاس��ت که باید مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬بی تردید هرچه عرضه ارز کمتر باشد تقاضا برای‬ ‫ان افزایش خواهد یاف��ت و این نبود تعادل در نهایت‬ ‫فنر نرخ را به س��مت باال رها می کند و این ش��رایطی‬ ‫است که تحریم ها برای اقتصاد ما ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه نااطمینانی نس��بت به اینده و‬ ‫انتظارات تورمی که در اقتصاد وجود دارد‪ ،‬سبب شده‬ ‫ت��ا تقاضا برای خرید م��واد اولیه و برخی اقالم کاالیی‬ ‫افزایش یابد که همین موض��وع تقاضا برای خرید ارز‬ ‫را نیز باال برده اس��ت یاداورش��د‪ :‬این شرایط درحالی‬ ‫اس��ت که ما در بحث نقل و انتقال منابع ارزی و ورود‬ ‫ارز به کش��ور به دلیل کاهش ص��ادرات با محدودیت‬ ‫مواجه هس��تیم که همین موضوع ش��رایط را برای به‬ ‫ثبات رساندن قیمت ها در بازار سخت تر کرده است‪.‬‬ ‫سلیمی براین باوراست در حالی که تحریم ها فشار ها‬ ‫و محدودیت ه��ای زیادی را به اقتصاد کش��ور تحمیل‬ ‫کرده‪ ،‬بای��د در حوزه سیاس��ت گذاری ها و تصمیمات‬ ‫داخل��ی دقت و بررس��ی بیش��تر ش��ود ت��ا در نهایت‬ ‫مشکالت اقتصادی مهم بیشتر نشود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تصری��ح ک��رد‪ :‬درحال حاضر حجم‬ ‫ب��االی نقدینگی در کش��ور دغدغه مهمی اس��ت که‬ ‫اگر مدیریت و کنترل نش��ود می توان��د اثرات جبران‬ ‫ناپذی��ری بر اقتص��اد ایران ب��ه جای بگ��ذارد‪ .‬دراین‬ ‫راس��تا‪ ،‬بان��ک مرک��زی و سیاس��ت گذاران پولی باید‬ ‫توجه داشته باشند که در تصمیماتی که می گیرند به‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نااطمینانی شرایطی اس��ت که در ان پیشامدهایی که در‬ ‫اینده رخ خواهند داد‪ ،‬نامش��خص بوده یا در صورت مشخص‬ ‫بودن پیش��امدها‪ ،‬احتمال وقوع انها نامشخص است‪ .‬حالت‬ ‫حدی نااطمینانی نیز نامش��خص ب��ودن پیامدها و احتمال‬ ‫وقوع انها به صورت همزمان است‪.‬‬ ‫مطالع��ات نظ��ری و تجربی��ات داخلی و خارجی نش��ان‬ ‫می دهد که در ش��رایط نااطمینانی‪ ،‬ناش��ی از منابع مختلف‬ ‫نظیر سیاس��ت گذاری دولت‪ ،‬قیمت نفت‪ ،‬چشم انداز جنگ‬ ‫و بی ثبات��ی سیاس��ی‪ ،‬بنگاه ه��ا اق��دام به کاهش ی��ا تعویق‬ ‫س��رمایه گذاری یا اس��تخدام نیروی کار جدی��د می کنند‪.‬‬ ‫خانوارها نیز در این شرایط‪ ،‬به دلیل چشم انداز مبهم درامدی‪،‬‬ ‫اقدام به کاهش مخارج مصرفی خود می کنند‪ .‬در بازار سرمایه‬ ‫نی��ز نااطمینان��ی می تواند موجب انفعال س��رمایه گذاران و‬ ‫تعویق اتخاذ تصمیمات تا زمان روشن تر شدن ابعاد و احتمال‬ ‫پیامدها شود‪ .‬یکی از مهم ترین نشانه های وجود نااطمینانی‬ ‫در ی��ک نظام اقتصادی‪ ،‬نوس��ان باال و ش��دید در متغیرهای‬ ‫اقتصادی است‪ .‬چنین نوساناتی هم از نظر سوداوری و هم از‬ ‫نظر هزینه های س��رمایه گذاری منجر به افزایش نااطمینانی‬ ‫و در نهایت کاهش میزان س��رمایه گذاری می ش��وند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬تش��دید نااطمینانی و نوس��انات در شرایط رکودی‬ ‫می تواند منجر به عاملی جهت تش��دید رکود شود‪ .‬مطالعات‬ ‫و شواهد نش��ان می دهد که س��رمایه گذاری در دارایی های‬ ‫ام��ن نظیر طال‪ ،‬یک��ی از اصلی ترین گزینه ه��ای انتخابی از‬ ‫سوی س��رمایه گذاران در شرایط تش��دید نااطمینانی است‬ ‫و اخری��ن تجربه این مس��ئله‪ ،‬رش��د ح��دود ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫قیم��ت جهانی ط�لا در فاصله س��ال های ‪ ۲۰۰۹‬تا ‪ ۲۰۱۰‬و‬ ‫به دنبال بحران مالی جهانی اس��ت‪ .‬افزایش تقاضا برای طال‬ ‫در میانه ه��ای دی ماه و پس از افزایش تنش های سیاس��ی‪-‬‬ ‫نظام��ی ایران در منطقه نیز نمونه اخیر این موضوع اس��ت‪ .‬با‬ ‫توجه به مواردی که در باب رفتار احتمالی سرمایه گذاران در‬ ‫زمان های افزایش نااطمینانی و پیامدهای کالن ان ذکر شد‪،‬‬ ‫اکنون می توان به بررس��ی ش��رایط اقتصاد ایران در دو سال‬ ‫اخیر و نحوه کنش فعاالن اقتصادی به تش��دید نوس��انات و‬ ‫بی ثباتی در اقتصاد ای��ران پرداخت‪ .‬هر چند که جهش های‬ ‫ایجاد ش��ده در نرخ ارز‪ ،‬طال‪ ،‬مسکن و دیگر بازارهای کاالیی‬ ‫و تبدی��ل بخش زیادی از پس انداز اف��راد به دارایی های امن‬ ‫(نظیر ارز و طال) ش��واهد زیادی از اثرات نااطمینانی بر رفتار‬ ‫فع��االن اقتصادی و پیامدهای کالن ان در دو س��ال اخیر را‬ ‫در اختیار قرار می دهد اما مس��ئله تقاض��ای احتیاطی ارز و‬ ‫خروج س��رمایه‪ ،‬بعد دیگری اس��ت که کمتر مورد توجه قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬بررسی خریداران خارجی ملک در ترکیه نشان‬ ‫می دهد که در دو س��ال گذش��ته‪ ،‬ایرانی ها پس از عراقی ها‪،‬‬ ‫دومی��ن خریدار اصلی مل��ک در ترکیه بوده اند و این موضوع‬ ‫در حالی اس��ت که تا پیش از ان‪ ،‬خری��داران ایرانی غالبا در‬ ‫محدوده رتبه دهم قرار داشته اند‪ .‬در ‪۹‬ماه ابتدای سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ایرانی ها به طور متوسط ماهانه ‪ ۴۹۷‬واحد مسکونی در ترکیه‬ ‫خریداری کرده اند که مقایس��ه این رقم ب��ا میانگین ‪۵۴۹۰‬‬ ‫معامله ماهانه مسکن ش��هر تهران در همین دوره‪ ،‬به خوبی‬ ‫حجم باالی امار را نش��ان می دهد‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که از‬ ‫ش��هریور سال ‪ ۱۳۹۷‬قوانین مهاجرتی کشور ترکیه تسهیل‬ ‫شده و بخشی از افزایش تقاضای خرید ملک از سوی ایرانی ها‬ ‫در این کش��ور از این ناحیه بوده اما باید توجه داش��ت که به‬ ‫دلیل افزایش محس��وس ایرانی ها در بین خریداران خارجی‬ ‫(از کمتر از ‪ ۴‬درصد در سال ‪ ۹۶‬به بیش از ‪ ۱۲‬درصد در سال‬ ‫‪ )۹۸‬به نظر می رس��د که نقش مس��ئله افزایش نااطمینانی‬ ‫و تقاض��ای احتیاطی دارایی های امن‪ ،‬بس��یار پررنگ تر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین باید توجه داشت که بیشترین میزان خرید‬ ‫ملک از س��وی ایرانی ه��ا مربوط ب��ه اذر ‪ ۷۶۳( ۱۳۹۸‬واحد‬ ‫مس��کونی) و پس از افزایش نااطمینانی های ناشی از افزایش‬ ‫قیم��ت بنزین و حوادث پس از ان بوده اس��ت‪ .‬البته با توجه‬ ‫ب��ه حوادث اخیر میان ایران و امری��کا‪ ،‬برای دی نیز می توان‬ ‫شرایط مشابهی را متصور بود‪.‬‬ ‫هرچند در مورد میزان دقیق خروج س��رمایه از این ناحیه‪،‬‬ ‫اطالعات دقیقی در دس��ترس نیس��ت اما ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫رقم ‪ ۲۵۰‬هزار دالر (ش��رط اعط��ای تابعیت) برای هر یک از‬ ‫امالک خریداری شده از س��وی ایرانی ها در ترکیه‪ ،‬می توان‬ ‫گفت که در ‪ ۹‬ماه ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۸‬بی��ش از ‪ ۱.۱‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه از کش��ور تنها به مقصد ترکیه خارج شده است‬ ‫و انتظ��ار می رود که رقم مذکور تا پایان س��ال به حدود ‪۱.۵‬‬ ‫میلی��ارد دالر افزایش یابد‪ .‬البته به ای��ن رقم می توان خروج‬ ‫قابل مالحظه س��رمایه ب��ه مقاصد دیگر نظیر گرجس��تان‪،‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬امارات متحده و کانادا را نیز اضافه کرد‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان جمع بندی می توان گف��ت که به دنبال افزایش‬ ‫نااطمینانی در دو س��ال اخیر‪ ،‬تقاضای احتیاطی دارایی های‬ ‫امن نظیر ارز به ش��کل محسوس��ی در کشور افزایش یافته و‬ ‫بخش��ی از این تقاضا‪ ،‬به شکل خروج س��رمایه جهت خرید‬ ‫امالک در کشورهای همسایه نمایان شده است‪.‬‬ ‫با توج��ه به ش��رایط کنونی متغیرهای کالن سیاس��ی‪-‬‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬انتظار تداوم این روند در ماه های اینده نیز‬ ‫همچنان وجود دارد و این مس��ئله می تواند اثرات نامطلوب‬ ‫ب��رای ن��رخ ارز و همچنین وضعیت تراز پرداخت ها داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬در مجموع به نظر می رسد در شرایط فعلی‪ ،‬مجموعه‬ ‫سیاس��ت گذاری کشور بیش��تر و پیش تر از هر چیز نیازمند‬ ‫بازگردان��دن ثب��ات و اطمین��ان به فضای جامع��ه و اقتصاد‬ ‫اس��ت و تا زمانی که این مهم محقق نش��ود‪ ،‬کارایی هرگونه‬ ‫سیاست گذاری اقتصادی محل سوال خواهد بود‪.‬‬ ‫تاکید کردند‬ ‫‹ ‹تعامالتمان را بیشتر کنیم‬ ‫ب��رای اینکه بتوانی��م ثبات نرخ را در ب��ازار ارز ایجاد کنیم باید‬ ‫تالش ش��ود ورودی ارز به کشور حتی در ش��رایط محدودیت های‬ ‫تحریمی بیشتر ش��ود‪ .‬اقتصاد ما درحال حاضر محدود شده و این‬ ‫موضوع اثرش را بر شاخص های اقتصادی گذاشته است‬ ‫موضوع پول و سرمایه ها توجه ویژه ای داشته باشند و‬ ‫برنامه ریزی ش��ان این باشد که منابع موجود در کشور‬ ‫به سمت بازارهای مولد حرکت کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در چنین شرایطی برخی پیشنهادات‬ ‫و تصمیم گیری ها می تواند بس��یار خطرناک باشد و در‬ ‫ادامه به پیشنهاد دریافت مالیات از سپرده های بانکی‬ ‫که چند روزی اس��ت مطرح ش��ده و در نهایت منتفی‬ ‫شد اشاره کرد و گفت‪ :‬در شرایطی که پول ها می تواند‬ ‫ب��ا یک تلنگر وارد فضای داللی و واس��طه گری ش��ود‬ ‫ی��ا بازار ارز را متالطم کند‪ ،‬نباید چنین پیش��نهاداتی‬ ‫مطرح شود و ارامش بازارها را برهم زد‪.‬‬ ‫سلیمی تاکید کرد‪ :‬چنین تصمیم هایی می تواند یک‬ ‫ج��و نااطمینانی و نگران��ی را در جامعه به وجود اورد‬ ‫و در نهای��ت زمینه خروج س��رمایه ها را از بازار پول و‬ ‫سرمایه را فراهم کند که در شرایط حال حاضر اقتصاد‬ ‫اصال به صالح نیست‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬به جز بحث محدودیت ها و‬ ‫فشارهای تحریم‪ ،‬برخی تصمیم گیری ه ا و انجام برخی‬ ‫اقدام��ات در داخل کش��ور می تواند خود به یک عامل‬ ‫تحریک کننده تالطمات ارزی تبدیل شود که باید مانع‬ ‫از بروز ان شد‪.‬‬ ‫س��لیمی تاکید کرد که برای بازگرداندن ارامش به‬ ‫بازار ارز و دیگر بازارها‪ ،‬به جز خنثی کردن اثار تحریم‪،‬‬ ‫ضروری اس��ت که در راستای اعتماد سازی در جامعه‪،‬‬ ‫اقدامات مهمی انجام ش��ود‪ .‬درحال حاض��ر نگرانی از‬ ‫اینده و نااطمینانی از وضعیت اقتصادی کشور‪ ،‬به یک‬ ‫عامل تش��دید کننده در تالطم ه��ای اقتصادی تبدیل‬ ‫شده است که باید برای ان فکری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش فاصله ارز دولتی و ازاد‬ ‫احمد کیمیایی اس��دی از دیگر کارشناسان اقتصاد‬ ‫نیز دراین ب��اره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه با‬ ‫توجه به ش��رایط فعلی اقتصاد و اتفاقات سیاس��ی رخ‬ ‫داده‪ ،‬این انتظار وجود داش��ت که نوس��ان های ارزی‬ ‫تش��دید ش��ود و حتی انتظارها این بود که این نوسان‬ ‫بیش از این ها اتفاق بیفتد گفت‪ :‬از سوی دیگر با توجه‬ ‫به کاهش ورودی ارز به تبع کم شدن درامدهای نفتی‬ ‫و همچنی��ن محدودیت های ایجاد ش��ده در صادرات‬ ‫س��ایر کاالها و نیز محدود ش��دن عرض��ه ارز در بازار‪،‬‬ ‫این عوامل شرایطی را ایجاد کرده که عرضه و تقاضای‬ ‫ارز خیلی بر هم منطبق نباشد و همین موضوع باعث‬ ‫تشدید افزایش و نوسان های ارزی شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه البته در چنین ش��رایطی این انتظار‬ ‫وجود داشت که شیب رشد قیمت ها بسیار تندتر باشد‬ ‫اما به نظر می رسد که بانک مرکزی با مدیریت منطقی‬ ‫ن��رخ ارز و پایداری ثبات دراین بازار در بلند مدت نیاز‬ ‫اس��ت که ورودی منابع ارزی به کشور افزایش یابد تا‬ ‫ای��ن مهم در نهایت عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل‬ ‫برس��اند و تاثیرش را روی ن��رخ تمامی کاالها بگذارد‪.‬‬ ‫هماهن��گ کردن عرضه و تقاضا ب��ا یکدیگر مهم ترین‬ ‫اقدامی اس��ت که باید هم��واره در دس��تور کار بانک‬ ‫مرکزی و سیاست گذاران این حوزه باشد‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬بانک مرکزی هرچند در تالش اس��ت‬ ‫بتوان��د ن��رخ ارز را در همین محدوده فعل��ی تا پایان‬ ‫سال حفظ کند‪ ،‬اما به هرحال با توجه به وجود حجم‬ ‫باالی نقدینگی در کشور و تورم انتظاری که برای سال‬ ‫اینده وجود دارد‪ ،‬ش��اید حفظ این شرایط برای سال‬ ‫اینده کار دشوارتری باشد و کار را برای بانک مرکزی‬ ‫س��خت تر کند که برای این مهم بای��د به دنبال یک‬ ‫سیاست گذاری های مناسب تری بود‪.‬‬ ‫و مناس��ب تری نسبت به گذشته توانسته نرخ ارز را در‬ ‫ح��د کنونی نگ��ه دارد و از نوس��ان های باالی نرخ ان‬ ‫ممانعت کند‪.‬‬ ‫به گفته او با نگاهی به وضعیت یکی دو سال گذشته‬ ‫بازار ارز و نوس��ان های ش��دید قیمتی که دراین بازار‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬متوجه این موضوع می شویم که اینک‬ ‫عملکرد بانک مرکزی بهتر بوده و توانس��ته تاحد قابل‬ ‫قبولی این ب��ازار را مدیریت و در زمان هیجانات بازار‪،‬‬ ‫منطقی تر عمل کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه اگرچه ش��یب نوس��ان های قیمتی‬ ‫نس��بت به گذش��ته اهس��ته تر اس��ت اما ب��ه هرحال‬ ‫نوس��ان های موج��ود یک پدی��ده مخرب اس��ت که‬ ‫می توان��د برای بخش های اقتص��ادی و در کل اقتصاد‬ ‫ایران مضر باش��د افزود ‪ :‬این شرایط درحالی است که‬ ‫هرچه به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم‪ ،‬تقاضا‬ ‫هم افزایش می یابد و این موضوع می تواند بازهم زمینه‬ ‫پایداری نوس��ان های قیمت��ی را فراهم کند که همین‬ ‫موضوع نق��ش و وظیفه بانک مرک��زی را در ماه های‬ ‫پایانی س��ال ب��رای کنترل ای��ن ب��ازار حائزاهمیت تر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی در عی��ن حال به موضوع کس��ری بودجه دولت‬ ‫در س��ال اینده اش��اره کرد و گفت‪ :‬یک��ی از اقدامات‬ ‫مهم ب��رای کاهش نوس��ان های ب��ازار همین موضوع‬ ‫رفع کسری بودجه دولت است‪ .‬این شائبه نباید ایجاد‬ ‫ش��ود که دولت از محل فروش ارز‪ ،‬می خواهد اقدام به‬ ‫جبران کسری بودجه کند‪ ،‬ازاین رو باید با برنامه ریزی‬ ‫مناسب جلوی این کسری بودجه را بگیرد‪.‬‬ ‫کیمیایی اسدی با تاکید براینکه جلوگیری از فضای‬ ‫س��وداگری و س��فته بازی از دیگر اقدام هایی است که‬ ‫باید به شدت مورد توجه بانک مرکزی باشد یاداورشد‪:‬‬ ‫البته بانک مرکزی دراین زمینه توانسته موفقیت های‬ ‫خوبی را به دست اورد و نزدیک کردن فاصله ارز دولتی‬ ‫و ازاد از مواردی بود که سبب شد طی این مدت‪ ،‬بازار‬ ‫ارز کمتر به س��مت فضای سوداگری حرکت کند که‬ ‫امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد‪ .‬این کارشناس‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینکه هرچه فاصله نرخ ارز دولتی و ازاد کمتر‬ ‫باشد این نفع کل اقتصاد خواهد بود افزود‪ :‬فاصله زیاد‬ ‫نرخ ارز ازاد و دولتی که در گذش��ته شاهد ان بودیم‪،‬‬ ‫باعث ش��ده بود بازار دچار نوسان و تشنج های زیادی‬ ‫شود و ثبت سفارش ها هم به همان نسبت باال برود‪ ،‬اما‬ ‫با کاهش این فاصله به تدریج از تعداد ثبت سفارش ها‬ ‫کم شد و فضای رانت و س��فته بازی هم کاهش یافت‬ ‫که این روند باید ادامه یابد‪.‬‬ ‫کیمیایی اسدی معتقد است که برای منطقی کردن‬ ‫نارس��یس امین رش��تی از دیگر کارشناس��ان حوزه‬ ‫اقتصاد نی��ز دراین ب��اره در گفت وگو با‬ ‫تاکید‬ ‫کرد‪ :‬شاید شیب رش��د قیمت ها و نوسان های قیمتی‬ ‫نس��بت به گذشته بهتر شده باش��د‪ ،‬اما به هرحال ما‬ ‫همچنان ش��اهد نوسان های نس��بی در بازارها به ویژه‬ ‫بازار ارز هس��تیم که نیاز اس��ت از طری��ق روش های‬ ‫عمل��ی هرچه زودتر کنترل ش��ود‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫یکی از اهداف دولت همواره این بوده که بتواند جلوی‬ ‫بی ثباتی در اقتصاد را بگیرد و یک فضای مناس��بی را‬ ‫برای فعالیت های اقتصادی و س��رمایه گذاری ها ایجاد‬ ‫کن��د‪ ،‬اما به هرحال وجود برخ��ی عوامل بیرونی مانع‬ ‫از تحقق این هدف ش��ده است تصریح کرد‪ :‬تحریم ها‬ ‫در مدت اخیر فشا رهای زیادی را به اقتصاد ایران وارد‬ ‫کرده و سبب شده تا برخی تصمیمات و برنامه ریزی ها‬ ‫انطور که باید پیش نرود یا اثرش خنثی شود‪.‬‬ ‫اویاداورش��د‪ :‬اما در این بین برخی تصمیم گیری ها‬ ‫هم هست که می تواند این تالطم ها را تشدید و زمینه‬ ‫بروز نوس��انات را فراهم کند ک��ه افزایش نرخ بنزین‪،‬‬ ‫مطرح ش��دن دریافت مالیات از برخی بخش ها و‪ ...‬از‬ ‫جمله این موارد اس��ت که ه��م می تواند اثر تورم زایی‬ ‫داشته باشد هم باعث فرار سرمایه ها شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه برای به ثبات رس��اندن قیمت ها‬ ‫به وی��ژه در بازار ارز‪ ،‬باید جل��وی برخی تصمیمات و‬ ‫پیش��نهادات ان��ی که ممکن اس��ت اث��ر نامطلوبی بر‬ ‫ارامش بازارها داش��ته باش��د را گرف��ت‪ .‬در عین حال‬ ‫دول��ت باید در راس��تای رفع بی��کاری و توجه به امر‬ ‫اش��تغال گام های اساسی بردارد و اینها شرایطی است‬ ‫ک��ه می تواند تورم و رش��د قیمت ها در داخل کش��ور‬ ‫تاحدی کنترل و جلوی بی ثباتی اقتصاد را بگیرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه البته عملکرد بانک مرکزی در حوزه‬ ‫مدیریت بازارها از جمله بازار ارز نس��بت به گذش��ته‬ ‫بس��یار مناس��ب بوده که امیدواریم با ادامه این رویه‪،‬‬ ‫بازهم بازار ارز به ارامش نس��بی برسد گفت‪ :‬بی تردید‬ ‫پای��داری نوس��ان های نرخ ارز می توان��د تبعات منفی‬ ‫زیادی ب��ه جای بگذارد و تولی��د را متاثر کند و روی‬ ‫نرخ موارد اولیه کااله��ا تاثیر بگذارد و درنهایت باعث‬ ‫افزایش قیمت ها و تورم در اقتصاد شود‪.‬‬ ‫به گفته امین رش��تی‪ ،‬برای اینک��ه ما بتوانیم ثبات‬ ‫ن��رخ را در ب��ازار ارز ایجاد کنیم باید تالش ش��ود که‬ ‫ورودی ارز به کش��ور حتی در شرایط محدودیت های‬ ‫تحریمی بیش��تر شود‪ .‬اقتصاد ما درحال حاضر محدود‬ ‫ش��ده و این موضوع اثرش را بر شاخص های اقتصادی‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت که ما باید مراودات و‬ ‫تعامالت مان را با دنیا و س��ایر کش��ورها بیشتر کنیم‬ ‫ت��ا در نهایت به ان ثباتی که مدنظر اس��ت در بازارها‬ ‫و در کل اقتص��اد ایجاد ش��ود برس��یم‪ .‬بدیهی اس��ت‬ ‫هرچه تعامل ما با سایر کشورها بیشتر باشد با سرعت‬ ‫بیش��تری می توانیم به اهداف مد نظر کش��ور دس��ت‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹قطع رمز دوم ایستا از امروز‬ ‫پیرو اطالع رسانی انجام شده درباره قطع رمز دوم ایستا (رمز‬ ‫دوم فعلی کارت بانکی) در هفته دوم دی ‪ ،‬به اطالع هموطنان‬ ‫می رس��اند این س��رویس از ‪ ۸‬بهمن در بانک ها و موسسه های‬ ‫اعتب��اری در چند روز و به طور تدریجی قطع می ش��ود و تنها‬ ‫«رم��ز دوم پویا» قابل اس��تفاده اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت انجام‬ ‫خریدهای اینترنتی بدون حضور کارت تا س��قف مجموع یک‬ ‫میلیون ریال برای هر کارت در هر ‪ ۲۴‬ساعت با رمز دوم ایستا‬ ‫ن زمینه به اگاهی می رس��اند رمز‬ ‫قاب��ل انجام اس��ت‪ .‬در همی ‬ ‫دوم ایس��تای کارت های بانکی بانک های صادرات و پاسارگاد‬ ‫در تاریخ ‪ ۸‬و بانک های قرض الحس��نه رسالت و ایران‪-‬ونزوئال‬ ‫در روز دهم و بانک قرض الحس��نه مهر ایران در روز ‪ ۱۲‬بهمن‬ ‫غیر فعال می شود‪ .‬قطع سرویس رمز دوم ایستا در سایر بانک ها‬ ‫نیز متعاقبا اعالم خواهد شد‪ .‬در پایان تاکید می شود مشتریان‬ ‫بانکی در چند روز اینده نسبت به فعال سازی «رمز دوم پویا»‬ ‫از طریق مراجعه به وب سایت بانک خود یا خودپرداز یا شعبه‬ ‫بانک خود اقدام کنند‪ .‬مش��تریان بانکی برای فعال سازی رمز‬ ‫دوم پویای پیامکی کافی اس��ت شماره تلفن همراه خود را در‬ ‫یکی از درگاه های بانکی تایید و پس از ان قادر خواهند بود با‬ ‫فشردن دکمه «دریافت رمز دوم پویا» در درگاه های پرداخت‪،‬‬ ‫رمز دوم پویا را از طریق پیامک دریافت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از پرداخت ‪ QR code‬ایران کیش‬ ‫سرویس جدید پرداخت مبتنی بر ‪ QR code‬در اپلیکیشن‬ ‫«پات» ش��رکت کارت اعتب��اری ایران کیش ب��ا حضور دولت‬ ‫ابادی مدیرعامل بانک تجارت رونمایی ش��د‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی بان��ک تجارت‪ ،‬در این ایی��ن دولت ابادی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫این بانک با اش��اره به نقش خدمات الکترونیک و غیر حضوری‬ ‫در تس��هیل و افزایش امنیت مبادالت بانکی مش��تریان گفت‪:‬‬ ‫بانک تجارت تالش دارد تا با بروزرس��انی زیرساخت های خود‬ ‫در ح��وزه فن��اوری اطالعات و ایجاد مزیت رقابتی بیش��تر در‬ ‫ابزاره��ای الکترونیک و خدمات نوین بیش از پیش در مس��یر‬ ‫افزای��ش رضایت کاربران ای��ن خدمات گام ب��ردارد‪ .‬طبری‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ای��ران کیش مزایای این س��رویس که با‬ ‫ش��یوه ای جدید از س��وی ایران کی��ش و بانک تج��ارت ارائه‬ ‫می ش��ود را بر ش��مرد و گفت‪ :‬روش پرداخ��ت از طریق ‪QR‬‬ ‫‪ code‬پیش ت��ر از س��وی برخی ش��رکت های ‪ PSP‬از جمله‬ ‫ایران کیش یا شرکت های استارت اپی اجرا شده که بر مبنای‬ ‫کیف پول یا وابس��ته به برنامه ای خاص بوده است‪ .‬نقطه تمایز‬ ‫این س��رویس ایران کیش بی نیازی به نصب اپلیکیشن جدید‬ ‫روی تلفن همراه مشتریان است‪ .‬رفع موانع روش های گذشته‬ ‫برای استقبال بیشتر کاربران و رعایت الزامات امنیتی از دیگر‬ ‫تفاوت های این س��رویس نسبت به نمونه های قبلی است‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به بازار هدف در نظر گرفته ش��ده برای این سرویس‬ ‫جدید افزود‪ :‬صدها هزار دارنده ‪POS‬های فروش��گاهی بانک‬ ‫تجارت‪ ،‬پذیرندگان پایانه های س��یار‪ ،‬دارن��دگان ‪ MPOS‬و‬ ‫همه صاحبان مش��اغلی که به لحاظ موقعیت و شرایط امکان‬ ‫بهره گی��ری از دس��تگاه ‪ POS‬را ندارند جزو ب��ازار هدف این‬ ‫سرویس جدید قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم داشتن رویکرد علمی در بانک ملی‬ ‫عضو هی��ات مدیره بانک ملی با تاکید ب��ر لزوم بهره مندی‬ ‫حداکث��ری از داش��ته های بان��ک ش��امل داده ها و س��رمایه‬ ‫انس��انی‪ ،‬گفت‪ :‬داش��تن رویکرد علمی می تواند در پیش��برد‬ ‫اقدام هایی در حال تدوین راهگش��ا باش��د‪ .‬ب��ه گزارش روابط‬ ‫عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬عباس ش��فیعی در س��ومین نشست‬ ‫کارگروه مضمون مش��تری محوری با جمع بندی اسیب های‬ ‫شناسایی شده در حوزه خدمت رسانی متناسب به مشتریان‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬غنابخش��ی به داده های بانک و استخراج اطالعات‬ ‫معن��ادار با تحلی��ل داده های موجود‪ ،‬زیرس��اخت و پیش نیاز‬ ‫هر اقدام��ی در زمینه بخش بندی مش��تریان و ارائه خدمات‬ ‫اس��ت‪» .‬کارگروه مضمون استراتژیک مش��تری محوری» زیر‬ ‫نظر کارگروه «مش��تری محوری» فعالیت می کند که در پروژه‬ ‫«مدیریت استراتژیک بانک ملی ایران» و به منظور جاری سازی‬ ‫اس��تراتژی های بانک ایجاد شده است‪ .‬این کارگروه با عضویت‬ ‫نمایندگان��ی منتخ��ب از ش��عب‪ ،‬اداره های امور س��تادی و با‬ ‫هدف شناس��ایی اسیب ها و راهکارهای حوزه مشتری محوری‬ ‫تشکیل شده است‪ .‬اس��اس مضمون یادشده تاکید بر اهمیت‬ ‫توجه به نیاز مش��تری در طراحی محصوالت و خدمات است‪.‬‬ ‫جهت گیری و هدف غایی مضمون مش��تری محوری شناخت‬ ‫عمیق تر از مشتریان‪ ،‬شناسایی مشتریان ارزشمند و نیازهای‬ ‫ایشان‪ ،‬طراحی و ارائه خدمات متناسب با ویژگی های مشتریان‬ ‫اس��ت که این مهم جز با ایجاد این نگاه در سراسر بدنه بانک‬ ‫محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1459‬‬ ‫پیاپی ‪2777‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫کنفرانس حمل ونقل ریلی‪ ،‬فرصت ها و ظرفیت ها و رونق تولید برگزار شد‬ ‫تحقق ارزوی ملی در صنعت ریل‬ ‫جواد مرادی‬ ‫ کارشناس حوزه نسوز‬ ‫س�ارا اصغ�ری‪ :‬کنفرانس حمل ونقل ریل�ی‪ ،‬فرصت ها و ظرفیت ها و رون�ق تولید دیروز با‬ ‫همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران‪ ،‬شرکت ذوب اهن اصفهان و راه اهن جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در محل این دانشگاه برگزار شد‪ .‬این کنفرانس یک روزه که با حضور خیراهلل خادمی‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور‪،‬‬ ‫سعید رسولی مدیرعامل راه اهن جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب‬ ‫اهن اصفهان‪ ،‬جبار ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران و علی امام مدیرعامل شرکت‬ ‫قطار ش�هری (مترو) تهران و حومه و جمعی از مسئوالن و دست اندرکاران این حوزه برگزار‬ ‫شد به فرصت و ظرفیت های تولید ریل ملی پرداخت و مسائل و مشکالت این حوزه را مورد‬ ‫کنکاش کارشناسان قرار داد‪.‬‬ ‫مشکل ریل داخلی‪ ،‬تامین مالی است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‪ ،‬خی��راهلل‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫خادم��ی معاون وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫و مدیرعامل ش��رکت س��اخت توسعه‬ ‫زیربناه��ای حمل ونقل کش��ور در این‬ ‫کنفرانس عنوان کرد‪ :‬در زمینه توسعه‬ ‫ری��ل کش��ور‪ ،‬اقدام های مناس��بی در‬ ‫داخل روی داده است که مرهون تالش‬ ‫مدیران این مجموعه در گذشته بوده است‪ .‬خادمی در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪۳ :‬هزار کیلومتر توسعه ریل را‬ ‫در برنام کش��ور داریم که ح��دود ‪ ۹۷۰‬کیلومتر ان به‬ ‫بهره برداری رسیده که در سال های اخیر نیز ‪ ۵‬استان‬ ‫را به خطوط ریلی کش��ور متصل کرده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به بیش��ترین نوع جابه جایی ها در کشور عنوان‬ ‫کرد‪ :‬حدود ‪ ۹۰‬درصد مس��افر و بار توسط حمل ونقل‬ ‫جاده ای انجام می گیرد و این اتفاق خوشایندی نیست‬ ‫که در این راس��تا نیازمند تغییر از سیستم حمل ونقل‬ ‫جاده ای به س��مت ریلی هس��تیم‪ ،‬در این حالی است‬ ‫ک��ه به لحاظ قیمت‪ ،‬بین دو ن��وع حمل ونقل اختالف‬ ‫چندان��ی وج��ود ندارد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫با اش��اره به عوامل توس��عه نیافتگی خط��وط ریل در‬ ‫کش��ور عنوان کرد‪ :‬در گذش��ته بس��تر مناسب برای‬ ‫تولید خطوط ریلی اماده نبود چراکه واحد تولیدی در‬ ‫داخل ریل تولید نمی کرد اما هم اکنون‬ ‫در داخل توانسته ایم به این تولید دست‬ ‫پیدا کنیم‪ .‬خادمی در ادامه یاداور شد‪:‬‬ ‫امس��ال ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان‬ ‫برنده مناقصه عموم��ی تولید ریل ‪۱۳‬‬ ‫هزار کیلومتری ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫خطوط بس��تان اباد‪-‬تبریز با ریل ذوب‬ ‫اهن در حال ریل گذاری است‪ .‬وی به فرصت هایی که‬ ‫می تواند تولید ریل داخلی را افزایش دهد اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در کشور خطوط بسیاری در حال ریل گذاری‬ ‫ی��ا برنامه ریزی برای این امر هس��تند که این موضوع‬ ‫می تواند ظرفیت های خوبی را برای تولید ریل در ذوب‬ ‫اهن اصفهان فراهم اورد؛ بنابراین این شرکت می تواند‬ ‫برنامه ریزی بلندمدت برای خود در این صنعت داشته‬ ‫باش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت س��اخت توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونق��ل کش��ور ادامه داد‪ :‬گ��ره کوچکی که برای‬ ‫تامی��ن ریل داخلی وجود دارد‪ ،‬تامین مالی اس��ت که‬ ‫در ای��ن راس��تا دولت باید چاره ای بیندیش��د؛ یکی از‬ ‫راهکارها این است که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫همکاری بانک ها به صورت فاینانس داخلی ان را تامین‬ ‫کند که در این صورت ش��اهد سرمایه گذاری بیشتری‬ ‫در این صنعت خواهیم بود‪.‬‬ ‫افتخار می کنیم با ذوب اهن قرارداد منعقد کرده ایم‬ ‫س��عید رس��ولی مدیرعام��ل راه‬ ‫اه��ن جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫ای��ن کنفرانس عنوان ک��رد‪ :‬تولید‬ ‫ریل مل��ی از دیرباز ارزوی راه اهن‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران بوده‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه هم اکنون‬ ‫ش��رکت ذوب اهن اماده سفارش‬ ‫برای تولید ریل است‪.‬‬ ‫در رابط��ه با ن��اوگان و واگن نی��ز واحدهای‬ ‫تولیدی قادر به تولید هستند که البته بخشی از‬ ‫ظرفیت های انها خالی مانده است‪.‬‬ ‫رسولی در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی باید وفادار‬ ‫باش��ند‪ ،‬به عبارت دیگر از یک سو‬ ‫به موق��ع محصول خ��ود را تحویل‬ ‫دهند و از س��وی دیگ��ر کیفیت را‬ ‫مد نظر قرار دهند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬جای��گاه تولید در‬ ‫کش��ور و اش��تغالزایی جای��گاه بلن��دی دارد‪ ،‬از‬ ‫همین رو در هر جا که ایس��تاده ایم باید به رونق‬ ‫منصور ی��زدی زاده مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‬ ‫در ای��ن کنفرانس عنوان کرد‪ :‬از دهه ‪ ۱۳۷۰‬بود که‬ ‫موضوع تولید ریل برای ش��رکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫مطرح ش��د‪ ،‬البته ان زمان ذوب اهن تجهیزات الزم‬ ‫را ب��رای این امر نداش��ت‪ ،‬اما به تدریج ما توانس��تیم‬ ‫ک��ه تجهیزات خ��ود را کامل کرده و در این راس��تا‬ ‫تالش های بس��یاری کردیم ت��ا بتوانیم به تولید ریل‬ ‫دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫یزدی زاده ادامه داد‪ :‬ترانس ابعادی تولید ریل به صورت میکرون‬ ‫اندازه گیری می شود‪ ،‬از همین رو یکی از کارگاه های نورد ذوب اهن‬ ‫را توسعه دادیم تا خط تولید ان را کامل کنیم‪ .‬فناوری تولید ریل را‬ ‫از الم��ان وارد کردی��م‪ ،‬اما نصب تجهیزات را به صورت داخلی انجام‬ ‫دادی��م‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا پیش از ای��ن‪ ،‬نیاز راه اهن به ریل‬ ‫به ص��ورت واردات تامین می ش��د‪ ،‬اما هم اکن��ون با همکاری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین راه اهن جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫این نیاز از داخل قابل تامین است‪ .‬البته تغییر نگاه تامین از طریق‬ ‫واردات به س��مت داخلی برای ما موضوع زمانبری بود‪ .‬یزدی زاده‬ ‫با اش��اره به انواع‪ ،‬توان و ظرفیت تولید ریل در ش��رکت ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان عنوان ک��رد‪ :‬در ذوب اهن ریل هایی ب��ه طول ‪ ۱۸‬متر را‬ ‫تولید می کنیم و قادر به تولید ‪ ۳۶‬متر نیز هستیم‪ ،‬به عبارت دیگر‬ ‫خط تولید ما برای ‪ ۳۶‬متر نیز طراحی شده است‪ .‬البته با همکاری‬ ‫علی امام‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت قطار شهری (مترو) تهران و حومه‬ ‫در ای��ن کنفرانس عنوان کرد‪ :‬کش��ور ما در زمینه مترو قدمتی ‪۴۲‬‬ ‫س��اله دارد و نخس��تین مترو کشور در سال ‪ ۵۶‬در تهران راه اندازی‬ ‫ش��د‪ .‬البته س��اخت مترو در دوران جنگ و بین سال های ‪ ۶۰‬تا ‪۶۵‬‬ ‫دچار یک وقفه ‪ ۵‬ساله شد‪ ،‬اما پس از ان دچار سرعت پرشتابی شد‪.‬‬ ‫امام در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم اکنون در مترو تهران ‪ ۷‬خط‪،‬‬ ‫‪ ۲۳۵‬کیلومتر ش��بکه و ‪ ۱۲۵‬ایس��تگاه داریم که روزانه یک میلیون‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬هزار نفر مس��افر را جابه جا می کنند‪ .‬وی با اش��اره به ایمنی‬ ‫مترو عنوان کرد‪ :‬یکی از مباحث اصلی در زمینه مترو ایمنی است‪،‬‬ ‫تو دومین دوره رتبه بندی ش��رکت های برتر کشور‬ ‫در بیس�� ‬ ‫(‪ ،)۱۰۰IMI‬ش��رکت فوالد مبارکه بین ‪ ۵۰۰‬بنگاه صنعتی و‬ ‫اقتصادی ایران‪ ،‬موفق به کسب عنوان «شرکت پیشرو» شد‪.‬‬ ‫در همایش��ی که یکش��نبه ‪ ۲۹‬دی در س��الن همایش های‬ ‫بین المللی صداوسیمای و با حضور محمدباقر عالی معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مجید درویش مدیر مرکز رتبه بندی‬ ‫ش��رکت های برتر و جمعی از مدیران ش��رکت های برتر کشور‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬از شرکت های برتر کش��ور با اهدای لوح تقدیر و‬ ‫تندیس‪ ،‬قدردانی شد‪ .‬در این رتبه بندی‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان عالوه بر کس��ب عنوان پیش��رو‪ ،‬رتبه نخس��ت از نظر‬ ‫ش��اخص فروش در گروه فلزات اساسی‪ ،‬رتبه دوم در شاخص‬ ‫ارزش بازار‪ ،‬رتبه دوم در شاخص ا فزوده‪ ،‬رتبه دوم در شاخص‬ ‫بیش��ترین س��وداوری و رتبه پنجم در ش��اخص فروش را در‬ ‫میان ‪۵۰۰‬شرکت بزرگ کشور به خود اختصاص داد‪ .‬در این‬ ‫دانش��گاه و با تغییرات جزئی در خط تولید می توانیم‬ ‫به تولید ریل ‪ ۷۲‬متر نیز برسیم‪ .‬همچنین می توانیم‬ ‫انواع ریل های ش��هری ‪ ،‬بین شهری و خطوط مترو را‬ ‫بس��ازیم‪ .‬در زمین��ه مت��رو ته��ران و اصفه��ان نیز‬ ‫قراردادهای��ی برای تامین ری��ل خطوط مترو منعقد‬ ‫کرده ایم‪ .‬عالوه بر این ریل معدن نیز می توانیم تولید‬ ‫کنیم‪ .‬تا ‪ ۲۲‬بهمن تمام انواع ریل مورد نیاز معدن در‬ ‫ذوب اهن اصفهان تولید می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به ظرفیت تولید ریل این ش��رکت بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬ظرفی��ت ذوب اهن برای تولید ریل ‪ ۴۰۰‬هزار تن در س��ال‬ ‫اس��ت که البته ما براس��اس س��فارش تولید می کنی��م‪ .‬هم اکنون‬ ‫متناس��ب ب��ا نیاز و تقاضای کش��ور ماهانه ‪۱۰‬هزار ت��ن ریل تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬مدیرعام��ل ذوب اه��ن اصفه��ان همچنی��ن با اش��اره‬ ‫ب��ه خط��وط ریل های پرس��رعت عن��وان کرد‪ :‬س��رعت های ‪۳۵۰‬‬ ‫کلیومت��ر در س��اعت به باال در حقیقت جزو خطوط پرس��رعت در‬ ‫خطوط ریلی به ش��مار می روند ک��ه ذوب اهن با تغییرات جزئی در‬ ‫خط��وط تولید خ��ود توان تولید چنین خطوطی پرس��رعتی را نیز‬ ‫دارد‪ .‬ی��زدی زاده همچنین با اش��اره به قیم��ت ریل داخلی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در حال کلی ریل داخلی ارزان تر از ریل وارداتی است منتهی‬ ‫موض��وع درحال حاض��ر قیمت نیس��ت‪ ،‬بلکه موضوع ان اس��ت که‬ ‫شرایط واردات برای ما ممکن نیست‪.‬‬ ‫مرکز تست ریل راه اندازی کنیم‬ ‫جبار ذاکری رئیس دانش��گاه علم و صنعت ایران‬ ‫در ای��ن کنفرانس عنوان کرد‪ :‬موضوع ایمنی یکی از‬ ‫موضوع های مهم در حوزه حمل ونقل به شمار می رود‬ ‫و اگ��ر موضوع ایمنی در حمل ونقل را جدی نگیریم‪،‬‬ ‫روزانه باید شاهد مرگ ‪ ۵۰‬نفر در تصادفات جاده ای‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫در این راس��تا یکی از راهکارهایی که می تواند این‬ ‫تلفات انسانی را کاهش دهد‪ ،‬توسعه حمل ونقل ریلی است‪ .‬ذاکری‬ ‫در ادامه عنوان کرد‪ :‬برخی کش��ورها برای نمونه کش��ور چین طی‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال گذشته به سمت حمل ونقل پرسرعت ریلی پیش رفته و‬ ‫به پیش��رفت قابل توجهی نیز در این حوزه دس��ت یافته اس��ت که‬ ‫امیدواریم ایران نیز بتواند وارد این حوزه ش��ود‪ .‬وی با اشاره به این‬ ‫موض��وع که ای��ران در منطقه جایگاه ترانزیت��ی قابل توجهی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایران در حوزه بار و ترانزیت باید به کش��ورهای جنوب ش��رق‬ ‫اس��یا‪ ،‬روسیه و کشورهای مشترک منافع متصل شود‪ ،‬از همین رو‬ ‫باید حمل ونقل ریلی خود را توس��عه ببخش��د‪ .‬همچنین در زمینه‬ ‫کریدور ش��مال به جنوب نیز اقدام هایی نیز در داخل انجام گرفته‪،‬‬ ‫اما سرعت کار پایین است‪ .‬رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬در طول ‪ ۴۰‬سال گذشته بر اهمیت و گسترش حمل ونقل ریلی‬ ‫تاکید ش��ده اس��ت اما همواره این پرس��ش مطرح است که چرا این‬ ‫صنعت توسعه پیدا نمی کند‪ .‬ذاکری در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬البته‬ ‫مترو تهران متکی به ذوب اهن اصفهان‬ ‫چراک��ه حوزه کار در زیرزمی��ن انجام می گیرد و این‬ ‫موضوع اهمیت ان را دو چندان می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت قطار ش��هری (مترو) تهران و‬ ‫حومه با اش��اره ب��ه این موضوع که ح��وزه کار مترو‬ ‫در دو بخ��ش انج��ام می گی��رد‪ ،‬گف��ت‪ :‬کار مترو به‬ ‫دو بخش س��اختمانی و تجهیزاتی تقس��یم می شود؛‬ ‫در زمین��ه س��اختمانی از ابتدا نی��ز بی نیاز از واردات‬ ‫بوده ای��م و طراح��ی و اجرا را بدون اتکا به خ��ارج انجام داده یم‪ ،‬اما‬ ‫در حوزه تجهیزات وابس��ته به خارج هس��تیم که در گذشته یکی از‬ ‫تولی��د کمک کنیم‪ .‬رس��ولی افزود‪ :‬در ش��رکت‬ ‫راه اه��ن جمه��وری اس�لامی به تولی��د داخلی‬ ‫توج��ه داریم و افتخ��ار می کنیم که با ش��رکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان در زمینه ریل قرارداد منعقد‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت رابطه دانشگاه و صنعت‬ ‫نیز گفت‪ :‬دانشگاه و صنعت باید بیش از پیش با‬ ‫یکدیگر تعامل داشته باشند‪.‬‬ ‫در این راس��تا نیز از دانشگاه ها می خواهیم که‬ ‫در پروژه های راه اهن شرکت داشته باشند‪.‬‬ ‫وابس��تگی های ما مربوط به ری��ل بوده که هم اکنون‬ ‫به همت ش��رکت ذوب اهن اصفهان این وابس��تگی‬ ‫می تواند برطرف شود‪ .‬امام در ادامه یاداور شد‪ :‬بهمن‬ ‫س��ال گذشته ما از شرکت ذوب اهن بازدید به عمل‬ ‫اوردیم و جرقه تولید ریل مترو نیز در انجا زده شد و‬ ‫در این راس��تا با شرکت ذوب اهن تفاهمنامه هایی را‬ ‫منعقد کرده ایم‪ .‬ما پیگیر این تفاهنامه ها با کالنشهر‬ ‫هس��تیم‪ .‬ش��رکت مترو تهران نیز از این پ��س متکی به ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان خواهد ب��ود‪ .‬وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬موضوع مهم دیگر‬ ‫صنعت ریل هم در حوزه ریل و هم ناوگان‪ ،‬گام های‬ ‫قابل توجهی در زمینه بومی سازی تولیدات برداشته‬ ‫ش��ده و از حدود ‪ ۱۵‬س��ال پیش این بومی س��ازی با‬ ‫س��اخت ریل داخلی اغاز شده است که در این راستا‬ ‫موضوع ریل یکی از گلوگاه های این صنعت به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در گذشته همواره تولید ریل یکی‬ ‫از موانع توس��عه حمل ونقل ریلی به ش��مار می رفت که هم اکنون با‬ ‫کمک ش��رکت ذوب اهن اصفهان این مش��کل برطرف شده است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران تصریح کرد‪ :‬تولید ریل به عنوان‬ ‫نماد توسعه یافتگی یک کشور به شمار می رود‪ ،‬امیدواریم با افزایش‬ ‫ظرفیت تولید ریل در داخل تمام نیاز خود در داخل را تامین کنیم‪.‬‬ ‫ذاکری با اش��اره به این موضوع که برای تولید ریل‪ ،‬ش��رکت ذوب‬ ‫اهن و راه اهن جمهوری اس�لامی ایران چند س��ال است که درگیر‬ ‫ای��ن موضوع هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬البته در زمینه تولی��د ریل باید یک‬ ‫نهاد سومی ایجاد کنیم تا به عنوان مرکز تست ریل ازمایشگاه های‬ ‫اس��تاندارد را انج��ام ده��د و این مرکز تاییدیه نهای��ی را بدهد‪ .‬این‬ ‫مرکز باید به کمک دانش��گاه ها ش��کل بگی��رد‪ .‬گام هایی برای این‬ ‫نهاد در دانش��گاه با کمک راه اهن جمهوری اسالمی ایران برداشته‬ ‫و مذاکره هایی انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬البته در این راس��تا نیز حمایت‬ ‫سرمایه گذاران را می طلبد‪.‬‬ ‫تاییدیه دادن به تجهیزات اس��ت که این مرکز را در کش��ور نداریم‬ ‫که اگر در این راس��تا دانشگاه ها به سمت راه اندازی چنین مراکزی‬ ‫پیش بروند با کمترین مشکل روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت قطار شهری (مترو) تهران و حومه همچنین‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬تعمیق داخلی س��ازی صنعت حمل ونقل ریلی با‬ ‫واگن س��ازی تکمیل خواهد ش��د که در این زمینه ‪ ۴‬واگن س��از در‬ ‫کشور مشغول به تولید هستند که البته با ظرفیت های بسیار پایینی‬ ‫مشغول به تولید هستند‪ .‬امیدواریم که از توان این ظرفیت ها نهایت‬ ‫استفاده را ببریم‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه «شرکت پیشرو» در بین ‪ ۵۰۰‬بنگاه صنعتی و اقتصادی موفق ایران‬ ‫نشست که در ان نقش شرکت های بزرگ بر شاخص اقتصادی‬ ‫به عنوان پیش��ران و لکوموتیو ایجاد رش��د و توسعه در کشور‬ ‫و تجزی��ه و تحلیل نتای��ج این رتبه بندی ه��ا به منظور تدوین‬ ‫سیاست های صنعتی کشور بررسی شد‪ ،‬مدیرعامل گروه فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬پس از دریافت تندیس و لوح تقدیر این همایش‪ ،‬طی‬ ‫سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬به طور قطع کسب این‬ ‫موفقیت که با همدلی و همکاری کارکنان و با برنامه ریزی های‬ ‫مدون ش��رکت در مس��یر تعالی انجام ش��ده‪ ،‬به طور اتفاقی و‬ ‫ک ش��به به دست نیامده است‪ .‬حمیدرضا عظیمیان با تاکید‬ ‫ی ‬ ‫بر اینکه تمامی ش��رکت های حاض��ر در فرایند انتخاب ‪۱۰۰‬‬ ‫شرکت برتر‪ ،‬ازجمله فوالد مبارکه‪ ،‬سالیان سال برای رسیدن‬ ‫به این نقطه برنامه ریزی و تالش کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه تمامی‬ ‫مراحل و فرایند انتخاب ‪ ۱۰۰‬ش��رکت برتر و ش��رکت پیشرو‬ ‫ب��ر مبنای رای و ارزیابی ارزیابان زبده کش��وری و بین المللی‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬از نقاط قوت این فرایند است‪ .‬عظیمیان در‬ ‫پاسخ به پرسشی درباره نقش و جایگاه فوالد مبارکه در حوزه‬ ‫اش��تغالزایی تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر در گروه فوالد مبارکه‬ ‫به ط��ور مس��تقیم حدود ‪ ۲۵‬هزار نفر مش��غول کار هس��تند‪.‬‬ ‫همچنین به طور غیرمستقیم حدود ‪۳۵۰‬هزار فرصت شغلی در‬ ‫زنجیره تامین و تولید فوالد مبارکه ایجاد ش��ده است‪ .‬وی در‬ ‫پاس��خ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره زمان اغاز عملیات‬ ‫ایجاد نورد گرم ش��ماره‪ ۲‬فوالد مبارکه گفت‪ :‬در شرایط فعلی‬ ‫که کشور در اوج جنگ اقتصادی است و گسترش تولید به ویژه‬ ‫اتکا به اقتصاد غیرنفتی می تواند به بهبود فضای کس��ب وکار و‬ ‫درامدزایی کشور کمک کند‪ ،‬به طور قطع مسئوالن و متولیان‬ ‫امر می توانند روند اجرای این پروژه ملی را تس��هیل و تسریع‬ ‫کنن��د‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ش��رایط تحریم ایج��اب می کند که با‬ ‫هموار کردن مس��یر اجرای چنی��ن پروژه هایی موانع از پیش‬ ‫روی تولید و رونق اقتصادی کشور برداشته شود‪ .‬باید به خاطر‬ ‫داشته باش��یم هرچه این پروژه بزرگ زودتر اجرا شود‪ ،‬کشور‬ ‫زودتر از واردات بس��یاری از انواع ورق ه��ای خاص و وارداتی‬ ‫بی نیاز خواهد ش��د‪ .‬ضمن اینکه فضای بس��یار مناسبی برای‬ ‫ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای جوانان و رونق کسب وکار‬ ‫در منطقه و کشور فراهم خواهد شد‪ .‬عظیمیان با بیان اینکه‬ ‫گ��روه فوالد مبارکه باوج��ود همه تحریم ه��ا و محدودیت ها‪،‬‬ ‫به بیش��ترین میزان س��وداوری برای ذی نفعان و کشور دست‬ ‫یافته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شایسته است براساس شرایط تحریم‪،‬‬ ‫این ش��رکت مورد حمایت قرار گیرد‪ .‬در جریان برگزاری این‬ ‫همایش‪ ،‬معاون فناوری فوالد مبارکه نیز گفت‪ :‬ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه بر بستری از نظام های تعالی بنا نهاده شده و برنامه های‬ ‫استراتژی خود را به بررسی توانمندی ها معطوف ساخته است‬ ‫و طبیعتا نتایج متناسب با ان را حاصل خواهد کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از صنایع��ی ک��ه از نس��وز ی��ا دیرگداز‬ ‫استفاده می کند‪ ،‬صنعت مس است‪ .‬صنعت مس‬ ‫درحال حاضر به طور تقریبی تمام نسوزهای خود‬ ‫به غیر از درصد اندکی که نس��وز خاص به ش��مار‬ ‫می رون��د را در داخل تامی��ن می کند‪ .‬در زمینه‬ ‫نس��وزهای خاص باید به این موضوع توجه کرد‬ ‫که تولید این نسوزها نیازمند فناوری های خاص‬ ‫است؛ از این رو حدود ‪ ۵‬درصد نسوزهای خاص از‬ ‫خارج کشور تهیه می شود‪ .‬البته باید توجه داشت‬ ‫که در دوران تحریم ها خودباوری واحدهای تولید‬ ‫نس��وز داخلی تقویت و سبب شد واحدها در این‬ ‫حوزه به سمت تولید نسوزهای خاص تر نیز پیش‬ ‫برون��د‪ .‬از همین رو اگر واحدهای داخلی با همت‬ ‫بیشتری به سمت تولید همین نسوزهای خاص‬ ‫پیش بروند‪ ،‬می توانند همین نس��وزهای ویژه را‬ ‫نی��ز در داخ��ل تولید کنند‪ .‬البت��ه نکته مهم در‬ ‫این زمینه ان اس��ت که شرکت های تولیدکننده‬ ‫با ش��رکت های مصرف کننده در تعامل بیشتری‬ ‫با هم قرار گیرند و این تعامل زمینه بس��تر رشد‬ ‫را ب��رای هر دو ایجاد کند‪ .‬از س��وی دیگر برخی‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده ب��ه حجم فروش خود‬ ‫توجه بیش��تری دارند و تولید نس��وزهای خاص‬ ‫ممکن اس��ت برای انها همراه با صرفه اقتصادی‬ ‫نباش��د‪ ،‬از همین رو‪ ،‬تمایل به تولید این نسوزها‬ ‫نداش��ته باشند‪ ،‬اما در کل در تعامل بیشتر است‬ ‫که این واحدها می توانند تمام مس��ائل همدیگر‬ ‫را پوش��ش دهند؛ بنابراین اگ��ر واحدهای تولید‬ ‫نس��وز بتوانند از حالت جزیره ای خارج ش��وند و‬ ‫در راس��تای تامین نیازهای خود با یکدیگر یک‬ ‫کنسرس��یوم تش��کیل و فناوری های خود را در‬ ‫اختیار یکدیگر قرار دهند‪ ،‬بدون ش��ک موفق تر‬ ‫عمل خواهند کرد‪.‬‬ ‫سیمانی ها به مازوت‬ ‫روی اوردند‬ ‫هفت��ه گذش��ته مصرف گاز در کش��ور رکورد‬ ‫زد و ای��ن موضوع روند گازرس��انی به نیروگاه ها‬ ‫و صنایع را دچار مش��کل کرده است‪ ،‬اما به گفته‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫ته��ران عم��ده واحدهای تولیدی ک��ه در زمان‬ ‫اوج مصرف گاز برای تامین س��وخت خود دچار‬ ‫مشکل می ش��وند‪ ،‬کارخانه های سیمان هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ی��داهلل صادقی اظهار کرد‪ :‬هر‬ ‫س��ال در مقاطعی که مصرف گاز خانگی افزایش‬ ‫پیدا می کن��د‪ ،‬گاز تعدادی از واحدهای تولیدی‬ ‫ک��ه به طور عمده ش��امل کارخانه های س��یمان‬ ‫هس��تند‪ ،‬قطع یا محدود می ش��ود و این واحدها‬ ‫نیز از سوخت جایگزین؛ یعنی گازوئیل یا مازوت‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬این اتفاق هر‬ ‫س��ال تکرار می ش��ود‪ ،‬مگر در مواقع��ی که هوا‬ ‫مناسب باشد و نیازی به مصرف گاز زیاد نداشته‬ ‫باشیم‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان تهران با بیان اینکه اس��تفاده از سوخت‬ ‫جایگزین به طور موقت انجام می ش��ود تا فش��ار‬ ‫از روی ش��بکه گاز خانگی برداشته شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬راهکار دیگری برای حل مشکل کمبود گاز‬ ‫صنای��ع در زمان اوج مص��رف گاز خانگی وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬صادق��ی همچنین با بی��ان اینکه تعداد‬ ‫واحدهایی که در زمان اوج سرما ناچار به استفاده‬ ‫از سوخت جایگزین هستند محدود است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عمده مصرف س��وخت در این زمان از س��وی ‪۴‬‬ ‫کارخانه س��یمان انجام می ش��ود؛ بنابراین شاید‬ ‫کارخانه ه��ای دیگری هم با این مش��کل روبه رو‬ ‫باش��ند‪ ،‬ام��ا تعداد زیادی نیس��تند که مش��کل‬ ‫گس��ترده ای تلقی ش��ود و عم��ده ان مربوط به‬ ‫واحدهای س��یمانی است‪ .‬وی در پایان در پاسخ‬ ‫به این پرسش که این وضعیت تا چه زمانی ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع بستگی به زمان‬ ‫متعادل ش��دن شبکه گاز خانگی دارد که ان هم‬ ‫وابسته به زمان متعادل شدن هوا و میزان مصرف‬ ‫گاز خانگی است‪ .‬صادقی تاکید کرد‪ :‬صرفه جویی‬ ‫از س��وی مصرف کنندگان خانگی می تواند منجر‬ ‫به تسریع حل این مشکل شود‪ .‬گفتنی است که‬ ‫هفته گذشته میزان مصرف گاز در کشور رکورد‬ ‫زد و ب��ه ح��دود ‪ ۶۰۰‬میلیون مترمکعب رس��ید‬ ‫و ای��ن در حال��ی بود که در نهای��ت این عدد در‬ ‫س��ال گذشته به ‪ ۵۲۰‬میلیون مترمکعب در روز‬ ‫رس��یده بود‪ .‬همین موضوع نیز روند گازرس��انی‬ ‫ب��ه نیروگاه ه��ا و صنای��ع را دچار مش��کل کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��رکت ملی گاز اعالم کرد که اوج‬ ‫مص��رف گاز یک هفته تا ‪۱۰‬روز دیگر ادامه دارد‪.‬‬ ‫او همچنین از مردم خواست که در این مدت در‬ ‫میزان مصرف صرفه جویی داش��ته باشند تا روند‬ ‫سوخت رسانی دچار مشکل نشود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با همکاری دانشگاه می توانیم ریل ‪ ۷۲‬متر بسازیم‬ ‫یادداشت‬ ‫بی نیازی‬ ‫دیرگدازها‬ ‫با ایجاد‬ ‫کنسرسیوم‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1459‬‬ ‫پیاپی ‪2777‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار بازرسی از‬ ‫واحدهای صنفی هرمزگان‬ ‫معاون نظارت‪ ،‬بازرس��ی و حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان هرمزگان گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه امسال‬ ‫از بخش ه��ای خرده فروش��ی‪ ،‬عمده فروش��ی‪،‬‬ ‫خدماتی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬انبارها و س��ردخانه ها‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬ه��زار بازرس��ی از واحده��ای صنفی‬ ‫سراس��ر اس��تان انجام شده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از بندرعب��اس‪ ،‬عبدالرضا پیروی منش‬ ‫باتوجه به سیاس��ت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان مبنی ب��ر کنترل نرخ کاالها‬ ‫از مبدا تولید افزود‪ :‬کارشناسان و بازرسان این‬ ‫س��ازمان با برنامه ریزی های م��دون و با انجام‬ ‫گشت های مشترک با سایر نهاد های ذی ربط و‬ ‫نظارتی اقدام به بازرس��ی و بازدید از واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعت��ی می کنند تا از بروز هرگونه‬ ‫تخل��ف جلوگیری ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬برهمین‬ ‫اس��اس در ‪ 9‬ماه امسال بیش از ‪ 3‬هزار و ‪۲۴۵‬‬ ‫مورد گش��ت مشترک با سایر نهاد های نظارتی‬ ‫برگزار شده که منجر به کشف تخلفات قاچاق‬ ‫کاال‪ ،‬اختفا و امتناع از عرضه کاال ش��ده است‪.‬‬ ‫پیروی منش درباره تعداد بازرس��ی های انجام‬ ‫شده گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه گذشته بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫مورد بازرس��ی از واحدهای صنفی‪ ،‬تولیدی و‬ ‫صنعتی اس��تان هرمزگان انجام ش��ده که ‪11‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۲۱‬پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات‬ ‫حکومتی برای صدور رای نهایی ارس��ال شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی بیشترین تخلف های انجام شده در‬ ‫‪ ۹‬ماه امسال را در حوزه کاال و خدمات مربوط‬ ‫به نان‪ ،‬میوه و مرکبات‪ ،‬صیفی جات‪ ،‬تخم مرغ‪،‬‬ ‫گوشت مرغ‪ ،‬گوش��ت قرمز‪ ،‬قند و شکر عنوان‬ ‫کرد‪ .‬مع��اون نظ��ارت‪ ،‬بازرس��ی و حمایت از‬ ‫حق��وق مصرف کنن��دگان س��ازمان صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان هرمزگان ارزش ریالی‬ ‫پرونده ه��ای تخلف را بی��ش از ‪ ۷‬هزار و ‪۳۲۰‬‬ ‫میلیارد ری��ال اعالم کرد و اف��زود‪ :‬دراین بازه‬ ‫زمان��ی ‪ ۴۸‬واحد صنفی به دلی��ل تکرار تخلف‬ ‫پلمب و ‪ ۵۰‬مورد واحد صنفی به نصب پارچه‬ ‫تخلف محکوم شدند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهره برداری از سدهای کهیر و شهری کور تا ‪ ۱۵‬ماه اینده‬ ‫اعتبارات الیروبی رودخانه ها و سدسازی در بودجه ‪ ۹۹‬افزایش یافت‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در سیل اخیر‬ ‫رکورد بلندمدت‬ ‫بارندگی در‬ ‫‪ ۱۰‬نقطه استان‬ ‫سیستان و ‬ ‫بلوچستان‬ ‫شکسته شد‬ ‫وزی��ر نی��رو از افزایش اعتب��ارات موردنی��از الیروبی‬ ‫رودخانه ه��ا و سدس��ازی در الیحه بودج��ه ‪ ۱۳۹۹‬کل‬ ‫کش��ور خبر داد‪ .‬به گزارش خانه مل��ت‪ ،‬رضا اردکانیان‬ ‫ل حاضر‬ ‫درب��اره الیروبی رودخانه ها‪ ،‬گفت‪ :‬گرچه در حا ‬ ‫طرح های مربوط به الیروبی رودخانه ها اماده ش��ده اما‬ ‫اجرای ان متناسب با اعتبارات در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫در واق��ع وزارت نیرو به میزان تخصیص اعتبار می تواند‬ ‫الیروبی رودخانه ها را اجرایی کند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینک��ه الیروبی رودخانه ها به منابع‬ ‫مالی نیاز دارد‪ ،‬افزود‪ :‬پس از سیل های ابتدای امسال به‬ ‫الیروبی رودخانه ها توجه بیش��تری شد و اعتبارات برای‬ ‫اجرای پروژه های این حوزه افزایش یافت‪.‬‬ ‫اردکانی��ان اظه��ار ک��رد‪ :‬در الیحه بودجه س��ال ‪۹۹‬‬ ‫اعتبارات موردنی��از الیروبی رودخانه ه��ا افزایش یافت‬ ‫ت��ا از بروز خس��ارت س��یالب ها جلوگیری ش��ود‪ .‬عضو‬ ‫کابین��ه دوازده��م با بی��ان اینکه س��یل اخیر اس��تان‬ ‫سیستان وبلوچستان یکی از بی سابقه ترین سیل ها بود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از انجا که مجموع بارش ها از ابتدای س��ال‬ ‫ابی تاکنون ‪ ۴۵‬براب ِر س��ال گذشته بود حتی اگر ‪ ۵‬سد‬ ‫موجود در استان سیستان و بلوچستان نیز خالی بودند‪،‬‬ ‫پر و سرریز می شدند‪.‬‬ ‫اردکانیان ادامه داد‪ :‬رئیس جمهوری در سفر به استان‬ ‫سیستان وبلوچستان دس��تور داد عالوه بر ارقام بودجه‪،‬‬ ‫اعتبار بیشتری برای تکمیل سد کهیر و شهری کور (که‬ ‫حدود ‪ ۸۵‬درصد و ‪ ۹۳‬درصد پیشرفت فیزیکی داشتند)‬ ‫تخصیص یابد تا این دو سد حداکثر تا ‪ ۱۵‬ماه اینده به‬ ‫بهره برداری برس��د‪ .‬وزیر نیرو همچنین تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬اعتبارات در نظر گرفته شده برای‬ ‫سدسازی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ن و بلوچستان‬ ‫‹ ‹وضع اب و برق سیستا ‬ ‫وزی��ر نی��رو گف��ت‪ :‬وض��ع اب ش��یرین م��ورد نیاز‬ ‫سیستان وبلوچس��تان خوب اس��ت؛ در بخ��ش برق نیز‬ ‫مش��کلی نیست و تا پایان امس��ال هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان پ��روژه در بخش های اب و برق ب��ه بهره برداری‬ ‫می رسد‪ .‬رضا اردکانیان افزود‪ :‬در سال ‪ ۱۹ ،۵۷‬سد ملی‬ ‫ساخته شده در دست بهره برداری داشتیم که این تعداد‬ ‫هم اکنون به ‪ ۱۸۳‬س��د رس��یده که ‪ ۳۷‬س��د مربوط به‬ ‫دولت های یازدهم و دوازدهم است‪ .‬اردکانیان همچنین‬ ‫از افزایش ش��بکه های ابیاری و زهکشی به ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۵۴‬هزار هکتار تا پایان دولت دوازدهم خبر داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پروژه هایی که در سیستان و بلوچستان‬ ‫تا پایان امس��ال به بهره برداری می رسد‪ ،‬شامل نیروگاه‪،‬‬ ‫خطوط انتقال و خط ‪ ۴۰۰‬کیلوواتی بم‪-‬زاهدان اس��ت‬ ‫ک��ه رینگ جنوب ش��رق کش��ور با بهره ب��رداری از ان‬ ‫تکمیل می شود‪.‬‬ ‫اردکانیان یاداور شد‪ :‬از سال ‪ ۸۹‬در هر حادثه طبیعی‬ ‫تالش برای رفع موانع تولید در فارس‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان فارس در بازدید‬ ‫از یک واحد صنعتی‪ ،‬تولیدی ش��هرک صنعتی ش��یراز و در حاشیه‬ ‫سیصدوسی وسومین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در محل‬ ‫کارخانه باالن صنعت برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در جریان بازدیدهایی که‬ ‫با هدف شناسایی اسیب های تولید انجام می شود‪ ،‬بسیاری از موانع‬ ‫تولید برطرف ش��ده و امیدواریم این حرکت اجرایی و عملیاتی گام‬ ‫مثبتی در ارتقای تولید و کاهش موانع تولید استان باشد‪ .‬به گزارش‬ ‫از فارس‪ ،‬حمیدرضا ایزدی با اشاره به بازدیدهای میدانی از‬ ‫واحدهای صنعتی و بررسی مش��کالت در سال جاری گفت‪ :‬حفظ‬ ‫واحدهای موجود‪ ،‬تثبیت اش��تغال و احی��ای واحدهای نیمه راکد و‬ ‫بازگرداندن انها به مدارتولید جزو برنامه های اولویت دار استان است‬ ‫و در ای��ن زمینه به توفیقات خوبی دس��ت یافته ایم‪ .‬در ادامه ظفر‬ ‫افشون‪ ،‬معاون هماهنگی استانداری فارس با تاکید بر سیاست های‬ ‫ابالغی دولت در راس��تای رفع مش��کل واحده��ای تولیدی گفت‪:‬‬ ‫برای رفع بخش��ی از مش��کالت واحدهای تولیدی اس��تان در کنار‬ ‫کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید‪ ،‬بازدیدهای میدانی از شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی به طور هفته ای انجام می ش��ود تا عالوه بر ایجاد‬ ‫و تقوی��ت روحی��ه تعامل بین بخش خصوصی و دولت‪ ،‬مش��کالت‬ ‫تولیدکنندگان مرتفع ش��ود‪ .‬معاون هماهنگی استانداری فارس در‬ ‫جلسه رس��یدگی به مش��کل واحد تولیدی و صنعتی باالن صنعت‬ ‫گف��ت‪ :‬باتوجه به اینک��ه مهم ترین موض��وع در تصمیم گیری های‬ ‫اقتص��ادی واحدهای تولیدی زمان اس��ت‪ ،‬بانک ه��ای عامل با دید‬ ‫واقع بینانه نسبت به رفع مشکالت اقتصادی تولید اقدام کنند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬باید فرهنگ حمایت از محصول بومی و داخلی استان نهادینه‬ ‫ش��ود‪ .‬در این صورت ش��اهد رونق اقتصاد و اشتغال استان خواهیم‬ ‫ب��ود و تولید کننده نیز براس��اس تعهدی ک��ه دارد محصوالت را با‬ ‫بهترین کیفیت در اختیار مصرف کننده قرار می دهد‪.‬‬ ‫با خسارت های جانی روبه رو بوده ایم؛ یکی از درس های‬ ‫خوبی که از س��یالب فروردین امس��ال که ‪ ۲۴‬اس��تان‬ ‫کش��ور را درگیر کرد اموختیم‪ ،‬ای��ن بود که هماهنگی‬ ‫س��ازمان های مرتبط موجب شد سیالب اخیر خسارت‬ ‫جانی به دنبال نداش��ته باش��د و البته هم��کاری مردم‬ ‫سیستان و بلوچستان هم چشمگیر بود‪.‬‬ ‫به گفته وزیر نیرو‪ ،‬بارش تجمعی در اس��تان سیستان‬ ‫و بلوچستان در خش��ک ترین سال های بارندگی ‪ ۹۶-‬و‬ ‫‪ -۹۷‬بیش از ‪ ۲۰‬میلی متر و پربارش ترین س��ال‪ ۹۲- ،‬و‬ ‫‪ -۹۳‬در حدود ‪ ۱۲۰‬میلی متر بوده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬با این وجود‪ ،‬ب��ارش تجمعی تا دی‬ ‫امس��ال در این اس��تان نزدیک ‪ ۱۴۰‬میلی متر است که‬ ‫باالترین میزان در ‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته به شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ارش امس��ال از اول مهر ت��ا ‪ ۲۰‬دی ‪ ۴۵‬برابر س��ال‬ ‫گذش��ته بود‪ .‬در س��یل اخیر رکورد بلندمدت بارندگی‬ ‫در ‪ ۱۰‬نقطه استان سیستان و بلوچستان شکسته شد‪،‬‬ ‫به طوری که در ایستگاه باران سنجی فنوج ‪ ۲۲۶‬میلی متر‬ ‫باران بارید‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با اش��اره به خس��ارت های سیالب اخیر در‬ ‫استان سیس��تان و بلوچستان اظهار کرد‪ :‬خسارت هایی‬ ‫نی��ز به طور طبیعی اع��م از ابگرفتگی معابر و جاده های‬ ‫روس��تایی و قطعی برق در تعدادی از روستاها داشتیم‬ ‫که بخش��ی از این قطع��ی برق به خاط��ر تامین ایمنی‬ ‫روستاییان بود که به طور دستی قطع شده بود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1459‬‬ ‫پیاپی ‪2777‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫کارشناسان از عوامل احتمالی بروز مشکل برای پروازها در روزهای اخیر می گویند‬ ‫فرود اضطراری روی باند فرسودگی‬ ‫خلیل اهلل معمارزاده‬ ‫کارشناس هوانوردی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هواپیما تکان شدیدی می خورد‪ .‬مهمانداران به چهره های‬ ‫مضط��رب مس��افران لبخند می زنن��د و می گویند «چیزی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چاله هوایی است!» وقتی تکان ها شدیدتر و بیشتر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬پرس��ش ها و نگرانی ها به اعتراض و جیغ و داد و‬ ‫حال��ت تهوع تبدیل می ش��ود و مهمان��داران دیگر نه حرف‬ ‫می زنن��د‪ ،‬ن��ه لبخند‪ .‬از لحظه ای ک��ه خلبان اعالم وضعیت‬ ‫اضط��راری می کند و از مس��افران می خواه��د ارامش خود‬ ‫را حف��ظ کنن��د‪ ،‬دیگر کس��ی ارام و قرار ن��دارد و تا وقتی‬ ‫هواپیما بنش��یند‪ ،‬خیلی ها می میرند و زنده می شوند؛ امان‬ ‫از وقت��ی که فرود اضطراری در کار نباش��د و همه جیغ ها و‬ ‫ترس ه��ا و س��کوت ها به یکباره به انفجاری تبدیل ش��ود و‬ ‫تمام‪ ...‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��انحه هوایی روز گذش��ته در‬ ‫فرودگاه ماهش��هر به خیر گذش��ت‪ .‬خ��روج هواپیما از باند‬ ‫هنگام فرود‪ ،‬کنده ش��دن چرخ ه��ا و ورود هواپیما به اتوبان‬ ‫ماهشهر‪ -‬اهواز‪ ،‬منجر به اسیب جدی هیچ یک از سرنشینان‬ ‫نش��د‪ ،‬اما با توجه به رخدادهای روزهای اخیر‪ ،‬نگرانی های‬ ‫جدی��دی در زمین��ه پرواز در مردم ایج��اد خواهد کرد‪ .‬اگر‬ ‫‪ ۲‬وضعی��ت اضطراری پیش امده ب��رای پروازهای گرگان‪-‬‬ ‫ته��ران و تهران‪ -‬اس��تانبول در ‪ ۳‬روز گذش��ته را کنار این‬ ‫س��انحه بگذاریم‪ ،‬ش��اید کسانی را که با شنیدن اخبار ‪ ۳‬روز‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در س��فر با هواپیما دچار تردید یا ترس ش��ده اند‪،‬‬ ‫بهتر درک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پرواز با ناوگان ‪ ۲۳‬ساله‬ ‫س��ن ب��االی ناوگان هوایی ایران را ش��اید بت��وان یکی از‬ ‫مهم ترین دالی��ل بروز وضعیت های اضطراری در پروازها یا‬ ‫س��وانح دانست‪ .‬براس��اس اماری که به تازگی از سوی یکی‬ ‫از اعضای کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی اعالم‬ ‫شده‪ ،‬میانگین سن ناوگان هوایی ایران درحال حاضر ‪۲۲.۷‬‬ ‫سال است‪ .‬مجید کیان پور با اعالم این رقم‪ ،‬خواستار کاهش‬ ‫س��ن ناوگان به زیر ‪ ۱۰‬س��ال شده است‪ .‬به باور این نماینده‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬س��ن باالی ناوگان هم هزینه های‬ ‫نگهداری و تامین تجهیزات را افزایش می دهد‪ ،‬هم احتمال‬ ‫بروز سانحه را‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬عامل سانحه زا‬ ‫ی��ک کارش��ناس هوان��وردی معتقد اس��ت مجموعه ای‬ ‫از عوام��ل در ب��روز وضعیت ه��ای اضط��راری در پروازهای‬ ‫روزه��ای اخی��ر و نیز س��انحه روز گذش��ته نق��ش دارد که‬ ‫مدیریت نامناس��ب در س��طح کالن و نیز نوس��ان مدیریتی‬ ‫ش��یوه مدیریت در کنار مش��کالت تعمی��ر و نگه��داری و نیز بحث‬ ‫فرس��ودگی ناوگان‪ ،‬دست به دس��ت هم می دهند و زمینه ساز بروز‬ ‫سانحه می شوند‬ ‫در ایرالین ه��ا از مهم ترین انهاس��ت‪ .‬مه��دی ایرانمنش در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه فرودگاه ها زیرساخت پرواز‬ ‫را در اختی��ار صنعت هوانوردی قرار می دهند و در س��وانح‬ ‫نقش بس��یار کمی دارند‪ ،‬افزود‪ :‬اتفاق هایی که به تازگی در‬ ‫زمینه پروازها تکرار و درباره انها اطالع رسانی می شود‪ ،‬چند‬ ‫عامل مهم می توانند داش��ته باشند که یکی از انها باال بودن‬ ‫س��ن ناوگان است‪ .‬دبیر جامعه خلبانان کشور افزود‪ :‬مسئله‬ ‫دیگری که می تواند در این وضعیت موثر باشد‪ ،‬تحریم هایی‬ ‫اس��ت که به تازگی امریکا ایجاد کرده و فش��ارها را افزایش‬ ‫داده است‪ .‬این مسئله تاثیر مستقیم بر تامین قطعات داشته‬ ‫اس��ت و ش��اید در اثر این موضوع‪ ،‬بخش تعمیر و نگهداری‬ ‫هواپیماها حساس��یت خود را تا اندازه ای کاهش داده باشند‬ ‫که شاهد این اتفاق ها هستیم‪.‬‬ ‫ایرانمن��ش ادامه داد‪ :‬مس��ئله دیگر‪ ،‬عملک��رد و نظارت‬ ‫س��ازمان هوایپمایی کش��وری اس��ت‪ .‬این نهاد در ماه های‬ ‫اخیر کارنامه خوبی نداش��ته است؛ به ویژه در زمینه سانحه‬ ‫هواپیمای اوکراینی دیدیم که این سازمان چگونه هیجانی و‬ ‫بدون بررسی تصمیم می گیرد‪ .‬از سوی دیگر به نظر می رسد‬ ‫نتیجه بررسی های این سازمان درباره سوانح و مشکالت‪ ،‬در‬ ‫قالب ش��یوه نامه پیش��گیری ابالغ نشده یا بعد از ابالغ‪ ،‬روند‬ ‫اجرا پیگیری نمی شود و همین مسئله موجب تکرار اتفاق ها‬ ‫در صنعت شده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر نقش مهارت خلبانان‬ ‫ایرانی در مهار هواپیما در ش��رایط اضطراری و جلوگیری از‬ ‫س��وانح گفت‪ :‬در ش��کل گرفتن یک سانحه‪ ،‬یک فرد یا یک‬ ‫وس��یله نقش ندارد و زنجیره ای از عوامل و اتفاق ها منجر به‬ ‫بروز س��انحه می شود‪ .‬او با بیان اینکه به طور قطع خلبانان‪،‬‬ ‫اموزش ه��ای الزم را در س��یموالتور یا شبیه س��از پرواز در‬ ‫زمینه وضعیت ه��ای اضطراری می بینند و تمرین های الزم‬ ‫را انج��ام می دهند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دانش و مهارت خلبان های ما‬ ‫برای اس��تفاده از ناوگان فرس��وده ای ک��ه در اختیار داریم‪،‬‬ ‫داشته ای مهم است‪ .‬البته برخی پروازها در ایران‪ ،‬دستوری‬ ‫است و با وجود مشکالتی که هواپیما دارد‪ ،‬به خلبان تکلیف‬ ‫می ش��ود که پرواز را انجام دهد که این مس��ئله جای تامل‬ ‫دارد‪ .‬این خلبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چگونه‬ ‫می توان ضمن استفاده از ناوگان فعلی‪ ،‬ریسک سانحه را به‬ ‫حداقل رساند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر شاهد هستیم که سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری دچار تضاد در عملکرد شده است‪ ،‬از یک‬ ‫س��و بخشنامه می دهد که برای راه اندازی ایرالین نمی توان‬ ‫هواپیما با س��ن بیش از ‪ ۱۵‬س��ال وارد کشور کرد‪ ،‬از سوی‬ ‫دیگ��ر تبصره ای می گ��ذارد که اجازه می دهد یک ایرالین با‬ ‫هواپیمای ‪ ۲۰‬ساله شروع به کار کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه این ش��یوه مدیریت در کنار مش��کالت‬ ‫تعمی��ر و نگهداری و نیز بحث فرس��ودگی ناوگان‪ ،‬دس��ت‬ ‫به دس��ت هم می دهند و زمینه س��از بروز سانحه می شوند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شیوه فعلی مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫مطلوب نیس��ت‪ .‬البته مدیریت ایرالین ها نیز در شکل گیری‬ ‫این وضعی��ت بی تاثیر نبوده اس��ت‪ .‬درحال حاضر مدیریت‬ ‫برخی ایرالین ها در فاصله های زمانی کوتاهی تغییر می کند‪،‬‬ ‫ب��ه گونه ای که یک مدی��ر حتی فرصت نمی کند برنامه های‬ ‫پیشنهادی خود را اجرا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرسودگی دلیل قطعی سانحه نیست‬ ‫یکی دیگر از کارشناسان صنعت هوایی کشورمان معتقد‬ ‫است سن باالی ناوگان به تنهایی و در صورت رعایت مسائل‬ ‫مربوط به ایمنی‪ ،‬عاملی برای افزایش س��انحه نخواهد بود‪.‬‬ ‫شاهرخ ظهراب زاده در پاسخ به‬ ‫با بیان اینکه سوانح‬ ‫هوایی برای همه انواع هواپیماها اعم از سبک‪ ،‬مسافربری و‬ ‫نظامی روی می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬در سوانحی که تاکنون در ایران‬ ‫رخ داده هم دالیل فنی نقش داشته اند‪ ،‬هم خطای انسانی‪.‬‬ ‫البته در بررسی که در سال ‪ 90‬انجام دادم‪ ،‬تا ان زمان عامل‬ ‫اصلی س��وانح‪ ،‬خطای انس��انی بوده است‪ .‬او در پاسخ به این‬ ‫پرسش که باال بودن سن ناوگان هوایی کشور چقدر می تواند‬ ‫احتمال بروز س��انحه را افزایش دهد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫وجود برنامه های تعمیر و نگهداری جامع و مدون‪ ،‬درصورت‬ ‫اجرای دقیق این برنامه ها‪ ،‬س��ن ناوگان دلیلی برای افزایش‬ ‫احتم��ال نقص فنی نخواهد بود‪ .‬این کارش��ناس هوانوردی‬ ‫در پاس��خ به پرسشی درباره سهمی که فرودگاه های کشور‬ ‫می توانن��د در بروز وضعیت های اضطراری در پروازها یا رخ‬ ‫دادن سوانح هوایی داشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط هر فرودگاه‬ ‫ب��ا دیگری متفاوت اس��ت و برای هر ف��رودگاه‪ ،‬فرایندهای‬ ‫عملیاتی ویژه تدوین می شود؛ به عنوان مثال شرایط و روال‬ ‫نشست و برخاست در فرودگاهی واقع در منطقه کوهستانی‬ ‫با فرودگاهی در دشت متفاوت است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برای هر فرودگاه‪ ،‬با توجه به ش��رایط ان‪،‬‬ ‫ش��یوه نامه های خاصی تدوین می شود که در صورت اجرای‬ ‫دقیق این موارد‪ ،‬سطح قابل قبول ایمنی برای پروازها تامین‬ ‫می شود‪ .‬او در پاسخ به این پرسش که «اخبار روزهای اخیر‬ ‫مبنی بر افزایش وضعیت های اضطراری در پروازها و سانحه‬ ‫روز گذش��ته مردم را نگران کرده اس��ت‪ ،‬چگونه می توان از‬ ‫این رویدادها کاست؟» گفت‪ :‬برای قضاوت درباره اینکه نرخ‬ ‫حوادث و سوانح هوایی چه تغییراتی داشته و کم یا زیاد شده‬ ‫است‪ ،‬باید به امار دقیق دسترسی داشت‪ .‬در سال های اخیر‬ ‫به دلیل گس��ترش شبکه های اجتماعی‪ ،‬سرعت خبررسانی‬ ‫افزایش داشته و مسائلی که به عنوان مثال در ‪ ۱۰‬یا ‪ ۲۰‬سال‬ ‫گذش��ته خبررسانی نمی ش��دند‪ ،‬اکنون به سرعت رسانه ای‬ ‫می ش��وند‪ .‬بنابراین فقط برپایه انچه در رس��انه ها منتش��ر‬ ‫می ش��ود نمی توان گفت وضعیت های اضطراری یا س��وانح‬ ‫هوایی افزایش یا کاهش داشته است‪.‬‬ ‫ظه��راب زاده یاداور ش��د‪ :‬پیروی از قوانی��ن و مقررات و‬ ‫رویه های قانونی در همه بخش های صنعت شامل عملیات‪،‬‬ ‫تعمی��ر و نگهداری‪ ،‬اموزش و‪ ...‬تنه��ا راهکار کاهش چنین‬ ‫اتفاق هایی هستند‪.‬‬ ‫مهدی ایرانمنش‬ ‫صدیف بدری‬ ‫‹ ‹پیگیری در کمیسیون عمران‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫می گوید از س��ازمان هواپیمایی کش��وری خواس��ته درباره‬ ‫عل��ت افزای��ش وضعیت های اضط��راری در پروازهای اخیر‬ ‫گزارش دهد‪.‬‬ ‫صدیف بدری به ایس��نا گفت‪ :‬کمیس��یون عمران با توجه‬ ‫ب��ه نقص ه��ای فنی پیش امده در روزه��ای اخیر در برخی‬ ‫پروازهای داخلی‪ ،‬تقاضای گزارش��ی از س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری داشته و قرار است این س��ازمان تا پایان هفته در‬ ‫این زمینه به کمیسیون گزارش دهد‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت ‪۵۰‬میلیون تومانی به حاشیه نشینان چابهار‬ ‫معاون مس��کن شهری بنیاد مس��کن با اعالم اینکه دولت‬ ‫برای س��اماندهی حاشیه نشینان ش��هرهای چابهار‪ ،‬زاهدان و‬ ‫مش��هد در قالب س��اخت و نوس��ازی واحدهای مسکونی‪ ،‬به‬ ‫دارندگان ش��رایط تس��هیالت یارانه ای پرداخ��ت می کند‪ ،‬از‬ ‫نوس��ازی و س��اخت ‪ ۴‬هزار واحد در بافت حاش��یه ای این ‪۳‬‬ ‫شهر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬جواد‬ ‫حق شناس با بیان اینکه بخشی از ساماندهی حاشیه نشینان‬ ‫چابهار در شرق ان شهر به بنیاد سپرده شده است‪ ،‬از نوسازی‬ ‫و ساخت ‪ ۱۰‬هزار واحد مسکونی در ان شهر در ‪ ۲‬سال خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬س��اخت و نوسازی ‪ ۱۰‬هزار واحد در هزار هکتار‬ ‫زمین برای کپرنش��ینان شرق چابهار به بنیاد مسکن سپرده‬ ‫ش��ده تا با مشارکت مردم نسبت به ساخت مسکن مقاوم در‬ ‫این منطقه همت کند‪.‬‬ ‫معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن ادامه داد‪ :‬طرح ازسوی‬ ‫مش��اور انتخاب شده و در دست تهیه است که با تصویب در‬ ‫کمیسیون ماده ‪ ۵‬استان کار اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬محوطه س��ازی و برچینی کپرهای‬ ‫غیرساکن و شناسایی محوطه انجام شده است‪.‬‬ ‫حق ش��ناس ب��ر مش��ارکت مردم در س��اخت و نوس��ازی‬ ‫ثبت نام طرح ملی مسکن سخت تر شد‬ ‫در حالی که وزارت راه و شهرسازی ‪ ۴‬شرط را برای ثبت نام طرح ملی‬ ‫مسکن اعالم کرده بود‪ ،‬مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از اضافه شدن چند‬ ‫ش��رط دیگر برای پاالیش متقاضیان از جمله استفاده از وام تعمیر خبر‬ ‫داده اس��ت‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬پروانه اصالنی با یاداوری اینکه بر اساس‬ ‫پاالیش انجام ش��ده از متقاضیان مرحله نخست طرح ملی مسکن‪۵۸ ،‬‬ ‫درصد افراد دارای ش��رایط دریافت مس��کن شناخته و ‪ ۴۲‬درصد حذف‬ ‫ش��دند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این پاالیش بر مبنای بررسی قانون ساماندهی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫متقاضی��ان نباید از س��ال ‪ ۱۳۵۷‬ب��ه بعد از تس��هیالت بانکی برای‬ ‫خرید مس��کن استفاده کرده باش��ند‪ ،‬همچنین بر اساس سابقه مالکیت‬ ‫متقاضیان نباید از س��ال ‪ ۸۴‬به بعد دارای مس��کن باش��ند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه متقاضیان اگر از تسهیالت خرید‪ ،‬مشارکت یا تعمیر استفاده کرده‬ ‫باش��ند‪ ،‬مورد پاالیش قرار می گیرند‪ ،‬افزود‪ :‬در مرحله نخست ‪ ۲۳۶‬هزار‬ ‫واحدهای مس��کونی چابهار برای س��اماندهی تاکید کرده و‬ ‫گفت‪ :‬قرار اس��ت ساخت این واحدهای مسکونی با مشارکت‬ ‫مردم در بازه زمانی ‪ ۲‬ساله انجام شود‪ .‬در عین حال باید مردم‬ ‫مراجعه کرده و تقاضایشان ثبت شود تا کار شناسایی انجام و‬ ‫عملیات ساخت واحدهای مسکونی اغاز شود‪.‬‬ ‫وی در بنیاد مسکن اعالم کرد‪ :‬متقاضیان دارای شرایط این‬ ‫طرح با معرفی به بانک ‪ ۵۰‬میلیون تومان تسهیالت یارانه ای‬ ‫و ‪ ۲۵‬میلیون تومان بالعوض دریافت می کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن این متقاضیان باید س��ایر هزینه های س��اخت‬ ‫را تامی��ن کنن��د و اورده ای نیز از س��وی انها ب��رای تکمیل‬ ‫متقاضی برای طرح ملی مس��کن ثبت ن��ام کردند که ‪ ۵۸‬درصد انها در‬ ‫مرحله فرم «ج» تایید ش��دند‪ ۸۱ ،‬درصد س��ابقه مالکیت نداشتند‪۷۹ ،‬‬ ‫درصد نیز تاکنون تس��هیالت بانکی نگرفته اند‪ .‬اکنون در حال استخراج‬ ‫فصل مشترک این امار هستیم‪ .‬اصالنی تصریح کرد‪ :‬ثبت نام ها بر اساس‬ ‫میزان زمین تامین ش��ده هر استان انجام ش��ده است و برای سایر افراد‬ ‫در شهرهای جدید زمین احصا خواهیم کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬برای متقاضیان‬ ‫تهرانی در ‪ ۱۷‬شهر ثبت نام داشتیم و با توجه به اتصال خط مترو گلشهر‬ ‫به هش��تگرد نیز ظرفیت ساخت مس��کن ایجاد شده است‪ .‬همچنین در‬ ‫ش��هر جدید ایوانکی ظرفیتی برای تهرانی ها در نظر گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫پیش از این وزیر راه و شهرس��ازی و معاون امور مسکن و ساختمان او‪،‬‬ ‫تاهل‪ ،‬نداش��تن مسکن ملکی‪ ،‬اس��تفاده نکردن از امکانات دولتی مانند‬ ‫زمین و اپارتمان و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا را شرایط‬ ‫ثبت نام در طرح ملی مسکن اعالم کرده بودند‪.‬‬ ‫واحدهای مسکونی ارائه شود‪.‬‬ ‫وی درباره مش��ارکت مردم در ساخت واحدهای مسکونی‬ ‫مقاوم در حاشیه های شرق شهر چابهار توضیح داد‪ :‬مشارکت‬ ‫مردم��ی به این مفهوم اس��ت که خدمات فن��ی و طراحی به‬ ‫ش��کل رایگان از س��وی بنیاد برای این تع��داد از متقاضیان‬ ‫ارائه خواهد ش��د و س��اخت را خود مردم انجام خواهند داد‪،‬‬ ‫به ج��ز متقاضیانی ک��ه زمین هایی را تص��رف کرده اند و به‬ ‫دلیل کاربری امکان س��اخت ندارد که یا باید جابه جا ش��وند‬ ‫یا واحدهای س��اخته ش��ده بنیاد مسکن بعد از تعیین نرخ با‬ ‫شرایط به این متقاضیان واگذار شود‪.‬‬ ‫تایید صحت فیلم منتشرشده درباره غربالگری مسافران‬ ‫درپی اظه��ارات معاون وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی در مصاحبه با ی��ک پایگاه خبری‬ ‫درب��اره فیل��م غربالگری مس��افران ب��رای مقابله با‬ ‫وی��روس کرونا در فرودگاه امام(ره)‪ ،‬ش��رکت ش��هر‬ ‫فرودگاهی امام خمینی(ره) جوابیه ای منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫در پی انتشار فیلمی درباره شیوه غربالگری مسافران‬ ‫ورودی از چین برای بررسی احتمال ابتال به ویروس‬ ‫کرون��ا‪ ،‬علیرض��ا رئیس��ی‪ ،‬معاون بهداش��ت وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی اعالم کرد این‬ ‫فیل��م از س��وی صدا و س��یما تهیه ش��ده و وزارت‬ ‫بهداشت مامور غربالگری چادری ندارد!‬ ‫در پاس��خ فرودگاه امام به این س��خن امده است‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫موفقیت زود‬ ‫از بین می رود‬ ‫«معاون وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‬ ‫کارمند باسابقه و خوشنام خود را از روی بی اطالعی‬ ‫نادیده گرفته اس��ت‪ ،‬درحالی ک��ه خانم چادری در‬ ‫فیلم‪ ،‬س��میه بیات��ی‪ ،‬کارش��ناس پای��گاه مراقبت‬ ‫بهداشت مرزی مستقر در فرودگاه امام خمینی(ره)‬ ‫است که از س��ال ‪ ۱۳۹۰‬تاکنون مشغول به خدمت‬ ‫است‪».‬‬ ‫بنا به این جوابیه‪ ،‬تصاویری که وزارت بهداش��ت‬ ‫انها را س��اختگی اعالم کرده است‪ ،‬مربوط به تالش‬ ‫کارکنان پایگاه مراقبت بهداش��ت مرزی مستقر در‬ ‫فرودگاه امام (ره) در بامداد ‪ ۴‬بهمن و معاینه نفر به‬ ‫نفر مسافران ورودی از مسیرهای شانگهای‪ ،‬بانکوک‬ ‫و شنزن از ساعت ‪ 3:50‬تا ‪ ۶‬صبح این روز است‪.‬‬ ‫این یک واقعیت جهانی اس��ت که «در زنجیره‬ ‫تامی��ن صنعت حمل ونقل هوایی‪ ،‬س��ود به نحو‬ ‫بس��یار ناعادالنه ای بین اجزا توزیع ش��ده است‪.‬‬ ‫امار یات��ا (انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی)‬ ‫میانگین حاش��یه س��ود خال��ص ایرالین ها را ‪۴‬‬ ‫درصد‪ ،‬فرودگاه ها را ‪ ۶‬درصد و کانال های توزیع‬ ‫بلی��ت و اژانس های فروش بلی��ت انالین را ‪45‬‬ ‫درصد اعالم کرده اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫اژانس ه��ای فروش نیاز به س��رمایه گذاری های‬ ‫اولیه به مراتب کمتری نس��بت به سایر بخش ها‬ ‫و زنجیره های صنع��ت حمل ونقل هوایی دارند‪.‬‬ ‫میزان س��رمایه م��ورد نیاز اژانس ه��ای فروش‬ ‫‪ ۰.۶‬درص��د میزان س��رمایه گذاری مورد نیاز در‬ ‫ف��رودگاه و ‪ ۰.۵‬درص��د میزان س��رمایه گذاری‬ ‫م��ورد نیاز ب��رای راه ان��دازی ایرالی��ن گزارش‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن مس��ئله را هم بای��د در نظر‬ ‫گرفت که ریس��ک حاصل از س��رمایه گذاری در‬ ‫ایرالین ها و فرودگاه ها به مراتب بیش از ریس��ک‬ ‫س��رمایه گذاری در اژانس های مسافرتی گزارش‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این واقعی��ت عجی��ب و ناعادالنه‬ ‫مدت هاس��ت در کشورهای توسعه یافته با ایجاد‬ ‫س��ازکار منسجم قانونی و مالیاتی مدیریت شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که س��ود را به نحو عادالنه تری‬ ‫بین اجزای صنعت حمل ونقل هوایی توزیع کرده‬ ‫و از فرصت طلبی و س��ودجویی کانال های توزیع‬ ‫پیش��گیری می کنن��د‪ .‬در ایران اش��فتگی نظام‬ ‫توزی��ع بلیت ش��رکت های هواپیمای��ی در نبود‬ ‫سیس��تم های توزی��ع جهانی به مراتب بیش��تر‬ ‫ش��ده و لحظه ب��ه لحظه به س��مت بحران های‬ ‫فزاینده تری پی��ش می رود‪ .‬درحال حاضر براورد‬ ‫می ش��ود ‪ ۹۰‬درصد خرید بلیت از ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی ایران��ی به طور انالین و با اس��تفاده‬ ‫از س��ایت ها ی��ا اپلیکیش��ن های اژانس ها انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬طبیعی است به دلیل سرعت شتابنده‬ ‫فناوری و حاش��یه س��ود خالص سرشار بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درص��دی اژانس ه��ای مس��افرتی در ایران‪،‬‬ ‫حاکمیت نتواند س��رعت و پوشش کامل نظارت‬ ‫خود را به این بازار برساند و سازکارهای قانونی یا‬ ‫صنفی نیز در ایران ناکارامدی خود را نشان داده‬ ‫اما انچه بس��یار امیدوارکننده است‪ ،‬تمرین های‬ ‫اولیه رقاب��ت ازاد بین اژانس های فروش انالین‬ ‫بلیت شرکت های هواپیمایی در بازار ایران است‪،‬‬ ‫ی در‬ ‫رقابت ازادی که منجر به شکوفایی و نواور ‬ ‫خدمات شده است‪ .‬بازار نابسامان توزیع و فروش‬ ‫بلی��ت اژانس ه��ای انالین در ای��ران‪ ،‬چالش ها‪،‬‬ ‫شکس��ت ها و درس های شگفت انگیز و گاه قابل‬ ‫تحسینی در دل دارد البته مستثنا از تجربه های‬ ‫جهانی نیستند‪ .‬نخستین ها در بازار اژانس فروش‬ ‫انالی��ن بلیت‪ ،‬خیلی زود ب��ه دلیل نبود رقیب و‬ ‫فض��ای خالی و بکر بازار‪ ،‬به طور حبابی و کاذب‬ ‫رشد کردند‪ .‬نخس��تین ها فراموش می کنند این‬ ‫مزیت رقابتی فقط ناش��ی از تفاوت بوده اس��ت و‬ ‫در طول زمان‪ ،‬تازه واردان و رقیبان‪ ،‬این مزیت ها‬ ‫را به نحو موثرتر‪ ،‬جدیدتر و بس��یار نواورانه تری‬ ‫ارائه می دهند‪ .‬نخستین ها چون موفقیت زیادی‬ ‫را در اث��ر خالی بودن فض��ای بازار تجربه کردند‪،‬‬ ‫دچار توهم غرور برند شده و به همان میزان دچار‬ ‫لختی بیشتری شده اند‪ ،‬نمی خواهند حقیقت را‬ ‫ببینند و بر همان قواعد کاری موفقیت پیش��ین‬ ‫پافش��اری می کنند‪ .‬م��ردم بارها ش��اهد عالئم‬ ‫و ش��واهد شکس��ت برندهای توخال��ی در ایران‬ ‫بوده اند که واضح ترین این نشانه ها‪ ،‬پروپاگاندای‬ ‫وس��یع و سنگین بیلبوردها و تیزرهای تبلیغاتی‬ ‫پ��ی در پی اس��ت که بر اس��اس اص��ول بدیهی‬ ‫بازاریابی‪ ،‬نش��ان از کاهش س��هم ب��ازار این نوع‬ ‫اژانس هاس��ت‪ .‬انها با تکنیک ه��ای عوام فریبانه‬ ‫س��عی در پنهان کردن واقعیت از هم پاش��یدن‬ ‫خ��ود در براب��ر رقیبان می کنند‪ .‬مس��افران باید‬ ‫بسیار هوشیار باش��ند تا فریب این تکنیک های‬ ‫پررنگ تبلیغاتی را نخورند‪ .‬این مسئله همچنین‬ ‫نیازمند توجه بیشتر نهادهای نظارتی تخصصی‬ ‫است تا مانع بروز تخلف های احتمالی شوند‪ .‬هیچ‬ ‫چیز مثل موفقیت زود از بین نمی رود‪ .‬هیچ چیز‬ ‫مانند توهم و غرور نخس��تین بودن برای همیشه‬ ‫باعث س��قوط یک سازمان نمی ش��ود‪ .‬عوامل و‬ ‫شرایط موفقیت گذشته باعث شکست در اینده‬ ‫می ش��ود‪ .‬ی��ک بازی خوب‪ ،‬خود ب��ه خود روش‬ ‫بازی را تغییر می دهد و ادامه بازی خوب قدیمی‪،‬‬ ‫عامل بس��یاری از شکست هاس��ت‪ .‬با درک بازی‬ ‫فعلی توس��ط رقیبان‪ ،‬بازی های جدیدی شروع‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬موفقیت به دس��ت امده در بازار‪،‬‬ ‫ماهیت و قواعد بازی را نیز تغییر و ارتقا می دهد‪.‬‬ ‫رقیبان هوشمندتر می شوند‪ ،‬مشتریان به سرعت‬ ‫مقایسه می کنند و حفظ وفاداری مشتریان دیگر‬ ‫بسیار دشوارتر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1459‬‬ ‫پیاپی ‪2777‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫مردم در انتظار امدادرسانی موقت و تامین دائمی زیرساخت ها هستند‬ ‫اخبار‬ ‫اختصاص ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان به خرید اتوبوس‬ ‫رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های‬ ‫کش��ور از اختصاص ‪ ۵‬ه��زار میلیارد تومان برای‬ ‫خرید و نوسازی اتوبوس های شهری کشور خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مهدی جمالی نژاد در تشریح‬ ‫روند نوس��ازی ناوگان حمل ونقل عمومی کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪ ۷۹‬درصد ناوگان اتوبوس��رانی‬ ‫ش��هری فرس��وده اس��ت و با توجه به مس��ائل‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬نوس��ازی ان کار س��ختی به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬البته براساس نشست های مشترکی که‬ ‫با وزیران و معاون اول رئیس جمهوری داش��تیم‪،‬‬ ‫گام ه��ای مثبتی در بحث نوس��ازی و بازس��ازی‬ ‫ناوگان برداشته شده است‪.‬‬ ‫جمالی ن��ژاد ادام��ه داد‪ :‬در اخرین نشس��ت با‬ ‫معاون رئیس جمهوری مقرر شد ‪ ۳‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان کمک به خری��د اتوبوس ه��ای جدید و‬ ‫‪ 2‬ه��زار میلیارد تومان به تجهی��ز ناوگان فعلی‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ ۸۵۰۰ :‬میلی��ارد تومان اوراق‬ ‫مش��ارکت وجود داش��ت که از این میزان بخش‬ ‫زیادی به مترو و حمل ونقل ریلی اختصاص پیدا‬ ‫کرد و بخشی نیز به حمل ونقل عمومی اختصاص‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫اولویت های مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تغییر طرح های ترافیکی‬ ‫در سال ‪۹۹‬‬ ‫مدیر واحد س��اماندهی محدوده ها و طرح های‬ ‫ترافیکی سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫ته��ران از اعم��ال تغیی��رات جزئ��ی در الیح��ه‬ ‫پیش��نهادی عوارض طرح های ترافیکی سال ‪۹۹‬‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫معاونت حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران‪،‬‬ ‫عمار س��عیدیان فر اظهارکرد‪ :‬الیحه پیشنهادی‬ ‫ع��وارض ورود ب��ه محدوده ه��ای ترافیکی برای‬ ‫سال اینده از سوی شهرداری به شورای اسالمی‬ ‫ش��هر ارائه شده و اجرای ان منوط به تصویب در‬ ‫شورای اسالمی شهر است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تغییر چندانی در کلیات و جزئیات‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته در این الیحه رخ نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��عیدیان فر تصریح ک��رد‪ :‬امس��ال موضوع‬ ‫رزرو روزه��ای تردد در محدوده ه��ای ترافیکی‬ ‫اجرا نمی ش��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که در الیحه‬ ‫پیش��نهادی شهرداری که به ش��ورای شهر ارائه‬ ‫شده این موضوع جدی تر دیده شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از س��ال این��ده ب��رای ت��ردد در‬ ‫محدوده ه��ای ترافیک��ی‪ ،‬خودروها باید روزهای‬ ‫تردد خود را رزرو کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬در الیحه پیش��نهادی‪ ،‬نرخ پایه‬ ‫ع��وارض ورود به محدوده ه��ای ترافیکی از ‪۲۳‬‬ ‫ه��زار تومان در س��ال ‪ ۹۸‬ب��ه ‪ ۲۸‬هزار تومان در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫س��عیدیان فر تصری��ح کرد‪ :‬با هدف تش��ویق‬ ‫شهروندان به دریافت معاینه فنی برتر در الیحه‬ ‫ع��وارض ورود به محدوده های ترافیکی‪ ،‬تخفیف‬ ‫معاینه فنی برتر که امس��ال ‪ ۲۵‬درصد بود‪ ،‬برای‬ ‫سال اینده ‪ ۳۰‬درصد در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫زمین خواری ‪ ۸۶‬میلیارد‬ ‫ریالی در رودسر‬ ‫فرمان��ده انتظام��ی اس��تان گیالن از کش��ف‬ ‫زمین خ��واری به ارزش بیش از ‪ ۸۶‬میلیارد ریال‬ ‫در شهرستان رودسر خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬س��ردار عزیزاله ملکی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه رئیس‬ ‫و کارش��ناس یکی از اداره های شهرستان رودسر‬ ‫بدون انجام تشریفات قانونی با جعل امضا‪ ،‬اقدام‬ ‫به صدور مجوز ساخت و تغییر کاربری زمین های‬ ‫کش��اورزی کرده اند‪ ،‬بررس��ی موضوع در دستور‬ ‫کار کاراگاه��ان اداره مب��ارزه با جرائم اقتصادی‬ ‫استان قرار گرفت‪ .‬فرمانده انتظامی استان گیالن‬ ‫با بیان اینکه پس از تحقیقات همه جانبه پلیسی‬ ‫و بررسی اسناد و اثار به دست امده‪ ،‬صحت وقوع‬ ‫جرم محرز ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬متهمان با جعل امضای‬ ‫س��ایر اعضا‪ ،‬مجوز تغییر کاربری ‪ 16‬هزار و ‪820‬‬ ‫متر زمین کشاورزی‪ ،‬خارج از طرح هادی را صادر‬ ‫ک��رده بودن��د‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬پ��س از هماهنگی‬ ‫قضایی ‪ 2‬متهم ‪ 45‬و ‪ 32‬س��اله در ارتباط با این‬ ‫پرونده دستگیر شدند که در تحقیقات پلیس به‬ ‫جرم خود اعتراف کردند‪ .‬س��ردار ملکی با اشاره‬ ‫به اینکه متصرفان اقدام به س��اخت تعدادی ویال‬ ‫در زمین ها کرده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با دستور قضایی از‬ ‫ادامه ساخت و ساز جلوگیری شد‪ .‬این مقام ارشد‬ ‫انتظامی اس��تان با بیان اینکه کارشناسان ارزش‬ ‫این زمین ه��ا را بیش از ‪ 86‬میلیارد ریال براورد‬ ‫کرده اند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬متهم��ان با تکمیل‬ ‫پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهم ترین‬ ‫نیاز مردم در‬ ‫روستاهای‬ ‫مختلف به ویژه‬ ‫دشتیاری‪ ،‬پالن‪،‬‬ ‫پیرسهراب‪،‬‬ ‫عورکی و کالنی‬ ‫راه و ساخت‬ ‫پل است‬ ‫بازگش��ایی راه ه��ا‪ ،‬س��اخت پل و اس��فالت راه های‬ ‫روس��تایی‪ ،‬بازس��ازی زیرس��اخت های تخریب شده‪،‬‬ ‫جبران خس��ارت های کش��اورزی‪ ،‬س��اخت واحدهای‬ ‫مس��کونی و مدرس��ه های اس��تاندارد‪ ،‬ارائ��ه مطلوب‬ ‫خدمات بهداشتی و درمانی و استانداردسازی خدمات‬ ‫برق و اب رس��انی‪ ،‬نیاز اصلی مردم س��یل زده جنوب‬ ‫سیستان و بلوچستان است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬بارندگی و جاری ش��دن س��یل‬ ‫در مناط��ق جنوب��ی سیس��تان و بلوچس��تان نه تنها‬ ‫زیرس��اخت های مهم منطقه از جمل��ه راه‪ ،‬ابنیه فنی‬ ‫و پل های س��اخته ش��ده روی رودخانه ها را تخریب و‬ ‫خدمات رس��انی به مردم س��یل زده را با مشکل جدی‬ ‫روبه رو کرد بلکه خس��ارت های زی��ادی به زمین های‬ ‫کش��اورزی و واحده��ای مس��کونی روس��تاییان وارد‬ ‫ک��رد‪ ،‬به طوری که رس��یدن به برخی روس��تاها از راه‬ ‫زمینی‪ ،‬غیرممکن و امدادرسانی فقط با بالگرد و قایق‬ ‫امکان پذیر بود‪.‬‬ ‫یک��ی از بزرگ تری��ن مش��کالت منطق��ه ک��ه از‬ ‫گذش��ته های دور تاکنون رواج داش��ته‪ ،‬عبور راه های‬ ‫برخی روس��تاها از بس��تر رودخانه های محلی است و‬ ‫با ه��ر بارندگی و طغی��ان رودخانه ها راه رس��یدن به‬ ‫این روس��تاها بس��ته ش��ده و تا زمان فروکش کردن‬ ‫س��یالب امکان برقراری ارتباط زمینی از انها سلب و‬ ‫امدادرسانی فقط با بالگرد مقدور است‪.‬‬ ‫ت��ا زمانی که راه های روس��تایی به ویژه بیش از ‪۵۰‬‬ ‫روستای مس��یر رودخانه کاجو قصرقند از سد زیردان‬ ‫و پیرسهراب تا پایین دس��ت دهستان چانف محدوده‬ ‫کوه های اهوران استانداردسازی نشوند‪ ،‬همواره در هر‬ ‫بارندگی شاهد گرفتار شدن بیش از ‪ ۲۰‬هزار نفر فقط‬ ‫در محدوده رودخانه کاجو خواهیم بود‪.‬‬ ‫بس��یاری از روس��تاهای شهرس��تان های چابه��ار‪،‬‬ ‫کنارک‪ ،‬س��رباز‪ ،‬نیکش��هر‪ ،‬قصرقند‪ ،‬فن��وج و دلگان‬ ‫نیازمن��د راه اس��تاندارد هس��تند و اکنون که س��یل‬ ‫کمک ه��ای مردمی و نهادهای دولتی به ویژه اعتبارات‬ ‫کالن ملی و اس��تانی به این منطقه سرازیر شده است‬ ‫و بسیاری از ش��رکت های دولتی و خصوصی امکانات‬ ‫الزم مانند دستگاه های سنگین راهسازی را راهی این‬ ‫منطقه کرده اند تا به سیل زدگان کمک کنند‪ ،‬بهترین‬ ‫فرص��ت برای بهره گیری از این امکانات و اعتبارات در‬ ‫زمینه ساخت راه های روس��تایی مطمئن و مستحکم‬ ‫اس��ت تا هیچ سیل و حادثه طبیعی توان تخریب انها‬ ‫را نداشته باشد‪.‬‬ ‫با وجود گذش��ت ‪ ۲‬هفته از وقوع بارندگی و س��یل‬ ‫هنوز امکان رفت و امد اهالی برخی روستاها از جمله‬ ‫کاجو‪ ،‬سفیدکوه‪ ،‬گو‪ ،‬توتان و مهمدان‪ ،‬هنزم و بورک‪،‬‬ ‫دپ و س��ارتاپ‪ ،‬برخی روس��تاهای دشتیاری‪ ،‬پالن و‬ ‫پیرس��هراب‪ ،‬مکی ب��اال‪ ،‬داروکان و گ��رگان چابهار با‬ ‫خودروهای س��بک وجود ن��دارد و جابه جایی بیماران‬ ‫و امدادرسانی و ارس��ال مواد غذایی فقط با تراکتور و‬ ‫ماشین االت سنگین امکان پذیر است‪.‬‬ ‫در چابه��ار و مناط��ق دش��تیاری‪ ،‬پ�لان‪ ،‬تلن��گ‪،‬‬ ‫پیرس��هراب‪ ،‬زراب��اد و کنارک بیش��تر گل والی و در‬ ‫منطقه کوهستانی قصرقند و نیکشهر به دلیل تخریب‬ ‫راه ها‪ ،‬پل ها و ابنیه فنی و س��ایر زیرساخت ها‪ ،‬تردد تا‬ ‫چندین روز امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت ‪ ۳.۴‬هزار میلیارد تومانی سیل‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت بحران اس��تانداری سیستان‬ ‫و بلوچس��تان گفت‪ :‬براس��اس براوردها بارندگی های‬ ‫سیل اس��ا در جنوب اس��تان ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان خس��ارت ب��ه بخش های مختل��ف منطقه وارد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫عباس��علی ارجمن��دی اظهارکرد‪ :‬س��یالب جنوب‬ ‫با جاری شدن اب در رودخانه کاجو‪ ،‬ارتباط زمینی و مخابراتی مردم‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬روستای منطقه قطع شده و هیچ اطالعی از وضعیت انان‬ ‫به دست نمی اید‬ ‫سیستان و بلوچستان به بخش راه ‪ ۲۹‬درصد‪ ،‬مسکن‬ ‫‪ ۲۵‬درص��د‪ ،‬کش��اورزی ‪ ۲۳‬درص��د‪ ،‬ش��هرداری ‪۱۰‬‬ ‫درص��د‪ ،‬اب و فاضالب ‪ 7‬درصد و به س��ایر بخش ها با‬ ‫درصدهای متفاوت خسارت وارد کرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ ۶۷۸ :‬گ��روه ام��دادی‪ ،‬عملیات��ی‪،‬‬ ‫جهادی‪ ،‬اورژانس و مردمی در سیالب جنوب سیستان‬ ‫و بلوچستان فعالیت داشته و کار امدادرسانی و براورد‬ ‫خسارت ها همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و‬ ‫بلوچستان گفت‪ :‬بارندگی در جنوب این استان نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه پارسال ‪ ۱۰۰‬درصد رشد داشته است‬ ‫و ش��اهد افزایش ‪ ۱۹۹‬درصدی حجم اب پشت سدها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ ۱۴ :‬شهرستان سیستان و بلوچستان‬ ‫در حوزه بحرانی سیل قرار داشت و هزار و ‪ ۵۴۲‬روستا‬ ‫نیز تحت تاثیر این سیالب بودند‪.‬‬ ‫ارجمندی ادامه داد‪ :‬وسعت سیالب جنوب سیستان‬ ‫و بلوچس��تان ‪ ۱۰۰‬هزار کیلومتر مربع اس��ت که ‪۶۲‬‬ ‫هزار کیلومتر مربع ان در حوزه بحرانی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه به دلی��ل اطالع رس��انی ها‪ ،‬این‬ ‫س��یالب تلفات جانی به همراه نداش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ارتب��اط س��تاد بحران ب��ا دهیاری ه��ا و بهره گیری از‬ ‫تریبون ه��ای مختل��ف ب��رای اطالع رس��انی در همان‬ ‫لحظ��ات اولی��ه به خوبی انجام ش��د‪ .‬ب��ه گفته وی از‬ ‫رسانه های ارتباط جمعی‪ ،‬فضای مجازی‪ ،‬خودروهای‬ ‫بلندگ��ودار و بلندگوهای مس��جدها و هم��ه راه های‬ ‫اطالع رسانی برای اعالم وضعیت هشدار استفاده شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و‬ ‫بلوچستان خاطر نشان کرد‪ ۲۰۰ :‬پرواز در این مناطق‬ ‫به وسیله چرخ بال های هالل احمر و نظامی انجام شده‬ ‫و ‪ ۲۶۷‬م��ادر باردار نیز از س��وی اورژان��س هوایی به‬ ‫مراکز درمانی انتقال یافتند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت بحران اس��تانداری سیستان‬ ‫و بلوچس��تان ادام��ه داد‪ ۱۵۶ :‬هزار و ‪ ۷۵۱‬س��یل زده‬ ‫در این مدت بسته غذایی و امدادی دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬دستور ساخت و بازسازی ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫طول خطوط مترو به ‪ ۴۴۷‬کیلومتر می رسد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مترو تهران از اغاز مراحل‬ ‫انتخاب مش��اور خطوط ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۱۱‬مترو خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬خط ‪ ۱۰‬اولویت اجرایی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت مترو تهران‪ ،‬علی امام با اش��اره به اغاز‬ ‫روند انتخاب مش��اور ذی صالح ب��ه منظور انجام‬ ‫مطالعات امکان س��نجی س��اخت خط��وط ‪ ۸‬تا‬ ‫‪ ۱۱‬مت��رو تهران افزود‪ :‬هدف از توس��عه خطوط‬ ‫مترو در افق ‪ ۱۴۲۰‬پوشش کل مناطق ‪ ۲۲‬گانه‬ ‫پایتخت‪ ،‬ایجاد ش��بکه و به هم پیوستگی خطوط‬ ‫س��اخته شده و خطوط در دست ساخت با ایجاد‬ ‫ایستگاه های تبادلی است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاضر از مجموع‬ ‫‪ ۲۹۷‬کیلومت��ر خط��وط یک تا ‪ ۷‬ح��دود ‪۲۳۴‬‬ ‫کیلومتر س��اخته شده و از مجموع ‪ ۱۷۵‬ایستگاه‬ ‫این خطوط‪ ۱۲۵ ،‬ایستگاه به بهره برداری رسیده‬ ‫است‪ .‬مطالعات اولیه برای توسعه خطوط مترو به‬ ‫‪ ۱۱‬خط نش��ان می دهد ‪ ۱۲۳‬ایستگاه جدید در‬ ‫اختیار ش��هروندان قرار می گیرد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫ط��ول خطوط ش��بکه در حال تکمی��ل به ‪۱۵۰‬‬ ‫کیلومت��ر افزایش می یابد‪ .‬در این صورت مجموع‬ ‫ط��ول خط��وط مترو ب��ه ح��دود ‪ ۴۴۷‬کیلومتر‬ ‫می رس��د که این‪ ،‬ج��دا از خطوط پرس��رعت یا‬ ‫اکسپرس و خطوط مترو سبک است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه س��اخت خ��ط ‪ ۱۰‬در‬ ‫اولوی��ت قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این خط با ‪ ۴۲‬کیلومتر‬ ‫طول از انتهای بزرگراه های شهید باقری و شهید‬ ‫بابایی اغاز ش��ده و به س��مت مسیر بزرگراه های‬ ‫شهید چمران‪ ،‬ایت اهلل هاشمی رفسنجانی‪ ،‬شهید‬ ‫همت و ورداورد امتداد می یابد‪.‬‬ ‫امام با اش��اره به مح��دوده عبور ‪ ۳‬خط جدید‬ ‫دیگ��ر خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬خط ‪ ۸‬از مس��عودیه‪،‬‬ ‫بزرگ��راه بعثت‪ ،‬قلعه مرغی‪ ،‬بزرگراه های ش��هید‬ ‫کاظم��ی‪ ،‬ی��ادگار ام��ام (ره)‪ ،‬ای��ت اهلل حکیم و‬ ‫شهید سپهبد قاسم سلیمانی (رسالت) تا خیابان‬ ‫سرس��بز‪ ،‬خ��ط ‪ ۹‬از دولت اباد‪ ،‬بزرگراه بس��یج‪،‬‬ ‫پیروزی‪ ،‬نارمک‪ ،‬هنگام و بزرگراه ش��هید همت‬ ‫ت��ا محدوده پارک جنگل��ی چیتگر و خط ‪ ۱۱‬از‬ ‫پ��ارک چیتگر‪ ،‬مناط��ق ‪ ۱۸‬ت��ا ‪ ۲۱‬و ابن بابویه‬ ‫امتداد دارند‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود در افق ‪ ۱۴۲۰‬با س��اخت‬ ‫‪ ۴‬خ��ط جدید مترو‪ ،‬ظرفیت بهره مندی روزانه با‬ ‫استفاده از این شبکه حمل ونقل عمومی بیش از‬ ‫‪ 11.5‬میلیون سفر شود‪.‬‬ ‫واحد مس��کونی ش��هری و روس��تایی صادر شده که‬ ‫‪ ۱۴‬ه��زار واحد در حوزه روس��تایی و ‪ ۲‬هزار واحد در‬ ‫حوزه شهری س��اخته می شود و ‪ 8‬هزار واحد نیازمند‬ ‫بازسازی است‪.‬‬ ‫ارجمندی یکی از مش��کالت مهم مناطق س��یل زده‬ ‫جنوب سیس��تان و بلوچس��تان را کمبود ماشین االت‬ ‫راهسازی عنوان کرد و گفت‪ :‬باید شرکت های دولتی‪،‬‬ ‫خصوصی‪ ،‬خیران و مردم در این بخش کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اسفالت ‪ ۳۰۰‬کیلومتر راه در چابهار‬ ‫معاون اس��تاندار سیس��تان وبلوچس��تان و فرماندار‬ ‫شهرس��تان وی��ژه چابه��ار اظهارکرد‪ :‬بی��ش از ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلومتر راه در این شهرستان نیازمند اسفالت است تا‬ ‫مردم با خودروهای سبک بتوانند در زمان بارندگی ها‬ ‫و جاری شدن سیالب تردد کنند‪.‬‬ ‫رحم��دل بام��ری اف��زود‪ :‬مهم تری��ن نی��از م��ردم‬ ‫در روس��تاهای مختل��ف به وی��ژه دش��تیاری‪ ،‬پالن‪،‬‬ ‫پیرس��هراب‪ ،‬عورکی و کالنی راه و س��اخت پل است‬ ‫که امیدواریم مورد توجه مسئوالن قرار گیرد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬ت��ردد بین ‪ ۴۰‬روس��تای حاش��یه رودخانه کاجو‬ ‫قصرقند با خودرو سواری امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫فرمان��دار قصرقند نیز اظهارک��رد‪ :‬در هر بارندگی و‬ ‫جاری ش��دن سیالب‪ ،‬تیرهای برق اسیب جدی دیده‬ ‫و ب��رق قطع و متعاقب ان تلفن نیز قطع و راه زمینی‬ ‫برای اطالع از وضعیت روس��تاهای حاش��یه رودخانه‬ ‫کاجو غیرممکن می شود‪.‬‬ ‫رحیم بخ��ش پاک اندیش با اش��اره به س��رگردانی و‬ ‫بی اطالعی از مردم بیش از ‪ ۴۰‬روس��تای حوزه مس��یر‬ ‫رودخانه کاجو در هنگام بارندگی ها اظهارکرد‪ :‬با توجه‬ ‫به بارندگی ها و طغیان رودخانه فقط بالگرد توانس��ت‬ ‫به مردم خدمات رسانی کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بارها تامین باتری دکل های تلفن همراه‬ ‫پیگیری ش��ده اما تاکنون اقدام عملی انجام نش��ده و‬ ‫همیش��ه با قطعی ب��رق‪ ،‬تلفن نیز قطع می ش��ود‪ .‬به‬ ‫همی��ن دلیل ب��ا جاری ش��دن اب در رودخانه کاجو‪،‬‬ ‫ارتباط زمینی و مخابراتی مردم بیش از ‪ ۴۰‬روس��تای‬ ‫منطقه قطع ش��ده و هی��چ اطالعی از وضعیت انان به‬ ‫دست نمی اید‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مهم ترین مش��کل نب��ود راه‪ ،‬ابنیه‬ ‫فنی اس��تاندارد و پل روی رودخانه کاجو در محدوده‬ ‫روس��تای حمی��ری‪ ،‬عزیزاباد و جنگل کاجه اس��ت و‬ ‫از انجایی که راه روس��تاهای حاش��یه این رودخانه از‬ ‫بستر رودخانه عبور کرده است‪ ،‬در زمان وقوع سیالب‬ ‫امدادرسانی را کند می کند‪.‬‬ ‫فرمان��دار قصرقند ادامه داد‪ :‬طول جاده دسترس��ی‬ ‫حوزه کاج��و در مجموع ‪ ۵۴‬کیلومتر اس��ت که در ‪5‬‬ ‫س��ال گذش��ته فقط ‪ ۲۰‬کیلومتر ان بازگش��ایی شده‬ ‫و ب��رای ‪ ۳۴‬کیلومتر باقی مانده‪ ،‬حداق��ل ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار موردنیاز است‪.‬‬ ‫بخش��دار س��اربوگ نیز اظهارکرد‪ :‬چندین روستا از‬ ‫عزیزاب��اد تا حمیری و هزاره ای و س��ارتاپ در مس��یر‬ ‫رودخانه هس��تند و راه انها در ه��ر بارندگی و جاری‬ ‫ش��دن سیالب بسته شده و قابل تردد برای اهالی این‬ ‫منطقه با جمعیت بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفری نیست‪.‬‬ ‫انور رئیسی افزود‪ :‬مردم روستاهای حمیری‪ ،‬توکل‪،‬‬ ‫ب��گ‪ ،‬عزیزاب��اد‪ ،‬س��ارتاپ‪ ،‬ه��زاره ای و کلمت و چند‬ ‫روستای پایین دست روس��تای چندوکان در محدوده‬ ‫س��د زیردان با ماش��ین االت س��نگین نظی��ر لودر و‬ ‫کامیون از مسیر رودخانه کاجو عبور کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیشترین خسارت سیل به راه های نیکشهر‬ ‫بخشدار مرکزی نیکش��هر گفت‪ :‬زیرساخت راه های‬ ‫منطقه ضعیف اس��ت و استانداردسازی راه ها‪ ،‬ساخت‬ ‫پل و ابنیه فنی و اس��فالت هم��ه راه ها نیازمند تالش‬ ‫انقالبی است تا مردم چند روز در پشت سیالب گرفتار‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫محمد بلوچ زهی افزود‪ :‬مناطق مختلفی از شهرستان‬ ‫نیکش��هر در بارندگی های سیل اس��ای اخیر خسارت‬ ‫جدی دیده اند و وضع مردم و به ویژه زیرس��اخت های‬ ‫راه در محدوده روستاهای هیتک و کشیک تا داروکان‬ ‫و ادام��ه تا مکی باال و س��بز و همچنین روس��تاهای‬ ‫تراتی‪ ،‬بنگلی سول‪ ،‬گو مته سنگ‪ ،‬روستاهای گرگان‪،‬‬ ‫چاک��ری کچ‪ ،‬کوراندپ‪ ،‬هنزم‪ ،‬گو و نس��پوران و ابگاه‬ ‫بیش��ترین اس��یب را دیده اند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫بخش مرکزی نیکش��هر حدود ‪ ۷۰‬هزار نفر جمعیت‪،‬‬ ‫‪ ۴‬دهس��تان و ‪ ۱۵۰‬روس��تا و ابادانی دارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫میزان خس��ارت س��یل ب��ه بخش های مختل��ف راه‪،‬‬ ‫ب��رق‪ ،‬اب‪ ،‬قنات ه��ا‪ ،‬چاه ها و زمین های کش��اورزی و‬ ‫واحدهای مسکونی روستاهای مختلف باالست و مردم‬ ‫درخواست توجه بیشتر و فوری دارند‪.‬‬ ‫گرانی بنزین به نفع حمل و نقل عمومی‬ ‫رئی��س ش��ورای ش��هر ته��ران می گوید نرخ‬ ‫س��وخت در کش��ور باید انق��در باال ب��رود که‬ ‫اس��تفاده از حم��ل و نقل عمومی ب��رای مردم‬ ‫به صرفه تر شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محس��ن هاش��می در شورای‬ ‫ش��هر گفت‪ :‬در جهان به این نتیجه رس��یده اند‬ ‫که س��وخت باید انق��در گران باش��د که برای‬ ‫مردم اس��تفاده از ناوگان حم��ل و نقل عمومی‬ ‫به صرفه تر باش��د و عالوه بر ان‪ ،‬بخشی از درامد‬ ‫حاصل از افزایش نرخ س��وخت باید به توس��عه‬ ‫ناوگان اختصاص یابد‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر تهران افزود‪ :‬در برخی‬ ‫کش��ورها ترافیک را با افزایش قیمت س��وخت‬ ‫کنت��رل می کنند زیرا اگر قیمت س��وخت گران‬ ‫نباش��د‪ ،‬مردم تش��ویق ب��ه اس��تفاده از خودرو‬ ‫شخصی می شوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در کشورهای توسعه یافته‬ ‫هزینه تامین هر لیتر س��وخت ‪ ۵۰‬س��نت تمام‬ ‫می ش��ود ولی ان را با قیمت ‪ 1.5‬یورو یعنی ‪3‬‬ ‫برابر می فروشند‪ ،‬این در حالی است که در ایران‬ ‫حتی وقتی می خواهیم سوخت را به قیمت تمام‬ ‫شده بفروشیم‪ ،‬مردم نمی پذیرند‪.‬‬ ‫هاش��می درباره کمبود پارکینگ در پایتخت‬ ‫گف��ت‪ :‬در ده��ه ‪ ۵۰‬می�لادی یکب��اره موضوع‬ ‫خودرومح��وری و اتوبان مح��وری مط��رح ولی‬ ‫با گذش��ت زمان‪ ،‬مبحث پارکینگ جدی ش��د‬ ‫و برخی از دانش��گاهیان گفتن��د نباید ضرورتی‬ ‫برای ارائه تس��هیالت در قال��ب پارکینگ برای‬ ‫خودروهای س��واری باش��د‪ ،‬چراکه این موضوع‬ ‫سبب ترافیک و الودگی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬توجه به افزایش حمل‬ ‫و نق��ل عمومی همیش��ه مدنظر ب��وده و برخی‬ ‫مطالع��ات نش��ان داده که اگ��ر پارکینگ گران‬ ‫باش��د‪ ،‬برای مردم به صرفه نیس��ت که خودرو‬ ‫به خیابان بیاورند‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه اقتصاد‬ ‫کش��ور روی فونداس��یون درس��تی قرار نگرفته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬نیاز به جراحی اقتصادی داریم‪.‬‬ ‫هاش��می توضیح داد‪ :‬در اقتصاد از طبقه ‪۱۰‬‬ ‫یک باره به طبقه ‪ ۳۰‬رفته ای��م‪ ،‬درحالی که باید‬ ‫ان را از پایه درس��ت کرد اما باید دید که نظام‬ ‫می تواند ای��ن جراحی اقتصادی را انجام دهد یا‬ ‫نه که در این زمینه همراهی مردم اهمیت دارد‪.‬‬ ‫هاشمی درباره وضع عوارض درامدهای پایدار‬ ‫ش��هرداری تهران گفت‪ :‬مدیریت شهری باید تا‬ ‫‪ ۱۵‬بهمن ع��وارض درامد پایدار ش��هرداری را‬ ‫تصویب کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬جزئیات این الیحه ها به زودی‬ ‫بررسی و اجرایی می شود‪.‬‬ ‫به گفته هاشمی‪ ،‬موضوع عوارض ساختمانی‪،‬‬ ‫فضای سبز و طرح ترافیک از جمله این الیحه ها‬ ‫بود که امیدوارم هر چه زودتر به کمیس��یون ها‬ ‫ارجاع ش��ود‪ ،‬انها پاسخ دهند و در صحن شورا‪،‬‬ ‫جزئیات مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تصویب‬ ‫متمم بودجه شهرداری گفت‪ ۵ :‬میلیارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان می��زان متمم بودج��ه بوده که‬ ‫بخش��ی برای دیون و بخش��ی برای هزینه ها تا‬ ‫پایان سال اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫رئیس شورای ش��هر تهران در پاسخ به اینکه‬ ‫چرا نرخ حمل و نق��ل ترافیک و میزان افزایش‬ ‫ان هنوز برای س��ال اینده مشخص نشده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تعیین عوارض تا ‪ ۱۵‬بهمن انجام می شود‪.‬‬ ‫موض��وع کرایه ه��ا متف��اوت بوده و مس��ئله ای‬ ‫خدماتی اس��ت که در طول سال می توان ان را‬ ‫بررسی کرد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1459‬‬ ‫پیاپی ‪2777‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫جشنواره تئاتر فجر کوچک اما کیفی است‬ ‫نشست رسانه ای سی و هشتمین جشنواره بین المللی‬ ‫تئات��ر فجر صبح دیروز ‪6‬بهمن با حضور ش��هرام کرمی‬ ‫مدیرکل هنرهای نمایش��ی و نادر برهانی مرند دبیر این‬ ‫دوره از جشنواره در س��الن مشاهیر مجموعه تئاترشهر‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��هرام کرمی در ابتدای نشست با‬ ‫یاد شهید سردار ش��هید قاسم سلیمانی و جان باختگان‬ ‫واقعه هواپیمای مس��افربری اوکراین و ابراز همدردی با‬ ‫انه��ا صحبت های خ��ود را اغاز کرد و گف��ت‪ :‬همه اگاه‬ ‫هس��تیم جش��نواره تئاتر فجر ب��ه عن��وان بزرگ ترین‬ ‫گردهمایی تئاتر‪ ،‬طی س��ی و هفت دوره س��هم بزرگی‬ ‫در میان خانواده تئاتر داش��ته است‪ .‬این رویداد از سال‬ ‫‪ ۶۱‬در ش��رایط بحرانی جنگ اغاز ش��د و به عنوان یک‬ ‫فستیوال شناخته ش��ده در عرصه بین المللی به خوبی‬ ‫معرفی شده است‪.‬‬ ‫او در ادامه افزود‪ :‬سی و هشتمین جشنواره بین المللی‬ ‫تئاتر فجر با مشارکت هنرمندان در استان ها و برگزاری‬ ‫جشنواره تئاتر استانی‪ ،‬پیش تر اغاز شده است که ثمره‬ ‫ان را در ای��ن رویداد می توانیم ش��اهد باش��یم‪ .‬ارزش‪،‬‬ ‫اهمیت و تاثیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر برای همه‬ ‫ما واضح و مبرهن است و اداره کل هنرهای نمایشی ان‬ ‫را به عنوان بزرگ ترین رویداد نمایش��ی هر ساله برگزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫این نویس��نده و کارگردان تئاتر با اش��اره به اینکه اگر‬ ‫جش��نواره تئاتر فجر از س��رمایه های واقع��ی بهره نبرد‬ ‫نمی تواند تاثیرگذار باش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در برگزاری این‬ ‫جش��نواره با چن��د چالش روبه رو بودیم؛ بخش��ی از ان‬ ‫چالش های همیش��گی بوده که همواره با ان دس��ت به‬ ‫گریبان بودیم و امیدوارم در سال های اتی با چشم اندازی‬ ‫روشن برطرف شوند‪ .‬نخس��تین چالش فقدان اعتبار به‬ ‫نس��بت سال های گذشته بوده و امس��ال با کسر بودجه‬ ‫روبه رو بودیم و در نظر داش��تیم با جذب اسپانسر ان را‬ ‫برطرف کنیم‪ .‬مایه تاسف است که این دوره نیز برخالف‬ ‫تالش های بس��یار‪ ،‬بدون مش��ارکت اسپانس��ری برگزار‬ ‫می شود و در حس��رت این هستیم که یک نهاد صنفی‪،‬‬ ‫بن��گاه اقتص��ادی و‪ ...‬در حمایت از برگزاری جش��نواره‬ ‫ش��رکت کند تا موجب رونق ان ش��ود؛ بنابراین س��عی‬ ‫کردیم جش��نواره را فشرده و با صرفه جویی برگزار کنیم‬ ‫و خوشبختانه خالئی در ان اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫او همچنی��ن اف��زود‪ :‬دومین چال��ش در برگزاری این‬ ‫دوره از جشنواره تحریم های اقتصادی و سیاسی خارجی‬ ‫اس��ت که این تحریم های ظالمانه ک��ه در جهت حفظ‬ ‫اس��تقالل کشور با ان روبه رو هستیم به حوزه فرهنگ و‬ ‫هنر اس��یب هایی را وارد کرده است‪ .‬در عین حال اثاری‬ ‫را در بخش ملل به جشنواره دعوت کردیم و با تمهیداتی‬ ‫این بخش را برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫کرمی همچنین اضافه کرد‪ :‬نبود تمایل حضور برخی‬ ‫از گروه های نمایش��ی در چند هفته اخیر باعث ش��د در‬ ‫تنظیم جدول نهایی با معضلی مواجه شویم‪ .‬به صراحت‬ ‫می گویم یکی از موضوعات مهم که منجر به ش��کوفایی‬ ‫تئاتر ما می شود همدلی و هماهنگی خانواده بزرگ تئاتر‬ ‫ایران است ‪ .‬طی این روزها هنرمندان نجیبی تصمیم به‬ ‫ان گرفتند تا اثارش��ان را در جش��نواره ارائه نکنند که‬ ‫ب��ه خودی خود همه ان ها قابل احترام هس��تند و من‬ ‫برای رای و نظرش��ان احترام قائل هستم و صور دیگری‬ ‫نس��بت به تصمیم ش��ان ندارم و تنها همدلی به منظور‬ ‫اعالم مشترک ش��ان برای برگزاری جشنواره بوده است‪.‬‬ ‫خوشبختانه امس��ال با حضور همه هنرمندان می توانیم‬ ‫جشنواره بزرگی را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫ن��ادر برهانی مرند دبیر س��ی و هش��تمین جش��نواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر در ادامه و ابتدای سخنانش عنوان‬ ‫کرد‪ :‬گریز کوتاهی به فراخوان سی و هشتمین جشنواره‬ ‫بین الملل��ی تئاتر فج��ر می زنم که ح��اوی نکاتی برای‬ ‫اسیب شناس��ی های پس از جشنواره است و جای درنگ‬ ‫دارد‪ .‬در سال گذشته در چندین نشست اسیب شناسی‬ ‫در بخ��ش رقابت��ی جش��نواره ‪ ۲۴۹‬ثبت ن��ام کنن��ده در این دوره‬ ‫داش��تیم در صورتی که در بخش غیررقابتی ‪ ۵۰‬نمایش برای حضور‬ ‫در جشنواره ثبت نام کردند‬ ‫جش��نواره تئات��ر فجر ش��رکت ک��ردم ت��ا صحبت های‬ ‫منتقدان‪ ،‬دانش��گاهیان و نظریه پردازان را به دقت گوش‬ ‫کنم و تا حدامکان و در حد انچه می شود انها را در این‬ ‫دوره از جشنواره اعمال کنم‪.‬‬ ‫او همچنی��ن اف��زود‪ :‬ترجیح بند همه نکات ش��اید در‬ ‫‪3‬محور گنجانده شود‪ .‬نخست اینکه جشنواره تئاتر فجر‬ ‫عریض و طویل ش��ده و وس��عتش باعث شده از کیفیت‬ ‫ان کاسته شود و باید فکری برای ان شود‪ .‬دومین نکته‬ ‫بحث رقابتی و غیررقابتی برگزار شدن جشنواره است و‬ ‫اشاره ش��د این جشنواره رقابت زده شده است و سومین‬ ‫بحث بخش تئاتر ملل و بین الملل جشنواره بود که سعی‬ ‫شد با کمک دوستان‪ ،‬همکاران دبیرخانه و مشاور رئیس‬ ‫جشنواره اقای کرمی‪ ،‬امسال این اسیب شناسی ها اعمال‬ ‫شود تا جشنواره با کیفیت تر برگزار شود‪.‬‬ ‫این نویس��نده و کارگردان تئات��ر در ادامه اضافه کرد‪:‬‬ ‫اولین بخش��ی که می دانس��تم با چالش همراه است این‬ ‫بود که تعداد اثار حاضر در بخش رقابتی کاهش یابد و‬ ‫بر این اس��اس این دوره از جشنواره در بخش صحنه ای‬ ‫تنها ی��ک بخش رقابتی دارد در حالی که در س��ال های‬ ‫گذش��ته حداقل س��ه بخش رقابتی با حضور حدود سی‬ ‫گروه نمایش��ی در جش��نواره حضور داشت‪ .‬امسال یک‬ ‫بخش مس��ابقه تئاتر ایران با س��ی نمایش و یک بخش‬ ‫غیررقابتی با بیس��ت و هفت گروه نمایشی در جشنواره‬ ‫حض��ور دارد که ‪ 6‬نمایش ان در بخش ملل س��ت و در‬ ‫مجموع این جش��نواره به ‪ 57‬اثر خالصه می شود‪ .‬اساساً‬ ‫و پی��ش از اتفاقات اخیر قرار بود جش��نواره تئاتر فجر‬ ‫کوچک اما کیفی باشد‪.‬‬ ‫برهانی مرن��د ب��ا بیان اینکه ثبت نام ها و درخواس��ت‬ ‫حضور در جش��نواره تئات��ر فجر حاوی پیام��ی بود که‬ ‫می تواند بحث اسیب شناس��ی پس از جش��نواره باشد‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬در بخش رقابتی جش��نواره ‪ ۲۴۹‬ثبت نام‬ ‫کنن��ده در ای��ن دوره داش��تیم در صورتی که در بخش‬ ‫غیررقابتی ‪ ۵۰‬نمایش برای حضور در جشنواره ثبت نام‬ ‫کردن��د‪ .‬به زعم ما ق��رار بود بخ��ش غیررقابتی‪ ،‬بخش‬ ‫ویژه جشنواره باش��د و گروه های حرفه ای به این بخش‬ ‫خواهند امد‪ .‬ورودی بخش غیررقابتی به شکلی طراحی‬ ‫ش��د که انگیزه بیش��تری به منظور حضور فراهم کند و‬ ‫براین اس��اس س��قف ‪ 20‬میلیون تومان کمک هزینه را‬ ‫ب��رای بخش رقابتی جش��نواره در نظ��ر گرفتیم و برای‬ ‫بخ��ش غیررقابتی ت��ا ‪ 30‬میلیون توم��ان کمک هزینه‬ ‫را براورد کردیم‪ .‬در اسیب شناس��ی های جشنواره تئاتر‬ ‫فجر دوس��تان و کارگردانی بودند ک��ه در بخش رقابت‬ ‫سخنرانی های درستی کردند اما امسال زمانی که از ان ها‬ ‫دعوت کردم‪ ،‬ش��رط حضور را ش��رکت در بخش رقابتی‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره تئاتر فجر درباره بخ��ش بین الملل و‬ ‫تئاتر ملل این دوره از جشنواره اظهار کرد‪ :‬در این بخش‬ ‫الزام مسابقه بین الملل را برداشتیم و دالیل متعددی هم‬ ‫داشتیم؛ اول اینکه در این شرایط جشنواره استانداردتر و‬ ‫در قواره بین المللی تر برگزار خواهد شد و دوم اینکه باید‬ ‫در این بخش ‪ 30‬شرکت کننده داشته باشیم که نیمی از‬ ‫ان ها خارجی باشند‪ .‬اما امسال وضعیت مالی وحشتناکی‬ ‫داریم و به شدت دستمان بس��ته است‪ ،‬کمااینکه هنوز‬ ‫هم دچار چالش هس��تیم؛ بنابراین بهان��ه خوبی بود تا‬ ‫ال��زام دعوت ‪ 15‬گ��روه خارجی را برداریم و بیش��تر به‬ ‫کیفی��ت فکر کنیم و پایمان را به ان��دازه گلیم مان دراز‬ ‫کنیم‪ .‬گروه های کمتر و اثار باکیفیت تری را به جشنواره‬ ‫بیاوریم و از ان سو به بحث بازار بین المللی که در جهت‬ ‫معرفی تئاتر ایران به عرصه بین المللی است‪ ،‬فکر کنیم‪.‬‬ ‫خوشبختانه با فراز و فرودهای بسیار این بخش از ‪ 13‬تا‬ ‫‪ 17‬بهمن با حضور ‪ 25‬مهمان از سراسر کشور در طبقه‬ ‫دوم تاالر وحدت برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫برهانی مرن��د در ادامه اضافه کرد‪ :‬در بخش رادیو تئاتر‬ ‫طبق فراخوان قرار بر این بود تا ‪ 10‬نمایش در جشنواره‬ ‫حاضر شود و اکنون یازده اثر در این بخش حضور دارد‪.‬‬ ‫در بخش رادیو تئاتر اثاری ویژه ش��هید س��ردار قاس��م‬ ‫س��لیمانی و س��انحه هوایی‪ ،‬دیده ش��ده چراکه در این‬ ‫فرصت کوتاه نمی توانس��تیم نمای��ش صحنه ای را با این‬ ‫موضوع��ات اماده اجرا کنیم‪ .‬قرار بر این بود تا افتتاحیه‬ ‫و برنامه هایی برای این جش��نواره داشته باشیم با توجه‬ ‫به ش��رایط موج��ود و به فراخ��ور این روزه��ا از برخی‬ ‫برنامه ها عبور کردیم‪ .‬امس��ال جش��نی در کار نیست و‬ ‫بیشتر گردهمایی اهالی تئاتر به فراخور ایام فجر برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او درباره بخش به عالوه فجر یاداور شد‪ :‬در این بخش‬ ‫‪ 48‬نمایش حضور دارد‪ .‬بخش دیگرگونه های اجرایی نیز‬ ‫قرار بود با هجده نمایش برگزار ش��ود که اکنون ‪4‬گروه‬ ‫در این بخش اثار خود را روی صحنه خواهند اورد‪ .‬پس‬ ‫از وقایع اخیر‪ ،‬تصمیم دبیرخانه این بود تا در صورتی که‬ ‫قرار است با توجه به انصرافی ها‪ ،‬جایگزینی درنظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬تا حد ام��کان وفادار به مقررات فراخوان باش��یم‬ ‫و اکن��ون نیز امار‪ ،‬گویای همین موضوع اس��ت هرچند‬ ‫درخواست های بس��یاری برای جایگزین شدن داشتیم‪.‬‬ ‫انچه امس��ال در جدول جش��نواره اس��ت داش��ته های‬ ‫خودمان و الترناتیوهای هیات های انتخاب است‪.‬‬ ‫نادر برهانی مرند در ادامه داورهای س��ی و هش��تمین‬ ‫جش��نواره بین المللی تئاترفج��ر را معرفی و عنوان کرد‪:‬‬ ‫مس��عود دلخ��واه‪ ،‬رضا مه��دی زاده و کیوم��رث مرادی‬ ‫داوره��ای بخ��ش رقابت��ی این جش��نواره هس��تند که‬ ‫‪22‬نمای��ش در این بخش را داوری می کنند و حس��ین‬ ‫مسافراس��تانه‪ ،‬مجید صالحی و علیرضا استادی داوری‬ ‫بخش خیابانی این رویداد را برعهده دارند‪.‬‬ ‫دبیر دو دوره جش��نواره بین الملل��ی تئاتر فجر درباره‬ ‫بخش پژوهش این دوره از رویداد تئاتر فجر اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫بخش پژوهش و انتشارات‪ ،‬مصمم بودیم تا در صورتی که‬ ‫قرار اس��ت پژوهش��ی اتفاق بیفتاد مربوط به جش��نواره‬ ‫باش��د‪ .‬خوشبختانه امس��ال کتاب جامع حاصل سال ها‬ ‫پژوهش حدود ‪ 900‬صفحه منتش��ر و نس��خه دیجیتال‬ ‫ان رونمایی می ش��ود‪ .‬این کتاب تاریخی از دوره یکم تا‬ ‫سی و هفتم به زبان فارسی و انگلیسی است هرچند که‬ ‫پیش تر این کتاب منتش��ر شده اما امسال کامل تر شده‬ ‫است‪ .‬این کتاب به تفکیک دوره های برگزاری جشنواره‬ ‫از سال ‪ 61‬تا سال ‪ 97‬به صورت کامل توضیح داده شد‪.‬‬ ‫همچنین کتاب عکس‪ ،‬پوستر و نمایشنامه نویسی شامل‬ ‫نمایش��نامه های برگزیده این دوره از جش��نواره منتشر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬مسابقه نمایشنامه نویسی امسال نیز برگزار‬ ‫می ش��ود هرچند بازه زمانی ارسال اثار کوتاه بود اما بازه‬ ‫داوری طوالنی اس��ت و اکنون داوری انجام ش��ده و در‬ ‫اختتامیه برگزیدگان اعالم خواهند شد‪.‬‬ ‫برهانی مرند در خصوص بخش رادیو تئاتر این دوره از‬ ‫جش��نواره تصریح کرد‪ :‬به منظور صرفه جویی اقتصادی‬ ‫در نش��ر داش��تیم تا از ماموریت فرعی عبور کنیم و به‬ ‫ماموریت های اصلی بپردازیم‪ .‬قرار بر این بود این بخش‬ ‫در جشنواره امسال برگزار نشود اما دوستان رادیو اصرار‬ ‫داش��تند تا این بخش در جش��نواره باش��د و بیشترین‬ ‫هزینه های بخش رادیو تئاتر را خودشان متحمل شدند‪.‬‬ ‫داوران بخش رادیو تئاتر بهرام ابراهیمی‪ ،‬ایوب اقاخانی‬ ‫و فریدون محرابی هستند‪.‬‬ ‫او اس��امی هنرمندان��ی که در این دوره از جش��نواره‬ ‫بزرگداش��تی برای شان برگزار می شود را نام برد و گفت‪:‬‬ ‫اندرانی��ک خچومی��ان‪ ،‬کری��م اکبری مبارکه‪ ،‬حس��ین‬ ‫عاطفی و مهدی نظیری پیشکسوت تئاتر استان ها‪ ،‬چهار‬ ‫عزیزی هس��تند که در این دوره از جشنواره بزرگداشت‬ ‫انها برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫نادر برهانی مرند در ادامه افزود‪ :‬طی دو س��الی که در‬ ‫دبیرخانه جش��نواره تئاتر فجر مس��تقر بودم جای یک‬ ‫س��ایت جامع با اطالعات کافی با دو زبان در جش��نواره‬ ‫خالی بود‪ .‬امس��ال به مدد دوس��تان ای��ن اراده را جامع‬ ‫عمل پوش��اندیم و قرار اس��ت اولین س��ایت جامع تئاتر‬ ‫فجر رونمایی شود که شامل اطالعات دوره های گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره تئاتر فجر با بیالن اینکه قیمت بلیت های‬ ‫این دوره از جش��نواره نسبت به پارسال افزایش نداشته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬سایت تیوال مسئولیت فروش بلیت های این‬ ‫دوره از جشنواره را برعهده دارد و پیش فروش بلیت ها از‬ ‫س��اعت ‪ 20‬روز سه شنبه ‪ 8‬بهمن برای عموم باز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین درصد تخفیف دانش��جویی نیز در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫وحید لک مدیر روابط عمومی این دوره از جش��نواره‬ ‫در ادامه از س��ید مجتبی حسینی‪ ،‬ش��هرام کرمی‪ ،‬نادر‬ ‫برهانی مرند‪ ،‬ش��هرام زرگر و و حس��ین مسافراستانه به‬ ‫عنوان اعضای شورای سیاس��ت گذاری سی و هشتمین‬ ‫جشنواره بین المللی تئاتر فجر نام برد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بخش رادیو‬ ‫تئاتر اثاری ویژه‬ ‫شهید سردار‬ ‫قاسم سلیمانی‬ ‫و سانحه هوایی‪،‬‬ ‫دیده شده‬ ‫چراکه در این‬ ‫فرصت کوتاه‬ ‫نمی توانستیم‬ ‫نمایش‬ ‫صحنه ای را با‬ ‫این موضوعات‬ ‫اماده اجرا کنیم‬ ‫کریستیز حراج منطقه ای دوبی را لغو کرد‬ ‫خانه حراج کریس��تیز اعالم کرد برنامه ح��راج هنری خاورمیانه در‬ ‫دوبی را به دلیل کمبود اثار باکیفیت‪ ،‬لغو کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نق��ل از ارت نت‪ ،‬خانه حراج کریس��تیز در میان‬ ‫اضطراب حاکم ب��ر فضای خاورمیانه‪ ،‬اعالم ک��رد برنامه حراج هنری‬ ‫خاورمیانه در دوبی را که قرار بود ماه مارس (اس��فند) برگزار شود‪ ،‬لغو‬ ‫می کند‪ ،‬ولی حراج س��االنه خاورمیانه در لن��دن که قرار بود ماه اکتبر‬ ‫(مهر) برگزار شود‪ ،‬به قوت خود باقی خواهد بود‪.‬‬ ‫مای��کل جها رئیس کریس��تیز خاورمیانه گفت‪ :‬ب��ه دنبال موفقیت‬ ‫فروش ما در دوبی و لندن که به نمایش بهترین های هنر مدرن و معاصر‬ ‫خاورمیان��ه اختصاص داش��ت و مخاطبان جهانی یاف��ت‪ ،‬ما بر فروش‬ ‫بزرگی در سال ‪ ۲۰۲۰‬تمرکز می کنیم که در لندن انجام می شود‪.‬‬ ‫کارولی��ن لوکا مدیر جدید کریس��تیز در خاورمیانه‪ ،‬در حالی که بر‬ ‫موفقی��ت کلی ای��ن بازار تاکید دارد‪ ،‬می گوید ای��ن تصمیم را به دلیل‬ ‫کمب��ود اثار ب��ا کیفیت ب��اال در خاورمیانه برای فروش گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫ل��وکا گفت‪ :‬برگزاری یک حراج در س��ال‪ ،‬تصمیمی اس��ت که مدتی‬ ‫اس��ت داریم درباره اش مذاکره می کنیم‪ .‬الزم است به نیازهای جدید‬ ‫مجموعه داران خاورمیانه که تشنه اثار باکیفیت هستند‪ ،‬پاسخ بدهیم‬ ‫و مطاب��ق راهبردهایی که انه��ا در مجموعه های خود دنبال می کنند‪،‬‬ ‫عمل کنیم‪ .‬مجموعه داران در انتخاب ها و خریدشان به بلوغ رسیده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیش��تر اثار م��درن خاورمیانه در ‪ ۱۰‬س��ال اخیر به فروش‬ ‫رس��یده و دیگر به بازار برنگش��ته اند و بیشتر موسس��ه ها عالقه ای به‬ ‫فروش دوباره اثارش��ان ندارند‪ .‬این به این معنی اس��ت که ما اکنون به‬ ‫دنبال کمک به صحنه و بازار معاصر هس��تیم‪ .‬در ‪ ۱۵‬سال اخیر‪ ،‬بیشتر‬ ‫اثار در حراج کریستیز توسط موسسه های خصوصی مانند بنیاد هنری‬ ‫بارجیل در شارجه و لوور ابوظبی خریداری شده اند‪ .‬با این حال برخی از‬ ‫فروشندگان می گویند مسئله کمتر مربوط به دسترسی به اثار هنری‬ ‫و بیش��تر ناشی از ابهام در بازار اس��ت‪ .‬چارلز پوکاک بنیان گذار گالری‬ ‫میم و مشاور بنیاد هنری بارجیل در شارجه هم می گوید‪ :‬بیش از همه‪،‬‬ ‫ما به کیفیت‪ ،‬تحقیق بیشتر‪ ،‬ارزش افزوده بیشتر و شفافیت بیشتر نیاز‬ ‫داریم‪ .‬کارهای هنری در بیرون هس��ت‪ .‬اگر ما بتوانیم به انها دسترسی‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬خریداران هم می توانند‪ .‬مهم تر از همه این است که انها‬ ‫نیاز دارند ش��فافیت و امنیت بیشتری برای خریدار در برابر اثار تقلبی‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬به سهم خود‪ ،‬کریستیز یک برنامه نمایش گسترده‬ ‫با ابتکارهای اموزش��ی را در دو بازار س��نتی و سرزمین های جدید در‬ ‫ماه ه��ای اینده در نظر گرفته اس��ت‪ .‬این رویدادها ش��امل یک فروش‬ ‫خیریه در ابوظبی و عربس��تان سعودی در اواخر ماه ژانویه خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن خانه حراجی همچنین در نظر دارد پیش نمایش فروش اینده را‬ ‫در امارات با هماهنگی «ارت دوبی» انجام دهد‪.‬‬ ‫لوکا تاکید کرد‪ :‬ما در حال تغییر دادن حضور خود به روشی معنادار‬ ‫هس��تیم‪ .‬در عین حال نباید نادیده گرفت که اش��فتگی های سیاسی‬ ‫اخی��ر در خاورمیانه‪ ،‬از جمله تنش بین ایران و عربس��تان س��عودی‪،‬‬ ‫محاصره بین المللی قطر و اعتراض های شدید در لبنان‪ ،‬بازار منطقه را‬ ‫تهدید می کند‪ .‬مش��کالت ایرانی ها در انتقال پول به خارج از کشور‪ ،‬در‬ ‫حالی که گرفتن پول از بانک های لبنان نیز تقریباً غیرممکن اس��ت‪ ،‬از‬ ‫دیگر مشکالت این بازار است‪.‬‬ ‫ل��وکا در عین حال تاکید دارد‪ :‬اگر بخواهید دو کش��ور ایران و لبنان‬ ‫را از برنامه بیرون بگذاری��د‪ ،‬حداقل ‪ ۶۰‬درصد قدرت خرید حراجی را‬ ‫از ان گرفته ای��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر یک مجموعه دار تنها حس��اب در بانک‬ ‫لبنانی داش��ته باشد‪ ،‬دیگر قادر نخواهد بود تا بیرون از لبنان معامله ای‬ ‫انج��ام دهد که ربطی هم به عالقه انها ب��ه خرید ندارد‪ .‬در همین حال‬ ‫نماین��دگان دیگ��ر خانه های حراج��ی می گویند نگران��ی ای درباره‬ ‫بی ثباتی کلی منطقه ندارند‪ .‬مای ادلیب‪ ،‬از مدیران فروش س��اتبیز در‬ ‫خاورمیانه می گوید‪ :‬مجموعه داران جدی‪ ،‬سلیقه های کامال مشخصی‬ ‫دارند و وقتی اثار باکیفیت ارائه ش��ود‪ ،‬خریدش��ان را انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬فکر می کنم این تجارتی معمول و همیش��گی اس��ت‪.‬‬ ‫مش��تریان خاورمیانه در سال ‪ ۱۳۹۸‬به میزان ‪ ۲۰‬درصد بیشتر از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬خرید کردند و ما ش��اهد افزایش ‪ ۸۲‬درصدی خریداران امارتی‬ ‫در فروش جهانی در مقایسه با سال ‪ ۱۳۹۴‬هستیم‪.‬‬ ‫در همین ح��ال دالالن این بازار می گوین��د انعطاف پذیری در این‬ ‫بازار در هر منطقه مختص خودش اس��ت‪ .‬به گفته ویل بوری از مالکان‬ ‫گالری لوری ش��بیبی در دوبی هر س��ال وضعیت متفاوت است و باید‬ ‫با ان هماهنگ ش��د‪ .‬به گفته وی در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بخ��ش عمده ای از‬ ‫فروش خاورمیانه توس��ط خریدارانی از امریکا به نقاط مختلف جهان‬ ‫برده ش��د‪ ،‬اما س��ال پیش بخش اعظم ان به موسسه های خصوصی و‬ ‫کلکسیون های فردی امارات رفت‪.‬‬ ‫البته مس��ئوالن کریس��تیز می گوین��د برنامه حراج��ی ماه مارس‬ ‫س��ال این��ده(‪ )۲۰۲۱‬هنوز به قوت خود باقی اس��ت و برنامه س��االنه‬ ‫«س��اعت های ب��ا ارزش» خود را در همین ش��هر در ‪ ۱۱‬اوریل ‪۲۰۲۰‬‬ ‫برگزار می کند‪.‬‬ ‫در اس��تانه اغاز ثبت نام ناش��ران برای حضور‬ ‫در نمایش��گاه کتاب تهران‪ ،‬هزین��ه ثبت نام در‬ ‫این رویداد بیش از ‪ ۵۰‬درصد افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬س��تاد برگزاری نمایش��گاه‬ ‫بین المللی کت��اب تهران‪ ،‬اواخر هفته گذش��ته‬ ‫ایین نام��ه حضور ناش��ران در نمایش��گاه کتاب‬ ‫تهران را منتش��ر کرد؛ ایین نام��ه ای که پس از‬ ‫پایان نمایشگاه س��ی و دوم قائم مقام نمایشگاه‬ ‫وعده اعمال اصالحتی را در ان داده بود و مدتی‬ ‫هم گفته می ش��د این ایین نامه در س��ال جاری‬ ‫به شکل قابل توجهی اصالح خواهد شد‪.‬‬ ‫در نهایت نیز سخنگوی شورای سیاستگذاری‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران اعالم کرد که این ایین نامه‬ ‫باوجود مهیاشدن برای اجرا‪ ،‬به نمایشگاه سی و‬ ‫چهارم موکول شده و در سال پیش رو نمایشگاه‬ ‫با ایین نامه پیشین برگزار می شود‪.‬‬ ‫در یکی از مهم ترین بندهای ایین نامه اجرایی‬ ‫این نمایشگاه در سال جاری‪ ،‬هزینه های حضور و‬ ‫اجاره غرفه در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شده‬ ‫که حاکی از افزایش نرخ اجاره غرفه نس��بت به‬ ‫سال های پیش است و این مسئله در بسیاری از‬ ‫بخش ها بیش از پیش به چشم می اید‪.‬‬ ‫این اتفاق در حالی رخ داده که تغییری در نرخ‬ ‫اجاره بهای غرفه های نمایش��گاه کتاب تهران در‬ ‫بخش التین و عرب��ی رخ نداده و برای مهمانان‬ ‫خارجی نمایشگاه‪ ،‬کماکان غرفه با دو گزینه ‪۸۰‬‬ ‫ی��ورو به ازای هر متر مربع ب��رای ارائه کنندگان‬ ‫اث��ار التین و س��ایر زبان ها و ‪ ۵۰‬ی��ورو به ازای‬ ‫ه��ر مترمربع برای ارائه کنن��دگان اثار در بخش‬ ‫کتب عربی در نظر گرفته شده که با سال پیش‬ ‫تفاوتی ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع در واقع نش��ان می دهد بخش‬ ‫اعظم افزایش هزینه های ناشی از تورم یا کاهش‬ ‫بودجه دولتی احتمالی برای برگزاری نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران را‪ ،‬ناشران داخلی باید تقبل کنند‪.‬‬ ‫بخش اعظ��م هزینه ه��ای نمایش��گاه کتاب‬ ‫تهران به اجاره مصال و نیز اماده کردن ش��هرک‬ ‫نمایش��گاه کت��اب در ان‪ ،‬از نظر زیرس��اخت و‬ ‫فضا س��ازی اختصاص دارد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬هزینه‬ ‫ایجاد غرفه و تامین زیرساخت های ارتباطی در‬ ‫تمام بخش های نمایش��گاه و نیز تامین نیازهای‬ ‫جاری اعم از سرمایش‪ ،‬برق‪ ،‬مخابرات‪ ،‬اینترنت‪،‬‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬حمل ونق��ل و‪ ....‬در زمره مهم ترین‬ ‫هزینه های نمایش��گاه کتاب اس��ت و در مقابل‬ ‫اج��اره به��ای غرفه ها و نیز تبلیغ��ات مهم ترین‬ ‫مح��ل تامین درامد برای نمایش��گاه به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫با وجود س��اماندهی تبلیغات نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران در س��ال پیش که البت��ه خالی از برخی‬ ‫ش��ائبه ها نبوده‪ ،‬از هزین��ه اجاره بهای مصال در‬ ‫س��ال جاری تاکنون خبری منتشر نشده است‪.‬‬ ‫ام��ا در روی دیگ��ر س��که می توان ب��ه افزایش‬ ‫ش��دید هزینه های تولید کتاب توس��ط ناشران‬ ‫اش��اره کرد و درنتیجه خواب سرمایه انها برای‬ ‫انتشار کتاب در طول سال جاری و اینده و حاال‬ ‫ب��ه این هزینه ها باید افزای��ش هزینه حضور در‬ ‫نمایشگاه کتاب را هم افزود‪.‬‬ ‫در واق��ع نکته اصلی اینجاس��ت ک��ه وزارت‬ ‫فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی و برگزارکنندگان‬ ‫نمایش��گاه کت��اب‪ ،‬نی��ز همانن��د بس��یاری از‬ ‫بخش ه��ای دولت��ی در س��ال این��ده تصمی��م‬ ‫گرفته ان��د تا هزینه ه��ای افزون ش��ده برگزاری‬ ‫نمایش��گاه کتاب را از محل ناشران تامین کنند‬ ‫و احتم��االً امیدی ب��ه افزایش درام��د از محل‬ ‫تبلیغات و نی��ز افزایش تامین مالی نمایش��گاه‬ ‫از مح��ل دریاف��ت اجاره به��ای ارزی حضور در‬ ‫نمایشگاه نبسته اند‪.‬‬ ‫با این حس��اب ناش��ران ایرانی ج��دا از رکود‬ ‫حاک��م ب��ر ب��ازار کار خود و کاهش چش��مگیر‬ ‫ش��مارگان و مشتری هایش��ان باید برای حضور‬ ‫در رویداد نمایش��گاه کتاب تهران ‪ ۵۰‬درصد بر‬ ‫هزینه های معمول برای ثبت نام بیفزایند و البته‬ ‫این‪ ،‬جدا از س��ایر هزینه هایی اس��ت که با تورم‬ ‫حاکم بر کشور‪ ،‬بر گرده انها سنگینی می کند‪.‬‬ ‫ای��ن افزایش هزینه های حضور در نمایش��گاه‬ ‫کتاب تهران به احتم��ال زیاد موجی از افزایش‬ ‫نرخ اثار حاضر در این نمایش��گاه‪ ،‬کاهش خرید‬ ‫کتاب ازس��وی م��ردم و در نهایت ض��رر دوباره‬ ‫تولیدکنن��دگان را در ب��ر خواهد داش��ت و این‬ ‫اتفاقی است که سیس��تم تامین مالی نمایشگاه‬ ‫کت��اب ته��ران تاکنون پاس��خی ب��ه ان نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫در نشست رسانه ای سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاترفجر مطرح شد‪:‬‬ ‫افزایش هزینه ثبت نام‬ ‫نمایشگاه کتاب‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪ 2 -1398‬جمادی الثانی ‪ 28 - 1441‬ژانویه ‪-2020‬شماره‪-1459‬پیاپی‪2777‬‬ ‫دشمنی با دانش‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫رونق سینمای ایران با سالن های جدید‬ ‫رفتن را گس��ترش دهیم به کنترل اسیب های اجتماعی‬ ‫کمک کرده ایم‪.‬‬ ‫حجت االسالم امرودی رئیس سازمان فرهنگی هنری‬ ‫ش��هرداری تهران در این ایین گفت‪ :‬قرار ما در س��ازمان‬ ‫فرهنگی هنری ش��هرداری تهران این است که هر پانزده‬ ‫روز یک بار افتتاح یک مرکز در حوزه هنر داش��ته باشیم‬ ‫و برهمین اس��اس تا پایان اسفند س��ال جاری نیز چند‬ ‫س��الن سینما که در گذشته تعطیل شده بود‪ ،‬بازگشایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگ��ری از صحبت های خود بیان کرد‪:‬‬ ‫س��ینما و هنر می تواند س��طح ذائقه مردم را باال ببرد که‬ ‫نتیجه ان افزایش سطح امنیت اخالقی شهروندان است‪،‬‬ ‫س��ینما ابزار مهمی برای فرهنگ س��ازی است و فیلم به‬ ‫عنوان یک رس��انه می تواند در جامعه تمدن س��از باشد‪،‬‬ ‫ب��ه همین منظور تصمیم داری��م در دهه چهارم انقالب‬ ‫اسالمی تمدن س��ازی ملی را دنبال کنیم‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫زمانی اس��ت که س��رمایه های خود را در دست بگیریم و‬ ‫اثار هنری مناس��بی را تولید کنیم و س��ازمان فرهنگی‬ ‫هنری ش��هرداری تهران ب��ا تمام وج��ود در این بخش‬ ‫همکاری می کند‪.‬‬ ‫پی��روز حناچی ش��هردار تهران گفت‪ :‬ای��ام فاطمیه‪،‬‬ ‫ش��هادت بانوی دو عالم و ش��هادت س��ردار دل ها سردار‬ ‫س��لیمانی که م��ردم ای��ران را داغ��دار کرد و س��قوط‬ ‫هواپیمای اوکراینی را تس��لیت می گویم‪ .‬تش��ییع پیکر‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫داستان هایی از کره شمالی با «اتهام» رسید‬ ‫جالبوت منتشر می شود‬ ‫مجموعه داستان «اتهام» نوشته بندی با ترجمه‬ ‫مسعودیوس��ف حصیرچین منتشر ش��د‪ .‬این کتاب‬ ‫که مجموعه ای از داس��تان های کره ش��مالی است‬ ‫در ‪ ۲۳۹‬صفحه با ش��مارگان ‪ ۱۱۰۰‬نسخه و قیمت‬ ‫‪ ۲۵‬هزار تومان منتش��ر شده اس��ت‪ .‬نوشته پشت ‬ ‫جلد کتاب‪« :‬اتهام» نخستین اثر ادبی مستقل است‬ ‫که در کره ش��مالی نوشته ش��ده و خود را به خارج‬ ‫از مرزهای این کش��ور رس��انده‪ .‬بازتاب انتش��ار این کتاب در سرتاسر جهان‬ ‫چنان بوده که موجب ش��ده مارگارت اتوود‪ ،‬نویس��نده مشهور کانادایی نیز‬ ‫خواندن این کتاب را توصیه کند‪« .‬اتهام» مجموعه داستانی است که ارسال‬ ‫غیرقانونی اش به خارج از مرزهای کره شمالی خطرات فراوانی برای نویسنده‬ ‫و کسانی که او را در این کار یاری کرده اند در پی داشته‪.‬‬ ‫از نخس��تین الب��وم گ��روه جالب��وت ب��ا نام‬ ‫«جالبوت» در شهر بندرعباس رونمایی می شود‪.‬‬ ‫الب��وم گ��روه جالب��وت قرار اس��ت در ش��هر‬ ‫بندرعب��اس رونمایی ش��ود تا پس از ‪ 5‬س��ال از‬ ‫فعالیت این گروه ش��اهد انتش��ار اولین البوم این‬ ‫گروه باشیم‪.‬‬ ‫در این البوم ترانه های رولت روسی‪ ،‬تو اتندی‪ ،‬مش‪ ،‬امون از زمونی‪ ،‬الجون‪ ،‬واخ‬ ‫وو‪ ،‬گپ ش��و‪ ،‬شناکن‪ ،‬فهمت ببه باال و داروگ نیز حضور دارند که زنده یاد ابراهیم‬ ‫منصف��ی‪ ،‬زنده یاد علی خان حبی��ب زاده‪ ،‬فاطمه رضایی‪ ،‬نیما یوش��یج‪ ،‬محمود‬ ‫طلوعی و عبدی محب ترانه سرایی ان را بر عهده داشته اند‪.‬‬ ‫ضبط‪ ،‬میکس و مستر این اثر را رامین پیر بر عهده داشته و ابراهیم علوی‪ ،‬فرشید‬ ‫ادهمی و محمدجواد قریشی به عنوان نوازنده مهمان حضور دارند‪.‬‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫مجسمه های حجمی در اعتماد‬ ‫«زخم مدینه» تمدید شد‬ ‫نمایشگاه انفرادی حجم و چیدمان امیر‬ ‫موس��وی زاده با عنوان «سریال» جمعه ‪۴‬‬ ‫بهم��ن در گالری اعتماد ‪ ۱‬برپا ش��د‪ .‬امیر‬ ‫موس��وی زاده قریب ب��ه دو دهه در حوزه‬ ‫هنر فعالیت دارد‪.‬‬ ‫او نزد اس��تادانی چون پرویز تناولی و عباس کیارس��تمی و… هنر را‬ ‫اموخت‪.‬‬ ‫او با انکه رسانه ها و ابزارهای بیانی متنوعی چون چیدمان‪ ،‬ویدئوارت‪،‬‬ ‫عکاسی و… را هم تجربه کرده‪ ،‬مجسمه را برگزید و بر امکانات ذاتی این‬ ‫رسانه متمرکز شده و به مهارت کم نظیری دست یافته است‪.‬‬ ‫گالری اعتماد در میدان هفت تیر‪ ،‬مفتح جنوبی‪ ،‬بن بس��ت ش��یرودی‬ ‫شماره ‪ ۲۵‬قرار دارد‪.‬‬ ‫اجرای نمایش «زخم مدینه» که از روز پنجشنبه‬ ‫‪ ۱۹‬دی در مجموعه فرهنگی ایوان شمس به صحنه‬ ‫رفت‪ ،‬تا روز چهارش��نبه ‪ ۹‬بهمن‪ ،‬مصادف با سالروز‬ ‫شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تمدید شد‪.‬‬ ‫نمایش «زخم مدینه» که به زندگی و ش��هادت‬ ‫حضرت زهرا (س) می پردازد‪ ،‬با نویس��ندگی مهدی متوسلی و کارگردانی عبدالرضا‬ ‫کیهانی از ‪ ۱۹‬دی‪ ،‬ساعت ‪ ۱۹:۳۰‬در مجموعه فرهنگی ایوان شمس اجرا شده است‪.‬‬ ‫در این اثر نمایش��ی جلیل فرجاد‪ ،‬مالک س��راج‪ ،‬اس��داهلل بابای��ی‪ ،‬مهدی امینی با‬ ‫همراهی گروهی از بازیگران به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫«زخ��م مدین��ه» کاری از موسس��ه فرهنگ��ی «ف��دک» اس��ت ک��ه ب��ه هم��ت‬ ‫معاون��ت اجتماع��ی ش��هرداری ته��ران و ب��رج می�لاد ته��ران روی صحن��ه‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫کتاب خوان ترین مردم جهان‬ ‫در کدام کشور ها زندگی می کنند؟‬ ‫وبس��ایت «ویک» فهرستی‬ ‫از ‪ ۱۵‬کش��وری را ک��ه مردم‬ ‫ان عالق��ه زیادی ب��ه کتاب و‬ ‫کتاب خوان��ی دارند‪ ،‬منتش��ر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبنا ب��ه نقل از‬ ‫مجله ویک‪ ،‬محققان دانشگاه ملی استرالیا و دانشگاه نوادا در امریکا‬ ‫تحقیقاتی را درباره سطح کتاب خوانی افراد کشورهای مختلف انجام‬ ‫دادند‪ .‬انها این پژوهش را روی افراد بین ‪ 25‬تا ‪ 65‬سال در ‪ 31‬کشور‬ ‫مختلف جهان انجام دادند و از انها درباره تعداد کتاب هایی که در ‪16‬‬ ‫سالگی در خانه خود داشت ه پرسش کردند‪.‬‬ ‫نتایج این پژوهش نش��ان داد به طور میانگین مردم استونی در هر‬ ‫خانه ‪ 218‬کتاب داشته اند و یک سوم از پاسخ دهندگان استونی هم‬ ‫اعالم کرده اند که در سن ‪ 16‬سالگی بیش از ‪ 350‬کتاب در خانه خود‬ ‫داش��ته اند‪ .‬نتایج این پژوهش همچنین نشان داد اینکه یک شخص‬ ‫کتاب های بیشتری در خانه داشته باشد‪ ،‬حتی اگر انها را مطالعه هم‬ ‫نکند‪ ،‬این مس��ئله بر نتایج تحصیلی ان ش��خص تاثیر مثبت داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اساس این پژوهش‪ ،‬تعداد کتاب های موجود در خانه افراد‬ ‫در ‪ 16‬س��الگی نتایج مثبتی بر س��طح س��واد و مهارت های فناوری‬ ‫اطالعات انها در س��ال های اینده داشته است‪ .‬صرف نظر از اینکه ان‬ ‫شخص چقدر ان کتاب ها را مطالعه می کرده است‪.‬‬ ‫کش��ورهای اس��تونی‪ ،‬نروژ‪ ،‬جمهوری چک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬روس��یه‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬استرالیا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬کانادا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬امریکا‪ ،‬ایرلند‪ ،‬ژاپن‪ ،‬بلژیک‬ ‫و شیلی ‪ 15‬کشوری هستند که مردمان ان بیش از همه عاشق کتاب‬ ‫و کتابخوانی هستند‪.‬‬ ‫بازدید مجازی از شهرهای تاریخی‬ ‫جنگ زده‬ ‫موزه ملی هنر اس��یایی «اسمیتس��ونیان» با اس��تفاده از اخرین‬ ‫فناوری ه��ای دیجیتال��ی در قالب یک تور مجازی ام��کان بازدید از‬ ‫«ﺣﻠَﺐ‪ »‎‬در س��وریه و «موصل » در‬ ‫س��ه شهر باس��تانی «پالمیرا » و َ‬ ‫ع��راق را ب��رای بازدیدکنندگان فراهم می کند‪ .‬به گزارش ایس��نا به‬ ‫نقل از ارت دیلی‪ ،‬این نمایش��گاه که در گالری «سکلر» واقع در موزه‬ ‫ملی هنر اسیایی «اسمیتسونیان» برگزار می شود‪ ،‬ویران شدن این‬ ‫محوطه های باستانی مهم را با القای امید برای بازسازی و مرمت انها‬ ‫به نمایش می گذارد‪ .‬این نمایش��گاه که «ش��هرهای قدیمی‪ :‬سفری‬ ‫مجازی به پالمیرا و موصل» نام دارد در زمستان ‪ 98‬و بهار ‪ 99‬فعالیت‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬موسس��ه «جهان عرب» واقع در پاریس با همکاری‬ ‫کمپانی ‪ Iconem‬که در خلق تصویرهای سه بعدی از محوطه های‬ ‫تاریخی فرهنگی تخصص دارد و «یونس��کو» این نمایشگاه را ترتیب‬ ‫داده اند‪ .‬این نمایشگاه بازدیدکنندگان را به قلب این سه شهر تاریخی‬ ‫و به بازدید از ویرانه های مرمت ش��ده و شبیه سازی ش��ده انها دعوت‬ ‫می کند‪ .‬در قالب همین نمایشگاه مجموعه ای از عکس های تاریخی‬ ‫این س ه شهر نیز به نمایش گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫«بامبی» هم «زنده» می شود‬ ‫یک داس��تان محبوب دیگر از مجموعه انیمیش��ن های دیزنی به‬ ‫فهرس��ت بلندباالی پروژه های در دست بازسازی این کمپانی اضافه‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش مه��ر به نقل از ورایتی‪ ،‬از خرس ها تا ش��یرها و حاال‬ ‫گوزن ه��ا؛ دیزنی اعالم کرده اس��ت می خواهد یک بازس��ازی الیو‬ ‫اکشن از فیلم انیمیشن محبوب «بامبی» محصول سال ‪ 1321‬را به‬ ‫سرانجام برساند‪ .‬جنیوا رابرتسون‪-‬دوورت فیلمنامه نویس «کاپیتان‬ ‫مارول» و لیندزی بیر نویس��نده «سیه را برجس بازنده است» همراه‬ ‫ش��ده اند تا فیلمنامه این پروژه را بنویس��ند و کری��س و پل وایتز از‬ ‫طریق ش��رکت دپ��ث اف فیلد مس��ئولیت تهیه کنندگی را برعهده‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬این فیلم از همان تکنول��وژی جلوه های تصویری‬ ‫واقع گرایانه ای اس��تفاده می کند که در بازس��ازی فیلم های «کتاب‬ ‫جنگل» و «شیر شاه» مورد استفاده قرار گرفت تا داستان بچه گوزنی‬ ‫را تعری��ف کند که با حیوانات دیگر دوس��ت می ش��ود و باید با مرگ‬ ‫مادرش به دس��ت یک شکارچی کنار بیاید‪ .‬از زمان فیلم «الیس در‬ ‫س��رزمین عجایب» سال ‪ 1389‬تا به حال‪ ،‬استراتژی دیزنی مبنی بر‬ ‫بازسازی الیو اکشن فیلم های انیمیشن قدیمی خود به شدت سودده‬ ‫بوده و تا به حال در سراسر جهان ‪ ۸.۲‬میلیارد دالر فروش کرده است‪.‬‬ ‫این اس��تودیو هیچ نش��انی از کند ش��دن هم بروز نمی دهد‪ .‬امسال‬ ‫فیلم «موالن» به کارگردان نیکی کارو بیرون می اید و پیش نمایش‬ ‫«‪ ۱۰۱‬سگ خالدار» با عنوان «کروئال» با نقش افرینی اما استون در‬ ‫سال اینده میالدی اکران می شود‪.‬‬ ‫معرفی داوران سودای سیمرغ جشنواره‬ ‫فیلم فجر‬ ‫با حک��م ابراهی��م داروغه زاده‪ ،‬اعض��ای هیات‬ ‫داوران بخش «س��ودای سیمرغ» سی و هشتمین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر معرفی ش��دند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬نرگس ابیار نویسنده و کارگردان سینما‪،‬‬ ‫تورج اصالن��ی کارگ��ردان و مدی��ر فیلمبرداری‬ ‫سینما‪ ،‬عباس بلوندی طراح صحنه و لباس سینما‪،‬‬ ‫رضا پورحس��ین مدیر فرهنگی‪ ،‬فریدون جیرانی نویس��نده و کارگردان سینما‪ ،‬سعید راد‬ ‫بازیگر س��ینما‪ ،‬محمدمهدی عسگرپور کارگردان و تهیه کننده سینما‪ ،‬طهماسب صلح جو‬ ‫منتقد س��ینما و مازیار میری کارگردان س��ینما‪ ۹ ،‬داوری هس��تند که امس��ال اثار بخش‬ ‫«سودای سیمرغ» را مورد ارزیابی قرار می دهند‪ .‬این داوران با حکم «ابراهیم داروغه زاده»‬ ‫دبیر سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر‪ ۲۲ ،‬فیلم بخش سودای سیمرغ را داوری خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دوقلوهای تاریخی ایران و سوئیس‬ ‫س��فارت س��وئیس در تهران با انتشار تصاویری‬ ‫از پل تاریخی « ِو ِرس��ک» در ش��مال ایران و نمونه‬ ‫مش��ابه ان در س��وئیس به مرور تاری��خ روابط دو‬ ‫کشور پرداخت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سفارت سوئیس‬ ‫در ای��ران در توییتر با انتش��ار عکس هایی از دو پل‬ ‫تاریخ��ی با معماری مش��ابه در دو کش��ور ایران و‬ ‫س��وئیس نوشت‪ :‬پل نمادین «ورسک» در اس��تان مازندران توسط یک تیم چندملیتی از‬ ‫جمله مهندس��ان س��وئیس ساخته شد و نمونه مش��ابه این پل به نام «ویزن ویادوکت» در‬ ‫کانتون گرابوندن در س��ال ‪۱۹۰۹‬میالدی افتتاح ش��د‪ .‬هر دو عکس توسط «دیوید گابلر»‬ ‫گرفته شده است‪ ۸۳ .‬سال از ساخت پل ورسک می گذرد‪ .‬این پل تاریخی که هر روز مسیر‬ ‫گذر قطارهای مس��افربری ساری و گرگان اس��ت‪ ،‬حدود ‪ ۱۱۰‬متر ارتفاع دارد که روی دره‬ ‫ورس��ک س��اخته شده است‪ .‬ش��عاع قوس بزرگ این پل ‪ ۶۶‬متر و طول ان ‪ ۹۹‬متر با عرض‬ ‫‪ ۴‬متر اس��ت‪.‬این پل از بلندترین پل های راه اهن ایران شناخته می شود که از شاهکارهای‬ ‫مهندس��ی و معماری نیز به حس��اب می اید که در س��ال ‪ ۱۳۵۶‬به عنوان اثر ملی ثبت شد‪.‬‬ ‫پل ورس��ک راه اهن تهران ـ شمال را به یکدیگر وصل می کند‪ .‬گفته شده شرکت دانمارکی‬ ‫«کمپس��اکس» با تضمین ‪ ۷۰‬سال‪ ،‬این پل را ساخته است اما کشورهای دیگری همچون‬ ‫المان‪ ،‬اتریش و سوئیس نیز در ساخت این پل مشارکت داشته اند‪ .‬عملیات ساخت این پل‬ ‫از س��ال ‪۱۳۱۳‬خورش��یدی اغاز شد و در سال ‪۱۳۱۵‬به پایان رسید‪ .‬پل «ویزن ویادوکت»‬ ‫که س��ال ‪1288‬خورش��یدی در سوئیس ساخته ش��ده‪ ،‬معماری و مهندسی ان شبیه پل‬ ‫ورسک در ایران است‪.‬‬ ‫معرفی شهرهای نیمه نهایی‬ ‫«پایتخت کتاب ایران»‬ ‫شهرهای راه یافته به مرحله نیمه نهایی ششمین برنامه انتخاب و معرفی «پایتخت کتاب‬ ‫ایران» مش��خص شدند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در ششمین برنامه انتخاب و معرفی «پایتخت‬ ‫کتاب ایران» ‪ ۱۶۳‬شهر اثار و مستندات شان را به دبیرخانه مرکزی ستاد هماهنگی شهرها‬ ‫و روس��تاهای دوستدار کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال‬ ‫کردند‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬کیفیت اثار ارسالی در این دوره نسبت به دوره های گذشته از‬ ‫رش��د قابل توجهی برخوردار بود به گونه ای که داوران مراحل اولیه این طرح برخالف روال‬ ‫س��ال های گذشته که ‪ ۲۰‬ش��هر را به عنوان شهرهای راه یافته به مرحله نیمه نهایی انتخاب‬ ‫می کردن��د در این دوره ‪ ۳۸‬ش��هر را برای این مرحله انتخ��اب و به دبیرخانه معرفی کردند‪.‬‬ ‫ارومیه‪ ،‬ش��هرضا‪ ،‬تبریز‪ ،‬میان��دواب‪ ،‬گناوه‪ ،‬کاکی‪ ،‬برازجان‪ ،‬کنگان‪ ،‬خورموج‪ ،‬ش��هرری‪،‬‬ ‫سربیش��ه‪ ،‬س��بزوار‪ ،‬بجنورد‪ ،‬دزفول‪ ،‬رامهرمز‪ ،‬مرودشت‪ ،‬جهرم‪ ،‬فس��ا‪ ،‬شیراز‪ ،‬اوز‪ ،‬اردکان‬ ‫س��پیدان‪ ،‬بم‪ ،‬رفسنجان‪ ،‬اس�لام اباد غرب‪ ،‬الهیجان‪ ،‬کوه دش��ت‪ ،‬خرم اباد‪ ،‬بهشهر‪ ،‬امل‪،‬‬ ‫س��اری‪ ،‬بابل‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬بندر کنگ‪ ،‬س��یریک‪ ،‬همدان‪ ،‬تفت‪ ،‬اردکان‪ ،‬اشکذر شهرهای‬ ‫راه یافته به مرحله نیمه نهایی شش��مین برنامه انتخ��اب و معرفی «پایتخت کتاب ایران»‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ایی��ن رونمایی از س��الن های جدی��د پردیس ملت با‬ ‫حضور پیروز حناچی ش��هردار تهران‪ ،‬حسین انتظامی‬ ‫رئیس سازمان سینمایی‪ ،‬حجت االسالم امرودی رئیس‬ ‫س��ازمان فرهنگ��ی هنری ش��هرداری تهران و هاش��م‬ ‫میرزاخانی مدیرعامل موسس��ه تصویر شهر در پردیس‬ ‫سینمایی ملت برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرن��گار‬ ‫‪ ،‬در ابت��دای این ایین‪،‬‬ ‫هاش��م میرزاخانی گفت‪ :‬در س��ال های ابتدایی ساخت‬ ‫پردیس ملت‪ ،‬داش��تن چهار س��الن به هم��راه معماری‬ ‫متفاوت‪ ،‬ان را تبدی��ل به یک پردیس بی نظیر کرد اما با‬ ‫گذر زمان و عادت مردم برای حضور در سینماهای چند‬ ‫سالن‪ ،‬تصمیم گرفته شد تا سالن های پردیس سینمایی‬ ‫ملت افزایش پیدا کند‪ .‬با توجه به برنامه ریزی های انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬توانس��تیم در این زمینه موفق عمل کنیم و در ‪۹‬‬ ‫ماه ظرفیت س��الن های این پردیس افزایش پیدا کرد به‬ ‫طوری که تعداد س��الن ها به ‪ ۱۲‬سالن رسیده است و این‬ ‫پردیس برای جشنواره فیلم فجر اماده استفاده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬یکی از مش��کالت ای��ن پردیس نبود‬ ‫فضای کامل برای پارکینگ بود که خوشبختانه با احداث‬ ‫پارکینگ مشکالت این بخش نیز برطرف شد‪.‬‬ ‫حس��ین انتظامی رئیس سازمان سینمایی نیز در این‬ ‫ایی��ن گفت‪ :‬از مدیریت ش��هری برای توجه به توس��عه‬ ‫زیرس��اخت های فرهنگی تش��کر می کنم و معتقدم این‬ ‫توجه دغدغه مدیریت ش��هری اس��ت که می توان ان را‬ ‫عالوه بر یک نهاد خدماتی به یک نهاد فرهنگی اجتماعی‬ ‫تبدیل کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬هرچقدر زیر س��اخت های فرهنگی‬ ‫را توس��عه دهی��م اس��یب های اجتماعی و بس��یاری از‬ ‫مشکالت فرهنگی نیز کم می شود‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان س��ینمایی در بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫صحبت ه��ای خ��ود درباره ساخت وس��از س��الن های‬ ‫سینمایی بیان کرد‪ :‬در پایان سال ‪ ۳۲۸ ،۱۳۹۷‬سینما و‬ ‫‪ ۵۸۱‬سالن در سطح کشور داشتیم که این تعداد تا پایان‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۳۵۳‬سینما و ‪ ۶۵۴‬سالن سینما افزایش پیدا‬ ‫کرد که خود موفقیت قابل توجهی اس��ت‪ .‬باید به خاطر‬ ‫داشته باشیم هر چقدر بتوانیم فرهنگ با خانواده سینما‬ ‫پاک ش��هید س��ردار دل ها‪ ،‬یکی از وقایع تاریخی دوره‬ ‫معاصر ما پس از تش��ییع حضرت امام (ره) اس��ت چون‬ ‫کارهایی می کرد که در دل همه ماند‪ .‬امیدواریم خداوند‬ ‫کمک��ی به همه ما کند تا مس��یر این عزیزان در کش��ور‬ ‫ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت ه��ای خود توضیح‬ ‫داد‪ :‬زم��ان زلزله بم گزارش های مختلفی از س��وی تمام‬ ‫مسئوالن ارائه می شد که یکی از این گزارش ها به شهید‬ ‫احمد کاظمی و ش��هید سلیمانی مربوط می شد‪ ،‬شهید‬ ‫کاظم��ی می گفت ک��ه ‪ ۱۵۰‬پ��رواز را در کمترین زمان‬ ‫عملیات��ی و مجروحان را جابه جا کردی��م که نتیجه ان‬ ‫جابه جایی ‪ ۸۰۰۰‬مجروح بود که این یکی از خاطره های‬ ‫ما از این بزرگان است‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران بیان کرد‪ :‬این پردیس به لحاظ عرضه‬ ‫هنر و معماری وضعیت اس��تراتژیک و مناس��بی دارد و‬ ‫هم اکنون در چهارمین دهه پیروزی انقالب هس��تیم و‬ ‫تالش کردیم که افتتاحیه بازسازی پردیس ملت در این‬ ‫زمان باشد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬معتقدم برای شکوفاتر شدن هنر باید‬ ‫عرص��ه رقابت را فع��ال کنیم که یکی از ای��ن عرصه ها‪،‬‬ ‫باشکوه بودن جشنواره فیلم فجر است که ما تمام تالش‬ ‫خ��ود را کردیم که ب��ه بهترین نحو پردی��س ملت را در‬ ‫اختیار جشنواره بگذاریم‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران ادامه داد‪ :‬البته ای��ن نوع حمایت ها و‬ ‫خدمات فقط به پردیس ملت ختم نشده و نخواهد شد و‬ ‫درصدد هستیم بهترین ها را برای پر شدن اوقات فراغت‬ ‫مردم فراهم کنیم‪ .‬همچنین از حجت االس�لام امرودی‬ ‫می خواهم که در س��ازمان فرهنگی هنری ش��هرداری‬ ‫تهران‪ ،‬تالش ها و زحمات های گسترده سردار سلیمانی‬ ‫را پاس بداریم چ��را که باید قدردان زحمات این بزرگان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫حناچ��ی در پای��ان گف��ت‪ :‬امی��دوارم در افتتاح های‬ ‫بعدی ش��اهد اقدامات خوبی برای خدمت رس��انی های‬ ‫قابل دفاع و خوب به مردم عزیزمان باش��یم و پیشاپیش‬ ‫ده��ه چه��ارم پی��روزی انق�لاب اس�لامی را تبری��ک‬ ‫می گویم‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫رسول جعفریان ‪ -‬رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه‬ ‫تهران‪:‬‬ ‫اقدام ش��رم اور یک روحانی مروج طب س��نتی به اس��م‬ ‫ط��ب دین��ی‪ ،‬مبنی بر ات��ش زدن یک کتاب علم��ی با نام‬ ‫طب هاریس��ون ـ بر اس��اس فیلمی که انتش��ار یافته ـ کار‬ ‫زش��تی است که هیچ دانش دوس��تی‪ ،‬در هیچ سطحی‪ ،‬ان‬ ‫را نمی پذیرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه این ش��خص‪ ،‬سال هاست با اس��تفاده از باورهای عامیانه در میان مردم‪،‬‬ ‫تالش در ترویج بافته های خود به اسم طب دینی دارد و برای تقدیس انها‪ ،‬از روایاتی‬ ‫که بارها محدثان انها را نقد کرده اند‪ ،‬استفاده می کند‪.‬‬ ‫این رفتار وی‪ ،‬در حوزه قم‪ ،‬مورد تایید هیچ کس‪ ،‬جز شماری از هواداران ساده لوح او‬ ‫که مانند انها همه جای دنیا هستند‪ ،‬نیست‪ .‬روشن است که طب سنتی‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫شاخه علمی‪ ،‬در مراکز دانشگاهی می تواند مطرح و توصیه های ان پس از بررسی های‬ ‫علمی و تایید مراکز رسمی‪ ،‬مورد استفاده قرار گیرد‪ ،‬اما نامبرده نه از نظر تحصیالت‬ ‫علمی و نه حوزوی‪ ،‬در مقامی نیس��ت که بخواهد چنین ادعایی را بکند‪ .‬طبعا در قم‬ ‫یا مش��هد‪ ،‬هیچ نوع ش��اخه درسی وجود ندارد که او به استناد تحصیل در ان‪ ،‬چنین‬ ‫ادعایی را داشته باشد‪.‬‬ ‫و اما اقدام به کتابسوزی‪ ،‬این عمل مشمئز کننده‪ ،‬باید گفت‪ ،‬این اقدام‪ ،‬همیشه کار‬ ‫افراد جاهل و افراطی بوده است‪ ،‬کسانی که هیچ گاه‪ ،‬در هیچ مدلی‪ ،‬چه از نوع کسروی‬ ‫با اتش زدن اثار ادبی و این ش��خص‪ ،‬با اتش زدن یک کتاب علمی‪ ،‬در پیش��گاه ملت‬ ‫فرهیخته ایران‪ ،‬جایی نداشته و ندارند‪.‬‬ ‫خوش��حالیم که این ش��خص‪ ،‬پس از یک دوره تالش در قم‪ ،‬از این مرکز دینی طرد‬ ‫شده و به دلیل اقدامات ناصوابش‪ ،‬در محاکم مربوط‪ ،‬محکوم هم شده است‪ .‬مسلما‪،‬‬ ‫وظیفه حاکمیت‪ ،‬دفاع از حریم علم و دانش و مبارزه با جاهالنی اس��ت که با اقدمات‬ ‫ناصواب خود‪ ،‬زمینه اس��یب زدن به دین و س�لامت مردم را فراهم می کنند‪ .‬درباره‬ ‫دادن لقب ایت اهلل به ایش��ان‪ ،‬باید عرض کنم‪ ،‬در قم‪ ،‬مع االس��ف زمینه ای وجود دارد‬ ‫که کسانی از سوی خود یا نزدیکانشان‪ ،‬لقب ایت اهلل را به خود اختصاص دهند‪ .‬مسلم‬ ‫است که دادن چنین لقبی‪ ،‬هیچ رسمیتی نداشته و نشان دهنده هیچ مقام و منصب‬ ‫علمی و غیرعلمی نیست‪.‬‬ ‫باید عرض کنم‪ ،‬یکی از افتخارات ایران در چند دهه اخیر‪ ،‬در مراکز علمی و پزشکی‪،‬‬ ‫توسعه پزشکی مدرن است‪ ،‬امری که سبب شده است تا ایران در منطقه خاورمیانه‪،‬‬ ‫یک قطب مهم پزش��کی باش��د‪ .‬این راهی است که دولت های پس از انقالب‪ ،‬به شدت‬ ‫از ان حمایت کرده و ایران اس�لامی از این زاویه‪ ،‬کش��وری س��رافراز اس��ت‪ .‬بنابر این‪،‬‬ ‫نباید این قبیل رفتارهای زشت و شرم اور را در مقابل ان همه تالش و گسترش علم‬ ‫پزش��کی نوین قرار داد‪ ،‬هرچند‪ ،‬نهادهای مربوط در تمام س��طوح‪ ،‬می باید با اقدامات‬ ‫دقی��ق نظارت��ی خود‪ ،‬ش��ائبه اعتنا به این قبیل رفتارهای نادرس��ت را از میان ببرند‪،‬‬ ‫کاری که جز با توسعه مراکز علمی و ترویج دانش میان مردم‪ ،‬امکان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایبنا‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!