روزنامه صمت شماره 1457 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1457

روزنامه صمت شماره 1457

روزنامه صمت شماره 1457

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫حوادث اخیر از سربراوردن یک پدیده یکتا‬ ‫در جهان امروز خبر می دهد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1457‬پیاپی ‪2775‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫پیام رهبر معظم انقالب در پنجاه وچهارمین نشس��ت اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان اروپا که‬ ‫در وین برگزار شد‪ ،‬قرائت شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در متن پیام رهبر معظم انقالب امده است‪« :‬امسال نشست‬ ‫شما در میانه حوادث مهمی برگزار می شود که هر یک از جهتی نشانه عظمت و اعتبار ایران اسالمی و ملت‬ ‫انقالبی ان اس��ت‪ .‬ش��هادت ها‪ ،‬قدرت نمایی های نظامی‪ ،‬حضور بی نظیر مردمی‪ ،‬روحیه قوی و عزم راسخ‬ ‫جوان��ان‪ ،‬در کن��ار هزاران مجموعه فعال در عرصه دانش و فن��اوری و نیز رویکرد دینی و معنوی در بخش‬ ‫عظیمی از جوانان سراسر کشور‪ ،‬همه از سر بر اوردن یک پدیده یکتا در جهان امروز خبر می دهد؛ پدیده ای‬ ‫که می تواند در اینده تاریخ تاثیرات عمیق و تعیین کننده بگذارد‪ .‬گام دوم انقالب اس�لامی باید بتواند به‬ ‫حول و قوه الهی این پدیده را به کمال برس��اند و به ثمر بنش��اند‪ .‬چش��م امید و انتظار در این پویش حیاتی‬ ‫به جوانان دانشمند و فرزانه و باایمان است و شما می توانید در شمار این برگزیدگان تاریخ ساز باشید‪».‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫صنعت گاز و جایگاه ایران‬ ‫در بازارهای جهانی‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫‪2‬‬ ‫تولید ‪ ۲‬میلیون دست پوشاک‬ ‫تا ‪۱۴۰۰‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫بدون استراتژی‬ ‫ظرفیت های خالی‬ ‫یک صنعت‬ ‫محک‬ ‫کارایی بانک ها‬ ‫جوش جایی که کار می کنی‬ ‫را بزن!‬ ‫ی روز‬ ‫گزارش ها ‬ ‫رشد ‪ ۳‬برابری‬ ‫ایده های ارزش افرین‬ ‫در توسعه بومی سازی‬ ‫توانمند هستیم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسافران باید هم عوارض خروج از کشور بدهند‪ ،‬هم مالیات؟‬ ‫رای پر ابهام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1457‬‬ ‫پیاپی ‪2775‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی‬ ‫و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫این روزها که کمیس��یون تلفیق بودجه و دست اندرکاران‬ ‫تهی��ه و تنظیم بودجه ‪ ۹۹‬س��خت در تکاپوی تامین منابع‬ ‫و تناس��ب درامده��ا و هزینه ها هس��تند‪ ،‬فرصت مغتنمی‬ ‫اس��ت ت��ا از تمامی فرصت ه��ا و قابلیت ه��ای موجود بهره ‬ ‫بگیریم و فارغ از حساس��یت های التهابی در بودجه با تکیه‬ ‫بر درامدهای نفتی یا با احتس��اب بودجه بدون درامدهای‬ ‫نفتی‪ ،‬ظرفیت های مواد هیدروکربوری در بازارهای جهانی‬ ‫را رصد و دنبال کنیم‪.‬‬ ‫از بع��د نظ��ری‪ ،‬زنجی��ره ارزش گاز طبیع��ی‪ ،‬متش��کل‬ ‫از مجموع��ه فرایندهایی اس��ت که از اکتش��اف و توس��عه‬ ‫ش گاز به مشتری را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫میدان های گازی تا فرو ‬ ‫این مجموعه عظیم شامل حلقه های به هم پیوسته ای است‬ ‫ک��ه جز در اخر مجموعه‪ ،‬همگی به ش��کل کالنی هزینه بر‬ ‫هس��تند‪ ،‬ام��ا در نهایت بازگش��ت س��رمایه در این بخش‬ ‫تصاعدی اس��ت‪ .‬در بخش باالدس��تی‪ ،‬اکتشاف و تولید گاز‬ ‫(به عنوان نخس��تین حلقه از زنجیره ارزش) براساس قوانین‬ ‫فعلی و به نیابت از دولت‪ ،‬در اختیار ش��رکت ملی نفت ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬فعالیت های میان دس��تی و پایین دستی صنعت گاز‬ ‫(حلقه ه��ای میانی زنجیره ارزش ش��امل انتقال‪ ،‬پاالیش و‬ ‫فراوری و توزیع) ازسوی شرکت ملی گاز مدیریت می شود‬ ‫و امور مربوط به صادرات گاز (که در پایان زنجیره و به عنوان‬ ‫حلقه درامدزاس��ت) نیز زیر نظر ش��رکت ملی صادرات گاز‬ ‫اس��ت‪ .‬فعالیت همزمان و گاهی موازی ‪ ۳‬ش��رکت ملی در‬ ‫ت گاز‪ ،‬ام��کان مدیریت یکپارچه زنجی��ره ارزش گاز‬ ‫صنع�� ‬ ‫کش��ور را منتفی ساخته اس��ت؛ به طوری که باوجود کشف‬ ‫میدان های گازی مستقل و تبدیل ایران به نخستین دارنده‬ ‫ذخای��ر گازی جهان‪ ،‬در کنار رش��د جهانی تقاضا برای گاز‬ ‫طبیع��ی و افزایش بالقوه نق��ش گاز در تامین منافع ملی و‬ ‫امنیت کش��ور‪ ،‬س��هم ایران از صادرات جهان��ی گاز تنها ‪۱‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬ناکامی در صادرات گاز طبیعی و چالش های‬ ‫منطق��ه ای به ویژه از ابعاد امنیتی و جغرافیایی ش��رایطی را‬ ‫ایجاد کرده که از روند روبه رش��د این بخش مهم از اقتصاد‬ ‫ملی غافل ش��ده و جایگاه واقعی خود را در بازارهای جهانی‬ ‫از دست داده ایم‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که موقعیت ژئوپلتیکی و س��رزمینی‬ ‫ایران در منطقه می تواند با اسیب شناس��ی س��اختار کنونی‬ ‫مدیری��ت صنعت گاز ایران و ارائ��ه گزینه هایی برای بهبود‪،‬‬ ‫به ارئ��ه مدل هایی بپردازد که در بررس��ی تطبیقی صنعت‬ ‫گاز ایران و ش��رکت های بین المللی فع��ال در این زمینه با‬ ‫رعایت سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی اجرایی و‬ ‫پیاده سازی شود‪.‬‬ ‫براس��اس پیش بینی اژانس بین المللی انرژی تا ‪ ۲۰‬سال‬ ‫اینده مصرف گاز طبیعی و ب��ه موازات ان تقاضای جهانی‬ ‫برای گاز طبیعی به باالترین میزان خود خواهد رس��ید‪ .‬این‬ ‫خبر در نگاه نخست فرصتی ارزشمند برای افزایش صادرات‬ ‫گاز کش��ور را در ذهن متصور می کند که تحقق ان به ویژه‬ ‫با در نظر گرفتن ش��رایط اس��تراتژیک و جایگاه ما به عنوان‬ ‫نخس��تین کشور دارنده گاز طبیعی در جهان امکان پذیر به‬ ‫نظر می رسد‪.‬‬ ‫افزون بر ان ایران یکی از اعضای مهم مجمع کشورهای‬ ‫صادرکننده گاز (‪ )GCEF‬اس��ت که انتظار می رود به دلیل‬ ‫برخورداری از منابع عظیم انرژی و ذخایر بی نظیر گاز نقش‬ ‫موثرتری در بازارهای جهانی ایفا کند‪.‬‬ ‫باوجود اهمیت صادرات گاز طبیعی برای تقویت اقتصاد و‬ ‫امنیت کشور‪ ،‬ما از ظرفیت های موجود به هیچ وجه استفاده‬ ‫نکرده ایم‪ .‬این در حالی اس��ت که سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫ایران تکلیف می کند که تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬سهمی معادل ‪ ۸‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د تجارت جهان��ی گاز را به خود اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫سهم کنونی کشور همانگونه که در ابتدای بحث بدان اشاره‬ ‫شد فقط حدود ‪ ۱‬درصد است‪.‬‬ ‫ناکام��ی در ایجاد خطوط انتقال گاز طبیعی‪ ،‬هم از لحاظ‬ ‫اقتصادی و هم از لحاظ امنیتی برای کشور ما یک خسارت‬ ‫به شمار می رود‪ .‬متاسفانه در سال های اخیر ما امنیت را تنها‬ ‫در ق��درت و حضور نظامی خ��ود در منطقه تعریف کردیم‬ ‫و از س��رمایه گذاری های م��ادی و دیپلماتیک در طرح های‬ ‫اقتصادی ک��ه می تواند امنیتی بلندمدت و پایدار به ارمغان‬ ‫اورد‪ ،‬غافل شدیم‪.‬‬ ‫در این زمینه مدیرعامل پیش��ین ش��رکت ملی گاز ایران‬ ‫در پاس��خ به انتقادهایی که شایس��تگی جای��گاه ایران در‬ ‫بازارهای جهانی را زیر سوال می برد‪ ،‬گفته بود؛ «اینکه ایران‬ ‫در تجارت جهانی گاز نقش کمی دارد‪ ،‬نش��انه عقب ماندگی‬ ‫نیس��ت و با اینک��ه امکان ص��ادرات گاز باتوجه به موقعیت‬ ‫جغرافیای��ی ایران وجود دارد‪ ،‬هرقدر گاز تولید می ش��ود به‬ ‫مصرف داخلی می رس��د و تنها درصد کمی از ان به ‪ 2‬یا ‪3‬‬ ‫کشور منطقه صادر می شود‪».‬‬ ‫در این زمینه کارشناس��ان ح��وزه انرژی ب��ر این باورند‬ ‫ک��ه به دلیل سیاس��ت نفت مح��وری دولت‪ ،‬ص��ادرات گاز‬ ‫ب��ه موضوع��ی کم اهمیت برای مس��ئوالن تبدیل ش��ده و‬ ‫اولویت��ی فراموش ش��ده و مغفول مانده اس��ت‪ .‬با این حال‬ ‫مذاکرات ایران برای صدور گاز س��ال ها پیش با کشورهایی‬ ‫مانند امارات‪ ،‬کویت‪ ،‬عم��ان‪ ،‬بحرین‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫ارمنس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکستان و چند کشور دیگر اغاز‬ ‫ش��د و تفاهمنامه هایی نیز به امضا رسید‪ ،‬اما بسیاری از این‬ ‫مذاک��رات یا به نتیجه نرس��ید یا قرارداده��ای ان هیچ گاه‬ ‫اجرایی نشد یا اقدامی برای تمدید این قراردادها انجام نشد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ ‫روحانی بر وجود فضای رقابتی در انتخابات تاکید کرد‬ ‫مردم باید از سالمت انتخابات اطمینان داشته باشند‬ ‫رئیس جمه��وری وجود فضای رقابتی را تنها‬ ‫عامل ایجاد حضور پرش��ور مردم در انتخابات‬ ‫دانست و گفت‪ :‬مردم باید از سالمت‪ ،‬امنیت و‬ ‫رقابتی بودن انتخابات اطمینان داشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت‬ ‫جمه��وری‪ ،‬روحانی با تاکید ب��ر اینکه قدرت‬ ‫اقتص��ادی بدون ق��درت سیاس��ی امکان پذیر‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توانیم با دنیا رابطه و تعامل‬ ‫نداشته باش��یم اما قدرت اقتصادی پیدا کنیم‪.‬‬ ‫بدون تردید اگر بخواهیم تولیدات مان افزایش‬ ‫پیدا کند بای��د بازارهای دیگر را در‬ ‫اختیار داش��ته باش��یم؛ بنابراین در‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی توجه ب��ه حوزه‬ ‫درون زا و ب��رون زا م��ورد تاکی��د‬ ‫ق��رار گرفته ام��ا در ظاه��ر عده ای‬ ‫برون گ��را را درون زا می خوانن��د‪.‬‬ ‫روحانی اضافه کرد‪ :‬بخش بزرگی از‬ ‫مقوله اقتصاد مقاومتی درباره صادرات اس��ت؛‬ ‫بنابراین باید صادرات و ارز داش��ته باش��یم تا‬ ‫تولید پیش��رفت کند‪ .‬همچنین بای��د بتوانیم‬ ‫کااله��ای مورد نیاز خ��ود را وارد و‬ ‫در مقاب��ل کاالهای تولید ش��ده را‬ ‫صادر کنیم‪ .‬البته هرقدر به س��مت‬ ‫خودکفای��ی و خوداتکای��ی حرکت‬ ‫کنی��م نش��ان دهنده توانمن��دی و‬ ‫هنرم��ان اس��ت اما در عی��ن حال‬ ‫باید به س��مت صادرات هم حرکت‬ ‫کنی��م‪ .‬رئیس جمه��وری تصریح ک��رد‪ :‬بدون‬ ‫ص��ادرات نمی توانیم رقابت و پیش��رفت علمی‬ ‫داشته باشیم و پیش��رفت علمی و فناورانه در‬ ‫وزیر امور خارجه ایران در گفت و گو با اشپیگل‪:‬‬ ‫اطاعت اروپا از امریکا‪ ،‬فاجعه است‬ ‫وزیر امور خارجه ایران اطاعت‬ ‫بی چون و چ��رای اروپایی ها از‬ ‫امریکا را یک فاجعه دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬اروپایی ها توان ایستادن‬ ‫در براب��ر ترامپ را ندارند اما در‬ ‫برابر ایران‪ ،‬ت�لاش دارند نقش‬ ‫یک نهاد قدرتمند را ایفا کنند‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف در گفت وگو با نش��ریه‬ ‫المانی اشپیگل درباره اینکه واکنش ایران‬ ‫در صورت بازگش��ت تحریم های س��ازمان‬ ‫ملل چه خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬رئیس جمهوری‬ ‫ای��ران در نام��ه ای به طرف ه��ای برجام‪،‬‬ ‫اقدامات��ی را که تهران انج��ام خواهد داد‪،‬‬ ‫تصریح کرده است‪ .‬ظریف گفت‪ :‬اروپایی ها‬ ‫مسئول هرگونه عواقب بازگشت احتمالی‬ ‫تحریم ها علیه ایران خواهند بود‪.‬‬ ‫او در بخش��ی دیگ��ر از ای��ن مصاحبه‪،‬‬ ‫درب��اره مذاک��ره می��ان ای��ران و امریکا‪،‬‬ ‫ای��ن امکان را «در ص��ورت تغییر رویکرد‬ ‫امری��کا و لغو تحریم ها علیه ایران» مردود‬ ‫ندانس��ت‪ .‬وزی��ر ام��ور خارجه‬ ‫در پاس��خ به پرس��ش اشپیگل‬ ‫درب��اره اینکه چ��را ‪ ۳‬روز طول‬ ‫کشید تا دولت ایران تایید کند‬ ‫هواپیمای اوکراینی با ش��لیک‬ ‫نیروه��ای مس��لح این کش��ور‬ ‫س��قوط ک��رده‪ ،‬گف��ت‪ :‬اوضاع‬ ‫پیچیده ای در زمانی دش��وار بود و انها به‬ ‫زمان بیشتری نیاز داشتند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تقریبا ‪ ۳۲‬سال پیش امریکا‬ ‫هواپیمای مس��افربری ایرانی را س��رنگون‬ ‫کرده و حتی تا امروز هنوز به طور رس��می‬ ‫امریکایی‬ ‫عذرخواهی نکرده اس��ت؛ افسر‬ ‫ِ‬ ‫مسئول سرنگون کردن این هواپیما مدال‬ ‫گرفت‪ ،‬اما فرد ایرانی که مس��ئول شلیک‬ ‫به هواپیمای اوکراینی بود اکنون در زندان‬ ‫است‪ .‬ظریف افزود‪ :‬مردم حق دارند از این‬ ‫حقیقت که به انها دیر اطالع رس��انی شده‬ ‫گله داش��ته باش��ند اما دولت مسئول ان‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫سایه رقابت و حضور در بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫روحانی تاکید کرد‪ :‬ق��درت اقتصادی در کنار‬ ‫ق��درت سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی و امنیتی س��اخته‬ ‫می ش��ود و قابل جدا کردن نیست و اگر کسی‬ ‫تص��ور می کند می توان اینها را از هم جدا کرد‬ ‫بدون تردید مسائل استراتژیک دنیا را به خوبی‬ ‫درک نکرده است‪ .‬رئیس جمهوری تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید دستورالعمل رهبر معظم انقالب مبنی بر‬ ‫افزایش قدرت به صورت حساب شده را عملی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫صداوسیما نباید جناحی اداره شود‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان‬ ‫اینک��ه از صداوس��یما چیز زیادی جز‬ ‫انع��کاس بدون تبعی��ض صحبت های‬ ‫رئیس جمهوری و وزیران نمی خواهیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تعداد اندکی از افراد سیاس��ی‬ ‫در ‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته پس��ت های‬ ‫کلی��دی را در اختیار گرفتند و با این‬ ‫جای��گاه به عنوان یک حزب برخ��ورد می کنند؛‬ ‫دولت معتقد اس��ت نباید صداوس��یما ازس��وی‬ ‫ان گ��روه مح��دود جناح��ی اداره ش��ود‪ .‬اینکه‬ ‫برخی از مطال��ب به دلیل مصلح��ت نبودن کار‬ ‫نمی ش��ود یا برداشت های خود را از صحبت های‬ ‫رئیس جمه��وری و وزیران زیرنوی��س می کنند‬ ‫چندان مورد قبول نیست و چندین بار هم تذکر‬ ‫داده ش��ده که زیرنویس موجود ب��ا فیلم و نوار‬ ‫مغایر اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬محمود واعظی در‬ ‫جمع خبرنگاران گفت‪ :‬صدا و س��یما یک رسانه‬ ‫مل��ی و متعل��ق به کل کش��ور و نظام اس��ت و‬ ‫معتقدیم همانگونه که برای قوا و نهادهای دیگر‬ ‫بس��ته خبری تدارک می بینن��د برای دولت هم‬ ‫همانگونه عمل کنند‪ .‬واعظی در پاسخ‬ ‫به س��والی درباره انتخابات مجلس و‬ ‫موضوع ردصالحیت ها گفت‪ :‬صحبت‬ ‫ما این اس��ت که هم��واره دو تفکر در‬ ‫کش��ور وجود داش��ته اس��ت‪ .‬تفکری‬ ‫که س��ردمدار ان از ابتدا رهبر معظم‬ ‫انق�لاب ب��وده و ایش��ان هم��واره در‬ ‫تمامی انتخابات‪ ،‬به دنبال انتخاباتی پرش��ور و با‬ ‫مشارکت حداکثری بوده اند‪.‬‬ ‫واعظ��ی عنوان کرد‪ :‬تفک��ری دیگر هم اینکه‬ ‫مهم نیس��ت چن��د درص��د اف��راد در انتخابات‬ ‫شرکت می کنند بلکه مهم نتیجه انتخابات است‪.‬‬ ‫ما می گوییم که اگر ش��ما می خواهید مهندسی‬ ‫کنید تا تعداد کمی در انتخابات ش��رکت کنند‬ ‫و اف��راد خاصی نتیجه این انتخابات باش��د‪ ،‬این‬ ‫نتیج��ه انتخاب��ات همه ملت ایران نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬صحبت دول��ت و رئیس جمهوری کامال‬ ‫روش��ن اس��ت‪ .‬همانطور که رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی هم فرمودند باید انتخابات حداکثری و‬ ‫پرشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫توافق درباره تمدید جدول زمانی مکانیسم حل اختالف‬ ‫جوزف ب��ورل‪ ،‬مس��ئول سیاس��ت خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد طرف های‬ ‫برج��ام بر تعهد خ��ود برای حف��ظ این توافق‬ ‫تاکید و درب��اره جدول زمانی مکانیس��م حل‬ ‫اختالف توافق کرده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬بورل در بیانی��ه ای که روز‬ ‫جمع��ه روی تارنمای اینترنت��ی اتحادیه اروپا‬ ‫قرار گرفت نوش��ت‪ :‬نام��ه ای را ‪ ۱۴‬ژانویه (‪۲۴‬‬ ‫دی) از وزی��ران خارج��ه فرانس��ه‪،‬‬ ‫المان و بریتانیا درباره ارجاع اجرای‬ ‫تعه��دات ایران باعنوان برنامه جامع‬ ‫اقدام مشترک (برجام) به کمیسیون‬ ‫مش��ترک دریاف��ت ک��ردم ک��ه به‬ ‫فعال سازی مکانیس��م حل اختالف‬ ‫منج��ر ش��د‪ .‬به تب��ع ان مذاکرات‬ ‫دوجانب��ه و جمعی گس��ترده ای را انجام دادم‪.‬‬ ‫هم��ه طرف های برج��ام بر تصمیم‬ ‫خود برای حف��ظ توافق که به نفع‬ ‫همه است‪ ،‬تاکید کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باوجود اختالف بر سر‬ ‫ش��روط‪ ،‬درباره نیاز به زمان بیشتر‬ ‫باتوجه به پیچیدگی مس��ائل توافق‬ ‫وجود دارد؛ از این رو جدول زمانی‬ ‫مکانیس��م حل اختالف تمدید شد‪ .‬همه توافق‬ ‫کردند مذاکرات در س��طح کارشناس��ی برای‬ ‫رفع نگرانی ها درباره اجرای توافق هس��ته ای و‬ ‫تاثیرات گسترده تر خروج امریکا از ان و اعمال‬ ‫دوب��اره تحریم ه��ا که همه طرف ه��ای برجام‬ ‫درب��اره ان ابراز تاس��ف کرده ان��د‪ ،‬ادامه یابد‪.‬‬ ‫کمیسیون مشترک روند پیشرفت مذاکرات را‬ ‫بررس��ی خواهد کرد و نشس��ت بعدی خود در‬ ‫فوریه (بهمن) برگزار می شود‪.‬‬ ‫رفتار غیرقانونی مرزبانی امریکا با ایرانیان قابل پیگرد است‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬رفتار غیرقانونی‬ ‫و غیرانس��انی مرزبانی امریکا نس��بت به ایرانیان نقض‬ ‫فاح��ش حقوق بش��ر و قابل طرح و پیگ��رد در مراجع‬ ‫حقوق بشری است‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل اطالع رس��انی و امور سخنگویی‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬س��ید عباس موس��وی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه با اش��اره ب��ه رفت��ار غیرقانونی‬ ‫و غیرانس��انی اخی��ر مرزبان��ی امریکا نس��بت به اتباع‬ ‫ی��ا متولدین ای��ران گفت‪ :‬ای��ن گونه اقدام��اتِ کامال‬ ‫تبعیض امی��ز که تنه��ا به دلیل نژاد و ملی��ت و احیانا‬ ‫مذهب افراد انجام می ش��ود‪ ،‬کام�لا از لحاظ قوانین و‬ ‫اصول بین المللی حقوق بش��ر مردود است و مسئولیت‬ ‫دولت امریکا را به دنب��ال دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬از انجا که‬ ‫این افراد ازس��وی مرزبانان و نیروهای امنیتی امریکا‬ ‫درباره عقاید سیاسی و اعتقادی شان مورد سوال واقع‬ ‫ش��ده و به حس��اب های انها در فضای مجازی نیز با‬ ‫اجبار وارد می ش��وند‪ ،‬این اق��دام از مصادیق تفتیش‬ ‫عقاید و نقض فاحش حقوق بشر به شمار می رود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��ید عباس موسوی در پیامی‬ ‫توییت��ری نوش��ت‪ :‬هرگون��ه ادع��ا درب��اره‬ ‫گفت وگوی وزیر خارجه ایران با ماریس پین‪،‬‬ ‫همتای اس��ترالیایی درباره وضعیت درمانی‬ ‫خان��م گیلبرت زندانی اس��ترالیایی در ایران‬ ‫بی اس��اس و شایعه است‪ .‬س��خنگوی وزارت‬ ‫ خارج��ه ایران پیش از این درباره بازداش��ت‬ ‫این فرد اس��ترالیایی گفته ب��ود گیلبرت به‬ ‫اتهام نقض امنیت ملی ایران دس��تگیر شده‬ ‫و دادگاه صالح��ه نیز ب��ا رعایت تمام قوانین‬ ‫مربوط حکم مقتضی صادر کرده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مدیرکل کنترل تس��لیحات‬ ‫وزارت خارج��ه چین اظهار کرد فعالیت های‬ ‫هس��ته ای ایران به هیچ وج��ه ناقض پیمان‬ ‫منع کنترل تس��لیحات هسته ای موسوم به‬ ‫«ان پی تی» نیس��ت‪ .‬وی با اشاره به ضرورت‬ ‫حفاظ��ت از توافق هس��ته ای ای��ران تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬فض��ا ب��رای تالش ه��ای دیپلماتیک‬ ‫کم��اکان وجود دارد و ایران هم از تعهداتش‬ ‫در قبال ان پی تی تخطی نکرده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬محمدجواد ظری��ف در صفحه‬ ‫ش��خصی خ��ود در توییت��ر به زب��ان عربی‬ ‫نوش��ت‪ :‬ای��ران همچن��ان ب��ه گفت وگو با‬ ‫همسایگان خود عالقه مند است‪ .‬ما امادگی‬ ‫خود را برای مش��ارکت در ه��ر اقدام هم افزا‬ ‫ب��رای تامین منافع منطق��ه اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما از ه��ر گامی که امی��د را به‬ ‫مردم منطقه بازگرداند و ثبات و ش��کوفایی‬ ‫به ارمغان اورد استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬صدراعظ��م الم��ان در جریان‬ ‫نشست خبری مش��ترک با رئیس جمهوری‬ ‫ترکی��ه اعالم ک��رد درباره موض��وع ادلب و‬ ‫ام��کان ارائه کمک به اوارگان از این ش��هر‬ ‫گفت وگ��و کرده اس��ت‪ .‬م��رکل اف��زود‪ :‬در‬ ‫دیدار با اردوغان‪ ،‬تحوالت در سوریه به ویژه‬ ‫کمیسیون قانون اساس��ی سوریه و ضرورت‬ ‫حمایت از ان مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ویچسالو والودین‪ ،‬رئیس دومای‬ ‫(پارلمان) روس��یه در راس هی��ات بلندپایه‬ ‫پارلمان��ی و دولتی به تهران می اید‪ .‬والودین‬ ‫در ای��ن س��فر کاری ضم��ن دی��دار با علی‬ ‫الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در‬ ‫دومین نشست کمیته همکاری های پارلمانی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه‬ ‫شرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬عضو کمیس��یون امنیت‬ ‫مل��ی مجلس گفت‪ :‬در صورت ارجاع پرونده‬ ‫ایران به ش��ورای امنیت‪ ،‬تکمی��ل گام های‬ ‫ایران در کاهش تعه��دات برجامی و خروج‬ ‫از «ان پی تی» را در دستورکار قرار می دهیم‪.‬‬ ‫عل��ی نجف��ی خوش��رودی تصریح ک��رد‪ :‬بر‬ ‫اس��اس مفاد برجام‪ ،‬این ح��ق برای اعضای‬ ‫برجام وجود دارد ک��ه از این ترتیبات برای‬ ‫حل اختالف ه��ای خود اس��تفاده کنند که‬ ‫طرح این موضوع ازسوی کشورهای اروپایی‬ ‫فرصت مغتنمی است که ایران استدالل های‬ ‫خ��ود را درب��اره کم کاری ه��ا و تخلفاتی که‬ ‫طرف ه��ای مقابل در برجام انج��ام داده اند‪،‬‬ ‫مطرح کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫صنعت گاز‬ ‫و جایگاه ایران‬ ‫در بازارهای جهانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امریکا باید به خواست ملت عراق احترام بگذارد‬ ‫شهر بغداد صبح جمعه شاهد تظاهرات‬ ‫میلیون��ی در محکومی��ت ادام��ه حضور‬ ‫نیروهای امریکایی در عراق بود‪ .‬رهبران‬ ‫عراقی به وی��ژه مقتدی صدر از یک هفته‬ ‫گذش��ته از مردم ب��رای حض��ور در این‬ ‫راهپیمایی دعوت کرده بودند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر ب��ه نقل‬ ‫از خبرگ��زاری براث��ا‪« ،‬ه��ادی العامری»‬ ‫رئی��س ائتالف فت��ح ع��راق در بیانیه ای‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬مردم عراق خواس��ته خود را‬ ‫برای خروج نیروه��ای امریکایی از عراق‬ ‫در پی تظاهرات میلیونی که بغداد شاهد‬ ‫ان ب��ود‪ ،‬اعالم کردند و دولت امریکا باید‬ ‫به خواسته و اراده مردم احترام بگذارد‪.‬‬ ‫حزب اهلل لبنان نیز ب��ا صدور بیانیه ای‬ ‫از تظاه��رات میلیون��ی م��ردم ع��راق‬ ‫علی��ه اش��غالگری امری��کا تمجی��د و ان‬ ‫را تاکی��د دوب��اره عراقی ها ب��ر مخالفت‬ ‫کام��ل با ای��ن اش��غالگری عن��وان کرد‪.‬‬ ‫تظاه��رات میلیون��ی ش��هروندان عراقی‬ ‫علی��ه امریکا ک��ه در بغداد برگزار ش��د‪،‬‬ ‫بازتاب گس��ترده ای در رسانه های جهان‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ش��بکه المن��ار لبن��ان گ��زارش داد‪:‬‬ ‫عراقی ها از مناطق و طوایف مختلف برای‬ ‫مش��ارکت در تظاه��رات میلیونی اخراج‬ ‫نیروهای امریکایی رهسپار بغداد شده اند‪.‬‬ ‫رویترز با اش��اره به تظاهرات گس��ترده‬ ‫مردم عراق در روز جمعه نوش��ت‪ :‬هزاران‬ ‫عراق��ی در دو نقطه ش��هر بغداد پایتخت‬ ‫عراق ب��ه درخواس��ت رهبران سیاس��ی‬ ‫عراقی ب��ه خیابان ها امدند و علیه حضور‬ ‫نظامی��ان امریکایی در خاک این کش��ور‬ ‫شعار س��ر دادند‪ .‬شبکه ماهواره ای العهد‬ ‫عراق گزارش داد‪ :‬ش��یوخ عش��ایر‪ ،‬علما‪،‬‬ ‫س��الخوردگان نیز در تظاه��رات میلیونی‬ ‫محکومی��ت حضور اش��غالگران امریکایی‬ ‫شرکت کردند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش این ش��بکه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫نع��م نع��م للس��یاده (حاکمی��ت اری)‪،‬‬ ‫نع��م نع��م للع��راق (ع��راق اری) و ک ً‬ ‫ال‬ ‫ک ً‬ ‫ال لمحتل (اش��غالگر‪ ،‬هرگ��ز) از جمله‬ ‫شعارهای شهروندان عراقی در راهپیمایی‬ ‫میلیونی بود‪ .‬ش��بکه خبری بی بی س��ی‬ ‫نوش��ت‪ :‬جمعیت عظیم��ی از مردم عراق‬ ‫خیابان های پایتخت –بغداد‪ -‬را اش��غال‬ ‫کردند تا از امریکا درخواست کنند خاک‬ ‫عراق را ترک کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1457‬‬ ‫پیاپی ‪2775‬‬ ‫تولید ‪ ۲‬میلیون‬ ‫دست پوشاک‬ ‫تا ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اختصاص ‪ ۱۸۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای جبران‬ ‫خسارت های سیل‬ ‫اماده باش فرودگاهی‬ ‫در مبارزه با‬ ‫ویروس چینی‬ ‫مهم تری��ن اقدام ه��ا و دس��تاوردهای گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو از ش��هریور امس��ال و همزم��ان با انتصاب‬ ‫مدیرعامل جدید این گروه صنعتی با اولویت اقدام های‬ ‫اصالحی‪ ،‬دس��تاوردها و مهم ترین برنامه های در دست‬ ‫اجرا تشریح شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های انجام شده‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی ایران خودرو‪،‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در ای��ن مدت گروه صنعتی ایران خودرو در حوزه تامین‬ ‫‪ ۷‬سرفصل اساس��ی را در دستور کار خود قرار داده که‬ ‫از جمله انها می توان به یکپارچه س��ازی فرایند تامین‪،‬‬ ‫تدوین نقش��ه راه در مدیریت شبکه تامین‪ ،‬تعامل موثر‬ ‫و شفاف با شبکه تامین‪ ،‬توسعه و تعمیق ساخت داخل‬ ‫مواد‪ ،‬قطعات و مجموعه تولیدی‪ ،‬توسعه ساخت داخل‬ ‫قطعات مصرف��ی محصول جدید در کالس‪ ،C‬همکاری‬ ‫با وزارت دفاع برای س��اخت داخل قطعات و همکاری با‬ ‫شرکت دانش بنیان و مراکز دانشگاهی‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫اقدام های اساسی گروه صنعتی ایران خودرو از شهریور‬ ‫امس��ال در حوزه تولید‪ ،‬فروش و خدمات پس از فروش‬ ‫در دو عن��وان اصلی ادغام و یکپارچه س��ازی حوزه های‬ ‫ف��روش و خدمات پ��س از ف��روش و مدیریت تعهدات‬ ‫فروش پیگیری شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��رکت اقدام هایی را در راس��تای اجرای‬ ‫برنامه های س�لامت اداری و اصالح ساختار و همچنین‬ ‫حاکمیت شرکتی خود انجام داده است که شامل تهیه و‬ ‫ابالغ برنامه های سالمت اداری و پیگیری اجرای برنامه ها‬ ‫در س��طح گروه با هدف شفاف سازی تمامی اقدام های‪،‬‬ ‫اصالح ساختار معاونت بازرسی‪ ،‬اصالح ساختار معاونت‬ ‫ف��روش و ادغام فروش و خدمات پس از فروش با هدف‬ ‫بهبود خدمات قابل ارائه‪ ،‬تمرکز سیاست گذاری ها تلفیق‬ ‫فرایند تامین و احیای ش��رکت س��اپکو با هدف تمرکز‬ ‫سیاس��ت گذاری های تامین و همچنین پیگیری تطبیق‬ ‫ش��رایط گروه با قوانین و مقررات مرتبط در حوزه های‬ ‫حاکمیت شرکتی بوده است‪.‬‬ ‫این شرکت اقدام هایی را نیز در راستای خروج از ماده‬ ‫‪ ۱۴۱‬رف��ع موانع و محدودیت ها انجام داده که ش��امل‬ ‫ایجاد کمیته تجدید ارزیابی دارایی ها و اصالح س��اختار‬ ‫مالی‪ ،‬انعق��اد تفاهمنامه ای با مرکز وکال‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برای ارزیابی کل‬ ‫دارایی های اس��تهالک ناپذیر گروه صنعتی ایران خودرو‪،‬‬ ‫تش��کیل و ابالغ گروه های کارشناس��ی ب��رای ارزیابی‬ ‫تاکن��ون در چارچوب ‪ ۳‬میز تخصصی س��اخت داخ��ل‪ ،‬ایران خودرو‬ ‫در قالب ‪ ۴۵‬پروژه برای س��اخت ‪ ۹۵‬قطعه با ‪ ۳۹‬س��ازنده قرارداد‬ ‫منعق��د کرده که امکان کاهش ارزبری بیش از ‪ ۱۲۷‬میلیون یورویی‬ ‫م اورده است‬ ‫را فراه ‬ ‫کل��ی ش��رکت ها و همچنین امالک گ��روه صنعتی که‬ ‫براس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده تا پایان س��ال برای‬ ‫افزایش سرمایه انجام خواهد ش��د‪ ،‬معرفی تعداد ‪۱۰۴‬‬ ‫شرکت تابع و وابس��ته برای ارزیابی و کارشناسی مرکز‬ ‫کارشناسان رس��می قوه قضاییه‪ ،‬برگزاری نشست های‬ ‫گوناگ��ون با واحد های اجرایی نهاده��ای نظارتی‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬گم��رک‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و‪ ،...‬برای تبیین مش��کالت موجود و دریافت‬ ‫مس��اعدت برای رفع چالش ها و محدودیت های اعمال‬ ‫ش��ده در فرایند تداوم عملیات ش��رکت و تسهیل امور‬ ‫اجرایی‪ ،‬می شود‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین اتفاق های به وقوع پیوس��ته در ‪۵‬‬ ‫ماه گذش��ته‪ ،‬در روند تولیدات شرکت ایران خودرو بوده‬ ‫که با افزایش تولیدات‪ ،‬رکورد تولید روزانه و ماهانه این‬ ‫شرکت در دی امسال شکسته شد و رکورد تولید روزانه‬ ‫‪ ۲‬ه��زار ‪ ۵۵۷‬خودرو زده ش��د ک��ه در مجموع عددی‬ ‫اف��زون بر ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۴۴۴‬خودرو را در این ماه نش��ان‬ ‫می دهد؛ این حجم از تولیدات نشان دهنده افزایش ‪۱۱۸‬‬ ‫درصدی تولید خودرو در دی امس��ال نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن گروه صنعتی ایران خودرو در اذر امس��ال‬ ‫موفق ب��ه ثبت رک��ورد تولید ماهانه ‪ ۵۱‬ه��زار و ‪۲۵۰‬‬ ‫خودرو شده است‪.‬‬ ‫روند فروش انواع خودرو سواری و وانت گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو از ابتدای امس��ال تا پایان دی بیش از ‪۳۳۰‬‬ ‫هزار خودرو بوده است که در مقایسه با مجموعه فروش‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬که در حدود ‪ ۳۶۲‬هزار خودرو بوده نشان‬ ‫از افزایش تولیدات این شرکت سال ‪ ۹۸‬دارد؛ همچنین‬ ‫این ش��رکت موفق شده از مانده تعهدات خود از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬بالغ ب��ر ‪ ۱۴۶‬هزار خ��ودرو را تامین و به‬ ‫مشتریان تحویل دهد‪.‬‬ ‫در این گروه صنعتی توس��عه و تعمیق ساخت داخل‬ ‫مواد‪ ،‬قطع��ات و مجموع��ه تولیدی ج��زء اولویت های‬ ‫اقدام های حوزه تامینی ب��وده و برنامه ریزی جامعی در‬ ‫راس��تای خودکفایی قطعات‪ ،‬مجموعه ه��ا و مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز امس��ال و همچنین س��ال ‪ ۹۹‬ب��ا پیش بینی‬ ‫کاهش ارزبری افزون بر ‪ ۲۴۴‬میلیون یورو‪ ،‬با احتس��اب‬ ‫تیراژ تولید ساالنه انجام شده است‪.‬‬ ‫تش��کیل ستاد ساخت داخل جهت بررسی و پیگیری‬ ‫برنامه ها و اقدام های خودکفایی و همچنین رفع موانع‪،‬‬ ‫مش��ارکت در برگ��زاری میزهای خودکفای��ی با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و برنامه ریزی برای تش��کیل‬ ‫نمایش��گاه های دائمی از توانمندی ه��ا و نیازمندی های‬ ‫صنعت خودرو در همین زمینه در دستور کار بوده است‪.‬‬ ‫ساخت داخل خودرو‬ ‫در حال ثمر دادن است‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹روند عمق ساخت داخل‬ ‫تاکنون در چارچوب ‪ ۳‬میز تخصصی س��اخت داخل‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو در قال��ب ‪ ۴۵‬پروژه برای س��اخت‬ ‫‪ ۹۵‬قطعه با ‪ ۳۹‬س��ازنده قرارداد منعقد شده که امکان‬ ‫کاهش ارزبری ‪ ۱۲۷‬میلیون یورو را فراه م اورده است‪.‬‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خودرو برای توس��عه س��اخت‬ ‫داخ��ل قطعات محص��ول جدی��د در کالس‪ ،C‬قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خودرو جدید مجتم��ع در ‪ ۸۳۹‬قطعه‬ ‫پژویی با حدود ‪ ۱۵۰‬سازنده وارد قرارداد شده که روند‬ ‫خودکفایی ان در حال انجام است‪.‬‬ ‫ش��رکت ایران خودرو در چارچوب ‪ ۳۱‬پروژه با وزارت‬ ‫دفاع برای س��اخت داخل قطعات وارد قرارداد همکاری‬ ‫مشترک شده که شامل ‪ ۱۵‬قطعه خودرویی می شود‪.‬‬ ‫در رون��د هم��کاری با ش��رکت دانش بنی��ان و مراکز‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬بر اساس رویکرد جدید شرکت ایران خودرو‬ ‫طراحی مدل مناس��ب و پایدار اقتصادی در دستور کار‬ ‫قرار گرفته و در این راس��تا نیازهای نوین خودروسازی‬ ‫از جمل��ه طراحی‪ ،‬تس��ت و تولید قطع��ات تک‪ ،‬تولید‬ ‫خودروهای برقی و هیبریدی و طراحی پلتفرم متکی بر‬ ‫دانش ایرانی به منظور حضور موثر در بازارهای صادراتی‬ ‫و همچنین توانمندی شرکت های دانش بنیان شناسایی‬ ‫شده در حال انجام است‪.‬‬ ‫خودروساز در‬ ‫چارچوب ‪۳۱‬‬ ‫پروژه با وزارت‬ ‫دفاع برای‬ ‫ساخت داخل‬ ‫قطعات وارد‬ ‫همکاری مشترک‬ ‫شده که این عدد‬ ‫در ایران خودرو‬ ‫شامل ‪ ۱۵‬قطعه‬ ‫خودرویی‬ ‫می شود‬ ‫ال پی جی تامین کرد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشاره به اینکه سوخت ال پی جی بیشتر مصارف‬ ‫خانگ��ی و نرخ ارزان ت��ری دارد‪ ،‬حمل ونقل گران‪،‬‬ ‫تولید محدود و امکان صادرات این س��وخت را ‪۳‬‬ ‫دلیل اصلی اس��تفاده نکردن از سوخت ال پی جی‬ ‫برای استفاده از خودروها عنوان کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی تولی��د گاز ال پی ج��ی انقدر باال‬ ‫نیس��ت که بتواند س��وخت خودروهای سراس��ر‬ ‫کشور را تامین کند و فقط چند پاالیشگاه محدود‬ ‫همچون بیدبلند این گاز را تولید می کنند‪.‬‬ ‫قره خان��ی در توضیح دالی��ل محدودیت تولید‬ ‫گاز ال پی ج��ی توضی��ح داد‪ :‬در جری��ان پاالیش‬ ‫گاز طبیع��ی فقط ‪ ۱۰‬درصدی از ان به س��وخت‬ ‫ال پی ج��ی و ‪ ۹۰‬درص��د متان تبدیل می ش��ود؛‬ ‫بنابرای��ن با این درصد محدود نمی توان س��وخت‬ ‫خودروها را در سطح کالن تامین کرد‪.‬‬ ‫بررسی اخرین وضعیت گازسوز شدن خودروها‬ ‫کارشناس��ان وزارت نف��ت درباره سیاس��ت های‬ ‫اخی��ر دول��ت پیرام��ون اجرای��ی ش��دن خ��ودرو‬ ‫سی ان جی س��وز گزارش می دهند‪ .‬ب��ه گزارش خانه‬ ‫ملت‪ ،‬دس��تور کار کمیس��یون انرژی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی روز دوش��نبه ‪ ۷‬بهمن به شرح ذیل است؛‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫بخش تولی��د صنعت خودرو کش��ور باوجود همه‬ ‫محدودیت ها روند مناس��بی دارد‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫رضا رحمانی در نشس��ت مشترک با مدیران عامل‬ ‫ایران خودرو و س��ایپا گفت‪ :‬توجه به ساخت داخل‬ ‫به عن��وان یک��ی از محوره��ای کار وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت در حوزه خودرو س��ازی در حال‬ ‫ثم��ر دادن اس��ت‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬روند خوبی بر‬ ‫صنع��ت خودر و کش��ور حاکم ش��ده و باید با رصد‬ ‫مس��تمر شرایط امروز و اینده کشور‪ ،‬در این بخش‬ ‫اقدام��ات مقتضی را برنامه ریزی و در دس��تور کار‬ ‫قرار دهیم‪ .‬رحمانی با اش��اره به برخی از همکاری ‬ ‫نکردن ها در تس��ریع امور صنایع گوناگون کش��ور‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬هن��وز عده ای ش��رایط جنگ‬ ‫اقتصادی را باور نکرده اند و متناسب با رویه موجود‬ ‫همراه��ی نمی کنند که به هیچ وجه این روند قابل‬ ‫قبول نیس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬امروز تکلیف همه ماس��ت همه فرصت های‬ ‫همکاری و توسعه ای را جدی بگیریم و تسهیل در‬ ‫روند کارها را در دستور کار جدی خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫ثبت نام خاص در طرح های‬ ‫پیش فروش خودرو‬ ‫صادرات «ال پی جی» به صرفه تر از سوختن در خودروها‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل گران‪ ،‬تولید محدود و امکان صادرات‬ ‫این س��وخت را ‪ ۳‬دلی��ل اصلی اس��تفاده نکردن‬ ‫از س��وخت ال پی ج��ی برای خودروه��ا در داخل‬ ‫عنوان کرد‪ .‬اس��داهلل قره خانی در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت درباره امکان جایگزینی س��وخت ال پی جی‬ ‫به جای س��ی ان جی در سراسر کشور‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫س��ی ان جی همان گاز فش��رده متان است که در‬ ‫دورترین نقاط کش��ور به طور شبکه ای توزیع شده‬ ‫است و افزون بر ‪ ۲۵۰۰‬جایگاه سوخت برای توزیع‬ ‫این گاز برای اس��تفاده خودروها در سراسر کشور‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم علی اباد کتول در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه رغبت به س��مت س��وخت‬ ‫ال پی جی بیش��تر اس��ت‪ ،‬چراکه این ن��وع گازها‬ ‫ب��رای س�لامت موتور خ��ودرو مناس��ب تر بوده و‬ ‫اس��یب پذیری ان کمتر اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگرچه‬ ‫گرایش به س��مت س��وخت ال پی جی بیشتر است‬ ‫ام��ا نمی توان ان را برای خودروها اس��تفاده کرد‬ ‫به دلیل انکه تولید این سوخت محدود است و نیز‬ ‫حمل ونقل ان بسیار گران است؛ همچنین سوخت‬ ‫ال پی ج��ی را می توان��د صادر کرد اما س��ی ان جی‬ ‫چنین قابلیت��ی ندارد؛ بنابراین می توان بخش��ی‬ ‫از نیاز کش��ور به ارز را به وس��یله صادرات سوخت‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مس��ئوالن و کارشناس��ان وزارت نفت روز دوش��نبه‬ ‫درخص��وص کاه��ش مصرف س��وخت و برنامه های‬ ‫اینده ان وزارتخانه درباره سیاس��ت های اخیر دولت‬ ‫پیرام��ون اجرایی ش��دن خ��ودرو گازس��وز گزارش‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیسیون اصل ‪ 90‬مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬گفت‪ :‬پس از تفاوت فاحش نرخ خودرو‬ ‫در ب��ازار و کارخانه‪ ،‬فقط ع��ده ای خاص می توانند‬ ‫در طرح های پیش فروش خ��ودرو ثبت نام کنند و‬ ‫خودروس��ازان دلیل این امر را هک شدن سیستم‬ ‫ف��روش به وس��یله رب��ات و از س��وی س��وداگران‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫بهرام پارسایی در گفت وگو با خان ه ملت با اشاره‬ ‫به بررس��ی وضعیت صنعت خودرو در کمیسیون‬ ‫متبوع��ش‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت خودرو س��یاه چال های‬ ‫بس��یاری دارد؛ انحص��ار‪ ،‬زدوبن��د‪ ،‬هزینه ه��ای‬ ‫گزاف ناش��ی از دریاف��ت وام و‪ ...‬موج��ب افزایش‬ ‫ن��رخ تمام ش��ده تولید خودرو ش��ده و تمامی این‬ ‫مش��کالت ناش��ی از بی برنامگی و سوءمدیریت در‬ ‫خودروسازی هاست‪.‬‬ ‫او با انتقاد از ش��یوه پیش فروش خودروس��ازان‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پس از تف��اوت فاحش نرخ خودرو در بازار و‬ ‫کارخانه‪ ،‬فقط عده ای خاص می توانند در طرح های‬ ‫پیش فروش خودرو ثبت نام کنند و خودروس��ازان‬ ‫دلیل این امر را هک شدن سیستم فروش به وسیله‬ ‫ربات و از سوی سوداگران می دانند‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس دهم ب��ا بیان‬ ‫اینکه تیر عملکرد نامناس��ب خودروس��ازان فقط‬ ‫مصرف کنن��ده را هدف قرار می ده��د‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫براس��اس اطالعات به دس��ت امده صنعت خودرو‬ ‫همانند یک جنگ به کش��ور زیان مادی و معنوی‬ ‫وارد می کند‪.‬‬ ‫پارسایی به نشست کمیسیون اصل نود مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و مدیران عامل خودروسازی ها اشاره کرد و‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این نشست خودروسازان وعده دادند‬ ‫اگر بتوانند خودروهای تولیدی را ‪ ۵‬درصد زیر نرخ‬ ‫بازار عرضه کنند‪ ،‬نرخ چارچرخ ها به ش��کل پلکانی‬ ‫کاهش خواهد یاف��ت‪ ،‬به گونه ای که در هر فروش‬ ‫فوری نرخ خودرو را ‪ ۵‬درصد بیش��تر از مرتبه پیش‬ ‫کاه��ش خواهن��د داد و این رون��د مادامی که نرخ‬ ‫خودرو واقعی ش��ود ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬باوجود‬ ‫گذش��ت چندین ماه از این نشس��ت نه تنها وعده‬ ‫خودروسازان محقق نش��ده‪ ،‬بلکه روزبه روز بر نرخ‬ ‫خودرو افزوده می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه اراده ای ب��رای مب��ارزه ب��ا‬ ‫گران فروش��ی خودرو وجود نداش��ته و مسئوالن‬ ‫تسلیم داللی و نرخ کف بازار شده اند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خودروسازان عامل تنش نرخ بازار خودرو هستند‬ ‫زیرا هرچ��ه بهای چارچرخ ها در بازار افزایش یابد‪،‬‬ ‫این ش��رکت ها به دلیل زدوبند با س��وداگران سود‬ ‫بیش��تری به دس��ت می اورند‪ .‬پارس��ایی معتقد‬ ‫اس��ت تاهنگامی که بازار انحصاری‪ ،‬تولید و فروش‬ ‫خودرو در اختیار خودروس��ازان بوده و ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫ایرانی ناچار به خرید خودروهای داخلی هس��تند‬ ‫وضعیت این صنعت ساماندهی نمی شود‪.‬‬ ‫رونق تولید با کمک بانک مرکزی ادامه می یابد‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حمایت تس��هیالتی بانک مرکزی از صنایع خودرو و‬ ‫قطعه س��ازی موجب تضمین حرکت کشور در حوزه‬ ‫تولی��د و تحقق رونق تولید ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫سایپانیوز‪ ،‬سیدجواد س��لیمانی افزود‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫با اختصاص به موقع تس��هیالت به صنعت خودرو‪ ،‬به‬ ‫افزایش تولید در دو ماه پایانی س��ال و پاسخگویی به‬ ‫تعهدات مش��تریان کمک کرده اس��ت‪ .‬به گفته وی‬ ‫گروه س��ایپا با وجود بدعهدی ش��ریکان بین المللی‪،‬‬ ‫تحریم های ظالمانه و مش��کالت اقتصادی کش��ور؛‬ ‫در ‪۱۰‬ماه س��ال ‪ ۹۸‬بی��ش از ‪ ۳۴۵‬هزار خودرو تولید‬ ‫کرده ک��ه این رونق حاکم بر تولید در گروه س��ایپا با‬ ‫تخصیص تس��هیالت از س��وی بانک مرکزی‪ ،‬ادامه‬ ‫خواهد یافت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این تسهیالت به سرعت‬ ‫و به ش��کل مس��تقیم به تولید اختصاص می یابد و با‬ ‫پیگی��ری پویش ملی داخلی س��ازی قطعات صنعت‬ ‫خ��ودرو و همت تالش��گران صنعت قطع ه کش��ور‪،‬‬ ‫تغذیه خطوط گروه س��ایپا به شکل مستمر و بی وقفه‬ ‫ادام��ه خواهد یافت‪ .‬مدیرعامل گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا همچنین تصریح کرد‪ :‬صنعت قطع ه کشور با‬ ‫این کمک های تس��هیالتی می تواند نسبت به خرید‬ ‫م��واد اولیه و تامین به موقع قطعات مورد نیاز خطوط‬ ‫خودروسازان اقدام کند‪ .‬سلیمانی در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود گفت‪ :‬سایپا در یک سال گذشته تالش‬ ‫کرده ارتباط خود با ش��بکه بانکی را در مسیر درست‬ ‫ادامه داده و نسبت به بازپرداخت تسهیالت در موعد‬ ‫مقرر و تسویه حساب با بانک ها اقدام کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫داخلی سازی ‪ 95‬قطعه در ایران خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1457‬‬ ‫پیاپی ‪2775‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل یزدباف در گفت وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت‬ ‫خودرو بدون‬ ‫استراتژی‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫از جمله‬ ‫برنامه‪ ‎‬های‬ ‫بلندمدت‬ ‫توسعه‪‎‬ای‬ ‫یزدباف‪ ،‬انتقال‬ ‫خط تولید ان به‬ ‫خارج از شهر و‬ ‫ساخت باغ در‬ ‫کنار کارخانه‬ ‫و استفاده‬ ‫از پساب‬ ‫برای ابیاری‬ ‫درخت‪‎‬هاست‬ ‫صنعت باید در‬ ‫دست صاحبش‬ ‫باشد تا توسعه‬ ‫پیدا کند‪ ،‬چرا‬ ‫پس از ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫دهه فعالیت‬ ‫در حوزه خودرو‬ ‫هنوز نمی‪‎‬توانیم‬ ‫بنز تولید‬ ‫کنیم؟‬ ‫در دهه ‪ ،۹۰‬نس��اجی کشور دچار افول شد و فقط‬ ‫برندهایی مح��دود به طور محدودتر بخش��ی از بازار‬ ‫داخل را پوش��ش می‪‎‬دهند‪ .‬به‪‎‬عن��وان مثال‪ ،‬یزدباف‬ ‫یکی از برندهای نساجی کشور است که در کنار بافت‬ ‫پارچه‪ ،‬دوخت برخی از انواع پوشاک را نیز در دستور‬ ‫کار خود قرار داده اس��ت‪ .‬هدف این برند توس��عه در‬ ‫بخش محصوالت کامل یعنی پوش��اک زنانه‪ ،‬مردانه‪،‬‬ ‫بچگانه‪ ،‬ست‪‎‬های اشپزخانه و اتاق خواب است‪.‬‬ ‫درحال‪‎‬حاض��ر‪ ،‬واحد دوخت صنعتی ان با ‪ ۲۵‬نیرو‬ ‫در ح��وزه دوخت ش��لوار جین (‪۹۰‬درص��د) و کتان‬ ‫(‪۱۰‬درص��د) فعالیت دارد و تمام پارچه مورد نیاز ان‬ ‫نیز به‪‎‬وسیله خط تولید بافته می شود‪.‬‬ ‫برنام��ه ای��ن تولیدی رس��یدن ب��ه ‪ ۲‬میلیون قلم‬ ‫پوش��اک تا افق ‪ ۱۴۰۰‬است‪ .‬در حوزه دوخت یکی از‬ ‫مش��کالت صنعتگران تهیه نخ باکیفیت برای دوخت‬ ‫لباس‪‎‬ه��ای جین بوده ک��ه نرخ ان از ابتدای س��ال‬ ‫تاکنون ‪ ۳‬برابر شده است‪ .‬البته فرهنگ خرید پارچه‬ ‫خارج��ی از جمل��ه در بخش پوش��اک‪ ،‬به‪‎‬ویژه از نوع‬ ‫پارچ��ه و دوخت ترک‪ ،‬در بازار ایران بس��یار ملموس‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی است که پارچه مورد نیاز یکی از‬ ‫برندهای معروف ترک در بازار ایران از س��وی همین‬ ‫برند داخلی تهیه می شود‪.‬‬ ‫از انجایی ک��ه کاالهای اولیه و میانی جایگاهی در‬ ‫امر تبلیغات ندارند و بیش��تر توجه مردم به محصول‬ ‫نهایی اس��ت‪ ،‬همین امر سبب ش��ده ت��ا یزدباف هم‬ ‫در برنامه توس��عه‪‎‬ای خود به س��وی تولید پوش��اک‬ ‫هدف‪‎‬گذاری کند‪.‬‬ ‫ای��ن کارخانه در س��ال ‪ ۱۳۳۵‬فعالی��ت خود را با‬ ‫تولید پارچه اغاز کرد و از ابتدای سال ‪ ۹۸‬وارد حوزه‬ ‫پوشاک نیز شده است‪ .‬کار با یک کارگاه کوچک اغاز‬ ‫شده و این واحد صنعتی به‪‎‬سرعت در حال گسترش‬ ‫بوده تا بتواند اهداف افق ‪ ۱۴۰۰‬خود را محقق کند‪.‬‬ ‫از جمل��ه اقدام های این برند ملی گس��ترش تولید‬ ‫پوش��اک به طور خانگی در کن��ار واحد صنعتی خود‬ ‫ب��وده که در این بخش هم گام‪‎‬های بلندی برداش��ته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪،‬‬ ‫گفت وگویی ب��ا محمد ضرابیه‪،‬‬ ‫مدیرعامل یزدباف داشت که می‪‎‬خوانید‪.‬‬ ‫€ €نخست از برنامه‪‎‬های امسال خود بگویید که‬ ‫به ثمر نشسته است‪.‬‬ ‫امس��ال تیراژ تولی��د یزدباف حدود ‪ ۴‬برابر س��ال‬ ‫گذش��ته بود؛ عالوه‪‎‬ب��ر اینکه دوخ��ت خانگی برخی‬ ‫پوشاک مانند دوخت کیف زنانه‪ ،‬مانتو‪ ،‬لباس بچگانه‪،‬‬ ‫س��ت‏های اشپزخانه و‪ ...‬از جمله برنامه‪‎‬های سال ‪۹۷‬‬ ‫بود که ابتدای امس��ال با حدود ‪ ۱۲‬خانواده اغاز شده‬ ‫و هم اکنون به ‪ ۷۱‬خانواده رس��یده که امیدواریم تا‬ ‫پایان سال به ‪ 100‬خانواده برسد‪.‬‬ ‫€ €برنامه توس�عه‪‎‬ای سال اینده شما بیشتر در‬ ‫تیراژ تولید خواهد بود یا ارتقای کیفیت؟‬ ‫قرار است برنامه توسعه‪‎‬ای خود را در بخش دوخت‬ ‫پوش��اک‪ ،‬چه به ط��ور صنعتی و چه به ط��ور خانگی‬ ‫گس��ترش دهیم و برسیم به تولید ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫دس��ت از ان��واع لباس زنانه و مردان��ه‪ .‬این تعداد هم‬ ‫برای س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به ساالنه ‪ ۲‬میلیون دست پوشاک‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫€ €ب�رای افزایش تولی�د پارچه ه�م برنامه‪‎‬ای‬ ‫دارید؟‬ ‫درحال‪‎‬حاضر‪ ،‬خیر زیرا با ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬درصد ظرفیت‬ ‫در حال فعالیت هستیم‪ .‬برای گسترش تولید در این‬ ‫بخش نیاز اس��ت زمین دیگری همراه با ماشین‪‎‬االت‬ ‫جدید خریداری شود‪.‬‬ ‫با توجه به تصمیم اعضای هیات‪‎‬مدیره درحال‪‎‬حاضر‬ ‫تا همین مقدار تولید پارچه که ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد بازار‬ ‫داخل را پوش��ش می‪‎‬دهد‪ ،‬کفایت می‪‎‬کند‪ .‬هدف این‬ ‫است که بیشتر بر بخش پوشاک متمرکز شویم‪ .‬البته‬ ‫طرح توس��عه برای تولید پارچه و دوخت انواع لباس‬ ‫جزو اه��داف اینده این برند اس��ت و البته در بخش‬ ‫تولید پارچه به زمان بیشتری نیاز داریم‪.‬‬ ‫در حوزه افزایش تیراژ پارچه قرار است کارخانه به‬ ‫خارج از ش��هر منتقل ش��ود‪ ،‬البته نه در شهرک‪‎‬های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬بلکه در محدود جاده یزد به اردکان یا یزد‬ ‫به مهریز‪ .‬بین ‪ ۱۵‬هزار تا یک میلیون مترمربع زمین‬ ‫بای��د خریداری کنیم ک��ه از این مق��دار‪ 100 ،‬هزار‬ ‫مترمربع به کارخان��ه و ‪ ۴۰۰‬هزار مترمربع باقیمانده‬ ‫ب��ه باغ انار‪ ،‬پس��ته و زیتون تبدیل می ش��ود‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬از تصفی��ه اب فاضالب کارخان��ه هم برای‬ ‫ابیاری این درخت‪‎‬ها استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ای��ن برنام��ه‪‎‬ای اس��ت که ب��رای اینده ای��ن برند‬ ‫پیش‪‎‬بینی کرده‪‎‬ایم که تحقق ان هم س��خت اس��ت‬ ‫و ه��م زمانب��ر‪ .‬بخش��ی از مش��کالت ب��ه تحریم ها‬ ‫و خری��داری ماش��ین‪‎‬االت و تجهی��زات م��ورد نیاز‬ ‫برمی‪‎‬گردد که کشورهای اروپایی همکاری نمی‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫عمر ماش��ین‪‎‬االتی ک��ه درحال‪‎‬حاض��ر در کارخانه‬ ‫فعالیت دارند بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬س��ال است که به‪‎‬لحاظ‬ ‫کیفی��ت خیلی بهت��ر از برخی ماش��ین‪‎‬االت نو کار‬ ‫می کنن��د‪ .‬چرا؟ چون معتقدم ب��رای فعالیت صنعتی‬ ‫کاشت انار‪ ،‬پسته و زیتون با استفاده ازپساب کارخانه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫برای توسعه‬ ‫باید صنعت در‬ ‫اختیار صاحبان‬ ‫واقعی‪‎‬اش قرار‬ ‫گیرد مدیرانی‬ ‫که وطن‪‎‬دوست‬ ‫و وطن‪‎‬پرست‬ ‫باشند و بدانند‬ ‫از سرمایه ملی‬ ‫باید چگونه‬ ‫به نحو مطلوب‬ ‫استفاده کنند‬ ‫سازمان حمایت‬ ‫خواب است‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در‬ ‫خواب اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید به موضوع افزایش نرخ خودرو در‬ ‫بازار ورود کرده و ان را سامان دهد‪.‬‬ ‫سعید باس��تانی در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫با انتقاد از گرانی خ��ودرو در بازار‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در گذشته نرخ خودرو از سوی شورای رقابت‬ ‫تعیین می شد و این قیمت گذاری مبنا داشت‬ ‫و ه��ر افزایش قیمتی در گرو صدور مجوز بود‬ ‫درحالی ک��ه در ش��رایط کنونی که س��ازمان‬ ‫حمایت قیمت گذاری خودرو را به دست گرفته‬ ‫بازار چارچرخ ها رها شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت باید به موضوع افزای��ش نرخ خودرو‬ ‫در ب��ازار ورود کن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬س��اندور ‪۲۳۰‬‬ ‫میلیون تومان��ی‪ ،‬ال‪ ۲۰۰ ،۹۰‬میلیون تومانی‬ ‫توجیه اقتصادی نداش��ته و مردم نیز توانایی‬ ‫خری��د این خودروه��ا را ندارن��د‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خودروس��ازان برای قیمت گ��ذاری باید‬ ‫از ش��یوه ‪ Cost-plus pricing‬اس��تفاده‬ ‫کنند در این شیوه‪ ،‬نرخ نهایی از مجموع نرخ‬ ‫تمام شده محصول تولیدی و سود مشخصی‪،‬‬ ‫تعیین می شود‪ .‬سخنگوی کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه مصرف کننده نباید ت��اوان گران تمام‬ ‫ش��دن تولید خودرو را بپ��ردازد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫هزینه وام ‪ ۲۵‬درصدی دریافت ش��ده‪ ،‬نیروی‬ ‫انس��انی مازاد‪ ،‬بنگاهداری خودروسازان و‪ ...‬را‬ ‫مصرف کننده نباید بپردازد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫سازمان حمایت در خواب است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از انجای��ی که تقاضا در ماه های پایانی س��ال‬ ‫افزای��ش می یابد بای��د تمهی��دات الزم برای‬ ‫ساماندهی وضعیت موجود و جلوگیری از بروز‬ ‫مش��کالت اندیشیده شود‪ .‬باستانی ادامه داد‪:‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دوشنبه ‪ ۷‬بهمن‬ ‫به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی می اید تا گزارش از وضعیت کاالهای‬ ‫مورد نیاز عید نوروز و گرانی کاالها ارائه دهد‪.‬‬ ‫از برنامه‪‎‬های توسعه‪‎‬ای این برند خبرداد‬ ‫تولید ‪ ۲‬میلیون دست پوشاک تا ‪۱۴۰۰‬‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫عل��م و فن��اوری در جهان حاضر به س��رعت‬ ‫در حال رش��د و تغییر اس��ت و به همان نس��بت‬ ‫هم صنع��ت خودرو روند پرش��تابی در تحوالت‬ ‫فن��اوری دنبال می کند‪ .‬پیش فروش خودروهای‬ ‫برق��ی در جهان ب��ا حجم باال نش��ان از ان دارد‬ ‫ک��ه در اینده ای نزدیک ب��ازار در اختیار این نوع‬ ‫خودروه��ا خواهد بود؛ اما م��ا در صنعت خودرو‬ ‫کشور و به دنبال ان قطعه به عقب ماندگی عادت‬ ‫کرده ایم‪ .‬در واقع پذیرفته ایم این گونه جلو برویم‬ ‫که منتظر بمانیم و فناوری را کم کم وارد کرده و‬ ‫سپس ساخت ان را یاد بگیریم و هیچ زمانی فکر‬ ‫نکردیم که باید ای��ن عقب ماندگی را دور بزنیم‪.‬‬ ‫باره��ا عنوان کرده ام به ی��ک جهش فناوری در‬ ‫صنع��ت خ��ودرو و قطعه نیاز داری��م؛ کاری که‬ ‫کش��ورهایی مانند چین و نیز کشورهای همتراز‬ ‫ایران برای توسعه خود انجام داده اند‪ .‬کره جنوبی‬ ‫و ترکیه دیرتر از ما شروع کردند اما امروز جلوتر‬ ‫از ایران در حال فعالیت هستند‪ .‬انها مبادرت به‬ ‫سرمایه گذاری سنگین روی فناوری جدید کرده‬ ‫و عقب ماندگی های خود را به نوعی پیش از ایجاد‬ ‫فاصله طوالنی جبران کرده اند‪ .‬صنعتگران ما در‬ ‫کشور به طور معمول نشسته اند تا اینده فناوری‬ ‫را در سایر کشور ببینند تا نخست از ان استفاده‬ ‫کرده و سپس بومی سازی ان را اغاز کنند‪ .‬نتیجه‬ ‫طبیعی این عملکرد عقب ماندگی چند دهه ای از‬ ‫صنع��ت خودرو جهان اس��ت‪ .‬مدیران این حوزه‬ ‫دید اس��تراتژیکی ندارند تا اقدامی زودهنگام در‬ ‫برخورد با فناوری های نو داش��ته باش��ند‪ .‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬تا سال‪ ۲۰۲۵‬میالدی(‪ ۱۴۰۴‬خورشیدی)‬ ‫چن��د کش��ور صنعت��ی‪ ،‬اس��تفاده و س��اخت‬ ‫خودروهایی با سوخت فسیلی را ممنوع خواهند‬ ‫ک��رد و تنها خودروهای برقی ح��ق تردد دارند؛‬ ‫بنابراین تا رس��یدن به ای��ن زمان فرصت زیادی‬ ‫نداری��م و باید تالش های خود را مضاعف کرده و‬ ‫خ��ود را اماده تحول کنیم‪ .‬ضروری اس��ت نظام‬ ‫سیاست گذاری صنایع‪ ،‬صنعت خودرو را مجبور‬ ‫به اغ��از س��رمایه گذاری در ای��ن زمینه ها کند‬ ‫زی��را تولید و ت��ردد خودروهای برقی مزیت های‬ ‫بسیاری برای کشور خواهد داشت‪ .‬برای فعالیت‬ ‫در این زمینه نخس��ت باید خودروس��ازان به این‬ ‫س��مت حرکت و س��پس قطعه س��ازان ساخت‬ ‫قطعات را اغاز کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بزرگ‪‎‬ترین ضعف صنعت پوش��اک کش��ور نداش��تن مد و فش��ن است‪.‬‬ ‫بازرگان ایرانی مدل‪‎‬های باقیمانده از فروش اصلی و حراجی را با حداقل‬ ‫ن��رخ خری��داری و با درصدی س��ود در فروش��گاه‪‎‬های کش��ور به فروش‬ ‫می‪‎‬رساند و تولیدکننده داخلی قدرت رقابت با انها را ندارد‬ ‫باید بهترین ماش��ین‪‎‬االت خریداری ش��وند؛ از این‪‎‬رو‬ ‫از هم��ان ابتدا تجهی��زات و ماش��ین‪‎‬االت از بهترین‬ ‫برندهای جهانی خریداری شدند‪.‬‬ ‫مواد اولی��ه خیلی مهم نیس��ت از چین خریداری‬ ‫ش��وند یا کره‪ ،‬اما تجهیزات تولید باید جزو بهترین‪‎‬ها‬ ‫باشد تا قدرت رقابت داشته باشید‪.‬‬ ‫€ €چ�را معتقدید م�واد اولیه مهم نیس�ت در‬ ‫حالی‪‎‬ک�ه در کیفیت محصوالت تاثیر بس�زایی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مواد اولیه مهم است‪ ،‬اما وقتی تحریم‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫را در تنگنا قرار می‪‎‬دهد و ش��رکت‪‎‬های اروپایی مواد‬ ‫اولی��ه مورد نیاز را به م��ا نمی‪‎‬دهند‪ ،‬می‪‎‬توانیم همان‬ ‫مواد را تا مدتی که تحریم وجود دارد‪ ،‬از چین تامین‬ ‫کنی��م و در ادامه با رفع موانع به س��وی خرید مواد‬ ‫اولیه باکیفیت بهتر برویم‪ .‬در شرایط تحریم چاره‪‎‬ای‬ ‫دیگر نداریم‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب‪ ،‬کارخانه نمی خواب��د و برای تولید‬ ‫با‪‎‬مش��کل جدی روبه رو نخواهیم شد‪ .‬تحریم موقتی‬ ‫است و تهیه مواد اولیه از کشورهای نه‪‎‬چندان مطرح‬ ‫ب��رای م��دت کوتاهی خواه��د بود اما ماش��ین‪‎‬االت‬ ‫وسایلی اس��ت که پس از خرید تا مدت زمان زیادی‬ ‫با ان س��روکار دارید و قرار است سال ها از ان استفاه‬ ‫کنی��د؛ در نتیج��ه چ��ون خرید موقتی نیس��ت باید‬ ‫بهترین انها را خریداری کرد‪.‬‬ ‫€ €در زمین�ه اش�تغالزایی با ه�زار نیرو به طور‬ ‫مس�تقیم در حوزه تولید پارچه فعالیت دارید‪.‬‬ ‫برای توس�عه بخش پوش�اک قرار اس�ت با چه‬ ‫تعداد نیرو فعالیت خود را گسترش دهید؟‬ ‫به‪‎‬طور قطع‪ ،‬جذب نیرو در بخش پوش��اک رش��د‬ ‫زی��ادی خواهد داش��ت‪ .‬کارگاه صنعتی ب��ا کارخانه‬ ‫متفاوت اس��ت و نیاز به مدیریت و کنترل بیش��تری‬ ‫دارد؛ بنابراین بیش��ترین اش��تغالزایی در این بخش‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫برنام��ه داریم ‪ ۲۵‬نیرو فعلی خ��ود را به ‪ 100‬نیرو‬ ‫در کارگاه دوخ��ت صنعت��ی افزای��ش دهی��م‪ .‬تعداد‬ ‫کارگاه‪‎‬های خانگی هم ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬برابر فعلی (‪۷۱‬خانوار)‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تمام این برنامه‪‎‬ها برای افق ‪ ۱۴۰۰‬ترس��یم ش��ده‬ ‫عالوه‪‎‬ب��ر اینکه تمام خانوارهایی ک��ه درحال‪‎‬حاضر با‬ ‫ما همکاری دارند پس از مدتی خودش��ان می‪‎‬توانند‬ ‫تبدیل به کارگاه‪‎‬های کوچکی تبدیل ش��وند و به‪‎‬طور‬ ‫مستقل فعالیت‪‎‬شان را ادامه دهند‪.‬‬ ‫€ €این ظرفیت جذب نیرو در ش�هر یزد وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫نمی‪‎‬توان��م کارخانه را بیش از این گس��ترش دهم‬ ‫وگرن��ه نیروی جوان بیکار بیش از این تعداد اس��ت‪.‬‬ ‫انچ��ه م��ا در برنام��ه توس��عه‪‎‬ای خود داریم بس��یار‬ ‫ناچیز نس��بت ب��ه امار اف��راد بیکار جوی��ای کار در‬ ‫ای��ن اس��تان اس��ت‪ .‬البته خوش��حالم ک��ه در ادامه‬ ‫اف��راد ب��ا حمایت م��ا در اینده خودش��ان کارافرین‬ ‫ش��ده و می‪‎‬توانن��د تعداد نی��روی بیش��تری جذب‬ ‫کنن��د‪ .‬امیدواریم با این برنامه‪‎‬ها تع��داد کارگاه‪‎‬های‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��تان‪ ،‬گس��ترش زی��ادی پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €در بحث صادرات معتقد بودید نخست باید‬ ‫بازار داخل پوش�ش داده شود و با تجربه‪‎‬اموزی‬ ‫و ش�ناخت مش�تریان وارد ب�ازار جهانی ش�د‪.‬‬ ‫درست است؟‬ ‫نخس��ت الزم است جانش��ین واردات و قاچاق شد‪.‬‬ ‫هنگام��ی که تولیدکننده داخلی محصوالت باکیفیت‬ ‫و با نرخ رقابتی به بازار عرضه کند فروشنده به دنبال‬ ‫کاالی قاچ��اق و ارزان نرخ نخواهد رفت‪ ،‬خریدار هم‬ ‫به تولید داخل اعتماد می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫در ادام��ه وقت��ی تجربه مورد نیاز کس��ب ش��د و‬ ‫بازخورد مطل��وب از بازار داخل گرفتی��م‪ ،‬می‪‎‬توانیم‬ ‫بخشی از بازار خارجی را هم در اختیار بگیریم‪ .‬یقین‬ ‫دارم در صادرات هم موفق خواهیم بود‪.‬‬ ‫€ €با ممنوعیت واردات کاالهای مش�ابه تولید‬ ‫داخ�ل‪ ،‬صنع�ت نس�اجی همچن�ان ب�ا کاالی‬ ‫وارداتی و قاچاق درگیر است؟‬ ‫کش��ور در صنعت نس��اجی و پوشاک با یک ضعف‬ ‫بزرگ و اساس��ی روبه‪‎‬راس��ت و ان هم نداشتن مد و‬ ‫فش��ن است‪ .‬وقتی برند اسیایی یا اروپایی ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫دس��ت از یک لباس برای بهار امسالش اماده می‪‎‬کند‬ ‫تمام ان را نمی‪‎‬تواند در فصل بهار بفروشد‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت ‪ ۶۰‬هزار دست از این لباس را با نرخ‬ ‫مورد نظر که به‪‎‬طور قطع نرخ باالیی اس��ت به‪‎‬فروش‬ ‫می‪‎‬رساند اما بخشی دیگر را با نرخ پایین‪‎‬تر در حراجی‬ ‫عرضه می‪‎‬کند‪ .‬ممکن اس��ت این حراجی در یک یا‬ ‫چند مرحله تکرار شود‪ .‬در نهایت باز هم بخشی باقی‬ ‫می‪‎‬ماند که مشتری با هر قیمتی بخواهد‪ ،‬می‪‎‬فروشد‪.‬‬ ‫بازرگان��ان ما در واقع این ت��ه انبارها را خریداری‬ ‫می کنن��د و در فروش��گاه‪‎‬ها ب��ا ن��رخ م��ورد نظرش‬ ‫می‪‎‬فروش��ند‪ .‬چرا؟ چون مد و فش��ن در کشور فعال‬ ‫نیس��ت و مش��تری و خریدار نمی‪‎‬داند در حال خرید‬ ‫یک م��دل قدیمی اس��ت و قیمتی در ب��ازار جهانی‬ ‫ندارد‪ .‬جوان ایرانی خوشحال است که در حال خرید‬ ‫مدل جدید با نرخ مناسب است‪.‬‬ ‫در ادامه چون نرخ تعیین ش��ده از س��وی بازرگان‬ ‫حتی با احتساب سودش‪ ،‬نرخی پایین‪‎‬تر از محصوالت‬ ‫داخلی است تولیدکننده داخلی نمی‪‎‬تواند با انها وارد‬ ‫رقابت شود‪.‬‬ ‫€ €در پاساژهای کش�ور بیشتر پوشاک مربوط‬ ‫به اس�یای شرقی یعنی اندونزی و تایلند است‪.‬‬ ‫این کشورها در مد و فشن فعال هستند؟‬ ‫بل��ه‪ .‬ویتن��ام س��ومین صادرکنن��ده پوش��اک به‬ ‫ب��ازار جهانی اس��ت‪ .‬برنامه ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬س��اله دارد که به‬ ‫جایگاه نخس��ت برسد‪ .‬س��ال ‪ ۱۳۹۷‬خورشیدی ‪۲۳‬‬ ‫میلیارد دالر صادرات داش��ت‪ .‬دس��تمزد دوخت‪‎‬ودوز‬ ‫در اس��یای ش��رقی و امری��کای التین بس��یار پایین‬ ‫اس��ت‪ .‬البت��ه نی��روی کار در ایران هم بس��یار ارزان‬ ‫اس��ت درحالی‪‎‬که انرژی ارزان ه��م در اختیار داریم‪.‬‬ ‫برای اس��تفاده از این بس��تر و ظرفی��ت فقط نیاز به‬ ‫مدیری��ت ق��وی داریم که وج��ود ن��دارد؛ فردی که‬ ‫وطن‪‎‬دوست و وطن‪‎‬پرست باشد‪ .‬افراد بیشتر به‪‎‬دنبال‬ ‫درامد بی‪‎‬دردس��ر هس��تند ک��ه با برخ��ی رانت‪‎‬ها و‬ ‫فس��ادها به دس��ت می‪‎‬اید‪ .‬کار تولی��د خیلی زحمت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫€ €برخی صنعتگ�ران عن�وان می‪‎‬کنند فضای‬ ‫کس�ب‪‎‬وکار کش�ور مناسب نیس�ت و به نوعی‬ ‫ضدتولید اس�ت‪ ،‬چرا م�ن باید خ�ود را درگیر‬ ‫مس�ائل مالیات‪ ،‬بیمه و‪ ...‬کنم‪ .‬پ�ول خود را در‬ ‫کش�وری س�رمایه‪‎‬گذاری می‪‎‬کنم ک�ه از ثبات‬ ‫قوانین برخوردار اس�ت یا در بانک می‪‎‬گذارم و‬ ‫سودش را استفاده می‪‎‬کنم‪ .‬برخی سرمایه‪‎‬داران‬ ‫حاضر به خطر کردن نیستند‪.‬‬ ‫یکی از مسائل مهم برای جذب سرمایه‪‎‬گذار اصالح‬ ‫ساختار اقتصادی کش��ور است‪ .‬برای اینکه کار انجام‬ ‫شود عامل مهم تسهیل فضای کسب‪‎‬وکار است وگرنه‬ ‫پول در بانک گذاش��تن و از س��ود ان استفاده کردن‬ ‫کار افراد بازنشس��ته اس��ت‪ .‬حتی بانک برای افزایش‬ ‫دارایی خود نباید مردم را تش��ویق کند که س��رمایه‬ ‫خود را در بانک‪‎‬ها ذخیره کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر بانکی کمب��ود مالی دارد‪ ،‬ای��ن وظیفه بانک‬ ‫مرکزی است که برای ان بانک با فروش اوراق قرضه‬ ‫تامین مال��ی کند‪ .‬این در حالی اس��ت که در برخی‬ ‫کش��ورها بانک ها‪ ،‬برای نگه داش��ت س��رمایه از شما‬ ‫درصدی می‪‎‬خواهد یا اگر بانکی س��ود می‪‎‬دهد درصد‬ ‫بسیار پایینی است‪.‬‬ ‫نرخ سود در کشورهای موفق زیر ‪ ۵‬درصد است؛ از‬ ‫ای��ن‪‎‬رو همین بانک با بهره زیر ‪ ۱۰‬درصد می‪‎‬تواند به‬ ‫تولیدکننده وام و تسهیالت بپردازد‪.‬‬ ‫افراد زیادی هس��تند که می‪‎‬گویند س��پرده‪‎‬گذاری‬ ‫مالی��ات و حق بیمه ن��دارد و ترجیح می‪‎‬دهیم بدون‬ ‫اینکه برای خود دردس��ر ایج��اد کنیم‪ ،‬پول‪‎‬مان را در‬ ‫بانک ذخیره و از سود ان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫این دس��ته افراد ممکن اس��ت کم‪‎‬کم برای س��ود‬ ‫بیش��تر بدون فعالی��ت واقعی از راه‪‎‬ه��ای غیرقانونی‬ ‫مبادرت به کس��ب سودهای باداورده کنند و به‪‎‬دنبال‬ ‫قاچاق‪ ،‬رانت و‪ ...‬بروند‪.‬‬ ‫ساخت‪‎‬وسازهای بی‪‎‬حد و حس��اب شمال کشور را‬ ‫ببینید از سوی افراد بی‪‎‬غم دنبال می شود که دغدغه‬ ‫تولید و چرخیدن چرخ اقتصاد کش��ور را ندارند‪ .‬این‬ ‫موضع‪‎‬ها باید مورد کار کارشناسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫€ €با توجه ب�ه تجربه‪‎‬ای که داری�د برای رونق‬ ‫صنعت نس�اجی در کش�ور باید چه کرد اینکه‬ ‫دست کم در منطقه دارای جایگاهی باشیم؟‬ ‫می‪‎‬دانید ک��ه دوران طالیی این صنعت به پیش از‬ ‫انق�لاب برمی‪‎‬گردد و مربوط ب��ه دهه‪‎‬های ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫اس��ت‪ .‬برای رسیدن به رونق نخس��ت باید بستر ان‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫دس��تمزد و انرژی ارزان همراه با مدیریت درست و‬ ‫تش��ویق دولت و نیز جلوگیری از ورود کاالی قاچاق‬ ‫نتیجه می ده��د‪ .‬بازرگانی که محصوالت از مد افتاده‬ ‫و ته‪‎‬انب��اری را ب��ا کمترین هزینه خری��داری و وارد‬ ‫فروش��گاه‪‎‬های کش��ور می‪‎‬کند به طور قاچاق است نه‬ ‫راه‪‎‬های رسمی‪ .‬اینها معضالت امروز این صنعت است‪.‬‬ ‫€ €ایا حجم ان باالست؟‬ ‫بله‪ .‬در پاس��اژهای پایین‪‎‬شهر و باالی‪‎‬شهر بین ‪۷۰‬‬ ‫تا ‪ ۸۰‬درصد محص��والت خارجی به‪ ‎‬طور قاچاق وارد‬ ‫می‪‎‬ش��ود‪ .‬صنعت باید در دس��ت صاحبش باشد که‬ ‫توس��عه پیدا کن��د‪ .‬چرا پس از ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۵‬دهه فعالیت‬ ‫در ح��وزه خودرو نمی‪‎‬توانیم هنوز بن��ز تولید کنیم؟‬ ‫چرا باید از ش��رکت هیوندایی عقب‪‎‬تر باش��یم؟ چون‬ ‫این صنعت در دس��ت صاحبش نیست‪ .‬برای توسعه‬ ‫باید صنع��ت در اختیار صاحبان واقعی‪‎‬اش قرار گیرد‬ ‫مدیرانی که وطن‪‎‬دوست و وطن‪‎‬پرست باشند و بدانند‬ ‫از س��رمایه ملی باید چگونه به نحو مطلوب استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1457‬‬ ‫پیاپی ‪2775‬‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫خوراک می خواهند‬ ‫نمایشگاه سیمکس در‬ ‫سیرجان گشایش یافت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫غریب پور در ایین گشایش اینوماین‪۲‬خبرداد‬ ‫محبوب�ه ناط�ق‪ :‬نمایش��گاه دومی��ن جش��نواره ایده های‬ ‫ارزش افرین به همت موسس��ه یونیدرو (موسسه مشترک بین‬ ‫ایمیدرو و دانش��گاه تهران) با محوری��ت ارائه نیازهای فناورانه‬ ‫به بخش معدن و صنایع معدنی گش��ایش یافت‪ .‬در این ایین از‬ ‫‪ ۴۰۰‬ایده نواورانه رونمایی شد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی‬ ‫همچون شرکت ملی صنایع مس‪ ،‬گل گهر‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزس��تان و ش��رکت های دانش بنی��ان گرد ه��م امده اند تا با‬ ‫هم اندیش��ی‪ ،‬پیوند صنعت و دانش بنیان ها را رقم بزنند‪ .‬در این‬ ‫نمایشگاه شرکت های دانش بنیان در حوزه های هوشمندسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل‪ ،‬حفاری‪ ،‬تولید‪ ،‬ازمایش��گاه‪ ،‬ساخت قطعات‬ ‫و تجهیزات و‪ ...‬حضور دارند‪ .‬یکی از محورهای اصلی جشنواره‬ ‫اینوماین‪ ،۲‬معرفی نیازهای فناورانه ش��رکت های حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۳‬برابری ایده های ارزش افرین‬ ‫‹ ‹‪ ۲۰‬طرح پژوهشی نیازمحور‬ ‫عکس ‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫خداداد غریب پور‪ ،‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو در ایین گشایش اینوماین‪۲‬‬ ‫گفت‪ :‬ایمیدرو به عنوان شتاب دهنده‬ ‫مل��ی در ح��وزه فناوری ه��ای بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی عمل می کند‪.‬‬ ‫غریب پ��ور با تش��کر از ش��رکت های‬ ‫حام��ی ای��ن همای��ش و همچنی��ن‬ ‫صن��دوق ن��واوری بر برگزاری جش��نواره ها مرتب��ط با موضوع‬ ‫بومی س��ازی تاکید ک��رد و گفت‪ :‬رویدادها زیاد اس��ت اما این‬ ‫روی��داد یک تفاوت اساس��ی با دیگر جش��نواره ها و همایش ها‬ ‫دارد؛ رش��ته معدن در ایران همزاد دانش��گاه تهران و یکی از ‪۴‬‬ ‫رش��ته اولی است که این دانش��گاه در بدو تاسیس ان پذیرش‬ ‫دانش��جو داش��ت‪ ،‬پس جا دارد این دانشگاه چنین همایشی را‬ ‫ترتیب بدهد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره ساختاردهی به همکاری های‬ ‫ح��وزه دانش و صنعت اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬ایمیدرو به همراه‬ ‫دانشگاه تهران با تاسیس موسسه ای مشترک به نام یونیدرو‪ ،‬به‬ ‫نهادسازی در این بخش اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما در ایمیدرو و اینوماین به دنبال این هستیم‬ ‫که در این مجاورت نقش افرین و گفت وگوی استراتژیک داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬معتقدیم گفت وگوهای استراتژیک از اهداف‬ ‫و اسناد استراتژیک مهم تر است؛ کم نیست برنامه های ‪ ۵‬ساله و‬ ‫ششم و رشد و تورم ‪ ۸‬درصد و‪ ...‬که بسیاری از انها به نتیجه ای‬ ‫نرسید و دلیل اصلی این امر نبود گفت وگوی استراتژیک بود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد‪ :‬با همکاری شرکت های‬ ‫دانش بنیان و بزرگ معدنی و صنایع معدنی به دنبال هم افرینی‬ ‫ارزش هس��تیم‪ ،‬چراک��ه هم افرینی ارزش‪ ،‬جای��گاه باالتری از‬ ‫ارزش افرینی دارد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادام��ه داد‪ :‬ایمیدرو‬ ‫ای��ن ارتباط را رونق می دهد و تس��هیل می کن��د‪ .‬غریب پور با‬ ‫تاکید بر اینکه اس��تراتژی ایمیدرو از س��وی دانش��گاه تدوین‬ ‫ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬امسال در جشنواره دوم اینوماین با فرایندی‬ ‫ک��ه ایجاد ش��ده تعداد ایده های ارزش افرین با رش��د حدود ‪۳‬‬ ‫برابری به ‪ ۴۰۰‬مورد رسید‪ .‬امسال ‪ ۲۰‬طرح پژوهشی براساس‬ ‫نی��از ح��وزه صنایع معدنی طراحی ش��ده که به ط��ور عمده به‬ ‫حوزه محیط زیس��ت مربوط اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬تنها بر صنعت‬ ‫ف��والد تمرک��ز نداریم و صنایع مس در کن��ار بخش های اصلی‬ ‫همچون اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری نیز ش��امل طرح های‬ ‫پژوهش��ی می ش��وند‪ .‬غریب پور تاکید کرد‪ :‬ظرفیت اموزش��ی‬ ‫خ��داداد غریب پور‪ :‬با همکاری ش��رکت های دانش بنی��ان و بزرگ معدنی‬ ‫و صنای��ع معدنی به دنب��ال هم افرینی ارزش هس��تیم‪ ،‬چراکه هم افرینی‬ ‫ارزش‪ ،‬جایگاه باالتری از ارزش افرینی دارد‬ ‫ایمیدرو ‪۲‬برابر و ظرفیت پژوهش��ی ان ‪ ۵۰‬درصد رش��د یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمیدرو همچنین گفت‪ :‬در جش��نواره‬ ‫دوم اینوماین‪ ،‬حضور ‪ ۷‬شرکت بزرگ معدنی و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫برگزاری نشس��ت های دوطرفه‪ ،‬نمایش��گاه ارائه دستاوردهای‬ ‫فناورانه و مهم تر از همه پیگیری ایده های ارائه های ارائه ش��ده‬ ‫جزو تغییرات جشنواره امسال نسبت به جشنواره نخست است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬هزار پروژه در سامانه تاپ‬ ‫ب��رات قبادی��ان‪ ،‬مع��اون ام��وزش‪،‬‬ ‫پژوه��ش و فن��اوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت نی��ز در دومی��ن‬ ‫جش��نواره ایده ه��ای ارزش افری��ن‬ ‫(اینومای��ن ‪ )۲‬اظهارک��رد‪ :‬همیش��ه‬ ‫صحب��ت از رابطه صنعت و دانش��گاه‬ ‫ب��وده‪ ،‬اما این امر باید از رابطه بگذرد‬ ‫و به مشارکت برسد‪ ،‬با این حال من این پرسش را دارم که چرا‬ ‫در این ‪ ۸۵‬س��ال تاس��یس دانشگاه تهران شکل نگرفته است و‬ ‫چرا باید شکل می گرفت؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمانی مش��ارکت ش��کل می گیرد ک��ه دو بخش به‬ ‫یکدیگر نیاز داشته باشند‪.‬‬ ‫مع��اون اموزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ادامه داد‪ :‬در وزارتخانه یک پلتفرم یا زیرساخت اساسی‬ ‫ش��کل گرفته که پاس��خ به نیازهای اینده اس��ت و مش��ارکت‬ ‫صنع��ت و دانش��گاه کلید خ��ورده و این راه ادام��ه پیدا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫قبادیان با بیان اینکه بس��تر مش��ارکت و همکاری صنعت و‬ ‫دانش��گاه فراهم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۸‬طرح توانمندس��ازی تولید و توسعه پایدار(تاپ)‬ ‫را اجرای��ی ک��رد که در ان ‪ ۲‬پروژه در ح��وزه معاونت اموزش‪،‬‬ ‫پژوهش و فناوری بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه حمایت از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫‪ ۳۴‬پروژه را در ‪۷‬محور تعریف کرده با اشاره به سامانه «تاپ»‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬از ‪ ۷۷‬ه��زار واحد صنعتی‪ ،‬معدنی و تج��اری‪ ،‬قرار بود‬ ‫امس��ال ‪ ۴‬هزار بنگاه در این س��امانه ثبت نام و نیازهای خود را‬ ‫در پایان نامه های دانشجویی تعریف کنند‪ ،‬اما از نیمه دوم سال‬ ‫و اغاز به کار سامانه تا اکنون تا امروز این عدد به ‪ ۸‬هزار بنگاه‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری رس��یده اس��ت‪ .‬همچنین پیش بینی‬ ‫کردیم ‪ ۳‬هزار پروژه در این س��امانه داش��ته باشیم اما اکنون به‬ ‫‪ ۴‬هزار پروژه رسیده است‪.‬‬ ‫مع��اون ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با بیان اینکه اکنون بهترین ش��رایط برای مش��ارکت‬ ‫صنعت و دانش��گاه اس��ت و در روزهای طالیی ارتباط صنعت و‬ ‫دانش��گاه قرار داریم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بررس��ی ها نشان می دهد سال‬ ‫‪ ،۹۷‬ح��دود ‪ ۴۳‬میلی��ارد دالر کاال و فناوری وارد ش��ده که ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد دالر ان مربوط به صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده و فقط‬ ‫در یک مورد در حوزه معدن و صنایع معدنی (الکترود گرافیتی‬ ‫به ارزش ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر) واردات داشتیم‪.‬‬ ‫قبادیان گفت‪ :‬دانش��گاه ها و پژوهش��گاه ها وارد عرصه شده و‬ ‫ب��رای این ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‪ ،‬ایده بدهند‪ .‬ش��رکت های بزرگ و‬ ‫ایمیدرو نیز بودجه ان را تامین می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا باید به این فرهنگ برگردیم و دنباله روی‬ ‫دیگران نباشیم‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫ترکیه دروازه صادرات محصوالت دانش بنیان ایرانی است‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه‬ ‫ترکیه دروازه صادرات شرکت های ایرانی است‪ ،‬بر لزوم‬ ‫تقویت همکاری ایران و ترکیه در حوزه ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان و ب��ر ضرورت رونق زیس��ت بوم نواوری‬ ‫با همکاری دو کش��ور تاکید کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫سورنا س��تاری در همایش شرکت های دانش بنیان و‬ ‫فناور ترکیه و ایران در اس��تانبول با بیان اینکه ایران‬ ‫به کمک شرکت های دانش بنیان توانسته است تحول‬ ‫ت��ازه ای در اقتصاد خود رق��م بزند‪ ،‬افزود‪ :‬تحریم های‬ ‫امریکا می توانس��ت یک کش��ور را نابود کند‪ ،‬اما ایران‬ ‫روی پای خود ایس��تاد‪ .‬وی با اش��اره به جهش علمی‬ ‫ایران در حوزه های گوناگون فناوری‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ایران‬ ‫اماده توس��عه زیر س��اخت ها و هم��کاری جدی برای‬ ‫انتقال فناوری ها در قالب ش��رکت های دانش بنیان به‬ ‫ترکیه اس��ت‪ .‬معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری‬ ‫گف��ت‪ :‬ترکی��ه دروازه ص��ادرات ش��رکت های ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬تعامل میان رئیس��ان جمهوری دو کش��ور در‬ ‫یک س��ال نشان دهنده سطح باالی سیاسی است‪ ،‬اما‬ ‫روابط حوزه اقتصادی باید به س��طح مطلوب برسد و‬ ‫تا دستیابی به هدف حجم تجاری ‪ ۳۰‬میلیارد دالری‬ ‫فاصله دارد‪ .‬س��تاری در این نشست که میزبان حدود‬ ‫‪ ۸۰‬شرکت ایرانی و ‪ ۲۰۰‬شرکت ترکیه ای بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تحریم ه��ا علیه ایران باعث ش��د تا تولید فناوری های‬ ‫بوم��ی افزایش پیدا کند‪ .‬حدود ‪ ۲۰۰‬ش��رکت ایرانی‬ ‫ب��رای حضور در این همایش اع�لام امادگی کردند‪،‬‬ ‫اما به دالیلی ما فقط با ‪ ۸۰‬شرکت حضور پیدا کردیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم تقویت روابط اقتصادی دو کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما دارای روابط سیاسی فوق العاده هستیم‪ .‬باید‬ ‫س��طح روابط اقتصادی ما نیز به سطح سیاسی برسد‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این برنامه‬ ‫که توس��ط مرکز تعام�لات بین المللی علم و فناوری‬ ‫معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری ایران‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬با اش��اره به اینکه دولت ها موظف به‬ ‫ایجاد پل ارتباطی بین بخش های گوناگون دو کش��ور‬ ‫هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طرف ترکیه و ایران به طور کامل‬ ‫از حمایت ما در این زمینه برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی نیاز بازار‬ ‫معاون پژوهش��ی دانش��گاه تهران بر‬ ‫تعام��ل دو جانبه صنعت و دانش��گاه‬ ‫براس��اس نیازهای ب��ازار تاکید کرد‪.‬‬ ‫محمد رحیمیان در دومین جشنواره‬ ‫ایده ه��ای ارزش افرین بخش معدن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی بر ارتب��اط دوجانبه‬ ‫صنعت و دانش��گاه بر اساس نیازهای‬ ‫واقع��ی و نیازهای بازار تاکی��د کرد و گفت‪ :‬این ارتباط دوجانبه‬ ‫زمینه ساز تعالی و رسیدن به اهداف در هر دو طرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این ارتباط دوجانبه‪ ،‬دانش��گاه خدماتی همچون‬ ‫اموزش و ارتقای معلومات دانش��جویان متناسب با نیاز بازارکار‪،‬‬ ‫ش��ناخت نیازهای پژوهش��ی بخش صنعت و بروزرس��انی انها‪،‬‬ ‫بکارگیری نتایج و گزارش بازخورد خدمات ارائه ش��ده و فراهم‬ ‫کردن بازار کار را ارائه خواهد کرد‪ .‬رحیمیان به شکاف در ارتباط‬ ‫بین صنعت و دانش��گاه اشاره کرد و گفت‪ :‬بی توجهی به الزامات‬ ‫و نیاز بومی کشور در انتقال دانش و فناوری به دلیل نبود اشنایی‬ ‫دانش اموخت��گان با فضای صنعت کش��ور بوده و در نتیجه ارائه‬ ‫ایده های ارزش افرین فناورانه را دور از انتظار خواهد کرد‪ .‬معاون‬ ‫پژوهشی دانش��گاه تهران تصریح کرد‪ :‬استقرار نظام هماهنگی‬ ‫بین صنعت و دانش��گاه می تواند در رش��د درامد ناخالص ملی و‬ ‫افزای��ش صادرات غیرنفت��ی و بهبود تراز تجاری کش��ور نقش‬ ‫بس��زایی ایفا کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنگاه های اقتصادی به تنهایی‬ ‫قادر به تامین قابلیت های علمی خود نیس��تند و نیاز به حمایت‬ ‫و سیاس��ت گذاری در س��طح ملی دارد‪ .‬در این راس��تا شناخت‬ ‫نیازمندی ها و داش��تن ق��درت در رفع نیازه��ای صنعت نقش‬ ‫بس��زایی ایفا می کند که برگزاری جشنواره اینوماین ‪ ۲‬از جمله‬ ‫اقدام ها برای ش��ناخت نیازه��ا در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از اینوماین‪۲‬‬ ‫غالمرض��ا مالطاه��ری‪ ،‬مدی��ر اموزش و پژوه��ش و فناوری در‬ ‫این جش��نواره گفت‪ :‬جش��نواره اینوماین دو‪ ،‬تفاوت بنیادینی با‬ ‫اینوماین یک داش��ت و این استقبال بی نظیر امروز نشان دهنده‬ ‫ای��ن تفاوت اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬م��ا در جش��نواره اینوماین ‪،۲‬‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ معدنی و صنای��ع معدن��ی را وارد میدان‬ ‫کردیم و ش��اید این اس��تقبال به این دلیل باشد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه این شرکت ها با این نگاه که در نهایت صاحب این‬ ‫ایده ه��ا خواهند ش��د در تمام مراح��ل داوری و ارزیابی ایده ها‬ ‫دخیل ش��دند‪ .‬وی افزود‪ ۳۷۰ :‬ایده ای که به دس��ت ما رسیده‬ ‫ک��ه بای��د ایده های برتر را شناس��ایی و این ایده ه��ا را در مرکز‬ ‫رشد ایمیدرو که تا ‪ ۲۰‬روز دیگر گشایش خواهد یافت‪ ،‬مستقر‬ ‫ کنیم‪ .‬در این مرکز این ایده ها مراحل رش��د و شتابدهی خود را‬ ‫طی می کنند و بعد از تجاری سازی متصل به صنعت می شوند‪.‬‬ ‫مالطاه��ری با بیان اینک��ه به محض‬ ‫اینکه ش��رکت های ب��زرگ در فرایند‬ ‫انجام این کار قرار گرفتند می توانند از‬ ‫این ایده ها به س��ادگی در فرایند خود‬ ‫اس��تفاده کنن��د گفت‪ :‬م��ا اطمینان‬ ‫داری��م ای��ن ایده ه��ا به دس��ت‬ ‫مصرف کنندگان و بهره برداران نهایی‬ ‫خواه��د رس��ید‪ .‬از ط��رف دیگر با احص��ای نیازه��ای فناورانه‬ ‫ش��رکت های بزرگ ک��ه در پنل های پی��ش رو در اینده برگزار‬ ‫خواهد ش��د ش��رکت های دانش بنیان در حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی ای��ن نیازها را می ش��نوند و می توانند در این راس��تای‬ ‫پروپوزال های خود را ارائه دهند؛ امیدوار هس��تیم در روز س��وم‬ ‫همای��ش‪ ،‬تفاهمنامه ه��ای بی��ن ش��رکت های دانش بنی��ان و‬ ‫شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی به نتیجه برسد‪ .‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬اینوماین‪ ۲‬در اینده تبدیل به یک فرایند پیوسته‬ ‫و پویا خواهد ش��د و امیدواریم به طور س��االنه بتوانیم پروژه های‬ ‫تقاضامح��وری که از بخش صنعت دریاف��ت می کنیم انها را به‬ ‫راه حل هایی تبدیل کنیم تا گرهی را از بخش صنعت بگشایند‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور ‪۱۰۰۰‬میلیارد تومان ضمانتنامه ‬ ‫مع��اون صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫ریاس��ت جمهوری در ایین اغاز به کار‬ ‫دومین جشنواره ایده های ارزش افرین‬ ‫(اینومای��ن)‪ ،‬گف��ت‪ :‬ضمانتنامه های‬ ‫بانک��ی مربوط به ای��ن صندوق از مرز‬ ‫ هزار میلیارد تومان گذشته که این امر‬ ‫نقش بس��زایی در حرکت رو به جلوی‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان دارد‪ .‬س��یاوش ملکی فر‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان تا ‪ ۸۰‬درص��د می توانند برای دریافت‬ ‫تس��هیالت ضمانت دریافت کنند به منزله نخستین رویداد ارائه‬ ‫نیازهای فناورانه معدن و صنایع معدنی است‪ ،‬افزود‪ :‬میزان خرید‬ ‫از ش��رکت های دانش بنیان هم سقف ‪ ۵۰‬میلیارد تومانی دارد و‬ ‫تس��هیالت در گ��ردش هم با نرخ ‪ ۱۱‬درص��د در اختیار انها قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬ملکی فر یاداور ش��د‪ :‬رویکردهای گوناگونی در ارتباط‬ ‫با شرکت های دانش بنیان از حوزه فضایی‪ ،‬هوایی‪ ،‬خودرو‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫قاچ��اق کاال و ارز گرفت��ه ت��ا صنعت غذایی را ش��اهد بوده ایم و‬ ‫پیش بینی می ش��ود در اواخر بهمن سال جاری‪ ،‬بخش نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروش��یمی نیز به دایره فعالیت ها افزوده شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬صندوق نواوری و ش��کوفایی در س��ود و زیان‬ ‫مش��ارکت می کند‪ ،‬در واقع کار و تالش از س��وی انها و منابع از‬ ‫س��وی صندوق فراهم می شود‪ .‬این مقام مسئول ضمن تاکید بر‬ ‫حضور ش��رکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در این‬ ‫جش��نواره گف��ت‪ :‬هدف صندوق نواوری و ش��کوفایی توس��عه‬ ‫بازارهای فروش برای بخش معدن و صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1457‬‬ ‫پیاپی ‪2775‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫در ایین گشایش نمایشگاه سیمکس در سیرجان مطرح شد‪:‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اغاز تولید ازمایشی‬ ‫طال در واحد استحصال‬ ‫شمش خوی‬ ‫ذخیره قطعی معادن‬ ‫زنجان ‪ 610‬میلیون تن‬ ‫سال گذشته ‪5‬میلیون و ‪300‬هزار تن ماده‬ ‫معدنی در استان زنجان استخراج شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری صدا و س��یما مرکز‬ ‫زنجان‪ ،‬سرپرست امور معادن سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان زنجان گفت‪ :‬ذخیره‬ ‫قطعی معادن زنجان ‪ 610‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫مهدی حمیدی با بیان اینکه استان زنجان‬ ‫دارای ظرفیت ه��ای معدنی بس��یاری اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هم اکنون در اس��تان ‪ 388‬معدن با ‪35‬‬ ‫نوع تنوع معدنی وجود دارد که ذخیره قطعی‬ ‫این معادن ‪ 610‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫‪ 5‬میلی��ون و ‪ 300‬هزار تن م��اده معدنی در‬ ‫اس��تان اس��تخراج ش��ده اس��ت‪ .‬سرپرست‬ ‫ام��ور مع��ادن س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت اس��تان زنجان ب��ا تاکید ب��ر حضور‬ ‫س��رمایه گذاران واقعی در بخش معدن اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬حضور س��رمایه گذاران واقع��ی در این‬ ‫بخش موجب می ش��ود برنامه ریزی مناسبی‬ ‫برای اس��تخراج م��واد معدنی ص��ورت گیرد‬ ‫و اصالح ش��یوه اکتشاف و اس��تخراج اسیب‬ ‫کمتری به محیط زیست و منابع طبیعی وارد‬ ‫می کند‪ .‬حمیدی با اشاره به نقش استفاده از‬ ‫ماش��ین االت به روز در معدنکاری سبز افزود‪:‬‬ ‫در این راس��تا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای به روزرس��انی ماشین االت بخش معدن‪،‬‬ ‫واردات ماش��ین االت مع��دن را با تعرفه صفر‬ ‫در نظ��ر گرفت��ه اس��ت‪ .‬وی در ادام��ه افزود‪:‬‬ ‫برخ��ورداری اس��تان زنجان از ‪30‬ن��وع ماده‬ ‫معدنی این اس��تان را جزو ‪10‬استان نخست‬ ‫کش��ور در برخورداری از ذخایر متنوع معدنی‬ ‫بدل کرده است‪.‬‬ ‫در توسعه بومی سازی توانمند هستیم‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬واحد استحصال شمش‬ ‫طالی خوی با ظرفیت س��االنه ‪ ۳۰۰‬کیلوگرم‬ ‫ط�لا و ‪ ۳۰۰‬کیلوگ��رم نقره ب��ه مرحله تولید‬ ‫ازمایشی رسید و به زودی افتتاح می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا عل��ی عبدل��ی اظه��ار‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ا افتتاح رس��می این واح��د تولیدی‪،‬‬ ‫صنع��ت پایین دس��تی ط�لا و نقره در ش��مال‬ ‫اذربایجان غرب��ی رونق می گی��رد؛ ضمن اینکه‬ ‫این واحد جزو کارخانه هایی اس��ت که شمش‬ ‫طال را بدون نیاز به «سیانور» تولید می کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اعالم کرد‪ :‬همه مراحل س��اخت‬ ‫خ��ط تولید کارخانه اس��تحصال ش��مش طال‬ ‫در ناحی��ه صنعت��ی «ایواوغلی» خ��وی انجام‬ ‫ش��د ه و برای بهره برداری از این واحد تولیدی‬ ‫‪۱۰۴‬میلیارد و ‪۱۸۱‬میلیون ریال سرمایه گذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عبدل��ی اظهار ک��رد‪ :‬این واح��د تولیدی در‬ ‫زمینی به مس��احت ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۹۰۴‬مترمربع‬ ‫راه اندازی ش��ده و با بهره برداری از ان برای ‪۸۱‬‬ ‫ل ایجاد شده است‪.‬‬ ‫نفر فرصت اشتغا ‬ ‫الزم ب��ه ی��اداوری اس��ت ک��ه اس��تان‬ ‫اذربایجان غرب��ی از لح��اظ تن��وع و غنای مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص‬ ‫داده و ‪ ۵۲‬نوع از ‪ ۶۸‬ماده معدنی کشور در این‬ ‫استان شناسایی شده که ‪ ۲۰‬نوع ان در مرحله‬ ‫اکتشاف و ‪ ۳۱‬نوع در مرحله بهره برداری است‪.‬‬ ‫نقره‪ ،‬س��نگ اهن‪ ،‬م��س‪ ،‬پلی متال ه��ا و به‬ ‫وی��ژه ط�لا از ب��ا ارزش تری��ن ذخای��ر معدنی‬ ‫اذربایجان غربی به ش��مار م��ی رود تا جایی که‬ ‫معدن طالی زرش��وران تکاب در جنوب استان‬ ‫به عنوان بزرگ تری��ن معدن طالی خاورمیانه‬ ‫فرصتی را ایجاد کرده اس��ت ت��ا حلقه های اول‬ ‫تولی��د این محصول گرانبها در جنوب اس��تان‬ ‫شکل گیرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم کارشناس��ان ‪ ۲‬پهنه معدنی‬ ‫مستعد به مساحت ‪ 7‬هزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومترمربع‬ ‫در شمال و جنوب اذربایجان غربی وجود دارد؛‬ ‫محدوده ه��ای این پهنه ها بر اس��اس س��اختار‬ ‫زمین شناس��ی و امکان وجود کانی زایی از نوع‬ ‫فلزی و غیرفلزی ش��امل سنگ اهن‪ ،‬کرومیت‪،‬‬ ‫م��س‪ ،‬منگن��ز و ط�لا تعیین ش��ده و تاکنون‬ ‫کانی زای��ی کرومی��ت‪ ،‬م��س و اه��ن در ای��ن‬ ‫محدوده ها تشخیص داده شده است‪.‬‬ ‫همچنین محمدمهدی ش��هریاری استاندار‬ ‫اذربایجان غرب��ی در جلس��ه ش��ورای مع��ادن‬ ‫استان با بیان اینکه ظرفیت های معدنی منطقه‬ ‫برای سرمایه گذاری به درستی احصا و مشخص‬ ‫نشده‪ ،‬گفت‪ :‬برای ورود بخش خصوصی جهت‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش مع��ادن باید اطلس‬ ‫مع��ادن که دربرگیرنده ظرفیت ها و مزیت های‬ ‫سرمایه گذاری است‪ ،‬تهیه شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬دومین نمایش�گاه و همایش بین المللی مع�دن‪ ،‬صنایع معدن�ی و زنجیره تامین‬ ‫فوالد (سیمکس‪ )۲۰۲۰‬صبح دیروز در س�الن همایش های دانشکده استاد باستانی پاریزی پردیس‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی سیرجان افتتاح شد‪.‬‬ ‫ب�ه گ�زارش‬ ‫‪ ،‬دوره نخس�ت ای�ن نمایش�گاه س�ال گذش�ته در کرم�ان برگ�زار ش�د ام�ا‬ ‫ای�ن ب�ار س�یمکس با حض�ور مس�ئوالن و ش�رکت های معتبر در س�یرجان با مس�احتی بیش�تر‬ ‫بخش خصوصی را جدی بگیریم‬ ‫مه��دی حس��ینی‪ ،‬مش��اور وزی��ر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره‬ ‫به ل��زوم توجه به بخ��ش خصوصی و‬ ‫سیاست وزارتخانه در این مهم گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه ما بخش خصوصی را جدی‬ ‫نمی گیریم‪ ،‬درحالی که می تواند خیلی‬ ‫از مشکالت بخش دولتی را حل کند‪.‬‬ ‫حسینی درباره اهمیت توجه به مدیران جوان کشور و‬ ‫جذب نخبگان گفت‪ :‬باید این مهم را در کشور جدی‬ ‫بگیریم‪ .‬متاسفانه ما به سن پیری مدیریت رسیده ایم‬ ‫و انگیزه جوانان را کش��ته ایم‪ .‬مدیران قدیمی باید به‬ ‫عنوان مش��اور در کنار مدی��ران جوان بمانند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اهمیت جذب نیروی بومی در‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬قرار است وزارتخانه‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰۰‬نخب��ه را ج��ذب کند و‬ ‫از تمام��ی تحصیلکردگان اس��تقبال‬ ‫می کنیم‪ ،‬چراکه اعتقاد بر این اس��ت‬ ‫که این مهم به دانش��گاه خاصی ربط‬ ‫ندارد‪ .‬مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درباره اهمیت اطالع رسانی نیز گفت‪ :‬در این‬ ‫حوزه بس��یار ضعیف عمل می کنی��م‪ ،‬مدیران روابط‬ ‫عمومی چشم‪ ،‬گوش و دست مجموعه ها هستند‪ .‬اگر‬ ‫بودج��ه کافی در اختیار انها قرار نگیرد‪ ،‬باور دارم که‬ ‫ان مجموعه به جایی نمی رسد‪.‬‬ ‫نمایشگاهی برای رشد صنعت و معدن کرمان‬ ‫محمدعل��ی دهقان‪ ،‬معاون اس��تاندار کرمان نیز‬ ‫در این همایش با اش��اره به شهرس��تان سیرجان به‬ ‫عنوان ش��هر بزرگ صنعتی گفت‪ :‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫در جهت خودکفایی کشور گام های مثبتی برداریم‪.‬‬ ‫اگر خودمان را باور داشته باشیم‪ ،‬ساخت تجهیزات و‬ ‫موادی که تا دیروز فکر می کردیم در توان مهندسان‬ ‫نیست به بهترین شکل عملی می شود‪ .‬به طور مثال‬ ‫در دو سال گذشته بسیاری از دانشگاه های کشور موادی ساخته اند‬ ‫که نشان دهنده توانمندی انها است‪.‬‬ ‫دهقان با اشاره به سیاست های استان برای رشد معدن و صنعت‬ ‫گفت‪ :‬وقتی در هر شهری صنعت رشد می کند باید به رشد ان شهر‬ ‫هم توجه کرد‪ ،‬این مهم در مورد استان کرمان هم صدق می کند‪.‬‬ ‫بنابراین نیاز اس��ت شرکت های مختلف تولیدی‪ ،‬همراه گل گهر‬ ‫زنجی��ره کار را تکمیل کنند‪ .‬از ش��رکت های معدنی می خواهیم تا‬ ‫جایی که می توانند مراودات تجاری و نقدینگی را در استان متمرکز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫معاون اس��تاندار کرمان با اش��اره به توانمندی های س��یرجان و‬ ‫در ح�ال برگ�زاری اس�ت‪ .‬منطق�ه گل گه�ر ب�ا تولی�د بی�ش از ‪ ۵۰‬درص�د س�نگ اه�ن کش�ور‬ ‫در س�یرجان ق�رار دارد و ای�ن ش�هر به عن�وان ی�ک شهرس�تان معدن�ی و ف�والدی‪ ،‬میزب�ان‬ ‫تکمی�ل زنجی�ره تامی�ن ف�والد از س�نگ اه�ن ت�ا محص�ول نهای�ی یعن�ی ش�مش و میلگ�رد‬ ‫است‪.‬‬ ‫نمایشگاه سیمکس ‪ ۲۰۲۰‬به مدت ‪ ۳‬روز از ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬بهمن در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫حل مشکل معدن باید اندیشه محور باشد‬ ‫س��یدمحمد مهدی هادوی‪ ،‬رئیس مرکز س��اخت داخل‪،‬‬ ‫ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اش��اره به اهمیت رونق تولید اظهار کرد‪ :‬حمایت از صنایع‪،‬‬ ‫برق��راری نظ��م و ایج��اد انگیزه در جهت کش��ش بازار دو‬ ‫رویکرد مهم در رونق تولید است‪.‬‬ ‫هادوی با اش��اره ب��ه قانون حمای��ت از کاالی ایرانی در‬ ‫مجل��س اظهار کرد‪ :‬بای��د توانمندی های کش��ور را خوب‬ ‫بشناسیم‪ ،‬متاسفانه یکی از مشکالت ما شناخت نداشتن از توانمندی ها‬ ‫اس��ت‪ .‬تولید کنن��دگان ه��م نمی دانن��د ک��ه نیازمندی هایش��ان دقیقا‬ ‫چیست‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه نمایش��گاه نقش��ی فراتر از یک س��امانه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫برگزاری نمایش��گاه عمال توانمندی و نیازهای موجود را نشان می دهیم‬ ‫اهمیت برگزاری نمایشگاه گفت‪ :‬در این استان ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون تن مواد معدنی اس��تخراج‪ ،‬حمل و فراوری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در نتیجه این پروژه عظی��م به همت متخصصان‬ ‫بس��تگی دارد و با برگزاری نمایشگاه می توان ان را‬ ‫به نمایش گذاش��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در این نمایشگاه‬ ‫توانمندی های مختلف به رقابت گذاش��ته ش��ده و‬ ‫عالقه مندان می توانند نیازهای خود را برطرف کنند‪.‬‬ ‫در این روند تمامی شرکت ها به رقابت و تالش در جهت توسعه‬ ‫و بهس��ازی قطعات و خدمات کمک می کنند‪ .‬دهقان با اش��اره به‬ ‫مزایای ش��رکت در نمایش��گاه اظه��ار کرد‪ :‬برخالف ای��ن نگاه که‬ ‫نمایش��گاه باعث اتالف هزینه و وقت می شود باور داریم نمایشگاه‬ ‫موجب رشد صنعت و معدن می شود‪.‬‬ ‫امیدواری��م نمایش��گاه های تخصصی در اس��تان کرمان بیش از‬ ‫این فعال ش��ود و ش��رکت های بزرگ از جمله گل گهر در برگزاری‬ ‫نمایش��گاه استان و تصمیم گیری ها سهیم شوند تا بتوانیم رقابت را‬ ‫در بخش صنعتی استان فعال کنیم‪.‬‬ ‫هیچ مانعی برای رشد معادن نداریم‬ ‫علی عباس��لو‪ ،‬مدیرعامل شرکت جهان فوالد‬ ‫درباره امتیازات ویژه شهرستان سیرجان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همه باور داریم باالترین سرمایه هر استان‬ ‫نیروی انس��انی منطقه اس��ت‪ ،‬در همین رابطه‬ ‫سیرجان و در کل اس��تان کرمان خوشبختانه‬ ‫سرمایه نیروی انسانی باالیی دارد‪.‬‬ ‫عباسلو ادامه داد‪ :‬سیرجان به دلیل موقعیت‬ ‫خ��اص خود یعنی حضور ش��رکت های گل گه��ر و ملی مس‬ ‫ای��ران در زمین��ه صنعت مس و فوالد ظرفیت بس��یار باال و‬ ‫نیروی صنعتی باتجربه ای دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت جهان فوالد تاکید کرد‪ :‬این دو معدن‬ ‫ک��ه ج��زو بزرگ ترین ها در خاورمیانه هس��تند توانس��ته اند‬ ‫زنجیره تولید را از اس��تخراج تا تولی��د تامین کنند‪ .‬از ماده‬ ‫خ��ام گرفته ت��ا محصول نهای��ی همه در یک نقط��ه تولید‬ ‫می ش��وند‪ .‬بنابرای��ن ه��ر دو ش��رکت می توانن��د ارتب��اط‬ ‫خوبی با دانش��گاه برای تقویت نیروی انس��انی خود داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اهمیت پرهیز از خودتحریمی‬ ‫محمدمه��دی زاه��دی‪ ،‬نماینده کرم��ان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز با اشاره به اینکه زیرساخت های الزم‬ ‫را برای توسعه فوالد در کشور داریم‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫تمامی زنجیره تولید را در کشور داریم‪ ،‬کمتر جایی است‬ ‫که این زنجیره را داشته باشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬انرژی در کش��ور ما ارزان است و مالیات‬ ‫کمتری در مقایس��ه با دیگر کشورها باید پرداخت شود‪،‬‬ ‫در نتیجه فرصتی ایجاده ش��ده تا بتوانیم جایگاه مناس��بی در کش��ور‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫زاهدی با اش��اره به اهمیت توجه به اقتصاد سبز گفت‪ :‬متاسفانه این‬ ‫واژه هن��وز وارد ادبیات صنعت ما نش��ده‪ ،‬هرچند ممکن اس��ت از این‬ ‫صحبت کنیم که کارخانه ها نباید االیندگی ایجاد کنند اما فرهنگ ان‬ ‫هنوز جا نیفتاده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬صنعت‪ ،‬اقتصاد و محیط زیست مواردی‬ ‫است که در کنار هم قرار می گیرند و باید به ان بها داد‪.‬‬ ‫نماینده کرمان در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به‬ ‫موض��وع فن��اوری و دانش و لزوم تکیه ب��ر توان داخلی‬ ‫گف��ت‪ :‬در زنجیره تولید هر کج��ا دانش را وارد کرده ایم‬ ‫م‬ ‫و به توانمندی های خود ایمان داش��ته ایم‪ ،‬توانس��ته ای ‬ ‫گام های اساسی برداریم‪.‬‬ ‫زاه��دی در پای��ان صحبت ه��ای خ��ود با انتق��اد از درص��د باالی‬ ‫خودتحریمی در داخل گفت‪ :‬عوارض و گمرک و‪ ...‬از مواردی هس��تند‬ ‫که دس��ت تولیدکننده را می بندند‪ .‬بنابرای��ن از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درخواس��ت دارم اقدامات الزم برای پای��ان خودتحریمی علیه‬ ‫صنای��ع کش��ور را انجام ده��د‪ .‬بگذاریم صنایع با ف��راغ بال در خدمت‬ ‫جامعه باشند‪.‬‬ ‫در حاش��یه برگزاری نخس��تین روز از نمایشگاه سیمکس ‪3، ۲۰۲۰‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری به امضا رسید‪.‬‬ ‫نخستین تفاهمنامه میان ش��رکت فوالد تنبور و شرکت گهر روش‬ ‫س��یرجان به امضا رسید‪ .‬بر اس��اس این تفاهمنامه شرکت گهر روش‬ ‫س��یرجان متعهد می ش��ود تا با همکاری ش��رکت فوالد تنبور اقدام به‬ ‫تولید شیراالت صنعتی کند‪.‬‬ ‫دومی��ن تفاهمنامه نیز به امضای ش��رکت فناوران صنعت بردس��یر‬ ‫و ش��رکت گهر روش س��یرجان رسید بر اس��اس ان این دو شرکت با‬ ‫همکاری یکدیگر نس��بت به ساخت انواع قطعات الستیکی بلوری اقدام‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫س��ومین تفاهمنامه همکاری نیز میان ش��رکت گهر روش سیرجان‬ ‫و شرکت ولگان صنعت س��پاهان به امضا رسید و بر اساس ان شرکت‬ ‫گهر روش س��یرجان با همکاری شرکت ولکان صنعت سپاهان اقدام به‬ ‫ساخت انواع قطعات اسیاب های گلوله ای با سرعت باال می کند‪.‬‬ ‫انعقاد ‪ 3‬تفاهمنامه در نمایشگاه سیمکس‬ ‫و ش��اهد یک فرایند چهره به چهره میان تولید کنندگان و‬ ‫متقاضیان هستیم‪.‬‬ ‫رئیس مرکز س��اخت داخل‪ ،‬ماشین س��ازی و تجهیزات‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬ب��ا بیان اینک��ه برای‬ ‫حل مش��کل معدن باید اندیشه محور باش��یم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازدیدکننده ه��ا معموال به بهبود محص��ول و تولیدات مان‬ ‫کم��ک می کنند‪ .‬در این بین نقش دانش��جو و دانش��گاه‬ ‫کلیدی اس��ت که مس��ائل معدن را دیده و حل کنند‪ .‬هادوی با تاکید بر‬ ‫اینکه توان فنی و مهندس��ی تحصیلکرده ها باید ش��کوفا شود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫امیدواریم امس��ال دانشجوها را بیش��تر در میان بازدیدکننده ها ببینیم‪.‬‬ ‫همچنین غرفه هایی از دانشگاه داشته باشیم تا بتوانیم ارتباط مستقیمی‬ ‫را میان دانشگاه و صنعت برقرار کنیم‪.‬‬ ‫عباسلو با اشاره به اینکه زیرساخت ها در‬ ‫کشور فراهم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ گونه مانعی‬ ‫برای توسعه در صنعت و صنایع پایین دستی‬ ‫در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن برنامه ریزی ه��ا در س��یرجان و‬ ‫کرمان باید برای تولید ‪ ۱۲‬میلیون تن فوالد‬ ‫باشد‪ .‬او با اش��اره به تحریم ها گفت‪ :‬باوجود‬ ‫تحریم ها م��ا توانمند ش��دیم‪ ،‬به طور مثال ش��رکت جهان‬ ‫فوالد ظرف ‪ ۸‬س��ال توانس��ت چندین کارخانه بسازد و هیچ‬ ‫ک��دام از کارشناس��ان خارجی باوجود تعهده��ا به کمک ما‬ ‫نیامدند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به توانمندی شرکت جهان فوالد در ساخت‬ ‫قطعات و ماش��ین االت گفت‪ :‬به عنوان یک پایلوت س��اخت‬ ‫قطع��ات داخل��ی را در نظر گرفته ای��م‪ ،‬در بخش تولید اهن‬ ‫اس��فنجی‪ ،‬بریکت س��ازی و‪ ..‬ورود کرده ای��م‪ .‬بنابراین برای‬ ‫نخس��تین بار توانس��تیم به توانمندی داخلی تکیه کنیم و به‬ ‫سمت خارجی ها نرویم‪.‬‬ ‫راه اندازی کارخانه کنسانتره تا پایان سال‬ ‫محم��د محیاپور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫توس��عه اهن و فوالد گل گهر در دومین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی مع��دن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی و زنجیره فوالد (سیمکس ‪)۲۰۲۰‬‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه ظرفیت ه��ا و ویژگی های‬ ‫شهرستان سیرجان اظهار کرد‪ :‬سیرجان‬ ‫از خاص ترین شهرستان های کشور است‬ ‫و ب��ه خاطر ظرفیت های گس��ترده صنعت��ی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تجاری مشهور است‪.‬‬ ‫محیاپور با اش��اره به توانمندی های این اس��تان ادامه‬ ‫داد‪ :‬منطقه گل گهر با بیش از ‪۱.۵‬میلیارد ذخایر معدنی‬ ‫و بی��ش از ‪ ۲۰‬میلیون تن کنس��انتره و گندله (هرکدام‬ ‫به صورت جداگانه)‪ ،‬بزرگ ترین تولید کننده اهن اسفجی‬ ‫و بزرگ تری��ن کوره تولید ش��مش را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬در این��ده ای نزدیک با راه اندازی خط‬ ‫جدید تولید‪ ،‬زنجیره فوالد تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اقدامات خاصی که در سیرجان صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬س��االنه بی��ش از ‪۵۰‬میلیون تن ماده‬ ‫معدنی برداش��ت و بیش از ‪ ۳۵۰‬میلون تن ماده معدنی‬ ‫اس��تخراج می ش��ود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت توسعه اهن‬ ‫و فوالد گل گه��ر ادامه داد‪ :‬برای مهندس��ی معکوس و‬ ‫بومی س��ازی که دو محور این نمایشگاه‬ ‫است‪ ،‬به جس��ارت و حمایت خاصی نیاز‬ ‫داشتیم که گل گهر ان را برعهده گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬قطعات س��اخت داخل در حوزه‬ ‫صنعت و مع��دن از جمله اقدامات بزرگ‬ ‫این مجموعه است‪.‬‬ ‫محیاپور با بیان اینکه در شرایط تحریم‬ ‫به دنبال اقدامات توسعه ای برای کشور هستیم و با بیان‬ ‫اینکه بومی سازی یک روند است‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت گل گهر‬ ‫با بازیابی باطله ها توانسته یک کارخانه کنسانتره احداث‬ ‫کند‪ .‬این کارخانه با ظرفیت یک میلیون تن در کمتر از‬ ‫یک سال ساخته شده اس��ت‪ .‬این کارخانه قبل از سال‬ ‫جدید راه اندازی می شود و به ظرفیت می رسد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه س��یرجان ظرفیت باالیی در حوزه‬ ‫بومی سازی دارد‪ ،‬به توانمندی های شرکت گل گهر اشاره‬ ‫و گفت‪ :‬رویکرد مجموعه گل گهر و مدیرعامل ان توجه‬ ‫به فناوری‪ ،‬نواوری و رش��د بومی س��ازی در کشور بوده‬ ‫و اقدامات توس��عه ای مناس��بی را در ای��ن زمینه انجام‬ ‫داده اس��ت‪ .‬به طور مثال در کارخانه گندله س��ازی یکی‬ ‫از نیروهای شرکت گل گهر قسمت عمده نرم افزار مورد‬ ‫نیاز را بومی س��ازی کرده که از نمونه مشابه خارجی به‬ ‫مراتب بهتر است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫رای‬ ‫پر ابهام‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1457‬‬ ‫پیاپی ‪2775‬‬ ‫ایران زیبا؛‬ ‫مقصد ارزان‬ ‫مردم امریکای التین‬ ‫«بازار باز» چه تاثیری‬ ‫بر اقتصاد دارد؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫مالیات کدام بخش ها با نرخ صفر حساب می شود؟‬ ‫مالی��ات با نرخ صف��ر ک��ه از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۵‬اجرا‬ ‫ش��ده‪ ،‬برای واحدهای تولیدی‪ ،‬خدماتی و س��ایر مراکزی‬ ‫اس��ت که بی��ش از ‪۵۰‬نفر نیروی کار دارند‪ .‬براس��اس این‬ ‫مالیات‪ ،‬س��ازمان ها و موسس��ه های وابس��ته به شهرداری‪،‬‬ ‫دفاتر گردش��گری و زیارتی‪ ،‬فعالیت های تولیدی‪ ،‬معدنی و‬ ‫خدماتی و مع��ادل ‪ ۱۰۰‬درصد از درامد صادرات خدمات‪،‬‬ ‫کااله��ای غیرنفت��ی و محصوالت کش��اورزی و ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫درامد صادرات مواد خام نیز مش��مول مالیات با نرخ صفر‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مالیات با نرخ صفر روش��ی اس��ت که‬ ‫مودی��ان مش��مول ان مکلف ب��ه تس��لیم اظهارنامه دفاتر‬ ‫قانونی‪ ،‬اسناد و مدارک حسابداری برای درامدهای خود به‬ ‫ترتیب تعیین ش��ده در این قانون و در موارد مشخص شده‬ ‫به سازمان امور مالیاتی کشور هستند و سازمان یادشده نیز‬ ‫مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درامد مشمول مالیات‬ ‫مودیان براساس مستندات‪ ،‬مدارک و اظهارنامه یادشده که‬ ‫پس از تعیین درامد‪ ،‬مالیات مودیان با نرخ صفر محاس��به‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مالیات با نرخ صفر ب��رای واحدهای تولیدی‪ ،‬خدماتی و‬ ‫س��ایر مراکزی اس��ت که دارای بیش از ‪ ۵۰‬نفر نیروی کار‬ ‫شاغل باشند و چنانچه در دوره معافیت نسبت به سال قبل‬ ‫نیروی کار شاغل خود را دست کم ‪۵۰‬درصد افزایش دهند‪،‬‬ ‫به ازای هر سال افزایش کارکنان‪ ،‬یک ساله اضافه می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که تع��داد نیروی کار و افزایش اش��تغال‬ ‫نی��روی کار در هر واحد با تایی��د وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و ارائه اس��ناد و مدارک مربوط به فهرس��ت بیمه‬ ‫تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود‪ .‬در صورت کاهش‬ ‫نیروی کار از حداقل این افزایش در سال بعد که از مشوق‬ ‫مالیاتی این بند اس��تفاده کرده باش��ند‪ ،‬مالیات در س��ال‬ ‫کاهش‪ ،‬مطالبه و وصول می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در ای��ن زمینه اف��رادی که بازنشس��ته‪،‬‬ ‫بازخرید و مستعفی می ش��وند‪ ،‬کاهش مالیاتی برای واحد‬ ‫تولیدی درنظر گرفته نمی ش��وند‪ .‬درامد ابرازی ناش��ی از‬ ‫فعالیت های تولیدی و معدنی اش��خاص حقوقی غیردولتی‬ ‫در واحده��ای تولی��دی ی��ا معدن��ی از تاریخ اج��رای این‬ ‫م��اده از ط��رف وزارتخانه های مربوط که ب��رای انها پروانه‬ ‫بهره ب��رداری صادر یا قرارداد اس��تخراج و ف��روش منعقد‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین درامده��ای خدماتی بیمارس��تان ها‪،‬‬ ‫معادل ‪ ۱۰۰‬درصد درامد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی‬ ‫و محص��والت بخ��ش کش��اورزی و ‪ ۲۰‬درص��د درامد حاص��ل از صادرات‬ ‫مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر هستند‬ ‫هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص عنوان شده که‬ ‫از تاریخ یادش��ده از س��وی مراجع قانونی مربوط برای انها‬ ‫پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می ش��ود؛ از تاریخ شروع‬ ‫بهره ب��رداری یا فعالیت به مدت ‪5‬س��ال و در مناطق کمتر‬ ‫توس��عه یافته به مدت ‪ ۱۰‬سال با نرخ صفر مشمول مالیات‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مناطق ویژه اقتصادی و کمتر توسعه یافته‬ ‫البت��ه دوره برخ��ورداری از مالی��ات با ن��رخ صفر برای‬ ‫واحدهای اقتصادی یادش��ده واقع در شهرک های صنعتی‬ ‫ی��ا مناطق وی��ژه اقتصادی‪ ،‬به مدت دو س��ال و در صورت‬ ‫اس��تقرار ش��هرک های صنعتی یا مناطق وی��ژه اقتصادی‬ ‫در مناط��ق کمتر توس��عه یافته‪ ،‬به مدت ‪ ۳‬س��ال افزایش‬ ‫می یاب��د‪ .‬گفتنی اس��ت که ب��ه منظور تش��ویق و افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری ه��ای اقتصادی در این واحده��ا‪ ،‬عالوه بر‬ ‫دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫در مناطق کمتر توس��عه یافته و س��ایر مناطق به شرح زیر‬ ‫مورد حمایت قرار می گیرند‪:‬‬ ‫در مناط��ق کمتر توس��عه یافته‪ ،‬مالیات س��ال های پس‬ ‫از دوره محاس��به مالی��ات با نرخ صفر ت��ا زمانی که جمع‬ ‫درامد مش��مول مالیات واحد تولیدی به دو برابر س��رمایه‬ ‫ثبت و پرداخت شده برس��د‪ ،‬با نرخ صفر محاسبه می شود‬ ‫و بعد از ان مالیات منطقه با نرخ های مقرر در این قانون و‬ ‫تبصره های ان محاسبه و دریافت می شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬در سایر مناطق ‪ ۵۰‬درصد مالیات سال های‬ ‫بعد از دوره محاس��به مالیات یادش��ده با ن��رخ صفر و ‪۵۰‬‬ ‫درص��د باقی مانده که جمع درامد مش��مول مالیات واحد‪،‬‬ ‫معادل س��رمایه ثبت و پرداخت شده ش��ود‪ ،‬ادامه می یابد‬ ‫و بع��د از ان‪ ۱۰۰ ،‬درص��د مالی��ات متعلق��ه ب��ا نرخ های‬ ‫مق��رر در این قان��ون و تبصره های ان محاس��به و دریافت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬اش��خاص حقوق��ی غیردولتی موض��وع این‬ ‫ماده که قبل از این اصالحیه تاس��یس شده اند‪ ،‬در صورت‬ ‫سرمایه گذاری مجرد‪ ،‬از مشوق این ماده می توانند استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫البته هرگونه س��رمایه گذاری که ب��ا مجوز مراجع قانونی‬ ‫ذی ربط به منظور تاس��یس‪ ،‬توس��عه‪ ،‬بازس��ازی و نوسازی‬ ‫واحدهای یادشده برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای‬ ‫زمین هزینه می شود‪ ،‬مشمول حکم این بند می شوند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که استثنای زمین درباره سرمایه گذاری‬ ‫اش��خاص حقوق��ی غیردولت��ی در واحده��ای حمل ونقل‪،‬‬ ‫بیمارس��تان ها‪ ،‬هتل ه��ا و مراکز اقامتی گردش��گری فقط‬ ‫به میزان تعیین ش��ده در مجوزهای قانونی صادر ش��ده از‬ ‫مراجع ذی صالح‪ ،‬جاری نمی شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬در ص��ورت کاه��ش میزان س��رمایه ثبت و‬ ‫پرداخت ش��ده اشخاص یادش��ده که از مشوق مالیاتی این‬ ‫ماده برای افزایش س��رمایه اس��تفاده کرده باشند‪ ،‬مالیات‬ ‫متعلق و جریمه های ان مطالبه و وصول می شود‪.‬‬ ‫نرخ صفر مالیاتی و مش��وق های این ماده ش��امل درامد‬ ‫واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫مرکز اس��تان تهران‪ ۵۰ ،‬کیلومتری اس��تان اصفهان و ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتری مراکز س��ایر اس��تان ها و ش��هرداری های دارای‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار نفر جمعیت براساس اخرین سرشماری‬ ‫نف��وس و مس��کن می ش��ود و واحدهای تولی��دی فناوری‬ ‫اطالع��ات با تایید وزارتخانه ه��ای ذی ربط و معاونت علمی‬ ‫و فن��اوری رئیس جمهوری در هر ح��ال از امتیاز این ماده‬ ‫برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مس��تقر‬ ‫در تمامی مناط��ق ویژه اقتصادی و ش��هرک های صنعتی‬ ‫به اس��تثنای مناطق ویژه اقتصادی و ش��هرک های مستقر‬ ‫در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومت��ری مراکز اس��تان ته��ران‪ ،‬با نرخ‬ ‫صفر محاس��به می شود و از مش��وق های مالیاتی این ماده‬ ‫برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹درامد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی‬ ‫گفتنی اس��ت که مع��ادل ‪ ۱۰۰‬درص��د از درامد ابرازی‬ ‫دفاتر گردش��گری و زیارتی دارای مج��وز از مراجع قانونی‬ ‫ذی ربط که از محل جذب گردش��گری خارجی یا اعزام به‬ ‫عربس��تان‪ ،‬عراق و سوریه تحصیل شده باشند؛ با نرخ صفر‬ ‫مالیاتی مشمول مالیات می شوند‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن‪ ،‬مالیات با نرخ صفر ش��امل درامد ابرازی‬ ‫به جز درامدهای کتمان ش��ده هستند و این حکم درباره‬ ‫تمام��ی احکام مالیاتی با نرخ صف��ر منظور در این قانون و‬ ‫سایر قوانین قابل اجرا خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که تمامی معافیت های مالیاتی و محاسبه‬ ‫ب��ا نرخ صف��ر مالیات��ی از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۵‬اج��را و با‬ ‫بررس��ی مطالب این ماده مالحظه می ش��ود که قانون گذار‬ ‫در حمای��ت از واحده��ای تولیدی و خدماتی‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫و امتی��ازات وی��ژه ای را درنظ��ر گرفته و بدی��ن ترتیب که‬ ‫ع�لاوه بر فعالیت های تولی��دی و معدنی برای فعالیت های‬ ‫خدمات��ی مانند بیمارس��تان ها‪ ،‬هتل ها و مراک��ز اقامتی و‬ ‫گردشگری نیز معافیت ها و مزیت های خاصی را قائل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براین اساس واحدهایی که شروع به بهره برداری انها پس‬ ‫از سال ‪ ۹۵‬اس��ت؛ گاهی ممکن است با توجه به مفاد این‬ ‫ماده و شرایط اس��تقراری (شهرک های صنعتی) بتوانند تا‬ ‫‪ ۱۳‬سال نیز از تعطیلی مالیاتی بهره مند شده و پس از ان‬ ‫هم با رعایت ش��رایطی تا مس��تهلک کردن س��رمایه واحد‬ ‫خود‪ ،‬از محاسبه مالیات با نرخ صفر استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات خدم�ات و کااله�ای غیرنفت�ی و‬ ‫محصوالت کشاورزی‬ ‫گفتنی اس��ت که معادل ‪ ۱۰۰‬درصد از درامد حاصل از‬ ‫صادرات خدمات و کااله��ای غیرنفتی و محصوالت بخش‬ ‫کش��اورزی و ‪ ۲۰‬درصد درامد حاصل از صادرات مواد خام‬ ‫و ع�لاوه بر این‪ ،‬درامد حاص��ل از کاالهای گوناگون که به‬ ‫صورت ترانزیت به ایران وارد می شوند و بدون تغییر صادر‬ ‫می ش��وند‪ ،‬مش��مول مالیت با نرخ صفر هستند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫مالیات سازمان ها و موسسه های وابسته به شهرداری ها که‬ ‫به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور‬ ‫عمومی‪ ،‬ش��هری و خدماتی تشکیل و ‪ ۱۰۰‬درصد سرمایه‬ ‫و دارایی ان متعلق به ش��هرداری است‪ ،‬از طریق نرخ صفر‬ ‫محاسبه می شود‪.‬‬ ‫شفافیت‪ ،‬دستاورد اصالح نرخ ارز حقوق ورودی گمرکات‬ ‫عضو هیات رئیس��ه فدراس��یون واردات ایران معتقد است‬ ‫ک��ه اصالح ن��رخ ارز حقوق ورودی به ش��فافیت حس��اب ها‬ ‫کم��ک ک��رده و نرخ موثر تعرف��ه را کاه��ش می دهد که از‬ ‫لحاظ عمومی و بین المللی خوب است‪ ،‬چراکه اکنون یکی از‬ ‫باالترین تعرفه های گمرکی را داریم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سیامک‬ ‫پیربابایی افزود‪ :‬اگر نرخ ارز مبنای محاس��به حقوق ورودی‬ ‫از ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان به ن��رخ ارز نیمایی یعن��ی ‪۱۱‬هزار تومان‬ ‫تغییر کند‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬منجر به افزایش درامد می ش��ود اما‬ ‫پیامدهای قیمتی در داخل به همراه خواهد داش��ت چراکه‬ ‫مبلغی را به نرخ تمام ش��ده کاالهای وارداتی اضافه می کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اکنون بیش��تر واردات کش��ور مواد اولیه و‬ ‫کاالهای اولیه مورد نیاز بخش تولید اس��ت و به طور طبیعی‪،‬‬ ‫هزین��ه تولید را نی��ز افزایش خواه��د داد‪ .‬پیربابایی معتقد‬ ‫است که اگر تعرفه وارداتی تعدیل شود‪ ،‬درامد دولت افزایش‬ ‫نمی یابد و تنها ممکن اس��ت ش��وک تورمی به همراه داشته‬ ‫باش��د‪ .‬عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران با اشاره به‬ ‫تجربه مشابه این اتفاق‪ ،‬اظهار کرد‪ ۲۰ :‬سال گذشته نیز نرخ‬ ‫را افزایش و تعرفه ها را کاهش دادند‪ .‬پیش بینی می کنم این‬ ‫ط��رح اگر بخواهد رای بیاورد باید نرخ موثر ارزهای خارجی‬ ‫ب��ه نرخ نیما تبدیل ش��ود‪ .‬پیربابابیی توضی��ح داد‪ :‬اگر نرخ‬ ‫حق��وق ورودی به ‪ ۱۱‬هزار تومان افزای��ش یابد و در مقابل‬ ‫تعرفه ها تعدیل ش��ود‪ ،‬کارکرد مثبتی برای ان می بینیم‪ ،‬اما‬ ‫اگر قرار باش��د نرخ افزایش یابد ام��ا تعرفه تغییری نکند دو‬ ‫اش��کال دارد؛ یکی اینکه هنوز نرخ موثر تعرفه ها باالس��ت و‬ ‫دیگر اینکه روی نرخ تمام شده کاالها تاثیر خواهد گذاشت‪،‬‬ ‫چراکه بیش��تر کاالهای وارداتی کشور ش��امل ماشین االت‪،‬‬ ‫مواد اولیه و کاالهای واس��طه ای‪ ،‬بیش��تر مورد اس��تفاده در‬ ‫بخ��ش تولید بوده و تاثیر قیمتی ان محس��وس خواهد بود‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود ارزیابی‬ ‫کرده که اگر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ‪۴۲۰۰‬‬ ‫توم��ان به نرخ ارز نیمایی یعنی ‪۱۱‬ه��زار تومان تغییر کند‪،‬‬ ‫درام��د دولت از این محل ‪ ۳۵‬هزار میلی��ارد تومان افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬در الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬با در نظر گرفتن نرخ ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان به عنوان مبن��ای دریافت حقوق ورودی‪ ،‬رقم‬ ‫این مالیات ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان لحاظ ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫مرکز پژوهش��ی در بخش دیگری از گزارش خود پیش��نهاد‬ ‫داده که اگر این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نرخ کنونی‬ ‫برخ��ی کاالها و در نتیجه بروز اثار محدود تورمی و رکودی‬ ‫ش��ود‪ ،‬دولت می توان��د با کاهش نرخ تعرف��ه کاالهای مورد‬ ‫دغدغه‪ ،‬این اثار را کاهش دهد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1457‬‬ ‫پیاپی ‪2775‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫اورده ش��ده؛ بنابراین جداس��ت‪ .‬اگر قرار باش��د که عنوان‬ ‫تغیی��ر کن��د و مالیات همان ع��وارض باش��د‪ ،‬باید بخش‬ ‫عوارض خروج از کش��ور را از بودجه حذف کنند‪ .‬خود من‬ ‫هم مالیات مطرح ش��ده را جدا از عوارض خروج از کش��ور‬ ‫می دانستم‪ ،‬اما صحبت برخی دوستان خالف ان بود‪ .‬به هر‬ ‫حال بررسی بیش��تری روی این موضوع خواهیم داشت تا‬ ‫ابهام ها برطرف شود‪.‬‬ ‫عوارض یا‬ ‫مالیات بر‬ ‫ابوالقاسم‬ ‫محمد طبیبیان‬ ‫اقتصاددان‬ ‫این داس��تان ک��ه می گویم هم مثل بس��یاری از‬ ‫داس��تان ها و امثال و حکم‪ ،‬حکمت تجربی و سابقه‬ ‫دارد‪ .‬می گوین��د ش��اه عب��اس خواس��ت به فردی‬ ‫بخش��ش کند‪ ،‬گفت‪ :‬از من چی��زی بخواه‪ .‬ان مرد‬ ‫هم که به فکر نوعی درامد پایدار بود‪ ،‬گفت‪ :‬حکمی‬ ‫ب��ه من بده که هر کس ی��ک االغ دارد‪ ،‬یک درهم و‬ ‫اگر االغ ماده بود‪ ،‬دو درهم به من بدهد‪ .‬شاه عباس‬ ‫گفت‪ :‬درام��د زیادی عایدت نمی ش��ود‪ .‬گفت‪ :‬در‬ ‫حکم اضافه کن که صاحب االغ اگر دو زن دارد‪ ،‬یک‬ ‫درهم اضافه بدهد و اگر لنگ بود‪ ،‬هم یک درهم‪.‬‬ ‫ش��اه عباس پرس��ید‪ :‬درباره صاحب االغ مطلب‬ ‫دیگری نداری؟ مرد ک��ه قبال درباره ان فکر نکرده‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬اضافه کن که اگر اس��م او ابوالقاسم بود‪،‬‬ ‫یک درهم اگر یک چشمش هم کور بود‪ ،‬یک درهم‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫م��رد حک��م را گرفت و برای دش��ت ب��ه خیابان‬ ‫چهارباغ رفت‪ .‬نخس��تین کسی که سوار االغ از انجا‬ ‫عب��ور کرد را گرفت که یک درهم بر حس��ب حکم‬ ‫ش��اه بده‪ .‬مرد به التماس افتاد که این االغ کال یک‬ ‫درهم نمی ارزد‪ .‬وقتی معلوم ش��د یک چشمش هم‬ ‫کور اس��ت‪ ،‬ضابط گفت‪ :‬یک درهم دیگر هم طبق‬ ‫حکم بده‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬من پایم لنگ اس��ت و مجبورم با این االغ‬ ‫رفت وام��د کنم‪ ،‬به من رحم کن و دس��ت از س��رم‬ ‫بردار‪ .‬مرد گفت‪ :‬باید یک درهم دیگر هم بدهی که‬ ‫می شود‪ ،‬س��ه درهم‪ .‬در این کشمکش معلوم شد‪،‬‬ ‫االغ ماده اس��ت‪ .‬مرد گفت‪ :‬یک درهم دیگر هم باید‬ ‫بدهی می ش��ود‪ ،‬چهار درهم‪ .‬یک عاب��ر که از انجا‬ ‫عبور می ک��رد و ماجرا را می دی��د به صاحب حکم‬ ‫گفت‪ :‬به این بیچاره رحم کن‪ ،‬دو زن دارد‪.‬‬ ‫صاحب حکم گف��ت‪ :‬باید پنج درهم بدهی‪ .‬جار‬ ‫و جنج��ال توجه عابران را جلب کرد و اش��نایی به‬ ‫مرد االغ س��وار گفت ‪:‬ابوالقاس��م موضوع چیست؟‬ ‫و صاحب حکم گفت‪ :‬اس��مت هم ابوالقاسم است‪،‬‬ ‫طبق حکم شاه می ش��ود‪ ،‬شش درهم‪ .‬مرد بیچاره‬ ‫گفت‪ :‬پس بگو‪ ،‬این مالیات بر ابوالقاسم است و االغ‬ ‫را گذاشت و با پای لنگ فرار کرد‪.‬‬ ‫بسیاری از صاحبان کس��ب وکار و درامد هم در‬ ‫کش��ور ما به دلیل انواع ع��وارض و مالیات و تامین‬ ‫اجتماع��ی و هزینه ه��ای ش��هرداری و‪ ...‬االغ را‬ ‫گذاش��ته اند و فرار کرده اند؛ یعنی کارگاه و کارخانه‬ ‫و ش��رکت خود را بس��ته اند یا خواهند بس��ت‪ .‬یک‬ ‫روز صحب��ت از دریافت مالی��ات از خانه های خالی‬ ‫است‪ ،‬یک روز مالیات از سپرده های بانکی‪ ،‬یک روز‬ ‫از موجودی زیوراالتی ک��ه خانم ها در خانه دارند‪،‬‬ ‫ی��ک روز عوارض خ��روج‪ ،‬ی��ک روز مالیات خروج‬ ‫م��ازاد بر عوارض خروج‪ ،‬ی��ک روز مالیات بر اموال‬ ‫غیرضروری‪ ،‬یک روز مالیات بر اضافه ش��دن ارزش‬ ‫س��هام و اموال (در شرایط تورمی این خود می شود‬ ‫واویال)‪ !!!...‬حال فکر می کنید‪ ،‬مالیات بر ابوالقاس��م‬ ‫شوخی بوده است؟‬ ‫اینکه ب��ه بهانه های گوناگون و واقع��ا هم بهانه‪،‬‬ ‫از مردم پول گرفته ش��ود و دلیل ان هم این باش��د‬ ‫که دولت (حکومت) نمی خواهد یک بازس��ازی در‬ ‫س��اختار مالی خود انجام دهد و پیوس��ته چشم به‬ ‫مناب��ع مردم و دریافت ان دارد‪ ،‬پیامدهای ناهنجار‬ ‫اقتص��ادی گوناگونی به بار می اورد‪ .‬به زودی معلوم‬ ‫خواهد شد که داروغه ناتینگهام هم نمی تواند مردم‬ ‫را بتکاند و چیزی حاصل کند‪.‬‬ ‫در بحث های منطقی‪ ،‬گویا چنین اس��ت که ابتدا‬ ‫ی��ک یا چند پای��ه مالیاتی تعری��ف می کنند‪ ،‬مثل‬ ‫ث��روت یا درامد (یا مص��رف) منطقا بخش هایی از‬ ‫ان را ب��رای اطمین��ان از تامین زندگی مردم معاف‬ ‫و با نرخ ها و ش��یوه های مش��خص از م��ازاد مالیات‬ ‫می گیرن��د‪ .‬مالی��ات وصله پینه ای اسیب رس��ان‪،‬‬ ‫کم بازده و فساداور است‪.‬‬ ‫بعد می ش��ود صحبت عوارض‪ ،‬عوارض در سنت‬ ‫مالی کش��ور م��ا در مقاب��ل ارائه خدم��ات خاص‬ ‫دریافت می ش��ود‪ .‬مث��ل عبور از اتوب��ان که حفظ‬ ‫خدمات رس��انی ان هزین��ه نگه��داری و تعمیرات‬ ‫را الزم می کن��د‪ .‬دریافت عوارض بدون مش��خص‬ ‫ب��ودن خدمات بی معنی؛ یعنی غیرعادالنه اس��ت‪.‬‬ ‫سال هاس��ت روی قبض ب��رق و مانند ان رقم هایی‬ ‫اضافه و دریافت می ش��ود به عن��وان نمونه‪ ،‬صدا و‬ ‫سیما‪ ،‬کامال غیرمنطقی و غیرعادالنه‪.‬‬ ‫این حقیر و بس��یاری دیگر اصوال تلویزیون نگاه‬ ‫نمی کنی��م‪ ،‬چرا بای��د پول بدهیم؟ ی��ا برخی باید‬ ‫پ��ول بدهند برای برنامه های��ی که تایید نمی کنند‬ ‫در پخ��ش ان ه��م نظری ندارند‪ .‬پ��ول باید بدهند‬ ‫برای یک تش��کیالت عری��ض و طویل ناکارامد که‬ ‫شبکه های مشابه بین المللی با ده ها میلیون بیننده‬ ‫کس��ری از فضای اداری‪ ،‬س��اختمان و کارکنان ان‬ ‫را ه��م ندارند‪ .‬ه��م اکنون بس��یاری از پرداخت ها‬ ‫از جمله مالیات موس��وم به مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫قابل توجیه نیس��ت‪ .‬حال چگونه باید به فکر یافتن‬ ‫راه های جدید برای تکاندن کیسه مردم باشیم؟‬ ‫‹ ‹وزارت گردشگری کاری کند‬ ‫مسافران باید هم عوارض خروج از کشور بدهند‪ ،‬هم مالیات؟‬ ‫رای پر ابهام‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫موسوی الرگانی‪:‬‬ ‫اگر قرار باشد‬ ‫که عنوان تغییر‬ ‫کند و مالیات‬ ‫همان عوارض‬ ‫باشد‪ ،‬باید بخش‬ ‫عوارض خروج‬ ‫از کشور را از‬ ‫بودجه حذف‬ ‫کنند‪ .‬خود من‬ ‫هم مالیات‬ ‫مطرح شده را‬ ‫جدا از عوارض‬ ‫خروج از کشور‬ ‫می دانستم‪ ،‬اما‬ ‫صحبت برخی‬ ‫دوستان خالف‬ ‫ان بود‪ .‬به هر‬ ‫حال بررسی‬ ‫بیشتری روی‬ ‫این موضوع‬ ‫خواهیم داشت‬ ‫تا ابهام ها‬ ‫برطرف شود‬ ‫صبح روز سه ش��نبه اول بهم��ن‪ ،‬مجلس ماده ‪ ۳۳‬الیحه‬ ‫مالیات ارزش افزوده را تصویب کرد که ابهام هایی به همراه‬ ‫داشت و باعث واکنش های بسیار شد‪ .‬براساس این مصوبه‪،‬‬ ‫«سازمان مکلف اس��ت بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز‬ ‫م��وارد تبص��ره (‪ )۳‬این ماده از مرزه��ای هوایی‪ ،‬دریایی و‬ ‫زمین��ی وجوهی را به عنوان مالیات از مس��افران دریافت و‬ ‫به حس��اب درامد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز‬ ‫کن��د‪ .‬میزان مالیات یادش��ده در قوانین بودجه س��نواتی‬ ‫پیش بینی می شود‪ .‬همچنین در تبصره یک این ماده امده‬ ‫اس��ت‪ :‬دارندگان گذرنامه های سیاس��ی و خدمت‪ ،‬خدمه‬ ‫وس��ایل نقلیه عمومی زمین��ی و دریایی و خطوط پروازی‪،‬‬ ‫دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان‬ ‫اجازه خروج دانش��جویی)‪ ،‬بیمارانی که با مجوز ش��ورای‬ ‫پزش��کی برای درمان به خارج از کش��ور اعزام می ش��وند‪،‬‬ ‫دارن��دگان پروان��ه گذر م��رزی و مرزنش��ینان‪ ،‬جانبازان‬ ‫انقالب اس�لامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام‬ ‫می ش��وند‪ ،‬زائ��ران ایرانی که در ایام اربعین حس��ینی (ع)‬ ‫به مقصد عراق از کش��ور خارج می ش��وند و ایرانیان مقیم‬ ‫خارج از کش��ور که دارای کارنامه ش��غلی از وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی هستند‪ ،‬از پرداخت مالیات موضوع این‬ ‫ماده‪ ،‬مس��تثنا هستند‪ .‬براساس تبصره ‪ ۲‬نیز‪ ،‬گردشگران‪،‬‬ ‫ساکنان دائم یا موقت مناطق ازاد تجاری‪ -‬صنعتی که فقط‬ ‫از مبدا مناطق یادشده به خارج از کشور عزیمت می کنند‪،‬‬ ‫مشمول عوارض خروج از کش��ور موضوع قانون چگونگی‬ ‫اداره مناط��ق ازاد تجاری‪ -‬صنعتی جمهوری اس�لامی و‬ ‫ایین نامه های اجرایی مربوط می ش��وند‪ .‬همچنین تبصره‬ ‫‪ ۳‬اذعان می دارد؛ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫موظف اس��ت پرداخت مالیات خروج از کش��ور مسافران‬ ‫ایران��ی که عازم خارج از کش��ور هس��تند را به روش��ی که‬ ‫س��ازمان تعیین می کند‪ ،‬کنترل و از خروج مس��افرانی که‬ ‫مالیات مزبور را پرداخت نکرده اند‪ ،‬جلوگیری کند‪».‬‬ ‫این موضوع در س��اعات اولیه انتقادهای بسیار به همراه‬ ‫داش��ت و حتی جب��ار کوچکی ن��ژاد‪ ،‬رئیس فراکس��یون‬ ‫گردشگری مجلس هم به این مصوبه واکنش نشان داد و به‬ ‫خبرنگار مهر گفت‪ :‬من با این موضوع مخالفت کردم چون‬ ‫زمانی که عوارض از مس��افر دریافت می شود‪ ،‬دیگر نیازی‬ ‫به گرفتن مالیات نیس��ت‪ .‬اما سازمان مالیاتی می گفت که‬ ‫این حوزه خدماتی اس��ت و هر حوزه خدماتی نیز مالیات به‬ ‫ان تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین در این مصوبه زائران معاف از پرداخت مالیات‬ ‫هس��تند و در غی��ر این صورت مس��افران بای��د مالیات را‬ ‫بپردازن��د‪ .‬وی با بیان اینکه میزان مالیات در قوانین بودجه‬ ‫سنواتی پیش بینی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز مبلغ مالیات برای‬ ‫مس��افران مش��خص نشده اس��ت و این موضوع به بررسی‬ ‫بیشتر نیاز دارد‪.‬‬ ‫این مصوبه موارد گوناگونی داشته که یکی از انها گرفتن‬ ‫مالیات از مس��افر بوده اس��ت‪ .‬ما به دنبال ان هستیم تا این‬ ‫الیحه را ملغی کنیم‪.‬‬ ‫ولی تیموری‪ ،‬معاون گردش��گری کشور نیز با بیان اینکه‬ ‫در جری��ان مصوب��ه دریافت مالیات از مس��افران خروجی‬ ‫نبوده ایم‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬واقعیت این هس��ت که ما هم غافلگیر‬ ‫ش��دیم‪ .‬او در گفت وگو با مهر افزود‪ :‬گردش��گر خروجی با‬ ‫گردش��گر ورودی ما روند تعاملی دارد‪ .‬اگر به ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬کشور‬ ‫گردش��گر می فرستیم‪ ،‬ان کشورها هم گردشگر برای ما به‬ ‫ایران می اورند‪ .‬پس اگر ما از تعداد گردشگران خروجی مان‬ ‫به ان کشور مقصد کم کنیم‪ ،‬دیگر نمی توانیم توقع داشته‬ ‫باش��یم که ان کشور‪ ،‬تعداد گردشگران ورودی که برای ما‬ ‫می فرس��تد را افزایش دهد‪ .‬پس روند دو سویه ای هست و‬ ‫تعامل ما را از حالت متوازن خارج می کند‪.‬‬ ‫ب��ا این تفاس��یر‪ ،‬می توان گف��ت رابطه بده بس��تانی در‬ ‫صنعت گردش��گری پررنگ اس��ت و طبیعتا هرچه میزان‬ ‫گردش��گری خروجی ما کمتر ش��ود به همان اندازه هم از‬ ‫گردشگر ورودی کاس��ته می شود‪ .‬در ان زمان و همچنین‬ ‫درحال حاضر انتقادها و واکنش های ش��دیدی نس��بت به‬ ‫دریاف��ت مالیات بر س��فرهای خارجی که عالوه بر عوارض‬ ‫خروج از کشور قرار است دریافت شود‪ ،‬مطرح است چراکه‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان این هزینه های باال تیش��ه به ریشه‬ ‫گردشگری خواهد زد‪.‬‬ ‫اما ‪ ۲۴‬س��اعت پ��س از تصویب م��اده ‪ ۳۳‬الیحه مالیات‬ ‫ارزش افزوده و واکنش های شدید‪ ،‬سیدفرید موسوی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی در صفحه‬ ‫شخصی خود در توییتر توضیح داد‪ :‬مالیات خروج از کشور‬ ‫پایه جدید مالیاتی نیس��ت‪ ،‬همان عوارض خروجی اس��ت‬ ‫که پیش تر تعریف ش��د‪ .‬چون عوارض باید به شهرداری ها‬ ‫پرداخت ش��ود‪ ،‬فقط نام ان به مالی��ات تغییر کرد تا منابع‬ ‫به خزانه کشور واریز ش��ود‪ .‬همچنین برخی معافیت های‬ ‫ضروری که در قوانین به طور پراکنده تعریف ش��ده بود‪ ،‬در‬ ‫این قانون مجتمع شد‪.‬‬ ‫پس از واکنش های مردم و نمایندگان مجلس و متولیان‬ ‫گردش��گری در کش��ور‪ ،‬این موضوع مطرح می شود که ایا‬ ‫نمایندگان مردم به ویژه اعضای فراکس��یون گردش��گری‬ ‫می دانس��تند چه الیحه ای به رای گذاش��ته ش��ده است و‬ ‫ب��ه ان رای دادن��د؟ اگر این مالیات هم��ان عوارض خروج‬ ‫ب��ود؛ چرا از همان ابتدا به صراح��ت موضوع ان در مصوبه‬ ‫مش��خص نش��د و درباره تغییر عنوان «عوارض خروج» به‬ ‫«مالی��ات ارزش افزوده خروج از کش��ور» تبصره ای وجود‬ ‫ندارد یا اش��اره ای نشده که در شرایط حاضر به واکنش ها و‬ ‫تنش ها دامن بزند‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬پس از حواش��ی های گوناگون س��ازمان امور‬ ‫مالیات��ی نیز شفاف س��ازی کرد‪ .‬محمد مس��یحی‪ ،‬معاون‬ ‫درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور چهارشنبه‬ ‫ن در توضیحاتی که سامانه اطالع رسانی این سازمان‬ ‫‪ ۲‬بهم ‬ ‫منتش��ر کرده‪ ،‬برداش��ت های انجام ش��ده از این مصوبه را‬ ‫ناصواب و کذب خوان��د و گفت‪ :‬این مالیات همان وجوهی‬ ‫اس��ت که از س��ال های گذشته از مس��افران عازم خارج از‬ ‫کشور براساس ماده ‪ ۴۵‬قانون مالیات ارزش افزوده دریافت‬ ‫می شود؛ بنابراین مصوبه ای که مجلس نهایی کرده‪ ،‬همان‬ ‫وجوهی است که مطابق روال قانونی قبل وصول می شد‪.‬‬ ‫الیاس حضرت��ی‪ ،‬رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی دراین باره می گوید‪ :‬مالیات خروج از کشور‬ ‫پیش از این با عنوان عوارض خروج از کش��ور از مس��افران‬ ‫دریافت می ش��د و چیز تازه ای نیست‪ .‬ما در الیحه مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده موارد عوارض و مالی��ات را تجمیع کرده ایم‬ ‫و قرار اس��ت همه این ه��ا به خزانه واریز ش��ود و مجموعه‬ ‫درامدهای حاصل از مالیات و عوارض به طور ‪ ۵۰-۵۰‬بین‬ ‫شهرداری و دولت پرداخت شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن محمدرضا پورابراهیمی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی در این ب��اره گفت‪ :‬در‬ ‫اصالحی��ه الیحه مالی��ات ارزش افزوده ع��وارض خروج از‬ ‫کش��ور از نظر شکلی و محتوایی اصالح ش��د‪ .‬پیش از این‬ ‫اختالف نظری بین دولت و ش��هرداری ها وجود داش��ت‪،‬‬ ‫براس��اس قانون عوارض مربوط به ش��هرداری ها و مالیات‬ ‫مربوط به دولت است‪.‬‬ ‫پیش از این عوارض خروج از کشور به شهرداری ها تعلق‬ ‫می گرفت‪ .‬در نتیجه نرخ مالیات خروج از کش��ور در بودجه‬ ‫س��االنه تعیین می ش��ود و دیگر عوارض خروج از کشور از‬ ‫مسافران دریافت نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شاید مالیات جدا از عوارض باشد!‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬هنوز هم ابهام هایی وج��ود دارد که باید‬ ‫به س��رعت شفاف سازی ش��ود؛ نخس��ت اینکه مسئوالن‬ ‫اعالم کردند مالیات‪ ،‬همان عوارض پیش��ین است که چون‬ ‫عوارض به حس��اب شهرداری واریز می ش��د‪ ،‬عنوان ان را‬ ‫مالیات گذاشتند تا به حس��اب خزانه برود اما این درحالی‬ ‫اس��ت که پیش از این عوارض خروج از کش��ور به حس��اب‬ ‫سازمان امور مالیاتی نزد بانک ملی واریز می شد‪.‬‬ ‫نکته بعدی اینکه عوارض خروج از کشور در قانون بودجه‬ ‫ذکر ش��ده است و حاال این موضوع جدید مالیات سفرهای‬ ‫خارجی در قانون مالیات مس��تقیم تصویب ش��د؛ بنابراین‬ ‫امکان وصول همزمان ه��ر دو مورد وجود دارد؛ مگر اینکه‬ ‫الیحه بودجه اصالح و عوارض خروج از ان حذف شود‪.‬‬ ‫در همین باره‪ ،‬علیرضا سلیمی‪،‬‬ ‫نای��ب رئی��س فراکس��یون‬ ‫گردش��گری مجل��س دی��دگاه‬ ‫متفاوتی را ب��ه‬ ‫ارائه کرد‬ ‫که باعث شد بار دیگر ابهام هایی‬ ‫ش��کل بگیرد که ناش��ی از نبود‬ ‫هماهنگ��ی در خانه ملت و حتی‬ ‫دولت دارد‪.‬‬ ‫س��لیمی ب��ا اینک��ه یکپارچه زبان ب��ود و کمت��ر به حرف‬ ‫خبرن��گار‬ ‫گوش داد اما انچ��ه بیان کرد این بود که‪:‬‬ ‫معافیت های جدید مالیاتی که برخی گروه ها معاف شدند‪،‬‬ ‫موض��وع جدیدی اس��ت و درباره عوارض خروج از کش��ور‬ ‫این گونه نبود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬موض��وع مالیات بر خروج از کش��ور‬ ‫موضوع جدیدی اس��ت که پیش از این نبوده اس��ت‪ .‬قانون‬ ‫مالیات ارزش افزوده قرار است به قانونی دائمی تبدیل شود‬ ‫و هنوز نهایی نشده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس فراکس��یون گردش��گری مجلس در پاسخ‬ ‫ب��ه اینکه برخی نس��بت ب��ه دریافت مالیات بر س��فرهای‬ ‫خارج��ی ع�لاوه بر عوارض خ��روج از کش��ور‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اش��کال این موضوع چیس��ت که عالوه بر عوارض مالیات‬ ‫هم دریافت ش��ود ؟ با ای��ن اتفاق گردش��گری هم کاهش‬ ‫نمی یابد و بس��تگی به عملکردها دارد‪ .‬بای��د جاذبه ایجاد‬ ‫کرد و تبلیغ داش��ت‪ .‬برخی می خواهند کم کاری خودشان‬ ‫را ب��ه این موضوع ها ربط دهند‪ .‬مگر گردش��گر کم به اروپا‬ ‫م��ی رود؟ هم عوارض می گیرند و هم اینکه برای هر چیزی‬ ‫مالیات دریافت می کنند‪ .‬در مجموع مقداری که قرار شده‬ ‫گردش��گر بپردازد بسیار بسیار بسیار کمتر از مالیاتی است‬ ‫که اروپایی ها از گردشگر می گیرند‪.‬‬ ‫س��لیمی با تاکید براینک��ه مالیات عالوه ب��ر عوارض از‬ ‫گردش��گران دریافت خواهد ش��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬البته هنوز‬ ‫مش��خص نیست و دریافت مالیات مربوط به الیحه مالیات‬ ‫ارزش افزوده اس��ت و جدا از عوارض اس��ت‪ .‬اما چون نهایی‬ ‫نش��ده و به کمیس��یون اقتصادی ارجاع داده ش��ده است‪،‬‬ ‫تصمیم گیری نهایی مشخص نیست و ممکن است مالیات‬ ‫بر سفر خارجی عالوه بر عوارض خروج از کشور باشد‪.‬‬ ‫وی در واکنش به اینکه کوچکی نژاد‪ ،‬رئیس فراکس��یون‬ ‫گردش��گری اعالم کرده بود پیگیر هستیم که این موضوع‬ ‫را ملغی کنیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬این موضوع در صحن علنی مجلس‬ ‫رای گیری شد‪ ،‬چگونه می توان ان را ملغی کرد؟‬ ‫‹ ‹برای خود من هم سوال بود!‬ ‫در ادامه این ماجرا به س��راغ یکی از اعضای کمیس��یون‬ ‫اقتصادی رفتیم که ابعاد دیگری از ماجرا روش��ن شد‪ .‬ناصر‬ ‫موس��وی الرگانی در گفت وگو ب��ا‬ ‫در این باره اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مصوبه جدید برای خود من هم جای س��وال داشت و‬ ‫برداشت من این گونه نبود که این مالیات عنوان شده همان‬ ‫عوارض خروج از کش��ور اس��ت‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬عوارض‬ ‫خروج از کش��ور را همه س��اله در بودجه ساالنه پیش بینی‬ ‫می کردن��د که مقدار مش��خصی هم از مس��افران دریافت‬ ‫می ش��د‪ .‬همانجا هم معافان این بخش اعالم می ش��د‪ .‬اما‬ ‫وقتی با رئیس و س��خنگوی کمیسیون اقتصادی صحبت‬ ‫کردیم انها اعالم کردند که موضوع مالیات همان عوارض از‬ ‫خروج قبلی است‪ .‬این در حالی است که درباره این موضوع‬ ‫در کمیسیون اقتصادی هم بحث نشده بود‪.‬‬ ‫موس��وی الرگانی گفت‪ :‬پس از‬ ‫ان ه��م مع��اون س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی کش��ور در رس��انه ملی‬ ‫اعالم کردند ک��ه مالیات عنوان‬ ‫ش��ده همان عوارض خ��روج از‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس اظهار کرد‪ :‬باز هم می ش��ود بررس��ی بیشتری در‬ ‫این باره داش��ت چراکه هنوز ابه��ام دارد‪ .‬عوارض خروج از‬ ‫کش��ور هرس��اله در الیحه بودجه اورده می شد اما موضوع‬ ‫مالیات س��فرهای خارجی در الیح��ه مالیات ارزش افزوده‬ ‫عرفان فکری‪ ،‬فعال جهانگردی‬ ‫می گوی��د‪ :‬انچ��ه از‬ ‫ب��ه‬ ‫مصوب��ه مجل��س برمی اید این‬ ‫است که عالوه بر عوارض خروج‬ ‫از کش��ور‪ ،‬قرار است مالیات هم‬ ‫گرفته ش��ود؛ یعن��ی وقتی این‬ ‫مصوب��ه را می خوانی��د چنی��ن‬ ‫برداش��تی می کنید‪ ،‬اما بعد از اینکه ب��ا انتقادها و واکنش‬ ‫ش��دید روبه رو شد‪ ،‬اعالم کردند که مورد جدیدی نیست و‬ ‫همان عوارض خروج از کشور است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از اعضای کمیس��یون اقتصادی این‬ ‫موضوع را توییت کردند که غیررس��می به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫وزارت گردش��گری نی��ز دراین ب��اره جهت گیری خاصی‬ ‫نداش��ته و هنوز اقدامی نکرده است‪ .‬ما فعاالن گردشگری‬ ‫از اینکه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه‬ ‫تبدیل شد‪ ،‬خوشحال شدیم اما متاسفانه تاکنون دستاورد‬ ‫مطلوبی نداشته است‪.‬‬ ‫فک��ری تاکید ک��رد‪ :‬نه تنها برای س��فرهای برون مرزی‬ ‫اصالحی انجام نش��د‪ ،‬بلکه برای سفرهای داخلی مردم هم‬ ‫هزین��ه اضافی در نظر گرفتن��د‪ ( .‬دریافت عوارض ‪۵‬درصد‬ ‫س��فر برون شهری بر بلیت وسایل نقلیه زمینی به جز ریلی‬ ‫و دریای��ی که روز اول بهمن در مجلس تصویب ش��د) این‬ ‫موضوع برخالف نص صریح قران است چراکه در این کتاب‬ ‫ض» و در دین اسالم مردم‬ ‫یروا فِی اْالَ ْر ِ‬ ‫امده اس��ت‪ُ « :‬ق ْل سِ ُ‬ ‫به س��فرکردن تش��ویق ش��ده اند چراکه غذا و گاهی دوای‬ ‫روح است‪.‬‬ ‫این فعال جهانگردی گفت‪ :‬این موضوع قش��ر متوس��ط‬ ‫که وسیله نقلیه شخصی ندارند را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫مخصوصا یک خانواده پرجمعیت که بخواهد سفر کند باید‬ ‫هزینه زیادی را عالوه بر بهای بلیت خود بپردازد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به اتفاق های سیاس��ی که در این‬ ‫چندوق��ت گذش��ته رخ داد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امار غیررس��می‬ ‫می گوید ‪۱۰۰‬درصد تورهای خارجی کنسل شده است اما‬ ‫براساس امار رسمی و مالحظات خاص‪ ،‬اعالم می شود که‬ ‫‪۸۰‬درصد این تورها لغو ش��ده است‪ .‬با این شرایط به جای‬ ‫اینکه گردش��گری داخلی را رواج دهند‪ ،‬هزینه بیش��تری‬ ‫ب��ران وضع می کنن��د‪ .‬ما نباید ت��اوان کس��ری بودجه را‬ ‫بدهیم که با هر مش��کلی تصمیم می گیرند در این شرایط‬ ‫س��خت اقتصادی هزینه بیشتری بر زندگی مردم تحمیل‬ ‫می کنند؛ از گران شدن بنزین تا همین مسائل‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ گردشگری را توسعه دهیم‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬چند برابر ش��دن می��زان عوارض خروج‬ ‫از کش��ور به طور س��االنه و همچنین افزایش چندبرابری‬ ‫عوارض سفر اول نسبت به سفرهای بعدی توجیهی ندارد و‬ ‫این سیاست بر سفرهای خانوادگی اثرگذاری بسیار باالیی‬ ‫دارد و چه بس��ا خانواده هایی که قید س��فر دسته جمعی را‬ ‫می زنند‪.‬‬ ‫در همی��ن ب��اره نای��ب رئی��س‬ ‫کمیس��یون گردش��گری ات��اق‬ ‫بازرگانی ایران نیز معتقد است که‬ ‫نس��بت مابه التفاوت س��فر اول با‬ ‫س��فرهای بعدی عوارض خروج از‬ ‫کش��ور باید منطقی و توجیه پذیر‬ ‫باش��د‪ ،‬نه اینکه چندبرابر شود که‬ ‫میل را از فراد بگیریم‪ .‬طبیعتا این گونه نیست که بتوانیم با این‬ ‫کار افراد را به س��فرهای داخلی ترغیب کنیم‪ ،‬بلکه به فرهنگ‬ ‫گردش��گری اس��یب می زنیم‪ .‬همان طور که م��ا می خواهیم‬ ‫گردشگر خارجی به کش��ور ما سفر کنند‪ ،‬طبیعتا کشورهای‬ ‫دیگر هم چنین خواسته ای دارند‪ .‬مجید پورکائد در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سیاس��ت ها باید به سمتی هدایت شود‬ ‫ک��ه بتوانیم مش��تاقان صنعت گردش��گری را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫همانطور که برای جذب گردش��گر خارجی تمهیداتی در نظر‬ ‫می گیری��م بای��د ب��رای گردش��گرانی ایرانی ک��ه تصمیم به‬ ‫س��فرهای خارجی دارند هم تس��هیالتی در نظر بگیریم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد ‪ :‬در نشس��تی ک��ه ‪۲۹‬دی در وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دستی داش��تیم اقای مونسان براینکه‬ ‫چگون��ه بر رونق گردش��گری س��رعت ببخش��یم تاکید ویژه‬ ‫داشتند و در این باره چندین مورد هم شناساسیی شد‪ .‬اما یکی‬ ‫از مواردی که به صورت پیشنهاد برای جذب گردشگر خارجی‬ ‫مطرح ش��د این ب��ود ک��ه حق الزحم��ه در س��فارتخانه ها و‬ ‫کنس��ولگری ها برای گذرنامه و مصاحبه گردشگران خارجی‬ ‫حذف یا تعدیل شود‪ ،‬بنابراین با هزینه تمام شده پایین اقدام‬ ‫به س��فر به ای��ران خواهن��د ک��رد‪ .‬نایب رئیس کمیس��یون‬ ‫گردشگری اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد‪ :‬این تمهیدات برای‬ ‫اش��نایی و گام برداشتن در مسیر توسعه فرهنگ گردشگری‬ ‫اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹در اخر اینکه ‪...‬‬ ‫رای��ی که نماین��دگان خانه ملت هفته گذش��ته به اخذ‬ ‫مالیات بر س��فرهای خارجی دادن��د در حالی هنوز دارای‬ ‫ابهام اس��ت که برخی معتقدن��د این مالیات همان عوارض‬ ‫خروج از کشور اس��ت و قرار نیست مسافر هزینه اضافه ای‬ ‫را متحمل ش��ود‪ .‬در این میان نیز هستند نمایندگانی که از‬ ‫جزئیات این مصوبه ای که به ان رای دادند خبر ندارند و ان‬ ‫را نیازمند بررسی بیش��تر می دانند سوال اصلی اینجاست‬ ‫منتخبان مردم در کش��ور چگونه به یک موضوع پر از ابهام‬ ‫رای داده اند؟‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1457‬‬ ‫پیاپی ‪2775‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از ابعاد برگزاری نمایشگاه گردشگری فیتور گزارش می دهد‬ ‫ایران زیبا؛ مقصد ارزان مردم امریکای التین‬ ‫رامین سمیع زاده‪ -‬مدیرعامل مرکز دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی بازار بزرگ ایران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه فیت��ور اس��پانیا یک��ی از چن��د رویداد‬ ‫گردش��گری ب��زرگ در جهان از روز چهارش��نبه‪2 ،‬‬ ‫بهم��ن ‪ ۱۳۹۸‬اغ��از به کار کرد و به م��دت ‪ ۵‬روز در‬ ‫شهر مادرید اسپانیا ادامه دارد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه (تا امروز) بیش از ‪ ۴۰‬س��ال قبل‬ ‫در حال برگزاری اس��ت و امروز دست کم ‪ ۱۶۰‬کشور‬ ‫جهان نمایندگانی را برای حضور در این رویداد راهی‬ ‫اسپانیا می کنند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه هر س��ال با هدف ایج��اد ارتباطات‬ ‫مه��م در س��طح جهانی و توس��عه راهبردهای اینده‬ ‫صنعت گردش��گری و براس��اس نیازهای مخاطبان و‬ ‫مشتریان این صنعت هر سال در محل نمایشگاه های‬ ‫بین المللی ‪ IFEMA‬در شهر مادرید برگزار می شود‪.‬‬ ‫از کم و کیف برگزاری این رویداد در سال ‪۹۸‬‬ ‫گزارش می دهد؛‬ ‫‹ ‹رتبه دوم جهان‬ ‫ب��ه ج��رات می توان گف��ت این نمایش��گاه پس از‬ ‫نمایش��گاه ای تی ب��ی برلی��ن (‪ )ITB‬بزرگ تری��ن‬ ‫نمایش��گاه گردش��گری جهان به ش��مار می رود و در‬ ‫رده بندی رویدادهای مهم س��ال باالتر از نمایش��گاه‬ ‫‪ WTM‬لندن (با موضوع صنایع مدرن گردشگری)‬ ‫و نمایشگاه تاپ ریزا پاریس (‪)IFTM Top Resa‬‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این رویداد به دلیل حضور همیشگی ایران در قالب‬ ‫ی��ک پاویون مل��ی در هر دوره ان‪ ،‬ب��رای ما اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬هدف اصلی فیتور‪ ،‬نمایش ظرفیت های طبیعی‬ ‫در حوزه گردش��گری کشورهای اس��پانیایی زبان در‬ ‫جه��ان یعنی کش��ور پادش��اهی اس��پانیا در راس و‬ ‫کشورهای حوزه امریکای التین است‪.‬‬ ‫هر سال این نمایشگاه در هفته اخر ژانویه برگزار و‬ ‫به صورتی تنظیم می شود که از چهارشنبه اغاز شود‬ ‫و یکشنبه پایان پیدا کند‪.‬‬ ‫سه روز اصلی نمایشگاه شامل روزهای چهارشنبه‪،‬‬ ‫پنجشنبه و جمعه هر سال ویژه متخصصان حرفه ای‪،‬‬ ‫تورگردان��ان و فعاالن صنعت گردش��گری و روزهای‬ ‫شنبه و یکشنبه برای بازدید عموم ازاد است‪.‬‬ ‫روال حض��ور در «فیت��ور» ب��ه این صورت اس��ت ک��ه نماینده‬ ‫گردش��گری هر کشور یا وزارت‪ ،‬س��ازمان و نهادهای گردشگری‬ ‫در قس��متی از نمایشگاه که مش��خصا برای ان قاره یا ان منطقه‬ ‫از جهان مش��خص ش��ده حضور می یابند و فضا را متناسب با ان‬ ‫کشور طراحی می کنند‬ ‫روال حض��ور در «فیت��ور» این صورت اس��ت که‬ ‫نماینده گردش��گری هر کش��ور یا وزارت‪ ،‬س��ازمان‬ ‫و نهاده��ای گردش��گری در قس��متی از نمایش��گاه‬ ‫که مش��خصا برای ان ق��اره یا ان منطق��ه از جهان‬ ‫مش��خص ش��ده حضور می یابند و فضا را متناسب با‬ ‫ان کش��ور طراحی می کنند؛ تقریبا شبیه اتفاقی که‬ ‫در اکسپوهای جهانی و منطقه ای شاهد ان هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ایران؛ معمولی مثل همیشه‬ ‫همانط��ور که گفته ش��د ایران نی��ز در قالب یک‬ ‫پاوی��ون مل��ی سال هاس��ت در این رویداد ش��رکت‬ ‫می کند تا بتواند گردشگری ایران را به جهان معرفی‬ ‫کند‪ .‬البته در سال های اخیر‪ ،‬نحوه حضور کشورمان‬ ‫ب��ا چالش ها و نقاط ضعفی همراه بوده که در فرصتی‬ ‫مناسب در این باره نیز صحبت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه س��الن های متعددی وجود دارد‬ ‫که س��الن شماره ‪ ،۲‬ویژه کشورهای خاورمیانه است‪.‬‬ ‫سالن شماره ‪ ۴‬ویژه کشورهای اروپایی‪ ،‬سالن شماره‬ ‫‪ ۶‬ویژه کش��ورهای اس��یایی و سالن ش��ماره ‪ ۳‬ویژه‬ ‫کشورهای امریکایی‪.‬‬ ‫سالن ‪ ۵‬و ‪ ۷‬ویژه خود کشور اسپانیا و سازمان های‬ ‫گردشگری این کشور است که همیشه هم برنامه های‬ ‫متنوع��ی دارد‪ .‬باتوجه به این تقس��یم بندی‪ ،‬کش��ور‬ ‫ایران در س��الن خاورمیانه یا همان س��الن شماره ‪۲‬‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬عراق‪ ،‬مصر‪ ،‬اردن و‪ ...‬در این س��الن به‬ ‫معرفی ظرفیت های گردشگری کشورهای خاورمیانه‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫اغل��ب ش��رکت های فع��ال در حوزه رزرواس��یون‬ ‫و خدمات س��فر در پاویون ایران حض��ور دارند‪ .‬این‬ ‫غرفه ها اغلب حدود ‪ ۲۰‬متر فضای نمایشگاهی را به‬ ‫خود اختصاص می دهند‪ .‬مشتریان شرکت های ایرانی‬ ‫را عموما تورگردانان از کشور اسپانیا‪ ،‬پرتغال‪ ،‬امریکای‬ ‫جنوبی و س��ایر کشورهای همسایه اسپانیا برای قرار‬ ‫مالق��ات‪ ،‬دید و بازدی��د و هماهنگ��ی و برنامه ریزی‬ ‫تورهای ورودی به ایران تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه گردش��گری فیت��ور ‪ ،۲۰۲۰‬ای��ران‬ ‫برنامه ه��ای متنوعی ت��دارک دید ام��ا اینکه چقدر‬ ‫این برنامه ها درس��ت اجرا شد و چه میزان در جذب‬ ‫گردشگری موفق بودیم سوالی است که تا زمان ارائه‬ ‫گزارش عملکرد وزارت گردش��گری بی پاسخ خواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫غرفه ایران در ساعت ‪ ۱۱‬صبح چهارشنبه‪ 2 ،‬بهمن‬ ‫بازگشایی شد‪ .‬برگزاری نشست تخصصی گردشگری‬ ‫در روز س��وم نمایش��گاه نیز از برنامه ه��ای مهم این‬ ‫پاویون بوده است‪.‬‬ ‫چایخانه س��نتی ای��ران و پذیرای��ی از مهمانان با‬ ‫چای و سوغات ایرانی همه روزه‪ ،‬اجرای خوشنویسی‬ ‫فارس��ی ازس��وی هنرمند خانم‪ ،‬نشس��ت مش��ترک‬ ‫توراپراتورهای ایرانی با س��فارت در زمینه مس��ائل و‬ ‫مشکالت مش��ترک‪ ،‬اجرای ورک شاپ صنایع دستی‬ ‫ازسوی دو هنرمند ایرانی و برپایی سیاه چادر عشایر‬ ‫قشقایی ایران در محوطه باز نمایشگاه از ویژگی های‬ ‫حوزه گردش��گری کشورمان بوده است‪ .‬پاویون ایران‬ ‫‪ ۲۹۷‬مترمرب��ع با ابعاد ‪ ۱۶.۵‬در ‪ ۱۸‬متر و به صورت‬ ‫‪ ۴‬طرف باز بوده اس��ت‪ .‬نمایشگاه در ‪ 3‬روز اصلی از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۰‬صبح تا ‪ ۷‬بعدازظهر مملو از تورگردانان‬ ‫بزرگ جهان است و تورگردانان جهان به دلیل پایین‬ ‫بودن هزینه س��فر به ایران‪ ،‬ب��رای دریافت اطالعات‬ ‫مختل��ف در این زمینه بس��یار مش��تاق و عالقه مند‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫غیر از گردشگران اس��پانیایی‪ ،‬برخی فعاالن حوزه‬ ‫هتل��داری و مهمان نوازی و بازرگانان از کش��ورهای‬ ‫پرتغال‪ ،‬کاستاریکا‪ ،‬پرو‪ ،‬مکزیک‪ ،‬کوبا‪ ،‬شیلی و برزیل‬ ‫نیز تمای��ل به برقراری ارتباط در حوزه گردش��گری‬ ‫با کش��ورمان دارند‪ .‬به تعبیر دیگر مردم کش��ورهای‬ ‫امریکای التین برای حضور در ایران اش��تیاق باالیی‬ ‫دارند‪ .‬در سال گذشته‪ ۱۰۴۷ ،‬شرکت از ‪ ۱۶۵‬کشور‬ ‫جهان در نمایش��گاه فیتور اس��پانیا شرکت کردند و‬ ‫تع��داد بازدیدکنندگان بی��ش از ‪ ۱۱۰۸۴۸‬نفر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این امار نش��ان از اهمیت این نمایشگاه برای‬ ‫رشد و توسعه گردشگری دارد؛ نمایشگاهی که فضای‬ ‫تجاری مناس��بی برای حض��ور‪ ،‬گردهمایی و مالقات‬ ‫اژانس های گردش��گری‪ ،‬گردانندگان ت��ور‪ ،‬هتل ها‪،‬‬ ‫مشاوران و کارشناسان توسعه گردشگری و همچنین‬ ‫ارائه خدمات و محصوالت جدید صنعت گردش��گری‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫گردشگری به عنوان س��ومین صنعت مولد سرمایه‬ ‫بع��د از نف��ت و خودروس��ازی از جای��گاه باالیی در‬ ‫سطح جهان برخوردار است و می تواند برای بسیاری‬ ‫از کش��ورها به ویژه کش��ورهای در حال توس��عه به‬ ‫مهم ترین منبع اش��تغال و کسب درامد ارزی تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سال هاس��ت که کارشناس��ان می گوین��د ایران با‬ ‫داش��تن گنجینه ه��ای غنی تاریخ��ی و طبیعی باید‬ ‫سهم بیشتری از گردشگری بین المللی داشته باشد‪.‬‬ ‫حض��ور در رویداده��ای بین المللی ش��اید در این‬ ‫مس��یر به عن��وان ی��ک ابزار مناس��ب و س��ریع قابل‬ ‫اس��تفاده باش��د اما به طور قطع کافی نیست‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د در ش��رایطی که یک وزارتخانه مستقل در‬ ‫حوزه گردش��گری شکل گرفته باید ظرفیت های این‬ ‫حوزه را بیش از پیش مورد توجه قرار داد‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه‬ ‫سالن های‬ ‫متعددی وجود‬ ‫دارد که سالن‬ ‫شماره ‪ ،۲‬ویژه‬ ‫کشورهای‬ ‫خاورمیانه است‬ ‫راهکار قدیمی دوباره در دستور کار‬ ‫نمایشگاهی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برنامه ریزی برای حضور تشکل های‬ ‫صادرات��ی در نمایش��گاه هایی ک��ه در مراکز نمایش��گاهی‬ ‫اس��تان ها برگزار می شود از دیگر برنامه های سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران است‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان به نهایی‬ ‫شدن ش��یوه نامه سیاس��ت گذاری نمایش��گاه ها با استفاده‬ ‫از نظ��رات تش��کل های نمایش��گاهی اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه ها در س��ال اینده بر اس��اس ش��یوه نامه یادشده‬ ‫برگزار خواهند شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز پیش از ای��ن بارها و بارها طرح‬ ‫یارانه ‪ ۵۰‬درصدی دولت برای شرکت ها در جهت حضور در‬ ‫رویدادهای خارجی ازس��وی رئیسان پیشین سازمان توسعه‬ ‫و نمایش��گاه بین المللی نیز اجرا شده بود اما نتیجه خاصی‬ ‫در بر نداشت‪.‬‬ ‫در نمایشگاه شیالت قشم چه گذشت‬ ‫س��ومین نمایش��گاه بین المللی ش��یالت‪ ،‬ابزیان و صنایع‬ ‫وابس��ته قش��م با حضور معاونان س��ازمان منطقه ازاد قشم‪،‬‬ ‫مدیر کل ش��یالت اس��تان هرمزگان‪ ،‬مدیران منطقه ازاد و‬ ‫شهرستان قشم افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان منطقه ازاد قش��م‪ ،‬در‬ ‫این ایین کیهان عباس��یان معاون اقتصادی و سرمایه گذاری‬ ‫س��ازمان منطقه ازاد قش��م ب��ا تاکید بر نق��ش پررنگ این‬ ‫منطقه در تولید محصوالت صادرات محور و ارزی اوری برای‬ ‫کش��ور‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ظرفیت بزرگ ش��یالت قشم به ویژه در‬ ‫بخش پرورش میگو به ش��یوه متراکم‪ ،‬تولید ماهی خش��ک‬ ‫و غذای ابزیان و فعالیت ش��رکت هایی که در زمینه پرورش‬ ‫انواع ریزجلبک ها فعالیت دارند‪ ،‬موضوعاتی است که در این‬ ‫نمایشگاه مد نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی از منطقه ازاد قش��م به عنوان نخستین منطقه پیشتاز‬ ‫در اس��تفاده از روش متراکم پرورش میگو در کشور یاد کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬راه اندازی ش��هرک ش��یالتی در جزیره‪ ،‬با حجم‬ ‫باالی اش��تغالزایی‪ ،‬قش��م را به هاب ش��یالت کشور تبدیل‬ ‫می کند‪ .‬به گفته عباسیان‪ ،‬قشم هم اکنون رتبه نخست تولید‬ ‫میگو در واحد سطح را در کشور به نام خود به ثبت رسانده‬ ‫و در زمینه تولید و صادرات ماهی خش��ک نیز بس��یار موفق‬ ‫عمل کرده است‪ .‬حامد عبدالهی‪ ،‬مدیر شیالت و کشاورزی‬ ‫س��ازمان منطقه ازاد قشم هم در حاشیه این ایین به حضور‬ ‫‪ ۳۳‬ش��رکت فعال در زمینه صنایع شیالتی در این نمایشگاه‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬از این بین‪ ۴ ،‬ش��رکت ب��ه نمایندگی از‬ ‫کش��ورهای فرانس��ه‪ ،‬مالزی‪ ،‬چین‪ ،‬ک��ره و دانمارک حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۱۵ :‬شرکت حاضر در نمایشگاه نیز از فعاالن این‬ ‫صنعت در جزیره قش��م هستند که عمدتا در زمینه پرورش‬ ‫میگو و تولید ماهی خشک و غذای ابزیان فعالیت دارند‪.‬‬ ‫عبداله��ی از فعالیت ه��ای ای��ن منطق��ه در زمینه جذب‬ ‫سرمایه گذار برای تکمیل زنجیره ارزش صنایع شیالتی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬برای حمایت از سرمایه گذاران عالقه مند در این‬ ‫ح��وزه به ویژه در بخش فراوری و بس��ته بندی ابزیان اماده‬ ‫همکاری هس��تیم‪ .‬محسن یکتاپور‪ ،‬مدیرکل شیالت استان‬ ‫هرمزگان نیز با اش��اره ب��ه مزیت برپایی این نمایش��گاه در‬ ‫جزیره‪ ،‬بیان کرد‪ :‬معرفی فرصت های س��رمایه گذاری منطقه‬ ‫ازاد قشم در حوزه ابزیان‪ ،‬اشنایی با اخرین فناوری های روز‪،‬‬ ‫برگزاری کارگاه های اموزشی با محوریت شیالت و تمهیدات‬ ‫الزم برای برقراری تماس مستقیم با فعاالن داخلی و خارجی‬ ‫این صنعت از مزایای مهم برپایی این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫گفتنی است سومین نمایشگاه بین المللی شیالت‪ ،‬ابزیان‬ ‫و صنایع وابس��ته قشم شامگاه چهارشنبه‪ 2 ،‬بهمن با حضور‬ ‫مدیرکل شیالت استان هرمزگان‪ ،‬معاونان و مدیران سازمان‬ ‫منطقه ازاد قشم و شهرستان افتتاح شد‪.‬‬ ‫مرکز نمایشگاهی ایران مال در تالش است‬ ‫تا ضمن حرکت در مس��یر توسعه پایدار‪ ،‬اوالً‬ ‫مقدمات و بس��ترهای مناسب را برای نمایش‬ ‫محصوالت تولیدکنندگان داخلی فراهم کند‬ ‫و ثانیاً در راس��تای ایجاد پای��گاه و پایانه های‬ ‫صادراتی به منظور عرضه تولیدات فاخر و قابل‬ ‫رقابت در عرصه بین المللی گام بردارد‪.‬‬ ‫براس��اس رهنمودهای رهبر معظم انقالب‬ ‫مبن��ی بر اینک��ه «ام��روز در کش��ور‪ ،‬رقابت‬ ‫مشروع و مقبول از نظر مردم و ما‪ ،‬فقط رقابت‬ ‫برای خدم��ت کردن به مردم اس��ت»‪ ،‬مرکز‬ ‫نمایش��گاهی بازار بزرگ ایران نی��ز به عنوان‬ ‫یکی از مجموعه های شاخص بخش خصوصی‬ ‫کشور‪ ،‬ضمن ایجاد بس��تر مناسب برای ارائه‬ ‫توانمندی ه��ای تولیدکنن��دگان داخل��ی در‬ ‫نمایش قدرت و اقت��دار در عرصه تولید ملی‬ ‫و خدمت رس��انی به ای��ران و ایران��ی از هیچ‬ ‫کوششی فروگذار نخواهد کرد‪.‬‬ ‫امروز که ب��ا افتخار در کش��ورمان فعالیت‬ ‫می کنی��م‪ ،‬باید ب��ا برنامه ریزی ه��ای جامع و‬ ‫هدفمن��د و نی��ز اقدامات عمل��ی ضمن ادای‬ ‫وظای��ف و مس��ئولیت های اجتماعی خود‪ ،‬به‬ ‫پرچم کش��ور ادای احت��رام کنیم و در عرصه‬ ‫رقابت در حیطه خدمت رسانی از پا ننشینیم؛‬ ‫بر همین اساس مرکز نمایشگاهی بازار بزرگ‬ ‫ایران پا به پای سایر ارکان کشور اعم از دولت‪،‬‬ ‫مجلس‪ ،‬س��ازمان ها و تمامی نهادها و افرادی‬ ‫که عرق ملی دارن��د و در عرصه های مختلف‬ ‫در حال تالش برای رش��د و بالندگی کش��ور‬ ‫هس��تند‪ ،‬با تمام قوا و عزمی راس��خ در مسیر‬ ‫خدمت رس��انی و رضایت ذی نفع��ان حرکت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫مرک��ز نمایش��گاهی ایران م��ال در قال��ب‬ ‫ماموریت ه��ای خ��ود کلیدواژه های اساس��ی‬ ‫همچون خدم��ت‪ ،‬احترام‪ ،‬ابرو‪ ،‬غیرت و غرور‬ ‫مل��ی را در راس امور خود قرار داده و امیدوار‬ ‫اس��ت که با جلب حداکثری نظ��ر ذی نفعان‬ ‫خ��ود ک��ه ش��امل ارکان حاکمی��ت‪ ،‬دولت‪،‬‬ ‫بنگاه ه��ای صنعت��ی و اقتصادی‪ ،‬تش��کل ها‪،‬‬ ‫دانش��گاه ها و مردم است‪ ،‬رسالت و مسئولیت‬ ‫خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کند‪.‬‬ ‫در اصول حسابداری سرفصلی به نام هزینه‬ ‫فرصت های از دست رفته وجود دارد‪ .‬براساس‬ ‫این س��رفصل مه��م‪ ،‬می توان مش��خص کرد‬ ‫فرصت های از دس��ت رفته چ��ه هزینه هایی‬ ‫را در حوزه تخصصی و ملی‪ ،‬به دنبال داش��ته‬ ‫که متاس��فانه باوج��ود اهمیت ف��راوان‪ ،‬این‬ ‫سرفصل در بسیاری از عرصه ها مورد بررسی‪،‬‬ ‫اندازه گیری‪ ،‬توجه و تحلیل قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫فش��ار ناش��ی از تحریم ه��ا باوج��ود ایجاد‬ ‫برخ��ی محدودیت ها زمینه تجلی فرصت های‬ ‫داخل��ی را نی��ز فراهم کرده اس��ت‪ .‬در بحث‬ ‫رون��ق اقتص��ادی باوج��ود ظرفیت ه��ا و‬ ‫فرصت ه��ای ناش��ی از تحریم ها‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫ش��اهد از دس��ت رفتن بس��یاری از فرصت ها‬ ‫در حوزه اش��تغالزایی‪ ،‬رون��ق تولید‪ ،‬اقتصاد و‬ ‫حتی صنعت نمایش��گاهی هستیم و همه ما‬ ‫متناس��ب با حوزه مس��ئولیتی خود در برابر‬ ‫از دس��ت رفت��ن این فرصت ه��ا و هزینه های‬ ‫مادی و معنوی مترتب بر ان مسئولیم و باید‬ ‫پاسخگو باشیم‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫بین المللی اسانسور‬ ‫هشتمین نمایش��گاه بین المللی اسانسور‪،‬‬ ‫پل��ه برق��ی‪ ،‬باالبره��ا‪ ،‬نقاله ه��ا‪ ،‬قطع��ات و‬ ‫تجهیزات جانبی صنایع و تجهیزات وابس��ته‬ ‫در نمایشگاه بین المللی ایران افتتاح شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫شرکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬صبح پنجش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۳‬بهم��ن هش��تمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫اسانس��ور‪ ،‬پله برقی‪ ،‬باالبرها‪ ،‬نقاله ها‪ ،‬قطعات‬ ‫و تجهیزات جانبی صنایع و تجهیزات وابسته‬ ‫با حضور ماش��اهلل عظیمی عضو هیات مدیره‬ ‫و دبیر اتاق تعاون ایران‪ ،‬افش��ین حبیب زاده‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران شهرداری تهران و‬ ‫بهمن حسین زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی ای��ران اغاز به کار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این نمایشگاه تا یکشنبه‪ ۶ ،‬بهمن (امروز)‬ ‫از ‪ ۹‬ت��ا ‪ ۱۷‬میزبان بازدیدکنندگان در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫زادب��وم گفت‪ :‬حضور واحدهای تولیدی صادراتی در قالب‬ ‫اتحادیه ها‪ ،‬انجمن ها و تش��کل های صادراتی در نمایشگاه ها‬ ‫بس��یار ارزش��مند اس��ت‪ ،‬به همین منظور به تش��کل های‬ ‫صادرات��ی که قصد اجاره غرفه در نمایش��گاه های داخلی را‬ ‫داشته باشند تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی داده می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با اش��اره به‬ ‫مصوبات نخس��تین پیش جلس��ه کارگروه توس��عه صادرات‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس این مصوبات مقرر ش��د ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران با همکاری‬ ‫مجریان نمایشگاهی و براساس اعالم سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬تمهیدات الزم برای حضور هر چه بیش��تر تش��کل ها‬ ‫و اتحادیه ه��ای صادراتی در نمایش��گاه های داخلی را اتخاذ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حمید زادبوم‪ ،‬در حاش��یه پنجمین پیش جلس��ه کارگروه‬ ‫توس��عه صادرات افزود‪ :‬حضور واحده��ای تولیدی صادراتی‬ ‫در قال��ب اتحادیه ه��ا‪ ،‬انجمن ها و تش��کل های صادراتی در‬ ‫نمایش��گاه ها بس��یار ارزش��مند اس��ت‪ ،‬به همین منظور به‬ ‫تش��کل های صادراتی که قصد اجاره غرفه در نمایشگاه های‬ ‫داخلی را داشته باشند تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی داده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا دبیر کارگروه توس��عه صادرات غیرنفتی‬ ‫با اش��اره به وجود بیش از ‪ ۴۰‬مرکز نمایشگاهی مصوب در‬ ‫سراس��ر کش��ور و همچنین برگزاری بی��ش از ‪ ۷۰۰‬رویداد‬ ‫یادداشت‬ ‫عزم ایران مال‬ ‫برای پیروزی‬ ‫در رقابت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1457‬‬ ‫پیاپی ‪2775‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نبض بازار اوراق بدهی در دست بانک مرکزی‬ ‫یادداشت‬ ‫محک کارایی‬ ‫بانک ها‬ ‫«بازار باز» چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟‬ ‫مهدیه زمردی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫چگونگ��ی تخصی��ص منابع مح��دود ب��ه نیازهای‬ ‫نامحدود پرسش اصلی علم اقتصاد است‪ .‬این استفاده‬ ‫بهینه از منابع محدود منوط به میزان کارایی اس��ت‪.‬‬ ‫در این میان کارایی بانک ها به عنوان ش��ریان حیاتی‬ ‫تامی��ن مال��ی اقتصاد در کش��ور ما توجه وی��ژه ای را‬ ‫می طلب��د‪ ،‬زیرا ک��ه به سیاس��ت گذار این ام��کان را‬ ‫می دهد که عوامل بروز ناکارایی را شناس��ایی کرده و‬ ‫سپس با بررسی وضعیت فعلی و مقایسه ان با وضعیت‬ ‫مطلوب‪ ،‬سیاست متناسب را اتخاذ کند‪.‬‬ ‫کارای��ی و به��ره وری مفاهیم نزدیکی هس��تند که‬ ‫گاهی به اش��تباه به جای هم ب��ه کار می روند‪ .‬در واقع‬ ‫کارایی به معنای دستیابی به سطح مشخصی از تولید‬ ‫با اس��تفاده از حداقل عوامل تولی��دی یا با بهره گیری‬ ‫از س��طح معین عوامل تولید‪ ،‬در رس��یدن به حداکثر‬ ‫سطح محصول با لحاظ کردن نرخ نسبی عوامل تولید‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که در مفهوم بهره وری‪ ،‬عالوه‬ ‫بر کارایی عوامل دیگ��ری مانند صرفه های مقیاس یا‬ ‫بهینه نبودن اندازه بنگاه نیز مطرح می شود‪.‬‬ ‫ادبی��ات گس��ترده ای در زمینه کارای��ی بانک ها در‬ ‫شبکه بانکی بین المللی وجود دارد که به دلیل شرایط‬ ‫خاص ش��بکه بانکی در ایران چندان قابلیت تعمیم به‬ ‫بانک های ایرانی را ندارند‪ .‬ش��بکه بانکی ایران ش��امل‬ ‫بانک های دولت��ی‪ ،‬بانک های خصوص��ی و بانک های‬ ‫خصولتی اس��ت که بای��د به انها تع��داد قابل توجهی‬ ‫موسسه های مالی و اعتباری‪ ،‬تعاونی ها و صندوق های‬ ‫قرض الحسنه را نیز اضافه کرد که در سایه نظام بانکی‬ ‫و به موازات بانک ها فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫فض��ای رقابت��ی نابرابر ب��ه گونه ای اس��ت که تنها‬ ‫بانک ها و موسس��ه های مجاز خ��ود را ملزم به رعایت‬ ‫نرخ های دس��توری تعیین ش��ده می دانن��د‪ ،‬که این‬ ‫امر خ��ود فعالیت در فضای رقابتی س��الم که یکی از‬ ‫پیش شرط های اساس��ی برای نیل به کارایی است را‬ ‫نق��ض می کند‪ .‬جدا از اینکه ای��ا در بانک های دولتی‬ ‫و خصولت��ی انگیزه کافی برای فعالیت کارا وجود دارد‬ ‫یا خی��ر‪ ،‬می توان تصور کرد ک��ه بانک های خصوصی‬ ‫در فضای ترس��یم شده برای داش��تن رقابتی سالم و‬ ‫دس��تیابی به حداکثر کارایی با چه مشکالتی روبه رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫با این وج��ود تحقیقات اکادمی��ک قابل اتکایی در‬ ‫راستای بررسی کارایی ش��بکه بانکی در کشور انجام‬ ‫ش��ده که نتای��ج انها کمابی��ش مبین ان اس��ت که‬ ‫گس��تردگی ش��عب و میزان دارایی های ثابت بانک ها‬ ‫اث��ر منفی بر می��زان کارایی انها دارد‪ .‬براس��اس امار‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬حدود ‪ ۲۳۶۰۰‬ش��عبه در سراسرکشور‬ ‫وجود دارد که سرانه شعبه برای هر ‪ 100‬هزار نفر در‬ ‫ایران ‪ ۲۹‬شعبه است که با توجه به پیشرفت روزافزون‬ ‫بانکداری الکترونیک بس��یار باالتر از میانگین جهانی‬ ‫قرار دارد‪ .‬این امر لزوم کاهش ش��عب بانک ها به عنوان‬ ‫یک اولویت را بیش از پیش نمایان می کند‪.‬‬ ‫از دیگ��ر عوام��ل موثر ب��ر کارایی هزین��ه بانک ها‪،‬‬ ‫تس��هیالت غیرج��اری و دارایی های منجمد ش��بکه‬ ‫بانکی اس��ت ک��ه تس��هیالت تکلیف��ی و بدهی های‬ ‫دولت به ش��بکه بانکی یکی از مصداق های ان اس��ت‪.‬‬ ‫این امر منجر به افزایش هزینه تمام ش��ده پول برای‬ ‫بانک ها می شود که خود توان و فرایند تسهیالت دهی‬ ‫بانک ها به عنوان کارکرد سنتی ش��ان را تحت الش��عاع‬ ‫قرار می دهد‪ .‬از طرف��ی بانک ها را وارد یک دور باطل‬ ‫برای جذب سپرده بیشتر و گران تر به منظور مدیریت‬ ‫سررس��ید دارایی و بدهی خود می کند‪ .‬اگرچه در این‬ ‫مس��ئله ضعف ش��بکه رتبه بندی اعتب��اری بانک ها را‬ ‫به عن��وان یکی از مصداق ه��ای ناکارایی بانک ها نباید‬ ‫از نظر دور داشت‪.‬‬ ‫کارای��ی بانک ه��ا در اعط��ای تس��هیالت منجر به‬ ‫گش��ایش مالی بنگاه های اقتصادی شده و می تواند به‬ ‫خروج انها از رکود کمک قابل توجهی کند‪ .‬اما انچه در‬ ‫عمل مشاهده می شود‪ ،‬به دلیل نرخ های تورم فزاینده‬ ‫که گریبان گیر اقتصاد ایران اس��ت همواره تقاضا برای‬ ‫تس��هیالت ش��بکه بانکی وجود دارد؛ بنابراین بانک ها‬ ‫ت�لاش چندانی راس��تای ارتقای کارای��ی در اعطای‬ ‫تسهیالت خود نمی کنند‪ .‬در واقع با نرخ های منجمد‬ ‫و دستوری جذب سپرده و اعطای تسهیالت‪ ،‬در عمل‬ ‫الزم نیست خالقیت و نواوری در این زمینه انجام شود‬ ‫که منجر به افزایش کارایی شود‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از مناب��ع ارتقای کارایی ه��ر بنگاهی‬ ‫س��رمایه انسانی ان است که ش��بکه بانکی نیز از این‬ ‫امر مستثنا نیست و می توان امید داشت با جایگزینی‬ ‫نی��روی کار تحصیلکرده و جوان‪ ،‬در کنار اس��تفاده از‬ ‫تجربه های ارزش��مند بازنشس��تگان نظ��ام بانکی به‬ ‫توسعه کارایی سرمایه انسانی پرداخته شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت می ت��وان گف��ت باوجود وج��ود فضای‬ ‫ناس��الم رقابتی که فعالی��ت بانک ها و موسس��ه های‬ ‫مجاز پولی را با دش��واری هایی روب��ه رو می کند؛ خود‬ ‫بانک ها ش��امل دولتی و غیردولتی باید توجه ویژه ای‬ ‫ب��ه مقول��ه کارایی و به��ره وری خود کند ت��ا بتوانند‬ ‫چابک ت��ر از س��د چالش های پیش روی نظ��ام بانکی‬ ‫بگذرند‪.‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫فرزاد هاشمی‬ ‫سیدحسین سلیمی‬ ‫علی اسالمی بیدگلی‬ ‫باجه خبر‬ ‫حجم ب��االی نقدینگی‪ ،‬نرخ تورم‪ ،‬س��ود ب��االی بانکی‪،‬‬ ‫نوس��ان های نرخ ارز و‪ ...‬از مش��کالت مهمی هس��تند که‬ ‫هم��واره اقتصاد ای��ران را درگی��ر کرده و مس��ائل زیادی‬ ‫را ب��رای بخش ه��ای گوناگون به وجود اورده اس��ت‪ .‬بانک‬ ‫مرک��زی مصمم اس��ت تا بتواند با اجرای عملی��ات بازار باز‬ ‫این مش��کالت را تاحدی مدیریت و گام عملی برای کنترل‬ ‫نقدینگ��ی‪ ،‬مهار نرخ تورم و در نهایت مدیریت س��ود های‬ ‫بانک��ی بردارد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬بان��ک مرکزی ‪ ۲۸‬دی‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین بار‪ ،‬معامله اوراق بدهی دولت��ی را در چارچوب‬ ‫عملیات بازار ب��از و در قالب خرید قطعی اوراق مزبور انجام‬ ‫داد و در تاری��خ ‪ ۲‬بهمن‪ ،‬دوباره اقدام به خرید قطعی اوراق‬ ‫بدهی دولتی از بانک ها و موسس��ه های اعتباری غیربانکی‬ ‫در چارچ��وب عملیات ب��ازار باز کرد‪ .‬این اق��دام پس از ان‬ ‫انجام ش��د که رئیس جمهوری در پنج��اه و نهمین مجمع‬ ‫عموم��ی بانک مرکزی که در تاریخ ‪ ۲۶‬دی برگزار ش��د‪ ،‬از‬ ‫اغاز عملیات بازار باز در بانک مرکزی رونمایی کرد‪.‬‬ ‫هدف بانک مرکزی از معرفی عملیات بازار باز‪ ،‬نوس��ازی‬ ‫چارچ��وب سیاس��ت گذاری پولی با بکارگی��ری ابزارهای‬ ‫غیرمستقیم پولی است‪ .‬عملیات بازار باز به همراه استفاده‬ ‫از دامنه نرخ سود (اعطای تسهیالت به بانک ها در قبال اخذ‬ ‫وثیقه و س��پرده پذیری از بانک ها) ب��ه بانک مرکزی اجازه‬ ‫می دهد مدیریت موثرتری بر نرخ س��ود بانکی و تخصیص‬ ‫بهینه نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی داش��ته باشد؛ تا از‬ ‫مسیر ان‪ ،‬کانال های سازکار اشاعه پولی‪ -‬به ویژه کانال نرخ‬ ‫سود‪ -‬تقویت شود‪.‬‬ ‫انطور ک��ه بانک مرک��زی تاکید کرده اس��ت‪ ،‬با اجرای‬ ‫تدریجی و هدفمند چارچوب جدید سیاست گذاری پولی‬ ‫و همچنی��ن رعای��ت الزامات ان‪ ،‬در افق زمانی یک س��اله‪،‬‬ ‫شاهد کنترل انتظارات تورمی و ثبات قیمت ها بوده و زمینه‬ ‫کمک به رشد اقتصادی در کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی مخرب‬ ‫به هرحال عملیات بازار باز که در بس��یاری از کشورها با‬ ‫هدف مدیریت نرخ س��ود‪ ،‬نقدینگی و تورم انجام می شود‪،‬‬ ‫اینک براس��اس برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬در ایران هم شکل‬ ‫اجرایی به خود گرفته است‪ .‬بازاری که به گفته کارشناسان‬ ‫در صورت عمیق تر شدن بازار اوراق بدهی‪ ،‬می تواند تحولی‬ ‫را در بازار پول‪ ،‬وضعیت شاخص های اقتصادی ایجاد کند‪.‬‬ ‫وحید شقاقی کارشناس اقتصاد دراین باره در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫ب��ا بیان اینکه عملیات بازار ب��از یکی از ابزارهای‬ ‫مناس��ب سیاست های پولی است که سال هاست در جهان‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گرفته و اثار مثبتی به جای گذاش��ته‬ ‫اس��ت افزود‪ :‬توجه به این ابزار در سایر کشورها در شرایطی‬ ‫اس��ت که این ابزار به دالیلی در کش��ور ما به ان توجه نشده‬ ‫و ب��ه جای ان از ابزارهایی همچون نرخ ذخیر قانونی‪ ،‬اوراق‬ ‫مشارکت و‪ ...‬استفاده شده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه عملیات بازار باز‪ ،‬عملیاتی اس��ت که بر‬ ‫خرید و فروش اوراق که از سوی دولت منتشر می شود بین‬ ‫بان��ک مرکزی با نظام بانکی و بانک ها با یکدیگر داللت دارد‬ ‫و بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش این اوراق از برخی‬ ‫بحران های پولی و اقتصادی جلوگیری کند افزود‪ :‬این ابزار‬ ‫ضمن کاهش حجم نقدینگی‪ ،‬می تواند باعث مدیریت نرخ‬ ‫سود‪ ،‬تحول در سیستم بانکی‪ ،‬کاهش تورم‪ ،‬ایجاد شفافیت‬ ‫و ‪ ...‬شود‪.‬‬ ‫او‪ ،‬با بیان اینکه البته برای نتیجه بخش شدن اجرای این‬ ‫سیاست باید زیرساخت ها به شکل مناسب فراهم باشد که‬ ‫الزمه ان ش��کل گیری بازار بدهی و عمیق تر ش��دن هرچه‬ ‫بیش��تر این بازار اس��ت اظهار کرد‪ :‬هرچه ای��ن بازار عمق‬ ‫بیشتری داش��ته باش��د بانک مرکزی می تواند در شرایط‬ ‫بهتری اقدام به خرید و فروش این اوراق کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه بانک مرکزی در این شرایط‬ ‫هر زمان که بخواهد‪ ،‬می تواند اقدام به خرید و فروش اوراق‬ ‫کند و این شرایطی است که در نهایت زمینه کاهش اضافه‬ ‫برداش��ت بانک ها از بان��ک مرکزی را فراه��م خواهد کرد‬ ‫یاداورشد‪ :‬بی تردید تمامی این اقدام ها در نهایت می تواند‬ ‫جلوی رش��د نقدینگی را که اث��ار مخربی بر اقتصاد خواهد‬ ‫داشت را بگیرد و از شوک های احتمالی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ش��قاقی معتقد است که بروز برخی ش��وک ها می تواند‬ ‫سرویس جدید حواله اینترنتی در بانک تجارت‬ ‫بانک تجارت امکان صدور حواله اینترنتی تا س��قف ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫تومان را از طریق سامانه بانکداری اینترنتی خود فراهم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬سرویس حواله اینترنتی با‬ ‫هدف بهره مندی کاربران اینترنت بانک و پرداخت وجه مورد نیاز‬ ‫متقاضیان باالی ‪ ۱۸‬س��ال فاقد شماره حس��اب یا کارت در بانک‬ ‫تجارت یا س��ایربانک ها‪ ،‬روزانه تا س��قف مبلغ ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال‬ ‫راه اندازی ش��د‪ .‬کاربران اینترنت بانک تجارت می توانند از طریق‬ ‫این حواله وجه مورد نظر خود را با ثبت مش��خصات فردی گیرنده‬ ‫حواله در س��امانه بانکداری اینترنتی واریز کنند‪ .‬همزمان با صدور‬ ‫حواله‪ ،‬پیامکی حاوی مشخصات حواله به ذی نفع (گیرنده حواله)‬ ‫ارس��ال شده و گیرنده حواله ‪ ۳‬روز کاری زمان دارد تا با مراجعه به‬ ‫نزدیک ترین شعبه بانک تجارت‪ ،‬بدون نیاز به هیچ یک از ابزارهای‬ ‫دریافت وجه و فقط با ارائه شماره حواله که از طریق پیامک ارسال‬ ‫ش��ده است به همراه کارت شناس��ایی معتبر وجه حواله را به طور‬ ‫نقدی دریافت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش و سرگرمی همزمان با «هُ پ»‬ ‫رویداد «ملی شو ‪ »۳‬میزبان یکی از جذاب ترین اپلیکیشن های‬ ‫بانک��ی بود که در حوزه کودکان و نوجوانان تهیه ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫هدف مورد نظر خود گام بردارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس��ائل بانکی خاطرنشان کرد‪ :‬از سوی‬ ‫دیگ��ر عملیات بازار باز روی نرخ س��ود بین بانکی نیز موثر‬ ‫اس��ت و ش��اید بعد از چند هفته از اغاز اجرای این عملیات‬ ‫ش��اهد کاهش یک تا ‪ 2‬درصدی نرخ س��ود در این بازار نیز‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫س��لیمی توضیح داد‪ :‬با اجرای این عملیات بانک ها دیگر‬ ‫ناچار نیس��تند تا با هر نرخی نقدینگی مورد نیاز خود را در‬ ‫ب��ازار بین بانکی تهیه کنن��د و از این بازار قرض کنند‪ ،‬بلکه‬ ‫ه��ر روز و متناس��ب با نقدینگی مورد نی��از خود می توانند‬ ‫اوراقی را که در اختیار دارند‪ ،‬با نرخ سودی که در بازار کشف‬ ‫می ش��ود بفروش��ند و این نقدینگی را به دست بیاورند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از س��وی دیگر با اجرای عملیات بازار باز‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی به ط��ور عملی به بزرگترین خری��دار اوراق بدهی‬ ‫تبدیل می ش��ود و هر زم��ان نیاز به خرید ی��ا فروش اوراق‬ ‫برای رسیدن به نرخ هدف سود باشد‪ ،‬اقدامات الزم را انجام‬ ‫می ده��د‪ .‬به نوع��ی نبض بازار اوراق از ای��ن پس در اختیار‬ ‫بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره بانک خاورمیانه تاکی��د کرد‪ :‬با این‬ ‫ح��ال هدف نهایی بازار باز کنترل تورم و ایجاد ثبات در نرخ‬ ‫س��ود است و امیدوار هستیم که بانک مرکزی با اجرای این‬ ‫عملیات بتواند تورم را کنترل کند‪.‬‬ ‫با اجرای تدریجی و هدفمند چارچوب جدید سیاست گذاری پولی‬ ‫و همچنی��ن رعای��ت الزامات ان‪ ،‬در افق زمانی یک س��اله‪ ،‬ش��اهد‬ ‫کنترل انتظارات تورمی و ثبات قیمت ها خواهیم بود و زمینه کمک‬ ‫به رشد اقتصادی در کشور فراهم می شود‬ ‫بازار ه��ا را متالط��م و قیمت ه��ا را دچار نوس��ان کند که با‬ ‫ای��ن مصوبه‪ ،‬بانک مرکزی اجازه خواهد داش��ت با ورود به‬ ‫موقع و انتش��ار اوراق‪ ،‬گامی در راستای مدیریت نقدینگی‬ ‫بردارد و از ش��وک های اقتصادی بکاهد‪ .‬او با بیان اینکه در‬ ‫ش��رایط نوس��انی‪ ،‬نقدینگی ها ممکن است سر از بازارهای‬ ‫غیرمول��د در بیاورند که با عملیات ب��ازار باز‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫به ش��کل عملی می تواند ای��ن نقدینگی ها را مدیریت کند‬ ‫و در کوتاه م��دت نتایج مثبت��ی را در اقتصاد به وجود اورد‪،‬‬ ‫یاداورش��د‪ :‬ب��رای بروز اثار مثبت اجرای این سیاس��ت در‬ ‫بلندمدت نیاز اس��ت بانک مرکزی این سیاست را به شکل‬ ‫مدیریت شده و هدفمند پیش ببرد تا این شائبه ایجاد نشود‬ ‫ک��ه دولت هر زمان با کس��ری بودجه روبه رو خواهد ش��د‪،‬‬ ‫برای کسری بودجه‪ ،‬دست به انتشار اوراق بزند و نقدینگی‬ ‫به دس��ت اورد‪ .‬شقاقی معتقد است که دراین شرایط بحث‬ ‫استقالل بانک مرکزی بسیار موضوع حائز اهمیتی است که‬ ‫باید مورد توجه قرارگیرد‪ .‬اس��تقالل بانک مرکزی می تواند‬ ‫جلوی بی انضباطی های دولت را در انتش��ار اوراق بگیرد تا‬ ‫نتایج این ابزار مفید نیز نتیجه مثبتش را در اقتصاد بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش بحران‬ ‫فرزاد هاش��می از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز در این‬ ‫باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه منظور از بکارگیری‬ ‫عملیات بازار باز‪ ،‬همان بحث خرید و فروش اوراق در شرایط‬ ‫خاص و بحرانی اس��ت افزود‪ :‬ب��ا توجه به تورم باالیی که در‬ ‫کش��ور ما وجود دارد که سبب باال رفتن حجم نقدینگی در‬ ‫اقتصاد ش��ده است‪ ،‬عملیات بازار باز ابزار مناسبی است که‬ ‫در این شرایط بحرانی می تواند به مدیریت تورم و نقدینگی‬ ‫در کش��ور کمک کند‪ .‬او با بیان اینکه بانک مرکزی با کمک‬ ‫این بازار می تواند در ش��رایط تورمی و رشد نقدینگی دست‬ ‫ب��ه فروش اوراق بزند و ازای��ن طریق نقدینگی های موجود‬ ‫در س��طح جامعه را جمع اوری و ان را به سمت بخش مولد‬ ‫هدایت کند‪ ،‬گفت‪ :‬حتی بانک مرکزی می تواند در ش��رایط‬ ‫رکود و تش��دید بیکاری‪ ،‬با خرید اوراق‪ ،‬نقدینگی به جامعه‬ ‫تزریق کند تا از این طریق گردش پول در جامعه را افزایش‬ ‫یابد و زمینه رونق اقتصادی فراهم ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫البت��ه برای کنت��رل نقدینگی و تورم در کش��ور‪ ،‬ابزارهای‬ ‫دیگری مثل نرخ تنزیل مجدد یا نرخ ذخیر قانونی و‪ ...‬وجود‬ ‫دارد که بانک مرکزی هم��واره ازاین ابزارها برای مدیریت‬ ‫بازار پول و کنترل ش��اخص های اقتصادی بهره برده است‪،‬‬ ‫یاداورش��د‪ :‬ابزار عملیات بازار باز یکی از ابزارهای مفیدی‬ ‫اس��ت که برخالف سایر کش��ورها‪ ،‬درکشور ما مورد غفلت‬ ‫واقع ش��ده و از ان بهره گرفته نش��ده است‪ .‬این کارشناس‬ ‫با بیان اینکه عملیات بازار باز از جمله سیاس��ت هایی است‬ ‫که می تواند ضمن برطرف ک��ردن بحران تورم و نقدینگی‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ُ « ،‬هپ» اپلیکیش��ن کانون‬ ‫جوانه های بانک است که در بس��تر محیطی شاد و سرگرم کننده‬ ‫قصد دارد در کنار تفریح و سرگرمی‪ ،‬امکان افزایش سواد اقتصادی‬ ‫ب��رای مخاطبان��ش را فراهم کن��د‪ .‬واژه « ُه��پ» مخفف «هوش‬ ‫پول ساز» است؛ این عبارت در التین به معنای «امید و ارزو» است‬ ‫و از س��وی دیگر کلمه ای اش��نا از یک بازی نوستالوژیک و قدیمی‬ ‫است‪« .‬مدرسه اقتصادی» یکی از بخش های این اپلیکیشن است‬ ‫که اطالعات بانکی و اقتصادی را در قالب ویدئوهای جذاب و دیدنی‬ ‫به کودکان و نوجوانان اموزش می دهد‪« .‬مدرسه هوش مصنوعی»‬ ‫با در اختیار گذاش��تن ویدئوهای اموزش��ی درباره ساخت ربات‪،‬‬ ‫خالقی��ت نوجوانان را در زمینه ه��ای رباتیک افزایش داده و کاربر‬ ‫پس از شرکت در ازمون های مجازی وکسب نمره قبولی می تواند‬ ‫در کالس های حضوری اموزش��ی س��اخت ربات نیز شرکت کند‪.‬‬ ‫«مدرسه کارافرینی» بر محور اموزش و توانمندسازی کارافرینان‬ ‫نوج��وان در محوره��ای توس��عه مهارت های فردی‪ ،‬س��ازمانی‪،‬‬ ‫بازرگان��ی و فناوری اطالعات و ارتباطات و در قالب فیلم‪ ،‬موش��ن‬ ‫گرافی‪ ،‬اینفوگرافی و متون اموزش��ی اس��ت‪« .‬مدرسه مشاوره و‬ ‫هدایت تحصیلی»‪« ،‬مدرس��ه کس��ب و کار » و «مدرس��ه همیار‬ ‫پلی��س» از دیگر بخش های این ایکون اس��ت‪ .‬در بخش «بازی»‬ ‫‹ ‹دخالت ها کانالیزه می شود‬ ‫در کشور‪ ،‬کس��ری بودجه ای که دولت با ان مواجه است را‬ ‫جبران و در نهایت تحول مهمی در بازار پول‪ ،‬بانک ها‪ ،‬رابطه‬ ‫بانک ه��ا با بانک مرکزی‪ ،‬وضعیت بدهی‪ ،‬س��پرده قانونی و‬ ‫عملیات بین بانک��ی ایجاد کند‪ ،‬افزود‪ :‬به هرحال در تمامی‬ ‫این س��ال ها اقتصاد ما درحالی از بکارگیری این ابزار غفلت‬ ‫کرده و برای مدیریت بازار پول و اقتصاد از ابزارهای دیگری‬ ‫اس��تفاده کرده که اثرگذاری الزم را نیز نداش��ته است‪ .‬به‬ ‫گفته هاش��می عملیات بازار باز‪ ،‬ابزار مثبتی است که نسب‬ ‫به س��ایر ابزارها برتری هایی دارد و با اجرای ان انتظار این‬ ‫اس��ت که به تدریج اثار مثبت ان در اقتصاد نمایان ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اما به طور حتم دس��تیابی به اه��داف و نتایج مثبت‬ ‫اجرای این سیاست که همان کنترل تورم و نقدینگی است‪،‬‬ ‫چگونگی اجرای این سیاست موضوع بسیار دارای اهمیت‬ ‫اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬اینکه چه میزان اوراق قرار اس��ت منتشر و‬ ‫به فروش برس��د؟ اینکه اوراق منتشر ش��ده از سوی مردم‬ ‫خریداری می ش��ود؟ اینکه ایا نرخ سود این اوراق جذابیت‬ ‫الزم را برای متقاضی��ان در میان مدت و بلند مدت خواهد‬ ‫داش��ت؟ و موارد دیگری که باید به ش��کل مس��تمر رصد و‬ ‫پیگیری ش��ود‪ .‬به گفته او‪ ،‬ای��ن اوراق باید از جذابیت الزم‬ ‫برخوردار باش��د تا انگیزه کافی ب��رای خریداری ان وجود‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬ضمن اینکه الزم است دولت اقدامات عملی‬ ‫مناس��بی را در بازارهای موازی انجام دهد تا از جذابیت این‬ ‫بازارها کم ش��ود تا مردم بیش��تر رغبت به خرید این اوراق‬ ‫داشته باشند‪ .‬او براین باوراست که برخی از بازارها هستند‬ ‫که س��ود و بازدهی بهتری را به س��رمایه گذاران می دهند‬ ‫که این موضوع تاحدی ش��رایط را برای دستیابی به اهداف‬ ‫اجرای سیاس��ت عملیات بازار باز را سخت می کند و شاید‬ ‫نتواند در ش��رایط فعلی انطور که باید مفید واقع ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫الزم است که تمامی تالش ها در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ هدف نهایی‬ ‫سیدحس��ین سلیمی عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه‬ ‫هم در گفت وگو با ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی با اجرای‬ ‫عملی��ات بازار باز نبض بازار اوراق بدهی را در اختیار گرفته‬ ‫و برای رس��یدن به نرخ س��ود هدف خود اق��دام به خرید یا‬ ‫ف��روش اوراق خواهد کرد‪ ،‬درباره تاثیر اجرای عملیات بازار‬ ‫باز بر کنترل تورم‪ ،‬نرخ تنزیل اوراق و نرخ س��ود بین بانکی‬ ‫گفت‪ :‬به طور حتم اجرای عملیات بازار باز تاثیرات مثبتی بر‬ ‫روی کنترل سیستمی تورم در کشور خواهد داشت و هدف‬ ‫نهایی در اجرای این عملیات کنترل نرخ س��ود و همچنین‬ ‫تورم است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بانک مرکزی در عملیات ب��ازار باز با خرید یا‬ ‫فروش اوراق اسناد خزانه اسالمی تالش می کند تا حداکثر‬ ‫و حداقلی برای نرخ س��ود تعیین کرده و در جهت ثبات نرخ‬ ‫اپلیکیش��ن‪ ،‬کاربر عالوه بر تفریح و سرگرمی‪ ،‬با فضای کسب و کار‬ ‫و مفاهیم اقتصادی اش��نا می شود و در بخش «فیلم و کارتون» در‬ ‫کنار نمایش کارتون های روز دنیا‪ ،‬کودکان و نوجوانان می توانند با‬ ‫انیمیشن های جذاب‪ ،‬مفاهیم اقتصادی و مالی را اموزش ببینند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعطای جایزه مس�ئولیت اجتماعی مدیریت به‬ ‫بانک دی‬ ‫تقدیرنامه یک س��تاره چهارمین دوره جایزه مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی مدیریت به برات کریمی‪ ،‬مدیرعامل بانک دی اعطا شد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی‪ ،‬در چهارمین‬ ‫دوره جایزه مسئولیت های اجتماعی که به همت انجمن مدیریت‬ ‫ای��ران و ب��ا همکاری دانش��گاه خاتم برگزار ش��د‪ ،‬از بانک دی به‬ ‫پاس اهتمام مس��تمر در ح��وزه مس��ئولیت اجتماعی قدردانی‬ ‫شد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت‬ ‫که هر س��ال با هدف شناس��ایی و معرفی تجارب برتر مدیریتی‬ ‫س��ازمان های ایران��ی در حوزه مس��ئولیت اجتماع��ی و تبادل‬ ‫تجربه های موفق برگزار می ش��ود‪ ،‬مبتنی بر ارزیابی رویکردها‪،‬‬ ‫اقدام ها و نظام هایی اس��ت که حول معیاره��ا و محورهای مدل‬ ‫چهار بعدی مس��ئولیت اجتماعی کارول به عنوان مدل پایه این‬ ‫جایزه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫علی اس�لامی بیدگلی‪ ،‬عضو ش��ورای عالی بورس نیز در‬ ‫گفت وگ��و با ایلنا درباره تاثیر اغ��از عملیاتی بازار باز گفت‪:‬‬ ‫عملیات بازار باز را باید از چند جنبه مورد بررس��ی قرار داد‪.‬‬ ‫بخش مهم این اس��ت که با ش��روع به کار عملیات بازار باز‬ ‫کش��ف نرخ ها بهتر انجام می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اما انچه امروز‬ ‫ب��ه عنوان عملیات بازار باز در اقتصاد ایران تعریف ش��ده با‬ ‫ان موضوعی که در مت��ون کتاب ها به عنوان عملیات بازار‬ ‫باز می خوانیم‪ ،‬تفاوت معناداری دارد‪ .‬با عملیات بازار باز در‬ ‫ایران دخالت های ش��بکه بانکی کانالیزه می شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫ای��ن بازار تفاوت معناداری با تعاریف جهانی دارد‪ .‬از این رو‬ ‫باید انتظارات تعدیل شود و نباید انتظار همان اثرگذاری را‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬عضو شورای عالی بورس ادامه داد‪ :‬عملیات‬ ‫ب��ازار باز به نقدش��وندگی بیش��تر اوراق درامد ثابت منجر‬ ‫می شود که به کشف قیمت ها و تعیین نرخ ها کمک کند‪.‬‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه مهم ترین اث��ر عملیات بازار باز در‬ ‫جمع اوری نقدینگی از طریق انتش��ار اوراق اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نباید تنها از عملیات بازار باز انتظار کاهش رش��د نقدینگی‬ ‫را داشت اما این عملیات می تواند به کنترل رشد نقدینگی‬ ‫کمک کند‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که عده ای بر این باورند‬ ‫میزان انتش��ار ‪ ۸۰‬هزار میلیارد تومان اوراق با ‪ ۲۰۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تناسبی ندارد که بتواند در کنترل نقدینگی‬ ‫اثرگذار باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع درست است و رقم اوراق‬ ‫انچنان باال نیس��ت که بتواند در این زمینه اثرگذار باشد اما‬ ‫مسئله این اس��ت که باید میزان افزایش حجم نقدینگی را‬ ‫دی��د و نه کل حج��م نقدینگی که البته ‪ ۸۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان اوراق حتی نس��بت به درصد افزایش نرخ نقدینگی‬ ‫هم عدد کمی اس��ت‪ .‬عضو ش��ورای عالی ب��ورس با تاکید‬ ‫براینکه دولت باید برای کاهش نرخ رش��د نقدینگی راهی‬ ‫پیدا کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نرخ نقدینگی با اصالح مشکل سه گانه‬ ‫اقتصاد ای��ران یعنی نرخ بهره‪ ،‬ن��رخ ارز و یارانه های انرژی‬ ‫مهار می ش��ود و اگر این س��ه نرخ کنترل نش��ود‪ ،‬نمی توان‬ ‫انتظار اصالح را داش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬حال اینکه عملیات بازار‬ ‫باز یکی از ابتدایی ترین ابزارهای دولت برای مهار رشد نرخ‬ ‫نقدینگی اس��ت‪ .‬موضوع مهم این است که در نهایت مقصد‬ ‫این نقدینگی ها کجاس��ت؟ بازار سرمایه اگر این فرصت را‬ ‫داش��ته باشد که شرکت های جدیدی را وارد مجموعه کند‬ ‫و افزایش س��رمایه به این ش��رکت ها برسد‪ ،‬می تواند محل‬ ‫خوبی برای جمع اوری نقدینگی باش��د‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫خود بازار سرمایه هم ممکن است دچار پدیده حباب شود‪.‬‬ ‫اس�لامی با تاکید ب��ر اینکه دولت نه در ای��ران و نه در هیچ‬ ‫کجای دنیا امکان جذب و هدایت نقدینگی را ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر هدایت نقدینگی از سوی دولت انجام شود منجر به رانت‬ ‫و متورم ش��دن بخش نامولد خواهد شد و نهادهای پولی و‬ ‫بازار سرمایه هدایت نقدینگی را باید برعهده داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور ‪ ۱۷.۳‬میلیون بیمه نامه‬ ‫صنعت بیمه کش��ور در تابس��تان امس��ال تعداد ‪ ۱۷.۳‬میلیون‬ ‫بیمه نامه صادر کرده و روند حق بیمه تولیدی ان نیز به ‪ ۱۵.۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رس��یده است‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬معاونت بررسی های‬ ‫اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش��ی با اس��تناد به امارهای‬ ‫مرکز امار ایران به بررس��ی فعالیت های صنعت بیمه در تابس��تان‬ ‫امس��ال پرداخته و نوشته است‪ :‬تعداد بیمه نامه های صادر شده در‬ ‫فصل تابس��تان ‪ ۱۳۹۸‬معادل ‪ ۱۷.۳‬میلیون مورد بوده است‪ .‬روند‬ ‫ح��ق بیمه تولیدی ان نی��ز به ‪ ۱۵.۴‬هزار میلیارد تومان رس��یده‬ ‫است‪ .‬بر این اساس ‪ ۹۱‬درصد از بیمه نامه های صادر شده در رشته‬ ‫زندگ��ی و ‪ ۹‬درصد در رش��ته های غیرزندگی بوده اند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫از نظ��ر ح��ق بیمه تولیدی‪ ۱۲ ،‬درصد از حق بیمه تولید ش��ده در‬ ‫رشته زندگی و ‪ ۸۸‬درصد در رشته های غیرزندگی بوده است‪60 .‬‬ ‫درص��د بیمه نامه ه��ای ص��ادر ش��ده ازس��وی بخ��ش دولتی‬ ‫(بیم��ه ای��ران) و ‪ ۴۰‬درص��د دیگ��ر از س��وی بخ��ش غیردولتی‬ ‫ص��ادر ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین ‪ ۶۷‬درص��د از حق بیم��ه تولیدی‬ ‫‪ ۱۵.۴‬ه��زار میلیارد تومانی ازس��وی بخش دولت��ی و ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫از س��وی بخ��ش غیردولت��ی در تابس��تان امس��ال تولید ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1457‬‬ ‫پیاپی ‪2775‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫سختگیری های بی مورد وارداتی‬ ‫تولیدکنندگان صنایع معدنی خوراک می خواهند‬ ‫تامی��ن مواد اولی��ه در ش��رایط س��خت تحریم ها‬ ‫ک��ه به نوعی جنگ اقتصادی به ش��مار م��ی رود‪ ،‬برای‬ ‫تولیدکنندگان به یک مش��کلی اساس��ی تبدیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬از همی��ن رو‪ ،‬بیش��تر تولیدکنن��دگان برای‬ ‫تامین خوراک خود چش��م ب��ه حمایت های دولت و‬ ‫سیاست های اقتصادی ان دارند‪.‬‬ ‫البت��ه برخ��ی تولیدکنندگان معتقدن��د که دولت‬ ‫در زمینه برخی واردات مواد اولیه دچار س��ختگیری‬ ‫بیش از حد بوده و همین موضوع مس��یر را برای انها‬ ‫ناهموار کرده است‪ ،‬در حالی که با اتخاذ سیاست های‬ ‫درست تر می تواند مسیر واردات مواد اولیه که براساس‬ ‫ان می ت��وان ارزش اف��زوده ایج��اد ک��رد را هموارتر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹افزایش هزینه های باالسری‬ ‫نی��ز چنین کاالیی را تولید کن��د‪ ،‬اما میزان تولید ان‬ ‫کفاف نیاز تمام بازار نباش��د‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬خود این‬ ‫موضوع کلی زمانبر است؛ بنابراین می طلبد که وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نظارت درس��تی بر واردات‬ ‫داش��ته باش��د و این لزوما به معنای س��ختگیری به‬ ‫تولیدکننده داخلی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪۴۰‬درصدی نرخ مواد اولیه‬ ‫حس��ین مظاهری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت پایا صنعت‬ ‫س��ما در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت ما در‬ ‫زمینه تجهیزات ازمایشگاهی مشغول به فعالیت است‬ ‫که در این راستا مواد اولیه مورد نیاز خود را از داخل‬ ‫تهیه می کنی��م‪ .‬این تجهیزات م��ورد نیاز بخش های‬ ‫معدن و صنعت فوالد است‪.‬‬ ‫مظاهری در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬برخی تجهیزات‪،‬‬ ‫ورق‪ ،‬نبش��ی‪ ،‬تیراهن و موتور مواد اولیه مورد نیاز ما‬ ‫مدیرعام��ل فوالد خوزس��تان با اش��اره ب��ه فعالیت های‬ ‫شرکت فوالد خوزستان در دو حوزه تولید و مسئولیت های‬ ‫اجتماع��ی گفت‪ :‬ق��رارگاه محرومیت زدایی در س��ه حوزه‬ ‫بهداش��ت و درمان‪ ،‬فرهنگی و عمرانی تش��کیل شده و در‬ ‫این سه شاخه کارکنان فوالد فعالیت خوبی دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ف��والد خوزس��تان‪ ،‬علی‬ ‫محم��دی با بی��ان اینکه این ش��رکت در دو حوزه تولید و‬ ‫مسئولیت های اجتماعی تاکنون فعالیت های خوبی داشته‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در بخش تولید اکنون با تمام ظرفیت مطابق‬ ‫با سند چش��م انداز تالش کرده و در زمینه مسئولیت های‬ ‫اجتماعی نیز خدمات خوبی را در مناطق محروم ارائه داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه این ش��رکت همچنین در حوزه‬ ‫ص��ادرات براس��اس برنامه های خ��ود موفق عم��ل کرده‬ ‫و طرح ه��ای توس��عه ای را نیز به خوبی پیش برده اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬اکن��ون با کم��ک نیروهای متخصص توانس��ته ایم‬ ‫موفقیت ه��ای بزرگ��ی را به دس��ت اورده و به عن��وان‬ ‫صادرکننده نمونه و ش��رکت برتر در حوزه خدمت رس��انی‬ ‫و مس��ئولیت های اجتماعی در کشور ش��ناخته شده و در‬ ‫زمینه کیفیت محصول نیز بین شرکت های تولیدی فوالد‬ ‫اس��ت که در داخل قابل تهیه هس��تند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به تحریم ها و ش��رایط تولید و تهیه مواد اولیه عنوان‬ ‫کرد‪ :‬س��ال گذشته و با اغاز دوباره تحریم ها در زمینه‬ ‫تامین مواد اولیه تا حدودی با مش��کل روبه رو شدیم‪،‬‬ ‫ام��ا هم اکنون در زمینه تامین مواد اولیه با مش��کلی‬ ‫روبه رو نیس��تیم‪ .‬البته از دو س��ال گذش��ته تاکنون‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬درصد به نرخ مواد اولیه ما افزوده ش��ده‬ ‫که متناسب با ان بهای محصوالت تولیدی ما افزوده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۴۰‬درصد مواد اولیه ما خارجی است‬ ‫محمدرضا یاس‪ ،‬مدیر اجرایی یک شرکت در حوزه‬ ‫ریخته گ��ری نیز چندی پیش درباره تامین مواد اولیه‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬ش��رکت ما در‬ ‫زمینه رنگ های نس��وز‪ ،‬پودرهای تصفیه کننده مذاب‬ ‫و عایق ه��ای حرارتی مورد نیاز صنع��ت ریخته گری‬ ‫فعالیت های فوالد خوزستان در حوزه تولید و مسئولیت های اجتماعی‬ ‫به عنوان شرکت برتر معرفی شد‪.‬‬ ‫محم��دی با بیان اینکه درحال حاضر‪۸۰‬درصد مواد اولیه‬ ‫خود را از داخل کش��ور تامین ک��رده اذعان کرد‪ :‬تحریم ها‬ ‫تاثیر زیادی بر روند تولید این ش��رکت نداشته اما در بحث‬ ‫صادرات در بعضی حوزه ها با مشکل روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی برخ��ی از موانع تولید را در داخل دانس��ت و اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬این موضوع به تنهایی به معضل ما تبدیل ش��ده که‬ ‫امیدواریم مس��ئوالن همت کنند تا ای��ن موانع داخلی نیز‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزس��تان با تاکی��د بر اینکه‬ ‫مجموعه ف��والد تحریم ها را به فرصت تبدیل کرده‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬با تش��کیل کارگروه های بومی س��ازی سرمایه گذاری‬ ‫خوبی در زمینه رونق تولید داش��ته ایم؛ امس��ال نخستین‬ ‫نمایشگاه بومی سازی تجهیزات با حضور ‪ ۶۵‬شرکت داخلی‬ ‫برپا و ‪ ۲۰‬قرارداد با این شرکت های داخلی منعقد شد‪.‬‬ ‫وی میزان قرارداد شرکت فوالد خوزستان با شرکت های‬ ‫داخلی را حدود ‪۱۳‬میلی��ارد ریال عنوان کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع کمک ش��ایانی ب��ه رونق اقتصاد اس��تان می کند‪.‬‬ ‫محمدی به تقویت اس��تفاده از ظرفیت علمی و دانشگاهی‬ ‫در ح��وزه صنعت تاکید کرد و گفت‪ :‬به تازگی قراردادهایی‬ ‫با مراکز علمی‪ ،‬دانشگاهی و به ویژه دانشگاه شهید چمران‬ ‫اه��واز منعقد ش��ده ک��ه در بخش بومی س��ازی قطعات و‬ ‫حمای��ت از پروژه ه��ا و پایان نامه های دانش��جویی منطبق‬ ‫با حوزه فوالد و تقویت ارتباط صنعت با دانش��گاه بس��یار‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی اقدام ه��ای ش��رکت ف��والد خوزس��تان را در حوزه‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی خوب برش��مرد و اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫تفکر خدمت رس��انی به مردم در این شرکت نهادینه شده‬ ‫و بس��یاری از کارکنان این ش��رکت در گروه های جهادی‬ ‫ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫ریخته گری جزو صنایعی به شمار می رود که در‬ ‫صنای��ع گوناگون از جمله خودروس��ازی تا صنایع‬ ‫معدن��ی و در حوزه فلزات کارب��رد دارد‪ .‬هم اکنون‬ ‫ظرفی��ت ریخته گ��ری در ایران بی��ش از نیاز بازار‬ ‫داخلی اس��ت‪ ،‬از همی��ن رو بیش��تر کارخانه های‬ ‫ریخته گ��ری با ظرفیت های خالی مش��غول به کار‬ ‫هس��تند؛ این واحدها در زمینه بازارهای صادراتی‬ ‫نیز چندان نتوانس��ته اند موفق عم��ل کنند و وارد‬ ‫بازاره��ای جهان��ی یا منطق��ه ای ش��وند‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین دالیلی که این ش��رکت ها‪ ،‬نتوانسته اند‬ ‫ب��ه بازارهای صادراتی راه پی��دا کنند‪ ،‬به بازاریابی‬ ‫ضعیف انها بازمی گردد‪ .‬البته بیش��تر شرکت های‬ ‫ریخته گری‪ ،‬ش��رکت های کوچکی هس��تند که از‬ ‫بنی��ه مالی و علم��ی الزم ب��رای بازاریابی خارجی‬ ‫برخ��وردار نیس��تند؛ در حقیقت ای��ن واحدها به‬ ‫قدری کوچک هس��تند که توانایی سرمایه گذاری‬ ‫برای بازارهای صادراتی را ندارند‪ .‬هرچند در زمینه‬ ‫صادرات این واحده��ای کوچک که تعداد انها نیز‬ ‫چندان زیاد نیس��ت‪ ،‬در س��طح کش��ور می توانند‬ ‫ب��ا هم تجمیع ک��رده تا بتوانند در ب��ازار صادراتی‬ ‫حضور پررنگ تری بیابن��د‪ ،‬چراکه به خودی خود‬ ‫تجمیع واحدها می تواند زمینه ساز بیشتری برای‬ ‫ام��ر صادرات ش��ود‪ .‬این روش را برخی کش��ورها‬ ‫به کار گرفته و توانس��ته اند در این راستا بازارهایی‬ ‫بین المللی را به تصرف خود دراورند‪ .‬بدین معنا که‬ ‫ش��رکت های تجاری با بنیه قوی ایجاد می کنند و‬ ‫به وس��یله انها وارد بازار جهانی می شوند که در این‬ ‫راستا می توان کش��ور چین را مثال زد که با وجود‬ ‫یک شرکت تجاری توانسته بازارهای بسیاری را در‬ ‫حوزه ریخته گری به تصرف خود دراورد‪.‬‬ ‫میز بومی سازی دائمی‬ ‫در صنعت سیمان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محمدعلی دیبایی‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید بر واردات نظارت‬ ‫بیش��تری داشته باش��د و از ورود کاالهایی که در داخل تولید می شود‪،‬‬ ‫پیش��گیری به عمل اورد‪ .‬این در حالی است که چنین نظارت هایی برای‬ ‫برخی کاالها وجود دارد و برای برخی کاالها وجود ندارد‬ ‫فعالیت می کند‪ .‬یاس با بیان اشاره به این موضوع که‬ ‫با تمام توان مشغول تولید هستند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مشابه‬ ‫واحد ما در کش��ور ش��رکت های دیگری هم فعالیت‬ ‫دارند‪ .‬ش��رکت ما تا پیش از تحریم ها به کش��ورهایی‬ ‫مانن��د ع��راق و ترکیه و‪ ...‬نیز ص��ادرات انجام می داد‬ ‫و به عنوان یک ش��رکت پیش��رو در این حوزه فعالیت‬ ‫می کرد‪ ،‬اما با وجود تحریم ها کار برای تولیدکنندگان‬ ‫مشکل شده و یکی از این مشکالت تامین مواد اولیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تامین م��واد اولیه این واحد عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬حدود‪۴۰‬درصد مواد اولیه ای��ن واحد از خارج‬ ‫و ح��دود ‪ ۶۰‬درص��د ان از داخل تامین می ش��ود‪ .‬از‬ ‫همی��ن رو‪ ،‬با وج��ود تحریم ها واردات م��واد اولیه ما‬ ‫ق��دری با مش��کل روبه رو ش��ده‪ ،‬اما ت�لاش داریم با‬ ‫تامین کنندگان داخلی بیش��تر وارد مذاکره ش��ویم تا‬ ‫بتوانیم تمام نیاز های خود را از واحدهای تولیدکننده‬ ‫داخلی تامین کنیم‪.‬‬ ‫یاس در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با حمایت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و کمک بانک ها بخش��ی از‬ ‫تجهیزات خود را روزامد کرده ایم که بخش��ی از انها‬ ‫نصب ش��ده است‪ .‬تمام س��عی ما این است که برای‬ ‫بروزرسانی‪ ،‬تجهیزات مورد نیاز خود را از داخل تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫بابک نظری‬ ‫فعال حوزه ریخته گری‬ ‫محمدعلی دیبایی‬ ‫حسین مظاهری‬ ‫محمدرضا یاس‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان افزود‪ :‬در زمینه بازس��ازی‬ ‫جاده ها‪ ،‬دفع فاضالب و اب های س��طحی در بارندگی های‬ ‫اخی��ر اقدام ه��ای خوبی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬محمدی به‬ ‫اقدام های این ش��رکت در س��یالب فروردین امسال اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ح��دود ‪ ۲۸۰‬میلیارد ریال به صورت نقدی و‬ ‫غیرنقدی هزینه ش��ده و ‪ ۵‬هزار مترمکعب اب از تابستان‬ ‫امس��ال تاکن��ون در منطقه مهدیس و ‪ ۳‬هزار بس��ته مواد‬ ‫غذایی نیز بین نیازمندان توزیع ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه ش��رکت فوالد خوزستان بزرگ ترین عرضه کننده‬ ‫ش��مش فوالد و دومین قطب تولید فوالد خام در کش��ور‬ ‫و یک��ی از بنگاه ه��ای پیش��روی اقتص��ادی در عرصه های‬ ‫ملی و منطقه ای صنعت فوالد اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این ش��رکت‬ ‫ب��ا وس��عت ‪ ۸.۳‬کیلومترمرب��ع‪ ،‬در مجاورت ش��هر اهواز‪،‬‬ ‫مرکز استان خوزس��تان در جنوب غربی کشور‪ ،‬واقع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬در ‪ ۲۷‬س��ال ت�لاش کارکنان و‬ ‫متخصص��ان زبردس��ت ای��ن صنع��ت‪ ،‬فوالد خوزس��تان‬ ‫طرح های توسعه در مرحله نخست تا ‪ ۴.۲‬و در مرحله دوم‬ ‫تا ‪ ۲.۳‬میلیون تن و هم اکنون باالی ‪۳‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تن محقق کرده و در پایان مرحله چهارم توس��عه‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولید این شرکت به ‪ ۲.۵‬میلیون تن در سال خواهد رسید‪.‬‬ ‫مش��اور انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ان صنعت‬ ‫س��یمان درب��اره مبحث بومی س��ازی در صنعت‬ ‫س��یمان گفت‪ :‬میز بومی س��ازی به ط��ور دائمی‬ ‫در صنعت س��یمان و انجمن س��یمان تش��کیل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گ��زارش رواب��ط عمومی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان س��یمان ایران‪ ،‬مهدی امینی یکتا‬ ‫گفت‪ :‬معتقدیم نهضت خودکفایی درباره ساخت‬ ‫داخ��ل که به راس��تی نقط��ه عط��ف ان از زمان‬ ‫انقالب و تحریم های ناجوانمردانه و جنگ ش��تاب‬ ‫بیش��تری پیدا کرده‪ ،‬ما را در ح��دی از توانمندی‬ ‫و اس��تقالل تولیدی رس��انده که امروز ادعا کنیم‪،‬‬ ‫بیش از ‪۷۰‬درصد ارزشی و باالتر از ‪۸۰‬درصد وزنی‬ ‫از نیازهای صنعت س��یمان را در داخل کش��ور و‬ ‫به دس��ت همه دس��ت اندرکاران تامین کنیم‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬گام دوم از بومی س��ازی با ش��دت گیری‬ ‫تحریم ها برداش��ته شده اس��ت‪ .‬امینی یکتا افزود‪:‬‬ ‫س��ه رکن اساس��ی ف��روش در صنعت س��یمان‪،‬‬ ‫سازندگان‪ ،‬تامین کنندگان و دانشگاه است‪.‬‬ ‫روند کند بروزرسانی‬ ‫در کارخانه های سیمان‬ ‫یک کارش��ناس صنعت س��یمان با بیان اینکه‬ ‫متاس��فانه در ش��رایط فعلی اقتصاد‪ ،‬این نگرانی‬ ‫وج��ود دارد ک��ه در اینده می��زان تولید و کیفیت‬ ‫س��یمان در بخ��ش صادراتی به ح��د قابل قبولی‬ ‫نرس��د‪ ،‬افزود‪ :‬البته درحال حاضر سیمان تولیدی‬ ‫در کش��ور دارای اس��تانداردهای کافی اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش تس��نیم‪ ،‬علی محمد بُد با اش��اره به اینکه‬ ‫رک��ود در ب��ازار و کمبود نقدینگ��ی در واحدهای‬ ‫تولیدی باعث ش��ده تا بروزرس��انی کارخانه های‬ ‫سیمان به کندی انجام ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫اصول فعالیت تولیدی‪ ،‬استفاده از فناوری روزامد‬ ‫و تولی��د محصوالت باکیفیت اس��ت ت��ا عالوه در‬ ‫ب��ازار داخل در بخش صادرات س��هم قابل قبولی‬ ‫را داش��ت‪ .‬وی با بیان اینکه متاس��فانه در شرایط‬ ‫فعلی اقتصاد این نگران��ی وجود دارد که در اینده‬ ‫میزان تولید و کیفیت س��یمان در بخش صادراتی‬ ‫ب��ه حد قابل قبولی نرس��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫س��یمان تولیدی در کش��ور دارای استانداردهای‬ ‫کافی اس��ت‪ ،‬اما سهم بیشتر در بازارهای صادرات‬ ‫را محص��والت باکیفیت تر تصاح��ب می کنند که‬ ‫ای��ن موضوع بای��د مورد توجه ما ق��رار گیرد‪ .‬این‬ ‫کارشناس حوزه سیمان اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫س��یمان تولیدی ایران دارای استانداردهای الزم‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما برای توس��عه صادرات و مدیریت مازاد‬ ‫تولید باید به س��مت ارتقای کیفیت تولید حرکت‬ ‫کنیم‪ .‬بد تصریح کرد‪ :‬به نظر می رس��د امس��ال به‬ ‫تولید ‪۶۰‬میلیون تن س��یمان دست پیدا کنیم که‬ ‫براساس هدف گذاری ها ‪ ۱۲‬میلیون تن ان صادر و‬ ‫باقیمانده ان صرف نیاز داخلی خواهد شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫محمدعلی دیبایی‪ ،‬مدیر فروش و بازاریابی شرکت‬ ‫گسترش فناوری خوارزمی درباره تهیه مواد اولیه این‬ ‫شرکت در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬برخی از مواد‬ ‫اولیه در داخل تهیه می شوند و برخی دیگر که امکان‬ ‫تولید ان در داخل نیس��ت‪ ،‬از خ��ارج وارد می کنیم‪.‬‬ ‫البته در چند مورد با واحدهای تولیدکننده همکاری‬ ‫مشترک ایجاد کرده ایم تا به کیفیت مورد نظر برسیم‪.‬‬ ‫دیبایی با اش��اره به افزایش قیمت ه��ا عنوان کرد‪:‬‬ ‫قیمت ها در دو س��ال گذشته با افزایش بهای نرخ ارز‬ ‫چندبرابر شده است‪ .‬برخی مواد اولیه ما فلزاتی مانند‬ ‫نیکل هس��تند که از یک سو نرخ جهانی انها افزایش‬ ‫یافت��ه و از س��وی دیگر‪ ،‬متاث��ر از قیمت های داخلی‬ ‫گران شده اند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫واردات نیز با توجه به روند ثبت س��فارش تا ترخیص‬ ‫کاال هم��راه ب��ا هزینه هایی خواهد ب��ود‪ ،‬این فرایند‬ ‫زمانبر و به همراه هزینه های مادی اس��ت‪ .‬هزینه های‬ ‫باالس��ری برای تولیدکنندگان بسیار افزایش یافته و‬ ‫نرخ مواد اولیه نیز چندین برابر ش��ده است؛ از این رو‬ ‫ضروری اس��ت ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫بر واردات نظارت بیش��تری داش��ته باش��د و از ورود‬ ‫کاالهایی که در داخل تولید می ش��ود‪ ،‬پیشگیری به‬ ‫عمل اورد‪ .‬این در حالی است که چنین نظارت هایی‬ ‫ب��رای برخی کاالها وجود دارد و ب��رای برخی کاالها‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیر فروش و بازاریابی ش��رکت گس��ترش فناوری‬ ‫خوارزمی‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬چرا باید شاهد‬ ‫واردات خودرو بی ام وی به داخل کش��ور باش��یم‪ ،‬اما‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬یک تولیدکننده م��ا که قصد واردات‬ ‫الومین��ا دارد‪ ،‬باید از تم��ام تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫اس��تعالم بگیرد که مبادا یک تولیدکننده ای این کاال‬ ‫را تولید کند‪ .‬البته ممکن اس��ت ک��ه تولیدکننده ای‬ ‫یادداشت‬ ‫فوالد‬ ‫نخستین‬ ‫صنعتی که‬ ‫مورد حمایت‬ ‫صندوق‬ ‫توسعه ملی‬ ‫قرار گرفت‬ ‫رئی��س مرکز س��اخت داخ��ل وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با اش��اره ب��ه اینک��ه ارتب��اط و تعامل میان‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان‪ ،‬دس��تاورد‬ ‫ویژه جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد بود‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫اس��تفاده هرچه بیش��تر از فناوری پیش��رفته در تولید‬ ‫برای افزایش به��ره وری و ارزش افزوده صادرات‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش خبرگزاری صنایع‪ ،‬س��یدمحمدمهدی‬ ‫ه��ادوی‪ ،‬رئیس مرکز س��اخت داخ��ل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت پیرامون دومین جش��نواره و نمایشگاه‬ ‫مل��ی فوالد ایران ضمن مه��م خواندن صنعت فوالد در‬ ‫شرایط کنونی کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به فوالد فقط به عنوان‬ ‫ی��ک فلز س��اده نمی نگریم‪ ،‬فوالد صنعت مادر اس��ت و‬ ‫صنای��ع و معادن زیرمجموعه و مواد پیش��رفته ای دارد؛‬ ‫فوالد را به عنوان نخس��تین صنعت��ی نگاه می کنیم که‬ ‫از س��وی صندوق توسعه ملی مورد حمایت قرار گرفته‬ ‫ت��ا بتوانیم نیازهای داخلی را ب��راورده کرده و صادرات‬ ‫خوبی نیز داش��ته باشیم‪ .‬در همین راستا‪ ،‬نخستین میز‬ ‫س��اخت داخل صنعت فوالد که ب��ا حدود ‪۵۰۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو تفاهمنام��ه و ق��رارداد می��ان تولیدکنندگان و‬ ‫تامین کنندگان در دومین جش��نواره و نمایش��گاه ملی‬ ‫فوالد ایران برقرار شد‪ ،‬تعاملی نزدیک میان تولیدکننده‬ ‫و نیازمند بود‪ .‬هادوی افزود‪ :‬البته این بدین معنا نیست‬ ‫ک��ه فقط ‪۵۰۰‬میلیون یورو داخلی س��ازی داش��ته ایم‪،‬‬ ‫براس��اس ام��ار‪ ۹۵.۵ ،‬میلیون یورو ک��ه در چند ماه از‬ ‫ابتدای امس��ال تا کنون قرارداد بس��ته شده‪ ،‬کار انجام‬ ‫ش��ده و تا انتهای س��ال نیز ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد نمایش��گاه یا میز س��اخت داخل یک محرک یا‬ ‫نمودی از فعالیت هایی که در کش��ور رخ می دهد‪ ،‬تلقی‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬میز ساخت داخل های دیگری‬ ‫نیز در صنایع پتروش��یمی و خودرو داشتیم که همگی‬ ‫نش��ان می دهد که این حرکت و جهش رخ داده اس��ت‪.‬‬ ‫هم کاربران و هم تولیدکنندگان به این اهمیت رسیدند‬ ‫که باید روی توانمندی های خود تکیه کنند‪ .‬هادوی در‬ ‫ادامه ضمن تاکید بر اینکه نباید از تعامل با کش��ورهای‬ ‫خارجی غافل باش��یم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬وقتی موضوع ساخت‬ ‫داخل مطرح می ش��ود‪ ،‬یعنی ارتباط با خارج از کشور را‬ ‫هدفمند می کنیم و این امر غنیمتی مهم اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫مرکز س��اخت داخل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫بخ��ش دیگری از صحبت های خ��ود پیرامون برگزاری‬ ‫دومین جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد ایران‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از بحث های بسیار خوبی که در این نمایشگاه‬ ‫اتفاق افتاد پیوند میان شرکت های دانش بنیان به عنوان‬ ‫دارندگان فناوری پیش��رفته و تولیدکنندگان فوالد بود‪.‬‬ ‫ه��ادوی گفت‪ :‬هر قدر بتوانیم فناوری پیش��رفته را در‬ ‫تولی��د دخیل کنیم بهره وری و ارزش افزوده باال می رود‬ ‫و صادرات نیز ارزش افزوده باالیی خواهد داشت‪ .‬حضور‬ ‫شرکت های س��نتی و بزرگ در این نمایشگاه به همراه‬ ‫شرکت های دانش بنیان و جوان موجب ارتباط و اتصال‬ ‫خوب��ی میان جوانان دارای هیجان و تجربه های افراد با‬ ‫تجربه ای که سال ها تولیدکننده بودند‪ ،‬شده است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به انعقاد تفاهمنامه ای میان وزارت صنعت ‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫پیرامون حمایت از شرکت های دانش بنیان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس قانون مکلف هستیم از توان تولیدی و خدماتی‬ ‫کش��ور حداکثر استفاده را داش��ته باشیم که در همین‬ ‫راستا سامانه توانیران راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫ظرفیت های‬ ‫خالی یک‬ ‫صنعت‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1457‬‬ ‫پیاپی ‪2775‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خودروهای تاریخی‬ ‫و کالسیک در اصفهان‬ ‫خبر‬ ‫در همایش��ی بزرگ‪ ،‬بیش از ‪ ۱۸۰‬خودرو‬ ‫تاریخی و کالس��یک در می��دان امام علی‬ ‫اصفه��ان ب��رای بازدی��د عالقه من��دان به‬ ‫خودروهای قدیمی به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬مدیر ح��وزه اتومبیلرانی‬ ‫کان��ون جهانگ��ردی و اتومبیلرانی کش��ور‬ ‫در ای��ن همای��ش‪ ،‬قدم��ت ای��ن خودروها‬ ‫در برنده��ای جهان��ی را بیش از ‪ ۵۰‬س��ال‬ ‫عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬اتومبیل های قدیمی‬ ‫همچون بنز‪ ،‬بیوک‪ ،‬شورولت‪ ،‬فولکس‪ ،‬دژ‪،‬‬ ‫بلی��زر‪ ،‬بی‪ .‬ام‪ِ .‬و و جی��پ در این همایش در‬ ‫معرض دید هواداران خودروهای کالسیک‬ ‫برندهای جهانی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اردشیر درویشی رنگ‪ ،‬مدل و امکانات این‬ ‫خودروها را از ویژگی های نمایشگاه دانست‬ ‫که با استقبال گسترده بازدیدکنندگان هم‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با ثب��ت مش��خصات ‪ ۴‬هزار‬ ‫خ��ودرو تاریخ��ی و کالس��یک در کش��ور‪،‬‬ ‫تاکن��ون ‪ ۲۰۰‬پ�لاک برای ای��ن خودروها‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫مدیر حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی‬ ‫و اتومبیلرانی کش��ور افزود‪ :‬در شرایطی که‬ ‫حوزه گردشگری می تواند به اشتغال و رونق‬ ‫اقتصادی مناطق مختلف کشور کمک کند‬ ‫بای��د زمینه س��فرهای ارزان و اس��ان مهیا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درویش��ی گفت‪ :‬در کان��ون جهانگردی و‬ ‫اتومبیلرانی کشور تالش می شود با تشکیل‬ ‫کمپینی موضوع گردشگری ارزان در کشور‬ ‫رواج داده ش��ود و تمام مردم از استان های‬ ‫مختلف کش��ور با اش��نایی خاص��ی که با‬ ‫جاذبه های گردش��گری دارند خانوادگی از‬ ‫مناطق تاریخی و گردشگری دیدن کنند‪.‬‬ ‫وی ه��دف از ب��ه نمایش گذاش��تن این‬ ‫خودروها را صیان��ت از خودروهای تاریخی‬ ‫و ایجاد شور و نشاط اجتماعی و گردشگری‬ ‫ارزان ن��رخ همچنی��ن تجدی��د خاط��ره با‬ ‫خودروهای قدیمی عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پتروشیمی شازند جزو ‪ ۱۰۰‬شرکت برتر سال ‪۹۸‬‬ ‫س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی باه��دف تولید‬ ‫اطالعات درب��اره بنگاه های اقتصادی کش��ور و‬ ‫شفاف س��ازی فضای کس��ب وکار‪ ،‬ارائه تصویری‬ ‫روشن از جایگاه بنگاه های اقتصادی و گروه های‬ ‫صنعتی مختلف‪ ،‬گسترش رقابت بین بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی کش��ور و علمی ت��ر ک��ردن فض��ای‬ ‫تصمیم گیری مدیران‪« ،‬رتبه بندی ش��رکت های‬ ‫برت��ر ایران» را براس��اس ش��اخص های جهانی‬ ‫برای بیس��ت ودومین س��ال متوالی انجام داد و‬ ‫شرکت پتروشیمی ش��ازند (هلدینگ) با کسب‬ ‫رتبه ‪ ،۴۰‬جزو ‪ ۱۰۰‬شرکت برتر کشور در سال‬ ‫‪ ۹۸‬ش��ناخته شده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫به‬ ‫نقل از روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت‬ ‫پتروش��یمی ش��ازند‪ ،‬در رتبه بن��دی امس��ال‬ ‫ش��رکت های برتر کش��ور‪ ،‬هلدینگ پتروشیمی‬ ‫ش��ازند براس��اس ش��اخص های رتبه بن��دی‬ ‫نظی��ر ان��دازه و رش��د ش��رکت‪ ،‬س��وداوری و‬ ‫عملکرد‪ ،‬بهره وری‪ ،‬ص��ادرات‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬بدهی‬ ‫و ب��ازار برمبن��ای س��ال مال��ی ‪ ۹۷‬ب��ا فروش‬ ‫‪54/738‬میلیارد ریالی توانست رتبه ‪ ۴۰‬را بین‬ ‫‪ 100‬ش��رکت برتر کش��ور در س��ال ‪ ۹۸‬کسب‬ ‫کند‪ .‬گفتنی اس��ت رتبه بندی ‪ IMI۱۰۰‬مشابه‬ ‫رتبه بن��دی معتب��ر ‪ ،۵۰۰ Fortune‬ب��ا هدف‬ ‫معرفی شرکت های بزرگ و برتر ایران‪ ،‬هر سال‬ ‫فهرست های متنوعی ارائه و نشر می دهد‪ .‬حضور‬ ‫ش��رکت ها در این فهرست ها‪ ،‬زمینه مناسبی را‬ ‫ب��رای ارتقای برن��د ملی و بین المللی‪ ،‬توس��عه‬ ‫بازار‪ ،‬س��رمایه گذاری و یافتن شرکای داخلی و‬ ‫خارجی فراهم می اورد و فهرس��ت شرکت های‬ ‫برتر ایران‪ ،‬به دو زبان فارس��ی و انگلیسی تهیه‬ ‫می ش��ود و از طریق س��ایت س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی در شبکه جهانی اینترنت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین گزارش های ساالنه رتبه بندی ها برای‬ ‫وزارتخانه ه��ای مرب��وط‪ ،‬بانک ها‪ ،‬تش��کل های‬ ‫صنعت��ی و اقتصادی‪ ،‬مراکز علمی و پژوهش��ی‪،‬‬ ‫اتاق ه��ای مش��ترک بازرگان��ی ای��ران و س��ایر‬ ‫کش��ورها‪ ،‬سفارتخانه ها و ش��رکت های خارجی‬ ‫مایل به همکاری با ش��رکت های ایرانی ارس��ال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��ازمان مدیری��ت صنعتی از س��ال ‪۱۳۷۷‬‬ ‫رتبه بندی ش��رکت های برتر ایران را هر س��ال‬ ‫انجام داده و این رتبه بندی با الهام از رسالت ان‬ ‫س��ازمان با فراهم کردن امار و اطالعات شفاف‬ ‫و مفید درباره بنگاه های اقتصادی کشور‪ ،‬فضای‬ ‫روشن تری از کس��ب وکار اقتصادی حال حاضر‬ ‫کش��ور ارائه می ده��د و به مدی��ران بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬سیاس��ت گذاران و پژوهش��گران‪،‬‬ ‫یاری می رس��اند تا ش��ناخت و درک دقیق تری‬ ‫از مقی��اس‪ ،‬س��اختار مالی و اقتص��ادی صنایع‬ ‫و بنگاه ه��ای اقتصادی بزرگ کش��ور را بیابند‪.‬‬ ‫رواب��ط عمومی و امور بین المل��ل‪ ،‬این موفقیت‬ ‫را به مدیریت محت��رم عامل و تمامی همکاران‬ ‫پرت�لاش و س��اعی این ش��رکت تبریک عرض‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫ماجرای اتصال راه اهن لرستان به جنوب‬ ‫ایج��اد خط ریلی خرم اباد‪-‬دورود–اندیمش��ک از پروژه هایی‬ ‫است که در ذهن ‪ 3‬نسل لرستانی ها می توان ردی از ان یافت؛‬ ‫طرحی که قرار بود مرکز لرستان را به راه اهن جنوب وصل کند‬ ‫اما همچنان خبری از این وصال نیست‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬ریش��ه مطالبه احداث خط اهن لرس��تان و‬ ‫اتص��ال مرکز اس��تان به خط اهن سراس��ری ب��ه ‪ 3‬دهه قبل‬ ‫بازمی گردد اما در طول س��ال های اخیر می توان نخس��تین رد‬ ‫پا از ضرورت اجرای این پروژه را در سفر دور دوم هیات دولت‬ ‫دهم به لرس��تان دید که این پروژه در زمره مصوبات این سفر‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫اواخر س��ال ‪ ۸۹‬باالخره خبر اخذ مجوز کمیسیون ماده ‪۳۲‬‬ ‫پروژه های ریلی لرس��تان این طرح مه��م را از یک خوان دیگر‬ ‫عب��ور داد تا این بار دیگ��ر بهانه نبود توجیه اقتصادی پروژه به‬ ‫دستاویز مسئوالن تبدیل نش��ود‪ .‬از اخذ مجوز ماده ‪ ۳۲‬پروژه‬ ‫که بیش از ‪ 8‬ماه گذش��ت مسئوالن برای اغاز عملیات اجرایی‬ ‫این پروژ ه ریلی مهم محمود احمدی نژاد‪ ،‬رئیس جمهوری وقت‬ ‫را به لرس��تان دعوت کردند تا ایی��ن اغاز عملیات اجرایی این‬ ‫پروژه ها در مهر سال ‪ ۹۰‬برگزار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت ‪ ۳۳‬درصدی‬ ‫درحالی اخرین اظهارات مس��ئوالن لرس��تانی از پیش��رفت‬ ‫‪ ۳۳‬درص��دی پ��روژه حکای��ت دارد ک��ه س��ال ‪ ۹۵‬متولی��ان‬ ‫درصد پیش��رفت راه اهن را ‪ ۲۷‬درصد اعالم ک��رده بودند‪ .‬اگر‬ ‫خوش بینانه نگاه کنیم در چند س��ال اخی��ر این پروژه تنها ‪۶‬‬ ‫درصد پیشرفت داشته که این میزان پیشرفت با تعطیلی پروژه‬ ‫فاصله چندانی ندارد‪.‬‬ ‫راه اهن لرستان تا مدت ها با دو سوژه «کمبود اعتبار» و بحث‬ ‫«اتصال به اندیمش��ک و راه اهن جنوب» س��ر زبان ها بود و هر‬ ‫روز خبری از بی پولی پروژه مخابره می ش��د‪ ،‬به طوری که سید‬ ‫موسی خادمی‪ ،‬استاندار لرستان اردیبهشت سال گذشته گفت‪:‬‬ ‫مهم ترین مش��کل این پروژه کمبود اعتبار است‪ .‬از محل تهاتر‬ ‫ف��والد‪ ۳۸۰ ،‬میلیارد تومان اعتبار برای ای��ن پروژه اختصا ‬ ‫ص‬ ‫یافت��ه که ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد ان جذب ش��ده و ‪ ۸۰‬میلیارد دیگر‬ ‫نیز به زودی جذب می ش��ود‪ .‬وی البته اعالم کرده بود از محل‬ ‫پیوس��ت بودجه ‪ ۹۸‬برای پروژه راه اهن خرم اباد منابع تعریف ‬ ‫نشده و در این زمینه باید پیگیری الزم را داشت‪.‬‬ ‫اما عالوه بر موضوع کمبود اعتبار پروژه‪ ،‬مدت ها مسئوالن از‬ ‫متصل نبودن خط ریلی دورود‪-‬خرم اباد به اندیمشک به عنوان‬ ‫یک چالش یاد می کردند تا اس��تاندار لرس��تان بگوید‪ :‬راه اهن‬ ‫دورود‪-‬خرم اباد اگر قرار باش��د فقط دورود را به خرم اباد وصل‬ ‫کند ابتر می ماند و باید به اندیمشک وصل شود تا نقش مهمی‬ ‫در اقتصاد کشور بازی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹در انتظار شنیدن سوت قطار‬ ‫اخری��ن خبره��ا از راه اهن لرس��تان به بازدیده��ای بهم ‬ ‫ن‬ ‫مسئوالن برمی گردد‪ .‬استاندار از تعریف منابع مالی جدید برای‬ ‫پ��روژه راه اهن دورود‪-‬خرم اباد خب��ر داد و گفت‪ ۱۲۰ :‬میلیارد‬ ‫اوراق مشارکت برای این پروژه اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫خادمی توضیح داد‪ :‬یکی از این منابع جدید اوراق مش��ارکت‬ ‫اس��ت که با پیگیری های وزارت راه و نمایندگان استان و اقای‬ ‫نوبخت‪ ،‬در نهایت تبدیل به طرح انتفاعی شد و امروز مجموعه‬ ‫ش��رکت زیرس��اخت از مجموع اوراقی که در اختیارشان است‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان را برای پروژه خرم اباد اختصاص دادند‪ .‬در‬ ‫بخش پیوست بودجه هم اعتبار پروژه افزایش یافته است‪ .‬این‬ ‫اعتبار به طور معمول برای کارهای تملک اراضی بیشتر استفاده‬ ‫می ش��ود و اعتبار این بخش برای سال اینده ‪ ۴۵‬میلیاردتومان‬ ‫ش یافته اس��ت‪ .‬از طریق ماده ‪ ۵۶‬که تامین از طریق نظام‬ ‫افزای ‬ ‫بانکی است نیز پیگیری الزم را می کنیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار لرس��تان با تاکید بر اینکه از قرارگاه خاتم خواسته‬ ‫شد پروژه فعال نگ ه داش��ته شود؛ هرچند طلبکار هم هستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬خوش��بختانه دس��تور دادند پروژه فعال نگه داشته و در‬ ‫بخش های جدید هم کار شروع شود‪.‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی برای ایجاد نواحی جدید صنعتی در نی ریز اعالم امادگی کرد‬ ‫راه اندازی خوشه صنعتی سنگ نی ریز با مشارکت بخش خصوصی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫با اشاره به درخواست فعاالن تولیدی مستقر در‬ ‫شهرک صنعتی سنگ نی ریز و پیگیری شرکت‬ ‫خدماتی این ش��هرک صنعتی درباره تغییر نام‬ ‫این ش��هرک صنعتی به شهرک صنعتی سنگ‬ ‫ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی گفت‪ :‬ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی فارس در راس��تای ادای‬ ‫دین ب��ه این س��رباز مخلص والی��ت و وطن و‬ ‫پاسداشت رشادت ها‪ ،‬دالورمردی ها و جانفشانی‬ ‫ان سردار شهید سرافراز‪ ،‬با حمایت از این اقدام‬ ‫صنعتگ��ران‪ ،‬امادگی خود را برای تغییر نام این‬ ‫ش��هرک صنعتی اعالم کرده و نامه تغییر نام به‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران ارسال شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ب��ه نقل از رواب��ط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی فارس‪ ،‬احد فتوحی‬ ‫پس از بازدید از ش��هرک صنعتی سنگ نی ریز‬ ‫و ناحی��ه ده فاضل نی ریز در جلس��ه با فرماندار‬ ‫نی ری��ز‪ ،‬اف��زود‪ :‬امنیت و اقتدار ایران اس�لامی‬ ‫مرهون ایثارگری ها و جانفش��انی های ش��هدا و‬ ‫ایثارگران در جبهه های حق علیه باطل است و‬ ‫در این راس��تا نام گذاری این شهرک صنعتی به‬ ‫نام این ش��هید واالمقام جبهه مقاومت کمترین‬ ‫کاری اس��ت که می توان برای پاسداشت سردار‬ ‫س��لیمانی انجام داد‪ .‬بدون تردی��د از مهم ترین‬ ‫اث��رات این نام گ��ذاری‪ ،‬ترویج فرهن��گ ایثار و‬ ‫ش��هادت و ارتقای روحی��ه کار و تالش در بین‬ ‫تالش��گران و فع��االن تولیدی مس��تقر در این‬ ‫شهرک صنعتی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫در ادامه با اش��اره به ایجاد ‪ ۳‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعت��ی در شهرس��تان نی ریز گف��ت‪ :‬در حال‬ ‫ حاض��ر ظرفی��ت واگ��ذاری زمین در ش��هرک‬ ‫صنعتی سنگ به پایان رسیده و بخش عمده ای‬ ‫از اراض��ی ناحی��ه صنعتی ده فاض��ل نیز واگذار‬ ‫ش��ده و ش��هرک صنعتی غدیرگه هم با مشکل‬ ‫تامین اب روبه رو اس��ت که در تالش هس��تیم‬ ‫این مش��کل را برطرف کنی��م‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ش��هرک صنعت��ی س��نگ دارای ‪ ۱۸۶‬هکت��ار‬ ‫مساحت و ناحیه صنعتی ده فاضل نیز ‪ ۴۶‬هکتار‬ ‫مس��احت اس��ت که در انها واحدهای تولیدی‬ ‫مستقر ش��ده اند‪ .‬ش��هرک صنعتی غدیرگه نیز‬ ‫ب��ا ‪ ۱۲۰‬هکتار در مراحل اماده س��ازی اس��ت‪.‬‬ ‫فتوح��ی در ادامه از امادگی این ش��رکت برای‬ ‫واگ��ذاری امور ناحیه صنعتی ده فاضل به بخش‬ ‫خصوص��ی خب��ر داد و گف��ت‪ :‬ام��ور مربوط به‬ ‫تش��کیل ش��رکت خدماتی و واگ��ذاری امور به‬ ‫صنعتگران در مرحله پیگیری است‪.‬‬ ‫وی همچنین از برنامه ری��زی برای راه اندازی‬ ‫خوشه صنعتی سنگ نی ریز با مشارکت فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوص��ی خب��ر داد و گف��ت‪ :‬مراحل‬ ‫توسعه ای این خوشه در برنامه این شرکت قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫فارس افزود‪ :‬در ش��هرک صنعتی سنگ نی ریز‬ ‫زیرس��اخت ها و امکان��ات زیربنایی م��ورد نیاز‬ ‫صنعتگران وجود دارد و با اجرای برنامه توسعه‬ ‫و تکمی��ل زیرس��اخت ها این ش��هرک صنعتی‬ ‫در وضعیت مناس��ب زیرس��اختی ق��رار خواهد‬ ‫گرف��ت‪ .‬تاکن��ون ‪ ۱۶۹‬قرارداد ب��ا متقاضیان و‬ ‫سرمایه گذاران منعقد شده است‪.‬‬ ‫فتوحی هدف از راه اندازی خوش��ه س��نگ را‬ ‫حمایت از فعاالن بخش خصوصی در حوزه های‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬برندس��ازی‪ ،‬تقویت تولی��د داخلی و‬ ‫ارتق��ای کیفیت محصوالت اع�لام کرد و گفت‪:‬‬ ‫واحده��ای عضو خوش��ه های صنعت��ی از محل‬ ‫ارتباطات و همکاری های مش��ترک سود کسب‬ ‫می کنند و این همکاری‪ ،‬دانش فنی و بهره وری‬ ‫انه��ا را افزایش و هزینه های تولیدش��ان را نیز‬ ‫کاه��ش می دهد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تقویت‬ ‫خوش��ه های صنعت��ی تقویت کنن��ده و محرک‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط در عرص��ه تولید و‬ ‫ب��ازار خواهد بود و اثرات اقتص��ادی مطلوبی را‬ ‫در س��طح جامعه به همراه خواهد داش��ت‪ .‬وی‬ ‫همچنین از امادگی این شرکت برای راه اندازی‬ ‫نواحی صنعتی در سایر نقاط مستعد شهرستان‬ ‫نی ری��ز خب��ر داد و گفت‪ :‬به ش��رط تامین اب‬ ‫امادگ��ی داری��م مراحل امکان س��نجی و ایجاد‬ ‫نواحی جدید صنعتی را انجام دهیم‪.‬‬ ‫کاهش پرونده های تخلف در بوشهر‬ ‫مدیرکل بازرسی اس��تان بوشهر از کاهش ‪۷۰‬‬ ‫درصدی پرونده های تخل��ف در این اداره کل در‬ ‫مقایسه با سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬امید س��حرخیز در نشس��ت‬ ‫مدیران اجرایی اس��تان بوشهر اظهار کرد‪ :‬بوشهر‬ ‫اس��تانی سالم اس��ت و قاطبه کارکنان و مدیران‬ ‫از س�لامت الزم برخوردار هستند اما باید بدانیم‬ ‫مسئله فساد کم ان نیز ناپسند است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه باید مراقبت و نظارت جدی‬ ‫داش��ته باش��یم اگر فس��ادی رخ داد بدون هیچ‬ ‫اغم��اض و مالحظه ای با ان مب��ارزه کنیم اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در نوع رویارویی و ارتباط با ارباب رجوع هر‬ ‫اقدام خالف قانون ک��ه منجر به ایجاد نارضایتی‬ ‫و ناامیدی مردم شود به طور قطع خیانت است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه باید نهضت��ی برای‬ ‫رضایتمن��دی و افزای��ش امی��د ارباب رج��وع از‬ ‫عملکرد نهادهای اجرایی تشکیل شود اضافه کرد‪:‬‬ ‫صرفه جویی در ش��رایط کنونی کشور که کمبود‬ ‫مناب��ع مالی داریم ضروری اس��ت و مدیرانی که‬ ‫برای چند روز خودرو نیاز دارند برای اجاره دنبال‬ ‫خودروهای لوکس خارجی نروند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1457‬‬ ‫پیاپی ‪2775‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مسئوالن تالش می کنند پای «کرونا» به ایران باز نشود‬ ‫اماده باش فرودگاهی در مبارزه با ویروس چینی‬ ‫کرون��ا تا ظهر روز گذش��ته‪ ،‬ج��ان ‪ ۴۱‬نفر را در چین‬ ‫گرفته و حدود ‪ ۱۳۰۰‬نفر را مبتال کرده است‪ .‬همچنین‬ ‫م��واردی از مبتالیان به ای��ن ویروس در تایلند‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫س��نگاپور‪ ،‬ژاپ��ن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬تایوان‪ ،‬نپال‪ ،‬فرانس��ه و‬ ‫حتی امریکا مش��اهده ش��ده اس��ت‪ .‬در ایران اگرچه بنا‬ ‫به اطالع رس��انی های رسمی‪ ،‬تاکنون موردی از ابتال به‬ ‫ویروس کرونا مش��اهده نش��ده اما با توجه به اینکه این‬ ‫ویروس از انسان به انسان منتقل می شود‪ ،‬فرودگاه های‬ ‫بین المللی کشور برای جلوگیری از ورود این ویروس به‬ ‫کشور‪ ،‬در حالت اماده باش قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬کرونا ویروس��ی تنفس��ی اس��ت‬ ‫ک��ه موج��ب ایجاد عفونت در بینی‪ ،‬س��ینوس ها یا گلو‬ ‫فوقانی می ش��ود‪ .‬نام ویروس کرونا از ش��کل ان گرفته‬ ‫شده که هنگام تصویربرداری با استفاده از میکروسکوپ‬ ‫الکترونی ش��بیه یک تاج خورشیدی است‪ .‬این ویروس‬ ‫برای نخس��تین بار در پاییز امس��ال در ش��هر ووهان در‬ ‫اس��تان مرکزی هوبی چین مشاهده شد‪ .‬گفته می شود‬ ‫مبدا شیوع این ویروس مغازه ای در شهر ووهان بوده که‬ ‫فعالیت های غیرقانونی در زمینه حیات وحش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬تاکنون همه م��وارد ابتال و م��رگ در اثر کرونا‪،‬‬ ‫در چی��ن گزارش ش��ده ب��ا این حال با توج��ه به اینکه‬ ‫پ��ای این ویروس به کش��ورهای مختلف اس��یا و حتی‬ ‫اروپا و امریکا باز ش��ده‪ ،‬اقدامات مقابله ای کش��ورها در‬ ‫این زمینه جدی تر ش��ده اس��ت‪ .‬در ای��ران نیز اقدامات‬ ‫مقابل��ه ای ب��ا ویروس کرونا ش��دت گرفته و مس��افران‬ ‫ورودی به فرودگاه ها از چین‪ ،‬از نظر ابتال به این ویروس‬ ‫مورد بررسی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫تجهی��زات الزم ب��رای کنترل مس��افران ازس��وی پایگاه بهداش��ت‬ ‫م��رزی در ف��رودگاه ام��ام(ره) فراهم ش��ده تا کنترل مس��افران با‬ ‫اس��تانداردهای الزم از نظر دارا بودن عالئ��م بیماری ویروس کرونا‬ ‫انجام شود‬ ‫‹ ‹حضور نیروها در فرودگاه امام‬ ‫گزارشی از ابتالی ایرانیان به کرونا دریافت نکرده ایم‬ ‫سخنگوی س��ازمان هواپیمایی کش��وری از استقرار‬ ‫نیروهای وزارت بهداشت در فرودگاه امام خمینی(ره) و‬ ‫دیگر فرودگاه های بین المللی کشور و قرنطینه مسافران‬ ‫در صورت مشاهده مورد مشکوک خبر داد‪.‬‬ ‫ رض��ا جعف��ر زاده در پاس��خ به‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫مس��افران پروازهای چین و کش��ورهای اسیای جنوب‬ ‫شرقی‪ ،‬پیش از ورود به سالن فرودگاه امام خمینی(ره)‬ ‫از نظ��ر ابتال ب��ه ویروس کرونا معاینه می ش��وند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر مورد مش��کوکی بین مسافران و کارکنان پرواز‬ ‫مشاهده شود‪ ،‬فرد مشکوک قرنطینه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬درحال حاض��ر هیچ یک از پروازها از‬ ‫چین به ایران یا برعکس متوقف نشده است اما مسافران‬ ‫ورودی از س��وی وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و ام��وزش‬ ‫پزشکی کنترل می شوند‪.‬‬ ‫س��خنگوی سازمان هواپیمایی کش��وری تاکید کرد‪:‬‬ ‫نیروه��ای مرکز مدیریت بیماری های واگیردار در دیگر‬ ‫فرودگاه ه��ای بین الملل��ی ه��م که ممکن اس��ت پرواز‬ ‫کانکش��ن (ترانزیتی) وجود داش��ته باشد‪ ،‬حضور دارند‬ ‫و مسافران را معاینه می کنند اما بیشت ر پروازهای چین‬ ‫در فرودگاه امام خمینی(ره) انجام می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬اگر ف��ردی عالئم ابتال به ویروس کرونا‬ ‫را داش��ته باش��د‪ ،‬ماموران وزارت بهداشت در فرودگاه‬ ‫نمونه گیری الزم را انجام می دهند و در صورت مشکوک‬ ‫بودن فرد به ابتالی بیماری‪ ،‬او را قرنطینه می کنند‪.‬‬ ‫سفارت ایران در چین اعالم کرد‪ :‬تا کنون گزارشی از ابتالی هموطنان به ویروس کرونا دریافت نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سفارت ایران در چین در توییتی نوشت‪ :‬به اطالع هموطنان می رساند اخرین وضعیت شیوع‬ ‫ویروس کرونا در س��فارت ایران با مدیریت سفیر کشورمان مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬تاکنون گزارشی از ابتالی‬ ‫هموطنان به این ویروس دریافت نش��ده اس��ت‪ .‬سفارت ایران در ارتباط مس��تقیم با ایرانیان مقیم شهر ووهان‬ ‫پیگیر وضعیت انان اس��ت‪ .‬س��فارت جمهوری اس�لامی ایران در تماس دائمی با مقامات دولت مرکزی چین و‬ ‫مس��ئوالن ش��هر ووهان پیگیر اخرین وضعیت ایرانیان مقیم است‪ .‬ش��ماره تلفن ‪ ۸۶۱۷۸۱۲۰۵۰۴۱۳‬بخش‬ ‫کنس��ولی سفارت‪ ،‬به طور اختصاصی برای پیگیری وضعیت هموطنان به طور شبانه روزی اماده پاسخگویی به‬ ‫مردم در این زمینه است‪.‬‬ ‫اقدامات کنترلی ایران در مقابله با ویروس جدید کرونا‬ ‫رئی��س اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداش��ت‪ ،‬به تش��ریح اقدامات کنترلی ای��ران در رویارویی با‬ ‫وی��روس جدی��د کرونا پرداخت‪ .‬حس��ین عرفان��ی در گفت وگو با مهر با بی��ان اینکه تنها مبدا م��رزی ایران با‬ ‫چین‪ ،‬فرودگاه بین المللی امام اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این فرودگاه یک پایگاه بهداش��ت مراقبت مرزی مس��تقر است‬ ‫که اخرین ش��یوه نامه در زمینه کنترل ویروس جدید کرونا به این پایگاه ابالغ ش��ده اس��ت‪ .‬عرفانی ادامه داد‪:‬‬ ‫نیروهای بهداش��تی این پایگاه ملزم هس��تند بدون استثنا‪ ،‬مسافرانی را که از چین وارد می شوند‪ ،‬مورد کنترل‬ ‫و مراقبت قرار داده و اگر موارد مش��کوکی مش��اهده کردند‪ ،‬در صورت نیاز به قرنطینه‪ ،‬این کار انجام می شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداش��ت افزود‪ :‬درباره پروازهایی که از ایران به چین می رود‪ ،‬به‬ ‫مس��افران اموزش های الزم داده می ش��ود که چه مواردی را رعایت کنند‪ .‬عرفانی درباره سایر اقدامات کنترلی‬ ‫وزارت بهداشت برای پیشگیری از ورود این بیماری به کشور گفت‪ :‬این احتمال وجود دارد که یک نفر به طور‬ ‫غیرمستقیم از چین وارد کشور شود‪ .‬از همین رو‪ ،‬شیوه نامه ای به سایر فرودگاه های بین المللی کشور‪ ،‬بندرها و‬ ‫مسیرهای ریلی و جاده ای ابالغ شده است که در صورت مشاهده مسافری که سابقه سفر به چین داشته است‪،‬‬ ‫فردا مورد مراقبت و کنترل قرار گیرد‪ .‬عرفانی با عنوان اینکه هنوز برای درمان این ویروس دارو و واکسنی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬به هموطنانی که در ‪ ۲‬هفته گذشته سابقه سفر به چین را داشته اند‪ ،‬توصیه می کنیم در صورتی‬ ‫که دچار عالئمی شبیه انفلوانزا شدند‪ ،‬نزد پزشک بروند تا اقدامات درمانی برای انها انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معاینه سرنشینان در فرودگاه امام‬ ‫می شوند‪ ،‬یک به یک کنترل شده و در صورت مشاهده‬ ‫عالئ��م بیماری ویروس کرونا‪ ،‬به طور قرنطینه به مراکز‬ ‫درمانی منتقل می شوند‪.‬‬ ‫خوش��خو افزود‪ :‬مسافران سایر کشورهایی که درگیر‬ ‫این بیماری ش��دند نیز ازس��وی پایگاه بهداشت مرزی‬ ‫مس��تقر در فرودگاه ام��ام(ره) از نظ��ر دارا بودن عالئم‬ ‫ویروس کرونا کنترل می شوند‪.‬‬ ‫بر اساس استانداردهای بین المللی و انکس ‪ ۹‬مقررات‬ ‫ایکائو و براس��اس دس��تورالعمل های س��ازمان جهانی‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬هم��کاران م��ا در اداره بهداش��ت مرزی در‬ ‫فرودگاه های بین المللی کشور براساس الزام بین المللی‪،‬‬ ‫مداوم استقرار دارند‪.‬‬ ‫ وی با اش��اره به ش��یوع بیماری کرونا در کشور چین‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با شیوع این بیماری‪ ،‬اقداماتی ازسوی دولت‬ ‫چین انجام ش��د‪ ،‬ما پروازهای مس��تقیمی از ‪ ۴‬شهر در‬ ‫کشور چین به فرودگاه امام خمینی(ره) داریم همچنین‬ ‫از کش��ورهای دیگر هم که کرونا به انجا س��رایت کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طور غیرمس��تقیم پروازهای کانکشن داریم‬ ‫و احتمال می دهیم مس��افرانی که ممکن اس��ت به این‬ ‫بیماری الوده باش��ند‪ ،‬در ان پروازها هم حضور داش��ته‬ ‫باشند بنابراین سعی می کنیم نظارت و معاینه ها دقیق‬ ‫مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای اعالم کرد‪ :‬در همه مرزهای جاده ای کشور‬ ‫قرنطینه های انسانی داریم که وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی در این مکان ها مس��تقر بوده و همه افرادی را که از‬ ‫مرزها تردد می کنند‪ ،‬معاینه می کند‪ .‬برای پیشگیری از شیوع‬ ‫بیماری کرونا این قرنطینه ها فعال تر و جدی تر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬منوچهر سلمان زاده درباره چگونگی پایش‬ ‫بیماری کرونا در مرزها و مبادی جاده ای کش��ور گفت‪ :‬در همه‬ ‫و کامل باشد‪.‬‬ ‫خوش��خو افزود‪ :‬در دیگر پروازها ه��م همکاران اداره‬ ‫بهداش��ت م��رزی به طور گزینش��ی‪ ،‬تصادف��ی و یا در‬ ‫صورت مش��اهده مورد مش��کوک به بیماری‪ ،‬مسافر را‬ ‫معاینه می کنند ‪ ،‬ام��ا در پروازهای چین همکاران اداره‬ ‫بهداشت مرزی با تجهیزات کامل تر و حساسیت بیشتر‬ ‫همه مس��افران را معاینه می کنند تا احتمال ورود بیمار‬ ‫به داخل کشور وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مع��اون بهره ب��رداری فرودگاهی ش��رکت‬ ‫ش��هر فرودگاه��ی ام��ام خمین��ی (ره)‪ ،‬در پروازه��ای‬ ‫ورودی ب��ه ویژه مس��افران ترانزیتی‪ ،‬س��النی داریم که‬ ‫ب��ه ای��ن کار اختص��اص داده ایم و مس��افران قرنطینه‬ ‫می ش��وند‪ .‬خوش��بختانه تاکنون موردی ک��ه مبتال به‬ ‫بیماری بوده اس��ت نداش��ته ایم و اگر هم باشد بر اساس‬ ‫ش��یوه نامه وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫ب��رای مداوا و پیگیری های دیگر به بیمارس��تان منتقل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه های کنترل مسافران ورودی‬ ‫فرودگاه ه��ا از جمله مکان هایی هس��تند که کنترل‬ ‫انها از نظر ورود و ش��یوع بیماری های واگیردار اهمیت‬ ‫باالیی دارد و برهمین اس��اس غربالگری مس��افرانی که‬ ‫اقدامات مرزی برای پیشگیری از ورود کرونا به ایران‬ ‫مرزهای کش��ور نمایندگی از س��وی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی به عنوان قرنطینه انس��انی اس��تقرار دارد که‬ ‫کارکنان این وزارتخانه پیش از وارد ش��دن مس��افران و حتی‬ ‫رس��یدن انها به بخش گذرنامه‪ ،‬بیماری ه��ای احتمالی انها را‬ ‫بررسی می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این اتفاق مدت هاس��ت در مرزهای کش��ور رخ‬ ‫می دهد و بس��ته به ش��یوع بیماری ه��ای گوناگ��ون در نقاط‬ ‫مختلف جهان از نظر میزان اماده باش و سطح کنترل‪ ،‬شدت و‬ ‫خلیل اهلل معمارزاده‬ ‫کارشناس هوانوردی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹شیوه های غیراصولی کنترل در فرودگاه ها‬ ‫یک��ی از متخصص��ان س�لامت کش��ورمان می گوید‬ ‫روش های به کار گرفته ش��ده در فرودگاه ها برای کنترل‬ ‫ویروس کرونا (براس��اس ویدئوی منتشر شده) اصولی و‬ ‫کافی نیست‪.‬‬ ‫دکتر زهرا زیارتی در پاس��خ ب��ه‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫وزارت بهداش��ت ب��ه بخش قرنطینه انس��انی ش��رکت‬ ‫فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران‪ ،‬هشدارهای الزم درباره‬ ‫ویروس کرونا را داده و رعایت نکات ایمنی سالمت را نیز‬ ‫ابالغ کرده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وزارت بهداشت نیز عالوه بر‬ ‫فرودگاه ها به زیرمجموعه های خود و بیمارس��تان ها در‬ ‫این زمینه اماده باش داده است‪.‬‬ ‫این متخصص س�لامت و روان شناس��ی هوانوردی با‬ ‫بیان اینکه فرودگاه های بین المللی جهان با مش��ارکت‬ ‫سازمان ها و اداره های بهداشت و درمان خود‪ ،‬تمهیدات‬ ‫وی��ژه ای برای پیش��گیری از بیماری کرون��ا انجام داده‬ ‫و می دهن��د‪ ،‬افزود‪ :‬امکانات س��نجش و تش��خیص در‬ ‫فرودگاه ما اصولی نیس��ت‪ .‬اس��تفاده از لباس مخصوص‬ ‫استریل‪ ،‬عینک و ماسک برای غربالگری ضروری است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه اقدام فعلی در فرودگاه بیش��تر رفع‬ ‫تکلیف به نظر می رس��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬رعایت نشدن نکات‬ ‫و اصول ابتدایی ش��رایط اس��تریل کاربر در رویارویی با‬ ‫اش��خاصی که به عنوان مسافر یا بیمار مشکوک به ابتال‬ ‫هستند‪ ،‬اشکار است‪.‬‬ ‫این روانش��ناس هوانوردی اضاف��ه کرد‪ :‬انچه موجب‬ ‫نگرانی و حساس��یت مقامات سازمان های هواپیمایی و‬ ‫فرودگاه های بزرگ ش��ده و انجام اقدامات احتیاطی در‬ ‫زمینه مقابله با ش��یوع این بیماری را به دنبال داش��ته‬ ‫این اس��ت که با شروع س��ال نو چینی‪ ،‬گردشگران این‬ ‫کش��ور تعطیالت خود را اغاز کرده اند و س��فرهای انان‬ ‫به کشورهای مختلف‪ ،‬زمینه ساز انتشار ویروس خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اقدامات برخی فرودگاه های کشورهای‬ ‫گردش��گرپذیر در زمینه مقابله ب��ا ویروس کرونا گفت‪:‬‬ ‫فرودگاه دوبی از پنجشنبه در بیانیه ای برای جلوگیری از‬ ‫شیوع بیماری استفاده از دوربین حرارتی و بروشورهای‬ ‫اطالع رس��انی به همه مس��افران در فرودگاه از س��وی‬ ‫گروه هایی از اداره بهداش��ت دوبی را اغاز و با همکاری‬ ‫مرک��ز پزش��کی ف��رودگاه‪ ،‬پروازه��ای ورودی را رصد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬فرودگاه بین المللی ابوظبی‪ ،‬عربس��تان‬ ‫و بحرین هریک این اقدامات پیش��گیرانه را در فرودگاه‬ ‫بین الملل��ی منام��ه انجام می دهن��د‪ .‬همچنین از صبح‬ ‫پنجش��نبه‪ ،‬مقامات صلیب س��رخ ایتالی��ا در فرودگاه‬ ‫فیومیچین��و رم ب��ه کم��ک عوام��ل ف��رودگاه امدند و‬ ‫کنترل ها را انجام می دهند‪.‬‬ ‫براس��اس انچ��ه زیارت��ی می گوید‪ ،‬در امری��کا برای‬ ‫غربالگری با دوربین حرارتی مس��افرانی که از پروازهای‬ ‫شهر ووهان این کشور وارد امریکا می شوند‪ ،‬به فرودگاه‬ ‫کندی در نیویورک‪ ،‬لس انجلس‪ ،‬س��ان فرانسیس��کو‪،‬‬ ‫ف��رودگاه اوه��اره در ش��یکاگو و ف��رودگاه بین المللی‬ ‫هارتسفیلد‪-‬جکس��ون اتالنتا ک��ه در ان امکانات وجود‬ ‫دارد‪ ،‬انتقال داده می شوند‪.‬‬ ‫ضعف دارد‪ .‬مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی س��ازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونقل جاده ای ادامه داد‪ :‬برای پیش��گیری از‬ ‫ش��یوع و ورود بیماری کرونا در کش��ور رصد بسیار دقیقی در‬ ‫این نمایندگی ها وجود دارد و قرنطینه های انسانی در مرزهای‬ ‫جاده ای کش��ور فعال تر از گذشته شده است اما همه نهادهای‬ ‫ذی ربط مانند اداره گذرنامه‪ ،‬وزارتخانه ها و س��ازمان های دیگر‬ ‫باید در ای��ن زمینه همکاری کنند تا بتوانیم مانع ش��یوع این‬ ‫بیماری در کشور شویم‪.‬‬ ‫ رضا جعفر زاده‬ ‫حسن خوشخو‬ ‫زهرا زیارتی‬ ‫سلمان زاده در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگرچه ارتباط‬ ‫مس��تقیم جاده ای با چی��ن نداریم‪ ،‬ایا رانن��دگان و بازرگانانی‬ ‫از ای��ن کش��ور یا با ملیت و تابعیت این کش��ور ب��ه ایران وارد‬ ‫می ش��وند و در صورت ورود مورد پایش قرار می گیرند؟ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شناسایی هویت و ملیت رانندگان‪ ،‬تاجران و همه افرادی‬ ‫که برای ترانزیت به کش��ور وارد می ش��وند در حیطه اختیارات‬ ‫سازمان راهداری نیست و اداره گذرنامه این وظیفه را بر عهده‬ ‫داشته و چنین اماری در اختیار دارد‪.‬‬ ‫داس��تان عمر ما انس��ان ها این گونه است که‬ ‫گاهی از مس��یرهای مختلف با عزیزانی در یک‬ ‫مس��یر مش��ترک‪ ،‬در یک دوره زمانی همسفر‬ ‫می ش��ویم‪ ،‬بنابراین در انتخاب همس��فرانتان‬ ‫و کس��انی ک��ه در صندلی ه��ای کناری ش��ما‬ ‫می نش��ینند‪ ،‬دق��ت کنید‪ .‬گاهی مهم نیس��ت‬ ‫کج��ا کار می کنی��د‪ ،‬مهم این اس��ت مدیرتان‬ ‫کیس��ت‪ .‬مدیران می توانن��د هم نقش یک فنر‬ ‫در توسعه فردی شما را داشته باشند‪ ،‬هم نقش‬ ‫بالش��ی نرم و راحت برای س��قوط‪ .‬درسی که از‬ ‫کاپیتان پازوکی اموخت��م‪ ،‬این انگاره و هویت‬ ‫کاریزماتی��ک مدیریت��ی بود که در س��ازمانی‬ ‫که کار می کنی‪ ،‬برای رش��د سازمانت بجوش‪،‬‬ ‫بخروش و ارام ننشین‪ .‬احساس تعلق سازمانی و‬ ‫معنویت سازمانی را از او اموختم‪ .‬مرام‪ ،‬معرفت‬ ‫و مردانگ��ی در س��ازمان‪ ،‬متغیرهای معنویت‬ ‫س��ازمانی یا کدهای اخالقی و ارزش��ی هستند‬ ‫که پیام بدون کالم ان در سازمان از سوی یک‬ ‫مدیر انتش��ار می یابد و بحث روز مدیریت رفتار‬ ‫سازمانی و روانشناسی سازمانی دنیاست‪ .‬اینکه‬ ‫اگر دیدی س��ازمان و حتی کش��وری که در ان‬ ‫زندگی می کنی در حال غرق شدن است‪ ،‬برای‬ ‫نجات و رشد سازمان اجتماعی‪ ،‬از خود بگذری‬ ‫و بی درن��گ و بی محاب��ا ش��یرجه بزنی‪ .‬به این‬ ‫مس��ئله س��رمایه اجتماعی هم گفته می شود‪،‬‬ ‫موض��وع و فرهنگ��ی که در ای��ران از دهه ‪۴۰‬‬ ‫شمسی ازس��وی لوتی ها ترویج می شد‪ ،‬همین‬ ‫سرمایه اجتماعی در دفاع مقدس به کار امد و‬ ‫همین س��رمایه های اجتماعی در دهه های ‪۷۰‬‬ ‫و ‪ ۸۰‬شمسی به دلیل ترویج تزویر در جامعه و‬ ‫سازمان ها از بین رفت‪ .‬برای روشن تر شدن این‬ ‫اموزه‪ ،‬نقل ‪ ۲‬خاطره بد نیست‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دکت��ر منصوریان‪ ،‬از کارکن��ان ایران ایر‬ ‫تعریف می کرد اوایل انقالب‪ ،‬گروهی از مدیران‬ ‫ایران ب��رای گرفتن تس��هیالت بانکی به ژاپن‬ ‫رفتند و طرف ژاپنی از انها سورینگ گارانتی یا‬ ‫ضمانت نامه طلب کرد‪ .‬در مقابل‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مذاکره کننده ایرانی‪ ،‬یک تار سبیل خود را کند‬ ‫و گفت این هم ضمانت! از قضا وام هم پرداخت و‬ ‫بازپرداخت ان هم به موقع از سوی همان مدیر‬ ‫انجام شد! هیات ایرانی در مراجعه بعدی به این‬ ‫موسسه مالی دیدند انها ان تار سبیل را داخل‬ ‫محفظه ای شیش��ه ای قرار داده و داستان ان را‬ ‫زیر قاب شیشه ای به عنوان یادگاری نوشته اند!‬ ‫‪ -۲‬پدربزرگ همس��رم ک��ه در یک کارخانه‬ ‫ریس��ندگی در س��منان کار می کرده اس��ت‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬اقای کاش��انی‪ ،‬مدی��ر کارافرینمان‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬س��ال پیش وقتی همراه با رضاش��اه‬ ‫به ایین افتتاحیه امده بود‪ ،‬به کارگران بی سواد‬ ‫یک جمله س��اده مدیریت��ی گفت‪« :‬فکر کنین‬ ‫یه بچه تو حوض افتاده و داره خفه می ش��ه‪ ،‬تو‬ ‫شرکت این جوری کار کنین و جوش بزنین‪»...‬‬ ‫جزئیات وام‬ ‫اجاره مسکن‬ ‫مع��اون وزی��ر اقتصاد گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بان��ک عامل حوزه مس��کن در حال کار روی‬ ‫طرح وام اجاره مسکن است و به احتمال زیاد‬ ‫سود ‪ ۱۸‬درصدی را اعمال خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬محمدعلی دهقان دهنوی‬ ‫درباره ط��رح وام اج��اره مس��کن اظهارکرد‪:‬‬ ‫بانک مرک��زی با طرح وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارای��ی برای وام اجاره موافقت نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر بانک عامل حوزه مس��کن در‬ ‫ح��ال کار روی این طرح اس��ت و به احتمال‬ ‫زیاد نرخ س��ود ‪ ۱۸‬درصدی را اعمال خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬معاون اقتصادی وزی��ر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی در پاس��خ به این پرسش که سود ‪۱۸‬‬ ‫درصدی برای مستاجران زیاد نیست‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬می دانیم که به مس��تاجران فش��ار وارد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما در ش��رایط فعلی ط��رح خوبی‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره‪،‬‬ ‫بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۶‬درصد است به این معنا که هر‬ ‫ی��ک میلیون تومان ‪ ۳۰‬هزار تومان بوده و در‬ ‫مجموع یک سال‪ ،‬برای مستاجران ‪ ۳۶۰‬هزار‬ ‫تومان تمام می ش��ود‪ ،‬بنابراین اگر مس��تاجر‬ ‫وام با بهره س��االنه ‪ ۱۸‬درص��د بگیرد‪ ،‬بهتر از‬ ‫پرداخت اجاره با سود ‪ ۳۶‬درصد است‪ .‬دهقان‬ ‫دهنوی تاکید کرد‪ :‬اگر این وام قرض الحس��نه‬ ‫بود و منابع ارزان ن��رخ پیدا می کردیم‪ ،‬طرح‬ ‫بسیار خوبی می شد اما با توجه به اینکه منابع‬ ‫نداشتیم و می خواس��تیم از بازار این منابع را‬ ‫تامین کنیم راهی جز این نبود که نرخ ‪ ۱۸‬یا‬ ‫حتی بیشتر بر ان اعمال شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی‬ ‫ام��ام خمین��ی(ره) می گوید با توجه به ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬همه مس��افران‪ ،‬مهمانداران و کارکنان پروازها از‬ ‫مبدا کشور چین‪ ،‬در فرودگاه های کشور معاینه و پیش‬ ‫از ورود به سالن فرودگاه بررسی می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬حس��ن خوشخو‬ ‫با اش��اره ب��ه همکاری های دائم��ی فرودگاه ها با وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی بر اساس ضمیمه‬ ‫‪ ٩‬کنوانس��یون ش��یکاگو‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توج��ه به اینکه‬ ‫درحال حاض��ر از ف��رودگاه امام(ره) به ‪ ٤‬مقصد در چین‬ ‫مسیر پروازی برقرار است‪ .‬برهمین اساس تمهیدات الزم‬ ‫برای مقابله با ویروس کرونا از نخس��تین روزهای شیوع‬ ‫ای��ن ویروس در چین در ف��رودگاه امام(ره) با همکاری‬ ‫پایگاه بهداشت مرزی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی اندیشیده شده و اقدامات الزم برای جلوگیری‬ ‫از ورود مبتالیان به این بیماری به کشور در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬تجهی��زات الزم برای کنترل مس��افران‬ ‫ازس��وی پایگاه بهداش��ت مرزی در ف��رودگاه امام(ره)‬ ‫فراهم ش��ده تا کنترل مسافران با استانداردهای الزم از‬ ‫نظر دارا بودن عالئم بیماری ویروس کرونا انجام شود‪.‬‬ ‫خوشخو گفت‪ :‬همه مس��افران و کارکنان پروازهایی‬ ‫که از مبدا چین و کش��ورهای ش��رق اس��یا وارد کشور‬ ‫از کش��ورهای عامل ویروس های مختلف وارد فرودگاه ‬ ‫می ش��وند‪ ،‬از مهم ترین اقدام ها برای پیشگیری از ورود‬ ‫ویروس های خطرناک به کشور است‪.‬‬ ‫براس��اس کلیپ��ی که روز گذش��ته در فضای مجازی‬ ‫منتش��ر شده اس��ت‪ ،‬ماموران وزارت بهداشت مسافران‬ ‫ورودی به کش��ور از پروازهای چین را با تب س��نج و در‬ ‫ط��ول چند ثانیه بررس��ی می کنند‪ .‬در ای��ن ویدئو که‬ ‫صحت و س��قم ان را تایی��د نمی کند‪ ،‬مامورانی‬ ‫که مس��افران را بررس��ی می کنند‪ ،‬لباس مخصوص بر‬ ‫تن ندارند و بررس��ی مس��افران از س��وی انها به صورت‬ ‫گذری و در حد توقف یکی دو ثانیه ای است‪ .‬این رفتار با‬ ‫انتقادهایی از سوی فعاالن حمل و نقل هوایی در محافل‬ ‫تخصصی روبه رو ش��ده اس��ت و برخی از انها می گویند‬ ‫اس��تفاده از دوربین های تصویربرداری حرارتی‪ ،‬بهترین‬ ‫روش برای تش��خیص س��ریع مبتالیان به ویروس هایی‬ ‫مانند کرونا ست‪.‬‬ ‫بنا به گفته کارشناس��ان‪ ،‬با اس��تفاده از دوربین های‬ ‫حرارتی‪ ،‬زمان الزم برای ارزیابی دقیق مس��افران وجود‬ ‫دارد و بدون ایجاد تاخیرهای اضافه برای ورود مسافران‬ ‫ی��ا خروج مس��افران می توان ای��ن کار را انجام داد‪ .‬این‬ ‫فرایند می تواند در حالی انجام ش��ود که مس��افران در‬ ‫انتظار کنترل گذرنامه هس��تند‪ .‬تصویربرداری حرارتی‪،‬‬ ‫بدون اتالف وقت می انجام شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جوش جایی‬ ‫که کار می کنی‬ ‫را بزن!‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1457‬‬ ‫پیاپی ‪2775‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫اغاز مطالعه برای‬ ‫بازسازی مناطق‬ ‫سیل زده هرمزگان‬ ‫اس��تاندار هرمزگان گفت‪ :‬نتیج��ه مطالعه‬ ‫بازس��ازی و ایمن س��ازی خانه های روستایی‬ ‫مناطق سیل زده شرق استان تا ‪ ۱۰‬روز دیگر‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬فریدون همتی اظهارکرد‪:‬‬ ‫پس از اعالم نتیجه مطالعه های انجام ش��ده‪،‬‬ ‫با کمک س��پاه و ارتش‪ ،‬نیروه��ای جهادی و‬ ‫نهاده��ای اجرای��ی‪ ،‬عملی��ات بازس��ازی این‬ ‫مناطق اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از جابه جایی مردم‪ ،‬عملیات‬ ‫براورد خس��ارت ها در بخش های کش��اورزی‪،‬‬ ‫ش��یالت‪ ،‬صیادی‪ ،‬مدرسه ها‪ ،‬تاسیسات اب و‬ ‫برق‪ ،‬جاده ه��ا‪ ،‬خانه ها و ل��وازم زندگی مردم‬ ‫منطقه اغاز شد‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرمزگان گفت‪ :‬خسارت از سیل‬ ‫در ش��رق هرم��زگان بی��ش از ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان براورد و به وزارت کش��ور و‬ ‫سازمان مدیریت بحران اعالم شده است‪.‬‬ ‫همتی تصریح کرد‪ :‬امیدواریم بودجه مورد‬ ‫نی��از و پیش بینی ش��ده به منظور بازس��ازی‬ ‫مناطق سیل زده شرق استان در هیات دولت‬ ‫مطرح شده و مورد تصویب قرار گیرد‪.‬‬ ‫به دنبال فعالیت س��امانه بارشی در استان‬ ‫هرمزگان س��یالب زیادی در شرق هرمزگان‬ ‫از جمله جاس��ک‪ ،‬سیریک و بشاگرد به وقوع‬ ‫پیوست و روس��تاهای منطقه تحت تاثیر ان‬ ‫قرار گرفتند و خس��ارت بسیاری به خانه های‬ ‫روستایی‪ ،‬تاسیسات اب رس��انی و برق‪ ،‬ابنیه‬ ‫و جاده ها در منطقه جاس��ک و بش��اگرد وارد‬ ‫ش��ده است‪ .‬شهرستان جاس��ک و بشاگرد در‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان‬ ‫هرمزگان واقع شده اند‪.‬‬ ‫افزایش سهمیه سوخت‬ ‫تاکسی های پایانه ای‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی شهر تهران‬ ‫از افزای��ش س��همیه س��وخت تاکس��ی های‬ ‫مستقر در ایستگاه های ویژه خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مابه التفاوت س��همیه س��وخت تاکس��ی های‬ ‫پایانه ای و فرودگاهی واریز می شود‪.‬‬ ‫علیرضا قنادان در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره‬ ‫سرانجام س��همیه بنزین تاکس��ی های پالک‬ ‫«ت» مستقر در ایس��تگاه های ویژه همچون‬ ‫پایانه های مس��افربری‪ ،‬راه اهن و فرودگاه که‬ ‫بخش��ی از خدمات دهی انها بیرون شهر است‬ ‫و به نوعی فعالیت انها برون ش��هری به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر تاکسی های‬ ‫دوگانه سوز ‪ ۲۵۰‬لیتر و تاکسی های بنزین سوز‬ ‫‪ ۴۰۰‬لیت��ر س��همیه بنزی��ن دارن��د ولی این‬ ‫سهمیه برای تاکسی هایی که بیرون شهر فعال‬ ‫هس��تند‪ ،‬به شدت کم است و به همین دلیل‬ ‫براس��اس مصوبه ای مقرر شد سهمیه سوخت‬ ‫تاکسی های بین ش��هری که در ایستگاه های‬ ‫ویژه مستقر هستند‪ ،‬افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی شهر تهران‬ ‫با بی��ان اینکه مابه التفاوت بنزین س��همیه ای‬ ‫با ن��رخ ازاد به حس��اب این رانن��دگان واریز‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬رانندگان می توانند این اعتبار‬ ‫ریالی را فقط در جایگاه های سوخت استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫جابه جایی ‪76‬خان ‬ ‫ه‬ ‫در حصیراباد اهواز‬ ‫فرمان��دار اهواز گف��ت‪ ۷۶ :‬خانه در معرض‬ ‫خطر منطقه حصیراباد اهواز جابه جا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬جمال عالمی نیسی با اشاره‬ ‫به برنامه ریزی ب��رای جابه جا کردن ‪ ۷۶‬خانه‬ ‫در معرض خطر منطقه حصیراباد اهواز افزود‪:‬‬ ‫این جابه جایی از این هفته اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��اکنان این مناط��ق اگر قصد‬ ‫اس��کان در یکی از نقاط شهر را داشته باشند‪،‬‬ ‫برای تهیه مسکن حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال به‬ ‫انها پرداخت می شود‪.‬‬ ‫فرماندار اهواز ادامه داد‪ :‬کس��انی که تمایل‬ ‫به اس��کان در شهر رامین داشته باشند‪۲۰۰ ،‬‬ ‫میلیون ریال به حس��اب شهر رامین پرداخت‬ ‫ش��ده و در یکی از خانه های این شهر اسکان‬ ‫یافته و مالک ان می شوند‪ .‬همچنین تسهیالت‬ ‫و خدمات رای��گان به این اف��راد ارائه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عالمی نیسی با اشاره به اینکه ‪ ۲‬مینی بوس‬ ‫تا یک س��ال به طور رایگان ساکنانی را که در‬ ‫شهر رامین مستقر می شوند‪ ،‬به اهواز جابه جا‬ ‫می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به علت کمبود ش��غل در‬ ‫کش��ور در زمینه اشتغال ساکنان این مناطق‬ ‫نمی ت��وان اقدامات��ی انجام داد ول��ی با رونق‬ ‫گرفتن شهر کارهایی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه در سیستان و بلوچستان وعده داد‬ ‫اختصاص ‪ ۱۸۰۰‬میلیارد تومان برای جبران خسارت های سیل‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیالب بیش از‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان به‬ ‫زیرساخت های‬ ‫جنوب استان‬ ‫سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫خسارت وارد‬ ‫کرده است‬ ‫رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه کش��ور گفت‪:‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۸۰۰‬میلی��ارد تومان برای جبران خس��ارت‬ ‫زیرساخت های سیستان و بلوچستان ناشی از سیالب‬ ‫تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محم��د باقر نوبخت ش��امگاه‬ ‫پنجشنبه در ش��ورای برنامه ریزی و توسعه سیستان‬ ‫و بلوچستان که در زاهدان برگزار شد‪ ،‬اظهارکرد‪۴۴ :‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان ب��رای طرح های عمرانی‬ ‫در ‪ ۹‬ماه ابتدای امس��ال در کش��ور پرداخت شده در‬ ‫حالی که مجموع هزینه س��ال گذش��ته ‪ ۴۳‬میلیارد‬ ‫تومان بوده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬از این میزان ه��زار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان وام با کارمزد پایین و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان وام‬ ‫بالعوض برای بهس��ازی و س��اخت خانه روستاییان‬ ‫خس��ارت دیده از س��یالب در جن��وب سیس��تان و‬ ‫بلوچستان اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری گفت‪ :‬میزان خسارت براورد‬ ‫ش��ده ناشی از س��یالب در کش��ور ‪ ۳۸‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان بوده ک��ه تاکن��ون ‪ ۲۰‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫تخصیص یافته و پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پرداخت های مورد نیاز در بخش جاری‬ ‫کش��ور انجام شده و در بخش عمرانی هم ‪ ۴۴‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان برای طرح های عمرانی در ‪ ۹‬ماه‬ ‫امسال در کشور پرداخت شده است‪.‬‬ ‫نوبخت بیان کرد‪ :‬تا پایان س��ال اینده بودجه هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬کیلومتر راه اهن را در کش��ور تامین می کنیم‬ ‫و تحویل می دهی��م که راه اهن چابهار‪ -‬زاهدان یکی‬ ‫از این طرح هاست‪.‬‬ ‫در پایان این نشست تفاهمنامه ای برای ساخت ‪۱۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬واحد روستایی‪ ۲۱ ،‬واحد شهری‪ ،‬ترمیم‬ ‫‪ 8‬هزار واحد ش��هری و روستایی‪ ،‬ساخت و ترمیم ‪۵‬‬ ‫هزار واحد دامی و تهیه لوازم معیشتی ‪ ۱۱‬هزار واحد‬ ‫مس��کونی تا پایان س��ال ‪ ۹۹‬با همکاری دولت‪ ،‬بنیاد‬ ‫مس��کن انقالب و استانداری سیس��تان و بلوچستان‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش دولت برای جبران خسارت‬ ‫مع��اون عمرانی وزیر کش��ور بر ع��زم دولت برای‬ ‫جبران خس��ارت های س��یل سیس��تان و بلوچستان‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬مهدی جمالی نژاد روز ش��نبه در‬ ‫بازدید از مناطق س��یل زده چابهار اظهارکرد‪ :‬س��یل‬ ‫خس��ارت های زیادی در تخریب زیرساخت های راه‪،‬‬ ‫سیالت خس��ارت جدی به زیرس��اخت های شهرس��تان چابهار وارد‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬به طوری که بیش از ‪ ۳۰۰‬روس��تا در محاصره س��یالب‬ ‫بودند و یک هفته مدرسه ها تعطیل بود‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬خانه های روس��تاییان و شبکه های اب و‬ ‫برق‪ ،‬مدرسه ها و مکان های دولتی داشته است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬دولت در این س��یل حض��ور به موقعی‬ ‫داش��ت و همه وزی��ران مرتبط در مناط��ق مختلف‬ ‫س��یل زده حض��ور داش��تند و از نزدی��ک مس��ائل و‬ ‫مشکالت را بررس��ی و دستورات الزم را برای جبران‬ ‫خسارت ها صادر کرده اند‪.‬‬ ‫معاون عمرانی وزیر کش��ور حضور رئیس جمهوری‬ ‫و وزی��ران در مناطق س��یل زده جنوب سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان را نشان از عزم جدی دولت برای جبران‬ ‫خس��ارت های ناش��ی از س��یل عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫براس��اس براوردهای اولیه س��یالب بی��ش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان به زیرس��اخت های جنوب این‬ ‫استان خسارت وارد کرده است‪.‬‬ ‫درخواست شهرداری از تهرانی ها برای برف روبی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری تهران از‬ ‫ش��هروندان خواس��ت تا در برف روبی معابر فرع��ی با نیروهای‬ ‫مدیریت شهری همراهی و همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬صدرالدین علیپور با اش��اره به اقدام های‬ ‫انجام ش��ده همزمان با بارش ب��رف در تهران در روزهای اخیر‬ ‫گفت‪ :‬از انجا که بسیاری از ماشین االت تخصصی که در زمان‬ ‫برف روبی کاربرد دارند‪ ،‬در اختیار سازمان مدیریت پسماند قرار‬ ‫دارد‪ ،‬از ابتدای فصل س��رما مجموع��ه ای از این خودروها را در‬ ‫اختیار مناطق قرار دادیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اع��زام خودروهای نمک پ��اش و تیغه دار به‬ ‫مناط��ق ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۲۴۰‬خ��ودرو در اختیار مناطق قرار‬ ‫گرف��ت که منطقه یک ب��ا ‪ ۳۵‬خودرو و منطقه ‪ 2‬با ‪ ۲۵‬خودرو‬ ‫بیش��ترین تجهیزات خودرویی را از س��وی س��ازمان مدیریت‬ ‫پسماند دریافت کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ضمن‬ ‫توصیه به شهروندان برای تجهیز خودروهای خود به تجهیزات‬ ‫زمس��تانی عنوان کرد‪ :‬ش��هرداری تهران همه ت�لاش خود را‬ ‫می کند ت��ا عالوه بر معابر اصلی‪ ،‬عملیات برف روبی را در معابر‬ ‫فرع��ی و کوچه ها نیز انجام دهد اما از ش��هروندان می خواهیم‬ ‫همراه��ی و هم��کاری الزم ب��ا نیروهای ش��هرداری در زمینه‬ ‫پاکسازی کوچه های فرعی‪ ،‬جلوی خانه ها و محل کسب و کار‬ ‫خود داشته باشند تا شاهد اتفاق ناگواری نباشیم‪.‬‬ ‫معاون اس��تاندار سیس��تان و بلوچستان و فرماندار‬ ‫شهرستان ویژه چابهار نیز اظهارکرد‪ :‬سیالت خسارت‬ ‫جدی به زیرس��اخت های این شهرس��تان وارد کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که بیش از ‪ ۳۰۰‬روستا در محاصره‬ ‫سیالب بودند و یک هفته مدرسه ها تعطیل بود‪.‬‬ ‫رحم��دل بام��ری جب��ران خس��ارت های س��یل‪،‬‬ ‫بازگش��ایی کامل راه های روستایی‪ ،‬ساخت خانه های‬ ‫تخریب شده و پرداخت خسارت به کشاورزان و مردم‬ ‫اسیب دیده از سیالب را خواستار شد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬راه برخی از روس��تاها برای تردد‬ ‫خودروهای سواری مناسب نیست و نیاز است زودتر‬ ‫بازگشایی‪ ،‬زیرسازی و اسفالت شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹امدادرسانی به بیش از ‪ ۱۵۶‬هزار نفر‬ ‫مدیرعام��ل جمعی��ت ه�لال احم��ر سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان می گوید ‪ ۱۵۶‬هزار و ‪ ۷۵۱‬اس��یب دیده‬ ‫ناشی از س��یل از ‪ ۲۰‬دی تاکنون از سوی نجاتگران‬ ‫جمعیت هالل احمر امدادرسانی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رس��ول راشکی اظهارکرد‪ :‬عملیات‬ ‫امدادرس��انی به ‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۶۲۷‬خانوار اس��یب دیده‬ ‫ازس��وی ه��زار و ‪ ۲۸۷‬گ��روه عملیات��ی جمعی��ت‬ ‫هالل احمر سیس��تان و بلوچس��تان در ح��ال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هزار و ‪ ۱۲۵‬روستا در ‪ ۱۵‬شهرستان‬ ‫سیستان و بلوچستان که دچار سیالب و اب گرفتگی‬ ‫ش��ده بودند امدادرسانی ش��دند‪ .‬مدیرعامل جمعیت‬ ‫ه�لال احم��ر سیس��تان و بلوچس��تان ادام��ه داد‪:‬‬ ‫امدادرس��انی به اسیب دیدگان ازسوی ‪ ۶‬هزار و ‪۲۰۷‬‬ ‫نفر نجاتگر در قالب هزار و ‪ ۲۸۷‬گروه عملیاتی انجام‬ ‫ش��د‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬در این م��دت ‪ ۱۶‬هزار و ‪۱۲۱‬‬ ‫نفر از اسیب دیدگان سیل در چادرهای این جمعیت‬ ‫اسکان اضطراری داده شدند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬کار امدادرس��انی هوای��ی ب��ه‬ ‫سیل زدگان به وسیله ‪ ۲‬بالگرد جمعیت هالل احمر با‬ ‫‪ ۲۰۰‬پرواز تاکنون انجام شده است‪.‬‬ ‫فعالیت مترو کیان شهر اغاز می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت‪ :‬ایستگاه مترو کیان شهر‬ ‫در خط ‪ ۶‬مترو تهران به زودی اماده بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ف��ارس‪ ،‬علی امام ب��ا بیان اینکه ایس��تگاه مترو‬ ‫کیان ش��هر به زودی برای اس��تفاده ش��هروندان تهرانی به ویژه‬ ‫ساکنان منطقه ‪ ۱۵‬به بهره برداری می رسد‪ ،‬افزود‪ :‬با بهره برداری‬ ‫از این ایس��تگاه‪ ،‬ش��هروندان در محله کیان ش��هر دیگر نیاز به‬ ‫مراجعه به ایس��تگاه دولت اب��اد یا ایس��تگاه های همجوار برای‬ ‫استفاده از خط ‪ ۶‬مترو را ندارند‪.‬‬ ‫امام با اشاره به اینکه تجهیزات این ایستگاه به طور کامل تهیه‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اکنون در مراحل نهایی نصب تجهیزات‬ ‫هستیم‪ .‬مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به اینکه اغاز به‬ ‫کار این ایس��تگاه همراه با پله برقی خواهد بود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در تالشیم اسانسورهای این ایستگاه نیز تا پایان سال راه اندازی‬ ‫شود‪ .‬مدیرعامل شرکت مترو تهران تاکید کرد‪ :‬سامانه تهویه به‬ ‫کار گرفته شده در این ایستگاه نتیجه تالش متخصصان داخلی‬ ‫و محصولی بومی است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬در تالش��یم به تدریج هم��ه تجهیزات مورد‬ ‫نیاز ایس��تگاه های مترو را بومی س��ازی ک��رده و از محصوالت‬ ‫شرکت های داخلی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ایس��تگاه های دولت اباد‪ ،‬بعثت‪ ،‬میدان ش��هدا‬ ‫و امام حس��ین (ع) در خط ‪ 6‬مترو فعال هس��تند و ایس��تگاه‬ ‫کیان شهر پنجمین ایستگاه فعال این خط خواهد بود‪.‬‬ ‫حذف سهمیه سوخت تاکسی های بدون پروانه‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کشور از حذف‬ ‫س��همیه سوخت تاکس��ی های بدون پروانه از اول اسفند خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مرتضی ضامنی اظهارکرد‪ :‬هیات وزیران‬ ‫در مصوب��ه ای ب��ه مجموع��ه وزارت کش��ور تکلی��ف کرده تا‬ ‫تاکس��ی های غیرفعال به ویژه در کالنشهرها را شناسایی کند‬ ‫و پیرو این مصوبه‪ ،‬اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور‪،‬‬ ‫س��امانه جامع ناوگان تاکس��یرانی را راه اندازی کرد تا فرایند‬ ‫صدور پروانه در شهرهای مختلف به طور برخط در این سامانه‬ ‫گزارش ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه به اجرای طرح سهمیه بندی‬ ‫س��وخت و اهداف تعریف ش��ده در این طرح مبن��ی بر ارائه‬ ‫سهمیه سوخت به ناوگان فعال در حمل ونقل عمومی شهری‪،‬‬ ‫به منظور جلوگی��ری از تضییع حقوق رانندگان فعال در این‬ ‫حوزه‪ ،‬طرح حذف س��همیه س��وخت ناوگان ب��دون پروانه به‬ ‫کارگروه مربوطه داده ش��د و این پیشنهاد به تصویب کارگروه‬ ‫رسید‪ .‬مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور افزود‪:‬‬ ‫پیرو این مصوبه‪ ،‬تاکسی های بدون پروانه تا ‪ ۳۰‬بهمن فرصت‬ ‫دارند نس��بت به دریاف��ت یا تمدید پروانه خ��ود اقدام کنند‪،‬‬ ‫در غیر این صورت در گام نخس��ت‪ ،‬از ابتدای اس��فند‪ ،‬سهمیه‬ ‫سوخت عمومی این گروه حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫چرا ماهانه یک ایستگاه مترو افتتاح نمی شود؟‬ ‫عضو ش��ورای اسالمی شهر تهران با اش��اره به لزوم توسعه‬ ‫مت��رو در پایتخت اعالم کرد‪ :‬ب��دون تزریق مالی نمی توان هر‬ ‫ماه یک ایستگاه مترو را وارد مدار بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت راه اهن‬ ‫شهری تهران و حومه‪ ،‬افشین حبیب زاده در بازدید جمعی از‬ ‫اعضای ش��ورای ش��هر تهران از خط ‪ ۶‬مترو با اشاره به اینکه‬ ‫توسعه و تکمیل خطوط مترو در شرایط فعلی بیشتر از طریق‬ ‫منابع غیرنقدی امکان پذیر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ش��ورای شهر تهران‬ ‫در متمم بودجه امس��ال ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‬ ‫اس��ت اما بخش زیادی از این مبلغ ص��رف هزینه های جاری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بنابراین باید برای تامین منابع مالی خطوط ‪ ۶‬و ‪۷‬‬ ‫به منابع غیرنقدی و همکاری های س��ازمان امالک شهرداری‬ ‫امیدوار بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت مترو تالش بس��یار زیادی برای‬ ‫عمل به وعده خود مبنی بر اغاز به کار هر ماه یک ایس��تگاه‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��رکت مت��رو بدون تامین‬ ‫منابع مالی امکان تحقق این موضوع را ندارد‪ ،‬بنابراین سازمان‬ ‫امالک شهرداری از طریق در اختیار گذاشتن منابع غیرنقدی‬ ‫که قابل وصول بوده و مش��کلی از نظر دریافت پروانه نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬می تواند به روند توسعه مترو کمک کند‪.‬‬ ‫ش��هربانو امانی‪ ،‬عضو ش��ورای ش��هر با اش��اره به اینکه در‬ ‫برنامه سوم مقرر شده است بخش هایی از مترو ازسوی بخش‬ ‫خصوصی اجرا شود‪ ،‬گفت‪ :‬شعاع ‪ ۳۰۰‬متری هر ایستگاه مترو‬ ‫به دلیل تردد باالی جمعیت دارای فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫بسیار خوب است‪ .‬بنابراین اگر با روش سرمایه گذاری ‪TOD‬‬ ‫ام��کان حض��ور بخش خصوص��ی در این نقاط فراهم ش��ود‪،‬‬ ‫می توان گفت ش��عاع ‪ ۳۰۰‬متری هر ایستگاه برای شهرداری‬ ‫ی��ک تا ‪ ۲‬هزار میلی��ارد تومان درامد پای��دار بدون هیچ نوع‬ ‫شهرفروشی در پی دارد‪.‬‬ ‫امانی با تاکید بر اینکه اولویت نخس��ت ش��هروندان تهرانی‬ ‫کاه��ش الودگی هوا‪ ،‬کاهش ترافیک و توس��عه مترو اس��ت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ش��ورا تصمیم گرفته است در متمم بودجه ‪ ۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان سطح درامدهای شهرداری را افزایش دهد که‬ ‫امیدوارم این موضوع به توسعه مترو کمک کند‪ .‬در این میان‬ ‫س��ازمان امالک ش��هرداری نیز همت جدی و واقعی خود را‬ ‫برای کمک به توسعه مترو به کار گیرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن عبدالحمی��د امامی‪ ،‬مع��اون مال��ی و اقتصادی‬ ‫ش��هرداری تهران با اش��اره به اینکه بخش عم��ده ای از اوراق‬ ‫مش��ارکت که برای تزریق مالی به مترو در نظر گرفته بودیم‪،‬‬ ‫به دلیل تغییر مدیریتی در بانک عامل راکد مانده است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با وجود ش��رایط مالی فعلی در شهرداری تهران به دلیل‬ ‫اهمیتی که تکمیل و توس��عه خطوط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬برای ش��هرداری‬ ‫ته��ران دارد‪ ،‬رایزن��ی و تالش خود را ادام��ه داده و در صدد‬ ‫هس��تیم با ارائه تضمین های کافی‪ ،‬منابع مالی مناسبی برای‬ ‫تکمیل این ‪ ۲‬خط در اختیار شرکت مترو قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬امیدواریم در پی تالش ه��ای ما بانک نیز‬ ‫همکاری الزم را برای ازاد ش��دن اوراق مش��ارکت مربوط به‬ ‫خطوط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬با ش��هرداری تهران داش��ته باش��د تا س��رمایه‬ ‫میلیاردی مردم در زیر زمین بی استفاده نماند‪.‬‬ ‫رس��ول کش��ت پور ش��هردار منطقه ‪ ۲‬نیز با تاکید بر اینکه‬ ‫مناطق مختلف شهرداری تهران عالوه بر انجام وظایف مربوط‬ ‫به منطقه خود باید برای توس��عه زیرس��اخت های منطقه نیز‬ ‫ت�لاش کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬مناطق باید به منظ��ور تکمیل و تامین‬ ‫زیرس��اخت ها با مدیریت کالن ش��هرداری همکاری های الزم‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫ش��هردار منطق��ه ‪ ۲‬تهران با اش��اره به اینک��ه تکمیل خط‬ ‫‪ ۶‬در ف��از دوم به راه ان��دازی ‪ ۶‬ایس��تگاه در منطقه ‪ ۲‬کمک‬ ‫خواه��د کرد‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن اس��ت کمکی ک��ه منطقه ‪ ۲‬برای‬ ‫تکمیل خط ‪ ۶‬انجام می دهد زیاد نباشد اما منطقه به تکمیل‬ ‫زیرس��اخت های خود نیاز دارد و ب��ه همین دلیل ما حاضریم‬ ‫کمک بیشتری در زمینه تکمیل و توسعه خط ‪ ۶‬مترو داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫کش��ت پور تاکید کرد‪ :‬اطمین��ان دارم در صورت همکاری‬ ‫همه مناطق تهران و توس��عه شبکه مترو امکان افزایش حجم‬ ‫جابه جایی مس��افر ب��ه ‪ ۲‬برابر میزان فعلی در ‪ ۲‬س��ال اینده‬ ‫برس��د زیرا زیرس��اخت های ان اماده است‪ .‬اگر کسی ادعایی‬ ‫ب��رای خدمت به مردم دارد بای��د در این حوزه کمک خود را‬ ‫ارائه دهد زیرا س��فر ارزان‪ ،‬کاه��ش الودگی هوا و نیز کاهش‬ ‫ترافیک را در پی دارد‪.‬‬ ‫طول خط ‪ ۶‬مترو تهران ‪ ۳۸‬کیلومتر و ‪ ۹‬کیلومتر ان فعال‬ ‫اس��ت‪ .‬برای این خط ‪ ۳۱‬ایس��تگاه تعریف ش��ده که در حال‬ ‫حاضر ‪ ۴‬ایستگاه فعال است‪ .‬این خط از حرم شاه عبدالعظیم‬ ‫حس��نی (ع) و محله نفراباد اغاز ش��ده و پس از طی مس��یر‬ ‫جنوب به ش��مال در ایستگاه مترو ش��هدای هفده شهریور با‬ ‫خ��ط ‪ ،7‬در ایس��تگاه مترو میدان ش��هدا با خ��ط ‪ ،4‬در امام‬ ‫حس��ین با خط ‪ ،2‬در ایستگاه مترو شهدای هفتم تیر با خط‬ ‫یک در ایس��تگاه مترو میدان ولی عصر (عج) با خط ‪ 3‬و ‪ 3‬در‬ ‫ایس��تگاه مترو دانشگاه تربیت مدرس با خط ‪ 7‬تقاطع خواهد‬ ‫داشت و سپس به سمت غرب امتداد مسیر داده و به محدوده‬ ‫شمال غربی تهران خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1457‬‬ ‫پیاپی ‪2775‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫اس��ت همه نهادها نسبت به برگزاری شایسته این جشنواره‬ ‫همیاری و کمک کنند‪.‬‬ ‫مس��جدجامعی اس��تقبال مردم از جش��نواره فیلم فجر‬ ‫در س��ینماهای پایتخ��ت را دارای اهمیت دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫نش��اط فرهنگی ش��هر و حضور مردم در ای��ن رویداد و رای‬ ‫و اظهارنظرش��ان درباره فیلم ها ب��ه ارتقای کیفیت فیلم ها و‬ ‫محصوالت سینمایی کمک می کند‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای اسالمی شهر تهران با اشاره به اهمیت خلق‬ ‫فرصت های بیشتر برای مشارکت گروه های گوناگون در این‬ ‫جشنواره گفت‪ :‬جشنواره فیلم فجر به گروه های سنی کودک‬ ‫و نوجوان ه��م اهمیت می دهد و در نوبت صبح جش��نواره‪،‬‬ ‫فیلم های مختص این گروه سنی را برای انها نمایش می دهد‪.‬‬ ‫همین طور نابینایان‪ ،‬ناشنوایان و معلوالن می توانند در کنار‬ ‫اعضای خانواده خود در س��ینما‪ ،‬فرصت و امکان تماش��ای‬ ‫تعدادی از فیلم های جدید س��ال را داش��ته باشند‪ ،‬بنابراین‬ ‫کمک ش��هرداری به این جشنواره در راستای شعار مدیریت‬ ‫شهری یعنی «تهران؛ شهری برای همه» است‪.‬‬ ‫فرشته طائرپور‬ ‫تهیه کننده سینما‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹برایم مهم بود‬ ‫اعالم رس��می جش��نواره فیلم فجر مبنی بر پیش فروش بلیت های‬ ‫سینماهای مردمی جش��نواره و فروش حجم زیادی از بلیت های این‬ ‫رویداد هنری در بازه زمانی کمتر از دو ساعت نشان داد نبض جریان‬ ‫فرهنگی سینما در متن جامعه هنوز هم با قوت در حال تپیدن است‬ ‫‹ ‹امید به جوانان‬ ‫نظره��ای خودش را اعالم کند‪ .‬دبیر هر جش��نواره ای مانند‬ ‫میزبانی اس��ت که سعی می کند از تمام ظرفیت هایی که در‬ ‫اختیار دارد برای میزبانی اس��تفاده کند‪ .‬طبیعی است که از‬ ‫فیلم های خوبی که به دفتر جش��نواره فرس��تاده می شود و‬ ‫ش��اید در انتخاب هیات انتخاب جا مانده اس��ت با نظر دبیر‬ ‫جشنواره وارد می شود‪ .‬من این اطمینان را می دهم که امکان‬ ‫ندارد محصول خوب و قابل اطمینانی در جش��نواره حضور‬ ‫داش��ته و از دایره برگزاری ان دوره از جش��نواره خارج باشد‪.‬‬ ‫موفقیت هر دبیر جشنواره در ارائه محصوالت با کیفیت است‬ ‫و مطمئن باشید هیچ کس دوست ندارد دوره ای که برگزاری‬ ‫ان را بر عهده دارد‪ ،‬از دیگر دوره ها ضعیف تر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه بخش خصوصی‬ ‫‹ ‹مهم ترین جشن شهری در پایتخت‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر تهران این گونه عنوان کرد که کمک‬ ‫شهرداری تهران به جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬مورد انتظار مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬احمد مسجدجامعی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫لزوم برپایی هرچه باش��کوه تر جشنواره فیلم فجر در تهران‬ ‫گفت‪ :‬جش��نواره فیلم فجر اتفاق بزرگ و مهم ش��هر در دهه‬ ‫فجر است که از سال های گذشته هم شهرداری تهران نسبت‬ ‫به برگزاری هر چه باش��کوه تر این رویداد هنری مش��ارکت‬ ‫می کرد و کمک شهرداری تهران به جشنواره فیلم فجر مورد‬ ‫انتظار مردم است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جشنواره ملی فیلم فجر مهم ترین جشن‬ ‫ش��هری در پایتخت اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تهران پایتخت سینما‬ ‫اس��ت و پردیس های سینمایی‪ ،‬موسس��ه های تهیه و تولید‬ ‫و توزیع فیلم‪ ،‬اصناف و نهادهای س��ینمایی‪ ،‬اس��تودیوهای‬ ‫صداوتصویر‪ ،‬موزه س��ینما‪ ،‬فیلمخانه ملی ای��ران در تهران‬ ‫واقع هس��تند‪ .‬جش��نواره فیل��م فجر نیز هر س��اله مصداق‬ ‫پرمخاطب تری��ن رویداد هنری دهه فج��ر در پایتخت مورد‬ ‫اس��تقبال میلیونی م��ردم قرار می گیرد‪ ،‬ب��رای همین الزم‬ ‫محمد خزاعی‬ ‫‹ ‹تاثیر حضور فیلم در فجر انکارناشدنی است‬ ‫کارگردان «م��ردن در اب مطهر» فیلم راه یافته به بخش‬ ‫مس��ابقه نگاه نو تاثیر حضور فیلم ها در جشنواره فیلم فجر را‬ ‫انکارناشدنی دانست‪.‬‬ ‫نوید محمودی گفت‪ ۴۰ :‬س��ال اس��ت که به هر اتفاقی که‬ ‫برایم می افتد‪ ،‬از نگاه یک مهاجر می نگرم؛ یعنی اگر عاش��ق‬ ‫ش��دم به عنوان یک مهاجر عاشق ش��دم‪ ،‬اگر فیلمساز شدم‬ ‫به عنوان یک مهاجر فیلمس��ازی کردم و اگر مدرس��ه رفتم‬ ‫یک مهاجر در ان مدرس��ه بودم‪ .‬همه اتفاق های جهان برای‬ ‫م��ن از نگاه یک مهاجر بوده اس��ت‪ .‬طبیعت��ا «مردن در اب‬ ‫مطهر» هم قصه مهاجرانی اس��ت که روزی ذهن مرا درگیر‬ ‫کردند در واقع موضوع این فیلم ان بخش از مهاجرت اس��ت‬ ‫ک��ه همه ما دیدی��م و به نوعی درگیر ان ش��دیم‪ .‬محمودی‬ ‫همچنی��ن تصریح کرد‪ :‬من فکر می کنم این فیلم‪ ،‬مثل فیلم‬ ‫«چن��د مترمکعب» که در جش��نواره فجر خیلی دیده ش��د‬ ‫مورد اس��تقبال ق��رار بگیرد‪ ،‬چون عش��ق را روایت می کند‪.‬‬ ‫ن��وع طراحی قصه و اتفاق هایی ک��ه رخ می دهد و بازیگرانی‬ ‫ک��ه در فیلم بازی می کنن��د در مجموع فیلم را به س��متی‬ ‫حرکت می دهند ک��ه فکر می کنم ب��رای مخاطبان جذاب‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کارگردان «مردن در اب مطهر» با اشاره به تاثیر جشنواره‬ ‫فیل��م فجر بر روند فعالیت های حرفه ای فیلمس��ازان گفت‪:‬‬ ‫برای ما بودن در جشنواره‪ ،‬دیده شدن و ایجاد جریان خبری‬ ‫برای فیلم مهم ترین اتفاقی اس��ت که برای هر فیلمس��ازی‬ ‫می افتد و دارای اهمیت اس��ت‪ .‬جشنواره فجر این فرصت را‬ ‫فراهم می کند که مخاطبان بسیاری بتوانند فیلم های مان را‬ ‫به تماش��ا بنشینند که این باعث می شود اثار هر فیلمسازی‬ ‫در بوت��ه ازمایش مخاطب قرار گیرد‪ .‬ما در «چند مترمکعب‬ ‫عش��ق» این را تجربه کردیم ام��ا برای فیلم بعدی مان یعنی‬ ‫«شکس��تن همزمان ‪ ۲۰‬اس��تخوان» این اتفاق نیفتاد چون‬ ‫فیل��م در بخش فجر مل��ی حضور نداش��ت و فقط در بخش‬ ‫بین الملل جش��نواره فجر بود‪ .‬انجا بود ک��ه دیدیم بودن در‬ ‫جشنواره فجر چه تاثیری بر فیلم دارد‪.‬‬ ‫محمدرضا مصباح‬ ‫احمد مسجدجامعی‬ ‫مرتضی فرشباف‬ ‫مدیر هنری و رهبر دائم ارکس��تر س��مفونیک تهران نسبت به‬ ‫انچه در غیاب او در ارکس��ترش اتفاق افتاد‪ ،‬واکنش نش��ان داد و‬ ‫ارزو کرد که موسیقی ایران به سمت صلح و دوستی حرکت کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ش��امگاه ‪ ۳‬بهمن‪ ،‬اظهارات منوچهر صهبایی‪ ،‬رهبر‬ ‫مهمان ارکستر سمفونیک تهران درباره شهرداد روحانی و توهین‬ ‫به او‪ ،‬این ارکس��تر را در توفانی از حواش��ی ق��رار داد تا جایی که‬ ‫اعتراض حاضران در سالن هم بلند شد‪.‬‬ ‫ش��هرداد روحانی‪ ،‬مدیر هنری و رهبر دائم ارکس��تر سمفونیک‬ ‫تهران که بر حسب اخبار منتشرشده از سوی روابط عمومی بنیاد‬ ‫رودک��ی این روزها در بس��تر بیماری و ب��رای معالجه در خارج از‬ ‫کش��ور است‪ .‬او با انتش��ار مطلبی در صفحه شخصی خود نسبت‬ ‫به انچه در ش��ب گذش��ته ارکستر س��مفونیک تهران اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫جوابیه ای منتشر کرد‪.‬‬ ‫رهبر دائم ارکس��تر س��مفونیک تهران به دنبال حواش��ی ش��ب‬ ‫گذش��ته ک��ه ازس��وی منوچهر صهبای��ی‪ ،‬رهبر مهمان ارکس��تر‬ ‫سمفونیک تهران ایجاد ش��د‪ ،‬به انتشار پستی در صفحه شخصی‬ ‫فضای مجازی بس��نده کرد و در ان نوش��ت‪ :‬مخاطبان ارکس��تر‬ ‫س��مفونیک تهران‪ ،‬با درود‪ ،‬از انچه شب گذشته در تاالر وحدت و‬ ‫در میانه اجرای ارکستر سمفونیک تهران روی داد‪ ،‬عمیقا متاسف‬ ‫شدم‪ .‬امیدوارم فضای موسیقی ما‪ ،‬همچون گذشته در مسیر صلح‬ ‫و دوستی در حرکت باشد‪ .‬از نوازندگان محترم ارکستر سمفونیک‬ ‫تهران برای حمایت از مخاطبان برنامه و نیز جایگاه رهبر ارکستر‬ ‫سمفونیک تهران کمال تشکر را دارم‪.‬‬ ‫او در پای��ان این متن را با عنوان «مدیر هنری و رهبر ارکس��تر‬ ‫سمفونیک تهران» امضا کرده که نشان از ان دارد که او همچنان‬ ‫در این سمت باقی است‪.‬‬ ‫رهبر مهمان ارکس��تر س��مفونیک تهران پی��ش از اغاز اجرای‬ ‫ش��امگاه ‪ ۳‬بهمن با اظهاراتی تند درباره شهرداد روحانی‪ ،‬به رهبر‬ ‫دائم این ارکس��تر توهین کرد و باعث ش��د تاالر وحدت با ورود به‬ ‫حاشیه ای پررنگ تر از متن‪ ،‬شبی پر از اضطراب‪ ،‬تشویش و نگرانی‬ ‫را تجرب��ه کند و می توان گفت رخدادهای ان ش��ب در تاریخ این‬ ‫ارکستر بی سابقه بود‪.‬‬ ‫منوچهر صهبای��ی که برای اجرای ارکس��تر‪ ،‬جایگزین روحانی‬ ‫ش��ده بود‪،‬پیش از اغاز برنامه رو به حاضران در س��الن گفت‪ :‬من‬ ‫به جای تمام مس��ئوالن به خاطر بالیی که س��ر پیاده رو و خیابان‬ ‫استاد شهریار امده و شرایط شما را برای ورود به این سالن سخت‬ ‫تکلیف پاپ های موسیقی‬ ‫فجر مشخص شد‬ ‫نوید محمودی‬ ‫وقتی در غیاب روحانی به صورت موسیقی چنگ می زنند‬ ‫کرده‪ ،‬عذرخواهی می کنم‪ .‬وی در ادامه اظهارات تندی را نس��بت‬ ‫به ش��هرداد روحانی بر زبان ران��د و گفت‪ :‬برخالف انچه خواند ه و‬ ‫ش��نیده اید ش��هرداد روحانی پس از وقایع اخیر از ایران فرار کرده‬ ‫و هرانچه درباره بیماری او خوانده اید‪ ،‬دروغ محض اس��ت که این‬ ‫جم�لات با اعتراض هایی از میان جمعیت روبه رو ش��د و در ادامه‬ ‫الفاظی نامناسب را برای روحانی به کار برد‪.‬‬ ‫نوازندگان ارکستر سمفونیک که از این اظهارات به شدت ناراحت‬ ‫و عصبی بودند در اقدامی اعتراضی تصمیم گرفتند که در قسمت‬ ‫دوم روی صحنه حاضر نش��وند و پس از دقایقی انتظار که بیش از‬ ‫حد معمول به درازا کش��ید‪ .‬محمدرضا کریمی به نمایندگی سایر‬ ‫نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران در سخنانی خطاب به حاضران‬ ‫در سالن نسبت به سخنان منوچهر صهبایی درباره شهرداد روحانی‬ ‫گفت‪ :‬حرف هایی که اقای صهبایی درباره شهرداد روحانی گفتند‬ ‫به هیچ عنوان مورد قبول ما نوازندگان ارکس��تر سمفونیک نیست‬ ‫و ما در حمایت از شهرداد روحانی و انتقاد به اقای صهبایی حاضر‬ ‫به حضور در صحنه نیستیم‪ .‬پس از این سخنان صدای اعتراض ها‬ ‫از گوشه و کنار سالن بلند شده و تاالر وحدت شاهد صحنه هایی از‬ ‫اعتراض ه��ای کالمی تند بود که به جرات می توان گفت در تاریخ‬ ‫مایلم و الزم می دانم به اعضای عزیز «اکت»‬ ‫(انجم��ن کارفرمایی تهیه کنندگان س��ینما)‬ ‫توضیح دهم که چرا داوری در جشنواره فیلم‬ ‫فج��ر را پذیرفته ام‪ :‬در ش��رایطی که از زمین‬ ‫و زمان‪ ،‬حوادث ناگوار اس��ت که نصیب ملت‬ ‫ما می شود‪ ...‬در شرایطی که هر اتفاق خوبی‪،‬‬ ‫ولو کوچک‪ ،‬می تواند غنیمتی بزرگ به ش��مار‬ ‫اید‪ ...‬در ش��رایطی که عمر ملت ما به تحمل‬ ‫انواع اسیب های ناشی از تحریم های خارجی‬ ‫و داخلی طی می شود‪ ،‬من تحریم «جشنواره‬ ‫فیل��م فجر» یا هر رویداد دیگری که باز بودن‬ ‫دریچ��ه ای بر هنر و فرهنگ ای��ران را تداعی‬ ‫کند‪ ،‬خطا دانس��ته و روا نمی دارم با مشارکت‬ ‫در ای��ن خودتحریمی (که اتفاقا مطلوب انواع‬ ‫دشمنان اگاه و دوستان نااگاه سینمای ایران‬ ‫است) با جریان تحریم های خارج از اختیارم‪،‬‬ ‫همسو و همراه شوم‪.‬‬ ‫مح��روم ک��ردن فیلم ه��ا‪ ،‬فیلمس��ازان و‬ ‫مخاطبان‪ ،‬از ارتباط با یکدیگر در بزنگاه هایی‬ ‫چون جشنواره های س��ینمایی ‪-‬که بی تردید‬ ‫در ای��ن دوره‪ ،‬جامه عزا بر تن و غم همدردی‬ ‫با کشته ش��دگان س��انحه س��قوط هواپیمای‬ ‫اوکراینی بر دل دارد‪ -‬جفا به سینمایی است‬ ‫ک��ه در تمام این س��ال ها ب��ا دل خونین‪ ،‬لب‬ ‫خن��دان به جم��ع اورده و ققنوس وار از میان‬ ‫شعله های اتش تحریم ها‪ ،‬تهدیدها و تحقیرها‪،‬‬ ‫بال گش��وده تا روزی قصه های همین حوادث‬ ‫را به زبان سینما برای ایندگان روایت کند‪.‬‬ ‫برای من همیش��ه بخش فیلم ه��ای اول و‬ ‫فیلمس��ازان اول‪ -‬که منطقا اینده س��ینمای‬ ‫ای��ران را به تجس��م می اورن��د‪ ،‬جذاب ترین‬ ‫بخش جش��نواره فجر بوده و هس��ت و مطلقا‬ ‫مایل نیس��تم در تحریم توجه‪ ،‬تقویت و حتی‬ ‫تماش��ای این بخش مهم‪ ،‬نقشی داشته باشم؛‬ ‫بنابراین با انکه عافیت طلبی و مراقبت از وجهه‬ ‫ش��خصی‪ ،‬حکم می کرد ب��ه جریان پس زدن‬ ‫جش��نواره فجر –جدا از میزان صدق و کذب‬ ‫ان‪ -‬بپیوندم‪ ،‬به احترام صدها فیلمسازی که‬ ‫از عم��ر و امید و توان و س��رمایه خود هزینه‬ ‫کرده ان��د ت��ا فیلم های��ی برای همی��ن مردم‬ ‫تحریم زده بس��ازند‪ ،‬داوری بخش «فیلم های‬ ‫اول‪ ،‬مس��تند و کوتاه» جش��نواره را پذیرفتم‬ ‫و امیدوارم نتایج این داوری‪ ،‬فیلمس��ازان توانا‬ ‫و قابلی را به س��ینمای حرفه ای ایران معرفی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫با احترام به همه دل سوختگانی که با روش‬ ‫تحری��م‪ ،‬حال خود را اع�لام می کنند‪ ،‬من با‬ ‫اس��تفاده از ح��ق ازادی ف��ردی ام‪ ،‬تحریم را‬ ‫تحریم کرده و برای روش��ن نگه داشتن چراغ‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬می کوشم‪.‬‬ ‫این نهاد فرهنگی بی س��ابقه بوده اس��ت‪ .‬ش��نیده ها حاکی از ان‬ ‫است که پس از رایزنی های مسئوالن با نوازندگان‪ ،‬اعضای ارکستر‬ ‫س��مفونیک حاضر شدند با شرط حضور نداشتن منوچهر صهبایی‬ ‫روی صحنه قطعاتی را اجرا کنند که همین گونه نیز ش��د‪ .‬ارکستر‬ ‫سمفونیک تهران برای نخس��تین بار بدون رهبر روی صحنه رفت‬ ‫و قطعاتی از موس��یقی کالسیک را برای مخاطبان خود اجرا کرد‪.‬‬ ‫اجرایی که در چنین شرایطی هیچ جایی برای نقد و بررسی ندارد‪.‬‬ ‫چن��دی پیش روابط عمومی بنیاد رودکی در اطالعیه ای رس��می‬ ‫عنوان کرده بود که ش��هرداد روحانی به دلیل عارضه قلبی‪ ،‬اجرای‬ ‫پیش روی ارکس��تر س��مفونیک را رهبری نخواهد کرد و به جای‬ ‫این هنرمند و به احترام مخاطبان همیش��گی ارکستر سمفونیک‬ ‫این اجرا با رهبری منوچهر صهبایی روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫گروه های بخش پاپ سی وپنجمین جشنواره‬ ‫موس��یقی فجر معرفی شدند‪ .‬به گزارش‬ ‫در بخ��ش پاپ این دوره از جش��نواره ‪ ۹‬گروه با‬ ‫‪ ۱۶‬اجرا حض��ور دارند‪ .‬برادران ارش و مس��یح‬ ‫عدل پرور‪ ،‬امی��د حاجیلی‪ ،‬علی یاس��ینی‪ ،‬رضا‬ ‫بهرام‪ ،‬محس��ن ابراهیم زاده‪ ،‬امیر عباس گالب‪،‬‬ ‫ماکان بن��د (رهام هادیان و امی��ر مقاره)‪ ،‬ارون‬ ‫افش��ار‪ ،‬س��یروان خس��روی و بهن��ام بان��ی در‬ ‫سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر در سالن‬ ‫میالد نمایشگاه بین المللی تهران اجرا می کنند‪.‬‬ ‫اجراهای بخش پاپ س��ی وپنجمین جشنواره‬ ‫موس��یقی فجر در دو سانس س��اعت ‪ ۱۸‬و ‪۲۱‬‬ ‫هر روز برگزار می ش��ود‪ .‬گروه ب��رادران ارش و‬ ‫مس��یح عدل پرور روز چهارشنبه ‪ ۲۳‬بهمن دو‬ ‫اجرا‪ ،‬امید حاجیلی و علی یاسینی ‪ ۲۴‬بهمن به‬ ‫ترتیب در س��انس نخست و دوم‪ ،‬رضا بهرام ‪۲۵‬‬ ‫بهمن دو اجرا‪ ،‬محسن ابراهیم زاده ‪ ۲۶‬بهمن دو‬ ‫اج��را‪ ،‬امیرعباس گالب و گروه ماکان ‪ ۲۷‬بهمن‬ ‫به ترتیب در س��انس نخست و دوم‪ ،‬ارون افشار‬ ‫‪ ۲۸‬بهمن دو اجرا‪ ،‬س��یروان خسروی ‪ ۲۹‬بهمن‬ ‫‪ ۲‬اج��را و بهنام بانی اول اس��فند ماه با دو اجرا‬ ‫روی صحنه خواهند رفت‪ .‬بلیت سی وپنجمین‬ ‫جشنواره موس��یقی فجر در سایت های تیوال و‬ ‫پارس بلیت به فروش می رسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محمدرضا مصباح‪ ،‬تهیه کننده س��ینما که در جش��نواره‬ ‫امسال با فیلم «پوست» در دو بخش نگاه نو و سودای سیمرغ‬ ‫حض��ور دارد در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه جش��نواره‬ ‫فیلم فجر باید فرصت حضور سرمایه گذاران در تولید فیلم را‬ ‫هموار کند‪ ،‬گفت‪ :‬س��ینمای ایران در زمینه تولید در بخش‬ ‫خصوصی رش��د خوبی داشته اس��ت‪ ،‬اما جشنواره فیلم فجر‬ ‫می تواند با درست کردن مسیر و راه مشخصی سرمایه هایی‬ ‫که وارد تولید سینمای ایران می شوند را به ساخت فیلم های‬ ‫خوب و با ارزش تشویق کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهارکرد‪ :‬ش��اید حضور بخش خصوصی در‬ ‫جش��نواره و بخش سودای سیمرغ کمرنگ ش��ده باشد اما‬ ‫تولیدات س��ینمای ایران در طول سال نشان می دهد بخش‬ ‫خصوص��ی حضور فعالی در عرصه تولی��د دارد‪ .‬حتی یکی از‬ ‫س��رمایه گذاران مطرح ای��ن روزها که امس��ال چند فیلم را‬ ‫تهیه و سرمایه گذاری کرده تنها یکی از فیلمهایش به بخش‬ ‫مسابقه راه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫این تهیه کننده س��ینما در ادامه افزود‪ :‬این نشان می دهد‬ ‫حجم س��رمایه گذاری در س��ینمای ایران کم نشده است اما‬ ‫شاید بخش خصوصی در جشنواره فیلم فجر حضور کمتری‬ ‫نسبت به فیلم هایی که با سرمایه دولتی حاضر شدند دارند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا جدی گرفته نش��دن‬ ‫بخش خصوصی در چرخه جش��نواره های مطرحی همچون‬ ‫جش��نواره فیلم فجر باعث دلسردی انها نمی شود‪ ،‬افزود‪ :‬به‬ ‫طور قطع تاثیر می گذارد‪ .‬س��ینمای ایران در ش��رایط فعلی‬ ‫اوضاع خوب��ی از لحاظ چرخه اقتصادی ندارد‪ .‬ش��اید بتوان‬ ‫گفت به س��مت ورشکس��تگی کامل در حرکت است‪ .‬دیگر‬ ‫س��ینمای دغدغه مند و ارمان خواه وجود ندارد و فیلمی در‬ ‫این راس��تا تولید نمی ش��ود‪ .‬طبیعی است که سرمایه گذار و‬ ‫تهیه کننده بخش خصوصی به سراغ اثاری می رود که ریسک‬ ‫س��رمایه گذاری را کم کند و طبیعی اس��ت با میزان پولی که‬ ‫برای س��اخت یک فیلم نیاز است نمی توان سرمایه گذاران را‬ ‫با ریسک زیاد به تولید اثاری ترغیب کنیم که امکان شکست‬ ‫تجاری ان وجود دارد‪ .‬در این ش��رایط سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی تمایل به س��اخت فیلم هایی دارند که بازگش��ت‬ ‫س��رمایه انها مطمئن تر باشد و برای رسیدن به این مطلوب‬ ‫باید از اس��تانداردهای کیفی و محتوایی فیلم ها کم کنند‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط طبیعی اس��ت که بخش خصوصی نمی تواند با‬ ‫چنی��ن دیدگاهی در یک رویداد هنری ش��رکت کند و توقع‬ ‫داش��ته باش��د با معیارهای یک جشنواره هنری که به لحاظ‬ ‫محتوا و فنی مورد ارزیابی قرار می گیرد‪ ،‬جایی داشته باشد‪.‬‬ ‫متاسفانه ما شاهد هس��تیم که هر سال این اتفاق بیشتر رخ‬ ‫داده و ش��کاف زیادی بین فیلم های تولیدی بخش دولتی و‬ ‫بخش خصوصی ایجاد ش��ده اس��ت؛ از این رو‪ ،‬الزم است که‬ ‫سیاست گذاری کالن در بلندمدت و میان مدت تدوین شود‬ ‫تا بخش خصوصی نیز در چرخه تولیدات خود به اثار دیگری‬ ‫خارج از قواعد گیشه هم توجه کند‪.‬‬ ‫کارگ��ردان «توم��ان» فیل��م راه یافته به بخش س��ودای‬ ‫یو هشتم این پروژه را بسیار‬ ‫سیمرغ جش��نواره فیلم فجر س ‬ ‫س��نگین توصیف کرد و گفت‪ :‬بعید می دانم بار دیگر شانس‬ ‫کارکردن روی چنین پروژه ای را به دست بیاورم‪.‬‬ ‫مرتضی فرش��باف‪ ،‬کارگ��ردان «تومان» درب��اره حضور‬ ‫یو هشتم گفت‪ :‬برای من حضور‬ ‫فیلمش در جشنواره فجر س ‬ ‫در جش��نواره بسیار مهم بود از ان جهت که بازیگرانی که در‬ ‫فیلم حضور دارند از هنرمندان ش��اخص تئاتر هس��تند و از‬ ‫چهره های تازه بازیگری در سینما به شمار می روند‪.‬‬ ‫فرش��باف در ادامه گفت‪ :‬این پروژه بس��یار سنگین بود و‬ ‫بعید می دانم بار دیگر شانس کارکردن در چنین پروژه ای را‬ ‫به دس��ت بیاورم‪ .‬کارگردان «تومان» درباره موضوع فیلمش‬ ‫نیز اظهارک��رد‪« :‬تومان» فیلمی درب��اره جاه طلبی ادم ها و‬ ‫تاوانی اس��ت که در ازای ان پس می دهند‪ .‬اینکه افراد حاضر‬ ‫هستند تا کجا پیش بروند و چه چیزهایی را از دست بدهند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مسیر سینما از فجر جداست؟‬ ‫در حال��ی کمت��ر از یک هفته تا ش��روع سی وهش��تمین‬ ‫جش��نواره ملی فیلم فجر باقی مانده ک��ه مهم ترین رویداد‬ ‫س��ینمایی کشور زیر س��ایه اتفاق های ماه گذشته در کشور‬ ‫با حاش��یه هایی همراه بوده اس��ت؛ حاش��یه هایی که به نظر‬ ‫می رسد سینمای ایران را وارد مرحله جدیدی از نحوه رفتار‬ ‫با مخاطب خود کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬با اعالم رس��می جش��نواره فیلم فجر‬ ‫مبنی بر پیش فروش بلیت های سینماهای مردمی جشنواره‬ ‫و ف��روش حجم زیادی از بلیت های این رویداد هنری در بازه‬ ‫زمانی کمتر از دو س��اعت نش��ان داد نبض جریان فرهنگی‬ ‫س��ینما در متن جامعه هنوز هم با قوت در حال تپیدن است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬برخی از چهره های س��ینمایی در راس��تای‬ ‫هم��دردی ب��ا خانواده ه��ای داغدی��ده س��قوط هواپیمای‬ ‫مسافربری و رخدادهای تلخ کش��ور در ماه گذشته تصمیم‬ ‫گرفتند در جش��نواره حضور پیدا نکنن��د‪ .‬دنبال کردن این‬ ‫رویکرد در چنین شرایطی موجب شد میان طبقه اجتماعی‬ ‫هنرمندان و مردم فاصله زیادی ایجاد شود و مخاطب شناسی‬ ‫طیفی از جامعه هنری را با مشکل روبه رو کند‪.‬‬ ‫ح��ال پرس��ش این اس��ت که جش��نواره فیل��م فجر چه‬ ‫جایگاه��ی در میان م��ردم دارد و چرا توجه ب��ه این رویداد‬ ‫هنری جدا از س��ویه های سیاسی‪ ،‬حزبی و جناحی می تواند‬ ‫برای سینمای ایران مفید باشد؟‬ ‫محمد خزاعی‪ ،‬تهیه کننده س��ینما که س��ابقه یک دوره‬ ‫دبیری جش��نواره فیل��م فج��ر را در کارنامه خ��ود دارد در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با اش��اره به اینکه جش��نواره فیلم فجر‬ ‫فرصت مناس��بی برای حضور جوانان در عرصه فیلمس��ازی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در هر دوره از جش��نواره فیلم فجر نیز ش��اهد‬ ‫درخش��ش فیلمس��ازان جوانی هس��تیم که حاصل اعتماد‬ ‫درس��ت ب��ه انها منجر به درک درس��ت و مناس��ب از راهی‬ ‫که امده اند‪ ،‬شده اس��ت‪ .‬حتی شاهد هستیم اثار سینمایی‬ ‫جوانان با اثار فیلمسازان پیشکسوت که ستون های سینمای‬ ‫ایران هستند‪ ،‬برابری می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه می توان این اتفاق را از چند منظر بررسی‬ ‫ک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬واقعیت این اس��ت که تع��داد نیروهای جوان و‬ ‫اماده اش��تغال در هم��ه عرصه های سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی زیاد ش��ده اس��ت و همه انها ادم های با استعداد و‬ ‫متخصصی هس��تند که باید وارد فضای کار ش��وند‪ .‬وقتی در‬ ‫همه عرصه ها نگاه می کنیم این نیاز از سوی جامعه احساس‬ ‫می ش��ود که باید وارد بازار کار ش��وند‪ .‬اگر این موضوع را به‬ ‫س��ینما هم تعمیم دهیم‪ ،‬می بینیم جمع بسیار گسترده ای‬ ‫از جوان��ان عالقه من��د به عرصه هنر هفتم ک��ه در میان انها‬ ‫استعدادهای بسیار خوبی هم حضور دارند‪ ،‬نیازمند فضایی‬ ‫هستند که بتوانند کار کنند‪ .‬همیشه نسل جدید که می اید‬ ‫ب��ا خود ایده ها‪ ،‬خالقیت و نواوری های جدید می اورد که در‬ ‫عرصه هنر پختگی هم نیاز اس��ت که ان هم به مرور کس��ب‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم هایی همچون «به وقت شام» و «امپراتور‬ ‫جهن��م» با بیان اینکه نباید جوان��ان را از ورود به این عرصه‬ ‫مایوس کرد‪ ،‬اما باید هش��دارهای الزم را ب��ه انها داد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پوس��ت اندازی س��ینمای ای��ران و ورود جوان��ان در تمامی‬ ‫رشته های س��ینمایی یک اتفاق خوب اس��ت‪ .‬گاهی شاهد‬ ‫هس��تیم که چقدر خالقی��ت و نواوری از س��وی جوانان در‬ ‫فیلم های س��ینمایی رق��م می خورد که نتیجه جس��ارت و‬ ‫شجاعت انهاست‪.‬‬ ‫این مدیر س��ینمایی در پاس��خ به این پرسش که در زمان‬ ‫دبیری جش��نواره فیلم فجر در دوره س��ی ام چ��ه میزان به‬ ‫حضور جوانان اهمیت داده ش��د‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در هر دوره از‬ ‫برگزاری جش��نواره فیلم فجر ایین نامه هایی وجود دارد که‬ ‫دبیر جش��نواره باید با توجه به ان رفت��ار کند‪ .‬به یاد دارم در‬ ‫دوره ای ک��ه دبیر جش��نواره بودم برای حض��ور یک فیلم از‬ ‫فیلمساز جوان پافشاری کردم که این فیلم در بخش مسابقه‬ ‫حضور داش��ته باش��د و در نهایت نیز با نظ��ر داوران که البته‬ ‫در ان بخ��ش هیچ دخالتی نداش��تم یکی از فیلم های موفق‬ ‫جش��نواره ش��د‪ .‬گاهی دبیر جش��نواره می تواند به دلیل باال‬ ‫بردن کیفیت برگزاری جشنواره در دوره مدیریتی خودش‪،‬‬ ‫از ضرورت حفظ جشنواره فیلم فجر برای سینمای ایران‬ ‫چرا داوری را‬ ‫پذیرفتم؟‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬بهمن ‪ 30 -1398‬جمادی االول ‪ 26 - 1441‬ژانویه ‪-2020‬شماره‪-1457‬پیاپی‪2775‬‬ ‫شرایط سخت مالی گروه های تئاتری‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫رصد خانه ها و خودروهای الکچری برای اخذ مالیات از صاحبان انها‬ ‫نسبت جشنواره های فجر با کاهش تنش های اجتماعی‬ ‫باشیم‪ ،‬جشنواره ها باید برای حوزه خود فرصت سازی‬ ‫کنند‪ ،‬درواقع جش��نواره ها باید کمک کنند در مورد‬ ‫مس��ائل حوزه خ��ود گفت وگوهای علم��ی را انجام‬ ‫دهند و س��پس نتیجه گیری های به دست امده را به‬ ‫سیاست گذاری تبدیل کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برپایی جشنواره در استان های دیگر‬ ‫نیز بیان کرد‪ :‬حوزه اس��تان ها بسیار مهم و اقداماتی‬ ‫که تا به امروز انجام ش��ده خوب بوده است‪ ،‬فراموش‬ ‫نکنی��م خالقیت قاب��ل توجهی در فضای اس��تان ها‬ ‫داری��م و هرقدر خ��ود را به فضای اس��تان ها نزدیک‬ ‫کنیم به سرعت حرکت خود در این حوزه افزوده ایم‪.‬‬ ‫وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫جش��نواره موسیقی فجر یک جش��نواره ملی است و‬ ‫باید تالش کرد همه اس��تان ها در ان حضور داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬اس��تان ها یکی از بخش هایی هستند که در‬ ‫س��رعت تالش ها و پویش ها می توانند به این رویکرد‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫صالح��ی در م��ورد توج��ه به اس��تان س��یل زده‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه مجله ای بخوانیم؟‬ ‫رمان جنایی «س��اکنان برزخ» نوش��ته مهدیه زرگر‬ ‫به تازگی توس��ط انتشارات کتابس��رای تندیس منتشر‬ ‫و راهی بازار نشر شده اس��ت‪ .‬این کتاب دومین کتابی‬ ‫اس��ت که این داستان نویس می نویس��د‪ .‬کتاب اول او‪،‬‬ ‫مجموعه داستان «دروازه غازهای وحشی» با محوریت‬ ‫مسائل اجتماعی اس��ت‪ .‬این رمان‪ ،‬دربرگیرنده داستان‬ ‫اخرین تالش های تعدادی از انس��ان ها برای زندگی دوباره است؛ انسان هایی‬ ‫که زاده رنج هستند و در عین داشتن زندگی سیاه و نکبت بار‪ ،‬عشق را طلب‬ ‫می کنند‪ .‬دغدغه ش��ان هم این اس��ت که با به دس��ت اوردن عشق در زندگی‬ ‫س��یاه خود‪ ،‬میراثی برای ایندگان و نس��ل های بعدی خود ب��ه جا بگذارند‪.‬‬ ‫شخصیت های اصلی س��اکنان برزخ‪ ،‬خود را درگیر یک بازی بزرگ می بینند‬ ‫ک��ه انها را مقابل زندگی قرار داده و برای اینکه بازنده نباش��ند‪ ،‬باید با همه‬ ‫وجود تالش کنند‪.‬‬ ‫این کتاب با ‪ ۱۵۲‬صفحه و نرخ ‪ ۲۳‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫ش��ماره ‪ ۷۷‬مجله سینما و ادبیات نخس��تین شماره بعد از‬ ‫فوت همایون خس��روی دهکردی مدیر مسئول نشریه منتشر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��ینماگر اصلی این شماره یورگوس النتیموس کارگردان‬ ‫مطرح یونانی اس��ت که با فیلم های «کش��تن گوزن مقدس»‪.‬‬ ‫«دندان نیش»‪« ،‬س��وگلی» و… در می��ان مخاطبان ایرانی‬ ‫طرفداران پر و پا قرصی دارد‪ .‬س��ینمای اجتماعی ایران از مقوله هایی اس��ت که بارها‬ ‫و بارها می توان از زوایا و مناظر گوناگون به ان نگاه کرد‪ .‬ایا س��ینمای اجتماعی ایران‬ ‫به بن بس��ت رسیده است؟ چرا سینمای اجتماعی امروز ایران چنگی به دل مخاطب‬ ‫نمی زن��د‪ ،‬او را ش��گفت زده نمی کند و حتی می توان گفت مخاطب این نوع س��ینما‬ ‫اطالعات بیشتری از س��ینماگر دارد و حتی از او جلوتر است‪ .‬صحبت های ابوالحسن‬ ‫داودی‪ ،‬رس��ول صدرعاملی‪ ،‬مازیار میری را در این ش��ماره بخوانید‪ .‬گفت وگوی والتر‬ ‫س��الس با چهار فیلمساز ارژانتینی را که زوایای متعدد پیدا و پنهان سینمای معاصر‬ ‫ارژانتین را نشان می دهد‪ ،‬از دست ندهید‪.‬‬ ‫امکان های مکان در سینما و ادبیات از دیگر پرونده های این شماره است‪.‬‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫عکس هایی از ‪ ۷۰‬شاعر معاصر ایران‬ ‫کوروش ادیم پس از ‪ ۱۰‬س��ال هش��تمین‬ ‫نمایش��گاه انف��رادی خود را با عن��وان «اتفاق‬ ‫انتخابی» در گالری دنا به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫نمایشگاه انفرادی عکس های کوروش ادیم‬ ‫با عنوان «اتفاق انتخابی» از ‪ ۴‬بهمن در گالری‬ ‫دنا به نش��انی میدان فردوسی‪ ،‬خیابان س��پهبد قرنی‪ ،‬باالتر از خیابان طالقانی‪،‬‬ ‫کوچه سوسن شماره ‪ ۴‬گشایش یافت‪.‬‬ ‫ک��ورش ادیم که نزدیک به س��ه دهه اس��ت در صحنه عکاس��ی معاصر ایران‬ ‫فعالیت می کند و در این س��ال ها نمایش��گاه هایش با غافلگیری مخاطب روبه رو‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬پس از ‪ ۱۰‬س��ال هشتمین نمایش��گاه انفرادی خود را در گالری دنا‬ ‫به نمایش می گذارد‪ .‬وی که کارش با تصویر‪ ،‬کلمه و کتاب اس��ت در این سال ها‬ ‫چندین کتاب ش��عر و عکس منتش��ر کرده اس��ت‪ ،‬اخرین کت��اب وی با عنوان‬ ‫«لبخند ش��اعر» که عکاس��ی از ‪ ۷۰‬ش��اعر معاصر ایران است‪ ،‬دس��تمایه ایده‬ ‫نمایش��گا ِه «اتفاق انتخابی» اس��ت‪ .‬فرم های چاپی مخدوش شده که عموماً دور‬ ‫ذهن کنجکاو هنرمند را رها نک��رده و انها را تبدیل به‬ ‫ریز محس��وب می ش��وند ِ‬ ‫اثری تازه کرده است‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫اشکان خطیبی ‪ ۲‬اثر نمایشی به صحنه می برد‬ ‫«پزش��ک نازنی��ن» و «چخوف خوان��ی زیر نظر‬ ‫نماین��ده فدراس��یون روس��یه» از ‪ ۲۴‬بهمن‪ ،‬فقط‬ ‫‪ ۲‬هفت��ه و ب��ه ترتیب س��اعت ‪ 18:30‬و ‪ 20:30‬در‬ ‫تماشاخانه سپند اجرا می ش��ود‪« .‬پزشک نازنین»‬ ‫بر اس��اس نمایش��نامه نیل س��ایمون با طراحی و‬ ‫کارگردانی اش��کان خطیبی برای دومین بار اس��ت که توس��ط او و هنرجویانش روی‬ ‫صحنه م��ی رود‪ .‬انجمن منتقدان خانه تئاتر در هجدهمین جش��ن س��الیانه خود از‬ ‫اش��کان خطیبی برای اموزش اصولی هنرجوی��ان قدردانی کرد‪« .‬چخوف خوانی زیر‬ ‫نظر نماینده فدراس��یون روسیه» نیز بر اس��اس نمایشنامه هایی از مایکل فرین‪ ،‬امید‬ ‫س��هرابی و اش��کان خطیبی با طراحی و کارگردانی خطیبی دومین نمایشی است که‬ ‫با هنرجویان او روی صحنه خواهد رفت‪ .‬پوس��تر ه��ر ‪ ۲‬نمایش را مصطفی پیرهادی‬ ‫طراحی کرده و تهیه کنندگی هر ‪ ۲‬اثر را خانه بین الملل بامداد بر عهده دارد‪ .‬بازیگران‬ ‫این ‪ ۲‬اثر هنرجویان نوجوانی هستند که طی ‪ ۲‬سال دوره اموزشی و تمرینی برای این‬ ‫اجرا اماده شده اند‪ .‬تهیه بلیت های «پزشک نازنین» و «چخوف خوانی زیر نظر نماینده‬ ‫فدراسیون روسیه» از دوشنبه ‪ ۷‬بهمن در سایت تیوال امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬هزار سالن سینما در چین‬ ‫تعطیل شد‬ ‫مقام��ات چین��ی تصمی��م‬ ‫گرفتن��د ب��رای مقابل��ه ب��ا‬ ‫گسترش یک ویروس کشنده‪،‬‬ ‫‪ ۷۰‬ه��زار س��الن س��ینمایی‬ ‫نمایش فیلم را تعطیل کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از‬ ‫هالیوود ریپورتر‪ ،‬بزرگ ترین مجموعه س��ینماهای زنجیره ای کشور‬ ‫چین ش��امل واندا‪ ،CGV ،‬بونا‪ ،‬لومیر پاویونز و‪ ...‬به صورت عمومی‬ ‫اع�لام کردن��د که در واکنش به همه گیر ش��دن وی��روس جدید و‬ ‫کشنده کرونا در این کشور تا اطالع ثانوی همه سالن های سینمایی‬ ‫را تعطیل کرده اند‪ .‬همچنین کمپانی های فیلمس��ازی بزرگ چینی‬ ‫همزمان با اغاز تعطیالت سال نوی چینی در روز پنجشنبه از اکران‬ ‫مهم ترین محصوالت س��ال خود خودداری کردند‪ .‬س��ال نوی چین‬ ‫ه��م اکنون پرفروش ترین دوره زمانی در س��ینمای جهان اس��ت و‬ ‫پیش بینی می ش��د میزان درامد حاصل از فروش س��ینماها در این‬ ‫بازه زمانی به بیش از یک میلیارد دالر برس��د‪ .‬با ش��یوع ویروس��ی‬ ‫مرموز که تاکنون صدها چینی به ان مبتال شده اند‪ ،‬پزشکان هشدار‬ ‫دادن��د مردم تا ح��د ممکن از حضور در مکان های ش��لوغ اجتناب‬ ‫کنند‪ .‬قرار است در صورتی که شرایط بهداشتی در این کشور بهبود‬ ‫یابد‪ ،‬برنامه نمایش فیلم ها در س��ال نوی چینی در یک بازه زمانی‬ ‫دیگر برنامه ریزی شود اما با توجه به شمار مبتالیان به این ویروس‪،‬‬ ‫این موضوع بسیار غیرمحتمل به نظر می رسد‪ .‬همچنین در راستای‬ ‫اقدامات پیش��گیرانه برای جلوگیری از ش��یوع این ویروس مرموز و‬ ‫ش��بیه به «سارس» در چین‪ ،‬پارک س��رگرمی دیزنی در شانگهای‬ ‫درهای خود را به روی عموم مردم بست‪.‬‬ ‫فیلم افتتاحیه برلین‬ ‫هفتادمی��ن جش��نواره‬ ‫بین الملل��ی فیل��م برلی��ن با‬ ‫نمایش فیلم «س��ال سلنیجر‬ ‫من» ب��ه کارگردان��ی فیلیپ‬ ‫فاالردو اغاز به کار می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬فیلم‬ ‫«سال سلینجر من» به کارگردانی فیلیپ فاالردو محصول مشترک‬ ‫کانادا و ایرلند که بر اس��اس رمانی به همین نام نوشته ژوانا راکوف‬ ‫نویسنده امریکایی ساخته شده است‪ ،‬نخستین نمایش جهانی خود‬ ‫را روز یک اس��فند در افتتاحیه جش��نواره بین الملل��ی فیلم برلین‬ ‫تجربه خواهد کرد‪ .‬س��یگورنی ویور بازیگر برنده گلد گلوب و نامزد‬ ‫اس��کار در کنار مارگارت کوالی و داگالس بوث بازیگران اصلی این‬ ‫فیلم هس��تند‪ .‬کارلو چاتریان دبیر جشنواره فیلم برلین اعالم کرد‪:‬‬ ‫از اینکه هفتادمین جش��نواره فیلم برلین با فیلمی با داستان مدرن‬ ‫و یک نقش اصلی با دیدگاهی نو اغار می ش��ود بس��یار خوشحالیم‪.‬‬ ‫هفتادمین جش��نواره فیلم برلین از اول تا ‪ ۱۱‬اسفند برگزار می شود‬ ‫و امسال جرمی ایرونز بازیگر تحسین شده سینما و تئاتر انگلیس به‬ ‫عنوان رئیس هیات داوران بخش رقابتی اصلی انتخاب شده است‪.‬‬ ‫کتاب های رایگان‬ ‫در فرودگاه شارجه‬ ‫مس��افران خطوط هوایی ش��هر ش��ارجه در امارات متحده عربی‬ ‫کتاب ه��ای رای��گان دریاف��ت کردند‪ .‬به گ��زارش ایبنا ب��ه نقل از‬ ‫گالف نیوز‪ ،‬مس��افران خطوط هوایی فرودگاه بین المللی ش��ارجه در‬ ‫روز بزرگداش��ت «دانش و خواندن» به همراه خرید قهوه یک کتاب‬ ‫رایگان دریافت کردند‪.‬‬ ‫این کتاب های رایگان بخشی از رویداد «سفر با یک کتاب» است‬ ‫که در ضمن برنامه های «دانش بدون مرز» شهر شیخ نشین شارجه‬ ‫برای مس��افران و کارمندان فرودگاه تدارک دیده شده است‪ .‬دانش‬ ‫بدون مرز یکی از پروژه هایی اس��ت که در سال های اخیر در امارات‬ ‫متحده عربی راه اندازی ش��ده اس��ت‪ .‬این پروژه تاکنون برای بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬هزار خان��واده اماراتی‪ ،‬کتابخانه ه��ای خانگی رایگان احداث‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫تم��ام درامد حاص��ل از ف��روش قه��وه در این ف��رودگاه نیز به‬ ‫بنیاد بزرگ قلب (‪ )TBHF‬این ش��هر اهدا می ش��ود‪ .‬این کتاب ها‬ ‫در ژانره��ا و موضوع��ات مختلف به زبان های انگلیس��ی و عربی در‬ ‫اختیار مس��افران از ملیت های مختل��ف قرار می گیرد و عالوه بر ان‬ ‫کتابخانه های س��یار نیز در فرودگاه به دیدار و اس��تقبال مس��افران‬ ‫رفته و انها را ترغیب می کند تا وقت خود را در فرودگاه به خواندن‬ ‫کتاب بگذرانند‪.‬‬ ‫وعده ادامه دار ثبت درخت کیارستمی‬ ‫مهدی شادی زاده – کارگردان مستند‪ :‬حدود دو سال‬ ‫پیش زمانی که مستند «همراه با باد» را می ساختم به این فکر‬ ‫افتادم تک درختی که در مجموعه عکس های س��فید برفی‬ ‫عباس کیارستمی است و همه ما ان را در مجموعه اثار این‬ ‫کارگردان بزرگ دیدیم را ثبت کنم زیرا عباس کیارستمی در‬ ‫فصول مختلف از این درخت خیلی عکاسی کرده اما عکسی‬ ‫که در مجموعه سفید برفی بوده جهانی شده است‪.‬‬ ‫تک درخت یکی از نمادهای اثار عباس کیارس��تمی اس��ت که در ان زمان تصمیم‬ ‫گرفتم این درخت زیبا را از طریق اداره میراث فرهنگی ثبت کنم زیرا بعد از فوت عباس‬ ‫کیارستمی نمادی از تک درخت در چند کشور دنیا از جمله کالیفرنیا ثبت شده است و‬ ‫مهم ترین سوال این بود که چرا در کشور خودمان ان را به اسم عباس کیارستمی ثبت‬ ‫نمی کنیم‪ .‬در ابتدا فقط به صورت یک جرقه ذهنی بود ولی بعد از مدتی تصمیم قطعی‬ ‫گرفتم‪ .‬تک درختی که ما در عکس های عباس کیارستمی می بینیم قدمت ‪ ۵۰۰‬ساله‬ ‫دارد و در روستای ارو در دماوند قرار دارد‪.‬‬ ‫در ابتدا خیلی ها اعالم امادگی و همکاری کردند ولی هیچ کدام به س��رانجام نرس��ید‬ ‫و هیچ حمایتی صورت نگرفت تا اینکه با ش��هرام ش��ریفی رئیس اداره میراث فرهنگی‬ ‫شهرستان دماوند صحبت کردیم و واقعا از ما حمایت کردند‪.‬‬ ‫ش��هرام ش��ریفی در تمامی مراحل کنار ما بود و از هیچ کمکی دریغ نکرد‪ .‬همچنین‬ ‫ی��ک برن��د لباس به عنوان مدیر کل هنری این پ��روژه ما را در تمامی مراحل یاری و از‬ ‫هر نظری ما را حمایت کردند‪ .‬این ش��رکت یک تیم پرتالش برند لباس اس��ت و به طور‬ ‫کامل از این کار حمایت کرد و با جان و دل با ما همکاری کردند‪ .‬زمانیکه این ش��رکت‬ ‫برند لباس اعالم امادگی کرد‪ ،‬ما با یک رویکرد جدید کار را شروع کردیم و خوشبختانه‬ ‫به انچه که می خواستیم رسیدیم‪.‬‬ ‫قرار اس��ت از چند روز اینده احمد عرب بیگی س��اخت مجسمه عباس کیارستمی را‬ ‫اغاز کند که س��اخت این مجس��مه اواخر بهمن تمام و زیر تک درخت نصب می ش��ود‪.‬‬ ‫در کن��ار ان پیش��ینه ت��ک درخت و بیوگرافی عباس کیارس��تمی نص��ب و به نام این‬ ‫کارگردان برجس��ته ثبت می ش��ود‪ .‬مس��تندی درباره تک درخت س��اخته می شود که‬ ‫تمامی مراحل این پروژه در ان مس��تند اس��ت و با این کار می خواهیم تمامی اتفاقات‬ ‫را ثب��ت کنی��م و طی مراس��می با حمایت هن��ر و تجربه در موزه س��ینما نمایش داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کمک علمی موزه ملی‬ ‫به سیل زدگان سیستان‬ ‫موزه ملی ایران با برگزاری رویدادی با عنوان «همیش��ه تاریخ یاریگر هم بوده ایم»‬ ‫به کمک سیستان و بلوچستان می رود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬موزه ملی ایران با همکاری‬ ‫پژوهش��کده باستان شناسی‪ ،‬پژوهش��گاه میراث فرهنگی و گردشگری‪ ،‬کمیته ملی‬ ‫موزه های ایران (ایکوم) و گروه گردش��گری مش��ق تاریخ‪ ،‬پویش فرهنگی حمایت از‬ ‫هم میهنان س��یل زده در سیستان و بلوچس��تان را برگزار می کند‪ .‬در این رویداد که‬ ‫با عنوان «همیش��ه تاریخ یاریگر هم بوده ایم» برگزار می ش��ود‪ ،‬عالوه بر س��خنرانی‬ ‫سیدمنصور سید سجادی مدیر پروژه پژوهش های باستان شناسی شهر سوخته زابل‬ ‫و روح اهلل ش��یرازی رئیس پژوهشکده باستان شناسی‪ ،‬ش��رکت کنندگان به همراهی‬ ‫و روایتگ��ری انه��ا از اثار مرتبط با سیس��تان و بلوچس��تان در موزه ایران باس��تان‬ ‫بازدی��د می کنند‪ .‬همچنین این رویداد که دوش��نبه ‪ ۷‬بهمن س��اعت ‪ ۱۵‬و در تاالر‬ ‫اجتماعات موزه ایران باس��تان برگزار می ش��ود‪ ،‬فرصتی فراهم می کند تا کمک های‬ ‫شرکت کنندگان به هم میهنان سیل زده با «همت عالی» انان جمع اوری شود‪.‬‬ ‫ساخت سینمایی ‪ ۱۳‬سالنه در مشهد‬ ‫س��ید مصطفی حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل موسسه «بهمن س��بز» با اعالم خبر ساخت‬ ‫سینمای ‪ ۱۳‬سالنه «مهر کوهسنگی» در مشهد بیان کرد‪ :‬همزمان با چهل و یکمین‬ ‫س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬فعالیت اجرایی یک��ی از بزرگ ترین پردیس های‬ ‫س��ینمایی کشور توسط موسسه بهمن سبز حوزه هنری در شهر مشهد اغاز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬وی افزود‪ :‬پروژه س��ینمای ‪ ۱۳‬س��النه «مهرکوهسنگی» با‬ ‫موقعیت مکانی مناسب در یکی از بهترین نقاط توریستی و گردشگری مشهد در دل‬ ‫بوستان کوهسنگی قرار دارد و ان شاءاهلل مرکزیت ان در شهر‪ ،‬ان را به سینمایی در‬ ‫دسترس مردم‪ ،‬دانشجویان و سینما دوستان تبدیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫حسینی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ساخت این مجتمع به اتمام و بهره برداری رسیده‬ ‫و بخش س��ینمایی ان که در مالکیت «بهمن س��بز» اس��ت‪ ،‬هم اکن��ون در مرحله‬ ‫طراح��ی قرار دارد و ش��روع فعالیت عمرانی ان از دهه فج��ر خواهد بود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫«بهمن س��بز» خاطرنشان کرد‪ :‬س��اخت این پروژه سینمایی توسط موسسه «بهمن‬ ‫س��بز» حوزه هنری در قالب طرح بزرگ توس��عه و س��اخت سینما در سراسر کشور‬ ‫انجام می پذیرد و طبق برنامه ریزی در سال اینده به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫چاپ یک رمان جنایی جدید ایرانی‬ ‫سینما و ادبیات منتشر شد‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫یادداشت‬ ‫س��ید عباس صالحی با اش��اره به اینک��ه ایران در‬ ‫م��اه دی غم های زیادی داش��ت تاکی��د کرد فضای‬ ‫جشنواره ها ازجمله جشنواره موسیقی فجر می تواند‬ ‫احس��اس یک زندگ��ی ع��ادی را به فض��ای جامعه‬ ‫بازگرداند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ید عب��اس صالح��ی وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی در بازدید از دبیرخانه سی و‬ ‫پنجمین جشنواره موسیقی فجر از نزدیک در جریان‬ ‫روند فعالیت های این جشنواره قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در جمع اعضای دبیرخانه جش��نواره موسیقی‬ ‫فجر با اش��اره به اینکه جش��نواره های فجر هم برای‬ ‫کش��ور و هم برای جامعه ایرانی اهمیت خاصی پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬جش��نواره های فج��ر به نوعی به‬ ‫یک رس��م ساالنه تبدیل ش��ده و برای مردم اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬ب��رای وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی نیز‬ ‫جش��نواره های فجر به عنوان موضوعی که سال ها به‬ ‫وجود امده است به نوعی یک کارنامه کاری محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬جش��نواره موس��یقی ویژگی هایی‬ ‫به طور عام و خاص دارد‪ ،‬به طور عام فراز و نشیب هایی‬ ‫در این هنر وجود داشته اما باید تالش کرد تا کیفیت‬ ‫و نوع برگزاری این جش��نواره سال به سال ارتقا پیدا‬ ‫کند و روند نزولی نداشته باشد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ش��رایطی که طی این چند سال برای کشور به وجود‬ ‫امده اس��ت این جشنواره ها می تواند برخی از مسائل‬ ‫اجتماعی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫جش��نواره ها نیاز داریم خط ه��ای ارتباطی را برقرار‬ ‫کنی��م و بین موضوعات مختلف اتصال هایی داش��ته‬ ‫سیستان و بلوچس��تان گفت‪ :‬سیستان و بلوچستان‬ ‫بای��د به عنوان یک موضوع ملی در فضای جش��نواره‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ .‬فضای سیس��تان و بلوچستان‬ ‫به موجب جش��نواره های فجر باید عوض شود و روی‬ ‫این موضوع باید کار کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بخ��ش بین الملل هم گروه های‬ ‫خوبی به کشور دعوت ش��ده اند‪ ،‬به هر میزان بتوانیم‬ ‫فضای کش��ور را ب��ا میهمانان خارج��ی همراه کنیم‬ ‫کارکرد ملی دارد و نشان می دهد ایران همچنان امن‬ ‫اس��ت‪ ،‬در اص��ل حضور این گروه ها هم جش��نواره را‬ ‫پررونق تر می کند و هم کارکرد ملی دارد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی اظهارکرد‪ :‬در بخش‬ ‫سایت جشنواره موسیقی فجر امسال اتفاقات خوبی‬ ‫رخ داده زی��را این فرص��ت پدید می ای��د میهمانان‬ ‫جش��نواره به راحتی بلیت تهیه کنن��د‪ ،‬باید از طریق‬ ‫تبلیغات برای ش��ور و نش��اطی که ب��ه ان نیاز داریم‬ ‫اس��تفاده و س��رعت این موضوع را نیز بیش��تر کنیم‪،‬‬ ‫تبلیغات باید فضایی را فراهم کند که افراد بیش��تری‬ ‫به جشنواره بیایند و این حضور پررنگ تر شود‪.‬‬ ‫صالحی تصریح کرد‪ :‬ایران در دی ماه غم های زیادی‬ ‫داشته و در فضای جش��نواره موسیقی باید احساس‬ ‫یک زندگی ع��ادی را به فضای جامع��ه بازگردانیم‪،‬‬ ‫فضای جشنواره ها ازجمله موسیقی می تواند این کار‬ ‫را انجام دهد‪ ،‬تبلیغ��ات‪ ،‬تیزرها و فضای مجازی این‬ ‫ش��رایط را فراهم کرده تا جشنواره ها با این ابزارها در‬ ‫بستر بهتری حرکت کنند‪.‬‬ ‫در این بازدید حمید قبادی مشاور اجرایی معاونت‬ ‫امور هنری و محمد اله یاری مدیرکل دفتر موس��یقی‬ ‫و رئیس س��ی و پنجمین جش��نواره موسیقی فجر و‬ ‫اعضای ستاد جشنواره حضور داشتند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫رض��ا موالیی همزمان با اخرین اجراهای نمایش «مردی‬ ‫که‪ »...‬از عالقه اش به کارگردانی تئاتر‪ ،‬مش��کالت اقتصادی‬ ‫ب��رای اجرای یک نمایش‪ ،‬در ه��م امیختگی تئاتر حرفه ای‬ ‫و امات��ور‪ ،‬بی هوی��ت ش��دن س��الن های تئات��ر‪ ،‬بالتکلیفی‬ ‫تماش��اگران و‪ ...‬می گوید و معتقد اس��ت ک��ه مجموعه این‬ ‫ش��رایط‪ ،‬ضربه بدی به تئاتر ما زده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫این بازیگر تئاتر که با اجرای نمایش «مردی که‪ »...‬سومین‬ ‫تجربه کارگردانی خود را با گروهی از هنرجویان کارگاه اموزشی خودش روی صحنه‬ ‫ب��رده اس��ت‪ ،‬درباره گروه اجرایی اش توضیح می دهد‪ :‬با تع��دادی از هنرجویان خودم‬ ‫گروه تئاتر «جنون» را درست کرده ام‪ .‬این گروه حاصل چندین دوره کارگاه اموزشی‬ ‫با هنرجویان مختلف اس��ت؛ کس��انی که می توانستند کار گروهی انجام دهند و اخالق‬ ‫حرفه ای داش��ته باشند‪ .‬دش��واری های مالی برای اجرای یک نمایش‪ ،‬دیگر موضوعی‬ ‫است که رضا موالیی از ان سخن می گوید‪ .‬وی اظهار می کند‪ :‬این روزها شرایط مالی‬ ‫تئاتر بس��یار سخت شده اس��ت‪ .‬پیش تر مرکز هنرهای نمایشی‪ ،‬کمک هزینه ای برای‬ ‫تهیه دکور‪ ،‬لباس یا اقالم تبلیغی به گروه ها پرداخت می کرد و هش��تاد درصد فروش‬ ‫گیش��ه هم متعلق به گروه بود اما حاال برای انجام کمترین تبلیغی‪ ،‬از همان ابتدا باید‬ ‫هزینه کنیم‪ .‬او اضافه می کند‪ :‬وقتی برای اجرای یک نمایش به سالنی دولتی مراجعه‬ ‫می کنیم‪ ،‬می گویند تا فالن زمان‪ ،‬جا نداریم‪ .‬س��الن های خصوصی هم که مش��کالت و‬ ‫محدودیت های خودشان را دارند‪ .‬فضای جامعه هم که مشکلی دیگر به این مشکالت‬ ‫اضاف��ه می کن��د‪ .‬در چنین وضعیتی اگر بخواهید بدون اتکا به چهره‪ ،‬تئاتر اجرا کنید‪،‬‬ ‫کار بسیار سختی در پیش دارید‪ .‬موالیی معتقد است بخش دولتی می تواند دست کم‬ ‫از سالن های خصوصی حمایت کند تا انان ناچار نباشند به این شیوه کار کنند و ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬درحال حاضر همه خیلی پراکنده کار می کنند و دولت هم فقط مسئول صدور‬ ‫مجوز است‪ .‬او با ابراز تاسف از شرایط فعلی تئاتر‪ ،‬سال های دورتر را یاداوری می کند که‬ ‫اثار نمایشی کیفیت قابل قبول تری داشتند‪ :‬در گذشته برای اجرای نمایش باید از صد‬ ‫تا صافی می گذشتیم ولی امروز هر کسی که پول داشته باشد می تواند کار کند‪ .‬نتیجه‬ ‫این وضعیت این اس��ت که تماش��اگر از تئاتر دورتر می شود چون اثاری را می بیند که‬ ‫هیچ نسبتی با تئاتر ندارند‪ .‬قبال مجموعه های تئاتری‪ ،‬هویت داشتند و تکلیف تماشاگر‬ ‫با انها روش��ن بود ولی حاال هر کس��ی در هر جایی می تواند کار کند و تئاتر حرفه ای و‬ ‫اماتور و‪ ...‬به هم امیخته و همه اینها ضربه های بدی به تئاتر ما زده است‪.‬‬ ‫تئاتر‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!