روزنامه صمت شماره 1429 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1429

روزنامه صمت شماره 1429

روزنامه صمت شماره 1429

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1429‬پیاپی ‪2747‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫به یاد روزهایی که‬ ‫همه یکدل بودیم‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تشکیل کارگروه صادرات‬ ‫ضرورت صنعت‬ ‫شرکت مس‬ ‫در انتظار دانشجویان‬ ‫پیام‬ ‫پست پالس‬ ‫گفت و گو‬ ‫فناوری ریخته گری مداوم‬ ‫فوالد باید به صنعت‬ ‫تبدیل شود‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بررسی طرح اصالح نظام بانکی در اولویت مجلس شورای اسالمی قرار گرفت‬ ‫چهره ها‬ ‫واگذاری خودروسازی ها‬ ‫منتفی نشده است‬ ‫ویژه نامه‬ ‫اولین کنفرانس ملی‬ ‫ریخته گری مداوم فوالد‬ ‫منتشر شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جدایی سیاست پولی از سیاست مالی‬ ‫طرح «اصالح نظام بانکی» پس از کش و قوس های فراوان‪ ،‬درحالی در کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس به تصویب رسیده و به صحن علنی مجلس ارسال شده که بررسی این طرح با تقاضای‬ ‫گروهی از نمایندگان در اولویت مجلس ش��ورای اس�لامی قرار گرفته اس��ت‪ .‬از مهم ترین‬ ‫اصالحات طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران که در ‪ ۲۰‬فصل تنظیم شده‪ ،‬توجه ویژه به‬ ‫اس��تقالل بانک مرکزی و توسعه ابزارهای سیاست گذاری پولی این بانک است‪ .‬این طرح به‬ ‫رویت رهبر معظم انقالب رسیده و محصول‪ 4‬تا‪ 5‬سال کار گسترد ه از سوی اقتصاددانان و افراد‬ ‫متخصصاست‪.‬اگراینطرحکهباتالشواخالصامادهشدهاست‪،‬درایندورهبهقانونتبدیل‬ ‫شود کارنامه خوبی در مجلس شورای اسالمی خواهد بود و نظام بانکی کشور را منظم خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬بررس��ی طرح اصالح نظام بانکی‪ ،‬در حالی در اولویت مجل��س قرار گرفته و برای اجرا‬ ‫اماده می شود که سال هاست این موضوع‪ ،‬به یکی از مباحث مهم بخش اقتصاد کشور تبدیل‬ ‫و بحث و بررس��ی های زیادی بر س��ر ان انجام شده است‪ .‬اما به واقع چرا نیاز به اصالح قوانین‬ ‫بانکی داریم؟‬ ‫‪10‬‬ ‫صنعت نمایشگاهی؛ رقابت یا انحصار‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ایران در تولید قطعات هواپیما‬ ‫خودکفا شد‬ ‫رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری گفت‪ :‬به ‪ ۱۶‬شرکت‬ ‫مج��وز داده ایم در زمینه تولید قطعات هواپیما فعالیت کنند‬ ‫و در این زمینه توانسته ایم به خودکفایی برسیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1429‬‬ ‫پیاپی ‪2747‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫به یاد روزهایی که‬ ‫همه یکدل بودیم‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫روز حمل ونق��ل را به همه دس��ت اندرکاران ان در همه س��طوح‬ ‫ج��اده ای‪ ،‬ریلی‪ ،‬دریایی‪ ،‬هوایی‪ ،‬رانندگان‪ ،‬مالکان وس��ائط نقلیه و‬ ‫دیگ��ر کارکنان و مدیران وزارت راه و شهرس��ازی تبریک می گویم‪.‬‬ ‫همه ساله در چنین روزی از ایثارگری ها و تالش های شبانه روزی و‬ ‫بی وقفه همه عوامل اجرایی حمل ونقل در زمان سخت دفاع مقدس‬ ‫به نیکی یاد می شود و نام شان را ارج می نهند‪ .‬باید به یاد بیاوریم پس‬ ‫از ش��روع جنگ تحمیلی و اشغال خرمشهر یعنی بندر اصلی کشور‪،‬‬ ‫نظام توزیع کاال به ش��دت مختل شد‪ ،‬زیرا بندر خرمشهر اسکله های‬ ‫متعدد و امکانات تخلیه و بارگیری فراوان داش��ت و نس��بت به دیگر‬ ‫بندرهای کشور‪ ،‬حدود ‪ ۵۰۰‬کیلومتر به تهران نزدیک تر بود و وجود‬ ‫راه اهن‪ ،‬حمل بار را نیز س��رعت می بخشید‪ .‬پس از اشغال این بندر‪،‬‬ ‫استفاده از بندر ش��اهپور «بندر امام فعلی» و تردد کشتی ها در این‬ ‫بن��در و تخلی��ه و بارگیری انها نیز به علت در تیررس موش��ک های‬ ‫ع��راق بودن‪ ،‬مقدور نبود‪ .‬ازس��وی دیگر تکمیل نبودن بندر عباس‪،‬‬ ‫«بندر شهید رجایی فعلی» در کنار کمبود کامیون و دیگر ملزومات‬ ‫تس��هیل حرکت ناوگان جاده ای‪ ،‬مانند الستیک‪ ،‬فیلتر و روغن که‬ ‫از ضروریات حمل کاالهای اساس��ی به ش��مار می رفت‪ ،‬موجب شد‬ ‫کاالهایی مانند گندم‪ ،‬گوشت‪ ،‬پنیر‪ ،‬کره و خوراک دام مانند سویا و‬ ‫جو در نقاط گوناگون کش��ور به سختی در دسترس مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫همین طور ماشین االت و مواد اولیه صنایع کشور با دشواری تامین‬ ‫می شد و از همه مهم تر‪ ،‬تامین و ارسال تجهیزات مربوط به پشتیبانی‬ ‫جبهه ها و رزمندگان به ش��دت مختل ش��ده بود؛ در حالی که همه‬ ‫این کاالها در بندرعباس و در کش��تی های پهلوگرفته تلنبار ش��ده‬ ‫بودن��د‪ ،‬به گونه ای که بعضی مواقع بیش از ‪ ۵۰‬کش��تی در لنگرگاه‬ ‫انتظار تخلیه می کش��یدند‪ .‬در حمل ونقل مس��افری نیز کمبودها‬ ‫اعم از الس��تیک و قطعه یدکی و از س��وی دیگر‪ ،‬اعزام رزمندگان به‬ ‫جبهه ه��ا و جابه جایی های درون جبهه نیز از جمله مش��کالت مهم‬ ‫حمل ونقل مس��افری در ان زمان بود‪ .‬در هنگامه چنین مشکالتی‪،‬‬ ‫کارگروه هماهنگی حمل ونقل ازسوی ستاد بسیج اقتصادی کشور‬ ‫ایجاد ش��د‪ .‬در این کارگروه که با مسئولیت معاون حمل ونقل وزیر‬ ‫راه و تراب��ری ان زمان ش��کل گرفت‪ ،‬نماین��دگان صاحبان کاال از‬ ‫مراکز تهیه و توزیع‪ ،‬وزارت صنایع و اتاق بازرگانی حضور داش��تند‪.‬‬ ‫نمایندگان سازمان بنادر و کشتیرانی‪ ،‬راه اهن‪ ،‬اتحادیه حمل ونقل‬ ‫بین المللی‪ ،‬کشتیرانی جمهوری اسالمی‪ ،‬گمرک و نیروهای مسلح‬ ‫نیز از اعضای تشکیل دهنده این کارگروه بودند و نشست های منظم‬ ‫هفتگی برگزار می کردند‪ .‬در این نشس��ت ها‪ ،‬اولویت ها براساس نیاز‬ ‫کش��ور و جبهه ها تعیین می شد‪ .‬خوشبختانه این کارگروه توانست‬ ‫با تش��کیل نشس��ت های منظم و مداوم و پیگیری ه��ای اجرایی و‬ ‫بس��یج کامیون ها برای حمل کاال‪ ،‬بحران رسوب کاال در بندرعباس‬ ‫و حمل ونق��ل ان را کاهش دهد‪ .‬همچنین ای��ن کارگروه برای حل‬ ‫مش��کل و تامین نیاز های غرب کشور و جبهه ها با هماهنگی نیروی‬ ‫دریای��ی و هوایی تصمیم گی��ری می کرد و در ای��ن زمینه تعدادی‬ ‫کش��تی براس��اس نوع کاال که بیش��تر انها کاالهای اساسی شامل‬ ‫برن��ج و گن��دم و دیگر نیازه��ای جبهه ها بود‪ ،‬به ص��ورت کاروان با‬ ‫پوشش نیروی هوایی و حمایت نیروی دریایی اعزام می کرد‪ .‬بیشتر‬ ‫کشتی ها تحت مالکیت یا اجاره کشتیرانی جمهوری اسالمی بودند‬ ‫که متاس��فانه در یکی‪ ،‬دو مورد این کشتی ها با حمله موشکی عراق‬ ‫دچار اتش سوزی و حادثه شدند و تعدادی کشته و شهید در این راه‬ ‫داده شد‪ .‬در ادامه فعالیت کارگروه‪ ،‬به منظور جبران کمبود کامیون‬ ‫با هماهنگی وزارت صنایع س��نگین‪ ۳ ،‬هزار کامیون خریداری و در‬ ‫کنار ان امکان ورود فناوری س��اخت کامیون های س��نگین تریلی‬ ‫در ایران فراهم ش��د و تعاونی های خودراننده نیز در همه اس��تان ها‬ ‫تاس��یس ش��دند و پا به عرصه فعالیت گذاشتند‪ .‬با همکاری نزدیک‬ ‫معاونت حمل ونقل ج��اده ای و مراکز تهیه و توزیع و حمایت دولت‬ ‫برای تامین ارز الستیک و قطعات مورد نیاز کامیون ها نیز اقدام های‬ ‫اساسی انجام و این مشکل هم برطرف شد‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬در مبادی‬ ‫ورودی و بندرهای��ی مانند جلفا‪ ،‬ب��ازرگان‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬بندر امام و‬ ‫بندر بوش��هر دفاتر کارگروه هماهنگی حمل ونقل بسیج اقتصادی‬ ‫تشکیل و به طور ش��بانه روزی تالش شد تا کمبودهای رانندگان از‬ ‫نظر الس��تیک‪ ،‬قطعات‪ ،‬محل اسکان و غذا در پایانه های مبادی رفع‬ ‫ش��ود و این رانندگان تهییج و تش��ویق شوند تا بارهای اولویت دار را‬ ‫به موق��ع به مقصدهای مورد نظر حمل کنند‪ .‬در اذر ‪ ،١٣۶٢‬بحران‬ ‫کمبود جدی گندم در کش��ور اتفاق افتاد؛ به نحوی که س��یلوهای‬ ‫تهران برای ‪ ۴۸‬س��اعت بیش��تر موجودی گندم نداش��تند‪ .‬جناب‬ ‫نژاد حسینیان‪ ،‬وزیر وقت راه و ترابری برنامه ریزی کردند تا رانندگان‬ ‫و دس��ت اندرکاران حمل ونقل نزد حضرت امام بروند‪ .‬ایشان در یک‬ ‫س��خنرانی تاکید کردند که همه به بندرها هجوم بیاورند و کاالهای‬ ‫م��ورد نیاز م��ردم را حمل کنند‪ .‬پس از س��خنرانی ایش��ان بود که‬ ‫جهاد تخلیه بندرها ش��کل گرفت و موجب ش��د با کار شبانه روزی‬ ‫کوتاه م��دت‪ ،‬بحران تراک��م کاال در بندرعباس تا حد زیادی برطرف‬ ‫ش��ود و بعده��ا ای��ن روز‪ ،‬روز حمل ونقل نامیده ش��د‪ .‬خاطرات ان‬ ‫روزه��ای تالش و ایث��ار از زبان تعدادی از مدیران و مس��ئوالنی که‬ ‫مس��تقیم و غیرمس��تقیم در این جهاد تخلیه سهم و نقش داشتند‬ ‫در کتاب «جاده های انتظار» که ازسوی ماهنامه صنعت حمل ونقل‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬چاپ ش��ده‪ ،‬به درستی بیان شده است‪ .‬به صراحت‬ ‫می ت��وان گفت ک��ه دس��ت اندرکاران حمل ونقل جاده ای‪ ،‬ش��امل‬ ‫باری و مس��افری‪ ،‬س��ازمان ها و نهاده��ای مرتبط مانند س��ازمان‬ ‫بنادر‪ ،‬کش��تیرانی جمهوری اس�لامی‪ ،‬راه اه��ن‪ ،‬کارکنان معاونت‬ ‫حمل ونقل ج��اده ای در تهران و همچنین اداره های اس��تان ها‪ ،‬در‬ ‫ان روزهای پرتب وتاب با تالش های ش��بانه روزی و بی وقفه خود به‬ ‫حمایت و پش��تیبانی از جبهه ها و تامین نیازهای مردم برخاس��تند‬ ‫و نگذاش��تند در ان شرایط س��خت و طاقت فرسای جنگ تحمیلی‪،‬‬ ‫جامعه دچار کمبودهای اساس��ی و ملموس شود‪ .‬ضمن بزرگداشت‬ ‫شهدا و رزمندگان و ایثارگران جبهه حمل ونقل جا دارد برای تقدیر‬ ‫و پاسداش��ت تالش های این عزیزان نیز همه س��اله ایین قدردانی‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه ب��ا بیان اینکه ما با ارائه طرح‬ ‫پویش صلح هرم��ز به دنبال تحقق ارزوی دیرینه‬ ‫در ارتقای همبس��تگی‪ ،‬تفاهم مش��ترک و روابط‬ ‫و همکاری صلح امیز و دوس��تانه میان کشورهای‬ ‫منطقه هس��تیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از طریق پویش صلح‬ ‫هرمز می توانیم تمامی اختالف ها و کشمکش های‬ ‫منطقه ای را از طریق صلح امیز و ارتقای ارتباطات‬ ‫و هش��دار زودهنگام حل و فصل کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬محمد جواد ظری��ف در مجمع دوحه فروم‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ریش��ه اصلی بحران ه��ای چندگانه‬ ‫و مزمن��ی ک��ه ما با انها روبه رو هس��تیم در نوعی‬ ‫اختالل ش��ناختی نهفته است؛ اختاللی که نه تنها‬ ‫کش��ورهای منطق��ه بلکه قدرت ه��ای جهانی را‬ ‫نی��ز مبت�لا کرده‪ ،‬ب��ه همین دلیل اس��ت که من‬ ‫فک��ر می کن��م مجامع��ی همچون این نشس��ت‪،‬‬ ‫فرصتی بی همتا برای کش��ف فرضیات و واسازی‬ ‫انگاش��ته های ما فراهم می اورند و ما در قالب ان‬ ‫می توانی��م راهی برای خ��روج از مخمصه کنونی‬ ‫منطقه ای پیدا کنیم‪ .‬وزیر امور خارجه تاکید کرد‪:‬‬ ‫نخس��تین و مزمن ترین اختالل ش��ناختی همان‬ ‫اتخ��اذ دیدگاه حاصل جمع صفر در قبال تحوالت‬ ‫جهانی اس��ت‪ .‬کم نیستند افرادی که همچنان بر‬ ‫ای��ن باورند که حتی در دنی��ای بهم تنیده ما که‬ ‫هم��ه چیز از تجارت و محیط زیس��ت تا اطالعات‬ ‫و حتی عواطف و احساس��ات ما جهانی ش��ده اند‪،‬‬ ‫می توان با هزینه دیگران منفعت کس��ب کرد‪ .‬این‬ ‫اف��راد می توانند امنیت را از طریق س��لب امنیت‬ ‫همس��ایگان خود کسب کنند‪ .‬این طریق هیچ گاه‬ ‫به مقصد نرسیده و هرگز هم نخواهد رسید‪ .‬امنیت‬ ‫درس��ت مانند تغییرات اقلیمی مرز نمی شناسد‪.‬‬ ‫ظری��ف تصریح کرد‪ :‬نابرابری در قدرت‪ ،‬وس��عت‬ ‫جغرافیای��ی‪ ،‬منابع طبیعی و انس��انی و امثال ان‬ ‫در کش��ورهای منطق��ه ما به عواق��ب فاجعه باری‬ ‫انجامی��ده اس��ت‪ .‬برخی از کنش��گران جهانی به‬ ‫ای��ن نابرابری ها و رقابت ه��ای بی پایان در منطقه‬ ‫به عن��وان یک فرصت و در واقع به عنوان بس��تری‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه‬ ‫واگ��ذاری خودروس��ازی ها منتفی نش��ده‪ ،‬درباره‬ ‫حفظ س��هام ایران خودرو در بانک پارسیان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت انگی��زه ای برای‬ ‫س��هامداری در بانک پارس��یان ن��دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫خانه ملت‪ ،‬رضا رحمانی روز گذشته درباره وضعیت‬ ‫واگ��ذاری خودروس��ازی ها‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬واگذاری‬ ‫خودروس��ازی ها در قالب فرایندی انجام می شود؛‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارج��ه درباره توقف‬ ‫همکاری روس��یه با ایران در سایت «فردو» گفت‪:‬‬ ‫اس��تنباط ما عقب نشینی روس��یه از همکاری با‬ ‫ایران نیس��ت بلک��ه دلیل توقف را مش��کل فنی‬ ‫می دانیم و کارشناس��ان فنی ایران و روس��یه در‬ ‫حال بررسی مسئله هستند‪.‬‬ ‫سیدعباس موس��وی در نشست خبری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به پیش��نهاد ریاست جمهوری ‪ ۲۷‬اذر‪ ،‬روز‬ ‫جهانی عاری از خشونت و افراطی گری نام گذاری‬ ‫ش��ده است‪ .‬امیدواریم همانطور که ایران به دنبال‬ ‫جه��ان عاری از خش��ونت و افراطی گری اس��ت‪،‬‬ ‫دیگ��ران هم به دنبال تحقق این مهم باش��ند‪ .‬به‬ ‫گزارش وزارت امور خارجه‪ ،‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه ادامه داد‪ :‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در روزهای گذشته به ترکیه رفت که مالقات های‬ ‫خوب��ی با همتایانش انج��ام داد‪ .‬اقای ظریف هم‬ ‫سفرهایی به ترکیه و قطر داشت‪ .‬سفر ترکیه برای‬ ‫ش��رکت در نشس��ت «قلب اسیا» بود‪ .‬ایشان روز‬ ‫ادامه دیدارها در حاشیه «دوحه فروم»‬ ‫وزی��ران امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران و نیکاراگوئه در حاش��یه نشس��ت دوحه فروم با‬ ‫یکدیگ��ر دیدار و درباره رواب��ط دوجانبه و همچنین تحوالت منطقه امری��کای التین گفت وگو و‬ ‫تبادل نظر کردند‪ .‬به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه با گروه «الدرز» متش��کل از دبیران کل و مقامات ارش��د پیشین سازمان ملل متحد دیدار‬ ‫و اهداف ایران از طرح صلح هرمز را تش��ریح کرد‪ .‬وی همچنین با ش��یخ عبداهلل بن ناصر ال ثانی‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر و وزیر کش��ور قطر و شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی‪ ،‬معاون نخست وزیر و وزیر‬ ‫امور خارجه قطر دیدار کرد‪ .‬ظریف همچنین دیروز با وزیر امور خارجه لهس��تان و فالح الفیاض‪،‬‬ ‫ل متحد در‬ ‫ن مل ‬ ‫مش��اور امنیت ملی عراق گفت وگو کرد‪ .‬رزماری دی کارلو‪ ،‬معاون دبیرکل سازما ‬ ‫امور سیاسی و صلح نیز در حاشیه فروم دوحه با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد‪ .‬طرفین در‬ ‫این دیدار اخرین تحوالت منطقه و موضوعات بین المللی و همچنین زمینه های همکاری طرفین‬ ‫در این موضوعات را مورد تبادل نظر قرار دادند‪.‬‬ ‫مناسب برای گس��ترش حضور نظامی خود و نیز‬ ‫فروش بیش��تر س�لاح به تقریبا تمامی طرفین در‬ ‫منطق��ه نگاه می کنند‪ .‬اما این حضور بیگانه منجر‬ ‫ب��ه بهبود امنیت منطقه ای نش��ده و در واقع تنها‬ ‫به فجایعی همچ��ون انهدام هواپیمای غیرنظامی‬ ‫ایران ازسوی ناو وینسنس در سال ‪ ۱۳۶۷‬و ظهور‬ ‫افراط گرای��ی در نتیج��ه حضور امری��کا در عراق‬ ‫و افغانس��تان انجامیده اس��ت؛ عاقبتی که ما ‪۱۸‬‬ ‫س��ال پیش ان را پیش بین��ی کرده بودیم‪ .‬ظریف‬ ‫افزود‪ :‬ما در ایران بس��یار همانند دوس��تان مان در‬ ‫قطر اعتقاد داریم که نیازمند یک تغییر اساس��ی‬ ‫در پارادای��م حاکم ب��ر منطقه مان از طریق اصالح‬ ‫ش��ناخت ها و توج��ه ب ه لزوم ایج��اد یک ترتیبات‬ ‫همکاری و امنیت منطقه ای تحت لوای س��ازمان‬ ‫ملل هستیم‪ .‬پیشنهاد اخر ایران که امسال ازسوی‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬حسن روحانی با عنوان «پویش‬ ‫صل��ح هرمز» یا به اختصار «‪ »HOPE‬ارائه ش��د‬ ‫در راس��تای تعه��د بلندم��دت م��ا در ایجاد یک‬ ‫چهارچ��وب منطقه ای جام��ع و مانع برای تعامل‬ ‫س��ازنده اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬این پویش بر پایه‬ ‫واگذاری خودروسازی ها منتفی نشده است‬ ‫اصالحات س��اختاری در این صنعت شروع و زمینه‬ ‫واگذاری شرکت های تودرتو در خودروسازی ها در‬ ‫حال فراهم شدن است‪ .‬رحمانی با بیان اینکه برای‬ ‫واگذاری خودروس��ازی ها بای��د از ظرفیت افراد و‬ ‫گروه هایی که توانایی و تجربه کافی دارند‪ ،‬استفاده‬ ‫ک��رد‪ ،‬اف��زود‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫واگذاری خودروسازی ها کوتاه نمی اید‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به شیوه واگذاری خودروسازی ها‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در گام‬ ‫نخس��ت باید اموال و امالک خودروسازی ها واگذار‬ ‫شود‪ ،‬سپس ش��رکت های وابسته انها و در مرحله‬ ‫اخر س��هام اصلی خودروسازان واگذار می شود که‬ ‫تحق��ق این امور مس��تلزم برخی زمینه س��ازی ها‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر کابینه دولت دوازدهم در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که ای��ا وزارتخانه تحت امرش برای حفظ‬ ‫سهام ایران خودرو در بانک پارسیان تالش می کند‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬اص�لا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫علت توقف همکاری روسیه در «فردو» مشکل فنی است‬ ‫یکش��نبه هم س��فری به قطر داشت و در «دوحه‬ ‫فروم» شرکت کرد و سخنرانی مفصلی انجام داد‪.‬‬ ‫در حاشیه این نشست ها و جلسه ها‪ ،‬مالقات های‬ ‫زیادی انجام می ش��ود؛ به گونه ای که در یک بازه‬ ‫زمانی کوتاه‪ ،‬با ‪ ۴۰‬نفر از نخبگان‪ ،‬مقامات سیاسی‬ ‫پیشین غربی‪ ،‬عربی‪ ،‬اسیایی و غیراسیایی دیدار‬ ‫و مواضع ایران تش��ریح ش��د‪ .‬موسوی با اشاره به‬ ‫سفرهای عراقچی خاطرنشان کرد‪ :‬اقای عراقچی‬ ‫س��فرهای زنجیره ای دوجانب��ه و برجامی انجام‬ ‫دادن��د‪ .‬در روزه��ای این��ده رئیس جمهوری به‬ ‫مالزی س��فر خواهد داش��ت و سفر به ژاپن هم در‬ ‫حال نهایی ش��دن اس��ت‪ .‬وزیر امور خارجه هند‬ ‫هفته اینده برای ش��رکت در کمیسیون مشترک‬ ‫اقتصادی دو کشور وارد ایران خواهد شد‪.‬‬ ‫سخنگوی نهاد دیپلماسی در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره س��فر روحانی به توکیو و اهداف این س��فر‬ ‫بیان کرد‪ :‬ایران و ژاپن‪ ،‬دو دوست قدیمی و سنتی‬ ‫هس��تند‪ .‬ژاپن یک کش��ور مهم در ش��رق اسیا و‬ ‫عکس روز‬ ‫ایران هم کش��وری مهم در غرب اس��یا است که‬ ‫روابط شان دیرینه‪ ،‬قدیمی‪ ،‬حسنه و سنتی است‪.‬‬ ‫از مش��تریان عمده همدیگر در کاالهای اساسی‬ ‫هستیم‪ .‬اقای ابه نخست وزیر ژاپن به تهران سفر‬ ‫انجام دادند و طبیعی بود که اقای روحانی به ژاپن‬ ‫سفر کنند که در حال تنظیم تاریخ سفر هستیم‪.‬‬ ‫موسوی افزود‪ :‬عالوه بر اهداف دوجانبه‪ ،‬دو کشور‬ ‫دارای دیدگاه های��ی درب��اره مهم تری��ن تحوالت‬ ‫منطق��ه ای و بین المللی هس��تند که در مس��ائل‬ ‫غرب و ش��رق اس��یا و برجامی مورد گفت وگو و‬ ‫تبادل نظر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز دیپلماس��ی عمومی و رس��انه ای‬ ‫وزارت امور خارجه در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ایا در س��فر ظریف به دوح��ه گفت وگویی درباره‬ ‫جزایر سه گانه انجام شده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬کشورهای‬ ‫عربی هم می دانند جزایر س��ه گانه‪ ،‬ایرانی اس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر ما از گفت وگو صحبت می کنیم انتظار داریم‬ ‫این کش��ورها دست از حمایت ها و ادعاهای واهی‬ ‫تعریف مسئولیت و تشریک مساعی برای هر کدام‬ ‫از کشورهای منطقه به منظور برقراری صلح‪ ،‬ثبات‬ ‫و به��روزی برای ملت های منطقه و بهره برداری از‬ ‫ان اس��ت و با این فرض طراحی شده که منطقه و‬ ‫کل دنیا از ازادی کشتیرانی و عبور و مرور دریایی‬ ‫و امنیت انرژی نفع مشترک و حیاتی دارند‪.‬‬ ‫ظری��ف تصریح کرد‪ :‬ما در ای��ران بر این باوریم‬ ‫ک��ه یک دی��دگاه منطق��ه ای جدید بای��د نتیجه‬ ‫مش��ورت های جمعی ما باش��د‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫حس��ن روحانی در این زمینه اف��کار اولیه ما را با‬ ‫تمامی رهبران کش��ورهای حاشیه خلیج فارس به‬ ‫اشتراک گذاشته و از انها دعوت کرده با ارائه نظر‬ ‫و پیش��نهادهای خود به غن��ای این ابتکار کمک‬ ‫کرده و در اجرای ان ش��رکت کنند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ما می توانیم اقدامات اعتمادس��ازی در حوزه های‬ ‫گوناگون از مدیریت اب تا ایمنی هسته ای یا حتی‬ ‫تماس ها و دیدارهای نظامی پیش��نهاد کنیم و بر‬ ‫س��ر اجرای ان به توافق برس��یم‪ .‬ما می توانیم این‬ ‫فراین��د را با انعقاد یک پیمان جامع عدم تخاصم‬ ‫و ع��دم مداخل��ه میان کش��ورهای ح��وزه هرمز‬ ‫ش��روع کنیم و تالش هایمان در این راس��تا را به‬ ‫نتیجه برس��انیم‪ .‬ما قادریم س��تاد هایی مشترک‬ ‫به منظور اجرای اقدامات عملی در جهت گسترش‬ ‫همکاری ایجاد کنیم‪ .‬ما باید بخش های خصوصی‬ ‫و دانشگاهی مان را در طراحی و اجرای این ایده ها‬ ‫ش��رکت دهی��م‪ .‬ظریف اف��زود‪ :‬البت��ه یک نکته‬ ‫قابل توجه نیز وجود دارد‪ .‬همانند توافق هسته ای‬ ‫برجام‪ ،‬هیچ ایده خوبی را نمی توان ازس��وی تنها‬ ‫ی��ک طرف پیگی��ری کرد و هی��چ توافقنامه ای را‬ ‫نمی توان فقط ازس��وی یکی از طرفین اجرا کرد‪.‬‬ ‫رفتار کوته بینانه مس��ری است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫فرصتی در مقابل خود داریم تا س��رانجام و به طور‬ ‫قاطع مس��یرمان را تغییر دهیم و این تغییر مسیر‬ ‫در راس��تای بهبود زندگی و برای نس��ل اینده ما‬ ‫باش��د‪ .‬ما باید این فرصت را غنیمت ش��مرده و با‬ ‫تمام توان در مسیر اجرای ان گام برداریم‪.‬‬ ‫انگیزه ای برای سهامداری در بانک پارسیان ندارد‪.‬‬ ‫رحمان��ی با بیان اینکه ب��ه وزارت اقتصاد و دارایی‬ ‫‪ 3‬بار برای واگذاری س��هام ایران خ��ودرو در بانک‬ ‫پارس��یان نامه نوشته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به تمام مسئوالن‪،‬‬ ‫گفته ش��ده در راس��تای واگذاری این س��هام تمام‬ ‫ت�لاش خود را به کار برند زیرا هر چه س��هام بانک‬ ‫پارس��یان زودتر واگذار ش��ود برای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بهتر است‪.‬‬ ‫بردارن��د‪ .‬موضوعی نیس��ت که م��ا ان را در قالب‬ ‫مذاک��رات بگذاریم بلکه موضوعی مس��لم و ثابت‬ ‫اس��ت و ادعاه��ای دیگران‪ ،‬واقعیت ه��ا را عوض‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه درب��اره گام‬ ‫پنج��م کاه��ش تعهدات هس��ته ای اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫در ح��ال بررس��ی هس��تیم‪.‬هنوز فرص��ت وجود‬ ‫دارد‪ .‬امیدواری��م در م��دت زم��ان باقیمان��ده‬ ‫اروپایی ه��ا به تعهدات خ��ود به طور جدی عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫موس��وی در پاس��خ به این پرس��ش که گفته‬ ‫می ش��ود س��فر روحانی ب��ه توکیو با چراغ س��بز‬ ‫واش��نگتن همراه بوده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬روابط ایران‬ ‫با سایر کشورها ارتباطی با کشورهای ثالث ندارد‪.‬‬ ‫م��ا روابط مان را با کش��ورهای ثال��ث گره نزدیم‬ ‫و امیدواری��م دوس��تان ما روابط خود ب��ا ما را به‬ ‫چراغ های س��بز‪ ،‬زرد و قرمز کشورهای دیگر گره‬ ‫نزنند‪ .‬ما حامی صلح و امنیت جهانی هستیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫انگیزه مخالفان ‪ FATF‬بیشتر سیاسی است تا فنی‬ ‫پرندگان مهاجر میانکاله‬ ‫عکس‪ :‬میزان‬ ‫مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تاکید کرد‪ :‬تصویب‬ ‫نش��دن ‪ FATF‬منجر به تحریم همه ملت ایران می ش��ود؛ در واقع دیگر تحریم افراد و اشخاص‬ ‫نیس��ت بلک��ه ملیت ایرانی را ه��دف قرار می دهد‪ .‬دیاکو حس��ینی در گفت وگو با ایس��نا درباره‬ ‫پیامدهای نپیوستن ایران به ‪ FATF‬گفت‪ :‬فکر می کنم به اندازه کافی درباره جنبه های مختلف‬ ‫‪ FATF‬در ایران صحبت ش��ده اما در این مقطع که فش��ار تحریم ها به حداکثر رسیده تصویب‬ ‫نش��دن لوایح مربوط که امروز تا اندازه زیادی مس��ائل داخلی را درگیر کرده‪ ،‬به نظر می رس��د از‬ ‫عنوان یک مس��ئله فنی دور ش��ده و می تواند اثر تحریم ها را مضاعف کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫این لوایح تصویب نش��ود ما وارد لیست سیاه می شویم؛ ان هم به طور اتوماتیک و هیچ تمدیدی‬ ‫در کار نخواهد بود‪ .‬این کارش��ناس ارش��د مس��ائل استراتژیک خاطرنش��ان کرد‪ :‬تصویب نشدن‬ ‫‪ FATF‬و لوایح مربوط منجر به تحریم همه ملت ایران می ش��ود‪ ،‬دیگر تحریم افراد و اش��خاص‬ ‫م��د نظر نیس��ت بلکه ملیت ایران��ی را در نظر دارد که در این صورت ممکن اس��ت افراد از تمام‬ ‫فعالیت های بانکی ممنوع شوند که چنین وضعیتی قابل تحمل نیست‪ .‬حسینی یاداور شد‪ :‬البته‬ ‫گفته می ش��ود خبرهای خوبی درباره تصمیم گیری در زمینه ‪ FATF‬شنیده می شود‪ .‬همچنین‬ ‫عده ای که در اقلیت و مخالفت با ان در مجمع تش��خیص مصلحت حضور دارند و کس��انی که با‬ ‫ورود ایران به پروسه پذیرش ‪ FATF‬موافق نیستند انگیزه سیاسی خود را در نظر دارند‪ .‬مدیر‬ ‫برنامه مطالعات جهانی مرکز بررس��ی های استراتژیک ریاست جمهوری افزود‪ :‬انهایی که مخالفت‬ ‫دارند به این موضوع توجه کنند که تصویب این لوایح برای پرهیز از خودتحریمی موثر است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬ایت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی در‬ ‫جلسه مس��ئوالن قضایی با تاکید بر اینکه یکی‬ ‫از حق��وق مهم برای مردم حق زیس��تن در یک‬ ‫محیط س��الم با هوای سالم اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این چند روز مسئله ای برای تهران درباره هوای‬ ‫ناس��الم است و طبیعتا پیگیری جدی مسئوالن‬ ‫مربوط را می طلبد‪ .‬من در جلسه قبل و جلسات‬ ‫گذشته اش��اره کردم سخن از مچ گیری نیست؛‬ ‫س��خن از ضرورت پاس��خگویی است و هر کس‬ ‫در هر بخش��ی که مس��ئولیت دارد باید نسبت‬ ‫به وضعیت هوای ناس��الم پاس��خگو باش��د‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬فقط موضوع هوا نیس��ت بلکه س��ازمان‬ ‫محیط زیس��ت و ش��هرداری ها بای��د در ای��ن‬ ‫زمینه پاس��خگو باشند‪ .‬س��ازمان های نظارتی و‬ ‫دادستان های ما باید کار را دنبال کنند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ابه ش��ینزو‪ ،‬نخس��ت وزیر ژاپن بار‬ ‫دیگر به دنبال ان اس��ت ک��ه برای کاهش تنش‬ ‫میان ایران و امریکا تالش کند‪ .‬چالش هایی که‬ ‫بعد از خروج امری��کا از برجام بروز کرده‪ ،‬محور‬ ‫اصلی مذاکرات در س��فر روحانی به ژاپن خواهد‬ ‫بود‪ .‬بن بستی در مس��یر اجرای توافق هسته ای‬ ‫به وج��ود امده و ابه می خواهد به عنوان میانجی‬ ‫برای ح��ل و فصل اختالف های ای��ران و امریکا‬ ‫و ح��ل این بن بس��ت تالش کند‪ .‬در این س��فر‬ ‫مس��ئله امنیت عبور و مرور محموله های نفتی‬ ‫از خلیج فارس م��ورد رایزنی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اینکه ژاپن حجم زیادی از نفت خود‬ ‫را از منطق��ه خلیج فارس و تنگ��ه هرمز تامین‬ ‫می کند‪ ،‬ثب��ات و امنیت در این منطقه بس��یار‬ ‫اهمیت دارد؛ بنابراین ابه خواس��تار ایفای نقش‬ ‫موثر برای کاهش تنش و حل اختالف هاست‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬عمران خان‪ ،‬نخست وزیر پاکستان‬ ‫به دعوت ش��یخ حم��د بن عیس��ی ال خلیفه‪،‬‬ ‫پادش��اه بحرین‪ ،‬به این کشور سفر می کند‪ .‬این‬ ‫نخس��تین سفر عمران خان به بحرین از زمان به‬ ‫قدرت رس��یدن اس��ت‪ .‬روابط دوجانبه‪ ،‬مسائل‬ ‫منطق��ه ای و بین الملل��ی از جمل��ه موضوعاتی‬ ‫اس��ت که دو طرف درباره ان به رایزنی خواهند‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬برای��ان هوک‪ ،‬نماین��ده امریکا در‬ ‫امور ایران گفت‪ :‬واش��نگتن به تقویت نیروهای‬ ‫نظام��ی خود و نیز نیروه��ای نظامی ارتش های‬ ‫عربس��تان س��عودی و دیگر کش��ورها به بهانه‬ ‫انچ��ه وی رویارویی با حم�لات احتمالی اینده‬ ‫از جانب ایران خوان��ده‪ ،‬ادامه خواهد داد‪ .‬هوک‬ ‫در گفت وگو با ش��بکه سی ان بی سی در حاشیه‬ ‫اج�لاس دوحه در قطر‪ ،‬بار دیگر مدعی دس��ت‬ ‫داشتن ایران در حمالت موشکی و پهپادی ماه‬ ‫سپتامبر (ش��هریور) به تاسیسات نفتی سعودی‬ ‫ارامکو ش��د و ان را اقدام جنگی ازس��وی ایران‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬محمد ب��ن عبدالرحم��ن‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه قطر در گفت وگو با الجزیره با اش��اره به‬ ‫اینکه پیش��رفت حقیقی در روابط کش��ورش با‬ ‫عربستان به وجود نیامده‪ ،‬گفت‪ :‬شورای همکاری‬ ‫خلی��ج (ف��ارس) باید ب��ار دیگر اتح��اد خود را‬ ‫به دست بیاورد و تفرقه را کنار بگذارد تا هرگونه‬ ‫گفت وگو با ایران نتیجه بخش باشد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬ژان ایو لودریان‪ ،‬وزیر خارجه فرانسه‬ ‫در گفت وگو با یک ش��بکه رادیویی فرانس��وی‬ ‫اعالم کرد روس��یه همچنان یک بازیگر کلیدی‬ ‫است و گفت وگو با مسکو برای ساختن معماری‬ ‫امنیتی اروپا مهم است‪ .‬وی گفت‪ :‬ما باید بدون‬ ‫انکار مش��کالت و به دور از س��اده لوحی درهای‬ ‫گفت وگو با روسیه را باز کنیم‪ .‬این امر به تدریج‬ ‫امکان ایجاد چیزی را می دهد که ممکن اس��ت‬ ‫در این��ده ب��ه معماری امنیت��ی در اروپا تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬مقامات امریکای��ی خبر داده اند که‬ ‫این کشور ممکن است برای مشتری اب سنگین‬ ‫ایران که هویت ان مشخص نشده‪ ،‬تحریم هایی‬ ‫در نظ��ر بگیرد‪ .‬مقامات دولتی امریکا به روزنامه‬ ‫واش��نگتن فری بیکن گفته اند که دولت دونالد‬ ‫ترام��پ‪ ،‬می خواهد برای یک خریدار بین المللی‬ ‫اب س��نگین ایران که هنوز مش��خص نیس��ت‪،‬‬ ‫تحریم هایی را در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬سرکنس��ول ای��ران در اربیل با‬ ‫رئی��س اقلیم کردس��تان عراق دی��دار و رایزنی‬ ‫کرد‪ .‬در مالقات معارفه رش��نودی‪ ،‬سرکنس��ول‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران با نیچ��روان بارزانی‪،‬‬ ‫رئیس اقلیم کردس��تان ع��راق پیرامون اخرین‬ ‫وضعیت تحوالت منطقه و توسعه همکاری های‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و اقلیم کردستان عراق‬ ‫گفت وگو شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬استفن بیگن‪ ،‬نماینده ویژه امریکا در‬ ‫امور کره شمالی از پیونگ یانگ خواست پیشنهاد‬ ‫گفت وگ��و را بپذی��رد و اع�لام کرد‪ :‬واش��نگتن‬ ‫حاضر اس��ت درباره تمامی مس��ائل مورد عالقه‬ ‫دو ط��رف گفت وگو کند‪ .‬بیگن که در کنفرانس‬ ‫خبری مش��ترک با «لی دو‪-‬هون» همتای خود‬ ‫از کره جنوبی در س��ئول صحبت می کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امریکا ضرب االجل تعیین نمی کند اما خواستار‬ ‫از سرگیری مذاکرات است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اختالف های منطقه ای را صلح امیز حل و فصل کنیم‬ ‫روز حمل ونقل‬ ‫روز ایثار و تالش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫نانو‬ ‫در صنعت چاپ‬ ‫و بسته بندی‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1429‬‬ ‫پیاپی ‪2747‬‬ ‫اولویت های‬ ‫پهپادهای‬ ‫پستی‬ ‫ایران در تولید‬ ‫قطعات هواپیما‬ ‫خودکفا شد‬ ‫حنای نواوری های داخلی در مقابل خارجی ها رنگی ندارد‬ ‫علی میرزاخانی‬ ‫‹ ‹نکته ای درباره قفل های خراب‬ ‫به دنبال کاهش تولید خودروس��ازان‪ ،‬از یک س��و عمل‬ ‫ب��ه تعه��دات با تاخیر انجام می ش��ود و از س��وی دیگر‬ ‫به دلی��ل افت عرضه خودرو به ب��ازار‪ ،‬گرانی چارچرخ ها‬ ‫رقم می خورد که با توجه به نزدیک شدن به پایان سال‬ ‫و افزایش تقاضا این کمبود عرضه‪ ،‬مشهود بوده و بحران‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان‬ ‫اینکه قطعه سازان بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار نفر از نیروهای خود‬ ‫را تعدی��ل کردند‪ ،‬اضافه کرد‪ ۲۵۰ :‬هزار نفر از نیروهای‬ ‫انها نیز در اس��تانه تعدیل هس��تند‪ .‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫ب��رای خروج از بح��ران و جلوگیری از بیکاری کارگران‬ ‫قطعه س��ازی تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان از‬ ‫الزامات به شمار می رود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در نشست کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی مقرر شد در‬ ‫مدت دو هفته اینده نس��بت ب��ه تامین نقدینگی مورد‬ ‫نیاز قطعه س��ازان اقدام عاجل انجام ش��ده و تامین این‬ ‫اعتبار در شورای پول و اعتبار تصویب شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫تولید خودروسازان به دلیل بروز برخی مشکالت‪ ،‬به شدت کاهش‬ ‫یافته و بهای خودرو در بازار به دنبال کاهش عرضه به بازار افزایش‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬عزیز اکبریان در گفت وگو با خانه ملت درباره‬ ‫گرانی پراید و پژوه ‪ ۲۰۶‬در چند هفته گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫اصل��ی گرانی پراید توقف خط تولید این خودرو‪ ،‬در س��ال اینده‬ ‫است در این شرایط سوداگران وارد بازار شده و با خرید و فروش‬ ‫‹ ‹هر قفلی قابل باز شدن است‬ ‫به س��راغ رضا طباطبای��ی از انجمن‬ ‫در ادام��ه‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان البرز و‬ ‫یک��ی از فعاالن صنعت قطعه در حوزه قفل خودرو رفت‪.‬‬ ‫وی درباره ایمنی قفل های خودرو گفت‪ :‬موضوع س��رقت‬ ‫خودرو و باز شدن در انها به راحتی فقط به قفل و دانش‬ ‫فن��ی ان برنمی گردد‪ .‬این موض��وع در ارتباط با فناوری‬ ‫کل محصول نهایی است‪ .‬او افزود‪ :‬خودرویی که در ایران‬ ‫ساخته می شود با خودروهایی که در کشورهای صنعتی‬ ‫تولید می شود‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬ما طراحی خودرو نداریم‬ ‫و با مهندس��ی معک��وس به قطعات و مونت��اژ یک مدل‬ ‫می رس��یم‪ .‬محصوالتی که درحال حاضر تولید می کنیم‬ ‫مرب��وط به ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬دهه گذش��ته اس��ت‪ .‬نمی ت��وان قفل‬ ‫محصوالت فعلی خود را با محصوالت روز جهان مقایسه‬ ‫کنیم زیرا تفاوت ها زیاد است‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬پراید محصولی اس��ت برای بیش از ‪۵‬‬ ‫دهه پیش که با تیراژ باال تولید می ش��ود چون بازار دارد؛‬ ‫بنابراین کیفیت و فناوری ان برای س��ال ها قبل اس��ت؛‬ ‫عالوه بر اینکه موضوع باز و بس��تن قفل نیست هر قفلی‬ ‫هر جای جهان قابل باز ش��دن اس��ت در واقع نمی توان‬ ‫گفت قفلی می س��ازیم که هیچ فرد یا س��ارقی نتواند باز‬ ‫کند‪ .‬انسان هوشمند است چه سازنده باشد و چه سارق‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬موضوع این است که باید پرسید چرا فرد‬ ‫مبادرت به س��رقت می کند؟ در این بخش شاید مسائل‬ ‫اقتصادی و مشکالت معیشتی پررنگ تر باشد‪.‬‬ ‫طباطبایی با اش��اره به هش��دارهای نی��روی انتظامی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باز کردن قفل مرس��دس بنز ه��م نمی تواند برای‬ ‫یک س��ارق خیلی س��خت باش��د‪ .‬به هر ح��ال هر قفلی‬ ‫ب��رای باز ش��دن راهی دارد و کس��ی ک��ه بخواهد ان را‬ ‫باز کند‪ ،‬می تواند؛ عالوه ب��ر اینکه تاکید می کنم فناوری‬ ‫کل��ی محصول روی قطعات ان هم تاثیر مس��تقیم دارد‪.‬‬ ‫هر ق��در خودرویی با فناوری باالتری تولید ش��ود‪ ،‬قفل‬ ‫ان در مدت زمان بیش��تر قابل رمزگش��ایی و باز ش��دن‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضا طباطبایی‬ ‫فناوری محصول‬ ‫نهایی‪ ،‬روی‬ ‫قطعات ان‬ ‫تاثیر مستقیم‬ ‫دارد‪ .‬هرقدر‬ ‫خودرویی با‬ ‫فناوری باالتری‬ ‫تولید شود‪،‬‬ ‫رمزگشایی و‬ ‫باز شدن قفل‬ ‫ان نیاز به زمان‬ ‫بیشتری دارد‬ ‫خودروهای گازسوز شده غیرمجاز‪ ،‬سوخت دریافت نمی کنند‬ ‫مع��اون مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پخ��ش‬ ‫فراورده های نفتی هش��دار داد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه از‬ ‫س��ال اینده به خودروهایی که در مراکز غیرقانونی‬ ‫تبدیل س��وخت سی ان جی انجام داده اند‪ ،‬گاز تعلق‬ ‫نمی گیرد‪ ،‬همچنین به دلیل رعایت مسائل ایمنی‪،‬‬ ‫الزم است تا مردم به این مراکز مراجعه نکنند‪ .‬حمید‬ ‫قاسمی ده چشمه در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫تقاضای ما از مردم این اس��ت که به مراکز غیرمجاز‬ ‫تبدیل مراجعه نکنند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬به تازگی دولت‬ ‫مصوبه ای را مبنی بر گازس��وز ک��ردن خودروها به‬ ‫شکل رایگان در نظر گرفته که فقط الزم است مردم‬ ‫حوصل��ه به خرج دهند تا کاره��ا به صورت ایمنی و‬ ‫اصولی انجام شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اگر شخصی در‬ ‫مراکز غیرقانونی ای��ن تبدیل را انجام دهد‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ریس��ک جانی که به دنبال خواهد داش��ت‪ ،‬س��ال‬ ‫اینده نیز که جایگاه ها هوش��مند می شوند‪ ،‬دوربین‬ ‫جایگاه ه��ا این خودروها را تش��خیص نمی دهد و با‬ ‫دلیل افزایش دوباره نرخ خودرو‬ ‫صوری زمینه افزایش نرخ چارچرخ ها را فراهم می کنند‪ .‬نماینده‬ ‫مردم کرج در مجلس شورای اسالمی کاهش تولید خودروسازان‬ ‫را یک��ی دیگ��ر از دالی��ل افزایش ن��رخ خودرو دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬تولید خودروس��ازان به دلیل بروز برخی مشکالت‪،‬‬ ‫به شدت کاهش پیدا کرده و ظرفیت تولید قبلی از دست رفته که‬ ‫به دنب��ال کاهش عرضه‪ ،‬به��ای خودرو در بازار افزایش یافت‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه خودروس��ازان افزایش قیمتی نداش��تند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫دارد و ممکن اس��ت قطعات ان موجود نباش��د در حالی‬ ‫که قفل های قدیمی به راحتی قابل نصب و تعمیر هستند‪.‬‬ ‫توجه به اینکه این خودروها در فهرست خودروهای‬ ‫استاندارد قرار ندارند‪ ،‬در نتیجه به انها سوخت داده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬او با تاکید به این مسئله که این موضوع‬ ‫خواست خود مردم است چراکه اگر اتفاقی برای یک‬ ‫خودرو در هنگام سوخت گیری بیفتد‪ ،‬خودروهای‬ ‫اطراف را نیز متحمل خس��ارت می کند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫درخواس��ت من این اس��ت که متقاضیان در سایت‬ ‫‪ irngv.ir‬ثبت نام کنند و منتظر انجام سیر مراحل‬ ‫شوند چراکه ما همه خودروها را تبدیل خواهیم کرد‬ ‫و اکنون نیز با کارخانه های مخزن ساز قرارداد منعقد‬ ‫کرده ای��م‪ .‬وی با بیان اینکه به مرور زمان و با اولویت‬ ‫مص��ارف و توانمندی های که در صنعت وجود دارد‬ ‫و زیر نظر س��ازمان اس��تاندارد‪ ،‬یک کار استاندارد با‬ ‫مخازن اس��تاندارد انجام خواهی��م داد‪ ،‬افزود‪ :‬دلیل‬ ‫اینکه تاکنون کار را اغاز نکردیم این اس��ت که قصد‬ ‫داریم نخست اولویت ها را مشخص کنیم و بعد از ان‬ ‫کاری انجام دهیم که اسیبی به کسی وارد نشود‪ .‬او‬ ‫برنامه تولید خودروس��ازان توقف خط تولید پراید در س��ال اینده‬ ‫اس��ت؛ به عنوان مثال اگر در گذش��ته روزان��ه ‪ ۵۰۰‬خودرو پراید‬ ‫تولید می ش��د درحال حاضر خودروسازان ناچار هستند این تعداد‬ ‫را روزانه کاهش داده تا در نهایت به صفر برسد‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در مجل��س دهم درباره ضرورت تولید خودرو کم مصرف با توجه‬ ‫به افزایش نرخ بنزین‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با وجود اینکه خودروسازان باید‬ ‫برنامه مناسبی برای تولید خودروهای کم مصرف داشته باشند اما‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این فرصت بس��یار خ��وب برای مردم‬ ‫اس��ت چراکه ‪ ۱۰۰‬درصد خودروهای عمومی‪ ،‬بار و‬ ‫مسافری را تحت پوشش قرار می دهد اما باید توجه‬ ‫کرد که تاکنون هیچ مرکزی از سوی ما اعالم نشده‬ ‫است‪ .‬با این وجود فهرست مراکز روی سایت وجود‬ ‫دارد ام��ا اینکه ما به کس��ی نش��انی بدهیم تاکنون‬ ‫اتفاق نیفتاده و اکنون منتظر اس��تاندارد هس��تیم‬ ‫تا نیروهای انها مس��تقر ش��وند‪ .‬معاون مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی پخ��ش فراورده های نفت��ی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬جایگاه هایی که فهرس��ت انها در سایت وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در صورت��ی که گواهی س�لامت صادر کنند‪،‬‬ ‫مش��کلی ندارند به گونه ای ک��ه متقاضیان باید یک‬ ‫ک��د رهگیری تحویل بگیرند که ان کد در س��امانه‬ ‫درج می ش��ود و سپس در پالک خوان ها مورد قبول‬ ‫ق��رار می گیرد‪ ،‬عالوه بر این ب��ه مراکزی که مراجعه‬ ‫می کند‪ ،‬باید حتما ناظر س��ازمان استاندارد حضور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫باید با فرهنگ س��ازی مردم را به استفاده از وسایل نقلیه عمومی‬ ‫س��وق داد‪ .‬رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬برای اینکه خودروسازان به سمت تولید خودرو‬ ‫کم مصرف و با کیفیت س��وق داده ش��وند باید از یک سو واردات‬ ‫خودرو ازاد ش��ود و از سوی دیگر‪ ،‬تعرفه واردات به تدریج کاهش‬ ‫یابد اما درحال حاضر نه تنها تعرفه واردات کم نشده‪ ،‬بلکه واردات‬ ‫نیز ممنوع است‪.‬‬ ‫توس��عه بازار جهانی جزو اولویت های هر‬ ‫ش��رکت تولیدی اس��ت و این امر از اهداف‬ ‫قطعه سازان به شمار می رود‪.‬‬ ‫برای وارد شدن قطعه سازان به بازارهای‬ ‫جهانی ش��رکت های ایرانی باید به اندازه ای‬ ‫بزرگ ش��وند که بتوانند از طریق ش��ریکان‬ ‫و معاه��دات خارجی به صادرات محصوالت‬ ‫خ��ود اق��دام کنن��د ی��ا باید یک سلس��له‬ ‫ش��رکت های بازرگانی که تخصص صادرات‬ ‫دارن��د ‪-‬چون امر ص��ادرات امری تخصصی‬ ‫اس��ت‪ -‬به راهنمایی واحدهای قطعه سازی‬ ‫بپردازن��د؛ عالوه ب��ر این تش��کیل کارگروه‬ ‫صادرات برای عص��ر حاضر برای هر صنعت‬ ‫یک ضرورت است‪.‬‬ ‫هر کس ه��م محصول مرغوب با کیفیت‬ ‫و قاب��ل رقابت در بازار بین المللی تولید کند‬ ‫نگران نخواهد بود زیرا می تواند بازار خود را‬ ‫داشته باش��د‪ .‬باید یاد بگیریم محصوالتی با‬ ‫تراز بازار جهانی از نظر کیفیت و نرخ تولید‬ ‫کنیم تا بتوانیم نسبت به صادرات اقدام های‬ ‫الزم را انجام دهیم‪.‬‬ ‫ص��ادرات قطع��ه و رس��یدن ب��ه ع��دد‬ ‫پیش بینی ش��ده برای اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬منوط به‬ ‫رعایت مولفه های بس��یاری است که همت‬ ‫مدی��ران برنامه ری��ز و نی��ز صنعتگ��ران را‬ ‫می طلبد‪.‬‬ ‫ضرورت صادرات ‪ ۶‬میلیارد دالر رایزنی و‬ ‫ارتقای کیفی در کنار نرخ تمام شده رقابتی‬ ‫است که به نظر می رسد هنوز در ابتدای راه‬ ‫قرار داریم‪.‬‬ ‫ورود قطعه سازان به چرخه تولید و تامین‬ ‫قطعات خودروه��ای جدید می تواند در این‬ ‫زمینه راهگشا باشد و با پیوستن به زنجیره‬ ‫تامی��ن جهانی بس��تر فراهم می ش��ود و به‬ ‫این ترتیب بخش��ی از بازاره��ای بین المللی‬ ‫در اختیار قطعه س��ازان ایران��ی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ص��ادرات یکی از چش��م اندازهای صنعت‬ ‫قطع��ه ب��رای رون��ق و توس��عه اس��ت که‬ ‫صنعتگران به ان بسیار امید بسته اند‪.‬‬ ‫گازسوز کردن خودروها‬ ‫نباید گران شود‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گازس��وز کردن خودروها را با توجه‬ ‫به افزای��ش قیمت بنزین ضروری دانس��ت و‬ ‫خواستار س��اماندهی و نظارت دولت بر نحوه‬ ‫ارائه این خدمات شد‪.‬‬ ‫معصوم��ه اقاپور علیش��اهی در گفت وگو با‬ ‫خانه ملت گازسوز کردن خودروها را با توجه‬ ‫به افزایش قیمت بنزین ضروری دانس��ت و از‬ ‫انجا که مخارج گازسوز کردن نیز پس از این‬ ‫گرانی افزایش پیدا کرده‪ ،‬خواستار ساماندهی‬ ‫و نظارت دولت بر نحوه ارائه این خدمات شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم شبس��تر در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬افزایش یکب��اره قیمت‬ ‫گازس��وز کردن خودروها به دلی��ل باال رفتن‬ ‫تقاض��ا در جامع��ه اس��ت اما دولت ب��ا توجه‬ ‫ب��ه افزایش قیم��ت بنزین مانع ای��ن افزایش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با اب��راز نگرانی از اینک��ه در فصل های‬ ‫سرد س��ال گازرس��انی به مصرف کننده قطع‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬دولت باید تمهیداتی بیندیشید تا‬ ‫بتوانند به مشتریان و متقاضیان خدمت رسانی‬ ‫کند نه انکه مردم را ترغیب به گازسوز کردن‬ ‫خودروهای ش��ان کرده اما در زمستان بگوید؛‬ ‫گاز نداریم‪ .‬در این شرایط نارضایتی ها بیشتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد وی درص��د استانداردس��ازی‬ ‫خودروهای دوگانه س��وز باال اس��ت و تاکنون‬ ‫مش��کل خاصی برای این ن��وع از خودروها به‬ ‫وجود نیامده است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی که معتقد اس��ت با توجه به گرانی‬ ‫بنزی��ن بای��د تولی��د و عرض��ه خودروه��ای‬ ‫هیبری��دی افزایش پی��دا کند‪ ،‬اضاف��ه کرد‪:‬‬ ‫اگرچ��ه تعرفه ه��ای خودروه��ا هیبریدی در‬ ‫قانون برنامه بودجه سال ‪ ۹۸‬کاهش پیدا کرد‬ ‫اما باید در بودجه ‪ ۹۹‬با همکاری دولت توجه‬ ‫ویژه ای به این خودروها جهت افزایش تولید و‬ ‫عرضه شان در کشور شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در حوزه قفل خودروها هم گاهی می ش��نویم سارق با‬ ‫ی��ک گیره کمت��ر از ‪ ۳۰‬ثانیه در خ��ودرو را باز می کند‪.‬‬ ‫میرزاخان��ی در این باره گف��ت‪ :‬بزرگ ترین ضعف برخی‬ ‫خودروها مانند پراید این اس��ت که از زیر شیش��ه ضامن‬ ‫داخل به راحتی قابل باز شدن است حتی احتیاج به گیره‬ ‫هم ندارد‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬توجه داش��ته باش��یم اصول‬ ‫قفل سازی سرعت س��ارق را در باز کردن قفل می گیرد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬ممکن اس��ت قفلی در مدت ‪ ۲‬دقیقه باز‬ ‫شود و قفلی دیگر ‪ ۳‬دقیقه زمان ببرد تا باز شود‪ .‬در واقع‬ ‫هرچه امنیت باال برود س��رعت سارق پایین می اید و اگر‬ ‫تامین نقدینگی موردنیاز قطعه سازان به زودی‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از تامین نقدینگی مورد نیاز قطعه س��ازان در‬ ‫م��دت دو هفت��ه اینده و تصویب ان در ش��ورای پول و‬ ‫اعتب��ار خبر داد‪ .‬ولی ملک��ی در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن به حضور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬معاون��ان وی‪ ،‬مدیران‬ ‫عامل خودروسازی ها‪ ،‬مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی‪،‬‬ ‫مدیران عامل بانک های س��په‪ ،‬ملی‪ ،‬تجارت و صادارت‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان و معاون وزی��ر امور اقتصادی و دارایی در‬ ‫این نشس��ت اشاره کرد‪ .‬نماینده مردم مشکین شهر در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینک��ه درحال حاضر‬ ‫کمب��ود نقدینگ��ی یک��ی از مش��کالت اصل��ی صنایع‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نبود نقدینگی کافی در خودروس��ازی به‬ ‫معضل بزرگی تبدیل ش��ده زیرا در اثر نبود منابع مالی‪،‬‬ ‫خودروسازان نتوانستند مطالبات قطعه سازان را تسویه‬ ‫کنند که به دنبال ان قطعه سازان نیز توان تولید قطعه را‬ ‫نداشته و حجم تولید خودرو کاسته شد‪ .‬وی اظهارکرد‬ ‫هر میزان امنیت‬ ‫قفل باالتر‬ ‫برود‪ ،‬سرعت‬ ‫سارق را پایین‬ ‫می اورد و اگر‬ ‫زمان باز شدن‬ ‫قفل طوالنی‬ ‫باشد ممکن‬ ‫است سارق‬ ‫از باز کردن‬ ‫قفل و سرقت‬ ‫پشیمان شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نهایت با این سازندگان نتوانستم به توافق برسم‪ .‬یکی از‬ ‫انها می تواند تولید کند اما چون تغییر ان راحت است و‬ ‫به راحتی کپی می شود عنوان می کند منفعت مالی برای‬ ‫طراح ندارد‪.‬‬ ‫این فعال در حوزه قفل سازی با بیان اینکه این نواوری‬ ‫هنوز به ثبت نرس��یده‪ ،‬گفت‪ :‬در واقع ثبت شرکت ها هم‬ ‫از ثبت ان خودداری کردند‪.‬‬ ‫میرزاخانی با اش��اره به قفل درهای چوبی اپارتمان ها‬ ‫هم گفت‪ :‬همه قفل ها که منجربه سرقت می شود راه حل‬ ‫دارند‪ .‬برای ایمنی قفل درهای چوبی کار کمی پیچیده تر‬ ‫می شود‪ .‬در درهای چوبی کالف در مهم است که بریدن‬ ‫ان را نصاب ها کم انج��ام می دهند اما برای قفل درهای‬ ‫ورودی کار س��اده است و تنها یک برش روی زبانه منجر‬ ‫ب��ه تغییر زاویه ان می ش��ود؛ عالوه بر اینکه نصب ان هم‬ ‫ساده است‪.‬‬ ‫زمان طوالنی باشد ممکن است سارق از باز کردن قفل و‬ ‫سرقت پشیمان شود‪ .‬وی در ادامه به یکی از توصیه های‬ ‫س��ارقی اش��اره کرد و گفت‪ :‬در میدان حس��ن اباد دیدم‬ ‫ف��ردی اط��راف خودروه��ا در حال چرخیدن اس��ت‪ .‬در‬ ‫واق��ع وقت را تلف می کرد که من از انجا دور ش��وم‪ .‬من‬ ‫ه��م در رفتن تعلل کردم وقتی متوجه ش��د زیاد معطل‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬جلو امد و گفت‪ ،‬قفل صندوق عقب خودرو‬ ‫ش��ما خراب است باید تعویض کنید‪ .‬برای اثبات حرفش‬ ‫کلی��دی در اورد و به راحتی در صندوق عقب را باز کرد‪.‬‬ ‫در توضیح گفت‪ ،‬قفل یا باید عمودی کامل باشد یا افقی‪.‬‬ ‫اگ��ر پس از قفل کردن دنده های جای کلید روی قفل در‬ ‫اریب باشد؛ یعنی ساچمه های قفل خراب است که با یک‬ ‫پیچ گوش��تی قفل باز می ش��ود‪ .‬این نکته ای بود که من‬ ‫قفل ساز از یک سارق یاد گرفتم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬برای ایمنی خانه و خودروها باید این‬ ‫نکات اطالع رس��انی ش��ود تا مردم بهتر بتوانند از وسایل‬ ‫خود محافظت کنند‪.‬‬ ‫میرزاخان��ی درب��اره ارتقای قفل های موج��ود در بازار‬ ‫گفت‪ :‬اصالحاتی روی قفل های قدیمی انجام داده و برای‬ ‫تولید ان‪ ،‬با برخی ش��رکت های قفل س��از مذاکره کردم‪.‬‬ ‫قفل ه��ای قدیمی بازار پررونق تری دارند‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫در مقاب��ل ه��ر ‪ ۱۰۰‬قفل قدیمی ش��اید ‪ ۱۰‬قفل جدید‬ ‫فروخته شود‪ .‬قفل های ضدسرقت جدید چون نرخ باالیی‬ ‫دارند‪ ،‬بازار کمتری دارند؛ عالوه بر این از هر ‪ ۱۰‬عدد قفل‬ ‫جدید شاید یک عدد تعمیر ش��ود‪ .‬بیشتر قفل سازان به‬ ‫افراد پیشنهاد تعویض قفل را می دهند‪ ،‬چون پیچیدگی‬ ‫یادداشت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سرقت با یک کارت‬ ‫عل��ی میرزاخانی یکی از کارشناس��ان حوزه قفل های‬ ‫عادی و برقی در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬در س��رقت ها‬ ‫نخس��تین درخواس��تی که نیروی انتظامی از صاحبخانه‬ ‫دارد این اس��ت که قف��ل در ورودی را تعویض کند‪ .‬قفل‬ ‫دره��ای ورودی قدیمی ب��ا یک کارت یا وس��یله لبه دار‬ ‫به راحتی قابل باز شدن است و بیشتر سارقان که دستگیر‬ ‫می شوند‪ ،‬کارت تلفن همراه خود دارند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬سارق می تواند با یک کارت یا وسیله زاویه دار‬ ‫در م��دت زمان کوتاهی قفل را ب��از کند‪ .‬اپارتمان چون‬ ‫ت��ردد زیاد اس��ت به طور معم��ول در ورودی س��ه قفله‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬اگر سه قفله شود س��رقت کمتر رخ می دهد‪.‬‬ ‫حتی اخر ش��ب ها چون احتمال رفت وام��د وجود دارد‬ ‫درها سه قفله نمی شوند؛ در نتیجه این ضعف وجود دارد‬ ‫و کار سارقان را اسان می کند‪.‬‬ ‫این فعال قفل س��ازی ادامه داد‪ :‬ای��ن قفل ها در مقابل‬ ‫قفل های جدید با فناوری روز چون بازار تقاضای بیشتری‬ ‫دارن��د‪ .‬در حدود یک س��ال مطالعه کردم ت��ا به نوعی با‬ ‫کمتری��ن هزینه قفل هایی را برای جلوگیری از س��رقت‬ ‫اصالح کنم‪ .‬در نهایت به ش��کل جدیدی از انها رس��یدم‬ ‫که با کمی طراحی مهندس��ی اگر زاویه برش زبانه قفل‬ ‫را جلوتر بیاوریم وقتی کارت یا هر وس��یله زاویه داری در‬ ‫داخل قفل انداخته ش��ود پش��ت زبانه گیر می کند و به‬ ‫زاویه برش نمی رسد که زبانه قفل را به عقب بکشد تا به‬ ‫این ترتیب در باز شود‪.‬‬ ‫میزاخانی با بیان اینکه برای امتحان عملکرد این قفل‬ ‫حدود ‪ ۲‬ماه اس��ت که روی اپارتمان منزل خودم نصب‬ ‫کردم‪ ،‬گفت‪ :‬تمام ابعاد این قفل را مورد ازمون قرار دادم‬ ‫و تاکنون مشکلی رخ نداده اس��ت‪ .‬برای تولید انبوه این‬ ‫ش��کل از اصالح شده قفل با س��ازندگان مذاکره داشتم‪،‬‬ ‫همکاری نمی کنن��د و در این باره نخس��تین حرفی که‬ ‫می زنند این اس��ت که اگر این تغییر روی قفل مناس��ب‬ ‫بود خارجی ها زودتر از ما ان را انجام می دادند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ما تغییر را س��خت می پذیریم‪ .‬منتظر هستیم‬ ‫یکی ان را انجام دهد سپس ما از روی ان کپی کنیم‪ .‬در‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫کارشناس صنعت قطعه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫میزان سرقت با شرایط اقتصادی هر کشوری ارتباط مستقیم دارد‪.‬‬ ‫هر اندازه قدرت خرید مردم کاهش یابد‪ ،‬س��رقت بیشتر می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه فعاالن حوزه قفل س��ازی با وجود ان��واع قفل های قدیمی و‬ ‫جدی��د همچنان بازار قفل های قدیمی گرم اس��ت زی��را به لحاظ نرخ‬ ‫برای م��ردم صرفه اقتصادی دارد؛ اما باید چ��ه کرد تا اموال مردم‬ ‫امنیت بیشتری داشته باشند؟‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تشکیل‬ ‫کارگروه‬ ‫صادرات‬ ‫ضرورت صنعت‬ ‫قفل ها دیگر با «کارت» باز نمی شوند‬ ‫در برخی موارد موضوع س��رقت با شرایط اقتصادی هر‬ ‫کشوری ارتباط مستقیم دارد‪ .‬هر چه قدرت خرید مردم‬ ‫کاهش یابد سرقت بیشتر می شود‪ .‬با وجود انواع قفل های‬ ‫قدیمی و جدید به گفته فعاالن حوزه قفل سازی همچنان‬ ‫بازار قفل های قدیمی گرم اس��ت زیرا به لحاظ نرخ برای‬ ‫م��ردم صرفه اقتص��ادی دارد؛ اما باید چه ک��رد تا مردم‬ ‫برای اموال ش��ان امنیت بیشتری داش��ته باشند؟ در این‬ ‫ب��اره برخی از افراد با تکیه بر تجربه های خود مبادرت به‬ ‫ایج��اد تغییرات و انجام نواوری هایی حتی در محصوالت‬ ‫قدیم��ی می کنند ام��ا تولیدکننده داخلی که همیش��ه‬ ‫کیفیت کاالی خارجی را دی��ده‪ ،‬نمی تواند به توانمندی‬ ‫داخل��ی اعتماد کند‪ .‬در ادام��ه با کپی برداری از محصول‬ ‫خارجی نیاز داخل را تامین می کند‪.‬‬ ‫خودباوری در کشور پایین است از زمانی که استعمار به‬ ‫کش��ور راه یافت و به لحاظ تمدن و فناوری عقب ماندیم‪،‬‬ ‫تغییرات فرهنگی هم مس��یر درست را در پیش نگرفت و‬ ‫از ما کشوری مصرف زده ساخت‪ .‬در حالی که ممکن است‬ ‫با تغییری ساده یک مشکل بزرگ برطرف شود اما باورها‬ ‫با ذهنیت داشتن از قبل‪ ،‬معضل بزرگی شده است‪ .‬باید از‬ ‫خالق و نواور هر چند کوچک داخلی حمایت کرده تا در‬ ‫ادامه به نواوری های بزرگ تری دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1429‬‬ ‫پیاپی ‪2747‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نانو در صنعت چاپ و بسته بندی‬ ‫‪ ۳۵۰‬شرکت دانش بنیان‬ ‫در ایران ساخت‬ ‫معاون تجاری س��ازی و نواوری معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری گف��ت‪ :‬در هفتمین‬ ‫نمایش��گاه ایران ساخت ‪ ۳۵۰‬شرکت دانش بنیان‬ ‫و بی��ش از ‪ ۹‬هزار مدل محص��ول فناورانه حضور‬ ‫دارند‪ .‬پیمان صالحی در نشس��ت خبری هفتمین‬ ‫نمایش��گاه تجهیزات و مواد ازمایش��گاهی ایران‬ ‫س��اخت و بیس��تمین نمایشگاه دس��تاوردهای‬ ‫پژوه��ش‪ ،‬فناوری و فن ب��ازار در معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری افزود‪ :‬در دوره ای قرار‬ ‫داریم که باید ایجاد کسب وکارها را تسهیل کنیم‬ ‫و در این باره هماهنگ کردن دس��تگاه ها بس��یار‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬امروز با برگزاری این نمایشگاه شاهد‬ ‫هماهنگ��ی و هم افزایی بین وزارت علوم و معاونت‬ ‫علمی ریاس��ت جمهوری در سطح باالیی هستیم‬ ‫و برای دومین بار اس��ت که این نمایش��گاه به طور‬ ‫مشترک در هفته و نمایش��گاه پژوهش و فناوری‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬معاون تجاری س��ازی و نواوری‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با بیان‬ ‫اینکه امسال هفتمین دوره نمایشگاه ایران ساخت‬ ‫را برگزار می کنیم‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬دوره اول برگزاری‬ ‫ای��ن نمایش��گاه ‪ ۱۲۰‬ش��رکت حضور داش��تند‬ ‫ام��ا در این دوره ‪ ۳۵۰‬ش��رکت حض��ور یافته اند و‬ ‫محصوالت خود را عرضه می کنند‪ .‬صالحی افزود‪:‬‬ ‫در دور نخست نمایشگاه ‪ ۳۸‬میلیارد تومان فروش‬ ‫داش��تیم و در س��ال گذش��ته ‪ ۱۱۰ ،۹۷‬میلیارد‬ ‫توم��ان ف��روش با حمای��ت ‪ ۳۰‬میلی��ارد تومانی‬ ‫معاون��ت علمی و فن��اوری داش��تیم‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در ‪ ۶‬دوره پیش حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان با‬ ‫‪ ۳۵‬درصد حمایت معاونت علمی و اس��تفاده از اثر‬ ‫اهرم خریدهای دولتی داش��تیم‪ .‬صالحی در باره‬ ‫حمایت های معاونت علمی و فناوری از محصوالت‬ ‫فناوران��ه در این دوره از نمایش��گاه افزود‪ :‬معاونت‬ ‫امس��ال نیز همچون س��ال های گذشته بخشی از‬ ‫هزین��ه خرید مراک��ز علمی و پژوهش��ی دولتی‬ ‫را براس��اس س��طح بندی محص��والت پرداخت‬ ‫می کند‪ .‬امس��ال برای محصوالت س��طح یک ‪۴۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬س��طح دو ‪ ۲۵‬درصد و س��طح س��ه‬ ‫‪ ۱۰‬درصد در نظر گرفته ش��ده است؛ سطح بندی‬ ‫محصوالت براساس س��طح بندی ذاتی فناوری و‬ ‫میزان داخلی س��ازی محصوالت انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬پرداخت تس��هیالت لیزینگ ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬‬ ‫درصدی ب��رای خری��داران بخ��ش خصوصی از‬ ‫محصوالت ش��رکت های دانش بنیان که از سوی‬ ‫خط اعتباری ‪ ۲۰‬میلیارد تومانی صندوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی به وسیله صندوق توسعه فناوری نانو‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ ،‬از دیگ��ر حمایت های در نظر‬ ‫گرفته ش��ده معاونت اس��ت‪ .‬صالح��ی بیان کرد‪:‬‬ ‫برای تش��ویق ش��رکت ها به فروش ب��دون یارانه‬ ‫معاون��ت و ارائه تخفیف مناس��ب ب��ه خریداران‬ ‫که مش��مول حمایت ها نمی ش��وند‪ ۱۵ ،‬میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت با کارمزد کم‪ ،‬از سوی صندوق‬ ‫توس��عه فناوری نانو در نظر گرفته شده و پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬مع��اون تجاری س��ازی معاونت علمی‬ ‫ریاست جمهوری گفت‪ :‬انچه به دنبال ان هستیم‬ ‫و از ابتدای برگزاری این نمایشگاه پیگیری کردیم‬ ‫بلندسازی بوده تا شرکت هایی در تراز بین المللی‬ ‫داشته باشیم و بتوانند در بازارهای جهانی راه پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬اذر در محل نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫استفاده ازانرژی‬ ‫خورشیدی برای تامین برق‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مخاب��رات ایران با اش��اره‬ ‫به فعالیت های این ش��رکت در حوزه اس��تفاده از‬ ‫فناوری ه��ای نوین گف��ت‪ :‬در مناطقی که به طور‬ ‫طبیعی قابلیت اس��تفاده از فناوری خورش��یدی‬ ‫وجود دارند از سلول ها و باتری های خورشیدی به‬ ‫منظور تامین انرژی مورد نیاز تجهیزات مخابراتی‬ ‫اس��تفاده می شود‪ .‬به گزارش اداره کل ارتباطات و‬ ‫امور بین الملل شرکت مخابرات ایران‪ ،‬سیدمجید‬ ‫صدری افزود‪ :‬س��لول های خورشیدی‪ ،‬جایگزین‬ ‫بس��یار مهمی برای جانشینی منابع انرژی زمینی‬ ‫اس��ت زیرا می تواند با بازده مناسبی‪ ،‬نور مستقیم‬ ‫خورش��ید را ب��ه الکتریس��یته تبدیل و ب��ا هزینه‬ ‫عملیاتی کم توان تولید انرژی برق قابل اس��تفاده‬ ‫را در صنایع مخابراتی دارد‪ .‬وی با تشریح سیستم‬ ‫تبدی��ل مس��تقیم انرژی خورش��یدی ب��ه انرژی‬ ‫الکتریکی اضافه کرد‪ :‬با استفاده از این فناوری که‬ ‫در مناطقی مانند خوزس��تان‪ ،‬لرستان‪ ،‬اصفهان و‬ ‫چند منطقه دیگر عملیاتی ش��ده‪ ،‬عالوه بر تامین‬ ‫ب��رق مورد نیاز در مناطق برق رس��انی نش��ده‪ ،‬از‬ ‫صنایع داخلی و دانش بنیان کش��ور در راس��تای‬ ‫رون��ق تولید داخل��ی حمایت فراوانی می ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مخابرات ای��ران اظهارکرد‪:‬‬ ‫اس��تفاده از فن��اوری س��لول های خورش��یدی‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر حمای��ت از صنای��ع داخل��ی‪ ،‬در مواقع‬ ‫اضط��راری و مدیریت بح��ران‪ ،‬در تحقق پایداری‬ ‫ارتباطات مخابراتی‪ ،‬موثر و نقش افرین است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محس�ن معصومی‪ :‬چاپ هنری است که به وس�یله ان طرح یا نقش روی فرم حامل انتقال داده می شود‪.‬‬ ‫فرایند چاپ ش�امل انتقال جرمی به صفحه چاپ و س�پس از صفحه چاپی به مواد چاپی(کاغذ‪ ،‬الستیک‪،‬‬ ‫فلز) اس�ت‪ .‬س�طح مواد چاپ ش�ده به طور معمول یک سیس�تم پراکنده هس�تند و زیر الیه های انتقال‬ ‫داده ش�ده‪ ،‬جوهر چاپی یا الک الکل نیز جزو مواد پراکنده هس�تند‪ .‬فرایند چاپ ممکن اس�ت به وسیله‬ ‫تماس(فرایندهای چاپ معمولی) یا بدون برخورد با عناصر چاپ و صفحه چاپ رخ دهد‪ .‬از جمله چاپ های‬ ‫مس�تقیم و غیرمس�تقیم در فرایند تکثیر می توان به چاپ های دیجیتال‪ ،‬افست‪ ،‬سیلک‪ ،‬فلکسو‪ ،‬تامپو و‬ ‫لیتوگرافی اشاره کرد‪.‬‬ ‫حدود س�ال ‪۱۲۰۵‬خورش�یدی چاپ سربی وارد ایران شد‪ .‬به طور تقریبی‪ ۸ ،‬سال بعد‪ ،‬چاپ سنگی را برای‬ ‫نخس�تین بار در س�ال ‪ ۱۲۱۳‬میرزا صالح ش�یرازی در تبریز راه اندازی کرد‪ .‬با ورود چاپ س�نگی‪ ،‬چاپ سربی‬ ‫به طور تقریبی کنار گذاشته شد و بیش از ‪ ۵۰‬سال فقط روش چاپ در ایران‪ ،‬چاپ سنگی بود؛ اما اواخر دوره‬ ‫قاجار حروف چینی س�ربی دوباره رونق یافت که کاغذ روی صفحه ای متش�کل از حروف برجس�ته س�ربی و‬ ‫اغشته به مرکب فشرده می شد که با فشردن حروف بر صفحه کاغذ نقش می بست؛ بدین ترتیب با پیشرفت‬ ‫فناوری کم کم دستگاه سربی کنار گذاشته شد و جای خود را به دستگاه الکترونیکی داد‪ .‬امروز با بهره مندی‬ ‫از فناوری نانو‪ ،‬این صنعت رو به پیشرفت است‪.‬‬ ‫از جوهر چاپ تا فرایند چاپ‬ ‫از این کاربردها می توان به این موارد اش��اره‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫‪-۱‬پوشش های چاپی مشابه الک با خواصی‬ ‫مقاوم در برابر خراش؛‬ ‫‪ -۲‬جوهرهایی با نانوذرات و نانوس��اختارها‬ ‫ک��ه در بیش��تر فرایندهای چ��اپ مانند چاپ‬ ‫الکترونیک استفاده می شود؛‬ ‫‪-۳‬س��اخت جوه��ر پای��ه اب��ی هم��راه ب��ا‬ ‫نانوذرات(نق��ره) ی��ا نانوس��اختارها ب��رای‬ ‫چاپگره��ای جوهرافش��ان ک��ه باع��ث دوام‬ ‫رنگدانه ه��ا می ش��وند و ب��ر تراکم پذیری زیاد‬ ‫ذرات در محی��ط غلب��ه می کن��د‪ .‬همچنی��ن‬ ‫این ن��وع جوهر می تواند بر روی س��رامیک و‬ ‫الومینیوم در دمای پایین چاپ شود‪.‬‬ ‫‪-۴‬نان��و و میک��رو م��وادی ک��ه در چ��اپ‪،‬‬ ‫جوهر افش��ان ش��ده اند نیز برای اث��رات ویژه‬ ‫الکتروکرومی��ک و فوتوکرومیک ماژیک های‬ ‫رس��انای گرافیت��ی‪ ،‬بلورهای مایع اس��تفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪-۵‬نان��و م��واد برای چ��اپ برچس��ب های‬ ‫‪ RFDI‬با نمایش لومینس��نت ها با اس��تفاده‬ ‫از دیوده��ای ال��ی(‪ OLED‬ه��ا)‪ ،‬روی زی��ر‬ ‫س��اخت های باتری ه��ای قاب��ل انعط��اف‪،‬‬ ‫سنس��ورها و س��لول های خورش��یدی‪ ،‬چاپ‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‪-۶‬نانو موادها در جوهرهای س��نتی و جوهر‬ ‫افش��ان ها ب��رای جلوگیری از جع��ل و حفظ‬ ‫امنی��ت نام های تج��اری مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫‪-۷‬نانوکامپوزیت از سیلیکات در یک محلول‬ ‫پلیمری می تواند به عنوان پوشش(مانع) برای‬ ‫محصوالت و مواد غذایی چاپ شود‪.‬‬ ‫‪-۸‬هدهای نانوساختار در چاپ دیجیتالی‪ ،‬با‬ ‫بکارگیری نانوس��اختارها در هد دستگاه چاپ‬ ‫دیجیتال می توان قلم هایی با نوک تیز و سختی‬ ‫باال تولید کرد که این نوع قلم ها می توانند روی‬ ‫بس��تر پلیمری نرمی با س��رعت جهندگی باال‬ ‫و هزین��ه کمتر تصاویری ب��ا کیفیت و وضوح‬ ‫باال چاپ کرد‪ .‬این نوع اس��تفاده از فناوری نانو‬ ‫در دس��تگاه های چاپ دیجیتالی برای فرایند‬ ‫چاپ الگوی اولیه یا نمونه سازی سریع‪ ،‬از نظر‬ ‫هزینه به صرفه است‪.‬‬ ‫‪-۹‬یک��ی از بزرگتری��ن چالش ها در صنعت‬ ‫کاشی س��ازی و سرامیک‪ ،‬چاپ بر روی کاشی‬ ‫و س��رامیک اس��ت‪ .‬امروز از نانوکریستال های‬ ‫س��لولزی در مخلوط تهیه س��رامیک و کاشی‬ ‫صنعت بسته بندی‬ ‫استفاده می شود زیرا باعث افزایش یکنواختی‬ ‫س��طح کاش��ی و سرامیک ش��ده تخلخل ها تا‬ ‫حدی پرش��ده در نتیجه چاپ پذیری افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫‪-۱۰‬نان��و م��واد به عن��وان م��واد چاپی در‬ ‫چاپگرهای س��ه بعدی نیز افزوده می شود‪ .‬نانو‬ ‫مواد می تواند خواص مکانیکی را افزایش دهد‬ ‫و ب��ر روی هدایت حرارت��ی و الکتریکی تاثیر‬ ‫گذارد‪.‬‬ ‫‪-۱۱‬چ��اپ لیتوگرافی ک��ه در چاپخانه های‬ ‫مجهز به سیس��تم چاپ افس��ت به عنوان یک‬ ‫مرحله واس��طه در چاپ افست به کار می رود‪.‬‬ ‫ام��روزه چاپ لیتوگرافی ب��ا مولفه های میکرو‬ ‫و نان��و‪ ،‬برای س��اختن ویژگی هایی در مقیاس‬ ‫کوچک شروع به فعالیت می کند‪ .‬لیتورگرافی‬ ‫اثرگذاری اساس��ا یک فرایند میکرو است که‬ ‫در ان توپوگراف��ی یک قال��ب الگوهای ایجاد‬ ‫ش��ده روی بس��تر را تعریف می کن��د‪ .‬بعضی‬ ‫از روش ه��ای ب��اال به پایین برای س��اخت که‬ ‫ش��امل تکه تک��ه ش��دن ذرات در قالب ه��ای‬ ‫غلطکی(چ��اپ) که بر اندازه‪ ،‬ش��کل‪ ،‬ترکیب‬ ‫ذرات‪ ،‬کنت��رل به ط��ور تقریب��ی مطلقی دارد‬ ‫شکل‪.‬‬ ‫بس��ته بندی عبارت اس��ت از س��اخت محفظه ای که‬ ‫س�لامت کاالها محتوای خود را از مرحله پس از تولید‬ ‫ت��ا مرحله مصرف حفظ و به فروش کمک کند و یکی از‬ ‫ابزارهای مهم در بعد ملی و بین المللی اس��ت؛ بنابراین‬ ‫نقش کلیدی خود را دارد‪.‬‬ ‫در بسته بندی مواردی مانند اندازه‪ ،‬شکل‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫دران‪ ،‬موان��ع فس��اد و ضدمیکروبی‪ ،‬باید مورد بررس��ی‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬یکی از راه های داش��تن بسته بندی مناسب‬ ‫و مانع فس��اد و ضدباکتریال بس��ته بندی نانویی اس��ت‪.‬‬ ‫بسته بندی نانویی به دو دسته الف)بسته بندی هوشمند‬ ‫ب)بس��ته بندی کنترل کننده مواد غذایی با اس��تفاده از‬ ‫نانوذرات تقس��یم می شود‪ .‬کشور ایران به لحاظ موقعیت‬ ‫استراتژیکی که در منطقه دارد از دیرباز سابقه مراودات‬ ‫تجاری داش��ته و کاالها و محص��والت خود را به صورت‬ ‫کاروان ه��ای حاوی پارچ��ه‪ ،‬ادویه‪ ،‬مصنوعات دس��تی‬ ‫به دیگر ممالک ارس��ال کرده اس��ت و بس��ته بندی این‬ ‫ن��وع کاالها نوعا از بس��ته بندی های کیس��ه ای همانند‬ ‫گـونی‪ ،‬چـوبی‪ ،‬مانند صندوق های مکعب مستطیل که‬ ‫برای مس��یرهای طوالنی مناس��ـب بوده‪ ،‬تشکیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬صنعت بس��ته بندی در ایران کمت��ر از نیم قرن‬ ‫پیش��ینه دارد در حال��ی که در اروپ��ا این صنعت ‪2‬قرن‬ ‫پیش راه اندازی ش��ده و ام��روز درامدهای قابل توجهی‬ ‫را ب��رای تولید کنندگان کاالهای صنعتی و کش��اورزی‬ ‫تامین می کند‪ .‬صنعت بس��ته بندی در ایران با س��اخت‬ ‫قوطی فلزی از س��وی ش��خصی به نام «درخش��ان » در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۰۹‬خورش��یدی اغاز و تاریخچه بس��ته بندی‬ ‫م��واد غذایی را نی��ز با همین تاریخ مق��ارن می دانیم و‬ ‫همچنین نخس��تین کارخانـه کاغـذ س��ازی در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۲۸‬در کهریزک س��اخته ش��د که کاغذهای باطله را‬ ‫ب��رای تولید کاغذ و مقوا اس��تفاده می کن��د پس از ان‬ ‫تعدادی واحد تولیدی دیگر در سایر نقاط ایران به وجود‬ ‫امد‪ .‬اس��اس صنعت کاغذ سازی در کشور براساس تولید‬ ‫خمیر و کاغذ ش��کل گرفت و س��پس روزبه روز کامل تر‬ ‫شد‪ .‬سال ‪ ۱۳۳۰‬خورشیدی نخستین قوطی فلزی برای‬ ‫بس��ته بندی روغن نباتی جامد به وس��یله دستگاه های‬ ‫مدرن س��اخته ش��د و در سال ‪ ۱۳۴۴‬سیستم الک زنی‬ ‫اتوماتیک در ایران نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫درحال حاضر صنایع داخلی قادر به س��اخت الیه بیرونی‬ ‫کارت��ن‪ ،‬کاغذهای مورد اس��تفاده در جعبه و کاغذهای‬ ‫حفاظ��ت ش��ده‪ ،‬الیه ه��ای پلیمری ب��رای محصوالت‬ ‫پاس��توریزه و است‪ .‬نخس��تین کارخانه مدرن ایران در‬ ‫سال ‪ ۱۳۴۹‬در هفت تپه خوزستان برای تولید کاغذهای‬ ‫تحریر با استفاده از تفاله نیشکر ساخته شد‪ .‬به دنبال ان‬ ‫ان کارخان��ه چوب و کاغذ ایـران(چوکـا) بـا اس��ـتفاده‬ ‫از خمیره��ای وارداتی و خمیره��ای داخلی‪ ،‬کاغذهای‬ ‫کرافت و بسته بندی را تولید کرد‪.‬‬ ‫فناوری نانو در صنعت بسته بندی‬ ‫اکس��یژن به عن��وان مسئله س��ازترین عامل در‬ ‫بسته بندی مواد غذایی شناخته شده زیرا با ایجاد‬ ‫تغییر رنگ در مواد غذایی و فس��اد چربی در انها‬ ‫می ش��ود و عمر مفید محصول کاهش می یابد؛ اما‬ ‫ب��رای رفع این مش��کالت و اگاهی از فس��اد مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬نانوفناوری راهکارهایی را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫‪-۱‬در بس��ته بندی های پلیمری‪ ،‬ب��ا قرارگیری‬ ‫نانوذرات به صورت زیگزاگی مانع از نفوذ اکسیژن‬ ‫می ش��ود؛ بنابراین در این نوع بسته ها مواد غذایی‬ ‫به تازگی می مانند‪.‬‬ ‫‪-۲‬برای نگهداری محصوالت لبی‪ ،‬نانو لوله هایی‬ ‫ب��ا عنوان نانو فیلتر با ایجاد بار الکتریکی در منافذ‬ ‫ک��ه ناش��ی از اکسیداس��یون چربی ها اس��ت به‬ ‫صورت سیس��تمی هوش��مند عمل ک��رده و عبور‬ ‫انتخابی انجام می ش��ود‪ .‬این نانو لوله ها می توانند‬ ‫مولکول های��ی مانن��د ویتامین ه��ا و پروتئین ها و‬ ‫لیپلیدها و مواد معدنی را بر اس��اس اندازه و شکل‬ ‫انها از یکدیگر جدا کند‪.‬‬ ‫‪-۳‬پوش��ش هایی با فیبر س��لولزی ک��ه از منابع‬ ‫تجدید پذیری مانند نشاس��ته‪ ،‬س��لولز‪ ،‬کیتوزان‬ ‫س��اخته ش��ده می تواند جایگزین مناس��بی برای‬ ‫پالس��تیک و پاکت های تجدیدناپذیر نفتی باشد‪.‬‬ ‫در این بس��ته بندی‪ ،‬مواد غذایی به دلیل سازگاری‬ ‫با محیط زیست به صرفه بودن و محافظ محصول از‬ ‫فساد و افزایش عمرش در طول چند سال گذشته‬ ‫گسترش یافته است‪.‬‬ ‫این نوع پوشش ها دارای خاصیت مانع شوندگی‬ ‫بس��یار زی��اد در مقابل اکس��یژن‪ ،‬ن��ور‪ ،‬بخار اب‪،‬‬ ‫میکروارگانیس��م ها و دیگ��ر االینده اس��ت‪ .‬امروز‬ ‫به منظ��ور افزایش خاصی��ت ممانعتی و مکانیکی‬ ‫بس��ته بندی های س��لولزی از میکرو فیبریل های‬ ‫سلولزی در صنایع بس��ته بندی استفاده می شود‪.‬‬ ‫ای��ن نوع پوش��ش های س��لولزی نفوذ پذیری هوا‬ ‫را به ط��ور قاب��ل توجه��ی کاهش داده اس��ت اما‬ ‫اب دوس��تی یکی از عیب هایی اس��ت که می توان‬ ‫ب��رای میکروفیبرول های س��لولزی دانس��ت و در‬ ‫ص��ورت وجود بخ��ار اب‪ ،‬مش��کالتی را به وجود‬ ‫می اورد‪ .‬برای غلبه بر این موضوع اس��تراتژی های‬ ‫گوناگونی ش��امل اصالحات ش��یمیایی و افزودن‬ ‫مواد اب گریز مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪-۴‬در ح��وزه فناوری روکش ده��ی فرایندهای‬ ‫گوناگون��ی وجود دارد‪ ،‬یکی از این روش ها‪ ،‬روش‬ ‫روکش دهی با کاغذهای انتی باکتریال اس��ت که‬ ‫در حوزه بس��ته بندی بسیار مورد توجه قرار دارد‪.‬‬ ‫روکش دهی پاشش��ی و روکش دهی اکستروژنی‪/‬‬ ‫غش��ایی زمین��ه را ب��رای روکش ده��ی میکرو و‬ ‫نانوس��اختاری فراهم می کن��د‪ .‬این نوع روکش ها‬ ‫زمینه را برای س��اخت سطوح فوق اب گریز و فوق‬ ‫جاذب فراهم می کند‪.‬‬ ‫ن��وع دیگ��ری از روکش ه��ا‪ ،‬روکش ه��ای نانو‬ ‫کامپوزیتی اس��ت‪ ،‬در این ن��وع روکش ها(ایمپرم‬ ‫نوعی پالس��تیک سبک) از نانورس ها(ذرات خاک‬ ‫رس) ب��رای اب گریزی و مقاوم��ت در برابر چربی‬ ‫و گازها اس��تفاده شده است‪ .‬این نوع روکش های‬ ‫تقاضای بازار برای جذب فناوری‪ ،‬رشد چندانی نداشته است‬ ‫رئی��س دانش��گاه صنعتی ش��ریف ب��ا تاکی��د ب��ر ل��زوم عرضه‬ ‫محص��والت فناوران��ه‪ ،‬گف��ت‪ :‬بخ��ش عرض��ه فناوری در کش��ور‬ ‫پیش��رفت خوب��ی را داش��ته ام��ا تقاضای ب��ازار برای ج��ذب این‬ ‫فناوری‪ ،‬رش��د چندان��ی نداش��ته و باید این احس��اس در صنعت‬ ‫ایجاد ش��ود که برای حل مس��ائل خ��ود باید به دانش��گاه مراجعه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محم��ود فتوحی در همای��ش پژوهش کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه باید تالش کنیم سیاست های‬ ‫مناسبی را برای افزایش تقاضای بازار برای ارتباط با دانشگاه اتخاذ‬ ‫کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬دانشگاه صنعتی شریف ظرفیت های زیادی را برای این‬ ‫موضوع دارد‪.‬‬ ‫وی با اعالم امادگی این دانشگاه برای هرگونه همکاری با کمیته‬ ‫امداد امام خمینی(ره)‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اموزش عالی می تواند پیش��رفت‬ ‫کش��ور را در تم��ام حوزه ها تامی��ن کند‪ .‬امروز انتظ��ار می رود که‬ ‫دانش��گاه ها در ماموریت های وسیع تر‪ ،‬معضالت فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و صنعتی را حل کنند‪.‬ذ‬ ‫وی با اش��اره به اینکه به همین دلیل به دانشگاهی نیاز داریم که‬ ‫در جامع��ه اثربخ��ش بوده و به انتظارات مردم جامعه پاس��خ دهد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬دانش��گاه صنعتی ش��ریف می تواند بس��یاری از مشکالت‬ ‫جامعه را حل کرده و اثربخشی اجتماعی را جزو یکی از برنامه های‬ ‫راهبردی خود قرار دهد‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه ش��ریف ب��ا بیان اینک��ه س��رامدی در اموزش‪،‬‬ ‫پژوه��ش و اثربخش��ی اجتماع��ی جزو ش��عارهای اصلی ماس��ت‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬پژوهش مس��ئله محور‪ ،‬هدفمن��د ک��ردن پایان نامه و‬ ‫تجاری سازی دس��تاوردهای تحقیقاتی می تواند در این راستا موثر‬ ‫باش��د‪ .‬تالش می کنیم ب��رای ارزش افرینی‪ ،‬فعالیت های مناس��بی‬ ‫را برای توس��عه فناوری ارائه دهیم و پژوهش��گران خوبی را تربیت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم عرضه محصوالت فناورانه‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بخش‬ ‫عرضه فناوری در کش��ور پیشرفت خوبی را داشته اما تقاضای بازار‬ ‫برای جذب این فناوری‪ ،‬رش��د چندانی نداش��ته اس��ت و باید این‬ ‫احس��اس در صنعت ایجاد ش��ود که برای حل مسائل خود باید به‬ ‫دانشگاه مراجعه کند‪.‬‬ ‫فتوحی با بیان اینکه هرکجا که صنعت به دانشگاه اعتماد کرده‪،‬‬ ‫پیش��رفت کرده که نمونه ان در صنعت موشکی و دفاعی مشخص‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید به جای تحقیر تولید علم در دانش��گاه‪ ،‬ماش��ین‬ ‫تولید کش��ور را به سمت حل مس��ائل سوق دهیم؛ چراکه سرزنش‬ ‫کردن دانش��گاه ها برای ارتباط نداش��تن با صنعت مشکلی را حل‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید تالش کنیم سیاست های مناسبی را برای افزایش‬ ‫تقاضای بازار برای ارتباط با دانشگاه اتخاذ کنیم‪ .‬دانشگاه شریف نیز‬ ‫ظرفیت های زیادی را برای این موضوع دارد‪.‬‬ ‫به گفته فتوحی در س��ال ‪ ۹۶‬پارک علم و فناوری دانشگاه شریف‬ ‫افتتاح ش��د که درحال حاضر بیش از ‪ ۵۰۰‬ش��رکت دانش بنیان در‬ ‫ان فعالیت دارند‪ .‬همچنین دانش��گاه شریف امادگی دارد در زمینه‬ ‫تامین نیروی انسانی متخصص با کمیته امداد همکاری داشته باشد‪.‬‬ ‫ضدخ��راش و ب��ه ص��ورت الیه بس��یار ن��ازک و‬ ‫مستحکم است‪.‬‬ ‫با اس��تفاده از ذراتی مانند دی اکس��ید تیتانیوم‬ ‫ی��ا اکس��ید روی می توان روکش های��ی مقاوم در‬ ‫براب��ر اش��عه فرابنفش ایج��اد کرد‪ .‬این ن��وع نانو‬ ‫کامپوزیت ه��ا ک��ه به ط��ور معمول ب��رای تولید‬ ‫بطری های مائش��عیر استفاده می شود زیرا خروج‬ ‫گاز را به حداقل می رس��اند و از نفوذ مولکول های‬ ‫اکسیژن به درون نوشیدنی جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫یک��ی از کاربرده��ای نانوکامپوزیت ه��ا ب��رای‬ ‫بسته بندی مواد غذایی مانند گوشت‪ ،‬پنیر‪ ،‬غالت‪،‬‬ ‫اب میوه و‪ ...‬است و باعث ماندگاری مواد غذایی به‬ ‫مدت ‪ ۱۸‬ماه می شود‪.‬‬ ‫‪-۵‬بس��ته بندی های هوش��مند با استفاده از نانو‬ ‫حس��گرها‪ ،‬نانو حس��گرها در این نوع بسته بندی‬ ‫بیش��تر از ن��وع نان��و لوله ه��ای کربنی ب��وده که‬ ‫وظیف��ه تش��خیص میکروب ها و مواد ش��یمیایی‬ ‫مضر و س��م و فس��اد در غذا را بر عهده دارد‪ .‬این‬ ‫نانو حس��گرها نس��بت به گازهای سمی ازاد شده‬ ‫از مواد غذایی حس��اس بوده و س��ریع تغییر رنگ‬ ‫می دهن��د و خری��دار را به محض ورود نخس��تین‬ ‫قارچ یا مولکول فاس��د مطلع می کند‪ .‬این نوع نانو‬ ‫حس��گرها برای ایجاد غشای نانو الیاف در غشای‬ ‫نایلون با اس��تفاده فرایند الکتروریسندگی تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪-۶‬در بسته بندی ها به طور معمول از چسب هایی‬ ‫با پایه انرژی تجدیدناپذیر نفتی اس��تفاده می شود‬ ‫ام��ا امروز فن��اوری نانو‪ ،‬از چس��ب های مبتنی بر‬ ‫نانوذرات نشاس��ته که از مناب��ع تجدیدپذیر ذرت‬ ‫تهیه می ش��ود‪ ،‬جایگزین زیست سازگار مناسبی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪-۷‬یک��ی از حس��اس ترین ن��وع بس��ته بندی ها‬ ‫می توان به بس��ته بندی بس��تنی ها اشاره کرد؛ در‬ ‫این نوع بس��ته بندی باید روکش به گونه ای باشد‬ ‫که نور و گرما را بازتاب کند و محتویات را از ذوب‬ ‫شدن در محیط گرم حفظ کند‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۵‬حسگر پایشگر کیفیت مواد غذایی‬ ‫‪ ۵‬حس��گر پایش کیفیت م��واد غذایی برای ‪ 5‬محصول‬ ‫مختلف در موسس��ه پژوهشی علوم و صنایع غذایی تولید‬ ‫شد‪.‬اسما وردیان‪ ،‬عضو هیات علمی موسسه پژوهشی علوم‬ ‫و صنایع غذایی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬یکی از‬ ‫این محصوالت حس��گری است که در شیر مورد استفاده‬ ‫ق��رار می گیرد و نق��ش ان اندازه گی��ری باقی مانده انتی‬ ‫بیوتیک تتراسایکلین در شیر است‪.‬‬ ‫این محصول دارای منبع فناوری کریس��تال مایع است‬ ‫ی اس��ت که برای ال سی دی ها استفاده می شود‪.‬‬ ‫که فناور ‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر اندازه گیری تتراس��ایکلین یکی از‬ ‫مراحلی اس��ت که باید در کارخانه های ش��یر انجام شود‪.‬‬ ‫تا به ح��ال برای انج��ام این امر از کیت ه��ای اضطراری‬ ‫استفاده می کردند که کیت های استریت بوده و متاسفانه‬ ‫به دلیل تحریم ها‪ ،‬مشکالتی برای انها به وجود امده است‪،‬‬ ‫بنابراین داش��تن چنین کیت های تولید ملی می تواند به‬ ‫رفع این مش��کل ها کمک کند‪ .‬حس��گر کاغذی ابراهیم‬ ‫فوالدی‪ ،‬مدیر گ��روه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی‬ ‫موسس��ه پژوهشی علوم و صنایع غذایی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬طرح‬ ‫دوم مربوط به حس��گر پروکسیدها اس��ت‪ .‬این حسگرها‬ ‫یک حس��گر کاغذی برای تعیین کیفیت روغن هس��تند‪.‬‬ ‫روغن های گیاهی و حیوانی پس از مدتی مقدار پروکسید‬ ‫انها باال می رود که تشخیص این مسئله خیلی مهم است‬ ‫و می تواند به س�لامت جامعه کمک کن��د‪ .‬روش ها برای‬ ‫انجام این ازمون زمانبر اس��ت و باید انها را در ازمایشگاه‬ ‫ی تهیه ش��ده ک��ه می تواند به‬ ‫به کار ببرند‪ .‬حس��گر کاغذ ‬ ‫ص��ورت انالین و در همه موقعیت ها تش��خیص دهد که‬ ‫پروکس��ید روغن ها در چه حدی است و پاسخ ازمایش را‬ ‫براساس تغییر رنگ کاغذ مشاهده کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫کاربرد این محصول در اشپزخانه‪ ،‬رستوران ها‪ ،‬کارخانه ها‪،‬‬ ‫مراکز پژوهش��ی و‪ ...‬اس��ت و همه افراد ع��ادی می توانند‬ ‫از ان اس��تفاده کنند‪ .‬پروکس��یدها ترکیباتی هستند که‬ ‫می توانند رادیکال ازاد تشکیل دهند که این رادیکال های‬ ‫ازاد می توانن��د یک��ی از عوامل ایجاد کننده س��رطان در‬ ‫بدن انس��ان ها باش��ند‪ .‬روغن ه��ا در مرحله نخس��ت که‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرند پروکس��ید ندارند اما زمانی‬ ‫که در فس��ت فود یا مراکز مش��ابه‪ ،‬یک روغن چندین بار‬ ‫ش پیدا‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ ،‬پروکسید انها افزای ‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیر گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی موسسه‬ ‫پژوهش��ی علوم و صنای��ع غذایی‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬روغن های‬ ‫گیاه��ی و حیوان��ی از ان جهت که نگهدارن��ده ندارند به‬ ‫مرور زمان پروکسیدش��ان افزایش پی��دا می کند و با این‬ ‫حسگر افرادی که از این روغن ها استفاده می کنند در هر‬ ‫لحظه می توانند تشخیص دهند که وضعیت روغن در چه‬ ‫شرایطی قرار دارد‪ .‬ثبت اختراع این محصول انجام شده و‬ ‫ما به دنبال بازار مناسب برای فروش هستیم‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫توانایی ساخت‬ ‫تجهیزات ریخته گری مداوم‬ ‫وجود دارد‬ ‫‪ 26‬اذر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1429‬‬ ‫پیاپی ‪2747‬‬ ‫گفت وگوی‬ ‫کنفرانسی که‬ ‫عامل وحدت صنعت‬ ‫و دانشگاه است‬ ‫با مدیرعامل فوالد هرمزگان‪:‬‬ ‫ن��وع محصول تولیدی خود ک��ه حاصل از فرایند‬ ‫ریخته گ��ری مداوم اس��ت با کمک ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬مراکز دانشگاهی و پژوهشی به اتفاق‬ ‫پارک ه��ای علم وفناوری و همچنین فوالد مبارکه‬ ‫این همایش را برای نخستین بار در کشور در شهر‬ ‫بندرعباس برگ��زار کند‪ .‬در نتیجه متخصصان در‬ ‫این محل گرد هم می ایند و دانش و اطالعات خود‬ ‫را با یکدیگر به اشتراک خواهند گذاشت‪.‬‬ ‫€ €در راس�تای بومی س�ازی فن�اوری‬ ‫ریخته گ�ری مداوم ف�والد چ�ه اقدام هایی‬ ‫انجام شده است؟‬ ‫ب��رای اینکه بتوانی��م در تولید ف��والد خودکفا‬ ‫شویم و در جهان قدرت رقابت داشته باشیم و در‬ ‫بازاره��ای صادراتی حضور پی��دا کنیم‪ ،‬نیاز داریم‬ ‫فرایند ریخته گری را بشناس��یم و ان را مدیریت‬ ‫کنیم‪ .‬در این زمینه الزم اس��ت ساختاری تعریف‬ ‫و تقس��یم کار بین قسمت های گوناگون در سطح‬ ‫کش��ور میان پژوهشی‪ ،‬دانش��گاه ها‪ ،‬شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان و کارخانه ه��ای فوالد انجام ش��ود تا‬ ‫بتوانی��م فن��اوری ریخته گری را به دس��ت اوریم‪.‬‬ ‫دان��ش و فن��اوری موجود در زمین��ه ریخته گری‬ ‫مداوم فوالد را باید بتوانیم به صنعت تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫در همین راس��تا می توان گفت که صنعت حاصل‬ ‫به نظم کشیدن فناوری است‪ .‬این دانش در سطح‬ ‫کش��ور پراکنده ش��ده و یکی از اه��داف برگزاری‬ ‫این همایش این اس��ت که دان��ش ریخته گری را‬ ‫در کن��ار متخصص��ان این صنعت ساختارس��ازی‬ ‫کنی��م‪ .‬درباره ابعاد فن��اوری ریخته گری مداوم از‬ ‫طری��ق اهمیت دادن به این فراین��د باید بتوانیم‬ ‫فن��اوری و دانش ریخته گری مداوم را در کش��ور‬ ‫بومی سازی کنیم‪ .‬برای اینکه این اتفاق بیفتد پس‬ ‫از س��اختارمندی‪ ،‬افراد توانمند و نیروی انس��انی‬ ‫الزم داری��م ک��ه بتوانند ای��ن کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫در واق��ع در این همایش اف��راد کنار یکدیگر قرار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه معدن‪ :‬فوالد هرمزگان برای نخستین بار‬ ‫در کش��ور همایش تخصص��ی ریخته گری مداوم‬ ‫فوالد را در نیمه دوم سال ‪ ۹۸‬در شهر بندرعباس‬ ‫برگزار می کند‪ .‬با توجه به وجود بس��تر مناس��ب‬ ‫اس��تفاده از دانش‪ ،‬همفکری و تعامل شرکت های‬ ‫ف��والدی‪ ،‬انجمن های علمی نخب��گان صنعتی و‬ ‫جامعه دانش��گاهی کش��ور‪ ،‬جای برگزاری چنین‬ ‫همایش��ی خالی ب��ود؛ از این رو ف��والد هرمزگان‬ ‫ب��رای نخس��تین بار در کش��ور همایش تخصصی‬ ‫ریخته گری مداوم فوالد را در نیمه دوم س��ال ‪۹۸‬‬ ‫در شهر بندرعباس برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫ریخته گ��ری م��داوم یک��ی از فناوری های مهم‬ ‫صنعت فوالد اس��ت‪ .‬ازانجا که دانش ریخته گری‬ ‫در جهان در حال تکامل و بروزرس��انی است‪ ،‬الزم‬ ‫است ارزیابی مداومی از وضعیت این صنعت انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬در این بررس��ی و ارزیابی توج��ه به نکاتی‬ ‫مانن��د فناوری‪ ،‬دانش فنی مورد نیاز‪ ،‬راه های حل‬ ‫مشکالت و نواوری‪ ،‬میزان سرمایه گذاری‪ ،‬مسائل‬ ‫زیس��ت محیطی و قابلیت های موجود در وضعیت‬ ‫فعلی صنعت کش��ور از اهمی��ت باالیی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه گفت وگوی��ی با ف��رزاد ارزانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد هرمزگان انجام داده ایم‬ ‫که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ه�دف از برگزاری همای�ش ریخته گری‬ ‫مداوم چیست؟‬ ‫ض��رورت برگزاری همای��ش ریخته گری مداوم‬ ‫فوالد در س��طح کش��ور این بود ک��ه عمده تولید‬ ‫صنع��ت فوالد ایران از طری��ق ریخته گری مداوم‬ ‫انج��ام ش��ود‪ .‬ریخته گ��ری م��داوم ی��ک فرایند‬ ‫میانی اس��ت و بین نورد و فوالدس��ازی قرار دارد‬ ‫و در کیفیت تولید ورق بس��یار تاثیرگذار اس��ت‪.‬‬ ‫ج��ای برگزاری این همایش در کش��ور خالی بود؛‬ ‫بنابراین فوالد هرمزگان تصمیم گرفت با توجه به‬ ‫می گیرند و با هم اش��نا می ش��وند‪ .‬شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان عالقه مند اس��ت پروژه های مش��ترک با‬ ‫ش��رکت های دیگر در این زمینه داش��ته باشد تا‬ ‫بتوانیم بخش های گوناگون فرایند ریخته گری را‬ ‫مدیریت کنیم و در این مسیر موفق شویم‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت ف�والد هرم�زگان در راس�تای‬ ‫تحق�ق تولی�د ‪ ۵۵‬میلیون تن ف�والد تا افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬چه برنامه هایی دارد؟‬ ‫در بحث فرایند ریخته گری چون در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫قرار اس��ت ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد در کش��ور تولید‬ ‫ش��ود با توجه به این رقم و با تجربه های گذش��ته‬ ‫و این��ده ای که پی��ش رو داری��م‪ ،‬طبیعتا خطوط‬ ‫ریخته گ��ری بیش��تری نصب خواهیم ک��رد‪ .‬اگر‬ ‫قرار باش��د خطوط قبلی را تکرار و برای خرید انها‬ ‫هزین��ه کنیم‪ ،‬در واقع داری��م همان روند قبلی را‬ ‫تکرار می کنیم‪ .‬بومی س��ازی در دانش ریخته گری‬ ‫بس��یار مهم اس��ت و هدف از برگ��زاری همایش‬ ‫ریخته گ��ری این اس��ت که از طریق بومی س��ازی‬ ‫دان��ش ریخته گ��ری تا جایی ک��ه می توانیم دیگر‬ ‫دانش و فناوری را خریداری نکنیم‪ .‬در این زمینه‬ ‫باید نقش��ه راه را تعیین کنیم و امیدواریم در این‬ ‫راه موفق شویم‪.‬‬ ‫€ €مزیت خ�ط تولی�د ریخته گ�ری مداوم‬ ‫چیست؟‬ ‫ف��والد هرم��زگان در اس��تان هرمزگان ش��هر‬ ‫بندرعباس واقع ش��ده و ج��زو کارخانه های تولید‬ ‫فوالد کش��ور به شمار می رود‪ .‬این کارخانه در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬راه اندازی ش��د و خوشبختانه توانستیم در‬ ‫ان به ظرفیت مناس��بی در تولید برس��یم‪ .‬تختال‬ ‫جزو محصوالت تولیدی این شرکت است و در این‬ ‫زمین��ه باید گفت که ظرفیت س��االنه تولید فوالد‬ ‫هرمزگان به یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن می رسد‪.‬‬ ‫فوالد هرمزگان یکی از پیش��رفته ترین خطوط‬ ‫ریخته گری مداوم کش��ور را دارد و خوش��بختانه‬ ‫تختال های بدون عیبی که در این ش��رکت تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬باالت��ر از ‪ ۹۹.۵‬درصد اس��ت‪ .‬این عدد‬ ‫بس��یار خوب و افتخاری برای ش��رکت اس��ت‪ .‬با‬ ‫توجه به افق ‪ ۱۴۰۴‬و نیاز به تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد‪ ،‬باید دست کم ظرفیت سازی ‪ ۲۰‬میلیون تن‬ ‫دیگر انجام ش��ود‪ .‬برای این کار طبیعتا با استفاده‬ ‫از تجربه های گذش��ته و توانایی های سطح کشور‬ ‫باید بومی س��ازی ریخته گری م��داوم را محقق و‬ ‫ای��ن دانش را به صنعت تبدیل کنیم‪ .‬در ارتباط با‬ ‫منطقه ویژه صنعتی که فوالد هرمزگان در ان واقع‬ ‫ش��ده با توجه به شرایط جغرافیایی اگر واحدهای‬ ‫فوالدس��ازی کنار دریا س��اخته ش��وند‪ ،‬بسیاری‬ ‫از مش��کالت تولی��د که مرتبط با محیط زیس��ت‬ ‫اس��ت‪ ،‬ح��ل خواه��د ش��د‪ .‬محدودیت هایی که‬ ‫در س��طح کش��ور وج��ود دارد در کن��ار دری��ا‬ ‫نیس��ت و ای��ن یک مزیت برای اس��تان هرمزگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €در این راستا از شرکت های داخلی برای‬ ‫ظرفیت سازی چه استفاده ای خواهد شد؟‬ ‫در فوالد مبارکه با همکاری س��ایر فوالدسازان‬ ‫و کمک های خوبی که مس��ئوالن استان هرمزگان‬ ‫انج��ام می دهند‪ ،‬برنامه ریزی ش��ده که با توجه به‬ ‫زیرس��اخت های اس��تان بتوانی��م ‪ ۱۰‬میلیون تن‬ ‫ف��والد در ای��ن منطقه ویژه تولی��د کنیم‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه ظرفیتی ک��ه در این منطقه وج��ود دارد باید‬ ‫برنامه ری��زی ب��رای تولید باالت��ر از ‪ ۶‬میلیون تن‬ ‫دوب��اره انجام ش��ود‪ .‬با توجه به اه��داف همایش‬ ‫و نی��از کش��ور باید بتوانیم حداکثر اس��تفاده را از‬ ‫شرکت های داخلی را به عمل بیاوریم و زمینه الزم‬ ‫ب��رای انجام این کار فراهم ش��ود‪ .‬فوالد هرمزگان‬ ‫در این زمینه پیش��گام ش��ده و اماده همکاری با‬ ‫مراکزگوناگون اس��ت تا با همت فوالد مبارکه این‬ ‫کار را در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان‪:‬‬ ‫در بومی سازی‬ ‫به انسجام نیاز داریم‬ ‫مدیرعامل شرکت مجتمع فوالد خراسان‬ ‫گفت‪ :‬در مسیر بومی سازی انسجام الزم در‬ ‫صنع��ت فوالد وجود ندارد و باید دس��ت کم‬ ‫مجموعه های بزرگ کش��ور این انسجام را با‬ ‫یکدیگر ایجاد کنند‪.‬‬ ‫کس��ری غف��وری ضمن اش��اره ب��ه لزوم‬ ‫تس��هیل تولید ف��والد و حمای��ت دولت از‬ ‫صنعت ف��والد اظهارکرد‪ :‬به نظر می رس��د‬ ‫ب��رای اینک��ه از مش��کالت کنون��ی صنعت‬ ‫فوالد کشور کاسته ش��ود‪ ،‬باید تصدی گری‬ ‫را از ای��ن س��اختار و صنع��ت ب��زرگ کنار‬ ‫زد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه افزود‪ :‬دول��ت باید از‬ ‫صنعت فوالد حمایت کند تا بتوانیم به نرخ‬ ‫واحدی برسیم‪.‬‬ ‫مش��کالتی مانن��د بروکراس��ی اداری و‬ ‫کمیس��یون های معام�لات بای��د از می��ان‬ ‫برداشته شوند تا باعث فرصت سوزی و تلف‬ ‫شدن زمان نشوند‪.‬‬ ‫برای اینکه این اتفاق رخ دهد نیاز اس��ت‬ ‫ک��ه حمایت دول��ت در کن��ار مجتمع های‬ ‫فوالدی باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ایران‪ ،‬غف��وری در‬ ‫بخ��ش دیگری از صحبت ه��ای خود ضمن‬ ‫اش��اره به پیش��ینه طوالنی بومی سازی در‬ ‫شرکت مجتمع فوالد خراسان‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بومی س��ازی در صنعت ف��والد ایران وجود‬ ‫دارد اما به طور کلی انس��جامی در این حوزه‬ ‫وجود نداشته است‪.‬‬ ‫به همین دلیل نیاز اس��ت که دس��ت کم‬ ‫مجموعه های بزرگ کش��ور این انس��جام را‬ ‫با یکدیگر ایجاد کنن��د زیرا ظرفیت چنین‬ ‫اقدام هایی وج��ود دارد و باید از ان حمایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فناوری ریخته گری مداوم فوالد باید به صنعت تبدیل شود‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1429‬‬ ‫پیاپی ‪2747‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به بهانه برگزاری نخستین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فوالد در هرمزگان‬ ‫یادداشت‬ ‫شرکت مس‬ ‫در انتظار‬ ‫دانشجویان‬ ‫اردشیر سعدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نخستین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فوالد روزهای‬ ‫‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬اذر در شهر بندرعباس با هدف شناسایی اخرین‬ ‫فناوری ها و دس��تاوردها در حوزه ریخته گری مداوم فوالد‬ ‫و شناس��ایی مش��کالت و نیازهای فناوری و بومی س��ازی‬ ‫قطعات‪ ،‬تجهیزات و مواد توس��ط ش��رکت فوالد هرمزگان‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همفکری فوالدی ها با دانشگاه‬ ‫‹ ‹فاصله زیاد تا بومی سازی‬ ‫مهدی علیزاده‬ ‫محمدرضا طرقی نژاد‪ ،‬رئیس دانش��کده مهندس��ی مواد‬ ‫دانش��گاه صنعت��ی اصفهان درباره اهمی��ت این کنفرانس‬ ‫تو گ��و با‬ ‫در گف ‬ ‫گفت‪ :‬نیاز اس��ت ک��ه صنایع ما با‬ ‫فناوری ه��ای روز دنیا در هر زمینه ای از جمله ریخته گری‬ ‫پیوسته اشنا شوند در نتیجه این کنفرانس فرصت خوبی را‬ ‫برای ارتباط میان دانشگاهیان و صنعتی ها فراهم می کند‪.‬‬ ‫طرقی نژاد در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون احساس‬ ‫نیازی نس��بت به این کنفرانس در کش��ور ایجاد نشده بود‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬ما یک همایش دیگر درب��اره فوالد داریم که‬ ‫توس��ط دانش��گاه صنعتی اصفهان در اس��فندماه هرسال‬ ‫برگزار می شود اما در کنفرانسی که قرار است در بندرعباس‬ ‫تش��کیل ش��ود‪ ،‬به صورت تخصصی روی موضوع فوالد و‬ ‫ریخته گ��ری کار می ش��ود‪ .‬یکی از دالی��ل مهمی که چرا‬ ‫تاکنون چنین برنامه ای برگزار نش��ده این است که صنایع‬ ‫فوالد کش��ور روز به روز پیشرفت می کند و شاهد تغییرات‬ ‫گس��ترده ای در ان هس��تیم‪ .‬بنابراین در ای��ن دوره فوالد‬ ‫مبارک��ه‪ ،‬ذوب اهن اصفهان و فوالد هرمزگان به خصوص‬ ‫در قس��متی که تختال (ش��مش تخت) تولی��د می کنند‪،‬‬ ‫ش��روع به فعالیت کرده اند‪ .‬رئیس دانشکده مهندسی مواد‬ ‫در دانش��گاه صنعتی اصفهان با اش��اره به پیشرفت صنعت‬ ‫فوالد در کشور و وابستگی ان به دانش گفت‪ :‬به این ترتیب‬ ‫امروز این مجموعه ها احس��اس نیاز کرده اند که با تکیه بر‬ ‫دانش و فناوری روز دنیا مشکالت حوزه خود را حل کنند‪.‬‬ ‫مجموعه ه��ای فوالدی بای��د بتوانند هم فوالد جدید تولید‬ ‫کنن��د و ه��م از روش های جدید برای ای��ن کار بهره ببرند‬ ‫ت��ا راندم��ان خوبی از لحاظ تولید و هزینه های ان داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬طرقی نژاد در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از‬ ‫این کنفرانس دارید‪ ،‬گفت‪ :‬باید دانش��گاهی ها و صنعتی ها‬ ‫با فعالیت های هم اش��نا شوند‪ .‬امروز مقاالتی که در حوزه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ازانجا که علم و دانش رو به پیش��رفت است در‬ ‫نتیج��ه فعاالن معدنی ه��م باید از این مهم بهره‬ ‫ب��رده و خ��ود را با تغییرات علمی ب��ه روز کنند‪.‬‬ ‫امروزه در کشور ما اموزش و ارتقای سطح دانش‬ ‫تمامی دس��ت اندرکاران بخ��ش معدن ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب تمامی کسانی که در حوزه‬ ‫مع��دن فعالیت می کنند باید س��طح دانش خود‬ ‫را نی��ز ارتقا دهند‪ .‬اگر ب��ه مقاله های علمی دنیا‬ ‫توج��ه کنیم متوجه می ش��ویم افزایش ایمنی و‬ ‫کاهش نرخ تمام ش��ده بیش��ترین مواردی است‬ ‫ک��ه امروزه م��ورد توجه قرار می گیرن��د‪ .‬ما هم‬ ‫بای��د در این مس��یر منطقی حرک��ت کنیم‪ ،‬به‬ ‫ای��ن ترتیب در ش��رکت ملی مس ایران س��عی‬ ‫کرده ایم با همکاری پرس��نل مجرب به این نیاز‬ ‫پاسخ دهیم‪ .‬در ش��رایط امروز‪ ،‬نیازمند دیدگاه‬ ‫توس��عه ای نسبت به معدنکاری هستیم بنابراین‬ ‫ش��رکت ملی مس ایران به دنبال افزایش تولید‬ ‫و به��ره از نیروه��ای متخصص و مجرب اس��ت‪.‬‬ ‫امیدواری��م صنع��ت کاران کش��ور وارد عرص��ه‬ ‫ش��وند و با ش��رکت مس و معادن دیگر همکاری‬ ‫کنند‪ .‬البته متاسفانه بااینکه از بهار امسال اعالم‬ ‫کرده ایم ش��رکت ملی مس از تحصیل کرده ها و‬ ‫متخصصان حمایت می کند اما هنوز اس��تقبالی‬ ‫نس��بت به این اعالم نظر صورت نگرفته اس��ت و‬ ‫متخصصان و دانشجویان رشته معدن خود را به‬ ‫ما معرفی نکرده اند‪ .‬ازانجاکه در بخش اکتش��اف‬ ‫بای��د حرکت های جدی در کش��ور صورت گیرد‬ ‫ما تمام س��عی مان را می کنیم که فضای الزم را‬ ‫برای کسانی که با سرمایه گذاری جهت دار قصد‬ ‫پیشروی دارند‪ ،‬فراهم کنیم‪ .‬به این ترتیب از تمام‬ ‫ایده ه��ای جدید با تمام قدرت حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫دراین بی��ن فضا برای تمام کس��انی که تمایل به‬ ‫همکاری با شرکت مس دارند باز است و از تمام‬ ‫شرکت های خصوصی نیز حمایت می شود‪.‬‬ ‫کنفرانسی که عامل وحدت صنعت و دانشگاه است‬ ‫محمدرضا طرقی نژاد‪ :‬نیاز اس��ت که صنایع ما ب��ا فناوری های روز دنیا‬ ‫در هر زمینه ای از جمله ریخته گری پیوسته اشنا شوند؛ این کنفرانس‬ ‫فرص��ت خوب��ی را برای ارتب��اط میان دانش��گاهیان و صنعتی ها فراهم‬ ‫می کند‬ ‫صنعت ارائه می ش��ود می تواند به صنعتی ها کمک کند که‬ ‫بیشتر با دانش و دانشگاه اشنا شوند و ما هم با صنعت اشنا‬ ‫ش��ویم و بدانیم به چه چیز های��ی نیاز دارند‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫مقاالتی که از طریق دانش��گاه و پژوهشگران ارائه می شود‬ ‫معموال به روزتر و نزدیک به فناوری روز دنیا است‪ .‬بنابراین‬ ‫صنعتگ��ران می توانند از اخرین اطالع��ات روز دنیا مطلع‬ ‫شوند‪ .‬در نتیجه با برگزاری این کنفرانس هر دو بخش با هم‬ ‫همسوتر شده و با یکدیگر به وحدت و یکپارچگی می رسیم‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه درباره اهمیت ریخته گری مداوم گفت‪:‬‬ ‫دو نوع ریخته گری در کش��ور داریم که شامل تک باره ای و‬ ‫پیوسته است‪ .‬برای اینکه هم یکنواختی محصول را داشته‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه اهن و فوالد گل گهر‬ ‫حل مشکل بومی سازی با سیمکس سیرجان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توسعه اهن و فوالد‬ ‫گل گهر با اش��اره به این که خوش��بختانه‬ ‫طرح های توس��عه ای ما پیش��رفت خیلی‬ ‫خوبی داشته‪ ،‬گفت‪ :‬اعتقاد داریم عملکرد‬ ‫یک مجموعه وابس��ته به رش��د و پیشرفت‬ ‫پروژه ها اس��ت و ما روی این مسئله برنامه‬ ‫خاص��ی داریم و ه��ر روز این موضوعات را‬ ‫رص��د می کنیم‪ .‬به گ��زارش‬ ‫محمد محیاپور‬ ‫اف��زود‪ :‬خوش��بختانه بحث های تحری��م و نقدینگی‬ ‫ک��ه جزو مش��کالت پروژه هایمان بوده رفع ش��ده و‬ ‫در وضعی��ت خوبی قرار دارد‪ .‬بودج��ه مورد نیازمان‬ ‫را هم از بخش های س��ود شرکت‪ ،‬صادرات‪ ،‬یوزانس‪،‬‬ ‫وام های داخلی و اورده سهامداران تامین کردیم‪ .‬وی‬ ‫در خصوص برگزاری نمایش��گاه هایی مثل سیمکس‬ ‫که در س��یرجان و نزدیکی شهرهای همجوار مناطق‬ ‫معدنی برگزار می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬این یک موضوع بسیار‬ ‫ضروری است که قبال به ان کمتر اهمیت‬ ‫داده ش��ده و حت��ی رهبر معظم انقالب بر‬ ‫بحث های بومی س��ازی نی��ز تاکید دارند‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ئله یک��ی از اولویت ه��ای مهم‬ ‫کش��ور است و باعث می ش��ود بحث های‬ ‫بومی س��ازی و تولی��دات س��اخت داخل‬ ‫تقویت شوند‪ .‬محیاپور ادامه داد‪ :‬برگزاری‬ ‫نمایشگاهی مثل سیمکس سیرجان می تواند بسیاری‬ ‫از مش��کالت ما را در حوزه بومی س��ازی یا در شرایط‬ ‫س��خت تحریم حل کند‪ .‬نمایشگاه سیرجان می تواند‬ ‫ما را در رسیدن به اهداف توسعه ای مان کمک کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این نمایشگاه باعث می شود از نظرات‬ ‫شرکت ها و نخبگانی که در حوزه بومی سازی فعالیت‬ ‫دارند مطلع شویم و همکاری گسترده تری در زمینه‬ ‫بومی س��ازی داشته باشیم‪ .‬چنین رویدادهایی زمینه‬ ‫س��از ارتباط نزدیک تر فعاالن این حوزه ها هس��تند‪،‬‬ ‫تامین کنندگان‪ ،‬س��ازندگان قطعات و کارشناس��ان‬ ‫صنای��ع معدنی از نزدیک می توانند با تعامل بیش��تر‬ ‫از نیازه��ای منطقه گل گهر مطلع ش��وند و همکاری‬ ‫گسترده ای برای بومی سازی در برنامه داشته باشند‪.‬‬ ‫منطق��ه ای مانند س��یرجان ب��ه ش��هرهای معدنی‬ ‫نزدیک اس��ت و بس��یاری از ش��رکت ها و مهندسان‬ ‫ج��وان نیز در ای��ن منطقه حضور دارندک��ه با ایجاد‬ ‫چنین نمایش��گاه هایی راحت تر می توانند از نزدیک‬ ‫با نخبگان و فعاالن این عرصه از نزدیک اش��نا شوند‬ ‫و در عین ح��ال از فناوری های نوی��ن و فناوری های‬ ‫بومی تولید داخل بازدید کنند‪ .‬نمایشگاه بین المللی‬ ‫س��یمکس از پنج��م ت��ا هفتم بهمن ماه امس��ال در‬ ‫منطقه س��یرجان برگزار می ش��ود و همزمان در این‬ ‫نمایش��گاه چند نشس��ت تخصصی در زمینه معدن‪،‬‬ ‫صنایع معدنی و زنجی��ره تامین فوالد برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نمایشگاه توانمندی ها فرصتی برای جذب سرمایه های راکد‬ ‫اردش��یر س��عدمحمدی گفت‪ :‬برگزاری نمایشگاه‬ ‫توانمندی ه��ای اس��تان کرمان در تبریز از یک س��و‬ ‫می توان��د به عنوان محرک اصلی در معرفی بنگاه ها‪،‬‬ ‫محص��والت و خدمات در بخش های صنعت و معدن‬ ‫باش��د و از سوی دیگر زمینه جذب سرمایه گذاران را‬ ‫در دو اس��تان معدنی ایران فراه��م کند‪ .‬به گزارش‬ ‫مس پرس‪ ،‬مدیرعامل شرکت مس با اشاره به این که‬ ‫معرف��ی ظرفیت های معدن��ی می تواند امکان جذب‬ ‫س��رمایه های راک��د در اس��تان ها را فراهم می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬صنعت مس حرف مشترک دو استان مس خیز‬ ‫ایران اس��ت و بدون شک این صنعت از سوداوری و‬ ‫جذابیت سرمایه گذاری باالیی برخوردار است و ورود‬ ‫س��رمایه گذاران بخش خصوص��ی می تواند منجر به‬ ‫ش��کوفایی بیش��تر اقتصادی در بخش معادن استان‬ ‫کرمان و اذربایجان ش��رقی ش��ود‪ .‬سعدمحمدی با‬ ‫تاکید بر اینکه توس��عه و رون��ق تولید با به کارگیری‬ ‫تمامی فرصت های س��رمایه گذاری محقق می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون و با اتخاذ رویکرد توس��عه محور در‬ ‫شرکت مس و با اعتقاد به اینکه بخش معدن می تواند‬ ‫نجات بخش فضای اقتصادی کش��ور و اشتغال زایی‬ ‫ف��راوان ایجاد کند‪ .‬طرح های توس��عه خوبی در دو‬ ‫اس��تان کرم��ان و اذربایجان ش��رقی تعریف کردیم‬ ‫که بهره برداری از انها اینده ای ش��کوفا برای کش��ور‬ ‫ایج��اد می کند‪ .‬به گفته س��عدمحمدی طبق توافق‬ ‫ص��ورت گرفته با رئیس محترم هیات عامل ایمیدرو‬ ‫ش��رکت مس امادگ��ی حمایت از س��رمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی در حوزه معادن کوچک و متوس��ط‬ ‫را دارد‪ .‬از ای��ن رو امیدواری��م معرف��ی فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری های ش��رکت م��س در نمایش��گاه‬ ‫توانمندی های اس��تان کرم��ان در تبریز زمینه های‬ ‫جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی را فراهم کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اش��اره به نهضت ساخت‬ ‫داخ��ل در صنع��ت م��س‪ ،‬گفت‪ :‬با توج��ه به این که‬ ‫صنعت مس در هر دو اس��تان کرم��ان و اذربایجان‬ ‫ش��رقی س��ابقه طوالن��ی دارد بومی س��ازی قطعات‬ ‫و تجهی��زات می تواند به عنوان یک��ی از فرصت های‬ ‫جذاب سرمایه گذاری معرفی شود‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫قطعا س��رمایه گذاری در ای��ن بخش می تواند ضامن‬ ‫ت��داوم تولید و توس��عه پایدار ش��رکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران باشد‪ .‬س��عدمحمدی تاکید کرد‪ :‬شرکت‬ ‫مل��ی صنایع مس ایران ضمن حمای��ت از برگزاری‬ ‫«نمایش��گاه توانمندی های استان کرمان در تبریز»‬ ‫اع�لام می کند با وج��ود تحریم ه��ای ظالمانه‪ ،‬این‬ ‫نمایش��گاه به طور قطع فرص��ت و زمینه های ارتباط‬ ‫بیش��تر صنعتگران و فع��االن اقتصادی دو اس��تان‬ ‫را فراه��م خواهد ک��رد تا عالوه بر اس��تفاده از توان‬ ‫متخصص��ان داخل��ی در جهت رف��ع نیازهای فنی و‬ ‫مهندس��ی صنایع‪ ،‬قدمی مثبت در راستای پیشبرد‬ ‫اهداف نظام مقدس جمهوری اس�لامی ایران و قطع‬ ‫وابس��تگی به ش��رکت های خارجی برداش��ته شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬نمایشگاه توانمندی های استان کرمان‬ ‫در تبری��ز در بخش ه��ای صنعت‪ ،‬مع��دن‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫کش��اورزی و گردش��گری از ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬اذرماه امسال‬ ‫در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار خواهدشد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد هدف ژئوفیزیک هوایی محقق شد‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫در م��دت هفت ماهه امس��ال ام��ار داد که از هدف‬ ‫کم��ی ‪ ۳۰‬ه��زار کیلومتر خط��ی ژئوفیزیک هوایی‬ ‫برای اکتشاف مواد معدنی‪ ۲۸ ،‬هزار کیلومتر خطی‬ ‫انجام ش��ده که حاکی از تحقق بیش از ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫در این مدت اس��ت‪.‬به گزارش ایرن��ا بر پایه جداول‬ ‫ام��اری که وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این‬ ‫ارتباط منتشر س��اخت‪ ،‬پیش بینی شده برای نیمه‬ ‫دوم امس��ال عملیات برداش��ت‪ ،‬با فعالیت در زمینه‬ ‫تحلیل و تفس��یر جایگزین خواهد ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫فعالیت انجام ش��ده در زمینه اکتشاف مواد معدنی‬ ‫شناس��ایی‪ ،‬پی جوی��ی عمومی و تفصیلی نیز هدف‬ ‫کمی ‪ ۱۱۰‬هزار کیلومتر مربع پیش بینی ش��ده بود‬ ‫ک��ه در دوره ای��ن گزارش ‪ ۴۶‬ه��زار کیلومتر مربع‬ ‫تحقق یافت و در توضیح این مطلب هم سازمان یاد‬ ‫شده افزوده است‪ ،‬به دلیل تخصیص نیافتن مناسب‬ ‫مناب��ع مالی دارای بازدهی مورد انتظار نیس��ت اما‬ ‫برداش��ت های صحرای��ی مورد نظ��ر در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه براین در زمینه تهیه نقشه های زمین‬ ‫شناس��ی در مقیاس یک ‪ ۲۵‬هزارم هم هدف کمی‬ ‫رقم ‪ ۴۷‬ورقه نقش��ه ‪ -‬گزارش پیش بینی ش��ده بود‬ ‫که ‪ ۲۸‬ورقه نقش��ه ‪ -‬گزارش تحقق یافت و در این‬ ‫ارتباط هم تخصیص نیافتن مناس��ب فاکتور جدی‬ ‫در این زمینه قید شده است‪.‬‬ ‫باش��یم و هم نیاز کش��ور را پاسخ دهیم‪ ،‬ورق هایی را با این‬ ‫روش تولید می کنیم‪ .‬به این ترتیب فوالدی ها به دنبال این‬ ‫هس��تند که در محصوالتش��ان از نظر ساختاری و ترکیب‬ ‫شیمیایی به دستاوردهای یکنواختی با ریخته گری برسند‪.‬‬ ‫طرقی نژاد در پاس��خ به این س��وال که یکی از اهداف این‬ ‫کنفرانس بومی س��ازی است‪ ،‬ش��ما چه نظری در این باره‬ ‫دارید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خیلی راه داریم تا بتوانیم این صنعت را‬ ‫بومی س��ازی کنیم‪ .‬هر چند دانش الزم را در اختیار داریم‬ ‫ام��ا فناوری الزم را ک��ه بخواهیم ریخته گری پیوس��ته را‬ ‫بومی س��ازی کنیم‪ ،‬نداری��م‪ .‬بنابراین در حوزه ریخته گری‬ ‫هنوز فاصله زیادی تا بومی سازی داریم‪.‬‬ ‫مهدی علیزاده‪ ،‬رئیس پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفه��ان نی��ز در پاس��خ به این س��وال‬ ‫که اهمیت‬ ‫برگزاری چنین کنفرانس��ی چیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به ش��رایط حاکم بر کش��ور و لزوم رون��ق تولید در نتیجه‬ ‫افزای��ش ظرفیت و دس��تیابی به تولی��د ‪ ۵۵‬میلیون تن در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۴‬که از برنامه های سند چشم انداز و نیاز صنعت‬ ‫فوالد کش��ور محس��وب می شود‪ ،‬ما باید بر این مهم تمرکز‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه تاکید کرد‪ :‬برای رس��یدن به این‬ ‫اهداف بومی س��ازی فناوری و به دنبال ان توس��عه فناوری‬ ‫در ای��ن صنعت مادر یکی از الزامات به ش��مار می رود‪ .‬لذا‬ ‫برگزاری چنین کنفرانس ه��ای تخصصی می تواند در این‬ ‫راستا راهگشا باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده مهندس��ی مواد دانش��گاه‬ ‫صنعت��ی اصفه��ان در ای��ن باره ک��ه چرا تاکن��ون چنین‬ ‫کنفرانس��ی برگزار نش��ده بود‪ ،‬گفت‪ :‬از یک طرف شرایط‬ ‫موج��ود حاکم بر کش��ور و اعم��ال تحریم های اقتصادی و‬ ‫مبادالت و تعامالت بین المللی و از طرف دیگر لزوم توسعه‬ ‫فناوری برای اینده صنعت فوالد کش��ور باعث ش��ده توجه‬ ‫ویژه ای در سال های اخیر به استفاده از ظرفیت های داخل‬ ‫کشور شود‪ .‬به این ترتیب با برگزاری چنین کنفرانس های‬ ‫تخصصی ای کمک شایانی به این مقوله خواهد شد‪.‬‬ ‫علی��زاده درباره اینک��ه این کنفرانس چه دس��تاوردی‬ ‫خواه��د داش��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬با ارائ��ه مقاالت علمی از س��وی‬ ‫کارشناس��ان صنعتی و اعضای هیات علمی دانش��گاه ها و‬ ‫همچنین با برگزاری کارگاه های تخصصی حاصل تجربیات‬ ‫و نتای��ج پروژه ها و اقدامات صورت گرفته در صنعت فوالد‬ ‫کشور نتایج مهمی را به دست خواهیم اورد‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫در واق��ع ب��ا تبادل نظر و همفک��ری‪ ،‬تحقیقات کاربردی و‬ ‫سایر اقدامات بعدی برای اینده برنامه ریزی خواهد شد‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه در پایان اظهار کرد‪ :‬امیدواریم تمامی‬ ‫افراد صاحب نظر‪ ،‬باتجربه و متخصص دانشگاهی و صنعتی‬ ‫در این رویداد مشارکت فعال داشته باشند تا با همفکری و‬ ‫تبادل نظر به رشد و توسعه فناوری در صنعت فوالد کشور‬ ‫و تحقق برنامه های اتی در این صنعت کمک کنند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1429‬‬ ‫پیاپی ‪2747‬‬ ‫گزارش اختصاصی‬ ‫تولید چادر به تجربه‬ ‫طوالنی نیاز دارد‬ ‫‪7‬‬ ‫جدایی سیاست پولی از‬ ‫سیاست مالی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫از مجادله درباره صدور مجوز نمایشگاهی برای ایران مال‬ ‫صنعت نمایشگاهی؛ رقابت یا انحصار‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬بیش از ‪۵۰‬سال پیش بنا به نیاز و مقتضیات‬ ‫کش��ور شرکت نمایشگاه های بین المللی تاسیس شد تا با اغاز‬ ‫فعالیت های نمایش��گاه های از س��وی دولت به مرور توس��عه‬ ‫ایج��اد و در نهای��ت امور به بخش خصوصی واگذار ش��ود؛ اما‬ ‫درحال حاض��ر با نوعی س��الن داری مواجه هس��تیم و به جای‬ ‫انکه در کشورهای هدف‪ ،‬نمایشگاه های متعدد با هدف ترویج‬ ‫صادرات کاالهای مختلفی برگزار ش��ود‪ ،‬انحصاری ایجاد شده‬ ‫که مانند ایجاد صندوقی می ماند که هدف اصلی نمایش��گاه ها‬ ‫را در لفافه برده اس��ت‪ .‬به دنبال شکس��ت این انحصار و ایجاد‬ ‫رقاب��ت در این حوزه تابس��تان امس��ال مج��وز «مرکز دائمی‬ ‫رویدادهای بین المللی» از س��وی سازمان توسعه تجارت برای‬ ‫بازار بزرگ ایران (ایران مال) صادر ش��د که متاسفانه به دلیل‬ ‫نگاه های محدود و ش��اید ه��م کم اگاهی‪ ،‬مجادله ای ش��کل‬ ‫گرفت و با تغییر ریاس��ت وقت س��ازمان‪ ،‬نام��ه لغو این مجوز‬ ‫نوش��ته ش��د که این موضوع را در ذهن ها متبادر می کند که‬ ‫برخی به دنبال حفظ انحصار در شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی هس��تند و پرسش اساسی اینجاست که اقای وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت که برخی از اقدام هایش مهر تاییدی‬ ‫ب��ر حمای��ت از بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬چرا اق��دام به چنین‬ ‫ام��ری کرده اس��ت و چرا نمی خواه��د رقابت پذیری در حوزه‬ ‫نمایش��گاهی تهران ایجاد ش��ود؟ در همین راستا و به دنبال‬ ‫شفاف سازی موضوع‪ ،‬مصاحبه ای با محمدرضا مودودی کسی‬ ‫که این مجوز را صادر کرده اس��ت و همچنین رضا سمیع زاده‬ ‫مدیر نمایشگاهی ایران مال داشته ایم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫همچنی��ن روزنام��ه‬ ‫از دریافت مطال��ب مرتبط با این‬ ‫موضوع استقبال خواهد کرد‪ .‬امیدواریم وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬شرکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی‪ ،‬سازمان‬ ‫توس��عه تجارت و نهادهای مس��ئول پاسخ روش��نی برای ان‬ ‫داشته باش��ند؛ چرا که با این اقدا م نمی توان بخش خصوصی‬ ‫واقعی و قوی داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهم برگزاری صرف نمایشگاه ها نبود‬ ‫محمدرضا مودودی سرپرس��ت وقت سازمان توسعه تجارت‬ ‫تا جایی پای این مجوز و کارکارشناس��ی ک��ه انجام داده بود‬ ‫ایستاد که هزینه اش را هم داد‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و با‬ ‫با اش��اره به اینکه مجوز «مرکز‬ ‫دائمی رویدادهای بین المللی ایران مال» را تابس��تان امس��ال‬ ‫صادر کرده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این موضوع با دو هدف مهم انجام شد؛‬ ‫نخس��ت بهادادن به بخش خصوصی واقع��ی بود و دوم اینکه‬ ‫ساختار نمایشگاهی را از انحصار دور و به سمت رقابت پذیری‬ ‫خدمات هدایت کنم‪.‬‬ ‫مودودی با بیان اینکه زیرس��اخت های ایران مال به صورت‬ ‫مناسب و حرفه ای در حوزه های مختلف ترویجی شکل گرفته‬ ‫بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هدف ما فقط برگزاری نمایش��گاه نبود؛ بلکه‬ ‫تروی��ج تجارت را دنبال می کردی��م بنابراین قرار بود در ایران‬ ‫مال عالوه بر برگزاری نمایش��گاه صرف‪ ،‬ش��اهد ش��کل گیری‬ ‫رویدادهایی مانند همایش ها و سمینارها و برگزاری کالس ها‬ ‫اموزشی و نشست های تجاری رودرو باشیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تجارت خارجی ادامه داد‪ :‬متاسفانه به نظر‬ ‫می رس��د نگاه حاکم بر صنعت نمایش��گاهی کشور در تهران‬ ‫بیشتر ایجاد انحصار است و بنابراین اراده ای برای ایجاد رقیب‬ ‫جدید برای نمایشگاه های تهران وجود نداشته باشد‪ .‬امری که‬ ‫مخالف اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و حمایت از بخش خصوصی‬ ‫واقعی کشور است که خالف شعارهای مسئوالن است‪.‬‬ ‫مودودی با اش��اره به اینکه تجربه این را داشتیم که وزرای‬ ‫مختل��ف از جمله اق��ای وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای‬ ‫استان کوچک مازندران دس��تور صدور مجوز ‪۶‬سایت رسمی‬ ‫ابالغ کنند اما برای استان بزرگی مانند تهران از صدور سایت‬ ‫سوم رسمی ممانعت ش��ده است چرا که این سایت ها متعلق‬ ‫به دولت و ش��هرداری است در حالی که سایت های مازندران‬ ‫متعلق به بخش خصوصی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹انحصار برای عده ای خاص‬ ‫سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت‪ ،‬هدف از صدور مجوز‬ ‫مرکز دائم��ی رویدادهای بین المللی ای��ران مال را کاهش بار‬ ‫ترافیکی اعالم کرد و گفت‪ :‬ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی متاس��فانه انحصار دارد و هیچگاه ش��اهد بهسازی‬ ‫مناس��ب س��اختمان ها و بهبود خدمات نمایشگاهی و معرفی‬ ‫چهره های مجری در صنعت نمایشگاهی نبودیم‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬این انحصار برای برخی مجریان نمایش��گاهی به‬ ‫عنوان حق تلقی شد که خودشان را محق می دانستند که باید‬ ‫فالن نمایش��گاه فقط برای انها باش��د‪ .‬این در حالی است که‬ ‫از محل هر نمایشگاه بزرگ هم میلیاردها تومان سود دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ای��ن رانت بزرگ همواره توصیه نامه های مختلف‬ ‫را از مقام های مختلف برای سازمان به همراه داشت؛ بنابراین‬ ‫تنها راهکار این بود که بس��تر نمایشگاهی را در سطح تهران‬ ‫گسترش داده و رقابتی کنیم تا شرکت های توانمند دیگر هم‬ ‫فرصت معرفی و ارائه خدمات نوین خود را داشته باشند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وقت س��ازمان توس��عه تجارت گف��ت‪ :‬من نیز‬ ‫براس��اس رویه ها و ضوابط کارشناسی مجوز را صادرکردم‪ .‬در‬ ‫واقع این ش��رایط از نیمه دوم س��ال ‪ ۹۷‬اغاز شد و در نهایت‬ ‫تابس��تان امس��ال به نتیجه رس��ید‪ .‬من ان زم��ان ‪۳‬مدیرکل‬ ‫سازمان توس��عه تجارت را برای بررسی به ایران مال فرستاده‬ ‫و خودم نی��ز با گروه تخصصی به بازدید رفته بودم‪ .‬در نهایت‬ ‫درخواس��ت طرح پیش��نهادی ایران مال تهیه و بررسی شد و‬ ‫من چون با س��ایت نمایش��گاهی موافق نب��ودم‪ ،‬گفتم که در‬ ‫قالب مرکز رویدادهای دائمی این مجوز را صادر می کنم تا کار‬ ‫ترویجی انجام بدهند‪ .‬پس از ان خواستیم تقویم نمایشگاهی‬ ‫ارائ��ه کنند؛ برخی گفتند رویداد به روی��داد باید به ما اطالع‬ ‫بدهن��د و مجوز بدهیم اما چون به اعتقاد بنده امضای طالیی‬ ‫ایجاد می کرد خواس��تار تقویم س��االنه شدم تا بعد از ان خود‬ ‫بخش خصوصی کار را جلو ببرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بعد از علنی ش��دن مجوز‪ ،‬مقاومت هایی از‬ ‫سوی نمایشگاه و وزارتخانه مطرح شد که درخواست لغو مجوز‬ ‫را مطرح کرده بودند اما از انجا که این مجوز براساس ضوابط‬ ‫سازمانی صادر شده بود در برابر این درخواست مقاومت شد و‬ ‫تنها راهکار باقی مانده عزل اینجانب و لغو ان از س��وی رئیس‬ ‫جدید بود‪ .‬اینک پرس��ش کلیدی این است که لغو این مجوز‬ ‫براساس کدام ادله کارشناسی و کدام تخلفات ایران مال اعالم‬ ‫شده اس��ت؟ نمایش��گاه بین المللی‪ ،‬برند ‪۵۰‬ساله ای است که‬ ‫نباید دلواپس یک شرکت کوچک و خصوصی باشد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬اینکه هر مقام مسئولی بخواهد تصمیم های نفر‬ ‫قب��ل از خود را لغو کند نمی ش��ود‪ .‬در واق��ع یک مجوز نباید‬ ‫خارج از ضوابط و ادله کارشناسی لغو شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بین ‪« ۱۰‬کانونشن سنتر» نخست دنیا هستیم‬ ‫در همین باره مدیر مرکز دائمی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫و رویداده��ای تجاری بازار ب��زرگ ایران (ایران م��ال) با بیان‬ ‫اینکه مرکز نمایش��گاهی ایران مال براساس مطالعات گسترده ‬ ‫و الگوبرداری هایی که از مراکز مشابه در دنیا انجام شد‪ ،‬سعی‬ ‫ک��رد فضایی ایجاد کند که فقط مختص برگزاری نمایش��گاه‬ ‫نباش��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬متاس��فانه بس��یاری از نمایش��گاه ها به‬ ‫غرفه فروشی تبدیل ش��ده اند و هدف مشخصی ندارند و فقط‬ ‫برگزاری صرف یک نمایشگاه را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫رامین س��میع زاده به‬ ‫گفت‪ :‬ما در مرکز نمایشگاهی‬ ‫ایران مال س��عی کردی��م اهدافی که هم بخ��ش خصوصی و‬ ‫ه��م حاکمیت و دول��ت به دنبال ان هس��تند را تامین کنیم‬ ‫و رویدادمحور باش��یم‪ .‬در این مرکز ‪۳‬طبقه نمایشگاهی داریم‬ ‫که حدود ‪ ۱۷‬هزار مترمربع فضای غرفه مفید دارد‪ .‬پارکینگ‬ ‫بسیار منظم و ش��کیل رایگان در اختیار بازدیدکنندگان قرار‬ ‫دارد و دارای سالن مذاکرات تجاری (اصطالحا ً‪) B۲B Hall‬‬ ‫اس��ت که از فضاهایی برای کارگاه ها و سمینارها و کالس های‬ ‫اموزش��ی گرفته ت��ا اتاق ه��ای میت اند تاک برای جلس��ات‬ ‫اختصاصی که در دنیا مرسوم است در ان تعبیه شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فودکورت‪ ،‬مسجدی باشکوه و در شان کشور‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬اژانس هواپیمایی‪ ،‬هایپراس��تار‪ ،‬س��الن های‬ ‫س��ینما‪ ،‬فضاهای ورزش��ی در ان وج��ود دارد‪ .‬هتل��ی که با‬ ‫اس��تانداردهای روز دنیا ساخته شده و به زودی به بهره برداری‬ ‫می رس��د از دیگر امکانات این مرکز نمایش��گاهی است‪ .‬همه‬ ‫اینها مرکز نمایش��گاهی ایران مال را به یک کانونش��ن س��نتر‬ ‫تبدیل کرده که مصمم اس��ت با کانونشن سنترهای برتر دنیا‬ ‫رقابت کند‪.‬‬ ‫س��میع زاده با بیان اینکه ما هدف��ی در این مجموعه داریم‬ ‫و ان اینکه پرچم کش��ور را در فضاه��ای بین المللی با افتخار‬ ‫به احتزاز دراوریم‪ ،‬افزود‪ :‬از کانونشن س��نترهای دنیا دو رتبه‬ ‫نخس��ت ان در امریکا هس��تند و رتبه سوم تا پنجم به ترتیب‬ ‫در اس��ترالیا‪ ،‬کانادا و هنگ کنگ قرار دارند که ما نیز در مسیر‬ ‫تصاحب رتبه شش��م این حوزه هس��تیم‪ .‬انتظار این است که‬ ‫وقتی بخش خصوصی در راس��تای سیاس��ت های کشور سعی‬ ‫می کن��د خودش را در جایگاه مطرح��ی در دنیا معرفی کند‪،‬‬ ‫همه ارکان حکومتی به کمک ان بیایند‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫رامین سمیع زاده‬ ‫مدیر مرکز نمایش��گاهی ایران مال گفت‪ :‬اگر قرار اس��ت با‬ ‫امری��کا مبارزه کنیم و از تحریم ها س��ربلند بیرون بیاییم باید‬ ‫با تقوی��ت بخش خصوصی در عمل و نه در ش��عار این اتفاق‬ ‫را رقم بزنیم تا تبلیغاتی که علیه کش��ور ما می کنند نقش بر‬ ‫اب ش��ود‪ .‬ما معتقدیم که در مسیر تصاحب رتبه ششم مرکز‬ ‫همایش های دنیا هستیم و سعی داریم به رتبه های باالتر هم‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نوع نگاه ما برگزاری صرف نمایشگاه نیست‬ ‫بلکه ان��واع رویدادهای تجاری‪ ،‬فرهنگ��ی‪ ،‬هنری و اقتصادی‬ ‫را میزبان��ی خواهیم کرد چراکه زیرس��اخت های ان را فراهم‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫یک مبارزه بزرگ و س��نگین اس��ت» س��وال این است که ایا‬ ‫مس��یری که پیش گرفته شده در جهت مسابقه خدمتگزاران‬ ‫است یا تنگ کردن عرصه برای خدمتگزاران بخش خصوصی؟‬ ‫سمیع زاده ادامه داد‪ :‬نمی شود در دولتی که رئیس جمهوری‬ ‫ان به اصل ‪ ۴۴‬معتقد اس��ت‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ان ش��هره به حمایت از بخش خصوصی اس��ت و در راستای‬ ‫تقویت بخش خصوصی تالش می کند؛ مقابل بخش خصوصی‬ ‫واقعی که می خواهد کار کند بایس��تیم و ان را محدود کنیم‪.‬‬ ‫باید فضای رقابت به ش��کل واقعی‪ ،‬نه در حرف فراهم باشد تا‬ ‫همه رشد کنند‪ .‬نمی توان با شعار اصل ‪ ۴۴‬که خصوصی سازی‬ ‫اس��ت‪ ،‬انحصار ایجاد و خصوصی سازی را س��رکوب کرد‪ .‬این‬ ‫حمایت از بخش دولتی نه تنها به نفع کشور و بخش خصوصی‬ ‫نیس��ت بلک��ه در بلندمدت به نفع ان بخ��ش خصوصی مورد‬ ‫حمایت نیز نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬م��ا معتقدی��م ای��ن موضوع براس��اس‬ ‫سوءبرداش��ت انجام ش��ده‪ ،‬چراکه معتقدیم دولت اصل ‪ ۴۴‬را‬ ‫حقیقتا باور دارد‪ ،‬نه در ش��عار‪ .‬متاسفانه رئیس جدید سازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت از روزی که منصوب ش��دند یک ب��ار هم از‬ ‫مجموعه ما بازدید نکردند‪ ،‬این در حالی اس��ت که تاکنون هر‬ ‫کس��ی که اینجا امده اعم از کارشناسان بین المللی‪ ،‬مجریان‬ ‫تراز اول نمایشگاهی و اساتید همه ما را مورد تشویق و تقدیر‬ ‫قرار داده اند و اگر ایشان هم می امدند حتما نامه خود را ابطال‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫مدیر مرکز دائمی نمایش��گاه های بین المللی و رویدادهای‬ ‫تج��اری ایران م��ال با تاکید بر اینکه بخ��ش خصوصی رقیب‬ ‫بخش دولتی نیس��ت‪ ،‬بلک��ه رفیق ان اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا‬ ‫روزی که این نگاه را نداشته باشیم به توسعه نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫ما شایسته تحس��ین و تقدیر هستیم نه مانع تراشی و تحدید‪.‬‬ ‫ما تقدیرنامه های مختلفی از س��ازمان های بین المللی داریم و‬ ‫می گویند مرکز نمایش��گاهی ایران مال ج��زو معدود مراکزی‬ ‫اس��ت که مورد تایید ماست‪ .‬اما عجیب است که در داخل ما‬ ‫مورد حمایت قرار نمی گیریم بلکه تحت فشار قرار گرفته ایم‪.‬‬ ‫س��میع زاده ب��ا بیان اینک��ه بای��د بگذاریم فض��ای رقابتی‬ ‫خصوصی ش��کل بگیرد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با تم��ام این اوصاف‪ ،‬ما ز‬ ‫یاران چش��م یاری داش��تیم و داریم و دست دولت و سازمان‬ ‫توس��عه تجارت را به گرمی می فش��اریم و ضمن تعامل مثبت‬ ‫و پویا منتظر حضور گرم و حمایتی ایش��ان هستیم و یادمان‬ ‫نمی رود که وظیفه همه م��ا چه دولت و چه بخش خصوصی‬ ‫رسیدن به اهداف ملی و اسالمی کشور عزیزمان ایران است و‬ ‫در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فضای بخش خصوصی را تنگ کرده اند‬ ‫س��میع زاده گفت‪ :‬بنا به درخواس��ت ما از س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت در نیمه دوم س��ال گذش��ته برای دریافت مجوز مرکز‬ ‫دائم��ی رویدادهای بین المللی ایران م��ال‪ ،‬بازدیدهایی از این‬ ‫مکان انجام و پس از کار کارشناسی این مجوز صادر شد‪ .‬پس‬ ‫از ان و به نظر بنده برمبنای یک س��وءتفاهم و سوءبرداشت و‬ ‫گ کردن فضای‬ ‫شاید هم اختالف س��لیقه های مدیریتی و تن ‬ ‫رقابتی که پاشنه اشیل توسعه اقتصادی کشورهاست‪ ،‬نامه ای‬ ‫جهت ایج��اد محدودیت برای این مجوز صادر ش��د‪ .‬در واقع‬ ‫ریاست جدید سازمان توسعه تجارت نامه صبح اول وقت شان‬ ‫را برای ما نوش��تند که از نظر حقوقی مش��کالت اساسی دارد‬ ‫و ب��ا این اتفاق برای حفظ برخی فضاهای دولتی فضای کاری‬ ‫این بخش خصوصی را تنگ کرده اند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در ای��ن نامه امده اس��ت‪« :‬قرار اس��ت‬ ‫بازنگری های��ی در برنامه های نمایش��گاهی کل اس��تان ها در‬ ‫کشور انجام ش��ود؛ بنابراین مجوز داده شده ملغی می گردد‪».‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در کل کش��ور و بین تمام سایت های‬ ‫نمایشگاهی فقط مجوز ما مسئله دار تلقی شده که با مشاهده‬ ‫مجوزهای متعددی که برای برخی س��ایت ها در شهرستان ها‬ ‫صادر شده است –مکان هایی که ساخته نشده یا ناتمام مانده‬ ‫است‪ -‬شائبه هایی را به ذهن متبادر می سازد‪.‬‬ ‫مدی��ر مرکز دائمی نمایش��گاه های بین المللی و رویدادهای‬ ‫تجاری ایران مال گفت‪ :‬براس��اس اصل ‪۴۴‬قانون اساس��ی باید‬ ‫خصوصی س��ازی به ش��کل جدی انجام ش��ود اما حداقل در‬ ‫این حوزه در عمل این گونه نبوده اس��ت‪ .‬همچنین باید توجه‬ ‫ویژه ای به فرمایش رهبر معظم انقالب داش��ت که س��رلوحه‬ ‫اصلی کار ماس��ت و ان اینکه «مس��ئوالن تا نفس دارند باید‬ ‫ب��ه این مردم خدم��ت کنند‪ ،‬باید میان مس��ئوالن مس��ابقه‬ ‫خدمت رس��انی به مردم باش��د‪ .‬نهضت خدمت رسانی به مردم‬ ‫با انتخاب س��تاد و کارگروه علمی بزرگداشت هفته‬ ‫پژوه��ش و فناوری صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬طرح تدوین چارچوب سیاس��ت های تجاری‬ ‫تقویت کنن��ده صنایع دانش بنی��ان در ایران‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر دو حوزه زیس��ت فناوری و نانو فناوری که ازس��وی‬ ‫طرح پژوهشی برتر‬ ‫موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی تدوین‬ ‫ش��ده‪ ،‬در هش��تمین جش��نواره پژوه��ش و فناوری‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به عنوان طرح پژوهش��ی‬ ‫برتر انتخاب ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی موسس��ه‬ ‫مطالعات و پژوهش های بازرگانی‪ ،‬مراس��م هشتمین‬ ‫جش��نواره پژوهش و فناوری صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دوش��نبه ‪ ۲۵‬اذر برگزار ش��د و پنجمین نمایش��گاه‬ ‫پژوه��ش و فن��اوری صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز از‬ ‫امروز تا ‪ ۲۹‬اذر در محل نمایش��گاه بین المللی تهران‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1429‬‬ ‫پیاپی ‪2747‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫دانش فنی حلقه مفقوده تولید چادر مشکی است‬ ‫روی خط خبر‬ ‫به فهم مشترک‬ ‫در سیاست های صنعتی‬ ‫معدنی و تجاری برسیم‬ ‫ثبت ‪ ۴۹‬هزار و ‪۴۸۶‬‬ ‫تخلف صنفی‬ ‫امار بازرس��ی های انجام شده از سوی بازرسان‬ ‫س��ازمان حمای��ت‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان ها و همچنین بازرسی اصناف در ‪ ۲۷‬روز‬ ‫نخس��ت اجرای طرح تش��دید بازار پس از اجرای‬ ‫طرح اصالح نرخ بنزین در س��طح کش��ور منتشر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬در ی��ک هفته گذش��ته در‬ ‫مجموع ‪ ۱۵۳‬هزار و ‪ ۵۳۶‬مورد بازرسی در سطح‬ ‫کشور در بخش عرضه انجام شده است‪ .‬در همین‬ ‫راستا برای ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۴۳‬متخلف صنفی پرونده‬ ‫تش��کیل و برای رس��یدگی به تعزیرات حکومتی‬ ‫هر یک از اس��تان ها ارس��ال شده است‪ .‬بنا بر این‬ ‫گ��زارش در طول این مدت بازرس��ان س��ازمان‬ ‫حمایت و بازرسان س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان ها‪ ۹۲ ،‬هزار و ‪ ۸۲۸‬مورد بازرسی‬ ‫انج��ام داده و ب��رای ‪ ۷‬هزار و ‪ ۲۷۰‬واحد صنفی و‬ ‫خدمات��ی گزارش تخلف ب��ه ارزش بیش از ‪۶۸۲‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۹۵۸‬میلی��ون ریال ص��ادر کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین در این ‪ ۷‬روز کاری امار بازرس��ی های‬ ‫اتاق اصناف در سطح کشور ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۷۰۸‬مورد‬ ‫اعالم شده که موجب تشکیل پرونده تخلف برای‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۷۳‬واحد صنفی با ارزش ریالی افزون‬ ‫بر ‪ ۱۷‬میلیارد و ‪ ۸۹۷‬میلیون ریال شده است‪ .‬در‬ ‫مجموع در ‪ ۲۷‬روز نخس��ت اجرای طرح تشدید‬ ‫بازرس��ی در س��طح کش��ور پس از اجرای طرح‬ ‫اصالح نرخ بنزین‪ ،‬بازرس��ان س��ازمان حمایت و‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها و‬ ‫همچنین بازرس��ان اصناف ب��ا ‪ ۶۶۹‬هزار و ‪۸۲۶‬‬ ‫مورد بازرس��ی برای ‪ ۴۹‬ه��زار و ‪ ۴۸۶‬متخلف به‬ ‫ارزش ه��زار و ‪ ۹۱۸‬میلی��ارد و ‪ ۳۰‬میلیون ریال‬ ‫تشکیل پرونده داده و مراتب را برای بررسی های‬ ‫بعدی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده اند‪.‬‬ ‫تولید چادر به تجربه طوالنی نیاز دارد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا تاکید بر‬ ‫لزوم هماهنگی نهاد های مرتبط در تحقق سند‬ ‫سیاست های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نهاد ه��ای مرتبط در تحقق این س��ند باید به‬ ‫یک فهم مش��ترک برس��ند‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫رضا رحمانی در نشس��ت نهایی ش��دن سند‬ ‫سیاست های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری کشور‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این مهم از ابتدای امسال در قالب‬ ‫یک��ی از ‪ ۳۴‬برنامه اولوی��ت دار وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت به رئیس جمه��وری تقدیم‬ ‫شد و مسئولیت تدوین ان را برعهده موسسه‬ ‫مطالعات و پژوهش های بازرگانی گذاشتیم تا‬ ‫ب��ا کارفرمایی معاونت طرح و برنامه وزارتخانه‬ ‫کار ب��ه جلو ب��رود‪ .‬وی با بی��ان اینکه موارد‬ ‫مطرح شده در بند(الف) ماده‪ ۴۶‬برنامه ششم‬ ‫توسعه نیز به صورتکاهش یافته بخشی از سند‬ ‫سیاس��ت های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نخس��ت باید سیاست های تحقق‬ ‫این بند تدوین و به ریاست جمهوری ارسال و‬ ‫سپس روی بندهای سند سیاست های صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و تجاری به طور ریز و جزئی کار شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر لزوم‬ ‫هماهنگ��ی نهاد های مرتبط در تحقق س��ند‬ ‫سیاست های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این س��ند نقش ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫ای تی‪ ،‬اس��تارت اپ ها و همچنی��ن تحقیق و‬ ‫توس��عه(‪ )R&D‬باید دیده ش��ود‪ .‬رحمانی با‬ ‫بیان اینکه رسیدن به یک فهم مشترک میان‬ ‫نهاد های مرتبط در تحقق این س��ند ضروری‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬باید با نهاد هایی مانند س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودج��ه‪ ،‬وزارت نف��ت‪ ،‬وزارت نیرو‪،‬‬ ‫وزارت ارتباط��ات و دیگ��ر نهاد های مرتبط به‬ ‫یک فهم مش��ترک برس��یم‪ .‬همچنین سعید‬ ‫زرندی‪ ،‬معاون ط��رح و برنامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در این نشس��ت با اش��اره به‬ ‫اینکه اس��تارت تدوین این سند از حدود سال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬و در زمان وزارت اس��حاق جهانگیری‬ ‫اغاز ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪ ۱۸‬سال گذشته همواره‬ ‫نهایی شدن این س��ند دغدغه وزارتخانه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه تاکنون ‪ ۴‬نشس��ت‬ ‫ش��ورای راهبری برای نهایی ش��دن سند نیز‬ ‫تشکیل ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صنایع پیشران و‬ ‫دارای اولویت در این س��ند براس��اس رویکرد‬ ‫تحلیل روند شناس��ایی و معرفی ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنین مرجان فقی��ه نصیری‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫مطالعات و پژوهش های بازرگانی در سخنانی با‬ ‫اشاره به برخی اقدام های این موسسه از جمله‬ ‫تدوین برنامه راهب��ردی صنایع صادرات گرا و‬ ‫تهیه نقشه راه توسعه صادرات گفت‪ :‬اقدام های‬ ‫خوبی در این موسسه انجام شده که اگر به هم‬ ‫متصل شوند‪ ،‬منابع معتبری برای بخش هایی‬ ‫از انچه به عنوان سیاست های صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫و تجاری مورد نظر است‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر برای حدود‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫نیاز بازار چادر‬ ‫مشکی در کشور‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫شود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫اشتغال ایجاد‬ ‫خواهد شد‬ ‫مدی��رکل دفتر صنایع نس��اجی و پوش��اک وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬بس��ته حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان چادر مش��کی یک س��ال است اماده‬ ‫ش��ده و نیاز به تامین مالی دارد‪ ۳ .‬س��رمایه گذار نیز‬ ‫ب��رای تامی��ن کمبود چادر مش��کی کش��ور پای کار‬ ‫امده اند و در ‪ 2‬س��ال اینده در این محصول خودکفا‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬افسانه محرابی در‬ ‫برنامه گفت وگوی ویژه خبری اظهار کرد‪ :‬در یک سال‬ ‫گذش��ته به صنعت نساجی به عنوان صنعت پیشران و‬ ‫اش��تغالزا نگاه شده و برای تولید ‪ ۸۰‬میلیون مترمربع‬ ‫چادر مشکی‪۸ ،‬طرح ‪۱۰‬میلیون مترمربعی پیش بینی‬ ‫ش��ده که نیازمند ‪ ۱۵۰‬میلیون ی��ورو و ‪ ۸۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مذاکراتی که با بانک ها انجام شده‪ ،‬به‬ ‫ما قول داده اند منابع این طرح تامین ش��ود؛ اما اینکه‬ ‫موضوع وجود مافیا در واردات چادر مطرح می ش��ود‪،‬‬ ‫باید مستند اعالم شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر صنایع نس��اجی و پوش��اک وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۲‬برای‬ ‫فرهنگ س��ازی اس��تفاده از چادر‪ ،‬تعرف��ه واردات ‪۲۰‬‬ ‫درصد ب��ود و زمانی ک��ه نرخ ارز افزای��ش یافت ‪۱۰‬‬ ‫درصد همه تعرفه ه��ای واردات ازجمله تعرفه واردات‬ ‫چادر مشکی کاهش یافت‪.‬‬ ‫محرابی گفت‪ :‬زمانی که کارخانه تولید چادر مشکی‬ ‫حجاب ش��هرکرد اغاز به کار کرد برای حمایت از این‬ ‫کارخانه تعرفه همه پارچه ها ‪ ۳۲‬درصد افزایش یافت؛‬ ‫اما اکنون باالترین تعرفه برای چادر مشکی است‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬کارخان��ه ن��ای زری��ن فق��ط ‪۶۰‬‬ ‫ماش��ین س��اده بافت داش��ت که قرار بود چادرهایی‬ ‫که طرح دار هس��تند‪ ،‬وارد و با رنگرزی انها را تکمیل‬ ‫کن��د؛ درحالی که اگر واح��د تولیدی خوب کار کند و‬ ‫رقابت پذیر باشد و از فناوری و مواد اولیه و دانش فنی‬ ‫استفاده کند‪ ،‬می تواند نظر بازار را جلب و رقابت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تولید داخلی از جیب مردم‬ ‫مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصوالت حجاب‬ ‫گفت‪ :‬نظارتی بر محصوالت مربوط به حجاب و چادر‬ ‫مشکی در کشور وجود ندارد‪ .‬اسداهلل سلیمانی با بیان‬ ‫اینک��ه واردات چادر مش��کی انحصاری اس��ت افزود‪:‬‬ ‫به جز این مس��ئله‪ ،‬نامناس��ب بودن فضای کسب وکار‬ ‫در کشور نیز تعطیلی کارخانه ها تولید چادر مشکی را‬ ‫به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر تولید در کشور به صرفه باشد‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران گفت‪ :‬این‬ ‫روزها ممنوعیت واردات بخش��ی از محصوالت صنعت نساجی‪،‬‬ ‫موقعی��ت خوبی برای تولیدکنندگان داخل��ی ایجاد کرده تا با‬ ‫بهبود ش��رایط کیفی و کمی تولیدات خود‪ ،‬س��هم بیشتری از‬ ‫بازار داخل را در اختیار بگیرند‪.‬‬ ‫حائ��ری در گفت وگو با ایرنا اظهارک��رد‪ :‬ممنوعیت‬ ‫ ‬ ‫علیرض��ا‬ ‫واردات هرچند بیش��تر ش��امل مبادی رس��می ورودی کشور‬ ‫می شود‪ ،‬اما به وارد نشدن کاالهای قاچاق کمک شایان توجهی‬ ‫داشته و این موضوع به سود تولیدکنندگان داخلی است‪.‬‬ ‫پژوهش��گران یکی از ش��رکت های تولیدکننده منس��وجات ‬ ‫انتی باکتریال با اس��تفاده از نان��و ذرات نقره در حالی موفق به‬ ‫صادرات ‪۲‬میلیون دالری به کش��ورهای همس��ایه شده اند که‬ ‫برخ��ی از ایرانیان در مراجعه به این کش��ورها‪ ،‬این محصوالت‬ ‫را با نرخ باالتری خریداری می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬یکی از ش��رکت های فناور فعال در حوزه‬ ‫نانو از ابتدای س��ال تاکنون ‪ ۲‬میلیون دالر منس��وجات نانویی‬ ‫از جمله جوراب‪ ،‬دس��تکش و زیرپوش به کش��ورهای همسایه‬ ‫صادر کرده اس��ت‪ .‬ع��راق‪ ،‬قرقیزس��تان‪ ،‬ترکیه و افغانس��تان‬ ‫اگر به طورمیانگین برای یک چادر ‪ ۳.۵‬متر پارچه مصرف شود مشخص‬ ‫است واردکنندگان چادر با قیمتی که در بازار برای پارچه درجه یک وجود‬ ‫دارد‪ ،‬سود ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬درصدی دارند‬ ‫تاج��ران این بخش خود کارخانه ایج��اد می کنند اما‬ ‫اکنون به دلیل حمایت نکردن دولت‪ ۹۰ ،‬درصد چادر‬ ‫مش��کی کش��ور از چین‪ ،‬کره و ژاپن که کارخانه های‬ ‫بسیاری با فناوری باال ایجاد کرده اند وارد می شود‪.‬‬ ‫س��لیمانی افزود‪ :‬اینکه دولت تعرف��ه واردات چادر‬ ‫مش��کی را افزایش داده‪ ،‬حمای��ت از تولید داخلی از‬ ‫جیب مردم اس��ت و این خس��ارتی است که گمرک‬ ‫ان را وارد کرده؛ این در حالی اس��ت که واردات چادر‬ ‫مش��کی تعرفه نداشت اما چون پارچه های دیگر را در‬ ‫قالب چادر مش��کی وارد می کردند گمرک برای اینکه‬ ‫کار خود را اسان کند به همه پارچه ها از جمله چادر‬ ‫مشکی نیز تعرفه بست‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل انجم��ن تولید کنن��دگان محص��والت‬ ‫حجاب تاکید کرد‪ :‬امکان ندارد در دو س��ال اینده به‬ ‫خودکفایی در چادر مش��کی برسیم و حرف ها در این‬ ‫زمینه به این دلیل اس��ت که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از یارانه ای که باید به چادر مش��کی اختصاص‬ ‫دهد شانه خالی کند؛ در این میان برخی مسئوالن به‬ ‫چادر مش��کی حساسیت دارند و اگر محصول دیگری‬ ‫مانند ش��یالت بود‪ ،‬اکنون به داد ما رسیده بودند؛ اما‬ ‫چون اسم چادر روی ان است‪ ،‬از ما حمایت نمی کنند‬ ‫و نخواهند کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۴۰ :‬هزار نفر در حوزه محصوالت مربوط‬ ‫به حجاب ش��اغل هستند و‪ ۳۰‬درصد شاغالن در این‬ ‫حوزه به دلیل نبود مواد اولیه بیکار ش��ده اند؛ در این‬ ‫میان اگر برای حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد نیاز بازار چادر‬ ‫مشکی در کشور سرمایه گذاری شود ‪ ۱۰‬هزار اشتغال‬ ‫ایجاد خواهد ش��د‪ .‬به اندازه کافی ماشین االت و توان‬ ‫تولید چادر مشکی در کشور وجود دارد اما با برداشتن‬ ‫موانع کسب و کار نیاز به زنجیره تولید داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت انجام نمی شود‬ ‫همچنی��ن علی قلعه قوند‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولید کنندگان محصوالت حج��اب نیز گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫نبود نظارت بر تولید و واردات و عرضه چادر مش��کی‪،‬‬ ‫واحدهای تولیدی چادر مشکی در کشور تعطیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بر ف��رض که وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت می خواه��د از تولید کنندگان چادر مش��کی‬ ‫حمایت کند‪ ،‬پس چرا با وضع تعرفه ‪ ۳۲‬درصدی این‬ ‫حمایت را از جیب مردم انجام می دهد‪.‬‬ ‫قلعه قون��د گفت‪ :‬تولی��د چادر مش��کی بخش های‬ ‫تولید ن��خ‪ ،‬بافت و تکمیل دارد ک��ه باید این زنجیره‬ ‫ب��رای حمای��ت از تولید کنن��دگان ایجاد می ش��د اما‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ای��ن کار را انجام‬ ‫نداد‪ .‬ماش��ین های ماکویی هنوز در دنیا فعال هستند‬ ‫و محصول��ی را تولی��د می کنن��د که هن��وز در ایران‬ ‫پرمصرف ترین چادر است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان محصوالت‬ ‫حج��اب گفت‪ :‬تولید چادر به تجربه طوالنی نیاز دارد‬ ‫و این طور نیس��ت که دو س��اله به خودکفایی در این‬ ‫عرصه برسیم‪.‬‬ ‫قلعه قوند اف��زود‪ :‬کارخانه های بافندگی در کش��ور‬ ‫ظرفیت های خالی دارند و اگر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بر نرخ چیپس های پلی اس��تریل که در اختیار‬ ‫شرکت های تولید کننده نخ قرار می دهد‪ ،‬نظارت کند‪،‬‬ ‫به ط��ور حتم در چادر مش��کی کاهش ن��رخ خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬چند نوع پارچه خاص گلدار ژاپنی‬ ‫و کره ای وجود دارد که واردات و فروش ان در انحصار‬ ‫چند نفر است و می توانند این پارچه ها را با هر قیمتی‬ ‫در بازار بفروشند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان محصوالت‬ ‫حجاب ب��ا بیان اینکه یکی از حلقه های گمش��ده در‬ ‫تولی��د چادر مش��کی؛ دانش فنی اس��ت ادامه داد‪ :‬از‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تعجب می کنم چرا‬ ‫تاکنون س��راغ ش��رکت های دانش بنیان نرفته اس��ت‬ ‫زی��را در رنگ و مواد ش��یمیایی برای چادر مش��کی‬ ‫مش��کل داری��م‪ .‬قلعه قون��د با اش��اره ب��ه اینکه چند‬ ‫ش��رکت داخلی نخ خوبی را تولید می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫س��رمایه گذاری معادل واردات یک سال چادر مشکی‬ ‫به ط��ور تقریب��ی ‪ ۷۰‬ت��ا ‪ ۸۰‬درصد نیاز ب��ازار به این‬ ‫محصول تامین می ش��ود‪ .‬عضو هی��ات مدیره انجمن‬ ‫تولید کنن��دگان محص��والت حج��اب اف��زود‪ :‬باید با‬ ‫ایجاد بازار متش��کل تولید و عرضه از بخش خصوصی‬ ‫فرصتی برای احیای صنعت نساجی کشور‬ ‫حائری گفت‪ :‬گرانی نرخ ارز‪ ،‬دلیل دیگری است تا ان دسته‬ ‫از تولیدکنن��دگان ک��ه به صادرات بخش��ی از محصوالت خود‬ ‫می پردازند‪ ،‬بتوانند با اس��تفاده از موقعیت پیش امده بازارهای‬ ‫جدید و پایداری برای تولیدات خود بیابند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬بخش��ی از نقدینگی مورد‬ ‫نیاز این واحدها در ش��رایط کنونی که بازارهای داخلی با رکود‬ ‫مواجه بوده و خریدها کاهش یافته‪ ،‬تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نس��اجی ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امروز ش��رایط برای صنعت نس��اجی و س��ایر رشته های‬ ‫مرتبط مثل پارچه جین‪ ،‬فرش ماشینی‪ ،‬تولید نخ های پلی استر‬ ‫و به ویژه پوش��اک که تاکنون توسعه مناسبی نداشته و صنعتی‬ ‫نشده‪ ،‬فراهم است تا خود را به رقیبان خارجی برسانند‪.‬‬ ‫وی با ی��اداوری فرصت ها و تهدیدهای تحریم‪ ،‬گفت‪ :‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬تحریم ها برای توس��عه صنعت نساجی‪ ،‬تامین تجهیزات‬ ‫و ماش��ین االت مورد نیاز‪ ،‬همچنین بازس��ازی و نوس��ازی انها‬ ‫تهدید بوده‪ ،‬اما در بخش تولید کاال یا تامین مواد اولیه‪ ،‬فرصت‬ ‫مناسبی برای ارتقای داخلی سازی و کاهش ارزبری فراهم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۲‬میلیون دالری منسوجات نانویی‬ ‫از جمل��ه مقاص��د صادرات��ی ای��ن کش��ور در امس��ال ب��وده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هدف گذاری این ش��رکت تا پایان امسال صادرات ‪ ۵‬میلیون‬ ‫دالری است که تا کنون ‪ ۲‬میلیون دالر ان محقق شده است‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت از جمل��ه نخس��تین تولیدکنن��دگان جوراب‬ ‫انتی باکتری��ال در ایران اس��ت که با اس��تفاده از فن��اوری نانو‬ ‫ذرات نقره اقدام به تولی��د جوراب هایی با ویژگی ضدمیکروب‬ ‫و ضدبو کرده اس��ت‪ .‬بخش��ی از محصوالت نانویی این شرکت‬ ‫به کش��ور ترکیه صادر می ش��ود و نکته جالب اینجاس��ت که‬ ‫خریدارانی از ایران به شهر وان برای خرید این محصول با نرخ‬ ‫باالت��ر از ایران مراجعه می کنند‪ ،‬در حالی که این منس��وجات‬ ‫برای س��رمایه گذاری در تولید چادر مش��کی حمایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محمدعلی شفیعی‪ ،‬مدیرعامل شرکت نای زرین نیز‬ ‫در ارتب��اط ب��ا این برنامه گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۸۵‬اخرین‬ ‫نوع ماشین های ِک ِرپ را وارد و چادر مشکی کالسیک‬ ‫کرپ تولید کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال ‪ ۸۵‬کارشناسان‬ ‫ک��ره ای فناوری تولید چادر مش��کی را ب��ه ما انتقال‬ ‫دادند و خط تولید این محصول را کامل وارد کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین نیاز داخلی با ‪ ۱۵۰‬میلیون یورو‬ ‫مجید افتخاری‪ ،‬عضو هی��ات مدیره اتحادیه صنف‬ ‫فروش��ندگان و تولید کنندگان پوش��اک نی��ز در این‬ ‫برنام��ه گفت‪ :‬نرخ ه��ر متر پارچه چادر مش��کی که‬ ‫در کش��ورهای کره‪ ،‬ژاپن و چین تولید می ش��ود بین‬ ‫یک ونیم تا ‪ 5‬دالر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر میانگین برای یک قواره چادری ‪۳.۵‬‬ ‫متر پارچه مصرف ش��ود مشخص است واردکنندگان‬ ‫چ��ادر با قیمت��ی که در بازار ب��رای پارچه درجه یک‬ ‫وجود دارد‪ ،‬سود ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬درصدی دارند‪.‬‬ ‫افتخ��اری گف��ت‪ :‬وارد کنن��ده چ��ادر مش��کی ب��ا‬ ‫س��رمایه گذاری کوتاه مدت در دو سه ماه به این سود‬ ‫می رس��د و با این سود دیگر کس��ی به تولید داخلی‬ ‫توجه نمی کند‪ .‬با س��رمایه گذاری ‪ ۲۵‬میلیون دالری‬ ‫می توان کارخانه ای که ‪ ۱۰‬میلیون متر چادر مش��کی‬ ‫تولید می کند تاسیس و با مبلغی حدود ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫یورو کل نیاز داخلی به این محصول را تامین کنیم‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره اتحادیه صنف فروش��ندگان و‬ ‫تولید کنندگان پوش��اک تصریح کرد‪ :‬با توجه به صرفه‬ ‫نبودن تولید در کش��ور و س��ود س��پرده های بانکی‪،‬‬ ‫کمتر کس��ی راغب اس��ت که در زمینه چادر مشکی‬ ‫سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬تع��داد وارد کنندگان چادر مش��کی‬ ‫محدود است و یکی از واردکنندگان‪ ،‬کارخانه تولیدی‬ ‫که توان تولید چادر مش��کی را با این فضای کس��ب‬ ‫و کار ن��دارد خری��ده و تولید این واحد صفر اس��ت‪.‬‬ ‫در صنع��ت پوش��اک کش��ور ‪ ۳۰۰‬هزار نفر ش��اغل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫همچنین س��ید هوش��نگ قادریان مس��ئول بسیج‬ ‫نس��اجی و پوش��اک کش��ور نیز در این باره گفت‪ :‬به‬ ‫ان��دازه پارچه مورد نیاز چادر مش��کی نخ در کش��ور‬ ‫تولید می شود و اکنون به فناوری مقدمات بافندگی و‬ ‫رنگرزی این محصول دست یافته ایم و مشکلی در این‬ ‫زمینه نداریم و به اسانی نساجی های کشور می توانند‬ ‫چادر مشکی تولید کنند‪.‬‬ ‫حائری تاکید کرد‪ :‬در همین راس��تا‪ ،‬مسئوالن باید با اتخاذ‬ ‫تدابیر مناس��ب‪ ،‬کمک حال صنایع برای توس��عه عمق ساخت‬ ‫داخل باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه تولی��د تاب��ع عرض��ه و تقاضاس��ت و‬ ‫از ش��یوه نامه و بخش��نامه پی��روی نمی کن��د‪ ،‬اظهارک��رد‪:‬‬ ‫وقت��ی ن��رخ ارز‪ ،‬حامل های ان��رژی و کرایه ه��ای حمل ونقل‬ ‫افزای��ش می یاب��د‪ ،‬ن��رخ محص��والت نهای��ی نی��ز افزای��ش‬ ‫خواه��د یاف��ت و نمی ت��وان ن��رخ تم��ام ش��ده را ثاب��ت نگه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در داخل کش��ور به نرخ ارزان تر موجود اس��ت‪ .‬تولید پوشاک‬ ‫ورزش��ی نانویی از دیگر منس��وجات تولیدی این شرکت است‪.‬‬ ‫فدراس��یون فوتبال و بس��کتبال مذاکراتی برای خرید این نوع‬ ‫محص��والت انجام داده اس��ت‪ .‬طراحی مناس��ب‪ ،‬کیفیت باال‪،‬‬ ‫بسته بندی شیک و نرخ مناسب از جمله مزایای این منسوجات‬ ‫است‪.‬‬ ‫درحال حاضر این پژوهشگران به دنبال استفاده از «کیتوزان»‬ ‫در منسوجات هستند و در ماه های اینده این محصوالت نیز به‬ ‫بازار عرضه خواهند شد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1429‬‬ ‫پیاپی ‪2747‬‬ ‫مجمع‬ ‫افزایش سرمایه شرکت سیمان شمال از مبلغ ‪ 1.075‬میلیارد ریال به مبلغ ‪ 1.290‬میلیارد ریال تصویب شد‬ ‫‪ ،‬مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫به گزارش روزنامه‬ ‫شرکت س��یمان ش��مال در تاریخ ‪ 1398/09/17‬روز‬ ‫یکشنبه س��اعت ‪ 10‬با حضور ‪ 77/45‬درصد صاحبان‬ ‫سهام در محل تهران‪ ،‬خیابان خالد اسالمبولی (وزراء)‪،‬‬ ‫خیابان نهم‪ ،‬پالک ‪ ،22‬سالن اجتماعات انجمن صنفی‬ ‫کارفرمای��ان صنعت س��یمان برگزار گردی��د‪ .‬در این‬ ‫جلسه که به ریاس��ت اقای یوسف رحمتی پور برگزار‬ ‫گردید‪ ،‬اقایان رضا اسماعیلی و حمید قهاری به عنوان‬ ‫ناظرین و اقای علی اکبر صفریان نودهی به عنوان دبیر‬ ‫مجمع حضور داشتند‪.‬‬ ‫در جلس��ه مجمع پس از اس��تماع گزارش توجیهی‬ ‫افزایش سرمایه توسط اقای داریوش باقری مدیر مالی‬ ‫ش��رکت و گزارش بازرس قانونی افزایش س��رمایه از‬ ‫مبل��غ ‪ 1.075‬میلیارد ریال به مبل��غ ‪ 1.290‬میلیارد‬ ‫ری��ال معادل ‪ 20‬درصد از محل مطالبات حال ش��ده‬ ‫و اورده نقدی سهامداران به مبلغ ‪ 215‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫به منظ��ور تامین منابع الزم جه��ت خرید تجهیزات‬ ‫اس��تخراج و انتقال سنگ اهک از معدن به کارخانه و‬ ‫راه اندازی خط تولید کلینکر سفید تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه جلس��ه مهن��دس صفریان نودهی مدیرعامل‬ ‫شرکت به سوال سهامداران پاسخ گفتند‪.‬‬ ‫همچنین اصالح ماده ‪ 5‬اساس��نامه ش��رکت مرتبط‬ ‫با میزان س��رمایه و تعداد س��هام به تصویب اکثریت‬ ‫سهامداران در مجمع رسید‪.‬‬ ‫مهندس صفریان خاطر نشان کرد‪ :‬در سال گذشته‬ ‫‪ 18‬میلیارد تومان س��ود توانس��تیم محقق کنیم‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که طی ‪ 11‬ماهه سال جاری موفق به‬ ‫تحقق ‪ 43‬میلیارد تومان سود برای سهامداران شدیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این مهم بیانگر تالش مدیریت و پرسنل‬ ‫ش��رکت در جهت کاهش هزینه و افزایش بهره وری و‬ ‫افزایش تحویل و مبلغ فروش در سال جاری می باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نامگذاری س��ال جاری توسط مقام‬ ‫معظم رهبری با ش��عار «رونق تولید» تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫حمایت س��هامدار عمده «سیدکو» و همچنین نیروی‬ ‫انسانی تالشگر سیمان شمال و فعاالن اهل علم موفق‬ ‫ش��دیم کارهای بزرگ��ی را رقم بزنیم‪ .‬در س��ال مالی‬ ‫م��ورد گزارش موفق خواهیم ش��د ب��رای اولین بار به‬ ‫فروش یک میلیون تن دست یابیم‪ .‬وی افزود‪ :‬تا امروز‬ ‫‪808‬هزار تن تولید داشتیم و بخش عمده کلینکرهای‬ ‫موجود در کارخانه را به مصرف رساندیم‪.‬‬ ‫این مقام اگاه یاداور ش��د‪ :‬موضوع افزایش س��رمایه‬ ‫امروز ما راه اندازی کارخانه س��یمان سفید ‪ 100‬تنی‬ ‫موجود اس��ت که قرار بود س��الیان گذشته به فروش‬ ‫برسد‪ .‬وی افزود‪ :‬با سرمایه گذاری ‪ 10‬میلیارد تومانی‬ ‫و نواوری فناوران ایرانی س��عی داریم حاش��یه س��ود‬ ‫مناسبی برای سهامداران محقق نماییم‪ .‬فروش ما در‬ ‫س��ال گذشته ک ً‬ ‫ال ‪ 102‬میلیارد تومان بود ولی امسال‬ ‫موفق ش��دیم ‪ 157‬میلی��ارد تومان تا ام��روز محقق‬ ‫نماییم‪ .‬با توجه به راه اندازی خط سیمان سفید قطعاً‬ ‫ش��اهد افزایش قابل توجه فروش و سوداوری خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ :‬با فناوری داخلی فرایند تولید س��یمان‬ ‫س��فید از تر به خش��ک برای اولین بار در خاورمیانه‬ ‫انجام می گیرد‪ .‬ش��ایان ذکر است برای راه اندازی یک‬ ‫خط سیمان سفید نیاز به ‪200‬حداقل میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬س��یمان س��فید همواره از بازار‬ ‫خوبی برخوردار می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف از انجام افزایش سرمایه‬ ‫هدف شرکت سیمان شمال سهامی عام‪ ،‬از افزایش‬ ‫سرمایه موضوع این بیانیه ثبت‪ ،‬به شرح زیر می باشد‪.‬‬ ‫ ‪ -‬تامی�ن مناب�ع الزم جهت خری�د تجهیزات‬ ‫گ اه�ک از معدن به‬ ‫اس�تخراج و انتق�ال س�ن ‬ ‫کارخانه و راه اندازی خط تولید کلینکر سفید‪:‬‬ ‫باتوجه به مشکالت ایجادشده جهت تامین کلینکر‬ ‫س��فید و روند افزایش��ی ن��رخ خرید ان در س��نوات‬ ‫اخی��ر و همچنین افزایش قابل توجه نرخ اس��تخراج‬ ‫و حمل س��نگ اهک از معدن به کارخانه که توس��ط‬ ‫پیمان��کار انجام می گیرد‪ ،‬در جه��ت کاهش هزینه ها‬ ‫و افزایش س��وداوری ش��رکت‪ ،‬راه اندازی خط قدیمی‬ ‫تولید کلینکر س��فید و تامین تجهیزات اس��تخراج و‬ ‫گ اهک از معدن به کارخانه به ش��رح زیر‬ ‫حمل س��ن ‬ ‫توجیه پذیر گردیده است‪.‬‬ ‫ ‪ -‬خرید تجهیزات اس�تخراج و انتقال س�نگ‬ ‫اهک ازمعدن به کارخانه‪:‬‬ ‫باتوجه به مش��کالت ایجادش��ده در سنوات اخیر با‬ ‫پیمانکاران اس��تخراج و حمل سنگ اهک از معدن به‬ ‫کارخان��ه درخصوص عدم انجام به موقع تعهداتش��ان‬ ‫مبنی بر تامین ماش��ین االت م��ورد نیاز و حمل مواد‬ ‫از مح��ل معدن به کارخان��ه و افزایش پی در پی نرخ‬ ‫خدمات ارایه شده در قالب الحاقیه های تنظیم شده با‬ ‫پیمانکاران که باتوجه به ضرورت تامین س��نگ اهک‬ ‫مورد نیاز جهت جلوگیری از توقف فعالیت خط تولید‬ ‫اجتناب ناپذیر بوده‪ ،‬باعث افزایش نرخ هر تن س��نگ‬ ‫اهک تامین شده گردیده است‪.‬‬ ‫ ‪ -‬سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین ان‬ ‫مبل��غ کل س��رمایه گذاری مورد نی��از جهت اجرای‬ ‫برنامه های یادش��ده ف��وق ‪ 220.840‬میلیون ریال و‬ ‫منابع تامین ان به شرح جدول زیر می باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت از انجایی که جهت تامین منابع‬ ‫مالی ط��رح از محل مطالب��ات س��هامداران به مبلغ‬ ‫‪ 220.840‬میلیون ریال‪ ،‬بایس��تی مطالبات س��ود از‬ ‫حساب س��هامداران به حساب سرمایه انتقال یابد لذا‬ ‫عدم پرداخت ان و انتقال به حس��اب سرمایه به عنوان‬ ‫اصالح ساختار مالی در گزارش منظور گردیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مبلغ افزایش س�رمایه پیشنهادی و محل تامین‬ ‫ان‬ ‫باتوجه به برنامه ارائه شده‪ ،‬شرکت سیمان شمال در‬ ‫نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ‪ 1.075.071‬میلیون‬ ‫ری��ال به مبل��غ ‪ 1.290.085‬میلیون ری��ال‪ ،‬از محل‬ ‫مطالبات و اورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد‪.‬‬ ‫ ‪ 215.014‬میلیون ریال (معادل‪ 20‬درصد) از محل‬‫مطالبات و اورده نقدی‪،‬‬ ‫‹ ‹زمان‪ ،‬ظرفیت و نحوه بهره برداری‬ ‫باتوج��ه ب��ه برنامه به س��ازی و افزایش س��وددهی‬ ‫شرکت‪ ،‬مفروض است در صورت اجرای طرح افزایش‬ ‫سرمایه‪ ،‬پروژه بازسازی و راه اندازی خط تولید کلینکر‬ ‫سفید در سه ماهه چهارم سال ‪ 1398‬به بهره برداری‬ ‫برسد‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که اجرای فیزیکی طرح به‬ ‫صورت کامل در س��ال ‪ 1399‬خواه��د بود‪ .‬همچنین‬ ‫اجرای بخشی از پروژه طرح استخراج سنگ اهک از‬ ‫معدن و حمل ان به کارخانه در سال ‪ 1398‬و اجرای‬ ‫کامل ان‪ ،‬در سال ‪ 1399‬می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ برنام�ه زمان بن�دی تامین منابع و مص�ارف مالی‬ ‫طرح‬ ‫شرکت سیمان شمال سهامی عام‪ ،‬در نظر دارد مطابق‬ ‫برنامه زمان بندی طرح نس��بت به تامین منابع و مصارف‬ ‫شرح‬ ‫مطالبات حال شده و اورده نقدی سهامداران و منابع داخلی‬ ‫جمع منابع‬ ‫بازسازی و راه اندازی خط تولید کلینکر سفید‬ ‫خرید تجهیزات استخراج و انتقال سنگ اهک از معدن به کارخانه‬ ‫جمع مصارف‬ ‫ارقام به میلیون ریال‬ ‫شرح‬ ‫افزایش سرمایه‬ ‫منابع‬ ‫مصارف‬ ‫‪215.014‬‬ ‫منابع داخلی‬ ‫‪5.826‬‬ ‫جمع منابع‬ ‫‪220.840‬‬ ‫بازسازی و راه اندازی خط تولید کلینکر سفید‬ ‫‪110.000‬‬ ‫خرید تجهیزات استخراج و انتقال سنگ اهک از معدن به کارخانه‬ ‫‪110.840‬‬ ‫جمع مصارف‬ ‫‪220.840‬‬ ‫سال ‪1398‬‬ ‫قبلی‬ ‫‪220.840‬‬ ‫‪220.840‬‬ ‫‪110.000‬‬ ‫‪110.840‬‬ ‫‪220.840‬‬ ‫مالی اقدام و در سال مالی ‪ 1399‬تکمیل نماید‪.‬‬ ‫تاثیر طرح (طرح های) توسعه بر میزان تولید‪،‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬فروش و نیروی کار شرکت‬ ‫با اج��رای طرح های مذکور تع��داد ‪ 33‬نفر در خط‬ ‫کلینک��ر س��فید و ‪ 16‬نفر در بخ��ش حمل ونقل مواد‬ ‫افزایش نیرو داش��ته و همچنی��ن ‪44‬درصد در هزینه‬ ‫بهای تمام ش��ده سیمان خاکس��تری و ‪ 42‬درصد در‬ ‫اخرین براورد در تاریخ ‪1397/09/07‬‬ ‫بهای تمام ش��ده س��یمان س��فید صرفه جویی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط‬ ‫ش��رکت س��یمان ش��مال باتوجه به اهداف از پیش‬ ‫تعیین شده س��عی در تجهیز و بازسازی خط کلینکر‬ ‫سفید و همچنین خرید تجهیزات جهت انتقال سنگ‬ ‫اه��ک از معدن به کارخانه دارد تا از این طریق بتواند‬ ‫روند تولید و فروش س��یمان سفید و کاهش هزینه ها‬ ‫(حمل) و بهای تمام ش��ده سیمان خاکستری را بهبود‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫ ریسک تغییر تکنولوژی‪:‬‬‫ ‬ ‫کارخانه این ش��رکت‪ ،‬کارخانه ای نس��بتا میانس��ال‬ ‫تلقی می ش��ود‪ .‬در زمان احداث کارخانه دقت شده تا‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات از بهترین و به روزترین نوع‬ ‫خود تهی��ه گردند‪ .‬روند تغیی��ر تکنولوژی در صنعت‬ ‫سیمان روندی کند می باشد و به نظر نمی اید در چند‬ ‫سال اتی جهش قابل توجهی به وجود اید‪ ،‬لذا از بابت‬ ‫منس��وخ شدن تکنولوژی اس��تفاده شده جای نگرانی‬ ‫چندان نیست‪.‬‬ ‫ ‪ -‬ریسک مالحظات قانونی‪:‬‬ ‫به استثناء قوانین و مقررات عمومی‪ ،‬مقررات و قوانین‬ ‫جدید‬ ‫‪215.014‬‬ ‫‪215.014‬‬ ‫‪98.000‬‬ ‫‪12.650‬‬ ‫‪110.650‬‬ ‫سال ‪1399‬‬ ‫قبلی‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫جدید‬ ‫‪5.826‬‬ ‫‪5.826‬‬ ‫‪12.000‬‬ ‫‪98.190‬‬ ‫‪110.190‬‬ ‫شرح‬ ‫قبلی‬ ‫‪220.840‬‬ ‫‪220.840‬‬ ‫‪110.000‬‬ ‫‪110.840‬‬ ‫‪220.840‬‬ ‫جمع‬ ‫عدم‬ ‫جدید‬ ‫‪220.840‬‬ ‫‪220.840‬‬ ‫‪110.000‬‬ ‫‪110.840‬‬ ‫‪220.840‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫انجام‬ ‫خاصی بر ش��رکت حکمفرما نیس��ت و تعهدات کارفرما‬ ‫در قوانین کار‪ ،‬تامین اجتماعی مالیات های مس��تقیم و‬ ‫تعهدات به س��ازمان بورس اوراق بهادار‪ ،‬منابع طبیعی و‬ ‫محیط زیس��ت به نحو احس��ن مورد توجه قرار داشته و‬ ‫تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است‪.‬‬ ‫ ‪ -‬ریسک ورود رقبای جدید‪:‬‬ ‫باتوجه به راه اندازی خط تولید کلینکر سفید جهت‬ ‫تولید س��یمان س��فید‪ ،‬این ش��رکت س��عی در تولید‬ ‫سیمان در جهت رقابت با رقبای خود در بازار را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی سود و زیان طرح‬ ‫پیش بینی س��ود و زیان طرح بازس��ازی و راه اندازی‬ ‫خط تولید کلینکر سفید و طرح انتقال سنگ اهک از‬ ‫معدن به کارخانه در صورت انجام و عدم انجام افزایش‬ ‫سرمایه به شرح جدول زیر می باشد‪:‬‬ ‫الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ب��ه عل��ت مکم��ل ب��ودن‬ ‫دو ط��رح ف��وق ام��کان ارائ��ه س��ود و زی��ان ب��ه‬ ‫ص��ورت تفکی��ک ه��ر ی��ک از طرح ه��ا امکان پذیر‬ ‫نمی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان طرح‬ ‫همان گون��ه که بی��ان گردید‪ ،‬ش��رکت در نظر دارد‬ ‫برای اصالح س��اختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای‬ ‫بازسازی و راه اندازی خط تولید کلینکر سفید و خرید‬ ‫تجهیزات اس��تخراج و انتقال سنگ اهک از معدن به‬ ‫کارخانه‪ ،‬از محل اورده نقدی و مطالبات س��هامداران‬ ‫اقدام به افزایش سرمایه نماید‪.‬‬ ‫ب��رای حالت عدم اج��رای افزایش س��رمایه فرض‬ ‫می ش��ود همچن��ان کلینک��ر س��فید از س��ایر منابع‬ ‫تولیدکننده خریداری گردد و س��نگ اهک مورد نیاز‬ ‫نیز توسط پیمانکاران از معدن استخراج و به کارخانه‬ ‫حم��ل گردد‪ .‬اما در جهت افزایش س��ود ش��رکت و‬ ‫اس��تفاده بهینه از خ��ط تولید متوقف ش��ده کلینکر‬ ‫سفید (از س��ال ‪ )1392‬و کنترل مس��تمر بر فرایند‬ ‫اس��تخراج و حمل س��نگ اهک به منظور پیشگیری‬ ‫از ایج��اد وقفه در تامین س��نگ اهک م��ورد نیاز به‬ ‫عنوان ماده اولیه اصلی تولید‪ ،‬افزایش سرمایه از محل‬ ‫مطالبات سهامداران و اورده نقدی در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫س��پس دو فرض یادشده فوق مبنی بر انجام و عدم‬ ‫انجام افزایش س��رمایه از نقطه نظر نتایج مالی حاصل‬ ‫از ان مورد مقایسه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پیش بینی ها براس��اس روندهای گذش��ته و در نظر‬ ‫گرفتن مفروضات ذیل صورت گرفته است‪.‬‬ ‫عدم‬ ‫‪1399‬‬ ‫ارقام به میلیون ریال‬ ‫انجام‬ ‫عدم‬ ‫‪1400‬‬ ‫انجام‬ ‫فروش‬ ‫‪1.157.727‬‬ ‫‪1.157.727‬‬ ‫‪1.358.511‬‬ ‫‪1.358.511‬‬ ‫‪1.494.362‬‬ ‫‪1.494.362‬‬ ‫بهای تمام شده کاالی فروش رفته‬ ‫(‪)895.730‬‬ ‫(‪)856.802‬‬ ‫(‪)1.071.111‬‬ ‫(‪)973.938‬‬ ‫(‪)1.201.309‬‬ ‫(‪)1.084.424‬‬ ‫سود ناخالص‬ ‫‪261.998‬‬ ‫‪300.926‬‬ ‫‪287.400‬‬ ‫‪384.572‬‬ ‫‪293.053‬‬ ‫‪409.938‬‬ ‫هزینه اداری و عمومی و فروش‬ ‫(‪)111.215‬‬ ‫(‪)111.215‬‬ ‫(‪)122.137‬‬ ‫(‪)122.137‬‬ ‫(‪)134.150‬‬ ‫(‪)134.150‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫‪150.782‬‬ ‫‪189.711‬‬ ‫‪165.263‬‬ ‫‪262.435‬‬ ‫‪158.903‬‬ ‫‪275.787‬‬ ‫(‪)53‬‬ ‫(‪)53‬‬ ‫(‪)53‬‬ ‫(‪)53‬‬ ‫(‪)53‬‬ ‫(‪)53‬‬ ‫درامد سود سهام‬ ‫‪73.945‬‬ ‫‪73.945‬‬ ‫‪73.945‬‬ ‫‪73.945‬‬ ‫‪73.945‬‬ ‫‪73.945‬‬ ‫سایر درامدهای غیرعملیاتی‬ ‫‪12.799‬‬ ‫‪12.799‬‬ ‫‪12.799‬‬ ‫‪12.799‬‬ ‫‪12.799‬‬ ‫‪12.799‬‬ ‫‪237.473‬‬ ‫‪276.401‬‬ ‫‪251.953‬‬ ‫‪349.126‬‬ ‫‪245.593‬‬ ‫‪362.478‬‬ ‫مالیات‬ ‫(‪)31.464‬‬ ‫(‪)39.249‬‬ ‫(‪)34.360‬‬ ‫(‪)53.794‬‬ ‫(‪)33.088‬‬ ‫(‪)56.465‬‬ ‫سود خالص‬ ‫‪206.009‬‬ ‫‪237.152‬‬ ‫‪217.594‬‬ ‫‪295.332‬‬ ‫‪212.505‬‬ ‫‪306.013‬‬ ‫تعدا سهام‪ -‬میلیون سهم‬ ‫‪1.075‬‬ ‫‪1.290‬‬ ‫‪1.075‬‬ ‫‪1.290‬‬ ‫‪1.075‬‬ ‫‪1.290‬‬ ‫سود خالص هر سهم‪ -‬ریال‬ ‫‪192‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪237‬‬ ‫هزینه مالی‬ ‫سود قبل مالیات‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1429‬‬ ‫پیاپی ‪2747‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی طرح اصالح نظام بانکی در اولویت مجلس قرار گرفت‬ ‫جدایی سیاست پولی از سیاست مالی‬ ‫‹ ‹نقطه عطف اصالح نظام بانکی‬ ‫علی صادقین کارشناس‬ ‫اقتص��اد در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫طرح اصالح نظام بانکی‬ ‫درحال��ی وارد فاز جدی‬ ‫ش��ده اس��ت ک��ه بحث‬ ‫اس��تقالل بانک مرکزی‬ ‫ب��ه عنوان یکی از موضوع��ات مهم در این طرح‬ ‫دیده شده است که ان را باید به فال نیک گرفت‬ ‫افزود‪ :‬دراین راستا به نظر می رسد یکی از اهداف‬ ‫مهمی ک��ه این ط��رح دنبال می کن��د‪ ،‬جدایی‬ ‫سیاس��ت پولی از سیاس��ت مالی است‪ .‬در چند‬ ‫دهه گذش��ته همواره ابزاره��ای بانک مرکزی و‬ ‫سیاس��ت های پول��ی چ��ه از ن��وع انبس��اطی و‬ ‫انقباض��ی‪ ،‬درحال��ی تمام��ا در راس��تای تامین‬ ‫مخارج دولت یا اجرای سیاست های مالی به کار‬ ‫گرفته ش��ده که این موضوع مشکالت زیادی را‬ ‫برای بخ��ش پولی و اقتصاد کش��ور ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اگر طرح بانکی مجلس به اجرا‬ ‫دراید‪ ،‬مهم ترین اثر ان این است که نقش دولت‬ ‫در ح��وزه بازار پول حتی بازار س��رمایه کمرنگ‬ ‫می ش��ود و عمال سیاست پولی در جهت تنظیم‬ ‫نرخ بهره‪ ،‬تثبیت اقتصاد‪ ،‬جهت دهی مناس��ب به‬ ‫تخصیص منابع و‪ ...‬به کار گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در عین ح��ال موضوع ایجاد‬ ‫ش��فافیت در سیس��تم بانک��ی و توانمند کردن‬ ‫بانک ها را از دیگر موارد مهمی دانست که دراین‬ ‫طرح دیده شده است افزود‪ :‬با اجرایی شدن این‬ ‫طرح می ت��وان امیدوار بود ک��ه گامی در جهت‬ ‫کاهش ریس��ک اعتباری‪ ،‬تجاری و انتقال منابع‬ ‫از س��مت جامعه به س��مت بخش های مولد که‬ ‫نیازمند منابع هس��تند برداش��ته شود و قدرت‬ ‫اعتباردهی بانک ها را افزایش دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه صادقین‪ ،‬ب��ا اصالح نظ��ام بانکی‪،‬‬ ‫‹ ‹ساماندهی قوانین بانکی‬ ‫علی مروی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫بانکی نیز در این باره‪ ،‬با‬ ‫دف��اع از ط��رح اصالح‬ ‫نظ��ام بانک��ی مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬در‬ ‫گفت و گ��و با مه��ر‪ ،‬به‬ ‫تشریح برخی نقاط قوت‬ ‫ای��ن طرح پرداخت و گفت‪ :‬ب��ه دالیل متعددی‬ ‫نیاز به اصالح قوانی��ن بانکی وجود دارد؛ به این‬ ‫معن��ا که قانون پول��ی و بانکی مص��وب ‪۱۳۵۱‬‬ ‫مبتنی بر بانکداری ربوی و قانون عملیات بانکی‬ ‫ب��دون ربا مص��وب ‪ ۱۳۶۲‬صرف��ا عملیات درون‬ ‫بان��ک را در بر می گیرد؛ به این ترتیب دو قانونی‬ ‫که با هم تض��اد ماهوی دارند‪ ،‬در این چند دهه‬ ‫م�لاک عمل بوده اند که با طرح مجلس‪ ،‬این امر‬ ‫س��اماندهی خواهد ش��د؛ ضمن اینک��ه به دلیل‬ ‫نیازهای نظام بانکی‪ ،‬قوانین متعددی هم در این‬ ‫دهه ها وضع ش��ده که ق��واره قوانین بانکی را بد‬ ‫ترکی��ب و چندتکه کرده و ب��ه نوعی به تعدد و‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ط��رح «اص�لاح نظ��ام بانکی» پ��س از کش‬ ‫و قوس ه��ای ف��راوان‪ ،‬درحال��ی در کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس به تصویب رس��یده و به صحن‬ ‫علنی مجلس ارسال شده که بررسی این طرح با‬ ‫تقاضای گروهی از نمایندگان در اولویت مجلس‬ ‫شورای اسالمی قرار گرفته است‪ .‬طرح بانکداری‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران که در ‪ ۲۰‬فصل تنظیم‬ ‫ش��ده‪ ،‬از مهم ترین اصالحات در این طرح توجه‬ ‫ویژه به استقالل بانک مرکزی و توسعه ابزارهای‬ ‫سیاست گذاری پولی این بانک است‪.‬‬ ‫محمدحس��ین بحرینی‬ ‫نماینده مردم مشهد در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ه عن��وان یک��ی از‬ ‫متقاضی��ان ای��ن تغییر‬ ‫دس��تور با بی��ان اینکه‬ ‫اصالح نظام بانکی کشور‬ ‫یکی از اقداماتی اس��ت ک��ه از دوره های قبل در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی پیگیری شده و در این‬ ‫دوره نیز با جدیت دنبال ش��ده اس��ت افزود‪ :‬در‬ ‫روزه��ای اغ��از به کار این مجل��س این طرح به‬ ‫امضای نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسید‬ ‫و ‪ ۳.۵‬س��ال کار سنگین و کارشناسی به منظور‬ ‫اصالح قوانین بانکی در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظه��ار کرد‪ :‬وقت��ی صحبت از‬ ‫قوانین بانکی می ش��ود باید یک بس��ته منسجم‬ ‫برای اصالح این نظام در نظر گرفته ش��ود‪ .‬باید‬ ‫قبول کنیم که بدون بازنگری در س��اختار بانک‬ ‫مرکزی و روابط بین بانک ها و مش��تریان اصالح‬ ‫این نظام ممکن نیست‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د براینکه نظام بانکی کش��ور باید‬ ‫در خدم��ت اقتص��اد و تولیدکنن��دگان باش��د‬ ‫یاداورش��د‪ :‬ای��ن طرح ب��ه تصویب کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس�لامی رس��یده‬ ‫و اکن��ون ام��اده اس��ت‪ .‬در این ط��رح عالوه بر‬ ‫این که بانک مرکزی مدیریت می ش��ود ش��بکه‬ ‫بانکی کش��ور نیز مورد نظ��ارت و مدیریت قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم مش��هد در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تاکید کرد‪ :‬مطالعات تطبیقی و فقهی‬ ‫گس��ترده ای روی این طرح انجام شده و از نظر‬ ‫مراج��ع معظم تقلید نیز در این طرح اس��تفاده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این طرح به رویت رهبر معظم انقالب رسیده‬ ‫اس��ت و محصول ‪ 4‬تا ‪ 5‬س��ال کار گس��ترده ای‬ ‫از س��وی اقتصاددانان و افراد متخصص اس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر این ط��رح که با ت�لاش و اخ�لاص اماده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬در این دوره به قانون تبدیل شود‬ ‫کارنام��ه خوب��ی در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫خواهد بود و نظام بانکی کش��ور را منظم خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بررس��ی طرح اصالح نظام بانکی‪ ،‬در حالی در‬ ‫اولویت مجل��س قرار گرفته و ب��رای اجرا اماده‬ ‫می شود که سال هاس��ت این موضوع‪ ،‬به یکی از‬ ‫مباحث مهم بخش اقتصاد کش��ور تبدیل ش��ده‬ ‫و بح��ث و بررس��ی های زیادی بر س��ر ان انجام‬ ‫گرفته است‪ .‬اما به واقع چرا نیاز به اصالح قوانین‬ ‫بانکی داریم؟‬ ‫انطور که مش��خص اس��ت عملکرد نه چندان‬ ‫مناس��ب نظام بانکی کش��ور در بخ��ش اقتصاد‬ ‫و همچنی��ن ب��ه روز نب��ودن قوانی��ن بانکی از‬ ‫انجای��ی که انتقاد های زی��ادی را در تمامی این‬ ‫س��ال ها با خود همراه کرده‪ ،‬سبب شده تا بحث‬ ‫اص�لاح نظام بانکی مورد توج��ه قرار گیرد و در‬ ‫راس��تای ان اقدام ش��ود‪ .‬انطور که کارشناسان‬ ‫می گوین��د‪ :‬اص�لاح نظ��ام بانکی‪ ،‬اتفاق بس��یار‬ ‫خوب��ی اس��ت ک��ه در ح��ال رخ دادن اس��ت و‬ ‫قطعا ب��ا اجرایی کردن قواع��د و قوانین جدید‪،‬‬ ‫می توان امی��دوار بود که عملکرد نظام بانکی در‬ ‫تمام��ی بخش های اقتصادی مطلوب تر ش��ود و‬ ‫بانک مرکزی به س��مت استقالل بیشتر حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نهاد سیاس��ت گذار‪ ،‬وضعیت‪ ،‬جایگاه‪ ،‬چارچوب‬ ‫و اختی��ار ات خ��ودش را مش��خص تر می بیند و‬ ‫بانک های تج��اری هم با اص�لاح عمیق مالی و‬ ‫ش��فافیتی ک��ه در صورت های مالی ش��ان ایجاد‬ ‫می شود‪ ،‬قادر خواهند بود نقش بهتری در تامین‬ ‫مالی بخش های اقتصادی داشته باشند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه با این اقدام��ات نظام بانکی‪،‬‬ ‫س��اماندهی و نظم بیشتری خواهد گرفت و این‬ ‫را می توان به عنوان نخس��تین گام مالی‪ ،‬مثبت‬ ‫ارزیابی کرد یاداورش��د‪ :‬از انجایی که قرار است‬ ‫تغییرات به شکل ساختاری انجام شود‪ ،‬دستیابی‬ ‫به نتایج مثبت ش��اید در زمان کوتاه قابل تحقق‬ ‫نباش��د‪ ،‬اما می توان امیدوار بود به تدریج شرایط‬ ‫بهت��ری در نظام بانکی و در کل اقتصاد کش��ور‬ ‫حاکم ش��ود و باید این مهم را در راستای اصالح‬ ‫وضعیت فعلی‪ ،‬گامی رو به جلو دانست‪.‬‬ ‫تزاحم قوانین منجر ش��ده اس��ت‪ .‬مروی گفت‪:‬‬ ‫دانش حوزه ه��ای بانکداری مرک��زی‪ ،‬بانکداری‬ ‫تج��اری و فراینده��ای بانک��ی در ای��ن م��دت‬ ‫پیش��رفت زیادی داشته اند؛ اما متاسفانه اثری از‬ ‫انها در قوانین مشاهده نمی شود‪ .‬البته نکته حائز‬ ‫اهمی��ت ان اس��ت ک��ه در دهه های گذش��ته‪،‬‬ ‫اتفاقات مهم��ی در حوزه قوانین بانکی رخ داده؛‬ ‫اما قوانین بانکی کش��ور به تناس��ب ان‪ ،‬به روز‬ ‫نش��ده اند‪ .‬مث�لا از اواخ��ر ده��ه ‪ ،۷۰‬بانک های‬ ‫خصوصی متولد و متکثر شده اند؛ اما تنظیم گری‬ ‫انها در هم��ان فضای قوانین بانک��داری دولتی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت؛ ضمن اینکه تحوالت باالی‬ ‫فناوران��ه در نظام پرداخ��ت و خدمات بانکی نیز‬ ‫لحاظ نشده است‪.‬‬ ‫وی اس��تقالل بان��ک مرکزی از دول��ت را نیز‬ ‫از جمل��ه دیگ��ر نقاط ق��وت این ط��رح عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬مس��تقل نبودن بان��ک مرکزی از‬ ‫دولت‪ ،‬سیاس��ت پول��ی کش��ور را منفعل کرده‬ ‫و ب��ه نوع��ی ان را پی��روی سیاس��ت های مالی‬ ‫و کس��ری بودجه کرده اس��ت‪ .‬او اف��زود‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی در س��ال های گذش��ته عم�لا تبدیل به‬ ‫قلک دولت ها ش��ده و یکی از عل��ل اصلی تورم‬ ‫باال و مزمن در کش��ور نیز همین امر بوده است؛‬ ‫طرح بانکداری‪ ،‬اس��تقالل بانک مرکزی از دولت‬ ‫را در چارچ��وب قان��ون اساس��ی تامی��ن کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د نظام بانکی‪ ،‬اس��تقالل‬ ‫بان��ک مرکزی از بانک ه��ا را از جمله نقاط قوت‬ ‫طرح اصالح نظام بانکی عنوان و در ادامه تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تضمی��ن ش��فافیت و پاس��خگویی بانک‬ ‫مرکزی از جمله نکات مثبتی است که با اصالح‬ ‫نظام بانکی می توان انتظار داشت ایجاد شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬منضبط کردن سیاس��ت های ارزی‬ ‫از جمل��ه نقاط قوت این طرح اس��ت؛ به نحوی‬ ‫که طرح نظام ارزی کش��ور را «ش��ناور مدیریت‬ ‫ش��ده» تعیین کرده و تعلیق ای��ن نظام را فقط‬ ‫در ش��رایط خاص (ان هم یکس��اله) و منوط به‬ ‫تصوی��ب هیات وزیران کرده اس��ت؛ضمن اینکه‬ ‫جایگاه بانک مرکزی از صرافی دولت به عاملیت‬ ‫خری��د ارز دولت��ی‪ ،‬تغییر کرده و ب��ه این بانک‪،‬‬ ‫قدرت تصمیم گیری اعطا شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه جلوگی��ری از انباش��ت مطالب��ات‬ ‫غیرج��اری اش��اره و تصریح کرد‪ :‬ای��ن طرح با‬ ‫کاهش انگیزه تاخیر در بازپرداخت تسهیالت از‬ ‫طری��ق جرایم غیرمالی و مالی هوش��مند و الزام‬ ‫به تصمیم هیات مدیره در ارتباط با تس��هیالت‬ ‫کالن و تسهیالت به اش��خاص مرتبط و کفایت‬ ‫و نقدش��وندگی وثیقه های انه��ا‪ ،‬تا حد خوبی از‬ ‫معوق ش��دن مطالبات جلوگی��ری خواهد کرد؛‬ ‫ضمن اینک��ه افزایش توان نظارتی بانک مرکزی‬ ‫ب��ر بانک ها نیز پیگیری ش��ده ک��ه در قالب ان‪،‬‬ ‫ورود بانک ه��ا ب��ه عرصه های مختل��ف از جمله‬ ‫بنگاهداری‪ ،‬ساخت مجتمع های تجاری و نظایر‬ ‫ان‪ ،‬عده زیادی را خش��مگین کرده؛ در حالی که‬ ‫این طرح ب��ا امکان پذیری نظ��ارت یکپارچه بر‬ ‫گروه موسس��ه های اعتباری‪ ،‬توان بانک مرکزی‬ ‫در مدیری��ت ای��ن م��وارد را افزای��ش خواه��د‬ ‫داد‪.‬‬ ‫اعالمیۀ پذیره نویسی سهام پذیره نویسی نشده شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام)‬ ‫یر س��اند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫به اطالع م ‬ ‫ش��رکت بیمه پارس��یان (س��هامی عام)‪ ،‬مورخ ‪ 1398/05/16‬و‬ ‫مجوز شماره ‪ 984/548686-041‬مورخ ‪ 1398/05/05‬سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار و نیز مجوز ش��ماره ‪ 98/402/40158‬مورخ‬ ‫‪ 1398/04/01‬بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران مقرر گردید‬ ‫س��رمایه ش��رکت از مبلغ ‪ 3.000‬میلیارد ری��ال به مبلغ‪4,000‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬افزایش یابد‪ .‬در مهلت تعیین ش��ده جهت استفاده‬ ‫از حق تقدم خرید س��هام‪ ،‬تعداد ‪ 674.952.274‬س��هم از سهام‬ ‫جدید توس��ط سهامداران ش��رکت پذیره نویسی گردیده است‪ .‬با‬ ‫عنایت به انقضای مهلت اس��تفاده از حق تقدم مذکور و به منظور‬ ‫تحقق افزایش سرمایه‪ ،‬تعداد ‪ 25,047,726‬سهم ‪ 1,000‬ریالی‬ ‫استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به‬ ‫مجوز شماره ‪ 139830400901106107‬مورخ ‪1398/09/23‬‬ ‫اداره ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد‪:‬‬ ‫‪ )1‬موضوع فعالیت شرکت‪:‬‬ ‫موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده ‪ 2‬اساسنامه عبارتست از‪:‬‬ ‫ انجام عملیات بیمه ای براساس پروانه فعالیت صادره از سوی‬‫بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ایران اعالم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ تحصیل پوش��ش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور‬‫در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی‬ ‫ج‪.‬ا‪.‬ایران‪.‬‬ ‫ س��رمایه گذاری از محل سرمایه‪ ،‬ذخایر و اندوخته های فنی و‬‫قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه‪.‬‬ ‫تبص�ره‪ :‬می��زان پذیرش و نگه��داری ریس��ک در چهارچوب‬ ‫ضوابطی است که بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ایران تعیین و ابالغ می نماید‪.‬‬ ‫‪ )2‬مرکز اصلی شرکت و کدپستی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر‪،‬‬ ‫باالتر از بلوار میرداماد‪ ،‬خیابان قبادیان‪ ،‬ش��ماره ‪ 22‬کدپستی‪:‬‬ ‫‪ – 1969633431‬شرکت فاقد شعبه می باشد‪.‬‬ ‫‪ )3‬سرمایۀ فعلی شرکت‪ 3.000.000.000.000 :‬ریال‬ ‫‪ )4‬موضوع افزایش س�رمایه‪ :‬ارتقای رتبه توانگری مالی و‬ ‫پوشش ریسک قانونی‪.‬‬ ‫‪ )5‬محل افزایش س�رمایه‪ :‬افزایش سرمایۀ شرکت از محل‬ ‫و به تفکیک زیر انجام خواهد شد‪:‬‬ ‫الف) ‪ 700,000,000,000‬ریال از محل مطالبات حال شده‬ ‫سهامداران و اورده نقدی‬ ‫ب) ‪ 300,000,000,000‬ریال از محل سایر اندوخته ها‬ ‫‪ )6‬مبلغ افزایش سرمایه‪ 1.000.000.000.000 :‬ریال‬ ‫‪ )7‬مبلغ سرمایه پس از افزایش‪ 4.000.000.000.0000 :‬ریال‬ ‫‪ )8‬مدت شرکت‪ :‬نامحدود‬ ‫‪ )9‬نوع سهام‪ :‬عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد‪.‬‬ ‫‪ )10‬ارزش اسمی هر سهم‪ 1000 :‬ریال‪،‬‬ ‫‪ )11‬مبلغ مش�ارکت ش�ده توسط س�هامداران شرکت‪:‬‬ ‫‪ 674.952.274.000‬ریال‬ ‫‪ )12‬تع�داد س�هام قابل عرضه به عم�وم‪25.047.726 :‬‬ ‫حق تقدم‬ ‫ثبت شده به شمارۀ ‪ 200722‬و شناسه ملی ‪10102424818‬‬ ‫‪ )13‬مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‪:‬‬ ‫اشخاص حقوقی‬ ‫لیزینگ پارسیان‬ ‫(سهامی عام)‬ ‫گروه مالی پارسیان‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫صبا تامین پارسیان‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫سرمایه گذاری تدبیر‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫بانک پارسیان‬ ‫(سهامی عام)‬ ‫شمارۀ ثبت اشخاص‬ ‫حقوقی‬ ‫شناسۀ ملی اشخاص‬ ‫حقوقی‬ ‫نماینده‬ ‫نام پدر‬ ‫شماره‬ ‫شناسنامه‬ ‫کد ملی‬ ‫‪170931‬‬ ‫‪10102133962‬‬ ‫کورش پرویزیان‬ ‫مصطفی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5509912251‬‬ ‫‪453923‬‬ ‫‪14004046372‬‬ ‫هادی‬ ‫اویار حسین‬ ‫محمد علی‬ ‫‪1259‬‬ ‫‪0450422046‬‬ ‫‪278132‬‬ ‫‪10103150020‬‬ ‫محمد تدین‬ ‫ابوالقاسم‬ ‫‪607‬‬ ‫‪0045067082‬‬ ‫‪147888‬‬ ‫‪10101907666‬‬ ‫سیدمصطفی‬ ‫‪1002‬‬ ‫‪0043334083‬‬ ‫‪178028‬‬ ‫‪10102203401‬‬ ‫جواد‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪0056619448‬‬ ‫شرکت فاقد عضو علی البدل هیات مدیره می باشد‪.‬‬ ‫‪ )14‬ش�رایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع‬ ‫عموم�ی‪ :‬در کلیه مجام��ع عمومی‪ ،‬صاحبان س��هام می توانند‬ ‫ش��خصاً‪ ،‬وکیل ی��ا قائم مقام قانونی اش��خاص حقیقی و نماینده‬ ‫یا نمایندگان ش��خص حقوقی‪ ،‬صرف نظر از تعداد سهام خود به‬ ‫ش��رط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند‪ .‬هر‬ ‫سهامدار برای هر سهم فقط یک رای خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ )15‬مقررات اساس�نامه راجع به تقس�یم سود‪ ،‬تشکیل‬ ‫اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه‪:‬‬ ‫تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب‬ ‫مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم‬ ‫‪ 10‬درصد از سود ویژه ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است‪.‬‬ ‫وض��ع اندوخت��ه قانونی از س��ود خالص ش��رکت مطابق قانون‬ ‫تجارت انجام می شود‪ .‬به پیشنهاد ْ‬ ‫هیات مدیره و تصویب مجمع‬ ‫عمومی عادی‪ ،‬ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل‬ ‫سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود‪ .‬عالوه بر اندوخته های مذکور‪،‬‬ ‫اندوخته های فنی و الزم حس��ب دستورالعمل های بیمه مرکزی‬ ‫ج‪.‬ا‪.‬ایران باید منظور گردد‪.‬‬ ‫هرگاه ش��رکت منحل گردد تصفیه ام��ور با متابعت از قوانین و‬ ‫مقررات مربوطه به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ )16‬تعداد و امتیازات س�هام ممتاز ش�رکت‪ :‬شرکت فاقد‬ ‫هرگونه سهام ممتاز می باشد‪.‬‬ ‫‪ )17‬مبلغ و تعداد اوراق مش�ارکت قابل تبدیل به س�هم‪:‬‬ ‫شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم می باشد‪.‬‬ ‫‪ )18‬مبلغ بازپرداخت نش�دۀ اوراق مشارکت‪ :‬شرکت فاقد‬ ‫هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت می باشد‪.‬‬ ‫‪ )19‬مبل�غ دی�ون ش�رکت و همچنی�ن مبل�غ دی�ون‬ ‫اش�خاص ثالث که توس�ط ش�رکت تضمین ش�ده است‪:‬‬ ‫بر اس��اس صورت های مالی ‪ 6‬ماهه حسابرس��ی شده منتهی به‬ ‫‪ 1398/06/31‬مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت‬ ‫برابر با ‪ 34.343.857‬میلیون ریال می باشد‪.‬‬ ‫ضمناً شرکت دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است‪.‬‬ ‫علی‬ ‫مدرسی نیا‬ ‫نادر‬ ‫صفاجو‬ ‫‪ )20‬مدت پذیره نویس�ی‪ :‬پذیره نویسی از اول وقت اداری روز‬ ‫شنبه مورخ ‪ 1398/09/30‬اغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1398/10/29‬به مدت ‪ 30‬روز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت‬ ‫پذیره نویس��ی تکمیل و وج��وه مربوطه تامین گ��ردد‪ ،‬عملیات‬ ‫پذیره نویسی متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )21‬حداقل و حداکثر س�هامی که هنگام پذیره نویس�ی‬ ‫بای�د تعهد ش�ود‪ :‬حداقل ‪ 1‬و حداکثر ‪ 25.047.726‬س��هم و‬ ‫ب��ا رعایت حدود مقرر در ماده ‪ 33‬قانون تاس��یس بیمه مرکزی‬ ‫ایران و بیمه گری‪.‬‬ ‫‪ )22‬مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات ان‪:‬‬ ‫نام متعهد‬ ‫شرکت تامین‬ ‫سرمایه لوتوس‬ ‫پارسیان‬ ‫شخصیت‬ ‫تعهدات‬ ‫میزان‬ ‫فعالیت‬ ‫سهامی‬ ‫عام‬ ‫کل‬ ‫حق تقدم های‬ ‫استفاده نشده‬ ‫تامین‬ ‫سرمایه‬ ‫حقوقی‬ ‫موضوع‬ ‫‪ )23‬روزنام�ۀ کثیراالنتش�ار‪ :‬روزنام��ۀ کثیراالنتش��اری که‬ ‫اطالعیه ها و اگهی های ناش��ر در ان منتشر می شود روزنامه های‬ ‫اطالعات و دنیای اقتصاد می باش��د‪ .‬همچنین اعالمیه مذکور در‬ ‫روزنامه های جه��ان صنعت و صمت (براس��اس مفاد ماده ‪177‬‬ ‫الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت) منتشر می گردد‪.‬‬ ‫‪ )24‬چگونگی پذیره نویس�ی‪ :‬با توجه به ثبت ش��رکت بیمه‬ ‫پارس��یان نزد س��ازمان بورس اوراق بهادار‪ ،‬پذیره نویس��ی سهام‬ ‫این ش��رکت تماماً از طریق ش��بکه کارگزاری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضی��ان پذیره نویس��ی می توانند در مهلت تعیین ش��ده برای‬ ‫پذیره نویس��ی با مراجعه به ش��رکت های کارگزاری عضو بورس‬ ‫اوراق بهادار تهران نس��بت به ارائه تقاضای س��فارش خرید اقدام‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ضمن��اً خری��داران حق تقدم فوق‪ ،‬می بایس��ت ع�لاوه بر مبلغ‬ ‫پرداختی بابت حق‏تقدم‪ ،‬مبلغ اس��می هر سهم را نیز به کارگزار‬ ‫مربوطه بپردازند‪.‬‬ ‫سمت به طور کامل‬ ‫رئیس هیات مدیره‬ ‫(غیرموظف)‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل‬ ‫عضو هیات مدیره‬ ‫(غیرموظف)‬ ‫عضو هیات مدیره‬ ‫(موظف)‬ ‫عضو هیات مدیره‬ ‫(موظف)‬ ‫‪ )25‬مشخصات حس�اب بانکی ناشر‪ :‬مبالغ دریافتی توسط‬ ‫کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد‪:‬‬ ‫حس��اب سپردۀ کوتاه مدت به شمارۀ ‪ 47000949797608‬به‬ ‫نام شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام) نزد بانک پارسیان شعبۀ‬ ‫خیابان افریقا نبش سپیدار کد ‪.1260/3‬‬ ‫‪ )26‬کلی�ۀ اطالعات و مدارک مربوط به ش�رکت ش�امل‪:‬‬ ‫اساسنامه‪ ،‬طرح اعالمیۀ پذیره نویسی و اخرین صورت های مالی‬ ‫به ادارۀ ثبت ش��رکت های تهران تس��لیم شده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه‪ ،‬گزارش‬ ‫بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت س��هام در دس��ت انتش��ار در سایت‬ ‫اینترنتی ش��رکت به ادرس ‪ www.parsianinsurance.ir‬و‬ ‫سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به ادرس ‪ www.codal.ir‬در‬ ‫دسترس عالقه مندان می باشد‪.‬‬ ‫‪ )27‬مشخصات سهامداران باالی ‪:10‬‬ ‫نام سهامدار‬ ‫شرکت گروه مالی پارسیان‬ ‫شرکت صباتامین پارسیان‬ ‫شرکت سرمایه گذاری تدبیر‬ ‫نوع شخصیت حقوقی‬ ‫سهامی خاص‬ ‫سهامی خاص‬ ‫سهامی خاص‬ ‫‪ )28‬نح�وه عمل در ص�ورت عدم تکمیل پذیره نویس�ی‬ ‫سهام شرکت‪ :‬ش��رکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی‬ ‫خ��اص) متعهد گردیده اس��ت ظرف م��دت ‪ 5‬روز پایانی عرضه‬ ‫عمومی نسبت به خرید حق تقدم باقیمانده اقدام نماید‪.‬‬ ‫‹ ‹نکات مهم‪:‬‬ ‫• ثب��ت اوراق بهادار نزد س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار‪ ،‬به‬ ‫منظور حصول اطمین��ان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار و ش��فافیت اطالعاتی بوده و به‬ ‫منزله تایید مزایا‪ ،‬تضمین س��وداوری ویا توصیه و سفارش��ی‬ ‫درمورد ش��رکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توس��ط‬ ‫سازمان نمی باشد‪.‬‬ ‫• پذیره نویس��ان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف‬ ‫از م��وارد یاد ش��ده در این اعالمیه مراتب را کتباً به س��ازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار به ادرس زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫ته��ران – ابتدای خیابان مالصدرا – ش��ماره ‪ -13‬س��ازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتش��ار و ثبت اوارق‬ ‫بهادار سرمایه ای‬ ‫• مطاب��ق با ماده ‪ 33‬قانون تاس��یس بیمه مرک��زی ایران و‬ ‫بیمه گری‪ ،‬تملک بیش از ‪ 20‬درصد سهام شرکت های بیمه ای‬ ‫برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی باشد‪.‬‬ ‫• ب��ا توجه به مادۀ ‪ 6‬ایین نامه ش��مار ه‪ 40‬ضوابط تاس��یس‬ ‫موسس��ات بیمه غیردولتی مصوب شورای عالی بیمه‪ ،‬مجموع‬ ‫اشخاص زیر در هر حالت یک شخص محسوب می شوند‪:‬‬ ‫‪ .1‬ش��خص حقیقی متقاضی بعالوه اقارب نس��بی و س��ببی‬ ‫درجه یک از طبقه اول ش��امل پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬فرزند‪ ،‬همس��ر‪ ،‬پدر‬ ‫و مادر همسر‪.‬‬ ‫‪ .2‬شخص حقوقی متقاضی به عالوه سایر اشخاص حقوقی که‬ ‫متقاضی به طور مستقیم یا با واسطه در انها بیش از ‪ 20‬درصد‬ ‫حق رای داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ .3‬اشخاص حقوقی که شخص حقیقی متقاضی و یا اقارب‬ ‫مندرج در بند فوق در ان بیش از ‪ 20‬درصد حق رای داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪ .4‬اش��خاص حقوق��ی که یک ش��خص حقیقی ی��ا حقوقی‬ ‫• مس��ئولیت صح��ت و قابلی��ت ات��کای اطالع��ات اعالمیه‬ ‫پذیره نویسی بر عهده ناشر است‪.‬‬ ‫• ناش��ر‪ ،‬ش��رکت تامین س��رمایه‪ ،‬حس��ابرس‪ ،‬ارزش یابان و‬ ‫مش��اوران حقوقی ناش��ر‪ ،‬مس��ئول جبران خس��ارت وارده به‬ ‫س��رمایه گذارانی هس��تند که در اثر قصور‪ ،‬تقصیر‪ ،‬تخلف و یا‬ ‫ب��ه دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که‬ ‫ناشی از فعل یا ترک فعل انها باشد‪ ،‬متضرر گردیده اند‪.‬‬ ‫تعداد سهم‬ ‫‪604.000.000‬‬ ‫‪530.982.698‬‬ ‫‪507.806.878‬‬ ‫درصد سهم‬ ‫‪20 . 13‬‬ ‫‪17 . 69‬‬ ‫‪16 . 92‬‬ ‫همزمان به طور مستقیم یا با واسطه در انها بیش از ‪ 20‬درصد‬ ‫حق رای داشته باشند‪.‬‬ ‫• در رعای��ت ماده ‪ 4‬ایین نامه ش��ماره ‪ 40‬ضوابط تاس��یس‬ ‫موسس��ات بیمه غیردولتی‪ ،‬وزارتخانه ها‪ ،‬موسسه های دولتی‪،‬‬ ‫موسس��ه ها و نهاده��ای عموم��ی غیردولت��ی و ش��رکت های‬ ‫موضوع ماده ‪« 2‬قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت»‬ ‫نمی توانند جزء موسسین شرکت بیمه باشند‪.‬‬ ‫• اش��خاص حقوقی دولتی و وابسته به انها نمی توانند در‬ ‫پذیره نویسی س��هام شرکت بیمه پارس��یان (سهامی عام)‬ ‫ش��رکت نمایند‪ .‬در صورت ش��رکت نهاده��ای مذکور در‬ ‫پذیره نویسی‪ ،‬وجوه واریز شده در مدت متعارف عودت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1429‬‬ ‫پیاپی ‪2747‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫با حمایت شرکت های دانش بنیان‬ ‫توانایی ساخت تجهیزات ریخته گری مداوم وجود دارد‬ ‫صنعت ریخته گری مداوم فوالد از سال‪ ۱۹۵۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۲۹‬خورش��یدی) در جه��ان توس��عه پی��دا کرد و‬ ‫شرکت های فوالدسازی تالش کردند با روش های جدید‬ ‫و نوین‪ ،‬وضعیت این صنعت را بهبود بخش��ند‪ .‬در ایران‬ ‫نیز با ایجاد نخس��تین واحد فوالدسازی در کشور یعنی‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬نخس��تین خطوط ریخته گری فوالد‬ ‫هم راه اندازی ش��د و بیش از نیم قرن اس��ت که صنعت‬ ‫ریخته گری همپای صنعت فوالد در کشور رشد کرده و‬ ‫‪ ۷۰‬درصد تجهیزات ان بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫ت ریخته گری مداوم‬ ‫‹ ‹مزی ‬ ‫‹ ‹قدمت ریخته گری در ایران‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مظاهر کرمی‪ :‬هم اکنون ‪۷۰‬درصد قطعات مکانیکی خطوط ریخته گری در‬ ‫داخل کش��ور ساخته می شود و ماشین االت و تجهیزات این صنعت نیز به‬ ‫مرحله بومی سازی رسیده اند‬ ‫کشور س��اخته می شود و ماش��ین االت و تجهیزات این‬ ‫صنعت نیز به مرحله بومی سازی رسیده اند‪ .‬البته برخی‬ ‫تجهیزات مانند اتوماس��یون و‪ ...‬همچنان وارد می شوند‪.‬‬ ‫گفتنی است که به لحاظ طراحی‪ ،‬نصب و راه اندازی این‬ ‫خطوط برای ش��رکت های داخلی مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫کرمی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه مهم ترین کمبود‬ ‫بخ��ش ریخته گری چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مش��کالتی‬ ‫که در ش��رایط تحریم در این صنعت وج��ود دارد‪ ،‬نیاز‬ ‫به واردات برخ��ی از تجهیزات اتوماس��یون ریخته گری‬ ‫اس��ت که با مشکل روبه رو شده است‪ .‬وی همچنین در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش که ایا تجهیزات اتوماسیون را در‬ ‫داخل نمی توان تولید ک��رد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬چون تولید این‬ ‫تجهیزات در تیراژ پایین به صرفه نیس��تند‪ ،‬شرکت های‬ ‫داخل��ی تمایل��ی نداش��ته اند که به س��مت تولی��د انها‬ ‫پیش بروند‪ .‬در جهان برخی ش��رکت های خاص به طور‬ ‫رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن س��نگ اهن ایران‪ ،‬در ذوب‬ ‫اهن اصفهان حضور یافته و ضمن ش��رکت در نشس��ت تخصصی با‬ ‫مس��ئوالن این ش��رکت‪ ،‬از بخش های گوناگون خط تولید از جمله‬ ‫کوره بلند‪ ،‬فوالدسازی و مهندسی نورد بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬در این نشس��ت راهکارهای تامین پایدار س��نگ‬ ‫اه��ن مورد نیاز ذوب اهن از جمله تش��کیل کارگروهی از معادن‪،‬‬ ‫تهاتر س��نگ اهن با محصوالت این شرکت و روش های مشارکتی‬ ‫مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در این نشست‪ ،‬حضور هیات مدیره‬ ‫انجمن سنگ اهن ایران در این مجتمع بزرگ صنعتی را قابل تقدیر‬ ‫دانست و گفت‪ :‬این شرکت با وجود ایجاد ظرفیت ‪۳‬میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تنی‪ ،‬اما به دلیل تامین نشدن سنگ اهن‪ ،‬قادر ب ه دستیابی به‬ ‫این میزان تولید نیست‪.‬‬ ‫منص��ور یزدی زاده اف��زود‪ :‬انتقادهایی که درب��اره نحوه و میزان‬ ‫پرداخت ذوب اهن به ش��رکت های معدنی می شود‪ ،‬درست نیست‬ ‫و امروز س��نگ اهن با نرخ مناس��ب از معادن خریداری می شود به‬ ‫نحوی که انها از این نرخ رضایت دارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تولید ‪۸۰‬میلیون تن س��نگ اهن در س��ال در‬ ‫کش��ور‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬س��هم ذوب اه��ن از تولید فوالد کش��ور‬ ‫‪۱۲‬درصد است و برای تولید با ظرفیت کامل فقط به ‪۶‬میلیون تن‬ ‫س��نگ اهن نیاز دارد که درصد کمی از تولید س��نگ اهن کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه ذوب اهن اصفهان به دولت‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در پاس��خ به این پرسش که دولت‬ ‫ب��ه ذوب اهن اصفهان کمک می کند یا این ش��رکت یاری رس��ان‬ ‫انگشت شمار این تجهیزات را تولید و به کل جهان صادر‬ ‫می کنند و از انجا که این ش��رکت ها پشتوانه چندین و‬ ‫چند س��اله دارند و شناخته شده هستند‪ ،‬صادرات برای‬ ‫انها به صرفه خواهد بود‪ ،‬اما ش��رکت های داخلی با توجه‬ ‫به صرفه نب��ودن تولید این تجهی��زات‪ ،‬تمایلی به تولید‬ ‫انها ندارند؛ بنابراین اگر ش��رکتی بخواهد وارد این حوزه‬ ‫شود‪ ،‬از یک سو باید یک سرمایه گذاری اولیه انجام دهد‬ ‫و از سوی دیگر‪ ،‬ممکن است که بازار همیشگی نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬با توجه به این ش��رایط تمایلی به سرمایه گذاری‬ ‫از سوی ش��رکت های خارجی در این حوزه وجود ندارد‪.‬‬ ‫ح��ال اگر دولت حمایتی در این راس��تا از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان داش��ته باشد و بس��تر حضور انها را در این‬ ‫زمینه فراهم کند‪ ،‬می ت��وان ‪۱۰۰‬درصد تجهیزات مورد‬ ‫نیاز خط��وط ریخته گری را نی��ز در داخل طراحی کرد‬ ‫و ساخت‪.‬‬ ‫نشستی برای تامین پایدار مواد اولیه ذوب اهن اصفهان‬ ‫دولت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پاس��خ را می توان با تحلیل شرایط زغال سنگ‬ ‫کش��ور دریافت‪ .‬معادن زغال س��نگ که ‪۱۷‬هزار نفر شاغل دارند‪،‬‬ ‫محص��ول خ��ود را فقط می توانند به ذوب اهن اصفهان بفروش��ند‬ ‫و این ش��رکت با نرخ مناس��ب زغال داخلی را که کیفیت مناس��ب‬ ‫ن��دارد خری��داری می کند تا اش��تغال در این بخش حفظ ش��ود و‬ ‫این یارانه ذوب اهن به دولت اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که س��ایر‬ ‫ش��رکت های فوالدی یارانه انرژی دریاف��ت می کنند که در برخی‬ ‫موارد میزان ان‪ ،‬بخش قابل توجهی از س��ود س��االنه انها را ش��کل‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ی��زدی زاده اف��زود‪ :‬در مقابل این خدمتی ک��ه ذوب اهن انجام‬ ‫می ده��د‪ ،‬دولت می تواند در بخش س��نگ اهن یاری رس��ان ذوب‬ ‫اهن اصفهان باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن در اکتشاف سرمایه گذاری کنند‬ ‫رئیس انجمن س��نگ اهن ایران در این نشست گفت‪ :‬دستیابی‬ ‫به راهکاری مش��خص ب��رای تامین پایدار س��نگ اهن ذوب اهن‬ ‫بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫مهرداد اکبریان افزود‪ :‬معادن نباید سرمایه ش��ان را صرف توسعه‬ ‫عمودی یا س��اخت واحد های فوالدی کنند‪ ،‬بلکه این سرمایه باید‬ ‫صرف توسعه معدن شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هم اکنون تولید کنندگان کنسانتره رقیب اصلی‬ ‫ذوب اهن در خرید سنگ اهن دانه بندی هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هدف از حضور اعضا این انجمن در ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫برگزاری نشست تخصصی و صمیمانه برای دستیابی به راهکارهای‬ ‫مناسب برای تامین پایدار سنگ اهن مورد نیاز این مجتمع بزرگ‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹صدای فوالدی ها به معادن سنگ اهن رسید‬ ‫همچنین معاون خرید ذوب اهن اصفهان در این نشست گفت‪:‬‬ ‫پس از مدت ها سنگ اهنی ها صدای فوالدسازان را شنیدند و این‬ ‫جای امیدواری بسیار دارد‪.‬‬ ‫محمدجعف��ر صالحی اف��زود‪ :‬ذوب اهن مرارت بس��یاری برای‬ ‫پاگرفت��ن صنعت و معدن کش��ور متحمل ش��ده و اکن��ون نباید با‬ ‫بی مهری روبه رو شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به امارهای موجود درباره صادرات سنگ اهن ایران‬ ‫در ماه اکتبر و ‪ ۸‬ماه گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات س��نگ اهن هنوز هم‬ ‫با قوت در حال انجام است و جذابیت بسیار دارد‪.‬‬ ‫صالحی افزود‪ :‬چرا در ایران اصرار به صادرات س��نگ اهن است‪،‬‬ ‫در حالی که در داخل به این ماده اولیه نیاز شدید داریم و کشوری‬ ‫همچون افغانس��تان با مش��کالت فراوان حاضر به خام فروشی این‬ ‫ماده اولیه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹پول صادرات سنگ اهن صرف اکتشاف نشده است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پویش معادن ذوب اهن اصفهان نیز در این‬ ‫نشست گفت‪ :‬پول صادرات سنگ اهن صرف اکتشاف نشده و فقط‬ ‫در زمان تاسیس ذوب اهن اصفهان اکتشاف واقعی انجام شده است‪.‬‬ ‫حس��ن محمدی افزود‪ :‬انجمن س��نگ اهن کشور به جای اصرار‬ ‫به صادرات باید در اندیش��ه تامین س��نگ اهن م��ورد نیاز صنایع‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫فرزان��ه معصوم��ی عضو هی��ات مدی��ره انجمن س��نگ اهن و‬ ‫مدیرعامل شرکت ققنوس اسیا نیز گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان یکی‬ ‫از بزرگ ترین تولید کنندگان فوالد کشور است که در بازدید امروز‬ ‫شاهد عظمت چشمگیر این شرکت بودیم‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجید محمودی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫تامی��ن س��نگ اه��ن واحده��ای فوالدی‬ ‫به عنوان یکی از م��واد اولیه این واحدها‪ ،‬این‬ ‫روزها با چالش های اساسی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از راهکارهای کوتاه مدت��ی که می توان‬ ‫برای تامی��ن مواد اولیه فوالدس��ازان در نظر‬ ‫گرف��ت‪ ،‬پیش��گیری از صادرات اس��ت‪ .‬البته‬ ‫باید ب��ه این نکته توجه ک��رد که قیمت های‬ ‫داخلی جذابیتی برای س��نگ اهنی ها ندارد‪،‬‬ ‫از این رو بیش��تر تمای��ل به ص��ادرات دارند‪.‬‬ ‫هرچن��د این مش��کل با افزایش نرخ س��نگ‬ ‫اه��ن می تواند برطرف ش��ود اما در بلندمدت‬ ‫برای تامین س��نگ اهن واحده��ای فوالدی‬ ‫می توان راهکارهای کالن تری در نظر گرفت‪،‬‬ ‫زی��را واحدهای ف��والدی در کش��ور در حال‬ ‫توس��عه هس��تند و اگر بخواهی��م تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد را در راس��تای چش��م انداز‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۴‬تحقق ببخش��یم بای��د به فکر‬ ‫توس��عه معادن نیز باش��یم‪ .‬با توج��ه به این‬ ‫موضوع باید اکتش��اف معادن جدید س��نگ‬ ‫اه��ن در اولویت نخس��ت دس��ت اندرکاران و‬ ‫مس��ئوالن دولتی قرار گی��رد‪ ،‬چراکه در غیر‬ ‫ای��ن صورت مجب��ور به واردات س��نگ اهن‬ ‫خواهی��م بود ک��ه در صورت واردات س��نگ‬ ‫اه��ن به یقین از میزان س��وددهی واحدهای‬ ‫فوالدی کاسته خواهد شد‪ .‬با توجه به سودی‬ ‫که فوالدس��ازان دارند همچنان واردات سنگ‬ ‫اهن ارزش خواهد داش��ت‪ .‬ب��ا توجه به این‬ ‫شرایط اس��ت که بر ایجاد واحدهای فوالدی‬ ‫در جنوب کش��ور و ساحل خلیج فارس تاکید‬ ‫می ش��ود ت��ا از یک س��و واردات س��نگ اهن‬ ‫به راحتی انجام شود و ازسوی دیگر‪ ،‬با تبدیل‬ ‫س��نگ اهن به فوالد امکان ص��ادرات ان نیز‬ ‫ب��ه همین راحتی امکان پذیر باش��د؛ بنابراین‬ ‫جای ش��کی نیس��ت که اگر از س��وی دولت‬ ‫روی معادن جدید سنگ اهن سرمایه گذاری‬ ‫انجام نش��ود باید فوالدس��ازان به فکر واردات‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫صنعت فوالد نیازمند‬ ‫بسته سیاستی ترکیبی‬ ‫احسان مقدس‬ ‫مظاهر کرمی‬ ‫‹ ‹ضرورت تعامل بیشتر فوالدسازان و معدنی ها‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش معدن برای شناس��ایی و اکتشاف با چالش های‬ ‫بس��یاری روبه رو اس��ت همان طور که فوالدی ها برای تولید شرایط‬ ‫خاص خودش��ان را دارند بنابراین این دو گروه با درک مش��کالت‬ ‫یکدیگر بسیار خوب می توانند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشند‪.‬‬ ‫محسن یزدانی راد‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن سنگ اهن ایران نیز‬ ‫گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان در راستای مسئولیت اجتماعی اقدام های‬ ‫بس��یاری انج��ام داده که کمتر بنگاه اقتصادی ت��ا این میزان بدان‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تهات��ر م��واد اولی��ه با محص��ول یکی از‬ ‫راهکارهایی اس��ت که می تواند در تامین پایدار س��نگ اهن برای‬ ‫ذوب اهن موثر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین سنگ اهن کوره شماره یک ذوب اهن‬ ‫امیر منوچهری پور مدیرعامل ش��رکت امیرسنگان پارسیان نیز‬ ‫گفت‪ :‬اصفهانی هس��تم و عرق خاصی نسبت به ذوب اهن اصفهان‬ ‫دارم‪ .‬این امادگی وجود دارد که با برنامه ریزی و همکاری مناسب‪،‬‬ ‫مواد اولیه را برای راه اندازی کوره ش��ماره یک این ش��رکت بزرگ‬ ‫فوالدی تامین کرد‪ .‬س��عید عسگری زاده‪ ،‬دبیر انجمن سنگ اهن‬ ‫ایران نیز گفت‪ :‬س��نگ اهن دانه بن��دی حیات کوره بلند ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان را تامی��ن می کن��د و ما نیز می خواهیم چ��رخ تولید این‬ ‫کارخانه فعال باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬براس��اس ط��رح جامع فوالد نیاز‬ ‫اس��ت مواد اولیه مورد نیاز ذوب اهن تامین ش��ود‪ .‬از طریق تعامل‬ ‫بیشتر با معادنی که می توانند مواد اولیه ذوب اهن را تامین کنند‪،‬‬ ‫می ت��وان برای تامی��ن پایدار م��واد اولیه‪ ،‬برنامه ری��زی مطمئنی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران‬ ‫معتق��د اس��ت ترکیب سیاس��ت های تنظیم‬ ‫بازار و سیاس��ت های توس��عه ص��ادرات باید‬ ‫در یک بس��ته سیاس��تی با هم دیده شوند تا‬ ‫در عم��ل تولیدکننده عالوه ب��ر تداوم تولید‪،‬‬ ‫بتوان��د ص��ادرات را نیز انج��ام داده و درامد‬ ‫ارزی را ب��ه کش��ور بازگردانن��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫چیالن‪ ،‬سیدرس��ول خلیفه سلطانی همچنین‬ ‫با اشاره به تدوین اس��تاندارد شمش‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفیت تولیدات فوالدی ایران را یک رسالت‬ ‫اصلی برای انجمن برش��مرد و گفت‪ :‬انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد به عنوان یک س��ازمان‬ ‫مردم نه��اد صنف��ی و در کنار س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬به زودی نظ��ام رتبه بندی کیفی‬ ‫واحدهای فوالدی را اجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬حدود ‪ ۶‬س��ال اس��ت انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد درگیر مسئله استاندارد‬ ‫شمش اس��ت‪ .‬به طور طبیعی‪ ،‬این استاندارد‬ ‫باید پس از درخواس��ت انجمن در سال ‪،۹۱‬‬ ‫در مدت یک س��ال به پایان رسیده و اجرایی‬ ‫می ش��د اما بدشانس��ی ها و البته نب��ود اراده‬ ‫جدی سبب شد این موضوع چندین سال به‬ ‫طول بینجامد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر در چند سال گذشته‪ ،‬عزم‬ ‫جزمی ب��رای تصویب و ابالغ این اس��تاندارد‬ ‫وجود نداش��ت‪ ،‬چراکه س��ازمان اس��تاندارد‬ ‫معتق��د بود محص��ول نهایی باید اس��تاندارد‬ ‫داشته باشد و شمش ماده اولیه به شمار امده‬ ‫و می تواند اس��تاندارد نداشته باشد اما در دو‬ ‫س��ال گذش��ته تمرکز و همگرایی هایی برای‬ ‫به نتیجه رس��اندن و تحقق ان انجام شد که‬ ‫خوشبختانه باعث شده تدوین این استاندارد‬ ‫به پایان رس��یده و در مراحل پایانی تصویب‬ ‫قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ ۶‬سالی که به ان اشاره شد‪،‬‬ ‫طرح موضوع از سوی انجمن فوالد انجام شد‬ ‫که اس��تاندارد شمش الزامی است و استدالل‬ ‫انجمن این بود که تعداد شرکت هایی که تنها‬ ‫تولیدکننده ش��مش بوده و واحد نورد ندارند‬ ‫در ح��ال افزایش بوده و تع��داد انها از ‪ ۱۰‬به‬ ‫‪ ۵۰‬شرکت رسیده است؛ بنابراین باید الزامی‬ ‫ب��رای واحده��ای ذوب برای تولید ش��مش‬ ‫اس��تاندارد در نظر گرفت تا شرکت ها متعهد‬ ‫به تولید محصوالت با کیفیت شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مظاه��ر کرم��ی‪ ،‬مهندس ارش��د ب��رق و الکترونیک‬ ‫ریخته گری ذوب اهن اصفهان درباره قدمت ریخته گری‬ ‫در ای��ران‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یک بخش‬ ‫اصل��ی در فرایند تولید فوالد‪ ،‬ریخته گری اس��ت که در‬ ‫این مرحله‪ ،‬فوالد تبدیل به ش��مش یا تختال می ش��ود؛‬ ‫از این رو ریخته گری ج��زو یکی از خطوط اصلی فرایند‬ ‫تولید فوالد به شمار می رود‪ .‬کرمی در ادامه خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬ریخته گری در ایران قدمتی دیرینه دارد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه نخس��تین ریخته گری در دهه ‪ ۵۰‬خورش��یدی با‬ ‫ایج��اد ذوب اهن اصفهان راه اندازی ش��د‪ ،‬البته خطوط‬ ‫ریخته گری که ازس��وی روس ه��ا در ان زمان راه اندازی‬ ‫ش��د‪ ،‬هم اکنون موجود نیس��ت و این خطوط روزامدتر‬ ‫ش��ده اند‪ .‬درحال حاضر نیز بیش��تر خطوط ریخته گری‬ ‫ایران‪ ،‬ازسوی ش��رکت دنیلی راه اندازی ش��ده اند‪ .‬البته‬ ‫ش��رکت های خارجی دیگ��ر نیز در طراحی و س��اخت‬ ‫ریخته گری س��هم داش��ته اند‪ ،‬اما بیشترین سهم در این‬ ‫حوزه را ش��رکت دنیلی داشته است‪ .‬از سال‪ ۷۰‬به بعد و‬ ‫تا ‪ ۴‬س��ال پیش که جدیدترین خط ریخته گری مربوط‬ ‫به شرکت فوالد مبارکه اصفهان راه اندازی شده‪ ،‬ازسوی‬ ‫شرکت دنیلی راه اندازی شده اند‪ .‬وی درباره بومی سازی‬ ‫خط��وط ریخته گ��ری در صنعت ف��والد ای��ران عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬هم اکنون بس��یاری از خط��وط و قطعات خطوط‬ ‫ریخته گری در حال بومی س��ازی هس��تند؛ برای نمونه‬ ‫گیربگس ه��ا و برخی قطعات داخل��ی در حال جایگزین‬ ‫ش��دن با قطعات خارجی هستند‪ .‬مهندس ارشد برق و‬ ‫الکترونیک ریخته گری ذوب اهن اصفهان در پاس��خ به‬ ‫این پرسش که ایا در داخل کشور امکان طراحی خطوط‬ ‫ریخته گری وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬براساس تجربه هایی که در‬ ‫همکاری با ش��رکت دانیلی به دست اورده ایم‪ ،‬هم اکنون‬ ‫به س��طحی از توانمندی رس��یده ایم که بتوانیم طراحی‬ ‫خطوط ریخته گری را نیز در داخل انجام دهیم‪ .‬هم اکنون‬ ‫‪۷۰‬درصد قطعات مکانیکی خطوط ریخته گری در داخل‬ ‫احس��ان مقدس‪ ،‬کارش��ناس فرایند فوالدس��ازی و‬ ‫ریخته گ��ری مداوم ف��والد مبارکه نیز درب��اره خطوط‬ ‫ریخته گ��ری مداوم ف��والد در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از طری��ق فرایند ریخته گ��ری‪ ،‬محصوالت نهایی‬ ‫یا نیمه نهایی به دس��ت می اید‪ .‬ریخته گری در حقیقت‬ ‫ریختن فلز مذاب و انجماد ان در یک قالب است‪ .‬برخی‬ ‫از محصوالت را فقط می توان از طریق ریخته گری تولید‬ ‫ک��رد و امکان تولید ان به روش ها دیگر وجود ندارد‪ .‬در‬ ‫حوزه فلزات روش های دیگری مانند اهنگری نیز از پیش‬ ‫وجود داشته‪ ،‬اما هم اکنون ریخته گری متداول است‪ ،‬اما‬ ‫در غیرفلزات موادی مانند س��رامیک و پالستیک نیز به‬ ‫روش ریخته گری انجماد انجام می شود‪ .‬مقدس افزود‪:‬‬ ‫در ریخته گری مداوم فوالد هم محصوالت میانی مانند‬ ‫ورق و‪ ...‬و هم محصوالت نهایی مانند میلگرد‪ ،‬نبشی و‪...‬‬ ‫را می ت��وان تولید کرد‪ .‬ریخته گ��ری مداوم فوالد به طور‬ ‫عم��ده برای محصوالت س��اختمانی و مقاطع تخت که‬ ‫تبدیل به ورق می شود‪ ،‬کاربرد دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که مزیت ریخته گری‬ ‫مداوم نسبت به سایر ریخته گری ها چیست‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ریخته گ��ری مداوم به��ره وری باالت��ری دارد به گونه ای‬ ‫که حتی به ‪۱۰۰‬درصد نیز می رس��د‪ .‬میزان دورریز در‬ ‫ریخته گری مداوم به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫مقدس در ادامه با اشاره به کمبودهایی که در حوزه‬ ‫ریخته گ��ری وج��ود دارد‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬در زمینه تولید‬ ‫برخی فوالده��ای الیاژی ب��ا محدودیت های��ی روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در ریخته گ��ری فوالد الیاژی‬ ‫ب��ه خنک کاری بیش��تری نیاز اس��ت ک��ه خنک کاری‬ ‫ماشین االت داخلی پاس��خگوی ان نیست‪ .‬کارشناس‬ ‫فرایند فوالدس��ازی و ریخته گری م��داوم فوالد مبارکه‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که تا چه اندازه جای برگزاری‬ ‫همای��ش تخصص��ی ریخته گ��ری ک��ه امس��ال ب��رای‬ ‫نخس��تین بار ازس��وی فوالد هرمزگان برگزار می ش��ود‪،‬‬ ‫تاکنون خالی بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این نخستین همایشی‬ ‫اس��ت که با این عن��وان برگزار می ش��ود و در حقیقت‬ ‫فرصت مناس��بی است که به این حوزه به طور تخصصی‬ ‫نگاه ش��ود که به نوبه خود یک اتفاق خوش��ایند است‪،‬‬ ‫البته چون نگاه بسیار تخصصی به این حوزه وجود دارد‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت نتوان ان را به طور س��االنه برگزار کرد و‬ ‫ممکن است ‪ ۴‬سال یکبار در این حوزه ایده های جدید‬ ‫مطرح ش��ود که نیاز به برگزاری چنین همایش��ی برای‬ ‫ان احساس شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سالکو وارد‬ ‫مرحله‬ ‫راه اندازی شد‬ ‫مع��اون وزی��ر و رئیس هیات عام��ل ایمیدرو خبر‬ ‫داد‪ :‬کارخانه الومینیوم جن��وب به عنوان بزرگ ترین‬ ‫و مدرن ترین مجتمع تولید ش��مش الومینیوم ایران‬ ‫اماده راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪،‬‬ ‫خ��داداد غریب پور گفت‪ :‬کارخان��ه الومینیوم جنوب‬ ‫به عن��وان بزرگ تری��ن و مدرن تری��ن مجتمع تولید‬ ‫شمش الومینیوم ایران اماده راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این کارخانه براساس برنامه ریزی ‬ ‫انجام شده‪ ،‬امروز راه اندازی می شود و تا پایان اذر‪۱۰ ،‬‬ ‫دیگ ان به مدار تولید می پیوندد‪.‬‬ ‫به گفت��ه غریب پرو‪ ،‬اکنون رکتیفایرها و دو س��لول‬ ‫در واح��د احیا‪ ،‬اماده راه اندازی ش��ده اند و امروز این‬ ‫عملیات اغاز می ش��ود‪ .‬خداداد غریب پور تاکید کرد‪:‬‬ ‫اجرای پ��روژه الومینیوم جنوب‪ ،‬نمون��ه ای موفق از‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی در صنایع معدنی به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫ای��ن طرح در منطقه ویژه صنایع انرژی بر المرد در‬ ‫جنوب اس��تان فارس (کمتر توسعه یافته) واقع شده‬ ‫و همچنی��ن از تاسیس��ات بندری با ه��دف حمل و‬ ‫بارگیری مواد اولیه و صادراتی در منطقه پارس��یان‪،‬‬ ‫(غرب اس��تان هرمزگان) بهره می ب��رد‪ .‬این مجتمع‬ ‫کامل تری��ن واحد الومینیوم کش��ور اس��ت که همه‬ ‫بخش ها از حمل مواد‪ ،‬تولید اند و ش��مش تا س��ایر‬ ‫زیربناها را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو در ادام��ه اظهارکرد‪:‬‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود تولید نخس��تین ش��مش در‬ ‫بزرگ ترین پروژه الومینیوم کش��ور تا پایان اذر سال‬ ‫جاری انجام شود‪ .‬وی با بیان اینکه به مروز زمان در‬ ‫این طرح ‪ ۸۶‬دیگ وارد مدار تولید خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��ال اینده جمع دیگ های ‪ ۳‬س��الن به ‪ ۲۵۸‬دیگ‬ ‫خواهد رس��ید تا فاز نخست بهره برداری از الومینیوم‬ ‫جنوب به ظرفیت ‪ ۳۰۰‬هزار تن کامل شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه سخنان خود با‬ ‫اشاره به نیاز ارزی سالکو به منابع مالی برای پیشبرد‬ ‫اه��داف‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬صدور مجوز افزایش س��رمایه‬ ‫بزرگ ترین خط تولید الومینیوم کشور نیز در دست‬ ‫اقدام است‪.‬‬ ‫غریب پ��ور اف��زود‪ :‬ای��ن ط��رح در مجم��وع ب��ا‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر و اشتغالزایی ‪۱۶۵۰‬‬ ‫نفر به طور مستقیم در مدار تولید قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬ط��رح الومینیوم جن��وب در ‪۳‬‬ ‫مرحله(‪۱۰۰‬هزار تنی)‪ ،‬فاز نخس��ت با ظرفیت تولید‬ ‫‪۳۰۰‬هزار تن را تکمیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که شرکت مجتمع صنایع‬ ‫الومینیوم جنوب (س��الکو) که ‪۴۹‬درصد س��هام ان‬ ‫متعلق به ایمیدرو و مابقی در اختیار س��رمایه گذاری‬ ‫غدیر است‪ ،‬در راستای اهداف توسعه صنایع انرژی بر‬ ‫و ب��ا هدف صادرات‪ ،‬کاهش فاصله طبقات اجتماعی‪،‬‬ ‫افزایش اشتغال و استفاده بهینه از منابع بزرگ گازی‬ ‫کش��ور در منطقه ویژه صنایع انرژی بر المرد اس��تان‬ ‫فارس ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬این طرح ب��زرگ از زمان‬ ‫گشایش اعتبار اس��نادی‪ ،‬در کمترین زمان ممکن و‬ ‫با بهره گیری از فضای برجام اماده بهره برداری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تامین‬ ‫سنگ اهن تا‬ ‫چشم انداز‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1429‬‬ ‫پیاپی ‪2747‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اغاز ساخت پردیس‬ ‫تئاتر نصر در شیراز‬ ‫در اس��تانه یکصدمی��ن س��ال اغ��از‬ ‫فعالیت های نمایش��ی در ش��یراز در ایینی‪،‬‬ ‫ساخت پردیس تئاتر نصر که شامل ‪ 3‬سالن‬ ‫با ظرفیت ‪ 80‬تا ‪ ۲۵۰‬نفر اس��ت‪ ،‬در شمال‬ ‫ش��رق این کالنش��هر و در منطقه ای کمتر‬ ‫برخوردار اغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از ش��یراز‪ ،‬عملیات‬ ‫اجرایی س��اخت پردیس تئاتر نصر شامل ‪۳‬‬ ‫س��الن ‪ ۱۷۰ ،۲۵۰‬و ‪ ۸۰‬نفره در زمینی به‬ ‫مس��احت ‪ ۶‬هزار مترمربع با حضور شهردار‬ ‫ش��یراز‪ ،‬رئی��س و اعضای ش��ورای ش��هر و‬ ‫جمعی از هنرمندان اغاز شد‪.‬‬ ‫شهردار ش��یراز با اشاره به اینکه اجرایی‬ ‫ش��دن ای��ن پ��روژه در راس��تای افزای��ش‬ ‫فضاهای فرهنگی ش��یراز به ویژه در مناطق‬ ‫کمتربرخ��وردار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ش��هرداری و‬ ‫ش��ورای شهر پنجم ش��یراز امیدوار است با‬ ‫ساخت این مجموعه س��الن های تئاتر‪ ،‬گام‬ ‫مهمی برای پاسداشت رویدادهای فرهنگی‬ ‫و هنری در حوزه هنرهای نمایشی بردارد‪.‬‬ ‫حیدر اس��کندرپور با اشاره به سابقه غنی‬ ‫فرهنگ��ی و تاریخ��ی ش��یراز عن��وان کرد‪:‬‬ ‫برای اینک��ه بتوانیم ظرفیت های فرهنگی و‬ ‫هنری شیراز را ارتقا دهیم‪ ،‬نیازمند افزایش‬ ‫فضاهای فرهنگی هس��تیم؛ از این رو عالوه‬ ‫ ب��ر کلنگ زنی پردیس تئات��ر نصر‪ ،‬در حال‬ ‫س��اخت مجموعه سینمایی جوان در میدان‬ ‫کوزه گری هستیم‪.‬‬ ‫شهردار ش��یراز با بیان اینکه درصدد اغاز‬ ‫چندین پ��روژه فرهنگی در نق��اط مختلف‬ ‫ش��هر هس��تیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬امی��دوارم اجرای‬ ‫ای��ن پروژه ه��ای فرهنگی ش��یراز را دوباره‬ ‫ب��ر ت��ارک فرهنگ و هن��ر ای��ران و جهان‬ ‫بنشاند‪.‬‬ ‫س��عید نظری‪ ،‬عضو ش��ورای شهر و ناظر‬ ‫ش��ورا در منطقه ‪ ۱۱‬نیز در این ایین گفت‪:‬‬ ‫برخ��ی معتقد بودن��د پروژه پردی��س تئاتر‬ ‫نصر باتوجه به قرارگی��ری در منطقه کمتر‬ ‫برخوردار مورد اس��تقبال قرار نمی گیرد‪ ،‬در‬ ‫صورت��ی که تعدادی از فعاالن تئاتر ش��یراز‬ ‫از ای��ن مناط��ق کمتر برخوردار رش��د پیدا‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫نظ��ری از افتت��اح و کلنگ زن��ی چندین‬ ‫پروژه مهم و تاثیرگذار در سطح منطقه ‪۱۱‬‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬دو پروژه بوس��تان سایه در‬ ‫بلوار رس��ول اعظم (ص) و بوستان سپهری‬ ‫به عنوان نمونه ب��اغ ایرانی در اینده نزدیک‬ ‫افتتاح می شود‪.‬‬ ‫حمایت از سرمایه گذاری‬ ‫در حوزه فرش کرمانشاه‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمانش��اه در پنجمی��ن نشس��ت‬ ‫کارگ��روه کمک ه��ای فن��ی و اعتب��اری به‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬بر نقش عمده بانک ها در‬ ‫گردش مالی بنگاه های اقتصادی تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بانک ها به عنوان تامین کننده بخشی‬ ‫از مناب��ع مورد نیاز واحده��ای تولیدی باید‬ ‫ضمن تس��ریع در روند پرداخت تسهیالت‪،‬‬ ‫نسبت به پرداخت یارانه سود تسهیالت نیز‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط‬ ‫عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمانشاه‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان کرمانش��اه با اشاره‬ ‫به فعالیت های حوزه فرش س��ازمان افزود‪:‬‬ ‫باتوج��ه به اینکه در تولید فرش دس��تباف‪،‬‬ ‫س��رمایه اندکی نیاز اس��ت‪ ،‬زمین��ه خوبی‬ ‫برای اش��تغال در این ح��وزه وجود دارد‪ ،‬به‬ ‫همین خاطر باید فرایند اعطای تس��هیالت‬ ‫ب��ه ای��ن هنر‪-‬صنع��ت در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن باش��د و یارانه تس��هیالت نیز به این‬ ‫حرف��ه در باالتری��ن حد ممک��ن تخصیص‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمانشاه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تکمیل‬ ‫زنجیره پش��م تا فرش از عم��ده برنامه های‬ ‫س��ازمان در حوزه فرش دس��تباف است‪ ،‬بر‬ ‫این اساس از س��رمایه گذاران در این حوزه‬ ‫حمایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫محس��ن داراب��ی در بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫س��خنان خود گف��ت‪ :‬در س��ال رونق تولید‬ ‫ضمن جلوگی��ری از تعطیلی واحد تولیدی‪،‬‬ ‫بای��د واحده��ای راکد نیز ب��ه چرخه تولید‬ ‫بازگردند و این تنها در س��ایه اقدام س��ریع‬ ‫و کارس��از بانک ه��ا در پرداخت تس��هیالت‬ ‫به منظور تامین سرمایه در گردش و سرمایه‬ ‫ثابت مورد نی��از بنگاه های تولیدی میس��ر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان از تب��ادل کاالیی ‪ ۱۰‬کش��ور با بندر‬ ‫چابهار در ‪ ۱۱‬ماه گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بهروز اقایی اظهار کرد‪ :‬بندر‬ ‫چابهار در حوزه زیرساخت ها و روبنا به عنوان یکی‬ ‫از بن��ادر بزرگ کش��ور در منطقه جایگاه بس��یار‬ ‫باالیی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بزرگ ترین بندر اقیانوسی کشور‬ ‫به عن��وان دروازه مل��ل برای تجارت ازاد و اس��ان ‬ ‫پذیرای تمام کشورها به منظور ایجاد منافع متقابل‬ ‫با بهره گیری و تعامل با بنادر کش��ورهای منطقه‬ ‫است و هیچ محدودیتی در زمینه سرمایه گذاری و‬ ‫فعالیت کشورها در این بندر وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان‬ ‫با تاکید بر اینکه س��ازمان بنادر و دریانوردی هیچ‬ ‫زمانی بندر چابه��ار را به طور انحصاری در اختیار‬ ‫کش��وری قرار نداده و نخواهد داد‪ ،‬اظهار کرد‪۱۰ :‬‬ ‫کش��ور در ‪ ۱۱‬ماه میالدی گذشته با بندر شهید‬ ‫بهشتی چابهار مبادله کاالیی داشته اند‪.‬‬ ‫اقایی با اشاره به تقاضای پسکرانه خارجی بندر‬ ‫چابهار و تمایل دولت افغانس��تان به ترانزیت کاال‬ ‫از ایران افزود‪ :‬افغانس��تان ‪ ۱.۲‬میلیارد تن ذخایر‬ ‫معدن��ی دارد ک��ه می توان بخش اعظ��م ان را از‬ ‫طری��ق بندر چابهار به دیگر کش��ورها انتقال داد‪،‬‬ ‫همچنین ‪ ۹۰‬درصد تجارت این کش��ور را واردات‬ ‫تشکیل می دهد و میزان تجارت بین المللی ان ‪۷‬‬ ‫دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق خبر داد که‬ ‫بس��یاری از صادرکنندگان هنوز به نام خودشان‬ ‫صادرات انجام نمی دهند و استفاده از کارت های‬ ‫اجاره ای و یکبار مصرف در مرزهای ایران و عراق‬ ‫رایج است‪.‬‬ ‫سیدحمیدحس��ینی در گفت وگو با ایرنا گفت‪:‬‬ ‫تعدادی از مرزنشینان و حاشیه نشینان شهرها‪ ،‬به‬ ‫ازای هر دالر ‪ ۵۰‬یا ‪ ۱۰۰‬تومان دریافت می کنند‬ ‫و کاال به نام شان صادر می شود‪ .‬وی معتقد است‬ ‫امکان نظارت بر ص��ادرات با کارت های اجاره ای‬ ‫تبادل کاالیی بندر چابهار با ‪ ۱۰‬کشور‬ ‫میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫وی ب��ه ظرفیت ب��االی محصوالت کش��اورزی‬ ‫صادراتی در افغانستان اشاره و اضافه کرد‪ :‬ترانزیت‬ ‫میوه و خشکبار افغانس��تان از طریق این بندر در‬ ‫س��ال جاری اغاز ش��ده و با رون��د خوبی در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی سیس��تان و‬ ‫بلوچستان میزان تجارت فعلی هند با افغانستان را‬ ‫ضعیف اس��ت و افراد تنها ب��ا یک قرارداد صوری‬ ‫خرید و فروش‪ ،‬می توانند نام صادرکننده را عوض‬ ‫کنند‪ .‬حس��ینی در این زمین��ه تصریح کرد‪ :‬فکر‬ ‫نکنم این افراد تصمیم به بازگرداندن ارز صادراتی‬ ‫داشته باشند؛ سال گذشته هم عمده ارز حاصل از‬ ‫صادرات که به کشور بازنگشت‪ ،‬صادرات این افراد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دبیر کل اتاق مش��ترک ای��ران و عراق با بیان‬ ‫اینکه بسیاری از صادرکنندگان به عراق مشکلی‬ ‫از نظ��ر بازگش��ت ارز ندارند و ب��رای این منظور‬ ‫اس�لامی و توسعه پایدار است که محیط زیست از‬ ‫مهم تری��ن تاکیدات ان محس��وب می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫تعرض و خس��ارت های ناش��ی از معدن��کاری به‬ ‫سایر تاسیسات و شبکه های زیرساختی همچون‬ ‫ش��بکه های انتق��ال ان��رژی را موج��ب تحمیل‬ ‫هزینه های بس��یار خواند و افزود‪ :‬ضروری اس��ت‬ ‫پیش از اجرای پروژه ها‪ ،‬مطالعات و بررس��ی های‬ ‫الزم در این زمینه انجام ش��ود‪ .‬اس��تاندار گیالن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به س��بب اجرای فعالیت های عمرانی‬ ‫مهم در اس��تان از جمله تکمیل خط اهن رشت‪-‬‬ ‫بندرکاسپین‪-‬استارا‪ ،‬نیازمند بهره برداری از منابع‬ ‫معدنی هستیم‪ ،‬اما در این میان الزم است تعادل‬ ‫زیس��ت محیطی م��ورد توجه قرار گی��رد‪ .‬وی به‬ ‫خسارت های ناشی از سیل در استان در سال های‬ ‫اخیر اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬مهم تری��ن دلیل بروز‬ ‫این خس��ارت ها و اسیب ها‪ ،‬برداش��ت بی رویه و‬ ‫غیراصولی از بستر رودخانه است‪.‬‬ ‫زارع س��رمایه گذاری جدید در ح��وزه فراوری‬ ‫م��واد معدن��ی را فرصت��ی مطل��وب در جه��ت‬ ‫توس��عه اقتص��اد و اش��تغال اس��تان دانس��ت و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬الزم اس��ت فراوری م��واد معدنی در‬ ‫اس��تان بیش از پیش م��ورد توجه ق��رار گیرد و‬ ‫فعالیت های این حوزه تنها در بخش خام فروشی‬ ‫نباش��د‪ .‬اس��تاندار گیالن با گالیه مندی از روند‬ ‫کند اس��تعالمات ح��وزه س��رمایه گذاری‪ ،‬ایجاد‬ ‫بس��ترهای الزم ب��رای س��رمایه گذاری بخ��ش‬ ‫خصوصی را نیازمند هم افزایی همه س��ازمان های‬ ‫اجرایی و تالش جمعی برای حل مشکالت حوزه‬ ‫س��رمایه گذاری دانس��ت‪ .‬پیش بینی و تخصیص‬ ‫اعتب��ار ب��رای انج��ام مطالعات در ح��وزه معدن‬ ‫و کارب��ردی کردن نتای��ج ان از دیگ��ر تاکیدات‬ ‫اس��تاندار گیالن در این نشس��ت بود‪ .‬زارع گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۱۲‬معدن با براورد ذخایر بیش از ‪ ۱۳۲‬میلیارد‬ ‫تن در گیالن فعال است‪.‬‬ ‫تفاهمنامه اموزشی شرکت گاز ایالم با جهاد دانشگاهی‬ ‫ش��رکت گاز اس��تان ایالم و جهاد دانشگاهی‬ ‫با هدف توس��عه فن��اوری و دانش های نوین در‬ ‫اجرای پروژه های گازرسانی تفاهمنامه اموزشی‬ ‫و پژوهشی امضا کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از ایالم‪ ،‬عباس شمسئلهی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان ای�لام در ایین‬ ‫امض��ای ای��ن تفاهمنام��ه ب��ا تاکید ب��ر لزوم‬ ‫گس��ترش همکاری ه��ای دوجانب��ه ب��ا جهاد‬ ‫دانش��گاهی به عنوان یک مرکز پیش��رو و معتبر‬ ‫علم��ی‪ ،‬خواس��تار اس��تفاده از نرم افزاره��ای‬ ‫جدی��د‪ ،‬دانش های بنیادین و فناوری های نو در‬ ‫‪ ۱.۱‬میلیارد دالر و برنامه تجارت این دو کشور تا‬ ‫سال اینده میالدی را ‪ ۲‬میلیارد دالر اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬هند تا سال اینده میالدی‪ ۳۰ ،‬میلیارد دالر‬ ‫تجارت با روس��یه‪ ،‬اوکراین و اسیای میانه خواهد‬ ‫داش��ت که می طلبد بخشی از این رقم را در بندر‬ ‫چابهار جذب کنیم‪.‬‬ ‫اقایی با اش��اره به قرارداد اپراتوری بندر چابهار‬ ‫ب��ا هند در راس��تای تس��ریع در اج��رای قرارداد‬ ‫بلندمدت با این کش��ور اظهار کرد‪ :‬قرار است هند‬ ‫دس��ت کم ‪ ۸۵‬میلیون دالر تجهیزات مورد توافق‬ ‫سرمایه گذاری در این بندر را تامین کند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬همچنین تامین ‪ ۳۷‬دس��تگاه‬ ‫تجهیزات دریایی و بندری در دس��ت اقدام است‬ ‫و در اینده وارد چرخه بهره برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان با اش��اره به برنامه ه��ای دولت برای‬ ‫صادرات با کارت های اجاره ای در مرزهای ایران با عراق‬ ‫بهره برداری از معادن گیالن برنامه ریزی خوبی نداشت‬ ‫استاندار گیالن گفت‪ :‬برای فعالیت های عمرانی‬ ‫نیازمند بهره برداری از منابع در کنار حفظ تعادل‬ ‫زیست محیطی هستیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از گیالن ارس�لان زارع در‬ ‫جلسه ش��ورای معادن اس��تان که در استانداری‬ ‫برگزار شد با اشاره به اجرای فعالیت های عمرانی‬ ‫مهم در اس��تان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بهره برداری از منابع‬ ‫معدنی باید باتوجه و رعایت تعادل زیست محیطی‬ ‫باش��د‪ .‬وی با اشاره به اینکه ایران کشوری پهناور‬ ‫با ظرفیت های متعدد اس��ت‪ ،‬مع��ادن را از جمله‬ ‫ظرفیت ه��ای ارزش��مند خ��دادادی دانس��ت که‬ ‫نقش موثری در رش��د و توس��عه اقتصادی کشور‬ ‫دارد‪ .‬زارع ب��ا بیان اینکه در زمین��ه بهره برداری‬ ‫از معادن برنامه ریزی خوبی نش��ده‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬در راس��تای تکمیل پروژه ه��ای عمرانی و‬ ‫نیز ایجاد ظرفیت های اش��تغال می ت��وان از این‬ ‫مواهب بهره برداری اصول��ی کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬الزم‬ ‫اس��ت از ظرفیت مراکز تحقیقاتی‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫خبره‪ ،‬دانشگاهیان و فعاالن صنعت و معدن برای‬ ‫ایجاد بس��تر مطالعاتی دقیق ب��ا موضوع معادن و‬ ‫بهره من��دی از ظرفیت ه��ای ان اس��تفاده کنیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار گیالن‪ ،‬شناس��ایی ظرفیت های معادن‬ ‫در شهرس��تان ها و مطالع��ه کارب��ردی روی انها‬ ‫را ی��ک ضرورت خواند و گف��ت‪ :‬انچه که باید در‬ ‫واگذاری معادن به عنوان یک ش��رط و الزام مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪ ،‬الزام به کاشت نهال و هم زیستی‬ ‫مس��المت امیز با بسترهای طبیعی و نیز توجه به‬ ‫مالحظات زیس��ت محیطی و اقدام��ات اجتماعی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه یک��ی از وظایف دولت‬ ‫فراهم ک��ردن تمهیدات الزم برای دسترس��ی به‬ ‫معادن اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬دول��ت تدبیر و‬ ‫امید ب��رای حمایت از بخش خصوصی تالش های‬ ‫گس��ترده ای داش��ته که این رویکرد باید استمرار‬ ‫یابد‪ .‬زارع تصریح کرد‪ :‬ادبیات ما‪ ،‬ادبیات جمهوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پروژه های ش��رکت گاز ازسوی جهاد دانشگاهی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬س��ال این��ده پروژه ه��ای‬ ‫گازرس��انی اس��تان ایالم به پایان می رسند‪ ،‬بر‬ ‫این اس��اس شرکت گاز اس��تان ایالم در جهت‬ ‫کیفی س��ازی خدمات‪ ،‬اس��تفاده از فناوری های‬ ‫نوی��ن و افزای��ش رضایت من��دی مش��تریان از‬ ‫خدم��ات خود‪ ،‬حرکت خواهد ک��رد که در این‬ ‫راه‪ ،‬جهاد دانش��گاهی به عنوان یک مرکز علمی‬ ‫و ن��واور می تواند همیار و هم��کار خوبی برای‬ ‫دستیابی به اهداف متعالی شرکت باشد‪.‬‬ ‫کمت��ر مراجع��ه می کنن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬تحقیقات ما‬ ‫نشان داده که بسیاری از صادرات ها با کارت های‬ ‫اجاره ای انجام ش��ده و افراد دغدغه بازگشت ارز‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تعه��د ارزی صادرکنندگان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بانک مرکزی تا مرداد س��ال گذشته‬ ‫ص��ادرات ریال��ی را پذیرفت��ه ب��ود؛ از انج��ا که‬ ‫بس��یاری از صادرکنندگان ام��کان عرضه دینار‬ ‫در نیما را نداش��تند س��ال گذشته پیگیری هایی‬ ‫ب��ا بان��ک مرک��زی انجام ش��د و تواف��ق کردیم‬ ‫بانک ه��ای ایران��ی در عراق‪ ،‬دین��ار را از خریدار‬ ‫کاالی ایران��ی یا صادرکنن��ده دریافت و ریال به‬ ‫او پرداخ��ت کنند‪ ،‬همچنین قرار ش��د انها تعهد‬ ‫ارزی صادرکنن��ده را از طری��ق نیم��ا برط��رف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حس��ینی ادامه داد‪ :‬این بخشنامه از ‪ ۱۳‬اسفند‬ ‫س��ال گذش��ته ابالغ ش��د اما با اعمال تحریم ها‬ ‫از ‪ ۱۴‬اردیبهش��ت‪ ،‬دیگ��ر ام��کان همکاری بین‬ ‫بانک ای��ران و ع��راق وجود نداش��ت‪ ،‬به همین‬ ‫دلی��ل دوب��اره ب��ا بان��ک مرک��زی وارد مذاکره‬ ‫رقابت پذیری حمل ونقل جاده ای در اس��تان ادامه‬ ‫داد‪ :‬مجوز خرید ‪ ۱۵۰۰‬دس��تگاه کامیون با پالک‬ ‫منطق��ه ازاد برای انتق��ال کاال از این بندر تا مرز‬ ‫میلک صادر شده و به زودی تامین می شود‪.‬‬ ‫اقای��ی با اش��اره ب��ه اقدام های انجام ش��ده در‬ ‫راس��تای مس��ئولیت های اجتماع��ی بی��ان کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان بن��ادر و دریانوردی بیش��ترین س��طح‬ ‫تس��هیالت اجتماعی را به س��واحل سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان داده و ‪ ۶‬موج ش��کن در طول سواحل‬ ‫این استان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ض��رورت دارد تبدیل بنادر‬ ‫ش��هید بهشتی و ش��هید کالنتری به منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی جزو اولویت ها و نیازهای اصلی کش��ور‬ ‫باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در صورت تحقق این مهم عالوه‬ ‫بر کاهش نرخ تمام ش��ده کاال‪ ،‬ای��ن بندر از نظر‬ ‫جذابیت بخش های خصوصی در گردونه رقابت با‬ ‫سایر بنادر کشورهای منطقه قرار خواهد گرفت و‬ ‫در انتفاع مالیاتی کش��ور نیز خللی ایجاد نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان درب��اره کاالهای واردات��ی نیز گفت‪:‬‬ ‫مقرر ش��د ‪ ۵۰‬درصد کاالهای اساسی دو شرکت‬ ‫پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی از طریق بندر‬ ‫چابهار وارد ش��ود که این ام��ر محقق و از ابتدای‬ ‫مهر امس��ال حدود ‪ ۳۵۰‬هزار تن کاالی اساس��ی‬ ‫وارد این بندر شد‪.‬‬ ‫ش��دیم‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ 2‬ماه طول کش��ید تا‬ ‫نظام غیربانکی به جریان بیفتد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اکنون صادرکنندگان می توانند با هماهنگی اتاق‬ ‫مش��ترک بازرگانی‪ ،‬دینار و دالر خود را به مراکز‬ ‫تعیین شده پرداخت و ریال را مطابق با نرخ نیما‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه دبیرکل اتاق مش��ترک ایران و عراق‪،‬‬ ‫بس��یاری از صادرکنندگان از طریق این ساختار‬ ‫اق��دام کرده ان��د و برای ش��ان رف��ع تعهد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1429‬‬ ‫پیاپی ‪2747‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫رئیس سازمان هواپیمایی با تاکید بر نظارت این سازمان بر فعالیت پهپادهای پست خبر داد‪:‬‬ ‫ایران در تولید قطعات هواپیما خودکفا شد‬ ‫رئی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری گفت‪ :‬به ‪۱۶‬‬ ‫شرکت مجوز داده ایم در زمینه تولید قطعات هواپیما‬ ‫فعالیت کنند و در این زمینه توانسته ایم به خودکفایی‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬علی عابدزاده در نشس��ت خبری‬ ‫که روز گذش��ته در چهارمین نمایش��گاه حمل ونقل‪،‬‬ ‫لجس��تیک و صنایع وابس��ته برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫خرید هواپیما برای ناوگان کشور همچنان ادامه دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تحریم نتوانس��ته روند خرید هواپیما را متوقف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه شرکت هایی‬ ‫در حال خرید هواپیما هس��تند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اطالعات‬ ‫قرارداده��ای هواپیما باید تا اخری��ن لحظه محرمانه‬ ‫باقی بماند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرس��ش‬ ‫مبن��ی بر اخرین‬ ‫وضعی��ت پروژه س��اخت هواپیم��ا و قطع��ات ان در‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬برای ش��رکت هایی که توانایی س��اخت‬ ‫هواپیماه��ای کوچ��ک را دارن��د تس��هیالتی در نظر‬ ‫گرفته ای��م و فضا را برای فعالیت این ش��رکت ها اماده‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫عابدزاده با اش��اره ب��ه ارائه مجوز تولی��د قطعات و‬ ‫تجهیزات هواپیما و نیز س��اخت هواپیما و هلی کوپتر‬ ‫به چند شرکت دانش بنیان گفت‪ :‬به ‪ ۱۶‬شرکت مجوز‬ ‫داده ای��م که در زمینه تولید قطع��ات هواپیما فعالیت‬ ‫کنند و در این زمینه توانسته ایم به خودکفایی برسیم‪.‬‬ ‫همچنین چند شرکت دانش بنیان برای تولید قطعات‬ ‫حس��اس موتور هواپیما راه اندازی ش��ده و به زودی به‬ ‫چند شرکت دیگر نیز مجوز خواهیم داد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره مشکالت‬ ‫مربوط به خرید س��وخت ازس��وی ایرالین های ایرانی‬ ‫در خارج از کش��ور گفت‪ :‬مش��کل سوخت رس��انی به‬ ‫هواپیماهای ایرانی در اروپا همچنان وجود دارد اما در‬ ‫ترکیه هواپیماهای ایرانی‪ ،‬سوخت دریافت می کنند و‬ ‫ما این موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی با قابل قبول دانس��تن نرخ فعلی بلیت هواپیما‬ ‫اضافه کرد‪ :‬پس از ازادس��ازی نرخ بلیت‪ ،‬فروش بلیت‬ ‫ثبات پیدا کرد و ش��اهد توس��عه حمل ونقل هوایی و‬ ‫حرکت رو به جلو ایرالین ها هستیم‪.‬‬ ‫عابدزاده افزود‪ :‬نرخ بلیت هواپیما وابس��تگی زیادی‬ ‫به نرخ ارز دارد و باتوجه به شرایط ارزی امروز می توان‬ ‫گف��ت بازار بلی��ت هواپیما در ش��رایطی خوب و قابل‬ ‫قبول اس��ت‪ .‬در حال حاض��ر ایرالین ها دالر مورد نیاز‬ ‫خود را با نرخ حداقل ‪ ۱۱‬هزار تومان دریافت می کنند‬ ‫که با توجه به این مس��ئله‪ ،‬نرخ بلیت هواپیما منطقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری با اش��اره به‬ ‫رونمایی وزارت ارتباطات از پهپادهای ش��رکت پست‬ ‫در روزه��ای اخی��ر گفت‪ :‬همه پهپاده��ای غیرنظامی‬ ‫برای فعالیت باید مجوز س��ازمان هواپیمایی را داشته‬ ‫باشند و پس��ت هم باید نسبت به دریافت مجوز برای‬ ‫پهپادهای خود اقدام کند‪ .‬در این زمینه ش��یوه نامه ای‬ ‫برای پ��رواز ریزپرنده ه��ا تهیه کردیم ک��ه این هفته‬ ‫رونمایی می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اخرین وضعیت پرونده قضایی سقوط‬ ‫هواپیمای ش��رکت اس��مان در س��ال ‪ ۹۶‬گفت‪ :‬این‬ ‫سانحه ازس��وی کارگروه بررسی سوانح که کارگروهی‬ ‫مستقل اس��ت‪ ،‬مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬کارشناسانی‬ ‫ازس��وی دادسرا هم به این مسئله ورود کردند‪ .‬پرونده‬ ‫از دادگاه به دلیل نقص تحقیقات به دادسرا برگردانده‬ ‫ش��ده زیرا نظر دادگاه این اس��ت که در این تحقیقات‬ ‫اشتباه های بسیار بزرگی وجود داشته است‪.‬‬ ‫عاب��دزاده بیان کرد‪ :‬بای��د از افرادی که ش��جاعت‬ ‫ب��ه خرج می دهن��د و در مقابل تحریم ها می ایس��تند‬ ‫حمایت و دفاع کرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه من پرونده های قضایی زیادی دارم‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬برای من در زمینه پرونده س��انحه سقوط‬ ‫هواپیما در یاسوج ‪ ۲‬س��ال تعلیق پیشنهاد داده شده‬ ‫بود اما وقتی پرونده به دس��ت قاضی رسید اعالم کرد‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به ‪ ۱۶‬ش��رکت مجوز داده ایم که در زمین��ه تولید قطعات هواپیما‬ ‫فعالیت کنند و در این زمینه توانسته ایم به خودکفایی برسیم‬ ‫این گزارش ناقص است و به دادسرا بازگشت داده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹درامد ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد تومانی از عبوری ها‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران‬ ‫از درام��د هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومانی این ش��رکت از‬ ‫پروازهای عبوری در سال ‪ ۹۷‬خبر داد‪.‬‬ ‫س��یاوش امیرمک��ری در ادام��ه نشس��ت خب��ری‬ ‫چهارمی��ن نمایش��گاه حمل ونقل با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوای��ی ایران‪ ،‬مالکیت و‬ ‫مس��ئولیت ‪ ۵۳‬ف��رودگاه کش��ور را دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا‬ ‫پایان سال اقدامات خوبی در زمینه عمومی و فعالیت‬ ‫ایرتاکسی در کشور شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی درباره درامدهای ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری‬ ‫هوای��ی ایران توضی��ح داد‪ :‬از درامده��ای ما که فقط‬ ‫‪ ۵‬درص��د ان از محل واگذاری اماک��ن در فرودگاه ها‬ ‫حاص��ل می ش��ود‪ ،‬بخش زی��ادی ب��ه ایرالین ها برای‬ ‫اس��تقرار نیروها و ارائه خدم��ات در فرودگاه ها واگذار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بخش کوچکی نیز در اختیار غرفه داران‬ ‫اس��ت که باتوج��ه ب��ه ورود نهاده��ای نظارتی برای‬ ‫شفاف سازی درامد غرفه داران فرودگاهی‪ ،‬واگذاری ها‬ ‫براس��اس مزایده و به طور یکپارچه در همه فرودگاه ها‬ ‫زیر نظر ش��رکت انجام می ش��ود و نرخ پایه مزایده را‬ ‫کارشناس رس��می دادگستری تعیین می کند‪ .‬اصناف‬ ‫و س��ازمان حمایت نیز بر نرخ های غرفه داران نظارت‬ ‫دارن��د و در ص��ورت گرانفروش��ی موض��وع پیگیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬امیرمکری یاداور ش��د‪ ۶۸ :‬درصد درامد ما‬ ‫از مح��ل پروازهای عبوری و ‪ ۲۰‬درص��د نیز از محل‬ ‫خدمات هوانوردی اس��ت‪ .‬همچنین از هر بلیت پرواز‬ ‫داخل��ی ‪ ۷‬هزار تومان و از هر بلیت پرواز خارجی ‪۳۵‬‬ ‫هزار تومان سهم فرودگاه مبدا است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۷‬روزانه هزار پرواز عبوری از‬ ‫فضای ایران داش��تیم اما پس از انک��ه انجمن فدرال‬ ‫هوانوردی امریکا اسمان کشورمان را ناامن اعالم کرد‬ ‫بخش��ی از این پروازها کاه��ش یافت‪ .‬در ادامه پس از‬ ‫انکه برخی ش��رکت های هواپیمایی خارجی نسبت به‬ ‫ایمن بودن اس��مان ایران مطمئن ش��دند‪ ،‬پروازهای‬ ‫خود را از اسمان ایران از سر گرفتند و در حال حاضر‬ ‫روزانه ‪ ۹۰۰‬پرواز از اسمان ایران عبور می کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری‬ ‫هوایی ایران‪ ،‬درامد این ش��رکت در سال ‪ ۹۷‬از محل‬ ‫پروازه��ای عبوری‪ ،‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان بود که‬ ‫نسبت به سال ‪ ۹۶‬کاهش ‪ ۱۴‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫وی درباره سهم خواهی نهادهای نظامی تامین کننده‬ ‫امنیت اسمان ایران از درامد پروازهای عبوری گفت‪:‬‬ ‫از انجا که خدماتی به پروازهای عبوری ارائه می دهیم‬ ‫که مبتن��ی بر تجهیزات و دس��تگاه های راداری تهیه‬ ‫شده از محل منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی‬ ‫ایران اس��ت معتقدیم درامد پروازهای عبوری به این‬ ‫ش��رکت اختصاص دارد‪ .‬نهادهای نظامی تامین کننده‬ ‫امنیت اس��مان نیز براس��اس وظایف خود س��همی از‬ ‫بودجه عمومی خواهند داش��ت اما ما درامد پروازهای‬ ‫عبوری را برای توسعه و نوسازی تجهیزات هوانوردی‬ ‫هزینه می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ترخیص از منطقه ازاد فرودگاه امام‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هر فرودگاه��ی امام خمینی‬ ‫از اغاز ترخیص نخس��تین گروه کااله��ای وارداتی از‬ ‫منطقه ازاد شهر فرودگاهی امام خمینی خبر داد‪.‬‬ ‫علی رس��تمی نیز در نشست خبری که روز گذشته‬ ‫در چهارمی��ن نمایش��گاه حمل ونق��ل‪ ،‬لجس��تیک و‬ ‫صنایع وابس��ته برگزار ش��د‪ ،‬با اش��اره به مطرح شدن‬ ‫بح��ث تبدیل فرودگاه امام خمینی به ش��رکت ش��هر‬ ‫فرودگاهی در س��ال ‪ ۹۴‬گفت‪ :‬باتوجه به مطرح شدن‬ ‫شهر فرودگاهی‪ ،‬سیاست دولت و این هدف گذاری که‬ ‫فرودگاه امام تبدیل به هاب نخس��ت باری و هاب دوم‬ ‫مسافری منطقه شود‪ ،‬تغییر کرد‪ .‬در حال حاضر طرح‬ ‫جامع این فرودگاه تهیه شده و برنامه های ما براساس‬ ‫این طرح اجرا می شود که فاز نخست ان ‪ ۵‬ساله است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به انتقال بخشی از پروازهای مسافری به‬ ‫پایانه مسافری سالم در فرودگاه امام گفت‪ :‬پروازهای‬ ‫‪ ۵‬ایرالی��ن به این پایانه منتقل ش��د و روزانه ‪ ۷‬پرواز‬ ‫از این پایانه انجام می شود‪ .‬زیرساخت انجام پروازهای‬ ‫داخلی از این فرودگاه نهایی شده و چند ایرالین اعالم‬ ‫کردند که قصد دارند پروازهای داخلی از فرودگاه امام‬ ‫به سایر مناطق برقرار کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��هر فرودگاهی امام خمینی گفت‪۵۰ :‬‬ ‫ش��رکت در منطقه ازاد فرودگاه امام به ثبت رسیده و‬ ‫امروز ش��اهد ترخیص کاال از منطقه ازاد این فرودگاه‬ ‫هس��تیم و فع��االن تج��اری و اقتص��ادی می توانند با‬ ‫مراجعه به سامانه گمرک به ثبت سفارش واردات کاال‬ ‫از منطقه ازاد فرودگاه امام اقدام کنند‪.‬‬ ‫رس��تمی در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اینکه یکی‬ ‫از نماین��دگان مجلس از قاچ��اق کاال در منطقه ازاد‬ ‫فرودگاه امام خمینی خب��ر داده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال ‬ ‫حاضر نخستین کاالیی که به ارزش ‪ ۴۵۰‬میلیون دالر‬ ‫در گم��رک این ف��رودگاه در انبار وج��ود دارد‪ ،‬اماده‬ ‫ترخیص است که نش��ان می دهد هیچ قاچاق کاالیی‬ ‫از این فرودگاه انجام نش��ده اس��ت‪ .‬کسانی که ادعای‬ ‫قاچاق کاال از منطقه ازاد فرودگاه امام را مطرح کردند‬ ‫باید سند ارائه دهند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به‬ ‫‹ ‹کمبود بودجه خرید‬ ‫رئیس سازمان هواشناس��ی می گوید اگر پیش بینی‬ ‫این س��ازمان درباره سیل نبود‪ ،‬سیل نوروز امسال در‬ ‫گلستان بیش از هزار کشته بر جای می گذاشت‪.‬‬ ‫سحر تاجبخش در نشست خبری که روز گذشته در‬ ‫چهارمین نمایشگاه حمل ونقل و صنایع وابسته برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬با بیان اینکه در سراس��ر جهان پیش بینی های‬ ‫ه��وا ‪ ۷۵‬درصد صحت دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬هر منطقه ای که‬ ‫توپوگرافی پیچیده ای داش��ته باشد‪ ،‬پیش بینی هوا در‬ ‫ان منطقه دشوارتر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در بحث هواشناس��ی موضوع عدم‬ ‫قطعیت مطرح اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید ع��دم قطعیت را به‬ ‫صفر برسانیم‪ .‬رئیس س��ازمان هواشناسی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حوزه سیالب ها‪ ،‬داده های هواشناسی کافی نیست‬ ‫و در همه جای جه��ان از جمله المان پیش بینی هوا‬ ‫در زمینه سیالب ‪ ۳‬تا ‪ ۷‬روز زودتر انجام می شود و در‬ ‫ایران هم این موضوع ‪ ۳‬روزه است‪.‬‬ ‫تاجبخش ب��ا بیان اینک��ه در همه هواشناس��ی ها‪،‬‬ ‫وضعیت هوا ب��ا درصد اعالم می ش��ود و نباید منطق‬ ‫علم��ی را در هواشناس��ی زیر پا گذاش��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر پیش بینی س��ازمان هواشناس��ی نبود‪ ،‬در سیالب‬ ‫گلستان بیش از هزار کشته می دادیم‪.‬‬ ‫تاجبخ��ش تاکید کرد‪ :‬منابع س��ازمان هواشناس��ی‬ ‫ب��رای خرید تجهیزات در کل کش��ور کافی نیس��ت؛‬ ‫بنابراین س��امانه های هشدار س��یل نسل چهارم را در‬ ‫برخی از مناطق نصب کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ایران ‪ ۱۱‬سال متوالی خشکسالی‬ ‫را پشت سر گذاشتیم و اب های زیرزمینی به کمترین‬ ‫میزان رسیده؛ بنابراین تا زمانی که اب های زیرزمینی‬ ‫تامین نشود این خشکسالی ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫تاجبخش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی‬ ‫از نهادها مدعی هس��تند که در س��یل ‪ ۹۸‬س��ازمان‬ ‫هواشناس��ی گزارش های مرب��وط را در زمان مقرر به‬ ‫ما اعالم نکرده و دلیل خس��ارت باال‪ ،‬کوتاهی سازمان‬ ‫هواشناسی بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬سیالب فروردین امسال‬ ‫از پدیده ه��ای «حدی» بود؛ به ای��ن معنا که حداکثر‬ ‫‪ ۱۵‬روز زودت��ر از این رخداد ام��کان پیش بینی ان را‬ ‫داش��تیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امکان پیش بینی این رخداد‬ ‫در بلندمدت وجود نداش��ت و هی��چ الگوی اروپایی و‬ ‫امریکایی نمی توانس��ت ‪ ۱۵‬روز زودتر سیل فروردین‬ ‫امس��ال را پیش بین��ی کند و فقط ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۵‬روز زودتر‬ ‫می توانستیم این اتفاق را پیش بینی کنیم‪.‬‬ ‫تاجبخ��ش ادامه داد‪ :‬ما حداکثر ‪ ۷۲‬س��اعت زودتر‬ ‫س��یالب فروردی��ن را اع�لام کردی��م و هش��دارها و‬ ‫اطالعیه ها به دو صورت استانی و ستادی به نهادهای‬ ‫مختلف ارائه شد‪ .‬گزارش عملکرد سازمان هواشناسی‬ ‫در وقوع س��یل فروردین به کمیسیون عمران مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی ارائه ش��ده اما هنوز در صحن علنی‬ ‫قرائت نشده است‪.‬‬ ‫علی عابدزاده‬ ‫سیاوش امیرمکری‬ ‫علی رستمی‬ ‫سحر تاجبخش‬ ‫‪:‬‬ ‫افزایش کرایه حمل مسافر غیرقانونی است‬ ‫رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای می گوید نرخ‬ ‫کرایه مس��افربرهای بین ش��هری اعم از تاکس��ی و اتوبوس‪ ،‬با‬ ‫وجود گران شدن بنزین‪ ،‬افزایش نمی یابد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬عبدالهاش��م حس��ن نیا در نشست خبری‬ ‫که روز گذشته در چهارمین نمایشگاه حمل ونقل‪ ،‬لجستیک و‬ ‫صنایع وابسته برگزار شد‪ ،‬در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش‬ ‫هزینه حمل س��وخت از س��وی کامیون های کانتینربر‪ ،‬بعد از‬ ‫افزایش نرخ سوخت بیان کرد‪ :‬این موضوع صحت ندارد و ما هیچ‬ ‫بخش��نامه ای برای افزایش کرایه حمل سوخت صادر نکرده ایم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرس��ش‬ ‫مبنی بر وضعیت نرخ بلیت‬ ‫اتوبوس و کرایه تاکس��ی های بین شهری‪ ،‬بعد از سهمیه بندی‬ ‫بنزین گفت‪ :‬اتوبوس ها و تاکس��ی های بین ش��هری هیچ گونه‬ ‫افزایش کرایه نداشته اند‪ .‬حسن نیا اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر ‪۳۰‬‬ ‫هزار سواری بین استان ها به مسافران خدمات می دهند که حق‬ ‫افزایش نرخ را ندارند‪ .‬قرار اس��ت بر اساس پیمایش انجام شده‬ ‫به سواری های بین شهری سوخت تعلق گیرد و به همین دلیل‬ ‫هی��چ بهانه ای برای افزایش کرایه ب��ه بهانه افزایش نرخ بنزین‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی اضافه کرد‪ :‬از انجا‬ ‫که اتوبوس ها نیز گازوئیل مصرف می کنند و نرخ گازوئیل گران‬ ‫نش��ده اس��ت‪ ،‬نرخ بلیت اتوبوس نیز نباید افزایش یابد‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ب��ا بیان اینکه پس از‬ ‫افزایش نرخ بنزین ضریب اش��غال صندل��ی اتوبوس ها افزایش‬ ‫یافته است‪ ،‬افزود‪ :‬این ضریب بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد بود که بعد‬ ‫از افزایش نرخ بنزین شاهد استقبال مسافران از سفر با اتوبوس‬ ‫و همچنین سواری ها هستیم‪ .‬همچنین در پی گران شدن نرخ‬ ‫بنزین س��فر با اتوبوس ‪ ۱۶‬درصد افزایش یافته است‪ .‬حسن نیا‬ ‫تاکید کرد‪ :‬س��ازمان راهداری هیچ بخش��نامه ای برای افزایش‬ ‫کرایه اتوبوس و س��واری های بین شهری صادر نکرده است‪ .‬او‬ ‫درباره مش��کالت پیش امده درباره توزیع الستیک کامیون در‬ ‫ب��ازار گفت‪ :‬پیش از این بر اس��اس پیمایش ‪ ۲۰‬هزار کیلومتر‬ ‫یک جفت الس��تیک به رانندگان ناوگان س��نگین داده می شد‬ ‫اما اکنون این رقم به ‪ ۱۵‬هزارکیلومتر کاهش یافته اس��ت‪ .‬وی‬ ‫از کافی بودن میزان الس��تیک توزیع ش��ده در کشور خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در همه واحدهای اس��تانی توزیع الس��تیک با حواله‬ ‫دولتی‪ ،‬این کاال به میزان کافی وجود دارد و مشکلی در زمینه‬ ‫تامین الس��تیک نداریم‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد‪:‬‬ ‫از تیر امسال وظیفه ساخت راه های روستایی از اداره های راه و‬ ‫شهرس��ازی استان ها گرفته و به سازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای محول ش��ده اس��ت‪ .‬تاکنون ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد تومان از‬ ‫محل اعتبارات اس��تانی برای س��اخت راه های روستایی هزینه‬ ‫کرده ایم که بخش زیادی از ان در قالب اسناد خزانه است‪.‬‬ ‫حس��ن نیا افزود‪ :‬برنامه ریزی کرده ای��م در ‪ ۶‬ماه اینده روزانه‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتر راه روستایی بسازیم‪ .‬در این زمینه ‪ 8‬هزار دستگاه‬ ‫از ماش��ین االت س��ازمان راه��داری به حوزه س��اخت راه های‬ ‫روستایی منتقل شده است‪.‬‬ ‫مع��اون حمل ونقل‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫گف��ت‪ :‬روزان��ه ‪۵۰‬‬ ‫میلیون لیتر گازوئیل‬ ‫ب��ه وس��یله ن��اوگان‬ ‫ش��هری‪ ،‬ج��اده ای و‬ ‫ریلی در کشور مصرف‬ ‫می شود که ‪ ۱۰‬میلیون لیتر ان مازاد است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ش��هرام ادم ن��ژاد در‬ ‫نمایش��گاه حمل ونقل درب��اره میزان مصرف‬ ‫گازوئیل در کش��ور افزود‪ :‬روزانه ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫لیت��ر گازوئیل در حمل ونقل درون ش��هری‪،‬‬ ‫برون شهری و ریلی مصرف می شود که عدد‬ ‫باالیی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��رایط درس��ت بای��د ‪۴۰‬‬ ‫میلیون لیت��ر در روز مصرف ش��ود که برای‬ ‫دس��تیابی به این رقم باید نظ��ام توزیع کاال‬ ‫اصالح ش��ده‪ ،‬ظرفیت حمل کاال با اس��تفاده‬ ‫از ناوگان ریلی و جاده ای به حداکثر برس��د‪،‬‬ ‫بار ریل پس��ند با قطار حمل ش��ود و کیفیت‬ ‫گازوئیل ارتقا یابد‪.‬‬ ‫ادم نژاد ادامه داد‪ ۱۰ :‬میلیون لیتر مصرف‬ ‫اضافه گازوئیل در کش��ور داریم که در ستاد‬ ‫بهینه سازی مصرف س��وخت به این موضوع‬ ‫توجه کرده و در حال بررسی ان هستیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره حقوق‬ ‫مس��افر گفت‪ :‬در نظر داریم در تمام مدهای‬ ‫حمل ونقل مس��افران را از حق��وق خود اگاه‬ ‫کنیم تا اس��یب کمت��ری به انها برس��د‪ .‬به‬ ‫عن��وان مثال برخ��ی ایرالین ها بلی��ت ارزان‬ ‫می فروش��ند اما در پیک س��فر پ��رواز را لغو‬ ‫کنس��ل می کنند که حتی اگر کل پول را هم‬ ‫به مس��افر برگردانند‪ ،‬او ضرر می کند زیرا در‬ ‫ان بازه زمانی مجبور اس��ت بلیت گران تری‬ ‫خریداری کند‪.‬‬ ‫ادم نژاد درباره الحاق بنادر شهید بهشتی و‬ ‫ش��هید کالنتری چابهار به منطقه ازاد گفت‪:‬‬ ‫در صورت پیوستن این بندرها به منطقه ازاد‬ ‫باید مدیریت بندرها در اختیار سازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی باقی بماند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی در زمینه‬ ‫رقاب��ت بنادر گوادر پاکس��تان و چابهار ایران‬ ‫نی��ز اظهارکرد‪ :‬اگر چه این دو بندر در فاصله‬ ‫بسیار نزدیک به هم در حال فعالیت هستند‬ ‫اما رقابت صددرصدی با یکدیگر ندارند و هر‬ ‫کدام مزیت های وی��ژه ای برای صاحبان کاال‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫ادم ن��ژاد توضی��ح داد‪ :‬م��ا ‪ ۵‬گزین��ه برای‬ ‫ساخت راه اهن چابهار داریم مبتنی بر اینکه‬ ‫ارتباط مردم با دریا قطع نشود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ ۳۰۰ :‬میلی��ون ی��ورو از‬ ‫صن��دوق توس��عه ملی با مج��وز رهبر معظم‬ ‫انقالب به خط اهن چابهار اختصاص یافته و‬ ‫درحال حاضر این پروژه‪ ،‬اولویت دار ترین پروژه‬ ‫ریلی کشور است‪.‬‬ ‫وی درباره س��اخت قطع��ات ‪ ۲‬و ‪ ۳‬ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال اظهارکرد‪ :‬برای ادامه ساخت و‬ ‫بهره ب��رداری از قطع��ات ‪ ۲‬و ‪ ۳‬ازادراه برنامه‬ ‫داریم ام��ا چگونگی تامین مال��ی این پروژه‬ ‫هنوز مشخص نیست چرا که اگر تمرکز خود‬ ‫را روی ای��ن ازادراه بگذاریم و بخواهیم مانند‬ ‫گذشته از محل بودجه عمومی وزارتخانه ان‬ ‫را ادامه دهیم از دیگر پروژه ها غفلت می شود‪.‬‬ ‫بنابراین درباره نح��وه تامین منابع مورد نیاز‬ ‫این ازادراه در حال تصمیم گیری هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون حمل ونقل وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫با اش��اره ب��ه می��زان ترانزی��ت در ای��ران و‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود در ای��ن زمینه گفت‪ :‬با‬ ‫وج��ود همه ظرفیت های حمل ونقلی در همه‬ ‫بخش ها‪ ،‬میزان ترانزی��ت ‪ ۱۲‬میلیون تن در‬ ‫سال است اما ظرفیت افزایش این عدد تا ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تن با همین زیر ساخت های موجود را‬ ‫داری��م‪ .‬بنابراین نباید به میزان ترانزیت فعلی‬ ‫راضی باشیم‪.‬‬ ‫ادم ن��ژاد ادام��ه داد‪ :‬نبای��د از ظرفیت های‬ ‫ترانزیتی کش��ور با همین زیرساخت هایی که‬ ‫وج��ود دارد بگذریم چرا که پ��ول راحتی از‬ ‫محل ترانزیت وارد کشور می شود‪ .‬قرار نیست‬ ‫ب��رای ورود این س��رمایه به کش��ور عملیات‬ ‫زیرس��اختی خاصی انجام دهی��م و با همین‬ ‫زیرس��اخت های موجود می ت��وان درامدهای‬ ‫ترانزیتی را افزایش داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه برای ترانزیت در کریدور‬ ‫شرق‪-‬غرب (افغانستان‪-‬ایران‪-‬ترکیه) سازمان‬ ‫راهداری سرمایه گذاری مناسبی کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رس��د با وجود تاکید فراوان‬ ‫که داش��ته ایم‪ ،‬ان ط��ور که باید ب��ه کریدور‬ ‫ش��مال‪-‬جنوب توجه نکرده ایم چ��را که اگر‬ ‫اینگونه ب��ود تا کنون باید خط اهن رش��ت‪-‬‬ ‫استارا را اماده می کردیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫روزانه ‪ ۱۰‬میلیون لیتر‬ ‫اضافه مصرف گازوئیل‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1429‬‬ ‫پیاپی ‪2747‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ایین امضای تفاهمنامه بین شرکت پست و معاونت حمل ونقل شهرداری مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫پیام‬ ‫پست پالس‬ ‫اولویت های پهپادهای پستی‬ ‫مهندس مهدی علی زاده‬ ‫کارشناس هوانوردی‬ ‫در روزهای گذشته وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬اعالم کرد که به زودی خبر خوشی‬ ‫برای مردم ایران خواهد داشت‪ .‬در این زمینه‬ ‫گمانه زنی های زیادی مطرح ش��د و در نهایت‬ ‫اعالم ش��د «کش��ورمان به فناوری اس��تفاده‬ ‫از پرنده ه��ای بدون سرنش��ین ب��رای حمل‬ ‫بسته های پستی دست یافته است»‪.‬‬ ‫بسیاری به سادگی از کنار این موضوع عبور‬ ‫کردند یا ش��اید حتی متوجه این خبر نشدند!‬ ‫ش��اید خبرهایی مانند رفع فیلتر فالن سایت‬ ‫یا ش��بکه اجتماعی یا حتی ارائ��ه نیم گیگ‬ ‫اینترنت رایگان برایش��ان جذاب تر بود! البته‬ ‫نقش رس��انه های مجازی زرد در به حاش��یه‬ ‫کش��اندن مس��ئله غیرقابل انکار است با این‬ ‫حال‪ ،‬ای��ن وظیفه مس��ئوالن صنعت هوایی‬ ‫اس��ت که ابعاد این نوع خدمات را برای عموم‬ ‫روشن تر کنند‪.‬‬ ‫ام��روزه کش��ورهای انگشت ش��ماری (ان‬ ‫ه��م به طور محدود) از مولت��ی روتورها برای‬ ‫حم��ل بار و بس��ته ها اس��تفاده می کنند‪ .‬این‬ ‫حوزه همان نقطه تجاری سازی یک فناوری و‬ ‫اس��تفاده گسترده ان در زندگی روزمره مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اید پیش از این مولتی روتورها در‬ ‫حوزه تصویربرداری و برای مقصدهای خاصی‬ ‫فع��ال بودند‪ ،‬اما اس��تفاده از انان برای حمل‬ ‫بسته های پس��تی یعنی استفاده غیرمستقیم‬ ‫همه مردم از این فناوری! البته این مهم تنها‬ ‫به حمل بار و نامه محدود نخواهد بود‪ .‬فرض‬ ‫کنی��د بیم��اری در یک بیمارس��تان نیازمند‬ ‫دریاف��ت یک عض��و حیاتی یا حت��ی دارویی‬ ‫خاص است یا حتی اینکه شاید شما در انتظار‬ ‫یک نامه مهم اداری باش��ید‪ .‬با استفاده از این‬ ‫فناوری‪ ،‬همه چیز تنها در یک چش��م به هم‬ ‫زدن فراهم خواهد بود‪.‬‬ ‫تا پیش از این‪ ،‬بسته های پستی با استفاده‬ ‫از ناوگان جاده ای شرکت پست بین استان ها‬ ‫جابه ج��ا می ش��د و در داخ��ل ش��هرها نی��ز‬ ‫کامیونت ها‪ ،‬وانت ها و موتورس��یکلت های این‬ ‫ش��رکت وظیفه توزیع را بر عهده داشتند‪ .‬بر‬ ‫اساس سفارش مشتری و برای ارسال سریع تر‬ ‫محموله ها نیز اس��تفاده از حمل ونقل هوایی‬ ‫برای انتقال مرس��والت از یک گوش��ه کشور‬ ‫به گوش��ه ای دیگر امکان پذیر بود با این حال‬ ‫اس��تفاده از هواپیم��ا برای فراین��د توزیع در‬ ‫داخل شهرها امکان پذیر نیست و این درست‬ ‫همان جایی است که مولتی روتورها به کمک‬ ‫شرکت های پستی می ایند‪ .‬همان گونه که یک‬ ‫هواپیما در مقایسه با یک کامیون محموله ها‬ ‫را س��ریع تر منتقل می کند‪ ،‬یک مولتی روتور‬ ‫نیز در مقایسه با وانت یا موتورسیکلت (برای‬ ‫توزیع بس��ته های پستی) بسیار سریع تر عمل‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬به عالوه اینکه اس��تفاده از این‬ ‫فناوری به نوعی قدرت نمایی در سطح جهانی‬ ‫به شمار می رود و نمایانگر سطح بلوغ فناوری‬ ‫کشور در این حوزه خاص است‪.‬‬ ‫جه��ان ام��روز روز ب��ه روز ب��ه س��مت‬ ‫تجاری س��ازی فناوری های نوظه��ور در حال‬ ‫حرکت اس��ت‪ .‬صنعت دفاعی ما جایگاه خود‬ ‫را از نظ��ر توانمندی و نی��ل به اهداف تثبیت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ش��اید زمان ان رسیده باشد که‬ ‫فناوری های به دست امده در صنعت های تک‬ ‫هوایی به زندگی مردم سرریز شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شهرداری ها دیگر مجاز‬ ‫به تراکم فروشی نیستند‬ ‫براساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ش��هرداری ها دیگر مجاز به فروش‬ ‫تراکم م��ازاد و تغییر کاربری امالک بر خالف‬ ‫طرح تفصیلی نخواهند بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در جریان نشست علنی نوبت عصر‬ ‫یکش��نبه‪ ،‬پیش��نهاد علی مطه��ری نماینده‬ ‫ته��ران در زمینه الحاق یک ماده به الیحه دو‬ ‫فوریتی درامد پایدار و هزینه ش��هرداری ها و‬ ‫دهیاری ها را بررسی کرده و ان را به تصویب‬ ‫رساندند‪.‬‬ ‫براس��اس این م��اده الحاقی ش��هرداری ها‬ ‫موظف به رعایت طرح تفصیلی ش��هرها بوده‬ ‫و از ای��ن پس مجاز به ف��روش تراکم مازاد و‬ ‫تغییر کارب��ری امالک برخالف طرح تفصیلی‬ ‫نخواهن��د ب��ود‪ .‬در غیر این ص��ورت مرتکب‬ ‫مش��مول بن��د ‪ 7‬م��اده ‪ ۱۹‬قان��ون مجازات‬ ‫اسالمی (بدون حبس) می شوند‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پس��ت درب��اره اه��داف پهپاد‬ ‫پس��تی ک��ه در روزه��ای اخیر رونمایی ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در گام نخس��ت‪ ،‬بحث ارائه خدمات به س��ازمان های‬ ‫امدادرس��ان از جمله هالل احم��ر و اورژانس مطرح‬ ‫است که مجوزهای الزم برای انها دریافت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حس��ین نعمتی در ایین امضای‬ ‫تفاهمنامه بین شرکت ملی پست و شهرداری تهران‬ ‫با اشاره به تعطیلی مدرسه ها در روز های گذشته بیان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مس��ائلی که باعث الودگی هوا می شود‪،‬‬ ‫موض��وع حمل ونق��ل اس��ت‪ .‬م��ا به دنب��ال مدیریت‬ ‫حمل ونق��ل هس��تیم تا بتوانی��م مس��ائل اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی را که گریبان گیر تهران اس��ت‪،‬‬ ‫مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان این که درحال حاضر ‪ ۱۲۰۰‬نامه رس��ان‬ ‫در ش��هر داریم که اگر نبودند‪ ،‬اثار زیان بار ش��هری‬ ‫بیش��تر می ش��د‪ ،‬گفت‪ ۲۰۰ :‬هزار موتورسیکلت در‬ ‫ش��هر ته��ران در حال تردد هس��تند ک��ه می توانند‬ ‫ترافیک و الودگی بس��یار باالیی ایجاد کنند و ما باید‬ ‫برای مدیریت انها کاری کنیم‪.‬‬ ‫وزارت ارتباطات هم��واره این بوده که از توان بخش‬ ‫خصوصی کش��ور استفاده کند‪ .‬به همین اندازه که به‬ ‫این موضوع ورود کردیم هم با استفاده از توان بخش‬ ‫خصوصی بوده اما بح��ث راهبری و مدیریت کالن با‬ ‫شرکت ملی پست است‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت جاده صاف کن استفاده از پهپادها‬ ‫‹ ‹‪ ۳۰‬درصد بهای کاال برای حمل ونقل‬ ‫کسانی که در‬ ‫زمینه توزیع‬ ‫کاال و محصوالت‬ ‫مختلف برای‬ ‫فروشگاه ها‬ ‫در سطح شهر‬ ‫تردد می کنند‪،‬‬ ‫از نظر ترافیکی‪،‬‬ ‫گرفتاری ایجاد‬ ‫می کنند و این‬ ‫موضوع نیازمند‬ ‫ساماندهی است‬ ‫محمدرضا قادری‪ ،‬عضو هیات مدیره ش��رکت پست‬ ‫با بیان این ک��ه ‪ ۳۰‬درصد بهای تمام ش��ده کاالهای‬ ‫وابس��ته به حمل ونق��ل‪ ،‬صرف انتقال انها می ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از دالیل مش��کالت ش��هری از جمله‬ ‫الودگی به ای��ن برمی گردد که س��اختار نظام مندی‬ ‫برای حمل ونقل نداریم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت ملی پست با بیان این که‬ ‫در کش��ور ما حلقه اتصال اداره کننده به حمل کننده‪،‬‬ ‫گمش��ده اس��ت که این موضوع اسیب زاست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نهادهای��ی که به طور س��نتی در این ح��وزه فعالیت‬ ‫دارن��د‪ ،‬در مقابل س��امان یافت��ن حمل ونقل جدید‬ ‫مقاوم��ت می کنند‪ .‬از س��وی دیگر اتالف س��وخت‪،‬‬ ‫الودگ��ی و افزایش نرخ تمام ش��ده از مش��کالت این‬ ‫موضوع اس��ت و ش��اید ‪ ۲۵‬درصد هزینه حمل ونقل‬ ‫به دلی��ل مصرف نک��ردن بهینه و یکپارچ��ه افزایش‬ ‫یافته که به دنبال ان به همین میزان مصرف سوخت‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ق��ادری اف��زود‪ :‬این ک��ه مس��ئولیت حمل ونقل را‬ ‫به مالک وس��یله حمل ونقل بس��پاریم‪ ،‬کار درس��تی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬به همین دلیل عزم خود را جزم کردیم بین‬ ‫حمل ونقل پست و شهرداری تهران قراردادی ببندیم‬ ‫تا زیرس��اخت های الزم برای این حمل ونقل را فراهم‬ ‫کنیم و شرکت پس��ت به جای این که خودش وسیله‬ ‫حمل ونقل تهیه کند‪ ،‬با س��اماندهی بخش خصوصی‬ ‫در گام نخس��ت بح��ث ارائه خدم��ات برای نهادهای امدادرس��ان مطرح‬ ‫است‪ ،‬از جمله هالل احمر و اورژانس که مجوزهای الزم برای انها گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬برای ورود به بحث تجاری‪ ،‬باید با ارامش بیشتری موضوع‬ ‫را بررسی کنیم‬ ‫ای��ن کار را انج��ام می دهد تا به عنوان یک ش��رکت‬ ‫مجری حمل ونقل درجه یک شناخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت نظام توزیع بار در تهران‬ ‫یوس��ف حجت‪ ،‬سرپرس��ت معاون��ت حمل ونقل و‬ ‫ترافیک ش��هرداری تهران نیز در این نشس��ت گفت‪:‬‬ ‫ش��بکه حمل ونق��ل کاال و بار در تهران سال هاس��ت‬ ‫که ب��ه طور خودجوش ش��کل گرفته و س��اماندهی‬ ‫نشده است‪ .‬این مس��ئله برخی جنبه های مثبت نیز‬ ‫داشته است‪ .‬به عنوان مثال شرکت های پخش ایجاد‬ ‫شدند و ش��رکت های خصوصی به خوبی کار می کنند‬ ‫ام��ا ایرادهای بزرگی نیز وج��ود دارد‪ ،‬از جمله اینکه‬ ‫بسیاری از کاالها که در خارج از تهران هستند‪ ،‬ابتدا‬ ‫به تهران می ایند و سپس به شهرستان ها می روند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کس��انی ک��ه در زمینه توزی��ع کاال و‬ ‫محصوالت مختلف برای فروش��گاه ها در س��طح شهر‬ ‫ت��ردد می کنن��د‪ ،‬از نظ��ر ترافیکی‪ ،‬گرفت��اری ایجاد‬ ‫می کنن��د و این موضوع نیازمند س��اماندهی اس��ت‪.‬‬ ‫یکی از شرکت هایی که می تواند این مدیریت را انجام‬ ‫دهد‪ ،‬شرکت پست است‪.‬‬ ‫‹ ‹نهاد های امدادرسان در اولویت‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت‪ ،‬موضوع پهپادهای پس��تی‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی پس��ت با بیان‬ ‫این که درباره پهپاد پس��تی مجوزهای الزم و قانونی‬ ‫از مراجع ذی ربط دریافت ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬در گام‬ ‫نخست بحث ارائه خدمات برای نهادهای امدادرسان‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬از جمل��ه هالل احم��ر و اورژانس که‬ ‫مجوزه��ای الزم برای انها گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫ورود به بحث تجاری‪ ،‬باید با ارامش بیشتری موضوع‬ ‫را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫نعمتی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر چگونگی‬ ‫اس��تفاده از ظرفی��ت بخ��ش خصوص��ی در موضوع‬ ‫پهپاده��ا بی��ان کرد‪ :‬رویکرد ش��رکت ملی پس��ت و‬ ‫محمدرض��ا ق��ادری‪ ،‬عض��و هیات مدیره ش��رکت‬ ‫ملی پس��ت نیز در پاس��خ به پرسش��ی درباره امکان‬ ‫ایج��اد انحص��ار در زمین��ه بهره گی��ری از پهپاده��ا‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬درب��اره فناوری ه��ای جدی��دی مانند‬ ‫پهپ��اد و حت��ی خودروه��ای الکترونیک��ی‪ ،‬هن��وز‬ ‫زیرس��اخت های الزم وج��ود ن��دارد و گاه��ی حتی‬ ‫نه��اد ثبت اس��تاندارد این موارد هم هنوز مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ .‬طبیعی اس��ت اگر مجموعه ه��ای خصوصی‬ ‫بخواهند فرایندهای ایجاد زیرس��اخت و اس��تاندارد‬ ‫و دریاف��ت مج��وز را انج��ام دهن��د‪ ،‬مس��تهلک‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت ملی پس��ت خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در کشور ما مرسوم است که نهادها و سازمان ها‬ ‫و ش��رکت های دولتی که قابلیت و امکانات بیشتری‬ ‫در اختی��ار دارن��د و حت��ی از امکان��ات حاکمیت��ی‬ ‫برخوردارند‪ ،‬به نحوی جاده صاف کن و تس��هیلگر این‬ ‫اتفاق می شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای مث��ال سال هاس��ت موضوع‬ ‫جایگزین��ی موتوره��ای بنزینی ب��ا موتورهای برقی‬ ‫مطرح است‪ ،‬اما بخش خصوصی درگیر هزینه است و‬ ‫توانمندی خاص خود را دارد‪ .‬مجموعه های حاکمیتی‬ ‫و نهادهای دولتی عالوه بر رس��الت خود‪ ،‬این وظیفه‬ ‫را دارند ک��ه زمینه را برای حض��ور بخش خصوصی‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫قادری با بیان این که ای��ن موضوع به معنای ایجاد‬ ‫انحصار نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ت��ا امروز هی��چ انحصاری به‬ ‫مجموعه ش��رکت ملی پس��ت یا هیچ سازمان دولتی‬ ‫داده نش��ده اس��ت‪ .‬بخش خصوصی هم خیلی تالش‬ ‫کرده اما این که موفقیت های چندانی نداشته به دلیل‬ ‫موانع بس��یاری است که وجود دارد‪ ،‬اما بعد از این که‬ ‫نهادهای دولت��ی این کار را انجام دهند‪ ،‬ش��اید کار‬ ‫خیلی راحت تر شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت ملی پست افزود‪ :‬مشابه‬ ‫این اتفاق در تلفن همراه افتاد که یک شرکت دولتی‬ ‫با امکانات و تجهیزاتی که داش��ت‪ ،‬به سرعت شرکت‬ ‫مخابرات س��یار را راه اندازی کرد و به سرعت توسعه‬ ‫داد و بعد به بخش خصوصی واگذار شد و امروز دیگر‬ ‫شرکت سیار دولتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۰‬کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در مشهد‬ ‫مدیرکل هماهنگی و نظارت بر حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫مش��هد گفت‪ :‬امس��ال ‪ ۱۹۰‬کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در‬ ‫مش��هد ایجاد ش��ده که س��ال اینده ‪ ۷۰‬کیلومتر دیگر به ان‬ ‫افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬علی اصغر نیش��ابوری در نشس��ت خبری‬ ‫س��یزدهمین همایش تخصصی حمل ونقل و ترافیک خراسان‬ ‫رض��وی افزود‪ :‬تا پایان س��ال گذش��ته ‪ ۱۲۵‬کیلومتر مس��یر‬ ‫دوچرخه س��واری در مش��هد ایجاد ش��ده بود که امس��ال ‪۶۵‬‬ ‫کیلومتر دیگر به ان افزوده شد‪.‬‬ ‫ب��ه دنبال افزایش ن��رخ بنزین و با وجود ضع��ف نظارت بر‬ ‫حمل ونقل عمومی‪ ،‬کرایه تاکس��ی ‪ ،‬اژانس و مس��افرکش های‬ ‫اینترنتی در اردبیل افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬گشتی در سطح شهر اردبیل نشان می دهد‬ ‫تاکس��یرانان به ازای هر مس��یر طوالنی یا کوت��اه‪ ،‬هزار تومان‬ ‫از ش��هروندان دریافت می کنند و هی��چ توجهی به نرخ گذاری‬ ‫مصوب ابتدای س��ال ندارند و شکایت ش��هروندان نیز در این‬ ‫زمینه به جایی نمی رسد‪ .‬ادعای مسئوالن رسیدگی کننده نیز‬ ‫این اس��ت که در اردبیل کرای ه تاکس��ی و س��ایر وسایل نقلیه‬ ‫عمومی به نس��بت سایر اس��تان ها پایین است در حالی که در‬ ‫‪ ۲‬س��ال گذشته با نرخ گذاری های جدید‪ ،‬کرایه تاکسی ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫برابر نیز شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قرار است تا پایان سال ‪ ۱۴۰۵‬مسیرهای ویژه‬ ‫دوچرخه سواری در مش��هد به ‪ ۲۶۵‬کیلومتر برسد که این امر‬ ‫زودتر از موعد محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اهمیت حمل ونقل پاک و انسان محور گفت‪:‬‬ ‫نوس��ازی اتوبوس ها و تاکسی های دارای عمر بیش از ‪ ۱۰‬سال‬ ‫مورد نظر اس��ت که در ای��ن زمینه‪ ،‬امس��ال ‪ 100‬مینی بوس‬ ‫نوسازی شده و تا پایان امسال نیز ‪ ۲۵۰‬تاکسی و نیمه نخست‬ ‫سال اینده هم ‪ 100‬اتوبوس در مشهد نوسازی خواهد شد‪.‬‬ ‫نیشابوری افزود‪ :‬توسعه حمل ونقل عمومی همواره در دستور‬ ‫افزایش خودسرانه نرخ حمل ونقل عمومی در اردبیل‬ ‫یکی از شهروندان اردبیلی که به شدت از نابسامانی قیمت ها‬ ‫و ه��رج و م��رج رخ داده در ای��ن حوزه گله مند اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاکس��ی داران قیمت های مختلف و سلیقه ای را در جابه جایی‬ ‫مس��افران و دریافت کرایه اعمال می کنند و در این میان این‬ ‫تفاوت نرخ تا ‪ ۵۰۰‬تومان نیز می رسد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از شهروندان اردبیلی با اشاره به افزایش ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫درصدی کرایه ها در ‪ ۳‬هفته اخیر خاطرنش��ان کرد‪ :‬مسئوالن‬ ‫فقط هفته نخس��ت بعد از افزایش نرخ بنزین‪ ،‬نظارت داشتند‬ ‫و س��پس کار را رها کردند تا صاحبان تاکس��ی که از سهمیه‬ ‫سوخت استفاده می کنند به جای حمل ونقل عمومی اقدام به‬ ‫فروش بنزین سهمیه خود کنند‪ .‬مدیرعامل سازمان حمل ونقل‬ ‫بار و مس��افر شهرداری اردبیل با اشاره به تشدید نظارت ها در‬ ‫قطار گلشهر‪-‬هشتگرد به زودی مسافرگیری می کند‬ ‫نماینده عالی دولت در اس��تان البرز گفت‪ :‬حدود ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای پروژه قطار کرج‪-‬هشتگرد هزینه شده‬ ‫و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عزیزاله ش��هبازی در بازدید از روند‬ ‫پیشرفت پروژه خط ‪ ۲‬قطارشهری کرج افزود‪ :‬با پشتیبانی‬ ‫دولت‪ ،‬پروژه قطارش��هری گلشهر‪ -‬هشتگرد که تا چندی‬ ‫پیش به علت نبود اعتبار به فراموشی سپرده شده بود در‬ ‫مدت ‪ ۳‬ماه با جدیت پیگیری شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براین اس��اس‪ ،‬حدود ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫ب��رای این پروژه هزینه ش��ده و اکن��ون در مراحل پایانی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫ش��هبازی گفت‪ :‬برای ف��از یک پ��روژه ازادراه تهران ‪-‬‬ ‫ش��مال و ادامه ازادراه ش��هید همت در الب��رز نیز پس از‬ ‫مدیریت ش��هری است و تا پایان امس��ال دوچرخه اشتراکی و‬ ‫س��امانه جدید دوچرخه هم��راه با دوچرخه ه��ای جدید فعال‬ ‫می ش��ود ک��ه زیرس��اخت های ان نی��ز در حال اماده ش��دن‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س گروه تخصص��ی ترافیک س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫س��اختمان خراس��ان رضوی هم گفت‪ :‬در برنامه سوم توسعه‬ ‫پیش بینی ش��ده بود که ‪ ۷۵‬درصد تردد ش��هروندان با وسایل‬ ‫حمل ونقل عمومی باش��د که اگر این کار انجام می شد و تاخیر‬ ‫نداشتیم با الودگی هوا روبه رو نبودیم‪.‬‬ ‫حضور معاون رئیس جمهوری‪ ۴۰۰ ،‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫استاندار البرز اضافه کرد‪ :‬اکنون پروژه چرمشهر‪ -‬ابیک‬ ‫نیز در محدوده البرز تکمیل ش��ده و کمربند شمالی کرج‬ ‫نیز روند بسیار خوبی را طی می کند‪.‬‬ ‫شهبازی اظهارکرد‪ :‬در شرایطی که محدودیت های مالی‬ ‫در کش��ور برای پیش��برد پروژه ها وجود دارد‪ ،‬پروژه قطار‬ ‫ش��هری کرج با همت و پیگیری های شهرداری و شورای‬ ‫اسالمی شهر کرج با سرعت خوبی در حال پیشرفت است‪.‬‬ ‫اس��تاندار البرز گفت‪ :‬س��هم دولت نیز در این پروژه به‬ ‫طور قطع تامین می ش��ود بنابراین تجهی��زات و امکانات‬ ‫الزم برای پیشرفت پروژه تهیه شده تا در روند کار مانعی‬ ‫ایجاد نشود‪.‬‬ ‫هفته های گذش��ته برای فعالیت درست تاکسی ها‪ ،‬اژانس ها و‬ ‫تاکس��ی های اینترنتی بیان کرد‪ :‬نه تنه��ا از میزان نظارت کم‬ ‫نکردی��م بلکه ت�لاش کردیم خدمات رس��انی را در این بخش‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬رحیم س��عیدی ادام��ه داد‪ :‬بعد از افزایش نرخ‬ ‫بنزین در س��ایه این نظارت ها اجازه ندادیم نرخ اعالم شده در‬ ‫ابتدای امس��ال تغییر یابد‪ .‬هرگونه اضافه دریافت از مسافران و‬ ‫شهروندان غیرقانونی است و به گزارش های مردمی به سرعت‬ ‫رسیدگی می کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه روزانه بی��ش از ‪ ۵۰۰‬ه��زار جابه جایی‬ ‫مس��افر با وس��ایل نقلیه عمومی انجام می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تالش کردیم با اجرای طرح های مناس��ب به س��متی حرکت‬ ‫کنیم تا کاهش زمان س��فرهای درون ش��هری اتفاق افتاده و‬ ‫مهدی نقیبی بیدختی افزود‪ :‬حمل ونقل انس��ان محور‪ ،‬ایجاد‬ ‫ش��رایط مطلوب فن��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬رفاهی‪ ،‬ایمنی و‬ ‫زیست محیطی برای زندگی شهری است که در این زمینه باید‬ ‫حمل ونقل ایمن‪ ،‬ارزان‪ ،‬سریع‪ ،‬با حداقل الودگی‪ ،‬بدون اسراف‬ ‫در منابع سوخت و با مسیرهای راحت انجام شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر مدیریت عرض��ه و تقاضا و بهینه س��ازی و‬ ‫کنترل‪ ،‬توس��عه کمی و کیفی زیرساخت ها‪ ،‬هدایت شهروندان‬ ‫به سوی اس��تفاده از وس��ایل نقلیه عمومی و دوچرخه سواری‬ ‫ادامه داد‪ :‬رفتار رانندگی نیز باید اصالح شود‪.‬‬ ‫مردم گرایش به استفاده از وسایل نقلیه عمومی داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان حمل ونقل بار و مس��افر شهرداری اردبیل‬ ‫درباره امکان راه اندازی کارتخوان در تاکسی ها گفت‪ :‬چند سال‬ ‫است که اتوبوس های س��ازمان را مجهز به دستگاه کارتخوان‬ ‫کردیم ولی با گذش��ت چندین س��ال از نصب این دستگاه ها‪،‬‬ ‫فقط ‪ ۳۰‬درصد مس��افران از کارت بلیت برای پرداخت کرایه‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫س��عیدی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با هدف کاهش گله مندی مردم‬ ‫از چندنرخی بودن کرایه تاکس��ی ها به دنب��ال عقد قرارداد با‬ ‫ش��رکت پیمانکار برای نصب کارتخوان در تاکس��ی ها هستیم‬ ‫که نصب این دس��تگاه ها مش��کل پول خرد و همچنین اضافه‬ ‫دریافت ها را برطرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫چالش هوای اصفهان با یک میلیون موتورسیکلت‬ ‫جانشین فرمانده انتظامی اصفهان گفت‪ :‬تردد بیش از یک میلیون‬ ‫موتورسیکلت در ش��هرهای استان یکی از عوامل اصلی الودگی هوا‬ ‫در این منطقه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��رهنگ حس��ین حس��ین زاده در اغاز رزمایش‬ ‫زمس��تانی پلیس راه در س��تاد فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬یک موتورس��یکلت با سوخت فسیلی در واقع ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬برابر‬ ‫یک خودرو ‪ ۴‬سیلندر الودگی ایجاد می کند‪ .‬پلیس برای رفع بخشی‬ ‫از الودگی هوا که از سوی وسایل نقلیه‪ ،‬به ویژه موتورسیکلت ها ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬برنامه دارد و مطالعات جامعی در این زمینه انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جانش��ین فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفهان اف��زود‪ ۵۲ :‬درصد‬ ‫جان باخت��گان ح��وادث ترافیک��ی را موتورسیکلت س��واران به خود‬ ‫اختص��اص داده اند و بیش از ‪ ۶۰‬درصد جرائم خش��ن کاهش دهنده‬ ‫امنیت اجتماعی‪ ،‬از سوی این افراد انجام می شود‪.‬‬ ‫س��رهنگ حس��ین زاده تصریح کرد‪ :‬باید موتورسیکلت های جدید‬ ‫برقی را جایگزین موتورس��یکلت های با س��وخت فس��یلی کنیم تا‬ ‫بتوانیم بر موضوع الودگی زیست محیطی و تاثیر ویژه ان بر احساس‬ ‫امنیت‪ ،‬اثرگذار باشیم‪.‬‬ ‫جانش��ین فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با بی��ان اینکه جاده‬ ‫اصفهان تا قم در ابتدای امس��ال با راه اندازی ایس��تگاه های امنیت و‬ ‫س�لامت به عنوان محور ایمن معرفی شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با تدبیر‬ ‫کم هزین��ه و نواورانه پلیس برای راه اندازی این ایس��تگاه ها‪ ،‬میزان‬ ‫حوادث ترافیکی و به ویژه جان باختگان کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬سال گذشته ‪ ۶۶‬نفر در طول ‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫از جاده اصفهان به قم جان خود را از دست دادند اما این امار در ‪۷‬‬ ‫ماه امسال به ‪ ۱۹‬نفر کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1429‬‬ ‫پیاپی ‪2747‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫کت��اب خاطرات ش��ش ده��ه روزنامه ن��گاری محمد‬ ‫بل��وری‪ ،‬با حضور جمعی از دوس��تان و هم��کاران او و‬ ‫روایت خاطراتی از سال های همکاری با این روزنامه نگار‬ ‫پیشکسوت رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ایی��ن رونمایی از کتاب «خاطرات‬ ‫شش دهه روزنامه نگاری» به قلم محمد بلوری که از او‬ ‫با عنوان پدر حادثه نویسی مطبوعات ایران یاد می شود‪،‬‬ ‫یکش��نبه ‪ ۲۴‬اذر با حض��ور جمع��ی از روزنامه نگاران‬ ‫پیشکسوت و جوان در روزنامه ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫مهدی شفیعی‪ ،‬سیدفرید قاسمی‪ ،‬علی اکبر قاضی زاده‪،‬‬ ‫فریدون صدیق��ی‪ ،‬رضا قوی فکر‪ ،‬به��روز بهزادی‪ ،‬مینو‬ ‫بدیعی‪ ،‬امیدعلی مسعودی‪ ،‬امیر حاج رضایی و‪ ...‬از جمله‬ ‫حاضران در این ایین بودند‪ .‬اجرای این رویداد بر عهده‬ ‫اردشیر رستمی‪ ،‬کارتونیست و روزنامه نگار بود‪.‬‬ ‫در ابت��دا مهدی ش��فیعی‪ ،‬مدیرعامل موسس��ه ایران‬ ‫به عنوان نخس��تین س��خنران اظهار ک��رد‪ :‬هر جامعه و‬ ‫نهادی بزرگانی دارد که عالوه بر اینکه نقش خودش��ان‬ ‫را ایف��ا می کنند‪ ،‬به اعتب��ار این جمع ه��ا و نهادها نیز‬ ‫می افزایند‪ .‬جایگاه این افراد ویژه اس��ت و بی توجهی به‬ ‫این جایگاه باعث می ش��ود که اعتبار ان جامعه یا نهاد‬ ‫کم ش��ود‪ .‬اقای بلوری از جمله ای��ن افراد که به اعتبار‬ ‫موسس��ه ایران و جامعه رسانه ای کشور می فزایند و اگر‬ ‫ما از این جایگاه غافل شویم به طورقطع ضرر کرده ایم‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬متاس��فانه در زیس��ت امروز کالنشهر‬ ‫ته��ران روزب��ه روز تنهاتر می ش��ویم و از یکدیگر فاصله‬ ‫می گیری��م‪ .‬در این میان ما نیز داریم در کنار هم جمع‬ ‫شویم و درباره موضوع های گوناگون به ویژه موضوع های‬ ‫فرهنگ��ی گفت وگو و فرصت های��ی را فراهم کنیم تا به‬ ‫بهانه های گوناگون دور هم جمع شویم‪ .‬در همین راستا‬ ‫سپاسگزارم که نخستین ایین در این زمینه برگزارشده‬ ‫و خواهش��مندم که برگزاری این ایین ها ادامه داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ش��فیعی همچنین خاطرنش��ان کرد‪ :‬از اقای بلوری‬ ‫خواهش می کنم که کان��ون یک اتفاق مهم در روزنامه‬ ‫ایران باشند تا بتوانند میز پیشکسوتان را در روزنامه به‬ ‫مدیریت ایش��ان تشکیل دهیم‪ .‬بر همین اساس از همه‬ ‫بزرگان و پیشکس��وتان درخواست دارم تا ساعاتی را در‬ ‫تحریریه ها بگذرانند‪ ،‬در کنار جوانان باشند و به ما ایده‬ ‫بدهند و کمک کنند‪.‬‬ ‫بهروز بهزادی‪ ،‬روزنامه نگار پیشکسوت نیز در سخنانی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬پیش تر از ای��ن موضوع صحبت کرده‬ ‫ب��ودم که رقابت با اقای بلوری باعث ش��د من بیش��تر‬ ‫تالش کنم و به عنوان یک روزنامه نگار ش��ناخته ش��وم‪.‬‬ ‫اما ام��روز می خواهم بگویم که اقای بلوری واقعی را در‬ ‫همین روزنامه ایران ش��ناختم‪ .‬زمانی ک��ه هر دوی ما‬ ‫از همان ابتدا وارد دفتر روزنامه ش��دیم و ش��روع به کار‬ ‫کردیم‪ .‬طبیعی اس��ت عش��ق و عالقه او باعث ش��د که‬ ‫دبیر س��رویس حوادث ش��ود‪ .‬من باید شهادت بدهم او‬ ‫به عنوان دبیر س��رویس حوادث در روزنامه ستونی بود‬ ‫که اگر در همان زمان ها برداشته می شد‪ ،‬شاید روزنامه‬ ‫هم فرو می ریخت‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬داس��تان قتل های زنجیره ای و اسمی‬ ‫ک��ه اقای بلوری به این قتل ها دادند از جمله مهم ترین‬ ‫کاره��ای او در این س��ال ها به ش��مار م��ی رود‪ .‬پیش از‬ ‫انک��ه حاکمیت به این نتیجه برس��د کس��انی از داخل‬ ‫تشکیالت این قتل ها را انجام می دهند‪ ،‬اقای بلوری در‬ ‫مطالب ش��ان به این موضوع اشاره کرده بودند‪ .‬شاید در‬ ‫خیلی از فیلم ها دیده باش��ید که پلیس شخصیت های‬ ‫روزنامه نگار را به عنوان مشاور دعوت می کند‪ .‬من نیز در‬ ‫این دوران بلندی که همکار اقای بلوری بودم‪ ،‬شهادت‬ ‫می دهم در بس��یاری موارد پی��ش از اینکه جریان های‬ ‫گاهی الزم است جـدی بود‬ ‫کتاب خاطرات شش دهه روزنامه نگاری دارای چند بخش است‪ .‬یکی از‬ ‫اصلی ترین بخش ها به روایت س��نت روزنامه نگاری در دهه های ‪۴۰ ،۳۰‬‬ ‫و ‪ ۵۰‬برمی گردد‪ .‬ثبت کردن این سنت خیلی الزم است‬ ‫پرونده مش��خص شود‪ ،‬او تش��خیص می داد‪ .‬در واقع او‬ ‫به عنوان یک روزنامه نگار‪ ،‬کاراگاه هم بود‪.‬‬ ‫این روزنامه نگار پیشکس��وت خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز‬ ‫اق��ای بلوری می تواند ان چیزی ک��ه در روزنامه نگاری‬ ‫جایش خالی اس��ت را اداره کن��د و ان هم گزارش های‬ ‫اس��ت که در جهان امروز مورد توج��ه قرار می گیرد‪ .‬با‬ ‫قاطعیت می گویم ش��خصی همانند اقای بلوری اس��تاد‬ ‫بزرگی است که نه تنها روزنامه نگاران فعلی کشور‪ ،‬بلکه‬ ‫افرادی مانند من نیز باید همچنان از او بیاموزیم‪.‬‬ ‫س��عید ارکان یزدی که به اهتمام او کتاب «خاطرات‬ ‫ش��ش دهه روزنامه ن��گاری» به ن��گارش درام��ده‪ ،‬در‬ ‫س��خنانی درباره تدوین این کتاب توضیحاتی ارائه داد‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬این کتاب دارای چند بخش اس��ت‪ .‬یکی‬ ‫از اصلی ترین بخش ها به روایت سنت روزنامه نگاری در‬ ‫دهه ه��ای ‪ ۴۰ ،۳۰‬و ‪ ۵۰‬برمی گ��ردد‪ .‬ثب��ت کردن این‬ ‫س��نت خیلی الزم اس��ت و اینکه تاریخ مکتوبی داشته‬ ‫باش��یم که بتوانیم به ان مراجعه کنیم که اقای بلوری‬ ‫این کار را ش��روع کردند‪ .‬امیدوارم دیگر روزنامه نگاران‬ ‫ان دوره نی��ز ای��ن کار را ادامه دهند تا ما بتوانیم تاریخ‬ ‫مکتوب خوبی از ان دوره داشته باشیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬برای من یکی از اموزنده ترین موضوع ها‬ ‫در این خاطرات این بود که هم نس��ل های اقای بلوری‬ ‫تالش می کردند ب��ه روزنامه نگاران جوان کمک کنند و‬ ‫این سخاوتمند بودن موضوعی است که شاید در فضای‬ ‫رسانه ای امروز کمتر دیده می شود‪.‬‬ ‫در ادامه سیدفرید قاس��می‪ ،‬روزنامه نگار پیشکسوت‬ ‫و پژوهش��گر مطبوعات در س��خنانی خطاب به س��عید‬ ‫ارکان زاده اظهارکرد‪ :‬با یک گل بهار نمی شود و خواهش‬ ‫دارم ای��ن کار را ادامه بدهید چون تاریخ پیشکس��وتان‬ ‫روزنامه نگاری ایران می تواند حلقه های گمش��ده تاریخ‬ ‫معاصر مطبوعات ایران را پر کند‪.‬‬ ‫او س��پس یاداور ش��د‪ :‬اقای بل��وری و اقای بلوری ها‬ ‫روزنامه نگاری را گذرگاه ندانس��تند و توقع گاه دانستند‪.‬‬ ‫همی��ن موضوع ش��ان و منزلت این افراد را بس��یار باال‬ ‫می ب��رد‪ .‬افرادی که روزنامه ن��گاری را پل ورود به حرفه‬ ‫دیگ��ر ندیدند‪ .‬نباید تش��خصی که ای��ن روزنامه نگاران‬ ‫ب��ه حرف��ه بخش��یدند را فراموش کنی��م‪ .‬هویت مندی‬ ‫روزنامه نگاری ایرانی مدیون کس��انی اس��ت که شیفته‬ ‫حوزه و عرصه های دیگر نش��دند‪ .‬یک��ی از این بزرگان‬ ‫اق��ای بلوری اس��ت ک��ه روزنامه ن��گاری را معبر ندید‪،‬‬ ‫بلک��ه مق��ر دی��د‪ .‬کارنام��ه این اف��راد به ما ی��اداوری‬ ‫می کن��د ک��ه روزنامه نگار ن��ه قهرمان اس��ت و نه ضد‬ ‫قهرمان‪.‬‬ ‫حافظه گویای مطبوعات ایران بیان کرد‪ :‬اقای بلوری‬ ‫در عرصه حادثه نویسی توانس��ت به یک ترکیب برسد‪.‬‬ ‫موفقیت او سه پایه تجربه قصه نویسی‪ ،‬شرکت در دوره‬ ‫خبرنگاری کوتاه مدت موسس��ه روزنامه نگاری دانشگاه‬ ‫تهران و تحصیل دانشگاهی در رشته روانشناسی است‪.‬‬ ‫در حقیقت اقای بلوری زیرپوس��ت حادثه نگاری کاری‬ ‫میان رشته ای یا حتی فرارشته ای انجام داد؛ البته ترکیب‬ ‫س��اختارمند کش��ش روزنامه نگارانه‪ ،‬داستان نویسانه و‬ ‫مش��ی روانشناس��ه را باید از عوامل موفقی��ت او بدانید‬ ‫و ازس��وی دیگر‪ ،‬رقیب��ان کاردان و فاض��ل در روزنامه‬ ‫اطالع��ات همراه با همکاران کاربل��د در روزنامه کیهان‬ ‫در کن��ار اقبال عمومی م��ردم ان دوره به مطبوعات از‬ ‫دیگ��ر عوامل موث��ر در موفقیت اقای بلوری به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫فری��دون صدیق��ی‪ ،‬روزنامه ن��گار پیشکس��وت دیگر‬ ‫س��خنران این ایین بود که بخش زیادی از صحبت های‬ ‫خ��ود را ب��ه روایت خاطراتی از محمد بل��وری در اوایل‬ ‫ده��ه ‪ ۵۰‬در روزنامه کیهان اختص��اص داد‪ .‬این بخش‬ ‫از صحبت ه��ای صدیقی با اس��تقبال حاض��ران همراه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او در ادامه صحبت های خود اظهار کرد‪ :‬اقای بلوری ‪۳‬‬ ‫ویژگی ممتاز داشت‪ .‬او شم خبری درجه یکی داشت که‬ ‫سوژه را تاب می داد‪ ،‬هدفمند پرتاب می کرد و درست به‬ ‫هدف می خورد‪ .‬همچنین بیان روایی و داستانی داشت‬ ‫و اخالق حرفه ای ویژگی دیگر او بود‪ .‬اقای بلوری برای‬ ‫ما انس��ان مقتدری بود که بی رحمانه با شاگردان غافل‬ ‫برخورد می کرد‪ .‬مردی جذاب با دو چشم مسحورکننده‬ ‫داش��ت‪ .‬او جزو معدود انس��ان های است که جایش در‬ ‫معنای زندگی من مانده اس��ت‪ .‬من از شاگردی ایشان‬ ‫خرسند هستم‪.‬‬ ‫همچنین علی اکبر قاضی زاده‪ ،‬روزنامه نگار پیشکسوت‬ ‫در س��خنانی از کوتاه ش��دن عمر روزنامه نگاران سخن‬ ‫گفت و خاطرنشان کرد‪ :‬در این سال ها به ندرت می بینم‬ ‫که عمر روزنامه نگاری از ‪ ۱۰‬سال بیشتر باشد‪ .‬ان تعداد‬ ‫جوانانی که عمر کاری ش��ان در این عرصه بلند اس��ت‬ ‫بیش��تر در موسس��ه هایی کار می کنند که س��امان مند‬ ‫است‪ .‬متاس��فانه عمر روزنامه نگاری کوتاه شده است و‬ ‫بیشتر روزنامه نگاران پس از چند سال جذب حوزه های‬ ‫کاری شان می شوند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به یاد دارم سال ‪ ،۶۶‬تهران شهرداری داشت‬ ‫ک��ه عم��ر کاری او کوتاه ب��ود‪ .‬او هنر بزرگ��ی به خرج‬ ‫داد و به موس��یقیدان هایی که خانه نش��ین شده بودند‪،‬‬ ‫گواهی های افتخاری تحصیلی از لیس��انس تا دکترا داد‬ ‫که ب��ه موجب ان می توانس��تند بیمه ش��وند و حقوق‬ ‫بهتری بگیرند‪ .‬متاس��فم که هیچ گاه ب��رای افرادی که‬ ‫عمرشان را برای اطالع رسانی و اگاهی بخشی گذاشتند‬ ‫چنین ارزش��ی قائل نشد‪ .‬ما برای همه کار می کنیم جز‬ ‫برای خودمان‪ .‬هم��ه صنوف خانه دارند‪ ،‬ولی هنوز یک‬ ‫اتاق هم به نام روزنامه نگاران زده نش��ده اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در روز خبرنگار و ایام مرداد مس��ئوالن‬ ‫به طور مرتب از مقام روزنامه نگاران سخن می گویند‪ ،‬اما‬ ‫در عمل هیچ اقدامی انجام نمی شود‪ .‬ما در این دو سال‬ ‫چند تن از بهترین های این عرصه را از دست دادیم‪ ،‬اما‬ ‫هیچ یادبودی برای انها برگزار نشد‪.‬‬ ‫قاض��ی زاده خاطرنش��ان کرد‪ :‬من در س��ال هایی که‬ ‫در کن��ار اقای بلوری ب��ودم چیزهای زی��ادی از او یاد‬ ‫گرفت��م؛ یکی از انه��ا این بود که به ش��نیده ها اعتماد‬ ‫نک��ن خودت ببین‪ .‬او م��رد جذابی بود ک��ه ما جوانان‬ ‫را همیش��ه راهنمای��ی می کرد‪ .‬وقتی س��وژه ای می داد‬ ‫در کن��ارش یک صفحه نش��انی و ش��ماره تلفن هم در‬ ‫اختیارمان می گذاشت و بعد راهی مان می کرد‪ .‬اما وقتی‬ ‫برمی گشتیم تازه اول ماجرا بود‪.‬‬ ‫این روزنامه نگار پیشکسوت در پایان سخنانش اظهار‬ ‫امیدواری کرد که روزی روزنامه نگاران جوان نیز بتوانند‬ ‫‪ ۶۰‬سالگی حضورشان در این عرصه را جشن بگیرند‪.‬‬ ‫در ادام��ه مینو بدیع��ی‪ ،‬روزنامه نگار پیشکس��وت با‬ ‫بی��ان اینک��ه روزنامه کیهان در ان دوره مکتب عش��ق‬ ‫روزنامه نگاری بوده‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬اقای بلوری به معنای‬ ‫واقع��ی مردی پران��رژی و پرتکاپو بود که متناس��ب با‬ ‫استانداردهای جهانی سردبیری می کرد‪ .‬متاسفم که در‬ ‫مطبوع��ات ایران نظیر اقای بل��وری کم به وجود امد یا‬ ‫بهتر است بگویم که اجازه ندادند به وجود بیاید‪ .‬بدیعی‬ ‫سپس متنی را در وصف محمد بلوری قرائت کرد‪.‬‬ ‫مس��عود ابراهیمی‪ ،‬روزنامه نگار پیشکس��وت از دیگر‬ ‫س��خنرانان بود که در س��خنانی خاطراتش را از دوران‬ ‫همکاری با محمد بل��وری روایت کرد‪ .‬امیر حاج رضایی‬ ‫نیز از اهمیت حرفه روزنامه نگاران و نقش روزنامه نگاران‬ ‫در اگاهی بخشی عمومی سخن گفت و در ادامه شعری‬ ‫را قرائت کرد‪ .‬رویا بلوری‪ ،‬فرزند محمد بلوری نیز متنی‬ ‫را در وصف پدرش برای حاضران خواند‪.‬‬ ‫در بخ��ش پایانی محمد بلوری در س��خنانی کوتاه از‬ ‫کس��انی که او در این مسیر همراهی کردند‪ ،‬قدردانی و‬ ‫سپس با حضور دوستان و همکاران قدیمی اش از کتاب‬ ‫خاطرات خود رونمایی کرد‪.‬‬ ‫او همچنین با اش��اره به خاطرات دوس��تانش در این‬ ‫ایین به زب��ان طنز گفت‪ :‬این گونه که ش��ما می گویید‬ ‫انگار که من ش��مر بوده ام‪ .‬البته که گاهی الزم اس��ت‪،‬‬ ‫جدی بود‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داستان قتل های‬ ‫زنجیره ای و‬ ‫اسمی که اقای‬ ‫بلوری به این‬ ‫قتل ها دادند‬ ‫از مهم ترین‬ ‫کارهای او در این‬ ‫سال ها به شمار‬ ‫می رود‪ .‬پیش‬ ‫از انکه حاکمیت‬ ‫به این نتیجه‬ ‫برسد کسانی از‬ ‫داخل تشکیالت‬ ‫این قتل ها را‬ ‫انجام می دهند‪،‬‬ ‫اقای بلوری‬ ‫در مطالب شان‬ ‫به این‬ ‫موضوع اشاره‬ ‫کرده بودند‬ ‫اکران مردمی انیمیشن سینمایی «اخرین داستان» برگزار شد‬ ‫ایین نکوداشت اکبر زنجانپور‪ ،‬بازیگر و کارگردان پیشکسوت‬ ‫به همراه اکران مردمی انیمیش��ن س��ینمایی «اخرین داستان»‬ ‫به کارگردانی اشکان رهگذر با حضور هنرمندانی همچون خسرو‬ ‫س��ینایی‪ ،‬سعید پورصمیمی‪ ،‬سیامک اطلسی‪ ،‬نوید محمد زاده‪،‬‬ ‫تین��ا پاک��روان‪ ،‬اکتای براهنی‪ ،‬مهدی گلس��تانه و الهام پاوه نژاد‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این ایین که با سخنرانی سعید پورصمیمی‪ ،‬تینا‬ ‫پاکروان و نوید محمدزاده همراه بود به اکبر زنجانپور نس��خه ای‬ ‫از شاهنامه اهدا شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ایین نکوداش��ت اکبر زنجانپ��ور‪ ،‬بازیگر و‬ ‫کارگردان پیشکسوت تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون در اکران مردمی‬ ‫انیمیش��ن س��ینمایی «اخرین داستان» روز یکش��نبه ‪۲۴‬اذر‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در پردیس سینما گالری ملت برگزار شد‪ .‬اشکان رهگذر‪،‬‬ ‫نویس��نده و کارگردان انیمیش��ن س��ینمایی «اخرین داستان»‬ ‫اجرای این ایین را بر عهده داشت‪.‬‬ ‫س��عید پورصمیمی‪ ،‬بازیگر پیشکس��وت درباره اکبر زنجانپور‬ ‫گفت‪ :‬صحبت کردن درباره اس��تاد زنجانپور کمی مش��کل است‬ ‫چون هم ابعاد کاری اش زیاد اس��ت و هم من با ایش��ان افتخاری‬ ‫همکاری نداش��تم‪ .‬من و اقای زنجانپور هم دانش��کده ای بودیم‬ ‫یعنی از سال ‪ ۱۳۴۴‬که در دانشگاه تهران رشته تئاتر باز شد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی که م��ا به دنبال بازیگ��ری رفتیم‪ ،‬دوران‬ ‫بی رونقی هنر نمایش بود‪ .‬یادمان باش��د که در ان دوره نه تئاتر‬ ‫ش��هری بود‪ ،‬نه س��نگلج و نه تاالر وحدت‪ .‬اصال نمی دانم ما برای‬ ‫روایت تصویری از شاهنامه‬ ‫چه به دنبال این کار رفته بودیم چراکه در ان سال ها یکسری کار‬ ‫بازاری مانند انچه در الله زار اتفاق می افتاد داشتیم‪ ،‬اما به دنبال‬ ‫تئاتر واقعی رفتن فقط عش��ق می خواست‪ ،‬نه هیچ چیز دیگر که‬ ‫استاد زنجانپور نشان داد به خوبی این عشق را دارد‪.‬‬ ‫پورصمیم��ی عنوان کرد‪ :‬در ان س��ال ها بس��یاری در کنار ما‬ ‫بودند که به مرور این کار را رها کردند‪ ،‬امروز که به ان نسل نگاه‬ ‫می کنم‪ ،‬می بینم فقط چند نفر در این حرفه باقی ماندند‪ .‬چون‬ ‫بسیار سخت بود همه تحملش را نداشتند‪ .‬یکی از سختی هایش‬ ‫بدنامی بود‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه اکبر زنجانپور نشان داد که مرد واقعی بازیگری‬ ‫است گفت‪ :‬فقط کافی است به کارنامه کاری اش نگاهی بیندازیم‬ ‫ت��ا ببینم ک��ه در مهم ترین و ماندگارترین کارهای ان س��ال ها‬ ‫همکاری داشته است‪ .‬در سال های بعدی هم به عنوان کارگردان‬ ‫کارهایی انجام می دهد که بازهم بسیار باارزش است‪.‬‬ ‫پورصمیم��ی ب��ا تاکید بر اینکه جدا از مس��ئله ف��ن و حرفه‪،‬‬ ‫فرهنگ بازیگری هم مس��ئله مهمی اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬کسانی‬ ‫ک��ه می خواهن��د در این عرصه ماندگار و تاثیرگذار ش��وند‪ ،‬باید‬ ‫فرهنگ این هنر را هم داشته باشند و فقط به فن بسنده نکنند‪.‬‬ ‫اق��ای اکب��ر زنجانپور بی��ش از حدود ‪ ۵۰‬س��ال در هنر نمایش‬ ‫مان��دگار ش��د و کارکرد‪ .‬نوع کار ک��ردن او برای من خیلی مهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬چون اخالق این کار را داش��ت و یکی از بی حاشیه ترین‬ ‫ادم های این حرفه در تمام این سال ها بوده است‪.‬‬ ‫نوی��د محمد زاده‪ ،‬بازیگر تئاتر و س��ینما پس ازانکه به همراه‬ ‫اش��کان رهگذر‪ ،‬ش��اهنامه به اکبر زنجانپور اهدا کرد‪ ،‬خطاب به‬ ‫او گفت‪ :‬هر ثانیه ای که شما را می بینم برایم خاطره انگیز است‪.‬‬ ‫من از شما بازیگری و کار جدی را یاد گرفتم‪ .‬از شما یاد گرفتم‬ ‫که باید عاش��ق بازیگری باش��ی‪ .‬واقعاً ممنون هستم که در این‬ ‫جایگاهی که دارد همیش��ه به پشت صحنه تئاترهای ما امدید و‬ ‫از ما حمایت کردید‪.‬‬ ‫اکب��ر زنجانپور بابیان اینکه امش��ب‪ ،‬ش��ب بزرگ��ی برای من‬ ‫اس��ت گفت‪ :‬کس��ی که باعث اش��نایی م��ن با اکب��ر زنجانپور‬ ‫ش��د‪ ،‬خان��م تینا پاکروان بود‪ .‬دو س��ال پیش ب��ه من زنگ زد و‬ ‫گف��ت فیلم انیمیش��نی درباره ش��اهنامه هس��ت‪ ،‬بیا و صحبت‬ ‫کن‪ .‬به او گفتم موضوع ش��اهنامه باش��د‪ ،‬ش��ما هم تایید کنی‪،‬‬ ‫حتما می ایم و باید بگویم امروز بس��یار خوش��حال هس��تم که‬ ‫این کار را انجام دادم چراکه هر ایرانی با فردوس��ی و ش��اهنامه‬ ‫ارتب��اط دارد و خل��وت خ��ودش را با این اث��ر گران قدر گذرانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬همه ما به ش��اهنامه و فردوس��ی افتخار می کنیم‪.‬‬ ‫زمانی که فردوس��ی ش��اهنامه را می نوش��ت نه عکس��ی بود و‬ ‫ن��ه نقاش��ی‪ .‬او درباره تاریخ��ی صحبت می کند که نیس��ت اما‬ ‫می خواهد بگوید که وجود داش��ته اس��ت‪ .‬حاال اش��کان رهگذر‬ ‫به این قهرمانان بی تصویر‪ ،‬تصویر بخش��یده و انها را زنده کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زنجانپور تاکید کرد‪ :‬فردوسی بزرگ این تاریخ را به ما ایرانیان‬ ‫هدیه کرد و ما به عنوان یک ملت مخلصش هستیم‪ .‬حاال اشکان‬ ‫رهگ��ذر‪ ،‬کار دیگ��ری می کند‪ ،‬او قهرمانان ش��اهنامه را در این‬ ‫انیمیش��ن ک��ه کار بزرگی اس��ت قرار می دهد و ب��ه ملت ایران‬ ‫پیشنهاد می کند که به سراغ شاهنامه بروند‪.‬‬ ‫این برنامه به پاس قدردانی از یک عمر فعالیت این هنرمند که‬ ‫در انیمیش��ن سینمایی «اخرین داستان» صداپیشه نقش کاوه‬ ‫اهنگر است‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫«اخرین داس��تان» نخس��تین انیمیش��ن بلند س��ینمایی به‬ ‫نویس��ندگی و کارگردانی اش��کان رهگذر است که داستان این‬ ‫فیلم برداش��تی ازاد از روایت «ضحاک» در ش��اهنامه اثر حکیم‬ ‫ابوالقاسم فردوسی است‪.‬‬ ‫سید عبا س صا لحی‬ ‫اس��ت‬ ‫معتق��د‬ ‫بلیت فروشی هرچند‬ ‫منتقدان��ی دارد‪ ،‬ام��ا‬ ‫جش��نواره س��ینما‬ ‫حقیق��ت را به فضای‬ ‫تماش��اگران حرفه ای‬ ‫تبدی��ل ک��رده و باع��ث مبادله کالم��ی میان‬ ‫تماشاگران و فیلمسازان شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬سیدعباس صالحی‪ ،‬وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی ‪ ۲۴‬اذر در اخرین روز‬ ‫برگزاری سیزدهمین جشنواره سینما حقیقت‬ ‫در پردیس چارس��و محل برگزاری این رویداد‬ ‫حاضر شد‪.‬‬ ‫صالح��ی پ��س از بازدید از مح��ل برگزاری‬ ‫جش��نواره درباره لزوم حمایت از اثار مس��تند‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ه نظر می رس��د چنی��ن فرصتی که‬ ‫برای س��ینمای مس��تند پدید امده است برای‬ ‫مستندس��ازان ما کافی نیست‪ .‬فضای سینمای‬ ‫هنر و تجربه همچنان فرصتی است برای اینکه‬ ‫ای��ن اثار در این فضا عرضه ش��ود‪ .‬س��ینمای‬ ‫مس��تند در حال نزدیک ش��دن به نوعی درام‬ ‫مستندنگاری اس��ت و ما مستندها را با درامی‬ ‫می بینیم که می تواند فرصت هایی برای اکران‬ ‫عمومی انها تعریف شود‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با تاکید بر‬ ‫اینکه جش��نواره س��ینما حقیقت امسال باعث‬ ‫دیده ش��دن چندین مستند شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این اثار تنها مخاطب خاص ندارند که در‬ ‫چرخه اقتصادی رفت و برگشتی نداشته باشد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه مستندها به زودی شرایطی را برای‬ ‫ورود به وی او دی ها پیدا می کنند‪.‬‬ ‫چش��م اندازی که ما می بینیم این اس��ت که‬ ‫برخی از سینماها فضا برای اکران عمومی این‬ ‫اثار دارند چون مش��تاقانی هستند که خواهان‬ ‫تماش��ای این اثار هس��تند‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫سینمای مس��تند بین یک نوع تجربه و عرصه‬ ‫روای��ت با بازار فصلی خاص هم ارتباطاتی پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫صالحی افزود‪ :‬س��ینمای مستند با بخشی از‬ ‫فضاهای اقتص��ادی ما پیوندهایی پیدا می کند‬ ‫البته نه به معنی تجاری شدن بلکه به اندازه ای‬ ‫که بتواند نیازه��ای اقتصادی ما را عرضه کند‬ ‫و در ارتب��اط فعال ت��ر با حوزه ه��ای صنعتی و‬ ‫فناوری به روایت هایی بپردازد که این روایت ها‬ ‫به کمک ان حوزه ه��ا بیایند و نقش مکمل را‬ ‫برای ان حوزه ها پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه «در جس��ت وجوی فریده»‬ ‫به عنوان نماینده ایران در مراسم اسکار معرفی‬ ‫ش��ده اما ممیزی هایی دارد و این یک تناقض‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬طبعا این ها قوانین و مسائلی است‬ ‫که برای سینمای غیرمستند هم وجود دارد‪.‬‬ ‫پ��اره ای از قوانی��ن‪ ،‬قوانی��ن عموم��ی برای‬ ‫سینمای مس��تند و غیر مستند است‪ .‬طبیعی‬ ‫است که س��ینمای مستند هم در همان فصل‬ ‫حرکت می کند و رقابت هایش را در همان فضا‬ ‫پیش می برد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی درباره این‬ ‫دوره از جش��نواره عن��وان کرد‪ :‬نس��بتی میان‬ ‫جش��نواره و فضای رو به رشد سینمای مستند‬ ‫دیده می ش��ود و یک نوع بده بس��تانی وجود‬ ‫دارد زیرا قوت هایی که س��ینمای مستند با ان‬ ‫گام به گام پیش امده‪ ،‬می تواند روی جش��نواره‬ ‫هم تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬پاره ای از ابتکارات و ایده های‬ ‫مدیریت��ی ک��ه امس��ال ایج��اد ش��د می تواند‬ ‫قابل توجه باش��د‪ .‬ممکن اس��ت ای��ن نکته که‬ ‫تماشای فیلم ها رایگان نبوده منتقدانی داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬اما همین موضوع فضای جشنواره را به‬ ‫فضای تماشاگران حرفه ای تبدیل کرده و باعث‬ ‫مبادله کالمی بین تماش��اگران و فیلمس��ازان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از سویی همین امر فرصت دیدن فیلم ها را‬ ‫متکثرتر کرده چون گاهی تماش��ای فیلم برای‬ ‫عالقه مندان‪ ،‬اصحاب رسانه و فیلمسازان میسر‬ ‫نب��ود‪ ،‬اما تنوع اکران ه��ا در زمان های مختلف‬ ‫و ویدئ��و الیبرری کمک کرده که تماش��اگران‬ ‫با جش��نواره به طور وس��یع تری ارتباط برقرار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫امس��ال مبحث پیچینگ هم تجربه شد تا ما‬ ‫بتوانی��م ایده ها را به بازارهای جهانی نزدیک تر‬ ‫کنی��م چند اتف��اق دیگر ه��م می بینیم که به‬ ‫توان تولی��د خودمان برمی گ��ردد به طوری که‬ ‫در بخش ه��ای گوناگون فیلم های خوبی وجود‬ ‫داش��ت هرچند به دلیل شرایط س��فر استانی‬ ‫خ��ود نتوانس��تم فیلم ها را ببینی��م اما افرادی‬ ‫ک��ه به انه��ا اطمین��ان دارم فیل��م را دیده اند‬ ‫ضم��ن اینکه مجم��وع فیلم ه��ا را بعدا خواهم‬ ‫دید‪.‬‬ ‫سینماحقیقت‬ ‫کتاب خاطرات شش دهه روزنامه نگاری محمد بلوری رونمایی شد‬ ‫بلیت فروشی فضای‬ ‫سینمای مستند‬ ‫را حرفه ای تر کرد‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪ 20 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 17 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1429‬پیاپی ‪2747‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫تهران برای معلوالن اماده سازی نشده است‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫پرونده اینه دار بسته شد‬ ‫منتشری خواننده موس��یقی ایرانی‪ ،‬سوسن اصالنی‬ ‫نوازنده س��نتور در حضور هوشنگ ستوده پژوهشگر‬ ‫موس��یقی قدردان��ی ش��د‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که‬ ‫عبداهلل انوار نیز تندیس��ی را به هوش��نگ ستوده اهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫علی مغ��ازه ای دبیر هنری شش��مین جش��نواره‬ ‫موس��یقی نواحی اینه دار نیز بعد از اجرای این بخش‬ ‫ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این رویداد گفت‪:‬‬ ‫در سال گذشته اعالم کردیم که این رویداد در هشت‬ ‫دوره به اتمام می رس��د اما به این نتیجه رس��یدیم که‬ ‫این رویداد را در قالب هفت اقلیم موس��یقی ایران در‬ ‫هفت دوره برگزار کنیم که اثار ارائه شده در ان بتواند‬ ‫به نس��ل اینده مخاطبان موس��یقی نواحی سرزمین‬ ‫ایران تقدیم شود‪.‬‬ ‫مغ��ازه ای ضم��ن قدردانی از متصدی��ان برگزاری‬ ‫جش��نواره موس��یقی نواحی این��ه دار تصریح کرد‪:‬‬ ‫حاصل تالش ما هیچ نیست مگر امیدمان به یک رویا‬ ‫و ان بازشناس��ی موسیقی اقوام ایران و پاسداشت ان‬ ‫وظیفه همه ماست‪.‬‬ ‫پ��س از صحبت ه��ای مغ��ازه ای نوبت ب��ه اجرای‬ ‫هنرمندان��ی از موس��یقی منطق��ه طالقان رس��ید‬ ‫ک��ه در این بخ��ش دو هنرمند پیشکس��وت فتح اهلل‬ ‫سه شنبه های دوست داشتنی‬ ‫قرق��ی و فتح اهلل محبی به س��رنا ن��وازی و نقاره زنی‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫بع��د از اجرای این بخش نوبت ب��ه اهدای تندیس‬ ‫هنرمن��دان ش��رکت کننده بخش موس��یقی نواحی‬ ‫طالقان و کومش در حض��ور داریوش طالیی نوازنده‬ ‫پیشکسوت تار و سه تار رسید که در این بخش از علی‬ ‫گیل��وری‪ ،‬احمد قورچی بل‪ ،‬ص��دراهلل اندیجی‪ ،‬فرخ‬ ‫اهلل قرقی‪ ،‬فتح اهلل محب��ی با اهدای تندیس قدردانی‬ ‫به عمل امد‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگر این ایین به اجرای موس��یقی منطقه‬ ‫ترکمن صحرا اختصاص داش��ت که در این قس��مت‬ ‫باغش��ی گردی برزین از هنرمندان شناخته شده این‬ ‫منطقه از کش��ورمان قطعاتی را پیش روی مخاطبان‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫پ��س از اجرای این برنامه در حض��ور علی ثابت نیا‬ ‫مدیرعامل انجمن موس��یقی ایران از دردی توریک‪،‬‬ ‫عاش��ور محمد بال یخمز‪ ،‬اراز محمد باخوشی‪ ،‬برات‬ ‫علی یگانه‪ ،‬تقی یوسف نیا‪ ،‬احمد کشواد‪ ،‬اشور گلدی‬ ‫برزی��ن‪ ،‬گالیام ایوی به عنوان هنرمندان موس��یقی‬ ‫ترکمن با اهدای تندیس جشنواره قدردانی شد‪.‬‬ ‫در این قس��مت از برنامه و پس از اجرای تندیس ها‬ ‫اخرین اجرای ششمین جش��نواره موسیقی نواحی‬ ‫این��ه دار در قالب ی��ک الالیی مربوط به موس��یقی‬ ‫منطقه ترکمن با هنرمندی محمد ایلی و گالیم ایلی‬ ‫پیش روی مخاطبان قرار گرفت‪.‬‬ ‫ششمین جش��نواره موس��یقی نواحی «اینه دار»‬ ‫روزهای ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۲‬اذر امسال با تمرکز روی موسیقی‬ ‫مناطق ترکمن صحرا‪ ،‬ش��مال خراسان و جنوب البرز‬ ‫به دبیری هنری علی مغازه ای در تاالر رودکی برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫سه هزار هزار بار نوشتن‪ ،‬چهارهزار هزاربار دیدن‬ ‫عقیلی «و عشق امد» را منتشر کرد‬ ‫نمایش��گاه نقش نگاش��ته با عنوان «سه‬ ‫ه��زار هزار بار نوش��تن‪ ،‬چهار ه��زار هزار‬ ‫بار دیدن» برگزار می ش��ود‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫که حاصل گروه ‪ ۳+۴‬اس��ت مجموعه اثار‬ ‫هنرمندانی همچون س��ید وحید جزایری‪،‬‬ ‫محس��ن دایی نبی‪ ،‬کوروش قاضی مراد‪ ،‬محسن کرمی‪ ،‬سعید نقاشیان و‬ ‫حس��ین نوروزی اس��ت در گالری ورد برپا می ش��ود‪ .‬ایین گشایش این‬ ‫نمایش��گاه روز ‪ ۲۹‬اذر اس��ت و تا ‪ ۱۳‬دی در مح��ل گالری ورد واقع در‬ ‫بلوار میرداماد‪ ،‬خیابان البرز‪ ،‬خیابان قبادیان شرقی‪ ،‬شماره ‪ ۱۸‬برپا است‪.‬‬ ‫جدیدتری��ن اثر س��االر عقیلی ب��ا عنوان «و عش��ق امد» با‬ ‫اهنگسازی مرتضی صنایعی اهنگساز و نوازنده نی منتشر شد‪.‬‬ ‫مرتض��ی صنایعی که پیش از این البوم های ش��هد و ش��کر‪،‬‬ ‫س��ر سماع و جانان را اهنگس��ازی کرده است‪ ،‬درباره البوم «و‬ ‫عش��ق امد» گفت‪ :‬در البوم «و عش��ق امد» سعی کرده ام که‬ ‫بین ش��عرای کالسیکی چون اوحدی مراغه ای‪ ،‬س��عدی‪ ،‬حافظ و شاعران معاصری‬ ‫چون اس��تاد محمدعلی بهمنی‪ ،‬بهادر یگانه و محمود توس��لیان یک تعامل معنایی و‬ ‫موسیقایی برقرار کنم‪.‬‬ ‫ای��ن نوازن��ده نی درباره همکاری با س��االر عقیلی گفت‪ :‬س��االر عقیل��ی خواننده‬ ‫توانمندی اس��ت که خواسته های اهنگساز را به بهترین نحو درک و در بهترین زمان‬ ‫و باالترین کیفیت ارائه می دهد‪ .‬من از این همکاری بس��یار خرس��ندم و امیدوارم که‬ ‫دوباره فرصتی دست بدهد تا با این هنرمند همکاری داشته باشم‪ .‬مجموعه حاضر در‬ ‫قالب تصنیف ها و اوازهای برگرفته از ردیف موس��یقی دس��تگاهی و کالسیک ایرانی‬ ‫س��اخته شده است‪ .‬این البوم از سوی موسسه فرهنگی و هنری ایران گام با مدیریت‬ ‫صدرالدین حسین خانی منتشر شده است‪.‬‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫زندگی انسان ها از نگاه ‪ ۲۶‬عکاس‬ ‫نمایش��گاه گروهی عکس با عنوان «اسناد‬ ‫زندگی» از روز جمع��ه ‪ ۲۹‬اذر در گالری نگاه‬ ‫افتتاح می شود و تا ‪ ۱۱‬دی نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه که به کوشش نازلی عباسی‬ ‫گ��رداوری ش��ده اس��ت‪ ،‬ش��امل عکس های‬ ‫مستندی از نگاه ‪ ۲۶‬عکاس است که هر یک به نوعی به زندگی و زیست انسان ها‬ ‫اشاره دارند‪.‬‬ ‫این عکس ها در زمان ها و مکان های متفاوتی به ثبت رس��یده اس��ت و شامل‬ ‫عکس های انالوگ و دیجیتال است‪.‬‬ ‫در نمایشگاه «اسناد زندگی» اثار هنرمندانی همچون کورش ادیم‪ ،‬امیرعلی‬ ‫جوادیان‪ ،‬نادر داوودی‪ ،‬س��عید دستوری‪ ،‬محسن راس��تانی‪ ،‬مسعود زنده روح‪،‬‬ ‫مریم زندی‪ ،‬جالل سپهر‪ ،‬مجید سعیدی‪ ،‬نادر سماواتی‪ ،‬افشین شاهرودی‪ ،‬سیوا‬ ‫ش��هباز‪ ،‬سیف اهلل صمدیان‪ ،‬جاسم غضبان پور‪ ،‬حسن غفاری‪ ،‬محمد فرنود‪ ،‬علی‬ ‫قلم سیاه‪ ،‬کاوه گلس��تان‪ ،‬هنگامه گلستان‪ ،‬بهرام محمدی فرد‪ ،‬ساسان مویدی‪،‬‬ ‫مهدی منعم‪ ،‬س��اعد نیک ذات‪ ،‬پیمان هوش��مندزاده‪ ،‬الفرد یعقوب زاده و ارش‬ ‫یغماییان ارائه شده است‪.‬‬ ‫امکان بازدید از این نمایش��گاه هر روز به غیر از دوش��نبه ها از ساعت ‪ ۱۱‬تا ‪۱۹‬‬ ‫فراهم است‪.‬‬ ‫گالری نگاه در خیابان مطهری‪ ،‬خیابان جم‪ ،‬خیابان غفاری‪ ،‬ش��ماره ‪ ۶۴‬واقع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫«شبی که ماه کامل شد» مهمان خانه ها شد‬ ‫فیلم س��ینمایی «ش��بی که ماه کامل ش��د»‬ ‫ساخته نرگس ابیار و تهیه کنندگی محمدحسین‬ ‫قاس��می به ش��بکه نمای��ش خانگی ام��د‪ .‬فیلم‬ ‫س��ینمایی ش��بی که م��اه کامل ش��د تازه ترین‬ ‫س��اخته نرگس ابیار که عنوان پرمخاطب ترین و‬ ‫پرفروش ترین فیلم تابس��تان امس��ال را نیز به خود اختصاص داده بود وارد شبکه‬ ‫نمایش خانگی ش��د‪ .‬تماشای این فیلم به صورت انالین در سایت های «فیلیمو»‪،‬‬ ‫«نماوا» و «فیلم گردی» نیز قابل دسترس��ی اس��ت‪ .‬شبی که ماه کامل شد نوشته‬ ‫ابیار و مرتضی اصفهانی و تهیه کنندگی محمدحس��ین قاسمی برای نخستین بار‬ ‫در سی و هفتمین دوره جشنواره فجر به نمایش درامد‪ .‬این فیلم سینمایی روایت‬ ‫دختر جوانی از مناطق جنوب شهر تهران است که درگیر عشق جوانی شهرستانی‬ ‫می شود و این در حالی است که دختر به دالیلی مجبور به مهاجرت از ایران است‪.‬‬ ‫در این مس��یر‪ ،‬برادرش با او همراه می ش��ود اما در میانه راه‪ ،‬اتفاقاتی برای انها رقم‬ ‫می خورد‪ .‬در فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد هوتن شکیبا‪ ،‬الناز شاکردوست‪،‬‬ ‫فرشته صدرعرفایی‪ ،‬شبنم مقدمی و ارمین رحیمیان به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫اینجا کالس درس یک دانشگاه است؛ کالس درسی به ظاهر عادی‪،‬‬ ‫اما متفاوت و در سه شنبه های دوستداشتنی دانشکده ادبیات دانشگاه‬ ‫تهران که هر هفته میزبان صدها دانشجوی عالقه مند به شعر و ادبیات‬ ‫می ش��ود که از تهران و شهرس��تان ها می ایند تا پای درس اس��تادی‬ ‫محبوب‪ ،‬ش��اعر‪ ،‬پژوهش��گر و نویس��نده حتی بر روی زمین بنشینند‬ ‫و س��وال کنند و ی��اد بگیرند‪ .‬اینجا کالس درس محمدرضا ش��فیعی‬ ‫کدکنی است‪/.‬ایسنا‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫جشنواره ای برای نمایش‬ ‫اثار هنرمندان معلول‬ ‫ایین گش��ایش جش��نواره ملی هنری « ُهمام» ـ وی��ژه نمایش اثار‬ ‫هن��ری هنرمندان معلول ـ امروز برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫جش��نواره ملی هنری « ُهمام» که برای رونمایی از نمایش اثار هنری‬ ‫هنرمندان معلول برگزار خواهد ش��د‪ ،‬سه شنبه ‪ ۲۶‬اذر از ساعت ‪ ۱۷‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬در فرهنگس��تان هنر بازگشایی خواهد شد‪ .‬عالقه مندان می توانند‬ ‫از ‪ ۲۷‬اذر تا اول دی از س��اعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬به فرهنگس��تان هنر واقع در‬ ‫خیابان ولیعصر مراجعه کنند‪.‬‬ ‫«جومانجی» صدرنشین گیشه‬ ‫بین المللی سینما شد‬ ‫«جومانجی‪ :‬مرحله بعدی» با فروش ‪ ۸۵‬میلیون دالری صدرنشین‬ ‫گیشه بین الملل سینما شد و فروش «منجمد ‪ »۲‬نیز از مرز یک میلیارد‬ ‫دالر عبور کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از اس��کرین‪ ،‬فیلم «جومانجی‪:‬‬ ‫مرحله بع��دی» با فروش ‪ ۸۵.۷‬میلیون دالری عالوه بر قرار گرفتن در‬ ‫صدر فهرست فروش هفتگی گیشه بین المللی سینما‪ ،‬مجموع فروش‬ ‫جهانی خود را به ‪ ۲۱۳‬میلیون دالر رس��اند‪ .‬ای��ن فیلم ماجراجویانه و‬ ‫فانتزی با بازی «دواین جانس��ون»‪« ،‬کوین هارت»‪« ،‬کارن گیالن» و‬ ‫«جک بل��ک»‪ ،‬از این هفته در ‪ ۳۴‬بازار بین المللی کار خود را اغاز کرد‬ ‫و ‪ ۱۲.۶‬میلیون دالر در اکران اولیه در س��ینمای بریتانیا فروخت که با‬ ‫رشد ‪ ۳۲‬درصدی نسبت به فروش اغازین قسمت قبلی این فیلم همراه‬ ‫ش��ده اس��ت‪« .‬جومانجی‪ :‬مرحله بعدی» فروش اغازین ‪ ۸.۹‬میلیون‬ ‫دالری را نی��ز در روس��یه تجربه کرد که ‪ ۲۲‬درص��د از فروش اغازین‬ ‫قسمت قبلی بیش��تر است و سینماهای المان نیز با ‪ ۴.۶‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫اکران این فیلم سینمایی را شروع کردند‪.‬‬ ‫تبلیغ فروش کتاب‬ ‫با طراحی ویترین‬ ‫بدون ش��ک فروش کتاب و بازاریابی در حوزه کتاب و نش��ر یکی از‬ ‫مهم ترین مقوالتی اس��ت که امروزه با توجه به رش��د فناوری و رش��د‬ ‫قارچ گونه کتاب های دیجیتالی احس��اس می ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش ایبنا‬ ‫به نق��ل از فالورالی��ن‪ ،‬در تمام کش��ورهای دنیا فروش��ان کتاب چه‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای بزرگ کتاب چه خرده فروشان سعی می کنند‬ ‫ف��روش کتاب های چاپ��ی را زنده نگه دارند و ای��ن کار را با ترفندهای‬ ‫گوناگ��ون انجام می دهند‪ .‬از جمله ای��ن ترفندها و روش های ابتکاری‬ ‫می ت��وان به تبلیغ در س��ایت های اجتماعی گرفته ت��ا در وبالگ های‬ ‫پرکاربر اش��اره کرد ‪ .‬این کتاب فروشی ها با طراحی جالب ویترین های‬ ‫خود سعی می کنند کتاب خاصی یا کتاب های خاصی را به مشتری ها‬ ‫معرفی کنند که البته تنها به کتاب های خاص مربوط نمی شود‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫هکت��ور‪ :‬جن��گ و عش��ق‬ ‫بیش��ترین س��هم رو از تاری��خ‬ ‫داشتن‪ ...‬بااین حال تلفات جنگ‬ ‫همیشه کمتر بوده‬ ‫تئاتر موزیکال در مسیر پیشرفت‬ ‫نمایش موزیکال‪ ،‬هنری جدید و ناش��ناخته‬ ‫در ایران و جهان نیست‪ .‬این نوع تئاتر از دهه ها‬ ‫قبل در جهان و سال های نه چندان دور در ایران‬ ‫رواج یافته و هواداران خود را پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذشته در کشور تعداد اندکی‬ ‫نمای��ش موزی��کال به صحنه رفت ک��ه یکی از‬ ‫دالیل سروصداهایی که ایجاد کردند نرخ بلیت گران و متفاوت از دیگر نمایش ها بود‬ ‫ام��ا جدای از نام گذاری تئاتر الکچری که حواش��ی خ��ود را به وجود اورد این عرصه‬ ‫مخاطبان خود را پیدا کرد و به دالیل گوناگون محبوب شد و در هر نوبت اجرا سالن ها‬ ‫پر شدند و بلیت ها به طور کامل فروش رفتند‪.‬‬ ‫ای��ن روزها نمای��ش مری پاپینز یکی از مجموعه تئاترهای موزیکالی اس��ت که بر‬ ‫صحنه تاالر وحدت اجرا می ش��ود این نمایش بع��د از اجرای موفق نمایش های الیور‬ ‫توئیست و بینوایان در این سالن قدیمی و دولتی به صحنه رفته است‪.‬‬ ‫بعد از گذش��ت یک س��ال از تجربه دو نمایش قبلی یعنی الیور توئیست و بینوایان‪،‬‬ ‫مری پاپینز به تاالر وحدت امده است؛ نمایشی نه به کارگردانی پارسایی اما با حضور‬ ‫گروه هنری او‪.‬‬ ‫نمایش با نورپردازی و موزیک بر روی دکور صحنه اغاز می شود و خبر از ماجراهای‬ ‫دو کودک خردسال می دهد که با وجود پدر و مادری که سرگرم زندگی خود هستند‬ ‫با پرستاران سر سازگاری نمی گذارند‪.‬‬ ‫مهراوه شریفی نیا مادر این کودکان است که فعالیت های فمینیستی و ازادی خواهانه‬ ‫زنان موجب شده که نتواند به درستی به فرزندان خود رسیدگی کند و احسان کرمی با‬ ‫نام اقای بنکس نقش پدر خانواده را بازی می کند که سرگرم فعالیت های تجاری خود‬ ‫مانده تا با پول بتواند زندگی خانواده انگلیسی خود را سامان بدهد‪.‬‬ ‫دکور در صحنه دو وجه دارد از یک سو محوطه بیرونی ساختمان را نشان می دهد‬ ‫که برای صحنه های خارج از منزل بس��یار مناس��ب تدارک دیده شده است و از سوی‬ ‫دیگر با یک چرخش ‪ ۱۸۰‬درجه ای درون ساختمان دو طبقه را نشان می دهد که در‬ ‫طبقه باال اتاق کودکان قرار دارد و طبقه پایین نیز سالن پذیرایی است که محل تردد‬ ‫خانم و اقای بنکس محسوب می شود و بسیاری از اتفاقات در این فضا رقم می خورد‪.‬‬ ‫حال به سراغ مری پاپینز نقش اصلی نمایش برویم که نقش ان را بهنوش طباطبایی‬ ‫ایف��ا می کن��د و می توان به قطعیت گفت که به خوبی از پس بازی در این نقش برامده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طباطبایی روی صحنه تمام تالش خود را کرده است که یک مری پاپینز باشد که‬ ‫البته توانسته با حرکات روان و صدای لطیف‪ ،‬نقش را از ان خود کند به همین دلیل‬ ‫اس��ت که مخاطب به س��هولت با وی ارتباط برقرار می کند و او را به عنوان پرس��تاری‬ ‫دوست داش��تنی با نیروهای فرازمینی می پذیرد‪ .‬موس��یقی نمایش مناس��ب و دارای‬ ‫ریتم است و اشعار نیز موزون و قابل فهم هستند‪ ،‬ابیات طوالنی نیستند و به راحتی در‬ ‫ذهن مخاطبی که به تماش��ای نمایش موزیکال نشسته جای می گیرد‪ .‬زمان نمایش‬ ‫‪ ۱۰۰‬دقیقه اس��ت که برای اجرای نمایش��ی موزیکال کافی است و در طول این زمان‬ ‫که به پرده های کوتاه تقسیم شده‪ ،‬ارتباط دوسویه تماشاگر و صحنه قطع نمی شود‪.‬‬ ‫مجموعه حرکات بازیگران و گروه همراه انها هماهنگ و قابل توجه است و نورپردازی‬ ‫و صحنه ه��ای متح��رک نیز به جذابیت اجرا می افزاید‪ .‬در کنار همه موضوعات مطرح‬ ‫شده درباره نمایش مری پاپینز باید به بازی ارمین رحیمیان اشاره کرد که با صدای‬ ‫خوب و بازی قابل توجه خود در کنار طباطبایی نمایش را تکمیل می کند‪ .‬رحیمیان‬ ‫که برای بازی در نقش عبدالمالک ریگی در فیلم س��ینمایی ش��بی که ماه کامل شد‬ ‫نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد مکمل در سی و هفتمین جشنواره بین المللی‬ ‫تئاتر فجر شد توانست در دنیای بازیگری به سرعت نام خود را مطرح کند و با بازی در‬ ‫نمایش مری پاپینز بار دیگر مهر تاییدی بر توانایی های خود در عرصه بازیگری بزند‪.‬‬ ‫مری پاپینز گامی روبه جلو در میان نمایش های موزیکال این روزهای کشور محسوب‬ ‫می ش��ود که با حاش��یه های کمتر و متن و اجرایی منسجم تر توانسته این عرصه را به‬ ‫جایگاه واقعی تئاتر نزدیک تر کند و شاید هم این موفقیت و جذابیت را مدیون مری‬ ‫پاپینز جادویی است که شادی و لبخند را برای همه جهان می خواهد‪ .‬نمایش مری‬ ‫پاپینز به کارگردانی احمد سلیمانی از نیمه ابان اجرای خود را اغاز کرده است و هر‬ ‫شب ساعت ‪ ۱۸‬در تاالر وحدت میزبان تماشاگران است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫ایین پایانی شش��مین جش��نواره موسیقی نواحی‬ ‫این��ه دار با قدردان��ی از هنرمندان پیشکس��وت این‬ ‫عرصه در تاالر وحدت تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ایین پایانی ششمین جشنواره‬ ‫موس��یقی نواحی اینه دار یکشنبه ‪ ۲۴‬اذر با قدردانی‬ ‫از هنرمندان پیشکس��وت این عرصه در تاالر وحدت‬ ‫تهران با اجرای منصور ضابطیان برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این ایین «موسیقی زورخانه ‪ -‬موسیقی‬ ‫مرش��د زورخان��ه و ورزش باس��تانی» ب��ا هنرمندی‬ ‫مرشد امیرمس��عود خسروی و ورزش��کارانی از گود‬ ‫زورخان��ه باب الحوائ��ج پی��ش روی مخاطب��ان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬پس ازاین اجرا نیز بخش��ی علیرضا سلیمانی‬ ‫از نوازن��دگان دوت��ار موس��یقی منطقه خراس��ان و‬ ‫از ش��اگردان حاج قربان س��لیمانی به مناس��ب ثبت‬ ‫جهانی نوازندگی ساز دو تار قطعاتی را اجرا کرد‪.‬‬ ‫اما در بخش اول اهدای تندیس ها که به موس��یقی‬ ‫شمال خراس��ان اختصاص داشت‪ ،‬س��تاد برگزاری‬ ‫جشنواره از اس��تاد عیسی قلی پور‪ ،‬استاد رمضانعلی‬ ‫س��لطانی‪ ،‬اس��تاد حس��ین عزیزی پور‪ ،‬استاد حیدر‬ ‫علی عاش��ق‪ ،‬اس��تاد فریدون غالمی‪ ،‬استاد علیرضا‬ ‫س��لیمانی در حضور محمود دولت اب��ادی قدردانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بع��د از اجرای این بخش نوبت به نمایش نماهنگی‬ ‫از اجراهای مختلف شش��مین جش��نواره موس��یقی‬ ‫نواحی اینه دار رس��ید و پس از ان ادوارد کشیشیان‬ ‫و مارتی��ن نظ��ری از هنرمندان ارامنه ب��ا نوازندگی‬ ‫اکاردئون و نقاره به اجرای برنامه پرداختند‪.‬‬ ‫در بخ��ش دوم اهدای تندیس ها ک��ه به قدردانی‬ ‫از هنرمن��دان موس��یقی ته��ران اختصاص داش��ت‬ ‫از حس��ن زندباف اهنگس��از و موس��یقیدان‪ ،‬محمد‬ ‫درنگ‬ ‫تحریر نهج البالغه به قلم ایت اهلل‬ ‫جوادی املی رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری صدا و‬ ‫«س�� ُلون ِی َق ْب َ‬ ‫��ل اَن‬ ‫س��یما کتاب َ‬ ‫ْتَ ْفق ُِدون ِی‪ ،‬تحری��ر نهج البالغه» به‬ ‫قلم ایت اهلل عب��داهلل جوادی املی‬ ‫در کتابخانه ملی ای��ران رونمایی‬ ‫ش��د‪ .‬این کتاب ش��امل ش��رح و‬ ‫تبیین خطبه ها‪ ،‬نامه ها و حکمت های نهج البالغه است که ایت اهلل جوادی املی‬ ‫این سلس��له مباحث را از سال ‪ ۱۳۷۱‬در خطبه های نماز جمعه شهر مقدس قم‬ ‫اغاز کردند‪ .‬در ایین رونمایی این کتاب وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫نهج البالغه منش��ور مان��دگار برای جهانیان از بزرگمردی اس��ت که قران ناطق‬ ‫اس��ت‪ .‬کتابی که در جهان اس�لام توجه زیادی را به خود جلب کرده و به عنوان‬ ‫کتابی ممتاز ش��ناخته می ش��ود‪.‬عباس صالحی گفت‪ :‬ش��رح نهج البالغه ایت اهلل‬ ‫ج��وادی املی طعم خاصی دارد‪ ،‬چون نویس��نده‪ ،‬در دانش ه��ای مرتبط با این‬ ‫کتاب ارزش��مند‪ ،‬دارای تخصص اس��ت‪ .‬ایشان فیلس��وف‪ ،‬عارف‪ ،‬مفسر و دارای‬ ‫جایگاهی ویژه در زمینه های حکمت نظری و عملی است‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬یکی از ویژگی های این اثر حفظ «مناسبات‬ ‫قران کریم و نهج البالغه» است که در تار و پود ان دیده می شود و باعث شده ما‬ ‫با خواندن این کتاب‪ ،‬هم نهج البالغه را ببینیم و هم قران کریم را درک کنیم‪.‬‬ ‫صالحی افزود‪ :‬این کتاب د جلدی تصویرس��ازی خوب��ی از امام علی (ع) ارائه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی در ایین رونمایی از کتاب‬ ‫ای��ت اهلل جوادی املی گفت‪ :‬این کتاب‪ ،‬تکریم نهج البالغه و علم و دانش اس��ت‬ ‫و نش��ان می دهد علی (ع) مصداق تمامیت این علم اس��ت و می تواند انسان را از‬ ‫گمراهی برهاند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما س��عی می کنیم در کتابخانه ملی دانش��ی را ک��ه زاییده تفکر‬ ‫علماست ارج بگذاریم و به سمع و نظر دیگران برسانیم‪ .‬اشرف بروجردی‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت‪ :‬ایین رونمایی از این کتاب با هدف شناختن‬ ‫قدر و منزلت علما برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مجموعه قرار است در ‪ ۲۲‬جلد منتشر شود و اکنون ‪ ۲‬جلدش‬ ‫رونمایی شده است‪.‬‬ ‫ایت اهلل مرتضی مقتدایی دیگر س��خنران این ایین گف��ت‪ :‬نهج البالغه کتابی‬ ‫اس��ت که در بخش های خطبه ها‪ ،‬نامه ها و کلمات قصار نگاش��ته شده که سید‬ ‫رضی ان را جمع اوری کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کار ای��ت اهلل جوادی املی ش��روعی برای حرکتی تازه اس��ت و ما‬ ‫امیدواریم این ش��روع‪ ،‬طرح مبارکی باش��د تا جای خود را بهتر از قبل باز کند‪.‬‬ ‫ایت اهلل مقتدایی گفت‪ :‬تحقیقات این کتاب تمام شده و این کتاب بعد از نهایی‬ ‫شدن باید تکمیل و بررسی شود‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫رونمایی از تحریر نهج البالغه‬ ‫به قلم ایت اهلل جوادی املی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!