روزنامه صمت شماره 1428 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1428

روزنامه صمت شماره 1428

روزنامه صمت شماره 1428

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫حرکت ایجاد شده‬ ‫در تقریب مذاهب اسالمی را نوسازی کنید‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1428‬پیاپی ‪2746‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫الگو گیری از‬ ‫خودروسازان موفق‬ ‫مدیریت استرس‬ ‫در ریخته گری مداوم‬ ‫مطالعاتی که‬ ‫حامی معدن است‬ ‫سبد نامتوازن‬ ‫صادرات‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کم وکسری بودجه کجاست؟‬ ‫ح��دود ‪۱۰‬روز از تقدی��م الیحه بودجه ‪ ۹۹‬ب��ه مجلس می گذرد و در ای��ن مدت نظرات‬ ‫کارشناس��ی مختلفی مطرح شد که اغلب انها حاکی از نگرانی هایی درباره کسری این سند‬ ‫ملی اس��ت‪ .‬نکته مهم بعدی این اس��ت که به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی‪ ،‬امسال‬ ‫برای نخستین بار مشورتی با بخش خصوصی نشده که این امر خود گویای محتوای جزئیات‬ ‫بودجه خواهد بود‪ .‬این در حالی اس��ت که مقامات حاکمیت��ی و دولتی ایران بارها و بارها بر‬ ‫نظرخواهی از بخش خصوصی تاکید داش��ته و دارند‪ .‬به هر حال در جدیدترین اظهارنظرها‪،‬‬ ‫عنوان ش��ده که دولت با کس��ری بودجه هنگفتی در س��ال ‪ ۹۹‬مواجه است و از سوی دیگر‬ ‫س��خنگوی س��تاد بودجه س��ازمان برنامه و بودجه می گوید این تعبیر اشتباه است و عنوان‬ ‫درست‪ ،‬کسری تراز عملیاتی است که به اشتباه کسری بودجه خوانده می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پرونده ‪ FATF‬همچنان منتظر رای مجمع‬ ‫پیوستن یا نپیوستن‬ ‫ مسئله این است‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬بدون مشورت با بخش خصوصی بسته شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫چرا باید بخش خصوصی‬ ‫داشته باشیم‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامنه ای در حکمی حجت االس�لام حمید ش��هریاری را به دبیرکلی‬ ‫مجمع تقریب مذاهب اسالمی منصوب کردند‪ .‬در متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫امده اس��ت‪« :‬جناب حجت االسالم اقای حاج شیخ حمید ش��هریاری دامت توفیقاته‪ ،‬به‬ ‫پیش��نهاد شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اس�لامی جنابعالی را که بحمداهلل از دانش‬ ‫و تجربه الزم برخوردار می باش��ید به دبی��ر کلی ان مجمع منصوب می کنم و امیدوارم در‬ ‫ادام��ه تالش هایی که در مدیریت های پیش��ین به کار رفت��ه‪ ،‬جناب عالی نیز به توفیقات‬ ‫بزرگ دست یابید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هش��دارها و نگرانی ها درب��اره پیامد های مال��ی و بانکی رد لوایح‬ ‫‪ FATF‬درحالی روز به روز بیش��تر می ش��ود که مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت بنایش را بر س��کوت گذاش��ته و همچنان نظرش را درباره‬ ‫این لوایح اعالم نمی کند‪ .‬تعلل مجمع در تصمیم گیری بر س��ر لوایح‬ ‫مرتبط با ‪ ،FATF‬بازار تحلیل ها و گمانه زنی ها را داغ تر از قبل کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی از تبعات رد این لوایح برای کش��ور س��خن می گویند‪،‬‬ ‫برخ��ی دیگر نی��ز معتقدند رد و تصویب این لوایح در ش��رایط فعلی‬ ‫کش��ور چندان بر روابط مالی و بانکی ایران تاثیرگذار نیس��ت و بهتر‬ ‫‪10‬‬ ‫است که رد شوند‪.‬‬ ‫نوشداروی مترو بعد از مرگ هوای پایتخت‬ ‫‪14‬‬ ‫کاهش مشکالت با تمرکز برناوگان حمل و نقل عمومی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1428‬‬ ‫پیاپی ‪2746‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫چرا باید‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫داشته باشیم‬ ‫(بخش اول)‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران‬ ‫این روزها مطالب بس��یاری درباره حضور و فعالیت بخش‬ ‫خصوصی در کش��ور مطرح و اظهارنظرهای متفاوتی عنوان‬ ‫می ش��ود‪ .‬یکی از فعاالن اقتصادی در یکی از نشس��ت های‬ ‫تخصص��ی ات��اق بازرگانی ته��ران مطلب بس��یار جالبی را‬ ‫مط��رح کرد که م��ورد توجه همگان قرار گرف��ت‪ .‬این فعال‬ ‫بخ��ش خصوصی درب��اه ارتباط دولت با ای��ن بخش معتقد‬ ‫بود دولت با بخش خصوص��ی مثل یک نامادری نامهربان با‬ ‫فرزندخوان��ده اش رفتار می کن��د و نبود اعتماد به این بخش‬ ‫در همه کارهای دولت معلوم و هویدا اس��ت‪ .‬حتی برنامه ها‬ ‫و حرف هایی که ازس��وی هیات دولت برای توانمندی بخش‬ ‫خصوصی اعالم می شود از روی باور قلبی نیست و تنها حرف‬ ‫است!‬ ‫تازگی ه��ا هم رئی��س محترم س��ازمان برنام��ه و بودجه‬ ‫اذعان کردند که دولت مجبور اس��ت در برخی مسائل بخش‬ ‫خصوص��ی ورود کن��د‪ .‬پس اگر دول��ت می خواهد همه امور‬ ‫اقتصادی را در دس��ت خود داش��ته باش��د اصال چرا بخش‬ ‫خصوصی داریم؟ در چند ماه گذش��ته فرصتی دیگر حاصل‬ ‫شد تا در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتصادی بتوانند ش��یوه تعامل دول��ت با بخش خصوصی را‬ ‫مورد بررس��ی قرار دهند و از تش��ریفاتی ب��ودن این تعامل‬ ‫انتق��اد کنند‪ .‬به طور اصولی گالی��ه بخش خصوصی از دولت‬ ‫این اس��ت که این بخش یا در تصمیم های اقتصادی نادیده‬ ‫گرفت��ه می ش��ود‪ ،‬یا تنها به ص��ورت نمایش��ی از این بخش‬ ‫خواسته می شود نظر خود را درباره مسئله خاصی در مهلتی‬ ‫بسیار کوتاه اعالم کند‪ .‬ناگفته نماند که برپایه سوابق موجود‬ ‫نماینده بخش خصوصی در دولت نیز ازس��وی دولت تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫براس��اس یک بررس��ی تاریخی و تطبیقی می توان گفت‬ ‫ریشه اصلی این مهم در اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی است‬ ‫که قرار ش��د دولت‪ ،‬بخش عم��ده ای از فعالیت های اجرایی‬ ‫و اقتص��ادی خود را به بخش خصوص��ی واگذار کند و از این‬ ‫راه‪ ،‬ضمن سبک س��ازی مس��ئولیت های خ��ود در عملیات‬ ‫اجرای��ی‪ ،‬وظیفه تصدی گ��ری را رها نم��وده و به حکمرانی‬ ‫خود بپردازد‪ .‬اما متاس��فانه درعمل به ج��ای واگذاری کامل‬ ‫سهام ش��رکت های دولتی و رهاسازی خود از گرفتاری های‬ ‫اقتصادی که از عهده دولت خارج بود‪ ،‬بخشی از سهام واگذار‬ ‫ش��د و بخش دیگری از س��هام ش��رکت های واگذار شده در‬ ‫اختیار خود دولت ماند که به مرور شاهد فعالیت شرکت های‬ ‫چندمالکیتی یا «خصولتی» شدیم‪ .‬ورود این گونه شرکت ها‬ ‫در اقتص��اد ایران با خود فرهنگ جدی��دی را ایجاد کرد که‬ ‫ب��ا بکارگیری ان به راحتی می ت��وان از دریچه نگاه دولت‪ ،‬از‬ ‫مزای��ای بخش خصوصی بهره ب��رد و در مقابل از زاویه نگاه‬ ‫بخش خصوصی نی��ز‪ ،‬از امکانات و موقعیت های دولتی بهره‬ ‫جس��ت‪ .‬نزدیک به ‪ ۳‬دهه فعالیت خصولتی ها موجب ش��د‬ ‫ن��ه دولت و نه بخش خصوصی به وظای��ف واقعی خود عمل‬ ‫نکنن��د‪ .‬به عالوه اینکه در هر مقط��ع زمانی‪ ،‬تصمیم گیری ها‬ ‫در جهتی اتفاق می افتد که بیشتر خواست و نظر حکمرانان‬ ‫دولتی‪ ،‬تامین شود‪.‬‬ ‫این وضعیت انقدر ادامه یافت که امروزه ش��رایط س��خت‬ ‫و ناهم��واری را ب��رای فعالی��ت بخش های واقع��ی دولتی یا‬ ‫خصوصی ایجاد کرده اس��ت‪ .‬سال هاست که بخش خصوصی‬ ‫واقعی و فعاالن اقتصادی این بخش با انتشار بیانیه‪ ،‬هشدار‪،‬‬ ‫پیش��نهاد و توصیه ه��ای کارامد به دول��ت‪ ،‬تالش می کنند‬ ‫مس��یر بهبود وضعی��ت اقتصادی کش��ور را هم��وار کنند‪،‬‬ ‫اما متاس��فانه سیاس��ت گذاران نخواس��ته اند به توصیه های‬ ‫کارشناسان اقتصادی گوش کنند و راه حل های کارشناسانه‬ ‫ای��ن بخش هی��چ گاه در تصمیم ها و تدوین سیاس��ت های‬ ‫دولت نقشی نداش��ته و پیامدهای ناخوشایند ان نیز مدتی‬ ‫اس��ت که دامنگیر اقتصاد کشور شده‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫ک رشد‬ ‫در همه کش��ورهای دنیا بخش خصوصی موتور محر ‬ ‫اقتصادی و س��ازنده بخش زیربنایی کش��ور است که منجر‬ ‫ب��ه اش��تغالزایی‪ ،‬توس��عه اجتماعی و رفاه جامعه می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین گزارش س��ال ‪ ۲۰۱۸‬بانک جهانی بخش خصوصی‬ ‫را مس��ئول بیش از ‪ ۹۰‬درصد اشتغال در کشورهای در حال‬ ‫توسعه دانس��ته‪ ،‬اما در کش��ور ما دولت اعتمادی به فعاالن‬ ‫اقتصادی بخش خصوصی ندارد و در بسیاری از موارد نگاهی‬ ‫ابزاری به بخش خصوصی دارد‪ .‬به عبارت دیگر دولت به جای‬ ‫تسهیل گری در رقابتی نابرابر‪ ،‬فرصت ها را از بخش خصوصی‬ ‫گرفته‪ ،‬تا جایی که رئیس جمهوری در یکی از سخنان اخیر‬ ‫خود چنین رقابتی را کامال اش��تباه خواند و گفت در شرایط‬ ‫مساوی به طور حتم بخش خصوصی در اولویت است و بخش‬ ‫دولتی نباید به هیچ عنوان رقیب بخش خصوصی باشد‪ .‬این‬ ‫مهم ازسوی نگارنده در ضیافت افطاری ماه رمضان جاری به‬ ‫میزبانی دفتر ریاست جمهوری‪ ،‬مطرح شد و بنده با قاطعیت‬ ‫تمام گالیه بخش خصوصی از تشریفاتی بودن رابطه دولت با‬ ‫ای��ن بخش را مطرح و از قول فعاالن بخش خصوصی عنوان‬ ‫ک��ردم نظرات بخش خصوص��ی در تصمیم گیری های دولت‬ ‫هیچ گاه منظور نش��ده است؛ موردی که مورد تایید و تاکید‬ ‫مق��ام محترم ریاس��ت جمهوری نیز ق��رار گرفت‪ .‬همچنین‬ ‫ایش��ان اظهار کردند همیشه اعضای دولت را تشویق کرده ام‬ ‫ک��ه بدون مش��ورت ب��ا بخش خصوص��ی تصمی��م نگیرند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه همچنان در عم��ل تعامل دولت و‬ ‫بخش خصوصی در حد حرف و جلسات فرمایشی باقی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان به منظور شرکت در‬ ‫«ف��روم دوحه» روز ش��نبه ته��ران را به مقصد قطر‬ ‫ت��رک کرد‪ .‬س��خنرانی در ف��روم دوح��ه و دیدار و‬ ‫گفت وگ��و با مقامات برخی از کش��ورهای حاضر در‬ ‫این نشس��ت از برنامه های حاش��یه ای این نشست‬ ‫بود‪ .‬بر همین اساس دیدار با وزیر امور خارجه قطر‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه لهستان و مشاور امنیت ملی عراق‬ ‫از برنامه های حاش��یه اجالس «فروم دوحه» تا روز‬ ‫گذشته بود‪ .‬این دیدارها تا زمان بازگشت وزیر امور‬ ‫خارجه کش��ورمان به تهران ادامه دارد‪.‬‬ ‫وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان و معاون‬ ‫نخس��ت وزیر و وزیر امور خارجه قطر در‬ ‫حاش��یه اجالس «ف��روم دوحه» درباره‬ ‫تحوالت و روابط دوجانبه و همکاری های‬ ‫دو کش��ور گفت وگو و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اداره کل اطالع رس��انی و‬ ‫امور س��خنگویی وزارت امور خارج��ه‪ ،‬محمدجواد‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان و شیخ محمد‬ ‫بن عبدالرحمن ال ثانی‪ ،‬معاون نخست‬ ‫وزیر و وزیر امور خارجه قطر در حاش��یه‬ ‫اج�لاس «فروم دوحه» با یکدیگر دیدار‬ ‫کردن��د‪ .‬وزیران امور خارجه ایران و قطر‬ ‫در ای��ن دیدار درباره تح��والت و روابط‬ ‫دوجانب��ه و همکاری ه��ای دو کش��ور و‬ ‫همچنین موضوعات منطقه گفت وگو و‬ ‫تبادل نظر کردند‪ .‬همچنین در این سفر‪ ،‬وزیران امور‬ ‫خارجه جمهوری اسالمی ایران و لهستان با یکدیگر‬ ‫دی��دار‪ ،‬گفت وگ��و و رایزن��ی کردن��د‪ .‬در این دیدار‬ ‫طرفی��ن اخری��ن موضوعات مورد عالقه دو کش��ور‬ ‫در حوزه مس��ائل دوجانبه‪ ،‬منطقه و موضوعات مهم‬ ‫فی مابین را م��ورد گفت وگو و تبادل نظر قرار دادند‪.‬‬ ‫اخری��ن تحوالت عراق نیز در دی��دار ظریف با یک‬ ‫مقام ارش��د امنیتی این کشور بررسی شد‪ .‬در دیدار‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان با فالح الفیاض‪ ،‬مشاور‬ ‫امنیت ملی عراق‪ ،‬اخرین تحوالت داخلی عراق مورد‬ ‫تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫الریجانی در دوازدهمین مجمع مجالس اسیایی ترکیه‪:‬‬ ‫اسیا برای مقابله با غرب سازکار فعال تری تدارک ببیند‬ ‫دوازدهمی��ن مجمع عمومی مجالس اس��یایی‬ ‫ب��ه میزبانی ترکیه با حض��ور علی الریجانی رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در شهر انتالیا برگزار شد‪.‬‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی که‬ ‫برای حضور و س��خنرانی در این نشس��ت به ترکیه‬ ‫رفته در دوازدهمین مجمع مجالس اسیایی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کش��ورهای غربی و امری��کا‪ ،‬نتوانس��ته اند جلوی‬ ‫توسعه دانش هسته ای دانشمندان ایران را بگیرند‬ ‫و امروز صاحب نظران هس��ته ای ایران به نسل های‬ ‫جدیدی از فناوری هسته ای دست یافته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹گسترش روابط اقتصادی ایران‪-‬قطر‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬علی الریجانی در حاش��یه‬ ‫دوازدهمی��ن مجم��ع عمومی مجالس اس��یایی با‬ ‫احمد بن عبداهلل بن زید ال محمود‪ ،‬رئیس مجلس‬ ‫قطر دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬علی الریجانی با تاکید‬ ‫ب��ر روابط بس��یار خوب بین ای��ران و قطر گفت‪ :‬ما‬ ‫نقش ش��ما را در منطقه مثبت می دانیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫تحریم هایی که علیه ش��ما اعمال شد ظالمانه بود‬ ‫اما خوب مقاومت کردید و تاکتیک های شما باعث‬ ‫ش��د منزوی نش��وید‪ .‬رئیس مجلس تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫همیش��ه در مس��ائل مهم منطق��ه رایزنی نزدیکی‬ ‫خواهی��م داش��ت‪ ،‬همچنین عالقه مند به توس��عه‬ ‫روابط اقتصادی با شما هستیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه احمد بن عبداهلل ب��ن زید ال محمود‬ ‫بیان کرد‪ :‬ش��ما در براب��ر تحریم های ظالمانه علیه‬ ‫م��ا برادرانه و صادقان��ه رفتار کردید‪ .‬ب��ه یاد دارم‬ ‫رئیس جمه��وری ایران ب��ا اغ��از بحران های قطر‬ ‫تاکید کرد جمهوری اس�لامی ایران این تحریم ها‬ ‫را نمی پذی��رد‪ .‬وی درباره رفتار اس��رائیل در قبال‬ ‫مردم فلس��طین گفت‪ :‬ما بارها گفته ایم که مصالح‬ ‫مهم فلسطین را قربانی نمی کنیم و مردم فلسطین‬ ‫باید سرنوش��ت خ��ود را تعیین کنند‪ .‬در کنفرانس‬ ‫کش��ورهای عربی در غرب هم تاکید کردم کش��ور‬ ‫قطر از دل و جان در کنار مردم فلسطین است‪.‬‬ ‫‹ ‹پذیرش عقالنی اتش بس در یمن‬ ‫همچنین علی الریجانی در حاش��یه این مجمع‬ ‫ب��ا عبداهلل ملی العمری‪ ،‬نایب رئیس مجلس عمان‬ ‫دی��دار و گفت وگ��و کرد‪ .‬وی در ای��ن دیدار تاکید‬ ‫کرد‪ :‬گفت وگو در زمینه حل مس��ئله یمن مس��یر‬ ‫خوبی است اما باید دید این گفت وگوها در عمل به‬ ‫اتش بس منجر می ش��ود یا خیر‪ .‬پذیرش اتش بس‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه ایران نی��ز درگیر مهاجرت های‬ ‫غیرقانونی ازس��وی افغانس��تان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫تالش کنیم این مهاجرت ها قاعده مند ش��ود‪ .‬باید‬ ‫وزارت کش��ور ایران و ترکیه روی این مس��ئله کار‬ ‫کنن��د‪ .‬ما امادگی این هم��کاری را داریم و با وزیر‬ ‫کشور برای همکاری گسترده تر صحبت می کنیم‪.‬‬ ‫ن گذار سخت در منطقه‬ ‫‹ ‹دورا ‬ ‫در یمن مسیر عقالنی است‪.‬‬ ‫الریجان��ی با اش��اره به پروژه مه��م انتقال گاز از‬ ‫دریا به عمان گفت‪ :‬باید وزیران مربوطه دو کش��ور‬ ‫ب��رای حل مش��کالت فنی و اقتص��ادی این پروژه‬ ‫اهتمام بیش��تری داشته باش��ند؛ چراکه این پروژه‬ ‫استراتژیک به نفع هر دو کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال گاز از ایران به عمان‬ ‫کش��ورمان با اشاره به توافق هس��ته ای بین ایران‬ ‫و کش��ورهای ‪ ۵+۱‬گفت‪ :‬ب��رای این توافق مذاکره‬ ‫طوالنی انجام ش��د و طرفین به توافق رس��یدند و‬ ‫تعهدات��ی را پذیرفتند ام��ا امریکا بعد از ترامپ زی ِر‬ ‫میز توافق زد؛ ای��ن کار ناجوانمردانه و غیرحقوقی‬ ‫بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اروپایی ها هم در این بین کاری‬ ‫نکردند البته برخی کشورهای مهم از جمله ترکیه‬ ‫همکاری هایی داشتند‪.‬‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت‪ ،‬عبداهلل مل��ی العمری‪،‬‬ ‫نایب رئیس مجلس کش��ور عمان گفت‪ :‬روابط بین‬ ‫ایران و عمان از جمله مسئوالن دولتی‪ ،‬پارلمانی و‬ ‫بازرگانی محکم و عمیق است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا در مجلس عم��ان از نزدیک‬ ‫روابط سیاس��ی و اقتصادی هیات هایی که به ایران‬ ‫س��فر می کنند را دنبال می کنی��م‪ .‬به تازگی هیات‬ ‫تجاری از عمان به تهران س��فر کرده که امیدواریم‬ ‫نتیجه بخش باشد‪ .‬نایب رئیس مجلس عمان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در مسائل اقتصادی اهتمام داریم که گام های‬ ‫موث��ری برداریم و فرصت حض��ور بازرگانان ایرانی‬ ‫در مناطق اقتصادی و ازاد تجاری را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره انتقال گاز از ایران به عمان از راه دریا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اراده کافی برای اجرای این پروژه وجود دارد‬ ‫و تنها مش��کالت فنی و اقتصادی مانع ان است که‬ ‫با پیگیری وزیران مربوطه قابل حل است‪.‬‬ ‫الریجانی با اش��اره به فراهم ب��ودن زمینه برای‬ ‫حضور س��رمایه گذاران ترک در ایران گفت‪ :‬مشکل‬ ‫برخی ش��رکت های ش��ما را پیگیری می کنیم‪ .‬در‬ ‫ایران پروژه های خوبی وجود دارد که ش��رکت های‬ ‫شما می توانند عهده دار ان شوند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬می دانیم برخی مواضع مس��تقل‬ ‫ش��ما باعث رفتارهایی ش��ده اس��ت‪ .‬ما کنار شما‬ ‫هس��تیم و برخ��ی دغدغه ه��ای ش��ما در صحنه‬ ‫منطقه را ما نیز داریم و اعتقاد داریم ایران و ترکیه‬ ‫می توانن��د امنیت پایدار منطقه را فراهم کنند‪ .‬این‬ ‫ظرفی��ت در هر دو کش��ور وج��ود دارد و نمونه ان‬ ‫همکاری ایران‪ ،‬ترکیه و روس��یه در استانه‪ ،‬درباره‬ ‫سوریه است‪.‬‬ ‫همچنین رئیس مجلس کش��ورمان در حاش��یه‬ ‫مجم��ع عموم��ی مجالس اس��یایی ب��ا مصطفی‬ ‫ش��نتوپ‪ ،‬رئیس مجلس مل��ی کبیر ترکیه دیدار و‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬الریجانی در این دیدار بر اینکه ایران‬ ‫و ترکی��ه می توانند امنیت پای��دار منطقه را فراهم‬ ‫کنند تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬رئی��س نه��اد قانون گذاری‬ ‫الریجان��ی با بیان اینکه نقش ترکیه در منطقه و‬ ‫حل مسئله سوریه مهم است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همکاری‬ ‫ما در استانه بسیاری از مسائل را عوض کرد‪ .‬نباید‬ ‫در گذش��ته ماند‪ .‬ترکی��ه می تواند نقش مثبتی در‬ ‫صحنه س��وریه داشته باش��د‪ .‬البته راه های دیگری‬ ‫درباره س��وریه وجود دارد که می توانس��ت مواضع‬ ‫سازنده تری داشته باشد‪ .‬رئیس مجلس کشورمان‬ ‫‹ ‹نقش تهران‪-‬انکارا در امنیت منطقه‬ ‫‹ ‹حض�ور س�رمایه گذاران ت�رک در‬ ‫ایران‬ ‫‹ ‹نقش ترکیه در حل مسئله سوریه‬ ‫رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه نیز در این دیدار‬ ‫با اش��اره به اشتراکات موجود میان ایران و ترکیه‪،‬‬ ‫ل گذار از دوران س��ختی‬ ‫گفت‪ :‬دنیا و منطقه در حا ‬ ‫اس��ت و مس��ائل بس��یاری ما را تهدید می کند که‬ ‫مجبور هس��تیم در مقابل انها ایس��تادگی کنیم و‬ ‫سیاست گذاری داشته باشیم؛ به همین خاطر ایران‬ ‫و ترکیه باید در هر حال رایزنی و گفت وگو داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ترکیه در قب��ال تحریم های‬ ‫امریکا همیش��ه از ایران حمایت کرده و به حمایت‬ ‫خود ادامه می دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همواره مواضع خود‬ ‫را در قبال تحریم های امریکا اعالم کرده ایم‪.‬‬ ‫رئیس مجل��س ملی کبیر ترکیه ب��ا بیان اینکه‬ ‫ممکن اس��ت در برخی مسائل دیدگاه متفاوتی{با‬ ‫ایران} داش��ته باشیم که طبیعی است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اش��تراکات زیادی داریم‪ .‬ما باور داریم در شرایطی‬ ‫که دنیا به سمت نظم جدیدی می رود‪ ،‬ایران‪ ،‬ترکیه‬ ‫و کشورهای اسالمی باید در کنار هم قرار گیرند و‬ ‫به ان سمت حرکت کنند‪.‬‬ ‫رئی��س مجل��س ملی کبی��ر ترکیه با اش��اره به‬ ‫روابط اقتصادی دو کش��ور گفت‪ :‬باوجود مشکالت‬ ‫اقتصادی کارفرمایان و سرمایه گذاران ترک را برای‬ ‫حض��ور در ایران تش��ویق می کنیم ام��ا از مقامات‬ ‫ایران تقاضا داریم مش��کالت اداری که پیش روی‬ ‫سرمایه گذاران ترک وجود دارد را حل کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سال هاست می دانیم برنامه هایی‬ ‫برای طراحی دوباره منطقه و خاورمیانه دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امریکا نمی خواهد کش��ورهای قدرتمندی که‬ ‫برای اس��رائیل تهدیدی خل��ق می کنند در منطقه‬ ‫بمانن��د؛ از ای��ن رو عراق را خنث��ی و تکه تکه کرد‪،‬‬ ‫س��وریه هم دیگر ش��کل تهدید ندارد‪ ،‬عربستان و‬ ‫مص��ر را هم اهلی کرد و اکنون هدف ایران اس��ت‬ ‫ک��ه اگر ای��ران تاثیرش را از دس��ت بدهد نوبت به‬ ‫ترکیه می رسد‪.‬‬ ‫راه حل مدیریت مصرف سوخت‪ ،‬استفاده از «سی ان جی» است‬ ‫وزیر نفت تاکید کرد‪ :‬اکنون می توانیم صادرکننده‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی باش��یم که این ام��ر با رونق‬ ‫گازرسانی و همچنین توسعه پارس جنوبی محقق‬ ‫شده و فرصت صرفه جویی در مصرف سوخت مایع‬ ‫و ایجاد فرصت صادراتی را فراهم ساخته است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلنا بیژن زنگنه در ایین امضای تفاهمنامه‬ ‫تامین مالی دوگانه س��وزکردن خودروهای عمومی‬ ‫بین ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫و بان��ک ملت‪ ،‬ضمن تش��کر از همه افرادی که در‬ ‫این روزها زحمت کشیدند تا طرح سی ان جی سوز‬ ‫کردن خودروهای عمومی به نتیجه برس��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وزارت کش��ور‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬بانک ملت‬ ‫و ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی‬ ‫ایران در این زمینه سهم داشتند تا مصوبه شورای‬ ‫اقتصاد در دو روز تصویب و ابالغ ش��ود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫راه حل مدیریت مصرف سوخت‪ ،‬ساخت پاالیشگاه‬ ‫نیست‪ ،‬زیرا یک پاالیشگاه برای پاالیش هر بشکه‬ ‫نفت‪ ،‬نیاز به ‪ ۲۰‬هزار دالر س��رمایه گذاری دارد و‬ ‫عکس روز‬ ‫ب��ه این معنا اس��ت که یک پاالیش��گاه ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫بشکه ای س��رمایه گذاری ‪ ۶‬میلیارد دالری برای ‪۵‬‬ ‫س��ال می طلبد تا ‪ ۲۵‬درصد از فراورده ان تبدیل‬ ‫به بنزین ش��ود‪ .‬زنگنه یاداور ش��د‪ :‬راه حل را باید‬ ‫در تولید خودرو جس��ت وجو کرد؛ از یک سو باید‬ ‫خودروه��ا در کارخانه با اس��تاندارد الزم و مصرف‬ ‫سوخت پایین تولید شوند و راه حل دیگر استفاده‬ ‫از سی ان جی در سبد س��وخت خودروهاست‪ .‬وی‬ ‫نقش بانک ملت در توس��عه صنعت نفت را یاداور‬ ‫ش��د و اضافه کرد‪ :‬دوگانه سوزس��ازی خودروهای‬ ‫عمومی مصداق اجرای اقتصاد مقاومتی اس��ت و با‬ ‫اجرای ای��ن تفاهمنامه‪ ۶۵۰۰ ،‬میلیارد تومان پول‬ ‫خالص در کشور هزینه می شود که به معنای ایجاد‬ ‫تقاضای کار در داخل اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬براس��اس‬ ‫توافق با سازمان استاندارد‪ ،‬راه برای سایر خودروها‬ ‫نیز که می خواهند دوگانه س��وز ش��وند‪ ،‬باز شده و‬ ‫اکن��ون ‪ ۲۶۰۰‬جایگاه روزانه مع��ادل ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫لیتر بنزین‪ ،‬سی ان جی تحویل می دهند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫معرفی دکترین صلح طلبی ایران به جهانیان‬ ‫درخت بشیر صلح و دوستی در خانه تاریخی نیکدل ‪-‬تبریز‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه جمهوری اس�لامی ایران گفت‪ :‬اثر هنری درخت «بش��یر صلح و‬ ‫دوستی» در تبریز دکترین صلح طلبی جمهوری اسالمی ایران را به رخ جهانیان می کشد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬س��یدعباس موسوی‪ ،‬با بیان اینکه وزارت امور خارجه از جهانی شدن اثر هنری درخت «بشیر‬ ‫صل��ح و دوس��تی» در تبری��ز حمایت می کند‪ ،‬افزود‪ :‬پی��ام این درخت همچنان ک��ه از عنوانش هم‬ ‫پیداس��ت‪ ،‬ترویج صلح و دوستی بین کش��ورها و ملت هاس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬این وزارتخانه تالش‬ ‫می کند تا این اثر هنری ارزشمند که ساخت ان ‪ ۸‬سال طول کشیده در عرصه های جهانی مطرح و‬ ‫از طریق ان پیام صلح و دوستی ایران به جهانیان منتقل شود‪ .‬اثر هنری حجمی «درخت بشیر صلح‬ ‫و دوستی» به ارتفاع حدود ‪ ۴‬متر به دست علی قنبری‪ ،‬هنرمند منبت کار تبریزی در مدت ‪ ۸‬سال به‬ ‫شکل یک درخت طراحی و اجرا شده است‪ .‬این اثر هنری که در خانه تاریخی «نیکدل» در معرض‬ ‫دید عموم قرار گرفته دارای بخش های مختلفی اس��ت که نش��انه هایی از مفاهیم صلح و دوس��تی را‬ ‫به بیننده منتقل می کند‪ .‬این اثر هنری ‪ ۴۰‬ش��اخه دارد که این عدد در تمام ادیان مقدس به ش��مار‬ ‫می اید و حضرت محمد (ص) هم در همین س��ن به پیامبری مبعوث ش��د و باالی این ش��اخه ها ‪۴‬‬ ‫فرشته که نماد پاکی و سفیران خداوند هستند‪ ،‬برای دوستی و صلح انسان ها در زمین دعا می کنند‪.‬‬ ‫دس��تان فرشته ها به کبوتری سفید ختم می ش��ود که برگ زیتون به دهان گرفته و با سکوت خود‪،‬‬ ‫از صلح س��خن می گوید‪ .‬دور تا دور این درخت ‪ 5‬کتاب اس��مانی بوده که متن هر کدام انسان را به‬ ‫صلح و دوستی دعوت می کند و این کتاب ها بر پایه هایی از اسلحه استوار شده اند که البته نوک این‬ ‫اسلحه ها گره خورده و نمی تواند شلیک کند‪ .‬از گل و شمع که نماد امید و نشاط است در کنار این‬ ‫اس��لحه ها استفاده شده و عالوه بر کتاب های اسمانی‪ ،‬سازه کره زمین را می توان حوالی این درخت‬ ‫دید که با دست های بسیاری بر فراز ان ایستاده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫دیدار و رایزنی ظریف با همتایان در فروم دوحه‬ ‫دفتر اطالع رسانی مقام معظم رهبری‪ -‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای در حکمی حجت االسالم حمید‬ ‫ش��هریاری را به دبیرکلی مجم��ع تقریب مذاهب‬ ‫اسالمی منصوب کردند‪ .‬در متن حکم رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی امده است‪« :‬جناب حجت االسالم‬ ‫اقای حاج ش��یخ حمید شهریاری دامت توفیقاته‪،‬‬ ‫به پیش��نهاد ش��ورای عالی مجمع تقریب مذاهب‬ ‫اس�لامی جنابعالی را که بحمداهلل از دانش و تجربه ‬ ‫الزم برخوردار می باش��ید به دبی��ر کلی ان مجمع‬ ‫منصوب می کنم و امی��دوارم در ادام ه تالش هایی‬ ‫که در مدیریت های پیشین به کار رفته‪ ،‬جناب عالی‬ ‫نیز به توفیقات بزرگ دست یابید‪ .‬امروز نشانه های‬ ‫ناکامی سیاس��ت های تفرقه افکن می��ان برادران‬ ‫ِ‬ ‫مس��لمان بیش از همیشه مشهود اس��ت و این در‬ ‫حالی است که تالش اس��تکبار جهانی برای ایجاد‬ ‫تفرقه در دهه های اخیر بیش از همیشه بوده است‪.‬‬ ‫بحمداهلل امروز در سراس��ر جهان اسالم عقالنیت‬ ‫برخ��وردار از هدایت الهی‪ ،‬نخب��گان و فرزانگان و‬ ‫خیرخواه��ان را بیش از پیش به پای��داری در برابر‬ ‫فتنه ها و خصومت های مذهبی تش��ویق می کند و‬ ‫این به ط��ور کامل نقط ه مقابل سیاس��ت های کفر‬ ‫و اس��تکبار جهانی اس��ت که به اتش افروزی میان‬ ‫مسلمانان دل بسته و به فرقه سازی روی اورده است‬ ‫و بحمداهلل در چندین ازمایش به س��ختی شکست‬ ‫خورده است‪ .‬انتظار از مجمع تقریب ان است که با‬ ‫استفاده از ظرفیت بی انتهای عقالنیت اسالمی که‬ ‫در نیروهای فکری و علمی جهان اسالم وجود دارد‬ ‫به ویژه برگزیدگان جوان و پرنش��اط‪ ،‬گام بلندی در‬ ‫تقریب فکری و عملی مذاهب اس�لامی‪ ،‬برداشته و‬ ‫حرکتی را که از چند دهه پیش اغاز ش��ده نوسازی‬ ‫نماید‪ .‬الزم می دانم از زحمات ارجمند عالم بزرگوار‬ ‫جناب حجت االسالم والمس��لمین اقای اراکی در‬ ‫مدت تصدی این مس��ئولیت س��نگین تشکر کنم‪.‬‬ ‫توفیقات الهی را برای همگان خواستارم‪».‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش تاس‪ ،‬یک مق��ام وزارت امور‬ ‫خارج��ه امری��کا اعالم ک��رد از روزگذش��ته همه‬ ‫معافیت های قبلی مربوط ب��ه تحریم های فردو به‬ ‫پایان رس��یده و امری��کا تحریم های خ��ود را علیه‬ ‫تاسیس��ات غنی س��ازی فردو ایران بار دیگر از سر‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سیدعباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارج��ه‪ ،‬در یک موضع گی��ری مطبوعاتی با‬ ‫ابراز خرس��ندی از برگزاری موفقیت امیز انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمه��وری الجزایر و با تبری��ک به ملت و‬ ‫دولت این کشور‪ ،‬برگزاری این رویداد مهم ازسوی‬ ‫دول��ت الجزایر را گام��ی مهم در راس��تای تحقق‬ ‫مردم ساالری و توس��عه و پیشرفت در فضایی ارام‬ ‫ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬عباس��علی کدخدای��ی در صفح��ه‬ ‫ش��خصی اش در توییت��ر نوش��ت‪ :‬ای��ن روزها در‬ ‫رس��انه ها افراد مختل��ف توصیه هایی ب��رای رد یا‬ ‫تایی��د صالحی��ت داوطلبان دارند‪ .‬اگ��ر مقصود از‬ ‫این توصیه ها رعایت موازین قانونی باش��د‪ ،‬اشکالی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬در غیر این صورت انتظار نداش��ته باش��ند‬ ‫ش��ورای نگهبان برای خش��نودی اف��راد‪ ،‬حقوق‬ ‫داوطلبان را نادیده انگارد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع‬ ‫ج��رم قوه قضاییه و س��ازمان امور مالیاتی کش��ور‬ ‫به منظور گس��ترش هم��کاری در تحق��ق عدالت‬ ‫مالیاتی و پیشگیری از فرار مالیاتی در کشور‪ ،‬سند‬ ‫همکاری مش��ترک امضا کردند‪ .‬در این تفاهمنامه‬ ‫که با هدف ایجاد رویه واحد در پیش��گیری منعقد‬ ‫شد‪ ،‬بر مقابله هوش��مند با جرائم مالیاتی از طریق‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های موج��ود در قوه قضاییه و‬ ‫سازمان امور مالیاتی تاکید شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اس��تیون منوچین‪ ،‬وزیر خزانه داری‬ ‫امریکا در فروم دوحه به خبرنگار ش��بکه س��ی‪.‬ان‪.‬‬ ‫بی‪.‬س��ی درباره تحریم های ایران و سیاست «فشار‬ ‫حداکث��ری» دولت امریکا علیه ایران مدعی ش��د‪:‬‬ ‫چنین سیاستی‪ ،‬در طول تاریخ کارامد بوده است؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬چه کره ش��مالی باشد‪ ،‬چه ایران یا جایی‬ ‫دیگر از جهان‪ ،‬ما این مس��ئولیت را بس��یار جدی‬ ‫می گیریم‪.‬‬ ‫ش اوغلو‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫ایلنا‪ -‬مولود چ��اوو ‬ ‫ترکی��ه درباره تحریم امری��کا علیه ایران گفت‪ :‬هم‬ ‫انکارا و هم برخی کش��ورهای اروپایی با تحریم ها‬ ‫علیه ایران مخالف هس��تند و م��ردم ایران بیش از‬ ‫همه تحت تاثیر تحریم ها قرار می گیرند و اس��یب‬ ‫می بینن��د‪ .‬وی در ادامه درباره اق��دام امریکا برای‬ ‫اعمال تحریم علی��ه ترکیه به دلیل خرید اس‪۴۰۰‬‬ ‫از روسیه گفت‪ :‬هیچ مشکلی با تحریم و تهدید قابل‬ ‫حل نیس��ت‪ .‬مقامات امریکایی باید این موضوع را‬ ‫بدانند‪ .‬اگر تحریم ه��ا ادامه یابد ترکیه هم واکنش‬ ‫نش��ان می دهد ام��ا ما می خواهیم مش��کالت را از‬ ‫طری��ق گفت وگ��وی مبتنی ب��ر درک متقابل حل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬لیندس��ی گراهام‪ ،‬سناتور جمهوریخواه‬ ‫امریکای��ی‪ ،‬درباره توافق با ایران مدعی ش��د‪ :‬باید‬ ‫توافقی برای جایگزینی برجام طراحی ش��ود‪ .‬من‬ ‫تصور می کنم توافق جایگزین برجام باید منطقه ای‬ ‫باش��د‪ .‬وی همچنی��ن افزود‪ :‬اگر براس��اس توافق‪،‬‬ ‫برنامه هسته ای ایران به سمت تولید بمب هسته ای‬ ‫نرود‪ ،‬با این برنامه مخالفتی ندارم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1428‬‬ ‫پیاپی ‪2746‬‬ ‫داخلی سازی و کاهش‬ ‫ارزبری ‪ ۴۱۲‬میلیون‬ ‫یورویی‬ ‫ایران صاحب ‪ ۶‬هاب‬ ‫هوایی می شود‬ ‫نوشداروی مترو بعد از‬ ‫مرگ هوای پایتخت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان متولی تحوالت فرهنگی‪ ،‬در حوزه صنعت عملکرد مناسبی نداشت‬ ‫کاهش مشکالت با تمرکز بر خودروهای عمومی‬ ‫فاطم�ه امیر احم�دی‪ :‬در هفت��ه پژوه��ش هم��واره یکی از‬ ‫گالیه ه��ا‪ ،‬اهتمام نداش��تن صنعتگران به ام��ر مهم و بنیادی‪،‬‬ ‫تحقیق و توس��عه اس��ت‪ .‬این امر با پش��تیبانی دانش��گاه ها و‬ ‫همراهی ش��رکت های دانش بنیان نتایج ثمربخش تری خواهد‬ ‫داش��ت؛ درحالی که پس از گذشت س��ال ها فعالیت واحدهای‬ ‫صنعت��ی گوناگ��ون از جمله فعالیت بی��ش از نیم قرن صنعت‬ ‫خودرو در کش��ور‪ ،‬همچنان محصول بومی ب��ه معنای واقعی‬ ‫نداریم‪ .‬البته انتظار ما این نیست که در همه صنایع محصوالت‬ ‫صد درصد بومی داشته باشیم‪ ،‬اما انتظار داریم پس از گذشت‬ ‫‪ ۴‬ده��ه از تش��کیل ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در کش��ور‬ ‫خروجی قابل توجه��ی را در این حوزه(تغیی��رات فرهنگی در‬ ‫تولید و ساخت بومی) شاهد باشیم‪.‬‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی در سال ‪ ،۱۳۵۹‬زمانی که هنوز‬ ‫تش��کیالت اداری و فرهنگی کشور انس��جام الزم را نداشتند‪،‬‬ ‫تشکیل ش��د‪ .‬رئیس این ش��ورا‪ ،‬رئیس جمهوری کشور است؛‬ ‫از این رو صنعت خودرو کش��ور به عنوان صنعتی دولتی (البته‬ ‫گفته می ش��ود خصولتی اما بر همگان محرز اس��ت که بخش‬ ‫زیادی از خودروس��ازهای کشور دولتی بوده و خصوصی سازی‬ ‫ان یکی از موضوع های مهم امروز است) باید بیشترین تغییر و‬ ‫تحوالت را نسبت به پیش از انقالب داشت و محصوالت بومی‬ ‫ان ب��ازار داخلی و حتی بخش��ی از بازار منطق��ه را در اختیار‬ ‫می گرفت‪ .‬اس��تادان دانش��گاه از اهمیت ندادن صنعتگران به‬ ‫موض��وع تحقیق و توس��عه می گویند و صنعتگ��ران این گونه‬ ‫عنوان می کنند که فعالیت های دانش��گاهی در راستای تامین‬ ‫نیازه��ای صنایع داخل کش��ور نیس��تند‪ .‬ابوالفض��ل خلخالی‪،‬‬ ‫مدرس دانش��کده مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و صنعت‪،‬‬ ‫پیش تر به‬ ‫گفته بود‪ ،‬تا زمانی که در عمل کیفیت برای‬ ‫تولیدکننده اهمیت نداش��ته باش��د‪ ،‬نیازی به تحقیق وتوسعه‬ ‫نخواه��د دی��د و با مهندس��ی معکوس محص��ول را دوباره در‬ ‫داخ��ل تولید و مونتاژ می کند؛ بنابراین برداش��ت ها از رویکرد‬ ‫خودروسازان و زنجیره تامین انها می گوید که نیازی به تعامل‬ ‫با دانش��گاه نمی بینند‪ .‬خلخالی با اش��اره به مس��ائل فرهنگی‬ ‫تاثیرگ��ذار در این روند‪ ،‬عن��وان کرده بود‪ ،‬اعتم��اد الزم بین‬ ‫صنعت و دانش��گاه به عن��وان دو بخش مه��م و مکمل وجود‬ ‫ندارد‪ .‬دانش��گاه دید مثبتی ب��ه همکاران صنعتی خود ندارد و‬ ‫شاید همه استادان دانشگاه تمایل به همکاری با بخش صنعت‬ ‫نداش��ته باش��ند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بس��یاری از صنایع کشور هم‬ ‫اعتق��ادی به فعالیت های علمی و دانش��گاهی ندارند؛ بنابراین‬ ‫در حالی که داخلی سازی با اراده ملی شکل گرفته‪ ،‬با این وجود‬ ‫هنوز نمی توانیم بگوییم که کیفیت یا اس��تانداردها براس��اس‬ ‫دان��ش روز جهان در حال پیگیری اس��ت‪ ،‬چ��ون این مهم در‬ ‫تعامل با دانشگاه ش��کل می گیرد و این ارتباط هنوز به معنای‬ ‫واقعی برقرار نشده یا اگر هم در برخی شرکت های دانش بنیان‬ ‫تعاملی وجود دارد‪ ،‬پایه های ان محکم و استوار نیست‪.‬‬ ‫همچنین علی جهان افروز یکی از فعال صنعت در پاس��خ به‬ ‫اینک��ه چرا صنعتگران تعاملی با دانش��گاه ها ندارند به‬ ‫گفته بود‪ ،‬ارتباط نداشتن دانشگاه و صنعت موضوعی گسترده‬ ‫اس��ت و فقط مربوط به امروز و ش��رایط کنونی کشور نیست‪.‬‬ ‫سرفصل های دانشگاه ها بدون درنظر گرفتن نیاز صنعت نوشته‬ ‫می ش��ود و امتیازی که دانشگاه برای اس��تادان در رتبه بندی‬ ‫و ارتق��ای درج��ه در نظر می گیرد‪ ،‬چاپ مقاله برای نش��ریات‬ ‫بین الملل��ی اس��ت؛ درحالی که ش��اید نیازهای ام��روز صنعت‬ ‫کشور‪ ،‬مربوط به موضوع های ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬سال پیش کشورهای‬ ‫صنعتی بوده که موضوع روز ما اس��ت‪ .‬نوش��ته های اس��تادان‬ ‫اگر قرار است در نش��ریه های بین المللی منتشر شود‪ ،‬باید در‬ ‫راس��تای دانش روز جهان باشد؛ بنابراین نخست باید شرایطی‬ ‫در دانش��گاه ها فراهم شود که اس��تادان تمایل داشته باشند‪،‬‬ ‫کم کاری فرهنگی در صنعت خودرو به معضالت فعلی دامن زده است‬ ‫روی مسائل ریز صنعت کشور مطالعه کنند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن عنوان ک��رده بود که ارتق��ای درجه اعضای‬ ‫هیات علمی دانش��گاه ها ب��ر مبنای نیازهای جوامع پیش��رفته‬ ‫تنظیم ش��ده که هیچ ارتباطی با وضعیت فعلی صنایع کش��ور‬ ‫م��ا ن��دارد‪ .‬جهان اف��روز با نقد رویک��رد موج��ود در مطالعات‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬گفته بود‪ ،‬افتخار ما برای حرکت روی مرز دانش‪،‬‬ ‫برای صنایع داخلی کاربرد زیادی ندارد‪ ،‬اما شاید برای صنایع‬ ‫خارجی کاربرد داش��ته باش��د‪ .‬این فعال صنعت قطعه با بیان‬ ‫اینک��ه خدمات دانش��گاه های م��ا نصیب خارجی ها می ش��ود‬ ‫به ویژه اینکه بهترین دانش��گاه ها در این ب��اره وضعیت بدتری‬ ‫دارند‪ ،‬گفته بود‪ ،‬بیشترین صادرات افراد تحصیلکرده از کشور‬ ‫از س��وی بهترین دانشگاه های کش��ور انجام می شود و این در‬ ‫حالی است که در نس��ل چهارم دانشگاه‪ ،‬دانشگاه ها به تربیت‬ ‫نیروی انس��انی فردای صنعتگران به معنای واقعی می پردازند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬کارخانه های صنعتی این امر‬ ‫مهم را در واحدهای تحقیق وتوس��عه با جذب فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاهی و اموزش دوباره انها انجام می دهند‪.‬‬ ‫براس��اس امار جهانی سال گذش��ته‪ ،‬ایران پس از امریکا و‬ ‫روسیه در جایگاه س��وم در حوزه تربیت مهندس ایستاده بود‬ ‫و براس��اس اخبار‪ ،‬امسال روسیه را پشت سرگذاشته و به رتبه‬ ‫دوم جهان دس��ت یافته است‪ .‬این باعث تاسف است که با این‬ ‫حجم از تربی��ت مهندس‪ ،‬صنعت ایران در حوزه محصوالت با‬ ‫ارزش افزوده باال س��همی در بازارهای جهانی و حتی منطقه ای‬ ‫ندارد‪ .‬جهان افروز در این باره معتقد اس��ت که کشور در حوزه‬ ‫تربیت مهندس رتبه دار است اما نیاز امروز ما تربیت مهندسانی‬ ‫است که بتوانند در واحدهای صنعتی کار عملی انجام دهند‪.‬‬ ‫مهره ها در کشور درس��ت چینش نشده اند و شاهد هستیم‬ ‫مهندس��ان بیشتر عهده دار حوزه های غیرفنی و در حوزه علوم‬ ‫انسانی مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫در ادام��ه برای چرایی این موضوع‬ ‫این بار به س��راغ‬ ‫یک��ی از اس��تادان حوزه علوم انس��انی رفت‪ .‬مس��عود رضایی‬ ‫شریف‪‎‬ابادی‪ ،‬پژوهشگر در این باره عنوان کرد؛ سیاست گذاری‬ ‫صنعت خ��ودرو باید در راس��تای مونتاژ و تولی��د خودرو های‬ ‫عمومی هدف گذاری می شد تا شاهد مشکالت فعلی نبودیم‪.‬‬ ‫€ €این گونه به نظر می رسد که انقالب سیاسی راحت تر‬ ‫از انقلاب فرهنگ�ی اس�ت چراکه در انقلاب فرهنگی‬ ‫بای�د تغییراتی در بنیادهای فکری یک جامعه رخ دهد‪.‬‬ ‫یکی از اهداف تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی در‬ ‫حوزه اصالح س�رفصل های دانشگاه ها بود این در حالی‬ ‫اس�ت امروز در کن�ار علوم انس�انی‪ ،‬نیازهای صنعتی و‬ ‫مهندس�ی در کش�ور هم چالش ساز ش�ده اند‪ .‬خروجی‬ ‫تعام�ل دانش�گاه و صنعت توس�عه و پیش�رفت در این‬ ‫حوزه هاس�ت‪ .‬ام�ا می بینیم که عملکرد دانش�گاه ها در‬ ‫راستای حتی نیازهای صنعتی که شاید سهل‪‎‬الوصول تر‬ ‫هم هس�تند‪ ،‬نس�بت به فرهنگ و حوزه علوم انس�انی‬ ‫حرک�ت نکرده اس�ت‪ .‬حال پرس�ش این اس�ت که چرا‬ ‫ش�ورای عالی انقالب فرهنگی نتوانسته در تغییر رفتار‬ ‫و فرهنگ بخش تولید کشور موفق عمل کند؟‬ ‫تغییر و تحوالت سیاس��ی ش��اید در مدت یک یا دو س��ال‬ ‫انجام ش��ود اما تحوالت فرهنگی به س��ال ها زم��ان نیاز دارد‪.‬‬ ‫حرکت فرهنگی‪ ،‬کندتر و در مسیری همراه با مشکالت بیشتر‬ ‫اس��ت‪ .‬ما در راس همه قضایا نیاز به خودباوری داریم اگر این‬ ‫مهم در جامعه و فرهنگ ما ایجاد ش��ود‪ ،‬بسیاری از مشکالت‬ ‫و چالش های ام��روز ما برطرف می ش��ود‪ .‬جاهایی خودباوری‬ ‫ایجاد ش��د در نتیجه توانس��تیم به پیشرفت های خیلی جدی‬ ‫حتی در حوزه های فناوری و فناوریک دست پیدا کنیم‪ .‬نمونه‬ ‫بارز ان را می توان در صنایع نظامی و هس��ته ای مشاهده کرد‪.‬‬ ‫موشک های بسیار پیشرفته ایران امروز توجه جهانیان را جلب‬ ‫کرده است‪ .‬در برخی از علوم هم پیشرفت های خوبی داشته ایم‬ ‫مانن��د علوم ژنتیک‪ ،‬نان��و و‪ ...‬زیرا افرادی وارد کار ش��دند که‬ ‫خودباور بودند و اعتقاد داش��تند که می توانیم این کار را انجام‬ ‫دهی��م‪ .‬در این بخش ه��ا کارها خیلی خوب پی��ش رفت‪ ،‬اما‬ ‫در بعض��ی صنای��ع مانند صنعت خودرو این امر محقق نش��د‪.‬‬ ‫سال هاست همه چش��م انتظار این هستند که بتوانیم خودرو‬ ‫بومی تولید کنیم که این انتظار براورده نشده است‪ .‬شاید یک‬ ‫مش��کل به این برگردد که خودباوری به معنای واقعی در این‬ ‫صنعت ایجاد نشده است؛ البته بخشی هم به مسائل اقتصادی‬ ‫و مالی که در این زمینه وجود دارد‪ ،‬برمی گردد‪.‬‬ ‫اگ��ر روزی موفق ش��ویم و هم��ه به این باور برس��یم که بر‬ ‫مبنای نیازه��ا و مختصات خودمان ب��ه نظریه پردازی اقدام و‬ ‫این نظری��ات را اجرا کنیم‪ ،‬به نظر من در حوزه های اقتصادی‬ ‫و صنعتی می توانیم پیش��رفت های خیلی بیشتر از انچه امروز‬ ‫داریم را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫€ €این نش�ان می ده�د که به لحاظ فرهنگ�ی روی این‬ ‫موضوع ه�ا کار نش�ده که ش�اهد پیش�رفت در صنایع‬ ‫داخلی از جمله صنعت خودرو کشور با پیشینه ‪ ۵۰‬ساله‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫بل��ه‪ .‬همه مانند هم فکر نمی کنند و در حوزه فرهنگ کارها‬ ‫خیلی دس��توری پیش نمی رود‪ .‬تب��ادل فکری و فرهنگی باید‬ ‫در حوزه های گوناگون وجود داش��ته باش��د ام��ا اینکه راهکار‬ ‫ان چیس��ت‪ ،‬راه حل ساده ای نیس��ت که انتظار داشته باشیم‬ ‫ش��ورای عالی انقالب فرهنگی بتواند در م��دت کوتاهی ان را‬ ‫به وجود اورد‪ .‬درس��ت اس��ت که باید در صنعت خودرو امروز‬ ‫محصول بومی تولید می کردیم و ش��اید در پاس��خ به دلیل ان‬ ‫عنوان ش��ود دولت بودجه نمی دهد‪ .‬نیاز به پژوهش‪ ،‬مطالعه و‬ ‫ازمایشگاه است و باید بودجه قابل توجه و زیادی برای ان در‬ ‫نظر گرفته ش��ود تا هدف عرضه کاالی ملی و بومی در نهایت‬ ‫محقق ش��ود‪ .‬گاهی حتی این بودجه ممکن است فراهم شده‬ ‫باشد اما خودروسازان به جای هزینه این بودجه در امر تحقیق‬ ‫و توس��عه در جای دیگری ان را هزین��ه کنند‪ .‬در این باره هم‬ ‫مسائل اقتصادی مطرح است و هم منافع شخصی‪ .‬فقط مسئله‬ ‫این نیست که ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در انجام وظایف‬ ‫خود کاس��تی هایی داشته اس��ت و ما امروز نمی توانیم خودرو‬ ‫بومی تولید کنیم‪.‬‬ ‫در گذش��ته در صنای��ع کش��ور از جمله صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫صنعتگران خیل��ی راحت با خارجی ها قرارداد می بس��تند و‬ ‫ب��ا راه اندازی خط مونتاژ قطع��ات را وارد می کردند‪ .‬محصول‬ ‫نهایی تولید و پیش فروش و منافع به نسبت خوبی هم نصیب‬ ‫رئیس ش��ورای عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬چه در گذش��ته و چه امروز‪ ،‬متولی‬ ‫تغییرات فرهنگی و خروج یک محصول اقتصادی بوده اس��ت و تفکر تولید‬ ‫محصوالت بومی از جمله خودرو باید از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫به وجود می امده که این اتفاق رخ نداده است‬ ‫خودروسازان می شد‪ .‬برای تولید خودرو ملی هزینه هایی باید‬ ‫می ش��د که نشد‪ .‬این رویکرد بیش از هر کاری‪ ،‬نیاز به قانون‬ ‫دارد که باید از سوی مجلس شورای اسالمی و دولت تصویب‬ ‫ش��ود‪ .‬بخش��ی از این گونه مس��ائل‪ ،‬فرهنگی و بخش��ی هم‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬ممکن اس��ت در این میان زدوبندهایی هم‬ ‫وجود داشته باشد که ما را از داشتن محصوالت بومی بازدارد‪.‬‬ ‫€ €رئی�س ش�ورای عالی انقلاب فرهنگ�ی‪ ،‬چ�ه در‬ ‫گذش�ته و چه امروز متولی تغیی�رات فرهنگی و خروج‬ ‫ی�ک محصول اقتصادی بوده اس�ت و ای�ن تفکر باید از‬ ‫سوی شورای عالی انقالب فرهنگی به وجود می امده که‬ ‫نیامده است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬خودروساز و در سطح کالن‬ ‫صنعتگران‪ ،‬وابس�ته به پول نفت ش�ده اند‪ .‬این تحوالت‬ ‫فکری و اصالح امور فرهنگی در این راستا باید از سوی‬ ‫این ش�ورا به ویژه در دو دهه گذشته که تحریم ها فشار‬ ‫زی�ادی بر اقتصاد و صنعت کش�ور وارد ک�رده ‪ ،‬به وجود‬ ‫می امد‪ .‬تفکر و زمینه رشد و توسعه باید از دل عملکرد‬ ‫ش�ورای عالی انقالب فرهنگی به وج�ود می امد‪ .‬به نظر‬ ‫شما این طور نیست؟‬ ‫اینکه شورا باید این تفکر را ایجاد و ترویج می کرد‪ ،‬پذیرفتنی‬ ‫اس��ت اما به هر ح��ال نیازهای زمان هم در این مس��ئله موثر‬ ‫بوده است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬به دلیل کمبود عرضه ‪ ،‬قیمت خودرو‬ ‫در حال افزایش اس��ت‪ ،‬راهکار چیس��ت؟ بر مبنای اصل کلی‬ ‫اقتصادی تناس��ب عرضه و تقاضا‪ ،‬باید تولید افزایش پیدا کند‬ ‫تا پاسخگوی تقاضا باشد و قیمت ها شکسته شود‪ .‬در دوره های‬ ‫گوناگون با این مس��ائل روبه رو بوده ایم و مدیران دست اندرکار‬ ‫خودروسازی عنوان می کردند‪ ،‬نمی توان در انتظار تولید خودرو‬ ‫ملی‪ ،‬تولید نداش��ته باش��یم؛ بنابراین راحت ترین راه برای حل‬ ‫مش��کل موجود را در پیش گرفتند که واردات قطعات و مونتاژ‬ ‫در داخل بود و ورود ان به بازار برای شکستن قیمت ها‪.‬‬ ‫ام��روز می توانی��م‪ ،‬بگویی��م ک��ه بل��ه می توانس��تیم راه‬ ‫دیگ��ری را در پی��ش بگیری��م؛ البت��ه م��ن ه��م بر ای��ن باور‬ ‫هس��تم که بای��د در این برهه ب��ه مردم می گفتی��م که صبور‬ ‫باش��ند تا با ص��رف زم��ان‪ ،‬خودروهای بومی بیش��تری تولید‬ ‫می ش��د‪ .‬متاس��فانه مدیران مربوط‪ ،‬روش��ن و بی پرده با مردم‬ ‫س��خن نگفتند و در ح��وزه تولید و خودکفایی شفاف س��ازی‬ ‫نش��د‪ .‬بل��ه در این باره به وی��ژه در دوران پ��س از پایان جنگ‬ ‫تحمیلی‪ ،‬مس��یر اشتباهی طی شد‪ .‬در این مقطع زمانی دولت‬ ‫وقت به ج��ای اینکه مردم را به صبوری و سختکوش��ی دعوت‬ ‫کن��د و اینکه با کمبودها برای مدتی کنار بیایند تا بخش��ی از‬ ‫نیازمندی های داخل به وس��یله توانمندی ه��ای داخلی تامین‬ ‫ش��ود‪ ،‬تبلیغات ش��د که دوران جنگ تمام ش��ده و سختی به‬ ‫پای��ان رس��یده و مرم نیاز ب��ه رفاه و اس��ایش و کاالی فراوان‬ ‫دارن��د؛ بنابراین به نحوی روحیه مصرف گرایی در جامعه دامن‬ ‫زده ش��د‪ ،‬به جای اینکه روحیه سختکوشی و فعالیت عملی در‬ ‫حوزه های گوناگون از جمله صنعت خودرو ترویج شود‪ .‬روحیه‬ ‫مصرف زدگی و اس��ایش طلبی تبلیغ شد و این خیلی به حوزه‬ ‫فرهنگ و اقتصاد کشور اسیب زد‪.‬‬ ‫معتقدم پس از جنگ‪ ،‬سیاس��ت خودروس��ازی کش��ور باید‬ ‫به جای خودروهای سواری و شخصی‪ ،‬روی خودروهای ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی متمرکز می شد‪ .‬ضرورت داشت سیاست ما‬ ‫مبتنی بر توس��عه ناوگان حمل ونقل عمومی طرح ریزی می شد‬ ‫تا ام��روز یکی از مجهزترین ناوگان را در اختیار داش��تیم‪ .‬اگر‬ ‫این گونه می شد بسیاری از مشکالت فعلی مانند مشکل سوخت‬ ‫و بنزی��ن‪ ،‬الودگی هوا‪ ،‬ترافیک‪ ،‬کمب��ود پارکینگ و‪ ...‬به وجود‬ ‫نمی امد؛ همچنین اینک��ه با افزایش قیمت بنزین و پیامدهای‬ ‫اجتماعی را در کشور شاهد باشیم‪.‬‬ ‫اگ��ر فناوری‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬انتق��ال دانش فن��ی‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫ملی و‪ ...‬می خواس��تیم همه در مسیر توسعه ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی تامین می ش��د‪ .‬سیاس��ت م��ا برمبنای تولی��د خودرو‬ ‫ش��خصی و تولی��د این خودروها ه��م فقط بر مبن��ای واردات‬ ‫و مونت��اژ ب��ود و خیل��ی در ح��وزه تحقیق و توس��عه داخلی‬ ‫طرح ری��زی نش��د‪ .‬ای��ن فرهنگ در دول��ت س��ازندگی بنیان‬ ‫گذاش��ته ش��د و در دولت های بع��دی هم اجرا ش��د؛ بنابراین‬ ‫بای��د بپذیریم اگر برای م��ردم شفاف س��ازی و کارفرهنگی و‬ ‫اقتصادی انجام می ش��د‪ ،‬مش��کالت امروز کش��ور خیلی کمتر‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1428‬‬ ‫پیاپی ‪2746‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫داخلی سازی و کاهش ارزبری ‪ ۴۱۲‬میلیون یورویی‬ ‫الگو گیری از‬ ‫خودروسازان‬ ‫موفق‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫نهضت ساخت‬ ‫داخل محدود‬ ‫به برگزاری‬ ‫میزهای تخصصی‬ ‫نیست و در‬ ‫چارچوب فعالیت ‬ ‫شرکت های‬ ‫بزرگ صنعتی‬ ‫و انجمن های‬ ‫تخصصی در حال‬ ‫پیاده سازی است‬ ‫‹ ‹ظرفیت داخلی سازی‬ ‫براساس گفته یکی از کارشناسان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اخرین میز تعمیق ساخت داخل قطعات خودرو‬ ‫تا پایان س��ال برگزار خواهد ش��د و به این ترتیب اهداف‬ ‫تعیین شده محقق می شود‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی‬ ‫در نشس��ت شورای معاونان این وزارتخانه گفت‪ :‬مقدمات‬ ‫برگزاری ‪ 7‬می��ز تخصصی در زمینه های برق‪ ،‬الکترونیک‬ ‫و مخابرات‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬صنعت تاسیسات‪،‬‬ ‫صنای��ع ریل��ی و خودروس��ازی فراه��م ش��ده و ظرفیت‬ ‫داخلی س��ازی و کاهش ارزبری بیش از ‪ ۴۹۰‬میلیون یورو‬ ‫دیگر فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نهضت س��اخت داخل محدود به برگزاری این‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫مجموعه س��ازی و تشکیل خوش��ه صنعتی در دهه‬ ‫‪ ۸۰‬ب��رای صنع��ت قطعه مطرح ش��د‪ .‬از س��ال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫برنامه ه��ای جدی این صنع��ت اینکه تولید در مقیاس‬ ‫باش��د‪ ،‬تدوی��ن ش��د و در ای��ن برنامه ها ادغام ش��دن‬ ‫قطعه سازان کوچک و تشکیل قطعه سازان بزرگ برای‬ ‫کاهش هزینه ها و رقابتی شدن قیمت ها پیش بینی شد‬ ‫ت��ا در ادامه این برنامه ها‪ ،‬صادرات محقق ش��ود‪ .‬امروز‬ ‫نی��ز در مقاطع گوناگون زمان��ی چنین بحث هایی داغ‬ ‫و تازه می ش��ود اما به مرحله اجرا نمی رس��د؛ به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬برخی قطعه س��ازان که به طور مس��تقیم قطعه‬ ‫به خودروس��از تحویل می دهند‪ ،‬عنوان می ش��ود این‬ ‫قطع��ات به مجموعه س��ازان داده ش��ود‪ .‬حرکت هایی‬ ‫اغاز ش��ده اما باید ضمن تداوم‪ ،‬توس��عه نیز پیدا کند‪.‬‬ ‫اگر قرار باش��د صنعت قطعه در کشور توسعه پیدا کند‬ ‫بهتر اس��ت از روش خوش��ه ای که به لحاظ جغرافیایی‬ ‫نیز نزدیک به کارخانه باش��د اس��تفاده شود؛ کاری که‬ ‫ش��رکت فیات ایتالیا انجام داد و تمامی قطعه س��ازان‬ ‫اطراف خود کارخانه خودروس��ازی مستقر کرد‪ ،‬به این‬ ‫ترتیب جابه جایی قطعات نیاز به حمل ونقل با کامیون‬ ‫ندارد‪ .‬تجربه ای دیگر مربوط به ژاپن اس��ت در ش��هری‬ ‫که کارخانه خودروس��ازی تاسیس ش��د قطعه سازان‬ ‫نیز در همان ش��هر با فاصله کم شکل گرفتند و مستقر‬ ‫ش��دند تا هزینه های حمل ونقل کاه��ش پیدا کرده و‬ ‫تحویل س��فارش ها در زمان تعیین ش��ده انجام شود؛‬ ‫به این ترتی��ب بخش زیادی از س��رمایه های در گردش‬ ‫ک��ه در انبارهای کارخانه باقی می مان��د و با چیدمانی‬ ‫که دارند کاهش پیدا کرد‪ .‬این نوع فعالیت ها در کش��ور‬ ‫ش��دنی است اما زمانبر بوده؛ بنابراین اراده و همت برای‬ ‫اس��تمرار کارها نیاز است‪ .‬امروز جهان در حال رفتن به‬ ‫سوی مجموعه سازی(مگاساپالیر) است‪ ،‬قطعه ای که‬ ‫مجموعه ای از قطعه سازان می توانند ان را با هزینه های‬ ‫کمتر در کنار یکدیگر تولید کنند و این باعث تخصصی‬ ‫شدن فعالیت ها می ش��ود؛ به این ترتیب تولید در ادامه‬ ‫رون��ق گرفت��ه و رقابتی می ش��ود و در ادامه توس��عه‬ ‫بازارهای فرامرزی با صادرات محقق می شود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬به گفته کارشناس��ان اقتصادی کش��ور‬ ‫تحریم ه��ای دوره جدید علیه کش��ور هوش��مندانه بود و‬ ‫به دنبال تعطیلی صنایع تاثیرگذار در اقتصاد کش��ور است‪.‬‬ ‫در این راس��تا نخستین صنعتی که جزو فهرست تحریمی‬ ‫قرار گرفت صنعت خودرو بود‪ .‬داخلی س��ازی قطعات مورد‬ ‫نی��از از برنامه های اصل��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بوده که در میزهای تخصصی تعریف شده است‪ .‬محمدباقر‬ ‫عالی‪ ،‬رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو) در پانزدهمین همایش توس��عه منابع‬ ‫انس��انی عن��وان کرده ب��ود‪ ،‬مهم ترین مح��ور برنامه های‬ ‫هفت گانه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نهضت س��اخت‬ ‫داخل اس��ت‪ .‬به دنبال این هس��تیم که داخلی س��ازی ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد دالری داش��ته باشیم؛ یعنی قرار است لوازم‪ ،‬مواد‬ ‫و تجهیزاتی که صنعت نیاز دارد و وارد می ش��ود در داخل‬ ‫س��اخته ش��وند‪ .‬از هر منظر به مسائل کش��ور نگاه کنیم‪،‬‬ ‫می بینیم منابع انسانی باید مهم ترین موضوع در این حوز‬ ‫ه باش��د‪ .‬در بحث تعمیق س��اخت داخل مهم ترین چالش‬ ‫پی��ش روی صنعتگران به دلیل وابس��تگی به پول نفت از‬ ‫س��ال های گذش��ته‪ ،‬نقدینگی است‪ .‬با کاهش فروش نفت‬ ‫تس��هیالت تزریقی هم افت پیدا کرده اس��ت‪ .‬با این وجود‬ ‫دولت به دنبال راهکاری برای خروج از این وضعیت است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد‪ :‬برگزاری ‪ ۶‬میز‬ ‫تخصص��ی تعمی��ق س��اخت داخل از تیر س��ال جاری در‬ ‫صنایع راهبردی خودرو‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫الکترونیک و مخابرات کلید خورد و تاکنون ‪ ۴۱۲‬میلیون‬ ‫یورو کاهش ارزبری به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫تامین نقدینگی برای خودروسازان الزامی است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬راه های متفاوت تامین مالی خودروس��ازان را بررس��ی کرده ایم و در ش��رایط کنونی‬ ‫تامین نقدینگی از محل تس��هیالت بانکی بهترین ش��یوه است‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در نشستی درباره مشکالت‬ ‫خودروس��ازان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مشکالت ارزی خودروسازان در مقطعی‬ ‫حل شد و با پیگیری های مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بانک ها نیز همکاری می کنند‪ ،‬اما باید در تصمیم گیری ها‬ ‫اولویت ها را در نظر گرفت‪ .‬وی با بیان اینکه به مشکالت حوزه صنعت اگاه هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تامین نقدینگی مهم ترین‬ ‫مسئله حوزه صنعت است و یکی از برنامه های محوری هفت گانه امسال ما تامین مالی برای انها است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با بیان اینکه رهبر معظم رهبری صنعت خودرو را صنعتی پیش��ران نامیدن��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬وزارتخانه با همکاری‬ ‫دانش��گاه ها و مراکز علمی و پژوهش��ی مطالعات و پژوهش های گوناگونی را در حوزه تامین مالی صنعت انجام داده اس��ت‪.‬‬ ‫رحمانی با تاکید بر اینکه باید منابع مالی جدید به خودروس��ازان تزریق شود‪ ،‬گفت‪ :‬راه های متفاوت تامین مالی را بررسی‬ ‫کرده ایم و در ش��رایط کنونی تامین نقدینگی از محل تس��هیالت بانکی بهترین شیوه است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫بیان اینکه در حوزه خودرو اصالحات کالن اغاز ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬از واگذاری ها حمایت می کنیم‪ .‬او گفت‪ :‬در خودروس��ازی ها‬ ‫فقط تک بعدی به بحث نقدینگی نپرداختیم‪ .‬برای واگذاری س��هام و اموال غیرتولیدی خودروسازان امادگی کامل وجود‬ ‫دارد و تمام زمینه ها نیز فراهم اس��ت‪ .‬رحمانی در پایان با تاکید بر اینکه هیچ عالقه و انگیزه ای برای س��هامداری در حوزه‬ ‫خوودروسازان وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬دشمنان ما برای اسیب رساندن به صنعت خودرو برنامه ریزی کرده اند‪.‬‬ ‫میزه��ا نیس��ت و در چارچوب فعالیت های ش��رکت های‬ ‫بزرگ صنعتی و انجمن های تخصصی در حال پیاده سازی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬برای بهره گیری از ظرفیت های استانی‬ ‫برنام��ه س��اخت داخل‪ ،‬تاکن��ون در ‪ ۶‬اس��تان اذربایجان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬فارس‪ ،‬زنجان‪ ،‬مرکزی و گیالن شاهد‬ ‫برگزاری نمایشگاه های تخصصی ساخت داخل با محوریت‬ ‫ارائه نیازمندی ها بودیم و این روند در همه استان با جدیت‬ ‫دنبال می ش��ود‪ .‬رحمانی خاطرنشان کرد‪ :‬از مجموع ‪۱۳‬‬ ‫می��ز تخصصی تعمیق س��اخت داخل که برگزار ش��ده یا‬ ‫در دس��تور کار اس��ت‪ ،‬افزون بر یک میلیارد دالر ظرفیت‬ ‫داخلی سازی و کاهش ارزبری حاصل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ ضرورت بازبینی در سیاست های مالی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود با اش��اره به دغدغه موجود برای تامین س��رمایه در‬ ‫گ��ردش مورد نی��از واحدهای صنعت��ی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برای‬ ‫تکمی��ل ظرفیت‪ ،‬خودکفایی صنعت��ی در برخی صنایع و‬ ‫تثبیت شرایط تعدادی دیگر از واحدهای صنعتی‪ ،‬نیازمند‬ ‫اص�لاح و بازبینی در سیاس��ت های تامین مالی از س��وی‬ ‫بازار پول و ش��بکه بانکی کش��ور هستیم‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫جلب حمایت عمومی در هر اقدام زیربنایی‪ ،‬مهم ترین گام‬ ‫برای موفقیت اس��ت‪ .‬رحمانی با اشاره به طرح الومینیوم‬ ‫جن��وب ب��ا بیش از ی��ک میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر‬ ‫س��رمایه گذاری در المرد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این طرح با ظرفیت‬ ‫تولی��د بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار ت��ن الومینیوم‪ ،‬مقدمه ای برای‬ ‫خودکفایی در این صنعت اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به حضور‬ ‫اخیر خود در اجالس کمیس��یون همکاری های مش��ترک‬ ‫ایران و ازبکس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری نمایش��گاه اختصاصی‬ ‫و همای��ش تج��اری ب��ا مش��ارکت بیش از ‪ ۳۷‬ش��رکت و‬ ‫‪ ۱۰۰‬فع��ال اقتصادی ایرانی در تاش��کند‪ ،‬اقدام خوبی در‬ ‫راستای معرفی بخشی از توانمندی های صنعتی کشورمان‬ ‫بود‪ .‬رحمانی بیان کرد‪ :‬سیاس��ت کلی و اولویت نخس��ت‬ ‫تج��ارت خارجی کش��ور با محوریت توج��ه و همکاری با‬ ‫کش��ورهای همسایه و منطقه بنا ش��ده و ضرورت دارد از‬ ‫توان و ظرفیت های بخش خصوصی در توس��عه و تعمیق‬ ‫روابط با این کش��ورها بیش از پیش اس��تفاده ش��ود‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬براساس قانون‪ ،‬مسئولیت صادرات و واردات در‬ ‫کشور با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است و ورود بدون‬ ‫ضابطه و دخالت های فراقانونی س��ایر بخش ها پذیرفتنی‬ ‫نیس��ت‪ .‬رحمانی با اشاره به دیدار های یک هفته گذشته‬ ‫خ��ود با معاون نخس��ت وزیر جمه��وری اذربایجان‪ ،‬وزیر‬ ‫اقتصاد قرقیزس��تان و وزیر تجارت و صنایع عمان‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬افزایش صادرات به هر یک از این کش��ورها و س��ایر‬ ‫کش��ورهای هدف صادراتی ای��ران‪ ،‬نیازمند رعایت برخی‬ ‫الزام های کیفی‪ ،‬لجستیکی و بازاریابی است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫به نظر می رس��د تالش برای تعمیق س��اخت داخل باید‬ ‫همراه با تغییرات رویکردی در تامین مالی باشد؛ از این رو‬ ‫ضرورت دارد عالوه بر مبارزه با محدودیت های بین المللی‪،‬‬ ‫نقاط ضعف و اسیبی که ناشی از رویکردها و عملکردهای‬ ‫داخل��ی اس��ت نیز شناس��ایی و پیگیری ش��ود‪ .‬تغییرات‬ ‫فرهنگی در صنایع به ویژه صنعت خودرو به عنوان صنعتی‬ ‫پیشران ضرورتی اجتناب ناپذیر است زیرا با تحریم میزان‬ ‫فروش نفت کاهش یافته و وابستگی مالی به نفت از نقاط‬ ‫اسیب واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط به شمار می رود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1428‬‬ ‫پیاپی ‪2746‬‬ ‫پیوند میان دانشگاهیان‬ ‫و فوالدی ها‬ ‫در بندرعباس‬ ‫معاون تکنولوژی و توسعه فوالد هرمزگان و دبیر اجرایی کنفرانس ریخته گری مداوم فوالد در گفت وگو با‬ ‫وابستگی به خارج‪،‬‬ ‫گلوگاه ریخته گری‬ ‫مداوم فوالد‬ ‫مطرح کرد‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬فوالد هرم��زگان برای اولین بار‬ ‫در کش��ور کنفرانس تخصص��ی ریخته گری مداوم‬ ‫فوالد را در نیمه دوم س��ال ‪ 98‬در ش��هر بندرعباس‬ ‫برگ��زار خواهد ک��رد‪ .‬این کنفرانس چ��ه اهدافی را‬ ‫دنب��ال می کند و چه فوای��دی به حال صنعت فوالد‬ ‫کش��ور خواهد داش��ت؟ برای یافتن پاسخ سواالت‬ ‫خود با معاون تکنولوژی و توسعه فوالد به گفت وگو‬ ‫نشستیم‪.‬‬ ‫علیرض��ا کاظم��ی در معرفی و بی��ان اهمیت این‬ ‫تو گ��و ب��ا‬ ‫کنفران��س در گف ‬ ‫اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫ریخته گ��ری مداوم یک��ی از فناوری ه��ای مهم در‬ ‫صنعت فوالد اس��ت‪ .‬ازانجا که دان��ش ریخته گری‬ ‫در جهان دائماً در حال تکمیل و بروزرس��انی اس��ت‬ ‫بای��د در ارتب��اط با این موض��وع‪ ،‬ارزیابی مداومی از‬ ‫وضعیت صنعت کش��ور انجام ش��ود‪ .‬در این بررسی‬ ‫و ارزیابی توج��ه به نکاتی نظیر فناوری‪ ،‬دانش فنی‬ ‫م��ورد نیاز‪ ،‬راه های حل مش��کالت و نواوری‪ ،‬میزان‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬مسائل زیست محیطی و قابلیت های‬ ‫موج��ود در وضعیت فعلی صنعت کش��ور از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس و با توجه‬ ‫به وجود بس��تری مناس��ب جهت استفاده از دانش‪،‬‬ ‫همفکری و تعامل شرکت های فوالدی‪ ،‬انجمن های‬ ‫علمی نخبگان صنعتی و جامعه دانش��گاهی کشور‪،‬‬ ‫فوالد هرمزگان برای اولین بار در کش��ور کنفرانس‬ ‫تخصص��ی ریخته گری مداوم ف��والد را در نیمه دوم‬ ‫سال ‪ 98‬در شهر بندرعباس برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ارتباط ب��ا مهمترین اهداف این کنفرانس‬ ‫گف��ت‪ :‬هدف اول این کنفرانس‪ ،‬شناس��ایی اخرین‬ ‫فناوری ها و دس��تاوردها در حوزه ریخته گری مداوم‬ ‫فوالد اس��ت‪ .‬با توج��ه به تولید فعلی فوالد کش��ور‬ ‫(کمی و کیفی) و نیاز به توسعه خطوط فوالدسازی‬ ‫و ریخته گری مداوم مطابق افق ‪ 1404‬نیاز است که‬ ‫اخرین فناوری های ماش��ین های ریخته گری مداوم‬ ‫بررسی و معرفی ش��وند‪ .‬اخرین دستاوردهای مواد‬ ‫مصرفی و تجهیزات مختلف خطوط ریخته گری هم‬ ‫در این کنفرانس موردتوجه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬هدف دوم‪ ،‬شناسایی مشکالت‬ ‫و نیازهای فناوری و بومی س��ازی قطعات‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و مواد اس��ت‪ .‬بومی سازی در صنایع‪ ،‬فرایندی است‬ ‫که نیاز به نقش��ه راه دارد و غایت ان استفاده بهینه‬ ‫از همکاری ه��ای بین الملل��ی و ایج��اد امکان تولید‬ ‫محص��ول و فناوری ه��ای مربوط به ان‪ ،‬به اش��کال‬ ‫مختل��ف در داخل اس��ت‪ .‬ام��روزه صنعت فوالد نیز‬ ‫همچون بسیاری دیگر از صنایع کشور به بومی سازی‬ ‫نی��از دارد اما توجه به جایگاه صنعت فوالد به عنوان‬ ‫یک صنعت م��ادر و راهبردی‪ ،‬را دوچندان می کند‪.‬‬ ‫نی��از صنعت به تجهی��زات‪ ،‬مواد اولی��ه خارجی در‬ ‫تولید محصوالت ف��والدی و نیز برخی فناوری های‬ ‫مورداس��تفاده در ای��ن صنع��ت‪ ،‬ل��زوم و ام��کان‬ ‫بومی سازی این تجهیزات یا مواد‪ ،‬مطابق با دانش روز‬ ‫دنیا از جمله مواردی اس��ت که در بحث بومی سازی‬ ‫صنعت فوالد موردبررسی قرار خواهد گرفت‪ .‬معاون‬ ‫تکنول��وژی و توس��عه ف��والد هرمزگان در تش��ریح‬ ‫هدف س��وم این کنفرانس اظهار کرد‪ :‬هدف س��وم‬ ‫به شناس��ایی تمام متصدیان و متخصصان داخلی و‬ ‫خارجی در زمینه ریخته گری پیوسته و برنامه ریزی‬ ‫برای اینده مربوط می ش��ود‪ .‬به دلیل نبود یک بانک‬ ‫اطالعات��ی کامل از متصدی��ان‪ ،‬متخصصان داخلی‬ ‫و حت��ی خارج��ی در زمینه تخصص��ی ریخته گری‬ ‫م��داوم و فعالیت های صورت گرفته در این خصوص‪،‬‬ ‫انتشار مناسب نتایج فعالیت های انها صورت نگرفته‬ ‫و عالوه بر ایجاد موازی کاری های گس��ترده‪ ،‬س��ایر‬ ‫صنای��ع از نتای��ج طرح ه��ای پژوهش��ی برتر مطلع‬ ‫نش��ده اند و درنتیجه بیشتر اوقات پروژه ها به صورت‬ ‫اس��تانی و یا حتی ش��رکتی اجرا می ش��وند‪ .‬وی در‬ ‫ارتب��اط ب��ا مهمترین موضوعاتی ک��ه در خالل این‬ ‫کنفرانس مورد بحث و بررس��ی قرار می گیرد گفت‪:‬‬ ‫شناس��ایی راهکارهای الزم در راس��تای دس��تیابی‬ ‫ب��ه ظرفیت تولید ‪ 10‬میلی��ون تن فوالد در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از‬ ‫جمله موضوعاتی اس��ت که در این کنفرانس مطرح‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر اس��اس برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته و با توجه به طرح توس��عه های موجود‬ ‫و تبدیل استان هرمزگان به عنوان قطب سوم تولید‬ ‫فوالد کشور لزوم رشد سریع این استان درزمینه های‬ ‫مرتبط با فوالد به خصوص ریخته گری مداوم به شدت‬ ‫احس��اس می ش��ود و باید با برگزاری کنفرانس های‬ ‫این چنینی جامعه صنعتی اس��تان را به این س��مت‬ ‫سوق داد تا عالوه بر برنامه ریزی الزم برای دستیابی‬ ‫ب��ه دانش فنی الزم‪ ،‬فرصت های س��رمایه گذاری در‬ ‫این زمینه نیز مش��خص شود‪ .‬از طرفی زمینه سازی‬ ‫الزم جه��ت انتخ��اب و اکتس��اب فناوری مناس��ب‬ ‫در تولی��د ‪ 10‬میلیون تن فوالد انجام خواهد ش��د‪.‬‬ ‫کاظم��ی در ادامه تصریح ک��رد‪ :‬ارتقای ارتباط بین‬ ‫صنعت و دانش��گاه با نگاه تخصصی موردنیاز صنعت‬ ‫فوالد کش��ور یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در‬ ‫این کنفرانس اس��ت‪ .‬در س��ند چش��م انداز نیز که با‬ ‫هدف هدایت ایران به س��مت کشوری توسعه یافته‬ ‫(ایران از نظر اقتصادی‪ ،‬علمی و فناوری‪ ،‬جایگاه اول‬ ‫منطقه را داراست) تدوین شده است‪ ،‬ارتباط مستمر‬ ‫صنعت و دانش��گاه باهدف دستیابی به جایگاه فوق‬ ‫در صنعت فوالد به شدت احساس می شود‪ .‬در همین‬ ‫راستا‪ ،‬جامعه دانشگاهی کش��ور و فارغ التحصیالن‬ ‫برت��ر کش��ور باید از ای��ن طریق با نیازه��ای واقعی‬ ‫صنعت اشنا ش��وند و پروژه های پژوهشی مربوط را‬ ‫تعری��ف و عملیاتی کنند‪ .‬موضوع مهم و کانونی این‬ ‫کنفرانس یعنی ریخته گری مداوم می تواند نیازهای‬ ‫دوس��ویه صنعت و دانشگاه را به روشنی بیان کند تا‬ ‫در کنفرانس ه��ای اتی دس��تاوردهای این ارتباط را‬ ‫مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی و توسعه فوالد هرمزگان با اشاره‬ ‫به اینکه بررسی چشم انداز و افق ‪ 1404‬برای تولید‬ ‫‪ 55‬میلیون تن فوالد در کشور از دیگر مباحث مورد‬ ‫بح��ث در این دورهمی خواهد بود ادامه داد‪ :‬یکی از‬ ‫اهداف اساس��ی طبق سند چشم انداز ‪ 1404‬کشور‪،‬‬ ‫دس��تیابی به تولید ‪ 55‬میلیون تن فوالد اس��ت‪ .‬در‬ ‫سند چشم انداز نیز که باهدف هدایت ایران به سمت‬ ‫کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی‪ ،‬علمی‬ ‫و فن��اوری در س��طح منطقه تدوین ش��ده‪ ،‬افزایش‬ ‫تولی��د این کاالی راهبردی م��ورد توجه خاص قرار‬ ‫گرفته و دس��تیابی به ظرفیت تولید ‪ 55‬میلیون تن‬ ‫فوالد به عنوان یک هدف مهم عنوان ش��ده است‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس و بر مبنای مطالعات طرح جامع کشور‪،‬‬ ‫نزدیک به ‪ 80‬درصد فوالد تولیدی کش��ور بر اساس‬ ‫اف��ق ‪ 1404‬توس��ط کوره ه��ای ق��وس الکتریک و‬ ‫القایی تولید می ش��ود لذا دس��تیابی به دانش فنی و‬ ‫فناورانه در خصوص فرایند ریخته گری مداوم‪ ،‬جزو‬ ‫ملزومات اولیه طرح توس��عه فوالد ایران است که در‬ ‫این کنفرانس به ان پرداخته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی فهرس��ت عناوین تخصصی دیگری که در این‬ ‫کنفرانس موردبررس��ی قرار خواهن��د گرفت را این‬ ‫گونه تشریح کرد‪:‬‬ ‫ متالورژی تاندیش‪ ،‬پاتیل‪ ،‬قالب‬‫ کیفی��ت و تولید گریده��ای ویژه‪ ،‬فوالد تمیز و‬‫عملیات اماده سازی محصول در ریخته گری مداوم‬ ‫ شبیه سازی تاندیش قالب و ماشین ریخته گری‬‫(متالورژی‪ ،‬انجماد‪ ،‬جریان‪ ،‬هدایت حرارتی)‬ ‫ بهتری��ن تج��ارب بهره ب��رداری‪ ،‬نگه��داری و‬‫تعمیرات‪ ،‬توقفات در ماشین ریخته گری‬ ‫ ایمن��ی و مس��ائل زیس��ت محیطی فراین��د‬‫ریخته گری مداوم‬ ‫ اتوماس��یون و اب��زار دقی��ق و کنت��رل فراین��د‬‫ریخته گری‬ ‫ نقش فناوری اطالعات در اس��تقرار راهکارهای‬‫انقالب صنعتی چهارم در فرایند ریخته گری‬ ‫ سیس��تم های خن��ک کاری و روان کاری در‬‫ریخته گری مداوم‬ ‫‪ -‬مدرن سازی و توسعه پلنت های ریخته گری‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیریت‬ ‫استرس در‬ ‫ریخته گری‬ ‫مداوم‬ ‫یادداشت‬ ‫نبود بانک اطالعاتی تخصصی ریخته گری مداوم‬ ‫‪5‬‬ ‫مصطفی عطایی پور‬ ‫مدیر مجتمع فوالد سبا‬ ‫تولید محص��ول فوالد ب��ه روش ریخته گری‬ ‫مداوم از انجا که با حذف مرحله اسلب است و از‬ ‫احیا تا نورد بدون توقف انجام می گیرد محاسن‬ ‫زیادی دارد؛ از جمله کیفیت تولیدات با کاهش‬ ‫چش��مگیر هزینه ها همراه است‪ .‬با این حال کار‬ ‫در این روش تولید بس��یار س��خت و پر استرس‬ ‫اس��ت و مدیریت خاصی می طلبد‪ .‬تمامی تالش‬ ‫و درایت مدیر خط تولید باید بر این امر متمرکز‬ ‫ش��ود که کوچکترین اش��کالی در خط تولید از‬ ‫صفر تا صد رخ ندهد و خط تولید متوقف نشود‪.‬‬ ‫توقف خط تولید به معنای ان است که تمام خط‬ ‫از احیا تا نورد باید متوقف ش��ود و این به معنای‬ ‫ان اس��ت که هزین��ه زیادی ب��ه تولید تحمیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این صورت بای��د ذوب در کوره ها‬ ‫معطل بماند تا تعمیرات خط تولید انجام بشود‪.‬‬ ‫البت��ه نمی ش��ود این توقف ها را ب��ه طور مطلق‬ ‫حذف کرد اما اس��تانداردی در این زمینه وجود‬ ‫دارد که به طور مثال ‪ ۵‬توقف در ماه مجاز است‬ ‫اما بیش��تر از این نباید اتف��اق بیفتد یا توقف ها‬ ‫طوالنی نش��ود‪ .‬البته حسن این فناوری هم این‬ ‫اس��ت که به دلیل س��رعت در این روش تولید‪،‬‬ ‫توقف ها به س��رعت جبران شده و هزین ه زیادی‬ ‫تحمیل نمی ش��ود‪ .‬فناوری ریخته گری مداوم‬ ‫اگرچ��ه جزو فناوری های پیش��رفته محس��وب‬ ‫می شود اما در بسیاری از کشورها به دلیل همین‬ ‫حساس��یت ها خیلی مورد استقبال قرار نگرفته‬ ‫است‪ .‬با توجه به تحریم های گسترده ای که علیه‬ ‫ای��ران و بخش صنایع وجود دارد تامین قطعات‬ ‫م��ورد نیاز ای��ن فناوری از اهمی��ت دو چندانی‬ ‫برخوردار است و از این رو برگزاری کنفرانسی با‬ ‫موضوع ریخته گری مداوم با هدف بومی سازی و‬ ‫داخلی سازی ان بسیار الزامی است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1428‬‬ ‫پیاپی ‪2746‬‬ ‫معادن‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫نخستین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فوالد ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬اذر برگزار می شود‬ ‫مطالعاتی که‬ ‫حامی معدن‬ ‫است‬ ‫پیوند میان دانشگاهیان و فوالدی ها در بندرعباس‬ ‫علیرضا شهیدی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خبر‬ ‫تحویل یک میلیون تن‬ ‫اسلب هرمزگان به بازار‬ ‫در ‪ ۸‬ماه منتهی به ابان از س��وی فوالدهرمزگان‬ ‫ی��ک میلی��ون ت��ن اس��لب در بازاره��ای داخلی‬ ‫و خارج��ی تحویل مش��تریان ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عمومی فوالدهرمزگان‪ ،‬مهدی ش��کریزاده‬ ‫مدیرف��روش و بازاریابی این ش��رکت‪ ،‬پایه گذاری‬ ‫ماموریت س��ازمانی فروش و بازاریابی را مبتنی بر‬ ‫‪ ۳‬عنصر کلیدی‪ ،‬شامل نقش محوری در بازارهای‬ ‫صادراتی هدف‪ ،‬حضور فع��ال در بازار داخل برای‬ ‫تامین نیاز حداکثری ن��وردکاران و ارتقای مداوم‬ ‫رضایت مش��تریان دانس��ت‪ .‬وی بر این باور است‬ ‫که ش��رکت فوالدهرم��زگان در ح��وزه فروش با‬ ‫هدف گذاری های مناس��ب می تواند در سال های‬ ‫اتی هر س��ه عنصر کلیدی ماموریت خود را جامه‬ ‫عمل بپوش��اند‪ .‬ش��کریزاده با تاکید بر لزوم حضور‬ ‫ش��رکت فوالدهرم��زگان در بازاره��ای صادراتی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬حضور موفق ش��رکت فوالدهرمزگان‬ ‫به عن��وان ی��ک ش��رکت صادر کنن��ده در عرصه‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬عالوه بر تامین منابع ارزی کش��ور و‬ ‫توس��عه طرح های ش��رکت می تواند اهداف عالیه‬ ‫کش��ور را در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی محقق‬ ‫کند‪ .‬وی گفت‪ :‬به رغم محدودیت های بین المللی‬ ‫در بازاره��ای جهان��ی ب��ا کس��ب دس��تاوردهای‬ ‫ارزنده ای در زمینه صادرات محصول اسلب مواجه‬ ‫بوده ای��م و مصمم هس��تیم ضمن حف��ظ‪ ،‬تداوم و‬ ‫ارتق��ای موفقیت های حاصل ش��ده ضمن مقابله‬ ‫ب��ا تحریم های ظالمان��ه امریکا به ص��ورت پایدار‬ ‫در بازاره��ای جهانی حضور موثر داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬رش��د یک درص��دی فروش محصول‬ ‫اس��لب در بازاره��ای صادراتی می تواند روش��نگر‬ ‫این موضوع باش��د که به رغم تحریم های ظالمانه‪،‬‬ ‫در حفظ جایگاه صادراتی اس��لب فوالدهرمزگان‬ ‫موفق عم��ل کرده ای��م‪ .‬مدیر ف��روش و بازاریابی‬ ‫فوالدهرم��زگان تامین نیاز ب��ازار داخل و براورده‬ ‫ک��ردن نی��از حداکث��ری ن��وردکاران داخل��ی را‬ ‫ی��ک اصل اساس��ی پذیرفت��ه ش��ده در ماموریت‬ ‫س��ازمانی این شرکت دانست که به گفته وی رشد‬ ‫‪۱۹‬درصدی فروش محصول اس��لب به بازار داخل‬ ‫و طی ‪ ۸‬ماه منتهی به ابان س��ال جاری نس��بت به‬ ‫مدت مشابه ‪ ۹۷‬موید این مطلب است‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نخس��تین کنفران��س ملی ریخته گری م��داوم فوالد‬ ‫روزه��ای ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬اذرماه در ش��هر بندرعباس با هدف‬ ‫شناس��ایی اخری��ن فناوری ها و دس��تاوردها در حوزه‬ ‫ریخته گری مداوم فوالد و شناسایی مشکالت و نیازهای‬ ‫فناوری و بومی س��ازی قطعات‪ ،‬تجهیزات و مواد توسط‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاهی برای رفع عیوب‬ ‫مینا ساالرزاده‬ ‫مینا س��االرزاده‪ ،‬پژوهشگر پژوهشکده فوالد دانشگاه‬ ‫صنعت��ی اصفهان در اهمیت نخس��تین کنفرانس ملی‬ ‫ریخته گ��ری ف��والد گف��ت‪ :‬در این کنفران��س فعاالن‬ ‫ف��والدی‪ ،‬معدن��ی و کارشناس��ان این ح��وزه در مورد‬ ‫فناوری ه��ای نوین ریخته گری م��داوم و برطرف کردن‬ ‫عیوب ان به تبادل نظر می پردازند‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر حوزه فوالد درب��اره مقاالت تخصصی‬ ‫ک��ه ب��رای این کنفرانس ارس��ال ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مق��االت مختلف ای��ن حوزه ش��امل طراح��ی‪ ،‬بهبود‬ ‫برخی از قس��مت های ریخته گری و عیب یابی از سوی‬ ‫داوران تخصصی دانش��گاه صنعتی اصفهان‪ ،‬دانش��گاه‬ ‫امیرکبیر‪ ،‬دانش��گاه شریف بررس��ی شده است که جزو‬ ‫برگزار کنندگان این کنفرانس هستند‪.‬‬ ‫س��االرزاده با تاکید بر اینک��ه هدف این کنفرانس در‬ ‫درجه اول پیوند میان دانش��گاهیان و فوالدی ها است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬هدف این است که زمینه علمی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه را ارتقا دهیم و از دانش��گاهیان برای بهبود کار‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان بهره بگیریم‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر حوزه فوالد در پاس��خ به این س��وال‬ ‫که دانش��گاه چه هدفی از برگزاری این کنفرانس دارد‪،‬‬ ‫ گفت‪ :‬کس��انی که در زمینه مهندس��ی مواد و مکانیک‬ ‫ام��وزش می بینند و ادامه تحصیل می دهند با مش��کل‬ ‫کمبود کار روبه رو می ش��وند‪ .‬بنابراین چنین مس��ائلی‬ ‫باعث می ش��ود دانشگاهیان بیشتر وارد صنعت شوند و‬ ‫از کارهای دانش��گاهی و اموزش محوری فاصله بگیرند‬ ‫و به س��مت عملیاتی کردن مطالعاتشان کشیده شوند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬چنین مهمی موجب ارتقای س��طح علم‬ ‫و صنعت می شود‪.‬‬ ‫س��االرزاده در پاس��خ به این س��وال که چقدر جای‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی در ط��ول حی��ات‬ ‫خ��ود اطالعات پای��ه ای دقیقی در س��طح ملی و‬ ‫در مقیاس ه��ای مناس��ب اکتش��افی و الیه های‬ ‫مختل��ف تهی��ه ک��رده اس��ت‪ .‬ازانجایی که این‬ ‫س��ازمان کار اکتش��اف عناصر فلزی و غیرفلزی‬ ‫را به ص��ورت مل��ی انج��ام می ده��د درنتیجه در‬ ‫مناطقی از جمله ش��یراز‪ ،‬کرمان‪ ،‬مش��هد‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫اه��واز و تهران مراکز و در اس��تان هایی همچون‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬خراسان شمالی‪،‬‬ ‫گی�لان‪ ،‬مازندران‪ ،‬هرمزگان و س��منان دفاتری‬ ‫دارد‪ .‬س��ازمان زمین شناس��ی بر پایه اطالعات و‬ ‫بحث های کارشناسی‪ ،‬اولویت اکتشافی زون های‬ ‫بیس��ت گانه اول و دوم را اع�لام ک��رده اس��ت و‬ ‫درحال حاضر کلیه مطالعات ان را به اتمام رسانده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین زون های اکتشافی جدیدی در‬ ‫کشور در برنامه های کاری سازمان زمین شناسی‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬این سازمان برای کاهش ریسک‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬در محدوده زون های اکتش��افی خود‬ ‫مبادرت به انجام ژئوفیزیک هوابرد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر بالغ بر ‪ ۶۰۰‬ه��زار کیلومتر خطی‬ ‫برداش��ت ژئوفیزیک هوایی انجام شده که منجر‬ ‫به ثبت چند صد انومالی شده است‪ .‬ازانجایی که‬ ‫ما در تمامی نقاط کش��ور فعالیت اکتشافی خود‬ ‫را گسترش داده ایم‪ ،‬هر جا که از ظرفیت موجود‬ ‫اس��تفاده کنی��م مطمئن��ا در بح��ث اش��تغال و‬ ‫امنی��ت می توانیم بهتر عم��ل کنیم‪ .‬به طور مثال‬ ‫می ت��وان به تالش های صورت گرفته در اس��تان‬ ‫کردستان اشاره کرد که جزو استان های طالخیز‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به اینکه این اس��تان جزو‬ ‫مناطقی اس��ت که با مشکل بیکاری روبه رو است‬ ‫و س��اکنان ان از روی ناچ��ار به س��مت کولبری‬ ‫رفته اند‪ ،‬رشد معادن در چنین مناطقی می تواند‬ ‫به رونق اشتغال کمک کند‪ .‬با توجه به تحریم ها و‬ ‫شرایطی که در کشور به وجود امده ممکن است‬ ‫صنای��ع تحت تاثیر تحریم ها قرار بگیرند ولی این‬ ‫ام��ر برای معادن و تولی��دات انها پیش نمی اید‪.‬‬ ‫جایی که معدن باش��د روند کار بدون وقفه ادامه‬ ‫پی��دا می کند‪ .‬بنابراین اگر بتوانیم در کردس��تان‬ ‫معادن بزرگی را اکتش��اف کنیم که اشتغال زایی‬ ‫را افزایش دهد درنتیجه در حوزه امنیت‪ ،‬توسعه‬ ‫پایدار و توزیع عادالنه ثروت ان منطقه می توانیم‬ ‫گام های بزرگی برداریم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حدادن��ژاد‪ :‬کنفرانس ملی ریخته گری م��داوم نقطه عطفی برای واحد‬ ‫ریخته گری فوالدسازان کشور است تا ان را ارتقا دهیم‪ .‬با توجه به افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬که تولید فوالد باید دو برابر شود پیوند میان دانشگاه و صنایع‬ ‫ریخته گری می تواند بسیار کمک کننده باشد‬ ‫برگ��زاری چنین کنفرانس��ی خالی ب��وده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به ش��دت به برگزاری چنین کنفرانس��ی احساس نیاز‬ ‫می ش��د و در حقیقت جای ان برای ارتباط بهتر میان‬ ‫عل��م و صنعت خالی بود‪ .‬مس��لما اگ��ر در کنار هر کار‬ ‫صنعتی به علم ان هم توجه ش��ود‪ ،‬باعث می ش��ود ان‬ ‫کار ارتقا و بهبود بیش��تری پیدا کند‪ .‬امروز با برگزاری‬ ‫این کنفرانس عالوه بر اینکه چنین زمینه ای در شرکت‬ ‫فوالد هرمزگان مهیا ش��ده این مهم کمک می کند که‬ ‫دیگر فعاالن فوالدی هم با دانشگاه همکاری کنند‪.‬‬ ‫او در پای��ان اظه��ار ک��رد‪ :‬امیدواریم از ای��ن به بعد‬ ‫دانش��گاهیان بتوانند وارد حوزه کار شوند‪ .‬درحالی که‬ ‫صنعتکاران یک سری اقدامات تجربی را انجام می دهند‬ ‫‹بهره برداری از دومین کارخانه‬ ‫تولید پودر میکرونیزه بنتونیت و اهک‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬کنسرسیوم‬ ‫تولی��د ‪ ١٠‬میلیون تن ف��والد‪ ،‬در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی خلیج فارس تشکیل شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب پور گفت‪ :‬در راستای تشکیل کنسرسیوم‬ ‫تولی��د ‪١٠‬میلیون ت��ن ف��والد در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی صنایع معدن��ی و فلزی خلیج فارس‪،‬‬ ‫با حضور ش��رکت های عالقه مند‪ ،‬هیات اجرایی‬ ‫تشکیل و در حال تبدیل به شرکت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به زیرس��اخت های منطقه‬ ‫ویژه و امادگی ش��رکت های بزرگ‪ ،‬این حرکت‬ ‫به سرانجام خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل کنسرس�یوم تولید ‪ ١٠‬میلیون‬ ‫تن فوالد‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به اینکه‬ ‫تش��کیل س��تاد زنجیره فوالد‪ ،‬زنجیره تولید را‬ ‫مت��وازن خواهد کرد‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬این اقدام‪،‬‬ ‫موج��ب انس��جام ش��رکت های س��نگ اهنی و‬ ‫شرکت های فوالدی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تش��کیل کمیته سنگ‪ ،‬مقدمه‬ ‫این امر بوده و تش��کیل ستاد زنجیره فوالد هم‬ ‫این موضوع را تکمیل می کند‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمی��درو با اش��اره به‬ ‫برگزاری نخس��تین کنفرانس ملی ریخته گری‬ ‫م��داوم ف��والد که توس��ط فوالد هرم��زگان در‬ ‫تاری��خ ‪ 26‬و ‪ 27‬م��اه اذر در بندرعباس برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه س��اخت تجهیزات و‬ ‫بومی سازی‪ ،‬رشد بسیار مطلوبی داشتیم اما در‬ ‫حوزه ریخته گری‪ ،‬رشد چندانی نداشته ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ه��ر اقدام��ی در ای��ن حوزه‪،‬‬ ‫ب��ا همکاری س��ازمان ه��ای مربوط��ه همچون‬ ‫پارک های علم و فناوری و ش��رکت های دانش‬ ‫بنیان‪ ،‬دانش��گاه ها و فوالدس��ازان بزرگ‪ ،‬یک‬ ‫ضرورت است و ما حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫همچنین در مراس��می با حضور معاون وزیر‬ ‫صنعت‪،‬مع��دن و تجارت و رئی��س هیات عامل‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه وی��ژه صنای��ع معدن��ی و‬ ‫فل��زی خلیج ف��ارس مدیرعامل ش��رکت فوالد‬ ‫هرم��زگان و مدیرعام��ل هلدین��گ اتیه فوالد‬ ‫نقش جهان‪ ،‬دومین کارخان��ه تولیدکننده پودر‬ ‫میکرونیزه بنتونیت و اهک هلدینگ اتیه فوالد‬ ‫نقش جهان افتتاح و کلنگ طرح توس��عه تولید‬ ‫اهک کلس��ینه و محصوالت وابسته در شرکت‬ ‫س��نگ و ف��والد هرم��زگان نیز ب��ه زمین زده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬حس��ین کفعمی مدیرعامل‬ ‫ش��رکت اتیه ف��والد نقش جهان ضم��ن تایید‬ ‫ای��ن خب��ر از کلنگ زنی ط��رح توس��عۀ تولید‬ ‫اهک کلس��ینه و محصوالت وابسته در شرکت‬ ‫س��نگ و ف��والد هرمزگان خب��ر داد و افزود‪ :‬با‬ ‫افتت��اح کارخان��ه مذک��ور‪ ،‬ش��رکت اتیه فوالد‬ ‫نقش جه��ان ب��ا بهره گی��ری از ت��وان همکاران‬ ‫صدی��ق خود‪ ،‬موفق ش��د برای دومی��ن بار در‬ ‫س��ال ‪ ،1398‬پس از راه اندازی واحدی مش��ابه‬ ‫در مجموعه معادن س��نگان اس��تان خراس��ان‬ ‫رض��وی‪ ،‬ب��ا هم��ت و کار مضاع��ف جه��ادی‪،‬‬ ‫دستاورد ارزنده ای در عرصه بومی سازی و تولید‬ ‫پ��ودر میکرونی��زه بنتونیت و پ��ودر میکرونیزه‬ ‫اه��ک در منطقه ویژه صنای��ع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج ف��ارس در بندرعب��اس به کش��ور تقدیم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه ب��ه برنامه ریزی‬ ‫تولی��د ‪ 10‬میلی��ون ت��ن ف��والد در واحدهای‬ ‫فوالدی در منطقه هرمزگان‪ ،‬توسعه تولید اهک‬ ‫به ظرفیت ‪ 1400‬تن در روز از اهداف اساسی و‬ ‫موردنیاز کارخانه های مذکور است‪.‬‬ ‫کفعمی با اش��اره به کلنگ زنی واحد تولیدی‬ ‫یادش��ده تصریح ک��رد‪ :‬بنا ب��ر برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته مقرر است این کارخانۀ ‪ 400‬هزار‬ ‫تنی توسط شرکت س��نگ و فوالد هرمزگان تا‬ ‫دو سال اینده به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این که کارخان��ه تولید پودر‬ ‫میکرونی��زه بنتونیت و اه��ک در مدت ‪ ۴‬ماه و‬ ‫ب��ا ظرفیت اولیه ‪ 100‬هزار تن احداث ش��ده و‬ ‫به بهره برداری رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬این موفقیت‬ ‫گام��ی اساس��ی در جه��ت خودکفایی اس��تان‬ ‫هرمزگان است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که این کارخانه مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز تولید گندله در واحدهای گندله سازی‬ ‫منطقۀ هرمزگان را تامین می کند‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬با ساخت و بهره برداری این کارخانه به طور‬ ‫مستقیم برای‪ ۲۰‬نفر و به طور غیرمستقیم برای‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفر فرصت شغلی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫و بر اساس تجربه نظر یا ایده ای را مطرح می کنند ولی‬ ‫دانشگاهیان با علمی که دارند می توانند ارتباط بین علم‬ ‫و صنعت را بهبود ببخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاهی که ما را از واردات دور می کند‬ ‫حشمت اهلل حدادنژاد که در مجتمع فوالد مبارکه در‬ ‫بخ��ش تحقیقات مواد و ان��رژی فعالیت می کند درباره‬ ‫اهمیت ریخته گری گفت‪ :‬ریخته گری یکی از واحدهای‬ ‫تولید زنجیره فوالد است که نقس حساسی در کیفیت‬ ‫و کمی��ت این حوزه دارد‪ .‬اگر به صورت اختصاصی و با‬ ‫به��ره از دانش بر این مهم تمرک��ز کنیم‪ ،‬می توانیم به‬ ‫رشد کیفیت و کمیت فوالد کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫حدادن��ژاد با بیان اینکه اهمیت این کنفرانس رش��د‬ ‫کیفی و کمی بخش ریخته گری فوالد کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به اینکه در ای��ران تاکنون چنین‬ ‫کنفرانس��ی در این حوزه نداش��ته ایم در نتیجه زمینه‬ ‫خیلی خوبی برای عالقه مندان فراهم ش��ده که بتوانند‬ ‫به صورت تخصصی بر روی مسئله ریخته گری کار کرده‬ ‫و ان را بهبود ببخشند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه فوالد تاکید کرد‪ :‬با توجه به شرایطی‬ ‫که تحریم ها پیش اورده اند به یقین می توانیم به صورت‬ ‫ش��بکه ای برای کل ایران فعالیت کنیم تا بتوانیم دانش‬ ‫فنی کس��انی که در حوزه ریخته گ��ری کار می کنند را‬ ‫افزای��ش دهیم‪ .‬همچنین واحد فوالد هرمزگان با توجه‬ ‫به اینکه جزو هلدینگ مجتمع فوالد مبارکه است وقتی‬ ‫گام خوب��ی مثل کنفرانس را برمی دارد س��ود ان برای‬ ‫مجتمع فوالد و هرمزگان هم خواهد بود‪.‬‬ ‫حدادن��ژاد در پاس��خ ب��ه این س��وال که چق��در به‬ ‫برگزاری چنین کنفرانسی احساس نیاز می شد و جای‬ ‫ان در کش��ور خالی بوده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بخش‬ ‫ریخته گری فوالد وابس��تگی زیادی به خارج داش��تیم‪،‬‬ ‫از طرفی هیچ کنفرانس��ی به صورت اختصاصی در این‬ ‫حوزه برگزار نمی ش��د و کسی به صورت اختصاصی کار‬ ‫نمی کرد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه فوالد با اش��اره به اینکه بیش��تر مواد‬ ‫م��ورد نیاز ریخته گری فوالد وارداتی اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توج��ه به اینک��ه خیلی از م��واد و تجهی��زات مثل‬ ‫سنس��ورها یا پودرهای قالب وارداتی هس��تند و تولید‬ ‫داخلی نداری��م در نتیجه این کنفران��س زمینه خوبی‬ ‫فراهم می کند تا در مسیر داخلی سازی حرکت کنیم‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برای کسانی که توانمند هستند و می توانند‬ ‫در ای��ن ح��وزه مطالعه کنن��د فرصت مناس��بی فراهم‬ ‫شده اس��ت تا با کارخانه های فوالد سازی ارتباط برقرار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حدادن��ژاد در پایان اظهار ک��رد‪ :‬این کنفرانس نقطه‬ ‫عطفی برای واحد ریخته گری فوالدس��ازان کشور است‬ ‫ت��ا ان را ارتقا دهیم‪ .‬با توجه ب��ه افق ‪ ۱۴۰۴‬که تولید‬ ‫فوالد باید دو برابر ش��ود پیوند میان دانشگاه و صنایع‬ ‫ریخته گری می تواند بسیار کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1428‬‬ ‫پیاپی ‪2746‬‬ ‫افرادی به دنبال‬ ‫تشویش اذهان عمومی‬ ‫هستند‬ ‫‪7‬‬ ‫تله کام‬ ‫‪۲۰‬ساله می شود‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬بدون مشورت با بخش خصوصی بسته شد‬ ‫کم و کسری بودجه کجاست؟‬ ‫زه�را طهرانی‪ :‬حدود ‪۱۰‬روز از تقدیم بودجه ‪ ۹۹‬به مجلس‬ ‫می گ��ذرد و در این مدت دیدگاه ه ا و نظر کارشناس��ی مختلفی‬ ‫مطرح ش��ده که اغلب انها حاکی از نگرانی هایی درباره کسری و‬ ‫بی برنامگی این سند ملی به عنوان سرنوشت یک ملت است‪ .‬نکته‬ ‫مهم بعدی این است که به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی‪،‬‬ ‫امسال برای نخستین بار مشورتی با بخش خصوصی نشده است‬ ‫که این امر خود گویای محتوای جزئیات بودجه خواهد بود‪ .‬این‬ ‫در حالی است که مقامات حاکمیتی و دولتی ایران بارها و بارها‬ ‫بر نظرخواهی از بخش خصوصی تاکید داشته و دارند‪.‬‬ ‫به هر حال در جدیدترین اظهارنظرها‪ ،‬عنوان شده که دولت با‬ ‫کسری بودجه هنگفتی در سال ‪ ۹۹‬مواجه است و از سوی دیگر‬ ‫سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه می گوید که این‬ ‫تعبیر اش��تباه اس��ت و عنوان درست‪ ،‬کسری تراز عملیاتی است‬ ‫که به اشتباه کسری بودجه خوانده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سال سخت درامدی‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران دیروز در چهارمین نشس��ت هیات‬ ‫نمایندگان اتاق ایران از کسری ‪ ٢٠٠‬هزار میلیارد تومانی بودجه‬ ‫س��ال ‪ ٩٩‬خب��ر داد و گفت‪ :‬تداوم اجرای سیاس��ت دالر ‪٤٢٠٠‬‬ ‫تومانی اش��تباه اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬غالمحس��ین شافعی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای نخس��تین بار‪ ،‬هی��چ نظرخواهی برای تدوین‬ ‫بودج��ه از اتاق بازرگانی نش��ده و مرکز پژوهش های مجلس نیز‬ ‫نظرخواه��ی از بخش خصوصی نکرده اس��ت‪ ،‬در حالیکه س��ند‬ ‫بودجه از جمله مهم ترین س��ندهای دول��ت برای تحقق اهداف‬ ‫به ش��مار می رود و کارکرد یکساله دولت و اثار ان بر متغیرهای‬ ‫اقتصادی را برای تمامی بازیگران اقتصادی روشن می کند‪.‬‬ ‫رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه س��ال پیش رو از‬ ‫نظر درامدی سال سختی برای دولت است و تحریم و محدودیت‬ ‫ف��روش نف��ت در کنار نق��ل و انتقال ارز حاص��ل از فروش نفت‬ ‫ش��رایط ویژه ای را برای دولت رقم خواهد زد گفت‪ :‬این الیحه با‬ ‫فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز تدوین شده و دولت در‬ ‫مجم��وع ‪ ۷۸‬هزار میلیارد تومان از منابع نفتی اس��تفاده خواهد‬ ‫ک��رد که البته با توجه به میزان فروش نفت در س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود به طور میانگین ص��ادرات نفت ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از محل بودجه با ‪ ۵۳‬هزار میلیارد تومان کس��ری‬ ‫بودجه مواجه خواهیم ش��د؛ ضمن اینکه کل درامد ارزی کشور‬ ‫‪۵.۸‬میلی��ارد دالر خواهد بود و بنابرای��ن منابع ارزی کافی برای‬ ‫اختص��اص واردات کااله��ای اساس��ی ک��ه ‪۱۰.۵‬میلی��ارد دالر‬ ‫پیش بینی شده‪ ،‬وجود نخواهد شد‪ .‬به نظر می رسد برای اجرای‬ ‫سیاست اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی عدد ‪۵۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫کسری وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بی توجهی به هزینه ها‬ ‫رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت‪ :‬براوردهای اولیه حاکی‬ ‫از کس��ری بودج��ه ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان��ی در کنار ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اوراقی اس��ت که دولت پیش بینی کرده است؛ در‬ ‫حالیکه جایگزین درامدی ما برای نفت‪ ،‬نیز نظام مالیاتی اس��ت‬ ‫در حالیکه دولت باید در راستای انضباط مالی گام بردارد؛ ضمن‬ ‫اینک��ه تعادل می��ان درامد و هزینه دولت بدون کوچک س��ازی‬ ‫دولت امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫ش��افعی افزود‪ :‬دولت باید تعیی��ن کند که رقم درامد مالیاتی‬ ‫از کجا قرار اس��ت تامین شود؛ یعنی این رقم باید از فعالیت های‬ ‫شناس��نامه دار تامین ش��ود یا اینکه از پایه های جدید مالیاتی‬ ‫تامین اعتبار شود‪ .‬ما یک پیام روشن برای حاکمیت داریم و ان‬ ‫تقویت تولید ملی و صادرات اس��ت‪ ،‬یعنی اگر تولید ملی تقویت‬ ‫شده و فضای کسب و کار به سرعت بهبود یابد‪ ،‬هم اشتغال ایجاد‬ ‫خواهد ش��د و هم از مس��یر رونق تولید درام��د مالیاتی افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ما مرتب بر کسب درامدهای جدید در بودجه‬ ‫تاکید داریم و کمتر به کاهش هزینه ها توجه داریم؛ در حالی که‬ ‫این روش دولت درست نیست‪ .‬این در حالی است که ‪۷۴‬درصد‬ ‫بودجه کل کشور‪ ،‬متعلق به بودجه شرکت های دولتی‪ ،‬بانک ها و‬ ‫موسس��ات غیرانتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون‬ ‫بودجه ‪ ،۹۸‬معادل ‪۱۶‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کسری تراز عملیاتی داریم‪ ،‬نه کسری بودجه‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کش��ور‪ ،‬با بیان اینکه فروش اوراق در هماهنگی با سیاس��ت گذار‬ ‫پولی انجام شده و تورم زا نیست‪ ،‬گفت‪ :‬سال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۱۰۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان کسری عملیاتی در بودجه داریم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬م��ژگان خانلو با بیان‬ ‫اینکه‪ ،‬الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬با پیش بینی ‪ ۴۸۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان منابع بودجه عمومی تنظیم شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سهم‬ ‫درامدهای عمومی ش��امل درامدهای مالیاتی‪ ،‬حقوق ورودی و‬ ‫سایر درامدهای نهاد های اجرایی‪ ۲۶۱ ،‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫که در مقایس��ه با س��قف پیش بینی ش��ده هزینه ها (‪ ۳۶۷‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان) بیانگر حدود ‪ ۱۰۶‬هزار میلیارد تومان کس��ری‬ ‫تراز عملیاتی اس��ت که به اش��تباه به عنوان کسری بودجه از ان‬ ‫یاد می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در ادبی��ات بودجه نویس��ی تکافو نکردن‬ ‫درامده��ای عمومی ب��رای تامین هزینه ه��ای عمومی دولت را‬ ‫کس��ری تراز عملیاتی می نامند که از محل واگذاری دارایی های‬ ‫مالی یا واگذاری دارایی های س��رمایه ای تامین می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجم��وع درامد دولت ناش��ی از ص��ادرات نفت خ��ام به میزان‬ ‫‪۱۰.۵‬میلی��ارد دالر ب��ه کاالهای اساس��ی با ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫اختصاص یافته است که کاهش ان نسبت به ارقام امسال ناشی‬ ‫از کاهش میزان صادرات نفت خام است نه اینکه دولت این رقم‬ ‫را کاهش داده باشد‪ ،‬ضمن اینکه درخواست های وزارت خانه های‬ ‫ذی ربط بابت واردات کاالهای اساسی‪ ،‬دارو و تجهیزات به همین‬ ‫میزان بوده است‪ .‬همچنین با دوراندیشی های انجام شده در سال‬ ‫جاری وضعیت ذخایر کاالهای اساس��ی در حد بس��یار مطلوبی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹براوردهای درامدی خوشبینانه و ناپایدار است‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانشگاه تهران نیز با بیان‬ ‫اینکه کس��ری بودجه در ایران س��ابقه ‪45‬س��اله دارد می گوید‪:‬‬ ‫حداقل در ‪4‬دهه گذش��ته بودجه ای را ندیدم که کسری نداشته‬ ‫باش��د‪ .‬حتی زمان دولت های نهم و دهم که حدود ‪800‬میلیارد‬ ‫دالر درامد ارزی داشتیم نیز با کسری بودجه مواجه بودیم‪.‬‬ ‫دکت��ر علی اکبر نیکواقبال در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫اینکه وقتی مخارج و هزینه ها با هم برابر نباشد با کسری بودجه‬ ‫روبرو خواهیم شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬حدود ‪80‬درصد بودجه هزینه ها‪،‬‬ ‫مخارج جاری اعم از حقوق کارمندان و خرید لوازم و ‪ ...‬است که‬ ‫پایدار تلقی می ش��ود‪ .‬ای در حالی است که براوردهای درامدی‬ ‫در بودجه ‪ 99‬خوش��بینانه و ناپایدار اس��ت‪ .‬اینکه فروش نفت را‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫مژگان خانلو‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫بودجه به معنی خرج و دخل یک س��اله دولت برای امور اقتصادی اس��ت‪،‬‬ ‫اگر قرار باشد در بودجه اقتصادی هر کشوری‪ ،‬بودجه بسیار باالی نظامی و‬ ‫امنیتی و فرهنگی و مذهبی و ‪ ...‬در نظر بگیریم درست نیست‬ ‫براساس یک میلیون بشکه درنظر گرفتند به شدت ناپایدار است‪.‬‬ ‫کال درامدها ناپایدارهاست‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬بخش مالیات ها هم به نظر می رس��د با قطعیت‬ ‫روبه رو نیس��ت و به طور کلی درامدها پرقدرت نیست که بتواند‬ ‫تعادل را برقرار کند‪.‬‬ ‫این اقتص��اددان افزود‪ :‬همواره مبالغ بس��یار کوچکی را برای‬ ‫توس��عه و عمران در نظر گرفتیم اما از انجایی که مخارج جاری‬ ‫همواره رو به افزایش است و درامدهای مالیاتی و دیگر درامدها‬ ‫مانند بنزین و نفت رو به کاهش اس��ت‪ ،‬به طور کلی با کس��ری‬ ‫عملیاتی باالیی روبه رو هستیم که نشانگر وخامت اوضاع است‪.‬‬ ‫نیکواقب��ال با بی��ان اینکه بودجه به معن��ی خرج و دخل یک‬ ‫س��اله دولت برای امور اقتصادی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر قرار باشد‬ ‫در بودجه اقتصادی هر کش��وری‪ ،‬بودجه بس��یار باالی نظامی و‬ ‫امنیتی و فرهنگی و مذهبی و ‪ ...‬در نظر بگیریم درس��ت نیست‪.‬‬ ‫چرا که نهادهای این بخش باید خودکفا باشند و نباید از بودجه‬ ‫ناچیز دولت استفاده شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رش��د س��ال اینده تا منفی ‪9‬درصد خواهد‬ ‫رفت ‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این بودجه ای که رشد اقتصاد ایجاد نمی کند و‬ ‫هزینه های باالیی دارد به نظر می رسد هم تورم باالی ‪40‬درصد‬ ‫برای سال اینده خواهیم داشت و هم اینکه چون سرمایه گذاری‬ ‫خوبی انجام نمی ش��ود فکر نمی کنم بتوانیم باالی ‪400‬هزار نفر‬ ‫اش��تغالزایی داشته باش��یم‪ .‬ضمن اینکه نرخ ‪12‬درصد بیکاری‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه تهران با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه دولت ب��ه ‪60‬میلیون نف��ر یارانه معیش��تی پرداخت‬ ‫می کن��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این یعنی اینکه درامدهای این افراد کفاف‬ ‫هزینه های زندگی را نمی دهد‪ .‬در واقع جامعه ما به طبقه بسیار‬ ‫فقیر و روبه افزایش حرکت می کند‪ .‬نیکواقبال با بیان اینکه تورم‬ ‫بس��یار خطرناک همواره ما را دنب��ال می کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت‬ ‫بای��د مالیات های مس��تقیم را از ثروت های ب��زرگ و انهایی که‬ ‫سوءاستفاده مالی اداری عجیب و غریب می کنند‪ ،‬بگیرد‪ .‬حدود‬ ‫‪40‬درصد شرکت های کشور ما در دست نهادهای حکومتی است‬ ‫که نه حسابرس��ی می ش��وند و نه مالیات می دهند و ضمن اینکه‬ ‫س��ه چهارم بودجه کل کش��ور بودجه شرکت های دولتی است‪.‬‬ ‫در نتیجه وقتی شفاف س��ازی نباشد نمی توان بودجه سالمی هم‬ ‫تدوین ش��ود و من مورد نویدبخش��ی در بودجه س��ال ‪ 99‬وجود‬ ‫ندارد چرا که نه اشتغال ایجاد می کند و نه اینکه تورم را کنترل‬ ‫می کن��د‪ .‬وی گف��ت‪ :‬هزینه ها و درامدهای ج��اری مملکت را با‬ ‫عنوان بودجه عملیاتی کش��ور خوانده می ش��ود اما بودجه ای که‬ ‫برای س��رمایه گذاری ها و فروش اموال و امالک و‪ ...‬است‪ ،‬بودجه‬ ‫عملیاتی نیست‪ .‬در واقع بودجه ‪ 99‬هم با کسری عملیاتی مواجه‬ ‫است و هم اینکه با برنامه های میان مدت سرمایه گذاری و فروش‬ ‫اموال دولت و ‪ ...‬که خوشبینانه درنظر گرفته شده است نمی توان‬ ‫کمکی به بودجه عملیاتی کشور کرد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1428‬‬ ‫پیاپی ‪2746‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫جدیدترین اطالعات درباره کیک های مشکوک‬ ‫خبر‬ ‫کاغذهای دپوشده‬ ‫ترخیص می شوند‬ ‫افرادی به دنبال تشویش اذهان عمومی هستند‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در‬ ‫بخش��نامه ای ضوابط کاغذهای چاپ و تحریر‬ ‫دپوشده در بندرها را اعالم کرد که با ابالغ این‬ ‫بخشنامه ترخیص ‪ ۲۳‬هزار تن کاغذ دپوشده‬ ‫اغاز شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گم��رک جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ،‬در بخش��نامه مه��رداد ارونقی خطاب‬ ‫به گمرکات کش��ور امده اس��ت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫ل��زوم تعیین معیار درس��ت و قابل قبول برای‬ ‫تشخیص انواع کاغذ و مقوا مورد استفاده برای‬ ‫نوشتن‪ ،‬چاپ یا دیگر کاربردهای گرافیکی که‬ ‫براساس تعیین ماهیت انجام شود‪ ،‬موضوع در‬ ‫نشس��ت مش��ترکی با حضور قائم مقام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ام��ور بازرگانی‪،‬‬ ‫نماین��دگان تام االختیار وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ایران‪،‬‬ ‫گم��رک جمه��وری اس�لامی ای��ران و دیگر‬ ‫اعضا در ‪ 16‬اذر مطرح و مصوب ش��د‪ ،‬مبنای‬ ‫ترخیص کاغذهای موج��ود در گمرکات‪ ،‬بند‬ ‫‪ ۳‬تصمیم های نشس��ت ‪ 28‬خ��رداد ‪ ۹۷‬میان‬ ‫گمرک جمهوری اسالمی ایران و سازمان ملی‬ ‫استاندارد باشد‪.‬‬ ‫براساس این بخش��نامه‪ ،‬به منظور تفکیک‬ ‫کارب��رد کاغ��ذ (مق��وا) برای مص��ارف چاپ‪،‬‬ ‫نوش��تن یا دیگر موارد اس��تفاده گرافیکی از‬ ‫دیگر مص��ارف ان‪ ،‬م�لاک تفکی��ک‪ ،‬گرماژ‬ ‫‪ ۲۵۰‬اس��ت؛ به این ترتیب‪ ،‬کاغذ (مقوا) قابل‬ ‫طبقه بندی ذیل ش��ماره ‪( ۴۸۱۰‬غیر از کاغذ‬ ‫کرافت) ک��ه وزن (گرم��اژ) ان حداکثر ‪۲۵۰‬‬ ‫باش��د به عنوان کاغ��ذ (مقوا) ب��رای مصارف‬ ‫چاپ‪ ،‬نوشتن یا سایر کاربردها گرافیکی تلقی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن‪ ،‬کاغذهای چندالی��ه مانند‬ ‫کاغذه��ای پش��ت طوس��ی‪ ،‬پش��ت کرافت‪،‬‬ ‫‪ )Folding Boxboard) FBB‬و‪ ...‬ب��رای‬ ‫اهداف چاپ و تحریر نیس��تند و معیار گرماژ‬ ‫‪ ۲۵۰‬برای انها صدق نمی کند‪.‬‬ ‫در فهرس��ت کاالهای مشمول اس��تاندارد‬ ‫اجباری ب��رای واردات درج ش��ده روی پرتال‬ ‫سازمان یادشده به نشانی ‪www.isiri.gov.‬‬ ‫‪ ir‬از ردی��ف ‪ ۱۲۸‬جدول مزبور تا ردیف ‪۱۳۹‬‬ ‫مرب��وط به فص��ول ‪ ۴۷‬و ‪ ۴۸‬کت��اب مقررات‬ ‫ص��ادرات و واردات مربوط ب��ه خمیر و کاغذ‪،‬‬ ‫مش��مول اجرای مقررات اس��تاندارد اجباری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ضمناً در ردیف ‪ ۱۳۰‬جدول یادش��ده انواع‬ ‫کاغذ چ��اپ‪ ،‬تحری��ر و فتوکپی ب��ه وزن هر‬ ‫مترمرب��ع حداق��ل ‪ ۴۰‬گ��رم و حداکثر ‪۱۵۰‬‬ ‫گرم‪ ،‬مش��مول اس��تاندارد اجباری هس��تند؛‬ ‫بنابراین س��ایر موارد ارجاعی از طریق سامانه‬ ‫جام��ع ام��ور گمرکی‪ ،‬درب��اره تعیین ماهیت‬ ‫محموله های یادش��ده اس��ت که در راستای‬ ‫اجرای درست مصوبه اشاره شده‪ ،‬و به استناد‬ ‫تفاهمنامه س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران و‬ ‫گمرک جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬پرسش های‬ ‫مربوط به تعیین ماهیت درچارچوب مصوبات‬ ‫اخیرالذکر درج ش��ده در صورتجلس��ۀ مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۹/۱۶‬و یا در چارچوب سواالت تعیین‬ ‫ماهیت اعالم ش��ده مربوط به فصل یادش��ده‬ ‫( مث ً‬ ‫ال‪ :‬نوع قش��رزدگی یا اندود؛ درصد الیاف‬ ‫حاص��ل از یک فرایند مکانیکی یا ش��یمیایی‬ ‫– مکانیکی ؛ گرماژ ؛ چند ال بودن ) اس��تعالم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همچنین به استناد مفاد بند ‪ ۱-۲-۴‬تفاهم‬ ‫نامۀ ف��وق‪ ،‬درباره تعیین ماهی��ت کاغذهای‬ ‫غیرمش��مول اس��تاندارد اجب��اری‪ ،‬مرات��ب‬ ‫مس��تقیماً با ازمایش��گاه های همکار و تایید‬ ‫صالحیت ش��ده ازس��وی س��ازمان مزبور در‬ ‫این زمینه مکاتبه ش��ود تا هیچ گونه ایستایی‬ ‫در انجام تش��ریفات گمرکی کاالهای یادشده‬ ‫به وجود نیاید‪.‬‬ ‫براس��اس این بخش��نامه‪ ،‬مسئولیت حسن‬ ‫اجرای مرات��ب فوق برعه��ده معاونان فنی و‬ ‫امور گمرکی و همچنین باالترین مقام اجرایی‬ ‫گمرکات اجرایی و مسئولیت حسن نظارت بر‬ ‫موارد فوق برعهدۀ حوزه های نظارت گمرکات‬ ‫اش��اره ش��ده و الزم اس��ت ضم��ن تش��کیل‬ ‫نشس��ت با کارشناسان‪ ،‬نسبت به تبیین مفاد‬ ‫بخشنامه فوق اقدام ش��ده و درصورت وجود‬ ‫هرگونه ابهام‪ ،‬مراتب را از دفتر تعرفه استعالم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جمشید مغازه ای‬ ‫شبکه ای خارج‬ ‫از خط تولید و‬ ‫توزیع اقدام به‬ ‫جاسازی قرص‬ ‫در کیک ها‬ ‫کرده است‬ ‫در روزهای گذش��ته عکس و فیلم هایی مبنی بر وجود‬ ‫ص در کیک های بس��ته بندی منتش��ر شد که به دنبال‬ ‫قر ‬ ‫ان صبح پنجش��نبه کیانوش جهانپور‪ ،‬رئیس مرکز روابط‬ ‫عمومی وزارت بهداشت‪ ،‬با تاکید بر اینکه این قرص ها پس‬ ‫از تولید و در مرحل ه عرضه داخل کیک ها گذاش��ته شده ‪،‬‬ ‫موارد مطرح شد ه جاسازی قرص در کیک ها را مربوط به‬ ‫ش از ‪ ۱۰‬ش��رکت تولید کیک عن��وان کرد و گفت که‬ ‫بی�� ‬ ‫«قاعدتا اینکه یک جسم خارجی در خط تولید بیش از ‪۱۰‬‬ ‫شرکت تولید کیک خوراکی در دو هفته و به طور همزمان‬ ‫جاسازی شود‪ ،‬ان هم به شکلی که این اتفاق متوجه یک یا‬ ‫دو استان باشد‪ ،‬به طور قطع مشکوک است و باید از مراجع‬ ‫انتظامی پیگیری ش��ود‪ .‬نکته قابل توجه اما ان اس��ت که‬ ‫تولید کیک نیز در همان استان ها انجام نشده و از خارج از‬ ‫این استان ها به ان جا وارد می شود‪».‬‬ ‫در ای��ن ب��اره‪ ،‬محمدرض��ا مرتض��وی‪ ،‬رئی��س کانون‬ ‫انجمن ه��ای صنایع غذای��ی ایران نیز ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫جاس��ازی ق��رص از نظر فن��ی نمی تواند در خ��ط تولید‬ ‫اتفاق افتاده باش��د‪ ،‬از پلمب ش��دن چند انبار نگهدارنده‬ ‫کیک ه��ای ال��وده به ق��رص خبر داد و گف��ت‪ :‬اگر از این‬ ‫انبارها کیکی توزیع ش��ده باش��د‪ ،‬از بازار جمع اوری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدی��ر بازرس��ی و نظ��ارت ات��اق اصناف سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان نیز اع�لام کرد که عوام��ل توزیع کیک های‬ ‫حاوی قرص شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تخریب صنعت غذا‬ ‫به گفت��ه دبیر انجمن صنایع بیس��کویت‪ ،‬ش��یرینی و‬ ‫شکالت ایران‪ ،‬بحث قاچاق به عنوان هدف جاسازی قرص‬ ‫در کیک ها مطرح نیست‪ ،‬چراکه تاکنون ازمایش ها نشان‬ ‫داده قرص های جاسازی شده‪ ،‬قرص های معمولی خانگی‬ ‫ب��وده و اثری از ترامادول و روانگردان در انها پیدا نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جمش��ید مغ��ازه ای در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬از بررس��ی‬ ‫انبارهای کیک از س��وی نهادهای نظارتی در استان های‬ ‫عضو هیات مدیر ه گروه شرکت های زعفران سحرخیز اظهارکرد‪:‬‬ ‫زعفران‬ ‫به هی��چ عنوان روش هایی که در اینترنت برای تش��خیص‬ ‫ِ‬ ‫اصل از تقلبی مطرح می شوند‪ ،‬قابل استناد نیست و این نکته فقط‬ ‫به تایید ادار ه استاندارد قابل تشخیص است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬فرهاد س��حرخیز تاکید ک��رد‪ :‬تقلب در بازار‬ ‫زعف��ران به دو صورت اتفاق می افتد؛ نخس��ت تقلبی که به ماهیت‬ ‫زعفران ضربه نمی زند که در اصطالح تقلب س��الم نام دارد‪ .‬در این‬ ‫ِ‬ ‫رطوب��ت زعفران را باال می برند ت��ا وزن ان افزایش یابد‪ .‬وی‬ ‫تقلب‬ ‫افزود‪ :‬اس��تفاده از کولرهای ابی در س��الن های تولید و بخار دادن‬ ‫مصنوعی ب��رای وزن دار کردن زعفران‪ ،‬اضافه کردن اب نمک‪ ،‬اب‬ ‫ش��کر‪ ،‬اجسام خارجی نظیر نخ و گیاهانی ش��بیه زعفران‪ ،‬از دیگر‬ ‫تقلب ه��ای مت��داول در بازار زعفران اس��ت‪ .‬عضو هی��ات مدیره ‬ ‫گروه ش��رکت های زعفران سحرخیز در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫امکان ندارد قرص ها در خط تولید وارد کیک ها ش��ده باش��د‪ ،‬چراکه با‬ ‫ن می روند‬ ‫حرارتی که در زمان پخت کیک وجود دارد‪ ،‬قرص ها حتما از بی ‬ ‫یا تغییر شکل می دهند‬ ‫خوزستان‪ ،‬سیستان و بلوچستان و کرمان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫تاکن��ون‪ ،‬پس از بررس��ی صدها کارت��ن کیک‪ ،‬محصولی‬ ‫حاوی قرص در این انبارها پیدا نش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه براس��اس جدیدترین اطالعات‪ ،‬ش��بکه ای خارج از‬ ‫خ��ط تولید و توزیع اقدام به جاس��ازی قرص در کیک ها‬ ‫کرده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هنوز مش��خص نیست دقیقا در کدام‬ ‫استان ها کیک های الوده به قرص وجود دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنفی صنایع بیس��کویت‪ ،‬ش��یرینی و‬ ‫شکالت ایران در ادامه موضوع جاسازی قرص در کیک ها‬ ‫را ی��ک «مس��ئله امنیتی» توصیف ک��رد و گفت‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د افرادی به دنبال تخریب صنعت غذا یا تشویش‬ ‫اذهان عمومی هستند و این موضوع باید ازسوی نهادهای‬ ‫امنیتی پیگیری شود‪ .‬مغازه ای با تاکید بر اینکه جاسازی‬ ‫قرص در شبکه توزیع قانونی همچون شرکت های پخش‬ ‫و ش��بکه های مویرگ��ی کارخانه ها اتفاق نیفتاده اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬جاس��ازی قرص بیشتر در کیک های الیه ای‬ ‫با بسته بندی های اسان تر اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تاکید ک��رد که امکان ندارد قرص ها در‬ ‫خط تولید وارد کیک ها شده باشد‪ ،‬چراکه با حرارتی که در‬ ‫ن می روند‬ ‫زمان پخت کیک وجود دارد‪ ،‬قرص ها حتما از بی ‬ ‫ی��ا تغییر ش��کل می دهن��د‪ .‬دبیر انجم��ن صنفی صنایع‬ ‫بیس��کویت‪ ،‬شیرینی و ش��کالت ایران در پاسخ به اینکه‬ ‫تشخیص زعفران سالم از تقلبی‬ ‫مصرف کننده چگونه باید زعفران اصل را از زعفران تقلبی تشخیص‬ ‫ده��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مصرف کننده ای که از برندهای مطرحی مانند‬ ‫س��حرخیز خرید می کند‪ ،‬با توجه به س��ازکارهای نظارتی از سوی‬ ‫کارخانه و نهادهای نظارتی مثل اداره بهداش��ت و ادار ه اس��تاندارد‬ ‫که نظارت مس��تمر بر محصوالت دارند‪ ،‬فقط ب��ا اعتماد به نام این‬ ‫برندها می تواند مطمئن باش��د که زعفران اص��ل خریداری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��حرخیز با اش��اره ب��ه ویژگی های ی��ک زعفران ب��ا کیفیت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اس��تاندارد اجباری به این معناس��ت که ه��ر زعفرانی که با‬ ‫درجه بندی های مختلف اس��تاندارد تعریف شده باید ازمون های‬ ‫دریافت این اس��تاندارد را کس��ب کند‪ .‬هر چند استانداردها به طور‬ ‫معمول کف را نش��ان می دهد‪ ،‬اما زعفران ایران از استاندارد باالیی‬ ‫برخوردار است‪ .‬همچنین زعفران هایی که شرایط استاندارد را پاس‬ ‫می کنند و ُمهر اس��تاندارد اجباری را دارند‪ ،‬زعفران های با کیفیتی‬ ‫هس��تند؛ اما باید دقت داشت این عالمت اس��تاندارد واقعی باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در گروه ش��رکت های زعفران س��حرخیز عالوه بر‬ ‫اس��تانداردهای اجباری نوعی اس��تاندارد داخلی نی��ز وجود دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این اس��تاندارد داخلی حتی از استانداردهای اجباری برای‬ ‫ورود زعفران به تولید کارخانه ای سخت گیرانه تر است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیر ه گروه ش��رکت های زعفران سحرخیز تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬کیفیت از همان مرحل ه کِش��ت زعفران و ن��وع پیاز زعفران‬ ‫مشخص می شود‪ .‬در این میان مراقبت علمی و مستمر از زمین های‬ ‫ دهی به موقع و وضعیت اقلیمی در طول یک سال‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬اب ِ‬ ‫زراعی‪ ،‬باعث افزایش کیفیت گل زعفران می ش��ود‪ .‬در ادامه نحوه‬ ‫جمع اوری و نحو ه خشک کردن‪ ،‬اهمیت فراوانی دارد‪ .‬سحرخیز با‬ ‫بیان اینکه در سال های گذشته به دلیل استفاده از مکانیسم خشک‬ ‫تاکن��ون چق��در کیک الوده به قرص از ب��ازار جمع اوری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تاکن��ون بیش��تر گزارش ها در‬ ‫شبکه های مجازی بوده و چند گزارش هم از وجود قرص‬ ‫در کیک از مدارس رسیده که به گفته مسئوالن اموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬این کیک ها خارج از بوفه مدارس خریداری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مغازه ای در ادامه از مصرف کنندگان کیک های خوراکی‬ ‫خواست به بسته بندی کیک ها دقت کنند که باید از خود‬ ‫شرکت های تولیدی‪ ،‬ش��بکه توزیع قانونی و در فروشگاه‬ ‫معتبر توزیع شده باشند و بسته بندی انها سالم باشد‪.‬‬ ‫مغ��ازه ای با بی��ان اینکه وزارت بهداش��ت بروز هرگونه‬ ‫مسمومیت در اثر استفاده از این قرص ها را تکذیب کرده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بحث قاچ��اق به عنوان هدف جاس��ازی قرص در‬ ‫کیک ها مطرح نیس��ت‪ ،‬چرا که تاکنون ازمایش ها نشان‬ ‫داده قرص های جاسازی شده‪ ،‬قرص های معمولی خانگی‬ ‫بوده و اثری از ترامادول و راوانگردان در انها پیدا نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کردن به وسیل ه دستگاه های صنعتی وضعیت کیفی زعفران تغییر‬ ‫کرده‪ ،‬اف��زود‪ :‬در تمام این مراحل رعایت الزامات بهداش��تی تاثیر‬ ‫فراوانی بر کیفیت زعفران دارد‪ .‬هر اندازه زعفران به طور مس��تقیم‬ ‫از کش��اورز به کارخانه ها برس��د‪ ،‬کیفیت و امنیت بیش��تری دارد‪.‬‬ ‫اگر این زعفران مدت زیادی در انبارهای غیراس��تاندارد نگهداری‬ ‫ش��ود‪ ،‬کیفیت پایین تری خواهد داش��ت؛ زیرا در این میان امکان‬ ‫اینکه محصول به دس��ت دالالن و واسطه گران بیفتد و تقلب هایی‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬بیش��تر است‪ .‬وی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر تاثیر‬ ‫تحریم های اقتصادی بر صادرات زعفران ایران‪ ،‬گفت‪ :‬زعفران گیاه‬ ‫مل��ی ای��ران بوده و باید با دی��د متفاوتی به ان نگاه کرد‪ .‬براس��اس‬ ‫نشس��ت های گوناگون که با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بانک‬ ‫مرکزی داش��تیم‪ ،‬بر رفع موانع و مشکالت پیش روی صادرات این‬ ‫محصول و تسهیل مسیر توسعه صادرات ان تاکید شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫غفلت های تاریخی در جنگ اقتصادی‬ ‫محمدرضا م�ودودی ‪ /‬کارش�ناس تج�ارت خارجی‪:‬‬ ‫در اخری��ن یادداش��ت از سلس��له یادداش��ت های مربوط به‬ ‫غفلت ه��ای تاریخ��ی ایران درب��اره فضای اقتصادی کش��ور‪،‬‬ ‫به درامدهای ارزی کش��ور در ‪ ۶‬دهه گذش��ته اشاره شد که‬ ‫حدود ‪ ۲۰۴۰‬میلیارد دالر (از محل فروش فراورده های نفتی‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پتروش��یمی و ص��ادرات کاال و ان��واع خدمات) را نصیب‬ ‫اقتصاد کش��ور کرد‪ ،‬اما نتوانست تبدیل به یکی از بزرگ ترین‬ ‫فرصت های تاریخی کش��ور برای نوس��ازی و تقویت بنیادها و‬ ‫بهسازی زیرساخت های اقتصادی کشور‪ ،‬تکمیل زنجیره های‬ ‫ارزش و به وی��ژه زنجیره تولیدی محصوالت اس��تراتژیک و در‬ ‫نهایت ایجاد واحدهای بزرگ مقیاس و برندهای معتبر جهانی‬ ‫ش��ود‪ ،‬بلکه این منابع ارزی ارزش��مند در این سال ها نصیب‬ ‫واردکنندگانی شد که به تدریج فربه و فربه تر شدند و به مرور‬ ‫بزرگ ترین کارتل قدرت در تغییر سیاست های توسعه صنعتی‬ ‫و عامل محدودکننده گسترش محصوالت و بازارهای صادراتی‬ ‫را ش��کل دادند‪ .‬غفلتی که هر امیدی برای تبدیل شدن ایران‬ ‫به یک پدی��ده جدید و نوظهور اقتصادی در کالس جهانی را‬ ‫نقش بر اب کرد و یادگاری جز این اقتصاد ش��کننده‪ ،‬مجروح‬ ‫و مبتال به روزمرگی مدیریت و خمودگی تولید و فرهنگ رایج‬ ‫مصرفی باقی نگذاشت‪.‬‬ ‫اما ش��اید نکته تام��ل برانگیزتر و البت��ه دردناک تر در امار‬ ‫مربوط به مصارف ارزی مردم و مس��ئوالن برای سفر به خارج‬ ‫از کشور مس��تتر باشد که بر اس��اس مطالعات اتاق بازرگانی‬ ‫مش��هد مشخص می شود فقط در بازه زمانی یک دهه گذشته‬ ‫(یعن��ی از س��ال ‪ ۱۳۸۵‬تا ‪ )۱۳۹۶‬بی��ش از ‪ ۷۰‬میلیارد دالر‬ ‫صرف س��فرهای گردش��گری‪ ،‬تجاری و اداری شده است! در‬ ‫حالی که تراز ارزی صنعت گردش��گری ما در این مدت بسیار‬ ‫منفی و میزان جذب گردشگر خارجی (باوجود ظرفیت باال و‬ ‫جاذبه های بس��یار اقلیمی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬تاریخی و مذهبی که در‬ ‫ایران وجود دارد) به مراتب کمتر از اعزام گردشگر بوده است!‬ ‫در ادامه این مبحث‪ ،‬ضروری اس��ت که به نکات دیگری نیز‬ ‫در همین راستا اشاره ش��ود؛ نخست اینکه تجربه کشورهای‬ ‫سبد نامتوازن صادرات‬ ‫صنعتی و توس��عه یافته نشان داده که اغلب به ازای‬ ‫هر یک میلیارد دالر س��رمایه گذاری مس��تقیم در‬ ‫صنایع مولد‪ ،‬می توان ساالنه دست کم معادل همان‬ ‫میزان (یک میلی��ارد دالر) محصول صادراتی تولید‬ ‫و به س��بد تجاری کشور افزود؛ و البته تجربه خاص‬ ‫چین ثابت کرده که این نوع س��رمایه گذاری به طور‬ ‫مداوم و بهمن وار قادر به توس��عه اقتصادی بی وقفه‬ ‫خواهد ش��د و خالص��ه و محدود به همان ی��ک میلیارد دالر‬ ‫نمی شود‪ .‬کما اینکه چین با جذب ‪ ۳۱۰‬میلیارد دالر در کمتر‬ ‫از ‪ ۱۸‬سال (بین سال های ‪ ۱۹۷۸‬تا ‪ ،)۱۹۹۶‬توانست پایه های‬ ‫اقتصادی را بن��ا نهد که امروز ‪ ۲۴۰۰‬میلی��ارد دالر صادرات‬ ‫محصوالت صنعتی دارد؛ یعنی حدود ‪ ۸‬برابر س��رمایه گذاری‬ ‫اولیه توانس��ته توس��عه بازار دهد و شاید بس��یار بیش از این‬ ‫توسعه زیرس��اخت ها و فضای صنعتی داخلی را موجب شده‬ ‫است؛ بنابراین اگر در ایران از محل درامد ارزی حدود ‪۲۰۰۰‬‬ ‫میلیارد دالری کشور در طول بیش از نیم قرن گذشته‪ ،‬فقط‬ ‫معادل ‪ ۱۰‬درصد (‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر) صرف س��رمایه گذاری‬ ‫هدفمند در پروژه های بزرگ صادراتی می ش��د‪ ،‬امروز شاید ما‬ ‫نیز ش��اهد صادرات دس��ت کم ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالری از کشور‬ ‫می بودیم و س��هم ارزشی و تنوع محصوالت غیرنفتی در سبد‬ ‫صادراتی کشور ما نیز بسیار بیش از این مقدار کنونی می بود‪.‬‬ ‫در حالیکه ارزش سبد صادرات غیرنفتی ما امروز کمتر از ‪۴۵‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت و و نیمی از ان نیز پایه نفتی دارد و البته‬ ‫بعید اس��ت که با رویکردهایی که امروز در نهاد های مس��ئول‬ ‫و ذی ربط شاهد انیم‪ ،‬تغییر مثبتی را به زودی شاهد باشیم!‬ ‫در اینجا ذکر یک خاطره ش��اید خالی از لطف نباش��د و ان‬ ‫زمانی بود که در دولت یازدهم‪ ،‬وزیر وقت از من برنامه سازمان‬ ‫توسعه تجارت را مطالبه کرد‪ .‬در انجا من اجازه خواستم قبل‬ ‫از دادن برنام��ه یک س��وال کلیدی از وزیر بپرس��م و ان این‬ ‫بود که‪« :‬ب��ه واقع خط کش ارزیابی عملکرد و ش��اخص های‬ ‫معیار برای اندازه گیری کارکرد س��ازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫چیس��ت؟! » وزی��ر وقت که گویا از این پرسش��ی که پاس��خ‬ ‫روش��ن داشت‪ ،‬متعجب شده بود‪ ،‬با قاطعیت گفت‪:‬‬ ‫«ارزش صادرات» و من پاسخ دادم‪« :‬میزان صادرات‬ ‫ش��اخص درس��تی برای عملکرد ما نیست!» و این‬ ‫اغاز یک بحث جدی ش��د‪ .‬من توضیح دادم که اگر‬ ‫مگاپروژه هایی چون پتروشیمی و فوالد در کشور به‬ ‫بهره برداری نمی رسیدند‪ ،‬ما امروز حدود ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر صادرات م��ان کمتر می بود؛ اما ای��ا این اتفاق‬ ‫نتیجه عملکرد س��ازمان توس��عه تجارت بوده؟! اگر رژیم های‬ ‫صدام و طالبان ساقط نمی شدند‪ ،‬ایا بیش از ‪ ۱۵‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات به این کش��ورها ممکن می بود؟! و ایا سازمان توسعه‬ ‫تجارت این هدف را دنبال کرده؟! درباره روس��یه‪ ،‬اما سازمان‬ ‫در کنار دیگر نهاد های دولتی‪ ،‬مذاکرات گسترده و فراگیری را‬ ‫برای کاهش تعرفه ها و تسهیل تجارت انجام داد و توافق های‬ ‫خوبی را نهایی کرد‪ ،‬با این وجود بازار روس��یه مورد استقبال‬ ‫بخش خصوصی تا امروز قرار نگرفته‪ ،‬ایا این تقصیر س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت اس��ت؟! در نهایت وقتی این پرسش به خود‬ ‫من برگشت تا پاس��خ بدهم‪ ،‬توضیح دادم که سازمان توسعه‬ ‫تجارت باید وظیفه اصلی اش در کنار نقش حاکمیتی اش برای‬ ‫وضع مقررات تجاری (که البته امروز‪ ،‬ان هم از سازمان گرفته‬ ‫شده و به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتقل شده! ) و نیز‬ ‫نقش ترویجی اش‪ ،‬شناس��ایی ظرفیت ها و به فعلیت رساندن‬ ‫مگاپروژه های صادراتی باش��د‪ .‬در حقیقت این سازمان توسعه‬ ‫تجارت به عنوان یک نهاد تخصصی است که بازار را می شناسد‬ ‫و نیازهای ان را براساس روند گذشته تشخیص می دهد و اگر‬ ‫منطقی ان است که از بازار به تولید برسیم‪ ،‬ضروری است که‬ ‫سیاس��ت های صنعتی خود را با ظرفیت های تجاری منطبق‬ ‫کنند و اگر س��ازمان توسعه تجارت در طول نیم قرن گذشته‬ ‫ک��ه از عمرش می گذرد‪ ،‬س��االنه فقط وظیفه اش شناس��ایی‪،‬‬ ‫ایجاد و کمک به توس��عه یک ش��رکت با ت��وان صادراتی یک‬ ‫میلیارد دالر می بود‪ ،‬ما امروز‪ ،‬دارای دس��ت کم ‪ ۵۰‬شرکت با‬ ‫ظرفیت صادراتی ‪ ۵۰‬میلیارد دالر می بودیم در حالیکه امروز‬ ‫فقط یک ش��رکت پتروشیمیایی اس��ت که باالی یک میلیارد‬ ‫دالر صادرات دارد و تعداد صادرکنندگان باالی ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالر از بیش��تر تجاوز نمی کند‪ .‬این در حالی اس��ت که نبود‬ ‫ش��رکت های بزرگ صادرات��ی به معنی نبود اق�لام صادراتی‬ ‫متنوع و رقابت پذیر نیز هس��ت و امروزه کش��ور از فقر شدید‬ ‫محصوالت تولیدی در مقیاس صادراتی رنج می برد‪ .‬امارهای‬ ‫منتشرش��ده در س��ال ‪ ۹۷‬نش��ان می دهند که با وجودی که‬ ‫در دنی��ا بی��ش از ‪ ۸‬هزار قلم کاال در ک��د ‪۸ HS‬رقمی صادر‬ ‫می شود‪ ،‬اما ایران فقط ‪ ۴۳۷۲‬قلم کاال را صادر کرده است‪ .‬اما‬ ‫مهم تر از ان اینکه از این تعداد اقالم صادراتی فقط ‪ ۶‬قلم کاال‬ ‫(‪ ۰/۲‬درصد از کل اقالم صادراتی کشور! ) با ارزشی باالی یک‬ ‫میلیارد دالر هستند که در مجموع حدود ‪ ۱۲‬میلیارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون دالر (‪ ۲۹‬درصد از ارزش کل صادرات کشور) صادرات‬ ‫داش��ته اند؛ به عبارت دیگر بیشترین وابستگی سبد صادراتی‬ ‫کشور متاسفانه فقط به ‪ ۰/۲‬درصد از کل اقالم صادراتی است!‬ ‫و اگ��ر بخواهیم ک��ه این بازه را بزرگ تر کنی��م‪ ،‬درمیابیم که‬ ‫تع��داد اقالم باالی ‪ ۱۰۰‬میلیون ص��ادرات‪ ،‬فقط ‪ ۷۲‬قلم کاال‬ ‫(حدود ‪ ۱/۶‬درصد کل اقالم صادراتی کشور) با ارزشی حدود‬ ‫‪ ۷۳‬درصد ارزش کل صادرات و تعداد اقالم باالی ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫دالر فقط ‪ ۳۷۶‬قلم کاال (حدود ‪ ۶/۸‬درصد کل اقالم صادراتی‬ ‫کش��ور) با ارزش ‪ ۴۱‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر‪ ،‬حدود ‪۹۴‬‬ ‫درص��د ارزش کل صادرات هس��تند! ای��ن واقعیت اماری به‬ ‫خوبی فقر س��بد صادراتی کش��ور را برای رقابت های جهانی‬ ‫نش��ان می دهد و گویای این نکته تاس��ف بار اس��ت که سهم‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬قلم کاالی بعدی در فهرس��ت اقالم صادراتی کش��ور‬ ‫(در ح��دود ‪ ۹۲‬درصد کل اقالم)‪ ،‬ب��ا کمتر از ‪ ۶‬درصد از کل‬ ‫ارزش صادراتی کشور ( در مجموع به ارزش ‪ ۲‬میلیارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون دالر) چندان نقش بااهمیت و سرنوشت سازی ندارند‬ ‫و این همان اسیب پذیری صادراتی است که باید نسبت به ان‬ ‫اندیش��ناک بود و به نظر می رس��د جز سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران و البته با مش��ارکت ات��اق بازرگانی‪ ،‬هیچ نهاد تخصصی‬ ‫دیگری شایس��تگی تدوین راهبرد صنعتی برای این بخش را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1428‬‬ ‫پیاپی ‪2746‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تله کام امس��ال به احتمالی پرحاش��یه ترین عنوان تقویم‬ ‫نمایش��گاهی تهران بوده اس��ت‪ .‬رویدادی که برگزاری ان‬ ‫با نظر وزیر ارتباطات (البته به طور غیرمس��تقیم) لغو شد‪.‬‬ ‫جهرم��ی در این زمینه اعالم کرد‪ :‬بهتر اس��ت به جای این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬اجالس ظرفیت برگزار ش��ود‪ .‬اما س��ندیکای‬ ‫صنعت مخابرات ایران در اس��تانه بیستمین سال برگزاری‬ ‫تله کام‪ ،‬تمام تالشش را به کار گرفت تا نمایشگاه جدید با‬ ‫عنوان تله کام پالس برگزار شود‪.‬‬ ‫پس از کش وقوس های فراوان در نهایت این نمایشگاه از‬ ‫‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬اذر امس��ال در محل نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫برگزار و از ‪ ۳۲‬محصول نرم افزاری رونمایی می شود‪ .‬تله کام‬ ‫پالس فرصتی است برای مشاهد ه دستاوردهای نرم افزاری‬ ‫حوزه ‪ ICT‬که در ش��رکت های ایرانی در سال رونق تولید‬ ‫به ثمر رسیده است‪.‬‬ ‫بیستمین نمایش��گاه بین المللی مخابرات و راه حل های‬ ‫نواوران��ه صب��ح سه ش��نبه با حض��ور وزی��ر ارتباطات در‬ ‫نمایش��گاه بین المللی تهران افتتاح می شود و تا روز جمعه‬ ‫‪ ۲۹‬اذر ادامه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫از ابعاد برگزاری این‬ ‫رویداد گزارش می دهد‪:‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ چرا تاریخ برگزاری جابه جا شد‬ ‫‪ 2‬هفت��ه پیش از برگزاری نمایش��گاه بین المللی صنایع‬ ‫مخابرات و اطالع رسانی (تله کام) وزارت ارتباطات از حضور‬ ‫س از‬ ‫در تل��ه کام بیس��تم به عنوان غرفه دار انص��راف داد‪ .‬پ ‬ ‫انص��راف وزارت ارتباطات س��ندیکای مخابرات و اپراتورها‬ ‫نیز از حضور نیافتن در این رویداد خبر داد‪.‬‬ ‫دبیر س��ندیکای صنعت مخابرات ایران با اشاره به اینکه‬ ‫برخی از مس��ئوالن وزارتخانه درس��ت متوجه این مسئله‬ ‫نش��دند و ان را منعکس نکردند‪ ،‬گف��ت‪ :‬زمانی که وزارت‬ ‫ارتباطات اعالم کرد در این نمایش��گاه حضور پیدا نخواهد‬ ‫کرد‪ ،‬زیرمجموعه های وزارت ارتباطات نیز گفتند چون در‬ ‫نمایشگاه سال گذشته بازخورد خوبی از کارمان نگرفتیم به‬ ‫این نمایشگاه نمی اییم‪ .‬پس از ان اپراتورها نیز برای حضور‬ ‫مردد ش��دند‪ ،‬این در حالی بود که اپراتورهای ایرانس��ل و‬ ‫همراه اول یک روز جلوتر از این بحث سر یک سالن اضافی‬ ‫بحث داش��تند‪ .‬هر کدام یک س��الن گرفته بودند و دنبال‬ ‫س��الن دوم بودند‪ ،‬اما بعد از اعالم وزارت ارتباطات انها نیز‬ ‫از حض��ور انصراف دادند‪ .‬این تغییر رویکرد در ‪۲۴‬س��اعت‬ ‫برای من خیلی عجیب بود‪.‬‬ ‫ای��ن لغو برگزاری البته واکنش های متعددی را به دنبال‬ ‫داش��ت‪ .‬خیلی ها با تغییر شرایط برگزاری موافق بودند اما‬ ‫با لغو برگزاری نه! پس از این اتفاقات‪ ،‬سندیکای مخابرات‬ ‫ماند و بخش خصوصی‪ .‬رس��تگار می گوید‪ :‬ما می توانستیم‬ ‫نمایشگاه تله کام را به تنهایی راه بیندازیم‪ ،‬اما حس کردیم‬ ‫اگر این نمایش��گاه با این شکل برگزار شود فقط نمایشگاه‬ ‫یک بعدی می شود که عرضه کننده است و بخش حاکمیتی‬ ‫و سیاس��ت گذار در ان حض��ور ندارد‪ ،‬ب��ه همین دلیل به‬ ‫اعضای س��ندیکای مخابرات گفتم االن در ش��ان ما نیست‬ ‫نمایش��گاه را برگزار کنیم‪ ،‬اما در تاریخ و مناس��بت دیگر‬ ‫حتما این کار را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬پس از کنکاش هایی که در این زمینه‬ ‫انجام دادم‪ ،‬متوجه شدم تمام مدیران دلسوز و باسابقه قصد‬ ‫لغو برگزاری این نمایش��گاه را نداشتند‪ .‬تعدادی عالقه مند‬ ‫ب��ه ادغ��ام الکامپ و تله کام بودند و عده ای تعطیلی تله کام‬ ‫و برگزاری اجالس ظرفیت به جای ان را مدنظر داش��تند‪.‬‬ ‫اما به هرحال پس از نشست های مختلفی که در این زمینه‬ ‫بین بخش های سیاست گذار در بدنه دولت و فعاالن بخش‬ ‫خصوصی برگزار ش��د‪ ،‬موضوع برگ��زاری تله کام دوباره به‬ ‫جریان افتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹ تغییر نام؛ نخستین تفاوت محسوس‬ ‫در روی��داد جدی��د که با عن��وان تله کام پ�لاس برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬غرفه ها و نمایشگاه فقط مربوط به تلفن و رایانه‬ ‫نیست و تمام فناوری های مربوط به ‪ ICT‬در تله کام جدید‬ ‫حض��ور دارند‪ .‬عالوه بر میزگردهایی که در این نمایش��گاه‬ ‫صادق��ی نیارکی‪ :‬میز تخصصی تعمیق س��اخت داخ��ل در صنعت برق‪،‬‬ ‫الکترونیک و مخابرات ‪ ۲۷‬اذر امسال در حاشیه نمایشگاه تله کام برگزار‬ ‫می شود‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬چیزی شبیه اجالس ظرفیت که مد نظر‬ ‫وزارت ارتباطات بود نیز در برنامه های اصلی گنجانده شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه تل��ه کام پالس که برای نخس��تین س��ال با‬ ‫راهبری س��ندیکا و اتحادیه صنع��ت مخابرات ایران از ‪۲۶‬‬ ‫تا ‪ ۲۹‬اذر برگزار می ش��ود‪ ،‬در روزهای برپایی نمایشگاه با‬ ‫عناوین «نس��ل پنجم»‪« ،‬بالک چین»‪« ،‬اینترنت اشیاء» و‬ ‫«هوش مصنوعی»‪ ،‬ش��اهد برپایی میزگردها و کارگاه های‬ ‫اموزشی مرتبط خواهد بود‪.‬‬ ‫میزهای گفت وگو با میزبانی س��ازمان ها و ش��رکت های‬ ‫کارفرمای��ی‪ ،‬صندوق های حامی‪ ،‬بخش های دولتی و‪ ...‬در‬ ‫این نمایش��گاه اماده تعامل و پاس��خگویی به پرسش های‬ ‫بازدیدکنندگان است‪ .‬این رویداد همچنین شاهد رونمایی‬ ‫از افزون بر ‪ ۶۰‬محصول فناورانه ازس��وی وزیر ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات و برپایی پنل های تخصصی و کارگاه های‬ ‫اموزشی خواهد بود‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه تله کام پالس‪ ،‬کش��ور هند دارای پاویون‬ ‫اختصاصی اس��ت و در ایام برگزاری نمایشگاه شرکت های‬ ‫هندی جلسات متعددی را با شرکت های ایرانی حوزه ‪ICT‬‬ ‫خواهند داشت‪ .‬همچنین یک کارگاه اموزشی ازسوی شرکت‬ ‫‪ Alliance Global System & Solutions‬برگ��زار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در س��ال رونق تولید‪ ،‬صنع��ت مخابرات به عنوان یکی از‬ ‫صنای��ع کلیدی در نمایش��گاه فرصت های س��اخت داخل‬ ‫و رون��ق تولی��د (از ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۰‬تیر در نمایش��گاه بین المللی‬ ‫تهران) که به همت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار‬ ‫شد مشارکت جدی داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ رویکردهای جدید تله کام بیستم‬ ‫تله کام جدید می خواهد بس��تر مل��ی و بین المللی برای‬ ‫بخش های دولتی‪ ،‬ش��رکت های بزرگ مولد و بهره برداری‪،‬‬ ‫ش��رکت های کوچ��ک و متوس��ط فناور را برای س��رعت‬ ‫بخش��یدن ب��ه نواوری در فن��اوری ارتباط��ات و اطالعات‬ ‫به منظور رشد اقتصادی و منافع اجتماعی فراهم کند‪.‬‬ ‫ای��ن روی��داد ب��ا حضور تم��ام ذی نفعان ب��رای نمایش‬ ‫راه حل ه��ای نواورانه‪ ،‬به اش��تراک گذاری دانش به صورت‬ ‫شبکه ای و بحث و گفت وگو با متخصصان برگزار می شود‪.‬‬ ‫در غرفه های دولتی پنجره ای به روی فناوری های ‪،ICT‬‬ ‫پروژه ها‪ ،‬منابع کشور‪ ،‬ابتکارات توسعه نواوری و فرصت های‬ ‫بهمن راعی‪ -‬هجدهمین نمایش��گاه بین المللی جامع صنعت‬ ‫کشاورزی (ابیاری‪ ،‬زراعت‪ ،‬نهاده ها و باغبانی) به عنوان معتبرترین‬ ‫رویداد نمایشگاهی این بخش در اصفهان برپا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬این نمایش��گاه که در روزهای ‪۲۶‬‬ ‫تا ‪ ۲۹‬اذر ‪ ۱۳۹۸‬در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان‬ ‫واقع در پل شهرس��تان برپا خواهد بود‪ ۱۲۰ ،‬مش��ارکت کننده از‬ ‫‪ ۱۴‬استان کشور را گرد هم جمع خواهد کرد‪ .‬مشارکت کنندگان‬ ‫این نمایش��گاه که از استان های اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬خراسان رضوی‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬زنجان‪ ،‬کرمان‪ ،‬کردس��تان‪،‬‬ ‫گلس��تان‪ ،‬س��منان‪ ،‬البرز‪ ،‬یزد‪ ،‬همدان و قزوین در این نمایش��گاه‬ ‫حض��ور دارن��د و توانمندی ها‪ ،‬کااله��ا و خدمات خود را در ‪۹۰۰۰‬‬ ‫مترمربع فضای نمایش��گاهی در مع��رض دید بازدید عالقه مندان‬ ‫سرمایه گذاری برای بازار های نوظهور و توسعه پذیر گشوده‬ ‫و ظرفیت ها به نمایش و تبادل گذاشته می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت های عرضه کننده قابلیت های خود را در معرض‬ ‫دید ش��رکت ها و س��ازمان های کارفرمایی قرار می دهند و‬ ‫محص��والت نواورانه و برنامه های کاربردی را با برجس��ته‬ ‫ک��ردن پروژه های کلیدی‪ ،‬راهکار ه��ای نوین و روش های‬ ‫انتقال معرفی می کنند‪.‬‬ ‫غرفه ه��ای موضوع��ی با ایج��اد راه حل ه��ا و برنامه های‬ ‫مختلف از تش��کل ها و غرف��ه داران مختلف اخرین فکر ها‬ ‫و موضوع��ات موفق فناوری را برای موارد موضوعی خاص‬ ‫مانند ش��هر هوش��مند‪ ،‬ایران هوشمند‪ ،‬اینترنت هوشمند‪،‬‬ ‫اینترنت اشیا و ‪ G۵‬به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫استارت اپ ها قابلیت های خود را به شرکت های صنعتی‬ ‫متوس��ط و بزرگ معرفی و زمینه رش��د س��ریع تر خود و‬ ‫همچنین صنعت را فراهم می اورند‪.‬‬ ‫حمایت کنن��دگان مالی مانند وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالع��ات (وام وج��وه اداره ش��ده)‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت (صندوق حمای��ت از فناوری های پیش��رفته)‪،‬‬ ‫معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری (صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی) و بانک های تخصصی از جمله پست‬ ‫بانک و بانک صنعت و معدن نحوه تامین تس��هیالت مالی‬ ‫را تش��ریح می کنن��د و زمین��ه همکاری فراهم می ش��ود‬ ‫و در نهای��ت دفات��ر و اتاق ه��ای مهمان نوازی مس��تقر در‬ ‫س��الن های نمایش��گاه زمین��ه مذاکرات بی��ن بخش های‬ ‫دولت��ی و خصوص��ی‪ ،‬کارفرمای��ان و تامین کنن��دگان‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران و س��رمایه پذیران و بخش های خصوصی‬ ‫ب��ا یکدیگ��ر را در زمانبندی های مش��خص یا بر حس��ب‬ ‫م��ورد فراه��م می اورن��د؛ بنابراین نمایش��گاه تل��ه کام با‬ ‫رویک��ردی جدی��د در اواخ��ر اذر امس��ال برگ��زار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه تله کام امسال که در نمایشگاه بین المللی‬ ‫تهران برگزار می ش��ود‪ ،‬مان��ور بزرگ نمایش و عرضه انواع‬ ‫مودم های س��اخت ایران در س��الن ویژه ‪ A ۳۷‬در قسمت‬ ‫ورودی جن��وب غرب��ی نمایش��گاه برگزار خواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫ط��ول س��ال های اخیر‪ ،‬ش��رکت های تحقیقاتی و تولیدی‬ ‫کش��ور باتوج��ه ب��ه تقاضای زیاد ب��رای ان��واع مودم های‬ ‫مخابرات��ی و دیت��ا از جمل��ه ‪،ADSL، VDSL، ONT‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬میزبان معتبرترین نمایشگاه کشاورزی کشور‬ ‫ق��رار می دهند‪ .‬هجدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی جامع صنعت‬ ‫کش��اورزی اصفه��ان‪ ،‬زمینه های��ی همچ��ون س��امانه های نوین‬ ‫ابیاری‪ ،‬نهادهای کش��اورزی‪ ،‬کش��ت گلخانه ای و ماش��ین االت و‬ ‫مکانیزاسیون را در بر می گیرد و نسبت به دوره گذشته ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫در تعداد مشارکت کنندگان و ‪ ۳۰‬درصد در میزان متراژ غرفه های‬ ‫نمایش��گاهی پیشرفت داشته است‪ .‬این نمایشگاه با هدف معرفی‬ ‫ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی کشور‪ ،‬ایجاد فرصت برای‬ ‫برقراری ارتباط و شناس��ایی ش��رکت های معتبر داخلی‪ ،‬اشنایی‬ ‫با اخرین دس��تاوردها و فناوری های تخصصی ارائه ش��ده از سوی‬ ‫غرفه داران حاضر در نمایش��گاه‪ ،‬بهره گیری گس��ترده از تبلیغات‬ ‫در جهت افزایش اعتبار و معرفی بهتر ش��رکت کنندگان‪ ،‬واگذاری‬ ‫فضای کام ً‬ ‫ال تخصصی به منظور بازاریابی و معرفی کاالها و خدمات‬ ‫‪ ۴G‬و ‪ LTE‬مطالع��ات و اقدامات بس��یار اساس��ی انجام‬ ‫"‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫این فناوری راهبردی از جانب وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و اپراتور های‬ ‫ارتباط��ی به خوبی حمایت ش��ده و مورد اس��تقبال مردم‬ ‫عزی��ز به عنوان کارب��ران نهایی این محص��ول قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹میز تخصصی تعمیق ساخت داخل‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬هفته پیش در خالل پنجمین کمیته راهبری‬ ‫میز تخصصی تعمیق س��اخت داخل صادقی نیارکی گفت‪:‬‬ ‫می��ز تخصص��ی تعمیق س��اخت داخل در صنع��ت برق‪،‬‬ ‫الکترونیک و مخابرات در حاش��یه نمایشگاه تله کام در ‪۲۷‬‬ ‫اذر امسال برگزار شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ادامه داد‪ :‬میز تخصصی تعمیق س��اخت داخل در‬ ‫صنعت تجهیزات و ماشین سازی نیز در قالب ایین امضای‬ ‫قرارداد داخلی سازی تجهیزات بین شرکت سیراف انرژی و‬ ‫سازندگان داخلی هفته نخست دی برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬مقدم��ات برگ��زاری ایین امضای‬ ‫قرارداد داخلی سازی تجهیزات پتروشیمی شرکت سلمان‬ ‫فارس��ی با س��ازندگان داخلی فراهم می شود تا این مراسم‬ ‫اواخ��ر دی با حضور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬قرار است میز تخصصی تعمیق ساخت داخل‬ ‫در صنع��ت لوازم خانگی نیز ب��ا محوریت افزایش ظرفیت‬ ‫تولید و انعقاد قرارداد داخلی سازی و رونمایی از محصوالتی‬ ‫که برای نخس��تین بار در کش��ور تولید می شوند در اواسط‬ ‫دی برگزار شود‪.‬‬ ‫افتتاح این نمایش��گاه مقابل س��الن ‪ A۳۷‬ازسوی وزیر‬ ‫ارتباطات و هیات همراه انجام می ش��ود و پس از رونمایی‬ ‫از دستاوردها‪ ،‬او از سالن ‪ B۳۸‬بازدید خواهد کرد‪ .‬تله کام‬ ‫امس��ال یک بخش جانبی ب��ا عنوان ‪( ICT‬تله کام پالس)‬ ‫دارد ک��ه در ان کارگاه های اموزش��ی ازس��وی اس��تادان‬ ‫دانشگاه ها برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کارگاه اموزش��ی سیس��تم های رادیوی��ی و س��امانه‬ ‫ارتباطات بی سیم (سه شنبه ‪ ۲۶‬اذر)‪ ،‬کارگاه اموزشی فایو‬ ‫جی‪،‬سی دی ان و اینترنت اشیا (چهارشنبه ‪ ۲۷‬اذر)‪ ،‬کارگاه‬ ‫اموزشی بالک چین و هوش مصنوعی (پنجشنبه ‪ ۲۸‬اذر) و‬ ‫کارگاه اموزشی راهکارهای نوین در صنعت ای تی (جمعه‬ ‫‪ ۲۹‬اذر) از جمله کارگاه هایی هستند که در این نمایشگاه‬ ‫برگزار خواهند شد‪.‬‬ ‫شرکت‪ ،‬افزایش کیفیت تولید و رسیدن به استانداردهای جهانی‪،‬‬ ‫ایج��اد زمینه های مناس��ب برای بحث و تبادل نظر با اس��تفاده از‬ ‫یافته های علمی‪ ،‬تجربه ها و تخصص و بازاریابی و بررسی امکانات‬ ‫ب��رای ص��ادرات محصوالت کش��اورزی به خارج از کش��ور برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬در کنار این نمایشگاه نیز برنامه ها و سمینارهای جانبی‬ ‫مختلفی برگزار خواهد ش��د که از ان جمله می توان به س��مینار‬ ‫توس��عه کش��اورزی دقیق و هوشمند با اس��تفاده از مکانیزاسیون‬ ‫هم��راه با اعطای گواهینامه‪ ،‬دوره اموزش��ی سیس��تم های مدرن‬ ‫ابی��اری قطره ای با اعطای گواهینامه‪ ،‬س��مینار اموزش��ی کاهش‬ ‫مضرات س��موم ش��یمیایی و توس��عه کش��اورزی پایدار‪ ،‬سمینار‬ ‫اموزشی ترویجی کشاورزی هوشمند با محوریت پهپاد و پذیرش‬ ‫طرح و ایده های نو در مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی اشاره‬ ‫افتتاح نمایشگاه‬ ‫تله کام‪20‬‬ ‫مقابل سالن‬ ‫‪ A۳۷‬ازسوی‬ ‫وزیر ارتباطات‬ ‫و هیات همراه‬ ‫انجام می شود و‬ ‫پس از رونمایی‬ ‫از دستاوردها‪،‬‬ ‫او از سالن ‪B۳۸‬‬ ‫بازدید خواهد‬ ‫کرد‬ ‫کرد‪ .‬کشاورزان‪ ،‬دانشجویان رشته کشاورزی‪ ،‬واحدهای مهندسی‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬واحدهای تبلیغات و بازاریابی کشاورزی‪ ،‬شرکت های‬ ‫صنعتی کش��اورزی‪ ،‬نمایندگی ها و بخش های کش��اورزی دولتی‪،‬‬ ‫مدیران ش��رکت های کش��اورزی‪ ،‬توزیع کنندگان و فروشندگان‬ ‫تجهیزات و ماش��ین االت کش��اورزی‪ ،‬کارافرین��ان‪ ،‬مزرعه داران‪،‬‬ ‫باغ��داران و پرورش دهن��دگان گل و گیاه‪ ،‬فناوری ها و انجمن های‬ ‫تحقیقاتی‪ ،‬دانش��گاه ها و موسس��ات تحقیقاتی از جمله مخاطبان‬ ‫هجدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی اصفهان‬ ‫خواهن��د بود‪ .‬عالقه من��دان به بازدید از این رویداد نمایش��گاهی‬ ‫می توانن��د از س��اعت ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰‬روزهای ‪ ۲۶‬ت��ا ‪ ۲۹‬اذر به محل‬ ‫برپایی نمایش��گاه های بین المللی اس��تان واقع در پل شهرس��تان‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه تخصص��ی فارمکس ( ‪۶‬‬ ‫ت��ا ‪ ۸‬اس��فند ‪ ) ۱۳۹۸‬با هدف توس��عه صنعت‬ ‫داروس��ازی کش��ور و تکمی��ل زنجی��ره تامین‬ ‫در ‪ 3‬ح��وزه تخصص��ی بس��ته بندی داروی��ی‬ ‫(‪ ،)PharmaPack‬م��واد اولیه‪ ،‬ش��یمیایی و‬ ‫حد واس��ط (‪ ،)APIs‬ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫داروس��ازی (‪ )PharmaTech‬در مح��ل هتل‬ ‫المپی��ک ته��ران برگزار خواهد ش��د‪ .‬ب��ا توجه‬ ‫ب��ه توانمندی های صنعت داروس��ازی کش��ور‬ ‫در حوزه ه��ای م��واد موثره داروی��ی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫داروس��ازی‪ ،‬س��رمایه انس��انی متخص��ص و‬ ‫دان��ش فن��ی تولید از ی��ک س��و و تحریم های‬ ‫ظالمان��ه دش��منان همیش��گی ایران از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬س��ندیکای تولیدکنن��دگان مواد دارویی‪،‬‬ ‫ش��یمیایی و بس��ته بندی دارویی ب��ا هدف ارائه‬ ‫توانمندی ه��ای صنع��ت داروس��ازی در عرصه‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬گردهمایی فع��االن صنعت دارویی‬ ‫کش��ور در جه��ت اتح��اد و همدلی بی��ن انان و‬ ‫واگذاری فناوری ش��رکت های داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫دومین نمایش��گاه فارمکس را برگ��زار می کند‪.‬‬ ‫دومین نمایشگاه تخصصی فارمکس یک رویداد‬ ‫بزرگ صنعت داروس��ازی است که تالش دارد تا‬ ‫با گردهم اوردن بازیگران کلیدی این صنعت در‬ ‫کنار یکدیگر‪ ،‬فرصت های کسب وکار در این حوزه‬ ‫را بی��ش از پیش برای فعاالن صنعت نمایان و به‬ ‫رش��د شرکت های داخلی کمک کند‪ .‬این رویداد‬ ‫ازس��وی سندیکای مواد اولیه دارویی‪ ،‬شیمیایی‬ ‫و بس��ته بندی دارویی با مشارکت سازمان غذا و‬ ‫دارو به صورت ساالنه برگزار می شود که توانسته‬ ‫در دومی��ن س��ال برگ��زاری‪ ،‬نظر ش��رکت های‬ ‫فع��ال و س��رمایه گذاران ای��ن ح��وزه را به خود‬ ‫ج��ذب کند‪ .‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬وزارت‬ ‫کار‪ ،‬رف��اه و امور اجتماعی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و بانک مرکزی‪ ،‬از مهم ترین نهادهای‬ ‫دولت��ی دخی��ل در برگ��زاری فارمکس ‪۲۰۲۰‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گ��زارش پایگاه خبری پزش��کان و‬ ‫قانون‪ ،‬رئی��س س��ندیکای تولیدکنندگان مواد‬ ‫دارویی و بسته بندی دارویی فارمکس در نشست‬ ‫شورای سیاس��ت گذاری نمایش��گاه بین المللی‬ ‫فارمک��س خاورمیانه ‪ ۲۰۲۰‬که با حضور اعضای‬ ‫این ش��ورا برگزار ش��د با بیان اینک��ه فارمکس‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬فرصتی برای انتقال دانش فنی در حوزه‬ ‫دارو است اظهار کرد‪ :‬یکی از ابزارهای الزم برای‬ ‫بسترس��ازی نقل و انتقاالت دانش فنی به کشور‪،‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه های تخصصی است‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬دو گ��روه متفاوت در حوزه‬ ‫صاحبان دانش فنی در داخل کشور وجود دارد؛‬ ‫یکی‪ ،‬نهادهای تحقیقاتی و دانش��گاهی هستند‪،‬‬ ‫مانند ش��رکت های دانش بنیان که سال هاس��ت‬ ‫روی تولی��د مواد ش��یمیایی و م��واد دارویی کار‬ ‫می کنند و دوم‪ ،‬شرکت های تولیدکننده داخلی‬ ‫که بس��یاری از انها‪ ،‬تعداد اقالمی که در فهرست‬ ‫دارویی ش��ان وج��ود دارد‪ ،‬بیش��تر از ظرفی��ت‬ ‫تولیدی ش��ان اس��ت‪ ،‬به طوری که به تازگی که با‬ ‫تدابیر خوب وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی و سازمان غذا و دارو‪ ،‬از بسیاری از واردات‬ ‫بی م��ورد‪ ،‬به حد قابل توجهی جلوگیری ش��ده‪،‬‬ ‫ظرفیت ش��رکت های داروس��ازی و کارخانجات‬ ‫تولیدکنن��ده مواد موثره و بس��ته بندی در عمل‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد در هر محصول افزایش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی‬ ‫و بس��ته بندی داروی��ی و رئی��س دومی��ن دوره‬ ‫نمایش��گاه بین المللی فارمکس خاورمیانه ادامه‬ ‫داد‪ :‬برگزاری نمایش��گاه های تخصصی داخلی و‬ ‫بین المللی می تواند در تحقق اهداف مانند‪ ،‬صرفه‬ ‫جوی��ی ارزی‪ ،‬انتقال دان��ش فنی‪ ،‬تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی و رسیدن به خودکفایی بسیار تاثیرگذار‬ ‫باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬مهم ترین هدف و تفاوت نمایشگاه‬ ‫فارمکس ‪ ۲۰۲۰‬با س��ایر رویدادهای مشابه این‬ ‫ح��وزه‪ ،‬مالقات رودرروی صاحب��ان دانش فنی‬ ‫تولی��د م��واد موث��ره دارویی و مواد ش��یمیایی‬ ‫وابس��ته مانند مواد واس��طه با مصرف کنندگان‬ ‫و انهای��ی که تمای��ل به س��رمایه گذاری دارند‪،‬‬ ‫اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه می تواند منج��ر به انعقاد‬ ‫قرارداده��ای متع��دد نقل و انتق��ال دانش فنی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش وب س��ایت نمایش��گاه بین المللی‬ ‫فارمک��س خاورمیان��ه ‪ ،۲۰۲۰‬ای��ن نمایش��گاه‬ ‫ی��ک روی��داد ‪« B۲B‬بازاریاب��ی کس��ب وکار به‬ ‫کس��ب وکار» اس��ت که با هدف توس��عه صنعت‬ ‫داروس��ازی کش��ور و تکمیل زنجی��ره تامین در‬ ‫حوزه های تخصصی صنایع داروس��ازی کش��ور‬ ‫قدم برمی دارد‪ .‬باتوجه به رویکرد این نمایش��گاه‬ ‫و در نظر گرفتن جلس��ات و نشست های رودررو‬ ‫میان فعاالن صنع��ت دارویی داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫می توان این نمایش��گاه را تخصصی ترین رویداد‬ ‫دارویی خاورمیانه قلمداد کرد‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫تله کام ‪۲۰‬ساله می شود‬ ‫نگاهی به نمایشگاه‬ ‫فارمکس خاورمیانه ‪۲۰۲۰‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1428‬‬ ‫پیاپی ‪2746‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫پرونده ‪ FATF‬همچنان منتظر رای مجمع‬ ‫نشست دوره ای رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی با اقتصاددانان‬ ‫اخبار‬ ‫پیوستن یا نپیوستن؛ مسئله این است‬ ‫روند کاهنده نرخ تورم‬ ‫را ادامه می دهیم‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی گفت‪ :‬ب��ا برقراری‬ ‫ارامش و تعادل در بازار ارز و س��ایر بازار ها‪ ،‬روند‬ ‫کاهن��ده نرخ ت��ورم را ادامه می دهیم‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬هش��تمین نشست‬ ‫دوره ای رئی��س کل بانک مرکزی با اقتصاددانان‬ ‫با محوریت موضوع هایی شامل راهکار های ثبات‬ ‫بازار ارز‪ ،‬کنترل و هدایت نقدینگی‪ ،‬کاهش تورم‬ ‫و موضوع های��ی مانند الیحه بودجه ‪ ۹۹‬و راهکار‬ ‫مقابله با تاثیرات ان بر سیاست های پولی‪ ،‬مسائل‬ ‫مربوط به طرح بانکداری مجلس برگزار شد‪.‬‬ ‫همتی در این نشست با تشریح وضعیت ارزی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬باوجود تداوم فشار تحریم ها‪ ،‬روند‬ ‫صادرات غیر نفتی کش��ور به خوبی در حال انجام‬ ‫است و تامین ارز واردات نیز از طریق سامانه نیما‬ ‫انجام می ش��ود و شاهد انجام روان تامین ارز در‬ ‫سامانه نیما هستیم‪ .‬وی با اشاره به انتشار اخباری‬ ‫درباره کاهش صادرات غیرنفتی کش��ور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬صادرات غیرنفتی کش��ور در ‪ ۸‬ماه امس��ال‬ ‫نسبت به سال گذشته از نظر وزنی افزایش داشته‪،‬‬ ‫اما اصالح نرخ های پایه صادراتی و شفاف س��ازی‬ ‫میزان اظه��ار صادرات ازس��وی صادرکنندگان‬ ‫باع��ث کاهش ارزش اعالم��ی صادرات غیر نفتی‬ ‫شده بود؛ از این رو روند صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫رو به رشد است و از این بابت نگرانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫همتی افزود‪ :‬باوجود جو روانی ایجاد ش��ده در‬ ‫ب��ازار ارز و نوس��ان ها در این ب��ازار در هفته های‬ ‫گذشته‪ ،‬خوش��بختانه مدیریت بازار از نظر ریال‬ ‫و ارز از س��وی بانک مرکزی موجب ایجاد تعادل‬ ‫و ارامش دوباره در بازار ارز شد‪ .‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی همچنین با اش��اره به کاهش نرخ ماهانه‬ ‫و نقط��ه به نقطه تورم تولیدکننده در ابان گفت‪:‬‬ ‫این امار نش��ان دهنده موفقیت بانک مرکزی در‬ ‫کنت��رل تورم بوده اس��ت و باوجود نوس��ان های‬ ‫گذشته در بازار ارز و سایر بازار ها تالش می کنیم‬ ‫با تداوم ارامش و تعادل بازار ارز در س��ایر بازار ها‬ ‫نیز ارامش برقرار کنیم و روند کاهنده نرخ تورم‬ ‫را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۴۷.۶‬درصدی‬ ‫تسهیالت ساخت مسکن‬ ‫رئی��س اداره کل نظ��ارت و ارزیاب��ی اعتباری‬ ‫بانک مس��کن از رش��د ‪ ۴۷.۶‬درصدی تسهیالت‬ ‫مشارکت مدنی در حوزه مسکن در ‪ ۸‬ماه نخست‬ ‫امسال خبر داد‪.‬‬ ‫حس��ین حیدری با بیان اینکه رشد تسهیالت‬ ‫ساخت مسکن در دوره رکودی بازار نشانه پویایی‬ ‫و اثرگ��ذاری ان بر روند ساخت وس��از اس��ت‪ ،‬به‬ ‫پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬گفت‪ :‬بررسی‬ ‫کارنامه عملکرد بانک مس��کن در حوزه پرداخت‬ ‫تس��هیالت مش��ارکت مدن��ی نش��ان می دهد‬ ‫رون��د پرداخ��ت در دو بازه زمان��ی دارای نکات‬ ‫قابل توجهی اس��ت‪ .‬دوره زمانی نخس��ت مربوط‬ ‫به ابان امس��ال اس��ت‪ .‬امارهای دریافت شده از‬ ‫حجم تسهیالت مش��ارکت مدنی پرداخت شده‬ ‫از س��وی ش��عب بانک در سراسر کشور حاکی از‬ ‫ان است که در نیمه پاییز امسال‪ ،‬معادل ‪ ۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۳۲‬تس��هیالت مشارکت مدنی به متقاضیان‬ ‫پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰۵‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امار مربوط به تسهیالت پرداختی‬ ‫به حوزه مشارکت مدنی مسکن در ‪ ۸‬ماه نخست‬ ‫امس��ال نیز روند روبه رشدی را حکایت دارد‪ .‬به‬ ‫این معنا که در ‪ ۸‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ۲۶ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۷۵‬تس��هیالت مشارکت مدنی به متقاضیان‬ ‫ساخت وس��از در سراس��ر کش��ور پرداخت شده‬ ‫است‪ .‬مقایس��ه این حجم از تسهیالت پرداختی‬ ‫از ابت��دای امس��ال تا پایان ابان نس��بت به دوره‬ ‫زمانی مش��ابه نش��ان می دهد‪ ،‬حجم تسهیالت‬ ‫پرداخت ش��ده در این حوزه معادل ‪ ۴۷.۶‬درصد‬ ‫افزایش را تجربه کرده اس��ت‪ .‬وی امار تسهیالت‬ ‫اعطای��ی درحوزه مش��ارکت مدنی را به تفکیک‬ ‫نوع تس��هیالت گیرنده مورد بررسی قرار دارد و‬ ‫گفت‪ :‬تس��هیالت انفرادی‪ ،‬تعاونی های مسکن‪،‬‬ ‫مجتمع های مس��کونی و تس��هیالت مربوط به‬ ‫متمم مس��کن مهر از جمله مهم ترین محورهای‬ ‫پرداختی در حوزه تس��هیالت مش��ارکت مدنی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بیش��ترین رقم تسهیالت مشارکت‬ ‫مدن��ی پرداخت ش��ده در ای��ن دوره مربوط به‬ ‫تس��هیالت انفرادی(با سپرده و بدون سپرده) به‬ ‫میزان هزار و ‪ ۳۳۳‬میلیارد و ‪ ۵۵۶‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومان می شود‪.‬‬ ‫حیدری همچنین افزود‪ :‬در دوره مورد بررسی‪،‬‬ ‫ش��عب بانک مسکن برای س��اخت مجتمع های‬ ‫مس��کونی معادل ‪ ۷۸۶‬میلیارد و ‪ ۲۰۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تومان و برای پرداخت تسهیالت متمم‬ ‫مس��کن مهر معادل ‪ ۳۵۹‬میلیارد و ‪ ۶۹۸‬میلیون‬ ‫تومان تسهیالت پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی پازوکی‬ ‫محمود جامساز‬ ‫حیدر مستخدمین حسینی‬ ‫علیرضا عسگری مارانی‬ ‫هش��دارها و نگرانی ها درباره پیامد های مالی و بانکی‬ ‫رد لوایح ‪ FATF‬درحالی روز به روز بیشتر می شود که‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت بنایش را بر سکوت گذاشته‬ ‫و همچنان نظرش را درب��اره این لوایح اعالم نمی کند‪.‬‬ ‫تعلل مجم��ع در تصمیم گیری بر س��ر لوایح مرتبط با‬ ‫‪ ،FATF‬ب��ازار تحلیل ها و گمانه زنی ها را داغ تر از قبل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬برخی از تبعات رد این لوایح برای کش��ور‬ ‫سخن می گویند‪ ،‬برخی دیگر نیز معتقدند رد و تصویب‬ ‫این لوایح در شرایط فعلی کشور چندان بر روابط مالی‬ ‫و بانک��ی ایران تاثیرگذار نیس��ت و بهتر اس��ت که رد‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مخالف��ان پیوس��تن ای��ران ب��ه ‪ FATF‬در دالی��ل‬ ‫مخالفتش��ان ب��ر این نظرند ک��ه ایران ب��ا عضویت در‬ ‫‪ FATF‬ب��ه تحری��م نهادهای نظامی خ��ود می پردازد‬ ‫و تصوی��ب لوای��ح مربوط ب��ه ‪ FATF‬به وی��ژه پالرمو‬ ‫را تهدی��دی برای ت��داوم کمک س��ازمان های مقاومت‬ ‫می دانن��د‪ .‬انه��ا معتقدند که تصویب ای��ن لوایح نوعی‬ ‫پذیرش تحریم مضاعف علیه کش��ورمان است و موجب‬ ‫می ش��ود معدود ارتباطات و کانال های باقی مانده ایران‬ ‫برای دور زدن تحریم ها نیز افش��ا شود و در ان صورت‬ ‫مقابله با تحریم ها بسیار سخت تر خواهد شد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که موافقان پیوستن به ‪FATF‬‬ ‫براین باورند که تصویب این لوایح در راستای شفافیت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فسادس��تیزی و باز ک��ردن راه تعامل اقتصاد‬ ‫ایران با جهان اس��ت و عضو نشدن ایران این مسئله را‬ ‫القا می کند که ایران با موضوع پولش��ویی مشکل دارد‬ ‫در حالی که چنین نیس��ت‪ .‬انه��ا معتقدند‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫خواستار تبادالت مالی و بانکی باشیم اما الزامات ان را‬ ‫رعایت نکنیم‪ .‬بحث دیگر در این مسئله‪ ،‬برقراری تعامل‬ ‫و مبادالت مالی و تجاری با دنیاس��ت‪ .‬حامیان پیوستن‬ ‫ای��ران به ‪ FATF‬معتقدند‪ ،‬ب��دون عضویت ایران‪ ،‬کار‬ ‫مبادالت مالی و بانکی بین المللی ایران‪ ،‬حتی در صورت‬ ‫برداشته شدن تحریم های امریکا نیز مختل خواهد بود‬ ‫و این مسئله را نباید لزوما به برجام و تحریم های امریکا‬ ‫گره زد‪ .‬انها بر این باور هستند که اگر ایران این لوایح را‬ ‫تصویب نکند عمال دست به «خودتحریمی» زده است‪.‬‬ ‫به هرحال موضوع پیوس��تن و نپوس��تن به ‪FATF‬‬ ‫درحال��ی همچنان به محل��ی برای مناقش��ه در میان‬ ‫موافق��ان و مخالفان این مهم تبدیل ش��ده اس��ت که‬ ‫این س��وال مطرح می شود که به واقع تبعات نپیوستن‬ ‫ای��ران ب��ه ‪ FATF‬چه خواه��د بود و اگر در ش��رایط‬ ‫فعل��ی ای��ران به عضویت کارگ��روه اق��دام مالی دراید‬ ‫چه مزیت هایی هایی را نصیب کش��ور خواهد کرد؟ در‬ ‫پاسخ به این سوال کارشناس��ان دیدگاه هایی را مطرح‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه تعامل با دنیا از ‪ FATF‬میگذرد‬ ‫مهدی پازوکی از کارشناس��ان ح��وزه اقتصاد در این‬ ‫ب��اره در گفت وگو با‬ ‫با تاکی��د براینکه پیش نیاز‬ ‫تعامالت ایران با س��ایر کشورها‪ ،‬قبول قواعد ‪ FATF‬و‬ ‫پیوستن به کارگروه اقدام مالی است افزود‪ :‬بی تردید اگر‬ ‫ما این مهم را نپذیریم دیگر نمی توانیم انتظار مراودات‬ ‫مالی و تجاری را با س��ایر کش��ورها داشته باشیم و این‬ ‫موضوع اصال به نفع کش��ور ما نیست‪ .‬به گفته او‪ ،‬برای‬ ‫ارتب��اط با دنیا‪ ،‬نیاز داریم که سیس��تم بانکی ما بتواند‬ ‫با بانک های سایر کش��ورها مراودات مالی داشته باشد‬ ‫و این مس��تلزم این اس��ت که قواعد و اس��تاندارد های‬ ‫بین المللی را قبول کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ش��رایطی که تحریم های امریکا‬ ‫فش��ار زیادی به کش��ور وارد کرده اس��ت‪ ،‬م��ا نباید با‬ ‫خودتحریم��ی‪ ،‬ب��ه این مش��کالت دامن بزنی��م افزود‪:‬‬ ‫مخالف��ان ‪ FATF‬انتظار دارند که ای��ن تضمین داده‬ ‫ش��ود که با پیوس��تن ایران ب��ه کارگروه اق��دام مالی‪،‬‬ ‫تم��ام مش��کالت اقتصادی ما حل خواهد ش��د که این‬ ‫انتظار اصال منطقی نیس��ت‪ ،‬چون بخش زیادی از رفع‬ ‫مشکالت اقتصادی ما‪ ،‬به مدیریت و درایت خودمان در‬ ‫داخل کشور وابسته است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه‪ FATF‬یک ابزار است‬ ‫نه یک هدف یاداورش��د‪ :‬ما از اب��زار ‪ FATF‬می توانیم‬ ‫برای تعامل با دنیا بهره ببریم و زمینه برقراری سیستم‬ ‫بانکی کش��ورمان با سایر بانک های دنیا را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫بای��د قبول کنیم که با رد لوای��ح مربوط به ‪ ،FATF‬و‬ ‫قرار گرفتن در فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی‪ ،‬دیگر‬ ‫حتی کش��ورهایی که درحال حاض��ر با وجود تحریم ها‪،‬‬ ‫با ما هم��کاری می کنن��د‪ ،‬دیگر تمایلی ب��ه ادامه این‬ ‫همکاری ها نخواهند داشت و این محدودیت ها را برای‬ ‫ما بیشتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته پازوکی‪ ،‬درحال حاضر سیس��تم بانکی ما با‬ ‫نبود ش��فافیت روبه رو اس��ت و این درحالی اس��ت که‬ ‫الزم��ه تعامل ما با بانک های دنی��ا همین موضوع مهم‬ ‫شفافیت است که باید در نهادهای مالی ما ایجاد شود‪.‬‬ ‫بی تردی��د اگر ما بتوانیم بس��ترها را برای پیوس��تن به‬ ‫‪ FATF‬فراه��م کنیم‪ ،‬می توانیم جلوی به وجود امدن‬ ‫مش��کالت و محدودیت ه��ای جدید را بگی��رم‪ .‬البته با‬ ‫قب��ول اینکه ‪ FATF‬حالل تمام مش��کالت اقتصادی‬ ‫ما نیس��ت و رفع مشکالتمان وابس��ته به تصمیمات و‬ ‫برنامه ریزی هایی اس��ت ک��ه در داخل کش��ور گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر سیستم بانکی ما با نبود شفافیت روبه رو است و این‬ ‫درحالی است که الزمه تعامل ما با بانک های دنیا همین موضوع مهم‬ ‫شفافیت است که باید در نهادهای مالی ما ایجاد شود‬ ‫‹ ‹تحریم ها بیشتر می شود‬ ‫محمود جامساز اقتصاددان هم ضمن بررسی شرایط‬ ‫اقتص��ادی ای��ران در داخ��ل و خ��ارج‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا تبعات نپیوس��تن ایران به ‪ FATF‬را تشریح و‬ ‫اظهار ک��رد که اگر این اتفاق نیفت��د‪ ،‬تحریم های اروپا‬ ‫نی��ز به تحریم ه��ای قبلی اضاف��ه خواهد ش��د‪ .‬وی با‬ ‫تاکی��د بر اینکه هدف ‪ FATF‬ش��فافیت تراکنش های‬ ‫مالی کش��ورها اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجاکه در سطح جهان‬ ‫پولش��ویی و قاچ��اق زی��اد اس��ت‪ FATF ،‬ب��ا هدف‬ ‫جلوگیری از پولش��ویی در جهان ایجاد ش��د و بسیاری‬ ‫از کش��ورها به انها پیوس��تند و حساب های انها شفاف‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به اهمیت پیوستن کشورها به ‪FATF‬‬ ‫در تج��ارت جهانی انها توضیح داد‪ :‬کش��ورهای طرف‬ ‫معامله با کش��وری که عضو ‪ FATF‬اس��ت‪ ،‬می توانند‬ ‫از شفافیت مالی ان کش��ور اطمینان حاصل کنند و با‬ ‫خیال راحت معامله خود را انجام دهند‪ .‬در واقع تجارت‬ ‫خارجی با کشوری که به ‪ FATF‬پیوسته اسان است‪.‬‬ ‫از طرف دیگر سرمایه گذاران بین المللی سعی می کنند‬ ‫در کشورهایی س��رمایه گذاری کنند که از نظر سرمایه‬ ‫امن و حس��اب ها شفاف باش��ند تا نگران ضبط اموال‪،‬‬ ‫برنگشتن سود یا اصل سرمایه خود نباشند‪.‬‬ ‫جامس��از در ادام��ه با اش��اره ب��ه ش��رایط اقتصادی‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬ای��ران در جنگ اقتصادی ق��رار دارد و از‬ ‫زمانی ک��ه تحریم های امریکا اغاز ش��ده‪ ،‬این وضعیت‬ ‫بدتر ش��ده اس��ت‪ .‬در دولت های نهم و دهم زمانی که‬ ‫مسائل هس��ته ای مطرح شد‪ ،‬تحریم های متعدد امریکا‬ ‫اغاز ش��د که رئیس جمهور وقت به ان توجه نکرد‪ .‬بعد‬ ‫از ان ترامپ در امریکا رئیس جمهور ش��د و اعالم کرد‬ ‫ک��ه برجام توافق بدی اس��ت و از ان خارج ش��د و در‬ ‫نتیج��ه تحریم های ش��دیدتری را اعمال ک��رد‪ .‬ترامپ‬ ‫هم��ه ابعاد معامالتی مالی ایران ب��ا همه دنیا و فروش‬ ‫نفت‪ ،‬میعان��ات گازی و فلزات را تحریم کرد‪ .‬همچنین‬ ‫بسیاری از شرکت ها و مقامات ایرانی تحریم شدند‪ .‬این‬ ‫اقتصاددان در ادامه با اش��اره به نقش ‪ 3‬کشور انگلیس‪،‬‬ ‫فرانس��ه و الم��ان در حفظ برجام افزود‪ :‬این ‪ 3‬کش��ور‬ ‫ج��زو کش��ورهای ‪ 5+1‬بودند که تواف��ق برجام را امضا‬ ‫کردند‪ ،‬زیرا نخواس��تند پیرو سیاست های امریکا باشند‬ ‫و ت�لاش کردند برجام را حفظ کنند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫این ‪ 3‬کش��ور برای حفظ برجام س��ازکارهای مختلفی‬ ‫را پیش��نهاد کردن��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از این س��ازکارها‬ ‫اینس��تکس بود تا از طریق ان ایران بتواند برخی اقالم‬ ‫خود را صادر و پول ان را به راحتی دریافت کند‪ .‬البته‬ ‫اجرای ان مش��روط به پیوستن ایران به ‪ FATF‬است‪.‬‬ ‫اروپا پیش��نهاد کرد ای��ران لوایح مختل��ف ‪ FATF‬از‬ ‫جمل��ه ‪ CFT‬و پالرم��و را بپذیرد ت��ا در برجام بماند و‬ ‫اینس��تکس اجرا شود‪ .‬جام س��از با تاکید بر چندگانگی‬ ‫ق��درت در ایران نیز گفت‪ :‬ب��ه دلیل چندگانگی قدرت‬ ‫در ای��ران و با وجود اینکه دول��ت تالش کرد ‪FATF‬‬ ‫را در مجل��س تصویب کند اما با مخالفت مواجه ش��د‪.‬‬ ‫اس��تدالل مخالفان ‪ FATF‬این اس��ت که از ان جایی‬ ‫که ایران در جنگ اقتصادی ق��رار دارد نباید اطالعات‬ ‫مالی کشور را به دشمن داد‪ .‬در این میان اتحادیه اروپا‬ ‫س��ه بار به ایران برای تصوی��ب ‪ FATF‬فرصت داده و‬ ‫اخرین مهلت نیز رو به اتمام اس��ت‪ .‬جامس��از با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه اگر ای��ران ‪ FATF‬را تصویب نکند برجام به‬ ‫طور کلی فراموش خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫تحریم ه��ای اتحادیه اروپا ب��ه تحریم های امریکا اضافه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬یعنی تحریم ها مضاعف می ش��وند که در‬ ‫این ش��رایط اقتصاد کشور روز به روز کوچک تر خواهد‬ ‫شد و به شدت در تنگنای مالی قرار خواهد گرفت‪ .‬این‬ ‫کارشناس اقتصاد ادامه داد‪ :‬در این شرایط نه سرمایه ای‬ ‫وارد کش��ور می شود و نه سرمایه گذاری انجام می شود‪،‬‬ ‫زیرا انباش��ت سرمایه به دس��ت عده ای خاص است که‬ ‫ب��ه رانت های دولتی مرتبط هس��تند و به اطالعات فرا‬ ‫دولتی دسترس��ی دارن��د؛ به همین دلیل اس��ت که با‬ ‫وجود نقدینگی بسیار زیاد در کشور‪ ،‬بخش خصوصی از‬ ‫کمبود نقدینگی رنج می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹نفعی از ‪ FATF‬نصیب نمی شود‬ ‫دراین بین حیدر مس��تخدمین حس��ینی اقتصاد دان‬ ‫اگر چه با اصل موضوع ‪ FATF‬موافق اس��ت اما براین‬ ‫باوراست که در شرایط فعلی که کشور با محدودیت های‬ ‫زیادی روبه رو اس��ت‪ ،‬پیوس��تن به کارگروه اقدام مالی‬ ‫نمی تواند مزیت زیادی را برای کشور به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه ‪ ،FATF‬یک‬ ‫سازمان بین المللی است که با هدف مبارزه با پولشویی‬ ‫و تامین مالی تروریس��م ایجاد شده است و کشورها با‬ ‫رعایت استانداردهای بین المللی مربوط‪ ،‬به این کارگروه‬ ‫ملحق ش��ده اند افزود‪ :‬اصل موض��وع ‪ FATF‬درحالی‬ ‫مورد پذیرش همه کش��ورها قرار گرفته که کش��ور ما‬ ‫ه��م به طور قطع با اصل این موض��وع مخالفتی ندارد‪.‬‬ ‫اما چرا همچنان مخالفت هایی در تصویب لوایح مربوط‬ ‫به ‪ FATF‬و برای پیوستن ایران به این کارگروه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬به دلیل ش��رایط خاصی است که کشور ما در ان‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه با توجه به ش��رایط محیطی که بر‬ ‫کش��ور ما به لحاظ تحریم های متعدد و گوناگون حاکم‬ ‫اس��ت‪ ،‬به نظر می رسد که پیوس��تن یا نپیوستن ایران‬ ‫به ‪ FATF‬تفاوتی در ش��رایط کش��ور ایج��اد نخواهد‬ ‫کرد یاداورش��د‪ :‬در ش��رایطی که نظام مالی و پولی ما‬ ‫کامال تحریم اس��ت‪ .‬امکان گشایش اعتبار برای فعاالن‬ ‫اقتصادی در کش��ور وجود ندارد ‪ .‬نقل و انتقال وجوه به‬ ‫لح��اظ صادرات نفتی و غیر نفت��ی به راحتی امکانپذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬در ح��وزه واردات نی��ز کاالهای م��ورد نیاز از‬ ‫جمل��ه دارویی و غذایی به دلیل تحریم های بین المللی‬ ‫به س��ادگی ممکن نیست و از شیوه های نامرسوم برای‬ ‫انجام معامالت بین المللی و نقل و انتقال وجوه استفاده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود‬ ‫که با پیوستن و نپوستن ایران به ‪ FATF‬قرار است چه‬ ‫تغییراتی دراین شرایط ایجاد شود و ایا ازاین بابت فشار‬ ‫تحریم ها کم خواهد شد یا خیر؟‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬اگر از زوایای مختلف به این‬ ‫موضوع نگاه کنیم‪ ،‬متوجه می شویم که با پیوستن ایران‬ ‫به ‪ FATF‬تفاوتی در شرایط فعلی کشور ایجاد نخواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬انهم در شرایطی که انواع تحریم ها صورت گرفته‬ ‫و هر روز عرصه تنگ بر کش��ور و مردم تنگ تر می شود‪.‬‬ ‫مس��تخدمین حس��ینی با در نظر گرفت��ن این موضوع‬ ‫که اصل ‪ FATF‬به لحاظ کارشناس��ی همان قواعدی‬ ‫اس��ت که بر سایر س��ازمان های بین المللی حاکم است‬ ‫و پیوس��تن ایران به این گونه نهادها و تبعیت از قواعد‬ ‫بین المللی به هیچ عنوان امری ناپس��ند نیس��ت افزود‪:‬‬ ‫م��ا درحال حاضر عضویت متعددی را در س��ازمان های‬ ‫بین الملل��ی داریم و از ش��رایط این س��ازمان ها تبعیت‬ ‫می کنی��م‪ ،‬ازاین رو به نظر نمی رس��د مخالفتی با اصل‬ ‫موضوع پیوستن به چنین نهادهایی وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫اما بحث بر س��ر این موضوع اس��ت ک��ه در چه زمان و‬ ‫شرایطی این قواعد را بپذیریم و به عضویت ان دراییم‬ ‫و بررسی کنیم که در نهایت با پیوستن و نپوستن ما به‬ ‫این نهاد چه مزیتی برایمان ایجاد خواهد شد‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬با توج��ه به وضعیت فعلی که کش��ورما در ان قرار‬ ‫دارد‪ ،‬پاسخ روشن است که ‪ FATF‬دراین شرایط هیچ‬ ‫مزیتی برای ما ایجاد نمی کند و قرار هم نیس��ت بعد از‬ ‫پیوستن ما به ‪ ،FATF‬غرب تحریم ها را لغو یا کم کند‬ ‫یا بازارهای مالی از تس��هیالت خاصی برخوردار شوند‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه ب��ا این کار تعهدات جدی��دی هم ممکن‬ ‫است برای کشور ایجاد ش��ود‪ .‬به گفته این کارشناس‪،‬‬ ‫کش��ور ما زمان��ی می تواند قوانین مرب��وط به ‪FATF‬‬ ‫را بپذیرد که ش��رایطی مشابه با س��ایر کشورها داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به این معنا که ایران مثل سایر کشورها در ابعاد‬ ‫بین المللی بتوانند فعالیت کند‪ ،‬بانک های کشور بتوانند‬ ‫با بانک های بین المللی تبادل اطالعات و تباداالت مالی‬ ‫داشته باشند و از س��وییفت بین المللی استفاده کنند‪.‬‬ ‫ی مالی برداش��ته شود و‬ ‫تحریم های موجود بر حوزه ها ‬ ‫رفع بس��یاری از محدودیت های دیگر ک��ه عرصه را بر‬ ‫کش��ور تنگ کرده است‪ .‬او براین باوراست‪ :‬در شرایطی‬ ‫که بانک های ما با بانک های دنیا هیچ گونه مراوده مالی‬ ‫ندارند‪ ،‬بنابراین پیوستن ما به ‪ FATF‬نمی تواند دراین‬ ‫ش��رایط نفعی برای ما در حوزه ه��ای بین المللی ایجاد‬ ‫کن��د‪ .‬بنابراین بهتر این اس��ت که منتظ��ر بمانیم که‬ ‫شرایط تاحدی برای این مهم فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیوستن به ‪ FATF‬در یک شرایط عادی‬ ‫همچنین علیرضا عسگری مارانی از دیگر کارشناسان‬ ‫اقتصادی دراین باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫اگ��ر چه یکی از پیش ش��رط های حض��ور در بازارهای‬ ‫جهانی و مراوده با بانک ها و موسسه های مالی خارجی‪،‬‬ ‫رعایت قراردادها و قواعد بین المللی اس��ت که کشورها‬ ‫ان را پذیرفته اند افزود‪ :‬اما در این بین انچه وضعیت ما‬ ‫را با سایر کش��ورها تا حدی متفاوت می کند‪ ،‬تحریم ها‬ ‫و تهدید هایی اس��ت که به کش��ور ما اعمال می شود و‬ ‫باعث شده تا ایران ش��رایط عادی نداشته باشد‪ .‬دراین‬ ‫موض��وع تردیدی وجود ندارد که ما برای اینکه بتوانیم‬ ‫مثل سایر کشورها در بازارهای بین المللی حرفی برای‬ ‫گفتن داش��ته باش��یم و در فضای بین المللی مراوده و‬ ‫معامله تجاری و مالی انجام دهیم‪ ،‬باید این قراردادها را‬ ‫قبول کنیم و به انها پایبند باش��یم اما این در شرایط و‬ ‫وضعیت فعلی کشور ما شاید امکانپذیر نباشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬پیوستن به نهادهای بین المللی و رعایت‬ ‫ای��ن قواعد‪ ،‬در یک وضعیت عادی اقتصادی اس��ت که‬ ‫می تواند برای ما راهگش��ا باش��د و مزی��ت ایجاد کند‪،‬‬ ‫ن��ه زمانی که تحریم ه��ا‪ ،‬فش��ارها و تهدیدها عرصه را‬ ‫ب��رای فعالیت های تجاری و اقتص��ادی ما تنگ کرده و‬ ‫در مس��یر مبادالت مالی و بانکی برای ما موانع زیادی‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬به گفته این کارشناس‪ ،‬اگرچه رعایت‬ ‫قواعد بین المللی گامی در راستای ایجاد شفافیت مالی‪،‬‬ ‫مبارزه با پولش��ویی و‪ ...‬است و می تواند جایگاه ما را در‬ ‫فض��ای بین المللی بهبود دهد اما ب��ا وجود تحریم های‬ ‫شدیدی که از س��وی امریکا به کشور ما تحمیل شده‪،‬‬ ‫نمی توان انتظار داش��ت قبول قوانین ‪ FATF‬برای ما‬ ‫شرایط مطلوبی ایجاد کند و مسیر فعالیت های تاجران‬ ‫و بازرگانان ما را هموار سازد‪.‬‬ ‫او براین باوراس��ت دس��تیابی به مزیت های ‪FATF‬‬ ‫و س��ایر قواعد بین المللی‪ ،‬در ش��رایطی برای کشور ما‬ ‫ممکن خواهد بود که فضای باثباتی برای کش��ور ایجاد‬ ‫ش��ود و بس��تر تجارت و صادرات ما با سایر کشورها به‬ ‫شکل مناسب فراهم باش��د و محدودیتی در این راستا‬ ‫نداشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ب��ه هرح��ال در حال��ی ک��ه کش��ور با مش��کالت و‬ ‫چالش های فراوانی رو به رو است و به دلیل تحریم های‬ ‫امریکا فشار ها علیه کشور درحال افزایش است‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد طوالنی شدن موضوع تصویب یا تصویب نشدن‬ ‫دو الیحه باقی مانده‪ CFT‬و پالرمو به بدتر ش��دن فضا‬ ‫دامن خواه��د زد واین موضوعی اس��ت که باید هرچه‬ ‫زودتر به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫اما دراین بین انچه مسلم است اینکه تصمیم گیران‬ ‫در ای��ن رابطه چه با این مس��ئله موافق��ت کنند یا نه‬ ‫باید پذیرای تصمیم ش��ان و تاثیر ان ب��ر اینده اقتصاد‬ ‫و سیاس��ت ایران باشند چرا که بی ش��ک در این برهه‬ ‫از تاریخ کش��ور یکی از مهم ترین تصمیماتی اس��ت که‬ ‫سرنوشت کشور را می تواند تغییر دهد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1428‬‬ ‫پیاپی ‪2746‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫فوالد هرمزگان در برگزاری همایش های تخصصی پیشگام است‬ ‫وابستگی به خارج‪ ،‬گلوگاه ریخته گری مداوم فوالد‬ ‫ریخته گری به عن��وان یک��ی از گلوگاه های صنعت‬ ‫فوالد قلمداد می شود‪ ،‬از این رو بومی سازی این بخش‬ ‫از صنع��ت فوالد و ورود تخصص به این حوزه بس��یار‬ ‫حائز اهمیت اس��ت‪ .‬بخش ه��ای قابل توجهی از حوزه‬ ‫ریخته گری در داخل س��اخته و بومی سازی شده اند‪،‬‬ ‫ اما برخی از ماشین االت ان همچنان وارد می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت ف��والد هرم��زگان در اقدامی پیش��گامانه‬ ‫نخس��تین همایش ریخته گ��ری مداوم ف��والد را در‬ ‫روزه��ای ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬اذر س��ال ‪ ۹۸‬برگ��زار می کند تا‬ ‫با نگاهی س��خت افزاری و نرم اف��زاری به این بخش از‬ ‫حوزه فوالد‪ ،‬ورود تخصصی به این حوزه داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ا برخی از مدعوین این همایش گفت وگویی‬ ‫انجام داده که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری همایش های تخصصی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ابوذر طاهرزاده‪ :‬ریخته گری یکی از گلوگاه های صنعت فوالد به ش��مار‬ ‫می رود؛ از این رو بومی س��ازی این صنعت بسیار حائز اهمیت است و در‬ ‫کنفران��س ریخته گری فوالد هرمزگان قرار اس��ت روی دانش فنی این‬ ‫حوزه تاکید شود‬ ‫بهرامی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با توجه به این‬ ‫موضوع که در حوزه ریخته گری ظرفیت های بسیاری‬ ‫وجود دارد و برخی ش��رکت ها مانند فوالد مبارکه یا‬ ‫فوالد هرمزگان در این حوزه س��رامد هستند‪ ،‬اما در‬ ‫محافل علمی به طور تخصصی به این موضوع پرداخته‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬هرچند در طول س��ال در حوزه فوالد‬ ‫ش��اهد برگزاری همایش ها یا سمپوزیوم هایی به طور‬ ‫عمومی هس��تیم‪ ،‬اما بهتر اس��ت که این حوزه نیز به‬ ‫سمت برگزاری همایش های تخصصی پیش برود‪ .‬در‬ ‫این راس��تا با برگزاری همایش تخصصی ریخته گری‬ ‫مداوم از سوی فوالد هرمزگان این اتفاق در حال روی‬ ‫دادن است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که مهم ترین کمبود‬ ‫صنع��ت ریخته گری چیس��ت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم تری��ن کمبودهایی که در ای��ن حوزه وجود دارد‪،‬‬ ‫این اس��ت که همچنان برخی قطعات وارداتی است‪،‬‬ ‫اما دانش کنترل کیفیت‪ ،‬بهره بر داری و بهینه س��ازی‬ ‫در این صنعت کامال داخلی است‪.‬‬ ‫بهرام��ی در پای��ان یاداور ش��د‪ :‬برگ��زاری چنین‬ ‫همایش های تخصصی بس��یار راهگش��ا هس��تند که‬ ‫امیدواری��م برگ��زاری انها در صنعت ف��والد متداول‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه همه جانبه به ریخته گری‬ ‫همچنی��ن درب��اره صنعت ریخته گ��ری و برگزاری‬ ‫همایش مداوم ریخته گری از س��وی فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫ابوذر طاهری زاده‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ریخته گری‬ ‫یک فرایند است که برای تولید فلزات از جمله فوالد‬ ‫به کار گرفته می ش��ود‪ .‬این فناوری از حدود ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫س��ال پیش در صنعت فوالد رواج پیدا کرده است‪ .‬در‬ ‫گذشته ریخته گری به صورت تک باری و در قالب های‬ ‫گوناگون انجام می شد‪ ،‬اما امروز به طور پیوسته انجام‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نخس��تین نشس��ت مدیران خرید ‪ ۵‬ش��رکت بزرگ فوالدساز‬ ‫کشور به منظور هم اندیشی و دستیابی به راهکارهای موثر برای‬ ‫تامین مواد معدنی و کاالهای اساس��ی‪ ،‬به اش��تراک گذاش��تن‬ ‫تجربه ه��ای به دس��ت امده و کاهش هزینه ه��ای تولید در محل‬ ‫شرکت فوالد مبارکه برگزار شد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬رضا حیدری‪،‬‬ ‫مدیر خرید و حمل مواد اولیه فوالد مبارکه‪ ،‬از اهمیت برگزاری‬ ‫این نشست سخن گفته است که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در نشست مدیران خرید مواد اولیه چه شرکت هایی‬ ‫حضور داشتند؟‬ ‫مدی��ران خرید مواد اولیه ش��رکت های ف��والد مبارکه‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‪ ،‬فوالد خراسان و فوالد هرمزگان‬ ‫در این نشست حضور داشتند‪.‬‬ ‫€ €در ف�والد مبارک�ه حوزه خرید مواد اولیه چه نقش�ی‬ ‫دارد؟‬ ‫مجموعه خرید مواد اولیه تامین مواد معدنی شامل کنسانتره‪،‬‬ ‫گندله و اهن اس��فنجی و خرید کاالهای اساس��ی مانند الکترود‬ ‫گرافیت��ی‪ ،‬ان��واع فروالیاژها‪ ،‬وایرهای مغز دار‪ ،‬فلزات اساس��ی و‬ ‫انرژی را برعهده دارد‪ .‬این اقالم حجم عمده خرید فوالد مبارکه‬ ‫را به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر بزرگ تری�ن مش�کل فوالدس�ازان‬ ‫چیست؟‬ ‫در چند س��ال گذشته‪ ،‬فوالدسازان کش��ور به دلیل تحریم ها‪،‬‬ ‫در تامین کاالهای اساس��ی‪ ،‬مواد اولیه و کاالهای اس��تراتژیک‬ ‫خ��ود و همچنی��ن در زمین��ه انتقال ارز مورد نیاز با مش��کالت‬ ‫عدیده ای روبه رو شده اند که با تدابیر مدیرعامل و تالش تمامی‬ ‫واحدهای ذی ربط توانستیم این دغدغه ها را پشت سر گذاریم و‬ ‫امروز نگرانی خاصی از بابت تامین این کاالها وجود ندارد‪ .‬اما از‬ ‫دی س��ال گذشته‪ ،‬تامین سنگ اهن برای فوالدسازان با مشکل‬ ‫روبه رو ش��ده اس��ت‪ ،‬زیرا معدنکاران به جای اکتش��اف بیشتر و‬ ‫توس��عه معادن خود‪ ،‬در حوزه فوالدسازی سرمایه گذاری کرده ‬ ‫و م��واد معدنی استخراج ش��ده را به واحده��ای خود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬این امر باعث شده بخش عمده ای از ظرفیت های تولید‬ ‫‪ ۵‬فوالدساز کشور امروز معطل مواد معدنی باشد‪ .‬دومین عامل‬ ‫که تهدید جدی برای تامین مواد معدنی ش��رکت های فوالدساز‬ ‫به ش��مار می اید صادرات گسترده مواد معدنی یعنی خام فروشی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنان که امارها نشان می دهد در سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۱۷‬تا ‪۱۸‬میلیون تن مواد معدنی اهن دار به طور خام از کش��ور‬ ‫صادر ش��ده اس��ت‪ .‬حجم ورودی مواد اولیه برای فوالدسازان در‬ ‫‪ ۸‬ماه گذشته کاهش زیادی داشته و فوالدسازها مجبور شده اند‬ ‫بخش عمده ای از ذخایر استراتژیک مواد معدنی خود را مصرف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫€ €برای حل این مشکل چه اقدام هایی انجام شده است؟‬ ‫درحال حاض��ر با همکاری نهادهای مرتبط کش��ور‪۲۵ ،‬درصد‬ ‫تعرفه برای صادرات مواد اولیه وضع شده است‪ .‬با این حال وضع‬ ‫این میزان تعرفه تاثیر چندانی در جلوگیری از خروج مواد خام‬ ‫نداش��ته و همچنان صادرات ماده اولیه معدنی برای معدنکاران‬ ‫جذابیت دارد‪ .‬فوالدس��ازان به طور رسمی از مجموعه وزارتخانه‬ ‫درخواس��ت کردند که در گام نخس��ت مانع صادرات شوند و اگر‬ ‫به ه��ر دلیل فکر می کنند‪ ،‬صادرات باید انجام ش��ود‪ ،‬دس��ت کم‬ ‫تعرفه را به ‪۴۰‬درصد افزایش دهند‪.‬‬ ‫€ €به غی�ر از افزای�ش تعرفه چ�ه راهکاره�ای دیگری‬ ‫مطرح شده است؟‬ ‫باید از اتالف مواد و انرژی در این زمینه جلوگیری شود‪ .‬برای‬ ‫نمونه هم اکنون فوالد خوزستان از کنسانتره شمال شرق کشور؛‬ ‫یعنی منطقه س��نگان و فوالد مبارکه از منطقه س��یرجان سهیم‬ ‫اس��ت‪ .‬این بدان معنی اس��ت که فوالد مبارکه باید ماده معدنی‬ ‫را از س��یرجان به س��نگان ببرد و فوالد خوزستان هم از سنگان‬ ‫منتق��ل کند و این یعنی هزین��ه حمل ونقل‪ .‬درحالی که اگر این‬ ‫تقس��یم بندی و س��همیه بندی به دقت و با کار کارشناسی انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬فوالد مبارکه می تواند س��همیه کنسانتره خوزستان را در‬ ‫س��نگان خرج فوالد سنگان خود کند‪ .‬فوالد خوزستان هم مواد‬ ‫معدنی موردنیاز خود را از س��یرجان با هزینه حمل ونقل بس��یار‬ ‫اقتصادی ت��ری تامین کند‪ .‬این مدیریت باعث می ش��ود کاهش‬ ‫زیادی در هزینه ها و انرژی انجام ش��ود‪ .‬فوالدس��ازان به جد از‬ ‫مجموع��ه حاکمیت‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و متولیان‬ ‫درخواست کردند که این سهمیه بندی و تقسیم بندی سهمیه ها‬ ‫برای سال‪ ۹۹‬با دقت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫€ €ب�رای تامین س�نگ اهن‪ ،‬خ�ود فوالدس�ازان اقدام‬ ‫خاصی کردند؟‬ ‫بل��ه‪ .‬در دو ماه گذش��ته‪ ،‬مدیرعامل ف��والد مبارکه ورود این‬ ‫ش��رکت به ح��وزه معدن را اعالم کرد‪ .‬مدیریت ش��رکت به این‬ ‫نتیجه رسیده که باید صاحب معدن باشد‪ ،‬اگرچه سرمایه گذاری‬ ‫صرف نظر از چند و چون معامالت انجام شده‬ ‫محص��والت ذوبی در بورس کاال‪ ،‬دس��ت کم در‬ ‫یکی‪ ،‬دو ماه گذش��ته پیش��نهاد س��بد کاالیی‬ ‫و رون��د قیمت های محصوالت ذوب��ی در بازار‬ ‫مصرف کنن��ده‪ ،‬به ویژه درب��اره میلگرد اجدار‬ ‫این تولیدی به هیچ وجه از حیث فراوانی جالب‬ ‫نبوده و نیس��ت؛ به طوری که درباره اندازه های‬ ‫پرمصرف ‪ ۱۴‬ت��ا ‪ ۲۵‬حداکثر ‪ ۳‬اندازه در واحد‬ ‫زم��ان از س��وی فروش��ندگان عمده ب��ه بازار‬ ‫پیشنهاد می شده اس��ت؛ گویی میلگرد اجدار‬ ‫ذوبی چندماهی است از خیر سهم فراگیر خود‬ ‫در بازار داخلی گذشته‪ ،‬چراکه نه فراوانی جالبی‬ ‫دارد و نه قیمت منطقی برای مصرف کننده قابل‬ ‫توجه باش��د؛ گویی مدتی اس��ت میلگرد ذوبی‬ ‫تبدیل ش��ده ب ه یک محصول تجمالتی بازار که‬ ‫فقط عد ه خاصی مصرف کننده ان هستند‪.‬‬ ‫گمانه های��ی در این باره در بازار مطرح ش��ده‬ ‫و به گوش می رس��د‪ ،‬برای نمونه عده ای معتقد‬ ‫هستند‪ ،‬شرکت های تولیدکننده در تامین مواد‬ ‫اولیه مش��کل جدی دارند و با کمبود مواد اولیه‬ ‫روبه رو هستند؛ عده ای دیگری عنوان می کنند‬ ‫تمرکز بر تولید ریل یا بازارهای صادراتی عامل‬ ‫کمبود میلگرد این تولیدی در بازار داخلی است‪،‬‬ ‫با گذش��ت زمان بحث امکان مهندس��ی عرضه‬ ‫در ب��ازار داخلی برای ای��ن محصول کمرنگ تر‬ ‫ش��ده اس��ت؛ چراکه حتی در سبد پیشنهادی‬ ‫نماینده رس��می منتس��ب به این تولیدی هم‬ ‫از حی��ث تکمیل س��بد و فراوان��ی اندازه بندی‬ ‫میلگرد پرمصرف‪ ،‬فهرست قابل توجهی تاکنون‬ ‫ارائه نشده است‪.‬‬ ‫فوالد هرمزگان برگزیده‬ ‫ جشنواره پژوهش‬ ‫و فناوری استان شد‬ ‫عباس بهرامی‬ ‫ابوذر طاهری زاده‬ ‫مدیر خرید و حمل مواد اولیه فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫ظرفیت های بزرگ کشور نباید معطل مواد معدنی بماند‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫در این حوزه بلندمدت است‪ .‬شرکت های فوالدساز خود را نقطه‬ ‫مقاب��ل معدن��کاران نمی دانند‪ .‬به هر دلیل‪ ،‬اتفاق هایی افتاده که‬ ‫نبای��د می افتاد‪ ،‬اما هم اکن��ون باید با همراهی و همدلی یکدیگر‬ ‫اجازه ندهیم سرمایه های کشور معطل مواد معدنی بماند‪.‬‬ ‫€ € فوالدس�ازان ب�رای مدیری�ت هزینه ه�ای خود چه‬ ‫اقدام های دیگری می توانند انجام دهند؟‬ ‫در بخش خرید و تامین کاالهای اساسی همکاری های خوبی‬ ‫بین ش��رکت ها ایجاد شده اس��ت‪ .‬همچنان که در دوران بحران‬ ‫الکترود گرافیتی‪ ،‬فوالد مبارکه به صورت امانی به طور تقریبی به‬ ‫همه فوالدسازان کش��ور الکترود داد‪ .‬اگر شرکت های فوالدساز‬ ‫بتوانند در خرید کاالهای اساس��ی با همدیگر هماهنگ ش��وند‪،‬‬ ‫به طور قطع هزینه و زمان تامین کاال کاهش زیادی پیدا می کند‪.‬‬ ‫درباره بومی س��ازی و تامین داخل��ی اقالم وارداتی باید تجربه ها‬ ‫به اش��تراک گذاشته ش��ود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬تجارب فوالد مبارکه در‬ ‫بومی سازی وایرهای مغزدار و ساخت «کافی و کازی» موردنیاز‬ ‫خ��ط تولی��د که پیش از این از خارج کش��ور تامین می ش��د‪ ،‬به‬ ‫اشتراک گذاشته شود‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما این نشست تا چه میزان راهگشا بود؟‬ ‫این نشس��ت مقدمه ای بود برای اینکه تصمیم هایی در سطح‬ ‫مدیران خرید شرکت ها مطرح و اتخاذ شود‪ .‬بدیهی است خروجی‬ ‫ان به مدیران عامل ‪ ۵‬ش��رکت منتقل و با تایید ایشان مصوبات‬ ‫نهای��ی اجرایی می ش��ود‪ .‬بدون ش��ک راهبردهای مطرح ش��ده‬ ‫می توان��د در س��ایه خرد جمع��ی مدیران عامل ش��رکت ها‪ ،‬در‬ ‫تصمیم گیری های کالن موثر واقع شود‪.‬‬ ‫ایین پایانی جش��نواره هفته پژوهش با معرفی‬ ‫برگزی��دگان در حوزه های گوناگ��ون و با معرفی‬ ‫ش��رکت فوالد هرمزگان به عن��وان واحد برتر در‬ ‫حوزه طرح و توس��عه در سالن ابن سینا دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی بندرعباس برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلن��ا‪ ،‬در این ایی��ن ضمن قدردانی و تش��کر از‬ ‫اقدام های موثر فرزاد ارزانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ف��والد هرمزگان از واحد طرح و توس��عه ‪R&D‬‬ ‫فوالد هرمزگان نیز به عنوان واحد برتر پژوهش��ی‬ ‫قدردانی شد‪ .‬فوالد هرمزگان با ارائه طرح «تولید‬ ‫تخت��ال فوالدی س��اده کربنی و کم الیاژ» در این‬ ‫جش��نواره توانس��ت ای��ن عنوان را کس��ب کند‪.‬‬ ‫ح��ذف اثر الی��ه کروماته در ورق ه��ای گالوانیزه‬ ‫با به ثمر رس��یدن پروژه پژوهشی مشترک میان‬ ‫کارشناس��ان ش��رکت فوالد مبارکه و دانش��کده‬ ‫مهندس��ی مواد دانش��گاه صنعت��ی اصفهان اثر‬ ‫الی��ه کروماته در ورق های گالوانیزه حذف ش��د‬ ‫و رضایت مندی مش��تریان در این حوزه افزایش‬ ‫یاف��ت‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬مهن��دس فرایند گروه‬ ‫فنی تولید ناحیه نورد س��رد ضمن اعالم این خبر‬ ‫گف��ت‪ :‬این پروژه در س��ال ‪ ۹۶‬تعریف ش��د و در‬ ‫همین زمینه مقاله ای در س��مپوزیوم فوالد سال‬ ‫‪ ۹۷‬به صورت حضوری ارائه شد‪ .‬در ادامه با تالش‬ ‫تیم پژوهشی متشکل از دانشکده مهندسی مواد‬ ‫دانشگاه صنعتی اصفهان و با همکاری واحدهای‬ ‫تولی��د ورق گالوانی��زه و تحقیق و توس��عه و فنی‬ ‫پشتیبانی‪ ،‬طرح پژوهش��ی «ارزیابی جوشکاری‬ ‫مقاومت��ی نقطه ای ورق ه��ای گالوانی��زه دارای‬ ‫اضافه جرم پوش��ش کروماته در لبه ورق» به بار‬ ‫نشس��ت‪ .‬جمال اش��وری با اشاره به چکیده این‬ ‫پروژه اظهار کرد‪ :‬بررسی های ازمایشگاهی نشان‬ ‫می دهد ضخامت پوش��ش روی تاثیر بسزایی بر‬ ‫موقعیت و عرض منطقه مجاز جوش��کاری دارد‪.‬‬ ‫پوش��ش های کروماته روی ورق گالوانیزه دارای‬ ‫مقاومت الکتریکی کمی است‪ ،‬در حالی که کاهش‬ ‫ضخامت پوش��ش کروماته برای مصارف قطعات‬ ‫توصیه ش��ده است‪ .‬با وجود این‪ ،‬پوشش کروماته‬ ‫رس��وب کرده در کن��اره ورق گالوانی��زه منجر به‬ ‫ایجاد ترکیبات اکس��یدی و نامحلول در لبه ورق‪،‬‬ ‫ایجاد ترک و حفره دارای هوا در اطراف پوش��ش‬ ‫و در نتیجه تغییر در مقاومت الکتریکی پوش��ش‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ب��ا بی��ان این که با اعم��ال فرایند‬ ‫سطحی پیشنهادی بر لبه ورق در خانه مشتری‪،‬‬ ‫اثرالیه کروماته حذف ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این‬ ‫اقدام نارضایتی مش��تریان در حوزه جوش��کاری‬ ‫نامناس��ب کاهش یافته اس��ت‪ .‬اشوری در پایان‬ ‫از زحمات مدیریت ناحیه نورد س��رد‪ ،‬واحدهای‬ ‫تحقیق و توس��عه‪ ،‬ازمایش��گاه و پشتیبانی فنی‬ ‫مشتریان و دیگر واحدهای مرتبط‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عباس بهرام��ی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��کده مواد‬ ‫دانش��گاه صنعتی اصفهان و مش��اور فوالد هرمزگان‬ ‫درب��اره صنع��ت ریخته گ��ری و برگزاری نخس��تین‬ ‫همایش ریخته گ��ری در فوالد هرمزگان در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ریخته گری مداوم صنعتی اس��ت‬ ‫که در ان مذاب فوالد در یک حالت پیوس��ته تبدیل‬ ‫ب��ه تختال می ش��ود‪ .‬تخت��ال در حقیق��ت خروجی‬ ‫ریخته گری پیوس��ته اس��ت؛ از ای��ن رو این محصول‪،‬‬ ‫ورودی صنای��ع پایین دس��ت و نورد می ش��ود و ورق‬ ‫نوردش��ده در صنایع دیگر مانند خ��ودرو‪ ،‬نفت و گاز‬ ‫و‪ ...‬مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بهرام��ی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه صنعت‬ ‫ریخته گری تا چه اندازه در ایران بومی س��ازی ش��ده‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه ظرفیت باالی��ی که برای‬ ‫تولی��د تختال در کش��ور ایج��اد ش��ده‪ ،‬ریخته گری‬ ‫پیوس��ته ان نیز به همین نس��بت رش��د کرده است؛‬ ‫بنابراین فناوری ریخته گری در حد باالیی در کش��ور‬ ‫بومی شده‪ ،‬اما بخشی از ماشین االت ان همچنان وارد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬اگر قادر باشیم صد درصد‬ ‫ماش��ین االت ای��ن بخش را نی��ز در داخل بس��ازیم‪،‬‬ ‫می توانی��م ادعا کنی��م در این حوزه به بومی س��ازی‬ ‫دست یافته ایم‪.‬‬ ‫این عضو هی��ات علمی دانش��گاه صنعتی اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکی از اه��داف همایش ریخته گری مداوم‬ ‫در فوالد هرمزگان تاکید بر بومی س��ازی ماشین االت‬ ‫در ح��وزه ریخته گ��ری اس��ت‪ .‬زی��را در حوزه ه��ای‬ ‫تعمیرات‪ ،‬نگهداری و‪ ...‬کار به طور کامل با بهره گیری‬ ‫از نیروی های داخلی انجام می شود‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به این معنا که از یک سمت مذاب ریخته‬ ‫و از س��وی دیگر ش��مش منجمد خارج می ش��ود که‬ ‫می تواند اش��کال و اندازه های گوناگون داشته باشد و‬ ‫در نهایت تبدیل به تختال‪ ،‬بلوم و بیلت می شود‪.‬‬ ‫طاه��ری زاده در ادام��ه توضی��ح داد ‪ :‬از یک میزان‬ ‫تناژ به باال‪ ،‬ریخته گری تک باری یا قالبی دیگر صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد؛ بنابراین ش��رکت های بزرگ به سمت‬ ‫ریخته گری مداوم پیش رفته اند‪.‬‬ ‫وی درب��اره بومی ش��دن ریخته گ��ری واحده��ای‬ ‫فوالدی در ایران گفت‪ :‬خطوط ریخته گری پیوس��ته‬ ‫اج��زای گوناگونی دارند که هر یک از این اجزا نیاز به‬ ‫فناوری دارند که در ایران برخی از اجزای این خطوط‬ ‫بومی س��ازی شده اند‪ ،‬اما برخی اجزا همچنان وارداتی‬ ‫باقی مانده اند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات علمی دانش��گاه صنعتی اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬ایجاد خط��وط ریخته گری نیاز به طراحی‬ ‫خاص دارد که در ایران این طراحی به مرحله پختگی‬ ‫نرس��یده اس��ت‪ .‬اگر طراحی از یک ش��رکت اروپایی‬ ‫باشد در بحث اجرا تحت نظارت طراح در داخل قابل‬ ‫اجراست‪ .‬سازه ها و رول های در داخل ساخته می شود‬ ‫ام��ا در زمینه قالب که الی��اژی از مس و فلزات دیگر‬ ‫اس��ت‪ ،‬همچنان وارد می ش��ود‪ .‬در کل فناوری هایی‬ ‫ریخته گری در جهان‪ ،‬در حال به روز ش��دن هستند‪.‬‬ ‫ممکن است خطوط به لحاظ مکانیکی تفاوتی با قبل‬ ‫نداشته باشند اما از لحاظ فناوری روز به روز در حال‬ ‫تغییر هستند‪.‬‬ ‫طاه��رزاده در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ایا این‬ ‫فناوری در ایران بروزرس��انی شده ‪ ،‬گفت‪ :‬جدیدترین‬ ‫خط ریخته گری فوالد ایران متعلق به فوالد هرمزگان‬ ‫است که حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬سال پیش ساخته شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اهمیت برگ��زاری همایش ریخته گری‬ ‫مداوم عنوان ک��رد‪ :‬ریخته گری یک��ی از گلوگاه های‬ ‫صنعت فوالد به ش��مار می رود؛ از این رو بومی س��ازی‬ ‫ای��ن صنعت بس��یار حائز اهمیت اس��ت ک��ه در این‬ ‫همای��ش روی دانش فنی این موضوع بس��یار تاکید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات علمی دانش��گاه صنعتی اصفهان‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬موض��وع دیگ��ر بهینه س��ازی صنع��ت‬ ‫ریخته گری اس��ت چراکه افزای��ش بازدهی تولید این‬ ‫خط��وط اهمیت بس��یاری دارد ک��ه در این همایش‬ ‫بررس��ی می ش��ود و صنعت ریخته گری چ��ه از نظر‬ ‫س��خت افزاری و چ��ه نرم اف��زازی م��ورد توج��ه قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ راه حل‬ ‫ برای تامین‬ ‫اهن اسفنجی‬ ‫عضو هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫ضمن تش��ریح مش��کالت ش��رکت های ف��والدی برای‬ ‫تهیه اهن اس��فنجی‪ ،‬ضمن ارائ��ه دو راه حل کوتاه مدت‬ ‫و بلندمدت برای رفع این مش��کل گفت‪ :‬در نشس��تی که‬ ‫به زودی خواهیم داش��ت از خود القایی ها ظرفیت سنجی‬ ‫انجام و براس��اس ان با دریافت سهمیه ماهانه معضل مواد‬ ‫اولیه اش برطرف می ش��ود و پیشنهاد کوتاه مدت این بود‬ ‫ک��ه از اول ماه اینده ‪۱۰۰‬هزار تن س��همیه بندی از طریق‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان فوالد به ش��رکت ها انجام ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬س��یدرضا شهرس��تانی به مش��کالت‬ ‫ش��رکت های ذوب القایی در زمینه تهیه اهن اس��فنجی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در نشس��ت رس��ته اهن اسفنجی که‬ ‫به تازگی در انجمن فوالد برگزار ش��د‪ ،‬بیشتر شرکت های‬ ‫ذوب القایی به چند دلیل به دلیل فقدان اهن اس��فنجی و‬ ‫مشکالت پیش رو برای تهیه ان‪ ،‬گالیه مند بودند؛ نخست‬ ‫اینکه ش��رکت های تولیدکننده این ماده اولیه می گویند‬ ‫از قبل اهن اس��فنجی را فروخته ان��د و موجودی ندارند‪.‬‬ ‫دوم اینک��ه قیمتی ک��ه در بازار از طریق واس��طه ها اعالم‬ ‫می ش��ود‪ ۱۰ ،‬تا ‪۱۵‬درصد باالتر از نرخ مصوبه است؛ سوم‬ ‫اینکه کیفیت کاالیی که ارائه می ش��ود کیفیت الزم ندارد‬ ‫و نرم��ه دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬درحال حاضر به دلیل کمبود اهن‬ ‫قراضه که در نتیجه کاهش ساخت وساز است و همچنین‬ ‫کاهش تولی��دات صنعتی‪ ،‬ضایع��ات صنعتی نیز کاهش‬ ‫یافت��ه و در نتیج��ه نرخ ای��ن ضایعات افزای��ش می یابد؛‬ ‫بنابراین در نشس��ت هایی که با شرکت های تولیدکننده‬ ‫اهن اس��فنجی داشتیم به توافق های خیلی خوبی در این‬ ‫زمینه رسیدیم‪ .‬شهرستانی با بیان اینکه برای حل مشکل‬ ‫اهن اسفنجی دو راه حل بلندمدت و کوتاه مدت پیشنهاد‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬راه ح��ل بلندم��دت برای حل این مش��کل‪،‬‬ ‫برگزاری نشس��تی در اس��فند ماه اس��ت که قرار است در‬ ‫ان نشس��ت‪ ،‬از خودالقایی ها ظرفیت س��نجی انجام شود‪.‬‬ ‫به این صورت که هر ش��رکتی میزان نیاز اهن اس��فنجی‬ ‫خود را اعالم می کند تا براس��اس ان‪ ،‬برنامه ریزی شده و با‬ ‫دریافت سهمیه ماهانه معضل مواد اولیه اش برطرف شود‪.‬‬ ‫وی درباره راه حل کوتاه مدت گفت‪ :‬پیش��نهاد کوتاه مدت‬ ‫ای��ن بود که از اول ماه اینده ‪ ۱۰۰‬هزار تن س��همیه بندی‬ ‫از طریق انجمن تولیدکنندگان فوالد به شرکت ها صورت‬ ‫بگی��رد و از دی و بهمن به طور مس��تقیم و بی واس��طه به‬ ‫شرکت ها ارائه شود‪ .‬البته این رقم با اعتراض ما روبه رو شد‬ ‫چون س��همیه ‪۱۰۰‬هزار تن بس��یار کم است‪ .‬به این دلیل‬ ‫ک��ه کارخانه های القایی بین ‪ ۳۰‬تا ‪۹۰‬درصد مصرف اهن‬ ‫اس��فنجی دارند و برای ‪۵‬میلیون تن‪ ،‬حدود ‪۳‬میلیون تن‬ ‫اهن اس��فنجی نیاز است که خود این‪۲۵۰ ،‬هزار تن در ماه‬ ‫می شود‪ .‬شهرستانی عضویت در انجمن را شرط الزم برای‬ ‫بهره مندی از این س��همیه عنوان ک��رد و افزود‪ :‬از انجا که‬ ‫انجمن فقط اطالعات شرکت های عضو را در اختیار دارد‪،‬‬ ‫فق��ط می تواند برای اعضای خ��ودش تصمیم گیری کند؛‬ ‫بنابراین ش��رکت هایی که هنوز عضو نش��ده اند اگر مایل‬ ‫هس��تند از این سهمیه بهره مند شوند باید در انجمن عضو‬ ‫ش��وند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬همچنین قرار بر این ش��د‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده اهن اس��فنجی و کل رسته ها و‬ ‫زنجی��ره فوالد از طریق انجمن‪ ،‬کمبوده��ای مواد اولیه و‬ ‫مشکالتی که در زمینه تولید یا توسعه دارند فهرست کنند‬ ‫تا منش��ا ان بررسی ش��ده و این تشکل صنفی بتواند برای‬ ‫حل مش��کالت‪ ،‬با خود شرکت ها و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به نتایج مطلوب برسد‪.‬‬ ‫بازار سردرگم‬ ‫محصوالت‬ ‫ذوبی‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1428‬‬ ‫پیاپی ‪2746‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون بازافرینی شهری و مسکن ادار ه کل راه و شهرسازی اصفهان‪:‬‬ ‫مقام سوم بانکداری جهان اسالم به بانک قرض الحسنه مهر ایران رسید‬ ‫ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن اصفهان انجام شد‬ ‫به�روز راع�ی‪ :‬معاون بازافرینی ش��هری و مس��کن‬ ‫اداره کل راه و شهرس��ازی اصفهان گفت‪ :‬واجدان شرایط‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن از ‪ ۲۳‬اذر به مدت ‪ ۳‬روز در سامانه‬ ‫اقدام ثبت نام کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬ایمان‬ ‫طاه��ر در جمع خبرنگاران در اداره کل راه و شهرس��ازی‬ ‫اس��تان با بی��ان اینکه وزیر راه و شهرس��ازی این طرح را‬ ‫اب��داع کرد‪ ،‬افزود‪ :‬هدف از نام گ��ذاری این طرح با عنوان‬ ‫اقدام ملی مسکن این بود که ساخت مسکن نیاز به همت‬ ‫مل��ی دارد‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه طرح اقدام ملی مس��کن با‬ ‫هدف س��اخت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی در سال های ‪۹۸‬‬ ‫و ‪ ۹۹‬اغاز شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سهمیه اصفهان از این تعداد‬ ‫‪ ۷۰‬هزار و ‪ ۷۸۰‬واحد اس��ت که ‪ ۱۸‬درصد س��همیه کل‬ ‫کش��ور به این اس��تان اختصاص دارد‪ .‬طاهر ادامه داد‪ :‬از‬ ‫کل سهمیه استان قرار است ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد در سه‬ ‫ش��هر بهارستان‪ ،‬مجلس��ی و فوالدشهر ساخته شود‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬چون شهرهای جدید مسئولیت جذب سرریز‬ ‫جمعیت کالنشهرها را دارند و ما در اصفهان زمین دولتی‬ ‫نداریم و قادر به ساختمان س��ازی نیس��تیم این ظرفیت‬ ‫ش��هر اصفهان به سه شهر جدید واگذار شده است‪ .‬طاهر‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬از مجم��وع ‪ ۴۱‬هزارو ‪ ۵۰۰‬واحد که در س��ه‬ ‫ش��هر بهارس��تان‪ ،‬فوالدشهر و مجلسی س��اخته می شود‬ ‫‪ ۱۶‬ه��زار واحد در فوالدش��هر‪ ۲۲ ،‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬واحد در‬ ‫بهارس��تان‪ 3 ،‬هزار واحد در مجلس��ی و ‪ ۲۹‬هزار و ‪۲۸۰‬‬ ‫واحد در دیگر شهرهای استان ساخته می شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه سعی کردیم از هر شهرستان دست کم در یک شهر‬ ‫طرح اقدام ملی مس��کن اجرا شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تفاوت این‬ ‫طرح با مس��کن مهر در این است که ساختمان در مکانی‬ ‫س��اخته می شود که زیرساخت ها موجود است؛ همچنین‬ ‫تس��هیالت به ازای هر واحد حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان با‬ ‫س��ود ‪ ۱۸‬درصد است‪ .‬معاون بازافرینی شهری و مسکن‬ ‫اداره راه و شهرس��ازی اصفه��ان با بیان اینکه برنامه طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن دوساله است‪ ،‬گفت‪ ۷۰ :‬هزار واحد قرار‬ ‫اس��ت از طریق ‪ 7‬بند در راس��تای واگذاری به ایثارگران‪،‬‬ ‫تفاهمنامه با ارتش‪ ،‬بنیاد مستضعفان‪ ،‬ستاد فرمان اجرایی‬ ‫ام��ام و ام��وزش و پرورش و قس��متی در بافت فرس��وده‬ ‫س��اخته ش��ود و ما زمین را در اختیار انها قرار می دهیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تفاوت تس��هیالت بافت فرسوده با‬ ‫ط��رح اقدام ملی مس��کن در این اس��ت ک��ه در این طرح‬ ‫تس��هیالت ‪ ۵۰‬میلیون تومان با س��ود ‪ ۹‬درصد پرداخت‬ ‫می ش��ود و مقداری هم در قالب واگذاری زمین ‪ ۹۹‬ساله‬ ‫و مقداری هم تس��هیالت صندوق یکم است‪ .‬طاهر با بیان‬ ‫اینکه از ‪ ۷۰‬هزار واحد س��همیه اقدام ملی مس��کن استان‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۱۳‬واحد در س��ایر ش��هرها اجرا می شود‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬در ش��هر جدید بهارس��تان ‪ 8‬هزار واحد‪ ،‬فوالدشهر‬ ‫‪ ۱۰‬هزار واحد و مجلسی ‪ ۶۰۰‬واحد از شنبه ‪ ۲۳‬اذر اغاز‬ ‫ثبت نام از متقاضیان واجد ش��رایط انجام می شود‪ .‬به گفته‬ ‫وی فراین��د ثبت ن��ام به مدت ‪ 3‬روز از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬اذر طول‬ ‫می کش��د و سامانه بالفاصله شروع به ارزیابی و یک ماه به‬ ‫ط��ول می انجامد که واجدان ش��رایط برای انعقاد قرارداد‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬معاون بازافرینی شهری و مسکن اداره راه‬ ‫خراسان جنوبی پایلوت افتتاح الکترونیکی حساب بانکی‬ ‫و شهرسازی اصفهان یاداور شد‪ ۲ :‬گروه متقاضیان واقعی‬ ‫طرح اقدام ملی تولید مسکن نیستند انها که دهک پایین‬ ‫جامع��ه بوده و امکان پرداخ��ت ندارند و گروهی که برای‬ ‫سوداگری و داللی ثبت نام می کنند و از انها می خواهیم در‬ ‫هیچ شرایطی در این سامانه ثبت نام نکنند زیرا با مشکل‬ ‫برخ��ورده و مهر عدم انتقال بر این واحدها می خورد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬هزینه ساخت طرح اقدام مسکن بین ‪ ۲‬تا ‪ 3‬میلیون‬ ‫به ازای هر مترمربع اس��ت که بس��تگی به نوع س��اخت و‬ ‫تجهیزات دارد‪ .‬معاون بازافرینی ش��هری و مس��کن اداره‬ ‫راه و شهرس��ازی اصفه��ان ب��ا بیان اینکه در این اس��تان‬ ‫بیش از ‪ ۱۴‬هزار هکتار بافت فرس��وده وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بافت فرس��وده را امکان س��نجی کردیم و طرح ها مصوب‬ ‫ش��ده و تمام ش��هرها دارای طرح محدوده بافت فرسوده‬ ‫مصوب اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پرداخت تسهیالت از جمله‬ ‫خدماتی اس��ت که بابت مساکن موجود در بافت فرسوده‬ ‫ارائه می شود‪ ،‬از این رو تخریب مسکن در بافت فرسوده و‬ ‫اخذ پروانه از شهرداری به ازای هر واحد ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تومان تس��هیالت با س��ود ‪ ۹‬درصد و ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫توم��ان با س��ود ‪ ۱۸‬درصد پرداخ��ت می کنیم‪ ،‬همچنین‬ ‫هزین��ه صدور پروانه بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد تخفیف دارد‪.‬‬ ‫متاهل و سرپرست خانوار بودن‪ ،‬سابقه ‪ 5‬سال سکونت در‬ ‫ش��هر مورد تقاضا‪ ،‬توانایی پرداخت اقساط‪ ،‬توانایی تامین‬ ‫هزینه ساخت و نیز فاقد مالکیت مسکونی از سال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫به بعد از جمله شرایط مورد نیاز برای متقاضیان دریافت‬ ‫مسکن ملی است‪.‬‬ ‫حسین خزاعی از کسب مقام سوم بانکداری‬ ‫در جهان اس�لام ازس��وی بانک قرض الحسنه‬ ‫مه��ر ای��ران خب��ر داد و عنوان کرد‪ :‬نش��ریه‬ ‫بین الملل��ی بنک��ر ک��ه یک��ی از نش��ریه های‬ ‫تخصص��ی بانکی اس��ت‪ ،‬بانک قرض الحس��نه‬ ‫مهر ایران را به عنوان مقام س��وم در بانکداری‬ ‫اس�لامی در جهان اسالم و نخستین بانک در‬ ‫ایران نامید که در همین راس��تا شعار امسال‬ ‫‪ 12‬سال خدمت شفاف‪ 12 ،‬سال خلق فرصت‬ ‫درست نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪،‬‬ ‫نخستین نشست خبری حسین خزاعی مدیر‬ ‫امور شعب بانک قرض الحس��نه مهر خراسان‬ ‫جنوب��ی به مناس��بت دوازدهمی��ن س��الگرد‬ ‫تاس��یس بانک برگزار شد‪ .‬حس��ین خزاعی با‬ ‫اش��اره به اینکه ‪ ۲۲‬اذر س��ال ‪ ۸۶‬با س��رمایه‬ ‫اولیه ‪ ۱۵‬هزار میلیارد ریال از اورده بانک های‬ ‫دولتی بانک قرض الحس��نه رسالت اغاز به کار‬ ‫کرد گفت‪ :‬اکنون بعد از ‪ ۱۲‬سال این سرمایه‬ ‫به ‪ ۲۵‬هزار میلیارد ریال افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه میزان منابع اس��تانی بیش‬ ‫از ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪ ۵۳۰‬شعبه در کش��ور فعالیت دارند که سهم‬ ‫خراس��ان جنوبی ‪ ۱۰‬شعبه اس��ت‪ .‬با پوشش‬ ‫‪ ۱۱۴‬ه��زار نفر در خراس��ان جنوبی‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۷۰‬هزار فقره تس��هیالت پرداخت ش��ده که‬ ‫مانده حس��اب ما ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیر امور ش��عب بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬رویکرد این بانک‬ ‫برمبنای بانکداری اسالمی با محوریت تقویت‬ ‫توان اقش��ار مردم کم درامد جامعه است‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه عمده فعالیت بانک‪ ،‬افتتاح‬ ‫حساب قرض الحسنه و سپرده بانکی با کارمزد‬ ‫‪ ۴‬درصد است بیان کرد‪ :‬تفاوت ما با بانک های‬ ‫دیگر ارائه تسهیالت به حوزه اشتغال‪ ،‬درمان و‬ ‫ازدواج با کارمزد پایین است‪.‬‬ ‫وی از افتتاح حساب به صورت الکترونیکی‬ ‫ب��ه ص��ورت پایل��وت در اس��تان خب��ر داد و‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬بی��ش از ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۷۹۸‬فقره‬ ‫تس��هیالت ب��ه ارزش تقریب��ی ‪ ۳۵۵‬میلیارد‬ ‫ری��ال به مددجویان کمیته امداد و ‪ ۵۶۴‬فقره‬ ‫تسهیالت به ارزش ‪ ۱۵۵‬میلیارد ریال به بنیاد‬ ‫برکت از اذر سال گذشته اختصاص داده شده‬ ‫است‪ .‬مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫خراسان جنوبی یاداور شد‪ ۱۹ :‬فقره تسهیالت‬ ‫با اعتب��ار ‪ ۶‬میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال به‬ ‫مددجویان بهزیستی‪ ۳۳۰ ،‬فقره تسهیالت به‬ ‫بنیاد مس��کن و ‪ ۲۸۷‬فقره تسهیالت به ارزش‬ ‫‪ ۸‬میلی��ارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون ری��ال برای بانوان‬ ‫سرپرست خانوار در یک سال گذشته پرداخت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تسهیالت‬ ‫ارزان برای خرید فرش دس��تبافت به شرکت‬ ‫سهامی فرش دستبافت و اعطای تسهیالت به‬ ‫بیمه دانا و کمک به نهادهای حمایتی از دیگر‬ ‫افتخارات بانک در س��ال گذشته است عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬طرح جدیدی که ام��روزه در حال اجرا‬ ‫اس��ت طرح حمای��ت از کاالی ایران��ی با ارائه‬ ‫تس��هیالت به مردم اس��ت که می توانند با ان‬ ‫کاال خرید کنند‪.‬‬ ‫وی از کس��ب مقام س��وم در بانکداری در‬ ‫جهان اسالم ازس��وی بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران خبر داد و عنوان کرد‪ :‬نشریه بین المللی‬ ‫بنک��ر که یکی از نش��ریه های تخصصی بانکی‬ ‫است بانک قرض الحسنه مهر ایران را به عنوان‬ ‫مق��ام س��وم در بانکداری اس�لامی در جهان‬ ‫اسالم و نخستین بانک در ایران معرفی کرده‬ ‫است‪ .‬حس��ین خزاعی با اش��اره به تسهیالت‬ ‫پرداخت��ی از ابتدای امس��ال تاکن��ون گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی می کنیم این رقم تا پایان س��ال به‬ ‫‪ ۱۷‬هزار میلیارد ریال برس��د‪ .‬وی از تاسیس‬ ‫‪ 2‬شعبه در شهرس��تان حاجی اباد و مهرشهر‬ ‫بیرجند خبر داد و بیان کرد‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از منابع مردم اس��تان به سمت قرض الحسنه‬ ‫رفته اند و خوش��بختانه این روند رو به رش��د‬ ‫است‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان تاکید کرد‬ ‫استاندار اصفهان گفت‪ :‬اگر قرار است چرخ اقتصاد‬ ‫مملکت بچرخد و از وابس��تگی ها رها ش��ویم و روی‬ ‫پای خود بایستیم باید مشکالت و موانع صنعتگران‬ ‫و تولیدکنن��دگان را حل کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫اصفهان‪ ،‬عباس رضایی در حاش��یه چهل وس��ومین‬ ‫کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید در اس��تانداری‬ ‫در جم��ع خبرنگاران با بی��ان اینکه تولیدکنندگان‬ ‫س��ربازان جبهه اقتصاد کشور هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫بخواهی��م به معن��ای واقعی مصوبه ه��ا را عملیاتی‬ ‫کنیم چاره ای نداریم جز اینکه س��نگ ها را از جلوی‬ ‫پ��ای تولیدکنن��دگان برداری��م‪ .‬وی تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫مش��کالت تولیدکنندگان تنها به اداره ها و مدیران‬ ‫بازنمی گردد؛ از این رو مدیرکل امور مالیاتی استان با‬ ‫حضور در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫در حد توان برای کمک و حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫اعالم امادگی کرد‪ .‬استاندار اصفهان ادامه داد‪ :‬زمانی‬ ‫که برای یک واحد تولیدی‪ ،‬مالیاتی قطعی می شود‬ ‫از اختی��ارات اداره کل مالیات نیس��ت که مالیات را‬ ‫رفع موانع تولید برای رهایی از وابستگی ها‬ ‫حذف کند و تنها راه ان راه یافتن به ماده ‪ ۲۵۱‬است‬ ‫که تصمیم گیری ش��ود‪ .‬وی بی��ان کرد‪ :‬اگر مالیاتی‬ ‫برای واحد تولیدی قطعی شود اقدامی جز تسهیل‪،‬‬ ‫تقسیط و بخشش جریمه ها نمی توانیم انجام دهیم‪.‬‬ ‫رضایی یاداور شد‪ :‬روزهای یکشنبه از ساعت ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬جلس��ات کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید را‬ ‫برگزار می کنیم؛ از این رو تولیدکنندگان می توانند‬ ‫ب��دون وقت قبلی مش��کالت خود را ب��ا مراجعه به‬ ‫اس��تانداری بیان کنند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬باید دس��ت‬ ‫افرادی را که در شرایط سخت کار می کنند و اجازه‬ ‫نمی دهند جوانان بیکار بمانند و وسیله رزق و روزی‬ ‫خانواده ه��ا را فراهم می کنند بوس��ید‪ .‬دبیرکارگروه‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید استان اصفهان در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬ما در این کارگ��روه به دلیل اینکه خروجی و‬ ‫بهره وری بهتری داشته باشیم تمام مشکالت مربوط‬ ‫به واحدهای تولید استان را احصا و تفکیک کردیم‪.‬‬ ‫ایرج موفق گفت‪ :‬در هر جلس��ه کارگروه تس��هیل و‬ ‫رفع موانع تولید اس��تان با یک نهاد نشست برگزار و‬ ‫مش��کالت واحدهای تولیدی استان را با ان نهاد در‬ ‫چند جلس��ه مرتفع می کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جلس��ه‬ ‫اخی��ر نیز مربوط به س��ازمان ام��ور مالیاتی بود که‬ ‫‪ ۱۷‬مورد در این جلس��ه مورد بررس��ی قرار گرفت و‬ ‫خوشبختانه تمام مصوبات هم اجرایی شد و جلسات‬ ‫بعدی درباره بانک هاس��ت ک��ه برنامه ریزی کرده و‬ ‫بان��ک عامل مرتبط را دعوت می کنیم و مش��کالت‬ ‫واحده��ا را ب��ا ان بانک در می��ان می گذاریم‪ .‬موفق‬ ‫ب��ا بیان اینکه جلس��ه ای با محیط زیس��ت و تامین‬ ‫اجتماع��ی برنامه ری��زی کردیم‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬در‬ ‫جلسات بعدی به سمت تامین زیرساخت ها حرکت‬ ‫و از اداره های مرتبط (اب‪ ،‬برق و گاز) در این زمینه‬ ‫دع��وت می کنیم‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬این موارد به صورت‬ ‫دوره ای بس��ته به درخواس��ت واحدها و مشکالتی‬ ‫که ارائ��ه می دهند در کارگروه ها مطرح می ش��ود؛‬ ‫همچنین بازدیدهایی از واحدهای تولیدی خواهیم‬ ‫داشت تا مش��کالت واحدهای صنعتی را به حداقل‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1428‬‬ ‫پیاپی ‪2746‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫ایران صاحب ‪ ۶‬هاب هوایی می شود‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت‪ :‬امیدواری��م ب��ا‬ ‫س��رمایه گذاری در ف��رودگاه ام��ام بتوانی��م نظ��ام‬ ‫حمل ونقل هوایی کشور را از وضعیت تهران محور به‬ ‫‪ ۶‬هاب تغییر دهیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محمد اس�لامی در ایین اغاز‬ ‫ب��ه کار چهارمین نمایش��گاه بین الملل��ی حمل ونقل‬ ‫و لجس��تیک اظهارکرد‪ :‬در س��الی که گذشت تالش‬ ‫کردی��م موان��ع را شناس��ایی و برطرف کنی��م و در‬ ‫همه کمیس��یون های مشترک و همچنین کشورهای‬ ‫همس��ایه‪ ،‬تفاهم ها و اس��ناد را رد و بدل و مشکالت‬ ‫را رفع کردیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد‪ :‬امروز با کشورهایی‬ ‫ک��ه در مس��یرهای ترانزیت��ی م��ا هس��تند کمترین‬ ‫ناهماهنگی را داریم‪ .‬ما عضو راه اهن های کش��ورهای‬ ‫س��ی ای اس هس��تیم و براس��اس تفاهمنامه ه��ای‬ ‫چندجانبه‪ ،‬مش��ارکت ما در حرکت قطارهای باری از‬ ‫مسیر شرق به س��مت چین و اروپا اغاز شده است و‬ ‫م��ا از این خط برای افزایش حج��م بارهای ترانزیتی‬ ‫استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬در حوزه هواشناس��ی عضویت‬ ‫مدیریتی در منطقه محقق شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ت��ا پایان عمر ای��ن دولت ‪ ۲‬هزار‬ ‫کیلومت��ر ازادراه و بزرگراه ب��ه ازادراه و بزرگراه های‬ ‫کشور اضافه می شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬تا پایان س��ال روزانه‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتر راه روستایی به راه های روستایی اسفالته‬ ‫کشور اضافه می شود‪.‬‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬در بندر چابهار در سال ‪ ۹۶‬بین ‪۸۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۹۰۰‬هزار تن بار در سال جابه جا می شد و ترافیک‬ ‫جاده ای ‪ ۱.۴‬میلیون تن بود و تصادف های زیادی رخ‬ ‫می داد اما در س��ال ‪ ۹۷‬این رقم ب��ه ‪ ۲.۵‬میلیون تن‬ ‫افزایش یافت و در س��ال ‪ ۹۸‬میزان بار از ‪ ۲.۴‬میلیون‬ ‫تن بیشتر شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬خط اه��ن چابهار ـ‬ ‫زاهدان در حال تکمیل است و امیدواریم با تخصیص‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون دالر از صندوق توسعه ملی‪ ،‬این خط تا‬ ‫خ��ط اهن چابه��ار ـ زاهدان در ح��ال تکمیل اس��ت و امیدواریم با‬ ‫تخصیص ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر از صندوق توسعه ملی‪ ،‬این خط تا پایان‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری برسد‬ ‫پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬در ح��وزه صنای��ع وابس��ته ب��ه‬ ‫حمل ونقل امیدواریم نوسازی ناوگان با توجه به سند‬ ‫نوس��ازی ناوگان جاده ای ب��ا محوریت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و حمایت نظام پولی و بانکی ش��تاب‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ ۲ :‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت برای‬ ‫نوس��ازی ن��اوگان ریلی‪ ۱۶ ،‬ش��رکت مس��افری و ‪۹‬‬ ‫ش��رکت س��ازنده از محل تبصره ‪ ۱۸‬قان��ون بودجه‬ ‫اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه حرک��ت ب��ه س��مت‬ ‫هوشمندس��ازی ب��ا توجه به طرح جام��ع حمل ونقل‬ ‫و توجه به فرودگاه های پیش��رفته رو به رش��د است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬امیدواریم با س��رمایه گذاری در فرودگاه امام‬ ‫بت��وان نظ��ام حمل ونقل هوایی کش��ور را از وضعیت‬ ‫تهران مح��ور فعلی به داش��تن ‪ ۶‬ه��اب تغییر داده و‬ ‫پروازهای بین المللی در این هاب ها داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت غفلت از لجستیک‬ ‫مع��اون حمل ونقل وزیر راه و شهرس��ازی در ایین‬ ‫اغاز به کار نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه اقتصادی کردن حمل ونقل با توزیع صحیح بار‬ ‫در کش��ور یکی از موضوع های اصلی نمایشگاه امسال‬ ‫پروین خدادادی حدادان‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ه��زار میلیارد تومان در س��ال‬ ‫هزینه ناش��ی از نبود لجستیک صحیح و توزیع بار در‬ ‫کشور پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ش��هرام ادم نژاد افزود‪ :‬با وجود همه اخبار منفی از‬ ‫وضعیت اقتصادی کش��ور‪ ،‬هم��ه پروژه های اقتصادی‬ ‫فعال اس��ت و بیش از ‪ ۱۲‬درص��د در حمل ونقل کاال‬ ‫در کشور پیشرفت داشتیم‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرس��ازی به توسعه‬ ‫بندرها و افزایش ظرفیت ریلی کش��ور اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در نمایش��گاه امس��ال ‪ ۴‬وظیف��ه مهم تعریف‬ ‫ش��ده که نظام لجستیک و هوشمندسازی حمل ونقل‬ ‫نخستین ان است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه میزان مصرف ان��رژی در حوزه‬ ‫حمل ونقل زیاد اس��ت‪ ،‬دومین دس��تورکار نمایشگاه‬ ‫امسال را مدیریت انرژی خواند و گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫با وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تفاهمنامه امضا‬ ‫خواهد شد‪ .‬ادم نژاد افزایش سطح خدمات حمل ونقل‬ ‫در بخ��ش هوای��ی‪ ،‬دریای��ی و ریل��ی را دس��تور کار‬ ‫نمایشگاه امس��ال اعالم کرد و گفت‪ :‬از بهمن امسال‪،‬‬ ‫مردم از حقوق خود در بخش های مختلف حمل ونقل‬ ‫اگاه می ش��وند‪ .‬همچنین روش ه��ای پیگیری حقوق‬ ‫مسافران تسهیل می شود‪.‬‬ ‫او در بی��ان علت نامگ��ذاری ‪ ۲۶‬اذر به عنوان روز‬ ‫حم��ل ونقل توضیح داد‪ ۲۶ :‬اذر س��ال ‪ 62‬رانندگان‬ ‫در لبیک به فرمان امام خمینی (ره) به بنادر کش��ور‬ ‫رفتند و تخلیه کااله��ا را انجام دادند‪ ،‬البته رانندگان‬ ‫س��الیان س��ال در این نظام و کش��ور در عرصه های‬ ‫مختلف همراه کشور بودند‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬حمل ونقل سهم ‪ ۹‬درصدی در تولید‬ ‫ناخالص ملی داش��ته و نقش مهمی در اش��تغال ایفا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫چهارمی��ن نمایش��گاه حم��ل و نقل‪ ،‬لجس��تیک و‬ ‫صنای��ع وابس��ته‪ ،‬تا ‪ ۲۶‬اذر در شبس��تان مصلی امام‬ ‫خمینی تهران برگزار می شود‪ .‬نمایشگاه امسال ‪۳۸۵‬‬ ‫غرف��ه دارد و ‪ ۱۲۰‬ش��رکت دانش بنیان در ان حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫دکترای علوم ارتباطات‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امیدواریم با‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در فرودگاه‬ ‫امام بتوان‬ ‫نظام حمل ونقل‬ ‫هوایی کشور‬ ‫را از وضعیت‬ ‫تهران محور‬ ‫فعلی به داشتن‬ ‫‪ ۶‬هاب تغییر‬ ‫داده و پروازهای‬ ‫بین المللی در‬ ‫این هاب ها‬ ‫داشته باشیم‬ ‫گالیه صیادان چابهاری از سهمیه ‪ ۴۰۰‬لیتری بنزین‬ ‫صیادان بندر چابهار‪ ،‬س��همیه ‪ ۴۰۰‬لیتری بنزین‬ ‫قایق ه��ای صی��ادی را ناچیز و عامل��ی برای افزایش‬ ‫بیکاری در صنف ماهیگیران و سخت ش��دن معیشت‬ ‫خود می دانند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬از ابتدای طرح سهمیه بندی بنزین‪،‬‬ ‫میزان س��همیه س��وخت قایق های صیادی فراموش‬ ‫شده بود تا اینکه در روزهای گذشته اعالم شد ‪۴۰۰‬‬ ‫لیتر سوخت برای قایق های صیادی ‪ ۴‬استان جنوبی‬ ‫کشور یعنی بوشهر‪ ،‬خوزستان‪ ،‬هرمزگان و سیستان‬ ‫و بلوچستان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫س��همیه بندی بنزین ب��ر نرخ تردد کش��تی های‬ ‫ب��زرگ دیزلی تاثیری ندارد و تنها قایق های صیادی‬ ‫که از بنزین استفاده می کنند مشمول نرخ های جدید‬ ‫می ش��وند‪ .‬یک��ی از صیادان قدیم��ی در بندرچابهار‬ ‫ش کردن صنف صی��ادان در این مدت‬ ‫گف��ت‪ :‬فرامو ‬ ‫باعث ش��د کار و تالش صیادان اس��تان های ساحلی‬ ‫جنوب کشور به تعطیلی کشیده شود و حاال که برای‬ ‫ما سهمیه در نظر گرفته اند انقدر ناچیز است که تنها‬ ‫برای کمتر از چند روز کفایت می کند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫میزان مصرف سوخت قایق های صیادی تابع فرمول‬ ‫خاصی به نام فرمول «فائو» است و برای یک قایق با‬ ‫قدرت موتور ‪ ۴۸‬اس��ب بخار در ‪ ۱۵‬روز حدود بیش‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬لیتر بنزین نیاز است‪ .‬این ماهیگیر چابهاری‬ ‫گفت‪ :‬مصرف س��وخت شناورهای ما به مسافت طی‬ ‫ش��ده و اینکه در کدام مسیرهای دریایی صید ماهی‬ ‫انجام می ش��ود هم بس��تگی دارد‪.‬؛ برای مسیرهای‬ ‫نزدیک تر به ساحل روزانه ‪ ۲۵۰‬لیتر سوخت گیری و‬ ‫برای راه های دورتر ‪ ۴۰۰‬لیتر سوخت گیری می شود‪.‬‬ ‫صاحب یکی از شناورهای قدیمی نیز گفت‪ :‬ان دسته‬ ‫از صیادانی که هنوز موفق نش��ده اند گواهینامه های‬ ‫قدیم��ی خ��ود را تعویض کنن��د‪ ،‬نمی توانند همین‬ ‫س��همیه ‪ ۴۰۰‬لیتری را دریافت کنند و شرایط برای‬ ‫ما سخت تر شده است‪ .‬وی سهمیه فعلی را برای یک‬ ‫تا ‪ ۳‬روز صیادان کافی دانست و گفت‪ :‬سوخت گیری‬ ‫قایق ها با نرخ ازاد عالوه بر اینکه به اقتصاد و معیشت‬ ‫خانواده صیادان اس��یب می رساند‪ ،‬منجر به افزایش‬ ‫نرخ ماهی هم خواهد شد‪ .‬ضمن اینکه اگر نرخ ماهی‬ ‫متناسب با افزایش هزینه صید افزایش نیابد‪ ،‬صیادان‬ ‫توان کار با ش��رایط موجود را ندارند و بیش��تر انها به‬ ‫دریا نمی روند‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۳‬هزار کیلومتر طرح ریلی در کشور‬ ‫کار واگاه��ی از وضعی��ت نهایی پروژه نیز میس��ر‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۰۵۷‬صورت‬ ‫وضعیت در این سامانه به ثبت رسیده و ‪ ۵۶۹‬فقره‬ ‫در حال رس��یدگی و ‪ ۴۸۴‬مورد نی��ز تایید نهایی‬ ‫ش��ده اس��ت که با توجه به مدت زمان راه اندازی‬ ‫این سامانه عملکرد مثبتی به شمار می رود‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی در تش��ریح میزان صورت‬ ‫وضعیت ه��ای الکترونیک ش��رکت در ح��وزه راه‪،‬‬ ‫ازادراه و راه اه��ن گف��ت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۹۳‬درصد‬ ‫قرارداده��ای ح��وزه راه و بزرگ��راه در قالب ‪۲۴۳‬‬ ‫قرارداد به طور الکترونیکی به ثبت رس��یده است‪.‬‬ ‫در حوزه ازادراهی نیز ‪ ۵۹‬درصد قراردادها در قالب‬ ‫‪ ۴۴‬قراردادبه ش��کل الکترونیکی به ثبت رسیده و‬ ‫‪ ۹۴‬درصد از قراردادهای حوزه راه اهن نیز در قالب‬ ‫‪ ۱۰۷‬قرارداد تا امروز در س��امانه ثبت ش��ده است‪.‬‬ ‫خادمی همچنی��ن درباره اقدامات انجام ش��ده در‬ ‫زمینه توس��عه ش��بکه حمل ونقل کشور اظهارکرد‪:‬‬ ‫در بخش توس��عه ش��بکه ریلی تاکنون ‪ ۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۹۴۵‬کیلومتر راه اهن در کش��ور ساخته شده است‬ ‫و بی��ش از ‪ ۳‬هزار کیلومتر نیز در دس��ت اجرا قرار‬ ‫دارد‪ .‬وی میزان ش��بکه ازادراهی کش��ور را ‪ ۲‬هزار‬ ‫‪ ۳۹۵‬کیلومت��ر اعالم کرد و اف��زود‪ :‬بیش از ‪۱۲۰۰‬‬ ‫کیلومتر نیز در دست اجرا قرار دارد‪ .‬خادمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در بخش راه و بزرگراه طول ش��بکه در دست‬ ‫بهره برداری بیش از ‪ ۴۲‬هزار کیلومتر است و بیش‬ ‫از ‪ ۷‬هزار کیلومتر نیز در دست اجرا قرار دارد‪.‬‬ ‫بیش از نیم قرن است که صنعت هوانوردی‬ ‫و فرودگاهی در مس��یر توس��عه قرار گرفته و‬ ‫نق��ش تاثیرگذار این صنعت توانس��ته اس��ت‬ ‫توجهات را به س��مت بخش هوایی جلب کند‬ ‫و صاح��ب نظران مناط��ق مختلف جهان را با‬ ‫ویژگی هایی مانند سرعت مندی‪ ،‬کاهش زمان‬ ‫در مبادله های بازرگان��ی و تبادل فرهنگ ها‪،‬‬ ‫اشنا و به تعریفی روشن تر‪ ،‬روش های کسب‬ ‫و کار جهانی را در مس��یر تغییر قرار دهد‪ ،‬به‬ ‫نحوی که حمل ونقل هوایی س��هم بزرگی در‬ ‫فعالیت تجاری کش��ورها پیدا کرده و بیش��تر‬ ‫از ان ب��ه عنوان یکی از ش��اخص های رش��د‬ ‫اقتص��ادی نام برده می ش��ود که توس��عه ان‬ ‫منجر به بهبود خدمات فرهنگی و اجتماعی‪،‬‬ ‫گسترش فعالیت های اقتصادی‪ ،‬افزایش سطح‬ ‫اش��تغال منطقه ای و توس��عه گردشگری نیز‬ ‫خواهد شد‪ .‬توس��عه ترابری هوایی نه تنها به‬ ‫عوامل طبیعی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی وابس��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬بلک��ه تصمیم های سیاس��ی‪ ،‬حقوقی‬ ‫و اعم��ال ضواب��ط و مقررات مال��ی و اجرایی‬ ‫دران نقش تعیین کننده دارد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫بازنگری در قانون گذاری ها و حذف بس��یاری‬ ‫از مق��ررات محدودکننده اداری‪ ،‬همواره یکی‬ ‫از عوامل بسط فعالیت شرکت های هواپیمایی‬ ‫در سراسر جهان بوده است‪ .‬تغییر و پیشرفت‬ ‫فناوری هواپیمایی با توس��عه فناوری صنعت‬ ‫هواپیمای��ی‪ ،‬با چنان س��رعت باالیی در حال‬ ‫رخ دادن است که در نظر گرفتن این موضوع‬ ‫و اهمی��ت دادن ب��ه ان در برنامه ریزی ه��ای‬ ‫زیربنای��ی اجتناب ناپذی��ر اس��ت‪ .‬چهارمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی حمل ونقل لجستیک و‬ ‫صنایع وابسته با رویکرد حمل ونقل هوشمند‪،‬‬ ‫پای��دار و بهره ور در حالی برگزار می ش��ود که‬ ‫ب��ا توجه به گس��ترش فعالیت ه��ای صنعتی‬ ‫و بازرگان��ی و ع��زم ج��دی در زمینه تعالی و‬ ‫توسعه کشور و همچنین موقعیت استراتژیک‬ ‫و ژئوپلتیک کش��ور در حمل ونق��ل بار و کاال‬ ‫به عنوان ش��اهراه حمل ونقل منطقه‪ ،‬ش��تاب‬ ‫بیش��تر در توس��عه پای��دار ایج��اب می کند‬ ‫خدم��ات مرتبط با مدیری��ت زنجیره تامین و‬ ‫لجستیک این حوزه نیز مورد توجه جدی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬گرچه در کنار حمل ونقل‪ ،‬محصوالت و‬ ‫خدمات دیگری نیز مرتبط با مدیریت زنجیره‬ ‫تامین و لجستیک در حوزه های مختلف مانند‬ ‫فناوری ه��ا و تجهی��زات توزی��ن‪ ،‬فناوری ها و‬ ‫وسایل جابه جایی مواد (خودکار‪ ،‬نیمه خودکار‬ ‫و غی��ر خ��ودکار)‪ ،‬فناوری ها و س��امانه های‬ ‫ذخیره سازی‪ ،‬استفاده از ربات ها‪ ،‬فناوری های‬ ‫شناس��ایی‪ ،‬کدگ��ذاری و ردیاب��ی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و ماش��ین های طبقه بن��دی و مرتب س��ازی‪،‬‬ ‫فناوری ه��ای پ��ردازش داده ه��ا و اطالعات‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات (‪ )IT‬و نرم افزارهای مرتبط‪،‬‬ ‫انواع سامانه های کنترل‪ ،‬مدل سازی و طراحی‬ ‫و شبیه سازی سامانه های لجستیکی‪ ،‬امکانات‬ ‫نرم اف��زاری‪ ،‬یکپارچه س��ازی و هماهنگی در‬ ‫زنجیره تامین و همچنین لجس��تیک بحران‬ ‫باید بیش از پیش مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫امید است این نمایش��گاه در کنار همایش‬ ‫و پنل ه��ای تخصصی‪ ،‬بتواند ضمن در اختیار‬ ‫قراردادن اخرین اخبار مربوط در این حوزه ها‬ ‫به کاربران‪ ،‬الزمه رشد و ارتقای بیش از پیش‬ ‫این صنعت را فراهم کند‪.‬‬ ‫سهم حمل ونقل دریایی‬ ‫در تجارت‬ ‫مدی��رکل تعرف��ه و موافقت نامه های بین المللی‬ ‫س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی اعالم کرد‪ :‬س��هم‬ ‫حمل ونقل دریایی از تجارت ایران حدود ‪ ۹۴‬درصد‬ ‫بوده و با توسعه زیرساخت های ریلی بنادر به دنبال‬ ‫افزایش این س��هم و استفاده بیش��تر تجار از قطار‬ ‫برای جابه جایی کاالهای شان هستیم‪ .‬محمدسعید‬ ‫اصل س��عیدی پور در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ساالنه بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیون تن کاال از بنادر شمالی‬ ‫و جنوبی کش��ور عبور می کند و این میزان تجارت‬ ‫نش��ان می دهد به غیر از صادرات نفت خام‪ ،‬س��هم‬ ‫ح��دود ‪ ۹۴‬درصدی در میان دیگر ش��قوق حمل و‬ ‫نقل دارد‪ .‬مدی��ر کل تعرفه و موافقت نامه های بین‬ ‫المللی س��ازمان بنادر و دریان��وردی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫راس��تای کاهش و به حداقل رس��اندن قیمت تمام‬ ‫ش��ده کاال باید سهم حمل و نقل را در این میان کم‬ ‫کنیم که در این راس��تا با همکاری شرکت راه اهن‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران س��هم حمل و نقل ریلی‬ ‫کاالهایی که به بنادر کشور وارد یا خارج می شوند را‬ ‫افزایش خواهیم داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیرساخت های‬ ‫حمل ونق��ل گفت‪ :‬بیش از ‪ ۳‬ه��زار کیلومتر طرح‬ ‫ریلی و بی��ش از ‪ ۱۲۰۰‬کیلومتر ط��رح ازادراهی‬ ‫در کشور در دس��ت اجرا است‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت س��اخت وتوسعه‬ ‫زیربناه��ای حمل ونق��ل کش��ور‪ ،‬خیرال��ه خادمی‬ ‫الکترونیکی ش��دن دریافت عوارض در ازادراه های‬ ‫کش��ور را از مصداق های بارز حمل ونقل هوشمند‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬دریاف��ت الکترونیک��ی عوارض‬ ‫یکی از اقدامات شایس��ته در این حوزه به ش��مار‬ ‫م��ی رود که هم اکنون در ‪ ۴‬ازادراه پرتردد کش��ور‬ ‫در ح��ال اجرا اس��ت و فرایند چگونگی محاس��به‬ ‫و دریافت ان در غرفه ش��رکت س��اخت و توسعه‬ ‫در نمایش��گاه حمل ونق��ل در مع��رض دید عموم‬ ‫قرار خواه��د گرفت‪ .‬خادمی نمایش س��امانه های‬ ‫الکترونیکی شرکت س��اخت وتوسعه در این دوره‬ ‫از نمایش��گاه را اقدامی مه��م ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫یکی دیگر از کارهای انجام ش��ده در زمینه تحقق‬ ‫دولت الکترونیک و شفاف سازی اقدامات‪ ،‬راه اندازی‬ ‫سامانه های الکترونیکی در شرکت ساخت وتوسعه‬ ‫است که به شکل کامل تر از سال گذشته در غرفه‬ ‫این ش��رکت به نمایش در خواهد امد‪ .‬وی در این‬ ‫زمینه به س��امانه پی وب اش��اره و عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫س��امانه با هدف مستند سازی همه مراحل اجرایی‬ ‫یک پروژه راه اندازی شده است تا ضمن دسترسی‬ ‫به اطالعات پروژه‪ ،‬امکان رسیدگی به مراحل انجام‬ ‫یادداشت‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در ایین اغاز به کار چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل خبرداد‪:‬‬ ‫لزوم توجه‬ ‫نمایشگاه‬ ‫حمل ونقل به‬ ‫لجستیک‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1428‬‬ ‫پیاپی ‪2746‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫توسعه قطار شهری تهران دست کم ‪ 200‬هزار میلیارد تومان نیاز دارد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اغاز ساخت مترو‬ ‫اصفهان‪ -‬شاهین شهر‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری‬ ‫اصفه��ان گف��ت‪ :‬ب��ا دریاف��ت مصوب��ه از‬ ‫ش��ورای عالی فن��ی و حمل ونق��ل وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬س��اخت مترو شاهین شهر از‬ ‫انتهای خط ش��ماره یک مت��رو اصفهان اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حج��ت اهلل غالم��ی در گفت وگ��و ب��ا مهر‬ ‫ادامه داد‪ :‬مس��یر مورد نظ��ر برای عبور مترو‬ ‫شاهین شهر ازادسازی شده است و شهرداری‬ ‫شاهین شهر بدون نیاز به ازادسازی می تواند‬ ‫زیرس��اخت های س��اخت مترو شاهین شهر‪-‬‬ ‫اصفهان را از میدان استقالل اغاز کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نقش��ه های فاز ی��ک و دو مترو‬ ‫شاهین ش��هر‪ -‬اصفهان اماده شده است و تا‬ ‫یک ماه اینده برای تعیین سرمایه گذار‪ ،‬اماده‬ ‫برگزاری مناقصه اس��ت تا عملیات زیرسازی‬ ‫ان با همکاری شهرداری شاهین شهر اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امورعمرانی اس��تانداری‬ ‫اصفهان با براورد زمانی ‪ ۱۸‬ماه برای ساخت‬ ‫فاز نخس��ت مت��رو شاهین ش��هر ‪ -‬اصفهان‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در اینده نزدیک فاز نخس��ت‬ ‫این پ��روژه از محل اعتبارات ش��هرداری که‬ ‫شامل مرحله زیرسازی است‪ ،‬اجرایی می شود‬ ‫و مراحل بعدی این پروژه ش��امل ریل گذاری‬ ‫و خری��د واگن با برگ��زاری مناقصه و جذب‬ ‫س��رمایه گذار و از تبصره های تشویقی بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم این که مقدمه کار س��اخت‬ ‫مترو اصفه��ان‪ -‬نجف اباد هم فراهم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مترو شاهین ش��هر‪ -‬اصفهان‬ ‫یک��ی از خطوط مهم ریلی اس��تان اصفهان‬ ‫اس��ت‪ .‬از انج��ا که روزانه س��فرهای زیادی‬ ‫بین اصفهان و شاهین ش��هر انجام می شود‪،‬‬ ‫س��اخت این مترو می تواند سفر ایمن‪ ،‬ارزان‬ ‫و سریع برای ساکنان شاهین شهر به دنبال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ایجاد خط مترو از شاهین ش��هر به اصفهان‬ ‫و پیوستن این خط به مترو اصفهان از جمله‬ ‫برنامه ه��ای مهم ش��بکه حمل ونقل اصفهان‬ ‫اس��ت که از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬تاکن��ون به علت‬ ‫مس��ائلی مانند کمبود اعتبارات و مش��کالت‬ ‫ازادسازی محقق نشده بود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۸‬درصدی‬ ‫حاشیه نشینی در تهران‬ ‫ش��هردار تهران گفت‪ :‬رش��د س��کونت در‬ ‫حاشیه های شهر تهران ‪ ۱۸‬درصد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬پیروز حناچی با اش��اره به‬ ‫سخنان رئیس شورای شهر مبنی بر اختصاص‬ ‫بودجه ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی به حوزه پژوهش‬ ‫گفت‪ :‬ح��دود ‪ ۲‬درصد بودجه ش��هرداری به‬ ‫پژوهش اختصاص دارد‪ ،‬اما این بودجه تنها در‬ ‫مرکز مطالعات نیس��ت و در خیلی از حوزه ها‬ ‫این اعتبار را دیدیم‪.‬‬ ‫شهردار تهران با اشاره به ساخت وسازها در‬ ‫تهران به ساخت وساز در ولنجک اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬هریک از برج ها در ولنجک می توانستند‬ ‫‪ ۱۵‬طبقه کاهش داشته باشند‪ .‬اعتراض هایی‬ ‫که در یک ماه گذش��ته رخ داد ریشه در فقر‬ ‫دارد و ش��یوه اداره شهرها می تواند به کنترل‬ ‫فقر کمک کند‪.‬‬ ‫وی به حاشیه نش��ینی در ش��هر نیز اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اگر هدف ما افزایش نرخ مسکن‬ ‫در ش��هر باشد‪ ،‬ش��هرها را به حاشیه هدایت‬ ‫می کند‪ .‬رشد سکونتگاهی در تهران ‪ ۲‬درصد‬ ‫اس��ت در حالی که در حاش��یه های شهر ‪۱۸‬‬ ‫درصد شده است‪.‬‬ ‫از نوسازی ناوگان شهری‬ ‫چه خبر؟‬ ‫رئیس شورای شهر تهران جزئیات جلسه اش‬ ‫با معاون اول رئیس جمهوری را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن هاشمی درباره‬ ‫نشس��ت با مع��اون اول رئیس جمهوری که با‬ ‫حضور هم��ه نهادهای مرتبط ب��ا حمل ونقل‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این نشس��ت منجر به‬ ‫تصمیم های مناس��بی در زمینه تامین ‪ ۳‬هزار‬ ‫اتوب��وس برای تهران و قطار م��ورد نیاز مترو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا برگزاری این نشس��ت‪،‬‬ ‫ناهماهنگ��ی بی��ن نهاده��ا برطرف ش��ده و‬ ‫نهاده��ای موثر در باالترین س��طح همکاری‬ ‫ق��رار گرفتند و از این مرحله به بعد و با نقش‬ ‫مدیریت ش��هری در پیگی��ری اقدامات مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬شاهد بسته شدن قرارداد تولید اتوبوس‬ ‫و تولید قطارهای مترو با واگن س��ازان داخلی‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نوشداروی مترو بعد از مرگ هوای پایتخت‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد علیخانی‬ ‫با بودجه فعلی‬ ‫شهرداری یا با‬ ‫تکیه بر انتشار‬ ‫اوراق مشارکت‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬سال طول‬ ‫می کشد که‬ ‫تجهیزات مترو‬ ‫تکمیل شود و‬ ‫در این زمینه‬ ‫دولت باید به‬ ‫تعهدات خود‬ ‫عمل کند‬ ‫هوای تهران این هفته دوباره ناس��الم شد‪ .‬امروز هم‬ ‫هوا ناسالم است‪ .‬از ابتدای امسال تا ‪ ۱۷‬ابان‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪ 25‬روز ه��وای پاک‪ 177 ،‬روز هوای س��الم و ‪ 29‬روز‬ ‫هوای ناس��الم برای گروه های حساس و یک روز هوای‬ ‫ناسالم برای همه افراد داشته است‪ .‬این امار درمقایسه‬ ‫با ارقام س��ال گذشته نشان می دهد پایتخت از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ 98‬روزهای الوده تری نسبت به سال ‪ 97‬داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬ت��ردد خودروهای االینده و فرس��وده و ناوگان‬ ‫گازوئیلی‪ ،‬فعالی��ت صنایع االین��ده‪ ،‬وضعیت جوی و‬ ‫وارونگ��ی دما؛ دالیل الودگی هوای پایتخت‪ ،‬هر یک از‬ ‫این ها که باشد‪ ،‬اشکار است که نسخه شفابخش در هر‬ ‫حالتی یک چیز است‪ :‬مترو!‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬تصویر منتش��ر ش��ده از ازدحام‬ ‫و فش��ردگی جمعی��ت در یکی از ایس��تگاه های مترو‬ ‫در روزهای اخیر خبرس��از ش��د‪ .‬برخی می گویند این‬ ‫ازدحام مربوط به س��اعت پیک سفرها و طبیعی است‬ ‫و برخی دیگ��ر ان را به افزایش اس��تفاده از مترو بعد‬ ‫از س��همیه بندی بنزین ارتباط می دهند‪ .‬این ازدحام و‬ ‫ش��لوغی در حالی است که مترو هنوز سهم زیادی در‬ ‫جابه جایی های شهری ندارد‪.‬‬ ‫روزان��ه بیش از ‪ ۱۸‬میلیون س��فر درون ش��هری در‬ ‫ته��ران انجام می ش��ود ک��ه از این می��ان‪ ،‬کمتر از ‪۸‬‬ ‫میلیون سفر با حمل ونقل عمومی یعنی مترو و اتوبوس‬ ‫و بخش بزرگی از این س��فرها با خودرو های ش��خصی‬ ‫انجام می ش��ود؛ خودروهایی که از متهمان ردیف اول‬ ‫الودگی هوای پایتخت هستند‪ .‬سال هاست کارشناسان‬ ‫و مسئوالن‪ ،‬یک صدا بر لزوم توسعه حمل ونقل عمومی‬ ‫به ویژه مترو با هدف کاهش س��فرهای درون ش��هری‬ ‫تاکی��د می کنند اما مترو به عن��وان حمل ونقل پاک و‬ ‫ش��یوه رفت و ام��دی که می تواند ته��ران را از بحران‬ ‫الودگ��ی نجات ده��د‪ ،‬هن��وز از جذابی��ت الزم برای‬ ‫مسافران برخوردار نیست و تنها سهم ‪ 14‬درصدی در‬ ‫سفرهای شهری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹عقب ماندگی مترو از برنامه‬ ‫براس��اس اعالم ش��رکت بهره برداری مت��رو تهران و‬ ‫حوم��ه‪ ،‬درحال حاضر روزانه ح��دود ‪ ۲‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار سفر با مترو تهران و حومه انجام می شود که این‬ ‫میزان باید براس��اس چش��م انداز حمل ونقل و ترافیک‬ ‫ش��هر تهران تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬به رقم ‪ ۷‬میلیون سفر در‬ ‫روز برسد‪ .‬مشکالت ناوگان‪ ،‬راه اندازی نشدن ایستگاه ها‬ ‫در زمان مق��رر و کمبود تجهیزات در ایس��تگاه ها‪ ،‬در‬ ‫عقب ماندگی مترو از برنامه های خود و کاهش جذابیت‬ ‫این شیوه حمل ونقل برای مردم‪ ،‬نقش اساسی دارد‪.‬‬ ‫مترو تهران درحال حاضر طولی حدود ‪ ۲۳۰‬کیلومتر‬ ‫و ‪ ۱۲۳‬ایس��تگاه دارد‪ ،‬درحالی که بر اساس برنامه های‬ ‫درحال حاض��ر روزانه ح��دود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار س��فر با مترو‬ ‫تهران و حومه انجام می شود که این میزان باید براساس چشم انداز‬ ‫حمل ونقل و ترافیک ش��هر تهران تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬به رقم ‪ ۷‬میلیون‬ ‫سفر در روز برسد‬ ‫چشم انداز شهرداری‪ ،‬طول شبکه مترو در حالت ایده ال‬ ‫دس��ت کم باید ‪ ۵۰۰‬کیلومتر بوده و تاکنون باید این‬ ‫رقم محقق شده باشد‪ .‬به گفته مسئوالن‪ ،‬برای کاهش‬ ‫سرفاصله قطارهای مترو به دست کم ‪ ۳‬دقیقه به عنوان‬ ‫عاملی مهم برای افزایش کیفیت خدمات رسانی مترو‪،‬‬ ‫هزار واگن جدید نیاز اس��ت و اگر ش��بکه مترو به طور‬ ‫کامل تکمیل شود‪ ،‬این نیاز به ‪ ۳‬هزار واگن می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومانی مترو‬ ‫رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران می گوید‬ ‫برطرف کردن نیازهای تجهیزاتی و زیرس��اختی مترو‬ ‫تهران نیاز به دست کم ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫دارد اما با وضعیت فعلی تامین اعتبار‪ ،‬امیدی نیس��ت‬ ‫که مترو ‪ ۲۰‬س��ال دیگر هم به ط��ور کامل راه اندازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محم��د علیخان��ی در پاس��خ به‬ ‫با اش��اره به‬ ‫تالش های مس��ئوالن ش��هری برای تامی��ن واگن های‬ ‫مت��رو گفت‪ :‬برای تامین واگن و تجهیزات‪ ،‬تالش هایی‬ ‫در داخ��ل کش��ور ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ه عن��وان مث��ال‬ ‫تفاهمنامه ای بین شهرداری و معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری به امضا رسیده که براساس ان‪ ،‬تولید‬ ‫واگن در داخل درحال انجام اس��ت و این داخلی سازی‬ ‫باید تا ‪ ۷۰‬درصد باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در کنار داخلی س��ازی‪ ،‬برای حل‬ ‫مش��کل کمبود مت��رو در کوتاه مدت نی��ز باید فکری‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬درحالی که مترو نیازمند تجهیزات است‪،‬‬ ‫ن و تجهی��زات مت��رو در گمرک خاک‬ ‫تع��دادی واگ�� ‬ ‫می خ��ورد‪ .‬علیخانی با اش��اره به افزای��ش هزینه های‬ ‫تامی��ن واگن در س��ال های اخیر گفت‪ :‬ن��رخ واگن به‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬میلیارد تومان رس��یده اس��ت و تامین یک‬ ‫قطار مترو ‪ ۱۰۰‬میلیارد توم��ان هزینه دارد‪ .‬با بودجه‬ ‫فعلی شهرداری یا با تکیه بر انتشار اوراق مشارکت‪۲۰ ،‬‬ ‫س��ال طول می کشد که تجهیزات مترو تکمیل شود و‬ ‫در این زمینه دولت باید به تعهدات خود عمل کند‪.‬‬ ‫به گفته رئیس کمیس��یون حمل ونقل شورای شهر‪،‬‬ ‫برای تکمیل خطوط مترو تهران دست کم به ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان نیاز است‪.‬‬ ‫او درباره اخری��ن وضعیت تامین واگن برای مترو از‬ ‫ن در‬ ‫سوی دولت گفت‪ :‬اقدامات خوبی برای خرید واگ ‬ ‫دس��ت اقدام بوده و خرید ‪ ۶۳۰‬واگن از س��وی دولت‬ ‫برای مترو جدی شده است‪ .‬قرارداد خرید این واگن ها‬ ‫با ش��رکت چینی بس��ته ش��ده و با توجه به مشکالت‬ ‫پیش امده در مس��یر تامین فاینانس‪ ،‬با اما و اگرهایی‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش مترو در صرفه جویی سوخت‬ ‫بنا به امار منتش��ر شده از سوی شرکت بهره برداری‬ ‫مترو تهران‪ ،‬اس��تفاده از مترو ته��ران و حومه تنها در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۷‬باعث ش��ده در مصرف ‪۱۹۵‬‬ ‫میلی��ون لیت��ر بنزی��ن و ‪ ۱۹‬میلی��ون لیت��ر گازوئیل‬ ‫صرفه جویی ش��ود‪ .‬این میزان صرفه جویی در مجموع‬ ‫سفرهایی که از ابتدای بهره برداری از مترو تا پایان اذر‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬در این ناوگان انجام شده است‪ ،‬به ‪۴‬هزار و ‪۹۶۸‬‬ ‫میلی��ون لیتر در مصرف بنزین و ‪ ۴۹۷‬میلیون لیتر در‬ ‫مصرف گازوئیل می رسد‪.‬‬ ‫بنا به اعالم ش��رکت مترو‪ ،‬انجام سفرهای شهری با‬ ‫مترو تهران و حومه در ‪ ۹‬ماه نخست ‪ ۱۳۹۷‬باعث شده‬ ‫‪ ۸۱۰‬هزار تن گاز ‪ Co۲‬وارد هوای تهران نشود‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه سفرهای انجام شده با مترو تهران و حومه در این‬ ‫مدت مانع انتشار ‪ ۱۱۳‬هزار تن گازهای ‪Co، NOX،‬‬ ‫‪PM۱۰ ،So۲‬و ‪ HC‬شده است‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۳‬میلیون دالری مترو از صرفه جویی در مصرف بنزین‬ ‫سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه نخستین دستور‬ ‫پرداخ��ت منابع حاصل از صرفه جویی س��وخت به مترو تهران‬ ‫از سوی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت وابسته به شرکت‬ ‫ملی نفت ایران صادر ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی می شود این رقم‬ ‫برای پاییز امسال حدود ‪ ۳‬میلیون دالر باشد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ش��ورای شهر تهران‪ ،‬علی اعطا‬ ‫توضیح داد‪ :‬ش��ورای اقتصاد در خرداد ‪ ۱۳۹۶‬بر اس��اس ماده‬ ‫‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور‪،‬‬ ‫طرح توس��عه حمل ونقل مس��افر با قطار شهری در تهران و ‪8‬‬ ‫کالن شهر را تصویب کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای اقتصاد به ازای هر‬ ‫افزایش س��فر ناشی از افزایش واگن های جدید به مترو تهران‪،‬‬ ‫مبلغ ‪ 8.9‬س��نت (حدود ‪ ۱۲۰۰‬تومان) از محل منابع حاصل‬ ‫از صرفه جویی س��وخت به مترو پرداخت خواهد ش��د‪ ،‬اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬از خرداد ‪ ۱۳۹۶‬تاکنون‪ ۱۰۵ ،‬واگن به ناوگان ش��رکت‬ ‫بهره برداری مترو تهران اضافه ش��ده اس��ت که پس از ارسال‬ ‫صورت وضعیت صرفه جویی تایید ش��ده ازس��وی ش��هرداری‬ ‫تهران‪ ،‬دس��تور پرداخت بخش نخس��ت س��هم دولت از منابع‬ ‫حاصل از صرفه جویی سوخت صادر شده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی شورای شهر تهران ادامه داد‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫این رقم برای پاییز امس��ال حدود ‪ ۳‬میلیون دالر باش��د‪ .‬وزیر‬ ‫نف��ت با نگاه مثبتی که به مترو دارد‪ ،‬پرداخت صورت وضعیت‬ ‫بازه زمانی ش��روع طرح در خرداد ‪ ۱۳۹۶‬تا زمان ابالغ قرارداد‬ ‫(تیر ‪ )۱۳۹۸‬را که حدود ‪ 10‬میلیون دالر می ش��ود‪ ،‬در هیات‬ ‫مدیره ش��رکت ملی نفت ایران تصویب کرد که امید داریم به‬ ‫زودی پرداخ��ت ش��ود‪ .‬این منابع صرف خری��د واگن جدید و‬ ‫توسعه حمل ونقل مسافر با قطار شهری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه پس از افزای��ش نرخ بنزین در اواخر ابان‬ ‫امس��ال‪ ،‬میزان سفرهای درون ش��هری با مترو به میزان قابل‬ ‫توجهی افزایش یافته اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬براساس گزارش های‬ ‫ارائه ش��ده‪ ،‬ش��نبه ‪ ۲۵‬ابان یک میلی��ون و ‪ ۸۸۱‬هزار و ‪571‬‬ ‫مس��افر‪ ،‬مترو را برای س��فرهای درون ش��هری خود انتخاب‬ ‫کردند که رتبه دوم ش��لوغ ترین روز در تاریخ مترو را به خود‬ ‫اختصاص داده و شنبه ‪ 2‬اذر نیز با جذب یک میلیون و ‪872‬‬ ‫هزار و ‪ 788‬مسافر‪ ،‬رتبه س��وم شلوغ ترین روز تاریخ در مترو‬ ‫ثبت شده است‪.‬‬ ‫تهران ‪ ۴‬سال دیگر ‪ ۵‬هزار اتوبوس فرسوده دارد‬ ‫رئیس کمیته محیط زیس��ت و خدمات ش��هری شورا گفت‪:‬‬ ‫موضوع بهبود وضعیت اتوبوس ها از مرحله اهمیت گذش��ته و‬ ‫به یک الزام تبدیل ش��ده و این مطالبه بحق شهروندان تهرانی‬ ‫از ما و دولت است‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬سید ارش حسینی میالنی‬ ‫در صد و هش��تاد و دومین جلسه صحن علنی شورای اسالمی‬ ‫ش��هر تهران در نطق پیش از دس��تور گف��ت‪ :‬باید ‪ ۵۲۶۷‬را به‬ ‫خاطر س��پرد‪ .‬این ع��دد‪ ،‬امار اتوبوس های فرس��وده تهران در‬ ‫‪ 4‬س��ال دیگر اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬در سال ‪ ۱۴۰۲‬با فرض‬ ‫افزایش نیافتن ناوگان‪ ۸۹ ،‬درصد اتوبوس های پایتخت فرسوده‬ ‫خواهند بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این امار هش��داردهنده ای اس��ت و‬ ‫اگر ما ش��بکه حمل و نقل عمومی را اصالح نکنیم و همچنان‬ ‫چشم هایمان را نسبت به ناوگان فرسوده موجود در اتوبوسرانی‬ ‫ببندیم‪ ،‬سیاست های کنترلی‪ ،‬جریمه و طرح ترافیک یا ارتقای‬ ‫اس��تاندارد خودروها‪ ،‬تاثیر کافی را نخواهند گذاشت و محیط‬ ‫زیس��ت شهر تهران الوده تر و ش��هر تهران با ترافیک بیشتری‬ ‫روبه رو خواهد ش��د‪ .‬این عضو شورای شهر با بیان اینکه تهران‬ ‫در اذر‪ ،‬وضعیت نامناس��بی را از نظر شاخص های الودگی هوا‬ ‫تجرب��ه کرد‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬ه��وای ته��ران در اذر ‪ ۱۲‬روز در‬ ‫شرایط ناس��الم برای گروه های حس��اس و یک روز در شرایط‬ ‫ناس��الم برای همه جامعه قرار داشت اما با وجود انکه الودگی‬ ‫و وضعیت اضطراری برای تک تک ش��هروندان احساس می شد‬ ‫و می ش��ود‪ ،‬همچنان ‪ ۴۰‬درصد مردم از خودروهای ش��خصی‬ ‫استفاده می کردند‪ .‬حسینی میالنی با بیان اینکه گرانی بنزین و‬ ‫اعمال محدودیت های تردد نتوانسته از میزان تردد خودروهای‬ ‫ش��خصی در سطح خیابان ها و معابر شهر تهران بکاهد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مهمترین دالیل ان است که شهر تهران از شبکه‬ ‫حمل و نق��ل عمومی روزامد‪ ،‬کافی و مجهز برخودار نیس��ت‪.‬‬ ‫همین مسئله موجب شده است تا شهروندان نسبت به استفاده‬ ‫از وسایل حمل و نقل عمومی در شرایط کنونی تمایل چندانی‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیسیون س�لامت‪ ،‬محیط زیس��ت و خدمات‬ ‫شهری با بیان اینکه مترو تهران می تواند ‪ 5‬میلیون سفر در روز‬ ‫جابه جایی داشته باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مترو در حال حاضر از‬ ‫یک سوم ظرفیت خود بهره می گیرد‪ .‬هم اکنون در شهر تهران‬ ‫حدود ‪ 5‬هزار و ‪ ۹۰۰‬اتوبوس فعال اس��ت که ‪ ۵۴‬درصد از این‬ ‫ناوگان‪ ،‬فرس��وده هس��تند‪ .‬در حالی که حداکثر مدت فعالیت‬ ‫اتوبوس ها ‪ 8‬سال است‪ ،‬میانگین طول عمر اتوبوس های تهران‬ ‫در حال حاضر بیش از ‪ ۱۱‬سال است‪.‬‬ ‫حسینی با بیان اینکه سهم اتوبوس ها در جابه جایی افراد در‬ ‫تهران حدود ‪ ۱۶‬درصد اس��ت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬با افزایش نرخ بنزین‬ ‫این سهم افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ‪ ۸‬س��ال اس��ت دولت هی��چ اتوبوس‬ ‫جدیدی را به ش��هرداری تهران تحویل نداده است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫از ان زمان‪ ،‬روند نوس��ازی ناوگان اتوبوسرانی بسیار کند شده‬ ‫و ش��رایطی را به وجود اورده اس��ت که در چالش فرس��ودگی‬ ‫ناوگان اتوبوس‪ ،‬از وضعیت هش��دار ه��م عبور کرده ایم‪ ،‬چراکه‬ ‫روزانه ‪ ۳۰۰‬اتوبوس به دلیل فرس��ودگی در سطح شهر تهران‬ ‫متوقف می شوند‪.‬‬ ‫حس��ینی میالنی با بیان اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها‪،‬‬ ‫بخش��ی از درامد حاصل از ازادس��ازی قیمت ها باید به حمل‬ ‫و نق��ل عمومی اختصاص پیدا کند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬تا کنون رقم‬ ‫ناچیزی به حس��اب شهرداری تهران واریز شده است‪ .‬در طرح‬ ‫پیشنهادی شهرداری برای کاهش الودگی هوا اعتباری برابر با‬ ‫‪ ۱۵۸۴‬میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و ‪ ۳۷۸۰‬میلیارد‬ ‫تومان از محل تس��هیالت برای نوس��ازی ‪ ۳‬هزار اتوبوس مورد‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫روایت پورسیداقایی از بی انگیزگی مدیران شهرداری‬ ‫محسن پورسیداقایی بعد از حدود ‪ ۲‬سال فعالیت به عنوان‬ ‫مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری ته��ران‪ ۲۳ ،‬اذر از‬ ‫سمت خود استعفا داد‪ .‬با پذیرش استعفای او از سوی شهردار‬ ‫تهران‪ ،‬یوس��ف حجت به عنوان سرپرست این معاونت انتخاب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در متن نامه استعفای پورسیداقایی خطاب‬ ‫به پیروز حناچی‪ ،‬شهردار تهران امده است‪ :‬نزدیک دو سال و‬ ‫اندی اس��ت که در خدمت ش��هرداری و شهروندان هستم و از‬ ‫جان و دل و بدون هیچ چش��م داشتی تالش کردم تا حداقل‬ ‫در حوزه حمل ونقل و ترافیک و الودگی هوا مش��کالت شهر را‬ ‫کاهش دهم و شرایط زندگی در پایتخت را بهبود بخشم‪ .‬شاید‬ ‫برخ��ی تصور می کنند که من مدیری پرتنش هس��تم اما این‬ ‫افراد باید بدانند که در شرایطی که سازمان ها ناکارامد و بیشتر‬ ‫مدیران‪ ،‬بی انگیزه هس��تند و هیچ کس حاضر به از دست دادن‬ ‫اختیارات و منافع خود نیس��ت‪ ،‬کار ک��ردن و نواوری‪ ،‬چالش‬ ‫برانگیز اس��ت و البته خسته کننده و طاقت فرسا‪ ،‬ولی چاره ای‬ ‫نیست چون قبول این سمت ها برای خدمت و کار کردن است‪،‬‬ ‫نه نشستن و از مزیت های ان استفاده کردن‪.‬‬ ‫ب��ا این نگاه و با هم��کاری همه مدیران و کارکنان دلس��وز‬ ‫معاونت و سازمان ها و شرکت های تابعه‪ ،‬طرح های مختلفی در‬ ‫این مدت به اجرا گذاشته شد‪ ،‬از جمله طرح ترافیک هوشمند‬ ‫تهران با رفع تبعیض های گذشته که بدون شک جزو افتخارات‬ ‫بین الملل��ی کش��ور اس��ت‪ .‬حذف ط��رح زوج و ف��رد‪ ،‬کاهش‬ ‫سرفاصله قطارهای مترو به ‪ ۳.۵‬دقیقه و افزایش اعزام قطارها‬ ‫ب��ه میزان ‪ ۵۰‬درصد نس��بت به س��ال ‪ ،۹۶‬راه اندازی خطوط‬ ‫‪ ۶‬و ‪ ۷‬مت��رو‪ ،‬راه اندازی دوچرخه های اش��تراکی‪ ،‬اجرای پارک‬ ‫حاش��یه ای هوش��مند‪ ،‬عقد قرارداد و همکاری با شرکت های‬ ‫تاکس��ی اینترنتی پس از س��ال ها اختالف و درگیری‪ ،‬اجرای‬ ‫ف��از دوم ط��رح ال ای زد و کنترل معاینه فنی در س��طح کل‬ ‫شهر با نصب سامانه های جدید دوربین ها‪ ،‬کنترل خودروهای‬ ‫دیزلی دودزا‪ ،‬نصب فیلتر دوده در برخی از اتوبوس ها و کاهش‬ ‫ترافیک و تولید االینده ها نس��بت به سال ‪ ۹۶‬و پیش از ان و‬ ‫این هم��ه با وجود مخالفت و همکاری نک��ردن برخی افراد و‬ ‫نهاده��ا و تغیی��رات پی در پی مدیریتی در ش��هرداری تهران‬ ‫انجام ش��د که به طور قطع‪ ،‬قضاوت درباره کارایی این طرح ها‬ ‫با کارشناسان و عموم مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1428‬‬ ‫پیاپی ‪2746‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫برگزاری نشست هایی برای فیلمسازان مستند در جهت تعامل با جهان‬ ‫س��یزدهمین جش��نواره بین الملل��ی س��ینما‬ ‫حقیق��ت در حالی ام��روز به پایان می رس��د که‬ ‫برگ��زاری کارگاه ها و نشس��ت های تخصصی در‬ ‫حوزه بازاریابی س��ینمای مس��تند به فیلمسازان‬ ‫داخلی این امکان را می دهد که بتوانند با شرایط‬ ‫بین المللی بیشتر اشنا شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار‬ ‫‪ ،‬در اخری��ن روز‬ ‫برگ��زاری نشس��ت های تخصصی ب��ازار فیلم دو‬ ‫نشس��ت تخصص��ی در حوزه تولیدات مش��ترک‬ ‫و بازاریاب��ی فیلم ه��ای مس��تند برگزار ش��د که‬ ‫مهمانانی از کش��ورهای گوناگ��ون از تجربه های‬ ‫خود در زمینه فروش و بازاریابی سینمای مستند‬ ‫مطرح کردند‪.‬‬ ‫وتون ن��ورکالری‪ ،‬کارگردان هنری بزرگ ترین‬ ‫جشنواره مس��تند و فیلم کوتاه کو ُزوو در دومین‬ ‫نشست بازار مستند ضمن معرفی جشنواره کوزوو‬ ‫به بحث و گفت وگو با مستندسازان پرداخت‪.‬‬ ‫وتون ن��ورکالری‪ ،‬کارگردان هنری جش��نواره‬ ‫مس��تند و فیل��م کوت��اه کو ُزوو گفت‪ :‬ما از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬کارمان را اغاز کردیم و تا به امروز ‪ ۱۸‬دوره‬ ‫جش��نواره مان برگزار شد‪ .‬شهری که جشنواره ما‬ ‫در ان برگزار می شود بسیار کوچک است و تا ان‬ ‫روز هیچ س��الن نمایش و هیچ فس��تیوالی در ان‬ ‫ش��هر و کل کش��ور وجود نداشت اما امروز حدود‬ ‫‪ ۴۰‬س��الن در کش��ورمان داریم‪ .‬هیچ کدام از ما‬ ‫هم که جش��نواره را راه انداختیم تجربه ای در این‬ ‫زمینه نداش��تیم و تنها ای��ده ای جنون امیز در ما‬ ‫بود برای شهری که نه سینما می دانست چیست‬ ‫و نه جشنواره!‬ ‫نورکالری که با عش��ق از س��ینما حرف می زد‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬اکنون پ��س از هجده دوره برگزاری‪،‬‬ ‫جشنواره ما نه تنها در کشور کوزوو که در منطقه‬ ‫و در سطح دنیا شناخته شده است و از ان به عنوان‬ ‫رویداد سینمایی بزرگ یاد می شود‪ .‬همچنین در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۱‬ج��زو ‪ ۲۵‬فس��تیوال برتر فیلم های‬ ‫مس��تند قرار گرفتیم و امس��ال به انتخاب مووی‬ ‫مگزی��ن امریکا یکی از ‪ ۲۰‬جش��نواره باحال دنیا‬ ‫چانه زنی بین المللی برای فروش مستندهای ایرانی‬ ‫ایرانی ها ش��انس زیادی در کشور ما (کره جنوبی) برای نمایش‬ ‫فیلم هایشان دارند چرا که هنوز عباس کیارستمی و فیلم هایش‬ ‫در کشور ما طرفداران خودش را دارد‬ ‫معرفی شدیم‪.‬‬ ‫وتون ن��ورکالری‪ ،‬کارگردان هنری جش��نواره‬ ‫مس��تند و فیل��م کوتاه کو ُزوو ب��ا بیان این مطلب‬ ‫که س��ال گذش��ته افرادی را مامور بررسی تاثیر‬ ‫اقتصادی جش��نواره بر موقعیت منطقه کرده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براساس گزارش دقیقی که داریم جشنواره‬ ‫توانس��ته حدود ‪ ۵‬میلی��ون دالر درامدزایی برای‬ ‫منطق��ه داش��ته باش��د و ب��ا اینک��ه دور از ذهن‬ ‫اس��ت اما از نظر علمی اثبات ش��ده و در روزهای‬ ‫جش��نواره هتل های شهر به س��ختی جای خالی‬ ‫برای مسافران دارند‪.‬‬ ‫موسس جشنواره مس��تند و فیلم کوتاه کو ُزوو‬ ‫زمان ارس��ال فیلم به جش��نواره را ت��ا اول فوریه‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬در این جشنواره به کودکان‬ ‫ه��م توجه وی��ژه ای کرده ایم و ح��دود ‪ 50‬فیلم‬ ‫مخت��ص بچه ها نمای��ش می دهی��م‪ ،‬کارگاه باله‬ ‫برای انها داریم و انیمیشن هایی را که با کمک ما‬ ‫س��اخته اند در اختتامیه ها نمایش می دهیم چون‬ ‫می دانی��م انها این راه را در اینده ادامه می دهند‪.‬‬ ‫همچنین با معلم ها در ارتباط هستیم برای اینکه‬ ‫بدانند چطور از فیلم های مستند در نظام اموزشی‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وتون نورکالری ادامه داد‪ :‬در اخرین جش��نواره‬ ‫‪ ۲۸۰‬فیلم ش��رکت کردند ک��ه از این تعداد ‪۱۰۶‬‬ ‫فیلم در رقابت اصلی حضور داشتند‪.‬‬ ‫این مستندس��از فیلم های ایرانی را مورد توجه‬ ‫جش��نواره کوزوو دانس��ت و گفت‪ :‬س��ال گذشته‬ ‫بخش��ی مخص��وص دو فیلمس��از ایران��ی ‪ -‬علی‬ ‫عس��گری و فرن��وش صم��دی‪ -‬داش��تیم و برای‬ ‫س��ینما ایران ارزش زیادی قائل هس��تیم‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه ما فیلم ه��ای عباس کیارس��تمی را بارها‬ ‫نمایش داده ایم‪.‬‬ ‫او در پای��ان اضافه کرد‪ :‬ام��روز که برای دیدن‬ ‫موزه س��ینما رفته بودم خیلی اتفاقی خانه عباس‬ ‫کیارس��تمی را هم دیدم که این دیدار حال بسیار‬ ‫عجیب��ی برای من داش��ت زی��را فیلم های طعم‬ ‫گیالس و کلوزاپ او را بارها دیده ام‪.‬‬ ‫‹ ‹شانس دیده شدن را باال می برد‬ ‫همچنین سومین نشست بازار مستند در غرفه‬ ‫بخ��ش بین الملل با حضور گون��ی هیونگ‪ ،‬مدیر‬ ‫جش��نواره مس��تند کره و منگ ژی‪ ،‬تهیه کننده‬ ‫مستند از کشور چین برگزار شد‪.‬‬ ‫ابتدای این نشست منگ ژی‪ ،‬تهیه کننده فیلم‬ ‫مس��تند از کش��ور چین با اشاره به این مطلب که‬ ‫ب��رای نخس��تین بار اس��ت به ای��ران و همچنین‬ ‫جشنواره سینما حقیقت می اید‪ ،‬گفت‪ :‬من کارم‬ ‫را با س��اختن فیلم مس��تند و تهیه کنندگی اغاز‬ ‫ک��ردم و ام��روز حدود ‪ ۲۰۰‬فیلم در طول س��ال‬ ‫نمای��ش می دهی��م و فیلمس��ازان بزرگ��ی را به‬ ‫جشنواره دعوت می کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فیلم هایی که در این س��ال ها‬ ‫ایی��ن پایانی دوازدهمین جای��زه ادبی «جالل‬ ‫ال احم��د» با معرف��ی برگزیدگان و شایس��تگان‬ ‫تقدیر این دوره برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ایی��ن پایانی ای��ن جایزه‬ ‫ب��ا حض��ور س��یدعباس صالحی‪ ،‬وزی��ر فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬اش��رف بروج��ردی‪ ،‬رئی��س‬ ‫س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی ایران‪ ،‬محس��ن‬ ‫جوادی معاون��ت فرهنگی وزارت ارش��اد نیکنام‬ ‫حسینی پور مدیرعامل خانه کتاب‪ ،‬ایوب دهقانکار‬ ‫مش��اور معاونت فرهنگی وزارت ارش��اد‪ ،‬محسن‬ ‫مومنی ش��ریف رئیس حوزه هنری‪ ،‬جواد محقق‪،‬‬ ‫شهریار عباسی‪ ،‬علی محمد مودب‪ ،‬ساسان ناطق‬ ‫و دیگر اهالی ادب و فرهنگ در تاالر قلم کتابخانه‬ ‫ملی برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایی��ن حجت االس�لام س��یدهادی‬ ‫خسروش��اهی‪ ،‬مس��تندنگار به نق��ل خاطراتی از‬ ‫اش��نایی خود با جالل ال احمد و مقاله های او در‬ ‫روزنامه «شاهد» پرداخت‪.‬‬ ‫او همچنین گفت‪ :‬در گذش��ته جمعیت کشور‬ ‫نصف حاال بود اما ش��مار کتاب ها چندبرابر حاال‬ ‫بود‪ .‬حاال بعد از گذشتن از ممیزی ها کتاب ها در‬ ‫ش��مار کم چاپ می ش��وند که از این میان نصف‬ ‫کتاب ه��ا توزیع و از این نص��ف‪ ،‬نصفی خریداری‬ ‫و از نصف خریداری شده‪ ،‬نصفش خوانده و از این‬ ‫میزان فقط نصفش فهمیده می شود‪.‬‬ ‫اش��رف بروج��ردی‪ ،‬رئیس س��ازمان اس��ناد و‬ ‫کتابخانه ملی ایران نیز در سخنانی از لزوم تکریم‬ ‫دانش��مندان‪ ،‬نویسندگان و عالمان گفت و درباره‬ ‫ج�لال ال احمد بیان کرد‪ :‬جالل راه ناارام جامعه‬ ‫ناارام خود بود‪ .‬ال احمد در نخستین قدم های راه‬ ‫س��پردن در وادی ش��دن ها به هر کجا که ذهن‬ ‫پرسشگر او نیل می کرد‪ ،‬سرک می کشید‪.‬‬ ‫بروج��ردی همچنی��ن اظه��ار کرد‪ :‬ج�لال از‬ ‫کالن تری��ن موضوع ه��ای فرهنگ��ی و اجتماعی‪،‬‬ ‫تا رازدانه ترین ها و اس��رار زندگی خصوصی خود‬ ‫تولید کرده اند و در جش��نواره های مهم جهان از‬ ‫جمله ونیز‪ ،‬سن سباستین‪ ،‬لوکارنو و‪ ..‬توانسته اند‬ ‫حض��ور داش��ته باش��ند‪ ،‬از مش��ارکت در تولید‬ ‫فیلم ه��ای هنری خب��ر داد و اضافه کرد‪ :‬با اینکه‬ ‫بیش��تر فیلم هایی که تولی��د کرده ایم فیلم های‬ ‫داس��تانی بوده اند اما بی عالقه به تولید فیلم های‬ ‫مستند نبوده ایم و فیلم های مستندی هم در این‬ ‫سال ها تولید کرده ایم‪.‬‬ ‫من��گ ژی ادامه داد‪ :‬ش��رکت ما رابطه بس��یار‬ ‫خوبی با پخش کننده های چینی دارد و اگر مایل‬ ‫ب��ه همکاری با ما باش��ید و این همکاری ش��کل‬ ‫بگیرد می توانیم فعالیت گسترده ای انجام دهیم‪.‬‬ ‫همین طور می توانیم در زمینه تولید ‪ VOD‬هم‬ ‫فعالیت کنیم‪.‬‬ ‫وی در پایان با بیان این مطلب که عالقه زیادی‬ ‫به س��ینما ای��ران دارد گفت‪ :‬اگر دوس��ت دارید‬ ‫فیلم تان را در بازار چین عرضه کنید و حتما یک‬ ‫تهیه کننده چینی هم پیدا کنید‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت گونی هیونگ از ش��بکه‬ ‫عموم��ی ‪ EBS‬درباره نحوه فعالیت این ش��بکه‬ ‫توضیح داد و با بیان اینکه این ش��بکه تلویزیونی‬ ‫ی��ک جش��نواره هم برگ��زار می کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫تولیدات مش��ترک زیادی در عرص��ه بین المللی‬ ‫داری��م و بیش��تر فیلم های��ی که به جش��نواره ما‬ ‫دعوت می ش��وند‪ ،‬حق پخش شان هم خریداری‬ ‫می شود تا مشکلی در زمینه اکران وجود نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫گونی هیونگ با اشاره به این مطلب که جوان ها‬ ‫دیگر تلویزی��ون نگاه نمی کنند‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬ما‬ ‫برنامه ری��زی انج��ام داده ایم و ط��ی ان فیلم ها را‬ ‫روی موبای��ل هم نمایش می دهیم و حتی از این‬ ‫کار کسب درامد هم کرده ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این شبکه عالقه مند به خرید‬ ‫کاره��ای کامل و یا در حد ‪ ۵۰‬یا ‪ ۷۰‬درصد کامل‬ ‫شده است؛ عنوان کرد‪ :‬ایرانی ها شانس زیادی در‬ ‫کش��ور ما برای نمایش فیلم هایشان دارند چرا که‬ ‫هنوز عباس کیارستمی و فیلم هایش در کشور ما‬ ‫طرفداران خودش را دارد‪.‬‬ ‫هیونگ از ش��بکه عمومی ‪ EBS‬کره این شبکه‬ ‫را برخوردار از حمایت مالی دولت دانست و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬طرح های تان را به طور مستقیم به شبکه ما‬ ‫بفرس��تید و یا تهیه کننده بوم��ی پیدا کنید‪ .‬این‬ ‫را هم بگویم ما س��ال گذش��ته از ‪ 5‬پروژه مستند‬ ‫حمای��ت کردیم که دو تا از انها کانادایی و چینی‬ ‫بودند و البته در کارنامه کاری خود ‪ ۳‬فیلم ایرانی‬ ‫هم داریم که مورد حمایت ما قرار گرفتند‪.‬‬ ‫وی در پایان با بیان اینکه تلویزیون به مخاطب‬ ‫توجه دارد درحالیکه مخاطب مس��تند بسیار کم‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در کره اف��راد زیادی فیلم می بینند‬ ‫و از ی��ک جمعی��ت ‪ ۲۰‬میلیون��ی‪ ۱۲ ،‬میلی��ون‬ ‫مخاطب تلویزیون هس��تند اما ای��ن عدد درباره‬ ‫مس��تند به یک میلیون نفر می رس��د که این امار‬ ‫هم امیدوارانه در حال رشد است‪.‬‬ ‫این نشس��ت ک��ه اخرین نشس��ت از مجموعه‬ ‫برنامه های مورد توجه بازار مستند بود با استقبال‬ ‫مستندسازان همراه شد و نشست پرسش و پاسخ‬ ‫تا یک س��اعت بعد از اتم��ام برنامه هم ادامه پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫«جالل» به ایستگاه اخر رسید‬ ‫را در عی��ن صراح��ت و ش��جاعتی ک��ه دیگران‬ ‫برنمی تابیدند نگاشت‪.‬‬ ‫در ادامه ایین پایانی این دوره از جایزه «جالل‬ ‫ال احمد»‪ ،‬احمد ش��اکری که به عنوان شایسته‬ ‫تقدیر بخش نق��د ادبی این جایزه معرفی ش��د‪،‬‬ ‫در س��خنانی گفت‪ :‬بعضا در فضای ادبی ش��نیده‬ ‫می ش��ود که برخی معیارش��ان در انتخاب کتاب‬ ‫و مدیریت فرهنگی‪ ،‬وطن اس��ت‪ .‬درحالی که اگر‬ ‫انقالب و جمهوری اس�لامی نبود حتی ایران هم‬ ‫شرافتی نداشت که به ان افتخار کنیم‪ ،‬این حوزه‬ ‫معرفتی تمامشان عمل ما را در بردارد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اگر ما اکن��ون از جایزه ادبی «جالل‬ ‫ال احم��د» یاد می کنی��م‪ ،‬جای��زه ادبی «جالل‬ ‫ال احمد» جایزه ادبی جمهوری اس�لامی اس��ت‪.‬‬ ‫جای��زه «جالل» نه جای��زه ای از جالل و نه برای‬ ‫جالل اس��ت‪ ،‬بلک��ه جایزه ای به نام جالل اس��ت‪،‬‬ ‫چون جالل انس��ان ازاده ای بود و خطای خودش‬ ‫را شناخت و به دامن اسالم برگشت؛ بنابراین اگر‬ ‫در این جایزه از جایزه «جالل» یاد می ش��ود باید‬ ‫درنظر داشته باشیم جایزه جمهوری اسالمی را به‬ ‫یک شخصیت کاهش ندهیم‪.‬‬ ‫محمد حنیف که در این ایین به عنوان برگزیده‬ ‫بخش نقد ادبی معرفی ش��د‪ ،‬در س��خنانی کوتاه‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬وقتی به عظمت کائنات نگاه می کنیم‬ ‫بیش��تر ب��ه خردی خودم��ان واقف می ش��ویم و‬ ‫می فهمی��م که در ابتدای راه هس��تیم‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی حت��ی کوچک تری��ن جای��زه ای ه��م‬ ‫من را خوش��حال می کند چه برس��د ب��ه جایزه‬ ‫ج�لال‪ .‬به این جای��زه افتخار می کن��م و خدا را‬ ‫شاکرم‪.‬‬ ‫مه��دی قزلی‪ ،‬مدیرعامل بنیاد ش��عر و ادبیات‬ ‫داستانی ایرانیان و دبیر اجرایی دوازدهمین دوره‬ ‫جای��زه «جالل» ‪ -‬با بیان اینکه یاد و نام جالل و‬ ‫کتاب هایش هنوز زنده است‪ ،‬گزارشی از این دوره‬ ‫جایزه ارائه کرد و متنی را برای تش��کر از عوامل‬ ‫جایزه و نویسندگان خواند‪.‬‬ ‫همچنین در ایی��ن پایان��ی دوازدهمین دوره‬ ‫جایزه «جالل»‪ ،‬ایی��ن رونمایی از کتاب «کارت‬ ‫دعوت» نوشته احسان رضایی و یزدان سلحشور‬ ‫که توسط نشر جام جم منتشر شده و مجموعه ای‬ ‫از اثار نقدش��ده ازسوی س��ایت و مجموعه بنیاد‬ ‫شعر و ادبیات داس��تانی ایرانیان‪ ،‬برگزار شد و به‬ ‫کسانی که اثارشان در این کتاب امده‪ ،‬این کتاب‬ ‫به همراه شاخه گلی هدیه داده شد‪.‬‬ ‫فیلم عباس کیارستمی در میان ‪ ۱۰‬فیلم برتر دهه گذشته‬ ‫اسوش��یتدپرس فیل��م «کپی براب��ر اصل» به‬ ‫کارگردانی عباس کیارس��تمی را به عنوان یکی از‬ ‫‪ ۱۰‬فیلم برتر یک دهه گذش��ته سینمای جهان‬ ‫انتخاب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در این فهرس��ت فیلم «کپی‬ ‫براب��ر اص��ل» محصول س��ال ‪ ۱۳۸۹‬و س��اخته‬ ‫عباس کیارس��تمی با بازی «ژولیت بینوش» در‬ ‫رتبه هش��تم باالتر از فیلم «درون لوین دیویس»‬ ‫ساخته «برادران کوئن» و «هتل بزرگ بوداپست»‬ ‫به کارگردانی «وس اندرسون» جای گرفته است‪.‬‬ ‫«کپی برابر اصل» نخستین نمایش جهانی خود‬ ‫را شصت و سومین جش��نواره فیلم کن به عنوان‬ ‫یک��ی از نامزده��ای نخل ط�لا (فیلم های بخش‬ ‫رقابتی اصلی) تجربه کرد و مورد توجه و تحسین‬ ‫منتقدان قرار گرفت‪.‬‬ ‫در فهرس��ت ‪ ۱۰‬فیلم برتر یک دهه گذش��ته‬ ‫س��ینما به انتخ��اب اسوش��یتدپرس‪ ،‬فیلم برنده‬ ‫نخ��ل طالی «درخ��ت زندگی» س��اخته «ترس‬ ‫مالی��ک» رتب��ه نخس��ت را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده و پ��س از ان به ترتیب «رش��ته خیال» به‬ ‫کارگردانی «پل توماس اندرس��ون»‪« ،‬مارگارت»‬ ‫از «کنت لونرگان»‪« ،‬لی��دی برد» به کارگردانی‬ ‫«گرت��ا گروی��گ»‪ ،‬فیلم برنده اس��کار «مهتاب»‬ ‫س��اخته «بری جنکینز»‪« ،‬جایی» به نویسندگی‬ ‫و کارگردان��ی «س��وفیا کاپوال»‪« ،‬جنگ س��رد»‬ ‫از «پ��اول پالیکوفس��کی»‪« ،‬کپ��ی براب��ر اصل»‬ ‫از عب��اس کیارس��تمی‪« ،‬درون لوی��ن دیویس»‬ ‫س��اخته «ب��رادران کوئ��ن» و «هت��ل ب��زرگ‬ ‫بوداپس��ت» به کارگردانی «وس اندرسون» قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 19 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 16 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1428‬پیاپی ‪2746‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫شهریار وجدانی ‪ -‬روان شناس‪:‬‬ ‫‪Shahriar.vejdani@gmail.com‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫اخرین بار کی روزنامه دست گرفتی؟‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫قصه های ایرانی در بلندترین شب سال‬ ‫نهای��ی در بخش ملی و بین المل��ل راه یافتند‪ .‬معاون‬ ‫فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در‬ ‫تشریح بخش های مختلف جشنواره قصه گویی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امس��ال نیز مانند س��ال های گذشته بخش های‬ ‫ثابت��ی در جش��نواره داریم‪ .‬در بخش ملی س��ه گروه‬ ‫س��نی نوجوان��ان ویژه ‪ 12‬تا ‪ 18‬س��ال‪ ،‬بخش زنان و‬ ‫مردان که بخش مهمی اس��ت و از ‪ 18‬س��ال به باال را‬ ‫در نظر گرفتیم و بخش خاص این جشن پدربزرگ ها‬ ‫و مادربزرگ ها هس��تند که اساساً از زبان ان ها قصه ها‬ ‫را ش��نیدیم و یاد گرفته ایم‪ .‬او در ادامه اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به حجم اثار هیات انتخابی ش��کل گرفت و ‪19‬‬ ‫قصه گو از انجمن قصه گویی کانون از ‪ 7‬اس��تان کشور‬ ‫زحم��ت انتخاب اثار را بر عهده داش��تند‪ .‬یکی دیگر‬ ‫از ویژگی های جش��نواره امس��ال اجرای قصه گوهای‬ ‫مهمان در ایام برگزاری جش��نواره است‪ .‬سال گذشته‬ ‫هر روز یک ویژه برنامه فرهنگی داش��تیم اما امسال با‬ ‫توجه به درخواس��ت مخاطبین سعی کردیم از اجرای‬ ‫قصه گویی مهمانان جشنواره نیز بهره مند شویم‪ .‬خانم‬ ‫گیتی خامنه‪ ،‬بهرام ش��اه محمدل��و‪ ،‬مجید قناد‪ ،‬رضا‬ ‫کیانیان‪ ،‬سارا روس��تاپور و مصطفی رحماندوست در‬ ‫ای��ن بخش حضور خواهند داش��ت‪ .‬رئیس بیس��ت و‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫ایرج زبردست از انتشار مجموعه رباعی اش‬ ‫با عنوان «سر بر تن و دنبال سرم می گردم»‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫این رباعی سرا با اعالم این خبر گفت‪ :‬این‬ ‫مجموعه شامل تازه ترین رباعیاتم است که با‬ ‫قیمت ‪ ۱۴‬هزار تومان از سوی نشر مروارید راهی بازار شده است‪ .‬در مجموع‬ ‫در رباعی��ات ای��ن کتاب حرکت ه��ای زبانی و مضامین متف��اوت و قدم های‬ ‫روبه جلو را به خوبی می توان حس کرد‪.‬‬ ‫«ش��هری که در ان م��رگ اذان می خواند»‪« ،‬باران که بیاید همه عاش��ق‬ ‫هستند»‪« ،‬ش��کل دیگر من»‪« ،‬دفی از پوست ابلیس»‪« ،‬گزیده رباعیات» و‬ ‫«خنده های خیس» از جمله اثار منتشرشده ایرج زبردست هستند‪.‬‬ ‫این شاعر کتاب تازه اش را مانند دیگر اثارش به مادرش «طوبا پای برجا»‬ ‫تقدیم کرده است‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «مشت اخر» جدیدترین فعالیت‬ ‫س��ینمایی مهدی فخیم زاده در مقام کارگردان از‬ ‫چهارش��نبه این هفته در گروه س��ینمایی فرهنگ‬ ‫روی پرده می رود‪.‬‬ ‫فخیم زاده ن��گارش فیلمنامه فیلم جدید خود را‬ ‫به عهده داشت و توانست پس از حدود یک سال پیش تولید سال گذشته ان را جلوی‬ ‫دوربین ببرد‪.‬‬ ‫در «مش��ت اخر» با نام قبلی «مش��ت در وقت اضافه»‪ ،‬گوه��ر خیراندیش‪ ،‬احمد‬ ‫نجفی‪ ،‬رامین راس��تاد‪ ،‬گلناز خالصی‪ ،‬حمیدرضا قلی خانی‪ ،‬سیاوش معمارزاده‪ ،‬اتنا‬ ‫مهیاری همراه با خود مهدی فخیم زاده به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫«سیدحامد حسینی» تهیه کنندگی «مشت اخر» را بر عهده گرفته است‪.‬‬ ‫اخرین ساخته مهدی فخیم زاده در سینما به ‪ ۱۴‬سال پیش و به فیلم «هم نفس»‬ ‫برمی گردد که با بازی رویا نونهالی‪ ،‬مریال زارعی‪ ،‬ناصر اقایی و خود وی در س��ال ‪۸۲‬‬ ‫روی پرده سینماها رفت‪.‬‬ ‫«مشت اخر» نوزدهمین تجربه کارگردانی فخیم زاده محسوب می شود‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫روایت مریم معترف از کشتی نوح‬ ‫نمایش «س��فر پرماجرای کش��تی نوح» به‬ ‫کارگردانی مریم معترف در مرکز تولید تئاتر و‬ ‫تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان‬ ‫و نوجوانان روی صحنه است‪.‬‬ ‫قصه های « سفر پرماجرای کشتی نوح» به‬ ‫کارگردانی مریم معترف روایتگر داستان حضرت نوح (ع) و فرمان خداوند برای‬ ‫س��اختن کشتی و س��وار کردن جفت های مختلف حیوانات در ان است‪ .‬روایت‬ ‫داستان همراه با نصب پرده نقالی مربوط به داستان کشتی حضرت نوح است‪.‬‬ ‫گروهی از نویسندگان متن نمایش «سفر پرماجرای کشتی نوح» را نوشته اند‬ ‫و مریم معترف ان را بازنویسی کرده است‪.‬‬ ‫میثم یوس��فی‪ ،‬مجتبی گوهرخای‪ ،‬علی بیک محمدی‪ ،‬منا ش��مس الدینی‪،‬‬ ‫شهرام نجاتی و مسعود پورجمشید در این نمایش نقش افرینی می کنند‪.‬‬ ‫خلق پرده نقاش��ی نمایش «س��فر پرماجرای کش��تی نوح» ب��ر عهده مهدی‬ ‫طالعی نیا و طراحی پوستر و بروشور ان بر عهده سعید شاکرنیا است‪.‬‬ ‫ای��ن نمای��ش هر روز به جز ش��نبه ها صبح ها ویژه م��دارس و مهدکودک ها و‬ ‫بعدازظهرها س��اعت ‪ 19‬برای عموم عالقه مندان در س��الن گلستان مرکز تئاتر‬ ‫کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می شود‪.‬‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫نخستین سلفی های ایرانی در یک نمایشگاه‬ ‫موسسه فرهنگی هنری صبا در «فوتوغرافخانه»‬ ‫از نخستین سلفی ها و عکس های ثبت شده در ایران‬ ‫رونمایی می کند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه ک��ه همراه با نشس��ت تخصصی‬ ‫عکاسی قاجار‪ ،‬هم زمان با یکصد و هفتاد و هفتمین‬ ‫س��الروز تولد عکاس��ی در ایران برگزار می شود‪ ،‬عصر دوش��نبه ‪ ۲۵‬اذر ساعت ‪ ۱۶‬در‬ ‫نگارخانه «خیال» گشایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫«فوتوغرافخانه» مجموعه ای ش��امل بیش از ‪ ۱۲۰‬عکس است که سیری تصویری‬ ‫از اغاز عکاس��ی در ایران را به روایت ناصرالدین ش��اه قاجار و «خودتصویر» هایش که‬ ‫نخستین سلفی های ایرانی نیز محسوب می شوند را نشان می دهد‪.‬‬ ‫این اثار در برگیرنده عکس هایی از نخستین روایتگران تصویری زندگی مردم ایران‬ ‫هولتسر‪ ،‬عبداهلل قاجار‪ ،‬انتوان سوریوگین و ‪ ...‬خواهد بود‪.‬‬ ‫فرصت بازدید از این گنجینه ارزش��مند و تاریخی تا ‪ ۱۰‬دی‪ ،‬همه روزه از ‪ ۱۰‬صبح‬ ‫تا ‪ ۱۸‬عصر ـ به جز ایام تعطیل ـ برای همه عالقه مندان مهیاست‪.‬‬ ‫ان��ا کارین��ا س��تاره بزرگ‬ ‫س��ینمای م��وج نو و همس��ر‬ ‫ژان لوک گودار در ‪ ۷۹‬سالگی‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش صبا ب��ه نقل از‬ ‫فرانس ‪ ،۲۴‬انا کارینا بازیگر فرانس��وی دانمارکی و همسر سابق ژان‬ ‫لوک گودار بر اثر بیماری س��رطان در ‪ ۷۹‬س��الگی درگذشت‪ .‬کارینا‬ ‫یکشنبه شب در بیمارستانی در پاریس از دنیا رفت‪.‬‬ ‫در واکنش به خبر درگذش��ت کارینا وزیر فرهنگ فرانسه نوشت‪:‬‬ ‫س��ینمای فرانس��ه امروز یتیم ش��د‪ .‬ما یکی از اس��طوره هایمان را از‬ ‫دست دادیم‪.‬‬ ‫از فیلم ه��ای ش��اخص کارنامه کارینا می توان به زن‪ ،‬زن اس��ت‪،‬‬ ‫گ��ذران زندگی‪ ،‬دس��ته جدا افتاده ها‪ ،‬الفاوی��ل و پیرو خله مگی به‬ ‫کارگردانی ژان لوک گودار اشاره کرد‪.‬‬ ‫خرید اثر میلیونی «پیکاسو»‬ ‫ با ‪ ۱۰۰‬یورو‬ ‫یک��ی از تابلوهای نقاش��ی‬ ‫«پابلو پیکاس��و» ک��ه بیش از‬ ‫ی��ک میلیون دالر ارزش دارد‪،‬‬ ‫در یک مراسم قرعه کشی ارائه‬ ‫می ش��ود تا سود حاصل از ان‪،‬‬ ‫صرف خیریه شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا به نقل از ارت دیلی‪ ،‬تابلو نقاشی طبیعت بی جانی که توسط‬ ‫«پیکاس��و» ـ هنرمند مشهور اس��پانیایی ـ خلق شده است‪ ،‬در یک‬ ‫قرعه کشی فروخته می شود که افراد با خرید یک بلیت ‪ ۱۰۰‬یورویی‬ ‫می توانند در ان شرکت کنند‪ .‬سود حاصل از این قرعه کشی به یک‬ ‫خیریه خواهد رسید که با هدف پایان دادن به فقر در افریقا تاسیس‬ ‫ش��ده است‪ .‬ش��ش سال پیش نیز قرعه کشی مش��ابهی ترتیب داده‬ ‫ش��ده بود که در نتیجه ان یکی از تابلوهای نقاش��ی «پیکاس��و» به‬ ‫یک ش��هروند ‪ ۲۵‬س��اله امریکایی که به دنبال وسیله ای برای تزئین‬ ‫خانه اش بود رس��ید‪ .‬قرعه کشی در ششم ژانویه (‪16‬دی) در پاریس‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫خبرنگار پارلمانی فارس درگذشت‬ ‫زهرا عبدالمحمدی‪ ،‬خبرنگار خبرگزاری‬ ‫فارس پس از تحمل دوره ای بیماری صبح‬ ‫روز گذش��ته ‪ ۲۴‬اذر درگذش��ت‪ .‬زنده یاد‬ ‫زهرا عبدالمحمدی پس از تحمل دوره ای‬ ‫بیم��اری س��رطان صب��ح روز یکش��نبه‬ ‫‪ ۲۴‬اذر‪ ،‬در س��ن ‪ ۳۲‬س��الگی درگذشت‪.‬‬ ‫زنده یاد عبدالمحمدی متولد سال ‪۱۳۶۶‬‬ ‫ب��ود و بیش از یک دهه در حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس فعالیت‬ ‫می کرد‪ .‬او دوره اموزش خبرنگاری را نیز در س��ال ‪ ۸۷‬در باش��گاه‬ ‫خبری توانا پش��ت سر گذاشت و پس از اتمام این دوره فعالیت خود‬ ‫را در خبرگزاری فارس اغاز کرده بود‪.‬‬ ‫تعویق در برگزاری‬ ‫جشنواره تئاتر رادی‬ ‫دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی که قرار‬ ‫ب��ود از روز چهارش��نبه ‪ 27‬اذر در تهران‬ ‫برگزار ش��ود‪ ،‬به دلیل تامین نشدن بودجه‬ ‫الزم ب��رای برگزاری ای��ن رخداد هنری و‬ ‫فرهنگی ناش��ی از انجام نش��دن به موقع‬ ‫تعهدات از س��وی حامیان مالی‪ ،‬به تعویق‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬دبیرخانه جش��نواره در اطالعیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫برخی از نهادها و سازمان های اجتماعی و دولتی که قرار بود هر یک‬ ‫در تامین هزینه های برگزاری این جش��نواره س��همی داشته باشند‪،‬‬ ‫متاس��فانه تعه��دات خود را در زم��ان الزم انجام ندادن��د و با وجود‬ ‫تالش مستمر و همه جانبه دبیر دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی و‬ ‫اعضای هیات مدیره بنیاد اکبر رادی و برگزاری نشس��ت های مکرر‪،‬‬ ‫این مهم تاکنون به انجام نرس��یده‪ ،‬از این رو با تصمیم هیات مدیره‬ ‫بنیاد اکبر رادی و رئیس ش��ورای سیاس��تگذاری دومین جش��نواره‬ ‫تئاتر اکبر رادی و با احترام به همه هنرمندان متقاضی ش��رکت در‬ ‫بخش های مختلف این جش��نواره و اظهار تاسف از بدقولی نهادهای‬ ‫مذکور‪ ،‬دومین جش��نواره تئاتر اکبر رادی در تاریخ دیگری در سال‬ ‫جاری برگزار می شود‪.‬‬ ‫پایان تلخ یک ارزو‬ ‫سحر عصرازاد – منتقد سینما‪:‬‬ ‫«پدربزرگ» س��اخته ارش رخش��ا؛ داس��تان پس��ر‬ ‫خردس��الی است که برای اش��تی دادن پدر و پدربزرگ‬ ‫و بازگرداندن پدربزرگ به خانه ش��ان سفری را در پیش‬ ‫می گیرد‪ .‬فیلم به شکلی موجز با نریشن هستیار؛ پسرکی‬ ‫از روستای ارمرده (در نزدیکی بانه) اغاز می شود که در‬ ‫اتمس��فر محل زندگی خود معرفی می شود‪ .‬نریشنی که‬ ‫معرفی روستا‪ ،‬مشغله روستانشینان و مناسبات ادم ها را به اندازه الزم به همراه‬ ‫دارد‪ .‬در ادامه وقتی کار به معرفی خانواده هستیار و مشغله پدر و مادر می رسد‬ ‫که به ش��ال بافی و نخ ریس��ی مش��غول هس��تند‪ ،‬او از عالقه به دوچرخه ای که‬ ‫پدربزرگ برایش خریده و عالقه اش به او می گوید و درنهایت به دغدغه اش برای‬ ‫خوش��حال بودن خانواده می پردازد که به زع��م او‪ ،‬بعد از قهر و رفتن پدربزرگ‬ ‫از دس��ت رفته اس��ت‪ .‬در فیلم به ش��کلی ظریف دعوای پدر و پدربزرگ به مثابه‬ ‫تراژدی ذهن پس��رک ترسیم می شود و نریش��ن های کودکانه و حسی او به این‬ ‫تصویر عمق بیش��تری می بخشد تا در زیرالیه فیلم تاثیر خشونت عادی شده در‬ ‫روابط بزرگ ساالن‪ ،‬بر روان کودکان مورد توجه قرار بگیرد‪ .‬سفر هستیار و پدرش‬ ‫به داالهو برای بازگرداندن پدربزرگ؛ به مثابه سفری در دل موانع برای رسیدن‬ ‫قهرمان به نیاز دراماتیکش اس��ت که مراحل مختلفی را در بردارد و حتی جایی‬ ‫پدر به خاطر خراب ش��دن موتورش قصد بازگش��ت دارد که کارگردان به شکل‬ ‫تلویحی مانعش می شود‪ .‬اما سکانسی که مخاطب انتظارش را می کشد؛ مواجهه‬ ‫هستیار و پدربزرگ و تصویر عینی این مرد رویاهای پسرک است که در یخ زدگی‬ ‫طبیعت و برف و س��رمایی که محیط را در برگرفته و بیش از همه در س��ردی‬ ‫رفتار پدر که در فاصله ای دور ایس��تاده و ش��ال کار دستش را به عنوان هدیه ای‬ ‫برای دلجویی به هس��تیار می دهد تا به پدربزرگ تقدیم کند‪ ،‬منعکس می شود‪.‬‬ ‫س��ردی می اورد و پدربزرگ با یک جمله کوتاه به پرس��ش هس��تیار و مخاطب‬ ‫پاس��خ می دهد که چرا نمی تواند بازگردد (اسان نیست!) جمله ای که شاید برای‬ ‫مخاطب قابل درک باشد اما برای ذهن کودکانه هستیار این پاسخ ادامه ای است‬ ‫بر به گِل نشستن قایق ارزوهایش برای رسیدن به شادی و خوشحالی‪.‬‬ ‫جایزه «احمد محمود» برگزار می شود‬ ‫س��ومین دوره جای��زه ادب��ی «احمد محم��ود» برگزار‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬دبیرخانه این جایزه اعالم کرد‪:‬‬ ‫سومین دوره جایزه ادبی «احمد محمود» به دلیل برخی‬ ‫مش��کالت امسال با دو ماه تاخیر در اسفندماه برگزیدگان‬ ‫خود را معرفی خواهد کرد‪ .‬این جایزه پس از داوری اولیه‪،‬‬ ‫دو فهرست از رمان ها و مجموعه داستان های منتشرشده‬ ‫نظرس��نجی ام��اری و کیفی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬را برای‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اختیار روزنامه نگاران‪ ،‬نویس��ندگان‪ ،‬منتقدان‪ ،‬مترجمان و برخی اصحابِ قلم قرار‬ ‫طبق این نظرس��نجی به ‪ ۱۰‬نامز ِد ابتدایی خود دس��ت پیدا خواهد‬ ‫خواهد داد و ِ‬ ‫بخش مجموعه داستان و رمان سه نامز ِد برگزیده‬ ‫داوران دو‬ ‫کرد‪ .‬در مرحله بعدی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫و س��پس برنده را انتخاب می کنند‪ .‬گرو ِه اجرایی جایزه امیدوار اس��ت با توجه به‬ ‫مشکالت مالی و پاره ای شرایطِ اجتماعی بتواند مانن ِد دو دوره قبل مراسمی برای‬ ‫ِ‬ ‫مسئولیت دبیری اجرایی جایزه «احمد محمود» را‬ ‫اختتامیه تدارک ببیند‪ .‬امسال‬ ‫سینا دادخواه بر عهده خواهدداشت و مائده مرتضوی نیز مسئول روابطِ عمومی ان‬ ‫ خرم است‪ .‬در دوره‬ ‫اس��ت‪ .‬دبیر این دوره جایزه «احمد محمود» نیز مهدی یزدانی ّ‬ ‫بخش رمان کتابِ «بند محکومین» نوشته کیهان خانجانی برنده تندیس و‬ ‫دوم در ِ‬ ‫بخش مجموعه داستان هم‬ ‫رمان «الوت» نوشته امیر خداوردی نیز تقدیر شد‪ .‬در‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫«زخم ش��یر» تندیس جایزه را دس��ت اورد‪ .‬همچنین لیلی‬ ‫صم ِد طاهری با کتابِ‬ ‫ِ‬ ‫مدال افتخار احمد محمود را از ان خود کرد‪ .‬امسال نیز این مدال‬ ‫گلستان نخستین ِ‬ ‫به یک نویسنده پیشکسوت اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫جایزه ادبی‬ ‫مجموعه رباعی تازه ایرج زبردست منتشر شد‬ ‫«مشت اخر» فخیم زاده در سینماها‬ ‫انا کارینا درگذشت‬ ‫نقد فیلم‬ ‫محمدرضا زمردیان معاون فرهنگی کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان و رئیس بیس��ت و دومین‬ ‫جش��نواره بین المللی قصه گویی جزئیات این رویداد‬ ‫را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نشس��ت خبری بیست و دومین‬ ‫جش��نواره بین المللی قصه گویی با حضور محمدرضا‬ ‫زمردی��ان مع��اون فرهنگ��ی کانون پ��رورش فکری‬ ‫کودکان و نوجوانان و رئیس جشنواره‪ ،‬سروش صحت‬ ‫دبیر جشنواره و مجید توکلی دبیر اجرایی جشنواره با‬ ‫حضور اصحاب رسانه در کانون پرورش فکری کودکان‬ ‫و نوجوانان برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشست سروش صحت دبیر جشنواره‬ ‫بیان کرد‪ :‬در جش��ن بیس��ت و یک��م ‪ 11‬هزار نفر در‬ ‫جشنواره شرکت داشتند و بسیار خوشحال بودیم که‬ ‫این عدد بزرگ را می بینیم و به نسبت دوره های قبل‬ ‫جهش داش��ته ایم و امیدوار بودیم این عدد را بتوانیم‬ ‫برای س��ال های بعد نیز حفظ کنیم‪ .‬اما امس��ال این‬ ‫عدد به ‪ 17‬هزار نفر رسید و تقریباً ‪ 50‬درصد افزایش‬ ‫داش��تیم که ای��ن جهش بزرگی اس��ت و من در این‬ ‫زمینه کمترین نقش را دارم‪ .‬خوش��حالم که عضو این‬ ‫مجموع��ه که در ح��وزه فرهنگی و پرورش فکر تالش‬ ‫می کنن��د‪ ،‬حض��ور دارم‪ .‬در ادامه محمدرضا زمردیان‬ ‫گف��ت‪ :‬خدا را ش��اکرم که قطار جش��نواره بیس��ت و‬ ‫دوم به ایس��تگاه پایانی خود نزدیک می شود‪ .‬حرکت‬ ‫این قطار از مراکز کانون در سراس��ر کش��ور اغاز شد‬ ‫و در حدود هزار جش��ن قصه گویی در سراس��ر ایران‬ ‫برگزار ش��د و عزی��زان عالقه مند به قصه و قصه گویی‬ ‫با جش��نواره همراه ش��دند‪ .‬او افزود‪ 31 :‬جشنواره در‬ ‫استان ها برگزار شد و افراد برگزیده بخش های متعدد‬ ‫اس��تانی‪ ،‬منطقه ای را پشت سر گذاشتند تا به مرحله‬ ‫دومین جش��نواره قصه گویی در ادامه گفت‪ :‬شب یلدا‬ ‫ش��ب قصه گویی اس��ت و در فرهنگ و س��نت ما این‬ ‫ش��ب بسیار اهمیت دارد‪ .‬امیدوارم جشن خوبی را در‬ ‫کنار همه عزیزان داش��ته باشیم‪ .‬از همه سازمان هایی‬ ‫که م��ا را همراهی کردند ازجمله ش��هرداری تهران‪،‬‬ ‫س��ازمان فرهنگی هنری شهرداری‪ ،‬مرکز تئاتر کانون‬ ‫که کارناوال قصه گوی��ی را بر مبنای قصه «پدربزرگ‬ ‫و ت��رب» با عروس��ک های غول پیکر اج��را می کند و‬ ‫همچنین باش��گاه خبرن��گاران ج��وان و کانون زبان‬ ‫کانون کمال تشکر را دارم‪ .‬زمردیان همچنین توضیح‬ ‫داد‪ :‬در این دوره از جشنواره نمایش های تک نفره در‬ ‫مح��ل کانون خواهیم داش��ت و ه��ر روز در ‪ 5‬منطقه‬ ‫قصه گوه��ا ب��ه اجرای قصه می پردازن��د‪ .‬عالوه بر این‬ ‫در بوس��تان گفت وگ��و نیز ه��ر روز دو قصه گو حضور‬ ‫دارند و امیدوارم شهروندان از این فضا استفاده الزم را‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در ایین پایانی نیز همانند‬ ‫س��ال گذشته شگفتانه ای خواهیم داشت و از عزیزی‬ ‫که سال هاس��ت در این امر برای کودکان تالش کرده‬ ‫اس��ت تقدی��ر خواهیم ک��رد‪ .‬صحت نیز درب��اره نوع‬ ‫قصه ه��ا و انتخاب ان ها گفت‪ :‬نکت��ه مهم قصه گویی‬ ‫اس��ت که درست و خوب ادا ش��ود‪ ،‬باید قصه به جان‬ ‫قصه گو نشس��ته باشد تا بتواندان را به شنونده منتقل‬ ‫کند‪ .‬هدف اول قصه گویی اس��ت اما خودش ش��امل‬ ‫زیرمجموعه های��ی اس��ت که خوداگاه ی��ا ناخوداگاه‬ ‫اثرگذار خواهند بود‪ .‬صحت افزود‪ :‬در جش��نواره فیلم‬ ‫فجر نیز ژانره��ای مختلفی حضور دارند اما در بخش‬ ‫مسابقه همه فیلم ها در کنار هم هستند و این نیز یک‬ ‫جش��نواره قصه گویی اس��ت و مهم این است که کدام‬ ‫اثار به جان مخاطب می نشیند‪ .‬درواقع توانایی در بیان‬ ‫قصه برای ما اهمیت دارد‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫کمتر از یک ماه تا پایان س��ال میالدی باقی است‪ ،‬و‬ ‫امس��ال‪ ،‬پایان یک دهه اس��ت‪ .‬دهه ای که شاید یکی از‬ ‫عجیب ترین و شگفت انگیزترین دهه هایی باشد که تاریخ‬ ‫بشر از نظر تنوع اتفاقات و سرعت گرفتن زندگی در یک‬ ‫مفهوم کل��ی به خاطر می اورد‪ .‬از حمله تروریس��تی به‬ ‫برج های تجارت جهانی امریکا که ش��اید نخستین اتفاق تاثیرگذار این دهه بود‪،‬‬ ‫تا گزارش علمی س��ال گذش��ته در مورد گرمایش و تخریب زمین که شمارش‬ ‫معکوس انقراض انس��ان ها را ‪ -‬در صورت تغییر نیافتن ش��یوه زندگی ‪ -‬رقم زد‬ ‫و مثال های بی ش��مار دیگری که به یاداوری ان نیازی نیست‪ .‬در سطح جهانی‪،‬‬ ‫ش��اید تاثیرگذارترین پدیده این دهه را بتوان ظهور و بسط شبکه های اجتماعی‬ ‫مجازی‪ ،‬و به طورکلی اینترنت دانس��ت؛ پدیده ای که نیم رخ زیست انسان ها روی‬ ‫زمین را برای همیشه تغییر داد‪ .‬از سیاست و اقتصاد گرفته تا شخصی ترین مسائل‬ ‫زندگی انس��ان ها و البته چالش های روان��ی‪ .‬دنیایی که هجوم اطالعات به قدری‬ ‫در ان زی��اد ش��ده که روان و حافظ��ه ما هم‪ ،‬دقیقا مث��ل هاردهای کامپیوتری‬ ‫نیاز به پاالیش و بازس��ازی مداوم دارد‪ .‬پژوهش ‪2‬س��ال پیش دانشگاه اتالنتیک‬ ‫نش��ان داد س�لامت روان افراد به خصوص نوجوانان‪ ،‬به شدت زیر تاثیر ترشحات‬ ‫دوپامینی ناشی از ماجراجویی های مجازی است‪ ،‬که نتیجه ان در دنیای واقعی‪،‬‬ ‫ب��ه جز از دس��ت دادن تعامالت اجتماعی معن��ی دار در جامعه‪ ،‬ایجاد اختالالت‬ ‫«اضطرابی» و «افس��ردگی» اس��ت که عمدتا ریش��ه در ترس ها دارند‪ .‬البته این‬ ‫جامعه هدایت شونده توسط فناوری دس��تاوردهای مثبت بی شماری هم داشته‬ ‫است‪ .‬خالقیت های نوظهوری که در دهه گذشته در تمام جنبه ها شاهد هستیم‬ ‫یکی از ان هاس��ت‪ ،‬و در فضای روان ش��ناختی هم‪ ،‬امواج اطالعات و انتخاب های‬ ‫ازاد‪ ،‬به راس��تی افق نگاه نسل های جدید را گسترده تر و تنگ نظری های مرسوم‬ ‫ارزش��ی زندگی اش را‬ ‫را محدودت��ر کرده اس��ت؛ گویی که هرک��س قطب نمای‬ ‫ِ‬ ‫خود به دس��ت گرفته و دیگر به س��ادگی به س��راغ نخس��تین تفک ِر جذابِ دور و‬ ‫ب��رش نمی رود‪ .‬در یک کالم‪ ،‬اگر از باال به تمام این جریانات بنگریم‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫نگرانی برای بش��ر امروز‪ ،‬ترس از نیروی رهاشده عظیمی است که در پشت این‬ ‫تغییراتِ ناش��ی از فناوری در جریان است و سوال های ارزشی زیادی را از عمق‬ ‫به س��طح اورده که ش��اید موضوع تفحص و مناظره‪ ،‬بزرگان فلس��فه در قرون‬ ‫گذشته بوده باشد‪ .‬زمانی توازن قدرت و تحول تکاملی ما در زمین‪ ،‬با اوج و فرود‬ ‫امپراتوری های بزرگ و جنگ های تمدن ها رقم می خورد و امروز با نگاهی به یک‬ ‫دهه گذش��ته‪ ،‬همان س��وال ها و چالش ها را در بازی های کامپیوتری جست وجو‬ ‫می کنی��م‪ ،‬دغدغه های روانی خود مثل ترس از تنهایی‪ ،‬نگرانی از دوست داش��ته‬ ‫نشدن و برقراری ارتباط را در اینترنت به نمایش می گذاریم و ارزش های زندگی‬ ‫خ��ود را در جای��ی به غیر از خود جس��ت وجو می کنیم‪ .‬به هرح��ال این یکی از‬ ‫بزرگ ترین دس��تاوردهای دهه اخیر است و نمی توان به ان برچسب خوب یا بد‬ ‫زد و تنها می توان این س��وال را پرس��ید که در فاصله گرفتن از غریزه ها و ذات‬ ‫تکاملی انس��انی که در تمام اعصار برگ برنده بقایمان بوده است‪ ،‬این بار چگونه‬ ‫تعادل و توازن خود را برقرار خواهیم کرد‪...‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫پشت صحنه تکامل‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!