روزنامه صمت شماره 1424 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1424

روزنامه صمت شماره 1424

روزنامه صمت شماره 1424

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫بنزین دو نرخی و دالر چندنرخی‬ ‫فساداور است‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1424‬پیاپی ‪2742‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫شفافیت شرکت های معدنی و‬ ‫صنایع معدنی در نظام ارزی‬ ‫‪6‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫توجه به ظرفیت های نیروی‬ ‫انسانی در توسعه بازرگانی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫فرهنگ سازی برای‬ ‫ت برقی‬ ‫موتورسیکل ‬ ‫در ادامه روند صعودی قیمت ها در بازار ارز که از چند هفته پیش اغاز ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬روز گذشته هر دالر امریکا رکورد شکس��ت و با افزایش باورنکردنی نرخ‬ ‫در ی��ک روز‪ ،‬وارد کان��ال ‪۱۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان ش��د و هر ی��ورو به باالی ‪۱۵‬‬ ‫هزارتومان رس��ید‪ .‬بانک مرکزی درحالی وعده کاهش و ثبات قیمت ها در بازار‬ ‫ارز را داده که کارشناس��ان معتقدند در چند روز گذشته نظارت موثری بر بازار‬ ‫ارز و س��که صورت نگرفت��ه‪ ،‬تاجایی که این بازارها دچار چالش و دس��تخوش‬ ‫تغییرات غیرکارشناس��ی شده اس��ت‪ .‬بازار ارز درحالی باردیگر ملتهب شده که‬ ‫به نظر می رس��د بخش زیادی از به وجود امدن این ش��رایط ناشی ازجوسازی ها‬ ‫و ش��وک های انتظاری اس��ت که از بیرون به این بازار وارد شده است‪ .‬به گفته‬ ‫بس��یاری از کارشناسان درحال حاضر هیچ عامل بنیادی وجود ندارد که زمینه‬ ‫جهش ه��ای ش��دیدقیمتی را فراهم کرده باش��د‪ ،‬انهم در ش��رایطی که اقتصاد‬ ‫‪11‬‬ ‫ظرفیت رشد بیشتر نرخ ارز را ندارد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫با مردم‬ ‫گفت وگو کنیم‬ ‫‪7‬‬ ‫تدوین نقشه راه‬ ‫کاهش تصادف های جاده ای‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اطالعیه شرکت فوالد مبارکه اصفهان؛‬ ‫تداوم عرضه محصوالت فوالدی‪ ،‬ورق‬ ‫و حمایت از صنایع پایین دستی‬ ‫پیرو رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری (دام ظله)‬ ‫و ریاست محترم جمهوری و دستور اکید وزیر محترم‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت به اطالع کلی��ه صنعتگران‬ ‫و مش��تریان محترم می رساند سیاس��ت فوالد مبارکه‬ ‫درخصوص بازار محص��والت فوالدی و ورق‪ ،‬رویکرد و‬ ‫حمایت از صنایع پایین دس��ت در راستای رونق تولید‬ ‫بوده و اطمینان خاط��ر می دهد عرضه ورق مورد نیاز‬ ‫ای��ن صنایع با هدف ارامش در ب��ازار و کنترل قیمت‬ ‫تداوم خواهد یافت‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫رکود بازار خودرو سنگین تر شد‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مراقبت «داوری»‬ ‫از مراقبان پرواز‬ ‫دالر جوگیر شد‬ ‫‪3‬‬ ‫ضرورت تشویق‬ ‫برای صادرات فوالد‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪7‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫اقتصاد کشش رشد بیشتر نرخ ارز را ندارد‬ ‫چهره ها‬ ‫مردم نتیجه مبارزه با فساد‬ ‫را می خواهند‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه دانش��جو به عنوان کس��ی که دنبال حقیقت‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید قدرت را نقد کند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬واقعیت ها را بیان و انتقاد کنیم‬ ‫اما برچس��ب نزنیم و نقد دانشجو باید بی محابا و در عین حال بامحتوا باشد‪.‬‬ ‫روحانی تاکید کرد‪ :‬بنزین دونرخی و دالر چندنرخی سخت و فساداور است‪،‬‬ ‫اما گاهی شرایط اضطرار به وجود می اید و باید در دوران سختی قبول کنیم‬ ‫و همه باید در کنار هم باش��یم و دانش��گاه ها در چگونگ��ی اجرای این طرح‬ ‫وارد شوند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1424‬‬ ‫پیاپی ‪2742‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫جالل ابراهیمی‬ ‫مدیر مرکز مطالعات و پژوهش ایران‬ ‫و ترکیه‬ ‫در دنیای امروز تجارت خارجی از اهمیت فوق العاده ای‬ ‫برخوردار اس��ت؛ به گونه ای که سهم ان در تولید ناخالص ‬ ‫داخلی دنیا به بیش از ‪ ۲۰‬درصد در سال های اخیر رسیده‬ ‫ اس��ت‪ .‬رایزنان بازرگان��ی از مهم ترین عوام��ل تاثیرگذار‬ ‫در توس��عه بازرگانی بین کش��ور متبوع خود و سرزمینی‬ ‫هس��تند که در ان فعالیت دارند‪ .‬گرچه توس��عه فناوری‬ ‫اطالعات به ویژه پایگاه های اطالع رس��انی در جهان امروز‬ ‫دسترس��ی ب ه بس��یاری از اطالعات تجاری م��ورد نیاز را‬ ‫برای بازرگانان تس��هیل کرده‪ ،‬اما این موضوع به هیچ وجه‬ ‫از اهمیت نقش رایزنان بازرگانی نکاس��ته اس��ت‪ .‬چنانچه‬ ‫می توان گفت برخورداری و بهره گیری از رایزنان بازرگانی‬ ‫از ویژگی های بارز دیپلماس��ی بازرگانی امروز است‪ .‬ایجاد‬ ‫بستر مناس��ب برای توسعه فعالیت های تجاری و صنعتی‬ ‫برون مرزی و تصویرسازی مثبت از فضای اقتصادی کشور‬ ‫و کم��ک ب��ه خارجی ها در برق��راری تعام�لات تجاری و‬ ‫صنعتی با ایران‪ ،‬از جمله وظایف اساسی رایزنان بازرگانی‬ ‫و اقتص��ادی به ش��مار م��ی رود‪ .‬عالوه ب��ر اهمیت حضور‬ ‫رایزنان اقتصادی و بازرگانی در کشورهای دنیا و جایگاه و‬ ‫منزلت انها در ارائه نظر‪ ،‬مش��اوره و راهنمایی به بازرگانان‬ ‫و همچنین انجام مطالعات اقتصادی س��رزمینی در حوزه‬ ‫ماموریت ش��ان‪ ،‬اعم از اینکه کشور حوزه خدمت شان چه‬ ‫نیازهای اقتصادی دارد که کش��ور متبوع رایزن بازرگانی‬ ‫می توان��د انه��ا را تامین کند‪ ،‬نیاز وجود گ��روه دیگری به‬ ‫جز رایزنان بازرگانی در این چرخه احس��اس می شود‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که متاسفانه به دنبال سیاست گذاری های‬ ‫انجام ش��ده در س��ال های اخیر‪ ،‬تعداد رایزنان اقتصادی و‬ ‫بازرگانی در سفارتخانه ها کاهش یافته و در برخی کشورها‬ ‫نی��ز به حال تعلیق درامده اس��ت‪ .‬براس��اس ام��ار رایزن‬ ‫بازرگانی و مستشار اقتصادی ایران در حال حاضر فقط در‬ ‫‪ ۵‬کشور وجود دارد که گفته می شود احتمال افزایش این‬ ‫تعداد به ‪ ۷‬کشور نیز مطرح است‪ .‬باتوجه به نقش و اهمیت‬ ‫توس��عه بازرگانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های‬ ‫روابط اقتصادی و کسب درامدهای غیرنفتی‪ ،‬می توان در‬ ‫خال رایزنان اقتصادی و بازرگانی از گروه های بازارس��نج و‬ ‫بازاریاب و تامین منابع فروش در کشورهای مختلف بهره‬ ‫گرفت؛ ظرفیتی که برخی کش��ورها از جمله همین کشور‬ ‫همس��ایه‪ ،‬ترکیه در بهره مندی از ان موفق عمل کرده اند‪.‬‬ ‫می توان از این الگو برای توسعه تجاری ایران نیز بهره برد‪.‬‬ ‫بدون ش��ک حوزه صادرات نیاز به افراد باتجربه و اش��نا به‬ ‫عرف و عادت و مخاطب در کشور هدف دارد‪.‬‬ ‫روش دیگ��ر ک��ه در ترکی��ه اعم��ال می ش��ود تربیت‬ ‫بازاریاب و بازارس��نج ازس��وی اتحادیه هاس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه اتحادیه ه��ای زیتون ترکی��ه در ازمیر ب��ا تربیت‬ ‫بازاریاب‪ ،‬هر س��ال جش��نواره برداش��ت زیت��ون برپا و از‬ ‫هیات ه��ای خرید یا ش��رکت های غذایی در کش��ورهای‬ ‫هدف ک��ه امکان بس��ته بندی محص��ول را دارن��د برای‬ ‫حضور در جش��نواره دعوت می کنن��د‪ .‬هزینه هیات های‬ ‫دعوت شده نیز ازس��وی کارخانجات تولیدکننده زیتون‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ .‬ب��ه این ترتیب عالوه ب��ر حمایت اتاق‬ ‫بازرگانی استان های تولیدکننده زیتون مانند ازمیر‪ ،‬ادانا‪،‬‬ ‫ال سنجاق‪ ،‬مانیسا‪ ،‬اک حصار و‪ ...‬در امر تامین منابع مالی‬ ‫حضور هیات های تجاری‪ ،‬تولیدکنندگان نیز در راس��تای‬ ‫تقوی��ت بازاریابی و بازارس��ازی در کش��ورهای هدف گام‬ ‫برمی دارند‪ .‬ما نیز می توانیم در غیاب رایزن های اقتصادی‬ ‫از ای��ن مدل به��ره بگیریم‪ .‬به عنوان نمونه هفته گذش��ته‬ ‫هیاتی ایرانی‪-‬کره ای که قصد س��رمایه گذاری در کش��ور‬ ‫ترکیه و س��احل جنوبی دریای مدیترانه (شمال افریقا) را‬ ‫داش��تند برای دریافت فهرس��تی از چند مرکز خرید اهن‬ ‫و مواد اولیه س��اخت لوازم ارایشی به دفتر من امدند‪ .‬این‬ ‫افراد از س��وی ‪ ۱۱‬کمپانی لوازم ارایش��ی و ‪ ۶‬مرکز تولید‬ ‫اهن و فوالدهای ویژه اس��تخدام شده بودند و حقوق انها‬ ‫ازس��وی کمپانی های یادش��ده تامین می ش��د‪ .‬این افراد‬ ‫تحصیلکرده رش��ته بازاریابی ب��وده و دوره موادی که باید‬ ‫به فروش برس��انند را نیز گذرانده بودند‪ .‬اش��نایی کامل با‬ ‫زبان انگلیس��ی و المانی داش��تند و برحسب کشور هدف‬ ‫مکالم��ات روزمره را در دوره کوتاه ت��ر یاد گرفته بودند اما‬ ‫از مترجم همان کش��ور نیز به صورت استخدامی استفاده‬ ‫می کردند‪ .‬این نمونه بازارس��نجی‪ ،‬بازاریابی و بازارسازی‬ ‫می تواند یک الگو برای کمپانی ها و تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫باش��د که با همکاری همدیگ��ر از ظرفیت نیروهای جوان‬ ‫اگاه به موضوع بهره برده و با اعزام این نیروها به کشورهای‬ ‫هدف گام های مثبتی در راس��تای توسعه روابط بازرگانی‬ ‫بردارن��د‪ .‬باتوجه به تمام موارد یادش��ده باید گفت رایزنی‬ ‫بازرگان��ی همواره از دغدغه ه��ای جدی بخش خصوصی‬ ‫به شمار رفته و می رود‪ .‬این دغدغه بارها با مسئوالن وزارت‬ ‫امور خارجه در میان گذاش��ته شده اما اینکه امار رایزنان‬ ‫در مقاطعی با کاهش همراه بوده جای بس��ی تاسف است‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که فعاالن اقتص��ادی و تجاری‪ ،‬برای‬ ‫موفقیت در تجارت چاره ای جز س��نجش بازار کشورهای‬ ‫هدف ندارند؛ فرصتی که می تواند به سرعت از دست برود و‬ ‫به تضعیف حضور ایران در بازارهای جهانی بینجامد‪ .‬حال‬ ‫می توان در غیاب رایزنان بازرگانی از توان و ظرفیت نیروی‬ ‫جوان و تحصیلکرده در این بخش بهره برد که بدون ش��ک‬ ‫نیروی ج��وان و تحصیلکرده ایران در کن��ار اگاهی افراد‬ ‫باتجربه می تواند در هموارس��ازی مسیر بخش خصوصی‬ ‫در روند تجاری و بازرگانی کشورهای هدف موثر واقع شود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با بی��ان اینکه دانش��جو به عنوان‬ ‫کس��ی که دنب��ال حقیقت اس��ت‪ ،‬باید ق��درت را نقد‬ ‫کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬واقعیت ها را بی��ان و انتقاد کنیم اما‬ ‫برچس��ب نزنیم و نقد دانش��جو باید بی محابا و در عین‬ ‫حال بامحتوا باش��د‪ .‬ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬حسن روحانی روز گذشته در جمع‬ ‫دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو‬ ‫با تاکید بر اینکه دولت بدون اش��کال و ایراد نیس��ت و از‬ ‫انتقاد سازنده اس��تقبال می کند‪ ،‬گفت‪ :‬قدرت باید نقد‬ ‫شود چون اگر نقد نش��ود احتمال انحراف دارد و کشور‬ ‫دانش��جویی می خواهد که با صراحت و ش��هامت حرف‬ ‫بزند و مس��ئوالن را نقد کند‪ .‬رئیس جمهوری با اش��اره‬ ‫به اینکه در انتخابات سال ‪ ۹۲‬اعالم کردم گزارش ‪۱۰۰‬‬ ‫روزه اولی��ه اقدامات دولت و اعالم اقدامات و برنامه های‬ ‫‪ ۴‬س��اله دولت در پایان دولت یازده��م دو برنامه اصلی‬ ‫دولت اس��ت‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬چه زمانی در کش��ور گفتم‬ ‫ک��ه مش��کالت را ‪ ۱۰۰‬روزه حل می کنیم؟ بس��یاری‬ ‫از دولت ه��ا در جه��ان گ��زارش اقدام��ات ‪ ۱۰۰‬روزه و‬ ‫برنامه ه��ای ‪ ۴‬س��اله دارند و این اختراع و اکتش��اف ما‬ ‫نیس��ت‪ .‬روحان��ی با تاکید بر اینک��ه در همان ‪ ۱۰۰‬روز‬ ‫ابتدایی دولت یازدهم بود که نخس��تین توافق با ‪ ۵+۱‬و‬ ‫‪ ۶‬ق��درت جهانی در قالب توافق موقت انجام‪ ،‬تصویب و‬ ‫اعالم ش��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬حتی حق غنی سازی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به عنوان مهم ترین دستاورد در ان توافق‬ ‫موقت به رسمیت شناخته شد چراکه تا ان روز به دلیل‬ ‫قطعنامه های ش��ورای امنیت‪ ،‬غنی س��ازی کشور را به‬ ‫رس��میت نمی ش��ناختند‪ ،‬اما اعالم کردن��د ایران حق‬ ‫غنی س��ازی دارد و این بزرگ ترین دس��تاورد ‪ ۱۰۰‬روز‬ ‫اول بود‪ .‬رئیس جمهوری با اشاره به اختصاص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به کاالهای اساس��ی ادامه داد‪ :‬بارها در دولت در‬ ‫این ب��اره بحث کردیم که این نرخ ارز ازاد ش��ود و برخی‬ ‫از وزرا نیز چنین اعتقادی داش��تند‪ ،‬اما در نهایت به این‬ ‫نتیجه رس��یدیم که در صورت ازادسازی‪ ،‬زندگی مردم‬ ‫دچار سختی و قیمت ها در بازار ‪ ۲‬برابر می شود و برخی‬ ‫معتق��د بودند این تفاوت ن��رخ را در قالب یارانه به مردم‬ ‫دهیم که در نهایت متوجه ش��دیم افزایش نرخ کاالها با‬ ‫این پرداخت تفاوت نرخ فاصله دارد‪.‬‬ ‫روحان��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬بنزی��ن دونرخ��ی و دالر‬ ‫چندنرخی س��خت و فساداور اس��ت‪ ،‬اما گاهی شرایط‬ ‫اضط��رار به وجود می اید و باید در دوران س��ختی قبول‬ ‫کنی��م و همه باید در کنار هم باش��یم و دانش��گاه ها در‬ ‫چگونگ��ی اجرای این طرح وارد ش��وند‪ .‬روحانی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬درباره درامد حاصل از افزای��ش بهای بنزین نیز‬ ‫باوجود نیاز دول��ت‪ ،‬همه درامد حاصل را به خود مردم‬ ‫برمی گردانیم‪ .‬هرچند براساس قانون اجازه این اقدام را‬ ‫نداریم‪ ،‬اما با مجوز رهبر معظم انقالب این کار را کردیم‬ ‫و پول حاصل از افزایش نرخ بنزین را به اقشار ضعیف که‬ ‫مشکل معیشتی دارند‪ ،‬برمی گردانیم‪.‬‬ ‫پیش بینی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت در سال ‪۹۹‬‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬با احتساب نفت ‪ ۵۰‬دالری بسته شد‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬برای س��ال‬ ‫‪ ۹۹‬ص��ادرات روزانه یک میلیون بش��که نفت به نرخ‬ ‫بش��که ای ‪ ۵۰‬دالر پیش بینی ش��ده است‪ .‬محمدباقر‬ ‫نوبخ��ت در نشس��ت خبری تش��ریح جزئیات الیحه‬ ‫بودجه ‪ ،۹۹‬افزود‪ :‬الیحه بودجه س��ال ‪ ،۹۹‬س��ومین‬ ‫بودجه ای اس��ت که در ش��رایط تحریم تدوین ش��ده‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای س��ال ‪ ۹۸‬صادرات ‪ ۱.۵‬میلیون بشکه‬ ‫با نرخ ‪ ۵۵‬دالر پیش بینی ش��ده بود‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه گفت‪ :‬نرخ نفت اکنون بش��که ای ‪۶۴‬‬ ‫دالر است اما ما حدود بشکه ای ‪ ۵۰‬دالر در سال ‪۹۹‬‬ ‫را در نظ��ر گرفتیم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در الیحه تقدیمی به‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬نرخ تسعیر ارز برای کاالهای‬ ‫اساسی ‪ ۴۲۰۰‬تومان در نظر گرفته شد ه است‪ .‬نوبخت‬ ‫در ادام��ه بیان کرد‪ :‬درامد صادرات نفت ‪ ۱۸‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬میلی��ون دالر و ص��ادرات گاز نی��ز ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫دالر پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس سازمان برنامه و‬ ‫بودجه گف��ت‪ :‬باوجود تحریم های س��خت‪ ،‬صادرات‬ ‫نفت ادامه دارد و حتی قراردادهای خوبی‬ ‫را در ماه ه��ای اخیر امضا کرده ایم‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد‪ :‬گروه‬ ‫بزرگ��ی در امری��کا برای رص��د اطالعات‬ ‫مرب��وط ب��ه ص��ادرات نفت کش��ورمان‬ ‫تشکیل ش��ده اما ما نیز راه های صادرات‬ ‫را پی��دا کرده ایم‪ .‬نوبخ��ت ادامه داد‪ :‬همه‬ ‫س��ازمان ها در کشور برای شکست تحریم های امریکا‬ ‫در ص��ادرات نفت همکاری می کنند‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫میانگین نرخ فروش نفت ایران در ‪ 7‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ۹۸‬بش��که ای ‪ ۶۳‬دالر و میانگی��ن ف��روش در ‪ 8‬ماه‬ ‫بش��که ای حدود ‪ ۶۲‬دالر بوده‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫ما با احتیاط نرخ فروش نفت در سال ‪ ۹۹‬را بشکه ای‬ ‫‪ ۵۰‬دالر پیش بین��ی کرده ایم‪ .‬رئیس س��ازمان برنامه‬ ‫و بودجه با اش��اره به درامد ح��دود ‪ ۴۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی نفت و گاز گفت‪ :‬در الیحه بودجه ‪ ،۹۹‬کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬درص��د درامده��ا از محل ف��روش نفت تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬نوبخت افزود‪ ۴۹.۵ :‬درصد از منابع فروش‬ ‫نفت معادل ‪ ۱۱‬میلیارد دالر س��هم دولت‬ ‫اس��ت که در بودجه لحاظ می شود و بقیه‬ ‫به س��ایر بخش ها مانند صندوق توس��عه‬ ‫مل��ی اختص��اص دارد‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودجه خاطرنش��ان کرد‪ :‬همه‬ ‫درامدهای نفت��ی بودجه برای طرح های‬ ‫عمرانی اختصاص می یابد‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫س��ال های پیش هیچ گاه تا این ح��د بودجه به نفت‬ ‫غیروابسته نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ گازوئیل و بنزین نداریم‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در پاس��خ به ایرنا‬ ‫درباره تحقق درامدهای نفتی سال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬باتوجه‬ ‫به ش��رایط پیش بینی خود را تعدیل کردیم و میزان‬ ‫تحقق درامدهای نفتی بیش��تر از پیش بینی بود‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬پیش بینی فروش نفت س��ال ‪ ۹۹‬منطبق‬ ‫ب��ا واقعیت ها بوده اس��ت‪ .‬نوبخت همچنی��ن درباره‬ ‫احتم��ال افزایش نرخ بنزی��ن و گازوئیل اظهار کرد‪:‬‬ ‫هی��چ پیش بینی برای افزایش قیمت های حامل های‬ ‫انرژی در نظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برداشت از صندوق توسعه ملی‬ ‫در حالی برای بودجه س��ال اینده پیش بینی شده‬ ‫تا منابع واریزی از محل فروش نفت ‪ ۲۰‬درصد باش��د‬ ‫که براس��اس قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق‬ ‫تا ‪ ۳۶‬درصد می رس��د‪ ،‬اما باتوجه به ش��رایط خاص‬ ‫بین المللی در س��ال های گذشته و کاهش درامدهای‬ ‫نفتی در برخی س��ال ها دولت با ارائ ه پیش��نهاد واریز‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د و دریافت مجوزه��ای الزم این مبلغ را از‬ ‫درامدهای نفتی به حس��اب صندوق پرداخت کرده ‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که کاهش درامدها موجب شده‬ ‫دولت در طول سال با دریافت مجوزهای الزم نسبت‬ ‫ب��ه دریافت تس��هیالت و برداش��ت از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی اقدام کند‪ .‬در این شرایط در الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬حدود ‪ ۳.۴‬میلیارد دالر برای تخصیص‬ ‫به ‪ ۱۰‬بخش تعیین ش��ده که یکی از انها صداوسیما‬ ‫است که البته این تبصره در سال گذشته و امسال در‬ ‫قانون بودجه قرار داشت‪.‬‬ ‫از میزان تعهد اروپایی ها ناراضی هستیم‬ ‫وزیر ام��ور خارج��ه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫به منظور حض��ور در اجالس وزیران خارجه روند‬ ‫اس��تانبول‪-‬قلب اس��یا‪ ،‬به ترکیه رفت‪ .‬هشتمین‬ ‫کنفرانس روند اس��تانبول‪-‬قلب اسیا روز گذشته‬ ‫با حضور وزی��ران خارجه ‪ ۱۴‬کش��ور منطقه در‬ ‫اس��تانبول با موضوع صلح‪ ،‬همکاری و رفاه‪ ،‬اغاز‬ ‫به کار کرد‪ .‬نخس��تین نشس��ت روند اس��تانبول‪-‬‬ ‫قلب اس��یا ‪ ۸‬س��ال پی��ش به منظور گس��ترش‬ ‫همکاری های منطق��ه ای در قبال افغانس��تان با‬ ‫ش��رکت وزیران امور خارجه ‪ ۱۴‬کش��ور ش��امل‬ ‫ترکیه‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬جمه��وری اذربایجان‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬ایران‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬قرقیزس��تان‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬ترکمنستان‬ ‫و ام��ارات متح��ده عرب��ی در اس��تانبول برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدج��واد ظریف بامداد‬ ‫روزگذش��ته پس از ورود به ترکیه برای ش��رکت‬ ‫در هش��تمین نشس��ت وزی��ران امور‬ ‫خارج��ه کش��ورهای عض��و اج�لاس‬ ‫«قلب اس��یا» درباره این س��فر گفت‪:‬‬ ‫روابط ما با کشورهای همسایه‪ ،‬روابط‬ ‫ویژه ای اس��ت و بیشترین سفرها را از‬ ‫ابتدای پذیرش مس��ئولیت تاکنون به‬ ‫کشورهای همس��ایه از جمله ترکیه و‬ ‫روس��یه داش��ته ایم‪ .‬وزیر امور خارجه تاکید کرد‪:‬‬ ‫ای��ران از میزان تعهد اتحادیه اروپا و کش��ورهای‬ ‫عضو این اتحادیه به اجرای برجام ناراضی اس��ت‪.‬‬ ‫ظریف ادام��ه داد‪ :‬باتوجه به برگ��زاری انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری در افغانستان و تحوالت مربوط‬ ‫به مذاکرات روند صلح در این کشور‪ ،‬اکنون شاهد‬ ‫ش��رایط ویژه ای در افغانستان هستیم و ضرورت‬ ‫دارد کشورهای منطقه و همسایه افغانستان نقش‬ ‫فعال تری را در روند صلح و بازس��ازی این کشور‬ ‫ایفا کنند‪ .‬به همین دلیل این اجالس‬ ‫فرصت خوبی برای کشورهای مختلف‬ ‫برای بح��ث و گفت وگو در حوزه هایی‬ ‫اس��ت که می توان��د به افغانس��تان و‬ ‫روند صلح در این کش��ور کمک کند‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه همچنی��ن تاکید‬ ‫کرد ممکن اس��ت در جریان و حاشیه‬ ‫این اج�لاس با برخی مقامات ش��رکت کننده در‬ ‫اجالس از کشورهای دیگر نیز رایزنی و گفت وگو‬ ‫کند‪ .‬وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره نشس��ت‬ ‫کمیسیون مش��ترک برجام که جمعه گذشته در‬ ‫وین برگزار ش��د و همچنین دیگر مسائل مرتبط‬ ‫با این توافق بین المللی اظهار کرد‪ :‬ما به طورحتم‬ ‫از میزان تعهد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به‬ ‫اج��رای برجام ناراضی هس��تیم و این موضوع در‬ ‫روز جمعه به طور واضح از سوی ایران و همچنین‬ ‫مسیر ثبات کشور از انتخابات می گذرد‬ ‫بدون روس ها هم قادر به ادامه تولید ایزوتوپ های پایدار هستیم‬ ‫س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی ایران با‬ ‫بی��ان اینکه بدون روس ها ه��م قادر به ادامه‬ ‫تولید ایزوتوپ های پایدار هستیم‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫روس��یه به خاطر تمدید نشدن معافیت های‬ ‫امری��کا‪ ،‬از ای��ن پ��روژه کنار نمی کش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خبرگ��زاری صداوس��یما‪ ،‬به��روز‬ ‫کمالوندی‪ ،‬معاون و سخنگوی سازمان انرژی‬ ‫اتم��ی در جمع خبرنگاران درباره تولید ایزوتوپ پایدار‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به لحاظ دانش فنی وضعیت ما به گونه ای اس��ت‬ ‫که اگر خودمان بخواهیم ادامه دهیم می توانیم؛ االن کار‬ ‫نشد‪ ،‬برای صنعت هس��ته ای ما وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫قرار است در پروژه ای که چند سال دیگر تمام می شود‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬نوع ایزوتوپ تولید کنیم اما فراموش نکنید که چند‬ ‫کشور در دنیا نیس��ت که چنین توانایی را دارد‪ .‬معاون‬ ‫سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تلقی ما این است که‬ ‫روس ها به دلیل تمدید نش��دن معافیت های‬ ‫امریکا کنار نمی کش��ند‪ ،‬چه اینکه نیروگاه ‪۲‬‬ ‫و ‪ ۳‬بوش��هر را در دس��ت اقدام دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بای��د بگویم ک��ه م��ا می توانیم حتی‬ ‫ب��دون روس ها به لحاظ فنی در زمینه تولید‬ ‫ایزوتوپ ه��ای پایدار کار را ادامه دهیم؛ البته‬ ‫به لحاظ سیاسی اگر روس ها کنار ما باشند‪،‬‬ ‫به ط��ور حتم بهتر اس��ت‪ .‬کمالوندی با بی��ان اینکه در‬ ‫اینده نزدیک درب��اره همکاری با روس ها در این زمینه‬ ‫یا انجام این پروژه بدون حضور روس ها به افکار عمومی‬ ‫توضی��ح خواهی��م داد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬م��ا در روش های‬ ‫غیرسانتریفیوژی‪ ،‬در حال ایجاد مرکزی در سایت فردو‬ ‫هس��تیم که تا چند ماه دیگر کار س��اختمانی ان تمام‬ ‫می شود تا بدون استفاده از سانتریفیوژ‪ ،‬ایزوتوپ پایدار‬ ‫تولید کنیم‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫دو کشور غیراروپایی برجام یعنی روسیه و چین‬ ‫با صراحت و هماهنگی قابل توجهی ازس��وی سه‬ ‫کش��ور مطرح ش��د‪ .‬ظریف افزود‪ :‬در این جلسه‬ ‫همچنین درباره ض��رورت اجرای واقعی تعهدات‬ ‫برجامی از س��وی دیگران و اینک��ه ایران همواره‬ ‫امادگی داش��ته در ص��ورت اج��رای تعهدات از‬ ‫سوی طرف های دیگ ِر عضو این توافق بین المللی‪،‬‬ ‫اقدامات خود مبتنی بر ماده ‪ ۳۶‬برجام را متوقف‬ ‫کن��د‪ ،‬تاکید ش��د‪ .‬وزیر ام��ور خارج��ه در پایان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اقدام جدید ‪ ۶‬کش��ور اتحادیه اروپا‬ ‫برای پیوس��تن به اینستکس‪ ،‬اقدام مثبتی است؛‬ ‫اما انچه الزم اس��ت شاهد ان باش��یم‪ ،‬عملیاتی‬ ‫ش��دن اینستکس اس��ت که با امضای تفاهمنامه‬ ‫بین طرف ایرانی و اروپایی اینس��تکس‪ ،‬احتمال‬ ‫اینک��ه این روش و مکانیس��م در این��ده به اجرا‬ ‫دراید‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت گفت‪ :‬همه‬ ‫می دانیم مس��یر ثبات کش��ور از‬ ‫انتخاب��ات می گ��ذرد و تنها راه‬ ‫رویارویی برای ایج��اد تغییرات‬ ‫بین نسلی همین انتخابات است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلن��ا‪ ،‬علی ربیعی در‬ ‫نشست خود با خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫پس از روزه��ای تلخ اخی��ر‪ ،‬دلجویی رهبر‬ ‫معظم انقالب راهگش��ا بود‪ .‬این وقایع البته‬ ‫نیازمند بررس��ی اس��ت‪ .‬به اس��یب دیدگان‬ ‫می گویم ما در غم ش��ما ش��ریک هس��تیم‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت تاکید کرد‪ :‬دولت معتقد‬ ‫است اتفاق های رخ داده باید ریشه یابی شود‬ ‫و رئیس جمهوری کارگروهی را سامان دادند‬ ‫و از طریق شورای عالی امنیت ملی گزارشی‬ ‫تقدیم رهبر معظم انقالب شد و‬ ‫اجرای تمام دستورهای رهبری‬ ‫نیز به کارگروه محول شد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به ثبت نام داوطلبان حضور‬ ‫در انتخابات مجلس عنوان کرد‪:‬‬ ‫همه می دانیم مسیر ثبات کشور‬ ‫از انتخاب��ات می گذرد و تنها راه‬ ‫رویارویی ب��رای ایجاد تغییرات بین نس��لی‬ ‫همین انتخابات اس��ت‪ .‬ربیعی یاداور ش��د‪:‬‬ ‫امس��ال انتخابات مجل��س را پیش رو داریم‬ ‫و نامزده��ا ثبت نام کردن��د؛ هرچند امیدوار‬ ‫بودیم چهره های سیاس��ی بیشتری ثبت نام‬ ‫کنن��د‪ .‬دولت به عنوان مجری انتخابات همه‬ ‫تالش خود را برای برگزاری انتخابات و دفاع‬ ‫از ری مردم را به کار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫مصوبه نظام رتبه بندی معلمان ابالغ شد‬ ‫پرندگان مهاجر در تاالب میانکاله‬ ‫عکس‪ :‬میزان‬ ‫اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه موضوع نظ��ام رتبه بندی معلمان را برای اجرا ابالغ‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت‪ ،‬هیات وزیران به پیشنهاد وزارت اموزش و پرورش و به استناد‬ ‫قانون برنامه پنجس��اله شش��م توس��عه‪ ،‬نظام رتبه بندی معلمان را تصویب کرد‪ .‬مطابق این تصویب نامه‪ ،‬رتبه بندی‬ ‫به فرایند تعیین رتبه های پنج گانه معلمان براس��اس سنجش نظام مند صالحیت ها و عملکرد انان اطالق می شود‪.‬‬ ‫مشموالن طرح طبقه بندی مشاغل معلمان‪ ،‬شامل اموزگار‪ ،‬دبیر‪ ،‬هنراموز‪ ،‬مربی امور تربیتی‪ ،‬مشاور واحد اموزی‪،‬‬ ‫مراقب س�لامت‪ ،‬مدیر و معاون واحدهای اموزشی و تربیتی هس��تند‪ .‬براساس نظام رتبه بندی‪ ،‬سنجش صالحیت‬ ‫تو‬ ‫معلمان براساس شایستگی های عمومی‪ ،‬تخصصی و حرفه ای انجام می شود‪ .‬مشموالن در صورت کسب صالحی ‬ ‫داشتن شرایط مربوط‪ ،‬می توانند به رتبه باالتر ارتقا یابند و از مزایای جدول افزایش امتیازات موضوع این تصویب نامه‬ ‫برخوردار شوند‪ .‬همچنین به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که براساس ضوابط و مقررات مربوط‪ ،‬اخرین طبقه و‬ ‫رتبه ش��غلی را اخذ کرده یا می کنند به ازای هر س��ال سابقه تجربی که بعد از تاریخ الزم االجرا شدن این تصویب نامه‬ ‫کس��ب می کنند‪ ،‬مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد ساالنه انان نیز کمتر از ‪ ۹۰‬درصد نباشد‪ ،‬مشموالن شاغل‬ ‫دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل (‪ )۱۰۰‬و (‪ )۵۰‬امتیاز ضربدر ضریب ریالی ساالنه برخوردار‬ ‫می ش��وند‪ .‬افزون بر این‪ ،‬به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه و شناخت مزایا‪ ،‬موانع و مشکالت مربوط‪،‬‬ ‫کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬س��ازمان های برنامه و بودجه کش��ور و اداری و استخدامی‬ ‫کشور تشکیل می شود تا در مدت یک سال‪ ،‬بررسی ها و اقدام های الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪ -‬علی بن مس��عود السنیدی‪ ،‬وزیر تجارت‬ ‫و صنع��ت عمان و رئیس طرف عمانی کمیس��یون‬ ‫مش��ترک همکاری ه��ای اقتصادی دو کش��ور که‬ ‫به منظور برگ��زاری دور هجدهم این کمیس��یون‬ ‫در ای��ران به س��ر می ب��رد‪ ،‬بعدازظهر یکش��نبه در‬ ‫دیدار ب��ا محمدج��واد ظریف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه‬ ‫کشورمان گزارشی از برگزاری کمیسیون مشترک‬ ‫همکاری های دو کش��ور را ارائ��ه کرد‪ .‬محمدجواد‬ ‫ظریف در این دیدار با اش��اره به ظرفیت های باالی‬ ‫همکاری ه��ای دو کش��ور در حوزه ه��ای مختلف‪،‬‬ ‫ضرورت توس��عه روزافزون همکاری های اقتصادی‬ ‫را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬الکس��اندر خوتیسیاشویلی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫خارجه گرجستان که برای شرکت در سومین دور‬ ‫مشورت های سیاسی دوجانبه ایران و گرجستان به‬ ‫تهران سفر کرده بعدازظهر یکشنبه با محمدجواد‬ ‫ظری��ف دی��دار و گفت وگ��و کرد‪ .‬طرفی��ن در این‬ ‫دی��دار با مورد توج��ه ق��رار دادن وضعیت موجود‬ ‫روابط فیمابین‪ ،‬راه های گس��ترش همکاری ها در‬ ‫حوزه های مختلف را مورد تبادل نظر قرار دادند‪.‬‬ ‫ایرن�ا– معاون پیش��ین وزیر دف��اع انگلیس از‬ ‫اینک��ه خروج امریکا از برجام ب��ه این توافق صدمه‬ ‫زده ابراز تاس��ف و تصریح کرد‪ ،‬جامعه جهانی برای‬ ‫حفظ ان باید بیش��تر سرمایه گذاری کند‪ .‬توبیاس‬ ‫الوود‪ ،‬سیاست فش��ار حداکثری امریکا علیه ایران‬ ‫را رویکردی «غیر س��ودمند» خواند که به تشدید‬ ‫ناپایداری در خاورمیانه دامن زده است‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی دفت�ر هیات دولت‪-‬‬ ‫رئیس جمهوری قان��ون «موافقتنامه کش��تیرانی‬ ‫تجاری دریایی در دریای خزر بین ایران و قزاقستان»‬ ‫را ب��رای اجرا به وزارت راه و شهرس��ازی ابالغ کرد‪.‬‬ ‫باتوجه به اهمیت کش��تیرانی در حمل ونقل کاال و‬ ‫مس��افر و باتوجه به تاثیر حمل ونق��ل از طریق دریا‬ ‫و تس��هیل ان در گسترش فعالیت های تجاری و در‬ ‫راس��تای بهره گیری از امر یادشده در زمینه سازی‬ ‫ب��رای رش��د اقتص��ادی و به منظور فع��ال کردن‪،‬‬ ‫توس��عه و بهبود کارای��ی کش��تیرانی تجاری بین‬ ‫دولت جمهوری اس�لامی ای��ران و دولت جمهوری‬ ‫قزاقستان و تقویت و تعمیق همکاری های دوجانبه‪،‬‬ ‫قانون یادشده به تصویب رسید‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نماینده چین در ام��ور خاورمیانه گفت‪:‬‬ ‫پکن از تاس��یس کش��ور مستقل فلس��طین با حق‬ ‫حاکمیت کام��ل در مرزهای تعیین ش��ده ‪۱۹۶۷‬‬ ‫به پایتختی بیت المقدس ش��رقی حمایت می کند‬ ‫و در عین حال به نگرانی های امنیتی اس��رائیل نیز‬ ‫احت��رام می گذارد‪« .‬جای جون» در حاش��یه دیدار‬ ‫از فلس��طین بر مواضع چین در مس��ئله فلس��طین‬ ‫و اس��رائیل تاکی��د و از کش��ورهای مختلف جهان‬ ‫درخواس��ت کرد براس��اس اصول بین المللی‪ ،‬روند‬ ‫صلح خاورمیانه را به پیش سوق دهند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬محمد اش��رف غن��ی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫افغانس��تان ک��ه ب��رای ش��رکت در هش��تمین‬ ‫کنفرانس قلب اس��یا به ترکیه سفر کرده‪ ،‬خواهان‬ ‫س��رمایه گذاری بیش��تر انکارا در کش��ورش شد‪.‬‬ ‫غنی در دیدار با نائل اولپاک‪ ،‬رئیس ش��ورای روابط‬ ‫اقتصادی خارجی ترکیه در استانبول‪ ،‬فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری در افغانستان در زمینه های معادن‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬ترانزیت و اتصال منطقه ای را تشریح کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬به گزارش پایگاه خبری الس��ومریه نیوز‬ ‫عراق‪ ،‬س��فیران المان‪ ،‬فرانس��ه و انگلیس با عادل‬ ‫عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت وزیر مس��تعفی عراق دیدار‬ ‫کردند‪ .‬س��فارت های تروئیکای اروپا از عبدالمهدی‬ ‫خواس��تند ت��ا درب��اره کش��تار تظاهرکنن��دگان‪،‬‬ ‫تحقیق��ات الزم را به ص��ورت فوری انج��ام دهند و‬ ‫کسانی را که مس��ئول کشتار انها هستند‪ ،‬مجازات‬ ‫کنن��د‪ .‬در این بیانیه همچنین از عادل عبدالمهدی‬ ‫خواس��ته ش��ده تا امنیت تظاهرکنندگان عراقی را‬ ‫تضمین کند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش خبرگ��زاری اس��پوتنیک‪،‬‬ ‫رهبران روسیه‪ ،‬اوکراین‪ ،‬فرانسه و المان در پاریس‬ ‫گرد ه��م امدند تا راهی برای پای��ان درگیری ها در‬ ‫ش��رق اوکراین بیابند‪ .‬فرانس��ه امیدوار اس��ت این‬ ‫نشست بتواند به حل بحران مناطقی چون دونباس‬ ‫کم��ک کند و از تنش ها در ای��ن منطقه بکاهد‪ .‬این‬ ‫نشس��ت در حالی برگزار می شود که رهبران این ‪۴‬‬ ‫کش��ور ‪ ۵‬س��ال پیش نیز برای رس��یدن به صلح در‬ ‫اوکراین با یکدیگر دیدار کرده بودند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به گ��زارش خبرگ��زاری رویت��رز‪ ،‬رن‬ ‫هانگبی��ن‪ ،‬معاون وزیر بازرگان��ی چین گفت‪ :‬پکن‬ ‫امیدوار است بتواند هرچه زودتر با امریکا به توافقی‬ ‫برس��د که ه��ر دو طرف را راضی کند‪ .‬واش��نگتن و‬ ‫پکن در حال مذاکره برای رسیدن به «فاز نخست»‬ ‫تواف��ق و پایان دادن به جنگ تجاری هس��تند‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه دور جدید اعم��ال تعرفه های‬ ‫تجاری بر واردات کاال از چین بناست چند روز دیگر‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬دونال��د ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا‬ ‫هش��دار داد کیم جونگ اون‪ ،‬رهبر کره ش��مالی‪ ،‬در‬ ‫ص��ورت پیش گرفت��ن رویکرد خصمان��ه در قبال‬ ‫ایاالت متحده «همه چیز» را از دس��ت می دهد‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که کره شمالی روز شنبه از ازمایشی‬ ‫ناشناس در مرکز فضایی «سوهائه» خبر داد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫توجه‬ ‫به ظرفیت های‬ ‫نیروی انسانی در‬ ‫توسعه بازرگانی‬ ‫بنزین دو نرخی و دالر چندنرخی فساداور است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1424‬‬ ‫پیاپی ‪2742‬‬ ‫رکود بازار خودرو سنگین تر شد‬ ‫فعاالن بازار خودرو معتقدند با گران ش��دن بنزین‪ ،‬بازار تقاضا‬ ‫دچار افت شد حتی می توان گفت هیچ معامله ای انجام نمی شود؛‬ ‫بنابراین رکود این بازار سنگین تر از قبل شده است‬ ‫دریافت خودرو برای فروش در سایت ها با نرخ مورد‬ ‫نظر خودشان اقدام کرده و اگهی می دهند‪ .‬هر یک‬ ‫از این افراد س��لیقه ای قیمتی را برای محصول خود‬ ‫اعالم می کنند که ارتباطی به اتحادیه ندارد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬فعالی��ت اتحادی��ه خدمات��ی اس��ت و‬ ‫کمیسیون خود را دریافت می کند که در قانون نیم‬ ‫درصد دیده شده است؛ البته در شرایط فعلی همین‬ ‫درصد هم پرداخت نمی شود زیرا وضعیت راکد بازار‬ ‫ایج��اب می کند برای ادامه فعالیت نمایش��گاه داران‬ ‫درصد کمیس��یون خود را کاه��ش دهند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬خودرویی که یک میلیارد تومان نرخ دارد‪۵ ،‬‬ ‫میلیون تومان حق کمیس��یون ان است‪ ،‬درحالی که‬ ‫با یک میلیون تومان معامله انجام می شود‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام صنفی ادام��ه داد‪ :‬افراد ب��ا نرخ مورد‬ ‫نظرش��ان خودرو را به یک نمایشگاه دار می سپارند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹رکود خرید و فروش‬ ‫س��عید موتمن��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه نمایشگاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو درباره‬ ‫نرخ خودروه��ا در بازار به‬ ‫گفت‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫خودرو از مهر اغاز شد و با‬ ‫کن��دی تا پایان ابان ادامه‬ ‫یاف��ت اما می توان گف��ت از اذر به طور تقریبی نرخ‬ ‫خ��ودرو در بازار دارای ثابت بود‪ .‬پس از افزایش نرخ‬ ‫بنزین بازار خودرو افزایش قیمتی نداشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حدود ‪ ۳‬هفته پیش نرخ خودروها در‬ ‫بازار درصد کمی روند کاهش��ی داشت البته با شیب‬ ‫کندی دوباره قیمت ها به وضعیت قبل برگشت‪.‬‬ ‫این فعال بازار با اشاره به گران شدن بنزین و اقبال‬ ‫مردم به خودروهای دوگانه س��وز‪ ،‬گفت‪ :‬در چند روز‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ممکن است خودروهای دوگانه سوز تغییر‬ ‫قیمتی داش��ته باش��ند اما س��ایر خودروها اختالف‬ ‫قیمتی با هفته گذشته ندارند‪.‬‬ ‫موتمنی در پاس��خ به پرسش��ی که برخی عنوان‬ ‫می کنن��د تغییر ن��رخ خودروها در بازار بخش��ی به‬ ‫اتحادی��ه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو‬ ‫برمی گردد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬کسانی که مبادرت به ثبت نام‬ ‫خودرو می کنند و در واقع فعالیت در بازار‪ ،‬شغل دوم‬ ‫انهاست که جدا از فروشندگان زیر پوشش اتحادیه‬ ‫هستند بازار را متالطم می کنند‪ .‬این افراد به محض‬ ‫مراقبت «داوری» از‬ ‫مراقبان پرواز‬ ‫صاح��ب نمایش��گاه نمی توان��د روی ن��رخ خودرو‬ ‫اعم��ال نظر کند زیرا فرد به راحتی ان را در س��ایت‬ ‫با هر قیمتی ک��ه بخواهد اگهی می دهد و به فروش‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو اضافه کرد‪ :‬براساس ماده ‪ ۳۵۷‬قانون تجارت‬ ‫ت واس��طه ای دارد که بابت فروش‬ ‫ای��ن صنف فعالی ‬ ‫محصول کمیس��یون دریاف��ت می کند؛ ضمن انکه‬ ‫به عنوان مثال اگر نمایشگاهداری دارای ‪ ۲۰‬خودرو‬ ‫باشد تعداد محدودی از انها برای اوست و باقی امانت‬ ‫بوده و افراد برای فروش به نمایشگاه دار می سپارند‪.‬‬ ‫موتمن��ی گف��ت‪ :‬در پاس��خ به کس��انی که اعالم‬ ‫می کنن��د اتحادیه یا نمایش��گاه داران تعیین کننده‬ ‫ن��رخ خودرو در بازار هس��تند‪ ،‬بای��د گفت کدام یک‬ ‫از نمایش��گاه داران رسمی‪ ،‬خودرو سبدی خریداری‬ ‫کرده و انها را نگه داش��ته و به نرخ باال فروخته اند؟‬ ‫اس��ناد خروجی خودروها از کارخانه مشخص است‪.‬‬ ‫هر فردی ک��ه فعالیت اقتصادی دارد دارای یک کد‬ ‫اقتصادی است‪ .‬اعضا اگر سبدی خریداری کنند باید‬ ‫مالیات ان را هم بپردازند؛ بنابراین این فضاسازی ها‬ ‫از س��وی افرادی اس��ت که هدف خاص��ی را دنبال‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬اتحادی��ه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خ��ودرو ب��ر فعالیت نمایش��گاه داران‬ ‫نظارت دارد‪ ،‬عالوه بر این سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫هم امور را کنترل می کند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو تصریح کرد‪ :‬مدیریت بازار در دس��ت کسانی‬ ‫اس��ت که خودروها را نه براساس مصرف که با هدف‬ ‫فروش خریداری و با در اختیار داشتن تعداد زیادی‬ ‫خودرو نرخ خودرو را در بازار مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫موتمن��ی با بیان اینکه براس��اس علم اقتصاد نرخ‬ ‫ب��ازار ب��ا عرضه و تقاضا تعیین می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ‬ ‫در ب��ازار افزایش می یابد چون عرضه کم می ش��ود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر نمایش��گاه داران مراجعه کنن��ده ای‬ ‫ندارن��د و بخش زیادی از خرید و فروش ها در فضای‬ ‫مجازی و س��ایت ها انجام می ش��ود؛ حتی در سایت‬ ‫ممکن اس��ت ن��رخ پراید ‪ ۵۳‬میلی��ون تومان اعالم‬ ‫ش��ود اما هنگام فروش بی��ش از ‪ ۴۸‬میلیون تومان‬ ‫نمی خرند چون مشتری وجود ندارد‪.‬‬ ‫او اضاف��ه کرد‪ :‬برخی از ثبت نام کنندگان خودرو با‬ ‫وجود تحویل نگرفتن خودرو‪ ،‬ان را در س��ایت های‬ ‫م��ورد نظر اگه��ی می کنند‪ .‬اگر تع��داد این افراد از‬ ‫درصدی بیشتر شود با تعیین سلیقه ای نرخ خودرو‬ ‫به راحتی نرخ ها را در بازار تغییر می دهند‪.‬‬ ‫موتمنی با اش��اره به رکود بازار‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر خریداری در بازار خودرو وجود ندارد‬ ‫و اخری��ن افزای��ش قیمت ها مربوط ب��ه اواخر ابان‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در اذر ش��اید ‪ ۵۰۰‬ه��زار تومان برخی‬ ‫خودروه��ا تغیی��ر ن��رخ داش��تند‪ .‬وی درب��اره بازار‬ ‫خودروهای خارجی هم گفت‪ :‬ممکن اس��ت کسانی‬ ‫ک��ه خودروهای خارجی در اختیار دارند قیمت های‬ ‫باالیی اعالم کنند اما متقاضی نیست‪.‬‬ ‫موتمن��ی عنوان کرد‪ :‬ش��اید اگ��ر متقاضی وجود‬ ‫داش��ت ب��ا ممنوعیت خ��ودرو و نب��ود عرضه‪ ،‬نرخ‬ ‫خودروه��ای واردات��ی خیلی بیش��تر از قیمت های‬ ‫موجود افزایش می یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش فروش خودرو‬ ‫کاظ��م محمدی نیکخواه‬ ‫دیگ��ر فعال ب��ازار خودرو‬ ‫معتقد است بازار متالطم‬ ‫است و دارای ثبات نیست‪.‬‬ ‫او به‬ ‫گفت‪ :‬با گران‬ ‫ش��دن بنزین بازار تقاضا‬ ‫دچ��ار اف��ت ش��د حتی‬ ‫می ت��وان گف��ت هیچ معامل��ه ای انجام نمی ش��ود؛‬ ‫بنابراین رکود در این بازار س��نگین تر از قبل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این فعال بازار در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫پیش ت��ر با وجود باال رفتن نرخ ارز مردم برای خرید‬ ‫خودرو بیشتر اقدام می کردند درحال حاضر با توجه‬ ‫ب��ه افزایش ن��رخ دالر ایا دوب��اره قیمت ها افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬این اتفاق تکرار نمی شود زیرا در کف‬ ‫ب��ازار خودروهای زیادی موجود بوده و امار عرضه از‬ ‫تقاض��ا بیش��تر اس��ت‪ .‬خ��ودرو ‪ ۹۷‬صف��ر ایرانی و‬ ‫مدل ه��ای ‪ ۲۰۱۷‬وارداتی صفر در نمایش��گاه های‬ ‫خودرو زیاد است‪ .‬او گفت‪ :‬سال گذشته سرمایه ها به‬ ‫خودرو تبدیل ش��د و امروز این خودروها از س��وی‬ ‫خریداران به بازار عرضه شده و نمی خواهند که بیش‬ ‫از این خواب سرمایه داشته باشند؛ عالوه بر این‪ ،‬افراد‬ ‫حرف��ه ای وارد ب��ازار متالطم نمی ش��وند و بیش��تر‬ ‫خریدها در س��ال گذشته از سوی مردم عادی انجام‬ ‫ش��د‪ .‬او گفت‪ :‬فع��ال حرفه ای در ب��ازار متالطم نه‬ ‫می خرد و نه می فروشد‪.‬محمدی نیکخواه با اشاره به‬ ‫پیش ف��روش خودروس��ازان‪ ،‬گفت‪ :‬کس��انی که در‬ ‫پیش فروش خودروها شرکت می کنند به رکود بازار‬ ‫بیش��تر دامن می زنند زیرا بیشتر این خریدها برای‬ ‫عرضه به بازار انجام می شود‪.‬‬ ‫چه خبر از بازار جهانی خودرو؟‬ ‫بهمن ضیامقدم‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت‬ ‫موتورسیکلت های برقی در ایران هنوز جایگاه‬ ‫خود را پیدا نکرده اس��ت‪ .‬در این باره دغدغه های‬ ‫زی��ادی وج��ود دارد ک��ه در گام نخس��ت بای��د‬ ‫فرهنگ سازی ش��ود‪ .‬خودروهای برقی عملکرد‬ ‫و کارک��رد خاص خود دارن��د در نتیجه فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از انها متف��اوت از خودروهای بنزینی‬ ‫اس��ت؛ از ای��ن رو درحال حاضر ای��ن فرهنگ با‬ ‫فرهنگ حاکم بر موتورسیکلت سواران ما فاصله‬ ‫زی��ادی دارد‪ .‬این ن��وع موتورس��یکلت ها بدون‬ ‫الودگی بوده و بی صدا هس��تند و این بی صدایی‬ ‫یکی از چالش ها این نوع موتورس��یکلت ها است‬ ‫زی��را به لحاظ ش��نوایی گوش م��ا در ترددهای‬ ‫خیابانی برای عبور و مرور با صدای وسایل نقلیه‬ ‫اش��نا و حس ش��نوایی نوعی مراقبت برای عبور‬ ‫و تردد است‪.‬‬ ‫برای اس��تقبال مردم از وس��ایل برقی نخست‬ ‫بای��د روی فرهن��گ ان کار کرد‪ .‬دیگر اینکه باید‬ ‫گروه��ی از س��ازمان ها و نهاده��ای گوناگون در‬ ‫کن��ار یکدیگر یک متولی برای ان انتخاب کنند‪.‬‬ ‫س��پس برای ان باید مشخصه ای تعریف شود و‬ ‫زیرس��اخت های الزم مانند ایس��تگاه های شارژ‬ ‫تعبیه شود‪ .‬ش��ارژ این نوع موتورسیکلت ها از ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۴‬س��اعت به طول می انجام��د‪ .‬این هم یکی از‬ ‫مش��کالت ان است که در راستای خدمات دهی‬ ‫بس��یار اهمی��ت دارد‪ .‬در بحث نرخ نیز نرخ تمام‬ ‫ش��ده برقی ها بیش��تر مربوط به باتری انهاست‬ ‫ک��ه بعد از ‪ ۲‬س��ال مصرف کننده باید نصف نرخ‬ ‫موتورسیکلت را برای تعویض ان بپردازد‪ .‬تامین‬ ‫باتری مناسب از دیگر موضوع های خدمات پس‬ ‫از فروش است که هنوز بازار در این باره نتوانسته‬ ‫به نقطه مطلوبی دس��ت یابد‪ .‬موتورس��یکلت در‬ ‫کش��ور ما بیش��تر به عن��وان منبع ارت��زاق بوده‬ ‫و ب��ا توجه ب��ه قدرت خرید م��ردم پرداخت ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومان که ش��اید حداقل نرخ باشد برای‬ ‫قشر موتورسیکلت س��وار زیاد است؛ از این رو در‬ ‫این راس��تا به تس��هیالت ویژه برای تولیدکننده‬ ‫و مصرف کننده درنظر گرفته ش��ود عالوه بر انکه‬ ‫جا انداختن فرهنگ خودروهای برقی هم زمانبر‬ ‫است‪.‬‬ ‫خودکفایی درتولید ملی‬ ‫با کاهش ارزبری‬ ‫مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو اجرای‬ ‫نهضت داخلی س��ازی قطع��ات را از رویکردهای‬ ‫بس��یار مهم این خودروس��از توصی��ف کرد و با‬ ‫اش��اره به میثاق نام��ه با تامین کنن��دگان برای‬ ‫افزای��ش ظرفیت تولید و حمایت از مش��تریان و‬ ‫ذی نفع��ان گفت‪ :‬در ‪ ۳‬حوزه میزهای خودکفایی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬پروژه های داخلی‬ ‫ایران خودرو و همکاری با صنایع دفاعی به دنبال‬ ‫افزایش عمق ساخت داخل محصوالت هستیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬فرش��اد مقیمی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬درمجم��وع ‪ ۳‬میز برگزار ش��ده تخصصی‬ ‫تعمی��ق س��اخت داخ��ل‪ ،‬ح��دود ‪ ۸۵‬قطعه از‬ ‫محص��والت ایران خودرو از س��وی ‪ ۳۹‬س��ازنده‬ ‫و ب��ا کاه��ش ارزبری س��االنه ‪ ۱۲۷‬میلیون یورو‬ ‫بومی سازی می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به منظور تحقق اهداف تعیین شده‬ ‫در جهاد خودکفایی‪ ،‬تاکنون بومی سازی و تولید‬ ‫انبوه ‪ ۳۲‬قطع��ه از مجموع قطعات هدف گذاری‬ ‫شده محصوالت ایران خودرو ‪ ۱۶ .۷‬میلیون یورو‬ ‫کاهش ارزبری داش��ته اس��ت‪ .‬مقیمی افزود‪ :‬از‬ ‫دیگر سو‪ ،‬استفاده از توان فنی و مهندسی صنایع‬ ‫دفاع در دس��تور کار ایران خودرو قرار گرفت که‬ ‫در این زمینه همکاری با ‪ ۸‬ش��رکت وزارت دفاع‬ ‫برای ساخت داخل قطعات و مجموعه ها در قالب‬ ‫‪ ۲۳‬پ��روژه اغاز ش��د‪ .‬مدیرعامل گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو با بی��ان اینکه صیانت از تولید ملی‬ ‫و اس��تفاده از قان��ون حداکث��ری از ظرفیت های‬ ‫داخل��ی از ضروری��ات فعلی ایران خودرو اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬کارگ��روه جایگزین��ی واردات ب��رای‬ ‫ل تامین‬ ‫جلوگی��ری از خرید خارج��ی «اقالم قاب ‬ ‫از س��ازندگان داخلی» مورد استفاده در صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬در ایران خودرو تش��کیل ش��د‪ .‬مقیمی‬ ‫دس��تاوردهای ای��ن خودروس��از را ک��ه در ظل‬ ‫توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقالب محقق‬ ‫ش��ده‪ ،‬نتیجه همدلی مجاهدانه و بهره مندی از‬ ‫ظرفیت و استعداد ارزشمند داخلی و همراهی و‬ ‫مساعدت همیشگی کارکنان زحمتکش دانست‬ ‫و تاکی��د کرد‪ :‬رویکردی را برگزیده ایم که به طور‬ ‫قطع‪ ،‬منافع پایداری را برای صنعت کش��ور رقم‬ ‫خواهد زد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازاره��ای جهانی فروش خودرو در بیش��تر‬ ‫کش��ورها و مناطق گوناگون جه��ان با کاهش‬ ‫روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د که میزان فروش خودرو در بازارهای‬ ‫جهان��ی چندان وضعیت قابل قبول و مناس��بی‬ ‫ندارد و بازار خودرو در بس��یاری از کشورهای‬ ‫مهم جهان با کاهش قابل توجهی روبه رو شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همان ط��ور ک��ه پی��ش تر نی��ز بس��یاری از‬ ‫کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه خودرو‬ ‫ب��راورد و اعالم کرده بودن��د عوامل گوناگونی‬ ‫همچون ش��رایط سیاس��ی‪ ،‬تجاری و اقتصادی‬ ‫که کش��ورهای جهان با ان دس��ت وپنجه نرم‬ ‫می کنند‪ ،‬موجب کاهش رشد بازارهای جهانی‬ ‫خودرو خواهد ش��د‪ ،‬به نظر می رس��د در ‪ ۹‬ماه‬ ‫نخست سال جاری میالدی همین اتفاق افتاده‬ ‫و حال و روز بازارهای فروش خودرو در مناطق‬ ‫و کشورهای گوناگون در جهان چندان مناسب‬ ‫گزارش نشده است‪.‬‬ ‫انه��ا پیش تر پیش بین��ی کرده بودن��د بازار‬ ‫ف��روش خ��ودرو دس��ت کم در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪ ۱۳۹۸‬خورش��یدی) با‬ ‫افت و کاهش قاب��ل مالحظه ای روبه رو خواهد‬ ‫شد که بیش��تر ان تحت تاثیر مسائلی همچون‬ ‫احتمال ت��داوم جنگ تجاری امری��کا با چین‬ ‫و اروپ��ا و افزای��ش تعرفه ه��ای گمرکی که در‬ ‫نهایت منجربه افزایش هزینه های خودروسازان‬ ‫و رش��د نرخ خودرو در جهان می شود‪ ،‬خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫با نگاه مختصری بر نمودارهای تهیه و منتشر‬ ‫ش��ده از میزان فروش خودرو‪ ،‬می توان دریافت‬ ‫به جز ژاپن و برزیل‪ ،‬س��ایر بازارهای مهم جهان‬ ‫با رشدی منفی روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس امار و گزارش های منتش��ر ش��ده‬ ‫در وب س��ایت ‪،best-selling-cars‬‬ ‫نموداره��ا از می��زان ف��روش خ��ودرو در بازار‬ ‫مناطق و کش��ورهای گوناگون ک��ه از اهمیت‬ ‫باالی��ی برخوردار هس��تند‪ ،‬تهیه و ارائه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫میزان ف��روش خودرو در ب��ازار اروپا در بازه‬ ‫زمانی ‪ ۳‬ماه نخست تا ‪3‬ماه سوم امسال میالدی‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۱۱۵‬هزار و ‪۹۰۰‬خودرو بوده این‬ ‫در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۳۰۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬خودرو‬ ‫ثبت ش��ده بود‪ .‬این بدان معناس��ت که میزان‬ ‫فروش خ��ودرو در بازار کش��ورهای اروپایی از‬ ‫ابت��دای س��ال ‪ )۱۳۹۸( ۲۰۱۹‬ت��ا پایان فصل‬ ‫س��وم ان‪ ،‬با کاهش ‪ ۱.۶‬درصدی روبه رو شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از دیگر بازارهای مهم صنعت خودرو می توان‬ ‫به امری��کا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬برزیل و هند‬ ‫اشاره کرد که همواره کارشناسان و تحلیلگران‬ ‫با بررس��ی امار و ارقام مربوط به فروش خودرو‬ ‫در بازار کشورهای یاد شده‪ ،‬به روند و الگوهای‬ ‫ثابت��ی دس��ت پیدا ک��رده و با انتش��ار انها در‬ ‫رسانه های خبری‪ ،‬س��عی دارند به شرکت های‬ ‫خودروس��ازی و تمامی صنایع وابس��ته به انها‬ ‫برای افزایش یا کاهش تولیدات اینده هش��دار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫میزان فروش خودرو در بازار روس��یه در بازه‬ ‫زمانی ‪ ۹‬ماه نخست امسال میالدی‪ ،‬یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۷۱‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬خودرو ب��وده درحالی که‬ ‫این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‪ ،‬یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۹۷‬هزار و ‪ ۴۰۰‬خودرو بوده اس��ت‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬بازار خودروی روس��یه با افت‬ ‫‪ ۲‬درص��دی در این ب��ازه زمانی مواجه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ب��ازار امریکا نیز با کاه��ش ‪ ۱.۱‬درصدی‬ ‫نسبت به مدت مش��ابه سال ‪ ،)۱۳۹۷(۲۰۱۸‬از‬ ‫‪ ۱۲‬میلی��ون و ‪ ۷۰۹‬هزار و ‪ ۱۰۰‬خودرو به ‪۱۲‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۸۴۱‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬خودرو رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ب��ازار خودرو ژاپن نی��ز ‪ ۳‬میلیون و ‪۴۴۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬خودرو در این بازه زمانی به فروش‬ ‫رفته که نس��بت به ‪ ۹‬ماه نخس��ت سال گذشته‬ ‫ک��ه مع��ادل ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۳۶۷‬ه��زار و ‪۳۰۰‬‬ ‫خ��ودرو بوده‪ ۲.۲ ،‬درصد رش��د و افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫برزیل میزبان بیش��ترین رش��د و افزایش در‬ ‫میان بازار کش��ورهای مهم مش��تریان خودرو‬ ‫بوده‪ ،‬به گونه ای که میزان فروش خودرو در این‬ ‫کشور واقع در امریکای جنوبی‪ ،‬از یک میلیون‬ ‫و ‪ ۷۸۳‬ه��زار خ��ودرو به یک میلی��ون و ‪۹۴۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬خودرو رس��یده و رش��دی معادل‬ ‫‪ ۸.۸‬درص��دی را ب��رای خود به ثبت رس��انده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که هن��د و چین در این‬ ‫بازه زمانی ‪ ۹‬ماه نخست سال ‪،)۱۳۹۸( ۲۰۱۹‬‬ ‫شاهد بیشترین افت و کاهش در میزان فروش‬ ‫خودرو بوده اند‪.‬‬ ‫می��زان ف��روش خ��ودرو در بازار هن��د از ‪۲‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۶۰۵‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬خ��ودرو ب��ه ‪۲‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۱۷۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خودرو رس��یده و‬ ‫‪ ۱۶.۴‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫میزان فروش خ��ودرو در چین نیز با کاهش‬ ‫‪ ۱۱.۶‬درص��دی‪ ،‬از ‪ ۱۶‬میلی��ون و ‪ ۹۲۲‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬خودرو به ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۹۶۳‬هزار خودرو‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫فرهنگ سازی‬ ‫برای‬ ‫موتورسیکلت ‬ ‫برقی‬ ‫یادداشت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬به گفته فعاالن بازار خودرو‬ ‫با وجود کاهش تیراژ تولید‪ ،‬این بازار همچنان راکد‬ ‫و حتی با گران ش��دن بنزین‪ ،‬رکود س��نگین تر هم‬ ‫ش��د‪ .‬برخی اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان‬ ‫خ��ودرو را ب��ه افزایش قیمت ها مته��م می کنند که‬ ‫رئیس این اتحادیه ب��ا بیان اینکه تمام فعالیت های‬ ‫نمایشگاه داران با نظارت اتحادیه و سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی انجام می ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ ،‬مدیریت بازار‬ ‫در س��ایت ها و به دس��ت افرادی اس��ت که نرخ ها را‬ ‫سلیقه ای تعیین می کنند‪.‬‬ ‫ساختمان های‬ ‫نانویی‬ ‫در تاریکی‬ ‫تصمیم می گیریم‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1424‬‬ ‫پیاپی ‪2742‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خرید ‪۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی از شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫رئیس ش��رکت مل��ی گاز از خری��د ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان��ی محص��والت ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان فعال در صنعت گاز خبر داد‪.‬‬ ‫حس��ن منتظرتربت��ی افزود‪ :‬درب��اره تولید‬ ‫داخل و تمرکز بر ساخت داخل عالوه بر اینکه‬ ‫ان را ی��ک اقدام بر می ش��ماریم‪ ،‬یک فرایند‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اظهارک��رد‪ :‬از ابتدای س��ال بحث‬ ‫جدی درباره اس��تفاده از توانایی شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان در صنع��ت گاز اغ��از ش��ده و‬ ‫اقدام ه��ای خوبی نیز در این ب��اره در وزارت‬ ‫نفت انجام شده است‪.‬‬ ‫منتظرتربت��ی گف��ت‪ :‬در صنع��ت گاز‬ ‫خودکفاتری��ن صنع��ت هس��تیم چراکه این‬ ‫صنع��ت پس از انقالب ش��کل گرفته و از ان‬ ‫زمان همواره در تحریم بوده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بخش تجهیزات مربوط به‬ ‫شبکه های توزیع بیشترین تولید را در داخل‬ ‫داش��تیم و در بخش خطوط لوله و کمپرسور‬ ‫توانس��ته ایم از دس��تگاه های س��اخت داخل‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫رئیس ش��رکت ملی گاز با بی��ان اینکه در‬ ‫زمین��ه پاالیش��گاهی کارهای��ی انجام ش��ده‬ ‫ام��ا هنوز کام��ل نیس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در بخش‬ ‫پاالیش��گاهی هنوز در زمینه توزیع‪ ،‬انتقال و‬ ‫پاالیش به تولید داخل نرسیده ایم‪ ،‬در صنعت‬ ‫پاالیش��گاهی حدود ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر خرید‬ ‫خارجی انجام می دهیم که توانسته ایم بخشی‬ ‫از ان را از محصوالتی که در رویدادی ‪ ۳‬روزه‬ ‫معرفی ش��ده بودند بیش از ‪ ۲‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬انجام دهیم‪.‬‬ ‫منتظرتربت��ی گفت‪ :‬امیدواری��م بتوانیم در‬ ‫یک فرایند ‪ ۵‬س��اله تمام موضوع ها مربوط به‬ ‫صنعت گاز را داخلی سازی و این صنعت را در‬ ‫زمینه پاالیش و توزیع از خارج بی نیاز کنیم‪.‬‬ ‫همکاری صندوق‬ ‫نواوری در راه اندازی‬ ‫صندوق پژوهش‬ ‫رئی��س هیات عام��ل صن��دوق ن��واوری و‬ ‫ش��کوفایی از بررس��ی ای��ن صن��دوق ب��رای‬ ‫راه ان��دازی صن��دوق پژوهش و فن��اوری در‬ ‫صنعت نفت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی وح��دت در رویداد‬ ‫توس��عه فناوری ویژه اق�لام پرمصرف صنعت‬ ‫گاز که در محل صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬با اش��اره به رش��د اکوسیس��تم‬ ‫ن��واوری ش��امل ش��رکت های دانش بنی��ان‪،‬‬ ‫استارت اپ ها‪ ،‬صندوق های پژوهش و فناوری‪،‬‬ ‫شتاب دهنده ها و مراکز نواوری در چند سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۴‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫ش��رکت دانش بنیان‪ ۶ ،‬هزار استارت اپ و ‪۳۰‬‬ ‫صن��دوق پژوه��ش و فناوری مج��وز فعالیت‬ ‫دریافت کرده اند و در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این عناصر حوزه نواوری‬ ‫هم��واره در ح��ال ش��کل گرفتن هس��تند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬مهم ترین مسئله این است‬ ‫ک��ه از توانایی اس��تارت اپ ها و ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان در ح��ل مس��ائل به��ره ببریم‬ ‫چراکه شرکت های دانش بنیان توانایی خوبی‬ ‫برای رفع مش��کالت و نیازهای کش��ور در هر‬ ‫ح��وزه ای را دارند‪ .‬وحدت با اش��اره به اقدام‬ ‫صن��دوق ن��واوری و ش��کوفایی در برگزاری‬ ‫رویداده��ای فناورانه‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬با برگزاری‬ ‫چنین رویدادهای��ی در محل صندوق از یک‬ ‫س��و نیازه��ای فناورانه از س��وی صنعت ارائه‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫با عرض��ه توانمندی های علم��ی قابلیت رفع‬ ‫مسائل صنایع را دارا هستند‪ .‬رئیس صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی با اشاره به حمایت های این‬ ‫صندوق از ش��رکت ها و خریداران محصوالت‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬اگ��ر مس��ئله ای‬ ‫به درس��تی از سوی ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫حل ش��ود‪ ،‬صندوق نواوری و شکوفایی برای‬ ‫فروش انها تسهیالتی را اعطا می کند عالوه بر‬ ‫انکه تسهیالتی نیز برای خریداران محصوالت‬ ‫دانش بنیان در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ابزاره��ای حمایت��ی ای��ن صندوق را ش��امل‬ ‫ارائه ضمانتنامه ها‪ ،‬تضمین کیفیت‪ ،‬کس��ری‬ ‫نقدینگی و تس��هیالت لیزینگ دانست و ابراز‬ ‫امی��دواری کرد در حوزه گاز هم بس��یاری از‬ ‫نیازها رفع شود و میزان قراردادهای این حوزه‬ ‫نس��بت به سایر حوزه ها پیشی بگیرد‪ .‬وحدت‬ ‫از بررسی راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫حوزه نفت در صندوق نواوری و شکوفایی خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬با راه ان��دازی این صندوق امکان‬ ‫اعطای تس��هیالت به شرکت های دانش بنیان‬ ‫این حوزه فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ساختمان های نانویی‬ ‫محس�ن معصومی‪ :‬فناوری نانو به طور تقریبی در تمام بخش های ساختمان شامل اسکلت‪،‬‬ ‫نما‪ ،‬س�اختمان و طراحی داخلی کارب�رد دارد‪ .‬درحال حاضر کاربرد فن�اوری نانو در صنعت‬ ‫ساختمان‪ ،‬به نسبت گستردگی این صنعت‪ ،‬اندک است‪.‬‬ ‫اگرچ�ه ام�روز ش�اهد اس�تفاده مح�دود از م�واد و مصالح نانو در س�اختمان هس�تیم‪،‬‬ ‫ام�ا ب�ا توجه ب�ه قابلیت ه�ای این فن�اوری نوظه�ور‪ ،‬انتظار م�ی رود در این�ده ای نزدیک‪،‬‬ ‫رش�د بس�یار چش�مگیری در اس�تفاده از م�وا د نان�و در صنع�ت س�اختمان را ش�اهد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫فناوری نانو از دو جهت به صنعت ساختمان کمک می کند؛ نخست‪ ،‬بهینه سازی و ارتقای عملکرد‬ ‫فناوری های موجود و دوم‪ ،‬ارائه گروه جدیدی از مواد و محصوالت که پیش از ظهور فناوری نانو‬ ‫ممکن نبوده است؛ بنابراین از مزیت های کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان می توان به‬ ‫افزایش کیفیت مصالح‪ ،‬صرفه جویی در مصرف انرژی و به دنبال ان صرفه جویی اقتصادی اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫استفاده از فناوری نانو در صنعت ساختمان موجب تولید مصالح ساختمانی چند منظوره با‬ ‫کارایی باال شده و عالوه بر ایجاد ارزش افزوده باعث افزایش دوام و کیفیت مصالح ساختمانی‬ ‫می ش�ود‪ .‬توس�عه فناوری نانو در صنعت ساخت وس�از می تواند منجربه تولید محصوالتی با‬ ‫قابلیت ها و کارکرد باال شود؛ بنابراین انتظار می رود به موازات پیشرفت فناوری نانو در ایران‪،‬‬ ‫صنعت ساخت و ساز به عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع کشور‪ ،‬بازار گسترده ای از محصوالت‬ ‫بر پایه نانو را در دست خود گیرد‪.‬‬ ‫نانوپوشش ها‬ ‫نانوپوش��ش ها به ط��ور وس��یعی در قس��مت های‬ ‫گوناگونی اس��تفاده می ش��وند و مثالی از این واقعیت‬ ‫هستند که چطور اس��تفاده از نانومواد می تواند باعث‬ ‫بهب��ود فناوری موجود یا به وجود اوردن نوع جدیدی‬ ‫از ان باشد‪.‬‬ ‫استقاده از نانوپوشش ها مزیت های عملکردی نسبت‬ ‫به پوش��ش های س��نتی فراهم می کند عالوه بر اینکه‬ ‫در بلندم��دت و میان م��دت صرفه اقتص��ادی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬خواصی مانند ضدمیکروب��ی‪ ،‬عایق حرارتی‪،‬‬ ‫تثبی��ت رنگ‪ ،‬دف��ع اب و غبار‪ ،‬س��ختی‪ ،‬مقاومت به‬ ‫خوردگی‪ ،‬مقاوم��ت به اتش‪ ،‬بهب��ود بازدهی انرژی‪،‬‬ ‫ضدنوش��تار‪ ،‬خودتمیزشونده‪ ،‬جذب رطوبت و خواص‬ ‫مکانیکی و ش��یمیایی با اس��تفاده از نانوموادی مانند‬ ‫نانومواد کربنی یا نانوذرات اکس��یدفلزی بسیار بهبود‬ ‫می یابند‪.‬‬ ‫نانوذرات به همراه پوش��ش ها روی س��طوح اعمال‬ ‫می شوند و خواص بسیاری از خواص را هنگامی که از‬ ‫پوشش های انتی باکتریال‬ ‫قوانین جدید ایمنی پیروی می کنند‪ ،‬بهبود می بخشند‪.‬‬ ‫نانوپوش��ش ها همچنین عملکرده��ای چندگانه را در‬ ‫یک پوشش فراهم می کنند؛ مانند چسبندگی سطحی‬ ‫زیرالی��ه‪ ،‬مقاومت به خوردگ��ی و فعالیت یا عملکرد‬ ‫سطح‪.‬‬ ‫م��وارد اصل��ی که نانوپوش��ش ها فراه��م می کنند‪،‬‬ ‫محافظت در برابر یخ زدگی‪ ،‬الودگی ها‪ ،‬نور فرابنفش‪،‬‬ ‫اتش‪ ،‬گرما‪ ،‬باکتری ها‪ ،‬جلبک ها‪ ،‬تابش خورش��یدی‪،‬‬ ‫رطوب��ت و خوردگ��ی اس��ت‪ .‬ای��ن م��وارد هزینه ای‬ ‫مع��ادل میلیاردها دالر برای صنای��ع جهان به منظور‬ ‫نگهداری‪ ،‬از دس��ت رفتن و زمان از کار افتادن تولید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اینها نیازه��ای روزافزونی بر عملکرد پوش��ش های‬ ‫محافظ ایجاد می کنند(مانن��د ضداب کردن قطعات‬ ‫الکترونیک��ی مصرف��ی)‪ .‬پوش��ش های ب��ا عملک��رد‬ ‫چندگان��ه نی��ز در محیط ه��ای خش��ن دارای تقاضا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به دلی��ل گس��ترش روزاف��زون جمعی��ت‬ ‫س��اکن روی ک��ره زمی��ن و در پی ان رش��د‬ ‫بس��یار س��ریع بیماری ه��ا و باکتری ه��ای‬ ‫بیم��اری زا‪ ،‬پژوهش��گران در تالش هس��تند با‬ ‫اس��تفاده از راهبرده��ای پیش��گیرانه مان��ع از‬ ‫ب��روز بیماری ش��وند‪ .‬با کمک فن��اوری نانو و‬ ‫استفاده از پوش��ش های انتی باکتریال‪ ،‬ویژگی‬ ‫ضد باکت��ری ذاتی در س��طوح ایجاد می ش��ود‬ ‫ک��ه با شست وش��و ی��ا م��واد ش��وینده از بین‬ ‫نمی روند‪.‬‬ ‫پوش��ش های انتی باکتری��ال از تش��کیل‬ ‫باکتری ها‪ ،‬رش��د جلبک ه��ا و میکروب ها روی‬ ‫س��طح جلوگی��ری می کنند و باع��ث حفاظت‬ ‫س��طوح در براب��ر تش��کیل کپک و ق��ارچ در‬ ‫اماک��ن عموم��ی‪ ،‬س��رویس های بهداش��تی‪،‬‬ ‫اشپزخانه ها وکارخانه های فراورده های غذایی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫خودتمیزشونده های ابدوست‬ ‫نانودی اکس��یدتیتانیوم‬ ‫پوش��ش های‬ ‫خودتمیزش��ونده‪ ،‬به ش��دت ب��ه س��ود‬ ‫نگه��داری س��اختمان ها (به وی��ژه ب��رای‬ ‫اس��مان خراش ها) از انجایی ک��ه نیاز مادی‬ ‫برای تمیزکاری س��طوح را کاهش می دهند‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدل های متنوع از سطوح می توانند با دی‬ ‫اکسید تیتانیوم پوشش داده شوند تا به صورت‬ ‫خودتمیزش��ونده در زیر نور خورشید یا چراغ‬ ‫اتاق تبدیل ش��وند؛ بنابراین س��طوح بر پایه‬ ‫رنگ‪ ،‬سرامیک‪ ،‬شیشه‪ ،‬سیمان که حاوی مواد‬ ‫فعال کننده نانوذرات فوتوکاتالیستی تیتانیوم‬ ‫اس��ت کاربرد وس��یعی برای خل��ق محیطی‬ ‫تمی��ز و پ��اک و تمام نواحی نزدی��ک به انها‬ ‫فوتوکاتالیس��تی‪،‬‬ ‫دارد‪.‬کسیداس��یون‬ ‫ضایع��ات هیدروکربن��ی را ک��ه از س��وختن‬ ‫س��وخت های فس��یلی در کارخانه ه��ای‬ ‫صنعت��ی تولی��د می ش��ود کاه��ش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫بت��ن دارای پوش��ش فوتوکاتالیس��تی‬ ‫به منظ��ور کاه��ش الودگی ه��ای ه��وا مانند‬ ‫‪ NOx‬و ‪ VOC‬به وی��ژه در مکان های��ی‬ ‫ک��ه دارای الودگی ه��ای زیاد هس��تند مانند‬ ‫خیابان ه��ای اصل��ی پرت��ردد‪ ،‬تونل ه��ای‬ ‫ج��اده ای‪ ،‬محیط های ش��هری و‪ ...‬اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬ای��ن االینده ها اث��ر فزاینده ای بر‬ ‫کیفیت هوای ش��هری دارند و باعث تشکیل‬ ‫«دود فوتوشیمیایی» و ازن می شوند‪.‬‬ ‫قوانین جدی��د و مقاومت میکروبی روزافزون‬ ‫در مقاب��ل یون ه��ای فل��زی‪ ،‬انتی بیوتیک ه��ا‬ ‫و مقاوم��ت موروث��ی میکروب ه��ا باعث ش��ده‬ ‫تولید کنن��دگان پوش��ش ها به فک��ر روش های‬ ‫جایگزین برای پوشش های سنتی ضدمیکروبی‬ ‫باشند‪ .‬توسعه عوامل ضدمیکروبی با سمیت کم‬ ‫و قابلی��ت جلوگیری از ایجاد الودگی میکروبی‬ ‫مس��ئله اصلی در توسعه پوش��ش های نوین با‬ ‫هدف ارتقای س�لامت عمومی‪ ،‬بس��ته بندی و‬ ‫تولید غذا و دارو است‪ .‬پوشش های ضدمیکروبی‬ ‫باید دارای این ویژگی ها باشند‪:‬‬ ‫• کنترل موثر باکتری ها‪ ،‬کپک و قارچ؛‬ ‫• فعالی��ت انتخاب��ی نس��بت ب��ه‬ ‫میکروارگانیسم های ناخواست؛‬ ‫• اثرات س��می نداش��تن برای تولید کننده و‬ ‫مصرف کننده؛‬ ‫• فع��ال بودن در زمان طوالنی پس از اعمال‬ ‫روی سطح؛‬ ‫• سازگاری با دیگر عوامل اعمال شونده روی‬ ‫سطح؛‬ ‫• روش اعمال ساده‪ ،‬سازگاری با فرایندهای‬ ‫الیه های نازک معمول‪.‬‬ ‫استرلیزاسیون سطوح زیرساخت ها در صنعت‬ ‫فراوری غ��ذا‪ ،‬بیمارس��تان ها‪ ،‬کودکس��تان ها‪،‬‬ ‫م��دارس و‪ ...‬نیازمن��د اس��تفاده م��داوم مقدار‬ ‫زیادی ش��وینده یا حتی انتی بیوتیک به منظور‬ ‫جلوگیری از رشد انواع باکتری است‪ .‬جلوگیری‬ ‫از رش��د چنی��ن باکتری های��ی ب��ا روش های‬ ‫فیزیک��ی به منظ��ور کاهش اس��تفاده از عوامل‬ ‫ش��یمیایی بس��یار مناس��ب است‪ .‬اس��تفاده از‬ ‫نانوپوش��ش های ضدباکتری ک��ه بتواند به طور‬ ‫موثری به س��طح بچسبد‪ ،‬می تواند رهایش مواد‬ ‫شیمیایی در محیط را کاهش دهد و همچنین‬ ‫از رشد باکتری ها جلوگیری کند‪.‬‬ ‫پوشش های خودتمیزشونده‬ ‫پوشش های نانو‪ TiO ۲‬به طور وسیعی تجاری شده اند‬ ‫و(به ط��ور خاص در بازارهای ژاپنی و اروپایی) در تصفیه‬ ‫هوا و اب‪ ،‬شیش��ه خودتمیزش��ونده‪ ،‬محصوالت بتنی و‬ ‫بسیاری پوشش های دیگر استفاده شده است‬ ‫محصوالتی که در بازار هستند عبارتند از‬ ‫• شیشه خودتمیزشونده؛‬ ‫• نمای ساختمان؛‬ ‫• کاشی دودخوار‪.‬‬ ‫این محص��والت همگ��ی ش��امل‪ TiO ۲‬نانومقیاس‬ ‫هستند‪ .‬پوش��ش های فوتوکاتالیستی روی تعداد زیادی‬ ‫از س��اختمان های ژاپن مانند پایان��ه فرودگاه بین المللی‬ ‫‪ Chuba‬اعم��ال ش��ده اند‪ .‬بازار فناوری فوتوکالیس��تی‬ ‫در ژاپن در دهه گذش��ته رش��د چش��مگیری را داشته‬ ‫اس��ت و بنا به گزارش انجمن صنعتی فوتوکاتالیس��تی‬ ‫ژاپ��ن‪ ،‬در فروش ارزش��ی بی��ش از یک میلی��ارد دالر‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی(‪ ۱۳۹۱‬خورش��یدی) داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫حجم کل��ی ف��روش ب��رای فناوری ه��ای تمیزکاری‬ ‫در چن��د س��ال گذش��ته به وی��ژه در اس��یا‪ ،‬بس��یار‬ ‫افزای��ش داش��ته اس��ت؛ مانن��د تصفیه کننده ه��ای‬ ‫ه��وای فوتوکاتالیس��تی‪ .‬درحال حاض��ر بازارهای اس��یا‬ ‫و اروپ��ا بزرگ تری��ن ب��ازار و امری��کا اندک��ی کوچک تر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رنگ های انتی استاتیک یا ضدالکتریسیته ساکن‬ ‫الکتریسیته ساکن بار الکتریکی است که خالف جریان‬ ‫الکتریک��ی‪ ،‬در یک مکان ثابت می ماند‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫الکتریسته ساکن ایجاد شده در اثر تردد‪ ،‬سایش‪ ،‬مالش‬ ‫در صنایع گوناگون و به ویژه در مکان هایی که مواد قابل‬ ‫اشتعال وجود دارد‪ ،‬موجب جرقه و انفجار شده و خسارت‬ ‫جبران ناپذی��ری به وجود می اورد‪ ،‬اس��تفاده از سیس��تم‬ ‫روکش انتی اس��تاتیک در ای��ن مکان ه��ا الزامی به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫روکش ه��ای انتی اس��تاتیک قابلی��ت هدای��ت‬ ‫الکتریک��ی و انتق��ال جریان الکتریس��ته س��اکن را دارا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در رنگ های انتی اس��تاتیک نانو به دلیل س��طح ویژه‬ ‫باالی پرکننده ها‪ ،‬نیاز به مقدار کمتری از این مواد برای‬ ‫رس��یدن به خاصی��ت هدایت مطلوب وج��ود دارد‪ .‬رنگ‬ ‫انتی استاتیک نانو خواص مکانیکی‪ ،‬فیزیکی و شیمیایی‬ ‫بهت��ری از خود نش��ان می ده��د و اس��تفاده از این نوع‬ ‫رنگ باع��ث بهبود فرایند پذیری‪ ،‬ویژگی مطلوب رنگ و‬ ‫کیفیت و همچنین دوام بسیار باالی ان می شود‪.‬‬ ‫پوشش های ضدخراش‬ ‫خراش های س��طحی می توانند طول عمر بس��یاری از محصوالت را‬ ‫ک��م کنن��د و به طور معمول‪ ،‬ان��رژی و هزینه زیادی ب��رای تعویض ان‬ ‫محصول مصرف می شود‪ .‬خراش برداش��تن مواد بسیاری مثل فلزات‪،‬‬ ‫چوب‪ ،‬پالس��تیک ها‪ ،‬پلیمر ها و شیش��ه ها کاربرد انها را در بسیاری از‬ ‫م��وارد محدود می کند‪ .‬پوش��ش های ضدخ��راش می توانند به صورت‬ ‫رن��گ یا پوش��ش های ش��فاف روی س��طوح ایجاد ش��وند‪ .‬در صنعت‬ ‫س��اختمان می توان از این پوش��ش ها در نمای خارجی و داخلی‪ ،‬درها‪،‬‬ ‫پنجره ها‪ ،‬شیش��ه ها‪ ،‬کف پوش ها و وس��ایل داخلی ساختمان استفاده‬ ‫کرد‪ .‬س��ختی سطوح و مقاومت در برابر سایش مواد را می توان به میزان‬ ‫قابل توجهی به وسیله پوشش های نانویی افزایش داد و موادی سخت تر‬ ‫با خواص بیشتر ضدفرسایشی برای سطوح تولید کرد‪ .‬نانوذرات خواص‬ ‫ضدسایش��ی و سختی را بهبود می دهند و همچنین یک مقاومت جامع‬ ‫در براب��ر خوردگی را با رعای��ت الزامات قانونی و ایمن��ی ارائه می کند‪.‬‬ ‫تحقیقات در این زمینه بسیار فعال بوده و به نتایج چشمگیری نیز دست‬ ‫حمل ونقلی کارامد با هوشمندسازی‬ ‫ام��روز حمل ونق��ل یکی از ارکان مهم توس��عه‬ ‫پایدار و رش��د اقتصادی و اجتماعی کشورها تلقی‬ ‫می شود‪ .‬ترانزیت کاال‪ ،‬مسافرت های درون شهری‬ ‫و برون شهری‪ ،‬مس��افرت های بین المللی و حتی‬ ‫مس��افرت های فضایی‪ ،‬هم��ه و همه با حمل ونقل‬ ‫محقق می شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬جابه جایی بهینه‬ ‫بار و مس��افر که منجرب��ه افزایش ایمنی‪ ،‬کاهش‬ ‫الودگ��ی ه��وا‪ ،‬کاه��ش مصرف ان��رژی و مزایای‬ ‫متعدد دیگر می ش��ود‪ ،‬با اس��تفاده از حمل ونقل‬ ‫کارام��د میس��ر اس��ت‪ ،‬اساس��ی ترین رکن برای‬ ‫رس��یدن به حمل ونقل کارامد‪ ،‬هوشمندس��ازی‬ ‫حمل ونق��ل اس��ت‪ .‬ب��ه تعبیر دیگ��ر حمل ونقل‬ ‫هوش��مند‪ ،‬به نوع��ی بکارگی��ری فناوری ها برای‬ ‫افزایش بهره وری وای ت��ی الکترونیک‪ ،‬مخابرات‬ ‫و کارایی سیس��تم حمل ونقل اس��ت‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫هوش��مند باعث رش��د ش��اخص های اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و حتی فرهنگی جوامع می ش��ود‪ ،‬دایره‬ ‫وس��یع کاربرد هوشمندسازی‪ ،‬تمامی حالت های‬ ‫حمل ونقل��ی از جمل��ه جاده ای‪ ،‬ریل��ی‪ ،‬هوایی و‬ ‫دریایی را ش��امل می ش��ود‪ .‬از فعالیت های ستاد‬ ‫توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته‬ ‫معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫می ت��وان ب��ه شناس��ایی زیس��ت بوم حمل ونقل‬ ‫هوش��مند در کشور «شناس��ایی نیازمندی های‬ ‫صنعت برای رفع انها با تکیه بر توان ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان داخلی»‪« ،‬رفع موانع از زیرس��اخت ها‬ ‫و کالن پروژه های حوزه حمل ونقل هوش��مند» و‬ ‫« برگ��زاری رویدادهای ترویجی برای شناس��ایی‬ ‫و رش��د و پ��رورش ایده ها در این ح��وزه و انجام‬ ‫فرایند شتاب دهی از استارت اپ های این حوزه»‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬افزایش ظرفیت حمل ونقل‪ ،‬افزایش‬ ‫به��ره وری‪ ،‬صرفه جوی��ی در ان��رژی و هزینه و از‬ ‫هم��ه مهم تر کاه��ش ترافیک و تلف��ات جاده ای‬ ‫اولویت و اهداف ستاد توسعه فناوری های فضایی‬ ‫و حمل ونقل پیش��رفته معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری در راس��تای هوشمندس��ازی‬ ‫حمل ونقل اس��ت‪ .‬یک��ی از اقداماتی که به منظور‬ ‫هوشمندس��ازی حمل ونق��ل در کش��ور تاکنون‬ ‫انجام داده ایم‪ ،‬شناس��ایی زیس��ت بوم حمل ونقل‬ ‫هوشمند کشور است‪ .‬برای این منظور بخش های‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬درحال حاضر بس��یاری از برنامه ه��ای کاربردی تبلیغاتی‬ ‫در س��ازه های مکانیکی‪ ،‬ماش��ین کاری مواد وج��ود دارد تاکید بر روی‬ ‫فرایند های اماده س��ازی فلزات اس��ت اما نتایج امیدوارکننده ای برای‬ ‫مواد غیرفلزی نیز نش��ان داده شده است‪ .‬ساختار های در مقیاس نانو با‬ ‫اس��تفاده از دانه هایی در اندازه نانو و الیه هایی نانویی کمک به جابه جا‬ ‫نش��دن می کند و در نتیجه خواص ضدسایش��ی به طورچش��مگیری‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬همچنین نانو پوش��ش ها به طور چش��مگیری خواص‬ ‫دولت��ی‪ ،‬خصوص��ی و نیمه خصوص��ی مرتبط با‬ ‫ای��ن حوزه شناس��ایی ش��دند‪ ۵۰ ،‬عضو از بخش‬ ‫دولت��ی و ‪ ۱۴۰‬عض��و از بخش خصوصی در حوزه‬ ‫حمل ونقل فعالیت می کنند‪ .‬نخستین اقدام ستاد‬ ‫توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته‬ ‫معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری در‬ ‫زمینه هم��کاری با نهاده��ا و ارگان های مختلف‬ ‫به منظ��ور ایجاد پلتفرم یا به اصطالح زیس��ت بوم‬ ‫کارافرینی کشور بود‪ .‬یکی دیگر از اقدامات ستاد‬ ‫به منظ��ور حمایت از ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫ح��وزه حمل ونقل هوش��مند‪ ،‬رایزن��ی با صندوق‬ ‫ن��واوری و ش��کوفایی ب��رای حمای��ت از حضور‬ ‫ش��رکت های متقاضی در نمایشگاه های داخلی و‬ ‫بین المللی است که پیش از این سرفصل حمایتی‬ ‫ب��رای انها وجود نداش��ت‪ .‬یکی دیگ��ر از اقدامات‬ ‫س��تاد به منظور حمایت از اس��تارت اپ های فعال‬ ‫در ح��وزه هوشمندس��ازی حمل ونق��ل رایزنی با‬ ‫صن��دوق ش��کوفایی برای حمایت از انها اس��ت‪،‬‬ ‫پیش از این صندوق نواوری و شکوفایی سرفصلی‬ ‫برای حمایت از استارت اپ های این حوزه نداشت‪.‬‬ ‫دیگ��ری از جمله س��ختی‪ ،‬مقاومت در برابر ش��وک گرمایی برای مواد‬ ‫رس��انا همانن��د س��رامیک‪ ،‬کامپوزیت ه��ا‪ ،‬الیاژ های فل��زی را بهبود‬ ‫می دهند‪ .‬نانوپوش��ش ها نرخ فرس��ایش کمتری نسبت به مواد پودری‬ ‫مش��ابه در بازار را نشان می دهند‪ .‬پوشش های چندالیه در مقیاس نانو‬ ‫که دارای الیه های مواد اس��ت باعث بهبود در عملکرد پوشش های نانو‬ ‫ساختاری تک الیه می ش��وند‪ .‬در زمانی که این پوشش ها به طور دقیق‬ ‫تولید شوند سبب ایجاد تاثیر شگفت انگیز در سختی می شود‪.‬‬ ‫ساخت نانومحفظه برای انتقال داروهای بیولوژیک به سلول‬ ‫پژوهشگران دانش��کده پزشکی جان هاپکینز موفق به‬ ‫س��اخت یک نانومحفظ ه پلیمری ش��ده اند که به راحتی‬ ‫در س��لول ها می لغزد و در ارس��ال پروتئین و ژن درمانی‬ ‫کارب��رد دارد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬بیش��تر داروه��ا در بدن‬ ‫به صورت غیرقابل تفکیک گس��ترش می یابند و به همین‬ ‫دلیل س��لول خاصی را هدف ق��رار نمی دهند‪ .‬گاهی الزم‬ ‫اس��ت داروهایی مثل ان��واع انتی ب��ادی در گیرنده های‬ ‫خاصی روی س��طح س��لولی جا خوش کنند ؛ اما تاکنون‬ ‫سیستم کارامدی برای ارائه داروهای بیولوژیکی مستقیم‬ ‫به داخل سلول وجود نداشته است و یا همراه با واکنش ها‬ ‫و عوارض ناخواس��ته بوده اس��ت‪ .‬پژوهش��گران همواره‬ ‫به دنبال روش��ی برای تحویل دقی��ق دارو‪ ،‬پروتئین و ژن‬ ‫به سلول خاص هستند‪ .‬پژوهش��گران دانشکده پزشکی‬ ‫جان هاپکینز برای حل این مش��کل راه حلی اندیشیده اند‬ ‫و موف��ق ب��ه س��اخت نانومحفظه هایی از جن��س پلیمر‬ ‫زیست تخریب پذیر شده اند‪ .‬ایده ساخت این نانومحفظه‬ ‫با اس��تفاده از خواص ویروس ها ش��کل گرفته اس��ت که‬ ‫ظاهری تقریبا کروی دارند و حامل بارهای مثبت و منفی‬ ‫هس��تند‪ .‬زمانی که بار کلی ویروس خنثی باش��د(یعنی‬ ‫مجموعه بار منفی و مثبت برابر باشند)‪ ،‬ویروس می تواند‬ ‫به سلول نزدیک شود‪ .‬داروهای بیولوژیکی‪ ،‬پروتئین های‬ ‫بزرگ ابعاد و اسیدهای نوکلئیک باردار هستند و به همین‬ ‫دلیل از سطح سلول دفع می شوند‪ .‬پژوهشگران برای حل‬ ‫این مش��کل از یک پلیمر زیس��ت تخریب پذیر اس��تفاده‬ ‫کرده ان��د‪ .‬پلیمر ی��ک اصطالح کلی برای موادی اس��ت‬ ‫که از مولکول های گوناگون س��اخته می شود‪ .‬در ساخت‬ ‫این پلیمر ‪ ۴‬رشته مولکولی مانند شاخه های درخت بهم‬ ‫تنیده ش��ده اند که در اب حل می ش��وند‪ .‬ای��ن مولکول‬ ‫حاوی بارهای مثبت و منفی است‪ .‬با توازن بارهای مثبت‬ ‫و منفی‪ ،‬مولکول ها بنابر نوع بار و پیوند اتم های هیدروژن‬ ‫با داروهای بیولوژیکی مجاور‪ ،‬کشیده یا فشرده می شوند؛‬ ‫نتیجه این فرایند یک نانوساختار با قابلیت درمانی است‪.‬‬ ‫بارهای مثبت نانومحفظه با غش��ای س��لول بر هم کنش‬ ‫دارند و محفظه به وس��یله یک بسته سلولی به نام اندوزوم‬ ‫احاطه می شود‪ .‬به وقت مناسب نانومحفظه اندوزوم را باز‬ ‫می کن��د و پلیمر تخریب می ش��ود و دارو‪ ،‬ژن یا پروتئین‬ ‫وارد س��لول می ش��ود‪ .‬این روش در ص��ورت موفقیت در‬ ‫ازمایش های بالینی ب��رای انتقال موثر ترکیبات دارویی‪،‬‬ ‫انواع پروتئین و ژن های بزرگ ابعاد به سلول هدف کاربرد‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫شفافیت شرکت های‬ ‫معدنی و صنایع معدنی‬ ‫در نظام ارزی کشور‬ ‫‪ 19‬اذر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1424‬‬ ‫پیاپی ‪2742‬‬ ‫فوالد اسفراین‬ ‫راهی روسیه شد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیراهنی ‪ 40‬روز دیگر برگزار می شود‬ ‫یک دورهمی ساده برای نوپا ها و حرفه ای های فلزات غیراهنی‬ ‫‹ ‹ارائه توانمندی ها در بخش معدن‬ ‫بهنام حس��ین زاده‪ ،‬مدیر هلدینگ‬ ‫گروه معدنی باما با اشاره به اینکه‬ ‫ای��ن نمایش��گاه را انجمن صنفی‬ ‫معدنکاران برپا می کند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ش��اهد ارائ��ه‬ ‫توانمندی ه��ا در بخ��ش مع��دن‬ ‫کش��ور هس��تیم‪ .‬درواق��ع قابلیت ‬ ‫شرکت های معدنی باید در نمایشگاه عرضه شود و بخش‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬دومین نمایش��گاه مع��ادن و صنایع‬ ‫فلزات غیراهنی (اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فراوری) امسال از‬ ‫‪ ۲۹‬دی ت��ا یک بهم��ن در هتل المپیک ته��ران برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه بر فلزات غیراهنی با موضوع هایی چون‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فراوری تاکید دارد‪ .‬در این همایش‬ ‫‪۳‬روزه شاهد حضور مهمان های داخلی و خارجی خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬اه��داف و برنامه ه��ای ای��ن همایش چ��ه در حوزه‬ ‫اکتشاف و چه در حوزه های استخراج و فراوری این است‬ ‫که حرف های جدیدی مطرح شود‪ .‬سخنرانی ‪ ،‬کارگاه های‬ ‫تخصصی و اموزش��ی جزو برنامه های اصلی این همایش‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه به تم��ام فلزات غیراهن��ی پرداخته‬ ‫می ش��ود و فقط تاکید بر یک عنصر خ��اص وجود ندارد‪.‬‬ ‫ط�لا‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم و س��رب و روی همه به یک اندازه‬ ‫مهم هس��تند‪ .‬خواس��ته های فعاالن این ح��وزه به گوش‬ ‫مس��ئوالن می رس��د تا اقتصاد در این صنایع به خوبی به‬ ‫گردش دراید‪.‬‬ ‫برگزارکننده اصلی این همایش شرکت رستاک پادویژن‬ ‫با همکاری انجمن کارفرمایان سرب و روی ایران است اما‬ ‫س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمیدرو)‪ ،‬شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬خانه معدن ایران و س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن ایران نیز جزو حامیان این همایش‬ ‫به شمار می ایند‪.‬‬ ‫محمدرضا ازادی‪ :‬برخی شرکت های تازه تاسیس نوپا‪ ،‬خدمات ارائه می دهند‬ ‫و نمایشگاه محل عرض اندام اینها است‬ ‫معدن بخش��ی است که با ش��رکت در نمایشگاه می تواند‬ ‫بیشترین استفاده را ببرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه توانمندی های مجموع��ه خود گفت‪:‬‬ ‫گروه باما تقریبا تنها متولی و پیش��رو در استخراج معادن‬ ‫زیرزمینی به روش مکانیزه اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫عمده معادن کشور حداقل در بخش سرب و روی به روش‬ ‫روباز یا با زدن تونل هایی با س��طح پایین کار می کنند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬مجموعه ما در ‪ ۳‬شرکت معدنکاری خود معادن‬ ‫زیرزمینی با س��طح مقطع ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬متر دارد که کامال به‬ ‫روش مکانیزه با اس��تفاده از ماشین االت سنگین در حال‬ ‫استخراج و بهره برداری است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره ضمن مثب��ت دانس��تن برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های تخصصی معدن��ی اظهار ک��رد‪ :‬برگزاری‬ ‫چنین نمایش��گاه هایی ب��رای ما و همکارانم��ان می تواند‬ ‫تجربه مفیدی باشد تا با روش کاری مجموعه های مختلف‬ ‫اشنا شویم‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه اینکه مجموعه های مختلف با ش��رکت‬ ‫در نمایش��گاه می توانند به تبادل نظر بپردازند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ازانجایی که استخراج به روش زیرزمینی فرایندهای خاص‬ ‫خود را دارد و روش های ما هم بر اس��اس اس��تانداردهای‬ ‫بین المللی است بنابراین اشنایی با روش های مجموعه ما‬ ‫برای هم��کاران دیگر در بخش معدن مفید بوده و تازگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حسین زاده با اشاره به اهمیت به نمایش درامدن دانش‬ ‫و فناوری در معادن گفت‪ :‬در کل نمایش��گاه محلی است‬ ‫برای برق��راری ارتباطات‪ ،‬تغییرات فن��اوری و روش های‬ ‫جدید بنابراین حضور خارجی ها در ان بس��یار مثمر ثمر‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر هلدینگ گروه معدنی باما در پاس��خ به این سوال‬ ‫که ایا در شرایط حاضر شرکت کننده های خارجی در این‬ ‫نمایش��گاه حضور دارند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه ب��ه تحریم ها اگر‬ ‫خارجی ها هم در این نمایشگاه ها حضور پیدا کند عمال به‬ ‫کشور چین محدود می شود‪ .‬در ارتباط با کشور چین هم‬ ‫خیلی شاهد برتری فناوری انطور که در کشورهای غربی‬ ‫است‪ ،‬نخواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از شرکت های معدنی نوپا‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی سوژمیران که در استان مرکزی‬ ‫فعالیت می کن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر نمایش��گاهی که برگزار‬ ‫می ش��ود با حضور تولید کننده ها و ش��رکت هایی اس��ت‬ ‫که خدماتی درزمینه فراوری‪ ،‬اس��تخراج و اکتشاف ارائه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫محمدرضا ازادی‪ ،‬درباره مزایای ش��رکت در نمایشگاه‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��رکت های ت��ازه تاس��یس نوپ��ا و کار خدمات‬ ‫انج��ام بدهند بنابراین نمایش��گاه مح��ل عرض اندام اینها‬ ‫است‪.‬‬ ‫بااینک��ه م��ا خیل��ی از ش��رکت هایی ک��ه خدم��ات‬ ‫اس��تخراج و ف��راوری ارائ��ه می دهند را می شناس��یم و‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۳۸‬پروان��ه بهره برداری گرفته ایم و از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۴۲‬ش��رکتمان تاسیس شده اس��ت اما از انجایی که‬ ‫نمایش��گاه محل��ی ب��رای رقاب��ت و اس��تفاده از خدمات‬ ‫بهین��ه اس��ت درنتیجه ب��ا مجموعه های دیگر هم اش��نا‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ش��رکت های حاضر در نمایش��گاه کاالها‬ ‫و خدمات��ی را ارائه می دهند که برای ش��رکت های بزرگ‬ ‫مفید است‪ .‬بنابراین بهره مندی از تنوع محصوالت‪ ،‬اگاهی‬ ‫از شرکت های فعال معدنی عواملی است که ما را به سمت‬ ‫نمایشگاه جذب می کند‪.‬‬ ‫ازادی با اش��اره به اهمیت حضور‬ ‫ش��رکت خارجی ها در نمایش��گاه‬ ‫گفت‪ :‬حضور خارجی ها با توجه به‬ ‫تجربه ای که در صنعت استخراج‪،‬‬ ‫ف��راوری و اکتش��اف دارن��د و‬ ‫س��ابقه ای ک��ه در فن��اوری دارند‬ ‫بس��یار مفید است‪ .‬ما می توانیم از‬ ‫انها بهره گرفته و تبادل دانش داشته باشیم‪ .‬بسیار اتفاق‬ ‫افتاده که از انها مدل س��ازی و کپی برداری کرده ایم و بعد‬ ‫خودم��ان ب��ه مرحله تولید رس��یده ایم‪ .‬به ط��ور مثال در‬ ‫نمایش��گاهی که چند س��ال پیش در ترکیه برگزار شد با‬ ‫یک ش��رکت ترکیه ای اشنا شدیم و توانستیم باهم تعامل‬ ‫خوبی داشته باشیم‪ .‬مدیرعامل شرکت معدنی سوژمیران‬ ‫با اشاره به مشکل تحریم ها و حضور کمرنگ خارجی ها در‬ ‫نمایش��گاه گف��ت‪ :‬درگذش��ته وقتی خودم��ان را معرفی‬ ‫می کردیم که حوزه فعالیتمان چیس��ت و از کدام کش��ور‬ ‫هس��تیم کس��ی از ما س��والی نمی کرد و مث��ل بقیه با ما‬ ‫برخورد می شد ولی وقتی مشکل تحریم ها پیش امد دیگر‬ ‫با ما همکاری نمی کنند‪ .‬گفتنی اس��ت دوره نخس��ت این‬ ‫نمایشگاه در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬با همکاری انجمن کارفرمایان‬ ‫س��رب و روی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‪ ،‬خانه‬ ‫معدن ایران و س��ازمان نظام مهندس��ی معدن اغاز به کار‬ ‫کرد‪ .‬رویک��رد این همایش به صورت تخصصی اکتش��اف‪،‬‬ ‫اس��تخراج و فراوری فلزات غیر اهنی مس‪ ،‬طال‪ ،‬سرب و‬ ‫روی‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬کرومیت و عناصر نادر خاکی بود‪ .‬پس از‬ ‫دوره نخس��ت‪ ،‬به دلیل رکودی که بر بازار حاکم شد‪ ،‬این‬ ‫همایش ادامه پیدا نکرد تا اینکه امس��ال دومین دوره این‬ ‫همایش از ‪ ۲۹‬دی تا ی��ک بهمن در هتل المپیک تهران‬ ‫برگزارمی شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1424‬‬ ‫پیاپی ‪2742‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت‬ ‫تشویق برای‬ ‫صادرات‬ ‫فوالد‬ ‫حسام ادیب‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫‹ ‹نمایشگاه ها فرصتی برای صادرات‬ ‫علی وفامهر نخستین مدیرعامل‬ ‫به گزارش‬ ‫فوالد اسفراین و جزو یکی از بانیان این واحد فوالدی‬ ‫که در نمایشگاه متال اکسپوی مسکو ‪ ۲۰۱۹‬حضور‬ ‫داشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مطالعات اولیه فوالد اسفراین در‬ ‫اوایل س��ال‪ ۵۰‬برای تولید ماش��ین االت کشاورزی‪،‬‬ ‫معدنی و صنعتی و فروالیاژها انجام گرفته بود اما این‬ ‫واح��د فوالدی در طول زمان دچار تغییر و تحوالت‬ ‫بس��یاری شد‪ .‬بخش ماش��ین های کشاورزی از این‬ ‫طرح جدا شد و ماشین سازی کرمان شکل گرفت‪.‬‬ ‫وفامهر در ادامه توضیح داد‪ :‬ایجاد فوالد اس��فراین‬ ‫تا پیش از انقالب هیچ گونه توجیه اقتصادی نداشت‪.‬‬ ‫ام��ا پ��س از انقالب و در اواس��ط ده��ه ‪ ۶۰‬که بنده‬ ‫مدیر صنایع بودم به همراه نماینده مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ان زمان‪ ،‬بازدی��دی از این منطقه به عمل‬ ‫اوردی��م؛ این منطقه بس��یار محروم ب��ود‪ ،‬از این رو‬ ‫تصمی��م گرفتیم که این طرح را درانجا اجرا کنیم و‬ ‫از انجا که در نیمه ش��رقی کشور طرح مهمی وجود‬ ‫نداش��ت‪ ،‬ای��ن طرح را برای اج��را پیگیری کردیم و‬ ‫جزئیات طرح را برای س��ازمان و بودجه فرس��تادیم‬ ‫ک��ه در نهایت با مطالعات جدیدی این طرح به اجرا‬ ‫درامد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد ‪ :‬در ان زم��ان هیچ گون��ه‬ ‫واحد تولید فوالد الیاژی در کش��ور وجود نداش��ت‬ ‫ام��ا بعدها ‪ ۴‬واحد فوالد الی��اژی در اراک‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫یزد و اس��فراین طراحی ش��د‪ .‬مقاطع نورد شده در‬ ‫یزد‪ ،‬مقاطع متوسط در اراک‪ ،‬برخی مقاطع سنگین‬ ‫در اصفهان و فوالدهای الیاژی سنگین در اسفراین‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ح��وزه فوالد در ادام��ه توضیح داد ‪ :‬در‬ ‫فوالد اس��فراین طرح ه��ای ریخته گری و اهنگری و‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ب��ا توجه به مازاد تولی��د داخلی فوالد در‬ ‫کش��ور‪ ،‬موضوع ان است که صادر نکردن یا‬ ‫برطرف نکردن موان��ع صادراتی برای فوالد‬ ‫منجر به اتالف سرمایه گذاری های انجام شده‬ ‫و رقابت منفی در ب��ازار داخلی و در نهایت‬ ‫ورشکس��تگی احتمال��ی تولیدکنن��دگان‬ ‫به وی��ژه در بخش خصوص��ی و در نهایت از‬ ‫دس��ت رفتن بازاره��ای بین المللی خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬بنابراین ضروری به نظر می رس��د که‬ ‫قوانی��ن داخل��ی را باید به س��مت صادرات‬ ‫بیش��تر پیش برد ت��ا تولیدکنندگان داخلی‬ ‫بی��ش از پی��ش ب��ه س��مت ص��ادرات گام‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫هرچند واقعیت دیگ��ر در زمینه صادرات‬ ‫این اس��ت ک��ه امری��کا‪ ،‬صادرات ف��والد را‬ ‫بیش از پی��ش هدف قرار داده اس��ت و در‬ ‫چند مرحله فلزات و ف��والد ایران را تحریم‬ ‫ک��رد‪ ،‬ام��ا به نوبه خ��ود تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان نیز برای صادرات محصوالت‬ ‫ف��والدی راهکارهای را در پی��ش دارند و با‬ ‫دور زدن تحریم ها بیش از پیش به س��مت‬ ‫ص��ادرات در حال حرکت هس��تند‪ ،‬چراکه‬ ‫بای��د ب��ه این موض��وع توجه داش��ت که با‬ ‫توج��ه به افزای��ش نرخ ارزه��ای خارجی و‬ ‫در مقابل ان کاه��ش ارزش ریال‪ ،‬صادرات‬ ‫برای تولیدکنندگان داخلی جذاب تر ش��ده‬ ‫اس��ت و ش��رکت ها خود به خ��ود تمایل به‬ ‫صادرات بیش از عرضه داخلی دارند‪ ،‬چراکه‬ ‫این موضوع کاهش سوداوری ناشی از بازار‬ ‫داخل��ی را تا ح��د قابل توجهی ب��رای انها‬ ‫پوش��ش می دهد‪ .‬در کل دو راه را می توان‬ ‫پیش روی صنعت فوالد ای��ران متصور بود؛‬ ‫یک��ی کاهش ظرفی��ت تولید ک��ه به یقین‬ ‫این راهکار مطلوب سیاس��ت گذاران کشور‬ ‫نخواهد ب��ود‪ .‬راهکار دوم‪ ،‬تواف��ق با برخی‬ ‫م و بیش با ایران در تعامل‬ ‫کشورهایی که ک ‬ ‫هستند‪ ،‬برای نمونه برخی کشورهایی که در‬ ‫همسایگی ایران و در خاوردور مانند عمان‪،‬‬ ‫ع��راق‪ ،‬ترکیه و هند قرار دارن��د‪ ،‬می توانند‬ ‫مش��تری های خوب��ی ب��رای ف��والد ایران‬ ‫به ش��مار ایند‪ .‬از این رو دول��ت باید زمینه‬ ‫تسهیالت صادرات به این کشورها را فراهم‬ ‫کن��د و از قوانین دس��ت و پاگیر نیز دوری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬ش��رکت فوالد اسفراین یکی از‬ ‫عمده ترین تامین کنندگان فوالدهای الیاژی شامل‬ ‫محص��والت طویل‪ ،‬قطع��ات و مقاط��ع اهنگری و‬ ‫ریخته گری شده در ایران و منطقه خاورمیانه است‪.‬‬ ‫این مجتمع در حال حاضر برای صنایعی نظیر نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬معدن‪ ،‬راه اه��ن‪ ،‬نیروگاهی‪ ،‬فوالدهای ابزار‪،‬‬ ‫کشتی سازی‪ ،‬سیمان‪ ،‬فوالدی قطعات و مقاطع مورد‬ ‫نیاز را تامین می کند‪ .‬این شرکت صادرات محور پس‬ ‫از تحریم ه��ا در زمینه صادرات با مش��کالتی روبه رو‬ ‫شد که امسال با حضور در کشورهایی مانند روسیه‬ ‫بازارهای جدید صادراتی یافته و قادر ش��ده اس��ت‬ ‫که به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬فوالد‬ ‫صادر کند‪.‬‬ ‫این ش��رکت به تازگی در نمایشگاه متال اکسپوی‬ ‫مس��کو ‪ - )۱۳۹۸( ۲۰۱۹‬نمایش��گاهی در زمین��ه‬ ‫صنعت فوالد‪ ،‬متالورژی و ریخته گری‪ -‬حضور یافته‬ ‫و با روسی ها برای صادرات وارد مذاکره شده است‪.‬‬ ‫فوالد اسفراین راهی روسیه شد‬ ‫علی وفامهر‪ :‬ما باید با حضور در نمایشگاه های بین المللی سطح‬ ‫فناوری خود را با دنیا بس��نجیم چراکه اگر س��طح توانایی خود را‬ ‫بشناسیم ارزیابی بهتری از خود خواهیم داشت‬ ‫ماشین کاری شکل گرفت‪ .‬این منطقه به دلیل فوالد‬ ‫اس��فراین و انتق��ال برق و گاز و توس��عه زیربناها از‬ ‫ان محرومیت اولیه خارج ش��د‪ .‬بعدها در اس��فراین‬ ‫یک ش��هر صنعتی نیز شکل گرفت که مهمترین ان‬ ‫تولید قطعات اهنگری است که توسط کارکنان این‬ ‫فوالدسازی ایجاد شد‪ .‬وفامهر در پاسخ به این پرسش‬ ‫که س��طح کیفی نمایش��گاه متال اکس��پوی مسکو‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬را چگونه دیدید‪ ،‬گفت‪ :‬نمایش��گاه متالورژی‬ ‫مس��کو در سطح بس��یار باالیی قرار دارد‪ .‬متالورژی‬ ‫یک صنعت پیش��رفته و کامل در روس��یه است که‬ ‫نیازهای گس��ترده دفاعی و نظامی روسیه را تامین‬ ‫می کند‪ .‬این کش��ور به این صنع��ت اهمیت باالیی‬ ‫می دهد‪ .‬فوالد اسفراین نیز در این نمایشگاه حضور‬ ‫یافته و مش��تری های خوبی نیز دارد‪ .‬وی در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که چه توصیه ای برای ش��رکت های‬ ‫ایران��ی دارید‪ ،‬گفت‪ :‬جای ش��رکت های متالورژی و‬ ‫فوالد ایرانی در این نمایشگاه بسیار خالی است‪ ،‬اگر‬ ‫شرکت های ایرانی قادر بودند در چنین نمایشگاهی‬ ‫حضور داش��ته باشند‪ ،‬فرصت بس��یار مناسبی برای‬ ‫بازاریاب��ی و ص��ادرات پیدا می کردن��د‪ .‬وفامهر در‬ ‫ادام��ه یاداور ش��د‪ :‬در ای��ن نمایش��گاه بانک هایی‬ ‫نیز حضور داش��تند که قادر بودن��د که مراوده های‬ ‫ش��رکت های ایرانی را با ش��رکت های خارجی انجام‬ ‫دهند‪ .‬از س��وی دیگر ش��رکت های روس��ی تمایل‬ ‫زیادی به همکاری با ش��رکت های ایرانی داش��تند و‬ ‫هیچ محدودیتی تحریمی در اینجا وجود ندارد‪ .‬این‬ ‫امر از دستاوردهای بسیار خوب برگزارکنندگان این‬ ‫نمایش��گاه اس��ت‪ .‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬ما باید با‬ ‫حضور در نمایش��گاه های بین المللی سطح فناوری‬ ‫خود را با دنیا بسنجیم چراکه اگر سطح توانایی خود‬ ‫را بشناسیم ارزیابی بهتری از خود خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال روس ها از فوالد ایران‬ ‫همچنین جواد حاجیانی معاون مهندسی مجتمع‬ ‫صنعتی فوالد اسفراین درباره حضور فوالد اسفراین‬ ‫در نمایشگاه متال اکسپوی مسکو ‪ ۲۰۱۹‬و بازارهای‬ ‫هدف صادراتی پس از تحریم ها عنوان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه مش��کالتی که پ��س از تحریم ها به وج��ود امد‪،‬‬ ‫بازاره��ای هدف صادراتی ش��رکت فوالد اس��فراین‬ ‫تغیی��ر کرد و قرار ش��د که صادرات به کش��ورهای‬ ‫خاورمیانه مانند عراق و اردن و عمان و کش��ورهای‬ ‫خاوردور مانند روس��یه و قزاقستان مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬حاجیانی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در روسیه‬ ‫مذاکره هایی انجام داده و از چند شرکت تولیدکننده‬ ‫و مصرف کنن��ده فوالد نیز بازدی��د به عمل اوردیم‪.‬‬ ‫در ن��گاه اول بس��یار قابل توجه اس��ت ک��ه ما قادر‬ ‫ش��دیم مجتمع صنعتی اسفراین و فوالد ایران را به‬ ‫بهترین ش��کل ممکن معرفی کنیم‪ .‬وی افزود ‪ :‬مقرر‬ ‫ش��د در یک مرحله مقداری فوالد به ش��رکت های‬ ‫روس��ی بدهیم که اگر به لح��اظ کیفی قابل رقابت‬ ‫ب��ا محصوالت اروپایی بود ما جایگزین کش��ورهایی‬ ‫مانند اوکراین و چین شویم‪ .‬پس از تحویل نخستین‬ ‫ف��والد ما به روس ها‪ ،‬انه��ا از کیفیت تولید فوالد ما‬ ‫بسیار راضی بودند و این همین کیفیت سبب تبلیغ‬ ‫برای فوالد ما در بازار روسیه شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه هدف نخس��ت ما ورود به‬ ‫بازار روس��یه بود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬البت��ه در ابتدا انتظار‬ ‫نداشتیم که به این سرعت به بازار روسیه ورود پیدا‬ ‫کنی��م این در حالی اس��ت ک��ه در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممک��ن به ح��دود ‪ ۸۰‬درصد از ه��دف خود در این‬ ‫بازار دس��ت یافتیم‪ .‬در حال حاضر با مشتریان وارد‬ ‫مذاکره ش��ده ایم و بیشتر مشتریان روسی از کیفیت‬ ‫فوالد ما راضی هستند‪ ،‬به گونه ای که در حال حاضر‬ ‫مشتریان روس��ی تمایل دارند که حجم بیشتری از‬ ‫فوالد ما خریداری کنند اما ما بیش��تر از ان قادر به‬ ‫تولید نیستیم‪.‬‬ ‫معاون مهندس��ی مجتمع صنعتی فوالد اسفراین‬ ‫توضیح داد‪ :‬در ابتدا ما با صادرات فوالدهای س��اده‬ ‫اغاز کردیم اما پس از ان به سمت فروش فوالدهای‬ ‫الی��اژی پیش رفتیم‪ .‬در حال حاضر نیز مذاکره های‬ ‫ما به این سمت و سو است که فوالد الیاژی و قطعات‬ ‫ماشین کاری شده به روسی ها بفروشیم‪ .‬در این راستا‬ ‫نیز نخس��تین قطع��ات ماشین کاری ش��ده و فوالد‬ ‫الیاژی را به انها تحویل داده ایم‪ .‬حاجیانی در پاسخ‬ ‫به این پرسش که چه توصیه ای به شرکت های ایرانی‬ ‫که قادر به حضور در این بازارها هستند‪ ،‬دارید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرکت ها باید به صورت فیزیکی در این بازارها و در‬ ‫نمایش��گاه ها حضور داشته باشند این در حالی است‬ ‫که تنها ش��رکتی که در نمایش��گاه متال اکس��پوی‬ ‫مسکو ش��رکت کرده بود‪ ،‬شرکت صنعتی اسفراین‬ ‫ب��ود‪ .‬درحال��ی که ش��رکت های می توانن��د در این‬ ‫نمایشگاه های حضور داشته باشند و به معرفی خود‬ ‫بپردازن��د چراکه اگر بنا به معرفی حضوری نباش��د‬ ‫بازارهای هدف به ش��ناختی از ما نخواهند رس��ید‪.‬‬ ‫به ویژه کش��ور روسیه که س��ایت های انها انگلیسی‬ ‫نیس��ت و وظیفه ماست که باید حضوری با انها وارد‬ ‫مذاکره ش��ویم‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬بس��یاری از مشتریان‬ ‫روسی که در نمایشگاه حضور داشتند‪ ،‬به هیچ عنوان‬ ‫تص��ور نمی کردند که چنین صنعتی در ایران وجود‬ ‫داش��ته و رشد کرده؛ از این رو بهترین اقدام معرفی‬ ‫شرکت و بازار صادراتی حضور در نمایشگاه ها است‪.‬‬ ‫معاون مهندس��ی مجتمع صنعتی فوالد اسفراین‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که چه انتظاری از دولت‬ ‫دارید‪ ،‬گفت‪ :‬در وهله نخست از دولت انتظار داریم‪،‬‬ ‫زمینه حضور شرکت ها در نمایشگاه ها را فراهم کنند‬ ‫و در این راس��تا از قوانین دست و پاگیر بپرهیزند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر دولت در راستای مشوق های صادراتی‬ ‫می توان��د یارانه هایی برای حضور ش��رکت ها در این‬ ‫نمایش��گاه ها در نظر بگیرد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫دول��ت ایران هی��چ گونه کمک مالی ب��رای حضور‬ ‫ش��رکت ها در نمایش��گاه ها نمی کند و شرکت ها با‬ ‫هزینه های خود در این نمایش��گاه حضور می یابند‪.‬‬ ‫به تدریج با جا افتادن محصول باکیفیت مش��تری ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خود طالب کاال می ش��وند و دیگر نیازی به حمایت‬ ‫انچنانی دولت نیز نخواهد بود اما در ابتدا برای ورود‬ ‫به بازار‪ ،‬حمایت دولت ضروری است‪ .‬دولت باید یکی‬ ‫مش��وق های صادراتی بیشتری را در نظر بگیرد و از‬ ‫سوی دیگر زمینه نقل و انتقال ارز را مهیا کند‪.‬‬ ‫حاجیان��ی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬روس��یه یکی از‬ ‫بزرگتری��ن تولیدکنن��دگان فوالد جهان اس��ت اگر‬ ‫بتوانیم به این بازار ورود پیدا کنیم این ورود می تواند‬ ‫یک شاهکار قلمداد شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه مزیت های‬ ‫صادراتی ش��ما چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یک��ی از مهمترین‬ ‫مزیت های صادراتی ما‪ ،‬کیفیت محصول اس��ت و از‬ ‫این لحاظ در مقایس��ه با تولید کش��ورهای اروپایی‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬اوکراین و حتی خود روس��یه فوالد ما قدرت‬ ‫رقابت پذی��ری دارد‪ .‬این کیفی��ت محصول یکی به‬ ‫دلیل تجهیزات خوبی اس��ت که در فوالد اس��فراین‬ ‫وج��ود دارد و دوم دان��ش فنی که ب��رای تولید این‬ ‫ف��والد به کار گرفته می ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر ما در‬ ‫ش��رکت قطعاتی را تولید می کنیم که هر ش��رکتی‬ ‫نمی توان��د ان را تولید کند‪ .‬حاجیانی در پاس��خ به‬ ‫این پرسش که در زمینه نقل و انتقال مالی با مشکل‬ ‫روبه رو نیستید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در این زمینه انتقال پول‬ ‫مش��کلی با روسیه نداریم اما با کشورهای اروپایی با‬ ‫مشکل روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که‬ ‫ب��رای کس��ب اس��تانداردهای جهانی چ��ه اقدامی‬ ‫انج��ام دادید‪ ،‬گفت‪ :‬بیش��تر فوالدس��ازان دنیا باید‬ ‫استانداردهای المان و امریکا را داشته باشند اما در‬ ‫روسیه استانداردی مخصوص این کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫م��ا با روس ها مذاکره هایی در این رابطه داش��ته ایم‬ ‫که با اس��تانداردهای انان خود را تطبیق دهیم و در‬ ‫این راه موفق هم ش��دیم چنانکه در ابتدا برای خود‬ ‫انها این موضوع باورنکردنی بود‪ ،‬اما ما در مدت ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬ماه قادر ش��دیم که خود را با تمام اس��تانداردهای‬ ‫روس��یه تطبیق دهیم و فراتر از ان فوالد به روس��یه‬ ‫صادرات کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قصد داریم در روسیه باقی بمانیم و‬ ‫خ��ود را در این بازار تثبیت کنیم‪ .‬در حال حاضر در‬ ‫این بازار نیازهای بس��یاری وجود دارد‪ .‬هدف اصلی‬ ‫ما برای تولید فوالد الیاژی و قطعات ماش��ین کاری‬ ‫نهایی اس��ت‪ .‬مع��اون مهندس��ی مجتمع صنعتی‬ ‫فوالد اس��فراین در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما سال‬ ‫گذش��ته برای صادرات مشکل داشتیم اما به صورت‬ ‫خودجوش تصمیم گرفتیم که به روس��یه بیاییم اگر‬ ‫این کار را انجام نمی دادیم ظرفیت خطوط ما خالی‬ ‫باقی می ماند‪ .‬در حال حاضر نیز نیاز روسیه بیش از‬ ‫میزان خطوط تولید ما اس��ت که قادر به تولید این‬ ‫میزان نیستیم‪.‬‬ ‫غریب پور در هرمزگان تصریح کرد‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و رئیس‬ ‫هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در راستای بازدید‬ ‫از قس��مت های مختل��ف منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫خلیج فارس به بندرعباس سفر کرد‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب پ��ور در س��فر ب��ه بندرعب��اس‬ ‫مورد اس��تقبال حس��ن خلج طهران��ی مدیرعامل‬ ‫منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی خلی��ج ف��ارس و فرزاد‬ ‫ارزان��ی مدیرعامل ش��رکت فوالد هرم��زگان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمیدرو طی س��فر یک‬ ‫روزه‪ ،‬بازدی��د از بخش های منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫خلیج فارس ش��امل‪ ،‬تنها اس��کله مکانیزه تخلیه و‬ ‫بارگیری ایران‪ ،‬فوالدکاوه‪ ،‬صبافوالد‪ ،‬گندله سازی‬ ‫مادک��وش‪ ،‬نیروگاه و خط انتق��ال گاز را در برنامه‬ ‫خود دارد‪ .‬س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی ایران(ایمیدرو) در راس��تای رفع‬ ‫نیاز کش��ور به محصوالت و فراورده های معدنی و‬ ‫با تاکید بر بهینه س��ازی نظام اقتصادی کش��ور در‬ ‫بخ��ش معادن و صنایع وابس��ته‪ ،‬همچنین اعمال‬ ‫نظارت بر اس��تفاده از ذخایر معدنی و بهره برداری‬ ‫موثر از انها به موجب ماده ‪ ۶‬قانون تاسیس وزارت‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مصوب ‪ ۶‬دی م��اه ‪ ۷۹‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫از جمل��ه اس��تراتژیهای کالن ایمیدرو می توان‬ ‫به توس��عه فعالیته��ای معدن��ی و صنایع معدنی‬ ‫دارای مزی��ت رقابت��ی در مناط��ق کمتر توس��عه‬ ‫یافته‪ ،‬رش��د س��رمایه گذاری در ایج��اد واحدهای‬ ‫زنجی��ره مع��دن و صنایع معدن��ی دارای فناوری‬ ‫نوی��ن و پرریس��ک‪ ،‬توس��عه فعالیته��ای معدنی‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ب��رون مرزی با ه��دف تکمیل‬ ‫زنجی��ره ارزش و ارتق��ا‪ ،‬به��ره وری‪ ،‬هم افزای��ی و‬ ‫رقابت پذیری بخش معدن و صنایع معدنی اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی صنای��ع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج فارس در کیلومتر ‪ ۱۳‬بزرگراه شهید رجایی‬ ‫در غ��رب بندرعباس قرار گرفته اس��ت که در ‪۲۴‬‬ ‫شفافیت شرکت های معدنی و صنایع معدنی در نظام ارزی کشور‬ ‫دی م��اه ‪ ۱۳۷۶‬با نام منطقه ویژه اقتصادی معادن‬ ‫و فلزات‪ ،‬بر اس��اس مصوبه هیت وزیران تاس��یس‬ ‫ش��د‪.‬این منطقه با وس��عت تقریبی ‪۵‬هزار هکتار‬ ‫در ‪ ۴‬س��ایت جنوب��ی‪ ،‬میانی‪ ،‬ش��مالی و توس��عه‬ ‫ب��ه لح��اظ جغرافیایی تقس��یم ک��ه ‪۲‬هزارهکتار‬ ‫ان عملیات��ی و ش��رکت های س��رمایه گذار در‬ ‫ح��ال اج��را یا بهره ب��رداری طرح های م��ورد نظر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف حرکت های هم عرض‬ ‫‹ ‹معدنی ه�ا تعه�دات ارزی خ�ود را‬ ‫انجام داده اند‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت های معدن و صنایع معدنی در تامین نیاز‬ ‫ارزی خود و عرضه ارز به بانک مرکزی کامال شفاف‬ ‫عم��ل کرده اند‪ .‬به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪،‬‬ ‫خداداد غریب پور در نشستی در سایت فوالد کاوه‬ ‫جن��وب‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمام ش��رکت های معدنی و‬ ‫صنایع معدنی تعهدات ارزی خود را به نظام ارزی‬ ‫کشور انجام داده اند‪ .‬وی در این نشست که محمد‬ ‫اتاب��ک مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه و حس��ن خلج‬ ‫طهران��ی مدیرعام��ل منطق��ه وی��ژه خلیج فارس‬ ‫حضور داش��تند‪ ،‬اف��زود‪ :‬مدیریت ارزی این بخش‬ ‫در ش��رایط س��خت تحریم انجام شد و شرکت ها‬ ‫همزمان توانس��تند نیاز به تجهیزات را نیز برطرف‬ ‫کنن��د‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬هیچ نقطه مبهمی در این باره وجود ندارد و‬ ‫مدیری��ت ارزی حوزه معدن و صنایع معدنی تحت‬ ‫پای��ش هفتگی بانک مرکزی ق��رار دارد‪ .‬غریب پور‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬مقایسه شرایط امروز با وضعیت ارزی‬ ‫س��ال قبل به نیکی تفاوت عملک��رد این بخش را‬ ‫در گ��ذر از دوران س��خت تحری��م و ایجاد ارامش‬ ‫ارزی نش��ان می دهد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬امسال‬ ‫نیز با همین روش س��ال بهتری را برای کاهش اثر‬ ‫تحریم ها و مدیریت ارزی رقم خواهیم زد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�تاد زنجی�ره ف�والد ب�ه ایمی�درو‬ ‫بازمی گردد‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش گفت‪ :‬به زودی‬ ‫س��تاد زنجیره فوالد دوباره به ایمیدرو بازگردانده‬ ‫می شود‪ .‬خداداد غریب پور افزود‪ :‬با همراهی بخش‬ ‫خصوصی و شرکت ملی فوالد ایجاد تعادل و توازن‬ ‫در زنجیره را بیش از پیش مدیریت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��کل ان دس��ته از ش��رکت هایی‬ ‫که در برخی موارد با کمبود گندله و س��نگ اهن‬ ‫مواجه هس��تند برطرف خواهد شد‪.‬وی با تقدیر از‬ ‫همکاری منطقه ویژه خلیج فارس با ش��رکت های‬ ‫سرمایه گذار ابراز امیدواری کرد که این همکاری ها‬ ‫به رونق بیش از پیش تولید بینجامد‪ .‬وی از شرایط‬ ‫تولی��د و توس��عه در ف��والد کاوه ابراز خرس��ندی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬میلی�ارد دالر طرح جدی�د تا پایان‬ ‫سال‬ ‫غریب پور همچنین خبر داد که تا پایان س��ال ‪۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر طرح جدید معدنی و صنایع معدنی‬ ‫ب��ه مدار تولی��د می پیوندند‪ .‬رئی��س هیات عامل‬ ‫ایمی��در و تصریح کرد‪ :‬بدی��ن ترتیب برنامه افتتاح‬ ‫‪ ۳.۵‬میلی��ارد دالر ط��رح تا پایان امس��ال محقق‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬پیش از غریب پور‪ ،‬اتابک گزارش��ی از‬ ‫فعالیت های تولیدی و توسعه فوالد کاوه ارائه کرد‪.‬‬ ‫این ش��رکت درحال حاضر فاز دوم فوالدس��ازی به‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۱.۲‬میلیون تن را در حال اجرا دارد‪.‬‬ ‫فوالد کاوه جنوب کی��ش همچنین کارخانه اهن‬ ‫اس��فنجی یک میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار تنی را در حال‬ ‫تولید دارد‪ .‬نرخ بهره وری تولید در این کارخانه ‪۹۸‬‬ ‫درصد اعالم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۸‬پروژه و ‪ ۱۱‬تقاضای سرمایه گذاری‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمی��درو همچنین پس‬ ‫از بازدی��د از ف��والد هرم��زگان در منطق��ه وی��ژه‬ ‫خلیج فارس گفت‪ :‬سیاست این سازمان در زنجیره‬ ‫فوالد این اس��ت که ش��رکت های معدنی به دنبال‬ ‫رش��د اکتش��اف‪ ،‬افزای��ش ذخایر م��اده معدنی و‬ ‫اس��تخراج باشند و ش��رکت های فوالدی‪ ،‬افزایش‬ ‫سرمایه و رشد ارزش افزوده را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫غریب پ��ور افزود‪ :‬تولید محصول با ارزش افزوده‬ ‫باال و زمینه س��ازی توس��عه صنایع پایین دس��تی‬ ‫فوالد از جمله اقدامات اصلی ش��رکت هایی اس��ت‬ ‫که ایمیدر و مدیریت مجامع ساالنه انها را برعهده‬ ‫دارد‪.‬وی با بیان اینکه این سیاست در شرکت های‬ ‫معدنی تحت مدیریت ایمیدرو نیز اجرایی می شود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ظرفیت اکتش��اف و اس��تخراج در خدمت‬ ‫زنجیره فوالد قرار می گیرد‪ .‬غریب پور تصریح کرد‪:‬‬ ‫امس��ال س��رمایه فوالد مبارکه به ‪ ۲۱‬هزار میلیارد‬ ‫و فوالد هرمزگان (با رش��د‪ ۸۰‬درصدی) به ‪۲۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬فوالد مبارکه امس��ال حدود ‪۱۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومان سود خواهد داشت‪.‬‬ ‫غریب پور تاکید کرد‪ :‬ایمیدرو به دنبال هم افزایی‬ ‫و در عی��ن ح��ال حذف حرکت ه��ای هم عرض و‬ ‫قراردادن فعالیت های این زنجیره در طول یکدیگر‬ ‫اس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬امس��ال تولید فوالد به ‪۲۸‬‬ ‫میلیون تن می رس��د و این امر لزوم توجه بیش��تر‬ ‫ب��ه زنجیره و ایجاد تعادل را بیش��تر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین با اش��اره به‬ ‫فراهم س��ازی امکانات برای توسعه صنایع مستقر‬ ‫در منطق��ه ویژه خلیج ف��ارس گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۷‬کارخانه در این منطقه مشغول به کار هستند‬ ‫و ‪ ۱۸‬پروژه نیز در دس��ت اجرا اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه تعداد طرح ها‪ ،‬بیش از کارخانه های در حال‬ ‫کار هس��تند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۱۱‬تقاضا‬ ‫برای س��رمایه گذاری در منطقه خلیج فارس وجود‬ ‫دارد‪ .‬غریب پ��ور همچنی��ن خبر داد‪ :‬قرار اس��ت‬ ‫ظرفیت تخلیه و بارگیری اسکله این منطقه از ‪۱۲‬‬ ‫میلیون ت��ن فعلی به ‪ ۲۰‬میلیون تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی تنها راه ابادانی کش��ور‪ ،‬کاه��ش فقر و فاصله‬ ‫طبقات��ی را توس��عه طرح هایی دانس��ت که منجر‬ ‫به افزایش اش��تغال می ش��ود‪ .‬غریب پور ادامه داد‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری ها با مشارکت بخش خصوصی انجام‬ ‫می شود و شرکت ها نیز نیروی انسانی و دانش برای‬ ‫توس��عه صنایع معدنی را در اختیار دارند بنابراین‬ ‫مان��ع خاص��ی برای کاهش فق��ر و فاصله طبقاتی‬ ‫پی��ش رو نداریم‪ .‬پی��ش از غریب پ��ور‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫عظیمی��ان مدیرعامل فوالد مبارکه و فرزاد ارزانی‬ ‫مدیرعام��ل فوالد هرمزگان گزارش��ی از وضعیت‬ ‫تولید‪ ،‬فروش و صادرات فوالد هرمزگان ارائه دادند‪.‬‬ ‫این ش��رکت سال گذش��ته ‪ ۳‬گرید جدید شمش‬ ‫معرف��ی کرد‪ .‬میزان رش��د فروش و صادرات فوالد‬ ‫هرمزگان در ‪ ۸‬ماه امسال به ترتیب ‪۱۹‬درصد و ‪۷‬‬ ‫درصد رشد یافت‪ .‬در این مدت میزان کل فروش و ‬ ‫صادرات این شرکت از یک میلیون تن عبور کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پایانه مکانیزه تخلیه و بارگیری کاال‬ ‫مدیرعام��ل منطقه وی��ژه اقتصادی خلیج فارس‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬برای تس��هیل درام��ر جابه جایی کاال‬ ‫دراس��تان اس��کله این منطقه به سیستم تخلیه و‬ ‫بارگی��ری مکانیزه مجهز اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫حس��ن خلج طهرانی در حاشیه سفر یک روزه وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به بندرعب��اس افزود‪ :‬با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۵۰‬ه��زار میلیاردریال��ی بخ��ش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬بزرگترین پایان��ه مکانیزه مواد معدنی‬ ‫کش��ور در هرمزگان احداث ش��ده است‪ .‬وی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به اینکه بر اس��اس افق چش��م انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬ق��رار اس��ت ایران به ظرفی��ت ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد دس��ت یابد‪ ،‬پایانه جدید با فراهم کردن‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۵۰‬میلیون تنی (معادل نیمی از ظرفیت‬ ‫فعلی تخلیه و بارگیری انواع کاال)‪ ،‬عملیات واردات‬ ‫مواد اولیه کارخانج��ات داخلی به ویژه در صنعت‬ ‫فوالد و صادرات مواد معدنی تولیدی معادن کشور‬ ‫را پش��تیبانی خواهد کرد‪ .‬مدیرعامل منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی خلیج فارس اظهار کرد‪ :‬اس��کله تخلیه و‬ ‫بارگیری کاال به نوعی بزرگترین ترمینال پیشرفته‬ ‫مواد معدنی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان‬ ‫محس��وب می شود‪ .‬خلج طهرانی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ای��ن پایانه در بندرعباس به وس��عت ‪ ۱۸۰‬هکتار‬ ‫در ‪ ۳‬مرحل��ه و ضلع غربی اس��کله ش��هید رجایی‬ ‫س��اخته شده که از طریق ان مواد معدنی به روش‬ ‫ن��وار نقاله و کمترین الودگی متصل خواهد ش��د‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ایجاد اش��تغال پای��دار برای افزون‬ ‫ب��ر ‪ ٥٠٤‬نفر نی��روی انس��انی و همچنین کاهش‬ ‫هزینه ه��ای حم��ل و نقل به دلی��ل مکانیزه بودن‬ ‫این پایانه از جمله مزایای طرح اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی خلی��ج فارس تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایج��اد ش��رایط ج��ذب س��رمایه گذاری داخلی و‬ ‫خارج��ی و هدای��ت انها برای اح��داث واحدهای‬ ‫صنعتی و معدن��ی صنایع انرژی بر و فراوری مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬همچنین رش��د توسعه اقتصادی‪ ،‬افزایش‬ ‫فرصت های ش��غلی‪ ،‬افزایش و توسعه فناوری های‬ ‫مدرن ح��وزه تولید‪ ،‬مهارت های مدیریتی‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفیت تولیدات و افزایش توان صادرات به منظور‬ ‫رقاب��ت در بازارهای جهان��ی از اهداف این منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1424‬‬ ‫پیاپی ‪2742‬‬ ‫ممنوعیت واردات‬ ‫پوشاک لغو نشده است‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمهوری در پنجمین همایش مبارزه با فساد مطرح کرد‪:‬‬ ‫حسن فروزان فرد‪ /‬عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹س�از کار مب�ارزه ب�ا فس�اد نیاز ب�ه حک و‬ ‫اصالح دارد‬ ‫مع��اون اقتص��ادی رئی��س‬ ‫جمه��وری‪ ،‬ب��ا بی��ان اینکه از‬ ‫گفتن در مورد مبارزه با فساد‪،‬‬ ‫کم نگذاشته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬ساز کار‬ ‫مبارزه با فساد در کشور نیاز به‬ ‫حک و اصالح داشته و باید به‬ ‫ص��ورت مل��ی در م��ورد ان‬ ‫می خواهد‪.‬‬ ‫وی از ارائه گزارش��ی مبنی بر گلوگاه های فس��اد در‬ ‫جلس��ات سران س��ه قوه خبر داد و گفت‪ :‬کمیته ای از‬ ‫نمایندگان قوای سه گانه برای یافتن گلوگاه های مبارزه‬ ‫با فس��اد تشکیل ش��ده بود که گزارش ان در جلسات‬ ‫سران ارائه شده است ضمن اینکه نظام بانکی به دلیل‬ ‫جایگاه ویژه ای که در این حوزه دارد‪ ،‬مورد توجه جدی‬ ‫قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫مع��اون اقتص��ادی رئی��س جمهوری تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫توجه به فس��اد در همه کش��ورهای دنیا‪ ،‬بسیار بیشتر‬ ‫از گذش��ته ش��ده اس��ت؛ دلیل این امر هم دسترسی‬ ‫گس��ترده تر مردم به اطالعات و فضای مجازی است و‬ ‫سرعت دسترسی به اطالعات و وسعت پخش اطالعات‬ ‫نیز بیش��تر ش��ده است و بس��یاری از دولت ها دیگر با‬ ‫مسئله فساد اقتصادی‪ ،‬به عنوان یک مسئله اقتصادی‬ ‫ص��رف روبه رو نیس��تند‪ ،‬بلکه موضوع به اش��وب های‬ ‫خیابانی منجر ش��ده و در بسیاری از کشورهای دارای‬ ‫ناارامی هم مش��اهده می شود که مس��ئله فساد‪ ،‬یک‬ ‫مسئله جدی شکل گیری اعتراضات بوده است‪.‬‬ ‫به گفته نهاوندیان‪ ،‬بین احس��اس فس��اد و واقعیت‬ ‫فساد گاهی فاصله است؛ به این معنا که با بزرگنمایی ها‬ ‫گاهی واقعیت فساد کمتر از احساس افراد است‪ .‬یکی‬ ‫از مقامات مس��ائل ارتباط جمعی گزارشی را به نقل از‬ ‫مرکز رسمی نظرس��نجی در ایران منتشر کرده که بر‬ ‫مبنای ان فاصله بین احس��اس فساد و مشاهده فساد‬ ‫در ایران بسیار زیاد است‪ .‬یعنی در پاسخ به این سوال‬ ‫که فساد گسترده داریم؟ مردم در اکثریت بسیار باالیی‬ ‫جواب مثبت داده اند‪ ،‬در حالیکه در پاسخ به این مسئله‬ ‫که خود فرد یا خانواده او چقدر با فساد روبه رو بوده اند‪،‬‬ ‫پاسخ منفی بیشتر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فس��اد اقتصادی به رش��د اس��یب زده و‬ ‫هزینه تولید را باال می برد‪ ،‬به نحوی که فساد اقتصادی‬ ‫هم اهنگی حلقه ه��ای مختلف فرایند اقتصاد را دچار‬ ‫اختالل کرده و به رش��د اس��یب می زن��د‪ ،‬در حالیکه‬ ‫احس��اس فس��اد به عدالت در جامعه اسیب می زند و‬ ‫اگر مردم احس��اس بی عدالتی کنند‪ ،‬سرمایه اجتماعی‬ ‫اسیب می بیند‪.‬‬ ‫نهاوندیان با بیان اینکه احساس اعتماد عمومی‪ ،‬یک‬ ‫خیر عمومی است و تنها یک بخش از حاکمیت اسیب‬ ‫نمی بین��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر اعتماد عموم��ی بین بخش های‬ ‫مختلف جامع��ه بین دولت و مل��ت و نهادهای مدنی‬ ‫ب��ا حاکمیتی‪ ،‬لطم��ه خورد‪ ،‬همه اف��راد جامعه لطمه‬ ‫می بینند‪ ،‬بنابراین مقابله با فس��اد غیر از جنبه کمک‬ ‫به رشد اقتصادی‪ ،‬در انسجام اجتماعی و ضربه پذیری‬ ‫و قابلی��ت مقاوم��ت یک جامعه نیز نقش بس��یار مهم‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬توجه به مفاس��د اقتصادی اگرچه به‬ ‫تازگی اخیرا زیاد ش��ده‪ ،‬اما تازه نیست‪ .‬در اقتصاد نیز‬ ‫بس��یاری از مصادره های صورت گرفته اوایل انقالب‪ ،‬با‬ ‫این نگاه بود که این موارد حاصل فس��اد بوده است‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۷۶‬رهبر معظم انقالب درباره ثروت های باداورده‬ ‫سخنرانی کرده به دنبال ان در شورای عالی امنیت ملی‬ ‫جلساتی برگزار شد که در سال ‪ ۸۰‬فرمان ‪۸‬ماده رهبر‬ ‫معظم انقالب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و‬ ‫ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد‪.‬‬ ‫نهاوندیان گفت‪ :‬در این دوره ‪ ۴۰‬ساله همواره مسئله‬ ‫مبارزه با فس��اد مدنظر بوده اس��ت‪ ،‬اما ای��ا جامعه ما‬ ‫نسبت به میزان مقابله با فساد اقتصادی‪ ،‬رضایت دارد؟‬ ‫پاسخ منفی اس��ت‪ ،‬چراکه توقع جامعه بسیار باالتر از‬ ‫ان چیزی است که انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون اقتص��ادی رئیس جمهوری با بیان اینکه ما از‬ ‫حرف زدن و نقد فس��اد کم نگذاشته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬در عزم‬ ‫مبارزه با فساد نیز کم نداشته ایم‪ ،‬اما اگر میزان توفیق‬ ‫ما در نیل به هدف انچنان که باید نبوده‪ ،‬ریشه را باید‬ ‫یافت‪ .‬ساز کاری که ما برای مقابله با برخورد ریشه ای‬ ‫با فس��اد داری��م نیاز به ح��ک و اص�لاح دارد‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد نتیجه این اسیب شناسی به یک نکته اساسی‬ ‫م��ا را راهنمایی می کند و ان اینکه مس��ئله مبارزه با‬ ‫فس��اد اقتصادی‪ ،‬مس��ئله یک بخش و یک فرد و یک‬ ‫بنگاه و یک دس��تگاه نیست‪ .‬ما در مقابله با فساد باید‬ ‫نگاه سیستمی داشته و هماهنگ عمل کنیم به نحوی‬ ‫که اقدام ریشه ای را به اقدام مصداقی ترجیح دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی نخستین قربانی فساد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز‬ ‫در ای��ن همای��ش بخ��ش‬ ‫خصوصی را نخس��تین قربانی‬ ‫فساد دانس��ت و گفت‪ :‬هرقدر‬ ‫محیط و اقتصاد شفاف تر باشد‪،‬‬ ‫کارافرینان و فعاالن اقتصادی‬ ‫بهت��ر می توانند رش��د کنند‪،‬‬ ‫چرا که در یک محیط الوده بیشتر علف های هرز رشد‬ ‫می کنند تا گیاهان مفید‪.‬‬ ‫مسعود خوانس��اری با بیان اینکه امیدواریم گفتمان‬ ‫مبارزه با فس��اد در سطح جامعه رواج یابد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫هرقدر به ریشه فساد بپردازیم موثرتر است تا به معلول‬ ‫پرداخته شود‪ .‬اینکه با چند مفسد در دادگاه ها برخود‬ ‫می کنند ش��اید بتواند مش��کل روزمره را حل کند‪ ،‬اما‬ ‫نمی تواند زیربنای ان را درمان کند‪.‬‬ ‫وی رس��الت اتاق بازرگانی را ترویج گفتمان مبارزه‬ ‫با فس��اد دانست و افزود‪ :‬با وجود فساد در کشور‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری میسر نیست‪ .‬اکنون‬ ‫سرمایه گذاری خارجی به دلیل مشکالت بین المللی با‬ ‫مشکل مواجه است‪ ،‬اما س��رمایه گذاری داخلی نیز به‬ ‫دلیل نابرابری و تبعیض و نبود ش��فافیت دچار مشکل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به اینکه دولت‬ ‫بزرگ یکی از اشکاالت اساسی و فسادزا است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر دولت خود را مس��ئول همه امور کشور بداند‪،‬‬ ‫مجبور اس��ت در هم��ه حوزه ها ورود کند‪ .‬متاس��فانه‬ ‫دولت ه��ای م��ا از ارز و بنزین گرفته تا س��یب زمینی‬ ‫و پیاز خودش��ان را مس��ئول دانس��ته و در ان دخالت‬ ‫می کنند‪ ،‬ب��ه همین دلیل مجبورند با بخش��نامه ها و‬ ‫دستورات متعدد در امور اجرایی ورود کنند‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت‪ :‬اگر این امور کار به دس��ت مردم‬ ‫سپرده ش��ود و دولت نقش نظارتی داشته باشد‪ ،‬دیگر‬ ‫نیازی به دخالت و تصدی گری وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی تهران همچنین با اش��اره به‬ ‫رویه های گمرک��ی تاکید کرد‪ :‬برای ورود و صدور کاال‬ ‫حداقل ‪ ۱۵‬نهاد ی��ا ارگان با ‪ ۲۰‬رویه گمرکی دخالت‬ ‫دارند و همین موضوع زمینه فس��اد را فراهم می کند‪،‬‬ ‫این در حالی است که در کشورهای حدود یک ساعت‬ ‫زمان برای ورود و صدور کاال صرف می شود‪.‬‬ ‫خوانس��اری گف��ت‪ :‬نداش��تن سوءپیش��ینه یکی از‬ ‫مشکالت اصلی اقتصاد ایران است‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که برخی از افراد سوءپیش��ینه در کشور داشته باشند‪،‬‬ ‫اما فعاالن اقتصادی که این ایراد را ندارند‪ ،‬باید به پای‬ ‫انها بسوزند و باید گواهی نداشتن سوءپیشینه دریافت‬ ‫کنند‪ .‬در حالیکه باید اس��امی افراد دارای سوءپیشینه‬ ‫را در س��ایتی بگذاریم و بقیه از ارائه این گواهی معاف‬ ‫ش��وند؛ در حالیکه ش��اید برای برخی فقط اشتغالزایی‬ ‫شده اس��ت و فعاالن اقتصادی باید به دفاتری مراجعه‬ ‫کرده و گواهی نداشتن سوءپیشینه دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هر روز تعداد دس��تگاه های نظارتی‬ ‫بیش��تر می ش��ود‪ ،‬در حالی که اینها خود عاملی برای‬ ‫گس��ترش فس��اد هس��تند‪ .‬این در حالی اس��ت که با‬ ‫هر دالر س��رمایه گذاری در دول��ت الکترونیک ‪۱۰‬دالر‬ ‫عایدی برای اقتصاد کشور خواهیم داشت؛ در حالی که‬ ‫رهب��ر معظم انقالب نیز اش��اره کرده اند که اگر جایی‬ ‫بخ��ش خصوصی توانای��ی اجرای��ی دارد‪ ،‬دولت نباید‬ ‫وارد ش��ود در حالی ک��ه عالوه بر ش��رکت های دولتی‪،‬‬ ‫شرکت های خصولتی نیز رقیب جدی بخش خصوصی‬ ‫هس��تند که به دلیل انحصار و به دلیل مدیران کارامد‬ ‫موج��ود در ای��ن دس��تگاه ها‪ ،‬عوامل رقاب��ت با بخش‬ ‫خصوصی هستند‪.‬‬ ‫با وجود فساد‬ ‫در کشور‪،‬‬ ‫رشد اقتصادی‬ ‫و توسعه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫میسر نیست‪.‬‬ ‫اکنون‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫خارجی به دلیل‬ ‫موانع بین المللی‬ ‫با مشکل‬ ‫مواجه است‬ ‫‹ ‹تاثیر مبارزه با فساد در رشد اقتصادی‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی ایران‬ ‫می گوی��د مب��ارزه ب��ا فس��اد‬ ‫می تواند تاثیری بین یک تا ‪8‬‬ ‫درصد بر رش��د اقتصادی یک‬ ‫کش��ور ب��ر ج��ای بگ��ذارد‪.‬‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی در این‬ ‫همای��ش گفت‪ :‬انچه مس��یر‬ ‫این��ده ما را م��ورد تهدید قرار می ده��د‪ ،‬روند حرکت‬ ‫اخالق و سقوط اخالقی در جامعه است‪ .‬سقوط اخالقی‬ ‫از مسائل اقتصادی مهم تر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬رفتارهای حاکم ب��ر بازار در ایران از نظر‬ ‫اخالقی بس��یار تحس��ین برانگیز بود‪ ،‬اما امروز شاهد‬ ‫هس��تیم که اخالق نیاکان ما با قوانی��ن حاکم بر بازار‬ ‫کار ام��روز چ��ه میزان فاصله پیدا کرده اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫ات��اق ایران با اش��اره ب��ه مطالعات انجام ش��ده درباره‬ ‫فساد گفت‪ :‬فس��اد می تواند از یک تا ‪ 8‬درصد بر رشد‬ ‫اقتصادی یک کشور اثر بگذارد‪.‬‬ ‫شافعی افزود‪ :‬از دس��ت دادن سرمایه های اجتماعی‬ ‫کش��ور به شدت در حال ترویج اس��ت و رانت و فساد‬ ‫از جمله مولفه های ان اس��ت‪ .‬تجمل گرایی در جامعه‬ ‫در ح��ال افزایش بوده و همزمان «فقر احساس��ی» در‬ ‫جامعه در حال گس��ترش اس��ت که بس��یار خطرناک‬ ‫است‪ .‬شافعی گفت‪ :‬به جای مبارزه با فاسد‪ ،‬باید با فساد‬ ‫مقابله کنیم و زمینه های ان را از بین ببریم‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬براس��اس مطالعات انجام ش��ده فقط‬ ‫یک درصد افراد هر جامعه ای تحت هر شرایطی دنبال‬ ‫فس��اد نمی روند و فقط یک درص��د افراد هر جامعه ای‬ ‫تحت هر شرایطی دنبال فساد هستند‪ ۹۸ .‬درصد افراد‬ ‫جامعه اماده غلتیدن به هر سویی هستند و باید با رفع‬ ‫زمینه های فس��اد مانع از حرکت انها به س��مت فساد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نبای��د در م��ورد تغییرات بازار ب��ه گونه ای‬ ‫صحب��ت کرد که انگار با مفهوم تورم انتظاری‬ ‫اشنایی نداریم‪ .‬ما در کشوری زندگی می کنیم‬ ‫که از س��ال ‪ ،۱۳۵۳‬تا امروز به طور رس��می‬ ‫تورم بیش از ‪ ۵‬درصد را تجربه کرده است‪ .‬در‬ ‫بعضی سال ها‪ ،‬اقتصاد نه تنها تورم ‪۲‬درصدی‬ ‫را تجربه کرده بلکه ش��اهد ب��وده که تورم به‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰‬درصد رس��یده و رکوردهای ‪۴۹‬‬ ‫درص��د و ‪ ۵۰‬درص��د هم برای این ش��اخص‬ ‫در تاریخ اقتصاد کش��ور ما ثبت ش��ده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن نمی توان درباره اقتصاد ایران با نگاه‬ ‫به محاس��بات روی کاغذ حرف زد و از تورم و‬ ‫افزای��ش نرخ نهاده های تولید و بی اثری ان بر‬ ‫دیگر بخش ها گفت‪.‬‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬مفهومی به اس��م تورم انتظاری‬ ‫داریم و البته زمینه ای به اسم اقتصاد رفتاری‪.‬‬ ‫در اقتص��اد رفت��اری این انس��ان ها هس��تند‬ ‫که هم��ه چیز را اداره می کنن��د و انها تحت‬ ‫تاثیر دریافت هایش��ان بر دیگ��ر زمینه ها اثر‬ ‫می گذارن��د‪ .‬در اقتصاد ایران یک��ی از عوامل‬ ‫اثرگذار بر اشخاص تورم انتظاری است‪ .‬مردم‬ ‫پس از س��الیان درازی که اقتصاد به ویروس‬ ‫ت��ورم الوده ب��وده‪ ،‬منتظر افزای��ش قیمت ها‬ ‫هس��تند و زمانی که تنها خب��ری از افزایش‬ ‫قیمتی به گوش می رسد‪ ،‬باید پیش بینی کرد‬ ‫که انتظار انان به رفتارش��ان ش��کل می دهد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اثرگذاری تورم انتظاری در اقتصاد‬ ‫ایران و تحلیل های برامده از اقتصاد رفتاری‪،‬‬ ‫نمی توان با بگیر و ببند و فشار بر تولیدکننده‬ ‫جلوی بهمن را گرفت‪.‬‬ ‫انکه به دنبال س��رکوب قیمت ها به وسیله‬ ‫برخ��ورد ب��ا تولیدکننده اس��ت و می خواهد‬ ‫با تهدی��د و ترس��اندن تولیدکنن��ده‪ ،‬جلوی‬ ‫واقعیت های اقتصاد بایستد‪ ،‬مجری یک رفتار‬ ‫حاکمیتی اس��ت که دس��تاوردهای خوبی در‬ ‫گذش��ته اقتصاد کشور برجای نگذاشته است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که اگ��ر تولیدکننده را به‬ ‫همراهی و همکاری بطلبیم و با مردم گفت وگو‬ ‫کنیم‪ ،‬به نتایج بهتری می رسیم‪ .‬توصیه من به‬ ‫مس��ئوالن دولتی این است که چند دقیقه ای‬ ‫خودش��ان را در جایگاه یک تولیدکننده قرار‬ ‫دهند که باید م��واد اولیه اش را تامین کند و‬ ‫پاسخگوی نیازهای بنگاه اقتصادی و کارگران‬ ‫و کارکنانش باش��د‪ .‬در این شرایط به قضاوت‬ ‫درس��ت تری از عملک��رد تولیدکننده و نحوه‬ ‫رفتار با او می رسند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫عوارض واردات‬ ‫لوازم ارایشی‬ ‫انچه مسیر‬ ‫اینده ما را مورد‬ ‫تهدید قرار‬ ‫می دهد‪ ،‬روند‬ ‫حرکت اخالق و‬ ‫سقوط اخالقی‬ ‫در جامعه است‪.‬‬ ‫سقوط اخالقی از‬ ‫مسائل اقتصادی‬ ‫مهم تر است‬ ‫بررس��ی الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۹‬حاکی از‬ ‫در نظر گرفت��ن افزایش ‪ ۱۰‬درصدی عوارض‬ ‫گمرک��ی برای واردات لوازم ارایش��ی اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬بن��د «ج» تبصره ‪ ۱۰‬الیحه‬ ‫بودجه ‪ ،۹۹‬عوارض گمرکی و س��ود بازرگانی‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی ب��رای واردات ل��وازم ارایش در‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬در نظر گرفته‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که واردات لوازم ارایش از اغاز امسال ممنوع‬ ‫اعالم شده اس��ت‪ .‬پیش بینی عوارض گمرکی‬ ‫روی واردات ای��ن محص��ول‪ ،‬احتم��ال رف��ع‬ ‫ممنوعیت ان را به ذهن متبادر می کند‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس الیحه بودجه‪ ،‬معادل این‬ ‫رقم از محل ردیف هزین��ه ای ‪۳۸-۵۳۰۰۰۰‬‬ ‫جدول ش��ماره ‪ ۹‬به هیات امنای صرفه جویی‬ ‫ارزی در معالج��ه بیم��اران اختصاص می یابد‬ ‫ت��ا جه��ت خری��د عض��و مصنوعی(پروت��ز)‪،‬‬ ‫کاش��ت حلزون ش��نوایی و نیز جهت درمان‬ ‫و هزینه های دارویی بیماران اوتیس��م‪ ،‬گوشه‪،‬‬ ‫سالک‪ ،‬متابولیک و بال پروانه ای (‪ )EB‬هزینه‬ ‫شود‪ .‬در بودجه سال ‪ ۹۸‬نیز عوارض گمرکی‬ ‫و س��ود بازرگان��ی واردات لوازم ارایش��ی ‪۱۰‬‬ ‫درص��د افزایش و منابع حاصل از ان به ردیف‬ ‫درامدی ‪ ۱۶۰۱۸۸‬واریز شده است‪.‬‬ ‫حجت االس�لام و المسلمین حسن روحانی‬ ‫رئیس جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬صبح یکشنبه‬ ‫گذش��ته الیحه بودج��ه ‪ ۴۸۴‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومانی سال ‪ ۹۹‬را به مجلس ارائه کرد‪ .‬بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬کل کش��ور از نظر منابع حدود ‪۱۹‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۸۷‬ه��زار و ‪ ۳۷۰‬میلیارد و ‪۹۱۰‬‬ ‫میلیون (‪ )۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حرکت کرد‪.‬‬ ‫محمد نهاوندیان در همایش مبارزه با فس��اد گفت‪:‬‬ ‫مبارزه با فس��اد اقتصادی جز با عزم ملی و همراهی و‬ ‫هماهنگی‪ ،‬به اهداف خود نمی رس��د؛ در ادبیات فساد‬ ‫نیز گفته شده که هر دست گیرنده‪ ،‬یک دست دهنده‬ ‫دارد و در یک پرداخت فسادالود طرف عرضه و تقاضا‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه مبارزه با فس��اد نباید گروهی و‬ ‫جناحی ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گاه��ی در موضوع مبارزه با‬ ‫فس��اد یک دستگاه مسئله را به گردن دستگاه دیگری‬ ‫می اندازد‪ ،‬مردم این را نمی خواهند و نمی پس��ندند‪ .‬در‬ ‫حالی که مردم خروجی و نتیجه سیستم را می خواهند‬ ‫ک��ه عادالنه‪ ،‬مطلوب و معقول باش��د‪ .‬در این مس��ئله‬ ‫موسسه های اعتباری غیرمجاز‪ ،‬یکی از مسائلی که مال‬ ‫باختگان دارند‪ ،‬وقتی گفته می شد که بانک مرکزی به‬ ‫این موسس��ه ها مجوز نداده بود و چرا سرمایه گذاری‬ ‫کرده اید‪ ،‬به انتش��ار تبلیغات این موسسه ها در صدا و‬ ‫سیما اشاره می شد‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمه��وری اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫مردم بین صدا وسیما و قوه قضاییه و نیروی انتظامی و‬ ‫بانک مرکزی فرقی ندارد‪ ،‬بلکه خروجی و برخورد نظام‬ ‫از دید انها باید این باش��د که فساد کم شود‪ .‬اگر همه‬ ‫روی این موضوع وحدت نظر داش��ته باش��یم که همه‬ ‫در یک قایق هس��تیم‪ ،‬قوه قضایی��ه و دولت و مجلس‬ ‫ندارد؛ بلکه این مسئله ای است که کل نظام اجتماعی‬ ‫و اقتصادی ما را در معرض خطر قرار داده اس��ت‪ ،‬این‬ ‫نوع نگاه اس��ت که ما را به یک نگاه سیس��تمی مبارزه‬ ‫با فساد می رساند‪.‬‬ ‫نهاوندی��ان با تاکید بر اینکه در مبارزه با فس��اد باید‬ ‫ریش��ه ای برخورد کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در پی��ام رهبر معظم‬ ‫انقالب تعبیر خش��کانیدن ریش��ه های فساد اقتصادی‬ ‫مش��اهده می ش��ود؛ اگر در نظام اقتصادی در ش��یوه‬ ‫تخصی��ص منابع‪ ،‬روش های رانت زا داش��ته باش��یم و‬ ‫چشمه فس��اد انجایی اس��ت که قیمت های واقعی در‬ ‫کنار نرخ غیرواقعی می نش��یند و بی��ن ان منفذهایی‬ ‫ایجاد می ش��ود که برخی به ثروت باداورده می رساند‪.‬‬ ‫حرک��ت به س��مت قیمت های واقعی‪ ،‬ی��ک عزم ملی‬ ‫گاهی در موضوع مبارزه با فس��اد یک دس��تگاه مسئله را به گردن‬ ‫دس��تگاه دیگر می اندازد‪ ،‬مردم این را نمی خواهند و نمی پس��ندند‪.‬‬ ‫در حالی که مردم خروجی و نتیجه سیستم را می خواهند که عادالنه‪،‬‬ ‫مطلوب و معقول باشد‬ ‫یادداشت‬ ‫با مردم‬ ‫گفت وگو کنیم‬ ‫مردم نتیجه مبارزه با فساد را می خواهند‬ ‫پنجمین همایش مبارزه با فساد دیروز از سوی اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران با محوریت نقش و مس��ئولیت بخش‬ ‫خصوصی در مبارزه با فساد براساس کنوانسیون مبارزه‬ ‫با فساد س��ازمان ملل متحد برگزار ش��د‪ .‬کنوانسیون‬ ‫س��ازمان ملل متحد برای مبارزه با فس��اد نقطه مبدا‬ ‫همایش��ی است که اتاق بازرگانی تهران از سال ‪1394‬‬ ‫به طور مرتب برگزار کرده اس��ت‪ .‬امسال هم پنجمین‬ ‫دوره این همایش برگزار شد‪ .‬کنوانسیون سازمان ملل‬ ‫متحد برای مبارزه با فساد یک سند باالدستی جهانی‬ ‫اس��ت که ایران به طور رس��می از س��ال ‪ 1388‬به ان‬ ‫پیوسته است؛ بنابراین یک سند مادر برای ایران هم به‬ ‫ش��مار می اید‪ .‬اتاق بازرگانی تهران از سال ‪ 94‬تصمیم‬ ‫گرفت بر اساس این کنوانسیون‪ ،‬موضوع فساد در کشور‬ ‫را مورد ارزیابی قرار دهد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫از متالکس‬ ‫تا کان مین‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1424‬‬ ‫پیاپی ‪2742‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫مدیر کل صنایع نساجی‪ ،‬پوشاک و سلولزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫صادرات متولی خود‬ ‫را می شناسد؟‬ ‫ممنوعیت واردات پوشاک لغو نشده است‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افسانه محرابی‬ ‫با توجه به‬ ‫بررسی ها‪،‬‬ ‫گزارش ها و‬ ‫امار منتشرشده‬ ‫از سوی ستاد‬ ‫مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز در‬ ‫سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬میزان‬ ‫واردات قانونی‬ ‫پوشاک حدود‬ ‫‪ 6‬درصد از کل‬ ‫واردات براورد‬ ‫شده است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫قائم ق��ام وزی��ر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت در ام��ور‬ ‫بازرگانی‪ ،‬در نشس��ت‬ ‫اخیر خود با مسئوالن‬ ‫سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫سیاس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را‬ ‫کاهش تعداد کارگروه ه��ا و کمیته ها‪ ،‬ادغام‬ ‫کارگروه ه��ای مش��ابه و در نهای��ت کاهش‬ ‫بروکراس��ی اداری عنوان کرده و از تش��کیل‬ ‫س��تادی متناظر و هم عرض س��تاد تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬برای رصد و حل مش��کالت مربوط به‬ ‫بازرگانی خارجی به صورت منظم خبر داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��کل گیری نه��ادی ب��رای فرمانده��ی‬ ‫صادرات از جمله مهمترین مطالبات فعاالن‬ ‫اقتصادی در طول سال های گذشته به ویژه از‬ ‫زمان ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع‬ ‫و معادن بوده است‪ .‬اما گویی دولت به تازگی‬ ‫و با قطع وابس��تگی بودجه ب��ه درامد نفتی‬ ‫به الزامات توسعه صادرات غیرنفتی پی برده‬ ‫است؛ تا انجا که معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫نی��ز در ایی��ن روز ملی صادرات نس��بت به‬ ‫«وحدت فرماندهی در صادرات» تاکید کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬حاال ظاهرا قرار است «ستاد توسعه‬ ‫بازرگانی خارجی» نقش این مرکز فرماندهی‬ ‫را ایف��ا کند‪ .‬اکنون پرس��ش قابل تامل این‬ ‫اس��ت که کارایی و اثربخش��ی این ستاد در‬ ‫حوزه صادرات مس��تلزم رعایت چه الزاماتی‬ ‫است؟‬ ‫رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه‬ ‫صادرات اتاق بازرگانی تهران درباره ضرورت‬ ‫ایجاد نهادی برای توسعه صادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫ماموریت ها و کارایی این نهاد گفت‪ :‬موضوع‬ ‫شکل گیری ستاد تسهیل و توسعه صادرات‪،‬‬ ‫نخس��تین بار در نشست کمیسیون تسهیل‬ ‫تجارت و توس��عه صادرات ات��اق تهران و در‬ ‫حضور رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬همان طور ک��ه رئیس ات��اق ایران هم‬ ‫در مراس��م روز مل��ی ص��ادرات مطرح کرد‪،‬‬ ‫صادرات در کش��ور متولی ندارد و دستگاه ها‬ ‫اغلب به صورت مجزا و بخش��ی‪ ،‬تصمیماتی‬ ‫را اتخ��اذ می کنند‪ ،‬بدون انک��ه اثرات ان را‬ ‫ب��ر دیگر حوزه ها از جمله ص��ادرات در نظر‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫محم��د الهوت��ی در گفت وگ��و ب��ا روابط‬ ‫عمومی ات��اق تهران تاکید ک��رد که به رغم‬ ‫انکه طبق قانون‪ ،‬ایج��اد ممنوعیت در برابر‬ ‫صادرات منع ش��ده است‪ ،‬دست کم در طول‬ ‫یک سال گذشته‪ ،‬نهادهای مختلفی در برابر‬ ‫صادرات محصوالت کشاورزی محدودیت ها‬ ‫و ممنوعیت های مقطعی ایجاد کردند و برای‬ ‫نمون��ه صادرات یک کاال یک ش��به ممنوع و‬ ‫پس از مدت کوتاهی ازاد ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫حالی که این رویه‪ ،‬مش��کالت جدی در امر‬ ‫تولی��د و صادرات ایجاد کرده اس��ت‪ .‬با روی‬ ‫کار ام��دن قائم مقام وزی��ر در امور بازرگانی‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت این‬ ‫ممنوعیت ها تبدیل به عوارض ش��ده و برای‬ ‫مثال‪ ،‬چندی پیش بر صادرات گوجه فرنگی‬ ‫نیز عوارض وضع ش��د‪ .‬نتیجه این که به نظر‬ ‫ می رس��د صادرات متولی مشخصی ندارد و‬ ‫ای��ن تصمیم گیری ها که به صورت بخش��ی‬ ‫اتخاذ می شود‪ ،‬اثار منفی بر صادرات دارد‪.‬‬ ‫وی شکل گیری س��تاد تسهیل یا توسعه‬ ‫صادرات را امر مبارکی توصیف کرد و گفت‪:‬‬ ‫اگر این س��تاد اختیارات ویژه نداش��ته باشد‬ ‫و باز هم تصمیم��ات در جای دیگری اتخاذ‬ ‫ش��ده و صرفا به این س��تاد ابالغ شود‪ ،‬قطعاً‬ ‫چنین تش��کیالتی هم نمی توان��د خروجی‬ ‫موردنظر را حاصل کند‪ .‬بنابراین الزم است‪،‬‬ ‫پای��گاه واحدی برای صادرات ش��کل بگیرد‬ ‫ک��ه تمام تصمیم گیری ها و مقررات در مورد‬ ‫صادرات از طری��ق این مرجع تصمیم گیری‬ ‫و ابالغ ش��ود‪ .‬ضمن انکه‪ ،‬به نظر می رس��د‪،‬‬ ‫بهترین متولی برای چنین نهادی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت است‪.‬‬ ‫الهوتی افزود‪ :‬اگ��ر وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و س��ازمان توسعه تجارت درصدد‬ ‫ایجاد یک حاکمیت واحد در حوزه صادرات‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید این نکته را نیز مورد توجه قرار‬ ‫دهند که چنین ستادی بدون حضور بخش‬ ‫خصوصی نمی تواند موفق باش��د‪ .‬پیش��نهاد‬ ‫ما این اس��ت نمایندگان اتاق های بازرگانی‬ ‫و فع��االن اقتصادی به طور حتم در س��تاد‬ ‫توس��عه ص��ادرات در مرک��ز و کارگروه های‬ ‫استانی ان با حق رای حضور داشته باشند و‬ ‫در عین حال‪ ،‬توجه به نظرات انها در اولویت‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر کل صنایع نساجی‪ ،‬پوشاک و سلولزی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬ش��یوه نامه «نحوه‬ ‫صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های‬ ‫خارجی عرضه کننده پوش��اک در ای��ران» در حال‬ ‫بازنگری اس��ت اما بازنگری به معنای رفع ممنوعیت‬ ‫واردات پوشاک نیست‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬افس��انه محرابی درباره شیوه نامه‬ ‫س��اماندهی واردات و عرضه پوشاک‪ ،‬کیف و کفش و‬ ‫نحوه فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی‬ ‫در ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به بررسی ها‪ ،‬گزارش ها‬ ‫و امار منتشرش��ده از س��وی س��تاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز در سال های گذشته‪ ،‬میزان واردات قانونی‬ ‫پوش��اک حدود ‪ 6‬درصد از کل واردات براورد ش��ده‬ ‫اس��ت که عالوه ب��ر تضییع حق و حق��وق عمومی‪،‬‬ ‫موجب بروز مشکالت برای تولیدات داخلی و اشتغال‬ ‫مولد شده و معضالت ناشی از خروج غیرقانونی ارز را‬ ‫نیز به دنبال دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت هدفمند‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر ض��رورت حمای��ت هدفمند از‬ ‫ش��یوه نامه «نح��وه ص��دور گواهی فعالی��ت نمایندگان و ش��عب‬ ‫ش��رکت های خارج��ی عرضه کنن��ده پوش��اک در ای��ران» در حال‬ ‫بازنگ��ری اس��ت اما بازنگ��ری به معن��ای رفع ممنوعی��ت واردات‬ ‫پوشاک نیست‬ ‫تولی��دات داخل��ی و س��اماندهی واردات و عرض��ه‪،‬‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬در ‪ 17‬ش��هریورماه ‪ 1395‬ش��یوه نامه‬ ‫«نح��وه صدور گواه��ی فعالیت نمایندگان و ش��عب‬ ‫شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران»‬ ‫توس��ط وزیر وقت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ابالغ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیر کل صنایع نساجی‪ ،‬پوشاک و سلولزی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در این باره تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به نام گذاری امس��ال به نام رون��ق تولید و با‬ ‫در نظر گرفتن ممنوعیت کاالهای مش��مول‪ ،‬فرصت‬ ‫مناس��بی برای رفع نارس��ایی های اجرایی و نظارتی‬ ‫موجود در شیوه نامه و مبتنی کردن ان بر مستندات‬ ‫قانونی الزم به وجود امد‪.‬‬ ‫محرابی ادامه داد‪ :‬براساس موارد مطروحه‪ ،‬اصالح‬ ‫و ویرای��ش ای��ن ش��یوه نامه با برگزاری ‪ 15‬جلس��ه‬ ‫مس��تمر کارشناس��ی با حضور نمایندگان حوزه های‬ ‫مرتب��ط و ارگان ه��ای ذی ربط در ‪5‬ماهه امس��ال با‬ ‫بهره گیری از نظرات و تجارب دس��تگاه های دولتی و‬ ‫نظارتی در بخش حاکمیت انجام گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش نویس اصالح‬ ‫وی با بی��ان اینکه پیش نویس اولی��ه برای تمامی‬ ‫دس��تگاه ها و سازمان های ذی ربط و بخش خصوصی‬ ‫ارس��ال ش��ـده اس��ت‪ ،‬افـزود‪ :‬با اخذ نظرات اولیه‪،‬‬ ‫جلس��ات نهای��ی ک��ردن ش��یـوه نامـه ب��ا حض��ور‬ ‫نماین��د گان ‪ 25‬دس��تگاه و ارگان ذی ربط دولتـی و‬ ‫بخش خصوصی اغـاز که در حـال حاضـر ‪ 4‬جلس��ه‬ ‫تش��کیل شده و بـراس��اس مصـوبه چهارمین جلسه‬ ‫کارگـروه مقرر ش��د پس از وصول پاس��خ ها و اعالم‬ ‫نظـ��رات‪ ،‬بـرگزاری جلس��ات کارگـ��روه بـه منظور‬ ‫بـررسی و نهـایی کردن شیوه نامـه اصالحی موصوف‬ ‫صورت پذیرد‪.‬‬ ‫مدیر کل صنایع نساجی‪ ،‬پوشاک و سلولزی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در پای��ان تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط حاضر ممنوعیت واردات پوشاک‪ ،‬تمرکز بر‬ ‫ساماندهی عرضه و نیز استفاده از ظرفیت های تولید‬ ‫داخل در راس��تای صیانت از ح��ق و حقوق عمومی‬ ‫و نی��ز حمای��ت هدفمند از توس��عه تولیدات داخلی‬ ‫پوش��اک‪ ،‬کیف و کفش‪ ،‬در فرایند بازنگری و تدوین‬ ‫دوباره این ش��یوه نامه مورد تاکید است‪ ،‬اما بازنگری‬ ‫در شیوه نامه به معنی رفع ممنوعیت واردات پوشاک‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫الیحه بودجه غیرواقعی‬ ‫سال گذش��ته همین روز ها بود که محمدباقر‬ ‫نوبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان برنامه وبودجه از الیحه‬ ‫بودج��ه ‪ 98‬رونمایی کرد و با اعالم یکس��ری از‬ ‫اع��داد و ارقام بودجه گف��ت که «ادعا نداریم که‬ ‫بودجه خوب��ی را تنظیم کرده ای��م‪ ،‬اما می دانیم‬ ‫که بهترین گزینه ها را اورده ایم‪ ».‬بررس��ی کلی‬ ‫بودجه نشان داد که منابع بودجه دولت در سال‬ ‫‪ 98‬نسبت به ‪ 97‬رشد ‪۱۲‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫حاال بودجه س��ال ‪ 99‬روی ‪ 1988‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بسته ش��ده است‪ .‬درباره الیحه بودجه ‪99‬‬ ‫هم حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمه��وری دیروز در‬ ‫سخنرانی تقدیم الیحه به مجلس گفت «بودجه‬ ‫سال اتی‪ ،‬بودجه استقامت است‪».‬‬ ‫به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫احتماال اولین مس��ئله ای که در بودجه به چشم‬ ‫می ای��د‪ ،‬نفتی بودن و نبودن ان اس��ت‪ .‬س��ال‬ ‫گذش��ته که تحریم ها اغازش��ده ب��ود‪ ،‬دولت در‬ ‫الیحه بودج��ه ‪ ،98‬فروش روزان��ه ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫بش��که نفت ب��ه قیمت ه��ر بش��که ‪ ۵۴‬دالر را‬ ‫پیش بین��ی ک��رده ب��ودگ اما وضعی��ت ان طور‬ ‫که انتظ��ار می رفت پیش نرف��ت و حتی برخی‬ ‫تحلیلگران معتقدند می��زان صادرات نفت ایران‬ ‫ب��ه کمتر از رقم پیش بینی اولی��ه الیحه بودجه‬ ‫‪ 98‬بوده اس��ت؛ حدود ‪ 300‬هزار بشکه در روز‪.‬‬ ‫بااین حال‪ ،‬با میزانی ک��ه دولت برای درامدهای‬ ‫نفت��ی در بودجه ‪ 98‬در نظر گرفت��ه بود‪ ،‬گفته‬ ‫می ش��د وابس��تگی ‪ ۲۷‬درصدی بودجه به نفت‬ ‫وجود داشته اس��ت‪ .‬اما به نظر می رسد در سال‬ ‫اینده این وضعیت با تغییر مواجه شود‪ .‬روحانی‬ ‫در س��خنرانی خود در جلس��ه علنی مجلس در‬ ‫م��ورد بودجه س��ال ‪ 99‬گفت‪« :‬ای��ن بودجه به‬ ‫دنیا اعالم می کند که باوجود تحریم ها کش��ور را‬ ‫به ویژه ازنظر نفت اداره می کنیم و تقریبا بودجه‬ ‫‪ 99‬با شرایطی که ما پیش بینی کردیم خیلی به‬ ‫نفت اتکا ن��دارد و درامدی که برای نفت خام و‬ ‫گاز در نظر گرفته ش��ده است با مقداری که برای‬ ‫بودجه عمران��ی پیش بینی کردیم تقریبا نزدیک‬ ‫به هم است‪».‬‬ ‫نوبخ��ت ه��م در همی��ن زمینه گف��ت‪« :‬کل‬ ‫ص��ادرات نفت کمتر از ‪ ۴۷‬ت��ا ‪ ۴۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اس��ت درحالی ک��ه ما ‪ ۷۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان ب��رای طرح های عمرانی س��رمایه گذاری‬ ‫خواهیم کرد‪ ».‬به هرحال براس��اس الیحه بودجه‬ ‫‪ ،99‬منابع حاصل از صادرات نفت خام‪ ،‬میعانات‬ ‫گازی و خال��ص ص��ادرات گاز طبیعی‪ 45 ،‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در نظر گرفته شده است‪ .‬امروز هم‬ ‫محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫در نشست خبری تشریح الیحه بودجه‪ ۹۹‬گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی کردیم در سال ‪ ۹۹‬روزانه یک میلیون‬ ‫بشکه نفت در روز صادر کنیم که رشد ان منفی‬ ‫‪۶۸.۴‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫به گفته او قیمت هر بشکه نفت ‪۵۰‬دالر است‬ ‫که نس��بت به س��ال ‪۵ ،۹۸‬دالر کمت��ر در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫البت��ه نوبخ��ت این را هم ادام��ه داد که امروز‬ ‫قیم��ت نف��ت ب��االی ‪۶۳‬دالر ب��رای هر بش��که‬ ‫اس��ت یعنی م��ا قیم��ت ان را ‪۱۴‬دالر کمتر در‬ ‫نظ��ر گرفتیم‪ .‬او گفت‪ :‬هرق��در بتوانیم باید نفت‬ ‫بفروش��یم اما درام��د ان را در بودجه نیاوریم و‬ ‫صرف پروژه های عمرانی بکنیم‪.‬‬ ‫درامد حاصل از صادرات نفت و گاز به ترتیب‬ ‫‪۱۸‬میلی��ارد و ‪۲۵۰‬میلیون دالر و ‪۴‬میلیارد دالر‬ ‫خواه��د بود‪ .‬از این مبلغ ‪۸‬میلیارد تومان س��هم‬ ‫صن��دوق توس��عه مل��ی‪ 3.25 ،‬میلی��ارد تومان‬ ‫سهم ش��رکت نفت و ‪۱۱‬میلیارد هم سهم دولت‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬در حال��ی رئیس س��ازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه درب��اره فروش یک میلیون بش��که ای‬ ‫نفت در الیحه بودج��ه ‪ 99‬صحبت می کند که‬ ‫گمانه زنی های مختلف صحبت از صادرات ‪300‬‬ ‫هزار بشکه در روز دارند‪.‬‬ ‫منطقه ازاد ارس قطب ارتباط با اتحادیه اوراسیا می شود‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی کشور گفت‪:‬‬ ‫ به زودی مناطق ازاد تجاری صنعتی ارس و کاسپین تبدیل به‬ ‫قطب ارتباطی ایران با اتحادیه اوراسیا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مرتضی بانک در ایین گش��ایش طرح های‬ ‫منطقه ازاد تجاری صنعت��ی ارس در جمع خبرنگاران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ب��ر اس��اس توافقنامه مهمی ک��ه به تازگ��ی در عرصه‬ ‫مبادالت بازرگانی ایران منعقد ش��د‪ ،‬کش��ورمان می تواند به‬ ‫‪ 5‬کش��ور عضو اتحادیه اوراس��یا که تعداد اعضای ان افزایش‬ ‫خواهد یاف��ت‪ ۳۰۰ ،‬قلم محصول ایرانی را در قالب مبادالت‬ ‫گمرکی بدون تعرفه صادر کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این توافق فرصت مناس��بی ب��رای مناطق ازاد‬ ‫به خصوص منطقه ازاد ارس اس��ت ک��ه بتوانند پل ارتباطی‬ ‫ایران با اوراس��یا به خصوص کشور روس��یه به عنوان یکی از‬ ‫بزرگ ترین بازارهای دنیا باش��د‪ .‬بر این اساس ‪ ۸۰۰‬قلم کاال‬ ‫نیز از کشورهای اوراسیا امکان مبادله با ایران را پیدا کرده اند‬ ‫که موقعیت ارزشمندی برای منطقه است‪.‬‬ ‫بانک با اشاره به طرح های افتتاح شده امروز در منطقه ازاد‬ ‫ارس گفت‪ :‬حرکت رو به جلو و فعال سرمایه گذاری در منطقه‬ ‫ازاد ارس در حال انجام اس��ت و بر این اساس موقعیت خوبی‬ ‫برای ایجاد تولید و اشتغال به وجود امده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با گش��ایش اولین کشتارگاه تمام صنعتی‬ ‫در منطق��ه ازاد ارس و کلنگ زنی فاز دوم به همراه طرح های‬ ‫گلخانه ای‪ ،‬برقی و ش��یمیایی کشورمان در این منطقه از یک‬ ‫واردکننده به صادر کننده تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ دبیر ش��ورای عالی مناط��ق ازاد و‬ ‫ویژه اقتصادی کش��ور اش��اره به این‬ ‫که در اذربایجان ش��رقی ‪ ۲۶۰‬هکتار‬ ‫گلخانه ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬یاداوری‬ ‫کرد‪ :‬از این مقدار ‪ ۶۰‬هکتار مجتمع‬ ‫گلخان��ه ای در منطق��ه ازاد تج��اری‬ ‫صنعتی ارس فعال اس��ت که ب��ه زودی ‪ ۶۰‬هکتار نیز به ان‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫تاسیس مجتمع قضایی دعاوی تجاری‬ ‫وزی��ر امور اقتصاد و دارایی در نام��ه ای خطاب به رئیس قوه‬ ‫قضائیه‪ ،‬خواس��تار تاس��یس «مجتمع قضایی مس��تقل دعاوی‬ ‫تجاری در ش��هر تهران» ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬فرهاد دژپسند‬ ‫وزی��ر امور اقتص��اد و دارایی در نامه ای خط��اب به رئیس قوه‬ ‫قضائی��ه‪ ،‬با اش��ار به جایگاه ن��ودم ایران در بین ‪ 190‬کش��ور‬ ‫جه��ان در نماگ��ر «الزام اور بودن اجرای قراردادها» ش��اخص‬ ‫سهولت انجام کسب و کار‪ ،‬درخواست کرد تا «مجتمع قضایی‬ ‫مستقل دعاوی تجاری در ش��هر تهران» با استفاده از ظرفیت‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران‪ ،‬اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران و خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران تاسیس شود‪.‬‬ ‫در بخش��ی از این نامه امده اس��ت‪ :‬ش��اخص سهولت انجام‬ ‫کس��ب و کار هر ساله توس��ط بانک جهانی و از طریق بررسی‬ ‫وضعیت ‪ ۱۰‬نماگر درباره قانون گذاری و تنظیم مقررات شامل‬ ‫ش��روع کسب وکار‪ ،‬اخذ مجوزهای س��اخت‪ ،‬دسترسی به برق‪،‬‬ ‫ثبت مالکیت‪ ،‬اخذ اعتبار‪ ،‬حمایت از سهام داران خرد‪ ،‬پرداخت‬ ‫مالی��ات‪ ،‬تجارت فرامرزی‪ ،‬اجرای قراردادها و ورشکس��تگی و‬ ‫پرداخت دیون محاس��به و منتشر می شود‪ ،‬مالک بررسی ‪۱۰‬‬ ‫نماگ��ر مذکور‪ ،‬مدت زمان‪ ،‬تعداد فرایند و میزان هزینه ها بوده‬ ‫و ش��یوه جمع اوری اطالعات به صورت پرسشنامه با محوریت‬ ‫بخش خصوصی هر کش��ور انجام می پذیرد‪ .‬با توجه به اهمیت‬ ‫این ش��اخص وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر اساس قانون‬ ‫بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار و قانون برنامه پنج س��اله‬ ‫ششم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران وظیفه ارتقای رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب‬ ‫و کار را ب��ر عهده دارد‪ .‬یکی از نماگرهای این ش��اخص نماگر‬ ‫«الزام اور بودن اجرای قراردادها» اس��ت که بر اس��اس اخرین‬ ‫گ��زارش بانک جهانی ایران در این نماگ��ر با امتیاز ‪ ۵۸.۲‬رتبه‬ ‫‪ ۹۰‬از ‪ ۱۹۰‬کشور را کسب کرده است‪ .‬اسیب شناسی و بررسی‬ ‫پرسش��نامه مرتبط با این نماگر نش��ان می دهد که ایجاد یک‬ ‫«مجتمع قضایی مس��تقل» تنها برای دعاوی تجاری در ش��هر‬ ‫تهران می تواند عالوه بر اینکه به طور مس��تقیم ‪ ۳.۷‬امتیاز به‬ ‫این نماگر و ‪ ۲‬امتیاز به مولفه کیفیت فرایندهای قضایی اضافه‬ ‫نمای��د و باع��ث ارتقا ‪ ۲۱‬پله ای رتبه این نماگر ش��ود‪ ،‬به طور‬ ‫غیرمس��تقیم از طریق کاهش زمان مورد نیاز برای حل و فصل‬ ‫اختالفات تجاری اثرات قابل مالحظه ای داش��ته باشد‪ ،‬مضاف‬ ‫بر اینکه این موضوع تکلیف قانونی ماده ‪ ۲۹‬قانون بهبود محیط‬ ‫کسب و کار نیز است‪ .‬خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات‬ ‫الزم برای تاس��یس «مجتمع قضایی مستقل دعاوی تجاری در‬ ‫شهر تهران» انجام پذیرد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1424‬‬ ‫پیاپی ‪2742‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫نگاهی به مهم ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع معدنی در سال ‪۹۸‬‬ ‫از متالکس تا کان مین‬ ‫مسعود رمضانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رویداد سنگ اصفهان‬ ‫نخستین رویداد نمایشگاهی در این حوزه چهارشنبه‪۱۱ ،‬‬ ‫اردیبهش��ت در اصفهان کلید خورد‪ .‬پانزدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی سنگ‪ ،‬معادن و صنایع وابسته در محل برگزاری‬ ‫نمایشگاه های استان اصفهان برپا شد‪ .‬این نمایشگاه با حضور‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬شرکت داخلی و خارجی و در فضایی به مساحت‬ ‫‪ ۶‬هزار مترمربع فضای بس��ته نمایش��گاهی و ‪ ۵۰۰‬مترمربع‬ ‫فضای باز برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ش��رکت های فع��ال در زمینه ه��ای‬ ‫س��نگ کوپ خام‪ ،‬فراوری‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬اسلب‬ ‫و س��نگبری از اس��تان های ته��ران‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬قم‪ ،‬لرس��تان‪ ،‬فارس‪ ،‬البرز و‬ ‫خراسان رضوی و نمایندگانی از کشورهای انگلیس و المان‬ ‫به ارائه توانمندی های خود پرداختند‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره چین به منظور افزایش ارتباطات و مبادالت‬ ‫تجاری میان شرکت های ایرانی فعال در زمینه سنگ و معدن‬ ‫و شرکت های مس��تقر در شرق اسیا پاویون اختصاصی برپا‬ ‫ک��رد‪ .‬در حاش��یه برگزاری این رویداد ع�لاوه بر قدردانی از‬ ‫پیشکس��وتان صنعت س��نگ ایران‪ 4 ،‬کارگاه اموزش��ی نیز‬ ‫برگزار ش��د تا عالقه مندان و فعاالن عرصه س��نگ و معادن‬ ‫با بازار س��نگ خاورمیانه از دی��دگاه جهانی‪ ،‬نقش برندینگ‬ ‫در بازاریاب��ی و صادرات س��نگ و نقش فناوری اطالعات در‬ ‫صادرات سنگ اشنا شوند‪ .‬همچنین کارگاه تخصصی بررسی‬ ‫مولت��ی وای��ر گرانیت و ماربل و مقایس��ه ان ب��ا اره لنگ در‬ ‫کنار پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ‪ ،‬معادن و صنایع‬ ‫وابسته برگزار شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه پس از ‪ 4‬روز ‪ ۱۴‬اردیبهش��ت به کار خود‬ ‫پایان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹خرداد و رویداد بزرگ کرمان‬ ‫هفتمی��ن نمایش��گاه بین المللی مع��دن‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫ف��راوری م��واد معدن��ی و تجهی��زات وابس��ته و پنجمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی ماشین االت معدنی و را هسازی با حضور‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی مس ایران ‪ ۲۶‬خرداد با حضور ‪۱۲۰‬‬ ‫شرکت معدنی و ‪ ۲۳‬نمایندگی خارجی با حضور نمایندگانی‬ ‫از کش��ورهای ایتالیا‪ ،‬امریکا‪ ،‬انگلی��س‪ ،‬المان‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬سوئد‪ ،‬روسیه‪ ،‬هلند‪ ،‬هند‪ ،‬جمهوری چک و در‬ ‫فضایی افزون بر ‪ ۱۰‬هزار مترمربع برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن رویداد ع�لاوه بر ش��رکت های صنعتی و معدنی‬ ‫داخلی‪ ،‬نمایندگان کش��ورهای ایتالی��ا‪ ،‬المان‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬س��وئد‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪ ،‬هند‪ ،‬جمهوری‬ ‫چک و انگلیس حضور داشتند و در کنار شرکت های داخلی‬ ‫نوین ترین تولیدات و خدمات خود را عرضه کردند‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه ماشین االت صنایع مربوط به اکتشاف‪،‬‬ ‫اس��تخراج و بهره برداری‪ ،‬فراوری مواد معدنی‪ ،‬مهندس��ین‬ ‫مشاور و پیمانکاران‪ ،‬تجهیزات ازمایشگاهی و زمین شناسی‬ ‫و اکتش��اف معادن زیرزمینی‪ ،‬معادن روباز‪ ،‬محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫تجهیزات ترابری زیرزمینی‪ ،‬تجهیزات تولید نیرو‪ ،‬تاسیسات‬ ‫تهویه‪ ،‬تجهیزات فیلتراس��یون و هواساز‪ ،‬روانکاران صنعتی‬ ‫و معدن��ی‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین االت خردایش مواد معدنی‪،‬‬ ‫تجهی��زات خطوط انتق��ال و توزین و ف��راوری‪ ،‬انجمن ها و‬ ‫تش��کل ها‪ ،‬ماش��ین االت راهسازی‪ ،‬ماش��ین االت سنگین‪،‬‬ ‫ماشین االت حفاری‪ ،‬واردات و ارائه خدمات پس از فروش و‬ ‫تامین قطعات ماشین االت به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه پس از ‪ 4‬روز برگ��زاری ‪ ۲۹‬خرداد به کار‬ ‫خود پایان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه سنگ تهران‬ ‫یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫ماشین االت و تجهیزات مربوط از ‪ ۱۸‬تیر ‪ ۹۸‬در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی تهران اغاز به کار کرد و تا ‪ 21‬تیر‬ ‫برپا بود‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰۰‬ش��رکت داخلی و خارج��ی در این رویداد‬ ‫ش��رکت کرده اند‪ .‬این نمایش��گاه در س��الن ‪ ۵‬و ‪ ۶‬و بخشی‬ ‫از فض��ای باز محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه معدنی تبریز‬ ‫شانزدهمین نمایش��گاه بین المللی صنایع فوالد‪ ،‬معادن‪،‬‬ ‫فلزی‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬متالوژی و تجهیزات وابس��ته‪ ۱۹ ،‬تیر در‬ ‫سالن پروین اعتصامی نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار شد‪.‬‬ ‫در این رویداد استان های اذربایجان شرقی و غربی‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫قزوین‪ ،‬فارس‪ ،‬اصفهان‪ ،‬گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬زنجان‪ ،‬س��منان‪،‬‬ ‫گلستان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬اردبیل و البرز و نمایندگانی از کشورهای‬ ‫ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬اوکراین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬تایوان و‬ ‫ایتالیا حضور یافتند‪.‬‬ ‫ش��رکت کنندگان در این نمایش��گاه انواع ماش��ین االت‬ ‫و اب��زاراالت صنعت��ی‪ ،‬تیغ��ه اره ن��واری‪ ،‬قطع��ات چدنی‪،‬‬ ‫بی رینگ ه��ای صنعت��ی‪ ،‬تولیدکننده فروس��یلیکو منگنز و‬ ‫فرومنگنز‪ ،‬انواع تس��مه شینه های باسبار مسی و مگنت های‬ ‫در شرایطی که معدن و صنایع معدنی روز به روز در حال افزایش‬ ‫س��هم خود از صادرات غیرنفتی اس��ت‪ ،‬رویدادهای نمایشگاهی در‬ ‫ای��ن زمینه از اهمیت دوچندانی برخوردار و ه��ر روز بر تعداد انها‬ ‫افزوده می شود‬ ‫الکتریکی در معرض دید عالقه مندان قرار دادند‪ .‬این رویداد‬ ‫‪ ۲۲‬تیر به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹رویداد مهم یزد در مرداد‬ ‫چهارمی��ن نمایش��گاه صنع��ت‪ ،‬معدن‪ ،‬ماش��ین االت و‬ ‫تجهیزات وابس��ته یزد‪ ،‬سه ش��نبه ‪ ۲۲‬م��رداد در فضایی به‬ ‫مس��احت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬متر مربع در نمایش��گاه بین المللی‬ ‫یزد گش��ایش یافت‪ .‬این نمایش��گاه در فضایی به مساحت ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬مترمربع با حضور برگزار شد‪ ۷۴ .‬شرکت صنعتی‬ ‫و معدنی از یزد و ‪ ۱۲‬استان دیگر و یک شرکت از کشور هند‬ ‫حضور داشتند‪ .‬این نمایشگاه پس از ‪ 4‬روز برگزاری در تاریخ‬ ‫‪ ۲۵‬مرداد به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹متالکس اصفهان در شهریور ‪۹۸‬‬ ‫یازدهمین دوره نمایش��گاه بین الملل��ی متالوژی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته اصفهان‪( ،‬متالکس‬ ‫‪ ۱۰ )۲۰۱۹‬تا ‪ ۱۳‬شهریور ‪ ۹۸‬در فضایی به وسعت ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مترمربع در محل نمایش��گاه های بین المللی اصفهان برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬معرفی توانمندی های صنای��ع متالوژی و ریخته گری‬ ‫ای��ران‪ ،‬افزایش حجم مبادالت بازرگانی با رویکرد صادراتی‪،‬‬ ‫تهیه و توزیع مواد اولیه و روش های تولید‪ ،‬تکمیل و تحویل‬ ‫محصوالت مرتبط ب��ا صنعت متالوژی و ریخته گری‪ ،‬فراهم‬ ‫ک��ردن زمینه های الزم برای س��رمایه گذاری ش��رکت های‬ ‫داخلی و خارجی و کارافرینی و اش��تغال پایدار‪ ،‬بومی سازی‬ ‫صنای��ع متال��وژی و ریخته گری باهدف حمای��ت از صنایع‬ ‫داخلی از جمله مهم ترین اهداف این رویداد بود‪.‬‬ ‫در این دوره از برگزاری نمایش��گاه ‪ ۱۲۰‬ش��رکت از جمله‬ ‫ش��رکت های فوالد مبارکه‪ ،‬ف��والد هرمزگان‪ ،‬هلدینگ توکا‬ ‫ف��والد‪ ،‬اتیه فوالد نقش جهان‪ ،‬ذوب اه��ن ایران و ایرتیک‪،‬‬ ‫ش��رکت فوالد سفیددش��ت چهارمحال و بختی��اری‪ ،‬فوالد‬ ‫امیرکبی��ر کاش��ان‪ ،‬ش��رکت صنایع ریخته گ��ری اصفهان‪،‬‬ ‫مهندسی بین المللی فوالد تکنیک به ارائه دستاوردهای خود‬ ‫پرداختند‪ .‬همچنین در این رویداد غرفه دارانی از کشورهای‬ ‫هند‪ ،‬بلژیک‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬چین‪ ،‬سوئیس و ترکیه به ارائه‬ ‫محصوالت و توانمندی های خود پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹مهر ‪ ۱۳۹۸‬با رویداد ماینکس در مصال‬ ‫هش��تمین نمایشگاه س��االنه فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫در مع��دن و صنای��ع معدن��ی ای��ران (‪ )۲۰۱۹ MINEX‬و‬ ‫هش��تمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی و مواد‬ ‫(‪ )iMat۲۰۱۹‬از ‪ ۱۷-۱۵‬مه��ر ‪ ۱۳۹۸‬ب��ا حمایت ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی گل گهر و با حضور ‪ ۱۳۰‬ش��رکت و بنگاه‬ ‫اقتص��ادی داخلی و خارجی از ‪ ۱۸‬کش��ور بزرگ در مصالی‬ ‫امام خمینی (ره) تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫ای��ن رویدادها ب��ا هدف ارائه اخرین تجهی��زات‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و خدمات داخلی و خارجی در زمینه معدن و‬ ‫صنایع معدنی ایران‪ ،‬معرفی فرصت های س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور‪ ،‬معرفی توانمندی های‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و س��ازمان های دولت��ی‪ ،‬معرف��ی منابع‬ ‫تامی��ن مال��ی برای طرح ها و پروژه ها و شناس��ایی و معرفی‬ ‫توانمندی های معدنی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫در هشتمین رویداد ساالنه فرصت های سرمایه گذاری در‬ ‫معدن و صنایع معدنی ایران (‪ )۲۰۱۹ MINEX‬و هشتمین‬ ‫کنفران��س بین المللی مهندس��ی متال��ورژی و مواد‪۲۰۱9‬‬ ‫‪ ۱۸ ،iMat‬کش��ور ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬افریقای جنوبی‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪ ،‬سوئد‪ ،‬بلژیک‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬چک‪،‬‬ ‫لهستان‪ ،‬رومانی‪ ،‬کانادا‪ ،‬پاکستان و هند به طور مستقیم یا با‬ ‫حضور نمایندگان انها برگزار شد‪.‬‬ ‫ای��ن همای��ش و نمایش��گاه در ‪ 3‬بخش اصلی اکتش��اف‪،‬‬ ‫استخراج و فراوری برپا شد که در ان انواع صنایع‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و ماش��ین االت معدنی‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬شرکت های مختلف‬ ‫سرمایه گذار‪ ،‬موسسه های مالی‪ ،‬اعتباری و مهندسین مشاور‬ ‫مشارکت داشتند‪ .‬همزمان با برگزاری این نمایشگاه همچنین‬ ‫هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی با‬ ‫ارائه بیش از ‪ ۷۵۰‬مقاله در ‪ 7‬محور مواد مهندسی‪ ،‬متالورژی‬ ‫فیزیکی‪ ،‬متالورژی استخراجی‪ ،‬متالوژی صنعتی‪ ،‬ریخته گری‬ ‫و انجماد‪ ،‬شبیه س��ازی‪ ،‬مدیریت راهبردی و محیط زیست و‬ ‫با حضور استادان دانشگاه ها‪ ،‬پژوهشگران و صاحبان صنایع‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گفته مدیر اجرای��ی این رویداد‪ ،‬برگزاری ‪۳۰‬‬ ‫کارگاه علمی و تخصصی ازسوی گروه های اموزشی باتجربه‬ ‫و با حضور متخصصان صاحب نظران و اس��تادان دانش��گاه ها‬ ‫و با مش��ارکت و همکاری دانش��گاه های معدنی‪ ،‬سازمان ها‬ ‫و تش��کل های معدنی کش��ور در حوزه های گوناگون از دیگر‬ ‫برنامه های جنبی این نمایشگاه و کنفرانس است‪.‬‬ ‫محمدرضا ش��ینی مقدم اضافه کرد‪ :‬این رویداد با حمایت‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی معدن ایران‪ ،‬س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدن��ی کش��ور و همه تش��کل های مرتبط با‬ ‫این صنعت برگزار ش��د‪ .‬ارائه دس��تاوردهای تولیدکنندگان‬ ‫و صنعتگ��ران مع��دن‪ ،‬معرف��ی فرصت ه��ا و ظرفیت ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاری و س��رمایه پذیری‪ ،‬یافت��ن بازارهای جدید‬ ‫و توس��عه صادرات‪ ،‬تالش برای رونق و توس��عه تولید ملی‪،‬‬ ‫بهبود فضای کسب و کار و معرفی ظرفیت های معدنی کشور‪،‬‬ ‫جهت ده��ی س��رمایه های داخلی و خارج��ی به بخش های‬ ‫معدن‪ ،‬انتقال دانش و فناوری نوین و همچنین ایجاد زمینه‬ ‫رقابت س��ازنده بین ش��رکت ها‪ ،‬از جمله اهداف برپایی این‬ ‫رویداد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز تهران‬ ‫پنجمین همایش و نمایش��گاه صنعت دیرگداز ‪ ۲۹‬مهر با‬ ‫حضور بیش از ‪ ۵۰‬شرکت داخلی و خارجی در هتل المپیک‬ ‫تهران اغاز به کار کرد‪ .‬هدف از برگزاری این نمایش��گاه ارائه‬ ‫اخرین دس��تاوردهای صنعت نسوز بود تا فعاالن این عرصه‪،‬‬ ‫با به روزترین فناوری ها در صنعت دیرگداز اش��نا و به اجرای‬ ‫همکاری های جدیدی با یکدیگر بپردازند‪.‬‬ ‫در پنجمی��ن همای��ش و نمایش��گاه صنع��ت دیرگداز‪۳ ،‬‬ ‫ش��رکت خارجی از کش��ورهای چین‪ ،‬هند و یک ش��رکت‬ ‫چندملیتی حضور داشتند‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬ع�لاوه بر حضور فع��االن عرصه‬ ‫محصوالت نس��وز در نمایش��گاه‪ ،‬کارشناس��ان حوزه فوالد‪،‬‬ ‫س��یمان و پتروش��یمی نیز جزو بازدیدکنن��دگان پنجمین‬ ‫نمایشگاه صنعت دیرگداز بودند‪.‬‬ ‫امسال باوجود محدودیت های بین المللی و موانع بر سر راه‬ ‫تولید‪ ،‬استقبال شرکت های داخلی برای حضور در نمایشگاه‬ ‫چشمگیر بوده‪ ،‬به طوری که حدود ‪ ۱۲‬شرکت‪ ،‬نخستین بار‬ ‫به جمع شرکت کنندگان پنجمین نمایشگاه صنعت دیرگداز‬ ‫پیوستند‪ .‬این نمایشگاه فرصت خوبی بود تا شرکت های فعال‬ ‫در زمینه سرامیک ها و مواد شیمیایی که مواد نسوز مورد نیاز‬ ‫خود را به عنوان مصرف کننده تامین می کنند ارتباط خود را‬ ‫با تولیدکنندگان این بخش حفظ کنند‪ .‬این نمایش��گاه اول‬ ‫ابان به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ابان ‪ ۱۳۹۸‬با رویداد معدن اراک‬ ‫س��یزدهمین نمایش��گاه تخصصی معدن و اب��زاراالت با‬ ‫رویکرد توس��عه صادرات‪ ،‬صنعت‪ ،‬رون��ق تولید و حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی و صادرات برندهای تخصصی کشور در تاریخ ‪۹‬‬ ‫ابان در فضایی به وس��عت ‪ ۷‬هزار مترمربع با حضور صادقی‬ ‫نیارکی معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی‪ ،‬اراک افتتاح شد‪.‬‬ ‫ای��ن رویداد با حضور گروه ه��ای صنایع تولیدی‪ ،‬معدن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬صنایع ریلی‪ ،‬صنایع نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروش��یمی‪،‬‬ ‫نیروگاهی‪ ،‬ماش��ین االت صنعتی و معدنی‪ ،‬صنایع پیشرفته‪،‬‬ ‫تجهی��زات صنعت��ی‪ ،‬اتوماس��یون‪ ،‬اب��زاراالت‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫متالورژی و ریخته گری‪ ،‬فنی و مهندس��ی‪ ،‬تجهیزات ایمنی‬ ‫برپا شد‪ .‬در این رویداد بیش از ‪ ۱۰۰‬شرکت کننده از سراسر‬ ‫کش��ور حضور یافتند‪ .‬بیش از ‪ ۶۰‬درصد ش��رکت کنندگان‬ ‫این نمایشگاه صنایع و تولیدکنندگان استان مرکزی بودند‪.‬‬ ‫برگ��زاری کلینیک کس��ب وکار با حضور برترین مش��اوران‬ ‫تخصصی حوزه های اش��تغال‪ ،‬توس��عه‪ ،‬صادرات و مش��اوره‬ ‫حقوقی‪ ،‬حضور بزرگ ترین خوشه تولیدکنندگان نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروش��یمی و پاالیشگاه و حضور صنایع مادر استان مرکزی‬ ‫و فن بازار منطقه ای از شاخص ترین رویدادهای این نمایشگاه‬ ‫بود‪ .‬این نمایشگاه تاریخ ‪ ۱۲‬ابان ‪ ۱۳۹۸‬به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران کان مین تهران‬ ‫پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫ن کان می��ن ‪)۲۰۱۹‬‬ ‫ماش��ین االت و صنای��ع وابس��ته (ایرا ‬ ‫پنجش��نبه‪ 9 ،‬ابان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ته��ران با حضور دکتر جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون معدنی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دکتر داریوش اس��ماعیلی رئیس‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن در محل نمایشگاه بین المللی‬ ‫تهران اغاز به کار کرد‪ .‬در نمایش��گاه امس��ال بیش از ‪۱۷۰‬‬ ‫ش��رکت و واح��د تولی��دی داخلی و ‪ ۳۰‬ش��رکت خارجی یا‬ ‫نمایندگی ه��ای انه��ا‪ ،‬جدیدترین و نوین تری��ن تولیدات و‬ ‫صنای��ع معدنی خ��ود را در فضایی بالغ بر ‪ ۱۷‬هزار متر مربع‬ ‫ارائه در معرض دید عالقه مندان قرار دادند‪.‬‬ ‫در این رویداد ماش��ین االت و تجهیزات اکتش��اف معادن‪،‬‬ ‫تجهیزات وابس��ته به ذوب و اس��تحصال فلزات‪ ،‬سنگ های‬ ‫س��اختمانی و تزئینی‪ ،‬ماشین االت‪ ،‬تجهیزات و ابزار برش و‬ ‫فراوری س��نگ تزئینی‪ ،‬سنگ های قیمتی و گرانبها‪ ،‬معدن‬ ‫و محیط زیس��ت و سیس��تم های تهویه مع��ادن نیز در قالب‬ ‫غرفه های مختلف حضور داشتند‪.‬‬ ‫نرم افزاره��ا و سیس��تم های پ��ردازش داده ه��ای معدنی‪،‬‬ ‫فناوری ه��ای نوین در حوزه معدن‪ ،‬مواد منفجره و تجهیزات‬ ‫انفجار‪ ،‬تجهیزات تامین برق و روش��نایی معادن‪ ،‬تجهیزات‪،‬‬ ‫تخلیه و ابرس��انی معادن زیرزمینی‪ ،‬انواع کمپرسور و پمپ‪،‬‬ ‫دس��تگاه ها و تجهیزات ازمایش��گاهی و انالیز مواد معدنی‪،‬‬ ‫تجهیزات ایمنی و بهداش��تی مع��ادن و تجهیزات نگهداری‬ ‫معادن از دیگر بخش های مهم این رویداد بود‪.‬‬ ‫ارائ��ه دس��تاوردهای تولیدکنن��دگان و صنعتگ��ران‬ ‫مع��دن‪ ،‬معرف��ی فرصت ها و ظرفیت های س��رمایه گذاری و‬ ‫س��رمایه پذیری‪ ،‬یافتن بازارهای جدید و توس��عه صادرات‪،‬‬ ‫تالش برای رونق و توس��عه تولید ملی‪ ،‬بهبود فضای کس��ب‬ ‫و کار و معرف��ی ظرفیت ه��ای معدن��ی کش��ور‪ ،‬جهت دهی‬ ‫س��رمایه های داخلی و خارج��ی به بخش های معدن‪ ،‬انتقال‬ ‫دانش و فناوری نوین‪ ،‬همچنین ایجاد زمینه رقابت س��ازنده‬ ‫بین شرکت ها‪ ،‬از جمله اهداف برپایی این رویداد بود‪.‬‬ ‫همزمان با برگزاری این رویداد چند نشست و کارگاه علمی‬ ‫و اموزشی ازسوی استادان‪ ،‬صاحب نظران و دست اندرکاران‬ ‫صنعت معدن برگزار شد‪.‬‬ ‫ک بار با همکاری شرکت‬ ‫این نمایش��گاه که هر ‪ ۲‬س��ال ی ‬ ‫ایمگ المان برگزار می ش��ود یکش��نبه‪ ۱۲ ،‬ابان به کار خود‬ ‫پایان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹اذر ‪ ۱۳۹۸‬و رویداد مهم متافو‬ ‫ش��انزدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬معدن‬ ‫و صنایع معدنی‪ ،‬فل��زات غیراهنی‪ ،‬ریختهگری و کوره های‬ ‫صنعتی‪ ،‬اهنگری‪ ،‬ماشین کاری و قالب سازی با حضور ‪۳۸۲‬‬ ‫شرکت داخلی و خارجی و ‪ ۱۶‬کشور جمعه‪ ۸ ،‬اذر در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه ‪ ۲۹۷‬شرکت داخلی و ‪ ۸۵‬شرکت خارجی‬ ‫از کش��ورهای الم��ان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬چین‪ ،‬امارات‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬سوئیس‪ ،‬انگلیس‪ ،‬ترکیه‪ ،‬اتریش‪ ،‬مکزیک‪ ،‬استرالیا‪،‬‬ ‫سوئد‪ ،‬روسیه و ژاپن حضور داشتند‪.‬‬ ‫در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی شرکت های‬ ‫داخلی و خارجی‪ ،‬نوین ترین محصوالت خود در زمینه اهن‪،‬‬ ‫فوالد و‪ ...‬را در معرض دید عالقه مندان قرار می دهند‪.‬‬ ‫اش��نایی ب��ا فناوری ه��ای تولی��د و پیش��رفت های این‬ ‫ح��وزه‪ ،‬تب��ادل اطالع��ات و دانش و فناوری ه��ای روز میان‬ ‫مشارکت کنندگان و متخصصان از جمله دستاوردهای مهم‬ ‫این نمایشگاه بود‪ .‬نمایشگاه بین المللی «ایران متافو» ‪ ۱۱‬اذر‬ ‫به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫کان مین‬ ‫ماشین االت‬ ‫و تجهیزات‬ ‫اکتشاف معادن‪،‬‬ ‫تجهیزات‬ ‫وابسته به ذوب‬ ‫و استحصال‬ ‫فلزات‪،‬‬ ‫سنگ های‬ ‫ساختمانی‬ ‫و تزئینی‪،‬‬ ‫ماشین االت‪،‬‬ ‫تجهیزات و ابزار‬ ‫برش و فراوری‬ ‫سنگ تزئینی‪،‬‬ ‫سنگ های قیمتی‬ ‫و گرانبها‪ ،‬معدن‬ ‫و محیط زیست‬ ‫و سیستم های‬ ‫تهویه معادن‬ ‫نیز در قالب‬ ‫غرفه های مختلف‬ ‫حضور داشتند‬ ‫‪ ۱۸‬کشور در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫صنع��ت رنگ‪ ،‬رزین و اب��کاری ایران که از ‪۱۸‬‬ ‫اذر در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫تهران در حال برگزاری اس��ت‪ ،‬حضور دارند‪ .‬به‬ ‫گزارش می متالز‪ ،‬از انجایی که این نمایش��گاه‬ ‫بزرگ ترین رویداد س��االنه ح��وزه صنعت رنگ‬ ‫و رزی��ن در منطقه خاورمیانه اس��ت‪ ،‬بیش��تر‬ ‫ش��رکت ها و برندهای بزرگ و مطرح داخلی و‬ ‫خارجی در ان حضور دارند‪.‬‬ ‫در این دوره از نمایش��گاه ‪ ۲۳۰‬تولیدکننده‬ ‫داخل��ی و ‪ ۴۰‬ش��رکت خارجی از کش��ورهای‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬امریکا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬چین‪ ،‬هن��د‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫تای��وان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬س��وئد‪،‬‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬امارات متح��ده عربی‪ ،‬یون��ان‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫افغانس��تان و جمه��وری اذربایج��ان حضوی‬ ‫پررنگ دارند‪ .‬این نمایش��گاه با مجوز رس��می‬ ‫از س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران و ش��رکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران و به هم��ت مجموع��ه بانیان‬ ‫امی��د در فضایی بیش از ‪ ۲۶‬هزار مترمربع برپا‬ ‫ش��ده و ش��رکت کنندگان در ان‪ ،‬جدیدتری��ن‬ ‫توانمندی ه��ای خود را در مع��رض دید عموم‬ ‫قرار دادند و با یکدیگر در حال رقابت هستند‪.‬‬ ‫حمای��ت از صنع��ت رن��گ و رزی��ن‪ ،‬م��واد‬ ‫کامپوزیت و صنعت ابکاری در داخل کش��ور با‬ ‫رویکرد تقویت صادرات و فراهم کردن بس��تری‬ ‫برای ارتقای س��طح کمی و کیفی بخش تولید‬ ‫و ف��روش محصوالت ایرانی از مهم ترین اهداف‬ ‫برپایی این نمایشگاه است‪ .‬برگزاری کارگاه های‬ ‫اموزش��ی و س��مینارهای تخصص��ی ب��رای‬ ‫تبادل نظر مدیران بلندپایه و مشارکت کنندگان‬ ‫و همچنین برگزاری سمینار نواوری در عرضه‬ ‫تولی��د و خدم��ات با حض��ور اس��تادان مطرح‬ ‫دانش��گاه های ایران و دانش��گاه برلین المان از‬ ‫دیگر برنامه های نمایشگاه امسال است‪.‬‬ ‫تولی��د رنگ در ایران ب��ا قدمتی نزدیک ‪80‬‬ ‫سال است و در حال حاضر صنعت رنگ کشور‬ ‫با نیمی از ظرفیت اسمی در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت مطابق امارهای موجود صادرات‬ ‫در سال های اخیر روند نسبتا خوبی داشته ولی‬ ‫میزان ان نسبت به ظرفیت و موقعیت منطقه ای‬ ‫کش��ور ناچیز است‪ .‬سهم صادرات کشورمان از‬ ‫‪ 3‬محصول رنگ‪ ،‬رزین و چس��ب ساالنه حدود‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلی��ون دالر اس��ت و مهم ترین مقاصد‬ ‫صادراتی ایران کشورهای افغانستان‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫کویت‪ ،‬ع��راق‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬تاجیکس��تان و‬ ‫قزاقستان هستند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت‪ ،‬حجم مبادالت بازار رنگ‬ ‫منطق��ه خاورمیانه بی��ش از ‪ ۲‬میلیون تن در‬ ‫سال است که سهم ایران از این بازار تقریبا ‪۲۵‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬درحال حاضر حدود ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫ت��ن رنگ در سراس��ر جهان ب��ا ارزش تقریبی‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلی��ارد دالر تولید و عرضه و پیش بینی‬ ‫می شود در سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی ارزش کل بازار‬ ‫به ‪ ۱۳۴‬میلیارد ی��ورو افزایش یابد‪ .‬نوزدهمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین و پوشش های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬مواد کامپوزی��ت و صنعت ابکاری به‬ ‫م��دت ‪ ۴‬روز (ت��ا ‪ 21‬اذر) از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪۱۷‬‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران‬ ‫اماده بازدید عالقه مندان است‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه فرهنگی‬ ‫در باکو با حضور ایران‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی فرهنگی‪-‬هن��ری‬ ‫روز یکش��نبه با حضور چند کش��ور از جمله‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در موزه ملی فرش‬ ‫جمه��وری اذربایجان در باک��و پایتخت این‬ ‫کش��ور برگزار ش��د‪ .‬در این نمایشگاه یکروزه‬ ‫کشورهایی مانند مصر‪ ،‬مجارستان‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫اوکراین‪ ،‬روسیه و ترکیه نیز حضور داشتند و‬ ‫اث��ار فرهنگی و هنری خود را در معرض دید‬ ‫عموم قرار دادند‪ .‬از جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫نیز اثار هن��ری هنرمندان ایران��ی در زمینه‬ ‫صنایع دس��تی ش��امل خاتم کاری‪ ،‬میناکاری‬ ‫و قل��م کاری در این رویداد به نمایش درامده‬ ‫اس��ت‪ .‬پخ��ش نماهنگی از مناط��ق مختلف‬ ‫گردش��گری و اماکن تاریخی و مذهبی ایران‬ ‫زمی��ن از جمله اثار فرهنگ��ی و هنری ایران‬ ‫در این نمایش��گاه بود که جلوه خاصی به ان‬ ‫بخشیده اس��ت‪ .‬بخش هایی از غرفه ایران در‬ ‫نمایشگاه بین المللی فرهنگی‪-‬هنری باکو نیز‬ ‫ازس��وی رایزنی فرهنگی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در جمهوری اذربایجان به جلوه هایی از‬ ‫فرهنگ و اداب و رسوم ایران زمین اختصاص‬ ‫یافته است‪ .‬در حاشیه این نمایشگاه نیز که با‬ ‫حمای��ت وزارت فرهنگ جمهوری اذربایجان‬ ‫برپا شد‪ ،‬کام حاضران با شیرینی های سنتی و‬ ‫متنوع ایرانی شیرین شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در شرایطی که معدن و صنایع معدنی روز به روز در حال‬ ‫افزایش س��هم خود از صادرات غیرنفتی اس��ت‪ ،‬رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی در این زمینه از اهمی��ت دوچندانی برخوردار‬ ‫می ش��وند و هر روز بر تعداد انها افزوده می ش��ود‪ .‬اش��نایی‬ ‫با اخرین فناوری های روز در عرصه اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و‬ ‫ف��راوری کانی ه��ا با بهره گی��ری از ماش��ین االت صنعتی و‬ ‫نی��روی کار ماهر از جمله اهداف برگزاری چنین رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی در هر کش��وری اس��ت‪ .‬در ادامه ب��ا برگزاری‬ ‫مهم ترین رویدادهای نمایش��گاهی در ‪ ۹‬ماه ابتدایی س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬با ما همراه شوید‪.‬‬ ‫حضور ‪ ۱۸‬کشور در‬ ‫نمایشگاه بین المللی‬ ‫صنعت رنگ ایران‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1424‬‬ ‫پیاپی ‪2742‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫بازافرینی «کوچه باغ» در قصردشت شیراز‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبرداد‬ ‫انعقاد ‪ ۲۴‬قرارداد سرمایه گذاری در شهرک صنعتی ارسنجان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی فارس با‬ ‫بی��ان اینکه زیرس��اخت مناس��بی در ش��هرک صنعتی‬ ‫ارس��نجان برای ایجاد واحد های جدید صنعتی و جذب‬ ‫س��رمایه گذاران فراهم ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در شهرک صنعتی‬ ‫ارس��نجان ظرفیت ایجاد و استقرار ‪۱۶۴‬واحد صنعتی با‬ ‫پیش بینی اش��تغال ‪ ۸۵۰‬نفر و نیز جذب سرمایه گذاران‬ ‫فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از ف��ارس‪ ،‬احد‬ ‫فتوحی در نشس��ت رفع موانع تولید در شهرک صنعتی‬ ‫ارس��نجان ک��ه با حضور فرمان��دار و مدی��ران نهاد های‬ ‫اجرایی شهرستان و نیز فعاالن صنعتی شهرک صنعتی‬ ‫ارس��نجان‪ ،‬برگزارش��د‪ ،‬گفت‪ :‬همه زیرس��اخت ها برای‬ ‫استقرار واحد های صنعتی در این شهرک صنعتی فراهم‬ ‫ش��ده و شهرک صنعتی ارس��نجان با‪۶۶‬هکتار مساحت‬ ‫دارای امکان��ات زیربنای��ی نظیر اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬ش��بکه‬ ‫فاضالب و تصفیه خانه فاضالب اس��ت و طرح اس��فالت‬ ‫ورودی‪ ،‬ش��بکه روش��نایی نیز در این ش��هرک صنعتی‬ ‫اجرایی خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکنون ‪ ۲۴‬قرارداد با‬ ‫س��رمایه گذاران برای ایجاد واحد های تولیدی و صنعتی‬ ‫منعقدش��ده که از این تعداد‪ ۲ ،‬واحد با اشتغالزایی ‪۳۰‬‬ ‫نفر در مرحله بهره برداری است‪.‬‬ ‫فتوح��ی از س��رمایه گذاران خواس��ت ب��ا توج��ه به‬ ‫ظرفیت های موجود در شهرس��تان ارسنجان و وضعیت‬ ‫مناس��ب زیرس��اختی در این ش��هرک صنعتی‪ ،‬از این‬ ‫فرص��ت برای ایجاد واحد های تولیدی و اش��تغال پایدار‬ ‫صنعتی در این شهرس��تان اس��تفاده کنند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬واگذاری اراضی در این ش��هرک صنعتی با شرایط‬ ‫ویژه مناطق محروم انجام می ش��ود و فقط ‪۱۰‬درصد از‬ ‫مبل��غ حق انتفاع اراضی به طور نقدی دریافت می ش��ود‬ ‫و ‪۹۰‬درصد به طور اقس��اط ‪۴۸‬ماهه بدون سود دریافت‬ ‫می ش��ود و واحد ه��ای تولیدی نیز تا‪۱۳‬س��ال معاف از‬ ‫مالیات هستند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫فارس در ادامه با اش��اره به پیگیری های انجام ش��ده در‬ ‫زمینه تبدیل منطقه صنعتی فیجان این شهرس��تان به‬ ‫ناحیه صنعتی گفت‪ :‬بررسی های فنی و کارشناسی برای‬ ‫ایجاد ناحیه صنعتی انجام و در مرحله پیگیری اس��ت و‬ ‫به محض واگذاری اراضی به شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫مراحل توس��عه و تکمیل زیرساخت های ناحیه صنعتی‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬فرماندارشهرستان ارسنجان نیز در این‬ ‫نشست توس��عه صنعتی را از راهبردهای مهم به منظور‬ ‫ایجاد اش��تغال پایدار اعالم کردوگفت‪ :‬در این زمینه از‬ ‫س��رمایه گذاران حمایت های الزم درس��طح شهرستان‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫کاظمی در ادامه با اش��اره به بسترهای سرمایه گذاری‬ ‫در ش��هرک صنعتی ارسنجان‪ ،‬ازسرمایه گذاران خواست‬ ‫از این فرصت استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن خواس��تار واگ��ذاری مدیریت منطقه‬ ‫صنعتی فیجان به ش��رکت ش��هرک های صنعتی و نیز‬ ‫تکمیل زیرساخت ها در شهرک صنعتی ارسنجان شد‪.‬‬ ‫سال اینده مرحله نخست بازافرینی کوچه باغ شهید رمضانی به بهره برداری می رسد‬ ‫ایین کلنگ زنی پروژه س��اماندهی و بازافرینی کوچه باغ شهید‬ ‫رمضان��ی واقع در مجموعه باغ های قصردش��ت با حضور ش��هردار‬ ‫ش��یراز‪ ،‬رئیس و اعضای شورای ش��هر‪ ،‬جمعی از مدیران شهری و‬ ‫باغداران مجموعه باغ های قصردشت برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از ش��یراز‪ ،‬معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری شیراز در این‬ ‫ایی��ن گفت‪ :‬احی��ا و بازافرینی کوچه باغ های قصردش��ت به عنوان‬ ‫یکی از اهداف مجموعه مدیریت ش��هری با اغاز پروژه س��اماندهی‬ ‫و بازافرین��ی کوچ��ه باغ ش��هید رمضانی به ثمر نشس��ته اس��ت‪.‬‬ ‫ج��واد بهادری با تاکید بر اینکه اس��اس این ط��رح حفظ و احیای‬ ‫باغ های قصردشت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با مطالعه علمی و دقیق پروژه ای‬ ‫تعریف ش��ده که ضمن حفظ طبیعت زیبای محور فرصتی را برای‬ ‫حضور موثر ش��هروندان در دل باغ ها‪ ،‬ایجاد س��رزندگی و نشاط و‬ ‫به منظ��ور بررس��ی پایان نام��ه تحصی�لات تکمیلی و‬ ‫حمایت از طرح های پژوهش��ی‪ ،‬نشست شورای پژوهش‬ ‫در ش��رکت گاز استان ایالم برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت گاز استان ایالم‪ ،‬عباس‬ ‫ش��مس اللهی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان ایالم در‬ ‫نشست ش��ورای پژوهش‪ ،‬با تاکید بر حمایت شرکت گاز‬ ‫اس��تان ایالم از طرح و پروژه ه��ای دانش بنیان در جهت‬ ‫خل��ق ایده های نوی��ن در صنعت گاز گف��ت‪ :‬حمایت از‬ ‫‪۷‬پایان نامه کارشناسی ارشد و ‪ ۲‬پایان نامه دکترا‪ ،‬بررسی‬ ‫‪ ۶‬طرح اینترشیپ‪ ،‬بررس��ی ‪ ۷‬پروژه پژوهشی ارسالی از‬ ‫مراکز دانش��گاهی و ش��رکت های دانش بنیان و برگزاری‬ ‫نشست مشترک با شورای پژوهشی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫رپورتاژ‬ ‫تحلیلچکدرقانونجدید‬ ‫مطابــق مــاده ‪ 310‬قانــون تجــارت‬ ‫‪ 1311‬چــک‪ ،‬نوشــته ای اســت‬ ‫کــه بــه موجــب ان صــادر کننــده ‪،‬‬ ‫وجوهــی راکــه در نــزد محــال علیــه‬ ‫دارد ‪ ،‬ک ً‬ ‫ال یــا بعضــ ًا مســترد یــا بــه‬ ‫دیگــری واگــذار مــی نمایــد‪.‬‬ ‫امــروزه در عــرف تنهــا بــه اســنادی‬ ‫کــه محــال علیــه انهــا بانــک باشــد‬ ‫چــک گفتــه مــی شــود امــا بایــد‬ ‫دانســت مطابــق تعریــف مــاده ‪310‬‬ ‫قانــون تجــارت ضرورتــی نــدارد‬ ‫چــک بــر عهــده بانــک صــادر شــود‬ ‫و هــر شــخص دیگــری را نیــز مــی‬ ‫تــوان محــال علیــه چــک قــرارداد ‪.‬‬ ‫بنابرایــن اســنادی کــه امــروزه بــر‬ ‫ذمــه صنــدوق هــای قــرض الحســنه‬ ‫یــا موسســات اعتبــاری غیــر بانکــی‬ ‫صــادر مــی شــود ‪ ،‬هرچنــد مشــمول‬ ‫قانــون صــدور چــک نیســتند ولــی در‬ ‫صــورت وجــود شــرایط مــی تواننــد‬ ‫چــک بــه مفهــوم قانــون تجــارت‬ ‫تلقــی گردنــد ‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه تغییــرات واقــع شــده‬ ‫در مقــررات چــک از ‪1311‬تــا ‪1397‬‬ ‫بررســی نــکات و ویژگیهــای مرتبــط‬ ‫بــا چــک حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫یکــی از ویژگیهــای دارای اهمیــت‬ ‫شــرایط شــکلی چــک اســت کــه‬ ‫در مــاده ‪ 3‬قانــون صــدور چــک‬ ‫‪ 1397‬قانونگــذار اعــالم مــی دارد‬ ‫کــه نبایــد چــک را بــه صورتــی‬ ‫تنظیــم نمایــد کــه بانــک بــه عللــی‬ ‫از قبیــل عــدم مطابقــت امضــا یــا‬ ‫قلــم خوردگــی در متــن چــک ‪ ،‬یــا‬ ‫اختــالف در مندرجــات چــک و امثال‬ ‫ان از پرداخــت وجــه چک خــودداری‬ ‫نمایــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن مــوارد زیــر را بایــد مــورد‬ ‫توجــه قــرارداد‪:‬درج تاریــخ صحیــح‬ ‫بــه صــورت عــددی و حروفــی و‬ ‫بعضــا اتفــاق افتــاده کــه تاریخــی‬ ‫کــه وجــود خارجــی نــدارد درچــک‬ ‫عمــدا یــا ســهوا درج مــی نماینــد‬ ‫مثــال ‪ 1398/07/31‬کــه چنیــن تاریخی‬ ‫وجــود نــدارد و در رویــه بانکــی بــا‬ ‫معضالتــی روبــرو میشــوند برخــی‬ ‫ایــن نــوع تاریــخ را مصــداق اختالف‬ ‫در مندرجــات مــی داننــد و برخــی‬ ‫بانکها تاریــخ را معــادل اول ابان لحاظ‬ ‫مــی کننــد ‪ .‬دقــت در تنظیــم مبلــغ به‬ ‫حــروف در چک ‪ ،‬در ان قســمت چک‬ ‫کــه نوشــته شــده اســت‪ ،‬بــه موجــب‬ ‫ایــن چــک مبلــغ (بــه حــروف) ‪ ،‬چرا‬ ‫کــه واحــد پــول جمهــوری اســالمی‬ ‫ایــران ‪ ،‬ریــال اســت و در عــرف بــه‬ ‫تومــان و مرســوم اســت کــه در چــک‬ ‫در بخــش حروفــی مبلــغ حروفــی ‪،‬‬ ‫یــک نوبــت بــه ریــال و یــک نوبــت‬ ‫بــه تومــان درج مــی شــود کــه بعضــا‬ ‫اختــالف در نوشــتار حروفــی مصداق‬ ‫مــاده ‪ 3‬قانــون صــدور چــک ‪ 97‬را‬ ‫پیــدا مــی کنــد و همینطــور مطابقــت‬ ‫مبلــغ حروفــی ریالــی و تومانــی بــا‬ ‫مبلــغ عــددی ریالــی منــدرج در چک‬ ‫بســیار حائــز اهمیــت اســت ‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه محــل درج شــماره ملی‬ ‫یــا شناســه ملــی در شــکل چکهــای‬ ‫جدیــد ‪ ،‬عــدم درج شــماره ملــی‬ ‫یــا شناســه ملــی باعــث بــروز ایــراد‬ ‫نبــوده و مانعــی بــرای وصــول مبلــغ‬ ‫چــک ایجــاد نمــی کنــد ‪ .‬مطابقــت‬ ‫مشــخصات صاحــب حســاب درج‬ ‫شــده در قســمت پائینــی ســمت‬ ‫راســت برگــه چــک بــا مشــخصات‬ ‫صــادر کننــده یــا احــراز ســمت‬ ‫صــادر کننــده ‪ ،‬در مــاده ‪ 19‬قانــون‬ ‫صــدور چــک ‪ 1397‬قانونگــذار اجازه‬ ‫صــدور چــک بــه وکالــت و نمایندگی‬ ‫را صــادر نموده و شــرط نفــوذ و اعتبار‬ ‫صــدور چــک بــه وکالــت و نمایندگی‬ ‫‪ ،‬وجــود مســتندات قانونــی ایــن‬ ‫تامین اس��ایش و امنیت محیط فراهم می کند‪ .‬معاون شهرسازی‬ ‫و معماری ش��هرداری شیراز ضمن اش��اره به تصویب کلیات طرح‬ ‫بازنگری باغ های قصردشت در شورای شهر اضافه کرد‪ :‬در این طرح‬ ‫کل مجموعه باغ ها فارغ از گروه بندی های پیشین به عنوان منطقه‬ ‫ویژه گردشگری دیده شده است و هدف از تصویب ان زمینه سازی‬ ‫برای حضور فعال باغداران در فرایند حفظ باغ ها‪ ،‬تامین منافع انها‬ ‫و بهره مندی شهروندان و گردشگران از محیط باغ ها است‪.‬‬ ‫ش��هردار منطقه ‪ ۶‬شیراز نیز که پروژه س��اماندهی و بازافرینی‬ ‫کوچه باغ ش��هید رمضان��ی در ان منطقه واقع ش��ده در این ایین‬ ‫کلنگ زن��ی گفت‪ :‬این پروژه ش��امل اصالح و مرمت مس��یر کوچه‬ ‫باغ قصردش��ت شامل کف سازی‪ ،‬بدنه س��ازی‪ ،‬نورپردازی و زمینی‬ ‫کردن تیرهای چراغ برق اس��ت که منجر ب��ه بهبود منظر باغ ها و‬ ‫افزایش ایمنی و امنیت مسیر می شود‪ .‬مرحله نخست این پیاده راه‬ ‫‪ ۳‬کیلومت��ر اس��ت و در مرحله بعدی پروژه تکمی��ل و پیاده راه از‬ ‫بلوار شهید کس��ایی به خیابان ایمان شمالی متصل می شود‪ .‬وی‬ ‫این پروژه را بس��تر مناسبی برای توسعه مسیرهای گردشگری در‬ ‫باغ های قصردش��ت ارزیابی و عنوان کرد‪ :‬با ساماندهی و بازافرینی‬ ‫کوچه باغ ش��هید رمضانی فرصتی جدید به فضاهای گردش��گری‬ ‫شیراز اضافه و رویکرد زندگی پیاده در شهر از مسیر کوچه باغ های‬ ‫قصردش��ت به عنوان بخشی از هویت شیراز اغاز می شود‪ .‬شهردار‬ ‫منطقه ‪ ۶‬ش��یراز اجرای این پروژه را براس��اس دس��تور شهردار و‬ ‫شورای شهر دانست و گفت‪ :‬تالش داریم سال اینده مرحله نخست‬ ‫س��اماندهی و بازافرینی کوچه باغ ش��هید رمضانی به بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری یزد‪:‬‬ ‫می توانیم مسائل مرتبط با اب را با اقتصاد دانش بنیان رفع کنیم‬ ‫زین�ب زارع‪ -‬رئیس پارک علم و فناوری یزد در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬مس��ئله اقتصاد دانش بنیان یکی از اولویت های س��ند امایش‬ ‫استان یزد پس از موضوع است و می توانیم بسیاری از مشکالت مرتبط‬ ‫ب��ا اب را از طری��ق اقتصاد دانش بنیان رف��ع کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمدمه��دی لطفی با گرامیداش��ت هفته پژوه��ش گفت‪ :‬با وجود‬ ‫اینکه اس��تاندار یزد ب��رای تامین فضای کاف��ی در زمینه طرح جامع‬ ‫علم و فناوری یزد تالش کردند اما بخش��ی از مدیریت اس��تان یزد در‬ ‫اجرای این ط��رح همراهی نمی کنند‪ .‬رئیس پارک علم وفناوری یزد‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اکنون ‪ ۱۰۰‬ش��رکت دانش بنیان در صف گرفتن پذیرش‬ ‫طرح های پژوهشی دانش بنیان ها در شرکت گاز استان ایالم‬ ‫واحد ایالم و دانشگاه پیام نور ایالم از عملکردهای شورای‬ ‫پژوهش ش��رکت گاز استان بوده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫عقد قرارداد با دانش��گاه ایالم برای انجام طرح اینترشیب‬ ‫ب��ا عن��وان تحلیل خطر ل��رزه ای برای خط��وط انتقال و‬ ‫ایس��تگاه های گاز و شبکه انتقال گاز ایالم‪ ،‬از برگزاری دو‬ ‫نشس��ت طرح اینترشیب ارائه شده ازسوی دانشگاه ایالم‬ ‫و دانشگاه صنعتی کرمانشاه خبر داد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز اس��تان ایالم عقد قرارداد با دانش��گاه علم و فرهنگ‬ ‫برای انجام پروژه پژوهش��ی با عنوان بررس��ی و تحلیل و‬ ‫س��اخت لوله های علمک پلیمری مقاوم در برابر زلزله را‬ ‫به عن��وان ی��ک پروژه مهم در حفظ و صیان��ت از اموال و‬ ‫تاسیسات شرکت گاز عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مرحله س��وم از س��ود حاصل از فروش نفت و گاز ویژه روس��تاهای‬ ‫مرزنش��ین ایالم واریز خواهد شد‪ .‬سرپرست شعب بانک توسعه تعاون‬ ‫اس��تان ضمن بیان این مطلب گفت‪ :‬دو مرحله از سود حاصل از فروش‬ ‫نفت و گاز ویژه روس��تاهای مرزنش��ین ایالم واریز و مرحله س��وم نیز‬ ‫ب��ه زودی واریز خواهد ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬احمدرض��ا بهاروند‬ ‫احمدی با تش��ریح جزئیات واریز سود حاصل از فروش نفت و گاز ویژه‬ ‫روس��تاهای مرزنشین استان اظهارکرد‪ :‬کارت های صادرشده بانکی از‬ ‫طریق دهیاری ها توزیع می ش��ود و نیازی ب��ه مراجعه حضوری مردم‬ ‫مهران‪ ،‬دهلران و ایالم به ش��عبه های بانک توس��عه تعاون نیست‪ .‬وی‬ ‫ب��ا اعالم اینکه‪ ،‬بانک توس��عه تعاون اس��تان ایالم عاملیت واریز س��ود‬ ‫حاصل از فروش نفت و گاز ویژه روس��تاهای مرزنش��ین اس��تان ایالم‬ ‫وکالــت و نمایندگــی و نیــز اگاهــی‬ ‫بانــک محــال علیــه چــک از ایــن‬ ‫وکالــت و نمایندگــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫در مــورد چکهــای اشــخاص حقوقــی‬ ‫بررســی روزنامــه رســمی کــه اعــالم‬ ‫کننــده ســمت مدیریــت و صاحــب‬ ‫امضــا اشــخاص حقوقــی و در‬ ‫خصــوص اشــخاص حقیقــی کــه‬ ‫بــه وکالــت قصــد صــدور دارنــد‬ ‫‪ ،‬بررســی وکالتنامــه رســمی و درج‬ ‫شــماره حســاب در وکالتنامــه ‪ ،‬بیانگر‬ ‫اعتبــار امضــا چــک مــی باشــد ‪.‬‬ ‫عــدم مطابقــت امضــا صــادر کننــده‬ ‫بــا نمونــه امضــا موجــود در شــبکه‬ ‫بانکــی کــه گاهــی عمــدا و گاهــی‬ ‫ســهوا شــخص صــادر کننــده تغییری‬ ‫در فــرم و شــکل امضــا خــود بوجود‬ ‫میــاورد لــذا در صورتــی کــه اشــنایی‬ ‫بــا نمونــه امضــا صــادر کننــده داریــد‬ ‫امضــا منــدرج در چــک را بــا نمونــه‬ ‫امضــا هــای دیگــر تطبیــق داده و در‬ ‫صــورت عــدم اشــنایی بــا امضــا‬ ‫صــادر کننــده بــه نحــوی از درســتی‬ ‫شــکل امضــا اطمینــان حاصــل شــود‬ ‫و ایــن موضــوع مهــم یعنــی مطابقــت‬ ‫امضــا صــادر کننــده چــک بــا نمونــه‬ ‫امضــا بانکــی در مادتیــن ‪ 3‬و ‪ 4‬قانــون‬ ‫صــدور چــک ‪ 1397‬بــه ایــن مســئله‬ ‫اشــاره شــده و در مــاده ‪ 4‬بــا ایــن‬ ‫عبــارت بیــان شــده اســت‪.‬در بــرگ‬ ‫مزبــور ( گواهــی عدم پرداخــت ) باید‬ ‫مطابقــت یــا عــدم مطابقــت امضــای‬ ‫صــادر کننــده بــا نمونــه امضــای‬ ‫موجــود در بانــک ( در حــدود عــرف‬ ‫بانکــداری) از طــرف بانــک گواهــی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن تکلیــف اعــالم شــده بــه‬ ‫بانکهــا از طــرف قانونگــذار کــه در‬ ‫متــن از کلمــه «بایــد» اســتفاده کــرده‬ ‫اســت بیانگــر اهمیــت ایــن موضــوع‬ ‫مــی باشــد‬ ‫امیر نوروزی‬ ‫مدیر حقوقی موسسه حقوقی و‬ ‫داوری بین المللی و کارشناس‬ ‫ارشد حقوق و مدرس حقوق‬ ‫‪09128473795‬‬ ‫ادرس سایت‪:‬‬ ‫‪https://plink.ir/re9Dt‬‬ ‫برای اس��تقرار در پ��ارک علم و فناوری یزد هس��تند که فضای کافی‬ ‫برای انها نداریم و این در حالی اس��ت که برخی شرکت ها که امادگی‬ ‫استقرار در طرح علم و فناوری دارند برای سرمایه گذاری ساخت وساز‬ ‫اماده هس��تند‪ .‬لطفی با تاکید بر حمایت از اقتصاد دانش بنیان گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر از جوانان یزدی حمایت ش��ود با اقتص��اد دانش بنیان می توانند‬ ‫تحول��ی بزرگ انج��ام دهند و صنایع اس��تان یزد ه��م از این تحول‬ ‫بهره مند می ش��وند‪ .‬لطفی در ادامه رونمایی از برخی دس��تاوردهای‬ ‫پژوهش��ی و فناوری‪ ،‬برگزاری تور فناوری‪ ،‬انعقاد چندین تفاهمنامه‬ ‫سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان را از برنامه های هفته پژوهش‬ ‫واریز سود ویژه روستاهای مرزنشین ایالم‬ ‫را برعهده گرفته‪ ،‬افزود‪ :‬براس��اس امار تایید ش��ده ازسوی فرمانداری‬ ‫شهرس��تان های ایالم‪ ،‬مه��ران و دهلران تعداد ‪ 7‬ه��زار و ‪ ۵۴۵‬خانوار‬ ‫س��اکن در روس��تاهای با فاصله ‪ ۲۰‬کیلومتر از مرز واجد شرایط اولیه‬ ‫بودن��د که از ای��ن تعداد ‪ 4‬ه��زار و ‪ ۴۷۵‬خانوار اطالعات انها ازس��وی‬ ‫نهاد های مس��ئول تایید و افتتاح حس��اب برای انها انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬خانوارهایی ک��ه اطالعات انها به دالیلی از قبیل نداش��تن‬ ‫کارت مرزنش��ینان یا اتم��ام اعتبار ان‪ ،‬ثبت نام نک��ردن یا ویرایش در‬ ‫س��امانه مرزنشینان‪ ،‬مغایرت محل زندگی با کدپستی و کدملی یا فوت‬ ‫سرپرست خانوار در سامانه مرزنشینان کامل نیست در صورت تکمیل‬ ‫اطالعات س��ایر خانوارهای مرزنش��ین نیز مش��مول واریزی خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پ��ارک و علم فناوری اس��تان یزد بیان کرد‪ .‬وی گف��ت‪ :‬یزد به لحاظ‬ ‫ظرفیت انسانی‪ ،‬نسبت دانشجو به کل جمعیت‪ ،‬شاخص های صنعتی‬ ‫و معدن��ی‪ ،‬توانمندی ه��ای بخش خصوصی و س��رانه ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان جزو چند اس��تان برتر کش��ور اس��ت‪ .‬وی اع�لام کرد‪:‬‬ ‫نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوهش��ی‪ ،‬فناوری و نواوری در ‪ ۱۹‬تا ‪۲۱‬‬ ‫اذر برگ��زار خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ ۴ :‬بخش تخصص��ی با موضوع ها‬ ‫شناس��ایی و رفع نیازهای فناوری صنایع و سازمان ها‪ ،‬شهر هوشمند‪،‬‬ ‫صادرات محصوالت دانش بنیان‪ ،‬سرمایه گذاری خطرپذیر در حاشیه‬ ‫این نمایشگاه اجرا می شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت شعبه های بانک توس��عه تعاون استان ایالم با بیان اینکه‬ ‫س��ود حاصل از فروش در ‪ ۳‬مرحله به حس��اب خانوارها واریز می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نخستین مرحله واریزی برای هر خانوار در روستاهای مرزنشین‬ ‫با ش��عاع ‪ ۲۰‬کیلومتر از مرز ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۵۵‬هزار و ‪ ۴۳۳‬ریال‪ ،‬مرحله‬ ‫دوم ‪ 3‬میلیون و ‪ ۱۳۵‬هزار و ‪ ۳۲۳‬ریال و مرحله سوم یک میلیون و ‪۶۵‬‬ ‫هزار و ‪ 8‬ریال است که به حساب سرپرست خانوار واریز می شود و نیازی‬ ‫به مراجعه مرزنشینان به شعب بانک نیست‪.‬‬ ‫بهارون��د احمدی با قدردان��ی از تالش های اس��تاندار ایالم‪ ،‬معاون‬ ‫سیاس��ی امنیتی استاندار و فرمانداران و مدیران شهرستانی که به این‬ ‫بانک در انجام این ماموریت کمک کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬تالش ما این است که‬ ‫مرزنشینان به راحتی از این خدمت نظام بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1424‬‬ ‫پیاپی ‪2742‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫اقتصاد کشش رشد بیشتر نرخ ارز را ندارد‬ ‫زهر محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نرخ ارز درحالی در روزهای گذشته‪ ،‬روند صعودی به خود گرفته و‬ ‫بار دیگر این بازار ملتهب ش��ده که به نظر می رس��د بخشی زیادی از‬ ‫به وجود امدن این ش��رایط ناشی از جوسازی ها و شوک های انتظاری‬ ‫است که از بیرون به این بازار وارد شده است‬ ‫‹ ‹ثبات به بازار ارز برمی گردد‬ ‫بازار متشکل ارزی منتظر فرمان سیاست گذاران‬ ‫پس از نوسان هایی که سال گذشته در بازار ارز رخ داد‪ ،‬بانک مرکزی عمده تمرکز خود را بر کنترل این‬ ‫بازار و ایجاد ثبات در ان گذاش��ت و در نیمه دوم س��ال گذش��ته در این مورد تا حدودی موفق عمل کرد‪.‬‬ ‫اما دولت در تالش اس��ت فراتر از این موضوع عمل کرده و نرخ ارز را با نرخ واقعی و براس��اس بازار تهران‬ ‫تعیین کند‪ ،‬چون درحال حاضر بازارهایی چون هرات و س��لیمانیه‪ ،‬تاثیر زیادی بر کش��ف نرخ ارز در بازار‬ ‫تهران دارند و بانک مرکزی در تالش اس��ت کشف نرخ ارز را بر اساس مولفه های اقتصادی در تهران انجام‬ ‫دهد‪ .‬این بازار قرار بود از ابتدای امس��ال راه اندازی ش��ود‪ ،‬اما به دالیل مختل��ف به تعویق افتاد و در زمان‬ ‫اعالم ش��ده نتوانس��ت اغاز به کار کند‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی علت تاخیر در راه اندازی این بازار را برخی‬ ‫ارزیابی ها دانس��ت و اعالم کرد که "این بازار به زودی راه اندازی می ش��ود‪ ،‬اما باید به من ثابت شود که این‬ ‫بازار مشکلی برای کشور ایجاد نمی کند"‪.‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬با حل برخی از مشکالت در روند راه اندازی این بازار‪ ،‬قرار شد بازار متشکل ارزی تا عید سعید‬ ‫قربان یعنی روز ‪ ۲۱‬مرداد امسال راه اندازی و فعالیت رسمی ان اغاز شود‪ .‬با رسیدن به روز موعود‪ ،‬بازهم‬ ‫افتتاح این بازار به تعویق افتاد و گفته ش��د که بانک مرکزی در تالش اس��ت با حداکثر ظرفیت این بازار را‬ ‫راه اندازی کند‪ ،‬تا مشکلی در بازار ارز ایجاد نشود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که با گذش��ت بیش از ‪ ۹‬ماه از س��ال‪ ،‬هنوز خبری از راه اندازی این بازار نیس��ت و‬ ‫اطالع رسانی جدیدی نیز از سوی سیاست گذاران در این باره مطرح نشده است تا اینکه برخی گمانه زنی ها‬ ‫به این سمت پیش برود که قرار نیست این بازار راه اندازی شود‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن حال‪ ،‬محمود شکس��ته بند مدیرعامل بازار متش��کل ارزی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬تاکید کرد که‬ ‫همه چی��ز برای راه اندازی این بازار فراهم اس��ت و برای افتتاح رس��می ان‪ ،‬منتظر فرمان سیاس��ت گذاران‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه درحال حاض��ر ‪ ۱۲۳‬صرافی مجاز بانک مرکزی به این بازار پیوس��ته اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۰‬صراف��ی نیز پرونده خود را در این بازار تکمیل کرده و در حال انجام تس��ت های س��رد و گرم‬ ‫بازار هستند‪.‬‬ ‫به گفته شکس��ته بند‪ 8 ،‬بانک مهم کش��ور نیز تاکنون به این بازار پیوسته اند و همه چیز برای راه اندازی‬ ‫بازار متشکل ارزی فراهم است ولی دستور ان باید از سوی سیاست گذاران ابالغ شود‪.‬‬ ‫ح��ال باید دید که بانک مرکزی چه زمانی را برای راه اندازی بازار متش��کل ارزی مناس��ب می بیند و ایا‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی هنوز از به وجود نیامدن مش��کل در بازار ارز از س��وی بازار متشکل ارزی مطمئن‬ ‫نشده است؟‬ ‫‹ ‹دولت بربازار ارز نظارت کند‬ ‫بانک مرکزی درحالی وعده کاهش و ثبات قیمت ها‬ ‫در ب��ازار ارز را به زودی داده اس��ت ک��ه دراین بین‬ ‫مجید کیانپور نماینده مردم دورود در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی تاکید کرده اس��ت که در چند روز گذشته‬ ‫نظ��ارت موثری بر بازار ارز و س��که ص��ورت نگرفته‪،‬‬ ‫تاجای��ی که ای��ن بازارها دچار چالش و دس��تخوش‬ ‫تغییرات غیرکارشناس��ی شده اس��ت و ظاهرا دولت‬ ‫هی��چ کنترلی ب��ر این بازار ندارد‪ .‬وی که در جلس��ه‬ ‫علنی روز گذش��ته مجلس ش��ورای اس�لامی سخن‬ ‫می گفت‪ ،‬در نطق میان دستور خود با تاکید براینکه‬ ‫وضعیت اقتصادی و معیش��تی م��ردم روز به روز در‬ ‫حال بدتر ش��دن است گفت‪ :‬در باره نظارت بر بازار و‬ ‫ارائه خدمات و کاالها‪ ،‬ضروری است‪،‬دولت از افزایش‬ ‫افسارگسیخته قیمت ها جلوگیری کند و بیش از این‬ ‫زندگ��ی را بر مردم س��خت نکند‪ ،‬چرا که متاس��فانه‬ ‫شاهد افزایش غیرمنطقی قیمت ها در همه گروه های‬ ‫کاالیی هستیم‪ .‬کیانپور تاکید کرد‪ :‬دولت باید نظارت‬ ‫و برنامه ریزی مش��خصی را برای کنت��رل بازار ارز و‬ ‫سکه داشته باشد‪ ،‬متاسفانه در چند روز اخیر نظارت‬ ‫موثری صورت نگرفته و بازار ارز و سکه دچار چالش‬ ‫و دس��تخوش تغییرات غیرکارشناس��ی شده است و‬ ‫ظاهرا دولت هیچ کنترلی بر بازار ارز ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد غیرمنطقی ارز با جوساز ی ها‬ ‫درای��ن بین مرتضی عزتی کارش��ناس اقتصاد نیز‬ ‫عوام��ل بیرونی و جوس��ازی ها را دلیل رش��د قیمت‬ ‫ارز م��ی داند و براین باور اس��ت ک��ه باید جلوی این‬ ‫فضاس��ازی ها گرفته شود‪ .‬وی دراین باره درگفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫با بیان اینکه ن��رخ ارز درحالی در روزهای‬ ‫گذش��ته‪ ،‬روند صع��ودی به خود گرفت��ه و بار دیگر‬ ‫این بازار ملتهب ش��ده که به نظر می رس��د بخش��ی‬ ‫زیادی از به وجود امدن این ش��رایط جوس��ازی ها و‬ ‫ش��وک های انتظاری اس��ت که از بیرون به این بازار‬ ‫وارد ش��ده اس��ت گفت‪ :‬یکی از عوامل رشد قیمت ها‬ ‫شکل گیری انتظارات تورمی دراین بازار است که اگر‬ ‫بانک مرک��زی بتواند این انتظ��ارات را تغییر دهد و‬ ‫سیاس��ت ها و اقدام های قبلی خود را در پیش بگیرد‬ ‫می توان��د باردیگر بر کنترل قیمت ها فائق اید و بازار‬ ‫به ارامش برساند‪.‬‬ ‫این کارشناس در عین حال که بر کاهش انتظارات‬ ‫تورمی دراین بازار تاکید دارد‪ ،‬معتقد اس��ت که بانک‬ ‫مرک��زی بای��د با عرض��ه ارز به ان��دازه کافی‪ ،‬عرضه‬ ‫و تقاض��ا را در ب��ازار کنترل کند و مان��ع از افزایش‬ ‫غیر منطقی قیمت ها شود‪.‬‬ ‫عزت��ی براین باوراس��ت که درحال حاض��ر افرادی‬ ‫بی��رون از ب��ازار ارز درحال وارد کردن ش��وک های‬ ‫انتظاری به این بازار هس��تند که مش��خص نیس��ت‬ ‫هدفش��ان ازاین اقدام چیس��ت که این موضوع باید‬ ‫پیگیری ش��ود تا ای��ن عوامل اثر گذار بر ب��ازار ارز از‬ ‫بین برود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬اینکه برخی از س��ایت ها و کانال های‬ ‫تلگرام��ی بر افزایش نرخ ارز دام��ن می زنند و زمینه‬ ‫باال رفت��ن قیمت ها را فراهم می کنن��د‪ ،‬که این ها از‬ ‫عوامل اثرگذاری هس��تند که باید شناسایی و جلوی‬ ‫فعالیتش��ان گرفته ش��ود تا در نهای��ت با کاهش این‬ ‫التهاب ه��ا‪ ،‬قیمت ه��ا تعدی��ل و ب��ازار ارز به ارامش‬ ‫برس��د‪ .‬عزتی معتقد اس��ت ک��ه درحال حاضر هیچ‬ ‫عامل بنی��ادی وجود ن��دارد که زمین��ه جهش های‬ ‫ش��دیدقیمتی را فراهم کرده باشد‪ ،‬انهم در شرایطی‬ ‫که اقتصاد ظرفیت رش��د بیش��تر نرخ ارز را ندارد و‬ ‫حت��ی برای ن��رخ ‪ ۱۱‬هزارتومان��ی دالر هم تقاضای‬ ‫چندانی نیس��ت و واردکنن��دگان و فعاالن اقتصادی‬ ‫برایشان به صرفه نیست که با این نرخ فعالیت کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس تاکی��د ک��رد ای��ن فضای��ی که‬ ‫درحال حاضر ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬خ��ارج از عرضه و‬ ‫تقاضای واقعی است که وجود دارد و به نظرمی رسد‬ ‫بیشتر عامدانه تحریک می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه عزتی ن��رخ ارز بای��د روی ن��رخ ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪۱۱‬هزارتومان ق��رار گیرد و اگر بان��ک مرکزی با در‬ ‫دس��تور کار قرار دادن تدابیر قبلی‪ ،‬باردیگر به شکل‬ ‫مدیریت ش��ده به این بازار ورود کند‪ ،‬می تواند در به‬ ‫ثبات رس��اندن قیمت ارز و س��که موفق باشد‪ .‬دراین‬ ‫راس��تا به نظر می رس��د اگر همکاری و حمایت سایر‬ ‫س��ازمان های ذیرب��ط با بانک مرکزی وجود داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬ساماندهی این بازار زودتر به نتیجه می رسد‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫مجید کیانپور‬ ‫مرتضی عزتی‬ ‫منابع نظام بانکی جایگزین نفت شد‬ ‫دول��ت در الیح��ه بودج��ه ‪ ،99‬با هدف جبران بخش��ی از‬ ‫کمب��ود درامد های نفتی‪ ،‬به بهانه اج��رای عملیات بازار باز‪،‬‬ ‫در ی��ک اقدام جالب و تاریخی بانک ها را ملزم به خرید اوراق‬ ‫مالی خ��ود و ارائه ان به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در الیحه بودجه س��ال ‪99‬برای اجرای عملیات‬ ‫بازار باز و مدیریت نقدینگی تبدیل کردن ‪۵۰‬درصد از بدهی‬ ‫بانک ها و موسس��ه های اعتباری به بده��ی دارای وثیقه قید‬ ‫شده است‪ .‬در جزء یک بند «م» تبصره ‪5‬الیحه بودجه امده‬ ‫اس��ت‪ :‬به منظور اجرای سیاس��ت پول��ی و مدیریت نرخ های‬ ‫سود (در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم‬ ‫و در راس��تای اجرای عملی��ات بازار باز و اعط��ای اعتبار در‬ ‫قبال وثیقه‪ ،‬به بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران اجازه‬ ‫داده می شود به تدریج بدهی بانک ها و موسسه های اعتباری‬ ‫(ش��امل خط اعتباری و اضاف��ه برداش��ت) را وثیقه دار کند‬ ‫به گونه ای که در پایان سال حداقل ‪٥٠‬درصد درصد از بدهی‬ ‫بانک ها و موسس��ه های اعتباری به بان��ک مرکزی توثیق به‬ ‫اوراق بدهی منتش��ره به خزانه باش��د‪ .‬س��ازمان بورس اوراق‬ ‫به��ادار مکلف به همکاری در توثی��ق اوراق بدهی خزانه نزد‬ ‫بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫در الیحه بودجه س��ال ‪98‬هم بانک مرکزی مجاز به اجرای‬ ‫عملیات بازار باز در س��طح ‪20‬هزار میلیارد تومان شده بود‪،‬‬ ‫ام��ا با وجود گذش��ت ‪9‬ماه و ‪17‬روز از س��ال ‪98‬تاکنون این‬ ‫سیاست پولی توسط بانک مرکزی اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش خرداد م��اه ‪ ،98‬کل بده��ی بانک ها به‬ ‫بانک مرک��زی معادل ‪134‬هزار و ‪550‬میلیارد تومان اس��ت‬ ‫که از این میزان ‪5‬هزار و ‪450‬میلیارد تومان بدهی بانک های‬ ‫تجاری دولتی‪46 ،‬هزار و ‪720‬میلیارد تومان بدهی بانک های‬ ‫تخصص��ی دولتی و ‪82‬ه��زار و ‪380‬میلیارد تومان هم بدهی‬ ‫بانک های خصوصی و موسس��ه های اعتباری اس��ت؛ بنابراین‬ ‫مطاب��ق با این بند از الیحه بودجه‪ ،‬در صورت تصویب نهایی‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪67‬هزار میلی��ارد تومان از بده��ی بانک ها به بانک‬ ‫مرکزی بای��د وثیقه دار ش��ود‪ .‬به عبارت دیگ��ر بانک ها باید‬ ‫مع��ادل این ‪67‬ه��زار میلیارد تومان وثیقه ب��ه بانک مرکزی‬ ‫بدهند که این وثایق عمدتا اوراق مالی دولت است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬در جزء ‪2‬بن��د م‪ .‬تبصره ‪5‬الیحه بودجه‬ ‫ه��م منابعی ب��رای خرید اوراق مالی دولت پیش بینی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این بن��د امده اس��ت‪« :‬بانک مرک��زی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران مجاز اس��ت با تصویب ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫باب��ت درص��دی از س��پرده های قانونی بانک ها و موسس��ات‬ ‫اعتباری‪ ،‬اوراق مالی اس�لامی منتش��ر شده از سوی دولت را‬ ‫بپذیرد‪».‬‬ ‫کل س��پرده قانون��ی بانک ها ن��زد بانک مرکزی ت��ا پایان‬ ‫خرداد امس��ال بی��ش از ‪204‬ه��زار میلیارد تومان اس��ت و‬ ‫براس��اس این بند و در صورت تصویب ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫بانک ه��ا می توانن��د به جای پرداخ��ت ریالی تعهد س��پرده‬ ‫قانون��ی خود ن��زد بانک مرک��زی‪ ،‬اوراق مال��ی خریده و نزد‬ ‫بان��ک مرکزی قرار دهد؛ بنابراین این هم یک بس��تری برای‬ ‫ام��کان فروش اوراق مالی دولت به ش��بکه بانکی اس��ت‪ .‬به‬ ‫نظ��ر می رس��د یکی از مناب��ع اصلی دولت ب��رای جایگزینی‬ ‫ب��ا درامد نفتی س��ال اینده فروش اوراق مالی دولت اس��ت‬ ‫و طب��ق ای��ن بندها‪ ،‬نظام بانک��ی ملزم به خری��د این اوراق‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارای��ی گفت‪ :‬در ‪ 7‬ماه‬ ‫امس��ال نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته‪ ،‬در‬ ‫همین ش��رایط سخت‬ ‫تحریمی سرمایه گذاری‬ ‫مس��تقیم خارجی ‪۲۰‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪ .‬فرهاد دژپس��ند در جلس��ه‬ ‫علنی دیروز مجلس در پاس��خ به سواالت بیت اهلل‬ ‫عبدالله��ی و رض��ا علی��زاده نماین��دگان منطقه‬ ‫ارس��باران درباره علت کوتاهی بانک های مسکن و‬ ‫کش��اورزی در امهال وام زلزله زدگان سال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫منطقه ارس باران مصوبه هیات وزیران در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی حاضر ش��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این س��ال ها همواره در تحری��م و جنگ اقتصادی‬ ‫بوده ایم‪ .‬امروز تقریبا یک س��ال از جنگ اقتصادی‬ ‫با ابعاد پیچیده تری علیه کشور می گذرد و دشمن‬ ‫تمام حیله های خود را برای فش��ار اقتصادی علیه‬ ‫مل��ت به کار گرفته اس��ت‪ .‬ما نیز باید ب��ا تمام قوا‪،‬‬ ‫در مقابل��ه ب��ا این حرک��ت ظالمانه و غیر انس��انی‬ ‫دش��من برنامه داشته و عزم جدی برای جلوگیری‬ ‫از اجرای برنامه های ش��وم دشمن داشته باشیم‪ .‬او‬ ‫در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬امروز دش��من گمان می کند‬ ‫که با انس��داد منابع برای جلوگیری از س��ازندگی‬ ‫درکش��ور‪ ،‬مردم در شرایط س��ختی قرار گرفته و‬ ‫ب��رای مقابله با حاکمیت به میدان می ایند‪ .‬وزارت‬ ‫ام��ور اقتصادی که تولیت تامی��ن منابع اقتصادی‬ ‫کش��ور را بر عهده دارد تمام تالش خ��ود را به کار‬ ‫گرفته است‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با‬ ‫اشاره به راهکارهای مقابله با فشار اقتصادی دشمن‬ ‫بیان کرد‪ :‬در این ش��رایط یک��ی از راه های تامین‬ ‫منابع س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی اس��ت‪.‬‬ ‫امارها نش��ان می دهد که در ‪ ۷‬ماه نخست امسال‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته سرمایه گذاری‬ ‫مستقیم خارجی حدود ‪ ۲۰‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬دژپس��ند در ادامه با اش��اره به لزوم تسهیل‬ ‫تج��ارت و ص��ادرات و تامی��ن مال��ی فاینانس در‬ ‫ش��رایط کنونی بیان ک��رد‪ :‬اعطای تس��هیالت از‬ ‫جان��ب بانک ه��ا در ش��رایط کنون��ی می تواند به‬ ‫اقش��ار مختلف جامع��ه و فعالیت بخش خصوصی‬ ‫برای توس��عه زیر س��اخت ها موثر باش��د‪ .‬یکی از‬ ‫برنامه های اصلی وزارت خان��ه اصالح نظام بانکی‬ ‫اس��ت و خوش��بختانه موفق ش��دیم برنام ه جامع‬ ‫اص�لاح نظام بانکی را ام��اده و به رئیس جمهوری‬ ‫تقدیم کنی��م‪ .‬وی در ادامه اظهار ک��رد‪ :‬در برنامه‬ ‫جام��ع اصالح نظام بانکی‪ ،‬بانک ها چابک تر ش��ده‬ ‫و قدرت اعطای تسهیالت بیشتری پیدا می کنند‪.‬‬ ‫در این برنامه واگذاری اموال مازاد و ش��رکت ها در‬ ‫دس��تور قرار گرفته است‪ .‬ما تالش کردیم که فقط‬ ‫فروش اموال مبنا نباش��د بلک��ه واگذاری مدیریت‬ ‫واحدهای تولیدی نیز در دستور است تا افرادی که‬ ‫پ��ول ندارند اما توان مدیریتی دارند به میدان امده‬ ‫و مناب��ع مالی برای بانک ه��ا ایجاد کنند‪ .‬این گونه‬ ‫ت��وان بانک ها برای اعطای تس��هیالت نیز افزایش‬ ‫یافت��ه و هم در بعد اقتصادی و هم در بعد اجتماعی‬ ‫ش��اهد موفقیت هایی خواهیم ب��ود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در ش��رایطی که ای��ران در نوار بحران‬ ‫سیل و زلزله قرار گرفته است یکی از نهادهایی که‬ ‫می تواند به طور جدی به کمک مردم بیاید بانک ها‬ ‫هستند‪ .‬بخشی از مردم ما در کشاورزی‪ ،‬بنگاه های‬ ‫کوچ��ک یا متوس��ط‪ ،‬صنوف تولی��دی و توزیعی‬ ‫ش��اغل هستند و در شرایط فشار اقتصادی به طور‬ ‫قطع نیاز به کمک دارند و اعطای تسهیالت و امهال‬ ‫یا بخش��ودگی جرائم از س��وی بانک ها می تواند به‬ ‫یاری مردم بیای��د‪ .‬وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر‬ ‫این که وزارت اقتص��ادی در چارچوب قانون تمام‬ ‫تالش خود را برای امهال وام های منطقه ارسباران‬ ‫انجام می دهد بیان کرد‪ :‬ما در کمیسیون اقتصادی‬ ‫و بحث هایی که انجام ش��د تاکید کردیم تا حداکثر‬ ‫ام��کان به مردم زلزله زده کم��ک کنیم و از زمانی‬ ‫که این س��وال مطرح شده اس��ت ما این موضوع را‬ ‫پیگیری کردیم تا افرادی که درگیر بحران س��یل‬ ‫و زلزله شده اند دیگر تحت فشار مالی قرار نگیرند‪.‬‬ ‫دژپسند ادامه داد‪ :‬براساس قانون مجلس امهال‬ ‫تسهیالت به افرادی تعلق می گیرد که قبل از زلزله‬ ‫تس��هیالت گرفته اند و بانک مس��کن و کشاورزی‬ ‫نی��ز از ابتدا در چارچوب قان��ون عمل کردند‪ .‬برای‬ ‫بخش��ودگی حدود ‪ ۱۸‬هزار پرونده مورد بررس��ی‬ ‫قرار گرف��ت و اقدام الزم انجام ش��د‪ .‬درباره امهال‬ ‫نیز بانک مس��کن و کش��اورزی تمام مش��خصات‬ ‫اف��راد را جمع اوری کرده اس��ت‪ .‬ما این را به عنوان‬ ‫یک وظیفه اداری‪ ،‬ملی و انس��انی با جدیت دنبال‬ ‫می کنیم‪ .‬وزیر اقتص��اد در پایان تاکید کرد‪ :‬امهال‬ ‫تس��هیالت برای بعد از وقوع زلزل��ه نیازمند قانون‬ ‫اس��ت و تا جای��ی که بتوانیم در ای��ن زمینه تالش‬ ‫خواهیم ک��رد‪ .‬اعتقاد داریم مردم��ی که با بحران‬ ‫س��یل و زلزله روبه رو هس��تند نباید درگیر مسائل‬ ‫دیگری ش��وند‪ .‬امیدواری��م با ص��دور مجوزهای‬ ‫قانون��ی الزم گام های موثرت��ری برای امهال وام ها‬ ‫بعد از زلزله نیز برداریم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دالر جوگیرشد‬ ‫در ادامه روند صع��ودی قیمت ها در بازار ارز که از‬ ‫چند هفته پیش اغاز شده است‪ ،‬روز گذشته هر دالر‬ ‫امریکا رکورد شکس��ت و با افزای��ش باورنکردنی نرخ‬ ‫در یک روز‪ ،‬وارد کانال ‪۱۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان ش��د و‬ ‫هر یورو به باالی ‪ ۱۵‬هزارتومان رس��ید‪ .‬رشد نرخ ارز‬ ‫درحالی این بازار را ملتهب کرده که به تبع این رشد‪،‬‬ ‫صرافی های بانکی نیز روز گذش��ته دالر را با افزایش‬ ‫‪۴۰۰‬تومان��ی ب��ه ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵۵۰‬تومان رس��اندند و‬ ‫ه��ر یورو نی��ز ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۸۵۰‬توم��ان قیمت گذاری‬ ‫ش��د‪ .‬هر چند روزگذش��ته ه��ر دالر در صرافی های‬ ‫بانکی ب��ه نرخ ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۵۰‬تومان عرضه ش��د و‬ ‫بازارس��از تالش گس��ترده ای را به کار گرفت تا دالر‬ ‫در صرافی های بانکی به کان��ال ‪ ۱۳‬هزار تومان وارد‬ ‫نش��ود اما پیش��روی قیمت ها در بازار ازاد سبب شد‬ ‫نرخ دالر در صرافی های بانکی افزایش��ی برابر با ‪۴۰۰‬‬ ‫تومان را در یک روز تجربه کند و به این ترتیب س��د‬ ‫مقاومتی دالر شکسته شود‪ .‬در این بین نرخ یورو نیز‬ ‫با افزایشی محس��وس به ‪ 15‬هزارتومان رسید و نرخ‬ ‫خرید این ارز در صرافی های بانکی برابر با ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان گزارش شد‪ .‬اگرچه شوک وارده از ناحیه‬ ‫افزایش نرخ بنزین نیروی محرکه رش��د قیمت ها در‬ ‫بازار ارز در طول هفته های گذش��ته بوده اس��ت اما‬ ‫گزارش های رسیده حاکی از ان است که در روزهای‬ ‫گذش��ته دالالن تالش زیادی ب��رای ایجاد هیجان و‬ ‫باال بردن نرخ در بازار را به کار بس��ته اند و س��ایت ها‬ ‫و کانال های تلگرامی نیز به تش��دید رش��د قیمت ها‬ ‫کمک می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه هرح��ال افزای��ش قاب��ل توج��ه ن��رخ ارز در‬ ‫بازار درحالی س��بب ش��ده تا این موضوع از س��وی‬ ‫همت��ی رئی��س کل بانک مرکزی در دو پس��ت اخر‬ ‫اینس��تاگرامی اش م��ورد توجه قرار گی��رد و بر این‬ ‫موضوع تاکید کند که بانک مرکزی تمام تالش خود‬ ‫را برای بازگرداندن ثب��ات به این بازار به کار خواهد‬ ‫گرفت که ای��ن مهم هنوز تحق��ق نیافته و قیمت ها‬ ‫درای��ن بازار همچنان رو به افزایش اس��ت‪ .‬اما با این‬ ‫حال روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه‬ ‫مراس��م رونمایی از مرکز فناوری بار دیگر بر ش��وک‬ ‫قیمتی بنزین و تاثیرات ان در افزایش نرخ ارز سخن‬ ‫گف��ت و براین موضوع تاکید ک��رد که به زودی نرخ‬ ‫ارز کاهش و به ثبات می رس��د‪ .‬عبدالناصر همتی در‬ ‫پاس��خ به س��والی‪ ،‬درباره اخرین وضعیت بازار ارز و‬ ‫افزایش نرخ ارز در چند روز گذش��ته گفت‪ :‬ش��وک‬ ‫قیمت��ی بنزین و عوارض ناش��ی از ان که در کش��ور‬ ‫رخ داد‪ ،‬در افزایش نرخ ارز تاثیر داش��ته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جو روانی حاکم بر فضای اقتصادی کشور‪ ،‬از داخل و‬ ‫خارج و همچنین فضاس��ازی که درباره الیحه بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۹‬وارد شد‪ ،‬در این زمینه تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه برخ��ی از طرفداران باال بردن نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬ش��ایعه هایی را مطرح کرده ان��د مبنی براین که‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۹‬مش��کل دارد افزود‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫مردم اطالع دارند که ش��بکه های خارجی همواره بر‬ ‫روی ای��ن موضوع کار می کنند و ج��و روانی بدی را‬ ‫بر اقتصاد کش��ور تحمیل می کنند‪ .‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی با اشاره به اینکه صبر ما زیاد است و هیجانی‬ ‫برخورد نخواهیم کرد‪ ،‬افزود‪ :‬همانطور که در یک سال‬ ‫گذش��ته بازار ارز را کنترل و متناسب با ارزش ذاتی‬ ‫تعدیل کرده ایم‪ ،‬انش��اهلل ثبات را ب��ر این بازار حاکم‬ ‫خواهی��م کرد‪ .‬همتی توضی��ح داد‪ :‬به تدریج ثبات را‬ ‫به بازار ارز بازمی گردانیم و امیدواریم مانند گذش��ته‬ ‫به تدریج شرایط بازار ارز را کنترل و ثبات را در نرخ ها‬ ‫حاکم کنیم‪ .‬او با اش��اره به اینکه ش��رایط سیاس��ی‬ ‫کشور های همسایه هم در افزایش نرخ ارز تاثیر گذار‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط سیاسی که در کشور عراق‬ ‫در چند ماه گذش��ته ایجاد ش��ده بود باعث شده که‬ ‫صادرات به این کش��ور مختل ش��ود‪ .‬ما هم اکنون در‬ ‫پایان سال میالدی قرار داریم و بسیاری از شرکت ها‬ ‫در حال تسویه حساب با طرف خارجی خود هستند‬ ‫و همین موضوع زمینه س��از افزای��ش تقاضا در بازار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بنابراین تمام��ی این اتفاقات زمینه س��از‬ ‫افزایش نرخ ارز در بازار شده است‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1424‬‬ ‫پیاپی ‪2742‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹«اپلیکیش�ن ‪ ،»۶۰‬تضمی�ن امنی�ت‬ ‫تراکنش اینترنتی‬ ‫اخبار‬ ‫روزان��ه ‪ ۱۰‬میلی��ون تراکنش ب��ا رمز دوم‬ ‫ازس��وی مش��تریان بان��ک ملی ای��ران انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬بس��یار گزارش ش��ده که به دلیل‬ ‫اس��تفاده کاربران از صفحات بانکی تقلبی در‬ ‫بس��تر اینترنت‪ ،‬اطالعات کارت انها س��رقت‬ ‫ش��ده و حساب انها مورد س��وء استفاده قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬رمز دوم یکبار مصرف راه چنین‬ ‫سوءاس��تفاده هایی را می بندد‪ ،‬چراکه این رمز‬ ‫برای مدت بس��یار کوتاهی معتبر است و تنها‬ ‫با یک بار استفاده از ان‪ ،‬باطل می شود‪ .‬بانک‬ ‫ملی ایران نیز اپلیکیشن ‪ ۶۰‬را به منظور تولید‬ ‫رمز یکبار مصرف برای مشتریان خود طراحی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این اپلیکیش��ن می تواند امنیت‬ ‫روزانه ح��دود ‪ ۱۰‬میلیون تراکنش مبتنی بر‬ ‫اینترنت مشتریان بانک ملی ایران را که از رمز‬ ‫دوم استفاده می کنند‪ ،‬تضمین کند‪ .‬اول دی‬ ‫به عنوان اخرین مهلت از سوی بانک مرکزی‬ ‫برای پایان اس��تفاده از رمزهای دوم ثابت در‬ ‫نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬بانک مل��ی ایران با‬ ‫هدف کاهش مش��کالت برای مشتریان بعد از‬ ‫تاریخ الزامی شدن رمزهای دوم پویا‪ ،‬با ایجاد‬ ‫روش های متنوع فعال کردن‪ ،‬س��اعت کاری‬ ‫شعب خود برای راهنمایی و نصب اپلیکیشن‬ ‫نی��ز افزایش داده و همچنی��ن در پایگاه های‬ ‫ش��بانه روزی و ش��هاب بانک نیز کارشناسانی‬ ‫برای راهنمایی مستقر شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعط�ای تس�هیالت بان�ک ملت به‬ ‫زلزله زدگان اذربایجان شرقی‬ ‫بانک ملت به زلزله زدگان استان اذربایجان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬تس��هیالت ح��وادث غیرمترقب��ه‬ ‫اعط��ا می کن��د‪ .‬به گ��زارش رواب��ط عمومی‬ ‫بان��ک ملت‪ ،‬ب��ه موجب نامه بان��ک مرکزی‪،‬‬ ‫ب��ا مصوبه هی��ات مدی��ره بانک مل��ت و در‬ ‫راس��تای ایف��ای مس��ئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫ای��ن بانک به اس��یب دیدگان ناش��ی از زلزله‬ ‫استان اذربایجان ش��رقی‪ ۴۳۵ ،‬میلیارد ریال‬ ‫تس��هیالت ارزان نرخ پرداخ��ت خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این مصوبه‪ ،‬بان��ک ملت ‪ ۶۰۰‬فقره‬ ‫تسهیالت ‪ ۴۰۰‬میلیون ریالی بازسازی اماکن‬ ‫مسکونی روستایی‪ ۳۰۰ ،‬فقره تسهیالت ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون ریالی تعمیر اماکن مسکونی و تجاری‬ ‫ش��هری و روس��تایی‪ ۶۰۰ ،‬فقره تس��هیالت‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلی��ون ریالی تامین لوازم معیش��تی و‬ ‫‪ ۴۰۰‬فقره تس��هیالت ‪ ۱۵۰‬میلیون ریالی به‬ ‫جایگاه ه��ای دامی اس��یب دی��ده از زلزله در‬ ‫اس��تان اذربایجان ش��رقی‪ ،‬اعطا خواهد کرد‪.‬‬ ‫این تس��هیالت با معرفی بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اس�لامی برای جبران خسارات ناشی از زلزله‬ ‫اس��تان اذربایجان ش��رقی به اسیب دیدگان‬ ‫پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه معلم در جمع ‪ 3‬شرکت برتر‬ ‫پرداخت کننده باالترین سود‬ ‫‪ 22‬درصد سود قطعی بیمه معلم به حساب‬ ‫اندوخته بیمه گذاران بیمه زندگی و س��رمایه‬ ‫گذاری واریز ش��د‪ .‬به گ��زارش دیوان اقتصاد‪،‬‬ ‫این ش��رکت بیمه ای برای هش��تمین س��ال‬ ‫پیاپی موفق ش��د س��ود مش��ارکت در منافع‬ ‫مناس��بی نسبت به سود تضمینی سال ‪ 97‬به‬ ‫بیمه گذاران بیمه های زندگی و سرمایه گذاری‬ ‫پرداخت کند‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬بیمه معلم‬ ‫توانست با استفاده از فرصت های مناسب بازار‪،‬‬ ‫‪ 6‬درصد باالتر از س��ود تضمین ش��ده را بین‬ ‫بیمه گذاران این رشته تقسیم کند‪.‬‬ ‫به این ترتیب س��ود قطع��ی بیمه معلم در‬ ‫سال ‪ 97‬معادل ‪ 22‬درصد به حساب اندوخته‬ ‫بیمه گذاران بیمه های زندگی و سرمایه گذاری‬ ‫واریز شد و پیامک ان در روزهای اینده برای‬ ‫تمام��ی بیمه گذاران و بیمه ش��دگان ارس��ال‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در این راستا س��عید گیوه چی‪،‬‬ ‫مدیر بیمه های عم��ر و زندگی بیمه معلم به‬ ‫تش��ریح دالیل موفقی��ت بیمه عم��ر در این‬ ‫زمین��ه پرداخ��ت و تصریح ک��رد‪ :‬بیمه معلم‬ ‫جزء سه ش��رکت برتر پرداخت باالترین سود‬ ‫در بین ش��رکت های بیمه است تا بار دیگر به‬ ‫تمامی مش��تریان و بیمه گ��ذاران اعالم کنیم‬ ‫کمتر قول می دهیم و بیش��تر عمل می کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره متوسط س��ود پرداخت شده بیمه‬ ‫معلم در ‪ 8‬س��ال گذش��ته تصریح ک��رد‪ :‬در‬ ‫این م��دت معادل ‪ 22.88‬درصد به حس��اب‬ ‫اندوخته بیمه گذاران واریز ش��ده که نشان از‬ ‫برنامه سرمایه گذاری بلند مدت ذخایر ریاضی‬ ‫و مدیریت صحیح منابع مالی اس��ت‪ .‬س��عید‬ ‫گیوه چی مدی��ر بیمه های عمر و زندگی بیمه‬ ‫معلم در ادامه عنوان کرد‪ :‬بیمه معلم عالوه بر‬ ‫ارائه پوش��ش فوت مادام العمر و مستمری‪ ،‬در‬ ‫‪ 8‬سال گذشته به طور متوسط ‪ ۲۲.۸۸‬درصد‬ ‫س��ود قطعی (سود تضمینی ‪ +‬سود مشارکت‬ ‫در مناف��ع) به بیمه گ��ذاران بیمه های زندگی‬ ‫و س��رمایه گ��ذاری پرداخت ک��رده که جزو‬ ‫افتخارات صنعت بیمه به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر امور اعتباری بانک مسکن تشریح کرد‬ ‫جزئیات همکاری بانک مسکن در طرح اقدام ملی‬ ‫مدیر امور اعتباری بانک مس��کن در دومین‬ ‫گردهمایی مدیران ارش��د ای��ن بانک جزئیات‬ ‫همکاری بانک مس��کن در ط��رح اقدام ملی را‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪،‬‬ ‫محمد حس��ن علمداری‪ ،‬در دومین گردهمایی‬ ‫مدی��ران ارش��د این بانک در تش��ریح جزئیات‬ ‫نحوه همکاری بانک مسکن در طرح اقدام ملی‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون س��ه تفاهمنامه بین دستگاه های‬ ‫متولی طرح اقدام ملی مس��کن و بانک مسکن‬ ‫تنظیم شده است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬این تفاهمنامه ها در راستای‬ ‫اجرای ط��رح اقدام ملی مس��کن با س��ه نهاد‬ ‫متولی این طرح یعنی بنیاد مس��کن‪ ،‬ش��رکت‬ ‫عمران ش��هرهای جدید و شرکت توسعه گران‬ ‫عمران س��تاد وابسته به س��تاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت امام (ره)‪ ،‬تنظیم شده است‪.‬‬ ‫علم��داری افزود‪ :‬تاکن��ون تفاهمنامه تنظیم‬ ‫ش��ده با ش��رکت توس��عه گران عمران وابسته‬ ‫ب��ه س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت ام��ام (ره)‬ ‫برای س��اخت و تامی��ن مالی ‪ ۲۵‬ه��زار واحد‬ ‫مس��کونی در قالب طرح اقدام ملی مس��کن به‬ ‫امضا رس��یده است و بانک مسکن برای امضای‬ ‫س��ایر تفاهمنامه ها امادگی دارد و به زودی این‬ ‫تفاهمنامه ها و س��ایر تفاهمنامه های مرتبط با‬ ‫همکاری بانک مس��کن ب��ا متولیان طرح اقدام‬ ‫ملی به امضا خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی در تشریح جزئیات این تفاهمنامه ها اعالم‬ ‫کرد‪ :‬مصوبات الزم ب��رای امضای تفاهمنامه با‬ ‫بنیاد مس��کن برای همکاری به منظور ساخت‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار واحد مس��کونی دریافت شده است‬ ‫اما هنوز این تفاهمنامه به امضا نرسیده است‪.‬‬ ‫همچنین تفاهمنامه ای ب��ه منظور همکاری‬ ‫با ش��رکت عمران شهرهای جدید برای ساخت‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار واحد مس��کونی طرح اق��دام ملی‬ ‫در ش��هرهای جدید نیز تنظیم ش��ده است که‬ ‫مصوبات الزم ب��رای امضای این تفاهمنامه نیز‬ ‫دریافت شده اس��ت اما هنوز این تفاهمنامه به‬ ‫امضا نرسیده است‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬تفاهمنامه مربوط به همکاری‬ ‫برای ساخت ‪ ۵۰‬هزار واحد مسکونی طرح اقدام‬ ‫ملی بین بانک مس��کن و ش��رکت توسعه گران‬ ‫عمران س��تاد وابسته به س��تاد اجرایی فرمان‬ ‫حض��رت ام��ام (ره) ب��ه امضا رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫علمداری در تش��ریح جزئیات ای��ن تفاهمنامه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در فاز نخست قرار بر تامین مالی و‬ ‫همکاری برای ساخت ‪ ۲۵‬هزار واحد از مجموع‬ ‫‪ ۵۰‬هزار واحد در تعهد این ستاد است‪.‬‬ ‫در واقع وزارت راه وشهرسازی در فاز نخست‬ ‫اق��دام ب��ه معرفی ‪ ۲۵‬ه��زار واح��د از مجموع‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار واحد در تعهد س��تاد در طرح اقدام‬ ‫ملی به بانک مس��کن کرده اس��ت؛ براس��اس‬ ‫ای��ن تفاهمنامه قرار اس��ت ب��ه ازای هر واحد‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تس��هیالت بانک مس��کن‬ ‫اختصاص پیدا کند‪ .‬شرط انعقاد قرارداد و واریز‬ ‫مبلغ اول سهم الش��رکه پیش��رفت فیزیکی ‪۱۰‬‬ ‫درصد تعیین شده است‪.‬‬ ‫همچنین شرکت باید تا پیشرفت فیزیکی ‪۲۰‬‬ ‫درصد اطالعات مربوط به پیش خریداران را به‬ ‫بانک ارائه کند‪ .‬در پیشرفت فیزیکی ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از محل واری��زی پیش خریداران مبلغی معادل‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د سهم الش��رکه بانک با درخواس��ت‬ ‫شرکت به حساب سازنده واریز خواهد شدو در‬ ‫ادامه و پس از پیش��رفت ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬تسهیالت‬ ‫اپلیکیشن رمزینه و مقابله با فیشینگ‬ ‫بانک سامان با معرفی اپلیکیشن رمزساز رمزینه‪،‬‬ ‫به دنبال ارتقای امنیت خریدهای اینترنتی و مقابله‬ ‫با فیشینگ است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک سامان‪ ،‬براساس‬ ‫انچ��ه پلی��س فتا اعالم ک��رده‪ ،‬فیش��ینگ عامل‬ ‫شکل گیری یک سوم جرائم سایبری در کشور است‬ ‫و روزانه تعداد زیادی ش��کایت درباره سوءاستفاده‬ ‫کالهبرداران از حساب های بانکی از طریق رمزهای دوم ثابت به‬ ‫پلیس فتا و مراکز قضایی کشور وارد می شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که مدت هاست بانک ها در خصوص حفظ امنیت رمزهای دوم به‬ ‫مشتریان خود هشدار داده اند‪.‬‬ ‫رمزهای��ی که با بی دقتی مش��تریان از طریق درگاه های جعلی‬ ‫پرداخ��ت و ی��ا نگهداری غیرمطمئن این رمزها افش��ا می ش��ود‬ ‫و زمین��ه را برای تخلیه حس��اب و کالهب��رداری فراهم می کند‪.‬‬ ‫ازای��ن رو با تدبیر صورت گرفته از س��وی بانک مرکزی و باهدف‬ ‫کاه��ش جرائم در این حوزه‪ ،‬اس��تفاده از رمز دوم یک بارمصرف‬ ‫به ج��ای رمز ثابت در دس��تور کار قرارگرفته اس��ت؛ به طوری که‬ ‫پیش بینی می ش��ود با جایگزین شده رمز یک بارمصرف از سوی‬ ‫تمامی بانک ها می توان میزان قربانیان فیش��ینگ را به طورجدی‬ ‫کاهش داد‪.‬‬ ‫ی ‪ ۹۸‬رمز دوم ایستا‬ ‫در همین ارتباط مقررشده که از ابتدای د ‬ ‫حذف و مش��تریان رمز دوم یک بارمصرف خ��ود را برای دریافت‬ ‫خدمات��ی اینترنتی فعال کنند‪ .‬اتفاقی که از ابتدای بهمن ماه ‪۹۸‬‬ ‫الزامی خواهد بود و در عمل هیچ حس��اب بانکی در کش��ور رمز‬ ‫دوم ایستا نخواهد داشت‪.‬‬ ‫هم اکنون مش��تریان برای خریدهای اینترنت��ی یا انتقال وجه‬ ‫اینترنت��ی یک رمز دوم ثابت دارند که ان را در کنار مش��خصات‬ ‫دیگ��ری مانند ش��ماره کارت‪ ،‬ک��د ‪ CVV۲‬و تاری��خ انقضا در‬ ‫صفح��ات پرداخت اینترنت��ی وارد می کنند اما در‬ ‫این می��ان کاله برداران با س��اخت صفحات جعلی‬ ‫پرداخ��ت ک��ه تنه��ا یک ی��ا دو حرف ب��ا صفحه‬ ‫اصلی متفاوت اس��ت و یا از طریق اپلیکیشن های‬ ‫ن��ا امن در زمان عملی��ات کارت به کارت‪ ،‬کاربران‬ ‫را فری��ب می دهند و پس از واردک��ردن اطالعات‬ ‫کارت ازسوی مش��تریان‪ ،‬بالفاصله این اطالعات را‬ ‫استخراج و از ان برای خالی کردن حساب انها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫اما در همین حال بانک س��امان به عنوان نخس��تین بانک کشور‬ ‫ک��ه خدمات بانکی بر بس��تر اینترن��ت را عرضه ک��رده‪ ،‬همواره‬ ‫تالش زیادی برای حفظ اطالعات حس��اب های مشتریانش انجام‬ ‫می ده��د و در ای��ن راه هزینه های زیادی را جهت شناس��ایی و‬ ‫مس��دود کردن راه های کالهبرداری از مشتریانش را انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نحوی که بانک س��امان با اس��تفاده از نرم افزارهای پیشرفته‬ ‫به صورت لحظه ای در حال مراقبت از حساب های مشتریان خود‬ ‫است و چنانچه تراکنشی مشکوک در حساب هریک از مشتریان‬ ‫و در هر زمان از ش��بانه روز صورت بگیرد‪ ،‬ضمن مس��دود کردن‬ ‫حساب مبدا و مقصد‪ ،‬بالفاصله با صاحب حساب تماس و موضوع‬ ‫این انتقال مشکوک را به اطالع وی می رساند‪.‬‬ ‫در کنار این بانک سامان برای ارتقا امنیت خریدهای اینترنتی‬ ‫مش��تریانش اقدام به تولید و عرضه اپلیکیش��ن رمزساز رمزینه‬ ‫کرده که مش��تریان می توانند با استفاده از این اپلیکیشن هر ‪۳۰‬‬ ‫ثانی��ه یک رمز دوم جدید تولید کنند و برای هر خرید اینترنتی‬ ‫خود از یک رمز دوم جدید بهره بگیرند‪ .‬مش��تریان بانک سامان‬ ‫برای اس��تفاده از اپلیکیشن رمزینه‪ ،‬الزم است که ان را از طریق‬ ‫س��ایت بانک س��امان به نش��انی ‪ www.sb۲۴. com‬دانلود و‬ ‫نصب کنند‪.‬‬ ‫اشاعه فرهنگ قرض الحسنه‪ ،‬رسالت بانک مهر ایران‬ ‫مدیر ش��عب بانک قرض الحس��نه مهر‬ ‫ایران در کردس��تان با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫تمام��ی فعالیت های این بانک براس��اس‬ ‫‪ ۴‬درص��د کارمزد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬رس��الت‬ ‫ما اش��اعه فرهنگ قرض الحس��نه اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش موج‪ ،‬حس��ام الدین اسعدی در‬ ‫نشست با خبرنگاران اظهارکرد‪ :‬امسال نیز‬ ‫‪ ۱۸‬هزار فقره تسهیالت به مبلغ ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۸۵‬میلیارد‬ ‫ریال به متقاضیان کردستانی پرداخت شده است‪ .‬مدیر‬ ‫ش��عب بانک ق��رض الحس��نه مهر ایران در کردس��تان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬زوج های کردس��تانی در ‪ ۱۲‬س��ال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۶۶۴‬فق��ره تس��هیالت ازدواج به ارزش ‪۵۱۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال از بانک قرض الحس��نه مهر ایران دریافت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در این مدت ‪ ۶۵۷‬فقره تسهیالت‬ ‫به مددجویان کمیته امداد امام (ره) پرداخت شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از ابتدای تاس��یس این بانک تاکنون‪ ۷۰۵ ،‬فقره‬ ‫تس��هیالت نیز به مددجویان بهزیس��تی پرداخت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیر ش��عب بانک قرض الحس��نه مهر ایران در‬ ‫کردس��تان اضافه کرد‪ :‬پرداخت ‪ ۵۹‬مورد‬ ‫تسهیالت در قالب طرح همیاران مهر‪۷۱ ،‬‬ ‫فقره تس��هیالت به زندانیان‪ ۵۱ ،‬فقره به‬ ‫زائران اربعی��ن‪ ۳۲۵ ،‬مورد در طرح بنیاد‬ ‫برک��ت و ‪ ۹۹‬ه��زار فق��ره در بخش های‬ ‫دیگر از جمله خدمات این بانک در مدت‬ ‫خدمت خود اس��ت‪ .‬اسعدی با بیان اینکه‬ ‫این بانک ‪ ۸‬میلیون مش��تری در سطح کشور دارد که ‪۶‬‬ ‫میلیون نفر انان تسهیالت دریافت کرده اند‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫بانک مهر ایران در کردستان هم ‪ ۱۷۰‬هزار مشتری دارد‬ ‫که ‪ ۱۰۰‬هزار نفر از انان از تسهیالت این بانک بهره مند‬ ‫ش��ده اند‪ .‬وی‪ ،‬نسبت مطالبات به مصرف این بانک را در‬ ‫اس��تان یک درصد اعالم ک��رد و افزود‪ ۹۰ :‬درصد منابع‬ ‫مالی در استان مصرف شده و سقف تسهیالت نیز ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون ریال اس��ت‪ .‬اس��عدی با بیان اینکه رس��الت ما‬ ‫اشاعه فرهنگ قرض الحسنه در جامعه است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫تالش ما این اس��ت با پرداخت تسهیالت بدون بهره در‬ ‫زمینه محرومیت زدایی و کم��ک به رفع نیاز نیازمندان‬ ‫نقش ایفا کنیم‪.‬‬ ‫ومبالغ واریزی خریداران متناس��ب با پیشرفت‬ ‫فیزیکی به پروژه تزریق می ش��ود‪ .‬در قالب این‬ ‫تفاهمنامه مدت ونوع قرارداد مشارکت مدنی ‪۲‬‬ ‫ساله با نرخ س��ود مصوب شورای پول و اعتبار‬ ‫(درحال حاضر ‪ ۱۸‬درصد) تعیین شده است‪.‬‬ ‫ضوابط مربوط به نحوه تقسیط این تسهیالت‬ ‫نیز در قالب تقس��یط اصل وسود تا سقف های‬ ‫ابالغی بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در قالب ه��ای انفرادی ی��ا زوجین به مدت ‪۱۰‬‬ ‫س��ال (مجموع دوران مش��ارکت و تقسیط ‪۱۲‬‬ ‫ساله) مقرر شده است‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه بین بانک مس��کن وش��رکت‬ ‫س��اختمانی وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت امام (ره) به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫علمداری همچنی��ن درباره مهم ترین اهداف‬ ‫اج��رای طرح اقدام ملی توضی��ح داد‪ :‬با اجرای‬ ‫این طرح چند هدف مهم و اساس��ی از س��وی‬ ‫متول��ی بخش مس��کن دنبال می ش��ود که از‬ ‫جمل��ه ان می ت��وان کمک به تامین مس��کن‬ ‫طبقه متوس��ط و پایین جامعه به لحاظ سطح‬ ‫اقتصادی و معیشتی‪ ،‬خانه دار کردن دارندگان‬ ‫صندوق مس��کن یکم و ایجاد زمینه استفاده از‬ ‫امتیاز حس��اب مذکور‪ ،‬کمک ب��ه رونق تولید‬ ‫مس��کن و افزای��ش عرض��ه‪ ،‬کمک ب��ه تعادل‬ ‫بخش��ی بازار از طریق عرضه مس��کن در قالب‬ ‫الگوی مناسب مصرف و همچنین ایجاد زمینه‬ ‫اس��تفاده از پس اندازهای گذش��ته خانوار برای‬ ‫پرداخت هزینه های ساخت و پس اندازهای اتی‬ ‫ب��رای تامین هزینه های خرید زمین واقس��اط‬ ‫بانکی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در طرح اق��دام ملی‬ ‫مس��کن اراضی مناس��ب از س��وی وزارت راه‬ ‫وشهرس��ازی و س��ایر دس��تگاه هایی که زمین‬ ‫مناس��ب برای اجرای این طرح در اختیار دارند‬ ‫تامین خواهد ش��د و در این طرح مقرر ش��ده‬ ‫اس��ت عرصه محل اج��رای ط��رح (زمین) در‬ ‫قالب اجاره ‪ ۹۹‬س��اله و یا فروش اقساطی بلند‬ ‫مدت (‪ ۲‬س��ال دوران تنفس و ‪ ۵‬س��ال دوران‬ ‫بازپرداخت) به نرخ تمام ش��ده ب��ه خریداران‬ ‫واگ��ذار ش��ود‪ .‬ای��ن موضوع منجر ب��ه کاهش‬ ‫ن��رخ تمام ش��ده واحده��ای احداث��ی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن مناب��ع الزم ب��ه منظور س��اخت‬ ‫واحده��ا نی��ز از س��وی خری��داران‪ ،‬بان��ک‪،‬‬ ‫نهادهای مجری و س��ازنده تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫علم��داری گف��ت‪ :‬واریز مبل��غ پیش خریداران‬ ‫در حس��اب های بان��ک و واریز ان به حس��اب‬ ‫سازنده براس��اس پیش��رفت کار انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫قدردانی «پاسارگاد» از رتبه های برتر کنکور سراسری‬ ‫بانک پاسارگاد از رتبه های یک تا ‪ 3‬گروه های‬ ‫ازمایشی کنکور سراسری سال ‪ ۹۸‬تجلیل کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬دوازدهمین ایی��ن تجلیل‬ ‫از برترین ه��ای کنکور سراس��ری ب��ا همکاری‬ ‫س��ازمان سنجش اموزش کش��ور‪ ،‬وزارت علوم‬ ‫و بانک پاسارگاد در دانشگاه خاتم برگزار شد‪.‬‬ ‫مجید قاس��می‪ ،‬رئیس دانشگاه خاتم و بانک‬ ‫پاس��ارگاد در همایش تجلیل از برترین های کنکور سراسری‬ ‫‪ ۹۸‬اظهارک��رد‪ :‬ما به نخبگان از االن برای ورود به عرصه علم‬ ‫و بازار کار در سطوح باالتر تبریک می گوییم‪ .‬ما تاکنون ‪۱۸۰‬‬ ‫نفر بورسیه داشتیم که پیش تر حدود ‪ ۱۹۵‬نفر در رشته های‬ ‫مختل��ف بوده اند‪ .‬برخی از انها هنوز در مقطع کارشناس��ی و‬ ‫دکتری هس��تند و ‪ ۴۷‬نفر در مقطع کارشنایی ارشد در حال‬ ‫تحصیل ان��د‪ .‬همچنین ‪ ۲۴‬نفر برای ادامه تحصیل به خارج از‬ ‫کشور رفتند و بورسیه شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از س��وی بنیاد نخبگان اقدامات خوبی برای‬ ‫رجعت نخبگان انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وقتی مجوز رشته اقتصاد‬ ‫نظری دانش��گاه خاتم را گرفتیم چهارمین دانش��گاهی بودیم‬ ‫که این مجوز را گرفت‪.‬‬ ‫این رش��ته به شکلی توانس��ته فعال شود که رتبه های زیر‬ ‫‪ ۳۰‬را ج��ذب کند‪ .‬ما هر س��ال ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۸‬نفر در این رش��ته‬ ‫دانش��جو می پذیریم که اغلب زیر رتبه ‪ ۳۰‬هس��تند‪ .‬قاسمی‬ ‫بیان کرد‪ :‬جذب این دانش��جویان مقدماتی داش��ته و حدود‬ ‫‪ 6 ،5‬س��ال طول کش��یده تا بتوانیم این افراد را جذب کنیم‪.‬‬ ‫فرهنگ و فرهنگ س��ازی زمانبر اس��ت؛ ‪ 6‬سال پیش بود که‬ ‫ما در یک بررس��ی ‪ ۲۷‬نفر از نخبگانی که به خارج از کش��ور‬ ‫رفت��ه بودند را شناس��ایی و دعوت کردیم تا ب��ا انها دیداری‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫در ان جلس��ه م��ا با نخبگان میثاق بس��تیم‬ ‫که برنام��ه راهبردی دانش��گاه خات��م عبور از‬ ‫استنفورد است‪ .‬در ان جلسه ‪ 6‬هدف برای این‬ ‫کار ازس��وی این نخبگان تعریف شد و بعد انها‬ ‫به محل زندگی خود رفتند‪ ،‬اما جلس��ات خود‬ ‫را ب��ه صورت مجازی ادامه دادیم و توانس��تیم‬ ‫طی ای��ن تدابیر نخب��گان زیادی را در س��امر‬ ‫اس��کول جذب کنیم‪ .‬رئیس بانک پاس��ارگاد گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫فناوری های همگرا ما یک برنامه مش��ترک با سوربن فرانسه‬ ‫در نظر گرفتیم و توانستیم که برای سومین سال دانشجویانی‬ ‫بگیری��م که نیمی از کالس ه��ا را در ایران و نیمی دیگر را در‬ ‫سوربن بگذرانند‪.‬‬ ‫همچنین ما افرادی را داریم که مقاله انها در برترین سطح‬ ‫ارزیابی های جهان بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬ما در بانک پاسارگاد‬ ‫چندین هلدینگ داریم که توانس��ته اند ظرف ‪ 11‬س��ال ‪۳۵‬‬ ‫پروژه را سرمایه گذاری کنند‪ ،‬به عنوان مثال محصول ساالنه‬ ‫هلدینگ همگرا ‪ ۲.۵‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬ما واحدی داریم که‬ ‫س��نگ مس تولید می کند ک��ه رقیبی برای ان وجود ندارد و‬ ‫حتی دولت ش��یلی از این مس��ئله تقدیر کرد‪ ،‬همه اینها در‬ ‫زمان تحریم ها اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫رئیس بانک پاسارگاد گفت‪ :‬شما نخبگان این باور را داشته‬ ‫باشید که توانایی فعالیت در پروژه های بزرگ را داشته باشید‪.‬‬ ‫ما به لحاظ توانایی ملی و هوش در دنیا س��رامد هستیم‪ .‬من‬ ‫یکی از بورس��یه های بانک مرکزی ب��ودم و برای تحصیل به‬ ‫خارج از کش��ور رفتم و هرگز ندیدیم ی��ک خارجی بتواند با‬ ‫یک ایرانی رقابت کند‪ .‬از این رو جایگاه ش��ما بس��یار جایگاه‬ ‫واالیی اس��ت و خوش��حالیم که توانس��تیم این اقدام را برای‬ ‫نخبگان انجام دهیم‪.‬‬ ‫خدمات دهی به مشتریان بانک سینا متحول می شود‬ ‫مدیرعامل بانک س��ینا با س��فر به اس��تان اذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬با همکاران شعب بانک در این استان دیدار کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک س��ینا‪ ،‬ایمانی در این‬ ‫س��فر‪ ،‬ضمن دیدار و گفت وگوی صمیمان��ه با همکاران‬ ‫ش��عب مرند‪ ،‬ملکان‪ ،‬مراغه و بناب‪ ،‬عملکرد این ش��عب‬ ‫را بررس��ی و از زحمات انان قدردانی ک��رد‪ .‬وی در این‬ ‫دیدارها در سخنانی با بیان اینکه موفقیت های بانک سینا‬ ‫حاصل تالش و زحمات همکاران است گفت‪ :‬عامل محرکه و زمینه ساز‬ ‫پیشرفت هر س��ازمان و بنگاه اقتصادی‪ ،‬س��رمایه انسانی ان است که‬ ‫توجه به دغدغه ها و مس��ائل معیش��تی انها می تواند سرعت حرکت بر‬ ‫مسیر پیشرفت و توسعه را بهبود ببخشد اما تالش برای ایجاد همدلی‬ ‫در بین کارکنان در سرفصل استراتژی ها و برنامه ریزی های بانک سینا‬ ‫خواهد بود و س��فرهای استانی نیز کمک بسیار موثری برای اشنایی با‬ ‫مسائل و شناخت و رفع مشکالت کارکنان است‪.‬‬ ‫ایمانی با بیان اینکه موفقیت هر سازمانی حاصل تالش و خرد جمعی‬ ‫کارکنان ان اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پیش��رفت س��ازمان ارتباط مستقیم با نگاه‬ ‫مجموعه به نیروی انس��انی دارد‪ ،‬هر چه رابطه عاطفی و فضای همدلی‬ ‫بین مجموعه با همکاران قویتر و مستحکم تر و تالش ها و برنامه ریزی‬ ‫هوشمندانه تر باشد‪ ،‬رسیدن به اهداف و موفقیت ها بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک س��ینا افزود‪ :‬وظیف��ه بانک به عنوان‬ ‫یک بن��گاه خدمات��ی‪ ،‬ارائ��ه بهینه و مطل��وب خدمات‬ ‫ب��ه هموطنان اس��ت و بانک س��ینا ب��ه عن��وان بانکی‬ ‫خوش��نام‪ ،‬ب��دون حاش��یه و برخ��وردار از محص��والت‬ ‫نوی��ن و رقابتی به ویژه در حوزه بانک��داری الکترونیک‪،‬‬ ‫هم��واره توجه به مش��تری را س��رلوحه کار ق��رار داده‬ ‫و اکن��ون نی��ز با تنوع بخش��ی به محص��والت و معرفی‬ ‫س��بد خدمات جدید‪ ،‬اقدام��ات موثری را در این راه ب��ه انجام خواهد‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫ایمان��ی به افزای��ش حدود اختیارات مناطق اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫خدمات دهی س��ریع و دقیق به مش��تریان از جمله اقداماتی است که‬ ‫ضم��ن تامی��ن رضایت انان‪ ،‬بانک را در پیش��برد بهین��ه اهداف یاری‬ ‫خواهد رس��اند بنابراین با افزایش حدود اختی��ارات و وظایف مناطق‪،‬‬ ‫شاهد تحول در خدمات رسانی مطلوب به مشتریان بانک خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی منابع نزد بانک ها را امانات س��پرده گذاران دانس��ت و گفت‪ :‬باید‬ ‫تالش کنیم تا به عنوان وکیل سپرده گذاران و سهامداران‪ ،‬این منابع را‬ ‫در چارچوب قوانین ش��رع مقدس و در مسیر تولید و رشد و شکوفایی‬ ‫جامعه بکار گیریم و با نظارت کامل بر فرایند تس��هیالت‪ ،‬اهداف بانک‬ ‫را در این مسیر محقق کنیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1424‬‬ ‫پیاپی ‪2742‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫با وجود فعالیت کارشناسان دادگستری‪ ،‬طرح جدید روی میز مسئوالن حمل ونقل هوایی است‬ ‫نه واحد حقوقی س��ازمان هواپیمایی کش��وری و ن��ه واحد حقوقی‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها مجاز به بررسی سوانح هوایی و دخالت در روند‬ ‫انجام این کار نیستند‬ ‫تحت عنوان «کمیته حقوقی هوانوردی» در ش��رکت‬ ‫فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تشکیل شود که یکی‬ ‫از اقدام��ات اصلی این کمیته‪ ،‬ایج��اد کارگروهی برای‬ ‫تنظیم پیش نویس ش��یوه نامه مربوط به داوری اس��ت‬ ‫که امیدواریم با حمایت های ش��ورای عالی داوری‪ ،‬این‬ ‫موضوع تبدیل به الیحه نیز شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حقوقی ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری‬ ‫هوایی ایران توضیح داد‪ :‬کارهای اصلی اعضای کمیته‬ ‫شامل بررس��ی پرونده مربوط به س��وانح هوانوردی و‬ ‫تنظیم پیش نویس های داوری است و امیدواریم تا یک‬ ‫ماه اینده شیوه نامه در قالب پیش نویس ارسال و سپس‬ ‫نشس��ت های مشترک با ش��ورای عالی سیاست گذاری‬ ‫داوری برگزار و در نهایت شیوه نامه مربوطه ابالغ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کانون کارشناس�ان دادگس�تری؛ مسئول‬ ‫بررسی سوانح هوایی‬ ‫یکی از کارشناسان پیشکسوت دادگستری در حوزه‬ ‫صنایع هوا و فضا می گوید نه س��ازمان هواپیمایی و نه‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها نمی توانند در روند بررس��ی سوانح‬ ‫هوایی دخالت داشته باش��ند و وظیفه بررسی و اعالم‬ ‫نتیجه در این زمینه به کارشناسان دادگستری سپرده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫علیرضا بحیرای��ی در گفت وگو با‬ ‫در واکنش‬ ‫ب��ه راه اندازی کمیت��ه ای در ش��رکت فرودگاه ها برای‬ ‫ن��گارش پیش نویس ش��یوه نامه داوری س��وانح هوایی‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت فرودگاه ها نمی توان��د چنین حضوری‬ ‫در بررس��ی سوانح داشته باش��د زیرا شخص یا نهادی‬ ‫که سانحه های هوایی را بررسی می کند‪ ،‬مستقل است‬ ‫و نباید وابس��تگی به س��ازمان هواپیمایی یا ش��رکت‬ ‫فرودگاه ها داشته باشد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه درحال حاضر کس��انی که بررسی‬ ‫پرونده ه��ای س��وانح هوایی را بر عه��ده می گیرند‪ ،‬به‬ ‫نهادهای دست اندرکار صنعت هوایی وابستگی ندارند‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬کانون کارشناسان رس��می دادگستری از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۶۹‬تصمیم گرف��ت در زمینه جذب و تربیت‬ ‫کارش��ناس رس��می دادگس��تری در ح��وزه صنعت و‬ ‫حمل ونق��ل هوای��ی اق��دام کند تا بررس��ی س��وانح و‬ ‫نی��ز ارزیاب��ی مش��کالت و درگیری ه��ای موجود بین‬ ‫ش��رکت های هواپیمای��ی از س��وی این اف��راد دنبال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس پیشکس��وت دادگس��تری در حوزه‬ ‫صنای��ع هوافضا توضی��ح داد‪ :‬در ان زمان‪ ،‬رئیس وقت‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کشوری با این مس��ئله مخالفت‬ ‫و اعالم کرد نیازی به کارش��ناس دادگس��تری نیست‬ ‫و خود س��ازمان ای��ن نقش را بر عه��ده می گیرد‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که ش��خص یا نهادی ک��ه قانون گذار‪،‬‬ ‫مج��ری و ناظ��ر در امر هوانوردی اس��ت‪ ،‬نمی تواند به‬ ‫عنوان داور و بررس��ی کننده در پرونده ها حضور داشته‬ ‫باشد‪ .‬بنابراین با وجود مخالفت ها‪ ،‬این مسئله پیگیری‬ ‫شد و در نهایت در سال ‪ ۸۸‬کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگس��تری‪ ،‬ازم��ون جامعی برگ��زار و ‪ ۱۲‬نفر جذب‬ ‫ش��دند که من یکی از این ‪ ۱۲‬نفر بودم و پرونده هایی‬ ‫مانن��د س��قوط توپولوف در س��ال ‪ ۸۸‬ک��ه همه ‪۱۶۸‬‬ ‫سرنشین ان کشته شدند‪ ،‬بر عهده داشته ام‪.‬‬ ‫بحیرایی با تاکید بر اینکه نباید مس��ائل ش��خصی و‬ ‫اداری و‪ ...‬روند بررس��ی س��انحه هوای��ی را تحت تاثیر‬ ‫ق��رار ده��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاضر هر پرونده بررس��ی‬ ‫س��انحه هوای��ی به طور قط��ع با حضور کارشناس��ان‬ ‫دادگس��تری دنبال می شود‪ .‬او در پاسخ به این پرسش‬ ‫که فعالیت دفتر برسی س��وانح هوایی در زیرمجموعه‬ ‫سازمان هواپیمایی‪ ،‬با لزوم استقالل افراد بررسی کننده‬ ‫سانحه تناقض ندارد؟ گفت‪ :‬دفتر بررسی باید به کانون‬ ‫کارشناسان دادگستری در زمینه بررسی پرونده سوانح‬ ‫هوایی کمک کند‪ .‬کارشناس��ان دادگس��تری نیروهای‬ ‫بی طرف هس��تند ام��ا در دفت��ر‪ ،‬نمی توان س��وانح را‬ ‫بررسی کرد زیرا دفتر س��وانح‪ ،‬وابستگی های سازمانی‬ ‫و نیز وابس��تگی هایی با ش��رکت های هواپیمایی دارد‪.‬‬ ‫ما کارشناس��ان مستقل اجازه بررس��ی سوانح را داریم‬ ‫و نتیجه را هم به دادگاه اعالم می کنیم‪ .‬این کارشناس‬ ‫پیشکس��وت دادگس��تری در حوزه صنای��ع هوا و فضا‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬ممکن اس��ت نتیجه اعالم ش��ده از سوی‬ ‫کارش��ناس دادگس��تری مورد تایید س��ازمان و دیگر‬ ‫طرف های دعوا نداشته باشد‪ .‬در این صورت‪ ،‬می توانند‬ ‫تقاضا کنند هیات ‪ ۳‬نفره بررس��ی پرونده های سوانح‪،‬‬ ‫تبدی��ل به هیات ‪ ۵‬نفره ش��ود‪ .‬در هیات ‪ ۵‬نفره کارها‬ ‫سریع تر و دقیق تر پیش می رود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر احتم��ال کم��ی مبنی بر اش��تباه‬ ‫کارش��ناس ی��ا غرض ورزی ه��ای او تح��ت تاثیر نفوذ‬ ‫دیگ��ران وج��ود دارد ب��ه همی��ن دلیل می ت��وان به‬ ‫نتیجه اعالم ش��ده از سوی کارش��ناس اعتراض کرد‪.‬‬ ‫بحیرایی ب��ا یاداوری اینکه نه واحد حقوقی س��ازمان‬ ‫هواپیمای��ی کش��وری و ن��ه واح��د حقوقی ش��رکت‬ ‫فرودگاه ه��ا مجاز به بررس��ی س��وانح هوایی و دخالت‬ ‫در روند انجام این کار نیس��تند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬حتی اگر‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها در نظر دارد کمیته داوری تشکیل‬ ‫ده��د‪ ،‬باید درخواس��ت خود را به کانون کارشناس��ان‬ ‫دادگس��تری ارسال کرده و از این مسیر کار را پیگیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دخالت های بیجا‪ ،‬مانع جذب کنترلرها‬ ‫یک��ی از کارشناس��ان پیشکس��وت مراقب��ت پرواز‬ ‫می گوید در سال های گذشته‪ ،‬در اثر کم کاری نهادهای‬ ‫متول��ی صنعت هوانوردی‪ ،‬اج��ازه دخالت به نهادهای‬ ‫دیگر در کار مراقبان پرواز داده شده و فشار وارد شده‬ ‫به نیروی انسانی در این بخش موجب شده کمتر کسی‬ ‫حاضر شود زیر بار فعالیت در این حوزه شود‪.‬‬ ‫روح اهلل فالح تبار در پاس��خ ب��ه‬ ‫با تایید وارد‬ ‫شدن فشار بر کنترلرها بعد از وقوع سوانح هوایی گفت‪:‬‬ ‫کش��ورهایی که به کنوانسیون ش��یکاگو پیوسته اند‪ ،‬از‬ ‫س��وی ایکائو (س��ازمان بین المللی هوان��وردی) ملزم‬ ‫شده اند ریش��ه ها و عوامل بروز س��وانح هوایی را پیدا‬ ‫ک��رده و مش��کالت را برط��رف کنن��د‪ .‬ای��ران نیز به‬ ‫کنوانس��یون شیکاگو پیوس��ته و باید بر همین اساس‬ ‫عمل کند اما مس��ئله این است که در سوانح مختلف‪،‬‬ ‫برخوردهای متفاوتی را ش��اهد هستیم و وقتی کنترلر‬ ‫با این برخوردهای متفاوت روبه رو می ش��ود‪ ،‬در عمل‬ ‫قدرت تصمیم گیری و کار را از دست می دهد زیرا کار‬ ‫را به هر شیوه ای که انجام دهد‪ ،‬همواره در مظان اتهام‬ ‫است و از او بازخواست می شود‪ .‬به همین دلیل دست‬ ‫و دل کنترل��ر خواهد لرزید و کارای��ی الزم را نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬البته از نظر من این مسئله به خود‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها و س��ازمان هواپیمای��ی به عنوان‬ ‫متولی ه��ای صنعت برمی گردد که انقدر فضا اش��فته‬ ‫ش��ده که هر مجموع��ه ای‪ ،‬خارج از قان��ون و قاعده و‬ ‫چارچوب‪ ،‬در فضایی ک��ه کنترلر کار می کند‪ ،‬دخالت‬ ‫می کند‪ .‬اگر قرار باش��د به هیچ قانونی اعتقاد نداش��ته‬ ‫باشیم و در هر س��انحه ای‪ ،‬این گونه کنترلرها را تحت‬ ‫فشار قرار دهیم‪ ،‬سنگ روی سنگ بند نمی شود‪.‬‬ ‫ف�لاح تبار افزود‪ :‬درحال حاض��ر در فرودگاه مهراباد‬ ‫هن��وز پرون��ده س��انحه های هواپیم��ای س��ی ‪۱۳۰‬‬ ‫خبرنگاران (س��ال هواپیمای ایران ‪( ۱۴۰‬س��ال ‪ )9۳‬و‬ ‫هواپیمای بوئینگ ‪ 707‬نیروی هوایی (‪ )97‬باز اس��ت‪.‬‬ ‫اگر قرار باش��د این پرونده ها باز بماند‪ ،‬روی کار کنترلر‬ ‫تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه درحال حاضر در برخی فرودگاه ها به‬ ‫ویژه مهراباد با مشکل نیروی انسانی در زمینه مراقبت‬ ‫پ��رواز روبه رو بوده و کنترلر خ��ود هم کم داریم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ا توجه به وضعیت موجود‪ ،‬اف��راد زیادی حاضر‬ ‫نمی ش��وند مسئولیت سنگین مراقبت پرواز را بر عهده‬ ‫بگیرند‪ .‬ب��ه عنوان مثال در فرودگاه��ی مانند مهراباد‬ ‫که ش��رایط کاری دش��وار و پیچیده ای دارد‪ ،‬هر کسی‬ ‫نمی پذیرد که به عنوان کنترلر کار کند‪ .‬بنابراین همین‬ ‫حاال هم در زمینه نیروی انسانی مشکل داریم و نباید‬ ‫با تنش زایی‪ ،‬کار را برای کنترلرها سخت تر کنیم‪.‬‬ ‫فالح تبار افزود‪ :‬ممکن اس��ت کنترلر اش��تباه کرده‬ ‫باشد و مسئوالن به این نتیجه برسند که اقدام کنترلر‬ ‫و کم کاری او منجر به بروز س��انحه شده است و تاثیر‬ ‫جدی داش��ته اس��ت‪ .‬در چنی��ن مواردی فش��ار قابل‬ ‫پذیرش اس��ت اما مسائلی که می تواند در قالب مسائل‬ ‫اموزشی مطرح شود و در قالب تذکر شود را تبدیل به‬ ‫برخوردهای قضایی و کیفری کنیم در عمل با مشکل‬ ‫نیروی انس��انی روبه رو می شویم در همین پرونده هایی‬ ‫که باز است‪ ،‬افراد مشکل دارند و دست و دلشان به کار‬ ‫نمی رود و اگر محکوم ش��وند مشخص است که مشکل‬ ‫بزرگ تر می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس هوانوردی در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که ای��ا تاکنون کم کاری یا اش��تباه کنترل��ر منجر به‬ ‫س��انحه شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون در ایران سانحه ای‬ ‫نداشته ایم که کنترلر نقشی در سانحه داشته باشد‪ .‬در‬ ‫مقاب��ل موارد زیادی داریم که کنترلر به عنوان اخرین‬ ‫حق دفاع از س��انحه جلبوگیری کرده اما این مس��ائل‬ ‫دیده نمی ش��ود و فقط پررنگ می ش��ود‪ .‬البته در دنیا‬ ‫هم بروز س��انحه هوایی در اثر اشتباه کنترلر بسیار کم‬ ‫است‪.‬‬ ‫فالح تبار یاداور ش��د‪ :‬س��ازمان هواپیمایی و شرکت‬ ‫فرودگاه ها در حال خدمات رسانی در زمینه حمل ونقل‬ ‫و صنعت هوایی هس��تند اما در زمین��ه تجارت اصلی‬ ‫خود‪ ،‬حفاظ ها و حمایت های درست را ایجاد نکرده اند‬ ‫ت��ا افرادی ک��ه در ای��ن بخ��ش کار می کنن��د را در‬ ‫بخش های مختلف حمایت کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس هوانوردی ادامه داد‪ :‬در چند س��ال‬ ‫گذش��ته اگرچه بح��ث مس��ئولیت مدن��ی کنترلرها‬ ‫جدی گرفته ش��ده ام��ا کنترلی که بیمه مس��ئولیت‬ ‫مدن��ی دارد‪ ،‬وقتی در گیر پرونده س��انحه می ش��ود‪،‬‬ ‫او ب��ه عنوان فرد حقیق��ی در پرونده دی��ده و احضار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نه ش��رکتی ک��ه او در ان کار می کند‪ .‬این‬ ‫درحال��ی اس��ت ک��ه او به عن��وان کارمن��د دولت در‬ ‫یک نظ��ام حقوقی و برای یک مجموع��ه حقوقی کار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ایمنی حمل ونقل و پدافند غیرعامل‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حجت رستمی‬ ‫علیرضا بحیرایی‬ ‫روح اهلل فالح تبار‬ ‫ثبت نام دوباره برای ظرفیت های خالی طرح مسکن ملی‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که حدود ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫کسانی که برای مسکن ملی ثبت نام می کنند‪ ،‬شرایط قانونی‬ ‫را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬به فاصله دو روز از اغاز نام نویسی در ‪ ۵‬استان‬ ‫همدان‪ ،‬یزد‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬خوزس��تان و کرمانش��اه‬ ‫ظرفیت ثبت نام تکمیل شد‪.‬‬ ‫محمود محمودزاده در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬از ‪۱۶‬‬ ‫استان‬ ‫اذر ثبت نام طرح اقدام ملی مس��کن در فاز سوم در ‪5‬‬ ‫ِ‬ ‫همدان‪ ،‬یزد‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬خوزس��تان و کرمانش��اه‬ ‫اغاز و مهلت پایانی ‪ ۱۹‬اذر تعیین ش��ده بود اما در همان روز‬ ‫نخست‪ ،‬ظرفیت نام نویسی در استان یزد به پایان رسید و روز‬ ‫بعد نیز سایر استان ها به حد نهایی ثبت نام رسیدند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به دلیل نبود تعادل بین عرضه و تقاضا‪ ،‬ظرفیت‬ ‫بازار مس��کن بسیار زیاد اس��ت‪ .‬چند سالی است که در بخش‬ ‫خصوصی ساخت وس��از‪ ،‬پایین ام��ده و به همین لحاظ فاصله‬ ‫قابل مالحظه ای بین عرضه و تقاضا در بازار ایجاد شده و علت‬ ‫اس��تقبال مردم از طرح اقدام ملی نیز همین موضوع اس��ت‪.‬‬ ‫البته بس��یاری از کس��انی که در این طرح ثبت نام می کنند‪،‬‬ ‫دارای شرایط نیستند‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد‪:‬‬ ‫بعد از این که شرایط متقاضیان بررسی شد افرادی که شرایط‬ ‫الزم را ندارند حذف و ظرفیت خالی دوباره برای ثبت نام ارائه‬ ‫می ش��ود‪ .‬نمی توان بیش از امکانات و زمین های تامین ش��ده‬ ‫اقدام به ثبت نام کرد و به نس��بتی که استان ها بتوانند زمین‬ ‫مناس��ب برای این طرح تامین کنند نام نویس��ی از دارندگان‬ ‫شرایط انجام می شود‪.‬‬ ‫محمودزاده درباره زمان ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی‬ ‫مس��کن در اس��تان تهران گفت‪ :‬از ‪ ۳۰‬اذر نام نویسی در شهر‬ ‫ته��ران اغاز می ش��ود‪ .‬درحال حاضر دو ش��هر جدید پردیس‬ ‫و پرند اماده ثبت نام هس��تند اما در س��ایر شهرس��تان های‬ ‫اس��تان تهران ه��م زمین تامین ش��ده و چن��د روز مانده به‬ ‫یادداشت‬ ‫مراقبت «داوری» از مراقبان پرواز‬ ‫هرمز ذاکری‪-‬معاون مرکز تدوین مقررات‪،‬‬ ‫اغاز نام نویس��ی‪ ،‬تعداد و جزئیات مربوط به این شهرها اعالم‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی در پاسخ به این پرس��ش که ایا زیرساخت های‬ ‫الزم در شهرهایی که مسکن ملی عرضه می شود فراهم است‬ ‫ی��ا خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در زمین هایی ک��ه برای طرح اقدام ملی‬ ‫اماده سازی می شوند تالش بر این است که مسائل و مشکالت‬ ‫نس��بت به طرح مس��کن مهر‪ ،‬کمتر باشد ولی نمی توان گفت‬ ‫که هم��ه این مناطق دارای خدمات روبنایی اس��ت‪ .‬در طرح‬ ‫مس��کن مهر در بعضی مناطق‪ ،‬توسعه خدمات و زیرساخت ها‬ ‫از ساخت وسازها عقب بود ولی در طرح اقدام ملی این مشکل‬ ‫را نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫در س��ال های گذشته با نوس��ان در زمینه‬ ‫کاهش تلفات ج��اده ای روبه رو بوده ایم‪ .‬اوایل‬ ‫دهه ‪ ۸۰‬تلفات ناش��ی از تصادف های جاده ای‬ ‫به ‪ ۲۸‬هزار نفر رس��ید اما پس از ‪ ۵‬سال روند‬ ‫تلفات نزولی ش��د و توانس��تیم ب��ه ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫کشته در سال برسیم و پس از ان دوباره روند‬ ‫صعودی شد و درحال حاضر تعداد کشته های‬ ‫ناش��ی از تلفات جاده ای بیش از ‪ ۱۷‬هزار نفر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درص��د تصادف ه��ای ج��اده ای ب��ه‬ ‫تصمیم گی��ری رانن��ده در زم��ان حادث��ه‬ ‫بازمی گ��ردد‪ .‬یکی از جدی ترین برنامه های ما‬ ‫مدیریت سرعت در جاده های کشور است که‬ ‫‪ ۳‬استان خراس��ان رضوی‪ ،‬اصفهان و مرکزی‬ ‫را ب��رای اجرای این ط��رح انتخاب کرده ایم و‬ ‫از ابتدای س��ال میالدی بع��دی این طرح در‬ ‫راه های این ‪ ۳‬استان اجرا می شود‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۱۴۰‬نفر کش��ته تصادف های‬ ‫جاده ای در سال گذشته ‪ ۶۷‬درصد در راه های‬ ‫برون شهری و روستایی جان خود را از دست‬ ‫دادند و باقی کش��ته ها مربوط به تصادف های‬ ‫درون شهری است‪.‬‬ ‫نقش��ه راه کاهش تصادف ه��ای جاده ای در‬ ‫دولت تهیه شده که ‪ ۲۵۶‬سرفصل دارد و تا ‪۲‬‬ ‫ماه اینده برای تصویب در کمیس��یون ایمنی‬ ‫راه ها ارائه می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬میلیارد تومان درامد ناشی از جرائم‬ ‫رانندگی در سال گذشته است که ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ان متعلق به صندوق بیمه مرکزی‪ ۲۰ ،‬درصد‬ ‫متعل��ق به نی��روی انتظام��ی و همچنین ‪۶۰‬‬ ‫درص��د ان متعلق به وزارت کش��ور و وزارت‬ ‫راه اس��ت‪ .‬س��ال ‪ ۹۸‬نیروی انتظامی س��هم‬ ‫خود را از جرایم رانندگی برداشت کرد‪ .‬سهم‬ ‫وزارت های کشور و وزارت راه و شهرسازی در‬ ‫درامدهای جرایم ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان است‬ ‫که ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان ان باید صرف کاهش‬ ‫تصادف های برون شهری و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ان باید صرف تصادف های درون شهری شود‪.‬‬ ‫امضای موافقتنامه‬ ‫حمل ونقل دریایی‬ ‫بین ایران و عمان‬ ‫موافقتنامه حمل ونقل دریایی و کشتیرانی‬ ‫تجاری بین ایران و عمان امضا شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬موافقتنام��ه حمل ونقل‬ ‫دریایی و کش��تیرانی تج��اری ایران و عمان‬ ‫عصر یکشنبه به امضای محمد اسالمی‪ ،‬وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی ای��ران و علی بن مس��عود‬ ‫الس��ونادی‪ ،‬وزی��ر تجارت و صنع��ت عمان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ‪ ۲‬کشور ایران و عمان برای‬ ‫همکاری دوجانبه درباره حمل ونقل کاالیی و‬ ‫تجارت دریایی و اس��تفاده متقابل از فضای‬ ‫بندرها و پس کرانه های یکدیگر برای تبادل‬ ‫کاال و خدم��ات توافق کردن��د‪ .‬همچنین دو‬ ‫کشور در زمینه تجارت دو سویه به ویژه در‬ ‫اب های ازاد با یکدیگر توافق کردند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این ایین‬ ‫با اشاره به رابطه سیاسی دو کشور از دیرباز‬ ‫گفت‪ :‬ایران و عمان از گذشته تاکنون روابط‬ ‫اقتصادی و سیاسی خوبی را تجربه کرده اند‬ ‫و هر دو کش��ور عزم جدی برای گس��ترش‬ ‫روابط اقتصادی دارند‪.‬‬ ‫وی برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی‬ ‫دو کش��ور در تهران را فرصت مناسبی برای‬ ‫همکاری در زمینه حمل ونقل دریایی خواند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی درباره دستاوردهای‬ ‫ای��ن کمیس��یون تصری��ح ک��رد‪ :‬تفاهم در‬ ‫حوزه ه��ای بازرگانی و تجاری و گس��ترش‬ ‫گردش��گری س�لامت حاص��ل برگ��زاری‬ ‫کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور است‪.‬‬ ‫به گفته وی دو کشور امروز توافق کردند تا‬ ‫شرکت های ایرانی که مایل به صدور خدمات‬ ‫فنی و مهندسی به عمان هستند‪ ،‬فضای کار‬ ‫بیشتری به دست اورند‪.‬‬ ‫اس�لامی ب��ا اش��اره به پ��رواز مس��تقیم‬ ‫چن��د ش��رکت هواپیمایی ایران��ی به عمان‬ ‫و پروازه��ای ایرالین ه��ای عمان ب��ه ایران‪،‬‬ ‫اب��راز امی��دواری ک��رد عم��ان ب��ا توجه به‬ ‫عالق��ه دو ش��رکت هواپیمای��ی ای��ران ایر‬ ‫و ماه��ان ب��رای پ��رواز ب��ه ش��هرهای این‬ ‫کش��ور‪ ،‬با درخواس��ت مجوز پروازهای این‬ ‫ش��رکت ها به فرودگاه های عم��ان موافقت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مراقبان پرواز تاکنون در هیچ سانحه هوایی رخ داده‬ ‫در کشور مقصر شناخته نشده اند‪ ،‬با این حال متهمان‬ ‫ردیف اول بیش��تر پرونده های سقوط و سانحه هوایی‬ ‫هستند‪ .‬این یکی از دالیلی است که شرکت فرودگاه ها‬ ‫و ناوبری هوایی را واداش��ته پرونده های سوانح هوایی‬ ‫را به مس��یر داوری هدایت کند و از فش��ار وارد ش��ده‬ ‫به نیروی انس��انی فعال در حمل و نقل هوایی به ویژه‬ ‫کارکنان برج مراقبت پرواز‪ ،‬بعد از بروز س��وانح هوایی‬ ‫بکاهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مدیرکل دفتر حقوقی ش��رکت‬ ‫فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی ای��ران می گوید به زودی‬ ‫کمیته حقوقی هوانوردی ش��رکت فرودگاه ها با هدف‬ ‫ایج��اد کارگروهی برای تنظیم پیش نویس ش��یوه نامه‬ ‫داوری سوانح هوایی تشکیل می شود‪.‬‬ ‫حج��ت رس��تمی در گفت وگو با فارس با اش��اره به‬ ‫سوانح و حوادث هوایی و هوانوردی و ضرورت رسیدگی‬ ‫ب��ه دالیل ان در ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی‬ ‫ایران ب��ه عنوان یکی از نهاده��ای ذی ربط در صنعت‬ ‫فرودگاه��ی و هوانوردی بیان کرد‪ :‬از انجاکه ش��رکت‬ ‫فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران‪ ،‬مس��ئولیت خدمات‬ ‫ناوبری صنعت فرودگاهی و هوانوردی را برعهده دارد‪،‬‬ ‫رس��یدگی به دالیل س��وانح هوایی‪ ،‬عالوه بر انکه پای‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ای��ران را به میانه‬ ‫دع��اوی قضایی مربوط می کش��اند‪ ،‬از تکلیف های این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حقوقی ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری‬ ‫هوای��ی ای��ران اف��زود‪ :‬در س��وانح و ح��وادث هوایی‬ ‫س��ال های اخیر صدور قرار وثیقه‪ ،‬صدور قرار بازداشت‬ ‫و احضاریه های پی در پی پس از این س��وانح‪ ،‬متوجه‬ ‫کارکنانی می ش��د که تحت رفتاره��ای غیرحرفه ای و‬ ‫گاهی غیرقانونی برخی از نهادهایی که وظیفه حمایت‬ ‫از قانون را داش��تند‪ ،‬ق��رار می گرفتند‪ .‬در این میان نه‬ ‫تنها ناچار بودیم درگیر موضوع شویم‪ ،‬بلکه شاهد اثار‬ ‫ان در بخش های مختلف بودیم‪.‬‬ ‫رس��تمی بی��ان ک��رد‪ :‬س��وانح و ح��وادث هوایی و‬ ‫مش��کالت پس از ان‪ ،‬ابتدا کنترلرهای ترافیک هوایی‬ ‫و س��پس مدیران فرودگاه ها را با چالش های گوناگون‬ ‫روب��ه رو می ک��رد‪ .‬وج��ود رفتاره��ای غیرحرف��ه ای و‬ ‫غیرقانون��ی از س��وی برخی مقام ه��ای قضایی موجب‬ ‫می ش��ود بدنه تخصصی از جمل��ه متخصصان مراقبت‬ ‫پرواز دچار چالش ش��وند و جسارت الزم برای کار را از‬ ‫دست بدهند که این موضوع می تواند عوارض جدی در‬ ‫صنعت هوانوردی کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این شرایط کنترلرهای ترافیک هوایی‬ ‫ترجیح می دهند روی ایمنی متمرکز ش��وند تا سرعت‬ ‫جریان ترافیک را ارتقا دهند که این مسئله می توانست‬ ‫افزایش تاخیرهای پروازی را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫رس��تمی گفت‪ :‬ب��ه دنب��ال برگزاری نشس��ت های‬ ‫کارشناسی مختلف به این نتیجه رسیدیم که از مقوله‬ ‫داوری در دعاوی برای این حوزه اس��تفاده کنیم‪ .‬البته‬ ‫بیشتر س��وانح هوایی از وصف کیفری نیز برخوردارند‬ ‫و باید با کمک مراج��ع ذی ربط در قوه قضاییه به این‬ ‫مهم دست یابیم‪ .‬بنابراین از رئیس شورای عالی داوری‬ ‫در ق��وه قضاییه دعوت کردیم ت��ا در بازدیدی از مرکز‬ ‫کنترل و فضای کار شرکت‪ ،‬موضوع بررسی شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حقوقی ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری‬ ‫هوایی ایران با اش��اره به تاکید رئی��س قوه قضاییه بر‬ ‫احیای داوری در کش��ور گفت‪ :‬قرار اس��ت از این پس‬ ‫داوری سوانح هوایی به طور جدی مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫رس��تمی عنوان کرد‪ :‬با توجه به اینکه در داوری ها‪،‬‬ ‫کارشناس��ان رس��می مختلف به کار گرفته می شوند‬ ‫به نح��و مطلوب ت��ری می توان نس��بت به مس��ائل و‬ ‫موضوع های مختلف پیگیری های الزم را انجام داد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حقوقی ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری‬ ‫هوای��ی ایران گف��ت‪ :‬در مرحله نخس��ت باید موضوع‬ ‫حقوقی کار مورد بررس��ی و ارزیابی قرار گیرد و انچه‬ ‫که وصف کیفری دارد به بخش دادسرا ارائه شود‪.‬‬ ‫رس��تمی ادامه داد‪ :‬مقوله داوری در س��وانح هوایی‬ ‫باید به دقت بررسی و مشکالت ان لحاظ شود‪ .‬سپس‬ ‫پیش نوی��س تبدیل ب��ه الیحه‪ ،‬به مجل��س ارائه و در‬ ‫نهایت تبدیل به قانون شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ب��ا تاکید مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها‬ ‫و ناوبری هوایی ایران قرار اس��ت ب��ه زودی کمیته ای‬ ‫تدوین نقشه‬ ‫راه کاهش‬ ‫تصادف های‬ ‫جاده ای‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1424‬‬ ‫پیاپی ‪2742‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از مدیریت براساس براورد ها‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫بازسازی پیاده روها‬ ‫در خیابان کریمخان‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان عمران��ی مناط��ق‬ ‫شهرداری تهران از اغاز عملیات اجرایی پروژه‬ ‫بازس��ازی مس��یرهای پیاده رو و ایجاد مسیر‬ ‫دوچرخه در خیابان کریمخان زند‪ ،‬حدفاصل‬ ‫میدان ولیعصر تا میدان هفتم تیر خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬س��ید مجی��د غمخوار‬ ‫افزود‪ :‬این پروژه با ه��دف اجرای مصوبه های‬ ‫ش��ورای اسالمی شهر تهران و تاکید مدیریت‬ ‫ش��هری بر دو مقوله پیاده محوری و بهسازی‬ ‫مس��یرهای دوچرخه سواری اغاز شده است و‬ ‫در ان مس��یرهای پیاده رو و مس��یرهای ویژه‬ ‫دوچرخ��ه در ه��ر دو ضلع ش��مالی و جنوبی‬ ‫خیاب��ان کریمخان (حد فاصل میدان ولیعصر‬ ‫تا میدان هفتم تیر) بهسازی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬فاز نخست پروژه شامل ضلع‬ ‫جنوبی خیابان کریمخان بوده و درحال حاضر‬ ‫عملی��ات عمرانی ش��امل زیرس��ازی و ایجاد‬ ‫مس��یر دوچرخه در حد فاصل خیابان شهید‬ ‫نجات الهی تا خیابان شهید قرنی ادامه دارد‪.‬‬ ‫فرسودگی مینی بوس ها‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل اداره کل راه��داری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای خراس��ان ش��مالی گفت‪:‬‬ ‫رانن��دگان مینی بوس در این اس��تان از طرح‬ ‫نوسازی ناوگان استقبال نکردند‪.‬‬ ‫س��عید س��بحانی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به اینکه چند سالی است این طرح به‬ ‫طور سراس��ری در کشور اجرا و برای نوسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل تس��هیالت ارائه می ش��ود‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬از انجا ک��ه کرایه مینی بوس های‬ ‫قدیم��ی هیچ تفاوتی با ن��اوگان جدید ندارد‪،‬‬ ‫رانن��دگان نیز حاض��ر به نوس��ازی خودروها‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫سبحانی با اشاره به اینکه برخی از مسیرها‬ ‫خ��ودروی حمل ونقل عمومی ب��رای جابه جا‬ ‫کردن مس��افران وجود ن��دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این‬ ‫مشکل بیشتر در مناطقی همچون روستاهای‬ ‫مرزی به چشم می خورد‪ ،‬در نتیجه پیگیری ها‬ ‫ب��رای پایش ن��اوگان عمومی در مس��یرهای‬ ‫مختلف انجام شد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ ۲۵۶ :‬مینی ب��وس در نقاط‬ ‫مختلف استان در حال فعالیت بوده که برخی‬ ‫از انها نیازمند تعمیر است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول تصریح کرد‪ :‬در مسیرهای‬ ‫مختلف خودروهای سواری کرایه نیز اقدام به‬ ‫جابه جایی مسافران می کنند که این خودروها‬ ‫نیز مورد پای��ش قرار گرفتن��د‪ .‬در این میان‬ ‫‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۶۶۰‬خودرو ب��دون مجوز در حال‬ ‫فعالیت هس��تند که بیشتر انها در مسیرهای‬ ‫روستایی کار می کنند‪.‬‬ ‫مشکالت باغ های بانوان‬ ‫اصفهان‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر اصفهان با بیان اینکه‬ ‫باغ ه��ای بانوان فعلی در ش��هر اصفهان حتی‬ ‫ش��رایط یک پارک عادی را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ای��ن باغ ها فق��ط دیواری دور ی��ک محدوده‬ ‫کش��یده ش��ده و هیچ امکانات و تجهیزات و‬ ‫حتی فضای سبز قابل قبولی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬فری��ده روش��ن در‬ ‫نشست علنی ش��ورای ش��هر اصفهان گفت‪:‬‬ ‫ایج��اد باغ های بان��وان ویژه ایران نیس��ت و‬ ‫در کش��ورهای دیگر همچون امری��کا نیز به‬ ‫درخواس��ت بانوان مس��لمان چنین فضاهایی‬ ‫برای تفری��ح‪ ،‬ورزش و تعامل اجتماعی بانوان‬ ‫فراهم شده است‪ .‬وی با اشاره به گذشت یک‬ ‫دهه از تاس��یس باغ بانوان در اصفهان افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه باغ های بانوان فعل��ی‪ ،‬با وجود نیاز‬ ‫بانوان مکان یابی مناسبی نداشته و وسعت کم‬ ‫و امکانات محدودی دارند‪ .‬این عضو ش��ورای‬ ‫ش��هر اصفهان به جمعیت حدود یک میلیون‬ ‫نفری بانوان اصفهان اش��اره و اظهار کرد‪ :‬قرار‬ ‫ش��د طرحی برای توس��عه باغ های موجود و‬ ‫پیش بینی ب��اغ بانوان در هر منطقه ش��هر و‬ ‫نیز برنامه ری��زی برای حضور بان��وان در این‬ ‫پاتوق های اجتماعی ارائه ش��ود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به نبود امکانات الزم در این فضاهای محدود‬ ‫تحت عنوان باغ بانوان گفت‪ :‬باید به توس��عه‬ ‫و مکان یابی باغ ه��ای بانوان جدید در مناطق‬ ‫توجه ش��ود و در ای��ن زمینه حتی می توان از‬ ‫مکان های ورزش��ی کوچک بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫عضو دیگر ش��ورای شهر اصفهان نیز خواستار‬ ‫اختصاص پارک های سطح شهر به بانوان شد‬ ‫و گفت‪ :‬در س��اعت های مخصوص��ی از روز با‬ ‫چادر و برزنت می توان فضای موقتی به عنوان‬ ‫باغ بانوان فراهم کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در تاریکی تصمیم می گیریم‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دو سال پی‬ ‫در پی است‬ ‫که تهران جزو‬ ‫‪ ۵۰‬شهر خالق‬ ‫دنیا است‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر شهرداری صاحب شهر و رویدادهایی که‬ ‫در ان اتفاق می افتد‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬س��ورنا س��تاری در ایین اغاز به کار‬ ‫س��ومین همایش و نمایشگاه ش��هر هوشمند گفت‪ :‬از‬ ‫نظر ما شهر هوشمند سیستم عامل جدیدی است که‬ ‫قرار اس��ت روی سخت افزار تهران قرار گیرد و کاربری‬ ‫ش��هر را تغییر دهد‪ .‬وقتی از ش��هر هوش��مند س��خن‬ ‫می گویی��م‪ ،‬از یک سیس��تم عامل در بس��تر یک نرم‬ ‫افزار صحبت می شود‪ .‬قرار است این نرم افزار براساس‬ ‫زیس��ت بوم‪ ،‬روی س��خت افزاری براساس توان نیروی‬ ‫داخلی نصب شود‪ .‬‬ ‫س��تاری گف��ت‪ :‬این ن��رم اف��زار به ش��هرداری این‬ ‫قدرت را خواهد داد که صاحب ش��هر شود‪ .‬شهرداری‬ ‫درحال حاضر صاحب شهر و اتفاق هایی که داخل شهر‬ ‫می افتد‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر ش��هرداری در این عرصه قدم بگذارد‪،‬‬ ‫بازی را می برد و صاحب شهر می شود‪ .‬شهرها در اینده‬ ‫دنی��ا نقش مهمی دارن��د و پیش از هر چی��ز‪ ،‬پلتفرم‬ ‫اموزشی هستند‪ .‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه شهرداری به جای انکه محل‬ ‫فروش تراکم درامد داش��ته باش��د‪ ،‬باید از محل شهر‬ ‫هوش��مند درامدزایی کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬درامدهای ش��هر‬ ‫هوشمند بی نهایت است‪.‬‬ ‫س��تاری تاکید کرد‪ :‬کس��ب و کارهای سنتی راهی‬ ‫ج��ز خری��د اس��تارت اپ ها ندارند که هم��ان جریان‬ ‫حرکت پول در اکوسیس��تم است و بخش خصوصی از‬ ‫س��رمایه جوانانی که پول نه در جیب هایشان بلکه در‬ ‫سرهایشان است‪ ،‬استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری تاکید کرد‪ :‬اگر جلو زیس��ت‬ ‫بوم جوانان بایستیم‪ ،‬بازنده هستیم‪ .‬این حرکتی است‬ ‫که در جوانان ایجاد ش��ده و نمی توان جلو ان را گرفت‬ ‫و اس��تارت اپ ها و دانش بنیان ها در همه دنیا در حال‬ ‫رشد هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همه فهمیدند سرمایه کشور جوانانش‬ ‫هس��تند و این دانش اس��ت ک��ه مورد اس��تفاده قرار‬ ‫مدیران حمل ونقل می گویند که ما ظرفیت س��فر را در برخی خطوط‬ ‫تازه مترو ایجاد کردیم اما میزان س��فر کاهش یافته است‪ ،‬علت ان‬ ‫این است که ما نمی دانیم تقاضای سفر در کجاست‬ ‫می گیرد و باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬اکنون دو س��ال‬ ‫پی در پی اس��ت که تهران جزو ‪ ۵۰‬ش��هر خالق دنیا‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��تاری خطاب به شهرداری و ش��ورای شهر تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر الزم اس��ت الیحه ای در دول��ت پیگیری یا‬ ‫تقدیم ش��ورای ش��هر کنیم‪ ،‬ان را پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫امکانات مالی و دانش��گاهی‪ ،‬اس��تارت اپ و زیست بوم‬ ‫فن��اوری ما به طور کامل در اختیار ش��هرداری تهران‬ ‫است که می توانیم در اختیارشان قرار دهیم‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف حمل ونقلی برای وزارت کشور‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی ضمن الزام‬ ‫وزارت کشور به هزینه کرد یک درصد از درامدهای‬ ‫حاص��ل از اج��رای قان��ون درامدپای��دار و هزینه‬ ‫ش��هرداری ها و دهیاری ها برای کم��ک به اجرای‬ ‫پروژه های شهری و روستایی با حمل ونقل عمومی‪،‬‬ ‫شرکت های قطار شهری و سازمان های حمل ونقل‬ ‫عموم��ی وابس��ته ب��ه ش��هرداری ها را از پرداخت‬ ‫مالیات معاف کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در جلسه علنی روز گذش��ته و در ادامه‬ ‫بررس��ی الیحه درامد پایدار و هزینه شهرداری ها‬ ‫و دهیاری ه��ا م��اده ‪ ۹‬را ب��ا ‪ ۱۵۵‬رای موافق‪۳۰ ،‬‬ ‫رای مخال��ف و ب��دون رای ممتنع از مجموع ‪۲۱۲‬‬ ‫نماینده حاضر در مجلس شورای اسالمی تصویب‬ ‫کردن��د‪ .‬براس��اس ای��ن مصوبه م��اده ‪ ۲۸۰‬قانون‬ ‫مالیات های مس��تقیم مصوب ‪ 13‬اردیبهش��ت ‪66‬‬ ‫با اصالحات و الحاقات بعدی به ش��رح زیر اصالح‬ ‫می شود‪ :‬ماده ‪ -۲۸۰‬س��ازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫موظف اس��ت معادل یک درص��د کل درامدهای‬ ‫حاص��ل از این قان��ون را به حس��اب تمرکز وجوه‬ ‫وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های‬ ‫کش��ور) ن��زد خزان��ه داری کل کش��ور واریز کند‪.‬‬ ‫وزارت کشور موظف است وجوه بیان شده را برای‬ ‫کمک به اجرای پروژه های ش��هری و روس��تایی با‬ ‫اولوی��ت حمل ونقل عمومی و پرداخت تس��هیالت‬ ‫میان ش��هرداری های زیر ‪ ۲۵۰‬ه��زار نفر جمعیت‬ ‫(‪ ۷۰‬درصد ش��هرهای زیر ‪ ۵۰‬ه��زار نفر جمعیت‬ ‫و دهیاری های مربوطه و ‪ ۳۰‬درصد ش��هرهای ‪۵۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۵۰‬هزار نفر جمعیت) و دهیاری های مربوطه‬ ‫براساس شیوه نامه ای که از سوی سازمان یاد شده‬ ‫و با همکاری ش��ورای عالی استان ها در مدت ‪ 6‬ماه‬ ‫از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون تهیه و از سوی‬ ‫وزیر کشور ابالغ می شود‪ ،‬هزینه کند‪.‬‬ ‫سازمان ها و موسسه های وابسته به شهرداری ها‬ ‫و شرکت های قطار شهری که بر اساس قانون برای‬ ‫انج��ام وظایف ذاتی ش��هرداری در ام��ور عمومی‪،‬‬ ‫شهری و خدماتی تش��کیل شده اند و ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫س��رمایه ان متعلق به ش��هرداری اس��ت از زمان‬ ‫راه اندازی‪ ،‬مالیات انها با نرخ صفر است‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ -۱‬ش��هرداری ها و دهیاری ه��ا و‬ ‫سازمان های وابس��ته به انها از پرداخت حق ثبت‬ ‫امالک معاف هستند‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ -۲‬مالیات ش��رکت های قطار ش��هری‬ ‫و س��ازمان های حمل ونق��ل عموم��ی وابس��ته به‬ ‫شهرداری ها با نرخ صفر است‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ -۳‬هم��ه پرداخت ه��ای مرب��وط ب��ه‬ ‫تس��هیالت موضوع ماده بیان شده در صندوقی با‬ ‫عنوان صندوق توس��عه شهری و روستایی متمرکز‬ ‫می شود تا به طور اختصاصی از سوی وزارت کشور‬ ‫و با همکاری ش��ورای عالی اس��تان ها ص��رف ارائه‬ ‫تس��هیالت به پروژه های اولویت دار شود‪ .‬اساسنامه‬ ‫ای��ن صندوق در ‪ ۶‬ماه پس از اب�لاغ این قانون به‬ ‫پیش��نهاد وزارت کش��ور و وزارت ام��ور اقتصاد و‬ ‫دارایی و بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران به‬ ‫تصویب هیات وزیران خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹دریافت عوارض طرح ترافیک‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای‬ ‫به شوراهای اسالمی کالن شهرها و مراکز استان ها‬ ‫مج��وز وض��ع ع��وارض ب��رای ورود خودروه��ا به‬ ‫محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد را دادند‪.‬‬ ‫نمایندگان در نشس��ت بررس��ی الیح��ه درامد‬ ‫پای��دار و هزینه ش��هرداری ها و دهیاری ها ماده ‪۸‬‬ ‫را ب��ا ‪ ۱۵۶‬رای مواف��ق‪ ۱۳ ،‬رای مخالف و ‪ ۶‬رای‬ ‫ممتن��ع از مجموع ‪ ۲۱۴‬نماینده حاضر در مجلس‬ ‫تصویب کردند‪.‬‬ ‫بر اساس این مصوبه ماده ‪ ۱۵‬قانون رسیدگی به‬ ‫تخلف ه��ای رانندگی با اصالحات و الحاقات بعدی‬ ‫و تبصره ‪ ۲‬ان به شرح زیر اصالح و یک تبصره به‬ ‫عنوان تبصره ‪ ۳‬به ان الحاق می شود‪:‬‬ ‫ماده ‪ -۱۵‬ش��هرداری ها می توانند برای استفاده‬ ‫صحیح از عرض معابر ش��هری ب��ا توقفگاه خودرو‬ ‫مج��از حاش��یه ای با هماهنگ��ی پلی��س راهور از‬ ‫ابزاره��ای الزم از جمل��ه ایست س��نج (پارکومتر)‬ ‫یا کارت خوان اس��تفاده کرده و مبلغ مناس��بی که‬ ‫میزان و محدوده زمانی ان ازس��وی ش��ورای شهر‬ ‫تعیین می ش��ود از ش��هروندان دریاف��ت و صرف‬ ‫توسعه حمل ونقل عمومی کند‪ .‬توقف بدون مجوز‬ ‫به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۲‬اش��خاص حقیقی و حقوقی موظفند‬ ‫نس��بت به ثب��ت بارنامه و پرداخ��ت هزینه صدور‬ ‫ان ب��ه می��زان ‪ ۲۰‬ه��زار ریال اق��دام کنند‪۱۰۰ .‬‬ ‫درصد درامد به حس��اب ش��هرداری محل واریز و‬ ‫صرف توسعه حمل ونقل عمومی و زیرساخت های‬ ‫شهری می ش��ود‪ .‬مبلغ بیان شده‪ ،‬هر ‪ ۳‬سال یک‬ ‫ب��ار ب��ا پیش��نهاد وزارت کش��ور و تصویب هیات‬ ‫وزیران قابل اصالح اس��ت‪ .‬وزارت کشور (سازمان‬ ‫ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور) موظف است‬ ‫نسبت به راه اندازی س��امانه ثبت اطالعات بارنامه‬ ‫در م��دت ‪ 6‬م��اه اقدام کند‪ .‬تبصره ‪ -۳‬ش��وراهای‬ ‫اسالمی کالن شهرها و مراکز استان ها می توانند در‬ ‫چارچوب ضوابط ش��ورای عالی هماهنگی ترافیک‬ ‫ش��هرهای کش��ور و با رعایت مصوبه های شورای‬ ‫ترافیک اس��تان ها (در تهران شورای حمل ونقل و‬ ‫ترافیک شهر تهران) نسبت به وضع عوارض صدور‬ ‫مج��وز ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج و‬ ‫فرد براساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت هوشمند تبدیل به ویترین نشود‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬هوشمندی‬ ‫و مدیری��ت هوش��مند تبدیل به ویترین و یک ژس��ت‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫محس��ن هاشمی در همایش ش��هر هوشمند با بیان‬ ‫اینک��ه مدیریت هوش��مند موضوعی اس��ت که امروزه‬ ‫در افزایش اثربخش��ی و کارامدی بسیار مطرح است و‬ ‫استفاده از داده های انبوه برای کاهش هزینه و افزایش‬ ‫بهره وری‪ ،‬امری مرسوم است‪ ،‬گفت‪ :‬نباید هوشمندی و‬ ‫مدیریت هوش��مند تبدیل به ویترین و ژست شود و ما‬ ‫از همان روش های ناکارامد و همراه با خطای گذشته‪،‬‬ ‫با عنوان مدیریت هوشمند استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اساس مدیریت هوشمند‪ ،‬داده و انبوه‬ ‫اطالعات اس��ت‪ ،‬چراکه در بخش پ��ردازش هم جهان‬ ‫پیشرفت های بزرگی در نرم افزارنویسی و تحلیل داده‬ ‫داشته اس��ت و هم ما در کشور در حوزه برنامه نویسی‬ ‫توانمندی ه��ای به روز و خوبی داریم‪ ،‬اما یک نرم افزار‬ ‫و سیس��تم تحلیل هرچقدر توانمند باش��د‪ ،‬اگر از داده‬ ‫نادرست استفاده کند‪ ،‬خروجی نادرستی خواهد داشت‪.‬‬ ‫هاش��می با اش��اره به ل��زوم اس��تفاده از داده ها در‬ ‫هوشمندس��ازی مدیری��ت ترافی��ک ته��ران گف��ت‪:‬‬ ‫برای طراح��ی الگوهای ترافیکی‪ ،‬ایج��اد یک کریدور‬ ‫حمل ونقل عمومی یا ساخت یک معبر نیاز به داده های‬ ‫ترافیک��ی داریم که در ان میزان س��فر‪ ،‬مبدا و مقصد‬ ‫و توزیع زمانی ان مش��خص باش��د‪ ،‬به ط��ور براوردی‬ ‫همواره گفته می شود که در تهران ‪ ۲۰‬میلیون تقاضای‬ ‫س��فر داریم اما اینکه ایا این میزان س��فر ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫است یا ‪ ۱۷‬میلیون یا ‪ ۲۳‬میلیون سفر مشخص نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درواقع داده همراه با صحت‪ ،‬روزامدی و‬ ‫دقت در اختیار ما نیس��ت ب��ه همین خاطر در تاریکی‬ ‫تصمی��م می گیریم‪ .‬مدیران حمل ونق��ل می گویند که‬ ‫ما ظرفیت س��فر را در برخی خط��وط تازه مترو ایجاد‬ ‫کردیم اما میزان سفر کاهش یافته است‪ ،‬علت ان این‬ ‫است که ما نمی دانیم تقاضای سفر در کجاست و حتی‬ ‫اگر تقاضای سفر با مترو وجود دارد‪ ،‬ایا نیاز به خطوط‬ ‫مکمل اتوبوس یا ون برای تغذیه خط مترو وجود دارد‬ ‫یا خیر؟ بنابراین تصمیم های ترافیکی ما همراه با خطا‬ ‫و ناکارامدی می ش��ود‪ .‬هاش��می با بی��ان اینکه دیگر‬ ‫استفاده ناکارامد از مدیریت هوشمند‪ ،‬وضعیت پسماند‬ ‫در مناطق مختلف تهران است‪ ،‬گفت‪ :‬تنوع و پراکندگی‬ ‫در استفاده از نرم افزارها‪ ،‬موجب سردرگمی شهروندان‬ ‫و بی توجهی عمومی ش��ده اس��ت‪ ،‬درحالی که اگر یک‬ ‫اپلیکیشن کارامد و سراسری داشتیم که استفاده از ان‬ ‫برای ش��هروندان منافع و برای ش��هرداری‪ ،‬اورده قابل‬ ‫توجهی داشته باشد‪ ،‬وضعیت پسماند متحول می شد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1424‬‬ ‫پیاپی ‪2742‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫س��یزدهمین جش��نواره بین المللی س��ینماحقیقت‬ ‫به صورت رسمی اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬ایین گشایش سیزدهمین‬ ‫جشنواره بین المللی سینماحقیقت صبح روز گذشته ‪۱۸‬‬ ‫اذر با اجرای منصور ضابطیان برگزار شد‪.‬‬ ‫محم��د حمیدی مقدم دبیر جش��نواره‪ ،‬منوچهر انور‪،‬‬ ‫محمدرضا اصالنی‪ ،‬حسین ترابی‪ ،‬منوچهر طیاب‪ ،‬احمد‬ ‫ضابط��ی جهرمی‪ ،‬س��ید محمدمه��دی طباطبایی نژاد‬ ‫معاون نظارت و ارزش��یابی س��ازمان سینمایی‪ ،‬محمود‬ ‫ارباب��ی مع��اون توس��عه فن��اوری و مطالعات س��ازمان‬ ‫س��ینمایی‪ ،‬الدن طاه��ری مدیر فیلمخان��ه ملی ایران‪،‬‬ ‫فرش��اد فدایی��ان‪ ،‬ارد عطارپور‪ ،‬باب��ک کریمی و جمعی‬ ‫از اهالی س��ینمای مس��تند و رسانه از جمله حاضران در‬ ‫این ایین بودند‪.‬‬ ‫در ابت��دای ای��ن ایی��ن ضابطیان از نص��رت کریمی‬ ‫کارگردان و گوینده فقید س��ینمای مس��تند یاد کرد و‬ ‫از حضار خواست تا ‪ ۳۰‬ثانیه به احترام او سکوت کنند‪.‬‬ ‫وزش «باد صبا» در هوای حقیقت‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹امسال سال سینمای مستند است‬ ‫‹ ‹این اغاز یک رویداد مهم است‬ ‫در ادامه منوچهر انور در س��خنانی درباره مستند «باد‬ ‫صب��ا» گفت‪« :‬مرحوم الموریس بس��یار برای تولید این‬ ‫پروژه اذیت ش��د‪ ،‬تمایل داشت نریشن انگلیسی مستند‬ ‫را اورس��ن ول��ز بخوان��د اما ب��ه او گفته بودن��د که ما در‬ ‫ایران کس��ی را داریم که می تواند این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫مس��تند در ای��ران از حال��ت داخلی و گنجه ای خارج و جهانی ش��ده‬ ‫است‪ ،‬سینمایی بی ادعا و کم هزینه که در جهان ان را می شناسند‬ ‫دوس��تانی در ایران داش��ت که او را راهنمایی کردند تا‬ ‫عنوان «باد صبا» را برای این فیلم انتخاب کند‪ ،‬او سپس‬ ‫به دوس��ت مشترکی که داشتیم مراجعه کرد و از اینکه‬ ‫به او پیشنهاد شد تا یک ایرانی نریشن انگلیسی فیلم را‬ ‫بگوید گالیه مند بود‪ .‬در نهایت قرار مالقاتی گذاشتیم و‬ ‫وقتی فهمید من فیلم هم س��اختم خش��نود شد و متنی‬ ‫را برای ازمودن به من داد که به انگلیسی خواندم و مورد‬ ‫قبولش واقع شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬او بس��یار ادم نازنین و ش��ریفی بود و‬ ‫دوس��ت داشت فیلم حالت دراماتیک داشته باشد‪ ،‬البته‬ ‫برای من چندان مطلوب نبود اما به احترام او انجام دادم‪.‬‬ ‫این هنرمند در پاس��خ به اینکه چطور می توان در سن‬ ‫‪ ۹۱‬سالگی همچنان با شور و عشق زندگی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫نظرم مفهومی به نام عشق به فرهنگ ما معنا می دهد و‬ ‫فکر می کنم با عشق بتوان تا پایان عمر با ارامش زندگی‬ ‫کرد و شور و شوق داشت‪.‬‬ ‫ان��ور همچنین بیان کرد‪ :‬من ه��م راش هایی که قرار‬ ‫اس��ت امروز به نمایش در بیاید را ندیدم و بس��یار برای‬ ‫تماشای ان هیجان دارم‪.‬‬ ‫س��پس محم��د حمیدی مق��دم (دبی��ر جش��نواره)‪،‬‬ ‫محمدرض��ا اصالنی‪ ،‬منوچهر انور‪ ،‬حس��ین ترابی‪ ،‬بابک‬ ‫کریم��ی‪ ،‬منوچهر طیاب‪ ،‬احم��د ضابطی جهرمی روی‬ ‫صحنه حضور پیدا کردند تا به صورت رس��می جشنواره‬ ‫سینماحقیقت را افتتاح کنند‪.‬‬ ‫س��پس ان��ور این گونه اغاز س��یزدهمین جش��نواره‬ ‫بین المللی س��ینماحقیقت را اعالم کرد‪ :‬خانم ها‪ ،‬اقایان؛‬ ‫سیزدهمین جشنواره سینماحقیقت افتتاح شد‪.‬‬ ‫در پایان ‪ ۲۵‬دقیقه از راش های دیده نش��ده فیلم باد‬ ‫صبا برای حضار به نمایش درامد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام وزیر ارشاد به جشنواره‬ ‫در حالی روز گذشته سیزدهمین جشنواره بین المللی‬ ‫س��ینما حقیقت اغاز به کار کرد که سید عباس صالحی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی به این جشنواره‬ ‫سینمای مستند را دارای اهمیت ویژه دانست و بر رشد‬ ‫سینمای مستند تاکید کرد‪.‬‬ ‫در پیام س��ید عباس صالحی امده اس��ت‪ :‬س��ینمای‬ ‫مس��تند‪ ،‬ایم��ان و امی��د و تالش را در بط��ن هر رخداد‬ ‫جست وجوگرانه می کاود تا به کشف حقیقت‪ ،‬این یگانه‬ ‫گوهر تمامی دوره ها دست یابد‪ .‬کثرتی که با تمام تنوع‬ ‫و گوناگونی‪ ،‬اندیش��ه و باور مخاطب را به س��وی وحدت‬ ‫س��وق می دهد و سرچشمه های زالل معرفت و اشراق را‬ ‫بر او نمایان می سازد‪.‬‬ ‫صالح��ی در ادام��ه می گوی��د‪ :‬س��ینمای مس��تند از‬ ‫توانمندی های متنوعی برخوردار اس��ت تا بازتاب دهنده‬ ‫فرهنگ و هویت ایرانی اس�لامی و عرضه کننده واقعیات‬ ‫این جامعه و نقد دلس��وزانه این واقعیات باشد‪ .‬کوششی‬ ‫هنرمندان��ه در جهت گ��ذار از این واقعیت ها به س��مت‬ ‫حقیقت مطلوب و موعودی که در بطن هر واقعیتی نهفته‬ ‫اس��ت‪ .‬این یعنی بازتاب دادن مهرورزی و دیگر خواهی‪،‬‬ ‫خوب دیدن و نگریستن به انچه هست‪ ،‬نه تمرکز صرف‬ ‫بر انچه نیست‪ .‬در این راه سینمای مستند باعث می شود‬ ‫همدیگر را بیش تر بشناس��یم و اگاهی دقیق تری نسبت‬ ‫به شرایط داشته باشیم‪ .‬به این ترتیب می توانیم گام های‬ ‫اس��توارتری برداریم و این ضرورتی اس��ت که سینمای‬ ‫مستند کارامدی فراوانی در ان دارد‪ .‬امید انکه در سایه‬ ‫عنایات پروردگار متعال‪ ،‬کوشش همه فعاالن این عرصه‬ ‫به بار بنش��یند و برکات ان هر روز بیش از پیش نمایان‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹نشست «پیچینگ» حقیقت برگزار شد‬ ‫به همت مرکز گس��ترش س��ینمای مستند و تجربی‪،‬‬ ‫جلسه مدیران‪ ،‬تهیه کنندگان و نمایندگان موسسه های‬ ‫ایران��ی مه��م و تاثیرگذار در تولید فیلم مس��تند که در‬ ‫«پیچینگ پنل» جش��نواره بین المللی س��ینماحقیقت‬ ‫شرکت کرده اند‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫نشس��ت مدیران‪ ،‬تهیه کنندگان و موسسه های ایرانی‬ ‫مه��م و تاثیرگ��ذار در تولی��د فیل��م مس��تند‪ ،‬با حضور‬ ‫نمایندگانی از شبکه مستند‪ ،‬حوزه هنری‪ ،‬خانه مستند‬ ‫انقالب اس�لامی‪ ،‬انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای‬ ‫مس��تند‪ ،‬موسس��ه روایت فتح‪ ،‬مرکز مس��تند معاونت‬ ‫اس��تان های صداوسیما و مدیرعامل خانه سینما‪ ،‬در این‬ ‫«مرکز» برگزار شد‪.‬‬ ‫از نکات��ی که م��ورد تاکی��د اعضای این جلس��ه قرار‬ ‫گرف��ت‪ ،‬عالقه مندی موسس��ه های یادش��ده ب��ه ایجاد‬ ‫ی��ک «دبیرخانه دائمی» با حضور نمایندگان مش��ترک‬ ‫ب��ود؛ با این هدف که ایده ها و طرح های مستندس��ازان‬ ‫با ویژگی های خالقانه‪ ،‬دارای لحظه های ناب و با قابلیت‬ ‫حض��ور در عرص��ه بین الملل��ی‪ ،‬طی دو نوبت در س��ال‬ ‫دریافت ش��ده ت��ا کمپانی ها از طرح ه��ای خالقه باخبر‬ ‫شوند و عالقه مندی خود را برای شراکت در تولید نشان‬ ‫دهند‪ .‬ذیل این کارگروه نیز طرح های فاخر و مهم شکل‬ ‫خواهد گرفت تا س��ینمای مستند را به بازارهای جهانی‬ ‫سوق دهد‪.‬‬ ‫نماین��دگان ای��ن موسس��ه ها‪ ۱۸ ،‬ط��رح مقدمات��ی‬ ‫پذیرفته ش��ده مستندسازان ایرانی را همزمان با برپایی‬ ‫س��یزدهمین جشنواره بین المللی س��ینماحقیقت و در‬ ‫قال��ب ‪ Pitching Panel‬این رویداد‪ ،‬داوری خواهند‬ ‫کرد تا به حمایت از طرح های مورد نظر بپردازند‪.‬‬ ‫پیش��تر اعالم شده بود که ‪ ۸‬داور بین المللی به تهران‬ ‫س��فر خواهند کرد تا مستندس��ازان منتخب در حضور‬ ‫انان‪ ،‬اقدام به ارائه طرح خود کنند‪ .‬اووه ینس��ن (مشاور‬ ‫و تهیه کننده مس��تند و مسئول بازاریابی)‪ ،‬برام کرولس‬ ‫(تهیه کنن��ده و م��درس ورک ش��اپ از بلژی��ک)‪ ،‬پیتر‬ ‫گوتش��الک (مسئول خرید و تولید مشترک در تلویزیون‬ ‫ارته فرانس��ه)‪ ،‬جنیفر دش��ان (فیلمس��از و تهیه کننده‬ ‫مس��تند)‪ ،‬کریستیان فالش (تهیه کننده مستند کمپانی‬ ‫نروژی اپ ن��ورت فیلم)‪ ،‬کنیچی ایمامورا (تهیه کننده و‬ ‫مسئول تولیدات مشترک مستند شبکه ‪ NHK‬ژاپن)‪،‬‬ ‫گونی هیونگ (مستندس��از و تهیه کننده ش��بکه ‪ABS‬‬ ‫کره جنوبی)‪ ،‬الرس سف اش��تروم (مسئول خرید بخش‬ ‫مس��تند رس��انه ملی س��وئد ‪ ) SVT‬داوران این بخش‬ ‫هس��تند که در میانه جش��نواره به تهران س��فر خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ :‬ب��ا انتش��ار فراخ��وان پیچینگ پنل‬ ‫‪ Pitching Panel‬س��ینماحقیقت‪ ،‬حدود ‪ ۱۱۰‬طرح‬ ‫مس��تند به دفتر جشنواره ارائه شد که از این تعداد‪۱۸ ،‬‬ ‫طرح مورد پذیرش اولیه قرار گرفته است‪ .‬مستندسازان‬ ‫برگزیده باید طرح خود را در قالب یک فایل پاورپوینت‬ ‫و یک فایل تصویری دمو یا تریلر ‪ 3‬دقیقه ای اماده کرده و‬ ‫ان را طی ‪ ۷‬دقیقه و در جریان برپایی جشنواره‪ ،‬در برابر‬ ‫تهیه کنندگان ایرانی و خارجی ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‹ ‹در روز نخست چه گذشت؟‬ ‫در نخس��تین روز برگزاری جش��نواره سینما حقیقت‬ ‫س��الن های پردیس س��ینمایی چارس��و مس��تندهای‬ ‫بخش های مختلف را به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش جشنواره سینماحقیقت در نخستین‬ ‫روز ب��ا بیش از ‪ ۴۰‬فیلم میزبان عالقه مندان و مخاطبان‬ ‫سینمای مستند بود‪.‬‬ ‫فیلم ه��ای «خان��ه س��نگی» س��اخته محمدعل��ی‬ ‫یزدان پرس��ت‪« ،‬انه��ا» اثر رض��ا عبی��ات‪« ،‬قیچی» به‬ ‫کارگردان��ی الن��از دیبافر س��انس ‪« ،۱۴‬قص��ه دختران‬ ‫فروغ» س��اخته خاط��ره حناچی س��انس ‪« ،۱۶‬روزگار‬ ‫یک چهل س��اله» اثر امین قدمی سانس ‪« ،۱۸‬فرزندان‬ ‫ش��ب» س��اخته بهروز نورانی پور س��انس ‪ ۲۰‬در بخش‬ ‫مس��ابقه ملی و «به س�لامتی» س��اخته برونال فیلی در‬ ‫بخش نمایش های ویژه س��انس ‪ ۲۲‬در سالن شماره یک‬ ‫پردیس سینمایی چارسو نمایش داده شد‪.‬‬ ‫در س��الن ش��ماره دو فیلم ه��ای «روح پیتر س��لرز»‬ ‫س��اخته پیتر مداک در بخش پرتره سانس ‪« ،۱۸‬سقوط‬ ‫‪ »۶۴‬اثر بهراد مهرجو در بخش خارج از مس��ابقه سانس‬ ‫‪ ۲۰‬و «زنی در اس��ارت» به کارگردانی برنادت توزا ریتر‬ ‫در بخش اینه یک جشنواره‪ :‬جشنواره مستند میلینیوم‬ ‫بلژیک سانس ‪ ۲۲‬به نمایش درامد‪.‬‬ ‫همچنی��ن فیلم ه��ای «بازی ه��ای خانگ��ی» ب��ه‬ ‫کارگردانی الیزا کوالنکو در بخش چش��م انداز سینمای‬ ‫مس��تند کش��ورهای بالکان و بالتیک س��انس ‪،۳۰ :۱۰‬‬ ‫«بانوی اول» س��اخته الرن گرینفیلد در بخش مس��ابقه‬ ‫بین المل��ل س��انس ‪« ،۱۴‬زمین بازی پنجش��نبه ها» اثر‬ ‫ه��ری زرنیکی و «حیوانات از نفس افتاده» به کارگردانی‬ ‫لی لی در بخش مس��ابقه بین الملل س��انس ‪« ،۱۶‬وقتی‬ ‫بره ها ش��یر می ش��وند» به کارگردانی جان کاس��به در‬ ‫بخ��ش مس��ابقه بین المل��ل س��انس ‪« ،۱۸‬فالویو‪ -‬در‬ ‫س��تایش فالویو بوچی» س��اخته ریکاردو زینا در بخش‬ ‫پرتره س��انس ‪ ۲۰‬و «ارئو» ب��ه کارگردانی تاتو مورنو در‬ ‫بخش اینه یک جش��نواره‪ :‬جش��نواره مستند میلینیوم‬ ‫بلژیک س��انس ‪ ۲۲‬در س��الن شماره س��ه نمایش داده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فیلم ه��ای «ف��رش چی��ن» س��اخته امی��ر منیری و‬ ‫«مهمان��ی خداحافظی» به کارگردانی لقمان خالدی در‬ ‫بخش مستندهای کارافرینی سانس ‪« ،۱۴‬در کنار هم»‬ ‫اثر سیدمجتبی خیام الحسینی و «راویج» ساخته صادق‬ ‫داوری فر در بخش مس��تندهای کارافرینی سانس ‪،۱۶‬‬ ‫«دیده بان و بانو» اثر محمد صفا و «تنها مدرس» ساخته‬ ‫معین ش��افعی در بخش جایزه شهید اوینی سانس ‪،۱۸‬‬ ‫«خط نورانی» به کارگردانی نادر فرجی و «پرسنل اداره‬ ‫س��وم» س��اخته ایمان گودرزی در بخش جایزه شهید‬ ‫اوینی سانس ‪ ۲۰‬و «دیشب تو را دیدم که می خندیدی»‬ ‫به کارگردانی کاوی��چ نیانگ در بخش نمایش های ویژه‬ ‫سانس ‪ ۲۲‬در سالن شماره پنج روی پرده رفت‪.‬‬ ‫همچنین در سالن شماره شش مستندهای « ُقرقبان»‬ ‫س��اخته فتح اله امیری و نیما عسگری در بخش مسابقه‬ ‫ملی س��انس ‪« ،۱۴‬تا ش��ش مدت دیگر» به کارگردانی‬ ‫الهام مرتضوی و «ادور» اثر محمدصادق اس��ماعیلی در‬ ‫بخش مسابقه ملی سانس ‪« ،۱۶‬مهدی که به دنیا امد»‬ ‫ساخته مشترک امیرمهدی حکیمی و حجت بامروت در‬ ‫بخش جایزه ش��هید اوینی سانس ‪« ،۱۸‬ابشار» ساخته‬ ‫علی ش��هابی نژاد و «جمیله» ب��ه کارگردانی محمدباقر‬ ‫ش��اهین در بخش مس��ابقه ملی س��انس ‪ ۲۰‬و «سوسن‬ ‫در س��حر می شکفد» ساخته روح اهلل اکبری و «همه چیز‬ ‫درباره ارزو» به کارگردانی کتایون جهانگیری در بخش‬ ‫مسابقه ملی سانس ‪ ۲۲‬نمایش داده شد‪.‬‬ ‫ما بر هویت‬ ‫سندی‬ ‫و سند نگاری‬ ‫سینمای مستند‬ ‫تاکید داریم‬ ‫و با توجه به‬ ‫تعامل فیلمخانه‬ ‫سینمای ایران‬ ‫با جشنواره‬ ‫سینماحقیقت‪،‬‬ ‫راش ها و‬ ‫تصاویر دیده‬ ‫نشده از‬ ‫مستند «باد‬ ‫صبا» به عنوان‬ ‫هدیه گشایش‬ ‫جشنواره به‬ ‫نمایش درامد‬ ‫شبکه یک برای شب‬ ‫یلدا ویژه برنامه دارد‬ ‫ش��بکه یک س��یما ب��ه منظ��ور همراهی‬ ‫ب��ا بینن��دگان در بلندتری��ن ش��ب س��ال‪،‬‬ ‫ویژه برنامه های متنوعی را تدارک دیده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬همزمان با ش��ب یلدا‪،‬‬ ‫ش��بکه یک به عنوان ش��بکه ملی و عمومی‪،‬‬ ‫برنام��ه «فرمول یک» ویژه ش��ب یلدا را روی‬ ‫انتن می برد‪.‬‬ ‫ای��ن برنام��ه ب��ه تهیه کنندگ��ی و اجرای‬ ‫سیدعلی ضیا‪ ،‬کاری از گروه اجتماعی شبکه‬ ‫یک سیماس��ت که همزمان با این شب‪ ،‬پس‬ ‫از س��ریال ش��بانگاهی به مدت دو ساعت و با‬ ‫حضور چهره های مردمی پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫تلویزیون‬ ‫س��پس محمد حمیدی مقدم ضمن خوش��امدگویی‬ ‫به مستندس��ازان و اهالی رس��انه حاضر در سالن گفت‪:‬‬ ‫بس��یار مفتخ��رم که خانواده س��ینمای مس��تند من را‬ ‫به عنوان مدیرعامل مرکز گس��ترش س��ینمای مس��تند‬ ‫و تجربی و دبیر جش��نواره س��ینماحقیقت پذیرفته اند‪،‬‬ ‫جشنواره ای که ‪ ۱۲‬دوره خود را با ثبات و کیفیت بسیار‬ ‫عالی سپری کرده است و از اقایان محمد افریده‪ ،‬شفیع‬ ‫اقامحمدیان و محمدمهدی طباطبایی نژاد دبیران دوره‬ ‫گذشته قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از ای��ن دوره مس��یر استانداردس��ازی‬ ‫جشنواره سینماحقیقت را اغاز کردیم که شاید این اغاز‬ ‫تا حدودی متفاوت باش��د‪ .‬از جمله موضوعات در فرایند‬ ‫استانداردس��ازی مس��ئله ورود به جش��نواره است که از‬ ‫شاخصه های جشنواره های مطرح و بین المللی محسوب‬ ‫می شود‪ .‬به منظور جلوگیری از شلوغی بیش ازاندازه این‬ ‫رویداد س��ینمایی قرار ش��د تا اهالی س��ینمای مستند‬ ‫و رس��انه برای دریاف��ت کارت ثبت نام ک��رده و بتوانند‬ ‫به ص��ورت رایگان بلیت تهیه کنند‪ .‬همچنین بخش��ی از‬ ‫ظرفیت س��الن های جش��نواره به عالقه مندان سینمای‬ ‫مس��تند تعلق گرفته اس��ت تا با خرید بلیت به تماشای‬ ‫اثار جشنواره بنشینند‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره س��ینماحقیقت تاکید ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫اتفاقات مهم امس��ال اضافه ش��دن س��الن موزه سینما‬ ‫به جش��نواره در طی برگزاری این رویداد هنری اس��ت‪.‬‬ ‫گس��ترش مخاطبان سینمای مس��تند در شهرستان ها‬ ‫برای ما اتفاق بس��یار خوش��ایندی اس��ت‪ .‬با ‪ ۲۰‬استان‬ ‫تعامل داشتیم تا برگزیده جشنواره سینماحقیقت برای‬ ‫مخاطب��ان در ای��ن مناطق نمایش داده ش��ود‪ .‬به نظرم‬ ‫امسال سال سینمای مستند ایران بود‪ ،‬از جمله حرکت‬ ‫نوگرایان��ه انتخاب یک فیلم مس��تند به عن��وان نماینده‬ ‫س��ینمای ایران در اس��کار که حرکتی بزرگ و پیش��رو‬ ‫برای سینمای ایران بود‪.‬‬ ‫حمیدی مقدم ادامه داد‪ :‬اتفاق دوم که شاید رسانه ها از‬ ‫ان گذشتند‪ ،‬دریافت ‪ 3‬جایزه مهم از مهم ترین جشنواره‬ ‫مس��تند جهان ایدفا بود که اقای مهرداد اس��کویی و دو‬ ‫ت��ن دیگر از مستندس��ازان ایران در بخ��ش بلند‪ ،‬نیمه‬ ‫بلند و کوتاه توانستند جوایز اصلی را دریافت کنند‪ ،‬این‬ ‫اتفاقات نشانگر این است که سینمای مستند ما حرکت‬ ‫روبه رو ش��دی دارد‪ .‬مس��تند در ایران از حالت داخلی و‬ ‫گنجه ای خارج و جهانی ش��ده اس��ت‪ ،‬سینمایی بی ادعا‬ ‫و کم هزین��ه ک��ه در جهان ان را می شناس��ند‪ .‬امیدوارم‬ ‫این رش��د و پویایی در بین سینماگران سینمای مستند‬ ‫همچنان پایدار باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بخش ه��ای مختلف��ی را برای جش��نواره‬ ‫تدارک دیده ایم و توانستیم با توجه به شرایط سخت این‬ ‫روزها میزبان مهمانان خارجی باشیم‪ .‬بخش هایی چون‬ ‫کارگاه ه��ا‪ ،‬ب��ازار‪ ،‬پیچینگ پنل و‪ ...‬قرار اس��ت با حضور‬ ‫سینماگران خارجی برگزار شود تا ما به ارزیابی درستی‬ ‫از وضعیت بومی سینمای خود نسبت به سینمای جهان‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره درباره تمرکز بر سند نگاری جشنواره‬ ‫امس��ال بیان کرد‪ :‬ما بر هویت س��ندی و س��ند نگاری‬ ‫س��ینمای مس��تند تاکی��د داری��م و با توجه ب��ه تعامل‬ ‫فیلمخانه س��ینمای ایران با جش��نواره سینماحقیقت‪،‬‬ ‫راش ه��ا و تصاویر دیده نش��ده از مس��تند «ب��اد صبا»‬ ‫به عنوان هدیه گش��ایش جش��نواره به نمایش درخواهد‬ ‫امد‪ ،‬ش��اید ما تنها شنیده هایی از جمله صدای ماندگار‬ ‫استاد منوچهر انور را از این فیلم به یاد داشته باشیم‪ .‬از‬ ‫مدیر فیلمخانه ایران بابت این هدیه بسیار سپاسگزارم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬امیدوارم از این رویداد لذت ببرید‬ ‫و ما را در جش��نواره سینماحقیقت که رویدادی متعلق‬ ‫به خانواده بزرگ س��ینمای مستند ایران است همراهی‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫در حالی ک��ه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی با افزایش حدود ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد ریالی همراه اس��ت‪ ،‬اما بودجه‬ ‫س��ینما و تئاتر افزایش قاب��ل توجهی ندارد‪،‬‬ ‫ه��ر چند بخش زیادی از انچه برای امس��ال‬ ‫تئاتر مصوب ش��ده بود هن��وز تخصیص پیدا‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬الیحه بودجه سال اینده‬ ‫کش��ور که شامل بودجه عمومی سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نیز هست‪ ،‬به مجلس ارائه شده و در دو بخش‬ ‫سینما و تئاتر‪ ،‬افزایش رقم خاصی در بودجه‬ ‫مشاهده نمی شود‪.‬‬ ‫براس��اس پیوس��ت های ارائه ش��ده در این‬ ‫الیحه‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی که‬ ‫بودجه مصوب هزینه ای ان برای س��ال ‪،۹۸‬‬ ‫‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۸۲۱‬میلیارد و ‪ ۲۱۰‬میلیون ریال‬ ‫بود‪ ،‬برای س��ال ‪ ،۹۹‬بدون محاسبه انچه به‬ ‫عن��وان یارانه خواهد گرفت‪ ۲۴ ،‬هزار و ‪۳۱۵‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۳۰‬میلیون ریال بودجه پیشنهاد‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به این رقم در کل وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬ب��راورد هزینه ای س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬برای انچ��ه به عنوان «برنامه حمایت‬ ‫و گس��ترش هنرهای نمایش��ی» اعالم شده‪،‬‬ ‫‪ ۸۴‬میلیارد و ‪ ۱۱‬میلیون تومان تعیین شده‬ ‫در حالی که مصوب بودجه امس��ال تئاتر ‪۸۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۲۲‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫از ای��ن بودجه ه��م طبق اع�لام مدیران‬ ‫تئات��ری فقط حدود ‪ ۲۰‬درص��د تا به حال‬ ‫داده ش��ده و از ابتدای امس��ال دس��ت کم‬ ‫نزدیک به ‪7‬میلیارد تومان بدهی روی دست‬ ‫اداره کل هنرهای نمایش��ی بابت حمایت از‬ ‫گروه های نمایش��ی و برگزاری جش��نواره ها‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫حمای��ت از برگ��زاری جش��نواره ها و‬ ‫همایش ه��ای مربوط به نمای��ش‪ ،‬حمایت از‬ ‫تولید و اجرای نمایش های صحنه ای‪ ،‬سنتی‬ ‫و ایین��ی و توزیع در ش��بکه نمایش خانگی‪،‬‬ ‫نظارت بر فعالیت های نمایشی‪ ،‬صدور مجوز‪،‬‬ ‫کمک به فعالیت های تئاتر موزه عروس��کی‪،‬‬ ‫کم��ک ب��ه موسس��ات مراک��ز‪ ،‬انجمن ه��ا‪،‬‬ ‫کانون ها‪ ،‬تش��کل های صنفی وابسته و خانه‬ ‫تئات��ر از برنامه ه��ای تش��ریح ش��ده در زیر‬ ‫مجموع��ه «حمای��ت و گس��ترش هنرهای‬ ‫نمایشی» است‪.‬‬ ‫در این بین برای کمک به بنیاد فرهنگی و‬ ‫هنری رودکی هم مثل قبل ردیف جداگانه ای‬ ‫در ذی��ل برنامه های تئاتر گنجانده ش��ده که‬ ‫‪۹‬میلیارد تومان از بودج��ه تئاتر به ان تعلق‬ ‫می گی��رد در حالی که س��ال قب��ل این رقم‬ ‫‪۷‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان بود‪ .‬همچنین‬ ‫از برنامه های مش��خص شده‪ ،‬حمایت جدا از‬ ‫خانه تئات��ر به همراه راه ان��دازی موزه حذف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اما ب��رای س��ازمان امور س��ینمایی‪۲۱۰ ،‬‬ ‫میلی��ارد تومان در الیحه بودجه س��ال اینده‬ ‫نظر گرفته ش��ده که این رقم در الیحه سال‬ ‫قبل ‪ ۲۰۵‬میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫در بخش براورد هزینه ای س��ال ‪۱۳۳ ،۹۹‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان ام��ده و در بخ��ش تملک‬ ‫دارایی ه��ای س��رمایه ای رق��م ‪۱۵‬میلیارد و‬ ‫‪۵۰۰‬میلیون تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫در بین برنامه هایی که برای بخش س��ینما‬ ‫تعریف ش��ده‪ ۱۷ ،‬میلیارد تومان به برگزاری‬ ‫جشنواره فیلم فجر اختصاص دارد‪.‬‬ ‫همچنین ب��رای صیانت از اثار س��ینمایی‬ ‫و جلوگی��ری از تکثیر غیرمج��از انها که این‬ ‫روزه��ا موضوع��ی داغ در سینماس��ت‪۷۰۰ ،‬‬ ‫میلیون تومان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫برای حمایت از صنعت انیمیش��ن هم ‪۱۲‬‬ ‫میلیارد تومان بودجه تعریف شده ولی با این‬ ‫حال مهم این اس��ت که چقدر از این رقم در‬ ‫نهایت تخصیص پیدا می کند‪.‬‬ ‫سینما و بودجه‬ ‫سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت با نمایش یک مستند قدیمی کار خود را اغاز کرد‬ ‫سهم سینما و تئاتر‬ ‫از بودجه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪ 13 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 10 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1424‬پیاپی ‪2742‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫قاچاق فیلم های سینمایی؛ تلخی بی پایان یک کابوس‬ ‫گرفته است‪ .‬نکته جالب توجه درباره فیلم قصر شیرین‬ ‫این است که فیلم با زیرنویس انگلیسی سر از سایت های‬ ‫دانلود فیلم دراورده اس��ت‪ .‬این امر می تواند س��ر نخ لو‬ ‫رفتن این نس��خه از فیلم را به جش��نواره های خارجی‬ ‫برساند که این فیلم در سایت انها اپلود شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹از کجا به فضای مجازی راه می یابد؟‬ ‫اگرچه نس��خه به سرقت رفته شبی که ماه کامل شد‬ ‫عن��وان ‪ for preview‬برای بازبینی را در صفحه خود‬ ‫حک ش��ده دارد اما این امر به سادگی قابل اثبات نیست‬ ‫تا بتوان با قاطعیت ش��خص‪ ،‬س��ازمان یاد نهاد خاصی‬ ‫را ب��ه دزدی فیل��م متهم کرد‪ .‬چنانچ��ه محمدمهدی‬ ‫طباطبای��ی نژاد معاون ارزش��یابی و نظارت س��ازمان‬ ‫س��ینمایی پیش از این گفته بود‪ :‬به صرف اینکه فیلمی‬ ‫چون بازبینی ارش��اد خورده به ارشاد تهمت بزند‪ ،‬سند‬ ‫نیست‪ .‬سازمان سینمایی روزی ده ها فیلم را در اختیار‬ ‫دارد و هر روز در حال بازبینی اس��ت‪ .‬هر روز فیلم اینجا‬ ‫می اید و همکارانی که اینجا کار می کنند سال هاس��ت‬ ‫ِ‬ ‫نهایت مراقبت این کار را انجام‬ ‫کارشان این اس��ت و در‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرونده ای که بسته نشده‪ ،‬باز شد‬ ‫قاچاق و سرقت این فیلم ها که همگی جزو فیلم های‬ ‫برجس��ته به لحاظ ش��اخص های س��ینمایی یا موفق‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫در گیش��ه بوده ان��د‪ ،‬دوباره پرونده ای��ن معضل را برای‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬س��ینماگران و عالقه مندان و بحث فقدان‬ ‫امنیت از جهت حفظ حقوق مولف و بازگش��ت سرمایه‬ ‫را گشوده است؛ پرونده ای که اراده مسئوالن را از جهت‬ ‫مبارزه با متخلفان و اتخاذ رویکردی مبنی بر جلوگیری‪،‬‬ ‫بستن یا به حداقل رساندن اسیب های هنری در صنعت‬ ‫س��ینمای ای��ران را با چالش��ی جدی مواجه س��اخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫همی��ن عام��ل باع��ث ش��ده کان��ون کارگردان��ان‬ ‫س��ینمای ایران نی��ز در روزهای اخیر از فیلمس��ازان‬ ‫متقاض��ی حضور در جش��نواره بخواهد کپی فیلم های‬ ‫جدیدش��ان را تنه��ا به ص��ورت ‪ DCP‬ب��رای بازبینی‬ ‫در اختیار دفتر جش��نواره و س��ازمان س��ینمایی قرار‬ ‫دهند‪ ،‬زیرا نس��خه های ‪ DVD‬به اس��انی قابل تکثیر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مجموع رویدادهای س��ال گذش��ته و امسال در این‬ ‫زمینه‪ ،‬این س��وال را برجسته کرده که ایا اراده ای برای‬ ‫جلوگیری از ضربه اقتصادی جدی به اقتصاد سینمای‬ ‫ای��ران و افزایش ریس��ک تولی��د و در نهایت فلج کردن‬ ‫س��ینماگران وجود دارد ی��ا فقط به ص��ورت اتفاقی و‬ ‫صرف تقالی کسب مال نامش��روع از جانب عده ای رخ‬ ‫می دهد؟‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫«‪ ۲۳‬نفر» به سینماها می اید‬ ‫ورای ان در ساربان‬ ‫فیلم س��ینمایی «‪ ۲۳‬نف��ر» به کارگردانی‬ ‫مه��دی جعف��ری‪ ،‬از ‪ 20‬اذر ب��ه س��ینماها‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫ای��ن فیلم س��ینمایی‪ ،‬موفق ب��ه دریافت‬ ‫س��یمرغ بهترین فیلم از نگاه ملی جشنواره‬ ‫س��ی وهفتم فیل��م فجر‪ ،‬پروانه زری��ن بهترین فیلم و بهتری��ن کارگردانی از‬ ‫جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان و فیلم برگزیده یونسکو در ایران شد‪.‬‬ ‫«‪ 23‬نفر» به تهیه کنندگ��ی مجتبی فراورده‪ ،‬روایت گروهی از رزمندگان‬ ‫نوج��وان ایرانی اس��ت که در جریان جنگ ایران و عراق در س��ال ‪ 1361‬به‬ ‫اسارت نیروهای عراقی درامدند‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی های داور یوسفی با عنوان‬ ‫«ورای ان» روز جمع��ه ‪ ۲۲‬اذر در گال��ری‬ ‫ساربان افتتاح می شود‪.‬‬ ‫ایین گش��ایش این نمایشگاه که شامل ‪۲۰‬‬ ‫اثر نقاشی است‪ ،‬جمعه ‪ ۲۲‬اذر از ساعت ‪ ۱۶‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫داور یوس��فی ع�لاوه بر تدریس به عن��وان هیات علمی در دانش��گاه ازاد‪ ،‬در‬ ‫دانش��گاه س��وره و دانش��گاه الزهرا نیز به تدریس پرداخت��ه و همچنین کارگاه‬ ‫اموزشی هایی در موزه هنرهای معاصر تهران و وزارت کار برگزار کرده است‪.‬‬ ‫ی ادامه دارد‪ .‬عالقه مندان برای بازدید‬ ‫نمایشگاه «ورای ان» تا روز دوشنبه ‪ 2‬د ‬ ‫از این نمایشگاه می توانند هرروز به غیر سه شنبه ها از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬به گالری‬ ‫س��اربان واقع ش��ده در خیابان هویزه غربی‪ ،‬نبش خیابان شهید یوسفی‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۱۳۰‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫کت��اب «ان��ک اخرالزمان‪ :‬داس��تان های‬ ‫مرگینگ��ی‪ ،‬بینامتن ه��ای اپوکالیپس��ی» با‬ ‫گ��رداوری و ترجمه ش��بنم بزرگ��ی و نقد‬ ‫کیهان خانجانی به تازگی توسط نشر پیدایش‬ ‫منتشر و راهی بازار نشر شده است‪.‬‬ ‫داس��تان های این کتاب ک��ه در دو بخش‬ ‫گرداوری ش��ده اند‪ ،‬از نظ��ر درون مایه‪ ،‬یک‬ ‫نکته اش��تراکی دارند و ان مرگ اس��ت‪ .‬بخش اول با ‪ ۵‬داس��تان‪ ،‬مربوط به‬ ‫اخرالزم��ان و انواع پایان بن��دی جهان و بخش دوم دربرگیرنده ‪ ۵‬داس��تان‬ ‫دیگ��ر ب��ا مضم��ون «مرگینگ��ی» و درب��اره انواع م��رگ در جه��ان مدرن‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��خصیت های داستان های این نویس��نده‪ ،‬در جدالی غریب با بیگانگی با‬ ‫خ��ود و دیگران به س��ر می برند ک��ه منجر به طنز تلخ «فناپذیری» اس��ت‪.‬‬ ‫انها در جس��ت وجوی ان چیزی هس��تند که منجر به مرگ خود یا دیگری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این کتاب با ‪ ۱۸۴‬صفحه‪ ،‬ش��مارگان ‪ ۵۰۰‬نس��خه و قیمت ‪ ۳۱‬هزار تومان‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬هنرمند در نمایشگاه «هند ـ اریا»‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫داستان های اخرالزمانی و «مرگ ِ مدرن»‬ ‫نمایش��گاه گروهی نقاش��ی «هند ـ اریا» از‬ ‫روز پنجش��نبه ‪ ۲۱‬اذر در موسسه صبا برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬این نمایشگاه شامل دو بخش اصلی‬ ‫اس��ت و در ان ‪ ۶۸‬اثر نقاش��ی از ‪ ۲۵‬هنرمند به‬ ‫نمایش گذاش��ته می ش��ود‪ .‬این نمایشگاه که‬ ‫ساعت ‪ ۱۶‬روز پنجشنبه ‪ ۲۱‬اذر در نگارخانه های «لرزاده» و «فرشچیان» افتتاح‬ ‫می شود ش��امل دو بخش اصلی است‪ .‬در بخش اول با عنوان «ارشیو هند‪ -‬اریا»‬ ‫‪ ۶۸‬اثر از ‪ ۲۵‬هنرمند نقاش به نمایش گذاشته می شود که در طول هشت ماه اجرا‬ ‫و جمع اوری ش��ده اند‪ .‬اثار این بخش در شیوه های مدرن و به طور عمده چکیده‬ ‫و در قالب ه��ای متنوع از رنگ روغن‪ ،‬اکریلیک‪ ،‬میکس مدیا‪ ،‬رزین اپوکس��ی و‪...‬‬ ‫ارائه شده است‪ .‬همچنین در بخش دوم‪ ،‬ارشیو شخصی لیال راضی‪ ،‬برگزارکننده‬ ‫نمایشگاه و مسئول گروه هنرجویان عرضه می شود که شامل اثاری از این هنرمند‬ ‫بوده و در شیوه های رئالیسم و ناتورالیسم در چهار سال زیر نظر استاد رحیم نوه‪،‬‬ ‫هنرمند پیشکسوت نقاش خلق و اجرا شده است‪ .‬نمایشگاه «هند‪-‬اریا» تا تاریخ‬ ‫‪ ۲۸‬اذر همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۸‬امکان بازدید دارد‪.‬‬ ‫نام «محمد» محبوب امریکایی ها‬ ‫نام «محمد» برای نخس��تین بار به فهرست ده اسم محبوب برای‬ ‫نام گذاری نوزادان در امریکا راه پیدا کرد‪.‬‬ ‫برای نخستین بار‪ ،‬نام «محمد» به فهرست ده اسم محبوب برای‬ ‫نوزادان پس��ر در امریکا راه پیدا کرد‪ .‬این امار از ‪ ۶۰۰‬هزار والدینی‬ ‫که در سال ‪ ۲۰۱۹‬اسامی کودکان خود را با سازمان «بیبی سنتر»‬ ‫(‪ )Baby Center‬به اشتراک گذاشته اند به دست امده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری س��ی ان ان‪ ،‬نام «محمد» هر س��ال در این‬ ‫فهرست باالتر می اید‪ .‬این سازمان می گوید اسامی عربی محبوب تر‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫نام «عالیه» نیز در اسامی دختران رتبه دهم را کسب کرده است‪.‬‬ ‫لیندا موری‪ ،‬مدیر بخش جهانی «بیبی س��نتر» در بیانیه ای خبری‬ ‫توضیح داده اس��ت که خانواده های مس��لمان «اکثرا نام نخس��تین‬ ‫فرزند پسر خود را محمد می گذارند تا به پیامبر اسالم ادای احترام‬ ‫کنن��د و به زندگی کودک خود خیر و برکت ببخش��ند‪ ».‬نام محمد‬ ‫در امریکا با امالهای مختلف نوشته می شود و تمامی امالها در این‬ ‫امارگیری گنجانده شده است‪.‬‬ ‫س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی امریکا نی��ز یکی از مراکزی اس��ت‬ ‫ک��ه نام های محبوب را منتش��ر می کند اما این س��ازمان هر امالی‬ ‫منحصربه فرد را به عنوان نامی جداگانه می سنجد‪.‬‬ ‫ دیزنی برای نخستین بار‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد دالری می شود‬ ‫کمپان��ی دیزن��ی ف��روش‬ ‫س��االنه خود را برای نخستین‬ ‫بار در تاریخ به رقم بی س��ابقه‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد دالر می رساند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از‬ ‫اس��کرین‪ ،‬با اغاز اکران فیلم‬ ‫«جنگ س��تارگان‪ :‬خیزش اس��کای واکر»‪ ،‬کمپان��ی دیزنی مجموع‬ ‫ف��روش محصوالت اکران ش��ده خود در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬را به زودی به‬ ‫رقم بی س��ابقه ‪ ۱۰‬میلیارد دالر می رساند که ‪ ۶.۷۱‬میلیارد دالر ان‬ ‫از محل گیش��ه بین الملل و بیش از ‪ ۳.۲۸‬میلی��ارد دالر ان نیز در‬ ‫سینماهای امریکا حاصل شده است‪.‬‬ ‫انیمیش��ن «منجمد ‪ »۲‬نیز فاصله کوتاهی تا رس��یدن به فروش‬ ‫یک میلیارد دالر دارد و ششمین فیلم از محصوالت دیزنی در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬خواه��د بود که به فروش میلیارد دالری می رس��د‪ .‬پیش از‬ ‫این «کاپیتان مارول»‪« ،‬انتقام جویان‪ :‬انتهای بازی»‪« ،‬عالءالدین»‪،‬‬ ‫«داس��تان اسباب بازی ‪ »۴‬و «شیرش��اه» توانسته بودند وارد باشگاه‬ ‫میلیارد دالری های دیزنی در سال جاری شوند‪.‬‬ ‫ب��ا اضافه کردن فروش کمپانی فاکس ک��ه دیزنی مالکیت ان را‬ ‫خری��داری کرده‪ ،‬مجموع ف��روش این کمپانی تاکن��ون به ‪۱۱.۹۴‬‬ ‫میلیارد دالر رس��یده است که سهم گیشه بین الملل ‪ ۸.۱۴‬میلیارد‬ ‫دالر و سهم گیشه امریکا ‪ ۳.۸‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫رکورد قبلی فروش س��االنه کمپانی دیزنی با ‪ ۷.۶‬میلیارد دالر در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۵‬رقم خورده بود‪.‬‬ ‫فناوری جدید خواندن کتاب های‬ ‫الکترونیکی‬ ‫فن��اوری جدی��د ش��رکت‬ ‫ش ُوردز ب��ه خوانندگان‬ ‫اس��م ‬ ‫اج��ازه می ده��د کتاب ه��ای‬ ‫الکترونیکی را پیش از انتشار‬ ‫بخوانند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبنا ب��ه نقل‬ ‫ش ُوردز‪ ،‬ش��رکت پخ��ش کتاب های‬ ‫از ملویل ه��اوس بوکز ‪ -‬اس��م ‬ ‫الکترونیک��ی‪ ،‬خبر از رونمایی از ابزاری جدید داد که به خوانندگان‬ ‫این امکان را می دهد که قبل از قرار گرفتن کتاب ها در بازار بتوانند‬ ‫انها را بخرند و بخوانند‪ .‬نکته اصلی اینجاست که بین پیش سفارش‬ ‫(کاری که برای رفتن به استقبال کتاب ها انجام می دهید و درنتیجه‬ ‫در روز انتشار‪ ،‬نسخه خود را دریافت می کنید) و پیش فروش (خرید‬ ‫کاال و اس��تفاده از ان در روز انتش��ار) تفاوت وج��ود دارد‪ .‬این ابزار‬ ‫ش ُوردز به طور خ��اص با پیش فروش س��ر و کار دارد‪.‬‬ ‫جدی�� ِد اس��م ‬ ‫این ش��رکت امیدوار است که ناشران و نویس��ندگان بتوانند از این‬ ‫سرویس در جهت منافع خود استفاده کنند و خوانندگان را تشویق‬ ‫ب��ه ثبت نام در فهرس��ت های ویژه کنند تا از طری��ق ان بتوانند به‬ ‫محتوای موردعالقه خود دسترسی زودهنگام داشته باشند‪ .‬در این‬ ‫زمان نویسنده یا ناشر ادرس ایمیل جدیدی ثبت خواهند کرد که از‬ ‫طریق ان می توانند تالش های بعدی برای بازاریابی را هدایت کنند‪.‬‬ ‫ «شبی که ماه کامل شد»‬ ‫در بخش اصلی جشنواره فرانسوی‬ ‫فیلم س��ینمایی «شبی که ماه کامل ش��د» به بخش اصلی‬ ‫مس��ابقه جش��نواره بین المللی فیلم «کاراس��ون» فرانسه راه‬ ‫یافت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬فیلم س��ینمایی «شبی که ماه کامل‬ ‫ش��د» پس از حضور در بیس��ت و سومین جشنواره «شب های‬ ‫س��یاه تالین»‪ ،‬در دومین حضور بین المللی خود در جشنواره‬ ‫فیلم های سیاس��ی «کاراس��ون» در کش��ور فرانس��ه شرکت‬ ‫می کند‪ .‬این فیلم که اخرین ساخته نرگس ابیار است از تاریخ‬ ‫‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۳‬اذر در بخش مسابقه فیلم های بلند داستانی دومین‬ ‫جش��نواره فیلم های سیاسی فرانسه نمایش داده می ش��ود‪ .‬این جشنواره توسط «کوستا‬ ‫گاوراس» س��ینماگر مطرحی یونانی‪ -‬فرانس��وی پایه گذاری ش��ده و فیلم «شبی که ماه‬ ‫کامل شد» با ‪ ۶‬فیلم بلند داستانی در این رویداد سینمایی رقابت می کند‪ .‬عرضه و پخش‬ ‫بین المللی فیلم«ش��بی که ماه کامل ش��د» به عهده محمد اطبایی (مستقل های ایرانی)‬ ‫اس��ت و این فیلم توانست در حضور پیش��ین بین المللی خود در جشنواره الف «شب های‬ ‫سیاه تالین» در کشور استونی جایزه بهترین فیلم تماشاگران را دریافت کند‪.‬‬ ‫ شهرام ناظری امسال در قونیه‬ ‫کنسرت برگزار نمی کند‬ ‫ش��هرام ناظری با انتش��ار بیانی��ه ای کوتاه از انجام نش��دن‬ ‫کنسرت قونیه خبر داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هنرمند ملی کش��ورمان که هر س��اله در‬ ‫اواخر اذر مش��تاقان و عالقه مندان را ب��ه صورت رایگان به بزم‬ ‫موالن��ا دعوت کرده اس��ت‪ ،‬در بیانیه خود‪ ،‬علت انجام نش��دن‬ ‫کنس��رت امس��ال قونیه را چنین توضیح داده است‪« :‬امسال‬ ‫برای همدردی با درد و رنج زنان‪ ،‬مردان و کودکان ُکرد سوریه‬ ‫و به احترام مردم فداکار و نازنین کشورم کنسرت اذر در قونیه‬ ‫را برگزار نخواهم کرد؛ چراکه موالنا س��خنگوی وجدان انسانی و منادی صلح و دوستی در‬ ‫جهان است‪ .‬او همواره درس خوبی‪ ،‬انسانیت و عشق را در هفتاد هزار بیت اواز کرده است‪».‬‬ ‫کشف یک چاپخانه دارای کتاب قاچاق‬ ‫یک چاپخانه و صحافی دارای کتاب قاچاق کش��ف شد‪ .‬به گزارش ایسنا بر اساس اعالم‬ ‫کارگروه صیانت از حقوق ناش��ران‪ ،‬مولفان و مترجمان اتحادیه ناش��ران و کتاب فروشان‬ ‫تهران‪ ،‬این چاپخانه روز یکش��نبه‪ ۱۰ ،‬اذر کش��ف ش��ده اس��ت‪ .‬کتاب های این چاپخانه‬ ‫و صحاف��ی با حکم قضایی ضبط‪ ،‬صورت جلس��ه و به انبار وی��ژه کتاب های قاچاق منتقل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن چاپخانه و صحاف��ی پلمپ و صاح��ب ان به ضابط��ان قضایی تحویل‬ ‫داده ش��ده اس��ت‪ .‬با اقامه ش��کایت ناش��ران متضرر از متهم‪ ،‬وکیل اتحادیه ب��ه وکالت از‬ ‫ش��اکیان مبادرت به اقام��ه دعوی در مراجع ذی ص�لاح خواهد ک��رد‪ .‬در بیانیه اتحادیه‬ ‫ناش��ران و کتاب فروش��ان تهران امده اس��ت‪ :‬با وج��ود تمهیداتی که کارگ��روه صیانت‬ ‫اتحادیه اندیش��یده‪ ،‬توفیق در مسیر پیش��گیری و مبارزه با قاچاق کتاب بدون مساعدت‬ ‫و همراه��ی تمامی هم��کاران صنف ممکن نیس��ت‪ .‬دبیرخانه دائم��ی کارگروه در محل‬ ‫اتحادیه مس��تقر و اماده دریافت نظرات‪ ،‬پیشنهادها و اطالعات همکاران و پدیداورندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫پس از مدتی فروک��ش کردن بحث قاچاق فیلم های‬ ‫س��ینمایی در س��ال گذش��ته‪ ،‬این روزها دوباره بحث‬ ‫قاچ��اق فیلم های س��ینمایی به کاب��وس تلخ صنعت‬ ‫س��ینمای ایران تبدیل شده اس��ت؛ کابوسی که گویی‬ ‫تلخی های ان پایان ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬خرداد امس��ال بود که با انتشار نسخه‬ ‫قاچاق فیلم های متری ش��یش و نیم‪ ،‬س��اخته س��عید‬ ‫روس��تایی و به تهیه کنندگی س��یدجمال س��اداتیان‬ ‫و رحم��ان ‪ ۱۴۰۰‬ب��ه کارگردان��ی منوچه��ر هادی و‬ ‫تهیه کنندگی علی س��رتیپی در فضای مجازی بار دیگر‬ ‫این امر در فضای س��ینمایی کش��ور خود را نش��ان داد‬ ‫و دلهره های��ی را از ب��اب بر باد رفتن س��رمایه ها مطرح‬ ‫کرد‪ .‬اوایل پاییز امس��ال بود که محمدحسین قاسمی‬ ‫تهیه کننده فیلم ش��بی که ماه کامل شد به کارگردانی‬ ‫نرگ��س ابی��ار خب��ر از تهدید ب��ه اخاذی برای نش��ر‬ ‫غیرقانونی فیلمش داد و پرده از ش��یوه ای تازه از اشکال‬ ‫قاچاق فیلم برداشت‪.‬‬ ‫قاس��می گفته بود‪ :‬جالب اس��ت که وقت��ی به اکانت‬ ‫یک��ی از همی��ن اف��رادی که به م��ن پیغ��ام داده بود‪،‬‬ ‫مراجعه کردم‪ ،‬دیدم ش��ماره همین ف��ردی که ادعای‬ ‫برداش��تن داش��ت‪ ،‬ب��ه عنوان صاح��ب کان��ال امده‬ ‫فیلم لو رفته‪ ،‬بس��یار‬ ‫اس��ت‪ ...‬درنهای��ت ما چون ای��ن ِ‬ ‫بی کیفی��ت و نامفهوم ب��ود و از الب��ه الی صندلی های‬ ‫س��الن س��ینما فیلمبرداری ش��ده بود‪ ،‬اهمیتی به این‬ ‫جری��ان ندادیم‪ .‬اما این یک ش��یوه جدید برای اخاذی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ح��اال در تازه ترین رخداد‪ ،‬ش��بی که ماه کامل ش��د‬ ‫قربانی قاچاق فیلم و داس��تان س��وداگران این صنعت‬ ‫شده و این بار نه نسخه پرده ای که نسخه ای با کیفیت از‬ ‫فیلم به سرقت رفته و در فضای مجازی در دست است‪،‬‬ ‫ش��بیه اتفاقی که ماه گذش��ته برای فیلم های رحمان‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬و متری شیش و نیم هم افتاده بود‪ .‬مسئله ای که‬ ‫البته گریبان فیلم های خانه پدری و قصر شیرین را هم‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫افشین داورپناه ‪ -‬فعال فرهنگی‪:‬‬ ‫«کت��اب یعنی زندگی» عنوان ش��عاری اس��ت که برای‬ ‫نمایش��گاه کتاب تهران در سال ‪ ۱۳۹۹‬انتخاب شده است‪.‬‬ ‫گویا مش��خص نیس��ت هدف از انتخاب شعار برای چنین‬ ‫نمایش��گاهی چیس��ت و چرا این عنوان انتخاب شده است‬ ‫و ن��ه عن��وان دیگری! این ش��عار قرار اس��ت در عمل چه‬ ‫رویدادهایی را در نمایش��گاه کتاب سال ‪ ۹۹‬رقم بزند؟ این‬ ‫شعار است یا عنوانی (اسم خاصی) که برای این نوبت از نمایشگاه انتخاب شده؟‬ ‫چرا فکر می کنیم هر س��ال «نمایش��گاه کتاب» یا «هفته کتاب» باید یک ش��عار‬ ‫داش��ته باش��د؟ چه ضرورتی دارد؟ چرا تصور می کنیم این سنتی است که هر سال‬ ‫بای��د‪ ،‬ان ه��م این گونه بی هدف و بی معنی‪ ،‬تکرار ش��ود و بعد از مدت��ی به ناچار به‬ ‫نام گذاری ه��ای بی معنا‪ ،‬بی ه��دف و گاه خنده دار بیفتیم؟ نمایش��گاه کتاب یا هفته‬ ‫کتاب اگر ش��عار هم نداشته باشد باز هم نمایشگاه کتاب است و هفته کتاب‪ .‬چقدر‬ ‫زمان و جلس��ه باید برای یک تعیین ش��عار هر سال صرف شود که در عمل هم هیچ‬ ‫کارکردی ندارد‪.‬‬ ‫شعار امسال را هم شورای سیاست گذاری سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران از بین شعارهای پیشنهادی انتخاب کرده است‪ .‬علی اکبر اشعری‪ ،‬عضو‬ ‫ش��ورای سیاست گذاری س��ی و دومین دوره نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران‪ ،‬در‬ ‫گفت وگ��و با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باش��گاه خبرن��گاران جوان‪ ،‬درباره‬ ‫انتخاب ش��عار گفته است‪ :‬معموالً در برخی رخدادها برای این که از فرصت برگزاری‬ ‫ان اس��تفاده کنند‪ ،‬پیامی را به مخاط��ب منتقل می کنند … کتاب نقش مهمی در‬ ‫زندگی فردی و اجتماعی دارد‪ .‬در همین راستا امسال شعار «کتاب یعنی زندگی» را‬ ‫انتخاب کردند‪« .‬کتاب یعنی زندگی» به این معناست که زندگی بدون کتاب معنایی‬ ‫ندارد؛ زندگی بدون کتاب محدود و تنگ می شود‪.‬‬ ‫ام��ا واقعا کتاب یعنی زندگی؟ در زندگی چیز دیگ��ری به جز کتاب وجود ندارد؟‬ ‫زندگی بدون کتاب معنایی ندارد؟ یعنی عموم مردمی که کتاب نمی خوانند زندگی‬ ‫نمی کنند؟ این شعار مردم را به مطالعه تشویق خواهد کرد؟‬ ‫اساس��ا ش��عار چه کارکردی باید داش��ته باش��د؟ مگر نه این که به عن��وان مثال‬ ‫تاکیدهای ویژه ان س��ال را مش��خص خواهد کرد؟ این ش��عار می تواند معطوف به‬ ‫مشکالت و مسائل حوزه نشر کشور باشد‪ ،‬می تواند با توجه به مناسبت های تقویمی‬ ‫در اردیبهش��ت ‪ ۹۹‬باشد! می تواند گروه خاصی از مخاطبان نشر (کودکان‪ ،‬نابینایان‪،‬‬ ‫زنان‪ ،‬هنرمندان و‪ )....‬را هدف قرار دهد و‪ ...‬به عنوان مثال اگر شعار نمایشگاه کتاب‬ ‫در س��ال ‪« ۱۳۸۲‬کتاب‪ ،‬کودک‪ ،‬خانواده» تعیین شد هدف این بود که در نمایشگاه‬ ‫ان سال به مسائل و کتاب های این حوزه به طور خاص توجه شود‪ .‬نشست هایی ویژه‬ ‫با موضوع نقد و بررسی کتاب های این حوزه تشکیل شود و‪....‬‬ ‫حاال برخی شعارهای س��ال های بعدی را هم ببینیم؛ سال ‪« ۱۳۸۳‬بخوان»‪ ،‬سال‬ ‫‪« ۱۳۸۴‬درخت ایران ریشه در اب های خلیج فارس دارد»‪ ،‬سال ‪« ۱۳۹۲‬بهشت دانایی‬ ‫در ضیافت کلمات»‪« ،‬خواندن‪ ،‬گفت وگو با جهان»‪« ،‬فردا برای خواندن دیر اس��ت»‪،‬‬ ‫«نه به کتاب نخواندن»‪« ،‬خواندن؛ توانس��تن اس��ت»؛ خ��ب همین طور که مالحظه‬ ‫می فرمایید برخی از این ش��عارها بیشتر جنبه ادبی دارند تا کاربردی و کارکردی به‬ ‫عنوان مثال «بهشت دانایی در ضیافت کلمات»‪ .‬برخی شعارها اساسا با حوزه نشر و‬ ‫کتاب بی ارتباط هستند‪ ،‬مثل «درخت ایران ریشه در اب های خلیج فارس دارد» و‪...‬‬ ‫اگر شعار نمایشگاه کتاب را گذاشتید «خواندن؛ توانستن است» بر چه چیزی تاکید‬ ‫کرده اید و در نمایش��گاه ان س��ال چه بخش های ویژه ای متناس��ب با این شعار دایر‬ ‫خواهید کرد؟ شعاری که برای نمایشگاه کتاب ‪ ۱۳۹۹‬انتخاب شده این است‪« :‬کتاب‬ ‫یعنی زندگی»! خب این یعنی چه؟ در س��ال ‪ ۹۹‬چه اقداماتی متناس��ب با این شعار‬ ‫انجام خواهد ش��د؟ خب به احتمال زیاد ش��عار سال بعد را هم ممکن است بگذاریم‬ ‫«کت��اب یعنی زندگی ‪ »۲‬یا «کتاب؛ نور هدایت»‪« ،‬کتاب؛ اب حیات»‪« ،‬توانس��تن‪،‬‬ ‫کتاب است»‪« ،‬کتاب یعنی اگاهی»‪« ،‬یکی بخر چند تا ببر» و‪!...‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫کتاب شعار نمی خواهد!‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!