روزنامه صمت شماره 1423 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1423

روزنامه صمت شماره 1423

روزنامه صمت شماره 1423

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1423‬پیاپی ‪2741‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نفت‬ ‫و اینده ارز در ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر روز‬ ‫بیش از ‪ ۱۶‬هزار نفر داوطلب‬ ‫نمایندگی مجلس شدند‬ ‫فراین��د ثبت ن��ام داوطلب��ان انتخاب��ات یازدهمین دوره‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی از یکش��نبه‪ ۱۰ ،‬اذر همزمان در‬ ‫وزارت کش��ور و فرمانداری های سراس��ر کش��ور اغاز شد و‬ ‫داوطلبان ت��ا پایان روز ‪ ۱۶‬اذر برای ثبت نام در این رویداد‬ ‫سیاسی فرصت داشتند‪ .‬ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس‬ ‫به مدت ‪ ۶‬روز در سراس��ر کش��ور انجام ش��د و حدود ‪۱6‬‬ ‫هزار داوطلب برای تصاحب کرسی های بهارستان نام نویسی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در می��ان ثبت نام کنندگان تع��دادی از نمایندگان ادوار‪،‬‬ ‫ش��خصیت های برجس��ته ملی و اس��تانی ب��ا گرایش های‬ ‫سیاس��ی اصولگرا‪ ،‬اصالح طلب‪ ،‬اعتدال گرا و مستقل حضور‬ ‫دارند‪ .‬تعداد کرس��ی های مجلس یازدهم ‪ ۲۹۰‬نفر در ‪۲۸۰‬‬ ‫حوزه انتخابیه است‪.‬‬ ‫به گفته جمال عرف‪ ،‬رئیس ستاد انتخابات کشور از تعداد‬ ‫ثبت نام کنندگان برای انتخابات مجلس یازدهم ‪ ۸۸‬درصد‬ ‫اقای��ان و ‪ ۱۲‬درصد خانم ها و افراد ‪ ۳۶‬تا ‪ ۴۰‬س��ال ‪۳۲۰۹‬‬ ‫نفر هس��تند و افراد ‪ ۴۱‬تا ‪ ۴۵‬س��ال ‪ ۲۸۳۹‬نفر را تشکیل‬ ‫می دهند‪ .‬گروه س��نی دارای کمتری��ن جمعیت با ‪ ۶۱‬نفر‬ ‫باالی ‪ ۷۱‬سال هستند‪.‬‬ ‫اس��ماعیل موسوی ‪ ،‬س��خنگوی س��تاد انتخابات کشور‬ ‫با ارائه اماری از نهایی ش��دن نام نویس��ی داوطلبان گفت‪:‬‬ ‫اس��تان های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫فارس و اذربایجان شرقی به ترتیب بیشترین میزان ثبت نام‬ ‫را داش��ته اند‪ .‬ع�لاوه بر ای��ن ‪ ۴‬درصد از داوطلبان س��ابقه‬ ‫نمایندگی مجلس دارند و ‪ ۲۳‬درصد در گذش��ته دست کم‬ ‫یک بار داوطلب شدند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بودجه ‪ ،۹۹‬بودجه ایستادگی‬ ‫مقابل تحریم است‬ ‫‪2‬‬ ‫سهم ناچیز مسکن ملی از بودجه انقباضی‬ ‫یکه تازی دولت در تصمیم گیری ها‬ ‫‪8‬‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬بازهم با چاشنی دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سهم فرهنگ و هنر از اقتصاد نفتی‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1423‬‬ ‫پیاپی ‪2741‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫فراین��د ثبت ن��ام از داوطلب��ان انتخاب��ات‬ ‫یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی از‬ ‫یکش��نبه‪ ۱۰ ،‬اذر همزمان در وزارت کش��ور‬ ‫و فرمانداری های سراس��ر کش��ور اغاز ش��د و‬ ‫داوطلب��ان تا پای��ان روز ‪ ۱۶‬اذر برای ثبت نام‬ ‫در این رویداد سیاسی فرصت داشتند‪ .‬ثبت نام‬ ‫نامزده��ای انتخاب��ات مجلس به م��دت ‪ ۶‬روز‬ ‫در سراسر کشور انجام ش��د و حدود ‪ ۱6‬هزار‬ ‫داوطلب برای تصاحب کرس��ی های بهارستان‬ ‫نام نویسی کردند‪.‬‬ ‫در می��ان ثبت نام کنن��دگان تع��دادی از‬ ‫نمایندگان ادوار‪ ،‬ش��خصیت های برجسته ملی‬ ‫و اس��تانی ب��ا گرایش های سیاس��ی اصولگرا‪،‬‬ ‫اصالح طلب‪ ،‬اعتدال گرا و مستقل حضور دارند‪.‬‬ ‫تعداد کرسی های مجلس یازدهم ‪ ۲۹۰‬نفر در‬ ‫‪ ۲۸۰‬حوزه انتخابیه است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬عبدالرض��ا رحمانی فضلی‬ ‫عصر ش��نبه‪ ،‬روز پایان��ی ثبت ن��ام داوطلبان‬ ‫انتخاب��ات یازدهمی��ن دوره مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی) در حاش��یه بازدید از ستاد انتخاباتی‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬اعالم کرده ایم که راس س��اعت‬ ‫‪ ۶‬عصر در س��تادهای انتخاباتی بس��ته شود و‬ ‫ثبت ن��ام اف��راد داخل حوزه تا ‪ ۱۲‬ش��ب ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬امیدوارم با همین هماهنگی‬ ‫و یکدل��ی ک��ه در روند ثبت نام وجود داش��ت‬ ‫مراحل بعدی انتخابات برگزار شود تا انتخابات‬ ‫باشکوهی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره حضور مردم پ��ای صندوق های‬ ‫ش��رایط زندگی مردم اس��ت‪ .‬این موضوع هم‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬یک مسئله اساس��ی بوده و هم‬ ‫در بودجه سال ‪ ۹۹‬به عنوانیک مسئله اساسی‬ ‫مد نظر است‪.‬‬ ‫روحان��ی اضاف��ه کرد‪ :‬می دانیم در ش��رایط‬ ‫تحریم و فش��ار مردم در س��ختی هس��تند و‬ ‫ق��درت خریدش��ان کاهش پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫می دانیم در این ش��رایط صادرات و واردات و‬ ‫جابه جای��ی پول و ارز ما در دنیا با مش��کالت‬ ‫زی��ادی توام اس��ت و می دانیم که در صادرات‬ ‫نفت با مش��کالتی روبه رو هستیم؛ اما در عین‬ ‫حال تالش ما این اس��ت که سختی معیشت‬ ‫مردم را کاهش بدهیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری خاطرنشان کرد‪ :‬همه تالش‬ ‫ما این است که سختی ها مقداری کاهش پیدا‬ ‫کند و ش��رایط قابل تحمل تر باش��د‪ ،‬به همین‬ ‫دلی��ل ما ب��رای کاالهای اساس��ی ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی اختصاص دادیم و برای بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۹‬ه��م ب��رای کااله��ای اساس��ی اختصاص‬ ‫خواهیم داد‪ .‬همانند اینکه در این ماه پرداخت‬ ‫مقایسه بودجه سال های ‪ ۹۸‬و ‪۹۹‬‬ ‫منابع بودجه س��ال ‪ ۹۹‬کل کش��ور حدود ‪ ۱۹‬میلیون و ‪ ۸۸۷‬هزار و ‪ ۳۷۰‬میلیارد و ‪۹۱۰‬‬ ‫میلیون ریال تعیین ش��ده که این رقم س��ال گذشته ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۴۴۳‬هزار و ‪ ۱۶۰‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۳۰‬میلیون ریال بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بودجه س��ال ‪ ۹۹‬کل کش��ور از نظر منابع حدود ‪ ۱۹‬میلیون و ‪ ۸۸۷‬هزار و‬ ‫‪ ۳۷۰‬میلیارد و ‪ ۹۱۰‬میلیون ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫این رقم سال گذشته ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۴۴۳‬هزار و ‪ ۱۶۰‬میلیارد و ‪ ۲۳۰‬میلیون بود‪.‬‬ ‫منابع بودجه عمومی دولت از نظر درامدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف‬ ‫بودجه عمومی دولت از نظر هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه و مالی برای سال ‪ ۹۹‬حدود‬ ‫‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۳۸‬هزار و ‪ ۲۹۳‬میلیارد و ‪ ۴۹‬میلیون ریال تعیین ش��ده اس��ت‪ ،‬با این تفاوت که‬ ‫این رقم سال گذشته ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار و ‪ ۸۳‬میلیارد و ‪ ۶۵۲‬میلیون بود‪.‬‬ ‫همچنین منابع عمومی بودجه س��ال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۸۴۵‬هزار و ‪ ۹۶۸‬میلیارد و ‪۶۶‬‬ ‫میلیون ریال است که این رقم در بودجه سال ‪ ۹۸‬معادل ‪ 4‬میلیون و ‪ ۴۸۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫درامد اختصاصی وزارتخانه ها و موسس��ه های دولتی در قانون بودجه س��ال ‪ ۹۹‬حدود ‪۷۹۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۲۴‬میلیارد و ‪ ۹۸۳‬میلیون ریال تعیین شده‪ ،‬در حالی که این رقم سال گذشته ‪۷۱۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۷۲‬میلیارد و ‪ ۴۹۸‬میلیون ریال بود‪.‬‬ ‫بودجه شرکت های دولتی‪ ،‬بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت از نظر درامدها و‬ ‫س��ایر منابع تامین اعتبار برای سال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۸۳۹‬هزار و ‪ ۴۵۷‬میلیارد و ‪۶۸۹‬‬ ‫میلیون ریال و از لحاظ هزینه ها و س��ایر پرداخت ها نیز معادل همین رقم در نظر گرفته شده‬ ‫که رقم ان در س��ال گذشته ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۷۷۱‬هزار و ‪ ۴۳۳‬میلیارد و ‪ ۱۵۶‬میلیون ریال بود‪.‬‬ ‫س��هم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات‬ ‫گاز در سال ‪ ۹۹‬مانند سال گذشته ‪ ۲۰‬درصد بودجه تعیین شده است‪.‬‬ ‫درامده��ای مالیاتی در س��ال ‪ ۹۹‬نیز یک میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار میلی��ارد ریال در نظر گرفته‬ ‫ش��ده‪ ،‬در حالی که این رقم در بودجه س��ال ‪ ۹۸‬یک میلیون و ‪ ۷۲۵‬هزار میلیارد ریال تعیین‬ ‫ش��ده بود‪ .‬س��قف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت در س��ال ‪ ۹۹‬معادل ‪ ۴۵۴‬هزار و ‪۹۸۶‬‬ ‫میلیارد ریال تعیین شده که این رقم در سال گذشته معادل یک میلیون و ‪ 370‬هزار و ‪362‬‬ ‫میلیارد ریال بود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۶‬هزار نفر داوطلب نمایندگی مجلس شدند‬ ‫جمال عرف‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی‬ ‫رای خاطرنش��ان کرد‪ :‬وقتی می گوییم مردم‪،‬‬ ‫با ‪ ۸۰‬میلی��ون جمعیت ایران مواجهیم؛ ملتی‬ ‫که باوجود نقد و اعتراض اهل تفکیک مس��ئله‬ ‫هس��تند‪ .‬رحمان��ی فضل��ی ادام��ه داد‪ :‬مردم‬ ‫می دانند که به دس��ت خود می توانند مشکالت‬ ‫را برطرف کنند و با ش��عور خ��ود به طور حتم‬ ‫در ای��ن مرحله هم برای انک��ه از اختیار خود‬ ‫استفاده کنند و تاثیرگذار باشند حضور خوبی‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور گفت‪ :‬پیش از شروع ثبت نام ها‬ ‫نیز از من درباره استقبال از ثبت نا م سوال شد‬ ‫و همین جواب را دادم و اکنون شاهد استقبال‬ ‫داوطلبان هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین امار‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬جمال عرف‪ ،‬رئیس س��تاد‬ ‫انتخابات کشور در نشست خبری روز گذشته‬ ‫به منظور ارائه گ��زارش اماری از ثبت نا م انجام‬ ‫ش��ده برای یازدهمی��ن دوره انتخابات مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬شنبه گذشته پیش بینی‬ ‫انجام ش��د که امار کل ثبت نام ما ‪ ۱۵۶۱۹‬نفر‬ ‫اس��ت و البته به دلی��ل محدودیت زمان برخی‬ ‫سید اسماعیل موسوی‬ ‫ثبت نام ه��ا به صورت دس��تی انجام ش��د که با‬ ‫اضافه شدن انها امار به ‪ ۱۶۱۴۵‬نفر رسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از این تع��داد ‪ ۸۸‬درصد اقایان‬ ‫و ‪ ۱۲‬درص��د خانم ها و افراد ‪ ۳۶‬تا ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫‪ ۳۲۰۹‬نف��ر هس��تند و افراد ‪ ۴۱‬تا ‪ ۴۵‬س��ال‬ ‫‪ ۲۸۳۹‬نفر را تش��کیل می دهند‪ .‬گروه س��نی‬ ‫دارای کمتری��ن جمعیت ب��ا ‪ ۶۱‬نفر باالی ‪۷۱‬‬ ‫سال هستند‪ .‬بزرگ ترین گروه شغلی کارمندان‬ ‫هس��تند ب��ا ‪ ۵۴۶۴‬و کوچک تری��ن گ��روه را‬ ‫نظامی ها تش��کیل می دهند ب��ا ‪ ۹۰‬نفر؛ افراد‬ ‫دارای س��ابقه نمایندگی در دوره های گذشته‬ ‫‪ ۶۳۳‬نفر هستند‪ .‬کسانی که در گذشته ثبت نام‬ ‫کردند ‪ ۲۳‬درصد هستند‪ ۲ .‬درصد نمایندگان‬ ‫کنونی هستند‪ .‬به لحاظ تحصیالت بزرگ ترین‬ ‫گروه دارای کارشناس��ی ارشد با تعداد ‪۱۲۰۴‬‬ ‫نف��ر هس��تند و ‪ ۶۸۰‬نفر تحصی�لات حوزوی‬ ‫دارن��د و میزان رش��د ما ‪ ۲۹‬درصد اس��ت‪ .‬به‬ ‫نس��بت زمان مش��ابه ‪ ۴‬س��ال پیش افزایش‬ ‫داشتیم‪ .‬فقط در روز شنبه ‪ ۵۵۰۰‬نفر ثبت نام‬ ‫کردند‪ .‬در خبرگان در حوزه های مشخص ‪۸۱‬‬ ‫نفر ثبت نام کرده اند و البته کار نام نویسی ادامه‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫برگ��زاری اجالس صدوهفتادوهفتم س��ازمان اوپک در وین و‬ ‫نتایج حاصل از نشس��ت های تخصصی کارشناس��ان و نیز جلسه‬ ‫رسمی وزیران ‪ ۱۴‬کشور تولیدکننده نفت‪ ،‬رویکردهای جدیدی‬ ‫را ب��رای عرضه کنندگان و تقاضاکنن��دگان نفت خام ایجاد کرده‬ ‫ اس��ت‪ .‬تداوم محدودیت در تولید نش��انگر اقت��دار اعضای اوپک‬ ‫در این اجالس اس��ت‪ .‬محافل خب��ری به ویژه خبرگزاری رویترز‪،‬‬ ‫میانگین نرخ شاخص نفت خام برنت در سال اینده میالدی را در‬ ‫محدوده ‪ ۶۰‬دالر در هر بش��که پیش بینی کرده بودند اما پس از‬ ‫انتشار تصمیم سران اوپک عجوالنه و با نگاهی دیگر اعالم کردند‬ ‫براساس نظرسنجی های انجام شده‪ ،‬میانگین نرخ نفت خام برنت‬ ‫به باالتر از ‪ ۶۵‬دالر در هر بش��که خواهد رس��ید‪ .‬میانگین نرخ این‬ ‫ش��اخص در س��ال اینده میالدی تاکنون حدود ‪ ۶۴‬دالر برای هر‬ ‫بشکه بوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن ص��ورت و باتوجه به ضریب رش��د اقتص��اد جهان که‬ ‫براس��اس گزارش صندوق بین المللی پول در سال اینده میالدی‬ ‫به باالتر از ‪ ۲.۱‬درصد خواهد رسید‪ ،‬می توان گفت رشد تقاضای‬ ‫ش رو بین یک تا ‪ ۱.۵‬میلیون بشکه خواهد‬ ‫روزانه نفت در سال پی ‬ ‫ب��ود‪ .‬به ای��ن ترتیب می توان گفت مصرف نفت خام جهان که در‬ ‫ح��ال حاض��ر برابر ‪ ۹۵‬میلیون بش��که در روز اس��ت به مرز ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون بشکه در روز خواهد رسید‪.‬‬ ‫و اما اینده ارز در این س��ناریو و اقتصاد ایران کجاست؟ باتوجه‬ ‫به سناریوهای پیش روی دولت مبنی بر تولید روزانه ‪ ۲.۸‬میلیون‬ ‫بش��که نفت در گام نخس��ت و س��پس افزایش ان به س��طح ‪۳.۸‬‬ ‫میلی��ون بش��که در روز به ش��رط فراه��م اوری زمینه های جذب‬ ‫مناب��ع تهاتری از طریق نظام مالی‪-‬تجاری اروپا (اینس��تکس) و‬ ‫نی��ز بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی از طریق بورس انرژی‪،‬‬ ‫می ت��وان گفت ارز گرچه به طور مس��تقیم در مبادالت مالی قرار‬ ‫ن��دارد اما با ایج��اد توان اقتصادی تهات��ری می توان ضمن ثبات‬ ‫بخشیدن به نرخ ارز‪ ،‬نوسانات غیرمتحمل و ناگهانی را از بستر ان‬ ‫دور س��اخت‪ .‬دولت امریکا اعالم کرده کاهش سطح ذخایر جهان‬ ‫بیش از س��طح انتظار بازار خواهد بود و علت ان افزایش س��طح‬ ‫واحدهای پاالیشی تا سطح ظرفیت کامل برای تولید فراورده های‬ ‫نفتی اس��ت؛ به طریقی که مصرف کنندگان انتظار کاهش بیشتر‬ ‫نرخ نفت را ندارند و به خرید بیشتر و افزایش تقاضا روی خواهند‬ ‫اورد‪ .‬ب��ه گزارش س��ایت خبری اوی��ل پرایس‪ ،‬در صورت کاهش‬ ‫ت خام‬ ‫نیافتن بیشتر تولید نفت در سال اینده میالدی‪ ،‬ذخایر نف ‬ ‫جهان افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد و به دنبال ان شاهد‬ ‫کاه��ش نرخ نف��ت خواهیم بود‪ .‬اما تصمی��م راهبردی و کلیدی‬ ‫اعض��ای اوپ��ک و نیز موافقت تع��دادی از اعضای غیراوپکی و در‬ ‫راس انها روسیه موسوم به ائتالف اوپکی ها و غیراوپکی ها مبنی‬ ‫بر تمدید و افزایش سطح تولید برای حفظ تعادل بازار و اطمینان‬ ‫از یک نرخ ثابت یا رو به رشد نفت در سال اینده میالدی‪ ،‬می تواند‬ ‫دورنمای روشنی برای کشورهای تولیدکننده فراهم اورد‪ .‬برخی‬ ‫از کارشناسان پیش بینی کرده بودند که در صورت ثابت نماندن‬ ‫میزان تولید یا کاهش بیشتر تولید اعضای اوپک‪ ،‬سطح قیمت ها‬ ‫به ش��دت کاه��ش یاب��د و خس��ارت های جبران ناپذی��ری برای‬ ‫اقتصادهای نفتی و کش��ورهای عم��ده تولیدکننده نفت فراهم‬ ‫اورد‪ .‬پژوهش های انجام ش��ده در مرکز بررس��ی های اقتصادی‬ ‫اوپک نیز نش��انگر ان اس��ت که به منظور اطمین��ان از یک بازار‬ ‫متعادل باید اعضای اوپک و غیراوپکی ها تولید را زیر سطح ‪۲۸.۹‬‬ ‫میلیون بش��که ای حفظ کنند تا پیش بینی های انجام شده ناشی‬ ‫از عرضه و تقاضای کش��ورهای عض��و و غیرعضو باتوجه به تاثیر‬ ‫ت خام‬ ‫قوانین جدید سازمان بین المللی دریانوردی بر جریان نف ‬ ‫مد نظر قرار گیرد‪ .‬براساس اطالعات غیررسمی پس از برگزاری‬ ‫اجالس اخیر اوپک‪ ،‬وزیر انرژی عربس��تان نیز اعالم کرد که این‬ ‫کش��ور عالوه بر کاهش یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار بش��که ای تولید‬ ‫ت خود را کم می کند‪.‬‬ ‫به تنهایی ‪ ۴۰۰‬هزار بشکه دیگر از تولید نف ‬ ‫ب��ا این حس��اب کاه��ش تولید نفت اوپ��ک و غیراوپک به رقمی‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار بش��که در روز خواهد رس��ید‪ .‬این‬ ‫اظهارنظر در نخستین رویکرد بازار نفت را تحریک کرد و نرخ هر‬ ‫بشکه نفت خام برنت دریای شمال را به باالتر از ‪ ۶۵‬دالر رساند‪.‬‬ ‫تاثیر این اقدام در بازار منطقه خاورمیانه به ویژه تولیدات محدود‬ ‫ایران به گونه ای اس��ت که ش��رایط ب��ازار ارز را تثبیت می کند و‬ ‫اقتصاد ایران را از نامالیمات تغییرات پی درپی ارز مصون می دارد‪.‬‬ ‫اطالعات به دس��ت امده از کارشناسان اقتصادی در سازمان های‬ ‫متبوع نش��انگر ان اس��ت که تثبیت یا افزای��ش بهای نفت خام‬ ‫اگرچه از لحاظ درامدی نمی تواند تاثیر بسیاری برای ایران داشته‬ ‫باشد اما از لحاظ روحی و روانی بازار می تواند شرایط مساعدتری‬ ‫را برای دستیابی به منابع ارزی تهاتری فراهم کند‪ .‬در این صورت‬ ‫پیش بینی می شود منابع ارزی غیرمستقیم فروش نفت در قالب‬ ‫توافقنامه با اروپا به باالتر از ‪ ۱۲‬میلیارد دالر برس��د که می تواند‬ ‫برای تامین کاالهای ضروری یا استراتژیک پاسخگو باشد‪ .‬عالوه‬ ‫بر ان و در صورت تداوم تصمیم اوپک و نیز روند افزایشی مصرف‬ ‫نفت خام‪ ،‬می توان انتظار ایجاد ش��رایط م��وزون برای نرخ ارز را‬ ‫داش��ت‪ .‬در این حالت ادامه سرمایه گذاری ها در بخش باالدستی‬ ‫نفت یا حفظ وضعیت موجود می تواند ضریب اطمینان بخشی در‬ ‫تداوم تثبیت بازارهای داخلی و سپس منطقه ای را افزایش دهد‪.‬‬ ‫در اجالس صدوهفتادوهفتم اوپک‪ ،‬وزیران کش��ورهای اوپکی و‬ ‫غیراوپکی تصمیم گرفتند در سال اینده میالدی به کاهش ‪۱.۷‬‬ ‫میلیون بش��که ای تولید پایبند بوده و معافیت کشورهای ایران‪،‬‬ ‫ونزوئال و لیبی را مد نظر داش��ته باش��ند‪ .‬در این شرایط می توان‬ ‫گف��ت ایران می تواند با حفظ بازاره��ای منطقه ای و نیز تهاتری‬ ‫اروپ��ا‪ ،‬ثبات را به بازاره��ای داخلی برگرداند و این مهم موقعیت‬ ‫ارزی و ذخای��ر ان را ب��رای اجرای طرح های توس��عه ای حفظ و‬ ‫پایدار کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬بودجه سال ‪ ۹۹‬مانند‬ ‫امس��ال‪ ،‬بودجه ایستادگی و استقامت در برابر‬ ‫تحریم است‪ .‬این بودجه به دنیا اعالم می کند‬ ‫ک��ه باوجود تحریم ما کش��ور را اداره خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬حسن‬ ‫روحان��ی روز یکش��نبه هن��گام تقدیم الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬کش��ور به مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در جم��ع نمایندگان با بی��ان اینکه‬ ‫بودجه س��ال اینده‪ ،‬بودجه استقامت و مقابله‬ ‫با تحریم خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬دش��منان در طرح‬ ‫شکست اقتصاد ایران اس�لامی ناکام مانده اند‬ ‫و دولت براس��اس خواست مردم و مجلس در‬ ‫اقتصاد کالن گام های قابل مالحظه ای برداشته‬ ‫و کشور در مسیر توسعه و رونق است‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬همان گونه که مطلع هستید‬ ‫ت��ورم ‪ ۵۲‬درصد نقطه ب��ه نقطه به ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬همچنین رش��د اقتصادی که‬ ‫سال گذش��ته منفی بود با تغییر روند روبه رو‬ ‫ش��ده به طوری که در تولی��د بخش صنعت و‬ ‫صنایع بورس��ی در ماه های گذشته رشد ‪۳.۷‬‬ ‫درصدی و در فروش رش��د ‪ ۱۴.۵‬داشتیم‪ .‬این‬ ‫یعنی مس��یر درس��تی در اقتصاد کشور اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس دولت دوازدهم گفت‪ :‬بودجه عمرانی‬ ‫کش��ور در ‪ ۶‬سال گذشته بیش از ‪ ۶‬برابر شده‬ ‫و امی��دوارم در بخش عمران��ی طرح هایی که‬ ‫مد نظر اس��ت را اجرایی کنیم‪ .‬روحانی گفت‪:‬‬ ‫خودکفای��ی ما در زمینه غذایی در اغاز دولت‬ ‫یازده��م ‪ ۵۷‬درص��د بوده و ام��روز باالی ‪۷۳‬‬ ‫درصد اس��ت و پیش بینی ما این است تا پایان‬ ‫س��ال اینده خودکفایی م��ا در مواد غذایی به‬ ‫‪ ۸۲‬درصد برسد‪.‬‬ ‫روحان��ی در ادام��ه اظهار ک��رد‪ :‬در زمینه‬ ‫ریل س��ازی در بودجه امس��ال و س��ال اینده‬ ‫تاکید ش��د که ریل به عنوان مسیر حمل ونقل‬ ‫اساسی در کش��ور مد نظر قرار گیرد‪ .‬تا پیش‬ ‫از دول��ت یازدهم کل ریل کش��ور حدود ‪۱۰‬‬ ‫هزار و ان��دی کیلومتر بوده اما امروز ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬کیلومت��ر اس��ت و اگر با خ��ط دوم و‬ ‫سوم محاس��به کنیم طول ان حدود ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫کیلومتر می ش��ود که حرکت س��ریع و خوبی‬ ‫داش��تیم و در س��ال اینده نیز این روند ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫روحان��ی گفت‪ :‬بر اس��اس اخری��ن گزارش‬ ‫وزارت نف��ت در پایان س��ال ‪ ،۹۸‬تولید بنزین‬ ‫به ‪ ۱۱۰‬میلیون لیتر در روز رسیده‪ ،‬در حالی‬ ‫که در اغاز دولت یازدهم تولید ان ‪ ۵۲‬میلیون‬ ‫لیتر در روز بوده است؛ یعنی مقدار تولید بیش‬ ‫از ‪ 2‬برابر ش��ده ک��ه امیدواریم با اجرای طرح‬ ‫مدیریت مصرف س��وخت تا س��ال های اینده‬ ‫خودکفای��ی بنزین ادامه پی��دا کند‪ .‬در زمینه‬ ‫محیط زیست نیز دولت گام های بسیار مهمی‬ ‫برداش��ته و ای��ن روند را در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬هم‬ ‫ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نکته دیگری که برای ما بس��یار‬ ‫حائز اهمیت اس��ت مس��ئله ق��درت خرید و‬ ‫می کنی��م در ماه اینده هم پرداخت می کنیم‪.‬‬ ‫س��ال اینده هم مانند امسال خواهد بود و باز‬ ‫هم ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای کاالهای اساس��ی‬ ‫درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری اضافه کرد‪ :‬حتی به کاالهای‬ ‫غیراساس��ی هم ارز نیمایی اختصاص می یابد‬ ‫ک��ه در این بودج��ه ما ارز نیمای��ی را ‪۸۵۰۰‬‬ ‫توم��ان مدنظر قرار دادی��م؛ بنابراین تالش ما‬ ‫این است که معیشت مردم در سختی نباشد‪.‬‬ ‫روحانی ادامه داد‪ :‬حقوق مس��تمری بگیران‬ ‫نیز نس��بت به یکی دو س��ال گذشته بیش از‬ ‫‪3‬برابر افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن برای انها که حق��وق ثابت دارند‬ ‫مانن��د کارمندان و کارگران ش��رایط بس��یار‬ ‫س��خت خواهد بود که حقوق شان را در سال‬ ‫ج��اری ‪ ۲۰‬درصد افزایش دادیم و مقرر ش��د‬ ‫برای سال اینده هم ‪ ۱۵‬درصد افزایش بدهیم؛‬ ‫یعنی در این دو س��ال ‪ ۳۵‬درصد به حقوق و‬ ‫مس��تمری ها اضافه کردیم و این به معنای ان‬ ‫اس��ت که اقش��اری که زیر فشار هستند فشار‬ ‫کمت��ری را متحمل خواهند ش��د؛ بنابراین از‬ ‫لح��اظ کمک به بیش از ‪ ۷‬ده��ک جامعه که‬ ‫قش��ر متوس��ط و ضعی��ف ما هس��تند دولت‬ ‫حرکت خوب��ی را اغاز کرده ک��ه این حرکت‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬در بودجه سال اینده‬ ‫ش��رکت های دولتی ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری خواهند کرد و ‪ ۷۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان هم بودجه عمرانی است؛ بنابراین دولت‬ ‫یا شرکت های دولتی ‪ ۲۷۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در س��ال این��ده س��رمایه گذاری می کنند که‬ ‫باعث شکوفایی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۹‬از حیث‬ ‫مناب��ع و مصارف به میزان ‪ ۱۹‬میلیون و ‪۸۸۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۷۱‬میلیارد ریال اس��ت‪ .‬این الیحه‬ ‫بودجه براساس اصل ‪ ۵۲‬قانون اساسی تقدیم‬ ‫مجلس شورای اسالمی خواهد شد‪ .‬امیدواریم‬ ‫نمایندگان امس��ال در نیمه بهم��ن بودجه را‬ ‫تحوی��ل دهند تا ایین نام��ه اجرایی را تا پیش‬ ‫از پایان سال نهایی کنیم‪.‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر کش��ور در پاس��خ به پرسش��ی‬ ‫درباره انص��راف از ثبت نام گفت‪ :‬به طور قطعی‬ ‫اماری اعالم نشده اما مواردی وجود دارد‪.‬‬ ‫عرف همچنین درباره شبهه اغاز زودهنگام‬ ‫تبلیغات انتخاباتی در صداوسیما گفت‪ :‬به طور‬ ‫قطع اگر تخلفی انجام ش��ود امکان ش��کایت‬ ‫وجود دارد و وزارت کشور ورود می کند و تذکر‬ ‫می ده��د و در صورت رعایت نک��ردن قوانین‬ ‫برخورد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹استان های پیشرو‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬س��ید اس��ماعیل موسوی‪،‬‬ ‫س��خنگوی س��تاد انتخابات کش��ور در پایان‬ ‫مهلت ثبت نام داوطلب��ان انتخابات مجلس‪ ،‬با‬ ‫ارائه اماری از نهایی شدن نام نویسی داوطلبان‬ ‫گفت‪ :‬اس��تان های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خراس��ان‬ ‫رضوی‪ ،‬خوزس��تان‪ ،‬فارس و اذربایجان شرقی‬ ‫به ترتیب بیشترین میزان ثبت نام را داشته اند‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر این ‪ ۴‬درص��د از داوطلبان س��ابقه‬ ‫نمایندگ��ی مجل��س دارن��د و ‪ ۲۳‬درص��د در‬ ‫گذشته دست کم یک بار داوطلب شدند‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��تاد انتخابات کش��ور با بیان‬ ‫اینکه امروز دومین روز نام نویسی از داوطلبان‬ ‫نمایندگان مجلس خب��رگان رهبری هم بود‪،‬‬ ‫گفت‪ ۵۷ :‬نفر در ای��ن دو روز برای نمایندگی‬ ‫خبرگان رهب��ری ثبت نام کردن��د که ‪ ۳۱‬نفر‬ ‫برای حوزه انتخابیه تهران‪ ۱۷ ،‬نفر قم و فارس‪،‬‬ ‫خراس��ان رضوی و خراسان جنوبی هر کدام ‪۲‬‬ ‫نفر هستند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫بودجه ‪ ،۹۹‬بودجه ایستادگی مقابل تحریم است‬ ‫نفت و اینده ارز‬ ‫در ایران‬ ‫ایرنا‪ -‬محمدجواد ظریف ش��امگاه شنبه در ایین‬ ‫استقبال و ورود مسعود سلیمانی به کشور در فرودگاه‬ ‫مهراب��اد‪ ،‬با تبریک روز دانش��جو گفت‪ :‬خوش��حالیم‬ ‫در روز دانش��جو یکی از بزرگ ترین اس��تادان کش��ور‬ ‫به میهن بازگش��ت‪ ۱۴ .‬ماه دکتر س��لیمانی اس��تاد‬ ‫ارزنده کش��ورمان بدون هیچ دلیلی گروگان نیروهای‬ ‫امریکای��ی ب��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایش��ان پس از گرفتن‬ ‫روادید و دعوت رس��می ب��رای انجام تحقیقات علمی‬ ‫در باالترین مرکز دانش��گاهی رفت و دولت امریکا یک‬ ‫اس��تاد ب��ا ‪ ۵۰۰‬مقاله علمی را دس��تگیر کرد‪ .‬ظریف‬ ‫با ابراز خوش��حالی دوباره از به بازگش��ت سلیمانی به‬ ‫وطن تصریح کرد‪ :‬از ش��ورای عال��ی امنیت ملی‪ ،‬قوه‬ ‫قضاییه و نهاد های امنیتی تشکر می کنم که با مبادله‬ ‫یک زندانی امریکایی که به جرم جاسوس��ی در کشور‬ ‫زندانی بود‪ ،‬موافقت کردند و براس��اس رافت اسالمی‬ ‫او ب��ه امریکا برگش��ته و این اس��تاد ارجمند ارزنده به‬ ‫کشور بازگشت‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی مع�اون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ -‬اسحاق جهانگیری در دیدار علی‬ ‫بن مس��عود الس��نیدی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫عمان ب��ا بیان اینکه روابط سیاس��ی ایران و عمان در‬ ‫عالی ترین س��طح قرار دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬توسعه‬ ‫همکاری های تهران و مس��قط برای دنیای اس�لام و‬ ‫کشورهای منطقه مفید است و هیچ کس از این روابط‬ ‫اس��یب نمی بیند‪ .‬وی از امادگی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران برای توسعه مناس��بات دوجانبه و چندجانبه با‬ ‫عمان خبر داد و گفت‪ :‬حجم مبادالت تجاری فیمابین‬ ‫که در س��ال گذشته به ‪ ۱.۳‬میلیارد دالر رسید‪ ،‬بیانگر‬ ‫رش��د قابل توجه روابط اقتصادی دو کش��ور است اما‬ ‫هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬علیرض��ا مع��زی‪ ،‬مع��اون ارتباط��ات و‬ ‫اطالع رس��انی دفتر رئیس جمهوری در توییتر نوشت‪:‬‬ ‫در اخرین س��ال مجلس دهم‪ ،‬الیح ه بودجه در موعد‬ ‫قانونی و در فضایی ارام‪ ،‬تقدیم ش��د‪ .‬بی گمان‪ ،‬تدوین‬ ‫بودج ه در این س��ال های فش��ار حداکثری و کاهش‬ ‫درامده��ا‪ ،‬حکایت های خود را دارد ک��ه در اینده ای‬ ‫نزدیک و با عبور از توفان‪ ،‬روایت خواهد شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬جوس��ف بورل‪ ،‬مس��ئول جدید سیاس��ت‬ ‫خارج��ی اتحادیه اروپا در توییتر خود نوش��ت‪ :‬برجام‬ ‫برای امنیت جهانی و عدم اش��اعه هس��ته ای‪ ،‬مهم و‬ ‫حیاتی اس��ت‪ .‬ما برای حفظ توافق با ایران مسئولیت‬ ‫جمعی داریم‪ .‬پس از برگزاری نشس��ت کمیس��یون‬ ‫مش��ترک به عنوان هماهنگ کننده از فراخوان برای‬ ‫اجرای کامل توافق و معکوس کردن روند منفی اخیر‬ ‫حمایت می کنم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش فاکس نیوز‪ ،‬مارک اس��پر‪ ،‬وزیر‬ ‫دفاع امریکا گف��ت‪ :‬گزارش ها مبنی بر اینکه ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫س��رباز اضافی ب��رای مقابله با ایران ع��ازم خاورمیانه‬ ‫می شوند‪« ،‬نادرست» اس��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬این‬ ‫گزارش ها دروغین است‪ .‬نمی دانم از کجا امده اند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گ��زارش جروزال��م پس��ت‪ ،‬بنیامین‬ ‫نتانیاهو و والدیمیر پوتین‪،‬رئیس جمهوری روس��یه‬ ‫تلفن��ی با یکدیگر گفت وگو کردن��د‪ .‬نیازهای امنیتی‬ ‫اسرائیل‪ ،‬ایران و سوریه از محورهای این مکالمه بود‪.‬‬ ‫ایرنا‪-‬دونال��د ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا با‬ ‫انتش��ار پیامی در حس��اب کاربری خود در توییتر به‬ ‫ازادی ژیو وانگ شهروند چینی‪-‬امریکایی که به جرم‬ ‫جاسوس��ی در ای��ران زندانی بود‪ ،‬واکنش نش��ان داد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا پس از ازادی شهروند چینی‪-‬‬ ‫امریکایی‪ ،‬از ایران به خاط��ره «مذاکره منصفانه» در‬ ‫این زمینه تشکر کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬اژانس بین المللی انرژی اتمی‪ ،‬ضمن اشاره‬ ‫به نخستین دیدار روز جمعه رافائل گروسی مدیرکل‬ ‫جدی��د این نه��اد بین المللی با س��یدعباس عراقچی‬ ‫معاون سیاس��ی وزی��ر امور خارجه ایران در حاش��یه‬ ‫نشست کمیس��یون برجام در وین‪ ،‬نوشت‪ :‬همانگونه‬ ‫ک��ه مدی��رکل جدید پیش ت��ر اعالم ک��رده‪ ،‬هدفش‬ ‫ایجاد روابط کاری س��ازنده با ایران است‪ .‬در ادامه این‬ ‫توییت امده است‪ :‬رافائل گروسی در دیدار با عراقچی‬ ‫همچنین بر لزوم همکاری کامل و به موقع ایران برای‬ ‫رس��یدگی و بررسی سواالت اژانس مربوط به تکمیل‬ ‫اعالمیه های پادمانی تاکید کرد‪.‬‬ ‫اژان��س بین المللی انرژی اتم��ی همچنین در توییت‬ ‫دیگ��ری عن��وان ک��رد‪ :‬گروس��ی و عراقچ��ی درباره‬ ‫فعالیت ه��ای پادمان��ی اژان��س در ای��ران از جمل��ه‬ ‫راس��تی ازمایی و نظارت بر تعهدات هسته ای ایران در‬ ‫برجام و مسائل دیگر گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سازمان حشد شعبی در عراق از نیروهای‬ ‫وابس��ته به خ��ود خواس��ت در نزدیک��ی میدان های‬ ‫ت مس��تقر نش��وند‪ .‬به گزارش س��ایت شبکه‬ ‫تظاهرا ‬ ‫سومریه نیوز عراق‪ ،‬فالح الفیاض‪ ،‬رئیس سازمان حشد‬ ‫ش��عبی از گروه های حشد ش��عبی خواست به دستور‬ ‫صادرش��ده از س��وی عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫مستعفی عراق در ژوئیه پایبند باشند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬سید عباس موسوی درباره اخرین وضعیت‬ ‫شیخ زکراکی و باتوجه به دیدار اخیر معاون اقتصادی‬ ‫ریاس��ت جمهوری کشورمان با رئیس جمهور نیجریه‬ ‫در حاشیه نشست س��ران مجمع صادر کنندگان گاز‬ ‫در گین��ه اس��توایی گفت‪ :‬گفت وگ��و پیرامون کمک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران به حل مشکل در دستور کار‬ ‫قرار داش��ته و امیدواریم رایزنی ها و پیگیری هایی که‬ ‫با دولت نیجریه در حال انجام است موجب تسریع در‬ ‫حل و فصل این مسئله شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1423‬‬ ‫پیاپی ‪2741‬‬ ‫مصوبه دوگانه سوز‬ ‫شدن رایگان خودرو‬ ‫انحراف‬ ‫‪ 70‬درصدی‬ ‫سهم ناچیز مسکن ملی‬ ‫از بودجه انقباضی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«اتوماسیون»اینده گریزناپذیر صنعت‬ ‫بخش صنعت کش��ور ناگزیر است براساس تحوالتی که‬ ‫در جهان رخ داده به س��مت اتوماس��یون شدن خط تولید‬ ‫حرکت کند تا کاال در مدت زمان کمتر با دقت باالتر تولید‬ ‫و با نرخ رقابتی تر وارد بازار ش��ود‪ .‬این امر در کش��ور ما که‬ ‫ب��ا معضل بیکاری روبه رو و اش��تغال یک��ی از اهداف حوزه‬ ‫اقتصاد ان است‪ ،‬تضاد ایجاد می کند‪.‬‬ ‫نیروهای زیادی به طور مازاد در صنایع مش��غول هستند‬ ‫و عالوه بر این‪ ،‬واحدهای صنعتی در برخورد با یک مشکل‬ ‫نخستین اقدامی که انجام می دهند‪ ،‬تعدیل نیروی انسانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حرکت به س��مت فعالیت های صنعت��ی روباتیک محور‬ ‫منجرب��ه کاهش دخالت انس��ان و درنتیجه تعدیل نیروی‬ ‫انس��انی می ش��ود‪ .‬حال باید دید‪ ،‬در ای��ن زمینه‪ ،‬مدیران‬ ‫مربوط چه تدابیری اندیشیده اند و صنعتگران چه برنامه ای‬ ‫دارند؟‬ ‫امید رضایی‬ ‫کارشناس صنعت قطعه‬ ‫مثال قالب سازان در شهری مانند مشهد زمان کم می اورند‬ ‫زیرا طرح داخلی سازی که امسال راه اندازی شد حجم کارها‬ ‫را افزایش داده و قطعه سازان با حجم زیادی از کار روبه رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بحرینی��ان در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه چق��در‬ ‫قطعه س��ازان کش��ور به س��وی اتوماس��یون ش��دن پیش‬ ‫رفته ان��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬ش��اید بتوان گف��ت ح��دود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫فع��االن این ح��وزه به ش��کل روباتیک در ح��ال فعالیت‬ ‫هس��تند‪ .‬براس��اس روند صنعت خودرو جهان صنعتگران‬ ‫ناگزیرند به س��وی تولید اتوماسیون محوری حرکت کنند؛‬ ‫البته ش��رط ان هم این اس��ت که ب��ازار هدف محصوالت‬ ‫یعن��ی خودروس��ازان هم به دنب��ال محص��والت فناورانه‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹جانمایی مناسب‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹تضادهای داخلی‬ ‫بخش صنعت کشور ناگزیر است براساس تحوالتی که در جهان رخ داده‬ ‫به س��مت اتوماس��یون ش��دن خط تولید حرکت کند تا کاال در مدت زمان‬ ‫کمت��ر‪ ،‬با دق��ت باالتر تولید و با نرخ رقابتی تر وارد بازار ش��ود‪ .‬این امر‬ ‫در کش��ور ما که با معضل بیکاری روبه رو و اشتغال یکی از اهداف حوزه‬ ‫اقتصاد است ‪ ،‬تضاد ایجاد می کند‬ ‫بی��کاری ندارند؟ چون نیروها در بخ��ش خدمات فعالیت‬ ‫دارن��د‪ .‬ارتباطات پررنگ بین المللی‪ ،‬برگزاری همایش ها و‬ ‫سمینارهای گوناگون و‪ ...‬سبب شده افراد بیشتر در بخش‬ ‫خدمات متمرکز شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر ک��ه تولیدکنندگان برای رونق‬ ‫تولی��د به دنب��ال افزایش تیراژ هس��تند نمی توانند نیروی‬ ‫کار م��ورد نظ��ر خ��ود را اس��تخدام کنن��د‪ .‬ای��ن موضوع‬ ‫ب��ه معن��ی نب��ود نیرو نیس��ت‪ ،‬بلک��ه افراد برای داش��تن‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی بهت��ر و درامدزای��ی باالتر(بیش��تر از‬ ‫س��قف تعیی��ن ش��ده وزارت کار) رو به ش��غل های کاذب‬ ‫اورده اند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور با اش��اره به هزینه های‬ ‫صنعتگ��ران در ح��وزه بیمه‪ ،‬مالی��ات‪ ،‬نهاده ه��ای تولید‬ ‫و‪ ...‬گف��ت‪ :‬تم��ام این م��وارد باعث باال رفت��ن قیمت تمام‬ ‫ش��ده محص��والت ش��ده در نتیج��ه صنعتگ��ر نمی تواند‬ ‫فناوری پایین عامل االینده بودن خودروهای داخلی‬ ‫با حس��ین شهبازی‪ ،‬معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوا امارها‬ ‫حاکی است‪ ،‬از کل تولید ذرات معلق در کالنشهر تهران‪ ،‬حدود ‪۴۰‬‬ ‫درصد ان مربوط به خودروهای دیزلی یعنی اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و‬ ‫کامیونت دیزلی است و سهم خودروهای بنزینی شامل خودروهای‬ ‫س��واری‪ ،‬موتورس��یکلت و وانت ها حدود ‪ ۲۱‬درصد اس��ت که در‬ ‫مجم��وع می ت��وان گفت بیش از ‪ ۶۰‬درص��د الودگی هوای تهران‬ ‫مربوط به خودروهای کش��ور است‪ .‬در این بین نقش خودرو های‬ ‫تولیدی خودروسازان داخلی بسیار مهم است هم به دلیل کیفیت‬ ‫پایینی که دارند و هم از نظر الوده کردن هوا که در صدر قرار دارند؛‬ ‫با وجود تاکید بر اس��تاندارد نبودن این خودرو ها از س��وی مراجع‬ ‫متولی طی سالیان گذشته و پس تاخیر بسیار‪ ،‬مقرر شد امسال و‬ ‫سال اینده برخی از انها از خط تولید خارج شوند هر چند جایگزین‬ ‫این خودرو ها از نظر ایجاد الودگی حال و روز بهتری ندارند‪ .‬در این‬ ‫میان نه تنها هیچ تالش��ی از س��وی خودروسازان برای اصالح این‬ ‫روند انجام نمی ش��ود‪ ،‬بلکه حتی در ماه های گذشته خودروسازان‬ ‫به دنبال حذف فیلتر دوده از روی برخی از خودرو ها نیز بودند‪ .‬در‬ ‫این باره امراهلل امینی‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو اظهارکرد‪ :‬الودگی‬ ‫که اتوبوس ها و س��واری ها تولید داخ��ل ایجاد می کنند در جهان‬ ‫بی نظیر اس��ت‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان‬ ‫اینکه مصرف سوخت و ایجاد الودگی در خودرو های داخلی بسیار‬ ‫زیاد است‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬خودرو پراید اگر به جای ‪ ۱۰‬لیتر‬ ‫در ‪ ۱۰۰‬کیلومت��ر ‪ ۷‬لیتر س��وخت مصرف کن��د‪ ،‬حجم زیادی از‬ ‫مصرف و االیندگی کاهش می یابد‪ .‬وی با بیان اینکه خودروسازان‬ ‫داخلی به کیفیت اهمیت نمی دهند‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازان به دلیل‬ ‫سیدحسین بحرینیان‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری‬ ‫اینکه مونتاژکار هس��تند‪ ،‬فناوری جدید ندارند و اقدامی هم برای‬ ‫واردات این فناوری در راستای کاهش مصرف سوخت و االیندگی‬ ‫نمی کنند‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه نواوری‬ ‫در صنعت خودرو کش��ور وجود ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬جایگزینی تیبا و‬ ‫سمند و خارج کردن پراید و پژو ‪ ۴۰۵‬فایده ای ندارد‪ ،‬باید فناوری‬ ‫تولی��د موت��ور تغییر کند در غیر این ص��ورت این اقدام ها بی تاثیر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫امین��ی با بی��ان اینکه خودروس��ازان بین الملل��ی برای کاهش‬ ‫الودگی هوا به س��مت تولید خودرو های هیبریدی و برقی حرکت‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید به س��مت تولی��د خودروهای هیبریدی‬ ‫حرک��ت کرد در صورتی که خبری حاکی از تولید این نوع خودرو‬ ‫از سوی خودروسازان داخلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رونق سنگین وزن های دست دوم‬ ‫در حال��ی طرح کلی��د به کلید با هدف نوس��ازی‬ ‫ناوگان خودروهای س��نگین متوقف مانده و ش��اهد‬ ‫قیمت های میلیاردی این خودروها در بازار هس��تیم‬ ‫ک��ه به گفته فعاالن این حوزه وضعیت فروش و بازار‬ ‫این خودروها نس��بت به چند وقت اخیر بهبود یافته‬ ‫است‪ .‬به گزارش خودروکار‪ ،‬روند کند نوسازی ناوگان‬ ‫س��نگین در سال های گذشته و در نهایت توقف این‬ ‫طرح در کن��ار افزایش صدها میلیون تومانی قیمت‬ ‫ای��ن خودروها‪ ،‬بازار خودروهای س��نگین را با رکود‬ ‫س��نگینی روبه رو کرده و بیشتر خریداران به سمت‬ ‫دس��ت دوم های این خودروها روی اورده اند‪ .‬مجید‬ ‫مدنی‪ ،‬فعال در حوزه خودروهای س��نگین و تجاری‬ ‫با اش��اره به وضعیت ب��ازار خودروهای تجاری گفت‪:‬‬ ‫ب��ا وج��ود افزایش چش��مگیر قیم��ت خودروهای‬ ‫تج��اری خرید و فروش در این ب��ازار همچنان ادامه‬ ‫دارد و هرچن��د رون��د خرید و فروش کند ش��ده اما‬ ‫ب��ازار همچنان متقاضی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��رکت ها‬ ‫نیز در حال پش��تیبانی حمل ونق��ل بین المللی و در‬ ‫حوزه معادن هس��تند حمل ونقل داخلی با اس��یب‬ ‫روبه رو ش��ده بود اما از انجا که تولید داخل در حوزه‬ ‫خودروهای س��نگین در حال رشد است‪ ،‬وضعیت رو‬ ‫ب��ه بهبود ب��وده و از رکود بازار فاصله گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه خودروهای تجاری با تاکید بر اینکه‬ ‫هنوز با ش��رایط عادی فاصله داریم‪ ،‬تصریح می کند‪:‬‬ ‫هم اکنون خریداران بازار تنها کس��انی هس��تند که‬ ‫نی��از دارند و بررس��ی ها نش��ان می ده��د که فروش‬ ‫انجام می ش��ود اما روند واقعی فروش اتفاق نمی افتد‬ ‫به طوری که ش��هرک کامیونداران که روزانه در ان‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰۰‬خرید و ف��روش کامیون اتفاق می افتاد‬ ‫درحال حاضر معامله ای برای خودروهای جدید ندارد‬ ‫چراکه بیش��تر مردم به خرید خودروهای دست دوم‬ ‫روی اورده اند‪ .‬مدنی اظهار کرد‪ :‬از انجا که قیمت این‬ ‫نوع خودروها به بیش از یک میلیارد تومان رس��یده‬ ‫قدرت خرید به ش��دت کاهش یافته و در صورتی که‬ ‫طرح کلید به کلید که از سوی دولت پیش بینی شده‬ ‫بود‪ ،‬اجرایی ش��ود هم خودرو به دست مصرف کننده‬ ‫واقعی می رس��د و هم هزینه ها به دولت بازمی گردد‬ ‫و از س��وی دیگر ش��اهد کاه��ش االیندگی خواهیم‬ ‫بود‪ .‬گفتنی اس��ت این اظهارات در حالی اس��ت که‬ ‫ط��رح کلید به کلید که با هدف نوس��ازی ‪ ۲۰۲‬هزار‬ ‫خودرو برای ناوگان فرس��وده پیش بینی شده بود با‬ ‫تحری��م دوباره صنعت خودرو‪ ،‬متوقف ش��د و همین‬ ‫امر منجربه زیان بسیاری از کامیوندارانی شد که در‬ ‫این طرح مش��ارکت کرده بودند‪ .‬حال نیز با گذشت‬ ‫حدود ‪ ۲‬سال هیچ تصمیم جدیدی در این باره گرفته‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ام��روز بخش زی��ادی از روزام��دی صنعت‬ ‫خودرو ب��ه دانش بنیان ها برمی گ��ردد‪ .‬ما نیز‬ ‫به عن��وان کش��وری فعال در صنع��ت خودرو‬ ‫ت یابیم و‬ ‫قادر خواهیم بود به این دانش دس�� ‬ ‫منعی برای ورود به مباحث دانش بنیان وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬به ش��رط انک��ه اموزش ها و تخصص ها‬ ‫هدفمند باش��ند؛ بنابراین سرمایه گذاری برای‬ ‫طرح هایی که فقط در حد نمونه س��ازی باقی‬ ‫می مانند‪ ،‬برای صنعت و تولید اسیب رس��ان‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬به ط��ور نمونه‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫خودروی��ی برقی ب��ا س��رمایه گذاری در یکی‬ ‫از دانشگاه ها ساخته ش��ود که دومی ندارد و‬ ‫تنها با ساخت یک نمونه‪ ،‬پروژه پایان می یابد‪.‬‬ ‫گاه��ی هم ب��ا هم��کاری و همراه��ی دولت‪،‬‬ ‫صنع��ت و دانش��گاه و نیز با س��رمایه گذاری‬ ‫مناس��ب خ��ط تولی��د راه اندازی می ش��ود و‬ ‫فعالیت ه��ای پژوهش��ی فقط با س��اخت یک‬ ‫نمونه پای��ان می یاب��د‪ .‬باقی مان��دن در یک‬ ‫نمونه مطالعاتی‪ ،‬هدر دادن س��رمایه‪ ،‬زمان و‬ ‫انرژی اس��ت که در نهایت خروجی هم ندارد‪.‬‬ ‫امروز ترجیح تولیدکنندگان س��رمایه گذاری‬ ‫روی محصوالتی است که ارزش افزوده باالیی‬ ‫دارند‪ .‬با ای��ن کار نه تنها صنعت مادری مانند‬ ‫صنعت خودرو رش��د خواهد کرد‪ ،‬بلکه سایر‬ ‫صنایع نیز رش��د می کنند‪ .‬چه بسا این صنعت‬ ‫می تواند راهگشا دانش علمی کشور نیز باشد‬ ‫اما تحقق این امر مس��تلزم کار گروهی است‪.‬‬ ‫ام��روز با ورود به تولید خودروهای جدید باید‬ ‫خود را محک بزنیم و از فرصت به دست امده‬ ‫بیشترین بهره برداری را کنیم‪ .‬تحلیل بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان درباره بازار ایران‪ ،‬توانمندی و‬ ‫حجم باالی قشر تحصیلکرده کشور است که‬ ‫به نوعی ایران می توان��د به عنوان هاب منطقه‬ ‫خاورمیانه مطرح شود اما دوباره تاکید می کنم‬ ‫به شرط انکه نقشه راه در یک سیاست گذاری‬ ‫کالن رصد ش��ود؛ از این رو سیاس��ت صنعت‬ ‫خودرو و قطعه کشور باید بر این اساس باشد‬ ‫و همگام با برنامه ریزی ها نتایج حاصل ش��ده‬ ‫نیز با دقت رصد ش��ود تا بدانیم کجا هستیم‬ ‫و تا اهداف تعیین شده چقدر فاصله داریم‪.‬‬ ‫عواملی که منجربه کاهش‬ ‫عمر قطعات می شود‬ ‫رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو درباره تاثیر‬ ‫شیوه تعمیرات در افزایش یا کاهش عمر قطعات‬ ‫اظهارکرد‪ :‬نبود منابع تامین قطعات اصلی و ‪OE‬‬ ‫و وجود قطع��ات متفرقه در بازار تکرار تعمیرات‬ ‫را افزایش داده اس��ت و مکانیک های بدون جواز‬ ‫ک��ه اموزش های الزم را ندیده اند بخش��ی از این‬ ‫موض��وع را دربرمی گیرند‪ .‬علیرضا نیک ایین در‬ ‫گفت وگ��و با خبرخودرو با بیان اینکه بی کیفیتی‬ ‫قطعه را نمی توان انکار کرد‪ ،‬گفت‪ :‬افراد مکانیک ‬ ‫پ��س از طی اموزش ه��ای الزم در اتحادیه برای‬ ‫کس��ب جواز با امتحان های تئوری و عملی مورد‬ ‫ازمون قرار گرفته سپس پروانه کسب وکار دریافت‬ ‫می کنن��د‪ .‬رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با‬ ‫اش��اره به وجود قطعات دس��ت دوم و بی کیفیت‬ ‫به عنوان معضل بازار بیان کرد‪ ۱۰ :‬تا ‪ ۱۵‬درصد از‬ ‫مشکالت به شیوه تعمیرات و تعمیرکاران مربوط‬ ‫می شود‪ .‬همچنین کارگاه های بسیاری در سطح‬ ‫ش��هر قطعات دس��ت دوم را بازسازی کرده و در‬ ‫جعبه به فروش می رسد‪ .‬این مقام صنفی با اشاره‬ ‫به وجود مراج��ع نظارتی تعزیرات‪ ،‬اتحادیه لوازم‬ ‫یدکی و اتحادیه تعمیرکاران گفت‪ :‬دسترسی به‬ ‫کارگاه ه��ای غیرمجاز با گزارش های مردمی نیز‬ ‫امکان پذیر است‪ .‬نیک ایین در ادامه درباره نحوه‬ ‫قیمت گذاری تعمیرات بیان کرد‪ :‬گرانی اخیر نرخ‬ ‫بنزین بر هزینه تعمیرات بی تاثیر اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه تعمیرکاران خودرو با اش��اره به وجود‬ ‫محدودی��ت در بازار ایران و اختصاص ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫محصوالت ان به دو شرکت بزرگ خودروسازی‬ ‫افزود‪ :‬نمودار افزایش مصرف و نرخ قطعات بیشتر‬ ‫به کاالهایی از قبیل حسگرها‪ ،‬لنت ترمز‪ ،‬دیسک‬ ‫چرخ و واش��ر سرس��یلندر تعلق دارد‪ .‬نیک ائین‬ ‫در پای��ان درباره وضعیت نرم افزار بهبود کیفیت‬ ‫س��رویس تعمیرکاران که در گذشته پیش بینی‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬گفت‪ :‬این نرم افزار مشتمل بر نشانی‬ ‫تمام تعمیرگاه ها‪ ،‬انجام س��رویس های دوره ای‪،‬‬ ‫نظارت و س��رویس در منزل در دسترس همگان‬ ‫است‪ .‬در اینده نزدیک ارائه خدمات برای دریافت‬ ‫قطعات و لوازم یدکی با کیفیت در همین نرم افزار‬ ‫گنجانده و به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کیفیت پایین و استفاده نکردن از فناوری روز در تولید خودرو از‬ ‫سوی خودروسازان موجب شده بخش زیادی از الودگی هوا متوجه‬ ‫این صنعت باشد‪ .‬به گزارش خودروکار‪ ،‬چند سالی است که الودگی‬ ‫هوا در کالنشهر های کشور به شرایط وخیمی به ویژه در فصل سرما‬ ‫تبدیل شده‪ ،‬به گونه ای که شدت الودگی موجب تعطیلی مدارس‬ ‫و همچنین هشدار به افراد حساس برای خارج نشدن از خانه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬عوامل گوناگونی برای ایجاد الودگی در سطح کالنشهر ها‬ ‫قید می شود‪ ،‬اما مهم ترین عامل در این میان به نقش خودرو ها بر‬ ‫می گردد که در کنار موتورسیکلت ها نقش نخست در این مسئله را‬ ‫دارند‪ .‬سهم خودرو های سواری بنزینی در تولید گاز های االینده‬ ‫شهر تهران حدود ‪ ۳۸‬درصد است که نشان دهنده نقش مهم این‬ ‫خودرو ها در الودگی هوا است گفتنی است در گفت وگوی‬ ‫ب��رای دس��تمزد نی��روی کار خود مبلغ بیش��تری در نظر‬ ‫بگی��رد؛ عالوه بر اینک��ه پرداختی ه��ای تولیدکنندگان با‬ ‫وضعی��ت نقدینگ��ی که دارند با یک ت��ا ‪ ۲‬ماه تاخیر انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطعه خراس��ان رضوی ب��ا تاکید بر‬ ‫روباتیک شدن خط تولید صنعت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به طور قطع با‬ ‫محقق شدن این موضوع گام بلندی به سوی توسعه یافتگی‬ ‫برداش��ته ایم و به این ترتیب بخش خدمات کشور فعال تر‬ ‫و پویاتر خواهد ش��د؛ عالوه بر اینکه با اتوماس��یون ش��دن‬ ‫خ��ط تولید فق��ط تغییرات در نیروی انس��انی رخ نخواهد‬ ‫داد و پروژه ه��ای فناورانه دیگر ه��م در مجموعه تعریف و‬ ‫تدوین می شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور با تاکید بر اینکه موضوع‬ ‫اتوماسیون محوری را باید جامع تر دید‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫با نهضت داخلی سازی و گسترده شدن فعالیت ها به عنوان‬ ‫به س��راغ یک��ی از مدی��ران فعال در‬ ‫در ادام��ه‪،‬‬ ‫حوزه برنامه ریزی منابع انس��انی کش��ور رف��ت‪ .‬ابوالفضل‬ ‫ کیانی بختیاری‪ ،‬مدیر سازمان مدیریت صنعتی که مجری‬ ‫برگزاری همایش مدیریت نیرو انس��انی است در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاض��ر چند پروژه مطالعاتی را برای‬ ‫نهادهای گوناگون کش��وری شروع کرده ایم که بین ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬هزار نیروی انس��انی فعال دارند‪ .‬برخی از این نهادها با‬ ‫مراجع��ه به ما عنوان می کنند که می خواهند ‪ ۴‬هزار نفری‬ ‫مازاد خود را تعدیل کنند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تعدیل این تعداد نی��رو یعنی بروز یک بحران‬ ‫اجتماعی زیرا س��ازمان و ش��رکتی برای چابک سازی خود‬ ‫در حال انتقال مشکالتش به بخش دیگر از جمله نهادهای‬ ‫اجرایی یا دولت است‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری با بیان اینکه س��ازمان مدیریت صنعتی‬ ‫در حال مطالعه روی این موضوع است‪ ،‬گفت‪ :‬کارشناسان‬ ‫ای��ن مرک��ز روی تکنیک ه��ای گوناگون گردش ش��غلی‬ ‫مطالع��ه دارند ک��ه به عنوان نمونه نیروهای��ی که در حال‬ ‫تعدیل هس��تند رها نش��وند‪ .‬راهکار ارائه شود که اگر قرار‬ ‫اس��ت نیرویی از بخش��ی تعدیل ش��ود می تواند در کجاها‬ ‫جانمایی شایسته شود‪.‬‬ ‫این مدیر س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬جانمایی نیروها در نهادهای مناسب مانع اسیب های‬ ‫اجتماعی اقتصادی به جامعه و خانواده ها می شود‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری یاداور ش��د‪ :‬اگر این تکنیک ها نباش��د‬ ‫هنر نیس��ت ک��ه مدیری بگوی��د‪ ،‬می خواهم س��ازمانم را‬ ‫چابک و س��وداور کنم و ‪ ۲۰۰‬نفر نیروی انس��انی خود را‬ ‫اخراج کند؛ بنابراین تکنیک های گردش شغلی و جانمایی‬ ‫شایس��ته افراد در حال مطالعه است تا ضمن چابک کردن‬ ‫نهاده��ا و واحدهای صنعت��ی‪ ،‬نیروهای مازاد بدون تکلیف‬ ‫در اجتم��اع رها نش��وند و در بخش های دیگر به کار گرفته‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحقق‬ ‫رونق تولید‬ ‫با تعامل پایدار‬ ‫روباتیک شدن تولید‪ ،‬خدمات را فعال تر می کند‬ ‫سیدحس��ین بحرینی��ان‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور‬ ‫در این ب��اره به‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر امری که برای‬ ‫قطعه س��ازان موضوعیت دارد‪ ،‬برعکس این مسئله است و‬ ‫شرکت های تولید کننده برای بکارگیری و استخدام نیروی‬ ‫مورد نیاز خود با چالش روبه رو هستند‪ .‬این وضعیت درباره‬ ‫دو قطب صنعت خودرو کشور یعنی مشهد و تهران صدق‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این زمینه نیازی نیس��ت نیروها تخصص‬ ‫خاصی داش��ته باشندو‪ ،‬بلکه بیشتر نیاز است به عنوان یک‬ ‫اپراتور ساده بتواند با دستگاه سی ان سی اتومات کار کنند‪.‬‬ ‫بحرینیان درباره چرایی این مس��ئله با وجود امار باالی‬ ‫بیکاری در کش��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬افزایش هزینه ه��ای زندگی و‬ ‫به دنبال ان تالش افراد برای درامد بیش��تر س��بب ش��ده‬ ‫تا جوانان بیشتر به سمت شغل های کاذب متمایل شوند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور در پاسخ به این پرسش‬ ‫که اگر یک واحد صنعتی به سمت اتوماسیون شدن حرکت‬ ‫کن��د‪ ،‬دیگر نیازی به نیروی کار بیش��تر نخواهد داش��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر ش��رکت های تولیدی اتوماسیون محور شوند به‬ ‫معنای این اس��ت که ش��ما کش��وری در حال توسعه بوده‬ ‫ک��ه به طور قطع صنای��ع ان با فناوری روز فعالیت خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬اگ��ر ای��ن امر در صنای��ع کش��ور رخ دهد بخش‬ ‫خدم��ات رش��د خواهد ک��رد؛ در نتیج��ه نیروهای تعدیل‬ ‫ش��ده صنعت در بخش خدمات مش��غول ب��ه کار خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در ایران امار بیکاری باالتر از کش��وری مانند‬ ‫کره جنوبی است درحالی که صنایع کره به طور اتوماسیون‬ ‫فعالیت دارند و بسیار جلوتر از ایران حرکت می کنند‪ .‬چرا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1423‬‬ ‫پیاپی ‪2741‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مصوبه دوگانه سوز شدن رایگان خودرو‬ ‫تامین مالی‬ ‫تقویت زیرساخت های‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫مع��اون توس��عه مدیری��ت‪ ،‬مناب��ع و ام��ور‬ ‫استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی کش��ور بر تامین منابع مالی برای تقویت‬ ‫زیر س��اخت های ش��هرک های صنعت��ی تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬عزیزاهلل قربانی در حاش��یه‬ ‫نشس��ت مدی��ران امور مال��ی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران که در‬ ‫اصفهان برگزار ش��د‪ ،‬در گفت وگو با خبرنگاران‪،‬‬ ‫ب��ا بی��ان این مطلب‪ ،‬اف��زود‪ :‬اس��تان اصفهان با‬ ‫برخ��ورداری از ‪ ۷۰‬ش��هرک صنعت��ی از لحاظ‬ ‫عملکرد در جمع بهترین استان های کشور است‬ ‫و باید از مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان که در س��ال رونق تولید موفق به تقویت‬ ‫زیرساخت های تولید استان شده قدردانی کرد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬براس��اس فرمایش��ات رهبر معظم‬ ‫انقالب در سال رونق تولید تالش جدی داریم که‬ ‫خدمات مناسبی به صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ارائه دهیم‪.‬‬ ‫قربان��ی درب��اره گردهمایی مدی��ران مالی و‬ ‫ذی حس��ابان کل کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬بخش��ی از این‬ ‫گردهمای��ی با برگ��زاری کارگاه های اموزش��ی‬ ‫جهت هم اندیشی بین اعضا برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬امس��ال‪ ،‬سال رونق تولید است و این‬ ‫نشس��ت باعث می ش��ود رویکرد های مالی برای‬ ‫تامین منابع مالی برای تقویت زیرس��اخت های‬ ‫شهرک های صنعتی کشور مشخص شود‪.‬‬ ‫سومین نمایندگی‬ ‫صندوق حمایت از‬ ‫صنایع پیشرفته‬ ‫سومین مرکز نمایندگی شرکت مادر تخصصی‬ ‫صن��دوق تحقیقات و توس��عه صنایع پیش��رفته‬ ‫به منظور تمرکززدایی از مرکز کشور‪ ،‬در گزارش‬ ‫شاتا‪ ،‬این ایین با حضور معاون اموزش‪ ،‬پژوهش‬ ‫و فن��اوری‪ ،‬سرپرس��ت معاونت صنای��ع وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و مدیرعامل صندوق‬ ‫حمایت از تحقیقات و توس��عه صنایع پشرفته و‬ ‫مدیران ارش��د این مجموعه و مسئوالن استانی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایی��ن‪ ،‬رئی��س صن��دوق حمایت از‬ ‫تحقیقات و توس��عه صنایع پیش��رفته‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫درصدد تمرکززدایی از مرکز کش��ور هس��تیم و‬ ‫می خواهی��م باور توانس��تن را به تمام هموطنان‬ ‫خود در کشور تزریق کنیم‪.‬‬ ‫رض��ا نقی پور افزود‪ :‬ام��روز اگر فراموش کنیم‬ ‫که چه توانایی های��ی داریم‪ ،‬هرگز نمی توانیم از‬ ‫ش��رایط س��ختی که برای میهن عزیزمان ایجاد‬ ‫کرده ان��د عبور کنی��م‪ .‬مردم م��ا در طول تاریخ‬ ‫همیشه به ذکاوت و هوشمندی شهرت داشته اند‬ ‫و در بیشتر حوزه ها جزو پیشگامان بوده اند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬حال که در عصر فناوری به سر‬ ‫می بریم باید در این مسئله نیز پیشگام باشیم‪ .‬هر‬ ‫مسئله ای که فناوری های پیشرفته مرتبط باشد‬ ‫یکی از کلیدهای توس��عه پایدار کش��ور به شمار‬ ‫می اید و ما باید با شناس��ایی مزیت های موجود‬ ‫داخل��ی فناوری های مورد نیاز را گزینش کنیم و‬ ‫به انها دست یابیم‪.‬‬ ‫نقی پ��ور تصری��ح ک��رد‪ :‬صن��دوق حمایت از‬ ‫تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته باور دارد که‬ ‫ایرانی می تواند و ما امده ایم تا سمفونی فناوری را‬ ‫در کشور به نوایی دلنشین تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت پیش از ای��ن دو مرکز دیگر در‬ ‫مراکز اس��تان های اذربایجان شرقی و هرمزگان‬ ‫راه اندازی ش��ده بود و قرار اس��ت تا پایان س��ال‬ ‫مرکزهای بیش��تری در کشور مورد بهره برداری‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫رحمانی به کمیسیون‬ ‫صنایع می رود‬ ‫رحمان��ی وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫سه ش��نبه ‪ ۱۹‬اذر به منظور پاسخ به پرسش های‬ ‫نمایندگان‪ ،‬مهمان کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی است‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬براساس دستور کار هفته‬ ‫جاری کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‪ ،‬این‬ ‫کمیس��یون در نشس��ت فردا سه شنبه (‪ 1۹‬اذر)‬ ‫خ��ود میزبان رضا رحمان��ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای پاس��خ به پرسش های حسینعلی‬ ‫حاجی دلیگان��ی نماین��ده شاهین ش��هر‪ ،‬میمه‬ ‫و برخ��وار‪ ،‬پروان��ه ماف��ی نماینده ته��ران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫ش��میرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس‪ ،‬شهاب نادری‬ ‫نماینده پاوه‪ ،‬جوانرود‪ ،‬ثالث باباجانی و روانس��ر‪،‬‬ ‫محمود نگهبان سالمی نماینده خواف و رشتخوار‬ ‫و سیده حمیده زرابادی نماینده قزوین‪ ،‬ابیک و‬ ‫البرز در کمیسیون صنایع و معادن خواهد بود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درباره مش��کالت و چالش های‬ ‫روز گذش��ته‬ ‫دوگانه س��وز کردن خودروها گزارش��ی داشت‪ .‬در این‬ ‫گزارش کارشناس��ان از نبود مرکزی رسمی که تبدیل‬ ‫خ��ودرو بنزینی به دوگانه س��وز را انج��ام دهد‪ ،‬گفتند‬ ‫و خطراتی که ممکن اس��ت در این��ده گریبانگیر این‬ ‫خودروها شود‪ .‬یکی از گالیه ها این بود که موازی کاری‬ ‫در این باره زیاد است عالوه بر اینکه اطالعات منسجمی‬ ‫نیز وجود ندارد‪ .‬گران ش��دن بنزین اقبال به گازس��وز‬ ‫کردن خودروها از س��وی افراد را افزایش داده و به طور‬ ‫عموم صاحبان خودرو وس��یله نقلیه خ��ود را در یکی‬ ‫از کارگاه های کوچ��ک یا تعمیرگاه های موجود تبدیل‬ ‫به دوگانه س��وز می کنند‪ .‬این موضوع یکی از معضالتی‬ ‫اس��ت که باید از س��وی نهادی مربوط رسیدگی شود‪.‬‬ ‫در کنار این ام��ر دولت به تازگی مصوبه برای کمک به‬ ‫صاحبان خودرو برای گازس��وز ک��ردن خودرو در نظر‬ ‫گرفته که در این باره یک تحلیلگر اقتصادی گفت‪ :‬اگر‬ ‫این مصوبه در حوزه گارسوز شدن خودروها به درستی‬ ‫اجرا ش��ود‪ ،‬با توجه ب��ه اینکه کم��ک دولت بالعوض‬ ‫اس��ت مردم در مقابل هرگونه تغییر قیمت بنزین بیمه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت یارانه برای گازسوز کردن‬ ‫سعید لیالز‬ ‫مصوبه اخیر‬ ‫دولت در‬ ‫راستای گازسوز‬ ‫کردن خودروها‬ ‫می تواند نتایج‬ ‫بسیار مطلوبی‬ ‫به دنبال‬ ‫داشته باشد‬ ‫اما متاسفانه‬ ‫این مسئله‬ ‫در هیاهوی‬ ‫افزایش‬ ‫قیمت بنزین‬ ‫مورد توجه‬ ‫قرار نگرفت‬ ‫پیش تر در دهه ‪ ۸۰‬دولت برای کمک به دوگانه سوز‬ ‫ش��دن خودروها یاران��ه پرداخت می کرد ک��ه یکی از‬ ‫کارشناس��ان ای��ن حوزه در گفت وگ��و با‬ ‫گفته‬ ‫بود‪ ،‬با قطع ش��دن این یارانه موضوع دوگانه سوز شدن‬ ‫خودروها هم به فراموش��ی سپرده شد؛ اما ابتدای هفته‬ ‫دولت الیحه ای به مجلس ش��ورای اس�لامی ارس��ال‬ ‫ک��رد که عالوه بر س��اماندهی یکپارچ��ه معاینه فنی و‬ ‫برنامه هایی برای خودروهای دوگانه س��وز تدوین شده‬ ‫است‪ .‬در این راستا س��عید لیالز در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا وجود اینک��ه مصوبه اخی��ر دولت در‬ ‫راستای گازس��وز کردن خودروها می تواند نتایج بسیار‬ ‫مطلوبی را به دنبال داشته باشد اما متاسفانه این مسئله‬ ‫در هیاه��وی افزایش قیمت بنزی��ن و اتفاق های اخیر‬ ‫پنهان شد و ان طور که باید مورد توجه قرار نگرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹انقالب در حوزه کاهش االیندگی ها‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه مصوبه اخیر دول��ت می تواند یک‬ ‫انق�لاب در حوزه کاهش االیندگی ها و اس��تفاده بهینه‬ ‫از ذخایر سوخت های فس��یلی به وجود اورد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫این مصوبه می تواند یک گام بزرگ برای بهبود وضعیت‬ ‫زندگی قش��ر محروم جامعه نیز باشد؛ چراکه این طرح‬ ‫می تواند صدها هزار شغل ایجاد کند‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیگر اقتص��ادی با بیان اینک��ه دولت ‪۶۵۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان کمک بالع��وض برای گازس��وز کردن‬ ‫خودروهای موجود کش��ور اختصاص داده که یا بیش از‬ ‫ظرفیت جذب کل خودروهای موجود کش��ور یا معادل‬ ‫کل ظرفیت فنی خودروها در کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مس��ئله منجرب��ه ایجاد صدها هزار ش��غل می ش��ود و‬ ‫می تواند از سوختن ده ها هزار سوخت فسیلی که تبدیل‬ ‫‹برای گازسوز کردن خودرو‬ ‫از سامانه ‪www.irngb.ir‬‬ ‫استفاده کنید‬ ‫مدی��رکل صنای��ع خ��ودرو وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت گفت‪ :‬س��امانه ‪ www.irngb.ir‬برای ثبت نام و‬ ‫نوبت گیری خودرو هایی که گازسوز می شوند‪ ،‬فعال است و‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬مرکز در سراسر کشور اماده خدمات رسانی‬ ‫و خدم��ات ارائه ش��ده نی��ز به ط��ور کام��ل اس��تاندارد‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو سیدرضا مفیدی افزود‪ :‬رانندگان‬ ‫خودرو برای ازمایش مخزن های نصب شده یا مخزن های‬ ‫جدی��د یا برای گاز س��وزکردن خ��ودرو می توانند از این‬ ‫سامانه استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره طرح تس��هیالت بالعوض برای دوگانه سوز کردن‬ ‫خودروه��ا گفت‪ :‬این طرح‪ ،‬به موقع و با تدابیر قبلی اماده‬ ‫اجرایی شدن است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان از نبود یک مرکز رس��می که تبدیل خودرو بنزینی به‬ ‫دوگانه س��وز را انجام دهد‪ ،‬می گویند و خطراتی که ممکن اس��ت در‬ ‫اینده گریبانگیر صاحبان این خودروها ش��ود‪ .‬یکی دیگر از گالیه ها‬ ‫این است که موازی کاری در این باره زیاد بوده و عالوه بر این اطالعات‬ ‫منسجمی نیز وجود ندارد‬ ‫به دود‪ ،‬االیندگی و سرطان می شود‪ ،‬جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود وضعیت ترافیکی و االیندگی‬ ‫لیالز افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬به بهبود وضعیت ترافیکی‪،‬‬ ‫االیندگی و زیس��ت محیطی کشور کمک می شود و از‬ ‫همه مهم تر به سود قشر فرودست جامعه است؛ چراکه‬ ‫اساسا گازسوز شدن خودروها در خودروهایی همچون‬ ‫وانت بارها یا خودروهای ارزان قیمت و متوس��ط انجام‬ ‫می شود که این موضوع می تواند به نفع مصرف کنندگان‬ ‫نیز باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه حمل ونقل عمومی کش��ور نیز در‬ ‫پی اجرای این مصوبه بیمه می شود‪ ،‬افزود‪ :‬فرض کنید‬ ‫تمام مسافرکش ها و همه خودروهای اینترنتی مشمول‬ ‫ای��ن طرح ق��رار بگیرند ب��ا توجه به اینک��ه اکنون نیز‬ ‫اقدام ه��ای بزرگی در صنایع خودروس��ازی بزرگ و در‬ ‫قسمت های پایین دستی این صنایع یعنی قطعه سازها‬ ‫انجام می ش��ود ای��ن مصوبه می تواند نق��ش زیادی در‬ ‫راستای تحقق اهداف مدنظر داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفته لیالز‪ ،‬این مصوبه یک انقالب کامل است که‬ ‫در هیاهوی گران ش��دن بنزین و تح��والت بعدی ان‬ ‫دیده نشد به همین دلیل الزم است که رسانه ها به این‬ ‫مصوبه توجه ویژه ای داش��ته باشند چراکه این مصوبه‬ ‫گام بس��یار بزرگی در راس��تای کاه��ش االیندگی ها‬ ‫برمی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر ای��ن مصوبه هدف اصلی افزایش‬ ‫قیمت بنزین را زیر پوشش قرار می دهد که باید منابع‬ ‫ان ب��ه چنین پروژه هایی اختصاص می یافت‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۱۰‬هزار ش��غل ب��ا این مصوب��ه ایجاد می ش��ود و در‬ ‫کنار ایجاد عدالت اجتماع��ی حرکتی بزرگ در بهبود‬ ‫وضعیت حمل ونقل عمومی کشور محقق می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مصوبه شورای اقتصاد‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬ش��ورای اقتصاد در نشس��ت‬ ‫فوق الع��اده دوش��نبه ‪ ١١‬اذر ‪ ۱۳۹۸‬بناب��ر پیش��نهاد‬ ‫مش��ترک وزارت نف��ت و س��ازمان برنام��ه و بودجه با‬ ‫ه��دف حمایت و کاهش هزینه های حمل ونقل عمومی‬ ‫و بهبود هوای ش��هرها‪ ،‬به اس��تناد ماده ‪ ١٢‬قانون رفع‬ ‫موان��ع تولید‪ ،‬مصوبه ای با عن��وان «حمایت از تولید و‬ ‫تبدی��ل کارخان��ه ای و کارگاهی یک میلی��ون و ‪۴۶۰‬‬ ‫هزار خودرو تاکس��ی‪ ،‬ون (تاکس��ی)‪ ،‬وانت و مسافربر‬ ‫ش��خصی بنزینی به گازسوز» را تصویب کرد که در ان‬ ‫ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫برای تبدیل خودروهای عمومی و مس��افربر ش��خصی‬ ‫بنزین س��وز ب��ه دوگانه س��وز(کارخانه ای و کارگاهی)‪،‬‬ ‫اصل و فرع تس��هیالت مالی را که به مالکان خودروها‬ ‫یا کارخانه ها تا س��قف ‪ ۶۵۰۰‬میلی��ارد تومان تضمین‬ ‫و بازپرداخ��ت پرداخت می کند‪ .‬براس��اس این مصوبه‪،‬‬ ‫قرار اس��ت که یک میلیون و ‪ ۴۶۴‬هزار خودرو به طور‬ ‫رایگان دوگانه س��وز شوند‪ .‬از این مقدار‪ ،‬یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار وانت اس��ت که تاکنون دوگانه سوز نشده اند‬ ‫ک��ه مصرف بنزی��ن انها ت��ا ‪ ۱۵‬میلیون لیت��ر در روز‬ ‫براورد می ش��ود‪ .‬بازگشت س��رمایه تبدیل تاکسی ها و‬ ‫وانت های تک س��وختی‪ ،‬از محل اختالف س��همیه انها‬ ‫در حالت تک سوختی و دوگانه سوز تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫از سویی س��ود حاصل از تبدیل تاکسی ها و وانت های‬ ‫تک سوختی برای رانندگان حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تومان در‬ ‫ماه است که س��االنه حدود ‪ ۵‬میلیون تومان می رسد‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود که در پایان اجرای این طرح‪۱۸ ،‬‬ ‫میلیون لیتر بنزین در روز صرفه جویی ش��ود که صرفه‬ ‫اقتصادی ان در صورت صادرات این مقدار به س��االنه‬ ‫حدود ‪ ۳‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫یارانه برای تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی بر اس��تفاده از‬ ‫فناوری ه��ای روز جه��ان در تولید خودرو های س��نگین گازس��وز و‬ ‫اختص��اص ردیف��ی در بودجه ‪ ۹۹‬ب��رای تجهیز ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی به خودروهای گازسوز تاکید کرد‪.‬‬ ‫محم��د خالدی در گفت وگو با خبرخودرو با اش��اره به برخورداری‬ ‫ی در کش��ور‬ ‫ایران از منابع غنی گاز درباره وضعیت صنعت س��ی ان ج ‬ ‫اظهارکرد‪ :‬مهم ترین منابع گاز جهان درحال حاضر در اختیار روسیه‬ ‫اس��ت‪ .‬این کش��ور برای اس��تفاده بهینه از این منابع به سمت تولید‬ ‫خودروهای سنگین گازسوز حرکت کرد درحالی که ما از این سوخت‬ ‫در تولید خودروهای سبک بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس دهم با اش��اره به ارزانی نرخ گاز و وجود منابع‬ ‫عظیم گازی در داخل کشور بیان کرد‪ :‬کشور ما هم باید مشابه کشور‬ ‫همس��ایه با اس��تفاده از فناوری های روز جهان در تولید خودرو های‬ ‫س��نگین گازس��وز به دلیل توان و ان��رژی باال‪ ،‬االیندگ��ی کمتر این‬ ‫خودروها و ارزانی این س��وخت نس��بت به گازوئیل اهتمام بیش��تری‬ ‫در این حوزه داشته باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان های لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در این ب��اره با ارائه ی��ک راهکار افزود‪ :‬یکی از پیش��نهادها‬ ‫اختصاص گاز تولیدی برای مصرف داخلی و صدور مازاد فراورده های‬ ‫دیگر به خارج از کشور است‪.‬‬ ‫خالدی همچنین با اشاره به لزوم استفاده از فناوری های پیشرفته‬ ‫در تولید خودروهای گازس��وز س��بک تصریح کرد‪ :‬در گذشته خودرو‬ ‫س��مند پایه گازس��وز محصول مش��ترک ایران و المان تولید شد اما‬ ‫پس از ان فناوری جدیدی به کار گرفته نش��د‪ .‬معتقدم باید از کش��ور‬ ‫اولیه المان فناوری جدید در راستای کاهش مصرف گاز و االیندگی‬ ‫وارد کشور کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اختصاص مبلغی از س��وی دولت یا مجلس شورای‬ ‫اسالمی در بودجه سال ‪ ۹۹‬برای تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی به‬ ‫خودروهای گازس��وز و پرداخت ان به وزارت کش��ور یا وزارتخانه های‬ ‫مرتبط ضروری به نظر می رسد‪ .‬عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به اینکه در حوزه انرژی های نو از جانب کمیسیون‬ ‫ردیف بودجه ای در قانون سال ‪ ۹۵‬تعریف شده است‪ ،‬گفت‪ :‬هر سال‬ ‫ردیف بودجه مابه التفاوت نرخ انرژی های نو تعیین می ش��ود و دولت‬ ‫به ش��رط سرمایه گذاری بخش خصوصی حاضر به پرداخت ان است‪.‬‬ ‫خالدی ادامه داد‪ :‬مصداق این امر ایجاد نیروگاه خورشیدی است که‬ ‫نرخ تمام شده ان گران تر از سوخت فسیلی است و مابه التفاوت ان را‬ ‫دولت باید پرداخت کند تا نرخ سربه سر شود که هر سال ردیف بودجه‬ ‫ان در نظ��ر گرفته می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬باید ب��ه مصرف کنندگان گاز‬ ‫س��ی ان جی به دلیل کاهش مصرف بنزین‪ ،‬گازوئیل و کاهش الودگی‬ ‫هوا امتیازاتی اختصاص یابد‪ .‬این نماینده مجلس شورای اسالمی در‬ ‫ادام��ه به افزایش نرخ بنزین و احتمال افزایش نرخ س��ایر حامل های‬ ‫انرژی در اینده اش��اره و تاکید کرد‪ :‬باید با س��رمایه گذاری موثرتر در‬ ‫حوزه گاز س��ی ان جی‪ ،‬مشوق های خاصی برای مصرف کنندگان این‬ ‫سوخت در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫خالدی در پایان با اشاره به شدت و حدت برنامه ریزی ها و اقدام ها‬ ‫در حوزه س��وخت س��ی ان جی خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاضر حتی‬ ‫محروم ترین اس��تان ها از جایگاه س��ی ان جی برخوردار هس��تند اما‬ ‫ب��ا توجه به افزایش تعداد خودروها در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اینکه این خودروها روزامد نشده اند از استقبال چندانی هم برخوردار‬ ‫نبوده اند و ما از مجموعه تصمیم گیر در این حوزه به دلیل کندی روند‬ ‫اقدام ها گالیه مند هستیم‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪82/558/000‬‬ ‫‪115/600/000‬‬ ‫‪67/998/000‬‬ ‫‪93/500/000‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪700/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪۸60/000/000‬‬ ‫‪۴۶۹/۷۹0/00۰‬‬ ‫‪52۰/000/00۰‬‬ ‫‪179/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک(بدون رینگ)‬ ‫‪98/978/000‬‬ ‫‪145/500/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار(فول)‬ ‫‪80/303/000‬‬ ‫‪113/500/000‬‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪4۹5/000/000‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا اپتیما ‪2017‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫ناموجود‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪۵۲0/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک(بدون رینگ)‬ ‫پژو ‪ 2008‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫تیبا‪( 2‬تنوع رنگ)‬ ‫کوییک اتوماتیک‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس کراس‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫توقف فروش‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪114/994/000‬‬ ‫توقف تولید‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪168/000/000‬‬ ‫‪357/000/000‬‬ ‫‪۳26/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪201۸‬‬ ‫کیا اسپرتیج ‪2018‬‬ ‫‪38/441/000‬‬ ‫‪51/500/000‬‬ ‫‪69/000/000‬‬ ‫‪101/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫‪201/000/000‬‬ ‫لکسوس‪ T‬ان ایکس ‪۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪51/603/000‬‬ ‫‪63/900/000‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫‪۳25/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫توقف تولید‬ ‫‪۲24/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫توقف تولید‬ ‫‪489/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪52۰/000/000‬‬ ‫‪۸10/000/000‬‬ ‫‪۷50/000/000‬‬ ‫‪8۵0/000/000‬‬ ‫‪۷30/000/000‬‬ ‫‪۹3۰/000/000‬‬ ‫‪1/۲70/000/000‬‬ ‫‪1/۰۳۰/000/000‬‬ ‫‪1/۵80/000/000‬‬ ‫‪1/۵۰0/000/000‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫توسعه فناوری‬ ‫محور اصلی‬ ‫جشنواره ملی فوالد‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1423‬‬ ‫پیاپی ‪2741‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر مجتمع سنگ اهن سنگان اعالم کرد‪:‬‬ ‫استخراج سنگ اهن در سنگان شتاب می گیرد‬ ‫‹ ‹بهره برداری تا پایان سال‬ ‫وی با اشاره به طرح های توسعه اماده بهره برداری‬ ‫در منطقه سنگان گفت‪ :‬طرح های ‪ ۲.۵‬میلیون تنی‬ ‫سناباد (توسعه ملی) و ‪ ۵‬میلیون تنی فوالد سنگان‬ ‫تا پایان س��ال جاری با حض��ور رئیس جمهوری به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ 2‬هزار نفری اشتغال‬ ‫همت��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود از‬ ‫اشتغال ‪ ۷‬هزار نفری در منطقه معدنی سنگان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬با راه اندازی ‪ ۲‬طرح توس��عه در سنگان‬ ‫و همچنی��ن اغاز ب��ه کار پیمانکاران اس��تخراج و‬ ‫باطله برداری‪ ،‬تا پایان سال جاری میزان اشتغالزایی‬ ‫مجتمع سنگان به ‪ ۹‬هزار نفر خواهد رسید و تحول‬ ‫خوبی در اقتصاد منطقه محروم سنگان رخ خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��نگان با تاکید ب��ر اینکه عمده‬ ‫نی��روی کاری ک��ه مجتمع جذب خواه��د کرد از‬ ‫بومیان و س��اکنان ش��رق کشور اس��ت اظهار کرد‪:‬‬ ‫مجتمع سنگان عالوه بر تامین خوراک‪ ،‬برنامه های‬ ‫توس��عه ای خود در زمینه تامین زیرس��اخت های‬ ‫منطقه را در دس��تور کار قرار داده اس��ت؛ از جمله‬ ‫امس��ال س��اخت ی��ک مس��یر ‪ ۱۴۰‬کیلومتری با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومانی از س��نگان تا‬ ‫تربت حیدریه با مش��ارکت وزارت راه و شهرسازی‬ ‫و شرکت های مستقر در سنگان‪ ،‬اغاز شده است‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��نگان همچنی��ن از احداث یک‬ ‫ج��اده ‪ ۱۶‬کیلومت��ری از محل معدن به س��نگان‬ ‫خبر داد و اعالم کرد‪ :‬این مس��یر ‪ ۱۶‬کیلومتری با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۵۰‬میلیارد تومانی در حال احداث‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رعایت مس��ائل زیست محیطی‬ ‫مورد توجه مجتمع س��نگان اس��ت‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت از جمله دغدغه های مردم‬ ‫منطقه اس��ت چراکه در دش��ت های پایین دس��ت‬ ‫مجتم��ع‪ ،‬بخ��ش خصوصی اق��دام به اس��تخراج‬ ‫س��نگ های پالس��ری می کند‪ .‬همتی اف��زود‪ :‬در‬ ‫این محدوده کاش��ت درختان بومی مانند «گز» و‬ ‫«تاغ» را از دی ماه س��ال گذش��ته اغاز کرده ایم تا‬ ‫نگرانی های زیس��ت محیطی س��اکنان این مناطق‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع سنگان در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود از پرداخت ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان حقوق دولتی‬ ‫این مجتمع در سال گذشته خبر داد و گفت‪ :‬امسال‬ ‫نیز بدهی مجتمع س��نگان در زمینه حقوق دولتی‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫همتی در بخش دیگری از سخنانش گفت‪ :‬عمده‬ ‫ماش��ین االت مهم استخراج و حمل مواد معدنی از‬ ‫خارج وارد می ش��وند؛ البته شرکت های داخلی هم‬ ‫وجود دارن��د که تجهیزات و قطعات مورد نیاز این‬ ‫ماش��ین االت را تامی��ن می کنند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫‹ ‹برنامه های زیست محیطی‬ ‫‹ ‹‪۱۱۰‬میلیارد تومان حقوق دولتی‬ ‫‹ ‹ماشین االت خارجی است‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬مدیر مجتمع سنگ اهن سنگان‬ ‫از واگذاری اس��تخراج و باطله برداری در سنگان به‬ ‫پیمانکاران بزرگ خبر داد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��نگ اهن س��نگان در «نشست‬ ‫خب��ری اقدامات و برنامه های مجتمع س��نگ اهن‬ ‫س��نگان» با بی��ان این مطلب گف��ت‪ :‬این مجتمع‬ ‫برنام��ه برداش��ت ‪ ۱۳۰‬میلیون تن س��نگ اهن و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ون تن باطل ه را در ‪ ۵‬س��ال برنامه ریزی‬ ‫ک��رده و در ای��ن راس��تا یک ق��رارداد ان را در ‪۲۰‬‬ ‫ابان ماه به امضا رس��انده و قرارداد بعدی را ‪ ۲۰‬اذر‬ ‫منعقد می کند‪ .‬علی همتی توضیح داد‪ :‬تاکنون ما با‬ ‫پیمانکاران کوچک تر کار می کردیم‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫نتوانس��تیم به برنامه اس��تخراج ‪ ۱۳.۹‬میلیون تن‬ ‫دس��ت یابیم و تنها استخراج ‪ ۱۰.۵‬میلیون سنگ‬ ‫اهن محقق شد‪ .‬امیدواریم با برگزاری مناقصه های‬ ‫یادشده که با حضور نمایندگانی از تمامی نهاد های‬ ‫نظارتی انجام شد برنامه این مجتمع محقق شود‪.‬‬ ‫وی در این نشست خبری با اشاره به اینکه با اغاز‬ ‫به کار پیمانکاران اس��تخراج و باطله برداری(گروه‬ ‫الف و ب) بخش های غربی و مرکزی سنگان انجام‬ ‫می ش��ود تصری��ح ک��رد‪ :‬در ‪ ۹‬ماه گذش��ته‪ ،‬موفق‬ ‫ب��ه انتخ��اب ‪ ۲‬پیمانکار بزرگ مرب��وط به عملیات‬ ‫اس��تخراج و باطله ب��رداری ب��رای ذخای��ر موجود‬ ‫سنگان( ‪ ۱.۳‬میلیارد تن) شدیم که در یک دوره ‪۵‬‬ ‫ساله با سرمایه گذاری بالغ بر ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫فعالیت خود را دنبال خواهند کرد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��نگ اهن س��نگان با بیان اینکه‬ ‫ما مخالف جدی خام فروش��ی سنگ اهن هستیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬براس��اس تصری��ح قانون و اص��ول اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی از خام فروش��ی پرهیز ک��رده و با اجرای‬ ‫ای��ن برنام��ه توس��عه ای‪ ،‬به دنبال تامی��ن خوراک‬ ‫تولیدی مجتمع های فوالدی در س��نگان خواهیم‬ ‫بود‪ .‬مدیر مجتمع س��نگ اهن س��نگان ادامه داد‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است‬ ‫‪ ۱۷.۵‬میلیون تن کنسانتره و ‪ ۱۵‬میلیون تن گندله‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال اینده تولی��د کنیم‪ .‬همتی همچنین با‬ ‫اشاره به عملکرد این مجموعه تا پایان امسال‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬تا پایان سال جاری به تولید ‪ ۱۲.۵‬میلیون تن‬ ‫کنس��انتره و ‪ ۱۰‬میلیون تن گندله دست خواهیم‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹کشف ذخایر در عمق ‪ ۱۲۰۰‬متر‬ ‫مدی��ر مجتم��ع س��نگان همچنی��ن از برنام��ه‬ ‫کش��ف ذخایر س��نگ اهن در عمق ‪ ۱۲۰۰‬متری‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬برنامه اکتش��اف در محدوده ای‬ ‫‪ ۱۶.۵‬کیلومتری هدف گذاری و اغاز ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫با مجوزی که از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان گرفته ایم انشاهلل بتوانیم به ذخایر این معدن‬ ‫ک��ه ‪ ۱.۳‬میلیارد تن اس��ت اضاف��ه کنیم و در عین‬ ‫ح��ال دغدغه س��رمایه گذاران در منطقه را کاهش‬ ‫دهیم و اکتش��اف حین استخراج را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫به طور معمول حین اس��تخراج کمتر به اکتش��اف‬ ‫پرداختی��م اما امس��ال این کار را ش��روع کردیم تا‬ ‫ذخایر س��نگ اهن را در عمق ‪ ۱۲۰۰‬متر و بیشتر‬ ‫جست وجو کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا ذخای��ر جدی��د و ‪ ۲۰‬ه��زار متر‬ ‫مغزه گی��ری به روش «وایرالین» و ‪ ۲۰‬هزار متر در‬ ‫سطح انومالی های سنگان و اطراف این شهرستان‪،‬‬ ‫زمینه افزایش ذخایر فعلی را فراهم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۱۳۰‬میلیون تن سنگ اهن‬ ‫باطله برداری معادن سنگان در دو گروه الف و ب‬ ‫انجام شده و‪ ۲۰‬ابان یک قرارداد منعقد شده و ‪۲۰‬‬ ‫اذر قرارداد دیگر بس��ته می شود تا در دو مجموعه‬ ‫غربی و مرکزی س��نگان توسط ش��رکت های اپال‬ ‫کانی پارس و اسفالت توس با مشارکت و در نهایت‬ ‫با شرکت توس مسیر بتوانیم در ‪ ۵‬سال اینده بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬میلیون تن باطله برداری داش��ته باش��یم و‬ ‫نزدیک ‪ ۱۳۰‬میلیون تن س��نگ اهن تولید کرده و‬ ‫در اختیار مجموعه های معدنی منطقه و واحدهای‬ ‫فوالدی در کشور قرار دهیم‪ .‬مدیر مجتمع سنگان‬ ‫در پاس��خ به س��وال خبرن��گاران گف��ت‪ :‬مجتمع‬ ‫س��نگان‪ ،‬به س��نگ کلوخه که خام تلقی می شود‬ ‫اجازه صادرات نمی دهد و در حال حاضر سنگ اهن‬ ‫مصرفی واحدهای تولیدی مانند ذوب اهن اصفهان‬ ‫اعم از کنس��انتره یا گندله منطقه سنگان را تولید‬ ‫می کنی��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما موظفیم س��نگ اهن‬ ‫مورد نیاز ‪ ۱۲.۵‬میلیون تن کنس��انتره تولیدی در‬ ‫منطق��ه را تامین کنیم‪ .‬این نیاز در نهایت به ‪۱۷.۵‬‬ ‫میلی��ون تن خواهد رس��ید‪ .‬از طرف دیگر هرانچه‬ ‫سنگ اهن اس��تخراجی که مورد نیاز کارخانجات‬ ‫این منطقه نیست را تبدیل به سنگ اهن دانه بندی‬ ‫کرده و ب��ه مجتمع های فوالدی بزرگ مانند ذوب‬ ‫اه��ن اصفهان ارس��ال می کنیم چنانکه درس��ال‬ ‫یک میلیون تن س��نگ اهن این ش��رکت را تامین‬ ‫می کنی��م‪ .‬اگر دولت اجازه بدهد و ما س��نگ اهن‬ ‫مازاد داش��ته باش��یم قطعا به مجتمع های فوالدی‬ ‫کش��ور که نیاز داشته باشند تزریق خواهیم کرد تا‬ ‫مشکل انها هم حل شود‪.‬‬ ‫ب��ا ذخای��ر جدی��د و ‪ ۲۰‬ه��زار مت��ر مغزه گی��ری به روش‬ ‫«وایرالین» و ‪ ۲۰‬هزار متر در س��طح انومالی های سنگان و‬ ‫اطراف این شهرستان‪ ،‬زمینه افزایش ذخایر فعلی را فراهم‬ ‫خواهیم کرد‬ ‫تشکیل میز تعمیق ساخت داخل در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬برخی از باطله های س��نگان‬ ‫را می توان دوباره پرعیارس��ازی کرد؛ در این زمینه‬ ‫برخی ش��رکت های داخلی اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه زودی مزایده ای را در این زمینه برگزار خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬وی با اشاره به برنامه های تامین اب مورد نیاز‬ ‫مجتمع ادامه داد‪ :‬در واحدهای تولید کنس��انتره و‬ ‫گندل��ه نیاز چندانی به اب نیس��ت و در واحدهای‬ ‫تولید اهن اس��فنجی و احیا بیش��ترین نیاز به اب‬ ‫احساس می شود‪.‬‬ ‫در بلندمدت به فکر انتقال اب از دریای عمان به‬ ‫این پروژه ها هس��تیم که در حال حاضر مطالعاتی‬ ‫روی ان انجام شده و در میان مدت و کوتاه مدت نیز‬ ‫به تامین اب از محل تصفیه پس��اب های شهرهای‬ ‫بزرگی مانند مش��هد روی خواهیم اورد؛ کما اینکه‬ ‫در حال حاضر واحدهای تولیدی کنسانتره و گندله‬ ‫در حال مطالعات روی تصفیه پس��اب ش��هر تایباد‬ ‫هس��تند‪ .‬در کنار اینها تع��دادی چاه نیز خریداری‬ ‫شده و ش��رکت زیرساخت که همه سرمایه گذاران‬ ‫در س��نگان سهمی در ان دارند در حال لوله کشی‬ ‫برای انتقال اب اس��ت‪ .‬وی انتقال اب از افغانستان‬ ‫را مردود دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخایر محدود به مرزهای ایران‬ ‫مدیر مجتمع س��نگ اهن س��نگان در پاسخ به‬ ‫سوال خبرنگار ما درباره حوزه های مشترک سنگ‬ ‫اهن بین ایران و افغانس��تان گفت‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫در ای��ن ب��اره بدفهمی وج��ود دارد‪ .‬ت��ا جایی که‬ ‫مطالعات نش��ان می دهد ذخایر سنگ اهن سنگان‬ ‫به داخل مرز ایران محدود اس��ت و ش��امل کوهی‬ ‫اس��ت که در داخل ای��ران ق��رار دارد‪ .‬گمانه هایی‬ ‫ه��م تا عم��ق ‪ ۱۲۰۰‬مت��ر زدیم اما ب��ه نتیجه ای‬ ‫نرسیدیم‪.‬‬ ‫البته ممکن اس��ت محدوده های پالسری ادامه‬ ‫داشته باشد اما این محدوده ها عیار چندانی ندارند‬ ‫و در ایران هم وجود دارد که بخش خصوصی بیشتر‬ ‫در عمق ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬متر ان را استخراج می کند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اکتش��اف حین اس��تخراج سنگان را در‬ ‫پهنه ای به وس��عت ‪ ۱۶‬کیلومتر مربع اغاز کرده ایم‬ ‫ک��ه در مرحله نخس��ت ‪ ۲۰‬هزار متر ان در س��ال‬ ‫جاری وارد مرحله مناقصه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1423‬‬ ‫پیاپی ‪2741‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر اجرایی دومین جشنواره فوالد در گفت و گو با‬ ‫یادداشت‬ ‫دو عامل موثر‬ ‫بر بازار فوالد‬ ‫توسعه فناوری‪ ،‬محور اصلی جشنواره ملی فوالد‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری سیزدهمین‬ ‫کمیسیون مشترک‬ ‫ایران و ازبکستان‬ ‫رئی��س س��ازمان توس��عه تج��ارت ای��ران از‬ ‫برگزاری س��یزدهمین کمیسیون مشترک ایران‬ ‫و ازبکس��تان در ‪ ۲۱‬و ‪ ۲۲‬اذر امسال در تاشکند‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬حمید زادبوم افزود‪ :‬در‬ ‫این کمیس��یون‪ ،‬نمایندگان سازمان های بخش‬ ‫دولتی و خصوصی هر دو کشور در راستای توسعه‬ ‫همکاری های اقتص��ادی و تجاری در حوزه های‬ ‫مختل��ف ب��ه گفت وگ��و و تبادل نظ��ر خواهند‬ ‫پرداخت‪ .‬وی با اش��اره به انکه این کمیسیون در‬ ‫اذر امس��ال در تاش��کند برگزار خواهد شد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬اعزام هیات تجاری از سوی بخش خصوصی‬ ‫ب��ه عنوان هی��ات همراه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و همچنین برگزاری نمایش��گاه تجاری‬ ‫ایران در تاش��کند جزو دو رویداد مهم اس��ت که‬ ‫در حاشیه برگزاری این کمیسیون انجام می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬س��یزدهمین کمیسیون مشترک‬ ‫ایران و ازبکستان با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت کشورمان و وزیر تجارت ازبکستان برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وحید یعقوبی‬ ‫سال گذشته ‪۳۲‬‬ ‫کارگاه اموزشی‬ ‫ساخت داخل و‬ ‫بومی سازی در‬ ‫جشنواره ملی‬ ‫فوالد برگزار‬ ‫کردیم‪ ،‬امسال‬ ‫تعداد این‬ ‫کارگاه ها را به‬ ‫حدود ‪ ۴۵‬کارگاه‬ ‫خواهیم رساند‬ ‫دومین جش��نواره و نمایش��گاه ملی ف��والد ایران با‬ ‫محوریت نمایشگاه بومی سازی‪ ،‬توسعه فناوری‪ ،‬از سوی‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران امس��ال نیز ‪ ۲۳‬و ‪۲۴‬‬ ‫دی در برج میالد تهران برگزار خواهد شد‪ .‬این جشنواره‬ ‫و نمایش��گاه سال گذشته در راس��تای هم افزایی بیشتر‬ ‫بین تولیدکنندگان برای رف��ع نیازها و تامین کنندگان‬ ‫برای نشان دادن توانایی های خود برگزار شد‪.‬‬ ‫درباره این جش��نواره با وحی��د یعقوبی‪ ،‬مدیر‬ ‫اجرایی دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران به‬ ‫گفت وگو نشست ه که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €اندیشه شکل گیری جشنواره و نمایشگاه ملی‬ ‫فوالد از کجا شکل گرفت؟‬ ‫دی س��ال گذشته نخس��تین جش��نواره و نمایشگاه‬ ‫بومی س��ازی فوالد ایران را اغاز کردی��م‪ ،‬البته چند ماه‬ ‫پیش از برگزاری این جش��نواره‪ ،‬انجمن تولیدکنندکان‬ ‫فوالد ایران نشس��ت هایی را با تولیدکنندگان فوالد زیر‬ ‫نظر یک کارگروه کارشناسی برگزار کرد‪.‬‬ ‫از انجا که معتقدیم بومی س��ازی فقط در تولید قطعه‬ ‫و تجهیزات خالصه نمی ش��ود‪ ،‬محوریت این جش��نواره‬ ‫و نمایش��گاه را به س��مت توس��عه فناوری پیش بردیم؛‬ ‫از این رو نشس��ت هایی را با موضوع توس��عه فناوری در‬ ‫انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران ب��ا حضور معاونان‬ ‫فناوری شرکت ها برگزار و یک اتاق فکر برای بومی سازی‬ ‫صنعت فوالد ایجاد کردیم‪ .‬در نهایت به این جمع بندی‬ ‫رس��یدیم که بین توانایی های شرکت ها هم افزایی ایجاد‬ ‫کنیم که نتیجه ان را در قالب جش��نواره و نمایشگاه به‬ ‫نمایش دراوردیم‪.‬‬ ‫€ €از نتایج و دستاوردهای جشنواره و نمایشگاه‬ ‫سال گذشته بگویید‪.‬‬ ‫در جشنواره نخست از تولیدکنندگان داخلی قدردانی‬ ‫شد‪ .‬در زمینه بومی س��ازی نیز در زمینه های تخصصی‬ ‫گوناگ��ون کارگروه های��ی را ایجاد کردیم‪ .‬در راس��تای‬ ‫تش��ویق فرهنگ بومی س��ازی و ارج نهادن به کس��انی‬ ‫که در این راس��تا گام برمی دارن��د‪« ،‬جایزه ملی فوالد»‬ ‫را تعری��ف و س��ال گذش��ته ان را ب��ه تامین کنندگان‬ ‫اهدا کردیم‪ .‬س��ال گذشته ‪ ۴۱‬ش��رکت تامین کننده را‬ ‫شناسایی و از انها قدردانی کردیم‪.‬‬ ‫در نخستین جشنواره ‪ ۲۲۰‬تفاهمنامه بین شرکت ها‬ ‫منعقد ش��د ک��ه از ای��ن ‪ ۲۲۰‬تفاهمنامه ح��دود ‪۱۱۳‬‬ ‫تفاهمنامه با ارزش ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان به نتیجه رسیده‬ ‫که این موضوع به نوبه خود س��بب خروج ارز از کشور و‬ ‫اشتغالزایی شده است‪.‬‬ ‫€ €چه تفاهمنامه های خاصی به طور ش�اخص در‬ ‫زمینه بومی س�ازی در نمایش�گاه نخست حاصل‬ ‫شد؟‬ ‫در موارد خ��اص می توان به یک تفاهمنامه در زمینه‬ ‫تولید کک سوزنی بین فوالد مبارکه و فوالد خراسان با‬ ‫یک شرکت دانش بنیان اشاره کرد‪.‬‬ ‫برخی قطعات و تجهیزات نیز در داخل تولید می شود‬ ‫که ه��م تامین ان مصرف کنن��دگان داخلی بهتر انجام‬ ‫می ش��ود و هم اینک��ه نرخ ان یک پنجم ن��رخ وارداتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اتفاق خوبی که در جشنواره و نمایشگاه سال گذشته‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دو عام��ل محرک تاثیرگ��ذار بنیادین بر بازار‬ ‫داخلی فوالد‪ ،‬ارامش فعاالن بازار داخلی را برهم‬ ‫زده و عامل اصل��ی تحریک حوزه های گوناگون‬ ‫سمت عرضه از جمله حوزه نورد به شمار می رود‪.‬‬ ‫یک��ی عامل داخلی و مربوط به نوس��ان های نرخ‬ ‫ارز و دیگ��ری عامل خارجی و مربوط به افزایش‬ ‫پیوس��ته ن��رخ ش��مش در بازاره��ای اس��یایی‬ ‫اس��ت‪ .‬التهاب بازار اس��کناس ارز این روزها به‬ ‫ش��دت بازارهای کاالی��ی را ازار می دهد و برای‬ ‫فعاالن بازارهای کاالیی التهاب زا و دردسرس��از‬ ‫ش��ده اس��ت؛ نرخ صادراتی شمش سی ای اس از‬ ‫پایین تری��ن نقطه خود با نرخ ‪ ۳۵۰‬دالر‪/‬تن فوب‬ ‫ش��روع کرد و تا به مرز ‪ ۴۰۰‬دالر نزدیک ش��ده و‬ ‫نگاهش نیز به این نرخ است؛ برخی از کارشناسان‬ ‫بین المللی علت اصلی روند افزایشی بازار اسیایی‬ ‫شمش را کمبود قراضه اهن و ادامه روند افزایشی‬ ‫نرخ مواد اولیه برشمرده اند‪ .‬با فرض اینکه حتی‬ ‫اگر تاثیر روند نرخ جهانی شمش بر بازار داخلی‬ ‫را نادی��ده بگیریم‪ ،‬انکار ازاردهنده نوس��ان های‬ ‫نرخ دالر در کش��ور و تاثی��ر ان بر اذهان مردم و‬ ‫فعاالن بازارهای کاالیی‪ ،‬کمی مش��کل یا دشوار‬ ‫دیده می ش��ود‪ .‬درحال حاضر چشم ها و امیدها‬ ‫به بازوی توان��ای بانک مرکزی و عوامل نظارتی‬ ‫بازار ارز دوخته ش��ده تا هر چه زودتر نس��بت به‬ ‫بازگردان��دن ارامش و برطرف کردن التهاب های‬ ‫این بازار‪ ،‬موفقیت های مشهودی را کسب کند‪.‬‬ ‫اعالم کرد‪:‬‬ ‫قرار است ‪ ۹‬برابر سرمایه اولیه «صندوق فناوری فوالد ایران»؛ یعنی‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلی��ارد توم��ان از صندوق نواوری و ش��کوفایی ریاس��ت جمهوری‬ ‫اعتبار دریافت کنیم تا این صندوق تبدیل به یک صندوق هزار میلیارد‬ ‫تومانی شود‬ ‫رخ داد و امسال نیز تداوم خواهد داشت‪ ،‬بحث هم افزایی‬ ‫توان شرکت های در تامین نیازهای داخلی است‪ ،‬چراکه‬ ‫تولی��د برخ��ی قطعات ب��رای یک تامین کنن��ده صرفه‬ ‫اقتصادی نخواهد داش��ت؛ از این رو تالش ما این بود که‬ ‫تقاضای ش��رکت ها و نیازهای مشترک انها را شناسایی‬ ‫کنیم که با تجمیع این نیازها تولید برای تامین کنندگان‬ ‫داخلی به صرفه خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €چه گروه هایی در نمایشگاه ملی فوالد حضور‬ ‫داشتند؟‬ ‫تامین کنندگان در نمایش��گاه ملی بومی سازی فوالد‬ ‫در گروه های گوناگونی ش��امل مکانیک شامل قطعات و‬ ‫تجهیزات مکانیکی‪ ،‬س��یاالت شامل قطعات و تجهیزات‬ ‫پنوماتیک��ی‪ ،‬هیدرولیک��ی‪ ،‬تاسیس��اتی‪ ،‬روانکاره��ا و‬ ‫ازمایش��گاهی‪ ،‬برق ش��امل قطعات و تجهی��زات برقی‪،‬‬ ‫الکتریکی‪ ،‬ابزار دقیق‪ ،‬اتوماسیونی و ازمایشگاهی‪ ،‬مواد‬ ‫ش��امل مواد مصرفی‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬استحصال پسماندها و‬ ‫فروالیاژها‪ ،‬نسوز شامل انواع جرم ها‪ ،‬نسوزها و تجهیزات‬ ‫وابسته‪ ،‬انتقال مواد شامل قطعات و تجهیزات مرتبط با‬ ‫انتقال مواد نظیر نوار نقاله ها و رول ها و پژوهش ش��امل‬ ‫متال��ورژی‪ ،‬فراین��د‪ ،‬انرژی و محیط زیس��ت به معرفی‬ ‫توانمندی های خود پرداختند‪.‬‬ ‫€ €رویک�رد دومین جش�نواره و نمایش�گاه ملی‬ ‫فوالد چیست؟‬ ‫امس��ال نیز رویکرد سال گذش��ته یعنی بومی سازی‬ ‫و توس��عه فناوری را دنبال می کنیم و در نشس��ت های‬ ‫تخصص��ی رون��د قدردان��ی از برگزیدگان را مش��خص‬ ‫کرده ایم‪ .‬در دومین جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد‬ ‫ش��رکت های تولیدکنن��ده نیازه��ای و ش��رکت های‬ ‫تامین کنن��ده‪ ،‬دانش بنیان ه��ا و اس��تارت اپ ها نی��ز‬ ‫توانمندهای خود را ارائه خواهند داد تا این دو بخش در‬ ‫ارتباط بیشتری با یکدیگر قرار بگیرند‪.‬‬ ‫€ €بومی س�ازی در صنع�ت ف�والد را ب�ا چ�ه‬ ‫رویکردهایی به پیش می برید؟‬ ‫ب��ه لحاظ ماهیتی زمانی که «کارگروه بومی س��ازی»‬ ‫را در انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد تش��کیل دادیم‪۴ ،‬‬ ‫ساختار برای بحث بومی سازی و توسعه فناوری تعریف‬ ‫کردیم‪ .‬یک بحث «ساختار اجرایی» متشکل از معاونان‬ ‫فناوری و مهندس��ی ش��رکت های بزرگ زنجیره فوالد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫س��اختار دوم س��اختار «اطالع��ات و ارتباطاتی» بود‬ ‫که در این راس��تا سال گذش��ته اغاز عملیات «سامانه‬ ‫بومی سازی زنجیره اهن و فوالد» را در جشنواره نخست‬ ‫اغاز کردیم که امسال شاهد بهره برداری ان در جشنواره‬ ‫دوم خواهی��م بود‪ .‬البته در ابان امس��ال بهره برداری از‬ ‫این س��امانه در س��ازمان ایمیدرو انجام شد‪ .‬این سامانه‬ ‫هم اکن��ون مش��غول ب��ه کار اس��ت و تامین کنن��دگان‬ ‫توانمن��دی و تولیدکنندگان نیز نیازهای خود را در این‬ ‫س��امانه اعالم می کنند‪ .‬در این س��امانه این دو دسته از‬ ‫شرکت ها می توانند با یکدیگر تعامل برقرار کنند‪.‬‬ ‫س��اختار س��وم‪ ،‬س��اختار حمایت مالی بود‪ .‬با فرض‬ ‫ای��ن موضوع که اگر قرار اس��ت ک��ه تامین کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان با یکدیگر ارتب��اط برقرار کنند‪ ،‬نیازمند‬ ‫حمایت مالی هس��تند باید در قالب اعتبار یا ضمانتنامه‬ ‫و تس��هیالت و‪ ...‬به انها اعتباراتی اختصاص داده ش��ود‪.‬‬ ‫در این راس��تا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫ب��ه ای��ن بخ��ش ورود پیدا ک��رد و تفاهمنام��ه ای بین‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد و صن��دوق ن��واوری‬ ‫و ش��کوفایی ریاس��ت جمهوری ب��ه امض��ا رس��ید و‬ ‫بخش��ی از ای��ن تس��هیالت دهی نیز به نتیجه رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این راس��تا «صندوق فناوری ف��والد ایران» ایجاد‬ ‫ش��د‪ .‬در حقیق��ت ای��ن صندوق ب��رای حمای��ت مالی‬ ‫بومی سازی و توسعه فناوری صنعت فوالد تشکیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای این صندوق ‪۱۰۰‬میلیارد تومان س��رمایه‬ ‫با حمای��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ایران و س��ازمان ایمیدرو‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬البته قرار است که ‪ ۹‬برابر‬ ‫س��رمایه اولیه صن��دوق؛ یعنی ‪ ۹۰۰‬میلی��ارد تومان از‬ ‫صندوق نواوری و ش��کوفایی ریاس��ت جمهوری اعتبار‬ ‫دریاف��ت کنیم تا صندوق تبدیل ب��ه یک صندوق هزار‬ ‫میلیارد تومانی ش��ود‪ .‬سهامداران ان شرکت های بزرگ‬ ‫فوالدسازی در زنجیره فوالد هستند‪ .‬عمده پذیره نویسی‬ ‫صندوق به انجام رس��یده و در مرحله ثبت است و برای‬ ‫امس��ال نیز خبر اغاز ب��ه کار این صن��دوق را خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫س��اختار چهارم‪ ،‬ساختار نمایشگاهی است که امسال‬ ‫نیز به صورت جش��نواره و نمایش��گاه روزهای ‪ ۲۳‬و ‪۲۴‬‬ ‫دی در ب��رج می�لاد با رویکرد تخصصی بومی س��ازی و‬ ‫توسعه فناوری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €در پایان اگر سخن تکمیلی دارید‪ ،‬بفرماید‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۳۲‬کارگاه اموزشی س��اخت داخل و‬ ‫بومی س��ازی در جش��نواره ملی فوالد برگ��زار کردیم‪،‬‬ ‫امس��ال تع��داد این کارگاه ه��ا را به ح��دود ‪ ۴۵‬کارگاه‬ ‫خواهیم رس��اند‪ .‬در بخش جش��نواره نیز از برگزیدگان‬ ‫قدردانی به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1423‬‬ ‫پیاپی ‪2741‬‬ ‫یکه تازی دولت در‬ ‫تصمیم گیری ها‬ ‫هر انچه باید درباره‬ ‫مدیریت غرفه بدانیم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر صادرات‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در جلس��ه ش��ورای‬ ‫معاون��ان ای��ن وزارتخان��ه ب��ا تبری��ک روز دانش��جو و‬ ‫گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدای دانشجو گفت‪ :‬در گام‬ ‫دوم انق�لاب ضروری اس��ت تا تمام��ی ظرفیت های این‬ ‫اینده سازان کش��ور در حوزه های مختلف صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ه گونه شایس��ته و بهینه ای مورد اس��تفاده‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمان��ی افزود‪ :‬ای��ن تجربه‬ ‫در کش��ور به وی��ژه در دوره جن��گ تحمیلی نش��ان داد‬ ‫ک��ه جوانان و دانش��جویان ما با تکیه ب��ر ایمان و اعتقاد‬ ‫انقالبی خود همواره حالل مشکالت بوده اند و امروز رونق‬ ‫تولید و س��اخت داخ��ل نیازمند بسترس��ازی برای ورود‬ ‫این عزی��زان به عرصه جهاد اقتصادی و صنعتی کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به ضرورت افزایش شفافیت در‬ ‫عملکرد تمامی بخش های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و همچنین سازمان های زیرمجموعه ان اضافه کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترین موضوعات مهم در نوع عملکرد مس��ئوالن و‬ ‫ثمربخش��ی برنام��ه ها‪ ،‬توجه به اعتم��اد و جلب حمایت‬ ‫عمومی مردم اس��ت؛ چرا که رونق تولید و اهداف اقتصاد‬ ‫مقاومتی در س��ایه همین اعتماد متقابل مردم و دولت به‬ ‫بهترین شکل ممکن محقق می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصری��ح کرد‪ :‬برای این‬ ‫مهم مب��ارزه جدی با هر نوع فس��اد و رانت خواری باید‬ ‫در ص��در برنامه ها و اقدامات تمامی مدیران این مجموعه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫اعتم��اد به منزله س��تون فقرات جامعه اس��ت و نقش‬ ‫مهمی در موفقیت برنامه ها و تحقق اهداف هر جامعه ای‬ ‫ب��ه خصوص در ح��وزه رفاه عموم��ی و همچنین عاملی‬ ‫تعیین کننده در رونق تولید است‪.‬‬ ‫رحمانی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به‬ ‫جلس��ه کمیسیون همکاری های مش��ترک ایران و عمان‬ ‫گفت‪ :‬برای نخس��تین بار بعد از انقالب اس�لامی هیاتی‬ ‫تجاری و اقتصادی در این س��طح از عمان در کش��ورمان‬ ‫حض��ور یافته اس��ت و متناظ��ر با این هی��ات گروهی از‬ ‫خوش��نام ترین و ب��ا س��ابقه ترین بازرگان��ان ایرانی برای‬ ‫ف��والدی در مح��ل ش��رکت های خود نمایش��گاه دائمی‬ ‫س��اخت دائم داخل را دایر کنند و انجمن ها و تش��کل ها‬ ‫نیز برنامه ای را با همی��ن ترتیبات پیگیری کنند و البته‬ ‫ب��ه صورت ویژه نیز همزمان با برگزاری هر نمایش��گاهی‬ ‫در مح��ل نمایش��گاه های بین الملل��ی ته��ران‪ ،‬برگزاری‬ ‫پیوس��ت نمایش��گاهی س��اخت داخ��ل نیز در دس��تور‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اهداف ساخت داخل باید با جدیت تمام‬ ‫دنبال ش��ود و هر یک از مس��ئوالن ذیربط در حوزه های‬ ‫مختلف این وزارتخانه مکلف هس��تند برای حصول نتایج‬ ‫الزم در ای��ن خصوص تمامی اقدام��ات الزم را با جدیت‬ ‫هرچه توان پیگیری کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬ما با تمام وجود‬ ‫از تولید کنن��دگان حمایت می کنی��م ولی در صورتی که‬ ‫ف��ردی یا واحد صنعتی با مج��وز تولید اقداماتی خارج از‬ ‫دای��ره قانون انجام دهد و نگاه به این حوزه را خدش��ه دار‬ ‫کن��د با جدی��ت تمام و ب��دون تعارف با ایش��ان برخورد‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫مذاکرات و برنامه ریزی های الزم و توس��عه همکاری های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬معدن��ی و همچنین تجاری تعیین و‬ ‫معرفی شده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد خوش��بختانه عالقه من��دی وافری برای‬ ‫هم��کاری مش��ترک میان دو کش��ور وج��ود دارد و این‬ ‫همکاری مقدمه توسعه روابط و بهره گیری از فرصت ها و‬ ‫ظرفیت های بی نظیر کریدور شمال جنوب بین دو کشور‬ ‫و سایر کشورهاست‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬هفته گذش��ته‬ ‫نیز میزب��ان معاون نخس��ت وزیر جمه��وری اذربایجان‬ ‫و همچنی��ن وزیر اقتصاد قرقیزس��تان بودی��م که بنا به‬ ‫مذاک��رات صورت گرفت��ه در راس��تای عالقه مندی های‬ ‫مش��ترک اقتصادی‪ ،‬بر اهمیت توس��عه کریدور شمال‪-‬‬ ‫جن��وب بین طرفین تاکید اساس��ی ش��د و مقرر گردید‬ ‫ت��ا در این ب��اره اقدام��ات مقتضی با جدی��ت پیگیری و‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫رحمانی تاکید کرد‪ :‬پایان این هفته نیز برای شرکت در‬ ‫کمیسیون همکاری های مشترک ایران و ازبکستان عازم‬ ‫این کش��ور خواهیم ش��د و در همین راستا برای معرفی‬ ‫ظرفیت های صنعت��ی‪ ،‬معدنی و تجاری ایران‪ ،‬همزمان با‬ ‫جلسه کمیس��یون نمایشگاهی نیز در پایتخت ازبکستان‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تداوم روند کنترلی بازار‬ ‫‹ ‹پیشران رونق تولید توسعه صادرات است‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬پیش��ران رونق‬ ‫تولید توس��عه صادرات اس��ت و طبق برنامه ریزی دولت‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ورهای همس��ایه‬ ‫در اولویت توس��عه همکاری های تجاری و اقتصادی قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رحمان��ی ادام��ه داد‪ :‬در بخش ص��ادرات با چالش های‬ ‫همچ��ون صنای��ع بس��ته بندی و تکمی��ل زنجی��ره‬ ‫تولی��دات مواج��ه هس��تیم که بای��د همزمان ب��ا برنامه‬ ‫برند س��ازی روی ای��ن م��وارد نی��ز بیش��تر از پیش کار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه جلسه شورای معاونان وزارتخانه گفت‪ :‬در‬ ‫سفرهای استانی مسئوالن و مدیران این وزارتخانه حتما‬ ‫باید جلسه ای با حضور تولیدکنندگان‪ ،‬اصناف و بازرگانان‬ ‫پیش��ران رون��ق تولید توس��عه صادرات اس��ت و طب��ق برنامه ریزی‬ ‫دول��ت و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت کش��ورهای همس��ایه‬ ‫در اولوی��ت توس��عه همکاری ه��ای تج��اری و اقتص��ادی ق��رار‬ ‫دارند‬ ‫تش��کیل و از نزدیک موارد و مسائل ایشان را مورد رصد‬ ‫ق��رار داده و تصمیمات مقتض��ی را نیز اتخاذ و تا حصول‬ ‫نتیجه نهایی پیگیری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری دائم�ی نمایش�گاه های س�اخت‬ ‫داخل‬ ‫رحمانی با اش��اره به دس��تور رهبر معظ��م انقالب در‬ ‫خصوص دائمی سازی نمایشگاه فرصت های ساخت داخل‬ ‫در کش��ور افزود‪ :‬این مهم در ‪ ۴‬س��رفصل کاری در حال‬ ‫پیگیری اس��ت از جمله راه اندازی سامانه توانیران که به‬ ‫صورت دائمی نیازهای بخش صنعت را اعالم و توانمندی ها‬ ‫را نیز عرضه می کند‪ ،‬همچنین مقرر شده است واحدهای‬ ‫بزرگ صنعتی مانند شرکت های خودروسازی و واحدهای‬ ‫رحمانی با اشاره به تدابیر و اقدامات انجام شده از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بعد از اجرای طرح اصالح‬ ‫نرخ بنزین در کش��ور گفت‪ :‬خوشبختانه بازار با وزارتخانه‬ ‫همراهی خوبی داشته و با توجه به تمهیدات انجام شده‪،‬‬ ‫روند کنترلی بازار قابل قبول است و ضرورت دارد که این‬ ‫روند تداوم داشته یابد‪.‬‬ ‫رحمان��ی در پایان با اش��اره به اقدام��ات معاونت طرح‬ ‫و برنام��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای کاهش‬ ‫بروکراس��ی اداری و ارتق��ای فض��ای کس��ب و کار در‬ ‫حوزه ه��ای مختلف صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ور از‬ ‫جمله کاه��ش فرایند مجوزها گف��ت‪ :‬خدماتی همچون‬ ‫الکترونیک��ی کردن صدور مجوزها‪ ،‬اصالح و بروزرس��انی‬ ‫فراینده��ا‪ ،‬اصالح قوانی��ن و مقررات‪ ،‬کاه��ش و اصالح‬ ‫مجوزه��ا و همچنین تفوی��ض اختیارات به اس��تان ها و‬ ‫تش��کل ها باید هرچه س��ریعتر عملیاتی شود و تا مردم و‬ ‫متقاضیان خدمت از نتایج این اقدامات و تس��هیل ایجاد‬ ‫شده بیش از پیش رضایتمند شوند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1423‬‬ ‫پیاپی ‪2741‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫در بودجه ‪ ،99‬رفع تعهد ارزی‪ ،‬شرط معافیت مالیاتی صادرکنندگان شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عوارض خروج از کشور‬ ‫‪ ۲۶۴‬هزار تومان شد‬ ‫در الیح��ه بودجه س��ال ‪ ۹۹‬تغییرات��ی درباره‬ ‫عوارض خروج از کش��ور اعمال شده است‪ ،‬از جمله‬ ‫اینکه عوارض خروج از کشور برای سفر اول از ‪۲۲۰‬‬ ‫هزار تومان به ‪ ۲۶۴‬هزار تومان افزایش یافت‪ .‬برای‬ ‫س��فرهای دوم نیز این مبلغ به می��زان ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫(‪ ۳۹۶‬هزار تومان) و سفر سوم و بیشتر ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫(‪ ۵۲۸‬ه��زار توم��ان) افزایش می یابد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫بن��د «د» تبصره ‪ ۱۱‬این الیحه‪ ،‬زائ��ران اربعین از‬ ‫پرداخت عوارض خروج معاف شدند‪ .‬بر اساس این‬ ‫بند‪ ،‬زائران اربعین که از ‪14‬ش��هریور سال ‪١٣٩٩‬‬ ‫ن س��ال ‪ ١٣٩٩‬از مرزهای زمینی به مقصد‬ ‫تا ‪2‬ابا ‬ ‫کش��ور عراق از کشور خارج می ش��وند از پرداخت‬ ‫عوارض خروج معاف هس��تند‪ .‬همچنین عوارض‬ ‫خروج زائران حج تمتع و عمره نیز ‪ ۱۳۲‬هزار تومان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫یکه تازی دولت در تصمیم گیری ها‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نابودی تولید داخل‬ ‫با معافیت های مالیاتی‬ ‫مناطق ازاد‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه‬ ‫درحال حاضر ش��اهد ان هس��تیم که مناطق ازاد‬ ‫محلی برای واردات ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬معافیت های‬ ‫مالیات��ی مناط��ق ازاد نابودی تولی��د داخل را به‬ ‫دنب��ال دارد‪ .‬محمد مهدی مفت��ح در گفت وگو با‬ ‫مهر درباره معافیت مالی��ات ارزش افزوده مناطق‬ ‫ازاد و ویژه ای اقتص��ادی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬منطق ایجاد‬ ‫مناطق ازاد بیشتر ناظر بر ان بود که در انجا بتوان‬ ‫کاالهای��ی را تولید و صادر کرد‪ .‬به عبارتی قرار بود‬ ‫قوانین اسان تری نسبت به سرزمین اصلی در انجا‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجل��س ادامه داد‪ :‬ش��اید برای تولی��د کاالهایی‬ ‫که وارد س��رزمین اصلی نمی ش��وند بلکه از مرزها‬ ‫خارج و به کشورهای دیگر صادر می شوند نگرفتن‬ ‫مالیات ارزش افزوده منطقی داشته باشد که البته‬ ‫در این ب��اره هم نکات و نقدهای وجود دارد‪ ،‬اما اگر‬ ‫کاالیی وارد س��رزمین اصلی ش��ود‪ ،‬تولید کننده‬ ‫ع��وارض‪ ،‬گمرک و مالی��ات ارزش اف��زوده ان را‬ ‫باید پرداخت کن��د‪ .‬وی ضمن مخالفت با معافیت‬ ‫مناط��ق ازاد از پرداخ��ت مالی��ات ارزش افزوده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه درحال حاضر شاهد ان هستیم‬ ‫که مناط��ق ازاد محلی برای واردات ش��ده اند و از‬ ‫پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم معاف هستند‪.‬‬ ‫این موضوع نابودی تولید داخل را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫کاهش قیمت‬ ‫گوجه فرنگی در دی ماه‬ ‫در چن��د هفته اخی��ر قیم��ت گوجه فرنگی به‬ ‫ش��دت افزای��ش یافته و به ح��دود ‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫نی��ز رس��ید‪ .‬در همین باره اس��داهلل کارگر رئیس‬ ‫اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی دو هفته پیش‬ ‫(دوم اذر م��اه) در گفت وگو با ایس��نا اعالم کرد که‬ ‫ب��ه دلیل بارندگی های اخی��ر و از بین رفتن برخی‬ ‫از محص��والت‪ ،‬قیمت گوجه افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬قیم��ت گوجه فرنگ��ی بوت��ه ای و‬ ‫گلخان��ه ای درجه یک در تهران ب��ه ترتیب حدود‬ ‫‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬و ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در س��طح‬ ‫خرده فروش��ی اس��ت که تا ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬روز اینده با‬ ‫رس��یدن محص��ول جنوب‪ ،‬قیمت ای��ن محصول‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬در این شرایط جدیدترین بررسی‬ ‫میدانی خبرنگار ایس��نا در ‪ ۱۶‬اذر امس��ال نشان‬ ‫می دهد که قیم��ت گوجه فرنگی همچنان در اوج‬ ‫به س��ر می برد‪ .‬براساس مشاهدات میدانی در حال‬ ‫حاضر قیمت گوجه فرنگی درجه یک گلخانه ای در‬ ‫مغازه های مختلف بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫همچنین گوجه فرنگی بوته ای به طور میانگین‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۳‬ه��زار توم��ان به فروش می رس��د‪ .‬این‬ ‫وضعیت نشان می دهد که کاهش قیمت وعده داده‬ ‫ش��ده در حوزه این محصول هن��وز اتفاق نیفتاده‬ ‫است‪ .‬در این شرایط اسداهلل کارگر رئیس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان میوه و س��بزی به درب��اره وضعیت‬ ‫کنونی قیمت ها در بازار گوجه فرنگی و دلیل ارزان‬ ‫نش��دن این محصول به ایسنا گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫قیمت گوجه فرنگی بوت��ه ای درجه یک در میدان‬ ‫می��وه حدود ‪ ۹۰۰۰‬تومان اس��ت که این محصول‬ ‫باید حداکثر با س��ود ‪ ۳۵‬درصدی خرده فروش��ی‬ ‫ب��ه قیمت حدود ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان به دس��ت‬ ‫مصرف کنن��ده برس��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه دلیل‬ ‫وضعیت اب و هوا و بارندگی های گذش��ته کاشت‬ ‫گوجه فرنگی جنوب ی��ک ماه به تاخیر افتاد و خال‬ ‫ایجاد شده در بازار نیز به دلیل عقب افتادن کاشت‬ ‫و در نتیجه تعویق برداش��ت این محصول اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بارندگی های گذش��ته باعث عق��ب افتادن‬ ‫کاشت گوجه فرنگی در جنوب شد و به همین دلیل‬ ‫پیش بین��ی ما هم محقق نش��د و حدود یک ماه به‬ ‫تعوی��ق افتاد‪ .‬در حال حاضر پیش بینی می ش��ود‬ ‫ک��ه از اوایل دی ماه گوجه فرنگی جنوب رس��یده‬ ‫و قیمت ها در بازار کاهش یابد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مصطفی موسوی‬ ‫محمدرضا فرشچیان‬ ‫علی رضا کالهی صمدی‬ ‫یادداشت‬ ‫در همه جای دنیا صادرات کاال از مالیات معاف است‬ ‫اما ایران م��ا در برخی موارد همپای دنیا پیش می رود‬ ‫نه همه مسائل اصولی اقتصاد‪ .‬صادرکنندگان در حالی‬ ‫همیش��ه با استرداد مالیات ارزش افزوده با دولت دست‬ ‫ب��ه گریبان بودند و به بهانه رس��یدگی به دفاتر‪ ،‬ماه ها‬ ‫منتظر بازگش��ت مالیات دریافتی می شدند که حدود‬ ‫دوس��ال پیش براس��اس مکاتبه رئیس ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران با مع��اون اول رئیس جمهوری ای��ن موضوع تا‬ ‫حدودی برطرف و مقرر ش��د ‪ 80‬درصد مالیات ارزش‬ ‫افزوده صادرکنندگان به صورت علی الحس��اب مسترد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫با شروع سال ‪ 98‬اما بودجه شرایط را به گونه دیگری‬ ‫تغییر داد به نحوی که پرداخت مشوق ها و ضریب صفر‬ ‫مالیاتی به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منوط ش��د‬ ‫و متاس��فانه در این بند قانونی‪ ،‬مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫هم قید شد‪ .‬پس از ان صادرکنندگان و فعاالن بخش‬ ‫خصوصی باره��ا و بارها بر اصالح ای��ن موضوع تاکید‬ ‫و اعالم کردند که با این اتفاق مش��کالت س��رمایه در‬ ‫گردش و نقدینگی واحدها چندین برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫اما دولت در بودجه امس��ال نیز این موضوع را بدون‬ ‫توجه به دیدگاه صاحبنظران حوزه تجارت کشور تکرار‬ ‫کرد و همچنان به یکه تازی در تصمیم ها ادامه می دهد‪.‬‬ ‫این در حالی است که مقامات ارشد و غیرارشد دولتی‬ ‫چندین و چندبار بر اهمیت مشورت با بخش خصوصی‬ ‫تاکید کرده اند که البته شعاری بیش نبوده است‪.‬‬ ‫به هرحال‪ ،‬کارشناسان همچنان معتقدند که ارتباط‬ ‫اس��ترداد مالیات ارزش اف��زوده صادرکنندگان با رفع‬ ‫تعهد ارزی باید قطع شود‪.‬‬ ‫محمد الهوتی‪ ،‬رییس کمیس��یون تسهیل تجارت و‬ ‫توس��عه صادرات اتاق بازرگانی ته��ران پیش از اینها با‬ ‫انتقاد از وابس��ته شدن اس��ترداد مالیات ارزش افزوده‬ ‫صادرکنندگان به رفع تعه��د ارزی اعالم کرده بود که‬ ‫ص��ادرات از مالیات معاف و قانون اعطای مش��وق ها را‬ ‫به رفع تعهد ارزی منوط کرده اس��ت بنابراین مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده باید از این قاعده مس��تثنا ش��ود چون‬ ‫مشوق نیست‪ .‬به گفته او‪ ،‬استرداد مالیات ارزش افزوده‪،‬‬ ‫به عنوان مش��وق محسوب نمی ش��ود و در همه جای‬ ‫دنیا‪ ،‬صادرات کاال‪ ،‬معاف از مالیات ارزش افزوده است‬ ‫یا مالیات ان بازپس داده می شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس الیحه بودجه ‪ ،۱۳۹۹‬هرگونه نرخ صفر و‬ ‫معافیت های مالیاتی برای درامدهای حاصل از صادرات‬ ‫کاال و خدمات‪ ،‬تنها برای ان دس��ته از صادرکنندگانی‬ ‫قاب��ل اعمال خواهد بود ک��ه ارز را به چرخه اقتصادی‬ ‫برگردانده باش��ند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بر اساس بند «ن»‬ ‫تبص��ره ‪ ۶‬ماده واحده الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬کل‬ ‫کش��ور‪ ،‬هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای‬ ‫درامدهای حاص��ل از صادرات کاال و خدمات از جمله‬ ‫کاالهای غیرنفتی‪ ،‬محصوالت کش��اورزی و مواد خام و‬ ‫همچنین اس��ترداد مالیات و عوارض موضوع ماده ‪۱۳‬‬ ‫قانون مالیات ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از‬ ‫ص��ادرات طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به چرخه‬ ‫اقتصادی کش��ور برگردانده نش��ود‪ ،‬برای عملکرد سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬و ‪ ۱۳۹۹‬قابل اعمال نخواهد بود‪.‬‬ ‫محمدرض�ا مودودی‪-‬کارش�ناس تج�ارت خارجی‪:‬‬ ‫فهرست غفلت های تاریخی در اقتصاد داخلی ما مجموعه ای‬ ‫مس��تقل از تصمیماتی نیس��ت که در زمان خ��ود رخ داده و‬ ‫اثارش��ان در همان مقطع زمانی پایان یافته‪ ،‬بلکه غالب انها‬ ‫چن��ان تاثیر عمی��ق و ماندگاری بر تاری��خ صنعتی و تجاری‬ ‫کش��ور داشته اند که نمی توان با همان سطح فکری که ایجاد‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬نسبت به رفع و اصالحشان اقدام کرد و ترمیم انها‬ ‫حتی در این س��ال های پس از جنگ نیز دش��وار بوده است‪.‬‬ ‫البت��ه از جمله دلیل های مه��م در تاخیر ترمیم و اصالح این‬ ‫غفلت ها و اش��تباهات ش��اید این عامل بی تاثیر نباش��د که‬ ‫ترکیب رهبران اقتصادی کشور در این سال ها تغییر انچنانی‬ ‫نکرده و چهره های بانی این ش��رایط تا مدت ها س��کاندار این‬ ‫فض��ای اقتصادی بوده اند و انها غالباً چنان مش��غول و مبتال‬ ‫ب��ه روزمرگی اداری بودند که فرصت اسیب شناس��ی و درک‬ ‫اشتباهات راهبردی خودشان را نیافتند!‬ ‫این سلسله یادداشت ها تالش دارند تا تصویری متفاوت از‬ ‫انچه از س��وی مدیران ارشد اقتصادی در سخنرانی های خود‬ ‫ارائه می دهند را بر صفحه کاغذ اورد تا به جای ش��عارزدگی‪،‬‬ ‫درک واقع بینانه ت��ری از محت��وای صنعت و تجارت کش��ور‬ ‫حاصل شود‪.‬‬ ‫در یادداش��ت های پیش��ین‪ ،‬نبود یک مکانیس��م هش��یار‬ ‫اموزش��ی ب��رای تربیت و پ��رورش منابع انس��انی متخصص‬ ‫و فرمانده��ان و س��رداران اینده جنگ اقتص��ادی و تدوین‬ ‫نشدن سیاست های راهبردی‪ ،‬عملیاتی و قابل اجرا در فضای‬ ‫کسب وکار داخلی که منجر به شکل گیری تله های خطرناک‬ ‫ذهنی برای مدیریت فضای کس��ب وکار داخلی شد‪ ،‬به عنوان‬ ‫غفلت های تاریخی نظام اقتصادی کش��ور مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرفت و به مواردی در این راس��تا اش��اره ش��د؛ اما در ادامه‬ ‫همین مبحث تحلیلی می توان گوش��ه های دیگری از زوایای‬ ‫این تصمیم��ات و راهبردهای مدیریتی را نی��ز از تاریکخانه‬ ‫بر اساس الیحه بودجه ‪ ،۱۳۹۹‬هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی‬ ‫برای درامدهای حاصل از صادرات برای ان دسته از صادرکنندگانی قابل‬ ‫اعمال خواهد بود که ارز را به چرخه اقتصادی برگردانده باشند‬ ‫مدت زمان اس��ترداد مالیات و عوارض ارزش افزوده‬ ‫موضوع ماده‪ ٣٤‬قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذیر و‬ ‫ارتقای نظام مالی کش��ور از طرف سازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور یک ماه از تاریخ ورود ارز ب��ه چرخه اقتصادی‬ ‫کشور مطابق مقررات یاد شده است‪.‬‬ ‫همچنین پرداخت هرگونه جایزه و مش��وق صادراتی‬ ‫ب��رای صادرکنندگان من��وط به حص��ول اطمینان از‬ ‫برگشت ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه‬ ‫اقتصاد کش��ور براس��اس دس��تورالعمل بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع تعهد ارزی زمانبر‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون توس��عه صادرات غیرنفتی‬ ‫اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نسبت به منوط شدن‬ ‫معافی��ت مالیات��ی صادرکنندگان به رف��ع تعهد ارزی‬ ‫انتقاد داری��م‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موضوع مش��وق هایی مانند‬ ‫معافیت مالیاتی صادرکنندگان با تعهد ارزی دو مقوله‬ ‫جداس��ت‪ ،‬رفع تعهد ارزی زمان بر اس��ت و بسیاری از‬ ‫وجوه حاصل از صادرات به سختی به کشور بازمی گردد‬ ‫و حتی در برخی موارد هم اصال بازنمی گردد و باید در‬ ‫قالب تهاتر کار کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که براساس‬ ‫قان��ون دولت بای��د در مدت یک ماه اس��ترداد مالیات‬ ‫ارزش افزوده را محقق سازد‪.‬‬ ‫مصطف��ی موس��وی در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر هم زمان ان بگذرد؛ با توجه به بخشنامه های‬ ‫خلق الساعه دولت و ش��رایط جدید و انی صادرکننده‬ ‫نمی تواند برنامه ریزی درس��تی داش��ته باش��د‪ .‬من به‬ ‫عن��وان یکی از اعض��ای بخش خصوص��ی هیچ گاه در‬ ‫‹ ‹شاید ایین نامه های اصالحی ابالغ شد‬ ‫مسیر مشوق ها حسابی باز نمی کنم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اگر مسیر رفع تعهد ارزی و مشوق های‬ ‫صادراتی و به ویژه معافیت مالیاتی از یکدیگر جدا شود‬ ‫بهتر اس��ت چرا که صادرکنندگان را با مش��کل مواجه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت باید همراهی کند‬ ‫بتوانند ان را انجام دهند به گفته این صادرکننده نمونه‬ ‫کشور‪ ،‬با توجه به مشکالت و محدودیت روش های رفع‬ ‫تعهد و پرداخت ها‪ ،‬بان��ک مرکزی باید انعطاف الزم را‬ ‫داشته باش��د تا با همراهی متقابل صادرکنندگان این‬ ‫موضوع را تسهیل کنند‪.‬‬ ‫فرش��چیان معتقد اس��ت‪ :‬معافی��ت مالیاتی یکی از‬ ‫مش��وق ها محس��وب می ش��ود چه قانونگذار تصویب‬ ‫کرده باش��د چه مصوب��ه هیات دولت باش��د؛ بنابراین‬ ‫صادرکننده ای که موظف به رفع تعهدی ش��ده اس��ت‬ ‫بای��د به وظیفه خودش��ان عمل کنن��د و در این میان‬ ‫تشویقی هم برای خوش حسابان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫او در پای��ان همچنین مدت زمان اس��ترداد مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده نقد کرد و گفت‪ :‬براس��اس قانون دولت‬ ‫باید نسبت به بازپرداخت استرداد مالیات ارزش افزوده‬ ‫صادرکنندگان در مدت یک ماه اقدام کند که متاسفانه‬ ‫ای��ن اتفاق رخ نمی دهد و باعث می ش��ود س��رمایه در‬ ‫گ��ردش صادرکنندگان کاهش یاب��د‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫منابع مالی صادرکنندگان بسیار محدود است‪ ،‬هر ریال‬ ‫از حبس منابع مالی صادرکنندگان باعث ضربه زدن به‬ ‫بنگاه صادراتی می ش��ود؛ بنابراین دولت باید اولویت را‬ ‫در پرداخت این بخش قرار دهد‪.‬‬ ‫محمدرضا فرش��چیان از صادرکنندگان بنام و نمونه‬ ‫کش��ور در این باره اما نگاه متفاوتی دارد و می گوید‪ :‬با‬ ‫اینکه نس��بت به بسیاری از مسائل نسبت به دولت نقد‬ ‫دارم اما همیش��ه باید عادالنه سخن گفت و رفتار کرد‪.‬‬ ‫به هر حال باید بین کس��ی که ب��ه رفع تعهدی ارزی‬ ‫پایبند اس��ت و کسی که نیس��ت تفاوتی وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دولت س��ال‬ ‫گذشته مقرراتی را وضع کرد که عطف به ماسبق شد و‬ ‫نیمه نخست سال ‪ 97‬را هم در رفع معافیت مالیاتی و‬ ‫مشوق ها لحاظ کرد که نسبت به ان انتقاداتی داشتیم‪.‬‬ ‫در ان زم��ان صادرکنندگان صادرات را در ش��رایطی‬ ‫انجام می دادند که تعهد ارزی مطرح نبوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در س��ال ‪ 98‬اما با توجه به کس��ری‬ ‫ارزی که دولت دارد‪ ،‬صادرکننده موظف ش��ده است تا‬ ‫ارز خود را به سیستم مشخص شده بازگرداند؛ بنابراین‬ ‫به نظر من اگر مش��وق ها برای صادرکنندگانی که این‬ ‫کار را انجام می دهند و صادرکنندگانی که وظیفه خود‬ ‫را انجام نمی دهند متفاوت باش��د عادالنه تر است‪ .‬این‬ ‫مستلزم این است که دولت توجه کند که شرایط واریز‬ ‫تعهدات باید به گونه ای تعریف شود که صادرکنندگان‬ ‫در همی��ن زمین��ه رئی��س کمیته توس��عه صادرات‬ ‫س��ندیکای صنعت برق ایران با بی��ان اینکه هنوز زود‬ ‫اس��ت که درباره این موضوع اظهار نظر کرد‪ ،‬افزود ‪ :‬با‬ ‫کلیات موضوع که صادرکنندگانی که از امتیازات کشور‬ ‫به نحوی استفاده می کنند‪ ،‬باید ارز را برگردانند موافق‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫علی رض��ا کالهی صم��دی در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫بیان اینکه هرچند موضع رس��می ات��اق بازرگانی این‬ ‫است که معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه و خام هم‬ ‫باید لغو ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ساز کار رشته های مختلف‬ ‫صنعت��ی با یکدیگر متفاوت اس��ت و بنابراین باید دید‬ ‫مکانیسم اجرایی این موضوع چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه عن��وان نمون��ه ما ک��ه کاالهای‬ ‫تخصص��ی مهندس��ی ص��ادر می کنیم‪ ،‬برخ��ی مواقع‬ ‫چندین ماه طول می کش��د که ارز را برگردانیم‪ .‬تجربه‬ ‫نش��ان داده است که به مرور شرایط را با ایین نامه های‬ ‫مختلف اصالح کردند‪.‬‬ ‫کالهی صم��دی تاکید کرد‪ :‬ما ه��م در بخش رفعه‬ ‫تعه��د ارزی و معافیت مالیاتی با دردس��ر هایی مواجه‬ ‫ش��دیم چرا که پول را از کشوری به کشور دیگر حواله‬ ‫ک��رده بودیم و در قالب ان مواد اولیه در راه داش��تیم‬ ‫بنابراین مجبور ش��دیم ارز از ب��ازار ازاد بخریم و رفع‬ ‫تعه��د ارزی کنی��م تا در ممیزی امس��ال به مش��کل‬ ‫نخوریم‪.‬‬ ‫ای��ن صادرکننده ح��وزه انرژی گفت‪ :‬باید مس��ائل‬ ‫واقع بینانه باش��د یعنی به عن��وان نمونه اگر اختالف‬ ‫ارز سامانه نیما و بازار از حدی بیشتر شد‪ ،‬فروش مواد‬ ‫اولیه تولیدی خود را براس��اس نرخ ازاد محاسبه نکند‬ ‫و به ما که از ان مواد اولیه اس��تفاده می کنیم بگوید به‬ ‫ن��رخ نیما ارز را برگردانید چ��را که عمال همین مقدار‬ ‫صادراتی هم که داریم‪ ،‬نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫غفلت های تاریخی در جنگ اقتصادی‬ ‫انزوای تلخ در پیمان های تجاری‬ ‫حافظه تاریخی نظام صنعتی و تجاری کشور بیرون‬ ‫کشید و در معرض تحلیل قرار داد‪.‬‬ ‫گرچه در یادداش��ت های پیش��ین توجه نکردن‬ ‫کافی به زنجیره ارزش جهانی و مشارکت در تولید‬ ‫فرامنطقه ای مورد تحلیل قرار گرفت و تاکید شد که‬ ‫«تولید ملی» در عصری که «تولید جهانی» تعقیب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬شعاری است که هیچ مصرف کننده ای را‬ ‫دیگر دچار هیجان و برانگیختگی ناسیونالیس��تی نمی کند و‬ ‫در عین حال‪ ،‬خود می توان��د بزرگترین عامل انزوای صنعت‬ ‫و تج��ارت ای��ران در ب��ازار جهانی به وی��ژه در دوران تحریم‬ ‫اقتص��ادی باش��د؛ اما سیاس��ت جانش��ینی واردات‪ ،‬برگرفته‬ ‫از تجربیات برخی از کش��ورهایی بود ک��ه راهبرد گرایش به‬ ‫درون با تاکید بر نگاه حمایتی از صنایع داخلی را در دس��تور‬ ‫کار خود قرار داده بودند‪ .‬سیاس��تی که متعلق به دهه ‪۱۹۵۰‬‬ ‫میالدی بود و اوج اعتالی ان به دهه ‪ ۱۹۶۰‬برمی گش��ت که‬ ‫کش��ورهای در حال توس��عه و از جمله کش��ورهای امریکای‬ ‫التین به دلیل کاهش تقاضای جهانی برای کاالهای اساس��ی‬ ‫و مواد خام‪ ،‬کس��ری رو ب��ه تزاید تراز پرداخت ه��ا (به ویژه‬ ‫ت��راز بازرگانی) و امید به نس��خه شفابخش��ی ک��ه انها را به‬ ‫س��رعت وارد جرگه کشورهای صنعتی کند‪ ،‬در قالب اعطای‬ ‫تس��هیالت ارزان و فراگیر بلندمدت و تشویق به مشارکت و‬ ‫سرمایه گذاری به این سیاس��ت صنعتی روی اوردند و دیوار‬ ‫تعرفه ه��ای وارداتی خود را به جز برای کاالی س��رمایه ای و‬ ‫واسطه ای مرتفع ساختند‪.‬‬ ‫سیاس��تی که البته تردید و بدبینی نس��بت به نتایج ان از‬ ‫دهه ‪ ۱۹۷۰‬اغاز ش��د و اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک‬ ‫در مقابلش صف ارایی کردند و از همان زمان بود که سیاست‬ ‫«نگاه به خارج» با رویکرد توس��عه ص��ادرات‪ ،‬به عنوان طرح‬ ‫جایگزین‪ ،‬مطرح ش��د و به سرعت از سوی برخی کشورهای‬ ‫در حال توسعه مورد استقبال قرار گرفت‪.‬‬ ‫اما رویکرد جانش��ینی واردات پیامد های دیگری‬ ‫نیز برای ساختار تجاری کشور به همراه داشت که‬ ‫مهم ترین انها‪ ،‬شاید ناهموارشدن راه پیوستن ایران‬ ‫به اتحادهای اقتصادی منطقه باشد‪.‬‬ ‫پیش از ورود به این مبحث الزم اس��ت یاداوری‬ ‫ش��ود که ام��روز بی��ش از ‪ ۱۶۴‬کش��ور دنیا عضو‬ ‫سازمان جهانی تجارت هس��تند و ایران بزرگترین‬ ‫اقتصادی اس��ت که باوجود ارتباط دیرین هاَش به این سازمان‬ ‫(از زمان معاهده گات) هنوز به عضویت ان درنیامده اس��ت‪.‬‬ ‫اما صرف نظ��ر از دالیل و ابعاد این عضو نبودن‪ ،‬نکته ظریف‬ ‫ام��ا حائز اهمیت این اس��ت ک��ه بخش عم��ده ای از تجارت‬ ‫جهانی که تقریباً تمام ان توس��ط اعض��ای ‪ WTO‬صورت‬ ‫می گیرد‪ ،‬فقط محدود به این س��ازمان نیس��ت و بسیاری از‬ ‫کشورها تمایل دارند که عالوه بر تجارت ازاد با دنیا‪ ،‬توافقات‬ ‫تجاری منطقه ای نیز با همس��ایگان و شرکای اصلی تجاری‬ ‫خود داشته باشند؛ نظیر اتحادیه اروپا‪ ،‬اتحادیه همکاری های‬ ‫منطقه ای جنوب اس��یا (س��ارک)‪ ،‬س��ازمان پیمان مرکزی‬ ‫(س��نتو)‪ ،‬منطقه تجارت ازاد اس��ه ان‪ ،‬سازمان همکاری های‬ ‫اقتص��ادی (اک��و)‪ ،‬س��ازمان همکاری های اقتصادی اس��یا–‬ ‫پاسفیک‪ ،‬س��ازمان همکاری های اقتصادی کشور های اسیا و‬ ‫اقیانوس��یه (اَپک)‪ ،‬پیمان تجارت ازاد امریکای شمالی (نفتا)‬ ‫و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا ک��ه البته تعداد انها بیش از ‪۶۰‬‬ ‫توافق براورد می شود که بر اساس برخی گزارش ها بالغ بر ‪۵۰‬‬ ‫درصد از تجارت حدودا ً ‪ ۱۷‬تریلیون دالری دنیا از مجرای این‬ ‫پیمان ها و توافقات منطقه ای صورت می گیرد‪.‬‬ ‫البت��ه ایران نیز با ‪ ۱۰‬کش��ور ترکیه‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬ونزوئال‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬تون��س‪ ،‬کوب��ا‪ ،‬س��وریه‪ ،‬بوس��نی و هرزگوی��ن‪،‬‬ ‫قرقیزس��تان و بالروس توافقات ترجیحی دوجانبه ای منعقد‬ ‫کرده‪ ،‬اما براوردها نشان می دهند که متاسفانه سهم تجارت‬ ‫از مح��ل این توافقات کمتر از ‪ ۳‬درص��د کل تجارت ایران با‬ ‫دنیاس��ت و توافق جدید درباره پیوس��تن ای��ران به اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا (به عنوان نخستین پیمان چندجانبه البته‬ ‫ب��ا نادیده گرفتن قرارداد ناموفق اکوتا) نیز هنوز سرنوش��تی‬ ‫نامعلوم دارد؛ اما در این نوشتار بحث بر سر کیفیت و سهم و‬ ‫نقش این توافقات در تجارت خارجی ایران نیست بلکه دلیل‬ ‫اصلی طرح این موضوع است که وقتی ایران تولیدکننده تمام‬ ‫اقالم (البته در مقیاس��ی کوچک) اس��ت؛ قدرت چانه زنی ان‬ ‫در مذاکرات بین المللی بسیار کاهش می یابد‪ .‬چرا که تکلیف‬ ‫مذاکره کنن��دگان ایرانی مش��خص نیس��ت که ب��رای امتیاز‬ ‫گرفتن از بازار یک کش��ور‪ ،‬چه امتیازی را مجازند اعطا کنند‬ ‫تا مورد مواخذه قرار نگیرند‪ .‬به عنوان نمونه تصور کنید که با‬ ‫کشوری درحال چانه زنی برای توسعه بازار در قالب تعرفه های‬ ‫ترجیحی هستید و برای ‪ ۱۰۰‬محصول از کشور مقصد امتیاز‬ ‫کاهش تعرفه گرفته اید‪ ،‬وقتی نوبت امتیازدهی از سوی ایران‬ ‫می رس��د به راس��تی کدام صنعت را می توان نادیده گرفت؟!‬ ‫اگر بخواهیم رای به کاهش تعرفه محصوالت نساجی بدهیم‪،‬‬ ‫موجی از اعتراض برخواهد خاست و اگر برای صنایع شیشه‪،‬‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬صنایع پلیمری‪ ،‬محصوالت کشاورزی و صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬مصنوعات معدنی و‪ ....‬قائل به اعطای امتیاز باش��ید‪،‬‬ ‫همان عقوبت دوباره نصیبتان خواهد ش��د و این داس��تان را‬ ‫پایانی نیس��ت‪( .‬رجوع کنید به مذاک��رات تعرفه ترجیحی با‬ ‫ترکیه که بسیاری ان را به قرارداد ترکمنچای تشبیه کرده اند‬ ‫در حالیکه واقعیت بسیار متفاوت از این هیاهوهای پوپولیستی‬ ‫است) کوتاه سخن اینکه وقتی کشوری تولیدکننده همه چیز‬ ‫باشد‪ ،‬ناخواسته وارد میدان کارزاری می شود که ناگزیر است‬ ‫در دو جبه��ه داخلی و خارجی بجنگد و البته همه نیز از این‬ ‫دولت طلبکار خواهند بود و هیچ توافقی نیز کامیاب نخواهد‬ ‫شد؛ و این میراثی برای دولت های امروز است که ناگزیرند با‬ ‫نتایج چنین راهبردهای اشتباهی‪ ،‬توسعه بازارهای صادراتی‬ ‫را نیز محقق سازند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1423‬‬ ‫پیاپی ‪2741‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫گزارشی از مشارکت درست در صنعت نمایشگاهی‬ ‫هر انچه باید درباره مدیریت غرفه بدانیم‬ ‫سعید کالری‬ ‫کارشناس حوزه چاپ‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��رای اینک��ه بتوانی��د در نمایش��گاه ها حض��وری‬ ‫موفقیت امیز داشته باشید نیاز به یکسری موارد ازجمله‬ ‫زمان درس��ت و اجرای درس��ت وظایف به وس��یل ه گروه‬ ‫اجرای اس��ت‪ .‬با مدیریت درست نمایش��گاه ها و اجرای‬ ‫دقی��ق وظایف توس��ط اعضای گ��روه و همچنین اجاره‬ ‫تجهیزات نمایشگاهی شما می توانید در نمایشگاه حضور‬ ‫موفقیت امیزی داشته باشید‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد انالین‪ ،‬مشارکت کننده برای رسیدن‬ ‫ب��ه هدف حضور در نمایش��گاه ها باید اصول مدیریتی را‬ ‫رعای��ت کند تا بتواند به موفقیت برس��ید‪ .‬در این زمینه‬ ‫بکارگیری تجهیزات موردنیاز نمایشگاهی نیز به شما در‬ ‫رس��یدن به هدف حضور در نمایشگاه کمک می کند‪ .‬در‬ ‫این گزارش س��عی داریم برخی نکات مهم و کلیدی در‬ ‫زمینه حضور به عنوان مشارکت کننده در نمایشگاه را با‬ ‫هم مرور کنیم‪ .‬پس با‬ ‫همراه باشید ‪ :‬‬ ‫ب��رای اینکه در هر کاری به موفقیت برس��ید نیازمند‬ ‫مدیریت درس��ت و اصولی هستید‪ .‬این یعنی باید بتوان‬ ‫برنامه ریزی دقیق انج��ام داد و ان را اجرا کرد‪ .‬در مورد‬ ‫نمایش��گاه ها نیز این موضوع صدق می کند و بسیار حائز‬ ‫اهمیت است‪ .‬پیش از هر چیز باید بدانید که از حضور در‬ ‫نمایش��گاه به دنبال چه هدفی هستید! در طول هر سال‬ ‫حدود ‪ ۶۰۰‬رویداد در کشور برگزار می شود‪ .‬شاید حوزه‬ ‫کاری ش��ما با خیلی از این نمایشگاه ها مرتبط باشد‪ ،‬اما‬ ‫قرار نیست در همه ان ها حضور داشته باشید‪.‬‬ ‫قطعاً نه زمان ش��ما و نه بودجه ش��ما برای حضور در‬ ‫همه رویدادهای نمایش��گاهی کافی خواهد بود‪ .‬در این‬ ‫زمینه باید با اس��تفاده از مش��اوران حرفه ای رویدادهای‬ ‫م��ورد اهمی��ت و دارای اولویت بیش��تر را از میان همه‬ ‫عنوان ها انتخاب کرده و بر اس��اس زمان برگزاری‪ ،‬برای‬ ‫حضور در انها برنامه ریزی کنید‪.‬‬ ‫پس از انتخاب رویدادهای موردنظر و کاربردی باید به‬ ‫موارد متعددی ازجمله انتخاب گروه مستقر در نمایشگاه‪،‬‬ ‫کالکشن دقیقی از اخرین و بهترین محصوالت‪ ،‬شکل و‬ ‫شمایل غرفه و بازاریابی دقیق و حساب شده فکر کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به ظاهر و جزئیات‬ ‫یکی از اساسی ترین نکاتی که بسیار حائز اهمیت است‬ ‫و مدیری��ت غرفه باید به ان توجه کند‪ ،‬جزئیات و ظاهر‬ ‫غرفه اس��ت‪ .‬نخس��تین چیزی که بازدیدکنندگان با ان‬ ‫مواجه می ش��وند و انها را جذب می کن��د ظاهر غرفه و‬ ‫تجهیزات نمایشگاهی ان است‪ .‬برخی شرکت ها باتوجه‬ ‫به اینکه س��االنه در رویدادهای متع��ددی حضور دارند‬ ‫ای��ن تجهی��زات را خریداری کرده و برخ��ی دیگر برای‬ ‫صرفه جوی��ی در هزینه ها این م��وارد را اجاره می کنند‪.‬‬ ‫نح��وه تامین اهمیت دارد اما مهم تر از ان انتخاب موارد‬ ‫و کاالهایی است که هم جای کمتری اشغال کنند و هم‬ ‫کاربردی باشند‪.‬‬ ‫اگر شرکت ش��ما در حوزه تولید محصوالت مرتبط با سالمت فعالیت دارد‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت از رنگ های سرد استفاده کنید‪ .‬اگر در حوزه خودرو‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫یا کاالی مرتبط با جوانان کار می کنید با رنگ های س��رد و اگر فعال حوزه های‬ ‫سخت و صنعتی هستید بهتر است روی رنگ های خنثی کار کنید‬ ‫‹ ‹رنگ ها در غرفه چه تاثیری دارند؟‬ ‫از ویژگی ه��ای مه��م رنگ ها ایجاد ح��س زندگی و‬ ‫جریان اس��ت‪ .‬همی��ن ویژگی باعث ش��ده رنگ ها یک‬ ‫عنص��ر مهم در غرفه باش��ند و نقش مهمی در موفقیت‬ ‫غرفه داش��ته باشند‪ .‬این رنگ ها هستند که از حال وروز‬ ‫کسب وکار شما خبر می دهند‪.‬‬ ‫برخی ش��رکت ها تصور می کنند که برای رنگ غرفه‬ ‫باید به طور حتم از رنگ س��ازمانی خود اس��تفاده کنند‬ ‫در صورتی که این باور درس��ت نیست‪ .‬رنگ ها تاثیرات‬ ‫انکارناپذی��ری روی مغز انس��ان ها می گذارن��د و دارای‬ ‫ویژگی های خاص هس��تند به همین دلیل در غرفه باید‬ ‫اول به اثر روان شناختی روی مخاطب تمرکز کرد‪.‬‬ ‫در روانشناس��ی رنگ ها را به س��ه دست ه گرم‪ ،‬سرد و‬ ‫خنثی تقس��یم و برای هر کدام تاثی��رات جداگانه ای را‬ ‫ذک��ر کرده ان��د‪ .‬رنگ های گرم به رنگ های��ی مثل زرد‪،‬‬ ‫سبز‪ ،‬قرمز و نارنجی گفته می شود‪ .‬ازجمله ویژگی های‬ ‫رنگ گرم می توان به القا کردن احساس راحتی‪ ،‬شادی‪،‬‬ ‫هیجان‪ ،‬تحریک ذهن و عصبانیت اشاره کرد‪.‬‬ ‫رنگ های س��رد به رنگ هایی مثل ابی و بنفش گفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬ازجمله ویژگی های رنگ سرد می توان به القا‬ ‫کردن حس ارامش‪ ،‬بی تفاوتی‪ ،‬سادگی و رضایت اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫و درنهایت رنگ های خنثی ب��ه رنگ های متمایل به‬ ‫س��فید و مشکی گفته می ش��ود مانند کرم‪ ،‬خاکستری‬ ‫و‪ ...‬رنگ ه��ای خنث��ی در غرف��ه از اهمی��ت بیش��تری‬ ‫برخوردارن��د و راحت تر می توان ا نه��ا را در غرفه به کار‬ ‫ب��رد‪ .‬ارامش بخ��ش و مالیم ب��ودن از ویژگی رنگ های‬ ‫خنثی است‪.‬‬ ‫اگر ش��رکت ش��ما در حوزه تولید محصوالت مرتبط‬ ‫با س�لامت فعالیت دارد‪ ،‬بهتر اس��ت از رنگ های سرد‬ ‫استفاده کنید‪ .‬اگر در حوزه خودرو‪ ،‬حمل ونقل یا کاالی‬ ‫مرتب��ط با جوانان کار می کنید با رنگ های س��رد و اگر‬ ‫فعال حوزه های سخت و صنعتی هستید بهتر است روی‬ ‫رنگ های خنثی کار کنید‪.‬‬ ‫بع��د از طی ک��ردن مراحل طراح��ی و غرفه نوبت به‬ ‫غرفه ارای��ی می رس��د‪ .‬اینجا عالوه بر توج��ه به موضوع‬ ‫رن��گ باید ب��ه نورپردازی هم دقت کنی��د‪ .‬این ‪ ۲‬مورد‬ ‫اث��ر زیادی روی ذهن اف��راد می گذارند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫اهمی��ت ویژه ای در غرفه دارند‪ .‬برای غرفه و غرفه ارایی‬ ‫به نکات زیر توجه الزم را داشته باشید‪:‬‬ ‫ یک��ی از اص��ول اساس��ی و مهمی که بای��د به ان‬‫پایبند باش��ید رعایت کردن هارمونی و هماهنگی بین‬ ‫رنگ هاست‪ .‬در این زمینه رعایت طول موج رنگ ها که‬ ‫به فام معروف اس��ت را در نظر بگیرید‪ .‬ش��ما می توانید‬ ‫با دانس��تن فام رنگ ها به هارمونی رنگ ها با هم دست‬ ‫پیدا کنید‪.‬‬ ‫ از صفت های مهم برای رنگ ها درخش��ندگی است‪.‬‬‫ش��ناخت درخشندگی و میزان ان تاثیر زیادی در غرفه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ رعایت کردن نورپ��ردازی باتوجه به رنگ بندی هم‬‫اهمیت دارد‪ .‬مخاطب باید بتواند همه چیز را در غرفه با‬ ‫دقت ببیند؛ بنابراین تمرکز شما باید بر نورپردازی دقیق‬ ‫روی کاالها باش��د‪ .‬فراموش نکنید نورپردازی در سراسر‬ ‫غرفه باید به گونه ای باشد که بتوان از هر سو با نور کافی‬ ‫به تصویربرداری و عکاسی از غرفه پرداخت‪.‬‬ ‫ کاربرد رنگ س��ازمانی ش��رکت در غرف��ه نباید از‬‫چارچوب خارج باش��د‪ .‬بهتر است در استفاده از پرچم‪،‬‬ ‫رومیزی ها و در صورت امکان نورپردازی بخشی از غرفه‬ ‫از رنگ سازمانی استفاده شود‪.‬‬ ‫ فراموش نکنید که اس��تفاده از رنگ های گرم باعث‬‫می ش��ود غرفه ش��ما کوچک تر به نظر برس��د‪ .‬از سری‬ ‫رنگ های پرکاربرد در غرف��ه می توان به رنگ های ابی‪،‬‬ ‫سبز‪ ،‬نارنجی‪ ،‬سفید و قرمز اشاره کرد‪ .‬اما گاهی تلفیق‬ ‫چن��د مورد از اینها هم می تواند نتیجه مطلوبی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف از غرفه و غرفه ارایی‬ ‫ش��اید این سوال در ذهن شما باشد که هدف از غرفه‬ ‫و غرفه ارایی چیست‪ .‬چرا باید این قدر روی موارد مربوط‬ ‫به دکور‪ ،‬نور و رنگ حس��اس بود‪ .‬در پاس��خ باید گفت‬ ‫جذب مشتری با استفاده از رنگ های تاثیرگذار از اصول‬ ‫همیشگی بازاریابی است‪.‬‬ ‫اس��تراتژی درست غرفه ارایی با انتقال حس ارامش و‬ ‫اطمینان به مخاطب‪ ،‬معامالت شما را تضمین می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه باید با ایجاد بهترین کارکرد برای فضای‬ ‫غرفه در نمایشگاه بیشترین معامالت را انجام دهید‪ .‬هر‬ ‫چه غرفه شما جذاب تر و خاص تر باشد نظر بازدید کننده‬ ‫را بیش��تر به خود جلب می کند که این باعث می ش��ود‬ ‫افراد بیشتری از غرفه شما دیدن کنند‪.‬‬ ‫نمای بیرونی یا همان ظاهر غرفه باید به گونه ای باشد‬ ‫که نوع فعالیت و خدمات ش��ما را به س��ادگی بیان کند‬ ‫و بازدید کننده با تماش��ای ان بتواند به راحتی منظور و‬ ‫مفهوم کار شما را درک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت کارکنان غرفه نمایشگاهی‬ ‫از نکات مهم دیگری که مدیریت غرف ه نمایش��گاهی‬ ‫باید به ان توجه کند‪ ،‬اراس��تگی کارکن��ان و کارکنان‬ ‫غرفه است‪ .‬گفتیم که وضعیت گروه نمایشگاه باید قبل‬ ‫از برگزاری مشخص باشد و مهم تر اینکه جایگاه هر نیرو‬ ‫را در داخل نمایشگاه تعیین کنید‪.‬‬ ‫متاسفانه برخی شرکت ها ماموریت هر فرد را در غرفه‬ ‫به درس��تی تعیین نمی کنن��د و از کارکنان می خواهند‬ ‫به ص��ورت گروهی هم��ه کاره��ا را انج��ام بدهند‪ .‬این‬ ‫تاکتیک کام ً‬ ‫ال اش��تباه اس��ت‪ .‬برخی افراد در غرفه باید‬ ‫مامور معرفی کاالها باشند‪ ،‬برخی دیگر باید با مهمانان‬ ‫ویژه گفت وگو کنند و برخی دیگر مسئول ارائه خدمات‬ ‫هستند‪ .‬این جایگاه ها نباید با هم ادغام شوند‪.‬‬ ‫کارکنان غرفه باید لباس اراس��ته داشته باشند اما نه‬ ‫ب��ه ان معنا که لباس همه یک ش��کل باش��د‪ .‬این تفکر‬ ‫اش��تباهی اس��ت که باید برای همه کارکن��ان از لباس‬ ‫متحدالشکل استفاده شود‪ .‬هر فرد بسته به خدمتی که‬ ‫ارائه می دهد باید لباس مناسب خودش را داشته باشد؛‬ ‫بنابراین ش��کل لباس مدیر رواب��ط عمومی باید به طور‬ ‫حتم با لباس بازاریاب یا مسئول خدمات متفاوت باشد‪.‬‬ ‫نشس��تن در غرفه ممنوع! کارکنان غرفه باید همواره‬ ‫به صورت ایس��تاده خدمات ارائه کنند‪ .‬نشس��تن پشت‬ ‫کانترهای پاسخگویی روند اشتباهی است که متاسفانه‬ ‫در رویداده��ای داخلی بس��یار مش��اهده می ش��ود‪ .‬با‬ ‫نگاه��ی به رون��د غرف��ه داری در نمایش��گاه های خارج‬ ‫از کش��ور می توانید متوجه ش��وید که هی��چ کارمندی‬ ‫در غرف��ه نمی نش��یند‪ .‬ای��ن بی احترامی ب��ه مخاطب‬ ‫است‪.‬‬ ‫این تفکر‬ ‫اشتباهی است‬ ‫که باید برای‬ ‫همه کارکنان‬ ‫از لباس‬ ‫متحدالشکل‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫هر فرد بسته به‬ ‫خدمتی که ارائه‬ ‫می دهد باید‬ ‫لباس مناسب‬ ‫خودش را داشته‬ ‫باشد‬ ‫‹ ‹مدیریت غرفه و موقعیت مکانی مناسب‬ ‫یک��ی دیگر از نکات��ی که مدیریت غرف��ه باید به ان‬ ‫توج��ه کند موقعیت مکانی غرفه اس��ت‪ .‬یک مدیر قبل‬ ‫از برپای��ی نمایش��گاه مکان غرفه خود را در نمایش��گاه‬ ‫مش��خص می کند‪ .‬برای مش��خص کردن م��کان غرفه‬ ‫باید توجه داش��ته باش��ید که در مکان پ��ر رفت وامد و‬ ‫پربازدی��د قرار بگیرد تا بتواند به هدف خود از حضور در‬ ‫نمایشگاه برسد‪ .‬اگر مکان غرفه در جایی باشد که کمتر‬ ‫کس��ی ان را می بیند حضور شما در نمایشگاه به نتیجه‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫در این زمینه از کارشناس��ان نمایشگاهی بخواهید تا‬ ‫بهترین س��الن ها را به ش��ما معرفی کنند‪ .‬شاید مجبور‬ ‫باش��ید برای این کار هزینه بیش��تری انج��ام دهید اما‬ ‫نتیجه کار به طور حتم به نفع شما خواهد بود‪.‬‬ ‫حضور فعال شرکت های ایرانی در نمایشگاه پالست استانبول‬ ‫نمایشگاه پالس��ت اوراسیا ‪ ۲۰۱۹‬استانبول در ‪ ۱۱‬سالن و‬ ‫در دو بخش مواد خام و ماشین االت صنعتی با حضور ‪۱۰۴۸‬‬ ‫شرکت در حوزه پالستیک در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه پالست اوراسیا ‪ ۲۰۱۹‬اس��تانبول در ‪ ۱۱‬سالن‬ ‫و در دو بخ��ش مواد خ��ام و ماش��ین االت صنعتی با حضور‬ ‫‪ ۱۰۴۸‬ش��رکت در ح��وزه پالس��تیک در ح��ال برگ��زاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫حض��ور ش��رکت های ایرانی در این نمایش��گاه محس��وس‬ ‫اس��ت به طوری که در ورودی نمایش��گاه ن��ام ایران در کنار‬ ‫دو کش��ور چین و هندوس��تان جدا از باقی کشورها به عنوان‬ ‫اسپانس��رهای اصلی به چشم می خورد‪ ۳۲ .‬شرکت ایرانی به‬ ‫هم��راه ‪ ۳‬انجمن ملی پلیمر‪ ،‬مس��تربچ و صنایع پالس��تیک‬ ‫همگن نمایندگان ایران در اورسیا پالست استانبول هستند‪.‬‬ ‫در مراس��م افتتاحیه این نمایش��گاه بولنت اونال مس��ئول‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه‪ ،‬ی��اووز اراغل��و رئی��س هی��ات مدیره‬ ‫‪ PAGEV‬و حس��ن بی��وک دد معاون وزیر صنایع کش��ور‬ ‫ترکیه سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫بولنت اونال به اهمیت صنعت پالستیک اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ابعاد پالس��تیک و پلیمر در زندگی م��ردم از حیات تا ممات‬ ‫را در برمی گیرد تا جایی که بس��یاری از محصوالت پزش��کی‬ ‫بستگی صددرصدی به پلیمر دارد‪.‬‬ ‫در ادامه یاووز اراغلو رئیس هیات مدیره ‪ PAGEV‬دنیای‬ ‫بدون محصوالت پالستیکی را امکان پذیر دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫وجود چنین دنیایی برای ما هزینه های بس��یار زیادی خواهد‬ ‫داش��ت به عنوان مثال جایگزینی بطری ه��ای پلیمری اب با‬ ‫بطری های شیش��ه ای افزایش ‪ ۱۰‬برابری نرخ بطری های اب‬ ‫را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫نمایشگاه‬ ‫چاپ یا عرصه‬ ‫بازاریابی‬ ‫نکته قابل توجه این نمایشگاه حضور ‪ ۶‬شرکت دانش بنیان‬ ‫در غرفه مرکز فناوری های پیش��رفته ایران ترکیه اس��ت که‬ ‫نس��بت به ارائه توانمندی های خود اقدام کردند‪ ،‬شرکت های‬ ‫پارس��ا پلیمر شریف‪ ،‬ش��رکت فن اور امیزه پیشرفته‪ ،‬شرکت‬ ‫پادنا پلیمر‪ ،‬ش��رکت بن افزار‪ ،‬شرکت نیرومند پلیمر پارس و‬ ‫شرکت اریا پلیمر پیشگام شرکت هایی هستند که با حمایت‬ ‫مرکز تعامالت بین المللی معاونت علمی ریاس��ت جمهوری و‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی برای شناخت بازارهای جهانی و‬ ‫افزایش صادرات در این نمایشگاه حضور یافته اند‪.‬‬ ‫فلس��فه برگزاری نمایش��گاه های صنعت چاپ‬ ‫در جهان اصوال براس��اس رتبه جهانی ان اس��ت‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه در کش��ورهای صاح��ب فناوری‪،‬‬ ‫موضوعاتی چ��ون فناوری های روز صنعت چاپ‪،‬‬ ‫می��زان اهمی��ت و تاثیرگ��ذاری انه��ا در فرایند‬ ‫توس��عه و پیشرفت و نیز میزان تجارت جهانی ان‬ ‫و گردش مال��ی ای که به همراه دارند مورد توجه‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬صنعت چاپ گس��تره وسیعی دارد‬ ‫و فناوری ها و ش��یوه های فنی زیاد و رس��ته های‬ ‫مختلف��ی را ش��امل می ش��ود‪ .‬نمایش��گاه ها هم‬ ‫براساس همین مش��خصات دسته بندی و برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬به طور مث��ال نمایش��گاه دروپا المان‬ ‫به عن��وان نخس��تین و به مفه��وم واقعی المپیک‬ ‫صنعت چاپ اس��ت که در قالب نمایشگاهی کلی‬ ‫و مرج��ع اخری��ن تغییر و تحوالت توس��ط تمام‬ ‫برنده��ای پویا و فعال در ان به نمایش گذاش��ته‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته به دنبال پیشرفت های چند سال‬ ‫اخیر کش��ور چی��ن در صنعت چاپ‪ ،‬نمایش��گاه‬ ‫«چاین��ا پرین��ت» را هم می ت��وان در همین تراز‬ ‫قرار داد‪ .‬درباره نمایش��گاه های تخصصی می توان‬ ‫به ‪ Label Expo‬بلژیک‪ Cartes ،‬فرانسه‪All ،‬‬ ‫‪ in print‬شانگهای‪ Label Expo ،‬شیکاگو و‪...‬‬ ‫اش��اره کرد که از مشخصه های بارز انها برگزاری‬ ‫هر ‪ 2‬س��ال یک بار و موضوع تخصصی ان اس��ت‬ ‫ک��ه باعث دسترس��ی اس��ان و س��ریع فعاالن و‬ ‫مش��تریان تخصصی چاپ در رسته موردنظر خود‬ ‫می ش��ود‪ .‬از نمایشگاه های منطقه ای که به منظور‬ ‫رفع نیازها براس��اس جغرافیا و فرهنگ مش��ترک‬ ‫که بعضا به دو صورت دوس��االنه یا س��االنه برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬نمایش��گاه های ‪ Golf print pack‬یا‬ ‫همان نمایش��گاه چاپ دوبی‪ Ambalaj ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫‪ Tuyap‬استانبول و ‪India Print and Pack‬‬ ‫هندوس��تان می توان اش��اره کرد‪ .‬با این تفاس��یر‬ ‫نمایش��گاه چاپ و بس��ته بندی تهران در بین این‬ ‫نمایش��گاه های جهانی چه جایگاهی دارد؟ جواب‬ ‫کامال مشخص است؛ هیچ کدام!‬ ‫متاس��فانه سیر پیموده ش��ده توسط مدیران از‬ ‫اغاز تاکنون ش��امل فراز و فرودهای بسیاری بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این ‪ ۲۶‬دوره اجرای نمایشگاه‪ 4 ،‬دوره‬ ‫مدیریت به خود دیده که بررس��ی هر کدام بحث‬ ‫مفصلی می طلبد‪ ،‬ام��ا به طور اجمالی می توان به‬ ‫این نکات اش��اره داشت که دوره اول برگزاری ان‬ ‫با ان که به دس��ت اف��راد غیرمتخصص در صنعت‬ ‫چاپ برگزار ش��د و کمیت امروزه را نداشت اما از‬ ‫لحاظ کیفیت و حضور برندهای مطرح بین المللی‬ ‫در سطح باالیی قرار داشت‪ .‬این روند در دوره دوم‬ ‫با افزایش کمیت در کنار کیفیت به کار خود ادامه‬ ‫داد و حض��ور پ��ر تعداد مدی��ران و متخصصان از‬ ‫کشورهای اروپایی و اسیایی نوید حرکت به سوی‬ ‫برندینگ و قرار گرفتن در س��طح نمایش��گاه های‬ ‫منطق��ه ای را م��ی داد اما با ش��روع دوره مدیریت‬ ‫سوم این اتفاق به محاق رفت و سیر نزولی ان اغاز‬ ‫شد؛ حضور نیافتن برندهای مطرح و شرکت های‬ ‫اروپای��ی هر س��ال کمتر و کمتر ش��ده به طوری‬ ‫ک��ه در دوره چه��ارم این مدیری��ت به غیر از یک‬ ‫دوره ان ه��م ب��ه طور خاص دیگر ش��اهد حضور‬ ‫ان ه��ا نبودیم‪ .‬در این می��ان باید گفت مدیریت‬ ‫مبتنی بر نگاه کاس��بکارانه به جای توس��عه گرا‪،‬‬ ‫داشتن مدیریت سنتی و دوری از مدیریت مبتنی‬ ‫بر علم روز‪ ،‬نداش��تن هدف برای حضور در سطح‬ ‫بین المللی و ساخت برند جهانی و در کنار ان عدم‬ ‫معرفی کشور ایران به عنوان بازاری با ظرفیت باال‬ ‫چه در امر واردات ماش��ین االت و ملزومات و چه‬ ‫در ام��ر توانمندی های فنی و صادرات محصوالت‬ ‫چاپی باعث ش��ده این نمایشگاه در حد یک بنگاه‬ ‫بازاریاب��ی داخلی تنزل پیدا کند‪ .‬افول کیفی این‬ ‫رویداد بنا به نظر مدیران اجرایی نمایشگاه مرتبط‬ ‫با تحریم ها است که از نظر بنده این دلیل مردود‬ ‫است زیرا سال ها است که این نمایشگاه تبدیل به‬ ‫بنگاه بازاریابی ش��ده حتی قبل از شروع تحریم ها‬ ‫و طبیعی اس��ت در چنین ش��رایطی انتظار بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار برای صنعت چاپ کشور کمی‬ ‫عبث است‪.‬‬ ‫روی��دادی که می توانس��ت و می تواند س��کوی‬ ‫پرت��اپ ای��ن صنعت و یا به عبارت��ی پل ارتباطی‬ ‫با بازارهای منطقه ای و جهانی باش��د متاسفانه به‬ ‫این درجه از نزول رس��ید اس��ت‪ .‬و در پایان باید‬ ‫گفت؛ این نمایش��گاه متعلق به ش��خص نبوده و‬ ‫برای صنعت چاپ کش��ور اس��ت‪ ،‬هر شخصی که‬ ‫اداره و برگزاری ان را به عهده بگیرد ثمره زحمات‬ ‫و تالش هایش متعلق به صنعت چاپ و نسل های‬ ‫بعدی مدیران نمایشگاه خواهد بود‪ .‬پس چه بهتر‬ ‫که در راه توس��عه با ن��گاه ملی و فرامنطقه ای و با‬ ‫تغییر در ش��یوه های مدیریت و اجرا و رفع موانع‪،‬‬ ‫ان را ب��ه برن��دی مطرح در دنیای نمایش��گاهی‬ ‫صنعت چاپ بدل کرد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1423‬‬ ‫پیاپی ‪2741‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫واعظی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی تاکید کرد‬ ‫رونق اقتصادی در گرو حمایت از بخش خصوصی‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری از شبکه بانکی کشور خواست در ارائه‬ ‫تسهیالت به تولیدکنندگان سختگیری نکنند و تاکید کرد‪ :‬دستیابی‬ ‫به رونق اقتصادی و سرعت دادن به روند توسعه و پیشرفت کشور‪ ،‬در‬ ‫گرو حمایت از بخش خصوصی است و دولت تدبیر و امید با اعتقاد به‬ ‫این مهم بیشترین ارتباط را با بخش خصوصی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمود واعظی‪ ،‬در نشس��ت س��تاد تس��هیل‬ ‫و رفع موانع تولید اس��تان خراس��ان رضوی که ب��ا حضور مدیران و‬ ‫فعاالن اقتصادی بخش های خصوصی‪ ،‬عمومی و دولتی در مش��هد‬ ‫مقدس برگزار ش��د‪ ،‬بزرگ ترین س��رمایه استان را وفاق و همدلی در‬ ‫میان مدیران و مس��ئوالن استان دانس��ت و با اشاره به گزارش های‬ ‫مدیران اس��تانی اظهارکرد‪ :‬اگر اعتماد م��ردم را می خواهیم باید به‬ ‫مردم اعتماد کنیم‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با فعاالن اقتصادی با بیان اینکه با اعتماد به مردم‪،‬‬ ‫بسیاری از مشکالت حل خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬غائله و ناارامی های اخیر‬ ‫در کشور با حضور حماسی مردم در صحنه پایان یافت و مردم نشان‬ ‫دادند با وجود مش��کالت و س��ختی ها‪ ،‬همچنان به نظام پایبند بوده‬ ‫و به ان عشق می ورزند‪.‬‬ ‫واعظی با اش��اره به فش��ارهای اقتصادی بی س��ابقه دشمنان علیه‬ ‫ایران اس�لامی و اثرات ان بر کش��ور اظهارکرد‪ :‬تکیه بر توان داخلی‪،‬‬ ‫رونق تولید و مقاومت مردم‪ ،‬راه حل مشکالت امروز کشور و عبور از‬ ‫جنگ اقتصادی دش��منان است‪ .‬رئیس دفتر رئیس جمهوری هدف‬ ‫اصلی دشمنان از ایجاد مشکالت را فاصله انداختن بین مردم و نظام‬ ‫برش��مرد و تصریح کرد‪ :‬همه باید تالش کنیم و اجازه ندهیم چنین‬ ‫اتفاقی بیفتد و با تقویت تولید داخلی و انس��جام و وحدت‪ ،‬دش��من‬ ‫را مای��وس کنی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬البته همین امروز هم دش��منان ملت‬ ‫ایران به این نتیجه رسیده و اذعان می کنند که راهی که برای فشار‬ ‫حداکث��ری به ملت ایران در پی��ش گرفته اند‪ ،‬جواب نمی دهد و انها‬ ‫را به نتیجه مورد نظر نخواهد رس��اند‪ .‬واعظی با تش��ریح مزیت های‬ ‫برجام برای کشور و فراهم شدن امکان تولید و توسعه پس از امضای‬ ‫برج��ام‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬غی��ر از امریکا و رژیم صهیونیس��تی و ارتجاع‬ ‫منطقه‪ ،‬هیچ کشوری از خروج از برجام حمایت نکرد‪ .‬رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمه��وری با بیان اینکه امروز ب��ا مقاومت مردم و هدایت ها و‬ ‫تدابیر رهبر معظم انقالب و تالش های مس��ئوالن از ش��رایط سخت‬ ‫عبور کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬امروز ارامش نس��بی در کش��ور برقرار اس��ت و‬ ‫بازار نوس��ان های سال گذشته را ش��اهد نیست و همه اینها به دلیل‬ ‫این است که مردم به نظام خود اعتماد کردند که می تواند برای حل‬ ‫مش��کالت راهکار پیدا کند و همچنین مش��خص ش��د که ادعاهای‬ ‫مقامات امریکایی ش��عاری بیش نیس��ت‪ .‬واعظی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫در ش��رایط سخت امروز باید همه تالش کنیم با همدلی و انسجام و‬ ‫تکیه بر توان داخلی در مدت کوتاهی از این مرحله سخت عبور کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیر سیاست های بخش خصوصی‬ ‫رئی��س دفتر رئیس جمهوری با اش��اره به اهمی��ت حضور بخش‬ ‫خصوص��ی و کم��ک دولت ب��ه این بخش تاکید ک��رد‪ :‬اعتقاد جدی‬ ‫داریم که دولت به طور حتم باید خود را از تصدی گری و بنگاهداری‬ ‫نجات دهد و پیگیری جدی سیاست واگذاری ها به بخش خصوصی‬ ‫در همین راستاس��ت‪ .‬واعظی با اش��اره به ش��رایط استان خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬خوشبختانه استاندار این استان فردی پرتالش و‬ ‫سختکوش است که هدفی جز توسعه و پیشرفت استان ندارد و جدا‬ ‫از نگاه ه��ای جناحی و حزبی ب��رای تحقق این هدف تالش می کند‪.‬‬ ‫این دیدگاه از س��وی رئیس جمهوری و دولت نیز پیگیری می ش��ود‬ ‫که هدف اصلی خود را توسعه کشور و حل مشکالت مردم می داند‪.‬‬ ‫رئی��س دفتر رئیس جمهوری با اش��اره به طرح مهم مثلث توس��عه‬ ‫اس��تان‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬تردید ن��دارم که با همدلی و انس��جام موجود‬ ‫ای��ن ط��رح حتماً به نتیجه مطلوب خواهد رس��ید‪ .‬واعظی با تاکید‬ ‫بر توجه ویژه به مناطق محروم و ش��هرک های حاش��یه ای مش��هد‬ ‫در راس��تای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه اس��تان خراسان رضوی برای توس��عه و پیشرفت یک‬ ‫راهبرد مش��خص دارد و موفقیت های حاصل شده در استان به ویژه‬ ‫در حوزه اشتغال افرینی‪ ،‬نتیجه همین راهبرد است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه تسهیالت به تولید کنندگان‬ ‫وی با بیان اینکه رئیس جمهوری نسبت به کمک به تولیدکنندگان‬ ‫توصیه اکید دارد‪ ،‬افزود‪ :‬شبکه بانکی در ارائه تسهیالت و حمایت های‬ ‫خود‪ ،‬مشکالت تولیدکنندگان و بخش خصوصی را در نظر بگیرد و‬ ‫سختگیرانه عمل نکند تا شاهد رونق تولید در کشور باشیم‪ .‬واعظی‬ ‫همچنین با اشاره به اهمیت صادرات در کشور‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از اهداف‬ ‫امریکایی ها این اس��ت که بازارهای صادراتی را در مناطق گوناگون‬ ‫جهان از دس��ت ما در اورد‪ .‬باید تالش کنیم تا کاالهای تولید ایران‬ ‫ب��ازار بین الملل��ی خود را حفظ کرده و از دس��ت ندهد‪ .‬رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمهوری درباره ارتباط دانش��گاه با صنعت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ارتباط‬ ‫دانش��گاه با صنعت و بخش خصوصی برقرار ش��ود‪ ،‬فرصت ارزنده ای‬ ‫برای ما اس��ت‪ .‬نقش دانشگاه فقط اموزش نیست‪ ،‬دانشگاه می تواند‬ ‫بهترین مش��اور برای نهاد ها در مس��یر حل مش��کالت انها باش��د و‬ ‫همچنین دانشگاه می تواند بزرگ ترین حامی صنعت در مسیر بهبود‬ ‫کیفی و کمی تولید باشد‪ .‬واعظی بر ضرورت حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان و اس��تفاده از فناوری های نو‪ ،‬تاکید کرد و افزود‪ :‬درگیر‬ ‫کردن جوانان در حوزه تولید دانش بنیان می تواند به حل مش��کالت‬ ‫امروز بخش صنعت و تولید کمک کند‪ .‬باید به جوان ها اعتماد کنیم‬ ‫و انه��ا را باور داش��ته باش��یم و در این حالت به ط��ور حتم خواهیم‬ ‫توانس��ت مش��کالت کش��ور را حل کنیم‪ .‬تاکید بر اهمیت معادن و‬ ‫توجه بیش��تر به این بخش‪ ،‬اولویت دادن به تامین اب کش��اورزی و‬ ‫صنعتی و همچنین اب ش��رب مورد نیاز مردم از دیگر مواردی بود‬ ‫که رئیس دفتر رئیس جمهوری مورد تاکید قرار داد و گفت‪ :‬اولویت‬ ‫دولت این اس��ت که خدش��ه ای به روند تامین اب ش��رب مردم وارد‬ ‫نشود و تامین اب کشاورزی و صنعتی مورد نیاز با شیوه های درست‬ ‫و علمی و صرفه جویی با روش های نوین ابیاری و کش��ت گلخانه ای‬ ‫تسری یابد‪ .‬واعظی افزود‪ :‬در خصوص اب‬ ‫محصوالت باید در کشور ّ‬ ‫م��ورد نی��از بخش صنعت‪ ،‬کاری که برای اس��تان های کرمان‪ ،‬یزد و‬ ‫دیگر اس��تان های کم اب کشور در دس��تور کار قرار گرفته‪ ،‬می تواند‬ ‫در مورد اس��تان خراس��ان رضوی و جنوبی نیز اجرایی شود‪ .‬رئیس‬ ‫دفتر رئیس جمهوری در پاس��خ به اظهارات یکی از فعاالن اقتصادی‬ ‫استان‪ ،‬درباره پرداخت یارانه معیشتی به ‪ ۶۰‬میلیون جمعیت کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما اعتقاد به پرداخت یارانه نداشتیم و نداریم‪ ،‬اما شرایط ایجاد‬ ‫ش��ده کشور از سوی دش��منان و فشار اقتصادی بی سابقه ما را وادار‬ ‫کرده که برای اداره کشور و کمک به معیشت افراد نیازمند جامعه از‬ ‫درامد حاصل از اصالح نرخ بنزین‪ ،‬فشار بر طبقه ضعیف و متوسطه‬ ‫را تا حدی کاهش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از کاالی ایرانی‬ ‫واعظی اس��تفاده از کاالی ایرانی را موجب رش��د و توس��عه تولید‬ ‫داخلی عنوان کرد و گفت‪ :‬برای تقویت و ترویج فرهنگ اس��تفاده از‬ ‫کاالی ایرانی همه باید تالش کنیم و با فرهنگ سازی خوب در مورد‬ ‫اس��تفاده از کاالی تولید داخل به رونق تولید در کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫پیش از س��خنان رئیس دفتر رئیس جمهوری‪ ،‬علیرضا رزم حسینی‪،‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان رضوی گزارش��ی از وضعیت اقتصاد و توس��عه‬ ‫اقتص��ادی و همچنین تولید اس��تان ارائه کرد و همچنین طرح های‬ ‫مهم اقتصادی و تولیدی در دست اجرای استان از جمله طرح مثلث‬ ‫توسعه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی خراسان رضوی از سوی معاون اقتصادی‬ ‫اس��تاندار تش��ریح شد‪ .‬در این نشس��ت همچنین فعاالن اقتصادی‬ ‫و نماین��دگان بخش های گوناگون خصوص��ی‪ ،‬عمومی و بنگاه های‬ ‫تولیدی اس��تان به بیان دیدگاه های خود پرداخته و با مطرح کردن‬ ‫مش��کالت و موانع موجود در راه تولید خواس��تار کمک دولت برای‬ ‫تس��هیل ش��رایط و رف��ع موانع تولید در اس��تان خراس��ان رضوی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫غالمعلی صادقی‪ ،‬رئیس دادگس��تری کل استان خراسان رضوی‬ ‫به عنوان یکی از ش��رکت کنندگان در این نشست در سخنانی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با همدلی و وفاق موجود در اس��تان بحث پرونده ملی ش��رکت‬ ‫پدی��ده را ب��دون اس��تفاده از منابع دولتی حل کردیم و مش��کالت‬ ‫تعاونی ه��ا از جمله تعاونی میزان حل و فصل ش��ده اس��ت‪ .‬صادقی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬همدلی در مسائل اقتصادی که استان از برکات ان‬ ‫بهره مند شده بنا داریم در حوزه های اجتماعی و سیاسی نیز همین‬ ‫همدلی و فضای رفاقت در استان برقرار باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبرداد‬ ‫تصویب اجرای ‪ ۱۶‬پروژه درمناطق پانزده گانه اصفهان‬ ‫بهمن راعی‪ -‬معاون شهرسازی و معماری‬ ‫ش��هرداری اصفهان گف��ت‪ ۱۶ :‬پروژه محرک‬ ‫توس��عه برای اجرا در مناطق پانزده گانه شهر‬ ‫اصفهان و ناژوان پس از بررسی از سوی مدیران‬ ‫شهری و استادان دانش��گاهی مورد ارزیابی و‬ ‫تایید کمیس��یون تلفیق شورای شهر اصفهان‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪،‬‬ ‫سیداحمد حسینی نیا در حاشیه سی و ششمین نشست‬ ‫راهبردهای شهرس��ازی و معماری شهرداری اصفهان‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه محورهای این نشست در حوزه شهرسازی به‬ ‫پروژه های محرک توس��عه می پردازد‪ ،‬افزود‪ :‬پروژه های‬ ‫محرک توسعه شهر اصفهان براساس طرحی که شورای‬ ‫ش��هر تدوین و طراحی کرده بود از خرداد ‪ ۹۷‬در دستور‬ ‫کار معاونت شهرس��ازی و معماری ش��هرداری اصفهان‬ ‫قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬در ابتدا در همین راس��تا کارگاه‬ ‫اموزش��ی با حضور مدیران مناطق ش��هری و رئیس��ان‬ ‫اداره ها برای معرفی پروژه ها برگزار شد‪ .‬معاون معماری‬ ‫و شهرسازی شهرداری اصفهان ادامه داد‪ :‬در مرحله بعد‬ ‫ارزیابی پروژه های محرک توس��عه انجام ش��د و ترکیبی‬ ‫از ی��ک گ��روه اجرایی و دانش��گاهی برای نخس��تین بار‬ ‫در ش��هرداری اصفهان پروژه های��ی که قرار بود با عنوان‬ ‫محرک توسعه در دستور کار قرار گیرد را ارزیابی کردند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در گام بعدی این پروژه ها غربال و‬ ‫بخشی از انها تایید شد و بخشی نیاز به بازنگری داشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در نهایت تیمی از معاونت شهرسازی که ترکیبی‬ ‫از حرفه مندان و اس��تادان دانش��گاه بودن��د‪ ،‬در مناطق‬ ‫حض��ور پیدا کردند و ارزیابی مج��دد پروژه های محرک‬ ‫توس��عه انجام ش��د و در نهایت ‪ ۱۵‬پروژه برای مناطق و‬ ‫ی��ک پ��روژه برای ناژوان تعریف و نتای��ج ان در مهر ‪۹۸‬‬ ‫به کمیسیون تلفیق ش��ورای اسالمی شهر گزارش داده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حس��ینی نیا تصریح کرد‪ :‬در کمیسیون تلفیق شورای‬ ‫ش��هر به این جمع بندی رسیدیم که نتایج این ارزیابی ها‬ ‫در مرحله نخس��ت ک��ه تعریف پروژه ها ب��ود به نمایش‬ ‫گذاش��ته ش��ود‪ ،‬تا بتوانیم کار مش��ترک بی��ن اکادمی‬ ‫شهرسازی‪ ،‬دانش��گاه هنر اصفهان‪ ،‬دانشگاه شیخ بهایی‬ ‫و دانش��گاه شهید اشرفی را در قالب همراهی و همیاری‬ ‫دانش��گاه و مدیری��ت اجرای��ی رقم بزنیم‪ .‬ای��ن مقوله را‬ ‫هم��واره به عنوان حلقه ای گمش��ده در مدیریت اجرایی‬ ‫شهر احساس می کنیم که نیاز داریم دانشگاه ها به کمک‬ ‫مدیری��ت ش��هری بیایند و امروز ب��ا برگزاری‬ ‫این نشس��ت ای��ن اتفاق به بهان��ه روز جهانی‬ ‫شهرس��از رقم خورد‪ .‬وی با اشاره به استقبال‬ ‫خوب از این نشس��ت در بخش دانش��جویی و‬ ‫مدیریت اجرایی ش��هر‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم امروز‬ ‫ب��ا توجه به تجربه خوب رونمایی از پروژه های‬ ‫محرک توس��عه‪ ،‬نشس��ت های از این گونه که‬ ‫بخش دانش��گاهی در کنار مدیران اجرایی ش��هر درباره‬ ‫پروژه ه��ا نظر دهند‪ ،‬تداوم یابد و ش��اهد اصفهانی ابادتر‬ ‫باش��یم‪ .‬معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان‬ ‫درباره ویژگی های پروژه های به نمایش گذاشته شده که‬ ‫قرار اس��ت در مناطق پانزده گانه و ناژوان اجرایی ش��ود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر نس��ل اخیر پروژه های محرک‬ ‫توس��عه بر مقیاس های خرد تاکید دارد و از مش��ارکت و‬ ‫حضور پذیری مردم کمک می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین‬ ‫پروژه های محرک توس��عه از نظر نظام برنامه ریزی نگاه‬ ‫پایی��ن به باال دارد؛ یعنی به ج��ای برنامه ریزی و تعریف‬ ‫پروژه های وکالتی و دیکته ان به مردم باید خصلت هایی‬ ‫را دربرداش��ته باش��د که مردم را برای نظر دادن درباره‬ ‫طرح ه��ای مرب��وط ب��ه مح��ل زندگی ش��ان ترغی��ب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حس��ینی نیا درب��اره موضوع ه��ای ای��ن پروژه ها نیز‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬مولفه های اجتماعی و مش��ارکت پذیری‬ ‫بخش نخست این گونه پروژه هاست‪ .‬از این رو زمینه های‬ ‫گوناگونی در این پروژه ها دیده می ش��ود اما بیش��تر انها‬ ‫گردشگری که برخاسته از انگیزه و دیدگاه مردم به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی از این پروژه ها هم تم های اقتصادی‬ ‫و بازنده س��ازی بافت فرس��وده دارد‪ .‬در این مس��یر واژه‬ ‫«بافت های نابس��امان» به جای بافت های فرس��ود به کار‬ ‫می رود چراکه واژه «فرس��وده» کار را کانالیزه می کند و‬ ‫در حقیقت مدیران اجرایی شهری با نگاه راهبردی خود‬ ‫روی یک مس��ئله متمرکز می ش��وند اما وقتی صحبت از‬ ‫بافت نابس��امان می کنیم‪ ،‬مشمول همه حوزه ها از جمله‬ ‫تاریخ��ی‪ ،‬میانی‪ ،‬مرکزی و س��کونتگاه های غیررس��می‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مع��اون شهرس��ازی و معم��اری ش��هرداری اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬پروژه های محرک توس��عه که بیشتر ان با موضوع‬ ‫گردشگری است‪ ،‬می تواند فضای شهری و مکان هایی را‬ ‫برای تجمع پذیری قشرهای گوناگون جامعه فراهم کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1423‬‬ ‫پیاپی ‪2741‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کارشناسان‪ :‬کنترل قیمت کاالها با پرداخت ارز ارزان ممکن نیست‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬بازهم با چاشنی دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫‹ ‹ارز ارزان‪ ،‬ناموفق در کنترل تورم‬ ‫عب��اس ارگ��ون کارش��ناس اقتص��اد در ای��ن باره‬ ‫درگفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه سیاست تخصیص‬ ‫ارز ترجیحی به کاالهای اساسی درحالی در دستیابی‬ ‫اهداف کالن اقتصادی یعنی کنترل تورم و ثبات نرخ‬ ‫کاالها کارامد نبوده اس��ت که دولت همچنان تاکید‬ ‫دارد ک��ه تخصی��ص این ارز بای��د ادامه یاب��د افزود‪:‬‬ ‫بای��د بپذیریم ک��ه ارز چند نرخ��ی در اقتصاد رانت زا‬ ‫و فساد اور اس��ت و می تواند باعث ناکارامدی اقتصاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این موضوعی اس��ت که کارشناسان و صاحبنظران‬ ‫اقتص��ادی بارها در مورد ان س��خن گفته اند و تاکید‬ ‫کرده اند که ارز یارانه ای حذف ش��ود و ارز تک نرخی‬ ‫ش��ود‪ .‬اما این درحالی است که دولت در بودجه سال‬ ‫اینده این سیاست را قرار است بازهم ادامه دهد‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه ش��اید نگاه دولت ن��گاه حمایتی‬ ‫باش��د و با اختصاص ارز ارزان می خواهد جلوی رشد‬ ‫نرخ کاالهای اساس��ی را بگیرد‪ ،‬اما در عمل این نگاه‬ ‫حمایتی وجود ندارد گفت‪ :‬تجربه اجرای این سیاست‬ ‫در یک س��ال گذشته نش��ان داده است که اختصاص‬ ‫ارز ارزان بسیار فساد اور و رانت زا بوده و اجازه نداده‬ ‫اس��ت که دولت به اهدافی که مدنظرش بوده اس��ت‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ن��ه تنها در‬ ‫کنترل ت��ورم موفق نبود بلکه زمین��ه ثبات قیمت ها‬ ‫را ه��م فراهم نک��رد و به نظر می رس��د ادامه اجرای‬ ‫این سیاس��ت در سال اینده خیلی کار منطقی نباشد‬ ‫یاداورش��د‪ :‬اقتصاد را نمی توان دس��توری اداره کرد‬ ‫چ��ون تمامی بخش های اقتصاد تاب��ع عرضه و تقاضا‬ ‫اس��ت‪ .‬اینکه ما قیمت ها را ثبات نگ��ه داریم و اجازه‬ ‫رش��د ان را متناسب با تورم ندهیم‪ ،‬در نهایت فنر ان‬ ‫خواه��د پرید و جهش های ش��دید قیمتی را خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ارگون با پایین نگه داش��تن دس��توری‬ ‫قیمت ها نمی توان ش��رایط اقتص��ادی را بهبود داد و‬ ‫این مهم نیازمند اصالحات اساسی و جدی در اقتصاد‬ ‫کش��ور است‪ .‬در ش��رایط فعلی اقتصاد اجرای چنین‬ ‫‹وام ازدواج‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تومان شد‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حس��ن روحانی رئیس جمهوری درحالی سند دخل‬ ‫و خرج دولت را روز گذش��ته به مجلس برد که دولت‬ ‫تصمیم دارد همانند امس��ال ‪۱۰.۵‬میلیارد دالر ارز را‬ ‫با نرخ دالر ‪۴۲۰۰‬تومان به واردات کاالهای اساسی و‬ ‫ضروری اختصاص دهد و برای کاالی غیراساسی‪ ،‬ارز‬ ‫نیمایی با نرخ ‪ ۸۵۰۰‬تومان در نظر بگیرد‪ .‬مس��ئوالن‬ ‫دولتی درحالی همچنان بر ادامه تخصیص ارز پرحاشیه‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی اصرار دارند که اجرای این سیاست در‬ ‫تمام این مدت انتقادات زیادی را با خود همراه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ماج��را از انجا ش��روع ش��د که در فروردین س��ال‬ ‫گذش��ته دولت تصمیم گرفت ب��رای کنترل نرخ ارز‪،‬‬ ‫ارز دس��توری ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی را تخصی��ص دهد‪ ،‬اما‬ ‫این نرخ بس��یاری را وسوس��ه کرد تا ب��ا دریافت ارز‬ ‫ارزان اق��دام ب��ه واردات کنند و کااله��ای خود را با‬ ‫قیمت های باالتر بفروش��ند‪ ،‬موضوع��ی که در نهایت‬ ‫دولت را به این نتیجه رس��اند که این سیاست اشتباه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در واق��ع ران��ت گس��ترده ارز دو نرخ��ی‪ ،‬در کنار‬ ‫هدررفت منابع ارزی‪ ،‬موجب ش��د دولت با راه اندازی‬ ‫ب��ازار ثانویه‪ ،‬نرخ دیگ��ری را هم قب��ول کند و فقط‬ ‫کاالهای اساس��ی ب��ا دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد ش��ود؛‬ ‫ام��ا از انجا که در توزیع ارزان کاالهای اساس��ی هم‬ ‫ناموفق بود از این رو بسیاری از کارشناسان و فعاالن‬ ‫اقتص��ادی ب��ر بی خاصیت ب��ودن ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی و‬ ‫حذف ان تاکید کردند‪.‬‬ ‫انتقادات در حالی بر این ارز پر حاش��یه وجود دارد‬ ‫ک��ه دولت تصمیم گرفته برای س��ال ‪ ۹۹‬نیز این ارز‬ ‫را تخصی��ص دهد‪ .‬کارشناس��ان و فع��االن اقتصادی‬ ‫اختص��اص ارز یاران��ه ای با هدف تنظی��م بازار کاالی‬ ‫اساس��ی را درحال��ی رانت زا و ناکارام��د می دانند که‬ ‫متولی��ان تنظی��م بازار مصمم هس��تند ت��ا این مبلغ‬ ‫اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫اگ��ر قرار اس��ت اقتصاد ب��ه ثبات برس��د و با هر اتفاق��ی ملتهب‬ ‫نش��ود‪ ،‬باید اصالحات ساختاری در ان انجام و نقش بخش خصوصی‬ ‫در اقتص��اد جدی گرفته ش��ود و یک عزم جدی برای رفع مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی در تمامی بخش ها به وجود اید تا بتوانیم از این ش��رایط‬ ‫سخت عبور کنیم‬ ‫سیاس��ت هایی فقط اثر کوت��اه مدت و مقطعی دارد و‬ ‫به عنوان یک مس��کن موقتی است‪ .‬درحالی که اگر‬ ‫قرار است اقتصاد به ثبات برسد و با هر اتفاقی ملتهب‬ ‫نشود‪ ،‬باید اصالحات ساختاری در ان انجام شود‪ .‬باید‬ ‫نق��ش بخش خصوصی در اقتصاد جدی گرفته ش��ود‬ ‫و یک عزم ج��دی برای رفع مش��کالت اقتصادی در‬ ‫تمامی بخش ها به وجود اید تا بتوانیم از این ش��رایط‬ ‫سخت عبور کنیم‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬اینکه ما با اجرای یک سیاس��ت و‬ ‫تغییر در بخشی‪ ،‬انتظار داشته باشیم بخش های دیگر‬ ‫متاثر نشوند‪ ،‬امکانپذیر نیست‪ .‬مصداق این موضوع را‬ ‫می توان در اصالح س��وخت مش��اهده کرد‪ .‬زمانی که‬ ‫بنزین را گران کردیم‪ ،‬دیگر نمی توان انتظار داش��ت‬ ‫که با اعمال سیاس��ت های دستوری نرخ سایر کاالها‬ ‫را ثابت نگه داش��ت و انتظارات تورمی کار خودش را‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ارگ��ون‪ ،‬مس��ئوالن و سیاس��تگذاران‬ ‫سال هاست اقتصاد را دستوری جلو می برند‪ ،‬درحالی‬ ‫که سیاست های دس��توری نتیجه مطلوبی که انتظار‬ ‫می رود را نخواهد داش��ت‪ .‬با چنی��ن تجربه ای که در‬ ‫تمامی این سال ها به دس��ت امده است‪ ،‬اینکه بازهم‬ ‫سیاس��ت های دستوری اعمال می شود خیلی منطقی‬ ‫نیست و این نگاه باید تغییر کند‪.‬‬ ‫در تمام��ی اجن��اس‪ ،‬کاال و خدمات هس��تیم‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه در اجرای این سیاس��ت حاش��یه و رانت های‬ ‫زی��ادی به وجود امد که خ��ود انتقادات به تخصیص‬ ‫ارز ارزان را افزایش داد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت‪ :‬اگر دولت همچنان مصمم است‬ ‫ک��ه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به کاالهای اساس��ی پرداخت‬ ‫کند‪ ،‬باید به شکل دقیق مشخص شود که چه میزان‬ ‫از دالرهای نفتی قرار اس��ت با این نرخ داده ش��ود و‬ ‫در چه بخش هایی قرار اس��ت صرف شود و در نهایت‬ ‫ب��ا یک مکانیز دقیق نظارت��ی‪ ،‬هزینه کرد این دالرها‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫به گفته عباس��ی اگر در اجرای این سیاست نظارت‬ ‫جدی و درستی انجام نشود‪ ،‬می تواند مسائل جدیدی‬ ‫به وجود اورد و به مشکالت بخش اقتصاد دامن بزند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه باید به این موضوع هم توجه داش��ت که‬ ‫ب��ا توجه ب��ه محدودیت صادرات نفت کش��ور‪ ،‬دولت‬ ‫ب��ا کاه��ش درامدهای ارزی مواجه اس��ت که همین‬ ‫موضوع هم اجرای این سیاس��ت را می تواند با مشکل‬ ‫مواجه کند‪.‬‬ ‫این کارشناس با توجه به محدودیت هایی که دولت‬ ‫در تامین ارز کش��ور دارد تاکید کرد که ش��اید دولت‬ ‫در س��ال اینده مجبور باش��د برخ��ی از هزینه هایش‬ ‫را کاه��ش دهد و در راس��تای کوچک س��ازی برخی‬ ‫دستگاه ها گام بردارد‪.‬‬ ‫ابراهیم عباس��ی از دیگر کارشناسان حوزه اقتصاد‬ ‫درای��ن باره درگفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه به نظر‬ ‫می رس��د دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی خاصیت خودش را در‬ ‫اقتص��اد ایران از دس��ت داده و نمی توان��د اثرگذاری‬ ‫الزم را در کنترل نرخ کاالها داش��ته باش��د افزود‪ :‬با‬ ‫جهش های ش��دید قیمتی که در بیش از یک س��ال‬ ‫گذش��ته اقتص��اد ای��ران ان را تجربه ک��رده‪ ،‬به طور‬ ‫تقریبی‪ ،‬اقتصاد کش��ور خودش را ب��ا دالر باالی ‪۱۱‬‬ ‫هزارتوم��ان پیش برده و هماهن��گ کرده و از این رو‬ ‫ش��اید ادامه تخصیص ارز ارزان زمینه رانت و فس��اد‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه هدف دولت دراختصاص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی جلوگی��ری از افزایش نرخ کاالهای اساس��ی‬ ‫اس��ت افزود‪ :‬این درش��رایطی است که اختصاص این‬ ‫نوع ارز در بیش از یک س��ال گذش��ته نتوانسته این‬ ‫مهم را محقق کند و ما همچنان شاهد رشد قیمت ها‬ ‫سید بهاالدین حسینی هاشمی از دیگر کارشناسان‬ ‫اقتص��اد نیز در مصاحبه با رادی��و گفت وگو‪ ،‬در مورد‬ ‫سهم ارزی در الیجه بودجه‪ ،۹۹‬ادامه روند ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی در بودجه ‪ ۹۹‬را بر باد دادن سرمایه های ملی‬ ‫خوان��د و تصریح کرد‪ :‬منفع��ت طلبان‪ ،‬دولت را برای‬ ‫حفظ این روند تشویق می کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه با دونرخ��ی بودن کامال مخالف‬ ‫هس��تم‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن اس��ت دولت اهدافی خوبی از‬ ‫اجرای این سیاست داشته باشد و قصدش پایین نگه‬ ‫داش��تن دارو و درمان و س��ایر کاالهای اساسی باشد‬ ‫اما‪ ،‬بازار بر این اساس پیش نمی رود‪ ،‬چون نرخ ارز از‬ ‫سوی بازار و عرضه و تقاضا تعیین می شود‪.‬‬ ‫حسینی هاش��می ادامه رون��د ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۹‬را بر باد دادن س��رمایه های ملی خواند و‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬عده ای که از ای��ن کار منفعت می برند‪،‬‬ ‫دولت را تش��ویق می کنند تا حمایت های سوبسیدی‬ ‫‹ ‹ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان�ی خاصیتش را از دس�ت‬ ‫داد‬ ‫دول��ت در الیح��ه بودجه س��ال ‪ ۹۹‬مبل��غ وام ازدواج را ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان برای هر یک از زوجین تعیین کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬براس��اس تبصره ‪ ۱۶‬الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ،۹۹‬ب��ه منظ��ور حمای��ت از ازدواج جوان��ان‪ ،‬بان��ک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری‬ ‫قرض الحس��نه نظام بانکی‪ ،‬تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج به‬ ‫زوج های��ی که تاریخ عقد ازدواج انه��ا بعد از اول فروردین ‪۹۶‬‬ ‫اس��ت و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند‪ ،‬با اولویت نخست‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج برای هر یک از زوج ها در‬ ‫س��ال ‪۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ١٣٩٩‬میلیون ریال ب��ا دوره بازپرداخت‬ ‫پنج ساله با دریافت یک ضامن معتبر و سفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹برباد دادن سرمایه ملی‬ ‫را حفظ کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ارز تک نرخی کسری بودجه‬ ‫دول��ت را جبران می کن��د و از تقاضای کاذب در بازار‬ ‫می کاهد و لذا بازار از مغش��وش ش��دن حفظ خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این کارش��ناس در ادامه صحبت هایش با اشاره‬ ‫ب��ه تالش مردم برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی‬ ‫از مح��ل ب��ازار ارز اظهار کرد‪ :‬بس��یاری از مردم نیاز‬ ‫ارزی ندارند‪ ،‬اما برای پوشش دادن ارز در مقابل ریال‪،‬‬ ‫متاس��فانه به طرف بازار ارز رفته و ان را دچار حباب‬ ‫و هیجان می کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در صورت تعادل یافتن بازار ارز‪،‬‬ ‫خریداران ارز متضرر خواهند ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بازار‬ ‫ارز هیچ گاه در تعادل نبوده و هم اینک که در استانه‬ ‫س��ال نو میالدی قرار داریم‪ ،‬عده ای قصد پیش خرید‬ ‫ارز دارند و اما بانک مرکزی با سیاست دستوری قصد‬ ‫تعادل بخشی به بازار را دارد‪.‬‬ ‫حس��ینی هاش��می افزود‪ :‬م��ردم نباید به س��مت‬ ‫خرید وفروش ارز بروند و در این راس��تا س��ود بانکی‬ ‫خاک ریزی در مقابل مردم اس��ت تا ت��ورم را جبران‬ ‫کند‪ .‬ازاین رو اگر مردم از بانک س��ود خود را دریافت‬ ‫نکنند‪ ،‬به س��مت بازارهای دیگ��ر رفته و این روند در‬ ‫نهایت به تولید ضربه می زند‪.‬‬ ‫حس��ینی هاش��می ادامه داد‪ :‬ب��ورس از بازارهای‬ ‫جایگزین است ولی همین بازار نیز دچار هیجان شده‬ ‫و س��هم اوراق در حال افزایش است‪ .‬مردم در صورت‬ ‫مراجعه به بورس باید سبد سهام تهیه کنند‪.‬‬ ‫عباس ارگون‬ ‫ابراهیم عباسی‬ ‫‹ ‹ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از بودجه حذف شود‬ ‫حمیدرض��ا صالحی رئیس کنفدراس��یون صادرات‬ ‫ان��رژی هم دراین ب��اره در گفت وگو ب��ا ایلنا با تاکید‬ ‫براینک��ه در بودج��ه بای��د رانت را کم کنی��م و دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی در بودجه به معنای رانت اس��ت افزود‪:‬‬ ‫هر چند این دالر برای واردات دارو‪ ،‬گندم‪ ،‬گوش��ت و‬ ‫مرغ است‪ ،‬اما چون ممکن است به مقاصدی برود که‬ ‫منجر به کاهش نرخ این کاالها نش��ود‪ ،‬پیشنهاد این‬ ‫اس��ت که دالر نیما و تک نرخی در بودجه گنجانده و‬ ‫یارانه به ریال داده شود‪.‬‬ ‫رئیس کنفدراس��یون صادرات انرژی خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬تک نرخی ب��ودن دالر در بودج��ه ‪ ۹۹‬یکی از‬ ‫خواست هایی اس��ت که باعث می شود رانت کم شود‬ ‫و هرچ��ه بودجه به س��مت کاهش رانت برود‪ ،‬فس��اد‬ ‫نیز کم ش��ده و قدرت خرید مردم ب��اال می رود و در‬ ‫این ص��ورت می توانیم نرخ حامل ه��ای انرژی را باال‬ ‫ببریم‪ .‬اما درحال حاضر باال رفتن قیمت ها اس��یب به‬ ‫دهک های پایین است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬دولت باید این هنر را داشته باشد‬ ‫که از بین رفتن دارایی و سرمایه های مردم جلوگیری‬ ‫و ان را تبدیل به ارزش افزوده کرده و به جیب مردم‬ ‫بازگرداند‪ .‬در این ص��ورت به درامدهای دیگر غیر از‬ ‫مالی��ات می توان جواب مثبت داد‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫با تردید و نگرانی انجام می شود‪.‬‬ ‫سیدبهاالدین حسینی هاشمی‬ ‫حمیدرضا صالحی‬ ‫بانک ها برای سال ‪ ۹۹‬چقدر مالیات خواهند داد؟‬ ‫بر اس��اس الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬که دیروز از سوی‬ ‫رئیس جمه��ور تقدیم مجلس ش��د‪ ،‬درامده��ا و هزینه های‬ ‫بانک ها در س��ال اینده نسبت به امس��ال رشد ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫داش��ته؛ به طوری که درامد بانک ها در این الیحه ‪ ۱۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به پیش بینی درامد ‪ ۱۰۵‬ه��زار و ‪ ۶۵۷‬میلیارد‬ ‫تومانی بانک ها در س��ال گذشته‪ ،‬این رقم رشد ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬پیش بینی هزینه بانک ها نیز امسال نسبت‬ ‫به سال گذش��ته ‪ ۱۰‬درصد افزایش داش��ته و هزینه انها از‬ ‫‪ ۱۰۲‬هزار و ‪ ۶۷۵‬میلیارد تومان به ‪ ۱۱۳‬هزار و ‪ ۱۳۸‬میلیارد‬ ‫تومان رس��یده است‪ .‬دولت پیش بینی کرده که بانک ها سال‬ ‫این��ده باید بی��ش از ‪ ۸۴۰‬میلیارد توم��ان مالیات پرداخت‬ ‫کنند که این رقم نیز نس��بت به بودجه امس��ال رشد حدود‬ ‫‪ ۱۳‬درصدی داشته است‪ .‬س��ود ویژه ‪ ۵۰‬درصد بانک ها نیز‬ ‫برای سال اینده از سوی دولت ‪ ۱۶۸۰‬میلیارد تومان در نظر‬ ‫گرفته ش��ده این بند نیز حاکی از رش��د حدود ‪ ۱۳‬درصدی‬ ‫نسبت به امسال است‪.‬‬ ‫هزینه های س��رمایه ای بانک ها در س��ال اینده بر اس��اس‬ ‫الیح��ه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬نی��ز بی��ش از ‪ ۴۳۱۳‬میلیارد‬ ‫تومان پیش بینی ش��ده و هزینه بانک ه��ا مربوط به افزایش‬ ‫دارایی های جاری انها نیز ‪ ۲۴۴‬میلیارد تومان در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب مجموع هزینه های بانک ها برای سال اینده‬ ‫با کس��ر ذخیره استهالک منظور در هزینه جاری ‪ ۱۱۹‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت که بیش از ‪ ۲۶۰۰‬میلیارد تومان بیش‬ ‫از درامد انها است‪.‬‬ ‫البت��ه در این الیحه ‪ ۲۶۹۳‬میلیارد توم��ان نیز درامد از‬ ‫محل س��ایر دریافتی ها برای بانک ها پیش بینی ش��ده است‬ ‫که به این ترتیب‪ ،‬درامد و هزینه بانک ها باهم برابر می شود‪.‬‬ ‫ن نرخ ارز در‬ ‫نوس��ا ‬ ‫چن��د روز گذش��ته‬ ‫ناش��ی از ج��و روانی‬ ‫موجود در بازار است‬ ‫و ن��رخ ارز ت��ا چن��د‬ ‫روز ات��ی ب��ه ثب��ات‬ ‫می رس��د‪ .‬به گزارش‬ ‫اری��ا‪ ،‬عبدالناص��ر همتی در حاش��یه دیدار‬ ‫ب��ا وزیر صنای��ع و تجارت عم��ان و در جمع‬ ‫خبرن��گاران اظهار کرد‪ :‬بعد از حوادث مربوط‬ ‫به افزایش نرخ بنزین و ش��وک روانی ناشی از‬ ‫ان در برخی بازار ها شاهد افزایش نرخ بودیم‬ ‫که این موضوع در بازار ارز هم تاثیر گذاشت و‬ ‫شاهد نوسان هایی در این بازار هستیم‪.‬‬ ‫همتی ادامه داد‪ :‬بخش��ی از این نوس��ان ها‬ ‫طبیعی ب��وده و پیش بینی های الزم برای ان‬ ‫انج��ام گرفته‪ ،‬بانک مرک��زی در بازار حضور‬ ‫داشته و بر شرایط مسلط است و هدف ایجاد‬ ‫ثبات در بازار اس��ت‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫اف��زود‪ :‬این اف��ت و خیز ها در ب��ازار قبال هم‬ ‫پیش امده و به تدریج مدیریت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر هم با هم��ان روش و مدیریت‬ ‫اصول��ی بدون هیجان و نگرانی بازار را کنترل‬ ‫خواهی��م ک��رد‪ .‬همت��ی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر بازار هیجانی است و در این بازار‬ ‫افراد نباید ریس��ک کنند و دارایی هایشان را‬ ‫در مع��رض خطر قرار دهند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫امی��دوارم بر این نوس��ان ها هم فائق بیاییم و‬ ‫ثبات در بازار ارز برقرار شود‪.‬‬ ‫همتی با اش��اره به دالی��ل افزایش نرخ ارز‬ ‫افزود‪ :‬یکی از دالیل موضوع پایان یافتن سال‬ ‫میالدی اس��ت که در این برهه زمانی تجاری‬ ‫که واردات داش��تند باید تسویه حساب کنند‬ ‫و همی��ن موضوع از جانب انها زمینه افزایش‬ ‫تقاض��ای ارز را فراه��م می کن��د‪ ،‬همچنین‬ ‫افزایش س��فر های اخر سال هم مزید بر علت‬ ‫اس��ت و این چنین موارد دس��ت به دست هم‬ ‫می دهد تا بازار با شوک افزایش روبه رو شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬بانک مرک��زی از نظر ذخایر‬ ‫هیچ مشکلی ندارد و براساس نرخ بازار ارز در‬ ‫اختیار تقاضای واقعی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫همتی ادامه داد‪ :‬نکته بسیار مهم این است‬ ‫که درحال حاضر در سامانه نیما عرضه فراوان‬ ‫داریم به طوری که ظرف س��ه هفته گذش��ته‬ ‫یک میلیارد دالر ارز از طریق س��امانه با نرخ‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰‬هزار ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۱۰‬هزار ‪ ۷۰۰‬تومان‬ ‫در اختیار متقاضیان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��امانه نیما همچنان عرضه‬ ‫نس��بت به تقاضا پیشی دارد و همین موضوع‬ ‫نش��ان دهنده ان اس��ت که افزایش نرخ ارز‬ ‫ناشی از جو روانی موجود در بازار است و این‬ ‫نوس��ان ها تا چند روز اینده کنترل می شود و‬ ‫ثبات به بازار ارز باز می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ حج�م تج�ارت ای�ران ب�ا عمان‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرک��زی همچنین در‬ ‫حاش��یه دیدار با وزیر صنایع و تجارت عمان‬ ‫و در جم��ع خبرنگاران با بیان اینکه در دیدار‬ ‫ب��ا وزیر صنایع و تجارت عمان و هیات همراه‬ ‫گس��ترش روابط تجاری اقتصادی مورد بحث‬ ‫و بررسی قرار گرفت گفت‪ :‬در باره حمایت از‬ ‫تجار دو کش��ور برای تسهیل در نحوه انتقال‬ ‫مناب��ع بحث ه��ای مفصلی ش��د و در جهت‬ ‫سهولت در مسائل بانکی و نحوه دریافت پول‬ ‫تمهیداتی پیش بینی شد‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی خاطر نش��ان کرد‪:‬‬ ‫نکت��ه دیگ��ری که در دیدار ب��ا طرف عمانی‬ ‫مورد بحث قرار گرفت موضوع نرخ پرواز های‬ ‫هواپیما ه��ای عمان به ایران بود‪ .‬هواپیما های‬ ‫عم��ان پرواز های زیادی به ایران دارد و طرف‬ ‫عمانی درخواس��ت کاه��ش هزینه های این‬ ‫پرواز ها را دارد که این موضوع به شکل مفصل‬ ‫مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت و مقرر ش��د‬ ‫این مشکل نیز برطرف شود‪.‬‬ ‫همتی خاطر نشان کرد‪ :‬درحال حاضر روابط‬ ‫سیاس��ی بس��یار خوبی بین دو کشور برقرار‬ ‫اس��ت و این موضوع زمینه بس��یار مناس��بی‬ ‫برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری است‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد‪ :‬عمانی ها‬ ‫نی��ز به طور ج��دی در پی گس��ترش روابط‬ ‫تجاری با کشورمان هستند و این موضوع نیز‬ ‫تاثیر مثبتی در گسترش روابط خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان این که حجم تجارت ایران با کشور‬ ‫عمان درحال حاضر یک میلیارد دالر اس��ت‪،‬‬ ‫ام��ا با توجه ب��ه وجود زمینه های گس��ترش‬ ‫تجارت این حجم در اینده ای نزدیک افزایش‬ ‫چش��م گی��ری می یابد افزود‪ :‬عم��ان یکی از‬ ‫‪ ۱۰‬کش��وری اس��ت که روابط بس��یار خوبی‬ ‫با ان داریم و کش��ور دوس��ت ایران محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫بازار ارز در چند روز‬ ‫اینده به ثبات می رسد‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1423‬‬ ‫پیاپی ‪2741‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹طرح ربیع رفاه تمدید شد‬ ‫اخبار‬ ‫مهل��ت زمانی پرداخت تس��هیالت در قالب‬ ‫طرح ربیع رفاه تمدید ش��د‪ .‬به گزارش اریا؛‬ ‫ب��ه منظور رضای��ت مش��تریان‪ ،‬مهلت زمانی‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت در قال��ب ط��رح ربیع‬ ‫رفاه تا پایان اس��فند ماه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬تمدید‬ ‫ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬یکی از مزایای مهم این‬ ‫طرح‪ ،‬بازگش��ت کل سود هر قسط در صورت‬ ‫پرداخت قس��ط مربوطه قبل از سررس��ید ان‬ ‫اس��ت‪ .‬متقاضی��ان می توانن��د برای کس��ب‬ ‫اطالعات بیش��تر ب��ه پورتال بانک به نش��انی‬ ‫‪ www.refah-bank.ir‬مراجعه کنند یا با‬ ‫مرکز ارتباط با مش��تریان بانک رفاه (فراد) به‬ ‫شماره تلفن ‪ ۰۲۱-۸۵۲۵‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹مج�وز افزای�ش س�رمایه «بس�اما»‬ ‫صادر شد‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق به��ادار با افزایش‬ ‫سرمایه ‪ ۱۷‬درصدی ش��رکت بیمه سامان از‬ ‫محل مطالبات حال شده سهامداران و اورده‬ ‫نق��دی موافقت کرد‪ .‬به گ��زارش اخبار پولی‬ ‫مال��ی‪ ،‬افزایش س��رمایه ‪ ۲۵۰‬میلیارد و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون ریالی بیمه سامان از مبلغ یک هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی��ارد ریال به مبلغ یک هزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال از محل مطالبات‬ ‫حال ش��ده سهامداران و اورده نقدی از سوی‬ ‫س��ازمان بورس بالمانع اعالم ش��د‪ .‬افزایش‬ ‫سرمایه بیمه سامان به منظور اصالح ساختار‬ ‫مالی خواهد بود‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬انجام‬ ‫افزایش سرمایه «بس��اما» حداکثر تا ‪ ۶۰‬روز‬ ‫پس از تاریخ این مجوز امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫افزایش ندادن سرمایه در مهلت مقرر‪ ،‬موجب‬ ‫ابطال این مجوز شده و انجام ان مستلزم اخذ‬ ‫مجوز جدید از این سازمان خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی کان�ال بانک ملت در‬ ‫اپلیکیشن روبیکا‬ ‫کانال رس��می اطالع رس��انی بانک ملت در‬ ‫اپلیکیش��ن جامع روبیکا راه اندازی ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش رواب��ط عمومی بانک مل��ت‪ ،‬روبیکا‬ ‫یک اپلیکیش��ن جامع (س��وپر اَپ) با قابلیت‬ ‫دسترس��ی ب��ه محتواه��ای متن��وع خبری‪،‬‬ ‫علم��ی‪ ،‬س��رگرمی‪ ،‬نمای��ش فیل��م‪ ،‬پخ��ش‬ ‫زن��ده ش��بکه های تلویزیون و‪ ...‬اس��ت که در‬ ‫س��ه نس��خه اندروید‪ِ iOS ،‬وب در دسترس‬ ‫کاربران ق��رار دارد‪ .‬از دیگ��ر قابلیت های این‬ ‫اپلیکیشن ایرانی پرمخاطب‪ ،‬ایجاد کانال های‬ ‫اطالع رس��انی اس��ت که بانک ملت به عنوان‬ ‫نخستین بانک‪ ،‬کانال رسمی خود را با شناسه‬ ‫اختصاص��ی ‪ bankmellat‬در ان ثب��ت و‬ ‫راه اندازی کرده اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬کاربران‬ ‫این اپلیکیش��ن می توانند ب��ا عضویت در این‬ ‫کانال‪ ،‬از اخرین اخبار و محتواهای اموزشی و‬ ‫اطالع رسانی محصوالت و خدمات بانک ملت‬ ‫اگاه ش��وند‪ .‬کاربران دیگر نیز می توانند برای‬ ‫نصب این اپلیکیشن به سایت روبیکا به نشانی‬ ‫‪ rubika.ir‬یا گوگل پلی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم باالی بانک مل�ی در جذب‬ ‫سپرده های بانکی‬ ‫ب��ا همراهی و اعتماد مش��تریان‪ ،‬بانک ملی‬ ‫ایران بیشترین سهم از سپرده های بلند مدت‪،‬‬ ‫پس انداز و مجموع س��پرده های ریالی و ارزی‬ ‫را در می��ان نظ��ام بانکی کش��ور در هفت ماه‬ ‫ابتدای امسال به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫افزایش س��هم ج��ذب س��پرده ها در بانک ها‪،‬‬ ‫ارتباط مس��تقیمی با افزایش سهم بخش های‬ ‫اقتص��ادی از تس��هیالت ان بان��ک دارد و از‬ ‫ای��ن رو اعتماد مش��تریان گرانقدر در رش��د‬ ‫س��پرده های بلند مدت و قرض الحس��نه گام‬ ‫مهمی در راس��تای تحقق سیاس��ت های این‬ ‫بانک در حمایت از رون��ق بخش های تولید و‬ ‫اشتغال کشور است‪.‬‬ ‫این بانک در مدت مذکور با س��هم ‪۳۲.۴۸‬‬ ‫درصدی‪ ،‬رتبه نخس��ت سپرده های بلند مدت‬ ‫را در میان بانک های عضو ش��ورای هماهنگی‬ ‫بانک ها در اختیار دارد‪ .‬مانده این نوع سپرده ها‬ ‫نس��بت به پایان سال ‪ ۹۷‬به میزان ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫بانک مل��ی ایران در این مدت‪ ،‬در س��پرده‬ ‫قرض الحس��نه پس ان��داز نیز با س��هم ‪۲۶.۴۸‬‬ ‫درصدی‪ ،‬رتبه نخس��ت بانک ه��ای مذکور را‬ ‫در اختی��ار دارد‪ .‬این امار حاکی از ان اس��ت‬ ‫که س��پرده های قرض الحس��نه پس انداز بانک‬ ‫در مدت مذکور نس��بت به اسفندماه سال ‪۹۷‬‬ ‫از ‪ ۷‬درصد رش��د برخوردار بوده است که این‬ ‫امر نش��ان از خیرخواهی مشتریان دارد‪ .‬رتبه‬ ‫نخس��ت مجموع س��پرده های ریال��ی و ارزی‬ ‫نیز در هفت ماه ابتدای امس��ال با س��هم ‪۲۲‬‬ ‫درصدی در اختیار بانک ملی ایران قرار دارد و‬ ‫در مدت مذکور این بخش ‪ ۱۳‬درصد رش��د را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬همچنین این بانک در مهرماه‬ ‫م��اه امس��ال ‪ ۳۵.۱۸‬درص��د از مجم��وع کل‬ ‫سپرده های بانک های مذکور را در اختیار داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک دی در همایش «دی در مسیر تعالی» تاکید کرد‬ ‫اهمیت استقرار مدل تعالی سازمانی در بانک دی‬ ‫همایش «دی در مسیر تعالی» با هدف ایجاد‬ ‫امادگ��ی و یکپارچگی بی��ن واحدهای مختلف‬ ‫بانک دی برای ش��رکت در جای��زه ملی تعالی‬ ‫سازمانی و هماهنگی در فرایندها برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اداره روابط عموم��ی و تبلیغات‬ ‫بان��ک دی‪ ،‬در ای��ن همای��ش ک��ه ب��ا حضور‬ ‫محمدرضا قربانی‪ ،‬مدیرعامل‪ ،‬رضا سهم دینی‪،‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره‪ ،‬اذر محصص��ی‪ ،‬مدیر‬ ‫تعالی‪ ،‬تمامی مدیران ارش��د بانک‪ ،‬تسهیلگران‬ ‫و اعضای تیم های تعالی برگزار ش��د‪ ،‬مهم ترین‬ ‫اقدامات و دس��تاوردهای تیم ه��ای تعالی برای‬ ‫ش��رکت در هفدهمین دوره جایزه ملی تعالی‬ ‫سازمانی ارائه و بررسی شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬در این همایش‪ ،‬قربانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک‪ ،‬با بیان اهمیت اس��تقرار مدل‬ ‫تعال��ی س��ازمانی در بان��ک دی گفت‪ :‬حرکت‬ ‫در مس��یر اموزه های مدل تعالی س��ازمانی به‬ ‫عنوان یک ابزار فراگیر ما را قادر می س��ازد تا با‬ ‫تغییر نگ��رش به رویکردها و برنامه های خود و‬ ‫شیوه های پیاده سازی ان‪ ،‬میزان موفقیت های‬ ‫خود را در اثربخشی فعالیت ها و اقدامات‪ ،‬مورد‬ ‫ارزیاب��ی قرار دهیم و با اس��تفاده از یک منطق‬ ‫روش��ن و موجه نقاط ق��وت و قابل بهبود خود‬ ‫را شناس��ایی و پروژه های مناسب تری را برای‬ ‫حرکت به سمت سرامدی تدوین کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این که هدف از ش��رکت در‬ ‫جایزه تعالی س��ازمانی فق��ط دریافت جایزه و‬ ‫تندیس نیست‪ ،‬افزود‪ :‬ایجاد نگرشی واقع بینانه‬ ‫نس��بت ب��ه کیفی��ت پیاده س��ازی رویکردها‪،‬‬ ‫مش��خص کردن نقاط اصلی تمرکز بانک جهت‬ ‫بهب��ود و فراه��م س��اختن یک پای��ه مفهومی‬ ‫متق��ن و زبانی مش��ترک در بان��ک مهم ترین‬ ‫دالیل ما برای ش��رکت در ای��ن رویداد بزرگ‬ ‫ملی اس��ت که برگزاری همایش دی در مسیر‬ ‫تعالی گامی در این مس��یر برای تحقق اهداف‬ ‫است‪.‬‬ ‫قربانی با اش��اره به لزوم تغییر نگرش مدیران‬ ‫و همکاران بانک ب��ه حوزه فعالیت های خود از‬ ‫دریچ��ه منط��ق تعالی گفت‪ :‬تعال��ی مبتنی بر‬ ‫‪ ۹‬معیار اس��ت که با تامل��ی در این معیارها و‬ ‫نکات راهنمای ان به خوب��ی می توان دریافت‬ ‫که هدف بنیانگذاران این مدل با نگاهی جامع‬ ‫ب��ه تمامی جوانب یک س��ازمان‪ ،‬س��وق دادن‬ ‫س��ازمان های ایرانی به س��مت بهبود مستمر و‬ ‫مت��وزان و ایجاد تعادل میان س��ازمان‪ ،‬جامعه‬ ‫و گروه های ذینفع اس��ت که اگر این امر تحقق‬ ‫کاهش مطالبات غیرجاری‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫یابد اقتصاد ملی نیز در مسیر شکوفایی و رشد‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک دی در پای��ان ضمن ابراز‬ ‫خرس��ندی از ق��رار گرفت��ن بان��ک در فرایند‬ ‫ارزیاب��ی تعال��ی س��ازمانی خاطر نش��ان کرد‪:‬‬ ‫ه��دف نهایی و بلن��د مدت ما از پیاده س��ازی‬ ‫تعالی س��ازمانی‪ ،‬تحقق چشم انداز بانک و قرار‬ ‫گرفتن در بین پنج بانک برتر خصوصی اس��ت‬ ‫و ایمان داریم این هدف جز با تعهد و پایبندی‬ ‫ب��ه روح و منطق حاکم بر تعالی س��ازمانی در‬ ‫س��ایه همدلی و همراهی تمامی واحدها میسر‬ ‫نخواهد شد و امیدواریم جایزه تعالی مقدمه ای‬ ‫برای ارزش افرینی هر چه بهتر و مستمر برای‬ ‫ذینفعان باشد‪.‬‬ ‫در ادامه این همایش‪ ،‬رضا سهم دینی‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدیره بانک دی با اس��تقبال از برگزاری‬ ‫همایش دی در مس��یر تعالی و لزوم شرکت در‬ ‫جایزه ملی تعالی س��ازمانی گفت‪ :‬سازمان های‬ ‫متعال��ی‪ ،‬پایه ه��ای اصل��ی رش��د و توس��عه‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی یک کش��ور را‬ ‫تشکیل می دهند و با دس��تاوردهای ارزشمند‬ ‫خ��ود ضمن الهام بخش��ی به دیگر س��ازمان ها‬ ‫موت��ور مح��رک جامعه به س��مت به��ره وری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��ازمان ها در همه شرایط‬ ‫نیازمند گس��ترش فرهنگ تعالی هستند و این‬ ‫نیاز در ش��رایط فعل��ی اقتصاد کش��ور به یک‬ ‫ضرورت تبدیل ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حضور‬ ‫فعال س��ازمان ها در مس��یر تعالی س��ازمانی با‬ ‫هدف مقایسه خود با س��ایر سازمان های برتر‪،‬‬ ‫موج��ب ارتق��ای یادگی��ری س��ازمانی‪ ،‬تبادل‬ ‫تجربی��ات‪ ،‬یافته ها و تبادل دان��ش با دیگران‬ ‫می شود که این مسئله خود از پایه های محکم‬ ‫حرکت به س��وی بهبود مستمر و کسب نتایج‬ ‫پایدار است‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات مدیره بانک ب��ا تاکید بر لزوم‬ ‫بکارگیری دقیق مدل تعالی س��ازمانی در همه‬ ‫س��طوح س��ازمانی در بان��ک دی تصریح کرد‪:‬‬ ‫مدل تعالی س��ازمانی در صورتی که به درستی‬ ‫ب��ه کار گرفته ش��ود ابزار کارامدی اس��ت که‬ ‫می توان��د مفاهیم و ارزش ه��ای بنیادین مدل‪،‬‬ ‫اجرای صحیح برنامه های استراتژیک‪ ،‬یادگیری‬ ‫س��ازمانی و بهبود مداوم را در سازمان نهادینه‬ ‫کرده و حرکت در مسیر تحقق اهداف و رضایت‬ ‫ذی نفعان کلیدی را تضمین کند‪ .‬سهم دینی با‬ ‫اش��اره به اتفاق نظر و حمای��ت اعضای هیات‬ ‫مدی��ره بانک ب��رای ش��رکت در جای��زه ملی‬ ‫تعالی س��ازمانی گفت‪ :‬امید است پروژه تعالی‬ ‫س��ازمانی مقدم��ه ای برای گس��ترش فرهنگ‬ ‫تعالی و به��روه وری در میان تمامی همکاران‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن اذر محصصی‪ ،‬مدیر تعالی در این‬ ‫همایش ضمن تقدیر از حمایت مدیران ارش��د‬ ‫بانک برای اس��تقرار مدل تعالی در بانک گفت‪:‬‬ ‫پروژه تعالی سازمانی در امسال پس از دو سال‬ ‫تنفس با همت و حمایت مدیریت ارشد سازمان‬ ‫پروژه تعالی سازمانی اغاز شد و مصمم هستیم‬ ‫ب��ا برگزاری همایش هایی چ��ون همایش دی‬ ‫در مس��یر تعالی و ارائ��ه اموزش های تخصصی‬ ‫به تسهیلگران و اعضای تیم ها در جهت کسب‬ ‫تندیس حرکت کنیم‪.‬‬ ‫محصصی افزود‪ :‬هدف از برگزاری این همایش‬ ‫ایج��اد امادگ��ی و یکپارچگی بی��ن واحدهای‬ ‫مختلف و اماده س��ازی تیم ها برای ش��رکت در‬ ‫جایزه ملی تعالی س��ازمانی و یکپارچه س��ازی‬ ‫فرایندها اس��ت تا با ایجاد همسویی در تشریح‬ ‫اقدامات هر تیم در چارچوب منطق رادار شاهد‬ ‫پیاده س��ازی کامل منطق تعالی در برنامه ها و‬ ‫اقدامات باشیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل تعالی با اش��اره به ل��زوم امادگی‬ ‫تمام��ی واحده��ا ب��رای ارزیابی نهای��ی گفت‪:‬‬ ‫ارزیاب��ی نهایی بان��ک از س��وی ارزیابان مرکز‬ ‫تعالی س��ازمانی س��ازمان مدیریت صنعتی در‬ ‫روزهای ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۹‬دی ماه امسال انجام می شود‬ ‫که امیدواری��م در این مدت تمامی همکاران با‬ ‫تسلط به چشم انداز بانک‪ ،‬ارزش های سازمانی‬ ‫و ماموریت و اس��تراتژی ها بتوانند پاس��خگوی‬ ‫سوال های ارزیابان باشند‪.‬‬ ‫جمع اوری نقدینگی ازاد در کشور با اجرای طرح گام‬ ‫براس��اس گزارش مال��ی منتهی ب��ه مهرماه‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬مطالب��ات غیرجاری بانک کارافرین در‬ ‫‪ ۷‬ماه گذشته کاهش چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بان��ک کارافرین‪،‬‬ ‫ترکیب س��پرده های این بانک در ‪ ۷‬ماه نخست‬ ‫امسال‪ ،‬به س��مت سپرده های کم هزینه تمایل‬ ‫داش��ته و نرخ نرخ تمام شده پول روند کاهشی‬ ‫داشته است‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬جمع تسهیالت غیرجاری بانک کارافرین‬ ‫تا پایان مهر امسال نزدیک به ‪ ۱۹‬درصد معادل مبلغ ‪ ۴۱۰۶۸۰۳‬میلیون ریال‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن کل تس��هیالت اعطایی با افزایش ‪ ۸‬درص��دی‪ ،‬به رقم قابل توجه‬ ‫‪ ۱۱۲۳۷۰۵۹۲‬میلیون ریال رس��یده اس��ت‪ .‬به عبارت دیگ��ر رقم کل مطالبات‬ ‫غیرجاری این بانک نزدیک به ‪ ۱۵‬درصد از کل تسهیالت پرداختی است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک قرض الحس��نه مهر‬ ‫ایران‪ ،‬اج��رای طرح گواه��ی اعتبار مولد‬ ‫تولید ی��ا گام را عاملی ب��رای جمع اوری‬ ‫نقدینگی ازاد در کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫مرتضی اکب��ری در گفت وگو ب��ا ایبِنا‪،‬‬ ‫درباره گواه��ی اعتبار مولد تولید یا گام و‬ ‫س��ازکار این اوراق‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این اوراق‪،‬‬ ‫گواه��ی اعتباری اس��ت ک��ه بانک ها ص��ادر و به نحوی‬ ‫تضمین می کنند تا در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و‬ ‫در بازار سرمایه به فروش برسد‪ .‬تولیدکنندگان از محل‬ ‫نقدینگی حاصل از این اوراق‪ ،‬هم مطالبات خود از سایز‬ ‫تولیدکنندگان را تامی��ن می کنند و هم نقدینگی برای‬ ‫پرداخ��ت بدهی خود به س��ایر بخش ه��ای تولیدی و یا‬ ‫س��رمایه برای خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را‪ ،‬تامین‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بحث��ی که ما ب��ا ان مواجه‬ ‫هس��تیم‪ ،‬نیاز به نقدینگی مولد در کشور‬ ‫و ناتوانایی تامین این نیاز از سوی سیستم‬ ‫بانکی به دلیل ش��رایط اقتصادی فعلی در‬ ‫کش��ور هستیم‪ .‬بانک مرکزی طرحی ارائه‬ ‫ک��رده تا از ش��رکت های تولیدی حمایت‬ ‫کند و به نوعی فروش اوراق تضمین شده توسط بانک ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه مهر ای��ران‪ ،‬درباره‬ ‫استقبال تولیدکنندگان از این طرح‪ ،‬گفت‪ :‬پاشنه اشیل‬ ‫این اوراق نرخ ان اس��ت زیرا اگر نرخ باال باشد‪ ،‬دریافت‬ ‫ای��ن اوراق توجیهی ندارد و خریداران این گواهی حاضر‬ ‫به خرید این اوراق ندارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مهم ترین مس��ئله ای��ن طرح نرخ این‬ ‫اوراق اس��ت تا به نحوی باشد که برای تولیدکننده گران‬ ‫تمام نش��ود‪ .‬این طرح راهکار مناسبی است تا نقدینگی‬ ‫موجود در کشور که در اختیار بانک ها نیست در خدمت‬ ‫بخش مولد کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫اکب��ری درباره اث��ار اقتصادی این ط��رح‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مهم ترین تاثیر اجرای این طرح بر هدایت نقدینگی ازاد‬ ‫در کشور به سمت بخش مولد اقتصاد کشور است که به‬ ‫نظر من اگر به خوبی اجرا ش��ود‪ ،‬می تواند اثار مثبتی در‬ ‫اقتصاد کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫همچنین اجرای این طرح باید در کوتاه مدت باش��د تا‬ ‫خریداران در کمترین زمان ممکن بتوانند شاهد نتیجه‬ ‫اجرای این طرح باشند‪.‬‬ ‫شناساندن بیمه های عمر به مردم سخت است‬ ‫مدیرعامل بیمه پارس��یان گفت‪ :‬شناساندن بیمه های عمر‬ ‫به مردم س��خت اس��ت‪ ،‬ما باید سبد خانوار را طوری طراحی‬ ‫کنی��م که یکی از ضرورت های زندگی همه افراد جامعه بیمه‬ ‫عمر باشد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬اویار حس��ین‪ ،‬با اشاره به این‬ ‫ک��ه راه های زیادی برای افزایش فرهنگ بیمه ای وجود دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در کش��ور ما بیش از ‪ ۷۰‬نوع بیمه نامه وجود دارد که‬ ‫عموم مردم فقط با بیمه شخص ثالث یا درمان اشنایی دارند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه پارس��یان گف��ت‪ :‬بیمه نامه ه��ای عمر‬ ‫درحال حاض��ر در دنیا حدود ‪ ۶۵‬درصد س��هم ب��ازار را دارد‬ ‫گرچه در کشور ما این رقم حداکثر حدود ‪ ۱۵‬درصد است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬شناس��اندن بیمه ه��ای عمر به مردم س��خت‬ ‫اس��ت‪ ،‬ما باید سبد خانوار را طوری طراحی کنیم که یکی از‬ ‫ضرورت های زندگی همه افراد جامعه بیمه عمر باشد‪.‬‬ ‫اویار حس��ین با بیان اینکه بیمه یک صنعت‬ ‫یا کاالی لوکس نیس��ت که تص��ور کنیم فقط‬ ‫اف��راد پردرامد بای��د بیمه عم��ر بگیرند افزود‪:‬‬ ‫در برخی کش��ور ها که سطح درامد سرانه شان‬ ‫خیلی پایین اس��ت‪ ،‬فروش بیمه نامه های عمر‬ ‫بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به این که ما‬ ‫در کش��ور معموال ح��وادث طبیعی و زلزل��ه داریم‪ ،‬ضرورت‬ ‫دارد م��ردم با ش��رکت های بیمه ای که در ح��وادث طبیعی‬ ‫مختلف برای پرداخت خس��ارت در کنار انها هس��تند اشنا‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه پارس��یان گفت‪ :‬در حوادث اخیر س��یل و‬ ‫زلزله برای کس��انی که بیمه نامه داشتند در اسرع وقت همه‬ ‫ش��رکت های بیمه تعهدات ش��ان را براورده کردند و التیامی‬ ‫تالش بانک شهر برای اشنایی مشتریان با نرم افزار «رمزنت»‬ ‫معاون ش��عب و توسعه بازاریابی بانک شهر‬ ‫بر اس��تفاده از تمامی ظرفیت های این بانک‬ ‫با هدف اش��نایی بیشتر مشتریان با نرم افزار‬ ‫«رمز نت» تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫بانک ش��هر‪ ،‬رحیم طاهری با اشاره به این که‬ ‫اس��تفاده از رمز دوم یکبار مص��رف با هدف‬ ‫افزایش ضریب امنیت تراکنش های بانکی به بانک ها تکلیف‬ ‫ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬در همین راس��تا بانک شهر با تولید نرم‬ ‫افزار«رمزن��ت» اجرای این طرح مهم و اثرگذار را اغاز کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اس��تفاده از رمز دوم یکبار مصرف قطعا‬ ‫باعث کاه��ش سوءاس��تفاده از اطالعات بانکی مش��تریان‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه شهروندان و به ویژه‬ ‫مش��تریان ش��بکه بانکی درحال حاضر به درک مخاطر ها و‬ ‫افزایش کالهبرداری های مالی مانند فیش��ینگ رس��یده اند‬ ‫ن کردن زیرس��اخت ها‬ ‫و معتقد هس��تند باید در جهت ایم ‬ ‫اقدام شود‪.‬‬ ‫طاه��ری ب��ا اش��اره ب��ه برنامه ه��ا و‬ ‫اطالع رس��انی های گس��ترده بانک شهر برای‬ ‫اس��تفاده مش��تریان از «نرم اف��زار رمزنت»‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ب��ه ط��ور قطع این ف��زار موجب‬ ‫ارتقای امنیت پرداخ��ت و کاهش مخاطرات‬ ‫ناشی از برداشت های غیر مجاز و سوءاستفاده‬ ‫از کارت ه��ای بانک��ی در تراکنش ه��ای اینترنت��ی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با تاکید براینکه‬ ‫توجه به امنیت سپرده های مشتریان و رعایت الزامات بانک‬ ‫مرکزی همواره در دستور کار این بانک قرار داشته و خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این می��ان‪ ،‬برای مش��تریانی که توانایی‬ ‫اس��تفاده از نرم افزارهای موبایلی را نداشته و یا گوشی های‬ ‫س��اده و غیرهوش��مند دارند‪ ،‬ساز کار اس��تفاده از رمز دوم‬ ‫یکبار مصرف پیش بینی ش��ده که در این��ده نزدیک اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بود بر زخم خس��ارت های مالی و جانی‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه باید در فرهنگ سازی بیمه به درون‬ ‫خانواده ه��ا برود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬فرزندان ما باید در‬ ‫مدارس ی��اد بگیرند که بیم��ه از ضرورت های‬ ‫زندگی است‪.‬‬ ‫اویار حس��ین اف��زود‪ :‬انواع بیم��ه نامه هایی‬ ‫ک��ه ش��رکت های بیم��ه ص��ادر می کنند‪ ،‬یک‬ ‫ش��رکت بیمه گر روی ریس��ک می رود و باید جبران خسارت‬ ‫کن��د‪ .‬بنابراین ش��رکت بیمه برای این که جبران خس��ارت‬ ‫کن��د نی��از دارد یک بیمه گ��ر اتکایی یا چند ش��رکت بیمه‬ ‫اتکای��ی را در قال��ب قرارداد ه��ای مختل��ف داش��ته باش��د‬ ‫ک��ه در زمان��ی که خ��ودش متعهد ب��ه پرداخت خس��ارت‬ ‫اس��ت بتوان��د از ش��رکت های بیمه گ��ر اتکای��ی بازیاف��ت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون در کشور ما بیمه مرکزی اتکایی اجباری‬ ‫و اختیاری وجود دارد و در این زمینه دو شرکت بیمه اتکایی‬ ‫فعال هستند و سه شرکت بیمه هستند که اجازه دارند قبولی‬ ‫اتکایی داش��ته باش��ند و با توجه به توانی که ش��رکت بیمه‬ ‫ما داش��ته است بزرگ ترین شرکت بیمه خصوصی در سراسر‬ ‫کشور هستیم که می توانیم قبولی اتکایی از سایر شرکت های‬ ‫بیمه ای داشته باشیم‪.‬‬ ‫اویار حس��ین گفت‪ :‬البته ضرورت این است که برای حفظ‬ ‫س��رمایه ملی ش��رکت های بیمه گر اتکایی هم ریس��ک های‬ ‫خودشان را باز به شرکت های بیمه اتکایی دیگر منتقل کنند‪،‬‬ ‫اما با توجه به تحریم هایی که در کش��ور ما حاکم اس��ت این‬ ‫مسئله کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم شرکت های بیمه بتوانند خود را حفظ‬ ‫کنند و ریسک هایی را که می پذیرند بیمه اتکایی کنند‪.‬‬ ‫درک نقش کلیدی شبکه فروش و بازاریاب ها در صنعت بیمه‬ ‫مدیرعام��ل بیمه تجارت ن��و درجمع تع��دادی از‬ ‫سیاست گذاران‪ ،‬مدیران عامل و دیگر فعاالن صنعت‬ ‫بیمه خواس��تار درک نقش کلیدی ش��بکه فروش و‬ ‫بازاریاب ها دراین صنعت شد‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی نیم��ا نوراللهی که روز‬ ‫گرامیداش��ت بیمه درپنل تخصصی «ش��بکه فروش‬ ‫و چالش ه��ای ان درتوس��عه و ضری��ب نف��وذ بیمه؛‬ ‫نمایندگان و کارگزاران» س��خن می گف��ت‪ ،‬با اظهار اینکه به کرات‬ ‫نس��بت به نادیده گرفتن جایگاه مهم این بخش انتقاد داشته است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر ‪ ۶۷‬هزار نفر درش��بکه فروش فعال هستند که‬ ‫ب��ا اف��زودن بازاریاب ها این رقم به بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر می رس��د‬ ‫درحال��ی ک��ه کل کارمن��دان ش��رکت های بیم��ه ای درحدود ‪۱۹‬‬ ‫ه��زار نفر اس��ت‪ .‬وی توجه حاضران را به ای��ن مهم جلب کرد که؛‬ ‫جمعیت فعال شبکه فروش ‪ ۵‬برابر تعداد کل کارکنان صنعت بیمه‬ ‫اس��ت‪ ،‬چنین اماری حکایت از نقش مهم و اساس��ی شبکه فروش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نوراللهی جنس فعالیت در صنعت بیمه را مجزا از دیگر بنگاه های‬ ‫اقتصادی دانست و تاکیدکرد‪ :‬کار ما تولید کاال نیست‬ ‫که اگر فروش نرفت انبار کرده و با خریدار دیگری وارد‬ ‫مذاکره ش��ویم‪ .‬چنانچه نماینده شرکتی نتواند بیمه‬ ‫نامه بفروش��د مس��لما ان مجموعه درامدی نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل تجارت نو س��هم اندک فعاالن ش��بکه‬ ‫فروش از درامد حاصله را نکته اصلی چالش ش��بکه‬ ‫فروش برش��مرده و تاکید داشت‪ :‬درامد پایین فعاالن شبکه فروش‬ ‫درعین داش��تن نقش اساسی‪ ،‬تضادی اس��ت که به پیکره صنعت‬ ‫بیم��ه لطماتی را وارد می کند‪ .‬کل فروش در ش��رکت های بیمه ای‬ ‫‪ ۳۴‬ه��زار میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬اگر برای ‪ ۱۰۰‬ه��زار نفر فعال در‬ ‫ای��ن عرصه درامد ‪ ۷‬درصدی درنظر بگیریم عایدی انها به کمتر از‬ ‫‪ ۳‬میلیون تومان می رس��د که با توجه به تورم موجود رقم ناچیزی‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرفی طبق ایین نامه ‪ ،۸۳‬چرا یک نماینده از کاردولتی‬ ‫حداکث��ر باید ‪ ۵‬درصد کارمزد دریاف��ت کند درحالی که به مراتب‬ ‫به ثمر رس��اندن چنین ق��راردادی از بازاریابی در بخش خصوصی‬ ‫پرهزینه تر است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1423‬‬ ‫پیاپی ‪2741‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مجوز اختصاص ‪1500‬میلیارد تومان به طرح های مسکنی صادر شد‬ ‫سهم ناچیز مسکن ملی از بودجه انقباضی‬ ‫‹ ‹لزوم تامین منابع مالیاتی برای مسکن‬ ‫یک تحلیلگر مس��کن معتقد اس��ت با توج��ه به نیاز‬ ‫طرح های مسکنی دولت به بودجه‪ ،‬الزم است طرح های‬ ‫موث��ر مالیات��ی دراین حوزه اج��را و از این محل‪ ،‬منابع‬ ‫مالی تولید شود‪.‬‬ ‫حس��ین عبداللهی در گفت وگ��و با‬ ‫با مطلوب‬ ‫ارزیابی کردن مسئله اختصاص بودجه به بخش مسکن‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬س��االنه باید حدود یک میلیون واحد مس��کونی‬ ‫در کش��ور تولید ش��ود‪ .‬همچنین در ‪ ۵‬س��ال گذشته‪،‬‬ ‫ساخت وس��از حدود ‪ ۷۰۰‬هزار واحد کاهش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این به معنای ان است که ‪ ۳.۵‬میلیون تقاضای‬ ‫پنهان وجود دارد که بالقوه نش��ده است و تولید مسکن‬ ‫باید انجام شود‪.‬‬ ‫او در توضی��ح راهکارهایی که می ت��وان برای تامین‬ ‫بودجه تولید مسکن به کار بس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بودجه‬ ‫را از راه های مختلف می توان تامین کرد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫اقس��اط بازگشتی مسکن مهر که در بانک مسکن بلوکه‬ ‫ش��ده است‪ ،‬س��االنه حدود ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫ک��ه درحال حاضر به وام خرید مس��کن اختصاص داده‬ ‫می شود اما این اقدام نادرستی است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر حوزه مس��کن افزود‪ :‬درس��ت است که‬ ‫صندوق مس��کن یکم‪ ،‬راهکاری مناس��ب برای خانه دار‬ ‫ش��دن خانه اولی هاس��ت اما پول بازگش��تی از اقساط‬ ‫مس��کن مهر باید ابتدا در تولید مس��کن به کار گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬دولت برای تامین منابع مالی طرح های‬ ‫مسکنی می تواند درامدهای دیگری هم داشته باشد که‬ ‫از این میان می توان به درامدهای مالیاتی اشاره کرد‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال درامد مالیات بر خانه های خالی را داریم‪.‬‬ ‫حسین میرشفیع‪-‬نماینده وزیر راه و‬ ‫شهرسازی در امور زیربنایی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹دیگر منابع اقدام ملی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫الیح��ه بودج��ه س��ال ‪ ۹۹‬کل کش��ور‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرسازی را مجاز کرده تا سقف ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫به طرح های مس��کن مهر‪ ،‬اقدام ملی و بافت فرس��وده‬ ‫اعتب��ار اختصاص ده��د‪ .‬این درحالی اس��ت که ‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان‪ ،‬رقمی ناچیز برای این طرح هاس��ت که‬ ‫کفاف س��اخت کمت��ر از ‪ ۱۰‬هزار خان��ه را می دهد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر با توجه به اینکه تکمیل واحدهای مسکن‬ ‫مهر دس��ت کم به ‪ ۱۱‬ه��زار میلیارد توم��ان نیاز دارد‪،‬‬ ‫رق��م ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان حتی ب��رای تکمیل میراث‬ ‫دولت های نهم و دهم هم پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬ماده ‪ ۱‬بند «ب» تبصره ‪ ۸‬الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۹‬کل کشور که روز گذشته منتشر شد‪،‬‬ ‫به وزارت راه و شهرسازی اجازه می دهد از طریق شرکت‬ ‫عمران ش��هرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن‪،‬‬ ‫از محل تهاتر زمین های متعلق به این دو سازمان و نیز‬ ‫از مح��ل منابع داخلی‪ ،‬تا س��قف ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫به اماده س��ازی‪ ،‬محوطه س��ازی‪ ،‬تکمیل مسکن مهر و‬ ‫همچنین طرح های نوس��ازی بافت فرسوده و بازافرینی‬ ‫ش��هری و نیز طرح ملی مس��کن اقدام کند‪ .‬در بودجه‬ ‫‪ ۹۸‬نی��ز ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان برای اتمام مس��کن مهر‬ ‫اختصاص یافته بود و حاال با اضافه شدن بافت فرسوده‬ ‫و مسکن ملی به مصرف کنندگان این پول‪ ،‬معلوم نیست‬ ‫این رقم چه کمکی به اتمام طرح مسکنی دولت پیشین‬ ‫و پیشبرد طرح جدید مسکنی دولت فعلی می کند‪.‬‬ ‫مناسب که اکنون در حوزه مسکن داریم‪ ،‬منابع حاصل‬ ‫از بازگش��ت اقساط مسکن مهر اس��ت که باید به طور‬ ‫ش��فاف اعالم شود کجا استفاده می ش��ود‪ .‬از این منابع‬ ‫می توان در تکمیل مس��کن مه��ر و نیز طرح اقدام ملی‬ ‫تولید مسکن استفاده کرد‪.‬‬ ‫غالمی توضیح داد‪ :‬انچه تاکنون براورد شده و واقعی‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬این اس��ت که ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از اقساط مسکن مهر تاکنون بازگشته و ‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان ان برای افزایش وام مس��کن مهر هزینه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین ‪ ۲۰‬هزار میلی��ارد تومان وجود دارد که‬ ‫می توان��د دوباره در چرخه تولید مس��کن به کار گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان از اقس��اط مس��کن مهر تاکنون بازگش��ته‬ ‫و ‪ ۵‬ه��زار میلی��ارد تومان ان برای افزایش وام مس��کن مهر هزینه‬ ‫شده است؛ بنابراین ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان وجود دارد که می تواند‬ ‫دوباره در چرخه تولید مسکن به کار گرفته شود‬ ‫این تحلیلگر افزود‪ :‬اگر قانون مصوب سال ‪ ۹۴‬درباره‬ ‫مالیات بر خانه های خالی اجرا ش��ود‪ ،‬رقم کمی حاصل‬ ‫خواهد ش��د که با اصالح این قان��ون و افزایش رقم این‬ ‫مالی��ات برای س��وداگران‪ ،‬می توان درام��د حاصل این‬ ‫مالیات ها را برای ساخت مسکن های ارزان قیمت به کار‬ ‫برد‪ .‬این اقدامی است که در کشورهای مختلف از جمله‬ ‫امریکا همین حاال اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫عبداللهی مالیات بر عایدی س��رمایه را منبع دیگری‬ ‫دانس��ت که می تواند برای برنامه های مس��کنی دولت‪،‬‬ ‫بودج��ه تامین کن��د‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬براس��اس براورد‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬مالیات بر عایدی سرمایه ساالنه‬ ‫‪ ۶‬هزار میلیارد تومان درامد برای دولت خواهد داش��ت‬ ‫که کارشناسان این رقم را ‪ ۹‬هزار میلیارد تومان براورد‬ ‫کرده اند‪ .‬این درامد را می توان برای س��اخت مسکن به‬ ‫کار گرفت‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬برای بافت فرس��وده می ت��وان راهکار‬ ‫تهات��ر و اس��تفاده از بخش خصوصی را به کار بس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر بخش خصوصی به کار گرفته نمی ش��ود‬ ‫و م��ردم را ترغی��ب نمی کنند که با واگ��ذاری زمین و‬ ‫خانه ه��ای کلنگی خود در تولید مش��ارکت کنند و در‬ ‫مقابل‪ ،‬فقط در بازار پول پاش��ی می ش��ود که این اتفاق‬ ‫منجر به رشد نقدینگی شده و افزایش تورم را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫این تحلیلگر گفت‪ :‬اگر س��اخت هر واحد مسکونی در‬ ‫طرح اقدام ملی حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان تمام ش��ود‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان فقط کفاف س��اخت ‪ ۵‬هزار واحد‬ ‫مس��کونی را می دهد که این رقم در میان یک میلیون‬ ‫تقاضایی که وجود دارد‪ ،‬رقم ناچیزی است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقساط مسکن مهر به کار گرفته شود‬ ‫یکی دیگر از تحلیلگران حوزه مس��کن معتقد اس��ت‬ ‫در کن��ار بودجه اختصاص داده ش��ده به طرح های ملی‬ ‫مس��کن در بودجه ‪ ،۹۹‬باید مناب��ع مالی دیگری تامین‬ ‫کرد که در این زمینه می توان روی اقس��اط بازگش��تی‬ ‫مسکن مهر حساب کرد‪.‬‬ ‫مه��دی غالمی در پاس��خ به‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫قرار باش��د از منابع و زمین هایی که در اختیار ش��رکت‬ ‫عمران شهرهای جدید اس��ت‪ ،‬استفاده شده و خدمات‬ ‫زیربنایی و روبنایی مسکن مهر تکمیل شود یا در بافت‬ ‫فرس��وده عملیات واقعی بازسازی و نوسازی انجام شود‪،‬‬ ‫استفاده از بودجه دولتی اشکالی ندارد زیرا دولت با این‬ ‫کار مناب��ع خود را وارد اقتص��اد می کند و عرضه منابع‬ ‫می تواند مفید باشد‪.‬‬ ‫مدیر گروه مس��کن مرکز مطالعات فناوری دانش��گاه‬ ‫عل��م و صنعت با بیان اینکه مهم این اس��ت که عرضه‬ ‫منابع‪ ،‬رانتی نباش��د و طوری باش��د که منجر به تولید‬ ‫مسکن شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬انچه در الیحه بودجه ‪ ۹۹‬امده و‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬نیز وجود داشت‪ ،‬فرصتی برای تولید مسکن‬ ‫و تکمیل طرح های مسکنی است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ناچیز بودن ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫اجرای طرح اقدام ملی مس��کن اف��زود‪ :‬یک منبع مالی‬ ‫بنا به خبر منتش��ر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬در نخستین جلسه شورای عالی‬ ‫مس��کن ک��ه در روزه��ای پایان��ی تیر ماه س��ال­ جاری‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬ریاس��ت محت��رم جمهوری ضم��ن تاکید‬ ‫بر اج��رای طرح و صدور دس��تور هم��کاری به تمامی‬ ‫نهاد های اجرایی‪ ،‬تخصی��ص ‪ ۲۰‬درصد از منابع بانک ­‬ ‫ها ب��ه بخش مس��کن در قالب تس��هیالت بانکی را به‬ ‫بانک مرکزی تکلیف کردند‪ .‬در این راس��تا و به منظور‬ ‫ایجاد وح��دت روی��ه و هماهنگی با بانک­ ه��ای عامل‪،‬‬ ‫جلس��ه ای در روز ش��نبه مورخ ‪ ۹۸/۹/۱۶‬با حضور وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬جمعی از معاونان ایشان‪ ،‬نمایندگان‬ ‫بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ­های مس��کن‪ ،‬سپه‪،‬‬ ‫توس��عه تعاون‪ ،‬پس��ت بانک‪ ،‬ملت‪ ،‬تجارت‪ ،‬پاس��ارگاد‪،‬‬ ‫س��امان‪ ،‬ایران زمین و گردشگری برگزار شد‪ .‬بانک های‬ ‫مسکن‪ ،‬توسعه تعاون‪ ،‬پاسارگاد‪ ،‬تجارت‪ ،‬ملت‪ ،‬سامان‪،‬‬ ‫گردش��گری و بانک ایران زمین امادگ��ی خود را برای‬ ‫پرداخت تس��هیالت در سقف س��همیه اعالمی از سوی‬ ‫بانک مرکزی اعالم داش��تند‪ .‬همچنین مقرر شد امکان‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت­ ه��ای بازار س��رمایه در تامین مالی‬ ‫مسکن مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫حسین عبداللهی‬ ‫‹ ‹سایر جزئیات مسکنی الیحه بودجه ‪۹۹‬‬ ‫ماده ‪ ۲‬بند «ب» تبصره ‪ ۸‬الیحه بودجه ‪ ۹۹‬به شرکت‬ ‫عمران شهرهای جدید اجازه می دهد تا به فروش عرصه‬ ‫(زمین) مس��کن مهرهای ‪ ۹۹‬س��اله اقدام کرده و منابع‬ ‫حاص��ل از ان را‪ ،‬پس از واریز در خزانه داری کل‪ ،‬صرف‬ ‫طرح های بیان ش��ده (تکمیل واحدهای مس��کن مهر و‬ ‫طرح ملی مسکن) کند‪.‬‬ ‫م��اده ‪ ۳‬بند «ب» تبص��ره ‪ ۸‬الیحه بودجه ‪ ۹۹‬نیز بر‬ ‫امکان به رهن بردن زمین های متعلق به شرکت عمران‬ ‫شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن تا سقف‬ ‫‪ ۳‬هزار میلیارد تومان نزد بانک های عامل و صندوق های‬ ‫تامی��ن مالی برای تکمیل طرح ه��ای مذکور در ماده ‪۱‬‬ ‫این بند (محوطه س��ازی مسکن مهر‪ ،‬توسعه زیربناهای‬ ‫پروژه های مس��کن مهر‪ ،‬نوس��ازی بافت فرسوده و طرح‬ ‫ملی مسکن) تاکید دارد‪.‬‬ ‫بر اساس الیحه بودجه ‪ ۹۹‬کل کشور‪ ،‬این تسهیالت‬ ‫از محل فروش عرصه و اراضی ‪ ۹۹‬س��اله مس��کن مهر‬ ‫تس��ویه خواهد ش��د‪ .‬این ماده بر ل��زوم رعایت مقررات‬ ‫مذکور در طرح های تفصیلی و جامع ش��هرها در هنگام‬ ‫اجرای طرح ملی مسکن نیز تاکید دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سالی ‪ ۴‬هزار‬ ‫نفر یتیم‬ ‫می شوند‬ ‫مهدی غالمی‬ ‫در ایران با حجم باالی تصادف های جاده ای‬ ‫و تلفات ناش��ی از ان روبه رو هس��تیم‪ .‬تعداد‬ ‫کش��ته های تصادف ه��ا در س��ال بیش از ‪۱۷‬‬ ‫ه��زار نفر اس��ت‪ .‬همچنی��ن تصادف ها ‪۳۷۰‬‬ ‫هزار مجروح بر ج��ای می گذارند که امکانات‬ ‫دولت‪ ،‬کف��اف کاهش این می��زان تصادف را‬ ‫ن��دارد‪ .‬خطر رانندگی در ایران ‪ ۱۵‬برابر زلزله‬ ‫است‪ .‬همچنین خسارت تصادف های جاده ای‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۷‬درصد تولید ناخالص کشور را تشکیل‬ ‫می دهند که این رقم قابل توجهی است‪.‬‬ ‫میزان تلفات ناشی از تصادف در کشورهای‬ ‫خارج��ی ‪ ۵‬نف��ر در ‪ ۱۰۰‬ه��زار نف��ر اس��ت‬ ‫که براس��اس این اس��تاندارد‪ ،‬می��زان تلفات‬ ‫تصادف های جاده ای در ایران باید س��االنه ‪۴‬‬ ‫هزار نفر باشد‪ ،‬نه ‪ ۱۷‬هزار نفر‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬سال گذشته ‪ ۱۸۵‬هزار نفر در کشور‬ ‫براس��اس تصادف های جاده ای جان باختند و‬ ‫هر س��ال ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬هزار نفر بابت از دست رفتن‬ ‫سرپرس��ت خانوار در تصادف ه��ای جاده ای‪،‬‬ ‫یتیم می شوند‪.‬‬ ‫عامل انس��انی س��هم ‪ ۶۰‬درصدی در بروز‬ ‫تصادف ه��ای ج��اده ای دارد‪ ۴۰ .‬درصد دیگر‬ ‫مربوط به خودرو و جاده است‪ .‬برهمین اساس‬ ‫برای ارتقا سطح جاده های کشور ‪ ۱۵۰۰‬نقطه‬ ‫حادثه خی��ز شناس��ایی ش��ده که قرار اس��ت‬ ‫س��ازمان راهداری نس��بت به رفع ‪ ۲۴۰‬نقطه‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫در ‪ ۷‬ماه نخست امسال میزان تلفات ناشی‬ ‫از تصادف ه��ای ج��اده ای‪ 11 ،‬ه��زار و تعداد‬ ‫مجروح��ان ‪ ۲۲۸‬هزار نفر بوده اس��ت‪ .‬تعداد‬ ‫تلفات ناش��ی از تصادف های جاده ای در مهر‬ ‫امس��ال نس��بت به سال گذش��ته ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬همچنین س��هم راه های‬ ‫روس��تایی از تصادف ه��ا ‪ ۱۳‬درص��د بوده که‬ ‫امسال به ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫یکی از دالیل باال بودن امار تلفات رانندگی‬ ‫در راه های روستایی ‪ ،‬افزایش این راه ها از ‪۷۰‬‬ ‫ه��زار کیلومتر ب��ه ‪ ۱۱۰‬ه��زار کیلومتر و باال‬ ‫رفت��ن تعداد خودروهای ش��خصی اس��ت‪ .‬از‬ ‫دیگ��ر عوامل افزایش امار تلف��ات در راه های‬ ‫روس��تایی‪ ،‬می توان به ش��رایط هندسی این‬ ‫مسیرها و کمبود امکانات و تجهیزات در انها‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬عبور حیوانات وحش��ی و اهلی و‬ ‫مشکالت مربوط به سامانه روشنایی نیز سهم‬ ‫باالی��ی در بروز تصادف در راه های روس��تایی‬ ‫دارد‪ ۶۷ .‬درص��د تصادف ها مربوط به راه های‬ ‫برون شهری اس��ت و ‪ ۲۳‬درصد تصادف ها در‬ ‫راه ه��ای درون ش��هری رخ می دهد‪ .‬همچنین‬ ‫بیش��ترین تصادف را در مناطق مسکونی که‬ ‫راه های برون ش��هری از ان عبور کرده شاهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫اعطای تسهیالت به حمل ونقل با ضمانت وزارت راه‬ ‫براساس الیحه بودجه ‪ ۹۹‬به بانک های عامل اجازه داده می شود‬ ‫از منابع در اختیار نس��بت به اعطای تس��هیالت ارزی‪ -‬ریالی به‬ ‫س��رمایه گذاران انواع مختلف حمل ونقل برون ش��هری و دریایی‬ ‫بدون انتقال مالکیت و با معرفی و وزارت راه و شهرسازی در قبال‬ ‫دریافت حق دسترس��ی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا‬ ‫اس��تهالک اصل سرمایه و سود ان اقدام کنند‪ .‬به گزارش فارس‪،‬‬ ‫براس��اس تبص��ره ‪ ۴‬در الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬به بانک های‬ ‫عامل اجازه داده می شود در سال ‪ ۱۳۹۹‬از محل منابع در اختیار‬ ‫نسبت به اعطای تسهیالت ارزی‪ -‬ریالی به موارد زیر اقدام کنند‪:‬‬ ‫‪- ۱‬تا ‪ ۳‬میلیارد دالر به س��رمایه گذاران بخش های خصوصی‪،‬‬ ‫تعاون��ی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توس��عه ای‬ ‫باالدس��تی نفت و گاز با اولویت میادین مش��ترک برای افزایش‬ ‫ضری��ب بازیافت مخازن و احیای میادی��ن قدیمی و جمع اوری‬ ‫گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن‬ ‫و تولیدی از انها‪.‬‬ ‫‪- ۲‬طرح های توس��عه ای و زیربنایی س��ازمان های توس��عه ای‬ ‫بخ��ش صنع��ت و معدن با مش��ارکت حداق��ل ‪ ۵۱‬درصد بخش‬ ‫خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته‬ ‫براساس مزیت های منطقه ای‪.‬‬ ‫ب��ه بانک ه��ای عامل اجازه داده می ش��ود در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬از‬ ‫محل منابع در اختیار نس��بت به اعطای تس��هیالت ارزی‪ -‬ریالی‬ ‫به س��رمایه گذاران بخش های خصوصی‪ ،‬تعاونی و ش��هرداری ها‬ ‫ب��رای طرح های توس��عه ای س��ازمان های توس��عه ای و نیز انواع‬ ‫مختلف حمل ونقل درون و برون ش��هری و همچنین حمل ونقل‬ ‫دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه‬ ‫و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور‬ ‫شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال دریافت حق دسترسی‬ ‫یا فروش خدمات به اس��تفاده کنندگان تا استهالک اصل سرمایه‬ ‫و سود ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1423‬‬ ‫پیاپی ‪2741‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫کمتر از ‪30‬درصد مصوبه های شورای معماری با طرح تفصیلی مطابقت دارد‬ ‫اخبار‬ ‫االیندگی موتورسیکلت ها‬ ‫‪ ۷‬برابر خودروها‬ ‫بهره برداری از پروژه های‬ ‫بزرگ مقیاس در تهران‬ ‫معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬تمامی پروژه های بزرگ مقیاس پایتخت‬ ‫تا پایان امس��ال به بهره برداری می رس��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬صفا صب��وری دیلمی در ائین‬ ‫بهره برداری از فاز نخست بزرگراه شهید نجفی‬ ‫رس��تگار افزود‪ :‬این بزرگراه یکی از پروژه های‬ ‫بزرگ به طول ‪ ۶‬کیلومتر اس��ت که از س��ال‬ ‫‪ ۸۸‬اجرای ان ش��روع شده بود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ای��ن بزرگراه یکی از عریض ترین بزرگراه ها به‬ ‫عرض ‪ ۷۶‬متر اس��ت ک��ه در هر باند تندرو ‪۴‬‬ ‫بان��د حرکت��ی و در خط کندرو نی��ز دو باند‬ ‫حرکتی س��اخته ش��ده است‪ .‬با س��اخت این‬ ‫پروژه مس��یر ‪ ۷.۵‬کیلومتری برای دسترسی‬ ‫محل��ی به ‪ ۶‬کیلومتر کاهش یافت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بهره برداری از بزرگراه ش��هید رستگار موجب‬ ‫تفکیک تردده��ای ترانزیت��ی و بزرگراهی از‬ ‫رف��ت و امدهای محلی خواهد ش��د‪ .‬بزرگراه‬ ‫شهید رس��تگار برای میدان بس��یج‪ ،‬بزرگراه‬ ‫بس��یج‪ ،‬بزرگراه بعثت و بخش شرقی بزرگراه‬ ‫ازادگان نق��ش محور کمک��ی را ایفا می کند‬ ‫و ب��ار ترافیکی این معاب��ر را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫معاون فنی و عمرانی ش��هرداری تهران ادامه‬ ‫داد‪ ۴ :‬کیلومت��ر باقی مان��ده ای��ن بزرگراه در‬ ‫مرحل��ه ‪ ۹۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی اس��ت‬ ‫و فق��ط ‪ ۱۱‬مع��ارض ملکی ان باق��ی مانده‬ ‫اس��ت ک��ه امیدواریم ب��ا برطرف ش��دن انها‬ ‫تا اخر امس��ال این بزرگراه ب��ه طور کامل به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت پروژه‬ ‫فاز دوم برج میالد‬ ‫مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه گود برج میالد قرار اس��ت به‬ ‫شهرداری تهران تحویل داده شود‪ ،‬از اغاز عملیاتی‬ ‫فاز دوم برج میالد در اینده ای نزدیک خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش شهرنوشت‪ ،‬مهدی صالحی درباره برداری‬ ‫فاز دوم ب��رج میالد اظهار ک��رد‪ :‬گودبرداری فاز‬ ‫دوم با توجه به اینکه ش��ریک پروژه دچار برخی‬ ‫مشکالت حقوقی و تامین منابع شده بود‪ ،‬متوقف‬ ‫شد‪ .‬با نامه نگاری های مختلف با شهرداری تهران‬ ‫تا حدودی این مش��کالت حل شد‪ ،‬البته تصمیم‬ ‫نهایی این است که پروژه به شهرداری بازگردانده‬ ‫شود‪ .‬صالحی بیان کرد‪ :‬پروژه های شهرداری نیاز‬ ‫ب��ه برخی اقدامات حقوقی دارد و اگر ش��هرداری‬ ‫بدون برطرف کردن ابهام ها وارد پروژه ش��ود‪ ،‬به‬ ‫طور قطع با مشکل رو به رو خواهد شد‪ .‬قرار است‬ ‫پروژه تحویل ش��هرداری ش��ود و ش��هرداری نیز‬ ‫تمهی��دات الزم را ب��رای اینکه گودبرداری پایدار‬ ‫انجام شود‪ ،‬بیندیشد‪.‬‬ ‫انحراف ‪70‬درصدی‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رئیس اداره ازمایش��گاه های محیط زیست‬ ‫اصفهان گف��ت‪ :‬س��هم موتورس��یکلت ها در‬ ‫تولی��د االینده های ج��وی و تاثیر در الودگی‬ ‫هوا ‪ ۷‬برابر خودروهاس��ت‪ .‬بابک صادقیان در‬ ‫گفت وگو ب��ا مهر‪ ،‬الودگی ه��وای اصفهان را‬ ‫به عوامل مختلف اقلیمی و مس��ائل انس��انی‬ ‫مرتبط دانس��ت و اظهارکرد‪ :‬مطالعه جامعی‬ ‫درباره الودگی هوا در ش��هر اصفهان ازس��وی‬ ‫ش��هرداری و ب��ا نظ��ارت کام��ل اداره کل‬ ‫محیط زیست استان انجام شده است که نتایج‬ ‫ان به زودی اعالم خواهد شد‪ .‬وی با استناد به‬ ‫این مطالعه جامع علت ‪ ۷۰‬درصد الودگی هوا‬ ‫در ش��هر اصفهان را حمل ونقل معرفی کرد و‬ ‫ابرازکرد‪ :‬براساس مطالعه انجام شده بیشترین‬ ‫س��هم االینده های ذرات معل��ق میکرونی در‬ ‫ش��هر اصفهان ب��ه خودروهای دیزل��ی و در‬ ‫نوبت دوم به موتورس��یکلت ها اختصاص دارد‬ ‫و اتوبوس ها هم در رتبه س��وم تولید این نوع‬ ‫االینده ها هستند‪ .‬صادقیان افزود‪ :‬خودروهای‬ ‫س��واری در تولید همه االینده ها نقش دارند‬ ‫اما ن��وع االینده ها از س��وی ذره ه��ای پی ام‬ ‫خروج��ی از اگزوز خودروهای دیزلی فرس��ود‬ ‫و بدون فیلتر نیازمند توجه اس��ت‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با اس��تناد به مطالعه یاد شده‪ ،‬سهم هر‬ ‫راکب موتورس��یکلت را در تولید الودگی هوا‬ ‫‪ ۷‬برابر الودگ��ی خودروهاس��ت‪ .‬صادقیان با‬ ‫بیان اینکه ت��ا زمانی که ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫فرسوده بازس��ازی و احیا نشود‪ ،‬زیرساخت ها‬ ‫معیوب باشد و صنایع االینده گچ و کوره های‬ ‫اجرپزی در نزدیکی واحدهای مسکونی باشد‪،‬‬ ‫مش��کالت االیندگی اصفهان رفع نمی ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تا وقت��ی امار دقیق وس��ایل نقلیه در‬ ‫ش��هر را ندانیم و ب��ر براوردها تکیه کنیم و با‬ ‫کمبود فرهنگ سازی در استفاده از حمل ونقل‬ ‫عمومی روبه رو باشیم‪ ،‬اتفاق خاصی در زمینه‬ ‫مدیریت الودگی هوای اصفهان نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در همه مناطق‬ ‫شهر تهران‬ ‫به ویژه ‪ ۲ ،۱‬و ‪۳‬‬ ‫خارج از ضوابط‬ ‫طرح تفصیلی‬ ‫پروانه صادر‬ ‫شده است‬ ‫معاون شهرس��ازی و معماری ش��هردار تهران گفت‪:‬‬ ‫بررسی حدود ‪ ۸‬هزار تصمیم شورای معماری نشان داد‬ ‫که بیش از ‪ ۷۰‬درصد مصوبه ها با ضوابط طرح تفصیلی‬ ‫مغایر بوده که چنین رویه نادرستی‪ ،‬به طور حتم فساد‬ ‫و سوء استفاده از موقعیت را در پی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬عبدالرضا گلپایگانی در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که حوزه شهرسازی در صدر تخلفات شهری‬ ‫اس��ت و در این دوره با توجه به تاکید مدیریت شهری‬ ‫بر ش��فافیت و مقابله با تخلفات و تراکم فروشی چقدر‬ ‫رویه تغییر کرده است؟ اظهارکرد‪ :‬نخست باید ببینیم‬ ‫تخلفاتی که از ان صحبت می کنیم‪ ،‬از کجا سرچشمه‬ ‫می گیرد‪ .‬ما معیارهایی داریم که عبور از انها تخلف به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬معی��ار م��ا‪ ،‬ضوابط و مق��ررات طرح‬ ‫تفصیلی و قوانین و مقررات ملی س��اختمان‪ ،‬مس��ائلی‬ ‫هس��تند که از مراج��ع قانونی به ش��هرداری های کل‬ ‫کشور ابالغ می ش��وند‪ .‬بررسی های ما از طرح تفصیلی‬ ‫نشان داد تصمیم هایی که در شوراهای معماری گرفته‬ ‫می ش��وند‪ ،‬منتج از بخش نامه هایی ب��ود که به مناطق‬ ‫ابالغ ش��ده بود و بس��یاری از ای��ن تصمیم ها خارج از‬ ‫چارچوب های قانونی است‪.‬‬ ‫گلپایگان��ی با بیان اینکه در ش��رایط کنونی‪ ،‬تمایل‬ ‫زیادی در ش��هر به س��اختن وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫این تمایل از شرایط اقتصاد کالن کشور نیز سرچشمه‬ ‫می گی��رد‪ ،‬هم��ه می خواهند بیش��تر از ان چیزی که‬ ‫ضابط��ه می گوید بس��ازند ک��ه در گذش��ته خیلی در‬ ‫برابر ان مقاومت نش��ده اس��ت‪ .‬این درحالی است که‬ ‫اگر جریان بارگذاری و توزیع خدمات در ش��هر رعایت‬ ‫نش��ود‪ ،‬به طور حتم ش��هر به هم می ریزد‪ ،‬اما سرمایه‬ ‫تمایل دارد جایی برود که س��ود بیشتری از ان حاصل‬ ‫می ش��ود در حالی که ما وظیفه داریم این جریان را به‬ ‫گونه ای هدایت کنیم که منجر به بهتر ش��دن شرایط‬ ‫شهر شود‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار تهران افزود‪ :‬اتفاقی که در گذش��ته‬ ‫افت��اد این بود که نه تنها این جریان را هدایت نکردند‬ ‫خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۷۰‬درصدی تخلفات‬ ‫بررس��ی های ما از ط��رح تفصیلی نش��ان داد تصمیم های��ی که در‬ ‫ش��وراهای معماری گرفته می ش��وند‪ ،‬در نتیجه بخش��نامه هایی بود‬ ‫ک��ه به مناطق ابالغ ش��ده بود و بس��یاری از ای��ن تصمیم ها خارج از‬ ‫چارچوب های قانونی است‬ ‫بلکه تش��ویق هم می کردند و بخ��ش بزرگی از درامد‬ ‫ش��هرداری از محل ف��روش تراکم به دس��ت می امد و‬ ‫نتیجه این بود که در همه مناطق ش��هر به ویژه ‪۲ ،۱‬‬ ‫و ‪ ۳‬خ��ارج از ضوابط طرح تفصیلی پروانه صادر ش��ده‬ ‫است‪ .‬او به تخلف هایی که در سطح اشغال رخ داده نیز‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬در طرح تفصیلی گفتند که سطح‬ ‫اش��غال مجاز برای هر ملک ‪ ۶۰‬درصد اس��ت‪ ،‬اما این‬ ‫‪ ۶۰‬درصد اج��ازه دارد در ‪ ۶۰‬درصد ب��ه عالوه ‪ ۲‬متر‬ ‫طول پیشروی ساخته ش��ود‪ ،‬پس از مدتی نیز گفتند‬ ‫از انجای��ی که برای ای��ن ‪ ۶۰‬درصد پروانه می گرفتند‪،‬‬ ‫در هن��گام اج��را این فضا را اضاف��ه می کردند و تا مرز‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د به عالوه ‪ ۲‬را پ��ر می کردند‪ ،‬اما برای اینکه‬ ‫از ابتدا تخلف به ش��مار نرود و به کمیسیون ماده ‪۱۰۰‬‬ ‫نرود‪ ،‬می گفتند خودمان پروانه را در حد ‪ ۶۰‬درصد به‬ ‫عالوه ‪ ۲‬متر به ان بدهیم‪.‬‬ ‫گلپایگانی اضافه کرد‪ :‬این مجوز با بخش��نامه حذف‬ ‫ضوابط مصوب ط��رح تفصیلی در اغاز برای زمین های‬ ‫زیر ‪ ۲۰۰‬متر و س��پس در کل شهر رسمیت یافت‪ .‬در‬ ‫نظ��ر بگیرید از ملکی که ‪ ۱۰۰‬درص��د زمین دارد‪ ،‬به‬ ‫جای ‪ ۶۰‬درصد‪ ۷۰ ،‬درصد اجازه ساخت داده شد و در‬ ‫‪ ۳۰‬درصد باقی مانده نیز رمپ ورود به زیرزمین بود‪ ،‬در‬ ‫نتیجه چیزی به عنوان حیاط و مکانی برای انکه برف‬ ‫و باران جذب زمین شود‪ ،‬در ساختمان ها نداشتیم‪.‬‬ ‫گلپایگانی با بیان اینکه اضافه س��طح اش��غال یکی‬ ‫از مسائلی اس��ت که ممکن است بر فرونشست تهران‬ ‫دامن بزند‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی در باالدست پیاده روها اسفالت‪،‬‬ ‫بتن و یا موزائیک هس��تند‪ ،‬ک��ف حیاط ها و خیابان ها‬ ‫نیز این گونه هستند‪ ،‬یعنی ‪ ۶۰۰‬کیلومتر مربع فضایی‬ ‫که اب بتواند به زمین نفوذ کند‪ ،‬ذره ذره کم می ش��ود‬ ‫که س��بب کاهش نفوذ اب به الیه زیر سطح می شود و‬ ‫احتمال تاثیر بر فرونشس��ت در جنوب شهر را افزایش‬ ‫خواهد داد‪ .‬اما این یک بند از موارد خالف ضابطه بوده‬ ‫اس��ت و وقتی بخواهند به یک کار خالف ضابطه مجوز‬ ‫بدهند‪ ،‬احتمال اینکه فساد و رانت شکل بگیرد‪ ،‬تقویت‬ ‫می شود‪ .‬معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای مثال براساس طرح تفصیلی‪ ،‬در برخی‬ ‫مکان ه��ا می توانند ‪ ۳‬طبقه بس��ازند‪ ،‬برخی ‪ ۴‬طبقه و‬ ‫برخ��ی جاها ‪ ۵‬طبقه‪ ،‬اما اس��تدالل کرده اند که چون‬ ‫‪ ۳‬طبقه صرفه اقتصادی ندارد‪ ،‬اجازه س��اخت ‪ ۴‬طبقه‬ ‫ه��م صادر ش��ود‪ .‬این تبدیل طبق��ه از ‪ ۳‬به ‪ ۴‬چهار با‬ ‫بخشنامه در جاهایی که طرح این اجازه را نداده انجام‬ ‫شده و خارج از ضوابط و مقررات بوده است‪.‬‬ ‫گلپایگان��ی با اش��اره به اینکه اکن��ون جلو این گونه‬ ‫تخلف ها گرفته شده‪ ،‬افزود‪ :‬برای زمین هایی که دستور‬ ‫نقش��ه صادر ش��ده بود تا ‪ ۳۱‬ش��هریور مهلت دادیم و‬ ‫اعالم کردیم در صورتی که پروانه س��اختمان دریافت‬ ‫نکردن��د‪ ،‬براس��اس مقرررات و ضوابط عمل می ش��ود‪.‬‬ ‫این مهل��ت تا پایان ابان تمدید ش��ده اس��ت و دیگر‬ ‫تمدیدی در کار نیست‪ .‬دستور نقشه هایی که از تاریخ‬ ‫‪ ۳۰‬مرداد امس��ال صادر می شود براساس ضابطه است‬ ‫و دیگ��ر امتیازهایی که داده می ش��د‪ ،‬به ضوابط طرح‬ ‫تفصیلی و مصوبه های شورای عالی شهرسازی بازگشته‬ ‫و مراحل بعدی ساخت وس��از نیز ب��ا افزایش کنترل و‬ ‫دقت‪ ،‬براس��اس ضوابط و مق��ررات می توانند پایان کار‬ ‫او با تاکی��د بر اینکه بخش عم��ده ای از تخلف های‬ ‫شهرس��ازی مرب��وط به ای��ن موضوع ها ب��ود‪ ،‬به نقش‬ ‫م��ردم در تخلف های شهرس��ازی نیز اش��اره و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬موض��وع س��اخت و س��ازها‪ ،‬پروان��ه گرفت��ن و‬ ‫ساختمان سازی‪ ،‬سازمان عریض و طویل مردمی پشت‬ ‫خود دارد‪ .‬وقتی قرار اس��ت ساختمانی ساخته شود از‬ ‫ابتدای تخریب تا انتهای کار یک سازمان مردمی در ان‬ ‫ش��کل گرفته است که این خط تولید را پیش می برد‪،‬‬ ‫در نتیج��ه تغییر‪ ،‬اص�لاح و کنت��رل ان تنها با صدور‬ ‫یک بخش��نامه و یک شبه ممکن نیست‪ .‬به طور حتم‬ ‫فرایند زمانبری اس��ت و متناسب با اولویت باید درباره‬ ‫ان کار شود‪ .‬معاون شهردار در پاسخ به این پرسش که‬ ‫چند درصد رویه تغییر کرده اس��ت و تخلف ها کاهش‬ ‫داشته اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬گلپایگانی به تصمیم های نادرس��ت‬ ‫در ش��ورای معماری مناطق نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫سال های گذشته در این شورا اشفته بازاری بوده است‬ ‫و بررس��ی حدود ‪ ۸‬هزار تصمیم شورای معماری نشان‬ ‫داد ک��ه بی��ش از ‪ 70‬درصد مصوبه ها ب��ا ضوابط طرح‬ ‫تفصیلی مغایر بوده اس��ت که چنین رویه نادرستی به‬ ‫طور حتم فس��اد و سوء اس��تفاده از موقعیت را در پی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬اکنون جلو ان گرفته شده و تصمیم ها‬ ‫منطب��ق ب��ر قان��ون اس��ت‪ .‬همچنین با ای��ن تصمیم‬ ‫دش��وار و ایج��اد محدودیت سیس��تمی در زمینه های‬ ‫سطح اش��غال‪ ،‬تعداد طبقه ها و تراکم و کاربری صدور‬ ‫پروانه به چارچوب قانونی بازگش��ته است‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫درخواست شورای شهر چارچوبی برای وظایف و حدود‬ ‫و اختیارات این شورا نیز تدوین شده که برای تصویب‬ ‫در صحن شورا در انتظار نوبت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مصوبه های شورای معماری در مقایسه‬ ‫‪ ۸‬ماه نخست امس��ال با ‪ ۸‬ماه نخست سال ‪ ۹۵‬حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬درصد کاهش داش��ته ب��ا اینکه امار تعداد صدور‬ ‫پروانه با سال ‪ ۹۵‬برابر بوده است‪.‬‬ ‫مرگ روزانه ‪ ۱۵‬نفر به دلیل الودگی هوا‬ ‫عضو کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫گفت‪ :‬روزانه ‪ ۱۵‬نفر در پایتخت به دلیل الودگی هوا جان خود‬ ‫را از دس��ت می دهند و شعار تهران ش��هری برای همه محقق‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬ش��هربانو امانی در صد و هشتاد و یکمین‬ ‫جلسه شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری تهران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نفس تهران به ش��ماره افتاده و از این اینکه تهران شهری‬ ‫برای همه باش��د فاصله گرفته ایم چراکه روزهایی گذشته برای‬ ‫مردم تهران سپری شد که بیشتر مواقع هوای ناسالم داشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬روزانه ‪ ۱۵‬نفر در پایتخت ب��ه دلیل الودگی هوا‬ ‫جان خود را از دس��ت می دهند و تهران ش��هر خودرو و تبدیل‬ ‫به پارکینگ خودروها ش��ده اس��ت و دیگر نه تنها شهری برای‬ ‫افراد معمولی نیس��ت بلکه ب��رای افراد معلول و س��المند نیز‬ ‫پیش بینی های درستی نشده است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬انتظار می رود ش��هردار تهران اقدام های بیش��تری‬ ‫برای محقق ش��دن شعار تهران ش��هری برای همه انجام دهد‪.‬‬ ‫درحال حاضر عزم و اراده جدی در شهرداری نمی بینیم و برای‬ ‫اینکه تهرانی شهری برای همه باشد هم باید از خودمان شروع‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫امان��ی تصریح کرد‪ :‬س��د معبر از مش��کالت تهران اس��ت و‬ ‫بس��یاری از معبرها از محل کسب تا مناطق مسکونی و خیابان‬ ‫س��د معبر در ان رخ می دهد‪ ،‬حتی موانعی ازس��وی اداره های‬ ‫دولتی در معابر انجام می ش��ود که خالف قوانین است‪ .‬تصرف‬ ‫پیاده رو و حاشیه خیابان خالف حقوق شهروندی است و عملی‬ ‫غیرقانونی به ش��مار می رود چراکه معابر عمومی به همه مردم‬ ‫تعلق دارد و نباید استفاده شخصی شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��هرداری موظف اس��ت که از حقوق شهروندی صیانت‬ ‫کند چراکه تنها با ش��عار تهران ش��هری برای همه نمی شود و‬ ‫با س��اخت پل و پارکینگ نمی توان ته��ران را برای همه افراد‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫اماواگرهای افزایش نرخ کرایه تاکسی در کرج‬ ‫افزایش نرخ کرایه تاکس��ی در کرج پس از اعالم اصالح نرخ‬ ‫بنزین موضوعی بود که در نشست ستاد تنظیم بازار مطرح شد‪.‬‬ ‫شهرداری مدعی است تاکسی های گردشی تخلف می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬دهم اذر بود که علی اکبر مختاری‪ ،‬مدیرکل‬ ‫تعزیرات حکومتی اس��تان البرز در نشست ستاد تنظیم استان‬ ‫الب��رز‪ ،‬ضمن انتقاد از ب��اال رفتن نرخ کرایه تاکس��ی در کرج‬ ‫گفته بود در روزهای ابتدای پس از اصالح نرخ بنزین‪ ،‬خطوط‬ ‫تاکسیرانی نرخ را باال بردند که با نظارت های انجام شده‪ ،‬برخی‬ ‫خطوط نرخ ها را به گذشته بازگرداندند‪.‬‬ ‫وی همچنین گفته بود با وجود گش��ت های تاکس��یرانی و‬ ‫انجام بازرس��ی ها برخی خطوط تاکسیرانی هنوز افزایش نرخ‬ ‫تاکس��ی ها را اعمال می کنند‪ ،‬الزم است در زمینه کنترل نرخ‬ ‫تاکسی های شهری‪ ،‬تدبیر الزم از سوی سازمان حمل ونقل بار‬ ‫و مسافر شهرداری کرج اندیشیده شود‪.‬‬ ‫جهانگیر ش��اهمرادی‪ ،‬معاون اقتصادی استانداری البرز نیز‬ ‫در نشس��ت یاد شده با اش��اره به افزایش نرخ کرایه در برخی‬ ‫خطوط تاکس��ی در کرج گفته بود افزایش نرخ کرایه تاکس��ی‬ ‫پذیرفتنی نیست‪.‬‬ ‫مجید اس��تادکاظمی‪ ،‬رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر‬ ‫ش��هرداری کرج درباره نظارت های س��ازمان حمل ونقل بار و‬ ‫مسافر شهرداری کرج بر نرخ کرایه خطوط مختلف تاکسی این‬ ‫کالن ش��هر بعد از اصالح نرخ بنزی��ن گفت‪ :‬هیچ گونه افزایش‬ ‫قیمتی در خطوط تاکس��ی کرج نداش��ته ایم زی��را در ‪ ۲‬هفته‬ ‫گذش��ته این خطوط به طور مرتب از س��وی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و س��ازمان حمل ونقل بار و مس��افر شهرداری‬ ‫کرج کنترل شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بعد از اصالح نرخ بنزین در هر هفته‪۲ ،‬‬ ‫تا ‪ ۳‬نوبت گشت مشترک بازرسی ما با سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت از خطوط تاکس��یرانی کرج انجام شده است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در جریان ابن بازرسی ها گروهی از تعزیرات حکومتی نیز‬ ‫حضور یافتند‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان حمل ونقل بار و مس��افر ش��هرداری کرج‬ ‫با اش��اره به اینکه بازرسان این س��ازمان به طور محسوس بر‬ ‫فعالی��ت راننده تاکس��ی ها و میزان کرایه ای که از مس��افران‬ ‫دریافت می کنن��د نظارت دارند‪ ،‬گفت‪ :‬در قالب این نظارت ها‪،‬‬ ‫گزارش مشهودی مبنی بر تخلف رانندگان خطوط تاکسی در‬ ‫ک��رج مبنی بر اینکه افزایش ن��رخ کرایه ها را اعمال کرده اند‪،‬‬ ‫نداشته ایم‪.‬‬ ‫اس��تادکاظمی ادام��ه داد‪ :‬تاکس��ی های گردش��ی چون در‬ ‫خطوط مشخصی کار نمی کنند و بر اساس مسافت سفر کرایه‬ ‫دریاف��ت می کنند‪ ،‬ممکن اس��ت دچار تخلف��ی در این زمینه‬ ‫ش��وند‪ ،‬اما رانندگان تاکس��ی که در خطوط مشخص فعالیت‬ ‫می کنند چون نرخ مصوبی دارند که در خودرو انها نصب شده‬ ‫است‪ ،‬به همین دلیل تخلفی در میزان کرایه دریافتی از مسافر‬ ‫نخواهند داش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تخلفات جزئی در زمینه دریافت‬ ‫کرایه از مس��افران داشته ایم که ش��امل دریافت ‪ ۵۰‬تا نهایت‬ ‫‪ ۱۵۰‬تومان بیش��تر از نرخ کرایه مصوب هر خط بوده اس��ت‪،‬‬ ‫البته این موارد پیش از اصالح نرخ بنزین نیز وجود داش��ته و‬ ‫دلیلش فقط این بوده است که گاهی راننده پول خرد نداشته‬ ‫است تا باقی پول مسافر را به او پس دهد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان حمل ونقل بار و مس��افر ش��هرداری کرج با‬ ‫اش��اره به اینکه کنترل نرخ کرایه تاکس��ی ها از کرج به سمت‬ ‫ش��هرهای اقماری ان با ش��هرداری های همان ش��هرها است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سازمان حمل ونقل بار و مس��افر شهرداری کرج‪ ،‬عالوه‬ ‫بر کرج بر نرخ کرایه تاکسی ها در فردیس هم نظارت دارد‪.‬‬ ‫اس��تادکاظمی با تاکید ب��ر اینکه مردم ت�لاش کنند برای‬ ‫جابه جایی در شهر از تاکسی ها استفاده کنند نه مسافربرهای‬ ‫شخصی‪ ،‬گفت‪ :‬هنگام غروب چون تردد در سطح خیابان های‬ ‫ش��هر باالست‪ ،‬زمان رسیدن تاکسی ها به خطوط کمی بیشتر‬ ‫می شود و ممکن است در این فاصله خودروهای شخصی برای‬ ‫مسافرگیری وارد خطوط شوند‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان حمل ونقل بار و مس��افر ش��هرداری کرج‬ ‫درب��اره اقداماتی که بعد از اص�لاح نرخ بنزین برای حمایت از‬ ‫تاکس��ی داران در بحث س��همیه بنزین خودرو انها دنبال شده‬ ‫است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بعد از اعالم نرخ جدید بنزین‪ ،‬سهمیه بنزین‬ ‫تاکس��ی های دوگانه سوز اصالح ش��ده و از ‪ ۲۰۰‬لیتر به ‪۲۵۰‬‬ ‫لیتر در ماه و س��همیه ماهانه تاکس��ی های ون از ‪ ۴۰۰‬لیتر به‬ ‫‪ ۶۰۰‬لیتر رسیده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1423‬‬ ‫پیاپی ‪2741‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت بودجه فرهنگی کشور در سال ‪99‬‬ ‫سهم فرهنگ و هنر از اقتصاد نفتی‬ ‫اعداد و ارقام پیشنهادی دولت برای تخصیص اعتبار به‬ ‫بخش کتاب و ادبیات در سال ‪ ۹۹‬منتشر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬با ارس��ال الیحه بودجه‬ ‫عمومی کش��ور در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬سهم بخش فرهنگ نیز‬ ‫در بودجه سال اینده مشخص شد‪.‬‬ ‫بر اساس پیش��نهاد دولت در الیحه به مجلس بودجه‬ ‫کل وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی برای سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫رقم��ی افزون ب��ر ‪ ۷۴۳۹۳۴۰‬میلی��ون ری��ال ب��راورد و‬ ‫پیشنهادشده است‪.‬‬ ‫از میزان بودجه رقم ‪ ۴۲۹۶۰۶‬میلیون ریال برای توسعه‬ ‫کتاب و کتاب خوانی (س��رانه مطالعه) پیشنهادشده است‬ ‫و رقم ‪ ۵۳۸۱۰‬میلیون ریال برای توس��عه کتاب خوانی با‬ ‫اولویت مناطق کمتر برخوردار پیشنهادشده است‪.‬‬ ‫رقم پیش��نهاد دولت برای حمایت از حضور بین المللی‬ ‫نویس��ندگان و ناشران ‪ ۲۵۰۰۰‬میلیون ریال براورد شده‬ ‫اس��ت و برای حمایت از موسس��ه ها‪ ،‬جامع و کانون های‬ ‫ادب��ی نیز ‪ ۴۰۰۰۰‬میلیون ریال از س��وی دولت در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫در این الیحه مبلغ ‪ ۹۰۰۰۰‬میلیون ریال برای حمایت‬ ‫از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و رقم ‪ ۵۹۷۹۶‬میلیون‬ ‫ریال برای حمایت از برنامه هفته کتاب و نیز مس��ابقات‬ ‫کتاب خوان��ی و نشس��ت ها و برنامه ه��ای مرتب��ط با ان‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫در بخش بررس��ی کتاب پیشنهاد دولت تخصیص رقم‬ ‫‪ ۵۶۰۰۰‬میلیون ریال بوده اس��ت و در بخش حمایت از‬ ‫ترجمه اثار برگزیده در بازارهای جهانی ‪ ۱۵۰۰۰‬میلیون‬ ‫ریال بودجه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫برای حمایت از انجمن های ادبی رقم ‪ ۱۲۰۰۰‬میلیون‬ ‫ری��ال و برای حمایت از تبلیغ و اطالع رس��انی کتاب نیز‬ ‫‪ ۱۸۰۰۰‬میلیون ریال بودجه پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫همچنین دولت رقم ‪ ۳۰۰۰۰‬میلیون ریال برای برنامه‬ ‫نظارت بر موسس��ه های انتش��اراتی و نیز برنامه ریزی در‬ ‫حوزه کتاب و نشر بودجه در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫در ح��وزه چاپ نیز رق��م ‪ ۱۰۳۷۰۴‬میلیون ریال برای‬ ‫ارتقا محصوالت چاپی بودجه در نظر گرفته ش��ده است و‬ ‫برای بازرس��ی از چاپخانه ها‪ ،‬اعطای مجوزها و نظارت بر‬ ‫فعالیت صنف چاپ نیز بودجه ‪ ۱۰۳۷۴۰‬میلیون ریال در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫در خارج از وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی نیز برای‬ ‫فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی رقم ‪ ۲۸۶۸۵۸‬میلیون‬ ‫ریال پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ 15‬درصدی بودجه فرهنگی کشور‬ ‫‹ ‹صرفه جویی در بودجه‬ ‫صرفه جوی��ی فرهنگی در بخش های فرهنگی کش��ور‬ ‫یکی از نیازهایی اس��ت که می توان��د بودجه بخش های‬ ‫مختلف را چابک تر و مفیدتر کند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫بیان اینک��ه کاهش بودجه فرهنگی مرب��وط به فصل ‪۵‬‬ ‫بودجه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حقوق و مزای��ای کارکنان نهادها و‬ ‫موسسات فرهنگی از فصل نخست بودجه تامین می شود‬ ‫که در این حوزه کاهش اعتبارات نداشته ایم‪.‬‬ ‫احد ازادی خواه با اشاره به کاهش ‪ 15‬درصدی بودجه‬ ‫فرهنگی نس��بت به سال گذش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫ای��ن اقدام در کنار حذف اعتبارات جدول ‪ 17‬که مربوط‬ ‫به س��ال های گذش��ته اس��ت‪ ،‬اعتبارات حوزه فرهنگ را‬ ‫به شدت تقلیل داده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم مالیر در مجلس ش��ورای اسالمی بابیان‬ ‫اینکه البته نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی‬ ‫ش��رایط کش��ور و تنگناهای بودجه ای را درک می کنند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بودجه امس��ال در حوزه فرهن��گ نیز مالحظات‬ ‫ج��دی دارد که دس��تگاه ها و نهاده��ای فرهنگی از این‬ ‫حوزه فرهنگ بس��یار ش��کننده و اسیب پذیر اس��ت و اگر حمایت‬ ‫دول��ت نباش��د بنگاه های کوچ��ک فرهنگی و ناش��ران نمی توانند به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهند‬ ‫قاعده مستثنا نیستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان ای��ن توضیح که بودج��ه دارای دو بخش‬ ‫ج��اری و عمرانی اس��ت و بودجه جاری ش��امل ‪ 7‬فصل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬فصل نخس��ت بودجه جاری مربوط به‬ ‫حقوق مزایا اس��ت که موسسه ها و نهادهای فرهنگی نیز‬ ‫حق��وق و مزایای کارمندان خ��ود را مانند حقوق مزایای‬ ‫سایر کارمندان دولت از همین محل تامین می کنند لذا‬ ‫نگرانی بابت این موضوع وجود ندارد‪.‬‬ ‫ازادی خ��واه اضاف��ه کرد‪ :‬از س��وی دیگ��ر ردیف های‬ ‫اعتب��اری برای اقدامات و برنامه ه��ای فرهنگی در فصل‬ ‫‪ 5‬بودجه دیده می ش��ود که برای نمونه بودجه جشنواره‬ ‫فیلم فجر‪ ،‬نمایشگاه‪ ،‬جشنواره تئاتر‪ ،‬کمک به هیات های‬ ‫ورزش��ی و نمایش��گاه مطبوع��ات از فص��ل ‪ 5‬تامی��ن‬ ‫می ش��ود که در این فصل بودج��ه‪ ،‬در الیحه بودجه ‪99‬‬ ‫صرفه جویی هایی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫عضو کمیته برنامه وبودجه کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬نماین��دگان عضو کمیس��یون فرهنگی نیز‬ ‫معتقدند ک��ه در این فصل باید صرفه جویی هایی صورت‬ ‫گیرد ولی درعین حال مطالبات حوزه فرهنگ را تا جایی‬ ‫که مقدور باشد‪ ،‬پیگیری خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه بودجه سال ‪ 99‬در حوزه فرهنگ‬ ‫‪ 6‬هزار و ‪ 120‬میلیارد تومان به تصویب رسیده درحالی که‬ ‫بودجه سال ‪ 98‬میزان ‪ 7‬هزار و ‪ 200‬میلیارد تومان بوده‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬یکی از نمونه های صرفه جویی‪ ،‬برگزاری‬ ‫جشنواره فجر سال گذشته با ‪ 50‬درصد هزینه های سال‬ ‫گذشته بود که با موفقیت برگزار شد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بنابراین اینکه گفته می ش��ود‪ ،‬دستگاه های‬ ‫فرهنگی با بودجه امس��ال در پرداخ��ت حقوق و مزایای‬ ‫کارمندان خود دچار مش��کل هس��تند‪ ،‬سخن نادرستی‬ ‫اس��ت چراکه فص��ل و ردی��ف بودجه ای ای��ن دو از هم‬ ‫جداست و تفاوتی بین حقوق کارمندان نهادهای دولتی‬ ‫و کارمندان نهادهای فرهنگی وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش بودجه و صدمه ‬ ‫کاه��ش بودجه فرهنگی کش��ور نگرانی های��ی را برای‬ ‫اهالی فرهنگ در پی دارد‪ .‬با ارائه الیحه بودجه از س��وی‬ ‫دولت به مجلس ش��ورای اسالمی و مشاهده ارقام بخش‬ ‫فرهنگی این مهم بیش از گذش��ته به چش��م می اید که‬ ‫ایا در س��ال ‪ 99‬بنگاه ه��ای خصوصی و کوچک همچون‬ ‫ناشران می توانند به فعالیت خود ادامه دهند؟‬ ‫اعظم کیان افراز مدیر انتشارات کیان افراز در گفت وگو‬ ‫با خبرنگار‬ ‫با اشاره به کاهش ‪ 15‬درصدی بودجه‬ ‫فرهنگی کشور گفت‪ :‬متاسفانه با کاهش بودجه فرهنگی‬ ‫کشور شاهد شرایط سختی در تمامی حوزه های فرهنگی‬ ‫و هن��ری خواهیم ب��ود‪ .‬در ش��رایطی ک��ه فعالیت های‬ ‫فرهنگ��ی در کش��ور با مش��کالت زیادی روبرو اس��ت و‬ ‫بس��یاری از اهالی فرهنگ و هنر در روزمره فعالیت های‬ ‫خود گرفتار هس��تند‪ ،‬کاهش بودج��ه فرهنگی می تواند‬ ‫صدمه های جبران ناپذیری بر پیکره فرهنگی کشور وارد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کیان اف��راز با بیان اینک��ه دولت باید ن��گاه ویژه ای به‬ ‫فرهنگ و هنر داشته باشد گفت‪ :‬کاهش بودجه فرهنگی‬ ‫کش��ور موجب می شود س��بد فرهنگ خانوار ایرانی الغر‬ ‫ش��ود و در زمان��ه ای که ش��رایط اقتصادی باعث ش��ده‬ ‫است س��فره خانوارها کوچک تر و تنگ تر شود نخستین‬ ‫ضربه های��ی که از س��وی جامع��ه وارد می ش��ود حذف‬ ‫کاالهای فرهنگی از س��بد معیش��تی خانوار است؛ یعنی‬ ‫باید در سال اینده شاهد باشیم که مردم کمتر به سینما‬ ‫برون��د و کمتر کت��اب بخرند و کمتر به تماش��ای تئاتر‬ ‫بنشینند‪.‬‬ ‫ای��ن مدیر انتش��اراتی در ادامه افزود‪ :‬ح��وزه فرهنگ‬ ‫بس��یار شکننده و اسیب پذیر اس��ت و اگر حمایت دولت‬ ‫نباشد بنگاه های کوچک فرهنگی و ناشران نمی توانند به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬ما در حال حاضر شاهد هستیم‬ ‫بسیاری از ناشران بزرگ مجبور شدند برای ادامه فعالیت‬ ‫تعدیل نیرو کنند و بسیاری از ناشران کوچک نیز مجبور‬ ‫به تعطیلی فعالیت های خود ش��دند‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫کاهش بودجه حمایتی دول��ت می تواند تاثیرهای منفی‬ ‫زی��ادی بر روند فعالیت مراک��ز فرهنگی و هنری بگذارد‪.‬‬ ‫ناش��ران با گرانی کاغذ و چاپ دست وپنجه نرم می کنند‬ ‫و نمی توانند تحمل فشار دیگری را تاب بیاورند و هر روز‬ ‫باید ش��اهد باش��یم خبر تعطیلی یکی از ناشران منتشر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه همواره ناش��ران در کن��ار دولت و‬ ‫کش��ور بودند گفت‪ :‬در تمامی ش��رایط سخت تحریم و‬ ‫اقتصادی ناش��ران س��عی کردند با دولت همراهی کنند‬ ‫و به سیاس��ت های کلی کش��ور وفادار باشند و در چنین‬ ‫ش��رایطی توق��ع نامهربان��ی را از س��وی دول��ت نداریم‪.‬‬ ‫امیدوارم مجلس شورای اسالمی در تصویب الیحه بودجه‬ ‫در بخ��ش فرهنگی اصالحات��ی را انجام دهد و از کاهش‬ ‫بودجه در س��ال اینده جلوگیری کند‪ .‬حیات یک جامعه‬ ‫به نش��اط فرهنگی ان جامعه وابسته اس��ت و امیدوارم‬ ‫دولتمردان نس��بت ب��ه احیا و نگهداری فرهنگ کش��ور‬ ‫دلسوزانه تر رفتار کنند‪.‬‬ ‫کیان اف��راز با بیان اینکه معافی��ت صددرصدی اهالی‬ ‫فرهن��گ و هنر می تواند به فعالیت ان ها تداوم ببخش��د‬ ‫گفت‪ :‬یکی از اتفاق های خوبی که در چند روز گذش��ته‬ ‫شنیدم تداوم معافیت صددرصدی فعالیت های فرهنگی‬ ‫و هنری اس��ت‪ .‬به واقع باید گفت اهال��ی فرهنگ و هنر‬ ‫منهای درصد بس��یار کمی از انه��ا که درامدهای باالیی‬ ‫دارن��د‪ ،‬توانایی پرداخت مالی��ات را ندارند‪ .‬ناش��ران در‬ ‫ش��رایطی فعالیت می کنند که باید از ‪ 100‬درصد بودجه‬ ‫خود ‪ 30‬درصد هزینه تولید کنند‪ 40 ،‬درصد حق پخش‬ ‫کتاب اس��ت و ‪ 10‬تا ‪ 20‬درصد ه��م هزینه حق التالیف‬ ‫کتاب اس��ت که با این حس��اب رقمی که در نهایت قرار‬ ‫است به عنوان سود فعالیت به ادامه بقای نشر کمک کند‬ ‫انقدر ناچیز است که نمی توان به ان به چشم یک درامد‬ ‫عالی نگاه کرد‪.‬‬ ‫این مدیر انتشاراتی در پایان گفت‪ :‬با تمام این حرف ها‬ ‫هنوز هم ش��اهد هستیم بس��یاری از ممیزهای مالیاتی‬ ‫ب��ا اهالی فرهنگ و هنر س��لیقه ای برخورد می کنند و با‬ ‫انک��ه قانون با صراحت اعالم کرده اس��ت که از پرداخت‬ ‫مالیات معاف هس��تند باز هم دردسرهایی در زمان اعالم‬ ‫به س��ازمان امور مالیاتی وجود دارد که امیدوارم در روند‬ ‫س��اختاری نیز در سال اینده کمتر شاهد چنین مسائلی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫سیده فاطمه ذوالقدر‬ ‫‹ ‹اقتصاد بر فرهنگ اولویت دارد‬ ‫توجه ب��ه فرهنگ و هن��ر برای ارتقای سیاس��ت های‬ ‫اقتصادی و اجتماعی موضوعی است که همواره دولت ها‬ ‫باید نسبت به ان با اگاهی روبرو شوند‪.‬‬ ‫محس��ن فرجی مدیر انتش��ارات خ��زه در گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه دولت در س��ال ‪ 99‬به این نتیجه‬ ‫رس��یده اس��ت که باید اقتصاد را تقوی��ت کند گفت‪ :‬به‬ ‫نظر می رس��د این نگ��رش دولت برای کس��ب اعتبار در‬ ‫زمینه اقتص��ادی و فراموش ک��ردن حوزه های فرهنگی‬ ‫یک راهبرد اش��تباه اس��ت که در بودجه س��ال اینده در‬ ‫پیش گرفته شده است‪ .‬گمان دولت این است که اقتصاد‬ ‫ی��ک مقوله همه گیر در جامعه اس��ت و فرهنگ نس��بت‬ ‫مستقیم با جامعه ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬ترجیح دولت برای توجه به اقتصاد‬ ‫و فراموش کردن فرهنگ یک نگاه ش��تابزده و کوتاه نظر‬ ‫است که می شود گفت اینده نزدیک را هدف گرفته است‬ ‫درصورتی که اگر نگاه به اینده بلند مدت باشد حتی برای‬ ‫شکوفایی اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬علمی و ‪ ....‬نیازمند تقویت‬ ‫پایه های فرهنگ هستیم‪.‬‬ ‫این مدیر انتش��اراتی افزود‪ :‬جامعه ای که از فرهنگ و‬ ‫هن��ر و ادبیات دور باش��د خواه ناخواه قدرت تفکر و تامل‬ ‫و بررس��ی دقی��ق و هم��ه جانبه ای از خ��ودش و جهان‬ ‫پیرامونش نخواهد داشت و در دراز مدت از نظر اقتصادی‬ ‫ه��م دچار صدمه ه��ای بزرگ خواهد ش��د‪ .‬اگ��ر اروپا و‬ ‫کش��ورهای توسعه یافته به این س��طح از رفاه و توسعه‬ ‫رسیده اند برای ان اس��ت که توانسته اند زیرساخت های‬ ‫فرهنگ��ی خود را تقوی��ت کنند و از همی��ن دریچه بود‬ ‫که توانس��تند س��نگ بنای جامعه ای اب��اد و مرفه را بنا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه نش��ر در ادامه با اش��اره ب��ه معافیت‬ ‫مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر در سال اینده گفت‪ :‬معافیت‬ ‫مالیاتی نمی تواند به ص��ورت فردی در جامعه فرهنگ و‬ ‫هن��ر تاثیر مثبتی بگذارد‪ .‬ان هم به این دلیل که فراتر از‬ ‫معافیت ه��ای مالیاتی‪ ،‬بنگاه های کوچک فرهنگی نیاز به‬ ‫حمایت های دیگری به غیراز مالیات دارند‪ .‬صنعت نش��ر‬ ‫نیازمند کاغ��ذ و لوازم چاپ اس��ت و در حال حاضر نیز‬ ‫بسیاری از ناش��ران برای چاپ کتاب های خود مجبورند‬ ‫کاغذ با نرخ ازاد تهیه کنند‪.‬‬ ‫اگر بودجه سال اینده حوزه فرهنگ کاهش پیدا کند‬ ‫بر روند حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم تاثیر‬ ‫می گذارد چراکه تا به امروز ناشران بخشی از کاالی خود‬ ‫را به اداره کتاب می فروختند تا در کتابخانه های عمومی‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫اگر حمایت ه��ای دولت به دلیل کاه��ش بودجه کم‬ ‫شود در س��ال اینده شاهد تعطیلی بس��یاری از ناشران‬ ‫خصوص��ی خواهیم بود ک��ه توانایی فعالیت در ش��رایط‬ ‫سخت اقتصادی را نداشتند و امیدواریم در تصویب الیحه‬ ‫بودجه به تمامی این موارد در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫توجه شود‪.‬‬ ‫احد ازادی خواه‬ ‫اعظم کیان افراز‬ ‫محسن فرجی‬ ‫ب��ا توجه به نب��ود تمای��ل داوران جوایز مختلف‬ ‫برای اعالم یک برنده مسلّم در سال های اخیر‪ ،‬این‬ ‫سوال مطرح می شود که ایا همچنان به جوایز ادبی‬ ‫نیاز داریم؟ ب��ه گزارش ایبنا به نقل از ملویل هاوس‬ ‫بوکز ‪ -‬پرداخت��ن به این موضوع در چند صد کلمه‬ ‫ممکن است کار دشواری باشد اما اصل موضوع این‬ ‫اس��ت‪ :‬ایا ما همچنان به جوای��ز نیاز داریم؟ ایا انها‬ ‫را می خواهیم؟ زیرا با توجه به مس��یری که در حال‬ ‫حاضر در ان قرار داریم به نظر می رسد خیلی هم به‬ ‫انها نیاز نداریم‪ .‬سال گذشته جایزه ا ِوری من بالینگر‬ ‫وودهاوس‪ ،‬تنها جایزه ادبی برای داس��تان طنز در‬ ‫بریتانیا‪ ،‬اعالم کرد که نتوانس��ته رمانی که به اندازه‬ ‫کافی خنده دار باش��د به عنوان برنده س��ال ‪1397‬‬ ‫انتخاب کند‪ .‬س��پس در ماه اکتبر مش��خص ش��د‬ ‫که جایزه بوکر امس��ال به طور مشترک به «دختر‪،‬‬ ‫زن‪ ،‬دیگری» برناردین اواریس��تو و «وصیت ها» ی‬ ‫مارگارت اتوود رسیده است‪ .‬بی بی سی از ان زمان‬ ‫به خاطر اعالم نام برن��دگان تحت عنوان مارگارت‬ ‫ات��وود و «یک نویس��نده دیگر» م��ورد انتقادهای‬ ‫ف��راوان قرارگرفت��ه که درنتیج��ه عذرخواهی هم‬ ‫ک��رد‪ .‬ج��دای از حوزه کتاب‪ ،‬این هفته اعالم ش��د‬ ‫ک��ه جایزه ترنر که به هنرمندان تجس��می بریتانیا‬ ‫تعل��ق می گیرد بی��ن هر ‪ 4‬هنرمند نامزد تقس��یم‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬انها در بیانیه مش��ترک خود نوشتند‪:‬‬ ‫«اعط��ای جایزه ب��ه یک برن��ده تالش های هنری‬ ‫فردی ما برای نش��ان دادن یک دنیای در هم تنیده‬ ‫را تضعیف می کند‪ .‬مس��ائلی که هرکدام از ما با انها‬ ‫س��ر و کار داریم به هم��ان اندازه که اش��وب های‬ ‫اقلیمی از نظام س��رمایه داری جدایی ناپذیر است‪،‬‬ ‫عل��ل مرتبط جالب‬ ‫جدایی ناپذیرن��د‪ ».‬ای��ن ایده‬ ‫ِ‬ ‫اس��ت و نامزدها به درستی ادعا می کنند که مفهوم‬ ‫تش��ویق و تبلیغ یک اثر و برتری بخش��یدن به ان‬ ‫ذاتا متعارض است‪ .‬و اش��تباه متوجه نشوید‪ :‬هنوز‬ ‫جایگاهی برای جوایزی که اثار خالقانه و درخشان‬ ‫را برجس��ته می کنند وجود دارد که ممکن اس��ت‬ ‫درصورتی ک��ه برن��ده جایزه نمی ش��دند‪ ،‬مهجور‬ ‫می ماندن��د‪ .‬بااین ح��ال ب��ا وج��ود هیات داورانی‬ ‫ک��ه این روزه��ا میلی به انتخاب یک برنده مس��لّم‬ ‫ندارند‪ ،‬ش��اید زمان ان رسیده که به قالب کلی نگاه‬ ‫دوباره ای بیندازیم‪ :‬ایا ممکن اس��ت نامزد نش��دن‬ ‫به تنهایی کافی باشد؟ با پروراندن سودای شناخته‬ ‫شدن به جای پیروزی؟ یا صنعت نشر چنان متکی‬ ‫به برندگان جایزه ش��ده که تضعیف اجتناب ناپذیر‬ ‫فروش ش��بیه به فاجعه خواهد بود؟ پاس��خ دادن‬ ‫به این س��واالت دشوار اس��ت‪ ،‬اما دراین بین به نظر‬ ‫می رس��د که باید منتظر داس��تان های بیش��تری‬ ‫ازاین دست باشیم‪.‬‬ ‫«بنیامین» در باشگاه‬ ‫انیمیشن های میلیاردی‬ ‫انیمیشن س��ینمایی «بنیامین» پس از یک ماه‬ ‫اکران در س��ینماهای کشور به فروشی بیش از یک‬ ‫میلیارد تومان رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬انیمیشن‬ ‫س��ینمایی «بنیامین» کاری از موسسه پویانمایی‬ ‫اینده نگار به تهیه کنندگی مصطفی حسن ابادی و‬ ‫کارگردانی محسن عنایتی پس از یک ماه اکران در‬ ‫سینماهای کشور توانست به باشگاه انیمیشن های‬ ‫میلیاردی بپیوندد‪ .‬از سال ‪ ۹۳‬تاکنون ‪ ۱۵‬انیمیشن‬ ‫سینمایی در سینماهای کش��ور اکران شده اند که‬ ‫ازاین بین تنها انیمیشن های «فیلشاه»‪« ،‬شاهزاده‬ ‫روم»‪« ،‬بنیامی��ن» و رئ��ال انیمیش��ن «مبارک»‬ ‫توانس��تند ف��روش بیش از یک میلی��ارد تومان در‬ ‫گیشه سینماها داشته باشند‪« .‬بنیامین» در حالی‬ ‫به باشگاه انیمیش��ن های میلیاردی پیوسته است‬ ‫ک��ه از اغاز اکران با مش��کالت متع��ددی از جمله‬ ‫نداشتن س��رگروه س��ینمایی‪ ،‬اکران همزمان سه‬ ‫فیلم کودک‪ ،‬قطع سراسری اینترنت و افت فروش‬ ‫سینماها به دلیل حوادث اخیر و در پی ان تعطیلی‬ ‫اردوه��ای دانش ام��وزی‪ ،‬ب��رودت ه��وا و الودگی‬ ‫مواجه بوده اس��ت‪ .‬انیمیشن سینمایی «بنیامین»‬ ‫شهریور امسال با حضور در سی و دومین جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم ه��ای ک��ودکان و نوجوانان مورد‬ ‫استقبال کودکان و خانواده ها قرار گرفت و توانست‬ ‫جایزه بهترین پویانمایی این جش��نواره را کس��ب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سخنگوی کمیس��یون فرهنگی مجلس از کاهش ‪15‬‬ ‫درصدی بودجه حوزه فرهنگ در الیحه بودجه سال ‪99‬‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬با این وضعی��ت نهادهای فرهنگی در‬ ‫پرداخت حق��وق و مزایای نیروهای خود هم با مش��کل‬ ‫مواجه می شوند‪.‬‬ ‫س��یده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به نشست روز گذشته کمیسیون‬ ‫فرهنگ��ی مجلس به فارس گفت‪ :‬در این جلس��ه بودجه‬ ‫ح��وزه فرهن��گ در الیحه بودجه س��ال ‪ 99‬ب��ا حضور‬ ‫مسئوالنی از سازمان برنامه وبودجه مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه کل بودجه در نظر گرفته ش��ده برای‬ ‫س��ال ‪ 99‬معادل ‪ 420‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��هم بخش فرهنگ در بودجه سال ‪ 99‬نسبت به سال‬ ‫‪ 15 ،98‬درص��د کاهش یافته که با این وضعیت نهادهای‬ ‫فرهنگی حتی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود‬ ‫هم به مشکل برمی خوردند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫بودجه س��ال ‪ 98‬به میزان ‪ 7‬هزار و ‪ 200‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار ب��رای بخش فرهنگ در نظر گرفته ش��د که این‬ ‫میزان اعتبار در بودجه سال ‪ 99‬به ‪ 6‬هزار و ‪ 120‬میلیارد‬ ‫تومان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ذوالقدر خاطرنش��ان کرد‪ :‬نکت��ه ای در اینجا قابل ذکر‬ ‫اس��ت این اس��ت که در س��ال ‪ 98‬هم تنها ‪ 63‬درصد از‬ ‫بودجه تخصیص یافته به بخش فرهنگ محقق ش��ده و‬ ‫مابقی ان تاکنون تحقق نیافته است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫ایا دوران جوایز ادبی‬ ‫به سر رسیده؟‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪ 12 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 9 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1423‬پیاپی ‪2741‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫صلح و ارامش در این روزگار پراشوب‬ ‫در ش��ب رونمایی از کت��اب «زبان ملت‪ ،‬هس��تی‬ ‫ملت»‪ ،‬دکتر مصطف��ی محقق داماد گفت‪ :‬این کتاب‬ ‫که توسط رئیس جمهوری تاجیکستان تالیف شده‪ ،‬از‬ ‫نمونه های ارزشمندی است که می تواند مایه دوستی‪،‬‬ ‫برادری و مهربانی میان دو کشور باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبن��ا‪ ،‬ایت اهلل س��یدمصطفی محقق‬ ‫دام��اد‪ ،‬رئیس ش��ورای تولیت بنی��اد موقوفات دکتر‬ ‫محمود افش��ار در «شب زبان فارس��ی‪ -‬تاجیکی» و‬ ‫مراسم رونمایی از برگردان فارسی کتاب «زبان ملت‪،‬‬ ‫هستی ملت» نوشته امامعلی رحمان‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫تاجیکس��تان ضمن اش��اره ب��ه جنگ ه��ا و اتفاقات‬ ‫دهه ه��ای اخیر‪ ،‬منطقه ای که در ان زندگی می کنیم‬ ‫را منطقه اش��ک بار و تاس��ف باری خواند و گفت‪ :‬برای‬ ‫زندگ��ی ارام و در س��ایه صل��ح‪ ،‬ارامش‪ ،‬دوس��تی و‬ ‫مهربانی‪ ،‬نخستین چیزی که نقش موثر دارد‪ ،‬تعمیق‬ ‫فرهنگ مشترک است و نخستین عنصر برای تعمیق‬ ‫و ژرف کردن فرهنگ‪ ،‬زبان و ادبیات است‪.‬‬ ‫محق��ق داماد در ادامه این نشس��ت ک��ه به اهتمام‬ ‫انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و همکاری سفارت‬ ‫جمهوری تاجیکس��تان در ایران‪ ،‬نشریه بخارا‪ ،‬بنیاد‬ ‫سعدی‪ ،‬بنیاد موقوفات دکتر افشار و نشر خاموش و با‬ ‫حضور س��فرای کشورهای روسیه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ازبکستان‪،‬‬ ‫بوسنی و هرزگوین‪ ،‬افغانستان و اعضای فرهنگستان‬ ‫زبان و ادب فارس��ی برگزار شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما حدود‬ ‫ده کشور هستیم که ادبیات‪ ،‬موسیقی و زبان مشترک‬ ‫داریم‪ ،‬که زبان مش��ترک ما فارس��ی اس��ت‪ .‬ما زبان‪،‬‬ ‫فرهنگ و نژاد مش��ترک داریم؛ لذا باید دوس��تی مان‬ ‫را روزبه روز عمیق تر کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه ضمن اشاره به رونمایی از کتاب «زبان‬ ‫ملت‪ ،‬هس��تی ملت»‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این جلس��ه پرشکوه‬ ‫ب��رای رونمای��ی از یک��ی از کارهای ب��زرگ زمان ما‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫برگزارش��ده اس��ت‪ .‬کتاب «زبان ملت‪ ،‬هستی ملت»‬ ‫که توس��ط رئیس جمهور تاجیکستان تالیف شده‪ ،‬از‬ ‫نمونه های بسیار ارزش��مندی است که می تواند مایه‬ ‫دوستی‪ ،‬برادری و مهربانی میان دو کشور باشد‪.‬‬ ‫نظام الدین زاهدی‪ ،‬سفیر تاجیکستان در ایران‪ ،‬در‬ ‫این مراس��م درباره کتاب «زبان ملت‪ ،‬هس��تی ملت»‬ ‫گف��ت‪ :‬این کتاب به تحقق تاریخ زبانی کوش��یده‪ ،‬که‬ ‫برای ما و ش��ما مش��ترک و مایه افتخ��ار و برازندگی‬ ‫ملت ه��ای ما در قلمرو علم‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬ش��عر و س��خن‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ .‬مول��ف کتاب در ش��ش فصل و‬ ‫زیرفصل های متعدد ان‪ ،‬مهم ترین مس��ائل مربوط به‬ ‫تاریخ زبان مشترک ما‪ ،‬از دوران پیدایش تا زمان حمله‬ ‫مغول به ایران زمین را به دایره بحث و بررسی کشیده‬ ‫و اشاره کرده که اصطالح زبان تاجیکی در این کتاب‪،‬‬ ‫به معنا و مفهوم دینی و سیاس��ی امروز ان‪ ،‬یعنی زبان‬ ‫دولتی کشور مس��تقل جمهوری تاجیکستان است؛‬ ‫ولی هن��گام رجوع ب��ه دوره های گذش��ته‪ ،‬اصطالح‬ ‫زبان تاجیکی‪ ،‬هم معنا و هم ردیف اصطالح های زبان‬ ‫فارسی‪ ،‬زبان دری و فارسی دری است‪.‬‬ ‫چه مجله ای بخوانیم؟‬ ‫غالمعل��ی حدادع��ادل‪ ،‬رئیس فرهنگس��تان زبان‬ ‫و ادب فارس��ی و بنیاد س��عدی ه��م ضمن خیرمقدم‬ ‫ب��ه میهمانان خارج��ی و داخلی این مراس��م‪ ،‬وجود‬ ‫نظام الدین زاهدی‪ ،‬س��فیر تاجیکس��تان در ایران را‬ ‫موجب بهبودی روابط ایران و تاجیکس��تان دانست و‬ ‫گفت‪ :‬این محفل‪ ،‬محفل دوستی است که حول محور‬ ‫زبان و ادب فارسی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬بعد از فروپاش��ی ش��وروی‪ ،‬در فاصله‬ ‫کوتاهی ‪ ۱۴‬کش��ور از ش��وروی جدا و مستقل شدند‪،‬‬ ‫که مهم ترین نیاز انها در سال های نخستین استقالل‬ ‫و هویت ملی بود‪ .‬یعنی باید هویت ملی ازدس��ت رفته‬ ‫خود را بازتعریف می کردند‪ .‬در تاجیکس��تان بهترین‬ ‫تدبیر و چاره را ان دیدند که به فرهنگ کهن و اصیلی‬ ‫برگردند که در ظرف زبان فارس��ی حفظ شده بود؛ به‬ ‫همین دلیل زبان فارس��ی مایه اصلی هویت بخشی به‬ ‫تاجیکستان شد‪.‬‬ ‫عباس موس��وی‪ ،‬س��خنگوی وزارت خارجه هم در‬ ‫س��خنان کوتاهی عن��وان کرد‪ :‬چ��ون کار بنده اعالم‬ ‫مواضع اس��ت‪ ،‬اینجا یک اعالم موضع می کنم؛ ان هم‬ ‫اینکه هویت‪ ،‬پشتوانه دیپلماسی است‪ .‬یک دیپلمات‬ ‫بی هوی��ت که تاری��خ و زبانش را نشناس��د‪ ،‬دیپلمات‬ ‫تهی اس��ت و به درد این کار نمی خورد‪ .‬بنابراین ما در‬ ‫وزارت ام��ور خارجه‪ ،‬این بخش از کار را به عنوان یکی‬ ‫از دغدغه های اصل��ی کارمان قرار داده ایم و همکاری‬ ‫نزدیکی با مراکز ایران شناسی و زبان فارسی‪ ،‬به ویژه با‬ ‫اقای حدادعادل داریم‪.‬‬ ‫در پایان با حضور س��فرای کشورهای تاجیکستان‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬بوس��نی و هرزگوین‪،‬‬ ‫افغانستان و سخنرانان مراسم‪ ،‬برگردان فارسی کتاب‬ ‫«زبان ملت‪ ،‬هس��تی ملت» نوش��ته امامعلی رحمان‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری تاجیکستان رونمایی شد‪.‬‬ ‫چه کنسرت هایی برویم؟‬ ‫«نمایش» جدید روی پیشخوان امد‬ ‫‪ 20‬کنسرت در تهران روی صحنه می رود‬ ‫جدیدترین شماره ماهنامه «نمایش» ویژه‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۸‬با نگاه ویژه به نمایش��نامه نویس‬ ‫ابا ‬ ‫و نمایشنامه نویسی منتشر شد‪.‬‬ ‫در همین رابطه در بخش ترجمه‪ ،‬مقاالت‬ ‫«مواد الزم برای نمایش��نامه نویس شدن» از‬ ‫نینا موریسن‪« ،‬نمایشنامه نویسان باید مزایا و منافع اموزش دادن را بدانند»‬ ‫از فین کندی‪« ،‬نمایشنامه نویس‪ ،‬خالقیت و جامعه‪ :‬بازگشایی برای بازگشت‬ ‫ِ‬ ‫«اهمیت ناکامی‪:‬‬ ‫از عدم اثری از س��ونی اودودو» از کین��گ اکان نائما ایو و‬ ‫چرا نمایش��نامه نویس باید با عدم اس��تقبال مواجه ش��ود» از اس��تیو واترز‬ ‫ترجمه و منتشر شده است‪ .‬گفتگو با دیرده کیناهان با نام «نمایشنامه نویس‬ ‫ش��دن شبیه چه چیزی است؟» و مصاحبه با ابوتراب خسروی تحت عنوان‬ ‫«نوشتن حق هرکسی اس��ت که بخواهد بنویسد» گفت وگوهای این بخش‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۸‬به مدیرمس��ئولی‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��ماره ‪ ۲۴۲‬ماهنامه «نمایش» ویژه ابا ‬ ‫ش��هرام کرمی و سردبیری نصراهلل قادری زیر نظر دفتر پژوهش و انتشارات‬ ‫اداره کل هنرهای نمایش��ی در ‪ ۱۳۶‬صفحه و با بهای ‪ ۱۰‬هزار تومان برای‬ ‫عالقه مندان حوزه تئاتر چاپ و توزیع شده است‪.‬‬ ‫در هفته اینده تنه��ا دو اجرا برای بانوان روی‬ ‫صحنه خواهد رفت و کنسرت های بخش سنتی‪،‬‬ ‫کالسیک و تلفیقی نیز به ‪ ۱۰‬اجرا نمی رسد‪.‬‬ ‫سالن میالد نمایش��گاه میزبان کنسرت های‬ ‫بهنام بان��ی ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬اذر‪ ،‬میث��م ابراهیمی ‪۱۹‬‬ ‫اذر‪ ،‬مهدی جهانی ‪ ۲۰‬اذر‪ ،‬گروه پازل ‪ ۲۱‬اذر و گروه لیان ‪ ۲۲‬اذر خواهد بود‪.‬‬ ‫در روز ‪ ۲۱‬اذر س��ه کنس��رت دیگر از جمله حجت اش��رف زاده در برج میالد‪،‬‬ ‫ارش و مسیح در سالن وزارت کشور و کنسرت اذربایجانی گروه ائلشن در ایوان‬ ‫شمس برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫سهم اجرای بانوان نیز دو کنسرت گروه مهرعاطفه ‪ ۱۸‬اذر و گروه دلیار در ‪۱۹‬‬ ‫اذر در فرهنگسرای نیاوران است‪.‬‬ ‫در بخش س��نتی‪ ،‬کالس��یک و تلفیقی کنسرت های ارکس��تر نیلپر (سفر به‬ ‫گذشته) ‪ ۱۸‬اذر و گروه موسیقی ُگدار یکشنبه ‪ ۱۷‬اذر در تاالر رودکی‪ ،‬کنسرت‬ ‫اذربایجانی گروه اس��تاد ش��هریار ‪ ۲۰‬اذر در س��الن برج ازادی و کنسرت گیتار‬ ‫فالمنکو توسط بهروز اقایی ‪ ۲۱‬اذر در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه خواهند‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫همچنین کنس��رت بهار ‪ ...‬انس��وی دیوار (گروه قم��ر و کوارتت خلیج فارس)‬ ‫‪ ۲۲‬اذر در فرهنگس��رای ارسباران‪ ،‬گروه انس��و ‪ ۲۰‬اذر در فرهنگسرای نیاوران‬ ‫و کنس��رت موس��یقی عرفانی ش��رق ‪ ۲۱‬اذر در ح��وزه هنری برگ��زار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫چه نمایشی ببینیم؟‬ ‫«از میان مردگان» در دیوار چهارم‬ ‫«نقل مکان» به مولوی می رود‬ ‫مون��ودرام «نقل مکان» ب��ه کارگردانی فاطمه‬ ‫ِ‬ ‫کوچک‬ ‫محم��ودی از ‪ ۲۰‬اذر ت��ا ‪ ۶‬دی در س��الن‬ ‫ت��االر مولوی روی صحنه می رود‪ .‬تیزر این نمایش‬ ‫توسط فرهاد نجداد ساخته شده است که همزمان‬ ‫با شروع فروش بلیت های نمایش منتشر می شود‪.‬‬ ‫کارگردان درباره مونولوگ «نقل مکان» نوش��ته اس��ت‪« :‬مون��ودرام را‪ ،‬گفته اند‪،‬‬ ‫جان شخصیت بخورد‪ ،‬تا تمام محتویاتش بر‬ ‫موقعیتی است که در ان ‪ ،‬باید‪ ،‬تبری بر ِ‬ ‫تن «محمود» کوبیده ایم‪.‬‬ ‫ک��ف صحنه بریزد‪ .‬در «نق��ل مکان» این تبر را‪ ،‬محکم‪ ،‬به ِ‬ ‫محمود – پس ِر میرزا احم ِد خزانه دار‪ -‬هفتاد سال پیش‪ ،‬در تهران‪ ،‬می زیست‪».‬‬ ‫شهریار وجدانی ‪ -‬روانشناس‪:‬‬ ‫‪SHAHRIAR.VEJDANI@gmail.com‬‬ ‫دنی��ای ام��روز دنی��ای داده هاس��ت‪...‬‬ ‫به بیان دیگ��ر‪ ،‬دنی��ای اع��داد! دنیایی که‬ ‫اثباتِ حضور ش��ما در ان‪ ،‬یک ک ِد چند‬ ‫بودن این اع��دا ِد بااهمیت‪،‬‬ ‫رقمی اس��ت! ِ‬ ‫در دنی��ای ام��روز اجتناب ناپذیرند و در‬ ‫هجوم گس��ترده اطالعات‪ ،‬راهی برای مدیریت و سازمان دهی‪ .‬این‬ ‫اع��دا ِد بااهمیت مثال های بی ش��ماری دارند؛ به عن��وان مثال عد ِد‬ ‫نشان دهنده موجودی حساب بانکی‪ ،‬عددی که سن فیزیکی ما را‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬عددی که سال های تجربه کاری ماست و‪ ...‬اما در‬ ‫س��طح روان ش��ناختی و فردی‪ ،‬این اعداد چقدر اهمیت دارند؟ در‬ ‫چنین دنیایی‪ ،‬احتمال زیادی وج��ود دارد که اعداد «واقعا مهم»‬ ‫را در نظ��ر نگیری��م‪ ،‬و پژوهش های مرتبط‪ ،‬نش��ان می دهد افراد‬ ‫زمان ه��ای زیادی را صرف اعداد «به ظاهر» بااهمیتی می کنند که‬ ‫فقط باعث افزایش سه مولفه «اضطراب»‪« ،‬تردید نسبت به خود»‪،‬‬ ‫و «ترس» می ش��وند؛ اعدادی که به ما می گویند کامل نیس��تیم‪،‬‬ ‫تالشمان کفایت نمی کند‪ ،‬ضعیفیم و در اینده امیدی نیست‪.‬‬ ‫اگ��ر خ��وب دقت کنید‪ ،‬ای��ن اع��داد در مورد خ��و ِد واقعی ما‬ ‫هیچ چیزی نمی گویند‪ ،‬یعنی در طبیعت که ما هم بخش��ی از ان‬ ‫هس��تیم‪ ،‬هیچ معنای منحصربه فردی ندارند‪ .‬روان انس��ان ها در‬ ‫جس��ت وجوی برقراری ارتباط‪ ،‬عشق‪ ،‬احس��اس تعلق‪ ،‬شادمانی‪،‬‬ ‫ارام��ش‪ ،‬رضایتمندی و س��ازه هایی از این دس��ت اس��ت‪ ،‬که در‬ ‫هیچ ک��دام از داده های قابل پ��ردازش تجلی پیدا نمی کنند‪ .‬حتی‬ ‫زمان��ی که در تالش برای جمع اوری پول و ثروت هس��تیم‪ ،‬انچه‬ ‫به رفتارمان معنا می دهد اسکناس ها نیستند‪ ،‬بلکه احساس نوعی‬ ‫امنیت اس��ت براساس یک خطای ش��ناختی‪ ،‬یعنی تصور این که‬ ‫داش��تن پول برابر اس��ت با نبود نگرانی و ترس‪ .‬چند بار تاکنون‬ ‫ثروت شما و اطرافیان‪ ،‬توانسته برای شما احساس تعلق به ارمغان‬ ‫بی��اورد و یا از تصادف و م��رگ عزیزی جلوگیری کند؟ این اعداد‬ ‫مهم هستند‪ ،‬هیچ شکی در این نیست که با درامد بهتر‪ ،‬می توان‬ ‫امکانات بیشتری داشت و اینده مادی خود و خانواده را با ارامش‬ ‫بیش��تری پیش بینی کرد‪ ،‬اما مهم اس��ت که انتخاب کنیم کدام‬ ‫اع��داد اهمیت ظاه��ری دارند و کدام اع��داد به واقع در زندگی ما‬ ‫مث��ال عدد موج��ودی بانک‪ ،‬این‬ ‫ارزش و مفهوم��ی انس��انی؛ در‬ ‫ِ‬ ‫عدد یک نش��انگر محتمل از اینده بهتر اس��ت‪ ،‬نه دیکته کننده‬ ‫بی قیدوشرط‪.‬‬ ‫در کالم س��اده و منطقی به نظر می رس��د‪ ،‬اما با استناد به سه‬ ‫مولفه ای که پیشتر مطرح شد‪ ،‬افراد زیادی در عمل در یک تضاد‬ ‫ِ‬ ‫بااهمیت زندگی خود را «انتخاب کنید»‪.‬‬ ‫ارزشی قرار دارند‪ .‬اعداد‬ ‫این اعداد لزوما انچه خانواده و اجتماع به شما پیشنهاد می کنند‬ ‫نیس��تند‪ .‬اگر احساس سردرگمی‪ ،‬پوچی‪ ،‬بی انگیزه بودن‪ ،‬در یک‬ ‫رقاب��ت بی پایان بودن و تصوراتی از این دس��ت می کنید‪ ،‬یکی از‬ ‫ِ‬ ‫بااهمی��ت زندگی تان‪ ،‬با ارزش های‬ ‫دالیل ان این اس��ت که اعداد‬ ‫درونی و واقعی خودتان هم سو نیستند‪.‬‬ ‫اع��دادی که به ش��ما واقعا ارزش می دهند را بشناس��ید و بقیه‬ ‫را رها کنید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری تولد موالنا‬ ‫در کنار مزار شمس‬ ‫فاضل جمشیدی گفت که قصد دارند‬ ‫امسال مراسم س��الروز تولد موالنا را در‬ ‫کنار مزار ش��مس تبریزی با حضور یک‬ ‫گروه پنجاه نفره برگزار کنند‪.‬‬ ‫ای��ن خواننده در گفت وگو با ایس��نا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬موالنا اصال ترک نبوده و در‬ ‫بلخ به دنیا امده است‪ ،‬ولی چون مزار او‬ ‫در قونیه واقع در ترکیه قرار دارد و ترکیه نیز ادعا دارد که او اهل‬ ‫انجا بوده‪ ،‬مردم دنیا هم بر همین باورند‪ .‬امسال تصمیم داشتیم‬ ‫با یک گروه فرهنگی و هنری برای مراس��م تولد موالنا به قونیه‬ ‫برویم‪ ،‬ولی با توجه به اقدام��ات اردوغان (رئیس جمهور ترکیه)‬ ‫علیه کردها احس��اس کردیم رفتن ما به انجا درس��ت نیس��ت‪.‬‬ ‫به همین دلیل ازانجایی که موالنا عاش��ق ش��مس بوده‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفتیم امس��ال تولد او را در ش��هر خوی در کنار مزار ش��مس‬ ‫تبری��زی بگیریم و با این کار کم کم توریس��ت های خارجی را به‬ ‫ایران بکشانیم‪ .‬هم جشن تولد موالنا را می گیریم‪ ،‬هم شمس را‬ ‫زیارت می کنیم و هم شیخ محمود شبستری و شهریار را‪.‬‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫ه��اوارد‪ :‬ت��و زندگی��م ی��ک جاهای��ی‬ ‫منتظ��ر ب��ودم ت��ا خ��دا کن��ارم باش��ه‬ ‫ام��ا ه��ر ب��ار ک��ه می ام��د م��ن اونج��ا‬ ‫نبودم‪...‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫«از میان مردگان» به نویس��ندگی ش��یما‬ ‫محمدبیگ��ی‪ ،‬کارگردان��ی س��میه مطلبی و‬ ‫تهیه کنندگ��ی علیرضا یگانگی‪ ۱۰ ،‬تا ‪ ۳۰‬اذر‬ ‫س��اعت ‪17:45‬در مجموعه دی��وار چهارم به‬ ‫صحنه می رود‪« .‬از میان مردگان» اقتباس��ی‬ ‫از «مغازه خودکش��ی» اس��ت‪ .‬س��میه مطلبی کارگردان نمایش در مورد این‬ ‫نمایش گفت‪« :‬از میان مردگان» نمایش��نامه ای اس��ت تلخ و شیرین و اینه ای‬ ‫تمام ق��د که اکثر ادم ها می توانند حتی لحظ��ه کوتاهی از زندگی خود را در ان‬ ‫ببینند‪ .‬علیرضا یگانگی‪ ،‬سمیه مطلبی‪ ،‬دنیا مستعلمی‪ ،‬فرزاد صبارو‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫بوسعدی‪ ،‬حسین عماری امیرصیرفی‪ ،‬فرید یوسفی‪ ،‬سروش پارسا‪ ،‬فرید لطفی‪،‬‬ ‫ایدانا سبزواری در این اثر نمایشی بازی می کنند‪ .‬در خالصه نمایش امده است‪:‬‬ ‫خانواده ای در مغازه خود ابزار مرگ و خودکش��ی می فروش��ند که در این میان‬ ‫یک سری اتفاق رخ می دهد ‪. ...‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫کدام عدد بهتر است؟!‬ ‫ب��رادرم‪ .‬نام��ه ات را که دیدم اتش��م زد‪ .‬از رنجت و از دی��دن چیزی که‬ ‫توجیهی برایش نمی یافتی‪ .‬مگر الهیات و پروردگارش در تمام این س��ال ها‬ ‫سوالی جز سوال تو را پیش روی خود داشته اند؟ که اگر خدایی هست پس‬ ‫این همه رنج برای چیس��ت؟ که اگر خدایی هس��ت زلزله منجیل چرا امد و‬ ‫چرا زلزله لیس��بون؟ که الهیات بعد از مرگ ها و فاجعه ها بیهوده اس��ت‪ .‬که‬ ‫«ش��عر گفتن بعد از اش��ویتز» بی معنی س��ت‪ .‬از زندگی کردن و فلسفیدن‬ ‫و «ه��ر چیز دیگری بعد از اش��ویتز»‪ .‬ک��ه هر رنجی به معن��ای نبود مادر‬ ‫مهربانی در این هس��تی اس��ت‪ … .‬که ویران شود این خانه که مادربزرگی‬ ‫ندارد که مواظب باش��د که همه غذایش��ان را خورده اند و سیر و راضی سر‬ ‫جای خودشان خوابیده اند‪ .‬این سوال‪ ،‬این سوال مهم که «او کجاست؟» ما‬ ‫را در هرلحظه مهم و هرلحظه س��خت‪ ،‬در هر میعاد و اوجی دنبال می کند‪.‬‬ ‫این سوال که هر دینی که به خدای حاضر دارای قدرتی معتقد است سعی‬ ‫در پاس��خ به ان دارد و هر پاس��خی بیش از پاس��خ قبل ‪-‬در کالم‪ -‬ناقص و‬ ‫ناتمام است‪.‬‬ ‫و ت��و ای��ن حس بی کس��ی و بیچارگی را می شناس��ی‪ .‬وقت��ی خبر مرگ‬ ‫عزیزی را می ش��نوی و می دانی که دیگر راه برگشتی نیست‪ .‬وقتی می دانی‬ ‫ک��ه در مصاف فاجع��ه ای و قدرت و توانی نداری‪ .‬تو این را می ش��ناختی و‬ ‫ای��ن غمگینت می کرد که نمی توانس��تی کار خاصی بکن��ی و دیگر به هیچ‬ ‫معجزه ای هم اعتقاد نداشتی…‬ ‫ی��ادم ام��د برایت که بنویس��م‪« :‬که نبای��د هیچ چیزی که پی��ش از این‬ ‫در تاریخ اتفاق افتاده مایه ش��گفتت ش��ود‪ »..‬هر چی��زی که پیش تر اتفاق‬ ‫افتاده بود می توانس��ت باز هم اتفاق بیفتد‪ .‬اگر اش��تویتز‪ ،‬صبرا و ش��تیال و‬ ‫سربنیتسایی بود می توانست باز هم اتفاق بیفتد و در عین تلخی باید یادت‬ ‫باش��د که زیس��تن برای روحی که ورای روزمرگی ها به دنبال زیس��تنی پر‬ ‫معناتر است‪ ،‬سرشار از روبه رویی با رنج هاست‪.‬‬ ‫این راهی ست که تو را خوانده و نه این تویی که راه را می روی‪ .‬راه است‬ ‫که از تو خواسته که در دنیایی که هر روز بیشتر از پیش‪ ،‬خالی از معناست‪،‬‬ ‫معنایی بیافرینی و در تاریکی ها شمع کوچکی روشن کنی‪.‬‬ ‫برایم نوش��ته بودی از نامه علی(ع) پس��ر ابی طالب که گفته بود «به خدا از‬ ‫پیامبر شنیدم که رستگار نشود جامعه ای که در ان مظلوم حقش را از ظالم‬ ‫به لکنت زبان طلب کند…» و نمی دانس��تی چه کنی؟ مثل ان روز س��رد‬ ‫دی ‪ ۶۶‬که دایی خس��رو با بدن س��وراخ از مثلثی های شرق دجله برگشت؟‬ ‫ی��ا مثل ان روز که س��اک ل��وازم حبیب را اوردند؟ مثل ان روز که ش��یما‬ ‫همه چیز را به هم زد یا ان روز که اخراج شدی؟ ادم گاهی نیازمند پاسخی‬ ‫از اسمان هاست و رفیق… می خواهم چیزی را به تو بگویم‪:‬‬ ‫انسان وقتی که از مرزهای خودخواهانه روحش عبور می کند برای رنج های‬ ‫انس��ان دیگر غمگین می شود‪ .‬از رنج دیگری رنج می برد و از شادی اش شاد‬ ‫می شود‪ .‬می فهمد که مرزی بین من و تو و دیگری نیست‪ .‬مرزی نیست بین‬ ‫دایی خس��رو و ان س��رباز عراقی‪ .‬فرقی نیست بین حبیب و صندلی و انکه‬ ‫صندلی را می کش��ید‪ .‬انسان ان روز اغاز به انس��ان شدن می کند که برای‬ ‫انسان دیگری رنج می کشد که شفقت شروع انسان شدن است‪.‬‬ ‫ام��ا عزیز! در دنب��ال کردن اخبار و دغدغه مند بودن ب��رای نزدیکانمان و‬ ‫انچه به ما مربوط اس��ت فضیلتی اخالقی نیست‪ .‬انسان مهربان و شفیق در‬ ‫برابر دوس��تان و دشمنانش و در برابر انانکه نمی شناسد و درهرحال‪ ،‬شفیق‬ ‫اس��ت‪ .‬و فراموش نکن که تمامی انچه ما داریم االن و اکنون اس��ت و انجا‬ ‫که هس��تیم‪( .‬برایت از انجام وظیفه و گیتا در نامه قبل نوش��تم‪ ).‬وظیفه ما‬ ‫تنها انجام کار درس��تی س��ت که االن و اکنون قادر به انجامش هستیم‪ .‬ما‬ ‫نمی توانی��م برای مردم روهینگیا کار زیادی کنیم اما می توانیم تالش کنیم‬ ‫که هر جا که هستیم هیچ وقت به بدی عادت نکنیم و در حد توانمان فریاد‬ ‫بزنیم و دلبسته نتیجه هیچ عملی نباشیم‪.‬‬ ‫ان روز که من و تو این زندگی را ترک می کنیم هنوز مردمی در سرتاسر‬ ‫این دنیا به ناحق در بند خواهند ماند و هنوز هزاران رنج و دل رنج مند باقی‬ ‫خواهد بود اما چاره ای نیست جز تالش کردن‪ .‬تالش کردن که برای بهبود‬ ‫زندگی انس��ان ها که معنویتی که خالی از دغدغه انسان ها باشد غرق شدن‬ ‫در وهم هاست‪.‬‬ ‫می توانی��م تم��ام تالش��مان را بکنیم که وا ندهیم و من ت��و خیلی روزها‬ ‫وا دادیم‪ .‬ما خس��ته بودیم و خس��ته ش��دن هم طبیعتی انس��انی بود و ما‬ ‫خستگی هامان را می فهمیم و می بخشیم و ان پدر اسمانی مان به ما توانایی‬ ‫بخشیدن و فهمیدن اشتباهاتمان را داده‪.‬‬ ‫اما رفیق! ان باالها قرار نیس��ت بازی زندگی ما را عوض کنند… زندگی‬ ‫روی این خاک روزهای تلخ تری هم داش��ته‪ .‬هزاران سال لشکرها و ارتش ها‬ ‫امده اند و س��وزانده اند و کش��ته اند و برده اند و هیچ گاه خورشیدی نگرفته و‬ ‫معجزه ای نیامده و امید هیچ معجزی در بیرون نیست‪ .‬دعای ما و خواستن‬ ‫م��ا تنه��ا می توانند یک چیز به ما بدهند و ان ارامش��ی عمیق و درونی در‬ ‫مقابله با تمامی امور اس��ت‪« .‬ان ارامش الهی که ورای تمامی فهم هاست»‬ ‫ان سکونی که موج تمامی دریاها توفانی اش نکند‪ .‬وحشت کردن و گریستن‬ ‫و خندی��دن و ب��ه یاد اوردن که همه چیز می گ��ذرد و زیاد نمی گذرد که از‬ ‫دروازه های طالیی مرگ بگذری و شاید ان وقت حس کنی که جواب تمامی‬ ‫س��وال ها را می دانی و ش��اید فکر کنی که دیگر سوالی نیست و جوابی نیاز‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رفیقم! انس��ان ها هزاران سال روی این کره خاکی زندگی کرده و در این‬ ‫میان صد س��ال چیزی نیس��ت‪ .‬و ح��اال تمامی حاکم��ان بیدادگر و تمامی‬ ‫ادم های معروف و قدرتمندان و دوس��تانت را به یاد بیاور و صد س��ال بعد‬ ‫هیچ کدام از این ادمیان باقی نمانده اند‪ .‬همه می روند و من و تو هم به قافله‬ ‫انانکه پیش از ما رفته اند می پیوندیم و ش��اید در ان قافله – که به بودنش‬ ‫سخت امیدواریم‪ -‬چیزی جز از این حساب بی کتاب دنیا حکمروا باشد‪.‬‬ ‫و شاید روزی فکر کنی که این چقدر خوب است و مهم است که هیچ چیز‬ ‫ماندنی نیس��ت و این «نا پایندگی» (انیتیا در ایده بودائی) اس��ت که راهی‬ ‫برای معنامند ش��دن زندگی باز می کند و تو را از دریای رنج ها و دلتنگی ها‬ ‫و تنهایی ها و افسردگی ها عبور می دهد‪ .‬معنایی که ما ان را تنها در سکوت‬ ‫و در درونی ترین فضای قلبمان دریافت می کنیم‪.‬‬ ‫می دانم‪ .‬خیلی طوالنی شد و این نوشته های تکراری من غمی از سینه ات‬ ‫کم نمی کنند‪ .‬این نوش��ته ها چاره تنهایی تو نیس��تند و ام��ا برایت در نامه‬ ‫قبل برایت نوش��ته بودم‪« :‬قدر تنهایی هایت را ب��دان» که تنهایی می تواند‬ ‫پنجره ای باز کند به ان اس��مان که همیش��ه ابی س��ت و اگرچه راه انسان‬ ‫ش��دن و زیستن و درعین حال حاضر و هوشیار بودن هیچ وقت اسان نیست‬ ‫ام��ا فرام��وش نکن که هیچ فضیلت حقیقی ای جز به س��همی از ش��وکران‬ ‫رنج ها‪ ،‬حاصل نمی شود‪...‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫نامه ای بی نام‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!