روزنامه صمت شماره 1420 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1420

روزنامه صمت شماره 1420

روزنامه صمت شماره 1420

‫سالروز میالد مسعود حضرت امام حسن عسگری علیه السالم فرخنده و خجسته باد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ویژهنامه روز ملی بیمه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ ‪ 13‬اذر ‪ 1398‬‬ ‫ ‪ 7‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫ ‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫تقویت استارت اپهای بیمهای‬ ‫نیازحیاتی صنعت بیمه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫بالکچین در صنعت بیمه‬ ‫نفوذ خواهد کرد؟‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫توقع برخی تولیدکنندگان‬ ‫رئیس جمه��وری گفت‪ :‬از منظر جمهوری اس�لامی ایران هیچ‬ ‫مش��کلی برای توس��عه روابط با همس��ایگان و تجدی��د روابط با‬ ‫عربس��تان س��عودی وجود ندارد و برای تامی��ن امنیت و ثبات در‬ ‫منطقه باید همه کشورها در کنار یکدیگر باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ن روحانی در دیدار با یوس��ف بن علوی‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه عمان‪ ،‬با اش��اره به ضرورت تالش برای توس��عه‬ ‫بیش از پی��ش روابط ایران و عمان در بخش ه��ای مختلف افزود‪:‬‬ ‫فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران دو کشور می توانند با استفاده از‬ ‫ظرفیت ها و توانمندی های موجود‪ ،‬همکاری های مش��ترک خود‬ ‫را گسترش دهند‪.‬‬ ‫روحان��ی با تاکی��د بر اینکه جمهوری اس�لامی ای��ران معتقد‬ ‫اس��ت کش��ورهای منطقه باید در تامین امنی��ت منطقه حضور و‬ ‫نقش افرینی فعال داش��ته باش��ند و در این راستا طرح صلح هرمز‬ ‫را نی��ز ارائه کرده‪ ،‬گفت‪ :‬باید امنیت منطقه به ویژه در خلیج فارس‬ ‫و تنگه هرمز را برقرار کرده و به بیگانگان اجازه دخالت ندهیم‪.‬‬ ‫رئیس دولت دوازدهم بحران یمن را یکی از مس��ائل و معضالت‬ ‫مهم منطقه عن��وان کرد و افزود‪ :‬جنگ یمن جز ویرانی‪ ،‬کش��تار‬ ‫مردم‪ ،‬ایجاد عداوت و کینه میان مردم دو کش��ور و تهدید تمامیت‬ ‫ارضی یمن هیچ دستاورد دیگری نداشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سیاس��ت های دولت عربستان س��عودی در سوریه‪،‬‬ ‫عراق و لبنان هیچ دس��تاوردی برای ش��ان نداش��ته و امیدواریم‬ ‫مسئوالن این کشور مسیر سیاست خود را تغییر دهند‪.‬‬ ‫یوسف بن علوی‪ ،‬وزیر امور خارجه عمان نیز در این دیدار ضمن‬ ‫ابراز خرسندی از مالقات با رئیس جمهوری کشورمان و ابالغ سالم‬ ‫سلطان قابوس پادشاه عمان به وی‪ ،‬توسعه روابط و همکاری های‬ ‫ایران و عمان را در راس��تای منافع همه کشورهای منطقه دانست‬ ‫و افزود‪ :‬عمان نس��بت به توس��عه روابط و همکاری ها با جمهوری‬ ‫اسالمی ایران اهتمام ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه عمان گفت‪ :‬ابتکار جمهوری اسالمی ایران در ارائه‬ ‫طرح صلح هرمز به نفع همگان و توسعه ثبات و امنیت کشورهای‬ ‫منطقه خواهد بود‪.‬‬ ‫خریداران جور اسقاط موتورسیکلت را بکشند‬ ‫س��ال گذش��ته به دلیل اجرایی ش��دن دو قانون‪ ،‬تولید براس��اس اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬و‬ ‫همچنین الزام طرح اس��قاط‪ ،‬موتورسیکلت س��ازان ‪ ۴‬ماه نخس��ت و ‪ ۴‬ماه پایانی س��ال‬ ‫تولیدی نداش��تند و در نهایت هم اجرای این دو مصوبه یک س��ال به تعویق افتاد‪ .‬قانون‬ ‫الزام اس��قاط یک موتورسیکلت به ازای دریافت یک پالک‪ ،‬از ابتدای بهمن دوباره اجرایی‬ ‫می ش��ود اما تولیدکنندگان این حوزه دوباره به دنبال تعویق اجرای ان هستند‪ .‬در قانون‬ ‫عمر موتورسیکلت ‪ ۸‬سال تعریف شده و پس از این بازه زمانی استفاده از ان برای راکبان‬ ‫باید ممنوع ش��ود‪ .‬صاحبان این موتورسیکلت ها باید انها را به مرکز اسقاط تحویل دهند‬ ‫و برگه اس��قاط بگیرند و با ان یک موتورس��یکلت نو خریداری کنند‪ .‬تا امروز که این الزام‬ ‫‪5‬‬ ‫تشریح شد‬ ‫همه انچه باید درباره نخستین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فوالد بدانید‬ ‫میلیون تن فوالد خام است‪.‬‬ ‫€ € در ای�ن کنفران�س کارگاه تخصص�ی ه�م‬ ‫برگزار می شود؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬در این کنفرانس برگزاری چند کارگاه پیش بینی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در این کارگاه های تخصصی‪ ،‬پژوهشگران‬ ‫و دانش��گاهیان حض��ور خواهند داش��ت‪ .‬در ای��ن بین‪،‬‬ ‫ی ک��ه در حوزه‬ ‫دو کارگاه ازس��وی پژوهش��گران خارج ‬ ‫ریخته گری م��داوم‪ ،‬تخصص دارند برگزار خواهد ش��د‪.‬‬ ‫همچنین تجربه های صنعتی‪ ،‬در قالب کارگاه به اشتراک‬ ‫گذاشته می ش��ود‪ .‬عالوه بر این چالش هایی که در زمینه‬ ‫ریخته گری فوالد وجود دارد جمع اوری و بیان خواهد شد‬ ‫تا ش��رکت های دانش بنیان با بررسی انها‪ ،‬در ارائه راهکار‬ ‫مناسب کمک کنند‪.‬‬ ‫€ €ب�رای مش�ارکت بیش�تر ش�رکت های‬ ‫دانش بنیان چه اقدامی انجام داده اید؟‬ ‫از طریق پ��ارک علم و فناوری هرم��زگان‪ ،‬موضوعات‬ ‫مربوط به پارک ها و شهرک های تحقیقاتی‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫ش��ده تا زمینه حضور و مش��ارکت بیش��تر این شرکت ها‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که بیش��تر پارک های علم و فناوری‬ ‫برای همکاری‪ ،‬اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫€ €چه ش�رکت هایی در این دوره از کنفرانس‬ ‫حضور دارند؟‬ ‫در ای��ن دوره از کنفران��س مل��ی ریخته گ��ری مداوم‪،‬‬ ‫شرکت های بزرگ فوالدسازی‪ ،‬همکاری تنگاتنگ دارند‪.‬‬ ‫چ یک از ش��رکت های حاضر در صنعت‬ ‫برای حض��ور هی ‬ ‫فوالد در کنفرانس‪ ،‬مانعی وجود ندارد‪ .‬هدف نهایی ایجاد‬ ‫یک مشارکت ملی و تخصصی در زمان حال و اینده است‪.‬‬ ‫€ €تاکن�ون چ�ه تع�داد مقال�ه ب�ه دبیرخانه‬ ‫کنفرانس ارسال شده است؟‬ ‫براس��اس اخرین امار‪ ،‬تا این لحظه بیش از ‪ ۴۰‬مقاله به‬ ‫دبیرخانه کنفرانس ارس��ال شده که از میان انها ‪ ۱۵‬مقاله‬ ‫ارائه خواهد ش��د و بقیه نیز در قالب پوستر و کتابچه ارائه‬ ‫می شود‪ .‬همچنین ‪ 3‬مقاله خارجی از دانشگاه های کشور‬ ‫اتریش ارسال شده است‪.‬‬ ‫€ €فراخوان ش�ما برای این نمایش�گاه به چه‬ ‫صورت بوده است؟‬ ‫با تمامی شرکت هایی که به نوعی در این زمینه فعالیت‬ ‫داش��ته اند مکاتبه و همچنین از طریق سایت و پارک علم‬ ‫و فناوری هرم��زگان با ش��رکت های دانش بنیان ارتباط‬ ‫به عهده خودروس��از و موتورسیکلت س��از بود‪ ،‬به اجرا در نیامد؛ به طوری که شاهد حجم‬ ‫زیادی از خودرو و موتورس��یکلت فرس��وده در سطح کشور هس��تیم‪ .‬درحال حاضر عمر‬ ‫ناوگان حمل ونقل س��نگین کشور بیش از ‪ ۴۰‬سال است‪ .‬برخی تولیدکنندگان معتقدند‬ ‫‪2‬‬ ‫خریداران باید جور اسقاط موتورسیکلت را بکشند‪.‬‬ ‫اشتغالزایی بـا طعم «تمشک»‬ ‫در گفت وگوی معاون فناوری و توسعه فوالد هرمزگان و دبیر اجرایی کنفرانس با‬ ‫صنعت ریخته گری مداوم فوالد از س��ال ‪ ۱۹۵۰‬در دنیا‬ ‫توس��عه یافت و شرکت های فوالدس��ازی تالش کردند با‬ ‫روش ه��ای نوین‪ ،‬وضعیت این صنعت را بهبود بخش��ند‪.‬‬ ‫از جمله مزایای ریخته گری مداوم فوالد‪ ،‬نس��بت به روش‬ ‫س��نتی می توان به ذوب ری��زی اس��ان تر‪ ،‬کاهش زمان‬ ‫ریخته گ��ری‪ ،‬افزایش میزان تولید فوالد‪ ،‬افزایش س��طح‬ ‫کنترل پذی��ری در طول فراین��د ریخته گری و همچنین‬ ‫بهره وری بیشتر اش��اره کرد‪ .‬نظر به اهمیت این موضوع‪،‬‬ ‫همه س��اله در دنی��ا کنفرانس های��ی با موض��وع افزایش‬ ‫به��ره وری و افزایش دان��ش فنی و ش��ناخت فناوری در‬ ‫بحث ریخته گری مداوم فوالد برگزار می ش��ود‪ .‬در کشور‬ ‫ما نیز به دلیل اهمیت راهبردی فوالدسازی و به روز بودن‬ ‫در این صنعت نیاز به برگزاری نخس��تین کنفرانس ملی‬ ‫ریخته گ��ری مداوم فوالد‪ ،‬بیش ازپیش احس��اس ش��د و‬ ‫امس��ال نخس��تین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم در‬ ‫تاریخ ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬اذر در ش��هر بندرعباس برپا می ش��ود‪ .‬در‬ ‫همی��ن ارتب��اط گفت وگویی با علیرض��ا کاظمی‪ ،‬معاون‬ ‫فناوری و توسعه فوالد هرمزگان و دبیر اجرایی کنفرانس‬ ‫ترتیب دادیم که می خوانید‪:‬‬ ‫€ €عل�ت برگ�زاری نخس�تین کنفرانس ملی‬ ‫ریخته گری مداوم چیست؟‬ ‫در کش��ور‪ ،‬همایش های زی��ادی در زمینه های مرتبط‬ ‫با صنعت فوالد برگزار می ش��ود که در بیشتر انها مباحث‬ ‫عمومی مطرح می ش��ود‪ .‬در راس��تای اثربخشی و تمرکز‬ ‫بیش��تر‪ ،‬تصمیم گرفته شد همایش��ی با عنوان کنفرانس‬ ‫مل��ی ریخته گری م��داوم فوالد برگزار ش��ود؛ چراکه این‬ ‫موضوعی مش��ترک برای همه فوالدسازان است‪ .‬در حال ‬ ‫حاضر تولید فوالد کش��ور حدود ‪ ۲۵‬میلیون تن اس��ت و‬ ‫در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن ف��والد برنامه ریزی‬ ‫ش��ده که این هم نیازمند بهره گیری از ماشین های جدید‬ ‫ریخته گری است‪ .‬ماشین های موجود نیز از نظر فناوری‪،‬‬ ‫ب��ه تغییراتی نیاز دارند‪ .‬به همین منظور در این کنفرانس‬ ‫از فعاالن حوزه صنعت‪ ،‬دانشگاه و شرکت های دانش بنیان‬ ‫دعوت ش��د تا با ارائه نقش��ه راه‪ ،‬گامی در جهت شناخت‬ ‫بیش��تر و بهتر و حرکت هدفمند به س��وی بومی س��ازی‬ ‫فناوری و ساخت برداشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €چ�را ش�رکت ف�والد هرم�زگان پیش قدم‬ ‫برگزاری این کنفرانس شده است؟‬ ‫ش��رکت فوالد هرم��زگان باتوجه به رس��الت خود در‬ ‫س��الی که به عن��وان «رونق تولی��د» نام گذاری ش��ده و‬ ‫همچنین مس��ئولیت اجتماعی که نس��بت به دانشگاه ها‬ ‫و مراکز پژوهش��ی و ش��رکت های دانش بنیان دارد‪ ،‬اقدام‬ ‫به برپایی نخس��تین کنفرانس مل��ی ریخته گری مداوم‬ ‫ف��والد کرد‪ .‬از طرف دیگر فوالد هرم��زگان دارای یکی از‬ ‫اخری��ن فناوری ه��ای روز جهان در زمینه ماش��ین های‬ ‫ریخته گری اس��ت‪ .‬هدف بع��دی از برپایی این کنفرانس‬ ‫سوق دادن توجه به سمت سرمایه گذاری و توسعه استان‬ ‫هرمزگان به ویژه منطق��ه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و‬ ‫فلزی خلیج فارس و فراهم س��اختن زمینه برای تولید ‪۱۰‬‬ ‫انچه باید درباره طرح‬ ‫رانندهمحور شدن‬ ‫بیمه شخص ثالث بدانید‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫سـپـر بـال‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫خبر‬ ‫مشکلی برای تجدید روابط‬ ‫با عربستان نداریم‬ ‫‪8‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫همه دستاوردهای یک صنعت‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1420‬پیاپی ‪2738‬‬ ‫سازمان ملی ریسک‬ ‫تاسیس میشود‬ ‫برقرار شد‪.‬‬ ‫€ €داوری مقاله ها چگونه است؟‬ ‫داوری مقاله ه��ای ارس��الی به دبیرخان��ه کنفرانس‪ ،‬با‬ ‫مش��ارکت صاحبان صنایع و دانشگاهیان انجام می شود‪.‬‬ ‫در بحث داوری کنفرانس‪ ،‬پژوهش��کده فوالد دانش��گاه‬ ‫صنعتی اصفهان حضور خواهد داشت و بخش اجرایی نیز‬ ‫برعهده دانشگاه صنعتی امیرکبیر است‪.‬‬ ‫پیش از برگزاری کنفرانس‪ ،‬اهداف ان با ش��رکت ها در‬ ‫میان گذاشته و از انها درخواست شد که تجربه های خود‬ ‫در زمین��ه کیفی��ت و بهره وری را با ارائ��ه مقاله در اختیار‬ ‫دبیرخانه همای��ش قرار دهند تا هدف اش��تراک گذاری‬ ‫دانش‪ ،‬محقق شود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا کش�ورهای دیگ�ر نی�ز در زمین�ه‬ ‫ریخته گ�ری م�داوم ف�والد‪ ،‬کنفران�س برگزار‬ ‫کرده اند؟‬ ‫بله‪ ،‬در اروپا نیز همه ساله سمینار ریخته گری با حضور‬ ‫متخصصان و کارشناس��ان ای��ن حوزه برگزار می ش��ود‬ ‫تا با شناس��ایی افراد خ��اص این ح��وزه از توانمندی ها و‬ ‫نواوری های انجام ش��ده در صنعت فوالد‪ ،‬استفاده شود‪.‬‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان با الگوبرداری از این نوع تجربه ها‪،‬‬ ‫کنفران��س ریخته گری م��داوم فوالد را در ای��ران برگزار‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €اخری�ن مهلت ارس�ال مقاله ب�ه دبیرخانه‬ ‫کنفرانس چه زمانی است؟‬ ‫اخرین مهلت ارس��ال مقاله‪ 6 ،‬اذر ‪ ۱۳۹۸‬بود و در حال‬ ‫حاضر فرایند داوری مقاله ها در حال طی شدن است‪.‬‬ ‫€ €مهم ترین محورهای برگزاری کنفرانس‪ ،‬چه‬ ‫مواردی هستند؟‬ ‫فهرست محورهای اصلی کنفرانس به این شرح است‪:‬‬ ‫ بومی س��ازی و ن��واوری در فن��اوری م��واد و قطعات‬‫ماشین ریخته گری‬ ‫ کیفیت و تولید گریدهای ویژه و عملیات اماده سازی‬‫محصول‬ ‫ شبیه س��ازی تاندی��ش قال��ب و ماش��ین (متالوژی‪،‬‬‫انجماد‪ ،‬جریان مذاب‪ ،‬هدایت حرارتی و‪)...‬‬ ‫ تش��ریح بهترین تجربه های مرب��وط به بهره برداری‪،‬‬‫نگه��داری‪ ،‬تعمی��رات و توقفات در ماش��ین ریخته گری‬ ‫مداوم‬ ‫ سیس��تم های خنک کاری و روانکاری در ریخته گری‬‫مداوم‬ ‫ نقش فناوری اطالعات در استقرار راهکارهای انقالب‬‫صنعتی چهارم در فرایند ریخته گری‬ ‫ مدرن سازی و توسعه پلنت های ریخته گری مداوم‬‫ اتوماس��یون و ابزار دقیق و کنترل فرایند ریخته گری‬‫مداوم‬ ‫ ایمنی و مسائل زیس��ت محیطی فرایند ریخته گری‬‫مداوم‬ ‫ متالوژی تاندیش‪ ،‬پاتیل و قالب‬‫‪ -‬نواوری در فناوری ماشین های ریخته گری‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1420‬‬ ‫پیاپی ‪2738‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫توقع برخی تولیدکنندگان‬ ‫خریداران جور اسقاط موتورسیکلت را بکشند‬ ‫‹ ‹قانونی که اجرا نشد‬ ‫ابوالفضل حجازی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت‬ ‫کش��ور در گفت وگ��و با‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس قان��ون‪ ،‬اموالی که‬ ‫صاحب انها مش��خص نیس��ت به س��تاد اجرایی فرمان امام واگذار‬ ‫می ش��ود و در ادامه به س��ازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی‬ ‫تحویل ش��ده و در مزایده به فروش می رس��د‪ .‬این رویکرد ش��امل‬ ‫موتورس��یکلت های توقیفی از س��وی پلیس که صاحبان ان برای‬ ‫ترخیص اقدام نمی کنند‪ ،‬هم می ش��ود‪ .‬این س��خن در حالی بیان‬ ‫می شود که پیش تر جمشید قسوریان جهرمی‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫جمع اوری و فروش اموال تملیکی در گفت وگو با‬ ‫ان را رد‬ ‫کرده بود‪ .‬حجازی در ادامه گفت‪ :‬در این میان‪ ،‬پرس��ش این اس��ت‬ ‫ت موجود در پارکینگ ها پس از‬ ‫که یک تا ‪ ۲‬میلیون موتورس��یکل ‬ ‫خروج چه سرنوش��تی پیدا می کنند؟ براس��اس قانون اموال بدون‬ ‫صاح��ب به س��تاد اجرای��ی فرمان امام واگ��ذار و در نهایت تحویل‬ ‫س��ازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی می ش��ود‪ .‬در یکی‪ ،‬دو‬ ‫دهه گذش��ته ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬میلیون موتورسیکلت توقیفی بدون صاحب‬ ‫چه سرنوشتی پیدا کرده اند؟ از هر ‪ ۱۰‬موتورسیکلت توقیفی شاید‬ ‫فقط ‪ ۲‬موتورسیکلت ترخیص شود‪ .‬باقیمانده این موتورسیکلت ها‬ ‫ب��دون مش��خص ب��ودن صاحبان ش��ان در پارکینگ ه��ا دپو و در‬ ‫نهای��ت به نهادهای مربوط واگذار می ش��ود‪ .‬البته بس��یاری از این‬ ‫موتورسیکلت ها فرسوده شده و از عمر مفید انها گذشته است‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬براس��اس قانون عمر موتورسیکلت ‪ ۸‬سال تعریف‬ ‫شده و پس از این بازه زمانی استفاده از ان برای راکبان باید ممنوع‬ ‫شود‪ .‬صاحبان این موتورسیکلت ها باید انها را به مرکز اسقاط تحویل‬ ‫دهند و برگه اس��قاط گرفته و با ان یک موتورسیکلت نو خریداری‬ ‫کنند‪ .‬این عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورس��یکلت کشور‬ ‫در پاسخ به این پرسش که به این ترتیب الزام اسقاط موتورسیکلت‬ ‫فرسوده باید با خریدار باشد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر کارخانه دار بخواهد این هزینه‬ ‫را بپردازد باز هم در ادامه با لحاظ شدن ان در نرخ موتورسیکلت‪،‬‬ ‫رقم افزایش هزینه از خریدار گرفته می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬تا امروز که‬ ‫محمدحس��ین گ��ودرزی‪ ،‬رئیس انجمن صنفی مراکز اس��قاط‬ ‫خ��ودرو و رئیس کارگروه اس��قاط اتحادیه صنای��ع بازیافت ایران‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬از انباش��ت ‪ ۸۰‬هزار برگه اسقاط خودرو در‬ ‫مراکز اس��قاط از س��ال گذشته خبر داد و گفت که امسال حدود ‪۵‬‬ ‫هزار برگه به این تعداد اضافه ش��ده اس��ت‪ .‬البته امار اس��قاط های‬ ‫انجام شده در سال جاری بسیار ناچیز بوده است‪ .‬مصطفی جودی‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن صنفی مرکز اس��قاط خودروهای فرسوده‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که ایا این امار ش��امل خودرو و‬ ‫موتورس��یکلت می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این امار فقط مربوط به خودروهای‬ ‫فرس��وده است و اینکه سازندگان موتورسیکلت به طور مکرر عنوان‬ ‫می کنند برای اس��قاط موتورسیکلت زیرس��اخت ها اماده نیست‪،‬‬ ‫منظور انها مشخص نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬مراکز اسقاط به لحاظ قانونی‬ ‫می توانن��د مب��ادرت به این امر کنند چراک��ه ابزار و هویت حقوقی‬ ‫دارند و مش��کلی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬ساماندهی این امر باید‬ ‫از س��وی نهادهای ذی صالح برنامه ریزی شود وگرنه زیرساخت ها‬ ‫فراهم است‪ .‬به نظر می رسد این موارد بهانه هایی است که هر سال‬ ‫س��ازندگان موتورسیکلت برای فرار از مسئولیت های اجتماعی که‬ ‫بر عهده دارند به ان متوس��ل می ش��وند‪ .‬بهتر اس��ت بگوییم چند‬ ‫سال دوندگی می کنیم تا قانونی تصویب شود‪ ،‬چند سال هم برای‬ ‫اجرا و انجام ان باید بش��نویم که زیرساخت اماده نیست‪ .‬تمام این‬ ‫مس��ائل بهانه ای برای فرار از اجرای قانون اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تاثیر‬ ‫موتورسیکلت ها بر الودگی هوای کالنشهرها بر همگان معلوم است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬هر کاری اگر قرار باش��د انجام و پیگیری شود باید‬ ‫برای ان هزینه کنیم‪ .‬اما درباره موضوع مورد بحث‪ ،‬مشخص نیست‬ ‫این هزینه باید از سوی چه کسی یا چه نهادی پرداخت شود و انچه‬ ‫مشخص است اینکه درحال حاضر این هزینه را تمام مردم با به خطر‬ ‫انداختن سالمت ش��ان می پردازند‪ .‬جودی در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه مراکز اس��قاط می توانند همانند خودرو‪ ،‬موتورس��یکلت های‬ ‫فرس��وده را تجمی��ع کند تا کمکی به تولیدکنن��دگان برای خرید‬ ‫برگه اسقاط شود‪ ،‬گفت‪ :‬برای اجرای این طرح مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫قانون اس��قاط خودرو پیش از تحریم هم در حال اجرا بود و پس از‬ ‫تحریم و ممنوعیت واردات خودرو برگه های اسقاط بدون استفاده‬ ‫باقی ماندند‪ ،‬اما قانون ش��ماره گذاری موتورسیکلت به ازای اسقاط‬ ‫یک موتورس��یکلت هنوز اجرایی نشده است‪ .‬وی گفت‪ :‬در اجرای‬ ‫اس��قاط خودرو‪ ،‬سازندگان با بهانه های گوناگون از انجام ان سرباز‬ ‫زدند که این رویکرد از سوی موتورسیکلت سازان هم در حال تکرار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬س��ال گذش��ته به دلیل اجرایی ش��دن دو‬ ‫قان��ون‪ ،‬تولید براس��اس اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬و همچنی��ن الزام طرح‬ ‫اس��قاط‪ ،‬موتورسیکلت س��ازان ‪ ۴‬ماه نخس��ت و ‪ ۴‬ماه پایانی سال‬ ‫تولیدی نداشتند و در نهایت هم اجرای این دو مصوبه یک سال به‬ ‫تعویق افتاد‪ .‬قانون الزام اس��قاط یک موتورسیکلت به ازای دریافت‬ ‫یک پالک‪ ،‬از ابتدای بهمن دوباره اجرایی می شود اما تولیدکنندگان‬ ‫این حوزه دوباره به دنبال تعویق ان هستند‪.‬‬ ‫این الزام به عهده خودروساز و موتورسیکلت ساز بود‪ ،‬به اجرا در نیامد‬ ‫چنانچه ش��اهد حجم زیادی از خودرو و موتورسیکلت فرسوده در‬ ‫سطح کشور هستیم‪ .‬درحال حاضر عمر ناوگان حمل ونقل سنگین‬ ‫کشور بیش از ‪ ۴۰‬سال است‪ .‬فکر کارخانه دار باید درگیر تولید باشد‬ ‫و شخص دیگری باید عهده دار خرید برگه اسقاط شود؛ از این رو اگر‬ ‫قرار است مصوبه اجرای شود و تولیدکننده ملزم به این کار شود با‬ ‫توجه به شرایطی که دارد فعالیتش متوقف خواهد شد‪ .‬حجازی در‬ ‫پاسخ به این پرسش که با توجه به قدرت خرید مردم این امر شدنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت در کنار اجرای این ط��رح باید امتیازهایی به‬ ‫خریداران موتورسیکلت بدهد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بانک ها موظف شوند‬ ‫تسهیالت ‪ ۱۰‬میلیون تومانی با کارمزد کم بپردازند و به این ترتیب‪،‬‬ ‫دولت از بخش انرژی و منابع نفتی مابه التفاوت مبلغ را جبران کند‪.‬‬ ‫در این صورت کار به راحتی قابل انجام است‪ .‬حتی این قانون برای‬ ‫خودروها هم باید اجرایی ش��ود‪ .‬او یاداور شد‪ :‬بیشتر کارخانه های‬ ‫تولید موتورس��یکلت با ‪ ۱۰‬درصد ظرفیت فعالیت دارند‪ .‬حتی ‪۹۰‬‬ ‫درصد قطعه سازان این صنعت تغییر کاربری داده اند و تولیدکننده‬ ‫ق��درت و ام��کان خری��د برگه اس��قاط را ن��دارد‪ .‬در این ش��رایط‪،‬‬ ‫بهتری��ن راه��کار این اس��ت که خریدار برگه اس��قاط را تهیه کند‪.‬‬ ‫فرهنگ سازی و قانون مندی را باید از جایی که شدنی و امکان پذیر‬ ‫است‪ ،‬شروع کرد‪ .‬در جهان یک نمونه وجود ندارد که تولیدکننده‬ ‫مس��ئول اسقاط محصوالت فرسوده باش��د‪ .‬رئیس انجمن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت قم در ادامه به راهکار س��وم اش��اره کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫ش��رایط موجود صاحبان موتورسیکلت وسیله نقلیه فرسوده خود‬ ‫را برای اسقاط تحویل نمی دهند زیرا وقتی کف نرخ موتورسیکلت‬ ‫‪ ۹‬میلیون تومان است و موتورسیکلت سواران که از قشر کم درامد‬ ‫جامعه هستند‪ ،‬قادر به تامین هزینه نیازهای روزانه خود نیستند؛‬ ‫ازاین رو برای خرید وسیله نقلیه نو اقدام نمی کنند و به همین دلیل‬ ‫هم امروز بازار موتورس��یکلت راکد است و براساسا انچه گفته شد‪،‬‬ ‫در شرایط فعلی اجرای طرح باید به تعویق بیفتد تا شرایط مناسب‬ ‫شود‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر امکان اجرای طرح اسقاط وجود‬ ‫ندارد زیرا در عمل فعالیت کارخانه ها با ‪ ۱۰‬درصد ظرفیت‪ ،‬تعطیل‬ ‫هستند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬شرایط نامتعادل تر شده چراکه با افت تیراژ‪،‬‬ ‫نرخ موتورسیکلت افزایش می یابد‪ .‬حجازی با بیان اینکه این الزام‬ ‫در حالی اس��ت که برگه اس��قاط موتورسیکلت وجود ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این امر باعث شده تا از تولیدکنندگان موتورسیکلت خواسته شود‬ ‫به جای موتورسیکلت فرسوده‪ ،‬برگه اسقاط خودرو خریداری کنند‬ ‫که منطقی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بهانه تراشی برای اجرای مسئولیت اجتماعی‬ ‫صنعت خودرو و موتورسیکلت در ایران استاندارد نیست‬ ‫رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬ما زورمان به خودروسازها نمی رس��د‪ ،‬اگر قرار بر تولید استاندارد موتورسیکلت و‬ ‫خودروها باش��د‪ ،‬باید این کارخانه ها را تعطیل کنیم و در این صورت هم ممکن اس��ت میلیون ها نفر بیکار ش��وند‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل‬ ‫از پایگاه اطالع رس��انی س��ازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تهران و خیلی از شهرهای بزرگ جهان امروز گرفتار هوای ساکن و سرد‬ ‫هس��تند‪ .‬وی با بیان اینکه مصرف س��وخت های فسیلی در ایران بسیار باالست‪ ،‬گفت‪ :‬خودروهایی که این سوخت ها را می سوزانند قدیمی‬ ‫و از کار افتاده اند‪ .‬به عنوان مثال‪۲ ،‬میلیون و ‪۷۰۰‬هزار موتورس��یکلت کاربراتوری در س��طح ش��هر تهران تردد دارد که هر کدام به اندازه ‪۸‬‬ ‫خودرو بنزین سوز‪ ،‬االیندگی تولید می کنند‪ ،‬عالوه بر اینکه بیشتر این موتورسیکلت ها اسقاطی و خارج از رده هستند‪ .‬کالنتری با تاکید بر‬ ‫لزوم نوس��ازی و تولید موتورس��یکلت های برقی یا حداقل انژکتوری گفت‪ :‬بیش از ‪۸۰‬درصد موتورسیکلت ها وسیله معیشت مرد م هستند‬ ‫اما متاسفانه کارخانه ها اقدام های الزم برای تولید موتورسیکلت های باکیفیت انجام نداده اند‪ .‬وی افزود‪۷۰ :‬هزار کامیون شب ها وارد تهران‬ ‫می شدند و گازوئیل می سوزاندند‪ ،‬این کار در کنار زباله سوزی ها االینده های اصلی شهر را ایجاد می کنند‪ .‬ما بیش از حد ظرفیت کالنشهرها‪،‬‬ ‫س��وخت فس��یلی مصرف می کنیم‪ ،‬به طوری که سرانه مصرف سوخت فسیلی در ایران ‪ ۶‬برابر کش��ور ترکیه است‪ .‬کالنتری عنوان کرد‪ :‬ما‬ ‫زورمان به خودروسازها نمی رسد‪ ،‬جالب است خودروسازان تقاضا کرده بودند که فیلترهای دوده را به دلیل تحریم ها از کامیون ها بردارند‬ ‫درحالی که ‪ ۱۰‬سال گذشته که تحریم هم نبودیم‪ ،‬انها از فیلتر برای خودروها استفاده نمی کردند‪.‬‬ ‫است‪ .‬انجمن در تمام مذاکراتی که با نهادهای گوناگون داشته برای‬ ‫قانونی شدن این طرح اعالم امادگی کرده است‪ .‬حتی طرحی بود‬ ‫برای اینکه این طرح در مرحله نخست با گواهی اسقاط خودرو اغاز‬ ‫و سپس معادل سازی شود که به ازای یک خودرو ‪ ۴‬موتورسیکلت را‬ ‫پالک گذاری کنند‪ .‬س��ازمان محیط زیست این امر را نپذیرفت زیرا‬ ‫تاکید دارد باید موتورس��یکلت های فرسوده از چرخه مصرف خارج‬ ‫ش��وند‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن صنفی مرکز اسقاط خودروهای‬ ‫فرس��وده در ادامه تصریح کرد‪ :‬انجمن صنعت موتورس��یکلت قرار‬ ‫اس��ت زیربار اجرای قانون نرود و دوباره مهلت یک س��اله ای را برای‬ ‫اجرای طرح اس��قاط تمدید کند‪ .‬در واقع اراده اجرای قانون وجود‬ ‫ندارد و فقط بهانه تراش��ی می ش��ود‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬موضوع الزام‬ ‫خودروس��ازان به اس��قاط در حال تکرار است‪ ،‬زیرا این قانون برای‬ ‫خودرو ‪ ۱۰‬سال گذشته تصویب شد زمانی که خودروسازان سالی‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون خودرو تولید می کردند‪ ،‬اما ب��ا این وجود از اجرای این‬ ‫قانون س��رپیچی ک��رده و ان را انجام ندادن��د‪ .‬درحال حاضر هم با‬ ‫بهانه تحریم و افت تیراژ به طور کلی موضوع را رد می کنند‪ .‬موضوع‬ ‫موتورسیکلت هم ادامه همین مسئله است‪ .‬جودی معتقد است اگر‬ ‫رفع الودگی هوا و بهینه سازی مصرف سوخت یک ضرورت و از رده‬ ‫خارج کردن موتورسیکلت و خودروهای فرسوده برای حیات الزام‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید قانون اجرا ش��ود‪ .‬حال پرسش این است که چرا اجرای‬ ‫قانونی که تصویب ش��ده به بهانه ای‪ ،‬به تعویق می افتد‪ .‬جودی در‬ ‫پایان تاکید کرد‪ :‬مراکز اس��قاط کش��ور امادگی کامل دارند برای‬ ‫اجرای طرح کمک کنند زیرا به لحاظ زیرس��اخت ها مشکلی وجود‬ ‫ندارند و در تمام شهرها این مراکز اماده همکاری هستند اما نخست‬ ‫باید اراده اجرای ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫یکی از گالیه های مونتاژکاران موتورس��یکلت کشور که به نوعی‬ ‫هم بحق است‪ ،‬این است که چرا صنعتگران حوزه موتورسیکلت باید‬ ‫جور خودروسازان را بکشند و به جای انها برگه اسقاط خودروهای‬ ‫فرس��وده را خریداری کنند‪ .‬اگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور‬ ‫اس��قاط خ��ودرو برای خودروس��ازان ب��ه تعویق افت��اده‪ ،‬وضعیت‬ ‫واحدهای صنعتی موتورسیکلت هم در شرایط بهتری قرار ندارد و‬ ‫به مراتب وضعیت بدتری دارد‪ .‬انها تاکید دارند باید با هر دو صنعت‬ ‫به مساوات رفتار شود‪.‬‬ ‫استمرار فروش «سایپا» در روزهای ناارام‬ ‫ی پوش اجازه نداد بازار قرمـز شود‬ ‫خودروساز نارنج ‬ ‫یکی از شایعاتی که پس از اعالم افزایش نرخ بنزین دربازار خودرو‬ ‫پخش ش��د‪ ،‬توقف فروش و تحویل خودرو توس��ط خودروس��ازان‬ ‫داخلی تا روشن شدن تاثیرات تغییر قیمت بنزین برنرخ کلی تورم‬ ‫و نیز نرخ تورم دربخش خودرو بود‪ .‬تقارن این شایعه باناارامی های‬ ‫کش��ور مزید برعلت ش��د تا واس��طه های خودرویی شروع به اعالم‬ ‫قیمت ه��ای غیرمنطقی ب��رای خودروهای داخلی کنند و ش��ایعه‬ ‫ب��ه راه بیندازند که فروش و تحویل خودروس��ازان برای چندهفته‬ ‫متوالی یا حتی بیش از ان تعطیل خواهد شد‪ .‬اما درست درهمان‬ ‫روزها‪ ،‬سایپا با استمراربخشی به روند فروش و تحویل خود و اعالم‬ ‫برنامه های مکرر و متنوع روزانه برای فروش و پیش فروش نقدی و‬ ‫اعتباری‪ ،‬اجازه نداد وضعیت بازار بار دیگر قرمز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش پشت فروش‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا درروز یکشنبه ‪ ۲۶‬ابان شرایط فروش‬ ‫و پیش ف��روش نقدی و اعتباری محص��والت خود را اعالم کرد که‬ ‫براس��اس ان مدل های ‪ ۱۵۱‬و ‪ ۱۱۱‬از خان��واده پراید‪ ،‬خودروهای‬ ‫تیبا‪ ،‬س��اینا‪ ،‬کوییک و کوییک ار‪ ،‬وانت نیس��ان زامیاد دردو مدل‬ ‫تک س��وز و دوگانه سوز‪ ،‬وانت نیس��ان با موتور جدید دیزل با سطح‬ ‫اس��تاندارد یورو‪ ۵‬و وانت دوکابین دو دیفرانس��یل ریچ عرضه شد‬ ‫و حرک��ت موث��ری درجلوگی��ری از ثبت نام واس��طه ها و افزایش‬ ‫ام��کان ثبت ن��ام ب��رای مصرف کننده نهای��ی خودرو ب��ود‪ .‬به ویژه‬ ‫انکه س��ه محصول متفاوت کویی��ک ار (پارس خودرو)‪ ،‬تیبا‪ ۲‬پالس‬ ‫(زامی��اد) و نیس��ان دیزل یورو‪( ۵‬زامیاد) برای نخس��تین بار عرضه‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫به فاصله س��ه روز از این فروش‪ ،‬سایپا درروز چهارشنبه ‪ ۲۹‬ابان‬ ‫نی��ز درراس��تای جلوگیری از برهم خوردن نظ��م بازار و همچنین‬ ‫به تعادل رس��اندن قیمت محصوالت خود دربازار ازاد‪ ،‬امکان فروش‬ ‫و پیش فروش نقدی و اعتباری همه محصوالت مذکور را ارائه داد‪.‬‬ ‫در امتداد این حرکت‪ ،‬گروه خودروس��ازی سایپا از ادامه فروش‬ ‫فوری و پیش فروش ‪ ۱۲‬محصول خود خبر داد که ضمن جلوگیری‬ ‫از ثبت ن��ام دالالن‪ ،‬امکان ثبت نام برای مصرف کننده نهایی خودرو‬ ‫را فراهم می کرد‪.‬‬ ‫سایپا روز دوشنبه هفته بعد نیز درهمین راستا و با همان اهداف‪،‬‬ ‫درجدیدترین طرح فروش فوری خود‪ ،‬پیش فروش اقساطی کوییک‬ ‫را نی��ز اغاز کرد و امروز نی��ز ادامه فروش فوری و پیش فروش ‪۱۲‬‬ ‫محصول خود را دربرنامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحویل پشت تحویل‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا ح��دود ‪ ۵۰‬ه��زار دس��تگاه خودرو‬ ‫به مش��تریان درمهرم��اه ‪ ۹۸‬تحوی��ل داده و هرچند ام��ار مربوط‬ ‫به تحویل ابان ماه این گروه منتش��ر نش��ده اس��ت‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫درحدود همین میزان خودرو نیز در ماه گذش��ته تحویل مشتریان‬ ‫ش��ده باش��د؛ چراکه با توجه به تاکید مدیریت ارشد گروه‪ ،‬اجرای‬ ‫سیاس��ت عرضه مستمر محصوالت و تسریع درتحویل خودروهای‬ ‫معوق درسایپا باجدیت دنبال می شود‪.‬‬ ‫سایپا ضمن پاسخ گویی کامل به همه تعهدات مربوط به سال ‪۹۷‬‬ ‫بران اس��ت با تس��ریع در تحویل خودروهای قابل تولید‪ ،‬تعهدات‬ ‫برجای مان��ده از گذش��ته را روزبه روز کاهش ده��د‪ .‬اجرای برنامه‬ ‫تولیدی عبور مس��تقیم و نهضت تکمی��ل کاری خودروهای ناقص‬ ‫درسطح گروه خودروسازی سایپا‪ ،‬شرایط این مجموعه را در زمینه‬ ‫تحویل خودرو به مش��تریان بهبود بخش��یده و بنابر اعالم مدیران‪،‬‬ ‫درصدد اس��ت رویه کنونی را با هدف کاه��ش فاصله میان قیمت‬ ‫کارخان��ه و ب��ازار‪ ،‬از بین ب��ردن التهابات قیمت��ی و خروج کنترل‬ ‫قیمت ها از دست واسطه ها ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی توان سایپا را برای فروش باال برد‬ ‫انچه توان س��ایپا را برای اس��تمرار برنامه ه��ای فروش و تحویل‬ ‫خ��ودرو باال برده‪ ،‬جمع اوری گس��ترده خودروهای کف کارخانه و‬ ‫افزایش سهم داخلی سازی درخطوط تولید است‪.‬‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا باهمین رویکرد‪ ،‬ضمن انعقاد قرارداد‬ ‫داخلی س��ازی محصوالت خود درمیزس��وم تعمیق س��اخت داخل‪،‬‬ ‫تولی��د ‪ ۱۴‬قطعه دیگر از محصوالت خود را به ش��رکت های ایرانی‬ ‫واگذار کرد‪.‬‬ ‫درجریان برگزاری میزسوم تعمیق ساخت داخل درصنعت خودرو‪،‬‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا درمجموعه قراردادهایی با س��ازندگان‬ ‫داخلی ب��ه ارزش ‪ ۵۷۵‬میلیاردتومان‪ ،‬ارزب��ری محصوالت خود را‬ ‫ساالنه بیش از ‪ ۴۷‬میلیون یورو کاهش می دهد‪.‬‬ ‫ب��ا تحقق اه��داف میزس��وم تعمیق س��اخت داخل‪ ،‬بااحتس��اب‬ ‫دستاوردهای دومیز قبلی‪ ،‬درمجموع ‪ ۵۳‬قطعه از محصوالت سایپا‬ ‫با کاهش ارزبری س��االنه ‪۱۵۰‬میلیون یورو بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫با داخلی س��ازی قطعات میزسوم‪ ۴۱۸ ،‬یورو برای تولید هردستگاه‬ ‫خودرو تیبا کاهش ارزبری محقق خواهد شد که بابرگزاری دومیز‬ ‫چه��ارم و پنج��م دراینده این رق��م به ‪ ۶۰۰‬میلیون ی��ورو خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫گفتنی است گروه خودروسازی سایپا درمجموع سه میز تخصصی‬ ‫تعمیق س��اخت داخل قطعات خودرو‪ ،‬توانسته ‪ ۵۳‬قطعه مورد نیاز‬ ‫محصوالت خود را داخلی سازی کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1420‬‬ ‫پیاپی ‪2738‬‬ ‫معدن‬ ‫راه های نرفته ایران در فراوری عناصر نادر‬ ‫منی�ر حض�وری‪ ١٧ :‬ن��وع عنص��ر نادرخاکی‬ ‫از جمله س��ریوم‪ ،‬النتانی��وم‪ ،‬نئودینی��وم‪ ،‬اتریوم‬ ‫و اس��کاندنیوم در ایران یافت ش��ده که مطالعات‬ ‫درباره این عناصر در حال رش��د است‪ .‬این عناصر‬ ‫در صنایع شیشه‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬خودرو‪ ،‬باتری قابل‬ ‫شارژ و صنایع نظامی اهمیت باالیی دارد‪.‬‬ ‫ای��ران اکنون در بخش اس��تحصال عناصر نادر‬ ‫خاک��ی مش��کل دانش و فن��اوری دارد و برخالف‬ ‫پیش بینی ها هنوز نتوانس��ته اس��ت در این بخش‬ ‫به نتایج ارزشمندی دست یابد‪.‬‬ ‫هرچن��د جمهوری اس�لامی از نظ��ر تحقیق و‬ ‫پی جوی��ی عناصر نادر خاکی در بین کش��ورهای‬ ‫منطق��ه و خاورمیان��ه‪ ،‬رتب��ه نخس��ت را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت و سازمان هایی مثل سازمان‬ ‫زمین شناسی و ایمیدرو به دنبال شناسایی و رشد‬ ‫عناصر نادر خاکی در کشور بوده اند اما ایران از نظر‬ ‫دانش و فناوری در مقایسه با کشورهایی مثل چین‬ ‫فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫در این باره با کارشناسان گفت وگو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹استخراج عناصر نادر گران است‬ ‫سرپرست معاونت اکتشاف‬ ‫س��ازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور با‬ ‫تعریف عناصر نادر خاکی‬ ‫گفت‪ :‬منظور از عناصر نادر‬ ‫خاکی‪ ،‬عناصر ش��یمیایی‬ ‫اس��ت که مق��دار انها در‬ ‫پوس��ته زمین کم است و تنها در برخی از کانی ها‬ ‫وجود دارند‪.‬‬ ‫محمدباق��ر دری‪ ،‬افزود‪ :‬درواقع عناصر نادر خاکی‬ ‫‪ ۱۷‬عنصر را در برمی گیرد که در جدول مندلیف در‬ ‫گروه النتانیتها قرار دارند‪ .‬همچنین خاک های نادر‬ ‫را می توان به دو گروه سبک و سنگین تقسیم کرد‬ ‫که گروه دوم مقدار کمتراما ارزش بیشتری دارند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این سوال که اقدامات سازمان‬ ‫استحصال عناصر نادرخاکی اقتصادی نیست‬ ‫نمی توانیم شرایط فعلی مان را با ان مقایسه کنیم‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه چین دارای ذخایر زمین شناس��ی‬ ‫بسیار خوب‪ ،‬متنوع با عیار متفاوت از ذخایر ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب ما با این مقدار کم عناصر نادر‬ ‫خاکی نمی توانیم انها را از داخل کانی ها و سنگ ها‬ ‫خارج کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنبال روش های فراوری‬ ‫محمدباقر دری‪ :‬عناصر نادر خاکی در سازندهای مختلف خاک با‬ ‫ویژگی های مختلف جای دارد؛ به طور مثال یک گروه رسوبات در‬ ‫اکتشافات ژئوشیمی استان یزد کشف شده اند‪ .‬اما مسئل ه مهم‬ ‫این است که باید به استحصال انها توجه کرد که برای ما از نظر‬ ‫تکنیکی خیلی به صرفه نیست‬ ‫زمین شناسی برای رشد این عناصر در چه حد بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما وقتی کار اکتش��افی را انجام‬ ‫می دهیم پیگیر یافتن عناصر مختلف هستیم‪.‬‬ ‫بر این اساس از سال ها قبل‪ ،‬سازمان در طرح های‬ ‫اکتشافی خود بر روی خاک های نادر مطالعه کرده‬ ‫و تاکن��ون ‪ ۲‬بار ط��رح اختصاصی برای این عناصر‬ ‫داش��ته است‪ .‬هم اکنون همکاران سازمان در کرج‬ ‫طرحی را مطالعه می کنند که به دنبال ان در حال‬ ‫اکتشاف و پی جویی این عناصر هستند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬ع�لاوه بر طرح��ی که در کرج‬ ‫داریم هر کار اکتش��افی که انجام می دهیم بررسی‬ ‫می کنی��م ک��ه ببینیم چ��ه عناص��ری را می توان‬ ‫شناس��ایی کرد‪ .‬دری با اشاره به اهمیت برداشت و‬ ‫فراوری عناصر نادر گفت‪ :‬این عناصر در سازندهای‬ ‫مختلف با ویژگی های مختلف می تواند جای داشته‬ ‫باش��د؛ به طور مث��ال یک گروه از ای��ن عناصر در‬ ‫رس��وبات هستند که ما در اکتشافات ژئوشیمی در‬ ‫اس��تان یزد به انها برخوردیم‪ .‬اما مسئل ه مهم این‬ ‫است که باید به استحصال انها توجه کرد که برای‬ ‫م��ا در حال حاضر ازنظ��ر تکنیکی خیلی به صرفه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه این س��وال که ضع��ف فراوری‬ ‫و فن��اوری چقدر به رش��د اس��تفاده از این عناصر‬ ‫ضربه می زند‪ ،‬گفت‪ :‬باید به یک نکته توجه داشته‬ ‫باش��یم‪ ،‬اس��تخراج یک ماده معدنی باید با شرایط‬ ‫اقتصادی همراه باش��د تا در مراحل بعدی بتوانیم‬ ‫قدم برداریم‪.‬‬ ‫عناصر نادر خاکی کاربردهای مختلفی در صنایع‬ ‫ های تک‪ ،‬هوا فضا‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬س��اخت باتری های‬ ‫نسل جدید و‪ ...‬دارند اما در کشور ما به دلیل ضعف‬ ‫فراوری و فناوری ان طور که باید رشد نکرده است‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت اکتشاف سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی کشور با اشاره به اینکه خیلی‬ ‫س��خت اس��ت که در این عناصر ما به کشورهایی‬ ‫مثل چین برس��یم تاکید کرد‪ :‬چین درحال حاضر‬ ‫فناوری بسیار باالیی در این زمینه دارد که ما اصال‬ ‫رض��ا جدی��دی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر برنامه ریزی و بودجه‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫درب��اره اینکه چق��در در‬ ‫ایران به عناصر نادر خاکی‬ ‫توج��ه ش��ده اس��ت‪ ،‬ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬عناصر نادر‬ ‫خاکی یک مفهوم نوین در بحث اکتشاف‪ ،‬استخراج‬ ‫و فراوری در سطح دنیا است‪.‬‬ ‫ایران تقریبا چند سال بعد از اینکه مفهوم عناصر‬ ‫نادر خاکی و کمیاب و اس��تفاده از انها در صنعت‬ ‫ع های تک و فناوری مش��خص شد‬ ‫به ویژه در صنای ‬ ‫کار اکتشاف و ظرفیت یابی را شروع کرد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به مطالعات س��ازمان زمین شناسی‬ ‫گفت‪ :‬س��ازمان زمین شناسی با بهره از متخصصان‬ ‫از ابتدای دهه ‪ ۹۰‬بحث ظرفیت یابی عناصر خاکی‬ ‫را مطرح و خاستگاه این عناصر را در کشور بررسی‬ ‫ک��رد‪ .‬س��ازمان در مرحله شناس��ایی اولیه به این‬ ‫نتیجه رسید که کشور ما از نظر حضور عناصر نادر‬ ‫کمی��اب در وضعیت مناس��بی قرار دارد‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر برنامه ریزی و بودجه س��ازمان زمین شناسی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با مطالعاتی که در ایران مرکزی و جنوب‬ ‫کشور تاکنون انجام داده ایم به این نتیجه رسیدیم‬ ‫که ظرفیت ه��ای خوبی از نقط ه نظر وجود عناصر‬ ‫نادر خاکی به دست امده‪ ،‬گزارش های مقدماتی ان‬ ‫اماده اس��ت لذا به دنبال تکمی��ل این مطالعات و‬ ‫انجام مطالعات تفصیلی برای این عناصر هستیم‪.‬‬ ‫دراین بین باید اکتش��اف و خاستگاه این مواد در‬ ‫کشور باشد تا بتوانیم در مقیاس مناسب دست به‬ ‫تامین مواد اولیه بزنیم و نسبت به انجام روش های‬ ‫پرعیار سازی و فراوری انها اقدام کنیم‪.‬‬ ‫جدی��دی بابی��ان اینکه اکتش��اف ای��ن عناصر‬ ‫نیازمند دانش فنی و تجهیزات خاص اس��ت گفت‪:‬‬ ‫در برخ��ی از موارد عناصر ن��ادر خاکی را به عنوان‬ ‫عناصر همراه شناس��ایی می کردیم و توجه زیادی‬ ‫به ان ها نمی شد اما امروز که اهمیت و کاربرد انها‬ ‫مشخص اس��ت باید به فراوری انها توجه کرد که‬ ‫البته کار ساده ای نیست و نیاز به دانش پیچیده و‬ ‫تجهیزات روز دارد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬از همه مهم تر بحث اس��تخراج و‬ ‫فراوری این مواد است که باید در ان سرمایه گذاری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر برنامه ریزی و بودجه س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی با اش��اره به ضعف کشور درزمینه‬ ‫ع های تک گفت‪ :‬متاس��فانه تا‬ ‫دس��تیابی به صنای ‬ ‫پی��ش از این ما در تامین م��واد اصلی و مواد اولیه‬ ‫مش��کل داشته ایم‪ .‬امروز هم به ان شکلی که باید‬ ‫امکان��ات الزم را نداری��م که بخواهیم اس��تحصال‬ ‫کامل انجام دهیم‪ .‬با وضع موجود این روند سخت‬ ‫و زمان ب��ر اس��ت لذا بای��د با به��ره از متخصصان‬ ‫داخل��ی چرخ��ه را کوتاه ت��ر ک��رده تا ب��ه نتیجه‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬ما عناصر ن��ادر خاکی را فعال در‬ ‫ح��د شناس��ایی و ظرفیت یاب��ی پی��ش برده ایم و‬ ‫هن��وز به مطالعات تفصیلی و عمیق نرس��یده ایم‪.‬‬ ‫انچ��ه مه��م اس��ت اینکه بع��د از اکتش��اف قطعا‬ ‫بای��د به س��راغ نحوه اس��تخراج و نح��وه فراوری‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫جدیدی در پایان با اشاره به نقش دانش بنیان ها‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬ام��روز ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫ای��ران به دنب��ال روش های فراوری هس��تند کما‬ ‫اینکه متخصصان س��ازمان زمین شناسی در دفتر‬ ‫کانه ارای��ی و ف��راوری مواد معدن��ی نیز مطالعات‬ ‫ازمایش��گاهی خ��ود را انجام می دهن��د تا بتوانیم‬ ‫روی صنعتی سازی عناصر نادر کارکنیم‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1420‬‬ ‫پیاپی ‪2738‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در جلسه واکاوی اهداف کمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مطرح شد‪:‬‬ ‫سازمان ها در تهیه داده های زمین دوباره کاری نکنند‬ ‫منیر حضوری‪ :‬جلس��ه واکاوی اهداف کمی سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با محوریت نقشه‬ ‫راه مع��دن و صنایع معدنی با حضور رئیس و مدیران این‬ ‫سازمان در خانه معدن ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه نقش سازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور در اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات مواد معدنی‬ ‫ایران و کارشناسان این سازمان به بیان دیدگاه های خود‬ ‫در مورد نقش��ه راه معدن و وظیفه حاکمیتی این سازمان‬ ‫و چالش های ان پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم پرهیز از موازی کاری ‬ ‫علیرضا ش��هیدی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کشور با اشاره به موازی کاری های‬ ‫بین سازمانی در کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫درگذش��ته صحبت از این بود که‬ ‫م��وازی کاری بین س��ازمانی باید‬ ‫حذف شود چراکه منابع به سختی‬ ‫به دس��ت می ایند و موازی کاری باعث می شود نتیجه کار‬ ‫ضایع شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت‪:‬‬ ‫امس��ال معدن و صنایع معدنی ج��زو محورهای هفتگانه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که نقشه راه معدن‬ ‫را در س��رتیتر کارهای وزارتخانه قرار داد‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫نقش��ه‪ ،‬تمام بخش ها باید هر انچه بر عهده ش��ان سپرده‬ ‫ شده را انجام بدهند‪.‬‬ ‫ش��هیدی به وظایف س��ازمان زمین شناس��ی در حوزه‬ ‫معدن در نقش��ه راه اش��اره کرد و گفت‪ :‬نقشه راه باوجود‬ ‫موافقت ه��ا و مخالفت ها تدوین‪ ،‬تصویب و ابالغ ش��د‪ .‬بر‬ ‫اساس این برنامه‪ ،‬ش��اهد تفکیک وظایف هستیم‪ .‬دراین‬ ‫راس��تا قرار بر این ش��د که س��ازمان های مختلف ببینند‬ ‫چ��ه وظایفی بر عهده ش��ان اس��ت و طب��ق برنامه عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به طور مثال مش��خص ش��د س��ازمان‬ ‫زمین شناسی وظیفه شناس��ایی و پی جویی محدوده های‬ ‫معدنی را بر عهده دارد بدون اینکه بخواهد پروانه اکتشاف‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫در این روند چرخه معدنکاری بعد از پی جویی بر عهده‬ ‫ایمیدرو یا بخش خصوصی اس��ت و سازمان زمین شناسی‬ ‫حق ورود ندارد‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه منابع محدود مالی باعث ش��ده سازمان‬ ‫زمین شناس��ی از برنامه ه��ا عقب باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬در واقع‬ ‫ب��ا منابعی ک��ه در اختیار ما ق��رار داده اند بی��ش از این‬ ‫نمی توانیم کاری انجام دهیم‪ .‬ما تنها توانس��تیم بر اساس‬ ‫برنامه خود ‪ ۳۰‬هزار کیلومتر خطی را در اس��تان مرکزی‬ ‫برداش��ت کنیم و هم اکنون هم در بحث تفسیر اطالعات‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیر ‪۱۳‬بند از ‪ 72‬بند هستیم‬ ‫س��یدهادی میرمحم��د میگونی‪،‬‬ ‫مدی��ر فناوری اطالعات س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کشور نیز در این نشست‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اهمیت کار معدن و سهم ان در‬ ‫تولی��د ناخالص داخل��ی گفت‪ :‬به‬ ‫ازای هر شغل در حوزه معدن ‪۲۰‬‬ ‫ش��غل در صنایع پایین دس��تی ایجاد می شود و این مهم‬ ‫می تواند به رونق اش��تغال در کش��ور کمک کند درنتیجه‬ ‫نق��ش مع��دن در رش��د اقتص��ادی کش��ور کلی��دی‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در ادامه بابیان اینکه سازمان زمین شناسی چالش های‬ ‫کالن‪ ،‬تنگناه��ای بی��ن بخش��ی و درون بخش��ی و وضع‬ ‫موجود را بررسی کرده است‪ ،‬به راهبردهای پیشنهادی از‬ ‫سوی این سازمان اش��اره کرد و گفت‪ :‬توسعه اکتشاف بر‬ ‫پایه تامین اطالعات پایه‪ ،‬بهبود فضای کس��ب وکار معدن‪،‬‬ ‫صنایع معدنی و رشد تولید‪ ،‬توسعه بازار صادرات غیرنفتی‬ ‫و مدیریت واردات‪ ،‬جذب سرمایه گذاری‪ ،‬گسترش تامین‬ ‫مال��ی و افزای��ش ظرفی��ت‪ ،‬افزایش بهره وری‪ ،‬بازس��ازی‬ ‫و نوس��ازی‪ ،‬توس��عه پژوهش ه��ای کارب��ردی‪ ،‬صنای��ع‬ ‫دانش بنیان و ارتقای فناوری ازجمله سرفصل های سازمان‬ ‫زمین شناسی برای مقابله با چالش ها است‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬در نقش��ه راهب��ردی س��ازمان‬ ‫علیرضا ش��هیدی‪ :‬امس��ال معدن و صنایع معدنی جزو محورهای هفتگانه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��ت که نقش��ه راه معدن را س��رتیتر‬ ‫کارهای وزارتخانه قرار داد‪ .‬بر اس��اس این نقش��ه‪ ،‬تمام بخش ها باید هر‬ ‫انچه بر عهده شان سپرده شده را انجام بدهند‬ ‫زمین شناس��ی به اس��ناد باالدس��تی کش��ور توجه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫میگون��ی با اش��اره به اینکه از ‪ ۷۲‬بند نقش��ه راه معدن‬ ‫‪ ۱۳‬بند به طور مس��تقیم مربوط به سازمان زمین شناسی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ازجمله سیاست های کلی نظام در حوزه‬ ‫معدن می توان به اطالع رس��انی و استفاده از فناوری نوین‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی در م��ورد سیاس��ت اس��تفاده از فن��اوری روز دنیا‬ ‫گفت‪ :‬سازمان برنامه های مفصلی در این خصوص تنظیم‬ ‫و ش��اخص های عملکرد را اس��تخراج کرده است‪ .‬بخشی‬ ‫از اقدام��ات را انج��ام داده و بخش��ی هم در ح��ال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا س��ازمان در تمامی مجام��ع بزرگ‬ ‫بین الملل��ی عض��و اصلی اس��ت و با کش��ورهایی ازجمله‬ ‫المان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬چین و روس��یه ق��رارداد دارد‪ .‬در همین‬ ‫زمین��ه ب��ا ‪ ۵۵‬دانش��گاه‪ ،‬موسس��ه و س��ازمان همکاری‬ ‫کرده ایم تا اطالعات پایه در مقیاس های مختلف را تکمیل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدی��ر فن��اوری اطالع��ات س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدن��ی بابی��ان اینکه س��ازمان در پی جویی‬ ‫می توان��د نقش مثبتی داش��ته باش��د‪ ،‬به سیاس��ت دوم‬ ‫سازمان اشاره کرد و گفت‪ :‬کلیه امور حاکمیتی مرتبط با‬ ‫اکتشاف ازجمله مراحل شناسایی و پی جویی صرفا توسط‬ ‫س��ازمان زمین شناسی انجام می ش��ود و کلیه اطالعات و‬ ‫داده های حاصل به صورت بر خط و بدون دریافت وجه در‬ ‫اختیار عموم قرار می گیرد؛ به این ترتیب انجام این فعالیت‬ ‫برای س��ایر معاونت ها و یا ش��رکت های وابسته به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ازجمله ایمیدرو و شرکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ممنوع است‪.‬‬ ‫همچنین س��ازمان زمین شناس��ی به جز در مواردی که‬ ‫از طری��ق انعقاد قرارداد با بخش خصوص��ی‪ ،‬ایمیدرو و‪...‬‬ ‫صورت می گیرد اجازه ورود به اکتشافات عمومی (مراحل‬ ‫بعد از شناسایی و پی جویی) را ندارد‪.‬‬ ‫میگونی بابیان اینکه اکتش��اف ‪ ۳‬مرحله اصلی ازجمله‬ ‫تفصیلی‪ ،‬عمومی و شناس��ایی و پی جویی دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ازانجایی که مرحله شناس��ایی و پی جویی ریس��ک باالیی‬ ‫دارد درنتیج��ه بخش غیردولت��ی نمی تواند ان را برعهده‬ ‫بگیرد و مطالعات پهنه های اکتشافی باید توسط حاکمیت‬ ‫و به طور خاص س��ازمان زمین شناس��ی انجام ش��ود‪ .‬در‬ ‫اکتش��افات بخ��ش عموم��ی و تفصیلی هم ش��رکت های‬ ‫نیمه دولتی می توانند ورود کنند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به پیشرفت مطالعات سازمان زمین شناسی‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۸۳‬حدود ‪ ۲.۱۶‬درصد از کل کشور را‬ ‫به عن��وان محیط پرظرفیت معرفی کردیم و در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫این رقم نزدیک به ‪ ۵۰‬درصد رسید‪.‬‬ ‫وی در مورد چالش های اجرای فاز شناسایی به مواردی‬ ‫ازجمله به روز نبودن اطالعات پایه‪ ،‬نبود سیاس��ت گذاری‬ ‫واحد در امر اکتش��اف و تجمی��ع اطالعات پایه حاصل از‬ ‫ان‪ ،‬فقدان نظارت فنی تخصصی حاکمیت بر فعالیت های‬ ‫اجرای دستورالعمل واگذاری پهنه های اکتشافی‪ ،‬انحصار‬ ‫بخشی از مس��احت کش��ور صرفا در اختیار چند شرکت‬ ‫دولت��ی و نیمه دولتی بدون محدودیت زمانی و جلوگیری‬ ‫از ورود بخش خصوصی‪ ،‬اجرایی نشدن اکتشاف در عمق‬ ‫و طوالن��ی بودن زمان تبدیل کانس��ارها به معدن اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫میگون��ی در پایان به برنامه های اتی س��ازمان در حوزه‬ ‫اکتش��اف و تهی��ه اطالعات پایه اش��اره کرد ک��ه عبارتند‬ ‫از‪ :‬تکمی��ل و تولی��د اطالعات پای��ه بزرگ مقیاس باهدف‬ ‫افزایش دقت‪ ،‬بازدهی و کاهش ریس��ک س��رمایه گذاری‬ ‫در فعالیت های اکتش��افی و زیرس��اختی‪ ،‬تکمیل چرخه‬ ‫ژئوفیزیک هوایی باهدف اکتش��اف ذخایر پنهان و عمیق‬ ‫در مناط��ق اولوی��ت دار‪ ،‬بازنگ��ری در اطالعات پایه قبلی‬ ‫باه��دف به روزرس��انی و افزایش دقت انها با اس��تفاده از‬ ‫روش های روز دنیا‪.‬‬ ‫شرکت فوالد خوزستان پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی‬ ‫از ش��رکت فوالد خوزس��تان ب��ه عنوان‬ ‫کسب وکار پیشرو در پیاده سازی استراتژی‬ ‫اقتصاد مقاومتی س��ال ‪ ۹۸‬کشور تقدیر به‬ ‫عمل امد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار رواب��ط عمومی‪،‬‬ ‫سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت‬ ‫اس��تراتژیک با حض��ور وزی��ر ارتباطات و‬ ‫فن��اوری اطالعات‪ ،‬عضو هی��ات عالی حل‬ ‫اخت�لاف و تنظیم روابط قوای س��ه گانـه‪،‬‬ ‫معاون پژوه��ش و فناوری وزارت صنـعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬دبی��ر کمیس��یون‬ ‫انجمن ه��ای علم��ی کش��ور‪ ،‬اس��اتید و‬ ‫عالقمندان با معرفی کسب وکارهای پیشرو‬ ‫در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در این رویداد که با ارائه مقاالت تخصصی‪،‬‬ ‫برگزاری سخنرانی های کلیدی و همچنین‬ ‫برگ��زاری پان��ل تخصصی اس��تراتژی های‬ ‫توس��عه صندوق های بازنشس��تگی کشور‬ ‫برگزار گردید‪ ،‬از ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫به عنوان کسب و کار پیشرو در پیاده سازی‬ ‫استراتژی اقتصاد مقاومتی سال ‪ ۹۸‬کشور‬ ‫تجلیل شد‪.‬‬ ‫این کنفـرانس بیـن المللی با مش��ارکت‬ ‫ش��بکه تلویزیونی ایـران کاال و کمیسیون‬ ‫انجمن های علمی کشور و با حضـور بیش‬ ‫از یک هـزار تن از دانش��جـویان‪ ،‬اس��اتید‪،‬‬ ‫مدی��ران ح��وزه برنامه ری��زی و مدیـریت‬ ‫اس��تراتژیک و ب��ا س��خنرانی محمدجواد‬ ‫اذری جهرمی وزی��ر ارتباطات و فنـاوری‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬حجـت االس�لام والمس��لمین‬ ‫محمـدحس��ـن ابوترابی ف��رد عضو هیـات‬ ‫عالی حـ��ل اختالف و تنظیم روابط قـوای‬ ‫س��ه گانـه‪ ،‬برات قبادیان معاونت پژوهش‬ ‫و فن��اوری وزارت صنعـ��ت‪ ،‬معـ��دن و‬ ‫تجارت‪ ،‬محمـد جـاللی دبیر کمیس��یون‬ ‫انجمن های علمی کشـور و حسین راغفـر‬ ‫عضـو هیات علمی دانشگاه الزهـرا در سالن‬ ‫اجـالس سران کشورهای اسالمی بـرگزار‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1420‬‬ ‫پیاپی ‪2738‬‬ ‫تجارت‬ ‫توسعه گردشگری و کشاورزی با ایده خالقانه و نو در «مزرعه ارگانیک توسکستان گرگان»‬ ‫زه�را طهرانی‪ :‬مناط��ق بکر ایران کم نیس��ت اما افراد‬ ‫بی اطالع از انها زیاد هستند‪ .‬از خانه های بوم گردی مناطق‬ ‫کویری و سواحل زیبای جنوب گرفته تا مزارع کشاورزی و‬ ‫گردش��گری خطه سرسبز شمال؛ همه و همه می توانند در‬ ‫توس��عه پایدار کشاورزی و گردشگری کشور نقش بسزایی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬نکته قابل تامل در این میان‪ ،‬شناسایی و‬ ‫شناساندن این مناطق است تا مردم نگاه وسیع تری نسبت‬ ‫به انتخاب یک مکان در داخل کشور داشته باشند تا از ان‬ ‫نهایت لذت را ببرند‪.‬‬ ‫یک��ی از این مناطق بکر‪ ،‬روس��تای توسکس��تان گرگان‬ ‫اس��ت که به تازگ��ی با ابتکار چن��د جوان ایران��ی و پروژه‬ ‫مش��ترک ش��رکت دانش بنیان نوبر س��رزمین سبز پارس‬ ‫(ایران تمش��ک) و مرکز تحقیقات و اموزش کش��اورزی و‬ ‫منابع طبیعی گلستان دیدنی تر از همیشه شده است‪ .‬اوایل‬ ‫سال گذشته‪۶ ،‬جوان گلستانی اقدام به تاسیس یک مزرعه‬ ‫ارگانیک تمش��ک در این منطقه کردند ک��ه در نهایت در‬ ‫تابستان امسال به بهره برداری رسید و توانست گردشگران‬ ‫بس��یاری را به س��مت خود بکش��اند‪ .‬مزرعه ای که هم به‬ ‫توس��عه پایدار کش��اورزی کمک می کند و هم گردشگری‬ ‫را رون��ق می دهد و اش��تغالزایی دارد‪ .‬از همه مهم تر اینکه‬ ‫توسعه روس��تایی را نیز رقم خواهد زد که نقش مهمی در‬ ‫اقتصاد کشور ایفا می کند‪.‬‬ ‫بزرگ ترین مزرعه تمش��ک کشور در س��رزمین سرسبز‬ ‫توسکس��تان گ��رگان‪ ،‬اقدام جدید و نویی اس��ت که مردم‬ ‫می توانن��د با پرداخت ورودی بس��یار مختص��ر هرقدر که‬ ‫می خواهند از تمشک ها و دیگر محصوالت خوش طعم این‬ ‫مزرع��ه میل کنند‪ .‬این مزرعه بزرگ ترین باغ پژوهش��ی و‬ ‫الگویی تمش��ک در کشور با مس��احت ‪ ۱.۵‬هکتار است که‬ ‫به گفته تاس��یس کنندگان ان‪ ،‬اراضی شیب دار ان جلوی‬ ‫روان اب ها و فرس��ایش خاک را می گی��رد و از همه مهم تر‬ ‫باعث رونق روستا می ش��ود و به توسعه پایدار کشاورزی و‬ ‫در نهایت افزایش معیش��ت و درامد جامعه روستایی منجر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی بیش از ‪۱۰۰‬نفری‬ ‫فروردین ‪ ۹۷‬محصول کاشته شد و پس از ‪ ۱۳‬ماه حدود‬ ‫‪ ۳۰‬تن بار به دس��ت امد‪ .‬همیشه درامد اصلی کشاورزان با‬ ‫فروش محصول بوده اما س��عی ش��ده با نگاه گردشگری به‬ ‫موضوع مزارع‪ ،‬جریانی ایجاد ش��ود تا کشاورزان و باغداران‬ ‫بتوانن��د با خدم��ات مبتنی بر گردش��گری‪ ،‬درامد مازاد را‬ ‫تجربه کنند‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن اس��تان گلستان‪ ،‬تس��هیل در صدور‬ ‫مجوزها نکته مهمی در توس��عه اقتصاد روستاهاس��ت که‬ ‫براین اس��اس تمامی نهاد های دولتی براس��اس بخش��نامه‬ ‫موظف ش��دند در کوتاه ترین زمان ممکن به استعالم های‬ ‫مرتبط با فعالیت های اقتصادی در روستا پاسخ دهند‪ .‬نکته‬ ‫بعدی پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به واحدهای اقتصادی‬ ‫که در روس��تا فعالیت می کنند‪ ،‬اس��ت ک��ه اگر در مناطق‬ ‫اشتغالزایی با طعم «تمشک»‬ ‫‹ ‹ترویج تولید محصول سالم‬ ‫دیدگاه ما نس��بت به ایجاد چنین مزرعه ای‪ ،‬توسعه اموزش است که به‬ ‫طیف های گوناگون به ویژه دانش اموزان مفاهیم پایه کشاورزی را اموزش‬ ‫دهیم تا در فعالیت هایی که در یک مزرعه اتفاق می افتد‪ ،‬مشارکت داشته‬ ‫باشند‬ ‫مرزی و عش��ایری باشند‪ ،‬این تس��هیالت با سود ‪۴‬درصد‬ ‫و در دیگر مناطق روستایی استان ها‪۶ ،‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫در همین باره‪ ،‬به س��راغ مدیر این‬ ‫مجموعه مجی��د زمانی رفتیم تا از‬ ‫جزئی��ات پ��روژه بپرس��یم‪ .‬مدیر‬ ‫مجموع��ه ایران تمش��ک ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه تاکن��ون هیچ تس��هیالت‬ ‫دولتی درخواست نکرده ایم‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر بیش از ‪۱۰‬نفر‬ ‫به طور دائمی در این مجموعه اشتغال دارند و با توسعه ان‬ ‫به باالی ‪۱۰۰‬نفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫زمان��ی در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬در مرحاه‬ ‫نخست تمشک‪ ،‬توت فرنگی و صیفی جات مانند انواع فلفل‪،‬‬ ‫ک��دو‪ ،‬خیار‪ ،‬گوجه فرنگی و‪ ...‬کاش��ته و عرضه کرده ایم که‬ ‫قرار اس��ت توس��عه پیدا کند‪ .‬با توجه به اینکه کش��اورزی‬ ‫شغل فصلی اس��ت به طور طبیعی هر محصول را در فصل‬ ‫خودش داریم که مردم می توانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��راوردی که در روز اول پس از نوش��ته‬ ‫ش��دن ط��رح توجیه��ی درب��اره هزینه ها داش��تیم‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪۸‬میلی��ارد توم��ان بود که تا کن��ون ح��دود ‪ ۲۵‬درصد از‬ ‫مناب��ع خود تامین کردیم‪ .‬این پروژه مش��ترک با همکاری‬ ‫مرک��ز تحقیق��ات و اموزش کش��اورزی و مناب��ع طبیعی‬ ‫اس��تان گلس��تان با هدف انتقال دانش فناوری انجام شده‬ ‫یادداشت‬ ‫محمدرضا مودودی‪-‬کارش�ناس تجارت خارجی‪:‬‬ ‫ه��دف تحریم ها انچنان که طراح��ان ان بارها گفته اند‪،‬‬ ‫ایجاد «درد» در کشور تحریم شونده از راه مسدودکردن‬ ‫درامده��ای ارزی و افزایش هزینه هاس��ت ت��ا منجر به‬ ‫شکاف طبقاتی‪ ،‬بروز نارضایتی و فروپاشی اقتصادی انها‬ ‫ش��ود‪ .‬در این میان‪ ،‬پی��ش از هرموضوعی باید پذیرفت‬ ‫ک��ه مهم ترین نکت��ه در جنگ اقتص��ادی همچون دیگر‬ ‫جنگ ه��ای نظامی‪ ،‬درک و ش��ناخت کام��ل از نواحی‬ ‫اسیب پذیر‪ ،‬شکننده و نقاط ضعف نظام اقتصادی کشور‬ ‫در براب��ر تهدیدهای بیرونی اس��ت‪ ،‬چراکه فقط در پناه‬ ‫ش��ناخت کارشناسانه‪ ،‬دقیق و به موقع این نقاط ضعف و‬ ‫اسیب پذیر است که می توان نسبت به درمان و اصالح انها‬ ‫اقدام به موقع کرد و خس��ارت های ناشی از کاستی های‬ ‫داخل��ی و تهدیدهای خارجی را با تصمیم های درس��ت‬ ‫و اگاهانه به حداقل رس��اند؛ ان��گاه در گام های بعدی با‬ ‫تکی��ه بر نقاط قوت و فرصت های بالقوه و اس��تعدادهای‬ ‫بالفعل‪ ،‬اقدام ها و حمالت دش��منان را قدرتمندانه پاسخ‬ ‫داد؛ از این رو ضروری اس��ت که تصویر درستی از شرایط‬ ‫موجود در اختیار مدیران ارش��د‪ ،‬کارشناسان و نخبگان‬ ‫جنگ اقتصادی ق��رار گیرد تا بتوانند در پناه این تصویر‬ ‫جام��ع‪ ،‬تصمیم های راهبردی و عملیات��ی موثری اتخاذ‬ ‫کنند و بر مدار همین اندیش��ه و باور است که بازخوانی‬ ‫و تحلی��ل غفلت ه��ای تاریخی کش��ور در بخش تولید و‬ ‫تجارت خارجی اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫در بخش نخست این یادداش��ت به موضوع اموزش و‬ ‫پرورش ژنرال ها و فرماندهان جنگ های اقتصادی اشاره‬ ‫ش��د که متاسفانه هیچ دانش��گاهی تا امروز برای تربیت‬ ‫اس��ت و در نتیج��ه انتظار داریم دول��ت در قالب اعتبارات‬ ‫پژوهش��ی ب��ه مجموعه ما ک��ه ایده جدی��دی دارد کمک‬ ‫کند‪ .‬مدیر مجموعه ایران تمش��ک گفت‪ :‬دیدگاه ما نسبت‬ ‫به ایج��اد چنین مزرعه ای‪ ،‬توس��عه اموزش اس��ت که به‬ ‫طیف ه��ای گوناگ��ون به وی��ژه دانش ام��وزان مفاهیم پایه‬ ‫کش��اورزی را اموزش دهیم تا در فعالیت هایی که در یک‬ ‫مزرعه اتفاق می افتد‪ ،‬مش��ارکت داش��ته باشند‪ .‬در همین‬ ‫زمینه قرار اس��ت از کارشناسان مرکز تحقیقات و اموزش‬ ‫کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان مدرس‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫زمان��ی تاکید کرد‪ :‬امیدواریم درگیر بروکراس��ی دریافت‬ ‫تس��هیالت نشویم و انتظار داریم مرکز تحقیقات و اموزش‬ ‫کشاورزی و منابع طبیعی راسا مسائل مالی را پیگیری کند‬ ‫که اگر این اتفاق رخ دهد ما امادگی داریم از ابتدای س��ال‬ ‫‪ ۹۹‬مرحله دوم را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه یک هکتار سطح زیر کشت تمشک‬ ‫داریم که هر س��ال میزان محصول متفاوت اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به طور کلی حدود ‪۱۵‬تن می توان از این س��طح برداش��ت‬ ‫ک��رد‪ .‬م��ردم می توانن��د ب��ا ورودی ‪۱۰‬هزار توم��ان از هر‬ ‫محصول��ی ک��ه در مزرع��ه وج��ود دارد اس��تفاده کنند و‬ ‫در همانج��ا میل کنند‪ .‬ق��رار اس��ت فعالیت های جدیدی‬ ‫را تعری��ف کنی��م ک��ه هر ‪۱۲‬ماه س��ال ای��ن مزرعه فعال‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫همچنین رئیس مرکز تحقیقات و‬ ‫اموزش کشاورزی و منابع طبیعی‬ ‫اس��تان گلس��تان ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫ش��رکت دانش بنیان نوبر سرزمین‬ ‫سبز پارس یکی از هسته های فناور‬ ‫مرک��ز رش��د مرک��ز تحقیق��ات و‬ ‫اموزش کشاورزی و منابع طبیعی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از موضوع هایی که دنبال می کنیم‬ ‫حمایت از شرکت های فناور مانند این شرکت است که در‬ ‫پروژه مشترک قراردادی را س��ال گذشته منعقد کردیم و‬ ‫تابستان امسال نیز مرحله نخست ان که پروژه تمشک بود‪،‬‬ ‫گشایش یافت‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل فرج��ی در گفت وگ��و با‬ ‫تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫هدف ما این اس��ت ک��ه تولید محصول س��الم و ارگانیک‬ ‫رون��ق و تروی��ج یابد ک��ه این پ��روژه هم با همی��ن نگاه‬ ‫راه اندازی شده اس��ت‪ .‬در ابتدا این مزرعه با تولید تمشک‬ ‫ش��روع ب��ه کار کرد ام��ا برخ��ی صیفی جات مانن��د خیار‬ ‫و گوجه فرنگ��ی ه��م به طور س��الم در این مزرع��ه تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که متاس��فانه درحال حاضر‬ ‫نرخ اس��تفاده از نهاده های ش��یمیایی در بخش کشاورزی‬ ‫زیاد اس��ت و این امر یکی از مش��کالت اصلی ما به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اعضای این ش��رکت ت��ا کنون هیچ‬ ‫تس��هیالت دولتی درخواس��ت نکرده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت برای مرحله دوم که در دستور کار قرار دارد‪ ،‬نیاز به‬ ‫تسهیالت داشته باشند که ما در این بخش هم حامی انها‬ ‫خواهیم بود‪ .‬این شرکت خوشبختانه تجربه خوبی داشت و‬ ‫توانست نتیجه خوبی را هم ثبت کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه رئی��س مرکز تحقیقات و اموزش کش��اورزی و‬ ‫منابع طبیعی اس��تان گلستان‪ ،‬گردش��گری کشاورزی امر‬ ‫جدی��دی در ایران اس��ت که هم رونق و توس��عه دو جانبه‬ ‫را به همراه خواهد داشت‪ .‬خوشبختانه برنامه های پژوهشی‬ ‫و اموزش��ی ب��رای بهره ب��رداران و کش��اورزان و م��دارس‬ ‫در ای��ن مزرعه ایج��اد کردیم که نتایج مثبت��ی به همراه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فرجی گفت‪ :‬یکی از رس��الت های وزارت جهادکشاورزی‬ ‫این اس��ت که در اراضی شیب دار زراعت انجام نشود و اگر‬ ‫هم قرار باشد انجام شود‪ ،‬فقط درخت باشد‪ .‬این پروژه هم با‬ ‫همین نگاه راه اندازی شد چون با کاشت تمشک تا چندسال‬ ‫می توان از ان بهره برداری کرد و هرسال باعث فرسایش خاک‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬وی ب��ا اش��اره به اینک��ه دس��تاورد دیگر این‬ ‫پروژه‪ ،‬اش��تغالزایی اس��ت ک��ه در مرحل��ه دوم تعداد ان‬ ‫افزای��ش می یابد‪ ،‬اف��زود‪ :‬همکاران و پژوهش��گران بخش‬ ‫گیاه پزش��کی و خاک و اب ما با ش��رکت در تعامل هستند‬ ‫و س��عی می کنی��م محصوالتی که تولید می ش��ود س��الم‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق گردشگری و توسعه کشاورزی‬ ‫رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع‬ ‫غذایی اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به‬ ‫اینک��ه این جوانان قرار اس��ت مرحله‬ ‫دوم ای��ن طرح را هم راه اندازی کنند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید به این سمت برویم که‬ ‫چنی��ن مجموعه های��ی مانند مزرعه‬ ‫تمش��ک گرگان با حمایت ما و دولت‬ ‫بتوانند رش��د بیشتری داشته باشند و به ایجاد اشتغال و توسعه‬ ‫گردشگری و کشاورزی کمک کنند‪.‬‬ ‫امیر یوسفی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تمشک میوه‬ ‫وحشی است که به طور رونده رشد می کند و معموال محصوالتی‬ ‫که در بازار هس��تند از حاش��یه خیابان ه��ا و جاده ها و مناطقی‬ ‫که در کنار کانال های اب هس��تند‪ ،‬به دس��ت می اید‪ .‬این میوه‬ ‫از محصوالت��ی اس��ت که برای محافظت از مزارع هم اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چون پوش��ش خوبی بین زمین های کشاورزی ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬وی با بیان اینکه تمش��ک میوه ارگانیک و س��الم است‬ ‫که به هیچ گونه کود و سمی نیاز ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬توسکستان‬ ‫گرگان منطقه بکری اس��ت که در حاش��یه جنگل قرار دارد و با‬ ‫ایجاد این مزرعه توانسته رونق بیشتری پیدا کند‪ .‬نایب رئیس‬ ‫کمیس��یون کش��اورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی گرگان با‬ ‫تاکید براینکه تهیه غذای س��الم برای مردم یکی از اولویت های‬ ‫حوزه کش��اورزی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬چنین اقدامی باعث شد برخی‬ ‫دیگر هم دس��ت به چنین کارهایی بزنند‪.‬به عنوان نمونه فردی‬ ‫اقدام به تولید کاهو ارگانیک در مزرعه کرده که مورد اس��تقبال‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫یوس��فی با بیان اینکه جش��نواره تمش��ک این مزرعه امسال‬ ‫گش��ایش برگزار ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در همه جای جهان برگزاری‬ ‫جش��نواره های اینچنین��ی رواج دارد‪ .‬به عن��وان نمون��ه از همه‬ ‫جای دنیا برای تماش��ای جش��نواره گل به هلند سفر می کنند‪.‬‬ ‫ی��ا جش��نواره گالب گیری ما نی��ز نمونه دیگ��ری از موضوع ها‬ ‫اس��ت که جاذبه های گردش��گری ایجاد می کند‪ .‬این امر باعث‬ ‫می ش��ود مردم برای س��فر خارجی برای دیدن چنین مزارعی با‬ ‫محصوالت س��الم س��فر نکنند و بتوانند در داخل کشور نیز این‬ ‫بخش ها را ببینند‪ .‬رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی‬ ‫اتاق بازرگانی گرگان تاکید کرد‪ :‬این امر توس��عه گردش��گری و‬ ‫کشاورزی را به دنبال دارد که می توان با حمایت بیشتر مسیر را‬ ‫برای چنین اقدام هایی هموارتر کرد‪ .‬منطقه توسکس��تان بکر و‬ ‫دارای اراضی شیب داری است که در استفاده از اب هم به صرفه‬ ‫اس��ت چون طبیعی تامین می ش��ود‪ .‬همچنین زیبایی طبیعت‬ ‫این منطقه گردش��گر کش��اورزی را به خود جذب می کند و این‬ ‫بخش را رونق می دهد‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬مزرعه تمشک توسکستان تا امروز گردشگران‬ ‫بس��یاری را داشته اس��ت که با ورودی مختصری هم می توانند‬ ‫محص��ول م��ورد نیاز را ب��ا اعضای خانواده بچینن��د و به تفریح‬ ‫بپردازن��د‪ .‬ضمن اینکه تمش��ک محصولی اس��ت که چیدن ان‬ ‫سخت است و این موضوع خودش جاذبه خاصی دارد‪.‬‬ ‫غفلت های تاریخی در جنگ اقتصادی‬ ‫‪ ۱۰‬دوچرخه به هم بسته معادل یک ماشین مسابقه نیست!‬ ‫این نس��ل و ارائه تصویری از نمونه های مشابه‬ ‫در جه��ان در قال��ب مطالع��ات تطبیقی اقدام‬ ‫عملی نکرده اس��ت و باوجود وجود ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫تهدی��د و تحریم‪ ،‬ما هنوز متکی به نبوغ فردی‬ ‫و اس��تعداد ذاتی مدیرانی هستیم که در زمان‬ ‫جنگ و صلح‪ ،‬به یک شیوه می اندیشند و البته‬ ‫نتیجه ان هم کامال مشهود است!‬ ‫اما در ادامه بررس��ی این غفلت ه��ای تاریخی‪ ،‬موضوع‬ ‫مه��م دیگ��ری ک��ه قابل ط��رح اس��ت‪ ،‬تدوین نش��دن‬ ‫سیاس��ت ها و اس��تراتژی توس��عه صنعت��ی و تج��اری‬ ‫کارب��ردی و (الاقل) متناس��ب با چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬در‬ ‫طول س��الیان گذشته اس��ت‪ .‬گرچه در طول دوره های‬ ‫مختل��ف به س��فارش وزارت صنایع و مع��ادن یا وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مجلداتی از س��وی اس��تادان‬ ‫دانش��گاه تهیه و منتش��ر ش��ده‪ ،‬اما موضوع بحث فراتر‬ ‫از این اس��ت و پیامدها و اث��ار دردناک تحریم های دهه‬ ‫‪ ۹۰‬نش��ان می دهند این اس��تراتژی ها فقط برای ارشیو‬ ‫کتابخانه ای مناس��ب اس��ت و گرهی از مشکالت اقتصاد‬ ‫و فع��االن اقتصادی در دوره تحریم نگش��وده و نخواهد‬ ‫گشود‪.‬‬ ‫وقت��ی صحب��ت از اس��تراتژی توس��عه صنعت��ی و‬ ‫سیاس��ت های تجاری می ش��ود‪ ،‬به زبان س��اده اشاره به‬ ‫مهم ترین بخش هایی است که سال ها اهمیت انها مغفول‬ ‫مانده و امروز از همان بخش ها انتظار معجزه می رود!‬ ‫یک��ی از مهم ترین این خطاهای اس��تراتژیک‪ ،‬رویکرد‬ ‫جانش��ینی واردات در ذه��ن دولتمردان ده��ه ‪ ۷۰‬بود‪.‬‬ ‫در حقیق��ت پ��س از پایان جنگ تحمیل��ی و اغاز دوره‬ ‫بازس��ازی اقتصاد کشور‪ ،‬هدف و استراتژی تیم‬ ‫اقتص��ادی دولت‪ ،‬جایگزین��ی واردات از طریق‬ ‫تولی��د و تعمیق س��اخت داخ��ل و خودکفایی‬ ‫حداکث��ری محصوالت وارداتی ب��ود‪ .‬رویکردی‬ ‫که ش��اید بتوان گفت خطرناک ترین تصمیم و‬ ‫خطاترین راهبرد برای کش��وری بود که منابع‬ ‫ارزی اش محدود و سایه تهدید بر سرش بسیار‬ ‫سنگین بود‪.‬‬ ‫بگذریم از نتایج خطرناک ان در اتالف منابع ابی که به‬ ‫امید خودکفایی گندم در سطح ملی هدررفت و هیچ گاه‬ ‫ارزوی خودکفای��ی در ان بخش به طور کامل نیز محقق‬ ‫نش��د‪ ،‬ام��ا در بخش صنعت (که موضوع این یادداش��ت‬ ‫است)‪ ،‬اثار بلندمدت تلخ و نامطلوبی برای اقتصاد کشور‬ ‫به یادگار ماند‪ .‬در ان سال ها دولت دچار هیجان ساخت‬ ‫داخل شده بود بدون انکه رویکرد صادراتی داشته باشد‬ ‫و بر همین اس��اس درامدهای ارزی کشور در جغرافیای‬ ‫پهناور ایران و متناس��ب با قدرت چانه زنی اس��تانداران‬ ‫و نمایندگان وقت‪ ،‬توزیع ش��د ت��ا واحدهایی در مقیاس‬ ‫محلی‪ ،‬اس��تانی و اندک تعدادی در س��طح ملی ساخته‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫واحدهای��ی نه ازس��وی فعاالنی که اهلیت ش��ان ثابت‬ ‫ش��ده باش��د‪ ،‬بلکه ازس��وی هرکس��ی که متقاضی یا از‬ ‫رانت پشت پرده برخوردار بود‪( .‬فیلم طبرستانی ها نمونه‬ ‫جالبی از این دست است‪ .‬جایی که سهامداران ان اشاره‬ ‫می کنند چگونه تصمیم گرفتند یک واحد فوالدس��ازی‬ ‫در استان مازندران راه بیندازند! )‬ ‫کش��ور به یکباره صحنه ساخت وساز سوله ها در تمام‬ ‫بیابان های اطراف ش��هرها شد و گرچه از دل این جریان‬ ‫عظیم صنعتی سازی‪ ،‬نمونه های موفق هم ظهور کردند‪،‬‬ ‫اما بدون تردید این واحدها اندک‪ ،‬استثنا و کامال اتفاقی‬ ‫بودن��د ک��ه نتیجه فعالیت ش��ان به اهلی��ت تخصصی و‬ ‫نبوغ مدیران ش��ان بازمی گش��ت و نه راهبرد هوشمندانه‬ ‫دولتم��ردان وقت! و انچه می توان در تصویری عمومی تر‬ ‫از ان یادکرد س��وله های نیمه تمام پراکنده ای بودند که‬ ‫هیچ گاه به مرز بهره برداری نیز نرس��یدند و تس��هیالت‬ ‫دریافت��ی انها‪ ،‬وارد حوزه های دیگر مانند ساخت وس��از‬ ‫ش��د و البته کس��ی هم پیگیر این اتالف صنعتی بزرگ‬ ‫نشد!‬ ‫در مجم��وع گرچ��ه امروز می ت��وان به ه��زاران واحد‬ ‫صنعتی فعال در کش��ور اشاره کرد که ایران را تبدیل به‬ ‫صنعتی ترین کشور نفتی منطقه کرده‪ ،‬اما نگاه غالب این‬ ‫صنایع معطوف به بازار داخل است و سهم صادرات شان‬ ‫بس��یار ناچیز‪ .‬کافی اس��ت نگاهی به امار صادرکنندگان‬ ‫کش��ور بیندازیم‪ .‬از میان ح��دود ‪ ۶۰‬هزار واحد صنعتی‬ ‫فعال در کشور (که البته تعداد رسمی به طور تقریبی دو‬ ‫برابر این عدد اعالم شده‪ ،‬اما بسیاری از خطوط تولیدی‬ ‫متوقف هس��تند) حدود ‪ ۱۰‬هزار واحد صادرات س��االنه‬ ‫دارند و از میان این تعداد نیز فقط یک واحد (براس��اس‬ ‫امار س��ال ‪۱۳۹۶‬و پی��ش از اعم��ال تحریم های جدید‬ ‫امریکا) بیش از یک میلیارد دالر صادرات داشته و حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬ش��رکت بیش از ‪ ۵۰‬میلی��ون دالر و کمتر از ‪۵۰۰‬‬ ‫ش��رکت باالی ‪ ۱۰‬میلیون دالر صادرات داشته اند؛ یعنی‬ ‫ارتش صادرات��ی ما برای فتح بازارهای جهانی در همین‬ ‫حد و اندازه است‪.‬‬ ‫(در مقام مقایسه با همسایه غربی‪ ،‬تعداد شرکت های‬ ‫ب��االی ‪ ۱۰‬میلیون دالر ترکیه حدود ‪ ۲۰۰۰‬صادرکننده‬ ‫اس��ت) اما نکته جالب ت��ر اینک��ه ‪ ۱۰۰‬صادرکننده اول‬ ‫ای��ران حدود ‪ ۶۵‬درصد ص��ادرات را انج��ام می دهند و‬ ‫س��هم ‪ ۵۰۰‬ش��رکت اول صادراتی حدود ‪ ۹۰‬درصد کل‬ ‫صادرات اس��ت‪ .‬به عبارت دیگ��ر‪ ،‬از ‪ ۱۰‬هزار صادرکننده‬ ‫فعلی س��هم ‪ ۹۵۰۰‬صادرکننده فق��ط حدود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫است!‬ ‫اینک پ��س از ‪ ۳‬دهه که از ان زم��ان می گذرد و تب‬ ‫صادرات فراگیر شده و بسیاری از مدیران ژست حمایت‬ ‫از ص��ادرات را به خود می گیرند‪ ،‬معلوم نیس��ت اش��اره‬ ‫ب��ه کدام ظرفیت صادراتی و ک��دام صادرکننده توانمند‬ ‫می کنند که می خواهند به اشاره یک دستور و بخشنامه‪،‬‬ ‫ص��ادرات ب��ه دنی��ا را دو برابر کرده و س��هم خود را در‬ ‫بازارهای جهانی بهبود بخشند‪.‬‬ ‫و گرچه برخی از استراتژیست های صادراتی (در قالب‬ ‫یک کش��ف بزرگ! ) اش��اره به ظرفیت خالی بسیاری از‬ ‫واحده��ای کوچک می کنند و ان را ظرفیتی بالقوه برای‬ ‫صادرات برمی ش��مرند‪ ،‬اما در برابر این پرس��ش سکوت‬ ‫اختی��ار می کنند که واحدهایی که ت��وان تولید در بازار‬ ‫حفاظت ش��ده با دیوار بلند تعرفه ه��ا در داخل ایران را‬ ‫ندارن��د‪ ،‬چگونه قادر خواهند بود در ک��وران رقابت های‬ ‫بازاره��ای جهانی ع��رض اندام کنن��د و برخی دیگر که‬ ‫نس��خه هم تولی��دی را ب��رای واحدهای مش��ابه تجویز‬ ‫می کنند‪ ،‬ش��اید فراموش کرده اند ک��ه زنجیر کردن ده‬ ‫دوچرخه به هم‪ ،‬توان انها را مساوی یک ماشین مسابقه‬ ‫نخواهد کرد!‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1420‬‬ ‫پیاپی ‪2738‬‬ ‫بانک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخورد ویژه پلیس با دالالن بازار ارز‬ ‫فضای داللی و سفته بازی پایدار نیست‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از علل مهم بروز فساد‬ ‫مال��ی را بی توجهی به حس��ابداری عنوان ک��رد و گفت‪ :‬از‬ ‫روز اول وزارت‪ ،‬حسابرس��ان ش��رکت ها را دوره ای ع��وض‬ ‫ک��رده ام‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬فرهاد دژپس��ند دی��روز در ایین‬ ‫روز حس��ابدار اظهارکرد‪ :‬جایگاه حوزه حسابداری در جامع‬ ‫تخصصی کش��ور یک حلقه گمش��ده به شمار می رود‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬تاکنون نقش حس��ابداری در جامع��ه و حکمرانی‬ ‫‹ ‹نیازمند اقدام عملی‬ ‫امیر صادقی کارشناس حوزه ارز دراین باره در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫با بیان اینکه درحالی ن��رخ دالر پس از گرانی‬ ‫بنزین و انتظارات تورمی به وجود امده در همه بخش ها‪،‬‬ ‫رون��د صع��ودی به خود گرف��ت که با توجه ب��ه افزایش‬ ‫تقاض��ای فصلی و همچنین ملتهب ش��دن فضای داللی‬ ‫‹ ‹جلوی انتظارات تورمی گرفته شود‬ ‫علی صادقی��ن‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نی��ز دراین باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با تاکی��د براینکه ن��رخ ارز در حالی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫به دنبال رشد نرخ ارز و نوسان های ایجاد شده در این‬ ‫بازار در چند هفته گذش��ته‪ ،‬درحالی ن��رخ دالر به نیمه‬ ‫کانال ‪۱۲‬هزارتومان رس��یده و یورو از مرز ‪۱۳‬هزارتومان‬ ‫فراتر رفته که افزایش تقاضا و ورود دالالن و س��وداگران‬ ‫به بازار ارز‪ ،‬فضا را ملتهب تر کرده اس��ت‪ .‬بازگشت دوباره‬ ‫دالالن به بازار ارز باعث ش��ده ت��ا پلیس بار دیگر به این‬ ‫موض��وع ورود کند و انطور که فرمان��ده انتظامی تهران‬ ‫ب��زرگ اعالم کرده اس��ت پلیس دس��تور وی��ژه ای برای‬ ‫برخورد با دالالن ارز بدهد‪ .‬سردار حسین رحیمی که در‬ ‫حاشیه اجرای طرح رعد در مقر پلیس پیشگیری برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬دراین باره تاکید کرد‪ :‬برای برخورد با دالالن بازار‬ ‫ارز ک��ه از چند روز پیش دوباره وارد این بازار ش��ده اند و‬ ‫با برخی از صرافی ها نیز همکاری داشته اند‪ ،‬دستور ویژه‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه پلیس اجازه نخواهد داد تا این افراد‬ ‫امنیت اقتصادی کش��ور را به مخاطره بیندازند‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫این اف��راد و نیز صرافی هایی که با این افراد کار می کنند‬ ‫هش��دار ج��دی می دهم که ب��ا هرگونه تخل��ف برخورد‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬این شرایط درحالی در بازار ارز حاکم است‬ ‫ک��ه رئیس کل بانک مرکزی هم در تازه ترین یادداش��ت‬ ‫اینس��تاگرامی خ��ود براین موضوع تاکید ک��رده که بازار‬ ‫ارز این گونه نمی ماند و فضای داللی و س��فته بازی پایدار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی اعالم کرد که با توجه به ذخایر ارزی‬ ‫کشور و ارز صادراتی‪ ،‬انتظارات غیرواقعی که در بازار ارز ایجاد‬ ‫شده و داللی و سفته بازی به ان دامن زده پایدار نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬عالوه بر اینکه از ابتدای س��ال بیش از ‪۱۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر ارز برای واردات کاالهای اساس��ی‪ ،‬دارو و‬ ‫تجهیزات پزشکی توسط بانک مرکزی تامین شده‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد دالر نیز در چارچوب سامانه نیما برای واردات‬ ‫مواد اولی��ه واحدهای تولیدی و س��ایر کاالهای ضروری‬ ‫تامین ش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬این رون��د با ادامه ‬ ‫تالش های صادرکنندگان با قدرت ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫همت��ی ادام��ه داد‪ :‬در دو هفته گذش��ته به دالیلی که‬ ‫همگان بران واقف هس��تند‪ ،‬انتظارات غیرواقعی در بازار‬ ‫ارز ایجاد ش��د و به طورعم��ده در برخی فضاهای داللی و‬ ‫سفته بازی به ان دامن زده شد‪ .‬اما با اطالعاتی که از این‬ ‫توانایی ه��ا‪ ،‬امکانات و ذخایر ارزی کش��ور و ارز صادراتی‬ ‫داری��م‪ ،‬این روند نمی تواند واقعی و پایدار باش��د‪ ،‬چراکه‬ ‫تغییر خاصی در متغیرهای کلیدی اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫دراین بین کارشناس��ان نیز تاکی��د دارند که انتظارات‬ ‫تورمی این بازار س��بب ش��ده تا بازار ارز با نوسان روبه رو‬ ‫شود که دراین راستا اگر بانک مرکزی بتواند اقدام عملی‬ ‫درای��ن حوزه انج��ام دهد می تواند جلوی بخش��ی ازاین‬ ‫نوسان ها را بگیرد‪.‬‬ ‫و واس��طه گری دراین بازار‪ ،‬نرخ ها رشد بیشتری به خود‬ ‫گرف��ت‪ .‬او با بی��ان اینکه بازار ارز در هفته های گذش��ته‬ ‫وضعیت نوس��انی زیادی را طی کرده که فروکش کردن‬ ‫این نوس��ان ها ب��ه اقدام های عملی بان��ک مرکزی دراین‬ ‫حوزه وابس��ته اس��ت افزود‪ :‬هرس��ال با افزایش تقاضای‬ ‫فصل��ی که در اواخر س��ال می�لادی به وج��ود می اید‪،‬‬ ‫این موضوع زمینه رش��د قیمت ها را در ب��ازار ارز فراهم‬ ‫می کن��د که این مهم با توجه به انتظ��ارات تورمی که از‬ ‫باب��ت افزایش نرخ بنزین ایجاد ش��د‪ ،‬رش��د قیمت ها را‬ ‫تش��دید ک��رد و در نهایت زمینه ورود دالالن و واس��طه‬ ‫گران به بازار را موجب ش��د‪ .‬او با بیان اینکه کنترل بازار‬ ‫ارز نیازمن��د اق��دام عملی از س��وی بانک مرکزی اس��ت‬ ‫یاداورشد‪ :‬نوس��ان های به وجود امده‪ ،‬باعث بی اعتمادی‬ ‫نسبت به اینده ش��ده و این انتظارات تورمی سبب شده‬ ‫تا تقاضا در بازار ارز و سکه افزایش یابد که بانک مرکزی‬ ‫باید با تزریق به موقع ارز و س��که ای��ن بازارها را کنترل‬ ‫کند‪ .‬این کارش��ناس‪ ،‬همچنین به ورود پلیس به بازار ارز‬ ‫برای برخورد با دالالن و سوداگران بازار اشاره کرد وگفت‪:‬‬ ‫برخوردهای امنیتی شاید به شکل کوتاه مدت نوسان های‬ ‫ای��ن ب��ازار را کنترل کند ام��ا نمی تواند راه��کار قطعی‬ ‫باش��د‪ .‬ایجاد ثبات دراین ب��ازار نیازمند کنترل انتظارات‬ ‫تورمی اس��ت که این مهم باید به طور زیرساختی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫با توجه به ذخایر ارزی کشور و ارز صادراتی‪ ،‬انتظارات غیرواقعی که در‬ ‫بازار ارز ایجاد شده و داللی و سفته بازی به ان دامن زده پایدار نخواهد‬ ‫بود‬ ‫در هفته های گذش��ته به بهانه افزایش نرخ بنزین‪ ،‬گران‬ ‫ش��ده که از لحاظ بنیادی در این ب��ازار اتفاقی رخ نداده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افزایش نرخ دالر در هفته های گذشته‬ ‫بیش��تر ناشی از هیجان های بازار و انتظارات تورمی است‬ ‫ک��ه پس از گرانی بنزین به وجود ام��ده و اگر جلوی این‬ ‫انتظارات تورمی گرفته ش��ود‪ ،‬می توان این وضعیت را به‬ ‫ثبات رساند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ش��کل گیری انتظ��ارات تورمی پس از‬ ‫رشد نرخ بنزین می تواند بهانه خوبی برای رشد قیمت ها‬ ‫در س��ایر بخش ها از جمله بازار ارز باش��د‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در‬ ‫بی توجهی به جایگاه حسابداران باعث بروز فساد می شود‬ ‫خوب مورد توجه نبوده اس��ت‪ .‬هنوز به خوبی تببین نشده‬ ‫که اگر جایگاه حس��ابداری ارتقا یاب��د چه نقش مهمی در‬ ‫حکمران��ی خوب‪ ،‬ش��فافیت‪ ،‬پاس��خگویی و سالم س��ازی‬ ‫دارد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از علل عمده بروز فس��اد مالی‬ ‫از یک زاویه‪ ،‬بی توجهی به جایگاه درس��ت حس��ابداران در‬ ‫سلس��له مراتب اداری است‪ .‬دژپسند گفت‪ :‬اگر حسابداری‬ ‫می خواهد به کارکرد اصلی خود دس��ت یابد‪ ،‬باید اسنادی‬ ‫که به امضای متخصصین می رسد چنان قوتی داشته باشد‬ ‫که جای هیچ گونه تاملی نداش��ته باشد‪ .‬الزمه نخست این‬ ‫امر اس��تقالل حرفه ای است که لزوما هم مواجه با دولت و‬ ‫رقبا نیست‪ .‬اس��تقالل حرفه ای یعنی حق را بگوییم حتی‬ ‫اگر این حق خالف منافع خود و هم گروهی ها باش��د‪ .‬وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد‪ :‬متولی حس��ابداری باید‬ ‫حرمت جامعه حس��ابداران و حسابرسان را داشته باشد که‬ ‫در این راستا باید نهادسازی انجام شود‪ .‬وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی با بیان اینکه حسابرسی را نباید الوده کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر اختالل مالی و فس��اد مالی بروز کند به دلیل این است‬ ‫که از جامعه حسابرس��ی و حس��ابداری به خوبی استفاده‬ ‫نشده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬جامعه ای توسعه می یابد که در‬ ‫ان حسابرسان و حسابداران در باالترین جایگاه باشد‪ .‬بدون‬ ‫حضور این گروه نمی توان به پیش��رفتی دست یافت‪ .‬برای‬ ‫چنین شرایطی مهم ترین اقدام دولت و بانک مرکزی باید‬ ‫کنترل این انتظارها باشد که در جامعه شکل گرفته است‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذاران باید مردم را متقاع��د کنند و به فعاالن‬ ‫اقتص��ادی این اطمین��ان را بدهند که خلل��ی در عرضه‬ ‫ارز ایج��اد نخواهد ش��د و ت��ورم انتظاری فقط ناش��ی از‬ ‫سفته بازی است که ایجادشده و به زودی برطرف می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬اگ��ر این فضا به وجود نیاید‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫این التهاب ها ادامه دار ش��ود و بخش��ی از نقدینگی ها به‬ ‫سمت بازار ارز و سایر بخش ها سوق پیدا کند و بار دیگر‬ ‫زمینه ساز نوسان های قیمتی در اقتصاد شود‪.‬‬ ‫نظام جمهوری اس�لامی که یک نظام ایدئولوژیک اس��ت‪،‬‬ ‫شفافیت بس��یار اهمیت دارد که یکی از ابزارهای شفافیت‬ ‫ارتقای نقش حسابرسان است‪.‬دژپسند با بیان اینکه دولت‬ ‫باید دامنه حسابرسان را گسترده کند‪ ،‬گفت برای دستیابی‬ ‫به بودجه ریزی عملکرد‪ ،‬ریش��ه کنی فس��اد و دستیابی به‬ ‫شفافیت و اتاق شیشه ای نیاز به ارتقای جایگاه حسابرسی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1420‬‬ ‫پیاپی ‪2738‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫براساس اعالم سازمان هواپیمایی‪ ،‬انواع بلیت های هواپیما قابل استرداد است‬ ‫فریب مسافر با دام چارتر‬ ‫بیشتر مسافران هواپیما تصور می کنند بلیت پروازهای‬ ‫چارتری غیرقابل اس��ترداد است و امکان تغییر یا لغو انها‬ ‫وجود ندارد‪ .‬همین مس��ئله موجب شده برخی اژانس ها‬ ‫و شرکت های فروش بلیت‪ ،‬استرداد بلیت های چارتری را‬ ‫دستمایه تبلیغات و جذب مسافر قرار دهند‪ .‬در این میان‬ ‫ش��اید کمتر کس��ی بداند اس��ترداد بلیت چارتری‪ ،‬لطف‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه اجرای قانون است!‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬ع�لاوه بر نمایندگان ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی‪ ،‬فروش بلی��ت هواپیما این روزها از س��وی‬ ‫اژانس های مس��افرتی و انواع سامانه های اینترنتی فروش‬ ‫بلیت نیز انجام می شود‪ .‬با توجه به افزایش تعداد سایت ها‬ ‫و س��امانه های فروش انالین بلیت‪ ،‬رقابت در ارائه برخی‬ ‫خدمات بین این سامانه ها ش��کل گرفته است‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال برخی از این س��امانه ها‪ ،‬تبلیغات گس��ترده ای در‬ ‫زمینه استرداد بلیت چارتری راه انداخته و اعالم کرده اند‬ ‫حتی بلیت چارتری (که به ظاهر غیرقابل استرداد است)‬ ‫را پس می گیرند‪ .‬البته در پس این تبلیغات‪ ،‬واقعیت هایی‬ ‫نهفته اس��ت ک��ه برخی خری��داران بلی��ت ان را تجربه‬ ‫کرده ان��د و یک��ی از انها تجربه خود در ای��ن زمینه را با‬ ‫درمیان گذاشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹استرداد با چه میزان کسری پول؟‬ ‫محم��د چهرقان��ی ک��ه از مدرس��ان رواب��ط عمومی‬ ‫کش��ورمان اس��ت و تجربه خرید بلیت از س��ایت علی بابا‬ ‫را داش��ته اس��ت‪ ،‬در این زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬شرکت‬ ‫علی بابا با شعار «بلیت شما را پس می گیریم‪ ،‬حتی بلیت‬ ‫چارتری» موفق به جذب مش��تریان زیادی شده است اما‬ ‫اینکه مش��تریان چه تجربه ای با خدمات دهندگان ایرانی‬ ‫پشت س��رمی گذارند‪ ،‬مطلب دیگری اس��ت که می تواند‬ ‫ب��رای هر کاربر تجربه ای متفاوت باش��د‪ .‬اما این تجربه ها‬ ‫ش��اید چندان تاییدکننده نوع خدمت رسانی این سامانه‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگرچه برداش��تی که از «بلیت ش��ما را پس‬ ‫می گیریم‪ ،‬حتی بلیت چارتری» به ذهن متبادر می شود‪،‬‬ ‫این اس��ت که پس گرفتن بلیت با پس دادن کامل وجه‬ ‫دریافت��ی ب��ه کاربر پایان خواه��د یافت‪ ،‬ام��ا از انجا که‬ ‫اشاره ای به میزان برگش��ت خسارت یا وجه نشده است‪،‬‬ ‫منطقی اس��ت که انتظار بازگشت همه وجه پرداختی را‬ ‫نداشته باشیم‪.‬‬ ‫او اضاف��ه کرد‪ :‬در این س��امانه‪ ،‬مس��افر می تواند بلیت‬ ‫چارتری را مسترد کند‪ ،‬اما باز هم استرداد وجه‪ ،‬منوط به‬ ‫ضوابط و قوانین داخلی ش��رکت علی بابا‪ ،‬قوانین و ضوابط‬ ‫موج��ود بین ش��رکت های هواپیمایی و علی بابا و س��ایر‬ ‫تبصره ها خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹چارتری های ارزان را پس نمی گیریم!‬ ‫اگرچه ش��رکت علی بابا در تبلیغات وسیع شهری خود‬ ‫از امکان لغو بلیت چارتر از س��وی مس��افران سخن گفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬ام��ا بنا به تجربه چهرقانی‪ ،‬ای��ن کار با اما و اگر و‬ ‫تبصره های زیادی همراه اس��ت‪ .‬محتوای موجود در این‬ ‫س��امانه در زمینه لغو بلیت های چارتر نیز این مس��ئله را‬ ‫تایید می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش ضم��ن اعالم اینک��ه «بلیت های چارتر‪،‬‬ ‫غیرقابل اس��ترداد هس��تند ام��ا علی بابا در تالش اس��ت‬ ‫ب��ه منظور جلب رضای��ت کاربران‪ ،‬تا ح��د ممکن زمینه‬ ‫اس��ترداد بلی��ت چارت��ر را فراهم کن��د‪ ».‬امده اس��ت‪:‬‬ ‫«اس��ترداد بلیت های چارتر شامل بلیت هایی می شود که‬ ‫با نرخ مصوب خریداری ش��ده اند و اس��ترداد بلیت چارتر‬ ‫شامل بلیت هایی که با قیمت های خیلی پایین خریداری‬ ‫شده اند‪ ،‬نخواهد شد‪».‬‬ ‫در ادام��ه درب��اره هزین��ه ای که در ص��ورت لغو بلیت‬ ‫چارت��ری‪ ،‬کس��ر خواه��د ش��د‪ ،‬ام��ده اس��ت‪« :‬هزینه‬ ‫جریم��ه بلیت ه��ای چارتر از لحظه ص��دور بلیت در نظر‬ ‫گرفت��ه می ش��ود؛ میزان جریم��ه را نی��ز تامین کننده ها‬ ‫(چارترکننده ه��ا) مش��خص می کنند و ش��رکت در این‬ ‫زمینه دخالتی ندارد‪ .‬ام��ا درمجموع باید گفت هرچه به‬ ‫زمان پرواز نزدیک می شویم‪ ،‬درصد جریمه بلیت چارتری‬ ‫بیش��تر می شود‪ .‬در بیشتر مواقع در فاصله یک روز مانده‬ ‫ب��ه پ��رواز (و روز پرواز) بلی��ت چارتر غیرقابل اس��ترداد‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫انچ��ه از این محت��وا می توان نتیجه گرفت این اس��ت‬ ‫که تبلیغات روی بحث اس��ترداد بلیت چارتری‪ ،‬در نقش‬ ‫دامی برای جذب مسافر به کار می رود زیرا اگر قرار باشد‬ ‫فقط بلیت های خریداری شده با قیمت های مصوب شامل‬ ‫قانون استرداد شوند‪ ،‬نیازی به خریداری بلیت چارتری از‬ ‫این سایت نیست و مسافر می تواند بلیت خود را از سایت‬ ‫ش��رکت هواپیمایی یا هر س��امانه فروش بلیت دیگری با‬ ‫قیمت مص��وب خریداری کند‪ .‬درواق��ع کار ویژه ای قرار‬ ‫نیست برای مس��افری که قصد لغو پرواز خود را دارد‪ ،‬از‬ ‫سوی این سایت انجام شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر اعالم شده که میزان جریمه در صورت‬ ‫اس��ترداد بلیت مش��خص نیس��ت و ان را چارترکننده ها‬ ‫تعیی��ن خواهند کرد‪ ،‬این درحالی اس��ت ک��ه در زمینه‬ ‫بلیت های سیس��تمی و برنامه ای‪ ،‬قانون و روند مشخصی‬ ‫وجود دارد و میزان جریمه بلیت های اس��تردادی‪ ،‬در هر‬ ‫ش��رکت هواپیمایی مشخص شده اس��ت‪ .‬حال مشخص‬ ‫نیس��ت چرا س��امانه ف��روش بلی��ت علی باب��ا‪ ،‬در زمینه‬ ‫اس��ترداد بلیت چارتر‪ ،‬به قیمت های مصوب استناد کرده‬ ‫و قیمت های پایین را مش��مول اس��ترداد نمی داند اما در‬ ‫زمینه میزان جریمه بلیت های استردادی‪ ،‬از روند قانونی‬ ‫موج��ود پیروی نکرده و تعیی��ن این رقم را منوط به نظر‬ ‫چارترکننده ها اعالم کرده است؟‬ ‫در این زمینه‬ ‫تالش کرد با مس��ئوالن ش��رکت‬ ‫علی بابا گفت وگو کرده و پاس��خ این پرسش ها را دریافت‬ ‫کند اما مس��ئوالن این ش��رکت در دس��ترس نیس��تند‪.‬‬ ‫ش��اید بیان ای��ن نکته نیز بد نباش��د که ش��ماره تماس‬ ‫اعالم ش��ده در این س��امانه‪ ،‬محدود به خدمات دهی در‬ ‫زمینه ف��روش بلیت و تور بوده و هیچ ش��ماره تماس یا‬ ‫فرد پاس��خ دهنده ای در این ش��رکت برای دسترس��ی به‬ ‫مسئوالن ان‪ ،‬در نظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چارتر در هر شرایطی قابل استرداد است‬ ‫فراهم کردن امکان اس��ترداد بلیت های چارتر در حالی‬ ‫دس��تاویز تبلیغات برای برخی س��امانه های فروش بلیت‬ ‫شده است که س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی می گوید‬ ‫بلیت های چارت��ری هواپیمایی نیز مانن��د دیگر بلیت ها‬ ‫باید پس گرفته شوند و غیرقابل استرداد بودن بلیت های‬ ‫چارتری از سوی سازمان هواپیمایی کشوری ممنوع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضا جعفرزاده در پاس��خ به‬ ‫گفت‪ :‬در سال های‬ ‫گذش��ته روی بلیت های چارتری‪ ،‬مهر غیرقابل اس��ترداد‬ ‫یادداشت‬ ‫ان��واع بلیت ها ش��امل چارتری و برنامه ای‪ ،‬تابع ش��رایط ابط��ال و تغییر‬ ‫هس��تند و این مسئله از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به اژانس ها و‬ ‫شرکت های فروش بلیت بخشنامه شده است‬ ‫زده می شد اما چند سالی است شرایط تغییر کرده و انواع‬ ‫بلیت ها ش��امل چارتری و برنامه ای‪ ،‬تابع شرایط ابطال و‬ ‫تغییر هستند و این مس��ئله از سوی سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری به اژانس ها و شرکت های فروش بلیت بخشنامه‬ ‫شده اس��ت‪ .‬درواقع براس��اس قانون‪ ،‬همه فروشنده های‬ ‫بلیت موظف به اعمال تغییر در بلیت یا اس��ترداد ان در‬ ‫صورت درخواست مسافر هستند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬نمایندگی ها و اژانس های فروش بلیت‬ ‫حضوری یا اینترنتی‪ ،‬اگر بلیتی را غیرقابل استرداد اعالم‬ ‫کنند‪ ،‬تخلف کرده اند و مردم می توانند به سایت سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری مراجعه کرده و شکایت خود را اعالم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫جعف��رزاده همچنی��ن در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که‬ ‫در س��امانه برخی شرکت ها اعالم ش��ده است بلیت های‬ ‫چارتری ارزان و خارج از نرخ مصوب‪ ،‬مش��مول اس��ترداد‬ ‫نمی ش��وند‪ ،‬گف��ت‪ :‬چنین ش��رطی قابل تایید از س��وی‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری نیست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬س��ازمان به فروشندگان بلیت توصیه نمی کند‬ ‫بلی��ت را تا اندازه زیادی زیر نرخ مصوب بفروش��ند و بعد‬ ‫بگویند چون خیلی ارزان فروخته ایم‪ ،‬غیرقابل اس��ترداد‬ ‫اس��ت‪ .‬این کار را توصی��ه نمی کنیم‪ .‬باید تعادلی در این‬ ‫زمینه وجود داش��ته باش��د از س��وی دیگر اگر به عنوان‬ ‫یک عمل رقابتی بین ش��رکت ها‪ ،‬ش��رکتی بلیت زیر نرخ‬ ‫مص��وب به فروش رس��اند‪ ،‬به این بهانه ک��ه بلیت ارزان‬ ‫بوده نمی تواند از اس��ترداد ان خودداری کند‪ .‬سخنگوی‬ ‫س��ازمان هواپیمایی با بی��ان اینکه س��ازمان هواپیمایی‬ ‫نرخ هایی را تایید می کن��د که در نرخنامه مصوب کف و‬ ‫س��قف نرخ بلیت مشخص شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬همه مراکز‬ ‫فروش بلیت موظف هس��تند براس��اس قوانین و مقررات‬ ‫سازمان بلیت فروشی کنند‪.‬‬ ‫اما و اگرهایی درباره طرح اقدام ملی‬ ‫محمدرض�ا رضای�ی کوچ�ی‪ -‬رئی�س‬ ‫کمیس�یون عمران مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫اگرچ��ه دولت قص��د دارد در قالب طرح اقدام ملی‬ ‫تولید مس��کن ‪ ۴۰۰‬هزار خانه در سراس��ر کشور‬ ‫بس��ازد‪ ،‬اما به نظر نمی رسد این طرح بتواند باری‬ ‫از دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه بردارد زیرا‬ ‫این طرح‪ ،‬طرحی پرهزینه برای متقاضیان است و‬ ‫اقشار کم درامد حتی توان تامین پیش پرداخت را‬ ‫در این طرح ندارند‪ .‬جزئیات اعالم شده درباره این‬ ‫طرح نش��ان می دهد متقاضی دریافت این خانه ها‬ ‫بای��د عالوه بر پیش پرداختی ب��ه اندازه ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫نرخ تمام ش��ده مس��کن‪ ،‬ت��وان تامین‬ ‫بخش��ی از هزینه های ساخت را نیز در‬ ‫طول کار داشته باشد این درحالی است‬ ‫که در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته‪ ،‬همواره دولت‬ ‫از ع��زم خ��ود برای اج��رای طرحی در‬ ‫زمین��ه خانه دار کردن دهک های پایین‬ ‫جامعه سخن گفته است اما اکنون اعالم‬ ‫می شود دولت تصمیم دارد با این طرح‪ ،‬بخشی از‬ ‫کمبود بازار مسکن را برطرف کند‪.‬‬ ‫با توجه به وظیفه ای که دولت در زمینه حمایت‬ ‫از کم درامده��ا ب��رای تامین مس��کن دارد انتظار‬ ‫می رف��ت دولت در زمین��ه اجرای طرح‬ ‫مس��کنی خود‪ ،‬ارائه تسهیالت کم بهره‬ ‫را در دس��تور کار قرار داده و به اقش��ار‬ ‫کم درامد بیشتر توجه کند این درحالی‬ ‫اس��ت که تس��هیالت در این طرح قرار‬ ‫اس��ت با س��ود ‪ ۱۸‬درصد به متقاضیان‬ ‫عرضه ش��ود که رقم باالیی است‪ .‬با روند‬ ‫فعل��ی‪ ،‬ط��رح اقدام ملی تولید مس��کن کمکی به‬ ‫خانوارهای ضعیف و متوس��ط جامعه نخواهد کرد‬ ‫و فقط قش��رهای متوس��ط به باال قادر به پرداخت‬ ‫تعهدات مالی این طرح خواهند بود‪.‬‬ ‫تامین سوخت یارانه ای برای قایق های ماهیگیری‬ ‫مع��اون مدیرکل ام��ور دریایی س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی گفت‪ :‬تامین س��وخت یارانه ای قایق های‬ ‫ماهیگیری بنزینی در دس��ت اقدام است‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬حسین‬ ‫عباس نژاد با بیان اینکه س��ازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫در تعام��ل با نهاد ه��ای ذی ربط و اس��تانداری ها به‬ ‫دنبال تامین س��وخت یارانه ای قایق های ماهیگیری‬ ‫پیش روی‬ ‫بنزینی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تنها مانعی که ِ‬ ‫این اقدام قرار دارد‪ ،‬ثبت نشدن بخش بزرگی از این‬ ‫قایق ها به طور قانونی اس��ت‪ .‬وی مالکان قایق های‬ ‫بنزینی را ملزم به ثبت قانونی انها دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫البته نباید از نظر دور داش��ت براس��اس قانونی که‬ ‫سازمان محیط زیست پیش از این در هیات وزیران‬ ‫مصوب ک��رده‪ ،‬ثبت قایق های با موت��ور دوزمانه به‬ ‫علت االیندگ��ی انها ممنوع ب��ود‪ .‬عباس نژاد ادامه‬ ‫داد‪ :‬خوشبختانه با رایزنی های انجام شده با سازمان‬ ‫محیط زیست‪ ،‬دولت با توجه به مشکالتی که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مهلتی ‪ ۳‬س��اله را برای مالکان قایق ها تعیین‬ ‫کرده اس��ت ک��ه در ان مالکان بتوانن��د به تعویض‬ ‫موتور دوزمانه به چهارزمانه اقدام کنند‪ .‬معاون مدیر‬ ‫کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از جمله‬ ‫دالی��ل تعیین این مهلت از س��وی دولت را افزایش‬ ‫ن��رخ موتورهای چهارزمانه وارداتی قایق ها و کمبود‬ ‫عرضه انها در بازار دانست‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪ 7 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 4 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1420‬پیاپی ‪2738‬‬ ‫معافیت مالیاتی یا حق السکوت؟‬ ‫نظر مخالف‬ ‫منی�ژه حکم�ت – تهیه کنن�ده‪ :‬بخش��ودن مالی��ات‬ ‫هنرمندان اگر باج انتخاباتی به یکی از گروه های مرجع جامعه‬ ‫نباشد مس��لما نشانه سردرگمی و نشناختن از هدف و کارکرد‬ ‫مالیات اس��ت و اعالم ان در این زمان و در این ش��رایط وخیم‬ ‫اقتصادی نهایت بدس��لیقگی است‪ .‬ظاهرا جناب نوبخت مثل‬ ‫بقیه همفکرانشان در دولت وقت و حوصله فکر کردن به عواقب‬ ‫راه حل های خلق الس��اعه و نبوغ امیزش��ان را ندارند و س��اده ترین راه را برگزیده اند‪ ،‬یعنی‬ ‫یک کاس��ه کردن درامدهای بش��دت ناهمگون و حکم واحد بر ان��ان راندن‪ ،‬درحالی که‬ ‫ناگفته پیداس��ت که این چنین بذل و بخش��ش در ش��رایط امروز ما نتیجه ای جز افزایش‬ ‫شکاف طبقاتی و فقیرتر شدن اقشار کم درامد عرصه هنر ندارد و سود هنگفتش مستقیم‬ ‫به جیب همان صاحبان دستمزدهای میلیاردی و سرمایه های ناسالم موجود در این حوزه‬ ‫خواهد رفت‪ .‬بعید می دانم درک این موضوع نیاز به هوش زیادی داش��ته باش��د مگر انکه‬ ‫نیت دیگری پشت ماجرا باشد که قرار است هنرمندان وجه المصالحه ان قرار گیرند‪ .‬اقای‬ ‫نوبخت همه ما ش��رایط س��ختی را می گذرانیم ان را با این تصمیم های ناپخته دش��وارتر‬ ‫نکنید مثل همه ممالک دنیا مالیاتتان را درست بگیرید و با تدبیر به کار زنید البته اگر هنوز‬ ‫تدبیری باقی مانده باشد‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫نباید با این حاشیه ها سینما را زمین گیر کنیم‬ ‫مطبوعات‪ :‬قاچاق دارو به علت پایین بودن قیمت ان‬ ‫نشست رسانه ای سیزدهمین جشنواره فیلم مستند ایران برگزار شد‬ ‫به دنبال هویت تازه در جشنواره سینما حقیقت‬ ‫جشنواره مستند میلینیوم بلژیک در جشنواره عنوان‬ ‫کرد‪ :‬چشم انداز سینمای مستند بالکان در جشنواره‬ ‫ش��امل ‪ 7‬فیلم و مرور جش��نواره مس��تند میلینیوم‬ ‫بلژیک ش��امل ‪ 7‬فیلم اس��ت‪ .‬همچنین تنوع فیلم ها‬ ‫در جشنواره چشمگیر است و به ان رنگ می بخشد‪.‬‬ ‫حمیدی مقدم در رابطه با بخش بین الملل اش��اره‬ ‫کرد‪ :‬فیلم های بخش مس��ابقه بین الملل از ‪ 39‬کشور‬ ‫در جش��نواره شرکت کرده اند که سهم المان از انها ‪8‬‬ ‫فیلم‪ ،‬فرانس��ه ‪ 7‬فیلم‪ ،‬ایتالیا و امریکا هرکدام ‪ 6‬فیلم‪،‬‬ ‫هلن��د‪ ،‬نروژ‪ ،‬لتونی‪ ،‬لیتوانی و قط��ر هرکدام ‪ 3‬فیلم و‬ ‫کش��ورهای روسیه‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫صربس��تان‪ ،‬بوسنی‪ ،‬اس��تونی‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬اتریش‪،‬‬ ‫انگلس��تان و مجارس��تان نی��ز هرک��دام از حضور در‬ ‫سیزدهمین جش��نواره بین المللی سینماحقیقت ‪2‬‬ ‫فیلم سهم دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به برگ��زاری س��ه کارگاه وی��ژه در‬ ‫طول جش��نواره گفت‪ :‬س��ه کارگاه ویژه نیز با حضور‬ ‫س��ینماگران ایرانی و بین الملل برای اسیب شناسی‬ ‫حوزه تحقیق‪ ،‬صدا‪ ،‬تهیه کنندگ��ی خالق و‪ ...‬برگزار‬ ‫می ش��ود و می توان گفت که کارگاه های امسال‪ ،‬ما را‬ ‫به دستاوردهای تعاملی خواهد رساند‪.‬‬ ‫حمیدی مق��دم درب��اره تفاوت ه��ای جش��نواره‬ ‫س��یزدهم با دوره های قبل عنوان کرد‪ :‬این تفاوت در‬ ‫گام نخس��ت به یونیفرم جش��نواره به هنرمندی رضا‬ ‫عابدینی مربوط می ش��ود ک��ه در فضاهای محیطی‪،‬‬ ‫موش��ن ها‪ ،‬فضاه��ای گرافیک��ی و‪ ...‬نم��ود می یابد‪.‬‬ ‫همچنین اتفاق دیگر مربوط به س��اماندهی کارت ها‬ ‫و ورود به فضای جشنواره است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬س��ینماحقیقت در دوره‬ ‫س��یزدهم با ارائ��ه کارت ب��ه مهمان��ان و مخاطبان‬ ‫هویت مند می شود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به فض��ای محدود و اس��تقبال مخاطبان‬ ‫در دوره های قبل‪ ،‬متاس��فانه طی یکی دو س��ال اخیر‬ ‫ش��اهد گالیه ه��ای متخصص��ان امر مس��تند از این‬ ‫موضوع بودیم که نمی توانس��تند فیلم ه��ا را ببینند‪.‬‬ ‫امسال را زمان مناسبی برای نظم بخشی به این جریان‬ ‫ارزیابی کردیم‪ .‬افرادی که کارت ورود به س��الن دارند‬ ‫نیازمند رزرو بلیت هستند‪ ،‬البته برای این دست افراد‬ ‫بلیت فروشی نخواهیم داشت اما باید بلیت رزرو کنند‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره درباره مخاطبان این رویداد سینمای‬ ‫مستند توضیح داد‪ :‬مخاطبان ما اهالی رسانه‪ ،‬صاحبان‬ ‫اثاروتمامافرادیهستندکهبهجریانسینمایمستند‬ ‫متصل اند‪ .‬انجمن صنفی کارگردانان و تهیه کنندگان‬ ‫س��ینمای مس��تند ایران که هر دو نماینده و عضوی‬ ‫در شورای سیاست گذاری جشنواره نیز دارند‪ ،‬موظف‬ ‫شده اند اعضای خود را از ثبت نام و برگزاری جشنواره‬ ‫اگاه کنند ضمن اینکه س��ایر صنوف س��ینمای ایران‬ ‫از حوزه ه��ای داس��تانی و ‪ ...‬نیز از ثبت نام جش��نواره‬ ‫مطل��ع ش��دند و اهالی رس��انه نیز اقدام ب��ه ثبت نام‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫حمیدی مقدم با اش��اره به اغاز به کار باش��گاه فیلم‬ ‫مس��تند و فرصت حضور عالقه مندان در جش��نواره‬ ‫عنوان کرد‪ :‬همچنین فضایی برای سایر عالقه مندان‬ ‫از طریق باشگاه فیلم مستند فراهم شده است‪ .‬با توجه‬ ‫به نمایش فیلم های مستند طی هر هفته در مرکز قرار‬ ‫ش��د اعضای باش��گاه فیلم با تعداد حداکثری ‪ 100‬تا‬ ‫‪ 150‬عضو و پرداخت هزینه ای کم برای عضویتشان‪،‬‬ ‫بتوانند بلیت های جش��نواره را به طور رایگان دریافت‬ ‫کنند‪ .‬این بلیت ها بعد از رزرو انالین باید یک س��اعت‬ ‫قبل از جش��نواره در کانتر حاضر در فضای جشنواره‬ ‫دریافت شود‪ .‬هزینه عضویت در این باشگاه که شامل‬ ‫مزایای تخفیف ‪ 20‬درصدی خرید اقالم جش��نواره‪،‬‬ ‫استفاده از کافی شاپ چارسو‪ ،‬بلیت فیلم ها‪ ،‬عضویت‬ ‫در پاتوق فیلم مس��تند و‪ ...‬می شود‪ 250 ،‬هزار تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به امکان حضور مردم در جش��نواره از‬ ‫طریق تهیه بلیت بیان کرد‪ :‬تعدادی از صندلی ها برای‬ ‫فروش حض��وری بلیت فیلم ها درنظر گرفته ش��ده و‬ ‫مبلغ ‪ 10‬هزار تومان برای سئانس های بعدازظهر و ‪5‬‬ ‫هزار تومان برای سئانس های صبح لحاظ شده است‪.‬‬ ‫گروهی نیز فیلم های پرمخاطب س��ئانس های عصر و‬ ‫ش��ب را طی هرروز ارزیابی می کنند و این اثار صبح ها‬ ‫نیز مجدد نمایش خواهند داش��ت و درمجموع س��ه‬ ‫چرخش س��ئانس برای هر فیلم خواهیم داش��ت که‬ ‫باعث می شود هیچ مخاطبی فیلمی را به دلیل نمایش‬ ‫موازی از دست ندهد‪.‬‬ ‫حمیدی مق��دم اظهار ک��رد‪ :‬ما برای هر س��الن ده‬ ‫صندلی به صاح��ب فیلم می دهیم‪ ،‬چیزی حدود ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۲‬صندلی برای اصحاب رس��انه در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ده صندلی هم برای مهمانان بین الملل‪ ،‬گروه‬ ‫داوری و ‪ ...‬اس��ت‪ .‬ما پلتفرمی به ن��ام ویدئو الیبرری‬ ‫داریم که امکان ‪ ۱۵‬مصرف کننده دارد‪ .‬اهالی رس��انه‬ ‫و مهمان��ان بین الملل اگر فیلمی را از دس��ت بدهند‬ ‫می توانند در انجا تماشا کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هدف اصلی ارام کردن فضای جش��نواره‬ ‫و البته عدم کاهش تکاپوی جشنواره است‪ .‬جشنواره‬ ‫باید هیجان داشته باش��د و با این تمهیدات به سمت‬ ‫منظم شدن جشنواره می رویم تا رویدادی استاندارد‬ ‫ش��ود‪ .‬یک اتف��اق مهم دیگر این اس��ت که با تصویب‬ ‫شورای سیاست گذاری جش��نواره که از هر دو صنف‬ ‫اصلی نماینده ای در ان حضور دارد‪ ،‬قرار ش��د س��هم‬ ‫فروش فیلم بدون دخالت برگزارکننده کامل و خالص‬ ‫به مالک فیلم داده ش��ود البته ب��ا تایید تهیه کننده و‬ ‫کارگردان‪ .‬ما هنوز حقوق مالکانه در حوزه س��ینمای‬ ‫مس��تند نداری��م اما ت�لاش کردیم این امر س��امان‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره بابیان اینکه مرکز گسترش تقریبا‬ ‫مالک بس��یاری از فیلم هاس��ت که این حق��وق را به‬ ‫صاحب��ان فیلم ه��ا می دهد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬یک اتفاق‬ ‫خ��وب دیگ��ر اینکه یک��ی از س��الن های اصلی موزه‬ ‫سینما (س��الن فردوس) به پخش «سینماحقیقت»‬ ‫اختصاص داده ش��ده اس��ت؛ بنابراین ‪ ۴۲‬سئانس در‬ ‫این سالن نمایش خواهیم داشت‪.‬‬ ‫تم��ام بلیت های انجا به فروش می رود و اس��تفاده‬ ‫کارت��ی نداری��م ضم��ن اینک��ه تاکنون ‪ ۱۳‬اس��تان‬ ‫عالقه من��د به نمایش اثار مس��تند هس��تند که این‬ ‫امر بس��یار پراهمیت اس��ت؛ درواقع با این تمهیدات‬ ‫جش��نواره می تواند به شهرس��تان ها برود‪ .‬دانشکده‬ ‫س��ینما هنر دانش��گاه هنر هم به نمای��ش اثار برای‬ ‫دانشجویان می پردازد‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫‪ ۲‬بنای تاریخی در شوشتر‬ ‫ثبت ملی شدند‬ ‫رئیس اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫شوش��تر گف��ت‪ :‬مس��جد‬ ‫شرف الدین و خانه شیخ جعفر‬ ‫شوش��تری از اثار تاریخی این‬ ‫شهرستان در فهرست اثار ملی‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی محمد چهارمحالی بیان کرد‪ :‬خانه شیخ جعفر‬ ‫شوشتری که در فهرست اثار ملی به ثبت رسید مربوط به دوره قاجار‬ ‫بوده و در محله پل خراطون شوش��تر واقع ش��ده است‪ .‬این بنا بیشتر‬ ‫ویژگی های فرهنگی و معماری خانه های تاریخی ایرانی را دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ورود ب��ه این خانه از یک س��اباط تاریخی ثبت ملی‬ ‫انجام می شود و تزئینات در ورودی ان خاص و منحصربه فرد است‪ .‬این‬ ‫خانه در چهار طبقه بناش��ده که ‪ ۲‬طبقه ان در عمق زمین (ش��وادان‪،‬‬ ‫شبستان) بناشده است‪.‬‬ ‫بخش��ی از خانه تاریخی ش��یخ جعفر شوش��تری اردیبهشت سال‬ ‫گذشته فرو ریخت‪.‬‬ ‫رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری شوشتر‬ ‫افزود‪ :‬مسجد شرف الدین نیز که به تازگی به ثبت ملی رسید از مساجد‬ ‫تاریخی شهرستان شوشتر است که در دوره صفویه و بر اساس کتیبه‬ ‫سر در ان در سال هزار قمری بنا شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تولیت این مس��جد از زمان بنا تاکنون در اختیار خاندان‬ ‫ش��رف الدین بوده و قس��متی از ان نیز مربوط ب��ه ارامگاه خانوادگی‬ ‫انها است‪.‬‬ ‫شوش��تر از شهرهای تاریخی اس��تان خوزستان است که سازه های‬ ‫ابی ان مجموعه ای به هم پیوس��ته از پل ها‪ ،‬بندها‪ ،‬اسیاب ها‪ ،‬ابشارها‪،‬‬ ‫کانال ه��ا و تونل ه��ای عظیم هدایت اب اس��ت‪ .‬این س��ازه های ابی‬ ‫در دوران هخامنش��یان تا ساس��انیان برای بهره گیری بیش��تر از اب‬ ‫ساخته شده اند‪.‬‬ ‫س��ازه های اب��ی شوش��تر با عن��وان «نظام ابی تاریخی شوش��تر»‬ ‫به صورت یکجا به عنوان دهمین اثر ایران در فهرس��ت میراث جهانی‬ ‫یونسکو با شماره ‪ ۱۳۱۵‬به ثبت رسید‪ .‬شهرستان شوشتر حدود ‪۳۵۰‬‬ ‫اثر ثبت ملی و ‪ ۱۳‬سند تاریخی در فهرست میراث فرهنگی دارد‪.‬‬ ‫نصرت کریمی درگذشت‬ ‫نص��رت کریمی هنرمند قدیمی س��ینما‬ ‫و تئات��ر روز گذش��ته‪ ۱۲ ،‬اذر در خان��ه‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مهرداد اسکویی داماد‬ ‫ای��ن هنرمند این خبر را تایید کرد و گفت‪:‬‬ ‫نصرت کریمی در س��ن ‪ ۹۵‬س��الگی بر اثر‬ ‫کهولت سن درگذشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬روز ش��نبه ‪ ۱۶‬اذر مراسم تشییع این هنرمند برگزار‬ ‫ی ‪ ۱۳۰۳‬در تهران متولد شد‪.‬‬ ‫خواهد شد‪ .‬نصرت اهلل کریمی در اول د ‬ ‫وقت��ی تحصیالت ابتدایی را می گذراند‪ ،‬ب��ا اجرای تئاتر «روحوضی»‬ ‫اشنا و به تئاتر عالقه مند شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا دیدن فیلم های چارلی چاپلین به ش��دت تحت تاثیر او بود‪،‬‬ ‫همچنین در سال ‪ ۱۳۲۳‬تحت تاثیر عبدالحسین نوشین و زیر نظر او‬ ‫به یادگیری تئاتر پرداخت‪.‬‬ ‫کریمی در سال ‪ ۱۳۲۰‬در تئاترهای تهران‪ ،‬هنر‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬فردوسی و‬ ‫سعدی به عنوان گریمور‪ ،‬بازیگر و کارگردان فعالیت هایی را اغاز کرده‬ ‫بود و تا سال ‪ ۱۳۳۱‬به کارش ادامه داد‪ .‬برخی فیلم هایی که نصرت اهلل‬ ‫کریمی در انها به عنوان نویس��نده‪ ،‬کارگردان و بازیگر حضور داش��ته‬ ‫اس��ت عبارتند از‪ :‬درش��که چی ‪ ،۱۳۵۰‬خانه خراب ‪ ،۱۳۵۴‬میهمان‬ ‫ناخوان��ده (کارگردان ‪ .)۶۹/۱۳۶۴‬کریمی در س��اخت چند مجموعه‬ ‫تلویزیونی نیز نقش فعالی داشته است‪ :‬اقای شاکی ‪ ،۱۳۴۷‬تولد سگ‬ ‫شهر ما ‪ ،۱۳۴۷‬هوشی و موشی ‪ ،۱۳۴۸‬پیوند ‪ ۱۳۴۹‬و خسرو میرزای‬ ‫دوم‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫جوبا‪ :‬من به تاریخ اعتقادی‬ ‫ندارم‪ ،‬اون ساخته و پرداخته‬ ‫بشره پر از دروغ ها و حقایق‬ ‫ننوشته‪ .‬اما تاریخ من از زمان‬ ‫تولدمه تا مرگم‪.‬‬ ‫نظر موافق‬ ‫سید جمال ساداتیان‪-‬تهیه کننده سینما‪:‬روز یکشنبه‬ ‫اقای نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور با اعالم تداوم‬ ‫معافیت ‪ 100‬درصدی مالیات��ی فعالیت های هنری در الیحه‬ ‫بودج��ه ‪ ۱۳۹۹‬نوید خوبی داده ان��د و تا حدی خیالمان راحت‬ ‫ش��د‪ .‬زمزمه های چند روز گذشته بس��یاری از سینماگران را‬ ‫نگران کرد و همه منتظر بودند ببینند چه بالیی بر س��ر سینما‬ ‫خواه��د امد‪ .‬اما اقای نوبخت به این موضوع توجه کرد و جلوی‬ ‫این اتفاق ناگوار را گرفت‪ .‬امیدوارم همتی باشد تا بحث ارزش افزوده نیز برداشته شود‪.‬‬ ‫وقتی گردش مالی س��ینما شفاف است و همه جا میزان فروش و گردش مالی ثبت شده‬ ‫اس��ت و دسترس��ی به ان نیز برای همگان وجود دارد‪ ،‬دیگر الپوش��انی وجود ندارد‪ .‬وقتی‬ ‫س��الی ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان درامد کل س��ینمای ایران اس��ت که اگر ان را به تعداد ‪ 6‬هزار‬ ‫نفر عضوی که خانه س��ینما دارد تقس��یم کنیم‪ ،‬می شود سالی چهار میلیون تومان درامد‬ ‫و درنهایت ماهی ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار تومان درامد ماهانه‪ .‬حال به نظر ش��ما باید از این افراد‬ ‫مالیات هم گرفته شود؟‬ ‫این روزها ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت نیروی کار سینمای ایران مشغول به کار هستند و بسیاری‬ ‫از انها در طول س��ال یا حتی بهتر اس��ت بگویم سال هاس��ت که بیکارند و کاری برایشان‬ ‫ایجاد نش��ده اس��ت‪ .‬بگذریم از س��لبریتی ها که به اندازه تعداد انگشتان دو دست هستند‬ ‫که درامدهای کالن دارند‪ ،‬اما به صرف انها نمی توان برای همه این نسخه را تجویز کرد‪.‬‬ ‫مگ��ر دولت چ��ه خدماتی به س��ینما می دهد و س��ینماگران از ک��دام خدمات دولتی‬ ‫برخوردارند؟ شاید یک تعداد خاص بنا به شرایط کاری که دارند از خدماتی دولتی بهره مند‬ ‫باش��ند‪ ،‬ام��ا عوام چیزی دریافت نمی کنند و اگر مالیات را ه��م به این میزان درامد اضافه‬ ‫کنند‪ ،‬همین اندک بضاعت س��ینما نیز از بین می رود و تولید و اشتغال در این حرفه دچار‬ ‫بحران می شود‪.‬‬ ‫ب��ه نظرم نه تنها نبای��د این اتفاق بیفتد بلکه حتی باید بحث ارزش افزوده را نیز حذف‬ ‫کنند‪ .‬وقتی سینما پیشانی یک کشور است و شاخص فرهنگی یک کشور سینماست‪،‬‬ ‫باید با توجه به این بضاعت اقتصادی بخش��ودگی مالیات��ی و ارزش افزوده را نیز در نظر‬ ‫گرف��ت تا این گردش مالی در خود س��ینما اتف��اق بیفتد و به س��ینما برگردد‪ .‬چرخه‬ ‫اقتصادی س��ینما در شرایط این چنینی نمی چرخد و تاثیرات منفی چه به لحاظ تغییر‬ ‫ذائقه فرهنگی و چه به لحاظ میزان فروش دارد‪ .‬س��ینما نقش کلیدی دارد و باید از ان‬ ‫حمایت ش��ود‪ .‬در اروپا این شهرداری ها هستند که موظف اند کار تعمیرات سینماها را‬ ‫بر عهده بگیرند و حتی اسپانس��رهایی وجود دارند که روی س��اخت سالن های سینما‬ ‫مش��ارکت دارن��د و از انها حمایت می کنند‪ .‬وقتی ما ای��ن حمایت ها را نداریم‪ ،‬بضاعت‬ ‫مالی مان نیز اندک می ش��ود و نباید با این حاش��یه ها سینما را زمین گیر کنیم‪ .‬مگر در‬ ‫طول س��ال ما چن��د فیلم پرفروش داریم یا چن��د فیلم داریم که هزینه تولیدش��ان را‬ ‫برگردانده باش��ند‪ .‬این روزها اغلب فیلم ها متضرر هس��تند و وقتی بیش��تر اثار در حال‬ ‫ضرر هستند باید به جای گرفتن مالیات اتفاقاً از سینماگران حمایت کنند‪ .‬در بسیاری‬ ‫از فیلم ها نام س��رمایه گذار از نام تهیه کننده منفک ش��ده است چرا که تهیه کنندگانی‬ ‫ک��ه به لحاظ مالی می توانند این کار را انجام دهند بس��یار کم تعداد هس��تند و نباید با‬ ‫گرفت��ن مالیات و‪ ...‬همین تعداد اندک س��رمایه گذار بخش خصوصی را نیز فراری داد‪.‬‬ ‫س��ینما نقش کلیدی در توسعه فرهنگی کش��ور دارد و باید از ان حمایت شود‪ .‬در اروپا‬ ‫این شهرداری ها هستند که موظف اند کار تعمیرات سینماها را بر عهده بگیرند و حتی‬ ‫اسپانس��رهایی وجود دارند که روی ساخت سالن های س��ینما مشارکت دارند و از انها‬ ‫حمایت می کنند‪.‬‬ ‫وام ‪ ۳۰۰‬میلیونی به دفاتر فنی‪ ،‬صدابرداران‬ ‫و عکاسان سینما‬ ‫معاون توس��عه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی‬ ‫از اختصاص وام تا س��قف ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان به س��ه‬ ‫صنف سینما خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمود اربابی‬ ‫معاون توس��عه فناوری و مطالعات س��ازمان سینمایی‪،‬‬ ‫با اش��اره به مباحث مطرح ش��ده پیرامون پرداخت وام‬ ‫به س��ه صنف س��ینمایی گفت‪ :‬سازمان س��ینمایی از‬ ‫اولین س��ازمان هایی اس��ت ک��ه مجموع��ه مکاتبات و‬ ‫شیوه نامه های خود را روی س��ایت باهدف اطالع رسانی به مردم بارگذاری کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته این بارگذاری و اطالع رسانی از یک شیوه نامه پیگیری می کند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکی از مشکالت موسسه های فنی و البراتوارها نداشتن دفتر یا مکان‬ ‫مش��خص و ثابت بود و به همین دلیل صاحب��ان دفاتر فنی و البراتوار مجبور به‬ ‫جابه جایی در طول س��ال بودن��د‪ .‬با برنامه ریزی صورت گرفته س��قف وام ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تومانی در این بخش در نظر گرفته شد و متقاضیان می توانند برای خرید‬ ‫فضای فیزیکی و دفتر تا ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان تقاضای وام کنند‪ .‬اربابی ادامه داد‪:‬‬ ‫البته همه این وام به هیچ عنوان از بودجه س��ازمان س��ینمایی پرداخت نمی شود‬ ‫بلک��ه طی یک برنامه ری��زی و بعد از تایید صنف مربوطه از طریق سینماش��هر‬ ‫نامه ای به صندوق اعتباری هنر ارس��ال و فرد معرفی می ش��ود‪ .‬صندوق نیز بعد‬ ‫از هماهنگی با بانک عامل فرد و دفتر متقاضی را به بانک عامل معرفی می کند‪.‬‬ ‫ف��رد وام گیرنده نیز ملکی که خریده اس��ت را به عنوان وثیق��ه در اختیار بانک‬ ‫ق��رار می دهد و به این صورت به جای انکه اجاره بدهند اقس��اط وام را پرداخت‬ ‫می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین برای بازس��ازی تجهیزات صدابرداران س��ینما‬ ‫س��قف وام ‪ ۱۵۰‬میلیونی پیش بینی ش��ده اس��ت که از طریق تعامل با صنوف‪،‬‬ ‫صدابرداران متقاضی به موسسه سینماشهر معرفی و از طریق موسسه سینماشهر‬ ‫ب��ه صن��دوق اعتباری هنر و از انجا نی��ز به بانک عامل معرفی می ش��وند‪ .‬برای‬ ‫عکاس��ان سینما نیز بر اساس همین سیستم س��قف وام ‪ ۵۰‬میلیون تومانی در‬ ‫نظر گرفته شده و تاکنون با هماهنگی انجمن صدابرداران و عکاسان سینما‪۱۴ ،‬‬ ‫صدابردار و ‪ ۲۱‬عکاس برای دریافت وام معرفی شدند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محمد حمیدی مقدم معتقد اس��ت س��یزدهمین‬ ‫جشنواره بین المللی س��ینماحقیقت با ارائه کارت به‬ ‫مهمانان و مخاطبان صاحبت هویت مستقل می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬نشس��ت رس��انه ای‬ ‫سیزدهمین جش��نواره بین المللی س��ینماحقیقت‬ ‫صب��ح سه ش��نبه ‪ ۱۲‬اذر در س��الن مرکز گس��ترش‬ ‫سینمای مستند و تجربی برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابت��دای ای��ن نشس��ت ش��هنام صفاج��و مدیر‬ ‫رواب��ط عمومی س��یزدهمین جش��نواره بین المللی‬ ‫س��ینماحقیقت با تش��کر از همراهی اهالی رس��انه با‬ ‫این رویداد گفت‪ :‬امیدوارم میزبان خوبی برای ش��ما‬ ‫در این دوره از جشنواره که از ‪ 18‬تا ‪ 24‬اذر در پردیس‬ ‫سینمایی چارسو برگزار می ش��ود‪ ،‬باشیم‪ .‬جشنواره‬ ‫امس��ال با دوره های گذشته تفاوت هایی دارد‪ .‬امسال‬ ‫‪ 168‬فیلم در بخش های مختلف داخلی و بین المللی‬ ‫که ش��امل ‪ 114‬فیلم ایرانی و ‪ 54‬فیلم خارجی از ‪39‬‬ ‫کشور جهان است در جشنواره نمایش داده می شوند‪.‬‬ ‫محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گس��ترش‬ ‫سینمای مستند و تجربی و دبیر جشنواره بین المللی‬ ‫س��ینماحقیقت نیز در ادامه این نشست با ارائه اماری‬ ‫درباره مجموع فیلم های ارسالی به دبیرخانه بیان کرد‪:‬‬ ‫امار مستندسازی امسال ‪8‬درصد رشد داشته که ‪687‬‬ ‫فیلم را در بخش ملی ش��امل می شود‪ .‬از این تعداد ‪74‬‬ ‫فیلم مس��تند بلند‪ 188 ،‬فیلم مستند نیمه بلند‪413 ،‬‬ ‫فیلم مس��تند کوتاه اس��ت و این امار رشد ‪ 8‬درصدی‬ ‫متقاضیان شرکت در جشنواره نسبت به دوره گذشته‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین ارس��ال فیلم ب��ه دبیرخانه از‬ ‫‪ 73‬ش��هر ایران صورت گرفته است‪ 335 ،‬فیلم توسط‬ ‫مستندس��ازان تهرانی یا ساکن شهر تهران‪ 36 ،‬فیلم‬ ‫توسطمستندسازاناهلکرج‪35،‬فیلمازمستندسازان‬ ‫اصفهان��ی و ‪ 352‬فیل��م توس��ط مستندس��ازان‬ ‫سایر ش��هرها س��اخته ش��ده و به دبیرخانه راه یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمیدی مق��دم خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��یزدهمین‬ ‫جش��نواره بین الملل��ی س��ینماحقیقت در بخ��ش‬ ‫مس��ابقه ملی شامل ‪ 62‬فیلم اس��ت‪ .‬از این تعداد ‪27‬‬ ‫فیلم به گونه مس��تند کوتاه‪ 15 ،‬فیلم به گونه مستند‬ ‫نیم��ه بلند و ‪ 20‬فیلم به گونه مس��تند بلند اختصاص‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره درباره بخش جایزه ش��هید اوینی‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬در بخش جایزه ش��هید اوینی ‪ 29‬فیلم‬ ‫حضور دارند که ‪ 7‬فیلم ان با مس��ابقه ملی مش��ترک‬ ‫است‪ .‬در بخش مسابقه مستندهای کارافرینی تعداد‬ ‫‪ 13‬فیلم نمایش داده می ش��وند‪ .‬همچنین در بخش‬ ‫مس��ابقه بین الملل امس��ال که ح��دود ‪ 6000‬فیلم‬ ‫از بی��ش از ‪ 100‬کش��ور جهان متقاضی ش��رکت در‬ ‫این روی��داد بوده اند‪ 54 ،‬فیلم در ‪ 7‬بخش مس��ابقه و‬ ‫غیررقابتی پذیرفته شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بخش مسابقه بین الملل به تفکیک‬ ‫‪ 8‬مس��تند کوتاه‪ 8 ،‬مستند نیمه بلند و ‪ 8‬مستند بلند‬ ‫نمای��ش دارند‪ .‬همچنین نمایش ه��ای ویژه ‪ 8‬فیلم و‬ ‫پرتره شامل ‪ 8‬فیلم می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل مرکز گس��ترش س��ینمای مس��تند و‬ ‫تجربی با اش��اره به مرور س��ینمای مس��تند بالکان و‬ ‫سینما و مالیات‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫ویژه نامه روز ملی بیمه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سـپـر بـال‬ ‫همه دستاوردهای یک صنعت‬ ‫‪2‬‬ ‫تقویت استارت اپ های بیمه ای‬ ‫‪4‬‬ ‫نیازحیاتی صنعت بیمه‬ ‫بالک چین در صنعت بیمه‬ ‫نفوذ خواهد کرد؟‬ ‫‪5‬‬ ‫انچه باید درباره طرح‬ ‫راننده محور شدن‬ ‫بیمه شخص ثالث بدانید‬ ‫‪6‬‬ ‫سازمان ملی ریسک‬ ‫تاسیس می شود‬ ‫‪8‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1420‬‬ ‫پیاپی ‪2738‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫همه دستاوردهای یک صنعت‬ ‫«صنعت بیمه برای رش��د و توس��عه باید از میان خانواده ه��ا عبور کند» این‬ ‫جمله رئیس کل بیمه مرکزی را می توان نقشه راه صنعتی دانست که در استانه‬ ‫هش��ت دهه فعالیت و بی��ش از چهار دهه نظارت به بلوغ کافی رس��یده و حاال‬ ‫بای��د در مع��ادالت کالن پولی و مالی کش��ور‪ ،‬نقش تاریخی خ��ود را ایفا کند‪.‬‬ ‫صنعت بیم��ه به این واقعیت تعیین کننده و حیاتی‪ ،‬پ��ی برده که با بهره گیری‬ ‫از ابزارهای فرهنگ س��ازانه و ساده س��ازی مفاهیم پیچیده بیمه برای کودکان و‬ ‫نوجوانان می تواند ضریب نفوذ خود را (به خصوص در رش��ته بیمه های زندگی)‬ ‫به اس��تانداردهای جهانی نزدیک کرده و با س��رمایه گذاری هوش��مندانه و ورود‬ ‫منطقی به بازار س��رمایه‪ ،‬مس��یر تازه ای را پیش پای این صنعت مادر قرار دهد‪.‬‬ ‫در کارنامه صنعت بیمه نمره های درخش��انی به چش��م می خورد که برای اهالی‬ ‫این صنعت بسیار افتخارافرین و غرورامیز است‪ .‬فعاالن این صنعت نه تنها از دل‬ ‫زلزله ها‪ ،‬سیل ها و دیگر حوادث طبیعی‪ ،‬سربلند بیرون امده اند بلکه در رویارویی‬ ‫با تحریم های ناجوانمردانه هم به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده اند و‬ ‫به گواه تولیدگران و س��رمایه گذاران‪ ،‬در زمینه ارامش بازار و فضای کسب وکار‪،‬‬ ‫حرف اول و اخر را می زنند‪.‬‬ ‫روز مل��ی بیمه‪ ،‬بهانه ای کوچک ب��رای رونمایی از عملکرد یک صنعت بزرگ‪،‬‬ ‫بی حاشیه و کم ادعا‪ ،‬ارامش بخش و اطمینان افرین است‪.‬‬ ‫امار عملکرد صنعت بیمه در سال ‪ 1397‬نسبت به سال قبل‪ ،‬به شرح زیر است‪.‬‬ ‫واحد سنجش‬ ‫عملکرد سال‬ ‫‪)2017( 1396‬‬ ‫عملکرد سال‬ ‫‪)2018( 1397‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫‪340،518‬‬ ‫‪454،431‬‬ ‫میلیارد دالر‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10/8‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪4/2‬‬ ‫‪5/5‬‬ ‫دالر‬ ‫‪123‬‬ ‫‪132‬‬ ‫ضریب نفوذ بیمه‬ ‫درصد‬ ‫‪2/3‬‬ ‫‪2/38‬‬ ‫سهم بخش غیردولتی در‬ ‫بازار بیمه کشور‬ ‫درصد‬ ‫‪66/2‬‬ ‫‪65/5‬‬ ‫سهم بیمه های اختیاری‬ ‫در پرتفوی بازار بیمه‬ ‫کشور‬ ‫درصد‬ ‫‪62/9‬‬ ‫‪67/7‬‬ ‫سهم بیمه های زندگی در‬ ‫بازار بیمه کشور‬ ‫درصد‬ ‫‪13/6‬‬ ‫‪14/5‬‬ ‫عنوان‬ ‫حق بیمه تولیدی‬ ‫حق بیمه سرانه‬ ‫*بر اساس امار سال ‪ ،1397‬مقدار حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه مستقیم‬ ‫به حدود ‪ 45/4‬هزار میلیارد تومان رس��یده است که در مقایسه با سال گذشته‬ ‫حدود ‪ 33/5‬درصد رشد نشان می دهد‪ .‬طبق امار سال ‪ ،1397‬میزان حق بیمه‬ ‫تولیدی بازار بیمه کش��ور با رشد ‪ 8/8‬درصدی (بر پایه دالر) در مقایسه با سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬به حدود ‪ 10/8‬میلیارد دالر (‪454/4‬‬ ‫هزار میلیارد ریال) رس��یده اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫اخرین امارهای منتش��ره در نشریه بین المللی‬ ‫زیگم��ا‪ ،‬صنعت بیمه کش��ور از منظر حق بیمه‬ ‫تولیدی در جایگاه س��ی و نهم ایس��تاده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن جمه��وری اس�لامی ای��ران در بین‬ ‫کش��ورهای «منطقه چشم انداز» جایگاه سوم را‬ ‫کسب کرده است ‪.‬‬ ‫*بر اساس امار سال ‪ ،1397‬حق بیمه سرانه‬ ‫(نسبت حق بیمه تولیدی بازار بیمه به جمعیت‬ ‫کش��ور) به ‪ 5/5‬میلیون ریال رس��یده است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬شاخص مذکور نسبت‬ ‫به سال گذشته بیش از یک میلیون ریال افزایش یافته است‪ .‬شاخص حق بیمه‬ ‫ی اخیر روند صعودی داشته است‪ .‬بااین وجود‪ ،‬مقدار‬ ‫سرانه در کشور طی سال ها ‬ ‫حق بیمه س��رانه در دنیا به مراتب از کش��ور ما باالتر بوده و حق بیمه سرانه در‬ ‫کشور ما به مقدار منطقه‪ ،‬نزدیک تر است‪ .‬بر اساس اخرین امارهای بین المللی‪،‬‬ ‫جایگاه بین المللی کشور از حیث شاخص حق بیمه سرانه رتبه ‪ 64‬و در منطقه‬ ‫حائز رتبه ‪ 8‬بوده است‪.‬‬ ‫*طبق امار نش��ریه زیگما‪ ،‬اگرچه میزان ضریب نفوذ بیمه در دنیا به مراتب از‬ ‫کشور ما باالتر است (‪ 2/6‬برابر در سال ‪ )1397‬اما میزان این شاخص در کشور‬ ‫ما‪ ،‬به ویژه طی چند س��ال اخیر از سطح منطقه باالتر رفته است‪ .‬جایگاه کشور‬ ‫ما از حیث ضریب نفوذ بیمه طی دو س��ال اخیر‪ ،‬با ‪ 3‬پله صعود از رتبه ‪ 57‬به‬ ‫رتبه ‪ 54‬صعود کرده است‪.‬‬ ‫*طبق امار س��ال ‪ ،1397‬حق بیمه های رشته زندگی در کشور طی دو سال‬ ‫اخیر ‪ 1/2‬برابر شده است‪ .‬سهم پرتفوی بیمه زندگی در بازار بیمه‪ ،‬نسبت سال‬ ‫قبل حدود ‪ 0/9‬واحد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین اقدامات نظارتی بیمه مرکزی‪:‬‬ ‫*همکاری با سازمان های متولی کاهش حوادث ترافیکی ازجمله پلیس راهور‬ ‫ناجا ‪ ،‬وزارت بهداش��ت ‪ ،‬پزش��کی قانونی و مجموعه وزارت راه و شهرسازی در‬ ‫راستای کاهش حوادث ترافیکی و تلفات ناشی از ان‪.‬‬ ‫*اعزام هیات های نظارتی جهت بررس��ی میدانی و نظ��ارت بر روند پرداخت‬ ‫خسارت در استان های سیل‪-‬زده گلستان‪ ،‬مازندران‪ ،‬فارس‪ ،‬خوزستان و لرستان‬ ‫در جریان سیل اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ 1398‬و پیگیری مستمر برای تسریع‬ ‫در پرداخت خسارات به اسیب دیدگان‬ ‫*اعزام هیات نظارتی برای بررسی میدانی و نظارت بر روند پرداخت خسارت‬ ‫در مناطق زلزله زده اس��تان اذربایجان شرقی در ابان ‪ 1398‬و پیگیری مستمر‬ ‫تس��ریع در پرداخت مناطق سیل زده کش��ور و همچنین اعزام هیات نظارتی در‬ ‫خصوص پیگیری پرداخت خسارت های اتش سوزی در بازار تبریز‪.‬‬ ‫� مهم ترین اقدامات اتکایی بیمه مرکزی‪:‬‬ ‫دکتر کاردگر تشریح کرد؛‬ ‫توسعه بیمه های زندگی و بازار بزرگ ملی‪،‬‬ ‫راهبردهای اساسی بیمه دانا‬ ‫ابراهیم کاردگر‪ -‬مدیرعامل بیمه دانا‬ ‫نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا‪ ،‬نواوری‪ ،‬اینده پژوهی‬ ‫و فناوری ه��ای نوین در فضای دیجیتال را از راهبردهای اصلی س��ند‬ ‫راهبردی این شرکت عنوان کرد‪.‬‬ ‫دکت��ر ابراهی��م کاردگر در گفتگویی به مناس��بت ‪ ۱۳‬اذر‪ ،‬س��الروز‬ ‫تاس��یس بیمه دانا و روز ملی بیمه‪ ،‬فرازهای مهم س��ند راهبردی این‬ ‫شرکت را تشریح کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بیمه دانا به عنوان اولین بیمه تخصصی اشخاص و زندگی‬ ‫در صنعت بیمه کش��ور و دارا بودن بیش از ‪ ۴۵‬میلیون نفر س��هامدار‬ ‫به واسطه س��هم ‪ ۵۵‬درصدی سهام عدالت از ش��رکت بیمه دانا‪ ،‬عالوه‬ ‫بر گس��ترش چتر بیم��ه در بین احاد جامعه از طری��ق ارائه طرح ها و‬ ‫محصوالت جدید‪ ،‬با اولویت اقشار متوسط و کم درامد جامعه که عمدتاً‬ ‫در مجموعه س��هامداران س��هام عدالت قرار دارند‪ ،‬رسالت مهمی را نیز‬ ‫در گام دوم انقالب که زمینه س��از ایجاد تمدن نوین اس�لامی است‪ ،‬در‬ ‫حوزه های مورد تاکید مقام معظم رهبری بر عهده خواهد داشت که در‬ ‫سند راهبردی خود طراحی و برنامه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫دکتر کاردگر‪ ،‬بهره مندی از ظرفیت های مهم کش��ور‪ ،‬رش��د اخالق و‬ ‫معنویت‪ ،‬علم و پژوهش و مردمی کردن اقتصاد کشور را از سرفصل های‬ ‫اصلی س��ند راهبردی عن��وان و تاکید کرد‪ :‬توجه به ظرفیت س��رمایه‬ ‫انس��انی‪ ،‬اولویت اول بیمه داناست‪ .‬هدف ما ظرفیت سازی حداکثری از‬ ‫فرصت ها و فضاهای متکثر بیمه ای در کشور با هدف توسعه بازار بزرگ‬ ‫ملی و اقتصاد بزرگ کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹محورهای مهم سند راهبردی‬ ‫مدیرعامل بیمه دانا‪ ،‬توس��عه بیمه های زندگی را یکی از راهبردهای‬ ‫مهم سند راهبردی شرکت دانست و با اشاره به اینکه بیمه های زندگی‪،‬‬ ‫موت��ور پیش��ران تحول صنعت بیمه و مردمی کردن اقتصاد محس��وب‬ ‫می ش��ود افزود‪ :‬طراحی و تدوین بس��ته های فراگی��ر بیمه های زندگی‬ ‫ب��رای جامعه هدف‪ ،‬برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری تحول گرا بر مبنای‬ ‫نگرش توسعه ای در حوزه بیمه زندگی و طراحی روش های نوین عرضه‬ ‫بیمه ه��ای زندگی در ایجاد نظام تامین مالی پایدار و درون زا مبتنی بر‬ ‫توسعه بخش حقیقی اقتصاد‪ ،‬از محورهای این سند راهبردی است‪.‬‬ ‫وی بیمه ه��ای زندگ��ی را ابزار تامی��ن مالی بخ��ش حقیقی اقتصاد‬ ‫دانست و اظهار داشت‪ :‬طی بررسی های انجام شده در ‪ ۳۹‬کشور‪ ،‬نتایج‬ ‫حاکی از این بود که س��اختار مالی بر رش��د کشورهای توسعه یافته اثر‬ ‫معناداری ندارد و فقط بر رش��د اقتصادی کش��ورهای درحال توسعه و‬ ‫نوظهور اثر معناداری به جا می گذارد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر عملکرد بخش حقیقی در کش��ورهای درحال توس��عه‬ ‫و نوظهور در نظام مالی بازارمحور بهتر از نظام مالی بانک محور اس��ت‪.‬‬ ‫به عالوه توس��عه مالی بر رش��د اقتص��ادی تمام کش��ورها اثر مثبت و‬ ‫معناداری دارد که این اثر در کشورهای درحال توسعه و نوظهور بیشتر‬ ‫از کشورهای توسعه یافته است‪.‬‬ ‫دکتر کاردگ��ر افزود‪ :‬در کش��ورهای توس��عه یافته‪ ،‬بخش های مالی‬ ‫و حقیق��ی ارتباط معناداری ب��ا یکدیگر دارند‪ .‬به خصوص بخش��ی از‬ ‫فعالیت های مالی که به تجهیز منابع و هدایت ان به س��وی طرح های‬ ‫س��رمایه گذاری می پردازد‪ ،‬تاثیر بس��زایی در رشد بخش حقیقی دارد‪.‬‬ ‫دس��تیابی به رش��د بلندم��دت و مداوم اقتص��ادی‪ ،‬نیازمن��د تجهیز و‬ ‫تخصی��ص بهینه منابع در س��طح اقتصاد ملی اس��ت و این مهم بدون‬ ‫کمک بازارهای مالی‪ ،‬به اسانی امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی در توضیح مطلب افزود‪ :‬ش��رایط و ساختار مناسب نظام بیمه ای‬ ‫کش��ور را می توان از طریق تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد (تولید و‬ ‫اش��تغال) توسط س��رمایه های بیمه زندگی به بازار سرمایه مرتبط کرد‬ ‫و جریان س��رمایه گذاری های هدفمن��د و نظام مندی را برای هم افزایی‬ ‫بخش مالی با بخش توسعه ای اقتصاد کشور ساماندهی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت مطالعات میان رشته ای‬ ‫مدیرعامل بیمه دانا‪ ،‬مطالعات میان رشته ای را از مباحث موردتوجه در‬ ‫حوزه علم و سایر حوزه های کاربردی دانست که به طور قابل توجهی در‬ ‫حال گسترش است و افزود‪ :‬طراحی محصوالت بیمه ای میان رشته ای‪،‬‬ ‫مستلزم ایجاد زمینه ها و زیرساخت های علمی و تحقیقاتی است‪.‬‬ ‫بر این اساس در ‪ 3‬حوزه اقدام به ایجاد بنیان های علمی و عملیاتی‬ ‫معطوف به توس��عه طرح های میان رش��ته ای بیمه ای کردیم که ایجاد‬ ‫بخش تحقیقات میان رشته ای در ساختار جدید دفتر پژوهش و توسعه‪،‬‬ ‫ارتباط با پژوهش��کده بیم��ه به منظور ایجاد فض��ای فرصت مطالعاتی‬ ‫اساتید دانشگاهی با رویکرد میان رش��ته ای و نیز تعریف طرح نامه های‬ ‫ارش��د و دکتری و در نهایت طراحی موضوعات میان رشته ای در قالب‬ ‫مقاالت علمی‪ ،‬از جمله حوزه هایی اس��ت که برخی از ان ها به سمینار‬ ‫بیمه و توسعه ارسال شده است‪.‬‬ ‫*انعق��اد ق��رارداد م��ازاد خس��ارت ریس��ک‬ ‫رشته های اتش سوزی‪ ،‬مهندسی و پول‪ ،‬حوادث‬ ‫فاجعه امیز در رش��ته های اتش سوزی‪ ،‬ریسک و‬ ‫حوادث فاجعه امیز‪ ،‬انعقاد قرارداد مازاد خسارت‬ ‫ریس��ک و حوادث فاجعه امیز ب��رای قبولی های‬ ‫اختیاری و ق��راردادی بیمه مرکزی و همچنین‬ ‫تشکیل کنسرسیوم اتش سوزی با مشارکت ‪13‬‬ ‫شرکت بیمه‬ ‫*انعقاد قرارداد مازاد خس��ارت در رش��ته پی‬ ‫اندای ب��ا راهبری بیمه مرکزی برای موسس��ه‬ ‫بیمه متقابل کیش با حداکثر تعهد یک میلیارد دالر و همچنین بس��تن قرارداد‬ ‫مازاد خسارت بیمه مرکزی در رشته پی اند ای با حداکثر تعهد ‪ 50‬میلیون یورو‬ ‫*انعقاد قرارداد مازاد خس��ارت در رش��ته پی اند ای با راهبری بیمه مرکزی‬ ‫برای موسسه بیمه متقابل اطمینان متحد قشم با حداکثر تعهد یک میلیارد دالر‬ ‫*انعقاد قرارداد مازاد خس��ارت بیمه مرکزی در رشته های باربری و کشتی با‬ ‫حداکثر تعهد ‪ 50‬میلیون یورو‬ ‫*پاالیشگاه های نفت سراسر کشور با سرمایه بیش از ‪ 14‬میلیارد یورو‬ ‫*پاالیشگاه های گاز سراسر کشور با سرمایه بیش از ‪ 6‬میلیارد یورو‬ ‫*پاالیشگاه های با سرمایه بیش از ‪ 28‬میلیارد یورو‬ ‫*تاسیسات فراساحلی گاز (پارس جنوبی) با سرمایه بیش از ‪ 9‬میلیارد یورو‬ ‫*احداث و بهره برداری نیروگاه ها با سرمایه بیش از ‪ 10‬میلیارد یورو‬ ‫*احداث و بهره برداری از پروژه های ریلی که سرمایه فاز یک ان بیش از ‪1/5‬‬ ‫میلیارد یورو و فاز ‪ 2‬ان بیش از ‪ 5‬میلیارد یورو است‬ ‫ن ایر با ‪ 54‬فروند هواپیما و سرمایه ‪ 1/5‬میلیارد یورو‬ ‫*هواپیمایی ایرا ‬ ‫*هواپیمایی ماهان با ‪ 50‬فروند هواپیما و سرمایه ‪ 1/3‬میلیارد یورو‬ ‫*هواپیمایی اسمان با ‪ 18‬فروند هواپیما و سرمایه ‪ 630‬میلیون یورو‬ ‫*هواپیمایی کیش ایر با ‪ 15‬فروند هواپیما و سرمایه ‪ 430‬میلیون یورو‬ ‫*حمل مسکوکات بانک ملی با تعهد ‪ 250‬میلیون یورو‬ ‫*حمل تجهیزات تلفن مرکزی با تعهد ‪ 310‬میلیون یورو‬ ‫*حمل فوالد ایران با تعهد ‪ 600‬میلیون یورو‬ ‫*حمل تجهیزات نیروگاهی ش��رکت مادر تخصصی بازرگانی ایران با حداکثر‬ ‫تعهد ‪ 690‬میلیون یورو‬ ‫*ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران با ‪ 63‬فروند شناور و تعهد مسئولیت یک‬ ‫میلیارد دالر برای هر شناور‬ ‫*ناوگان ش��رکت کشتیرانی جمهوری اس�لامی ایران با ‪ 130‬فروند کشتی و‬ ‫حداکثر تعهد مسئولیت یک میلیارد دالر برای هر کشتی‬ ‫*پوش��ش ناوگان ش��رکت نفت خزر با ‪ 23‬فروند کش��تی و تعهد ‪ 100‬هزار‬ ‫دالر‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین اقدامات فناوری اطالعات و ارتباطات‪:‬‬ ‫بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی ایران در راستای وظیفه اصلی خود و کسب‬ ‫رضایت احاد مردم از صنعت بیمه کشور در سال ‪ 1397‬نسبت به ایجاد سامانه‬ ‫یکپارچه نظارتی و تس��هیل امر نظارت در حوزه ه��ای نظارتی‪ ،‬تغذیه اطالعاتی‬ ‫س��امانه یکپارچه اطالعات اقتصادی کش��ور با داده های صنعت بیمه‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫توس��عه و پیاده س��ازی س��رویس تعاملی کارپوش��ه ملی ایرانیان ‪،‬ارائه خدمت‬ ‫الکترونیکی اس��تعالم س��وابق بیمه ای افراد برای بهره برداری در نرم افزار موبایل‬ ‫دولت همراه‪ ،‬اقدام کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین اقدامات در حوزه توسعه فرهنگ بیمه‪:‬‬ ‫*اجرای طرح زنگ بیمه در مدارس کل کش��ور به صورت هم زمان با همکاری‬ ‫تمامی شرکت های بیمه‬ ‫*گنجاندن مفاهیم بیمه ای در کتب درسی دانش اموزان (بیش از ‪ 86‬عنوان‬ ‫مطلب بیمه ای در کتاب های مقطع متوسطه) که با این اقدام بیش از ‪ 5‬میلیون‬ ‫دانش اموز به صورت مستقیم با مفاهیم صنعت بیمه اشنا می شوند‬ ‫*برگزاری هفت دوره تخصصی اموزش بیمه ای برای خبرنگاران‬ ‫*انتشار ‪ 45‬عنوان کتاب بیمه ای در سه سطح « بیمه برای کودکان»‪ « ،‬بیمه‬ ‫برای همه» و « بیمه برای مدیران و کارشناسان»‬ ‫*هماهنگی های الزم برای درج مطالب بیمه ای در مجالت رشد دانش اموزی‬ ‫*تهیه‪ ،‬تنظیم و انتشار‪/‬پخش مطالب بیمه ای (خبر‪ ،‬مصاحبه‪ ،‬گزارش و مقاله)‬ ‫در قالب ها ( اینفوگرافیک‪ ،‬اینفوموش��ن‪ ،‬اینفو نیوز و انیمیش��ن) و رس��انه های‬ ‫مختلف‬ ‫*تهی��ه‪ ،‬تولید و پخش تیزره��ای متنوع بیمه ای از طریق ش��بکه ها مختلف‬ ‫صداوسیما و رسانه های دیداری و شنیداری در فضای مجازی‬ ‫*حضور و مشارکت جدی در رویدادهای فرهنگی و نمایشگاهی (بورس‪ ،‬بانک‬ ‫و بیمه تهران‪ ،‬الکامپ‪ ،‬کیش اینوکس) و ‪...‬‬ ‫*هماهنگی های الزم برای تهیه و تولید و پخش برنامه تلویزیونی ‪ 52‬قسمتی‬ ‫در شبکه سوم سیما‬ ‫*اجرای کمپین های تبلیغاتی – فرهنگی با موضوع کاهش تلفات جاده ای‬ ‫*راه اندازی باشگاه اینترنتی نواوران (ویژه کودکان)‬ ‫‹ ‹برترین خدمات و دستاوردها‪:‬‬ ‫*پرداخت سریع و دقیق خسارت های مربوط به خسارت های سیل‬ ‫*ایفای تعهدات کامل در خصوص زائران اربعین حسینی‬ ‫*راه اندازی سیس��تم مکانیزه پاسخگویی بیمه مرکزی در ساعات غیرکاری و‬ ‫ایام تعطیل‬ ‫*پرداخت س��ریع و دقیق خس��ارت های مربوط به زلزله (اس��تان کرمانشاه و‬ ‫استان اذربایجان شرقی)‬ ‫*جای��زه مل��ی کیفیت در حوزه دس��تگاه برتر در ارائه خدم��ات الکترونیکی‬ ‫( بلوغ سازمانی)‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نفس های اخر بیمه فرش بافان بر باالی «دار قالی»‬ ‫امسال‪ ،‬تعداد بیمه شدگان فرش در استان زنجان‬ ‫از ‪ ۲۳‬ه��زار نفر در س��ال ‪ ۹۳‬به ‪ ۴‬هزار نفر کاهش‬ ‫یافت��ه اس��ت و روز ب��ه روز‪ ،‬بر امار حذف ش��دگان‬ ‫بیمه فرش��ب افی افزوده می شود اما هنرمندان این‬ ‫صنعت چش��م به راه حمایت دولت و چترحمایتی‬ ‫س��ازمان تامی��ن اجتماعی هس��تند‪ .‬صنعت فرش‬ ‫ای��ران دارای قدمتی بیش از هزار س��ال اس��ت که‬ ‫به عن��وان میراثی مان��دگار با س��رپنجه قالی بافان‬ ‫ایران��ی در دنیا هنرنمای��ی می کند‪ .‬ورود فرش های‬ ‫تازه نفس کشورهای دیگر‪ ،‬هرچند نفس های فرش‬ ‫ایران را به ش��ماره انداخت‪ ،‬ام��ا همچنان صادرات‬ ‫فرش کشورمان به اقصی نقاط جهان انجام می شود‬ ‫و به عن��وان یکی از صنعت های مولد برای کش��ور‬ ‫ارز اوری دارد و هم��واره در نق��اط مختل��ف ایران‬ ‫عزیزمان با دس��تان هنرمند بافن��دگان جلوه نمایی‬ ‫می کن��د‪ .‬تار و پود فرش و قالی هنری اس��ت که از‬ ‫انگشتان دست سرچشمه می گیرد که با هماهنگی‬ ‫چشم به همراهی کالف های رنگی با میلیون ها گره‬ ‫ب��ا صبر و ارامش میلی متر به میلی متر‪ ،‬نقوش��ی را‬ ‫به تصویر می کش��د که نوازشگر چشم هر بیننده و‬ ‫بیانگر ذوق‪ ،‬استعداد و تن خستگی ناپذیر هر بافنده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما طی چند س��ال اخیر‪ ،‬این هن��ر اصیل و زیبا‬ ‫در زنجان غرق در مش��کالت شده است‪ .‬قطع بیمه‬ ‫فرش باف��ان با گ��ره زدن لحظه ها به هم و بافت رج‬ ‫ب��ه رج فرش بر «دار»‪ ،‬لرزه بر تن رنجور و خس��ته‬ ‫هر بافن��ده می اندازد ک��ه س��ال های جوانی‪ ،‬عمر‬ ‫شیرین و سالمتی خود را با این هنر سپری کرده و‬ ‫روزگار گذرانده اند‪ .‬زیرا بسیاری از فرش بافان با این‬ ‫که چندین س��ال حق بیمه واریز کرده اند تا تحت‬ ‫پوشش بیمه س��ازمان تامین اجتماعی قرار گیرند‬ ‫اما ب��ا تاخیر چند روزه در پرداخ��ت حق بیمه‪ ،‬به‬ ‫دلیل نداش��تن ش��رایط مالی الزم‪ ،‬بیمه شان قطع‬ ‫شده است و سازمان مرجع راضی به قبول برگشت‬ ‫ای��ن اف��راد در جهت پرداخ��ت دوب��اره حق بیمه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بسیاری از فرش بافان دارای پروانه کسب هستند‬ ‫و دوره ه��ای الزم جهت فرش باف��ی را گذرانده اند و‬ ‫درحال حاضر نی��ز به عنوان فع��االن صنعت فرش‬ ‫اس��تان زنجان محسوب می ش��وند اما باز هم بیمه‬ ‫تامی��ن اجتماع��ی بافندگان را تحت پوش��ش قرار‬ ‫نمی ده��د و انگار قصد ندارد چتر حمایتی اش را بر‬ ‫سر فرش بافان پهن کند‪.‬‬ ‫مدی��ر اتحادیه فرش بافان اس��تان زنجان با دلی‬ ‫پ��ر از قطع بیمه فرش بافان ب��ا تاخیر چندروزه در‬ ‫پرداخت حق بیمه و عدم بیمه فرش بافان دیگر که‬ ‫این هنر را راهی برای امرار معاش خود قرار داده اند‬ ‫گفت‪ :‬پرداخت ‪ ۷‬درصد حق بیمه بر عهده هنرمند‬ ‫فرش ب��اف و ‪ ۲۰‬درصد دیگر بر عهده دولت اس��ت‬ ‫ام��ا در زنجان این ‪ ۲۰‬درص��د حق بیمه فرش باف‬ ‫پرداخت نمی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اب��راز ناراحتی از این موض��وع که روز به‬ ‫روز از تعداد بیمه شدگان فرش بافی به دالیل واهی‬ ‫کاس��ته می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تعداد بیمه ش��دگان‬ ‫صنعت ف��رش بافی این اس��تان از ‪ ۲۳‬هزار نفر در‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬به تع��داد ‪ ۴‬هزار نفر در امس��ال کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته علی نجف��ی درحال حاضر بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫بافنده فرش زنجانی به دلیل نداشتن بضاعت مالی‬ ‫در زمان مقرر نتوانس��ته اند حق بیم��ه را پرداخت‬ ‫کنند که س��ازمان تامین اجتماع��ی در عرض ‪۲۴‬‬ ‫س��اعت اقدام به حذف بیمه ش��دگان مذکور کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که بیش از س��ه سال است در‬ ‫راستای حل مشکل بیمه فرش بافی جلسات متعدد‬ ‫با س��ازمان تامین اجتماعی استان برگزار می کنیم‬ ‫ولی به نتیجه ای نمی رس��یم‪ ،‬افزود‪ :‬سازمان تامین‬ ‫اجتماعی داش��تن طلب از دولت و عدم پرداخت ان‬ ‫را دلیلی بر عدم بیمه کردن فرش بافان استان زنجان‬ ‫عنوان می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی بی��ش از ‪ 680‬پرون��ده در اتحادیه‬ ‫فرشبافان استان وجود دارد که درخواست پرداخت‬ ‫ح��ق بیمه دارند ک��ه بیش از ‪ ۹۰‬درص��د انها قبال‬ ‫حدود چندس��ال‪ ،‬بیمه پرداخت کرده اند اما به یک‬ ‫باره با تاخیر چند س��اعته در پرداخ��ت‪ ،‬بیمه افراد‬ ‫قطع شده و ‪ ۵‬درصد بقیه نیز فرش بافانی هستند که‬ ‫درخواست شروع پرداخت حق بیمه دارند‪.‬‬ ‫مدیر اتحادیه فرش بافان اس��تان زنجان در پایان‬ ‫گف��ت‪ :‬از س��ازمان تامین اجتماعی اس��تان زنجان‬ ‫ب��ه ش��دت گله مندم زی��را در هیچ اس��تان دیگری‬ ‫برخورد این س��ازمان با فرش بافان و بیمه ش��دگان‬ ‫به این صورت نیس��ت؛ حتی این س��ازمان حاضر به‬ ‫دادن ام��ار به اتحادیه فرش بافان نیس��ت با این که‬ ‫مصوب شده است امار دقیق بیمه شدگان در اختیار‬ ‫م��ن قرار گیرد‪ ،‬چندی��ن بار برای دریاف��ت امار به‬ ‫این س��ازمان مراجعه کرده ام ولی موفق به دریافت‬ ‫نشده ام‪.‬‬ ‫رشد ضریب نفوذ بیمه‬ ‫در گرو بازنگری قوانین و رفتار بیمه گران‬ ‫حس�ین کریم خان زن�د ‪ -‬مدیرعامل بیمه‬ ‫نوی�ن‪ :‬توس��عه اقتصادی و افزای��ش ضریب نفوذ‬ ‫بیمه لزوماً هم راس��تا نیستند زیرا دانش و فرهنگ‬ ‫احاد جامعه‪ ،‬اثر بیشتری در اقتصاد دارد‪ .‬همان طور‬ ‫که می دانید طی چند س��ال اخیر رش��د اقتصادی‬ ‫نداش��ته ایم بااین همه‪ ،‬درصدی از رشد ضریب نفوذ‬ ‫بیمه در کش��ور را ش��اهد بودیم‪ .‬این امر ناش��ی از‬ ‫چند عامل اس��ت که یکی از مهم ترین انها افزایش‬ ‫اگاهی و ش��ناخت مردم نسبت به بیمه و خدمات‬ ‫ان‪ ،‬طی چند سال اخیر است‪ .‬علت این تغییر نگاه‬ ‫و شناخت نیز ورود ش��رکت های بیمه خصوصی و‬ ‫رقابتی شدن بازار بیمه ای بوده است‪.‬‬ ‫بااین وجود هنوز هم‪ ،‬فاصله ضریب نفوذ بیمه در‬ ‫ایران با کش��ورهای پیشرفته به قدری زیاد است که‬ ‫این رشد نمی تواند نشانه ای از موفقیت شرکت های‬ ‫بیمه باشد‪ .‬برای اینکه بتوانیم به رشد ضریب نفوذ‬ ‫بیم��ه با ضرب اهنگی متناس��ب با توس��عه جهانی‬ ‫برسیم باید چند نکته مهم را در نظر داشته باشیم‪.‬‬ ‫اوال بای��د بیش از همه به رویک��رد ارائه خدمت‬ ‫ب��ا کاهش هزین��ه تمام ش��ده برای جامع��ه توجه‬ ‫شود‪ .‬بخشی از این مس��ئله نیز به بازنگری قوانین‬ ‫و ایین نام��ه مربوط اس��ت‪ .‬به عنوان مث��ال مطالبه‬ ‫ح��ذف بیمه ارزش اف��زوده از محصوالت بیمه ای یا‬ ‫معافی��ت از مالیات در برخ��ی محصوالت بیمه ای‪،‬‬ ‫نف��ع اقتص��ادی را به طور مس��تقیم ش��امل حال‬ ‫شرکت های بیمه نمی کند‪ .‬این هزینه های مالیاتی‬ ‫و ارزش اف��زوده متوجه دریافت کننده خدمات و در‬ ‫نتیجه افزایش دهنده هزینه تمام شده برای اوست‪.‬‬ ‫بنابرای��ن تصمیم گیران قوانی��ن این چنینی بهتر‬ ‫اس��ت در نظر داش��ته باش��ند که بیمه یک کاالی‬ ‫مصرفی نیس��ت‪ ،‬بلکه کاالی اطمینان بخشی است‬ ‫برای اینده نگ��ری و تضمین واحده��ای اجتماعی‬ ‫و اقتصادی کش��ور و بخش��ی از ع��دم رغبت برای‬ ‫تهی��ه بیمه در کش��ور حادثه خیزی مانن��د ایران‪،‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده برخ��ی بیمه نامه هاس��ت که این‬ ‫ام��ر در نهایت زیانی جدی را متوجه بخش دولتی‬ ‫می کند‪ .‬همان طور که در حوادثی مانند سیل‪ ،‬زلزله‬ ‫و اتش س��وزی فراگیر در بازارها و برخی واحدهای‬ ‫صنف��ی‪ ،‬نه از صنع��ت بیمه‪ ،‬که از دول��ت‪ ،‬انتظار‬ ‫جبران م��ی رود‪ .‬وجه مهم دیگر در رش��د ضریب‬ ‫نفوذ بیمه خود ش��رکت های بیمه هستند که باید‬ ‫تالش کنند با رفتار خ��ود فرهنگ و تلقی عمومی‬ ‫را به سویی س��وق دهند که درک اجتماعی و باور‬ ‫جامعه در زمان بروز حوادث‪ ،‬نس��بت به کیفیت و‬ ‫کمیت پرداخت خسارت از سوی شرکت های بیمه‪،‬‬ ‫برام��ده از اعتم��اد و ایفای تعهدات باش��د‪ .‬رفتار‬ ‫شرکت های بیمه را نیز نیروی انسانی و سیستم های‬ ‫ارائه خدمات شکل می دهند‪ .‬باید در حوزه اموزش‬ ‫موثر و کارامد نیروی انس��انی سرمایه گذاری کرد‪،‬‬ ‫زمان کافی اختصاص داد و در راستای الکترونیکی‬ ‫ی مربوط به سیستم های صدور‬ ‫شدن زیرساخت ها ‬ ‫و پرداخت خسارت حرکت کرد‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگ��ری ک��ه در ح��وزه تربی��ت نیروی‬ ‫انس��انی صنع��ت بیمه نبای��د از ان غاف��ل ماند‪،‬‬ ‫توجه به جانش��ین پروری اس��ت‪ .‬جوانانی که امروز‬ ‫تحصیل کرده بیمه هس��تند اگر مجالی برای رش��د‬ ‫و ترقی نبینند دچار خمودگی خواهند ش��د‪ .‬به یاد‬ ‫داشته باشیم که پیشکسوتان بیمه در کنار نوگرایی‬ ‫جوانان اس��ت که می توانند تح��ول و اتفاقی تازه را‬ ‫برای این صنعت و پس ازان برای اقتصاد کشورمان‬ ‫رقم بزنند‪ .‬اما مس��ئله دیگر در مورد ش��رکت های‬ ‫بیم��ه به نگ��رش انه��ا در مورد محص��والت بیمه‬ ‫بازمی گ��ردد‪ .‬هرچند اکنون بس��یاری از بیمه گران‬ ‫تالش دارند تا در ارائه بس��ته های محصولی خود‪،‬‬ ‫ه��دف خلق ارزش ب��رای مش��تریان را نیز در نظر‬ ‫داشته باش��ند اما تغییر در این محصوالت هنوز از‬ ‫نواوری به دور بوده اس��ت‪ .‬بس��یاری از محصوالت‬ ‫بیمه ای در میان ش��رکت های بیمه هنوز از شرایط‬ ‫و پوش��ش های یکس��انی برخوردارند و تنها قیمت‬ ‫اس��ت که می تواند عاملی جهت ایجاد انگیزه برای‬ ‫خری��د یک بیمه نامه باش��د؛ عاملی که متاس��فانه‬ ‫موجب بی اخالقی هایی مانند نرخ شکنی در صنعت‬ ‫بیمه هم شده اس��ت‪ .‬همچنین در زمان طراحی و‬ ‫ارائه محصول باید مسئله رضایت و اسایش خاطر‪،‬‬ ‫مدنظر قرار گیرد و بخشی از ایجاد مزیت رقابتی در‬ ‫بیمه مدیون همین نکته اس��ت و در دنیا به عنوان‬ ‫یک بخش اس��تراتژیک در شرکت های بیمه‪ ،‬روی‬ ‫ان مطالعه و سرمایه گذاری می شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن به تحولی اساس��ی در فضای طراحی‬ ‫محص��والت بیمه ای نیاز اس��ت و به نظر می رس��د‬ ‫اص��ول مهم��ی مانن��د توج��ه به نی��از روز ب��ازار‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی برای محصوالت جدی��د بیمه ای و به‬ ‫دنب��ال ان ایجاد مزیت رقابت��ی هنوز جای کافی و‬ ‫روشنی برای خود در اتاق فکر واحدهای بازاریابی و‬ ‫تحقیق و توسعه شرکت ها باز نکرده اند‪.‬‬ ‫کوت��اه کالم انکه در کش��ورمان نزدیک ش��دن‬ ‫صنعت بیمه به معیارهای جهانی و رشد ان نیازمند‬ ‫همدلی قانون گ��ذاران با صنعت بیمه و نیز حرکت‬ ‫در مسیر بلوغ فکری و رفتاری بیمه گران است‪ .‬باید‬ ‫از شعار دوری جس��ت و به جای تنبلی های فکری‬ ‫و اس��تفاده از روش های غیر هوش��مندانه‪ ،‬درون را‬ ‫متحول ساخت‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫تجارت‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1420‬‬ ‫پیاپی ‪2738‬‬ ‫صنعت بیمه فاصله زیادی با اهداف‬ ‫برنامه ششم توسعه دارد‬ ‫س پژوهشکده بیمه با اشاره به اینکه ضریب‬ ‫رئی ‬ ‫نفوذ بیمه در سال گذشته به ‪ 2.3‬درصد رسیده‬ ‫است گفت‪ :‬در برنامه ششم توسعه‪ ،‬دستیابی به‬ ‫ضریب نفوذ بیمه ‪ 7‬درصدی‪ ،‬هدف گذاری ش��ده‬ ‫که فاصله زیادی با ان داریم‪.‬‬ ‫حمید کردبچه اظهار داشت‪ :‬ضریب نفوذ بیمه‬ ‫از ‪ 1.1‬درص��د در اوایل دهه ‪ 90‬به ‪ 2.38‬درصد‬ ‫در س��ال ‪ 97‬رس��یده که نش��ان دهنده روند رو‬ ‫به رش��د ان اس��ت‪ .‬ضریب نفوذ بیمه در جهان‬ ‫حدود ‪ ۶‬درصد است‪ .‬وی افزود‪ :‬در برنامه ششم‬ ‫توسعه دستیابی به ضریب نفوذ بیمه ‪ 7‬درصدی‪،‬‬ ‫هدف گذاری ش��ده که فاصله زیادی با ان داریم‪.‬‬ ‫با روند رش��د فعلی‪ ،‬دس��تیابی ب��ه ضریب نفوذ‬ ‫‪ 7‬درصدی حدود ‪ 15‬س��ال طول خواهد کشید‪.‬‬ ‫س��هم بیمه های زندگ��ی از کل صنع��ت بیمه‪،‬‬ ‫‪ 14.5‬درصد اس��ت؛ درحالی که میانگین جهانی‬ ‫این نرخ ‪ 52‬درصد است‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش��کده بیمه ادام��ه داد‪ :‬بیمه های‬ ‫زندگی عالوه بر جنبه پوش��ش ریسک به عنوان‬ ‫ابزار س��رمایه گذاری نیز به شمار رفته و شرایط‬ ‫خ��اص خود را دارند‪ .‬با توجه ش��رایط اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬رس��یدن به سهم ‪ 52‬درصدی از مجموع‬ ‫پرتفوی بیمه ای کشور دشوار است‪.‬‬ ‫کردبچه با اشاره به تالش های انجام شده برای‬ ‫عرض��ه ابزارهای جدید بیمه ای گفت‪ :‬گروه هایی‬ ‫در پژوهش��کده بیمه برای بررسی این ابزارهای‬ ‫جدید تشکیل شده اس��ت‪ .‬در زمینه ابزار سازی‬ ‫ب��رای صنعت بیم��ه در کش��ور‪ ،‬کن��د حرکت‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫وی درب��اره اخذ مالی��ات از صنعت بیمه بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬پیگیری ه��ای الزم توس��ط پژوهش��کده‬ ‫و مدی��ران صنعت بیم��ه درباره لغ��و مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده از خدمات بیمه در حال انجام است‪.‬‬ ‫کردبچه در ادامه به برگزاری بیست و ششمین‬ ‫همایش ملی بیمه و توس��عه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این همایش از ‪ 12‬اذرماه در مرکز همایش های‬ ‫دانش��گاه الزه��را اغاز ب��ه کار می کن��د‪ .‬در این‬ ‫همای��ش دو روزه که با مح��ور «افزایش ضریب‬ ‫نفوذ بیمه؛ چالش ها و راهکارها» دایر می ش��ود‬ ‫مسائل و مشکالت صنعت بیمه موردبررسی قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت با وجود راه زیادی که در حوزه‬ ‫افزایش ضریب نفوذ بیمه در پیش داریم‪ ،‬شرایط‬ ‫ما نس��بت به س��ایر کش��ور های منطقه مناسب‬ ‫اس��ت؛ چنان که س��لیمانی‪ ،‬رئیس سازمان بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬در شهریورماه از ارائه پوشش های ‪۴۴۰‬‬ ‫میلیارد دالری توسط شرکت های بیمه خبر داده‬ ‫و گفته بود‪« :‬ای��ن میزان تعهد در صنعت بیمه‪،‬‬ ‫کار بی نظیری است؛ با وجود فاصله ضریب نفوذ‬ ‫بیمه کشور با استانداردهای جهانی‪ ،‬ایران در این‬ ‫شاخص رتبه اول منطقه را در اختیار دارد»‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1420‬‬ ‫پیاپی ‪2738‬‬ ‫ویژه نامه روز ملی بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تقویت استارت اپ های بیمه ای‪ ،‬نیاز حیاتی صنعت بیمه‬ ‫اس��تارت اپ های بیمه ای در محورهای مختلف می توانند‬ ‫به صنعت بیمه کشور کمک کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی از‬ ‫تداوم فروش سنتی بیمه نامه ها با سرعت باال‪ ،‬امکان مقایسه‬ ‫پوش��ش های بیمه ای و ح��ق بیمه انها‪ ،‬ارائ��ه تحلیل های‬ ‫اماری به شرکت های بیمه ای‪ ،‬مشاوره به بیمه گذاران‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات در حوزه ارزیابی خس��ارت و ارائه خدمات تلفیقی‬ ‫به صورت انالین به عنوان محورهای ارائه خدمات بیمه ای‬ ‫توسط استارت اپ ها نام برد‪.‬‬ ‫مهرداد رضایی ب��ا بیان این مطلب‬ ‫که درحال حاض��ر و برابر با اخرین‬ ‫اطالع��ات کسب ش��ده از وزارت‬ ‫صنعت‪،‬مع��دن و تج��ارت ‪۱۶۳‬‬ ‫اس��تارت اپ در ح��وزه خدم��ات‬ ‫بیمه ای مش��غول به فعالیت هستند‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن اس��تارت اپ ها در‬ ‫حوزه های اگریگیتوری‪ ،‬نمایندگی ها و ارزیابی خس��ارت به‬ ‫ارائه خدمات تخصصی بیمه ای می پردازند‪.‬‬ ‫رضایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تصویب‬ ‫ایین نامه مربوط به فعالیت اس��تارت اپ های بیمه ای گفت‪:‬‬ ‫ب��ا تایید و تهیه دس��تورالعمل های مختلف و تخصصی‪ ،‬در‬ ‫اینده ای نزدیک مجوزهای کارگزاری بیمه ای برخط توسط‬ ‫بیمه مرکزی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای ادامه داد‪ :‬پس‬ ‫از تصویب ایین نامه مرتبط با فعالیت های اس��تارت اپی در‬ ‫ش��ورای عالی بیم��ه و با صدور فراخوان ج��ذب کارگزاران‬ ‫برخ��ط‪ ،‬تاکن��ون بی��ش از ‪ ۴۰‬م��ورد تقاض��ا و ثبت ن��ام‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫رضای��ی از خدمات بیم��ه ای با نظارت بیم��ه مرکزی به‬ ‫عنوان مزیت کارگزاران برخط نس��بت به اس��تارت اپ های‬ ‫موجود نام برد و گفت‪ :‬کس��انی که مس��یر ایین نامه را طی‬ ‫می کنند می توانند با اطمینان بیش��تری ب��ه ارائه خدمات‬ ‫خود بپردازند؛ چراکه با ارتباط این اس��تارت اپ ها با سامانه‬ ‫س��نهاب‪ ،‬ش��ائبه نامطلوب مربوط به نحوه تعیین نرخ حق‬ ‫بیمه ها نیز از بین می رود‪.‬‬ ‫وی درب��اره می��زان س��رمایه الزم ب��رای راه ان��دازی‬ ‫اس��تارت اپ های بیم��ه ای گفت‪ :‬این س��رمایه ب��ا توجه به‬ ‫شرایط مختلف مانند نوع تخصص و حرفه و مباحث مربوط‬ ‫به فناوری‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫رضای��ی با بیان این نکته که صنع��ت بیمه درحال حاضر‬ ‫ظرفیت و توانمندی الزم را برای فعالیت و تقویت اس��تارت‬ ‫اپ ه��ای بیمه ای دارد گفت‪ :‬رویکرد بیمه مرکزی به عنوان‬ ‫مق��ام ناظر رویکردی حمایتی اس��ت چراکه اعتقاد بر این‬ ‫اس��ت که اس��تارت اپ های بیمه ای‪ ،‬مکمل فروش��ندگان‬ ‫س��نتی هس��تند و ش��بکه فروش بیمه باید خود را تجهیز‬ ‫کند تا با اس��تفاده از فناوری های جدید‪ ،‬خدمات مناسب تر‬ ‫و سریع تر ارائه کند‪.‬‬ ‫مدی��رکل نظارت بر ش��بکه خدمات بیم��ه ای در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود با اش��اره به اهمی��ت بازاریابی در‬ ‫صنعت بیمه کشور از نیاز به تدوین ایین نامه نحوه فعالیت‬ ‫بازاریابان بیمه ای خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های فروش انالین بیمه‬ ‫بنیان گ��ذار یک اس��تارت اپ بیمه ای نی��ز در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه تاکنون روش های انالین در بازار س��نتی‬ ‫بیمه تاثیر کافی نگذاش��ته است و بخش زیادی از این بازار‬ ‫همچنان به شکل محدود و سنتی و بدون توجه به نیازهای‬ ‫جدید مردم ارائه می شود و به فروش می رسد‪.‬‬ ‫تیم لطیف عنوان کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۳۶‬میلیون وس��یله نقلیه در کشور‬ ‫وج��ود دارد و تنه��ا ‪ ۲۱‬میلی��ون‬ ‫بیمه نامه ش��خص ثالث صادر شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به این معنی که ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫وسیله نقلیه در کشور تردد می کنند‬ ‫که ای��ن بیمه اجب��اری یعنی بیمه‬ ‫ش��خص ثالث را ندارند‪ .‬از ط��رف دیگر درحال حاضر حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصد س��هم از بازار بیمه کشور مربوط به بیمه شخص‬ ‫ثالث است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تصری��ح ک��رد‪ :‬تمامی این امارها نش��ان‬ ‫می ده��د ک��ه عموم مردم نس��بت به خرید بیم��ه اجباری‬ ‫ش��خص ثالث هم گرایش کافی ندارند چه رس��د به س��ایر‬ ‫بیمه ه��ای غیراجباری مث��ل بیمه بدنه‪ ،‬بیم��ه عمر‪ ،‬بیمه‬ ‫مسئولیت و …‪ .‬این موضوع بیانگر این است که تابه حال در‬ ‫بازار سنتی فروش بیمه‪ ،‬برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های‬ ‫کاف��ی برای افزایش اقبال عمومی ب��ه خرید انواع بیمه نامه‬ ‫صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫لطیف در ادامه گفت‪ :‬درحال حاضر با وجود اینکه س��هم‬ ‫اس��تارت اپ های بیمه ای در فروش بیمه کل کش��ور بسیار‬ ‫کم اس��ت‪ ،‬ام��ا فرصت ها و زمینه های مناس��ب بس��یاری‬ ‫برای افزایش اگاهی عمومی مردم نس��بت به اهمیت انواع‬ ‫بیمه و اس��تفاده از ش��یوه های نوین در ارائه ان وجود دارد‬ ‫که اس��تارت اپ ه��ای بیمه ای می توانن��د از این فرصت به‬ ‫بهترین نحو اس��تفاده کنند و س��هم فروش خود را افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که «در حوزه فرهنگ سازی‬ ‫ب��رای ف��روش انالین بیمه ب��ه عموم مردم دچار مش��کل‬ ‫هس��تیم‪ ،‬این مس��ئله چگونه قابل حل است؟» خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬حرکت از بازار س��نتی ب��ه بازار انالین در هر حوزه ای‬ ‫ممکن است مسیری طوالنی و دشوار داشته باشد‪ .‬همان طور‬ ‫که درحال حاضر بس��یاری از اس��تارت اپ ها در حوزه های‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬پوشاک‪ ،‬خدمات مسکن و … این‬ ‫مس��یر پیچیده را طی کرده اند و درحال حاضر توانس��ته اند‬ ‫ب��ا کمرنگ کردن نقش بازار س��نتی‪ ،‬ب��ه موفقیت و رواج‬ ‫باالیی در میان مردم دست پیدا کنند‪ ،‬در صنعت بیمه هم‬ ‫برای ایجاد رفتار خرید انالین بیمه به فرهنگ س��ازی های‬ ‫برنامه ریزی ش��ده ای نیاز اس��ت که با افزایش اگاهی مردم‬ ‫نسبت به مزایای خرید انالین بیمه‪ ،‬می توان انها را به این‬ ‫نوع از خرید اینترنتی تشویق کرد‪.‬‬ ‫این بنیان گذار اس��تارت اپ بیمه ای درباره مزایای خرید‬ ‫اینترنتی بیمه گفت‪ :‬مهم ترین مزایای خرید اینترنتی بیمه‬ ‫دریافت مشاوره قبل از انتخاب بیمه‪ ،‬امکان مقایسه شرایط‬ ‫و ن��رخ بیمه نامه های مختلف از تمامی ش��رکت های معتبر‬ ‫بیمه‪ ،‬ارائه بهترین نرخ به مشتری‪ ،‬ارسال رایگان بیمه نامه‬ ‫و … است‪.‬‬ ‫لطیف در پاس��خ به این س��وال که «میزان اس��تقبال و‬ ‫همکاری ش��رکت های مختلف بیمه ای با شما چگونه بوده‬ ‫اس��ت؟» عنوان کرد‪ :‬متاسفانه تاکنون روش های انالین در‬ ‫بازار س��نتی بیمه تاثیر کافی نگذاشته است و بخش زیادی‬ ‫از این بازار همچنان به شکل محدود و سنتی و بدون توجه‬ ‫به نیازهای جدید مردم ارائه می شود و گاهی همین بخش‬ ‫از ب��ازار بیمه کش��ور نه تنها با بازار انالی��ن بیمه همکاری‬ ‫نکرده اند‪ ،‬بلکه به مانعی در مس��یر رش��د و پیش��رفت انها‬ ‫تبدیل ش��ده اند؛ به طوری که چند ش��رکت بیمه در برخی‬ ‫از بازه های زمانی همکاری خود را با اس��تارت اپ های بیمه‬ ‫قطع کرده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته برخی از نمایندگی های س��نتی بیمه با‬ ‫یک تصمیم هوش��مندانه به این موج فراگیر و رو به رش��د‬ ‫پیوس��ته اند و در حال حاض��ر همکاری های بس��یار موثری‬ ‫هم ب��ا اس��تارت اپ های بیم��ه ای داش��ته اند‪ .‬درعین حال‬ ‫مقام های مسئول در بیمه مرکزی هم همواره به حمایت از‬ ‫استارت اپ های بیمه ای و اهداف بلندمدت انها پرداخته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰‬گام تا استارت اپ بیمه ای‬ ‫برای س��اخت یک استارت اپ بیمه ای موفق و رسیدن به‬ ‫موفقی��ت گام هایی وجود دارد که به طور مختصر به برخی‬ ‫از انها می پردازیم‪.‬‬ ‫گام اول‪ :‬ابتدا کس��ب وکار بیمه ای خود را در ذهن تصور‬ ‫کنید و بسازید و بدون هیچ محدودیتی اینده نمایندگی و‬ ‫شرکت خدمات بیمه ای خود را ترسیم کنید‪.‬‬ ‫به زبان س��اده تر‪ ،‬تصور کنید که روزانه قصد دارید چند‬ ‫بیمه ش��خص ثالث‪ ،‬بدنه‪ ،‬مس��ئولیت‪ ،‬مهندسی‪ ،‬باربری و‬ ‫… را ص��ادر کنید؟ بیمه نامه ها را با چ��ه تعداد کارمند به‬ ‫انجام می رس��انید؟ یک ش��مای کلی از کسب وکار بیمه ای‬ ‫خودتان در نظر بگیری��د‪ .‬می خواهید چه نوع بیمه گذارانی‬ ‫داش��ته باشید؟ فقط روی بیمه گذاران حقیقی تمرکز کنید‬ ‫یا اینکه روی بیمه گذاران حقوقی هم تمرکز داشته باشید؟‬ ‫یا تلفیقی از هردوی انها؟ بیشتر دوست دارید یا عالقه مند‬ ‫هستید روی فروش چه بیمه هایی تمرکز کنید؟ چه میزان‬ ‫کارمزد را در ماه می خواهید؟ در س��ال چه میزان کارمزد‬ ‫مدنظر شماست؟ همه این موارد را در ذهن خود تصور‬ ‫کنید و افکار خود را به روی کاغذ منتقل کنید‪.‬‬ ‫گام دوم‪ :‬ب��ه دنبال ایده های ناب و بیمه های‬ ‫پرسود باشید‪ ،‬بازار بیمه ای خود را مطالعه و‬ ‫بررس��ی کنید و یک گروه قوی برای خود‬ ‫انتخاب کنید‪.‬‬ ‫ایده های ناب در فروش بیمه و‬ ‫محص��ول بیمه ای را دنبال کنید‬ ‫و بع��دازان محص��ول بیم��ه ای‬ ‫پرسودی را برای فروش انتخاب‬ ‫کنید (همانند بیمه عمر یا بیمه‬ ‫مس��ئولیت) بعدازان بازار بیمه ای این‬ ‫دو محصول بیمه ای پرس��ود را بررسی‬ ‫کنید و بازار خود را بخش بندی کنید و بازار هدف را برای‬ ‫این دو محصول بیمه ای پرسود انتخاب کنید‪.‬‬ ‫گام س�وم‪ :‬مرحله س��وم عبارت اس��ت از انتخاب نامی‬ ‫مناس��ب برای ایده و طرح فروش محص��ول بیمه ای خود‬ ‫و نوشتن طرح تجاری برای جذب سرمایه و تعیین اهداف‪.‬‬ ‫ش��ما محصول بیمه ای بیم��ه عمر را انتخ��اب کرده اید‬ ‫ام��ا بعد از مطالعه ب��ازار پی بردید که بهتری��ن بازار برای‬ ‫فروش بیمه عمر مهندس��ین یا پزشکان هستند یا مدیران‬ ‫ب��ا درامد باال‪ .‬اکنون باید بیمه درخور این قش��ر یا بازار را‬ ‫تعریف کنید اما موضوع اینجاست که محصول بیمه ای شما‬ ‫توس��ط شرکت بیمه متبوع تولید شده و بانام بیمه عمر به‬ ‫همه معرفی گردیده اس��ت‪ .‬اینجاست که باید خالقیت به‬ ‫خ��رج دهید و یک ایده ناب را به کار بگیرید‪ .‬ش��ما همان‬ ‫محصول بیمه عمر ش��رکت متبوع خ��ود را بانام بیمه عمر‬ ‫ویژه پزشکان یا مهندسین یا مدیران با مبالغ سرمایه و حق‬ ‫بیمه باال به این بازار ارائه می کنید‪.‬‬ ‫بعدازان طرح تجاری خود را می نویسید که این محصول‬ ‫بای��د به این بازار با این س��رمایه فوت و ای��ن حق بیمه ها‬ ‫معرفی گردد و کاره��ای الزم به چه صورت انجام بگیرید‪.‬‬ ‫در این رابطه اگر نیاز به س��رمایه بیشتر دارید باید سرمایه‬ ‫تزری��ق کنید یا اینکه س��رمایه گذار جذب کنید تا بتوانید‬ ‫کارتان را رشد دهید‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به توضیح��ات مختصر ب��اال می توانید برای هر‬ ‫محصول بیمه ای یک ایده و یک طرح تجاری داشته باشید‪.‬‬ ‫گام چهارم‪ :‬گام چهارم ش��روع به کار و خدمت رسانی و‬ ‫انتخاب متخصص برای هر محصول بیمه ای است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه چ��ه محص��ول بیم��ه ای را انتخاب‬ ‫کرده ای��د نیاز دارید که متخصص رش��ته بیمه ای یا تربیت‬ ‫کنید و یا اینکه اس��تخدام نمایید مس��لماً چون روی بستر‬ ‫اینترنت می خواهید و باید فعالیت داش��ته باش��ید نیازمند‬ ‫متخصص اینترنت و تولید محتوا و داش��تن سایت هستید‬ ‫که برای هری��ک از این موارد اقدام نمایید‪ .‬فکر نکنید این‬ ‫کار مشکلی است بس��یار هم ساده است شما وقتی شروع‬ ‫کنید با توجه ب��ه نیازهای به وجود امده یک به یک به انها‬ ‫رسیدگی می کنید و با توجه به درامدی که کسب کرده اید‬ ‫و یا س��رمایه ای که ج��ذب نموده ای��د می توانید افراد‬ ‫متخصص را به کار بگیرید‪.‬‬ ‫گام پنجم‪ :‬گام بعدی گسترش‬ ‫و رش��د فعالی��ت بیم��ه ای و‬ ‫اندازه گی��ری ان اس��ت‪.‬‬ ‫پیشنهاد بنده استفاده‬ ‫از شبکه های اجتماعی است‪ .‬اکنون شما باید در شبکه های‬ ‫اجتماعی موجود در ایران فعالیت گسترده ای داشته باشید‬ ‫و کس��ب وکار بیم��ه ای خودتان را به هم��ه معرفی نمایید‪.‬‬ ‫همچنی��ن باید بازاریاب��ی اینترنتی را به س��ایر روش های‬ ‫بازاریابی خود اضافه کنید همچنین در س��ایت های معتبر‬ ‫اگه��ی بدهید و کاری کنید که کس��ب وکار بیمه ای ش��ما‬ ‫ب��ر روی س��ایت های اینترنتی پرمخاط��ب معرفی گردد و‬ ‫همچنین کاری کنید که نحوه دسترس��ی به سایت شما و‬ ‫راه های تماس با شما اسان و راحت باشد‪ .‬این کار مستلزم‬ ‫ان اس��ت که روزانه ش��ما حداقل یک تا دو ساعت از زمان‬ ‫خود را برای چنین امری اختصاص دهید‪.‬‬ ‫گام شش�م‪ :‬به دنبال جذب و افزایش سرمایه و گرفتن‬ ‫مجوزهای قانونی برای رشد کسب وکار بیمه ای خود باشید‪.‬‬ ‫مسلماً هرچه کار شما رونق می گیرد در ابتدا هزینه های‬ ‫ش��ما نیز افزایش می یابد اما باید گوش به زنگ باش��ید که‬ ‫جلوی هزینه ها را بگیرید و برای کس��ب وکار بیمه ای خود‪،‬‬ ‫سرمایه دس��ت وپا کنید و سعی کنید جذب سرمایه داشته‬ ‫باش��ید‪ .‬سرمایه های جذب ش��ده را به نحو احسن مدیریت‬ ‫و س��رمایه گذاری کنید تا در اس��رع وقت‪ ،‬به فروش و سود‬ ‫بیشتر برسید‪.‬‬ ‫در این راس��تا ام��کان دارد به اخذ مجوزه��ای قانونی از‬ ‫بعضی س��ازمان ها نیاز داش��ته باش��ید‪ .‬مث ً‬ ‫ال برای داش��تن‬ ‫س��ایتی معتبر نیاز دارید که مجوز نماد را داشته باشید یا‬ ‫برای داش��تن درگاه پرداخت در س��ایت خودتان نیاز است‬ ‫که ابتدا س��ایت تایید شود تا بعدا ً بتوانید درگاه پرداخت به‬ ‫حساب شخصی خودتان داشته باشید‪.‬‬ ‫البته وجوه بیمه باید به حس��اب شرکت بیمه واریز شود‬ ‫اما در بعضی از موارد نیاز است که شما چه از شرکت بیمه‬ ‫متبوع خودتان یا بیمه مرکزی یا سایر سازمان های مرتبط‪،‬‬ ‫مجوزهای الزم را کسب کنید‪.‬‬ ‫پس به دنبال این باشید که مجوزهای الزم را اخذ کنید و‬ ‫بیش ازپیش به کار و کسب بیمه ای خودتان اعتبار بخشید‪.‬‬ ‫گام هفتم‪ :‬برای گس��ترش کسب وکار خود بهترین افراد‬ ‫را بیابید و اس��تخدام کنید‪ .‬وظایف را تقسیم کنید و تیمی‬ ‫قوی برای ادامه کار خود بسازید‪.‬‬ ‫خوب پرداخت کنید و افراد متخصص و کارا را استخدام‬ ‫کنید‪ .‬هراس به خود راه ندهید‪ .‬سعی نکنید به خاطر کمتر‬ ‫ش��دن هزینه ها‪ ،‬یک فرد معمولی را اس��تخدام کنید‪ .‬افراد‬ ‫مس��تعد و توانمند و متخصص را اس��تخدام کنید و حقوق‬ ‫و مزای��ای خوب پرداخت کنید تا چندین برابر یک کارمند‬ ‫معمولی برای شما بازدهی داشته باشند‪.‬‬ ‫همین طور که کس��ب وکار بیمه ای خود را رشد می دهید‬ ‫بررس��ی کنید و ببینی��د در چه زمینه هایی ب��ه نیروهای‬ ‫متخصص نیاز دارید و انها را جذب کنید‪ .‬بعضی از کارهای‬ ‫خود را برون س��پاری کنید‪ .‬برای مثال شما می خواهید در‬ ‫ارتب��اط با ی��ک بیمه‪ ،‬محتوایی تولید کنی��د‪ .‬با یک اگهی‬ ‫می توانید دانش��جویان یا عالقه مندان ب��ه فعالیت بیمه در‬ ‫سراسر کش��ور را به کار بگیرید و با پرداخت مبلغی بسیار‬ ‫ک��م‪ ،‬یک محتوای بیمه ای عالی درب��اره بیمه موردنظرتان‬ ‫داشته باشید‪ .‬هس��تند جوانان مستعدی که در روستاهای‬ ‫این کش��ور پهناور زندگ��ی می کنند و مش��غول دورکاری‬ ‫هس��تند‪ .‬پس این روش را امتحان کنید‪ .‬س��عی کنید یک‬ ‫تی��م قوی و کارامد را دور خودتان جم��ع کنید که از کار‬ ‫کردن با انها لذت ببرید‪.‬‬ ‫گام هش�تم‪ :‬کس��ب وکار بیم��ه ای خود را به ش��رکت‬ ‫خدمات بیمه ای تبدیل کنید و به کارتان رسمیت ببخشید‪.‬‬ ‫ح��ال وقت ان رس��یده که کمی گس��ترش کار داش��ته‬ ‫باشید‪ .‬اگر نماینده حقیقی هستید سریعاً دست به کار شوید‬ ‫و نمایندگی خود را تبدیل به یک شرکت خدمات بیمه ای‬ ‫کنید و کارکنان ارزش��مند و کلیدی خود را در کسب وکار‬ ‫بیمه ای شریک کنید و اگر شرکت خدمات بیمه ای هستید‬ ‫متناس��ب با افزای��ش پرتف��وی می توانید دفاتر بیش��تری‬ ‫را افتت��اح کنید و در ش��هر های مختلف کش��ور به فعالیت‬ ‫بپردازی��د‪ .‬پ��س وقت ان رس��یده که کس��ب وکار بیمه ای‬ ‫خودتان را گسترش بدهید‪.‬‬ ‫گام نه�م‪ :‬بازاریابی و تبلیغات گس��ترده را برای جذب‬ ‫بیمه گذار‪ ،‬افزایش فروش و درامدزایی در دس��تور کار قرار‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫زمان ان فرارس��یده اس��ت که تبلیغات گسترده داشته‬ ‫باشید‪ .‬مجوزهای الزم را اخذ کنید و تبلیغات گسترده خود‬ ‫را ش��روع کنید‪ .‬برای جذب بیمه گذار بیشتر و درامد بهتر‬ ‫بازاریابی خود را گس��ترش دهید‪ .‬تیم ه��ای بازاریابی قوی‬ ‫بس��ازید و از راه و روش ه��ای مختلف بازاریابی به بازاریابی‬ ‫بپردازید‪ .‬با تمام اس��لحه های بازاریابی به س��وی بازارهای‬ ‫هدف خودتان شلیک کنید تا فروش بیشتر و درامد بهتری‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫گام دهم‪ :‬بعد از جذب بیمه گذار به دنبال نگه داش��تن‬ ‫بیمه گذار و تثبیت سود خود باشید‪.‬‬ ‫یک��ی از وظایف مهمی ک��ه نبای��د ان را فراموش کنید‬ ‫ان اس��ت ک��ه بیمه گذاران زی��ادی را ج��ذب کرده اید که‬ ‫نبای��د انه��ا را فراموش کنی��د بلکه بای��د کاری کنید که‬ ‫انها س��ال های س��ال به کس��ب وکار بیمه ای ش��ما وفادار‬ ‫بمانند‪.‬‬ ‫پس به دنبال این باشید که بیمه گذاران را حفظ و از انها‬ ‫به خوبی مراقبت کنید و همچنین از انها بخواهید که ش��ما‬ ‫را در امر خدمات رسانی به دیگران یاری کنند‪.‬‬ ‫از ایده ها و نظرات انها با روی باز استقبال و سعی کنید‬ ‫انها را در کس��ب وکار بیمه ای خودتان مش��ارکت دهید‪ .‬از‬ ‫انان سوال کنید که چگونه می توانید راه های خدمت رسانی‬ ‫به انها را سهل و اسان تر کنید؟ بعضی مواقع راه های بسیار‬ ‫پیش پا افت��اده ای به ش��ما معرفی می کنند که ش��ما اص ً‬ ‫ال‬ ‫فک��ر ان را ه��م نمی کردید که بتوانید ب��ا کمترین هزینه‪،‬‬ ‫خدمت رسانی بیشتری داشته باشید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازارهای توس��عه یافته‪ ،‬از نظر نواوری های بیمه ای‪ ،‬رشد چندانی‬ ‫ندارند و بیمه گران برای کاهش هزینه ها‪ ،‬متحمل فش��ار می ش��وند؛‬ ‫بنابراین پیاده س��ازی بالک چین در صنعت بیمه‪ ،‬می تواند بسیاری‬ ‫از چالش های اساس��ی بیمه گران امروزی را حل کند‪ .‬در این گزارش‬ ‫می خواهیم کاربردهای بالک چین در صنعت بیمه را بررس��ی کنیم‬ ‫و ای��ن فناوری در کن��ار فواید و کاربردهایی ک��ه دارد‪ ،‬چه چالش ها‬ ‫و محدودیت های��ی را ب��ا خ��ود به همراه م��ی اورد و مهم ت��ر از همه‬ ‫ش��رکت ها قبل از انکه اقدام به پیاده س��ازی بالک چین کنند باید با‬ ‫محدودیت هایی که این فن��اوری در زمینه مقیاس پذیری‪ ،‬امنیت و‬ ‫استانداردس��ازی دارد اشنا ش��وند و در نهایت باید دید چه اینده ای‬ ‫را می ت��وان برای بالک چین و صنعت بیمه ش��اهد بود‪ .‬این مطلب با‬ ‫داده های ارائه شده در مرجع وایت پیپر «بالک چین در صنعت بیمه»‬ ‫تهیه ش��ده است‪ .‬تعدادی از کارشناس��ان‪ ،‬فناوری بالک چین را یک‬ ‫فناوری انقالبی‪ ،‬در دوران بعد از اختراع اینترنت می دانند‪ .‬کم کم هم‬ ‫ارزش سرمایه گذاری در اس��تارت اپ های فعال در حوزه بالک چین‬ ‫به س��رعت افزایش یافت و در سال های ‪ ۲۰۱۴‬و ‪ ۲۰۱۵‬به مبلغ ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون دالر امریکا رسید‪.‬‬ ‫در پای��گاه داده پانورام��ا فین تک مکن��زی (‪The McKinsey‬‬ ‫‪ ۲۰۰ ،)Panorama FinTech database‬راه��کار مرب��وط به‬ ‫فناوری بالک چین‪ ،‬به ثبت رسیده است‪ ۲۰ .‬مورد از این راهکارها‪ ،‬به‬ ‫شکل اپلیکیشن های کاربردی و پلتفرم های پایه ای هستند و به درد‬ ‫بیمه گران��ی می خورند که پای خود را از تراکنش های پرداختی فراتر‬ ‫می گذارند‪ .‬ش��رکت های بیمه سنتی مانند اکسا (‪ )AXA‬و جنرالی‬ ‫(‪ )Generali‬در ح��وزه کاربرده��ای بالک چین‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫کرده ان��د و الیان��ز (‪ ،)Allianz‬نی��ز مرحل��ه ازم��ون قراردادهای‬ ‫هوش��مند مبتنی بر بالک چین را با موفقیت پش��ت س��ر گذاش��ته‬ ‫است‪ .‬این قراردادهای هوش��مند‪ ،‬با هدف خودکارسازی معامالت و‬ ‫حوادث فاجعه امیز مورداس��تفاده قرار می گیرن��د‪ .‬یکی از ویژگی ها‬ ‫و قابلیت های بالک چین اعتبارس��نجی غیرمتمرکز ان اس��ت یعنی‬ ‫داده جدید به ش��کل بلوک درمی ای��د و بعدازانکه اعتبار ان به تائید‬ ‫رس��ید‪ ،‬در بالک چین ثبت می شود‪ .‬برای درک بهتر این قسمت یک‬ ‫مثال س��اده می زنیم‪ .‬یک فروشنده بلیت را در نظر بگیرید که مالک‬ ‫قانونی ان بلیت اس��ت‪ .‬اعضای شبکه می توانند در غیاب یک قدرت‬ ‫مرکزی‪ ،‬اعتبار تراکنش های خود را به تایید برسانند‪ .‬می توان مدعی‬ ‫ش��د که فناوری بالک چین‪ ،‬دست عوامل واس��ط ه را کوتاه می کند‪.‬‬ ‫فرایند اعتبارس��نجی‪ ،‬به محاسبات س��نگین کامپیوتری نیاز دارد‪.‬‬ ‫محاس��بات از طری��ق پردازنده های��ی ک��ه در کامپیوترهای اعضای‬ ‫شبکه وجود دارد انجام می ش��ود‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬کار هکرهایی‬ ‫که قصد شبیه س��ازی و دس��تکاری در فرایند اعتبارسنجی را دارند‬ ‫ویژه نامه روز ملی بیمه‬ ‫بالک چین در صنعت بیمه نفوذ خواهد کرد؟‬ ‫بسیار دشوار می شود‪ .‬بس��ته به موارد کاربردی موردنیاز‪ ،‬روش های‬ ‫جایگزینی برای فرایند اعتبارسنجی استفاده می شود‪ .‬ذخیره سازی‬ ‫ی هم از دیگر قابلیت های بالک چین اس��ت‪.‬‬ ‫تغییرناپذی��ر و رمزنگار ‬ ‫هر بلوک ذخیره ش��ده ب��ا بلوک قبلی خود در زنجیره مرتبط اس��ت‬ ‫و با انج��ام یک تغییر کوچ��ک در داده‪ ،‬اثرانگش��ت دیجیتال بلوک‬ ‫مربوطه تغییر می کند و اثرانگشت دیجیتال جدید با قبلی مشابهتی‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬عالوه بر این امضاهای دیجیتال که بر پایه کلیدهای‬ ‫عمومی و خصوصی رمزنگاری ش��ده تعریف می ش��وند این امکان را‬ ‫برای اعضای شبکه ایجاد می کنند که هویت عضوی که یک تراکنش‬ ‫را اغ��از کرده‪ ،‬یک دارای��ی را تصاحب کرده‪ ،‬یک قرارداد هوش��مند‬ ‫را امض��ا کرده یا داده ای را در بالک چین به ثبت رس��انده‪ ،‬ش��ناخته‬ ‫ش��ود و به تایید برس��د‪ .‬اما این ویژگی ها و قابلیت ه��ای امنیتی که‬ ‫بالک چی��ن با خودش به هم��راه می اورد صرف��اً مختص یک حوزه‬ ‫بانکداری نیس��ت‪ .‬کاربرد این موارد‪ ،‬بسیار گسترده است و از فناوری‬ ‫پرداخت مش��تری تا خدمات تجارتی و مبادله ارز را ش��امل می شود‪.‬‬ ‫به خوبی می توان متوجه این موضوع ش��د ک��ه صنعت بیمه از لحاظ‬ ‫پذیرش و اس��تفاده از فناوری‪ ،‬از صنعت بانکداری عقب مانده اس��ت‬ ‫ولی متخصصان معتقدند که اس��تفاده از فناوری بالک چین‪ ،‬مزایای‬ ‫فراوانی برای صنعت بیمه به ارمغان خواهد اورد‪ .‬چالش های رقابتی‬ ‫بیمه ای‪ ،‬مانند تعامل ضعیف با مشتری‪ ،‬نرخ رشد اندک در بازارهای‬ ‫پیشرفته و روندهای دیجیتالی س��ازی‪ ،‬با کمک فناوری بالک چین‬ ‫قابل حل وفصل هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ ۳‬مزیت اصلی فناوری بالک چین در صنعت‬ ‫‪-۱‬رشد محصوالت و خدمات نواوران‬ ‫برای انکه بالک چین بتواند رش��د شرکت های بیمه گر را تسهیل‬ ‫کن��د‪ ۳ ،‬راه وج��ود دارد؛ بهب��ود نح��وه تعامل با مش��تری‪ ،‬طراحی‬ ‫محصوالت مقرون به صرف��ه برای بازارهای نوظه��ور و فراهم کردن‬ ‫زمین��ه برای رش��د محص��والت بیمه ای مرتب��ط با اینترنت اش��یا‪.‬‬ ‫بالک چین ماهیتی توزیع ش��ده دارد‪ ،‬برای ذخیره داده های شخصی‬ ‫که توس��ط مشتری کنترل می شود یک پلتفرم قابل اعتماد است و از‬ ‫قراردادهای هوشمند و ارتباط همتا به همتا‪ ،‬پشتیبانی می کند‪ .‬این‬ ‫عوامل دست به دست هم داده اند تا این فناوری‪ ،‬ظرفیت باالیی برای‬ ‫پیاده سازی در صنعت بیمه داشته باشد‪.‬‬ ‫بالک چین به واسطه شفافیت باال‪ ،‬تعرفه های مناسب و قابلیتی که‬ ‫در رس��یدگی دقیق به ادعاها دارد می تواند س��طح تعامل مشتری را‬ ‫ارتقا دهد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬استارت اپ اینشورتک (‪،)InsureETH‬‬ ‫بیمه نام��ه پ��روازی همت��ا ب��ه همتایی را ارائ��ه کرده که ب��ر مبنای‬ ‫قرارداده��ای هوش��مند بالک چین محور‪ ،‬پایه ریزی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫درصورتی که داده هایی مبتنی ب��ر لغو یا تاخیر پرواز‪ ،‬از طریق منابع‬ ‫چهارشنبه‬ ‫تجارت‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1420‬‬ ‫پیاپی ‪2738‬‬ ‫بررس��ی و صحت سنجی تاریخ و س��اعت صدور بیمه نامه و خرید‬ ‫دارایی یا محصول‬ ‫تایید مالکیت های بعدی و تغییرات موقعیت مکانی‬ ‫کاهش هزینه های اجرایی‬ ‫بالک چی��ن می تواند از طریق خودکارس��ازی فرایند تایید هویت‬ ‫بیمه گذار‪ ،‬تصدیق قرارداد‪ ،‬ثبت معتبر ادعاها‪ ،‬داده های شخص ثالث‬ ‫(به عنوان مثال‪ ،‬دسترسی شرکت بیمه گر به داده های رمزنگاری شده‬ ‫مربوط به تعامالت شخص مجروح و پزشک‪ ،‬با هدف تائید پرداخت)‪،‬‬ ‫پرداخت خس��ارت و هزینه های اجرایی و عملیاتی را کاهش دهد‪ .‬در‬ ‫این روند‪ ،‬از قراردادهای هوش��مند و زیرساخت های پرداخت مبتنی‬ ‫بر بالک چین استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط و محدودیت های به کارگیری بالک چین‬ ‫معتبر‪ ،‬به این قراردادهای هوش��مند گزارش ش��وند‪ ،‬در اسرع وقت‬ ‫نسبت به پرداخت خس��ارت‪ ،‬اقدام می شود (به فناوری که داده های‬ ‫خارجی را در اختیار قراردادهای هوش��مند بالک چینی قرار می دهد‬ ‫اوراکل (‪ )oracle‬می گویند)‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬مدل کس��ب وکاری بیمه همتا ب��ه همتا‪ ،‬به عنوان‬ ‫یک فناوری استاندارد‪ ،‬اس��تفاده می شود ولی بالک چین‪ ،‬شفافیت‬ ‫و اطمینان خاطر بیش��تری را برای بیمه گ��ذاران به ارمغان می اورد‬ ‫چ��ون هیچ نیروی کنترلی مرکزی ندارد‪ .‬تامین کنندگان مربوطه‪ ،‬از‬ ‫طریق ابزارهای بالک چینی می توانند عملیات بیمه ای همتا به همتا‬ ‫را در مقیاس گسترده‪ ،‬خودکارس��ازی کنند‪ .‬قراردادهای هوشمند‬ ‫بالک چی��ن‪ ،‬فارغ از اینکه در بیمه همتا به همتا به کار گرفته ش��وند‬ ‫ی��ا نه؛ مزایای فراوانی دارند‪ .‬این قراردادها‪ ،‬فرایند رس��یدگی به ادعا‬ ‫را خودکارسازی می کنند‪ ،‬یک ش��یوه پرداخت شفاف و قابل اعتماد‬ ‫هس��تند و برای واداش��تن افراد به پی��روی از قوانین ق��رارداد‪ ،‬ابزار‬ ‫مناسبی به شمار می ایند‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال ف��رض کنید که یک حادثه تص��ادف خودرو اتفاق‬ ‫افتاده است‪ .‬قرارداد هوشمند تنها زمانی نسبت به پرداخت خسارت‬ ‫اقدام می کند که خودرو به یک تعمیرگاه معتبر از پیش تعیین ش��ده‬ ‫توسط شرکت بیمه گر‪ ،‬فرستاده و تعمیر شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬خودکارسازی فرایند نوشتن بیمه نامه و رسیدگی‬ ‫به ادعاها‬ ‫دینامی��س (‪ ،)Dynamis‬نام یک اس��تارت اپ فع��ال در حوزه‬ ‫بالک چین اس��ت که در زمینه نواوری های قراردادهای هوش��مند‬ ‫برای محصوالت بیمه ای‪ ،‬فعالیت می کند‪ .‬این استارت اپ‪ ،‬یک بیمه‬ ‫تکمیل��ی بیکاری همتا به همتا را توس��عه داده و برای تایید وضعیت‬ ‫استخدامی افراد‪ ،‬از پروفایل ش��بکه اجتماعی انها استفاده می کند‪.‬‬ ‫در این مورد کاربردی‪ ،‬فرایند نوش��تن بیمه نامه و رس��یدگی به ادعا‪،‬‬ ‫به صورت خودکار انجام می شود‪ .‬بیمه گران دیگر نیز به عنوان ارزیاب‪،‬‬ ‫در درستی سنجی این محصول بیمه ای نقش دارند‪.‬‬ ‫‪ -3‬افزای�ش به�ره وری در شناس�ایی تقل�ب و‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫تخمی��ن زده اند که در ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۱۰‬درصد از ادعاهای بیمه ای‪ ،‬ردپایی‬ ‫از تقلب وج��ود دارد‪ .‬طبق گ��زارش اف بی ای تقلب ه��ای بیمه ای‪،‬‬ ‫س��االنه یک ضرر ‪ ۴۰‬میلیارد دالری را ب��رای بیمه گران غیردرمانی‬ ‫ایاالت متحده به بار می اورد‪ .‬افزایش بهره وری فرایند شناسایی تقلب‬ ‫ب و ضرر و زیان‪ ،‬ب��ه کمک فناوری‬ ‫و گزارش ه��ای فریبکارانه اس��ی ‬ ‫بالک چی��ن امکان پذیر می ش��ود‪ .‬ای��ن فناوری به منزل��ه یک دفتر‬ ‫ثبت اس��ناد توزیع شده برون صنعتی اس��ت و هم داده های خارجی و‬ ‫هم داده های کاربران را مورد اس��تفاده ق��رار می دهد‪ .‬نمونه هایی از‬ ‫کاربردهای بالک چین در شناسایی تقلب عبارت اند از‪:‬‬ ‫تایی��د اعتبار‪ ،‬مالکیت‪ ،‬اصالت کاالها و اس��ناد (مانند گزارش های‬ ‫پزشکی)‬ ‫بررس��ی گزارش پلیس از سرقت‪ ،‬تاریخچه ادعا و هویت تاییدشده‬ ‫فرد و شناسایی الگوهای رفتاری فریب امیز‬ ‫هنگام اس��تفاده از فناوری بالک چین‪ ،‬باید مالحظات خاصی را در‬ ‫نظر گرفت‪ .‬برای مثال در تراکنشی که اعضای متعددی در ان دخیل‬ ‫هس��تند که عالوه بر وجود شخص واسط‪ ،‬ضرورت دارد که داده های‬ ‫مربوطه‪ ،‬به ص��ورت دقیق و تغییرناپذیر‪ ،‬رکورد ش��وند‪ ،‬بالک چین‬ ‫می تواند راهکاری برای حذف این واسطه ها ارائه دهد‪ .‬در شرایطی که‬ ‫ی که چندین‬ ‫ریسک دس��ت کاری داده های تراکنش باالست یا زمان ‬ ‫کاربر‪ ،‬از یک منبع دارایی واحد اس��تفاده می کنند و همچنین زمانی‬ ‫ک��ه امکان دسترس��ی به یک منب��ع اعتماد مرکزی فراهم نیس��ت‪،‬‬ ‫به کارگیری بالک چین می تواند سودمند واقع شود‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬شرایطی نیز وجود دارد که بالک چین‪ ،‬نمی تواند کمکی‬ ‫به بهبود اوضاع بکند‪ .‬زمانی که تعداد طرفین تراکنش ها‪ ،‬اندک است‬ ‫یا یک واس��طه معتب��ر و مطمئن وجود دارد‪ ،‬دیگ��ر لزومی ندارد که‬ ‫ش��رکت بیمه مربوطه‪ ،‬در مدل کس��ب وکاری فعل��ی خود‪ ،‬تغییری‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده بالک چین در صنعت بیمه‬ ‫بالک چی��ن‪ ،‬ظرفیت باالیی برای به کارگیری در صنعت بیمه دارد‬ ‫و این وظیفه بیمه گران اس��ت که به کش��ف کاربردهای مختلف این‬ ‫فناوری بپردازند‪ .‬تحقق این امر‪ ،‬دشوار است و زمان زیادی را می طلبد‪.‬‬ ‫بالک چین‪ ،‬در یک سیستم توزیع شده کار می کند و میزان ارزش ان‪،‬‬ ‫به س��طح همکاری رقیبان‪ ،‬تامین کنندگان و غیره بس��تگی دارد‪ .‬در‬ ‫حالت کل��ی‪ ،‬صنعت بیمه برای شناس��ایی و حل وفصل چالش های‬ ‫مرتب��ط با ماهیت باز و توزیع ش��ده بالک چین‪ ،‬باید با کنسرس��یوم‪،‬‬ ‫متخصصان فناوری‪ ،‬استارت اپ ها و سایر دست اندرکاران بازار‪ ،‬وارد‬ ‫مشارکت شود‪ .‬در کنار این چالش ها‪ ،‬محدودیت های فنی و ملزومات‬ ‫عملیاتی نیز باید در نظر گرفته شوند‪ .‬مسائل مربوط به قانون گذاری‬ ‫ب��ازار‪ ،‬تنظی��م و تعدیل ب��ازار‪ ،‬محافظت از داده و استانداردس��ازی‪،‬‬ ‫نمونه هایی از همین محدودیت ها و الزامات هستند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1420‬‬ ‫پیاپی ‪2738‬‬ ‫تجارت‬ ‫ویژه نامه روز ملی بیمه‬ ‫انچه باید درباره طرح راننده محور شدن‬ ‫بیمه شخص ثالث بدانید‬ ‫ان طور که رئیس بیمه مرکزی ایران اعالم کرده قرار است از سال اینده‪،‬‬ ‫بیمه شخص ثالث خودروها به جای خودرومحور‪ ،‬راننده محور شود‪.‬‬ ‫‪ .۱‬براساس برنامه ششم توسعه‪ ،‬شرکت های بیمه موظف هستند براساس‬ ‫راننده محور بودن در بیمه ش��خص ثالث به هر دس��تگاه خودرو‪ ،‬خس��ارت‬ ‫پرداخ��ت کنن��د‪ ،‬یعنی رانندگان پرخطری که ریس��ک باالی��ی دارند حق‬ ‫بیمه بیش��تری پرداخت کرده و رانندگان قانون مدار از تخفیف های ویژه ای‬ ‫بهره مند خواهند ش��د‪ .‬این به ان معناست که مالک بیمه شخص ثالث‪ ،‬نه‬ ‫خودرو ها‪ ،‬بلکه کد ملی افراد است‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تغییر بیمه شخص ثالث در سال اینده‪ ،‬به این مورد محدود نمی شود‪.‬‬ ‫اگرچه هن��وز جزئیات دقیقی درباره نحوه اجرای بیم��ه رانند ه محور اعالم‬ ‫نشده اس��ت اما گفته می شود که در قانون جدید بیمه شخص ثالث عوامل‬ ‫گوناگون��ی ازجمل��ه زن یا مرد ب��ودن راننده‪ ،‬جوان یا پی��ر بودن‪ ،‬مجرب با‬ ‫تازه کار بودن و پرخطر یا کم خطر بودن راننده بر قیمت بیمه ش��خص ثالث‬ ‫تاثیر خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در این حوزه به طور خالصه می توان گفت تالش قانون گذار این اس��ت‬ ‫که هنگام محاس��به قیمت عالوه بر مش��خصات خودرو و تعداد س��ال های‬ ‫تخفیف عدم خس��ارت‪ ،‬س��وابق و ویژگی های راننده نی��ز بر نرخ حق بیمه‪،‬‬ ‫تاثیر داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬یکی از نکات مهم دیگر درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث این است‬ ‫که بر اس��اس قانون جدید بیمه؛ ازانجاکه رانندگان پرخطر‪ ،‬ریس��ک بیشتر‬ ‫و باالیی ایجاد می کنند باید پول بیش��تری برای حق بیمه خودرو پرداخت‬ ‫کنند و کس��انی که مقررات رانندگی را رعای��ت می کنند و میزان تخلفات‬ ‫پایینی دارند از تخفیفات بیمه ای بیش��تری برخوردار می شوند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫دس��ته دوم حق بیم��ه کمتری پرداخت خواهند کرد و ب��ا تعویض خودرو‪،‬‬ ‫تشویق ها منتقل می شود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ب��ر اس��اس اعالم بیمه مرکزی در قانون جدی��د بیمه‪ ،‬بیمه ثالث برای‬ ‫مالک خودرو صادر می شود و بیمه اصلی را وی تهیه می کند و درصورتی که‬ ‫دیگ��ر اعضای خانواده بخواهند از خودرو او اس��تفاده کنند نام انها باید در‬ ‫بیمه نامه ذکر شده و حق بیمه ای نزدیک به صفر پرداخت کنند؛ زیرا مالک‬ ‫خ��ودرو هزینه حق بیمه ش��خص ثال��ث را پرداخت کرده اس��ت‪ .‬البته این‬ ‫طرح تا زمان اجرای نهایی‪ ،‬احتمال دارد با تغییرات بس��یاری روبه رو شود و‬ ‫نمی توان نظر نهایی داد و باید منتظر اجرای نهایی طرح بود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ای��ن طرح به تایید برخی فعاالن این حوزه نیز رس��یده اس��ت‪ .‬کاظم‬ ‫طالی��ی پاش��یری‪ ،‬رئیس انجمن ارزیابان خس��ارت حرف��ه ای صنعت بیمه‬ ‫می گوی��د‪ :‬پرداخت حق بیمه راننده محور برای بیمه نامه های ش��خص ثالث‬ ‫«ازکی» در صنعت بیمه دوساله شد‬ ‫«ازک��ی» به عنوان یک اس��تارت اپ جوان و پویا‪ ،‬ب��ا اهداف بزرگی پا به‬ ‫عرصه صنعت بیمه گذاش��ته اس��ت‪ .‬امس��ال هم دومین سالی است که در‬ ‫نمایشگاه روز بیمه و در کنار بزرگان باتجربه این صنعت حضور داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی ازکی‬ ‫ص و توانمندی های‬ ‫در همه جای دنیا جاری است و رانندگان به دلیل تخص ‬ ‫مختلف خود‪ ،‬تبحر بیشتری در رانندگی دارند که این موضوع به طور قطع‪،‬‬ ‫می تواند در پذیرش ریس��ک مربوط به انها از سوی شرکت های بیمه‪ ،‬موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬نکت��ه مهم دیگر این اس��ت که اگر خودرو ش��ما ب��االی ‪ ۱۸۰‬میلیون‬ ‫تومان قیمت دارد‪ ،‬توصیه ش��رکت های بیمه این اس��ت ک��ه عالوه بر بیمه‬ ‫ش��خص ثالث حتما از بیمه بدنه نیز اس��تفاده کنی��د‪ .‬در این باره رئیس کل‬ ‫بیمه مرکزی می گوید‪ :‬اکنون خودرو های باالی ‪۱۸۰‬میلیون تومان‪ ،‬خودرو‬ ‫نامتعارف محس��وب می شوند و چنانچه تصادفی با ماشینی با ارزش بیش از‬ ‫‪۱۸۰‬میلیون تومان رخ دهد و خودرو نامتعارف فاقد بیمه بدنه باشد‪ ،‬نسبتی‬ ‫از س��قف پوش��ش مالی مقصر حادثه و میزان خسارت‪ ،‬گرفته می شود و به‬ ‫همان نسبت‪ ،‬خس��ارت پرداخت می ش��ود‪ .‬به همه دارندگان وسیله نقلیه؛‬ ‫به وی��ژه افرادی که خودروی��ی با ارزش بیش از ‪۱۸۰‬میلی��ون تومان دارند‪،‬‬ ‫توصیه می شود که بیمه بدنه تهیه کنند تا در حوادث متضرر نشوند‪.‬‬ ‫‪ .۸‬کارشناس��ان بیمه ای در توضیح این طرح اعالم کردند که راننده محور‬ ‫ش��دن به معنای «صدور بیمه بر اساس ویژگی های راننده» است؛ نه تعداد‬ ‫اف��رادی که از خودرو اس��تفاده می کنند‪ .‬اینکه چند رانن��ده از یک خودرو‬ ‫اس��تفاده می کنند تنها یک عامل تعیین کنند ه حق بیمه اس��ت‪ .‬س��وابق و‬ ‫جرایم رانندگی‪ ،‬ریس��ک راننده‪ ،‬جنس��یت و س��ن‪ ،‬ازجمله عوامل دیگری‬ ‫هس��تند که در محاس��ب ه حق بیمه تاثیر دارد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬استفاد ه چند نفر‬ ‫از یک خودرو ممکن است باعث شود مبلغ کمی به حق بیمه اضافه شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ازک��ی فعالیت خود را با فروش انالین انواع بیمه از تمامی ش��رکت های‬ ‫بیمه اغاز کرده است‪.‬‬ ‫در ‪ azki.com‬افراد می توانند قیمت و ش��رایط بیمه شخص ثالث‪ ،‬بیمه‬ ‫بدنه‪ ،‬بیمه اتش سوزی‪ ،‬بیمه درمان تکمیلی‪ ،‬بیمه عمر و بیمه مسافرتی را‬ ‫در شرکت های معتبر بیمه مشاهده‪ ،‬مقایسه و خریداری کنند‪.‬‬ ‫همچنین مش��اوران متخصص ازکی به تمام ابهامات و س��واالت بیمه ای‬ ‫افراد (از خرید تا خسارت) به طور دقیق و بی طرفانه پاسخ می دهند‪.‬‬ ‫در مجم��وع خرید اینترنتی بیمه از ازک��ی مزایای مختلفی برای خریدار‬ ‫خواهد داش��ت؛ مزایایی مثل صرفه جویی در زم��ان‪ ،‬هزینه‪ ،‬خرید اگاهانه‬ ‫بیمه‪ ،‬امکان مقایسه و دریافت مشاوره و ‪...‬‬ ‫‹ ‹اهداف ازکی‬ ‫ازکی با همراهی نیروی انس��انی ج��وان و با انگیزه خود در ‪ ۳‬حوزه کلی‬ ‫فروش‪ ،‬بازاریابی و ای تی‪ ،‬به دنبال ایجاد یک تغییر بزرگ و موثر در صنعت‬ ‫بیمه است‪ .‬فعالیتی که عالوه بر برطرف کردن یکی از نیازهای مهم مردم‪،‬‬ ‫به بازار بیمه ای رونق می بخشد‪.‬‬ ‫در ازک��ی رونق و پیش��رفت صنع��ت بیمه از طریق چن��د رویکرد اصلی‬ ‫انجام می ش��ود‪ :‬نیازس��نجی درس��ت کاربران‪ ،‬افزایش اگاه��ی و اطالعات‬ ‫جامعه درباره بیمه‪ ،‬فراهم کردن امکان مقایس��ه بیمه ها و تس��هیل خرید‬ ‫انواع بیمه نامه‪.‬‬ ‫‹ ‹دومین حضور ازکی در نمایشگاه بیمه‬ ‫امس��ال دومین س��ال حض��ور ازکی در نمایش��گاه صنعت بیمه اس��ت؛‬ ‫نمایش��گاهی که هرس��ال با حضور بزرگان این صنعت ازجمله شرکت های‬ ‫بیمه‪ ،‬اهمیت ویژه ای پیدا می کند‪.‬‬ ‫ازکی هم به عنوان اس��تارت اپی که همواره به دنبال نواوری و حرکت رو‬ ‫به جلوی بیمه بوده اس��ت در این نمایش��گاه حضور پیدا کرده تا خود را به‬ ‫تمام فعاالن این حوزه معرفی کند‪.‬‬ ‫ما در ازکی برای فرهنگ س��ازی بیمه ای و دس��تیابی به ارامش و امنیت‬ ‫خاطر در جامعه تالش می کنیم‪ .‬امیدواریم در این مسیر سخت و طوالنی‪،‬‬ ‫شرکت ها و افراد متخصص و باتجربه‪ ،‬همراهی و حمایت های حرفه ای خود‬ ‫را از ما دریغ نکنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫ویژه نامه روز ملی بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1420‬‬ ‫پیاپی ‪2738‬‬ ‫فعاالن بخش خصوصی از جای خالی بیمه در برخی حوزه های معدن می گویند‬ ‫بیمه سرمایه گذاری و حوادث در معادن هنوز ناشناخته است‬ ‫ت دنیا شناخته شده‬ ‫معدنکاری به عنوان یکی از ‪ ۵‬شغل سخ ‬ ‫اس��ت‪ .‬این سختی در برخی از معادن ازجمله معادن زیرزمینی‬ ‫زغال سنگ عینیت بیشتری هم دارد زیرا در انها خطراتی مثل‬ ‫ری��زش تونل های معدن��ی و تصاع��د گاز و در نتیجه‪ ،‬امکان از‬ ‫بین رفتن س��رمایه معدنکار بیش��تر اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه بیمه و حمایت های بیمه ای در مع��ادن یکی از حوزه هایی‬ ‫است که کمتر موردتوجه قرار گرفته زیرا به دلیل ریسک باالی‬ ‫معدنکاری‪ ،‬تعداد زیادی از شرکت های بیمه در این زمینه ورود‬ ‫چندانی نکرده یا بس��ته های بیمه ای ارائ ه شده‪ ،‬ان قدر پرهزینه‬ ‫است که پذیرش بیمه برای معدنکار را دشوار می کند‪.‬‬ ‫ایا تمام��ی معادن کش��ور‪ ،‬موردحمایت ش��رکت های بیمه‬ ‫هستند و در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال‪ ،‬حمایت از چه‬ ‫نوعی اس��ت؟ برای یافتن پاسخ این سوال با کارشناسان معدن‬ ‫به گفت وگو نشستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت های بیمه ای ایران بسیار عقب است‬ ‫حس��ن حس��ینقلی‪ ،‬رئیس اتحادیه صادرکنندگان س��رب و‬ ‫روی ایران با اش��اره به اینکه بیمه فعالیت های معدنی در کشور‬ ‫وضعیت خوبی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور ما چند سالی است که این‬ ‫وظیفه بر عهده صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی‬ ‫که زیر نظر ایمیدرو فعالیت می کند‪ ،‬گذاش��ته ش��ده است‪ .‬این‬ ‫ک استخراج‪ ،‬اکتشاف و فراوری معادن را‬ ‫ش��رکت در واقع ریس ‬ ‫پوش��ش و خدماتی را ارائه می دهد که برای معدنکاران بس��یار‬ ‫مفید است‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬متاس��فانه بانک ها‪ ،‬پروانه مع��ادن را به عنوان‬ ‫وثیق��ه قبول نمی کنند اما قانون بر ای��ن امر صراحت دارد‪ .‬این‬ ‫مشکل چند سالی است که باوجود صندوق بیمه سرمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی تاحدودی برطرف شده و در اینده نزدیک با‬ ‫افزایش سرمایه ان‪ ،‬وضعیت بهتر هم می شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صادرکنندگان س��رب و روی ایران در ادامه‬ ‫درباره مشکل دولتی بودن اغلب بیمه ها در ایران و اگاهی اندک‬ ‫شرکت های بیمه در بخش خصوصی افزود‪ :‬فعالیت های بیمه ای‬ ‫ایران‪ ،‬نس��بت به دیگر کش��ورها خیلی عقب است زیرا بیشتر‬ ‫بیمه های ایران دولتی هستند و بیمه مرکزی هم چندان ریسک‬ ‫انها را قبول نمی کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مش��کل ب��زرگ ش��رکت های خصوصی بیمه‬ ‫این اس��ت که با فعالی��ت معدنکاری اش��نایی چندانی ندارند‪.‬‬ ‫درواقع ش��رکت های بیمه‪ ،‬کار معدن را به خوبی نمی شناس��ند‬ ‫و کارشناسان متخصص معدنی ندارند‪.‬‬ ‫حس��ینقلی گفت‪ :‬این مس��ئله یک عقب ماندگی اس��ت که‬ ‫متاس��فانه ما در کار اقتص��ادی در بخش معدن ب��ا ان روبه رو‬ ‫ی اس��ت ک��ه بیمه ها در همه ج��ای دنیا‪،‬‬ ‫هس��تیم‪ .‬این درحال ‬ ‫برخی از مخاطرات مثل پوش��ش ریسک ش��خص ثالث یا بروز‬ ‫ح��وادث در محل معدن (ازجمل ه انفج��ار) را تقبل کرده اند و با‬ ‫نرخ های باالیی هم این کار را انجام می دهند اما در ایران وضع‬ ‫اص ً‬ ‫ال به این صورت نیس��ت‪ .‬به این ترتی��ب مخاطرات زیادی در‬ ‫بخ��ش معدن وجود دارد که بیمه ها برای ان تعریف درس��ت و‬ ‫نرخ خاصی ندارند و این مس��ائل را جزو خدمات ش��رکت خود‬ ‫نمی دانند‪.‬‬ ‫او با اشاره به وضعیت کشورهای پیشرفته گفت‪ :‬در کشورهای‬ ‫پیش��رفته چند صد نوع بیمه وجود دارد؛ یعنی هر خطری که‬ ‫وجود داشته باشد بیمه ها محاسبات فنی و اقتصادی مربوط به‬ ‫ان را انجام داده‪ ،‬برای ان حق بیمه تعیین کرده و به بازار بیمه‬ ‫عرضه می کنند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صادرکنندگان س��رب و روی ایران در ادامه‬ ‫پیش��نهاد کرد‪ :‬الزم اس��ت بیمه مرکزی فکری کرده و س��عی‬ ‫کند این مهم را پوش��ش بهتری بدهد تا از ریسک باالی بخش‬ ‫مع��دن جلوگیری کند و به گونه ای این بخش را پوش��ش دهد‬ ‫که س��رمایه گذاران بتوانند به درستی و با خیال راحت در بخش‬ ‫معدن س��رمایه گذاری کنند‪ .‬همچنین بیمه مرکزی باید انها را‬ ‫تشویق کند تا بیمه ها بتوانند این نوع بیمه ها را به شرکت های‬ ‫معدنی عرضه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی این نوع بیمه در ایران‬ ‫احمد مش��کانی‪ ،‬فعال معدنی درباره اینک��ه چه نوع فعالیت‬ ‫معدن��ی را بیمه زیر پوش��ش ق��رار می دهد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بیمه‬ ‫در بخش معدن‪ ،‬زمانی مفید واقع می ش��ود که ماش��ین االت‪،‬‬ ‫اشخاص و حوادث را شامل شود‪ .‬درباره بیمه حوادث باید گفت‬ ‫ک��ه هر اتفاقی ک��ه در معدن می افتد از قبی��ل انفجار‪ ،‬خفگی‪،‬‬ ‫تصادف و ‪ ...‬را زیر پوشش قرار می دهد‪.‬‬ ‫مش��کانی با اش��اره به اینکه برخی از امتی��ازات مثبت بیمه‬ ‫در ح��وزه مع��دن در حال تغییر و حذف اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫قب� ً‬ ‫لا در بخش ح��وادث می توانس��تیم بیمه بی ن��ام بگیریم و‬ ‫تعدادی از افراد را بیمه می کردیم؛ بدون انکه اس��می مشخص‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫حس��ن این نوع بیمه ان بود که اگر کارگران عوض می شدند‬ ‫و کارگر جدیدی می امد این امکان وجود داشت که بیمه‪ ،‬همه‬ ‫را زیر پوش��ش قرار دهد و به ش��خص خاصی‪ ،‬وابسته نبود اما‬ ‫درحال حاضر بیمه س��ختگیری هایی کرده و قصد دارد که افراد‬ ‫بانام را بیمه کند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی ضمن اش��اره به مشکالت حذف بیمه بی نام‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش تر کارگر معدن ممکن بود ‪ ۲‬ماه بیش��تر کار نکند‬ ‫و محل کار را به هر دلیلی ترک کند؛ حاال با معرفی اس��م او به‬ ‫بیمه مش��کالتی از قبیل بروکراسی اداری و طوالنی شدن روند‬ ‫کار را پیش رو داریم‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه برخی از شرکت های بیمه از بیمه کردن معادنی‬ ‫که کار سخت دارند فرار می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر معدن بزرگ باشد‬ ‫یا احتمال حوادث ان زیاد باش��د شرکت های بیمه ریسک انها‬ ‫را نمی پذیرند‪ .‬کار در برخی از معادن مثل معادن زغال س��نگ‬ ‫دشوار اس��ت و بیمه حوادث معدن مواردی مثل ریزش معدن‬ ‫را هم در ش��امل می ش��ود‪ .‬این موضوع باعث می ش��ود شرکت‬ ‫بیمه نگران باش��د و معادن را بیمه نکند‪ .‬مشکانی در پاسخ این‬ ‫پرس��ش که وضعیت در کش��ورهای دیگر چگونه است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرکت های بیمه ای وجود دارند که کارهای پرمخاطره ای مثل‬ ‫فعالیت در مع��دن را بیمه می کنند و البته هزینه های ان هم با‬ ‫کارهای معمولی متفاوت اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که بیمه‬ ‫پرمخاطره در ایران وجود ندارد‪.‬‬ ‫این فعال معدنی در پایان با اش��اره به اگاهی اندک برخی از‬ ‫معدنکاران نس��بت به خدمات بیمه ای در کشور گفت‪ :‬برخی از‬ ‫بیمه ها برای معدن مفید هستند اما معدنکاران‪ ،‬اگاهی ندارند‪.‬‬ ‫بنابراین باید به ش��رکت های بیمه اموزش داده شود یا برعکس‬ ‫انه��ا به معدنکاران ام��وزش دهند که ک��دام کار را باید انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1420‬‬ ‫پیاپی ‪2738‬‬ ‫تجارت‬ ‫ویژه نامه روز ملی بیمه‬ ‫گزارش‬ ‫بیس��ت و ششمین دوره همایش بیمه و توسعه (‪۱۲‬و ‪ ۱۳‬اذر)‬ ‫در حال برگزاری اس��ت‪ .‬رئیس کل بیمه مرک��زی اعالم کرد که‬ ‫صنعت بیمه به عنوان متولی اصلی ریسک در کشور‪ ،‬سازمان ملی‬ ‫ریسک را ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫غالمرضا س��لیمانی در نخستین روز از بیست و ششمین دوره‬ ‫همایش بیمه و توس��عه که با حضور عادل منیر‪ ،‬دبیرکل «فیر»‬ ‫در دانش��گاه الزهرا (س) در حال برگزاری است‪ ،‬ضمن بیان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬موضوع ریسک و بیمه با هم عجین هستند و اگر در‬ ‫زمینه ریسک دقت نکنیم‪ ،‬شرکت های بیمه با مشکالت مختلفی‬ ‫روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ابالغ ایین نام ه حاکمیت شرکتی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این ایین نامه مدیریت ریسک برای شرکت ها را پیش بینی کردیم‬ ‫اما باید دید که چند ش��رکت دارای مدیریت ریس��ک هس��تند؟‬ ‫رئیس ش��ورای عالی بیمه با اش��اره به ایجاد مرکز ملی ریس��ک‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متولی اصلی ریس��ک در کش��ور صنعت بیمه است‬ ‫ام��ا مراکز دیگری هم مس��ئولیت دارند‪ .‬مرکز ملی ریس��ک بعد‬ ‫از راه ان��دازی‪ ،‬به تمام پروژه های مرتبط با ریس��ک خدمت ارائه‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به بیمه ارزان تر در ایران‬ ‫رئی��س کل بیمه مرکزی با بیان اینک��ه در دنیا خدمات جدید‬ ‫به ش��کلی ارزان تر و باکیفیت تر ارائه می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در ایران نیاز‬ ‫داری��م که بیمه را باکیفیت تر و ارزان تر ب��ه مردم ارائه کنیم که‬ ‫از بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه‬ ‫سازمان ملی ریسک تاسیس می شود‬ ‫البته این موضوع به معنای نرخ شکنی نیست‪.‬‬ ‫باید دید چگونه و از چه طریق می توان در عین رقابت س��الم‪،‬‬ ‫خدمات صنعت بیمه ایران را به ش��کلی رقابتی تر و ارزان تر ارائه‬ ‫کرد و کیفیت نیز کاهش نیابد‪ .‬رئیس کل بیمه مرکزی با اش��اره‬ ‫به الیحه تشکیل صندوق حوادث طبیعی اظهار کرد‪ :‬نمایندگان‬ ‫مجلس هم نظرش��ان این است که بیمه را با چه قیمتی به مردم‬ ‫ارائه کنیم که خود انها واحدهای مسکونی و دارایی شان را بیمه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫س��لیمانی اقتصاد درمان را چالشی جهانی حتی در کشورهای‬ ‫پیشرفته توصیف کرد و گفت‪ :‬در جریان جلسه ای که داشتیم به‬ ‫ای��ن موضوع پرداختیم که چگونه ی��ک نرم افزار می تواند با ‪٤٠٠‬‬ ‫س��وال و مولفه مختلف‪ ،‬حداقل و حداکثر نرخ حق بیمه تکمیلی‬ ‫را برای هر فرد مشخص کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکی�د ب�ر ضرورت جداس�ازی ذخای�ر بیمه های‬ ‫زندگی‬ ‫رئی��س کل بیمه مرکزی بر ضرورت تفکی��ک ذخایر بیمه های‬ ‫زندگی از غیرزندگی در ش��رکت های بیمه تاکی��د کرد و افزود‪:‬‬ ‫نبای��د اج��ازه داد خدای ناک��رده از ذخایر بیمه ه��ای زندگی در‬ ‫بخش ه��ای دیگر اس��تفاده ش��ود‪ .‬این ام��ر به کمک س��ازمان‬ ‫حسابرسی و حسابرسان نیاز دارد‪.‬‬ ‫ی عالی بیمه با مقایس��ه پرتفوی ‪ ١٤.٥‬درصدی‬ ‫رئیس ش��ورا ‬ ‫بیم��ه زندگی در ایران با پرتفوی ‪ ٦٠‬درصدی ان در کش��ورهای‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیش��رفته اظهار کرد‪ :‬در ایران بازارهای پربازدهی مانند مسکن‪،‬‬ ‫بورس‪ ،‬طال و سپرده بانکی داریم که بیمه های زندگی توان رقابت‬ ‫با انها را ندارند و باید با انها عجین شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ابالغ ایین نامه جدید س��رمایه گذاری بیمه ها‬ ‫گفت‪ :‬به شرکت ها اجازه دادیم از بیمه گذاران زندگی سوال کنند‬ ‫که ایا اجازه س��رمایه گذاری در بازارهای پرخطر مانند بورس یا‬ ‫مسکن را می دهند یا نه؟وی در ادامه به موضوع پیش بینی ایجاد‬ ‫صندوق های بازنشستگی اختیاری در قانون نظام تامین اجتماعی‬ ‫اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬باید دید که ایا بیمه ه��ای زندگی می تواند‬ ‫جایگزین صندوق های بازنشستگی اختیاری شود یا نه؟ از سوی‬ ‫دیگر موضوع نظارت بر این صندوق ها نیز بسیار مهم است‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی همچنین با اش��اره به راه های مختلف‬ ‫برای بررس��ی و محاس��به کسری ذخایر فنی ش��رکت های بیمه‬ ‫گفت‪ :‬محاس��به این رقم با استفاده از فرمول های مختلف‪ ،‬نتایج‬ ‫نوس��انی از ه��زار تا ‪ ٥‬هزار میلیارد توم��ان دارد و این موضوع از‬ ‫چالش های جدی صنعت بیمه است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایندگان بیمه وعده نادرست ندهند‬ ‫س��لیمانی اهمیت بیمه ه��ای زندگی را موردتوج��ه قرار داد و‬ ‫با اش��اره به عملکرد نمایندگی های بیمه گف��ت‪ :‬نماینده ها فکر‬ ‫می کنند فقط باید بیمه نامه بفروشند اما در نمایندگی های بزرگ‪،‬‬ ‫نماینده از حالت فروش به مشاور تبدیل می شود چراکه نماینده‬ ‫باید از فروش تا پایان تعهد بتواند مشاور باشد‪.‬‬ ‫وی افزود در برخی موارد ش��اهد بودیم ک��ه نمایندگان بیمه‬ ‫زندگی‪ ،‬وعده های نادرستی می دهند که اص ً‬ ‫ال درست نیستد‪ .‬این‬ ‫موضوع باعث بی اعتمادی خواهد شد‪.‬‬ ‫س��لیمانی همچنین به ابالغ ایین نامه حاکمیت شرکتی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در این ایین نامه مدیریت ریس��ک برای ش��رکت ها‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت تا ریس��ک شرکت ها بررس��ی شود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که مرکز ملی ریس��ک بعد از راه اندازی به تمام‬ ‫پروژه های مرتبط با ریسک‪ ،‬خدمات ارائه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضری�ب نف�وذ بیم�ه در س�ال ‪ ۱۴۰۰‬حداکث�ر ‪۲.۷‬‬ ‫درصد خواهد شد‬ ‫رئیس پژوهشکده بیمه گفت‪ :‬صنعت بیمه اگر بخواهد بر اساس‬ ‫الگوی رش��د یک ده��ه قبل خود حرکت کند برای رس��یدن به‬ ‫میانگی��ن عملکرد جهانی و ه��دف ‪ ۷‬درصدی ضریب نفوذ بیمه‬ ‫باید حداقل ‪ ۱۵‬سال منتظر بماند‪.‬‬ ‫حمید کردبچه‪ ،‬نیز در این همایش با اش��اره به نرخ های رشد‬ ‫س��االنه ضریب نفوذ صنع��ت بیمه گفت‪ :‬پیش بینی های نش��ان‬ ‫می ده��د ضریب نفوذ صنعت بیمه تا س��ال ‪ ،۱۴۰۰‬حداکثر ‪۲.۷‬‬ ‫درصد اس��ت و اگر قرار باش��د ک��ه به میانگین ضری��ب نفوذ ‪۷‬‬ ‫درصدی دست یابیم‪ ،‬باید ‪ ۱۵‬سال منتظر بمانیم‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش��کده بیمه افزود‪ :‬رش��د ‪ ٨‬درصدی ضریب نفوذ‬ ‫بیمه در ایران نکته ای قابل توجه اس��ت؛ این در حالی اس��ت که‬ ‫اقتصاد ایران در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬با مسائل و مشکالت زیادی‬ ‫ازجمل��ه تورم و رک��ود روبه رو بوده و تحریم ها نیز به مش��کالت‬ ‫افزوده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬س��هم صنعت بیم��ه از تولید ناخالص جهانی‬ ‫ح��دود ‪ ٥‬ه��زار و ‪ ٢٠٠‬میلیارد دالر اس��ت که بر این اس��اس‪،‬‬ ‫پیش بینی های بس��یار درخشانی درباره اینده صنعت بیمه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬زیرا ریس��ک ها در حال پیچیده تر ش��دن هستند‪ .‬در طول‬ ‫ی��ک دهه گذش��ته ضریب نفوذ بیمه از ح��دود ‪ ۱.۲‬به ‪ ۱.۳۸‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬رسیده که به معنای رشد ساالنه حدود ‪ ۸‬درصدی‬ ‫بوده اس��ت؛ این در حالی اس��ت که مقایس��ه ضریب نفوذ بیمه‬ ‫کش��ور با میانگین جهانی که حدود ‪ ۶‬درصد اس��ت یا مقایس��ه‬ ‫ان با کش��ورهایی مانند کره جنوبی که حدود ‪ ۱۲‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫نشان دهنده وضعیتی است که چندان رضایت بخش نیست‪ .‬البته‬ ‫این وضعیت گویای ان اس��ت که ظرفی��ت بالقوه عظیمی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬با فرض تداوم نرخ رشد ساالنه یک دهه گذشته‪،‬‬ ‫هدف بیان ش��ده در برنامه ششم که رس��یدن به ضریب نفوذ ‪۷‬‬ ‫درصد در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬است محقق نخواهد شد؛ به این معنا که‬ ‫ضریب نفوذ بیمه در سال ‪ ۱۴۰۰‬حداکثر ‪ ۲.۷‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫کردبچه گفت‪ :‬به عبارت دیگر صنعت بیمه اگر بخواهد بر اساس‬ ‫الگوی رش��د یک ده��ه قبل خود حرکت کند برای رس��یدن به‬ ‫میانگی��ن عملکرد جهانی و ه��دف ‪ ۷‬درصدی ضریب نفوذ بیمه‬ ‫باید دست کم ‪ ۱۵‬سال منتظر بماند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!