روزنامه صمت شماره 1418 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1418

روزنامه صمت شماره 1418

روزنامه صمت شماره 1418

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1418‬پیاپی ‪2736‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اینده اقتصاد انرژی ایران‬ ‫و سیاست های جبرانی‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫خرمهره‬ ‫‪16‬‬ ‫راهکارهای صنعتی باید از‬ ‫دل مشکالت بومی باشد‬ ‫‪3‬‬ ‫مازوت‬ ‫و اینده تجارت‬ ‫‪8‬‬ ‫افزایش ضریب نفوذ بیمه‬ ‫نیازمند سازکارهای فرهنگی‬ ‫‪11‬‬ ‫از این به بعد‬ ‫«بودجه نداریم» نداریم‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪14‬‬ ‫تعریف ‪ ۱.۸‬میلیارد یورو پروژه‬ ‫از محل منابع داخلی‬ ‫روز یکش��نبه با حضور خداداد غریب پور رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو و اردشیر س��عدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی مس‬ ‫ایران از طرح یکپارچه س��ازی سیس��تم های اطالعاتی شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران رونمایی شد‪ .‬در این مراسم و در حاشیه‬ ‫ان مدیرعامل شرکت مس خبر از افزایش ‪ ۳۰‬درصدی سرمایه‬ ‫این ش��رکت و برگزاری مجمع فوق الع��اده در این باره داد که‬ ‫به زودی عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫جان بخشی به اقتصاد انیمیشن ایرانی‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫غفلت از حمل و نقل عمومی الودگی هوا را تشدید کرد‬ ‫‪15‬‬ ‫وضعیت قرمز‬ ‫«همه مدرس��ه ها و مهده��ای کودک ف��ردا تعطیل‬ ‫اس��ت‪ ».‬این جمله فقط یک معنی برای تهرانی ها دارد‪:‬‬ ‫وضعیت هوا دوباره قرمز است!‬ ‫در س��ال های اخیر‪ ،‬االینده اصل��ی تهران که موجب‬ ‫قرارگیری هوای این ش��هر در وضعیت ناس��الم می شود‬ ‫ذرات معلق با قطر کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون اس��ت که اثار‬ ‫نامطلوب زیادی بر س�لامت شهروندان می گذارد‪ .‬بنا به‬ ‫تایید کارشناس��ان و مسئوالن‪ ،‬وس��ایل نقلیه بنزینی و‬ ‫گرد و غبار متهمان ردیف اول انتشار این ذرات در هوای‬ ‫پایتخت هستند‪.‬‬ ‫براس��اس امار اعالم شده از سوی ش��هرداری تهران‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۴‬میلی��ون خ��ودرو ش��خصی در تهران‬ ‫ت��ردد می کنند که بن��ا به امار‪ ،‬ح��دود ‪ ۱۰‬درصد انها‬ ‫فرس��وده اند و س��هم ‪ ۵۱‬درص��دی در ایج��اد الودگی‬ ‫دارند‪ .‬دس��ت اندرکاران امر کاهش الودگی هوا معتقدند‬ ‫جلوگیری از صدور بیمه و معاینه فنی برای خودروهای‬ ‫فرس��وده‪ ،‬راهکار مهمی برای تش��ویق مال��کان انها به‬ ‫نوسازی است‪ .‬برهمین اساس طرح اعطای معاینه فنی‬ ‫‪ ۳‬ماهه به خودروهای فرس��وده در حال اجراس��ت‪ .‬بنا‬ ‫به اعالم مس��ئوالن معاینه فنی تهران‪ ،‬بر اس��اس قانون‬ ‫ه��وای پاک‪ ،‬دادن معاینه فنی به خودروهای فرس��وده‬ ‫ممنوع است اما معاینه فنی ‪ ۳‬ماهه به انها داده می شود‬ ‫تا بتوانند در این زمان نس��بت ب��ه تامین خودرو جدید‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫خودرو عامل بیش از ‪۶۰‬درصد الودگی هوای تهران‬ ‫نفس ها با فیلتر دوده کمتر تنگ می شود‬ ‫این روزها شاهد نفس های تنگ شده از کمبود اکسیژن‬ ‫در کالنش��هرها هس��تیم و به طور مکرر پزشکان هشدار‬ ‫می دهند افراد خردس��ال و بیمار از خانه خارج نش��وند‪.‬‬ ‫بخشی از الودگی هوا به صنعتی شدن شهرها و راه اندازی‬ ‫کارخانه ها برمی گردد و بخش��ی دیگر‪ ،‬مربوط به وسایل‬ ‫حمل ونقل درون ش��هری و برون شهری است که در ایران‬ ‫به دلیل فرسودگی‪ ،‬ناوگان حمل ونقل سهم زیادی در این‬ ‫حجم باالی الودگی دارد‪.‬‬ ‫در این باره مدیریت شهری و باالتر از ان مقامات دولتی‬ ‫باید پاسخگو باشند و البته بخشی هم به فرهنگ استفاده‬ ‫از وس��ایل نقلی��ه ش��خصی برمی گردد ک��ه خودروهای‬ ‫تک سرنش��ین یا موتورس��یکلت های بدون کاتالیس��ت‬ ‫برای ش��تاب بیشتر در س��طح شهر تردد دارند‪ .‬دور زدن‬ ‫معاینه فنی هم مزید بر علت ش��ده و به این ترتیب همه‬ ‫شرایط دست به دس��ت هم داده تا معضل الودگی هوای‬ ‫کالنشهرها به حالت هشدار برسد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1418‬‬ ‫پیاپی ‪2736‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫اخرین مطالعات و بررس��ی های انجام ش��ده یک دهه اخیر در‬ ‫زمینه اثار افزایش نرخ حامل های انرژی و نیز اجرای سیاست های‬ ‫جبران��ی ب��ر متغیره��ای اقتصادی ایران‪ ،‬نش��انگر ان اس��ت که‬ ‫یارانه ه��ای انرژی در جهان با اهدافی مانند حمایت از خانوارهای‬ ‫کم درامد‪ ،‬حفظ اش��تغال‪ ،‬حفظ امنیت انرژی و حمایت از تولید‬ ‫داخل��ی در اولویت بوده و به گونه های مختلفی اعمال می ش��وند‪.‬‬ ‫یک��ی از رایج ترین ش��یوه های توزیع یارانه ان��رژی‪ ،‬تعیین نرخ و‬ ‫فروش حامل های انرژی با نرخی پایین تر از نرخ بازار ازاد است‪.‬‬ ‫تجربه کش��ورهای گوناگون جهان و نظریه های اقتصادی نشان‬ ‫می ده��د که به طور معمول این گونه یارانه ها ابزار مناس��بی برای‬ ‫دس��تیابی به اهداف مورد نظر نیس��ت و حتی مشکالت بیشتری‬ ‫ب��ه اقتصاد تحمیل می کند‪ .‬افزایش مصرف و اتالف منابع‪ ،‬قاچاق‬ ‫و بروز مفاس��د اقتصادی‪ ،‬از بین رفتن توازن بودجه و تراز تجاری‬ ‫ان��رژی‪ ،‬بازتوزیع مناب��ع به نفع گروه ه��ای پردرامد و جلوگیری‬ ‫از توس��عه طرح های مربوط به انرژی ه��ای تجدیدپذیر‪ ،‬از جمله‬ ‫مشکالت اجرای سیاست توزیع و فروش انرژی با یارانه است‪.‬‬ ‫همچنی��ن تولید و بکارگیری فناوری های با بازده پایین انرژی‪،‬‬ ‫کاهش س��رمایه گذاری برای مص��رف بهینه انرژی و کاهش بازده‬ ‫اقتصادی سایر عوامل تولید مانند سرمایه و کار در مقایسه با انرژی‬ ‫را نیز می توان از اثار فروش حامل های سوخت به نرخ پایین تر از‬ ‫نرخ بازار ازاد دانست‪.‬‬ ‫با اجرای این سیاست هاست که درنهایت حذف یارانه حامل های‬ ‫انرژی در قالب اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها‪ ،‬اثرات مختلفی‬ ‫را بر متغیرهای س��مت عرضه و تقاضای اقتصاد می گذارد‪ .‬اقتصاد‬ ‫ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست‪.‬‬ ‫بنابراین باید با براورد علمی و بکارگیری الگوی اقتصادس��نجی‬ ‫کالن‪ ،‬اثرات اجرای این طرح بر متغیرهای مهم اقتصاد کالن ایران‬ ‫س��نجیده ش��ود و روند تحوالت متغیرهای یادشده در دوره های‬ ‫زمانی مختلف مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬در این روند می توان اثرات‬ ‫نامطلوب توزیع انرژی با یارانه بر اقتصاد جاری را پیش بینی کرد‬ ‫و مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫برای این بررسی نیز باید مکانیسم های اثرگذاری نرخ انرژی بر‬ ‫متغیرهای اقتصادی مانند تولید‪ ،‬تورم‪ ،‬مصرف‪ ،‬س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫ت��راز تج��اری و همچنین اثار سیاس��ت های جبرانی دولت برای‬ ‫خانوارها و بنگاه ها مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫در این زمینه باید توجه داش��ته باش��یم که افزایش نرخ انرژی‬ ‫بدون سیاس��ت جبرانی یا افزایش نرخ انرژی به همراه سیاس��ت‬ ‫جبرانی می تواند اثرات متفاوتی را برای مردم و جامعه در بر داشته‬ ‫باشد‪ ،‬چراکه افزایش نرخ و تورم در تمامی گزینه ها موجب افزایش‬ ‫قیمت ه��ا در دیگر بخش ها می ش��ود و موفقیت طرح اصالح نرخ‬ ‫حامل های انرژی را منوط به سیاست های جبرانی هدفمندسازی‬ ‫یارانه می کند‪.‬‬ ‫براس��اس ترازنامه انرژی س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬مصرف و عرضه س��رانه‬ ‫ان��رژی در دوره زمانی ‪ 8۷-9۷‬به طور متوس��ط به ترتیب ‪ ۳.۲۳‬و‬ ‫‪ ۳.۵۵‬درصد رشد داشته است‪ .‬افزایش مصرف انرژی تابع عواملی‬ ‫مانند افزایش درامد سرانه‪ ،‬کاهش نرخ حقیقی انرژی‪ ،‬پایین بودن‬ ‫بازدهی تجهیزات‪ ،‬اس��تهالک‪ ،‬قدمت ناوگان حمل ونقل و س��ایر‬ ‫موارد مش��ابه مرتبط است‪ .‬داده ها نش��ان می دهد مصرف سرانه‬ ‫ل توسعه مانند ترکیه‪ ،‬هند‪ ،‬چین و هنگ کنگ‪،‬‬ ‫کشورهای در حا ‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬افریقا و متوس��ط اس��یا (بدون منطقه چین) از ایران‬ ‫پایین تر است‪ .‬از سوی دیگر مقایسه شاخص شدت انرژی در میان‬ ‫کشورهای مختلف نشان می دهد ایران از لحاظ مصرف انرژی برای‬ ‫تولید کاال و خدمات وضعیتی مطلوب ندارد و جزو کش��ورهای با‬ ‫ش��دت انرژی بسیار باال به ش��مار می رود‪ .‬شدت انرژی‪ ،‬شاخصی‬ ‫برای تعیین کارایی انرژی در س��طح اقتصاد ملی هر کش��ور است‬ ‫که با تقسیم مصرف نهایی انرژی (یا عرضه انرژی اولیه) بر تولید‬ ‫ناخالص داخلی محاسبه می شود‪.‬‬ ‫اخری��ن بررس��ی های میدانی اژانس بین الملل��ی انرژی حاکی‬ ‫از ان اس��ت ک��ه در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی)‬ ‫در س��طح جه��ان به طور متوس��ط برای تولید ی��ک میلیون دالر‬ ‫ارزش اف��زوده مع��ادل ‪ ۱۲۲.۴‬تن نفت خام انرژی مصرف ش��ده‬ ‫ک��ه ای��ن رقم در ای��ران نزدی��ک ‪ 2‬برابر مقدار متوس��ط جهانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در یک دهه گذشته‪ ،‬نرخ عمده حامل های انرژی در ایران رشد‬ ‫منطقی نداشته است‪ .‬اختالف نرخ داخلی فراورده های نفتی با نرخ‬ ‫منطقه ای با میانگین بیش از ‪ ۷۰‬درصد برای بنزین و بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درصد برای سایر سوخت ها‪ ،‬نشانگر حجم باالی یارانه های ضمنی‬ ‫است‪ .‬در نهایت کل یارانه پرداختی انرژی حدود ‪ ۲۰‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی را شامل می شود‪.‬‬ ‫در چش��م انداز انرژی جهان که به طور س��االنه ازس��وی اژانس‬ ‫بین المللی انرژی منتش��ر می شود‪ ،‬ایران در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫با پرداخت ‪ ۱۵۶‬میلیارد دالر یارانه انرژی جای روس��یه را گرفته‬ ‫و رتبه نخس��ت را از ان خود کرده اس��ت‪ .‬به لحاظ پرداخت سرانه‬ ‫یارانه انرژی‪ ،‬ایران در سال یادشده بعد از عربستان بیشترین یارانه‬ ‫را پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫بای��د توجه داش��ت که گرچ��ه اقدام دول��ت در جهت اصالح‬ ‫نظ��ام یارانه های انرژی در ایران و حرکت به س��مت حذف کامل‬ ‫و جایگزینی انها با برنامه های حمایت مستقیم از اقشار کم درامد‬ ‫ی��ک سیاس��ت ضروری به ش��مار می ای��د‪ ،‬اما نتای��ج مطالعات و‬ ‫پژوهش های میدانی نشان می دهد که عامل مهم موفقیت اجرای‬ ‫این سیاس��ت در بلندمدت‪ ،‬زمینه س��ازی برای ارتقای فناوری و‬ ‫بهره وری بنگاه های اقتصادی اس��ت؛ سیاستی که پیش از این در‬ ‫برخی از کش��ورهای متکی به اقتصاد نفتی تجربه ش��ده است‪ .‬در‬ ‫بخش بعدی این یادداش��ت ضمن بررس��ی سیاست های جبرانی‬ ‫این کش��ورها به ضرورت اصالح نرخ حامل های انرژی در اقتصاد‬ ‫می پردازیم‪.‬‬ ‫المان‪ ،‬فرانس��ه و انگلیس در بیانیه ای ضمن استقبال از تصمیم ‪۶‬‬ ‫کشور اروپایی دیگر برای پیوستن به اینستکس‪ ،‬دوباره بر امادگی خود‬ ‫برای فعال کردن مکانیس��م ماشه علیه ایران تاکید کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬در بیانیه ای که از س��وی وزارت امور خارجه انگلیس منتشر‬ ‫شده‪ ،‬امده است‪ :‬فرانسه‪ ،‬المان و انگلیس به عنوان سهامداران اصلی‬ ‫س��ازکار حمایت از تب��ادالت تجاری ایران (اینس��تکس)‪ ،‬از تصمیم‬ ‫دولت کش��ورهای بلژیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فنالند‪ ،‬هلند‪ ،‬نروژ و سوئد برای‬ ‫پیوستن به سهامداران اینس��تکس‪ ،‬به گرمی استقبال می کنند‪ .‬در‬ ‫ادام��ه این بیانیه امده اس��ت‪ :‬این اقدام به تقویت اینس��تکس منجر‬ ‫می ش��ود و نشانگر تالش های اروپا برای تسهیل تجارت قانونی میان‬ ‫اروپا و ایران و نمودی اشکار از تعهد مستمر ما نسبت به برنامه جامع‬ ‫اقدام مش��ترک (برجام) است‪ .‬این بیانیه می افزاید‪ :‬ما بر امادگی مان‬ ‫برای در نظر گرفتن تمامی مکانیس��م های برجام‪ ،‬از جمله مکانیسم‬ ‫ماشه‪ ،‬به منظور حل کردن مسائل مربوط به اجرای تعهدات برجامی‬ ‫ایران‪ ،‬دوباره تاکید می کنیم‪ .‬در بخش پایانی بیانیه یادش��ده مطرح‬ ‫ش��د‪ :‬ما کامال به تالش های مان در راس��تای حل وفصل دیپلماتیک‬ ‫[مسائل] در چارچوب برجام‪ ،‬متعهدیم‪ .‬بیانیه تروئیکای اروپا در پی‬ ‫این مطرح می شود که روز جمعه‪ ،‬وزارت امور خارجه فنالند با صدور‬ ‫بیانیه ای اعالم کرد این کشور به همراه بلژیک‪ ،‬نروژ‪ ،‬سوئد‪ ،‬دانمارک‬ ‫و هلند به اینس��تکس یا همان سازکار ویژه مالی اتحادیه اروپا با ایران‬ ‫می پیوندند‪ .‬در این بیانیه امده اس��ت‪ :‬در راستای تداوم حمایت اروپا‬ ‫از توافق هس��ته ای و تالش ب��رای اجرای بخش اقتصادی این توافق و‬ ‫به منظور تس��هیل تجارت مشروع اتحادیه اروپا با ایران‪ ،‬ما اماده ایم تا‬ ‫در س��ازکار ویژه مالی اتحادیه اروپا ش��ریک شویم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ژان‬ ‫ایو لودریان‪ ،‬وزیر امور خارجه فرانس��ه با انتش��ار پیامی در حس��اب‬ ‫کاربری خود در توییتر با اشاره به پیوستن ‪ ۶‬کشور اروپایی به سازکار‬ ‫اینس��تکس‪ ،‬نوشت‪ ۶ :‬کشور اروپایی تصمیم مهمی برای پیوستن به‬ ‫اینس��تکس اتخاذ کردند‪ .‬اروپایی ها ب��رای حمایت از برجام تعهدی‬ ‫محکم و اس��تقالل عمل دارند‪ .‬ما از ایران می خواهیم تا به تعهداتش‬ ‫در این توافق بازگردد‪.‬‬ ‫در نشست مشورتی ایران و چین تاکید شد‪:‬‬ ‫جهان نسبت به حفظ و اجرای برجام مسئولیت دارد‬ ‫نشس��ت مش��ورتی مش��ترک ایران و چین‬ ‫درباره برجام‪ ،‬روز گذش��ته یکشنبه با حضور‬ ‫معاونان وزی��ران خارجه دو کش��ور در محل‬ ‫وزارت امور خارجه چین در پکن برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشست عباس‬ ‫عراقچ��ی‪ ،‬مع��اون‬ ‫سیاس��ی وزی��ر امور‬ ‫خارج��ه جمه��وری‬ ‫اس�لامی ایران و «ما‬ ‫جائ��و ش��ی» معاون‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه‬ ‫جمهوری خلق چین‪ ،‬اخرین تحوالت برجام و‬ ‫مسائل پیرامون ان را مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫دادن��د‪ .‬مع��اون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران که در چین به س��ر‬ ‫می ب��رد از برج��ام به عن��وان دس��تاورد‬ ‫چندجانبه گرایی ی��اد کرد و گفت‪ :‬برجام یک‬ ‫دس��تاورد دیپلماس��ی بین الملل��ی اس��ت و‬ ‫کش��ورهای جهان نس��بت به رعای��ت‪ ،‬اجرا و‬ ‫حفظ ان مس��ئولیت دارند‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫عراقچ��ی در کنفرانس خبری بعد از نشس��ت‬ ‫مش��ورتی با همت��ای چینی خ��ود در پکن با‬ ‫اش��اره به اینکه امروز در نشس��ت مشورتی با‬ ‫همت��ای چینی خود درباره جنبه های مختلف‬ ‫برج��ام گفت وگ��و و رایزنی کردی��م گفت‪ :‬ما‬ ‫همواره با دوس��تان چینی از ابتدای برجام در‬ ‫ارتباط بودیم و همیشه با انها درباره موضوعات‬ ‫مربوط به برجام مش��ورت کردی��م‪ .‬او تصریح‬ ‫ک��رد برجام ی��ک توافق مورد تایید ش��ورای‬ ‫امنیت است و قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬شورای امنیت‬ ‫ای��ن تواف��ق بین الملل��ی را تصوی��ب کرده و‬ ‫تصمیم امریکا به عنوان یک عضو دائم شورای‬ ‫امنی��ت س��ازمان ملل ب��رای خ��روج از این‬ ‫توافقنام��ه بین المللی‪ ،‬نقض مصوبه ش��ورای‬ ‫امنی��ت اس��ت‪ .‬عراقچی تصریح ک��رد‪ :‬امریکا‬ ‫نه تنها از این توافق بین المللی خارج شده بلکه‬ ‫سایر کشورهای باقیمانده در برجام را نیز زیر‬ ‫فشار قرار داده تا از این توافقنامه خارج شوند‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی روز گذش��ته‬ ‫در اخرین نشس��ت خبری خ��ود در مجلس دهم‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ش��ورای هماهنگی اقتصادی سران قوا‬ ‫امری موقتی اس��ت و هرگز نمی خواهد جایگزین‬ ‫مجلس شود‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬علی الریجانی‬ ‫در نشس��ت خبری صبح یکش��نبه درباره جایگاه‬ ‫مجلس پس از ‪ ۱۲‬س��ال ریاس��ت وی ب��ر این قوه‬ ‫گف��ت‪ :‬اینکه امام فرمودند ی��ک نهاد (مجلس) در‬ ‫راس امور اس��ت ب��ه این معنا نیس��ت که در همه‬ ‫امور دخالت کند و تصمی��م بگیرد‪ .‬باالترین مقام‬ ‫کش��ور رهبری اس��ت‪ .‬ایش��ان هم در هم��ه امور‬ ‫دخالت نمی کنند بلکه جهت را مشخص می کنند‬ ‫جای��گاه مجلس هم ریل گذاری اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ممکن است نگاهی به شورای هماهنگی اقتصادی‬ ‫و ای��ن اق��دام برای س��ایر کش��ورها غیرقابل‬ ‫پذیرش اس��ت ک��ه قطعنامه ه��ای مربوط به‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل را نقض کنند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه هیچ ک��س نباید ایران را به‬ ‫خاطر کاهش تعهداتش در برجام زیر س��وال‬ ‫ببرد‪ ،‬افزود‪ :‬اژانس بین المللی انرژی هسته ای‬ ‫به عنوان یک منبع مسئول در این حوزه بارها‬ ‫و بارها به وضوح پایبندی کامل ایران به برجام‬ ‫و مسائل هسته ای را تایید کرده است‪ .‬عراقچی‬ ‫ح کرد‪ :‬در حقیقت باوجود خروج امریکا‬ ‫تصری ‬ ‫از برجام و تامین نش��دن منافع ایران به دلیل‬ ‫اجرای این توافق‪ ،‬ایران پیش از اینکه کاهش‬ ‫تعه��دات خود را در برج��ام اغاز کند به مدت‬ ‫یک س��ال در برجام باقی ماند‪ .‬وی تاکید کرد‬ ‫کاهش تعهدات ایران در قالب برجام به معنای‬ ‫خروج ایران از این توافقنامه نیست بلکه نجات‬ ‫این توافقنامه اس��ت و براس��اس ماده ‪ ۳۶‬این‬ ‫توافقنامه‪ ،‬طرف ها توانایی سازماندهی سازکار‬ ‫حل اختالف ها برای چنین مس��ائلی را دارند‪.‬‬ ‫عراقچی اف��زود‪ :‬در عین حال ما از تالش های‬ ‫سیاس��ی و دیپلماتیک هم��ه طرف ها به ویژه‬ ‫چین برای یافتن راه حل ه��ای موثر به منظور‬ ‫خروج از بحران برجام اس��تقبال می کنیم زیرا‬ ‫معتقدی��م نج��ات برجام به خ��ودی خود یک‬ ‫موفقیت مهم دیپلماتیک چندجانبه است‪ .‬وی‬ ‫در بخش دیگری از سخنانش از چین به عنوان‬ ‫یک شریک اس��تراتژیک برای ایران نام برد و‬ ‫گف��ت‪ :‬دو طرف مانند گذش��ته در اینده نیز‬ ‫همکاری های استراتژیک خود را در موضوعات‬ ‫گوناگون منطق��ه ای و بین المللی از جمله در‬ ‫زمین��ه برجام و حل مش��کالت فعل��ی ادامه‬ ‫خواهند داد‪ .‬ای��ن مقام بلندپایه وزارت خارجه‬ ‫ایران اف��زود‪ :‬امروز ما در مذاکرات خود ضمن‬ ‫تاکید ب��ر تقویت رواب��ط و همچنین افزایش‬ ‫گفت وگ��و و رایزنی ه��ای کارشناس��ی درباره‬ ‫مسائل مختلف‪ ،‬توافق کردیم در اینده نیز این‬ ‫گفت وگوها را ادامه دهیم‪ .‬او ضمن قدردانی از‬ ‫دولت و معاون وزی��ر خارجه چین که ترتیب‬ ‫ای��ن نشس��ت خب��ری و همچنین نشس��ت‬ ‫مش��ورتی را داده اند گفت‪ :‬معتقدیم که ادامه‬ ‫همکاری ها بی��ن ایران و چین به نتایج خوبی‬ ‫خواه��د رس��ید و مش��تاقانه منتظ��ر ادام��ه‬ ‫همکاری های خود با چین هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تعجی�ل در اینس�تکس و لغ�و‬ ‫تحریم های ایران‬ ‫مع��اون وزی��ر ام��ور‬ ‫خارج��ه جمه��وری‬ ‫خلق چین نیز ضمن‬ ‫اینکه از کش��ورهای‬ ‫اروپایی خواس��ت در‬ ‫ک��ردن‬ ‫اجرای��ی‬ ‫اینس��تکس تعجی��ل‬ ‫کنند از امریکا هم خواست تحریم های ایران را‬ ‫لغو کند و به مس��یر درس��ت اج��رای برجام‬ ‫بازگ��ردد‪ .‬ماجائ��و ش��ی در کنفرانس خبری‬ ‫مش��ترک با سید عباس عراقچی با بیان اینکه‬ ‫چین و ایران تمام ت�لاش خود را برای حفظ‬ ‫برجام به کار خواهند گرفت‪ ،‬علت اصلی بحران‬ ‫فعلی هسته ای ایران را مربوط به خروج امریکا‬ ‫از برجام و سیاس��ت فش��ار حداکث��ری علیه‬ ‫تهران عنوان کرد‪ .‬وی چین و ایران را شرکای‬ ‫اس��تراتژیک یکدیگ��ر خوان��د و گف��ت‪ :‬پکن‬ ‫همیش��ه رواب��ط چی��ن و ای��ران را از منظر‬ ‫اس��تراتژیک و بلندمدت دنب��ال می کند و به‬ ‫دنبال توس��عه این روابط است‪ .‬ماجائو شی با‬ ‫اشاره به ضرورت رعایت دیدگاه های سران دو‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬ما باید اعتماد متقابل را تقویت‪،‬‬ ‫همکاری های عملی را در همه ابعاد عمیق تر و‬ ‫محتوای ان را غنی س��ازی کنیم تا مشارکت‬ ‫اس��تراتژیک جامع دو کشور در خدمت منافع‬ ‫دو کشور قرار گیرد‪ .‬معاون وزیر خارجه چین‪،‬‬ ‫مسئله هسته ای ایران را بخشی جدایی ناپذیر‬ ‫از همکاری های اس��تراتژیک بین دو کش��ور‬ ‫خواند و گفت‪ :‬در نشس��ت امروز توافق کردیم‬ ‫ارتباط و همکاری ها را تقویت کنیم تا از منافع‬ ‫مش��ترک دو کش��ور و جامعه جهانی حمایت‬ ‫شورای هماهنگی سران قوا جایگزین مجلس نیست‬ ‫س��ران قوا وجود داش��ته باشد که این‬ ‫شورا امری موقتی است و رهبر معظم‬ ‫انقالب خواس��تند برای شرایط فعلی‬ ‫س��ازکاری در نظر گرفته شود‪ .‬در انجا‬ ‫ما مراقبیم که قانون گذاری نشود؛ مگر‬ ‫اینکه ضرورتی وجود داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫به ط��ور مثال بح��ران ارز بای��د مهار و‬ ‫س��ازکاری در نظر گرفته می ش��د اما این موضوع‬ ‫موقت است و این شورا هرگز نمی خواهد جایگزین‬ ‫مجلس شود و نباید هم بشود‪ .‬رئیس مجلس ادامه‬ ‫داد‪ :‬یک��ی از مش��کالتی ک��ه وج��ود دارد درباره‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظام اس��ت‪ .‬در زمان‬ ‫اقای هاش��می هیات نظارت بر سیاست های کلی‬ ‫تشکیل و س��ازکاری در نظر گرفته شد که بیشتر‬ ‫جنبه مش��ورتی داشت و نظر قطعی را‬ ‫مجم��ع می داد و تصمیم می گرفت اما‬ ‫در یک سال اخیر این روال تغییر کرد‪.‬‬ ‫این مسئله بدون مشکل نیست و باید‬ ‫حل ش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه «حفظ‬ ‫جای��گاه مجلس حف��ظ ازادی و اراده‬ ‫ملت اس��ت» گفت‪ :‬گاه��ی در فضای‬ ‫کش��ور با بی تقوایی سیاس��ی روبه رو می ش��ویم‪.‬‬ ‫کس��انی که به مجل��س هتک حرم��ت می کنند‬ ‫بای��د بدانند این مخالف مرام مدرس و امام اس��ت‪.‬‬ ‫رئی��س مجلس با بیان اینکه نهاد مجلس به معنی‬ ‫نمایندگ��ی کل ملت اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تخریب‬ ‫مجل��س هم تخریب کلیت ملت اس��ت‪ .‬کس��انی‬ ‫که قصد فضاس��ازی علیه مجلس را دارند دلس��وز‬ ‫کنی��م‪ .‬او همچنی��ن از برج��ام به عنوان یک‬ ‫دستاورد بس��یار مهم دیپلماسی و چندجانبه‬ ‫یاد کرد که مورد تایید شورای امنیت سازمان‬ ‫ملل اس��ت و گفت‪ :‬برج��ام به یک توافق مهم‬ ‫نظم بین المللی براس��اس قوانی��ن بین المللی‬ ‫تبدیل ش��ده و باید به طور موثر حفظ ش��ود‪.‬‬ ‫معاون وزیر خارج��ه چین گفت‪ :‬حفظ برجام‬ ‫نیازمند تحم��ل چندجانبه گرایی و حاکمیت‬ ‫قان��ون و نف��ی یک جانبه گرای��ی و پرهی��ز از‬ ‫هژمونی است‪« .‬ماجائو شی» سیاست ایران و‬ ‫چین را ح��ل و فصل سیاس��ی و دیپلماتیک‬ ‫مس��ئله هس��ته ای ایران عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫ای��ران تاکید کرده ک��ه تمامی مراحل کاهش‬ ‫تعهدات��ش در برجام قابل برگش��ت اس��ت و‬ ‫اژانس انرژی هس��ته ای نیز ضم��ن تایید این‬ ‫موارد‪ ،‬در حال نظارت بر برجام اس��ت‪ .‬وی از‬ ‫همه طرف های برجام خواست تا ضمن حفظ‬ ‫برج��ام در زمین��ه اختالف های ناش��ی از این‬ ‫ق��رارداد بین الملل��ی ب��ه کمیس��یونی که در‬ ‫چارچوب کمیسیون مش��ترک طراحی شده‪،‬‬ ‫رجوع کنند‪ .‬معاون وزیر خارجه چین با اشاره‬ ‫به اینکه پکن همچنی��ن از اژانس بین المللی‬ ‫ان��رژی اتمی برای ادامه نظارت و تایید اجرای‬ ‫برجام به شیوه ای عینی و بی طرفانه پشتیبانی‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬چین و ایران بر اجرای کامل و‬ ‫موثر برج��ام پایبند خواهند ب��ود و معتقدند‬ ‫تهران باید از منافع اقتصادی قانونی ناش��ی از‬ ‫اجرای ان برخوردار باش��د‪ .‬ای��ن مقام چینی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬حف��ظ و اجرای برج��ام تنها راه‬ ‫درست حل مسئله هس��ته ای ایران و کاهش‬ ‫ن کار ضمن‬ ‫تنش های فعلی اس��ت‪ .‬با انجام ای ‬ ‫تقویت رژیم منع گسترش سالح های هسته ای‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬صل��ح و ثب��ات را در خاورمیانه‬ ‫تقوی��ت خواهیم ک��رد و به منافع مش��ترک‬ ‫جامعه بین الملل��ی خدمت می کنیم‪ .‬چین به‬ ‫همکاری با همه طرف ها ادامه خواهد داد و در‬ ‫ای��ن زمین��ه تالش ه��ای بی وقف��ه ای انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ملت نیستند؛ ان هم وقتی که ما با دشمنی روبه رو‬ ‫هس��تیم که به دنبال تخریب ما است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اقدام های انجام شده در مجلس دهم یاداور شد‪:‬‬ ‫لوایح بودجه در این دوره با دقت تصویب و مس��ائل‬ ‫مربوط به کش��اورزان‪ ،‬روستاییان‪ ،‬بازنشستگان و‬ ‫بنیه دفاعی در ان دیده شد‪ .‬همچنین تاکنون ‪۱۶۲‬‬ ‫قانون در مجلس ابالغ ش��ده که ‪ ۶۳‬مورد ان طرح‬ ‫و ‪ ۹۹‬تا الیحه بوده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به برگزاری‬ ‫‪ ۶۴‬جلسه غیرعلنی مجلس در موضوعات مختلف‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬گزارش های کمیس��یون اصل ‪،۹۰‬‬ ‫مرکز پژوهش ها و اقداماتی ازس��وی تنقیح قوانین‬ ‫داشتیم؛ بنابراین مجلس دهم هم در حوزه تنقیح‬ ‫و هم در بعد نظارتی کارهای خوبی کرده اما گاهی‬ ‫در فضاهای هیجانی برخی امور دیده نمی شود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی وزارت کش�ور‪-‬‬ ‫وزیر کش��ور روز گذش��ته خطاب به فرمانداران‬ ‫مراکز حوزه های انتخابیه سراسر کشور دستور‬ ‫اغ��از ثبت ن��ام دور یازده��م مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی را صادر کرد‪ .‬در متن این دستور امده‬ ‫س شورای‬ ‫است‪ :‬انتخابات یازدهمین دوره مجل ‬ ‫ اسالمی از امروز همزمان با ثبت نام از داوطلبان‬ ‫نمایندگ��ی اغ��از می ش��ود‪ .‬مهل��ت ثبت ن��ام‬ ‫داوطلبان ‪ ۷‬روز اس��ت که تا پایان روز ش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬اذر ‪ ۹۸‬ادامه خواهد داش��ت‪ .‬همچنین اخذ‬ ‫رای انتخابات یادش��ده در روز جمعه‪ ۲ ،‬اسفند‬ ‫‪ ۹۸‬در سراسر کشور به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫مهر‪-‬رئیس س��تاد انتخابات کش��ور گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی می کنیم مشارکت مردم در انتخابات‬ ‫یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی مانند‬ ‫دوره قبل و معادل ‪ ۶۰‬درصد باشد‪ .‬جمال عرف‬ ‫با بیان اینکه بیش از ‪ ۵۵‬هزار ش��عبه اخذ رای‬ ‫برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی پیش بینی ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬همزمان با‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی در تهران‪،‬‬ ‫خراسان ش��مالی‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬قم و فارس‬ ‫نیز انتخاب��ات می��ان دوره ای مجلس خبرگان‬ ‫ب��رای تعیی��ن ‪ ۷‬نماینده این مجل��س برگزار‬ ‫می ش��ود که ‪ ۳‬نماینده مربوط به تهران و بقیه‬ ‫برای استان های یادشده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪-‬فدریکا موگرینی‪ ،‬مسئول سیاست‬ ‫خارجه و امور امنیتی اتحادیه اروپا پس از پایان‬ ‫دوره فعالیتش با این اتحادیه خداحافظی کرد‪.‬‬ ‫موگرینی در توییتی نوش��ت‪ :‬دوره خدمت من‬ ‫پس از ‪ ۵‬سال فشرده به پایان می رسد‪ .‬از همه‬ ‫کس��انی که در تبدیل اتحادیه اروپا به ش��ریکی‬ ‫قابل اعتماد‪ ،‬س��تون چندجانبه گرایی و مدافع‬ ‫سرس��خت حقوق بشر تالش کردند‪ ،‬متشکرم‪.‬‬ ‫به گزارش یورونیوز‪ ،‬وی با اشاره به واگذار کردن‬ ‫این س��مت به جوزپ بورل به عنوان جانش��ین‬ ‫اینده اش‪ ،‬برای او بهترین ها را ارزو کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک‪،‬‬ ‫دفت��ر حی��در العبادی‪ ،‬نخس��ت وزیر پیش��ین‬ ‫ع��راق و رئیس ائتالف النصر در بیانیه ای اعالم‬ ‫ک��رد حیدر العبادی طرح مل��ی ارائه کرده که‬ ‫مهم ترین بندهای ان سلب رای اعتماد از دولت‬ ‫کنونی با استناد به ماده ‪ ۶۱‬قانون اساسی است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬عم��ار حکی��م‪ ،‬رئی��س جری��ان‬ ‫الحکم��ه‪ ،‬از مجلس نمایندگان عراق خواس��ت‬ ‫در واکنش به خواس��ته ایت اهلل العظمی س��ید‬ ‫علی سیس��تانی‪ ،‬مرجعیت عالی قدر ش��یعیان‬ ‫جلسه فوری تشکیل دهند‪ .‬مقتدی صدر‪ ،‬رهبر‬ ‫جریان صدر عراق نیز از بیانیه نخست وزیر این‬ ‫کش��ور مبنی بر تصمیمش برای ارائه اس��تعفا‬ ‫ب��ه پارلم��ان پس از بیانیه مرجعیت اس��تقبال‬ ‫ک��رد‪ .‬بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬مقت��دی صدر‬ ‫پیش��نهاد کرد ب��رای انتخاب جانش��ین عادل‬ ‫عبدالمه��دی‪ ،‬همه پرس��ی مردم��ی برگ��زار‬ ‫ش��ود و به گفت��ه وی صندوق ه��ای رای در‬ ‫میدان ه��ای اعتراض قرار گیرد و نخس��ت وزیر‬ ‫از می��ان ‪ 5‬نامزد برای نخس��ت وزیری انتخاب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬مدیرکل جدید اژان��س بین المللی‬ ‫ان��رژی اتم��ی گف��ت درباره مس��ئله توس��عه‬ ‫برنامه های هس��ته ای کش��ورها‪ ،‬ش��امل ایران‬ ‫موضعی عادالنه اما س��خت اتخاذ خواهد کرد‪.‬‬ ‫رافائل گروسی که از روز سه شنبه فعالیت خود‬ ‫به عن��وان مدی��رکل اژان��س بین المللی انرژی‬ ‫اتم��ی را به طور رس��می اغاز خواه��د کرد در‬ ‫گفت وگو با ش��بکه ان اچ کی تاکید کرد‪ :‬درباره‬ ‫توس��عه هسته ای که ش��امل موضوع ایران نیز‬ ‫می ش��ود‪ ،‬موضع��ی عادالنه اما س��خت خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش النش��ره‪ ،‬غس��ان س�لامه‪،‬‬ ‫فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ارس��ال سالح به این کش��ور و همچنین تنش‬ ‫میان روس��یه و امریکا باعث ش��ده حل بحران‬ ‫لیبی پیچیده ش��ود‪ .‬غسان س�لامه گفت‪ :‬قرار‬ ‫اس��ت یک کنفرانس بین الملل��ی در برلین در‬ ‫این زمینه برگزار ش��ود و از دیگر کشورها برای‬ ‫شرکت در ان دعوت به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫پاسخ «هما»‬ ‫به یک یادداشت‬ ‫‪ ۱۹‬اب��ان یادداش��تی باعن��وان «اق��ای‬ ‫رئیس جمه��وری فکری به حال این هواپیمایی‬ ‫همای بدون بال بکنید» در س��تون س��رمقاله‬ ‫منتشر ش��د که هواپیمایی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با ارس��ال یادداش��تی به دفت��ر روزنامه‪،‬‬ ‫توضیحات��ی درباره موارد مطرح در س��رمقاله‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬انچ��ه در ادام��ه می خوانی��د‬ ‫توضیحات روابط عمومی ش��رکت هواپیمایی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫مدیرمسئول محترم روزنامه‬ ‫احترام��ا پی��رو درج یادداش��ت در روزنامه‬ ‫م��ورخ ‪ ۱۹‬ابان امس��ال توضیحات ذیل جهت‬ ‫روشن ش��دن اذهان عمومی ارسال می گردد‪.‬‬ ‫خواهشمند اس��ت دس��تور فرمایید مطابق با‬ ‫قانون مطبوعات نس��بت به درج ان اقدام الزم‬ ‫به عمل اید‪.‬‬ ‫هواپیمایی جمهوری اس�لامی ایران «هما»‬ ‫با پش��توانه بیش از ‪ ۵۸‬س��ال خدمتگزاری در‬ ‫ایران اسالمی‪ ،‬همانند بسیاری از صنایع کشور‬ ‫و به مراتب شدیدتر متاثر از تحریم های سخت‬ ‫جهانی ب��وده و باوجود فش��ارهای بین المللی‬ ‫توانس��ته با مدیری��ت بحران‪ ،‬ش��بکه پروازی‬ ‫داخلی را گس��ترش دهد و با اتخاذ راهکارهای‬ ‫مختل��ف برای ادامه حیات ایرالین ملی‪ ،‬تالش‬ ‫دوچن��دان کند تا جای��گاه صنعت حمل ونقل‬ ‫هوایی ایران را در جهان حفظ کند‪.‬‬ ‫انچه درباره عامل نیروی انس��انی قابل ذکر‬ ‫اس��ت به کار گرفتن زبده ترین نیروهای جوان‬ ‫از طری��ق ازمون های مختلف در این ش��رکت‬ ‫می باشد که با اموزش های مختلف در سال های‬ ‫خدم��ت‪ ،‬هم��واره فرامی گیرن��د ک��ه در کنار‬ ‫تخص��ص‪ ،‬احترام به مخاطب را س��رلوحه کار‬ ‫خود قرار دهن��د و این مهم نه به ادعای ما بلکه‬ ‫به مدد نظرسنجی های مختلفی که از مسافران‬ ‫انج��ام می گیرد و نش��ان از قدردانی ایش��ان از‬ ‫همکاران همای دارد‪ ،‬محقق شده است‪ .‬تمامی‬ ‫امار و نظرس��نجی ها قابل ارائه است؛ بنابراین‬ ‫نگاه شما به این بخش از هواپیمایی ملی کشور‬ ‫تنها می تواند موجب دلسردی افرادی باشد که‬ ‫به مدد سختکوش��ی‪ ،‬دان��ش و تخصص‪ ،‬همه‬ ‫ت��وان خود را به کار گرفته ان��د تا بال پرواز برای‬ ‫همای ایران باشند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر مدیریت این شرکت در دو دهه‬ ‫اخی��ر از نیروهای خبره‪ ،‬متخصص و اگاه به کار‬ ‫بوده اند که با سازکار صنعت اشنایی داشته اند‪.‬‬ ‫هم اکنون نی��ز مدیرعامل «هما» از افراد درون‬ ‫صنع��ت حمل ونقل هوایی کش��ور اس��ت که‬ ‫باتوج��ه به تجرب��ه‪ ،‬دانش و تخص��ص هدایت‬ ‫ایرالین ملی برعهده دارد‪.‬‬ ‫در ارتب��اط ب��ا موضوعات مرتبط ب��ا نرخ به‬ ‫اگاه��ی می رس��اند نظ��ر ب��ه محدودیت های‬ ‫اعمال شده بین المللی در سیستم رزرواسیون‬ ‫و فروش بلیت‪ ،‬با تالش های بس��یار به س��رعت‬ ‫سیس��تم دیگ��ری به ط��ور موق��ت جایگزین‬ ‫سیس��تم قبل گردیده که ناگزیر از شرایط این‬ ‫سیس��تم‪ ،‬تغییراتی در بعض��ی از موارد لحاظ‬ ‫شده اس��ت‪ .‬همچنین این ش��رکت با صیانت‬ ‫از حقوق مس��افران خ��ود در تمامی نقاط دنیا‪،‬‬ ‫باوج��ود ب��روز اش��کاالت فوق الذک��ر تمامی‬ ‫مس��افران خود را رصد کرده و تا زمان برگشت‬ ‫به مبدا مسافرت (حتی با خرید بلیت های سایر‬ ‫خط��وط در بعض��ی از مواقع) انه��ا را همراهی‬ ‫می کن��د‪ .‬همچنین تمامی دفاتر ش��عب خارج‬ ‫نی��ز اقدام��ات الزم را در ش��ریط درخواس��ت‬ ‫تغیی��ر وضعی��ت بلیت توس��ط مس��افر انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫درخصوص مس��افران کثیرالس��فر باشگاه‬ ‫‪ Sky Gift‬نیز باید اش��اره کرد که قیمت های‬ ‫موجود در مسیرهای داخلی هم اکنون قابلیت‬ ‫پوش��ش هزینه های «هما» را ندارد و تبلیغ در‬ ‫سیس��تم ‪ Sky Gift‬باب��ت پروازهای داخلی‪،‬‬ ‫منطق��ی به نظر نمی رس��د ام��ا در برنامه های‬ ‫اینده «هما» اس��تفاده از مس��یرهای داخلی‬ ‫در برنام��ه مذکور به محض اقتصادی ش��دن‬ ‫قیمت ها وجود دارد‪.‬‬ ‫بدون شک یکی از اهداف دست اندرکاران هر‬ ‫رس��انه‪ ،‬حفظ جایگاه و اعتالی نام ان رسانه در‬ ‫سایت رعایت موازین حرفه ای و اخالقی است‪.‬‬ ‫ما یقین داریم در طول بحران ها و حوادث سخت‬ ‫و ناگ��وار این س��رزمین و باوج��ود تحریم های‬ ‫سنگین استکبار جهانی‪ ،‬همبستگی و همدلی‬ ‫تنها عامل بقا و یکپارچگی بوده و بر این باوریم‬ ‫که ایجاد بستر ان جز با حفظ حرمت قلم‪ ،‬زبان‬ ‫و نگاه امکان پذیر نیست‪ .‬هواپیمایی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬هما از شما رسانه محترم انتظار‬ ‫دارد ت��ا ب��ا نگاهی منصفانه‪ ،‬ای��ن ایرالین ملی‬ ‫را م��ورد نقد ق��رار دهید تا انش��اءاهلل انتقادات‬ ‫سازنده شما چراغ راه ما باشد‪.‬‬ ‫معصومه اصغرزاده‬ ‫مدیرکل روابط عمومی‬ ‫جوابیه‬ ‫اینده اقتصاد انرژی‬ ‫ایران و سیاست های‬ ‫جبرانی‬ ‫استقبال تروئیکای اروپا از پیوستن ‪ ۶‬کشور به اینستکس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1418‬‬ ‫پیاپی ‪2736‬‬ ‫بومی سازی مواد اولیه با‬ ‫کاهش ارزبری‬ ‫‪۱۷ .۵۱‬میلیون یورویی‬ ‫ساخت وساز‬ ‫جان می گیرد؟‬ ‫وضعیـت قرمـز‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫خودرو عامل بیش از ‪۶۰‬درصد الودگی هوای تهران‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بی��ش از ‪۶۰‬درص��د الودگ��ی کالنش��هری مانن��د ته��ران مرب��وط به‬ ‫خودروهایی با س��وخت بنزینی و دیزلی اس��ت که با نوس��ازی و نصب‬ ‫فیلتر دوده‪ ،‬از این ذرات معلق کاسته می شود‬ ‫‪ ۲۸‬سال تعلیق قوانین ضددود‬ ‫‹ ‹الزامی کارساز‬ ‫حذف فیلتر دوده چه عوارضی برای هوا و محیط زیس��ت‬ ‫دارد؟ فریدون ویس��ه‪ ،‬یکی از قطعه س��ازانی که در زمینه‬ ‫تولید کاتالیس��ت نانویی فعالیت دارد در این باره به‬ ‫گف��ت‪ :‬نص��ب فیلت��ر دوده ت��ا ‪۹۰‬درصد تاثی��ر مثبت بر‬ ‫کاه��ش االیندگی خودروهای دیزل��ی دارد اگر این گونه‬ ‫نبود اس��تاندارد بین المللی برای ان تعریف نمی ش��د‪ .‬چرا‬ ‫تولیدکنن��دگان امریکایی و اروپایی ملزم به رعایت ان در‬ ‫محصوالت س��نگین خود هس��تند؟ چرا معاینه فنی ها در‬ ‫این باره به خودروهای دیزلی س��خت می گیرند؟ چون اگر‬ ‫این قطعه نباشد درصد الودگی هوا بسیار افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ذرات معلق منتشرشده از سوخت خودروهای‬ ‫دیزل��ی یا انتش��ار یک سلس��له گازهای س��می منجر به‬ ‫بیماری های ریوی و تنفسی در جامعه می شود‪ .‬کاتالیست‬ ‫در واقع با فیلتر دوده ذرات معلق و گازهای سمی را خنثی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬خودروهای دیزلی در حوزه کنترل االیندگی‬ ‫‪ DOC‬و ‪ DPF‬دارن��د که ‪ DPF‬در واقع جلوی انتش��ار‬ ‫ذرات معل��ق را می گیرن��د و ‪ DOC‬مانع انتش��ار گازهای‬ ‫س��می می ش��وند‪ .‬این دو بخش مکمل یکدیگر در زمینه‬ ‫کاهش االیندگی خودروها هستند‪.‬‬ ‫ویس��ه ب��ا بی��ان اینکه بخش��ی زی��ادی از کامیون های‬ ‫برون ش��هری از کمربن��دی تهران‪-‬ک��رج در ح��ال عبور‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس پژوهش های انجام ش��ده ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪۵۰‬درص��د الودگی ه��وای تهران مربوط به ای��ن اتوبان و‬ ‫جاده است‪.‬‬ ‫مسعود تجریش��ی‪ ،‬معاون محیط زیست انسانی سازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط زیس��ت هم پیش ت��ر به ایرن��ا گفته بود‪،‬‬ ‫خودروها سهم زیادی در الودگی هوا به ویژه در کالنشهرها‬ ‫دارند که در این میان سهم اتوبوس ها و کامیون ها ‪۷۰‬درصد‬ ‫اس��ت؛ از این رو یک سلس��له قوانین در راستای استاندارد‬ ‫قطعات در این خودروها تدوین شده که نصب فیلتر دوده‬ ‫یکی از انهاس��ت‪ .‬در این باره بانک جهانی در ارزیابی خود‬ ‫روی تمام کشورهای جهان‪ ،‬فیلتر دوده را به عنوان یکی از‬ ‫راهکارهای کاهش الودگی هوا ارائه کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فیلتر دوده و کاهش ‪۹۵‬درصد الودگی‬ ‫حسین ش��هبازی‪ ،‬معاون فنی ش��رکت کنترل کیفیت‬ ‫ه��وا ه��م در گفت وگو ب��ا‬ ‫بیان کرد‪ :‬بح��ث فیلتر‬ ‫دوده را بای��د از دو منظ��ر پیگی��ری ک��رد؛ خودروه��ای‬ ‫نوش��ماره و خودروهای قدیمی‪ .‬قانون��ی که درحال حاضر‬ ‫برای خودروهای س��نگین وجود دارد‪ ،‬می گوید‪ ،‬براس��اس‬ ‫اس��تاندارد اگر خودرویی دارای استانداردهای یورو‪ ۴‬است‬ ‫بای��د به عالوه فیلتر دوده باش��د‪ .‬اگر خودرو با اس��تاندارد‬ ‫یورو‪ ۵‬اس��ت باید با استاندارد ‪( EEV‬استاندارد االیندگی‬ ‫‪ EEV‬به عنوان یک نقطه ش��روع برای تدوین اس��تاندارد‬ ‫االیندگی یورو ‪ ۶‬برای خودروهای دیزلی اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫برچس��ب اضاف��ه ‪ EEV‬که به اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۵‬اضافه‬ ‫می شود‪ ،‬س��طح االیندگی خودروهای دیزلی برای انتشار‬ ‫نیتروژن اکس��ید بدون تغییر و در حد دو گرم بر کیلووات‬ ‫س��اعت باقی می ماند اما حد انتش��ار ذرات جامد یا ‪PM‬‬ ‫سختگیرانه ترمی شود) باشد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬اگ��ر خودرو دیزلی در کش��ور در حال‬ ‫تولید و ش��ماره گذاری اس��ت باید در قالب یکی از این دو‬ ‫استاندارد باشد؛ بنابراین عملکرد فیلتر دوده نیاز به اثبات‬ ‫ن��دارد و فن��اوری ش��ناخته و ازمون ش��ده در جهان بوده‬ ‫که در اس��تانداردهای معتبر اروپایی قرار دارد‪ .‬در کش��ور‬ ‫ما مطالعات بس��یاری در این زمینه انجام ش��ده و عملکرد‬ ‫فیلتر دوده در ش��رایط واقعی در ش��هر تهران ازمون شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در ناوگان حمل ونقل شهری فیلتر‬ ‫دوده نصب ش��ده و بیش از ‪ ۴‬س��ال است که بدون مشکل‬ ‫در ح��ال کار اس��ت‪ .‬این فیلترها می توانن��د ذرات االینده‬ ‫خروجی اگزوز یک خودرو دیزلی را تا ‪۹۵‬درصد و بیش از‬ ‫این عدد کاهش دهند حتی به طور تقریبی به صفر برساند‪.‬‬ ‫معاون فنی ش��رکت کنترل کیفیت هوا در ادامه با اشاره‬ ‫به وظیفه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در قبال خودروها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس قانون‪ ،‬خودروهای��ی که در چرخه ناوگان‬ ‫حمل ونقل شهری تردد و فعالیت دارند باید از سوی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به عنوان متولی انها‪ ،‬فیلتر دوده‬ ‫نصب ش��ود؛ البته خودروهایی که فرسوده هستند قابلیت‬ ‫نص��ب فیلتر دوده را ندارن��د در واقع صرفه اقتصادی ندارد‬ ‫زی��را تجهیزات گران قیمتی اس��ت و به ط��ور طبیعی باید‬ ‫مسعود تجریشی‬ ‫‹ ‹سهم دیزلی ها و بنزینی ها‬ ‫ش��هبازی ب��ا بیان اینکه خودروس��از معتقد اس��ت اگر‬ ‫س��وخت دیزلی با اس��تاندارد یورو‪ ۴‬و کم گوگرد نباشد به‬ ‫فیلتر دوده اس��یب می رس��اند اما مسئله ای که وجود دارد‬ ‫این اس��ت که سوخت تمام کالنشهرها با استاندارد یورو‪۴‬‬ ‫است‪ .‬وزارت نفت مکلف است سوخت مناسب در دسترس‬ ‫در اختیار ن��اوگان حمل ونقل خودروهای دیزلی بگذارد و‬ ‫درحال حاضر در تمام کالنشهرهای الوده‪ ،‬سوخت مناسب‬ ‫فیلتر دوده در دسترس است؛ بنابراین مشکلی از این جهت‬ ‫که فیلتر دوده روی خودروها نصب شود وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وزارت نف��ت ب��رای ت��ردد خودروه��ای‬ ‫سنگین بین شهری تعهد کرده که در جایگاه های منتخب‬ ‫بین ش��هری سوخت با اس��تاندارد یورو‪ ۴‬تامین کند که در‬ ‫تمام کشور سوخت دیزل یورو‪ ۴‬در دسترس باشد‪ .‬نظارت‬ ‫این امر بر عهده س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت است که‬ ‫باید دید چقدر موفق عمل کرده اند‪.‬‬ ‫شهبازی در پایان براساس امار به دست امده از الودگی‬ ‫ه��وای تهران گفت‪ :‬از کل تولید ذرات معلق در کالنش��هر‬ ‫ته��ران‪ ،‬حدود ‪۴۰‬درص��د ان مربوط به خودروهای دیزلی‬ ‫یعنی اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و کامیونت دیزلی اس��ت و سهم‬ ‫خودروهای بنزینی(خودروهای س��واری‪ ،‬موتورسیکلت و‬ ‫وانت ها) حدود ‪۲۱‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫براس��اس این گ��زارش بی��ش از ‪۶۰‬درص��د از الودگی‬ ‫کالنش��هری مانند تهران مربوط به خودروهایی با سوخت‬ ‫بنزینی و دیزلی اس��ت که با نوس��ازی و نصب فیلتر دوده‪،‬‬ ‫بخش زیادی از تولید ذرات معلق کاس��ته ش��ده و دیگر در‬ ‫زمستان شاهد این حجم از الودگی هوا و انواع بیماری های‬ ‫قلبی و ریوی و مرگ ومیرهای ناشی از ان نخواهیم بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت برخی کارشناس��ان معتقدن��د هیبرید و‬ ‫برقی شدن خودروها‪ ،‬راهکار دیگری برای کاهش الودگی‬ ‫هواس��ت امری که کشورهای صنعتی با تولید خودروهای‬ ‫سبز به دنبال ان هستند؛ اما منتقدان در این باره می گویند‪،‬‬ ‫برق مورد نیاز این خودروها باز هم با سوخت بنزین تامین‬ ‫می ش��ود و در عمل ش��اید هدف موردنظر تامین نش��ود؛‬ ‫بنابرای��ن برای کاهش الودگی زیس��ت محیطی خودروها‬ ‫و همچنین توس��عه پایدار نیاز به مطالعه بیش��تر اس��ت و‬ ‫نمی توان به این زودی قضاوت و نتیجه گیری کرد‪.‬‬ ‫حسین شهبازی‬ ‫فریدون ویسه‬ ‫داود میرخانی رشتی‬ ‫قیمت ها در بازار لوازم یدکی ثابت است؟‬ ‫هرچن��د از زم��ان اعمال س��همیه بندی بنزی��ن و افزایش نرخ‬ ‫ان‪ ،‬برخ��ی مخاطب��ان ایرن��ا در تماس ه��ای تلفن��ی از افزای��ش‬ ‫یافت��ن نرخ ل��وازم یدکی خودروه��ا و نرخ خدم��ات تعمیرگاهی‬ ‫لب به ش��کایت گش��ودند‪ ،‬اما اعضای اتحادیه ه��ای مربوط منکر‬ ‫افزای��ش قیمت ه��ا ش��ده و از برخ��ورد ش��دید با خاطی��ان خبر‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫س��یدمهدی کاظمی‪ ،‬س��خنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و‬ ‫ماش��ین االت تهران در این زمینه گفت‪ :‬از نخس��تین ساعت های‬ ‫افزایش نرخ و س��همیه بندی بنزی��ن تاکنون‪ ،‬هیچ افزایش قیمتی‬ ‫در ل��وازم و قطعات یدکی خودروها اعمال نش��ده اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫این مقام صنفی‪ ،‬موضوع بنزین سبب شده تا رانندگان و صاحبان‬ ‫خودروها کمتر سوار خودروهای خود شده یا راهی مسافرت شوند‬ ‫ک��ه به طور قطع کاه��ش خرابی خودروها را به دنبال داش��ته و به‬ ‫همی��ن دلیل بای��د منتظر کاهش مراجعه به تعمیرگاه ها باش��یم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این مس��ئله س��بب کاهش ف��روش قطعات و لوازم‬ ‫یدکی شده و از سویی فروشندگان و اعضای صنف لوازم یدکی نیز‬ ‫به دلیل بدهی های خود‪ ،‬ب��ه ناچار قیمت های خود را در روزهای‬ ‫گذشته کاهش داده اند‪.‬‬ ‫کاظمی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر مس��ئوالن به قول های خود عمل‬ ‫کرده و س��همیه بنزین وانت بارها‪ ،‬اژانس ها و تاکسی ها را افزایش‬ ‫دهند‪ ،‬قیمت ها همچنان بدون تغییر خواهد ماند‪ .‬وی مدعی شد‬ ‫ک��ه از زمان افزایش نرخ بنزین تاکن��ون‪ ،‬حتی یک پرونده درباره‬ ‫گرانی نرخ قطعات به این اتحادیه واصل نشده‪ ،‬بلکه عمده شکایات‬ ‫درب��اره قطعات بی کیفیت‪ ،‬فروش اش��تباهی قطعه یا تعویض انها‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مسئول رس��یدگی به ش��کایات اتحادیه لوازم یدکی‬ ‫خودرو و ماشین االت تهران تاکید کرد‪ :‬بیشتر اعضای این اتحادیه‬ ‫متشکل از ‪۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر عضو در خیابان های اکباتان‪ ،‬امیرکبیر‪،‬‬ ‫سعدی و ملت پایتخت فعالیت دارند اما اگر کسی در دیگر شهرها‬ ‫یا مناطق اطراف تهران با سوءاس��تفاده از ش��رایط بخواهد جنس‬ ‫خود را گران بفروشد‪ ،‬دلیل بر گرانی نمی شود و با خاطیان برخورد‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی در عین حال هر گونه افزایش احتمالی قیمت ها‬ ‫را ناش��ی از نرخ ارز و به ویژه برای تامین مواد اولیه خارجی تولید‬ ‫برشمرد که ان هم با وقفه ای ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬روز اثار خود را بر قیمت ها‬ ‫نش��ان خواهد داد‪ .‬کاظمی تاکیدکرد‪ :‬افراد لوازم یدکی و قطعات‬ ‫مورد نیاز خود را از فروش��گاه های دارای جواز کسب تامین کنند‪.‬‬ ‫سیدحس��ین الجوردی‪ ،‬رئیس انجمن لنت ترمز و کالچ نیز گفت‪:‬‬ ‫تاکنون هیچ افزایش قیمتی به دلیل رشد نرخ بنزین در محصوالت‬ ‫تولیدی این اتحادیه داده نش��ده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬سهم‬ ‫بنزی��ن در تولید لنت ترمز و کالچ بس��یار ناچیز اس��ت و حتی از‬ ‫اعضای انجمن خواس��ته ایم تا برای پیش��گیری از رکود‪ ،‬قیمت ها‬ ‫را کاهش دهن��د‪ .‬علیرضا نیک ائین‪ ،‬رئی��س اتحادیه تعمیرکاران‬ ‫خودرو تهران نیز گفت‪ :‬این اتحادیه تا پایان امس��ال هیچ افزایش‬ ‫قیمت��ی بر خدمات خود اعمال نخواهد کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬اخرین بار‬ ‫اسفند سال گذشته نرخ های خدمات این اتحادیه افزایش یافت اما‬ ‫اعض��ای صنف معتقدند هرگونه به دلیل قدرت خرید پایین مردم‬ ‫بازار کش��ش افزایش قیمت ها را ن��دارد و کاهش مراجعه مردم به‬ ‫تعمیرگاه ها را بهء دنبال خواهد داشت‪ .‬نیک ائین افزود‪ :‬با این حال‬ ‫در روزهای گذشته پس از افزایش نرخ بنزین‪ ،‬شکایت های مربوط‬ ‫به افزایش نرخ ها ‪۱۰‬درصد رش��د داش��ته که در همه موارد مبالغ‬ ‫بیشتر دریافت شده عودت داده شده است‪ .‬وی در عین حال منکر‬ ‫رش��د نرخ برخی لوازم یدکی خودروهای خارجی نش��د اما ان را‬ ‫ناشی از تغییر نرخ ارز در چند هفته گذشته برشمرد‪.‬‬ ‫رضا هاشمی‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫هر کش��وری با توجه ب��ه نیازها و ظرفیتی‬ ‫ک��ه دارد راه حل های خ��ود را ارائه می دهد از‬ ‫این رو ش��اید این راهکارها برای سایر کشورها‬ ‫کارس��از نباش��د‪ .‬امروز قطعه س��ازان در دنیا‬ ‫به س��وی مجموعه های بزرگی پیش می روند‬ ‫که برای همان کشورها با توجه به پیشینه ای‬ ‫که در صنعت خودرو دارند کارامد و پاسخگو‬ ‫اس��ت زیرا از ش��رایط انها بیرون امده است‪.‬‬ ‫این کش��ورها هر س��ال مدلی جدید به بازار‬ ‫خودرو معرفی می کنند و با تولید محصوالت‬ ‫جدید با ساپالیرهای جدیدی که در این راستا‬ ‫ش��کل گرفته همکاری می شود‪ .‬ضمن انکه با‬ ‫وجود از رده خارج کردن خودروهای قدیمی‬ ‫همچنان قطعه سازان محصوالت را تولید و به‬ ‫سایر کش��ورها صادر می کنند‪ .‬برای کشوری‬ ‫ک��ه صنعت خ��ودرو و قطع��ه ان هنوز به ان‬ ‫موقعیت ها دست نیفتاده چنین شیوه ای مفید‬ ‫نخواهد بود‪ .‬از این رو نخست باید شرایط خود‬ ‫را بس��نجیم و ب��ا توجه به موقعی��ت موجود‬ ‫برنامه توسعه ای داش��ته باشیم‪ .‬به طور قطع‪،‬‬ ‫مس��ائل و دغدغه ها متفاوت اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه امروز کش��ور ما بیکار تحصیلکرده زیاد‬ ‫دارد و تمام این نیروهای جوان جزو سرمایه ها‬ ‫و ثروت این کش��ور به شمار می روند؛ بنابراین‬ ‫یکی از مس��ائل ضروری اشتغالزایی برای این‬ ‫سرمایه های انسانی است‪ .‬البته باید واحدهای‬ ‫کوچک جذب ش��رکت های بزرگ تر شوند تا‬ ‫توس��عه انها محقق ش��ود‪ .‬اما فراموش نکنیم‬ ‫ای��ن صنعت‪ ،‬واحده��ای کوچکی دارد که هر‬ ‫ک��دام خود به تنهایی توانمند بوده و تنها نیاز‬ ‫است تا به انها بها داده شود‪.‬‬ ‫حقیقت این اس��ت ک��ه راه را گم کرده ایم‪.‬‬ ‫سیاس��تمداران بای��د سیاس��ت های کل��ی را‬ ‫برنامه ری��زی کنند که وقتی در صنعت وارد و‬ ‫اجرا می شود‪ ،‬تولید راه بیفتد و رونق اقتصادی‬ ‫اتفاق بیفتد‪ .‬در صنعت خودرو باید برنامه های‬ ‫بلندمدت تدوین ش��ود تا با نقشه راه مناسب‪،‬‬ ‫خودروساز و زنجیره تامین ان با توجه به این‬ ‫نقشه حرکت کنند اما فراتر از شعار‪.‬‬ ‫خودروسازان ملزم‬ ‫به تولید خودروهای‬ ‫کم مصرف شوند‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬خودروس��ازان باید‬ ‫ب��ا توجه ب��ه افزای��ش قیمت بنزی��ن‪ ،‬تولید‬ ‫خودروه��ای کم مصرف و برق��ی را با جدیت‬ ‫پیگیری کنند‪.‬‬ ‫حمی��د گرمابی در گفت وگو ب��ا خانه ملت‬ ‫درباره ضرورت تولی��د خودروهای کم مصرف‬ ‫با توجه به افزایش قیم��ت بنزین‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫مصرف بنزین خودروهای خارجی ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کمتر از همتایان داخلی انهاس��ت که این امر‬ ‫از یک س��و به اقتصاد کشور کمک کرده و از‬ ‫سوی دیگر از الودگی هوا می کاهد‪.‬‬ ‫نماینده مردم نیش��ابور و فیروزه در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫اس��تفاده از خودروهای هیبریدی و برقی در‬ ‫دنیا گس��ترش یافته است‪ ،‬افزود‪ :‬خودروهای‬ ‫برق��ی خارجی از نظر قیمت مناس��ب بوده و‬ ‫توان رقابت با سایر خودروها را دارند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫بای��د تولید خودروهای کم مص��رف و برقی را‬ ‫در دس��تور کار خود ق��رار می دادند‪ .‬فرصتی‬ ‫به دس��ت امده تا زیرس��اخت مورد نیاز برای‬ ‫تولید این خودرو فراهم شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬ارزان��ی بنزی��ن موجب‬ ‫بی انگیزگی خودروسازان در تولید خودروهای‬ ‫برقی و هیبریدی ش��ده بود اما با قیمت فعلی‬ ‫بنزین‪ ،‬خودروس��ازان باید هر چه سریع تر به‬ ‫فکر تولید خودرو برقی و هیبریدی باشند‪.‬‬ ‫این نماینده م��ردم در مجلس دهم درباره‬ ‫تولی��د بات��ری خودروهای برق��ی اضافه کرد‪:‬‬ ‫نمی ت��وان بات��ری خودروه��ای هیبریدی و‬ ‫برقی یک ش��به تولید کرد بلکه باید مدت ها‬ ‫برای ان برنامه ریزی کرده و زیرس��اخت مورد‬ ‫نی��از را فراه��م ک��رد‪ .‬گرمابی ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫صورت س��رمایه گذاری مناسب خودروسازان‪،‬‬ ‫می توان از ظرفیت دانش��گاه ها و شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان ب��رای تولید بات��ری خودروهای‬ ‫برقی و هیبریدی استفاده کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با انگش��تان یک س��انتی متر را مش��خص کنید‪ .‬حاال همین را به ‪۱۰‬هزار قس��مت تقسیم کنید این یعنی میکرون‪.‬‬ ‫هوای تهران ‪ ۸‬روز متوالی اس��ت الوده ش��ده و چیزی که باعث کاهش دید ش��ده‪ ،‬ذرات معلق کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون‬ ‫اس��ت‪ .‬حاال به این فکر کنید که چقدر از این ذره ها باید در هوای ش��هر مانده باش��د که دید افقی مان را محدود کرده‬ ‫باشد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬ساالنه ‪۱۰‬هزار تن ذرات معلق در تهران تولید می شود و این یعنی به طور متوسط روزی ‪۲۷‬‬ ‫تن ذرات میکرونی مستقیم وارد هوا می شود‪ .‬کامیون ها‪ ،‬اتوبوس ها و سواری ها نقش اصلی را در حجم تولیدی دارند‬ ‫و مونواکسیدکربن را هم موتورسیکلت ها به هوای تنفسی اضافه می کنند‪ .‬کاش کار به همین جا ختم شود‪ .‬جو تهران‬ ‫هم این االینده ها را که ساالنه ‪ ۶۹۰‬هزار تن هستند‪ ،‬باز تولید می کند و دوباره برای خودمان می فرستد؛ یعنی به طور‬ ‫متوسط روزانه ‪ ۱۹۱۷‬تن االیند ه در تهران تولید می شود و وقتی باد نیاید‪ ،‬روزگار هوا همین می شود که می بینید‪.‬‬ ‫فرس��ودگی‪ ،‬کیفیت نازل قطعات خودرویی‪ ،‬بی اعتنایی خودروس��از به گارانتی دائم کاتالیس��ت و پایین بودن سطح‬ ‫استاندارد معاینه فنی باعث می شود با کوچک ترین ترافیکی‪ ،‬هوای شهر به اغما برود‪ .‬انبوهی از قوانین بلندباال در ‪۲۸‬‬ ‫سال گذشته در حوزه کاهش الودگی هوا تصویب شده که گاه بسیار موثر و کارا بوده و هست اما اینکه به کدام یک‬ ‫عمل ش��ده و کدام یک در مس��یر اجرا قرار گرفته ‪ ،‬ش��رایط فعلی بحران هوا‪ ،‬گویاست‪ .‬بی شک مهم ترین بحث در این‬ ‫ش��رایط نبود نظارت بر روند اجراس��ت‪ .‬اینکه کوهی از قوانین داش��ته باش��یم‪ ،‬ذره ای از ذرات معلق را رفع نمی کند و‬ ‫باید پس از قانون‪ ،‬نظارت بر اجرا به طور سفت و سخت مورد توجه قرار گیرد‪ .‬مجلس شورای اسالمی عالی ترین نهاد‬ ‫نظارتی است که در این زمینه وظایف اصلی را دارد‪ .‬سازمان محیط زیست به عنوان ناظر کل کشور و حتی شوراهای‬ ‫شهر همگی در این بخش مقصرانی هستند که هیچ گاه برای الودگی هوا دل نسوزانده اند یا اگر عملکردی داشته اند‪،‬‬ ‫هیچگاه این عمل از س��وی نهادهای قضایی مورد پیگیری قرار نگرفته اس��ت‪ .‬برای نمونه به اخرین گفته های رئیس‬ ‫س��ازمان بازرس��ی درباره پرونده متهمان الودگی هوا مراجعه کنید‪ .‬زمس��تان‪ ۹۶‬قرار بود مقصران را به سران سه قوه‬ ‫اعالم کنند و پس از ان خبر دیگری منتشر نشد و انگار به بایگانی سپرده شده باشد‪ .‬هرگاه قانون در این کشور برای‬ ‫کاهش الودگی هوا اجرایی ش��ده‪ ،‬موفقیتی چش��مگیر را نصیب مردم کرده است‪ .‬سال‪ ۸۱‬سرب از بنزین حذف شد‪.‬‬ ‫سال ‪ ۸۲‬پیکان به تاریخ پیوست‪ .‬سال‪ ۹۷‬معاینه فنی خودروهای مکانیزه کنترل شد و هرکدام از این اقدام ها‪ ،‬اثری‬ ‫فوق العاده در کاهش الودگی هوا داش��تند‪ .‬اما قوانین زمین مانده بس��یاری وجود دارد که باید به انها پرداخته شود و‬ ‫جدول این گزارش به انها می پردازد‪.‬‬ ‫روی خودروهایی نصب ش��وند که قرار اس��ت چند سال در‬ ‫ناوگان حمل ونقل کار کنند‪ .‬خودروهای فرس��وده از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یا باید نوس��ازی ش��وند یا‬ ‫بازس��ازی و پس از بازس��ازی فیلت��ر دوده روی انها نصب‬ ‫ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬خودروهایی که فرس��وده نیس��تند‬ ‫باید مجهز به فیلتر دوده باشند‪ .‬شروع این امر با شهرداری‬ ‫ته��ران و نصب فیلتر دوده روی بی��ش از ‪ ۷۰‬اتوبوس بود‪.‬‬ ‫این امر برای خودروهای باقی مانده ادامه دارد‪ .‬ش��هبازی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬یکی از راهکارها کم هزینه و اثربخش براساس‬ ‫تحلیل های هزینه‪-‬فایده ای روی خودروهای دیزلی نصب‬ ‫فیلتر دوده است؛ البته عملکرد فیلتر دوده از استانداردهای‬ ‫یورو‪ EEV ۵‬بیشتر است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکارهای‬ ‫صنعتی باید از‬ ‫دل مشکالت‬ ‫بومی باشد‬ ‫نفس ها با «فیلتر دوده» کمتر تنگ می شود‬ ‫این روزها ش��اهد نفس های تنگ شده از کمبود اکسیژن‬ ‫در کالنش��هرها هس��تیم و به طور مکرر پزش��کان هشدار‬ ‫می دهن��د افراد خردس��ال و بیمار از خانه خارج نش��وند‪.‬‬ ‫بخشی از الودگی هوا به صنعتی شدن شهرها و راه اندازی‬ ‫کارخانه ه��ا برمی گردد‪ .‬بخش��ی دیگر‪ ،‬مربوط به وس��ایل‬ ‫حمل ونقل درون ش��هری و برون ش��هری است که در ایران‬ ‫به دلیل فرس��ودگی ناوگان حمل ونقل سهم زیادی در این‬ ‫حجم باالی الودگی دارند‪.‬‬ ‫در این ب��اره مدیری��ت ش��هری و باالت��ر از ان مقام��ات‬ ‫دولتی باید پاس��خگو باش��ند و البته بخشی هم به فرهنگ‬ ‫استفاده از وسایل نقلیه شخصی برمی گردد که خودروهای‬ ‫تک سرنشین یا موتورس��یکلت های بدون کاتالیست برای‬ ‫ش��تاب بیشتر در سطح ش��هر تردد دارند‪ .‬دور زدن معاینه‬ ‫فنی هم مزید بر علت ش��ده و به این ترتیب همه ش��رایط‬ ‫دست به دست هم داده تا معضل الودگی هوای کالنشهرها‬ ‫به حالت هشدار برسد‪.‬‬ ‫بدون تردید س��هم خودروهای س��نگین در این حجم از‬ ‫الودگی باالس��ت و براساس مطالعات انجام شده ‪۴۰‬درصد‬ ‫تولید ذرات معلق در هوا به خودروهای سنگین برمی گردد‪.‬‬ ‫براس��اس مصوب��ه هیات وزیران در س��ال ‪ ۹۳‬و همین طور‬ ‫قان��ون ه��وای پاک(از ابتدای س��ال ‪ )۹۶‬نصب فیلتر دوده‬ ‫روی خودروه��ای دیزلی الزامی ش��د‪ .‬تصمیمی که اجرای‬ ‫ان به گفته کارشناس��ان در کاهش تولید ذرات معلق نقش‬ ‫موثری دارد‪ .‬در این باره گالیه هایی از س��وی خودروسازان‬ ‫مطرح شد که سوخت نامناسب‪ ،‬هزینه کرد انها را در حوزه‬ ‫فیلتر دوده ناکارامد می کند‪.‬‬ ‫داود میرخانی رشتی‪ ،‬مشاور انجمن خودروسازان کشور‬ ‫هم عام��ل اصلی االیندگی کالنش��هرها ریزگردها‪ ،‬ذرات‬ ‫معل��ق و از جمل��ه ذرات دوده دانس��ت ک��ه علت ان تردد‬ ‫بیش از ‪۱۰‬هزار اتوبوس‪ ،‬مینی بوس‪ ،‬کامیونت به طور عمده‬ ‫فرس��وده و بدتر از همه تردد شبانه ‪۷‬هزار کامیون فرسوده‬ ‫در داخل ش��هر اس��ت؛ البته در حوزه خودروهای سنگین‬ ‫یکی از کارشناسان حوزه شهری عنوان کرد‪ ،‬در کالنشهری‬ ‫مانن��د تهران بین ‪ ۱۲۰‬تا ‪۱۳۰‬هزار خودرو دیزلی در حال‬ ‫تردد است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1418‬‬ ‫پیاپی ‪2736‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عرضه نکردن الستیک‬ ‫به بازار تخلف است‬ ‫بومی سازی مواد اولیه با کاهش ارزبری ‪۱۷ .۵۱‬میلیون یورویی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کیفیت قطعات خودرو‬ ‫پس از تحریم‬ ‫حفظ شده است‬ ‫یکی از فعاالن صنعت قطعه کش��ور اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬برای تولی��د قطع��ات «های تک» در‬ ‫میزهای س��اخت داخل قرار شده با معرفی‬ ‫صنایع به بان��ک حمایت هایی انجام ش��ود‬ ‫ام��ا تا ام��روز اقدام خاصی انجام نش��ده که‬ ‫به بهبود اج��رای پروژه ها ی��ا بهبود فضای‬ ‫کس��ب و کار در تولید قطعات جاری کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رضا رضای��ی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬دولت حمای��ت خاصی از تولید‬ ‫قطعات ش��امل قطعات عادی یا «های تک»‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫عضو انجمن قطعه س��ازان کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای تولی��د قطعات «های تک» در میزهای‬ ‫س��اخت داخل قرار شده با معرفی صنایع به‬ ‫بانک حمایت هایی انجام ش��ود اما تا جایی‬ ‫که اطالع داریم تا امروز اقدام خاصی انجام‬ ‫نش��ده که به بهبود اجرای پروژه ها یا بهبود‬ ‫فضای کس��ب و کار در تولید قطعات جاری‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرو کشور‪ ،‬گفت‪ :‬شنیده‬ ‫ش��ده که قرار اس��ت مانند ش��ب عید ‪۹۷‬‬ ‫که مبلغ ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت‬‫پرداخت ش��د‪ -‬مس��اعدتی به صنعت قطعه‬ ‫کشور شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطع ه گفت‪ :‬قطعه سازان‬ ‫براب��ر اس��تانداردهای موج��ود در ق��رارداد‬ ‫ب��ا خودروس��ازان اق��دام به س��اخت قطعه‬ ‫می کنن��د و تم��ام تالش خ��ود را ب��ه کار‬ ‫می برند تا اس��تانداردهای یاد ش��ده رعایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رضایی گفت‪ :‬پس از تحریم‪ ،‬قطعه سازان‬ ‫تالش دارند ان دسته از قطعات های تک را‬ ‫ک��ه پیش تر از اروپا تامین می ش��د از چین‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫ت�لاش قطعه س��ازان ای��ن اس��ت ک��ه‬ ‫ای��ن قطع��ات از نمایندگی ه��ای هم��ان‬ ‫تولیدکنندگان اروپایی که در چین فعالیت‬ ‫دارند تامین شود‪.‬‬ ‫در این ب��اره مش��کالتی در راس��تای نقل‬ ‫و انتق��ال پول وجود دارد که موجب ش��ده‬ ‫این قطعات به ش��کل عادی تامین نش��ود؛‬ ‫بنابراین تی��راژ تولید خودرو کاهش می یابد‬ ‫اما قاطعانه می توان گفت که کیفیت قطعات‬ ‫نسبت به گذشته تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬گفتن��ی اس��ت برخی‬ ‫قطعه س��ازان عنوان می کنند نبود نقدینگی‬ ‫تاثیر ب��ر کیفیت قطعات گذاش��ته و زمانی‬ ‫ک��ه صنعتگر هزینه مورد نی��از برای تامین‬ ‫قطعات را نداشته باش��د یا مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز از کیفیت الزم برخوردار نباشد محصول‬ ‫نهایی(قطعات و خودرو) هم کیفیت مناسب‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫با همکاری ‪۳۲‬‬ ‫قطعه ساز برای‬ ‫داخلی سازی‬ ‫‪ ۶۸‬قطعه از‬ ‫میزهای اول و‬ ‫دوم به مرحله‬ ‫خودکفایی و‬ ‫تعداد زیادی‬ ‫از ان به‬ ‫تولید انبوه‬ ‫رسیده است‬ ‫‪ ۲۹‬تیر امس��ال در س��ومین روز نخستین نمایشگاه‬ ‫فرصت های س��اخت داخ��ل و رونق تولید‪ ،‬نخس��تین‬ ‫می��ز تخصص��ی تعمی��ق س��اخت داخ��ل اجرای��ی و‬ ‫چندین قرارداد بین خودروس��ازان و قطعه سازان برای‬ ‫داخلی سازی قطعات ارزبر منعقد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫این قراردادها نخس��تین گام در راس��تای اجرای پروژه‬ ‫تعمیق ساخت داخل بود که قرار است تا پایان سال در‬ ‫چندین نوبت تک��رار و خودکفایی مورد نظر در صنعت‬ ‫خودرو محقق ش��ود‪ .‬تاکنون ‪ ۳‬میز از ‪ ۵‬میز تخصصی‬ ‫برای صنعت خودرو به انجام رسیده و چندین قطعه در‬ ‫مدت ‪ ۴‬ماه داخلی س��ازی شده و به تولید انبوه رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در کنار اجرای برنامه های داخلی س��ازی قرار اس��ت‬ ‫کار های انجام شده به طور هفتگی رصد و به این ترتیب‬ ‫برنامه ها کنترل و پایش شوند‪ .‬تحقق این مهم تضمینی‬ ‫برای موفقیت نهضت خودکفایی و تعمیق ساخت داخل‬ ‫خواهد بود‪ .‬در همین راس��تا گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫نیز به منظور تعمیق س��اخت داخل و کاهش وابستگی‪،‬‬ ‫‪ ۹‬پروژه فلزی و غیرفلزی مواد اولیه تولید را به دس��ت‬ ‫صنعتگران خالق ایرانی داخلی سازی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعریف ‪۹‬پروژه در ایران خودرو‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تاکید دارد باید مردم‬ ‫در جری��ان تمام ام��ور برای داخلی س��ازی قرار گیرند‪،‬‬ ‫خودروسازان روند داخلی سازی قطعات مورد نیاز خود‬ ‫را اطالع رس��انی می کنند‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬فرش��اد‬ ‫مقیمی‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در نشست‬ ‫ستاد تعمیق ساخت داخل گفت‪ :‬با داخلی سازی این ‪۹‬‬ ‫پروژه ‪۱۷ .۵۱‬میلیون یورو کاهش ارزبری محقق ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقیمی با اش��اره به اینکه داخلی سازی منجربه رونق‬ ‫تولید می ش��ود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ ۳۱ :‬پروژه دیگر فلزی‬ ‫و غیرفلزی مواد اولیه تولید‪ ،‬در س��ال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬در‬ ‫طرح جهاد خودکفایی ایران خودرو قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بومی س��ازی این ‪ ۳۱‬پروژه در دست اجرا‬ ‫ب��وده و تحقق ان ‪۵۲ .۶۲‬میلی��ون یورو کاهش ارزبری‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو درباره پروژه های‬ ‫در حال��ی که روزهای گذش��ته الودگی ه��وا دوباره گریبان‬ ‫کالنش��هرها و به وی��ژه تهران را گرفته‪ ،‬رئی��س انجمن صنفی‬ ‫مراک��ز اس��قاط خودرو از اضافه ش��دن حدود ‪۵‬ه��زار گواهی‬ ‫اس��قاط به گواهی های انباشت شده در این مراکز در یک سال‬ ‫گذش��ته خبر داد و گفت که تعداد اسقاط انجام شده‪ ،‬امسال‬ ‫رقم کمی بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬ب��ا اغاز فصل زمس��تان و س��رمای هوا‬ ‫س��ناریوی تکراری الودگی هوا اغاز ش��ده و به نظر می رس��د‬ ‫همچنان راه حلی جز تعطیلی مدارس و اجرای طرح زوج و فرد‬ ‫از در منازل برای این مشکل تعیین نشده است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که به تازگی مدیرعامل ش��رکت کنت��رل کیفیت هوای‬ ‫ته��ران‪ ،‬راهکارهای مقابله ب��ا الودگی هوا را اجرای مصوبات و‬ ‫قوانینی اعالم کرده بود که اجرای ش��ان به بهانه های گوناگون‬ ‫ق افتاده اس��ت‪ .‬ب��ه گفته وی سرنوش��ت اجرای این‬ ‫ب��ه تعوی ‬ ‫مصوبات همچنان مش��خص نیس��ت و برخی قوانینی که منع‬ ‫قانونی ندارند هم به دالیل مختلف اجرا نمی شوند‪.‬‬ ‫یک��ی از ای��ن مصوب��ات م��اده ‪ ۱۱‬ایین نامه فن��ی ماده ‪۲‬‬ ‫قان��ون ه��وای پاک اس��ت ک��ه در ش��هریور س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به‬ ‫تصویب هیات وزیران رس��یده و براس��اس ان «ش��ماره گذاری‬ ‫موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک موتورسیکلت است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫تصمیم کارخانه های تولید الس��تیک برای‬ ‫عرض��ه نکردن محصوالت تخل��ف بوده و با‬ ‫انها برخورد می شود‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی در گفت وگو ب��ا خانه ملت‬ ‫در واکن��ش به کمب��ود الس��تیک در بازار‬ ‫به دلیل تصمی��م کارخانه های تولیدی برای‬ ‫عرضه نکردن محصوالت‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫مربوط به بنزین است‪.‬‬ ‫براساس گزارش های رس��یده بسیاری از‬ ‫بنکداران از عرض��ه کاال خودداری می کنند‬ ‫زیرا می خواهد از ن��رخ دالر پس از افزایش‬ ‫نرخ بنزین اگاه شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه عرضه نک��ردن کاال‬ ‫مانن��د احتکار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬خ��ودداری از‬ ‫عرض��ه کاال به ب��ازار پ��س از افزایش نرخ‬ ‫بنزین مصداق تخلف اس��ت و با انها برخورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت معتقد‬ ‫اس��ت پ��س از افزایش نرخ بنزی��ن عده ای‬ ‫می خواهند از فرصت سوءاستفاده کنند که‬ ‫با انها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در مجم��وع از ‪ ۳‬میز تخصصی داخلی س��ازی‪ ۹۹ ،‬قطعه با ‪ ۸۹‬س��ازنده‬ ‫و بی��ش از ‪۳‬هزار و ‪۲۰۰‬میلیارد تومان ارزش‪ ،‬قرارداد بس��ته ش��ده‬ ‫که منجربه کاهش ارزبری ‪۲۷۵‬میلیون یورویی(تیراژ یک س��ال تولید)‬ ‫خواهد شد‬ ‫اینده این بخ��ش گفت‪ ۲۶ :‬پروژه داخلی س��ازی مواد‬ ‫اولی��ه با کاه��ش ارزبری ‪۱۶۳‬میلیون ی��ورو در مرحله‬ ‫امکان سنجی قرار دارد‪.‬‬ ‫مقیم��ی در زمینه داخلی س��ازی قطعات در میزهای‬ ‫تخصصی اظهاکرد‪ :‬در مجموع ‪ ۳‬میز تخصصی تعمیق‬ ‫ساخت داخل‪ ۸۵ ،‬قطعه از محصوالت این خودروساز از‬ ‫سوی ‪ ۳۹‬سازنده و با کاهش ارزبری ساالنه ‪۱۲۷‬میلیون‬ ‫یورو بومی سازی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خ��ودرو تصریح کرد‪:‬‬ ‫همچنین با همکاری ‪ ۳۲‬قطعه س��از برای داخلی سازی‪،‬‬ ‫‪ ۶۸‬قطع��ه از میزه��ای اول و دوم به مرحله خودکفایی‬ ‫ن به تولید انبوه نیز رسیده‬ ‫رس��یده و تعداد زیادی از ا ‬ ‫و ب��ه زودی ‪ ۷‬قطع��ه دیگ��ر ب��ه تولید انب��وه خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫مقیم��ی تاکیدک��رد‪ :‬مصم��م هس��تیم براس��اس‬ ‫توانمندی های داخل کش��ور‪ ،‬محص��والت مورد نیاز تا‬ ‫جایی که امکان دارد در داخل تولید و تامین ش��ود‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس واردات برخی قطعات را هم که براساس‬ ‫سیاس��ت گذاری گذش��ته س��فارش گذاری ش��ده بود‪،‬‬ ‫متوقف کرده ایم‪.‬‬ ‫خودروهای فرسوده و زمستان های الوده کالنشهرها‬ ‫البته موتورسیکلت های برقی از شرط اسقاط معاف هستند»‪.‬‬ ‫با ای��ن ح��ال در ماه پایانی س��ال گذش��ته تعلی��ق قانون‬ ‫حذف موتورس��یکلت های فرس��وده خبرس��از و دلیل ان نبود‬ ‫زیرس��اخت های الزم برای اجرای این قانون اعالم شد‪ .‬اسفند‬ ‫سال گذش��ته موتورسیکلت س��ازان با حمایت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت پیش��نهاد حذف م��اده مربوط به اس��قاط‬ ‫موتورس��یکلت های کاربراتوری را به دولت ارائه کردند که پس‬ ‫از بررس��ی در هیات دول��ت‪ ،‬در نهایت این درخواس��ت مورد‬ ‫موافق��ت هیات وزیران ق��رار گرفت و ماده مربوط به اس��قاط‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه س��یدابراهیم مناجات��ی‪ ،‬عضو‬ ‫ت رئیس��ه کارگ��روه صنای��ع اس��قاط‪ ،‬به تازگ��ی تعداد‬ ‫هی��ا ‬ ‫موتورس��یکلت های فرسوده در کش��ور را ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬میلیون اعالم‬ ‫کرده بود‪ .‬به گفته یک کارش��ناس ح��وزه الودگی هوا‪ ،‬هر ‪۱۰‬‬ ‫موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر به اندازه یک اتوبوس‬ ‫دیزل��ی قدیمی‪ ،‬ذرات معل��ق تولید می کنند‪ ،‬ام��ا می توان با‬ ‫تبدیل موتورس��یکلت کاربراتوری به انژکت��وری‪ ،‬تعداد ذرات‬ ‫معلق را تا ‪۹۰‬درصد کاهش داد‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود پیگیری ه��ا از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره سرنوشت این طرح تاکنون بدون نتیجه مانده است‪.‬‬ ‫مطالبات قطعه سازان دوباره در حال افزایش است‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی اعالم ک��رد‪ :‬اواخ��ر س��ال ‪ ۹۷‬پرداخت‬ ‫تسهیالت به خودروسازان برای پرداخت مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان موجب دلگرمی انها ش��د اما میزان‬ ‫مطالب��ات قطعه س��ازان دوباره در ح��ال افزایش‬ ‫اس��ت و ای��ن موضوع هم روی کیفی��ت قطعات و‬ ‫ه��م روی میزان تولی��د قطعه تاثیرگ��ذار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سیدمهدی مقدس��ی در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما باید به تمام بازیگران صحنه خودرو‬ ‫توج��ه کنیم‪ .‬در ابت��دای ام��ر مصرف کننده قرار‬ ‫دارد؛ مصرف کنن��ده این ح��ق را دارد که خودرو‬ ‫با کیفی��ت و با قیمت مناس��ب را خریداری کند‪.‬‬ ‫دومین موضوع‪ ،‬قطعه س��ازان هستند که به عنوان‬ ‫یک بخش موثر در صنعت خودرو گاهی در معرض‬ ‫نگاه باال به پایین قرار می گیرند و توجه مناسبی به‬ ‫انها نمی شود و مطالبات انها افزایش می یابد و این‬ ‫موضوع ها به نگرانی ها دامن می زند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم اراک‪ ،‬خن��داب و کمیجان در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی افزود‪ :‬دولت باید به جای‬ ‫دخال��ت و اقدام های دس��توری در صنعت خودرو‬ ‫به نظ��ارت و اعالم سیاس��ت های کالن بپردازد و‬ ‫یک نگاه راهبردی به این صنعت داش��ته باش��د و‬ ‫از ظرفیت دانش��گاه ها و شرکت های دانش بنیان و‬ ‫قطعه سازان به منظور ارتقای کیفیت استفاده کند‪.‬‬ ‫مقدس��ی افزود‪ :‬ما در صنایع دفاعی و هسته ای‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫و علوم پزش��کی در دنیا مطرح ش��ده ایم و به طور‬ ‫قط��ع می توانیم با وجود نیروهای نخبه در صنعت‬ ‫خودرو نیز یک جهش منطقی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم اراک‪ ،‬خن��داب و کمیجان در‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫سیاس��ت ها در صنع��ت خ��ودرو ب��اری ب��ه ه��ر‬ ‫جه��ت ب��وده و هر چن��د وقت یکبار یک ش��وک‬ ‫ب��ه بازار وارد می ش��ود و خریداران دچار مش��کل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬نبای��د نگاهی س��طحی به حوزه‬ ‫خودرو داشته باشیم‪ ،‬بلکه باید نگاه ما عمیق باشد‬ ‫تا بیم��اری مزمنی را که صنعت خودرو از مدت ها‬ ‫قبل به ان دچار ش��ده با منطق رفع کنیم‪ ،‬به ویژه‬ ‫الزم اس��ت یک مدل مال��ی اطمینان بخش برای‬ ‫تامین منابع تولید داشته باشیم تا هزینه ها متوجه‬ ‫خریداران نشود‪.‬‬ ‫مقدسی افزود‪ :‬متاسفانه هر شوکی که به منابع‬ ‫درامدی خودروس��ازان وارد می شود به جای اینکه‬ ‫ازسوی دولت جبران شود موجب وارد امدن فشار‬ ‫به مش��تریان و مردم می شود و این مسئله زیبنده‬ ‫نبوده و شایسته نیس��ت که تمام این مشکالت را‬ ‫متوجه خریدار کنیم‪ ،‬بلکه باید با اصالح س��اختار‬ ‫مدیریت��ی و اص�لاح س��اختار مال��ی و اداری و با‬ ‫افزای��ش تولی��د و تامین منابع با ی��ک مدل مالی‬ ‫منطقی قیمت خودرو را منطقی کنیم‪.‬‬ ‫به نظر می رسد تعلیق اجرای طرح اسقاط موتورسیکلت های‬ ‫فرس��وده تنها چالش پیش روی زمستان همیشه الوده تهران‬ ‫نباش��د؛ چراکه با وجود نبود مانع قانونی بر س��ر راه اس��قاط‬ ‫خودروهای فرس��وده‪ ،‬وضعیت این بخش نیز حال مس��اعدی‬ ‫ندارد و به تشدید الودگی هوای تهران دامن می زند‪.‬‬ ‫در این رابطه‪ ،‬محمدحس��ین گودرزی‪ ،‬رئیس انجمن صنفی‬ ‫مراکز اس��قاط خودرو و رئیس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع‬ ‫بازیافت ایران از انباشت ‪ ۸۰‬هزار برگه اسقاط خودرو در مراکز‬ ‫اسقاط از سال گذشته خبر داد و گفت که امسال حدود ‪۵‬هزار‬ ‫برگه به این تعداد اضافه ش��ده و تعداد اسقاط های انجام شده‬ ‫امسال نیز ناچیز بوده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا اش��اره به امادگ��ی مراکز اس��قاط برای‬ ‫اس��قاط س��االنه یک میلیون خ��ودرو‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬با وجود‬ ‫اینک��ه تعطیلی مدارس و الودگی هوا برای دولت هزینه دارد‪،‬‬ ‫مراجعه دست اندرکاران صنایع اسقاط به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تاکنون نتیجه ای‬ ‫نداشته و دولت معتقد اس��ت درحال حاضر حل مشکل مراکز‬ ‫اسقاط خودرو در اولویت نیست‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی مراکز اس��قاط خودرو همچنین با بیان‬ ‫اینکه تعلیق قانون مربوط به اسقاط موتورسیکلت های فرسوده‬ ‫نهض��ت داخلی س��ازی قطع��ات با تعری��ف میزهای‬ ‫تخصصی در حال انجام اس��ت‪ .‬میز نخس��ت برای ‪۳۵‬‬ ‫قطع��ه با ‪ ۳۲‬قطعه س��از ب��ه ارزش ‪۸۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫قرارداد بس��ته ش��د‪ .‬در دومین می��ز تخصصی تعمیق‬ ‫س��اخت داخل صنعت خودرو‪ ،‬با ‪ ۳۶‬شرکت قطعه ساز‬ ‫ب��رای تولی��د ‪ ۴۲‬قطعه با ه��دف صرفه جوی��ی ارزی‬ ‫‪۹۰‬میلیون یورویی انجام شد‪ .‬برای میز سوم ‪ ۴۰‬قطعه‬ ‫س��فارش داده ش��د اما در نهایت از بی��ن انها فقط ‪۲۲‬‬ ‫قطع��ه انتخاب و میز س��وم تعریف ش��د‪ .‬در مجموع از‬ ‫‪ ۳‬می��ز تخصص��ی‪ ۹۹ ،‬قطعه با ‪ ۸۹‬س��ازنده و بیش از‬ ‫‪۳‬هزار و ‪۲۰۰‬میلیارد تومان ارزش قرارداد بس��ته شده‬ ‫که به این ترتی��ب منجربه کاهش ارزبری ‪۲۷۵‬میلیون‬ ‫یورویی(تیراژ یک سال تولید) خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت از ‪ ۷۷‬قطعه میز اول و دوم‪ ۲۸ ،‬قطعه‬ ‫تا برگزاری میز س��وم(‪ ۲۳‬ابان) داخلی سازی شده و به‬ ‫مرحله تولید انبوه رسیده است‪.‬‬ ‫مراکز اسقاط را دچار مشکل کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫به دلیل مش��کالتی که در بخش اس��قاط خودروهای فرسوده‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اسقاط موتورسیکلت های فرسوده بسیار کم است؛‬ ‫چراکه واحدها نگران هس��تند گواهی اسقاط موتورسیکلت ها‬ ‫نیز روی دست شان بماند‪.‬‬ ‫براساس مصوبه دولت‪ ،‬اس��قاط خودروهای فرسوده وظیفه‬ ‫تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان خ��ودرو اس��ت و براس��اس‬ ‫ان خودروس��ازان بای��د ‪۳۰‬درص��د از تولیدش��ان را جایگزین‬ ‫خودروهای فرس��وده کنند‪ ،‬اما این مصوبه تاکنون اجرا نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن واردکنندگان خ��ودرو پی��ش از ممنوعیت‬ ‫واردات ای��ن کاال‪ ،‬به ازای واردات هر خودرو‪ ۴ ،‬تا ‪ ۸‬خودروی‬ ‫سواری فرسوده را از رده خارج می کردند اما پس از ممنوعیت‬ ‫واردات خودرو تیر سال گذش��ته(‪ ،)۱۳۹۷‬گواهی های اسقاط‬ ‫در مراکز اسقاط خودرو نیز بی مشتری ماند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که به گفت��ه محمدمه��دی میرزایی‪،‬‬ ‫رئی��س مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم‪ ،‬خودروهای فرس��وده در‬ ‫زم��ره خودروهای بیش االینده هس��تند که ‪ ۲‬ی��ا ‪ ۳‬برابر حد‬ ‫مج��از تولی��د الودگی دارن��د و الودگی ناش��ی از خودروهای‬ ‫فرس��وده‪ ۲۰ ،‬برابر خودروهای در حال تردد (نه خودروی نو)‬ ‫است‪.‬‬ ‫تحویل محصوالت سایپا از مرز ‪۳۰۰‬هزار خودرو گذشت‬ ‫قائم مقام مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫در ام��ور ف��روش از تحویل ‪۳۰۰‬ه��زار خودرو به‬ ‫مش��تریان از ابتدای امس��ال تا پایان ابان خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬با تالش تی��م مدیریتی و همت کارکنان‬ ‫گ��روه س��ایپا در جه��ت افزایش و رون��ق تولید‪،‬‬ ‫رون��د تحوی��ل خودروهای ثبت نام��ی قابل تولید‬ ‫به مش��تریان با س��رعت در حال پیگیری اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬مجی��د باقری افزود‪ :‬پس از‬ ‫پای��ان تعهدات برجای مانده از س��ال ‪ ،۹۷‬تحویل‬ ‫خودروهای معوق مربوط به طرح های پیش فروش‬ ‫و فروش فوری و اعتباری امس��ال در دس��تور کار‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به تس��ریع در‬ ‫تکمی��ل خودروهای ک��ف کارخان��ه و همچنین‬ ‫اجرای برنامه تولید عبور مستقیم‪ ،‬درحال حاضر و‬ ‫روزانه‪ ،‬تحویل خودروهای مشتریان ازسوی سایپا‬ ‫از م��رز ‪ ۳۰۰‬ه��زار خودرو گذش��ته و همچنان با‬ ‫س��رعت بیش��تری دنبال می شود‪ .‬وی پیش بینی‬ ‫ک��رد‪ :‬در ماه های اینده با توجه به نزدیک ش��دن‬ ‫به پایان س��ال و افزایش تولید محصوالت‪ ،‬سرعت‬ ‫پاس��خگویی ب��ه تعهدات مع��وق افزای��ش یابد‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل س��ایپا یاداور شد‪ :‬سایپا انواع‬ ‫خودروهای قابل عرضه را در طرح های جایگزینی‬ ‫محص��والت غیرقابل تولید‪ ،‬با ش��رایط متنوع در‬ ‫اختیار مش��تریان گذاشته تا بدین وسیله تعهدات‬ ‫خود را نیز زیر پوش��ش قرار دهد‪ .‬به گفته باقری‬ ‫طرح های پیش ف��روش و فروش فوری و اعتباری‬ ‫محصوالت سایپا با هدف کنترل بازار و پاسخگویی‬ ‫ب��ه تقاضای موجود نیز به عن��وان یک روش موثر‬ ‫برای مقابله با واسطه گری و با هدف تنظیم بازار و‬ ‫کاهش التهاب ها در این بخش‪ ،‬ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬برنامه اجرایی ایرانول ‪ ۱۴۰۰‬تدوین شد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت ایران��ول از تدوین‬ ‫‪ ۶۰‬برنام��ه اجرایی ایرانول ‪ ۱۴۰۰‬در راس��تای‬ ‫اس��تراتژی ‪ ۸‬س��اله ایرانول (‪ )۱۴۰۴‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از رواب��ط عمومی و‬ ‫تبلیغات ش��رکت نفت ایرانول‪ ،‬عیسی اسحاقی‬ ‫در نشس��ت ش��ورای مدیران ایرانول در استانه‬ ‫‪ ۱۱‬اذر س��الروز تاس��یس ایران��ول‪ ،‬گف��ت‪ :‬با‬ ‫تدوین اس��تراتژی ‪ ۸‬س��اله ایران��ول (‪-۱۴۰۴‬‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬کارها در ایرانول براس��اس برنامه پیش‬ ‫م��ی رود و ‪ ۶۰‬برنامه اجرای��ی ایرانول ‪ ۱۴۰۰‬با‬ ‫همکاری مدیران واحدهای گوناگون و ساعت ها‬ ‫بح��ث و بررس��ی و برنام��ه زمان بندی ش��ده‬ ‫تدوین ش��ده که با اجرای این برنامه ها ایرانول‬ ‫جهش خوب��ی در بیش��تر ش��اخص ها خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت ایران��ول‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬برای اج��رای ای��ن برنامه ها طرح‬ ‫افزایش سرمایه ایرانول به شرکت تاپیکو ارسال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��ا اج��رای اس��تراتژی‬ ‫ایرانول خام فروش��ی بیس اوی��ل از ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫تن س��ال ‪ ۹۴‬ب��ه ‪ ۳۰‬هزار تن در س��ال ‪ ۹۷‬و‬ ‫ف��روش محصوالت نهای��ی از ‪ ۱۱۰‬هزار تن به‬ ‫‪ ۱۷۰‬ه��زار تن افزایش یافت که موجب رش��د‬ ‫حدود ‪۱۱‬درصدی س��هم بازار و س��ود شرکت‬ ‫ش��د‪ .‬اس��حاقی تاکید کرد‪ :‬در ‪ ۶‬سال گذشته‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬باعث شد تا رکورد‬ ‫تولید‪ ،‬ف��روش‪ ،‬صادرات‪ ،‬صادرات روغن موتور‪،‬‬ ‫سود و کاهش خام فروشی شکسته شود و سال‬ ‫گذشته بی نظیرترین سال ایرانول با رشد بیشتر‬ ‫شاخص ها از ابتدای تاسیس تا کنون رقم خورد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با وجود تمام سختی ها‪ ،‬نقش‬ ‫تحریم ه��ا و کاهش قیمت محصوالت صادراتی‬ ‫در امس��ال‪ ،‬در ‪ ۸‬ماه امس��ال ح��دود ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد فروش داش��تیم ک��ه به طور تقریبی به‬ ‫اندازه فروش کل سال گذشته است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت نفت ایرانول افزود‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال بیش از سال ‪ ۹۴‬فروش و سود شرکت‬ ‫بوده که نش��ان از درست بودن استراتژی کالن‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1418‬‬ ‫پیاپی ‪2736‬‬ ‫تعریف ‪ 1 . 8‬میلیارد یورو پروژه‬ ‫از محل منابع داخلی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نظر کارشناسان درباره نقش بخش خصوصی در توسعه و تبیین جایگاه معادن در اقتصاد‬ ‫با مردم در حوزه اقتصاد رقابت نکنیم‬ ‫‹ ‹بازنگری در قانون معادن‬ ‫محمدرضا نجفی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬علی رغم‬ ‫و‬ ‫ظرفیت ه��ا‬ ‫اس��تعدادهایی ک��ه در‬ ‫کش��ور م��ا به ص��ورت‬ ‫خدادادی در ح��وزه معدن وجود دارد به دلیل‬ ‫کوتا هی ه��ای تاریخ��ی و فقدان ی��ک رویکرد‬ ‫جامع اس��تراتژیک متاس��فانه نتوانسته ایم این‬ ‫ظرفیت ها را در خدمت توسعه کشور و اقتصاد‬ ‫ملی قرار بدهیم‪.‬‬ ‫او تاکید ک��رد‪ :‬مجموع��ه ارکان حاکمیت و‬ ‫نظام جمهوری اس�لامی باید به صورت منسجم‬ ‫و یکپارچ��ه یک حرکت راهبردی تحت کنترل‬ ‫و منظمی را برای به مش��ارکت گرفتن واقعی و‬ ‫ج��دی بخش خصوصی در ح��وزه معدن انجام‬ ‫دهن��د‪ .‬درواقع برای افزایش بهره وری و رش��د‬ ‫س��هم حوزه معدن در اقتصاد کش��ور باید یک‬ ‫حرکت راهبردی منسجم در تعامل ارکان نظام‬ ‫و بخش خصوصی بگیرد تا بتوانیم سهم عمده‬ ‫‹ ‹اعتقادی به بخش خصوصی ندارند‬ ‫حس��ن حس��ینقلی‪،‬‬ ‫اتحادی��ه‬ ‫رئی��س‬ ‫صادرکنندگان سرب و‬ ‫روی ایران بابیان اینکه‬ ‫کس��ی از بخ��ش‬ ‫خصوص��ی حمای��ت‬ ‫نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬دولت و‬ ‫مجل��س هیچ کدام اعتقادی به بخش خصوصی‬ ‫ندارن��د و تنه��ا ش��عار ان را س��ر می دهن��د‪.‬‬ ‫بخش��نامه هایی که صادر می ش��ود تنها به نفع‬ ‫دولت است درنتیجه بخش خصوصی در ایران‬ ‫مظلوم واقع شده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬باوج��ود تم��ام مظلومیت ه��ا و‬ ‫بی مهری ها به بخش خصوص��ی ازجمله ندادن‬ ‫نقدینگ��ی‪ ،‬جرائم ع��وارض‪ ،‬افزای��ش بی رویه‬ ‫حق��وق دولت��ی و‪ ...‬روزب��ه روز و فضای بخش‬ ‫خصوصی محدودتر می شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به نام گذاری هر سال از سوی رهبر‬ ‫معظ��م انقالب و ل��زوم توجه ب��ه نقش افرینی‬ ‫بخش خصوصی اظهار کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب‬ ‫س��ال های اخیر ش��عارهای زی��ادی در رابطه‬ ‫ب��ا حمایت از تولید و بخ��ش خصوصی مطرح‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منیر حض�وری‪ :‬معادن متعددی داریم که‬ ‫برخی دس��ت بخش خصوصی و برخی دس��ت‬ ‫دولتی ها یا خصولتی ها است‪.‬‬ ‫ازانجاکه س��هم مع��دن در رش��د اقتصادی‬ ‫و تولی��د ناخالص ملی می تواند کلیدی باش��د‪،‬‬ ‫بای��د س��هم بخش خصوص��ی در ای��ن مهم را‬ ‫رش��د دهیم و به ان اج��ازه دهیم تا ازادانه در‬ ‫عرصه اقتصاد فعالیت کند‪.‬‬ ‫درباره اینکه‬ ‫س��هم بخش خصوصی در ح��وزه معدن چقدر‬ ‫راهبردی اس��ت و نهادهای مختل��ف برای ان‬ ‫چه اقدامات��ی را انجام داده اند با کارشناس��ان‬ ‫گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫معدن در تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در پاس��خ به این سوال که‬ ‫بخش خصوصی حوزه مع��دن چقدر در تولید‬ ‫ناخالص ملی سهم دارد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اشکاالت‬ ‫این است که امار دقیق و قابل اتکایی در کشور‬ ‫نداری��م؛ البته همه می دانیم که س��هم انها در‬ ‫قی��اس با کلیت حوزه معدن چندان نیس��ت و‬ ‫عمدتا متوجه بخش دولتی یا خصولتی ها است‪.‬‬ ‫برای افزایش سهم بخش خصوصی باید به این‬ ‫نکته راهبردی توجه کنیم که دولت و حاکمیت‬ ‫در حوزه ها و ام��وری که مردم می توانند انجام‬ ‫دهن��د ورود و رقابت نکرده و به عبارتی فضا را‬ ‫بر مردم تنگ نکنند‪.‬‬ ‫او بابی��ان اینک��ه این مهم ب��ه اراده و درک‬ ‫عمیق نی��از دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬اول باید بفهمیم‬ ‫و بخواهی��م که با مردم در حوزه اقتصاد رقابت‬ ‫نکنیم و اجازه بدهیم در حوزه هایی که می شود‬ ‫م��ردم به راحت��ی ورود کنند‪ .‬این م��وارد البته‬ ‫نیازمند س�لامت‪ ،‬ش��فافیت و مالحظه حقوق‬ ‫عادالنه ذی نفعان است‪.‬‬ ‫نجف��ی با اش��اره به نقش مجل��س در کمک‬ ‫به رون��ق بخش خصوص��ی گف��ت‪ :‬دراین بین‬ ‫مجلس وظیفه دارد با تمهید ش��رایط و فراهم‬ ‫کردن بس��تر قانونی مناس��ب از طریق اصالح‬ ‫قانون معادن اقدام��ات کاربردی را انجام دهد‪.‬‬ ‫ازانجاکه قانون معادن نیازمند بازنگری اس��ت‬ ‫درنتیجه مجلس باید بستر قانونی مناسب برای‬ ‫این گونه فعالیت ها را فراهم کند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬اقدام دیگری که مجلس باید‬ ‫انجام دهد مطالبه مس��تمر و بسترسازی برای‬ ‫حض��ور جدی بخش خصوص��ی حوزه معدن و‬ ‫ارتقای ان در سطح کشور است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی بابیان‬ ‫اینک��ه خلل هایی در قانون مع��ادن وجود دارد‬ ‫گفت‪ :‬این مسائل باعث ناکارامدی و بروز فساد‬ ‫در نظ��ام اداری کش��ور می ش��ود و هزینه های‬ ‫فعالیت در حوزه معدن را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب بنا ب��ه دالیل مختل��ف قانون‬ ‫مع��ادن بای��د م��ورد بازنگ��ری قرارگرفت��ه تا‬ ‫هزینه ه��ای فعالیت در ح��وزه معدن را کاهش‬ ‫ده��د‪ .‬او پیش��نهاد داد‪ :‬دول��ت پیش ق��دم‬ ‫ش��ده‪ ،‬الیحه ارائ��ه دهد و در راس��تای ان هم‬ ‫مجل��س کمک کند ت��ا قانون مع��ادن اصالح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کردند ولی متاس��فانه گویا دول��ت اعتقادی به‬ ‫این مهم ندارد‪ .‬به طور مثال اگر از دولت سوال‬ ‫کنید که با توجه به اینکه ‪ ۸‬ماه از سال گذشته‬ ‫چه برنامه ای برای رونق تولید داشته است اصال‬ ‫جوابی برای ان ندارد!‬ ‫حس��ینقلی بابیان اینکه به تش��کل های بخش‬ ‫خصوصی بهایی داده نمی ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بخش خصوصی تشکل های زیادی وجود دارند‬ ‫که مادر انها اتاق بازرگانی است‪ .‬چند ماه قبل‬ ‫رئیس اتاق پوشه ای را به ما نشان داد که بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬نامه در ان ب��ود که به مراجع مختلف‬ ‫زده ب��ود و هی��چ مجموع��ه ای پاس��خی نداده‬ ‫بود‪ .‬این مهم نش��ان می دهد ک��ه برای بخش‬ ‫خصوصی ارزشی قائل نیستند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صادرکنندگان س��رب و روی‬ ‫ایران به نامه اخیر غالمحس��ین شافعی خطاب‬ ‫ب��ه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬رئی��س ات��اق بازرگانی ای��ران اخیرا‬ ‫نام��ه ای را به اقای رحمانی برای بحث عوارض‬ ‫فرس��تاده ولی به ان جوابی داده نش��ده است‪.‬‬ ‫بنابراین جای��ی که نماین��ده بخش خصوصی‬ ‫باید حضورداشته باش��د حقی برای رای ندارد‬ ‫و اصال به حرف ما توجهی نمی شود درحالی که‬ ‫م��ا می دانیم در بخش صنعت و معدن چه خبر‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به تصمیمات کارشناس��ی نشده‬ ‫گفت‪ :‬تصمیمات مختلف��ی که دولت می گیرد‬ ‫معموال ناپخته اس��ت ک��ه درنتیجه ان بخش‬ ‫خصوص��ی نمی توان��د روی پای خود بایس��تد‪.‬‬ ‫مثل افزایش نرخ بنزین که در کل می توانست‬ ‫کارشناسی ش��ده تر و بهتر از این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫می توانس��تند ب��رای ان مردم را ام��اده و اگاه‬ ‫کنند و به مرور قیمت ها را افزایش بدهند‪.‬‬ ‫حس��ینقلی با اش��اره به درام��د نفت گفت‪:‬‬ ‫محمدرضا نجفی‪ :‬باید بفهمیم و بخواهیم که با مردم در حوزه‬ ‫اقتصاد رقابت نکنیم و اجازه بدهیم در حوزه هایی که امکان‬ ‫دارد م��ردم به راحت��ی ورود کنند‪ .‬این م��وارد البته نیازمند‬ ‫سالمت‪ ،‬شفافیت و مالحظه حقوق عادالنه ذی نفعان است‬ ‫متاس��فانه چون پول نفت دس��ت دولت است‬ ‫خود را مسلط بر همه جا می داند‪ .‬وقتی مشکل‬ ‫فروش نفت داریم و ن��رخ پایین می اید مطرح‬ ‫می کنن��د که بای��د از بخ��ش خصوصی کمک‬ ‫گرف��ت اما می دانیم وقتی باز پول نفت برگردد‬ ‫وضع مثل قبل می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬حمای��ت از بخ��ش خصوصی‬ ‫یعن��ی اگر نقدینگ��ی نیاز دارد ب��ه این بخش‬ ‫پرداخت کنیم نه اینکه پول ها را در بخش های‬ ‫غیرمول��د ازجمل��ه بن��گاه داری ببری��م‪ .‬امروز‬ ‫متاس��فانه بانک ها بن��گاه دار ش��ده اند و دیگر‬ ‫کسی نمی خواهد کار خود را انجام بدهد‪ .‬همه‬ ‫دوس��ت دارند کار دیگری را انجام بدهند و اگر‬ ‫کسی جز وظایفش کاری را انجام بدهد دیگران‬ ‫تعجب می کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صادرکنندگان س��رب و روی‬ ‫ای��ران بیان کرد‪ :‬در ش��رایط جن��گ اقتصادی‬ ‫و تحریم ه��ای خارجی دولت ه��م ما را تحریم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت جل��وی‬ ‫صادرات ش��مش روی و س��رب را گرفته‪ ،‬برای‬ ‫کنس��انتره س��رب و روی‪ ،‬مس و کرومیت و‪...‬‬ ‫ع��وارض بس��ته و کاره��ای غیرقانون��ی انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫برای کنس��انتره عوارض بسته اند درحالی که‬ ‫قان��ون رفع موان��ع تولی��د ای��ن را نمی گوید‪.‬‬ ‫چطور ش��ورای اقتصاد و هیات وزیران توجهی‬ ‫نمی کنن��د که قان��ون در مورد م��واد خام چه‬ ‫می گوی��د و غیرقانون��ی ع��وارض را افزای��ش‬ ‫می دهند! اینها نشان می دهد به بخش خصوصی‬ ‫اعتقادی ندارند و می خواهند ان را تحت فش��ار‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1418‬‬ ‫پیاپی ‪2736‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ایین رونمایی از طرح جامع سیستم های یکپارچه شرکت ملی صنایع مس ایران مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫جایگاه‬ ‫خصولتی ها‬ ‫در اقتصاد‬ ‫امیر بیژن یثربی‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹شرکت مس صنعتی پیشرو است‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫اردشیر سعدمحمدی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫برگزاری دوره اموزشی‬ ‫ارزیابی چرخه حیات‬ ‫در محیط زیست‬ ‫ایمی��درو دوره اموزش��ی دو روزه ارزیاب��ی‬ ‫چرخه حیات در محیط زیست را برگزار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران‪،‬‬ ‫مدیریت ایمنی‪ ،‬بهداش��ت‪ ،‬محیط زیس��ت و‬ ‫انرژی ایمیدرو دوره اموزش��ی ارزیابی چرخه‬ ‫حی��ات در محیط زیس��ت را ب��رای مدیران و‬ ‫کارشناسان واحدهای تابع برگزار کرد‪.‬‬ ‫در این دوره اموزش��ی‪ ،‬موضوعاتی همچون‬ ‫«جای��گاه چرخه عم��ر در مدیری��ت محیط‬ ‫زیس��ت»‪« ،‬ارتب��اط ای��زو ‪ ۱۴۰۰۰‬با چرخه‬ ‫عم��ر»‪« ،‬ارزیابی جنبه ه��ا‪ ،‬پیامدها و چرخه‬ ‫عم��ر»‪« ،‬الزام��ات چرخ��ه عم��ر ب��ر مبنای‬ ‫اس��تاندارد ای��زو ‪« ،»۱۴۰۰۰‬فراین��د چرخه‬ ‫عمر» و «نتای��ج چرخه عمر و ادغام در ایزو»‬ ‫برای شرکت کنندگان تشریح شد‪.‬‬ ‫م��درس ای��ن دوره اموزش��ی‪ ،‬دکت��ر‬ ‫ضیاءالدین الماس��ی‪ ،‬متخصص محیط زیست‬ ‫بود‪.‬‬ ‫راه اندازی کارخانه‬ ‫فوالدسازی شماره ‪۳‬‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد خراس��ان در حاش��یه‬ ‫شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی و‬ ‫صنایع فلزی ایران و در نشستی با خبرنگاران‬ ‫از اولویت ه��ای پی��ش روی فوالد خراس��ان‬ ‫نام ب��رد‪ .‬به گ��زارش روزگار معدن‪،‬کس��ری‬ ‫غفوری از جدیت بیش��تری ب��رای راه اندازی‬ ‫ط��رح ‪ ۲.۵‬میلی��ون تنی کنس��انتره س��نگ‬ ‫اهن س��نگان خبر داد و اف��زود‪ :‬از برنامه های‬ ‫میان مدت ما راه اندازی فوالدسازی شماره ‪ ۳‬و‬ ‫همچنین کاهش بهای بیشتر در خط تولید و‬ ‫بومی سازی است‪.‬‬ ‫فوالد خراس��ان با حضور در این نمایش��گاه‬ ‫و ایج��اد غرف��ه در کن��ار دیگ��ر صاحب��ان‬ ‫صنای��ع فوالدی فضای مناس��بی برای جذب‬ ‫متخصصان‪ ،‬سرمایه گذاران‪ ،‬صنعتگران داخلی‬ ‫و خارج��ی در تمام��ی زمینه ه��ای مرتبط با‬ ‫موضوع نمایش��گاه اعم از ریخته گری‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬کوره ه��ای صنعت��ی را فراهم کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫روز یکش��نبه با حضور خ��داداد غریب پور رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو و اردش��یر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت‬ ‫مل��ی مس ای��ران از طرح یکپارچه س��ازی سیس��تم های‬ ‫اطالعاتی شرکت ملی صنایع مس ایران رونمایی شد‪.‬‬ ‫در ای��ن مراس��م و در حاش��یه ان مدیرعامل ش��رکت‬ ‫مس خبر از افزایش ‪ ۳۰‬درصدی س��رمایه این ش��رکت و‬ ‫برگ��زاری مجمع فوق العاده در این ب��اره داد که به زودی‬ ‫عملیاتی می شود‪ .‬همچنین رئیس هیات عامل ایمیدرو از‬ ‫به بهره برداری رسیدن ‪ ۳۱۰‬میلیون یورو طرح این شرکت‬ ‫تا پایان سال خبر داد‪.‬‬ ‫ارمان حسنی‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در این ایین گفت‪ :‬امس��ال‬ ‫‪۳۰‬درصد صادرات کشور را صادرات مواد معدنی و صنایع‬ ‫معدنی تشکیل می دهد و این یعنی اینکه این بخش سهم‬ ‫مهمی در تامین ارز مورد نیاز کشور دارد‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب پور ب��ا بیان اینکه البت��ه بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی در صادرات پیش��تاز اس��ت‪ ،‬به ویژه اینکه‬ ‫اکتش��افات نیز به کمک امده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ظرفیت بخش‬ ‫معدن در حال تکثیر است‪ .‬شرکت مس نیز در حال توسعه‬ ‫اکتشافات خود در سرچشمه و سونگون است و پهنه های‬ ‫جدیدی در سیس��تان و بلوچس��تان در دست دارد‪ .‬منابع‬ ‫حاصل از س��ود ش��رکت مس با اکتش��افات جدید‪ ،‬صرف‬ ‫توسعه در این حوزه خواهد شد چرا که این شرکت منابع‬ ‫مورد نیاز توسعه را خود تامین می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کنار ایجاد شفافیت در شرکت مس با‬ ‫یک سیستم جامع اطالعاتی‪ ،‬همزمان این شرکت در حال‬ ‫تکثیر و توسعه است‪ .‬در این رابطه ‪ ۱۱۰‬میلیون دالر طرح ‬ ‫در سفر اخیر رئیس جمهوری به کرمان‪ ،‬افتتاح شد و ‪۳۱۰‬‬ ‫میلیون یورو طرح نیز تا پایان سال به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو در ادامه در پاس��خ به این‬ ‫سوال که برای افزایش سرمایه در شرکت مس‪ ،‬طرح های‬ ‫خاصی تعریف ش��ده؟ گفت‪ ۱.۸ :‬میلیارد یورو برابر با ‪۱۳‬‬ ‫هزار میلیارد تومان پروژه تعریف کردیم که تا سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫قرار اس��ت عملیاتی شود‪ .‬این بدین معنا است که شرکت‬ ‫مس راه درخش��انی را برای توسعه در پیش دارد و مصمم‬ ‫هستیم این اتفاق رخ دهد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینکه در‬ ‫جاهایی به فناوری های روز دنیا نیاز اس��ت گفت‪ :‬سعی ما‬ ‫بر این اس��ت که این طرح ها از محل منابع داخلی شرکت‬ ‫تامین ش��ود نه از طریق فاینانس‪ .‬با این حال شرکت ملی‬ ‫مس توانایی باالیی در زمینه فنی دارد‪.‬‬ ‫وی در رابطه با لزوم بازنگری در عوارض صادراتی برخی‬ ‫م��واد معدنی گف��ت‪ :‬در زمینه رفع ع��وارض صادراتی بر‬ ‫کنس��انتره مس‪ ،‬هم اتاق فکر مع��دن و هم وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نظر مثبتی دارند چرا که کنس��انتره مس‬ ‫محصولی صادراتی اس��ت و نیاز داخلی محسوب نمی شود‬ ‫البته امیدواریم روزی ظرفیت مصرف این میزان کنسانتره‬ ‫در ش��رکت مس به وجود بیاید ام��ا مادامی که محصولی‬ ‫در کش��ور زمینه مص��رف ندارد و مازاد اس��ت باید زمینه‬ ‫صادراتش فراهم شود‪.‬‬ ‫غریب پور با تاکید بر رعایت ایمنی در معادن گفت‪ :‬یکی‬ ‫از سیاست های ایمیدرو شناخت نقاط ضعف و قوت در این‬ ‫زمینه اس��ت و بر نظارت مداوم در حوزه اچ اس ای‪ ،‬تامین‬ ‫تجهیزات ایمنی و اموزش تاکید زیادی دارد‪ .‬در این رابطه‬ ‫ممیزی هایی صورت می گیرد و ایمیدرو قصد دارد کمیته‬ ‫ایمن��ی معادن را بیش از پیش فعال کند‪ .‬به ویژه درمورد‬ ‫معادنی که واگذار می ش��وند الزم اس��ت در زمینه ایمنی‬ ‫نظارت بیش��تری شود‪ .‬البته شرکت مس در زمینه ایمنی‬ ‫خود صاحب سبک است‪.‬‬ ‫غریب پور در بخش دیگری از س��خنان خود و در پاسخ‬ ‫به این س��وال که با ادامه تحریم ها می توانیم صادرات مواد‬ ‫معدن��ی و صنای��ع معدنی را با همین ق��وت ادامه دهیم؟‬ ‫گفت‪ :‬انچه مس��لم اس��ت امس��ال و در ش��رایطی که دو‬ ‫بار تحریم ش��دیم در ‪ ۶‬ماهه اول به اندازه کل س��ال ‪۹۷‬‬ ‫صادرات داش��تیم‪ .‬این یعنی اینکه مدیریت ش��رکت ملی‬ ‫مس و همکارانش��ان عملکرد موفقی داشتند و امیدواریم‬ ‫این موفقیت ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به س��وال‬ ‫درباره حمایت شرکت‬ ‫ملی مس از معادن کوچک مس از اغاز طرح احیای معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط چگونه بوده؟ تصری��ح کرد‪ :‬این برنامه‬ ‫در مورد معادن کوچک مس عملیاتی ش��ده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫ش��رکت ملی مس از گذشته سبک خاص خود را دررابطه‬ ‫با معادن کوچک داشته است و با طرح احیا معادن کوچک‬ ‫ای��ن برنامه فعال تر ش��ده و می توان گف��ت در این زمینه‬ ‫شرکت ملی مس پیشرو است‪ .‬سیاست ما در شرکت مس‬ ‫بدین گونه است که در معادن بزرگ خود شرکت ملی مس‬ ‫ورود ک��رده و برای مع��ادن کوچک نیز بخش خصوصی با‬ ‫قراردادهای معین از انها بهره برداری می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۳۰‬درصدی سرمایه مس‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی مس در باره طرح یکپارچه سازی‬ ‫سیس��تم های اطالعاتی ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران‬ ‫توضیح داد و گفت‪ :‬این سامانه در راستای هوشمندسازی‬ ‫سیس��تم های مالی برنامه ریزی شده تا بتواند شفاف سازی‬ ‫کرده و ابزار تصمیم س��ازی سریع تری در اختیار مدیر یک‬ ‫مجموعه قرار گیرد‪.‬‬ ‫اردشیر سعدمحمدی افزود‪ :‬در همین راستا شرکت ملی‬ ‫مس تصمی��م گرفت برنامه ای که قابلی��ت ارتقا و انطباق‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یک��ی از بالیایی که اقتصاد کش��ور درگیر‬ ‫ان شده سردرگمی در شرکت های خصولتی‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه اگر ما بخش‬ ‫خصوصی قوی داشته باشیم‪ ،‬به ان تسهیالت‬ ‫دهیم‪ ،‬حمایت و اعتماد داش��ته باشیم وقتی‬ ‫تحریم هم بشویم دیگر انقدرها دچار مشکل‬ ‫نمی شویم‪.‬‬ ‫هرچند در راس��تای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫گام هایی برداشته ش��ده ولی متاسفانه شاهد‬ ‫ش��کل گیری خصولتی ها ش��دیم‪ .‬بس��یاری‬ ‫از مس��ئوالن در رابطه ب��ا خصولتی ها مطرح‬ ‫کرده ان��د که این ش��رکت ها نق��ش منفی ای‬ ‫در اقتص��اد بازی می کنند چراک��ه جایی که‬ ‫به نفعش��ان اس��ت می گویند دولتی هستیم‬ ‫و جای��ی ک��ه به ضررش��ان اس��ت می گویند‬ ‫خصوصی هستیم‪ .‬همچنین در بسیاری از این‬ ‫ش��رکت ها افراد س��ن باال دیده می شود که با‬ ‫اینکه بازنشس��ته اند اما همچنان عرصه را رها‬ ‫نکرده و حقوق های نجومی دریافت می کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که متاسفانه عده ای جوان‬ ‫ب��ا انرژی و بی��کار مانده اند‪ .‬در ای��ن رابطه از‬ ‫نهادهای ذی ربط به خصوص سازمان بازرسی‬ ‫و حسابرس��ی کل کشور این تقاضا را دارم که‬ ‫ب��ه این مس��له مهم ک��ه از دغدغه های رهبر‬ ‫معظم انقالب نیز است‪ ،‬رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫دول��ت درحال حاضر ب��ه بزرگ ترین بنگاه‬ ‫اقتصادی کشور تبدیل شده است و به حدود‬ ‫‪ ۸‬میلی��ون نفر حقوق می ده��د‪ .‬اگر این امار‬ ‫را با کش��ورهای دیگر مقایس��ه کنیم متوجه‬ ‫می ش��ویم کمتر دولتی اس��ت که این کار را‬ ‫انج��ام می دهد‪ .‬متاس��فانه ما ب��ر درامدهای‬ ‫نفتی تمرکز کرده ایم و دغدغه مان این است‬ ‫که چگونه نفت را بفروش��یم‪ ،‬ارز وارد کش��ور‬ ‫کنی��م و چگونه حقوق پرداخت کنیم‪ .‬به این‬ ‫ترتیب اقتصاد دولتی اس��ت و به همان اندازه‬ ‫هم دولت هزینه اش زیاد است‪.‬‬ ‫تعریف ‪ 1 . 8‬میلیارد یورو پروژه از محل منابع داخلی‬ ‫س��هامداران در حال حاضر در این سیستم به اطالعات دسترسی ندارند‬ ‫اما تا زمان تکمیل این سامانه‪ ،‬امور سهام هم در این سیستم متصل خواهد‬ ‫ش��د و تمام رفتارهای ش��رکت به لحاظ پرداخت سود س��هام‪ ،‬زمان بندی و‬ ‫تعداد سهام دسترسی خواهند داشت‬ ‫به س��ایر صنایع معدنی داش��ته باش��د را تعریف کند؛ در‬ ‫این راستا نیاز داش��تیم نرخ تمام شده را در بخش معدن‬ ‫و کنس��انتره‪ ،‬ذوب و پاالیش را به تفکی��ک و با یک نگاه‬ ‫در هر ‪ 3‬مجتمع داش��ته باش��یم به این مفهوم که از نظر‬ ‫نحوه محاسبه ‪ ،‬معدن سرچش��مه با سونگون و میدوک با‬ ‫یک نگاه‪ ،‬مقایسه ش��ده و حسابداری انها انجام گیرد‪ ،‬در‬ ‫حقیقت به صورت انالین نرخ تمام شده را در هر ‪ ۳‬شرکت‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬به طور مثال اگر شرکت بخواهد بداند در‬ ‫خرداد ماه سال ‪ ۹۸‬چه ش��رایطی در فروش اتفاق افتاده‪،‬‬ ‫چ��ه خریدارانی‪ ،‬از کدام کارخانه‪ ،‬ن��رخ ال ام ای ان زمان‬ ‫چ��ه بوده‪ ،‬با چه کش��تی و از طریق کدام بندر بار ش��ده‪،‬‬ ‫چه زمانی رسیده و ‪ ...‬در لحظه قابل دسترس خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اطالعات دقیق و به روز در مورد نرخ تمام‬ ‫شده‪ ،‬گزارش ها و تحلیل ها در زمینه موضوع های بازرگانی‪،‬‬ ‫کدینگ انبار و موجودی ان‪ ،‬مواد مورد نیاز در انبار‪ ،‬تامین‬ ‫قطعات و‪ ....‬ابزارهایی هستند که اجازه می دهند یک مدیر‬ ‫بهتر و سریع تر تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ملی م��س در ادام��ه تصریح ک��رد‪ :‬برنامه‬ ‫این س��امانه هوشمند توس��ط نیروهای داخلی شرکت در‬ ‫سرچش��مه‪ ،‬میدوک‪ ،‬سونگون‪ ،‬و همچنین نیروهای نخبه‬ ‫از بهترین دانشگاه های ایران نوشته شده به نحوی که انها‬ ‫توانس��تند یک برنامه جامع نرم اف��زاری را در این رابطه و‬ ‫برای نخستین بار در کشور بنویسند؛ امیدواریم این سامانه‬ ‫که امروز بخش��ی از ان رونمایی ش��د تا اردیبهشت سال‬ ‫‪ ۹۹‬برای کل مجموعه اجرایی ش��ود و بخش های مختلف‬ ‫ان ب��ه همدیگر لینک ش��ده و قابلیت کنت��رل مجموعه‬ ‫برای سیس��تم پیاده س��ازی ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه به زودی‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه مس هم به این س��امانه لینک‬ ‫ل در این شرکت ها‬ ‫خواهند ش��د و قابلیت ارزیابی و تحلی ‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی در ادامه بیان کرد‪ :‬همچنین در دس��تور‬ ‫کار بعدی موضوع «ای دی گاورمنت» را خواهیم داشت تا‬ ‫بتوانی��م قابلیت قیاس رفتاری مان را به لحاظ فنی با تمام‬ ‫ش��رکت های هم نوع خود در دنیا داشته باشیم و از اخرین‬ ‫فناوری ه��ای روز در دنی��ا در بخش مس به��ره بگیریم و‬ ‫وضعیت مان را با شرایط روز دنیا ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال‬ ‫که این سامانه چه‬ ‫جایگاهی در بین مشتری های خارجی و در بخش صادرات‬ ‫ش��رکت خواهد داش��ت؟ گفت‪ :‬نکته حائز اهمیت در این‬ ‫بین این اس��ت که در گام بعدی ک��ه «ای دی گاورمنت»‬ ‫اس��ت‪ ،‬تمام شرکت های خریدار‪ ،‬فروش��نده‪ ،‬نحوه خرید‪،‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬قیمت ها و ش��رایط بهینه تصمیم سازی در دنیا را‬ ‫رصد می کنیم و مجموع این اطالعات به مدیریت می تواند‬ ‫کمک کند که در چه بعد زمانی و چه شرایطی با چه اخبار‬ ‫و اطالعاتی بهتری��ن تصمیم را برای بهترین خرید بگیرد‪.‬‬ ‫امروز دنیا‪ ،‬دنیای اطالعات است و جمع اوری اطالعات به‬ ‫پیاده سازی یک سیس��تم کامل و جامع نیاز دارد‪ .‬شرایط‬ ‫دیگر مثل گذش��ته نیست که یک مدیر در حیطه داخلی‬ ‫خود تصمیم س��ازی کند ب��ه همین منظ��ور ناچاریم این‬ ‫س��امانه را راه اندازی کنیم تا بتوانیم خود را با شرکت های‬ ‫بزرگ دنیا تطبیق دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ملی م��س در ادامه در ب��اره پیام‬ ‫راه اندازی این س��امانه برای س��هامداران گفت‪ :‬از انجایی‬ ‫که این سیس��تم براس��اس م��دل رفتار می کند و اس��ناد‬ ‫حس��ابداری از مداخله انسانی خارج است در شفاف سازی‬ ‫اطالعات برای س��هامداران بسیار حایز اهمیت است‪ .‬برای‬ ‫س��هامداران بزرگ ش��رکت ک��ه می خواهند رفت��ار مالی‬ ‫شرکت و انالین بودن ان را ارزیابی کنند بسیار مهم است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی افزود‪ :‬البته ما طبق مدلی که س��ازمان‬ ‫بورس طراحی ک��رده هر ماهه رفتارمان را به لحاظ تولید‬ ‫و فروش روی سیس��تم کدال قرار می دهیم و سهامداران‬ ‫مشاهده می کنند؛ اینکه این اعداد قابلیت اطمینان بخشی‬ ‫به سهامداران دارد مهم است‪ .‬اینکه شرکت توسط سیستم‬ ‫اداره می شود نه فرد به سهامداران اطمینان می دهد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد ‪ :‬البته س��هامداران در حال حاضر در این‬ ‫سیستم به اطالعات دسترسی ندارند اما مطمئن باشید تا‬ ‫زمان تکمیل این س��امانه‪ ،‬امور سهام هم در این سیستم‬ ‫متصل خواهد ش��د و به تمام رفتارهای ش��رکت به لحاظ‬ ‫پرداخت سود س��هام‪ ،‬زمان بندی و تعداد سهام دسترسی‬ ‫خواهند داشت‪ .‬مشتریان هم می توانند به زودی از طریق‬ ‫این س��امانه و قسمت فروش ان به درخواست های خرید‪،‬‬ ‫ش��رایط و اطالعات مورد نیازشان دسترسی دقیق داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی هزینه تمام ش��ده استقرار این سامانه را یک مسئله‬ ‫درون س��ازمانی عنوان کرد و گفت‪ :‬هزینه این اس��تقرار با‬ ‫پروژه های توسعه ای مس قابل قیاس نیست و در عین حال‬ ‫مهم این است که توسط نیروهای ایرانی و متخصصین این‬ ‫اتفاق دارد می افتد؛ این امر برای شرکت ملی مس که قصد‬ ‫دارد در بین صنایع معدنی پرچمدار باشد و رفتارش را به‬ ‫استانداردهای بین المللی نزدیک کند حایز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوال دیگری از‬ ‫ادامه داد‪ :‬خوبی‬ ‫راه اندازی این س��امانه این اس��ت که نیازی به پشتیبانی‬ ‫شرکت های خارجی ندارد البته ممکن است به مشاور برای‬ ‫ارتقای سیس��تم نس��بت به رفتاری که می خواهیم داشته‬ ‫باشیم نیاز داشته باشیم اما واقعیت این است که نیروهای‬ ‫نخبه ایرانی برنامه این س��امانه را نوشتند و خودشان هم‬ ‫می توانند ان را ارتقا بدهند‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش‬ ‫س��هام در بورس اشاره کرد و گفت‪ :‬ما به زودی ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزایش س��هام در بورس خواهیم داش��ت که خوشبختانه‬ ‫توسط حسابرس تایید شده و درصورتی که سازمان بورس‬ ‫ان را نهایی کند ت��ا ‪ ۴۵‬روز دیگر مجمع فوق العاد ه ان را‬ ‫برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین خبر از افزایش ظرفیت تولید شرکت مس‬ ‫به ‪۴۰۰‬هزارتن تا پایان س��ال داد و گف��ت‪ :‬این امر اتفاق‬ ‫بزرگی برای ما محس��وب می شود و یک شاخص به شمار‬ ‫می رود‪ .‬در این راس��تا ظرف یک م��اه ونیم اینده ‪ ۴‬پروژه‬ ‫افتتاح خواهیم کرد که شامل کارخانه اکسیژن خاتون اباد‬ ‫با س��رمایه گذاری ‪ ۴۰‬میلیون یورو‪ ،‬انبار کنس��انتره مس‬ ‫در خاتون اباد‪ ،‬پروژه ذوب خاتون اباد اس��ت‪ .‬ما در تیرماه‬ ‫امس��ال کوره خاتون اباد را نه به صورت «گرین فیلد» بلکه‬ ‫به صورت «براون فیلد» یعنی به صورت تخریب و باسازی‬ ‫کام��ل انجام خواهیم داد‪ .‬در ای��ن فرایند ظرفیت کوره از‬ ‫‪ ۸۰‬ب��ه ‪ ۱۲۰‬هزارتن افزایش پی��دا خواهد کرد‪ .‬این امر با‬ ‫توج��ه به اینکه ظرف ‪ ۴‬ماه و نیم توس��ط نیروهای ایرانی‬ ‫اتفاق افتاده بی نظیر اس��ت‪ .‬همچنین انش��اهلل تا اخر این‬ ‫هفته هیتاپ کوره جدید ش��روع و از یک دی ماه امس��ال‬ ‫شارژ خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی مس ایران ادامه داد‪ :‬در بخش‬ ‫معادن نیز اکتشافات خوبی داشتیم که در اینده ای نزدیک‬ ‫درباره اعداد و ارقام ان دقیق تر صحبت خواهم کرد‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی در ادام��ه عنوان ک��رد‪ :‬درب��اره معادن‬ ‫کوچکتری مانند سریدون‪ ،‬باخشک‪ ،‬بندر هنزا‪ ،‬رزی و دلفا‬ ‫هم در حال تکمیل اکتش��افات هستیم و ذخایر خوبی هم‬ ‫تا کنون اکتشاف کردیم و به دنبال ان پروژه های جدیدی‬ ‫برای فراوری تعریف می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین ‪ ۴‬پروژه جدید کنسانتره نیز در‬ ‫حال کار داریم که ش��امل منطقه دره الو به ظرفیت ‪۱۵۰‬‬ ‫هزارتن است که تالش می کنیم تا سال ‪ ۹۹‬افتتاح کنیم‪،‬‬ ‫همچنین پروژه ‪ ۱۵۰‬هزارتنی دره زار اس��ت که امیدواریم‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬افتتاح ش��ود‪ ،‬پ��روژه ‪۱۵۰‬هزارتنی فاز ‪۲‬‬ ‫می��دوک و فاز دوم س��ونگون با ظرفی��ت ‪ ۱۵۰‬هزارتن را‬ ‫نیز خواهیم داش��ت که س��اخت کارخانه دره زار عملیاتی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی مس در همین راستا توضیح داد‪:‬‬ ‫برای تامی��ن خوراک این ‪ ۴‬کارخان��ه باید حجم عملیات‬ ‫معدنی خ��ود را نیز افزایش دهیم؛ درحال حاضر ش��رکت‬ ‫ملی مس در س��ال‪ ۱۸۵ ،‬میلیون ت��ن عملیات معدنی از‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون تن معدنکاری در کشور انجام می دهد که از‬ ‫این میزان ‪ ۵۱‬میلیون تن ماده معدنی و ‪ ۱۳۶‬میلیون تن‬ ‫باطله است‪ .‬یعنی ‪ ۱۱‬درصد عملیات معدنکاری کشور در‬ ‫شرکت ملی مس اتفاق می افتد و اگر می خواهیم ظرفیت‬ ‫تولی��د را باال ببریم این میزان عملی��ات معدنی باید ارتقا‬ ‫پیدا کند‪ .‬در همین راس��تا با انعق��اد قراردادهای جدیدی‬ ‫در خارج در حال تقویت ناوگان بارگیری و باربری هستیم‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی درباره پروژه این ش��رکت ب��رای تولید‬ ‫اسیدفس��فریک از اسیدس��ولفوریک نیز گفت‪ :‬در راستای‬ ‫راه اندازی ظرفیت ‪ ۱۲۰‬هزارتن در خاتون اباد و ‪ ۲۸۰‬هزار‬ ‫تن در سرچشمه قطعا نیاز به انجام پروژه اسید سولفوریک‬ ‫داش��تیم که طرح تولید ‪ ۶۱۰‬هزارت��ن ان دو هفته پیش‬ ‫در س��فر رئیس جمهوری به بهره برداری رسید و عملیات‬ ‫ی پروژه اس��ید خاتون اباد نیز ب��ا راه اندازی کوره‬ ‫راه ان��داز ‬ ‫جدی��د ان تا ماه اینده ش��کل می گی��رد‪ .‬در مجموع بالغ‬ ‫بر یک میلیون تن اس��ید در س��ال تولید می کنیم و برای‬ ‫تبدیل اسید س��ولفوریک به اسید فسفریک که ماده ای با‬ ‫ارزش اف��زوده باالتر و یکی از مواد پرمصرف بزرگ در دنیا‬ ‫اس��ت و با توجه به منابع دیگر فس��فات در ایران‪ ،‬احداث‬ ‫این کارخانه را در دستور کار قرار دادیم تا با کمک بخش‬ ‫خصوصی و حمایت ش��رکت مس تبدیل اسید سولفوریک‬ ‫به اسید فسفریک در کشور امکان پذیر شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در این راس��تا زمین م��ورد نیاز این‬ ‫کارخانه در بندرعباس توس��ط بخش خصوصی خریداری‬ ‫ش��ده و انش��اهلل در گام بعدی تبدیل اسیدفس��فریک به‬ ‫کود فسفاته عملیاتی می ش��ود گفت‪ :‬ساالنه ‪۷۵۰‬هزارتن‬ ‫کود فس��فاته وارد می کنیم و ارز خارج می ش��ود‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه راه ان��دازی کارخانه تولید کود فس��فاته‬ ‫سرمایه گذاری بزرگی نیاز ندارد و امیدواریم در گام بعدی‬ ‫نیاز کش��ور به این م��اده پرمصرف در بخش کش��اورزی‬ ‫برطرف شود‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات‬ ‫ش��رکت مس درباره مولیبدن اشاره کرد و گفت‪ :‬در کشور‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۵‬هزارتن ظرفی��ت تولید اکس��ید مولیبدن و‬ ‫فراورده ه��ای ان وج��ود دارد‪ .‬ما نیز بی��ش از ‪ ۷‬هزارتن‬ ‫مولیبدن تولی��د می کنیم که به نوعی تولید ان را در بین‬ ‫کارخانه هایمان تقس��یم کرده ایم‪ .‬از طرف دیگر مولیبدن‬ ‫متقاضی زیادی دارد و درامد و سود خوبی هم دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ملی مس افزود‪ :‬ما معدنی هم به نام نوچون‬ ‫در کنار معدنی مس سرچشمه داریم که مولیبدن باالتری‬ ‫نس��بت به سایر معادن ما دارد و با مطالعاتی که در دست‬ ‫اقدام داریم به دنبال احداث کارخانه کنس��انتره مس و در‬ ‫کنار ان کارخانه مولیبدن هستیم تا بتوانیم تقاضای بازار‬ ‫صادراتی را بیش از پیش فراهم کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هوشمندسازی سیستم ها‬ ‫ارمان حسنی‪ ،‬معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت‬ ‫مس نیز در ای��ن ایین گفت‪ :‬از س��امانه نرم افزاری حوزه‬ ‫مال��ی که اولین محصول از سلس��له محصوالت مربوط به‬ ‫«طرح جامع سیستم نرم افزار یکپارچه» شرکت مس است‬ ‫رونمایی شد که با دست های پرتوان کارشناسان گروه فاوا‪،‬‬ ‫طراحی‪ ،‬تولید و در دسترس قرارگرفته است‪.‬‬ ‫حس��نی گفت‪ :‬این سامانه در راس��تای سیاست گذاری‬ ‫و تاکی��دات مدیرعام��ل ش��رکت مس درخص��وص لزوم‬ ‫هوشمندسازی سیستم ها و جریان شفاف و روان اطالعات‬ ‫در ش��رکت مس در دس��تور کار این معاون��ت قرار گرفت‬ ‫و هم اکنون فاز نخس��ت این س��امانه با عنوان «سیس��تم‬ ‫حس��ابداری مالی» ام��اده راه اندازی و ارائ��ه به حوزه های‬ ‫مرتبط شده است‪ .‬حسنی با تاکید بر این که با بهره برداری‬ ‫از این طرح گام مهمی در جهت شفاف سازی و بسترسازی‬ ‫ب��رای کنترل پذی��ری هرچه بیش��تر تراکنش ه��ای مالی‬ ‫برداش��ته شده اس��ت اظهار داش��ت‪ :‬رعایت یکپارچگی با‬ ‫سایر سیس��تم های مرتبط در سطح فرایندهای عملیاتی‪،‬‬ ‫انطب��اق حداکثری با نیاز کارب��ران و ذینفعان حوزه مالی‪،‬‬ ‫کاهش موازی کاری و تحت دس��ترس بودن و درعین حال‬ ‫امن بودن و همچنین دخالت حداقلی نیروی انس��انی در‬ ‫ورود اطالعات از مهم ترین مزیت های این سیس��تم جامع‬ ‫مالی اس��ت‪ .‬معاون منابع انس��انی و پش��تیبانی ش��رکت‬ ‫م��س با تاکید بر امنی��ت باالی این س��امانه گفت‪ :‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬سیس��تم جام��ع امکان یکپارچه س��ازی اطالعات‬ ‫در ش��رکت مس را ک��ه از ارزوهای دیرینه ش��رکت بوده‬ ‫اس��ت فراهم می اورد‪ .‬ازاین رو‪ ،‬امکان سرعت بخشیدن به‬ ‫تصمیم گیری های استراتژیک کوتاه مدت و بلندمدت را در‬ ‫حداقل زمان ممکن فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوش��بختانه ش��رکت مس در مسیر تحول‬ ‫در فرایندهای کاری و فاصله گرفتن از نظام های س��نتی‬ ‫ق��رار گرفت��ه و با ه��دف افزای��ش بهره وری‪ ،‬ش��فافیت و‬ ‫رقابت پذیری‪ ،‬مکانیزاس��یون اکث��ر فرایندهای خود را در‬ ‫چارچوب سیس��تم جامع در دستور کار قرار داده است که‬ ‫امیدواریم ب��ا همکاری و همت و همدل��ی همه همکاران‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اگاه سازی تصمیم گیران‬ ‫از هزینه های میلیاردی‬ ‫قطع اینترنت‬ ‫‪ 11‬اذر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1418‬‬ ‫پیاپی ‪2736‬‬ ‫رویدادی با‬ ‫رویکرد فوالدی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫در همایش اوراسیا تاکید شد‪:‬‬ ‫مداخالت سیاسی اجرای توافق اوراسیا را متوقف نمی کند‬ ‫‹ ‹ایران شریکی مطمئن برای اوراسیاست‬ ‫وزیر نیرو در این همایش اظهار کرد‪ :‬ایران به دلیل قرار گرفتن‬ ‫در مس��یر ارتباطی بین کش��ورهای خلیج ف��ارس و برخورداری‬ ‫از ذخایر فس��یلی‪ ،‬ق��رار گرفتن در میان بازاری وس��یع می تواند‬ ‫شریکی مطمئن و مناسب برای اوراسیا باشد‪.‬‬ ‫رضا اردکانیان ادامه داد‪ :‬ایران و اوراس��یا بعد از چندین س��ال‬ ‫مذاکره در اردیبهش��ت ‪ ۹۷‬موفق به امضای ق��رارداد موقت ازاد‬ ‫تجاری شدند و در صدد هستیم بعد از ‪ 3‬سال اجرای ازمایشی به‬ ‫قراداد تجارت ازاد تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬دوره ‪ 3‬س��اله پیش رو از بعد اج��را و نتایج‪ ،‬اهمیت‬ ‫فراوان دارد‪ .‬متولیان اجرای این موافقتنامه از س��وی طرفین باید‬ ‫در تعامل نزدیک با یکدیگر‪ ،‬تالش در حس��ن اجرای موافقتنامه‬ ‫داشته باشند و از هم اکنون مقدمات الزم برای گسترش مذاکرات‬ ‫برای تجارت ازاد را که از سال اینده اغاز می شود‪ ،‬فراهم کنند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با تاکید بر لزوم رفع موانع اجرای موافقت نامه اوراسیا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این موافقت نامه در صورت اجرای جدی و درس��ت‪،‬‬ ‫رضا اردکانیان‬ ‫برونیکا نیکیشینا‬ ‫زمینه را برای بسط مناسبات اقتصادی و توسعه مبادالت تجاری‬ ‫ایران و کشورهای عضو اتحادیه فراهم کرده و به توسعه اقتصادی‬ ‫این کشورهای منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همگرایی اقتصادی به ویژه با کش��ورهای همس��ایه را جزو‬ ‫اولویت ه��ای سیاس��ت خارجی ایران برش��مرد و گفت‪ :‬می توان‬ ‫ش��کل گیری بلوک جدید اقتصادی در قال��ب اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراس��یا را به فال نیک گرفت‪ ،‬چرا که ش��کل گیری این اتحادیه‬ ‫نمون��ه خوبی از همکاری منطقه ای و سیاس��ت منطقه گرایی در‬ ‫دهه اخیر بوده و امید اس��ت صلح و ارامش بیش��تری در منطقه‬ ‫به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫اردکانیان معتقد است اتحادیه اقتصادی اورسیا‪ ،‬اسیب پذیری‬ ‫کش��ورهای منطقه در قبال تح��والت مختلف اقتصادی جهان و‬ ‫ش��وک های ان را کاه��ش می دهد و با توس��عه کم��ی و کیفی و‬ ‫گس��ترش جغرافیای ان‪ ،‬می توان بازار بزرگ��ی در منطقه ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه منطقه گرایی اقتصادی جایگزین مناس��ب و‬ ‫مکمل اقتصادی کش��ورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬سیاست اصولی ایران نیز بر توسعه روابط و همکاری‬ ‫با کش��ورهای همس��ایه استوار بوده اس��ت‪ .‬در همین چارچوب‪،‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬صبح دیروز همایش اوراس��یا با هدف اشنایی‬ ‫فعاالن اقتصادی و تجار ایرانی با فرصت ها و الزامات توسعه روابط‬ ‫اقتصادی و تجاری ایران با کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا در‬ ‫مح��ل دائمی نمایش��گاه بین المللی برگزار ش��د‪ .‬این همایش با‬ ‫حضور حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در ام��ور بازرگانی‪ ،‬رضا اردکانی��ان‪ ،‬وزیر نیرو و رئیس‬ ‫کمیس��یون های مش��ترک همکاری تجاری و اقتصادی ایران با‬ ‫روسیه و ارمنستان‪ ،‬حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه و تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬اکماتوف‪ ،‬وزیر گمرک اتحادیه اقتصادی اوراس��یا و خانم‬ ‫نیکیش��ینا وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا تشکیل شد‬ ‫تا گامی باشد برای توسعه روابط و اشنایی بهتر تجار طرفین‪.‬‬ ‫اتحادی��ه اقتصادی اوراس��یا ‪ 5‬س��ال پیش با توافق ‪ 5‬کش��ور‬ ‫روسیه‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬بالروس و ارمنستان تاسیس شد‬ ‫و ایران از ابان امس��ال با اجرایی شدن موافقتنامه موقت ترتیبات‬ ‫ترجیحی فعالی��ت تجاری جدیدش را با ای��ن اتحادیه اغاز کرد‪.‬‬ ‫در همین باره وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراس��یا تاکید کرد‬ ‫که فشارهای سیاس��ی و مداخالت دیگر بر اجرای این توافقنامه‬ ‫تاثیری نخواهد داشت و این روند متوقف نمی شود‪.‬‬ ‫از امض��ای موافقت نام��ه موقت تجارت ازاد با اتحادیه اوراس��یا و‬ ‫بس��ط مناسبات اقتصادی با ‪ 5‬کشور اتحادیه استقبال کرده و ان‬ ‫را زمینه مناس��بی برای افزایش حج��م مبادالت تجاری طرفین‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو تاکید کرد‪ :‬ایران به عنوان یکی از کش��ورهای مهم‬ ‫خاورمیانه و دارای مزیت همس��ایگی با کشورهای اسیای میانه و‬ ‫قفقاز‪ ،‬تواند منافع این دسته از کشورهای را پیوند داده و خود نیز‬ ‫از منافع ان بهره مند شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ 27‬درصدی صادرات ایران به اوراسیا‬ ‫وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراس��یا از افزایش ‪ ۲۷‬درصدی‬ ‫واردات کش��ورهای عض��و این اتحادیه از ای��ران خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫تعرفه های ترجیحی در گمرکات کشورهای عضو عملیاتی شد‪.‬‬ ‫برونیکا نیکیشینا نیز در این همایش با تاکید بر اینکه فشارهای‬ ‫سیاسی و مداخالت س��ایر کشورها منجر به توقف اجرایی شدن‬ ‫توافقنامه تجاری ایران و اوراس��یا نخواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬از زمانی که‬ ‫هن��وز توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اوراس��یا اجرایی‬ ‫نش��ده بود‪ ،‬تجار این کش��ورها عالقه مند به تجارت با ایران بودند‬ ‫و خوش��بختانه پس از امضای این توافقنامه صادرات محصوالت‬ ‫ایرانی به اتحادیه اوراسیا با ‪ ۲۷‬درصد رشد مواجه شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراس��یا تصریح کرد‪ :‬در زمان‬ ‫کوتاه��ی که این توافقنامه به امضا رس��یده‪ ،‬س��طح مناس��بات‬ ‫اقتصادی به خوبی پیش رفته اس��ت و بر این اساس مذاکراتی هم‬ ‫اغاز خواهد ش��د تا بتوانیم سطح توافقنامه تجارت ترجیحی را به‬ ‫تجارت ازاد ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توافقنامه های الزم به صورت رس��می امضا شده‬ ‫و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا می توانند در باره واردات ایران‬ ‫اقدام کنند‪ ،‬ضمن اینکه گمرکات کش��ورهای عضو این اتحادیه‬ ‫نیز تعرفه های ترجیحی را اعمال خواهند کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نیکیش��ینا از وزارت ام��ور خارجه ای��ران نیز نامه ای‬ ‫دریافت شده که تعرفه های ترجیحی در گمرکات ایران نیز برای‬ ‫کش��ورهای عضو اتحادیه عملیاتی شده است‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که اکنون برای صدور گواهینامه های مبدا نیز مش��کالتی وجود‬ ‫دارد و در این��ده نزدیک اطالعات ان را نی��ز در اختیار ایران قرار‬ ‫خواهیم داد‪ .‬اکن��ون ‪ ۳۴‬منطقه مختلف عضو اتاق های بازرگانی‬ ‫ایران در زمینه صدور گواهی مبدا هستند و امیدواریم بتوانیم در‬ ‫زمین��ه صدور گواهینامه مبدا نیز ب��ه صورت فیزیکی‪ ،‬کاغذهای‬ ‫سربرگ داری را تبادل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم حذف دالر از تبادالت تجاری با اوراسیا‬ ‫قائ��م مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ام��ور بازرگانی با‬ ‫تاکید بر اهمیت حذف دالر و به رسمیت شناختن ارزهای رسمی‬ ‫کشورهای طرف قراداد اوراسیا گفت‪ :‬ایران حذف دالر را با خیلی‬ ‫کش��ورها از جمله روسیه ش��روع کرده که این موضوع می تواند‬ ‫سطح مبادالت تجاری را به سرعت افزیش دهد‪.‬‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی در همایش تجارت با اوراسیا با اشاره‬ ‫به اهمیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت‪ :‬جمعیت ‪ ۱۸۰‬میلیون‬ ‫نف��ری این اتحادیه و س��هم قاب��ل توجه ان در تولی��د نفت و گاز‬ ‫و ان��رژی و رتب��ه نخس��ت در این حوزه ها‪ ،‬از ش��کل گیری قطب‬ ‫اقتصادی بزرگ در دنیا نوید می دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اراده دو طرف بر اجرای کامل توافقنامه اس��ت‬ ‫تا بتوانیم در ‪ 3‬س��ال اینده به توافقنامه تجارت ازاد دس��ت پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬همه اراده مسئوالن ایران بر اجرای کامل توافقنامه با هدف‬ ‫ارتقای س��طح مبادالت تجاری با پنج کشور اوراسیاست و همین‬ ‫اراده از س��مت طرف مقابل وجود دارد و هیچ تصمیم خارجی هم‬ ‫خللی در اجرای این توافقنامه وارد نمی کند‪.‬‬ ‫قائ��م مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ام��ور بازرگانی با‬ ‫اعتقاد به اینکه س��طح مبادالت تجاری ایران و اوراس��یا می تواند‬ ‫ب��ه بیش از ‪ ۳۰‬میلیارد دالر افزایش یاب��د‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون اتحادیه‬ ‫اوراسیا ‪ ۹۰۰‬میلیارد دالر با دنیا تجارت دارد که سهم ایران از این‬ ‫رقم‪ ۲.۶ ،‬میلیارد دالر اس��ت‪ .‬همچنین سهم تجارت کشورهای‬ ‫عضو اورسیا با ایران حدود ‪ 2‬درصد است و این توافقنامه می تواند‬ ‫باعث توسعه روابط اقتصادی و تجاری شود‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با اش��اره به جایگاه اوراس��یا در جایگاه تجارت‬ ‫جهانی و جایگاه ایران در تولید انواع محصوالت معدنی و صنعتی‬ ‫افزود‪ :‬امروز بیش از ‪ ۵۰‬درصد روابط تجاری با کش��ور روس��یه و‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد ان در حوزه محصوالت کش��اورزی اس��ت که‬ ‫امیدواریم با موافقت نامه فعلی‪ ،‬حوزه کاالهای کشاورزی و غذایی‬ ‫را به حوزه کاالهای صنعتی و معدنی افزایش دهیم‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد اس��ت ارتقای‬ ‫س��طح مبادالت تجاری مستلزم توسعه زیرس��اختهای تجاری‬ ‫شامل بانکی‪ ،‬بیمه ای‪ ،‬گمرکی‪ ،‬حمل ونقل و‪ ..‬است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باوجود اینکه تعرفه حاضر به ‪ ۸۶۲‬قلم کاال محدود‬ ‫ش��ده است‪ ،‬به نظر می رسد این مس��ئله مقدمه ای است که تجار‬ ‫دو طرف ش��ناختی پیدا کرده و طبیعی است که سطح مبادالت‬ ‫تجاری به این قلم ها محدود نخواهد شد‪ .‬مدرس خیابانی با اشاره‬ ‫به الزامات ارتقای روابط تجاری خاطرنشان کرد‪ :‬تقویت و توسعه‬ ‫زیرساختهای بانکی و ایجاد شعب بانک های ایرانی در اوراسیا در‬ ‫این راستا اهمیت دارد و به این منظور‪ ،‬سیستم بانکی کشور برای‬ ‫همکاری با بانک مش��ترک اوراسیا اعالم امادگی کرده است‪ .‬قائم‬ ‫مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی با اش��اره به‬ ‫لزوم گس��ترش زمینه صنعت گردشگری بین طرفین بیان کرد‪:‬‬ ‫این بخش به دلیل پیش��ینه فرهنگی و ظرفیت های همجواری و‬ ‫منافع مش��ترک منطقه ای اهمیت بسیاری دارد؛ تسهیل صدور‬ ‫روادید بین دو کشور‪ ،‬اعطای ویزای تجاری‪ ،‬راه اندازی پروازهای‬ ‫مس��تقیم به ایران و کشورهای عضو اوراسیا سهم بسزایی در این‬ ‫بخش دارد‪ .‬وی معتقد اس��ت اعزام هیات های تجاری‪ ،‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها و ایج��اد زمینه حض��ور ش��رکت های دو طرف در‬ ‫کشورها باعث افزایش سطح مبادالت تجاری خواهد شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1418‬‬ ‫پیاپی ‪2736‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫مازوت‬ ‫و اینده تجارت‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫کارشناس حوزه حمل ونقل دریایی‬ ‫در اس��تانه اجرای تصمیم سازمان جهانی‬ ‫‪( IMO‬نه��اد بین الملل��ی کش��تیرانی) قرار‬ ‫داریم و براین اساس قرار است از ژانویه ‪۲۰۲۰‬‬ ‫ی ‪98‬خورشیدی) استفاده از نفت کوره‬ ‫(‪11‬د ‬ ‫(م��ازوت) به ویژه نفت کوره ب��ا گوگرد باال در‬ ‫کشتی ها در اب های بین المللی ممنوع شود‪.‬‬ ‫در همی��ن باره بای��د به این نکت��ه نیز توجه‬ ‫داش��ت که درصد کمی از کااله��ای ایران با‬ ‫کش��تی های ایران��ی حمل ونقل می ش��وند و‬ ‫خط��وط بین المللی س��هم بیش��تری از این‬ ‫بخ��ش دارند؛ بنابراین ممنوعیت اس��تفاده از‬ ‫نفت ک��وره یا مازوت در کش��تی ها نمی تواند‬ ‫نگرانی چندانی را برای ایران به همراه داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در این تصمیم اعالم نش��ده است که‬ ‫فقط کش��تی هایی که به مقصد ایران می ایند‬ ‫سوخت گران تری باید مصرف کنند؛ بنابراین‬ ‫نباید چنین نگرانی هایی وجود داش��ته باشد‬ ‫چ��ون موضوع��ی جهانی اس��ت و خ��اص ما‬ ‫نیس��ت‪ ،‬در نتیجه تاثیر ممنوعیت استفاده از‬ ‫مازوت در سوخت کشتی ها بر تجارت جهانی‬ ‫خواه��د بود نه فقط ایران‪ .‬اگر این اتفاق فقط‬ ‫برای مقاصد ایران بود باید نگران می ش��دیم‬ ‫ک��ه در تجارت ایران و ب��ر کاالی ایرانی تاثیر‬ ‫خواهد گذاش��ت اما این گونه نیس��ت و همه‬ ‫کش��ورها مش��مول این افزایش نرخ سوخت‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه تحریم براین موض��وع تاثیر‬ ‫ندارد بلکه بر بخش هایی مانند بیمه و هزینه‬ ‫باالی کشتی هایی که به ایران می ایند ( چون‬ ‫به دلیل تحریم ها تعداد کمتری از کش��تی ها‬ ‫به بنادر ایران می ایند) اثرگذار اس��ت و جای‬ ‫نگرانی دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬دو سوخته بودن کشتی ها‪،‬‬ ‫س��ال های س��ال اس��ت که اجرا می شود؛ به‬ ‫ای��ن معنا که وقت��ی در محدوده بن��ادر قرار‬ ‫می گیرن��د از گازوئی��ل اس��تفاده می کنند و‬ ‫زمانی که از محدوده بنادر خارج می ش��وند و‬ ‫در اب ه��ای بین المللی قرار می گیرند‪ .‬مازوت‬ ‫می سوزانند‪ .‬درحال حاضر نیز به دلیل مسائل‬ ‫زیست محیطی مصوب شده است که از ابتدای‬ ‫س��ال اینده میالدی فقط گازوئیل در سوخت‬ ‫کشتی ها اس��تفاده و مازوت به عنوان سوخت‬ ‫در دریاها ممنوع شود‪.‬‬ ‫درب��اره گران ش��دن تولید داخ��ل نیز باید‬ ‫گفت که این موضوع خیل��ی با تولید داخلی‬ ‫ما ارتباط��ی پیدا نمی کند چراکه کش��تی ها‬ ‫در مس��یری ک��ه ت��ردد می کنن��د س��وخت‬ ‫ه��م می خرن��د‪ .‬کش��تی هایی ک��ه در حوزه‬ ‫خلیج فارس تردد دارند به طور عمده سوخت‬ ‫خود را از فجیره می خرند و این در حالی است‬ ‫که ما در موضوع بانکرینگ و فروش س��وخت‬ ‫کشتی ها خیلی موفق نبوده ایم‪.‬‬ ‫در نهای��ت اینک��ه‪ ،‬تج��ارت جهان��ی دچار‬ ‫گرانی ناخواس��ته ناش��ی از افزایش س��وخت‬ ‫کشتی ها می ش��ود و به نظر می رسد افزایش‬ ‫نرخ سوخت شاید حدود کمتر از ‪۱۰‬درصد در‬ ‫هزینه کرایه حمل اثر خواهد داشت اما هزینه‬ ‫تمام شده کاال به حجم و اینکه چقدر مشمول‬ ‫حمل ونقل ش��ود و موضوعات دیگر بس��تگی‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا توجه ب��ه اینکه دنیا به این س��مت‬ ‫می رود که از س��قوط حجم تج��ارت جهانی‬ ‫بکاهد چ��ون درام��د کش��ورها کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬به نظر می رس��د که متخصصان باید‬ ‫فکری برای جایگزینی مازوت داش��ته باشند‬ ‫یعنی مازوت را به ش��کلی تصفی��ه کنند که‬ ‫اثار سوءزیس��ت محیطی را از بی��ن ببرند‪ .‬در‬ ‫غیراینصورت مازوت را قرار اس��ت چه کنند؟‬ ‫برخی کاالها الزاماً تولید می شود مانند مازوت‬ ‫ک��ه در پاالیش نفت خام ب��رای تولید بنزین‬ ‫به دست می اید و در واقع به هیچ عنوان کسی‬ ‫نفت را برای تولید مازوت پاالیش نمی کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگاه سازی تصمیم گیران از هزینه های میلیاردی قطع اینترنت‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خسارت مستقیم‬ ‫حوزه فناوری‬ ‫ارتباطات و‬ ‫اطالعات از قطعی‬ ‫چند روز گذشته‬ ‫شبکه اینترنت‬ ‫سراسری کشور‬ ‫رقمی معادل‬ ‫‪ 50‬تا ‪ 60‬میلیارد‬ ‫دالر است‬ ‫قط��ع اینترن��ت سراس��ری در ای��ران که ب��ه دنبال‬ ‫وقایع هفته گذش��ته در برخی ش��هرهای کش��ور رخ‬ ‫داد‪ ،‬هزینه س��نگینی ب��ر دوش بنگاه ه��ای اقتصادی‬ ‫وارد کرده اس��ت تا انجا که فرزین فردیس عضو هیات‬ ‫نماین��دگان ات��اق بازرگانی تهران‪ ،‬هزینه مس��تقیمی‬ ‫که کس��ب و کار حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات در‬ ‫چند روز اخالل در اینترنت سراس��ری کشور متحمل‬ ‫شده اس��ت را رقمی مع��ادل ‪ 60‬میلی��ارد دالر براورد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ات��اق بازرگان��ی تهران‪،‬‬ ‫پیامد های اقتصادی ناش��ی از قطع چند روزه ش��بکه‬ ‫اینترنت در کشور و ضرر و زیانی که بر گرده بنگاه های‬ ‫اقتصادی قرار گرفت‪ ،‬بهانه ای ش��د تا فعاالن اقتصادی‬ ‫در دهمین نشس��ت کمیسیون اقتصاد نواوری و تحول‬ ‫دیجیتال اتاق بازرگانی تهران این موضوع را با دو معاون‬ ‫وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات به بحث و چالش‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫در این نشس��ت نمایندگان بخش خصوصی در حوزه‬ ‫کس��ب و کارهای دیجیتال‪ ،‬یک نگران��ی جدی خود را‬ ‫پ��س از تجربه تلخ قطعی ش��بکه اینترنت در کش��ور‬ ‫روزهای گذشته‪ ،‬با معاونان وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات به طور صریح در میان گذاشته و ابراز نگرانی‬ ‫کردن��د که به دنب��ال بارگذاری ش��بکه اینترانت ملی‬ ‫در چند روز گذش��ته‪ ،‬این ب��اور در نظام تصمیم گیری‬ ‫کشور تقویت شود که در هر وضعیت بحرانی‪ ،‬می توان‬ ‫دکم��ه قطع ش��بکه اینترنت سراس��ری در کش��ور را‬ ‫فش��رد و جای خالی ان را با ش��بکه ملی اطالعات پر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬نمایندگان بخش خصوصی در این نشست‪،‬‬ ‫یکی از وظایف تازه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫را تفهیم و قانع سازی تصمیم گیران کشور با این هدف‬ ‫عنوان کردند که در سایه استقرار شبکه ملی اطالعات‪،‬‬ ‫فشردن دکمه قطع شبکه سراسری اینترنت در کشور‪،‬‬ ‫حتی به طور موقت هم منطقی و عقالنی نیس��ت‪ ،‬چرا‬ ‫که به رغم تجربه بارگذاری ش��بکه مل��ی اطالعات در‬ ‫هفته گذش��ته و رفع محدود مش��کل دسترسی ها در‬ ‫بخش��ی از حوزه ها‪ ،‬این ش��بکه هنوز ت��وان کارکردی‬ ‫باالیی برای پاس��خ دهی به نیازهای اصلی در کشور را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت پنهان فرار سرمایه گذاران‬ ‫از دیگ��ر موضوعات��ی که در این نشس��ت از س��وی‬ ‫فع��االن اقتصادی و نماین��دگان بخش خصوصی حوزه‬ ‫کسب و کارهای دیجیتال مطرح شد‪ ،‬براورد هزینه هایی‬ ‫بود که قطعی ش��بکه سراس��ری اینترنت بر اقتصاد و‬ ‫کس��ب و کار بنگاه ه��ای ح��وزه فن��اوری ارتباط��ات و‬ ‫به دنبال قطع شبکه سراسری اینترنت در کشور‪ ،‬چندین تیم متخصص‬ ‫در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای کاهش خس��ارات ناشی از ان‬ ‫بو کار به طور شبانه روز وارد عمل شدند‬ ‫به مردم و صاحبان کس ‬ ‫اطالعات متحمل کرد‪.‬‬ ‫در همین باره‪ ،‬فرزین فردی��س به براورد و تخمینی‬ ‫از هزینه ه��ای مس��تقیم قطع��ی چن��د روزه اینترنت‬ ‫در کش��ور اش��اره کرد که بر پایه ن��رخ تولید ناخالص‬ ‫داخلی کشور و سهم به گفته وی‪ 1 . 6 ،‬درصدی اقتصاد‬ ‫اینترنت��ی از تولی��د ناخال��ص داخلی قابل محاس��به‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ب��راورد خود و همکارانش از خس��ارت مس��تقیم‬ ‫حوزه فن��اوری ارتباط��ات و اطالع��ات از قطعی چند‬ ‫روز گذش��ته شبکه اینترنت سراس��ری کشور را رقمی‬ ‫مع��ادل ‪ 50‬ت��ا ‪ 60‬میلیارد دالر دانس��ت در حالی که‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬این اتفاق هزینه های فرصت از دس��ت‬ ‫رفت��ه و هزینه های پنهان نیز به همراه داش��ته اس��ت‬ ‫ک��ه جبران ان مس��تلزم ص��رف زمان و ت��وان باالیی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که افش��ین کالهی‪ ،‬عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق تهران نیز فرار س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫از اقتصاد دیجیتال کشور را تنها بخشی از خسارت های‬ ‫نیاز به ‪ ۵۰‬دستگاه ایکس ری در گمرکات کشور‬ ‫رئی��س کل گمرگ با بیان اینکه براس��اس براورد ها عالوه‬ ‫بر ‪ ۱۶‬دس��تگاه ایک��س ری فعال در گمرکات کش��ور به ‪۵۰‬‬ ‫دستگاه دیگر نیازمند هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمام گمرکات دنیا‬ ‫برای کنترل به س��مت روش های ناملموس و نامحس��وس در‬ ‫حال حرکت هستند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گمرک ایران‪ ،‬مهدی میراش��رفی‬ ‫افزود‪ :‬امس��ال دس��تگاه های ایکس ری موجود در گمرک به‬ ‫خوبی توانس��ت در ایین اربعی��ن در مرز های جنوبی و غربی‬ ‫خدمت رسانی کند‪.‬‬ ‫وی درباره توان تولیدکنندگان داخلی گفت‪ :‬بخش اعظمی‬ ‫از نیاز گمرک را تولیدکنندگان داخلی می توانند تامین کنند‬ ‫و در همین راس��تا ‪ ۵‬دس��تگاه ایکس ری از داخل خریداری‬ ‫ش��ده که از این تعداد دو دس��تگاه ان تحویل و فعال اس��ت‬ ‫و س��ه دس��تگاه باقی مان��ده تا پایان س��ال قرار ب��ر تحویل‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کل گمرک با اش��اره ب��ه قرارداد های جدید گمرک‬ ‫برای خرید دس��تگاه ایکس ری اظهار ک��رد‪ :‬در قرارداد های‬ ‫قبل��ی که به روش بی او تی بود‪ ،‬برای س��اخت یک دس��تگاه‬ ‫س��رمایه گذاری می ش��د بعد هم تحویل مالک می شد‪ ،‬اما در‬ ‫روش جدی��د هم که «بی او او» نام دارد به طور دائم مالکیت‬ ‫دستگاه برای سرمایه گذار است‪.‬‬ ‫میراش��رفی تصریح ک��رد‪ :‬در روش جدید ق��رارداد «بی او‬ ‫او» ب��ه تازگ��ی با یک��ی از تولیدکنندگان داخل��ی قراردادی‬ ‫بس��ته ش��ده ک��ه در بزرگ تری��ن خروجی گمرک کش��ور‬ ‫در ‪ ۱۰‬م��اه این��ده یک دس��تگاه ایکس ری نص��ب و زیر بار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫کاهش تعرفه دیرکرد حمل کانتینر کشتیرانی های خارجی‬ ‫دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته از کاهش تعرفه‬ ‫توافق��ی ارزی دیرکرد حمل کانتینر ش��رکت های کش��تیرانی‬ ‫خارجی‪ ،‬از روز یکشنبه ‪ ۱۰‬اذر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مس��عود پل مه اظهارکرد‪ :‬در ابتدای سال ‪۹۷‬‬ ‫ب��ا خروج امریکا از برجام‪ ،‬تهدیدات اقتصادی علیه کش��ورمان‬ ‫شکل گرفت و شرکت های بزرگ کشتیرانی نیز در همین راستا‬ ‫از همکاری با کشور ما سرباز زدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اواخر اردیبهش��ت امسال‪ ،‬ما تعرفه هزینه دیرکرد‬ ‫کانتینر (حق توقف کانتینر) تغییر دادیم تا مانع بروز هیجانات‬ ‫بر بازار شود‪.‬‬ ‫دبی��رکل انجمن کش��تیرانی و خدم��ات وابس��ته گفت‪ :‬در‬ ‫یک سال گذش��ته‪ ،‬مذاکرات مس��تمری با بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی دولت و بخش خصوصی داشتیم و به توافق ضمنی با‬ ‫دست اندرکاران در این باره رسیدیم‪.‬‬ ‫پل م��ه ادامه داد‪ :‬طی مذاکرات با ش��رکت های خارجی که با‬ ‫م��ا تعامل دارند‪ ،‬به این توافق رس��یدیم که نرخ هزینه دیرکرد‬ ‫براس��اس فرمولی که در ‪ ۳۵‬سال گذشته داشتیم‪ ،‬اتفاق بیفتد‬ ‫که از فردا این تعرفه اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در گذشته مبانی به مفهوم ارزی بر پایه ‪ ۵‬و‬ ‫‪ ۱۰‬دالر به نرخ تس��عیر پول ملی بود و ارز وصول نمی ش��د؛ اما‬ ‫چون تعامالت ارزی در حوزه دریا بر پایه دالر می چرخد‪ ،‬به این‬ ‫توافق رسیدیم که همان فرمول حاکم شود و از درج تعرفه های‬ ‫متعدد و سنگین روی بارنامه ها‪ ،‬جلوگیری شود‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن کش��تیرانی تاکید کرد‪ :‬امیدواریم این کنترل‬ ‫تعرفه ای موجب شود بخش قابل توجهی از هزینه های حمل در‬ ‫حق توقف کانتینر‪ ،‬کاهش یابد‪.‬‬ ‫پل مه با بیان اینکه در کشور دو تعرفه داریم‪ ،‬گفت‪ :‬نخستین‬ ‫مورد تعرفه توافقی و انعقاد قاعده حقوقی منظم است و چنانچه‬ ‫این توافق نباش��د‪ ،‬باید از تعرفه ش��ورای عالی هماهنگی کشور‬ ‫تبعیت کند و چنانچه تبعیت نکند‪ ،‬با او برخورد می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بخ��ش قابل توجه��ی از کاالهای ورودی‬ ‫به کش��ور به شیوه کانتینری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تا پایان ابان ‪ ،‬طبق‬ ‫امار س��ازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬ورودی کاال به کشور به شیوه‬ ‫کانتینری یک میلیون و ‪ ۹‬هزار ‪ TEU‬بوده اس��ت که تا یک و‬ ‫نیم میلیون ‪ TEU‬تا پایان سال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن کشتیرانی گفت‪ :‬اگر قرار باشد کاالها با زمان‬ ‫مان��دگاری باال در بنادر در انتظار ترخیص بمانند‪ ،‬نرخ مصرفی‬ ‫کاالها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫پل مه با بیان اینکه فرمول مذکور برای ش��رکت های خارجی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مبانی تسعیر براس��اس نرخ ‪ ETS‬است که‬ ‫همواره در پرتال س��ازمان بنادر‪ ،‬با منبع بانک مرکزی مشخص‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۵۷ :‬تعرف��ه ک��ه روی بارنام��ه و از مبانی توافقی‬ ‫اس��تفاده می کردند را در ای��ن میان احصا کرده ای��م و در این‬ ‫راس��تا‪ ۶۰ ،‬درصد نرخ تمام شده در حوزه تعرفه و حداکثر ‪۸۰‬‬ ‫درصد تنزل می یابد‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن کش��تیرانی درباره سوخت کم سولفور که از‬ ‫دهم دیماه امس��ال برای ش��ناورها طبق تاکید سازمان جهانی‬ ‫دریانوردی الزامی می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬کوتاهی برای تامین سوخت‬ ‫کم سولفور داش��ته ایم که انتظار داریم دولت حمایت کند؛ اما‬ ‫کوتاهی در تولید این س��وخت از س��وی متولیان انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پنهان قطعی چند روزه ش��بکه سراس��ری اینترنت در‬ ‫کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات نماین��دگان اتاق ته��ران ضمن انکه‬ ‫بارگذاری ش��بکه ملی اطالعات ط��ی چند روز قطعی‬ ‫اینترنت طی هفته گذش��ته را اقدامی بزرگ از س��وی‬ ‫وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات دانس��ت‪ ،‬این‬ ‫خط��ر را نیز جدی تلقی کرد که قطع ش��بکه اینترنت‬ ‫و جایگزین��ی حت��ی موقتی و چند روزه ان با ش��بکه‬ ‫ملی ارتباطات‪ ،‬به رویه ع��ادی نزد نظام تصمیم گیری‬ ‫کشور بدل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مستندسازی و شفاف سازی خسارات‬ ‫مع��اون وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات که به‬ ‫همراه رئیس ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت به نشست‬ ‫کمیس��یون اقتصاد ن��واوری و تح��ول دیجیتال امده‬ ‫بود‪ ،‬در توضیحات��ی قطعی اینترنت را تصمیمی خارج‬ ‫از ای��ن وزارتخان��ه عنوان کرد و گفت‪ :‬ب��ه دنبال قطع‬ ‫ش��بکه سراس��ری اینترن��ت در کش��ور‪ ،‬چندین تیم‬ ‫متخص��ص در وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات‬ ‫برای کاهش خس��ارات ناشی از ان به مردم و صاحبان‬ ‫کس��ب و کار به ط��ور ش��بانه روز وارد عمل ش��دند و‬ ‫چندی��ن مج��وز برق��راری مج��دد اینترنت ب��ه ویژه‬ ‫در ح��وزه تامین نیازمن��دی ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫و خبرگزاری ه��ا را از ش��ورای امنی��ت مل��ی دریافت‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫امیر ناظمی با بیان اینکه پس از اتصال دوباره شبکه‬ ‫سراس��ری اینترنت‪ ،‬وظیفه دیگ��ری در این وزارتخانه‬ ‫تعریف ش��د و ان‪ ،‬شفاف س��ازی هزینه ها و خس��ارات‬ ‫قطع��ی اینترن��ت در ابعاد مختلف در کش��ور و ارائه و‬ ‫تش��ریح ان برای مس��ئوالن تصمیم گیر کش��ور است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به همین منظور‪ ،‬در چند روز گذش��ته جلسات‬ ‫و مالقات ه��ای معاون��ان و مدی��ران ای��ن وزارتخانه با‬ ‫بخش های مختلف کش��ور که متحمل خسارات ناشی‬ ‫از قطعی اینترنت ش��ده اند‪ ،‬اغاز شده است و در تالش‬ ‫هستیم تا پس از مستندسازی هزینه های براورد شده‪،‬‬ ‫این اطالعات را برای شفاف س��ازی و اگاهی حاکمیت‪،‬‬ ‫در اختی��ار دس��تگاه های تصمیم گی��ر کش��ور ق��رار‬ ‫دهیم‪ .‬او س��پس از اتاق بازرگانی تهران و تش��کل های‬ ‫مرتبط به حوزه اقتصاد فناوری و دیجیتال خواس��ت تا‬ ‫براوردهای خود از خس��ارات و هزینه هایی که متوجه‬ ‫بو کارهای این بخش شده اس��ت را مستند کرده‬ ‫کس�� ‬ ‫و در اختیار وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫گام های بلند کارگروه مدیریت کیفیت صادرات‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاش��یه نخستین جلسه‬ ‫کارگ��روه مدیریت کیفیت صادرات‪ ،‬تش��کیل ای��ن کارگروه را در‬ ‫راس��تای ایجاد هماهنگی در سیاست گذاری‪ ،‬برنامه ریزی و نظارت‬ ‫ب��رای ارتقای س��طح کیفیت محصوالت صادراتی کش��ور توصیف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬حمید‬ ‫زادب��وم درباره وظای��ف کارگروه مدیریت کیفی��ت صادرات گفت‪:‬‬ ‫ایج��اد ارتباط مطلوب و هماهنگ با نیروهای متخصص‪ ،‬ذی صالح‬ ‫و صاحب نظر در موسس��ات مرتبط با کیفیت در س��طح کش��ور‪،‬‬ ‫ایج��اد ارتباط فعال و س��ازنده با دیگر موسس��ات ملی غیر دولتی‬ ‫مرتبط ب��ا کیفیت در داخل و خارج کش��ور در چارچوب مقررات‬ ‫و ضوابط مربوط‪ ،‬ایجاد س��ازکار مناس��ب برای نظ��ارت بر صدور‬ ‫کااله��ای صادراتی در مرزهای خروجی‪ ،‬گم��رکات و بازارچه های‬ ‫مرزی جهت جلوگیری از صدور کاالهای فاقد کیفیت و انجام سایر‬ ‫اقدامات اموزشی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬ترویجی و اجرایی به منظور دستیابی‬ ‫ب��ه اهدف مورد نظر در طرح جامع نظام مدیریت کیفیت صادرات‬ ‫از اهم وظایف این کارگروه است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه مصوبه هی��ات وزی��ران درب��اره تدوین طرح‬ ‫جام��ع نظ��ام مدیریت کیفی��ت ص��ادرات و ضرورت انج��ام این‬ ‫مه��م‪ ،‬خواس��تار همکاری دس��تگاه های عضو کارگ��روه‪ ،‬از جمله‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی‪ ،‬معاونت صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ای��ران‪ ،‬وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درم��ان و اموزش پزش��کی‪ ،‬وزارت امور اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران و ات��اق تعاون ایران‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬ب��ا تاکید بر اهمیت‬ ‫تش��کیل دبیرخانه کارگ��روه مدیری��ت کیفیت ص��ادرات و لزوم‬ ‫بهره گیری از نظرات و دیدگاه ه��ای بنگاه های تولیدی ‪ -‬صادراتی‬ ‫و همچنین تش��کل های تولیدی در راستای کاهش موانع فراروی‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬کیفیت کاالهای صادراتی ب��ه عنوان یکی‬ ‫از مهم تری��ن عوامل رقابت پذیری بنگاه ها و صنایع کش��ور قلمداد‬ ‫می شود چرا که کاربرد فناوری های جدید در اجزای زنجیره ارزش‬ ‫محصوالت س��بب ارتقای کیفیت ش��ده و ب��ا ورود رقبای جدید و‬ ‫قدرتمن��د و با ظرفیت های تولیدی عملیاتی باال‪ ،‬اهمیت رقابت در‬ ‫بازارهای جهانی شکل می گیرد‪.‬‬ ‫زادبوم با اش��اره به مطالعات متعدد انجام شده در داخل و خارج‬ ‫از کشور و همچنین بررسی های صورت گرفته توسط مرکز تجارت‬ ‫بین المل��ل (‪ ،)ITC‬نقایص کیفیت را یکی از اصلی ترین تنگناهای‬ ‫جهش صادراتی کشور عنوان کرد و بر بازنگری گواهی های صادره‬ ‫از سوی ارکان زیر ساختی ملی و بخشی کیفیت کشور در بازارهای‬ ‫جهانی تاکید کرد‪.‬‬ ‫ورود به فضای رقابتی جهانی با رعایت استانداردها‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت‪ :‬هرچند تحریم های‬ ‫ظالمانه بر پیکره اقتصاد کشور سایه افکنده است‪ ،‬اما با صبر و‬ ‫تحم��ل از ان عبور خواهیم ک��رد و ان زمان برای تداوم حضور‬ ‫در فضای رقابتی جهانی‪ ،‬ناگزیر از رعایت اس��تانداردها هستیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬نیره پیروزبخت در ایی��ن تقدیر از واحدهای‬ ‫نمونه اس��تاندارد اس��تان تهران افزود‪ :‬مباحث خودرو و تدوین‬ ‫سند یکپارچگی غذا در شورای عالی استاندارد به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫اگر بر حضور در سازمان جهانی استاندارد‪ ،‬کدکس‪ ،‬سازمان‬ ‫اس��تاندارد کشورهای اس�لامی و‪ ...‬اصرار داریم‪ ،‬به دلیل حفظ‬ ‫کی��ان اقتص��ادی کش��ورمان و جلوگی��ری از نف��وذ اقتصادی‬ ‫بیگانگان است‪.‬‬ ‫وی ب��ر پایه گ��ذاری درس��ت صنعت��ی در هم��ه بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی تاکید کرد و افزود‪ :‬در حال��ی که در دهه های ‪ ۸۰‬و‬ ‫‪ ۹۰‬بس��یاری وزارتخانه ها و سازمان ها کارشناسان غیرمرتبط با‬ ‫موضوعات را به جلسات استاندارد می فرستادند‪ ،‬امروز همان ها‬ ‫به استانداردها معترضند‪ .‬پیروزبخت همچنین بر لزوم استفاده‬ ‫از بس��ته های حمایتی سازمان ملی استاندارد برای تولید تاکید‬ ‫کرد که حاصل جلس��ات مختلف این س��ازمان با س��ازمان ها و‬ ‫بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫‹ ‹استاندارد مطالبه عمومی شود‬ ‫هچنین در این مراسم‪ ،‬انوش��یروان محسنی بندپی استاندار‬ ‫ته��ران افزود‪ :‬اگر اس��تاندارد را به عنوان ی��ک مطالبه عمومی‬ ‫در س��طح جامعه نشر دهیم‪ ،‬می تواند به کیفیت‪ ،‬رفاه و ارتقای‬ ‫س��طح زندگی در جامعه منجر شود‪ .‬اگر تولیدکنندگان ارتقای‬ ‫کیفیت تولیدات را در دس��تور کار خود ق��رار دهند‪ ،‬دولت نیز‬ ‫می تواند مبارزه همه جانبه ای با قاچاق کاال و ارز داش��ته باشد‪.‬‬ ‫سرمایه اجتماعی لوگوی اس��تاندارد هر روز در جامعه در حال‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1418‬‬ ‫پیاپی ‪2736‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫رویدادی با رویکرد فوالدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با رویکرد‬ ‫بومی س��ازی و توس��عه فناوری از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی امسال‬ ‫در برج میالد تهران برگزار می ش��ود‪ .‬این رویداد س��ال‬ ‫گذشته با استقبال خوب فعاالن حوزه فوالد و متالورژی‬ ‫همراه بود و از این رو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫برای دوره جدید این رویداد در حال برنامه ریزی است‪.‬‬ ‫درباره دوره جدید این رویداد گزارش می دهد؛‬ ‫کمی بیش از نیمی از فوالد تولیدی در ایران در داخل‬ ‫مصرف می شود و با توجه به طرح های در دست اجرا در‬ ‫کمتر از ‪ ۵‬سال اینده‪ ،‬این نسبت به کمتر از ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫بالغ می ش��ود‪ .‬صنعت فوالد ایران درحال حاضر و اینده‬ ‫نزدیک به طور حیاتی متکی به بازار پیچیده صادرات و‬ ‫تجارت جهانی خواهد ش��د‪ .‬دومین دوره این نمایشگاه‬ ‫فوالدی به درخواست شرکت ها و تامین کنندگان فوالد‬ ‫ب��ا حمایت ایمیدرو‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و با رویکرد‬ ‫بومی سازی و توسعه فناوری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدیل صنعت فوالد به یکی از صنایع مهم‬ ‫معاون مع��دن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درباره اهمیت برگزاری نمایش��گاه فوالد گفت‪:‬‬ ‫صنعت فوالد به یکی از صنایع مهم تبدیل شده و افتخار‬ ‫ان برای فوالدسازان و صنعتگران است‪.‬‬ ‫جعف��ر س��رقینی در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫پیش��رفت ای��ران در صنعت فوالد اظهار ک��رد‪ :‬بازدهی‬ ‫صنعت فوالد ‪ ۷۰‬درصد ش��ده و دلیل ان این است که‬ ‫بیش��تر واحدها در ابتدای راه اندازی هستند و تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد دور از دسترس نیست‪.‬‬ ‫س��رقینی تصریح ک��رد‪ :‬این نمایش��گاه فرصت هایی‬ ‫را ب��رای ارائ��ه بومی س��ازی از طری��ق اع�لام نیازهای‬ ‫کارخانجات زنجی��ره اهن و فوالد به قطعات‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و دان��ش فنی و مهندس��ی همچنین برق��راری ارتباط‬ ‫بی��ن کارخانجات ف��والدی‪ ،‬تامین کنن��دگان داخلی و‬ ‫بازدیدکنن��دگان از طریق اس��تقرار و گ��ردش عملیات‬ ‫میزهای اختصاصی هدایت گر فراهم نموده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۲۰‬تفاهمنامه دردوره اول امضا شد‬ ‫بهرام س��بحانی‪ ،‬رئیس انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران دراین باره گفت‪ :‬نخس��تین جشنواره و نمایشگاه‬ ‫مل��ی فوالد ایران که در دی ماه س��ال گذش��ته برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اغازگر یک موج فراگیر بومی س��ازی و حمایت از‬ ‫به عقیده بس��یاری از کارشناسان‪ ،‬جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫در حقیقت بزرگ تری��ن گردهمایی تولیدکنن��دگان‪ ،‬تامین کنندگان‪،‬‬ ‫بازرگانان و متخصصان صنعت فوالد ایران به شمار می رود‬ ‫تامین داخلی بود که خوش��بختانه با اس��تقبال بی نظیر‬ ‫جامعه فوالد کش��ور روبه رو ش��د‪ .‬در همین راستا و به‬ ‫درخواس��ت تولیدکنندگان و تامین کنن��دگان زنجیره‬ ‫فوالد‪ ،‬دومی��ن دوره این رویداد ملی به همت انجمن و‬ ‫با مشارکت تمامی شرکت های بزرگ فوالدی و معدنی‬ ‫و تامین کنندگان مط��رح داخلی و همچنین با حمایت‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری و اتاق ه��ای ایران و تهران‬ ‫از ‪ ۲۳‬ت��ا ‪ ۲۶‬دی امس��ال در برج میالد ته��ران برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران در جمع‬ ‫خبرن��گاران این جش��نواره و نمایش��گاه را بزرگ ترین‬ ‫گردهمایی تولیدکنندگان‪ ،‬تامین کنندگان‪ ،‬بازرگانان و‬ ‫متخصص��ان زنجیره اهن و فوالد ای��ران عنوان و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در نخستین دوره این جشنواره بیش از ‪ ۱۴۰۰‬نفر‬ ‫از مدیران و مسئوالن فوالد کشور در ایین گشایش گرد‬ ‫هم امدند و در ‪ ۴‬روز‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر از نمایشگاه‬ ‫ملی ف��والد ایران با محوریت ارائه فرصت های س��اخت‬ ‫داخل در زنجیره فوالد بازدید کردند‪.‬‬ ‫سبحانی اضافه کرد‪ :‬در دوره نخست جشنواره‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۲۰‬تفاهمنام��ه بین فوالدس��ازان و تامین کنندگان‬ ‫داخلی به ارزش تقریبی ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان منعقد شد‬ ‫که بر اس��اس پایش انجام شده‪ ،‬تاکنون حدود نیمی از‬ ‫ان به مرحله عقد قرارداد و تولید و تحویل رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به راه اندازی س��امانه جامع بومی سازی‬ ‫زنجی��ره اهن و فوالد گفت‪ :‬پیش از این تولیدکنندگان‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬فوالدسازان و س��ایر فعاالن این حوزه به‬ ‫صورت جزیره ای به جمع اوری اطالعات تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی می پرداختن��د ک��ه با راه ان��دازی این س��امانه‬ ‫ب��ه اطالع��ات جام��ع و یکپارچه در این زمینه دس��ت‬ ‫می یابیم‪ .‬همچنی��ن وجود تحریم ها و افزایش نرخ دالر‬ ‫لزوم داش��تن اطالع��ات جامع قطعات و ماش��ین االت‬ ‫بومی س��ازی شده یا مورد نیاز را بیشتر مورد توجه قرار‬ ‫می دهد‪ .‬سبحانی افزود‪ :‬با ثبت اطالعات تولیدکنندگان‬ ‫داخ��ل در این س��امانه‪ ،‬خری��داران می توانند راحت تر‬ ‫نیازهای خود را شناس��ایی و انها را تامین کنند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬س��امانه فوق ب��ه تولیدکنن��دگان داخل جهت‬ ‫شناس��ایی ماش��ین االت و قطع��ات بومی سازی نش��ده‬ ‫کم��ک می کند تا ب��ه س��رمایه گذاری و بومی س��ازی‬ ‫انه��ا بپردازن��د‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬در واقع این س��امانه‬ ‫می��ان تولیدکننده و مصرف کننده ارتب��اط موثر برقرار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهترین رویداد در حوزه فوالد‬ ‫ب��ه عقی��ده بس��یاری از کارشناس��ان‪ ،‬جش��نواره و‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد در حقیقت بزرگ ترین گردهمایی‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬تامین کنندگان‪ ،‬بازرگانان و متخصصان‬ ‫صنعت فوالد ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫سیف اهلل امیری نیز در رابطه با اهمیت برگزاری این‬ ‫رویداد گفت‪ :‬جش��نواره و نمایش��گاه مل��ی فوالد ایران‬ ‫ک��ه س��ال قبل در برج می�لاد برگزار ش��د این فرصت‬ ‫را ایج��اد ک��رد ت��ا تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان‬ ‫ب��رای نخس��تین بار روب��ه روی یکدیگر ق��رار بگیرند و‬ ‫راه های تامین قطعات مورد نیازش��ان در داخل را پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنای��ع معدن��ی و مش��اور معاونت‬ ‫امور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬این جش��نواره در برج میالد با اس��تقبال‬ ‫واحدهای فوالدی مواجه ش��د و توانست ‪ ۹۰۰‬میلیارد‬ ‫ارزاوری داشته باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬نمایشگاه بومی سازی‬ ‫در جش��نواره فوالد را بهترین نمایش��گاهی می دانم که‬ ‫در ان حاض��ر بوده ام‪ .‬این نویدبخش تجربه ای مثمرثمر‬ ‫در نمایش��گاهی است که امس��ال در این زمینه برگزار‬ ‫می شود‪ .‬امیری همچنین تصریح کرد‪ :‬در جشنواره سال‬ ‫گذش��ته‪ ۳۰۰ ،‬واحد فوالدی توانس��تند راه هایی برای‬ ‫براورده کردن نیازهایشان در شرایط کنونی کشور پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹روی خوش فوالدی ها به استارت اپ ها‬ ‫یک��ی از ویژگی ه��ای ای��ن روی��داد توج��ه وی��ژه به‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬استارت اپ ها و شتاب دهنده ها‬ ‫در حوزه بومی س��ازی است که با تکمیل بانک اطالعاتی‬ ‫تامین کنندگان‪ ،‬فرایند ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان‬ ‫تس��هیل و حت��ی در م��واردی حمای��ت مال��ی از‬ ‫تامین کنندگان انجام می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬نکته قابل توجه‬ ‫در این جشنواره و نمایشگاه‪ ،‬پذیرش ریسک بومی سازی‬ ‫توسط فوالدسازان و شرکت های بزرگ معدنی و حمایت‬ ‫انها از داخلی س��ازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز است‬ ‫که برای نخستین بار در کشور اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫تامین کنندگان در نمایش��گاه ملی بومی سازی نیز در‬ ‫‪۷‬گروه تقسیم می شوند‪:‬‬ ‫مکانیک شامل قطعات و تجهیزات مکانیکی‬ ‫س��یاالت ش��امل قطع��ات و تجهی��زات پنوماتیک��ی‪،‬‬ ‫هیدرولیکی‪ ،‬تاسیساتی‪ ،‬روانکارها و ازمایشگاهی‬ ‫برق ش��امل قطعات و تجهیزات برقی‪ ،‬الکتریکی‪ ،‬ابزار‬ ‫دقیق‪ ،‬اتوماسیونی و ازمایشگاهی‬ ‫مواد ش��امل م��واد مصرفی‪ ،‬م��واد اولیه‪ ،‬اس��تحصال‬ ‫پسماندها و فروالیاژها‬ ‫نسوز شامل انواع جرم ها‪ ،‬نسوزها و تجهیزات وابسته‬ ‫انتقال مواد شامل قطعات و تجهیزات مرتبط با انتقال‬ ‫مواد نظیر نوار نقاله ها و رول ها‬ ‫تحقیق و پژوهش ش��امل متال��ورژی‪ ،‬فرایند‪ ،‬انرژی و‬ ‫محیط زیست‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��زرگ کش��ور مانند ف��والد مبارکه‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬ذوب اه��ن اصفه��ان‪ ،‬فوالد خراس��ان‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬هلدینگ کاوه پارس‪ ،‬میدکو‪ ،‬شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی گل گهر‪ ،‬ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو‪،‬‬ ‫فوالد الیاژی ایران‪ ،‬اهن و فوالد غدیر ایرانیان‪ ،‬فوالد یزد‪،‬‬ ‫فوالد غرب اس��یا‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاش��ان‪ ،‬فوالد متیل‪،‬‬ ‫صنای��ع ورق های پوشش��دار تاراز‪ ،‬ش��رکت ورق خودرو‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬فوالد صنعت بناب‪ ،‬کاوش جوش‪،‬‬ ‫خوارزم��ی‪ ،‬فوالد کاوه جنوب کیش‪ ،‬ف��والد هرمزگان و‬ ‫برخی دیگر از ش��رکت های فوالدی و ش��رکت های فعال‬ ‫در حوزه تامین زنجیره فوالد نیز همگی در این نمایشگاه‬ ‫حض��ور دارند و یک ارتباط ش��بکه ای بین ش��رکت های‬ ‫فوالدی و تامین کنندگان در پلن نمایش��گاه تعریف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یکی از‬ ‫ویژگی های‬ ‫جشنواره و‬ ‫نمایشگاه ملی‬ ‫فوالد ایران‬ ‫توجه ویژه به‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪،‬‬ ‫استارت اپ ها و‬ ‫شتاب دهنده ها‬ ‫در حوزه‬ ‫بومی سازی است‬ ‫زمان برگزاری فاینکس ‪ ۲۰۲۰‬مشخص شد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اطالع رس��انی و خدمات بورس از زمان‬ ‫برگزاری س��یزدهمین نمایش��گاه بورس‪ ،‬بانک و بیمه خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬برنامه ریزی های الزم برای برگزاری فاینکس ‪ ۲۰۲۰‬از‬ ‫تابستان امسال اغاز شده است‪.‬‬ ‫یاس��ر فالح از برگزاری س��یزدهمین نمایشگاه بورس‪ ،‬بانک‬ ‫و بیمه در هفته اول اردیبهش��ت ماه س��ال اینده خبر داد و به‬ ‫س��نا گفت‪ :‬برنامه ریزی های الزم از تابستان امسال اغاز شده و‬ ‫فاینک��س ‪ ،۲۰۲۰‬اول تا چهارم اردیبهش��ت ‪ ۹۹‬و پیش از ماه‬ ‫رمضان در محل دائمی نمایشگاه ها برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فاینک��س یک��ی از مهم ترین ابزاره��ای معرفی‬ ‫بازارهای مالی از جمله بازار س��رمایه به احاد جامعه است‪ .‬طی‬ ‫دوازده دوره برگزاری فاینکس‪ ،‬ارکان و نهادهای مالی ارتباطات‬ ‫گس��ترده ای با مردم و جامعه مخاطبین برقرار کردند‪ .‬به دنبال‬ ‫ش��مولیت مالی هس��تیم و باید ادبیات بورس را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه بورس بانک بیمه یکی از مهم ترین ابزارها‬ ‫برای تحقق این امر است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬این مقام مس��ئول ب��ا بیان اینکه‬ ‫فاینکس فرصتی اس��ت تا نهادهای مالی‪ ،‬س��هامداران و عموم‬ ‫مردم ارتباط دو س��ویه چهره به چه��ره را تجربه کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طی سال های اخیر نمایش��گاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫نقش مهمی در فرهنگ اقتصادی ایفا و با اتکا به حضور پرشور‬ ‫مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان روند رو به رشدی را تجربه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به اذعان ش��رکت سهامی نمایش��گاه ها و شرکت‬ ‫پیمانکار‪ ،‬فاینکس دوازدهم یکی از نمایشگاه های پر بار بود که‬ ‫روزانه ‪ ۱۰‬هزار نفر از ان بازدید کردند و این میزان استقبال از‬ ‫یک نمایشگاه مالی کم نظیر بود‪.‬‬ ‫فالح به برنامه های پیش بینی شده در فاینکس ‪ ۲۰۲۰‬اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ش��رکت اطالع رسانی و خدمات بورس همواره به‬ ‫دنبال افزایش سواد مالی عموم مردم است و از سوی ارکان این‬ ‫ش��رکت برنامه های متعددی با محور فرهنگ سازی و اموزش‬ ‫اجرایی می ش��ود‪ .‬نمایش��گاه بورس‪ ،‬بانک و بیم��ه یک رویداد‬ ‫خدمت محور با هدف انتقال دانش مالی است‪.‬‬ ‫بنابراین کارگاه ها و دوره های اموزشی مهم ترین ویژگی این‬ ‫رویداد است‪ .‬شرکت اطالع رسانی نیز سعی می کند با کارگاه ها‬ ‫و دوره های اموزشی پیش بینی شده‪ ،‬ادبیات و مفاهیم بورسی‬ ‫را بس��ط دهد‪ .‬با برنامه ریزی انجام ش��ده قطعا مخاطبین این‬ ‫نمایش��گاه با الفبای بورس اش��نا و با دارایی علمی و دانش از‬ ‫فاینکس ‪ ۲۰۲۰‬خارج می شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬فاینک��س چه از لحاظ کیف��ی و چه از لحاظ‬ ‫کمی توس��عه چش��مگیری را تجربه کرده به طوری که س��ال‬ ‫گذش��ته ا ِس��تو ِروا رئیس انجمن بین الملل��ی روابط عمومی از‬ ‫فاینکس دوازدهم به عنوان بزرگ ترین نمایشگاه مالی یاد کرد‪.‬‬ ‫در فاینک��س ‪ ۲۰۲۰‬ش��اهد حض��ور چهره ه��ای بین المللی‬ ‫اثرگ��ذار خواهیم بود و برنامه های خاص��ی در حوزه بین الملل‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬علی رغم ش��رایط خاص��ی که در ان‬ ‫هس��تیم و تحریم های ظالمانه ای که از سوی غرب علیه ایران‬ ‫وضع ش��ده‪ ،‬برنامه ای ُم َدون و خ��اص در حوزه بین الملل اجرا‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اطالع رس��انی و خدم��ات بورس گفت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه س��یزدهم کالس درس بزرگ دانش مالی است‪ .‬در‬ ‫این رویداد دوره های اموزش��ی متعدد با موضوع مبانی واصول‬ ‫مقدماتی س��رمایه گذاری برگزار می شود‪ .‬عالوه بر ان نهادهای‬ ‫مالی نیز دوره های اموزش��ی تخصصی را در نمایش��گاه بورس‬ ‫بانک بیمه برگزار می کنند‪.‬‬ ‫فالح ضمن اظهار امیدواری به حضور پررنگ صنعت بانک به‬ ‫عنوان بال مهم تامین مالی و ش��رکت های بیمه به عنوان ضلع‬ ‫مهم اقتصاد گفت‪ :‬بازار س��رمایه‪ ،‬بیمه و پول در کنار هم عامل‬ ‫پویایی اقتصاد ملی هس��تند‪ .‬با توجه به نگاه سیاس��ت گذاران‬ ‫اقتصادی و مدیران کالن و ارش��د اقتصادی به بازار سرمایه به‬ ‫نظر می رس��د وظیفه ارکان در معرفی بازار سرمایه سنگین تر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به ویژه دیدار اخیر رهبر معظم انقالب با فعاالن‬ ‫اقتصادی و تاکید ایش��ان به حمایت از تولید و س��رمایه گذاری‬ ‫در ح��وزه تعاونی ها و ب��ورس دلگرمی مضاعف��ی برای فعاالن‬ ‫اقتصادی است و باید بر اس��اس رسالت ملی‪ ،‬ارتباط نهادهای‬ ‫مالی‪ ،‬سرمایه گذاران و عموم مردم با یکدیگر را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫وی به پروژه شرکت اطالع رسانی تحت عنوان فرهنگ سازی‬ ‫ش��هر به ش��هر اش��اره کرد و افزود‪ :‬امادگی داریم یک غرفه را‬ ‫به پروژه فرهنگ س��ازی شهر به ش��هر اختصاص دهیم‪ .‬در این‬ ‫غرقه یک میز به هر اس��تان اختصاص دارد و فعاالن بورس��ی‬ ‫در نقاط مختل��ف می توانند با واحد فرهنگ س��ازی و اموزش‬ ‫ش��رکت اطالع رس��انی و خدمات بورس ارتباط برقرار کنند و‬ ‫در فاینکس ‪ ۲۰۲۰‬حضور داش��ته باشند‪ .‬غرفه فرهنگ سازی‪،‬‬ ‫ش��هر به ش��هر یعنی یک ایران کوچک بورسی در بزرگ ترین‬ ‫روی��داد مالی و فعاالن اقتص��ادی می توانند متقاضی حضور در‬ ‫پاویون ایران باشند‪.‬‬ ‫فالح با بیان اینکه رویکرد اصلی این نمایشگاه توسعه فرهنگ‬ ‫س��رمایه گذاری در دارایی های مالی اس��ت به همه شرکت های‬ ‫فعال در صنعت مالی پیش��نهاد ک��رد از این فرصت چهار روزه‬ ‫برای تعامل با مخاطبان و مشتریان بهره برداری کنند‪ .‬نخستین‬ ‫نشس��ت بزرگ فعاالن اقتصادی در سال ‪ ۹۹‬نمایشگاه بورس‪،‬‬ ‫بانک و بیمه اس��ت و امیدواریم همچون سالیان گذشته مورد‬ ‫استقبال قرار گیرد و مردم در کنار سهامداران‪ ،‬سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫س��پرده گذاران و بیمه گ��ذاران در ای��ن نمایش��گاه حاض��ر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫نوزدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫محیط زیس��ت ب��ا ش��عار محی��ط زیس��ت‪،‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی ب��ا ‪ ۸۰‬میلیون محیط‬ ‫بان از تاریخ ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۶‬اسفندماه ‪ ۹۸‬در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬برگزاری همزمان مراس��م‬ ‫گرامیداشت پنجاهمین سال تاسیس سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت با افتتاحیه نمایشگاه‪،‬‬ ‫از ویژگی های بارز این دوره از نمایشگاه است‪.‬‬ ‫جلیل ب��ادام فی��روز‪ ،‬رئیس پژوهش��کده‬ ‫محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست‪ ،‬گفت‪ :‬پژوهشکده محیط زیست‬ ‫و توس��عه پای��دار به عن��وان دبیرخانه دائمی‬ ‫نمایش��گاه ب��ا رویک��رد جدی��دی اق��دام به‬ ‫برنامه ریزی هدفمند نمایشگاه کرده است‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬برخالف س��ال های قبل‪،‬‬ ‫نمایش��گاه امس��ال‪ ،‬ب��ه ص��ورت تخصصی و‬ ‫ب��ا ه��دف معرف��ی کاال‪ ،‬خدم��ات و اخرین‬ ‫فناوری های س��ازگار با محیط زیس��ت برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی محوره��ای اصلی فعالیت نمایش��گاه‬ ‫را ه��وا و تغییر اقلیم‪ ،‬مدیریت اب و پس��اب‪،‬‬ ‫مدیریت پس��ماند‪ ،‬خدمات فنی‪ ،‬مهندسی و‬ ‫مش��اوره ای‪ ،‬تنوع زیس��تی‪ ،‬مدیریت زیست‬ ‫بومی‪ ،‬مدیریت پایش محیط زیست‪ ،‬مدیریت‬ ‫سبز‪ ،‬دس��تاوردهای محیط زیستی واحدهای‬ ‫صنعتی و خدماتی‪ ،‬مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫و ارتقای فرهنگ محیط زیستی برشمرد‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش��کده محیط زیست و توسعه‬ ‫پای��دار‪ ،‬با اش��اره ب��ه فعالیت جدی ش��ورای‬ ‫سیاس��تگذاری نمایش��گاه نوزدهم گفت‪ :‬این‬ ‫ش��ورا با حضور متخصصان‪ ،‬صاحب نظران و‬ ‫نمایندگان بخش های مختلف سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست تا زمان برگزاری نمایشگاه‪ ،‬بطور‬ ‫مرتب تشکیل می شود و با بهره گیری از خرد‬ ‫جمعی تالش می ش��ود تا برگزاری نمایشگاه‬ ‫ب��ا در نظر گرفتن مولفه های محیط زیس��تی‬ ‫و اثر بخش‪ ،‬بتواند الگوی مناسبی برای سایر‬ ‫نمایش��گاه ها از منظر رعای��ت الگوی صحیح‬ ‫مصرف منابع پایه محیط زیست باشد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه برگ��زاری کارگاه ه��ای‬ ‫اموزش��ی و تش��کیل میزگردهایی متناسب‬ ‫با مس��ائل و مش��کالت روز جامع��ه در حوزه‬ ‫محیط زیس��ت در محل نمایش��گاه‪ ،‬با حضور‬ ‫متخصصان‪ ،‬استادان‪ ،‬مدیران سازمان و سایر‬ ‫دستگاه های دولتی اشاره کرد‪.‬‬ ‫چه زمانی مکان‬ ‫نمایشگاه کتاب‬ ‫انتخاب می شود؟‬ ‫قادر اشنا مدیرعامل موسسه نمایشگاه های‬ ‫فرهنگی ایران‪ ،‬از زمان احتمالی انتخاب مکان‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه کتاب ته��ران خبر داد‪.‬‬ ‫قادر اش��نا مدیرعامل موسسه نمایشگاه های‬ ‫فرهنگی ایران‪ ،‬در گفت وگو با خبرنگار حوزه‬ ‫ادبی��ات گروه فرهنگ��ی باش��گاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬در خصوص مکان نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران گفت‪ :‬در این مدت از شهر افتاب‬ ‫و مصالی تهران بازدی��د کردیم؛ گزارش این‬ ‫بازدیدها به شورای سیاست گذاری نمایشگاه‬ ‫بین المللی کتاب تهران ارس��ال شد تا اعضای‬ ‫ش��ورا برای انتخاب مکان مناس��ب برگزاری‬ ‫این رویداد فرهنگی تصمی��م بگیرند‪ .‬در این‬ ‫گزارش ه��ا از امکانات و کاس��تی های هر دو‬ ‫مکان صحبت ش��ده اس��ت‪ .‬در جلسه بعدی‬ ‫ش��ورای سیاس��ت گذاری نمایش��گاه کتاب‪،‬‬ ‫درباره این موضوع (انتخاب مکان نمایش��گاه)‬ ‫تصمیم گیری خواهد شد‪ .‬او افزود‪ :‬جلسه های‬ ‫شورای سیاس��ت گذاری نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران معموالً هر دو هفته یک بار برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬در جلس��ه قبل که روز چهارشنبه‬ ‫(شش��م اذر) برگزار ش��د‪ ،‬ترکیه ب��ه عنوان‬ ‫میهمان ویژه نمایش��گاه کتاب برگزیده ش��د‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسس��ه نمایش��گاه های فرهنگی‬ ‫ای��ران در خص��وص میهمان ویژه نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی کتاب تهران در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬هم‬ ‫اظهارکرد‪ :‬کشور هندوستان متقاضی میهمان‬ ‫وی��ژه ش��دن در نمایش��گاه بین المللی کتاب‬ ‫تهران در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬اس��ت‪ .‬با نمایش��گاه‬ ‫دهلی نو در نمایش��گاه بین المللی فرانکفورت‬ ‫به جمع بندی رس��یدیم تا این کشور میهمان‬ ‫ویژه نمایش��گاه کتاب تهران در س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫باش��د‪ .‬قرار شد توافق های نهایی ان از طریق‬ ‫وزارت خارج��ه انج��ام ش��ود‪ .‬احتم��ال دارد‬ ‫هندوستان میهمان ویژه نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران در سال ‪ ۱۴۰۰‬باشد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫در دومین جشنواره و نمایشگاه فوالد ایران چه اتفاقی رخ خواهد داد‬ ‫نمایشگاه‬ ‫محیط زیست اسفند‬ ‫برگزار می شود‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1418‬‬ ‫پیاپی ‪2736‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون طرح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫ت صنعت‪،‬‬ ‫به�روز راعی‪ :‬معاون طرح و برنامه وزار ‬ ‫معدن و تجارت با اشاره به اقدام های انجام شده برای‬ ‫واحده��ای بزرگ تولیدی کش��ور گفت‪ :‬این واحدها‬ ‫عالوه بر بانک ها باید از ظرفیت بازار سرمایه استفاده‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬سعید زرندی در‬ ‫حاشیه گش��ایش چهاردهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫صنعت اصفهان در جم��ع خبرنگاران افزود‪ :‬ظرفیت‬ ‫بازار س��رمایه موضوع جدی اس��ت و در شرایط فعلی‬ ‫که بانک ها ش��رایط مساعدی برای پرداخت هزینه ها‬ ‫ندارن��د باید از کمک بازار س��رمایه ب��رای واحدهای‬ ‫ب��زرگ بهره مند ش��ویم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬تعدادی از‬ ‫واحدهای بزرگ روی بازار س��رمایه کار کرده و رونق‬ ‫گرفتند‪ ،‬همچنین از ابتدای سال روی فرهنگ سازی‬ ‫واحدهای تولیدی بزرگ از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند‬ ‫و ام��وزش ای��ن موضوع کار کردیم ام��ا این اقدام در‬ ‫حوزه بازار س��رمایه رافع مس��ئولیت بانک ها نیست و‬ ‫بانک ها هم باید امکانات و نیاز منابع مالی کشور را به‬ ‫جای سوق دادن به موضوع های غیرتولیدی به سمت‬ ‫حوزه رونق تولید سوق دهند زیرا موضوع اصلی کشور‬ ‫تولید و اش��تغال اس��ت‪ .‬معاون طرح و برنامه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بیان کرد‪ :‬خوشبختانه با همت‬ ‫صنعتگران و تولیدکنندگان با وجود تمامی مشکالت‬ ‫داخلی و بین المللی توفیق های خوبی نصیب صنعت‬ ‫کش��ور ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه حوزه تولید با‬ ‫افزایش تولید و بازگش��ت به ش��رایط ع��ادی روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬س��ال ‪ ۹۷‬س��ال پر تنشی برای‬ ‫اقتصاد کش��ور بود اما از اغاز امسال در حوزه صنعت‬ ‫ش��اخص ها به سمت بهبود حرکت کردند و تولیدات‬ ‫در بیش از ‪ ۶۰‬درصد محصوالت افزایش داش��ته که‬ ‫بیانگر حرکت به س��مت ش��رایط مس��اعد و مطلوب‬ ‫اس��ت‪ .‬زرندی تصریح ک��رد‪ :‬اقدام هایی که در حوزه‬ ‫تولید انجام می شود را می توان در دو بخش انجام داد‬ ‫که بخش��ی از این اقدامات در داخل وزارتخانه انجام‬ ‫می ش��ود از این رو سعی کردیم فرایندها را تسهیل و‬ ‫به سمت اصالح ان گام برداریم‪ .‬وی با بیان اینکه به‬ ‫س��مت کاهش صدور بخشنامه ها در داخل وزارتخانه‬ ‫حرکت کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬تفویض اختیارات اس��تان ها و‬ ‫تش��کل ها را افزایش دادیم‪ ،‬ام��ا در بعد تکمیلی این‬ ‫حوزه نی��از بود که از ظرفیت دیگر بخش ها بهره مند‬ ‫ش��ویم‪ .‬زرندی خاطرنشان کرد‪ :‬در سال رونق تولید‪،‬‬ ‫ای��ن توقع را داریم که سیاس��ت ها به س��مت تولید‬ ‫متمایل شود‪ ،‬رهبر معظم انقالب در دیدار اخیری که‬ ‫با تولیدکنندگان داشتند بر این موضوع تاکید کردند‬ ‫که همه نهادها باید به س��مت مصون سازی اقتصاد از‬ ‫اسیب تحریم ها از طریق تقویت و رونق تولید داخل‬ ‫حرکت کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬سلس��له نشست هایی را در‬ ‫حوزه های گوناگون از جمله نقدینگی‪ ،‬مالیات و بیمه‬ ‫تش��کیل داده و مشکالت را شناس��ایی کردیم تا در‬ ‫این راس��تا به سمت بهبود فضای کسب و کار بیرونی‬ ‫حرکت کنیم همچنین به عنوان متولی تولید س��عی‬ ‫کردیم با کمک فعاالن بخش خصوصی به این سمت‬ ‫حرکت کرده و پیگیری هایی را در این راس��تا داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ابفا اصفهان در جشنواره محصوالت فرهنگی‬ ‫روابط عموم��ی ابف��ا اس��تان اصفه��ان در نخس��تین‬ ‫جشنواره محصوالت فرهنگی روابط عمومی شرکت های‬ ‫اب وفاضالب کش��ور موفق به کس��ب ‪ ۴‬مق��ام برگزیده‬ ‫شد‪ .‬روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫در نخس��تین جش��نواره دوس��االنه انتخاب محصوالت‬ ‫فرهنگ��ی رواب��ط عموم��ی ش��رکت های اب و فاضالب‬ ‫ش��هری و روس��تایی کش��ور در بخش های فیلم کوتاه و‬ ‫بلند‪ ،‬برنامه های ترکیبی‪ ،‬کتاب و یک مقام قابل تقدیر در‬ ‫بخش پوستر حائز رتبه برگزیده شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫اصفهان‪ ،‬سیداکبر بنی طباء افزود‪ :‬روابط عمومی شرکت‬ ‫ابفا اس��تان اصفهان در بین ‪ ۶۴‬ش��رکت ابفا ش��هری و‬ ‫روستایی که در این جشنواره شرکت کردند‪ ،‬توانست در‬ ‫‪ ۴‬بخش رتبه برگزیده را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی و اموزش همگانی ش��رکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه چگونگی سازگاری‬ ‫مردم و تشکل ها‪ ،‬مهم ترین محتوای برنامه های فرهنگی‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ابفا استان اصفهان است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته روابط عمومی شرکت ابفا‬ ‫اس��ان اصفهان به منظ��ور نهادینه کردن فرهنگ مصرف‬ ‫بهینه اب برنامه های فرهنگی بس��یاری در دس��تور کار‬ ‫قرار داد که در این زمینه می توان به ایجاد تش��کل های‬ ‫مردم��ی پیرامون س��ازگاری با کم ابی اش��اره کرد‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اس��تفاده از ظرفیت هنرمندان و رس��انه در‬ ‫ترغی��ب م��ردم ب��ه مص��رف درس��ت اب‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ابفا اس��تان اصفهان در نخستین‬ ‫جشنواره محصوالت فرهنگی روابط عمومی شرکت های‬ ‫اب وفاضالب ش��هری و روس��تایی کشور در بخش فیلم‬ ‫کوت��اه و بلن��د حائزرتبه برگزیده ش��د ای��ن موفقیت از‬ ‫انجایی حاصل شد که روابط عمومی ابفا استان اصفهان‬ ‫توانست به خوبی ازظرفیت هنرمندان بنام ملی و استانی‬ ‫در راس��تای فرهنگ س��ازی مصرف بهینه اب بهره مند‬ ‫شود‪ .‬بنی طباء به ادامه تولید برنامه های فرهنگی روابط‬ ‫عمومی ابفا اس��تان اصفه��ان در زمینه مدیریت مصرف‬ ‫بهینه اب برای تمام قش��رهای جامعه پرداخت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در نخستین جشنواره دوساالنه انتخاب محصوالت‬ ‫فرهنگی روابط عمومی شرکت های اب و فاضالب شهری‬ ‫و روستایی کش��ور‪ ،‬تولیدات فرهنگی دو سال شرکت ها‬ ‫م��ورد ارزیابی قرار گرفت این در حالی اس��ت که روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ابفا اس��تان اصفهان در دوسال گذشته‬ ‫تولی��د ان��واع برنامه های فرهنگی را در دس��تور کار قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مدی��ر روابط عمومی ش��رکت اب وفاضالب اس��تان‬ ‫اصفه��ان ب��ه تولید برخی محصوالت فرهنگی در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬اش��اره و خاطر نش��ان کرد‪ :‬در س��ال گذش��ته ‪۷۹‬‬ ‫موشن گرافی‪ ۲۶ ،‬کلیپ مدیریت مصرف‪ ۴۲ ،‬انیمیشن‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬تیزر مدیریت مصرف‪ ۷۵ ،‬قس��مت برنامه تلویزیونی‬ ‫خط تعارف‪ ۱۱۶ ،‬قس��مت برنامه رادیویی جاری حیات‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬قس��مت برنامه اس��تند اپ کمدی در زمینه فرهنگ‬ ‫درس��ت مصرف اب‪ ۱۰ ،‬برنامه طنز رادیویی قند عسل‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬فیل��م کوتاه و ‪ ۳‬فیلم مس��تند از جمل��ه برنامه های‬ ‫تولیدی درباره مصرف درس��ت اب بوده است‪ .‬بنی طباء‬ ‫افزود‪ :‬س��ال گذشته‪ ۶۴ ،‬پوستر‪ ۶ ،‬عنوان کتاب و انتشار‬ ‫‪ ۱۱‬نشریه الکترونیک خبری ابفا بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از زمان تاس��یس خان��ه فرهنگ اب تا‬ ‫کن��ون در س��ال تحصیلی همه روزه بی��ن ‪ ۱۵۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫دانش اموز در مقطع پیش دبس��تانی تا دوم دبیرس��تان‬ ‫تحت اموزش مصرف بهینه اب ازس��وی مربیان مجرب‬ ‫در خان��ه فرهنگ قرار می گیرند که این امر نقش موثری‬ ‫در فرهن��گ درس��ت مص��رف اب در بین اینده س��ازان‬ ‫کش��ورقرار دارد‪ .‬الزم ب��ه ی��اداوری اس��ت‪ :‬نخس��تین‬ ‫جش��نواره دوس��االنه انتخاب محصوالت فرهنگی روابط‬ ‫عمومی ش��رکت های اب و فاضالب ش��هری و روستایی‬ ‫کش��ور در ‪ ۹‬بخش فیلم کوتاه‪ ،‬بلند‪ ،‬س��ریال‪ ،‬نماهنگ‪،‬‬ ‫فتوشاپ‪ ،‬فتوکلیپ‪ ،‬تیزر‪ ،‬برنامه های ترکیبی‪ ،‬انیمیشن‪،‬‬ ‫موشن گرافی‪ ،‬عکس‪ ،‬پوستر‪ ،‬اینفوگرافی‪ ،‬بروشور‪ ،‬کتاب‪،‬‬ ‫ویژه نامه و نشریه های دوره ای برگزار شد‪.‬‬ ‫تجارت با اشاره به مشکالت واحدهای تولیدی گفت‪:‬‬ ‫در گام نخست بسیاری از اختیارات را به سازمان های‬ ‫اس��تانی واگ��ذار کردیم و این در حالی اس��ت که در‬ ‫سال گذش��ته باید از سراسر کشور به تهران مراجعه‬ ‫می کردن��د اما اکن��ون اندکی از محص��والت نیاز به‬ ‫اخ��ذ نظر وزارتخانه دارن��د‪ .‬وی با بیان اینکه تمامی‬ ‫اقدام ها در داخل اس��تان ها انجام می شود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫تع��داد نارضایتی ه��ای مربوط به م��واد اولیه به طور‬ ‫جدی کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬زرندی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس سیاس��ت وزارتخان��ه محدودیت ها و‬ ‫ممنوعیت های��ی را برای کاالهایی ک��ه برای اقتصاد‬ ‫کشور ضروری نبود‪ ،‬ایجاد کردیم؛ از این رو در واردات‬ ‫ح��دود هزار و ‪ ۵۰۰‬قلم کاال ممنوعیت ایجاد کردیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در بیش��تر م��وارد تولیدکنندگان‬ ‫داخلی از ظرفیت اضافه ایجاد شده بهره مند شده اند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بس��یاری از تولیدکنندگان عن��وان می کنند‬ ‫نسبت به سال گذشته شرایط بهتری دارند که دلیل‬ ‫ان ثبات اقتصادی نرخ ارز و همچنین بازار مناس��بی‬ ‫اس��ت که برای انها فراهم کردیم و در این راس��تا از‬ ‫ورود محصوالت مشابه خارجی جلوگیری و به سمت‬ ‫جایگزین��ی محصوالت ایرانی حرکت کردیم‪ .‬معاون‬ ‫ط��رح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬در موضوع نقدینگی هم نشس��ت هایی با بانک‬ ‫مرکزی داش��تیم و اقدام هایی در دس��ت اجراست از‬ ‫ای��ن رو بانک ها ه��م به کمک ما امدند اما نه ان گونه‬ ‫که نیاز سال رونق تولید بوده است‪.‬‬ ‫ساخت پاالیشگاه تبدیل گاز طبیعی به «جی تی ال» در شیراز‬ ‫اعض��ای کمیس��یون تخصص��ی ان��رژی‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬صنایع پاالیش��ی و پتروشیمی‬ ‫ات��اق بازرگانی ف��ارس از منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫ش��یراز و برخی کارخانه ها و واحدهای تولیدی‬ ‫مس��تقر در این منطقه بازدید کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫از فارس‪ ،‬نادر طیبی‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫تخصصی انرژی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬صنایع پاالیشی‬ ‫و پتروش��یمی اتاق بازرگانی فارس در نشس��ت‬ ‫این کمیس��یون که در منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫ش��یراز برگزار ش��د‪ ،‬ب��ا بارائه گزارش��ی از این‬ ‫منطق��ه گفت‪ :‬مناطق وی��ژه مبتنی بر مزیت ها‬ ‫و فرصت ه��ای اقتص��ادی ب��ا هدف گس��ترش‬ ‫صادرات ش��کل گرفته ان��د؛ از این رو این مناطق‬ ‫دارای مقررات اقتصادی به ویژه در زمینه شرایط‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬مالیات و تج��ارت بین المللی‬ ‫هس��تند تا بتواند زمینه جذب س��رمایه‪ ،‬رونق‬ ‫تج��اری و رش��د اقتصادی را فراه��م اورد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬یکی از اصول مهم و موثر توسعه اقتصادی‬ ‫در ای��ن مناطق‪ ،‬بهره گیری از زیرس��اخت های‬ ‫مه��م و اساس��ی اس��ت ک��ه در حال حاض��ر‬ ‫زیرس��اخت های مناس��بی در منطقه ویژه برای‬ ‫اس��تفاده س��رمایه گذاران و فع��االن اقتصادی‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬طیبی اظهارکرد‪ :‬اس��تقرار‬ ‫گم��رک در منطقه‪ ،‬ش��رایط اقلیمی مناس��ب‬ ‫برای فعالیت های تجاری‪ -‬صنعتی و انبارداری‪،‬‬ ‫نزدیکی به شهرهای حوزه خلیج فارس‪ ،‬نزدیکی‬ ‫ب��ه بندرعس��لویه)منطقه ویژه ان��رژی پارس و‬ ‫برخ��ورداری از اس��ناد مالکی��ت قطعی اراضی‬ ‫برای دریافت تس��هیالت بانک��ی از ویژگی های‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی ش��یراز اس��ت‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬نرس��ی قربان‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫تخصصی انرژی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬صنایع پاالیشی‬ ‫و پتروش��یمی اتاق بازرگانی ف��ارس نیز با ارائه‬ ‫طرح تبدی��ل گاز به فراورده های نفتی (‪GTL‬‬ ‫ش��یراز) گفت‪ :‬نخستین پاالیش��گاه تبدیل گاز‬ ‫طبیعی به فراورده های نفتی در ایران س��اخته‬ ‫شده قرارداد خوراک این پاالیشگاه به مدت ‪۲۵‬‬ ‫س��ال و به میزان ‪ ۳.۲‬میلیون مترمکعب در روز‬ ‫با ش��رکت ملی گاز ایران به امضا رس��یده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پاالیشگاه در مساحتی حدود ‪۵۰‬‬ ‫هکتار و در ‪ ۶۰‬کیلومتری شهر شیراز واقع شده‬ ‫که قابلیت توسعه مرحله های بعد این پاالیشگاه‬ ‫نی��ز وج��ود دارد‪ .‬قربان اظهارک��رد‪ :‬مجوزهای‬ ‫الزم برای این پاالیش��گاه از وزارت نفت‪ ،‬شرکت‬ ‫مل��ی گاز ایران‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫سازمان محیط زیست و سایر سازمان های محلی‬ ‫دریافت ش��ده اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬اس��تان‬ ‫فارس در حال حاضر س��االنه بی��ش از نیمی از‬ ‫نیاز خود به فراوردهای نفتی را از خارج اس��تان‬ ‫تامین می کند که اگر هزینه های حمل در سال‪،‬‬ ‫مسائل جاده ای و مشکالت محیط زیستی را در‬ ‫نظ��ر بگیریم صرفه جوئ��ی قابل توجهی با تولید‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی از گاز در اس��تان ف��ارس‬ ‫ایج��اد خواهد ش��د که از مزیت ه��ای این طرح‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه تامی��ن گاز مورد نیاز‬ ‫این پاالیشگاه از مهم ترین عوامل موفقیت برای‬ ‫این طرح اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در اجرای این طرح‬ ‫برخ��ی از محدودیت های قانونی وجود دارد که‬ ‫این موضوع را از طریق شورای گفت وگوی دولت‬ ‫و بخش خصوصی اس��تان فارس دنبال خواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬در این نشس��ت عناوی��ن کارگروه های‬ ‫پیشنهادی این کمیس��یون مطرح و تبادل نظر‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین در حاش��یه این نشست اعضای‬ ‫کمیسیون از ش��رکت های تولیدی دانا مشبک‬ ‫اس��یا‪ ،‬اترونیک کی��ش و نیتل ف��ارس بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1418‬‬ ‫پیاپی ‪2736‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان اموال بانک ها اماده واگذاری‬ ‫‹ ‹مطالب�ات مع�وق بانک ه�ا نگران کنن�ده‬ ‫است‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫ش��بکه خبر‪ ،‬فرهاد دژ پسند‬ ‫وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫در ایی��ن رونمایی از س��امانه‬ ‫اموال مازاد بانک های دولتی و‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫راه اندازی س��امانه اموال مازاد‬ ‫بانک ها به دلیل ازادس��ازی دارایی ه��ای منجمد این‬ ‫اماکن و رونق تولید در بخش های مختلف کش��ور به‬ ‫شدت حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عل��ت افزایش اموال منجم��د بانک ها‪،‬‬ ‫امین ب��ودن بانک ها در قبال س��پرده گذاران و حفظ‬ ‫بیت المال است‪.‬‬ ‫یعنی سپرده گذاران معتقدند بانک ها باید در حفظ‬ ‫و نگه��داری دارایی انها نهایت تالش خ��ود را انجام‬ ‫دهد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬جریان ارائه و دریافت تسهیالت‬ ‫بسیار پیچیده است‪ .‬بانک ها از یک سو موظف به ارائه‬ ‫خرید برای عموم ازاد است‬ ‫کاوه قاضی‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه بیمه معلم‬ ‫‹ ‹بانک ها به دنبال تملک دارایی نیستند‬ ‫حت��ی ریالی از منابع حاصل از فروش اموال مازاد بانک ها به خزانه‬ ‫کشور واریز نمی شود چون باید این رقم وارد چرخه اقتصادی شود‬ ‫تسهیالت و از س��وی دیگر تولید نیازمند گرفتن این‬ ‫منابع مالی اس��ت‪ ،‬اما وجود اختالل‪ ،‬هر دو بخش را‬ ‫دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی تاکی��د ک��رد‪:‬‬ ‫سپرده گذاران همواره به دنبال تبدیل منابع مالی شان‬ ‫به یک جریان مولد و پربازده هستند و از طرف دیگر‪،‬‬ ‫تولید کنندگان همواره نیازمند تس��هیالت در گردش‬ ‫هستند و بانک ها مسئولیت توازن میان این دونیروی‬ ‫عرضه و تقاضا را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بانک ها در تالش هستند تا به تملیک‬ ‫دارایی ها متوس��ل نش��وند‪ ،‬چون به نفع انها است که‬ ‫این منابع به جریان زاینده منابع مالی منتج ش��وند؛‬ ‫بنابرای��ن این موضوع که بانک ه��ا کاری می کنند که‬ ‫دارایی ها را تملیک کنند به هیچ وجه صحت ندارد‪.‬‬ ‫وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی بابی��ان اینکه میزان‬ ‫مطالب��ات معوق بانک ه��ا نگران کننده اس��ت یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬نقش بانک ها مدارا و هشدار و درنهایت تملیک‬ ‫دارایی ه��ای در دس��ت اس��ت و برنامه ای ک��ه امروز‬ ‫ترتیب داده ش��ده‪ ،‬ازادس��ازی بخش تملیکی بانک ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫دژ پس��ند از ت�لاش بانک ه��ا ب��رای دوری از‬ ‫ش��رکت داری خب��ر داد و گف��ت‪ :‬تاکن��ون ‪ ۷‬ه��زار‬ ‫میلیارد تومان از دارایی های م��ازاد بانک های دولتی‬ ‫واگذارش��ده اس��ت که از این میان ‪ ۴‬ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان ان مرب��وط به واگذاری س��هام و بنگاه ها و ‪۳‬‬ ‫هزار میلی��ارد توم��ان ان مربوط به ام��وال تملیکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد‪ :‬با همکاری‬ ‫ب��ورس اف��راد می توانن��د ب��ا ورود به س��امانه اموال‬ ‫م��ازاد بانک ها وارد اتاق شیش��ه ای ش��ده و عالوه بر‬ ‫خری��داری امالک به حوزه خری��د مدیریت نیز ورود‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫قابل ذکر اس��ت ک��ه حتی ریال��ی از منابع حاصل‬ ‫از فروش ام��وال مازاد بانک ها به خزانه کش��ور واریز‬ ‫نمی ش��ود چون باید این رق��م وارد چرخه اقتصادی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬هم اکنون ‪ ۱۷‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫در این س��امانه مقررشده اس��ت تا به فروش برسد و‬ ‫امیدواریم این روند به خوبی شکل گیرد‪.‬‬ ‫دژ پس��ند گفت‪ :‬تملک اموال تسهیالت گیرندگان‬ ‫مرحله اخر عملکرد بانک ها اس��ت چ��ون بانک ها به‬ ‫دنبال تملیک و تصاحب نیستند‪ .‬بر اساس گفته های‬ ‫این عض��و کابینه‪ ،‬در میان امالک مازاد بانک ها‪ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۴۶‬کارخان��ه تعطیل و ‪ ۲۷۷‬واحد وامداری وجود‬ ‫دارد که س��رمایه گذاران می توانن��د طرح های خود را‬ ‫برای فعال کردن این واحدها به بانک ها ارائه کنند یا‬ ‫ان را خریداری کنند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬درمجم��وع ام��وال و دارایی های‬ ‫م��ازاد بانک ها به ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان می رس��د‬ ‫ک��ه در این مرحله تنها اموال م��ازاد تملیکی بانک ها‬ ‫در دس��تور کار قرارگرفت��ه اس��ت‪ .‬وزی��ر اقتص��اد‬ ‫همچنی��ن اظهار ک��رد‪ :‬ریال��ی از درام��د حاصل از‬ ‫ای��ن واگذاری ه��ا به خزان��ه دولت واریز نمی ش��ود و‬ ‫تم��ام ان ب��ه بانک ه��ا برمی گ��ردد ک��ه می تواند در‬ ‫جه��ت افزایش ت��وان تس��هیالت دهی انه��ا به کار‬ ‫اید‪.‬‬ ‫عب��اس معم��ار نژاد مع��اون ام��ور بانکی وزی��ر امور‬ ‫اقتصادی دارایی نیز از دیگر س��خنرانان این ایین بود‬ ‫که از عرضه دارایی های منجمد بانک ها در بورس کاال‬ ‫و خریداری انها توس��ط عموم مردم در اینده نزدیک‬ ‫خب��ر داد و اظه��ار کرد‪ :‬یکی از عوام��ل اثر گذار بر نا‬ ‫ترازی بانک ه��ا‪ ،‬اموال منجمد حاکم ب��ر دارایی های‬ ‫بانکی اس��ت‪ ،‬ازای��ن رو بانک ها به هیچ وج��ه به دنبال‬ ‫تملک دارایی ه��ای صنعتی و امالکی نیس��تند بلکه‬ ‫به عنوان تضامین ارائه تسهیالت از این امالک استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تملک دارایی گیرندگان تس��هیالت در‬ ‫اخری��ن مرحله و در صورت بدهی های انباش��ته بعد‬ ‫از دریافت تس��هیالت صورت می گیرد که این امالک‬ ‫ب��ا ان��واع مختلف ازجمل��ه واحد مس��کونی‪ ،‬تجاری‪،‬‬ ‫دامداری‪ ،‬باغداری و سایر موارد است‪.‬‬ ‫معم��ار ن��ژاد ادام��ه داد‪ :‬تنها‬ ‫دلیل تمل��ک ای��ن دارایی ها‬ ‫بازگش��ت مبالغ��ی اس��ت که‬ ‫به عنوان تس��هیالت ارائه شده‬ ‫است‪ ،‬در غیر این صورت بانک‬ ‫دارایی های چندانی در اختیار‬ ‫خود ندارد‪.‬‬ ‫مع��اون امور بانکی وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫بابی��ان اینک��ه مهم ترین دلی��ل عرضه ام��وال مازاد‬ ‫بانک ه��ا برای ف��روش‪ ،‬شفاف س��ازی و تعیین دقیق‬ ‫ام��وال بانک ه��ا برای عموم جامعه اس��ت اف��زود‪ :‬بر‬ ‫اس��اس مذاکرات صورت گرفته با س��ازمان بورس‪ ،‬تا‬ ‫پایان اذر‪ ،‬ام��کان حراج انالین ای��ن امالک در بازار‬ ‫فرعی بورس کاال فراهم می ش��ود‪ .‬عالوه براین امکان‬ ‫اس��تفاده از نرم افزاره��ای بورس کاال نیز به ش��رکت‬ ‫فام (فروش اموال مازاد بانکی) داده ش��ده است‪ .‬این‬ ‫مقام مسئول در ادامه از رونمایی سامانه ای تخصصی‬ ‫برای عرض��ه امالک مازاد بانک ها ب��رای عموم مردم‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬فرایند راه اندازی س��امانه واگذاری‬ ‫اموال مازاد بانک ها از س��وی ش��رکت ف��ام چند ماه‬ ‫اس��ت اغازش��ده اس��ت‪ .‬در این س��امانه عموم مردم‬ ‫می توانند نس��بت ب��ه خرید دارایی های��ی نظیر واحد‬ ‫مس��کونی یا واحدهای تجاری و س��ایر امالک اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس‪ ،‬اماده حراج اموال مازاد بانکی‬ ‫همچنی��ن ش��اپور محم��دی‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار در ای��ن ایین امادگی‬ ‫ب��ورس را برای ح��راج اموال‬ ‫مازاد و تملیکی بانک ها اعالم‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۰‬تا‬ ‫‪ ۹۱‬ب��ورس در حالی امادگی‬ ‫حراج اموال مازاد بانک ها را به دست اورد که به دلیل‬ ‫مشکالت مقطعی‪ ،‬این امر محقق نشد‪.‬‬ ‫ام��ا در حال حاضر ب��ورس از طری��ق نظارت ها و‬ ‫ش��یوه نامه هایی برای نحوه افشای اطالعات و داوری‬ ‫فروش اموال کامال اماده است‪.‬‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چند ماه‬ ‫است فرایند‬ ‫راه اندازی‬ ‫سامانه واگذاری‬ ‫اموال مازاد‬ ‫بانک ها از‬ ‫سوی شرکت‬ ‫فام اغازشده‬ ‫است‪ .‬در این‬ ‫سامانه عموم‬ ‫مردم می توانند‬ ‫نسبت به خرید‬ ‫دارایی هایی نظیر‬ ‫واحد مسکونی یا‬ ‫واحدهای تجاری‬ ‫و سایر امالک‬ ‫اقدام‬ ‫کنند‬ ‫افزایش ضریب نفوذ بیمه با دریافت مالیات محقق نمی شود‬ ‫دبیرکل س��ندیکای بیمه گران ایران تاکی��د کرد‪ :‬در صورت‬ ‫تصوی��ب دریافت مالی��ات ارزش اف��زوده از بیمه های زندگی‪،‬‬ ‫ضریب نفوذ ‪ ۷‬درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه‬ ‫تحقق پیدا نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبِنا‪ ،‬س��یدمحمد کریمی درب��اره نتایج حضور‬ ‫امیدعل��ی پارس��ا رئیس س��ازمان امور مالیاتی در س��ندیکای‬ ‫بیمه گران و نشست با مدیران عامل شرکت های بیمه در جمع‬ ‫خبرنگاران درباره تناقض موجود درباره افزایش سهم بیمه های‬ ‫زندگی به ‪ ۵۰‬درصد و رسیدن ضریب نفوذ به ‪ ۷‬درصد در برنامه‬ ‫ششم توسعه با پیش نویس الیحه قانون مالیات های مستقیم و‬ ‫خارج ش��دن بیمه های زندگی از ش��مول معافیت های مالیاتی‬ ‫گفت‪ :‬افزایش ضریب نفوذ یکی از موارد هدف گذاری روز بیمه‬ ‫و همایش بیمه و توسعه است و واقعیت نیز این است که اگر به‬ ‫بیمه های زندگی ورود پیدا نکنیم‪ ،‬ضریب نفوذ پیش بینی شده‬ ‫در برنامه شش��م تحقق پیدا نخواهد کرد‪ .‬دبیرکل س��ندیکای‬ ‫بیمه گران با بیان اینکه در کش��ورهای پیشرفته نیز ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫از ضری��ب نفوذ بیمه به رش��ته بیم ه زندگی مربوط می ش��ود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬درحالی تمام دنیا بحث معافیت های مالیاتی‬ ‫در رش��ته بیم��ه زندگی را اج��را کرده اند که ای��ن موضوع در‬ ‫الیحه پیش��نهادی از ش��مول معافیت های مالیاتی خارج شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کریم��ی با اش��اره ب��ه مطرح ش��دن این موضوع ب��ا رئیس‬ ‫کل س��ازمان ام��ور مالیاتی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ای��ن الیحه هم اکنون‬ ‫در مجل��س اس��ت و م��ا از نماین��دگان مجلس ای��ن موضوع‬ ‫را پیگی��ری خواهی��م ک��رد‪ .‬اگر قرار اس��ت افزای��ش ضریب‬ ‫نف��وذ که تکلیف خ��ود نماین��دگان مجلس ب��ر صنعت بیمه‬ ‫اس��ت‪ ،‬محقق ش��ود‪ ،‬بیمه های زندگی بای��د از مالیات معاف‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر بنا باشد به اصطالح اینگونه گوشواره ها به‬ ‫صنعت بیمه اویزان ش��ود‪ ،‬این صنعت قادر نخواهد بود وظیفه‬ ‫و مس��ئولیتی که بر گردن ان نهاده ش��ده است را انجام دهد‬ ‫و دیگر کس��ی س��راغ خرید بیمه عمر و زندگی نخواهد رفت‪.‬‬ ‫دبیرکل س��ندیکای بیمه گران تصریح کرد‪ :‬در صورت تصویب‬ ‫الیح��ه مالیات های مس��تقیم و خروج بیمه زندگی از ش��مول‬ ‫معافیت های مالیاتی‪ ،‬نه تنها افزایش ضریب نفوذ بیمه نخواهیم‬ ‫داشت بلکه این موضوع متوقف شده یا کاهش خواهد یافت که‬ ‫در هر صورت به ضرر مردم است‪.‬‬ ‫کریمی گفت‪ :‬شاید رقم مالیاتی که برای دریافت از بیمه های‬ ‫زندگی در کالن کش��ور در نظر گرفته شده‪ ،‬رقم ناچیزی باشد‬ ‫اما این موضوع برای صنعت بیمه و اس��ایش مردم بسیار باال و‬ ‫مهم است‪.‬‬ ‫الیحه اصالح نظام بانکی قبل از بررسی بودجه نهایی می شود‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس از نهایی ش��دن الیحه اصالح نظ��ام بانکی قبل از‬ ‫بررسی بودجه در مجلس خبر داد‪ .‬علی اسماعیلی در گفت وگو با ایبِنا با اشاره به اخرین‬ ‫خبرها از بررسی الیحه اصالح نظام بانکی در مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬بررسی این الیحه تقریبا تمام‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬اما با توجه نظر های کارشناس��ی برخی مسئوالن دوباره در دستور اصالح قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬نماینده مردم نور در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه جلسات بررسی‬ ‫الیحه اصالح نظام بانکی با حضور مدیران شبکه بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس هر‬ ‫روز برگزار می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به درج نظرات کارشناسی مدیران و مسئوالن بانکی‪،‬‬ ‫به طور حتم انطباق این الیحه به وضعیت فعلی جامعه بیش��تر خواهد بود‪ .‬این نماینده‬ ‫مردم در مجلس دهم‪ ،‬با تاکید بر اینکه در حوزه اختیارات بانک مرکزی‪ ،‬وزارت اقتصاد و‬ ‫همچنین مباحث مرتبط با شورای فقهی بانک مسائل مختلفی مورد بررسی قرار گرفته‬ ‫امکان دریافت رمز پویا از طریق پیامک‬ ‫براس��اس اعالم بانک مرکزی افرادی که گوش��ی تلفن همراه هوشمند ندارند‬ ‫می توانن��د رمز پوی��ا یا همان رم��ز یکبار مصرف را به وس��یله پیام��ک دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‪،‬ان دسته از افرادی که قادر به استفاده‬ ‫از راهکارهای مبتنی بر گوشی تلفن همراه هوشمند نیستند‪ ،‬می توانند رمز دوم‬ ‫پویا را به وس��یله پیامک دریافت کنند‪ .‬در این روش دارندگان کارت های بانکی‬ ‫در هنگام انجام خریدهای اینترنتی یا پرداخت های نیازمند به رمز دوم کارت‪ ،‬با‬ ‫انتخاب گزینه دریافت رمز پویا از طریق پیامک‪ ،‬درخواس��ت خود را ارسال کرده‬ ‫و بانک صادرکننده کارت نیز‪ ،‬رمز دوم پویا را به شماره تلفن همراه دارنده کارت‬ ‫ارسال می کند‪.‬‬ ‫برای دریافت رمز دوم پویا به وسیله پیامک الزم است دارندگان کارت های بانکی‬ ‫با مراجعه به شعبه های بانک صادرکننده کارت یا از سایر روش هایی که در سایت‬ ‫بانک اطالع رسانی شده است‪ ،‬شماره تلفن همراه خود را معرفی و صحت ان را تایید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در بازنگری فعلی رسیدگی به این مسائل که مطالبات مسئوالن بانکی‬ ‫است مدنظر قرار گرفته است‪ .‬اسماعیلی با بیان اینکه تمام تالش مجلس رسیدگی نهایی‬ ‫به الیحه اصالح نظام بانکی قبل از بررسی الیحه بودجه ‪ ۹۹‬کل کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از انتقادات وارده از س��وی بانک مرکزی به این الیحه ضعف اس��تقالل بانک مرکزی در‬ ‫الیحه یادشده بوده که این موضوع نیز در دست بررسی است‪.‬‬ ‫نرخ دالر کاهش یافت‬ ‫نرخ دالر در صرافی های بانکی دیروز با افت ‪ ۱۰۰‬تومانی نرخ نسبت به روز شنبه‪ ،‬به رقم ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬تومان رس��ید‪ .‬نرخ خرید هر دالر ظهر دیروز در تابلوی صرافی های بانکی ‪ ۱۲‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫تومان و فروش ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان درج ش��د‪ .‬نرخ خرید هر یورو نیز ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و‬ ‫فروش ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان بود‪.‬‬ ‫میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی گذش��ته در س��امانه س��نا ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۳۲‬تومان و هر‬ ‫دالر ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۳۸۸‬تومان بود‪ .‬همچنین در سامانه نیما در روز معامالتی گذشته هر حواله یورو‬ ‫‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۳۹‬تومان فروخته شد و هر حواله دالر نیز ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۹۰۲‬تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫ب��رای افزای��ش نق��ش صنع��ت بیم��ه در‬ ‫بخش های مختلف اقتصاد و ایجاد فضای امن‬ ‫در همه حوزه ها‪ ،‬بیمه مرکزی موظف ش��ده از‬ ‫طریق شرکت های بیمه نسبت به ارتقای نقش‬ ‫بیم��ه در تامین رف��اه و امنیت مردم و افزایش‬ ‫ضریب نفوذ بیمه در کشور اقدام کند‪.‬‬ ‫رس��یدن به ضریب نفوذ ‪ ۷‬درصدی بیمه در‬ ‫طول اجرای برنامه شش��م توس��عه و افزایش‬ ‫س��هم بیمه ه��ای زندگی در س��بد محصول‬ ‫شرکت های بیمه از جمله اهدافی است که در‬ ‫این حوزه قرار است دنبال شود‪.‬‬ ‫ام��ا اینک��ه این هدف ت��ا چه ان��دازه قابل‬ ‫دس��تیابی باش��د و چقدر قابل تحقق اس��ت‪،‬‬ ‫بی ش��ک تکلیف سنگینی اس��ت که بر دوش‬ ‫فع��االن صنع��ت بیمه قرار گرفت��ه و می تواند‬ ‫ب��ا کمک دولت و هماهنگی و همکاری س��ایر‬ ‫نهاد ه��ا ب��ا صنعت بیمه‪ ،‬محقق ش��ود و روند‬ ‫مطلوبی در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫بی ش��ک یک��ی از فاکتورهای مه��م در امر‬ ‫افزای��ش ضریب نفوذ بیمه در ایران‪ ،‬پرداختن‬ ‫به موضوع فرهنگ سازی و اطالع رسانی است‪.‬‬ ‫ب��رای تحقق این هدف بای��د دراین حوزه کار‬ ‫فرهنگ��ی زیادی انجام ش��ود تا روند رش��د و‬ ‫توسعه صنعت بیمه در کشور سرعت بیشتری‬ ‫به خود بگیرد و اهداف مدنظر محقق شود‪.‬‬ ‫دراین راس��تا اگر نهاد ها و سایر سازمان های‬ ‫ذی رب��ط بخواهن��د جزی��ره ای عم��ل کنند‬ ‫و هماهنگ��ی الزم بی��ن انه��ا برقرار نباش��د‪،‬‬ ‫نمی ت��وان انتظ��ار نتیج��ه مطل��وب را دراین‬ ‫زمینه داشت و به طور قطع تحقق این اهداف‬ ‫را ب��رای فع��االن صنعت بیمه س��خت خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬نهادهایی همچون بیمه مرکزی‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬وزارت راه‪ ،‬نی��روی انتظامی و‪ ...‬از‬ ‫ارکان مهمی هستند که در امر فرهنگ سازی‬ ‫در ح��وزه بیمه می توانند با هماهنگی یکدیگر‬ ‫بسیار اثر گذار باشند و مسیر توسعه این بخش‬ ‫را هموارتر کنند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬تالش برای رش��د بیمه های‬ ‫زندگ��ی به عنوان یکی از ابزارهای مهم رش��د‬ ‫س��ریع ضری��ب نفوذ بیمه در کش��ور‪ ،‬از دیگر‬ ‫اولویت هایی اس��ت که باید مورد توجه فعاالن‬ ‫این حوزه قرار گیرد‪ .‬بی تردید با رشد بیمه های‬ ‫زندگی می ت��وان امیدوار ب��ود‪ ،‬منابع خرد به‬ ‫س��مت این بخش رفته و ضریب نفوذ بیمه از‬ ‫این بابت افزایش یابد‪.‬‬ ‫به هرحال از انجا که رشد و توسعه بیمه های‬ ‫زندگی در گرو ارتقای سطح اعتماد عمومی به‬ ‫صنعت بیمه و اگاهی از مزیت های این پوشش‬ ‫بیمه ای است‪ ،‬نیاز است که دراین حوزه نیز کار‬ ‫فرهنگی زیادی انجام شود‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال ت��ورم افس��ار گس��یخته و‬ ‫بی ثبات��ی که در اقتصاد کش��ور وجود دارد‪ ،‬از‬ ‫موانع جدی است که بر سرراه توسعه بیمه های‬ ‫زندگ��ی و به تبع ان افزایش ضریب نفوذ بیمه‬ ‫ق��رار دارد که رفع این چال��ش باید به یکی از‬ ‫برنامه ه��ای اصلی سیاس��ت گذاران اقتصادی‬ ‫کش��ور تبدیل ش��ود‪ .‬چون درش��رایط رونق‬ ‫وثبات اقتصادی است که می توان زمینه رشد‬ ‫و توسعه س��ایر بخش های اقتصادی را فراهم‬ ‫ک��رد که صنع��ت بیمه از این قاعده مس��تثنا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ب��ه دلی��ل وجود ت��ورم باال‬ ‫در اقتص��اد ای��ران‪ ،‬افت ارزش ری��ال‪ ،‬جذاب‬ ‫ش��دن س��ایر بازاره��ای س��رمایه گذاری و‪،...‬‬ ‫تمای��ل ب��ه خری��د بیمه های عم��ر و زندگی‬ ‫در ای��ران ک��م ش��ده و اف��راد ترجیحش��ان‬ ‫این اس��ت ک��ه به ج��ای س��رمایه گذاری در‬ ‫بیمه ه��ای عمرو زندگ��ی‪ ،‬در یکی از بازارهای‬ ‫مس��کن‪ ،‬ارز‪ ،‬ط�لا و‪ ...‬س��رمایه گذاری کنند‬ ‫ک��ه بازده��ی بیش��تری برایش��ان خواه��د‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بنابراین ضروری اس��ت‪ ،‬در راس��تای رشد‬ ‫و توس��عه صنعت بیمه‪ ،‬سیاس��ت گذاران این‬ ‫حوزه به دنب��ال جایگزین های مناس��ب تری‬ ‫برای س��رمایه ریالی در ح��وزه بیمه های عمرو‬ ‫س��رمایه گذاری باش��ند ت��ا مردم ب��ا اعتماد‬ ‫ازای��ن که در س��ال های اینده ب��ا وجود تورم‬ ‫ارزش سرمایه ش��ان کاه��ش نخواه��د یافت‪،‬‬ ‫ترغیب به س��رمایه گذاری در این نوع بیمه ها‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن کنترل تورم‪ ،‬ایج��اد ثبات در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬فرهنگ س��ازی مناسب‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫مس��تمر و‪ ...‬از اقدام های مهم دیگری است که‬ ‫همزمان با هم باید انجام شود تا در نهایت تمامی‬ ‫انها به افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از «س��امانه اموال مازاد بانک ه��ا» به منظور ثبت‬ ‫اموال و دارایی های راکد و مازاد ش��بکه بانکی کشور‬ ‫ب��ا حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی ش��د‪.‬‬ ‫در س��امانه اموال مازاد بانک ه��ا‪ ،‬اطالعات مربوط به‬ ‫اموال مازاد ‪ ۱۸‬بان��ک دولتی و خصوصی وجود دارد‬ ‫و مهم ترین هدف ایجاد ان‪ ،‬ش��فافیت و تعیین دقیق‬ ‫مشخصات امالک در اختیار بانک ها برای اطالع رسانی‬ ‫به سرمایه گذاران و مردم است‪.‬‬ ‫مجموع اموال و دارایی ه��ای بانک ها درحالی ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان براورد شده که در «سامانه اموال‬ ‫مازاد بانک ه��ا» امکان فروش ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از ام�لاک تملیکی که به طور عمده وثیقه های بانکی‬ ‫بوده و به علت پرداخت نش��دن اقس��اط تسهیالت به‬ ‫تملک بانک ها درامده‪ ،‬فراهم شده است‪.‬‬ ‫با راه اندازی «س��امانه اموال مازاد بانک ها» عالوه بر‬ ‫سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی‪ ،‬مردم هم می توانند‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان اموال مازاد ‪ ۱۸‬بانک‬ ‫دولتی و خصوصی شده را خریداری کنند‪ ،‬اموالی که‬ ‫از نظر کاربری گس��تره وس��یعی از تجاری‪ ،‬مسکونی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و از نظر نوع کارخانه‪ ،‬دامداری‪،‬‬ ‫ب��اغ‪ ،‬هتل و حتی ش��عب بانک��ی را در برمی گیرد و‬ ‫سرمایه گذاران و مردم می توانند براساس طبقه بندی‬ ‫انجام ش��ده ام�لاک مورد نظ��ر خود از مس��کونی و‬ ‫تجاری گرفته تا واحدهای صنعتی و کش��اورزی را در‬ ‫هر استان یا شهر و براساس بازه قیمتی انتخاب کنند‬ ‫و برای خرید ان پیشنهاد بدهند‪.‬‬ ‫تس��هیل دسترس��ی م��ردم ب��ه اطالع��ات امالک‬ ‫قاب��ل واگذاری بانک ها و تس��هیل فراین��د فروش و‬ ‫مزایده های برخط‪ ،‬از ویژگی ها و اهداف سامانه اموال‬ ‫مازاد بانک ها است که درخواست های خرید این اموال‬ ‫از طریق شرکت فروش اموال مازاد بانک ها موسوم به‬ ‫فام پیگیری می شود‪.‬‬ ‫ای��ن س��امانه ب��ه نش��انی ‪www.sam-ba.ir‬‬ ‫یا ‪ www.fam-bank.ir‬در دسترس است‪.‬‬ ‫افزایش ضریب‬ ‫نفوذ بیمه نیازمند‬ ‫سازکارهای‬ ‫فرهنگی‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1418‬‬ ‫پیاپی ‪2736‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹راه ان�دازی قابلی�ت اس�تعالم‬ ‫قبوض در همراه بانک سینا‬ ‫اخبار‬ ‫در راس��تای تکمی��ل خدمات قاب��ل ارائه‬ ‫در هم��راه بانک س��ینا و تامی��ن نیاز بانکی‬ ‫هموطن��ان‪ ،‬امکان اس��تعالم قبوض در این‬ ‫سامانه فراهم شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک س��ینا‪،‬‬ ‫به منظ��ور ارتقای کیفیت خدم��ات نرم افزار‬ ‫همراه بانک س��ینا‪ ،‬با تمهیدات اندیش��یده‬ ‫ش��ده در نس��خه جدید این نرم افزار عالوه‬ ‫ب��ر امکان اس��کن بارکد قب��وض و دریافت‬ ‫پیامک ه��ای قبض از تلفن همراه مش��تری‬ ‫(وی��ژه اندروی��د)‪ ،‬قابلیت اس��تعالم قبوض‬ ‫ویژه گوش��ی های اندروید و ‪ IOS‬در بخش‬ ‫پرداخت قبوض همراه بانک س��ینا نیز فعال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫با این قابلیت مش��تریان و کاربران امکان‬ ‫اس��تعالم قبوض اب‪ ،‬ب��رق و گاز را دارند و‬ ‫پس از پرداخ��ت قبض هم می توانند میزان‬ ‫مص��رف خود را با میانگی��ن مصرف منطقه‬ ‫مقایسه کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن کارب��ران می توانن��د از ای��ن‬ ‫بخش نس��بت به اس��تعالم می��زان خالفی‬ ‫خ��ودرو مطل��ع ش��وند و ان را پرداخ��ت‬ ‫کنن��د‪ .‬نس��خه هم��راه بان��ک س��ینا از‬ ‫پای��گاه اینترنت��ی ای��ن بان��ک به نش��انی‬ ‫‪ https: //sinabank.ir‬قابل دریافت و نصب‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنام�ه بان�ک مه�ر ای�ران با‬ ‫اوقاف و امور خیریه‬ ‫تفاهمنامه همکاری بانک قرض الحس��نه‬ ‫مهر ایران ب��ا اداره کل اوقاف و امور خیریه‬ ‫در س��طح استان اذربایجان غربی به امضای‬ ‫مدیران دو مجموعه رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بان��ک‬ ‫قرض الحس��نه مهرای��ران‪ ،‬براس��اس ای��ن‬ ‫تفاهمنام��ه با انتق��ال برخی حس��اب های‬ ‫مرب��وط به مس��اجد و پیمان��کاران و‪ ...‬نزد‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران از محل اعتبار‬ ‫ایجاد ش��ده نس��بت به پرداخت تسهیالت‬ ‫قرض الحس��نه به معرفی ش��دگان از س��وی‬ ‫اداره کل اوقاف اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫توس��عه و بس��ط فرهنگ قرض الحس��نه‬ ‫در الیه ه��ای م��ردم و مس��اجد ( به عنوان‬ ‫پایگاه ه��ای مردم��ی)‪ ،‬حمای��ت از اقش��ار‬ ‫اس��یب پذیر و ترویج س��نت قرض الحس��نه‬ ‫از دیگ��ر اه��داف امض��ای ای��ن تفاهمنامه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور فعال بانک پارس�یان در‬ ‫کنگره علمی راینولوژی ایران‬ ‫بان��ک پارس��یان ب��ا ارائه ان��واع خدمات‬ ‫بانک��ی‪ ،‬مال��ی و مش��اوره ای در هفتمی��ن‬ ‫کنگ��ره بین الملل��ی علم��ی راینول��وژی‬ ‫ای��ران به عن��وان تنه��ا بانک دعوت ش��ده‬ ‫ب��ه ای��ن کنگ��ره‪ ،‬حض��وری فع��ال و موثر‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان‪،‬‬ ‫در ای��ن کنگ��ره ک��ه ح��دود ‪ ۱۰۰۰‬تن از‬ ‫پزش��کان و متخصصان گ��وش‪ ،‬گلو و بینی‬ ‫از سراسر کشور حضور داشتند‪ ،‬کارشناسان‬ ‫بان��ک پارس��یان با برپای��ی غرفه‪ ،‬ب��ه ارائه‬ ‫خدم��ات و معرفی محصوالت به پزش��کان‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫همچنی��ن از دیگ��ر برنامه ه��ای بان��ک‬ ‫پارس��یان عالوه بر انجام امور مالی و بانکی‪،‬‬ ‫ارائه خدمات متن��وع در بخش های مختلف‬ ‫به ویژه حوزه س�لامت و پزشکی و همچنین‬ ‫معرفی و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی‬ ‫برای پزش��کان و افراد بازدیدکننده از غرفه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت هفتمین کنگره بین المللی‬ ‫انجم��ن علم��ی راینولوژی ای��ران به مدت‬ ‫‪ ۳‬روز از ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۸‬اذر امس��ال در مرک��ز‬ ‫همایش های رازی دانش��گاه علوم پزش��کی‬ ‫تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخ�اب بان�ک این�ده به عنوان‬ ‫بانک سال ایران‬ ‫برای سومین س��ال پیاپی‪ ،‬بانک اینده از‬ ‫ط��رف بنکر به عنوان بانک س��ال جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در سال ‪ ۹۸‬انتخاب شد‪.‬‬ ‫نش��ریه معتبر بنکر(‪ ،)The Banker‬با‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬سال س��ابقه حرفه ای در زمینه‬ ‫بانکداری در س��طح جهان��ی‪ ،‬بانک اینده را‬ ‫در سال ‪ ،۹۸‬به عنوان بانک سال جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران (‪Bank of The Year in‬‬ ‫‪ )Iran‬انتخاب کرد‪.‬‬ ‫تندیس و گواهی مربوط به این موفقیت‬ ‫نیز در مراس��می که با حضور مدیران ارشد‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬از بیش از ‪ ١٠٠‬کش��ور جهان‪۷ ،‬‬ ‫اذر ‪ ۱۳۹٨‬برگ��زار ش��د؛ ب��ه همراه س��ایر‬ ‫بانک ه��ای برت��ر کش��وری‪ ،‬منطق��ه ای و‬ ‫جهانی توس��ط نماینده بانک اینده دریافت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن تشریح کرد‬ ‫مزیت سپرده «سما» در مقایسه با سپرده های ممتاز عادی‬ ‫مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن دو مزیت‬ ‫اصلی سپرده سرمایه گذاری ممتاز اینده (سما) در‬ ‫مقایسه با س��پرده های ممتاز عادی بانک مسکن‬ ‫را تش��ریح کرد‪ .‬محمد حسن مرادی در گفت وگو‬ ‫با پایگاه خبری بانک مس��کن – هیبنا‪ ،‬با اش��اره‬ ‫به اینکه افتتاح حس��اب «س��پرده سرمایه گذاری‬ ‫ممت��از اینده» ب��رای متقاضیان در ش��عب بانک‬ ‫مسکن از چند هفته پیش اغاز شده‪ ،‬گفت‪ :‬عمده‬ ‫سازکارهای این حساب مشابه همان چیزی است‬ ‫که از گذش��ته تاکنون درباره حساب های سپرده‬ ‫ممت��از ع��ادی وجود داش��ته‪ ،‬به ای��ن معنا که به‬ ‫این حس��اب ها با ش��رایط مشخصی عالوه بر سود‬ ‫سپرده های کوتاه مدت‪ ،‬اوراق حق تقدم استفاده از‬ ‫تسهیالت مسکن (تسه) تعلق می گیرد که صاحب‬ ‫حس��اب می تواند ان را برای استفاده از تسهیالت‬ ‫مسکن از محل اوراق مصرف کند یا در صورتی که‬ ‫به ان نیاز ندارد‪ ،‬ان را از طریق فرابورس به فروش‬ ‫برس��اند و به این ترتیب بر عایدی حساب خود در‬ ‫مقایس��ه با سپرده های کوتاه مدت عادی‪ ،‬بیفزاید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حس��اب س��پرده س��رمایه گذاری‬ ‫ممت��از اینده که باعنوان «س��ما» معرفی ش��ده‪،‬‬ ‫واج��د دو مزیت نس��بت ب��ه س��پرده های ممتاز‬ ‫عادی اس��ت‪ .‬مزیت نخس��ت این است که ضریب‬ ‫نخس��تین گ��روه مدیران ف��روش بیمه های زندگ��ی از میان‬ ‫نمایندگان ش��رکت بیمه کوثر با هدف توس��عه بیمه های زندگی‬ ‫در جامع��ه انتخاب ش��دند‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی و اعالم‬ ‫مدی��ر بیمه های زندگ��ی بیمه کوثر‪ ،‬با حضور نمایندگان منتخب‬ ‫سراس��ر کشور نخستین دوره اموزش پیشرفته گروه سازی برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬مرتضی کامرانی با بیان اینکه طرح ایجاد س��ازمان فروش‬ ‫بیمه ه��ای زندگی با همکاری مدیریت امور نمایندگان بیمه کوثر‬ ‫اجرایی ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح با هدف تش��کیل گروه های فروش‪،‬‬ ‫توس��عه و س��ازماندهی فرایند فروش‪ ،‬تعری��ف نقش ها و وظایف‬ ‫اعضای گروه ها براساس توانمندی ها‪ ،‬ایجاد ساختار منظم تقسیم‬ ‫کارم��زد بین اف��راد مرتبط و دخیل در ف��روش بیمه نامه و ایجاد‬ ‫سرعت توسعه و فروش بیمه های زندگی شدت می گیرد‬ ‫مس��یر رش��د و ارتقای نمایندگان تهیه ش��ده است‪،‬‬ ‫به نحوی که با ایجاد انگیزه و حس اعتماد و اطمینان‬ ‫در هم��ه اف��راد یادش��ده‪ ،‬فرایند فروش بر ای ش��ان‬ ‫دلپذیر و اس��ان ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به ضرورت کار ‬ ‫گروه��ی برای تحق��ق اهداف طرح س��ازمان فروش‬ ‫بیمه نامه های زندگی‪ ،‬گف��ت‪ :‬یکی از ابزارهای نوین‬ ‫مدیریت فروش‪ ،‬استفاده از توان گروه های فروش در‬ ‫سازمان است و سازمان های بزرگ در برنامه های جامع و بلندمدت‬ ‫فروش خود به این نقطه مش��ترک رس��یده اند که تمام روش های‬ ‫ف��روش‪ ،‬در صورتی که حول محوریت کار گروهی نباش��د‪ ،‬منتج‬ ‫به موفقیت نخواهد ش��د‪ .‬مدیر بیمه های زندگی افزود‪ :‬تش��کیل‬ ‫رونق تولید یک اقدام همه جانبه می طلبد‬ ‫مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر‬ ‫وابس��ته به بانک س��په با مدیرعامل‬ ‫و مدی��ران س��ازمان توس��عه منابع‬ ‫انرژی(ت��وان) وزارت دف��اع دیدار و‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی موسسه‬ ‫اعتباری کوثر وابسته به بانک سپه؛‬ ‫غالمحس��ین صباغ��ی در دیدار اظه��ار کرد‪ :‬رونق‬ ‫تولید ی��ک اقدام همه جانبه را می طلبد‪ .‬برای رفع‬ ‫موانع تولیدی در کش��ور باید تمامی نهاد های ذی‬ ‫ربط‪ ،‬از جمله بانک ها‪ ،‬س��هم و نقش س��ازنده خود‬ ‫را ایف��ا کنند و به طور قطع ب��ا حصول این امر‪ ،‬در‬ ‫ی��ک بازه زمانی میان مدت بخ��ش قریب به اتفاق‬ ‫مش��کالت حوزه تولیدی کشور حل و فصل خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬ارائه خدمات و تسهیالت هدفمند‬ ‫ازسوی بانک ها به مراکز تولیدی و صنعتی بسیاری‬ ‫از نارس��ایی های پیش روی کارخانه ها و بنگاه های‬ ‫تخصیص اوراق به این سپرده ها‪۲ ،‬درصد بیشتر از‬ ‫سپرده های ممتاز عادی است‪ .‬مرادی با بیان اینکه‬ ‫در حال حاضر اش��خاص حقیقی که س��پرده گذار‬ ‫حساب های ممتاز بانک مسکن هستند‪ ،‬باید کف‬ ‫‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی میانگین حس��اب‬ ‫خود را برای اینکه مش��مول دریافت اوراق شوند‪،‬‬ ‫همواره حفظ کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در س��پرده های ممتاز‬ ‫عادی بانک مس��کن‪ ،‬درص��د تخصیص اوراق ‪۳۳‬‬ ‫درصد اس��ت اما در صورتی که این س��پرده ها به‬ ‫«س��ما» تبدیل ش��ود‪ ،‬ضریب تخصیص اوراق به‬ ‫ای��ن حس��اب ها ‪ ۲‬درصد افزایش یافت��ه و به ‪۳۵‬‬ ‫درصد می رس��د‪ .‬وی درباره مزیت دوم حس��اب‬ ‫س��ما نسبت به س��پرده های ممتاز عادی توضیح‬ ‫داد‪ :‬در س��پرده های ممت��از ع��ادی‪ ،‬اوراق تعلق‬ ‫گرفته به حس��اب ماهی یک بار به صاحب حساب‬ ‫تعل��ق می گیرد و اعتبار ان نیز از همان زمان اغاز‬ ‫می شود‪ ،‬این در حالی است که در طرح سما‪ ،‬کل‬ ‫اوراق تخصیص یافته به حساب در پایان دوره یک‬ ‫ساله به فرد اعطا می شود‪ .‬به این ترتیب باتوجه به‬ ‫اینکه زمان انقضای اوراق مذکور برای واگذاری یا‬ ‫استفاده از تسهیالت‪ 2 ،‬سال از تاریخ صدور است‪،‬‬ ‫اوراقی که به تدریج و ماهانه به س��پرده گذار ممتاز‬ ‫عادی پرداخت می ش��ود‪ ،‬انقضای متفاوتی معادل‬ ‫تولی��دی را مرتفع و به نحو بس��یار‬ ‫شایسته ای زمینه تحقق رونق تولید‬ ‫را فراهم می سازد‪.‬‬ ‫مجید هدایت‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫توس��عه منابع انرژی(ت��وان) وزارت‬ ‫دف��اع نی��ز در ای��ن دی��دار گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه در بحث انرژی و تولید‬ ‫باتری های س��رب اسیدی توانسته ایم تمام مراحل‬ ‫را پش��ت س��ر گذاش��ته و مقتدرانه در این عرصه‬ ‫گام های جدی برداریم‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬س��ازمان توان ب��ا رویکرد اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی و تکیه بر ظرفیت های دانش بنیان بومی‬ ‫در ب��ازار رقابتی جایگاه ویژه ای داش��ته باش��د‪ .‬بر‬ ‫اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬در این دی��دار راهکارهای‬ ‫گس��ترش همکاری ها و ارائه خدمات در حوزه های‬ ‫مختل��ف بانک��ی م��ورد بح��ث و بررس��ی ق��رار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫گروه ه��ای فروش به س��ازمان ها ای��ن امکان را‬ ‫می ده��د که از مزیت ه��ای کار گروهی از جمله‬ ‫افزایش بهره وری و کارایی‪ ،‬س��هولت در کنترل‬ ‫فرایندها‪ ،‬ایجاد بس��تر اموزش در گروه‪ ،‬تعریف‬ ‫نقش ها و وظایف اعضای گروه براس��اس توانایی‬ ‫افراد‪ ،‬اجرای بهتر و سریع تر امور‪ ،‬امکان ارزیابی‬ ‫عملکرد گروه‪ ،‬انتقال سریع اطالعات و تغییرها‪،‬‬ ‫بهبود روابط‪ ،‬ش��کوفایی خالقیت ها و‪ ...‬بهره مند ش��وند و بهترین‬ ‫نتایج ممکن را از طریق کار مش��ارکتی تحقق بخش��ند‪ .‬کامرانی‬ ‫در ادامه اظهار کرد‪ :‬پیرو سیاس��ت های راهبردی ش��رکت مبنی‬ ‫بر گس��ترش و توسعه فروش بیمه های زندگی و با توجه به فراهم‬ ‫‪ 2‬سال پس از زمان دریافت دارد‪ ،‬در حالی که اگر‬ ‫ک ساله به وی تعلق‬ ‫اوراق یک جا و پس از دوره ی ‬ ‫بگی��رد‪ ،‬انقضای تمام اوراق تعلق گرفته به وی در‬ ‫این مدت‪ ،‬از همان زمان محاس��به خواهد شد که‬ ‫این موضوع می تواند دست صاحب اوراق را درباره‬ ‫زمان فروش ان در فرابورس متناسب با قیمتی که‬ ‫ان را بهین��ه ارزیاب��ی می کند‪ ،‬بازتر بگذارد‪ .‬مدیر‬ ‫امور طرح و برنامه بانک مس��کن خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫عالوه بر این س��پرده گذاران حس��اب ممتاز اینده‬ ‫(س��ما) از مراجع��ه هر ماهه به ش��عب برای اخذ‬ ‫اوراق تعلق گرفته به حس��اب خود معاف می شوند‬ ‫و برای یک دوره ‪۱۲‬ماهه‪ ،‬فقط یک بار به ش��عبه‬ ‫مراجع��ه خواهند کرد که این موضوع هم می تواند‬ ‫برای گروهی از این س��پرده گذاران‪ ،‬مطلوب باشد‪.‬‬ ‫به گفت��ه م��رادی‪ ،‬صاحب��ان حس��اب های ممتاز‬ ‫ع��ادی می توانند در صورت تمایل و اگر این مزایا‬ ‫برای انها مطلوبیت دارد‪ ،‬به ش��عب بانک مس��کن‬ ‫مراجعه و سپرده خود را به حساب «سما» تبدیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ش��دن بس��تر نرم افزاری گروه سازی و تقس��یم کارمزد‪ ،‬این طرح‬ ‫را تهی��ه و اج��را کرده ایم‪ .‬وی ب��ا بیان اینک��ه در دوره های قبل‪،‬‬ ‫بیمه های زندگی در ش��رکت عمدتا به وسیله نمایندگان حقیقی‪،‬‬ ‫حقوقی یا نمایندگان فروش این بیمه نامه ها به شکل انفرادی ارائه‬ ‫می ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬براس��اس برنامه ریزی های انجام شده و با توجه به‬ ‫ایین نامه ش��ماره«‪ »۹۶‬بیمه مرکزی که به ش��کل رسمی فعالیت‬ ‫نمایندگان فروش بیمه های زندگی را در زیرمجموعه نمایندگان‬ ‫حقیق��ی و حقوق��ی امکان پذیر کرده اس��ت؛ در این طرح‪ ،‬فروش‬ ‫بیمه نامه ها از طریق گروه س��ازی‪ ،‬با محوریت نمایندگان برتر و با‬ ‫امکان تقسیم کارمزد بین همه ارکان سازمان فروش انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همایش سراسری نمایندگان برتر و کارگزاران بیمه دی‬ ‫همایش سراس��ری نمایندگان شرکت‬ ‫بیم��ه دی با حضور عض��و هیات عامل و‬ ‫معاون نظ��ارت بیمه مرک��زی‪ ،‬دبیرکل‬ ‫س��ندیکای بیمه گران ای��ران‪ ،‬مدیرکل‬ ‫حوزه ریاس��ت بیمه مرک��زی‪ ،‬مدیر کل‬ ‫نظارت بر ش��بکه خدم��ات بیمه ای بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬مدیرعام��ل‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران و‬ ‫شبکه فروش شرکت بیمه دی برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روند ب��ورس امروز‪ ،‬محمدرضا کش��اورز مدیرعامل‬ ‫ش��رکت بیمه دی با اش��اره به اینکه مهم ترین کانال‬ ‫فروش هر ش��رکت بیمه ای‪ ،‬نمایندگان و کارگزاران‬ ‫ان هس��تند اف��زود‪ :‬هدف از برگ��زاری این همایش‬ ‫قدردانی از زحمات ش��بکه فروش در توسعه اهداف‬ ‫ش��رکت اس��ت‪ .‬نیروی جوان و کارامد شرکت بیمه‬ ‫دی یک��ی از بازوه��ای اصلی ش��رکت ب��رای نیل به‬ ‫چش��م اندازهای پیش بینی ش��ده خواه��د بود‪ .‬وی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در مجموع��ه بیمه دی در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫توانس��تیم به لحاظ سهم از بازار‬ ‫بیمه ای کش��ور‪ ،‬در جایگاه سوم‬ ‫ق��رار بگیریم‪ .‬ش��رکت بیمه دی‬ ‫جزو معدود ش��رکت هایی است‬ ‫که کارمزد نمایندگان خود را هر‬ ‫‪ ۱۰‬روز یک بار پرداخت می کند‬ ‫چ��ون معتقدی��م ای��ن فراین��د‬ ‫می تواند در تش��ویق نماین��دگان فعال و انگیزه یابی‬ ‫انان تاثیر مطلوب داشته باشد‪ .‬مدیرعامل بیمه دی‬ ‫گفت‪ :‬در سال گذش��ته شرکت بیمه دی چهارمین‬ ‫ش��رکت س��وداور صنعت بوده است‪ .‬همه این نتایج‬ ‫مطلوب براس��اس برنامه ریزی و دور اندیشی محقق‬ ‫ش��ده است‪ .‬چش��م انداز ‪ ۱۴۰۰‬بیمه دی رسیدن به‬ ‫«پدیده محبوب مش��تریان» و تبدیل ش��دن به «پر‬ ‫بازده ترین ش��رکت بیمه ای» اس��ت‪ .‬س��ال گذشته‬ ‫بیمه دی توانس��ت با دریافت تاییدیه کفایت ذخایر‬ ‫از بیم��ه مرک��زی مجمع خود را برگ��زار کرده و بعد‬ ‫از چند س��ال تالش بی وقفه بین سهامداران شرکت‬ ‫س��ود تقس��یم کند‪ .‬کش��اورز اذعان کرد‪ :‬شرکت با‬ ‫سیاس��ت گذاری های جدید از جمله توسعه کمی و‬ ‫کیفی ش��بکه فروش س��عی بر ادامه روند رو به رشد‬ ‫خ��ود دارد‪ .‬در بحث اموزش نماین��دگان نیز با نظر‬ ‫مدیران اس��تان کالس های متع��ددی برای ارتقای‬ ‫دانش فنی همکاران برگزار ش��ده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به کلیدواژه «خس��تگی ناپذیری»‪ ،‬رشد و توسعه هر‬ ‫چ��ه بیش��تر را در گ��رو توجه به این واژه دانس��ت و‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬مرکز ارتباط با مش��تریان بیمه دی که‬ ‫اس��فند سال گذشته به بهره برداری رسید هم اکنون‬ ‫ب��ا میانگین پاس��خگویی به بی��ش از ‪ ۱۰۰۰‬تماس‬ ‫در روز توانس��ته گام ارزش��مندی در جهت کس��ب‬ ‫رضایتمندی مش��تریان بردارد و تصویری مطلوب از‬ ‫برن��د بیم��ه دی در ذهن مخاطب ایجاد کند که این‬ ‫مهم می تواند تاثیر بس��زایی در روند بازاریابی شبکه‬ ‫فروش داشته باشد‪.‬‬ ‫شخصی سازی محدودیت های برداشت از کارت های بانک پاسارگاد‬ ‫در سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد‪ ،‬مشتریان می توانند با اعمال‬ ‫محدودیت در برداش��ت از کارت های نقدی‪ ،‬ضمن ارتقای س��طح امنیت‪،‬‬ ‫ط عمومی‬ ‫امکان مدیریت نقدینگی را نیز داش��ته باش��ند‪ .‬به گ��زارش رواب ‬ ‫ک پاس��ارگاد این امکان را دارند که از طریق‬ ‫ک پاس��ارگاد‪ ،‬مشتریان بان ‬ ‫بان ‬ ‫منوی کارت (گزین ه خدمات محدودیت های کارت)‪ ،‬برای عملیات انتقال از‬ ‫کارت (از طریق اینترنت بانک و تلفن همراه بانک)‪ ،‬خرید کاال و برداش��ت‬ ‫از کارت (از طریق دس��تگاه های خودپرداز)‪ ،‬س��قف مبلغ مورد نظر را در‬ ‫چارچوب قوانین بانک مرکزی‪ ،‬به صورت روزانه و یا ماهانه تعیین و محدود‬ ‫کنن��د‪ .‬به این ترتیب عالوه بر افزایش س��طح امنی��ت در صورت مفقودی‬ ‫کارت های نقدی‪ ،‬امکان مدیریت و کنترل برداش��ت های صورت گرفته از‬ ‫رفع احتیاجات ضروری با وام قرض الحسنه بانک ملی‬ ‫بان��ک مل��ی ای��ران به منظور رف��ع احتیاجات‬ ‫ض��روری مش��تریان و ب��ا حفظ و تقویت س��نت‬ ‫پس��ندیده قرض الحس��نه بیش از ‪ ۳۳‬هزار فقره‬ ‫تسهیالت از محل منابع قرض الحسنه با کمترین‬ ‫کارمزد در ‪ 7‬ماه نخس��ت امس��ال پرداخت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫تس��هیالت قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری‬ ‫راهی است تا بانک در مواقع ضروری مانند هزینه درمانی‪ ،‬کمک‬ ‫هزینه تحصیلی‪ ،‬تعمیر و تامین مسکن و‪ ...‬در کنار مشتریان خود‬ ‫باش��د‪ .‬بانک ملی ایران از ابتدای امس��ال تا پایان مهر ‪ ۳۳‬هزار و‬ ‫‪ ۲۲۰‬فقره وام قرض الحس��نه رف��ع احتیاجات ضروری به ارزش‬ ‫هزار و ‪ ۱۴۹‬میلیارد و ‪ ۹۳۲‬میلیون ریال پرداخت کرده است‪ .‬این‬ ‫میزان مانده مطالبات بانک صادرات ایران در ‪ ۸‬ماه نخست امسال‬ ‫در مجم��وع حدود ‪ 6‬درصد کاهش یافت��ه که این موضوع در بهبود‬ ‫س��وداوری بانک نقش موثری دارد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫صادرات ایران‪ ،‬رضا صدیق‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره‬ ‫بان��ک ص��ادرات ایران با بی��ان این مطلب گفت‪ :‬امس��ال و با اعمال‬ ‫سیاس��ت کنترل مطالبات و جلوگیری از ایجاد و انباشت مطالبات‬ ‫در ش��بکه بانک صادرات ایران‪ ،‬گام مهمی برای تحقق س��وداوری‬ ‫بانک برداشته ش��ده که نتایج ان در صورت های مالی ‪ ۹‬ماهه بانک‬ ‫ن امس��ال‬ ‫به خوبی مش��هود خواهد ب��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در پایان ابا ‬ ‫بانک در سال گذشته نیز بیش از ‪ ۶۷‬هزار فقره وام‬ ‫قرض الحس��نه رفع احتیاجات ضروری تخصیص‬ ‫داد ک��ه ارزش ریالی ان به ه��زار و ‪ ۹۸۷‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۸۳‬ری��ال می رس��د‪ .‬در ‪ 7‬ماه ابتدای امس��ال‬ ‫همچنی��ن مبلغ ‪ ۱۲‬میلیارد و ‪ ۶۵۰‬میلیون ریال‬ ‫وام قرض الحسنه تعمیر مسکن ازسوی بانک ملی‬ ‫ایران پرداخت ش��ده است‪ .‬در عین حال در مدت‬ ‫مذکور به منظور رفع نیازهای فوری و ضروری متقاضیان‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ ۲۳۲‬هزار و ‪ ۱۱۰‬فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش دو هزار‬ ‫و ‪ ۶۸۵‬میلیارد ریال و ‪ ۳۱۰‬فقره تس��هیالت جعاله به ارزش سه‬ ‫هزار و ‪ ۵۲۱‬میلیارد ریال توس��ط بانک کارگش��ایی از واحدهای‬ ‫تابع بانک ملی ایران پرداخت شده است‪.‬‬ ‫کارت‪ ،‬توس��ط فرد فراهم است‪ .‬مشتریان می توانند از طریق گزینه نمایش‬ ‫محدودیت های کارت نیز‪ ،‬نسبت به رویت سقف های تعیین شده برای هر‬ ‫یک از کارت های خود اقدام کنند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬ورود به سامانه بانکداری‬ ‫مجازی بانک پاس��ارگاد از طریق نام کاربری و رمز عبور که قابل دریافت از‬ ‫تمامی شعبه های این بانک است‪ ،‬امکان پذیر است‪.‬‬ ‫گردهمایی مشترک بیمه اسیا و سازمان امور مالیاتی‬ ‫دومین گردهمایی مشترک مدیران رفاهی سازمان‬ ‫امور مالیاتی و ش��رکت بیمه اس��یا با رویکرد انسجام و‬ ‫همدلی سازمانی در راستای ارتقای کیفیت خدمات‪،‬‬ ‫در مشهد مقدس برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیمه اسیا‪ ،‬مهدی شریفی‪ ،‬عضو هیات مدیره و معاون‬ ‫فنی مدیرعامل در بیمه های اشخاص و مسئولیت بیمه‬ ‫اسیا در گردهمایی مشترک بیمه اسیا و سازمان امور‬ ‫مالیاتی‪ ،‬با اشاره به ارتباط خوب و موثر بیمه اسیا با بیمه گذاران‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پرداخت به موقع و س��ریع هزینه ها و شفافیت نحوه انجام پرداخت ها‪،‬‬ ‫از جمله مزایای خدمات ارائه شده از سوی بیمه اسیا است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫انالین بودن مراکز درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد بیمه اسیا‬ ‫از یک سو و تسویه به موقع و سریع هزینه ها با این مراکز‪ ،‬رضایت مراکز‬ ‫تضمین سوداوری بانک صادرات با کاهش محسوس مانده مطالبات‬ ‫در مقایس��ه با پایان اسفند س��ال قبل‪ ،‬مانده مطالبات‬ ‫سررس��ید گذش��ته بانک صادرات ای��ران حدود ‪۳۲‬‬ ‫درص��د‪ ،‬مطالبات معوق ح��دود ‪ ۲۶‬درصد‪ ،‬مطالبات‬ ‫مش��کوک الوصول ح��دود یک درص��د و مطالب��ات‬ ‫اس��تمهالی حدود ‪ ۲‬درصد کاهش یافته که امیدواریم‬ ‫روند فعلی حفظ ش��ده و تا پایان امسال شاهد کاهش‬ ‫بیش��تر مطالبات بانک صادرات ایران باشیم‪ .‬صدیق با‬ ‫اش��اره به اینکه امس��ال بانک صادرات ایران وارد حوزه س��وداوری‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬براساس سیاس��ت ها و خط مشی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده و با اصالحات مال��ی صورت گرفته‪،‬‬ ‫بانک صادرات ایران توانسته در صورت های مالی‬ ‫مقطعی امسال به س��وددهی رسیده و امیدواریم‬ ‫تا پایان س��ال ای��ن روند تثبی��ت و از میزان زیان‬ ‫انباشته بانک کاسته شود‪ .‬عضو هیات مدیره بانک‬ ‫صادرات ایران با اشاره به اینکه طراحی محصوالت‬ ‫و خدم��ات جدید بانک صادرات ایران به رش��د و‬ ‫بالندگ��ی بانک کمک می کند‪ ،‬گفت‪ :‬بانک ص��ادرات ایران در یک‬ ‫س��ال گذشته برای رفع نیاز مش��تریان و مخاطبان خود و متناسب‬ ‫درمانی و بیمارس��تان ها از بیمه اس��یا و ارائه خدمات‬ ‫مطلوب را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫این گ��زارش می افزاید‪ ،‬در نشس��ت تخصصی این‬ ‫گردهمای��ی‪ ،‬معاون مدی��ر کل منابع انس��انی و رفاه‬ ‫سازمان امور مالیاتی و مدیر بیمه های درمان بیمه اسیا‬ ‫در س��خنانی به پرس��ش ها و ابهامات رابطین سازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی در زمینه قرارداد بیمه ای پاس��خ داده و‬ ‫پیشنهاد های ارائه شده را مورد بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫مدیر بیمه های عمرو حوادث بیمه اس��یا نیز در این پنل تخصصی‪،‬‬ ‫ضم��ن ارائه توضیحاتی درباره افزایش س��قف تعهدات بیمه نامه عمر‬ ‫و حادث��ه‪ ،‬ویژگی های بیمه نامه جدید بیمه اس��یا با عنوان بیمه نامه‬ ‫«طرح لبخند» را تشریح کرد‪.‬‬ ‫با ش��رایط فعل��ی اقتصادی و اجتماعی‪ ،‬اقدام ب��ه ارائه محصوالت و‬ ‫خدمات جدیدی کرده است که از جمله انها می توان به طرح اعتبار‬ ‫سپهر‪ ،‬طرح ‪ ،۶۷‬طرح طراوت‪ ،‬راه اندازی اپلیکیشن پرداخت صاپ‬ ‫و‪ ...‬اشاره کرد و از هفته پیش نیز طرح تبسم رونمایی و عملیاتی شده‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طرح تبسم‪ ،‬طرح تسهیالت بدون سود در قالب‬ ‫عقد مرابحه است که دارای جذابیت های باالیی برای مشتریان بوده‬ ‫و می توانند در قالب این طرح‪ ،‬تس��هیالت با نرخ سود صفر دریافت‬ ‫کنند‪ .‬صدیق اظهار امیدواری کرد با معرفی محصوالت جدید‪ ،‬روند‬ ‫جذب منابع و سوداوری بانک صادرات ایران تقویت شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1418‬‬ ‫پیاپی ‪2736‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫بازار راکد‪ ،‬موتور سازندگان را گرم کرد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹گران شدن ساخت وساز همزمان با افزایش وام‬ ‫امس��ال سقف تس��هیالت پرداختی به س��ازندگان در شهر‬ ‫تهران از ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان برای هر واحد مسکونی به ‪۱۷۰‬‬ ‫میلیون تومان افزایش پیدا کرده‪ ،‬هرچند سازندگان معتقدند‬ ‫این رقم جبران رشد هزینه ها را نمی کند‪.‬‬ ‫محمدمهدی مافی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان‬ ‫اس��تان تهران با بیان اینکه س��ودهای تا ‪ ۴۰‬درصدی بخش‬ ‫ساخت وس��از در واقع نوعی غلبه بر ش��رایط تورم عمومی به‬ ‫ش��مار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬به ط��ور معمول در ساخت وس��ازهای‬ ‫ش��هری‪ ،‬سود سازندگان از واحدهای مسکونی بین ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد در دو سال است‪.‬‬ ‫س��ود بیش از ‪ ۴۰‬درصد کمتر اتفاق می افتد و س��ود کمتر‬ ‫ساخت وساز جان می گیرد؟‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصد نیز تمایل س��رمایه گذاری را پایین می اورد‪ .‬ولی‬ ‫ب��ه طور معمول از زمان اغاز تا پایان پروژه به طور دائم تورم‬ ‫به س��ازندگان تحمیل می ش��ود‪ .‬وی میانگین نرخ تمام شده‬ ‫یک واحد مس��کونی در شهر تهران را ‪ ۸.۵‬تا ‪ ۹‬میلیون تومان‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬با توجه به نرخ متوس��ط هر متر مربع واحد‬ ‫مس��کونی در ش��هر تهران یعنی ‪ ۱۲.۴‬میلی��ون تومان روی‬ ‫کاغذ‪ ،‬س��ازندگان ‪ ۳.۵‬تا ‪ ۴‬میلیون تومان سود می برند اما به‬ ‫دلیل افزایش ش��دید نرخ زمین که مهم ترین مولفه در بخش‬ ‫ساخت وساز به شمار می رود‪ ،‬دیگر نمی توانند پروژه ای همانند‬ ‫ان چه درحال حاضر می فروش��ند‪ ،‬بس��ازند و ب��ه طور معمول‬ ‫س��ازندگان مجبور به تعریف پروژه های کوچک تر می ش��وند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی از عملکرد ضعیف برخی سازمان های عضو در ستاد بازافرینی شهری‬ ‫انتقاد کرد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد اس�لامی با اشاره به اینکه‬ ‫تعداد زیادی از نهادهای عضو س��تاد ملی بازافرینی شهری‪ ،‬پایدار عملکرد ضعیفی داشته اند‪،‬‬ ‫از نمایندگان این نهادها خواست در جلسه بعدی این ستاد‪ ،‬گزارش عملکرد عملیاتی خود در‬ ‫حوزه بازافرینی را ارائه کرده و فقط به ارائه عملکرد مالی اکتفا نکنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در اجرای این برنامه‪ ،‬محله های بحرانی باید در اولویت قرار گیرند‪ ،‬بر‬ ‫ض��رورت هم افزایی همه نهادهای عضو در راس��تای بهبود وضعیت ای��ن محله ها تاکید کرد و‬ ‫براساس طرح جامع مسکن برای ایجاد تعادل در بازار مسکن‪،‬‬ ‫باید س��الیانه یک میلیون واحد مس��کونی ساخته شود‪ .‬اما بر‬ ‫اس��اس پروانه های س��اختمانی این رقم به ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫واحد رس��یده است‪ .‬کارشناس��ان از جمله دالیل جهش نرخ‬ ‫مس��کن را به هم خ��وردن توازن بین عرض��ه و تقاضا عنوان‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت وام ‪ ۱۷۰‬میلیونی ساخت به انبوه سازان‬ ‫حرفه ای‬ ‫مدیر امور اعتباری بانک مس��کن با اع�لام اینکه هم اکنون‬ ‫افزایش سقف تس��هیالت به انبوه سازان در دس��تور کار قرار‬ ‫ندارد‪ ،‬افزایش س��قف تس��هیالت را منوط به ابتدای هر سال‬ ‫انتقاد وزیر راه و شهرسازی از وضعیت بازافرینی‬ ‫گف��ت‪ :‬مهارت افرینی عنصری کلی��دی در محرومیت زدایی و کاهش اسیب هاس��ت‪ .‬وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی ب��ا ارائه اموزش ه��ای فنی وحرفه ای می تواند اقدام های مناس��بی در زمینه‬ ‫مهارت افرینی ساکنان محله های هدف انجام دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پیشگیری‪ ،‬بخش مهمی از اقدام های ستاد ملی بازافرینی است که باید در‬ ‫کارگروه قضایی ستاد به طور گسترده مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬حساسیت داشتن و اجرای‬ ‫برنامه ها برای کنترل و پیش��گیری را باید سرفصل اقدام ها قرار دهیم و بدانیم اگر یک سازمان‬ ‫در انج��ام وظایف خود کوتاهی کند‪ ،‬زنجی��ره اقدامات یکپارچه را پاره می کند و همه تالش ها‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬هم اکنون در ته��ران ‪ ۱۷۰‬میلیون تومان به‬ ‫انبوه س��ازان حرفه ای و کسانی که فناوری های نوین را رعایت‬ ‫کنند برای س��اخت هر واحد تعلق می گی��رد که این رقم در‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان بود‪.‬‬ ‫محمد حس��ن علمداری با بیان اینکه درحال حاضر افزایش‬ ‫سقف تسهیالت انبوه س��ازان در دستور کار بانک مسکن قرار‬ ‫ن��دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از ابتدای امس��ال‪ ،‬با توجه به افزایش نرخ‬ ‫مس��کن و تورم��ی که رخ داد‪ ،‬تس��هیالت به تدری��ج افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫علمداری خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم اکنون در تهران‪ ،‬انبوه سازان‬ ‫حرفه ای و س��ازندگانی که فناوری ه��ای نوین را رعایت کنند‬ ‫ب��ه ازای ه��ر واحد ‪ ۱۷۰‬میلیون تومان تس��هیالت س��اخت‬ ‫دریاف��ت می کنن��د که س��ود بازپرداخت ان نی��ز ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬در مراکز اس��تان ها و ش��هرهای باالی‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت‪ ،‬تس��هیالتی که به انبوه س��ازان تعلق‬ ‫می گی��رد ‪ ۱۶۰‬میلی��ون تومان اس��ت‪ .‬این رقم برای س��ایر‬ ‫ش��هرها ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان و برای شهرهای کمتربرخوردار‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیون تومان برنامه ریزی ش��ده ک��ه قابل پرداخت به‬ ‫انبوه س��ازان و سازندگان اس��ت‪ .‬بنا بر اعالم بانک مسکن‪ ،‬در‬ ‫پایان هر س��ال با نشس��ت هایی که برگزار و بررسی هایی که‬ ‫انجام می شود‪ ،‬سیاست های اعتباری سال بعد تعیین می شود‪.‬‬ ‫رقم تس��هیالتی که در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به انبوه سازان حرفه ای و‬ ‫کس��انی که فناوری های نوین را رعایت می کردند برای تهران‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیون تومان‪ ،‬برای مراکز اس��تان ها و ش��هرهای باالی‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬برای سایر شهرها‬ ‫‪ ۹۰‬میلیون تومان و برای شهرهای کمتربرخوردار ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫تومان بود‪.‬‬ ‫از دس��ت می رود‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه برای پیشبرد اهداف برنامه بازافرینی هر‬ ‫نه��اد باید به وظایف خود عمل کند‪ ،‬بر ض��رورت کنترل زمین ها و کانون های جمعیتی جدید‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬یکی از مشکالت اصلی‪ ،‬شکل گیری کانون های جدید جمعیتی است‪ .‬باید‬ ‫این مس��ائل را واقع بینانه دید تا ایرادهای این بافت ه��ا تعیین تکلیف‪ ،‬اعمال مقررات‪ ،‬کنترل‬ ‫و در نهایت بس��تری برای انجام کار قانونی مهیا ش��ود‪ .‬س��تاد بازافرینی شهری در سطح ملی‬ ‫دارای ‪ ۲۱‬عضو رسمی است که به ریاست رئیس جمهوری و نایب رئیسی وزیر راه و شهرسازی‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫مهرداد تقی زاده‬ ‫دبیر انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی‬ ‫درسال های‪۷۵‬و‪۷۶‬نخستینگام هایخصوصی سازی‬ ‫در ح��وزه حمل ونقل ریلی برداش��ته و ب��رای تحقق این‬ ‫ه��دف‪ ،‬ابتدا راهبری قطارها به بخ��ش خصوصی واگذار‬ ‫ش��د‪ ،‬بدین شکل که اعالم کردیم شرکت هایی که تمایل‬ ‫دارن��د راهبری قطار را انج��ام دهند امادگی خود را اعالم‬ ‫کنن��د‪ .‬همزمان با واگذاری راهبری قطارها‪ ،‬مس��ئولیت‬ ‫ف��روش بلیت نیز به اژانس های مس��افری واگذار ش��د و‬ ‫اگرچه در ابتدا فروش بلیت ها ازس��وی خود راه اهن انجام‬ ‫می گرف��ت اما به مرور زمان‪ ،‬فروش بلیت به ش��رکت ها و‬ ‫اژانس ها واگذار شد‪ .‬اقدام بعدی در روند خصوصی سازی‬ ‫حمل ونقل ریلی‪ ،‬واگذاری کار بازس��ازی ناوگان فرسوده‬ ‫مس��افری به بخش خصوصی بود‪ .‬یکی دیگر از اقدام های‬ ‫مهم در روند خصوصی س��ازی حمل ونقل ریلی‪ ،‬واگذاری‬ ‫تعمی��ر کل ناوگان باری به بخ��ش خصوصی بود‪ .‬در این‬ ‫زمینه ابتدا تعمیر واگن های مس��افری و در ادامه‪ ،‬تعمیر‬ ‫واگن های باری به بخش خصوصی واگذار شد و به تدریج‬ ‫ش��رکت های مالک واگن و مالک لکوموتیو ایجاد ش��ده و‬ ‫به همین ش��کل توس��عه یافتند‪ .‬همکاری نکردن بخش‬ ‫دولتی از مهم ترین مش��کالت خصوصی س��ازی در حوزه‬ ‫حمل ونق��ل ریلی اس��ت‪ .‬در توس��عه خصوصی س��ازی‬ ‫حمل ونقل ریلی‪ ،‬ش��رکت راه اهن به عنوان بخش دولتی‬ ‫در بعض��ی مواقع ب��ه جای حمای��ت از بخش خصوصی‪،‬‬ ‫این بخ��ش را رقیب خود می دانس��ت درحالی که بخش‬ ‫خصوصی کمک می کرد بخشی از وظایف اجرایی راه اهن‬ ‫انج��ام ش��ود و راه اهن بتواند به وظای��ف حاکمیتی خود‬ ‫برسد‪ .‬حمایت های راه اهن از بخش خصوصی در مقاطع‬ ‫مختل��ف‪ ،‬افت و خیز داش��ته اس��ت‪ .‬در کش��ورهایی که‬ ‫خصوصی س��ازی در انها انجام می شود‪ ،‬تصمیم گیری با‬ ‫بخش دولتی نیست بلکه بخش خصوصی تصمیم نهایی‬ ‫را می گی��رد اما در راه اهن ایران‪ ،‬بخش دولتی اس��ت که‬ ‫تصمیم می گی��رد و بخش خصوصی مجبور به اجرای ان‬ ‫اس��ت‪ .‬البته در امس��ال کمیته هایی در راه اهن با حضور‬ ‫نمایندگانی از بخش خصوصی تش��کیل شده است تا این‬ ‫بخش نیز در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشد‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫رش��د ‪ ۵‬درصدی ساخت وس��از در تهران در ش��رایطی که‬ ‫معامالت مسکن ‪ ۴۱‬درصد کاهش یافته‪ ،‬می تواند دوره تنفس‬ ‫کوتاه مدتی را برای بازار مسکن پایتخت ایجاد کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مهر امس��ال برای ‪ ۵۵۲۴‬واحد مسکونی‬ ‫در شهر تهران‪ ،‬مجوز ساخت صادر شد که نسبت به شهریور‬ ‫امسال و مهر سال گذشته به ترتیب ‪ ۲۸‬و ‪ ۵.۱‬درصد افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬به طور کلی در ‪ ۷‬ماه نخست امسال ‪ ۳۷‬هزار و‬ ‫‪ ۲۲۶‬واحد مس��کونی بر اساس پروانه های ساختمانی در حال‬ ‫س��اخت بوده که نسبت به ‪ ۷‬ماه نخست سال ‪ ۱۳۹۷‬بیش از‬ ‫‪ ۸.۴‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫امار گویای رسیدن وضعیت ساخت وساز در تهران به حدود‬ ‫یک سوم سال های ‪ ۱۳۹۱‬و ‪ ۱۳۹۲‬در زمان رونق بازار مسکن‬ ‫است البته معامله ها نیز به همین مقدار کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫بنابراین نگرانی از فشار تقاضا دست کم برای دوره کوتاه مدت‬ ‫وجود ندارد اما به طور قطع این شرایط نمی تواند پایدار باشد‪.‬‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫ریلی‬ ‫از حرف تا عمل‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1418‬‬ ‫پیاپی ‪2736‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫غفلت از حمل و نقل عمومی الودگی هوا را تشدید کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫از این به‬ ‫بعد «بودجه‬ ‫نداریم»‬ ‫نداریم‬ ‫وضعیـت قرمـز‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫کارشناس حمل ونقل‬ ‫این روزها هوا بس��یار الوده است‪ .‬در وضعیت‬ ‫هش��دار قرار داریم‪ .‬طرح زوج و فرد به پش��ت در‬ ‫خانه ها رس��یده است‪ .‬مدرسه ها تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫هر س��ال همین داس��تان تکرار می شود و دست‬ ‫اخر هم ش��هردار تهران برای رفع الودگی دست‬ ‫ب��ه دامان باد می ش��ود و بر کاه��ش تردد تاکید‬ ‫می کند زی��را خودروها مقصر اصلی الودگی هوا‬ ‫به ش��مار می روند‪ .‬این درحالی اس��ت که بیشتر‬ ‫تردده��ا با خودروهای ش��خصی از س��ر ناچاری‬ ‫اس��ت و بیشتر افراد امکان استفاده از حمل ونقل‬ ‫عموم��ی را ندارند‪ .‬در برخی م��وارد حمل ونقل‬ ‫عموم��ی از محل زندگی افراد فاصله زیادی دارد‬ ‫و در برخی موارد نیز با محل کارش��ان‪ .‬اگر کسی‬ ‫در نزدیک��ی خانه و محل کار‪ ،‬به ایس��تگاه مترو‪،‬‬ ‫اتوبوس یا تاکس��ی دسترس��ی داشته و کیفیت‬ ‫خدم��ات نی��ز مطلوب باش��د‪ ،‬به ط��ور حتم از‬ ‫این ش��یوه اس��تفاده خواهد کرد‪ .‬اما در شرایط‬ ‫فعل��ی نمی توان ش��هروندان را ب��ه خاطر بیرون‬ ‫اوردن خودرو ش��خصی س��رزنش کرد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر ش��هردار تهران بیان می کند برای توس��عه‬ ‫حمل ونق��ل عمومی نیازمند ‪ ۲‬هزار واگن مترو و‬ ‫‪ ۳‬هزار دستگاه اتوبوس هستیم اما بودجه نداریم‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی به نظر می رس��د حمل ونقل‬ ‫عمومی شهری شامل مترو‪ ،‬اتوبوس و‪ ...‬بهترین و‬ ‫نخستین محل مصرف اضافه درامدی است که با‬ ‫افزایش نرخ بنزین برای دولت فراهم شده است‪.‬‬ ‫اینکه اضافه نرخ بنزین را از مردم بگیریم و دوباره‬ ‫ان را به حس��اب مردم بریزیم‪ ،‬چه سودی دارد؟‬ ‫ایا این پول پاشی اثر تورمی ندارد؟ ایا بهتر نیست‬ ‫به جای دادن پول نقد‪ ،‬خدمت رس��انی به مردم‬ ‫را افزای��ش دهیم؟ ان ه��م خدمت مهمی مانند‬ ‫حمل ونقل عمومی‪ .‬براس��اس امار بانک مرکزی‪،‬‬ ‫کارنامه پول پاش��ی ِ‬ ‫نوبت گذش��ته دولت نش��ان‬ ‫می دهد از سال ‪ ۸۹‬تا پایان ‪ ۹۷‬درمجموع ‪۳۴۸.۳‬‬ ‫هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی در کش��ور توزیع‬ ‫ش��ده که ‪ ۲۸۶‬هزار میلی��ارد تومان ان از محل‬ ‫افزایش نرخ حامل های انرژی و ‪ ۶۲‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان یعنی ‪ ۱۸‬درص��د ان‪ ،‬از محل های دیگر‬ ‫از جمل��ه بودجه عمومی دول��ت و بانک مرکزی‬ ‫تامین ش��ده اس��ت‪ .‬این ‪ ۶۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫هم��ان بخش ت��ورم زای این طرح اس��ت‪ .‬دولت‬ ‫بی��ش از انک��ه از محل افزایش ن��رخ حامل های‬ ‫انرژی‪ ،‬دریافتی داشته باشد‪ ،‬پول در جیب مردم‬ ‫گذاشته است‪ .‬ترازش منفی است و پاسخگو نیز‬ ‫نیست که چرا چنین کاری انجام داده است؟ این‬ ‫پول‪ ،‬همان بودجه ای اس��ت که می توانس��ت در‬ ‫حمل ونقل عمومی سرمایه گذاری شود تا شاهد‬ ‫افزای��ش اس��تفاده کنندگان این بخش و کاهش‬ ‫الودگی هوا باشیم‪ .‬البته این نکته را نیز فراموش‬ ‫نکنیم که ‪ ۱۰‬درصد این افزایش نرخ حامل های‬ ‫انرژی به تهرانی ها می رسد و ‪ ۹۰‬درصد ان سهم‬ ‫بقیه کشوراست‪ .‬یادمان باشد سهم شهرستانی ها‬ ‫را خرج تهرانی ها نکنیم‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی پیرحسینلو‬ ‫شینا انصاری‬ ‫ارش میالنی‬ ‫محسن هاشمی‬ ‫خبر‬ ‫مقاومت دولت در برابر‬ ‫تعطیلی اداره ها‬ ‫عض��و کمیس��یون فرهنگ��ی و اجتماع��ی‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران از مقاومت شدید دولت‬ ‫ب��رای تعطیل��ی اداره ها و بخ��ش خصوصی در‬ ‫روزهای ال��وده پایتخت گالیه کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬حجت نظری در تذکر پیش از دس��تور‬ ‫خود در جلس��ه روز گذشته شورای شهر تهران‬ ‫با بیان این که متاس��فانه چند روزی اس��ت که‬ ‫هوای تهران بسیار الوده شده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫انتظ��ار مردم در این زمینه از مدیریت ش��هری‬ ‫ب��ود‪ ،‬اما تنها مرجع رس��یدگی به الودگی هوا‬ ‫مدیریت شهری نیست‪ .‬البته این انتظار را خود‬ ‫شهرداری تهران ایجاد کرده است چرا که وقتی‬ ‫س��ال گذشته شرایط هوا به دلیل بارش ها بهتر‬ ‫ش��د ان ش��رایط هوا را ناش��ی از توفیق اجرای‬ ‫طرح ترافیک جدید دانستند‪ .‬وی با بیان این که‬ ‫طرح ترافیک نتوانس��ت کارامدی خود را نشان‬ ‫دهد‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رسد طرح ترافیک در این‬ ‫روزها عملکرد خود را نش��ان داده و از ش��هردار‬ ‫و معاون حمل و نقل می خواهم که برای س��ال‬ ‫اینده در بررس��ی اجرای طرح کاهش الودگی‬ ‫هوا تجدیدنظر کنند‪ .‬عضو کمیسیون فرهنگی‬ ‫و اجتماعی شورای شهر تهران در ادامه با تاکید‬ ‫بر این که دولت مقاومت شدیدی برای تعطیلی‬ ‫اداره ها و بخش عمومی در روزهای الوده دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این در حالی است که اگر این مراکز‬ ‫در کنار مدرس��ه ها و دانش��گاه ها تعطیل شوند‬ ‫مردم حداقل می توانند از ش��هر خارج ش��وند و‬ ‫این مساله سبب کاهش الودگی هوا می شود‪.‬‬ ‫اسماعیل کهرم‬ ‫«همه مدرسه ها و مهدهای کودک فردا تعطیل است‪».‬‬ ‫ای��ن جمله فقط یک معنی برای تهرانی ها دارد‪ :‬وضعیت‬ ‫هوا دوباره قرمز است!‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در س��ال های اخیر‪ ،‬االینده اصلی‬ ‫تهران که موجب قرارگیری هوای این ش��هر در وضعیت‬ ‫ناسالم می شود ذرات معلق با قطر کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون‬ ‫اس��ت که اثار نامطلوب زیادی بر س�لامت ش��هروندان‬ ‫می گذارد‪ .‬بنا به تایید کارشناس��ان و مسئوالن‪ ،‬وسایل‬ ‫نقلیه بنزینی و گرد و غبار متهم های ردیف اول انتش��ار‬ ‫این ذره ها در هوای پایتخت هستند‪.‬‬ ‫براس��اس امار اعالم شده از سوی ش��هرداری تهران‪،‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۴‬میلیون خودرو ش��خصی در تهران تردد‬ ‫می کند که بنا به امار‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬درصد انها فرسوده اند و‬ ‫سهم ‪ ۵۱‬درصدی در ایجاد الودگی دارند‪ .‬دست اندرکاران‬ ‫امر کاهش الودگی هوا معتقدند جلوگیری از صدور بیمه‬ ‫و معاینه فنی برای خودروهای فرس��وده‪ ،‬راهکار مهمی‬ ‫برای تش��ویق مالکان انها به نوس��ازی اس��ت‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس طرح اعطای معاینه فنی ‪ ۳‬ماهه به خودروهای‬ ‫فرس��وده در حال اجراست‪ .‬بنا به اعالم مسئوالن معاینه‬ ‫فنی تهران‪ ،‬بر اساس قانون هوای پاک‪ ،‬دادن معاینه فنی‬ ‫به خودروهای فرس��وده ممنوع اس��ت اما معاینه فنی ‪۳‬‬ ‫ماهه به انها داده می ش��ود تا بتوانند در این زمان نسبت‬ ‫به تامین خودرو جدید اقدام کنند‪ .‬معاینه فنیتهران سایر‬ ‫خودروها‪ ۶ ،‬ماهه است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرسودگی ‪ ۲۷‬هزار تاکسی تهران‬ ‫فرس��ودگی ناوگان تاکس��یرانی نیز از دیگر مس��ائل‬ ‫تشدیدکننده وضعیت قرمز هوای تهران است‪ .‬بر اساس‬ ‫امار اعالم ش��ده از س��وی اتحادیه تاکس��یرانی شهری‬ ‫کش��ور‪ ۱۵۰ ،‬هزار تاکس��ی فرس��وده در سراسر کشور‬ ‫وجود دارد که اگر اقدامی برای نوس��ازی انها نش��ود تا‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۲۴۰‬هزار تاکسی افزایش خواهند یافت‪.‬‬ ‫در تهران نیز از میان ‪ ۸۰‬هزار تاکس��ی موجود‪ ۲۷ ،‬هزار‬ ‫خودرو فرسوده است‪ .‬همچنین حدود ‪ ۷‬هزار ون تاکسی‬ ‫در تهران فعالیت می کند که همه انها به سن فرسودگی‬ ‫رسیده اند‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم مس��ئوالن مدیریت شهری‪ ،‬اگرچه برنامه‬ ‫نوس��ازی تاکس��ی های فرس��وده با همکاری خودروساز‬ ‫داخل��ی و وزارت کش��ور از چن��د س��ال پی��ش به طور‬ ‫سراس��ری در کش��ور کلید خ��ورده و قرار بود ب��ا ارائه‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬تاکسی ها در مس��یر نوس��ازی قرار گیرند‪،‬‬ ‫اما همکاری کمرنگ ش��رکت خودروس��از و توقف تولید‬ ‫تاکس��ی از سوی این ش��رکت‪ ،‬این روند را متوقف کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرسودگی نیمی از ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫در سراس��ر کش��ور ‪ ۲۲‬هزار اتوبوس در ناوگان درون‬ ‫شهری فعال اس��ت که با توجه به سن ‪ ۱۰‬سالگی برای‬ ‫فرس��ودگی اتوبوس ه��ا‪ ۱۵ ،‬هزار دس��تگاه از این تعداد‬ ‫امس��ال به سن فرسودگی می رس��د‪ .‬به گفته مدیرعامل‬ ‫شرکت اتوبوسرانی تهران‪ ،‬تعداد اتوبوس های پایتخت ‪۶‬‬ ‫هزار دستگاه و از این میان‪ ۳ ،‬هزار اتوبوس فرسوده است‪.‬‬ ‫اگرچه براساس قانون‪ ،‬دولت وظیفه تامین اتوبوس های‬ ‫ش��هری را بر عهده دارد اما به گفته اعضای شورای شهر‬ ‫ته��ران‪ ،‬در اثر کمبود بودجه و نیز نبود هماهنگی میان‬ ‫نهادهای دس��ت اندرکار در تامین این وسیله نقلیه‪ ،‬در ‪۶‬‬ ‫سال گذشته حتی یک اتوبوس هم از سوی دولت تحویل‬ ‫شرکت اتوبوسرانی تهران نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ویراژ دوچرخ های فرسوده‬ ‫ت��ردد تعداد زی��ادی موتورس��یکلت کاربرات��وری در‬ ‫پایتخ��ت و افزای��ش روزان��ه انه��ا‪ ،‬موجب ش��ده امار‬ ‫دقیق��ی درباره این وس��یله نقلیه االینده در دس��ترس‬ ‫نباش��د‪ .‬درحالی که امارهای غیررس��می از تردد حدود‬ ‫‪ ۷‬میلی��ون موتورس��یکلت کاربرات��وری در خیابان های‬ ‫تهران حکایت می کند‪ ،‬ش��هردار ته��ران می گوید تعداد‬ ‫این موتورس��یکلت ها حدود ‪ ۳‬میلیون دستگاه است که‬ ‫حدود یک س��وم انها فرسوده اس��ت‪ .‬به گفته حناچی‪،‬‬ ‫هر موتورس��یکلت کاربراتوری مع��ادل ‪ ۶‬خودرو یورو ‪۶‬‬ ‫الودگ��ی تولید می کند و درمجم��وع ‪ ۱۰‬درصد الودگی‬ ‫درحال حاضر ‪ ۴‬میلیون خودرو ش��خصی در تهران تردد می کند که‬ ‫بنا به امار‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬درصد انها فرس��وده اند و س��هم ‪ ۵۱‬درصدی‬ ‫در ایجاد الودگی دارند‬ ‫لزوم مدیریت یکپارچه کنترل الودگی هوا‬ ‫با شدت گرفتن الودگی هوا و بروز وضعیت هشدار‪ ،‬پیروز حناچی‪ ،‬شهردار تهران در‬ ‫رشته توییتی‪ ،‬از لزوم یکپارچگی نهادهای دست اندرکار در کاهش الودگی هوا سخن‬ ‫گفت‪ .‬او نوشت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬توس��عه ناوگان حمل ونقل عمومی‪ ،‬کنترل و جلوگی��ری از افزایش االینده ها‪،‬‬ ‫ترویج اس��تفاده از سامانه های حمل ونقل پاک‪ ،‬حمایت از استارت اپ های حمل ونقل‬ ‫عمومی‪ ،‬توس��عه دولت الکترونی��ک و کاهش مراجعه حض��وری و اجرای طرح های‬ ‫ترافیکی‪ ،‬بخشی از اقدام های شهرداری برای حل معضل الودگی هوای تهران است‪.‬‬ ‫ ‪ -۲‬معتق��دم هم��ه این اقدام ها و اقدام های ‪ ۱۴‬نهاد دیگر در این موضوع‪ ،‬به طور گسس��ته و غیرهماهنگ‬ ‫نمی تواند به حل مسئله منجر شود‪ .‬تجربه سایر کشورهای درگیر با این موضوع نشان می دهد راه حل عملی‬ ‫و نهایی معضل الودگی هوای تهران‪ ،‬استقرار «مدیریت یکپارچه‪ ،‬کنترل الودگی هوا» است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اکنون زمان گرفتن تصمیمی تاریخی‪ ،‬برای حفاظت از س�لامت ش��هروندان اس��ت‪ .‬اطمینان دارم با‬ ‫رویارویی علمی و اس��تفاده از تجربه های جهانی و نگاه فرابخشی و «تجمیع» اراده همه نهادهای ذی ربط در‬ ‫قوای سه گانه‪ ،‬سمن ها و عموم شهروندان می توان بر این چالش چندین ساله پیروز شد‪.‬‬ ‫هوا مربوط به این وسیله نقلیه رایج در تهران است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه براس��اس قان��ون ه��وای پ��اک‪ ،‬بای��د تولید‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری متوقف و موتورسیکلت های‬ ‫برقی و انژکتوری تولید ش��ود اما وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای اجرا نشدن این مصوبه‪ ،‬مهلت گرفته است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر براساس قانون هوای پاک تولیدکنندگان‬ ‫و واردکنندگان موتورس��یکلت ها از مهر س��ال گذش��ته‬ ‫مکلف ش��ده اند ‪ ۱۰‬درصد محصوالت ه��ر دوره ‪ ۳‬ماهه‬ ‫خود را ب��ر مبنای تعداد تولید‪ ،‬به موتورس��یکلت برقی‬ ‫اختصاص دهند اما اجرای این قانون نیز به تعویق افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تردد کامیون های دودزا در شهر‬ ‫بیش از نیمی از الودگی هوای تهران را به خودروهای‬ ‫س��نگین و دیزل نس��بت می دهند‪ .‬بر اساس مطالعات‪،‬‬ ‫خودروه��ای دیزلی س��نگین و نیمه س��نگین در ش��هر‬ ‫تهران‪ ،‬مس��بب تولید االینده های اکسیدهای گوگرد و‬ ‫اکسیدهای ازت و ذرات معلق هستند‪ .‬برهمین اساس در‬ ‫مواقعی که وضعیت هوا ساکن می شود‪ ،‬ممنوعیت تردد‬ ‫خودروهای سنگین دیزلی در شهر‪ ،‬از مصوبه های کمیته‬ ‫اضطرار الودگی هوا است‪.‬‬ ‫برخ��ی معتقدند پلیس همکاری الزم را در این زمینه‬ ‫نمی کن��د و جل��و ت��ردد خودروهای دیزلی در ش��هر را‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫علی پیرحس��ینلو‪ ،‬مش��اور معاون حمل ونقل شهردار‬ ‫تهران ‪ ۱۹‬ابان در توییتی نوشت‪ :‬با اینکه دولت تصمیم‬ ‫گرفته بود از دیش��ب تا اخر هفت��ه‪ ،‬ورود کامیون ها به‬ ‫تهران به طور مطلق ممنوع باش��د‪ ،‬در عمل پلیس این‬ ‫تصمیم را اجرا نکرده اس��ت‪ .‬واقعیت تلخ این است که از‬ ‫ساعت ‪ ۱۰‬دوشنبه شب تا ‪ ۶‬صبح روز بعد‪ ،‬تردد ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۳۸‬کامی��ون دودزا در دوربین های ورودی و خروجی‬ ‫شهر ثبت شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬سال هاس��ت که استفاده از شیوه های سنتی‬ ‫کنت��رل خودروه��ای متخلف همچون برقراری ایس��ت‬ ‫بازرسی‪ ،‬کمین کردن‪ ،‬کنترل دستی مدارک و‪ ...‬منسوخ‬ ‫شده و با توجه به حجم خودروها و تاثیری که االیندگی‬ ‫انه��ا ب��ر س�لامتی ش��هروندان دارد‪ ،‬ضروری اس��ت از‬ ‫شیوه های کنترلی مکانیزه و زیرساختی به نفع سالمتی‬ ‫مردم شهر استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود دست کم ‪ ۲‬هزار واگن مترو‬ ‫توسعه مترو بدون شک مهم ترین و هموارترین راه برای‬ ‫توس��عه حمل ونقل عمومی و کاهش ت��ردد خودروهای‬ ‫ش��خصی به عنوان منب��ع مهمی الودگی هواس��ت اما‬ ‫مترو تهران به گفته اعضای شورای شهر هنوز تا شرایط‬ ‫مطلوب فاصله دارد و با کمبود ناوگان روبه رو اس��ت که‬ ‫موجب پایین امدن کیفیت خدمات رسانی شده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل‬ ‫شورای شهر تهران‪ ،‬درحال حاضر مترو پایتخت با کمبود‬ ‫دس��ت کم ‪ ۲‬هزار واگن مترو روبه رو اس��ت اما با توسعه‬ ‫خطوط جدید‪ ،‬نیاز ته��ران به ‪ ۳‬هزار واگن افزایش پیدا‬ ‫می کند چراکه بخش��ی از این واگن ها قدیمی و بخشی‬ ‫فرسوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته محم��د علیخانی‪ ،‬درحال حاض��ر واگن های‬ ‫مش��کل داری در مترو تهران فعال اس��ت ک��ه به دلیل‬ ‫کمبود ناوگان‪ ،‬امکان از رده خارج کردن انها وجود ندارد‬ ‫و اگر ‪ ۲‬هزار واگن تامین ش��ود‪ ،‬زمینه خروج واگن های‬ ‫فرسوده فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫درحال حاضر روزانه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار سفر با مترو‬ ‫تهران انجام می شود اما به گفته مسئوالن‪ ،‬نقطه ایده ال‬ ‫رسیدن به روزانه ‪ ۷‬میلیون سفر است که برای این کار‪،‬‬ ‫باید سرفاصله حرکت قطارها به ‪ ۲‬دقیقه برسد اما کمبود‬ ‫ناوگان‪ ،‬این مسئله را با مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دخالت ‪ ۱۸‬نهاد در الودگی هوا‬ ‫‪ ۱۸‬نه��اد در کاهش الودگی هوا نقش دارند و ش��اید‬ ‫تعدد و ناهماهنگی این نهاده��ا را بتوان از موانع تحقق‬ ‫تصمیم های جمعی در این زمینه دانست‪.‬‬ ‫شینا انصاری‪ ،‬مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران‬ ‫در روزهای گذش��ته در توییتی با اش��اره به این مسئله‬ ‫نوش��ت‪ :‬کارامدی قوانین بیشتر از هرچیز نیازمند بستر‬ ‫هم��وار اجرای قانون و مهم ت��ر از ان عزم همه ‪ ۱۸‬نهاد‬ ‫مس��ئول در موضوع الودگی هوا اس��ت‪ .‬اگر مواردی که‬ ‫در قان��ون هوای پاک مصوب س��ال ‪ ۱۳۹۶‬اورده ش��ده‬ ‫و ایین نامه ه��ای اجرایی ان از جان��ب ‪ ۱۸‬نهاد متولی و‬ ‫دخیل موضوع در زمان مقرر در قانون اجرایی می ش��د‪،‬‬ ‫امروز تهران و سایر کالن شهرهای کشور روزهای ناسالم‬ ‫کمتری داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم بهره گیری از توان سمن ها‬ ‫رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری می گوید‬ ‫با توج��ه به کمبود بودج��ه دولت ب��رای تامین ناوگان‬ ‫عمومی‪ ،‬الزم اس��ت از توان بخش خصوصی و س��من ها‬ ‫بیشتر بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫ارش میالنی با اشاره به لزوم توسعه حمل ونقل عمومی‬ ‫در تهران ب��رای کاهش الودگی هوا به‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬دولت اقدام موثری در زمینه نوسازی‬ ‫و اضافه کردن ناوگان اتوبوسرانی انجام نداده است و همه‬ ‫از مدیریت شهری انتظار نوسازی دارند‪.‬‬ ‫این عضو ش��ورای ش��هر با اش��اره ب��ه بی توجهی به‬ ‫قانون ه��ای موجود در زمینه کاه��ش الودگی هوا اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬با مجموع��ه ای از مصوبه ه��ا و قوانی��ن در حوزه‬ ‫توس��عه حمل ونق��ل عمومی روبه روییم که بیش��تر انها‬ ‫اجرا نشده اند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬دولت با مشکالت اقتصادی‬ ‫روبه رو است که این مسئله موجب شده نتواند به تعهدات‬ ‫خود در زمینه تامین ناوگان عمومی عمل کند‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس به نظر می رس��د طراحی الگوه��ای جدید برای‬ ‫تامین منابع توسعه حمل ونقل عمومی الزامی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به لزوم اس��تفاده از همه ظرفیت ها برای‬ ‫حمایت از توس��عه اتوبوس��رانی در تهران افزود‪ :‬در این‬ ‫زمینه باید مجلس ش��ورای اس�لامی با مدیریت شهری‬ ‫بیشتر تعامل داشته باشد‪ .‬از سوی دیگر مدیریت شهری‬ ‫باید با بخش خصوصی‪ ،‬س��من ها و تشکل های فعال در‬ ‫این حوزه رابطه بهتری برقرار کند و برای رفع بخشی از‬ ‫نیاز خود از انها کمک بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بدترین وضعیت در ‪ ۳۰‬سال گذشته‬ ‫سخنان روز گذشته رئیس شورای شهر تهران‪ ،‬هرچه‬ ‫را تا اینجا درباره فرسودگی و کمبود ناوگان حمل و نقل‬ ‫عمومی پایتخت گفتیم‪ ،‬تایید می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محس��ن هاش��می در صد و هفتاد و‬ ‫نهمین جلسه علنی ش��ورای پنجم شهر تهران با اشاره‬ ‫به نقش خودروها در االیندگی هوا توضیح داد‪ :‬با وجود‬ ‫تک��رار چندباره لزوم تقویت ش��بکه حمل ونقل عمومی‬ ‫ته��ران‪ ،‬متاس��فانه هنوز اقدامی اجرایی نش��ده اس��ت‬ ‫و باید گفت در ‪ ۳۰‬س��ال س��پری ش��ده از پایان جنگ‪،‬‬ ‫وضعی��ت حمل ونقل عمومی تهران در بدترین ش��رایط‬ ‫قرار دارد‪ .‬اگر به س��رعت در این زمینه اقدامی از س��وی‬ ‫دولت وشهرداری انجام نشود‪ ،‬وضعیت از شرایط فعلی به‬ ‫مراتب بدتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ش��بکه حمل ونقل عمومی تهران باید‬ ‫در ش��رایطی باشد که نه تنها ش��هروندان بدون خودرو‬ ‫از ان به اس��انی اس��تفاده کنند‪ ،‬بلکه دارندگان خودرو‬ ‫ش��خصی نیز اس��تفاده از حمل ونقل عمومی را ترجیح‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫هاشمی ادامه داد‪ :‬روزهای گذشته را در حالی سپری‬ ‫کردیم که الودگی هوایی تهران به مرحله ناس��الم برای‬ ‫همه گروه ها رسید و تهران را به عنوان یکی از الوده ترین‬ ‫شهرهای جهان ثبت کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬گرچه بخش��ی از موض��وع الودگی هوا‪،‬‬ ‫وابس��ته به ش��رایط جوی و باد و بارندگی اس��ت که در‬ ‫اختیار انسان نیست اما بخشی نیز وابسته به میزان تولید‬ ‫االینده اس��ت که به طور مس��تقیم در اختیار و کنترل‬ ‫ماست‪.‬‬ ‫‹ ‹دور کردن کارخانه ها از اطراف تهران‬ ‫از نقش کارخانه ها و صنایع االینده فعال در حاش��یه‬ ‫ته��ران در الودگی تهران در بیش��تر برنامه ریزی ها برای‬ ‫کاهش این الودگی‪ ،‬غفلت شده است با این حال یکی از‬ ‫فعاالن پیشکسوت محیط زیست معتقد است اگر کارخانه‬ ‫جدیدی در اطراف تهران ایجاد نشود‪ ،‬می توان به کاهش‬ ‫الودگی هوای پایتخت امیدوار بود‪.‬‬ ‫اس��ماعیل کهرم ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬حدود یک س��وم‬ ‫کارخانه ه��ای ایران اطراف تهران هس��تند‪ .‬این کار چه‬ ‫ضرورت��ی دارد؟ این کارخانه ها عالوه ب��ر اینکه االینده‬ ‫هس��تند‪ ،‬موج��ب افزایش ترافی��ک و رف��ت و امد در‬ ‫ش��هر و افزایش تولید الودگ��ی در حوزه حمل ونقل نیز‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مش��اور پیش��ین س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت‬ ‫افزود‪ :‬کارخانه های خودروس��ازی در جاده کرج و س��ایر‬ ‫کارخانه های اطراف ته��ران را نمی توان به جای دیگری‬ ‫منتق��ل ک��رد زیرا هزینه ه��ای باالی��ی الزم دارد اما در‬ ‫دول��ت اقای خاتمی قرار ش��د از ‪ ۱۵۰‬کیلومتری مرکز‬ ‫تهران (بازار) تاسیس��ات جدیدی در این منطقه نداشته‬ ‫باشیم‪ .‬این قانون در دولت نهم شامل استثناهای زیادی‬ ‫و به تدریج فراموش ش��د و اکن��ون هم به ان بی توجهی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به لزوم توسعه و تقویت حمل ونقل عمومی‬ ‫و افزایش س��طح فضای س��بز ش��هر افزود‪ :‬در سوئیس‪،‬‬ ‫پشت بام خانه ها را تبدیل به فضای سبز کرده اند و دولت‬ ‫از خانه هایی که پشت بام را سبز می کنند‪ ،‬مالیات کمتری‬ ‫می گی��رد‪ .‬م��ا نیز باید راه ه��ای جدید را ب��رای کاهش‬ ‫الودگی هوا بیازماییم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1418‬‬ ‫پیاپی ‪2736‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫هن��ر_ صنعت س��ینما ای��ن روزها تکی��ه محکمی بر‬ ‫ش��انه های اثار انیمیش��ن زده و توانسته توجه مخاطبان‬ ‫را به خود جلب کند‪ .‬انیمیشن هنری پرزحمت است که‬ ‫برای جان بخش��یدن به یک شیء و کوچک ترین حرکت‬ ‫ان‪ ،‬مدت ه��ا گروهی متش��کل از چند ص��د نفر زحمت‬ ‫می کشند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این روزها انیمیشن ایران در جهان‬ ‫جای��گاه خوبی پیدا کرده اس��ت‪ .‬اثار بلند انیمیش��ن در‬ ‫کش��ورهای بزرگی همچون روس��یه در ‪ ۴۰۰‬سینما به‬ ‫نمایش در می ایند و انیمیش��ن دیگ��ری از ایران نیز در‬ ‫رقابت اس��کار ‪ ۲۰۲۰‬پذیرفته می ش��ود‪ .‬این پیش��رفت‬ ‫نتیج��ه س��ال ها پیگیری فعاالن این عرصه اس��ت که با‬ ‫جدیت به س��راغ رشد صنعت انیمیشن رفته اند؛ صنعتی‬ ‫ک��ه به نظر می رس��د می توان��د با برنامه ریزی به رش��د‬ ‫اقتصادی و توسعه اشتغال نیز کمک کند‪.‬‬ ‫از وضعیت تولید صنعت پویانمایی در کشور‬ ‫جان بخشی به اقتصاد انیمیشن‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹جاه طلبی در انیمیشن‬ ‫اشکان رهگذر‪ ،‬کارگردان انیمیشن «اخرین داستان»‬ ‫که به تازگی نمایش عمومی ان در س��ینماها اغاز ش��ده‬ ‫اس��ت و در رقابت اس��کار ‪ ۲۰۲۰‬حضور دارد با اش��اره‬ ‫به س��اخت انیمیش��ن «اخری��ن داس��تان» به‬ ‫گفت‪ :‬س��اخت انیمیش��ن «اخرین داس��تان» براساس‬ ‫منطق هایی که در جامعه وجود دارد‪ ،‬ش��روع نشد‪ .‬فقط‬ ‫دوست داش��تیم این کار را انجام دهیم‪ .‬گروهی جوان و‬ ‫پران��رژی بودیم و چند کار کوتاه س��اخته بودیم اما این‬ ‫جاه طلبی بود که باعث ش��د به س��مت ساخت انیمیشن‬ ‫بلند س��ینمایی برویم و به ای��ن موضوع فکر نکردیم که‬ ‫ش��رایط چقدر خوب یا بد است‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬موضوع‬ ‫بسیار سختی را هم کشیدیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به س��ختی های س��اخت انیمیش��ن و‬ ‫مشکالتی که در طول ساخت این اثر داشتند گفت‪ :‬بدتر‬ ‫از همه مسائل‪ ،‬شرایط مالی پروژه بود‪ .‬ما هیچ تصوری از‬ ‫اینکه یک انیمیشن بلند سینمایی چقدر می تواند هزینه‬ ‫داشته باشد‪ ،‬نداشتیم‪ ،‬البته براوردهایی داشتیم اما چون‬ ‫تجربه ای نداش��تیم و براوردهای ما براساس تئوری بود‬ ‫در نهایت ان براوردها درس��ت از اب در نیامد‪ .‬کسی هم‬ ‫در ایران نبود که ما را راهنمایی کند‪ .‬امروز که درباره ان‬ ‫صحبت می کنیم‪ ،‬چند انیمیشن بلند سینمایی به شکل‬ ‫س��ه بعدی ساخته ش��ده اما در فضایی که می خواستیم‬ ‫کار کنی��م کس��ی نبود که ما را راهنمایی کند‪ .‬مس��ائل‬ ‫مالی در این س��ال ها بس��یار به ما فش��ار وارد کرد ضمن‬ ‫اینکه تحوالت مالی زیادی در این سال ها داشتیم که ما‬ ‫را تحت تاثیر قرار می داد‪ .‬از یک سو نیروی متخصص در‬ ‫این سطح در ایران نداشتیم‪ .‬در ان موقع ‪ ۴۰‬نفر بودیم و‬ ‫فکر می کردیم با همین تعداد می توان کار را انجام داد و‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬با خودمان محاسبه می کردیم که اگر پول‬ ‫باشد می توانیم نیرو بیاوریم اما در واقع نیروی متخصصی‬ ‫که بتواند در این سطح کار انجام دهد وجود نداشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استفاده از نیروی انسانی جوان و مستعد‬ ‫در س��اخت این انیمیش��ن گفت‪ :‬توانستیم حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫نی��روی متخص��ص را در این اس��تودی؛ یعنی هیچ وقت‬ ‫دنب��ال هنرمن��دان نام��دار نرفتیم که از انه��ا بخواهیم‬ ‫برای م��ان کار انج��ام دهن��د‪ ،‬خودم��ان نیروهای مان را‬ ‫پرورش دادیم‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که س��اخت انیمیش��ن در ایران‬ ‫با ریس��ک باالیی روبه رو است گفت‪ :‬در انیمیشن امنیت‬ ‫ش��غلی وج��ود ندارد‪ .‬وضعیت مالی مانن��د بقیه حوزه ها‬ ‫خراب اس��ت و بچه های ما هم این مشکل را دارند‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه بیم��ه را در نظر بگیرید‪ ،‬فک��ر نمی کنم که غیر از‬ ‫ش��رکت ما ش��رکت دیگری در حوزه انیمیشن فعالیت‬ ‫کند که کارمندان خودش را بیمه کرده باشد‪ .‬همه‪ ،‬این‬ ‫موضوع را به اس��یفا ارجاع می دهند در حالی که اس��یفا‬ ‫نهاد غیرانتفاعی است‪ ،‬محدودیت هایی دارد و نمی تواند‬ ‫کل جامعه ای که در این زمینه کار می کنند را بیمه کند‪.‬‬ ‫ما اینجا س��ازکاری را فراهم کرده و توانسته ایم عده ای از‬ ‫کارمندان مان را بیمه کنیم‪ .‬این حداقل ش��رایطی است‬ ‫که یک هنرمند باید از ان برخوردار باش��د تا احس��اس‬ ‫امنی��ت ش��غلی کند؛ بنابراین من ب��ه انها حق می دهم‪.‬‬ ‫نیروه��ای خوبی داش��تیم که به دلی��ل ادامه تحصیل یا‬ ‫کار در اس��تودیوهای خ��ارج از کش��ور‪ ،‬از ایران رفته اند‪.‬‬ ‫به ج��رات می توانم بگوی��م از ‪ ۲۰۰‬نیرویی که تابه حال‬ ‫در این اس��تودیو تربیت کرده ایم بس��یاری رفتند یعنی‬ ‫درحال حاضر فق��ط ‪ ۱۰۰‬نفر انها در اینجا حضور دارند‪.‬‬ ‫شرایط مالی با مشکل روبه رو می شود و حقوق شان چند‬ ‫م��اه عقب می افت��د‪ ،‬برای همین می رون��د‪ .‬ما هم با این‬ ‫مس��ائل روبه رو هستیم و بسیار سخت است‪ .‬تولید وقتی‬ ‫بزرگ می ش��ود و عددها باال می رود رفع و رجوع کردن‬ ‫ان سخت می شود‪.‬‬ ‫رهگذر با بیان اینکه حمایت دولت از تولید انیمیش��ن‬ ‫باید مس��تمر باش��د گفت‪ :‬من بس��یار به دنبال حمایت‬ ‫نهادهای دولتی رفتم و این را بد نمی دانم اما همین تجربه‬ ‫باعث شد من چیزهایی یاد بگیرم که دیگران بلد نیستند؛‬ ‫یعنی راهکارهایی که شاید هر کسی از ان اطالعی ندارد‪.‬‬ ‫باعث ش��د بازار خارجی را بیش��تر یاد بگیرم و روی ان‬ ‫کار کن��م‪ .‬فکر می کنم حمایت دولتی چیز بدی نیس��ت‬ ‫به شرطی که از روش درستی استفاده شود‪ .‬در تمام دنیا‪،‬‬ ‫دولت از هنر انیمیش��ن درس��ت حمای��ت می کند اما نه‬ ‫حمایت بالعوض‪ .‬نباید صفر تا صد باشد‪ .‬باید حمایت ها‬ ‫طوری باش��د که ادم های بیشتری فرصت داشته باشند‬ ‫ایا می دانستید؟‬ ‫کودکان و نوجوانان طیف وس��یعی از مخاطبان انیمیشن را تشکیل می دهند بنابراین این هنر ‪ -‬صنعت‬ ‫در تربیت نسل اینده تاثیر زیادی دارد‪ .‬در حال حاضر گردش مالی هنر‪ -‬صنعت پویانمایی در دنیا به بیش‬ ‫از ‪ 230‬تا ‪ 240‬میلیارد دالر می رس��د که از این میزان گردش مالی ‪ 50‬درصد مربوط به ژاپن‪ 40 ،‬درصد‬ ‫امریکا و کانادا و بقیه متعلق به ممالک دیگر مانند کره‪ ،‬چین‪ ،‬هند و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫س��هم گ��ردش مالی هن��ر‪ -‬صنعت انیمیش��ن در ای��ران باوجود ظرفیت ه��ای بالقوه بی ش��مار ازجمله‬ ‫نیروی تحصیلکرده جوان‪ ،‬خالق و فعال در این حوزه هنری بس��یار پایین اس��ت‪ .‬در حال حاضر مجموع‬ ‫س��رمایه گذاری ها در این حوزه به همت صداوس��یما‪ ،‬فرهنگ و ارشاد اسالمی و‪ ...‬در کشور به کمتر از ‪20‬‬ ‫میلیارد تومان در سال نمی رسد‪.‬‬ ‫کارهای خودشان را توسعه بدهند اما بدین شکل نباشد‬ ‫ک��ه نهادی بیاید صفر تا صد پ��ول پروژه مرا بدهد و من‬ ‫نگران بازگشت س��رمایه اش نباشم‪ .‬کسی که خصوصی‬ ‫کار می کن��د همیش��ه این نگرانی را دارد ت��ا پروژه ای را‬ ‫بسازد که مردم به خاطرش به سینما بیایند و برای دیدن‬ ‫ان پول پرداخت کنند تا بتواند س��رمایه اش را به همراه‬ ‫سودی بازگرداند اما وقتی فالن نهاد‪ ،‬پول پروژه مرا داده‬ ‫باشد چرا باید نگران فروش ان باشم؟ بنابراین این شیوه‬ ‫حمایتی که درحال حاضر اتفاق می افتد‪ ،‬خوب نیست اما‬ ‫اگر به درستی انجام شود نه تنها خوب است بلکه به جای‬ ‫حمایت از یک پروژه چند میلیاردی می توانند از چندین‬ ‫پروژه حمایت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹«فیلشاه» چگونه در روسیه اکران شد؟‬ ‫حام��د جعف��ری تهیه کنن��ده انیمیش��ن س��ینمایی‬ ‫«فیلش��اه» ب��ه کارگردانی هادی محمدی��ان همزمان با‬ ‫اکران این فیلم در ‪ ۴۰۰‬س��ینمای روس��یه‪ ،‬توضیحاتی‬ ‫درباره برنامه ریزی برای اکران جهانی این فیلم ارائه کرد‪.‬‬ ‫حام��د جعف��ری تهیه کنن��ده انیمیش��ن س��ینمایی‬ ‫«فیلش��اه» درباره اکران این اثر در ‪ ۴۰۰‬سینمای روسیه‬ ‫به مهر گفت‪ :‬همزمان با انجام کارهای ساخت «فیلشاه»‪،‬‬ ‫ش��روع به مذاکره با شرکت های پخش گوناگون کردیم‪.‬‬ ‫در هم��ان اوایل توانس��تیم پخش کنن��ده ای برای حوزه‬ ‫کش��ورهای عرب زبان پیدا کنیم که قرارداد هم بستیم‪.‬‬ ‫از همی��ن رو «فیلش��اه» در لبن��ان و چند کش��ور دیگر‬ ‫نمایش های محدود داشت‪.‬‬ ‫جعف��ری ادام��ه داد‪ :‬پس از ان توانس��تیم این فیلم را‬ ‫در بازاره��ای گوناگون مثل ب��ازار برلین و‪ ...‬عرضه کنیم‬ ‫و به این ترتیب با پخش کننده های گوناگونی اشنا شدیم‬ ‫که یکی از انها ش��رکت پخشی اس��ت که درحال حاضر‬ ‫ب��ا انه��ا طرف ق��رارداد هس��تیم و کار اکران روس��یه و‬ ‫حوزه کشورهای ش��وروی سابق را که شامل قزاقستان‪،‬‬ ‫قرقیزس��تان‪ ،‬جمه��وری اذربایجان و‪ ...‬می ش��ود‪ ،‬انجام‬ ‫می دهد‪ .‬دس��ت اندرکاران این ش��رکت پخش‪ ،‬کار دوبله‬ ‫«فیلش��اه» را به زبان روس��ی انجام داده اند و بعد از اخذ‬ ‫مجوزها و تبلیغات‪« ،‬فیلش��اه» از پنجش��نبه هفته پیش‬ ‫به طور رسمی در کشور روسیه اکران شد‪.‬‬ ‫این تهیه کننده سینما تاکید کرد‪ :‬جدای از فیلم هایی‬ ‫که پخش کننده های جدی خارجی داش��ته اند‪ ،‬پیش از‬ ‫«فیلش��اه»‪ ،‬فیلم های دیگر ایرانی تنه��ا به طور محدود‬ ‫نمایش هایی در کشور روسیه داشتند اما تاکنون فیلمی‬ ‫نداش��تیم که به این صورت و به این گس��تردگی در این‬ ‫کشور پخش شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حوزه کودک‪ ،‬حوزه ای اس��ت که بین کشور‬ ‫م��ا و بقیه کش��ورها مش��ترکات فرهنگی زی��ادی دارد؛‬ ‫بنابراین وقتی محتوایی متناس��ب کودک تولید می شود‬ ‫و اس��تانداردهای کیفی و حداقل های الزم را دارد زمینه‬ ‫ب��رای ورودش به بازارهای بین المللی بیش��تر از س��ایر‬ ‫فیلم ها فراهم می ش��ود‪ .‬نتیجه زحماتی که دوس��تان ما‬ ‫کش��یدند و کارهایی که در بازاره��ای بین المللی انجام‬ ‫دادند‪ ،‬اکران های این چنینی شد البته «فیلشاه» از هفته‬ ‫این��ده هم در بالروس اکران می ش��ود‪ .‬باید عنوان کنم‬ ‫بخش��ی از این موضوع مربوط به اس��تانداردهای کیفی‬ ‫می ش��ود اما بخش دیگر ان مربوط به تالش��ی است که‬ ‫برای توسعه بازارهای بین المللی اثار انجام می شود‪.‬‬ ‫جعفری درباره مدت زمان اکران «فیلش��اه» در روسیه‬ ‫گفت‪ :‬در روسیه هم مثل ایران حداقل زمانی برای اکران‬ ‫فیلم ه��ا وج��ود دارد که یک هفته اس��ت و پ��س از ان‪،‬‬ ‫س��الن ها براس��اس فروش‪ ،‬اختصاص و اکران ادامه پیدا‬ ‫می کند یعنی ساز و کار اکران در روسیه تفاوت چندانی‬ ‫با ساز و کار اینجا ندارد و سینماداران در انجا هم براساس‬ ‫فروش‪ ،‬دس��ت به ادامه نمایش یک اثر می زنند‪ .‬ولی در‬ ‫این میان مهم این است که شرکت پخش با توان خوبی‬ ‫توانس��ته اس��ت اکران را شروع کند که امیدواریم نتیجه‬ ‫خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫تهیه کنن��ده «فیلش��اه» ادام��ه داد‪ :‬البت��ه براس��اس‬ ‫گزارش هایی که به ما از روزهای نخس��ت اکران رس��یده‬ ‫متوجه شده ایم بچه های روس با «فیلشاه» ارتباط برقرار‬ ‫کرده اند و استقبال خوبی هم اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫جعف��ری اظه��ار کرد‪ :‬ش��رکت پخش م��ا گزینه های‬ ‫گوناگونی از ش��رکت های گوناگونی برای نمایش داشت‬ ‫اما وقتی فیلم را برایشان نمایش دادیم به عنوان یک کار‬ ‫تاریخی به اثر نگاه کردند البته فیلم دوباره تدوین ش��ده‬ ‫و بخش هایی از ان تغییر کرده اس��ت اما س��اختار قصه و‬ ‫قس��مت هایی که مربوط به اموزه های دینی ما می شود‪،‬‬ ‫حذف نشده و به عنوان یک قصه به ان نگاه شده اما هنوز‬ ‫گزارش هایی از ارزیابی مردم به دست ما نرسیده است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان بیان ک��رد‪ :‬ما هنوز پرونده «فیلش��اه»‬ ‫نبس��ته ایم و پیگیر اک��ران ان در کش��ورهای گوناگون‬ ‫هستیم برای مثال ما برای اکران این فیلم در کره جنوبی‬ ‫تالش کردیم اما موفق نش��دیم بااین وجود نسخه شبکه‬ ‫نمایش خانگی و وی اودی ان در کره جنوبی عرضه شد؛‬ ‫بنابراین در تالشیم بتوانیم به نقطه خوبی برسیم‪.‬‬ ‫در حاشیه اکران انیمیشن فیلشاه در ‪ 400‬سینمای روسیه‬ ‫‹ ‹جایگاه اقتصاد انیمیشن در ایران‬ ‫علیرضا گلپایگانی عضو هیات علمی گروه انیمیش��ن‬ ‫دانش��گاه هن��ر و مولف کتاب نظری ب��ر اقتصاد صنعت‬ ‫انیمیش��ن در ای��ران در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با اش��اره‬ ‫به ضرورت بررسی اقتصاد انیمیشن در ایران گفت‪ :‬نگاه به‬ ‫فرایند انیمیشن سازی در ایران و اینکه چگونه می توانیم‬ ‫از این فضا و بحث خارج ش��ویم و به الگوهایی که خارج‬ ‫از ایران اس��ت توجه کنیم‪ ،‬قابل بحث اس��ت‪ .‬بسیاری از‬ ‫کشورها هس��تند که سیاست های اقتصادی شبیه ایران‬ ‫دارند و باید بتوان انها را الگو قرار داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬چه بخواهیم و چه نخواهیم همه در بخش‬ ‫تولید انیمیش��ن کارمنده��ای دولت هس��تیم‪ .‬در نگاه‬ ‫نخس��ت ش��اید یک ش��رکت خصوصی به نظر بیاییم اما‬ ‫اگر تعارف را کنار بگذاریم‪ ،‬همه سفارش بگیرهای دولت‬ ‫هس��تیم‪ .‬اگ��ر درصدد تغییری در این وضعیت باش��یم‪،‬‬ ‫ش��اید فقط با یک تصمیم شدنی نباشد‪ .‬انیمیشن سازی‬ ‫یک ش��غل است که دارای هویت شده است‪ .‬مقوله هایی‬ ‫مثل صادرات انیمیشن و اموری از این قبیل نیز نیازمند‬ ‫واکاوی است چراکه در شرایط حاضر می تواند یک راهکار‬ ‫کاربردی باشد‪.‬‬ ‫گلپایگانی پیرامون وضعیت اقتصاد انیمیشن در ایران‪،‬‬ ‫ضمن اش��اره به اینکه اقتصاد صنعت انیمیش��ن یا تولید‬ ‫انیمیشن سینمایی با تلویزیونی در ایران چندان تفاوتی‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه س��ازهای تلویزیونی انیمیشن نیز‬ ‫همان مش��کالت تولیدکنندگان س��ینما را دارند‪ .‬وقتی‬ ‫درباره صنعت انیمیش��ن و جایگاه اقتصادی انیمیش��ن‬ ‫صحبت می کنیم‪ ،‬اس��اس ان را بر پایه اقتصاد تولیدات‬ ‫تلویزیونی می بینیم‪ .‬در تلویزیون ما هم مسئله انحصار را‬ ‫داریم و هم موضوع سفارش دهنده را که فقط اگر شرایط‬ ‫مالی خوبی داش��ته باشد س��فارش ها را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫تولیدات انیمیشن در ایران به دلیل تقاضا به وجود نیامده‬ ‫است‪ ،‬بلکه از باال و بر اساس یک سیاست تشخیصی ایجاد‬ ‫شد که براساس ان‪ ،‬برای رویارویی با تهاجم فرهنگی نیاز‬ ‫اس��ت برای کودک و نوجوان انیمیشن تولید شود؛ چون‬ ‫خوراک��ی که به کودک و نوجوان امروزی داده می ش��ود‬ ‫س��الم نیست و بهتر اس��ت این خوراک از انیمیشن های‬ ‫داخلی داده ش��ود‪ .‬این نکته عامل اصلی ایجاد ش��رکتی‬ ‫به نام پویانمایی صبا ش��د تا ب��ا تهاجم فرهنگی مقابله و‬ ‫انیمیشن هایی با هویت داخلی تولید کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این میان نگرش اولیه پنهان به انیمیشن‬ ‫نه تنها اقتصادی نیست بلکه سیاسی است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که صنعت انیمیشن هم مانند صنعت فیلم‪ ،‬وقتی‬ ‫واژه اقتصاد از ان حذف ش��ود بس��یار بی هویت می شود‬ ‫و ش��رایط غیرعادی می یابد‪ .‬بااین ح��ال اکنون در ایران‬ ‫باید منتظر ماند تا سفارش��ی برای تولید انیمیش��ن داده‬ ‫ش��ود‪ .‬این صراحت توسط س��فارش دهنده یا مدیرهای‬ ‫سینمایی هم برداشت می شود که من پول می دهم‪ ،‬پس‬ ‫چیزی که می خواهم باید س��اخته ش��ود؛ به عبارتی من‬ ‫پول نمی دهم که چیزی که تو فکر می کنی ساخته شود‪.‬‬ ‫گلپایگان��ی تاکید ک��رد‪ :‬اغلب ما انیمیش��نی ها افراد‬ ‫فرهنگ��ی جامعه بودیم و ش��اید دلیل اینکه این صنعت‬ ‫رش��د نکرد هم همین باشد‪ .‬من فکر می کنم که اقتصاد‬ ‫انیمیش��ن در راس امور‪ ،‬افرادی را می خواهد که تجارت‬ ‫را بل��د باش��ند‪ .‬اگ��ر تاریخ انیمیش��ن را ن��گاه کنیم در‬ ‫کشورهای دیگر هم اقتصاد انیمیشن وابسته به مدیریت‬ ‫خود هنرمندان نیس��ت‪ ،‬بلکه هنرمندان فقط کار تولید‬ ‫محت��وا را انج��ام می دهند و کار اقتص��ادی بر عهده انها‬ ‫نیست‪ .‬با توجه به ساختاری که برای انیمیشن ایران قبل‬ ‫و پس از انقالب وجود داش��ته‪ ،‬در عمل اختیار از جامعه‬ ‫هنرمندان انیمیش��ن سلب شده و براساس سیاست های‬ ‫دیگری پیش می رود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امی��دوار هس��تیم ب��ا ورود ب��ه فضاهای‬ ‫تصمیم گیرنده و فضاهای سیاس��ت گذاری‪ ،‬کمی در این‬ ‫زمینه پیش��رفت کنیم‪ .‬قهر ک��ردن و دور بودن هنرمند‬ ‫از عرصه سیاس��ت گذاری کمک نخواه��د کرد‪ .‬بنابراین‬ ‫بای��د همواره در صحنه حضور داش��ت‪ .‬چرا که ما اعتقاد‬ ‫داریم که تولیدات انیمیش��ن بسیار تاثیرگذار است‪ .‬این‬ ‫ق��درت تاثیرگذاری را هم��ه می دانند اما در همین حال‬ ‫در سیاس��ت های اجرایی تفاوت نظر بس��یار وجود دارد‪.‬‬ ‫بزرگ ترین مش��کل در حوزه انیمیش��ن‪ ،‬بی اعتمادی به‬ ‫صاحبان محتوا اس��ت‪ .‬وقتی ب��ه تولیدکنندگان محتوا‬ ‫اعتماد نیست‪ ،‬نمی توان به انها اختیار داد‪ .‬درصورتی که‬ ‫هنرمن��دان ما ت��وان تولید انیمیش��ن های پ��ر محتوا‪،‬‬ ‫تاثیرگذار‪ ،‬با توان برگش��ت مالی و س��وداوری را دارند و‬ ‫اگر به انها اعتماد ش��ود و تسهیالت داده شود‪ ،‬تغییرات‬ ‫چش��مگیری را مشاهده خواهیم کرد‪ .‬اما متاسفانه سایه‬ ‫بی اعتم��ادی بر س��ر هنرمندان انیمیش��ن وجود دارد و‬ ‫همین باعث ش��ده تالش��ی برای بهبود ش��رایط اقتصاد‬ ‫انیمیشن نیز انجام نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم انیمیشن از اقتصاد سینمای ایران‬ ‫فاطمه حس��ینی ش��کیب عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫هنر نیز با اش��اره به اینکه انیمیش��ن در ایران همچنان‬ ‫انگش��ت کوچک س��ینمای ایران است به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫تا مدتی پیش انیمیش��ن در ایران‪ ،‬هیچ وقت اسپانس��ر‬ ‫ی��ا تهیه کننده مالی غیردولتی نداش��ت‪ .‬اکنون نیز تمام‬ ‫حامیانی که خصوصی به نظر می ایند کماکان خصولتی‬ ‫هس��تند‪ .‬همان طور که من در کتاب اقتصاد انیمیشن به‬ ‫ان اش��اره کردم‪ ،‬در ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬س��ال گذشته به دلیل تغییر‬ ‫دولت و کوچک تر ش��دن صنف انیمیش��ن به مشکالتی‬ ‫برخوردیم زیرا بودجه نهادهایی که پیش تر برای ساخت‬ ‫انیمیش��ن هزین��ه می کردند کم ش��د و رون��د نزولی در‬ ‫صنعت انیمیشن رخ داد که سبب شد این حامیان برای‬ ‫س��رمایه گذاری به جاهای دیگر مراجعه کنند‪ .‬تا س��ال‬ ‫گذش��ته گفته می ش��د گردش مالی انیمیشن در ایران‬ ‫‪ ۳۰‬میلی��ارد توم��ان اس��ت‪ ،‬اما وقتی س��خن از گردش‬ ‫مالی می ش��ود‪ ،‬منظور رفت و امدهای مالی اس��ت و نه‬ ‫لزوما س��ود مالی اث��ار‪ .‬وی افزود‪ :‬یک��ی از تفاوت هایی‬ ‫ک��ه انیمیش��ن ما با س��ینمای زنده دارد این اس��ت که‬ ‫انیمیش��ن به اشکال هنری و جشنواره ای تولید می شود‬ ‫که انتفاعی نیست؛ یعنی به عنوان کاال فروخته نمی شود‪.‬‬ ‫تولید فیلم س��ینمایی انیمیشن در ایران تازه شروع به پا‬ ‫گرفتن کرده است و تعداد ان نیز بسیار بسیار کم است‪.‬‬ ‫ام��ا بخش زی��ادی اثار که دولت برای س��اخت انها پول‬ ‫می دهد سریال های تلویزیونی برای پخش در شبکه های‬ ‫ایرانی است که کاالهای یک بار یا چند بار مصرف هستند‬ ‫که پخش می ش��وند و تمام می ش��وند‪ .‬حتی بسیاری از‬ ‫انه��ا چون کیفیت باالیی ندارند س��اخته می ش��وند اما‬ ‫پخش نمی شوند‪ .‬تولید سریال های تلویزیونی انیمیشن‬ ‫تاریخچه بسیار پر فراز و نشیبی دارد اما در نهایت این اثار‬ ‫کاال نیستند و نمی توان در بازارهای جهانی یا منطقه ای‬ ‫انه��ا را عرضه کرد‪ .‬اگرچه می دانیم گاهی برخی از اینها‬ ‫به تلویزیون لبنان فروخته شده است‪ .‬شکیب با اشاره به‬ ‫اینکه در گذش��ته انیمیشن در ایران بسیار کوچک بوده‬ ‫اس��ت و اصال در سینمای گیش��ه حضور نداشته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انیمیش��ن ایرانی در گذش��ته س��ودی ایجاد نمی کرد و‬ ‫مانند کش��ورهای خارجی محصول های جانبی نداشت‪.‬‬ ‫اگر اوضاع ایران را در منطقه در نظر بگیریم‪ ،‬انیمیش��ن‬ ‫ایران به دلیل حمایت های دولتی اس��ت که وجود دارد و‬ ‫اگر این حمایت دولتی نبود ما هم مانند سایر کشورهای‬ ‫همس��ایه انیمیش��ن نداش��تیم‪ .‬در یک مقایسه‪ ،‬اکنون‬ ‫گرچ��ه ترکیه یکی از کش��ورهایی اس��ت ک��ه در حال‬ ‫پیشرفت در زمینه انیمیشن است اما همچنان ایران را در‬ ‫این زمینه در خاورمیانه پیش��رو می دانند‪ .‬اما در مقایسه‬ ‫ایران با کشورهای بزرگ و در مقیاس های عظیم صنعت‬ ‫انیمیشن بهتر است صحبت نکنیم؛ چون مدل انیمیشن‬ ‫ما مانند ان کش��ورها نیست‪ .‬مدل ما مدل دولتی است و‬ ‫برای مصرف داخلی طراحی شده و اصوال انیمیشن ایران‬ ‫با انیمیشن کشورهایی مثل امریکا و ژاپن از هیچ نظری‬ ‫نباید مقایسه شود چرا که انان حمایت های زیادی دارند؛‬ ‫اگرچه انها هم در فضای س��رمایه داری و تولید کاال کار‬ ‫می کنند‪ .‬ش��کیب افزود‪ :‬اکنون در بس��یاری از کشورها‬ ‫صنعت انیمیش��ن جدا از صنعت س��ینما دیده و بررسی‬ ‫می ش��ود و یک مس��یر مجزا دارد‪ .‬اقتصاد انیمیش��ن در‬ ‫جهان راه خود را پیدا کرده درحالی که در ایران‪ ،‬واقعیت‬ ‫اقتصاد انیمیش��ن با رسیدن به نقطه هدف فاصله زیادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اشکان رهگذر‬ ‫حامد جعفری‬ ‫علیرضا گلپایگانی‬ ‫فاطمه حسینی شکیب‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪ 5 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 2 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1418‬پیاپی ‪2736‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫دریچه‬ ‫خیلی دور خیلی نزدیک‬ ‫بخش فرهنگ و هن��ر را دارند و برنامه ریزی های کوتاه‬ ‫م��دت و دراز مدت ملی (فارغ از ام��د و رفت دولت ها)‬ ‫برای فرهنگ و هنر را امری بس��یار مه��م‪ ،‬اولویت دار‪،‬‬ ‫حیاتی و استراتژیک می دانند‪.‬‬ ‫ایشان مسیر توس��عه و پیشرفت اقتصادی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و قدرت دیپلماس��ی بین المللی خود را از درون جامعه‬ ‫خود و از طریق و مس��یر فرهنگ و هنر ملی (با رویکرد‬ ‫حف��ظ و ارتق��ای س��رمایه اجتماع��ی) می پیمایند و‬ ‫می جوین��د‪ .‬اما حاال و خوش��بختانه با نف��وذ و افزایش‬ ‫کاربرد این مفهوم در ادبیات حاکمیت و سیاستمداران‬ ‫و ورود و دس��تور اخیر مع��اون رئیس جمهوری در این‬ ‫خصوص‪ ،‬این یک فرصت خطیر و تاریخی برای وزارت‬ ‫ارشاد و ش��خص وزیر محترم است که به عنوان کانون‬ ‫و متولی این ماموریت و مس��ئولیت ملی‪ ،‬با دس��تمایه‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود و انباش��ته در گنجینه فرهنگ و‬ ‫هنر کش��ور و گروه مرجع بس��یار تاثیرگذار این حوزه‪،‬‬ ‫یعنی جامعه هنرمندان‪ ،‬بتواند با مرهم لطافت و ظرافت‬ ‫هن��ر و طراوت فرهنگ‪ ،‬طبی��ب زخم های تن رنجور و‬ ‫بیمار جامعه مان در این س��ال های سخت و سرنوشت‬ ‫باش��د‪ .‬مشورت و توجه و اعتماد به اهالی فرهنگ و هنر‬ ‫و ایج��اد انگیزه و انگیزش الزم در جلب همدلی هر چه‬ ‫بیش��تر ایش��ان در این مهم و نیز برنامه ریزی س��ریع و‬ ‫کالن‪ ،‬راهبردی و هدفمند درکم و کیف همه تولیدات‬ ‫این حوزه؛ در معاونت های مختلف و بازنگری و هم س��و‬ ‫ک��ردن پروژه ه��ای در حال اجرا و توج��ه و بهره گیری‬ ‫از فرص��ت تنوع فرهنگی و قومی گس��ترده ش��ده در‬ ‫جغرافیای کش��ور در تولید اثار‪ ،‬می تواند نخستین گام‬ ‫بلند و نجات بخش در احیای سرمایه اجتماعی از دست‬ ‫رفت��ه جامعه ایرانی در مس��یر اصل��ی ان‪ ،‬یعنی هنر و‬ ‫فرهنگ باشد‪ .‬بی ش��ک همه هنرمندان ایران دوست‬ ‫و دلس��وزان و صاحب نظران‪ ،‬وزارت ارشاد را در این امر‬ ‫یاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫چراغ های گلستان خاموش می شود‬ ‫روایت واقعی از زندگی بازیگران در «زیراکس»‬ ‫ای��ن روزه��ا اینستالیش��ن‪ ،‬پرفورمنس و‬ ‫عکس و چیدمان روی اینه مهدی منصوری‬ ‫لحظ��ات متفاوتی در گالری گلس��تان پدید‬ ‫اورده اس��ت؛ ازجمله اینکه هر ش��ب ساعت‬ ‫‪ ۷‬عصر چراغ های گالری گلس��تان برای نیم‬ ‫س��اعت خاموش می شود‪« .‬ابر انس��ان» عنوان تازه ترین مجموعه اثار مهدی‬ ‫منصوری اس��ت؛ او که عکاس شناخته می شود در س��ال های اخیر از رسانه‬ ‫معاص��ر عکس برای خل��ق مدیوم های ت��ازه بهره می برد و ب��ا تجربه گرایی‬ ‫اثاری را می افریند که س��خت بتوان انها را در دسته بندی های هنری جای‬ ‫داد‪ .‬منص��وری در تجربه تازه اش اینستالیش��نی دارد که در ویترین گالری‬ ‫گلس��تان چیدمان ش��ده و هر شب س��اعت ‪ ۷‬چراغ های گالری گلستان به‬ ‫مدت نیم س��اعت خاموش می شود تا این اثر که روایتی معناگرا از کهکشان‬ ‫ابر انسان است به چرخش و گردش دراید‪ .‬ابر انسان منصوری تا چهارشنبه‬ ‫‪ 13‬اذر در گالری گلس��تان به نش��انی دروس‪ ،‬خیابان کماسایی‪ ،‬پالک ‪۳۴‬‬ ‫دایر است‪.‬‬ ‫نمای��ش «زیراک��س» ب��ه کارگردانی علی اصغر دش��تی و‬ ‫تهیه کنندگ��ی خان��ه بین المل��ل بام��داد از ‪ ۷‬اذر از س��اعت‬ ‫‪18:30‬اج��رای خ��ود را در ت��االر حافظ اغاز کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫نمای��ش به پیش��نهاد خانه بین الملل بام��داد و با همراهی ‪۱۵‬‬ ‫نفر از هنرجویان فارغ التحصیالن بازیگری این موسس��ه تولید‬ ‫ش��ده است‪ .‬بازیگران این نمایش عبارتند از علی ابر‪ ،‬داریوش احمدی‪ ،‬نونا تاجداران‪،‬‬ ‫فرزانه توس��لی‪ ،‬فاطمه توکلی‪ ،‬زهرا خدادوس��ت‪ ،‬علیرضا دست افکن‪ ،‬بهرام شرقی‪،‬‬ ‫محمدامی��ن عمیدیان‪ ،‬ازاد فرامرزی‪ ،‬ریحانه فراهانی‪ ،‬محمد قربانی‪ ،‬کیمیا کتابدار‪،‬‬ ‫غزل معصوم ش��اهی‪ ،‬مریم یوس��فی‪ .‬مت��ن نمایش «زیراکس» توس��ط محمدرضا‬ ‫مرزوقی و بر اس��اس روایت های ش��خصی بازیگران نوشته شده است‪ .‬خانه بین الملل‬ ‫«بامداد» موسس��ه اموزش سینما و تئاتر است که به مدیریت پریسا بخت اور فعالیت‬ ‫خود را از سال ‪ ۱۳۹۵‬اغاز کرده است‪.‬‬ ‫چه برنامه ای را گوش دهیم؟‬ ‫بازخوانی رمان «جاناتان مرغ دریایی» در رادیو‬ ‫رم��ان «جاناتان مرغ دریایی» ریچ��ارد باخ که در یکی‬ ‫از ترجمه های فارس��ی با عنوان «پرن��ده ای به نام اذرباد»‬ ‫منتشر شده است‪ ،‬با صدای بهروز رضوی در برنامه «کتاب‬ ‫شب» رادیو تهران روایت می شود‪.‬‬ ‫رمان ریچارد باخ در ش��ش قسمت ‪ ۲۰‬دقیقه ای‪ ،‬از ‪۱۶‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۱‬اذر‪ ،‬با صدای بهروز رضوی در برنامه «کتاب ش��ب» رادیو تهران خوانده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫برنامه «کتاب ش��ب»‪ ،‬کاری از گروه اخالق و زندگی ش��هروندی رادیو تهران‬ ‫است که به سردبیری و نویسندگی محمدباقر رضایی‪ ،‬تهیه کنندگی رضا قربانی‬ ‫و صدابرداری محس��ن فراهانی‪ ،‬هر ش��ب‪ ،‬جز جمعه ها‪ ،‬س��اعت ‪23:30‬پخش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بهروز رضوی گوینده ثابت این برنامه است‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«کافکا در کرانه» به چاپ چهاردهم رسید‬ ‫رمان «کافکا در کرانه» اثر مهدی غبرایی برای چهاردهمین‬ ‫نوبت تجدید چاپ ش��د‪ .‬رمان کافکا در کرانه رمانی از نویسنده‬ ‫ژاپنی‪ ،‬هاروکی موراکامی است که نخستین بار در سال ‪1381‬‬ ‫به ژاپنی و در س��ال ‪ 1384‬به انگلیسی منتشر شد‪ .‬این رمان در‬ ‫فهرس��ت ده کتاب برتر سال ‪ 1384‬نشریه نیویورکر قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬کازوئو ایش��ی گورو‪ ،‬برنده جایزه بوکر و همچنین برنده نوب��ل ادبیات ‪1396‬‬ ‫درباره هاروکی موراکامی می گوید‪ :‬او دو س��بک متمایز دارد‪ :‬از یک سو سبک غریب و‬ ‫اشوبگرایانه و از سوی دیگر ش��یوه مالیخولیایی بسیار کنترل شده‪ .‬موراکامی هنگام‬ ‫نوش��تن کتاب کافکا در کرانه شب ها سرگرم ترجمه ژاپنی تازه ای از رمان ناتور دشت‬ ‫از س��لینجر ب��ود و می توان رد پای هولدن کالفیلد را در ش��خصیت کاف��کا تامورا در‬ ‫بی اعتمادی به بزرگس��االن درباره دروغ های زندگی و اگاهی لطیفش جست‪ .‬در این‬ ‫اث��ر بعد از مقدمه مترجم‪ ،‬متن مصاحبه ای کوتاه با موراکامی در مورد کتاب کافکا در‬ ‫کرانه امده اس��ت‪ .‬در ان نویسنده به چند سوال پاسخ می دهد که یکی از این سوال ها‬ ‫در مورد س��بک خیال گونه و رویاوار کارهای اوس��ت‪ .‬رمان کافکا در کرانه را انتشارات‬ ‫نیلوفر با ترجمه مهدی غبرایی به بازار کتاب عرضه کرده است‪.‬‬ ‫دکتر محس��ن ش��کوه بنیان گذار مکتب‬ ‫زبان انگلیسی شکوه و مرد بزرگ عرصه علم‬ ‫و فرهنگ درگذشت‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر‬ ‫شکوه که پدر اموزش زبان انگلیسی در ایران‬ ‫نامیده می شود‪ ،‬هفتاد سال عمر گران بهایش‬ ‫را صرف اموزش زبان انگلیسی در ایران کرد‬ ‫و شاگردان بی شماری را تحویل جامعه ایران‬ ‫اس�لامی داد‪ .‬وی که دارای مدرک دکتری پزش��کی بود از همان دوران‬ ‫جوانی راه پدر را در پیش گرفت و به اموزش زبان انگلیسی پرداخت و در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۲۹‬اموزشگاه زبان انگلیسی شکوه را تاسیس کرد و تا اخرین‬ ‫روزهای عمرش دس��ت از تالش و اموزش نکش��ید‪ .‬مراسم تشییع وی‬ ‫ساعت ‪ ۸:۳۰‬روز جمعه ‪ ۸‬اذر از مقابل ساختمان مرکزی شکوه واقع در‬ ‫شهرک قدس برگزار شد‪.‬‬ ‫فراخوان پنجمین جایزه فیروزه‬ ‫اعالم شد‬ ‫به همت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪ ،‬پنجمین‬ ‫دوره جایزه کاالهای فرهنگی با الگوی ایرانی‪ -‬اسالمی‪ ،‬زیرعنوان «جایزه‬ ‫فی��روزه»‪ ،‬برگزار می ش��ود‪ .‬اداره کل مجامع‪ ،‬تش��کل ها و فعالیت های‬ ‫فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬حس��ب‬ ‫منوی��ات رهبر معظم انقالب برای الگوس��ازی ایرانی‪ -‬اس�لامی‪ ،‬رونق‬ ‫تولی��د و حمایت از کاالهای ایرانی و دغدغه های تهاجم فرهنگی‪ ،‬اقدام‬ ‫به برگ��زاری پنجمین جایزه فیروزه‪ ،‬با موضوع��ات (هدایای فرهنگی‪،‬‬ ‫اس��باب بازی و عروسک‪ ،‬نوش��ت افزار و اس��تارت اپ های فرهنگی) با‬ ‫الگوی ایرانی‪ -‬اس�لامی می کند‪ .‬عالقه مندان‪ ،‬طراحان‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و صاحب��ان فکر و ایده موضوعات فوق‪ ،‬می توانند برای اطالعات بیش��تر‬ ‫به سامانه‪ www.Jayezehfiroozeh.farhang.gov.ir‬در بخش‬ ‫فراخوان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اتش سوزی در میراث جهانی اتریش‬ ‫شهر توریستی «هال اش��تات» اتریش که در فهرست میراث جهانی‬ ‫«یونسکو» به ثبت رسیده است‪ ،‬روز شنبه طعمه حریق شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا و به نق��ل از ای توربو نیوز‪ ،‬در پی اتش س��وزی «هال اش��تات»‬ ‫مقامات اتریش از گردش��گران خواسته اند تا زمان مشخص شدن علت‬ ‫این حادثه از این ش��هر بازدید نکنند‪ .‬شهر «هال اشتات» با بیش از یک‬ ‫میلیون بازدیدکننده در س��ال که بخش اعظمی از انان را گردش��گران‬ ‫اس��یایی تش��کیل می دهند‪ ،‬یکی از مش��هورترین مقاصد گردشگری‬ ‫اتریش محس��وب می ش��ود‪ .‬تعداد بازدیدکنندگان این شهر در بعضی‬ ‫از روزه��ا به ‪ ۱۰‬هزار نفر هم می رس��د‪ .‬اتش س��وزی از یک کلبه چوبی‬ ‫کوچک اغاز شد و سپس به س��اختمان های مجاورش هم سرایت کرد‪.‬‬ ‫ساختمان های این شهر در فواصل کم با یکدیگر ساخته شده اند‪ ،‬بنابراین‬ ‫س��اختمان های اطراف نیز دچار صدمه شده اند‪ .‬در زمان وقوع حادثه ‪۸‬‬ ‫ماشین اتش نش��انی و ‪ ۱۰۹‬اتش نشان در محل حاضر شدند بااین حال‬ ‫علت اتش سوزی هنوز مشخص نشده است‪ .‬کمتر از ‪ ۸۰۰‬ساکن دائمی‬ ‫در «هال اش��تات» زندگی می کنند‪ .‬این شهر قدیمی ترین معدن نمک‬ ‫جهان را در خود جای داده اس��ت و گردشگران بسیاری را برای طراحی‬ ‫ساختمان های منحصر بفرد خود جذب می کند‪.‬‬ ‫دی کاپریو پاسخ رئیس جمهوری‬ ‫برزیل را داد‬ ‫لئوناردو دی کاپریو بازیگر و فعال محیط زیست به اتهامات مطرح شده‬ ‫از س��وی ژائیر بولس��ونارو درباره دست داش��تن او در اتش سوزی های‬ ‫جنگل امازون واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫نا ِن‪ ،‬ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری‬ ‫یا ِ ‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از س ‬ ‫برزیل چند روز قبل در س��خنانی عنوان کرد لئوناردو دی کاپریو بازیگر‬ ‫هالی��وودی و فعال محیط زیس��ت برای به اتش کش��یدن جنگل های‬ ‫امازون به یک سازمان مردم نهاد ‪ ۵۰۰‬هزار دالر پول داده است‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری برزیل در حال��ی برای ادعای خ��ود هیچ مدرک و‬ ‫ش��واهدی ارائه نداده اس��ت که قبل از ان نیز در اظهارنظری مش��ابه در‬ ‫صفح��ه اجتماعی خود با متهم کردن «دی کاپریو» در همکاری برای به‬ ‫اتش کش��یدن جنگل امازون‪ ،‬وی را بخشی از کمپین بین المللی علیه‬ ‫برزیل دانس��ت‪ .‬دی کاپریو نیز در پاسخ به این صحبت های مطرح شده‬ ‫ضمن تکذیب این اتهامات و تاکید بر حمایت از مردم برزیل برای نجات‬ ‫امازون گفت‪ :‬اینده این اکوسیستم غیرقابل جایگزین به مخاطره افتاده‬ ‫است و من افتخار می کنم که در کنار گروه هایی ایستاده ام که این منابع‬ ‫طبیعی را محافظت می کنند و درحالی که این س��ازمان های مردم نهاد‬ ‫شایس��ته حمایت هس��تند‪ ،‬هزینه ای برای این س��ازمان ها اختصاص‬ ‫نداده ایم‪.‬‬ ‫ارد به چشمان تو خواب!‬ ‫تنبلی َ‬ ‫شهریار وجدانی ‪ -‬روانشناس‪:‬‬ ‫برای همه افراد‪ ،‬تنبلی کردن رفتاری اشنا است‪ .‬این که قرار‬ ‫اس��ت کاری را انجام دهیم اما چون باید تالش هایی در راستای‬ ‫انج��ام ان کار انجام ش��ود‪ ،‬تمایلی به پرداخت��ن به ان نداریم‪.‬‬ ‫بعضی وقت ها کار را نیمه تمام انجام می دهیم‪ ،‬گاهی به کارهای‬ ‫غیرضروری می پردازیم که فقط وقتمان گذشته باشد و گاهی‬ ‫هم هی��چ کاری نمی کنیم! به بیان دیگ��ر‪ ،‬تنبلی کردن زمانی‬ ‫اتفاق می افتد که انگیزه ای که س��بب تمرکز و تحرک اس��ت‪،‬‬ ‫به اندازه کافی نداریم‪.‬‬ ‫جالب اس��ت بدانی��د که از نگاه تحولی‪ ،‬تنبلی در ژن های ما ثبت ش��ده اس��ت! نیاکان‬ ‫غارنش��ین ما مجبور بودند به طور دائم انرژی خود را ذخیره کنند تا بتوانند برای رس��یدن‬ ‫به منابع محدود رقابت کنند‪ ،‬حیوانات ش��کارچی را فراری و دش��منان را شکست دهند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن هر حرکت اضافه ای که س��ود لحظه ای و کوتاه مدت نداش��ت‪ ،‬بق��ای ان ها را به‬ ‫مخاطره می انداخت‪ ،‬و البته‪ ،‬نبودن امکانات مدرن مثل بانک‪ ،‬جاده‪ ،‬یخچال (!) و ‪ ...‬نیاز به‬ ‫تفکر و برنامه ریزی بلندمدت را هم ملغی می کرد‪ ...‬باوجودی که در دنیای امروز چالش بقا‬ ‫به مفهوم قدیمش وجود ندارد و چشم اندازهای بلندمدت و باور به تعهدهای دور و درازی‬ ‫که در اینده نتایج مثبتی خواهد داشت منطقی به نظر می رسد‪ ،‬اما الیه های زیرین مغز ما‬ ‫همچنان با غریزه های قدیمی برای حفظ انرژی درگیر است‪ ،‬و نیاز ما را به انجام پروژه های‬ ‫انتزاعی با دستاوردهایی غیرقطعی به چالش می کشد‪.‬‬ ‫بااین حال‪ ،‬برخی افراد تنبلی را «انتخاب» می کنند‪ .‬این افراد کس��انی هستند که هنوز‬ ‫نمی دانن��د در زندگی چه می خواهن��د‪ ،‬و یا به دالیلی نمی توانند به ان بپردازند؛ در نتیجه‬ ‫صرفا الگوی جامعه و خانواده را در پیش گرفته‪ ،‬طبیعی است که چون انگیزه کافی ندارند‪،‬‬ ‫به نتیجه نمی رس��ند و برچسب تنبل را دریافت می کنند! فاکتورهای روان شناختی دیگر‬ ‫در ارتب��اط ب��ا تنبلی‪« ،‬ترس» و «ناامیدی» اس��ت‪ .‬برخی افراد از موفقیت می ترس��ند‪ ،‬و‬ ‫عزت نف��س کافی برای راحت بودن ب��ا موفقیت را ندارند و ناخ��وداگاه به تنبلی به عنوان‬ ‫راهکاری برای تخریب خود روی می اورند‪ .‬برخی افراد ش��رایط خود را ناامیدانه ترس��یم‬ ‫می کنند و حتی نمی توانند به راهکارها فکر کنند‪ ،‬چه برسد به عمل کردن! البته این گروه‬ ‫از افراد چون در یک خطای شناختی از شرایط خود هستند‪ ،‬شاید برچسب تنبلی چندان‬ ‫مناسبش��ان نباشد‪ ،‬که البته می تواند ش��امل حال تمام تنبل ها بشود! توجه داشته باشید‬ ‫در این زاویه نگاه‪ ،‬مفهوم تنبلی متضمن توانایی انتخاب ازاد برای تنبل نبودن است‪.‬‬ ‫تمایز ظریفی در این میان هس��ت‪ ،‬که تنبلی با «کاری نکردن» مساوی فرض می شود‪.‬‬ ‫کاری نکردن‪ ،‬خودش یک کار است! و اتفاقا اسان هم نیست! ما به قول معروف همواره سر‬ ‫خودمان را به وسایل یا افکارمان گرم می کنیم‪ .‬مثال ساده ان زمانی است که بعد از ماه ها‪،‬‬ ‫در یک س��فر تفریحی به کنار دریا رفته اید تا اس��تراحت کنید‪ ،‬به افق زیبا خیره شده اید و‬ ‫در ذهنتان در حال مکالمه با رئیس��تان هس��تید! کاری نکردن یکی از ابعاد توجه اگاهی و‬ ‫راهکاری بس��یار مفید برای تجدید قوا و لذت بردن از زندگی س��ت که از موضوع این مقاله‬ ‫خارج است‪.‬‬ ‫در نهای��ت‪ ،‬ای��ن تناقض که تنبلی در ما نهادینه اس��ت و درعین حال از س��کون فراری‬ ‫هس��تیم و به طورمعمول می خواهیم کاری انجام دهیم‪ ،‬یکی از چالش های دنیای مدرن‬ ‫اس��ت که جای بحث فراوانی دارد‪ .‬اگر حاضر نیس��تید سراغ کمک حرفه ای برای شناخت‬ ‫ریشه های رفتارها و اجتناب های خود بروید‪ ،‬توصیه دیگر‪ ،‬حفظ تعادل بین تنبلی کردن‬ ‫و کار کردن اس��ت‪ ،‬و پذیرفتن این حقیقت که تنبلی کردن‪ ،‬بخش��ی از روان انسان هاست‬ ‫و لزوما‪ ،‬چیز بدی نیست‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫عل�ی احم�دی ‪ -‬روان ش�ناس و‬ ‫پژوهشگر روان شناسی اجتماعی‪:‬‬ ‫از تعاری��ف دور و نزدیک و س��ریان این‬ ‫مفه��وم از عل��وم اجتماع��ی در ادبی��ات‬ ‫دولتمردان و حت��ی نقدهای وارد بر اصل‬ ‫نظریه س��رمایه اجتماعی مبنی بر قدرت‬ ‫پس��ند بودن و خاستگاه اقتصادی داشتن‬ ‫ان از س��وی برخی صاحب نظران که بگذریم‪ ،‬اما شاید‬ ‫تعبیر بومی و انچه مدنظر همه ماست از شرایط وخیمی‬ ‫که امروز جامعه ایرانی از ان در رنج است‪ ،‬همان تعریف‬ ‫عموم��ی؛ همدلی و همکاری و مش��ارکت توده یا احاد‬ ‫مردم در تعامالت اجتماعی که از ان به عنوان بخشی از‬ ‫سرمایه ملی جوامع یاد می شود‪ ،‬علی الحساب برایمان‬ ‫کافی و مغتنم باشد‪.‬‬ ‫توج��ه به مفهوم مرکب س��رمایه اجتماعی به عنوان‬ ‫یک ظرفیت اجتماعی که همکاری و تعامل در اجتماع‬ ‫را باع��ث می ش��ود در واقع و از بعد س��اختاری‪ ،‬همان‬ ‫مجموعه ارتباطات اجتماعی اس��ت که متاس��فانه در‬ ‫این زمینه س��اختار پایدار و قابل تعریفی نداریم‪ .‬از بعد‬ ‫محتوایی‪ ،‬دربرگیرنده مفهوم بلند و مقدس «اعتماد»‬ ‫است؛ همان کیمیای از دست رفته این روزهای جامعه‬ ‫ایرانی و هنجارهای مش��ترک اجتماعی که متاس��فانه‬ ‫این روزها‪ ،‬دچار گسست و از هم پاشیدگی شده است‪.‬‬ ‫درنهایت این دو باعث می شود که کارکرد این کیمیای‬ ‫توس��عه که همانا تعامل و همدل��ی متقابل اجتماعی‬ ‫اس��ت‪ ،‬قربانی تقصیرات همه ما ش��ود؛ از ملت گرفته‬ ‫تا دولت ها‪.‬‬ ‫اما تاکید جهانگیری بر لزوم کمک گرفتن از ایده های‬ ‫علمی دانش��گاه و صاحب نظران و فع��االن این حوزه و‬ ‫دس��تور و تاکید ایشان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫به عنوان رئیس کمیس��یون فرهنگ��ی دولت و متولی‬ ‫اجرای این مهم و تدوین سندی جامع و قابل اجرا برای‬ ‫تقویت سرمایه اجتماعی کشور‪ ،‬امیدبخش‬ ‫و محل تامل است‪.‬‬ ‫انتخاب وزارت ارش��اد به عن��وان متولی‬ ‫امور فرهنگی و هنری کشور (به سهم خود)‬ ‫توس��ط معاون اول رئیس جمهور‪ ،‬نشان از‬ ‫فهم دقیق این مس��ئله و نیز ضرورت توجه‬ ‫ج��دی به این ام��ر ضروری از مس��یر و در‬ ‫مجاری مربوط ان‪ ،‬یعنی فرهنگ و هنر دارد‪.‬‬ ‫مجموعه فعالیت های فرهنگی و هنری و محصوالت‬ ‫ان از کتاب تا رسانه ها و مجالت‪ ،‬از فیلم های سینمایی‬ ‫تا تئاتر‪ ،‬از موس��یقی و ش��عر تا نقاش��ی و طراحی و‪،...‬‬ ‫هم��ه از دقیق تری��ن‪ ،‬نزدیک تری��ن‪ ،‬کم هزینه ترین و‬ ‫مردمی ترین سرچشمه های تزریق جریان زالل حس‬ ‫اعتماد‪ ،‬همکاری و همدلی‪ ،‬هنجارس��ازی و انس��جام‬ ‫بخشگروه هایمختلفاجتماعیوتشکیل دهندهملت‬ ‫است‪ .‬همچنان که هنرمندان (و در بخشی‪ ،‬ورزشکاران‬ ‫و سایر گروه های مرجع) به عنوان قوی ترین گروه های‬ ‫مرج��ع‪ ،‬همواره مورد توجه و الگ��وی رفتاری مردم در‬ ‫بیش��تر جوام��ع و از جمله به دالی��ل قوی تر در جامعه‬ ‫ایرانی بوده اس��ت‪ .‬بیراه نیس��ت که مدیران هوشمند و‬ ‫دوراندیش جوامع پیشرو‪ ،‬فرهنگ و هنر و هنرمندشان‬ ‫را بر چش��م و در صدر می نشانند و در مقابلشان کاله از‬ ‫س��ر بر می دارند و گرامی ش��ان می دارند‪ .‬این مدیران‪،‬‬ ‫همچنان که ما گاهی با ذوق زدگی خود مدرن پنداری‬ ‫و ترجمان��ی ناقص‪ ،‬ب��ا مفاهیمی مثل اقتص��اد هنر و‬ ‫فرهنگ (تئاتر خصوصی‪ ،‬سینمای خصوصی‪ ،‬اموزش‬ ‫خصوصی و‪ )...‬دل خوشیم‪ ،‬بی رودربایستی برای کتاب‬ ‫و هن��ر یارانه می دهند‪ ،‬نیازس��نجی دقیق محتوایی و‬ ‫مالی می کنند‪ ،‬در امر اموزش و کادر س��ازی با وسواس‬ ‫همچنان س��خت می گیرند‪ ،‬برای ایشان احترام بسیار‬ ‫وی��ژه و جایگاه خاص اجتماع��ی و حقوقی قائل اند‪ ،‬به‬ ‫دلیل برنامه محور بودن کمترین تغییرات مدیریت در‬ ‫دکتر محسن شکوه درگذشت‬ ‫مسعود دهشور – سردبیر کل‪:‬‬ ‫هر صبح کله سحر به اجبار از راسته کله پزها می گذرد تا‬ ‫به حجره اش برسد‪ .‬ان روز نیز مثل هر روز با شتاب رکاب‬ ‫می زد تا هر چه زودتر از ان راس��ته به گفته خودش لعنتی‬ ‫بگذرد‪ .‬از کله پاچه بیزار است اما راه دیگری جز ان راسته‬ ‫ندارد‪ .‬هر روز بای��د عذاب بوی کله پاچه را تحمل کند و با‬ ‫خاطری ازرده نعش خود را در حجره بیندازد‪.‬‬ ‫هم حجره ای ها به شوخی «پاچه خوار» صدایش می کنند‬ ‫تا هم مزاح و مطایبه کرده باش��ند و ه��م او لب ولوچه ای وربچیند که یعنی عصبانی‬ ‫شده و نام کله پاچه را نیاورند‪.‬‬ ‫چند روزی اس��ت در بازار چو افتاده یکی از کله پزی ها که تازه به این صنف امده‪،‬‬ ‫کل��ه خر بار می گذارد و قاطی کله های گوس��فند به خ��ورد کله خورها می دهد‪ .‬این‬ ‫واهمه و شایعه و فاجعه تنها نیش پاچه خوار را باز کرد چون خیالش اسوده است که‬ ‫هیچ گاه لب به کله پاچه نمی زند‪ ،‬چه کله خر باشد چه کله گوسفند‪ .‬توفیری به حال‬ ‫او ندارد و هرگز پنجه به س��فره ای که س��روکله کله پاچه در ان پیدا شود نمی االید‪.‬‬ ‫بنابراین هیچ کنکاشی هم نکرد تا راست و دروغ قضیه کله پاچه خر را دربیاورد‪.‬‬ ‫بارهای سفارش��ی حجره اش را ب��ا االغ می اورند‪ ،‬مانند مال التج��اره دیگران‪ .‬تنها‬ ‫راه ارتباطی ش��هر هم پل سنگ وساروجی کهنسالی اس��ت که ویرانی از سرورویش‬ ‫می بارد‪ .‬پایه هایش سس��ت گش��ته و پی اش نشست کرده اس��ت‪ .‬خرکچی ها هر بار‬ ‫هش��دار عنقریب اس��ت که پل ریزش کند را ب��ه حجره دارها گوش��زد می کنند اما‬ ‫پاچه خوار گوشش به این حرف ها بدهکار نیست‪.‬‬ ‫چند ماه از جلس��ه های پی درپی شور و مش��ورت صاحبان مال التجاره برای تعمیر‬ ‫و ترمی��م پل می گذرد و تقریبا تمامی حجره دارها س��هم خ��ود را پرداخته اند‪ ،‬مگر‬ ‫پاچه خوار که با لطایف الحیل طفره می رود و سرمی دواند‪ .‬هر بار به سراغش رفته اند‬ ‫زبانش دراز ش��ده امروز که به خیر گذشته و پل اوار نشده و خرهایش را خرکچی ها‬ ‫از پل رد کرده اند و مال التجاره در انبار صحیح و س��الم جاخوش کرده است‪ .‬خالصه‬ ‫مدام امروز و فردا می کند و دلخوش به خرهایش که از پل گذشته اند‪...‬‬ ‫«مرادبی��گ» خرکچی مخصوص و نوکر خانه زاد و پادوی پاچه خوار اس��ت‪ .‬هر بار‬ ‫که مرادبیگ‪ ،‬مال التجاره را به انبار تحویل می دهد پاچه خوار از روی کیفوری هوس‬ ‫می کند س��وار بر خر مردادبیگ‪ ،‬طول و عرض انبار دراندش��ت خود را یورتمه یا به‬ ‫تاخت ورانداز و اندازه کند‪.‬‬ ‫امروز خبر رسید که پل خراب و حجره دارها خانه خراب گشته اند‪.‬‬ ‫پاچه خ��وار ام��ا از همه جا بی خبر امروز‪ ،‬دل را به دریا زده و جان از مال شس��ته و‬ ‫دس��ت به جیب گش��ته و به قول خودش خر شد و به مراد بیگ سفارش یک دست‬ ‫چلوکباب س��لطانی با تمام مخلفات داد‪ .‬به مناسبت معامله پرسود دیروز می خواهد‬ ‫حسرت و خست چندین ساله را تالفی کند‪ .‬باالخره امروز طاقتش طاق شد و ارزوی‬ ‫ای��ن چند س��الی که در بازار بوده و هر روز بوی کب��اب را با عذاب قورت می داده به‬ ‫پایان رسید‪.‬‬ ‫مرادبیگ دس��ت خالی برگشت و خبرداد که امروز چلوکبابی های بازار به علت باال‬ ‫گرفت��ن قضیه کله پاچه خ��ر جملگی درها را تخته کرده اند‪ .‬ب��ا لکنت زبان و ترس و‬ ‫ل��رز به پاچه خوار فهماند او رو هم از بوی کبابی که امروز در بازار پیچیده و خودش‬ ‫و ارب��اب را از خود بی خود کرده در تعجب اس��ت‪ .‬با عنایت به تعطیلی چلوکبابی ها‬ ‫درست و حسابی نفهمیده این بوی مست کننده کباب از کجا اب می خورد‪.‬‬ ‫ماموران دایره صحیه برای وارس��ی‪ ،‬برزن های بلدیه به منظور تفتیش و ش��خص‬ ‫داروغ��ه و چند گزمه از نظمیه در معیت محتس��ب قرق بانی می کنند‪ .‬بلدیه اعالنیه‬ ‫داده تا مختومه ش��دن دوس��یه و تا اطالع ثانوی طب��خ چلویی ها و کله پزی ها قدغن‬ ‫است‪.‬‬ ‫خرکچی ها که با خراب ش��دن پل فی الحال بیکار مانده اند از فرصت استفاده کرده‬ ‫به امر داغ کردن خرها مشغول گشته اند‪ .‬معلوم شد پشت بازار خر داغ می کنند‪...‬‬ ‫دلواپسی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫خرمهره‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!