روزنامه صمت شماره 1415 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1415

روزنامه صمت شماره 1415

روزنامه صمت شماره 1415

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1415‬پیاپی ‪2733‬‬ ‫خرید ملک در تهران با پس انداز‪ ،‬دست کم ‪ ۲۰‬سال طول می کشد‬ ‫سرمقاله‬ ‫توسعه نظام تامین مالی‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫توسعه در تولید و کیفیت‬ ‫با اهداف بلندمدت‬ ‫در اهمیت رشد‬ ‫صادرات سنگ تزئینی‬ ‫تولیدکننده هم از گران‬ ‫شدن کاال ضرر می کند‬ ‫احیای یک قانون مهم‬ ‫در صنعت ساختمان‬ ‫گفت و گو‬ ‫ریشه مشکالت صندوق های‬ ‫بازنشستگی کجاست؟‬ ‫گزارش های روز‬ ‫تا ‪۱۰‬سال دیگر‬ ‫باید سنگ اهن وارد کنیم‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال های دور از خانه‬ ‫«نمی شود خانه دار شویم؛ اما به خودمان فشار نیاوریم» به احتمال زیاد منظور وزیر‬ ‫راه و شهرسازی از بیان این جمله در روزهای گذشته و در جمع خبرنگاران‪ ،‬تاکید بر‬ ‫نقش مهم صرفه جویی و پس انداز در خانه دار شدن است‪ .‬البته اسالمی به مدت زمانی‬ ‫که باید سپری شود تا پس انداز‪ ،‬کفاف خرید یک واحد مسکونی را بدهد‪ ،‬اشاره ای نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬پس انداز کردن امری مرس��وم برای خرید خانه و هر کاالی گران دیگری در‬ ‫سراس��ر جهان است‪ .‬براساس امار‪ ،‬اقشار متوس��ط در کشورهای پیشرفته‪ ،‬اگر یک‬ ‫س��وم درامد ماهانه خود را پس انداز کنند‪ ،‬در مدت ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬س��ال قدرت خرید یک‬ ‫واحد مس��کونی متوس��ط با نرخ میانگین بازار را پیدا می کنند‪ .‬این رقم ها در ایران‬ ‫‪13‬‬ ‫اختالف زیادی با میانگین های جهانی دارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سازندگان فصلی‬ ‫بازار موتورسیکلت را بهم می زنند‬ ‫‪3‬‬ ‫ورود پرقدرت برندهای جدید ملی لوازم خانگی‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1415‬‬ ‫پیاپی ‪2733‬‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫علی صادقی همدانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫یکی از مهم ترین مواردی که به تحقق سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی و حمایت از تولید ملی منجر می ش��ود توس��عه نظام‬ ‫تامین مالی‪ ،‬حرکت به س��وی تامی��ن مالی بازارمحور و طراحی‬ ‫ابزارهای تامین مالی اس��ت‪ .‬یکی از مهم ترین راه ها تامین مالی‬ ‫ اسالمی اس��ت که تفاوت هایی با س��ایر روش های تامین مالی‬ ‫دارد‪ .‬انچ��ه قراردادهای تامین مالی اس�لامی را ب��ا دیگر انواع‬ ‫مرس��وم متفاوت می سازد و خاصیت اصلی انها است‪ ،‬مشارکت‬ ‫در ریس��ک و بازدهی فعالیت های اقتصادی است‪ ،‬این در حالی‬ ‫ت که در ش��یوه رایج تامین مالی (مبتنی بر ربا) تنها یک‬ ‫اس�� ‬ ‫مس��ئله برای بانک اهمیت دارد و ان وصول اصل و سود قطعی‬ ‫تسهیالت اس��ت‪ .‬طبیعی است در چنین شرایطی بانک نسبت‬ ‫به مش��کالتی که کارافرین با ان روبه رو اس��ت بی تفاوت باشد‪.‬‬ ‫بس��یار شنیده می شود که بانک ها به بنگاه ها و صاحبان صنایع‬ ‫یا حتی کشاورزان برای بازپرداخت اقساط وام مهلت نمی دهند‪.‬‬ ‫کارافرینان و تاجران از جریمه دیرکرد گله مند هس��تند‪ .‬شیوه‬ ‫تامین مالی اسالمی به ویژه قراردادهای مشارکت در سود و زیان‬ ‫چنین دغدغه هایی را به خوبی درک می کند و برای انها راه حل‬ ‫دارد‪ .‬نظ��ام تامین مالی متداول توجه چندانی به ریس��ک های‬ ‫وام گیرنده ندارد و تنها وصول اصل پول و سود ان برایش اهمیت‬ ‫دارد و همین بی توجهی به ریس��ک های مربوط به فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی یکی از معایب اصلی س��اختار تامی��ن مالی متداول‬ ‫(مبتنی بر ربا) اس��ت‪ .‬چنین نگرش��ی بانک ه��ا را در مدیریت‬ ‫ریسک دچار مش��کل می کند؛ نمونه بزرگ این مشکالت را در‬ ‫بحران بانکی ‪ ۱۳۸۶‬خورش��یدی ایاالت متحده امریکا می توان‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬س��ال ها پیش از ان بحران‪ ،‬بانک ها با شعار «هر‬ ‫امریکایی‪-‬یک خانه» به شهروندان وام های مسکن اعطا کردند‬ ‫ک��ه با ظهور رکود در اقتصاد امری��کا و ناتوانی وام گیرندگان در‬ ‫بازپرداخت اقساط‪ ،‬مجبور ش��دند امالک و مستغالتی را که از‬ ‫انها در رهن خود داشتند به فروش برسانند‪ .‬همین امر موجب‬ ‫شد بازار امالک و مس��تغالت با مازاد عرضه روبه رو شود و نرخ‬ ‫امالک به شدت سقوط کند‪ .‬در بسیاری از اوقات ارزش وثیقه ها‬ ‫و درجه نقدش��وندگی انها به اندازه ای نبود که مطالبات بانک ها‬ ‫از وام گیرندگان را پوشش دهد و باعث شکل گیری هسته بحران‬ ‫بانکی ش��د که در مدت کوتاهی به تم��ام بازارهای مالی معتبر‬ ‫جهان تسری پیدا کرد‪ .‬پس از این وضعیت‪ ،‬بانک ها یا از اعطای‬ ‫وام و تسهیالت خودداری یا ان را سهمیه بندی کردند که خود‬ ‫این موضوع رکود را عمیق تر کرد؛ اتفاقی که در کشور ما نیز رخ‬ ‫داده و با رکود بازار امالک‪ ،‬ان دسته از بانک ها را که عملکردی‬ ‫مبتنی بر ش��یوه رایج در جهان دارند (که متاسفانه گاهی الوده‬ ‫به ربا می شود) دچار مشکل کرده است‪ .‬حال اگر به جای انتقال‬ ‫همه ریسک بر دوش وام گیرنده یا کارافرین‪ ،‬تسهیالت در قالب‬ ‫قراردادهای مش��ارکت‪ ،‬ریس��ک را بین بانک یا صاحب وجوه و‬ ‫کارافرین تقس��یم کند‪ ،‬در زمان رکود و بحران که بس��یاری از‬ ‫درامدهای پیش بینی ش��ده تحقق پی��دا نمی کنند‪ ،‬تعهد ثابت‬ ‫هم برای کارافرین وجود نخواهد داش��ت اما در دوره موفقیت‪،‬‬ ‫هر دو طرف از س��ود منتفع خواهند ش��د که نظام بانکی را هم‬ ‫در برخواهد گرفت‪ .‬این مسئله از جنبه دیگری نیز قابل بررسی‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک ها در زمینه پرداخت سود به سپرده گذاران متعهد‬ ‫هس��تند‪ .‬گاهی این مسئله طرح می ش��ود که در صورت تغییر‬ ‫فرم قراردادهای بانکداری مرسوم به فرم قراردادهای مشارکتی‬ ‫که ریسکی هستند ممکن است پرداخت سود به سپرده گذاران‬ ‫دچار خطر و نااطمینانی ش��ود‪ .‬طبیعی است به دلیل این خطر‬ ‫بانک ها بیشتر از قراردادهای تامین مالی بدون ریسک استقبال‬ ‫کنند اما در مقابل ممکن اس��ت در شرایط رکود ارزش وثیقه ها‬ ‫دستخوش نوسان ش��ود یا باتوجه به درجه پایین نقدشوندگی‬ ‫وثیقه ها امکان وصول مطالبات وجود نداش��ته باش��د‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر در ساختار تامین مالی اسالمی قراردادهای بدون ریسک‬ ‫نی��ز وجود دارند و قرار نیس��ت صاحبان وج��وه و بانک ها همه‬ ‫دارای��ی نقدی خود را در چارچوب قراردادهای دارای ریس��ک‬ ‫بکار گیرند‪ ،‬بلکه قراردادهای مبادله ای مانند فروش اقس��اطی‬ ‫یا اجاره به ش��رط تملیک هم وجود دارند که با استفاده از انها‬ ‫صاحب وج��وه می تواند با خاطری اس��وده از بازدهی مطمئن‬ ‫ش��ود و نگران ریس��ک نباش��د‪ .‬ش��یوه تامین مالی اسالمی با‬ ‫بازدهی بدون ریسک در صورتی که براساس یک فعالیت واقعی‬ ‫اقتصادی باش��د مخالفتی ندارد؛ بلکه معام�لات الوده به ربا را‬ ‫بسیار کریه و نهی می داند‪ .‬مشکل اینجاست که در شیوه تامین‬ ‫مال��ی مبتنی بر ربا پ��ول دارای ارزش ذاتی اس��ت؛ یعنی پول‬ ‫فی نفس��ه باعث به وجود امدن پول می شود اما در شیوه تامین‬ ‫مالی اس�لامی پ��ول در خدمت کارافرینی و تولید اس��ت و در‬ ‫ش��رایط س��خت کارافرین و تولیدکننده تنها به حال خود رها‬ ‫نمی شود‪ .‬در شیوه تامین مالی اسالمی پول ارزش ذاتی ندارد و‬ ‫تنها نقش تسهیل کننده مبادالت را برعهده دارد‪ .‬در قراردادهای‬ ‫مبادله ای نوعی فعالیت اقتصادی رقم می خورد؛ ریسک ان برای‬ ‫بانک صفر است و به هر حال برای دریافت کننده تسهیالت نیز‬ ‫مفید واقع می شود‪ .‬چنانچه در مثال فروش اقساطی این امکان‬ ‫را به دریافت کننده تس��هیالت داده که به مرور وجه الزم برای‬ ‫پرداخت نرخ یک کاالی مورد نیاز را بازپرداخت کند‪ .‬بهره تعلق‬ ‫گرفته ب��ه قراردادهای مبادله ای مانند فروش اقس��اطی بدون‬ ‫ریسک و حالل هستند‪.‬‬ ‫پس در شیوه تامین مالی اسالمی مدیریت بانک ها می توانند‬ ‫با تخصیص بهینه منابع بین قراردادهای مشارکتی و مبادله ای‬ ‫ریسک را به کمترین میزان برسانند و از این طریق تحقق یک‬ ‫بازدهی مطمئن بدون ریسک را برای سپرده گذاران امکان پذیر‬ ‫کنند‪ .‬این هنر مدیریت اس��ت و بانکداری اس�لامی مس��تلزم‬ ‫مدیریتی قوی است‪.‬‬ ‫قشرهای گوناگون مردم قدرشناس تهران‬ ‫ب��ا حض��ور باش��کوه در راهپیمای��ی ضمن‬ ‫محکومیت و اعالم بیزاری از اغتشا ش��گران و‬ ‫دخالت بیگانگان در حوادث اخیر کش��ور بر‬ ‫حف��ظ امنیت و برخورد قاطع با اش��وبگران‬ ‫تاکی��د کردن��د‪ .‬ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬در پی‬ ‫اغتشاشات و اشوب ها و ناامنی های چند روز‬ ‫گذشته در کشور و تخریب اموال عمومی به‬ ‫بهان��ه اصالح نرخ بنزین‪ ،‬قش��رهای مختلف‬ ‫مردم عصر روز دوش��نبه به شکل خودجوش‬ ‫با حضور در میدان انقالب تهران‪ ،‬حماسه ای‬ ‫دیگر را رقم زدند و دخالت بیگانگان و تخریب‬ ‫ام��وال عمومی در کش��ور را محکوم کردند‪.‬‬ ‫ایت اهلل احمد جنتی دبیر ش��ورای نگهبان و‬ ‫رئیس مجل��س خبرگان رهبری‪ ،‬علی ربیعی‬ ‫س��خنگوی دولت‪ ،‬امیر س��رتیپ صباحی فر‬ ‫فرمانده ق��رارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء‬ ‫(ص)‪ ،‬امی��ر سرلش��کر س��ید عبدالرحی��م‬ ‫موس��وی فرمانده کل ارتش‪ ،‬س��ردار محمد‬ ‫ی��زدی فرمانده س��پاه تهران بزرگ‪ ،‬س��ردار‬ ‫محمدرض��ا نق��دی مع��اون هماهنگ کننده‬ ‫سپاه‪ ،‬عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای‬ ‫نگهبان‪ ،‬س��یدعباس موس��وی س��خنگوی‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه‪ ،‬محس��ن رضایی دبیر‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظام‪ ،‬محمدرضا‬ ‫عارف رئیس فراکس��یون امید مجلس دهم‪،‬‬ ‫غالمعلی حداد عادل عضو مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام‪ ،‬مصطفی پورمحمدی دبیر کل‬ ‫جامعه روحانیت‪ ،‬غالمحسین محسنی اژه ای‬ ‫اعضای فراکس��یون والیی مجلس شورای‬ ‫اسالمی در دیدار با رئیس قوه قضاییه به بیان‬ ‫دغدغه های خود از جمله در زمینه های لزوم‬ ‫احیای پلیس قضای��ی‪ ،‬توجه به حقوق عامه‪،‬‬ ‫ضرورت کاهش اطاله دادرس��ی‪ ،‬لزوم انتقال‬ ‫زندان ها به خارج از ش��هرها‪ ،‬لزوم حمایت از‬ ‫تولید و سرمایه گذاران و‪ ...‬پرداختند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خان��ه مل��ت‪ ،‬ایت اهلل س��ید‬ ‫ابراهیم رئیس��ی در دیدار با جمعی از اعضای‬ ‫فراکس��یون والیی مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بحث مهم مبارزه با فساد اقتصادی در‬ ‫دس��تور کار قوه قضاییه اس��ت و این اولویت‬ ‫مع��اون قوه قضاییه و امیر دریادار حبیب اهلل‬ ‫س��یاری مع��اون هماهنگ کنن��ده ارتش و‪...‬‬ ‫دوش��ادوش مردم انقالبی در این راهپیمایی‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعنامه تجمع مردم تهران‬ ‫ش��رکت کنندگان در تجمع بزرگ مردمی‬ ‫در لبی��ک به رهب��ر معظم انقالب اس�لامی‬ ‫(مدظله العالی) و حمای��ت از اقتدار و امنیت‬ ‫کش��ور‪ ،‬با قرائت قطعنامه ای مواضع خود را‬ ‫اع�لام کردند‪ .‬بخش های��ی از متن قطعنامه‬ ‫تجمع بزرگ مردمی در لبیک به رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی و حمایت از اقتدار و امنیت‬ ‫کشور به این شرح است‪:‬‬ ‫خداون��د قادر متعال ّ‬ ‫جل و عال را ش��اکر و‬ ‫سپاس��گزاریم که به برکت نعم��ت بی بدیل‬ ‫والیت مطلقه فقیه ب��ا هدایت های حکیمانه‬ ‫ولی فقیه شجاع و مقتدر امت اسالمی حضرت‬ ‫ای��ت اهلل العظمی ام��ام خامن��ه ای (ادام اهلل‬ ‫ظله ال��وارف) و بصی��رت‪ ،‬دشمن شناس��ی و‬ ‫والیت م��داری ملت متدی��ن و انقالبی ایران‬ ‫مبارزه با فساد اقتصادی به حاشیه نخواهد رفت‬ ‫هرگز با مس��ائلی که اتفاق افتاده‬ ‫به حاش��یه نخواهد رفت‪ .‬همچنان‬ ‫اولویت نهاد قضا مبارزه با مفاس��د‬ ‫اقتصادی اس��ت و ما در این راستا‬ ‫هم اصالح ساختارها و هم برخورد‬ ‫با مفسدان را در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫رئیس ق��وه قضاییه تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫فض��ای مبارزه با فس��اد تفاوت��ی میان مرکز‬ ‫کش��ور ک��ه تهران اس��ت با مراکز اس��تان ها‬ ‫و شهرس��تان ها وج��ود ن��دارد‪ .‬در ه��ر کجا‬ ‫که فس��اد پیدا ش��ود باید با ان مبارزه کرد‪.‬‬ ‫نماین��دگان محترم مجلس ه��م این موضوع‬ ‫را در حوزه ه��ای انتخابی��ه خ��ود‬ ‫پیگی��ری کنند‪ .‬ما در قوه قضاییه‪،‬‬ ‫مجل��س و نماین��دگان را کن��ار‬ ‫خودم��ان می بینیم و می دانیم که‬ ‫امروز دغدغ��ه نمایندگان مجلس‬ ‫دغدغه مبارزه با فس��اد است‪ .‬وی‬ ‫همچنین با بی��ان اینکه اصالحیه‬ ‫شورای حل اختالف حداکثر تا ‪ ۱۰‬روز اینده‬ ‫تقدیم مجلس می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فکر می کنم‬ ‫با اقدام به موقع مجلس‪ ،‬وضعیت شورای حل‬ ‫اختالف در سراسر کش��ور یک سامان جدی‬ ‫پیدا کند‪ .‬هم وضعیت کارکنان ش��ورای حل‬ ‫اس�لامی توطئ��ه جهانی و فتنه اس��تکباری‬ ‫دیگری با شکس��ت مواجه ش��ده و با جدایی‬ ‫اگاهانه مردم از صف اغتشاش��گران مزدور را‬ ‫در ه��م پیچید و همگام ب��ا دیگر هم میهنان‬ ‫هوشیار و لحظه شناس ایران عزیزمان توفیق‬ ‫حضور در راهپیمای��ی و تجمع بزرگ لبیک‬ ‫به رهبر معظم انقالب اس�لامی و حمایت از‬ ‫اقتدار و امنیت کش��ور‪ ،‬در قل��ه این حرکت‬ ‫مردمی‪ ،‬پایتخت سیاس��ی ام الق��رای جهان‬ ‫اسالم‪ ،‬تهران نصیب مان شد‪.‬‬ ‫اختالف روش��ن شود و هم این شورا از جهت‬ ‫صالحیت قانونی و رسیدگی بتواند به وظایف‬ ‫خ��ودش عمل کن��د‪ .‬ایت اهلل رئیس��ی افزود‪:‬‬ ‫زمان��ی که قانون ب��رای قانون ش��ورای حل‬ ‫اخت�لاف تعیین کرده تا اخر امس��ال اس��ت‬ ‫و ب��ه ما مهلت داده ش��ده که تا پایان س��ال‬ ‫اصالحی��ه ان را تقدیم مجل��س کنیم و این‬ ‫اصالحیه را به مجل��س تقدیم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫از شما نمایندگان می خواهیم که تا اخر سال‬ ‫وضعیت این ش��ورا را روش��ن کنی��د و برای‬ ‫این اصالحی��ه یک اولوی��ت در مجلس قائل‬ ‫شوید‪.‬‬ ‫شورای امنیت با بحران اعتماد و مشروعیت روبه رو است‬ ‫نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل گفت‪:‬‬ ‫شورای امنیت با بحران اعتماد و مشروعیت‬ ‫روبه رو است و باید اصالح شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬مجید تخ��ت روانچی‪،‬‬ ‫س��فیر و نماین��ده دائم جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در س��ازمان ملل که در نشست مجمع‬ ‫عمومی درباره اصالحات شورای امنیت این‬ ‫س��ازمان س��خنرانی می کرد‪ ،‬گفت‪ :‬نگاهی‬ ‫گ��ذرا به عملکرد ش��ورا در گذش��ته و حال‬ ‫نش��ان می دهد که این نه��اد‪ ،‬دموکراتیک‪،‬‬ ‫شفاف و پاس��خگو نبوده و اقداماتش مبتنی‬ ‫بر قانون نیس��ت؛ انتظارهای م��ا را براورده‬ ‫نمی کند و عملکردش در بسیاری‬ ‫از موارد غیرمنطبق با منشور ملل‬ ‫متحد و نیز فراقانونی اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در نتیج��ه‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫ش��ورای امنیت با بحران اعتماد و‬ ‫مشروعیت روبه رو است و نمی تواند‬ ‫همگام با تغییرات گسترده جهانی‬ ‫اقدام کند‪ .‬نماینده کش��ورمان با اعالم اینکه‬ ‫تنها اس��تاندارد طالیی برای ارزیابی عملکرد‬ ‫ش��ورای امنی��ت‪« ،‬اصول عدال��ت و حقوق‬ ‫بین المل��ل» اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بررس��ی عملکرد‬ ‫ش��ورا بر این اس��اس در منطقه خاورمیانه‪،‬‬ ‫اشکارا نشان می دهد که «عدالت‬ ‫و قانون» اصلی ترین عناصر مفقود‬ ‫در اقدام های این نهاد است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ای��ن واقعیت را می توان در‬ ‫قدیمی تری��ن بح��ران خاورمیانه‪،‬‬ ‫یعنی اشغال غیرقانونی و نامشروع‬ ‫فلس��طین و بخش هایی از سوریه‬ ‫و لبن��ان‪ ،‬تجاوز صدام به ایران‪ ،‬تجاوز امریکا‬ ‫به ع��راق‪ ،‬تداوم محاصره غیرانس��انی غزه و‬ ‫ایجاد بدترین بحران بشردوس��تانه جهان در‬ ‫یمن‪ ،‬مشاهده کرد‪ .‬تخت روانچی در ارزیابی‬ ‫ترکیب کنونی اعضای ش��ورای امنیت گفت‪:‬‬ ‫از نظ��ر ژئوپلتیکی‪ ،‬این نهاد به طورعمده زیر‬ ‫س��لطه کشورهای غربی است که ‪ ۳‬کشور از‬ ‫این کش��ورها نیز دارای حق وتو هس��تند و‬ ‫از نظ��ر جغرافیایی ه��م‪ ،‬در حالی که گروه‬ ‫غرب دارای کرس��ی های بیش از سهم خود‬ ‫است‪ ،‬کرسی های کشورهای در حال توسعه‬ ‫بسیار کمتر از سهم متناسب انها است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در حالی که تا امروز یک سوم اعضای‬ ‫س��ازمان ملل فرصت حتی یک بار عضویت‬ ‫در ش��ورای امنیت را نداش��ته اند‪ ۲۰ ،‬کشور‬ ‫هر کدام بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۲‬س��ال عضو این نهاد‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫مسئوالن مرزی در این ایام اشراف دقیقی بر گروهک ها داشتند‬ ‫مدیرکل مرزی وزارت کش��ور با بیان اینکه‬ ‫در ناارامی های عراق و ایران هیچ گونه مشکلی‬ ‫وجود نداش��ته از برداشته ش��دن محدودیت‬ ‫کشور عراق در روزهای اخیر برای سفر به این‬ ‫کشور خبر داد و گفت‪ :‬در این ایام به مسئوالن‬ ‫مربوط اعالم کردیم رصد و اشرا ف شان را روی‬ ‫گروهک ها داش��ته باشند که خدایی ناکرده از‬ ‫ای��ن منظر مش��کلی پی��ش نیای��د‪ .‬در حوزه‬ ‫ترددی و ورود سالح و مهماتی که برای کشور‬ ‫مسئله ساز باشد هم موردی نداشتیم‪ .‬حسین‬ ‫قاسمی‪ ،‬مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در‬ ‫گفت وگو با مهر درباره شرایط مرزهای کشور‬ ‫پ��س از ناارامی های عراق‪ ،‬گف��ت‪ :‬باتوجه به‬ ‫اتفاق هایی که حدود یک ماه پیش در کش��ور‬ ‫عراق رخ داد و ناارامی هایی که در ش��هرهای‬ ‫مرزی و شهرهای زیارتی وجود داشت‪ ،‬دولت‬ ‫عراق به جهت حفظ جان شهروندان ایرانی از‬ ‫پذیرش انها خودداری ک��رد؛ البته جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و وزارت کشور محدودیتی برای‬ ‫تردد در مرزها نداشت و مرزها به سمت عراق‬ ‫باز بوده اس��ت‪ ،‬اما دولت عراق به علت شرایط‬ ‫داخلی خودش��ان از پذیرش شهروندان ایرانی‬ ‫امتناع کردند و مرزهای ش��ان را بس��تند‪ .‬وی‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬نه دولت افغانس��تان و نه دولت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران هیچ گونه محدودیتی‬ ‫درب��اره مرزهای ش��رقی ندارن��د و در ‪ 8‬ماه‬ ‫گذش��ته هیچ کدام از مرزهای ما با افغانستان‬ ‫بسته نشده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫کریدور جدید انتقال گاز جنوب به شمال ایران‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز‬ ‫با اش��اره به بهره ب��رداری از ‪ ۴۰۰‬کیلومتر‬ ‫خ��ط لول��ه و ‪ ۱۴‬واحد جدید تاسیس��ات‬ ‫تقویت فشار گاز‪ ،‬گفت‪ :‬با راه اندازی بخشی‬ ‫از خ��ط نهم سراس��ری‪ ،‬دومی��ن کریدور‬ ‫جدی��د انتق��ال گاز جن��وب به ش��مال و‬ ‫شمال غرب کشور به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��رکت مل��ی گاز ایران‪ ،‬بهرام‬ ‫صلواتی در تشریح س��اخت و بهره برداری‬ ‫از طرح های جدید توس��عه ای صنعت گاز‬ ‫ایران‪ ،‬گفت‪ :‬امسال تاکنون بخشی از خط‬ ‫لول��ه گاز نهم سراس��ری‪ ،‬خ��ط لوله رابط‬ ‫س��ایت های ‪۱‬و‪ ۲‬پارس جنوبی‪ ،‬خط لوله‬ ‫انتقال گاز بی��رم‪ ،‬خط لوله انتقال گاز کام‬ ‫فی��روز‪ ،‬خط لوله انتقال گاز همت اباد‪-‬بار‬ ‫و خ��ط لوله انتق��ال گاز دماوند تزریق گاز‬ ‫شده و در مدار بهره برداری قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در مجموع از ابتدای سال‬ ‫تاکن��ون‪ ،‬حدود ‪ ۴۰۰‬کیلومت��ر خط لوله‬ ‫انتقال گاز بهره برداری و تزریق گاز ش��ده‬ ‫و براس��اس برنامه های تعریف شده‪۲۱۰ ،‬‬ ‫کیلومتر خط لوله جدید نیز به زودی وارد‬ ‫مدار می شود‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول اف��زود‪ :‬تاکنون در‬ ‫مجم��وع ‪ ۱۴‬واح��د از تاسیس��ات تقویت‬ ‫فش��ار گاز وارد مدار ش��ده و ‪ ۱۰‬واحد نیز‬ ‫در اینده نزدیک ب��ه بهره برداری خواهند‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی دولت‪ -‬رئی��س جمهوری‬ ‫با صدور حکمی عباس کش��اورز را به عنوان سرپرس��ت‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد‪ .‬درمتن حکم رئیس‬ ‫جمهوری امده است‪ «:‬بر اساس اصل ‪ ۱۳۵‬قانون اساسی‬ ‫و نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی و مدیریتی جنابعالی‪،‬‬ ‫به موجب این حکم ش��ما را به سرپرس��تی «وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی» منصوب می نمایم‪.‬امید است با عنایات الهی‪،‬‬ ‫بهره گیری از کلیه امکانات و همکاری مجموعه کارکنان‬ ‫ان وزارتخان��ه‪ ،‬در خدم��ت به ملت ش��ریف ایران و نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی‪ ،‬با رعایت اصول قانون مداری‪،‬‬ ‫اعتدال گرایی و منش��ور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق‬ ‫باشید‪».‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ ۳۰ -‬نماین��ده ته��ران در نام��ه ای به‬ ‫محمدج��واد اذری جهرم��ی‪ ،‬وزیر ارتباطات خواس��تار‬ ‫وصل اینترنت استان تهران شدند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به گزارش س��ومریه نی��وز‪ ،‬س��عد الحدیثی‪،‬‬ ‫س��خنگوی دولت عراق گفت‪ :‬نخست وزیر عراق به زودی‬ ‫پارلمان را در جریان تصمیم های خود برای تغییر کابینه‬ ‫قرار می دهد و پیش بینی می ش��ود ای��ن تغییرات حدود‬ ‫نیمی از اعضای دولت را شامل شود‪ .‬سعد الحدیثی افزود‪:‬‬ ‫دولت برای اجرای تصمیم های اتخاذ ش��ده درباره اصالح‬ ‫نظام سیاسی و اقتصادی کشور کار می کند‪ .‬وی گفت‪ :‬ما‬ ‫یک چش��م انداز روبه جلو را برای ایج��اد راه حل ها درباره‬ ‫مشکالت اقتصادی ارائه داده ایم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گ��زارش مرکز اطالع رس��انی نجباء‪ ،‬نصر‬ ‫الش��مری‪ ،‬س��خنگوی این جنبش در س��خنانی گفت‪:‬‬ ‫امریکایی ها در مبارزه با دست پرورده خود جدی نیستند‬ ‫و از بقایای این گروه تروریس��تی به عنوان اهرم فشار برای‬ ‫جلوگیری از ثبات در عراق اس��تفاده می کنند‪ .‬سخنگوی‬ ‫نجباء تقویت ارتباط عراق با روسیه و چین را اقدامی مفید‬ ‫توصیف کرد که به پیش��رفت و خارج ش��دن کشورش از‬ ‫سلطه امریکا کمک می کند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به گزارش روس��یاالیوم‪ ،‬ژنرال م��ارک میلی‪،‬‬ ‫رئیس س��تاد مشترک ارتش امریکا در س��فر به ریاض با‬ ‫محمد بن سلمان‪ ،‬ولیعهد پادشاه سعودی دیدار کرد‪ .‬در‬ ‫ای��ن دیدار همکاری بین دو کش��ور به ویژه در زمینه های‬ ‫نظامی و تح��والت در منطقه و بین الملل مورد بحث قرار‬ ‫گرفت‪ .‬رئیس س��تاد مش��ترک ارتش امریکا در دیدار با‬ ‫محمدبن س��لمان بر تقویت روابط دوجانبه بین ریاض و‬ ‫واشنگتن تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزارت دفاع روسیه اعالم کرد‪ :‬جبهه النصره‬ ‫و کاله س��فیدها قصد دارند حمالت ش��یمیایی در ادلب‬ ‫انجام دهند و ارتش سوریه را به ان متهم کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری اس��پوتنیک‪ ،‬وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد‪:‬‬ ‫س��اکنان شهرک سرمدا‪ ،‬افراد مسلحی را مشاهده کردند‬ ‫ک��ه با چند کامی��ون حامل مواد ش��یمیایی و تجهیزات‬ ‫عکس��برداری حرفه ای وارد این شهرک شده بودند‪ .‬انها‬ ‫همچنی��ن افرادی را برای ش��رکت در این حمله به عضو‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬س��ازمان ملل نسبت به تبدیل درگیری ها میان‬ ‫معترضان لبنانی به «درگیری های فرقه ای» هش��دار داد‬ ‫و همه طرف ها را به خویش��تنداری فراخواند‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگ��زاری اناتول��ی‪ ،‬ی��ان کوبی��س‪ ،‬هماهنگ کننده‬ ‫سازمان ملل در لبنان در توییتی همه طرف ها و گروه های‬ ‫سیاس��ی لبنان را به خویشتنداری و کنترل حامیان خود‬ ‫دع��وت کرد تا تظاهرات سراس��ری به ابزاری برای تحقق‬ ‫دستورکارهای سیاسی بدل نشود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش سایت شبکه روسیاالیوم‪ ،‬سرگئی‬ ‫الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی‬ ‫مشترک با همتای نپالی خود در مسکو به گی یر پدرسن‪،‬‬ ‫فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه هشدار داد که در کار‬ ‫کارگروه تدوین قانون اساس��ی این کش��ور دخالت نکند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬خطر مداخالت خارجی و تحمیل راه حل ها از‬ ‫خارج بر س��وری ها وجود دارد و همکاران ما در س��ازمان‬ ‫مل��ل از جمله انتونی��و گوترش‪ ،‬دبیرکل این س��ازمان و‬ ‫فرس��تاده ویژه وی به س��وریه باید با جدیت کامل چنین‬ ‫تالش هایی را متوقف کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬دبیرکل س��ازمان ملل ضم��ن محکوم کردن‬ ‫نق��ض حاکمی��ت لبن��ان ازس��وی رژیم صهیونیس��تی‬ ‫گف��ت‪ ،‬این رژیم از ژوئیه تا اکتبر س��ال ج��اری (مرداد تا‬ ‫اب��ان) ‪ ۷۸۷‬بار حریم هوایی لبنان را نقض کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش روزنام��ه جروزالم پس��ت‪ ،‬انتونیو گوترش در‬ ‫گزارش دوره ای خود به س��ازمان ملل ب��ا محکوم کردن‬ ‫فعالیت های هوایی رژیم صهیونیس��تی افزود‪ :‬من ضمن‬ ‫محکوم کردن نقض حاکمیت لبنان ازس��وی اسرائیل از‬ ‫تل اویو می خواهم تجاوزات خود به حریم هوایی لبنان را‬ ‫متوقف کند‪ .‬وی همچنین خواستار تسریع عقب نشینی‬ ‫نیروهای رژیم صهیونیس��تی از ش��مال شهر غجر لبنان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش هیل‪ ،‬وزارت خزانه داری امریکا اعالم‬ ‫کرد‪ :‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری این کش��ور خواستار‬ ‫بررسی وضعیت اقدام علیه بانک هالک ترکیه شده است‪.‬‬ ‫این وزارتخانه در پاسخ به «ران وایدن» سناتور دموکرات‬ ‫نوش��ت که دونالد ترامپ از وزارت دادگس��تری و وزارت‬ ‫خزانه داری امریکا خواسته تا به نگرانی های «رجب طیب‬ ‫اردوغان» رئیس جمه��وری ترکیه درباره احتمال اعمال‬ ‫تحریم علیه هالک بانک رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور خارج�ه‪-‬‬ ‫اولگ رزیانس��وف‪ ،‬معاون وزیر صنایع فدراسیون روسیه‬ ‫در حاشیه بیس��ت وچهارمین کنفرانس کشورهای عضو‬ ‫کنوانسیون سالح های شیمیایی در الهه با «غالمحسین‬ ‫دهقان��ی» معاون وزیر ام��ور خارجه دی��دار و گفت وگو‬ ‫ک��رد‪ .‬در ای��ن دیدار دو طرف ضم��ن تبادل نظر پیرامون‬ ‫موضوعات دستورکار کنفرانس و تاکید بر همکاری های‬ ‫دو کشور در س��ازمان منع سالح های شیمیایی‪ ،‬راه های‬ ‫جلوگیری از تضعیف س��ازمان و همچنین تقویت اجرای‬ ‫کنوانسیون ازسوی اعضا و دبیرخانه را بررسی کردند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫توسعه نظام تامین‬ ‫مالی برای‬ ‫حمایت از تولید‬ ‫خبر‬ ‫پیام امنیت از پایتخت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1415‬‬ ‫پیاپی ‪2733‬‬ ‫کاهش ارزبری ‪۷۶‬‬ ‫میلیون یورویی با میز‬ ‫تخصصی برق‬ ‫سال های دور‬ ‫از خانه‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬تولی��د موتورس��یکلت‬ ‫امس��ال نس��بت به سال گذش��ته دچار افت زیادی‬ ‫بود‪ .‬البته افت تیراژ این وس��یله نقلیه در کش��ور از‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬اغاز ش��د‪ .‬تغییرات در حال انجام در این‬ ‫صنع��ت منجر به افت وخیزهای زی��ادی در تولید و‬ ‫فروش موتورس��یکلت شده اس��ت‪ .‬به طور معمول‪،‬‬ ‫عنوان می ش��ود صاحبان خودرو ش��امل ماش��ین و‬ ‫موتورس��یکلت به جای تعویض وسیله نقلیه خود با‬ ‫مدلی باالتر‪ ،‬ترجیح می دهند همان خودرو را تعمیر‬ ‫و دوباره استفاده کنند؛ در نتیجه وضعیت اقتصادی‬ ‫م��ردم ه��م در افت بازار تقاضای این وس��یله نقلیه‬ ‫بی تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی قطعات موتورسیکلت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹کاهش سود برای رونق بازار‬ ‫محم��د خادم منص��وری‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخه‬ ‫درب��اره وضعی��ت ب��ازار‬ ‫موتورسیکلت و دوچرخه به‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ازار راکد‬ ‫است‪ .‬تولید موتورسیکلت‬ ‫دچار افت زیادی ش��ده عالوه بر اینکه بازار تقاضا هم‬ ‫وجود ندارد‪ .‬قیمت ها به گونه ای اس��ت که صاحبان‬ ‫موتورسیکلت به دنبال تبدیل به احسن وسیله نقیله‬ ‫خود نیس��تند و به داشته های خود قناعت کرده اند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تولید موتورس��یکلت امسال نسبت به سال‬ ‫گذش��ته خیل��ی افت داش��ت که بخش��ی از ان به‬ ‫تحریم ها برمی گردد و بخش��ی هم مربوط به کاهش‬ ‫تقاض��ا اس��ت‪ .‬رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان‬ ‫موتورسیکلت و دوچرخه با بیان اینکه بازار دوچرخه‬ ‫مش��کل خاصی ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بعضی ش��رکت های‬ ‫واردکنن��ده دوچرخ��ه ب��رای رونق ب��ازار بین ‪ ۵‬تا‬ ‫‪۱۰‬درصد نرخ محصوالت ش��ان را کاهش داده اند تا‬ ‫کمک��ی به بازار راکد امروز کنند‪ .‬در این باره اتحادیه‬ ‫هم نامه ای به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نوشته‬ ‫و از وزیر خواس��ته است به حمایت از این شرکت ها‬ ‫بپردازد‪ .‬به هر حال در این برهه زمانی کاهش س��ود‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت دارای ی��ک سلس��له مونتاژکننده و‬ ‫فروشنده فصلی است‪ .‬انها در طول سال محصولی برای تولید‬ ‫ندارن��د فقط در تابس��تان که بازار موتورس��یکلت به نس��بت‬ ‫مناس��ب اس��ت تعداد محدودی تولید می کنند و پس از ان خط‬ ‫تولید خاموش و کارخانه تعطیل است تا تابستان سال اینده‬ ‫و نرخ دوچرخه در راستای کاهش الودگی هوا و نیز‬ ‫مصرف بنزین اقدام مهمی است‪.‬‬ ‫پیش ت��ر یک��ی از تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫در کش��ور ب��ه‬ ‫گفته بود که بیش��تر فعاالن‬ ‫صنعت موتورس��یکلت کش��ور با کاه��ش قیمت ها‬ ‫به دنبال حفظ بازارش��ان هس��تند اما با وضعیتی که‬ ‫اقتصاد دارد و قدرت خرید مردم‪ ،‬نمی تواند سیاست‬ ‫مناسبی برای رونق بازار باشد‪ .‬در این باره باید فرصتی‬ ‫به وج��ود اورد ک��ه م��ردم بتوانند ب��ا پرداخت های‬ ‫کمت��ر در م��دت زمان بیش��تر تش��ویق ب��ه خرید‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫خادم منصوری در این باره گفت‪ :‬به طور معمول در‬ ‫نیمه دوم سال به دلیل سرمای هوا بازار موتورسیکلت‬ ‫و دوچرخه دچار افت می ش��ود اما با توجه به شرایط‬ ‫فعلی کشور و تحریم‪ ،‬برخی برای رونق بازار مبادرت‬ ‫به کاهش س��ود خود کرده اند‪ .‬بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد‬ ‫از نرخ یک موتورس��یکلت سود ان می شود‪ .‬در چند‬ ‫سال گذشته تولید به گونه ای است که یک کارخانه‬ ‫با فروش ساالنه ‪ ۳۰‬هزار موتورسیکلت‪ ،‬امسال فقط‬ ‫حدود ‪ ۱۶۰۰‬موتورس��یکلت به فروش رسانده است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو صنعتگ��ران این حوزه هر قدر هم س��ود‬ ‫کنند باز هم هزینه های انجام ش��ده انها را پوش��ش‬ ‫نمی دهد‪ .‬به عنوان مثال شاید کارخانه ای امسال ‪۶۰‬‬ ‫هزار موتورس��یکلت تولید کرده باشند در حالی که‬ ‫س��ال های قبل این عدد ‪ ۳۰۰‬هزار موتورس��یکلت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سازنده مقطعی‬ ‫علی عرب از اعضای انجمن‬ ‫صنعت موتورسیکلت هم با‬ ‫اش��اره ب��ه ب��ازار فصل��ی‬ ‫موتورس��یکلت به‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به فصل سرما‬ ‫بازار موتورس��یکلت دچار‬ ‫اف��ت ش��ده اس��ت و حتی‬ ‫کس��انی ک��ه به دنب��ال خرید هس��تند دس��ت نگه‬ ‫داش��ته اند تا مدل سال جدید خریداری کنند‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت موتورس��یکلت با اشاره به افت تولید و‬ ‫نبود ب��ازار به موضوع مونتاژکنندگان فصلی در این‬ ‫صنعت اش��اره کرد و افزود‪ :‬صنعت موتورس��یکلت‬ ‫دارای یک سلس��له مونتاژکننده و فروش��نده فصلی‬ ‫است‪ .‬انها در طول سال محصولی برای تولید ندارند‬ ‫فقط در تابس��تان که بازار موتورس��یکلت به نسبت‬ ‫مناسب است تعداد محدودی تولید می کنند و پس‬ ‫از ان خط تولید خاموش و کارخانه تعطیل اس��ت تا‬ ‫تابستان س��ال اینده‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امسال با توجه‬ ‫به نامناس��بی بازار‪ ،‬نتوانستند محصوالت خود را در‬ ‫فصل مورد نظر به فروش برس��انند و به فصل س��رما‬ ‫رس��ید‪ .‬براس��اس برنامه ریزی که این فعاالن فصلی‬ ‫دارند چون امس��ال نتوانستند فروش داشته باشند‬ ‫دی��ون بانک��ی و بدهی های ش��ان س��بب ش��د ت��ا‬ ‫محصوالت ش��ان را زیر نرخ بازار عرضه کنند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب روند بازار را بهم زده و مش��کالت سازندگان‬ ‫دیگ��ر را مضاعف کردند‪ .‬ای��ن عضو انجمن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت ی��اداور ش��د‪ :‬به ط��ور معم��ول ‪۱۰‬‬ ‫تولیدکننده اول از س��ازندگان واقعی هس��تند و در‬ ‫این باره تغییری در نرخ محصوالت شان نداشتند‪.‬‬ ‫عرب در پاسخ به این پرسش که چگونه ممکن است‬ ‫تولیدکننده ای فصلی کارخانه ای را با س��رمایه زیاد‬ ‫راه اندازی کند فقط برای یک چهارم س��ال و سپس‬ ‫ان را تعطی��ل کند‪ ،‬گفت‪ :‬این اف��راد کارگران برای‬ ‫یک تا ‪ ۲‬ماه اس��تخدام می کنند و پس از تابس��تان‬ ‫تولی��د ندارن��د‪ .‬تولیدکنندگان بیش��ترین ضربه را‬ ‫از ای��ن گروه که به ش��کل مقطع��ی فعالیت دارند‪،‬‬ ‫خورده اند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬با ش��یوه ای ک��ه در تولید و فروش‬ ‫دارند بازار را بهم می ریزند و می روند‪ .‬بیشتر هم روی‬ ‫طرح های هوندا و س��ی جی فعالیت دارند‪ .‬همچنین‬ ‫به لحاظ کیفی حرفی هم برای گفتن در بازار ندارند‬ ‫و مش��کالت زیادی را ایج��اد می کنند‪ .‬عرب گفت‪:‬‬ ‫این افراد گاه درگیر کارهای ساخت وساز هستند که‬ ‫ممکن است در فصل تابستان موتورسیکلت باشد‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫توسعه در‬ ‫تولید و کیفیت‬ ‫با اهداف‬ ‫بلندمدت‬ ‫یادداشت‬ ‫سازندگان فصلی بازار موتورسیکلت را بهم می زنند‬ ‫بس��یاری از فعاالن ب��ازار موتورس��یکلت عنوان‬ ‫می کنن��د هنوز انبارها پر از موتورس��یکلت اس��ت‬ ‫و کمب��ودی وجود ن��دارد‪ .‬خادم منص��وری در این‬ ‫ب��اره توضی��ح داد‪ :‬طبیعی اس��ت وقت��ی محصول‬ ‫ف��روش ن��رود در انب��ار باق��ی می مان��د‪ .‬البته این‬ ‫مسئله ش��امل موتورس��یکلت های چینی می شود‬ ‫ام��ا درب��اره موتورس��یکلت های هندی نمی ش��ود‬ ‫زیرا ش��رکت های س��ازنده هندی شریک امریکایی‬ ‫دارن��د و ب��ا تحریم ای��ران‪ ،‬همکاری خ��ود را قطع‬ ‫کرده اند‪.‬ژ از این رو تعداد موتورس��یکلت های هندی‬ ‫در بازار زیاد نیس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخه در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که ایا می توان قطعات این نوع موتورس��یکلت ها را‬ ‫در میزه��ای تخصصی تعریف و داخلی س��ازی کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر بدنه موتورس��یکلت های هندی‬ ‫در داخل تولید می ش��ود اما تولید انجین و سلیندر‬ ‫انها در کش��ور امکان پذیر نیست زیرا سرمایه گذاری‬ ‫زیادی می خواهد که به لحاظ تیراژ توجیه اقتصادی‬ ‫ن��دارد‪ .‬خادم منص��وری افزود‪ :‬س��ازندگان ایرانی‬ ‫به دلی��ل تعهدی که به ش��رکت های م��ادر هندی‬ ‫دارند‪ ،‬نمی توانند مبادرت به داخلی س��ازی قطعات‬ ‫مدل های خود کنند اما س��ایر شرکت ها که تعهدی‬ ‫ندارند بعضی قطعات موتورس��یکلت های هندی را‬ ‫داخلی س��ازی کرده اند و بازار لوازم یدکی کشور در‬ ‫این باره کمبودی ندارد البته به جز انجین و س��یلندر‬ ‫که داخلی سازی ان توجیه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گیر کردن فیلتر دوده‬ ‫در تور بی پولی‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫با مرور برنامه‪‎‬های ‪ ۱۰‬س��اله که تدوین شده‬ ‫باید هر س��ال نس��بت به سال پیش یک درصد‬ ‫رش��د را تجرب��ه کنیم‪ .‬این رش��د هم به لحاظ‬ ‫کم��ی باید اتفاق بیفت��د و میزان تولید افزایش‬ ‫پی��دا کند و هم ب��ه لحاظ کیفی تا در بازارهای‬ ‫جهان��ی جای��گاه خود را پیدا کنی��م زیرا مردم‬ ‫در توس��عه و کیفیت محص��والت‪ ،‬مطالباتی از‬ ‫صنعت خودرو داخل دارند که منطقی اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن یکی از خواس��ته‪‎‬های متقاضیان در‬ ‫بحث قیمت های رقابتی است‪ .‬بازخوردها نشان‬ ‫می دهد محصوالت و ش��رایط فعلی پاسخگوی‬ ‫نیاز مشتری به لحاظ کیفی‪ ،‬نرخ و تنوع نیستند‬ ‫در این باره باید کنار برنامه های کوتاه مدت برای‬ ‫خروج از وضعیت موجود‪ ،‬برنامه های بلندمدت‬ ‫نی��ز تدوین ک��رد و از این بخش از اهداف غافل‬ ‫نش��د‪ .‬این انتظار وجود دارد که ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی داخلی محصوالت فناوریک‪‎‬تر با‬ ‫امکان��ات به روزت��ر به مش��تریان ارائه دهند در‬ ‫نتیج��ه اگر خودروس��ازی به این س��و حرکت‬ ‫کند قطعه س��از نی��ز می تواند با تنوع بخش��ی‪،‬‬ ‫خود را روزامد کند‪ .‬س�� ه محور اصلی در بحث‬ ‫تجارت اینکه در مش��ارکت های بین المللی در‬ ‫شاخص‪‎‬های توس��عه محصول‪ ،‬توسعه کیفیت‬ ‫و توس��عه تولید ساخت محصول باید در داخل‬ ‫ایران نخس��ت به این ش��اخص ها دس��ت پیدا‬ ‫کنی��م‪ .‬مح��ور دوم مربوط به صادرات اس��ت‪.‬‬ ‫موض��وع دیگ��ر تولی��د در مقیاس و اس��تفاده‬ ‫از تم��ام ظرفیت ه��ای موجود اس��ت‪ .‬اگر این‬ ‫اه��داف محقق ش��ود می توان امی��دوار بود در‬ ‫راستای جلب رضایت مشتری گام های بلندی‬ ‫برداش��ته ایم و در چنین موقعیتی ورود به بازار‬ ‫جهانی راحت تر خواهد بود‪.‬‬ ‫سرنوشت وام ‪ ۲.۵‬میلیون تومانی دوگانه سوز کردن خودرو‬ ‫اردیبهشت امسال بود که مسئوالن از تخصیص‬ ‫وام ‪ ۲.۵‬میلیون تومانی برای دوگانه س��وز کردن‬ ‫خودروها خب��ر دادند که به ظاه��ر چندان مورد‬ ‫استقبال قرار نگرفت اما اکنون با توجه به اصالح‬ ‫نرخ بنزین و رشد تقاضا برای این فراورده نفتی‪،‬‬ ‫به نظر می رسد که این وام خواهان زیادی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در حالی که ایران بزرگ ترین‬ ‫ذخای��ر گاز جه��ان را به خود اختص��اص داده اما‬ ‫س��هم گاز در س��بد ان��رژی ان تنه��ا ‪۱۳‬درصد‬ ‫اس��ت که طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار‬ ‫بود در برنامه اولیه این س��هم ‪۷۶‬درصد باشد که‬ ‫تا کنون محقق نش��ده است‪ .‬اخرین طرح دولت‬ ‫برای توسعه جایگاه گاز در سبد انرژی تخصیص‬ ‫وام ‪ ۲.۵‬میلی��ون تومانی به اف��راد متقاضی برای‬ ‫دوگانه س��وز کردن خودروها بود که در ان زمان‬ ‫زیاد مورد توجه قرار نگرفت‪ .‬اما با توجه ب ه اینکه‬ ‫از ‪ ۲۴‬ابان تا کنون که خبر س��همیه بندی بنزین‬ ‫منتش��ر ش��د‪ ۳۰ ،‬هزار تقاضا برای دوگانه س��وز‬ ‫کردن خودروها ثبت ش��ده‪ ،‬به نظر می رس��د که‬ ‫باید چراغ سبز برای این طرح روشن شود‪.‬‬ ‫در ان زمان اعالم ش��د که یک میلیون و ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار نفر ثبت نام کرد ه و قرار بود که به ‪ ۳‬میلیون‬ ‫نف��ر وام تعلق گیرد و اولوی��ت نیز با پرمصرف ها‬ ‫یعنی خ��ودرو وانت و بعد از ان خودروهای فعال‬ ‫در اس��نپ و تپس��ی بود‪ .‬ام��ا اکنون ک��ه تقاضا‬ ‫برای دوگانه س��وز کردن خودروها افزایش یافته‪،‬‬ ‫این پرس��ش وجود دارد که باز ه��م برنامه برای‬ ‫اختصاص این وام وجود خواهد داشت؟‬ ‫حمید قاس��می ده چش��مه‪ ،‬معاون مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬برای اجرای این ط��رح در حال مذاکره با‬ ‫ک ملت و بانک تجارت هستیم‪.‬‬ ‫پست بانک‪ ،‬بان ‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۲‬میلیون نفری که در گذشته‬ ‫ثبت ن��ام کرد ه بودند و متقاض��ی وام بودند‪ ،‬برای‬ ‫ط��ی کردن مراح��ل حضور پی��دا نکردند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم بتوانیم این طرح را دوباره اجرایی‬ ‫کنی��م‪ .‬درحال حاض��ر در کش��ور ‪ ۲۴۰۰‬جایگاه‬ ‫س��ی ان جی وجود دارد که در این جایگاه ها بیش‬ ‫از ‪ ۲۴۷۸‬کمپرس��ور نصب شده و در ‪ ۹۱‬جایگاه‬ ‫نیز در س��طح کش��ور کمپرس��ور در حال اقدام‬ ‫است‪ .‬همچنین میانگین مصرف سی ان جی پس‬ ‫سهمیه بندی بنزین حدود‪ ۲۲‬میلیون متر مکعب‬ ‫در روز تخمین زده می شود که نسبت به گذشته‬ ‫‪ ۲‬میلیون متر مکعب افزایش داشته است‪.‬‬ ‫متقاضی��ان ب��رای گازس��وز ک��ردن خودروها‬ ‫می توانند به س��امانه جامع اطالعات خودروهای‬ ‫دوگانه س��وز (‪ )NGVI.IR‬مراجع��ه کنن��د و از‬ ‫طریق زبانه تبدیل خودروها‪ ،‬برای ثبت نام تبدیل‬ ‫خ��ودرو خود اقدام کنند‪ .‬در م��دت یک هفته از‬ ‫طرف این اتحادیه پیامکی برای متقاضیان ارسال‬ ‫می شود و این افراد می توانند از طریق مراجعه به‬ ‫سامانه‪ ،‬نزدیک ترین مرکز مجاز به محل سکونت‬ ‫خود را برای تبدیل انتخاب و مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بومی سازی ‪ ۳۳‬قطعه با فناوری باال در جهاد خودکفایی ایران خودرو‬ ‫مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو گفت‪:‬‬ ‫به منظ��ور تحقق اه��داف تعیین ش��ده در جهاد‬ ‫خودکفای��ی‪ ،‬تاکن��ون بومی س��ازی و تولید انبوه‬ ‫‪ ۳۳‬قطع��ه از مجم��وع قطع��ات هدف گ��ذاری‬ ‫ش��ده محص��والت ایران خ��ودرو‪۱۶ .۷ ،‬میلیون‬ ‫یورو کاهش ارزبری داش��ته اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬فرش��اد مقیمی در نشس��ت با معاون‬ ‫طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬تحقق بومی س��ازی صنعت خودرو نیازمند‬ ‫همکاری مس��تمر این صنعت با دانش��گاه‪ ،‬مراکز‬ ‫علم��ی و ش��رکت های دانش بنیان اس��ت که در‬ ‫این زمینه گام های خوبی برداش��ته ش��ده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به روند کاهش��ی خودروهای کف و‬ ‫دارای کسری قطعه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬خودروهای‬ ‫دارای کس��ری قطعه از ‪ ۶۱‬هزار خودرو در هفته‬ ‫نخس��ت ش��هریور هم اکنون به کمتر از ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫ی به صفر می رسد‪.‬‬ ‫خودرو رس��یده که تا پایان د ‬ ‫مقیمی از افزایش امار تولید خودرو کامل و بدون‬ ‫کس��ری با همکاری س��ازندگان خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫ افزایش تولید بدون کس��ری( عبور مس��تقیم) از‬ ‫‪۳‬درص��د تولی��د روزانه در هفته نخس��ت مهر به‬ ‫ن رسیده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫‪۵۱‬درصد در انتهای ابا ‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خودرو با اش��اره به وجود ‪۷‬‬ ‫هزار ون فرس��وده در کش��ور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تولید‬ ‫ون وان��ا با موت��ور‪ ۷EF‬پایه گازس��وز در صورت‬ ‫تامین نقدیندگ��ی مورد نیاز از دو ماه اینده اغاز‬ ‫می شود‪ .‬مقیمی خاطرنشان کرد‪ :‬در تفاهمنامه با‬ ‫تاکسیرانی ‪۶‬هزار ون وانا با موتورملی در مدت ‪۳‬‬ ‫س��ال تحویل این ناوگان خواهد شد‪ .‬وی درباره‬ ‫تعهدات معوق در فروش فوری محصوالت افزود‪:‬‬ ‫تعهدات مع��وق در فروش های ف��وری‪ ،‬در هفته‬ ‫نخس��ت ش��هریور ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬خودرو بوده که‬ ‫تمام��ی ان تا هفته نخس��ت ابان عمل ش��ده و‬ ‫درحال حاضر فروش ف��وری‪ ،‬تعهد معوقی ندارد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬امس��ال و س��ال های اینده ارتقا و‬ ‫طراحی پلتفرم های به روز برای تولید محصوالتی‬ ‫با نش��ان ایرانی در جهت حفظ و توسعه صادرات‬ ‫و بومی س��ازی قطعات مورد نیاز در فرایند تولید‬ ‫خودرو و توسعه دانش طراحی در قطعه سازان در‬ ‫دستورکار ایران خودرو قرار دارد‪ .‬در ادامه معاون‬ ‫طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تمرکز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بر تولید داخلی است و به عنوان نمونه در صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬بومی سازی‪ ۳۵۰‬میلیون یورویی قطع ه و‬ ‫مجموع ه خودرو هدف گذاری ش��ده است‪ .‬سعید‬ ‫زرندی با اشاره به اینکه براساس قانون‪۴۰ ،‬درصد‬ ‫منابع بانک مرکزی باید به بخش صنعت و معدن‬ ‫اختصاص یابد‪ ،‬افزود‪ :‬باید روش های جدید تامین‬ ‫مال��ی تولیدکنن��دگان در بانک و ب��ورس ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه تامین نقدینگی و س��رمایه در‬ ‫گ��ردش خودروس��ازان اظهار کرد‪ :‬ط��رح ایجاد‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت در تولید و‬ ‫جذب سرمایه های مردمی یکی از راه های تامین‬ ‫نقدینگی است که خودروسازان باید در این مسیر‬ ‫گام بردارند‪ .‬زرندی تاکید کرد‪ :‬اس��تفاده از طرح‬ ‫تامین مالی زنجیره تامین از طریق ابزارهای مالی‬ ‫نوین‪ ،‬مسیر دیگری برای تامین مالی برای رونق‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1415‬‬ ‫پیاپی ‪2733‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قیمت الستیک‬ ‫نباید افزایش یابد‬ ‫قطعی اینترنت مانعی‬ ‫برای افزایش شدید‬ ‫قیمت خودرو شد‬ ‫نایب رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو اعالم کرد‪ :‬اگر همزمان‬ ‫با افزایش نرخ بنزین‪ ،‬اینترنت قطع نمی ش��د‬ ‫افزایش قیمت های بیش��تری در بازار خودرو‬ ‫رخ م��ی داد‪ .‬ب��ا قط��ع اینترن��ت‪ ،‬بورس بازان‬ ‫نتوانستند نرخ ها را دستخوش تغییر چندانی‬ ‫کنن��د؛ بنابراین قطعی اینترن��ت کمک کرد‬ ‫که در این ش��رایط خودرو بیش از حد گران‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫نعم��ت اهلل کاشانی نس��ب در گفت وگ��و با‬ ‫خبرخودرو اظهارکرد‪ :‬نوس��انات ن��رخ ارز در‬ ‫‪ ۱۰‬روز گذش��ته‪ ،‬بازار خ��ودرو را تحت تاثیر‬ ‫قرار داد به نحوی که قیمت خودروهای ایرانی‬ ‫به دلیل نوس��ان و افزایش نرخ ارز و همچنین‬ ‫کاهش عرضه خودروسازان تا حدودی در بازار‬ ‫افزایش یافت‪ .‬البت��ه پس از فروکش نرخ ارز‪،‬‬ ‫قیمت خودرو دوباره سیر نزولی به خود گرفت‬ ‫اما هنوز به قیمت های پیش از افزایش قیمت‬ ‫اخیر نرسیده است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو گفت‪ :‬در روزهای گذشته‬ ‫افزای��ش ن��رخ بنزین موج��ب افزایش قیمت‬ ‫نه چندان زیاد در خودروهای هیبریدی شد اما‬ ‫خریداری برای این نوع خودروها وجود ندارد‬ ‫زیرا قیمت خودروهای هیبریدی باال و به طور‬ ‫معمول بیش از ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫کاشانی نس��ب گفت‪ :‬اگر همزمان با افزایش‬ ‫نرخ بنزی��ن‪ ،‬اینترنت قطع نمی ش��د افزایش‬ ‫قیمت ه��ای بیش��تری در ب��ازار خ��ودرو رخ‬ ‫می داد‪ .‬با قطع اینترنت‪ ،‬بورس بازان نتوانستند‬ ‫نرخ ه��ا را دس��تخوش تغیی��ر چندانی کنند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارتی قطع��ی اینترنت کم��ک کرد که‬ ‫در این ش��رایط خ��ودرو بیش از ح��د گران‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫کاهش ارزبری ‪ ۷۶‬میلیون یورویی با میز تخصصی برق‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‬ ‫امسال در‬ ‫وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫‪ ۷‬برنامه‬ ‫راهبردی‬ ‫در دستور‬ ‫کار داریم که‬ ‫توسعه و تعمیق‬ ‫ساخت داخل با‬ ‫عنوان نهضت‬ ‫ساخت داخل‬ ‫از محوری ترین‬ ‫انهاست‬ ‫میزهای تخصصی صنایع مختلف در حال برگزاری‬ ‫است‪ .‬تا کنون ‪ ۳‬میز تخصصی در حوزه خودرو برگزار‬ ‫ش��ده که قرار اس��ت چهارمین میز تخصصی هم در‬ ‫دی ماه باشد‪ .‬هدف از تعریف میزهای تخصصی ایجاد‬ ‫تح��رک برای داخلی‪‎‬س��ازی محصوالت م��ورد نیاز و‬ ‫افزایش خودکفایی کشور است‪.‬‬ ‫در صنعت خ��ودرو تاکنون در ‪ ۳‬میز تخصصی‪۹۹ ،‬‬ ‫قطع��ه با ‪ ۸۹‬س��ازنده بیش از ‪۳‬ه��زار و ‪۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان ارزش قرارداد بس��ته ش��د که ب��ه این ترتیب‬ ‫منجربه به کاهش ارزبری ‪۲۷۵‬میلیون یورو(تیراژ یک‬ ‫سال تولید) خواهد شد‪.‬‬ ‫این روند برای س��ایر صنایع از جمله لوازم خانگی‪،‬‬ ‫برق و الکترونیک‪ ،‬ماشین االت و‪ ...‬هم قرار است دنبال‬ ‫شود‪ .‬در این باره سرپرست معاونت امور صنایع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ایین میز تخصصی تعمیق‬ ‫س��اخت داخل در صنعت برق‪ ،‬الکترونیک و مخابرات‬ ‫که ب��ا حضور رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برگزار می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن ایین همزمان با‬ ‫هفته بس��یج و در راستای شعار نهضت ساخت داخل‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫تعریف میزهای تخصصی برای صنایع مختلف کشور‬ ‫عالوه بر خودکفایی منجربه اشتغالزایی هم می شود‪.‬‬ ‫مدیران ای��ن پروژه پیش تر ب��ه‬ ‫اعالم کرده‬ ‫بودن��د ممکن اس��ت خیلی از داخلی س��ازی ها بدون‬ ‫تعریف در میزهای تخصصی اغاز شده باشد‪ .‬در واقع‬ ‫تعری��ف میز تخصصی یک مح��رک بود تا صنعتگران‬ ‫خود در ادامه پیگیر موضوع شوند‪.‬‬ ‫از این رو قرار اس��ت هر اس��تان با توجه به فعالیت‬ ‫صنای��ع خود مس��ئله داخلی س��ازی را دنب��ال کند‪.‬‬ ‫میزه��ای تخصص��ی بع��دی در راس��تای قطع��ات‬ ‫الکترونیکی و نیز ریلی اس��ت که در اذر و دی برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬مه��دی صادقی نیارک��ی افزود‪:‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون قضای��ی و حقوقی‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬اق��دام‬ ‫کارخانه های تولید الستیک در توزیع نکردن‬ ‫این محصول در بازار‪ ،‬احتکار به شمار می رود‬ ‫و براساس قانون‪ ،‬نهاد قضایی باید با محتکران‬ ‫برخورد جدی کند‪.‬‬ ‫یحیی کمالی پور در گفت وگو با خانه ملت‪،‬‬ ‫در واکنش به کاهش توزیع الس��تیک تولید‬ ‫داخ��ل در بازار و افزایش ن��رخ این محصول‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه پس از افزایش نرخ بنزین در‬ ‫کش��ور‪ ،‬کارخانه های تولید الستیک در عمل‬ ‫از توزیع و فروش الس��تیک در ب��ازار امتناع‬ ‫ک��رده و اع�لام کرده اند که تا زم��ان تثبیت‬ ‫قیمت ها محص��ول را در بازار عرضه نخواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم جیرفت و عنبراباد در مجلس‬ ‫شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬اقدام کارخانه های‬ ‫تولید الستیک در توزیع نکردن این محصول‬ ‫در بازار‪ ،‬احتکار به ش��مار می رود و براس��اس‬ ‫قانون‪ ،‬نه��اد قضایی باید با محتکران برخورد‬ ‫جدی کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براس��اس دستور سران سه قوه‪،‬‬ ‫ن��رخ هیچ محصولی ت��ا اطالع ثان��وی نباید‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬حال کارخانه های تولید داخلی‬ ‫الس��تیک چگونه ب��ه دنبال افزای��ش دادن‬ ‫رسمی نرخ الستیک در بازار هستند؟‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم ادامه‬ ‫داد‪ :‬افزایش نرخ الس��تیک در شرایط کنونی‬ ‫تخلف محرز قانونی اس��ت و نهادهای نظارتی‬ ‫باید جلوی افزایش قیمت ها را بگیرند‪.‬‬ ‫کمالی پور تصریح کرد‪ :‬قوه قضاییه به عنوان‬ ‫مدعی العم��وم باید از س��وداگری دالالن در‬ ‫بازار الستیک خودرو جلوگیری کند‪ ،‬زیرا این‬ ‫مس��ئله بازار را دچار الته��اب و تنش خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون قضای��ی و حقوقی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی افزود‪ :‬کارخانه های‬ ‫تولید داخل الس��تیک در شرایط کنونی حق‬ ‫افزای��ش قیمت ها را ندارند و به طور قطع باید‬ ‫با این مسئله به طورجدی برخورد شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت هفت��ه گذش��ته‬ ‫گفت وگوی��ی ب��ه مصطفی تنها‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫انجمن صنف تایر کش��ور داشت که وی این‬ ‫موضوع(جلوگیری تولیدکنن��دگان از عرضه‬ ‫تای��ر به ب��ازار) را رد کرد و گفت��ه بود «این‬ ‫موضوع صحت ندارد‪ .‬شایعه پراکنی در شرایط‬ ‫حساس فعلی و وضعیت تحریمی فقط سبب‬ ‫می شود دالل ها سوءاس��تفاده کنند‪ .‬به وجود‬ ‫اوردن چنی��ن فضاهایی ش��رایط را به س��ود‬ ‫فعالیت سوداگران برای گران فروشی در بازار‬ ‫تایر فراهم می کند»‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عمق بخشی به ساخت داخل با هدف تغییر از مونتاژکاری به نواوری در‬ ‫چارچوب تعمیق ساخت داخل دنبال می شود و تاکنون ‪ ۵‬میز تخصصی در‬ ‫صنعت خودرو و موتورسیکلت و صنایع پتروشیمی برگزار شده است‬ ‫سیاس��ت ها و اقدام های راهبردی در راس��تای تولید‬ ‫ملی همواره مورد تاکید رهبر معظم انقالب اس��ت و‬ ‫ایش��ان بر این نکته که نظام بر تولید داخلی اهمیت‬ ‫می دهد‪ ،‬تاکید داشته اند و کلید حل مشکالت کشور‬ ‫را ترویج تولید داخلی عنوان کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امس��ال در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ‪ ۷‬برنامه راهبردی در دس��تور کار داریم که‬ ‫امادگی مجلس برای تامین نقدینگی طرح خودکفایی‬ ‫طراح��ی و تولی��د ‪ ۳‬محص��ول‬ ‫جدی��د ایران خ��ودرو براس��اس س��لیقه‬ ‫مصرف کنن��دگان و اس��تانداردهای روز‬ ‫از س��وی جوانان نخبه کش��ور در شرایط‬ ‫محدودیت ه��ای بین الملل��ی س��تودنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬امیر خجس��ته‪،‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون اص��ل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در خانه ملت با اش��اره‬ ‫ب��ه حمایت مجلس ش��ورای اس�لامی از‬ ‫طراح��ی و تولی��د خودروهای ب��ا کیفیت‬ ‫و در ش��ان ایرانی��ان‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫تولی��د خودرو ب��ا کیفیت و قاب��ل رقابت‬ ‫در بازاره��ای بین الملل��ی از انتظ��ارات‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی از خودروسازان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬جه��اد خودکفای��ی تولی��د‬ ‫قطعات پیشرفته که در ایران خودرو با تیم‬ ‫جدی��د مدیریتی این خودروس��از نهادینه‬ ‫شده باید اس��تمرار داشته باشد و مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اماده هرگونه همکاری‬ ‫در تامین نقدیندگی مورد نیاز طرح جهاد‬ ‫خودکفایی است‪.‬‬ ‫نماینده مردم هم��دان و فامنین تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬با رف��ع تحریم ه��ا نباید سیاس��ت‬ ‫خودکفای��ی در تولید قطع��ات و محصول‬ ‫تغییر کند و یکی از راه های مصون س��ازی‬ ‫اقتصاد و صنعت خودرو کش��ور تداوم این‬ ‫سیاست است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬همان گون��ه که در صنعت‬ ‫ش��رکت خدمات پس از فروش ایران خودرو در سال رونق‬ ‫تولی��د موفق ش��د‪ ،‬در تولید ابزار مخصوص ب��ه خودکفایی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬ایس��اکو ب��ا توجه به اغ��از دوباره‬ ‫تحریم های ناجوانمردانه علیه کشور و به ویژه صنعت خودرو‬ ‫و با توجه به تعهد خود در قبال مشتریان برای ارائه خدمات‬ ‫ب��ا بهترین کیفی��ت و در س��ریع ترین زمان ممک��ن‪ ،‬تولید‬ ‫داخل��ی و ف��وری تجهیزات و لوازم مخصوص را با اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت های موجود در گروه صنعتی ایران خودرو و دانش‬ ‫بومی اغاز کرد‪.‬‬ ‫معاون مهندس��ی و کیفیت شرکت خدمات پس از فروش‬ ‫ایران خ��ودرو در ای��ن باره گف��ت‪ :‬خط قرمز ما در ش��رکت‬ ‫ایس��اکو‪ ،‬رضایت مش��تریان از خدمات ارائه ش��ده در شبکه‬ ‫خدمات پس از فروش است و مشکالت ناشی از تحریم نباید‬ ‫گریبانگیر مشتریان ما شود‪.‬‬ ‫موش��کی ب��ه خودکفای��ی رس��یده ایم‬ ‫خودروس��ازان کشور از توان فنی مهندسی‬ ‫صنای��ع دفاعی کش��ور برای بومی س��ازی‬ ‫قطعات پیش��رفته خودرو اس��تفاده کنند‪،‬‬ ‫ایران خودرو در این زمینه گام های تازه ای‬ ‫ب��رای همکاری ب��ا صنایع دفاعی کش��ور‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬باید باور‬ ‫کنیم اگر قطعه سازان قدرتمند و متخصص‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬می توانیم خودرو با کیفیت‬ ‫و قاب��ل عرض��ه در بازاره��ای بین المللی‬ ‫تولی��د کنیم؛ بنابراین خودروس��ازان باید‬ ‫تامین کنن��دگان و س��ازندگان را از نظ��ر‬ ‫طراحی و مهندسی تقویت کنند‪.‬‬ ‫توسعه و تعمیق ساخت داخل با عنوان نهضت ساخت‬ ‫داخل از محوری ترین انهاست‪.‬‬ ‫صادقی نیارک��ی اضاف��ه ک��رد‪ :‬عم��ق بخش��ی به‬ ‫س��اخت داخ��ل با ه��دف تغیی��ر از مونت��اژکاری به‬ ‫ن��واوری در چارچ��وب تعمیق س��اخت داخل دنبال‬ ‫می ش��ود و ت��ا کنون ‪ ۵‬می��ز تخصص��ی در خودرو و‬ ‫موتورس��یکلت و صنای��ع پتروش��یمی برگزار ش��ده‬ ‫افزایش ‪۱۰‬میلیون تومانی نرخ خودروهای گازسوز‬ ‫عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو‬ ‫گفت‪ :‬پ��س از تغییرات نرخ و س��همیه بندی بنزین‪،‬‬ ‫نرخ خودروهای گازس��وز از ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫علیرض��ا پورحس��نی در گفت وگ��و با ایلن��ا درباره‬ ‫اخرین وضعیت بازار خودرو گفت‪ :‬در ‪ ۱۰‬روز گذشته‬ ‫بازار روند افزایش��ی داش��ته و از اوایل هفته گذشته‬ ‫که نرخ ارز افزایش یافت‪ ،‬ش��تاب افزایش��ی قیمت ها‬ ‫بیش از گذش��ته ش��د‪ .‬اما در هفته جاری نرخ بیشتر‬ ‫خودروه��ا ثابت مان��ده و برخی خودروه��ا هم روند‬ ‫کاهشی به خود گرفته است‪.‬‬ ‫وی درباره اثرات افزایش نرخ بنزین روی خودروهای‬ ‫داخلی و خارجی گفت‪ :‬تا پیش از اعالم ناگهانی نرخ‬ ‫جدید بنزین و س��همیه بندی ان‪ ،‬ش��اهد یک شیب‬ ‫مالیم افزایش نرخ بودیم که علت اصلی ان نیز عرضه‬ ‫خودکفایی در تولید ابزار خدماتی‬ ‫عبدالرض��ا امی��دی ادامه داد‪ :‬ب��ا توجه به تعهد ش��رکت‬ ‫ایساکو به مشتریان برای ارائه خدمات خودروهایی همچون‬ ‫هایما‪ ،‬دانگ فنگ‪ ،‬سوزوکی‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬و برخی خودروهای‬ ‫گیربکس اتوماتی��ک در تمامی نمایندگی ها که پیش از این‬ ‫فق��ط در نمایندگی های منتخب ارائه می ش��د؛ نیاز به ابزار‬ ‫مخصوص و دقیق بیش از گذش��ته در نمایندگی ها به وجود‬ ‫امد و ب��ا توجه به محدودی��ت واردات و هزینه باالی خرید‬ ‫ان‪ ،‬ش��رکت ایس��اکو تمام تالش خود را برای داخلی سازی‬ ‫تولی��د این ابزاراالت به کار بس��ت و در تولید این محصوالت‬ ‫به خودکفایی رسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به نیاز فوری ش��بکه خدمات پس از‬ ‫فروش نس��بت به واردات ش��مارگان باالی��ی از تجهیزات و‬ ‫ل��وازم ابزار مخص��وص در نمایندگی های مجاز‪ ،‬با تش��کیل‬ ‫کارگروه ه��ا و جلس��ات فوق العاده در ش��رکت ایس��اکو‪ ،‬به‬ ‫ای��ن نتیج��ه دس��ت یافتیم ک��ه ام��کان و ظرفی��ت تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬میز تخصصی خودرو ‪ ۲۵۰‬میلیون یورو و میز‬ ‫پتروشیمی ‪ ۶۰‬میلیون یورو کاهش ارزبری را تاکنون‬ ‫اجرا کرده است‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی اعالم کرد‪ :‬در میز تخصصی برق ‪۲۶‬‬ ‫شرکت تولید کننده حضور داشتند و ‪ ۷۶‬میلیون یورو‬ ‫کاهش ارزبری ان است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ارزش قراردادهای ام��روز ‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان و با کاهش ارزبری ‪ ۶۲‬میلیون یورویی اس��ت‪.‬‬ ‫صادقی نیارک��ی اضافه کرد‪ :‬ارزش تفاهمنامه های این‬ ‫میز ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد تومان و با کاه��ش ارزبری ‪۱۴.۵‬‬ ‫میلیون یورو است‪.‬‬ ‫داخل��ی این تجهیزات ب��ا تکیه بر دانش و توان مهندس��ان‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خودرو وج��ود دارد‪ ،‬بنابرای��ن معاونت‬ ‫فنی مهندس��ی ش��رکت ایس��اکو‪ ،‬کار در این زمین��ه را اغاز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫امیدی تش��ریح ک��رد‪ :‬پس از مراحل طراحی نقش��ه فنی‬ ‫و نمونه س��ازی ابزار مورد نظر که با س��رعت بس��یار باالیی‬ ‫انج��ام ش��د‪ ،‬نمونه ها ازمایش و پس از تایی��د و تولید انبوه‪،‬‬ ‫به طور گس��ترده در ش��بکه خدم��ات این مجموع��ه توزیع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او درب��اره صرفه جویی هزینه و زم��ان در این اقدام گفت‪:‬‬ ‫ب��ا اجرای این برنامه کاهش هزین��ه ای معادل ‪۱۲.۷‬میلیارد‬ ‫تومانی‪ ،‬را در مجموعه ش��اهد بودیم به شکلی که برای تهیه‬ ‫و تامی��ن این ابزار‪ ،‬س��ابق بر این‪ ،‬متحم��ل هزینه ای افزون‬ ‫بر ‪۱۸.۲‬میلیارد تومان می ش��دیم درحالی که با رس��یدن به‬ ‫خودکفایی‪ ،‬قیمت تمام ش��ده این ابزار و تجهیزات در داخل‬ ‫کم از سوی خودروس��ازها و تعویق تعهدات انها بود‪.‬‬ ‫در کنار ای��ن عوامل افزایش و س��همیه بندی بنزین‬ ‫سبب شد که شاهد یک جهش قیمتی در بازار خودرو‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو‬ ‫درباره اخرین وضعیت خودروهای گازسوز گفت‪ :‬پس‬ ‫از تغییرات نرخ و سهمیه بندی بنزین نرخ خودروهای‬ ‫گازس��وز از ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۱۰‬میلی��ون توم��ان افزایش پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن نرخ خودروهای هیبریدی نیز از ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون افزایش داش��ت که به نظر می رسد این‬ ‫افزایش بیشتر به لحاظ روانی بوده است‪.‬‬ ‫پورحس��نی تصریح ک��رد‪ :‬اگر تغیی��ری در میزان‬ ‫عرضه خودرو رخ ندهد وضعی��ت قیمت ها به همین‬ ‫گونه باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو به رقم ‪۵.۵‬میلیارد تومان رس��یده ‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین زمان تولید این ابزار ب��ا ‪۳۰‬درصد کاهش‪،‬‬ ‫پس از خودکفایی از ‪ ۹‬ماه به ‪ ۶‬ماه کاهش یافته است‪.‬‬ ‫معاون ایس��اکو ادامه داد‪ :‬این اقدام که حاصل خودباوری‬ ‫مجموعه بوده که باعث افزایش تولید ملی در داخل کش��ور‪،‬‬ ‫ایجاد اش��تغال کارامد در گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬افزایش‬ ‫بهره وری نیروی انس��انی ب��ا بهره گیری از زیرس��اخت های‬ ‫موجود‪ ،‬کاه��ش زمان تامین ابزاراالت و کاهش هزینه تمام‬ ‫شده تولید و‪ ...‬شده است‪ .‬همچنین امکان صادرات ابزارهای‬ ‫مخصوص تولید داخل به خارج از کشور با این اقدام بیش از‬ ‫پیش فراهم شده است‪.‬‬ ‫امی��دی در پایان گفت‪ :‬این اقدام بیش از گذش��ته‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش س��رعت و دقت در ارائه خدمات ش��ده و امید است‬ ‫براین��د ای��ن تالش ها‪ ،‬افزای��ش رضایت مش��تریان از گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو را در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪82/558/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪۸۴0/000/000‬‬ ‫‪۴۶۹/۷۹0/00۰‬‬ ‫‪۴۸۰/000/00۰‬‬ ‫‪177/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک(بدون رینگ)‬ ‫‪98/978/000‬‬ ‫‪137/500/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار(فول)‬ ‫‪80/303/000‬‬ ‫‪108/000/000‬‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک(بدون رینگ)‬ ‫پژو ‪ 2008‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪67/880/000‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪114/994/000‬‬ ‫توقف تولید‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫تیبا‪( 2‬تنوع رنگ)‬ ‫‪51/603/000‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫کوییک اتوماتیک‬ ‫‪90/000/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫‪335/000/000‬‬ ‫‪4۹۰/000/000‬‬ ‫‪۳07/000/000‬‬ ‫‪38/441/000‬‬ ‫‪50/500/000‬‬ ‫‪69/000/000‬‬ ‫‪96/000/000‬‬ ‫‪62/900/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪201۸‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫توقف تولید‬ ‫‪۲۰9/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫برلیانس کراس‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا اپتیما ‪2017‬‬ ‫‪۳15/000/000‬‬ ‫توقف تولید‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪۷۳۵/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫‪188/000/000‬‬ ‫‪489/000/000‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫لکسوس‪ T‬ان ایکس ‪۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪700/000/000‬‬ ‫‪4۸۰/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا اسپرتیج ‪2018‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪۸۰0/000/000‬‬ ‫‪8۵0/000/000‬‬ ‫‪۷۱5/000/000‬‬ ‫‪۹۰۰/000/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/۲۰0/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/۰۳۰/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪۵۲0/000/000‬‬ ‫‪1/۵80/000/000‬‬ ‫‪1/۵۰0/000/000‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫دور و نزدیک‬ ‫یک توافق‬ ‫‪ 6‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1415‬‬ ‫پیاپی ‪2733‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫دست انداز بخشنامه های انی برسر راه توسعه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منیر حضوری ‪ :‬نقش معدن در رش��د اقتصادی‬ ‫می توان��د بس��یار موثر باش��د‪ ،‬ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫درامدهای نفتی کاه��ش یافته و بودجه چندانی را‬ ‫در اختی��ار دولت قرار نمی دهد‪ ،‬این مس��ئله مهم تر‬ ‫هم می شود‪.‬‬ ‫مس��ئله این اس��ت که چرا فعاالن معدنی تاکنون‬ ‫نتوانسته اند در این حوزه فعالیت چشمگیری داشته‬ ‫باشند و موجبات رشد اقتصاد را فراهم کنند‪.‬‬ ‫درباره اینکه فع��االن بخش خصوصی در‬ ‫حوزه معدن چقدر جدی گرفته می ش��وند به عنوان‬ ‫عامل داخل��ی و اینکه تحریم ها چه تاثیری بر رونق‬ ‫کار مع��دن دارد به عن��وان عام��ل خارجی با فعاالن‬ ‫ای��ن حوزه گفت وگو کرده اس��ت ت��ا از دغدغه ها و‬ ‫دل نگرانی های فعاالن معدنی باخبر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹به تشکل ها بها نمی دهند‬ ‫محم��د زادعس��گر‪ :‬با بخش��نامه ها و تصمیم های خلق الس��اعه‪،‬‬ ‫تولید کنن��ده و س��رمایه گذار نمی توانند ب��رای ‪ ۴‬ماه اینده خود‬ ‫برنامه کوتاه مدت داشته باشند چه برسد به برنامه های بلندمدت‬ ‫‪ ۶‬ماهه و یک ساله‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬ما به عنوان یک ش��رکت خصوصی‬ ‫عضو تش��کل های معدنی هستیم و مشکالتمان را با‬ ‫ان ها مطرح می کنیم‪ .‬هرچند تش��کل ها نماینده ما‬ ‫هستند و به حرف ما گوش می دهند اما در عمل هیچ‬ ‫اتفاق��ی نمی افتد و درواقع ح��رف انها جدی گرفته‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬بااینکه دول��ت مطرح می کند که‬ ‫حرفت��ان را بزنی��د و ما از بخش خصوصی مش��اوره‬ ‫می گیریم اما این مسئله صرفا در حد حرف است‪.‬‬ ‫وقتی به حرف تشکل های بخش خصوصی بهایی‬ ‫داده نمی شود دیگر چه انتظاری برای مطرح کردن‬ ‫حرف های ما است‪.‬‬ ‫زادعس��گر ادامه داد‪ :‬این یک روال است که دولت‬ ‫تصمیمی بگیرد‪ ،‬رسانه ای کند و بعد هم انتظار اجرا‬ ‫و قبول ان از طرف بخش تولید را داشته باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه ب��ا تصمیم ه��ای ناگهانی و انی‬ ‫کار پیش نمی رود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬باسیاس��ت هایی که‬ ‫دولت در پیش می گیرد تولید کننده و س��رمایه گذار‬ ‫نمی توانند برای ‪ ۴‬ماه اینده خود برنامه کوتاه مدتی‬ ‫داش��ته باشند چه برس��د به برنامه های بلندمدت ‪۶‬‬ ‫ماهه و یک ساله‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اشاره به تصمیم هایی که بدون‬ ‫مش��ورت و کار کارشناس��ی گرفته می ش��ود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬به طور مثال تمام تش��کل ها مخالف عوارض ‪۲۵‬‬ ‫درصدی برصادرات هس��تند اما جالب این است که‬ ‫این تصمیم اجرایی می شود!‬ ‫زادعس��گر افزود‪ :‬ب��ه ما گفته می ش��ود که ماده‬ ‫معدنی را صادر نکنید و از طرفی ان را ‪ ۳۰‬درصد زیر‬ ‫نرخ جهانی به داخل بفروش��ید‪ .‬در مورد پرداخت ها‬ ‫ه��م مطرح می کنند هر زمان که داش��تیم پول ان‬ ‫را می دهیم‪.‬‬ ‫مگ��ر بخ��ش خصوصی چق��در ت��وان دارد که با‬ ‫ای��ن ش��رایط تولید کن��د؟ همه اینه��ا دغدغه های‬ ‫بخ��ش خصوصی اس��ت که جوابی ب��رای ان وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت انتقال پول را حل کنید‬ ‫سعید امیرزاده‪ ،‬کارشناس‬ ‫مع��دن در یک ش��رکت‬ ‫معدن��ی ب��ه مش��کالت و‬ ‫دغدغه ه��ای خارجی این‬ ‫مجموع��ه خصوص��ی ب��ا‬ ‫دولت پرداخت و با اش��اره‬ ‫ب��ه توانمندی ه��ای این‬ ‫شرکت در تولید شیشه گفت‪ :‬حدود ‪ ۹۰‬درصد مواد‬ ‫اولیه شیشه در کشور تولید می شود که همه از مواد‬ ‫معدنی شامل سیلیس و ‪ ...‬گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬ما شیش��ه خام را در صنعت ساختمان‬ ‫استفاده می کنیم و در مرحله بعد شیشه ها را دوباره‬ ‫فراوری کرده و به شیش��ه های س��کوریت که شامل‬ ‫شیشه های ضدگلوله و نشکن است‪ ،‬تبدیل می کنیم‬ ‫اما مشکل ما این است که صنعت شیشه ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫به خارج وابس��ته اس��ت‪ .‬او با اش��اره به اینکه تولید‬ ‫شیش��ه در ایران توانس��ته رش��د خوبی در جهان‬ ‫به دس��ت بیاورد‪ ،‬اظهار ک��رد‪۶۰ :‬درصد محصوالت‬ ‫ما صادراتی اس��ت و انها را به کش��ورهایی ازجمله‬ ‫بلغارستان‪ ،‬رومانی‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ارمنستان و عراق‬ ‫صادر می کنیم‪.‬‬ ‫به طور مثال س��ال گذشته حدود ‪ ۳‬میلیون دالر‬ ‫شیش��ه به ایتالیا صادر کردیم‪ .‬با این وضعیت تا یک‬ ‫سال اینده قرار است بزرگ ترین پروژه تولید شیشه‬ ‫ایران و حتی خاورمیانه را در اذربایجان شرقی اجرا‬ ‫کنیم‪ .‬اگر این پروژه تمام شود می توانیم بگوییم که‬ ‫استان اذربایجان شرقی به عنوان قطب بزرگ شیشه‬ ‫کشور شناخته می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن درباره مش��کالتی که این‬ ‫ش��رکت تولیدی در کشور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫تاکن��ون موانعی ب��رای صادرات نداش��ته ایم و مثل‬ ‫حوزه های دیگر معدنی که با مش��کل بخشنامه های‬ ‫متعدد روبه رو هس��تند با مش��کل روبه رو نبوده ایم‬ ‫ام��ا اصلی ترین مانعی که برای ما ایجاد ش��ده موانع‬ ‫انتقاالت ارزی اس��ت‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬متاس��فانه به‬ ‫دلیل تحریم ها انتقال پول برای ما دشوار است‪.‬‬ ‫هرچن��د درص��د کمی از موادی ک��ه در تولید ما‬ ‫کارب��رد دارند و ش��امل مواد اولیه هس��تند وارداتی‬ ‫هس��تند اما به هرحال این موضوع باعث می شود در‬ ‫انتقال ارز با مش��کل روبه رو ش��ویم‪ .‬اگر شرکتی در‬ ‫ترکیه بخواهد پولی را انتقال بدهد با کمترین هزینه‬ ‫و وقت این کار را انجام می دهد اما یک شرکت ایرانی‬ ‫باید ‪ ۱۰‬برابر ان هزینه بدهد تا ش��رکت های واسطه‬ ‫کارهای انتقال ارز را انجام دهند‪.‬‬ ‫امی��رزاده درب��اره این س��وال ک��ه تحریم ها چه‬ ‫ضرب��ه ای ب��ه فعالیت معدنی ان ش��رکت زده و چه‬ ‫انتظاری از دولت دارید‪ ،‬گفت‪ :‬ما به دنبال تس��هیل‬ ‫ش��رایط هستیم‪ .‬هرچند دولت به ما به عنوان بخش‬ ‫خصوصی کم��ک می کند و حمایت های��ی را انجام‬ ‫می ده��د اما کافی نیس��ت؛ ازجمله لزوم تس��هیل‬ ‫ش��رایط ب��رای نقدینگی اس��ت‪ .‬مش��کالتی که از‬ ‫لحاظ نقدینگی و تس��هیالت بانک��ی برای ما وجود‬ ‫دارد واقعا کمرش��کن است‪ .‬اگر دولت بتواند راه حلی‬ ‫برای انتقاالت ارزی در نظر بگیرد‪ ،‬هزینه های ما هم‬ ‫کمتر می ش��ود و می توانیم در عرصه تولید بیش��تر‬ ‫فعال شویم‪.‬‬ ‫در اهمیت‬ ‫رشد صادرات‬ ‫سنگ تزئینی‬ ‫ابوالقاسم شفیعی‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن سنگ های‬ ‫تزئینی ایران‬ ‫وضعی��ت ایران در رش��د س��نگ های تزئینی‬ ‫مناس��ب ب��وده اس��ت به طوری که ما توانس��تیم‬ ‫جای��گاه خوبی را در این زمینه به دس��ت بیاوریم‪.‬‬ ‫ای��ران بع��د از چی��ن‪ ،‬ترکی��ه و هن��د چهارمین‬ ‫تولیدکننده س��نگ های تزئینی در جهان اس��ت‪.‬‬ ‫ازانجایی که ما کیفیت و استانداردهای بین المللی‬ ‫را رعای��ت کرده ای��م‪ ،‬توانس��ته ایم در این جایگاه‬ ‫قرار بگیریم‪ .‬س��نگ های تزئینی شامل گرانیت و‬ ‫مرمریت از جمله سنگ هایی هستند که برای نما‬ ‫و یا داخل س��اختمان اس��تفاده می شوند و نه تنها‬ ‫در داخل کش��ور بلکه در کش��ورهای دیگر هم از‬ ‫ان اس��تقبال می کنند اما با همه اینها متاس��فانه‬ ‫امروز ما در صادرات س��نگ های تزئینی با مشکل‬ ‫روب��ه رو ش��ده ایم و ب��ه عبارتی ب��ازار جهانی را از‬ ‫دس��ت داده ای��م و ان را به دیگ��ر تولیدکنندگان‬ ‫عمده واگذار کرده ایم‪ .‬درنتیجه س��هم مان از بازار‬ ‫ص��ادرات س��نگ های تزئینی ب��ه حداقل ممکن‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬یکی از عواملی ک��ه موجب بروز‬ ‫این مش��کل شده اس��ت تصمیم دولت بر افزایش‬ ‫عوارض صادرات س��نگ های تزئینی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫این تصمیم کارشناس��ی نش��ده در واقع فرصت را‬ ‫برای کشورهای رقیب فراهم کرده و باعث اختالل‬ ‫در رون��د طبیعی صادرات این ماده معدنی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مس��ئله دیگر ورود گس��ترده سنگ های‬ ‫مصنوعی به کش��ور اس��ت که باعث شده جایگاه‬ ‫س��نگ های طبیع��ی در بی��ن متقاضیان ضعیف‬ ‫ش��ود‪ .‬هرچند پیش از این شرایط خوبی داشتیم‬ ‫ام��ا به این خاطر که امروزه س��نگ های مصنوعی‬ ‫حضور پررنگی در بازار کشور دارند شرایط عرضه‬ ‫س��نگ های تزئینی دچار مش��کل ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫متاسفانه نرخ پایین‪ ،‬کیفیت باال و استفاده از مواد‬ ‫شیمیایی در سنگ های مصنوعی باعث تغییر در‬ ‫سلیقه متقاضیان و مصرف کنندگان شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دغدغه های فعاالن بخش خصوصی معدن نشان می دهد‬ ‫محم��د زادعس��گر‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره یک ش��رکت‬ ‫معدن��ی ب��ه مش��کالت و‬ ‫دغدغه ه��ای داخل��ی ب��ا‬ ‫دولت اش��اره و با گالیه از‬ ‫اینک��ه در تصمیم گیری و‬ ‫تصمیم سازی ها نه معادن‬ ‫خصوصی و نه تش��کل ها به بازی گرفته نمی ش��وند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این مهم‪ ،‬دغدغه تمامی انجمن ها و مراکز‬ ‫معدن��ی اس��ت ک��ه در بخ��ش خصوص��ی فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫او بابی��ان اینکه ما نباید ه��م کار مدیریت دولتی‬ ‫انج��ام دهیم و هم کار تولیدی‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما به عنوان‬ ‫تولید کننده در خط مقدم ایس��تاده ایم و در وس��ط‬ ‫بیابان کار می کنیم‪ .‬هرکدام از ما برای حدود ‪۱۰۰۰‬‬ ‫نف��ر ش��غل ایجاد کرده ای��م و کار ایج��اد می کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین باید شرایط فعالیت ما بهتر از این ها باشد‪.‬‬ ‫این فعال معدنی در پاس��خ به این سوال که چقدر‬ ‫تش��کل های معدن��ی در تصمیم گیری ه��ا س��هیم‬ ‫‪5‬‬ ‫تا ‪۱۰‬سال دیگر باید‬ ‫سنگ اهن وارد کنیم‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1415‬‬ ‫پیاپی ‪2733‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی راه حل های کوتاه مدت و بلندمدت تامین خوراک فوالدی ها‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬یکی از مهمترین مشکالت این روزهای‬ ‫واحدهای فوالدی‪ ،‬کمبود سنگ اهن است‪ .‬جلسه های پی‬ ‫در پی که از سوی فوالدسازان بزرگ برای حل این مشکل‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬خود گویای این مطلب است‪.‬‬ ‫هم اکنون واحدهای فوالدس��ازی برای تولید ‪۲۸‬میلیون‬ ‫تن فوالد‪ ،‬را با مشکل تامین مواد اولیه روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫البته با توجه به چش��م انداز تولید فوالد در افق ‪ ۱۴۰۴‬که‬ ‫تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد هدف گذاری ش��ده است‪ ،‬نیاز‬ ‫به برنامه ریزی بلندمدت برای تامین س��نگ اهن بیش از‬ ‫پی��ش باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬برخی کارشناس��ان این‬ ‫حوزه معتقدند اگر اکتش��افات جدیدی نداش��ته باش��یم‬ ‫تا‪۱۰‬سال اینده مجبور به واردات سنگ اهن خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به اکتشافات بیشتر‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫ثمن رحیمی راد‪ :‬ترامپ در تبلیغات انتخاباتی‬ ‫خود وعده داده بود انچه سوءاس��تفاده های چین‬ ‫از س��امانه نابه س��امان بین الملل��ی و روش ه��ای‬ ‫نامنصفانه نامی��ده بود را از می��ان برمی دارد؛ در‬ ‫نتیج��ه همین وعده ه��ا ‪۶‬ژوئی��ه ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫(‪۱۵‬تیر ‪۱۳۹۷‬خورش��یدی) امری��کا با اعمال ‪۳۴‬‬ ‫میلی��ارد دالر تعرفه گمرکی ب��ر واردات کاالهای‬ ‫چینی ات��ش یک جنگ تجاری با این کش��ور را‬ ‫روش��ن کرد‪ .‬چین نیز مقابله به مثل کرد‪ ،‬در ادامه‬ ‫رهب��ران دو اقتص��اد بزرگ جهان پ��س از دو ماه‬ ‫جن��گ تجاری بین دو کش��ور و وض��ع تعرفه بر‬ ‫کاالهای یکدیگر‪ ،‬اذر س��ال گذش��ته در حاشیه‬ ‫نشس��ت گروه ‪ ۲۰‬در ارژانتین شام کاری برگزار‬ ‫کردن��د و به توافق هایی دس��ت یافتن��د که به ‪3‬‬ ‫م��اه اتش ب��س در این جنگ تعبی��ر و ‪ ۴‬روز بعد‬ ‫اعالم عمومی شد‪ ،‬با این حال اتش جنگ تجاری‬ ‫فروننشس��ت و تا این روزه��ا و در حالی که تنها‬ ‫کمی بی��ش از یک ماه به پایان امس��ال میالدی‬ ‫مانده اس��ت‪ ،‬امریکا و چین گاه و بیگاه از احتمال‬ ‫توافق��ی ح��رف می زنند که گویا زم��ان وقوع ان‬ ‫همچنان مشخص نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹توافق حتمی است‬ ‫مس��عود دانشمند رئیس‬ ‫خانه اقتصاد‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫در ای��ن باره‬ ‫توضی��ح می دهد‪ :‬چین و‬ ‫امری��کا تواف��ق خواهند‬ ‫کرد‪ ،‬چ��ون ای��ن دو به‬ ‫بازارهای متقابل یکدیگر‬ ‫نیاز دارند‪ .‬در واقع مس��ئله این است که صاحبان‬ ‫س��رمایه های بزرگ در امریکا از دوره کلینتون با‬ ‫توج��ه به مصوبات ص��ورت گرفته ب��رای مالیات‬ ‫سرمایه های بزرگ‪ ،‬سرمایه ها و فناوری های خود‬ ‫را ب��ه چین منتقل کردند تا تولی��د ارزان تر تمام‬ ‫ش��ود و محصول ب��رای فروش به ب��زرگ امریکا‬ ‫بازگ��ردد‪ .‬در همین حال چین نی��ز برای فروش‬ ‫تولیدات س��رمایه گذاران امریکایی به بازار امریکا‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬حال ترامپ می گوید تولیدات‬ ‫چین به افزایش بیکاری در امریکا انجامیده است‬ ‫در نتیجه تولید باید به داخل امریکا بازگردد تا به‬ ‫اش��تغال بینجامد به همین منظور تعرفه کاالهای‬ ‫واردات��ی ب��ه امریکا را باال برده اس��ت‪ .‬او در واقع‬ ‫امکان دسترسی ازاد به بازار امریکا را از بین برده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه همین سیاست های ترامپ است‬ ‫ک��ه میزان بی��کاری در امریکا در دوران ریاس��ت‬ ‫فوالدسازی کش��ور به حدود ‪ ۳۳‬میلیون تن رسیده است‬ ‫ک��ه با توجه به میزان تولی��د کنونی حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تن ظرفیت خالی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫شهرستانی در ادامه بیان کرد‪ :‬در حال حاضر واحدهای‬ ‫تولید اهن اس��فنجی نیز به دلیل کمبود مواد اولیه خود با‬ ‫ظرفیت های خالی مشغول به کار هستند‪ .‬از این رو اگر ‪۸‬‬ ‫میلیون تن س��نگ اهن صادر نشود و به بازار داخل تزریق‬ ‫شود‪ ،‬در کوتاه مدت مشکل سنگ اهن مورد نیاز واحدهای‬ ‫فوالدی برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدی��ره انجمن تولیدکنن��دگان فوالد‬ ‫در ادام��ه عنوان کرد‪ :‬یک��ی از سیاس��ت های کوتاه مدت‬ ‫دولت در این زمینه‪ ،‬پایین نگه داش��تن قیمت محصوالت‬ ‫فوالدی بود‪ .‬دولت در راس��تای تنظیم بازار قیمت خودرو‬ ‫و مصالح ساختمانی فشار بسیاری به بازار برای پایین نگه‬ ‫داش��تن قیمت ها اورد و همین موضوع س��بب زیان دهی‬ ‫قطعه سازان شد‪.‬‬ ‫در ادامه وی گفت‪ :‬در زمینه مسکن نیز دولت سعی کرد‬ ‫که با پایین نگه داش��تن قیمت میلگرد و تیراهن س��بب‬ ‫افزایش قیمت مسکن نشود و همین موضوع سبب شد که‬ ‫قیمت میلگرد در بازار از شمش ارزان تر شود‪ .‬قیمت سنگ‬ ‫اهن نیز تابعی از درصد شمش محاسبه می شود از این رو‬ ‫قیمت س��نگ اه��ن داخلی ‪ ۳۰‬درص��د پایین تر از قیمت‬ ‫جهانی اس��ت بنابراین معدنی ها به صادرات با قیمت های‬ ‫جهانی تمایل بیشتری دارند‪.‬‬ ‫شهرس��تانی گفت‪ :‬معدنی ها حتی ب��ا وجود ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫عوارض صادراتی همچنان مایل به صادرات هس��تند چرا‬ ‫که در ازای ان دالر می گیرند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در ادامه با اشاره به چشم انداز تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬عنوان کرد‪ :‬برای تولید‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‪ ،‬به ‪ ۱۵۰‬میلیون تن سنگ اهن نیاز‬ ‫داریم‪ ،‬از همین رو در همین مقطع به غیر از تولید فعلی‪،‬‬ ‫به‪ ۷۰‬میلیون تن سنگ اهن جدید نیاز داریم تا بتوانیم به‬ ‫این چشم انداز دست یابیم؛ بنابراین یا باید معادن جدیدی‬ ‫اکتشاف شود یا اینکه واردات انجام دهیم‪.‬‬ ‫شهرستانی در پاسخ به این پرسش که در صورت واردات‬ ‫بهتر است که سنگ اهن وارد کنیم یا کنسانتره و گندله‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫درباره تامین سنگ اهن مورد نیاز‬ ‫واحدهای فوالدس��ازی در کوتاه و‬ ‫بلندمدت‪ ،‬س��یدرضا شهرس��تانی‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ای��ران در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫سال گذش��ته در کشور حدود ‪۲۵‬‬ ‫میلیون فوالد تولید شد‪ .‬امسال نیز قرار است به تولید ‪۲۸‬‬ ‫میلیون تن فوالد برس��یم‪ .‬البته ‪۳‬میلیون تن ان با قراضه‬ ‫قابل تامین اس��ت و برای تولی��د ‪ ۲۵‬میلیون تن فوالد به‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬میلیون تن کنس��انتره سنگ اهن نیاز است که‬ ‫معادل ‪ ۸۵‬تا ‪۹۰‬میلیون تن س��نگ اهن اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ح��ال حاضر حدود ‪۸۵‬میلیون تن س��نگ اهن در‬ ‫کشور استخراج می شود‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫مش��کل‪ ،‬ص��ادرات س��نگ اه��ن اس��ت‪ .‬البته ص��ادرات‬ ‫س��نگ اه��ن در س��ال های اخیر کاهش داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫زمان��ی حدود ‪۲۵‬میلیون تن س��نگ اهن صادر می ش��د‬ ‫ام��ا هم اکنون ص��ادرات به ‪ ۸‬میلیون تن رس��یده اس��ت‬ ‫هر چن��د میزان صادرات س��نگ اهن کاه��ش یافته‪ ،‬اما‬ ‫همی��ن میزان در حقیق��ت مورد نی��از واحدهای فوالدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در حال حاضر ظرفیت‬ ‫تا ‪۱۰‬سال دیگر باید سنگ اهن وارد کنیم‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی‪ :‬اگ��ر در بلندمدت با کمبود س��نگ اهن روبه رو‬ ‫ش��دیم‪ ،‬می توانیم واردات داشته باشیم که برای این امر نیاز به بنادر و‬ ‫زیرساخت داریم‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در وهله نخس��ت بهتر ان است که به اکتشاف‬ ‫بیشتری بپردازیم و سنگ اهن را از داخل تهیه کنیم‪ ،‬زیرا‬ ‫بر اس��اس اخرین براوردها ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تن‬ ‫دیگر ذخایر سنگ اهن در کشور موجود است که این میزان‬ ‫با ذخایر موجود ‪ ۲۰‬سال نیاز فوالدسازان را جوابگو خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما اگر در بلندمدت با کمبود س��نگ اهن‬ ‫روبه رو شدیم‪ ،‬می توانیم واردات داشته باشیم که برای این‬ ‫امر نیاز به بنادر و زیرس��اخت اس��ت‪ .‬عالوه بر این اگر بنا‬ ‫از تاثیر توافق چین و امریکا بر بازار کامودیتی ها می گویند‬ ‫دور و نزدیک یک توافق‬ ‫جمه��وری ترام��پ به کمترین می��زان در ‪ ۴‬دهه‬ ‫اخیر رسیده‪ .‬با این حال اگر چین بازار امریکا را از‬ ‫دس��ت دهد‪ ،‬دیگر بازاری برای فروش محصوالت‬ ‫خود ندارد‪ .‬در نتیجه در صورتی که امریکا امکان‬ ‫دسترسی چین به بازار خود را فراهم نکند‪ ،‬چین‬ ‫دچار مشکل اشتغال می شود‪.‬‬ ‫دانش��مند ادامه می ده��د‪ :‬در این ش��رایط چین‬ ‫چاره ای ندارد جز اینکه به هر صورتی با امریکا به‬ ‫توافق برسد پس این توافق باید در نهایت حاصل‬ ‫شود و حاصل می شود‪ ،‬چون بحران بیکاری برای‬ ‫چین بسیار مخرب است و حتی می تواند بر ثبات‬ ‫نظ��ام حاکم تاثیرگذار باش��د‪ ،‬امریکا به این نقطه‬ ‫ضع��ف چین اگاه اس��ت و تالش اس��ت می کند‬ ‫بیش��ترین امتیاز را به دس��ت اورد‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫چین نیز در تالش اس��ت تا کمترین امتیاز را در‬ ‫این توافق بدهد و با مطرح کردن مس��ائلی مانند‬ ‫اس��تیضاح ترامپ و انتخابات پیش روی امریکا به‬ ‫رئیس جمه��وری این کش��ور بفهماند که هر چند‬ ‫در این بازی دس��ت باال را دارد‪ ،‬اما جایگاه او نیز‬ ‫متزلزل اس��ت‪ ،‬ام��ا به باور م��ن در نهایت هر دو‬ ‫ط��رف به منطق بازار گ��ردن می نهند و هر دو تا‬ ‫اندازه ای از مواضع خود کوتاه می ایند تا در نهایت‬ ‫به تعادل برسند‪.‬‬ ‫‹ ‹توافق عامل رونق بازار جهانی‬ ‫پروی��ز امانی��ان تحلیلگر‬ ‫بازار کامودیتی ها نیز در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫به‬ ‫تاثیرات جنگ تجاری بر‬ ‫بازار بین الملل می پردازد‬ ‫و می گوید‪ :‬جنگ تجاری‬ ‫در ی��ک نم��ای کلی به‬ ‫کاهش سرمایه گذاری در بازارهای جهانی و تزلزل‬ ‫کس��ب وکارها انجامیده‪ ،‬ب��ازار کامودیتی ها نیز از‬ ‫ای��ن قاع��ده خارج نیس��ت‪ .‬وی ادام��ه می دهد‪:‬‬ ‫امارهای��ی مانند پی ام ای به خوبی تاثیر منفی این‬ ‫جنگ را بر عرضه و تقاضای جهانی نشان می دهد‪،‬‬ ‫در نتیجه ه��ر گونه توافقی می تواند به بروز رونق‬ ‫در بازارهای��ی بینجامد که ام��روز کم و بیش در‬ ‫رکود اس��ت از جمله ب��ازار کامودیتی ها‪ .‬به طور‬ ‫مثال امروز که من با ش��ما صحبت می کنم‪ ،‬بهای‬ ‫مس در مدار ‪۵‬هزار دالر اس��ت در حالی که سال‬ ‫گذشته و پیش از اغاز جنگ تجاری مس حتی تا‬ ‫م��دار ‪۷‬ه��زار دالر هم پی��ش رفت؛ پ��س توافق‬ ‫می تواند بازار فلزات را از رکود کنونی خارج کند‪،‬‬ ‫اما مس��ئله اصلی در این بین وقوع توافق است‪ .‬از‬ ‫انجایی که ترامپ شخصیت باثباتی ندارد‪ ،‬چندان‬ ‫نمی ت��وان درب��اره تصمیم��ات او در درازم��دت‬ ‫اطمینان حاصل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ترامپ همواره ناقض توافق‬ ‫کی��وان جعفری طهرانی‬ ‫کارش��ناس بین المل��ل‬ ‫بازارهای س��نگ اهن و‬ ‫فوالد نیز در گفت وگو با‬ ‫تاثی��ر تزل��زل‬ ‫ترامپ بر اجرایی نش��دن‬ ‫تواف��ق را تایید می کند و‬ ‫می گوی��د‪ :‬عوارض واردات فوالد از امریکا به چین‬ ‫باعث ش��ده بود چین جایگزین های��ی برای بازار‬ ‫امریکا پیدا کند‪ ،‬اتفاقی که به کاهش بهای جهانی‬ ‫ف��والد انجامیده بود‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬حاال و در‬ ‫صورت س��ازش و راه یافتن فوالد چین به بازاری‬ ‫مانن��د امریکا امی��د به افزایش به��ای فوالد و به‬ ‫دنبال ان سنگ اهن می رود‪ ،‬اما مسئله این است‬ ‫که موضوعی مانند تواف��ق چین و امریکا تاکنون‬ ‫چند بار مطرح ش��ده و ان کس��ی که همواره این‬ ‫توافق را نقض کرده ترامپ بوده است‪ .‬دور از ذهن‬ ‫نیس��ت که این بار نیز توافق حاصل نشود که این‬ ‫اتفاق به افت بازار سنگ اهن و فوالد می انجامد‪.‬‬ ‫به ایجاد کارخانه های جدید باش��د‪ ،‬بهترین نقطه سواحل‬ ‫جنوب ش��رقی یا سواحل مکران اس��ت چراکه دسترسی‬ ‫ب��ه واردات مواد اولیه و همچنین ص��ادرات فوالد با توجه‬ ‫ب��ه نزدیکی کارخان��ه به دریا بهتر خواه��د بود‪ .‬همچنین‬ ‫توس��عه واحدهای فوالدسازی در جنوب برای این مناطق‬ ‫کم برخوردار به لحاظ توس��عه و اش��تغالزایی مفید خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به واردات در بلندمدت‬ ‫همچنی��ن مجید محمودی کارش��ناس فوالد ب��ا نگاهی به‬ ‫برنامه های��ی ک��ه ب��رای تامین س��نگ اهن ب��رای واحدهای‬ ‫فوالدس��ازی داش��ت‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از راهکارهای کوتاه مدت تامین س��نگ اهن برای فوالدسازان‬ ‫جلوگیری از صادرات است‪ .‬از انجا که قیمت های داخلی برای‬ ‫معدنکاران برای انها جذابیتی ندارد‪ ،‬بیش��تر مایل به صادرات‬ ‫هستند‪ .‬البته این مش��کل را می توان با افزایش قیمت سنگ‬ ‫اهن برطرف کرد‪.‬‬ ‫محمودی با اش��اره ب��ه راهکارهای‬ ‫بلندم��دت برای تامین س��نگ اهن‬ ‫واحده��ای فوالدی عن��وان کرد‪ :‬اگر‬ ‫هم اکن��ون ص��ادرات س��نگ اه��ن‬ ‫نداشته باش��یم‪ ،‬ممکن است که در‬ ‫کوتاه مدت مشکلی نداشته باشیم اما‬ ‫ب��رای بلندمدت باید چ��اره ای دیگر‬ ‫اندیشید چراکه واحدهای فوالدسازی در حال توسعه هستند‬ ‫و اگ��ر بخواهیم به تولید ‪۵۵‬میلیون تن فوالد در چش��م انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬برسیم باید توسعه معادن را داشته باشیم؛ بنابراین باید‬ ‫اکتشافات جدیدی انجام بگیرد‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در بلندمدت یکی از مشکالت زنجیره فوالد تامین سنگ اهن‬ ‫اس��ت‪ .‬از ای��ن رو ممکن اس��ت برخی فوالدس��ازان در اینده‬ ‫مجبور شوند که سنگ اهن وارد کنند‪ .‬این کارشناس فوالد‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که در صورت وارد کردن سنگ اهن‬ ‫فوالدس��ازی در کش��ور ما مزیت خود را حف��ظ خواهد کرد؟‬ ‫گفت‪ :‬قیمت سنگ اهن داخلی با قیمت جهانی تفاوت زیادی‬ ‫دارد‪ .‬اگ��ر س��نگ اهن از خ��ارج وارد کنند به ط��ور قطع از‬ ‫س��وددهی واحدهای فوالدی کاسته می ش��ود‪ .‬اما با توجه به‬ ‫س��ود باالیی که فوالدس��ازان دارند همچن��ان ارزش دارد که‬ ‫اق��دام به واردات س��نگ اه��ن کنن��د‪ .‬از این رو ب��ر ایجاد‬ ‫فوالدس��ازی های در س��واحل جنوب تاکید شده است که در‬ ‫ص��ورت کمبود س��نگ اه��ن ان را وارد و همان جا تبدیل به‬ ‫محصول نهایی کرده و از طریق دریا صادر ش��ود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬کاری که کشور ژاپن انجام می دهد‪ ،‬این کشور ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫س��نگ اهن خود را وارد می کن��د و محصول خود را از طریق‬ ‫بن��ادر ص��ادر می کن��د‪ .‬از ای��ن رو اگ��ر روی مع��ادن جدید‬ ‫سرمایه گذاری انجام نگیرد باید به فکر واردات سنگ اهن بود‬ ‫و این اتفاق تا ‪ ۱۰‬سال اینده روی خواهد داد‪.‬‬ ‫ثبت نام در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران اغاز شد‬ ‫ب��ه دنبال اس��تقبال بی نظیر جامع��ه فوالد‪،‬‬ ‫«دومی��ن جش��نواره و نمایش��گاه مل��ی فوالد‬ ‫ایران» با رویکرد بومی س��ازی و توسعه فناوری‬ ‫از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی ماه امسال در برج میالد تهران‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬سایت ثبت نام در این رویداد‬ ‫منحصر به فرد پذیرای فعاالن فوالد است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار معدن‪ ،‬بهرام س��بحانی‪،‬‬ ‫رئیس انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران با‬ ‫اعالم این خبر گفت‪« :‬نخس��تین جش��نواره و‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد ایران» که در دی ماه سال‬ ‫گذش��ته برگزار ش��د‪ ،‬اغازگر یک موج فراگیر‬ ‫بومی س��ازی و حمایت از تامین داخلی بود که‬ ‫خوشبختانه با اس��تقبال بی نظیر جامعه فوالد‬ ‫کشور روبه رو شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در همین راستا و به درخواست‬ ‫تولیدکنندگان و تامین کنندگان زنجیره فوالد‪،‬‬ ‫دومین دوره ای��ن رویداد ملی به همت انجمن‬ ‫و با مشارکت تمامی شرکت های بزرگ فوالدی‬ ‫و معدن��ی و تامین کنن��دگان مط��رح داخلی و‬ ‫همچنی��ن با حمایت ایمی��درو‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬معاون��ت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری و اتاق های ایران و تهران از‬ ‫‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی ماه امس��ال در برج میالد تهران‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬رئیس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ای��ران ای��ن جش��نواره و نمایش��گاه را‬ ‫بزرگتری��ن گردهمایی تولیدکنن��دگان‪ ،‬تامین‬ ‫کنن��دگان‪ ،‬بازرگان��ان و متخصص��ان زنجیره‬ ‫اهن و ف��والد ایران عنوان کرد و اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫نخستین دوره این جشنواره بیش از ‪ ۱۴۰۰‬نفر‬ ‫از مدیران و مس��ئوالن فوالد کش��ور در مراسم‬ ‫افتتاحیه گرده��م امدند و طی ‪ ۴‬روز‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفر از نمایش��گاه ملی ف��والد ایران با‬ ‫محوری��ت ارائه فرصت های س��اخت داخل در‬ ‫زنجیره فوالد بازدید کردند‪.‬‬ ‫س��بحانی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در دوره نخس��ت‬ ‫جش��نواره‪ ،‬بی��ش از ‪ ۲۲۰‬تفاهمنام��ه بی��ن‬ ‫فوالدس��ازان و تامین کنندگان داخلی به ارزش‬ ‫تقریبی ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان منعقد ش��د که بر‬ ‫اس��اس پایش انجام شده‪ ،‬تاکنون حدود نیمی‬ ‫از ان ب��ه مرحله عقد قرارداد و تولید و تحویل‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت بر اس��اس اعالم انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ای��ران‪ ،‬متقاضیان حضور‬ ‫در دومی��ن جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد‬ ‫ای��ران‪ ،‬می توانن��د از طریق س��ایت ‪events.‬‬ ‫‪ steeliran.org‬نس��بت ب��ه ثبت ن��ام اقدام‬ ‫کنند‪ .‬همچنین دبیرخانه جشنواره و نمایشگاه‬ ‫ب��ا ش��ماره های ‪ ۰۲۱-۸۸۵۵۱۷۰۱-۴‬ام��اده‬ ‫پاسخگویی و ارائه اطالعات تکمیلی است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1415‬‬ ‫پیاپی ‪2733‬‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫با اولویت واحدهای‬ ‫تولیدی صادرات محور‬ ‫بهانه ای‬ ‫برای مدیریت انرژی‬ ‫در چاردیواری های تهران‬ ‫راه اندازی‬ ‫صندوق حمایت از‬ ‫دانش بنیان های اصفهان‬ ‫«قاچاق» و «کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی»پاشنه اشیل تولید هستند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹تشریح برنامه های توسعه ای‬ ‫کشاورزی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به اعضای خود اعالم کردیم اگر نرخ هر شرکتی تغییراتی داشت حتما به‬ ‫ما اطالع بدهند‪ .‬با توجه به اینکه شرکت ها نرخ کاالهای خود را در سامانه‬ ‫‪ ۱۲۴‬ثبت کرده اند‪ ،‬در صورت تغییر نرخ باید دوباره در این سامانه ثبت‬ ‫اطالعات داشته باشند‬ ‫شده و می شود‪ ،‬گفت‪۱۰ :‬محور در دستور کار ما قرار داشته‬ ‫و دارد ک��ه در هر کدام از این موردها بخش عمده ای از کار‬ ‫را محقق کردیم و در حال توسعه هستیم‪ .‬نخست تولید در‬ ‫مقیاس اقتصادی و در نتیجه برندس��ازی است که براساس‬ ‫برنامه ریزی ها تا سال ‪ ۱۴۰۴‬حداکثر ‪۴‬برند ملی در کالس‬ ‫جهانی در کشور خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به جایگزینی برندهای ال جی و سامسونگ‬ ‫در بازار لوازم خانگی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬محدودیت هایی پیش امد‬ ‫ک��ه برخالف میل باطن��ی طرفین این دوبرند از بازار رفتند‬ ‫که در نهایت ش��ریکان ایرانی به دنب��ال منابع جایگزین با‬ ‫راهنمایی مدیران این دو برند کره ای بودند و در نتیجه قرار‬ ‫ش��د خارج از برندهای‪ ،‬لیس��انس‪ ،‬برندهای مستقل ایرانی‬ ‫عرضه ش��ود‪ .‬برهمین اس��اس درحال حاضر تلویزیون جی‬ ‫پالس وارد بازار ش��ده اس��ت و محصوالت با برند سام نیز به‬ ‫زودی وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین قطعات و ارز مورد نیاز‬ ‫هاشمی با اشاره به محورهای بعدی استراتژی لوازم خانگی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬م��ورد بعدی ارتقای رتب��ه انرژی در محصوالت‬ ‫اس��ت که به عنوان نمونه در یخچال فریزر به گرید ‪A +++‬‬ ‫رس��یدیم و در بخاری گازسور به رتبه انرژی ‪ A‬رسیده ایم‪.‬‬ ‫همچنین خدمات پس از فروش کاالها در راستای حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کننده و ارزیابی و رتبه بندی مراکز که باید‬ ‫به اس��تانداردهای جهانی برسد جزو استراتژی های ماست‪.‬‬ ‫موضوع بعدی توس��عه صنعت قطعه سازی در صنعت لوازم‬ ‫خانگی اس��ت که بتوانیم به صورت ریشه ای تعمیق ساخت‬ ‫داخل را دنبال کنیم‪ .‬ضمن اینکه در تامین ارز قطعاتی که‬ ‫مشابه داخلی دارد محدودیت ایجاد کردیم‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬توسعه شبکه تامین قطعات لوازم‬ ‫خانگی را در دس��تور کار داریم که از طریق سایت توانیران‬ ‫و معرفی س��ازندگان انواع قطعات و محصوالت واس��طه ای‬ ‫ارتباط برقرار ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین برای پیش��گیری از‬ ‫قاچاق کاال همکاری خوبی با س��تاد مبارزه با قاچاق داریم‬ ‫که عملیاتی کردن شناس��ه کاال و س��امانه جامع انبارها و‬ ‫گارانتی ها انجام شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬افزایش تولید نیز در دستور کار وزارتخانه‬ ‫ق��رار دارد ک��ه در ای��ن راس��تا تامین س��رمایه در گردش‬ ‫واحده��ای تولیدی از طریق بانک ه��ای عامل و همچنین‬ ‫تامی��ن ارز مورد نیاز برای تامی��ن قطعات و مواد اولیه را تا‬ ‫حدبسیاری محقق کرده ایم‪.‬‬ ‫هاش��می ادامه داد‪ :‬محدودیت منابع مالی و گران شدن‬ ‫نهاده ه��ای تولی��د مانند مواد اولیه واردات��ی و‪ ...‬میزان نیاز‬ ‫نقدینگی واحدهای تولیدی را حداقل ‪ ۲.۵‬برابر کرده است‬ ‫و به همین میزان هم باید بانک های عامل در تامین سرمایه‬ ‫عباس هاشمی‬ ‫مرتضی میری‬ ‫قیمت گوجه فرنگی به زودی کاهش می یابد‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان بوش��هر اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫نرخ گوجه فرنگی سر زمین های کشاورزی‬ ‫بی��ن ‪ ۵۰۰۰‬تا ‪ ۷۰۰۰‬تومان اس��ت و به‬ ‫زودی ب��ا افزایش برداش��ت و عرضه‪ ،‬نرخ‬ ‫این محصول کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫س��ید حس��ین حس��ینی در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایس��نا‪ ،‬با بی��ان اینک��ه درحال حاضر‬ ‫تامین کننده اصلی گوجه فرنگی کش��ور‪،‬‬ ‫اس��تان بوشهر اس��ت‪ ،‬دلیل افزایش نرخ‬ ‫گوجه فرنگ��ی در هفته ه��ای گذش��ته را‬ ‫تاخی��ر برداش��ت این محص��ول به دلیل‬ ‫تغییر فصل و بارندگی در اس��تان بوشهر‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی از کاه��ش ن��رخ گوجه فرنگ��ی در‬ ‫روزهای اینده به ویژه از نیمه دوم اذر ماه‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬براس��اس پیش بینی های‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی هر چه به سمت‬ ‫نیمه دوم اذر ماه حرکت کنیم‪ ،‬برداش��ت‬ ‫گوجه فرنگ��ی از زمین های این اس��تان و‬ ‫عرض��ه ان بیش��تر و در نتیج��ه نرخ این‬ ‫محصول کمتر می شود‪.‬‬ ‫به گفته رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان بوش��هر‪ ،‬براورده��ای‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که‬ ‫برداشت گوجه فرنگی از استان بوشهر در‬ ‫ابان ماه ‪ ۳۰‬هزار تن بوده که در اذر ماه با‬ ‫افزایش بیش از چهار برابری به ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫تن خواهد رس��ید‪ .‬همچنی��ن پیش بینی‬ ‫می شود در دی ماه ‪ ۲۰۰‬هزار تن و بهمن‬ ‫ماه ‪ ۱۳۰‬هزار تن گوجه فرنگی در اس��تان‬ ‫بوشهر برداشت شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به کاهش برداش��ت این‬ ‫محصول در بوش��هر از اس��فند ب��ه بعد‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬درحال حاض��ر تامین کننده‬ ‫اصلی گوجه فرنگی کش��ور‪ ،‬استان بوشهر‬ ‫اس��ت که برداشت این محصول در برخی‬ ‫از نواحی اس��تان اغاز شده و برداشت در‬ ‫نواحی دیگ��ری ک��ه عرضه کننده بخش‬ ‫اعظم گوجه فرنگی هس��تند‪ ،‬از نیمه اذر‬ ‫شروع می شود‪.‬‬ ‫حس��ینی ب��ا بی��ان اینک��ه عرض��ه‬ ‫گوجه فرنگی بوش��هر از اواخر ابان شروع‬ ‫شده و تا اردیبهش��ت ماه سال بعد ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬تصری��ح ک��رد ک��ه در نهای��ت این‬ ‫محص��ول با در نظر گرفتن هزینه باربری‪،‬‬ ‫س��ود میادین میوه و تره بار و سود خرده‬ ‫فروش��ی در ش��هرهای مختلف به دس��ت‬ ‫مصرف کننده می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نرخ گوجه فرنگی در‬ ‫چند هفته گذش��ته افزایش چشمگیری‬ ‫داش��ته‪ ،‬به طوری ک��ه رئی��س اتحادی��ه‬ ‫فروش��ندگان میوه و سبزی سه روز پیش‬ ‫ن��رخ گوجه فرنگ��ی بوت��ه ای و گلخانه ای‬ ‫درج��ه یک را در ته��ران به ترتیب حدود‬ ‫‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬و ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫در س��طح خرده فروش��ی عنوان کرد و با‬ ‫بیان اینکه دلیل گرانی اخیر این محصول‬ ‫تغییر فصل و کاهش عرضه اس��ت‪ ،‬وعده‬ ‫داد که در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬روز اینده با رسیدن‬ ‫محص��ول جن��وب‪ ،‬ن��رخ ای��ن محصول‬ ‫کاه��ش می یابد‪ .‬البت��ه در برخی مناطق‬ ‫این محصول به ن��رخ ‪ ۲۰‬هزار تومان نیز‬ ‫فروخته شد‪.‬‬ ‫میزان اثرگذاری بنزین در نرخ تمام ش��ده‬ ‫کاال در ایران نس��بت گازوییل بس��یار کمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬حمل ونقل کش��ور بی��ش از بنزین به‬ ‫گازوئیل وابس��ته است و بنزین تنها در زمینه‬ ‫توزی��ع و پخش محصوالت تکمیل ش��ده در‬ ‫مرحل��ه بازاریاب��ی و توزیع ه��ای مویرگ��ی و‬ ‫کوچک اثر دارد‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه عمده فعالیت های تولیدی‬ ‫با اتکا به س��وخت گازوییل انجام می ش��ود و‬ ‫ن��رخ گازوییل هم افزایش نیافته‪ ،‬رش��د نرخ‬ ‫بنزی��ن اث��ر تورمی بزرگی ب��ر کاالها نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬ش��بکه حمل ونقل کشوری در زمینه‬ ‫ریل ظرفیت ه��ای الزم برای حمایت از تولید‬ ‫را ن��دارد و عمده انتقال کاال و مواد غذایی در‬ ‫ای��ران با کامیونت انجام می ش��ود‪ .‬با توجه به‬ ‫این نکته‪ ،‬اثرگذاری نرخ س��وخت گازوییل بر‬ ‫زنجیره تولید بس��یار بیش��تر از بنزین است و‬ ‫تغییر نرخ ان به صالح اقتصاد کشور نیست‪.‬‬ ‫با این وجود نمی توان گفت تولیدکنندگان‬ ‫ح��ق افزایش ن��رخ را ندارند و ب��ا روش های‬ ‫دستوری به دنبال تثبیت قیمت ها بود‪ .‬میزان‬ ‫افزایش نرخ هر کاال را مکانیسم عرضه و تقاضا‬ ‫در بازار هر کش��ور تعیین می کن��د‪ .‬این بازار‬ ‫اس��ت که می گوید یک محصول باید گران تر‬ ‫فروخت��ه ش��ود‪ .‬زمانی که در نظ��ام عرضه و‬ ‫تقاضا زمینه افزایش نرخ یک کاال ایجاد شود‪،‬‬ ‫هیچ دولتی با هیچ دستوری نمی تواند جلوی‬ ‫افزایش نرخ را بگیرد‪.‬‬ ‫شرایط اقتصادی کش��ور اکنون به گونه ای‬ ‫اس��ت ک��ه افزای��ش ن��رخ کااله��ا ب��ه زیان‬ ‫تولیدکنن��دگان تمام می ش��ود چراکه مردم‬ ‫ت��وان خرید کاال با قیمتی بیش از قیمت های‬ ‫کنون��ی را ندارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬رش��د قیمت ها با‬ ‫کاهش فروش هم��راه خواهد بود‪ .‬با توجه به‬ ‫شرایط کنونی خواس��ته همه تولیدکنندگان‬ ‫این اس��ت ک��ه قیمت ها افزایش پی��دا نکند‪.‬‬ ‫دولت می تواند با حمای��ت از تولیدکنندگانی‬ ‫که محصوالت انها از گران شدن بنزین بیشتر‬ ‫اث��ر می پذیرد‪ ،‬ب��ه افزایش نیافت��ن قیمت ها‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫انجام ‪ ۳۱‬هزار بازرسی‬ ‫بعد از افزایش نرخ بنزین‬ ‫معاون س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان از انج��ام ‪ ۳۱‬هزار ‪ ۳۴۴‬مورد‬ ‫بازرس��ی از ب��ازار کاالها در روزه��ای پس از‬ ‫افزای��ش نرخ بنزین خب��ر داد و گفت‪ :‬از این‬ ‫میزان ‪ ۲۴۴۷‬پرونده تشکیل شده است‪.‬‬ ‫س��یدجواد احمدی در گفت وگ��و با مهر با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬از ابتدای اجرای طرح تش��دید‬ ‫بازرس��ی ب��ه دلی��ل افزایش ن��رخ بنزین‪ ،‬در‬ ‫مجموع ‪۳۱‬هزار و ‪ ۳۴۴‬مورد بازرس��ی از بازار‬ ‫توسط مجموعه بازرسان سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و نیز اصناف کش��ور انجام‬ ‫شده اس��ت که بر این اساس س��هم بازرسان‬ ‫سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ۱۶ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۶۱‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در عین ح��ال ‪ ۱۷۵۶‬پرونده از‬ ‫س��وی س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و ‪ ۶۹۱‬پرونده نیز از س��وی اصناف تش��کیل‬ ‫ش��ده اس��ت که در مجم��وع‪ ۲۴۴۷ ،‬پرونده‬ ‫تش��کیل شده است‪ .‬معاون س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان تصری��ح‬ ‫کرد‪ :‬بازرس��ان دو ش��یفت در حال نظارت بر‬ ‫ب��ازار هس��تند و بر این اس��اس‪ ،‬ارزش ریالی‬ ‫پرونده های تش��کیل ش��ده ‪ ۹‬میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬احمدی با بیان اینک��ه ‪ 2‬هزار و ‪۸۲۷‬‬ ‫مورد ش��کایت نیز از مردم اخذ ش��ده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ ۶۹۱ :‬م��ورد گش��ت مش��ترک میان‬ ‫سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها‬ ‫و اصناف برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هم اکن��ون جوجه یکروزه‪،‬‬ ‫تخم م��رغ‪ ،‬لبنی��ات‪ ،‬الس��تیک‪ ،‬خدم��ات‬ ‫حمل ونقل و س��یلندر گاز در اولویت بازرسی‬ ‫هستند و گوجه فرنگی هم با توجه به شرایط‬ ‫ب��ازار ب��ه ان اضاف��ه خواهد ش��د؛ البته باید‬ ‫توجه داش��ت ک��ه در روزهای این��ده با ورود‬ ‫گوجه تولید ش��هرهای جنوبی‪ ،‬بازار این کاال‬ ‫متعادل خواهد ش��د اما تا زمانی که این اقدام‬ ‫ص��ورت گیرد‪ ،‬به طور قطع ب��ازار را به لحاظ‬ ‫گرانفروشی کنترل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫براس��اس انچه از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫منتش��ر ش��ده اس��ت‪ ،‬در نیمه اول امس��ال از بی��ن انواع‬ ‫ن لباسش��ویی‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬تولید یخچال‪-‬فریزر و ماش��ی ‬ ‫بیش��ترین افزایش را داشته اس��ت؛ به طوری که تولید این‬ ‫دو محص��ول با افزایش ‪ ۱۳.۶‬و ‪ ۱۳.۴‬درصدی در نیمه اول‬ ‫امس��ال به ‪ ۵۹۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬و ‪ ۲۹۱‬هزار و ‪ ۴۰۰‬دس��تگاه‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬تولید کولر ابی نیز در این مدت با افزایش‬ ‫‪ ۲.۱‬درصدی از ‪ ۵۵۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه در نیمه اول سال‬ ‫گذش��ته به ‪ ۵۶۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬دس��تگاه در ‪ 6‬ماه اول امسال‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬با این وجود تولید تلویزیون در این مدت با‬ ‫کاهش ‪ ۹‬درصدی مواجه ش��ده است؛ به طوری که در نیمه‬ ‫اول سال ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬به ترتیب ‪ ۳۵۰‬هزار و ‪ ۱۰۰‬و ‪۳۱۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه تلویزیون تولید شده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنای��ع فل��زی و لوازم خانگ��ی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینک��ه صنعت لوازم‬ ‫خانگ��ی به دلیل نقش��ی که در رفاه اجتماع��ی دارد‪ ،‬جزو‬ ‫صنایع پراهمیت اس��ت و تولید بیش��تر محصوالت ان در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬جلوتر از برنامه است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬گردش مالی این‬ ‫صنعت س��االنه حدود ‪۶‬میلیارد دالر براورد می ش��ود و در‬ ‫بیش��تر محصوالت نیز فناوری ساخت به طور قابل توجهی‬ ‫بومی سازی شده است‪ .‬ضمن اینکه اشتغالزایی یک میلیون‬ ‫نفری را نیز ثبت کرده است‪.‬‬ ‫عباس هاشمی در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه سطح‬ ‫فناوری لوازم خانگی در کش��ور ما س��طح متوسطی است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬روند بومی س��ازی صنعت لوازم خانگی در همه‬ ‫دنیا ‪۵‬مرحله دارد که ش��امل تولید با لیس��انس‪ ،‬مهندسی‬ ‫معکوس‪ ،‬اصالح و طراحی‪ ،‬طراحی پایه و نواوری می ش��ود‬ ‫و جایگاه لوازم خانگی ما درحال حاضر در پله سوم قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با تاکید براینکه اس��تراتژی لوازم خانگی از‬ ‫سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به صورت جدی دنبال‬ ‫کاوه زرگران‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫‹ ‹از بازار چه خبر؟‬ ‫بازار لوازم خانگی برخالف ماه های گذش��ته که التهابات‬ ‫زیادی را ش��اهد بود‪ ،‬این روزها در ارامش نس��بی به س��ر‬ ‫می برد و از نظر کارشناس��ان با ورود محصوالت و برندهای‬ ‫جدید به بازار‪ ،‬این ارامش تداوم خواهد داش��ت‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬در مقایسه با ماه های گذشته تقاضای کاذب کمتری‬ ‫را در بازار ش��اهد هستیم و افرادی که مصرف کننده واقعی‬ ‫هستند برای خرید یا تامین جهیزیه مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫ رئی��س اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی نیز در همین‬ ‫ب��اره با بیان اینک��ه درحال حاضر بازار دارای ثبات اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به اعضای خود اعالم کردیم اگر نرخ هر شرکتی‬ ‫تغییرات��ی داش��ت حتما به م��ا اطالع بدهند‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫اینکه ش��رکت ها نرخ کاالهای خود را در سامانه ‪ ۱۲۴‬ثبت‬ ‫کرده اند‪ ،‬در صورت تغییر نرخ باید دوباره در این سامانه ثبت‬ ‫اطالعات داشته باشند‪.‬‬ ‫مرتض��ی می��ری در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با اش��اره به‬ ‫تخفیف های��ی که در بخ��ش لوازم خانگی ارائه می ش��ود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شرکت ها و تولیدکننده از تخفیف ها و شرایط‬ ‫ویژه خرید خود کم کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قدرت خرید مردم کم ش��ده اس��ت و این‬ ‫یعنی از میزان فروش هم کاس��ته ش��ده و بنابراین بازار در‬ ‫ش��رایط ثبات قیمتی قرار دارد و انچنان نوس��انی ندارد‪ .‬تا‬ ‫این لحظه گزارش��ی مبنی براینکه شرکتی محصوالت خود‬ ‫را گران کرده باش��د نداریم‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫لوازم خانگی همچنین با اش��اره به خروج برندهای ال جی‬ ‫و سامس��ونگ از ب��ازار ای��ران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ای��ن دو برند در‬ ‫کارخانه های س��یرجان و کرج و ش��هر صنعت��ی قزوین با‬ ‫کارگ��ران ایران��ی به مونتاژ و تولید می پرداختند و حاال بعد‬ ‫از رفتن ش��ان از ایران‪ ،‬از ظرفیت های شان استفاده می شود‬ ‫و برن��د جایگزین با مواد اولیه درجه یک چینی و ترکیه ای‬ ‫به بازار عرضه می ش��ود‪ .‬این برندها با نام های جی پالس و‬ ‫س��ام در حال تولید و ورود به بازار هس��تند که محصوالت‬ ‫درج��ه یکی هم هس��تند‪ .‬میری ادام��ه داد‪ :‬تلویزیون های‬ ‫جی پالس درحال حاضر در بازار موجود است‪ .‬تلویزیون سام‬ ‫ه��م تا یکی دوهفته اینده به بازار عرضه می ش��ود و هر دو‬ ‫برند هم تا پایان سال قول داده اند که لباسشویی‪ ،‬یخچال‪،‬‬ ‫یخچال فریزر‪ ،‬ساید بای ساید و ماشین ظرفشویی را در حد‬ ‫وسیع در بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زه�را طهرانی‪ :‬برخی صاحب نظران مانند قائم مقام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در امور بازرگانی معتقدند باید از‬ ‫فرصت تحریم ها برای ارتقای کیفی و قیمتی لوازم خانگی‬ ‫ایرانی‪ ،‬همچنین جهش واقعی در داخلی س��ازی قطعات و‬ ‫تجهیزات بهره ببریم که می تواند اشتغالزایی باالیی را نیز با‬ ‫خود به همراه داشته باشد‪ .‬این در حالی است که ممنوعیت‬ ‫واردات لوازم خانگی در دوس��ال گذش��ته نیز این فرصت را‬ ‫دوبراب��ر کرده تا تولیدکنندگان به اندازه کافی بتوانند ارتقا‬ ‫یابند که گویا خبرهای خوشی هم در راه است‪.‬‬ ‫اما در این باره باید به این نکته هم اشاره کرد که تولید در‬ ‫چه شرایطی می تواند جهش داشته باشد؟ چگونه می تواند‬ ‫در رقاب��ت ب��ا محصوالت قاچاق جوالن ده��د و در کمبود‬ ‫نقدینگی و س��رمایه در گردش ب��ه تولید بپردازد؟ هرچند‬ ‫موانع بسیاری بر سر راه تولید لوازم خانگی قرار دارد اما باز‬ ‫هم امارهای تولید برخی از محصوالت حکایت از رشد دارد‬ ‫و براس��اس برنامه های دولت‪ ،‬قرار اس��ت تا چندسال اینده‬ ‫چن��د برند ملی به بازار عرضه ش��ود ت��ا جایگزین برندهای‬ ‫خارجی که چند ماه پیش از ایران رفتند‪ ،‬شوند‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تولیدکننده‬ ‫هم از گران‬ ‫شدن کاال‬ ‫ضرر می کند‬ ‫ورود پرقدرت برندهای جدید ملی لوازم خانگی‬ ‫در گردش مساعدت بیشتری داشته باشند‪ .‬متاسفانه سهم‬ ‫بانک ها در بخش تس��هیالت دهی صنعت حدود ‪۲۸‬درصد‬ ‫است و باید بیشتر شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬افزایش صادرات و تنوع بخش��ی‬ ‫بازارهای هدف از دیگر برنامه های در دس��تور کار ماس��ت‬ ‫که با میز کش��ورهای مختلف جلسات متعددی داشته ایم‪.‬‬ ‫اخرین محور نیز ارتقای اس��تانداردهای زیست محیطی در‬ ‫تولیدات برای توسعه پایدار است که مورد تاکید قرار داشته‬ ‫و دارد؛ به عنوان نمونه در این زمینه کاهش مصرف گازهای‬ ‫مخرب محیط زیست از طریق سهمیه بندی و محدودیت در‬ ‫واردات را در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1415‬‬ ‫پیاپی ‪2733‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫باید سردر مغازه متخلف‬ ‫پالکارد بزنند‬ ‫خبر‬ ‫خودمان به خودمان‬ ‫ظلم نکنیم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫امس��ال هیچ افزایش‬ ‫قیمت��ی در ن��رخ‬ ‫گازوئیل و هر کاالی‬ ‫دیگ��ری نخواهی��م‬ ‫داشت‪ .‬رضا رحمانی‬ ‫در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬درب��ار ه برنامه دولت‬ ‫درباره نرخ گازوئیل اظهار کرد‪ :‬همان طور که‬ ‫رئیس جمهوری گفتند دولت‪ ،‬نهاد های دولتی‬ ‫و ش��به دولتی هی��چ افزایش قیمت��ی درباره‬ ‫گازوئیل و هر کاالی دیگری نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی در مورد این که ایا احتمال افزایش نرخ‬ ‫گازوئیل در س��ال اینده وج��ود دارد؟ گفت‪:‬‬ ‫بای��د در این باره در زم��ان خودش بحث کرد‪.‬‬ ‫البته ماهیت شرایط گازوئیل با بنزین متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬خود من حساسیتم نسبت به گازوئیل‬ ‫لو نقل و کشاورزی و‬ ‫بیشتر است چون در حم ‬ ‫تولید تاثیرگذار است‪ .‬مصرف گازوئیل بیشتر‬ ‫از بنزی��ن بوده و به همین دلیل متناس��ب با‬ ‫ان درباره نرخ گازوئیل با حساسیت بیشتری‬ ‫تصمیم گیری خواهد شد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت درباره ورود مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ه موضوع بنزی��ن در بودجه س��ال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫گفت‪ :‬نمایندگان سیاست گذاری هایی خواهند‬ ‫ک��رد و از تجربی��ات انه��ا در تصمیم گی��ری‬ ‫استفاده خواهد شد‪ .‬رحمانی همچنین درباره ‬ ‫روند نظ��ارت بر نرخ کاالها برای جلوگیری از‬ ‫افزایش قیمت ها ب��ا اصالح نرخ بنزین‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در گام نخس��ت باید بررس��ی کرد که‬ ‫چه کس��انی باعث ایجاد تاثیرات روانی درباره‬ ‫گرانی ه��ا می ش��وند‪ .‬ما از م��ردم می خواهیم‬ ‫همراهی کرده و تخلفات را به سامانه ها اطالع‬ ‫دهن��د‪ .‬در همین باره ما ب��ه وظیفه مان عمل‬ ‫کرده و برخورده��ای الزم را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫نمونه اقدام ها این اس��ت ک��ه در هفته جاری‬ ‫تعداد پرونده ها دو برابر شد که این به معنای‬ ‫تشدید برخوردها است‪ .‬وی افزود‪ :‬متخلفان و‬ ‫کسانی که کاالها را گران می کنند بدانند که‬ ‫در این ش��رایط خاص به هموطنانش��ان ظلم‬ ‫می کنن��د‪ .‬خودمان به خودم��ان ظلم نکنیم‪.‬‬ ‫بر فرض که بازرس متوجه کار یکس��ری افراد‬ ‫نش��ود که به دلیل منافع زودگذر خود فرصت‬ ‫پیدا ک��رده و کاالیی را گران می کنند‪ ،‬اما ان‬ ‫فرد بای��د به خدا جواب بده��د‪ .‬نظر من این‬ ‫اس��ت که باید بر سر در مغازه چنین متخلفی‬ ‫پالکارد بزنند تا همه بدانند ان ادم خائن است‬ ‫و در شرایط سخت همراهی نکرده است‪ .‬این‬ ‫ش��رایط مانند زمان جنگ اس��ت که کسی با‬ ‫دشمن همراهی می کند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تاکید کرد که ما وظیفه مان را انجام‬ ‫می دهیم و نظارت های الزم را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫اهداف مشترک‬ ‫در مهندسی تجاری‬ ‫ایران و عراق‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در عراق با توجه به روند‬ ‫تعامالت دو کشور در حوزه فعالیت های تجاری‬ ‫گفت‪ :‬مهندس��ی تجاری ایران و عراق بر اساس‬ ‫اهداف مش��ترک برنامه ریزی ش��ده و دو کشور‬ ‫ب��ر انجام اقدام های موثر مش��ترک برای تقویت‬ ‫ام��ور بازرگانی و رونق تولیدات مورد نیاز تاکید‬ ‫دارند‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬ناصر بهزاد‪ ،‬با اشاره به عمده ترین‬ ‫محصوالت وارداتی کشور عراق از دنیا اظهارکرد‪:‬‬ ‫این محصوالت شامل ماشین االت و دستگاه های‬ ‫صنعتی‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی تجهیزات برق‬ ‫رسانی‪ ،‬محصوالت صنایع تبدیلی و مواد غذایی‪،‬‬ ‫اه��ن االت و محصوالت فوالدی و بهره مندی از‬ ‫خدم��ات فن��ی مهندس��ی‪ ،‬دانش فن��اوری در‬ ‫الگوه��ای جدید کش��اورزی و کاالهای مصرفی‬ ‫است که بخش عمده ای از صادرات ایران به عراق‬ ‫درحال حاضر حس��ب نیاز این ب��ازار و تقاضای‬ ‫موج��ود مدیریت می گ��ردد و از این جهت ورود‬ ‫کاالهای ساخت ایران مورد اقبال عراقی ها است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس مهندسی تجاری‪ ،‬چشم انداز‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد دالر برای تجارت با عراق و تبادالت‬ ‫دو جانبه به منظور ایجاد ارز اوری‪ ،‬اش��تغالزایی‬ ‫و توس��عه اقتصادی برای دوکشور طراحی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ح��دود ‪ ۳‬میلیون نفر عراق��ی به صورت‬ ‫مستقیم و حدود ‪۱۵‬میلیون نفر عراقی به صورت‬ ‫غیرمستقیم در زنجیره حمل‪ ،‬انتقال‪ ،‬بارگیری‪،‬‬ ‫توضی��ع‪ ،‬فروش‪ ،‬تامین‪ ،‬عرضه و تولید کاالی با‬ ‫دانش ایرانی مورد درخواس��ت در عراق مشغول‬ ‫کس��ب درامد هستند که این میزان‪ ۳۰ ،‬درصد‬ ‫جریان فعال تجارت خرده و عمده کش��ور عراق‬ ‫را شامل می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری خبر داد‬ ‫پرداخت تسهیالت با اولویت واحدهای تولیدی صادرات محور‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جذب‬ ‫گردشگران‬ ‫خارجی در‬ ‫واقع به نوعی‬ ‫صدور خدمات‬ ‫به شمار می رود و‬ ‫مشمول مشوق‬ ‫صادراتی است‬ ‫که اگر الزم باشد‬ ‫باید مقررات‬ ‫در این باره‬ ‫اصالح شود‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری در نشس��ت س��تاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی از گزارش س��ازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ایران درب��اره پ��روژه افزایش حج��م و تنوع‬ ‫محصوالت صادراتی به ‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه قدردانی‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در این نشست از کشورهای‬ ‫همس��ایه به عن��وان مهم ترین بازار ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫کش��ور نام برد و گفت‪ :‬بازار واردات س��االنه کشورهای‬ ‫همس��ایه ب��ا ارزش بیش از ه��زار و ‪ 100‬میلیارد دالر‬ ‫در س��ال‪ ،‬ظرفیت بزرگی برای توس��عه صادارت کشور‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری ب��ر ضرورت توس��عه‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی به عن��وان یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫پیش��ران های اقتصادی‪ ،‬تاکید و تصریح کرد‪ :‬صادرات‬ ‫بحق یکی از مهم ترین پیشران های اقتصادی است زیرا‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی با رونق بخش های گوناگون‬ ‫تولید و اشتغالزایی در کشور همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه برنامه ریزی و هدف گ��ذاری نظام‬ ‫بانکی کش��ور برای پرداخت ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تس��هیالت به بخش های پیشران اقتصاد ‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اهمیت توس��عه ص��ادرات تا حدی اس��ت که در زمان‬ ‫اتخاذ این تصمیم نیز قرار ش��د پرداخت این تسهیالت‬ ‫با اولویت واحدهای تولیدی صادرات محور انجام شود‪.‬‬ ‫جهانگیری همچنین با اش��اره به کاهش درامدهای‬ ‫نفتی کش��ور و محدودیت های بودج��ه دولت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه صادرات غیرنفتی توانس��ته اس��ت‬ ‫بخ��ش زی��ادی از نیازهای ارزی کش��ور را تامین کند‬ ‫و مان��ع از کمب��ود نیازه��ای تولید و کاه��ش میزان‬ ‫اشتغالزایی در کشور شده است‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش رئیس‬ ‫سازمان توسعه تجارت و هدف گذاری این سازمان برای‬ ‫توس��عه صادرات کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬الزم اس��ت برای‬ ‫تحقق این هدف گذاری‪ ،‬وظایف همه نهادهای اجرایی‬ ‫مرتبط به انها ابالغ شود تا در این برنامه مهم اقتصادی‬ ‫کشور مشارکت جدی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر نق��ش پراهمیت بخش خصوصی در‬ ‫توس��عه صادرات کشور گفت‪ :‬بخش خصوصی بیش از‬ ‫بخ��ش دولت��ی در افزایش صادرات کش��ور نقش دارد‬ ‫ب��ه همین دلیل گفت وگو با فع��االن عرصه صادرات و‬ ‫رف��ع دغدغه ها و موانع پی��ش روی انها امری ضروری‬ ‫و پراهمیت است‪.‬‬ ‫جهانگیری با تاکید بر اینکه نباید با سخت گیری در‬ ‫بخش صادرات‪ ،‬بازارهای صادراتی را از دس��ت بدهیم‪،‬‬ ‫بخش خصوصی بیش از بخش دولتی در افزایش صادرات کشور‬ ‫نق��ش دارد به همین دلیل گفت وگو با فع��االن عرصه صادرات و‬ ‫رفع دغدغه ها و موانع پی��ش روی انها امری ضروری و پراهمیت‬ ‫است‬ ‫از دبیرخانه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست‬ ‫نشس��ت هایی را با حضور نهادها ذی رب��ط برای ایجاد‬ ‫زیرساخت های مورد نیاز توس��عه صادرات برگزار کند‬ ‫تا با تصمیم هایی اجرایی مناسب‪ ،‬بسترهای الزم برای‬ ‫افزایش صادرات کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری نقش رایزن های بازرگانی‬ ‫در بسترس��ازی و رف��ع موان��ع پی��ش روی تاجران و‬ ‫صادر کنندگان را بس��یار پراهمیت دانست و از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران خواست‬ ‫هر چ��ه زودتر برای تعیین و اعزام رایزن های بازرگانی‬ ‫به کش��ور های ه��دف صادراتی تصمیم گی��ری الزم را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از گردش��گری به عن��وان یک��ی از‬ ‫ظرفیت های ارزاوری و صدور خدمات یاد کرد و افزود‪:‬‬ ‫ج��ذب گردش��گران خارجی در واقع ب��ه نوعی صدور‬ ‫خدمات به ش��مار می رود و مشمول مش��وق صادراتی‬ ‫اس��ت که اگر الزم باشد باید مقررات در این باره اصالح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جهانگی��ری با ی��اداوری اینکه یک��ی از رویکردهای‬ ‫اصلی سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی برون گرایی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کمیت��ه برون گرایی ذیل س��تاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید نقشه راه دقیقی برای‬ ‫اهداف و بازارهای صادارتی کشور تعیین و همه جوانب‬ ‫و ملزومات تحقق هدف گذاری های صادراتی کش��ور را‬ ‫تعیین و پیگیری کند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری از تدوین و ارائه گزارش‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت درباره پ��روژه افزایش حجم‬ ‫و تن��وع محصوالت صادراتی به ‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه‬ ‫قدردان��ی کرد و گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران عالوه‬ ‫بر ظرفیت ه��ا و مزیت های جغرافیایی و برخورداری از‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬با ‪ ۱۵‬کش��ور رابطه همس��ایگی دارد و‬ ‫چنین کشوری را نمی توان حبس کرد‪.‬‬ ‫جهانگیری افزود‪ :‬در گزارش سازمان توسعه تجارت‬ ‫ظرفیت های توسعه صادرات غیرنفتی احصاء و اهداف‬ ‫کمی و وظایف هر نهادی نیز مش��خص شده ا که الزم‬ ‫است دبیرخانه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این‬ ‫وظایف را به نهادهای اجرایی مرتبط ابالغ و هماهنگی‬ ‫و برنامه ریزی های الزم را برای اجرای این تکالیف انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫در این نشس��ت که وزیران ام��ور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪،‬‬ ‫جه��اد کش��اورزی‪ ،‬ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات‪،‬‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودجه‪ ،‬مع��اون علم��ی و فناوری‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬مع��اون رئیس جمهوری در امور زنان‬ ‫و خانواده‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی ایران و فرمانده قرارگاه‬ ‫س��ازندگی خاتم االنبیاء نی��ز حضور داش��تند‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان توسعه تجارت گزارش��ی درباره پروژه افزایش‬ ‫حجم و تنوع محصوالت صادراتی به ‪ ۱۵‬کشور همسایه‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی در این گزارش با اش��اره به ارزش صادرات ایران‬ ‫به جهان و همس��ایگان در سال ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۶‬ماه ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫گزارش��ی از میزان واردات ‪ ۱۵‬کشور همسایه از جهان‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی ارائه ک��رد و گفت‪ :‬این ‪۱۵‬‬ ‫کشور در این س��ال حدود ‪ ۱۱۶۰‬میلیارد دالر واردات‬ ‫داش��تند و این در حالی است که س��هم ایران از بازار‬ ‫صادراتی این کشورها فقط ‪ ۲‬درصد معادل ‪ ۲۴‬میلیارد‬ ‫دالر بوده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه این گزارش‪ ،‬ارزش ظرفیت بالقوه صادرات‬ ‫ایران در بازار ‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫عنوان شد و رئیس س��ازمان توسعه تجارت به تشریح‬ ‫هدف گذاری کمی صادراتی ایران به ‪ ۱۵‬کشور همسایه‬ ‫برای دو س��ال این��ده پرداخت‪ .‬همچنی��ن برنامه های‬ ‫توسعه صادرات کشور در دو بخش ترویجی و توسعه ای‬ ‫مورد بحث و بررس��ی قرار گرف��ت و مهم ترین الزامات‬ ‫برای توس��عه تجارت م��ورد بحث و تب��ادل نظر قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در این نشست مقرر ش��د دبیرخانه ستاد فرماندهی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی اهداف و برنامه های تعیین ش��ده از‬ ‫سوی س��ازمان توس��عه تجارت برای افزایش صادرات‬ ‫غیرنفتی کشور به ‪ ۱۵‬کشور همسایه را در نشست هایی‬ ‫با نهادهای مرتبط مورد بررس��ی قرار دهد و برای اجرا‬ ‫به نهادهای ذی ربط ابالغ کند‪.‬‬ ‫تمرکز بخش خصوصی بر فرصت های تجاری ارمنستان و اتحادیه اوراسیا‬ ‫همایش بررسی راه های گسترش مناسبات ایران و ارمنستان‬ ‫با حضور سفیر این کشور در ایران‪ ،‬دبیرکل اتاق بازرگانی تهران‬ ‫و مقاماتی از وزارت امور خارجه ایران و س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫در ات��اق بازرگانی تهران برگزار ش��د‪ .‬در ای��ن گردهمایی که با‬ ‫اقبال چش��مگیر فعاالن اقتصادی روبه رو شده بود‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫توافقنامه اتحادیه اوراس��یا برای توس��عه مبادالت تجاری ایران‬ ‫و کش��ورهای عضو ای��ن اتحادیه و نیز فرصت ه��ای همکاری با‬ ‫کش��ور ارمنستان مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬در اغاز این همایش‪،‬‬ ‫حس��ام الدین حالج‪ ،‬معاون امور بین المل��ل اتاق بازرگانی تهران‬ ‫توافقنامه اوراسیا را بستری برای ارتقای سطح مناسبات تجاری‬ ‫کش��ور توصیف و عنوان کرد که این فرصت جدید همکاری باید‬ ‫مغتنم شمرده شود‪ .‬او در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت‬ ‫مب��ادالت تجاری ایران و ارمنس��تان و ای��ران پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫ارمنس��تان در سال گذش��ته میالدی حدود ‪ ۹۴‬میلیون دالر به‬ ‫ایران صادرات داشته که فقط ‪ ۴‬درصد کل صادرات این کشور را‬ ‫شامل می شود‪ .‬همچنین واردات ارمنستان از ایران معادل ‪۲۶۹‬‬ ‫میلیون دالر براورد شده که بدان معناست که این کشور فقط ‪۶‬‬ ‫درصد کاالهای مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ سازکارمالی مشترک میان دو کشور‬ ‫در ادامه این همایش‪ ،‬بهمن عش��قی دبی��رکل اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با اش��اره به حضور دو کشور ایران و ارمنستان در اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا‪ ،‬ان را فرصتی تازه برای سرعت بخشی به توسعه‬ ‫رواب��ط اقتصادی دو کش��ور عنوان کرد و اف��زود‪ :‬اتاق بازرگانی‬ ‫تهران در دوره کنونی‪ ،‬سیاست توسعه مناسبات اقتصادی ایران‬ ‫با کشورهای همسایه را در پیش گرفته و در این راستا‪ ،‬برقراری‬ ‫تراز بازرگانی متعادل را مالک عمل قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ارمنس��تان می تواند دست کم روی ‪۱۰‬‬ ‫قل��م تولیدی در ایران حس��اب ویژه ای باز کند‪ ،‬پیش��نهاد اتاق‬ ‫بازرگانی تهران درباره ایجاد س��ازکارمالی متناسب با اینستکس‬ ‫میان دو کش��ور ایران و ارمنستان را مطرح کرد و افزود‪ :‬با ایجاد‬ ‫ای��ن کانال نقل و انتقال مالی میان دو کش��ور‪ ،‬بخش بزرگی از‬ ‫مش��کالتی که تاجران دو طرف با ان دست به گریبان هستند‪،‬‬ ‫رفع خواهد شد و عالوه بر این‪ ،‬تحریم های ایاالت متحده امریکا‬ ‫نی��ز نمی تواند روی این س��ازکار مالی میان دو کش��ور اثرگذار‬ ‫باشد‪ .‬عش��قی از تدارک اتاق بازرگانی تهران برای ایجاد سازکار‬ ‫مالی مش��ابه اینس��تکس می��ان ایران و دو کش��ور هند و چین‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی‪ ،‬مرکز ثقل توافقنامه اوراسیا‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و ارمنس��تان نیز در این‬ ‫همایش با اش��اره به اینکه انعقاد موافقتنامه اوراس��یا در فضای‬ ‫تجاری کشور تغییرات قابل توجهی ایجاد می کند‪ ،‬افزود‪ :‬اگرچه‬ ‫اتحادیه اوراس��یا یک تشکل جوان تلقی می شود و در مقایسه با‬ ‫س��ایر اتحادیه های منطقه ای در سایر نقاط جهان‪ ،‬نظیر اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬ا س��ه ان و‪ ، ...‬اعضای ان س��ابقه چندانی در همکاری های‬ ‫اقتصادی منطقه ای ندارند‪ ،‬اما باید توجه داشت که درحال حاضر‬ ‫تنها تش��کل اقتصادی منطقه ای که ایران می تواند با ان تعامل‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬اتحادیه اوراسیاس��ت و فعال گزینه دیگری پیش‬ ‫روی کشورمان قرار ندارد‪ .‬ضمن اینکه ظرفیت های این اتحادیه‬ ‫بسیار باالست‪.‬‬ ‫هرویک یاریجانیان با بیان اینکه انچه میان ایران و اعضای این‬ ‫اتحادیه منعقد شده‪ ،‬یک توافقنامه است و باید نهایت استفاده را‬ ‫در این ‪ ۳‬سال از ان داشته باشیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬توجه داشته باشید‬ ‫که ما به عنوان بخش خصوصی امروز به صادرات نیازمند هستیم‬ ‫و اتحادیه اوراسیا به عنوان یک پل کامال قابل اطمینان می تواند‬ ‫بس��یاری از مشکالت فعلی بخش خصوصی را در حوزه صادرات‬ ‫و تعامالت مالی برطرف کند؛ بنابراین باید بتوانیم در دس��ت در‬ ‫دس��ت هم از این پیچ تاریخی هم عبور کنیم و بخش خصوصی‬ ‫به عنوان مرکز ثقل این گزینه کار خود را شروع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت بزرگراه برای دستیابی به شمال قفقاز‬ ‫رئیس اداره امور قفقاز وزارت امور خارجه نیز در این نشست‪،‬‬ ‫از مذاکرات میان دولت های دو کش��ور ایران و ارمنستان برای‬ ‫ساخت بزرگراه شمال به جنوب ارمنستان خبر داد که به گفته‬ ‫وی‪ ،‬ایج��اد این بزرگ��راه در پیوند ارتباطی ایران با روس��یه و‬ ‫ش��مال قفقاز تاثیرگذار است‪ .‬محسن فغانی یکی از زمینه های‬ ‫هم��کاری اقتصادی میان دو کش��ور را بخ��ش خدمات فنی و‬ ‫مهندسی عنوان کرد و افزود‪ :‬صادرات گاز از ایران به ارمنستان‬ ‫و دریافت برق بیش��تر از این کش��ور‪ ،‬یکی از محورهای اصلی‬ ‫همکاری ها میان دو کش��ور است‪ .‬وی همچنین ایجاد کریدور‬ ‫س��بز گمرکی میان دو کش��ور را اقدامی در راس��تای توس��عه‬ ‫همکاری ه��ای اقتصادی دو طرف دانس��ت و اف��زود‪ :‬برقراری‬ ‫تبادل مالی با ارز محلی و تهاتر کاال از دیگر فرصت هایی است‬ ‫که دو کش��ور می توانند برای گس��ترش مناسبات اقتصادی در‬ ‫پیش گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹ تعامل اقتصادی‪ ،‬رفع کننده تقابل و جنگ است‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬میرهادی سیدی‪ ،‬مشاور امور بین الملل‬ ‫و توافقنامه های تجاری س��ازمان توسعه تجارت‪ ،‬طی سخنانی‬ ‫با اش��اره به انعق��اد تواقفنامه اوراس��یا عنوان ک��رد که انتظار‬ ‫این اس��ت که امضای این موافقت نامه‪ ،‬اثار مثبتی بر توس��عه‬ ‫مناسبات اقتصادی داشته باشد‪ .‬او در ادامه با بیان اینکه تعامل‬ ‫اقتص��ادی رفع کننده تقابل‪ ،‬جنگ و تعارض اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫صرف تشکیل اتحادیه اوراسیا‪ ،‬در منطقه می تواند ضامن صلح‪،‬‬ ‫امنیت و تعام��ل فایده مند برای اعضای این اتحادیه و از جمله‬ ‫ایران باشد‪.‬‬ ‫او در ادامه با اش��اره به اینکه توافقنامه اوراس��یا‪ ،‬جامع ترین‬ ‫توافق از حیث تجاری اس��ت که ایران تاکنون به امضا رسانده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این نش��ان می دهد که ما وارد فاز هماهنگی های‬ ‫عمیق تر با این اتحادیه ش��ده ایم‪ .‬در واقع این راهی اس��ت که‬ ‫باید پیموده شود‪.‬‬ ‫س��یدی به جزئیاتی از مذاکرات منتهی به توافقنامه اوراسیا‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬این توافقنام��ه مبتنی بر تجارت ترجیحی‬ ‫اس��ت و باید به تجارت ازاد تبدیل شود‪ .‬به دلیل انکه‪ ،‬روسیه‬ ‫در عضویت س��ازمان جهانی تجارت اس��ت و این کشور اجازه‬ ‫برقراری تجارت ترجیحی با کش��ورها را داشته باشد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫توافقنامه اوراسیا برای مدت ‪ ۳‬سال تنظیم شده است و تجارت‬ ‫ترجیحی قید شده در ان باید به تجارت ازاد تبدیل شود‪.‬‬ ‫س��یدی با بیان اینکه تواقفنامه اوراس��یا از پنج��م ابان ماه‬ ‫امس��ال با اندکی اغماض از س��وی گمرک ایران اجرایی ش��ده‬ ‫است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬چنانچه گزارش هایی مبنی بر به کارنگرفتن‬ ‫تخفیف��ات و تعرفه ترجیحی در کش��ور های عض��و تواقفنامه‬ ‫ب��ر کاالهای ایرانی وج��ود دارد‪ ،‬به دلیل ان اس��ت که فعاالن‬ ‫اقتصادی ب��رای بهره گیری از ظرفیت ای��ن توافق باید گواهی‬ ‫مبدا ویژه ارائه کنند‪ .‬فرم این گواهی مبدا ویژه‪ ،‬پیش از ‪ 5‬ابان‬ ‫روی س��ایت اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته اس��ت و زمانی که‬ ‫نسخ گواهی مبدا ها میان کشور های عضو‪ ،‬مبادله شود‪ ،‬اجرای‬ ‫این توافقنامه سرعت خواهد گرفت‪ .‬ضمن انکه در صورت بروز‬ ‫مش��کلی در تطبیق اسناد‪ ،‬نظیر گواهی مبدا‪ ،‬فعاالن اقتصادی‬ ‫‪ ۱۲‬ماه فرصت دارند که با گواهی مبدا درست به مراجع مربوط‬ ‫در کشور های مقصد مراجعه کنند و از مزیت های این توافقنامه‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬بررس��ی ها نش��ان می دهد که بی��ش از نیمی از‬ ‫ص��ادرات جهان به مقصدهایی روانه می ش��ود که پیش از ان‪،‬‬ ‫توافق هایی تجاری روی ان انجام و در امر تجارت تس��هیلگری‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬معاون بین الملل اتاق بازرگانی تهران گفت‪:‬‬ ‫تا هفته گذش��ته طرف ه��ای خارجی که کاال ب��ه ایران صادر‬ ‫کرده اند‪ ،‬از ‪ ۱۶‬میلیون دالر تخفیف های تعرفه بهره مند شده اند‬ ‫و اتاق بازرگانی تهران به همراه اتاق های گیالن و مازندران ‪۹۰‬‬ ‫درصد گواهی مبدا های صادره به کش��ورهای اتحادیه اوراس��یا‬ ‫را ص��ادر کرده اند‪ .‬ضمن انکه‪ ،‬تا تاری��خ ‪ ۲۹‬ابان‪ ،‬حدود ‪۷۱۸‬‬ ‫گواهی مبدا ازس��وی اتاق بازرگانی تهران صادر شده که ‪۱۸۰‬‬ ‫گواهی مربوط به فهرس��ت اقالم توافقنامه اوراسیاس��ت‪ .‬با این‬ ‫هم��ه صادرکنندگان ایرانی نتوانس��ته اند از امتی��ازات اعطایی‬ ‫کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید مشترک برای ورود به بازارهای سوم‬ ‫سفیر جمهوری ارمنستان در تهران نیز به همکاری هدفمند‬ ‫این سفارتخانه با اتاق بازرگانی تهران در ‪۵‬سال گذشته با هدف‬ ‫گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬ایران‬ ‫کش��وری بزرگ با منابع طبیعی فراوان و برخ��وردار از نیروی‬ ‫انس��انی متخصص و جوان است و ارمنستان در تالش است تا‬ ‫روابط خود در همه زمینه ها را با ایران توسعه دهد‪.‬‬ ‫ارتاش��س تومانی��ان س��پس با اش��اره به تغیی��ر و تحوالت‬ ‫انجام ش��ده در بعد سیاسی این کش��ور به دنبال اصالحاتی که‬ ‫طی س��ال گذش��ته و با روی کار امدن دول��ت جدید در این‬ ‫کش��ور رخ داده است‪ ،‬افزود‪ :‬به دنبال اصالح قوانین مالیاتی در‬ ‫ارمنس��تان ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر درامد مالیاتی برای این کش��ور‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین از تولیدات مشترک برای دستیابی به بازارهای‬ ‫س��وم به عنوان یکی از فرصت های همکاری میان دو کشور یاد‬ ‫کرد و اف��زود‪ :‬تولیدات ایرانی می تواند از طریق ارمنس��تان به‬ ‫بازار اروپا راه یابد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1415‬‬ ‫پیاپی ‪2733‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از برگزاری نمایشگاه ساختمان پایدار گزارش می دهد‬ ‫چهارمین نمایش��گاه ملی س��اختمان پایدار مصرف‬ ‫بهین��ه ان��رژی ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۶‬اذر در مح��ل نمایش��گاه های‬ ‫تخصصی ش��هرداری تهران(بوستان گفت وگو) در حال‬ ‫برگزاری اس��ت‪ .‬مراس��م افتتاحیه این رویداد با حضور‬ ‫محمد س��االری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری‬ ‫شورای اسالمی شهر تهران‪ ،‬عبدالرضا گلپایگانی معاون‬ ‫شهرس��ازی و معماری ش��هرداری ته��ران‪ ،‬علی وطنی‬ ‫مجری پروژه بهینه سازی انرژی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬روزبه ظهیری هاش��می مدیرعامل‬ ‫ش��رکت سرمایه گذاری مس��کن‪ ،‬محمد طاهری رئیس‬ ‫سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و محمود‬ ‫محم��ودزاده معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی در بوس��تان گفت وگو محل نمایشگاه های‬ ‫تخصصی ش��هرداری تهران برگزار ش��د‪.‬‬ ‫از ابعاد‬ ‫برپایی این رویداد گزارش می دهد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ملی س��اختمان پایدار رویدادی ‪ ۲‬وجهی‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش اول ان را بزرگترین نمایش��گاه تخصصی‬ ‫مصالح و فناوری‏های نوین در حوزه س��اختمان پایدار و‬ ‫همینطور کارگاه های اموزشی و پنل‏های تخصصی که‬ ‫با هدف ارائه راهکارها و فناوری‏های الزم جهت مدیریت‬ ‫مصرف انرژی با حضور ش��رکت های بخش خصوصی و‬ ‫دولتی در صنعت ساختمان تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫بخ��ش دوم را هم همای��ش مرتبط با این حوزه در بر‬ ‫می گی��رد‪ .‬محورهای هفتگانه این همایش بدین ش��رح‬ ‫است‪:‬‬ ‫ مالحظ��ات طراحی و اجرای س��اختمان به منظور‬‫حرکت به سمت ساختمان پایدار‬ ‫ معرفی الگوهای مطلوب ساختمان با مصرف انرژی‬‫پایین‬ ‫ مشوق‏های حمایتی شهرداری‏ها و سایر ارگان‏های‬‫ذینفع برای اجرای ساختمان‏های با مصرف انرژی پایین‬ ‫ مدیری��ت مص��رف اب و انرژی در س��اختمان‏های‬‫دولتی و عمومی (صرفه جویی در مصرف انرژی)‬ ‫ کاربرد انرژی‏های تجدیدپذیر در ساختمان‬‫ بررسی تاثیر تاسیسات سرمایش‪ ،‬گرمایش و تهویه‬‫مطبوع بر محیط زیست‬ ‫ محور ویژه امس��ال هم با عنوان «بحران مصرف اب‬‫و انرژی» مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن رویداد توس��ط معاونت شهرس��ازی و معماری‬ ‫ش��هرداری ته��ران و مرک��ز تحقیق��ات راه‪ ،‬مس��کن و‬ ‫شهرسازی با مشارکت مجتمع رسانه ای راه وساختمان‬ ‫برگزار شده و البته گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان‬ ‫حامی معنوی این رویداد حضور و همکاری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز اول در حوزه ساخت وسازها‬ ‫عبدالرض��ا گلپایگان��ی معاون شهرس��ازی و معماری‬ ‫شهرداری تهران در حاشیه بازدید از بخش های مختلف‬ ‫ای��ن روی��داد اظهارکرد‪ :‬یک��ی از رویکردهای اساس��ی‬ ‫مدیری��ت ش��هری کاه��ش الودگی طبیعت اس��ت که‬ ‫می توان به رویکردهای اصول صحیح ساختمان س��ازی‪،‬‬ ‫توجه به چرخش باد و کمربند س��بز تهران اشاره کرد‪.‬‬ ‫پروژه هایی در زمین��ه معماری همگام با طبیعت وجود‬ ‫دارد که از انها رونمایی می شود‪.‬‬ ‫گلپایگان��ی ادامه داد‪ :‬هوشمندس��ازی ش��هر تهران‬ ‫می تواند به پایداری س��اختمان و مدیریت انرژی کمک‬ ‫ویژه ای کند و این موضوع توس��ط مدیران ش��هری در‬ ‫ته��ران مورد بررس��ی ق��رار گرفت��ه که ص��دور پروانه‬ ‫س��اختمانی و ثبت درخواس��ت پروان��ه غیرحضوری از‬ ‫اقداماتی است که در زمینه هوشمندسازی شهر تهران‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه ملی س��اختمان پایدار از سوی معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫ش��هرداری تهران و مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی با مشارکت‬ ‫مجتمع رسانه ای راه وساختمان برگزار شده و البته گروه سرمایه گذاری‬ ‫مسکن به عنوان حامی معنوی این رویداد حضور و همکاری دارد‬ ‫وی با توجه به اهمیت اصول مهندس��ی ساختمان در‬ ‫تهران گفت‪ :‬بیشتر ساختمان های ساخته شده در سال‬ ‫‪ ۹۴‬کیفی��ت کاف��ی و اصولی را ندارن��د که این موضوع‬ ‫را می ت��وان در طراح��ی و اجرا مش��اهده کرد‪ ،‬با کمک‬ ‫هم��کاران در س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان در‬ ‫تالشیم که این موضوع را اصالح کنیم‪.‬‬ ‫معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری تهران افزود‪:‬‬ ‫در یک س��ال گذشته تالش ش��ده تمامی ساختمان ها‪،‬‬ ‫وال پس��ت (متصل کننده دیوار به اس��کلت و استحکام‬ ‫دی��وار) را اج��را کنند البت��ه برخی از س��اختمان ها از‬ ‫نظر فنی مش��کالتی دارند که به زودی این مش��کالت‬ ‫نیز حل می ش��ود‪ .‬گلپایگان��ی در ادامه گفت‪ :‬در اصالح‬ ‫جدی��د بح��ث رده بندی س��اختمان ها از نظ��ر کیفی‬ ‫مورد توجه ق��رار گرفته و قطعا این موضوع مورد توجه‬ ‫ش��هروندان قرار خواهد گرف��ت‪ .‬وی با توجه به موضوع‬ ‫بهینه س��ازی مصرف انرژی در ش��هر تهران خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ش��هرداری تهران ضمن احترام به شهروندان این‬ ‫ش��هر‪ ،‬به بهینه س��ازی انرژی اهمیت می دهد و تالش‬ ‫می کند اسراف انرژی را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫گلپایگانی ادامه داد‪ :‬ساختمان های تهران باید طوری‬ ‫س��اخته ش��ود که از نظر کیفی دارای رتبه باش��ند که‬ ‫همین موضوع باعث جلب اعتماد مردم به ش��هرداری‪،‬‬ ‫ش��ورای اسالمی شهر تهران و س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف روزانه ‪ 5‬میلیون بشکه انرژی‬ ‫مج��ری پ��روژه بهینه س��ازی انرژی معاون��ت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری با بی��ان اینکه روزانه پنج‬ ‫میلیون بش��که انرژی فسیلی‪ ،‬س��ه میلیون بشکه گاز و‬ ‫دو میلیون بش��که نفت در کشور مصرف می شود گفت‪:‬‬ ‫س��االنه ‪ ۱۰۸‬میلیارد دالر هزینه صرف انرژی در کشور‬ ‫می شود که ‪ ۱۷‬برابر کشور ژاپن است‪.‬‬ ‫علی وطنی با توجه ب��ه مصرف باالی انرژی در ایران‬ ‫افزود‪ :‬س��هم ساختمان ها در کش��ور از مصرف سوخت‬ ‫روزانه ش��ش میلیارد تومان است و متاسفانه انرژی در‬ ‫کش��ور به راحتی اسراف می شود که می توانیم با کمک‬ ‫گی��ری از اس��تارت اپ ها و نس��ل جوان این اس��راف را‬ ‫کمت��ر کنی��م‪ .‬وی گفت‪ :‬امادگی داریم که با تاس��یس‬ ‫صندوق حمایت از بهینه س��ازی مصرف انرژی با کمک‬ ‫استارتاپ ها در این زمینه کمک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ بهینه سازی مصرف انرژی‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن نیز در مورد‬ ‫توس��عه پایدار گفت‪ :‬امروز داشتن رویکرد توسعه پایدار‬ ‫یک انتخاب نیس��ت بلکه یک اجبار اس��ت اما متاسفانه‬ ‫تاکنون خروجی مورد نظر را نداشته است‪.‬‬ ‫روزبه ظهیری هاش��می افزود‪ :‬توجه به محیط زیست‬ ‫بای��د ج��زو اولویت ه��ای مدیریت ش��هری باش��د که‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه م��اده ‪ ۱۹‬می توانی��م ب��ه ای��ن موضوع‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای داشتن ساختمان پایدار باید به‬ ‫بهینه س��ازی انرژی توجه کنیم؛ اما امروز شاهد هستیم‬ ‫که مصرف انرژی در ایران س��ه برابر کش��ورهای دیگر‬ ‫است که باید به این موضوع رسیدگی کنیم تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��هم مصرف انرژی در س��اختمان بیش از ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫است که باید مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تهیه شناس�نامه فنی ملکی س�اختمان؛ یک‬ ‫مطالبه ملی‬ ‫همچنین رئیس کمیس��یون شهرس��ازی و معماری‬ ‫شورای اسالمی ش��هر تهران نیز در این مراسم با توجه‬ ‫به اهمیت صدور شناسنامه کیفیت برای ساختمان های‬ ‫تهران گفت‪ :‬یکی از دالیلی که س��اختمان های کش��ور‬ ‫ما نس��بت ب��ه س��اختمان های دیگر کش��ورها از عمر‬ ‫کمتری برخوردار هس��تند‪ ،‬نبود کیفیت و از نکاتی که‬ ‫باید س��اختمان پایدار رعایت کند دارا بودن شناسنامه‬ ‫کیفیت است‪.‬‬ ‫محمد س��االری اف��زود‪ :‬تهیه شناس��نامه فنی ملکی‬ ‫س��اختمان بای��د به ی��ک مطالبه تبدیل ش��ود که این‬ ‫موضوع نیازمند فرهنگس��ازی است و امیدوارم در مدت‬ ‫باقی مانده عمر این دوره از ش��ورای شهر این اتفاق رخ‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مدیریت ش��هری فعل��ی تهران باید با‬ ‫توجه به مشکالت مالی تصمیمات گذشته خود را مانند‬ ‫نوسازی بافت فرسوده عملی کند‪.‬‬ ‫س��االری گفت‪ :‬مناسب س��ازی و الگوسازی در برخی‬ ‫محالت تهران باید تا پایان این دوره از مدیریت شهری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ در شناسنامه فنی ساختمان لحاظ شود‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران‬ ‫با توجه به اهمیت جلب رضایت شهروندان تهران گفت‪:‬‬ ‫باید کاری کنیم که خریداران ساختمان در شهر تهران‬ ‫به طور کامل از اس��تانداردهای مصرفی ساختمان خود‬ ‫اگاه باش��ند‪ .‬محمد طاهری افزود‪ :‬در شناس��نامه فنی‬ ‫س��اختمان باید میزان مص��رف انرژی ذکر ش��ده و به‬ ‫مالکان ارائه داده شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬شناس��نامه فن��ی س��اختمان ب��ه‬ ‫ص��ورت الکترونیک توس��ط س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫س��اختمان ته��ران در س��امانه ای��ن س��ازمان ص��ادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از اه��داف مهم این همای��ش می توان ب��ه اولویت و‬ ‫اهمیت قانون اصالح الگوی مصرف انرژی در راس��تای‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی؛ بررس��ی قوانین و ایین نامه‏ های‬ ‫موجود در حوزه مدیریت انرژی در صنعت س��اختمان؛‬ ‫بررسی راهکارهای مهندسی به منظور مدیریت مصرف‬ ‫ان��رژی در صنعت س��اختمان؛ ایجاد ه��م افزایی میان‬ ‫ارگان‏ه��ای ذی‏ربط جهت اجرای قوانین بهینه‏ س��ازی‬ ‫مصرف انرژی و نیز ترویج فرهنگ بهینه س��ازی مصرف‬ ‫ان��رژی در میان بهره برداران و تاکید بر اهمیت انرژی و‬ ‫محیط زیست اشاره کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ برگزاری ‪ ۱۳‬کارگاه اموزشی و ‪ ۵‬پنل‬ ‫تخصصی در دستورکار «چهارمین همایش و نمایشگاه‬ ‫مل��ی س��اختمان پایدار‪ ،‬مص��رف بهینه ان��رژی» بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دهمین نمایشگاه‬ ‫کشاورزی در قزوین‬ ‫برگزار می شود‬ ‫تهیه شناسنامه‬ ‫فنی ملکی‬ ‫ساختمان‬ ‫باید به یک‬ ‫مطالبه تبدیل‬ ‫شود که این‬ ‫موضوع نیازمند‬ ‫فرهنگسازی‬ ‫است و‬ ‫امیدوارم در‬ ‫مدت باقی مانده‬ ‫عمر این دوره از‬ ‫شورای شهر این‬ ‫اتفاق رخ دهد‬ ‫برپایی نمایشگاه توانمندی های زنان روستایی در رفسنجان‬ ‫نمایش��گاه توانمندی های زنان روس��تایی و عشایری استان‬ ‫کرم��ان از س��ه ش��نبه در ‪ ۷۰‬غرفه در دانش��گاه ولیعصر(عج)‬ ‫شهرستان رفسنجان اغاز به کار کرد‪ .‬نمایشگاه توانمندی های‬ ‫زنان روس��تایی و عش��ایری اس��تان کرمان از ‪ 5‬ت��ا ‪ 7‬اذر در‬ ‫دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان در ساعات ‪ 8‬تا ‪ ۱۸‬در معرض‬ ‫دی��د عالقمندان قرار دارد‪ ۷۰ .‬غرفه نمایش��گاه توانمندی های‬ ‫زنان روس��تایی و عش��ایری اس��تان کرمان ش��امل غرفه های‬ ‫دومین نمایشگاه توانمندی ها و نیازمندی های مجتمع مس‬ ‫سرچش��مه در بس��تر اقتصاد مقاومتی طی س��ه روز در سالن‬ ‫شهدای گمنام دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬مدیر مجتمع مس سرچش��مه در مراس��م‬ ‫افتتاح این نمایش��گاه گفت‪ :‬نمایش��گاه سال گذشته منجر به‬ ‫این ش��د ک��ه تفاهمنامه بین ‪ ۱۰۰‬کارگاه فعال شهرس��تان و‬ ‫منطقه امضا شود تا قطعات مورد نیازمان را در صورت داشتن‬ ‫کیفی��ت تامین کنیم‪ .‬مهندس حس��ین احمدی با بیان اینکه‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۳۰‬واحد فعال هس��تند و ب��ا مجتمع همکاری‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪ :‬سال گذشته با تالش همه همکاران و کارگران در‬ ‫سرچشمه کارخانه اسیدسولفوریک راه اندازی شد و در شرایط‬ ‫تحری��م توانس��تیم قطعات مورد نیازمان را از خارج از کش��ور‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹الگویی برای کمک به رشد و توسعه‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کرمان نیز‬ ‫صنایع دس��تی‪ ،‬غذاهای س��نتی‪ ،‬گل و گی��اه‪ ،‬گیاهان دارویی‬ ‫خانگی‪ ،‬ش��یرینی ج��ات‪ ،‬عرقیجات‪ ،‬میناکاری روی س��فال و‬ ‫مس‪ ،‬مس االت و غیره اس��ت‪ .‬زنان از سراسر استان کرمان از‬ ‫جمله شهرستان های سیرجان‪ ،‬شهربابک‪ ،‬بافت‪ ،‬رابر‪ ،‬راور‪ ،‬بم‪،‬‬ ‫جیرفت و انار در این نمایشگاه حضور دارند‪ .‬فرماندار رفسنجان‬ ‫در گفت وگو با ایرنا با اش��اره به افتتاح نمایشگاه توانمندی های‬ ‫زنان روستایی و عشایری استان کرمان در این شهرستان گفت‪:‬‬ ‫برپایی نمایش��گاه توانمندی های مختلف استان و شهرستان ها‬ ‫ب��ه رونق اقتص��ادی مناطق کم��ک می کند‪ .‬مجی��د فصیحی‬ ‫هرندی افزود‪ :‬س��ال گذشته نخستین نمایش��گاه توانمندی و‬ ‫نیازمندی های مجتمع مس سرچشمه در رفسنجان برگزار شد‬ ‫که نیازهای این مجتمع با راه اندازی صنایع پایین دستی و فعال‬ ‫ش��دن واحدهای تولیدی‪ ،‬تولید و برطرف شد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه ظرفیت های خوبی در روستاها وجود دارد که اگر به انها‬ ‫نمایشگاه توانمندی های مس سرچشمه در یک نگاه‬ ‫در این مراسم گفت‪ :‬ش��رکت ملی صنایع مس ایران به حوزه‬ ‫صنع��ت و معدن اس��تان کرم��ان کمک به س��زایی می کند و‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را حمایت می کند‪ .‬مهدی‬ ‫حس��ینی نژاد اظهار ک��رد‪ ۲۸ :‬ابرکارخانه در اس��تان کرمان‬ ‫برنامه ری��زی کردیم که یکی از انها کارخانه اسیدس��ولفوریک‬ ‫مجتمع مس سرچش��مه بود که موتور محرکه برای گام بعدی‬ ‫برنامه ریزی ش��ده که صنایع وابس��ته‪ ،‬قطعه سازی و خدمات‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۲۵‬قطعه توسط قطعه سازان رفسنجانی‬ ‫مدی��ر رواب��ط عمومی و خدم��ات اجتماع��ی مجتمع مس‬ ‫سرچش��مه نیز اظه��ار کرد‪ :‬دومی��ن نمایش��گاه توانمندی ها‬ ‫و نیازمندی ه��ای مجتمع مس سرچش��مه در بس��تر اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی از ‪ ۲۸‬ت��ا ‪ ۳۰‬ابان ماه در دانش��گاه ولی عصر(عج)‬ ‫رفسنجان برگزار شد‪ ،‬ضمن اینکه در کنار نمایشگاه پنل های‬ ‫تخصصی اموزشی و پژوهشی ارائه شد‪.‬‬ ‫توجه کنیم بخش قابل توجهی اشتغال را در روستاها می توان‬ ‫ایجاد کرد اظهارکرد‪ :‬نمایشگاه توانمندی های زنان روستایی و‬ ‫عشایری فرصتی است که موجب اشتغالزایی می شود و این امر‬ ‫می تواند کمک کند به سمت راه اندازی کارگاه های کوچک در‬ ‫روستاها پیش برویم‪ .‬فصیحی هرندی عنوان کرد‪ :‬اشتغال خرد‬ ‫و راه اندازی کارگاه های کوچک می تواند بیش��ترین تاثیر را در‬ ‫رونق اقتصادی مناطق مختلف داشته باشد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا رجب پ��ور تصری��ح ک��رد‪ :‬تع��داد ‪ ۲۵‬قطعه در‬ ‫رفسنجان توس��ط قطعه سازان رفس��نجان برای شرکت مس‬ ‫ساخته می شود و امیدواریم امسال این رقم بیشتر شود‪.‬‬ ‫را در طبق اخالص گذاش��تند و فراخوان عمومی زدند که هر‬ ‫کس��ی که توان دارد بیاید و انچ��ه که مورد نیاز مجتمع مس‬ ‫می باشد را تامین کند‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در اس��تان کرمان نیز در حاش��یه بازدید‬ ‫از این نمایش��گاه ابراز امیدواری ک��رد در اینده توانمندی های‬ ‫مجتمع مس سرچشمه مضاعف و نیازمندی های ان کم شود‪.‬‬ ‫حجت االس�لام و المس��لمین علیدادی س��لیمانی گفت‪ :‬از‬ ‫دو جهت خیلی خوش��حال ش��دم یکی بح��ث توانمندی های‬ ‫مجتم��ع مس که جوانان دانش��مند و ب��ا اراده ما چه کارهای‬ ‫بزرگی انجام می دهند و به س��رعت خود را به اس��تانداردهای‬ ‫جهان��ی نزدیک می کنند و بلکه از برخی مس��ائل از انها عبور‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نکته دوم در بخش نیازمندی های مجتمع مس‬ ‫سرچش��مه که خیلی مومنانه و مخلصانه نیازمندی های خود‬ ‫معاون عمرانی اس��تاندار کرمان نیز در حاشیه بازدید از این‬ ‫نمایش��گاه با بیان اینکه توانمندی شرکت صنایع مس بر همه‬ ‫واض��ح و مبرهن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع نی��از به گفتن من‬ ‫ندارد اما در این نمایش��گاه با توجه به بازدیدی که داشتم این‬ ‫توانمندی ها بیشتر از ان تصوری بود که داشتم‪.‬‬ ‫دکتر ایت اللهی موسوی افزود‪ :‬کار خوبی انجام شده بود‪ ،‬هم‬ ‫بواسطه ارائه اقدامات مجتمع و هم بواسطه ارائه نیازمندی های‬ ‫مجتمع مس سرچشمه که الزم است صنعتگران خرد بتوانند‬ ‫از این موقعیت اس��تفاده کنند و از این امکانی که مهیا ش��ده‬ ‫ب��رای ارائه تولیدات خود و چرخه اقتص��ادی خوبی که ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬بهره ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹توانمندی ها مضاعف و نیازمندی های کم شود‬ ‫بیست و دومین نمایشگاه تخصصی خان ه مدرن‬ ‫عصر روز دوشنبه در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی غرب کشور در اراک گشایش یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫اس��تان مرک��زی در حاش��یه ایی��ن اغ��از این‬ ‫روی��داد اقتص��ادی ب��ه ایرن��ا گف��ت‪ :‬در ای��ن‬ ‫نمایش��گاه ‪ ۹۵‬ش��رکت کننده از سراس��ر کشور‬ ‫محصوالت خود ش��امل مبلمان‪ ،‬لوس��تر‪ ،‬فرش‪،‬‬ ‫ل��وازم خانگی و دکوراس��یون داخل��ی را عرضه‬ ‫کرده اند‪« .‬مرتضی اسالمی زاده» افزود‪ :‬نمایشگاه‬ ‫با هدف عرضه اخرین دستاوردها لوازم خانگی و‬ ‫ب��رای ایجاد فرصت رقابتی و فراهم کردن زمینه‬ ‫الزم برای مبادالت اقتصادی برگزار شده اس��ت‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬این نمایش��گاه تا ‪ 8‬اذر از س��اعت‬ ‫‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۱‬پذیرای بازدیدکنندگان و عالقمندان‬ ‫است‪ .‬نمایش��گاه های بین المللی استان مرکزی‬ ‫دارای ‪ ۱۰‬ه��زار مترمربع س��الن نمایش��گاهی‬ ‫مسقف‪ ،‬سه هزار مترمربع فضای باز نمایشگاهی‬ ‫و ‪ ۱۲۰‬ه��زار مترمربع پارکینگ ویژه غرفه داران‬ ‫و بازدیدکنندگان اس��ت‪ .‬شرکت نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی اس��تان مرکزی در س��ال ‪ ۱۳۷۸‬در‬ ‫زمینی به مس��احت ‪ ۲۲‬هکت��ار در محل تالقی‬ ‫ش��اهراه ش��مال به جنوب و غرب به شرق کشور‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توانمندی صنایع مس بیشتر از تصور بود‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان قزوین‬ ‫گفت‪ :‬دهمین نمایشگاه کشاورزی‪ ،‬ماشین االت‪،‬‬ ‫تجهیزات ابیاری و نهاده ها برگزار می شود‪.‬‬ ‫فاطم��ه خمس��ه در گفت وگ��و با مه��ر اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در این نمایش��گاه ‪ ۸۰‬ش��رکت تولیدی از‬ ‫اس��تان های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬اذربایجان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬اذربایجان غرب��ی‪ ،‬زنج��ان‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫گی�لان و قزوی��ن و همچنی��ن نمایندگی چند‬ ‫ش��رکت خارجی دس��تاوردها و تولیدات خود را‬ ‫در غرفه ه��ای نمایش��گاه در معرض دید عموم و‬ ‫متخصصان کش��اورزی قرار می دهند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ان��واع تجهیزات م��ورد نیاز‬ ‫سیستم های نوین ابیاری‪ ،‬نهاده ها و ماشین االت‬ ‫کشاورزی در ‪ ۳۵۰۰‬متر مربع به نمایش گذاشته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خمسه اضافه کرد‪ ۳۵ :‬تا ‪ ۴۰‬درصد از نمایشگاه‬ ‫مربوط به سیس��تم های ابیاری و اب و خاک‪۲۵ ،‬‬ ‫درص��د ماش��ین االت و ادوات کش��اورزی‪۲۰ ،‬‬ ‫درصد نهاده های کش��اورزی و مابقی نیز مربوط‬ ‫به پهپادها برای سمپاش��ی مزارع و س��ایر موارد‬ ‫بخش کشاورزی است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان‬ ‫قزوین افزود‪ :‬دهمین نمایش��گاه کش��اورزی‪،‬‬ ‫ماشین االت‪ ،‬ادوات‪ ،‬تجهیزات ابیاری ونهاده ها‬ ‫از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬اذر همه روزه از ساعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه بین المللی قزوین برای‬ ‫بازدید عموم دایر است‪.‬‬ ‫نمایشگاهی برای‬ ‫نوشیدنی متعارف ایرانی‬ ‫مسعود خوانساری‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی تهران‬ ‫با حضور در نمایش��گاه تخصصی صنعت چای از‬ ‫ای��ن نمایش��گاه بازدید و با غرف��ه داران و فعاالن‬ ‫ای��ن صنعت دیدار و گفت وگو ک��رد‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران روز‬ ‫گذشته از نمایشگاه تخصصی صنعت چای بازدید‬ ‫کرد و با تولیدکنندگان و بازرگانان چای کش��ور‬ ‫درب��اره وضعی��ت تولید و تج��ارت این محصول‬ ‫س��نتی در ایران به گفت وگو نشست‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی و تخصص��ی صنع��ت چ��ای از روز‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬اذر ‪ ۹۸‬در محل سالن دریای نور هتل‬ ‫اس��تقالل تهران اغاز به کار کرده است و طی ان‬ ‫برترین برندهای این صنعت از ایران و چند کشور‬ ‫تولیدکننده چای‪ ،‬توانمندی ها و محصوالت خود‬ ‫را به نمایش گذاش��ته اند‪ .‬مس��عود خوانساری در‬ ‫ای��ن بازدید که حمیدرضا موثقی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان و بازرگانان و صنایع بس��ته بندی‬ ‫چای کش��ور‪ ،‬وی را همراهی ک��رد‪ ،‬با حضور در‬ ‫غرفه هر یک از واحدهای تولیدی و بس��ته بندی‬ ‫چ��ای‪ ،‬ک��م و کیف مس��ائل روز ای��ن صنعت در‬ ‫کش��ور را جویا ش��د و از نزدیک توان تولیدی و‬ ‫دان��ش فنی بنگاه های این بخ��ش را نظاره کرد‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه عالوه بر تولیدکنندگان داخلی‪،‬‬ ‫نمایندگانی از سازمان های چای برخی کشورهای‬ ‫خارجی از جمله سریالنکا‪ ،‬هندوستان و کنیا نیز‬ ‫حضور داشتند و رئیس اتاق بازرگانی تهران طی‬ ‫گفت وگ��و با انان‪ ،‬همکاری های اقتصادی ایران با‬ ‫بزرگترین کشورهای تولیدکننده چای در جهان‬ ‫را مورد سنجش قرار داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بهانه ای برای مدیریت انرژی در چاردیواری های تهران‬ ‫نمایشگاه خانه مدرن در‬ ‫اراک گشایش یافت‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1415‬‬ ‫پیاپی ‪2733‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫حمایت اوقاف فارس‬ ‫از پروژه های دانش بنیان‬ ‫خبر‬ ‫اصفهان میزبان‬ ‫نمایشگاه صنعت‬ ‫چهاردهمین نمایشگا ه بین المللی صنعت‬ ‫اصفه��ان از ‪ ۶‬تا ‪۹‬اذر میزبان ‪ ۱۵۰‬ش��رکت‬ ‫خواهد بود تا توانمندی های خود را در حوزه‬ ‫تجهی��زات صنعت��ی و کارگاه��ی به نمایش‬ ‫بگذارن��د‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪،‬‬ ‫این نمایش��گاه که به مدت ‪۴‬روز ش��رایطی‬ ‫را فراه��م می اورد تا ش��رکت هایی از تهران‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫فارس و خراسان رضوی‪ ،‬ظرفیت ها و اخرین‬ ‫محص��والت و خدم��ات خود را ب��ه نمایش‬ ‫بگذارند‪ .‬ابزاراالت صنعتی‪ ،‬ماش��ین االت و‬ ‫تجهیزات خطوط تولید‪ ،‬اتوماسیون صنعتی‬ ‫و اب��زار دقی��ق‪ ،‬صنایع پیش��رفته‪ ،‬خدمات‬ ‫فنی مهندسی و مشاوره ای‪ ،‬تجهیزات ایمنی‬ ‫و بهداشت و فروش و خدمات پس از فروش‬ ‫از جمله بخش هایی به ش��مار می روند که در‬ ‫چهاردهمی��ن نمایش��گاه بین المللی صنعت‬ ‫اصفهان به نمایش گذاشته می شوند‪.‬‬ ‫چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت‬ ‫اصفهان درحالی برگزار می ش��ود که شاهد‬ ‫افزای��ش ‪ ۴۰‬درص��دی مش��ارکت کنندگان‬ ‫نسبت به دوره قبل بوده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بس��یاری از مدیران ارش��د‬ ‫ش��رکت های فع��ال تولی��دی و بازرگانی از‬ ‫سراسر کشور در نمایش��گاه اصفهان حضور‬ ‫خواهند یافت تا با طرف های تجاری خود به‬ ‫مذاکره بپردازند‪.‬‬ ‫درنشست اتاق بازرگانی با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تاکید شد‬ ‫راه اندازی صندوق حمایت از دانش بنیان های اصفهان‬ ‫گروه استان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫راه اندازی‬ ‫صندوق حمایت‬ ‫از شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫مهم ترین‬ ‫نیاز این نوع‬ ‫شرکت ها است‬ ‫بهمن راعی‪ -‬درنشس��ت مش��ترک اعض��ای هیات‬ ‫رئیسه اتاق بازرگانی با رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی‬ ‫اصفهان‪ ،‬بر ضرورت ایجاد س��رای دانش بنیان و صندوق‬ ‫حمایت از این شرکت ها وتعامالت بیشتر تاکید شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬در ابتدای این نشس��ت‬ ‫حمیدرضا قلمکاری‪ ،‬با اش��اره به رویکرد بیانیه گام دوم‬ ‫انقالب درباره تاکید بر اقتصاد دانش بنیان گفت‪ :‬امروزه‬ ‫جنگ دانش در بین بس��یاری از کشورهای دنیا به یک‬ ‫ابزار دیپلماس��ی تبدیل شده و خوش��بختانه در کشور‬ ‫ما نیز ش��اهد فراهم سازی زیرس��اخت های الزم در این‬ ‫زمین��ه و اجرایی ش��دن مواد قانونی درب��اره حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان و اقدام های عملیاتی برای بروز‬ ‫در سطح دیپلماسی سیاسی کشور هستیم‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس ات��اق بازرگانی اصفهان افزود‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬براساس سیاست های کلی اصل ‪ ۴۴‬و قانون بهبود‬ ‫مس��تمر فضای کس��ب وکار‪ ،‬اتاق بازرگان��ی پناهگاهی‬ ‫ام��ن برای ش��رکت های دانش بنیان ب��وده و می توان از‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود در پارلم��ان بخش خصوصی برای‬ ‫تعام��ل با ش��هرک علم��ی و تحقیقاتی و فرات��ر از ان‪،‬‬ ‫پارک های علم و فناوری دنیا استفاده کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی اصفهان‪ ،‬همراس��تا‬ ‫کردن ظرفیت های موجود در شهرک علمی و تحقیقاتی‬ ‫و ات��اق بازرگانی‪ ،‬تعیین اس��تراتژی و مش��خص کردن‬ ‫اهداف عالی را منجر به حصول نتیجه بهتر دانست‪.‬‬ ‫قلم��کاری راه اندازی صندوق حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان را مهم ترین نیاز این نوع ش��رکت ها دانست‬ ‫و از اع�لام امادگی اتاق بازرگان��ی اصفهان برای کمک‬ ‫به ایجاد س��رای دانش بنی��ان با تعامل ش��هرک علمی‬ ‫تحقیقات��ی خبر داد و گفت‪ :‬اتاق می تواند در راس��تای‬ ‫اصالح قوانین مربوط به این شرکت ها اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سنجش نقاط قوت و ضعف‬ ‫سیدرسول رنجبران‪ ،‬عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان‪ ،‬تش��کیل کارگروه��ی ب��رای ارزیابی وضعیت‬ ‫موجود در س��نجش نقاط قوت و ضعف ش��هرک و اتاق‬ ‫بازرگان��ی برای تعری��ف فصل مش��ترک همکاری های‬ ‫فیمابی��ن‪ ،‬تبیی��ن برنامه ه��ای پیش بینی ش��ده ات��اق‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدی��ر کل اوق��اف و امور خیریه اس��تان‬ ‫ف��ارس از تالش های جدی ب��رای حمایت از‬ ‫پروژه ه��ای دانش بنیان در این اس��تان خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش‬ ‫از فارس س��ید عباس‬ ‫موس��وی در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬سازمان‬ ‫اوقاف و امور خیریه در چند س��ال گذش��ته‬ ‫در مباحث اقتصادی و پروژه های دانش بنیان‬ ‫ورود بسیار جدی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در استان‬ ‫ف��ارس نیز ای��ن کار در حال اجرایی ش��دن‬ ‫و ش��رکت موقوف��ه دانش س�لامت کوثر در‬ ‫همین حوزه در حال فعالیت است‪ .‬موسوی‬ ‫بابیان این که بخش��ی از درامد موقوفات در‬ ‫حوزه های س��رمایه گذاری اقتصادی به سود‬ ‫موقوف��ات هزینه خواهد ش��د گفت‪ :‬این کار‬ ‫موج��ب افزایش درامد موقوف��ات و به دنبال‬ ‫ان‪ ،‬انج��ام امور خیرخواهان��ه و اجرای نیت‬ ‫واقف��ان خیراندی��ش می ش��ود‪ .‬ای��ن مقام‬ ‫مس��ئول خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬عالوه ب��ر این‪،‬‬ ‫تالش های فوق می تواند در بحث کارافرینی‬ ‫نقش بسزایی داشته باش��د‪ .‬موسوی درباره‬ ‫تالش های��ی ک��ه در این زمینه و در اس��تان‬ ‫فارس در حال انجام اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫پروژه ه��ای کش��ت و صنع��ت‪ ،‬کش��ت های‬ ‫گلخان��ه ای و دامپ��روری درحال بررس��ی و‬ ‫اجراس��ت‪ .‬مدیر کل اوقاف ف��ارس با بیان‬ ‫اینکه تالش می کنیم این مس��ئله در استان‬ ‫فارس منشا اثرات و رویدادهای بسیار خوبی‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��تین گام ها در این مسیر‬ ‫اغاز شده و در این مسیر از نظر کارشناسی با‬ ‫حضور نخبگان‪ ،‬دانشجویان‪ ،‬خیران و واقفان‬ ‫بهره می بریم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازرگان��ی و ش��هرک در قالب برگ��زاری همایش برای‬ ‫فع��االن اقتص��ادی و ش��رکت های دانش بنی��ان‪ ،‬ایجاد‬ ‫کنسرس��یوم های قدرتمند بی��ن دانش بنیان موجود در‬ ‫ش��هرک علم��ی و تحقیقاتی و تش��کیل صندوقی برای‬ ‫کمک های عاجل و کوتاه مدت به ش��رکت های گوناگون‬ ‫را از م��وارد همکاری اتاق بازرگانی اصفهان و ش��هرک‬ ‫علمی و تحقیقاتی بیان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹استراتژی جدید شهرک‬ ‫جعف��ر قیصری‪ ،‬رئیس ش��هرک علم��ی و تحقیقاتی‬ ‫اصفه��ان نیز حضور عضو هیات رئیس��ه ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفه��ان در هی��ات امن��ای ش��هرک را در پیگی��ری‬ ‫درخواس��ت های شرکت های دانش بنیان در نشست های‬ ‫ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اس��تان و‬ ‫اصالح قوانین و رویه های موجود موثر دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫اصفهان در توسعه فناوری کشور می تواند نقش کلیدی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان همکاری‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان با صاحبان صنایع را در رش��د‬ ‫اقتصاد دانش بنیان موثر دانس��ت و افزود‪ :‬توس��عه بازار‬ ‫گردهمایی مسئوالن طرح نمادجنوب در شیراز‬ ‫مدی��رکل ام��وزش وپ��رورش ف��ارس گف��ت‪:‬‬ ‫گردهمای��ی مس��ئوالن ط��رح نم��اد ‪ ۶‬اس��تان‬ ‫جن��وب کش��ور ب��ه میزبان��ی ش��یراز برگ��زار‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫از فارس‪ ،‬علی عسگر نجفی‬ ‫به خبرنگاران گفت‪ :‬گردهمایی تخصصی‪ ،‬مس��ئوالن‬ ‫طرح نماد اس��تان های اصفهان‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪،‬‬ ‫چهارمحال بختیاری‪ ،‬بوش��هر‪ ،‬خوزس��تان و فارس در‬ ‫ش��یراز برگزار خواهد ش��د‪ .‬او افزود‪ :‬مس��ئوالنی از قوه‬ ‫قضایی��ه و وزارت اموزش و پرورش نیز در این نشس��ت‬ ‫حضور خواهند داش��ت و اخرین سیاست و برنامه های‬ ‫طرح نماد را تش��ریح خواهند ک��رد‪ .‬مدیرکل اموزش‬ ‫وپرورشفارسخاطرنشانکرد‪:‬درایننشستهمچنین‬ ‫کارگاه اموزش��ی نماد با حضور مدرس��ان کشوری این‬ ‫طرح برگزار خواهد شد‪ .‬نجفی همچنین افزود‪ :‬برگزاری‬ ‫شورای عالی سیاست گذاری طرح نماد استان با حضور‬ ‫مس��ئوالن ‪ ۱۴‬نهاد اس��تانی عضو این طرح نیز از دیگر‬ ‫برنامه هایی اس��ت که قرار است برگزار شود‪ .‬رونمایی از‬ ‫س��رود‪ ،‬اپلیکیشن و پوستر یاریگران زندگی که ازسوی‬ ‫اس��تان فارس تهیه ش��ده از دیگ��ر برنامه‪‎‬های حضور‬ ‫مس��ئوالن طرح نماد ‪ ۶‬اس��تان جنوب کشور در شیراز‬ ‫اس��ت‪« .‬نماد» عنوان اختص��اری طرحی با نام «نظام‬ ‫مراقبت اجتماعی دانش اموزان » اس��ت که در س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۴‬در قال��ب ائتالف ‪ ۹‬نهاد و با هدف دس��تیابی به‬ ‫چارچوب هم��کاری نظام یافته برای مداخله س��ریع‪،‬‬ ‫به موقع و موثر در اس��یب های اجتماعی دانش اموزان‪،‬‬ ‫طراحی و اغاز ش��د‪ .‬در این ط��رح‪ ،‬به تمامی راهکارها‬ ‫در دو بُع��د مه��م «تقویت عوامل محافظ��ت کننده»‬ ‫و «کاه��ش عوام��ل مخاط��ره امی��ز» در زمینه های‬ ‫گوناگون اموزشی‪ ،‬غربالگری‪ ،‬مداخله مختصر‪ ،‬ارجاع‪،‬‬ ‫درم��ان‪ ،‬حمایت های روان��ی‪ ،‬م��ددکاری اجتماعی‪،‬‬ ‫معاضدت ه��ای انتظامی و قضایی‪ ،‬به همراه کوش��ش‬ ‫برای پیشگیری های وضعی‪ ،‬توجه شده است‪ .‬براساس‬ ‫برنامه زمان بندی طرح‪ ،‬مقرر شده است تا سال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫این طرح در تمام مدرس��ه های کش��ور مستقر شود و‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬با اس��تقرار ان‪ ،‬ضم��ن اینکه همکاری‬ ‫بی��ن نهاد ها از طریق یک س��امانه جام��ع نرم افزاری‪،‬‬ ‫نظام یافته و هوش��مند خواهد ش��د‪ ،‬می توان امیدوار‬ ‫بود که میزان امادگی کش��ور برای واکنش س��ریع در‬ ‫فوریت ه��ای اجتماعی دانش ام��وزان‪ ،‬افزایش یافته و‬ ‫تقویت خواهد شد‪.‬‬ ‫و فروش محصوالت ش��رکت های دانش بنیان استراتژی‬ ‫جدید شهرک است‪.‬‬ ‫قیص��ری با بی��ان اینکه برخی ش��رکت های تولیدی‪،‬‬ ‫مهندس��ی و طراح در ارائه محصوالت خود در بازارهای‬ ‫ه��دف به خوب��ی عم��ل نمی کنن��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬از‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود در ات��اق بازرگانی ب��رای معرفی‬ ‫محص��والت فناوران��ه به بازرگان��ان می توان اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی رجوع به بخش خصوصی برای توس��عه زیرساخت‬ ‫و س��رمایه گذاری ای��ن بخش در ایج��اد پارک های علم‬ ‫و فن��اوری را از دیگر برنامه های ش��هرک دانس��ت و از‬ ‫‪ ۳.۵‬برابر بودن س��رمایه گذاری بخش خصوصی نسبت‬ ‫به بخش دولتی برای فراهم س��ازی زیرساخت های الزم‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت در صندوق های مخاطره پذیر‬ ‫رئیس ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مشارکت‬ ‫س��رمایه گذاران بخ��ش خصوص��ی در صندوق ه��ای‬ ‫مخاطره پذی��ر را از دیگر فرصت ه��ای پیش روی بخش‬ ‫خصوص��ی برای ایجاد س��رمایه گذاری ریس��ک پذیر در‬ ‫اصفهان دانس��ت و گفت‪ :‬معرفی محصوالت فناورانه به‬ ‫هیات های خارجی و ایجاد بستر الزم در زمینه اموزش‬ ‫و مش��اوره در حوزه توس��عه ص��ادرات و فروش از دیگر‬ ‫محورهای همکاری مش��ترک ش��هرک و اتاق بازرگانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجاری سازی دانش بنیان ها‬ ‫علی کرباسی زاده‪ ،‬مش��اور عالی رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫اصفه��ان نیز تعام��ل اتاق بازرگانی با ش��هرک علمی و‬ ‫تحقیقات��ی را در کمک به بازارس��ازی و تجاری س��ازی‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان مهم دانس��ت و ضمن تبیین‬ ‫فعالیت های مرکز توسعه کسب و کار اتاق اصفهان گفت‪:‬‬ ‫شهرک علمی و تحقیقاتی می تواند از ظرفیت های ایجاد‬ ‫شده در این مرکز استفاده کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه پیش��نهاد راه ان��دازی مرکز بورس ایده‪،‬‬ ‫بازارس��ازی و جذب س��رمایه گذار در قالب نشست های‬ ‫مس��تمر ب��ا تعامل اتاق و ش��هرک را به منظ��ور معرفی‬ ‫پروژه ه��ای فناورانه ش��هرک علم��ی و تحقیقاتی که به‬ ‫بازار نزدیک اس��ت‪ ،‬به سرمایه گذاران و صاحبان طرح ها‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1415‬‬ ‫پیاپی ‪2733‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫در گفت و گو با یک کارشناس اقتصاد مطرح شد‬ ‫ریشه مشکالت صندوق های بازنشستگی کجاست؟‬ ‫صندوق های بازنشستگی بخشی از نظام تامین اجتماعی‬ ‫و در نهایت نظام رفاه اجتماعی به ش��مار می ایند که هدف‬ ‫انها این اس��ت که معیش��ت و زندگانی و کرامت انسان ها را‬ ‫حف��ظ کنند‪ .‬عالوه بر صندوق تامین اجتماعی که کارگران‬ ‫را زیر پوشش قرار داده است‪ ،‬صندوق بازنشستگی کشوری‬ ‫برای مس��تخدمین دولت‪ ،‬صندوق بازنشس��تگی لشگری‬ ‫برای نیروهای مس��لح و به همین ترتیب س��ایر صندوق ها‬ ‫هس��تند که حوزه های دیگر را پوش��ش می دهند‪ .‬ش��کل‬ ‫اداره صندوق ها این گونه اس��ت که اف��راد در زمان توانایی‬ ‫و اش��تغال مبالغ��ی را در ان ذخی��ره می کنن��د تا در زمان‬ ‫بازنشس��تگی از ان منابع اس��تفاده کنن��د‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫مستمری بازنشستگی به عنوان نیاز اولیه معیشتی فرد بیمه‬ ‫ش��ده یا بازماندگان وی محس��وب می شود‪ .‬این صندوق ها‬ ‫س��اختاری بین نسلی دارند‪ .‬یعنی درحال حاضر کسانی که‬ ‫س��همی از حق��وق خود را به صن��دوق می پردازند‪ ،‬در واقع‬ ‫حقوق بازنشس��تگی کسانی را پرداخت می کنند که اکنون‬ ‫بازنشس��ته اند‪ .‬در سال های بعد هم کسانی که کار می کنند‬ ‫حقوق فردی را که درحال حاضر مشغول کار است‪ ،‬خواهند‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬به هرحال باتوجه به کارکرد مهم این صندوق ها‬ ‫است که افق پیش روی انها را حایز اهمیت کرده و رسیدگی‬ ‫به مشکالتش��ان را که اینک به شرایط بحرانی رسیده است‬ ‫به یک اولویت تبدیل کرده اس��ت‪ .‬چون معیشت میلیون ها‬ ‫سالمند در کشور به ان گره خورده و ممکن است رسیدگی‬ ‫نکردن به موقع به بحران صندوق های بازنشس��تگی‪ ،‬سایر‬ ‫حوزه های اقتصادی و اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫حمید حاجی اس��ماعیلی کارش��ناس اقتصاد در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫در تش��ریح عوام��ل ناکارام��دی صندوق های‬ ‫مس��تمری‪ ،‬به بحث بیکاری‪ ،‬بازنشستگی زودهنگام‪ ،‬پایین‬ ‫بودن س��ن بازنشستگی و‪ ...‬اشاره کرد و در این راستا‪ ،‬برای‬ ‫حل این بحران افزایش س��ن بازنشس��تگی‪ ،‬تغییر محاسبه‬ ‫حقوق بازنشس��تگی و تغییر قوانین فعالیت این صندوق ها‬ ‫را م��ورد تاکید قرار داد‪ .‬مش��روح ای��ن گفت وگو را در ادامه‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫€ €درحال حاضر وضعیت صندوق های بازنشستگی‬ ‫را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫با توجه به اهمیت صندوق های بازنشس��تگی در کش��ور‬ ‫که معیش��ت میلیون ها سالمند در کش��ور به وضعیت انها‬ ‫گره خورده اس��ت‪ ،‬اما همواره این صندوق ها در کش��ور ما‬ ‫درگیر مش��کالت زی��ادی بوده اند‪ .‬مش��کالت حاکم براین‬ ‫صندوق ه��ا ‪ ،‬البت��ه مربوط به عملکرد دول��ت فعلی یا قبلی‬ ‫نبوده و از خیلی پیشتر ها‪ ،‬این مشکالت وجود داشته است‪.‬‬ ‫نبود سیاس��تگذاری و برنامه ریزی درس��ت و کارامد در این‬ ‫صندوق ها‪ ،‬باعث ش��ده صندوق های بازنشس��تگی به مرز‬ ‫بح��ران نزدیک ش��وند و چالش های زیادی را در حوزه های‬ ‫اقتصادی و اجتماعی به وجود اورند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه در تمام��ی این س��ال ها بر رفع مش��کالت این‬ ‫صندوق ه��ا تاکید ش��ده و راهکارهایی ب��رای برون رفت از‬ ‫این چالش ها ارائه ش��ده اس��ت‪ ،‬اما به هرحال صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی همچنان در گیر مش��کالت زیادی هس��تند‪.‬‬ ‫این ش��رایط درحالی اس��ت که صندوق های بازنشس��تگی‬ ‫ج��زو زیرس��اخت های مهم و منابع ملی کش��ور به ش��مار‬ ‫می این��د و مناف��ع عموم م��ردم را در برمی گی��رد که این‬ ‫مه��م ل��زوم برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری دول��ت را برای‬ ‫حف��ظ ای��ن صندوق ها ضروری می کن��د‪ .‬در این بین یکی‬ ‫از صندوق های��ی که باید با جدیت به دنبال رفع مش��کالت‬ ‫ان بود‪ ،‬صندوق س��ازمان تامین اجتماعی اس��ت که جزو‬ ‫بزرگترین صندوق های بازنشس��تگی در کش��ور به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬در همه کشورها به طور معمول دولت ها برای حفظ‬ ‫منابع و منافع کشورش��ان‪ ،‬وظیف��ه دارند در صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی س��رمایه گذاری کنند و حمایت الزم را ازاین‬ ‫صندوق ها انجام دهند‪ ،‬چون بدون سرمایه گذاری‪ ،‬صیانت‪،‬‬ ‫نظارت و مدیریت دولت‪ ،‬امکان حفظ این صندوق ها در هیچ‬ ‫کش��وری وجود ندارد‪ .‬بنابراین این مهم نیز باید در کش��ور‬ ‫م��ا ه��م اتفاق بیفتد و در حال حاضر یکی از اقدام های مهم‬ ‫در این زمینه حمایت هرچه بیش��تر دولت ازاین صندوق ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیاس��ت ها و مدیری��ت کالن دول��ت باید ب��ر روی این‬ ‫صن��دوق ب��ه ش��کل بلند مدت انجام ش��ود و به ش��دت از‬ ‫تصمی��م گیری های مقطعی دراین بخش پرهیز ش��ود‪ .‬در‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫می ت��وان هزینه ه��ا را در ای��ن صندوق ه��ا مدیریت ک��رد و جلوی‬ ‫بحران های اجتماعی و اقتص��ادی که این صندوق ها می توانند به بار‬ ‫بیاورند را گرفت و این موضوع بسیار مهمی است‬ ‫ش��رایط فعلی به طور قطع اگر نگاه کالن به این صندوق ها‬ ‫وجود داشته باشد می توانیم صندوق ها را به سمت پایداری‬ ‫بیشتر سوق دهیم‪.‬‬ ‫€ €چه عواملی وضعیت صندوق های بازنشستگی را‬ ‫در کشور به وضعیت بحران سوق داده است ؟‬ ‫یکی از مس��ائلی که باعث بروز مشکل در این صندوق ها‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬رش��د جمعیت و تقویت نکردن صندوق ها از‬ ‫جمله صندوق تامین اجتماعی است‪ .‬زمانی که صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی ایجاد ش��د‪ ،‬نس��بت واریز بیمه و استفاده از‬ ‫خدمات مستمری‪ ،‬نسبت ‪ ۱۳‬نفر به یک نفر بود که نسبت‬ ‫قابل توجهی بود‪ .‬به این معنا که در س��ال های گذشته‪۱۳ ،‬‬ ‫نفر حق بیمه پرداخت می کردند اما یک نفر از خدمات این‬ ‫صندوق اس��تفاده می کرد‪ ،‬اما درحال حاضر این نسبت ‪۵.۵‬‬ ‫به یک رسیده است‪.‬‬ ‫این نس��بت نش��ان می دهد ما در برنامه ریزی های کالن‬ ‫کش��ور‪ ،‬انط��ور که باید نتوانس��ته ایم پیش بینی درس��تی‬ ‫از اینده داش��ته باش��یم و برای اداره این صندوق ها برنامه ‬ ‫بلند مدت��ی ارائه دهیم ‪ .‬درحال حاض��ر انچه که از وضعیت‬ ‫صندوق تامین اجتماعی به چش��م می اید‪ ،‬س��وء مدیریتی‬ ‫اس��ت که همواره وجود داشته و باعث شده سرمایه گذاری‬ ‫درس��تی در این صندوق ها انجام نشود‪ .‬بی تردید‪ ،‬مهم ترین‬ ‫عوامل��ی که صن��دوق تامین اجتماعی را به س��مت بحران‬ ‫کشانده اس��ت‪ ،‬ناشی از سوء مدیریت‪ ،‬نبود برنامه ریزی در‬ ‫صندوق‪ ،‬س��رمایه گذاری نکردن از منابع تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری دولتی و در نهایت نبود نگاه به صندوق به‬ ‫عنوان منابع عمومی و بین نسلی است‪.‬‬ ‫€ €بح�ث بدهی ه�ای دولت در به وج�ود امدن این‬ ‫مشکالت چقدرموثر بوده است؟‬ ‫به طور قطع‪ ،‬یکی از موضوع های مهمی که مشکالت این‬ ‫صندوق ها را تشدید کرده است‪ ،‬بدهی هایی است که دولت‬ ‫و س��ایر بخش ها به انها دارند‪ .‬از انجایی که دولت نتوانسته‬ ‫س��هم پرداختی اش را به این صندوق ها به ش��کل مناسب و‬ ‫در موع��د مق��رر پرداخت کند‪ ،‬این ش��رایط بدهی دولت را‬ ‫به تدری��ج افزای��ش داده که این خود فش��ار مضاعفی را به‬ ‫صندوق های بازنشستگی وارد کرده است‪.‬‬ ‫بی توجهی به مقوله هزینه‪-‬فایده س��بب ش��ده تا منابع‬ ‫صندوق برای کارهای غیر تامین اجتماعی هزینه شود و در‬ ‫نهایت بدهی دولت به دلیل کسری منابعی که با ان مواجه‬ ‫اس��ت افزایش یابد‪ .‬ازاین رو مدیریت هزینه می تواند حرف‬ ‫اول و اخر را در مدیریت صندوق بزند و اگر این نوع مدیریت‬ ‫در صندوق ایجاد شود می توان سراغ اصالحات دیگر رفت‪.‬‬ ‫تامین س��نوات ارفاقی برای گروه های مختلف که دولت‬ ‫موظف به پرداخت ان اس��ت‪ ،‬اجرای طرح ها و مصوباتی که‬ ‫دول��ت یا مجلس برای گروه های خاص در نظر می گیرند و‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی در نهایت موظف به پرداخت ان‬ ‫می شود‪ .‬بازنشستگی های زودتر از موعد و بسیاری از عوامل‬ ‫دیگر باعث ش��ده بار مالی س��ازمان تامین اجتماعی بیشتر‬ ‫شود و فشاری به صندوق وارد شودکه اینها باید اصالح شود‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط فعلی بای��د بپذیریم که صندوق های‬ ‫بازنشستگی در یک شرایط بحرانی شدیدی قرار دارند و به‬ ‫سمت ورشکستگی پیش رفته اند که دراین راستا دولت باید‬ ‫به س��رعت اقداماتی را در دستور کار قرار دهد تا برای بهتر‬ ‫شدن وضعیت این صندوق ها کارساز شود‪.‬‬ ‫این مهم البته در رابطه با صندوق سازمان تامین اجتماعی‬ ‫کمی متفاوت تر است‪ .‬از انجایی که حجم خدمات دهی این‬ ‫صندوق به ش��دت باالس��ت و امکان اینکه دولت بتواند در‬ ‫کوتاه مدت این هزینه ها را جبران کند و مش��کل را برطرف‬ ‫کند‪ ،‬امکان پذیر نیست‪ ،‬بنابراین این بحران زنگ خطر را در‬ ‫کشور به صدا دراورده که هر چه سریعتر اصالحات در مورد‬ ‫منابع صندوق تامین اجتماعی یا مدیریت ان انجام گیرد‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر چه راهکاری برای رفع این مشکل‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫برای اینکه صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی از ش��رایط کنون��ی رهایی یابند‪ ،‬نیاز اس��ت‬ ‫تغییراتی در مدیریت این بخش ها انجام ش��ود و نظارت بر‬ ‫منابع افزایش یابد و در مجموع اصالحات به شکل ساختاری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫درحالحاض��ر بخ��ش زی��ادی از مناب��ع س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی ص��رف فعالی��ت ش��رکت های زیرمجموعه این‬ ‫س��ازمان ش��ده اس��ت که ش��اید برخی از این ش��رکت ها‪،‬‬ ‫بهره وری الزم را نداش��ته باش��ند و این خود نیز مش��کالت‬ ‫صندوق را بیش��تر کرده اس��ت‪ .‬دراین راس��تا الزم اس��ت‬ ‫شرکت های زیان ده هرچه سریعتر از سوی دولت و مجلس‬ ‫س��اماندهی ش��وند و این منابع به جای اینکه دراین بخش‬ ‫بلوکه شود‪ ،‬در جای درست سرمایه گذاری شود که بازدهی‬ ‫مناس��بی ایجاد می کند‪ .‬دراین راس��تا باید شرکت هایی که‬ ‫زیان ده هس��تند و باعث هدرفت سرمایه سازمان می شوند‬ ‫واگذار ش��ود و این موضوع در ش��رایط فعلی یک ضرورت‬ ‫است‪ .‬در عین حال مدیریت سازمان که از لحاظ ساختاری‬ ‫دچار اش��کال است باید تغییر کند و مکانیسم های نظارتی‬ ‫در سازمان به شکل صحیح به اجرا دراید‪ .‬ما دراین حوزه به‬ ‫شدت نیازمند اصالح قوانین هستیم و باید نظارت ها دراین‬ ‫حوزه قوی تر شود‪ .‬تحقیق و تفحص از سازمان باید با جدیت‬ ‫پیگیری ش��ود و فسادها و اشکاالتی که دراین حوزه وجود‬ ‫دارد شناسایی و از بین برود‪.‬‬ ‫€ €صندوق ه�ای بازنشس�تگی چگونه ب�ا مدیریت‬ ‫هزینه‪ ،‬می توانند س�واور ش�وند‪ ،‬چه اقداماتی باید‬ ‫دراین بخش انجام شود؟‬ ‫افزایش س��ابقه و سن بازنشس��تگی دو راهکار از چندین‬ ‫راهکاری اس��ت می تواند صندوق را از شرایط کنونی نجات‬ ‫دهد‪ .‬بی تردید افزایش سن بازنشستگی و همچنین کاهش‬ ‫مش��اغل س��خت و زیان اور راهکارهایی برای بهبود نسبی‬ ‫وضعیت صندوق ها است‪.‬‬ ‫براس��اس انچه که س��ازمان بهداشت جهانی اعالم کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬متوس��ط عمر در ایران باال رفته و این درحالی است‬ ‫که متوس��ط سن بازنشستگی در کش��ور‪ ،‬همچنان حدود‬ ‫‪ ۵۰‬س��ال اس��ت که این اصال به نفع کش��ور نیست‪ .‬درحال‬ ‫حاضر شرایط این گونه است که نیروهای کاری کارامد که‬ ‫همچنان دارای تبحر هس��تند و می توانن��د بازدهی ایجاد‬ ‫کنند‪ ،‬در‪ ۵۰‬س��الگی بازنشس��ته می ش��وند و چون حقوق‬ ‫مزایایی که دریافت می کنند نسبت به تورم کشور پایین تر‬ ‫اس��ت‪ ،‬در جای دیگری دوباره مش��غول به کار می شوند که‬ ‫ای��ن مش��کالت زیادی را در کش��ور ایج��اد و بارمالی را به‬ ‫صندوق های بازنشستگی وارد کرده است‪.‬‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته درحالی به سمت افزایش سن‬ ‫بازنشس��تگی از ‪۶۰‬به ‪ ۶۵‬س��ال رفته اند که میانگین س��ن‬ ‫بازنشس��تگی در ایران همچنان ‪ ۵۰‬سال است‪ .‬دراین راستا‬ ‫الزم است که در بحث اصالحات پارامتریک‪ ،‬در گام نخست‪،‬‬ ‫بازنگری در سن بازنشستگی در کشور انجام شود و از طریق‬ ‫مجلس س��ن بازنشس��تگی را ارتقا داد‪ .‬موضوع س��ابقه کار‬ ‫مقوله دیگری اس��ت که در کش��ور ما بس��یار حایز اهمیت‬ ‫اس��ت و می تواند بخش��ی از بحران های ب��ه وجود امده در‬ ‫صندوق های بازنشستگی را رفع کند‪ .‬در کشور های توسعه‬ ‫یافته تناسب بین سابقه و سن بازنشستگی وجود دارد و این‬ ‫موضوع در کشور ما هم باید انجام شود‪ .‬به هرحال افزایش‬ ‫سن بازنشستگی و افزایش سابقه کار از جمله الزامات جدی‬ ‫است که باید در دستورکار دولت و مجلس قرارگیرد‪.‬‬ ‫با انجام این اقدامات می توان هزینه ها را در این صندوق ها‬ ‫مدیری��ت کرد و جلوی بحران های اجتماعی و اقتصادی که‬ ‫این صندوق ها می توانند به بار بیاورند را گرفت و این موضوع‬ ‫بس��یار مهمی اس��ت‪ .‬در عین حال دولت باید حمایت های‬ ‫الزم را از این صندوق ها داش��ته باش��د و بدهی هایی که به‬ ‫سازمان تامین اجتماعی دارد را هرچه سریعتر تسویه کند‪.‬‬ ‫اینها راهکار هایی است که باید در رابطه با همه صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی انجام ش��ود اما به هرحال با توجه به اهمیت‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی تامین اجتماعی‪ ،‬اولویت باید با‬ ‫این صندوق باش��د‪ .‬این ذخایر و س��رمایه ها برای نسل های‬ ‫بع��دی اس��ت و این صندوق ها اگر دچار مش��کل ش��وند‪،‬‬ ‫خدمات رسانی به افرادی که به جامعه خدمت کرده اند دچار‬ ‫اختالل خواهد شد‪ .‬ازاین رو ضمن اصالح برخی قوانین در‬ ‫این صندوق ها‪ ،‬باید مدیریت صندوق ها به سوی سوداوری‬ ‫حرکت کنند تا در نهایت با رفع مش��کالت این صندوق ها‪،‬‬ ‫جلوی بحران های احتمالی را گرفت‪.‬‬ ‫حمید حاجی اسماعیلی‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی گفت‪ :‬با وج��ود اعالم نرخ های غیرواقعی‪ ،‬تقاضایی‬ ‫حت��ی برای نرخ های کمت��ر از ان در صرافی ها وجود ن��دارد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫عبدالناصر همتی با انتش��ار پیامی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به تداوم‬ ‫ثبات نس��بی بازار ارز نوش��ت‪« :‬بارها تاکید کرده ام که بانک مرکزی به تداوم‬ ‫ثبات نس��بی بازار ارز و حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد اهمیت ویژه ای قائل‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظر من رمز تداوم ثبات در این بازار و به دنبال ان در س��ایر بازارها‪،‬‬ ‫تقاضایی برای نرخ های غیرواقعی ارز وجود ندارد‬ ‫توج��ه به بنیان ه��ای بازار در کنار حضور پرقدرت بازارس��از ب��رای جلوگیری‬ ‫از س��فته بازی و نوس��ان گیری در این بازار اس��ت‪ ».‬رئی��س کل بانک مرکزی‬ ‫همچنین در ادامه پیام خود اورده اس��ت‪ « :‬انچه این روزها دیده می شود نیز‬ ‫ناش��ی از عملکرد برخی صادرکنندگانی است که در برخی مواقع به سبب جو‬ ‫روانی ناش��ی از حوادث پس از افزایش نرخ بنزین و ش��روع تسویه حساب های‬ ‫تاج��ران با خارجیان در پایان س��ال می�لادی‪ ،‬تالش می کنن��د ارز خود را با‬ ‫نرخ ه��ای باالتر عرضه کنند‪ .‬به همی��ن دلیل باوجود اعالم نرخ های غیرواقعی‪،‬‬ ‫تقاضایی حتی برای نرخ های کمتر از ان در صرافی ها وجود ندارد‪ ».‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی در بخش پایانی پیام خود نیز اعالم کرده اس��ت‪« :‬بانک مرکزی‬ ‫در ای��ن مواقع با حضور پرقدرت در بازار حواله ای ارز‪ ،‬نبود تعادل های مقطعی‬ ‫را برطرف می کند و تعادل مبتنی بر متغیرهای واقعی را همانند بازار اسکناس‬ ‫به بازار حواله برمی گرداند‪».‬‬ ‫درگاه اینترنتی ‪ ramzepooya.com‬جعلی است‬ ‫بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مردم مراقب دریافت پیامک های‬ ‫جعل��ی دریاف��ت رمز پویا باش��ند‪ ،‬اع�لام ک��رد‪ :‬درگاه اینترنتی‬ ‫‪ ramzepooya.com‬جعلی اس��ت‪ .‬بان��ک مرکزی اعالم کرد‪:‬‬ ‫نشانی اینترنتی سایت این بانک ‪ cbi.ir‬است و هرگونه لینک در‬ ‫پیامک ها که مشتری را به صفحات ساختگی بانک مرکزی و سایر‬ ‫بانک ها هدایت کند‪ ،‬فیش��ینگ به همراه دارد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬توجه‬ ‫به نشانی سایت هر بانک و مراجعه مستقیم به ان ضروری است‪.‬‬ ‫توصیه می شود مشتریان ش��بکه بانکی به سایت بانک خود یا‬ ‫ش��عبه مربوطه مراجع��ه و اخبار و اطالعات رمز پوی��ا را صرفا از‬ ‫س��ایت این بانک یا بانک ها و موسسه های اعتباری دریافت کرده‬ ‫و از ارائه اطالعات کارت خود برای فعال سازی رمز پویا خودداری‬ ‫کنند‪ .‬بانک مرکزی تاکید کرده اس��ت‪ :‬هیچ گونه فعال سازی رمز‬ ‫پویا در س��ایت بانک مرکزی انجام نمی شود‪ .‬قرار است از ابتدای‬ ‫دی ‪ ،‬رمزهای دوم ایستا‪ ،‬از رده خارج و رمزهای پویا جایگزین ان‬ ‫شوند‪ .‬رمزهای دوم برای خدمات بانکی بدون حضور کارت مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫محم�د گلشاهی‪-‬کارش�ناس اقتص�اد‪ :‬پ��س از‬ ‫افزای��ش ناگهان��ی نرخ بنزین و صحبت های��ی که در این‬ ‫زمینه ش��د‪ ،‬یکی از مهم ترین اخباری که از هفته گذشته‬ ‫ذهن بس��یاری از اح��اد جامعه را به خود مش��غول کرده‬ ‫بهره من��دی ی��ا بی به��ر ه مان��دن از کم��ک هزینه طرح‬ ‫معیش��تی ب��ود‪ .‬از انجایی که مالک مش��خصی نیز برای‬ ‫اینک��ه معلوم ش��ود افراد چگون��ه در این س��همیه قرار‬ ‫می گیرند وجود نداش��ت‪ ،‬بازار گمانه زنی داغ بود؛ چرا که‬ ‫بس��یاری از افرادی که یارانه ط��رح هدفمندی را دریافت‬ ‫می کردن��د ممکن بود در فهرس��ت برخ��ورداران از طرح‬ ‫معیش��تی قرار نگیرند‪ .‬با این ح��ال و البته پس از اخرین‬ ‫واریزی در روز ش��نبه‪ ،‬معاونت وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در گفت وگویی بخش��ی از ابهام های ان را رفع‬ ‫کردند‪ .‬شاید برای نخستین بار بود که شاخص های عینی‬ ‫و قابل لمس در اختیار افراد قرار می گرفت تا متوجه شوند‬ ‫چرا در فهرست دریافت کنندگان طرح معیشتی نیستند‪،‬‬ ‫خودرو باالی ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬خانه باالی یک میلیارد‬ ‫و ‪ 200‬میلی��ون تومان در تهران و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان در‬ ‫شهرس��تان‪ ،‬احکام حقوق باالی ‪ ۵‬میلیون تومان به طور‬ ‫قطع ش��ما را از فهرس��ت دریافت کنن��دگان طرح خارج‬ ‫می ک��رد که البته ح��دود ‪ ۲۴‬میلیون نف��ر درحال حاضر‬ ‫یکی از این موارد را در اختیار دارند و در نتیجه مش��مول‬ ‫طرح معیش��تی نش��دند‪ .‬همچنین به افرادی که کمک‬ ‫هزینه طرح را دریافت می کنند یک ماه فرصت داده ش��د‬ ‫تا اگر از استطاعت مالی برخوردارند از طرح انصراف دهند‬ ‫چراکه دولت از ماه اینده حس��اب ها و تراکنش های افراد‬ ‫زیر پوش��ش طرح را بررسی می کند‪ .‬اینکه چه میزان این‬ ‫ش��اخص ها درست است یا خیر جای بررسی بیشتر دارد؛‬ ‫مثال در حالی که س��ال گذشته عضو هیات رئیسه مجلس‬ ‫خط فقر در تهران را برای خانوار ‪ 4‬نفری ‪ ۴‬میلیون و ‪۵۹۲‬‬ ‫هزار تومان اعالم کرد‪ ،‬مش��مول نش��دن احکام حقوقی‬ ‫ب��االی ‪ ۵‬میلیون تومان کمی ج��ای تعجب دارد یا اینکه‬ ‫اگر براس��اس امار بانک مرکزی متوسط نرخ خانه را کمی‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۲.۵‬میلیون تومان بدانی��م‪ ،‬یک خانه کمتر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬متر در یک منطقه متوس��ط شما را از شمول نشدن‬ ‫طرح خارج می کند‪ .‬همین موضوع س��بب شده تا استان‬ ‫ته��ران کمترین میزان مش��موالن ط��رح را با ‪ ۵۸‬درصد‬ ‫داشته باشد و ش��اید اگر خود شهر تهران مالک محاسبه‬ ‫ق��رار می گرفت این عدد بس��یار کمتر اس��ت‪ .‬با این حال‬ ‫اعالم همین ش��اخص ها نیز جای امیدواری دارد چرا که‬ ‫مالک محاس��بات را مش��خص کرد‪ .‬اما مسئله مهمی که‬ ‫از سوی بسیاری از کارشناس��ان اقتصاد مطرح می شود‪،‬‬ ‫اثرات تورمی پرداخت نقدی یارانه ها و اینگونه کمک های‬ ‫نق��دی و ب��ار مالی که ب��ر روی دوش دولت ه��ای بعدی‬ ‫می گذارد اس��ت؛ چه در همین دولت بارها از مش��کالت‬ ‫پرداخت یارانه گله ش��ده بود‪ ،‬چط��ور دوباره خود دوباره‬ ‫اق��دام به همی��ن کار کردند؟ ش��اید باید گف��ت به طور‬ ‫معمول سیاست ازادس��ازی نرخ ها از محبوبیت دولت ها‬ ‫در بی��ن مردم عادی می کاهد ک��ه در نتیجه دولت ها نیز‬ ‫س��عی می کنند با واریز کمک نقدی بخشی از محبوبیت‬ ‫از دس��ت رفته را باز گردانند‪ ،‬به ویژه که تجربه نشان داده‬ ‫وعده پرداخت مالی در کش��ور ما افراد بس��یاری را جذب‬ ‫خود می کند‪ .‬البته باید در نظر داش��ت با توجه به تصمیم‬ ‫یکب��اره دول��ت و وجود تنگناه��ای مالی‪ ،‬دول��ت توان و‬ ‫همچنین زمان الزم برای اغاز یک طرح جدید را نداشت‪.‬‬ ‫بنابراین س��اده ترین کار؛ یعنی استفاده از اطالعات طرح‬ ‫هدفمندی یارانه ها و واریز منابع طرح معیشتی به همان‬ ‫حس��اب ها اجرایی شد؛ در حالی که اگر نگاهی به اخرین‬ ‫امار تورمی کشور که مربوط به ابان ‪ ۱۳۹۸‬است بیندازیم‬ ‫ب��ا تورم ‪ ۵۸‬درصدی در گروه خوراکی ها و اش��امیدنی ها‬ ‫روبه رو می ش��ویم‪ ،‬یعنی نسبت به ابان سال گذشته نرخ‬ ‫م��واد غذایی به عن��وان مایحتاج روزان��ه زندگی مردم به‬ ‫ش��دت افزایش یافته اس��ت‪ .‬در این حال��ت اعطای یارانه‬ ‫کاالیی بس��یار بهتر از پرداخت نقدی ب��ود البته دولت با‬ ‫توجه به تجربه نه چندان موفق طرح سبد معیشتی خانوار‬ ‫ک��ه با صف های طوالنی و مش��کالت زی��ادی همراه بود‪،‬‬ ‫شاید بار دیگر تمایل به انجام این مورد را نداشته باشد اما‬ ‫با این حال بهتر بود راه��کاری را فراهم می کرد که مبالغ‬ ‫فراهم ش��ده فقط در جهت خرید کاالهای اساسی مردم‬ ‫اس��تفاده شود؛ اگر این کمک معیشتی در قالب بن خرید‬ ‫در کارت ها عمل می کرد هم اثرات تورمی کمتری داشت‪،‬‬ ‫هم مش��کالت جامعه هدف را بیش��تر بهبود می بخشید‪.‬‬ ‫این بن کارت ها قابلیت برداش��ت نقدی را نداشتند و فقط‬ ‫در فروش��گاه های خ��اص برای کاالی خ��اص خوراکی و‬ ‫اشامیدنی امکان استفاده داشتند؛ این طرح این مزیت را‬ ‫داش��ت که هم حق انتخاب را به خریداران می داد و مانند‬ ‫سبد معیشتی کاالهای از قبل فراهم شده و یکسانی نبود‬ ‫که مورد نیاز همه مردم نباش��د و هم مش��کالت ازدحام‬ ‫جمعیت و شلوغی را نداش��ت و هم سوءاستفاده کمتری‬ ‫نس��بت به طرح هایی مانند خرید گوش��ت به ازای هر کد‬ ‫ملی و‪ ...‬داش��ت‪ .‬حت��ی اگر دولت می توانس��ت به جای‬ ‫اختص��اص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به برخی کاالهای اساس��ی‬ ‫ان را در قال��ب ط��رح بن کارت های خری��د مخصوص در‬ ‫اختی��ار مردم قرار دهد هم از قاچاق بی رویه این کاالها به‬ ‫خارج از کش��ور جلوگیری می شد و هم دهک های پایین‬ ‫درامدی بهتر می توانس��تند وضع معیشتی خود را بهبود‬ ‫ببخشند‪ .‬به نظر می رسد عجله دولت برای اجرای هر چه‬ ‫سریع تر طرح حذف یارانه های انرژی (بنزین) که به دلیل‬ ‫مشکالت مالی ناشی از تحریم ها بودجه دولت را با ناترازی‬ ‫روبه رو کرده بود مهم ترین عامل در پرداخت نقدی به این‬ ‫منبع‪ :‬ایبنا‬ ‫شکل بوده است‪ .‬‬ ‫تحلیل‬ ‫راهکارهای جایگزین طرح‬ ‫کمک معیشت چیست؟‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1415‬‬ ‫پیاپی ‪2733‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫سیاست های اعتباری سال ‪ ۹۸‬بانک مسکن جواب داد‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹تایی�د افزایش س�رمایه بان�ک ایران‬ ‫زمین‬ ‫افزایش س��رمایه بان��ک ایران زمین از س��وی‬ ‫حس��ابرس و ب��ازرس قانون��ی با ص��دور اطالعیه‬ ‫رس��می تایید ش��د‪ .‬به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬ب��ا صدور‬ ‫اطالعیه شفاف س��ازی در سامانه کدال اعالم شد‬ ‫ک��ه با توجه به م��اده ‪ ۳‬ش��یوه نامه مراحل زمانی‬ ‫افزای��ش س��رمایه ش��رکت های ثبت ش��ده نزد‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق به��ادار «مصوب ‪ ۱۷‬مهر‬ ‫ماه ‪ ۹۵‬هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار»‬ ‫و اظهارنظر حس��ابرس و بازرس قانونی «موسسه‬ ‫حسابرس��ی موسسه حسابرس��ی و خدمات مالی‬ ‫فاطر» نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه‬ ‫بانک ایران زمین‪ ،‬در اول ابان ماه ‪ ۹۸‬هیات مدیره‬ ‫بان��ک ایران زمین مبنی بر لزوم افزایش س��رمایه‬ ‫از مبل��غ ‪ ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬ری��ال به مبلغ‬ ‫‪ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریال از محل مطالبات‬ ‫حال ش��ده س��هامداران و اورده نقدی به منظور‬ ‫اصالح ساختارس��رمایه و خروج از شمولیت ماده‬ ‫‪ ۱۴۱‬اصالحی��ه قانون تجارت مورد تایید اس��ت‪.‬‬ ‫بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط‬ ‫به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص‬ ‫اطالع رسانی الزم صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دریافت رمز دوم با نرم افزار جی بی‬ ‫رمز بانک قوامین‬ ‫به منظ��ور فراه��م اوردن امکان فعال س��ازی‬ ‫رم��ز دوم یک بار مصرف جی ب��ی کارت‪ ،‬نرم افزار‬ ‫جی بی رم��ز در لین��ک ‪https: //mb.ghbi.ir/‬‬ ‫‪ fa‬فعال شد و در دس��ترس مشتریان قرار گرفت‪.‬‬ ‫روابط عمومی بانک قوامین وابس��ته به بانک سپه‪،‬‬ ‫در پی ش��یوه نامه بانک مرکزی مبنی برغیر فعال‬ ‫ش��دن رمز دوم ثابت کارت ه��ای بانکی و ضرورت‬ ‫اس��تفاده از رمز ی��ک بار مصرف‪ ،‬در گزارش��ی از‬ ‫راه اندازی برنامه جی بی رمز‪ ،‬به منظور فعال سازی‬ ‫و دریافت رمز یک بار مصرف کارت مش��تریان این‬ ‫بان��ک خبر داد‪ .‬بر پایه ای��ن گزارش؛ نرم افزار جی‬ ‫بی رمز‪ ،‬یکی از خدمات سامانه های موبایلی بانک‬ ‫قوامین و ی��ک برنامه کارب��ردی قابل نصب روی‬ ‫گوشی های هوشمند با سیس��تم عامل اندروید و‬ ‫‪ IOS‬است که مشتریان می توانند پس از مطالعه‬ ‫راهنم��ای نصب برنامه مذکور‪ ،‬جهت دریافت این‬ ‫برنامه برای گوش��ی های هوشمند از طریق لینک‬ ‫یاد ش��ده و برای دریــافت نس��خه عامل ‪ IOS‬از‬ ‫طریق نرم افزار س��یبچه اقدام و س��پس به منظور‬ ‫فعال س��ازی و دریافت رمز ی��ک بار مصرف کارت‬ ‫خ��ود به یکی از ش��عب و ی��ا خودپردازهای بانک‬ ‫قوامین در سراسر کشور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹امضای تفاهمنامه بیم�ه ای بین بیمه‬ ‫دانا و مرکز رسیدگی به امور مساجد‬ ‫ش��رکت بیمه دانا تمامی مس��اجد و هیات های‬ ‫مذهبی سراس��ر کشور را زیر پوشش بیمه ای خود‬ ‫ق��رار داد‪ .‬به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬در مراس��می‬ ‫ک��ه روز ‪ ۲۶‬ابان امس��ال به منظ��ور امضا و تبادل‬ ‫تفاهمنام��ه بیم��ه ای بی��ن این ش��رکت و مرکز‬ ‫رس��یدگی به ام��ور مس��اجد با حضور حس��ین‬ ‫حس��ینی‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا و محسن‬ ‫ولیئ��ی‪ ،‬مع��اون اجرایی مرکز رس��یدگی به امور‬ ‫مساجد در ساختمان مرکزی بیمه دانا برگزار شد‪،‬‬ ‫ش��رکت کارگزاری رسمی توس��عه تدبیر بیمه به‬ ‫عنوان مجری این طرح برگزیده شد‪ .‬براساس این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬از این پس تمامی مساجد و هیات های‬ ‫مذهبی ش��امل امام جماعت‪ ،‬هی��ات امنا‪ ،‬خدام‬ ‫و نمازگ��زاران و تمام��ی مراجع��ان به مس��اجد و‬ ‫شرکت کنندگان در مراسم مسجد مانند ترحیم‪،‬‬ ‫عزاداری‪ ،‬جش��ن ها و جلس��ات اموزشی‪ ،‬دینی‪،‬‬ ‫فعالیت های نوجوانان و جوانان زیر پوش��ش بیمه‬ ‫مسوولیت‪ ،‬حوادث و اتش س��وزی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۵‬این تفاهمنامه‪ ،‬مرکز رسیدگی‬ ‫به امور مساجد موظف است تمامی امور بیمه ای و‬ ‫مورد نیاز خود را در سراس��ر کشور معرفی کند تا با‬ ‫رعایت ضوابط و قوانین جاری صنعت بیمه کشور‬ ‫و تفاهمنامه فیمابین‪ ،‬نزد شرکت بیمه دانا تجمیع‬ ‫ش��ود‪ .‬در این مراسم حس��ین حسینی‪ ،‬قائم مقام‬ ‫مدیرعامل بیمه دانا طی سخنانی با ابراز خشنودی‬ ‫از امض��ای این تفاهمنامه گفت‪ :‬مهم ترین دغدغه‬ ‫ما در طول س��ال های اخیر این بوده که در صورت‬ ‫رخداد پیش��امد غیرقابل پیش بینی برای امامان‬ ‫جماع��ت مس��اجد و هیات ه��ای مذهب��ی‪ ،‬چه‬ ‫سازمانی باید پاس��خگوی ان باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬اما‬ ‫اکنون با امضای این تفاهمنامه امیدواریم بتوانیم‬ ‫در کنار انجام فعالیت های حرفه ای خود‪ ،‬خدمات‬ ‫مطلوب��ی به بیمه گ��زاران این مرک��ز ارائه کنیم‪.‬‬ ‫محس��ن ولیئی‪ ،‬معاون اجرایی مرکز رسیدگی به‬ ‫امور مس��اجد با ذکر تاریخچه تاسیس این مرکز از‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال پیش تاکنون گفت‪ :‬مساجد کشور فاقد‬ ‫اعتبارات دولتی اس��ت و به ص��ورت خودگردان و‬ ‫با کمک های افراد خیر اداره می ش��وند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫به منظور توس��عه فرهنگ بیمه و با هدف پوشش‬ ‫بیمه ای کارکنان خ��ود‪ ،‬تفاهمنامه ای با بیمه دانا‬ ‫امضا کردیم که طبق ان مقرر ش��د بیمه گذاران ما‬ ‫زیر پوشش بیمه مسئولیت‪ ،‬حوادث و اتش سوزی‬ ‫بیمه دانا قرار گیرند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محص��ول سیاس��ت های اعتب��اری س��ال ‪۹۸‬‬ ‫بان��ک مس��کن‪ ،‬با ش��روع نیمه دوم س��ال در بازار‬ ‫ساخت وسازهای مسکونی به بار نشست‪.‬‬ ‫شکل گیری تقاضای انبوه برای دریافت تسهیالت‬ ‫س��اخت مسکن در نخس��تین ماه از پاییز امسال در‬ ‫شعب بانک مسکن باعث شد روند کاهشی دریافت‬ ‫این نوع تس��هیالت مسکن در نیمه نخست امسال‪،‬‬ ‫سرانجام در ماه مهر تغییر چشمگیر پیدا کند و وارد‬ ‫مسیر افزایشی شود‪.‬‬ ‫امار پرداخت تس��هیالت مشارکت مدنی توسط‬ ‫شعب بانک مسکن در سراسر کشور نشان می دهد‪:‬‬ ‫در هف��ت م��اه نخس��ت امس��ال تعداد تس��هیالت‬ ‫پرداختی به س��ازنده ها ‪ ۲۵‬درصد نس��بت به هفت‬ ‫ماه نخست سال گذشته رشد کرده است‪.‬‬ ‫همچنین ارزش تس��هیالت مشارکت مدنی ارائه‬ ‫شده به بازار س��اخت نیز ‪ ۲۱‬درصد افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که در نیمه نخس��ت‬ ‫امس��ال تعداد تسهیالت مش��ارکت مدنی پرداخت‬ ‫ش��ده تنها ‪ ۳‬درصد نس��بت به نیمه نخس��ت سال‬ ‫‪ ۹۷‬افزای��ش یافت��ه بود و پنج ماه اول نیز حدود ‪۱۸‬‬ ‫درصد افت داش��ته ب��ود‪ .‬کارنامه تامین مالی بخش‬ ‫مس��کن در هفت ماه نخست س��ال ‪ ۹۸‬تحت تاثیر‬ ‫رکود سراس��ری معامالت خری��د خانه و همچنین‬ ‫رکود س��اختمانی قرار گرفته اس��ت‪ .‬به گونه ای که‬ ‫جهش در پرداخت تسهیالت ساخت مسکن‬ ‫ب��ا کاهش تقاضای دریافت تس��هیالت در کل بازار‬ ‫مسکن‪ ،‬تعداد کل تسهیالت پرداختی ‪ ۱۱.۷‬درصد‬ ‫کاه��ش پی��دا کرده اس��ت‪ .‬اما رش��د ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫تعداد تسهیالت پرداختی در حوزه مشارکت مدنی‬ ‫(س��اخت مس��کن) بیانگر اثر متفاوت سیاست های‬ ‫اعتباری بانک مس��کن در امسال در حوزه تحریک‬ ‫بازار ساخت وس��از و سرمایه گذاری های ساختمانی‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک مس��کن در ابتدای امس��ال با اجرای‬ ‫سیاس��ت های اعتباری مختص سال ‪ ،۹۸‬پرداخت‬ ‫تس��هیالت با س��قف ریالی مناس��ب و بدون نیاز به‬ ‫هرچند اقتصاد ایران در ش��رایط س��خت تحریمی به سر می برد‪،‬‬ ‫اما همین تحریم ها می تواند به فرصت تبدیل شود؛ به شرط اینکه‬ ‫مدیریت صحیحی در کارها وجود داشته باشد‪ .‬یکی از مواردی که‬ ‫این مدیریت صحیح می تواند نقش برجس��ته خود را نش��ان دهد‪،‬‬ ‫بحث تولید است‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران‪ ،‬این بانک هم بنا بر رس��الت خود با وام های قرض الحس��نه‪،‬‬ ‫محص��والت و خدمات خود به چرخه تولید کش��ور کمک می کند‪.‬‬ ‫این بانک سعی می کند تا به سهم خود در شکوفا کردن اقتصاد ایران‬ ‫نقش داشته باشد‪ .‬در این مسیر رویکرد اتکا به درون که مورد تاکید‬ ‫رهبر معظم انقالب قرار دارد نیز مورد توجه ویژه بوده است‪ .‬اقتصاد‬ ‫درون زا‪ ،‬اقتص��ادی مولد اس��ت که رون��ق تولید در ان حرف اول را‬ ‫می زند و نارضایتی از شرایط اشتغال نیز در ان کمتر دیده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به بخش های مختلف تولید‬ ‫افزایش توجه به سنت قرض الحسنه یکی از راه های تقویت اقتصاد‬ ‫کشور در دوران کنونی است‪ .‬اعطای تسهیالت قرض الحسنه باعث‬ ‫کاهش هزینه های تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی می ش��ود‪.‬‬ ‫س��پرده گذاری برای تولید و عرضه مس��کن مطابق‬ ‫الگوی مصرف را در دستور کار شعب قرار داد‪ .‬براساس‬ ‫این سیاس��ت‪ ،‬س��ازنده ها و انبوه س��ازان حرفه ای‬ ‫و صاح��ب صالحیت در ش��هرهای مختلف کش��ور‬ ‫در ص��ورت اس��تفاده از فناوری های نوین و احداث‬ ‫واحدهای مس��کونی با میانگین مساحت سازگار با‬ ‫الگ��وی مص��رف ‪-‬میانگین ‪ ۷۵‬ت��ا ‪ ۹۰‬مترمربع‪ -‬از‬ ‫بیش��ترین س��قف تس��هیالت س��اخت بهره من��د‬ ‫می ش��وند‪ .‬همچنین سازنده هایی که حساب های‬ ‫بانک��ی خ��ود را در بان��ک تخصص��ی مس��کن‬ ‫کارنامه بانک مهر ایران در حمایت از تولید ملی‬ ‫همچنی��ن در صورت��ی که مصرف کنن��ده بتواند با‬ ‫تس��هیالت قرض الحسنه کاالهای مورد نیاز خود را‬ ‫خریداری کند‪ ،‬ترغیب می شود که خرید اینده را به‬ ‫زمان حال منتقل کند‪ .‬می توان این تس��هیالت را با‬ ‫تخصیص دادن برای خرید کاالی ایرانی‪ ،‬در راستای‬ ‫تقویت تولید داخل هدایت کرد‪ .‬بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران در این راس��تا‪ ،‬سیاس��تی راهبردی را در‬ ‫نظر گرفته اس��ت‪ .‬این بانک‪ ،‬یکی از رویکردهای خود را «توجه به‬ ‫حمایت از تولید‪ ،‬س��رمایه و کارگر ایرانی» قرار داده اس��ت‪ .‬چنین‬ ‫سرمایه گذاری هایی می تواند مشوق تولید و مصرف کاالهای تولید‬ ‫داخ��ل باش��د‪ .‬بانک قرض الحس��نه مهر ایران تس��هیالتی را برای‬ ‫خریداران کاالی ایرانی در نظر گرفته تا مردم را برای خرید کاالی‬ ‫تولید داخل تشویق کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تولید کاالهای باکیفیت‬ ‫چگون��ه می توانی��م از رک��ود و تعل��ل در امور اقتصادی کش��ور‬ ‫جلوگی��ری کنیم؟ یکی از راه ه��ای ان‪ ،‬توجه به فعالیت های مولد‬ ‫و تولی��د کااله��ای باکیفیت اس��ت‪ .‬اگ��ر نزد مردم‬ ‫کش��ور م��ا این مس��ئله نهادینه ش��ود ک��ه کاالی‬ ‫ایران��ی از کیفیت باالیی برخوردار اس��ت‪ ،‬خیلی از‬ ‫مش��کالت حل خواهد ش��د‪ .‬الزمه تولید باکیفیت‬ ‫چیست؟ علی القاعده چند شرط الزم است از جمله‬ ‫رقابت پذی��ری‪ ،‬افزایش س��طح کیف��ی محصوالت‬ ‫به ص��ورت مس��تمر‪ ،‬توجه به نیاز مش��تری و‪ ....‬این‬ ‫ش��روط به اس��انی محقق نمی شود و الزم اس��ت که تدابیری برای‬ ‫رس��یدن به انها اندیش��یده ش��ود‪ ،‬یکی از راه های تامین کاالهای‬ ‫باکیفیت‪ ،‬توجه به کارافرینی و حمایت از تولید است‪ .‬بانک قرض‬ ‫الحس��نه مهر ایران در نظر دارد امس��ال اجرای طرح های اشتغال‬ ‫و کارافرینی‪ ،‬توس��عه همکاری و حمایت از طرح های دانش بنیان‬ ‫ب��رای کمک به اش��تغال زایی و کارافرینی را در دس��تور کار خود‬ ‫ق��رار دهد‪ .‬اقتصاد دانش بنیان تاثیری جدی بر رونق تولید خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬زیرا تولید مبتنی بر دانش صورت می گیرد و بهره وری در‬ ‫چنین صنایعی باالست‪.‬‬ ‫در مس��ابقه ارزیابی‪ ،‬رتبه بن��دی ومعرفی رقابت پذیرترین‬ ‫ش��رکت های بورس‪ ،‬بانک و بیمه در کشور و نخستین دوره‬ ‫برگزاری جوایز توس��عه سرمایه گذاری در مرکز همایش های‬ ‫بین الملل��ی کیش‪ ،‬بیم��ه ایران لوح تقدی��ر دریافت کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش دی��وان اقتصاد‪ ،‬این لوح پ��س از برگزاری پنل های‬ ‫تخصصی در اخری��ن روز برگزاری این نمایش��گاه به بهروز‬ ‫اسدنژاد مدیر کل بازاریابی بیمه ایران اعطا شد‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫پنل های تخصصی با عنوان های «تامین مالی و مشارکت در‬ ‫توسعه پروژه های نفت وگاز پتروشیمی» و «رقابت پذیری در‬ ‫شرکت های بورس وبانک وبیمه» با حضور حجت اله میرزایی‬ ‫بیم��ه س��امان در هفت ماه امس��ال در حال��ی بیش از ‪۶۹۲‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان حق بیمه صادر کرده ک��ه مجبور به پرداخت‬ ‫خسارتی در حدود ‪ ۳۰۹‬میلیارد تومان شده است و حجم قابل‬ ‫توجهی از این درامد و پرداخت خسارت مربوط به رشته بیمه‬ ‫درمان بوده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬بررسی صورت های مالی‬ ‫ش��رکت های فعال در صنعت بیمه نش��ان از ان دارد که عموم‬ ‫شرکت ها فعالیت خود را به چند رشته بیمه ای خاص همچون‬ ‫درمان‪ ،‬ثالث اجباری و زندگی معطوف کرده اند که بیمه سامان‬ ‫نیز از این قاعده مس��تثنا نبوده و بررس��ی فعالیت هفت ماهه‬ ‫این ش��رکت در امسال نش��ان از ان دارد که ‪ ۷۱‬درصد از حق‬ ‫بیمه صادره این ش��رکت مربوط به سه رشته درمان‪ ،‬زندگی –‬ ‫‹ ‹رونق تولید در گرو حمایت از تولیدگر ایرانی‬ ‫با نگاهی به چند کش��ور که مس��یر توسعه را اغاز کردند‪ ،‬متوجه‬ ‫می ش��ویم که اس��تفاده از ظرفیت های داخلی نقش بسیار مهمی‬ ‫در سیاس��ت گذاری های اقتص��ادی انها داش��ته‪ ،‬البت��ه که نقش‬ ‫س��رمایه گذاری های خارج��ی را نی��ز نمی توان در پیش��رفت انها‬ ‫نادیده گرفت‪ .‬بعضی از همین کش��ورها در همس��ایگی ما هستند‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت که ما هم باید از ظرفیت ه��ای خارجی به بهترین‬ ‫ش��کل ممکن اس��تفاده کنیم‪ ،‬اما نکته اصلی این است که هیچ گاه‬ ‫نباید چش��م خود را ب��ر توانایی های داخلی خود ببندیم‪ .‬مس��ئله‬ ‫تولی��د به نوعی مهم ترین موضوع در تقویت توان اقتصادی کش��ور‬ ‫و رس��یدن به توس��عه اس��ت‪ .‬نهادها و س��ازمان های گوناگونی در‬ ‫ای��ن زمینه نقش دارند که یکی از مهم ترین انها بانک ها هس��تند‪.‬‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران با سیاست گذاری های خود به منظور‬ ‫ترویج قرض الحس��نه و معرفی خدمات و محصوالت جدید س��عی‬ ‫دارد تا به س��هم خود برای رس��یدن به «رونق تولید» نقش افرینی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫هم افزایی با طرح ملی ادغام بانک ها‬ ‫اغاز جشنواره پاییزی همراه بانک تجارت‬ ‫کاربران همراه بانک تجارت می توانند با‬ ‫انتقال وجه شتابی‪ ،‬خرید شارژ سیم کارت‬ ‫و بس��ته اینترنتی شانس خود را برای برنده‬ ‫ش��دن جایزه ویژه س��ه میلیارد ریالی‪ ،‬سه‬ ‫جایزه ی��ک میلیارد ریال��ی و صدها جایزه‬ ‫متنوع دیگر افزایش دهند‪.‬‬ ‫به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬جشنواره پاییزی‬ ‫همراه بانک تجارت اغاز شده و حاال کاربران این اپلیکیشن‬ ‫بانکی تا پایان دی‪ ،‬می توانند ش��انس خ��ود را برای برنده‬ ‫شدن یک کمک هزینه سه میلیارد ریال خرید مسکن‪ ،‬یک‬ ‫کم��ک هزینه یک میلیارد ریال��ی خرید خودرو‪ ۳۸ ،‬جایزه‬ ‫نقدی ‪ ۵۰‬میلیون ریالی‪ ۳۰ ،‬جایزه نقدی ‪ ۱۰‬میلیون ریالی‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬فقره کارت هدیه دو میلیون ریالی امتحان کنند‪.‬‬ ‫نصب فعال اپلیکیشن برای مش��تریان بانک تجارت ‪۵۰‬‬ ‫متمرک��ز کنن��د از اولوی��ت تامی��ن مال��ی ب��رای‬ ‫پروژه ه��ای س��اختمانی خ��ود برخ��وردار خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬محمدحس��ن علمداری مدیر امور اعتباری‬ ‫بانک مس��کن در ای��ن باره به پای��گاه خبری بانک‬ ‫مس��کن اعالم کرد‪ :‬رش��د قابل توجه تقاضا از طرف‬ ‫انبوه س��ازان و شرکت های ساختمانی برای دریافت‬ ‫تسهیالت مشارکت مدنی ساخت مسکن در مهر ماه‬ ‫امسال نتیجه و محصول اجرای سیاست های اعتباری‬ ‫سال ‪ ۹۸‬بانک مسکن است‪ .‬این سیاست ها در طول‬ ‫نیمه نخس��ت امس��ال باعث ترغیب‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫اقدام تولیدکنندگان مسکن برای طراحی‪ ،‬تعریف و‬ ‫اجرای پروژه های جدید ساختمانی با هدف استفاده‬ ‫از تس��هیالت بدون سپرده شد و با توجه به زمان بر‬ ‫بودن برنامه ریزی های ساختمانی و همچنین فراهم‬ ‫کردن شرایط دریافت تسهیالت از سمت سازنده ها‪،‬‬ ‫اکنون در شروع نیمه دوم امسال شاهد نتیجه دادن‬ ‫سیاست های اعتباری بانک مسکن در حوزه ترغیب‬ ‫تولید و عرضه مسکن هستیم‪ .‬علمداری تاکید کرد‪:‬‬ ‫رش��د ‪ ۲۵‬درصدی در تعداد تس��هیالت مشارکت‬ ‫مدنی پرداخت ش��ده‪ ،‬مربوط به بازار ساخت وس��از‬ ‫اس��ت و ارتباطی به روند پرداخت تسهیالت مربوط‬ ‫به بازس��ازی اماکن مس��کونی حوادث غیرمترقبه‬ ‫همچون س��یل و زلزله نیس��ت چرا که تس��هیالت‬ ‫بازس��ازی در گ��روه تس��هیالت مش��ارکت مدنی‬ ‫طبقه بندی نمی ش��ود‪ .‬در هفت ماه نخست امسال‬ ‫بیش از ‪ ۲۱‬هزار فقره تس��هیالت مش��ارکت مدنی‬ ‫توس��ط بانک مسکن پرداخت شد‪ .‬ارزش ریالی این‬ ‫تس��هیالت بیش از یک هزار و ‪ ۸۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬رش��د ‪ ۲۵‬درصدی در تعداد پرداخت‬ ‫تس��هیالت س��اخت مس��کن در هفت ماه نخست‬ ‫امس��ال مدیون جهش اساس��ی پرداخت تسهیالت‬ ‫در ماه مهر اس��ت‪ .‬براساس کارنامه بانک مسکن در‬ ‫تامین مالی بازار ساخت وساز مسکونی در نخستین‬ ‫ماه از پاییز ‪ ،۹۸‬پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی‬ ‫در مهرماه امسال ‪ ۱۴۰‬درصد نسبت به مهر پارسال‬ ‫افزایش پیدا کرد‪ .‬در مهرماه پارسال ‪ ۲‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫فقره تس��هیالت مش��ارکت مدنی پرداخت شد اما‬ ‫افزایش تقاضا از س��مت تولیدکنندگان مس��کن در‬ ‫مهرماه امس��ال برای دریافت تس��هیالت باعث شد‬ ‫بیش از ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬فقره تس��هیالت مش��ارکت‬ ‫مدنی توس��ط بانک مس��کن در این م��اه پرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬پیش بینی می ش��ود ادامه این روند افزایشی‬ ‫در پرداخت تس��هیالت مش��ارکت مدنی س��اخت‬ ‫ناشی از رشد تقاضا از سمت تولیدکنندگان مسکن‬ ‫باعث ش��ود عرضه مس��کن جدید در شهرها رونق‬ ‫بگی��رد‪ .‬در ماه های اینده ش��تاب گیری طرح اقدام‬ ‫ملی تولید مسکن نیز در تغییر شرایط رکودی بازار‬ ‫ساخت وساز اثر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫امتیاز و مش��تریان س��ایر بانک ها ‪ ۶۰‬امتیاز‪،‬‬ ‫انتق��ال وجه کارتی ‪ ۱۰۰‬امتیاز‪ ،‬خرید بس��ته‬ ‫اینترنت��ی ‪ ۷۰‬امتیاز‪ ،‬خرید ش��ارژ ‪ ۶۰‬امتیاز‪،‬‬ ‫س��اتنا و پای��ا ‪ ۲۰‬امتی��از‪ ،‬پرداخت قبض ‪۳۰‬‬ ‫امتیاز‪ ،‬عضویت در باش��گاه مشتریان تجارت‬ ‫‪ ۲۰‬امتیاز و انتقال وجه تجارت به تجارت ‪۱۰‬‬ ‫امتیاز به همراه دارد‪.‬‬ ‫ش��رط الزم برای ش��رکت در قرعه کش��ی جایزه بزرگ‬ ‫جش��نواره‪ ،‬کس��ب حداقل ‪ ۳۰۰۰‬امتیاز و جوای��ز ماهانه‬ ‫حداقل ‪ ۱۰۰‬امتیاز تعیین شده است‪.‬‬ ‫به تازگی نسخه جدید این اپلیکیشن ویژه سیستم عامل‬ ‫اندروید با امکانات جدید رونمایی ش��د ت��ا کاربران همراه‬ ‫بانک تجارت با امکانات نس��خه جدی��د راحت تر از قبل از‬ ‫خدمات این اپلیکیشن پیشرو و کارامد استفاده کنند‪.‬‬ ‫نشست هم اندیشی کارکنان اداره امور شعب استان‬ ‫اصفهان با حضور مدیرعامل بانک مهر اقتصاد برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک مه��ر اقتصاد‪،‬‬ ‫غالمحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک در این همایش‬ ‫ضم��ن تقدی��ر از عملکرد هم��کاران اس��تان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��ما توانس��ته اید با وجود انواع محدودیت ها و‬ ‫موانع‪ ،‬یکی از بهترین بانک های کش��ور را بس��ازید‪ .‬نتاج با اش��اره‬ ‫به طرح ملی ادغام‪ ،‬هم افزایی و فراهم ش��دن میدان کاری وسیع‪،‬‬ ‫دانش افزایی و یکپارچگی س��ازمانی گس��ترده را از مزیت های این‬ ‫طرح عنوان کرد و گفت‪ :‬با تکمیل فرایند ادغام بزرگترین بانک در‬ ‫ایران پا به عرصه وجود می گذارد که با استفاده از قابلیت های ایجاد‬ ‫ش��ده در این بس��تر می توان به بهره وری و کارایی بیشتری دست‬ ‫یاف��ت‪ .‬مدیرعام��ل بانک با اش��اره به نقش بس��یار مهم س��رمایه‬ ‫اعطای نامه قدردانی به بیمه ایران‬ ‫مع��اون اقتصادی وزی��ر کار و مدی��ران عامل‬ ‫ش��رکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس‪ ،‬تامین‬ ‫سرمایه و بورس انرژی ایران و مدیران بیمه ای‬ ‫در مرک��ز همایش ه��ای بین الملل��ی جزی��ره‬ ‫کیش برگزار ش��د‪ .‬باحضور شرکت های داخلی‬ ‫وخارجی و براس��اس راهبردهای تعیین ش��ده‬ ‫در ششمین نمایش��گاه کیش اینوکس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫«فرصت های سرمایه گذاری در ایران» مورد بررسی و ارزیابی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬ش��رکت س��هامی بیمه ایران هم با هدف توسعه‬ ‫وگس��ترش بیمه های زندگ��ی و جذب و هدای��ت نقدینگی‬ ‫حاصل از فروش این بیمه نامه ها به سمت تولید‬ ‫وگس��ترش ارتباطات بیمه ای در مناطق ازاد‪،‬‬ ‫در این روی��داد بین المللی حضوری فعاالنه ای‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ۲۷۰ ،‬ش��رکت‬ ‫داخل��ی و خارج��ی در برگ��زاری ای��ن‬ ‫نمایش��گاه مش��ارکت داش��ته وبی��ش از ‪۳۵‬‬ ‫پن��ل تخصصی ب��ا حضور کارشناس��ان ومدی��ران داخلی و‬ ‫بین الملل��ی ب��ر گزار ش��د‪ .‬این گ��زارش می افزای��د‪ :‬حضور‬ ‫کارگزاری ب��ورس بیمه ایران در کنار کارشناس��ان بیمه ای‬ ‫صدور نزدیک ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان حق بیمه در ‪ ۷‬ماه‬ ‫اندوخته دار و ثالث اجباری بوده است که در کنار‬ ‫ان ‪ ۸۵‬درصد از خس��ارت این ش��رکت در مدت‬ ‫مذکور نیز مربوط به همان ها بوده اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که شرکت بیمه س��امان در امسال‬ ‫رش��ته درمان و زندگی که در سایر شرکت ها به‬ ‫صورت غیرانفرادی به مشتریان عرضه می شود را‬ ‫به صورت انفرادی پوش��ش می دهد که با توجه‬ ‫به صورت مالی ش��رکت در هفت ماه امسال می توان گفت که‬ ‫این موضوع بیش��ترین درامد و بیشترین خسارت پرداختی را‬ ‫برای این ش��رکت به همراه داشته است‪ .‬شرکت بیمه سامان از‬ ‫ابتدای امس��ال تا پایان مهرماه ‪ ۲۲۷‬میلیارد و ‪ ۸۹۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار تومان از محل رشته بیمه درمان حق‬ ‫بیمه صادر کرده اس��ت ک��ه در همین مدت در‬ ‫این بخش ‪ ۲۰۲‬میلی��ارد و ‪ ۳۲۴‬میلیون تومان‬ ‫خسارت پرداخت کرده که ‪ ۶۵‬درصد از خسارت‬ ‫پرداختی این شرکت را شامل می شود‪.‬‬ ‫همچنین این ش��رکت در بخش بیمه زندگی‬ ‫‪ ۲۱۲‬میلی��ارد و ‪ ۲۸۲‬میلی��ون تومان حق بیمه‬ ‫صادر کرده که ‪ ۳۱‬درصد از حق بیمه های صادره کل ش��رکت‬ ‫را به خود اختصاص داده است و در سوی مقابل در این بخش‬ ‫با س��هم ‪ ۱۵‬درصدی‪ ۴۵ ،‬میلیارد و ‪ ۱۲۵‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان خس��ارت پرداخت کرده اس��ت‪ .‬ش��رکت بیمه س��امان‬ ‫انسانی در رشد و تعالی س��ازمان در خصوص اینده‬ ‫و امنیت ش��غلی کارکنان‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬براس��اس قانون‬ ‫هر زمان ادغام ص��ورت گیرد تمامی تعهدات قانونی‬ ‫را که در گذش��ته یک ش��رکت ادغام شونده داشته؛‬ ‫ش��رکت ادغام پذیر مل��زم به پذیرش ان اس��ت که‬ ‫قرارداده��ای کارکنان نی��ز جزیی از ان اس��ت‪ ،‬لذا‬ ‫هیچگونه دغدغه ای از این بابت وجود ندارد‪ .‬نتاج در‬ ‫بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬افزایش رفاه عموم احاد جامعه را از‬ ‫ارمان های اقتصاد اس�لامی برشمرد و گفت‪ :‬اقتصاد اسالمی تمایز‬ ‫بسیاری از س��ایر نظام های اجتماعی سوسیالیستی و کاپیتالیستی‬ ‫در دنیا دارد و مزیت های برجس��ته ای نسبت به انها دارد‪ ،‬از این رو‬ ‫باید به داخل چش��م داشته باش��یم و با تقویت اقتصاد بومی در راه‬ ‫ش��کوفایی روزافزون گام برداریم‪ .‬بدیهی است این مزیت های مهم‬ ‫را خودمان باید اجرایی کنیم و منتظر دیگران نباشیم‪.‬‬ ‫در غرف��ه بیم��ه ای��ران توانس��ت‪ ،‬بس��یاری از انتظ��ارات‬ ‫بازدیدکنندگان‪ ،‬سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی را براورده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بخش��ی از افتخارات و دستاوردهای بیمه ایران نیز در این‬ ‫نمایش��گاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت تا انان‬ ‫با قس��متی از توانمندی های این شرکت بزرگ بیمه ای اشنا‬ ‫ش��وند‪ .‬حضور سرپرس��ت بیمه ایران به همراه اعضای هیات‬ ‫مدیره و برخی معاونان و مدیران این ش��رکت در نمایش��گاه‬ ‫کی��ش اینوک��س ‪ ۲۰۱۹‬در راس��تای تبیین سیاس��ت ها و‬ ‫استراتژی های جدید بیمه ایران صورت گرفت‪.‬‬ ‫همچنین در رش��ته ثالث اجب��اری ‪ ۴۹‬میلیارد و ‪ ۸۵۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬ه��زار تومان حق بیم��ه صادر کرده که ای��ن میزان از‬ ‫ص��دور حق بیمه در مجموع هفت درص��د از حق بیمه صادره‬ ‫این ش��رکت را در مدت هفت ماهه تش��کیل داده است و این‬ ‫در حالی اس��ت که این بخش در م��دت مذکور با پرداخت ‪۱۴‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۴۳۳‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان‪ ،‬پنج درصد حجم‬ ‫خس��ارت های این ش��رکت را به خود اختصاص داده است‪ .‬در‬ ‫مجموع‪ ،‬این شرکت در هفت ماهه امسال ‪ ۳۹۲‬میلیارد و چهار‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان حق بیمه صادر کرده که در همین‬ ‫مدت ‪ ۳۰۹‬میلیارد و ‪ ۸۰۲‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان خسارت‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1415‬‬ ‫پیاپی ‪2733‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫«نمی ش��ود خانه دار ش��ویم؛ اما به خودمان فش��ار‬ ‫نیاوریم» به احتمال زیاد منظور وزیر راه و شهرسازی‬ ‫از بی��ان این جمل��ه در روزهای گذش��ته و در جمع‬ ‫خبرن��گاران‪ ،‬تاکی��د ب��ر نق��ش مه��م صرفه جویی و‬ ‫پس انداز در خانه دار ش��دن اس��ت‪ .‬البته اس�لامی به‬ ‫مدت زمانی که باید س��پری ش��ود تا پس انداز‪ ،‬کفاف‬ ‫خرید یک واحد مس��کونی را بدهد‪ ،‬اش��اره ای نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پس انداز کردن امری مرس��وم‬ ‫برای خرید خانه و هر کاالی گران دیگری در سراسر‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫براساس امار‪ ،‬اقشار متوسط در کشورهای پیشرفته‪،‬‬ ‫اگر یک سوم درامد ماهانه خود را پس انداز کنند‪ ،‬در‬ ‫مدت ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬س��ال قدرت خرید یک واحد مس��کونی‬ ‫متوس��ط با نرخ میانگین بازار را پی��دا می کنند‪ .‬این‬ ‫رقم ها در ایران اختالف زیادی با میانگین های جهانی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سال های دور از خانه‬ ‫‹ ‹تهرانی ها چند سال باید پس انداز کنند؟‬ ‫بانک مرکزی متوس��ط نرخ خرید و فروش یک متر‬ ‫مربع واحد مسکونی در تهران را در مهر امسال ‪۱۲.۷‬‬ ‫میلیون تومان اعالم کرده است‪ .‬حال فرض کنید یک‬ ‫کارگر س��اکن ته��ران با حداقل حقوق مصوب س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬یعن��ی یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪ ،‬بخواهد با‬ ‫پس اندازی به میزان یک سوم حقوق خود برای خرید‬ ‫خانه برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫این فرد می تواند س��االنه ‪ ۶‬میلیون تومان پس انداز‬ ‫کند‪ .‬او برای خرید خانه ای ‪ ۴۰‬متری با نرخ میانگین‬ ‫هر متر مربع ‪ ۱۲‬میلیون تومان در تهران‪ ،‬نیاز به ‪۸۰‬‬ ‫سال زمان خواهد داشت و برای خرید خانه ای با نصف‬ ‫این قیمت‪ ،‬دست کم ‪ ۴۰‬سال‪.‬‬ ‫البت��ه همه مردم پایه حقوق را دریافت نمی کنند و‬ ‫متوس��ط دریافتی بخشی از حقوق بگیران کشور‪ ،‬بین‬ ‫‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬برای این قشر از طبقه‬ ‫متوسط‪ ،‬پس انداز ماهانه یک میلیون تومان به معنی‬ ‫این اس��ت که س��االنه پول یک متر مربع خانه با نرخ‬ ‫متوسط در تهران تامین می شود‪.‬‬ ‫این بخش از شهروندان می توانند امیدوار باشند با‬ ‫پس ان��داز منظم ماهانه یک میلیون تومان‪ ،‬بعد از ‪۴۰‬‬ ‫سال بتوانند خانه ای ‪ ۴۰‬متری‪ ،‬به بهای هر متر مربع‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون تومان خریداری کنند و برای خرید خانه ای‬ ‫که هر متر مربع ان نصف این میزان یعنی ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تومان باش��د‪ ،‬کافی است ‪ ۲۰‬س��ال صبر و پس انداز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫البت��ه هم��ه این حس��اب و کتاب ها به ش��رط ان‬ ‫اس��ت ک��ه در هم��ه این ‪ ۲۰‬تا ‪ ۸۰‬س��ال‪ ،‬متوس��ط‬ ‫ن��رخ مل��ک در ته��ران ‪ ۱۲‬میلی��ون توم��ان باق��ی‬ ‫بماند!‬ ‫‹ ‹پس انداز کل حقوق در ‪ ۱۸‬سال‬ ‫یک پژوهش��گر حوزه مس��کن می گوی��د پس انداز‬ ‫ک��ردن امری بدیهی ب��رای متقاضی خانه دار ش��دن‬ ‫است اما شرایط فعلی به گونه ای نیست که افراد فقط‬ ‫با تکیه ب��ر پس انداز بتوانند خانه دار ش��وند و دولت‬ ‫نیز باید در این زمینه نقش سیاس��تگذاری خود را به‬ ‫درستی ایفا کند‪.‬‬ ‫حسین عبداللهی در گفت وگو با‬ ‫توضیح داد‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۱‬شاخص دسترسی ایرانی ها به مسکن‬ ‫‪ ۷‬سال بوده اس��ت یعنی اگر فردی همه حقوق خود‬ ‫شاخص دسترسی به مسکن به ‪ ۱۸‬سال رسیده است‪ ،‬یعنی برای خرید‬ ‫خانه با پس انداز‪ ،‬کل حقوق فرد در مدت ‪ ۱۸‬سال باید پس انداز شود‬ ‫را جمع می کرد‪ ،‬در مدت ‪ ۷‬سال می توانست خانه دار‬ ‫ش��ود‪ .‬با گذش��ت حدود ‪ ۳۰‬س��ال‪ ،‬اکنون ش��اخص‬ ‫دسترسی به مس��کن به ‪ ۱۸‬سال رسیده است‪ ،‬یعنی‬ ‫ب��رای خری��د خانه با پس ان��داز‪ ،‬کل حق��وق فرد در‬ ‫‪ ۱۸‬س��ال باید پس انداز ش��ود‪ .‬اگر طول انتظار برای‬ ‫صاحبخانه شدن را بر مبنای پس انداز یک سوم حقوق‬ ‫بررس��ی کنید‪ ،‬این زمان ‪ ۳۶‬س��ال اس��ت‪ .‬البته این‬ ‫رقم برای دهک های پایین تر که هزینه زندگی ش��ان‬ ‫بیش��تر است‪ ،‬دسترس��ی مردم به خانه ملکی بیشتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر یاداور ش��د‪ :‬این درحالی اس��ت که‬ ‫در س��ال های مختلف‪ ،‬می بینیم که ش��اخص تراکم‬ ‫خان��وار در کش��ور پایین امده اس��ت‪ ،‬یعن��ی اگر به‬ ‫عنوان مثال ش��اخص دسترسی به مس��کن در سال‬ ‫‪۵۵‬برابر با ‪ ۱.۳۷‬بوده اکنون به ‪ ۱.۰۶‬رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫این بدان معناس��ت که خانه تولید کرده ایم اما مردم‬ ‫خانه دار نش��ده اند‪ .‬این مسئله نش��ان دهنده ان است‬ ‫ک��ه س��وداگری در بازار وج��ود داش��ته و خانه های‬ ‫تولید ش��ده به دس��ت مصرف کننده واقعی نرس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه دولت های مختل��ف برنامه هایی‬ ‫برای خانه دار کردن مردم داش��ته اند‪ ،‬افزود‪ :‬در دولت‬ ‫هاشمی رفسنجانی سیاست «پاک» دنبال می شد که‬ ‫مبتنی بر پس انداز‪ ،‬انبوه س��ازی و کوچک سازی بود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر نیز به نظر می رس��د همین سیاس��ت‬ ‫دنبال می ش��ود‪ ،‬به عنوان مثال ش��اهد ارائه پیشنهاد‬ ‫ساخت خانه های ‪ ۳۰‬متری از سوی شهرداری تهران‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫عبدالله��ی با بیان اینکه این‪ ،‬سیاس��ت اش��تباهی‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هرچه متراژ خانه ها را کوچک تر کنیم‪،‬‬ ‫باز ه��م وقتی مردم ق��درت خرید را از دس��ت داده‬ ‫باش��ند‪ ،‬این سیاس��ت دردی از انها دوا نخواهد کرد‬ ‫و کوچک س��ازی فقط بعد خان��وار را کوچک می کند‪.‬‬ ‫م��ردم ناچار می ش��وند یا ازدواج نکنند یا از داش��تن‬ ‫فرزند صرف نظر کنند‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر با اش��اره به تروی��ج موضوع خرید‬ ‫خان��ه با وام و حرکت سیاس��ت ها به س��وی افزایش‬ ‫مبلغ این وام در س��ال های گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬این راهکار‬ ‫نیز مش��کالت خ��ود را دارد و تجربه نش��ان می دهد‬ ‫همیش��ه افرادی‪ ،‬منتظر افزایش وام مس��کن هستند‬ ‫تا در بازار‪ ،‬سوداگری کرده و سودهای کالن به جیب‬ ‫بزنند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار چند مرحله ای‬ ‫او با اش��اره ب��ه لزوم اعمال سیاس��ت های اصالحی‬ ‫در بازار مس��کن همزمان با اجرای راهکارهای کمکی‬ ‫برای خرید خانه گفت‪ :‬در وضعیت فعلی‪ ،‬بهترین کار‪،‬‬ ‫اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است‪.‬‬ ‫درواق��ع ب��رای س��اماندهی قدرت خرید مس��کن‪،‬‬ ‫نخس��تین گام باید دریافت مالیات برعایدی سرمایه‬ ‫باش��د زیرا با این کار می توان سودجویان و سوداگران‬ ‫را از بازار مسکن خارج کرد‪ .‬همچنین باید با راه اندازی‬ ‫س��امانه امالک‪ ،‬تقاضاهای مصرفی‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫تقاضای سوداگری را از یکدیگر تفکیک کرد‪.‬‬ ‫عبداللهی ادام��ه داد‪ :‬بعد از این‪ ،‬بای��د تولید انبوه‬ ‫مس��کن برای دهک های مختلف در دس��تور کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه بای��د برای دهک های ی��ک‪ ۲ ،‬و ‪۳‬‬ ‫الگوی تامین مالی تعریف شود‪ .‬برای دهک های باالتر‬ ‫نی��ز می توان الگوه��ای دیگری تعریف ک��رد‪ .‬در این‬ ‫زمینه می توان با وام را به س��ازندگان اختصاص داده‬ ‫و در ادام��ه به خریداران انتقال داد‪ .‬به این ترتیب هم‬ ‫عرضه تحریک می شود‪ ،‬هم تقاضا‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر با تاکید بر لزوم اجرای چنین الگویی‬ ‫برای خانه دار کردن مردم به جای توصیه به پس انداز‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬طرح صندوق مس��کن یکم اجرا‬ ‫ش��د که دو برابر میزان س��پرده‪ ،‬وام خرید مس��کن‬ ‫می ده��د اما با گذش��ت حدود ‪ ۲‬س��ال این صندوق‬ ‫ح��دود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۳‬درص��د نرخ یک خانه را پوش��ش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫درواق��ع این تس��هیالت به تدریج و ب��ا افزایش نرخ‬ ‫مس��کن‪ ،‬کارایی خود را از دست داده است‪ .‬بنابراین‬ ‫نیازمند تولید مس��کن هس��تیم اما در کن��ار ان باید‬ ‫تسهیالت را به سازنده مسکن بدهیم تا او در ادامه به‬ ‫خریدار منتقل کند‪.‬‬ ‫عبدالله��ی با بیان اینکه تجربه دیگر کش��ورها هم‪،‬‬ ‫همی��ن رون��د را تایید می کند‪ ،‬افزود‪ :‬در کش��ورهای‬ ‫دیگر برای خانه دار ش��دن مردم فق��ط بر اعطای وام‬ ‫خرید تکیه نمی شود‪.‬‬ ‫او در واکن��ش به توصیه وزیر راه و شهرس��ازی به‬ ‫مردم در زمینه پس انداز ک��ردن برای افزایش قدرت‬ ‫خرید مسکن گفت‪ :‬اینکه با پس انداز می توان صاحب‬ ‫خانه شد اشتباه اس��ت‪ .‬به عنوان مثال درحال حاضر‬ ‫بنزی��ن گ��ران ش��ده و در ادام��ه‪ ،‬هزینه ه��ای مردم‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬برهمین اس��اس س��هم مسکن‬ ‫در س��بد خان��وار ک��ه ‪ ۳۵.۵‬درص��د اس��ت‪ ،‬به طور‬ ‫حت��م افزایش می یابد‪ ،‬زیرا فش��ار هزینه های دیگر را‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫محمد طاهری‪ -‬رئیس سازمان نظام‬ ‫مهندسی ساختمان تهران‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹وام هم به تنهایی کافی نیست‬ ‫یک��ی دیگر از تحلیلگران بازار مس��کن می گوید نه‬ ‫تنه��ا پس انداز ب��ه تنهایی برای خری��د خانه کفایت‬ ‫نمی کند‪ ،‬بلکه عرضه تس��هیالت خرید نیز به تنهایی‬ ‫نمی توان��د دوای درد قدرت خری��د پایین متقاضیان‬ ‫بازار مسکن باشد‪.‬‬ ‫فرهاد بیضایی در پاس��خ به‬ ‫با تاکید براینکه‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬امکان افزایش وام خرید خانه از س��وی‬ ‫بان��ک مس��کن وجود ن��دارد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اگر دولت‬ ‫بخواهد مانند گذش��ته‪ ،‬بخش بزرگ��ی از مبلغ خرید‬ ‫خانه را در قالب تس��هیالت بانکی ارائه دهد‪ ،‬این کار‬ ‫نیازمند منابع مالی بزرگی اس��ت که در شرایط فعلی‬ ‫در بانک مسکن وجود ندارد‪.‬‬ ‫بیضای��ی با تاکی��د بر اینک��ه افزای��ش وام خرید‪،‬‬ ‫راه��کاری مکمل اس��ت و نمی تواند سیاس��ت اصلی‬ ‫بخش مسکن باش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مسئله اصلی که باید‬ ‫مورد توجه قرارگیرد‪ ،‬ساخت وس��از و افزایش عرضه و‬ ‫نیز عرضه زمین است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر ادامه داد‪ :‬تس��هیالت خرید مسکن در‬ ‫بهترین حالت‪ ۴۰ ،‬تا ‪ ۵۰‬درصد نرخ خرید را پوش��ش‬ ‫می ده��د‪ ،‬درحالی که س��هم زمین از نرخ تمام ش��ده‬ ‫مس��کن در تهران بیش از ‪ ۶۰‬درصد است‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬دولت باید در حوزه زمین سیاست گذاری‬ ‫کند زیرا افزایش تس��هیالت ب��ه تنهایی‪ ،‬موجب هدر‬ ‫رفتن منابع می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه تمرک��ز بر بح��ث زمین‬ ‫و نق��ش ان در ن��رخ نهای��ی مس��کن‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫بهتری��ن راهکار پی��ش روی دولت برای س��اماندهی‬ ‫بازار مس��کن اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در بازار مس��کن هیچ‬ ‫راه��کار کوتاه مدتی وجود ندارد و همه سیاس��ت های‬ ‫این ح��وزه برای تاثیرگذار بودن‪ ،‬حداقل به ‪ ۲‬س��ال‬ ‫زمان نیاز دارد‪ .‬انچه در حوزه مس��کن می تواند فوری‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬بحث کنترل سوداگری و مسائل مالیاتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسین عبداللهی‬ ‫فرهاد بیضایی‬ ‫ت از‬ ‫فعالی��ت س��ازنده های ب��دون صالحی�� ‬ ‫مش��کالتی اس��ت ک��ه درحال حاض��ر صنعت‬ ‫س��اختمان ب��ا ان دس��ت ب��ه گریبان اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه عن��وان مث��ال در اس��تان تهران بیش��تر‬ ‫س��اختمان ها‪ ،‬به دس��ت مهندس��ان س��اخته‬ ‫نمی ش��ود که این مس��ئله ضعف بزرگی بوده و‬ ‫موجب کاهش عمر مفید ساختمان ها می شود‪.‬‬ ‫به دلیل همین دخالت های غیرتخصصی است‬ ‫که در ایران عمر مفید س��اختمان ها ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫سال است که نسبت به عمر مفید ساختمان در‬ ‫کش��ورهای پیشرفته و اروپایی بسیار کم است‪.‬‬ ‫سازمان نظام مهندسی استان تهران برای حل‬ ‫این مش��کل و افزایش عمر مفید س��اختمان ها‬ ‫در یک س��ال گذشته تمرکز ویژه ای بر موضوع‬ ‫شناس��نامه فنی ملکی داشته است که از سال‬ ‫‪ ۸۴‬در قان��ون نظ��ام مهندس��ی ب��ر ان تاکید‬ ‫شده اس��ت اما ایین نامه مربوط به ان اجرایی‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬س��اختمان نیز مانن��د دیگر کاالها‬ ‫باید دارای شناس��نامه ای باشد که مشخصات‪،‬‬ ‫استاندارد بودن و بیمه داشتن ان را تایید کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر این مس��ئله در صنعت ساختمان‬ ‫کش��ور رعایت نمی ش��ود درحالی که در قانون‬ ‫نظام مهندسی بر این مسئله تاکید و گفته شده‬ ‫که صدور شناس��نامه فنی ملکی‪ ،‬جزو وظایف‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی است‪ .‬در تهران شاهد‬ ‫این هس��تیم ک��ه ش��هرداری در مرحله صدور‬ ‫پایان کار‪ ،‬شناسنامه فنی ملکی را از سازنده ها‬ ‫طل��ب نمی کند درحالی ک��ه قانون به صراحت‬ ‫اعالم کرده پیش از صدور پایان کار‪ ،‬شهرداری‬ ‫باید از س��ازنده شناسنامه فنی ملکی را مطالبه‬ ‫کند‪ .‬این اقدام ش��هرداری موجب می ش��ود تا‬ ‫شناس��نامه فنی ملکی نتوان��د نقش خود را در‬ ‫افزایش کیفیت ساخت وس��از ایفا کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر در ماده ‪ ۳۲‬قانون ایین نامه اجرایی ماده‬ ‫‪ ۳۳‬قان��ون نظام مهندس��ی ب��ه صراحت اعالم‬ ‫شده که عالوه بر شهرداری ها‪ ،‬دفترهای اسناد‬ ‫رس��می نیز همزم��ان با انتقال س��ند مالکیت‬ ‫س��اختمان‪ ،‬باید شناس��نامه فنی ملکی را در‬ ‫اختی��ار خریدار قرار دهند اما در این بخش نیز‬ ‫قانون رعایت نمی ش��ود‪ .‬ای��ن بی توجهی ها در‬ ‫حالی اس��ت که شناسنامه فنی ملکی می تواند‬ ‫به خوبی مش��کالت فنی س��اختمان را نش��ان‬ ‫ده��د و خریداران را از ن��وع مصالح و چگونگی‬ ‫س��اخت واحد مسکونی اگاه کند‪ .‬در یک سال‬ ‫گذشته سازمان نظامی مهندسی استان تهران‬ ‫ت�لاش کرده صدور شناس��نامه فن��ی ملکی را‬ ‫به ط��ور الکترونیکی در دس��تور کار قرار دهد‬ ‫و شناس��نامه دارای هولوگ��رام ص��ادر کند که‬ ‫قابلیت جعل ندارد‪ .‬همچنین سامانه ای طراحی‬ ‫شده که مالکان می توانند وارد ان شده و با وارد‬ ‫کردن مشخصات ملک‪ ،‬از وجود شناسنامه فنی‬ ‫ملکی در اپارتمان ها و واحدهای مسکونی اگاه‬ ‫شوند‪ .‬الزم است ش��هرداری ها در زمان صدور‬ ‫پایان کار دارند این شناس��نامه را از سازنده ها‬ ‫مطالبه کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خرید ملک در تهران با پس انداز‪ ،‬دست کم ‪ ۲۰‬سال طول می کشد‬ ‫احیای یک‬ ‫قانون مهم‬ ‫در صنعت‬ ‫ساختمان‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1415‬‬ ‫پیاپی ‪2733‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫نامه نگاری مسئوالن برای اجرای یکی از مصوبه های هیات دولت ادامه دارد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گود برج میالد‬ ‫تعیین تکلیف شد‬ ‫رئی��س کمیت��ه بودج��ه ش��ورای ش��هر‬ ‫تهران از بازپس گی��ری گود برج میالد خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مجید فراهانی در گفت وگو با ایسنا با بیان‬ ‫اینکه سرانجام گود برج میالد تعیین تکلیف‬ ‫و از ناج��ا بازپس گرفته ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬قرار‬ ‫اس��ت که این گود با توج��ه به مطالبه هایی‬ ‫که شهرداری از نیروی انتظامی دارد‪ ،‬تهاتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فراهان��ی با بیان اینکه ای��ن گود‪ ،‬تحویل‬ ‫معاون��ت فنی و عمرانی ش��هرداری خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به وقفه طوالنی که در‬ ‫مورد این گود ایجاد ش��ده‪ ،‬ش��هرداری باید‬ ‫برنامه ریزی دقیقی برای اصالح ان داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫گیر کردن فیلتر دوده در تور بی پولی‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پلیس به پهپاد‬ ‫ترافیکی مجهز می شود‬ ‫جانش��ین فرمانده نیروی انتظامی گفت‪:‬‬ ‫درصدد هس��تیم پلیس راه��ور را به پهپاد‬ ‫ترافیکی مجهز و دوربین های س��یال را نیز‬ ‫توسعه دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ردار ایوب سلیمانی‬ ‫در نشس��ت تخصص��ی پلی��س راهنمای��ی‬ ‫و رانندگ��ی ناج��ا اظه��ار ک��رد‪ :‬در زمینه‬ ‫س��اماندهی ح��وزه حمل ونق��ل‪ ،‬تح��رک‬ ‫خودروی��ی و هوشمندس��ازی پلیس راهور‪،‬‬ ‫اقدام ه��ای موث��ری انج��ام ش��ده ک��ه در‬ ‫افزای��ش اعتبار اجتماع��ی پلیس موثر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر لزوم افزایش گش��ت های‬ ‫نامحس��وس ادام��ه داد‪ :‬با هوشمندس��ازی‬ ‫پلی��س قادریم تصمیم درس��ت را در زمان‬ ‫و موقعیت مناس��ب ب��رای موضوعی خاص‬ ‫بگیریم‪ .‬پلیس هوش��مند ق��ادر خواهد بود‬ ‫همه ح��وادث و رویداده��ا را تحت کنترل‬ ‫خود دراورد‪.‬‬ ‫س��لیمانی بر لزوم تجهیز پلیس راهور به‬ ‫پهپاد ترافیکی و توس��عه دوربین های سیال‬ ‫تاکی��د کرد و گف��ت‪ :‬باید اص�لاح قوانین‪،‬‬ ‫س��اماندهی اموزش��گاه ها‪ ،‬توجه ب��ه نقاط‬ ‫حادثه خی��ز و رفع کمبودها در دس��تور کار‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫پروژه تاریخ شفاهی‬ ‫مترو تهران کلید خورد‬ ‫مدی��ر روابط عموم��ی و ام��ور بین الملل‬ ‫ش��رکت راه اه��ن ش��هری ته��ران و حومه‬ ‫(مترو) از تدوین تاریخ شفاهی شرکت مترو‬ ‫تهران به دست گروهی از متخصصان تاریخ‬ ‫شفاهی ایران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملل ش��رکت راه اهن ش��هری تهران و‬ ‫حومه (مترو)‪ ،‬مهدی خداپرست با اشاره به‬ ‫اینکه تهیه و تدوین این طرح در مدت زمان‬ ‫‪ ۱۲‬ماه با هدف ثبت تاریخ ش��فاهی شرکت‬ ‫مترو انجام می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این‬ ‫پروژه الیه های اماری و اطالعاتی تاریخ مترو‬ ‫تهران ب��ا تکیه بر وقایع‪ ،‬رخدادها و حوادث‬ ‫از تجربه های زنده و نیز با تکیه بر گفت وگو‬ ‫ب��ا افرادی که در س��اخت و راه اندازی مترو‬ ‫اثر گذار بوده اند‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه مدیران‪ ،‬مهندس��ان و‬ ‫نیروهای عملیاتی شرکت مترو‪ ،‬منابع اصلی‬ ‫جم��ع اوری اطالع��ات این کتاب هس��تند‪،‬‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬سرپرس��ت گ��روه مولف این‬ ‫کتاب‪ ،‬حجت االس�لام و المس��لمین سعید‬ ‫فخرزاده‪ ،‬عضو هیات موس��س انجمن تاریخ‬ ‫شفاهی ایران است‪.‬‬ ‫خداپرس��ت با بی��ان اینک��ه تدوین تاریخ‬ ‫ش��فاهی ش��رکت مت��رو در قال��ب ‪ ۳‬ف��از‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬فاز نخس��ت این‬ ‫طرح ش��امل جمع اوری اطالعات و اس��ناد‪،‬‬ ‫دس��ته بندی و اولویت بندی انه��ا‪ ،‬فاز دوم‬ ‫انج��ام مصاحبه ها‪ ،‬تحلیل اطالعات کس��ب‬ ‫ش��ده و ف��از س��وم نی��ز ش��امل تدوین و‬ ‫اماده س��ازی اطالعات اس��ت‪ .‬خروجی این‬ ‫طرح در نهایت در قالب یک کتاب منتش��ر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تهیه و تدوین این کتاب بر اساس ‪ ۳‬محور‬ ‫اصلی پیش��ینه حمل ونقل ریلی در تهران از‬ ‫زمان قاج��ار (‪ ،)۱۳۱۳-۱۲۶۴‬روند تدوین‬ ‫طرح جامع ش��هری برای تهران از دهه ‪۴۰‬‬ ‫تا کنون و نیز اس��ناد مربوط به ساخت مترو‬ ‫از زمان راه اندازی ش��رکت مترو (حدود نیم‬ ‫قرن گذش��ته) انجام و متناسب با اطالعاتی‬ ‫که قابل دریافت باش��د‪ ،‬استخراج و نگاشته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نصب هر فیلتر‬ ‫به بیش از ‪100‬‬ ‫میلیون تومان‬ ‫نیازمند است‬ ‫داستان الودگی هوای پایتخت در روزهای سرد گویا‬ ‫پایانی ندارد و هربار با باال رفتن ش��اخص های الودگی‪،‬‬ ‫مس��ئوالن به تکاپو افتاده و در نکوهش الودگی سخن‬ ‫می گویند اما پس از پایین امدن ش��اخص ها همه چیز‬ ‫یادشان می رود تا پاییز بعدی!‬ ‫در س��ال های گذش��ته مجموعه قوانی��ن‪ ،‬مقررات و‬ ‫ایین نامه ه��ای مختلفی در زمین��ه بهبود وضعیت هوا‬ ‫وضع و برای س��ازمان های دخیل از جمله ش��هرداری‬ ‫تهران‪ ،‬وظایفی در این زمینه تعیین شده است‪.‬‬ ‫یکی از وظایف تعریف شده برای شهرداری تهران در‬ ‫این ز مینه‪ ،‬لزوم نص��ب فیلتر دوده روی اتوبوس های‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی است‪ .‬بر اساس مصوبه هیات‬ ‫دولت در س��ال ‪ ۹۳‬نصب فیلت��ر جذب کننده دوده به‬ ‫منظور کاهش الودگی هوا الزامی ش��د و خودروسازان‬ ‫با وجود مخالفت های گس��ترده‪ ،‬مجبور به اجرای این‬ ‫مصوبه محیط زیستی شدند‪.‬‬ ‫ارش حس��ینی میالنی‪ ،‬رئیس کمیته محیط زیست‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران با اش��اره به اهمیت نصب فیلتر‬ ‫دوده روی خودروه��ا تاکید می کند‪ :‬در ش��رایطی که‬ ‫خودروس��ازان در س��ال های گذشته بیش��ترین سود‬ ‫و اس��تفاده را از تحوالت اقتص��ادی برده اند و به بهانه‬ ‫تحریم ها‪ ،‬خودروهایش��ان را با کیفیت پیشین و حتی‬ ‫کمتر و نرخ بیش��تر فروخته اند‪ ،‬با همان بهانه تحریم ها‬ ‫می خواهن��د از انجام کمترین وظیفه خ��ود در زمینه‬ ‫اجرای قانون هوای پاک شانه خالی کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه نصب نکردن فیلت��ر دوده‪ ،‬بازی‬ ‫کردن با جان مردم است‪ ،‬یاداور می شود‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫در پایتخت هزاران خودرو دیزلی غیراس��تاندارد داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬هوا دوباره وارد ش��رایط ناسالم خواهد شد‪ .‬در‬ ‫واقع نصب نکردن فیلتر دوده‪ ،‬عقبگردی اش��کار و در‬ ‫تضاد روش��ن با حق م��ردم‪ ،‬منافع عموم��ی و مصالح‬ ‫ش��هروندان اس��ت چراکه این کار به طور مس��تقیم با‬ ‫سالمت و بهداشت مردم سروکار دارد‪.‬‬ ‫محسن پورس��یداقایی‪ ،‬معاون حمل ونقل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری تهران نیز با اشاره به لزوم استفاده از فیلتر‬ ‫دوده در اتوبوس های ش��هری اظهار می کند‪ :‬اس��تفاده‬ ‫از فیلتر دوده‪ ،‬رویکرد و اس��تانداردی جهانی به شمار‬ ‫می رود و سال هاست که شهرهای بزرگ دنیا با یکدیگر‬ ‫متحد شده اند تا همه خودروهای دیزلی و اتوبوس های‬ ‫ش��هری را مجهز به فیلتر دوده کنند‪ .‬تجربه نیز ثابت‬ ‫ک��رده که اس��تفاده از فیلت��ر دوده باعث صفر ش��دن‬ ‫خروج��ی ذره ه��ای معلق و کربن می ش��ود‪ ،‬به همین‬ ‫منظور در ش��هرهای بزرگ جهان از این فیلتر استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در ایران ه��م تعدادی فیلتر دوده‬ ‫روی بخش��ی از خودروه��ای ناوگان عموم��ی به طور‬ ‫ازمایش��ی نصب ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه می ده��د‪ :‬نتایج‬ ‫اس��تفاده از فیلتر دوده موفقیت امیز بوده اس��ت و در‬ ‫س��ال هایی که از نصب انه��ا روی اتوبوس ها می گذرد‪،‬‬ ‫اگزوز این خودروها ‪ ۱۰۰‬درصد تمیز بوده اند‪ .‬بنابراین‬ ‫براساس این تجربه موفق می توان این کار را ادامه داد‬ ‫و اتوبوس های تهران را به فیلتر دوده مجهز کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بی توجهی شورای شهر به قانون‬ ‫با وجود انکه مدیران شهری و برخی اعضای شورای‬ ‫ش��هر بر ل��زوم نص��ب فیلت��ر دوده روی اتوبوس های‬ ‫پایتخ��ت تاکید می کنن��د‪ ،‬در جریان بررس��ی الیحه‬ ‫شهرداری با عنوان «انتشار ‪ 3‬هزار میلیارد تومان اوراق‬ ‫تهران و استفاده کنندگان از این وسایل نقلیه هستند‪.‬‬ ‫شایس��ته است دس��تور دهید در زمینه نصب فیلتر‬ ‫دوده روی اتوبوس ه��ای عموم��ی و س��ایر خودروهای‬ ‫دیزلی سنگین اقدام شود‪».‬‬ ‫‹ ‹هر فیلتر دوده‪۱۰۰ ،‬میلیون تومان!‬ ‫اعضای ش��ورای شهر در ‪ ۲‬دی سال گذش��ته‪ ،‬به اختصاص بخشی‬ ‫از اوراق مش��ارکت به خرید فیلتر دوده رای منفی دادند‪ ،‬به همین‬ ‫دلی��ل‪ ،‬خری��د فیلت��ر دوده از محل ‪ 3‬ه��زار میلیارد توم��ان اوراق‬ ‫مشارکت حذف شد‬ ‫مش��ارکت برای توس��عه حمل ونقل» اعضای ش��ورای‬ ‫ش��هر در ‪ ۲‬دی سال گذش��ته‪ ،‬به اختصاص بخشی از‬ ‫اوراق مش��ارکت به خرید فیلتر دوده رای منفی دادند‬ ‫و ب��ه همین دلیل‪ ،‬خرید فیلت��ر دوده از محل ‪ 3‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اوراق مشارکت حذف شد‪ .‬با این تصمیم‬ ‫ش��ورای ش��هر‪ ،‬یکی از منابع مهم خری��د فیلتر دوده‪،‬‬ ‫از ردیف های کمک حذف ش��د و س��ر فیلت��ر دوده از‬ ‫کمک ها بی کاله ماند!‬ ‫‹ ‹تاکید وزیر بهداشت بر لزوم نصب فیلتر‬ ‫تصمیم ش��ورای ش��هر ته��ران در حالی اس��ت که‬ ‫پیش از این نیز علیرضا رئیس��ی‪ ،‬معاون بهداشت وزیر‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در نامه ای خطاب‬ ‫به رئیس ش��ورای ش��هر تهران در زمینه لزوم تجهیز‬ ‫اتوبوس های دیزلی ش��هر تهران به فیلتر دوده نوشت‪:‬‬ ‫«بر اساس مصوبه های هیات وزیران‪ ،‬همه اتوبوس های‬ ‫درون ش��هری دیزلی باید مجهز به فیلتر دوده باش��د‪.‬‬ ‫بنابراین خواهش��مند است ضمن بررسی نتایج موضوع‬ ‫در شورای ش��هر‪ ،‬نسبت به الزام ش��هرداری تهران به‬ ‫نصب فیلتر دوده روی اتوبوس های شهری‪ ،‬دستور الزم‬ ‫را صادر کنید‪».‬‬ ‫‹ ‹نامه نگاری دولتی ها برای فیلتر دوده‬ ‫خرداد امس��ال عیس��ی کالنت��ری‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫محیط زیس��ت در نام��ه ای خط��اب به س��عید نمکی‪،‬‬ ‫وزی��ر بهداش��ت با موضوع ل��زوم حضور موث��ر وزارت‬ ‫بهداش��ت در موض��وع کاهش و ح��ذف الودگی دوده‬ ‫دیزل از هوای کالنش��هرها نوشت‪« :‬بارها در نامه های‬ ‫متخصصان این وزارتخانه هشدار و تاکید شده است که‬ ‫بر اس��اس گزارش سازمان جهانی بهداشت‪ ،‬دود دیزل‬ ‫سرطان زاس��ت و نقش بزرگی در افزایش بیماری های‬ ‫قلبی و عروقی دارد‪.‬‬ ‫ش��هروندان بسیاری از شهرها در حمل ونقل عمومی‬ ‫و خودروهای حمل کاال و خدمات ش��هری‪ ،‬رویارویی‬ ‫بس��یاری با دود دیزل دارند و ال��زام کنترل االیندگی‬ ‫دیزل با اس��تفاده از نصب فیلتر دوده روی خودروهای‬ ‫نوش��ماره و در ح��ال حرکت دی��زل در مصوبه هیات‬ ‫مترو به دنبال تامین ‪ 200‬واگن‬ ‫ش��هردار تهران گف��ت‪ :‬بابت ش��لوغی های مت��رو و اتوبوس در‬ ‫ساعت های صبحگاهی از مردم عذرخواهی می کنم‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬با حضور ش��هردار تهران ‪ ۱۷‬پ��روژه عمرانی‪،‬‬ ‫ترافیک��ی‪ ،‬مش��ارکتی و اجتماعی در منطقه ‪ ۱۷‬ب��ه بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫پیروز حناچی در حاش��یه این رویداد با اش��اره به اینکه منطقه‬ ‫‪ ۱۷‬از منطقه های پرتراکم تهران اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بهبود دسترسی ها‬ ‫و ارائه خدمات بیش��تر برای این منطقه در دس��تور کار مدیریت‬ ‫شهری است‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران در پاس��خ به پرسش��ی درباره نصب فیلتر دوده‬ ‫روی اتوبوس ه��ای پایتخت گفت‪ :‬برخی اتوبوس های ش��هری در‬ ‫حال تجهیز به فیلتر دوده هس��تند و از ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫درخواس��ت کرده ایم اقدام الزم را برای س��اخت ای��ن فیلترها در‬ ‫داخل کشور انجام دهند‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران درب��اره افزایش روزهای الوده در پاییز امس��ال‬ ‫گفت‪ :‬هر سال در اذر و دی‪ ،‬الودگی به دلیل وارونگی دما افزایش‬ ‫پیدا می کند که این موضوع باعث امدن الودگی به س��طح زمین‬ ‫می شود‪ .‬در روزهای گذشته اشاره کردم که باید باد بوزد اما برخی‬ ‫این س��خن را موضوع ش��وخی قرار دادن��د‪ .‬در مواقع الودگی هوا‬ ‫باید توجه ویژه ای به کنترل وس��ایل نقلیه االینده شود که در این‬ ‫زمینه با همکاری پلیس‪ ،‬برخی اقدام ها را انجام داده ایم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وضعیت نامناس��ب ن��اوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫در س��اعت های پی��ک گفت‪ :‬از ش��هروندان بابت ش��لوغی مترو و‬ ‫اتوبوس به وی��ژه در پیک صبحگاهی عذرخواهی می کنم‪ .‬از دولت‬ ‫درخواس��ت کرده ایم خط اعتبار جدیدی ب��رای تامین واگن های‬ ‫مت��رو در نظر بگیرند که اگر این خط اعتباری تامین ش��ود ‪۲۰۰‬‬ ‫واگن به مترو اضافه می شود‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران درباره کاهش یک ساعته طرح ترافیک پایتخت‬ ‫گفت‪ :‬داده های ش��هرداری نش��ان می دهد کاهش س��اعت طرح‬ ‫ترافیک تاثیری در حجم ترافیک و الودگی هوا ندارد‪.‬‬ ‫وزی��ران و نی��ز مصوبه های متعدد بع��دی در کارگروه‬ ‫مل��ی کاهش الودگ��ی هوا م��ورد تاکید ق��رار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی است که برخی نهاد های دولتی از‬ ‫انجام تکلیف های قانونی خود س��ر باز می زنند و هزینه‬ ‫الودگی دیزل بر اساس بار بیماری ها و مرگ و میر که‬ ‫چند برابر هزینه بهسازی سامانه هاست‪ ،‬تاوان سنگین‬ ‫ان از سوی ان وزارتخانه پرداخت می شود‪».‬‬ ‫کالنت��ری ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت گزارش��ی جامع از الودگ��ی دیزل اثار‬ ‫بهداشتی و س�لامتی‪ ،‬نحوه رفع الودگی و تجربه های‬ ‫جهانی به همراه اسناد قانونی در ‪ ۲‬مجموعه تهیه کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ادامه نوشت‪« :‬اس��تفاده از انواع سامانه های‬ ‫پاالی��ش دوده در خودروهای دیزلی در دنیا مرس��وم‬ ‫اس��ت و می تواند گامی موث��ر در زمینه اجرای اهداف‬ ‫وزارتخان��ه بهداش��ت در پیش��گیری از بیماری ه��ای‬ ‫پرهزینه باش��د‪ .‬بر این اساس خواهشمند است دستور‬ ‫دهید براورد س��االنه هزینه های مستقیم الودگی هوا‬ ‫در دس��تور کار قرار گیرد و پیش��نهاد می شود وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬مطالبه گری اجرای مصوبه های دولت برای‬ ‫کاه��ش و ح��ذف دوده دیزلی را در دس��تور کار قرار‬ ‫دهد‪».‬‬ ‫‹ ‹‪ 3‬هزار اتوبوس دیزلی فیلتر دوده ندارند‬ ‫نامه نگاری ها ادامه داشت و حتی موضوع فیلتر دوده‬ ‫از محدوده مدیریت ش��هری خارج ش��د‪ .‬این مس��ئله‬ ‫س��عید نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت را دست به قلم کرد و وی‬ ‫در نامه ای خطاب به ش��هردار تهران نوشت‪« :‬براساس‬ ‫مصوبه ه��ای هیات وزی��ران‪ ،‬همه خودروه��ای دیزلی‬ ‫درون و برون ش��هری باید مجهز به فیلتر دوده باش��د‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش سازمان بهداش��ت جهانی‪ ،‬ذره های‬ ‫دوده خروجی از خودروهای دیزلی سرطان زای قطعی‬ ‫است با این حال در شهر تهران بیش از ‪ 3‬هزار اتوبوس‬ ‫دیزلی خطوط بی ارتی‪ ،‬فیلتر دوده ندارند و ساالنه هر‬ ‫اتوبوس بیش از ‪ ۴۰‬هزار کیلومتر در شهر تهران تردد‬ ‫می کند که مقدار زیادی ذره های دوده سرطان زا را در‬ ‫هوا منتشر کرده و تهدیدی برای سالمت ساکنان شهر‬ ‫چن��دی پیش پی��روز حناچی‪ ،‬ش��هردار ته��ران در‬ ‫نامه ای خطاب به وزیر بهداشت نوشت‪« :‬شرکت واحد‬ ‫اتوبوس��رانی و حومه با توجه به اه��داف و تکلیف های‬ ‫تبیین ش��ده در اسناد و مقررات باالدستی و همچنین‬ ‫مصوبه ه��ا و الزام های ش��ورای ش��هر ته��ران مبنی بر‬ ‫کاه��ش الودگی هوا و نیز رفع منابع االیندگی ناش��ی‬ ‫از تردد وسایل حمل ونقل عمومی‪ ،‬ناوگان دیزلی شهر‬ ‫تهران اقدام ها و تمهید های وی��ژه ای را پیگیری کرده‬ ‫که می ت��وان به پیگیری و انج��ام فعالیت های موثر به‬ ‫منظور فراهم س��ازی زیرس��اخت های م��ورد نظر برای‬ ‫نصب فیلترهای جذب کنن��ده دوده روی اتوبوس های‬ ‫دیزلی درون ش��هری و فراهم س��ازی زیرس��اخت ها به‬ ‫منظ��ور ارتقای اس��تاندارد س��وخت مصرف��ی ناوگان‬ ‫(یورو‪ )۴‬اشاره کرد‪».‬‬ ‫حناچی در ادامه نوش��ت‪« :‬ش��هرداری با بهره گیری‬ ‫از تجربه ه��ا‪ ،‬ظرفیت ه��ای موج��ود و مطالعات علمی‬ ‫مراک��ز دانش��گاهی و تحقیقات��ی نس��بت ب��ه اجرا و‬ ‫پیاده س��ازی برنام��ه تامی��ن و تجهی��ز اتوبوس ه��ای‬ ‫زیر پوش��ش اتوبوس��رانی تهران ب��ه فیلترهای جذب‬ ‫دوده بر اس��اس زمان بن��دی اقدام کرده اس��ت که بر‬ ‫ای��ن اس��اس ‪ ۵۰‬فیلت��ر دوده ت��ا ش��هریور ‪ ۹۸‬نصب‬ ‫ش��ده اس��ت و بر اس��اس قرارداد‪ ،‬تا ابتدای اسفند نیز‬ ‫‪ ۱۰۰‬فیلت��ر دوده دیگر منعقد ش��ده و بر این اس��اس‬ ‫ه��ر م��اه ‪ ۲۵‬اتوب��وس به فیلت��ر دوده مجه��ز خواهد‬ ‫ش��د‪ ».‬وی ب��ا بی��ان اینک��ه ‪ ۵۰‬فیلت��ر جذب کننده‬ ‫دوده ب��ا هدف شناس��ایی مش��کالت و برطرف کردن‬ ‫ایراده��ای فنی‪ ،‬ب��ه طور ازمایش��ی روی اتوبوس های‬ ‫دوکابین و تک کابین نصب ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬البته‬ ‫ادامه روند اجرا با مش��کالتی روبه رو است که می توان‬ ‫ب��ه محدودیت های مال��ی با توجه به ت��ورم و افزایش‬ ‫ش��دید قیمت ها ب��ه عنوان یک��ی از انها اش��اره کرد‪.‬‬ ‫نصب هر فیلتر به بیش از ‪ 100‬میلیون تومان نیازمند‬ ‫اس��ت‪،‬این درحالی است که دستیابی به ضریب کدری‬ ‫متناس��ب برای نصب فیلتر روی اتوبوس‪ ،‬بومی نبودن‬ ‫فن��اوری و نب��ود س��اخت داخل که منجر ب��ه واردات‬ ‫فیلتر از کش��ورهای خارجی ش��ده و همچنین تمایل‬ ‫نداش��تن خودروس��ازان داخلی به همکاری در فرایند‬ ‫تجهی��ز اتوبوس های تولی��د داخل به فیلت��ر‪ ،‬از دیگر‬ ‫مش��کالت نص��ب فیلت��ر دوده روی اتوبوس ها اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن مش��کالت و موان��ع مربوط ب��ه تحریم ها و‬ ‫واردات فیلتره��ای جذب کنن��ده دوده از کش��ورهای‬ ‫س��ازنده نیز یکی دیگر از مش��کالت خرید و نصب این‬ ‫فیلترهاس��ت‪ ».‬ای��ن روزها که ش��اخص کیفیت هوا‬ ‫در ش��رایط ناس��الم قرار دارد‪ ،‬ش��اید بیش از هر زمان‬ ‫دیگ��ری توجه ب��ه دود خروجی از اگ��زوز خودروهای‬ ‫پرت��ردد اهمی��ت یافته اس��ت‪ .‬اکنون که مس��ئوالن‬ ‫متول��ی نیز بر ضرورت نصب فیلت��ر جذب کننده دوده‬ ‫تاکید دارند‪ ،‬ش��اید زمان ان رس��یده که فارغ از گفت‬ ‫و ش��نودها‪ ،‬دست به کار شوند و برای فیلترهای گران‬ ‫دوده که در این روزهای بی پولی ش��هرداری تهران‪ ،‬بار‬ ‫سنگینی برای مدیریت شهری به شمار می رود‪ ،‬فکری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تهدید سیل بیخ گوش روستاهای اذربایجان غربی‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اذربایجان غربی با بیان اینکه ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۵‬روستای استان در مسیر رودخانه ها و مسیل ها‬ ‫قرار گرفته اند‪ ،‬گفت‪ :‬سیالب از جمله مهم ترین عوامل بروز‬ ‫خسارت در استان است‪ ،‬درحالی که می توان با برنامه ریزی‬ ‫مناسب از بروز ان جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫امیرعب��اس جعف��ری در گفت وگو با مهر ادام��ه داد‪ :‬با‬ ‫تخصیص اعتبار مورد نی��از‪ ،‬الیروبی نهرها و رودخانه های‬ ‫اس��تان و نیز مقاوم س��ازی واحدهای مس��کونی می توان‬ ‫میزان خس��ارت مالی در زمان بروز سیل و بالیای طبیعی‬ ‫را کاهش داد ولی متاسفانه اعتبار اختصاص داده شده در‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬پاسخگوی نیاز این بخش نیست‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ط��رح بیم��ه مکان ه��ای روس��تایی که از‬ ‫س��ال گذش��ته اجرای ان اغاز ش��ده‪ ،‬تاکنون با همکاری‬ ‫فرمانداران‪ ،‬بخش��داران و دهیاران و مشارکت روستایی ها‬ ‫در همه روس��تاهای اس��تان در حال اجراست و با تکمیل‬ ‫ان می توان در جبران خسارت های ناشی از حوادث کمک‬ ‫حال روستایی ها بود‪.‬‬ ‫اس��تاندار اذربایجان غربی نیز با اش��اره به اینکه اولویت‬ ‫نخست اس��تان نیمه دوم س��ال پیش از بارش ها الیروبی‬ ‫رودخانه ه��ا برای جلوگیری از وقوع س��یل اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اعتبار ‪ ۹۰‬میلیاردی الزم برای این امر باید به س��رعت در‬ ‫اختیار شرکت اب منطقه ای قرار گیرد‪.‬‬ ‫محمدمهدی ش��هریاری در نشس��ت ش��ورای حفاظت‬ ‫از مناب��ع اب اذربایجان غربی با تاکید ب��ر اینکه الیروبی‬ ‫رودخانه ها به دلیل قرار گرفتن بخش بزرگی از روستاهای‬ ‫اذربایج��ان غرب��ی در مس��یر رودخانه ها می ت��وان اقدام‬ ‫پیش��گیرانه مهمی در برابر سیل باش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برای‬ ‫جلوگیری از وقوع چنین بالهایی باید مدیریت منابع اب و‬ ‫الیروبی رودخانه های اذربایجان غربی به سرعت انجام شود‬ ‫ب منطقه ای به این بخش اختصاص یابد‪.‬‬ ‫و همه بودجه ا ‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1415‬‬ ‫پیاپی ‪2733‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫ایین پایانی نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران برگزار شد‬ ‫نهمی��ن س��مپوزیوم بین المللی مجسمه س��ازی تهران‬ ‫ش��امگاه ‪ ۴‬اذر با قدردانی از هنرمندان خارجی و ایرانی این‬ ‫رویداد هنری به کار خود پایان داد تا ‪ ۲۵‬مجس��مه س��اخته‬ ‫ش��ده در این رویداد هن��ری در اراضی عباس اباد در معرض‬ ‫دید شهروندان تهرانی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬ایین پایانی نهمین سمپوزیوم‬ ‫بین المللی مجسمه س��ازی ته��ران‪ ،‬ش��امگاه ‪ ۴‬اذر در باغ‬ ‫کت��اب تهران با حضور مجید فراهانی‪ ،‬افش��ین حبیب زاده‬ ‫و محمدجواد حق ش��ناس از اعضای ش��ورای اسالمی شهر‬ ‫تهران‪ ،‬برزین ضرغامی مدیرعامل س��ازمان زیباسازی شهر‬ ‫تهران‪ ،‬س��ید محمدحس��ین حجازی مدیرعامل ش��رکت‬ ‫نوس��ازی اراضی عباس اباد‪ ،‬س��ید مجتبی موسوی معاون‬ ‫فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی‪ ،‬ماریو انتونیو‬ ‫بارکرو س��فیر کش��ور نیکاراگوئه‪ ،‬ویکت��ور واروانف کاردار‬ ‫کش��ور بلغارس��تان و جمعی از هنرمندان‪ ،‬مدیران ش��هر و‬ ‫عالقه مندان به هنر در باغ کتاب تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ اثار در شهر نمایش داده می شود‬ ‫در ادام��ه این ایی��ن برزی��ن ضرغامی در با بی��ان اینکه‬ ‫بس��یاری از اتفاقات خوب در حوزه مجسمه س��ازی حاصل‬ ‫زحمات انجمن مجسمه س��ازی ایران اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬انجمن‬ ‫مجسمه س��ازی به عنوان بازوی س��ازمان زیباسازی باعث‬ ‫شده رویدادهای مختلفی در این سازمان به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین باید از همه کس��انی که در برگزاری‬ ‫این رویداد بین المللی مشارکت داشته اند قدردانی کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با تاکید بر اینکه‬ ‫ش��هردار تهران توجه بس��یار زیادی به نهمین سمپوزیوم‬ ‫بین المللی مجسمه س��ازی ته��ران داش��ته‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شهردار تهران از این سمپوزیوم بسیار حمایت کرده و باعث‬ ‫ش��ده این رویداد بین المللی به س��رانجام برسد‪ .‬همچنین‬ ‫اعضای ش��ورای شهر نیز حمایت های زیادی از ما در برپایی‬ ‫این رویداد هنری داشتند‪.‬‬ ‫ضرغام��ی با اش��اره به تف��اوت نهمین دوره س��مپوزیوم‬ ‫بین المللی مجسمه سازی تهران با دوره های گذشته و وقفه‬ ‫یک س��ال های که در برگزاری این دوره ایجاد ش��ده است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬به دنبال ان هستیم که دهمین دوره سمپوزیوم‬ ‫را از همین امروز اغاز کنیم به همین دلیل از همه هنرمندان‬ ‫می خواهم به دنبال طرح و برنامه برای سال اینده باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این دوره ش��اهد حضور دانش��جویان‬ ‫مجسمه س��از در کنار هنرمندان حرف��ه ای بوده ایم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سراها رایگان در اختیار مردم قرار گیرند‬ ‫ماریو انتونیو بارکرو س��فیر کش��ور نیکاراگوئه نیز در این‬ ‫مراس��م با اش��اره به جایگاه هنر ایران در جهان گفت‪ :‬ایران‬ ‫کش��وری اس��ت که گذشته درخش��انی در حوزه هنر دارد‪.‬‬ ‫ای��ران با هنر خود سال هاس��ت که با جه��ان به گفت وگوی‬ ‫صلح امیز پرداخته و برپایی س��مپوزیوم مجسمه س��ازی با‬ ‫حضور هنرمندانی از کشورهای مختلف نشان داد که ایران‬ ‫همچنان در این راه گام بر می دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایران با س��مپوزیوم مجسمه سازی تهران قصد‬ ‫دارد با هنر به گفت وگوی صلح امیز با جهان بپردازد و به طور‬ ‫قط��ع در این را موف��ق خواهد بود زیرا هنر زب��ان زیبایی و‬ ‫دوستی است‪ .‬امیدوارم این س��مپوزیوم سالیان سال ادامه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫افشین حبیب زاده از اعضای شورای اسالمی شهر تهران‬ ‫نی��ز با بیان اینکه ش��اهد وقوع یک اتفاق خوب در ش��ورای‬ ‫ش��هر تهران هستیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬خوشبختانه در ‪ ۳۴۵‬محله‬ ‫تهران قرار اس��ت تصمیمات خوبی در حوزه سراهای محله‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ب��ه زودی این تصمیمات به محالت‬ ‫ش��هر تهران ابالغ خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬در گذشته برای تامین‬ ‫درامدهای س��رای محله ها از این اماکن اس��تفاده انتفاعی‬ ‫می ش��د اما ب��ا انتقادهایی که در این زمینه انجام ش��ده بود‬ ‫قرار شد که دیگر از سراها استفاده تجاری و انتفاعی نشود‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای شهر تهران ادامه داد‪ :‬س��راهای محله قرار‬ ‫اس��ت به صورت رایگان در اختیار گروه��ای مختلف مردم‬ ‫ب��رای اس��تفاده های مورد نی��از محله قرار گیرن��د‪ .‬یکی از‬ ‫ویژگی های اصلی هنر این اس��ت ک��ه از درون متن جامعه‬ ‫جوشیده می شود و تا عرش نیز باال می اید‪.‬‬ ‫حبی��ب زاده بابیان اینکه هنر جایگاه بس��یار ویژه ای در‬ ‫جامعه دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در کش��ور نگاه ویژه ای نس��بت به‬ ‫هنر وجود دارد به همین دلیل بس��تر خوبی باید فراهم شود‬ ‫که هنر را به درون محالت ببریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه هنرمندان باید بیش��تر با مردم در‬ ‫ارتباط باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری مراس��م های مختلف باعث‬ ‫می ش��ود از درون جامعه و گروهای مختلف اس��تعدادیابی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته این عضو ش��ورای ش��هر تهران ب��ا در اختیار قرار‬ ‫گرفتن امکانات سراهای محله به هنرمندان می توان شاهد‬ ‫رشد و توسعه هنر در شهر و تامین نیازهای شهری باشیم‪.‬‬ ‫مجید فراهانی از اعضای ش��ورای اسالمی شهر تهران نیز‬ ‫در ایین پایانی نهمین دوره سمپوزیوم مجسمه سازی شهر‬ ‫تهران با بیان اینکه با برگزاری چنین مراسم هایی می توانیم‬ ‫از بحران ه��ای پیش رو گذر کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫روش های برون رفت از بحران های ش��هری و ملی در ارتباط‬ ‫ازاد با دنیا‪ ،‬برگزاری مراسم های مختلف با حضور هنرمندان‬ ‫دیگر کشورها است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مهم ترین دغدغه ما این است که چرا‬ ‫تهران مقصد گردشگران خارجی نیست‪ ،‬افزود‪ :‬ما در عرصه‬ ‫هویت س��ازی برای ش��هر تهران دهه هاس��ت که کم کاری‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر تهران با تاکی��د بر اینک��ه تهران ما‬ ‫هویت تاریخی ارزش��مند چند صد س��اله دارد و هر گوشه و‬ ‫کوچه ان یاداور خاطرات گذشته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این شهر‬ ‫ظرفیت هایی بس��یار زیادی دارد اما ما هنوز نتوانسته ایم به‬ ‫درستی با این ظرفیت ها روبه رو شویم‪.‬‬ ‫فراهان��ی تاکید کرد‪ :‬ما در ایجاد هویت ش��هری‪ ،‬بصری و‬ ‫نمادسازی برای شهر تهران کوتاهی کرده ایم و مدت هاست‬ ‫که نش��انی از اثار بزرگانی مانن��د صدیقی ها و فخیمی ها در‬ ‫میان مجسمه سازان خود مشاهده نمی کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ما و دیگر مس��ئوالن کش��ور به هنر‬ ‫مجسمه س��ازی کمتر توجه کرده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در میان‬ ‫خبرهای بس��یار تلخ کشور می توان گفت که خبر برگزاری‬ ‫نهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران ما را به اینده بسیار‬ ‫امیدوار کرد‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر تهران گفت‪ :‬امیدوارم با تداوم منظم‬ ‫این س��مپوزیوم ها و ارزش گذاش��تن به برگ��زاری چنین‬ ‫مراسم هایی بتوانیم ش��اهد جبران عقب ماندگی های خود‬ ‫در هویت سازی شهری و ملی باشیم‪.‬‬ ‫فراهان��ی ادام��ه داد‪ :‬در گذش��ته اخبار دزدیده ش��دن‬ ‫مجسمه ها در ش��هر جزو مواردی بود که به مدیران شهری‬ ‫ش��ک وارد کرد اما این اتفاق نشان می دهد که مجسمه ها به‬ ‫چه اندازه دارای اهمیت هس��تند‪ .‬در این زمینه جلساتی در‬ ‫شورای شهر برگزار شده که چگونه می توان از دستاوردها و‬ ‫محمدج��واد حق ش��ناس رئیس کمیس��یون فرهنگی‬ ‫و اجتماعی ش��ورای ش��هر تهران نیز در این مراس��م گفت‪:‬‬ ‫امی��دوارم س��مپوزیوم مجسمه س��ازی ته��ران بتواند در‬ ‫سال های اینده جاهای خالی این شهر را با نمادهای درست‪،‬‬ ‫دقیق‪ ،‬زیبا و ماندگار پر کند و این شهر را به یک شهر زیبای‬ ‫جهانی تبدیل کند‪.‬‬ ‫حق ش��ناس بابیان اینکه اثار این دوره به عنوان یادگاری‬ ‫ب��رای عم��وم ش��هروندان باق��ی می مان��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید از‬ ‫هنرمندانی ک��ه چنین اثار فاخری برای مردم این کش��ور‬ ‫خلق کردند‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدوارم این س��مپوزیوم بتواند در س��ال های‬ ‫اینده جاهای خالی این ش��هر را با نمادهای درست‪ ،‬دقیق‪،‬‬ ‫زیبا و ماندگار پر کند و تهران را به یک ش��هر زیبای جهانی‬ ‫تبدیل کند‪.‬‬ ‫در میانه برگزاری این ایین از هنرمندان حاضر در نهمین‬ ‫س��مپوزیوم مجسمه س��ازی تهران که به شکل غیررقابتی‬ ‫برگزار ش��د از سوی اعضای ش��ورای شهر‪ ،‬مدیران شهری و‬ ‫هنرمندان تقدیر به عمل امد‪.‬الئورا کریس��تیانا مارکوس از‬ ‫ارژانتین‪ ،‬الگا نچای از بالروس‪ ،‬اریل اشتروکل از اسلوونی‪،‬‬ ‫گئورگی مینچف از بلغارستان‪ ،‬جیانگ چو از چین‪ ،‬سنگام‬ ‫ونکه��ده از هند‪ ،‬لوئیس فرناندو چماس��روگوتیز از بولیوی‪،‬‬ ‫ویکت��ور ارتورو گوادلوپه تینئو از پرو‪ ،‬چن ش��ن یه از تایوان‬ ‫و الک��س لب��ژوف از فرانس��ه و هدایت صحرایی‪ ،‬حس��ین‬ ‫مالیی فومنی‪ ،‬محمدمهدی اشوری‪ ،‬رضا قره باغی و مهدی‬ ‫س��یفی از ایران هنرمندان بخش اصلی نهمین سمپوزیوم‬ ‫تهران بودند که به همراه دستیاران شان کسری اصغرخانی‪،‬‬ ‫مرج��ان اصالنی‪ ،‬جهانبخش امیر بیگی‪ ،‬داود اقازاده‪ ،‬نگین‬ ‫باقری‪ ،‬محس��ن توکلی‪ ،‬مرتضی جعف��ری‪ ،‬بابک جوانمرد‪،‬‬ ‫نیلوفر دادرس‪ ،‬زه��را دیاریان‪ ،‬محدث��ه صابر‪ ،‬علی غالمی‬ ‫س��فیدان‪ ،‬هستی هاش��می‪ ،‬فاطمه یثربی‪ ،‬فرانک یوسفی‬ ‫مورد تقدیر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫نهمین س��مپوزیوم بین المللی مجسمه سازی از ‪ ۱۱‬ابان‬ ‫تا ‪ ۴‬اذر در منطقه گردش��گری عباس اباد‪ ،‬مجاور بوس��تان‬ ‫نوروز برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ظرفیت اراضی عباس اباد‬ ‫در ابتدای این ایین س��ید محمدحس��ین حجازی بابیان‬ ‫اینکه با حمایت اعضای شورای شهر و همکاران در مدیریت‬ ‫ش��هری تالش داریم تا رویدادهای بسیار مهم و ارزشمند را‬ ‫در شهر تهران اجرایی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬این برنامه های ارزشمند‬ ‫و در ش��ان ش��هروندان تهرانی می تواند تداعی فرایندها و‬ ‫رویدادهای بزرگ برای شهر تهران باشد‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه عضویت اراض��ی عباس اباد به س��ازمان‬ ‫جهانی گردشگری‪ ،‬گفت‪ :‬این نگاه‪ ،‬فرایند و وابستگی ما به‬ ‫عرصه های جهانی‪ ،‬نشان می دهد که کشور ما بستر و فضای‬ ‫مناسبی برای جذب گردشگران دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نوس��ازی اراضی عباس اباد در ادامه‬ ‫بابیان اینکه مجموعه بسیار بزرگ عباس اباد با مقیاس ‪۵۶۰‬‬ ‫هکتار می توان��د در عرصه های مختل��ف فرهنگی و هنری‬ ‫ارتباط خوبی را با دنیا برقرار کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مجموعه‬ ‫امادگی دارد تا قدم بزرگی برای معرفی هنرهای کش��ور به‬ ‫دنیا بردارد‪.‬‬ ‫حج��ازی ادامه داد‪ :‬امیدوارم هنرمندان و فرهیختگان در‬ ‫اقص��ی نقاط دنیا به م��ا کمک کنند تا اراض��ی عباس اباد و‬ ‫ظرفیت ان به دنیا معرفی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه نهمی��ن س��مپوزیوم بین المللی‬ ‫مجسمه سازی تهران بخشی از هنر کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬هنر‬ ‫یکی از ش��یواترین گفتمان های فرهنگی است که توانسته‬ ‫خود را به عالقه مندان معرفی کند‪ .‬ما قصد داریم با حمایت‬ ‫هنرمندان اراضی عباس اب��اد را با یک منظر فاخرتر به دنیا‬ ‫معرفی کنیم‪.‬‬ ‫حجازی با بیان اینکه در اینده ش��اهد اجرای برنامه های‬ ‫متع��ددی در این منطق��ه خواهیم بود‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬ما در‬ ‫میدان مشاهیر منطقه گردشگری عباس اباد‪ ،‬نصب ‪ ۶۰‬اثر‬ ‫از هنرمندان مجسمه ساز را به عهده گرفتیم که تاکنون ‪۲۰‬‬ ‫اثر از ان در این میدان نصب ش��ده و تا پایان سال نصب این‬ ‫اثار ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫اکران «فیلشاه»‬ ‫در ‪ ۴۰۰‬سالن روسیه‬ ‫باغ مجسمه در قلب پایتخت‬ ‫محصوالت ارزشمند هنرمندان شهر محافظت کرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬از میان پیشنهادها قرار شده که حسگرهایی‬ ‫روی مجس��مه های شهری نصب ش��ود تا با استفاده از این‬ ‫فناوری ش��اهد دزدیده ش��دن و به تاراج رفتن سرمایه های‬ ‫ملی و میهنی خود از سطح شهر نباشیم‪.‬‬ ‫عضو شورای ش��هر تهران گفت‪ :‬امیدوارم روزی را شاهد‬ ‫باش��یم که گردش��گرانی که به ایران می این��د تهران را در‬ ‫فهرس��ت مقاصد گردش��گری خود قرار دهن��د‪ .‬باید از این‬ ‫طریق هویت ملی خود را به دنیا معرفی کنیم‪.‬‬ ‫امیدوارم س��مپوزیوم مجسمه س��ازی بتواند در س��ال های اینده‬ ‫جاهای خالی این شهر را با نمادهای درست‪ ،‬دقیق‪ ،‬زیبا و ماندگار پر‬ ‫و تهران را به یک شهر زیبای جهانی تبدیل کند‬ ‫امیدواریم در دوره های بعد شاهد خلق اثار این دانشجویان‬ ‫به عنوان هنرمندان حرفه ای باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی ش��هر تهران در ادامه با‬ ‫اش��اره به اینکه هر ساله ش��اهد برگزاری رویداد بهارستان‬ ‫هس��تیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این رویداد در استانه سال نو و هم زمان‬ ‫با ایام نوروز برگزار می ش��ود‪ .‬بخش��ی از این رویداد توس��ط‬ ‫هنرمندان به ویژه مجسمه س��ازان شکل می گیرد به همین‬ ‫دلیل امیدواریم برای س��ال جدید نیز ش��اهد خلق اثار این‬ ‫هنرمندان و کار انها در س��طح ش��هر با رویداد بهارس��تان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در مجموعه فرهنگ��ی و هنری اراضی‬ ‫عباس اباد و میدان مشاهیر شاهد نصب بخشی از مجسمه ها‬ ‫هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد دیگری از این مجسمه ها نیز در دست‬ ‫ساخت است‪ .‬قرار است اثار هنرمندان مجسمه ساز در سایر‬ ‫بخش های ش��هر نیز به نمایش گذاشته شود تا موجب رونق‬ ‫هنر در شهر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹باغ جدید مجسم ه در تهران‬ ‫معاون فرهنگی و هنرهای ش��هری س��ازمان زیباسازی‬ ‫ش��هر تهران در ادامه این مراس��م بابیان اینک��ه باغ جدید‬ ‫مجس��مه ای در شهر تهران ش��کل خواهد گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس سیاست های سازمان در هر دوره برگزاری سمپوزیوم‬ ‫مجسمه س��ازی تهران‪ ،‬باغ مجسمه ای جدید پدید می امد‬ ‫ب��ه همین دلیل نیز در این دوره ش��اهد نص��ب و جانمایی‬ ‫مجسمه ها در محلی جدید خواهیم بود‪.‬‬ ‫س��ید مجتبی موسوی با اش��اره به روند داوری و انتخاب‬ ‫هنرمن��دان در ای��ن دوره گف��ت‪ :‬در ای��ن دوره میزبان ‪۲۵‬‬ ‫هنرمن��د ایرانی و خارجی در دو بخش اصلی و دانش��جویی‬ ‫س��مپوزیوم بودیم‪ .‬البته ‪ ۱۵‬دس��تیار دانش��جو نیز در این‬ ‫رویداد به هنرمندان بخش اصلی کمک می کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در این س��مپوزیوم نه��م ‪ ۴۰‬هنرمند‬ ‫ب��ه خلق اثار پرداختند‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن هنرمندان از بین ‪۴۰۰‬‬ ‫هنرمن��د ثبت نام کننده انتخاب ش��دند و در این دوره مانند‬ ‫ادوار گذش��ته از متریال تخصصی س��نگ تراورتن استفاده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫موس��وی در ادامه با تاکید بر اینک��ه در این دوره با اثاری‬ ‫که از هنرمن��دان به جا می ماند‪ ،‬باغ جدید مجس��مه ای در‬ ‫ش��هر تهران ش��کل خواهد گرف��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫سیاس��ت های س��ازمان در هر دوره باغ مجسمه ای جدید‬ ‫پدید می امد به همین دلیل نیز در این دوره ش��اهد نصب و‬ ‫جانمایی مجسمه ها در محلی جدید خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه یک��ی از ویژگی های این س��مپوزیوم‬ ‫حضور هنرمندان دانشجو بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این دانشجویان‬ ‫به بهانه چش��م انداز اینده در این س��مپوزیوم حضور یافتند‬ ‫تا فرصتی برای کسب تجربه و حرفه ای شدن پیدا کنند‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر‬ ‫ته��ران تاکید کرد‪ :‬امیدواریم این رویداد در تقویم فرهنگی‬ ‫کش��ور ثبت ش��ود تا ش��اهد رخدادهای خوب��ی در اینده‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ ایران با هنر به گفت وگو با جهان می پردازد‬ ‫‹ ‹دیگر شاهد دزدی مجسمه ها نخواهیم بود‬ ‫‹ ‹تهران شهری با مجسمه های ماندگار‬ ‫عل��ی نصیری��ان بازیگ��ر نق��ش اصل��ی فیلم‬ ‫س��ینمایی «هفت» ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪،‬‬ ‫«هفت» اولین فیلم سینمایی فرشاد گل سفیدی‬ ‫در مقام کارگردان است و قرارداد علی نصیریان‬ ‫به عنوان اولین بازیگر در ان ثبت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «هفت»‪ ،‬حال و هوایی متفاوت‬ ‫و عاش��قانه دارد و قرار است اواخر زمستان وارد‬ ‫مرحله پیش تولید ش��ود‪ .‬فرشاد گل سفیدی بعد‬ ‫از س��ال ها مدیریت فیلمب��رداری تصمیم دارد‬ ‫فیلم عاش��قانه ای را کارگردانی کن��د‪ .‬نام قبلی‬ ‫این فیلم «بهار نارنج» بوده که به تهیه کنندگی‬ ‫محمد کمالی پور و نویسندگی احمد رفیع زاده‪،‬‬ ‫بهار ‪ ۹۹‬تهیه و تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫اکران انیمیش��ن بلند س��ینمایی «فیلش��اه»‬ ‫س��اخته گروه هنر پویا در ‪ ۴۰۰‬سالن سینمای‬ ‫ش‬ ‫روس��یه اغاز ش��د‪ .‬به گ��زار ‬ ‫‪ ،‬نمایش‬ ‫«فیلش��اه» پس از دوبله به زبان روس��ی و طی‬ ‫مراحل فنی از پنجشنبه ‪ ۲۱‬نوامبر (‪ ۳۰‬ابان) در‬ ‫این کشور اغاز شده و تا یک هفته ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬بر اساس این خبر‪ ،‬کارشناسان سینمایی‬ ‫روس��یه از اس��تقبال مخاطب��ان «فیلش��اه» در‬ ‫روزهای نخست اکران در این کشور خبر داده اند‬ ‫و معتقدند این استقبال می تواند زمینه ای برای‬ ‫اکران فیلم های ایرانی در این کش��ور باشد‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت «فیلش��اه» عالوه بر س��ینماهای روسیه‬ ‫در س��الن های ‪ 4‬کش��ور بالروس‪ ،‬قزاقس��تان‪،‬‬ ‫قرقیزستان و جمهوری اذربایجان هم روی پرده‬ ‫برود‪ .‬داستان «فیلشاه» در جنگلی در افریقا رقم‬ ‫می خ��ورد‪ .‬رئیس گله فیل ه��ا صاحب فرزندی‬ ‫می ش��ود که همه انتظار دارند جانش��ین رئیس‬ ‫گله باش��د‪ ،‬اما برخالف تصور همه «فیل ش��اه»‬ ‫بسیار دست و پا چلفتی است و هیکل گنده اش‬ ‫همیشه س��بب تخریب و خرابکاری می شود…‬ ‫ای��ن انیمیش��ن در اصل درب��اره اصحاب فیل و‬ ‫حمله ابره��ه به خانه کعبه اس��ت که درنهایت‬ ‫ب��ه والدت حضرت محمد (ص) ختم می ش��ود‪.‬‬ ‫فیلشاه انیمیشن سینمایی ایرانی محصول گروه‬ ‫هنر پویا است که کارگردانی ان بر عهده هادی‬ ‫محمدی��ان و تهیه کنندگی ان ب��ر عهده حامد‬ ‫جعفری بود ه است‪.‬‬ ‫جواد رمضان‪‎‬نژاد‬ ‫رئیس سیمافیلم شد‬ ‫ایران با‬ ‫سمپوزیوم‬ ‫مجسمه سازی‬ ‫تهران قصد‬ ‫دارد با هنر‬ ‫به گفت وگوی‬ ‫صلح امیز با جهان‬ ‫بپردازد و به طور‬ ‫قطع در این راه‬ ‫موفق خواهد بود‬ ‫زیرا هنر زبان‬ ‫زیبایی و دوستی‬ ‫است‪ .‬امیدوارم‬ ‫این سمپوزیوم‬ ‫سالیان‬ ‫سال ادامه‬ ‫داشته باشد‬ ‫با حک��م معاون س��یما‪ ،‬ج��واد رمضان‪‎‬نژاد به‬ ‫سمت رئیس مرکز س��یما فیلم منصوب شد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫‪ ،‬میرباق��ری در این حکم تاکید‬ ‫کرده اس��ت تدوین طرح تحول س��ریال سازی‬ ‫نقش��ه تولیدات نمایش��ی از دو منظ��ر محتوا و‬ ‫س��اختار تبیین ش��ود تا اثار این حوزه‪ ،‬باوجود‬ ‫گوناگونی مضمون‪ ،‬گونه‪ ،‬لحن و ساختار‪ ،‬بر مدار‬ ‫سیاس��تی یکپارچه و برنامه‪‎‬ای منس��جم سامان‬ ‫یابن��د‪ .‬معاون س��یما در این حکم ب��ا یاداوری‬ ‫کلم��ات کلیدی بیانه دوران س��از گام دوم تاکید‬ ‫کرده اس��ت رمضان نژاد برای کش��ف‪ ،‬شناسایی‬ ‫و رش��د نیروهای جوان انقالبی در هر سه حوزه‬ ‫معناساز (نویسندگی‪ ،‬کارگردانی و تهیه کنندگی)‬ ‫برنامه ای مدون و منس��جم داشته باشد‪ .‬مرتضی‬ ‫میرباق��ری همچنین در حکم دیگری حس��ین‬ ‫کرمی مدیر پیشین مرکز سیما فیلم را به سمت‬ ‫قائم مقام معاونت سیما منصوب کرد‪.‬‬ ‫فرهاد اصالنی‬ ‫به «سلمان فارسی»‬ ‫پیوست‬ ‫فره��اد اصالنی در چهارمین هم��کاری خود با‬ ‫داود میرباقری مقابل دوربین س��ریال «س��لمان‬ ‫فارس��ی» می رود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬اصالنی که‬ ‫پیش ازاین با ایفای نقش ابن زیاد در «مختارنامه»‬ ‫و سرگرد اسد در «ش��اهگوش» و همچنین بازی‬ ‫در «ام��ام علی(ع)» با میرباق��ری همکاری کرده‬ ‫بود‪ ،‬در س��ریال «سلمان فارس��ی» نقش افرینی‬ ‫خواه��د ک��رد‪ .‬پیش ازای��ن خبر حض��ور علیرضا‬ ‫ش��جاع نوری در نق��ش س��لمان فارس��ی در این‬ ‫پروژه اعالم ش��ده بود‪ .‬میرباقری خود سرپرس��ت‬ ‫نویس��ندگان فیلمنامه این سریال است و حسین‬ ‫طاهری تهیه کنندگی ان را بر عهده دارد‪ .‬طراحی‬ ‫هنری «س��لمان فارسی» نیز برعهده محسن شاه‬ ‫ابراهیمی اس��ت‪ .‬سریال «سلمان فارسی» که این‬ ‫روزها مراحل پیش تولید را پش��ت سر می گذارد‬ ‫ی روزهای پایان��ی اذر کلید‬ ‫براس��اس برنامه ریز ‬ ‫خواهد خ��ورد‪ .‬میرباقری در س��ریال «س��لمان‬ ‫فارسی» سه دوره از زندگی این شخصیت تاریخی‬ ‫را روای��ت می کند‪ :‬دوره ایران باس��تان‪ ،‬بیزانس و‬ ‫صدر اسالم‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫گردش مالی‬ ‫در حوزه نشر‬ ‫در حد‬ ‫پرداخت‬ ‫مالیات نیست‬ ‫مدیرعامل موسسه خانه کتاب‪ ،‬لغو معافیت مالیاتی‬ ‫ناشران را مغایر با سیاست های نظام جمهوری اسالمی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬گردش مالی در حوزه نش��ر‪ ،‬در حد‬ ‫پرداخت مالیات نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نیکنام حس��ینی پور درباره احتمال‬ ‫لغو معافیت مالیاتی ناش��ران‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫بحث هایی که در حوزه اقتصاد مطرح اس��ت‪ ،‬معافیت‬ ‫مالیاتی حوزه های مختلف فرهنگی به ویژه حوزه کتاب‬ ‫و نش��ر اس��ت که همه دس��ت اندرکاران می خواهند‬ ‫قدم هایی در این زمینه برداشته شود‪ ،‬باید توجه کرد‬ ‫که گردش مالی ما در حوزه نش��ر‪ ،‬چقدر است؟ شاید‬ ‫هزار تا ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان باش��د که حدود‬ ‫نصف یا حتی بیش��تر از نصف ان مربوط به کتاب های‬ ‫اموزشی و بقیه عمومی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ارقام به گونه ای اس��ت که‬ ‫دوس��تان اگر بنش��ینند و محاس��به کنند‬ ‫واقع��ا ارزش دریافت مالی��ات را ندارد‪ .‬هر‬ ‫چه در حوزه نش��ر س��رمایه گذاری کنیم‪،‬‬ ‫هزینه نیست‪ ،‬سرمایه گذاری فرهنگی برای‬ ‫باال رفتن س��رانه مطالعه و ارتقای س��طح‬ ‫فرهنگی است و هرچه ما شهروند داناتری‬ ‫باشیم‪ ،‬شهر تواناتری داریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل خانه کتاب ادامه داد‪ :‬وزارت بهداش��ت‬ ‫همیش��ه می گوید پیشگیری‪ ،‬بهتر از درمان است و ما‬ ‫نیز معتقدیم پیش��گیری تنها با علم محوری و پرورش‬ ‫دانایی ممکن می ش��ود و برای ان باید میزان مطالعه‬ ‫افزایش پیدا کند؛ این گونه می توانیم رفتارها را تغییر‬ ‫داده و بهتر کنیم‪ ،‬در بس��یاری حوزه ها هم می ش��ود‬ ‫صرفه جویی کرد اما حوزه فرهنگ به اندازه‬ ‫کافی اس��یب پذیر است و معافیت مالیاتی‬ ‫می توان��د به ان کمک کند‪ .‬گرفتن مالیات‬ ‫از ناشران مغایر سیاس��ت نظام است؛ زیرا‬ ‫باال رفتن س��رانه مطالع��ه از منویات رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی است‪.‬‬ ‫وی یکی از اهداف خانه کتاب را افزایش‬ ‫معافیت ه��ای مالیاتی در حوزه فرهنگ خواند و گفت‪:‬‬ ‫به دنبال ان هس��تیم که معافیت ها نه فقط در حوزه‬ ‫نشر که برای کتاب فروشی هم در نظر گرفته شود‪ ،‬در‬ ‫همه دنیا هم برای زیرساخت های فرهنگی‪ ،‬تسهیالت‬ ‫و معافیت هایی در نظر گرفته می شود‪ .‬در برنامه ششم‬ ‫توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگ��ی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران (‪ )۱۳۹۶ -۱۴۰۰‬در بند ج ماده ‪ ۲۴‬که‬ ‫فعالیت کتاب فروش��ی ها توضیح داده شده‪ ،‬تعرفه های‬ ‫ب��رق و گاز‪ ،‬فرهنگی در نظر گرفته ش��ده اس��ت این‬ ‫امر با احتمال لغو معافیت مالیاتی ناش��ران همخوانی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬امیدواریم دولت تدبیری بیندیش��د و به طور‬ ‫حتم نگاهش در حوزه فرهنگ مطلوب خواهد بود‪.‬‬ ‫طی روزهای گذش��ته نی��ز برخی معاون��ان وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به این مصوبه و اجرای‬ ‫ان واکنش نشان داده و اعالم کردند که این مسئله با‬ ‫جدیت پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫س��ازمان امورمالیات��ی «پیش نوی��س الیحه اصالح‬ ‫برخ��ی قوانی��ن و مق��ررات مالیات��ی» را در حال��ی‬ ‫تدوی��ن ک��رده ک��ه درج پیش��نهاد ح��ذف معافیت‬ ‫مالیات��ی فعالیت های فرهنگی و هن��ری در این متن‪،‬‬ ‫نگران کننده است‪.‬‬ ‫علی نصیریان‬ ‫بازیگر هفت شد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪ 29 - 1398‬ربیع االول ‪ 27 - 1441‬نوامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1415‬پیاپی ‪2733‬‬ ‫طرح های فصلی کتاب و حمایت سازمان ها‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫«‪ ۱۰‬روز با عکاسان» حرکت به سمت ایده محوری‬ ‫هش��تمین دوره ‪ ۱۰‬روز با عکاسان ‪ ۸‬تا ‪ ۱۸‬اذر ‪۹۸‬‬ ‫در خانه هنرمندان برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نشس��ت خبری هشتمین دوره‬ ‫‪ ۱۰‬روز با عکاس��ان با حضور سیف اهلل صمدیان رئیس‬ ‫هیات مدیره انجمن عکاسان ایران‪ ،‬اسماعیل عباسی‬ ‫دبیر رویداد و مسعود زنده روح کرمانی مدیر برگزاری‬ ‫‪ ۱۰‬روز با عکاسان‪ ،‬در خانه هنرمندان برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابت��دای این نشس��ت صمدیان گف��ت‪ :‬عالوه بر‬ ‫انجمن عکاسان ایران‪ 6 ،‬انجمن دیگر در رشته عکاسی‬ ‫داریم که شامل انجمن های عکاسان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫مطبوعاتی‪ ،‬تئاتر‪ ،‬س��ینما‪ ،‬صنعتی و تبلیغاتی‪ ،‬دفاع‬ ‫مق��دس و انقالب اس�لامی می ش��ود‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که در سایر رش��ته های هنری چنین نیست و‬ ‫انجمن های نقاشی‪ ،‬گرافیک و‪ ...‬به شکل واحد وجود‬ ‫دارند‪ .‬به همین دلیل انجمن عکاسان موقعیت خاصی‬ ‫دارد و ت��ا دوره هفت��م ‪ ۱۰‬روز با عکاس��ان رویکرد ما‬ ‫این بود که این انجمن های عکاس��ی را به ش��کل یک‬ ‫خانواده متح��د دور هم جمع کنیم‪ .‬این ابتکار مهمی‬ ‫بود و با مش��ارکت و دلسوزی انجمن های مختلف این‬ ‫رویداد در طول چند سال به خوبی برگزار شد‪.‬‬ ‫صمدیان افزود‪ :‬پس از دوره هفتم احس��اس کردیم‬ ‫باید به انجمن ها خودباوری و خودرایی برای برگزاری‬ ‫رویدادهای تخصصی داده ش��ود‪ .‬ارزوی ما این است‬ ‫که هر انجمن هر س��ال برای خودش برنامه مس��تقل‬ ‫داش��ته باش��د و به همین دلیل از س��ر مهر و عالقه به‬ ‫شاخه های دیگر عکاسی‪ ،‬تصمیم گرفتیم از این پس‬ ‫رویداد ‪ ۱۰‬روز با عکاسان تنها ازسوی انجمن عکاسان‬ ‫ایران برگزار شود‪.‬‬ ‫او درباره مراحل شکل گیری هشتمین دوره ‪ ۱۰‬روز‬ ‫با عکاس��ان گفت‪ :‬قرار بر این بود که در اردیبهش��ت‬ ‫دوره فعالی��ت هیات مدی��ره فعلی انجمن ب��ه پایان‬ ‫برس��د و ب��ا توجه به اینک��ه ما قصد نداش��تیم در کار‬ ‫هیات مدی��ره جدی��د دخالت کنیم‪ ،‬برنام��ه ای برای‬ ‫‪ ۱۰‬روز با عکاس��ان نداش��تیم‪ .‬اما به دالیل مختلف و‬ ‫تاخیرهای��ی که پیش ام��د‪ ،‬انتخاب��ات هیات مدیره‬ ‫انجام نش��د و کار هیات مدیره قبل��ی ادامه پیدا کرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در مدت زمان کمی که ب��رای برگزاری این‬ ‫روی��داد موج��ود ب��ود اس��ماعیل عباس��ی به عنوان‬ ‫یک��ی از اعضای شناخته ش��ده و تاییدش��ده جامعه‬ ‫عکاس��ی که فعالیت های زیادی در این زمینه داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬به عن��وان دبیر این رویداد انتخاب ش��د که به‬ ‫لح��اظ ایده و اج��را متفاوت از هم��ه دوره های قبلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ادامه اس��ماعیل عباس��ی درباره ن��وع تغییری‬ ‫ک��ه در این دوره از ‪ ۱۰‬روز با عکاس��ان به وجود امده‬ ‫اس��ت گفت‪ :‬تغییرات از طری��ق هیات مدیره انجمن‬ ‫ش��کل گرفته و پس از جلساتی به این نتیجه رسیدند‬ ‫که باید تغییر و تحول اساس��ی در شکل برگزاری ‪۱۰‬‬ ‫روز با عکاس��ان انجام شود‪ .‬پس از ان موضوع را با من‬ ‫مط��رح کردند و من نیز به دلیل موافقت با این ش��یوه‬ ‫جدید این کار را پذیرفتم‪ .‬البته این تغییر به معنای رد‬ ‫عملکرد قبلی نیس��ت بلکه نوعی احساس نیاز بود که‬ ‫این تغییر را الزامی می کرد‪.‬‬ ‫عباسی ادامه داد‪ :‬قرار است این رویداد در سال های‬ ‫اینده بر اس��اس تفکر ای��ده محوری و یک نوع نظارت‬ ‫هنری یا کیوریتوری ش��کل بگیرد‪ ،‬یعنی کسانی که‬ ‫قرار اس��ت در س��ال های اینده در این رویداد شرکت‬ ‫کنن��د زیر نظ��ر تعدادی از اس��تادان و کارشناس��ان‬ ‫پروژه های��ی را پی��ش ببرند و نتیجه ای��ن کار بر روی‬ ‫دیوار برود‪.‬‬ ‫دبیر ‪ ۱۰‬روز با عکاس��ان ادامه داد‪ :‬اعضای شورا در‬ ‫زمان کم اما با تالش بس��یار زیاد همه کارها را بررسی‬ ‫کردن��د و درنهایت از بین ‪ ۲۸۰‬پ��روژه‪ ۴۰ ،‬عکاس با‬ ‫‪ ۴۰‬پ��روژه انتخاب ش��دند تا اثار انه��ا در این رویداد‬ ‫به نمایش در بیاید‪ .‬ش��ورا حتی در چینش و ارائه اثار‬ ‫که جزئی از بیان عکاس��ی اس��ت با هنرمندان ارتباط‬ ‫داش��تند و تصمیم گیری هایی ش��د که در نتیجه ان‬ ‫در نمایش��گاه با چندین نوع مختلف ارائه اثار روبه رو‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫در پای��ان صمدیان درب��اره حمایت ه��ای مالی از‬ ‫این رویداد گفت‪ :‬متاس��فانه مس��ائل مالی انجمن ها‬ ‫در حد فاجعه اس��ت‪ .‬س��ال گذش��ته مرکز هنرهای‬ ‫تجس��می حرکتی را ش��روع کرد که در برگزاری ‪۱۰‬‬ ‫روز با عکاس��ان کمک رس��انی بود‪ .‬امسال هم شورای‬ ‫شهر و س��ازمان زیباسازی قول های برای کمک به ما‬ ‫داده ان��د‪ ،‬اما با توجه به ش��رایط اقتصادی نمی توانیم‬ ‫از ش��رکت ها و صنای��ع خصوص��ی کمک��ی بگیریم‪.‬‬ ‫بااین حال به کمک س��ازمان های مختلف نیاز داریم‪،‬‬ ‫البت��ه کمکی که ب��دون دخالت و اعمال نظر باش��د‪.‬‬ ‫کل بودج��ه برگزاری رویدادهای هنرهای تجس��می‬ ‫در ح��د یک فیلم س��ینمایی نیس��ت و ای��ن فاجعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫هش��تمین دوره ‪ 10‬روز با عکاسان ‪ ۸‬تا ‪ ۱۸‬اذر ‪۹۸‬‬ ‫در خانه هنرمندان برگزار می شود‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫سهراب س��لیمی قصد دارد نمایش «اقای‬ ‫اش��میت کیه؟» را دی سال جاری در سالن‬ ‫عباس جوانمرد خانه تئاتر روی صحنه ببرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬سهراب سلیمی بازیگر‬ ‫و کارگردان تئاتر که پیش از این نمایش هایی‬ ‫چون «خرده جنایت های زن و شوهری»‪« ،‬نوای اسرارامیز»‪« ،‬عشق لرزه» و‬ ‫«مهمانسرای دو دنیا» را به صحنه برده بود‪ ،‬سال ‪ ۹۶‬نمایش «بوی خواب»‬ ‫را در مجموعه تئاتر ش��هر اج��را کرد‪ .‬وی قص��د دارد در جدیدترین تجربه‬ ‫کارگردانی خود‪ ،‬نمایش «اقای اشمیت کیه؟» نوشته سباستین تیری را دی‬ ‫س��ال جاری در س��الن عباس جوانمرد خانه تئاتر روی صحنه ببرد‪ .‬در این‬ ‫اثر نمایش��ی ایرج راد‪ ،‬شهره رعایتی‪ ،‬میثم رازفر و سینا خدابخشی به ایفای‬ ‫نقش می پردازند‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «لیالج» به کارگردانی داریوش‬ ‫یاری و تهیه کنندگی علیرضا ابوالقاس��می نژاد به‬ ‫نمایش در می اید‬ ‫«لیالج» س��ومین فیلم سینمایی داریوش یاری‬ ‫است که نگارش ان به صورت مشترک توسط سارا‬ ‫خسروابادی و داریوش یاری انجام شده است و طراحی پوستر این اثر بر عهده محمد‬ ‫غفلت است‪.‬‬ ‫مهران احمدی‪ ،‬حامد کمیلی‪ ،‬محیا دهقانی‪ ،‬رضا اخالقی راد‪ ،‬نسرین بابایی‪ ،‬مجید‬ ‫پتکی و کیمیا مرادیان از بازیگران فیلم هستند و اکران این فیلم از چهارشنبه ‪ 6‬اذر در‬ ‫س��الن های سینمایی تهران و شهرستان ها اغاز خواهد شد‪ .‬در خالصه داستان فیلم‬ ‫امده اس��ت‪ :‬رعنا نوازنده ساز قانون در شرف برگزاری کنسرتی در اروپاست که باخبر‬ ‫می ش��ود دخترش برای نجات پدرش به زادگاه رعنا رفته‪ ،‬جایی که رعنا چند س��ال‬ ‫پیش از انجا فرار کرده است‪ .‬رعنا برای نجات دخترش مجبور می شود ‪...‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫انتشار «قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری»‬ ‫کت��اب «قت��ل ناش��ی از اش��تباه در حقوق‬ ‫کیفری» نوش��ته محمدمهدی س��یدناصری‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫این کتاب با عنوان فرعی «ماهیت و ضمانت‬ ‫اجرای قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری»‬ ‫در ‪ ۱۳۵‬صفحه‪ ،‬با ش��مارگان ‪ ۵۰۰‬جلد و قیمت ‪ ۱۹‬هزار تومان توسط نشر ذکر‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫بخش��ی از مقدمه کتاب که در پش��ت جلد نیز امده است‪ :‬قتل عبارت است از‬ ‫سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب ُجرم قتل‪ ،‬باارزش ترین موهبت الهی به‬ ‫انسان را که همان جسم و جان او باشد‪ ،‬از وی می گیرد‪ .‬بنابراین در همه نظام های‬ ‫حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است‪ .‬جرم قتل دارای‬ ‫حالت های ارتکابی مختلفی اس��ت که از جمله ان ها «قتل ناش��ی از اش��تباه در‬ ‫هدف» و «قتل ناشی از اشتباه در هویت» هستند که همواره حقوقدانان و حتی‬ ‫فقها نیز در مورد ارکان‪ ،‬عناصر‪ ،‬ش��رایط و مجازات این دو نوع قتل اختالف نظر‬ ‫داش��ته اند‪ .‬از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هر کدام از‬ ‫این دو نوع قتل‪ ،‬به درک مطلب کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫نمایشگاهی با ‪ ۴۱‬اثر از دوره کالسیک ایران‬ ‫چهارمین نمایشگاه «کلکسیونر» با ‪ ۴۱‬اثر از ‪۳۳‬‬ ‫هنرمند از دوره کالس��یک ایران که پلی از نگارگری‬ ‫ایرانی به نقاشی نوگرا بودند‪ ،‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫اث��اری که در نمایش��گاه ارائه ش��ده اند ‪ ۴۱‬اثر از‬ ‫هنرمندان و مش��اهیری چون محمود اولیا‪ ،‬عباس‬ ‫بلوکی فر‪ ،‬مصورالممالک‪ ،‬محمود زنگنه‪ ،‬علی محمد حیدریان‪ ،‬حسین قوللراغاسی‪،‬‬ ‫مهدی تائب‪ ،‬رس��ام ارژنگی‪ ،‬اس��ماعیل باجاالنلو‪ ،‬علی اکبر صنعتی‪ ،‬عیسی بهادری‪،‬‬ ‫منوچهر نیازی‪ ،‬اسداهلل حسینی نقاش باشی‪ ،‬اسماعیل اشتیانی‪ ،‬مصطفی نجم‪ ،‬علی‬ ‫پی جم‪ ،‬حبیب نقاش‪ ،‬میش��ا شهبازیان‪ ،‬محسن س��هیلی‪ ،‬یرواند نهاپاتیان‪ ،‬سمبات‬ ‫درکیورغی��ان‪ ،‬محمدحبی��ب محمدی‪ ،‬مصطف��ی حمیدی‪ ،‬صدرالدین شایس��ته‪،‬‬ ‫علی محم��ودی‪ ،‬ابراهیم پورعباس‪ ،‬حس��ین صفورزاده‪ ،‬داوود امدادیان‪ ،‬الکس��اندر‬ ‫نرسیسیان‪ ،‬یعقوب امدادیان و دیگر پرده های درویشی و پرتره های قاجاری و پهلوی‬ ‫برای عالقه مندان به هنر جمع اوری شده و به نمایش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫نمایش این اثار در گالری ارتیبیش��ن ساعت ‪ ۱۶‬روز جمعه ‪ 8‬اذر گشایش می یابد‬ ‫و تا ‪ ۱۷‬اذر نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫نسخه جدید سینمایی‬ ‫«الیور توییست» اکران می شود‬ ‫ی��ک اقتب��اس م��درن و‬ ‫امروزی از «الیور توییس��ت»‬ ‫روی پرده سینما می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نقل‬ ‫از ورایت��ی‪ ،‬نس��خه جدی��د‬ ‫فیل��م «الیور توییس��ت» با‬ ‫ب��ازی مایکل کی��ن و لنا هدی را مارتین اُون ب��ا فیلمنامه ای از‬ ‫جان وراتال کارگردانی کرده اس��ت‪ .‬این فیلم که کمپانی سابان‬ ‫فیلم��ز حق پخش اقتباس س��ینمایی ان را در امریکا خریداری‬ ‫کرده قرار اس��ت در س��ال ‪ 1400‬در این کش��ور اکران عمومی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫داس��تان ای��ن فیلم ک��ه در لندن ام��روزی می گ��ذرد درباره‬ ‫ی��ک هنرمند خیابانی بااس��تعداد اس��ت که ج��ذب یک گروه‬ ‫گانگس��تری به سردس��تگی فاگین با بازی مایکل کین می شود‬ ‫و ه��دف ان ها انجام مجموع��ه ای از س��رقت های بزرگ هنری‬ ‫است‪.‬‬ ‫گری همیلتون رئیس کمپانی الرایت فیلمز که تهیه کنندگی‬ ‫فیلم جدید الیور توییس��ت را بر عهده داشته است گفت که در‬ ‫این فیل��م از مجموعه بازیگران فوق العاده ای از تمامی نس��ل ها‬ ‫استفاده شده است و از این که اقتباسی جدید از رمان کالسیک‬ ‫الیور توییست را در اختیار عالقه مندان پیر و جوان قرار می دهند‬ ‫بسیار هیجان زده اند‪.‬‬ ‫اثار چارلز دیکنز که یکی از مهم ترین رمان نویس��ان انگلیسی‬ ‫ش��ناخته می ش��ود‪ ،‬دائماً در حال چاپ هس��تند‪ .‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬فیلم س��ینمایی‪ ،‬س��ریال و فیلم تلویزیون��ی با اقتباس‬ ‫از رمان های او س��اخته ش��ده اس��ت‪« .‬دیکنز» را برجسته ترین‬ ‫رمان نویس انگلیسی عصر ویکتوریا و یک فعال اجتماعی توانمند‬ ‫می شناس��ند و به عقی��ده «جیمز جوی��س»‪ ،‬او تاثیرگذارترین‬ ‫نویسنده در زبان انگلیسی بوده است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر اثار مع��روف دیکنز می ت��وان به دیوی��د کاپرفیلد‪،‬‬ ‫ارزوهای بزرگ و داستان دو شهر اشاره کرد‪.‬‬ ‫گنجینه بزرگ موزه «طاق سبز»‬ ‫به سرقت رفت‬ ‫س��ارقان با دس��تبرد زدن‬ ‫به موزه «طاق س��بز» یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن نگهدارن��ده‬ ‫مجموع��ه جواه��رات اروپا‪،‬‬ ‫صده��ا قطعه جواه��ر را به‬ ‫سرقت بردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از گاردین‪ ،‬سارقان روز گذشته با هدف‬ ‫قرار دادن موزه «طاق سبز» واقع در «درسدن» شهری در شرق‬ ‫المان‪ ،‬سه مجموعه گران بها از جواهرات متعلق به قرن هجدهم‬ ‫میالدی را به س��رقت بردند‪ .‬رس��انه های المان از این سرقت به‬ ‫عنوان بزرگ ترین س��رقت در نوع خودش از زمان جنگ جهانی‬ ‫دوم تاکنون یاد کرده اند‪.‬‬ ‫این س��رقت بزرگ‪ ،‬صبح روز دوش��نبه با ایجاد اتش سوزی و‬ ‫مختل کردن سیستم امنیتی موزه و تاریک کردن فضای اطراف‬ ‫صورت گرفت‪.‬‬ ‫موزه «طاق سبز» که توسط «اگوستوس دوم» شاه «ساکسن»‬ ‫در سال ‪ 1723‬میالدی (‪ 1122‬خورشیدی) تاسیس شده است‬ ‫به عنوان یکی از ‪ 12‬موزه ای محسوب می شود که گنجینه بزرگ‬ ‫اثار هنری «درس��دن» را در خود جای داده اس��ت‪ .‬از ان جایی‬ ‫که برخی از اتاق های این موزه با رنگ سبز تزئین شده اند‪ ،‬موزه‬ ‫«طاق سبز» نام گرفته است‪.‬‬ ‫«طاق سبز» که یکی از قدیمی ترین موزه های جهان شناخته‬ ‫می ش��ود محل نگهداری یاقوت کبود ‪ 547.71‬قیراطی است که‬ ‫توسط «تزار پیتر یکم روسیه» هدیه شده است‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫هانس‪ :‬سرنوش��ت به کس��ی‬ ‫بده��کار نیس��ت فق��ط بعضی‬ ‫اوقات بیشتر از حدش از بعضی‬ ‫ادما طلبکار میشه‪.‬‬ ‫سنجش مهارت زبان فارسی در روسیه و عراق‬ ‫«ازم��ون بین الملل��ی مه��ارت زب��ان فارس��ی» (امفا ‪-‬‬ ‫‪ )AMFA‬از س��وی بنیاد س��عدی ب��ا هم��کاری رایزنان‬ ‫فرهنگی ایران در روس��یه و عراق‪ ،‬در این دو کشور برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬با هم��کاری رایزنی فرهنگی ایران و‬ ‫نماینده بنیاد س��عدی در روسیه‪ ،‬ازمون بین المللی «امفا»‬ ‫با حضور داوطلبان در دانش��گاه س��ن پترزبورگ اغاز ش��د‬ ‫و ب��ا انجام ازم��ون گفتاری به پایان رس��ید‪ .‬خانم کاترینا به نمایندگی از دانش��گاه‬ ‫س��ن پترزبورگ و خان��م دکتر ماریا گ��ن‪ ،‬رئیس مرکز اموزش زبان فارس��ی رایزنی‬ ‫فرهنگی ایران در مس��کو و نماینده بنیاد سعدی‪ ،‬به عنوان نماینده تام االختیار بنیاد‬ ‫س��عدی و ناظر بر حس��ن اجرا‪ ،‬در این ازمون بین المللی حضور داش��تند و مراحل‬ ‫مختلف ازمون که شامل ازمون چهار مهارت اصلی زبان است‪ ،‬برگزار شد‪ .‬در کشور‬ ‫عراق نی��ز «ازمون بین المللی امفا» در مرکز «قلم للتعلیم و الترجمه» برگزار ش��د‬ ‫و رایزن��ی فرهنگ��ی ایران در عراق به عن��وان نماینده تام االختیار بنیاد س��عدی در‬ ‫برگزاری این ازمون حضور داشت و بر حسن اجرای ان نظارت کرد‪ .‬قرار بود همزمان‬ ‫با این ازمون ها‪ ،‬در هندوس��تان نیز ازمون امفا برگزار ش��ود که به دلیل مش��کالت‬ ‫اینترنتی به تعویق افتاد‪ .‬ازمون «امفا» برای هش��ت کش��ور دیگر متقاضی از جمله‬ ‫ترکیه‪ ،‬صربس��تان و هندوستان تا پایان امسال برگزار خواهد شد‪ .‬مخاطبان ازمون‬ ‫«امفا» فارس��ی اموزان مراکز مختلف و کالس های رایزنی های فرهنگی‪ ،‬دانشجویان‬ ‫رش��ته زبان و ادبیات فارسی و رشته های مرتبط همچون ایران شناسی‪ ،‬تاریخ ایران‪،‬‬ ‫مطالعات شرق شناسی و سایر عالقه مندان هستند که میزان توانایی خود را در چهار‬ ‫مهارت اصلی زبان فارس��ی (شنیدن‪ ،‬خواندن‪ ،‬صحبت کردن و نوشتن) مورد ارزیابی‬ ‫قرار می دهند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫«اقای اشمیت کیه؟» به صحنه می رود‬ ‫اکران «لیالج» از امروز‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫هادی حسینی نژاد‪ -‬روزنامه نگار‪:‬‬ ‫پایی��زه کتاب ‪ ۹۸‬به عن��وان دوازدهمین ط��رح حمایتی‬ ‫فصلی خانه کتاب در شرایطی به پایان می رسد که دوره های‬ ‫گذش��ته ان‪ ،‬پرداخت یارانه به کتابفروش��ان با چالش های‬ ‫جدی روبه رو بوده اس��ت؛ انچنانکه تامین نش��دن بودجه در‬ ‫امسال‪ ،‬منجر به برگزار نش��دن عیدانه کتاب شد و برگزاری‬ ‫تابستانه و پاییزه‪ ،‬با اماواگرهایی همراه بود؛ تاجایی که چهار‬ ‫روز مانده به اغاز پاییزه‪ ،‬برگزارکنندگان خبر از مش��ارکت شهرداری تهران و برگزاری‬ ‫این طرح به صورت انحصاری در ش��هر تهران خبر دادند و یک روز بعد؛ یعنی دوش��نبه‬ ‫‪ ۲۰‬ابان و تنها سه روز مانده به اغاز هفته کتاب و اغاز طرح پاییزه با دستور سیدعباس‬ ‫صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی مقرر شد با تامین بودجه‪ ،‬طرح پاییزه به شکل‬ ‫سراسری و در تمام نقاط کشور برگزار شود‪.‬‬ ‫برگزاری طرح های فصلی یعنی طرح های س��ه گانه پاییزه‪ ،‬عیدانه و تابستانه به گواه‬ ‫اهالی نش��ر به ویژه کتابفروش��ان‪ ،‬یکی از موفق ترین طرح های حمایتی در ‪ 4‬دهه اخیر‬ ‫بوده اس��ت؛ طرحی که در ان‪ ،‬یارانه به جای بخش تولی��د‪ ،‬به مصرف کننده اختصاص‬ ‫می یابد و در اخرین حلقه صنعت نش��ر‪ ،‬یعنی کتابفروش��ی ها هزینه می ش��ود‪ .‬به زعم‬ ‫کتابفروش��ان‪ ،‬طرح های فصل��ی‪ ،‬از توجه دولت به این صنف و حمای��ت از انها در برابر‬ ‫عوامل مختلف‪ ،‬به ویژه برگزاری نمایش��گاه ها که برای انها بازاری موازی و خس��ارت بار‬ ‫تلقی می ش��ود‪ ،‬حکایت دارد و توانسته است بین مخاطبان و کتابفروشی ها‪ ،‬پیوندهای‬ ‫تازه ای ایجاد کند‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن اوصاف‪ ،‬بروز مش��کالت مالی و توقف و تعویق ها در مس��یر ت��داوم برگزاری‬ ‫موفق تری��ن طرح حمایت��ی در عرصه کتاب کش��ور‪ ،‬مس��ئله تعجب برانگیری به نظر‬ ‫می رسد؛ حال ان که بودجه ساالنه طرح های حمایتی‪ ،‬به مراتب کمتر از بودجه و یارانه‬ ‫اختصاصی به نمایش��گاه کتاب تهران و حتی نمایشگاه های استانی است‪ .‬این ادعا را به‬ ‫راحت��ی می توان اثبات کرد‪ :‬بودجه هرکدام از طرح ه��ای فصلی‪ ،‬بین ‪ 2‬تا ‪ ۲.۵‬میلیارد‬ ‫تومان اس��ت که در مجموع با احتساب سه طرح س��االنه‪ ،‬بودجه مورد نیاز ساالنه ان به‬ ‫حدود ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬میلیارد تومان می رس��د‪ .‬این درحالی اس��ت که تنها یارانه تخصیص یافته‬ ‫از بودجه دولتی به سی ودومین نمایشگاه کتاب تهران که در اردیبهشت امسال برگزار‬ ‫شد‪ ۱۶ ،‬میلیارد و ‪ ۳۸۸‬میلیون تومان اعالم شده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و منتق��دان‪ ،‬برگ��زاری نمایش��گاه های کتاب با تخصی��ص یارانه ها و‬ ‫تخفیف های نمایش��گاهی با محوریت حضور ناش��ران را یک��ی از عوامل اصلی تضعیف‬ ‫ش��بکه های توزیع و فروش کتاب در سراسر کش��ور می دانند‪ .‬در بین ان ها‪ ،‬چهره های‬ ‫شناخته ش��ده ای هس��تند که اصالح بازار نش��ر و تقوی��ت ان را در گ��رو توقف بخش‬ ‫فروشگاهی نمایشگاه های کتاب می بینند اما حتی اگر این امر‪ ،‬به دالیلی دیگر منطقی‬ ‫نباش��د‪ ،‬باید فکری به حال برقراری توازن بین یارانه های نمایشگاهی و یارانه طرح های‬ ‫موفقی همچون طرح های فصلی خانه کتاب کرد‪ .‬پرس��ش این اس��ت که چرا خللی در‬ ‫تامین بودجه و یارانه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و سایر نمایشگاه های کشور ایجاد‬ ‫نش��ده اما طرح های کم هزینه فصلی‪ ،‬با مش��کالت جدی که تداوم انها را با اما و اگرها‬ ‫پیوند می زند‪ ،‬روبه رو هستند؟‬ ‫برخی از منتقدان معتقدند باید یارانه های نمایشگاهی‪ ،‬به طرح هایی چون طرح های‬ ‫فصل��ی خانه کت��اب انتقال پیدا کند؛ اتفاقی که می تواند در روندی چند س��اله‪ ،‬محقق‬ ‫ش��ود؛ اما بازهم اگر این امر‪ ،‬به ش��کل کامل انجام شدنی نباش��د‪ِ ،‬‬ ‫دست کم می توان به‬ ‫بخش یارانه های مشارکتی نظر دوخت‪ .‬مطابق با فهرست هزینه کردهای سی ودومین‬ ‫نمایش��گاه کتاب تهران‪ ،‬برگزارکنندگان با تخصیص ‪ 5‬میلیارد و ‪ ۲۰۸‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫مش��ارکت ‪ ۲۲‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومانی س��ازمان ها و نهادهای مختلف را جذب‬ ‫کرده اند‪ .‬این اتفاقی است که همه ساله در نمایشگاه های کتاب تهران شاهدش هستیم‬ ‫و موسس��ات با تقبل بخ��ش اعظمی از مبل��غ بن کارت ها‪ ،‬کارکنان خ��ود را به حضور‬ ‫در نمایش��گاه کتاب تهران و خرید کتاب از ان تش��ویق می کنند‪ .‬مش��خصاً مشارکت‬ ‫‪ ۲۲‬میلیاردی در مقابل نیاز ‪ ۷‬میلیاردی طرح های فصلی‪ ،‬رقم چش��مگیری به حساب‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫چنانچه گفته ش��د‪ ،‬مش��کالت مالی و نبود بودجه الزم‪ ،‬این��ده طرح های فصلی را با‬ ‫چالش مواجه کرده اس��ت اما به نظر می اید با افزایش مش��ارکت و هم افزایی سازمان ها‬ ‫و نهاده��ای مختل��ف‪ ،‬بت��وان این طرح را نجات داد و حتی ش��کوفا کرد‪ .‬ش��اید در این‬ ‫جریان‪ ،‬نخس��تین راهکاری که به ذهن می رس��د‪ ،‬ضرورت گام برداشتن خانه کتاب به‬ ‫س��مت جذب مشارکت های سازمانی باشد‪ ،‬اتفاقی که در پاییزه ‪– ۹۸‬البته باالجبار‪ -‬با‬ ‫مشارکت شهرداری تهران و شهرداری مشهد و در ابعادی نه چندان گسترده‪ ،‬رقم خورد؛ ‬ ‫اما طبیعتاً مجاب کردن س��ازمان ها و دس��تگاه های مختلف به مشارکت در طرح های‬ ‫فصلی‪ ،‬به اهتمام ویژه تری نیاز دارد که تنها با مذاکره و تفاهم در س��طوح باالتر محقق‬ ‫می شود‪ .‬این امر‪ ،‬خصوصا در مشارکت دستگاه های دولتی که چه به لحاظ بودجه و چه‬ ‫به لحاظ گستره سازمانی و نیروی انسانی دست بازتری دارند‪ ،‬ضرورت می یابد‪ .‬بنابراین‬ ‫خوب اس��ت که وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی این مسئله را با س��ایر وزارتخانه ها و‬ ‫دستگاه های دولتی مطرح کند تا به مشارکت در طرح های فصلی‪ ،‬تشویق شوند‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬البته که می توان به س��ازمان های خصوصی و اسپانس��رهای مالی نیز توجه کرد‪.‬‬ ‫چه اشکالی دارد اگر سازمان ها و دانشگاه های مختلف برای تجهیز کتابخانه های خود‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫دست کم بخشی از خریدهایشان را به جای نمایشگاه کتاب تهران‪ ،‬به طرح های فصلی‬ ‫و کتابفروشی ها اختصاص دهند؟ چرا نباید سازمان های مختلف با مشارکت در اعطای‬ ‫بن خرید‪ ،‬کارکنان خود را به مشارکت در طرح های فصلی ترغیب کنند؟ و در اخر اینکه؛‬ ‫چرا موفق ترین طرح حمایتی از عرصه نش��ر و کتاب کشور باید این طور غریبانه برگزار‬ ‫شود و در مواجهه با مشکل تامین بودجه‪ ،‬اینده نامعلومی را انتظار بکشد؟‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!