روزنامه صمت شماره 1413 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1413

روزنامه صمت شماره 1413

روزنامه صمت شماره 1413

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1413‬پیاپی ‪2731‬‬ ‫پروژه ‪6‬هزار میلیارد تومانی میانه‪ -‬بستان اباد چهارشنبه با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد‬ ‫سرمقاله‬ ‫قیمت نفت‬ ‫در سال اینده میالدی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫«دیگران»‬ ‫‪16‬‬ ‫تعیین اهداف‬ ‫با نگاه به اینده‬ ‫موانع اکتشاف‬ ‫در عمق‬ ‫نیازمند اصالح و تغییر در‬ ‫قانون بانکداری هستیم‬ ‫افزایش محبوبیت‬ ‫حمل دریایی به روایت امار‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫راه اهن ایران در «میانه» راه ابریشم‬ ‫راه اه��ن میانه‪-‬بس��تان اباد حدود ‪ ۲۰‬س��ال بعد از کلنگ زنی‪ ،‬در س��فر روز چهارش��نبه‬ ‫رئیس جمهوری به اذربایجان ش��رقی به بهره برداری خواهد رس��ید‪ .‬سال هاس��ت مسئوالن‬ ‫وع��ده بهره ب��رداری از پ��روژه میانه‪-‬تبری��ز را می دهن��د و از ان به عنوان حلقه گمش��ده راه‬ ‫ابریش��م ریلی یاد می کنند‪ ،‬با این حال برخی معتقدند در حال حاضر در کش��ور ما پروژه های‬ ‫ریل��ی مهم تری مانند خط اهن چابه��ار وجود دارد که باید در اولویت س��اخت و بهره برداری‬ ‫باشد‪ .‬خط اهن میانه‪-‬بستان اباد با هدف دسترسی اسان و سریع شمال غربی کشور به تهران‬ ‫ساخته شده است که زمان سفر در این مسیر را حدود ‪ ۵.۵‬ساعت کاهش می دهد‪ .‬از ‪ ۵‬کریدور‬ ‫مهم در اتصال ش��رق اسیا به اروپا‪ ۳ ،‬کریدور مهم از ایران عبور می کند و راه اهن میانه‪ -‬تبریز‬ ‫یکی از بخش های مهم این کریدورها اس��ت‪ .‬بنابراین این مس��یر ریلی از ش��ریان های اصلی‬ ‫ش��بکه راه اهن سراسری در منطقه ش��مال غرب و کریدور ترانزیت ریلی شرقی‪ -‬غربی کشور‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬با تکمیل این مس��یر ریلی و اتصال به ترکیه و اروپا در واقع مسیر ریلی جاده‬ ‫‪13‬‬ ‫ابریشم تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫تعمیق ساخت داخل‬ ‫در دست انداز نقدینگی‬ ‫چشم بادامی ها‬ ‫چشم انتـظار فرش ایرانی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ای��ن روزها در حالی تعمیق س��اخت داخ��ل پیگیری و‬ ‫انجام می ش��ود که همچنان کمبود نقدینگی در واحدهای‬ ‫صنعتی قطعه س��ازان را با چالش روبه رو کرده است؛ از یک‬ ‫س��و مطالبات و از سوی دیگر‪ ،‬باقیمانده تسهیالت ‪۱۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی که هنوز پرداخته نشده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1413‬‬ ‫پیاپی ‪2731‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫ای��ن روزه��ا در محاف��ل بین المللی به وی��ژه رویدادهای‬ ‫تخصصی حوزه انرژی ایران و جهان‪ ،‬محور اصلی مذاکرات و‬ ‫سخنرانی ها وضعیت بازار نفت در سال اینده میالدی است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان منابع گوناگون خبری ضمن طرح مس��ائل و‬ ‫مشکالت پیش روی بازار نفت در اغاز دهه جدید میالدی‪،‬‬ ‫سخن از کند شدن رش��د و توسعه بازارهای نفتی به میان‬ ‫اورده و شروع این دهه را با توقف رشد قیمتی یا در مواردی‬ ‫کاهش ان می دانند‪.‬‬ ‫اما در بی��ن تمام این محافل «ه��اروارد بیزینس ریویو»‬ ‫نشریه تخصصی دانشگاه هاروارد‪ ،‬در اخرین تحلیل خبری‬ ‫خود چنین می گوید‪ :‬بازار نفت یکی از بازارهای بسیار مهم‬ ‫و استراتژیک است که پیش بینی ان برای فعاالن اقتصادی و‬ ‫سیاست گذاران اهمیت زیادی دارد و تاثیر عملکرد ان روی‬ ‫بازارهای تولید و خدمات دنیا زیاد اس��ت‪ .‬براساس گزارش‬ ‫مرکز مطالعات ریستاد انرژی (مرکز تخصصی انرژی نروژ)‪،‬‬ ‫دو عامل مهم تاثیرگذار بر نرخ نفت در سال اینده میالدی‬ ‫وجود دارد که به عنوان نخستین و اصلی ترین عامل وضعیت‬ ‫اقتص��ادی دنیا مطرح می ش��ود‪ .‬بیش از یک ده��ه از اغاز‬ ‫ی است که دوباره‬ ‫رکود اقتصادی پیش��ین گذش��ته و چند ‬ ‫پیش بینی های��ی مبنی بر احتمال رک��ود در اقتصاد جهان‬ ‫مطرح می شود‪ .‬در صورتی که این پیش بینی ها محقق شود‬ ‫و اقتصاد دنیا دوباره رکود را تجربه کند‪ ،‬بازار نفت در تمام‬ ‫دنیا از این رکود متاثر می ش��ود‪ .‬رک��ود اقتصادی به معنای‬ ‫کاه��ش تقاضا برای نفت در بخش ه��ای صنعتی و تولیدی‬ ‫اس��ت و کاهش تقاضا نیز می تواند زمینه ساز افت نرخ نفت‬ ‫در بازار شود‪ .‬در این زمینه کارشناسان و تحلیلگران داخلی‬ ‫موضع دیگ��ری را نیز مط��رح می کنند‪ .‬به ب��اور این گروه‪،‬‬ ‫باتوجه به میانگین رشد جهانی در بخش های سرمایه گذاری‬ ‫و اقتصادی که عدد ان بین ‪ ۲.۷‬تا ‪ ۳.۲‬درصد براورد شده‪،‬‬ ‫هرگز رکود اقتصادی اتف��اق نخواهد افتاد‪ .‬این گروه تاکید‬ ‫ک و متوسط‬ ‫ی دیگر رشد ش��رکت های کوچ ‬ ‫دارند‪ ،‬از س��و ‬ ‫اس��تارت اپی که تنها در امریکای شمالی با ضریبی فزاینده‬ ‫در حال ش��کل گیری اس��ت می توان��د پش��توانه محکمی‬ ‫برای روند رش��د اقتصاد در جهان باش��د و همین عامل‪ ،‬با‬ ‫افزایش ضریب اس��تفاده از ان��رژی مانع از بروز دوباره رکود‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ولی واقعیت این اس��ت که روند مصرف نفت ‬ ‫خام براس��اس اخرین براوردهای اژان��س بین المللی انرژی‬ ‫ل حاضر حدود ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۶‬میلیون بش��که در روز‬ ‫ک��ه در حا ‬ ‫اس��ت به عدد باالتر از ‪ ۱۰۰‬میلیون بش��که در روز در سال‬ ‫اینده میالدی خواهد رس��ید‪ .‬با این همه منتقدان این نظر‬ ‫که ن��گاه تفاوتی دارند می گویند در صورتی که اقتصاد دنیا‬ ‫این بار وارد رکود ش��ود‪ ،‬چالش های بیشتر و بزرگ تری در‬ ‫بازار مشاهده خواهد شد‪ ،‬زیرا در رکود سال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۸۷‬خورش��یدی)‪ ،‬چین به عنوان موتور رشد اقتصادی‬ ‫دنیا به خارج ش��دن جهان از رکود کم��ک کرد اما این بار‬ ‫چین هم با چالش های زیادی در اقتصاد داخلی روبه رو است‬ ‫و نمی تواند در حل این معضل تالش��ی بکند‪ .‬حتی برخی پا‬ ‫را فرات��ر گذاش��ته و عنوان می کنند که بح��ران موجود در‬ ‫اقتصاد چین‪ ،‬خود عامل تشدیدکننده بحران در اقتصاد دنیا‬ ‫خواهد بود و این مس��ئله ای بسیار جدی است‪ .‬عالوه بر این‬ ‫مس��ئله دیگری که روی وضعیت بازار نفت در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫تاثیر دارد‪ ،‬وضعیت س��ازمان اوپک است‪ .‬اوپک بزرگ ترین‬ ‫کارتل نفتی در دنیا اس��ت و یک س��وم نفت جهان را تولید‬ ‫می کند‪ ،‬به همین دلیل تصمیم های این س��ازمان می تواند‬ ‫تاثیر زیادی روی نرخ نفت در بازار داشته باشد‪ .‬اما این یک‬ ‫س��وی ماجرا است؛ در س��وی دیگر افت قدرت این سازمان‬ ‫در دنیا و قدرت گیری کش��ورهایی از قبیل امریکا و روسیه‬ ‫در بازار انرژی مطرح است که بدون همکاری انها هیچ یک‬ ‫از سیاست های اوپک نمی تواند ثمربخش باشد‪ .‬در این باره‬ ‫صاحب نظران و کارشناس��ان اقتص��اد نفتی معتقدند قدرت‬ ‫اوپک کماکان در س��طح خود محفوظ اس��ت و می تواند در‬ ‫ش رو نیز اثرگذار باشد‪ .‬دبیرکل اوپک در این زمینه‬ ‫سال پی ‬ ‫تاکید می کند حفظ سقف تولید اوپک یکی از سیاست های‬ ‫اصولی در نشست های ساالنه اوپک است که می تواند اقتدار‬ ‫این س��ازمان و اعضای ان را حفظ و پایدار کند‪ .‬به هر حال‬ ‫اوپک در س��ال های اخیر اقدام ب��ه کاهش تولید کرده تا از‬ ‫این طری��ق مانع افت نرخ نفت در بازار ش��ود‪ .‬هرچند این‬ ‫سیاس��ت با موافقت و مش��ارکت روس��یه انجام شده‪ ،‬زیرا‬ ‫روس��یه هم تمایلی به افت نرخ نفت در بازار جهانی ندارد‪.‬‬ ‫در هر حال اجرای سیاست کاهش تولید‪ ،‬هنوز هم در بازار‬ ‫نفت ادامه دارد و اگر این س��ازمان اجرای سیاس��ت کاهش‬ ‫ تولید را ادامه دهد‪ ،‬در اینده نزدیک نرخ نفت در بازار روند‬ ‫افزایش��ی خواهد داشت اما باتوجه به وضعیت کنونی حاکم‬ ‫بر بازار‪ ،‬بعید به نظر می رس��د این همراهی از طرف روس��یه‬ ‫ادامه داش��ته باش��د و این یعنی مرگ سیاس��تی که اوپک‬ ‫در ‪ 2‬س��ال اخیر اجرا کرده اس��ت‪ .‬همچنی��ن اگر اقتصاد‬ ‫دنیا بحران را تجربه کند و دوباره ش��اهد کاهش نرخ رش��د‬ ‫اقتصادی باش��یم‪ ،‬باید سیاست کاهش تولید اوپک با شدت‬ ‫بیش��تری دنبال و همکاری کش��ورهای تولیدکننده در این‬ ‫زمینه بیش��تر شود‪ .‬در بخش بعدی این یادداشت با بررسی‬ ‫پیش بینی ه��ای اژانس بین المللی ان��رژی از میزان تولید و‬ ‫فروش نفت در جهان‪ ،‬به نقش روس��یه و عربستان در روند‬ ‫تولید و قیمت گذاری نفت می پردازیم و در نهایت باتوجه به‬ ‫تمام موارد یادشده‪ ،‬به نرخ احتمالی هر بشکه نفت در نیمه‬ ‫نخست سال اینده میالدی باتوجه به شرایط عرضه و تقاضا‬ ‫در بازار‪ ،‬می رسیم‪.‬‬ ‫دولت هیچ گاه مخالف جریان ازاد اطالعات نبوده است‬ ‫معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه دولت تدبی��ر و امید برخالف تبلیغات س��وء و‬ ‫فضاس��ازی هایی که علیه ان می شود‪ ،‬تالش کرده فضای‬ ‫نقد در جامعه فراهم ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬دولت هیچ گاه مخالف‬ ‫جری��ان ازاد اطالعات نبوده و همواره برای هموار ش��دن‬ ‫مس��یر ش��فافیت و بیان مطالبات مردمی عزمی راس��خ‬ ‫داشته است‪ .‬معصومه ابتکار در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬کارهای خوبی در این‬ ‫‪ ۴۰‬سال انجام شده اما جامع ترین نسخه در گام‬ ‫دوم است که رهبری ان را فرمودند و تحولی که‬ ‫در بستر گام دوم باید شکل بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ایت اهلل سیدابراهیم رئیسی‬ ‫در پنجمی��ن کنگ��ره بین المللی علوم انس��انی‪-‬‬ ‫اس�لامی که روز گذش��ته در مرکز همایش های‬ ‫بین المللی صدا و سیما برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬مسئله‬ ‫اج��رای عدال��ت در جامعه‪ ،‬پیون��د بین حقوق و‬ ‫جامعه شناس��ی بسیار مهم اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از‬ ‫مهم تری��ن بس��ترهای گام دوم‪ ،‬عل��م و فناوری‬ ‫اس��ت و یکی از مهم ترین محورهای ان عدالت و‬ ‫مبارزه با فساد است‪ .‬ما توسعه را در پرتو عدالت‬ ‫وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات با بیان اینکه‬ ‫پیگیر تس��ریع وص��ل اینترنت گوش��ی های تلفن‬ ‫همراه هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ چی��زی جای اینترنت‬ ‫را نمی گی��رد‪ ،‬ش��بکه ملی اطالع��ات و اینترنت هر‬ ‫ک��دام جای خ��ود را دارند‪ .‬به گ��زارش خانه ملت‪،‬‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی روز گذش��ته درباره قطع‬ ‫اینترن��ت تلفن های هم��راه و زمان وصل دوباره ان‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارت ارتباط��ات در زمین��ه قط��ع و وصل‬ ‫اینترنت تصمیم گیر نیس��ت و ای��ن وظیفه برعهده‬ ‫ش��ورای امنیت کش��ور اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه‬ ‫ش��ورای امنیت کش��ور باتوجه به ش��رایط امنیتی‬ ‫موجود و براس��اس ارزیابی هایی که داش��ته دستور‬ ‫وص��ل دوباره اینترنت برخی از مناطق را با توجه به‬ ‫بازگشت انها به شرایط عادی ابالغ کرده‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫پیگیر تسریع وصل اینترنت گوشی های تلفن همراه‬ ‫هس��تیم و به محض ابالغ دستور وصل دوباره‪ ،‬ان را‬ ‫اج��را می کنیم‪ .‬وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات‬ ‫اینکه قانون اساسی حق اعتراض را مغتنم می شمارد و در‬ ‫قوانین هم ب��رای حق انتقاد و اعتراض جایگاه پیش بینی‬ ‫ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬یک��ی از الزام ه��ای ازادی بی��ان و حقوق‬ ‫ش��هروندی همین حق اعتراض اس��ت و دولت یازدهم و‬ ‫دوازدهم برخالف تبلیغات سوء و فضاسازی هایی که علیه‬ ‫دولت می ش��ود‪ ،‬تالش کرده فضای نقد در جامعه فراهم‬ ‫شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در تحقق این امر‪ ،‬ابزار مختلفی برای‬ ‫حمایت از رس��انه ها و جریان ازاد اطالعات فراهم ش��ده‬ ‫است‪ .‬اگر چند روز هم اینترنت مشکل پیدا کرد براساس‬ ‫ش��رایط خاص کش��ور بود و دولت در این شرایط خاص‪،‬‬ ‫تنها تصمیم گیر نیس��ت‪ .‬ابتکار تاکید ک��رد‪ :‬واقعیت این‬ ‫اس��ت که دولت هی��چ گاه مخالف جری��ان ازاد اطالعات‬ ‫نبوده و همواره برای هموار ش��دن مسیر شفافیت و بیان‬ ‫مطالبات مردمی عزمی راسخ داشته است‪.‬‬ ‫باید بین تخریب و نقد عالمانه تفاوت قائل باشیم‬ ‫تعریف می کنیم و باید در حوزه علوم‬ ‫انسانی ‪-‬اس�لامی‪ ،‬عدالت مورد توجه‬ ‫ق��رار گی��رد؛ البته با ن��گاه کاربردی‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اگر می گوییم علوم‬ ‫انسانی‪-‬اسالمی به این معنا نیست که‬ ‫درباره انها نقد نشود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫بین تخریب و نقد عالمانه تفاوت قائل‬ ‫باش��یم‪ .‬نقد عالمانه ارزش��مند است اما تخریبی‬ ‫که ناش��ی از مس��ائل سیاسی باش��د قابل قبول‬ ‫نیس��ت‪ .‬در این زمینه کارهایی انجام ش��ده که‬ ‫جای قدردانی دارد اما کارهای جدی زیادی هم‬ ‫باید انجام ش��ود‪ .‬در علوم هسته ای و نانو فناوری‬ ‫پیش��رفت کرده ایم اما بحث ه��ای جدی در علوم‬ ‫انسانی‪-‬اس�لامی هن��وز در ح��وزه و‬ ‫دانشگاه باید مورد بحث باشد‪ .‬رئیسی‬ ‫گف��ت‪ :‬نخس��تین موضوعی ک��ه باید‬ ‫مورد بررس��ی قرار گیرد مسئله متون‬ ‫اموزشی است که باید بازنگری شوند‬ ‫تا ببینیم چقدر علوم انسانی‪-‬اسالمی‬ ‫در انها ب��روز و ظه��ور دارند‪ .‬دومین‬ ‫موض��وع مهم این اس��ت که برای پژوهش��گران‬ ‫سرمایه گذاری شود؛ همان طور که در حوزه های‬ ‫دیگر این س��رمایه گذاری انجام ش��ده و نتایج ان‬ ‫را دیده ایم‪ ،‬باید در این حوزه نیز س��رمایه گذاری‬ ‫انجام ش��ود و منتظر نتایج ان باشیم‪ .‬رئیس قوه‬ ‫قضاییه سومین مسئله مهم در حوزه علوم انسانی‬ ‫پیگیر تسریع وصل اینترنت گوشی های همراه‬ ‫درباره اینکه ایا اینترنت ملی پاسخگوی‬ ‫نیاز کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬نیازهای پایه ای‬ ‫کس��ب وکارهای کش��ور براساس سند‬ ‫تبیی��ن الزامات ش��بکه مل��ی اطالعات‬ ‫پیشرفت کرده و در گذشته گزارش داده‬ ‫بودیم که ‪ ۸۰‬درصد از این سند اجرایی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اذری جهرمی با تاکید بر‬ ‫اینکه قطع اینترنت در سراس��ر کش��ور فرصتی بود‬ ‫ک��ه ادعاهای وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات‬ ‫در زمینه س��ند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات‬ ‫دیده شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مشخص شد که با استفاده از‬ ‫شبکه ملی اطالعات خدمات پایه وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹عذرخواهی از مردم‬ ‫وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات همچنین‬ ‫در ارتباط��ی ویدئویی از عموم م��ردم به دلیل قطع‬ ‫اینترنت و مش��کالت ناشی از ان در یک هفته اخیر‬ ‫عذرخواه��ی کرد‪ .‬محمدجواد اذری جهرمی در این‬ ‫ویدئو که ش��نبه ش��ب در ش��بکه های‬ ‫اجتماع��ی انتش��ار یافت‪ ،‬گف��ت‪ :‬قطع‬ ‫ش��بکه بین المللی اینترنت مش��کالت‬ ‫بس��یاری را در زندگی مردم ایجاد کرد‬ ‫و از مشکالت عدیده ایجاد شده در یک‬ ‫هفته اخیر به واس��طه تماس های فراوان‬ ‫مطلع هس��تم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مسئولیت‬ ‫خطی��ر حف��ظ امنیت و ارامش کش��ور ب��ا مراجع‬ ‫عالی امنیتی اس��ت و تصمی��م محدودیت اینترنت‬ ‫باه��دف حفظ ارام��ش جامعه اخذ و ب��ه اپراتورها‬ ‫ابالغ ش��د؛ به عنوان وزیر ارتباط��ات‪ ،‬دغدغه حفظ‬ ‫دسترس��ی احاد مردم و تامین نیاز کارهای مبتنی‬ ‫ب��ر کس��ب وکارهای اینترنتی را داش��تم و معتقدم‬ ‫زندگ��ی بدون فضای مجازی و ش��بکه جهانی قابل‬ ‫تصور نیس��ت‪ .‬اذری جهرمی با اش��اره به اقدام های‬ ‫انج��ام ش��ده ازس��وی وزارت ارتباط��ات و فناوری‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای گ��ردش ازاد اطالعات‬ ‫اسالمی را سپردن مباحث این حوزه به نخبگان و‬ ‫فرهیختگان دانست‪ .‬چهارمین نکته هم این است‬ ‫ک��ه علوم انسانی‪-‬اس�لامی باید مبتن��ی بر علوم‬ ‫اسالمی باشد؛ بنابراین الزم است ریل گذاری هایی‬ ‫در این زمینه انجام ش��ود که نمونه ان تاس��یس‬ ‫دانش��گاه ها و موسس��ه های تخصص��ی در ای��ن‬ ‫حوزه است‪ .‬وی با اش��اره به اینکه علم و فناوری‬ ‫امروز در مغرب زمی��ن بدون اخالق و معنویت به‬ ‫بن بست رسیده افزود‪ :‬نهادهای حاکمیتی باید از‬ ‫نواوری های علمی حمای��ت کنند‪ .‬ارتباط جدی‬ ‫بی��ن نظام برنامه ری��زی و علوم انس��انی اخالقی‬ ‫نیز بس��یار مهم اس��ت‪ .‬به طور کلی ارتباط بین‬ ‫برنامه ریزی و علم اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫و جلوگی��ری از اختالل در فعالیت خبرنگاران برای‬ ‫جمع زیادی از انان دسترسی به اینترنت ایجاد شد؛‬ ‫همچنی��ن اغل��ب دفاتر خبرگزاری ها‪ ،‬س��ایت های‬ ‫خب��ری و روزنامه ه��ا را به اینترن��ت متصل کردیم‪.‬‬ ‫وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود‪ :‬در مرحله‬ ‫بعد‪ ،‬برای انکه کسب وکارها و احتیاجات اولیه مردم‬ ‫مختل نشود اقدام هایی انجام شد تا بانک ها به روال‬ ‫معمول به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫تاکس��ی های اینترنتی که ‪ ۲.۳‬میلیون راننده و ‪۱۰‬‬ ‫میلی��ون متقاضی دارند‪ ،‬فروش��گاه های اینترنتی یا‬ ‫س��رویس فروش بلیت مس��افرتی از جمله مواردی‬ ‫هستند که اگر در انها اختالل ایجاد می شد زندگی‬ ‫مردم نیز دچار مشکل می شد؛ این کار بزرگی بود و‬ ‫وزارت ارتباطات در زیرس��اخت تالش های بسیاری‬ ‫انجام داد و هدف از زیرساخت شبکه ملی اطالعات‪،‬‬ ‫حفاظت از منافع مردم در این ش��رایط بود‪ ،‬نه قطع‬ ‫ادامه ارتباط با شبکه جهانی‪.‬‬ ‫نباید کار را برای دولت بعدی سخت کرد‬ ‫محمدباقر نوبخ��ت گفت‪ :‬همانطور که پیش تر‬ ‫ه��م اعالم ک��رده بودیم‪ ،‬مبال��غ حاصل از فروش‬ ‫و ص��ادرات بنزی��ن در ‪ ۳‬مرحل��ه به حس��اب ‪۶۰‬‬ ‫میلیون نفر تحت ‪ ۱۸‬میلیون خانوار واریز شد‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫برنام��ه و بودجه با اش��اره به روند افزایش مصرف‬ ‫بنزین در کش��ور گفت‪ :‬اگر با همین روند افزایش‬ ‫مصرف روزانه بنزین پیش برویم س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫واردکننده بنزین تبدیل می شویم‪ .‬تا ان زمان هم‬ ‫رهبر کاتولیک های جهان در س��خنرانی خود‬ ‫در ناکازاک��ی ژاپ��ن از رهبران جهان خواس��ت‬ ‫تس��لیحات اتمی و دکتری��ن بازدارندگی دوران‬ ‫جنگ س��رد را کنار بگذارند‪ .‬او گفت‪ :‬جمع اوری‬ ‫تس��لیحات هسته ای‪ ،‬امنیت را کاهش و منابع را‬ ‫هدر می دهد و بشریت را با فاجعه نابودی تهدید‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬به نقل از خبرگزاری‬ ‫رویترز‪ ،‬پاپ فرانسیس‪ ،‬رهبر کاتولیک های جهان‬ ‫پس از ادای احترام به کشته شدگان حمله اتمی‬ ‫که دیگر دولت فعلی به انتهای کار خود‬ ‫رسیده‪ ،‬اما دولت بعدی هم برادران ما‬ ‫هستند و نباید کار را برای شان دشوار‬ ‫سازیم‪ .‬محمدباقر نوبخت ضمن بیان‬ ‫ای��ن مطلب در اس��تودیو ن��گاه یک‬ ‫شبکه اول سیما افزود‪ :‬امریکا هم بعد‬ ‫از س��ال ‪ ۱۴۰۰‬اج��ازه واردات بنزین‬ ‫ب��ه م��ا نمی دهد‪ .‬تصور کنید اگر دش��منان ما به‬ ‫همین ش��دت که دارو را تحری��م کرده اند بنزین‬ ‫را هم تحریم می کردند چه اتفاقی رخ‬ ‫می داد‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫در واکن��ش ب��ه ناارامی ه��ای اخیر و‬ ‫تصمیم های کالن دولت گفت‪ :‬اگر در‬ ‫کشورمان به یکدیگر رحم کنیم دیگر‬ ‫نیازی نیست باال سر هر فرد یک مامور‬ ‫و بازرس قرار دهیم و مش��کالت حل‬ ‫می شود‪ .‬در کشورمان به اندازه کافی ظرفیت و توان‬ ‫نظارت��ی وجود دارد‪ ،‬دولت هم به قدر کافی برای‬ ‫تاکید پاپ بر ایجاد جهانی عاری از تسلیحات هسته ای‬ ‫امری��کا به ناکازاک��ی و ق��رار دادن حلقه گل بر‬ ‫بن��ای یادبود انها گفت‪ :‬اینج��ا یاداور درد و رنج‬ ‫و وحش��تی اس��ت که ما انس��ان ها می توانیم بر‬ ‫دیگران روا داریم‪ .‬او افزود‪ :‬مطمئن هستم ایجاد‬ ‫جهانی بدون تس��لیحات هسته ای نه تنها ممکن‪،‬‬ ‫بلکه ضروری است‪.‬‬ ‫از رهبران سیاس��ی جهان می خواهم فراموش‬ ‫نکنن��د این س�لاح ها از ما در براب��ر تهدیدهای‬ ‫موجود علیه مردم و امنی��ت بین المللی حمایت‬ ‫نمی کنند‪ .‬پاپ بار دیگ��ر حمایت خود از پیمان‬ ‫منع تس��لیحات اتمی را که مورد قبول دوسوم از‬ ‫اعضای س��ازمان ملل است اعالم کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫این گفته قدرت های بزرگ جهانی که توافق منع‬ ‫تسلیحات‪ ،‬تضعیف کننده بازدارندگی اتمی است‪،‬‬ ‫مخالفم‪ .‬او گفت‪ :‬یکی از بزرگ ترین و عمیق ترین‬ ‫دغدغه های انس��ان امنیت‪ ،‬صلح و ثبات اس��ت‪.‬‬ ‫داشتن سالح هسته ای و دیگر تسلیحات کشتار‬ ‫جمعی پاسخ این دغدغه نیست؛ در واقع برعکس‬ ‫عکس روز‬ ‫جلوگیری از تورم و افزایش قیمت ها اراده منسجم‬ ‫دارد‪ .‬نوبخت با بیان اینکه تا پایان امسال کسری‬ ‫بودج��ه نخواهیم داش��ت‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬امروز‬ ‫پیش نوی��س بودج��ه س��ال ‪ ۹۹‬را تقدی��م دولت‬ ‫کردیم‪ .‬او با اشاره به اوضاع ارز و ثبات بازار افزود‪:‬‬ ‫باتوج��ه به همت دوس��تان م��ا در بانک مرکزی‬ ‫امیدواری��م باز هم بتوان نرخ ارز را کنترل و ثبات‬ ‫بازار ارز را حفظ کرد‪ .‬خوش��بختانه از حیث ارزی‬ ‫وضع خوبی داریم‪.‬‬ ‫است‪ .‬صلح و ثبات بین المللی با ترس از تخریب‬ ‫یا تهدید به ریش��ه کنی در تضاد است‪ .‬این صلح‬ ‫و ثبات تنها در س��ایه وحدت و همکاری جهانی‬ ‫حاصل می شود‪.‬‬ ‫در جهانی ک��ه میلیون ها کودک و خانواده در‬ ‫ش��رایط غیرانس��انی زندگی می کنن��د پولی که‬ ‫می توان��د صرف ایجاد فرصت و اینده با س��اخت‬ ‫کارخان��ه و ارتقای س��طح زندگی ش��ود‪ ،‬صرف‬ ‫تسلیحات مخرب و کشنده می شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫اصالح ایین نامه «نظارت بر مسافرت های‬ ‫خارجی سازمان های اجرایی»‬ ‫باغ فتح اباد کرمان‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫وزارت کشور به منظور تسهیل تعامل استانداران با کشورهای همجوار‪ ،‬درخواست‬ ‫اصالح و الحاق یک تبصره به ماده (‪ )۲‬ایین نامه «نظارت بر مسافرت های خارجی‬ ‫سازمان های اجرایی» را به دولت ارسال کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬اس��تانداران در قلمرو ماموریت خویش‬ ‫ی دولت‪ ،‬مس��ئولیت اجرای سیاس��ت های عمومی کشور در‬ ‫به عنوان نماینده عال ‬ ‫ارتباط با وزارتخانه ها‪ ،‬موسس��ه ها و ش��رکت های دولتی و موسس��ه های عمومی‬ ‫غیردولت��ی را برعهده دارن��د و می توانند با اس��تان های کش��ورهای همجوار در‬ ‫چارچوب سیاست ها و خط مشی های کلی نظام‪ ،‬ارتباط برقرار کرده و مسائل مورد‬ ‫نظر در قلمرو استان خویش را مطرح کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬در مواقع ضروری و مهم‪ ،‬مانند مس��ائل خاص سیاس��ی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ضروری اس��ت که اس��تانداران مناطق مرزی بتوانند برای تس��ریع در‬ ‫امور به کش��ورهای هم مرز و همس��ایه مسافرت کنند که این مهم به دلیل مراحل‬ ‫پیش بین��ی ش��ده در ایین نامه «نظارت بر مس��افرت های خارجی س��ازمان های‬ ‫اجرای��ی» در برخی موارد‪ ،‬موج��ب اتالف وقت و ایجاد اخ�لال در انجام وظایف‬ ‫محوله می شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس وزارت کشور پیش��نهاد کرده یک تبصره به ایین نامه نظارت بر‬ ‫مس��افرت های خارجی نهاد های اجرایی‪ ،‬با مضمون«مسافرت استانداران مرزی و‬ ‫معاونان انها به استان های مجاور استان تحت مدیریت انان از کشورهای همسایه‬ ‫با تشخیص و موافقت وزیر کشور انجام خواهد شد» اضافه شود‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬علی اصغر یوس��ف نژاد‪ ،‬عضو هیا ‬ ‫ت‬ ‫رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی از برگزاری جلسه‬ ‫استیضاح وزیر کش��اورزی در روز سه شنبه‪ ۵ ،‬اذر‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬س��وال از وزیر اقتصاد به جلسه روز‬ ‫دوشنبه (امروز) موکول شده است‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گف��ت‪ :‬مجلس روز دوش��نبه با حضور مس��ئوالن‬ ‫دولت��ی درباره نرخ کاالها جلس��ه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫عل��ی الریجانی در پاس��خ ب��ه تذک��ر نمایندگان‬ ‫درب��اره افزایش ن��رخ برخی کااله��ا در بازار گفت‪:‬‬ ‫کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی‬ ‫به منظ��ور نظارت بر نرخ کاالها جلس��ه تش��کیل‬ ‫داده ان��د و مجلس با حضور مس��ئوالن دولتی این‬ ‫موضوع را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش س��ومریه نی��وز‪ ،‬دفتر عادل‬ ‫عبدالمه��دی‪ ،‬نخس��ت وزیرعراق جزئیات س��فر‬ ‫ن رئیس جمهوری امریکا به این‬ ‫مای��ک پنس‪ ،‬معاو ‬ ‫کش��ور را اعالم کرد‪ .‬در این بیانیه امده است‪ :‬پنس‬ ‫در قالب دیدار از پیش تعیین ش��ده به عراق امد تا‬ ‫از نیروهای کشورش در پایگاه «عین االسد» که در‬ ‫چارچوب ائتالف بین المللی در جنگ علیه داعش‬ ‫برای کمک به نیروهای عراقی در این کشور حضور‬ ‫دارن��د‪ ،‬دلجویی کند‪ .‬همچنین قرار اس��ت وی به‬ ‫استان اربیل سفر کند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به گ��زارش پای��گاه اینترنت��ی وزارت‬ ‫دفاع امریکا‪ ،‬جان س��ی رود‪ ،‬معاون سیاس��ی وزیر‬ ‫دفاع امری��کا با عادل الجبیر‪ ،‬وزیر مش��اور در امور‬ ‫ن سعودی دیدار کرد‪ .‬تداوم روابط‬ ‫خارجه عربس��تا ‬ ‫نظامی بلندمدت میان ایاالت متحده و عربس��تان‬ ‫و موضوعات��ی مانند ای��ران و یمن از محورهای این‬ ‫دیدار بوده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش المیادین‪ ،‬وزارت کش��ور یمن‬ ‫در صنع��ا اعالم کرد‪ :‬عناصر منتس��ب ب��ه ‪ 2‬گروه‬ ‫تروریس��تی داعش و القاعده به کمک عربس��تان‬ ‫سعودی پایگاه نظامی اموزشی در مناطق اشغالی‬ ‫یمن می س��ازند‪ .‬این بیانیه تاکید کرد عربس��تان‬ ‫س��عودی به دنبال س��ازماندهی دوباره گروه های‬ ‫تکفیری در دو اس��تان ابین و ش��بوه است و پایگاه‬ ‫نظام��ی در منطقه جعار متش��کل از عناصر یمنی‬ ‫و س��عودی برای اموزش و اس��کان تروریست های‬ ‫تکفیری است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به گزارش س��ومریه نیوز‪ ،‬ائتالف النصر‬ ‫به رهبری حیدرالعبادی‪ ،‬نخست وزیر پیشین عراق‬ ‫در بیانیه ای اعالم کرد‪ ،‬این ائتالف سفر ماپک پنس‪،‬‬ ‫مع��اون رئیس جمهوری امریکا به عراق را که مخل‬ ‫حاکمیت کشور است‪ ،‬محکوم می کند‪ .‬این ائتالف‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بغداد پایتخت عراق اس��ت‪ ،‬نه اربیل‪ .‬ما‬ ‫با موافقت دولت عراق با مقدمات این س��فر که تنها‬ ‫محدود به پایگاه عین االسد و اربیل بود‪ ،‬مخالفیم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬فاضل الفت�لاوی‪ ،‬نماینده ائتالف الفتح‬ ‫عراق ب��ه س��ومریه نیوز گفت‪ :‬در جلس��ات اینده‬ ‫پارلم��ان ‪ ۱۳‬وزی��ر کابین��ه عادل عبدالمه��دی‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر تغییر می کنند که ش��امل ‪ ۳‬پس��ت‬ ‫وزارتی اصلی هس��تند‪ .‬الفتالوی تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫گام مرحله نخس��ت اس��ت و در پ��ی ان تعدادی از‬ ‫مناصب خاص و مدیران کل جدا از سهمیه بندی ها‬ ‫و اعمال فش��ارهای حزبی و سیاسی تغییر خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬یک منبع گروه طالبان به بی بی س��ی‬ ‫گف��ت تالش ها برای اغاز دوب��اره مذاکرات امریکا‬ ‫و گروه طالبان‪ ،‬از س��ر گرفته ش��ده است‪ .‬به گفته‬ ‫این منبع که خواس��ت از او نام برده نش��ود‪ ،‬زلمای‬ ‫خلیلزاد‪ ،‬نماینده وی��ژه وزارت خارجه امریکا برای‬ ‫صلح افغانس��تان با نمایندگان گروه طالبان در قطر‬ ‫دیدار کرده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزی��ر دفاع فرانس��ه در س��خنانی در‬ ‫پانزدهمی��ن کنفرانس امنیت منطقه ای موس��وم‬ ‫ب��ه «گفت وگوه��ای منامه» ضم��ن پرداختن به‬ ‫مس��ائل خاورمیانه‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬پاریس همچنان‬ ‫به گفت وگو با ته��ران ادامه خواهد داد‪ .‬به گزارش‬ ‫رویت��رز‪ ،‬اظهارات خان��م فلورانس پارل��ی درباره‬ ‫گفت وگو با ایران را می توان بخشی از طرح امانوئل‬ ‫مکرون رئیس جمهوری فرانس��ه ب��رای تاکید بر‬ ‫ض��رورت گفت وگو با ایران دانس��ت‪ .‬گرچه ابتکار‬ ‫مک��رون برای انج��ام گفت وگوی مس��تقیم میان‬ ‫ای��ران و امریکا محقق نش��د‪ ،‬اما به نظر می رس��د‬ ‫وی از شکس��ت طرح ابتکاری خود مایوس نش��ده‬ ‫و همچن��ان معتقد اس��ت کلید حل بس��یاری از‬ ‫مس��ائل خاورمیانه را باید در روند گفت وگو با ایران‬ ‫جست وجو کرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬فراکسیون «سائرون» وابسته به جریان‬ ‫صدر عراق از جمع اوری امضا با هدف اصالح قانون‬ ‫انتخابات پارلمانی‪ ،‬تغییر کمیس��اریای انتخابات‬ ‫و قان��ون ان خب��ر داد‪ .‬به گزارش س��ایت ش��بکه‬ ‫تلویزیون��ی س��ومریه نیوز ع��راق‪ ،‬پیش تر محمد‬ ‫الحبوسی‪ ،‬رئیس پارلمان عراق بر اهمیت تصویب‬ ‫پیش نویس قانون کمیس��اریای انتخابات و قانون‬ ‫انتخاب��ات تاکید و اعالم کرد این دو پیش نویس در‬ ‫صدر دستور کار نشست روز دوشنبه پارلمان قرار‬ ‫دارد‪ .‬صباح الساعدی‪ ،‬رئیس فراکسیون سائرون‪،‬‬ ‫الحلبوس��ی را به وقت کشی در تعیین تاریخ جلسه‬ ‫اس��تیضاح عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخست وزیر عراق‬ ‫متهم کرد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫قیمت نفت در‬ ‫سال اینده میالدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1413‬‬ ‫پیاپی ‪2731‬‬ ‫گام مهم برای پیشبرد‬ ‫اهداف حمایت‬ ‫از صنایع پیشرفته‬ ‫‪ 15‬هزار‬ ‫اتوبوس شهری‬ ‫در وضعیت اورژانسی‬ ‫راه اهن ایران‬ ‫در «میانه» راه ابریشم‬ ‫در بررسی مشکالت «نهضت داخلی سازی قطعات» تاکید شد‬ ‫‹ ‹تامین مالی تعمیق ساخت داخل‬ ‫منابع مالی داخلی س��ازی قرار اس��ت از کجا تامین‬ ‫ش��ود؟ ایا در این راس��تا برای س��اخت قال��ب و تولید‬ ‫نمونه از قطعه موردنظر پیش پرداختی انجام می شود؟‬ ‫رضا هاش��می‪ ،‬عض��و انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرو کشور در این باره به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫همان ط��ور که بارها انجمن اعالم ک��رده با این رویکرد‬ ‫واحدهای تولیدی نمی توانند ادامه فعالیت دهند؛ حال‬ ‫پرسش این اس��ت که قطعه ساز از کجا باید منابع مالی‬ ‫مورد نی��از خود را تامین کن��د‪ .‬درحال حاضر صنعتگر‬ ‫برای هزینه ه��ای خرید و تامین م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫خود را به طور نقدی پرداخ��ت کند‪ .‬وی افزود‪ :‬کمبود‬ ‫نقدینگی مشکالت زیادی برای سازنده ایجاد می کند؛‬ ‫نخست اینکه وقتی من صنعتگر منابع مالی(نقدینگی)‬ ‫کافی نداشته باشم‪ ،‬ناچارم هر محصولی را با هر کیفیتی‬ ‫تهی��ه کنم و جای انتخاب ندارم که به طور قطع کیفیت‬ ‫کار پایین می اید‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اگر قطعه س��از نتواند‬ ‫قطعات مورد نیاز خودروس��ازان را تولید و تامین کند‪،‬‬ ‫تیراژ تولید خودروسازان هم دچار افت می شود‪ .‬وی در‬ ‫رضا هاشمی‬ ‫محمدمهدی شکورزاده‬ ‫اگر قرار است در زمینه داخلی سازی سرمایه گذاری کنیم‪ ،‬باید‬ ‫برای س��اخت قطعات خودروهای جدید یا در راستای ارتقای کیفی‬ ‫محصوالت در حال تولید باشد‪ .‬باید قطعاتی تولید کنیم که بتوانند‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی را بگذرانند‬ ‫ادامه تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬کاهش حجم سرمایه‬ ‫ش تولید را در دست اندازهای‬ ‫در گردش صنعتگران‪ ،‬بخ ‬ ‫گوناگونی گرفتار کرده است و عالوه بر این‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫نمی توان��د از بانک ه��ا خری��د اعتب��اری دریافت کند‪.‬‬ ‫هاشمی در پاسخ به این پرسش که ایا خودروساز برای‬ ‫تامی��ن مالی مورد نیاز داخلی س��ازی با نهادهای مالی‬ ‫و اعتباری مذاکره ای نک��رده‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز اقدامی برای‬ ‫تامین مالی مورد نیاز تولید انجام نشده و هر صنعتگری‬ ‫ی می ش��ود باید‬ ‫که متعهد ب��ه داخلی س��ازی قطعه ا ‬ ‫خودش در ان زمینه س��رمایه گذاری کند‪ .‬خودروساز‬ ‫با جدیت در حال تجاری کردن خودروهای ناقص کف‬ ‫کارخانه است اما باید برای تامین نقدینگی هم تدبیری‬ ‫اندیش��یده ش��ود‪ .‬عضو انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرو کش��ور با بیان اینک��ه برگزاری‬ ‫میزهای تخصصی داخلی سازی یکی از اقدام های بسیار‬ ‫مهم در صنعت خودرو است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬دیر یا زود باید‬ ‫این امر محقق می ش��د اما برای متوقف نش��دن پروژه‬ ‫بای��د منابع مالی مورد نیاز ان هم در نظر گرفت‪ .‬انجمن‬ ‫در حال مذاکره اس��ت تا مطالبات معوق قطعه س��ازان‬ ‫پرداخت شود تا بلکه بخشی از نقدینگی ها را تامین کند‪.‬‬ ‫وی پیشنهاد کرد‪ :‬بانک ها باید به کمک تولید بیایند‪ .‬در‬ ‫تمام جهان هم همین گونه است‪ .‬اگر بانک ها با صنعت‬ ‫خودرو همراهی الزم را داش��ته باش��ند‪ ،‬زمینه تحرک‬ ‫بسیاری از صنایع داخلی دیگر هم فراهم می شود‪ .‬تاکید‬ ‫رهبر معظم انقالب نیز بر همین موضوع اس��ت که همه‬ ‫برای رونق تولید داخل��ی از این رویکرد حمایت کنند‪.‬‬ ‫بانک ها باید کم��ک کنند و اینکه فقط صندوق ذخیره‬ ‫ارزی کمک کند یا صندوق نواوری و شکوفایی‪ ،‬شدنی‬ ‫نیست‪ .‬هاشمی یاداور شد‪ :‬دیر تصمیم به ساخت داخل‬ ‫گرفتی��م باید این امر از اوای��ل دهه ‪ ۹۰‬کلید می خورد‪.‬‬ ‫بارها معترض کسانی شدم که در این دوره قطعات را از‬ ‫چین وارد کردند تا فعالیت ها نخوابد درحالی که راهکار‬ ‫مناس��ب این بود که ارز خارج ش��ده برای تولید داخل‬ ‫هزینه ش��ود‪ .‬صنعتگران توانایی ساخت انواع گوناگون‬ ‫قطع��ات را دارن��د و می ت��وان گفت که س��وءمدیریت‬ ‫منجربه وضعیت کنونی ش��ده اس��ت‪ .‬زمانی که برجام‬ ‫برقرار بود به راحتی می توانستیم به جای قطعه کامل و‬ ‫خروج ارز‪ ،‬دانش فنی و ماش��ین االت مورد نیاز را وارد و‬ ‫محصوالت را تعمیق ساخت داخل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی قطعات قدیمی‬ ‫عنوانمی شودبخشیازتعمیقساختداخلقطعات‬ ‫با استفاده از ظرفیت های موجود داخلی در حال انجام‬ ‫است اما برای برخی قطعات نیاز به سرمایه گذاری های‬ ‫جدید داریم‪ .‬محمدمهدی ش��کورزاده‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫خراس��ان رضوی در ادامه ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫مذاکرات انجام ش��ده مقرر ش��ده ب��ود وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت به وس��یله تامی��ن مالی ک��ه برای‬ ‫خودروس��ازان دارد یا پرداخت مطالبات قطعه س��ازان‬ ‫از سوی خودروس��ازان‪ ،‬نقدینگی مورد نیاز انها تامین‬ ‫ش��ود‪ .‬با توجه به ش��رایطی که در یکی دو سال گذشته‬ ‫ب��رای صنعت قطعه به وجود امده و به ویژه از س��ال ‪۹۷‬‬ ‫تاکنون‪ ،‬واحدهای صنعتی با بحران نقدینگی شدیدی‬ ‫روبه رو هس��تند‪ .‬همچنین با توجه ب ه کمبود نقدینگی‬ ‫خودروس��ازان طبیعی اس��ت خودروس��از هم توانایی‬ ‫پرداخت این سرمایه گذاری های جدید را نداشته باشد؛‬ ‫از این رو قطعه س��ازان در مواردی ک��ه منظور افزایش‬ ‫ت تولید اس��ت بای��د از موجودی س��رمایه های‬ ‫ظرفی ‬ ‫ثابت خود اس��تفاده کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬موضوعی که در‬ ‫طرح داخلی س��ازی قطعات مطرح می ش��ود‪ ،‬ساخت‬ ‫داخل قطعات خودروهای قدیمی اس��ت که تولیدشان‬ ‫ب��ه زودی متوقف می ش��ود‪ .‬س��رمایه گذاری برای این‬ ‫قطعات صد درصد اش��تباه اس��ت‪ .‬در بعضی میزهای‬ ‫تخصصی داخلی س��ازی‪ ،‬قطعاتی بود که مربوط به این‬ ‫خودروها می شد‪ .‬البته شاید برخی از این قطعات برای‬ ‫خودروهای جدید قابلیت استفاده داشته باشد که من‬ ‫از این موضوع اگاه نیستم‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان خراس��ان در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫ایا ممکن اس��ت این داخلی س��ازی برای خدمات پس‬ ‫از ف��روش و بازار لوازم یدکی این مدل ها باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موضوع داخلی س��ازی برای خط تولید خودروس��ازان‬ ‫اس��ت‪ .‬معتقدم باید مورد به مورد قطعات بررسی شود‬ ‫که ایا س��رمایه گذاری برای س��اخت داخل انها صرفه‬ ‫اقتصادی دارد یا خیر؟ ایا تیراژ مورد نیاز بازار در حدی‬ ‫اس��ت که س��رمایه گذاری های انجام شده را مستهلک‬ ‫کند؟ با این حجم سرمایه گذاری ایا تولیدکننده نیمی‬ ‫از ب��ازار را در اختیار خواهد داش��ت؟ به هر روی تحریم‬ ‫همیش��گی نیس��ت و پس از رفع تحریم محصوالت با‬ ‫نرخ رقابتی وارد کشور می شوند‪ .‬درحال حاضر به دلیل‬ ‫ش��رایط اضطراری که کش��ور دارد ش��اید سیاست ها‬ ‫به گونه ای اس��ت که اگرچه قیمت ها اقتصادی نیس��ت‬ ‫اما مصلحت کش��ور این امر را ایجاب می کند؛ بنابراین‬ ‫اگر قطعات داخلی سازی شده که مربوط به خودروهای‬ ‫در حال خروج از خط تولید هس��تند ب��رای بازار لوازم‬ ‫یدکی انهاس��ت بای��د موضوع به طور ش��فاف تر دنبال‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬زمانی خودکفایی قطعاتی دنبال‬ ‫می ش��ود که استراتژیک هس��تند اما وقتی موضوع به‬ ‫تعیین اهداف‬ ‫با نگاه‬ ‫به اینده‬ ‫بازار لوازم یدکی می رس��د باید دید با همین اس��تدالل‬ ‫می توان تولید را توجیه کرد‪ .‬شکورزاده با بیان اینکه در‬ ‫سطح کالن‪ ،‬داخلی س��ازی قطعاتی خودرویی که قرار‬ ‫اس��ت تولید ان متوقف ش��ود‪ ،‬هدررفت سرمایه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تشخیص این موضوع که کدام قطعه تولید شود‬ ‫یا نشود با خودروس��از است‪ .‬در میزهای تخصصی اول‬ ‫و دوم این موضوع درنظر گرفته نش��ده بود که چرا باید‬ ‫قطعات خودروهای در حال خروج بومی س��ازی شوند‪.‬‬ ‫اگر قطعه ای داخلی سازی شد اما تولید ان خودرو ادامه‬ ‫پیدا نکرد باید هزینه های مربوط به این سرمایه گذاری‬ ‫را به نوعی خودروس��از تقبل کن��د‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫بخ��ش خصوصی ضرر س��نگینی را متحم��ل خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این مقام صنفی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر قرار است‬ ‫برای س��اخت داخلی س��رمایه گذاری ش��ود باید برای‬ ‫قطعات خودروهای جدید یا در راس��تای ارتقای کیفی‬ ‫محص��والت در حال تولید باش��د‪ .‬بای��د قطعاتی تولید‬ ‫کنیم ک��ه بتوانند اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه‬ ‫خودروی��ی را بگذرانند‪ .‬رئیس انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خراس��ان رضوی‬ ‫گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت که با توجه به تغییراتی که در‬ ‫خودروسازی های کشور به وجود امده‪ ،‬امکان همکاری‬ ‫بس��یاری فراهم شده که قابل مقایسه با قبل نیست‪ .‬در‬ ‫ش��رایط کنونی نمی توان در امور مالی و رفع مشکالت‬ ‫ای��ن بخش‪ ،‬منتظر معجزه بود ام��ا به طور کلی دیدگاه‬ ‫مدیریتی در این جهت اس��ت ک��ه تولید داخل افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬ش��کورزاده بیان کرد‪ :‬در این ش��رایط اگرچه‬ ‫ممکن است خودروسازان نتوانند به روند داخلی سازی‬ ‫کمک مالی کند اما با حمایت هایی که دارند قطعه س��از‬ ‫ت خود‬ ‫با جرات بیشتر و ریسک کمتر می تواند به فعالی ‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫خبره��ا حاک��ی از این اس��ت ک��ه قطع��ات برخی‬ ‫خودروهای از رده خارج برای س��ایر مدل ها اس��تفاده‬ ‫خواهد ش��د اما اگر این خودروها قابلی��ت ادامه تولید‬ ‫ندارن��د چون نمی توانند اس��تانداردهای م��ورد نظر را‬ ‫بگذرانند‪ ،‬پس اس��تفاده از قطعات غیراس��تاندارد انها‬ ‫برای سایر خودروها مش��کلی از الودگی هوا را برطرف‬ ‫نخواه��د کرد‪ .‬گویا برای رفع این گونه چالش ها مدیران‬ ‫فق��ط وضعی��ت کوتاه مدت را درنظ��ر می گیرند و نگاه‬ ‫میان مدت و بلندمدت به فراموش��ی س��پرده می شود‪.‬‬ ‫این تسلس��ل باطل همت و اراده داخلی سازی قطعات‬ ‫را ضعیف می کن��د در حالی که می توان این هزینه ها و‬ ‫انرژی هایی که در این مسیر صرف می شود را در راستای‬ ‫ارتقای کیفیت قطعات خودروهای جدید صرف کرد‪.‬‬ ‫قطعات پژو ‪ ۴۰۵‬برای سمند و پارس قابل استفاده است‬ ‫عم��ل اتفاقی که خواهد افتاد این اس��ت که درصد‬ ‫بسیار باالیی از قطعه سازان که تاکنون تامین کننده‬ ‫قطع��ات پ��ژو ‪ ۴۰۵‬بوده اند‪ ،‬اس��یب نخواهند دید؛‬ ‫به دلی��ل اینکه خودروهای جایگزین معرفی ش��ده‬ ‫قابلیت اس��تفاده از قطعات مشابه را دارند؛ بنابراین‬ ‫فقط درصد بسیار کمی قطعه سازان تزئینات خاص‬ ‫داخلی پژو ‪ ۴۰۵‬هستند که دچار مشکل می شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته الزم به یاداوری اس��ت که به طور‬ ‫معم��ول درصد بس��یار باالیی از ات��اق خودروها در‬ ‫خ��ود کارخانه ه��ای خودروس��از تولید می ش��وند‬ ‫که بس��یاری از قالب های انها مس��تهلک و قدیمی‬ ‫هس��تند؛ بنابراین در عمل خروج خ��ودرو ‪ ۴۰۵‬از‬ ‫خ��ط تولید هزین��ه زیادی را در ای��ن زمینه ایجاد‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬بیگلو درباره خودرو رانا به عنوان دیگر‬ ‫جایگزی��ن پژو ‪ ۴۰۵‬گفت‪ :‬خ��ودرو رانا محصولی از‬ ‫هم��ان پلتفرم خودرو ‪ ۲۰۶‬و ‪ ۲۰۷‬اس��ت‪ .‬به دلیل‬ ‫اینکه پلتفرم مش��ترک اس��ت در این خ��ودرو نیز‬ ‫مش��کلی ایجاد نخواهد ش��د‪ .‬همان طور که پیش تر‬ ‫هم اع�لام کرده ایم موضوع توقف تولید پراید و پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬با موضوع توقف پیکان در س��ال های گذش��ته‬ ‫بسیار متفاوت است‪.‬‬ ‫امادگی ایران خودرو برای تولید خودرو برقی و هیبریدی‬ ‫معاون مرکز تحقیقات‪ ،‬طراحی و تکوین محصول‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬از اغاز مطالعات امکان س��نجی برای‬ ‫طراح��ی و توس��عه محص��والت هیبری��دی و برقی‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬کیانوش پورمجیب‬ ‫در این باره خاطرنش��ان کرد‪ :‬در صورت فراهم شدن‬ ‫زیرس��اخت های الزم‪ ،‬پروژه ه��ای مرتبط با توس��عه‬ ‫محص��والت هیبریدی و برقی نیز اغاز خواهد ش��د‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کاهش قابل توجه مصرف س��وخت‬ ‫محص��والت ایران خ��ودرو در چند س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬هم اکنون مصرف س��وخت محص��والت این‬ ‫خودروس��از براس��اس معیارهای اس��تاندارد کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬با ای��ن وجود ایران خودرو در تالش اس��ت با‬ ‫اجرای پروژه های ارتق��ای خانواده موتورهای فعلی‪،‬‬ ‫مص��رف س��وخت محص��والت را حدود ی��ک لیتر‬ ‫کاهش دهد‪ .‬این ش��رکت درحال حاضر پروژه ارتقای‬ ‫خان��واده موتوره��ای ‪ XU‬و ‪ EF‬را در دس��تور کار‬ ‫دارد‪ .‬پورمجی��ب اضافه کرد‪ :‬توس��عه خانواده موتور‬ ‫کم مصرف ‪ ۳‬س��یلندر از جمل��ه اقدام های زیربنایی‬ ‫ایران خ��ودرو در حوزه کاهش مصرف س��وخت بوده‬ ‫که متاس��فانه به دلیل تحریم های بین المللی صنعت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬اجرای این پروژه تا ح��دودی دچار چالش‬ ‫ش��د‪ ،‬اما با تدابیر اتخاذ ش��ده و با تکیه بر توانمندی‬ ‫ش��رکت های دانش بینان داخلی تالش می ش��ود تا‬ ‫اج��رای این پروژه نیز به مس��یر اصلی خود بازگردد‪.‬‬ ‫پورمجی��ب طراح��ی و تولید موت��ور دیزل با مصرف‬ ‫‪ ۴.۹‬لیت��ر در هر ‪ 100‬کیلومت��ر پیمایش را از دیگر‬ ‫اقدام های زیربنایی انجام ش��ده از سوی ایران خودرو‬ ‫در حوزه مصرف سوخت برشمرد و افزود‪ :‬در صورت‬ ‫صدور مجوزهای الزم از س��وی س��ازمان های متولی‬ ‫صنعت خودرو کش��ور‪ ،‬ایران خ��ودرو امادگی دارد تا‬ ‫تولی��د محصوالت جاری را ب��ا موتور دیزل عملیاتی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رضا رضایی‬ ‫کارشناس صنعت قطعه‬ ‫در ‪ ۴‬دهه گذشته (اگر مسائل تحریم و جنگ را‬ ‫کنار بگذاریم) به طور کالن صنعت کشور بیشتر‬ ‫در حال��ت درون گ��را طراحی و حرکت می کرد و‬ ‫نگاه ویژه ای به برون گرایی وجود نداش��ت؛ یعنی‬ ‫حضور صنعتگران در بازارهای رقابتی و صادرات‬ ‫کمرنگ بوده اس��ت‪ .‬این موضوع خود مسئله ای‬ ‫کالن ب��رای سیاس��ت گذاران کش��ور به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬در نتیجه این مسئولیت سنگین ب ر عهده‬ ‫مدیران و مسئوالن اجرایی باالدست کشور است‬ ‫تا تحولی بزرگ در این مسیر به وجود اورند‪.‬‬ ‫صنعتگران در تاریخچه تولید خود نگاه به بازار‬ ‫داخل داش��ته اند در حالی که الزم اس��ت از این‬ ‫پوسته خارج ش��ویم و مانند کشورهای صنعتی‬ ‫و توس��عه یافته این موضوع را مدنظر قرار دهیم‬ ‫ک��ه با نگاه به بازارهای فرامل��ی تولید و فعالیت‬ ‫خ��ود را ادامه دهیم‪ .‬البته اینکه چه صنایعی در‬ ‫کشور فعالیت داشته باشند به سیاست های کالن‬ ‫کش��وری در بخش اقتصاد و صنعت برمی گردد‪.‬‬ ‫همچنین اینکه در کدام بخش توانمندی کشور‬ ‫بیش��تر بوده و به همان س��مت برای تامین بازار‬ ‫داخ��ل و نیز صادرات حرکت کنیم از مس��ائلی‬ ‫اس��ت که در اتخاذ تصمیم ها باید لحاظ شود‪ .‬در‬ ‫‪ ۴‬دهه گذش��ته سیاست گذاران به این اصل مهم‬ ‫توجه نکردند یا اگر توجه داشتند‪ ،‬بسیار محدود‬ ‫بود‪ .‬این چالش بزرگی برای تولید صنعتی کشور‬ ‫به ش��مار می رود که نیاز به رسیدگی جدی دارد‬ ‫زیرا س��اختار‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬تجهیزات‬ ‫نرم افزاری و س��خت افزاری با دی��د درون گرایی‬ ‫جلو امده اس��ت‪ .‬سهم داش��تن در بازار جهانی‬ ‫کار راحت��ی نیس��ت و الزم اس��ت رویکردهای‬ ‫سیاس��ت گذاران به این س��مت چرخش داشته‬ ‫باش��د‪ .‬توجه ویژه مس��ئوالن کش��ور باید زمینه‬ ‫ای��ن تحول را به وج��ود اورد که صنعت برون گرا‬ ‫و صادرات محور باشد‪.‬‬ ‫همچنین این موضوع باید مبنای توسعه برای‬ ‫صنایع جدید باش��د‪ .‬در این بستر صنعت قطعه‬ ‫نیز یکی از این صنایع اس��ت ک��ه امروز نیازمند‬ ‫چنی��ن نگاه و رویکردی اس��ت‪ .‬برای تحقق این‬ ‫امر مهم‪ ،‬تحوالت س��خت افزاری و نرم افزاری در‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬فناوری‪ ،‬دانش فنی‪ ،‬مهارت های‬ ‫مدیریتی‪ ،‬حمایت و پش��تیبانی های دولتی برای‬ ‫حضور جهانی نیاز است‪.‬‬ ‫نیاز داریم سیاس��ت گذاران اهداف بلندمدت‪،‬‬ ‫میان م��دت و کوتاه م��دت ب��ا توجه ب��ه اهداف‬ ‫سیاس��ی خود طراح��ی و تدوی��ن کنند‪ .‬ضمن‬ ‫انکه سیاس��ت های کالن را برای توس��عه بخش‬ ‫خصوص��ی درنظ��ر بگیرن��د و ج��دا از بخ��ش‬ ‫خصوصی‪ ،‬بخش دولت��ی نمی تواند به تنهایی به‬ ‫این سمت حرکت کند‪.‬‬ ‫اگر س��ال های متمادی گذش��ته مورد بررسی‬ ‫ق��رار گیرد‪ ،‬می بینیم که س��ال به س��ال میزان‬ ‫ص��ادرات کش��ور کاهش یافته ب��ه این دلیل که‬ ‫جهان در فناوری و تولید سرعت داشته و صنعت‬ ‫داخل عقب مانده اس��ت‪ .‬اهداف را باید با جدیت‬ ‫بیشتر و نگاه به اینده پیش ببریم‪.‬‬ ‫قیمت قطعات یدکی سایپا‬ ‫افزایش نخواهد یافت‬ ‫مدیرعامل س��ایپایدک گفت‪ :‬با وجود برخی‬ ‫محرک ه��ا در ب��ازار و عواملی ک��ه می تواند به‬ ‫افزای��ش به��ای قطعات و ارائ��ه خدمات منجر‬ ‫ش��ود‪ ،‬به منظ��ور حمای��ت از مصرف کنندگان‬ ‫و مش��تریان گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬قیمت‬ ‫قطعات یدکی س��ایپا افزایش نخواهد یافت‪.‬به‬ ‫گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬نظام الدین وفا با اش��اره به‬ ‫رویکرد س��ایپایدک در حمایت از تولید داخل‬ ‫و بومی س��ازی قطعات یدکی‪ ،‬افزود‪ :‬س��ازمان‬ ‫خدمات پس از فروش س��ایپا با در نظر گرفتن‬ ‫سیاست های ابالغی مدیریت ارشد گروه سایپا‬ ‫و پس از بررس��ی های کارشناس��ی‪ ،‬با همراهی‬ ‫همه جانبه ش��بکه نمایندگی ه��ای مجاز و در‬ ‫راس��تای حمای��ت از مصرف کنن��دگان نهایی‬ ‫و مش��تریان گروه خودروس��ازی س��ایپا‪ ،‬اقدام‬ ‫ب��ه توزیع قطعات اصلی و با کیفیت در ش��بکه‬ ‫نمایندگی ها و عاملیت های فروش با قیمت های‬ ‫قبل��ی کرده و حتی ب��رای بعضی از قطعات هم‬ ‫کاهش قیمت در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬مالکان محص��والت گروه‬ ‫س��ایپا به منظور تامین قطعات یدکی اصلی و با‬ ‫کیفی��ت مورد نیاز خود‪ ،‬باید به نمایندگی های‬ ‫سایپا و عاملیت های فروش قطعات یدکی مجاز‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫به دنب��ال اعالم خودروه��ای جایگزین پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫از س��وی ایران خ��ودرو‪ ،‬دبی��ر انجمن س��ازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرو گفت‪ :‬مش��کلی برای‬ ‫قطعه س��ازان از باب��ت توقف تولید پ��ژو ‪ ۴۰۵‬ایجاد‬ ‫نمی شود چراکه قطعات ان برای خودروهای سمند‬ ‫و پژو پارس قابل اس��تفاده خواهد بود‪ .‬مازیار بیگلو‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره سرنوشت قطعه سازان‬ ‫پ��ژو ‪ ۴۰۵‬پ��س از توقف تولید این خ��ودرو‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬محص��والت ایران خودرو نیز تا حدودی همان‬ ‫وضعیت محصوالت سایپا را دارد‪ .‬انچه روی پلتفرم‬ ‫س��اختار س��مند و پارس ادامه خواه��د پیدا کرد‪،‬‬ ‫در خ��ودرو ‪ ۴۰۵‬در عم��ل از لح��اظ قطعات فنی‪،‬‬ ‫سیس��تم های ترمز‪ ،‬تعلی��ق‪ ،‬موتور و‪ ...‬با یک درصد‬ ‫تغییرات جزئی قابل استفاده روی خودروهای پارس‬ ‫و سمند خواهد بود‪ .‬دبیر انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرو خاطرنش��ان کرد‪ :‬همچنان‬ ‫بح��ث بدنه و تزئین��ات داخلی خ��ودرو ‪ ۴۰۵‬باقی‬ ‫خواه��د ماند که انها به احتمال زیاد دچار مش��کل‬ ‫خواهن��د ش��د‪ .‬البته یک سلس��له از قطعات بدنه و‬ ‫تزئینات داخلی خ��ودرو ‪ ۴۰۵‬روی خودرو پارس و‬ ‫گروه سمند قابل اس��تفاده خواهد بود؛ بنابراین در‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬میزه��ای تخصص��ی‬ ‫داخلی س��ازی همچنان در حال انجام است‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه از تیر ت��ا اذر‪ ۳ ،‬میز تخصصی فق��ط برای صنعت‬ ‫خودرو برگزار ش��د‪ .‬این روزها در حالی تعمیق ساخت‬ ‫داخل پیگیری و انجام می ش��ود ک��ه همچنان کمبود‬ ‫نقدینگی در واحدهای صنعتی قطعه سازان را با چالش‬ ‫روب��ه رو کرده اس��ت؛ از یک س��و مطالبات و از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬باقیمانده تس��هیالت ‪۱۱‬هزار میلیارد تومانی که‬ ‫هنوز پرداخته نشده اس��ت‪ .‬اگرچه یکی از گالیه هایی‬ ‫که درباره صنایع داخل از س��وی کارشناس��ان اقتصاد‬ ‫مطرح می شود ش��دت وابس��تگی واحدهای صنعتی‬ ‫به کمک های مالی دولتی اس��ت اما در ش��رایط فعلی‬ ‫برای ادامه روند داخلی س��ازی‪ ،‬چ��اره ای به جز تامین‬ ‫مالی صنعتگران وجود ندارد‪ .‬قطعه س��ازان در این باره‬ ‫عنوان می کنند‪،‬اگر مطالبات ش��ان هم پرداخت شود‪،‬‬ ‫فقط بخش��ی از چالش های موجود برطرف می ش��ود‪.‬‬ ‫مسائلی مالی یکی از موضوع هایی است که امکان دارد‬ ‫پروژ داخلی س��ازی را در نیمه راه با مشکل روبه رو کند‪.‬‬ ‫مس��ئله دوم فهرس��ت قطعات مورد نیاز خودروسازان‬ ‫اس��ت که از س��وی خودروس��ازان برای داخلی سازی‬ ‫پیش��نهاد می ش��ود‪ .‬رئیس انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خراسان رضوی در‬ ‫این باره عنوان کرد‪ ،‬داخلی س��ازی قطعات خودروهای‬ ‫پرمصرفی که قرار اس��ت ب��ه زودی از خط تولید خارج‬ ‫شود‪ ،‬هدردادن هزینه و زمان است‪.‬‬ ‫تعمیق ساخت داخل در دست انداز نقدینگی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1413‬‬ ‫پیاپی ‪2731‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫نیازمند نگاه راهبردی‬ ‫رفع مشکالت صنعت‬ ‫خودرو تا ‪ ۲‬سال اینده‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره‬ ‫به پویش داخلی س��ازی قطعات خودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫اگر درباره داخلی سازی قطعات‪ ،‬مدیریت درست‪،‬‬ ‫جدیت و همت وجود داش��ته باش��د و منابع مالی‬ ‫الزم تامین ش��ود‪ ،‬پس از دو سال به وضعیت خوبی‬ ‫می رس��یم اما از انجا که بر س��ر راه داخلی س��ازی‬ ‫موانعی وجود دارد‪ ،‬خودروس��ازان به احتمال زیاد‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۹۹‬مش��کالتی را خواهند داش��ت‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل خلخال��ی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو‬ ‫درباره مقدمات الزم برای واگذاری خودروسازی ها‬ ‫گفت‪ :‬واگذاری خودروس��ازی ها می تواند در چند‬ ‫مرحل��ه انجام ش��ود؛ می توانند نخس��ت امالک و‬ ‫دارایی های غیرتولیدی را به فروش رس��انند و پس‬ ‫به سراغ ان قسمت از بخش های تولیدی بروند که‬ ‫می توان انها را به زنجیره تامین س��پرد‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬خودروساز می تواند بخش تولیدی مربوط به‬ ‫سیس��تم ها و مجموعه های خودرویی مانند ترمز‪،‬‬ ‫فنر‪ ،‬فرم��ان و حتی قوای محرک��ه را واگذار کند‪.‬‬ ‫اگر ای��ن بخش ها خصوصی ش��وند ب��ار زیادی از‬ ‫دوش خودروس��از برداش��ته خواهد شد‪ .‬خلخالی‬ ‫درباره پویش داخلی س��ازی قطعات خودرو گفت‪:‬‬ ‫دس��ت کم ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬س��ال زمان الزم اس��ت تا یک‬ ‫سازنده برای هر یک از این مجموعه های خودرویی‬ ‫به وجود اید و پویش داخلی س��ازی قطعات در امر‬ ‫تولی��د موثر باش��د‪ .‬می ت��وان انتظار داش��ت که‬ ‫اگ��ر مدیریت درس��تی در این باره انجام ش��ود و‬ ‫جدیت و همت وجود داش��ته باش��د و منابع مالی‬ ‫ان تامین ش��ود پس از دو س��ال به وضعیت خوبی‬ ‫برسیم‪ .‬وی گفت‪ :‬شاید سال ‪ ۹۸‬اتفاق خوبی برای‬ ‫تولی��د خودرو به وقوع نپیوندد زی��را درباره برخی‬ ‫قطعات داخلی س��ازی نش��ده نیاز به واردات است‬ ‫و در این زمینه مش��کالتی وج��ود دارد مگر اینکه‬ ‫راه های میانبر ش��کل گیرد ی��ا کمک هایی در این‬ ‫زمینه از س��وی دولت انجام ش��ود اما اگر مس��ئله‬ ‫داخلی س��ازی قطعات را مدنظر داش��ته باش��یم‪،‬‬ ‫می توان گفت که به احتمال زیاد خودروس��ازان تا‬ ‫پایان سال ‪ ۹۹‬مشکالتی را داشته باشند زیرا بر سر‬ ‫راه داخلی س��ازی موانعی وجود دارد که الزم است‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫گام مهم برای پیشبرد اهداف حمایت از صنایع پیشرفته‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پس از داخلی سازی محصوالت‪ ،‬در گام بعدی به نظر‬ ‫می رسد در این راس��تا باید به سوی حمایت از فناوری‬ ‫و صنایع پیش��رو رفت‪ .‬در این باره رئی��س هیات مدیره‬ ‫ش��رکت مادر تخصصی صن��دوق حمایت از تحقیقات و‬ ‫توس��عه صنایع پیش��رفته از افزایش ‪ ۱۲‬سرفصل جدید‬ ‫به وظایف و اختیارات این صندوق براس��اس اساسنامه‬ ‫جدید خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از فناوری «های تک»‬ ‫رضا نقی پور‬ ‫براساس سند‬ ‫چشم انداز‬ ‫باید بتوانیم تا‬ ‫دو سال اینده‬ ‫پیشران صنایع‬ ‫پیشرفته و‬ ‫مهم ترین حامی‬ ‫این صنایع‬ ‫باشیم‬ ‫رضا نقی پور در گفت وگو با شاتا با بیان اینکه اساسنامه‬ ‫جدید با امضای هیات وزیران‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫و تاییدیه شورای نگهبان انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬در اساسنامه‬ ‫قبلی نام صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه صنایع‬ ‫الکترونی��ک بوده و س��رفصل الکترونیک برای مجموعه‬ ‫متصور بود اما براس��اس اساس��نامه جدید ‪ ۱۲‬سرفصل‬ ‫به منظ��ور حمایت از صنایع پیش��رفته و «های تک» به‬ ‫وظای��ف و اختیارات مجموعه افزوده ش��د‪ .‬در‪ ۱۵۰‬روز‬ ‫فعالیت صندوق براس��اس اساسنامه جدید برنامه جامع‬ ‫اس��تراتژیکی را حاوی چش��م انداز و افق های توس��عه‪،‬‬ ‫اهداف‪ ،‬محوره��ا‪ ،‬برنامه ها و طرح ها با کمک همکاران‪،‬‬ ‫اس��تادان دانش��گاهی و صاحب نظ��ران ب��رای مدیریت‬ ‫سازمان تعریف کردیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره ش��رکت م��ادر تخصصی صندوق‬ ‫حمای��ت از تحقیق��ات و توس��عه صنایع پیش��رفته بر‬ ‫ضرورت افزایش س��رمایه صندوق تاکید کرد و افزود‪ :‬با‬ ‫بررسی های انجام شده ازسوی صندوق مشخص شد که‬ ‫صنایع پیش��رفته کشور برای پیشبرد برنامه ها و حصول‬ ‫نتیج��ه به ‪۷۰‬هزار میلیارد توم��ان اعتبار نیاز دارند و از‬ ‫سویی با فرمول های به دست امده و میزان تورم موجود‬ ‫و س��رمایه فعلی صن��دوق نیاز ب��ه ‪۷‬هزارمیلیارد تومان‬ ‫افزایش س��رمایه داری��م که حدود ‪۱۰‬درص��د از اعتبار‬ ‫مورد نیاز صنایع پیشرفته کشور است‪.‬‬ ‫نقی پور یاداور ش��د‪ :‬اق��دام مهم دیگ��ر در ‪ ۱۵۰‬روز‬ ‫فعالی��ت دوره جدید تهیه س��اختار س��ازمانی مجموعه‬ ‫بود که تا به حال وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬همه ایین نامه‬ ‫و ش��یوه نامه های صندوق ‪ ۲۲‬س��ال پیش تدوین شده‬ ‫ب��ود ام��ا ذات و ماهیت این مجموع��ه می طلبد که هر‬ ‫سال خود را روزامد کند چراکه با شتاب جهنده صنایع‬ ‫پیش��رفته و با توج��ه به ماهیت حمایت��ی این صندوق‬ ‫می طلب��د ک��ه از فن��اوری «های تک» با ای��ن ماهیت‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در ادامه حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان و فن��اور در قال��ب اختی��ارات صندوق و‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان تهران درباره فرایند‬ ‫داخلی س��ازی قطعات خودرو و تاثیر ان بر کاهش نرخ خودرو‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تولید قطعات داخلی براساس استانداردهای جهانی‬ ‫موجب کاهش نرخ تمام شده ان نسبت به نمونه مشابه خارجی‬ ‫می ش��ود‪ .‬در غی��ر این ص��ورت این صنعت در ب��ازار رقابتی با‬ ‫چالش های جدی روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫محس��ن رزمخواه در گفت وگو با خبرخودرو‪ ،‬اقتصاد مقیاس‬ ‫را به عنوان یک عامل درونی بزرگ ترین مش��کل صنعت قطع ه‬ ‫دانس��ت و تصری��ح ک��رد‪ :‬ادغ��ام واحدهای کوچک ت��ر دارای‬ ‫ظرفیت ه��ای تولیدی اندک ب��ا واحدهای قطعه س��ازی برای‬ ‫پوشش هزینه ها و تسهیل دسترس��ی به دانش فنی و فناوری‬ ‫پیش��رفته الزامی اس��ت که ش��رایط را برای رقاب��ت و کاهش‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی اعالم ک��رد‪ :‬باید ب��ا یک ن��گاه عمیق و‬ ‫راهبردی به صنعت خودرو نگریسته شود؛ از دولت‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت انتظار داریم در‬ ‫راس��تای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودرو و‬ ‫تولید انبوه و ایجاد فضای رقابتی سیاس��ت گذاری‬ ‫کنند اما تاکنون اقدامات شایس��ته و بایسته ای در‬ ‫این راستا انجام نش��ده است‪ .‬سیدمهدی مقدسی‬ ‫در گفت وگو با خبرخودرو اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫قیمت خودرو در کش��ور ما واقعی نیست‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت که رابطه معناداری بین میزان تولید خودرو‬ ‫و قیم��ت وجود دارد و با افزای��ش تولید‪ ،‬قیمت ها‬ ‫تعدیل می ش��ود‪ .‬ای��ن موضوع را از اس��فند ‪ ۹۷‬تا‬ ‫تابستان شاهد بودیم‪ ،‬در ان مقطع با افزایش تولید‬ ‫خودرو قیمت ها تعدیل شد و کاهش یافت‪ .‬از طرفی‬ ‫نظارت بیش��تری روی دالالن و سایت هایی که به‬ ‫نوعی افزایش قیمت خ��ودرو را مدیریت می کنند‬ ‫انجام شد و تمام این عوامل موجب کاهش و تعدیل‬ ‫قیمت خودرو در ان مقطع شد‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در مجل��س دهم افزود‪ :‬از اواخر تابس��تان دوباره با‬ ‫کاهش تولید خودرو در کش��ور روبه رو شدیم و این‬ ‫مس��ئله در افزای��ش قیمت خودرو موث��ر بود زیرا‬ ‫هزینه های ثابت خودروسازان در چنین شرایطی‬ ‫سرشکن می شود‪ .‬از سوی دیگر پرداخت تسهیالت‬ ‫از س��وی بانک مرکزی به خودروس��ازان به منظور‬ ‫پرداخت مطالبات قطعه س��ازان ادامه پیدا نکرد و‬ ‫این موضوع نیز موجب وارد ش��دن یک ش��وک به‬ ‫این حوزه شد‪ .‬او افزود‪ :‬در چنین شرایطی‪ ،‬دالالن‬ ‫و واس��طه ها به این وضعیت دامن می زنند و قیمت‬ ‫خ��ودرو را در بازار افزایش می دهند‪ .‬قیمت خودرو‬ ‫درحال حاض��ر در کش��ور ما واقعی نیس��ت‪ .‬باید با‬ ‫یک نگاه عمیق به صنعت خودرو نگریس��ته شود‪.‬‬ ‫از دول��ت و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت انتظار‬ ‫داریم در راستای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت و‬ ‫تولید انبوه و ایجاد فضای رقابتی سیاس��ت گذاری‬ ‫کنند اما هنوز اقدامات شایس��ته و بایس��ته در این‬ ‫راستا انجام نشده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی های انجام شده از سوی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه‬ ‫صنایع پیش��رفته مش��خص ش��د صنایع پیشرفته کش��ور برای پیشبرد‬ ‫برنامه ها و حصول نتیجه به ‪۷۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند‬ ‫مس��ئولیت هایی که قانون برعهده ان گذاش��ته است را‬ ‫از دیگر وظایف صندوق برش��مرد و افزود‪ :‬پیاده س��ازی‬ ‫و تکمیل س��امانه ای جامع در راس��تای اه��داف دولت‬ ‫الکترونی��ک از اقدام های جدی��د در این دوره و به نوعی‬ ‫داش��بورد مدیریتی اس��ت ک��ه متقاضی��ان می توانند‬ ‫به طور برخط فرایند تقاضای خود را ش��فاف مش��اهده‬ ‫کنند‪ .‬عقد قرارداد با موسس��ه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگانی در زمینه اولویت س��نجی رش��ته های صنایع‬ ‫پیش��رفته نیز دیگر اقدام در م��دت دوره جدید فعالیت‬ ‫صن��دوق ب��ود که البت��ه کمک ش��ایانی ب��رای تعیین‬ ‫اولویت ه��ای رش��ته های صنای��ع پیش��رفته خواه��د‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به انعق��اد تفاهمنامه ب��ا مراکز علمی‬ ‫و پژوهش��ی از جمل��ه صن��دوق ن��واوری و ش��کوفایی‬ ‫و معاون��ت تع��اون وزارت کار‪ ،‬موسس��ه اموزش��ی‬ ‫تحقیقاتی صنایع دفاعی‪ ،‬پارک علم و فناوری دانش��گاه‬ ‫ته��ران و‪ ...‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬اس��اس کار این بود که‬ ‫تفاهمنامه ه��ا ب��ه ق��رارداد منج��ر و عملیاتی ش��ود و‬ ‫خوش��بختانه بس��یاری از این مراکز خودش��ان مجدانه‬ ‫پیگیر کار هستند و نشست های مستمری با انها برگزار‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سقف تسهیالت‬ ‫قیمت ها فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وجود مش��کالت سیاسی در مسیر همکاری‬ ‫قطعه س��ازان با ش��رکت های مش��ابه خارجی بیان ک��رد‪ :‬نبود‬ ‫ارتباط��ات جهانی ب��ر کیفیت قطعات تاثیرگذار اس��ت و برای‬ ‫افزایش کیفیت تولیدات با نرخ مناس��ب‪ ،‬نیازمند خرید دانش‬ ‫فن��ی‪ ،‬دانش مدیریت و اس��تفاده از ماش��ین االت پیش��رفته‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان تهران در ادامه افزود‪:‬‬ ‫تحریم ه��ا بیش از پیش امکان برقراری ارتباطات بین المللی را‬ ‫دشوار کرده است که در این راستا گذشت زمان و لغو تحریم ها‬ ‫می تواند بسترهای مورد نیاز برای پیشرفت این صنعت را فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح ارتباط صنعت و دانشگاه‬ ‫نقی پور افزایش س��قف تس��هیالت قاب��ل ارائه از ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد ریال ب��ه ‪ ۵۰‬میلیارد ریال را در دوره اخیر گام‬ ‫مه��م دیگری برای پیش��برد اهداف حمای��ت از صنایع‬ ‫پیشرفته و براساس اساسنامه‪ ،‬اختیارات و وظایف جدید‬ ‫صندوق عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه ام��ار ‪ ۶‬م��اه فعالی��ت‬ ‫صن��دوق اظه��ار کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال تعداد‬ ‫قرارداده��ای تس��هیالت مالی ب��ه ‪ ۳۷‬م��ورد به ارزش‬ ‫‪ ۳۴۷‬میلی��ارد ریال رس��ید که نس��بت ب��ه دوره پیش‬ ‫ک��ه ‪ ۱۹۳‬میلیارد ری��ال بود ‪ ۸۰‬درصد افزایش نش��ان‬ ‫داد و در ص��دور ضمانتنام��ه نیز با رش��د ‪۱۵‬درصدی‪،‬‬ ‫از ‪۴۵۸‬میلیارد ریال ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال گذش��ته به‬ ‫‪۵۲۵‬میلی��ارد ری��ال درم��دت مش��ابه امس��ال افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره ش��رکت م��ادر تخصصی صندوق‬ ‫حمایت از تحقیقات و توس��عه صنایع پیشرفته بر لزوم‬ ‫افزای��ش س��رمایه صندوق تاکید کرد و افزود‪ :‬س��رمایه‬ ‫صندوق در سال ‪ ۷۶‬حدود ‪ ۵۰‬میلیارد ریال بود در سال‬ ‫‪ ۸۲‬به ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال افزایش یافت و سرمایه فعالی‬ ‫براس��اس برنامه بودجه س��ال ‪ ۹۴‬با افزایش مبلغ ‪۷۵۰‬‬ ‫استانداردهای جهانی و کاهش نرخ تمام شده قطعات‬ ‫محس��ن رزمخواه با اش��اره ب��ه بالتکلیفی صنع��ت خودرو‬ ‫گفت‪ :‬نبود اس��تراتژی کلی و اولویت های ویژه س��رمایه گذاری‬ ‫برای توس��عه صنعت��ی کش��ور و همچنین ناتوانی‪ ،‬نداش��تن‬ ‫تخصص و تفکر ازس��وی دولت در پشتیبانی از توسعه و بهبود‬ ‫ش��رایط اقتصادی انگیزه های الزم را برای سرمایه گذاران ایجاد‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم اعمال سیاس��ت های تسهیلی در بخش‬ ‫تولید ازسوی دولت افزود‪ :‬نبود نقدینگی و سرمایه در گردش‪،‬‬ ‫ارائه نشدن تسهیالت ازسوی بانک ها و وجود بهره های سنگین‬ ‫بانکی از دیگر مشکالت صنعت خودرو در کشور است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان تهران با انتقاد از دولتی‬ ‫بودن بخش خودروس��ازی گفت‪ :‬این شرکت ها با بهره گیری از‬ ‫میلیارد ریال به ‪ ۱۲۵۰‬میلیارد ریال رس��ید و این بدان‬ ‫معناست که حدود ‪ ۵‬سال هیچ افزایش سرمایه ای انجام‬ ‫نش��ده اس��ت اما با وجود تورم تجمعی و کاهش ارزش‬ ‫پول ملی و‪ ...‬الزم است که سرمایه صندوق افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در برنامه جامع اس��تراتژیک حضور‬ ‫فعال و حمایت از صنایع پیش��رفته در استان های کمتر‬ ‫برخوردار تعریف ش��ده و امادگی داریم که در این گونه‬ ‫استان ها حضور یابیم و از این رو نمایندگی های اصفهان‪،‬‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬خراس��ان ش��مالی‪ ،‬کهگیلویه و بویر‬ ‫احمد‪ ،‬چهارمحال و بختیاری و اردبیل در صف گشایش‬ ‫نمایندگی های صن��دوق در مرحله نخس��ت طرح قرار‬ ‫دارند‪.‬مدیرعام��ل صندوق حمایت از صنایع پیش��رفته‬ ‫یاداور شد‪ :‬براساس سند چشم انداز ما باید بتوانیم تا دو‬ ‫سال اینده به عنوان پیشران در حوزه صنایع پیشرفته و‬ ‫مهم ترین حامی این صنایع باشیم و سیاست ها و اهداف‬ ‫تعریف شده هم با استفاده از اسناد باالدستی بوده است‬ ‫و در صورت ام��کان و افزایش بودجه می توانیم حتی از‬ ‫پایان نامه های دانشجویی هم حمایت کنیم‪.‬‬ ‫نقی پور در ادامه با تش��ریح برنامه های اینده سازمان‬ ‫متب��وع خود‪ ،‬اف��زود‪ :‬تدوی��ن نظامنام��ه و ایین نامه و‬ ‫معماری دوباره صندوق‪ ،‬تدوین نظام فرهنگ س��ازمانی‬ ‫انسان ساز‪ ،‬س��اختارهای ارزیابی منابع انسانی و تدوین‬ ‫نظام حمایت از صنایع و شرکت های فناور و استارت اپ‬ ‫با تخصیص عادالنه تس��هیالت‪ ،‬توس��عه س��رمایه های‬ ‫انس��انی‪ ،‬توس��عه فعالیت ه��ای مرتب��ط ب��ا حوزه های‬ ‫پژوهش��ی و فناورانه و تبدیل به عنوان پیش��ران صنایع‬ ‫پیشرفته و مولد دانش از برنامه هایی است که در اینده‬ ‫اجرا خواهی��م کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین توس��عه رابطه‬ ‫با دانش��گاه ها و موسسات علمی و پیش��رو در ارتباط با‬ ‫دانشگاه و صنایع پیش��رفته که اغاز شده است؛ توسعه‬ ‫نهادینه س��ازی و جلب مشارکت های بین المللی و جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی‪ ،‬توسعه زیرساخت های کلیدی‪،‬‬ ‫جوان گرایی و تربیت نیروی شایسته برای اینده شرکت؛‬ ‫توسعه فرایندهای الکترونیک و دانش محور در تعامالت‬ ‫داخلی صنایع کشور و مهم تر از همه ایجاد سامانه جامع‬ ‫تخصی در حوزه صنایع که به منزله پلتفرم ملی ما تلقی‬ ‫خواهد ش��د از دیگر طرح هایی اس��ت که برای پیشبرد‬ ‫اهداف س��ازمانی خود طراحی و اجرا می کنیم‪ .‬نقی پور‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬هر چند کلمه توس��عه را در عنوان شرکت‬ ‫یدک می کش��یم اما هنوز به عنوان س��ازمان توسعه ای‬ ‫شناخته نشده ایم‪.‬‬ ‫ان��واع رانت ه��ا و جهت گیری در ارتباط با قطعه س��ازان به فکر‬ ‫تامین منافع خود هستند در صورتی که سرنوشت قطعه سازی‬ ‫و خودروس��ازی یکی اس��ت و موفق نبودن هر یک در فعالیت‬ ‫دیگری اثرگذار است‪.‬‬ ‫محس��ن رزمخ��واه در پایان با اش��اره به از هم گس��یختگی‬ ‫صنعت خودرو کش��ور اظهارکرد‪ :‬باال بودن س��ربارها و تحمیل‬ ‫ش��رایط ویژه به ش��رکت های خودروس��از‪ ،‬دسترسی نداشتن‬ ‫ب��ه دانش فن��ی و فن��اوری ماش��ین االت پیش��رفته و تامین‬ ‫نش��دن منابع مالی م��ورد نیاز توس��عه در بخش های تولیدی‬ ‫مس��ائلی اس��ت که نیازمند کارشناس��ی و ارائه راهکار اس��ت‬ ‫ک��ه با الگوب��رداری از کش��ورهای رو به رش��د برطرف خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کمبود برخی الستیک ها و بی برنامه گی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حال��ی که رانن��دگان خودروهای نیمه س��نگین از نبود‬ ‫الستیک ابراز گالیه می کنند‪ ،‬دست اندرکاران می گویند ضعف‬ ‫برنامه ری��زی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت موجب کمبود‬ ‫برخی انواع الستیک شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬روز است که رانندگان خودروهای‬ ‫سنگین و نیمه سنگین قدیمی تر به ویژه خاورها و مینی بوس ها‬ ‫از کمبود الس��تیک در پایانه های بار گالیه مند هس��تند‪ .‬با این‬ ‫حال برخی کامیون داران برندهای خارجی از جمله اسکانیا نیز‬ ‫این مشکل را گوشزد کرده اند‪.‬‬ ‫یک��ی از مال��کان کامی��ون اس��کانیا درباره مش��کل کمبود‬ ‫الستیک گفت‪ :‬به اتحادیه صنفی رانندگان برای دریافت حواله‬ ‫مراجعه کردیم‪ ،‬که از صدور حواله برای الس��تیک برند اروپایی‬ ‫خودداری کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این در حالی اس��ت که با مراجعه به فروش��گاه‬ ‫الستیک سنگین در پایانه حمل ونقل‪ ،‬از وجود چنین برندهایی‬ ‫در فروش��گاه مطمئن بودیم اما بدون حواله س��همیه الستیک‬ ‫دولتی‪ ،‬امکان خرید این الستیک ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫در همین باره داریوش باقرجوان‪ ،‬مدیر طرح توزیع الستیک‬ ‫سهمیه ای خودروهای سنگین در سازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای درباره کمبود الستیک خودروهای سنگین بین شهری‬ ‫در برخ��ی پایانه ه��ای حمل ونقل اظهارک��رد‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫سبد تامین ما‪ ،‬برندهای گوناگونی وجود دارد و به احتمال زیاد‬ ‫رانندگانی که از کمبود الستیک ابراز نگرانی می کنند‪ ،‬به دنبال‬ ‫برندهای خاصی هس��تند که برند مورد نظر انها موجود نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با رد این ادعا که تولیدکنندگان داخلی از عرضه الستیک‬ ‫خ��ودداری می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬توزیع الس��تیک این نوع خودروها‬ ‫ازس��وی اداره ه��ای کل راه وشهرس��ازی اس��تان ها و همکاری‬ ‫انجمن ه��ا صنفی اس��تانی رانندگان حمل ونقل برون ش��هری‬ ‫انجام می ش��ود که حواله را صادر کرده و در اداره های کل راه و‬ ‫شهرسازی استان ها ثبت می شود و سپس با مراجعه به پایانه ها‪،‬‬ ‫می توانند ان را دریافت کنند اما ممکن است برای اندازه یا برند‬ ‫خاصی از س��وی متقاضی درخواست صدور حواله شود که ان‬ ‫اندازه یا برند خاص موجود نباشد‪.‬‬ ‫باقرجوان درباره اندازه های الس��تیک س��نگین که در کشور‬ ‫کمب��ود داریم‪ ،‬گفت‪ :‬تایرهای اندازه ‪ ۳۱۵‬و ‪ ۳۸۵‬را در کش��ور‬ ‫مازاد داریم اما در زمینه الستیک های اندازه ‪ ،۱۲۲۴‬مینی بوسی‬ ‫و خاوری کمبود وجود دارد و در حال پیگیری از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تامین این کمبود هستیم‪.‬‬ ‫وی دلی��ل کمب��ود برخی اندازه ه��ا را واردات بی��ش از نیاز‬ ‫الستیک های اندازه ‪ ۳۱۵‬و ‪ ۳۸۵‬در برهه ای از زمان عنوان کرد‬ ‫و یاداور ش��د‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید برای واردات‬ ‫الس��تیک خاوری س��ریع تر اقدام کند؛ به ویژه ک��ه متقاضیان‬ ‫الس��تیک های خ��اوری‪ ۱۲۲۴ ،‬و مینی بوس��ی زیاد هس��تند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬مصرف الستیک های ‪ ۱۲۲۴‬در خودروهای سنگین‬ ‫کفی و تریلی بسیار باالست‪.‬‬ ‫مدیر طرح توزیع الستیک سهمیه ای خودروهای سنگین در‬ ‫س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای درباره مش��کل کمبود‬ ‫الستیک اتوبوسی هم گفت‪ :‬با توجه به اینکه اتوبوس ها به طور‬ ‫عمده الس��تیک اندازه ‪ ۳۱۵‬و ‪ ۳۸۵‬مصرف می کنند‪ ،‬کمبودی‬ ‫در بخش الستیک اتوبوس نداریم‪.‬‬ ‫به گفته باقرجوان‪ ،‬کامیون داران و اتوبوس داران درحال حاضر‬ ‫خواهان مصرف الستیک اروپایی هستند و رغبتی به برندهای‬ ‫چینی ندارند‪.‬‬ ‫وی درب��اره علت کمبود واردات الس��تیک برندهای اروپایی‬ ‫گف��ت‪ :‬به دلیل گ��ران ب��ودن واردات این نوع الس��تیک ها‪ ،‬از‬ ‫انجای��ی که برای واردکنندگان صرفه اقتص��ادی ندارد‪ ،‬واردات‬ ‫الستیک های س��نگین چینی بیشتر است که نرخ مناسب تری‬ ‫دارد‪ .‬واردات الستیک های چینی در ابتدای ازاد شدن واردات‬ ‫الس��تیک سنگین در س��ال گذشته به دلیل عطش��ی که بازار‬ ‫داش��ت‪ ،‬پاسخ داد اما پس از انکه بازار به حدی رسید که حق‬ ‫انتخاب به رانندگان کامیون داد‪ ،‬میزان تمایل به خرید و مصرف‬ ‫الس��تیک چینی کاهش یافت‪ .‬کامی��ون داران‪ ،‬اتوبوس داران و‬ ‫س��ایر دارندگان خودروهای س��نگین و نیمه سنگین معتقدند‬ ‫اس��تفاده از الس��تیک های چینی هم منجرب��ه ضعف عملکرد‬ ‫خودروهای سنگین و هم سبب کاهش ایمنی این نوع خودروها‬ ‫به ویژه در سیس��تم ترمز وس��یله نقلیه شده است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫میزان پیمایش الس��تیک های چینی و اروپایی بسیار متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در پاس��خ به این پرسش که ایا الستیک‬ ‫س��نگین همچنان جزو کاالهای اساسی به شمار می رود و با ارز‬ ‫دولتی (‪ ۴۲۰۰‬تومانی) وارد می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر ارز‬ ‫دولتی به الس��تیک س��نگین تعلق می گیرد اما وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در این قضیه حس��اس تر ش��ده و به برندهای‬ ‫خ��اص یا برخی تولیدکنندگان با ش��رایط خاص��ی ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی تخصیص می دهد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1413‬‬ ‫پیاپی ‪2731‬‬ ‫هند و برزیل محرک تولید‬ ‫سنگ اهن در اینده‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی نقش استارت ا پ ها در حوزه معدن مطرح شد‪:‬‬ ‫کسب و کار استارت اپی و دانش بنیانی معموال به فعالیتی‬ ‫گفته می ش��ود که برپایه فناوری های نوین شکل می گیرد‪.‬‬ ‫دانش بنیان ها معموال در جس��ت وجوی یک مدل کس��ب و‬ ‫کار که قابل تکرار و مقیاس پذیر باش��د‪ ،‬هستند‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه معادن از روش های سنتی و قدیمی استفاده می کنند‬ ‫می��دان دادن به جوانان خالق و ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫اهمی��ت حیاتی دارد‪.‬‬ ‫درب��اره این موضوع که چقدر‬ ‫دانش بنیان ها مهم هس��تند و چقدر می توان به انها بها داد‬ ‫با کارشناسان این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت نظام مهندسی معدن از دانش بنیان ها‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫داریوش اسماعیلی‪ :‬در بخش معدن و صنایع معدنی استارت اپ ها‬ ‫نس��بت به دیگر جاه��ا گام هایی ک��ه بای��د را هنوز برنداش��ته اند‪.‬‬ ‫بنابراین از کس��انی که ایده و سررش��ته ای درح��وزه دانش بنیان ها‬ ‫دارند‪ ،‬استقبال می کنیم‪ .‬امیدواریم بتوانیم به گونه ای حرکت کنیم‬ ‫که تا ‪ ۶‬ماه اینده وجود متخصصان حوزه دانش بنیان بیشتر احساس‬ ‫شود‬ ‫اس��تاندار‪ ،‬نماینده های مجلس و‪ ...‬با حضور خود می توانند‬ ‫موجب تشویق فعاالن اقتصادی شده و به رشد انها کنند‪.‬‬ ‫او در پای��ان گفت‪ :‬باور ما این اس��ت که در بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی ‪ ،‬اس��تارت اپ ها نس��بت ب��ه دیگر بخش ها‬ ‫گام هایی که باید را هنوز برنداشته اند‪ .‬لذا از کسانی که ایده‬ ‫و سررشته ای در این کار دارند استقبال می کنیم‪ .‬امیدواریم‬ ‫بتوانی��م به گونه ای حرکت کنیم که ت��ا ‪ ۶‬ماه اینده وجود‬ ‫متخصصان حوزه دانش بنیان بیشتر احساس شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده پژوهی در فعالیت های معدنی‬ ‫محمدرضا بهرامن‪ ،‬رئیس خانه معدن ایران در حاش��یه‬ ‫نمایش��گاه ربع رشیدی تبریز در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بخش معدن یکی از بخش هایی اس��ت که به صورت‬ ‫برنامه ریزی ش��ده باید اخرین فناوری ه��ا و تغییرات را در‬ ‫خ��ود لمس ک��رده و ببیند‪ .‬به این خاط��ر که فعالیت های‬ ‫معدنی تجدید پذیر نیستند و ما این سرمایه ملی را نباید به‬ ‫صورت سنتی بهره برداری کنیم بنابراین اینده پژوهی الزمه‬ ‫فعالیت های معدنی در کشور است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه دوری از روش های سنتی در تمامی‬ ‫بخش های معدنی باید لحاظ شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سنگ های‬ ‫تزئینی‪ ،‬خاک های صنعتی و‪ ...‬باید از روش های سنتی فاصله‬ ‫بگیریم و روش های جدید را پیدا کنیم‪ .‬اگر چنین اقدامی را‬ ‫انجام ندهیم صرفا سرمایه ملی را از بین برده ایم‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫سرمایه ملی منابع مالی ما هستند و باید در حفظ ان کوشا‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اهمیت فناوری گفت‪:‬‬ ‫م��واد معدنی تجدیدپذیر یا وارداتی نیس��تند بلکه همه در‬ ‫دل زمین وجود دارد بنابراین نقش فراوری یک عامل مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬ما باید با نگاه توس��عه یافته به این سرمایه ملی نگاه‬ ‫کنیم تا بتوانیم از مواد معدنی در رشد کشور بهره ببریم‪.‬‬ ‫بهرام��ن با تاکید بر اینکه در ح��وزه معدن باید به دنبال‬ ‫دان��ش روز بروی��م گفت‪ :‬ما دانش نداری��م درحالی که باید‬ ‫به روزتری��ن فناوری ها را اس��تفاده کنیم‪ .‬ب��ه طور مثال در‬ ‫حوزه اکتشاف هنوز سنتی عمل و مواردی را دنبال می کنیم‬ ‫که دنیا تمام انها را طی کرده و پش��ت سرگذاش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫برای حل این مشکل حضور در کنفرانس ها و نمایشگاه های‬ ‫بین المللی و داخلی ارزش��مند اس��ت چراکه باعث می شود‬ ‫اخری��ن تغییرات را در بخش های مختلف متوجه ش��ویم‪،‬‬ ‫داده ه��ا را گرفت��ه و نیازه��ای خود را ب��ا ان تطبیق دهیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬بخش��ی از نمایش��گاه های معدنی معرفی‬ ‫نواوری هاست که در ان افراد فکر و ایده های خود را عرضه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به این سوال که چقدر‬ ‫فضا برای دانش��جویان باز اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��رکت های‬ ‫معدن��ی باره��ا نیازهای خ��ود را مطرح و از دانش��جویان و‬ ‫توانمندان کشور درخواست همکاری کرده اند‪ .‬در این روند‬ ‫به ارتباط میان صنعت و دانشگاه بر می خوریم که عملیاتی‬ ‫ش��دن ان را در خان��ه معدن اغاز کرده ای��م‪ .‬امیدواریم در‬ ‫اینده ای نزدیک دانشگاهیان بتوانند با شرکت های معدنی‬ ‫ارتباط گس��ترده ای پیدا کنند تا ایده های خود را در اختیار‬ ‫معدنی ها بگذارند‪.‬‬ ‫محمدباقر دری‬ ‫سرپرست معاونت اکتشاف سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داریوش اسماعیلی‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫ما اکتشافات سطحی را در کشور به خوبی پوشش‬ ‫داده ایم اما در اکتش��افات عمقی نس��بت به بسیاری‬ ‫از کش��ورها عقب هس��تیم‪ .‬در این بین متاس��فانه‬ ‫تاکنون برداشت های ژئوفیزیک در مقیاس مناسب‬ ‫در س��طح کشور نداش��ته ایم‪ .‬به همین خاطر مدتی‬ ‫است که س��ازمان زمین شناسی مش��غول برداشت‬ ‫و مطالع��ات ژئوفیزیک هوای��ی در فاصله های ‪۲۵۰‬‬ ‫مت��ری با خط پروازهای بین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۸۰‬متر از س��طح‬ ‫زمین اس��ت‪ .‬از این طریق تعداد زی��ادی انومالیایی‬ ‫ژئوفیزیک هوایی معرفی ش��ده است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫سازمان زمین شناسی با تیم تخصصی خود توانسته‬ ‫کار اکتش��اف را از س��طح به عمق بب��رد‪ .‬درواقع کار‬ ‫علم��ی زمین شناس��ی و اکتش��افات در کش��ور با‬ ‫تاسیس س��ازمان زمین شناسی ش��روع شده است‪.‬‬ ‫ازانجایی که نخس��تین قدم برای هر کار اکتش��افی‬ ‫تهیه نقش��ه های زمین شناس��ی اس��ت لذا سازمان‬ ‫زمین شناس��ی با حمایت متخصص��ان خود در این‬ ‫زمین��ه ت�لاش کرده اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫قبل از تش��کیل این س��ازمان تنها مناطق نفت خیز‬ ‫کش��ور یعنی جنوب غرب ایران و زاگرس نقشه های‬ ‫زمین شناس��ی داش��تند و مابقی مناطق ایران فاقد‬ ‫نقش��ه زمین شناس��ی بودند‪ .‬به این ترتیب سازمان‬ ‫زمین شناسی در این چند س��ال تقریبا تمام کشور‬ ‫را با نقشه های زمین شناسی خود پوشش داده است‪.‬‬ ‫البت��ه اگر بودجه کافی و حمایت های الزم را دریافت‬ ‫کند می تواند تحول بزرگی را در کش��ور ایجاد کند‪.‬‬ ‫مس��ئله مهم دیگر خام فروشی اس��ت‪ ،‬ازانجایی که‬ ‫کش��ور باید از خام فروشی پرهیز کند لذا ما با داشتن‬ ‫تی��م تخصص��ی در بخش فراوری گام ه��ای موثری‬ ‫برداشته ایم‪ .‬در همین راستا تاکنون اقدامات وسیعی‬ ‫در این حوزه انجام ش��ده است‪ .‬به طور مثال در طول‬ ‫ای��ن چند س��ال اخیر بی��ش از ‪ ۳۰۰‬م��ورد گزارش‬ ‫فراوری داشته ایم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫موانع اکتشاف‬ ‫در عمق‬ ‫معدنکاری در ایران هنوز سنتی است‬ ‫داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬رئیس س��ازمان نظام مهندسی در‬ ‫پاس��خ به این سوال که این س��ازمان تاکنون چه حمایتی‬ ‫از ش��رکت های اس��تارت اپی بخش معدن کرده‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫سازمان یک سازمان حمایتی مثل دیگر سازمان ها از قبیل‬ ‫ایمی��درو و ایدرو نیس��ت بلکه یک س��ازمان غیرانتفاعی و‬ ‫حرفه ای است که به تنظیم قوانین‪ ،‬مقررات‪ ،‬شیوه نامه ها و‬ ‫نظام نامه ه��ای الزم در بخش معدن و صنایع معدنی کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی ادام��ه داد‪ :‬البته در بح��ث مدیریت فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬اس��تراتژی سازمان نظام مهندسی معدن شامل‬ ‫یک برنامه ‪ ۶‬ساله است‪ .‬بعد از ‪ ۷‬ماه کار بر روی این برنامه‪،‬‬ ‫‪ ۳‬ماه اس��ت که مصوب کرده ایم ت��ا حمایت ها را عملیاتی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن اس��تراتژی یک��ی از اقدامات��ی که‬ ‫درص��دد انجام ان هس��تیم تمرکز بر فن��اوری اطالعات و‬ ‫هوشمندس��ازی اس��ت که در زیرمجموعه هوشمند سازی‬ ‫اس��تارت اپ ها قرار دارد‪ .‬ما برای رش��د استارت اپ ها یک‬ ‫مدی��ر و بودجه مش��خص در نظر گرفته ای��م‪ .‬در این روند‬ ‫امیدواریم بتوانیم به رش��د اس��تارت اپ ها در کشورکمک‬ ‫کنیم‪ .‬رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن ایران درباره‬ ‫اهمیت برگزاری نمایشگاه های تخصصی معدنی نیز گفت‪:‬‬ ‫ب��ا برگزاری نمایش��گاه ها‪ ،‬فع��االن حوزه مع��دن و بخش‬ ‫خصوص��ی فرصتی پیدا می کنند ک��ه توانمندی های خود‬ ‫را به نمایش بگذارند‪ .‬در چنین ش��رایطی مسئوالنی مانند‬ ‫‪5‬‬ ‫رشد ‪ 30‬درصدی تولید‬ ‫در زنجیره فوالد‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1413‬‬ ‫پیاپی ‪2731‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با بهره برداری از واحد های تولید کنسانتره‪ ،‬گندله و اهن اسفنجی محقق شد‬ ‫یادداشت‬ ‫تکمیل‬ ‫زنجیره فوالد‬ ‫با خصوصی ها‬ ‫رشد ‪ 30‬درصدی تولید در زنجیره فوالد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‹ ‹صادرات افزایش یافته است‬ ‫عزیز قنواتی‬ ‫مجید محمودی‬ ‫درباره رش��د ‪ ۳۰‬درصدی تولید فوالدسازان در نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬عزیز قنوانی مدیرعامل فوالد اتیه‬ ‫خلیج ف��ارس در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست امس��ال فوالدسازان هم با رشد تولید و هم‬ ‫با رشد صادرات روبه رو شدند‪ .‬یکی از دالیل رشد تولید‬ ‫انه��ا افزایش میزان صادرات اس��ت‪ .‬قنوات��ی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬حتی برخی فوالدس��ازان بزرگ یک‬ ‫خ��ط خود را برای داخلی تولید و دو خط دیگر خود را‬ ‫به صادرات اختصاص داده اند‪ ،‬چراکه واقعیت این است‬ ‫که با توجه به نرخ ارز‪ ،‬صادرات بس��یار توجیه اقتصادی‬ ‫دارد‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که تا پایان س��ال‬ ‫همین میزان رش��د تولید را شاهد خواهیم بود‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫این موضوع بس��تگی به کش��ش بازار دارد‪ .‬با توجه به‬ ‫توجیه پذیر بودن صادرات برخی واحدها میزان صادرات‬ ‫را افزای��ش داده اند‪ .‬در کل اگر ب��ازار داخلی و خارجی‬ ‫کش��ش الزم را داشته باش��د‪ ،‬واحدهای تولیدی از هر‬ ‫فرصتی برای افزایش تولید و صادرات استفاده می کنند‪.‬‬ ‫البت��ه ناگفته نماند که در بازار داخلی نیز تقاضا معقول‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدهای جدید وارد مدار تولید شدند‬ ‫مجید محمودی کارش��ناس فوالد نی��ز در گفت وگو‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صنع��ت ف��والد به عن��وان ی��ک صنعت‬ ‫اس��تراتژیک در کش��ور س��هم باالی��ی از‬ ‫درامدهای ارزی را نصیب کشور می کند‪.‬‬ ‫براساس امار‪ ،‬ایران با ظرفیت تولید حدود‬ ‫‪۳0‬میلیون ت��ن فوالد‪ ،‬به ط��ور تقریبی یک‬ ‫درص��د تولید فوالد جه��ان را در اختیار دارد‬ ‫و جزو ‪ ۱۰‬کشور نخست در تولید این صنعت‬ ‫مادر به شمار می رود‪.‬‬ ‫با توجه به ظرفیت های مجتمع های فوالدی‬ ‫که در کش��ور وجود دارد‪ ،‬در چشم انداز سال‬ ‫‪ 1404‬تولی��د ‪ 55‬میلیون تن فوالد ترس��یم‬ ‫شده که البته برای رسیدن به چنین ظرفیتی‬ ‫ج��ز از طریق برقراری توازن در زنجیره فوالد‬ ‫میسر نخواهد بود‪.‬‬ ‫البت��ه نکته قابل توج��ه در تکمیل زنجیره‬ ‫فوالد‪ ،‬توجه به خصوصی ش��دن این صنعت‬ ‫راهبردی در کشور است‪.‬‬ ‫از انجا ک��ه صنعت فوالد در ایران در یک‬ ‫بس��تر دولتی ش��کل گرفته چندان نمی توان‬ ‫انتظار بهره وری باالیی از ان داشت‪.‬‬ ‫از همی��ن رو ب��رای افزای��ش به��ره وری‬ ‫در صنع��ت ف��والد بای��د ب��ه فک��ر تکمی��ل‬ ‫زنجی��ره ف��والد در بس��تری خصوص��ی‬ ‫برامد‪.‬‬ ‫از ای��ن منظ��ر اگ��ر صنعت ف��والد را در‬ ‫کش��ور مورد بررس��ی ق��رار دهی��م می توان‬ ‫این گونه نتیج��ه گرفت که تکمی��ل زنجیره‬ ‫ف��والد و اعم��ال مدیری��ت واح��د بخ��ش‬ ‫خصوص��ی ب��ر ای��ن مجموعه ه��ا‪ ،‬از صنایع‬ ‫معدن��ی ت��ا تولی��د ف��والد می توان��د هم به‬ ‫ارتقای بهره وری و افزایش س��ود ش��رکت ها‬ ‫بینجام��د و هم از نظ��ر س��اختاری و کوتاه‬ ‫کردن زنجیره تولید منجربه کاهش هزینه ها‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنع��ت ف��والد در کن��ار صنعت پتروش��یمی جزو‬ ‫صنایعی بوده اس��ت که در نیمه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫با رش��د ‪ ۳۰‬درصدی تولید همراه بوده اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که ش��اهد رون��ق چش��مگیری در زمینه‬ ‫حوزه ساخت و س��از نبوده ایم‪ .‬البته برخی کارشناسان‬ ‫این ح��وزه معتقدند که بازار صادراتی فوالد با توجه به‬ ‫قیمت ارز از بازار صادراتی خوبی برخوردار ش��ده است‬ ‫و تولیدات بیش از انکه به مصرف داخل برسد در حال‬ ‫صادرات اس��ت‪ .‬برخی کارشناس��ان دیگر نیز معتقدند‬ ‫که واحدهای جدیدی که از س��ال گذش��ته وارد مدار‬ ‫تولید ش��ده اند این میزان رشد تولید را برای فوالد رقم‬ ‫زده اند و با توجه به راه اندازی واحدهای جدید در نیمه‬ ‫دوم سال جاری سال اینده نیز به همین اندازه باید در‬ ‫انتظار رشد تولید فوالد در کشور باشیم‪.‬‬ ‫مجی��د محمودی‪ :‬از س��ال های گذش��ته تاکن��ون واحده��ای مختلفی از‬ ‫فوالدس��ازی تا خط ن��ورد‪ ،‬وارد مدار تولید ش��دند و ‪۳۰‬درصد افزایش‬ ‫تولید فوالد به این ظرفیت های جدید برمی گردد‬ ‫با‬ ‫اظه��ار کرد ‪ :‬یکی از دالیل مهم رش��د تولید‬ ‫فوالد در کش��ور‪ ،‬تعداد واحدهای فوالدسازی است که‬ ‫طی س��ال گذشته و نیمه نخست سال جاری وارد مدار‬ ‫تولید شده اند‪ .‬از سال گذشته در زنجیر ه فوالد از جمله‬ ‫واحدهای احیای مستقیم طرح های جدیدی وارد مدار‬ ‫ش��ده اند‪ .‬به تازگی نیز ش��اهد راه اندازی پروژه هایی در‬ ‫کرمان و یزد از سوی رئیس جمهوری بودیم‪.‬‬ ‫محمودی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬واحدهای جدیدی‬ ‫در ش��رکت هایی همچون گل گه��ر‪ ،‬مجموعه میدکو و‬ ‫ش��رکت های مختلف از سال گذش��ته وارد مدار تولید‬ ‫هند و برزیل محرک تولید سنگ اهن در اینده‬ ‫برگ�ردان‪ -‬ثمن رحیم�ی راد‪ :‬تولید جهانی‬ ‫س��نگ اهن ت��ا س��ال ‪ ۲۰۲۸‬می�لادی (‪۱۴۰۷‬‬ ‫خورشیدی) رشد س��االنه ‪۰.۹‬درصدی را تجربه‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از ماینینگ‪ ،‬بنا‬ ‫بر گفته موسس��ه پژوهش��ی فیچ سولوشِ نز تولید‬ ‫جهانی س��نگ اهن در چند س��ال اینده رش��د‬ ‫خواهد داش��ت و این رشد به دلیل توسعه معادن‬ ‫برزی��ل و افزای��ش تولید از س��وی هن��د‪ ،‬اتفاق‬ ‫می افتد‪ .‬در همین حال بنا بر گفته این موسس��ه‬ ‫تحلیلگر امریکایی رشد محصول سنگ اهن چین‬ ‫کاهی خواهد بود و این کاهش به دلیل کم شدن‬ ‫عی��ار کانی ها و باال ب��ودن هزینه های تولید اتفاق‬ ‫می افت��د‪ .‬این گ��زارش می افزای��د تولید جهانی‬ ‫س��نگ اهن از ‪ ۲.۸۵۰‬میلیون تن در سال جاری‬ ‫(‪ )۲۰۱۹‬میالدی به ‪ ۳.۱۱۹‬میلیون تن در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۸‬میالدی خواهد رس��ید‪ .‬این ارقام نشانگر‬ ‫میانگین رش��د ‪ ۰.۹‬درصدی در سال های ‪۲۰۱۹‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۲۸‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬تا ‪ ۱۴۰۷‬خورش��یدی)‬ ‫اس��ت که البته حکایت از کاهش چشمگیر تولید‬ ‫س��نگ اهن در مقایس��ه ب��ا دهه پی��ش از ان و‬ ‫س��ال های ‪ ۲۰۰۹‬تا ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی (‪ ۱۳۸۸‬تا‬ ‫‪ ۱۳۰۷‬خورش��یدی) در این بازه زمانی متوس��ط‬ ‫رشد تولید سنگ اهن ‪ ۲.۹‬درصد هر سال بود‪ .‬بنا‬ ‫بر گزارش فیچ‪ ،‬محرک رشد جهانی تولید سنگ‬ ‫اهن در دهه پیش رو بیش از همه کشورهای هند‬ ‫و برزیل هس��تند و در این بین تولید شرکت واله‬ ‫در جایگاه بزرگ ترین تولیدکننده س��نگ اهن و‬ ‫نی��کل جهان در معدن جدید خود‪ ،‬اس‪۱۱‬دی از‬ ‫اصلی ترین عوامل این رش��د به ش��مار می اید‪ .‬در‬ ‫واقع در نتیجه تولید اس‪۱۱‬دی است که بیشترین‬ ‫عرضه سنگ اهن جهان در دهه پیش رو از سوی‬ ‫ای��ن غول برزیلی انجام می ش��ود‪ .‬در همین حال‬ ‫اس��تخراج کنندگان س��نگ اهن در چین مجبور‬ ‫خواهند بود به دلیل کاهش عیار کانی ها از تولید‬ ‫خ��ود بخواهند‪ .‬فیچ پیش تر تولید س��نگ اهن‬ ‫استرالیا دیگر تولیدکننده بزرگ این ماده معدنی‬ ‫در جه��ان را ‪ ۹۰۳.۶‬میلیون تن در س��ال جاری‬ ‫میالدی اعالم کرده بود‪ ،‬این موسس��ه در گزارش‬ ‫اخی��ر این رقم را به ‪ ۸۸۲‬میلیون تن اصالح کرد‬ ‫و دلی��ل این تغیی��ر را وقوع توفان ِورونیکا و دیگر‬ ‫مشکالت عملیاتی عنوان کرد که بر تولید معادن‬ ‫اصل��ی این کش��ور تاثیرگذار اس��ت‪ .‬تحلیلگران‬ ‫همچنین پیش بینی می کنند تولید س��نگ اهن‬ ‫اس��ترالیا در س��ال های ‪ ۲۰۱۹‬تا ‪ ۲۰۲۸‬میالدی‬ ‫رش��د چندانی را تجربه نکند و متوس��ط رشد ان‬ ‫‪ ۰.۰۴‬درصد برای هر س��ال باش��د‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که میانگین رشد ساالنه تولید سنگ اهن‬ ‫این کش��ور در دهه پیش از این دهه و س��ال های‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬تا ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (‪ 1388‬تا ‪۱۰.۴ )1397‬‬ ‫درصد برای هر سال بود‪ .‬همچنین در ماه اوریل‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬می�لادی (فروردین‪-‬اردیبهش��ت ‪۱۳۹۸‬‬ ‫خورشیدی) ریوتینتو‪ ،‬غول استرالیایی راهنمای‬ ‫تولی��د س��نگ اهن ‪ ۲۰۱۹‬را ب��ه ‪ ۱۴‬میلیون تن‬ ‫کاه��ش داد‪ .‬این کاهش نیز برامده از وقوع توفان‬ ‫ورونیکا بود و اتش س��وزی ک��ه در تجهیزات این‬ ‫ش��رکت در بن��در کِیپ لَمبِ��رت رخ داده بود‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا بی اچ پی بیلت��ون دیگر غول معدنی‬ ‫این کشور و بزرگ ترین شرکت معدنی جهان نیز‬ ‫راهنمای تولید س��نگ اهن خود را برای امس��ال‬ ‫می�لادی ب��ه دلیل توف��ان نام برده ش��ده ‪ ۶‬تا ‪۸‬‬ ‫ش بینی‬ ‫میلیون تن کاهش داد‪ .‬فیچ همچنین پی ‬ ‫می کند رشد تولید سنگ اهن برزیل در سال های‬ ‫پیش رو افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش به‬ ‫دلیل کاهش هزینه های تولید در این کشور است‪.‬‬ ‫برزیل همچنین در این س��ال ها از تولید س��نگ‬ ‫اه��ن باکیفیت باال برخ��وردار خواهد بود اتفاقی‬ ‫که با اس��تقبال باال از سوی چین رو به رو خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این موسس��ه تحلیلگر همچنین پیش بینی‬ ‫می کند تولید س��نگ اهن برزیل در تا پایان سال‬ ‫جاری میالدی که کمی بیش از یک ماه به پایان‬ ‫ان مانده اس��ت به ‪ ۴۴۳‬میلیون تن کاهش یابد‪،‬‬ ‫اما این روند کاهشی ادامه دار نخواهد بود و تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۸‬میالدی (‪ ۱۴۰۷‬خورش��یدی) رقم تولید‬ ‫این کش��ور به ‪ ۵۶۷‬میلیون تن خواهد رسید‪ .‬که‬ ‫به معنای رشد ‪۱.۵‬درصدی در هر سال است‪.‬‬ ‫نمودار منتشرشده از سوی گروه فیچ که مبتنی بر داده های سازمان زمین شناسی امریکا منتشر‬ ‫شده است‪ ،‬تولید جهانی معادن سنگ اهن را نشان می دهد‪ .‬ستون های ابی نشانگر تولید جهانی‬ ‫معادن سنگ اهن در واحد میلیون تن است و منحنی مستقر بر نمودار نشانگر درصد رشد ساالنه‬ ‫تولید جهانی س��نگ اهن است‪ .‬نمودار از چپ به راست حجم تولید در سال های ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) و ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (‪ ۱۳۹۷‬خورشیدی) را نشان می دهد و در ادامه حجم تولید‬ ‫را در سال های جاری (‪ )۲۰۱۹‬تا ‪ )۱۴۰۷( ۲۰۲۸‬پیش بینی می کند‪.‬‬ ‫شده اند‪ .‬در مجموع از سال های گذشته تاکنون واحدهای‬ ‫مختلف��ی از فوالدس��ازی تا خط نورد هم��ه وارد مدار‬ ‫تولید شدند و این ‪۳۰‬درصد به این ظرفیت های جدید‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫وی در ادامه عنوان کرد ‪ :‬البته یک خط به سرعت به‬ ‫ظرفیت اسمی خود نمی رسد و برخی از خطوط ممکن‬ ‫اس��ت دو س��ال طول بکش��د تا به ظرفیت اسمی خود‬ ‫برس��د‪ .‬یک واحد فوالدی نیز ‪ ۳‬س��ال طول می کش��د‬ ‫که به ظرفیت اس��می خود برس��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫ واحدهایی که امسال راه اندازی شده اند در یکی دو سال‬ ‫اینده به ظرفیت اس��می خود می رسند که این موضوع‬ ‫سبب می شود سال اینده با افزایش دوبار ه تولید فوالد‬ ‫روبه رو ش��ویم‪ .‬این کارش��ناس فوالد در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که ایا برای چنین رشد تولیدی‪ ،‬بازار داخلی و‬ ‫صادراتی خواهیم داشت‪ ،‬عنوان کرد ‪ :‬با توجه به توازنی‬ ‫که در زنجیره فوالد روی داده است و هر بخش می تواند‬ ‫نی��از بخش دیگر را تامین کند‪ ،‬می توان عنوان کرد که‬ ‫ای��ن زنجیره نیاز خود را تامین خواهد کرد و به هیمن‬ ‫دلی��ل باید برای محصول نهایی ب��ازار ایجاد کرد‪ .‬البته‬ ‫هنوز در بخش کنس��انتره سنگ اهن با کمبود روبه رو‬ ‫هس��تیم اما در واحدهای گندله س��ازی و احیا ظرفیت‬ ‫متعادل ش��ده است و فوالدس��ازان با مازاد هم روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬البته گفتنی است که در بخش گندله و احیا‬ ‫ظرفیتی برای صادرات نداریم‪.‬‬ ‫محمودی در ادامه خاطرنش��ان کرد ‪ :‬مش��کل اصلی‬ ‫فوالدس��ازان بیشتر در بخش س��نگ اهن و ماده اولیه‬ ‫است‪ .‬واحدهای کنس��انتره سنگ اهن هنوز جوابگوی‬ ‫خطوط بعدی تولید خود نیس��تند و نمی توانند دراین‬ ‫بخش توس��عه داشته باش��ند‪ .‬برای نمونه در مجموعه‬ ‫معدنی و صنعتی س��نگان‪ ،‬گندله س��ازی فوالد مبارکه‬ ‫حدود ‪ ۳‬س��ال اس��ت راه اندازی ش��ده ام��ا واحدهای‬ ‫کنسانتر ه انها هنوز راه اندازی نشده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد ‪ :‬در کل مش��کل اصل��ی زنجی��ره‬ ‫ف��والد تامین س��نگ اهن اس��ت‪ .‬ای��ن تهدید جدی‬ ‫اس��ت و اگ��ر این مش��کل برط��رف نش��ود واحدهای‬ ‫بزرگ فوالدس��ازی بعدها با مش��کل روب��ه رو خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد ادامه داد ‪ :‬صادرات سنگ اهن‬ ‫جفای در حق فوالدسازان بود که باید از ان پیشگیری‬ ‫به عمل اورد ک��ه دولت با وضع عوارض از صادرات ان‬ ‫پیش��گیری به عمل اورد‪ .‬از انجا که سنگ اهن جهانی‬ ‫قیمتی باال دارند تمایل به صادرات ان داشتند‪ .‬متولیان‬ ‫ام��ر باید قیم��ت س��نگ را افزایش دهند ت��ا زنجیره‬ ‫ف��والد به تعادل برس��د‪ .‬در غیر این ص��ورت برخی از‬ ‫واحده��ا مجب��ور می ش��وند برخی از خط��وط خود را‬ ‫بخوابانند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1413‬‬ ‫پیاپی ‪2731‬‬ ‫تصمیم جدید‬ ‫برای صادرکنندگان‬ ‫به عراق و افغانستان‬ ‫«نصف جهان» اماده‬ ‫درخشش صنعتی‬ ‫‪ ۱۱‬صندوق‬ ‫پژوهش و فناوری‬ ‫«دانش بنیان» شدند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تفاهمنامه مرکز ملی فرش با اتاق بازرگانی ایران و چین امضا شد‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۰‬درص��دی عرضه گاز مای��ع‪ ،‬پیگیری ویژه‬ ‫مش��کالت س��وخت ناوگان حمل ونقل عمومی و باربری و‬ ‫نیز عرضه نامحدود برنج تنظیم بازاری از س��وی ش��رکت‬ ‫بازرگانی دولتی‪ ،‬ازجمله مصوبات ستاد تنظیم بازار بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در نشس��ت‬ ‫فوق العاده س��تاد تنظیم بازار کشور که یکشنبه ‪ ۳‬اذر ‪۹۸‬‬ ‫با حضور حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت برگزار ش��د‪ ،‬مقرر ش��د ت��ا افزایش ‪۲۰‬‬ ‫درصدی عرضه گاز مایع از س��وی وزارت نفت و همچنین‬ ‫موضوع تامین سوخت ناوگان حمل ونقل در کارگروه ویژه‬ ‫هدفمندی مصرف س��وخت کشور مورد بررسی بیشتری‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت بازرگانی دولتی ایران نیز اعالم کرد‬ ‫که می تواند برنج را ب��دون هیچ محدودیتی با نرخ مصوب‬ ‫در سراسر کشور توزیع کند‪.‬‬ ‫درعین حال‪ ،‬در این نشس��ت تکالی��ف محوله به نهادها‬ ‫درب��اره رص��د و پایش وضعیت بازار ازلح��اظ تامین و نرخ‬ ‫کااله��ا به ویژه پس از اجرای طرح افزایش نرخ بنزین مورد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬براساس امار و اطالعاتی که اعالم می شود‬ ‫‪۳۰‬درصد صادرات هنر‪-‬صنعت ایرانی یعنی فرش دس��تباف‪،‬‬ ‫ب��ه امری��کا صادر می ش��ود و این در حالی اس��ت که پس از‬ ‫نف��ت‪ ،‬فرش دومین کاالیی اس��ت که در فهرس��ت تحریم ها‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬ان طور که رئیس مرک��ز ملی فرش ایران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در این ش��رایط تاجران راه های خاص خودشان را‬ ‫ب��رای صادرات به کش��ورهای دیگر و حت��ی امریکا دارند که‬ ‫تغیی��ر نیافتن امار تولید فرش دس��تباف ایرانی مهر تاییدی‬ ‫بر این مدعا است‪ .‬فرشته دست پاک در نشست خبری دیروز‬ ‫خود با اهالی رسانه از برنامه های جدید برای افزایش صادرات‬ ‫ف��رش ایرانی به چین خبر داد و گفت‪ :‬فرش به عنوان یکی از‬ ‫کاالهای استراتژیک ایران تلقی می شود که در دورافتاده ترین‬ ‫روستاهای کشور می توان دارقالی قالی بافان را شاهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این نشس��ت که تفاهمنامه مشترک‬ ‫مرک��ز مل��ی فرش ایران با می��ز فرش چین به امضا رس��ید‪،‬‬ ‫مجیدرضا حریری‪ ،‬رئیس اتاق ایران و چین هم حضور داشت‬ ‫و دراین باره گفت‪ :‬از ‪۱۳‬س��ال پیش صادرات به چین در افق‬ ‫نگاه ما بود اما ‪۹‬سال پیش توانستیم به بازار چین وارد شویم‪.‬‬ ‫او در ادامه با اشاره به اینکه سیاست گذار دولتی همیشه باید‬ ‫با بخش خصوصی همراه ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در همه جای جهان‪،‬‬ ‫ایران را با فرش ایرانی می شناسند وفرش از معدود کاالهایی‬ ‫است که برند جهانی ان به نام ایران است‪.‬‬ ‫حریری با بیان اینکه بازار چین به عنوان یک فرصت طالیی‬ ‫برای افزای��ش صادرات کاالهای کش��ورمان ب��ه چین تلقی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬چین بی��ش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۸۰‬میلیارد‬ ‫دالر واردات دارد و ما در صادرات به کشورهای دیگر عالوه بر‬ ‫بعد اقتصادی به بعد فرهنگی ان نیز توجه می کنیم و فرش از‬ ‫معدود کاالهای ایرانی است که فرهنگ ایرانی را نیز می توان‬ ‫با ان به رخ کشید‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اش��اره به اینکه سلیقه‬ ‫و فرهنگ چینی ها با بازارهای امریکایی که پیش ازاین ما وارد‬ ‫انها ش��ده ایم فرق دارد گفت‪ :‬با کمک همه سیاست گذاران و‬ ‫فعاالن می خواهیم که در بازار چین حضور موثرتری داش��ته‬ ‫چشم بادامی ها چشم انتظار فرش ایرانی‬ ‫ص��ادرات فرش درحال حاضر ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر اس��ت ام��ا با برنامه ریزی‬ ‫می توان به دو برابر این رقم برای صادرات فرش فقط در بازار چین رسید‬ ‫باش��یم‪ .‬صادرات فرش درحال حاضر ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر است‬ ‫اما با برنامه ریزی می ت��وان به دو برابر این رقم برای صادرات‬ ‫فرش فقط در بازار چین رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تجاری سازی فرش‬ ‫رئی��س ملی مرکز فرش ایران با اش��اره به اینکه در س��ال‬ ‫رون��ق تولید‪ ،‬فرش ایرانی به عن��وان ایرانی ترین کاالی ایرانی‬ ‫باید فعال باش��د‪ ،‬از همکاری دانش��گاه شهید بهشتی با مرکز‬ ‫ملی فرش دس��تباف خبر داد و گفت‪ :‬ارائه اخرین یافته های‬ ‫علمی در زمینه تاثیر فرش دستباف بر سالمت جسم و روان‬ ‫با همکاری این دانشگاه در دستور کار است‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫پزش��کانی حضور دارند که می توانن��د از دالیل تاثیر فرش بر‬ ‫س�لامت خبر دهن��د‪ ،‬به همین دلیل ما قصد تجاری س��ازی‬ ‫عرضه نامحدود برنج تنظیم بازاری‬ ‫پیگیری و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫نهادهای گوناگ��ون نظارتی ازجمله س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‪ ،‬س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومت��ی و بازرس��ی اتاق اصن��اف ای��ران گزارش هایی‬ ‫در این زمین��ه ارائه دادند و نماینده وزارت کش��ور درباره‬ ‫موضوع رصد و پایش بازار در اس��تان های سراس��ر کشور‬ ‫نیز گزارش خود را ارائه داد که برایند گزارش ها ارائه ش��ده‬ ‫از وضعیت مناس��ب بازار ازلحاظ تامی��ن کاالها و نرخ انها‬ ‫حکایت داشت‪.‬‬ ‫در این نشس��ت درباره موضوع برنج نیز مباحثی مطرح‬ ‫شد که شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد بدون هیچ‬ ‫محدودیتی با نرخ مصوب می تواند برنج را در سراسر کشور‬ ‫توزی��ع کند و مقرر ش��د معاونت بازرگان��ی داخلی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره توزیع این کاال ورود کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن درب��اره تخم م��رغ نی��ز اع�لام ش��د ک��ه‬ ‫هی��چ محدودیت��ی ب��رای توزیع ان در سراس��ر کش��ور‬ ‫وج��ود ن��دارد و ن��رخ ای��ن کاال افزایش��ی نداش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این امر را در موضوع فرش دس��تباف داریم‪ .‬فرش دس��تباف‬ ‫می تواند تاثیر بس��زایی در درمان بیماری های روانی و روحی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫دس��ت پاک با اش��اره به اینکه ‪ ۸۰‬درصد از تولیدات فرش‬ ‫ایرانی در حوزه صادرات اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ ۲۰ :‬درصد بافته های‬ ‫دس��تی به تولید داخل کشور می رس��د و ما درصدد هستیم‬ ‫که مردم در تجهیزات و تزئینات خانه های خود که س�لامت‬ ‫جس��می انها را نیز به دنبال دارد‪ ،‬از فرش دس��تباف استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی به مغفول ماندن قصه های فرش و فرش دستباف اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ما نتوانس��تیم از این ظرفیت در تجاری سازی و‬ ‫افزایش فروش استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گوجه فرنگی به حالت قبل برمی گردد‬ ‫درعین حال‪ ،‬با توجه به مشکالت اب و هوایی در جنوب‬ ‫کش��ور تامین و حمل گوجه فرنگی با مشکالتی روبه رو بود‬ ‫که در این نشس��ت با توضیحاتی که بخش های تخصصی‬ ‫دادند مش��خص ش��د که نس��بت به روزهای گذشته این‬ ‫محص��ول ب��ا کاهش نرخ نیز روبه رو ش��ده اس��ت و اظهار‬ ‫امیدواری ش��د که تا روزهای اینده نرخ به روال عادی نیز‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫در این نشست موضوع تامین سوخت ناوگان حمل ونقل‬ ‫نیز مورد بررس��ی قرار گرفت و تاکید شد که مشکالت این‬ ‫بخش در کارگروه ویژه ای متشکل از وزارت کشور‪ ،‬وزارت‬ ‫نفت و س��ازمان برنامه وبودجه با حضور نماینده ویژه ستاد‬ ‫تنظیم بازار مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد‪.‬‬ ‫نماینده ش��رکت نفت نی��ز در این نشس��ت تاکید کرد‬ ‫که با دریافت فهرس��ت این ناوگان‪ ،‬س��ریعا نسبت به واریز‬ ‫مابه التفاوت نرخ نرخ س��وخت یارانه ای و نیمه یارانه ای در‬ ‫بخش های گوناگون ازجمل��ه وانت بار‪ ،‬اژانس های تلفنی‬ ‫اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س ملی مرکز ف��رش ایران تاکید ک��رد‪ :‬فرش کاالیی‬ ‫مردمی است که دولت ها کمترین نقش را در ترویج و توسعه‬ ‫ان داش��ته اند‪ ،‬اما دومین کاالیی که پس از نفت تحریم شد‪،‬‬ ‫فرش بود‪.‬‬ ‫دس��ت پاک با اش��اره به حض��ور تش��کل ها و اتحادیه های‬ ‫فعال در کش��ور از دایر شدن تشکل ها و سمن های مردم نهاد‬ ‫بین المللی خبر داد تا بس��یاری از مشکالت و دغدغه فعاالن‬ ‫فرش از طریق این تش��کل ها در س��طح بین المللی بررسی و‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه ثب��ت ‪ ۲۹‬منطق��ه در‪( WIFO‬س��ازمان جهانی‬ ‫مالکیت فکری‪ /‬وابس��ته به س��ازمان ملل متحد) اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬به زودی ‪ ۲۲‬منطقه نیز به ثبت جهانی یونسکو خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹فرش های مرجوعی به ایران برمی گردد‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش به افزایش پیمان سپاری ارزی فرش‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬با دستور بانک مرکزی پیمان سپاری ارزی‬ ‫فرش دستباف از ‪ ۷‬ماه به یک سال افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی ب��ه تس��هیل ورود فرش های مرجوعی ک��ه پیش ازاین‬ ‫تاج��ران و بازرگانان ب��رای فروش و صادرات به کش��ورهای‬ ‫دیگر برده بودند و به دلیل برخی مشکالت نمی توانستند برای‬ ‫انجام مرمت انها را به کش��ور برگردانن��د خبر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫حمایت ها معاونت بازرگانی و همراهی گمرک‪ ،‬فرش مرجوعی‬ ‫که سبب اشتغال در کشور ترکیه شده بود به کشور برگردانده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دس��ت پاک با اشاره به فعال بودن ‪ ۲‬میلیون نفر در صنعت‬ ‫ف��رش به بیمه قالی بافان اش��اره کرد و گفت‪ :‬در اواخر س��ال‬ ‫گذش��ته با هماهنگی هایی که با کمیس��یون تلفیق‪ ،‬صنایع و‬ ‫اقتصاد مجلس انجام ش��ود‪ ،‬بیش از ‪ ۳‬برابر س��ال ‪ ۹۷‬بودجه‬ ‫ب��رای موضوع بیمه تامین اجتماعی قالی بافان اختصاص داده‬ ‫ش��د‪ .‬ولی در س��ال ‪ ۹۸‬به دلی��ل کمبود بودجه این مس��ئله‬ ‫هنوز محقق نش��ده است ولی در مکاتبه با وزیر رفاه و تامین‬ ‫اجتماع��ی و در تفاهمنامه با این مرکز قالی بافان می توانند از‬ ‫بیمه روستایی و عشایری استفاده کنند‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برای بیم��ه درمانی مکانیس��م های دیگری نیز‬ ‫همچون بیمه سالمت ارائه شده است‪.‬‬ ‫رئی��س مرک��ز ملی فرش با اش��اره به برگزاری نمایش��گاه‬ ‫واردات چی��ن از حضور ‪ ۲۰‬غرفه از فرش دس��تباف ایران در‬ ‫این نمایش��گاه اشاره کرد و گفت‪ :‬در تفاهمنامه مشترک اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران و چی��ن و همچنین برگزاری میز مش��ترک‬ ‫می خواهی��م ص��ادرات ف��رش ایران��ی ب��ه چی��ن را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از این موضوع که فرش دستباف تجاری سازی‬ ‫نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬دانش��گاه های زیادی در حال مطالعه در زمینه‬ ‫فرش هس��تند اما ب��رای عملیاتی ک��ردن تحقیق ها تاکنون‬ ‫اقدام��ی انجام نش��ده ب��ود‪ .‬ام��روزه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت از طرح ه��ا و پایان نامه ه��ای دانش��جویی در زمینه‬ ‫فرش دس��تباف حمایت می کن��د‪ .‬تش��کل ها و اتحادیه های‬ ‫ق��وی در ح��وزه ف��رش دس��تباف داری��م‪ ،‬ام��ا می خواهیم‬ ‫تشکل های غیردولتی دیگری نیز در کنار اتحادیه ها تاسیس‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول‪ ،‬تعه��دات ارزی را یکی از مش��کالت‬ ‫صادرکنن��دگان عنوان کرد و گفت‪ :‬ازانجاکه س��ال گذش��ته‬ ‫صادرات فرش با مشکل روبه رو بود‪ ،‬زمان بازگشت ارز حاصل‬ ‫از صادرات را به ‪ ۷‬ماه افزایش دادیم و به تازگی نیز با دس��تور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت این بازه زمانی به یک س��ال‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫دس��ت پاک نمایش��گاه ها را یکی از راه ه��ای تبلیغ فرش‬ ‫ایران��ی عن��وان ک��رد و گفت‪ :‬هم��واره یک��ی از دغدغه های‬ ‫بافندگان فرش‪ ،‬بیمه بوده اس��ت‪ .‬این روزه��ا دولت به دلیل‬ ‫کمبود بودجه‪ ،‬نتوانس��ته بیمه تامی��ن اجتماعی بافندگان را‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش ایران با اعتقاد به اینکه تحریم تاثیر‬ ‫چندانی بر حوزه فرش نداش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬می��زان کمی واردات‬ ‫مواد اولیه فرش از برخی کش��ورها داریم که در حال نوسازی‬ ‫صنای��ع با همکاری ایدرو هس��تیم تا همین می��زان را نیز به‬ ‫صفر برسانیم‪.‬‬ ‫سبد حمایت معیشتی دولت به چه کسانی تعلق گرفت؟‬ ‫خانواده های��ی که ص��د و پنجمین مرحله یارانه نق��دی را دریافت کردند‬ ‫منتظر بودند سبد حمایت معیش��تی دولت نیز به حساب انها واریز شود اما‬ ‫این اتفاق نیفتاد و پس از واریز اخرین مرحله واریز س��بد حمایت معیشتی‬ ‫این پرسش مطرح شد که این سبد به چه کسانی تعلق گرفته است؟‬ ‫بامداد ‪ ۲۴‬ابان بنزین گران ش��د و نرخ بنزین س��همیه ای ‪ ۱۵۰۰‬تومان‬ ‫و بنزین ازاد ‪ ۳‬هزار تومان تعیین ش��د‪« .‬علی ربیعی» س��خنگوی دولت در‬ ‫همان روزهای نخس��ت افزایش نرخ بنزین تاکید ک��رد که درامد حاصل از‬ ‫افزای��ش ن��رخ بنزین (‪ ۲۹‬تا ‪ ۳۰‬هزار میلیارد توم��ان) در ‪ ۳‬مرحله ‪ ۲۷‬ابان‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬ابان و دوم اذر پرداخت می ش��ود‪ .‬شب شنبه اخرین مرحله واریز انجام‬ ‫ش��د و خانوارهایی که گمان می کردند به دلیل اینکه مشمول دریافت یارانه‬ ‫هستند‪ ،‬پس تحت شمول دریافت سبد حمایت معیشتی نیز قرار می گیرند‬ ‫را متعجب کرد‪ .‬در همین باره س��خنگوی س��تاد شناسایی مشموالن طرح‬ ‫حمایت معیشتی به ایرنا‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از افزایش نرخ بنزین بر اساس تکلیف‬ ‫قانونی‪ ،‬طرح شناسایی دهک های باالی و حذف یارانه انها تا دو مرحله اجرا‬ ‫ش��د‪ .‬حس��ین میرزایی اضافه کرد‪ :‬با افزایش نرخ بنزی��ن این طرح متوقف‬ ‫و ب��ه تعویق افت��اد درحالی که ما افراد ‪ ۳‬دهک باالی درامدی را شناس��ایی‬ ‫کرده بودیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در طرح حمایت معیشتی دولت مقرر شد افرادی که یارانه‬ ‫می گیرند و جزو ‪ 3‬دهک باالی درامدی نیس��تند س��بد حمایت معیش��تی‬ ‫دریاف��ت کنن��د و در مرحله بعد برای افراد جامان��ده از دریافت یارانه نقدی‬ ‫و کس��انی که پیش ازاین انصراف خ��ود را از دریافت یارانه نقدی اعالم کرده‬ ‫بودند اما درحال حاضر خواهان دریافت حمایت معیش��تی هس��تند‪ ،‬واریز‬ ‫شود‪ .‬میرزایی اضافه کرد‪ :‬قرار شده است برای جاماندگان و حذف شدگان از‬ ‫دریافت یارانه نقدی‪ ،‬ازمون وسع اجرا و شرایط انها بررسی شود و در صورت‬ ‫تایید جزو فهرست دریافت سید حمایت معیشتی قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ت��ا پیش ازاین ‪ ۷۶‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر یارانه می گرفتند که‬ ‫تع��دادی را وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تا س��ال ‪ ۱۳۹۵‬حذف کرد‪،‬‬ ‫یکس��ری ثبت نام نکردند‪ ،‬برخی جامانده بودند و برخی نیز انصراف دادند و‬ ‫درمجموع هش��ت میلیون یارانه نمی گرفتند‪ .‬از این ‪ ۷۶‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نف��ر نیز حدود ‪ ۲۴‬میلیون نفر ج��زو ‪ 3‬دهک باالی درامدی بودند که قانون‬ ‫اجازه حذف انها را داده و تکلیف کرده بود که حذف شوند‪ ۲۵ .‬میلیون نفر از‬ ‫افراد جامعه نیز مشمول طرح سبد حمایت معیشتی دولت نیستند‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��تاد شناسایی مش��موالن طرح حمایت معیش��تی افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۸۲.۱‬درصد خانوارهای سیس��تان و بلوچستان‪ ۷۹.۲ ،‬درصد‬ ‫خانوارهای خراس��ان ش��مالی‪ ۷۸.۴ ،‬درصد خانوارهای خراس��ان جنوبی و‬ ‫‪ ۵۷.۲‬درصد از خانوارهای تهرانی سبد حمایت معیشتی دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1413‬‬ ‫پیاپی ‪2731‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تصمیم جدید برای صادرکنندگان به عراق و افغانستان‬ ‫برگزاری روز ملی‬ ‫صادرات در ‪ ۱۱‬اذر‬ ‫رئی��س کل س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‪،‬‬ ‫صادرکنن��دگان نمون��ه را خط ش��کنان جن��گ‬ ‫تحریمی توصیف کرد و گفت‪ :‬مراس��م تجلیل از‬ ‫صادرکنن��دگان نمونه‪ ،‬روز دوش��نبه ‪ ۱۱‬اذر و با‬ ‫مش��ارکت فعال بخش خصوصی برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬حمید‬ ‫زادب��وم‪ ،‬گفت‪ :‬روز ملی صادرات روزی بزرگ و با‬ ‫اهمیت برای تقدیر از تالش��گران عرصه صادرات‬ ‫اس��ت که با حضور مقامات ارش��د کشوری و در‬ ‫راس��تای فرهنگ س��ازی برای ص��ادرات برگزار‬ ‫می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬امسال‪ ،‬سالی سخت و همراه‬ ‫با فش��ارهای تحریم بود اما هدف صادرکنندگان‬ ‫توس��عه ی تجارت خارجی‪ ،‬توسعه ی اقتصادی و‬ ‫در نهایت تامین رفاه مردم کشور بوده و این تالش‬ ‫شایسته ی تقدیر است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬مراسم روز‬ ‫ملی صادرات‪ ،‬روز دوش��نبه ‪ ۱۱‬اذر س��ال جاری‬ ‫از س��اعت ‪ ۸‬صبح در سالن اجالس سران برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کد ‪*۶۳۶۹#‬‬ ‫را شماره گیری کنید‬ ‫وزارت رف��اه ب��ا صدور اطالعی��ه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫خانوارهایی که حمایت معیشتی دریافت نکردند‬ ‫و خود را مشمول دریافت ان می دانند از ‪ ۸‬صبح‬ ‫یکش��نبه س��وم اذر با ش��ماره گیری ‪*۶۳۶۹#‬‬ ‫تقاض��ای خ��ود را اعالم کنند‪ .‬به گ��زارش ایبِنا‪،‬‬ ‫نوبت سوم بسته معیشتی خانوار برای ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫نفر دیگر س��اعاتی قبل واریز ش��د؛ به این ترتیب‬ ‫طب��ق اخرین اطالعیه وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی ان دس��ته از سرپرست خانوارها که در‬ ‫اخرین پرداخت مش��مول سبد حمایتی نشده اند‬ ‫اما خود را واجد ش��رایط م��ی دانند می توانند از‬ ‫ساعت ‪ ۸‬صبح یکش��نبه سوم اذرماه درخواست‬ ‫خود را ثبت و شماره ملی خود را به کد دستوری‬ ‫‪ *۶۳۶۹#‬ارس��ال کنند‪ .‬در این صورت ظرف ‪۲۴‬‬ ‫س��اعت برای انها کد رهگیری ارس��ال می شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که نوبت اول برای ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫نفر در طرح حمایت معیشتی در روز دوشنبه ‪۲۷‬‬ ‫ابان ماه‪ ،‬نوبت دوم برای ‪ ۲۰‬میلیون دیگر در روز‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۹‬ابان و نوبت سوم برای ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫نفر دیگر ساعت ‪ ۲۴‬شنبه شب (دوم اذرماه) واریز‬ ‫شد‪ .‬دولت بعد از اصالح قیمت بنزین‪ ۶۰ ،‬میلیون‬ ‫نفر را مشمول دریافت حمایت معیشتی اعالم کرد‬ ‫که بر اساس ان برای خانوارهای تک نفره ‪ ۵۵‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬دو نفره ‪ ۱۰۳‬هزار تومان‪ ،‬س��ه نفره ‪۱۳۸‬‬ ‫ه��زار تومان‪ ،‬چهار نف��ره ‪ ۱۷۲‬هزار تومان و پنج‬ ‫نفره و بیشتر ‪ ۲۰۵‬هزار تومان در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ .‬در همین باره ‪ ،‬حسین میرزایی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫ستاد شناسایی مشموالن طرح حمایت معیشتی‬ ‫وزارت رف��اه پی��ش از این درب��اره جاماندگان از‬ ‫بس��ته معیش��تی که خود را مستحق دریافت ان‬ ‫می دانند‪ ،‬گفته بود که این دسته از افراد تا شنبه‬ ‫صب��ر کنند و به هیچ دس��تگاهی مراجعه نکنند‬ ‫و اگ��ر واریزی نداش��تند می توانند به روش های‬ ‫اعالمی درخواست دهند تا براساس ازمون وسع‪،‬‬ ‫درخواستشان بررسی شود؛ لذا شهروندان نگران‬ ‫نباشند‪ .‬وی همچنین درباره پیامک های ارسالی‬ ‫در خصوص بس��ته حمایتی هشدار داده و عنوان‬ ‫کرده بود که نه تنها وزارت رفاه بلکه هیچ دستگاه‬ ‫دولتی پیامکی ارسال نمی کند لذا هر پیامکی دال‬ ‫بر وضعیت یارانه و بس��ته حمایتی کالهبرداری و‬ ‫فیشینگ خواهد بود‪.‬‬ ‫تهیه طرحی‬ ‫برای کنترل قیمت ها‬ ‫س��خنگوی فراکس��یون امی��د گف��ت که این‬ ‫فراکسیون به دنبال طرحی برای کنترل قیمت ها‬ ‫با افزایش قیمت بنزین اس��ت که مقرر ش��د در‬ ‫ای��ن رابطه با دو فراکس��یون دیگر اجماع صورت‬ ‫گیرد‪ .‬فاطمه س��عیدی در گفت وگو با ایس��نا در‬ ‫توضیح جلس��ه صبح امروز فراکسیون امید گفت‬ ‫که در این جلس��ه نمایندگان عضو فراکس��یون‬ ‫از شهرس��تان های مختل��ف ش��رایط حوزه های‬ ‫انتخابی��ه خود را تش��ریح کرده و گزارش��ی ارائه‬ ‫کردند که در هیات رییس��ه مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این جلسه مقرر شد‬ ‫که از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای بررس��ی‬ ‫نح��وه ی کنت��رل ب��ازار و رفع نگران��ی از گرانی‬ ‫اقالم اساس��ی دعوت شود؛ همچنین کمیته های‬ ‫اقتص��ادی و برنام��ه و بودجه فراکس��یون مامور‬ ‫شدند تا وضعیت بازار بعد از افزایش قیمت بنزین‬ ‫را رص��د ک��رده و گزارش ان را به هیات رییس��ه‬ ‫ارجاع دهند‪ .‬س��خنگوی فراکسیون امید تدوین‬ ‫طرح��ی برای کنترل قیم��ت را از دیگر مصوبات‬ ‫جلس��ه امروز این فراکسیون عنوان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫قرار ش��د پ��س از رایزنی با دو فراکس��یون دیگر‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در همین رابطه طرحی‬ ‫به صورت اجماعی ارائه شود تا در صحن مجلس‬ ‫شورای اسالمی به تصویب رسد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫عضو کمیته ارز اتاق بازرگانی ایران از تصمیم جدید‬ ‫بان��ک مرکزی برای رفع تعه��د ارزی صادرکنندگان به‬ ‫عراق و افغانستان خبر داد و گفت‪ :‬امکان ثبت اطالعات‬ ‫صادرات ریالی از ‪ ۱۰‬اذر امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫محمد الهوتی در گفت وگو با مهر با اش��اره به تعامل‬ ‫بانک مرکزی با صادرکنندگان کاال به عراق و افغانستان‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬بنا به اعالم کتبی بان��ک مرکزی‪ ،‬طی دو‬ ‫مرحل��ه در روزه��ای ‪6‬تیر و ‪9‬ش��هریور ‪ ،۹۸‬این بانک‬ ‫ضمن اماده س��ازی س��امانه های مرتبط و ایجاد درگاه‬ ‫ثبت اطالعات این دس��ته از صادرکنندگان در س��امانه‬ ‫جامع تجارت‪ ،‬ش��یوه نامه نحوه ثبت اطالعات را منتشر‬ ‫کرده و نسبت به اخذ و پاالیش اطالعات اظهارنامه های‬ ‫ثبت ش��ده صادرکنندگان به عراق و افغانس��تان اقدام‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نظ��ر به اینکه گروه��ی از صادرکنندگان‬ ‫ب��ه ع��راق و افغانس��تان‪ ،‬تاکن��ون موف��ق ب��ه ثب��ت‬ ‫اظهارنامه های خوددر س��امانه یاد ش��ده و متعاقبا رفع‬ ‫تعه��د ارزی مربوطه نش��ده اند‪ ،‬امکان ثب��ت اطالعات‬ ‫مربوط توس��ط صادرکنندگان کاال به این کش��ورها‪ ،‬از‬ ‫تاریخ ‪ 10‬اذر ‪ ۹۸‬در س��امانه جامع تجارت به نش��انی‬ ‫‪(WWW.nstsw.ir‬بخ��ش درگاه ثب��ت اطالع��ات‬ ‫پروانه های صادراتی افغانس��تان و عراق) برقرار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫میان‪ ،‬با توجه به تعامل بانک مرکزی با صادرکنندگان‬ ‫و تالش در جهت رفع مشکالت موجود صادرکنندگان‬ ‫عراق و افغانس��تان که بعد از وضع تعهد ارزی با برخی‬ ‫چالش ه��ا مواجه ش��ده بودند‪ ،‬بانک مرکزی سیاس��ت‬ ‫تعامل بیش��تر را با صادرکنندگان پی گرفته است و در‬ ‫نتیجه بازه های زمانی مشخصی را برای صادرکنندگان‬ ‫تعیین کرده تا بتوانند اس��ناد خود را ثبت کرده و بانک‬ ‫مرکزی نیز به انها رسیدگی کند‪.‬‬ ‫به گفته الهوتی‪ ،‬چنانچه این اسناد مورد تایید بانک‬ ‫در جه��ت رف��ع مش��کالت موج��ود صادرکنن��دگان عراق و افغانس��تان‬ ‫ک��ه بع��د از وض��ع تعه��د ارزی با برخ��ی چالش ه��ا مواجه ش��ده بودند‪،‬‬ ‫بان��ک مرک��زی سیاس��ت تعامل بیش��تر را ب��ا صادرکنندگان پ��ی گرفته‬ ‫است‬ ‫مرکزی قرار گیرد‪ ،‬رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان‬ ‫به عراق و افغانس��تان انجام خواهد ش��د؛ این در حالی‬ ‫است که بر اساس اخرین امار‪ ،‬بانک مرکزی تقریبا دو‬ ‫میلیارد دالر صادرات ریال��ی صادرکنندگان به عراق و‬ ‫افغانس��تان را در مرحله قبل که ثبت سامانه شده است‬ ‫پذیرفته و رفع تعهد ارزی کرده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از انجایی که برخی از صادرکنندگان‪،‬‬ ‫از شیوه این اقدام و یا انجام مراحل ثبت اظهارنامه های‬ ‫صادراتی خود بی اطالع بوده وامادگی الزم برای این کار‬ ‫را نداش��ته و اطالعات را در س��امانه ثبت نکرده بودند‪،‬‬ ‫مش��کالت کماکان وجود داشت و علیرغم انکه بانک‬ ‫مرک��زی اخرین مهلت دوره قبل را اخرین زمان اعالم‬ ‫کرده و ان مهلت هم سررسید شده بود‪ ،‬اما مسائل حل‬ ‫نش��ده باقی ماند‪ .‬عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬هم اکنون به جهت تعامل مثبت بانک مرکزی ‪،‬‬ ‫مجدد این زمان تمدید شده و افرادی که صادرات ریالی‬ ‫به عراق و افغانس��تان داشته و موفق به رفع تعهد ارزی‬ ‫نشده اند‪ ،‬باید حتما اطالعات صادراتی خود و کوتاژهای‬ ‫صادراتی و مدارک مورد درخواس��ت را در سامان ه اعالم‬ ‫ش��ده بانک مرکزی به ثبت برسانند تا پس از بررسی از‬ ‫س��وی بانک مرکزی‪ ،‬در صورت تائید نهایی رفع تعهد‬ ‫ارزی شوند‪ .‬الهوتی از صادرکنندگان درخواست کرد تا‬ ‫هر چه سریعتر نسبت به درج اطالعات خود در سامانه‬ ‫جامع تجارت اقدام کرده و منتظر اعالم نتیجه از سوی‬ ‫بانک مرکزی باشند‪.‬‬ ‫تشکیل کمیته مشورتی برای حل مشکالت مرتبط با سهمیه بنزین خودروهای عمومی‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران از تشکیل کمیته مشورتی برای حل‬ ‫مشکالت پیرامون سهمیه سوخت حوزه حمل و نقل مسافری‪،‬‬ ‫بار و اژانس های تلفنی‪ ،‬وانت بار و پیک موتوری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس ‪ ،‬س��عید ممبینی در نشس��ت هم اندیشی‬ ‫س��همیه بندی س��وخت حوزه حم��ل و نقل مس��افری و بار‪،‬‬ ‫اژانس های تلفن��ی‪ ،‬وانت بار و پیک های موتوری که با حضور‬ ‫نمایندگانی از وزارت کش��ور و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مرک��ز امور اصن��اف و بازرگانان و هیات رئیس��ه اتاق اصناف‬ ‫ایران و جمعی از روس��ای اتحادیه های حمل ونقل بار از سراسر‬ ‫کش��ور برگزار شده بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اطالع دارید که با توجه به‬ ‫شرایط اقتصادی کشور تصمیم به سهمیه بندی بنزین و افزایش‬ ‫قیمت بنزین گرفته ش��د و در این زمینه در حال حاضر فعاالن‬ ‫اقتصادی فعال در حوزه حمل و نقل انتظارتی دارند که بتوانند‬ ‫شرایط را کنترل کنند تا افزایش قیمتی را شاهد نباشیم‪.‬‬ ‫وی افزود افزود‪ :‬در بحث فرایند تامین س��وخت حوزه حمل‬ ‫و نقل مس��افری و بار تا حدودی مش��کالت را احصاء کرده ایم‪،‬‬ ‫پیگیری های الزم انجام شده است و به دنبال نتایج مطلوب در‬ ‫تصمیم گیری ها هستیم‪.‬‬ ‫ممبینی با بیان اینکه وزارت کش��ور و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز درباره بحث تامین س��همیه سوخت بنزین حوزه‬ ‫حم��ل و نقل نهایت همکاری را داش��ته اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫س��تاد تنظیم بازار پیش��نهاد افزایش س��وخت برای موسسات‬ ‫اتومبی��ل کرایه و وانت بار و پیک ها موتوری و حوزه حمل ونقل‬ ‫درون ش��هری داده ش��ده و در حال بررس��ی اس��ت و نیاز به‬ ‫کارشناسی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق اصن��اف ایران اظهار کرد‪ :‬در ح��ال حاضر برای‬ ‫رفع سریع تر مشکالت سهمیه بندی سوخت تصمیم به تشکیل‬ ‫کمیته مشورتی با حضور نمایندگان منتخب حوزه حمل و نقل‬ ‫گرفته شده است تا بتوان زودتر به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه ات��اق اصناف ایران پیگی��ر مطالبات قانونی‬ ‫ارائه خدمات مالی بانک صادرات به فعاالن اقتصادی‬ ‫غالمحس��ین ملک ل��و‪ ،‬مش��اور ام��ور بانکی‬ ‫ات��اق بازرگانی ته��ران‪ ،‬با اعالم اجرایی ش��دن‬ ‫تفاهم نام��ه اتاق تهران و بان��ک صادرات ایران‪،‬‬ ‫عنوان کرد که اعضای واجد شرایط اتاق تهران‬ ‫می توانند با مراجعه به ش��عب بانک صادرات از‬ ‫تسهیالت دیده شده در این تفاهم نامه بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫با انجام مقدمات الزم برای اجرای تفاهم نامه‬ ‫هم��کاری میان اتاق ته��ران و بانک صادرات و‬ ‫ابالغ ای��ن تفاهم نامه به ش��عب ای��ن بانک در‬ ‫سراس��ر کش��ور‪ ،‬اعضای ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫که ش��رایط مندرج در تفاهم نامه را دارا باشند‪،‬‬ ‫می توانن��د از مزایا و تس��هیالت مورد توافق در‬ ‫این تفاهم نامه استفاده کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ات��اق تهران‪،‬‬ ‫خدم��ات بانک��ی و مالی مورد توافق بر اس��اس‬ ‫این تفاهم نامه فقط به اعضای حقیقی و حقوقی‬ ‫اتاق بازرگانی تهران که س��ه سال متوالی حق‬ ‫عضویت به این اتاق پرداخت کرده باشند‪ ،‬ارائه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫غالمحسین ملک لو‪ ،‬مش��اور خدمات مالی و‬ ‫بانک��ی اتاق تهران‪ ،‬با اعالم اینکه تس��هیالت و‬ ‫خدم��ات مندرج در تفاهم نام��ه همکاری میان‬ ‫ات��اق ته��ران و بانک صادرات‪ ،‬اجرایی ش��ده و‬ ‫در دس��ترس اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس تفاهم نامه‬ ‫مذکور‪ ،‬اعضای حقیقی و حقوقی اتاق بازرگانی‬ ‫تهران ب��رای ص��دور تمام��ی ضمانت نامه های‬ ‫ریال��ی با معرفی اتاق بازرگانی تهران از تخفیف‬ ‫حداکث��ر ‪ 30‬درص��د نس��بت به تعرف��ه بانک‬ ‫مرکزی بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بر اس��اس یکی دیگر از بندهای‬ ‫این توافق نام��ه همکاری‪ ،‬مبلغ س��پرده نقدی‬ ‫ب��رای ص��دور ضمانت نامه ه��ای ریال��ی برای‬ ‫معرفی ش��دگان از س��وی اتاق تهران نزد بانک‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬به صورت ‪ 5‬درصد نقدی و ‪ 5‬درصد‬ ‫سپرده کوتاه مدت عادی خواهد بود‪.‬‬ ‫اعض��ای ات��اق بازرگان��ی ته��ران در صورت‬ ‫هرگونه مش��کل در دریافت خدمات توافق نامه‬ ‫مذک��ور می توانن��د به صورت تم��اس تلفنی یا‬ ‫حضوری از کارش��ناس امور بانک��ی اتاق تهران‬ ‫مشاوره بگیرند‪.‬‬ ‫مهمتری��ن مزای��ای وی��ژه و تعه��دات بانک‬ ‫صادرات برای این قبیل مش��تریان به شرح زیر‬ ‫است‪:‬‬ ‫اول‪ :‬اعطای انواع تس��هیالت ریالی حقیقی یا‬ ‫حقوقی در قالب یکی از عقود اسالمی با اولویت‬ ‫خرید دین حداکثر تا ‪ 10‬میلیارد ریال برای هر‬ ‫ش��خص در قبال ‪ 10‬درص��د وثیقه گروه نقد و‬ ‫اخذ سایر تضامین (سفته)‬ ‫دوم‪ :‬اعط��ای تخفی��ف ‪ 30‬درص��دی ب��رای‬ ‫کارمزد صدور ضمانت ها و خدمات بانکی‬ ‫س��وم‪ :‬ص��دور ضمانت نامه ه��ای ریالی (غیر‬ ‫اس��تاندار کرمانشاه گفت‪ :‬قصرش��یرین به طور رسمی تبدیل‬ ‫به منطقه ازاد تجاری ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬هوشنگ بازوند‬ ‫در نشس��ت س��تاد اقتصاد مقاومتی اس��تان اظهارکرد‪ :‬تبدیل‬ ‫قصرش��یرین به منطقه ازاد تجاری یکی از مهم ترین مطالبات‬ ‫مردم استان کرمانشاه در چند سال گذشته بوده که خوشبختانه‬ ‫در دولت تدبیر و امید محقق ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬مجلس شورای‬ ‫اصن��اف خواه��د بود ‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مش��کالت مرب��وط به ثبت‬ ‫اطالعات اصناف در س��امانه نیز باید مرتفع ش��ود و همچنین‬ ‫امکان تغییر و ثبت نیز در سامانه ایجاد شود تا بتوان اطالعات‬ ‫و امار سهمیه س��وخت را مشخص و تکمیل و امکان پایش را‬ ‫برای اصناف نیز باید مهیا کرد‪.‬‬ ‫س و تاکسی تلفنی کافی نیست‬ ‫‹ ‹برای اژان ‬ ‫پوری��ا محمدیان یزدی مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک‬ ‫و دبیرش��ورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور وزارت‬ ‫کش��ور در این نشس��ت گفت‪ :‬بر اس��اس مصوبه هیات وزیران‬ ‫کمیته ای متش��کل از وزیر نفت یا معاون ان و عضویت رئیس‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کش��ور ایجاد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کمیته ‪ 3‬نفره مس��ئولیت تعیین سهمیه های جدید به‬ ‫لحاظ تعداد‪ ،‬سبک و نحوه میزان پرداختی را دارند‪ .‬اگر کمیته‬ ‫مش��ورتی در اصناف ایجاد ش��ود جمع بندی نظرات انها را به‬ ‫از تعه��د دی��ن) س��پرده نقدی به ص��ورت ‪5‬‬ ‫درص��د نق��دی و ‪ 5‬درصد س��پرده کوتاه مدت‬ ‫و در خص��وص ضمانت نامه های تعه��د دین با‬ ‫اخ��ذ ‪ 10‬درصد س��پرده نق��دی و در خصوص‬ ‫ضمانت نامه های ش��رکت در مناقصه و مزایده‪،‬‬ ‫وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی قابل انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫چه��ارم‪ :‬انج��ام گش��ایش اعتبار اس��نادی و‬ ‫حوالج��ات ارزی بابت تضمین ارائه برگ س��بز‬ ‫گمرک��ی‪ ،‬ب��ا اخذ چک ب��ه امض��ای متقاضی‬ ‫و ظهرنویس��ی ضام��ن معتب��ر‪ ،‬قاب��ل پذیرش‬ ‫است‪.‬‬ ‫پنجم‪ :‬امکان بهره من��دی واحدهای تولیدی‬ ‫از ط��رح طراوت جه��ت تامی��ن نیازهای مالی‬ ‫و اعتب��اری زنجیره های تولید ت��ا مصرف بوده‬ ‫و از طری��ق تامی��ن نی��از مال��ی مصرف کننده‪،‬‬ ‫موجب تسهیل خرید تولیدات داخلی را فراهم‬ ‫می سازد‪.‬‬ ‫نکت��ه ی��ک‪ :‬ص��دور هرگون��ه ضمانت نامه و‬ ‫گشایش اعتبارات اسنادی‪ ،‬منوط به عدم وجوه‬ ‫بدهی ه��ای غیرجاری و همچنی��ن عدم وجوه‬ ‫چک برگشتی رفع سوءاثرنشده خواهد بود‪.‬‬ ‫نکت��ه دو‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه ض��رورت اص�لاح‬ ‫زیرس��اخت های الزم‪ ،‬اغ��از س��رویس دهی از‬ ‫تاری��خ ‪ 15‬مرداد س��ال جاری اع�لام و تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دستور ترخیص ‪ ۱۰۰۰‬خودرو وارداتی‬ ‫سرپرست معاونت توس��عه مدیریت و منابع‬ ‫گمرک ایران‪ ،‬ازدس��تور مرج��ع قضایی برای‬ ‫ترخیص بیش از هزار دستگاه خودروی سواری‬ ‫که درگمرک کشور متوقف هستند‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫احم��د ذاک��ری در س��فر ب��ه مازن��دران‬ ‫درگفت وگو با مهر اظهارکرد‪ :‬با دس��تور مرجع‬ ‫قضایی‪ ،‬دس��تور ترخیص بیش از هزار دستگاه‬ ‫خودروی سواری وارداتی داده شده وتشریفات‬ ‫ان درحال انجام است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مش��کل توق��ف خودروه��ای س��واری‬ ‫واردات��ی‪ ،‬را بدون ثبت س��فارش داخلی اعالم‬ ‫واضاف��ه کرد‪ ،‬که دولت ثبت س��فارش خودرو‬ ‫را ممن��وع کرده وبرخی از این خودروها دارای‬ ‫مشکالت قضایی بودند که البته این موضوع ها‬ ‫هیچ ارتباطی به گمرک نداشته است‪.‬‬ ‫ذاکری اضافه ک��رد‪ :‬امیدواریم هرچه زودتر‬ ‫تکلیف خودروهای دپوش��ده درگمرک تعیین‬ ‫تکلیف و ترخیص شود‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت توس��عه مدیریت و منابع‬ ‫گمرک ایران‪ ،‬دربخش دیگری به کاهش زمان‬ ‫ماندگاری کاال در گمرکات اش��اره کرد وگفت‪:‬‬ ‫اکنون ه��م در بح��ث واردات وه��م صادرات‬ ‫کاال از گم��رکات با راه اندازی س��امانه جامع‬ ‫امورگمرکی کاهش قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫ذاکری با بی��ان اینکه با راه اندازی س��امانه‬ ‫جام��ع امورگمرک��ی‪ ،‬دیگر نیازی ب��ه مراجعه‬ ‫قصرشیرین به طور رسمی «منطقه ازاد» تجاری شد‬ ‫اسالمی ایراداهای ش��ورای نگهبان درباره الیحه ایجاد مناطق‬ ‫ازاد تجاری را برطرف کرد و س��ه روز پیش قصرشیرین تبدیل‬ ‫به منطقه ازاد تجاری شد‪ .‬بازوند اظهارکرد‪ :‬قصرشیرین یکی‬ ‫از ‪ ۸‬منطقه ای اس��ت که پ��س از تصویب در هیات دولت برای‬ ‫تبدیل ش��دن ب��ه منطقه ازاد تجاری‪ ،‬ب��رای تصویب نهایی به‬ ‫مجلس فرستاده ش��د که این موضوع نشان از نگاه ویژه دولت‬ ‫کمیته ای که برای س��همیه بندی بنزین تش��کیل ش��ده است‪،‬‬ ‫منتقل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای تخصیص س��همیه بنزین صنوف وابس��ته به‬ ‫حمل و نقل نیازمند اطالعات به روز و انالین هس��تیم تا بتوان‬ ‫سهمیه ها را به فعاالن واقعی این حوزه تخصیص داد‪.‬‬ ‫محمدی��ان تصریح کرد‪ :‬تخصی��ص ‪ ۲۰۰‬لیتر برای اژانس ها‬ ‫و تاکس��ی های تلفنی کافی نیس��ت اما چنانچه تا ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫(اول بهمن) سیس��تمی ایجاد ش��ود که اطالع��ات را بتوان به‬ ‫طور لحظه ای پایش کرد بس��یاری از مش��کالت صنوف حمل‬ ‫و نقل بار و مس��افر رفع خواهد ش��د‪ .‬بنابرای��ن انتظار می رود‬ ‫ک��ه اتحادیه ها س��ایت مرکز اصن��اف ایران را به روز رس��انی‬ ‫کنن��د و اگر این اطالعات زود تر از این زمان اماده ش��ود‪ ،‬کار‬ ‫تخصیص س��همیه بنزین سریع تر انجام خواهد شد‪ .‬وقتی همه‬ ‫چیز بر اس��اس امار باش��د اختالفات و تخلفات هم به حداقل‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫به توس��عه اس��تان کرمانشاه دارد‪ .‬اس��تاندار کرمانشاه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬منطقه ازاد تجاری قصرشیرین یک ظرفیت مناسب برای‬ ‫ایجاد یک تحول جدی در توس��عه کرمانش��اه اس��ت‪ .‬وی مرز‬ ‫مبادالت��ی پرویزخان را نیز یک ظرفیت بس��یار مناس��ب برای‬ ‫توس��عه استان دانس��ت و گفت‪ :‬گمرک کش��ور معموال اعتبار‬ ‫خاصی برای توسعه زیرساخت ها در پایانه های مبادالتی در نظر‬ ‫حضوری صاحب کاال درگمرک نیس��ت‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ ،‬صاحب کااله��ای صادراتی ونیز وارداتی‬ ‫با اس��تفاده از سامانه جامع امورگمرکی‪ ،‬اظهار‬ ‫خود را ثبت وبا ارزیابی محل تش��ریفات اداری‬ ‫کاالی خود را درگمرک انجام می دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ،‬تا پیش از راه اندازی س��امانه‬ ‫جام��ع امورگمرک��ی میزان ترخی��ص کاال در‬ ‫گم��رکات از ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬روز ودربرخ��ی مواقع‬ ‫بیش��تر ازای��ن زم��ان معطل بوده ک��ه اکنون‬ ‫این وضعی��ت به کمتر از دو س��اعت در بحث‬ ‫ص��ادرات کاه��ش یافت��ه اس��ت‪ .‬سرپرس��ت‬ ‫معاون��ت توس��عه مدیری��ت و مناب��ع گمرک‬ ‫ای��ران‪ ،‬دربخش دیگری بدون اش��اره به حجم‬ ‫کاالهای وارداتی ونیز صادراتی امسال از کشور‬ ‫گفت‪ ،‬ک��ه ص��ادرات کاال امس��ال ازگمرکات‬ ‫کش��ور رش��د قابل توج��ه ومثبتی را داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ذاکری به عواملی ک��ه باعث افزایش حجم‬ ‫باالی صادرات ازگمرکات کش��ور ش��ده اشاره‬ ‫کرد وافزود‪ :‬گمرک ایران در س��ال های اخیر‬ ‫با فراهم کردن ش��رایط مناس��ب به خصوص‬ ‫دربخش صنعت‪ ،‬که قانون نیز پیش بینی های‬ ‫الزم را داش��ته ازجمله‪ ،‬تسهیالت درترخیص‬ ‫وانبارهای اختصاص��ی وکاهش زمان ترخیص‬ ‫کاال توانس��ته درجهت افزایش مثبت صادرات‬ ‫درسال جاری قدم بردارد‪.‬‬ ‫نمی گیرد‪ ،‬اما با رایزنی های مس��تمر انجام شده‪ ،‬این مجموعه‬ ‫با اختصاص ‪۱۵‬میلیارد تومان برای توس��عه زیرس��اخت ها در‬ ‫گمرگ پرویزخان موافقت کرده و در حال انجام اس��ت‪ .‬بازوند‬ ‫همچنین از موافقت نخس��ت وزیر عراق با بازگش��ایی بازارچه‬ ‫سومار خبر داد و گفت‪ :‬در همین راستا قرار است یک سکو در‬ ‫بازارچه ساخته شود که به سرعت انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1413‬‬ ‫پیاپی ‪2731‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫«نصف جهان» اماده درخشش صنعتی‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نهمی��ن نمایش��گاه تخصص��ی کامپیوت��ر‪،‬‬ ‫رس��انه های دیجیتال و تراکن��ش و فناوری های‬ ‫جدید اطالعات و ارتباطات برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری صداوس��یما مرکز‬ ‫گلس��تان‪۷۰ ،‬ش��رکت فعال در این نمایش��گاه‬ ‫حض��ور دارند که بیش از ‪۴۵‬ش��رکت متعلق به‬ ‫بخش خصوصی هستند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه تا دیروز (‪ ۳‬اذر) در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی گلس��تان در جاده‬ ‫گرگان‪-‬اق قال دایر بوده است‪.‬‬ ‫نگاهی به تازه ترین‬ ‫رویداد های تجسمی‬ ‫چهاردهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت اصفهان از‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۹‬اذر با حضور ‪ ۱۵۰‬ش��رکت داخلی و خارجی در‬ ‫نمایش��گاه بین المللی پل شهرستان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه که یکی از معتبرترین نمایشگاه ها در‬ ‫منطقه مرکزی کشور محسوب می شود‪ ،‬شرکت هایی از‬ ‫اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬مرکزی‪ ،‬البرز‪ ،‬فارس‬ ‫و خراسان رضوی و همچنین شرکت هایی از کشورهای‬ ‫چی��ن‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬الم��ان‪ ،‬تایوان‪ ،‬ک��ره جنوبی‪ ،‬جمهوری‬ ‫چک‪ ،‬انگلیس‪ ،‬بلغارس��تان‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬کرواسی‪ ،‬سوئد و‬ ‫ترکی��ه حضور دارند‪.‬‬ ‫از کم و کیف برگزاری این‬ ‫رویداد گزارش می دهد‪:‬‬ ‫‹ ‹توجه ویژه به گروه های کاالیی‬ ‫نام کامل نمایش��گاه این اس��ت؛ نمایشگاه بین المللی‬ ‫صنع��ت‪ ،‬تجهی��زات صنعت��ی‪ ،‬کارگاهی‪ ،‬اب��زاراالت و‬ ‫نظافت صنعتی‪ .‬این رویداد یکی از شناخته‪‎‬ش��ده‪‎‬ترین‬ ‫و معتبرترین نمایش��گاه های کش��ور محسوب می شود‬ ‫ک��ه حت��ی از روی��داد ته��ران نیز مش��هورتر اس��ت‪.‬‬ ‫مش��ارکت‪‎‬کنندگانی از اس��تان های سراس��ر ای��ران و‬ ‫همچنی��ن نماین��دگان ش��رکت های فع��ال در عرصه‬ ‫بین‪‎‬المللی در ان حضور دارند‪.‬‬ ‫به دلیل ظرفیت های باالی صنعتی در ایران‪ ،‬س��االنه‬ ‫در استان های بزرگی مانند تهران‪ ،‬مشهد‪ ،‬تبریز اصفهان‬ ‫و‪ ...‬نمایش��گاه های بزرگ��ی با ای��ن عنوان برگ��زار و با‬ ‫اس��تقبال خوبی از جانب صنعتگران داخلی و همچنین‬ ‫کش��ورهای دیگر روبه رو می ش��ود‪ .‬استان اصفهان یکی‬ ‫از بزرگ ترین اس��تان های صنعتی ایران به شمار می رود‬ ‫و س��االنه اقدام به برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مشارکت کنندگان در نمایشگاه اصفهان انواع خدمات‬ ‫مهندسی‪ ،‬ماش��ین ابزار و ملزومات کارگاهی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫صنعتی و کارگاهی‪ ،‬دس��تگاه های ج��وش‪ ،‬بُرش‪ ،‬لیزر‪،‬‬ ‫دس��تگاه های هیدرولیک و پنوماتیک‪ ،‬لیفتراک و باالبر‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬صنایع و خدمات وابس��ته کارگاهی و ایمنی‬ ‫و بهداش��ت صنعتی‪ ،‬ابزار دقیق‪ ،‬اتوماس��یون صنعتی و‬ ‫نظاف��ت صنعتی را در بیش از ‪ 5‬ه��زار مترمربع فضای‬ ‫نمایش��گاهی عرض��ه می کنند تا فعاالن ای��ن عرصه‪ ،‬با‬ ‫اخرین محصوالت مرتبط اشنا شوند‪.‬‬ ‫خدم��ات فنی‪ ،‬مهندس��ی و مش��اوره ای‪ ،‬اب��زاراالت‬ ‫و ماش��ین االت صنعت��ی‪ ،‬تجهی��زات خط��وط تولید‪،‬‬ ‫اتوماس��یون صنعتی و اب��زار دقیق‪ ،‬صنایع پیش��رفته‪،‬‬ ‫تجهیزات ایمنی و بهداش��ت و ف��روش و خدمات پس‬ ‫اصفه��ان با بیش از ‪ 5‬میلیون نفر جمعیت‪ ،‬بی��ش از ‪ ۹‬هزار واحد تولیدی‬ ‫کوچک و بزرگ با سرمایه ‪ ۲۲۱‬هزار میلیارد ریال و اشتغال ‪ ۲۶۳‬هزار نفر‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۸۴۰‬معدن در حال بهره برداری با س��رمایه گذاری بیش از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال و حدود ‪ ۱۸۰‬هزار واحد صنفی‪ ،‬صنعتی ترین اس��تان کش��ور‬ ‫به شمار می اید‬ ‫از فروش ازجمله بخش هایی است که در این نمایشگاه‬ ‫موردتوجه قرارگرفته است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در حالی برگزار می ش��ود که اصفهان‬ ‫با برخورداری از ‪ ۱۰‬هزار واحد تولیدی‪ ،‬دومین اس��تان‬ ‫بزرگ صنعتی کش��ور به شمار می رود و بخش زیادی از‬ ‫محص��والت موردنی��از حوزه صنعت در س��طح ایران را‬ ‫تامین می کند‪.‬‬ ‫در واقع هدف از برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت‪،‬‬ ‫ایجاد فضایی تخصصی و پویا در سطح بین الملل است تا‬ ‫صنعتگران داخلی بتوانند تخصص‪ ،‬فناوری و دانش خود‬ ‫را مطابق با اس��تاندارد های بین المللی کرده و زمینه ای‬ ‫برای رش��د و ش��کوفایی صنعت بومی کش��ور عزیزمان‬ ‫ایران باشد‪.‬‬ ‫نمایشگاه یادشده که یکی از گسترده ترین رویدادهای‬ ‫صنعتی و بازرگانی کشور به شمار می رود با ارائه قابلیت‬ ‫ ش��رکت ها‪ ،‬هدایت ان ها به سمت بازارهای گسترده تر‪،‬‬ ‫ایجاد فرصت برای صنعتگ��ران خالق و معرفی اخرین‬ ‫محص��والت‪ ،‬ام��کان تبادل نظ��ر صنای��ع کش��ورها و‬ ‫اس��تان های ش��رکت کننده و افزایش حج��م مبادالت‬ ‫تجاری و بازرگانی را فراهم می سازد‪.‬‬ ‫اصفه��ان با بیش از ‪ 5‬میلیون نف��ر جمعیت‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۹‬هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با س��رمایه ‪۲۲۱‬‬ ‫هزار میلیارد ریال و اشتغال ‪ ۲۶۳‬هزار نفر‪ ،‬حدود ‪۸۴۰‬‬ ‫معدن در ح��ال بهره برداری با س��رمایه گذاری بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد ریال و حدود ‪ ۱۸۰‬هزار واحد صنفی‪،‬‬ ‫صنعتی ترین استان کشور به شمار می اید‪.‬‬ ‫نکته مثبتی که در این نمایش��گاه به چشم می خورد‬ ‫ان اس��ت که تمام افراد کلیدی از صنایع مختلف کشور‬ ‫و منطق��ه مرکزی ای��ران‪ ،‬بازدید از نمایش��گاه صنعت‬ ‫را در دس��تور کار خ��ود ق��رار داده اند‪ .‬ح��وزه فعالیت‬ ‫بازدیدکنندگان تخصصی این نمایش��گاه در زمینه های‬ ‫مختلف��ی مانند اعضای انجم��ن کارخان��ه داران ایران‪،‬‬ ‫نمایشگاه ‪ IRANIMEX‬امسال با شعار «حمایت از نهضت‬ ‫ساخت داخل» و با پش��تیبانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در پایتخ��ت دریایی ایران‪ ،‬بندرعباس برگزار می ش��ود و هدف‬ ‫از برگزاری نمایش��گاه دریایی جمهوری اس�لامی ایران ‪۱۳۹۸‬‬ ‫بروز توانمندی های دریایی در حوزه ساخت باوجود تحریم های‬ ‫دش��منان اس��ت‪ .‬مجید ایزدخواه با تاکید بر اینکه نمایش��گاه‬ ‫‪ IRANIMEX۲۰۱۹‬در سایت ها و نشریه های معتبر خارجی‬ ‫به عنوان رویداد حوزه دریایی در خاورمیانه معرفی و پیش��نهاد‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به اعتبار برند ‪ IRANIMEX‬تالش‬ ‫کرده ایم که در نمایشگاه های بین المللی دیگر نیز با شعار «کنار‬ ‫زدن تحریم ها» طرف های خارجی را با توانمندی بخش دریایی‬ ‫ایران برای مقابله با تحریم ها اشنا و اگاه کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش مانا‪ ،‬ایزدخواه با بیان اینکه صد شرکت ایرانی فعال‬ ‫در حوزه های مختلف دریایی به ویژه ساخت کشتی و تجهیزات‬ ‫دریایی در نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ش��رکت خواهند کرد ب��ه حضور ش��رکت های خارجی در این‬ ‫نمایشگاه اشاره کرد و گفت‪ :‬حضور شرکت هایی از کشور هایی‬ ‫مانند روس��یه‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر و ترکیه در نمایشگاه و تالش برخی‬ ‫ش��رکت های غربی برای رس��اندن خود به این رویداد دریایی‬ ‫بیانگر این واقعیت است که تحریم ها کارا نیستند‪.‬‬ ‫مدیر نمایش��گاه بین المللی دریایی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫ضمن یاداوری اینکه در حاشیه نمایشگاه ‪« ۱۳۹۸‬استارت اپ‬ ‫مهندس��ان و مدی��ران اجرای��ی ش��رکت های فعال در‬ ‫حوزه صنعتی‪ ،‬مدیران عامل‪ ،‬مهندس��ان‪ ،‬فن ساالرها و‬ ‫دانشمندان‪ ،‬مدیران بازاریابی‪ ،‬افراد مجرب در این حوزه‬ ‫و مش��اوران شرکت های صنعتی‪ ،‬انجمن ها و نمایندگان‬ ‫تجاری ش��رکت های صنعتی‪ ،‬تصمیم گیرندگان و افراد‬ ‫متخصص پروژه ها در بخش صنعتی و فعاالن بخش های‬ ‫خرید‪ ،‬تولید و تعمی��ر از بخش های خصوصی و دولتی‬ ‫طبقه بندی می ش��ود و فرصت بی نظی��ری برای صنایع‬ ‫فعال در نمایشگاه ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا این رویداد مهم است‬ ‫چهاردهمین روی��داد بین المللی صنعت اصفهان در‬ ‫حالی برگزار خواهد شد که شاهد افزایش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫مش��ارکت کنندگان نس��بت به دوره قبل بوده اس��ت‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بس��یاری از مدیران ارش��د ش��رکت های‬ ‫فعال تولیدی و بازرگانی از سراس��ر کشور در نمایشگاه‬ ‫اصفهان حض��ور خواهند یافت تا ب��ا طرف های تجاری‬ ‫خود به مذاکره بپردازند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه صنعت اصفه��ان ازانجا اهمی��ت دارد که‬ ‫بخش صنعت این اس��تان باوجود همه فرازونشیب هایی‬ ‫که در سال های اخیر به خود دیده‪ ،‬هنوز نام اصفهان را‬ ‫به عنوان صنعتی ترین استان کشور حفظ کرده است‪ .‬با‬ ‫ن وجود‪ ،‬کمبود نقدینگی‪ ،‬بدهی به بانک ها‪ ،‬مشکالت‬ ‫ای ‬ ‫مالیات��ی و کاهش میزان تس��هیالت اختصاص یافته به‬ ‫واحدها هنوز از مش��کالت ویژه بخش صنعت به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬این مش��کالت‪ ،‬ازجمله مش��کالتی محس��وب‬ ‫می ش��وند ک��ه چهاردهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫صنع��ت (تجهی��زات صنعتی و کارگاه��ی) می تواند در‬ ‫رفع ان ها نقش افرین باش��د‪ .‬درنهای��ت حضور مدیران‬ ‫برجس��ته حوزه صنعت کش��ور برای بررسی و استفاده‬ ‫از ظرفیت های شرکت های حاضر در نمایشگاه‪ ،‬افزایش‬ ‫حجم مب��ادالت تجاری و بازرگان��ی داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫توس��عه همکاری ه��ای اقتص��ادی میان ش��رکت های‬ ‫نمایشگاه ‪ IRANIMEX‬نماد ناکارامدی تحریم هاست‬ ‫ویکند دریایی ش��و» نی��ز برگزار می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هدف‬ ‫این رویداد که برای نخس��تین بار در بخش دریایی کش��ور و با‬ ‫کمک دانشگاه ازاد اسالمی و دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود‬ ‫اگاه سازی دانشجویان رشته های دریایی از اخرین دستاورد ها و‬ ‫مباحث علمی دریایی و اشنایی ان ها با استارت اپ های دریایی‬ ‫ایرانی است‪.‬‬ ‫وی روی��داد اس��تارت اپ ویکن��د در نمایش��گاه‬ ‫‪ IRANIMEX۲۰۱۹‬را گام��ی در جهت فرهنگ س��ازی در‬ ‫بخش دریایی کشور دانست و افزود‪ :‬هدف برگزارکنندگان این‬ ‫است که از این طریق عالقه مندان را بیشتر به سمت رشته های‬ ‫دانشگاهی حوزه دریایی جذب کنند‪.‬‬ ‫ایزدخ��واه در بخش دیگری از س��خنان خود ب��ا اعالم اینکه‬ ‫‪ ۴۰‬رس��انه داخلی و خارجی نمایشگاه امسال را پوشش خبری‬ ‫می دهند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روز ‪ 5‬اذر که مراس��م افتتاحیه نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی دریایی جمهوری اس�لامی ایران برگزار می ش��ود‬ ‫مطابق با روز بس��یج مستضعفین است به همین خاطر تجلیل‬ ‫از خانواده های معظم شهدای دریایی کشور ازجمله برنامه های‬ ‫افتتاحیه نمایشگاه خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسالمی ایران با‬ ‫بیان اینکه در ایین افتتاحیه از مدیران برتر حوزه دریایی کشور‬ ‫نی��ز تقدیر خواهد ش��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تقدیرش��وندگان مدیرانی‬ ‫هس��تند که در حوزه س��اخت داخل فعال ب��وده اند‪ .‬در ضمن‬ ‫مختل��ف‪ ،‬افزایش س��طح تولید مش��ارکت کنندگان در‬ ‫نمایشگاه به دلیل فروش محصوالت یا عقد قراردادهای‬ ‫جدید در نمایش��گاه و ایجاد رقابت های سالم داخلی و‬ ‫بین المللی از دیگر محورهای این نمایش��گاه بین المللی‬ ‫است که شرایط مطلوبی را برای فعاالن اقتصادی حوزه‬ ‫صنعت فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به دوره های گذشته‬ ‫اواسط اذر سال ‪ ۹۷‬دوره سیزدهم این رویداد برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در دوره قب��ل ‪ ۹۰‬ش��رکت معتبر از اس��تان های‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬ته��ران‪ ،‬س��منان و اذربایج��ان ش��رقی و‬ ‫نماین��دگان ف��روش محصوالت و خدمات کش��ورهای‬ ‫چین‪ ،‬کره‪ ،‬ترکیه و المان‪ ،‬محصوالت و توانمندی های‬ ‫خود را در ‪ ۱۹۷‬غرفه به نمایش گذاشتند‪ .‬دو سال قبل‬ ‫و در اواخ��ر پاییز ش��اهد برگ��زاری دوره دوازدهم این‬ ‫ی ادامه داش��ت و‬ ‫روی��داد بودیم‪ .‬این رویداد تا اوایل د ‬ ‫در ان فع��االن و تجار حوزه ایمنی و بهداش��ت صنعتی‬ ‫(‪ ،)HSE‬دس��تگاه های هیدرولی��ک و پنوماتی��ک‪،‬‬ ‫لیفت��راک و باالبرهای صنعتی در کان��ون توجه بودند‪.‬‬ ‫در این دوره ‪ ۳۰‬درصد مش��ارکت کنندگان نمایشگاه را‬ ‫تولیدکنندگان و ‪ ۲۵‬درصد ان را تامین کنندگان تشکیل‬ ‫داده بودند‪ .‬در سال ‪ ۹۵‬و برای دوره یازدهم این رویداد‬ ‫ح��دود ‪ ۱۴۰‬مش��ارکت کننده از اس��تان های اصفهان‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬تهران‪ ،‬سمنان‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬البرز‬ ‫و اذربایج��ان غربی و نمایندگان ف��روش محصوالت و‬ ‫خدمات از کشورهای چین‪ ،‬کره‪ ،‬ترکیه‪ ،‬المان و رومانی‬ ‫در فضایی به مس��احت ‪ ۹۳۰۰‬مترمربع و در قالب چهار‬ ‫س��الن نمایش��گاهی گرد هم امدند‪ .‬و اما دوره دهم؛ از‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۸‬ابان س��ال ‪ ۹۴‬ش��اهد برگزاری رویداد صنعت‪،‬‬ ‫تجهیزات صنعتی‪ ،‬کارگاهی‪ ،‬ابزاراالت و نظافت صنعتی‬ ‫در س��ایت اصفهان بودیم‪ .‬در این دوره‪ ۱۳۵ ،‬مجموعه‬ ‫در ‪ ۹‬هزار مترمربع فضای نمایش��گاهی حضور یافتند و‬ ‫به نمایندگی از استان های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬فارس‪ ،‬اراک‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی و غربی و خراس��ان رض��وی به ارائه‬ ‫خدم��ات و محصوالت خود پرداختند‪ .‬حضور قابل توجه‬ ‫شرکت های ماشین سازی‪ ،‬حضور برخی نمانام های برتر‬ ‫برای نخستین بار و افزایش متراژ نمایشگاه تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از جمله ویژگی های نمایش��گاه نسبت به دوره های قبل‬ ‫بود‪ .‬چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان‬ ‫از ‪ 6‬ت��ا ‪ 9‬اذر امس��ال از س��اعت ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۱‬در محل‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان‬ ‫اصفهان دایر خواهد بود‪.‬‬ ‫انتخاب انها ازسوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه ایزدخ��واه یک��ی از مهم ترین رویداد های حاش��یه‬ ‫نمایش��گاه ارائه «طرح تحول صنایع دریایی کش��ور» از سوی‬ ‫شورای عالی صنایع دریایی خواهد بود‪.‬‬ ‫این طرح ملی در نمایش��گاه ‪ IRANIMEX۲۰۱۹‬معرفی‬ ‫و ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫ایزدخواه برگزاری «هم اندیش��ی س��اخت داخل» را از دیگر‬ ‫رویداد ه��ای جنبی نمایش��گاه اعالم کرد و گف��ت‪ :‬این رویداد‬ ‫با حضور کشتی س��ازی های داخلی حاضر در نمایش��گاه برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه س��خنان خود در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ایا درج نش��دن نش��ان س��ازمان بنادر و دریانوردی در پوستر‬ ‫نمایش��گاه بیانگر حمایت نکردن این سازمان از نمایشگاه است‬ ‫یا خیر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باوجود نبود اس��تقبال اولیه این سازمان‪،‬‬ ‫هم اکنون مقرر ش��ده اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان‬ ‫به نمایندگی از س��ازمان در نمایشگاه ‪IRANIMEX۲۰۱۹‬‬ ‫حضور داشته باشد به همین دلیل در پوستر های جدید لوگوی‬ ‫سازمان بنادر نیز درج شده است‪.‬‬ ‫مدیر نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫پاسخ به پرسشی با این مضمون که تعدد نمایشگاه های دریایی‬ ‫همواره مورد انتقاد کارشناس��ان بوده است‪ ،‬نظر شما چیست‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬نمایشگاه ‪ IRANIMEX‬چندین سال است که در‬ ‫چهاردهمین‬ ‫رویداد‬ ‫بین المللی‬ ‫صنعت اصفهان‬ ‫در حالی برگزار‬ ‫خواهد شد که‬ ‫شاهد افزایش‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫مشارکت کنندگان‬ ‫نسبت به دوره‬ ‫قبل است‬ ‫اذر برگزار می شود‪ ،‬اما امسال شاهد هستیم که به طور عجیبی‬ ‫برخ��ی دیگر از رویداد های نمایش��گاهی دریایی در همین ماه‬ ‫برگزار می شوند‪.‬‬ ‫وی این امر را نامقبول دانس��ت و افزود‪ :‬با این اقدام کیفیت‬ ‫رویداد های نمایش��گاهی حوزه دریایی اُف��ت می کند؛ بنابراین‬ ‫امیدواری��م در اینده نمایش��گاه های دریای��ی در فواصل زمانی‬ ‫بهتری برگزار شوند‪.‬‬ ‫ایزدخواه ب��ا تاکید بر اینک��ه ‪ IRANIMEX‬به عنوان یک‬ ‫برند نمایشگاهی ایرانی بین المللی شناخته می شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با سال ها برگزاری این نمایشگاه توانسته ایم حمایت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را کس��ب کنیم‪ ،‬به همین دلیل بهتر‬ ‫است سازمان های متولی با مش��ارکت یکدیگر از برگزاری این‬ ‫نمایشگاه حمایت کنند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گف��ت‪ :‬در مذاکرات صورت گرفته با ش��ورای‬ ‫عالی صنایع دریایی برای سال اینده «تقویم رویداد های دریایی‬ ‫ایران» تهیه و تدوین شده که طی ان «یک» نمایشگاه ازسوی‬ ‫این ش��ورا به رسمیت شناخته ش��ده و همزمان برای برگزاری‬ ‫همایش ه��ای دریای��ی کش��ور و در جه��ت س��اماندهی ان ها‬ ‫زمان بندی مشخصی اعالم شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ‪ )IRANIMEX۲۰۱۹( ۱۳۹۸‬طی روز های ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬اذر‬ ‫جاری در بندرعباس برگزار می شود‪.‬‬ ‫در تازه ترین گش��ایش نمایش��گاه های هنری‪،‬‬ ‫گالری های تهران میزبان نمایش��گاه های متنوع‬ ‫نقاشی‪ ،‬عکاسی‪ ،‬خط و خوشنویسی هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ق��دس انالی��ن‪ ،‬از جمع��ه اول‬ ‫اذر هنرمن��دان عرص��ه هنرهای تجس��می در‬ ‫گالری ه��ای تهران حاضر ش��ده اند تا عکس‪‎‬ها‪،‬‬ ‫اث��ار حجمی و نقاش��ی های خ��ود را در معرض‬ ‫دی��د عالقه مندان به هنر ق��رار دهند‪ .‬این هفته‬ ‫ب��ا چندین افتتاحی��ه‪ ،‬گالری های تهران میزبان‬ ‫عالقه مندان به هنرهای تجسمی هستند‪.‬‬ ‫اعتماد‪ :‬نمایشگاه اثار نوریمان منوچهری فر با‬ ‫نام «نوری را از باغچه چیدم‪ »...‬و نمایش��گاه اثار‬ ‫فواد شریفی با نام «ترجمان روییدن» اول تا ‪۱۹‬‬ ‫اذر در گالری اعتماد برپاس��ت‪ .‬گالری اعتماد به‬ ‫نش��انی خیابان هفت تیر‪ ،‬مفتح جنوبی‪ ،‬بن بست‬ ‫شیرودی‪ ،‬شماره ‪ ۲۵‬میزبان عالقه مندان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پروژه های اران‪ :‬نمایش��گاه اثار مریم فرشاد با‬ ‫نام «طیف های پیوسته» اول تا ‪ ۱۸‬اذر در گالری‬ ‫پروژه های اران برپاس��ت‪ .‬عالقه مندان می توانند‬ ‫به نش��انی خیاب��ان نوفل لوش��اتو‪ ،‬کوچه لوالگر‪،‬‬ ‫شماره ‪ ،۵‬ورودی حیاط مراجعه کنند‪.‬‬ ‫س��اربان‪ :‬نمایشگاه نقاش��ی شهال ارمین با نام‬ ‫«رازه��ای مق��دس» اول ت��ا ‪ ۱۱‬اذر در گال��ری‬ ‫ساربان برپاست‪ .‬عالقه مندان می توانند به نشانی‬ ‫خیابان سهروردی شمالی‪ ،‬خیابان هویزه غربی‪،‬‬ ‫نبش ش��هید یوسفی‪ ،‬ش��ماره ‪ ،۱۳۰‬طبقه اول‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ش��لمان‪ :‬نمایش��گاه طراحی و چاپ دس��تی‬ ‫س��پیده فی��روزی با ن��ام «اوه��ام» اول تا ‪ ۶‬اذر‬ ‫در گالری ش��لمان برگزار می شود‪ .‬عالقه مندان‬ ‫می توانن��د ب��ه نش��انی میردام��اد‪ ،‬نرس��یده به‬ ‫شریعتی‪ ،‬رودبار غربی (جنوبی)‪ ،‬کوچه کاووسی‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۲۷‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ش��یرین‪ :‬یازدهمی��ن نمایش��گاه س��االنه‬ ‫مجسمه های کوچک از اول اذر در گالری شیرین‬ ‫برگزار می شود‪ .‬عالقه مندان می توانند به نشانی‬ ‫خیاب��ان کریم خان زند‪ ،‬خیابان س��نایی‪ ،‬کوچه‬ ‫‪ ۱۳‬شماره ‪ ۵‬مراجعه کنند‪ .‬فرمانفرما‪ :‬نمایشگاه‬ ‫عکس س��اجده ش��ریفی ی��زدی با ن��ام «کاش‬ ‫عکسی از تو داش��تم‪ »...‬و نمایشگاه نقاشی های‬ ‫پیام فیروزی با عنوان«پرس��ش از هس��تی» ‪ ۱‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬اذر در گال��ری فرمانفرما به نش��انی خیابان‬ ‫کریم خان زند‪ ،‬خردمند ش��مالی‪ ،‬کوچه اعرابی‬ ‫‪ ۲‬برپاست‪.‬‬ ‫کانسپت استور اردی بهشت‪ :‬نمایشگاه طراحی‬ ‫و چیدم��ان دانا جعفری با نام «دیوار کبود دره»‬ ‫اول تا ‪ ۱۲‬اذر در کانس��پت اس��تور اردی بهشت‬ ‫به نش��انی خیاب��ان س��نایی‪ ،‬خیابان ش��اهین‬ ‫(خدری)‪ ،‬شماره ‪ ،۱۸‬طبقه دوم برپاست‪ .‬گالری‬ ‫فرهنگس��رای اندیش��ه‪ :‬نمایش��گاه عکس رضا‬ ‫حضرت��ی با نام «زن��دان وحش» اول تا ‪ ۷‬اذر در‬ ‫فرهنگس��رای اندیشه برگزار می شود‪ .‬این گالری‬ ‫در خیابان ش��ریعتی‪ ،‬نرسیده به پل سیدخندان‪،‬‬ ‫بوستان اندیشه قرار دارد‪ .‬گویا‪ :‬نمایشگاه گروهی‬ ‫خوشنویس��ی «ب��ی من با حضور م��ن» اول تا ‪۶‬‬ ‫اذر در گال��ری گویا برگزار می‪‎‬ش��ود‪ .‬این گالری‬ ‫در خیاب��ان کریم خان زند‪ ،‬روبه روی ایرانش��هر‪،‬‬ ‫ش��ماره ‪ ۸۹‬قرار دارد‪ .‬مژده‪ :‬نمایشگاه مروری بر‬ ‫اثار مهدی سحابی با نام «پس از ده سال» از اول‬ ‫اذر به مدت یک هفته در گالری مژده به نش��انی‬ ‫س��عادت اباد‪ ،‬خیابان عالمه شمالی‪ ،‬خیابان ‪۱۸‬‬ ‫شرقی‪ ،‬شماره ‪ ،۲۷‬زنگ یک برگزار می شود‪ .‬نگر‪:‬‬ ‫نمایش��گاه نقاشی سینا نظیری حسین پور با نام‬ ‫«رخ به رخ با فالس��فه» اول تا ‪ ۶‬اذر در نگارخانه‬ ‫نگر واقع در قیطریه‪ ،‬ضلع جنوبی پارک‪ ،‬خیابان‬ ‫روش��نایی‪ ،‬کوچه دالرام‪ ،‬شماره ‪ ،۳۳‬زنگ سوم‬ ‫برپاست‪ .‬هما‪ :‬نمایشگاه نقاشی طاهر پورحیدری‬ ‫با نام «خانه ها و درختان کاج» اول تا ‪ ۱۲‬اذر در‬ ‫گالری هما واقع در خیابان کریم خان زند‪ ،‬خیابان‬ ‫سنایی‪ ،‬کوچه چهارم غربی‪ ،‬شماره ‪ ،۸‬واحد یک‬ ‫میزبان هنردوستان است‪.‬‬ ‫والی‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی سهیال حقیقت با نام‬ ‫«رن��گ زندگی» اول ت��ا ‪ ۱۲‬اذر در گالری والی‬ ‫به نش��انی میدان ونک‪ ،‬خیابان ش��هید خدامی‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۷۲‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫از ابعاد برگزاری نمایشگاه صنعت اصفهان گزارش می دهد‬ ‫نمایشگاه تخصصی‬ ‫الکامپ در گلستان‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1413‬‬ ‫پیاپی ‪2731‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست ساختارهای حمایتی کسب وکارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان اعالم شد‪:‬‬ ‫‪ ۱۱‬صندوق پژوهش و فناوری «دانش بنیان» شدند‬ ‫مدیرکل توانمندسازی صندوق نواوری و شکوفایی با بیان‬ ‫اینکه صندوق های پژوهش وفناوری می توانند دانش بنیان‬ ‫ش��وند‪ ،‬از دانش بنیان ش��دن ‪۱۱‬صندوق پژوهش وفناوری‬ ‫خب��رداد و گفت‪ :‬ش��رکت های دانش بنی��ان جهان به ازای‬ ‫اس��تخدام هر نیروی انسانی از کاردانی به باال می توانند از‬ ‫تسهیالت این صندوق بهره مند شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حمیدرضا ش��اهوردی در نشس��ت‬ ‫س��اختارهای حمایتی کس��ب وکارهای نوپا و شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان که همزمان با هفته جهانی کارافرینی برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬با اشاره به س��ابقه تاثیر و تدوین اساسنامه صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت این صندوق از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬با هدف کمک به شرکت های دانش بنیان و توسعه‬ ‫اقتصاد کش��ور مبتنی بر حوزه های دانش بنیان راه اندازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی س��اختار ای��ن صن��دوق را هیات امنایی دانس��ت و‬ ‫ادامه داد‪ :‬خدمات صندوق در ‪ ۴‬دس��ته اعطای تسهیالت‪،‬‬ ‫ضمانتنامه‪ ،‬سرمایه گذاری و توانمندسازی تقسیم می شود‬ ‫و این تس��هیالت برای ش��رکت های دانش بنی��ان در نظر‬ ‫گرفته ش��ده امااین صندوق برنامه های حمایتی نیز برای‬ ‫استارت اپ ها و شتاب دهنده ها در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫مدی��رکل توانمندس��ازی صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫با اش��اره به جزئیات حمایت از ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ت��ا ‪ ۷۰‬درصد هزینه ه��ای فضای کار و‬ ‫تس��هیالت با نرخ ترجیح��ی برای اس��تارت اپ ها در نظر‬ ‫گرفته ش��ده است‪ .‬ش��اهوردی اعطای تسهیالت کم بهره‬ ‫ب��ه صندوق های پژوهش وفن��اوری را از دیگ��ر برنامه های‬ ‫حمایتی صندوق نواوری و ش��کوفایی ذک��ر کرد و گفت‪:‬‬ ‫در دس��ته بندی های جدی��د صندوق های پژوهش و فناوری‬ ‫می توانن��د دانش بنیان ش��وند که بر این اس��اس تاکنون‬ ‫دانش بنیان��ی ‪ ۱۱‬صندوق پژوهش و فناوری احراز ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدی��رکل توانمندس��ازی صندوق نواوری وش��کوفایی‬ ‫ب��ا اش��اره به اج��رای برنام��ه مش��ترک ب��رای راه اندازی‬ ‫صندوق های جس��ورانه بورس��ی‪ ،‬افزود‪ :‬صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی با سرمایه گذاران برای ایجاد صندوق های بورسی‬ ‫مشارکت دارد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه بی��ان حمایت های این صن��دوق از‬ ‫شرکت های دانش بنیان پرداخت و اظهارکرد‪ :‬شرکت هایی‬ ‫ک��ه تمایل به تولی��د نمونه اولیه محص��والت دانش بنیان‬ ‫خود را داش��ته باش��ند‪ ،‬می توانند از حمایت های صندوق‬ ‫برخوردار باش��ند‪ .‬تسهیالت این صندوق برای نمونه سازی‬ ‫در قالب تس��هیالت قرض الحسنه با نرخ بهره‪ ۴‬درصد اعطا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شاهوردی با تاکید بر اینکه صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫برای س��اخت نمونه مهندسی‪ ،‬تس��هیالت با نرخ ‪۴‬درصد‬ ‫اعط��ا می کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬بازپرداخت این تس��هیالت به طور‬ ‫مرحله ای و متناس��ب با پیشرفت طرح است و در مجموع‬ ‫دوره بازپرداخت و تنفس ‪۳‬ساله در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل توانمندسازی صندوق نواوری وشکوفایی‪ ،‬تجهیز‬ ‫کارگاه اماده سازی خط تولید را از تسهیالت پیش از تولید‬ ‫صنعتی شرکت های دانش بنیان خواند که با نرخ بهره ‪۱۱‬‬ ‫درص��د در اختیار انه��ا قرار می گیرد و اضاف��ه کرد‪ :‬برای‬ ‫تس��هیالتی که برای تولید صنعتی به ش��رکت ها پرداخت‬ ‫می شود‪ ،‬بازپرداخت‪ ۷‬ساله در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی تس��هیالت لیزینگ برای توس��عه بازار شرکت های‬ ‫دانش بنیان را از دیگر خدمات صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫دانست و افزود‪ :‬عالوه بر ان سرمایه در گردش با نرخ بهره‬ ‫‪ ۱۱‬درصد از دیگر تس��هیالت این صندوق اس��ت که دوره‬ ‫بازپرداخت و تنفس در ان حداکثر دو ساله است‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان در قالب س��رمایه در گردش بانکی تا ‪ ۷۰‬درصد فروش‬ ‫دانش بنیان ش��رکت ها از طریق بانک ها به این ش��رکت ها‬ ‫اعطا می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدی��رکل توانمندس��ازی صندوق ن��واوری و‬ ‫ش��کوفایی تسهیالت س��رمایه درگردش بانکی یک ساله با‬ ‫ن��رخ بهره ‪ ۱۲‬درصد‪ ،‬دو س��اله ‪ ۱۵‬درصد و ‪۳‬س��اله‪۱۸ ،‬‬ ‫درصد در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫شاهوردی با اش��اره به جزئیات تسهیالت خرید و رهن‬ ‫فضای کار برای ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این‬ ‫تس��هیالت تا ‪ ۷۰‬درصد ارزش کارشناسی شده ساختمان‬ ‫ب��ه ش��رکت ها پرداخ��ت می ش��ود و براس��اس قوانین به‬ ‫تسهیالت استقرار موقت شرکت های دانش بنیان در تهران ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬در کالنشهرها ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان و در سایر شهرها ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان در نظر گرفته شده است‬ ‫ش��رکت های مستقر در تهران تا س��قف ‪ ۲‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫در کالنش��هرها تا س��قف ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان و در س��ایر‬ ‫ش��هرها یک میلیارد تومان تس��هیالت ب��ا نرخ ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫اعطا می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬تس��هیالت اس��تقرار موقت ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در تهران ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬در کالنش��هرها‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون تومان و در سایر شهرها ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫افزایش تسهیالت پرداختی به شرکت های دانش بنیان‬ ‫ن علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری از‬ ‫مع��او ‬ ‫افزایش حدود ‪ ۴۰‬درصدی تس��هیالت پرداختی‬ ‫به ش��رکت های دانش بنیان در ‪۷‬ماه امسال خبر‬ ‫داد‪ .‬سورنا ستاری‪ ،‬درحاش��یه بازدید از شرکت‬ ‫دانش بنیان در امل درگفت وگو با مهر گفت‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته حدود ‪۱۲‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫به ش��رکت های دانش بنیان و فناور پرداخت شد‬ ‫ک��ه تاکنون این میزان امس��ال حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫بیش��تر بوده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حمایت از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬موضوع اصلی توس��عه‬ ‫اکوسیس��تم دانش بنیان هاس��ت که در واقع یک‬ ‫بخ��ش کوچک از این اکوسیس��تم حمایت مالی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از شرکت های صادرات محور‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین‬ ‫ب��ه حمایت وی��ژه ای��ن معاونت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در امر تولیدات صادرات محور اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬هم صن��دوق نواوری و هم صندوق‬ ‫پژوه��ش و فن��اوری معاون��ت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری حمایت ویژه ای از این شرکت ها‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬س��تاری به عملکرد قابل قبول‬ ‫ش��رکت تولیدی خزرالکتریک ام��ل در تولیدات‬ ‫خالقانه ونواورانه در قالب یک شرکت دانش بنیان‬ ‫موفق ی��اد کرد و گف��ت‪ ،‬اراده وکارافرینی که با‬ ‫توجه به ش��رایط اقتصادی و تولیدی در کش��ور‪،‬‬ ‫در ای��ن واحد تولی��دی ارزش��مند و قابل قبول‬ ‫اس��ت‪ .‬س��تاری همچنین با بیان اینکه با توجه‬ ‫به شناخت و گذشته ای که از این شرکت تولیدی‬ ‫در امل داشتم در کس��ب وکار وایجادکارافرینی‬ ‫ب��دون توقف عمل کرده‪ ،‬قول حمایت و همکاری‬ ‫وی��ژه از ای��ن ش��رکت در راس��تای ص��ادرات‬ ‫محص��والت نمون��ه ای ب��ه کش��ورهای متقاضی‬ ‫داد‪ .‬س��ورنا س��تاری مع��اون علم��ی و فناوری‬ ‫رئیس جمهوری برای س��فر یک روزه به مازندران‬ ‫از چند ط��رح دانش بنیان بازدید و انها راه اندازی‬ ‫ک��رد‪ .‬وی همچنی��ن پ��س از دیدار ب��ا نماینده‬ ‫ولی فقی��ه در مازندران‪ ،‬س��اختمان مرکز نواوری‬ ‫وفناوری ش��بکه نواوری و فناوری اس��تان را در‬ ‫ساری راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫تولید‪ ۴۵۰‬تن زعفران در خراسان جنوبی‬ ‫رئی��س اداره بازرگان��ی خارج��ی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان جنوبی گفت‪:‬‬ ‫کش��اورزان خراسان جنوبی امس��ال ‪ ۴۵۰‬تن‬ ‫زعفران تولید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��عید بهشتی راد‪ ،‬در نشست‬ ‫رایزنی برای بازاریابی محصوالت خراسان جنوبی‬ ‫که در اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در زمین��ه بازاریابی برای محصوالت و کاالهای‬ ‫خراسان جنوبی باید به طور مجزا در بخش های‬ ‫گردش��گری‪ ،‬صنع��ت و کش��اورزی موضوع را‬ ‫بررسی کرده و از کلی گویی بپرهیزیم‪.‬‬ ‫رئی��س اداره بازرگان��ی خارج��ی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت خراس��ان جنوبی‬ ‫بیان کرد‪ :‬وقتی ‪ ۴۵۰‬تن ظرفیت تولید زعفران‬ ‫در سال جاری داش��تیم که بی شک این میزان‬ ‫تولید نیاز به بازاریابی قوی دارد‪.‬‬ ‫بهش��تی راد یا اش��اره به اینکه بازاریابی نیاز‬ ‫ب��ه منابع مال��ی و یک گروه تخصص��ی داریم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید به این نکته توجه داش��ته باشیم که‬ ‫ب��ازار هدف ما در حوزه محصوالت کش��اورزی‬ ‫افغانستان و پاکس��تان نیست چراکه انها خود‬ ‫تولید کننده هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در ح��وزه بازاریابی‬ ‫و بازارس��ازی بای��د هماهنگ��ی و کار جمع��ی‬ ‫داشته باش��یم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید بررسی کنیم که‬ ‫مش��کل ما در بازاریابی محصوالت کش��اورزی‬ ‫در کدام حوزه بس��ته بندی‪ ،‬ارس��ال نامناسب‪،‬‬ ‫ممنوعیت های صادراتی یا نداش��تن ش��ناخت‬ ‫مناسب از بازار هدف است‪.‬‬ ‫رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت خراس��ان جنوبی با اش��اره به‬ ‫اینکه دفترهای صادراتی ما باید یک وب سایت‬ ‫چند زبانه داشته باشند تا در بازاریابی موفق تر‬ ‫باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬در بازاریاب��ی کیفیت کاال و نرخ‬ ‫محص��ول از اهمیت بس��یار باالی��ی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهشتی راد یاداور شد‪ :‬اگر احساس می کنیم‬ ‫در محصول��ی مزیت داریم‪ ،‬نباید به راحتی بازار‬ ‫ان را از دس��ت بدهیم‪ .‬محمدجاده گی‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی و منابع‬ ‫طبیع��ی خراس��ان جنوبی نیز در این نشس��ت‬ ‫گف��ت‪ :‬در کش��ور م��ا تصمیم های��ی خوبی در‬ ‫حوزه بازاریابی گرفته می ش��ود اما نبود انسجام‬ ‫و هماهنگ��ی موج��ب بروز مش��کل در اجرای‬ ‫تصمیم ها ش��ده است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در بس��یاری از موارد س��اختار اداری در اجرای‬ ‫قول ه��ا و وعده ها به طور کام��ل عمل نمی کند‬ ‫و تولیدکننده را با مش��کالت عدیده ای روبه رو‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی‬ ‫و مناب��ع طبیع��ی خراس��ان جنوبی ب��ا اش��اره‬ ‫ب��ه ض��رورت برندس��ازی ب��رای محص��والت‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬افزود‪ :‬اس��تفاده از شبکه های‬ ‫مجازی برای فروش محصوالت اس��تراتژیک را‬ ‫باید ج��دی بگیریم چراکه تجرب��ه ثابت کرده‬ ‫س��وداوری فراوانی دارد و ما نیز به دنبال ایجاد‬ ‫بازارچه های مجازی هستیم‪.‬‬ ‫مبارزه با ملخ صحرایی در سیستان وبلوچستان‬ ‫‪ ۴۴‬گ��روه پای��ش و ‪ ۳۰‬گ��روه مب��ارزه با ملخ‬ ‫صحرایی در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان در‬ ‫تالش برای جلوگی��ری از اثرات مخرب این افت‬ ‫در منطق��ه هس��تند‪ .‬به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬از ابان‬ ‫امسال سیستان وبلوچس��تان شاهد هجوم مجدد‬ ‫ملخ صحرایی از مناطق تولید مثل تابس��تانه در‬ ‫مرز بین کش��ورهای هند و پاکس��تان به س��وی‬ ‫نوار س��احلی دریای عمان به ویژه جنوب اس��تان‬ ‫ سیستان وبلوچستان بودیم به طوری که تاکنون با‬ ‫رصد گروه های پایش مبارزه در سطح ‪ ۱۲۷‬هکتار‬ ‫از مراتع شهرس��تان های کنارک‪ ،‬فنوج و س��رباز‬ ‫انجام شده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بیشترین سطح‬ ‫مبارزه با ملخ صحرایی در سیستان وبلوچس��تان‬ ‫در ای��ن م��دت در شهرس��تان کن��ارک با ‪۱۰۰‬‬ ‫هکت��ار گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬جهاد کش��اورزی‬ ‫سیستان وبلوچس��تان اعالم کرده ضروری اس��ت‬ ‫کش��اورزان در صورت مشاهده این افت مراتب را‬ ‫به نزدیک ترین مرکز جهاد کش��اورزی شهرستان‬ ‫اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫ملخ های صحرایی تمام گیاهان زراعی‪ ،‬باغی و‬ ‫حت��ی علف های هرز را می خورن��د‪ ،‬این نوع ملخ‬ ‫ق��درت پ��رواز زی��ادی دارد و در یک ش��بانه روز‬ ‫می تواند تا ‪ ۱۵۰‬کیلومتر پرواز کند‪ .‬ملخ صحرایی‬ ‫از کشوری به کش��ور دیگر و از استانی به استان‬ ‫دیگ��ر مهاجرت می کن��د‪ .‬این ن��وع از ملخ ها در‬ ‫مسیر عبور خود با تغذیه از سبزینه های گوناگون‬ ‫جنگل ها‪ ،‬باغ ه��ای میوه‪ ،‬علوف��ه‪ ،‬غالت‪ ،‬صیفی‬ ‫و مرات��ع را از بی��ن می برند و ب��ا توجه به قدرت‬ ‫تخریبی باالیی که دارند باعث قحطی در منطقه‬ ‫نیز می شوند‪.‬‬ ‫مدی��رکل توانمندس��ازی صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت هایی که بتوانند نیروهای‬ ‫متخصص را اس��تخدام کنند‪ ،‬می توانند از تس��هیالت این‬ ‫صندوق برخوردار باش��ند؛ به طوری ک��ه هر ‪ ۱۵‬نفری که‬ ‫در استخدام شرکت های دانش بنیان در ایند و به مدت ‪۳‬‬ ‫ماه در فهرست بیمه این ش��رکت ها حضور داشته باشند‪،‬‬ ‫می توانند تا س��قف ‪ ۴۵۰‬میلیون تومان تسهیالت صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی دریافت کنند‪.‬‬ ‫به گفته شاهوردی‪ ،‬در گذش��ته شرکت ها می توانستند‬ ‫نیروه��ای متخص��ص دارای مدرک کارشناس��ی به باال را‬ ‫استخدام کنند اما در قوانین جدید سطح مدرک نیروهای‬ ‫انسانی‪ ،‬کاردانی تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه حمایت ه��ای ای��ن صن��دوق برای‬ ‫شرکت هایی که دارای مشتریان دولتی هستند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در این همکاری ش��رکت ها باید اسناد خزانه اسالمی ارائه‬ ‫دهند که صندوق نواوری و شکوفایی تسهیالتی را به این‬ ‫شرکت ها اعطا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدی��رکل توانمندس��ازی صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫با اش��اره به صدور ان��واع ضمانتنامه ها برای ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان با تاکی��د بر اینکه در برخ��ی از موارد صدور‬ ‫این ضمانت نامه ها یک روزه انجام شده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خدمات‬ ‫سرمایه گذاری که ش��امل «هم سرمایه گذاری» و تاسیس‬ ‫صندوق می شود‪ ،‬از دیگر تسهیالت ما به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ش��یوه «هم سرمایه گذاری» یک نهاد‬ ‫س��وم مانند صندوق های پژوهش و فناوری وارد می شود و‬ ‫در این ش��یوه مش��ارکت‪ ۲۰ ،‬درصد ازسوی صندوق های‬ ‫پژوه��ش و فناوری و ‪ ۸۰‬درصد از س��وی صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی برای ش��رکت های دانش بنیان سرمایه گذاری‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬در صورتی که دانش��گاه ها ی��ا پارک های‬ ‫عل��م و فن��اوری قص��د س��رمایه گذاری در پروژه ه��ای‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان را داشته باش��ند‪ ،‬در قالب «هم‬ ‫س��رمایه گذاری»جزئی از تس��هیالت الزم در اختی��ار‬ ‫ش��رکت ها قرار می گیرد‪ .‬شاهوردی با اشاره به تسهیالت‬ ‫این صن��دوق برای دریافت اس��تانداردها برای محصوالت‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬افزود‪ :‬این صندوق برای اخذ اس��تانداردهای‬ ‫صادرات��ی تا ‪ ۵۰‬درص��د (‪ ۱۰۰‬میلیون توم��ان) پرداخت‬ ‫می کن��د که ش��رکت ها از این تس��هیالت می توانند برای‬ ‫دریافت استانداردهای ‪ CE‬بهره مند شوند‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدی��رکل توانمندس��ازی صندوق ن��واوری و‬ ‫ش��کوفایی‪ ،‬دریافت اس��تانداردهای تخصصی تا سقف ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تومان برای شرکت ها تامین می شود‪ .‬عالوه بر ان‬ ‫برای ثبت اختراع و نشان صنعتی و طرح صنعتی از سوی‬ ‫صندوق نواوری تسهیالتی به شرکت ها اعطا می شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1413‬‬ ‫پیاپی ‪2731‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه خبرداد‬ ‫فعالیت ‪ ۱۶۳‬استارت اپ در صنعت بیمه‬ ‫احمد حاتمی یزدی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت بیمه ظرفیت الزم را برای فعالیت هرچه بیشتر استارت اپ ها‬ ‫دارد و در ش��رایطی ک��ه رویکرد بیم��ه مرکزی‪ ،‬حمای��ت از این نوع‬ ‫فعالیت هاست‪ ،‬می توان انتظار رشد هرچه بیشتر این نوع فعالیت ها‬ ‫را در صنعت بیمه داشت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رضایی یاداور ش��د‪ :‬ضم��ن اینکه از ‪2‬م��اه پیش‪،‬‬ ‫فراخوان��ی دادی��م‪ ،‬تا اف��رادی که امادگی تاس��یس‬ ‫کارگ��زاری برخ��ط رادارن��د‪ ،‬تقاضایش��ان را به بیمه‬ ‫مرکزی ارائه دهند که بر اس��اس اخرین امار بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬نفر برای تاسیس شرکت های استارت اپی ثبت نام‬ ‫کردند که بعد از اجرایی ش��دن بخش��نامه‪ ،‬باید سایر‬ ‫مراحل کسب مجوز را طی کنند‪.‬‬ ‫رضایی در ادامه بابیان اینکه استارت اپ ها در چند‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬به دلیل نداش��تن مجوز از سوی بیمه‬ ‫مرکزی با محاس��به های معکوس‪ ،‬نرخ های حق بیمه‬ ‫شرکت های بیمه را منتشر می کردند و حق انتخاب را‬ ‫به مردم می دادند یاداور ش��د‪ :‬ازاین رو یکی از دغدغه‬ ‫بیمه مرکزی همین بحث دریافت حق بیمه بود که از‬ ‫سوی این استارت اپ ها انجام می گرفت‪ .‬بیمه مرکزی‬ ‫برای رفع این مش��کل‪ ،‬بخشنامه ای را به شرکت های‬ ‫بیمه و کارگزاران ابالغ کرد که تا زمانی که ایین نامه‬ ‫فعالیت اس��تارت اپ ها نهایی ش��ود‪ ،‬همکاری با این‬ ‫اس��تارت اپ ها‪ ،‬علی الحساب به عنوان بازاریابان برخط‬ ‫امکان پذیر باشد تا اتفاقی درفروش های اینترنتی برای‬ ‫مردم رخ ندهد‪ .‬او تاکید کرد که تاکنون مشکلی برای‬ ‫فعالیت این شرکت ها گزارش نشده است‪.‬‬ ‫مدیرکل نظارت بر ش��بکه خدم��ات بیمه با تاکید‬ ‫براینک��ه صنعت بیمه امادگی کامل برای دادن پروانه‬ ‫به کارگزاری های بر خط را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بحث س��وییچ‬ ‫بیمه ای مهم ترین ضرورتی است که باید استارت اپ ها‬ ‫ب��رای دریافت مجوز از بیمه مرکزی اقدام کنند و اگر‬ ‫ای��ن کار انجام نش��ود نمی توانند به س��وییچ بیمه ای‬ ‫متصل شوند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬درحال حاضر استارت اپ ها‬ ‫ارتباط مستقیم فنی و مالی با شرکت های بیمه ندارند‬ ‫که برنامه ما این اس��ت‪ ،‬افرادی که مسیر ایین نامه ای‬ ‫را طی می کنند‪ ،‬از طریق ارتباط مس��تقیم با سامانه‬ ‫«سنهاب» به نرخ ها دسترسی پیدا کنند و هم ارتباط‬ ‫مس��تقیم با شرکت های بیمه ای داشته باشند که این‬ ‫موض��وع یک اطمینان خاطر برای مش��تری در بحث‬ ‫نرخ حق بیمه ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬طبق ایین نامه‪ ۹۲.۲‬اگر فردی طبق این‬ ‫ایین نامه فعالیت نکند‪ ،‬ضمن اینکه از امکانات سوییچ‬ ‫بیمه ای و اتصال به س��امانه سنهاب محروم می شود‪،‬‬ ‫قطعاً نمی تواند به عنوان کارگزار برخط فعالیت داشته‬ ‫باش��د و می تواند به عن��وان بازاری��اب در این صنعت‬ ‫فعالیت کنند‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه فعالیت اس��تارت اپ ها در‬ ‫کشورهای مختلف متفاوت است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در کشور‬ ‫ما استارت اپ ها کمتر از یک درصد سهم فعالیت های‬ ‫بیمه ای رادارند‪ ،‬ولی نگاه مثبتی به سمت حرکت این‬ ‫نوع فعالیت ه��ا وجود دارد که ای��ن موضوع می تواند‬ ‫زمینه رش��د اس��تارت اپ ها را در صنعت بیمه فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رضایی با طرح این پرسش که ایا همه استارت اپ ها‬ ‫فعالی��ت مش��ترکی دارند؟ گف��ت‪ :‬گس��تردگی کار‬ ‫استارت اپ ها خیلی بیش��تر از این است؛ یکی از این‬ ‫کارکرد ها فروش بیمه نامه های سنتی به طور مجازی‬ ‫یا الکترونیکی است که این خدمت با سرعت بیشتر و‬ ‫هزینه کمتر به شکل مجازی انجام می شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬همچنین برخی اس��تارت اپ ها هستند‬ ‫که ام��کان احص��ای نرخ ه��ای متفاوت در ش��رایط‬ ‫ف��روش مس��اوی را به مش��تری می دهن��د؛ گروهی‬ ‫دیگ��ر از اس��تارت اپ ها کم��ک می کنند ب��ه معرفی‬ ‫رش��ته های جدی��د بیم��ه ای؛ گ��روه دیگ��ر به عنوان‬ ‫مش��اور در کنار مش��تری هس��تند؛ برخی هم برای‬ ‫ارزیاب��ی خس��ارت فعالی��ت می کنن��د‪ ،‬بعضی ها هم‬ ‫فعالیت��ی تلفیق��ی دارند و چندوظیف��ه را باهم انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫وی بابی��ان اینک��ه از انجایی که بح��ث فناوری در‬ ‫فعالیت اس��تارت اپ ها مطرح اس��ت‪ ،‬برای شروع کار‬ ‫نی��از به س��رمایه ای در ح��دود ‪ ۵۰۰‬میلی��ون تومان‬ ‫اس��ت که می توان اقدام به راه اندازی یک استارت اپ‬ ‫کرد اف��زود‪ :‬ام��ا درحال حاض��ر دغدغه بس��یاری از‬ ‫اس��تارت اپ ها‪ ،‬حوزه تبلیغات و سرمایه گذاری است‬ ‫ک��ه اگر بخواهند خودش��ان را معرف��ی کنند‪ ،‬نیاز به‬ ‫رقمی در حدود ‪ ۵‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬این ش��رایط‬ ‫در حالی اس��ت که درفروش سنتی بیمه نامه ها بیشتر‬ ‫تخصص مطرح ب��وده و س��رمایه گذاری خاصی‪ ،‬نیاز‬ ‫نیست‪ .‬رضایی افزود‪ :‬بیش از ‪ ۱۹۰‬شرکت کارگزاری‬ ‫سهامی خاص در کشور فعالیت می کنند که از جایگاه‬ ‫خوب��ی برخوردارن��د و کارگزاران ما ح��دود ‪ ۸‬درصد‬ ‫پرتفو را تولید می کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه اس��تارت اپ ها مکمل ش��بکه‬ ‫س��نتی هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت بیمه ظرفیت الزم را‬ ‫برای فعالیت هرچه بیش��تر اس��تارت اپ ها دارد و در‬ ‫ش��رایطی که رویک��رد بیمه مرک��زی‪ ،‬حمایت از این‬ ‫نوع فعالیت هاست‪ ،‬می توان انتظار رشد هرچه بیشتر‬ ‫این نوع فعالیت ها را در صنعت بیمه داش��ت‪ .‬به گفته‬ ‫او درباره نحوه س��رمایه گذاری در اس��تارت اپ ها باید‬ ‫دو مس��یر فنی ‪-‬بیمه و همچنین راه اندازی س��ایت و‬ ‫مباحث ای تی محور ان موردتوجه قرار گیرد و الزامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین‬ ‫اطالعات موجود‪،‬‬ ‫در حال حاضر‬ ‫‪ ۱۶۳‬استارت اپ‬ ‫در صنعت بیمه‬ ‫فعالیت می کنند‬ ‫تحلیل های اشتباه عامل نگرانی مردم از نوسان های بازار ارز‬ ‫ی مردم از نوس��ان های بازار‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به نگرانی ها ‬ ‫ارز در هفت ه گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬این نگرانی ها ناش��ی از تحلیل های اش��تباه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود نوشت‪ :‬در یک هفته گذشته‬ ‫نوس��ان های بازار ارز که از قبل پیش بینی می ش��د و پیش تر نیز به ان اشاره‬ ‫کرده بودم نگرانی هایی را برای مردم پیش اورد‪.‬‬ ‫این نگرانی ها بیشتر از انچه ریشه در متغیرهای واقعی اقتصاد داشته باشد‬ ‫ناش��ی از تحلیل های اشتباه و بدون اگاهی از وضعیت بانک مرکزی و قدرت‬ ‫بازارسازی ان بوده است‪.‬‬ ‫انچه در ش��رایط امروز کش��ور توجه به ان الزم اس��ت تکیه بر منطق علم‬ ‫اقتصاد‪ ،‬جلوگیری از بروز التهاب های ناش��ی از تغیی��ر انتظارات و نیز تالش‬ ‫برای حرکت به س��وی تداوم ثبات اقتصادی اس��ت‪ .‬مردم ای��ران که همواره‬ ‫نقطه اتکای بانک مرکزی و نیز دولت در ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬همچن��ان نقطه اتکای م��ن در عمل به تعه��دات بانک مرکزی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای افزایش سهم بیمه های زندگی‬ ‫معاون طرح و توس��عه بیم��ه مرکزی با بی��ان این نکته که‬ ‫ضریب نفوذ بیمه های زندگی در کشور ‪ ۰.۳۵‬درصد و سهم ان‬ ‫از کل پرتف��وی بیمه صنعت بیمه‪ ۱۴ ،‬درصد اس��ت اعالم کرد‬ ‫که براساس قانون برنامه توسعه‪ ،‬این سهم تا پایان برنامه‪ ،‬باید‬ ‫به باالی ‪ ۲۰‬درصد برس��د‪ .‬رحیم مصدق در جمع خبرنگاران‪،‬‬ ‫ایف��ای نقش در توس��عه اقتص��ادی را از مهم ترین ویژگی های‬ ‫بیمه های بازرگانی خواند و افزود‪ :‬بیمه های زندگی‪ ،‬حق بیمه ها‬ ‫را به طور جزء به جزء دریافت و با سرمایه گذاری در زمینه های‬ ‫گوناگون‪ ،‬باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور می شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این نکته که ضریب درصد س��هم بیمه های‬ ‫زندگی باید نس��بت به سال نخس��ت برنامه‪ ۵۰ ،‬درصد بیشتر‬ ‫ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬رسیدن سهم بیمه های زندگی به باالی ‪۲۰‬‬ ‫درصد کل پرتفوی صنعت بیمه‪ ،‬کار س��ختی است که یکی از‬ ‫این کارهای انجام ش��ده در این راس��تا‪ ،‬تفکیک سرمایه گذاری‬ ‫ذخایر ریاضی از س��ایر سرمایه گذاری های ش��رکت های بیمه‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون بیمه مرکزی با اشاره به این نکته که پیش تر کل ذخایر‬ ‫ش��رکت های بیمه یک جا سرمایه گذاری می شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ایین نامه جدید سرمایه گذاری‪ ،‬س��رمایه گذاری ذخایر ریاضی‬ ‫از س��ایر ذخایر جدا ش��د تا این ذخایر در س��رمایه گذاری های‬ ‫بلندمدت به کار گرفته ش��ود و بدین ترتیب بازدهی این منابع‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان این نکته که تا پیش از این‪ ،‬شرکت های بیمه در‬ ‫بخش س��پرده های بانکی نیز محدودیت سقف نداشتند‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬گرچه این کار ریسک پایینی داشت اما در بلندمدت سود‬ ‫کم��ی را به همراه داش��ت به همین دلیل‪ ،‬بیم��ه مرکزی هم‬ ‫اکنون برای س��پرده گذاری در نظام بانکی‪ ،‬سقف تعیین کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه مص��دق‪ ،‬پیش تر برخی ش��رکت های بیمه از محل‬ ‫برخی ذخای��ر‪ ،‬دارایی های ثابت برای خود خریداری می کردند‬ ‫ام��ا اکنون خری��د دارایی ثابت فقط از مح��ل حقوق صاحبان‬ ‫س��هام‪ ،‬مجاز ش��ناخته می ش��ود زی��را ذخایر بیم��ه ای برای‬ ‫بیمه گ��ذاران اس��ت و این ذخای��ر باید در ب��ورس‪ ،‬پروژه های‬ ‫ساختمانی و سپرده های بانکی سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫معاون طرح و توس��عه بیمه مرکزی با تاکید بر این نکته که‬ ‫در کنار تنوع بخشی به سرمایه گذاری ها‪ ،‬ریسک سرمایه گذاری‬ ‫را هم کاهش داده ایم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬یک شرکت‬ ‫بیم��ه نمی تواند هم��ه منابع جمع اوری ش��ده را در یک بانک‬ ‫سپرده گذاری کند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬سقف سپرده گذاری در یک‬ ‫بانک حداکثر یک سوم کل منابع در نظر گرفته شده است و این‬ ‫منابع باید در بانک های گوناگون‪ ،‬سپرده گذاری شود‪.‬‬ ‫وی بازنگ��ری و اصالح مقررات مرب��وط به جذب نمایندگان‬ ‫بیم��ه زندگ��ی را از دیگ��ر اقدام ه��ای بیمه مرک��زی خواند و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬ه��ر فردی می توان��د در کنار دیگر‬ ‫کارهای خ��ود‪ ،‬به عنوان نماینده ف��روش بیمه های زندگی نیز‬ ‫فعالیت کند‪.‬‬ ‫مصدق تاکی��د کرد‪ :‬ام��کان ورود ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫و اس��تارت اپ ها در فروش انواع بیمه نام��ه و به ویژه بیمه های‬ ‫زندگ��ی در قال��ب کارگزاری ه��ای برخط از دیگ��ر اقدام های‬ ‫انجام ش��ده ازسوی بیمه مرکزی اس��ت که در این راستا‪ ،‬هم‬ ‫کارگزاری های موجود و هم ش��رکت های دانش بنیان می توانند‬ ‫درخواست های خود را برای دریافت مجوز کارگزاری برخط به‬ ‫بیمه مرکزی ارس��ال کنند که تاکنون بیش از ‪ ۴۰‬درخواس��ت‬ ‫دریافت و در حال رسیدگی است‪.‬‬ ‫وی پرداخت وام از محل ذخایر ریاضی با کمترین تشریفات‬ ‫قانونی از دیگر اقدام های انجام شده برای کاهش بازخریدی در‬ ‫این بیمه ها است که باعث شده نسبت بازخریدی در بیمه های‬ ‫زندگی با جذاب ش��دن این پوشش ها به حدود ‪ ۳‬درصد برسد‪.‬‬ ‫مع��اون بیمه مرک��زی در عین حال صدور مج��وز برای اتصال‬ ‫پوش��ش های بیمه های زندگی به واحدهای س��رمایه گذاری از‬ ‫دیگر اقدامات انجام شده است که بر این اساس‪ ،‬ذخایر ریاضی‬ ‫بیمه نامه به خرید واحدهای سرمایه گذاری اختصاص می یابد تا‬ ‫هم تنوع در س��رمایه گذاری منابع این پوشش ها افزایش یابد و‬ ‫هم بیمه گذار به طور روزانه بتواند ارزش روز واحد سرمایه گذاری‬ ‫خود را مشاهده کند‪ .‬وی همچنین با اظهار امیدواری نسبت به‬ ‫ط��ی مراحل نهایی اغاز فعالیت صندوق بیمه حوادث طبیعی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با ش��روع فعالیت این صندوق‪ ،‬در مرحله نخس��ت تمام‬ ‫خانه ها مسکونی در کش��ور دربرابر حوادث طبیعی زیرپوشش‬ ‫بیمه قرار خواهند گرفت که در این صورت هم ضریب اطمینان‬ ‫م��ردم افزایش خواهد یافت و هم ضریب نفوذ بیمه باال خواهد‬ ‫رفت‪ .‬به گفته مصدق‪ ،‬این قانون در مرحله بعدی امکان تسری‬ ‫به واحدهای تجاری سراسر کشور را هم خواهد داشت‪.‬‬ ‫به دلی��ل مش��کالت مالی که بانک ه��ا با ان‬ ‫روبه رو هس��تند‪ ،‬منابع مورد نیاز بخش واقعی‬ ‫اقتصاد به طور مناس��ب تامین نمی ش��ود و این‬ ‫ش��رایطی اس��ت که س��بب ش��ده بخش های‬ ‫تولی��د و صنعت نس��بت به عملک��رد بانک ها‬ ‫ناراضی باش��ند‪ .‬البته این ضعف در نظام بانکی‬ ‫فق��ط تقصیر بانک ها نیس��ت و ای��راد اصلی در‬ ‫س��اختار اقتصادی و حوزه بانکی کش��ور است‬ ‫که باید تغییر کند‪ .‬بانک مرکزی درحال حاضر‬ ‫اس��تقالل الزم را ندارد و همین موضوع نظارت‬ ‫و تصمیم گیری ه��ای بانک مرکزی را در حوزه‬ ‫بانک ها تحت الشعاع قرار داده است‪ .‬این شرایط‬ ‫سبب شده وام هایی که بانک ها ملزم به پرداخت‬ ‫ان می شوند‪ ،‬گاه به دلیل توجیه ناکافی طرح ها‬ ‫و پروژه ه��ا در نهای��ت به بدهی تبدیل ش��ود و‬ ‫به دنب��ال ان میزان مطالبات بانک ها را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫بانک ها درحال حاضر با حجم باالیی از بدهی‬ ‫و معوقه ه��ا روبه رو هس��تند که باید از س��وی‬ ‫دول��ت‪ ،‬پیمانکاران و‪ ...‬ب��ه نظام بانکی بازگردد‬ ‫ام��ا به دلیل س��اختار معیوب اقتص��ادی‪ ،‬این‬ ‫چرخه به درس��تی حرکت نمی کند و در نهایت‬ ‫بانک ها باید پاسخگو باشند‪ .‬این عوامل در کنار‬ ‫موضوع تحریم ها س��بب شده نظام بانکی و در‬ ‫کل اقتصاد کش��ور دچار مشکالت زیادی شود‬ ‫و بانک ها هم نتوانند به تعهدات ش��ان در قبال‬ ‫وظایفی که برعهده ش��ان قرار دارد‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬ ‫دراین راس��تا ما به ش��دت نیازمند اصالح نظام‬ ‫بانکی کشور هستیم و تا زمانی که این ساختار‬ ‫در بانک ها اصالح نشود نمی توان انتظار داشت‬ ‫که بانک ها بتوانند از بخش تولید و صنعت و در‬ ‫کل بخش مولد اقتصاد حمایت کنند‪ .‬باید قبول‬ ‫کنیم که بانک های ما س��رمایه کافی در اختیار‬ ‫ندارند که بتوانند از بخش مولد کش��ور حمایت‬ ‫کنند‪ .‬هیچ زمانی س��رمایه بانک ها متناسب با‬ ‫رش��د اقتصادی یا تورم موجود در کش��ور رشد‬ ‫نکرده اس��ت و فقط بانک ها توانسته اند بخشی‬ ‫از کمبود سرمایه ش��ان را از محل تجدد ارزیابی‬ ‫دارایی ش��ان جبران کنند ک��ه این موضوع هم‬ ‫نمی توان��د خیل��ی کمک کننده باش��د‪ .‬قانون‬ ‫بانکداری ما نیازمند اصالح و تغییر است و این‬ ‫موضوع باید هرچه سریع تر پیگیری شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫مانده تسهیالت بانکی‬ ‫اماره��ای بان��ک مرک��زی از افزای��ش ‪۲۷.۴‬‬ ‫درصدی مانده س��پرده ها و ‪ ۲۰.۲‬درصدی مانده‬ ‫تس��هیالت بانکی در پایان مرداد ‪ ۹۸‬نس��بت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل حکایت دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِن��ا‪ ،‬گزارش بان��ک مرکزی از‬ ‫وضعیت کل مانده س��پرده ها و تسهیالت ریالی‬ ‫و ارزی بانک ها و موسس��ه های اعتباری در پایان‬ ‫مرداد امس��ال‪ ،‬حاکی از ان اس��ت که مانده کل‬ ‫س��پرده ها بیش از ‪ ۲۲۶۳۰.۷‬هزار میلیارد ریال‬ ‫شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪۴۸۶۹.۳‬‬ ‫ه��زار میلیارد ریال (‪ ۲۷.۴‬درصد) و نس��بت به‬ ‫پایان س��ال قبل مع��ادل ‪ ۱۹۵۷.۴‬هزار میلیارد‬ ‫ریال (‪ ۹.۵‬درصد) افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫بیش��ترین مبلغ س��پرده ها مربوط به استان‬ ‫ته��ران با مان��ده ‪ ۱۲۲۲۲.۷‬هزار میلیارد ریال و‬ ‫کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر‬ ‫احمد معادل ‪ ۶۰.۷‬هزار میلیارد ریال است‪ .‬مانده‬ ‫کل تس��هیالت بیش از ‪ ۱۶۰۸۹.۳‬هزار میلیارد‬ ‫ریال اس��ت که نسبت به مقطع مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬هزار میلیارد ریال (‪ ۲۰.۲‬درصد) و نسبت‬ ‫به پایان س��ال قبل ‪ ۹۹۹.۱‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫(‪ ۶.۶‬درصد) افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬بیش��ترین‬ ‫مبلغ تس��هیالت مربوط به استان تهران با مانده‬ ‫‪ ۱۰۳۰۸.۶‬ه��زار میلی��ارد ریال و کمترین مبلغ‬ ‫مربوط به اس��تان کهگیلویه و بویر احمد معادل‬ ‫‪ ۵۶.۸‬هزار میلیارد ریال اس��ت‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده‬ ‫قانونی ‪ ۷۹.۳‬درصد اس��ت که نس��بت به پایان‬ ‫م��رداد ‪ ۱۳۹۷‬و پایان اس��فند ‪ ،۱۳۹۷‬به ترتیب‬ ‫‪ ۴.۹‬و ‪ ۲‬واح��د درص��د کاهش نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫نس��بت مذکور در اس��تان تهران ‪ ۹۳.۲‬درصد و‬ ‫در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد ‪ ۱۰۵.۵‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک مرکزی توضیح داده است که یکی‬ ‫از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها‬ ‫در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از‬ ‫شرکت ها و موسسه های تولیدی سایر استان ها‬ ‫در استان تهران بوده و عمده فعالیت های بانکی‬ ‫انه��ا از س��وی ش��عب بانک ها و موسس��ه های‬ ‫اعتباری استان تهران انجام می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تجربه حضور اس��تارت اپ ها در س��امانه حمل ونقل‬ ‫کش��ور و سایر بخش ها‪ ،‬نش��ان داده است که بیمه ها‬ ‫نی��ز می توانند با حضور اس��تارت اپ ها و اس��تفاده از‬ ‫فناوری های جدید رشد کنند و توسعه یابند و زمینه‬ ‫افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور را افزایش دهند‪.‬‬ ‫اس��تارت اپ ها در حال��ی می توانن��د به توس��عه و‬ ‫اش��تغال کش��ور کمک کنند و ورودش��ان در صنعت‬ ‫بیمه به یک مزیت مهم تبدیل ش��ده است که حمایت‬ ‫از فعالیت های نواورانه در این صنعت به ش��کل جدی‬ ‫موردتوج��ه بیمه مرک��زی و معاونت علمی ریاس��ت‬ ‫جمهوری قرارگرفته و مقررش��ده است که مجوز های‬ ‫الزم برای فعالیت اس��تارت اپ ها در این صنعت داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ای��ن رویکرد در حالی در بیمه مرکزی ایجادش��ده‬ ‫اس��ت که به گفته مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات‬ ‫بیمه تاکنون ‪ ۱۶۳‬استارت اپ در صنعت بیمه فعالیت‬ ‫می کنن��د که در بین این اس��تارت اپ ها‪ ،‬کارگزاران و‬ ‫ش��رکت های بیمه‪ ،‬اف��راد حقیقی نیز حض��ور دارند؛‬ ‫ضم��ن اینک��ه ‪ ۱۵‬اس��تارت اپ در بازاریابی و فروش‬ ‫بیمه‪ ،‬تبلیغات و سرمایه گذاری دارند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مهرداد رضایی مدیرکل نظارت بر‬ ‫شبکه خدمات بیمه که در حاشیه ششمین نمایشگاه‬ ‫بورس‪ ،‬بان��ک و بیم��ه‪ ،‬در جمع خبرنگاران س��خن‬ ‫می گفت‪ ،‬ضمن بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬با افزایش‬ ‫فعالیت های استارت اپی؛ ش��ورای عالی بیمه تصویب‬ ‫کرد که فعالیت کارگزاران برخط شروع شود‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که زمانی کمپین مقابله به استارت اپ ها‬ ‫را داش��تیم‪ ،‬اما ام��روز به جایی رس��یدیم که درباره‬ ‫پیش��رفت فعاالن این بخش و سرمایه گذاری هایی که‬ ‫در این بخش درحال انجام است‪ ،‬صحبت می کنیم‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه بر اس��اس اخرین اطالعات موجود‪،‬‬ ‫تا کن��ون ‪ ۱۶۳‬اس��تارت اپ در صنعت بیم��ه فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در بین این استارت اپ ها‪ ،‬کارگزاران‬ ‫و ش��رکت های بیمه‪ ،‬افراد حقیقی‪ ،‬نمایندگان بیمه‪،‬‬ ‫ارزیاب��ان خس��ارت نی��ز حض��ور دارند ک��ه فعالیت‬ ‫می کنن��د؛ ضم��ن اینک��ه ‪ ۱۵‬اس��تارت اپ در مقوله‬ ‫بازاریابی و ف��روش بیمه‪ ،‬تبلیغات و س��رمایه گذاری‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬تاکنون جلس��اتی درباره‬ ‫فعالیت استارت اپ های بیمه ای‪ ،‬از سوی بیمه مرکزی‬ ‫و معاونت ریاس��ت جمهوری با حضور نماینده انجمن‬ ‫این استارت اپ ها برگزارشده است که نتیجه برگزاری‬ ‫این جلس��ات هم مراحل نهایی مصوبه ش��ورای عالی‬ ‫بیمه شماره ‪ ۹۲.۲‬است‪.‬‬ ‫مدی��رکل نظارت بر ش��بکه خدم��ات بیمه ضمن‬ ‫اشاره به اینکه از ‪3‬سال گذشته رویکرد بیمه مرکزی‬ ‫نس��بت به فعالیت اس��تارت اپ ها مثبت ب��وده و این‬ ‫مقوله را نه تنها انتخاب نمی دانس��ت بلکه معتقد بود‬ ‫حرکت به س��مت اس��تارت اپ ها اجبار است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در م��دت اخیر و دوره مدیری��ت جدید بیمه مرکزی‬ ‫نیز حرکت در مس��یر اس��تارت اپ ها سرعت بیشتری‬ ‫گرفت و نخس��تین اقدامی هم که در این مدت انجام‬ ‫شد‪ ،‬تفاهمنامه ای بود که بین بیمه مرکزی و معاونت‬ ‫ریاست جمهوری منعقد شد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬اکنون در حال نهایی کردن شیوه نامه و‬ ‫ایین نامه جذب اس��تارت اپ ها یا کارگزاران برخط در‬ ‫بیمه مرکزی هس��تیم که اگر به تصویب نهایی برسد‪،‬‬ ‫فعالیت اس��تارت اپ ها یا کارگ��زاران برخط به صورت‬ ‫ایین نام��ه ای و مدون در بیمه مرکزی ش��روع خواهد‬ ‫یادداشت‬ ‫نیازمند اصالح‬ ‫و تغییر در‬ ‫قانون بانکداری‬ ‫هستیم‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1413‬‬ ‫پیاپی ‪2731‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹استفاده از رمز دوم یکبار مصرف‬ ‫در بانک دی الزامی شد‬ ‫اخبار‬ ‫بان��ک مرکزی در بخش��نامه ای اس��تفاده‬ ‫مشتریان از رمز دوم یکبار مصرف در هنگام‬ ‫اتصال ب��ه درگاه های پرداخ��ت الکترونیک‬ ‫غیرحض��وری را الزام��ی ک��رد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫اداره رواب��ط عمومی و تبلیغ��ات بانک دی‪،‬‬ ‫در پ��ی اب�لاغ بخش��نامه بان��ک مرکزی در‬ ‫خصوص الزام مش��تریان به اس��تفاده از رمز‬ ‫دوم یکبار مصرف و غیرفعال ش��دن رمزهای‬ ‫دوم ایس��تا از پانزدهم دی امسال‪ ،‬ان دسته‬ ‫از مش��تریان بانک دی ک��ه تاکنون اقدام به‬ ‫فعال س��ازی رمز دوم یکبار مصرف نکرده اند‬ ‫باید در اس��رع وقت نسبت به دانلود و نصب‬ ‫اپلیکیش��ن رمزس��از «ارس» و «فعال سازی‬ ‫رمز دوم یکبار مصرف» اقدام کنند‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬مش��تریان بانک دی باید پس از‬ ‫دانلود و نصب رایگان اپلیکیشن «ارس» روی‬ ‫گوش��ی تلفن همراه به حساب کاربری خود‬ ‫در اینترن��ت بانک مراجعه و در منوی کارت‪،‬‬ ‫گزینه «فعال س��ازی رمز دوم یکبار مصرف»‬ ‫را انتخ��اب کنن��د‪ .‬همچنی��ن پ��س از این‬ ‫مرحله مش��تری باید یکی از کارت های خود‬ ‫را انتخاب و روی دکمه «فعال س��ازی برنامه‬ ‫رمزس��از» کلیک کند تا ضمن نمایش ‪QR‬‬ ‫‪ ،Code‬پیامک��ی حاوی کد فعال س��ازی به‬ ‫ش��ماره موبایل وی ارسال شود و با باز کردن‬ ‫اپلیکیش��ن «ارس» و اسکن ‪ QR Code‬و‬ ‫درج کد فعال س��ازی در برنامه‪ ،‬سرویس رمز‬ ‫دوم یکبار مصرف فعال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عن�وان کس�ب وکار پیش�رو در‬ ‫اقتصاد مقاومتی به بانک سینا رسید‬ ‫بانک س��ینا عنوان کس��ب وکار پیشرو در‬ ‫پیاده س��ازی اس��تراتژی اقتصاد مقاومتی در‬ ‫س��یزدهمین کنفران��س بین المللی مدیریت‬ ‫استراتژیک را کس��ب کرد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی بانک سینا‪ ،‬این کنفرانس بین المللی‪،‬‬ ‫با مش��ارکت ش��بکه تلویزیونی ایران کاال و‬ ‫کمیسیون انجمن های علمی کشور و حضور‬ ‫بیش از یک هزار نفر از دانشجویان‪ ،‬استادان‪،‬‬ ‫مدی��ران ح��وزه برنامه ری��زی و مدیری��ت‬ ‫اس��تراتژیک با س��خنرانی محمدجواد اذری‬ ‫جهرم��ی‪ ،‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫حجت االسالم و المس��لمین محمدحس��ن‬ ‫ابوترابی ف��رد‪ ،‬عضو هیات عالی حل اختالف‬ ‫و تنظیم روابط قوای سه گانه‪ ،‬برات قبادیان‪،‬‬ ‫معاون��ت پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬محم��د جالل��ی‪ ،‬دبی��ر‬ ‫کمیسیون انجمن های علمی کشور در سالن‬ ‫اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫در این رویداد ک��ه با ارائه مقاالت تخصصی‪،‬‬ ‫س��خنرانی های کلیدی و همچنین برگزاری‬ ‫کارگاه تخصص��ی اس��تراتژی های توس��عه‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی کشور همراه بود‪،‬‬ ‫از بانک س��ینا به عنوان کسب وکار پیشرو در‬ ‫پیاده س��ازی استراتژی اقتصاد مقاومتی سال‬ ‫‪ ۹۸‬کشور‪ ،‬قدردانی شد‪.‬‬ ‫مش�تریان‪،‬‬ ‫‹ ‹نی�از‬ ‫برنامه ریزی های بانک ملی‬ ‫ملاک‬ ‫بانک ملی ایران به عنوان یک نهاد اقتصادی‬ ‫دارای مخاط��ب ع��ام‪ ،‬برنامه ه��ای خ��ود را‬ ‫براساس نیاز مشتریان تدوین می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫مش��تری را می توان مهم ترین سرمایه بانک‬ ‫خوان��د‪ ،‬به ط��وری که هیچ ک��دام از طرح ها‬ ‫و برنامه ه��ای بان��ک بدون حضور مش��تری‪،‬‬ ‫عملیات��ی نخواهد ش��د‪ .‬از انج��ا که رضایت‬ ‫مش��تری اصل اساس��ی فعالیت ه��ای بانک‬ ‫مل��ی ایران در ط��ول دوره حیات��ش بوده و‬ ‫هس��ت‪ ،‬اکنون نی��ز هم��ه برنامه ریزی های‬ ‫کوتاه م��دت و بلندمدت با ه��دف تامین نیاز‬ ‫مش��تری و پاس��خگویی ب��ه خواس��ته های‬ ‫ان تدوی��ن و عملیات��ی می ش��ود‪ .‬س��امانه‬ ‫ب��ام به عنوان ی��ک ابزار پیش��رفته بانکداری‬ ‫الکترونیک��ی از جمله محصوالتی اس��ت که‬ ‫مطابق با نیازهای مش��تریان طراحی ش��د و‬ ‫راز موفقیت ان را می توان متناس��ب بودن با‬ ‫خواس��ته های کاربران دانست‪ .‬سامانه بله که‬ ‫یک پیام رسان و اپلیکیشن مالی امن و بومی‬ ‫اس��ت نیز به خوبی توانس��ته جای خالی این‬ ‫اب��زار را در دنیای پرزرق و برق رس��انه های‬ ‫خارجی پر کند‪ .‬بانک افیس��ر و سککوک نیز‬ ‫سامانه هایی هس��تند که به طور کامل بنا به‬ ‫ش��ناخت ایجاد ش��ده از نیازهای مشتریان‬ ‫طراحی و اجرا شده اند‪.‬‬ ‫در دنی��ای ام��روزی‪ ،‬س��ازمان هایی‬ ‫موفق اند که بتوانند خواس��ته های مشتریان‬ ‫را به درس��تی و در کمتری��ن زم��ان ممکن‬ ‫ب��راورده کنند‪ .‬بانک مل��ی ایران نیز با درک‬ ‫این موقعیت‪ ،‬توانس��ته جای��گاه مطلوبی در‬ ‫میان مش��تریان پیدا کن��د و از این پس نیز‬ ‫ب��ا رونمایی از محصوالت تازه‪ ،‬همین روند را‬ ‫ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن اعالم کرد‬ ‫روند مثبت تسهیالت دهی به اسیب دیدگان سیل‬ ‫سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک‬ ‫مس��کن اعالم ک��رد‪ ۸۱.۵ :‬درص��د از اعتبارات‬ ‫ابالغی به مدیریت ش��عب ‪ ۲۱‬اس��تان سیل زده‬ ‫کشور در قالب تسهیالت قرض الحسنه پرداخت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رضا صالحی ش��هرابی‪ ،‬سرپرس��ت اداره کل‬ ‫تس��هیالت تبصره ای بانک مسکن با بیان اینکه‬ ‫بخش عم��ده تکالیف این بانک برای حمایت از‬ ‫سیل زدگان انجام ش��ده‪ ،‬به پایگاه خبری بانک‬ ‫مس��کن‪-‬هیبنا‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال وقوع س��یل در‬ ‫ابتدای امس��ال در بخش زیادی از اس��تان های‬ ‫کشور‪ ،‬مطابق با ارزیابی های انجام شده‪ ،‬از میان‬ ‫‪ ۲۱‬استان خس��ارت دیده‪ ،‬استان های لرستان‪،‬‬ ‫گلستان و خوزستان بیشترین اسیب و خسارت‬ ‫را دیده ان��د‪ .‬از این رو در جری��ان توزیع اعتبار‬ ‫برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه‪ ،‬مدیریت‬ ‫ش��عب این سه استان بیشترین میزان اعتبار را‬ ‫به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مطاب��ق با کارنام��ه عملکرد‬ ‫تهیه شده از روند پرداخت تسهیالت از ابتدای‬ ‫امس��ال تا ‪ ۲۳‬ابان ماه امس��ال‪ ۱۴۴ ،‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون تومان اعتبار به اس��تان لرس��تان‪،‬‬ ‫‪ ۸۳‬میلی��ارد و ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان به اس��تان‬ ‫گلس��تان و ‪ ۶۸‬میلی��ارد و ‪ ۷۲۰‬میلیون تومان‬ ‫اعتبار به شعب استان خوزستان اختصاص پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫او س��رعت پرداخت تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫به س��یل زدگان را مناسب ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫مطاب��ق ب��ا تدابیر گرفته ش��ده ب��رای جبران‬ ‫خس��ارت اس��یب دیدگان این س��یل‪ ،‬مدیریت‬ ‫بانک مس��کن ب��ه تمامی ش��عب اس��تان های‬ ‫اس��یب دیده اب�لاغ ک��رده ت��ا رون��د پرداخت‬ ‫تس��هیالت با کمترین گرفتاری برای هموطنان‬ ‫اسیب دیده انجام شود‪.‬‬ ‫صالح��ی همچنین ب��ه امار اس��تان هایی که‬ ‫باالترین درصد از اعتبار ابالغی خود را به شکل‬ ‫تسهیالت به اس��یب دیدگان پرداخت کرده اند‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬اس��تان های زنجان‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫ضرورت فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف کارت های بانک شهر‬ ‫مدیر امور فناوری اطالعات بانک شهر با اشاره‬ ‫به افزایش روزافزون استقبال مشتریان این بانک‬ ‫از نرم افزار همراه ش��هر و اینترنت بانک ش��هر‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به بخش��نامه بانک مرکزی‪،‬‬ ‫از تمامی مش��تریان می خواهیم هرچه سریع تر‬ ‫برای فعال کردن رمز دوم پویا (یک بار مصرف)‬ ‫کارت های خ��ود اقدام کنند‪ .‬ب��ه گزارش مرکز‬ ‫ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر‪ ،‬میثم نمازی با تاکید بر‬ ‫محبوبیت خدمات بانکداری الکترونیک بانک ش��هر در شبکه‬ ‫بانکی کشور‪ ،‬افزود‪ :‬برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطالعات‬ ‫کارت های بانکی و افزایش امنیت در پرداخت ها‪ ،‬به مشتریان‬ ‫توصیه می ش��ود در اسرع وقت نس��بت به فعال سازی رمز پویا‬ ‫(یک بار مصرف) کارت های بانکی بانک شهر اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اس��تفاده از رمز دوم پویا (یک بار مصرف)‬ ‫موج��ب ارتقای امنی��ت پرداخت و کاهش مخاطرات ناش��ی‬ ‫از برداش��ت های غیرمجاز و سوءاس��تفاده از کارت های بانکی‬ ‫در تراکنش ه��ای اینترنتی می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مش��تریان‬ ‫مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توس��عه تعاون‬ ‫گفت‪ :‬نقش��ه راه فناوری اطالعات بانک توسعه تعاون مشتمل‬ ‫بر توسعه راهبردهای کس��ب وکار است‪ .‬علی یکتا با حضور در‬ ‫غرف��ه این بانک در پنجمین نمایش��گاه تراکن��ش ایران اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬فرایندهای بانکی در بس��تر فن��اوری اطالعات از نظم و‬ ‫سازمان دهی مناس��بی برخوردار شده اند و تراکنش ها و انتقال‬ ‫وجوه با سرعت و دقت باالتری صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫علی یکتا اف��زود‪ :‬همزمان با اثرگذاری پیش��رفت های حوزه‬ ‫فن��اوری بر فرایندهای کس��ب وکار‪ ،‬ش��کل گیری ارتباطات و‬ ‫تعام�لات پیچیده و مهندسی ش��ده در زمان ک��م و دقت باال‬ ‫امکان پذیر شده و بسیاری از مناسبات اقتصادی و سیستم های‬ ‫عرضه و تقاضا قابلیت بروز و ظهور با باالترین سرعت را یافته اند‬ ‫و بسیاری از معامالت در بازه های زمانی مختلف قابلیت انعقاد‬ ‫دارن��د و تکنیک ه��ای مالی و تولیدی و انتق��ال وجوه در حال‬ ‫بانک ش��هر می توانند ب��رای باال ب��ردن امنیت‬ ‫تراکنش های بانکی خ��ود از نرم افزار «رمزنت»‬ ‫این بانک اس��تفاده کنن��د‪ .‬نمازی با اش��اره به‬ ‫اینکه مش��تریان می توانند این نرم افزار را برای‬ ‫گوشی های هوشمند خود از طریق سایت بانک‬ ‫ب��ه ادرس ‪ http: //shahr-bank.ir‬دریافت‬ ‫کنن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نرم افزار «رمزنت» در حال‬ ‫ حاضر برای گوش��ی های با سیستم عامل اندروید و ‪ ios‬تهیه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیر امور فناوری اطالعات بانک ش��هر ادامه داد‪ :‬مشتریان‪،‬‬ ‫پ��س از نص��ب نرم افزار در تلفن همراه‪ ،‬با مراجعه به حس��اب‬ ‫کاربری اینترنت بانک خود یا مراجعه به ش��عب بانک ش��هر‪،‬‬ ‫می توانند این نرم افزار را فعال و از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫نم��ازی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬مش��تریان بانک ش��هر‬ ‫می توانند با اس��تفاده از نرم افزار «رمزنت» با سهولت و امنیت‬ ‫کامل نس��بت ب��ه فعال س��ازی و دریافت رمز یکب��ار مصرف‬ ‫به منظور انجام تراکنش خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫اطالع��ات و صورت ه��ای مال��ی می��ان دوره ای ‪ 6‬م��اه‬ ‫منته��ی ب��ه پای��ان ش��هریور ‪ 98‬ش��رکت بیم��ه ارم��ان‬ ‫نش��ان می دهد س��ود خال��ص این ش��رکت بیمه ای نس��بت‬ ‫ب��ه ش��هریور س��ال گذش��ته‪ 156 ،‬درص��د رش��د داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه خبری نقدینه‪ ،‬ش��رکت بیمه ارمان که با‬ ‫نماد ارمان با س��رمایه ای معادل ‪ 1.500‬میلیارد ریال در بازار‬ ‫سرمایه فعال است‪ ،‬در پایان ‪ 6‬ماه نخست امسال رقمی معادل‬ ‫‪ ۷.۱۹۱‬میلیارد و ‪ 363‬میلیون ریال را برای دارایی های خود به‬ ‫افزایش ‪ ۳۱‬درصدی دارایی های بیمه معلم‬ ‫شرکت بیمه معلم‪ ،‬اطالعات و صورت های مالی‬ ‫میان دوره ای ‪ 6‬ماه منتهی به ‪ ۳۱‬ش��هریور ‪ ۹۸‬را‬ ‫منتشر کرد که بر اساس ان‪ ،‬میزان دارایی های این‬ ‫ش��رکت نسبت به پایان س��ال گذشته‪ ۳۱ ،‬درصد‬ ‫رش��د کرده است‪ .‬به گزارش پایگاه خبری نقدینه‪،‬‬ ‫حج��م دارایی های بیمه معلم ک��ه با نماد ومعلم و‬ ‫سرمایه ‪ ۱.۵۰۰‬میلیارد ریالی‪ ،‬از شرکت های بیمه‬ ‫فعال در بازار س��رمایه اس��ت‪ ،‬در پایان سال ‪ ۹۷‬معادل ‪۲۰.۵۷۳‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۹۳۲‬میلیون ریال بوده که با ‪ ۳۱‬درصد رشد به ‪۲۶.۸۶۴‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۱۶‬میلیون ریال در پایان شهریور امسال رسیده است‪.‬‬ ‫در عی��ن حال حق بیم��ه صادره (قبولی اتکایی) بیمه معلم نیز با‬ ‫‪ ۵۱‬درصد رش��د نسبت به پایان شهریور سال گذشته‪ ،‬از ‪۷.۹۰۶‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۴۰‬میلیون ریال ب��ه ‪ ۱۱.۹۳۷‬میلیارد و ‪ ۳۹۷‬میلیون‬ ‫ریال افزایش یافته است‪ .‬درامد حق بیمه این شرکت بیمه ای نیز‬ ‫‪ ۴۵‬درصد بیش��تر ش��ده و در حالی که رقم ان در پایان ماه ششم‬ ‫سال ‪ ۹۷‬معادل ‪ ۶.۱۴۹‬میلیارد و ‪ ۵۹۸‬میلیون ریال بوده در پایان‬ ‫امسال رقمی معادل ‪ ۸.۹۳۰‬میلیارد و ‪ ۳۴‬میلیون ریال را به ثبت‬ ‫نقشه راه فناوری اطالعات بانک توسعه تعاون‬ ‫پیش��رفت هس��تند و در ح��ال حاضر ای��ن نیاز‬ ‫احساس می شود تا نقش بانک ها به عنوان واسطه‬ ‫وج��وه و تضمین معامالت ب��ا تعریف مدل های‬ ‫جدید بازتعریف و بروزرسانی شود‪.‬‬ ‫یکتا افزود‪ :‬الزم اس��ت نیروی انسانی موردنیاز‬ ‫بانک ه��ا و موسس��ه های مالی در سیس��تم های‬ ‫پیش��رفته امروزی بر مهارت های چندگانه مالی‪،‬‬ ‫بانکی و فناوری اطالعات مس��لط و توانایی مذاکره و پیش��برد‬ ‫ام��ور در مواجهه ب��ا بنگاه های مالی را داش��ته باش��ند و این‬ ‫نیروها در ارتقای س��طح تعامالت بین بنگاهی و رشد و توسعه‬ ‫کسب وکارها نقشی کلیدی ایفا می کنند‪.‬‬ ‫مدی��ر فناوری اطالعات و ارتباطات افزود‪ :‬هنگامی که مبحث‬ ‫کس��ب وکار پیش می اید منظور این نیس��ت ک��ه بانک پیگیر‬ ‫مس��ائل تجاری و کس��ب سود تجاری اس��ت‪ ،‬بلکه مسئله این‬ ‫رونمایی از نخستین جشنواره فرهنگی و هنری صنعت بیمه‬ ‫نخس��تین جش��نواره فرهنگی و هنری صنعت‬ ‫بیمه با مشارکت بیمه مرکزی و شرکت بیمه کوثر‬ ‫ب��ا حضور رئیس کل بیمه مرکزی در نمایش��گاه‬ ‫کیش اینوک��س ‪ ۲۰۱۹‬رونمایی ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بیمه کوثر‪ ،‬این ایین در یازدهمین‬ ‫نمایش��گاه معرف��ی فرصت های س��رمایه گذاری‬ ‫کش��ور و ششمین نمایش��گاه بین المللی بورس‪،‬‬ ‫بان��ک‪ ،‬بیمه با حضور جمعی از مس��ئوالن کش��وری‪ ،‬رئیس کل‬ ‫بیمه مرکزی‪ ،‬مدیران عامل‪ ،‬معاونان و مدیران شرکت های بیمه‬ ‫و جمعی از مس��ئوالن کش��وری برگزار شد‪ .‬مدیر روابط عمومی‬ ‫بیمه کوثر در حاش��یه این ایین گفت‪ :‬این جش��نواره اسفند در‬ ‫خراسان رضوی و خراسان جنوبی تاکنون چهار‬ ‫اس��تانی بوده اند ک��ه ‪ ۱۰۰‬درص��د از اعتبارات‬ ‫ابالغ��ی خود را به ش��کل تس��هیالت پرداخت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی روند پرداخت تس��هیالت در شعب سایر‬ ‫اس��تان ها را نیز مناس��ب ارزیابی و اظهار کرد‪:‬‬ ‫اس��تان های هم��دان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬ای�لام‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫شهر کرج و با اهدافی از جمله اشنایی بهتر مردم‬ ‫ب��ا فعالیت ها و مزیت های صنعت بیمه و برقراری‬ ‫ارتباط میان این صنعت و سینما برگزار می شود‪.‬‬ ‫احمدرض��ا عصاری از برگزاری این جش��نواره در‬ ‫دو بخ��ش حرف��ه ای و مردمی خب��ر داد و افزود‪:‬‬ ‫نخستین جشنواره فرهنگی و هنری صنعت بیمه‬ ‫در بخش حرفه ای با ‪ 4‬رده فیلم کوتاه داس��تانی‪،‬‬ ‫فیلم مستند‪ ،‬نماهنگ و پویانمایی و بخش مردمی در دو بخش‬ ‫فیلم و عکس تلفن همراه برگزار خواهد ش��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫روز پایانی برگزاری جش��نواره جوایز نفیس��ی به برندگان هر دو‬ ‫بخش اهدا می شود‪.‬‬ ‫اس��ت که بانکداری امروز چ��ه در بعد تجاری و‬ ‫چه توسعه ای‪ ،‬برای برقراری ارتباط با مشتریان‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬تعاونگران و فعاالن اقتصادی باید‬ ‫مبتن��ی بر مدل کس��ب وکار نوین باش��د چراکه‬ ‫ل حاضر دیگر مدل های س��نتی طرفینی‬ ‫در ح��ا ‬ ‫پاس��خگوی حضور فعاالنه بانک در بازار پیچیده‬ ‫امروز نیس��ت و ایفای نقش بان��ک در مدل های‬ ‫چندوجهی باید متناس��ب با انتظ��ارات بازیگران بازار و مطابق‬ ‫سفارشی س��ازی محصوالت تخصصی انها باشد‪ .‬یکتا در پاسخ‬ ‫به پیش��رو یا پیرو بودن بانک ها در بازارهای مالی گفت‪ :‬سطح‬ ‫دان��ش و عملکرد و پیش��گامی در حوزه فناوری بنگاه هاس��ت‬ ‫که تعیین کننده پیش��رو یا پیرو بودن اس��ت و با تنیده ش��دن‬ ‫فرایندهای حوزه های تخصصی مالی‪ ،‬فناوری‪ ،‬بانکی و تجاری؛‬ ‫رویکرد س��نتی و تفکیک فعالیت ها خیل��ی جایگاهی ندارد و‬ ‫رس��انده اس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬شرکت بیمه معلم‬ ‫در پایان ‪ 6‬ماه امسال نسبت به مقطع مشابه سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۷۱‬درصد بیشتر خسارت به بیمه گذاران‬ ‫پرداخت کرده و رقم خسارت پرداختی این شرکت‬ ‫از ‪ ۳.۳۱۷‬میلی��ارد و ‪ ۳۴۳‬میلیون ریال به ‪۵.۶۵۶‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۹۳۱‬میلیون ریال رسیده است‪ .‬اطالعات‬ ‫و امار درج ش��ده روی کدال سازمان بورس حاکی‬ ‫از کاهش ‪ ۹۰‬درصدی س��ود عملیاتی ش��رکت بیمه معلم دارد‪،‬‬ ‫به گونه ای که س��ود عملیاتی این ش��رکت از ‪ ۶۲۲‬میلیارد و ‪۴۷۶‬‬ ‫میلی��ون ری��ال به ‪ ۶۰‬میلی��ارد و ‪ ۵۴۸‬میلیون ریال کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬س��ود خالص ومعلم نیز کاهش ‪ ۵۱‬درصدی را نس��بت به‬ ‫پایان شهریور سال گذشته تجربه کرده و از ‪ ۶۴۱‬میلیارد و ‪۲۴۰‬‬ ‫میلیون ریال به ‪ ۳۱۴‬میلیارد و ‪ ۳۱۷‬میلیون ریال در پایان ‪ 6‬ماه‬ ‫امسال رسیده است‪ .‬ارقام منتشرشده روی کدال همچنین نشان‬ ‫از کاهش ‪ ۵۱‬درصدی س��ود خالص هر س��هم بیم��ه معلم دارد‪.‬‬ ‫به گونه ای که س��ود هر س��هم ان را از ‪ ۴۲۷‬ریال به ‪ ۲۱۰‬ریال در‬ ‫پایان شهریور امسال رسانده است‪.‬‬ ‫اگر موسس��ه مالی اس��تراتژی و راه��کار فناوران��ه ارائه ندهد‪،‬‬ ‫چه بس��ا فعالیتش ازسوی بنگاه های دیگر ارائه شود و در دنیای‬ ‫رقاب��ت جایگاهش تن��زل یابد‪ .‬وی برگ��زاری پنجمین رویداد‬ ‫تراکنش ایران را در پیش��رفت حوزه پرداخت موثر دانس��ت و‬ ‫از فن��اوری پرداخت به عن��وان مهم ترین ابع��اد در حال تحول‬ ‫سیس��تم اقتصادی یاد کرد که مطابق با نیاز اهالی کسب وکار‬ ‫دائم راهکارهای تس��هیلگر ارائه می ده��د و بازیگران بازارها را‬ ‫در توس��عه وظایف‪ ،‬تسریع خدمت رس��انی و افزایش بهره وری‬ ‫یاری می رساند‪.‬‬ ‫یکتا خاطرنش��ان کرد‪ :‬بانک توس��عه تع��اون به عنوان نهاد‬ ‫مالی تخصصی تعاونگران قابلیت ایفای نقش تسهیل گر مالی و‬ ‫تجاری در مناسبات اقتصادی و مالی اتحادیه های شرکت های‬ ‫تعاونی را داراس��ت و محصوالت فناوران��ه بانک قابل تعمیم به‬ ‫رسته های گوناگون فعال در بخش تعاون است‪.‬‬ ‫انجمن صنفی نمایندگان بیمه سینا به طور رسمی تاسیس شد‬ ‫انجمن صنفی نمایندگان بیمه س��ینا‪ ،‬همزمان‬ ‫ی‬ ‫با س��الروز تاس��یس این ش��رکت به طور رس��م ‬ ‫تاس��یس ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی بیمه‬ ‫س��ینا‪ ،‬در انتخاب��ات انجمن صنف��ی نمایندگان‬ ‫حس��ن ربیعی به عن��وان رئیس انجم��ن‪ ،‬کامران‬ ‫صبا به عنوان نایب رئیس‪ ،‬مجید ناصری اش��تیانی‬ ‫به عن��وان دبی��ر‪ ،‬افس��انه حس��ینی و محمدرضا‬ ‫پورباقر به ترتیب به عنوان خزانه دار و بازرس اصلی تعیین شدند‪.‬‬ ‫همچنین به منظور بررسی سازکارهای تعامل میان شبکه فروش‬ ‫یک نشس��ت مش��ترک بین مدیرعامل و هیات مدیره بیمه سینا‬ ‫با اعضای انجمن صنفی نمایندگان در س��اختمان ستاد مرکزی‬ ‫جهش ‪ 156‬درصدی سود خالص شرکت بیمه ارمان‬ ‫بورس اعالم کرده که این رقم نس��بت به ‪۶.۳۱۵‬‬ ‫میلیارد و ‪ 594‬میلیون ریال پایان سال گذشته‪،‬‬ ‫نشان دهنده رشدی معادل ‪ 14‬درصد است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬حق بیمه صادره (قبولی‬ ‫اتکایی) بیمه ارمان نسبت به شهریو سال ‪ 98‬با‬ ‫‪ 3‬درصد کاهش روبه رو بوده و از ‪ ۲.۵۲۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ 316‬میلیون ریال ب��ه ‪ ۲.۴۳۸‬میلیارد و ‪742‬‬ ‫میلیون ریال رسیده است‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬درامد حق بیمه این شرکت بیمه ای ‪ 10‬درصد‬ ‫سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬کردس��تان‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد نیز از دیگر اس��تان هایی‬ ‫هس��تند که بیش از نیم��ی از اعتبارات ابالغی‬ ‫خود را اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک‬ ‫مس��کن همچنین مجم��وع اعتب��ار ابالغی به‬ ‫ش��عب ‪ ۲۱‬اس��تان را در مرحله نخست معادل‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیارد تومان اعالم کرد و گفت‪ :‬گزارش‬ ‫عملکرد تهیه شده از مدیریت شعب استان های‬ ‫مختل��ف ت��ا تاریخ یادش��ده نش��ان می دهد از‬ ‫مجم��وع ‪ ۴۵۰‬میلیارد توم��ان اعتبار تخصیص‬ ‫داده شده‪ ،‬تاکنون ‪ ۳۶۷‬میلیارد و ‪ ۱۳۹‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬ه��زار توم��ان مع��ادل ‪ ۸۱.۵‬درص��د از‬ ‫اعتبارات‪ ،‬به شکل تس��هیالت قرض الحسنه به‬ ‫متقاضیان تخصیص پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه میزان تقاضا برای دریافت‬ ‫تس��هیالت در اس��تان های مختلف در ماه های‬ ‫گذش��ته متفاوت بوده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫برخی اس��تان های اس��یب دیده‪ ،‬با وجود انکه‬ ‫هن��وز بخش��ی از اعتبار ابالغی به ش��عب باقی‬ ‫مان��ده‪ ،‬مطابق با گزارش ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫مدیریت ش��عب‪ ،‬به تمامی تقاضاها پاسخ داده‬ ‫ش��ده و هیچ پرون��ده ای در ص��ف انتظار برای‬ ‫دریافت تسهیالت وجود ندارد‪.‬‬ ‫بیش��تر شده و از ‪ ۲.۰۸۹‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون‬ ‫ری��ال ب��ه ‪ ۲.۲۲۸‬میلی��ارد و ‪ 687‬میلیون ریال‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بیم��ه ارمان تا پایان ‪ 6‬ماه نخس��ت امس��ال‪،‬‬ ‫‪ ۱.۳۴۸‬میلی��ارد و ‪ 316‬میلی��ون ری��ال نی��ز‬ ‫ب��ه بیمه گ��ذاران خس��ارت پرداخت ک��رده که‬ ‫نس��بت به مقطع مش��ابه سال گذش��ته (‪839‬‬ ‫میلیارد و ‪ 26‬میلیون ریال) با ‪ 61‬درصد رش��د رو به رو ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیمه س��ینا برگزار ش��د‪ .‬مدیرعامل بیمه سینا در‬ ‫این دیدار رسالت انجمن را توسعه و بهبود فرایند‬ ‫تعامل بین شبکه فروش با مدیران ستادی‪ ،‬تالش‬ ‫در جهت اس��تیفای حقوق و خواسته های مشروع‬ ‫و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد و‬ ‫همچنین پیگی��ری دغدغه های نمایندگان به طور‬ ‫حرفه ای‪ ،‬منسجم و هدفمند دانست‪ .‬وی همچنین‬ ‫برنامه ری��زی و هماهنگ��ی در جهت ایج��اد کارگروه های فنی و‬ ‫تخصصی و ارائه خدمات اموزش��ی و پشتیبانی و دفاع از حقوق‬ ‫و مناف��ع صنفی و حرفه ای اعضای انجمن با رعایت اصول اخالق‬ ‫حرفه ای را از دیگر اهداف و رسالت های انجمن صنفی برشمرد‪.‬‬ ‫ام��ار و ارقام منتش��ره روی کدال س��ازمان بورس حاکی از‬ ‫رش��د ‪ 156‬درصدی س��ود خال��ص و جه��ش ‪ 157‬درصدی‬ ‫س��ود ه��ر س��هم بیم��ه ارم��ان در پایان ش��هریور امس��ال‬ ‫است‪.‬‬ ‫سود خالص این شرکت بیمه در پایان ‪ 6‬ماه سال گذشته ‪21‬‬ ‫میلیارد و ‪ 142‬میلیون ریال ثبت شده بود که این رقم در پایان‬ ‫شهریور امسال به ‪ 54‬میلیارد و ‪ 36‬میلیون ریال رسیده است‪.‬‬ ‫سود خالص هر سهم بیمه ارمان نیز از ‪ 14‬ریال به ‪ 36‬ریال‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1413‬‬ ‫پیاپی ‪2731‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫پروژه ‪6‬هزار میلیارد تومانی میانه‪ -‬بستان اباد چهارشنبه با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد‬ ‫راه اهن ایران در «میانه» راه ابریشم‬ ‫‹ ‹بهره ب�رداری از پ�روژه‪ ۲ ،‬ده�ه بع�د از‬ ‫کلنگ زنی‬ ‫راه اهن میانه‪ -‬تبریز یکی از قدیمی ترین پروژه های‬ ‫حمل ونقل کش��ور است که از س��ال ‪ ۱۳۷۹‬عملیات‬ ‫س��اخت ان اغ��از ش��د‪ .‬در ح��دود ‪ ۲۰‬س��الی که از‬ ‫کلنگ زنی این پ��روژه می گ��ذرد‪ ۳ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫راه اهن میانه‪ -‬بستان اباد با هزینه ای بیش از هزار و‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫س��اخته ش��ده و اگر هزینه های این پروژه بر اس��اس قیمت های امروزی‬ ‫محاسبه شود‪ ،‬ارزش پروژه به حدود ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان می رسد‬ ‫وعده ه��ای متفاوتی در زمینه س��اخت و بهره برداری‬ ‫از ان داده اند و س��رانجام قرعه به نام حس��ن روحانی‬ ‫افتاده تا روبان اغاز به کار بخش بزرگی از این مس��یر‬ ‫را ببرد‪.‬‬ ‫خط اه��ن میانه‪-‬تبریز به ط��ول ‪ ۲۰۰‬کیلومتر در‬ ‫‪ ۱۲‬قطعه طراحی ش��ده که ‪ ۷‬قطع��ه ابتدایی ان به‬ ‫طول ‪ ۱۳۲‬کیلومتر مسیر میانه‪-‬بستان اباد را تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬این خط اهن دوخطه دارای ‪ ۷‬تونل‪ ۲۱ ،‬پل‬ ‫بزرگ‪ ،‬با سرعت طراحی ‪ ۱۶۰‬کیلومتر در ساعت برای‬ ‫قطارهای مسافری و ‪ ۱۰۰‬کیلومتر برای قطارهای باری‬ ‫است‪ .‬براساس اعالم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬این خط ریل��ی قابلیت جابه جایی حدود‬ ‫‪ ۷‬میلی��ون ت��ن بار و ‪ ۲‬میلیون مس��افر در س��ال را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش پروژه؛ ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان اذربایجان شرقی می گوید‬ ‫راه اهن میانه‪ -‬بس��تان اباد با هزین��ه ای بیش از هزار‬ ‫و‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان س��اخته ش��ده و اگر هزینه های‬ ‫این پروژه بر اساس قیمت های امروزی محاسبه شود‪،‬‬ ‫ارزش پروژه به حدود ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان می رسد‪.‬‬ ‫محم��د وحدتی هالن در پاس��خ ب��ه‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫این پ��روژه با توجه به این که خط ریلی تهران‪ -‬میانه‬ ‫را ب��ه بس��تان اباد و تبریز وصل کرده و مس��یر فعلی‬ ‫را ح��دود ‪ ۶‬س��اعت کوت��اه می کن��د‪ ،‬دارای اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این پروژه کشورهای همسایه مانند‬ ‫احتمال اغاز دوباره ثبت نام مسکن ملی تا فردا‬ ‫ن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی‬ ‫معاون مسک ‬ ‫گف��ت‪ :‬در ص��ورت اتصال کام��ل اینترنت خانگی و‬ ‫موبایل در سراس��ر استان ها‪ ،‬ثبت نام مسکن ملی در‬ ‫سامانه از فردا از سر گرفته می شود‪.‬‬ ‫محم��ود محمودزاده به ایرن��ا گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ثبت نام مس��کن ملی برای متقاضیان هیچ ش��هری‬ ‫انجام نمی ش��ود و با نص��ب تدریج��ی اینترنت در‬ ‫اس��تان های کش��ور به زودی زمان اغاز دوباره ثبت‬ ‫نام مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ت��ا زم��ان اتصال همه ش��هرها و‬ ‫استان های کش��ور به اینترنت پرسرعت این شرایط‬ ‫ادامه خواهد داش��ت و ثبت نام مس��کن ملی انجام‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫محمودزاده گف��ت‪ :‬متقاضیان ثبت ن��ام در طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن در صورت مراجعه به سایت با این‬ ‫پیغام روبه رو می ش��وند که ثبت نام در هیچ شهری‬ ‫فعال نیست‪.‬‬ ‫معاون مسکن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬از انج��ا که اتصال اینترن��ت در برخی‬ ‫استان ها انجام شده و در برخی استان ها وصل نشده‬ ‫است‪ ،‬نمی توانیم ثبت نام مسکن ملی را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وزارت را ه و شهرسازی به دنبال فرصت‬ ‫برابر برای ثبت نام متقاضیان مس��کن است و از انجا‬ ‫علیرضا چشم جهان‬ ‫کارشناس ارشد بندری و دریایی‬ ‫که حتی س��رعت اینترنت در همه جا یکسان نیست‬ ‫تا وقتی شرایط به حالت گذشته بازنگردد‪ ،‬ثبت نام‬ ‫مسکن ملی متوقف است‪.‬‬ ‫محم��ودزاده بیان ک��رد‪ :‬درحال حاضر در مناطق‬ ‫مختلف پایتخت‪ ،‬سرعت اینترنت متفاوت است که‬ ‫این وضعیت‪ ،‬باعث نابرابری در زمان ثبت نام مسکن‬ ‫ملی می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫ثبت نام مسکن ملی در ‪ ۸‬استان انجام شده و مرحله‬ ‫بع��دی ثبت نام مربوط به اس��تان های یزد‪ ،‬همدان‬ ‫و چهارمحال و بختیاری اس��ت و زمان بازگش��ایی‬ ‫س��امانه برای ثبت نام در ‪ ۳‬استان بیان شده اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫محمودزاده در زمینه پیش بینی زمان اغاز دوباره‬ ‫ثبت نام مسکن ملی گفت‪ :‬پیش بینی می کنیم تا ‪۲‬‬ ‫روز اینده و با اتصال کل کشور به اینترنت خانگی و‬ ‫همچنین اتصال دیتای موبایل شرایط برای ثبت نام‬ ‫در سامانه مسکن ملی فراهم شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬سامانه مسکن ملی مشکلی ندارد‬ ‫و وزارت راه امادگی کامل برای ثبت نام استان های‬ ‫باقی مان��ده را دارد اما از انجای��ی که فرصت ها در‬ ‫استان های مختلف برابر نیست تا زمان اتصال کامل‬ ‫انیترنت این شرایط ادامه دارد‪.‬‬ ‫ارمنس��تان‪ ،‬اذربایجان و ترکیه و در ادامه‪ ،‬اروپا را از‬ ‫راه ریل به ایران متصل خواهد کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امکان‬ ‫حم��ل و ترانزیت ریلی کاال از این مس��یر تا اروپا‪ ،‬از‬ ‫مزیت های این خط اهن است‪.‬‬ ‫نماینده مردم بستان اباد در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشاره به این که بهره برداری مطلوب از این مسیر در‬ ‫گرو س��اخت و بهره برداری از قطعه بستان اباد‪ -‬تبریز‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به مزیت های راه اهن نسبت به‬ ‫جاده‪ ،‬باید در زمینه حمل بار و مس��افر از این مسیر‬ ‫برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره ب��ه مزیت های مس��یر ریل��ی میانه‪-‬‬ ‫بس��تان اباد و ادام��ه ان تا تبریز برای همس��ایه های‬ ‫ایران به ویژه جمهوری اذربایجان یاداور ش��د‪ :‬هنوز‬ ‫با کش��ورهای همسایه مذاکره ای در زمینه جابه جایی‬ ‫بار از این مس��یر نشده اس��ت اما بعد از بهره برداری‪،‬‬ ‫ای��ن مس��ئله باید به ط��ور حتم در دس��تور کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت های ریلی مهم تری داریم‬ ‫اگرچه مس��ئوالن می گویند راه اهن میانه‪-‬تبریز در‬ ‫ص��ورت تکمیل‪ ،‬ترانزی��ت ریل��ی ایران‪-‬اروپا را برای‬ ‫نخس��تین بار محقق می کند اما یکی از فعاالن حوزه‬ ‫حمل ونق��ل ی��اداوری می کند همین ح��اال ترانزیت‬ ‫ریلی ایران‪-‬اروپا با مس��یرهای موجود برقرار اس��ت و‬ ‫پروژه های ریلی مهم تری در کشور وجود دارد که باید‬ ‫به انها پرداخته شود‪.‬‬ ‫مسعود دانش��مند در پاس��خ به‬ ‫با یاداوری‬ ‫اینک��ه درحال حاضر راه اه��ن ایران ب��ه اروپا متصل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر م��ا از راه اهن تبریز با‬ ‫خ��ط ریلی به مراغه و از ان ج��ا به مرز رازی و ترکیه‬ ‫متص��ل هس��تیم و راه اه��ن ترکیه نیز م��ا را به اروپا‬ ‫متصل می کند‪ .‬همچنین با این راه اهن از مسیر جلفا‬ ‫به ارمنستان متصل هستیم‪.‬‬ ‫رئیس کان��ون سراس��ری انجمن ه��ای حمل ونقل‬ ‫بین المللی ادامه داد‪ :‬ما درحال حاضر راه اهن زنجان‪-‬‬ ‫میانه را داریم و به نظر می رس��د مس��یر ریلی جدید‪،‬‬ ‫فقط با هدف کوتاه کردن مس��یر پیشین ساخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دانشمند یاداور شد‪ :‬درحال حاضر مهم ترین اولویت‬ ‫ریلی کشور‪ ،‬ساخت خط اهن چابهار تا زاهدان است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر اگر خط اهن تهران‪-‬بندرعباس دوخطه‬ ‫شود‪ ،‬تاثیر بس��یار بیشتری در توسعه حمل ریلی بار‬ ‫کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این که راه اهن بندر خرمش��هر‪ -‬تهران‬ ‫نیاز به دوخطه شدن دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬راه اهن بوشهر‬ ‫نیز برای افزایش بهره وری باید به راه اهن سراس��ری‬ ‫متصل شود‪.‬‬ ‫رئیس کان��ون سراس��ری انجمن ه��ای حمل ونقل‬ ‫بین الملل��ی با بی��ان این که س��اخت خط��وط برقی‬ ‫و پرس��رعت از دیگ��ر اولویت ه��ای امروز کش��ور در‬ ‫بخ��ش ریلی اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬به عن��وان مثال اگر‬ ‫راه اه��ن مس��افری برقی در مس��یر تهران‪ -‬مش��هد‬ ‫با س��رعت حداقل ‪ ۲۵۰‬کیلومتر بر س��اعت داش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬ب��ا توجه به این که زمان س��فر ب��ه حدود ‪۵‬‬ ‫س��اعت کاهش می یاب��د‪ ،‬بخش زیادی از س��فرها به‬ ‫حمل ونق��ل ریلی جذب خواهد ش��د و این مس��ئله‬ ‫ت��ردد خودروها و در نتیج��ه‪ ،‬ترافیک‪ ،‬مصرف بنزین‬ ‫و تلفات ج��اده ای را تا اندازه زی��ادی کاهش خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫محمد وحدتی هالن‬ ‫کاهش سفرهای هوایی در کشور‬ ‫سخنگوی س��ازمان هواپیمایی کشوری گفت‪:‬‬ ‫در فصلی هس��تیم که تقاضای سفر هوایی بسیار‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬در این زمینه عرضه ناوگان بر تقاضا‬ ‫پیش��ی گرفته است و نرخ ها در دامنه قیمت ها به‬ ‫کف نزدیک شده اند‪.‬‬ ‫رضا جعفرزاده در گفت وگو با فارس با اشاره به‬ ‫عرض��ه زیاد ناوگان حمل ونق��ل هوایی و تقاضای‬ ‫محدود در دوره فعلی اظهار کرد‪ :‬در دوره کاهش‬ ‫تقاضای سفر در حمل ونقل هوایی هستیم‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کشوری ادامه‬ ‫داد‪ :‬همه ساله از اوایل مهر دوران کم تقاضای سفر‬ ‫اغاز می شود؛ بنابراین در کاهش تقاضا و افزایش‬ ‫عرضه‪ ،‬ش��رکت های هواپیمایی تالش می کنند با‬ ‫پایین ترین نرخ دامنه تعیین ش��ده‪ ،‬بلیت خود را‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬از س��ال های گذش��ته طیفی از‬ ‫نرخ های بلیت هواپیما براساس هماهنگی سازمان‬ ‫هواپیمای��ی کش��وری و ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫مش��خص شد و ش��رکت ها اجازه ندارند خارج از‬ ‫این دامنه نرخ‪ ،‬بلیت ارائه و از س��قف تعیین شده‬ ‫عبور کنند‪.‬‬ ‫جعفرزاده ادامه داد‪ :‬به دلیل فعالیت مدرسه ها‪،‬‬ ‫میزان س��فرها بسیار کاهش یافته و شرکت ها نیز‬ ‫در راس��تای جذب مس��افر و ارائه مش��وق تالش‬ ‫می کنن��د بلیت ب��ا نرخ پایین ت��ری ارائه دهند تا‬ ‫مسافر بیش��تری جذب کنند اما به طور قطع در‬ ‫ایام پر تقاضا قیمت ها به سقف دامنه نرخ ها نزدیک‬ ‫می شود البته شرکت های هواپیمایی اجازه ندارند‬ ‫قیمت های باالتر از نرخ های تعیین شده در دامنه‬ ‫نرخ ها ارائه دهند‪ .‬س��خنگوی سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری گفت‪ :‬این طیف نرخ ها سبب شده است‬ ‫قشرهای مختلف بتوانند در زمان های مختلف از‬ ‫حمل ونقل هوایی استفاده کنند‪ .‬چندی پیش نیز‬ ‫ن شرکت های هواپیمایی از حذف سفر‬ ‫دبیر انجم ‬ ‫هوایی از س��بد خانوار گفته بود‪ .‬اسعدی سامانی‬ ‫نرخ تمام ش��ده یک ساعت صندلی پرواز در ایران‬ ‫‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۵‬دالر است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به امار کاهش‬ ‫سفرهای هوایی داخلی و خارجی‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫حمل ونقل هوایی از سبد خانوار حذف شده است‪.‬‬ ‫براس��اس بررس��ی های اماری در سال ‪ ۹۷‬میزان‬ ‫جابه جای��ی مس��افر هوایی نس��بت به س��ال ‪۹۶‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۶‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫ن ش��رکت های هواپیمایی این را هم‬ ‫دبیر انجم ‬ ‫گفته بود که در س��ال گذشته در بخش سفرهای‬ ‫هوایی خارجی‪ ،‬ش��اهد ‪ ۲۰‬درص��د کاهش و در‬ ‫بخش س��فرهای هوایی داخلی شاهد ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫کاه��ش نس��بت به س��ال ‪ ۹۶‬بودی��م‪ .‬همچنین ‬ ‫پروازهای عتبات در س��ال ‪ ۹۷‬نسبت به سال ‪۹۶‬‬ ‫حدود ‪ ۱۷‬درصد کاهش داشت‪.‬‬ ‫تجارت دریایی در س��ال گذش��ته میالدی‪،‬‬ ‫رش��د ‪ ٢.٧‬درصدی در مقایس��ه با سال پیش‬ ‫از ان داش��ته است‪ .‬در سال گذشته میالدی‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۱‬میلی��ارد ت��ن کاال در بندرهای‬ ‫سراسر جهان مبادله شده است‪ .‬در این سال‪،‬‬ ‫در حوزه حمل ونقل کانتین��ری‪ ،‬حدود ‪۷۹۳‬‬ ‫میلیون کانتینر در بندرهای کانتینری جهان‬ ‫جابه جا شده که رشد ‪ ٤.٧‬درصدی نسبت به‬ ‫سال پیش از ان داشته است‪.‬‬ ‫امار نش��ان می ده��د در ‪ ۲‬دهه گذش��ته‪،‬‬ ‫اقب��ال عموم��ی صاحب��ان کاال و خط��وط‬ ‫حمل ونقل دریایی به حمل کانتینری‪ ،‬افزایش‬ ‫چشمگیری داش��ته اس��ت‪ .‬بنا بر امار‪ ،‬سهم‬ ‫کانتینر از کل مبادله های تجاری در جهان از‬ ‫‪ ۳‬درصد در سال ‪ ۱۹۸۰( ۱۳۵۹‬میالدی) به‬ ‫‪ ۱۰‬درصد در س��ال ‪ ۲۰۰۰ ( ۱۳۷۹‬میالدی)‬ ‫و از این میزان به ‪ ۱۷‬درصد در سال ‪( ۱۳۹۶‬‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی) رسیده است‪.‬‬ ‫متوسط س��ن کش��تی ها در سراسر جهان‬ ‫‪ ۲۱‬سال است‪ ،‬البته به دلیل هزینه ساز بودن‬ ‫کش��تی های قدیمی و نیز ب��ا توجه به مصوبه‬ ‫س��ازمان بین المللی دریانوردی (ایمو)‪ ،‬س��ن‬ ‫کش��تی ها در سراس��ر جه��ان رو ب��ه کاهش‬ ‫اس��ت‪ .‬از نظر ظرفیت نیز ناوگان کانتینری از‬ ‫‪ ۲‬سال پیش تا س��ال گذشته میالدی‪ ،‬رشد‬ ‫‪ ۶‬درصدی داش��ته است‪ .‬بیش��ترین سفارش‬ ‫ساخت کش��تی در سراس��ر جهان مربوط به‬ ‫‪ ۳‬کش��ور چین‪ ،‬ک��ره جنوبی و ژاپن اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر کش��تی های با ظرفیت ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫تی ای یو در حال س��اخت اس��ت و ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫کل ناوگان کشتیرانی‪ ،‬باالی ‪ ۱۰‬هزار تی ای یو‬ ‫ظرفیت دارد‪ .‬اقبال عمومی در سراس��ر جهان‬ ‫به داشتن کشتی های بزرگ تر و تلفیق شدن‬ ‫شرکت های کش��تیرانی کانتینری با یکدیگر‬ ‫در حال افزایش اس��ت‪ .‬امار نشان می دهد از‬ ‫مجموع مبادله های کانتینری جهان در س��ال‬ ‫جاری میالدی‪ ،‬قاره اس��یا سهم ‪ ۶۴‬درصدی‬ ‫و قاره اروپا سهم ‪ ۱۸‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫ضعف خدمات دهی‬ ‫راه اهن در کرمانشاه‬ ‫اس��تاندار کرمانش��اه از وضعی��ت خدمات دهی‬ ‫شرکت راه اهن در این استان انتقاد کرد و خواستار‬ ‫افزایش کیفیت ان ش��د‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬هوشنگ‬ ‫بازوند در نشست شورای برنامه ریزی استان عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به ش��رایط خاص کرمانش��اه انتظار‬ ‫داری�� م وزارت راه و شهرس��ازی نی��ز توجه ویژه ای‬ ‫به راه اهن این اس��تان داش��ته باشد‪ .‬وی از کیفیت‬ ‫واگن های اعزامی به کرمانش��اه انتقاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫واگن های قطارهای اعزامی به کرمانشاه در شرایط‬ ‫عادی کیفیت چندانی ندارند از این رو باید کیفیت‬ ‫انها افزایش پیدا کن��د و انتظار داریم همچون ایام‬ ‫اربعین واگن های باکیفیت به کرمانشاه اعزام شوند‪.‬‬ ‫اس��تاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه ترمیم خطوط‬ ‫ریلی باید هرچه زودتر به اتمام برس��د‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫ن کرمانش��اه‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۸‬ماه از اغ��از به کار راه اه ‬ ‫گذش��ته اما هنوز مس��یر ریل به طور کامل ترمیم‬ ‫نش��ده که این پذیرفتنی نیس��ت‪ .‬بازوند از سرعت‬ ‫حرک��ت قطارهای کرمانش��اه انتقاد ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های خصوص��ی از جمله پتروش��یمی به‬ ‫دلی��ل کندی حرکت قطارهای کرمانش��اه تمایلی‬ ‫به اس��تفاده از راه اهن ب��رای جابه جایی بار ندارند‪.‬‬ ‫در این نشس��ت مع��اون بازرگان��ی و بهره برداری‬ ‫شرکت راه اهن اعالم کرد‪ :‬سرعت قطارهای مسیر‬ ‫کرمانش��اه به تهران و کرمانش��اه به مشهد افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬مرتضی جعفری در نشس��ت شورای‬ ‫برنامه ریزی کرمانش��اه اظهارک��رد‪ :‬اکنون در حال‬ ‫ترمیم مسیر راه اهن استان کرمانشاه و جوشکاری‬ ‫بهتر اتصال ها هس��تیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در ابتدا سرعت‬ ‫این خط بسیار کند بود اما در ماه های اخیر سرعت‬ ‫از ‪ ۳۰‬کیلومتر در س��اعت به ‪ ۷۰‬کیلومتر رس��ید‪.‬‬ ‫معاون شرکت راه اهن بابیان اینکه به زودی سرعت‬ ‫قطاره��ای راه اهن کرمانش��اه ب��ه ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫خواهد رس��ید‪ ،‬گف��ت‪ :‬پس از ترمیم مس��یر ریلی‬ ‫مسافران کرمانشاهی می توانند ‪ ۷‬ساعته به تهران‬ ‫و ‪ ۱۷‬ساعته به مشهد برسند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰‬س��ال بع��د از کلنگ زن��ی‪ ،‬راه اه��ن‬ ‫میانه‪-‬بس��تان اباد چهارش��نبه هفته ج��اری با حضور‬ ‫رئیس جمهوری به بهره برداری می رس��د‪ .‬سال هاست‬ ‫مس��ئوالن وعده بهره ب��رداری از پ��روژه میانه‪-‬تبریز‬ ‫را می دهن��د و از ان ب��ه عن��وان حلقه گمش��ده راه‬ ‫ابریش��م ریل��ی ی��اد می کنند‪ ،‬ب��ا این ح��ال برخی‬ ‫معتقدن��د در ح��ال حاضر در کش��ور م��ا پروژه های‬ ‫ریل��ی مهم ت��ری مانن��د خط اه��ن چابه��ار وج��ود‬ ‫دارد ک��ه بای��د در اولوی��ت س��اخت و بهره ب��رداری‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬راه اهن دوخطه میانه ‪ -‬بستان اباد‬ ‫ب��ه ط��ول ‪ ۱۳۲‬کیلومت��ر بخش��ی از راه اه��ن ‪203‬‬ ‫کیلومتری میانه‪-‬تبریز اس��ت که از ایس��تگاه موجود‬ ‫میانه واقع در مس��یر ریلی تهران‪-‬تبریز ش��رو ع شده‬ ‫و با گذر از مس��یر کوهستانی ش��هرهای ترکمنچای‪،‬‬ ‫بستان اباد و باسمنج به ایستگاه تبریز متصل می شود‪.‬‬ ‫خط اهن میان��ه‪ -‬تبریز‪ ،‬ادامه راه اه��ن تهران‪-‬میانه‬ ‫اس��ت که با تکمیل ان‪ ،‬فاصله ته��ران و تبریز از نظر‬ ‫مسافت ‪ ۱۱۴‬کیلومتر کاهش می یابد‪.‬‬ ‫براساس اعالم پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫خیراله خادمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ساخت و توسعه‬ ‫زیربناه��ای حمل ونق��ل گف��ت‪ :‬خ��ط اه��ن میانه‪-‬‬ ‫بس��تان اباد با هدف دسترسی اس��ان و سریع شمال‬ ‫غربی کشور به تهران ساخته شده است که زمان سفر‬ ‫در این مس��یر را حدود ‪ ۵.۵‬س��اعت کاهش می دهد‬ ‫زیرا با راه اندازی این مسیر‪ ۱۱۴ ،‬کیلومتر مسیر ریلی‬ ‫قدیم��ی که از تهران به س��مت مراغه و پس از ان به‬ ‫تبریز می رود‪ ،‬کوتاه می شود‪.‬‬ ‫خادمی با بیان اینکه این خط ریلی‪ ،‬بخش بس��یار‬ ‫مهمی از کری��دور ش��رقی‪-‬غربی را تکمیل می کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از ‪ ۵‬کریدور مهم در اتصال ش��رق اسیا به‬ ‫اروپ��ا‪ ۳ ،‬کریدور مهم از ایران عبور می کند و راه اهن‬ ‫میان��ه‪ -‬تبریز یکی از بخش ه��ای مهم این کریدورها‬ ‫است که از مرزهای شمال شرق و جنوب شرق کشور‬ ‫تا غرب اسیا و اروپا امتداد پیدا می کند‪.‬‬ ‫خادم��ی این مس��یر ریلی را از ش��ریان های اصلی‬ ‫ش��بکه راه اهن سراس��ری در منطقه ش��مال غرب و‬ ‫کریدور ترانزیت ریلی ش��رقی‪ -‬غربی کش��ور معرفی‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬با تکمیل این مس��یر ریلی و اتصال به‬ ‫ترکیه و اروپا در واقع مسیر ریلی جاده ابریشم تکمیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬باقی مانده این مس��یر ریلی تا تبریز به‬ ‫طول ‪ ۷۰‬کیلومتر نیازمند س��اخت سازه ها و بناهای‬ ‫فن��ی ب��زرگ از جمله بی��ش از ‪ ۲.۵‬کیلومت��ر پل با‬ ‫دهانه های ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬متری اس��ت و تالش می شود در‬ ‫بهار ‪ ۹۹‬این بخش نیز تکمیل شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش‬ ‫محبوبیت حمل‬ ‫دریایی‬ ‫به روایت امار‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1413‬‬ ‫پیاپی ‪2731‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫سه چهارم ناوگان اتوبوسرانی فرسوده است‬ ‫تا فردا در خانه بمانید‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سازمان هواشناسی کشور از کاهش کیفیت‬ ‫هوای ‪ ۷‬کالن شهر کشور از روز یکشنبه خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬سازمان هواشناسی کشور با‬ ‫اش��اره به پایداری هوا در شهرهای صنعتی و‬ ‫پرجمعیت ته��ران‪ ،‬کرج‪ ،‬قزوین‪ ،‬اراک‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫ارومیه و اصفهان و افزایش غلظت االینده های‬ ‫ج��وی در ش��هرهای صنعت��ی و پرجمعیت‪،‬‬ ‫نس��بت به کاهش کیفیت هوا تا حد هش��دار‬ ‫برای گروه های حساس هشدار داد‪.‬‬ ‫در اطالعیه سازمان هواشناسی کشور‪ ،‬زمان‬ ‫ش��روع کاهش کیفیت هوا در این ‪ ۷‬شهر‪3 ،‬‬ ‫اذر عنوان و اعالم شده که این پدیده تا ‪ 5‬اذر‬ ‫ادامه دارد‪ .‬این س��ازمان به شهروندان به ویژه‬ ‫کودکان‪ ،‬افراد مسن و بیماران تنفسی و قلبی‬ ‫توصیه کرده تا پایان سه شنبه از تردد و توقف‬ ‫در سطح شهر خودداری کنند‪.‬‬ ‫‪ 15‬هزار اتوبوس شهری در وضعیت اورژانسی‬ ‫گروه شهرو ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استقبال کمرنگ ایالمی ها‬ ‫از حمل ونقل عمومی‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان‬ ‫ایالم گفت‪ :‬تا وقتی کیفیت ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی بر اساس استانداردهای روز ارتقا پیدا‬ ‫نکند‪ ،‬نمی توان انتظار استفاده گسترده از این‬ ‫بخش را داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬س��رهنگ ابوالفضل‬ ‫کوهزادی اظهار کرد‪ :‬سهم خانوارهای استفاده‬ ‫کنن��ده از خودرو ش��خصی از‪ 16.1‬درصد در‬ ‫س��ال های گذش��ته به ‪ 48.6‬درصد در سال‬ ‫جاری رس��یده که این موضوع نشان می دهد‬ ‫بی��ش از نیم��ی از خانواره��ای ایالمی دارای‬ ‫خودرو شخصی هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه به ط��ور میانگین هر‬ ‫ش��هروند در ماه ‪ 3‬تا ‪ 4‬بار با تاکس��ی س��فر‬ ‫می کند‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی می شود با توجه به‬ ‫سهمیه بندی سوخت ‪،‬استفاده مردم از تاکسی‬ ‫نسبت به گذشته رشد داشته باشد‪.‬‬ ‫رئی��س پلیس راهور اس��تان ای�لام یاداور‬ ‫شد‪ :‬به طور قطع نوس��ازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی‪ ،‬تغیی��رات کمی و کیف��ی و افزایش‬ ‫می��زان مطلوبی��ت این بخ��ش از حمل ونقل‬ ‫می توان��د زمین��ه گرای��ش ش��هروندان را به‬ ‫اس��تفاده گس��ترده از تاکس��ی در سفرهای‬ ‫شهری فراهم کند‪.‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬دوستدار‬ ‫کودکان و سالمندان‬ ‫مدیرکل بهزیس��تی استان اصفهان با اشاره‬ ‫به اجرای طرح ش��هر دوس��تدار س��المند در‬ ‫اصفه��ان گفت‪ :‬با توجه ب��ه اینکه اصفهان در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬فرایند شهر دوستدار کودک را شروع‬ ‫کرد‪ ،‬این دو فرایند می تواند مکمل هم باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مرضیه فرشاد در نخستین‬ ‫کارگاه تخصصی شهر دوستدار سالمند اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همه مس��ئوالن در اصفهان و کشور کمر‬ ‫همت بس��ته ایم تا در اینده ن��ه چندان دور‪،‬‬ ‫شهری دوستدار س��المندان داشته باشیم که‬ ‫الگویی در کشور و جهان باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در اس��فند ‪ ۹۴‬برای‬ ‫نخس��تین بار پیشنهاد پیوس��تن اصفهان به‬ ‫شهرهای دوستدار سالمندان جهان داده شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۵‬این طرح مصوبه ش��ورای‬ ‫س��المندان اس��تان را گرفت و در این زمینه‬ ‫نشست هایی با مش��ارکت بخش های مختلف‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به‬ ‫اجرای طرح شهر دوستدار سالمند در ‪ ۸‬محور‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا حمایت صندوق جمعیت س��ازمان‬ ‫ملل از اجرای طرح شهر دوستدار سالمند در‬ ‫اصفهان‪ ،‬طرح اولی��ه و انتخاب محله ها انجام‬ ‫ش��ده که به زودی ارزیابی می شود تا پس از‬ ‫ان وارد مرحله عملیاتی شویم‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان نیز در نخس��تین کارگاه‬ ‫تخصصی شهر دوستدار س��المند اظهار کرد‪:‬‬ ‫اصفه��ان با بی��ش از ‪ 2‬میلی��ون و ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫جمعیت‪ ،‬س��ومین ش��هر مهاجرپذیر ایران به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬قدرت اهلل نوروزی با اشاره به‬ ‫وج��ود ‪ ۴۰۰‬هزار حاشیه نش��ین در ‪ ۹‬منطقه‬ ‫ش��هری اصفهان اف��زود‪ ۱۱ :‬درصد جمعیت‬ ‫این ش��هر س��المند هستند که س��رمایه های‬ ‫بزرگ ش��هر به شمار می روند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینک��ه اصفهان به لح��اظ تاریخی و فرهنگی‬ ‫بودن شهری گردش��گری است که بخشی از‬ ‫گردشگران ان را سالمندان تشکیل می دهند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید تدبیری بیندیش��یم تا اصفهان هم‬ ‫برای ش��هروندان س��المند و هم گردشگران‬ ‫س��المند مناس��ب باش��د‪ .‬ش��هردار اصفهان‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اینکه اصفهان هم ش��هر‬ ‫دوستدار سالمند و هم کودک است حکایت از‬ ‫ظرفیت های باالی این شهر دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن مسلم خانی‬ ‫در گذشته‬ ‫‪ ۸۲.۵‬درصد‬ ‫هزینه خرید‬ ‫اتوبوس را‬ ‫وزارت کشور‬ ‫و ‪ ۱۷.۵‬درصد‬ ‫را شهرداری ها‬ ‫پرداخت‬ ‫می کردند که از‬ ‫سال ‪ ۸۹‬تاکنون‬ ‫اتوبوسی به این‬ ‫شکل خریداری‬ ‫نشده است‬ ‫ب��ا توجه ب��ه افزایش ن��رخ و س��همیه بندی بنزین‪،‬‬ ‫اس��تفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی در کالن شهرها‬ ‫از جمله تهران افزایش یافته اس��ت‪ .‬این درحالی است‬ ‫ک��ه حمل ونقل عمومی به ویژه در بخش اتوبوس��رانی‬ ‫از ضع��ف ن��اوگان رنج می ب��رد‪ .‬مدیرعام��ل اتحادیه‬ ‫اتوبوس��رانی کش��ور می گوید ب��ا وج��ود افزایش ‪۴۰‬‬ ‫درص��دی میزان ناوگان در س��ال های اخیر‪ ،‬همچنان‬ ‫مشکل اتوبوس های فرسوده در این بخش وجود دارد‪.‬‬ ‫مشروح گفت وگوی فارس با محسن مسلم خانی را در‬ ‫ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €چه برنامه ای برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫کشور دارید؟‬ ‫‪ ۲۱‬درصد سفرها با اتوبوس انجام می شود‪ .‬براساس‬ ‫برنام��ه توس��عه باید ‪ ۴۰‬درصد حمل ونقل ش��هری را‬ ‫ناوگان اتوبوسرانی برعهده بگیرد که تاکنون این اتفاق‬ ‫نیفتاده است‪ .‬امسال سهم ما از حمل ونقل شهری ‪21‬‬ ‫درصد اس��ت‪ ،‬هنوز با ‪ ۴۰‬درصد فاصله زیادی داریم و‬ ‫دلیل انکه به وضعیت مطلوب نرسیده ایم این است که‬ ‫اتوبوسی برای ورود به ناوگان نداریم‪ .‬وضعیت مطلوب‬ ‫ما برای اتوبوس موجود ‪ ۳۵‬هزار دس��تگاه اس��ت ولی‬ ‫درحال حاضر ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬اتوبوس در سراسر کشور‬ ‫خدم��ات ارائه می دهند که تع��دادی از این اتوبوس ها‬ ‫نیز فعال و س��الم نیست و حدود ‪ ۱۵‬هزار اتوبوس نیز‬ ‫نیاز به بازس��ازی دارد چراکه میانگین عمر استفاده از‬ ‫اتوبوس ها نیز باال است‪.‬‬ ‫در همه ش��هرها اتوبوس باید حداکثر ‪ ۱۰‬سال عمر‬ ‫کرده باش��د‪ ،‬ولی اتوبوس های ما درحال حاضر بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال عمر کرده اند و هنوز هم دارند خدمات ارائه‬ ‫می دهند و همی��ن موضوع یعنی بخش��ی از الودگی‬ ‫ه��وای ته��ران و دیگر کالن ش��هرها ناش��ی از همین‬ ‫اتوبوس های الوده اس��ت که محیط زیستی ها باید این‬ ‫موضوع را رصد و گزارش ان را اعالم کنند‪.‬‬ ‫اکث��ر اتوبوس ه��ای فع��ال در حمل ونق��ل عمومی‬ ‫فرسوده هستند و مشکالت زیست محیطی هم دارند‬ ‫بنابرای��ن بیش از ‪ ۲۰‬هزار اتوبوس فعال هس��تند که‬ ‫هنوز ‪ ۱۵‬هزار اتوبوس با وضعیت مطلوب فاصله داریم‬ ‫و س��ه چهارم اتوبوس های در حال فعالیت هم فرسوده‬ ‫هس��تند و عمر انها باالی ‪ ۱۰‬س��ال است‪ .‬در بعضی‬ ‫از ش��هرهای کشور نیز عمر اس��تفاده از اتوبوس ها به‬ ‫‪ ۱۴‬س��ال رس��یده اس��ت و علت این عقب ماندگی در‬ ‫تامین اتوبوس این اس��ت که دولت نقدینگی نداش��ته‬ ‫س خریداری کند‪.‬‬ ‫و نتوانسته اتوبو ‬ ‫درحال حاضر هم نرخ اتوبوس بس��یار افزایش داشته‬ ‫و درنتیجه قطعات ان هم گران ش��ده است‪ .‬به دلیل‬ ‫همی��ن افزایش نرخ قطعه هم ما نتوانس��ته ایم برخی‬ ‫اتوبوس ها را که فرس��وده ش��ده اند بازس��ازی کنیم و‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال اخیر ما ش��اهد افزایش قیمت ها در حوزه‬ ‫اتوبوسرانی بوده ایم‪.‬‬ ‫€ €س�همیه بندی بنزین چه تاثی�ری در حوزه‬ ‫اتوبوسرانی داشته است؟‬ ‫با توج��ه به س��همیه بندی بنزین تقاضای س��فر با‬ ‫اتوب��وس در ش��هرها ‪ ۴۰‬درصد افزایش یافته اس��ت ‬ ‫و م��ردم بیش��تر به اس��تفاده از اتوب��وس تمایل پیدا‬ ‫کرده اند‪ .‬اگر بخواهیم بر اساس این برنامه پیش برویم‪،‬‬ ‫فاصله زمانی اس��تفاده از اتوبوس ها طوالنی تر می شود ‬ ‫چراک��ه به تع��داد کافی اتوبوس نداری��م و نمی توانیم‬ ‫خدمات رسانی خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫افزایش فاصله ورود اتوبوس به ایس��تگاه نیز باعث‬ ‫طوالنی ش��دن صف ها برای استفاده از این حمل ونقل‬ ‫عمومی می ش��ود و مسائل و مشکالت ترافیکی هم در‬ ‫شهرها به وجود اورده است‪.‬‬ ‫زمانی که دولت اتوبوس می خرید‪ ،‬نرخ ان ‪ ۱۴۰‬میلیون تومان بود‬ ‫ول��ی اکنون به یک میلی��ارد و ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان رس��یده‬ ‫است‬ ‫€ €چرا نسبت به خرید اتوبوس اقدام نمی شود؟‬ ‫در گذش��ته ‪ ۸۲.۵‬درص��د هزینه خری��د اتوبوس را‬ ‫وزارت کش��ور و ‪ ۱۷.۵‬درصد را شهرداری ها پرداخت‬ ‫می کردن��د که از س��ال ‪ ۸۹‬تاکنون اتوبوس��ی به این‬ ‫شکل خریداری نشده است‪ .‬در گذشته دولت اتوبوس‬ ‫خریداری می کرد و بخشی از هزینه را هم شهرداری ها‬ ‫تقبل می کردند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۸۹‬دولت ‪ ۳۰۰۰‬اتوبوس به همین ش��یوه‬ ‫خریداری کرد و بر اس��اس تبصره ماده ‪ ۱۳‬حدود ‪۱۲‬‬ ‫ه��زار اتوبوس تا پایان ان س��ال خریداری و به ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی اضافه شد‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۹۰‬تاکنون حتی یک اتوبوس هم خریداری‬ ‫نشده است‪ .‬زمانی که دولت اتوبوس می خرید‪ ،‬نرخ ان‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلی��ون تومان بود ولی اکنون به یک میلیارد و‬ ‫‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان رس��یده است‪ .‬در گذشته‬ ‫شهرداری ها قادر بودند س��هم خود را پرداخت کنند‪،‬‬ ‫ول��ی اکنون با توج��ه به کاهش درامدها‪ ،‬ش��هرداری‬ ‫نمی تواند س��هم خ��ود را از خرید اتوب��وس بپردازد و‬ ‫ب��رای خرید اتوبوس باید ‪ ۱۵‬برابر نرخ س��ال ‪ ۸۹‬پول‬ ‫پرداخت کرد‪.‬‬ ‫بر اساس امار در بیشتر کشورهای دنیا‪ ،‬دولت بابت‬ ‫حمل ونقل شهری یارانه پرداخت می کند و حدود ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد هزینه حمل ونقل ش��هری برعهده دولت‬ ‫اس��ت چراکه حمل ونقل ش��هری مقوله جذابی برای‬ ‫بهره ب��رداری بخش خصوصی نیس��ت تا در این زمینه‬ ‫سرمایه گذاری کند مگر اینکه حمایت دولت را داشته‬ ‫باش��د‪ .‬با توجه به افزایش ن��رخ اتوبوس درحال حاضر‬ ‫کدام یک از شهرداری ها می توانند یک میلیارد و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون تومان برای خرید یک اتوبوس پرداخت کنند؟‬ ‫دولت و ش��هرداری ها باید با توجه به نیازی که ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی دارد نسبت به تامین اتوبوس اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫با توجه به س��همیه بندی بنزین تقاضای س��فر در‬ ‫حمل ونقل عمومی به ویژه اتوبوس��رانی به ش��دت باال‬ ‫می رود و اتوبوس هم ب��ه اندازه کافی نداریم‪ .‬اگر فکر‬ ‫عاجل��ی برای حمل ونقل عمومی نش��ود‪ ،‬در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫اینده در حوزه حمل ونقل ش��هری و اتوبوسرانی دچار‬ ‫معضلی بزرگ خواهیم شد‪.‬‬ ‫ق��رار بوده س��االنه ‪ ۲۰۰۰‬اتوبوس ازس��وی دولت و‬ ‫ش��هرداری ها خریداری ش��ود ولی این اتفاق نیفتاده‬ ‫و هزینه تمام ش��ده س��فر هم باال رفته اس��ت‪ .‬مسافر‬ ‫یک سوم این هزینه را پرداخت می کند و دوسوم دیگر‬ ‫باید از س��وی دولت و ش��هرداری پرداخت شود و قرار‬ ‫بوده که دولت این یارانه را پرداخت کند ولی به دلیل‬ ‫اینکه وضعیت اقتصادی دولت خوب نبوده‪ ،‬این یارانه‬ ‫پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫در ‪ ۸‬س��ال گذش��ته ی��ک ده��م مبل��غ کل یارانه‬ ‫بلی��ت اتوبوس هم از س��وی دولت پرداخت نش��ده و‬ ‫ش��هرداری ها هم ب��ه دلیل کمبود منابع‪ ،‬نتوانس��تند‬ ‫سهم خود را پرداخت کنند‪ .‬درحال حاضر هر اتوبوس‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان هزینه نوس��ازی و بازسازی‬ ‫دارند و شهرداری ها قادر به پرداخت این مبلغ نیستند‬ ‫که همین موضوع‪ ،‬ناوگان اتوبوس��رانی را دچار مشکل‬ ‫کرده است و به طور قطع تا دو سال اینده اگر اقدامی‬ ‫نشود‪ ،‬دچار بحران خواهیم شد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر با توج��ه به س��همیه بندی بنزین به‬ ‫تمام��ی زیر مجموعه اتحادیه حمل ونقل اتوبوس��رانی‬ ‫کش��ور ابالغ کرده ایم که همه امکانات را بسیج کنند‬ ‫و هر چه اتوب��وس در تعمیرگاه ها و توقف گاه ها دارند‪،‬‬ ‫وارد خط کنند‪ .‬درحال حاضر اتوبوسرانی همه ظرفیت‬ ‫خ��ود یعنی ‪ ۲۰‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬اتوبوس را به کار گرفته‬ ‫است ولی همین اتوبوس های فرسوده هم فقط تا چند‬ ‫م��اه می توانند فعالیت کنند و دوب��اره از ناوگان خارج‬ ‫خواهن��د ش��د؛ بنابراین هر چه زودت��ر باید تصمیمی‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫€ €ایا ش�رکت های داخلی می توانن�د اتوبوس‬ ‫تولید کنند؟‬ ‫‪ ۱۴‬شرکت داخلی اتوبوس سازی در کشور داریم که‬ ‫توانمن��دی خوبی نیز در این زمینه دارند‪ .‬بخش��ی از‬ ‫قطعه های اتوبوس نیز در داخل کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها و کارخانه ها‪ ،‬ظرفیت های خوبی دارند‬ ‫ولی به دلیل اینکه در چند سال اخیر سفارش ساخت‬ ‫نگرفته اند‪ ،‬تعدیل نیرو داشتند‪ .‬هر اتوبوسی که تولید‬ ‫می شود‪ ،‬حداقل ‪ ۷‬نفر اشتغال مستقیم خواهد داشت‬ ‫بنابراین اگر این کارخانه ها س��فارش داشته باشند هم‬ ‫در حوزه اش��تغال اتفاق خوبی می افت��د و هم ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی نو خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €چرا اکنون به فکر تامین اتوبوس افتاده اید؟‬ ‫چند سال است با حوزه های مختلف دولت نامه نگاری‬ ‫می کنیم‪ .‬پیش از سهمیه بندی بنزین هم با معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬وزیر‬ ‫کش��ور و دیگر نهاد ها نامه نگاری داشته ایم‪ .‬امیدواریم‬ ‫این موضوع در کمیسیون های مختلف دولت و مجلس‬ ‫مورد بررسی قرار گیرد و هرچه زودتر اعتبار الزم برای‬ ‫خرید اتوبوس و نوسازی این ناوگان اختصاص یابد‪.‬‬ ‫ناوگان اتوبوس��رانی کش��ور در طول روز حدود ‪۱۱‬‬ ‫میلیون نفر را جابه جا می کند و نیاز اس��ت که به این‬ ‫حوزه توجه بیش��تری شود؛ چراکه از وضعیت مطلوب‬ ‫‪ ۱۵‬هزار اتوبوس عقب هستیم‪ ،‬سه چهارم اتوبوس های‬ ‫موجود فرسوده هستند‪ ،‬روز به روز از تعداد انها کاسته‬ ‫می ش��ود و به هیچ عنوان نمی توانیم بخشی از انها را‬ ‫بازسازی کنیم‪.‬‬ ‫دولت بیش از هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است‪،‬‬ ‫البته ما شرایط دولت را درک می کنیم ولی امیدواریم‬ ‫در کنار دیگر مش��کالت به بخ��ش حمل ونقل به ویژه‬ ‫اتوبوسرانی نیز توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫یک مش��کل مهم دیگر این است که اتوبوس ها را به‬ ‫بخش خصوصی واگذار کرده ایم و قرارداد ‪ ۱۰‬ساله انها‬ ‫به پایان رسیده و حتی دو سال هم از قرارداد گذشته‬ ‫اس��ت و بخش خصوصی اصرار دارد که اتوبوس ها را از‬ ‫ناوگان جدا کند و ما بر اس��اس قانون مکلف هس��تیم‬ ‫این کار را انجام دهیم‪ ،‬بنابراین دوس��وم اتوبوس ها را‬ ‫باید خارج کنیم و تا سال اینده ‪ ۱۶‬هزار اتوبوس باید‬ ‫از ن��اوگان خارج ش��ود و اگر اتوب��وس جدیدی اضافه‬ ‫نش��ود‪ ،‬اتوبوس ه��ای کل کش��ور به ‪ ۴۰۰۰‬دس��تگاه‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫در حوزه مینی بوس نیز با مشکالتی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫میانگی��ن عمر مینی بوس ها به ‪ ۱۵‬س��ال می رس��د و‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۱۵‬هزار مینی بوس نیز داریم که از این‬ ‫میان‪ ۱۰ ،‬هزار دس��تگاه مینی بوس نیاز به بازس��ازی‬ ‫داشته یا باید از رده خارج شود‪.‬‬ ‫درامد میلیاردی تهران از ترانزیت مسیر فرودگاهی‬ ‫رئیس شورای اس�لامی ش��هر تهران گفت‪ :‬ترانزیت مسیر‬ ‫فرودگاه��ی می تواند درامد ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیارد دالری برای تهران‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬محس��ن هاش��می در نشس��ت کمیته‬ ‫گردش��گری شورای شهر گفت‪ :‬هنوز در زمینه ها و حوزه های‬ ‫مختل��ف‪ ،‬ش��هرداری اختیار جامع و کامل ن��دارد که این امر‬ ‫می تواند در توس��عه گردشگری اثر گذار باشد‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫در بحث نمایشگاه ها براس��اس اصل ‪ ۴۴‬نمایشگاه های داخل‬ ‫ش��هر باید تعطیل می ش��د تا از ظرفیتی که شهرداری ایجاد‬ ‫کرده یعنی نمایش��گاه ش��هر افتاب استفاده ش��ود اما دولت‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه ها در داخل ش��هر را ره��ا نمی کند و بر‬ ‫مش��کالت ترافیکی می افزاید‪ .‬این نوع ناهماهنگی ها و واگذار‬ ‫نک��ردن اختیارها موجب می ش��ود درامدی برای ش��هرداری‬ ‫تهران حاصل نشود‪.‬‬ ‫هاش��می ادامه داد‪ :‬شهر دبی ‪ ۷۰‬میلیون سفر در سال دارد‬ ‫و ترکی��ه نیز همین راه را در پیش گرفته و تبدیل به مس��یر‬ ‫ترانزیت اروپا به اسیا شده است این درحالی است که تهران با‬ ‫قرار داشتن در ارتفاع ‪ ۱۲۰۰‬متر از سطح دریا‪ ،‬شرایط بسیار‬ ‫بهتری از این شهر های هم سطح دریا دارد‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬هواپیماها برای بلند ش��دن س��وخت بسیاری‬ ‫مصرف می کنند و اگر در ارتفاع باالتری قرار داش��ته باش��ند‬ ‫س��وخت کمتری مصرف کرده و هزینه های کمتری خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بنابراین می توان با ترانزیت مس��یر فرودگاهی درامد ‪۴‬تا ‪۵‬‬ ‫میلیارد دالری برای تهران به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫هاشمی تاکید کرد‪ :‬باید بررسی کنیم درامد حاصل از حوزه‬ ‫گردشگری کجاست‪ ،‬چقدر شغل می تواند ایجاد کند و در این‬ ‫زمینه چه کارهایی باید انجام دهیم‪.‬‬ ‫برچسب تبلیغاتی‪ ،‬مانع صدور معاینه فنی برای اتوبوس ها‬ ‫در نشست کارگروه رفع دودزایی اتوبوس های شرکت واحد‬ ‫ب��ر لزوم توجه حداکثری به معاینه فنی اتوبوس ها همزمان با‬ ‫افزایش الودگی هوا در نیمه دوم سال تاکید شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬پنجمین نشس��ت کارگ��روه رفع دودزایی‬ ‫اتوبوس های ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران در ستاد معاینه‬ ‫فنی خودروهای شهرداری تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت حسین مقدم‪ ،‬سرپرست ستاد معاینه فنی‬ ‫خودروهای شهر تهران با بیان این که همه ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫تهران معاینه فنی دارند‪ ،‬افزود‪ :‬اتوبوس های ما استاندارد یورو‬ ‫‪ ۳‬دارند و بیشتر انها فرسوده هستند‪.‬‬ ‫مقدم با بیان اینکه برخالف تصور مس��ئوالن‪ ،‬داشتن برگه‬ ‫معاینه فنی به معنی این نیس��ت که خ��ودرو الودگی تولید‬ ‫نمی کن��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬خودروی��ی که حداقل ه��ای ایمنی را‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬برایش مجوز صادر می شود و در تمامی جهان‬ ‫نیز روال همین است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هم��ه ناوگان حمل و نقل عمومی ش��هر‬ ‫تهران دارای معاینه فنی هس��تند ادامه داد‪ :‬اکنون می توانیم‬ ‫به دنبال رعایت ش��رط های حداکثری برویم و مالک را فقط‬ ‫دریافت معاینه فنی نگذاریم‪.‬‬ ‫مقدم ادام��ه داد‪ :‬با توجه به دانش تجرب��ی‪ ،‬نباید فقط به‬ ‫معاینه فنی اکتفا شود و با توجه به فرصت های ‪ ۳‬و ‪ ۶‬ماهه ای‬ ‫که برای معاینه فنی در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬شهروندان‬ ‫می توانن��د زودتر از این بازه نیز به مراکز معاینه فنی مراجعه‬ ‫و نسبت به رفع مشکالت فنی اقدام کنند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��تاد معاینه فنی با بیان اینک��ه در ‪ ۶‬ماه دوم‬ ‫س��ال و ب��ا توجه به الودگ��ی هوای ناش��ی از وارونگی هوا با‬ ‫فش��ار حداکثری از سوی مردم و مس��ئوالن روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید نگاه حداکثری را در معاینه فنی داش��ته باشیم و‬ ‫مشکالت اتوبوس های دیزلی فرسوده را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫نصراله هاشمی‪ ،‬معاون فنی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران‬ ‫نیز در این نشست گفت‪ :‬کیفیت سوخت‪ ،‬فیلتر دوده و عوامل‬ ‫دیگری در دودزایی اتوبوس ها دخیل هستند‪.‬‬ ‫معاون فنی ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تصریح کرد‪ :‬اکنون‬ ‫اتوبوس��ی در س��طح ش��هر تهران تردد ندارد که معاینه فنی‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت واحد منبع درامدی زیادی ندارد و کارت‬ ‫بلیت اتوبوس و تبلیغات‪ ،‬تنها منابع درامدی ما هس��تند اما‬ ‫ب��ه تازگی در زمینه برچس��ب های روی بدنه اتوبوس ها به ما‬ ‫تذکر دادند و از ص��دور معاینه فنی برای اتوبوس های دارای‬ ‫برچسب تبلیغات خودداری کردند‪ .‬با توجه به اینکه تبلیغات‬ ‫تنها منبع درامدی ما اس��ت‪ ،‬درخواس��ت بازنگ��ری در این‬ ‫مسئله را داریم‪.‬‬ ‫مق��دم‪ ،‬سرپرس��ت س��تاد معاینه فن��ی در پاس��خ به این‬ ‫درخواس��ت گفت‪ :‬معاینه فنی خودروهای س��نگین براساس‬ ‫ابالغ راه��داری انجام می ش��ود‪ ،‬تمامی ضواب��ط و قوانین از‬ ‫وزارت کش��ور ابالغ می ش��ود و ما نهاد اجرایی هستیم‪ .‬البته‬ ‫برخ��ی اتوبوس های ش��رکت واح��د کل بدنه اتوب��وس را با‬ ‫تبلیغات می پوشانند که باعث تغییر رنگ اصلی ان می شود‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در زمان اس��تفاده از هرگونه تبلیغی روی‬ ‫بدن��ه‪ ،‬بای��د رخ جلو بدنه ب��ه رنگ اصلی خودرو باش��د‪ .‬این‬ ‫مس��ئله باید در یک نشس��تی با س��ازمان راهداری مطرح و‬ ‫نسبت به بازنگری ان اقدام شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1413‬‬ ‫پیاپی ‪2731‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از گمانه زنی حضور اثار سینمایی در جشنواره فیلم فجر‬ ‫ماراتن فیلمسازان در ایستگاه سی و هشتم‬ ‫درحالی که کمتر از ‪ 100‬روز به اغاز سی و هشتمین‬ ‫جشنواره فیلم فجر باقی مانده است‪ ،‬این روزها بسیاری‬ ‫از فیلمس��ازان یا اثارش��ان در مراحل فنی قرار دارد یا‬ ‫روزهای پایانی ضبط را پشت سر می گذارند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلمس��ازان برای حضور در سی و‬ ‫هشتمین جشنواره فیلم فجر‪ ،‬تا پایان اذر فرصت دارند‬ ‫تا فرم حضور در این رویداد سینمایی را پر کنند‪.‬‬ ‫تاکن��ون طبق گفت��ه دبیرخانه جش��نواره ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫اث��ار ثبت نام خود را تکمی��ل کرده اند و در همین زمان‬ ‫باقی مانده نیز باقی فیلمس��ازانی که خواستار حضور در‬ ‫جشنواره فیلم فجر بوده اند و فرم حضور در جشنواره را‬ ‫پذیرفته اند نیز با توجه به مشکالتی که برای اینترنت به‬ ‫وج��ود امده این امکان را دارند تا حضوری به دبیرخانه‬ ‫مراجع��ه کرده و ثبت ن��ام خود را انج��ام دهند‪ .‬در این‬ ‫گ��زارش اث��اری را که ف��رم حضور در جش��نواره را پر‬ ‫کرده اند به شکل خالصه معرفی کرده ایم‪.‬‬ ‫صدف عس��گری‪ ،‬س��وگل خلیق‪ ،‬علیرضا ارا‪ ،‬خیام وقار‬ ‫کاشانی و پیمان مقدمی در این فیلم نقش افرینی دارند‪.‬‬ ‫«مردن در اب مطهر» عاش��قانه ای از برادران محمودی‬ ‫است و در خالصه داس��تان فیلم امده است چند جوان‬ ‫مهاجر افغان قصد رفتن به اروپا رادارند اما‪...‬‬ ‫‹ ‹«سه کام حبس»‬ ‫سامان سالور که س��ال ‪ ۹۲‬فیلم «تمشک» را ساخته‬ ‫بود قصد دارد با هفتمین فیلم سینمایی خود با نام «سه‬ ‫کام حبس» به جشنواره فیلم فجر بیاید‪ .‬پریناز ایزدیار‪،‬‬ ‫محسن تنابنده‪ ،‬سمیرا حسن پور‪ ،‬متین ستوده‪ ،‬محمود‬ ‫نظرعلیان‪ ،‬یداهلل ش��ادمانی‪ ،‬محمد اشکان فر و علیرضا‬ ‫مهران بازیگران این فیلم هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹«روز صفر»‬ ‫سعید ملکان که در چند سال گذشته فیلم های «تنگه‬ ‫ابوقری��ب» و «تختی» را به عنوان تهیه کننده روی پرده‬ ‫داش��ت‪ ،‬نخستین فیلم خود را در مقام کارگردان جلوی‬ ‫دوربی��ن ب��رده و با این فیلم به جش��نواره می اید‪« .‬روز‬ ‫صفر» ب��ا بازی امیر جدیدی به عنوان نقش اصلی و نیز‬ ‫ساعد سهیلی و با فیلمنامه مشترک سعید ملکان و بهرام‬ ‫توکلی به صورت مشترک به نگارش درامده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«خون شد»‬ ‫مس��عود کیمیایی که اخرین تجرب��ه کارگردانی اش‬ ‫«قات��ل اهلی» با ح��رف و حدیث های بس��یاری همراه‬ ‫بود‪ ،‬به تازگی فیلمبرداری «خون شد» تازه ترین ساخته‬ ‫خود را به پایان رسانده است‪ .‬محمدصادق رنجکشان به‬ ‫عنوان مجری طرح و س��رمایه گذار در این پروژه حضور‬ ‫دارد و س��عید اقاخانی‪ ،‬س��یامک انص��اری‪ ،‬لیال زارع‪،‬‬ ‫نسرین مقانلو‪ ،‬هومن برق نورد‪ ،‬سیامک صفری و‪ ...‬گروه‬ ‫بازیگران فیلم را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹«خروج»‬ ‫ابراهیم حاتمی کیا دو سال قبل فیلم «به وقت شام»‬ ‫را س��اخت و حاال در سومین همکاری با سازمان هنری‬ ‫رسانه ای اوج‪« ،‬خروج» را جلوی دوربین برده است‪ .‬این‬ ‫فیلم به تهیه کنندگی حبیب والی نژاد س��اخته می شود‬ ‫و در خالص��ه داس��تانی از ان ام��ده اس��ت که خروج‬ ‫درباره س��اکنان یک روستا اس��ت که برای اعتراض به‬ ‫وضعیت شان سراغ دولت می روند‪ .‬فرامرز قریبیان‪ ،‬پانته ا‬ ‫پناهی ها‪ ،‬جهانگیر الماس��ی‪ ،‬گیتی قاسمی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫ش��ریفی نیا‪ ،‬مهدی فقیه‪ ،‬س��ام قریبیان‪ ،‬محمد فیلی‪،‬‬ ‫ات��ش تقی پ��ور‪ ،‬اکبر رحمت��ی‪ ،‬فرزاد حس��نی‪ ،‬رامین‬ ‫پورایمان و محسن صادقی نسب در این فیلم سینمایی‬ ‫به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹«کارو»‬ ‫فیلم س��ینمایی «کارو» به کارگردانی احمد مراد پور‬ ‫و تهیه کنندگی حس��ین صابری تازه ترین اثر س��ازمان‬ ‫هنری رس��انه ای اوج و نخس��تین محصول «مرکز فیلم‬ ‫و سریال عصر»‪ ،‬به نویس��ندگی فهیمه سلیمانی است‪.‬‬ ‫تاکن��ون تنها ن��ام مریال زارع��ی به عن��وان بازیگر این‬ ‫فیلم اعالم رس��می ش��ده اس��ت‪ .‬در خالصه داس��تان‬ ‫این فیلم س��ینمایی که س��ومین فیلم مراد پور بعد از‬ ‫«س��جاده اتش» و «رنجر» است‪ ،‬امده‪ « :‬کارو نوجوان‬ ‫کرمانش��اهی بعد از س��ال ها تمرین به تیم ملی کشتی‬ ‫دعوت می شود‪ ،‬اما او‪»...‬‬ ‫‹ ‹«قاتل و وحشی»‬ ‫فیل��م تازه حمید نعم��ت اهلل در ژانر جنایی س��اخته‬ ‫می ش��ود و فیلم��ی متفاوت در کارنامه ای��ن کارگردان‬ ‫اس��ت‪« .‬قاتل و وحش��ی» س��ومین هم��کاری حمید‬ ‫نعمت اهلل با لیال حاتمی بعد از دو فیلم موفق «بی پولی»‬ ‫و «رگ خواب» اس��ت‪ .‬امین حیایی‪ ،‬ستاره اسکندری‪،‬‬ ‫شهرام حقیقت دوست‪ ،‬عزت اهلل رمضانی فر‪ ،‬علی عالیی‪،‬‬ ‫س��ام نوری‪ ،‬یاس��مین معینی دیگر بازیگران این فیلم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹«گورکن»‬ ‫«گورکن» به کارگردانی کاظم مالیی و تهیه کنندگی‬ ‫سینا سعیدیان است و ویشکا اسایش‪ ،‬حسن معجونی‪،‬‬ ‫مهراوه شریفی نیا و گوهر خیراندیش بازیگرانی هستند‬ ‫که جلوی دوربین مجید گرجیان مدیر فیلمبرداری این‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹«درخت گردو»‬ ‫فیلمس��ازان برای حضور در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر‪ ،‬تا‬ ‫پای��ان اذر فرصت دارند تا فرم حضور در این رویداد س��ینمایی را‬ ‫پر کنند‬ ‫اثر رفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹«عروسی مردم»‬ ‫مجی��د توکلی ک��ه پیش از این و در تجربه نخس��ت‬ ‫فیلمسازی خود به سراغ ساخت فیلم «متولد ‪ »۶۵‬رفته‬ ‫بود‪ ،‬این بار «عروس��ی مردم» را با نام قبلی «روزی دو‬ ‫میلیون» کارگردانی کرده و فرم حضور در جشنواره را پر‬ ‫کرده است‪ .‬در این فیلم که علی سرتیپی تهیه کنندگی‬ ‫ان را برعه��ده دارد‪ ،‬نازنین بیاتی و ش��کیب ش��جره به‬ ‫ایف��ای نقش می پردازند‪« .‬عروس��ی م��ردم» یک فیلم‬ ‫اجتماعی و به قلم جمیله دارالشفایی نوشته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«مغز استخوان»‬ ‫دومی��ن فیلم س��ینمایی حمیدرضا قربان��ی در مقام‬ ‫کارگردان است که حس��ین پورمحمدی تهیه کنندگی‬ ‫ان را برعهده دارد‪ .‬فیلمنامه این اثر را قربانی با همراهی‬ ‫علی زرنگار نوش��ته و مضمونی اجتماع��ی دارد‪ .‬پریناز‬ ‫ایزدیار‪ ،‬ج��واد عزتی‪ ،‬نوید پورف��رج‪ ،‬بابک حمیدیان و‬ ‫بهروز شعیبی بازیگران این فیلم سینمایی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹«اتابای»‬ ‫پنجمی��ن فیل��م س��ینمایی نیکی کریم��ی در مقام‬ ‫کارگردان اس��ت‪ .‬فیلمنامه این کار را هادی حجازی فر‬ ‫نوش��ته و در ان جواد عزتی‪ ،‬س��حر دولتشاهی‪ ،‬دانیال‬ ‫ن��وروش‪ ،‬هادی حجازی فر به ایف��ای نقش می پردازند‬ ‫همچنین س��اخت موسیقی این فیلم را حسین علیزاده‬ ‫برعهده دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹«شنای پروانه»‬ ‫محم��د کارت پیش از این در فضای فیلم کوتاه خود‬ ‫را به اثبات رس��انده و اثارش با اس��تقبال خوبی مواجه‬ ‫شده اند‪ .‬او این روزها «شنای پروانه» را به تهیه کنندگی‬ ‫رس��ول ص��در عامل��ی و س��رمایه گذاری محمدصادق‬ ‫رنجکش��ان در حال ساخت دارد‪ .‬در این فیلم سینمایی‬ ‫بازیگران��ی چون جواد عزت��ی‪ ،‬طن��از طباطبایی‪ ،‬امیر‬ ‫اقایی‪ ،‬پانته ا بهرام‪ ،‬علی ش��ادمان‪ ،‬نیره فراهانی‪ ،‬مهدی‬ ‫حس��ینی نیا‪ ،‬ایمان صفا‪ ،‬مه لقا باقری‪ ،‬نادر شهسواری و‬ ‫با معرفی ابان عس��کری به ایفای نق��ش‪ .‬فیلمنامه این‬ ‫فیلم که مضمونی اجتماعی دارد‪ ،‬توس��ط محمد کارت‪،‬‬ ‫حس��ین دوماری و پدرام پور امیری نوش��ته شده و در‬ ‫خالصه داستان ان امده است‪« :‬در جنوب شهر‪ ،‬شنای‬ ‫پروانه توفان به پا می کند‪».‬‬ ‫‹ ‹«پیتوک»‬ ‫س��ید مجید صالحی که به دلیل تشابه با سید مجید‬ ‫صالح��ی بازیگر همه را به تردید انداخته بود نخس��تین‬ ‫فیلم س��ینمایی خود را پس از س��ال ها دس��تیاری به‬ ‫جش��نواره فیلم فجر م��ی اورد‪« .‬پیت��وک» عنوان این‬ ‫فیلم س��ینمایی اس��ت که در ان احس��ان بذلی‪ ،‬هادی‬ ‫حجازی ف��ر و مهتاب کرامتی به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫در خالصه داستان «پیتوک» با موضوع اجتماعی امده‬ ‫؛ وقتی میز بیلیارد از توپ ها خالی میشه‪ ،‬پیتوک وسط‬ ‫اون میز تنها می مونه‪ ،‬تنهای تنها‪...‬‬ ‫‹ ‹«انفرادی»‬ ‫تازه ترین ساخته سید مسعود اطیابی است که توسط‬ ‫س��ید ابراهیم عامریان تهیه می ش��ود‪« .‬انفرادی» بعد از‬ ‫«دینامیت» دومین همکاری مشترک اطیابی و عامریان‬ ‫در سینماس��ت‪ .‬مهدی هاش��می‪ ،‬رضا عط��اران‪ ،‬احمد‬ ‫مهرانفر‪ ،‬برزو ارجمند‪ ،‬ش��قایق دهقان‪ ،‬سیروس همتی‪،‬‬ ‫ش��کیب شجره‪ ،‬امید روحانی‪ ،‬مهسا طهماسبی و مهدی‬ ‫فقی��ه بازیگران این فیلم س��ینمایی هس��تند‪ .‬فیلمنامه‬ ‫«انفرادی» را حمزه صالحی نوشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹«دینامیت»‬ ‫محصول مش��ترکی اس��ت از اطیاب��ی و عامریان که‬ ‫توس��ط حمزه صالحی و ش��یما محمدبیگی نوشته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این فیل��م نیز مضمون��ی کم��دی دارد و پژمان‬ ‫جمشیدی‪ ،‬احمد مهرانفر‪ ،‬محسن کیایی‪ ،‬نازنین بیاتی‪،‬‬ ‫نادر س��لیمانی‪ ،‬میرطاهر مظلومی‪ ،‬امید روحانی‪ ،‬مجید‬ ‫شهریاری و زیبا کرمعلی در این فیلم سینمایی به ایفای‬ ‫نقش می پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹«مردن در اب مطهر»‬ ‫ب��رادران محم��ودی که ای��ن روزها فیلم «شکس��تن‬ ‫همزمان بیس��ت اس��تخوان» را بر پرده سینماها دارند‪،‬‬ ‫با فیل��م «مردن در اب مطهر» به جش��نواره فیلم فجر‬ ‫می ایند‪ .‬علی ش��ادمان‪ ،‬ندا جبرائیل��ی‪ ،‬متین حیدرنیا‪،‬‬ ‫محمدحس��ین مهدوی��ان‪ ،‬این روزها فیل��م «درخت‬ ‫گردو» را به تهیه کنندگی س��ید مصطف��ی احمدی در‬ ‫مرحله صداگذاری دارد‪ .‬پیم��ان معادی‪ ،‬مهران مدیری‬ ‫و مینا ساداتی‪ ،‬بابک حمیدیان ترکیب بازیگرانی هستند‬ ‫که برای این فیلم اعالم ش��ده اند‪ .‬البته به دلیل طوالنی‬ ‫بودن مراحل پس از تولید‪ ،‬حضور این فیلم در جشنواره‬ ‫با اما و اگرهایی همراه است‪.‬‬ ‫‹ ‹«عنکبوت»‬ ‫ابراهیم ایرج زاد که نخس��تین س��اخته اش «تابستان‬ ‫داغ» در س��ینماها درخشید‪ ،‬دومین فیلم سینمایی اش‬ ‫«عنکب��وت» را ب��ه تهیه کنندگی ج��واد نوروزبیگی در‬ ‫تهران جلوی دوربین محمود کالری برده است‪ .‬محسن‬ ‫تنابنده‪ ،‬س��اره بیات‪ ،‬ماهور الوند‪ ،‬شیرین یزدان بخش‪،‬‬ ‫فرید سجادى حسینى بازیگران این فیلم هستند این اثر‬ ‫روایت زندگی مردی اس��ت که قصد دارد ریشه فساد را‬ ‫خشک کند اما در این مسیر با سختی هایی روبه رو است‪.‬‬ ‫‹ ‹«لتیان»‬ ‫به کارگردانی علی تیموری نیز از فیلم هایی اس��ت که‬ ‫فیلمبرداری ان به پایان رسیده و در مراحل فنی به سر‬ ‫می ب��رد‪ .‬پریناز ایزدیار‪ ،‬امیر جدیدی و س��ارا بهرامی در‬ ‫این فیلم بازی کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹«قتل عمد»‬ ‫س��عید دولتخانی کارگردانی فیلم س��ینمایی «قتل‬ ‫عم��د» را برعه��ده دارد و ای��ن روزه��ا در مراحل اخر‬ ‫صداگذاری و موس��یقی است‪ .‬علی رجایی‪ ،‬امیر رضایی‪،‬‬ ‫صدف فرهودی‪ ،‬نیلوفر اس��تخری‪ ،‬جواد اس��دی‪ ،‬سجاد‬ ‫حس��ین پور و محمد فیلی در این فیلم حضور دارند‪ .‬در‬ ‫خالصه داس��تان «قتل عمد» امده اس��ت‪ :‬در یک نیمه‬ ‫شب‪ ،‬غریبه ای توسط یک هیوال به قتل می رسد‪ .‬حادثه‬ ‫ان شب‪ ،‬پشت پرده می ماند‪ .‬چند شب بعد یک ماجرای‬ ‫عاطفی چهره دیگری از قاتل نشان می دهد‪.‬‬ ‫فیلمسازانی‬ ‫که خواستار‬ ‫حضور در‬ ‫جشنواره فیلم‬ ‫فجر بوده اند‬ ‫و فرم حضور‬ ‫در جشنواره‬ ‫را پذیرفته اند‬ ‫نیز با توجه به‬ ‫مشکالتی که‬ ‫برای اینترنت به‬ ‫وجود امده این‬ ‫امکان را دارند‬ ‫تا حضوری به‬ ‫دبیرخانه مراجعه‬ ‫کرده و ثبت نام‬ ‫خود را انجام‬ ‫دهند‬ ‫‹ ‹«بعد از تو»‬ ‫ب��ه کارگردان��ی فره��اد نجفی ب��رای ای��ن فیلم هم‬ ‫فرم حضور در س��ی و هش��تمین جش��نواره فیلم فجر‬ ‫را پ��ر کرد ه اس��ت‪ .‬در ای��ن فیلم بازیگران��ی چون مینا‬ ‫وحی��د‪ ،‬تیرداد کیایی‪ ،‬مهدی حس��ینی‪ ،‬نیلوفر پارس��ا‪،‬‬ ‫باب��ک قادری‪ ،‬دریا مرادی دش��ت‪ ،‬رضا بادامچی حضور‬ ‫دارن��د‪ .‬در خالصه داس��تان این فیلم امده اس��ت‪ :‬بعد‬ ‫از تو دیگر هیچ چیز عاش��قانه نیس��ت‪ ،‬بعد از تو اغوش‬ ‫هس��ت ولی عش��ق نیس��ت‪ ،‬بع��د از تو ت��ازه می فهمم‬ ‫جدای��ی یعنی چ��ی‪ ،‬بعد از تو یعنی بع��د از همه یعنی‬ ‫تنهایی‪.‬‬ ‫نشس��ت رس��انه ای‬ ‫اج��رای ارکس��تر‬ ‫س��مفونیک ته��ران‬ ‫ب��ه رهب��ری لوری��س‬ ‫چکناوری��ان‪ ،‬در ت��االر‬ ‫وحدت برگزار شد‪ .‬این‬ ‫کنسرت در روزهای ‪،6‬‬ ‫‪ 7‬و ‪ 8‬اذر در ت��االر وحدت با اجرای دو قطعه از اثار‬ ‫چکناواریان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬چکناواری��ان در ابتدای این‬ ‫نشس��ت بیان ک��رد‪ :‬در این کنس��رت دو قطعه از‬ ‫اثار خودم را به نام های «صلح و دوس��تی» و «دفاع‬ ‫مق��دس» را اجرا می کنیم‪ .‬امیدوارم اجرای خوب و‬ ‫موفقی باش��د؛ چون از لحاظ اجرا و اهنگسازی کار‬ ‫پرمس��ئولیتی بود‪ .‬سعی خود را کرده ایم و ارکستر‬ ‫اماده شده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬قطع��ه دفاع مق��دس هفت بخش‬ ‫دارد و اج��رای ان نیم س��اعت طول می کش��د‪ .‬در‬ ‫ای��ن قطعه حادثه ه��ای مختلف جن��گ تحمیلی‬ ‫نشان داده می ش��ود‪ ،‬درباره مراحل مختلف جنگ‬ ‫صحبت می شود و درنهایت با ازادی خرمشهر تمام‬ ‫می شود‪ .‬این اثر تبلیغاتی نیست و به یاد شهداست‪.‬‬ ‫من به عنوان بخش��ی از خانواده بنیاد رودکی کار را‬ ‫رهبری می کنم‪.‬‬ ‫از او س��وال ش��د که چه شد دس��ت به خلق این‬ ‫اث��ر زد؟ ای��ن اهنگس��از پاس��خ داد‪ :‬زمان��ی ک��ه‬ ‫جنگ ش��روع ش��د ‪ ۴۰‬سال سن داش��تم و خیلی‬ ‫تح��ت تاثیر قرار گرفت��م و می خواس��تم برای ان‬ ‫حوادث اثری بنویس��م‪ ۱۵ .‬سال طول کشید تا این ‬ ‫قطعه را نوش��تم و توانستم روحیه اصلی ان را پیدا‬ ‫کنم‪ .‬س��ال گذشته کار ان تمام ش��د‪ 8 ،7 .‬بار این‬ ‫قطعه را از اول نوش��تم و می خواستم یک کار هنری‬ ‫انجام دهم‪ .‬اینکه می گویم تبلیغی نیس��ت به دلیل‬ ‫این اس��ت که عده زیادی در جنگ کشته شده اند و‬ ‫ادم ب��رای ان اتفاق ها ناراحت می ش��ود و چون کار‬ ‫برای شهداس��ت نمی تواند تبلیغی باشد‪ .‬همچنین‬ ‫از چکناواریان س��وال ش��د که چرا برای مدتی کار‬ ‫رهبری ارکس��تر انجام نمی داد؟ او گفت‪ :‬مدتی بود‬ ‫که اصال نمی خواس��تم رهبری کنم و می خواستم‬ ‫بیش��تر اهنگس��ازی کنم‪ .‬کالفه ش��ده ب��ودم که‬ ‫نمی توانستم اهنگ بس��ازم‪ .‬در این مدت کارهای‬ ‫زیادی انجام دادم و خوش��حالم که در این ‪ ۲۰‬سال‬ ‫توانستم کارهای زیادی بنویسم‪ .‬اکنون نیز دعوت‬ ‫ش��دم کارهای خودم را رهبری کنم و با کمال میل‬ ‫قبول کردم‪ .‬می خواهم کارهای ماندگار بنویس��م و‬ ‫می خواهم رهبری انج��ام ندهم و اگر رهبری کنم‬ ‫کارهای خودم را رهبری کنم‪ .‬اکنون ‪ ۹۰‬کار اماده‬ ‫دارم که سال گذشته به موزه موسیقی تقدیم کردم‬ ‫و در اینده به کتابخانه ملی می دهم که اثارم کامال‬ ‫ثبت شود‪ .‬اهنگسازی و رهبری برای هم دو دشمن‬ ‫و نس��بت به هم حس��ود هس��تند‪ ،‬یا باید به دنبال‬ ‫اهنگس��ازی بروی یا رهبری؛ چ��ون نظم متفاوتی‬ ‫را برای زندگی می طلبند‪ .‬ارکس��تر یک سربازخانه‬ ‫است‪ .‬ولی اهنگس��ازی در ازادی هستی‪ .‬دو رژیم‬ ‫مختلف فکری و بدنی هس��تند‪ .‬در پایان از او سوال‬ ‫شد که ایا با پایین امدن سطح کیفی اجرای ارکستر‬ ‫س��مفونیک تهران موافق است؟ این رهبر ارکستر‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬زمان هایی هست که ارکسترهای تمام‬ ‫دنیا در یک س��رازیری قرار می گیرند‪ .‬باید دید که‬ ‫در این مس��یر چه کس��ی هدایت ان ها را در پیش‬ ‫می گیرد‪ .‬ممکن اس��ت یک ارکس��تر زمانی به اوج‬ ‫برس��د و یک جا نه‪ .‬اظهارنظر درباره س��طح کیفی‬ ‫ارکستر به سلیقه افراد بستگی دارد‪ .‬در سالن اجرا‪،‬‬ ‫افراد زیادی باس��لیقه های متف��اوت حضور دارند و‬ ‫درباره سطح کیفی ارکستر مردم باید نظر دهند نه‬ ‫من؛ چون این اجراها برای مردم هستند‪.‬‬ ‫موسیقی‬ ‫ارکستر همانند‬ ‫سربازخانه است‬ ‫نمایشگاه بزرگ خوشنویسی راه ابریشم در ایران‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران با اشاره به جزییات‬ ‫حضور ایران در اجالس عمومی یونس��کو‪ ،‬از تصویب برپایی‬ ‫نخستین اجالس و نمایشگاه بزرگ خوشنویسی به میزبانی‬ ‫شهر مشهد مقدس خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬حجت اهلل ایوبی با اش��اره ب��ه برگزاری‬ ‫چهلمی��ن اج�لاس عموم��ی یونس��کو اظهار کرد‪ :‬امس��ال‬ ‫در روزه��ای اغازی��ن چهلمی��ن اجالس عمومی یونس��کو‪،‬‬ ‫اج�لاس وزرای عل��وم کش��ورهای مختل��ف برگزار ش��د و‬ ‫دکت��ر منصور غالمی وزی��ر علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری نیز‬ ‫از ای��ران در این مهم حضور و با مقامات یونس��کو از جمله‬ ‫خان��م «اودره ازوله» مدیرکل یونس��کو دی��دار و گفت وگو‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گفته ایوبی‪ ،‬وزیر علوم در دیدار با مدیرکل یونس��کو از‬ ‫امادگی جمهوری اس�لامی ایران به منظور کمک برای رشد‬ ‫علم��ی و همراهی برای از بین رفتن نابرابری علمی صحبت‬ ‫کرد و یاداور ش��د که ایران می تواند در قالب اعطای بورس‬ ‫به یونسکو‪ ،‬کشورهای نیازمند تحصیل را یاری کند که این‬ ‫پیشنهاد با استقبال مواجه شد‪.‬‬ ‫غالم��ی همچنین از خان��م ازوله برای حض��ور در ایران‬ ‫دعوت کرد که وی از این پیشنهاد نیز استقبال کرد‪.‬‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونس��کو‪-‬ایران ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫جلس��ه همچنین از عملکرد کمیس��یون ملی ایران از جمله‬ ‫میزبانی شهر همدان از ششمین اجالس راه ابریشم گزارشی‬ ‫ارائه ش��د و این اقدام شایسته جمهوری اسالمی ایران مورد‬ ‫ستایش قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایوبی با اش��اره به مجموعه فعالیت های جدید کمیسیون‬ ‫ملی یونسکو‪-‬ایران از جمله افزوده شدن شهرهای سنندج و‬ ‫بندرعباس به جمع شهرهای خالق و در مجموع قرارداشتن‬ ‫‪ 7‬ش��هر به عنوان ش��هرهای یادگیرنده و ‪ 4‬شهر‪ ،‬به عنوان‬ ‫ش��هرهای خالق و راه اندازی باش��گاه های یونسکو در ایران‬ ‫تاکی��د کرد که مجموع��ه این فعالیت ها از س��وی مدیرکل‬ ‫یونس��کو قدردانی ش��د و خانم ازوله فعال ب��ودن ایران در‬ ‫یونسکو را ستود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حضور نماین��ده وزارت فرهنگ در میان‬ ‫نمایندگان و وزرای فرهنگ کش��ورهای مختلف در اجالس‬ ‫امس��ال یونسکو توضیح داد‪ :‬نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی در باره ضرورت توجه به ظرفیت های فضای مجازی‬ ‫ب��رای ارتقای فرهنگ و جلوگیری از سوءاس��تفاده از ان در‬ ‫جهات ضد فرهنگی س��خن گفت ک��ه از نکات خوب مطرح‬ ‫شده در این اجالس بود‪.‬‬ ‫ایوب��ی در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬در اجالس امس��ال باب‬ ‫گفت وگوی نس��ل جوان و سیاس��تمداران کهنه کار دنیا باز‬ ‫ش��د و روس��ای جمهور و نخس��ت وزیران برخی کشورها با‬ ‫جوانان کشورهای مختلف گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫ای��ران همچنی��ن در بخ��ش مجمع جوانان کش��ورهای‬ ‫عض��و یونس��کو نیز حض��ور داش��ت و نماینده کمیس��یون‬ ‫مل��ی نی��ز در ای��ن بخ��ش از تجربه ه��ای ایران��ی حمایت‬ ‫از جوان��ان و راه ان��دازی کمیت��ه ملی جوانان ک��ه مدیران‬ ‫و مقام��ات عال��ی ج��وان کش��ور در ان قرار دارند س��خن‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دیدار با مدیرکل یونسکو و معاونان وی به‬ ‫ابتکار ایران درباره جاده ابریشم به عنوان میراثی معنوی و نه‬ ‫تنها میراثی تجاری اش��اره کرد و افزود‪ :‬طرح برنامه ای برای‬ ‫برگزاری نمایشگاه و اجالس علمی درباره هنر خوشنویسی‬ ‫در راه ابریش��م تهیه شد‪ ،‬اغلب کش��ورهای راه ابریشم‪ ،‬هنر‬ ‫خوشنویسی دارند و این مهم از وجوه امتیاز تمدن های کهن‬ ‫به دنیای غرب اس��ت‪ .‬این طرح با افراد مختلف مطرح شد و‬ ‫بسیار مورد استقبال قرار گرفت‪.‬‬ ‫دبیرکل کمیس��یون ملی یونس��کو در ادام��ه از برگزاری‬ ‫نخس��تین اجالس و نمایشگاه بزرگ خوشنویسی در مشهد‬ ‫مقدس خبر داد و گفت‪ :‬از ش��هردار و ش��ورای شهر مشهد‬ ‫قدردانی می کنم که میزبان نخس��تین اجالس و نخس��تین‬ ‫نمایش��گاه بزرگ خوشنویس��ی راه ابریشم خواهند بود و در‬ ‫این اجالس‪ ،‬نمایندگانی از چین و ژاپن‪ ،‬کره و حتی کامبوج‬ ‫و کشورهای اسالمی حضور دارند‪.‬‬ ‫ایوب��ی تاکید ک��رد‪ :‬طرح برپایی این اج�لاس و این نکته‬ ‫که هنر می تواند موجب جمع ش��دن کشورهای مختلف در‬ ‫کنار یکدیگر ش��ود در یونسکو و در بین مدیران بخش های‬ ‫مختلف مورد توجه قرار گرف��ت‪ .‬توجه به عنصر هنر و اغاز‬ ‫این کار با خوشنویس��ی ابتکار مهمی اس��ت و خراسان که‬ ‫مرک��ز فرهنگی ایران و جهان پیرامون اس��ت به عنوان مهد‬ ‫هنر خط و خوشنویسی است‪.‬‬ ‫ایوبی با اش��اره به پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون‬ ‫مقابله با کاالهای قاچاق و پیش��نهاد های خوب کش��ورهای‬ ‫مطرح شده در این بخش از جمله مصر عنوان کرد‪ :‬قطعنامه‬ ‫مطرح شده از س��وی مصر با حمایت ایران و دیگر کشورها‬ ‫به تصویب رس��ید‪ .‬همچنین در این جلس��ه پیش��نهاد شد‬ ‫مدیرکل یونس��کو پس از حصول اطمینان از قاچاق ش��دن‬ ‫ام��وال فرهنگی یک کش��ور‪ ،‬این مهم را به صورت رس��می‬ ‫اعالم عمومی کند و مس��یر برای برگردان��دن این کاالها از‬ ‫طری��ق این اقدام هموار ش��ود که این مهم نی��ز با حمایت‬ ‫ای��ران و مصر و هند و دیگر کش��ورهای ب��زرگ به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هر دو س��ال یکبار‪ ،‬قطعنامه ای صادر و پرونده‬ ‫کش��ورها مط��رح می ش��ود و هر دو س��ال یکبار کش��ورها‬ ‫می توانند دو شخصیت برجسته خود را که تولد و وفات انان‬ ‫در مضربی از ‪ ۵۰‬اس��ت معرفی کنند؛ س��ال گذشته هزار و‬ ‫هفتصد و پنجاهمین س��الگرد تاسیس جندی شاپور و سال‬ ‫شیخ شهاب الدین سهروردی بود و امسال نیز چند پیشنهاد‬ ‫خوب داریم که هفته اتی پس از نهایی شدن اعالم خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪ 27 - 1398‬ربیع االول ‪ 25 - 1441‬نوامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1413‬پیاپی ‪2731‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬وضعیت چاه های اب تهران بحرانی است‬ ‫وضعیت کتابفروشی های اینترنتی در قطعی اینترنت‬ ‫هفت��ه قبل نس��بت به هفته های گذش��ته‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫در هفته گذش��ته حداقل ‪ ۶۵‬درص��د کاهش فروش‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫محم��د صدوقی‪ ،‬مدیر «طاقچ��ه» درباره وضعیت‬ ‫ف��روش این مرک��ز در روزهای محدودی��ت اینترنت‬ ‫نسبت به قبل بیان می کند‪ :‬در این چند روز که اینترنت‬ ‫جهانی قطع بود شاهد رشد فروش و استقبال کاربران‬ ‫بودیم که بخش��ی از ان قابل پیش بینی بود؛ ان هم از‬ ‫این جهت که مردم ع��ادت کرده اند به مجموعه های‬ ‫اینترنتی محتوایی و س��رگرمی س��ر بزنن��د و در این‬ ‫مدت با توجه به اینکه س��ایت های خارجی بسته بود‬ ‫به نرم افزارهای داخلی مراجعه داشت ه و سعی کرده اند‬ ‫نیازهایشان را از طریق سایت ها و نرم افزارهای داخلی‬ ‫برطرف کنند‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬اما این به ان معنا نیست که افرادی‬ ‫که در هفته گذشته از «طاقچه» استقبال کردند پیش‬ ‫از این س��راغ س��ایت ها و نرم افزارهای خارجی کتاب‬ ‫می رفتند‪ .‬چون زمان ازاد بیش��تری پیدا کردند برای‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫چه تئاتری برویم؟‬ ‫س��ریال خارجی «مردان سایه» محصول‬ ‫‪ 1390‬فرانس��ه از ش��بکه چهار سیما پخش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن س��ریال ‪ ۱۸‬قس��متی ب��ه موض��وع‬ ‫فس��اد سیاس��ی و اخالق��ی در فرانس��ه‬ ‫می پردازد؛ چگونگی کس��ب قدرت سیاس��ی در فرانس��ه و فس��ادی که در‬ ‫این مس��یر گریب��ان افراد را می گیرد‪ ،‬محور اصلی این س��ریال را تش��کیل‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ناتال��ی ب��ای‪ ،‬برون��و ولکوی��چ‪ ،‬فیلی��پ منی��ان‪ ،‬گرگ��وری فیتوس��ی‪،‬‬ ‫والرک��ی کارس��نتی‪ ،‬ای��و پینیو‪ ،‬فیلی��پ اریس��ون‪ ،‬عبدالحفید متالس��ی و‬ ‫کریس��تیان میل��ه از جمل��ه بازیگ��ران این س��ریال هس��تند و دان فرانک‬ ‫و رژی لوفب��ر نویس��ندگان و فردری��ک تلی��ه کارگ��ردان «مردان س��ایه»‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این سریال از چهارشنبه ‪ ۶‬اذر هر شب ساعت ‪ 24‬پخش و روز بعد ساعت‬ ‫‪ ۱۸‬بازپخش می شود‪.‬‬ ‫نمایش «ته بلیت» به کارگردانی و تهیه کنندگی‬ ‫علیرضا حمیدین و نویسندگی علیرضا حمیدین و‬ ‫امیر پناهی فر در تماش��اخانه ملک به روی صحنه‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫نمایش«ت��ه بلیت»‪ ،‬گذری بر س��ینمای ایران‪،‬‬ ‫کاری از گ��روه فرهنگ��ی هنری دراس��تانه و به کارگردان��ی و تهیه کنندگی علیرضا‬ ‫حمیدی��ن و نویس��ندگی علیرضا حمیدین‪ ،‬امی��ر پناهی فر و با حض��ور رضا گوران‬ ‫به عنوان مشاور کارگردان از ‪ 14‬اذر به روی صحنه تماشاخانه ملک می رود‪.‬‬ ‫نمایش «ته بلیت» داس��تان هفت ش��خصیت اس��ت که دو س��اعت از مرگ اجازه‬ ‫گرفته اند تا به زندگی بازگردند و داس��تان خودش��ان و سینما را در سینمای سوخته‬ ‫ما تعریف می کنند‪.‬‬ ‫شادی ش��اه علی‪ ،‬امیرمنصور اسفندیاری‪ ،‬محمد ش��ریفی‪ ،‬سهند سلطانی‪ ،‬بهاره‬ ‫قهرمانی‪ ،‬س��ینتیا س��رکیس وارطانیانو با معرفی درس��ا ارمند و جواد سحر بازیگران‬ ‫«ته بلیت» هس��تند و این نمایش با صدای روزبه حصاری‪ ،‬بانی پال شومون و علیرضا‬ ‫حمیدین روایت می شود‪.‬‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫باب��ک جهانبخش از خوانندگان ش��ناخته‬ ‫ش��ده موس��یقی پاپ ای��ران روز پنجش��نبه‬ ‫‪ ۷‬اذرم��اه تازه تری��ن کنس��رت خ��ود را ب��ه‬ ‫هم��ت موسس��ه «اوای فروه��ر» در س��الن‬ ‫می�لاد نمایش��گاه بین المللی ته��ران برگزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫این خواننده موس��یقی ک��ه طی ماه های اخی��ر گزیده کاری را ب��ر برگزاری‬ ‫متع��دد کنس��رت ترجی��ح داده ب��ود‪ ،‬در کنس��رت پی��ش رو ک��ه بلیت های‬ ‫ان ب��ا قیمت ه��ای ‪ ۷۰‬ت��ا ‪ ۱۸۵‬ه��زار تومان��ی به ف��روش می رس��د‪ ،‬قطعات‬ ‫منتخ��ب از البوم ه��ا و ت��ک اهنگ های خ��ود را پی��ش روی مخاطب��ان قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که هنوز از گروه ارکستر و نوازندگان کنسرت جهانبخش‬ ‫خبر جدیدی منتشرنشده است‪.‬‬ ‫بابک جهانبخش طی ماه های گذشته قطعه هایی چون «تو همونی که»‪« ،‬من‬ ‫هستم»‪« ،‬تواینجایی» را در فضای مجازی منتشر کرده است‪.‬‬ ‫پخش اینترنتی مس��تند «دیه گ��و مارادونا» به‬ ‫کارگردانی اصف کاپادیا دوش��نبه ش��ب در فیلیمو‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫مس��تند «دیه گ��و مارادونا» که محصول س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬به کارگردانی اصف کاپادیا اس��ت‪ ،‬با گزارش‬ ‫عادل فردوس��ی پور و حض��ور ‪ ۲۰‬هنرمند عرصه دوبله برای پخ��ش اینترنتی از روز‬ ‫دوشنبه ‪ ۴‬اذر اماده شده است‪.‬‬ ‫این مستند که زندگی «دیه گو مارادونا» اسطوره ارژانتینی فوتبال جهان را در ژانر‬ ‫بیوگرافی روایت می کند‪ ،‬برگرفته از پانصد س��اعت فیلم از زندگی این فوتبالیس��ت‬ ‫است که تاکنون دیده نشده و دوران اوج او در تیم فوتبال ناپولی را به تصویر می کشد‪.‬‬ ‫اصف کاپادیا کارگردان برنده اس��کاری است که توانس��ته چه ره ای واقعی از اوج و‬ ‫فرودهای مارادونا و انچه در زندگی شخصی اش اتفاق افتاده است را با تصاویر ارشیوی‬ ‫بکر در این مس��تند نشان دهد‪ .‬مستند زندگی دیه گو مارادونا به مدیر دوبالژی وحید‬ ‫منوچهری فر و گزارش عادل فردوس��ی پور قرار اس��ت دوش��نبه ‪ ۴‬اذر ساعت ‪ ۲۳‬در‬ ‫فیلیمو به صورت انالین پخش شود‪.‬‬ ‫دو مومیای��ی ش��یر متعلق به‬ ‫‪ 2600‬س��ال پیش در مقبره ای‬ ‫که پ��ر از مجس��م ه و مومیایی‬ ‫گربه بود در شهر «سقاره» مصر‬ ‫کشف شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از الیو‬ ‫س��اینس ‪« ،‬مصطفی وزیری» دبیرکل ش��ورای عالی اثار باستانی مصر‬ ‫در یک نشست خبری اعالم کرد‪« :‬این نخستین باری است که مومیایی‬ ‫کامل یک شیر یا توله شیر در مصر کشف می شود‪».‬‬ ‫با اینکه تحقیقات روی مومیایی ها هنوز به اتمام نرسیده است‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د شیرهای مومیایی شده بس��یار کوچک هستند و کمتر از یک‬ ‫متر طول دارند‪ .‬مومیایی های کشف ش��ده دیگر که در کنار شیرها قرار‬ ‫ق ان ها‬ ‫داده شده بودند‪ ،‬به سه گربه بزرگ تعلق دارند که هنوز گونه دقی ‬ ‫مش��خص نیست‪ .‬کارشناسان معتقدند این س��ه مومیایی می توانند به‬ ‫پلنگ‪ ،‬یوزپلنگ یا دیگر گونه های گربه سانان بزرگ تعلق داشته باشند‪.‬‬ ‫«یخ زده» دیزنی گیشه‬ ‫سینماها را گرم کرد‬ ‫قس��مت دوم «ی��خ زده» با ف��روش ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون دالر در روز جمعه در س��طح جهان‪،‬‬ ‫شروعی امیدوارکننده داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر به نقل از ورایتی‪« ،‬یخ زده‬ ‫‪ »۲‬با پیش بینی فروش ‪ ۱۲۴‬میلیون دالری‬ ‫در نخس��تین اخر هفته اکران��ش کارش را‬ ‫در ‪ ۴۴۴۰‬سالن س��ینما درامریکای شمالی‬ ‫شروع کرد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که پیش بینی ها برای فیلم های این هفته متفاوت‬ ‫اس��ت و فیلم جدید تام هنکس با عنوان «یک روز زیبا در محله» که در‬ ‫‪ ۳۲۳۵‬س��الن سینما اکران ش��ده‪ ،‬در کنار «فورد در برابر فراری» که در‬ ‫دومین هفته اکرانش قصد دارد مثل هفته پیش صدرنشین باشد هم در‬ ‫فهرس��ت وجود دارند‪ .‬این دو فیل��م انتظار می رود به ترتیب ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫دالر و ‪ ۱۵‬میلیون دالر در این اخر هفته فروش کنند‪ .‬پیش بینی ها برای‬ ‫فروش «یخ زده ‪ »۲‬در بازار داخلی امریکا در نخستین اخر هفته اکرانش‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬این می تواند دومین فروش موفق برای‬ ‫دیزنی پس از فروش ‪ ۱۹۱.۸‬میلیون دالری «شیر شاه» در نخستین اخر‬ ‫هفته اکرانش برای امسال باشد‪.‬‬ ‫رمان جدید «جانت ایوانویچ»‬ ‫در صدر پرفروش ها‬ ‫فهرس��ت هفتگ��ی جدی��د کتاب ه��ای‬ ‫ش نیویورک تایمز در حالی‬ ‫داس��تانی پرفرو ‬ ‫منتش��ر ش��د که اثر جدید جانت ایوانویچ‪،‬‬ ‫نویس��نده پرف��روش امریکای��ی در رتب��ه‬ ‫نخس��ت ان دیده می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫«بیست و شش» نام جدیدترین رمان جانت‬ ‫ایوانویچ اس��ت که در حقیق��ت دنباله ای از‬ ‫ن «یک پُک»‬ ‫س��ری داستان های استفان پالم محسوب می ش��ود‪ .‬رما ‬ ‫این نویس��نده که یکی دیگر از س��ری داستان های استفانی پال م است‪ ،‬‬ ‫پیش تر توس��ط زهره زادسر به زبان فارسی ترجمه و توسط نشر اموت‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫هالیوود زندگی «مایکل جکسون»‬ ‫را فیلم می کند‬ ‫تهیه کنن��ده فیل��م موف��ق «راپس��ودی‬ ‫بوهم��ی» قصد دارد فیل��م زندگی «مایکل‬ ‫جکسون» ستاره موسیقی پاپ جهان را نیز‬ ‫به سینما بیاورد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رویت��رز‪« ،‬گراه��ام کینگ»‬ ‫تهیه کننده امریکایی حق ساخت یک فیلم‬ ‫بلند س��ینمایی بر اس��اس زندگی «مایکل‬ ‫جکسون» را از بنیاد این خواننده مطرح و پرحاشیه دریافت کرده است‪.‬‬ ‫انتظ��ار می رود این فیلم به زندگی «جکس��ون» از زمان ورود به دنیای‬ ‫موس��یقی در دوران کودکی تا تبدیل ش��دن به یک ستاره جهانی و در‬ ‫نهایت مرگ او در س��ال ‪ 1388‬در سن ‪ ۵۰‬سالگی بر اثر مصرف بیش از‬ ‫ح��د داروهای ارام بخش بپردازد‪« .‬جان لوگان» نگارش فیلمنامه فیلم‬ ‫زندگی نامه «مایکل جکسون» را بر عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫رویای اینده کتابخانه ها‬ ‫همیش��ه برای خوانندگان کتاب در سراسر جهان اس��تفاده از روش های مختلف برای‬ ‫تسهیل تهیه و پایین امدن قیمت یک رویا بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از اویس��تر‪ ،‬با گسترش ابزارهای دیجیتالی و اختراع دستگاه های‬ ‫جدی��د برای خواندن کتاب های الکترونیک به طب��ع روش های مختلفی هم برای فروش‬ ‫و نگهداری این کتاب ها ابداع می ش��ود‪ .‬همیش��ه برای خوانندگان کتاب در سراسر جهان‬ ‫اس��تفاده از روش های مختلف برای تس��هیل تهیه و پایین امدن قیمت یک رویا بود ولی‬ ‫ش��اید با نواوری سایتامریکایی تا حدودی بش��ود به این رویا جامه عمل پوشاند‪ .‬سایت‬ ‫اوس��تربوک یک کتابخانه دیجیتالی منحصر به فرد ابداع کرده است که البته ویژگی های‬ ‫معمول ان مش��ابه سایر کتابخانه های دیجیتالی اس��ت ولی یک ویژگی خاص دارد که با‬ ‫اس��تقبال شدیدی روبه رو شده است‪ .‬این سایت طبق ادعای خود حدود ‪100‬هزار عنوان‬ ‫کت��اب دیجیتالی در اختیار دارد که با گرفتن حق اش��تراک ماهیان��ه کمتر از ‪10‬دالر به‬ ‫کاربران خود اجازه می دهد از این کتاب ها استفاده کنند‪ .‬این سایت نرم افزارهای مختلفی‬ ‫بنا بر دس��تگاه کاربر ب��رای ورود به کتابخانه خ��ود تهیه و تولید کرده اس��ت که کاربران‬ ‫می توانن��د با مراجعه به س��ایت این کتابخان��ه ان را دانلود ک��رده و به راحتی به کتابخانه‬ ‫دسترس��ی داش��ته باشند‪ .‬این س��ایت اظهار امیدواری کرده اس��ت که بتواند نسخه های‬ ‫شبکه های اجتماعی این کتابخانه را به زودی راه اندازی کند‪.‬‬ ‫میراث طبیعی توچال ثبت ملی می شود‬ ‫اعضای ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران‪ ،‬با تصویب طرحی‬ ‫یک فوریتی‪ ،‬ش��هرداری تهران را ب��ه ثبت ملی میراث طبیعی‬ ‫توچال ملزم کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اعضای ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران روز‬ ‫یکش��نبه در جریان یکصد و هفتاد و هش��تمین جلسه شورا با‬ ‫‪ ۱۷‬رای یک فوریت طرح «الزام ش��هرداری تهران به ثبت ملی‬ ‫میراث طبیعی توچال» را تصویب کردند‪ .‬احمد مسجد جامعی‬ ‫عضو شورای شهر تهران درباره این طرح گفت‪ :‬نگهداری و حفظ منابع طبیعی شهر تهران‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬البته راه اندازی ش��هرداری کوهستان در منطقه توچال موجب‬ ‫جمع اوری زباله ها و پاکیزه نگه داش��تن این محدوده شد‪ .‬مسجد جامعی با اشاره به وجود‬ ‫برخی ساخت وسازها در این محدوده گفت‪ :‬در بازدید از توچال‪ ،‬شهردار منطقه نیز نسبت‬ ‫به ساخت وس��ازهای این محدوده ابراز نگرانی کردند‪ .‬وی از اعضای ش��ورا خواست به این‬ ‫طرح رای داده و این میراث طبیعی را برای پایتخت حفظ کنند‪.‬‬ ‫ابراهیم معمار زاده مجسمه ساز پیشکسوت‬ ‫درگذشت‬ ‫هنرمن��د پیشکس��وت مجسمه س��از‪ ،‬ابراهیم معم��ارزاده‬ ‫طهرانی‪ ،‬در سن ‪ 87‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش هنرانالین‪ ،‬فرزند این هنرمند با بیان این موضوع‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش از ظه��ر ش��نبه ‪ 2‬اذر‪ ،‬پدرم بر اثر ایس��ت قلبی‬ ‫درگذشت‪ .‬ایشان متولد ‪ 12‬اردیبهشت ‪ 1311‬بود و تا پیش از‬ ‫این اتفاق‪ ،‬حال عمومی او خوب بود‪ .‬معمارزاده فارغ التحصیل‬ ‫رش��ته نقاش��ی از دانش��کده هنرهای زیبا دانش��گاه تهران و‬ ‫فوق لیس��انس مجسمه سازی از دانشگاه بروکس��ل بلژیک بود‪ .‬او دارای درجه یک هنری‬ ‫از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود و سابقه تدریس در دانشکده هنرهای زیبا‪ ،‬دانشگاه‬ ‫الزهرا‪ ،‬دانشگاه س��وره تهران‪ ،‬دانشگاه ازاد اسالمی واحدهای تبریز‪ ،‬نیشابور و اصفهان را‬ ‫در س��وابق خود داشت و نمایشگاه متعددی در ایران و اروپا برگزار کرد‪ .‬اردیبهشت امسال‬ ‫نمایشگاهی از اثار این هنرمند با نام «روشنای بزرگان» که ویژه هنرمندان پیشکسوت و‬ ‫کهنسال است توسط انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران در خانه هنرمندان برگزار شد‪.‬‬ ‫مراس��م بدرق��ه پیکر این هنرمند دوش��نبه ‪ 4‬اذر از خانه هنرمن��دان انجام و پیکر این‬ ‫هنرمند در قطعه هنرمندان به خاک سپرده می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جهانبخش در سالن «میالد» کنسرت می دهد‬ ‫نوستالژی مارادونا با گزارش عادل فردوسی پور‬ ‫کشف مومیایی شیر در مصر‬ ‫برای نخستین بار‬ ‫میراث‬ ‫فساد سیاسی «مردان سایه» در شبکه چهار‬ ‫روایتی در سینما سوخته روی صحنه تئاتر‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫نگاه روز‬ ‫کتابفروش��ی های اینترنت��ی از تجربیات ش��ان در‬ ‫روزهای اخیر که دسترس��ی به اینترنت جهانی قطع‬ ‫بوده است می گویند؛ تجربیاتی که نسبت به هم کمی‬ ‫متفاوت هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬از حوالی ش��نبه عص��ر ‪ ۲۵‬ابان‬ ‫«قطعی اینترنت» اغاز شد؛ تنها دسترسی به سایت ها‬ ‫و پیام رسان های داخلی امکان پذیر بود و امکان اتصال‬ ‫به ش��بکه اینترنت جهان��ی وجود نداش��ت‪ .‬البته در‬ ‫روزهای اخیر به تدریج از وصل شدن اینترنت خانگی‬ ‫در برخی شهرها خبر می رسد‪.‬‬ ‫ع�لاو ه ب��ر توقف کس��ب وکارهای فراوان��ی که در‬ ‫بس��تر پیام رسان های خارجی شکل گرفته اند‪ ،‬پس از‬ ‫گذشت چند روز از محدودیت اینترنت‪ ،‬هنوز عده ای‬ ‫از م��ردم نمی دانس��تند امکان اتصال به س��ایت های‬ ‫داخلی در اغلب نقاط میسر است‪.‬‬ ‫مدیران و مس��ئوالن کتابفروش��ی های اینترنتی از‬ ‫تاثیر وضعی��ت اینترنت بر میزان فروش و اس��تقبال‬ ‫از سایت ها و نرم افزارهای شان در هفته ای که گذشت‬ ‫می گویند‪.‬‬ ‫رس��ول وثوق‪ ،‬مدیر اجرایی ش��هر کت��اب انالین‬ ‫درباره وضعیت فروش این مرکز در روزهای گذش��ته‬ ‫می گوید‪ :‬با وجود این که سایت فروش ما به سرورهای‬ ‫داخلی وصل بود و مردم به انها دسترس��ی داش��تند‪،‬‬ ‫در روز اول کاهش فروش ش��دیدی داش��تیم که این‬ ‫مقدار تقریبا ‪ ۳۰‬درصد روزهای عادی بود‪ .‬در روز دوم‬ ‫وضعیت کمی اصالح ش��د و تا روز سوم با پیامک های‬ ‫فراوانی که ارسال کردیم و هزینه زیادی هم برای مان‬ ‫داشت‪ ،‬اوضاع کمی بهتر شد‪ .‬اما همچنان به وضعیت‬ ‫معمول برنگشته ایم‪.‬‬ ‫او با مقایس��ه میانگین فروش شهر کتاب انالین در‬ ‫همین به «طاقچه» مراجعه کردند و این باعث افزایش‬ ‫فروش در روزهای گذشته شده است‪ .‬حضور مردم در‬ ‫نرم افزارهای داخلی تقریبا بین سه تا پنج برابر بیشتر‬ ‫ش��ده است‪ .‬ممکن اس��ت به صورت مقطعی افزایش‬ ‫مراجعه داشته باشیم اما قطعی اینترنت بر کسب وکار‬ ‫ما از جهات مختلف‪ ،‬برای اینکه بخواهیم به روز شویم‬ ‫و نرم افزار و سایت مان را توسعه دهیم‪ ،‬تاثیر می گذارد‬ ‫و اصال از اینکه اینترنت بخواهد قطع بماند اس��تقبال‬ ‫نمی کنیم‪.‬‬ ‫بهناز صافی‪ ،‬سرپرس��ت بخش فروش «‪۳۰‬بوک»‬ ‫درباره وضعیت اس��تقبال و مراجعه به این س��ایت در‬ ‫هفته گذشته گفت‪ :‬مشکل چندانی نداشته ایم‪ ،‬البته‬ ‫همانن��د دیگر س��ایت ها که با پیامک اطالع رس��انی‬ ‫کرده اند ما هم اطالع رس��انی کردیم‪ .‬نمی توانم بگویم‬ ‫وضعی��ت فروش و مراجعه در ای��ن روزها که اینترنت‬ ‫محدودی��ت داش��ت ک��م بوده ی��ا اص�لا مراجعه ای‬ ‫نداشتیم‪ ،‬اما تاثیر ان چنانی نداشته است‪ .‬چون به هر‬ ‫حال س��رور ما در ایران است و بنابراین مشکلی وجود‬ ‫نداش��ته‪ ،‬مگر در برخی شهرستان ها که اینترنت شان‬ ‫به طور کامل قطع ش��ده ب��ود‪ ،‬ان طور که در ارتباط با‬ ‫ما اعالم کردند حتی سایت های داخلی هم برای شان‬ ‫باز نمی شد‪.‬‬ ‫زه��را طالبی‪ ،‬مدیر «اژانس کتاب» درباره وضعیت‬ ‫فروش این سایت در روزهای اخیر با وجود محدودیت ‬ ‫اینترنت گفت‪ :‬فروش مان در این هفته خیلی کاهش‬ ‫پیدا ک��رد‪ .‬می توان��م بگویم چیزی ح��دود ‪2‬درصد‬ ‫فروش داشتیم‪.‬‬ ‫او همچنین می گوید‪ :‬روز ش��نبه ‪ 2‬اذر نس��بت به‬ ‫چند روز گذش��ته فروش بهتری داش��تیم اما باز هم‬ ‫مثل گذشته نبوده است‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مسعود دهشور ‪ /‬سردبیر کل‪:‬‬ ‫الله گل محبوب و مورد عالقه اش بود‪ .‬باغچه کوچک‬ ‫حیاط را غرق الله کرده بود‪ .‬گلدان های الله‪ ،‬پشت تمام‬ ‫پنجره ها و روی تمام طاقچه ها روزی سه بار به او لبخند‬ ‫می زدند‪ .‬هر روز از گلدان های به ردیف چیده ش��ده در‬ ‫راهرو ها و راه پله ها سان می دید و به انها سالم می کرد و‬ ‫از تماشای الله ها لذت می برد‪.‬‬ ‫کار به گلدان های کریس��تال و بلور و نقره نیز رسیده‬ ‫بود و الله های مصنوعی در گوش��ه وکنار هال و پذیرایی و اش��پزخانه و اتاق ها‪،‬‬ ‫همه ج��ا را به تصرف خ��ود دراورده بودند‪ .‬در ان خانه فق��ط الله بود که دیده‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫تا روزی که به خانه دوستی که به تازگی به ان شهر امده بود‪ ،‬به ناهار دعوت‬ ‫ش��د‪ .‬به محض ورود ب��ه حیاط زیبای خانه چش��مش به باغچه پ��ر از گل های‬ ‫رنگارنگ افتاد‪ .‬با کمال تعجب به جز چند گل الله‪ ،‬دیگر گل ها به نظرش غریبه‬ ‫و تازه امدند‪.‬‬ ‫ش��گفتی و مبهوتی او را که میزبان دریافت‪« ،‬عاش��ق الل��ه» را نزد گل ها برد‬ ‫تا یکایک انها را به میهمان معرفی کند‪ .‬نخس��ت با گل محمدی ش��روع کرد که‬ ‫هر دو با دیدن ان صلوات فرس��تادند‪ .‬از یاس و یاس��من س��خن ها برایش گفت‪.‬‬ ‫بابونه و بنفش��ه را که دید شیفته شان ش��د‪ .‬نوبت به سوسن و سنبل که رسید‪،‬‬ ‫گویی میزبان هزار زبان دراورده بود و تند تند از زیبایی انها برای «عاشق الله»‬ ‫توصیف ها کرد و ش��عر ها س��رود‪ .‬به نسرین و نس��ترن که رسیدند‪ ،‬براشفت که‬ ‫چراتاکنون از انها غافل مانده‪ .‬در برابر قرنفل و میخک میخکوب ش��د‪ .‬با دیدن‬ ‫شمعدانی ها‪ ،‬شمع وجودش ُگر گرفت و گویی نوری در ضمیرش روشن شد‪.‬‬ ‫از ان روز به بعد برای گل های دیگر احترام قائل شد‪ .‬دیگر‪ ،‬دیگرگل ها برایش‬ ‫مفه��وم پی��دا کرده بود‪ .‬به دیگران توجه کرد‪ .‬متوجه ش��د ک��ه هر گلی رنگ و‬ ‫بوی خود را دارد‪ .‬خویش��تن خوی��ش را نیازمند دیگران دی��د‪ ...‬گل های دیگر‪،‬‬ ‫گلبرگ های دیگر‪ ،‬رنگ های دیگر‪ ،‬عطر های دیگر‪ ،‬زیبایی های دیگر‪ ،‬ش��کل های‬ ‫دیگر‪ ،‬گونه های دیگر‪...‬‬ ‫در پس ان گلگش��ت‪ ،‬گویی در گلش��نی از راز مقیم گش��ته و از بوس��تان به‬ ‫گلستان در رفت و امد است‪.‬‬ ‫کم ک��م و ناخوداگاه میل و اش��تیاق به دیگرگل ه��ا در او جان گرفت و جوانه‬ ‫زد و رش��د کرد‪ .‬فکر و ذکر گل های دیگر در باغچه اندیش��ه و ذهن و دلش به‬ ‫درختچه ای بلند باال‪ ،‬رنگارنگ و باطراوت و ش��اداب تبدیل شد‪ .‬احساس خیلی‬ ‫خوبی داشت‪ .‬یاد روز های دلبستگی و وابستگی می افتاد‪.‬‬ ‫از ت��ک رنگ��ی هم رهایی یافت‪ .‬پی��ش از ان نارنجی را خیلی می پس��ندید و‬ ‫عالوه بر گل الله‪ ،‬لباس و دیوار و کمد خانه اش همه به رنگ نارنجی بود‪.‬‬ ‫اما اکنون با چش��مانی که شس��ته اس��ت‪ ،‬جور دیگر می بین��د‪ .‬جهانی تازه با‬ ‫رنگ هایی نو که هر بار با دیدن شان چنان هیجان زده می شود که گویی اولین بار‬ ‫اس��ت انها را نگاه می کند؛ قرمز گل اناری‪ ،‬س��بز مغزپس��ته ای‪ ،‬ابی اس��مانی‪،‬‬ ‫سیاه پرکالغی‪ ،‬حنایی‪ ،‬سرخابی‪ ،‬خاکستری‪...‬‬ ‫زندگی اش رنگین‪ ،‬نگاهش رنگارنگ و ذهن اش پررنگ تر شده است‪...‬‬ ‫دلواپسی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫«دیگران»‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!