روزنامه صمت شماره 1412 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1412

روزنامه صمت شماره 1412

روزنامه صمت شماره 1412

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1412‬پیاپی ‪2730‬‬ ‫عملکرد میزهای تخصصی داخلی سازی‬ ‫سرمقاله‬ ‫ترس اقتصادهای‬ ‫بزرگ از اینده‬ ‫و بی تفاوتی ما‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫صادرات بستری‬ ‫برای رقابت و توسعه‬ ‫‪4‬‬ ‫الزامی‬ ‫به نام توسعه‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪ ۲۸‬قطعه در ‪ ۴‬ماه به تولید انبوه رسید‬ ‫نهضت داخلی سازی قطعات با تعریف «میزهای تخصصی» در جریان است‪.‬‬ ‫هدف از تعریف میزهای تخصصی ایجاد تحرک برای داخلی‪‎‬سازی محصوالت مورد‬ ‫نیاز و افزایش خودکفایی کش��ور اس��ت‪ .‬تا امروز ‪ ۳‬میز(‪ 2‬میز در تهران و یک میز‬ ‫در تبریز) برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬میز نخست تیر امسال همزمان با نخستین نمایشگاه‬ ‫فرصت های س��اخت داخل و رونق تولید برگزار و برای ‪ ۳۵‬قطعه با ‪ ۳۲‬قطعه‪‎‬ساز به‬ ‫ارزش ‪۸۴۰‬میلیارد تومان قرارداد بسته شد‪ .‬چون زمان کوتاهی از برگزاری میز دوم‬ ‫گذشته(مهرماه)‪ ،‬از ‪ ۴۲‬قطعه تعریف شده در این میز‪ ۷ ،‬قطعه به تولید انبوه رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬در مجموع از ‪ ۷۷‬قطعه میز اول و دوم‪ ۲۸ ،‬قطعه تا برگزاری میز س��وم(‪۲۳‬‬ ‫ابان) داخلی‪‎‬سازی شده و به مرحله تولید انبوه رسیده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تنها راه عبور از‬ ‫دشواری های تحریم‬ ‫تاثیر نرخ بنزین‬ ‫روی هزینه حمل ونقل‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ضربه «اینترنتی»‬ ‫به اقتصاد هنر‬ ‫‪15‬‬ ‫ابزار جدید مالی برای افزایش‬ ‫گالیه بخش خصوصی‬ ‫از وجود رانت در واگذاری معادن‬ ‫‪5‬‬ ‫نسل نوین ایستگاه ها در راه راه اهن ایران‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ضریب نفوذ بیمه‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1412‬‬ ‫پیاپی ‪2730‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫دبیر انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫جهان مالی و سرمایه گذاری در حال دگردیسی عظیمی‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک های س��رمایه گذاری و تجاری در حال ورود‬ ‫ب��ه ح��وزه رمزارزه��ا و قراردادهای هوش��مند مبتنی بر‬ ‫بالک چین در حال ایجاد فضایی بس��یار ایمن برای تامین‬ ‫مالی‪ ،‬سرمایه گذاری و بیمه هستند‪ .‬جنگ تجاری ایاالت‬ ‫متحده با رقیبان خود به سطح مهمی رسیده است‪ .‬چین و‬ ‫اقتصاد عظیمش به ارامی از الک خارج می شود و اروپا در‬ ‫درگیری با برکسیت و البته شکاف اقتصادی قرار دارد‪ .‬در‬ ‫کل می توان گفت کشورها در جای جای دنیا با چالش های‬ ‫نوین فناوریک روبه رو هستند‪.‬‬ ‫به نظ��ر می رس��د اقتص��اد ای��ران هن��وز بزرگ ترین و‬ ‫توانمندتری��ن اقتصاد دورافتاده از اقتصاد جهانی اس��ت و‬ ‫هن��وز وارد تجارت جهانی نظام قبلی نش��ده‪ ،‬در حقیقت‬ ‫این نظام در حال تغییرات وسیع است‪.‬‬ ‫ای��ران بزرگ تری��ن کش��ور جهان اس��ت ک��ه در نظام‬ ‫رتبه بن��دی اعتباری جه��ان حضور ندارد‪ .‬ای��ن نظام که‬ ‫در ‪ ۱۰۰‬س��ال گذش��ته شکل گرفته‪ ،‬بعد از جنگ جهانی‬ ‫دوم ب��ه مهم ترین ابزار غرب برای تجهیز منابع بدل ش��د‬ ‫و ام��روز به ط��ور تقریبی تمام نظام های مال��ی در دنیا به‬ ‫ان وابس��ته هستند و س��رمایه گذاران براساس ان ریسک‬ ‫کش��ورها و ش��رکت ها را شناس��ایی و اقدام به دادن وام یا‬ ‫سرمایه گذاری می کنند‪ .‬ایران بزرگ ترین کشور جهان (به‬ ‫لحاظ اندازه اقتصادی اس��ت) که هیچ بانک بین المللی در‬ ‫ان حضور ندارد‪ ،‬ایرانیان دسترسی به کارت های اعتباری‬ ‫بین المللی ندارند و حتی دسترسی به کارت های اعتباری‬ ‫یا دبیت کارت های منطقه ای هم برای ش��ان میسر نیست‪.‬‬ ‫تاجران‪ ،‬صادرکنندگان و تولیدکنندگان به حس��اب های‬ ‫بانکی اس��تاندارد دسترسی ندارند و هزینه مالی برای انها‬ ‫باال رفته است‪.‬‬ ‫چرا این موارد اهمیت دارند؟‬ ‫ب��رای اینک��ه ان��دازه بازارهای س��رمایه جهانی معادل‬ ‫‪ ۷۲۰۰۰‬میلی��ارد دالر اس��ت‪ ،‬ب��ازاری که ش��رکت ها در‬ ‫تم��ام جهان می توانند از ان ب��رای تامین مالی مبتنی بر‬ ‫رتب��ه اعتباری خود اقدام کنن��د‪ .‬هلدینگ های ترکیه در‬ ‫ان حضور دارند و فقط بازار س��رمایه امریکای شمالی ‪۳۶‬‬ ‫درصد کل بازارهای سرمایه را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫براساس امار‪ ،‬پول های دیداری و غیردیداری در جهان‬ ‫به رقم ‪ ۹۰۰۰۰‬میلیارد دالر رس��یده و در بیشتر کشورها‬ ‫با بهره منفی و نزدیک به صفر در گردش است اما به سبب‬ ‫تحریم ه��ای اولیه ای��ران و ایرانیان از این بازار هم محروم‬ ‫هس��تند‪ .‬بازار اوراق مشتقه به عنوان مدرن ترین ابزار مالی‬ ‫جهانی به رقم ‪ ۵۰۰.۰۰۰‬میلیارد دالر رسیده اما ایران در‬ ‫هیچ یک از این بازارهای نقش و سهمی ندارد‪.‬‬ ‫ح��ال تمام موارد یادش��ده را در نظ��ر بگیرید و جالب‬ ‫اس��ت بدانید که همین نظام در حال دگردیس��ی اس��ت!‬ ‫یعنی ما هنوز وارد نظام قبلی نشده نظام جدیدی در حال‬ ‫ی است‪.‬‬ ‫شکل گیر ‬ ‫دنیای جدید رمزارزها‬ ‫فیس بوک بیش از هر ش��رکت دیگری در توس��عه یک‬ ‫رمزارز پیش رفته اس��ت‪ .‬تحلیلگ��ران اینترنت پیش بینی‬ ‫می کنند س��اخت یک رمزارز به دس��ت فیس بوک سودی‬ ‫به اندازه ‪ ۱۹‬میلیارد دالر عاید این غول ش��بکه اجتماعی‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬فیس بوک در صورت انتش��ار لیبرا (رمز ارز‬ ‫خود) تبدیل به بزرگ ترین موسس��ه مالی خواهد ش��د؛ با‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیارد کاربر و مشتری! جی پی مورگان ِچیس‪،‬‬ ‫ی��ک کمپانی چندملیتی اس��ت که مرک��ز ان در امریکا‬ ‫قرار دارد‪ .‬این ش��رکت در زمینه س��رمایه گذاری بانکی و‬ ‫خدمات مالی کار می کند‪ .‬جی پی مورگان چیس هم اکنون‬ ‫با دارایی ‪ ۲.۵۳۵‬تریلیون دالری رتبه ششم را در رده بندی‬ ‫بزرگ ترین بانک های دنیا دارد‪ .‬جی پی مورگان ارز کریپتو‬ ‫را برای مش��تریان خود و افراد دیگر طراحی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫والمارت کمپانی بزرگ دیگری است که در پی ایده رمزارز‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬این فروشگاه زنجیره ای به تازگی برای گرفتن‬ ‫حق امتیاز تولید یک رمزارز درخواست داده است‪ .‬ایراسیا‪،‬‬ ‫یک ایرالین ش��رقی با بودجه به نس��بت پایین است‪ .‬این‬ ‫ایرالی��ن تایید ک��رده که می خواهد ی��ک بخش فناوری‬ ‫تاس��یس کند و هدف از ان س��اخت یک رمز ارز برای این‬ ‫ایرالین اس��ت؛ رمز ارزی به ن��ام «بیگ کوین»‪ .‬همچنین‬ ‫خبره��ا از بزرگ تری��ن بانک ژاپن حاکی از ان اس��ت که‬ ‫«گروه مالی میتسوبیش��ی ‪ »UFJ‬با بازوی بانکداری خود‬ ‫یعن��ی بانک توکیو‪-‬میتسوبیش��ی به دنبال س��اخت یک‬ ‫رمزارز اس��ت‪ .‬اگر این خواس��ته محقق شود‪ ،‬این بانک به‬ ‫بزرگ ترین کمپانی مالی جهان تبدیل خواهد شد که یک‬ ‫رمزارز انحصاری برای موسس��ه خود دارد‪ .‬شرکت اریاس‬ ‫اینتل یک کمپانی فناوری اس��ت که بیش��تر با بازی های‬ ‫تلفن همراه و رس��انه های ان س��روکار دارد‪ .‬این ش��رکت‬ ‫سال گذشته میالدی اعالم کرد سرگرم ساخت یک رمزارز‬ ‫اختصاصی اس��ت‪ .‬شرکت امازون این غول فروش انالین‬ ‫هم در حال س��اخت یک رمزارز مناس��ب برای خود است‪.‬‬ ‫باور انها این است که بالک چین و رمزارزها اینده روشنی‬ ‫دارند و باید در ان سهم داشت‪.‬‬ ‫انقدر تحوالت س��ریع است که بانک های مرکزی مانند‬ ‫جی پی م��ورگان به دنبال انتش��ار رمزارز خود هس��تند و‬ ‫م��ا در ای��ران هنوز در حال تصمیم گیری بر س��ر پالرمو و‬ ‫اف ای تی اف هستیم‪.‬‬ ‫معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره ایجاد محلی‬ ‫ب��رای اجتماعات و اعتراضات مس��المت امیز گفت‪:‬‬ ‫اتفاقات اخیر توج��ه ما را هم جلب کرده و معاونت‬ ‫پیگیر اس��ت ان محل ه��ای امنی ب��رای تجمعات‬ ‫ایجاد کند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬لعیا جنیدی‪ ،‬در جس��له‬ ‫شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان های اجرایی‬ ‫با بیان اینکه قانون اساس��ی برای ما میثاق اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هیچ چیزی برای ما مهم تر از این متن وجود‬ ‫ندارد و هنگامی که کش��ور در التهاب قرار می گیرد‬ ‫بیش��تر متوجه این قانون می شویم‪ .‬معاون حقوقی‬ ‫رئیس جمه��وری ادامه داد‪ :‬تم��ام نهادهایی که در‬ ‫کش��ور وجود دارند‪ ،‬جایگاه خودشان را از این متن‬ ‫گرفته اند و وظیفه ماس��ت ک��ه ان را تبیین کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اصول قانون اساس��ی از لحاظ شکلی‬ ‫با یکدیگر برابر هس��تند اما از لحاظ ماهوی تفاوت‬ ‫دارد‪ .‬بازگش��ت کل نظامات به قانون اساس��ی است‬ ‫محل های امنی برای تجمعات ایجاد می شود‬ ‫زیرا این قانون قطب نمای کش��ور است‪.‬‬ ‫جنیدی در بحث اجرای قانون اساس��ی‬ ‫گف��ت‪ :‬رئیس جمه��وری در اصل ‪۱۱۳‬‬ ‫فرات��ر از رئیس قوه مجریه اس��ت‪ .‬این‬ ‫اصل می گوید وی عالی ترین مقام کشور‬ ‫بعد از رهبری است و اوست که مسئول‬ ‫قانون اساس��ی اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به‬ ‫رئیس جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی داده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یکی‪ ،‬دو دهه است که‬ ‫مطرح می شود ایا اجرای مسئولیت محدود است یا‬ ‫خیر؟ در این زمینه باید گفت همه مقام ها ملتزم به‬ ‫اجرای قانون و قانون اساس��ی هستیم؛ پس طبیعی‬ ‫است رئیسان قوای س��ه گانه هم باید این را رعایت‬ ‫کنند‪ .‬مع��اون حقوقی رئیس جمه��وری ادامه داد‪:‬‬ ‫قانون اساس��ی انتخابات و س��وگند رئیس جمهوری‬ ‫را حف��ظ می کن��د ک��ه بی��ن این ه��ا ی��ک رابطه‬ ‫معق��ول و منطقی اس��ت و از این منظر‬ ‫رئیس جمهوری نقشش در قانون اساسی‬ ‫مش��خص اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬هنگامی‬ ‫ک��ه صحبت از اج��رای قانون اساس��ی‬ ‫می کنی��م از منظ��ر م��ردم مس��ئولیت‬ ‫اجرا ب��ه همه اصول برمی گ��ردد‪ .‬قانون‬ ‫می گوید رئیس جمهوری مسئول اجرایی‬ ‫ان اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬هنگامی که مس��ئولیت‬ ‫اجرایی قانون اساسی را به رئیس جمهوری می دهیم‬ ‫به فصل س��وم برمی گردد و معتقدم تنظیم منشور‬ ‫حقوق شهروندی اجرای همین فصل است‪ .‬جنیدی‬ ‫گفت‪ :‬فصل س��وم از حقوق مردم ح��رف می زند و‬ ‫ارائه منش��ور حقوق شهروندی به طور قطع حداقلی‬ ‫اس��ت که رئیس جمهوری در چارچوب اختیاراتش‬ ‫انجام داده اس��ت‪ .‬معاون حقوق��ی رئیس جمهوری‬ ‫درباره ایج��اد محلی برای اجتماع��ات و اعتراضات‬ ‫مس��المت امیز گفت‪ :‬اتفاقات اخی��ر توجه ما را هم‬ ‫جلب کرده و معاونت پیگیر اس��ت ان که محل های‬ ‫امن��ی برای تجمعات ایجاد کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫این ش��رایط فراهم اوردن محیط های امن می تواند‬ ‫از بس��یاری از اس��یب ها جلوگیری کن��د‪ .‬جنیدی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬اعتقاد دارم ب��رای اداره کش��ور‪ ،‬باید‬ ‫قانون اساس��ی را مهم ترین میثاق دانست و اگر هر‬ ‫اختالف نظری حتی در زمینه اصول قانون اساس��ی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬باز هم قانون اساسی اصل است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ممکن است روزی گفته شود که برخی‬ ‫اص��ول قانون اساس��ی نقص های��ی دارد و نخبگان‪،‬‬ ‫اندیش��مندان و ارکان نظام به این نتیجه برسند که‬ ‫این اصول نیازمند بازنگری اس��ت؛ همانطور که در‬ ‫سال ‪ ۱۳۶۸‬این اتفاق افتاد‪ ،‬ممکن است دوباره هم‬ ‫این اتف��اق بیفت��د و در ان روز تغییراتی در قانون‬ ‫رخ دهد‪.‬‬ ‫برگزاری نشست ایران و اژانس در تهران‬ ‫مدی��رکل موق��ت اژانس بین الملل��ی انرژی اتمی‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه گ��زارش خود را در زمین��ه نظارت و‬ ‫راستی ازمایی فعالیت های هسته ای ایران به شورای‬ ‫ح��کام ارائه داده‪ ،‬از برگزاری نشس��تی میان ایران و‬ ‫اژانس در هفته جاری در تهران خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬کورنل فروتا در بیانیه اغازین خود در نشست‬ ‫فصلی ش��ورای ح��کام اژانس اعالم ک��رد گزارش او‬ ‫درباره راس��تی ازمایی و نظارت بر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ذیل قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت س��ازمان‬ ‫ملل‪ ،‬ش��امل فعالیت ه��ای مربوط اژان��س در ایران‬ ‫در ماه های گذش��ته می ش��ود‪ .‬بنا بر گ��زارش پایگاه‬ ‫اینترنت��ی اژان��س‪ ،‬فروتا در اظه��ارات خود تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این گزارش ش��امل بروزرسانی هایی از گزارش‬ ‫س��ه ماهه پیشین من در زمینه نصب تعدادی از انواع‬ ‫پیشرفته تر سانتریفیوژ در تاسیسات نطنز است که نه‬ ‫فقط برای اهداف تحقیق و توسعه‪ ،‬بلکه برای ذخیره‬ ‫اورانیوم غنی ش��ده و از سرگیری غنی سازی اورانیوم‬ ‫در فردو است‪ .‬مدیرکل موقت اژانس همچنین اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اژانس به راس��تی ازمایی عدم انحراف در مواد‬ ‫هس��ته ای اعالم شده ازس��وی ایران تحت توافقنامه‬ ‫پادمان ها ادامه می دهد‪ .‬ارزیابی ها در زمینه نبود مواد‬ ‫و فعالیت های هسته ای اعالم نشده در ایران نیز ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما به تعامالت‬ ‫با ایران ادامه داده ایم اما اطالعات بیش��تری دریافت‬ ‫ی مانده‬ ‫نکرده ایم و این موضوع هنوز حل نش��ده باق ‬ ‫است‪ .‬هفته اینده یک نشست میان اژانس و ایران در‬ ‫تهران برگزار خواهد شد تا درباره این موضوع بحث و‬ ‫گفت وگو ش��ود‪ .‬ضروری است که ایران برای حل ان‬ ‫به درس��تی با اژانس هم��کاری کند‪ .‬مدیرکل موقت‬ ‫اژانس در ادامه از ایران خواست تا با اژانس همکاری‬ ‫به موق��ع و کامل در اج��رای توافقنام��ه پادمان ها و‬ ‫پروتکل الحاقی داشته باشد‪.‬‬ ‫دشمنان‪ ،‬واردات دارو و غذا را نیز تحریم کرده اند‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه وبودج��ه با بیان اینک��ه بزرگ ترین‬ ‫تحریم تاریخ معاصر علیه کشور ما اعمال شده‪ ،‬گفت‪ :‬دشمنان‬ ‫حتی امروز نفت و غذا را نیز تحریم کرده اند‪ ،‬به طوری که قصد‬ ‫دارند نگذارند حتی یک بشکه نفت را برای واردات دارو و غذا‬ ‫صادر کنیم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدباقر نوبخت در ایین امضای‬ ‫تفاهمنامه ساخت ‪ ۲۰‬هزار نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس‪،‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در واکنش به قرار‬ ‫گرفتن نامش در فهرست تحریم های امریکا روز جمعه‬ ‫نوش��ت‪ :‬من ب��ه حمایت از دسترس��ی ازاد به اینترنت‬ ‫ادامه خواهم داد و اجازه نمی دهم امریکا توس��عه ایران‬ ‫را متوق��ف کند‪ .‬محمدج��واد اذری جهرمی در صفحه‬ ‫توییت��ر خود نوش��ت‪ :‬من تنه��ا عضو باش��گاه تحریم‬ ‫نیس��تم‪ ،‬قبل از من اس��تارت اپ ها‪ ،‬توسعه دهنده ها‪،‬‬ ‫بیم��اران س��رطانی و ک��ودکان «ای بی» ه��م تحریم‬ ‫ش��ده اند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬من به حمایت از دسترس��ی ازاد‬ ‫ب��ه اینترنت ادامه خواه��م داد و اجازه نمی دهم امریکا‬ ‫توس��عه ایران را متوقف کند‪ .‬وزارت خزانه داری امریکا‬ ‫افزود‪ :‬دش��منان از نظر خود تحریم های فلج کننده ای را علیه‬ ‫کش��ورمان اعمال کرده اند‪ .‬رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با‬ ‫اش��اره به طرح های در دس��تور کار‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار برنامه های‬ ‫رسمی‪ ،‬برخی طرح های جهادی را نیز در بخش های مختلف‬ ‫مانند مس��کن و نیرو در دست اجرا داریم‪ .‬نوبخت اضافه کرد‪:‬‬ ‫باید در بخش هایی مانند مس��کن به حدی ساخت وساز انجام‬ ‫شود تا مسکن ارزان در اختیار همه قرار بگیرد و در این راستا‪،‬‬ ‫طرحی با همکاری بنیاد مس��کن و کمیته امداد اجرا می شود‬ ‫تا مسکن محرومان ساخته شود‪ .‬وی با بیان اینکه طرح جهاد‬ ‫روش��نایی نیز با هدف تقوی��ت قدرت اقتص��ادی خانوارهای‬ ‫نیازمند اجرا می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬برای همه اس��تان ها برنامه های‬ ‫اشتغالزایی جداگانه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫امریکا نمی تواند توسعه ایران را متوقف کند‬ ‫اول اذر‪ ،‬اذری جهرم��ی‪ ،‬وزیر ارتباطات و‬ ‫فن��اوری اطالعات ای��ران را به دلیل «قطع‬ ‫اینترن��ت» در فهرس��ت تحریم های خود‬ ‫ق��رار داد‪ .‬اداره کنترل دارایی های خارجی‬ ‫وزارت خزان��ه داری در بیانیه ای گفت این‬ ‫تحری��م به دلی��ل «نقش» او در سانس��ور‬ ‫گس��ترده اینترن��ت ازس��وی جمه��وری‬ ‫اسالمی بوده اس��ت‪ .‬این بیانیه می افزاید‪ :‬دسترسی به‬ ‫اینترن��ت در ایران که زیر نظر وزارتخانه تحت مدیریت‬ ‫اذری جهرمی است‪ ،‬براساس انچه که مقام های ایرانی‬ ‫«نگرانی های امنیتی» به دلیل اعتراض های سراسری‬ ‫خوانده ان��د از چند روز پیش قطع اس��ت‪.‬‬ ‫اذری جهرم��ی ب��ا تایید برق��راری دوباره‬ ‫اینترن��ت در برخ��ی نقاط کش��ور گفت‪:‬‬ ‫س��ایر نقاط هم به اینترنت متصل خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬به اپراتورها اب�لاغ کرده ایم که مدت‬ ‫زم��ان قطع��ی اینترنت را به م��دت اعتبار‬ ‫بس��ته ها اضاف��ه کنن��د‪ .‬وزی��ر ارتباطات‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬خبر برق��راری دوباره ارتباطات‬ ‫اینترنتی در برخی نقاط کش��ور را تایی��د کرد و افزود‪:‬‬ ‫س��ایر نقاط هم با تصویب ابالغ ش��اک متصل خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬اذری جهرمی درباره خس��ارت های واردشده به‬ ‫ش��رکت های اس��تارت اپی و امکان جب��ران ان گفت‪:‬‬ ‫براوردهای تقریبی در س��طح جامعه منعکس شده اما‬ ‫ما هنوز براورد دقیقی نداریم‪ .‬باید جلس��اتی با اتحادیه‬ ‫کسب وکارهای نوپا و نظام صنفی رایانه ای برگزار کنیم‬ ‫و براوردهای دقیق اس��تخراج ش��ود‪ .‬جبران خسارت‬ ‫شرکت ها با مصوبات دولت قابل پیگیری است اما مهم‬ ‫این اس��ت که بتوان نحوه براورد خس��ارت را استخراج‬ ‫ک��رد‪ .‬او درباره حقوقی که از مش��ترکین در مدت قطع‬ ‫اینترنت تضییع ش��ده نیز گفت‪ :‬پیش��نهادهایی برای‬ ‫اقدامات جبرانی داریم که هنوز نهایی نشده و به محض‬ ‫نهایی شدن‪ ،‬اطالع رسانی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سیاست خارجی ایران‪ ،‬فعال و متوازن است‬ ‫س��خنگوی وزارت خارجه گفت‪ :‬سیاس��ت خارجی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در دوره اخیر‪ ،‬سیاستی فعال و‬ ‫متوازن بوده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سید عباس موسوی‬ ‫ب��ا رد برخ��ی مطالب ب��ا این مضمون که در سیاس��ت‬ ‫خارجی ایران به کشورهای افریقایی و امریکای التین‬ ‫ب��رای توس��عه همکاری ه��ا کمتر توجه ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران همواره س��عی کرده است از‬ ‫طریق جغرافیایی‪ ،‬توازن سیاست خارجی خود را حفظ‬ ‫کنفران��س بین المللی طرح یک کمربند‪ ،‬یک جاده‬ ‫با حضور اندیش��مندان پاکس��تانی و چینی در اسالم‬ ‫اباد برگزار ش��د و ش��رکت کنندگان ضم��ن تاکید بر‬ ‫همگرایی اسیایی ها برای دستیابی به منافع مشترک‪،‬‬ ‫حفظ توافق هسته ای ایران و قدرت های جهان را برای‬ ‫امنی��ت انرژی در منطقه مهم دانس��تند‪ .‬کنفرانس دو‬ ‫روزه ابت��کار کمربن��د و جاده ازس��وی مرکز مطالعات‬ ‫پاکس��تان‪-‬چین (‪ )CPSC‬و اندیش��کده مطالع��ات‬ ‫راهبردی (‪ )ISSI‬پنجش��نبه و جمعه در ش��هر اسالم‬ ‫اباد برگزار ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬ش��اه محمود قریشی‬ ‫کند و س��فرهای رئیس جمهوری و وزی��ر امور خارجه‬ ‫ایران به مناطق مختلف جهان یا س��فر مقامات برخی‬ ‫کش��ورها به تهران‪ ،‬نشان دهنده این موضوع است‪ .‬وی‬ ‫در گفت وگو با خبرگزاری صدا وس��یما افزود‪ :‬در برخی‬ ‫مس��ائل‪ ،‬گاهی اولویت هایی به وجود می اید که این به‬ ‫معنی توجه نکردن به دیگر مناطق جغرافیایی نیست‪،‬‬ ‫مانند موضوعات پیش امده از جمله تنش ها در منطقه‬ ‫و برج��ام‪ .‬اولویت روابط و تح��رکات دیپلماتیک از نگاه‬ ‫دول��ت و وزارت امور خارجه ایران‪ ،‬نگاه متوازن به همه‬ ‫کش��ورهای دور و نزدیک است‪ .‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه به اولویت های منطقه ای ایران نیز اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬امنی��ت منطق��ه و ثبات ان ب��رای جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به لحاظ قرار گرفت��ن در ان‪ ،‬از اهمیت‬ ‫خاصی برخوردار است‪ .‬موسوی با بیان اینکه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران دارای ‪ ۱۵‬کش��ور همسایه است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نگاه ایران به کش��ورهای همس��ایه‪ ،‬نگاه استراتژیک و‬ ‫اهمیت حفظ برجام برای امنیت انرژی در اسیا‬ ‫وزیر امور خارجه پاکس��تان‪ ،‬یائو جنیگ س��فیر چین‬ ‫در اس�لام اب��اد‪ ،‬تعدادی از اس��تادان دانش��گاه های‬ ‫مطرح چی��ن‪ ،‬مس��ئوالن اندیکش��ده های معتبر دو‬ ‫کش��ور و کارشناسان حوزه اس��یا و خاورمیانه در این‬ ‫کنفرانس حضور داشتند‪ .‬گوا شی تانگ‪ ،‬استاد تجارت‬ ‫و اقتصاد بین الملل دانشگاه شانگهای به عنوان یکی از‬ ‫س��خنرانی اصلی کنفرانس کمربند و جاده با تاکید بر‬ ‫موقعیت حساس اس��یا و ضرورت هوشیاری کشورها‬ ‫نسبت به نیازها و منافع مشترک‪ ،‬گفت‪ :‬خروج امریکا‬ ‫از برج��ام‪ ،‬ای��ن توافق را در خطر قرار داده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫عکس روز‬ ‫تاکید کرد‪ :‬توافق هس��ته ای نقش حیاتی برای تامین‬ ‫امنی��ت انرژی در منطق��ه دارد؛ بنابرای��ن برجام باید‬ ‫حفظ ش��ود‪ .‬استاد دانش��گاه ش��انگهای چین افزود‪:‬‬ ‫امنی��ت انرژی مس��ئله اصل��ی پی��ش روی منطقه ما‬ ‫اس��ت‪ ،‬به همین خاطر پایان برجام تاثیر مس��تقیمی‬ ‫بر کش��ورهای منطقه به ویژه چین‪ ،‬پاکس��تان و هند‬ ‫خواهد گذاش��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬کشورهای منطقه با‬ ‫تاکید ب��ر حیاتی بودن تامین امنیت ان��رژی‪ ،‬نباید از‬ ‫اهمیت برجام غافل باشند‪ .‬وزیر امور خارجه پاکستان‬ ‫نیز در این کنفران��س گفت‪ :‬طرح کمربند و جاده یک‬ ‫واحدی اس��ت و جمهوری‬ ‫اسالمی ایران اولویت خود‬ ‫را ب��ه کش��ورهای منطقه‬ ‫اعالم کرده است و بار دیگر‬ ‫تاکی��د می کنم‪ ،‬سیاس��ت‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫سیاس��ت متوازنی است که ش��رق تا غرب عالم‪ ،‬شمال‬ ‫تا جنوب جهان را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری تحول گرا است که ظرفیت فراوانی برای‬ ‫توس��عه صلح و توس��عه راه در منطقه دارد‪ .‬وی ابتکار‬ ‫کمربن��د و جاده را حرکتی نوین در مس��یر همگرایی‬ ‫کشورهای اس��یایی دانست و افزود‪ :‬پاکستان در حال‬ ‫پیشبرد طرح راهروی مشترک اقتصادی با چین است‬ ‫که پرچم دار طرح کمربند و جاده است‪.‬‬ ‫قریش��ی تاکید کرد‪ :‬ابتکار یک کمربند‪ ،‬یک جاده‪،‬‬ ‫نق��ش تعیین کننده ای برای تغیی��ر ماهیت منطقه به‬ ‫فرصت های غنی‪ ،‬رش��د و توسعه اقتصادی ایفا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫نهاد مستقل حقوق بشر تشکیل شود‬ ‫جنگل الیمستان امل‬ ‫عکس‪ :‬میزان‬ ‫مش��اور رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت تش��کیل نهاد مستقل حقوق بشر گفت‪ :‬این نهاد باید بتواند به‬ ‫شکایت های حوزه حقوق بشر و شهروندی رسیدگی کند و گزارش های مشروع و قابل استناد در سطح ملی‬ ‫و بین المللی ارائه دهد‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬حسام الدین اشنا در پنجاه ونهمین نشست مشترک شورای هماهنگی‬ ‫امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی نهاد های اجرایی افزود‪ :‬باید نهادی مستقل از دولت‪ ،‬مجلس و قوه‬ ‫قضاییه وجود داش��ته باش��د که به طور قانونی تشکیل شود اما زیر نظارت و فشار کارگزاران دولت یا ضابطان‬ ‫قضایی نباش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بدون تش��کیل این نهاد ملی حقوق بش��ر و شهروندی‪ ،‬منشور ناقص است زیرا‬ ‫وقتی از حقوق شهروندی و نقض ان صحبت می کنیم خیلی نباید انتظار داشته باشیم کسانی که ان را نقض‬ ‫کنند‪ ،‬ان را گزارش دهند‪ .‬اشنا اظهار کرد‪ :‬این نهاد باید بتواند نتایج بررسی های خود در حوزه حقوق بشر‬ ‫و ش��هروندی را صریح و علنی منتش��ر کند؛ چنین نهاد ناظری می تواند حقوق ش��هروندی را از متن صامت‬ ‫به روح پویا در جامعه تبدیل کند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مس��ئله حقوق بش��ر در کش��ور مورد سوءاستفاده و‬ ‫سوءبرداشت قرار گرفته و برای رفع انها و عمیق تر کردن توجه مسئوالن به مسئله حقوق بشر و شهروندی‬ ‫معاونت حقوقی رایزنی هایی با ش��ورای عالی امنیت ملی داش��ته اس��ت‪ .‬اشنا اضافه کرد‪ :‬همچنین باید با قوه‬ ‫قضاییه رایزنی هایی انجام و تش��ریح ش��ود که این نهاد تداخلی با فعالیت های س��تاد حقوق بشر قوه قضاییه‬ ‫ندارد‪ .‬مش��اور رئیس جمهوری گفت‪ :‬امیدواریم امس��ال با تش��کیل یک نهاد مستقل حقوق بشر و شهروندی‬ ‫بتوانیم به دستاوردهای حقوق بشری و حقوق شهروندی دولت و جامعه بیفزاییم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش خبرگزاری ش��ینهوا‪ ،‬مایک‬ ‫پمپئ��و‪ ،‬وزیر خارج��ه امریکا با ش��یخ عبداهلل بن‬ ‫زای��د ال نهی��ان‪ ،‬همتای خود در ام��ارات‪ ،‬دیدار‬ ‫و گفت وگ��و کرد‪ .‬دو طرف درباره ایران و مس��ائل‬ ‫منطقه ای با یکدیگر گفت وگو کردند‪ .‬شیخ عبداهلل‬ ‫و پمپئ��و درباره نیاز ب��ه مقابله با انچه «رفتارهای‬ ‫بی ثبات کننده» ایران می نامند با یکدیگر به بحث‬ ‫و تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نماینده دائم روسیه در سازمان ملل‬ ‫مش��کالت امروز منطقه را ناشی از «سیاست فشار‬ ‫حداکثری» دانست‪ .‬میخائیل اولیانوف در حساب‬ ‫توییتر خود نوش��ت‪ ۳ :‬سال پیش همه چیز خوب‬ ‫بود؛ برجام به راحتی و به طور کامل اجرا شد‪ ،‬ازادی‬ ‫پیمایش در خلیج ف��ارس‪ ،‬پایانه های نفتی ایمن‪،‬‬ ‫ب��دون هیچ حادث��ه نظامی و‪ ...‬چ��را اکنون همه‬ ‫چیز خراب ش��ده؟ پاس��خ واضح است؛ این نتیجه‬ ‫«سیاست فشار حداکثری» است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬سفارت جمهوری اسالمی در ایروان‪،‬‬ ‫ب��ا ص��دور بیانیه ای‪ ،‬ادعاهای خانم لین تریس��ی‪،‬‬ ‫س��فیر ای��االت متحده در ارمنس��تان علیه دولت‬ ‫و مردم ایران را بی اس��اس و فاقد اعتبار دانس��ت‪.‬‬ ‫در بیانیه مطبوعاتی س��فارت کشورمان در ایروان‬ ‫درباره ادعای بی اس��اس سفیر امریکا در ارمنستان‬ ‫ام��ده اس��ت‪ :‬دولت ای��االت متحده ک��ه با نقض‬ ‫اص��ول حقوق بین المل��ل و بی اعتنایی به تعهدات‬ ‫قانون��ی خود‪ ،‬زندگی عموم م��ردم ایران را هدف‬ ‫تروریس��م اقتصادی قرار داده‪ ،‬در ایجاد گروه های‬ ‫تروریس��تی و حمایت از انها س��ابقه ای تیره دارد‬ ‫که رئیس جمهوری فعلی ایاالت متحده و مقامات‬ ‫کنونی و پیش��ین این کش��ور بارها ب��ه ان اذعان‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬رئیس جمه��وری پاکس��تان در دیدار‬ ‫خداحافظ��ی س��فیر کش��ورمان در این کش��ور‬ ‫ضمن تاکی��د بر روابط نزدیک ایران و پاکس��تان‬ ‫از حمای��ت رهب��ر معظ��م انقالب اس�لامی ایران‬ ‫در زمینه کش��مکش های شهر کش��میر قدردانی‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش رادیو پاکس��تان‪ ،‬ع��ارف علوی‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری پاکس��تان در دیدار خداحافظی‬ ‫مهدی هنردوست‪ ،‬س��فیر کشورمان در پاکستان‬ ‫گفت این کشور‪ ،‬حمایت مداوم ایران را در بسیاری‬ ‫از مسائل منطقه ای تا حد زیادی ارج می نهد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��فیر ایران در لندن از شکایت علیه‬ ‫ش��بکه های معاند فارس��ی زبان خب��ر داد‪ .‬حمید‬ ‫بعیدی نژاد در صفحه توییترش نوش��ت‪ :‬س��فارت‬ ‫کش��ورمان در لندن در نامه رسمی به نهاد نظارت‬ ‫ب��ر ش��بکه های تصویری در انگلی��س (افکام)‪ ،‬از‬ ‫ش��بکه های معاند فارسی زبان همچون بی بی سی‬ ‫فارسی‪ ،‬ایران اینترنشنال و من وتو‪ ،‬به علت تحریف‬ ‫مغرضانه تحوالت اخیر ایران و دعوت به خش��ونت‬ ‫گسترده علیه نهادهای مدنی ایران شکایت کرد و‬ ‫خواستار اجرای قانون نسبت به انها شد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬نماین��ده امریکا در اژان��س بین المللی‬ ‫ان��رژی اتم��ی بدون اش��اره ب��ه حق ای��ران برای‬ ‫کاه��ش اجرای تعه��دات برجامی خ��ود به دنبال‬ ‫پایبن��د نبودن دیگر طرفین این توافق بین المللی‬ ‫از افزایش غنی س��ازی در کش��ورمان انتقاد کرد و‬ ‫خواستار بازگشت ایران از این اقدامات شد‪ .‬جکی‬ ‫وولکات نماینده امریکا در اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی در س��خنان خود در نشس��ت فصلی شورای‬ ‫حکام تالش کرد با جوس��ازی علیه اقدامات اخیر‬ ‫ای��ران در راس��تای کاهش اج��رای تعهداتش در‬ ‫برجام‪ ،‬علیه ایران فضاسازی کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی‬ ‫ب��ا ط��رح ادعاهای��ی علیه کش��ورمان خواس��تار‬ ‫مقابله با برنامه هس��ته ای ای��ران‪ ،‬در صورت ادامه‬ ‫ان ش��د‪ .‬یس��رائیل کاتص‪ ،‬وزیر امور خارجه رژیم‬ ‫صهیونیستی در کنفرانس روزنامه اورشلیم پست‬ ‫به طرح ادعاهایی علیه کشورمان پرداخت وگفت‪:‬‬ ‫اکن��ون زمان ان اس��ت که جه��ان تحت رهبری‬ ‫امریکا‪ ،‬در صورتی که ایران به برنامه هس��ته ای اش‬ ‫ادامه دهد یک تهدید نظامی موثر علیه این کشور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مهر‪-‬وزی��ران خارجه ای��ران و ژاپن در تماس‬ ‫تلفن��ی درباره اخرین تح��والت مربوط به اجرای‬ ‫برجام و توس��عه همکاری های دو کشور گفت وگو‬ ‫کردن��د‪ .‬توس��عه همه جانب��ه همکاری ه��ای دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬اخرین تحوالت مرب��وط به اجرای برجام‬ ‫و مهم تری��ن مس��ائل منطق��ه ای و بین المللی از‬ ‫محوره��ای گفت وگو و رایزنی می��ان این دو وزیر‬ ‫خارجه بود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مع��اون دبیرکل ح��زب اهلل لبنان در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا خبرگ��زاری رویترز دول��ت امریکا‬ ‫را نخس��تین مقص��ر و مانع تراش تش��کیل دولت‬ ‫کشورش معرفی کرد‪ .‬نعیم قاسم در این مصاحبه‬ ‫تاکی��د ک��رد اظهارات اخیر جف��ری فلتمن‪ ،‬مقام‬ ‫امریکایی‪ ،‬انچه امریکا قصد ان را دارد و خوابی که‬ ‫ب��رای لبنان دیده را برمال می کند‪ .‬معاون دبیرکل‬ ‫حزب اهلل لبنان تصریح کرد‪ :‬نخس��تین سنگ انداز‬ ‫و مانع تراش در تش��کیل دولت لبنان امریکاس��ت‬ ‫ک��ه در خفا عمل می کند و می خواهد ش��روطش‬ ‫را تحمیل کند و می کوش��د نتایج به نفع ان باشد‪.‬‬ ‫ای��ن همان موضوعی اس��ت که حل بح��ران را به‬ ‫تاخیر می اندازد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ترس اقتصادهای‬ ‫بزرگ از اینده و‬ ‫بی تفاوتی ما!‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1412‬‬ ‫پیاپی ‪2730‬‬ ‫‪ ۲۸‬قطعه در ‪ ۴‬ماه‬ ‫به تولید انبوه رسید‬ ‫نسل نوین ایستگاه ها‬ ‫در راه راه اهن ایران‬ ‫پیشنهاد پلیس‬ ‫برای اصالح‬ ‫طرح ترافیک‬ ‫حمای��ت از تولی��د داخ��ل و رونق تولی��د یکی از‬ ‫دغدغه های رهبر معظم انقالب در یک دهه گذش��ته‬ ‫است که به طور معمول با انتخاب شعارهای اقتصادی‬ ‫ب��رای هر س��ال بر این موض��وع تاکید دارن��د‪ .‬هفته‬ ‫گذش��ته در دی��داری که ب��ا تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫داشتند دوباره این مس��ئله را مورد تاکید قرار دادند‪.‬‬ ‫به دنبال بیانات رهب��ر معظم انقالب در دیدار جمعی‬ ‫از تولیدکنن��دگان‪ ،‬کارافرینان و فعاالن اقتصادی‪ ،‬به‬ ‫دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نخستین نشست‬ ‫ستاد اجرایی نمایشگاه دائمی با حضور معاونان وزیر‪،‬‬ ‫نمایندگان شرکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫و بخش های گوناگون در محل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫راه اندازی نمایشگاه‬ ‫دائمی داخلی سازی صنایع‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹برنامه های ایدرو برای داخلی سازی‬ ‫پیش تر رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به کارهای بزرگی که در کش��ور اغاز شده‪،‬‬ ‫گفته ب��ود امروز تنها ب��ا داخلی س��ازی می توانیم به‬ ‫مقابل��ه با جن��گ اقتصادی که ش��کل گرفته برویم و‬ ‫این یک تکلیف شرعی برای ما است‪ .‬از این رو موضوع‬ ‫رون��ق تولی��د در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫‪ ۷‬مح��ور با ‪ ۳۵‬برنام��ه دنبال می ش��ود‪ .‬در این باره‬ ‫باید سیاس��ت گذاری کنیم که برای رس��یدن به افق‬ ‫ترسیم شده چه باید کرد؟ نهضت ساخت داخل یکی‬ ‫از محورهای هفت گانه اس��ت که ‪ ۱۰‬برنامه برای ان‬ ‫تعریف شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با تاکی��د بر اینکه‬ ‫باید م��ردم در جریان تمام امور برای داخلی س��ازی‬ ‫قرار گیرند تاکید داش��ت‪ ،‬واردات یکی از مش��کالت‬ ‫م��ا در حوزه اقتصاد ب��ود که در کنار وابس��تگی‪ ،‬ارز‬ ‫زیادی را از کش��ور خارج می کرد‪ .‬تحریم فرصتی بود‬ ‫که در این باره برنامه ریزی دیگری داشته باشیم‪ .‬برای‬ ‫تحق��ق اهداف‪ ،‬اصالح س��اختار هم ج��زو برنامه های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��ت‪ .‬پیگیری ها‬ ‫به طور جدی و هفتگی دنبال می ش��ود‪ .‬صنعتگران و‬ ‫شرکت های دانش بنیان به این نهضت پیوسته اند و با‬ ‫هزینه خود کار را جلو می برند و این نش��ان از همت‬ ‫ملی برای این کار دارد‪ .‬همچنین معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ام��روز تنه��ا با داخلی س��ازی می توانیم به مقابله ب��ا جنگ اقتصادی که‬ ‫ش��کل گرفته‪ ،‬برویم و این یک تکلیف ش��رعی برای ما اس��ت؛ از این رو‬ ‫موضوع رونق تولید در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ ۷‬محور با ‪۳۵‬‬ ‫برنامه دنبال می شود‬ ‫مع��دن و تجارت با اش��اره به لبی��ک وزرات صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت به فرمان اخی��ر رهبر معظم انقالب‬ ‫درباره تش��کیل دائمی نمایشگاه داخلی سازی صنایع‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫داخلی ای��ران با توجه ب��ه دانش و تجرب��ه برگزاری‬ ‫نخس��تین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق‬ ‫تولید مسئولیت اجرای این موضوع را برعهده دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونی��وز‪ ،‬محمد باقر عال��ی برگزاری‬ ‫تخصصی این نمایش��گاه براس��اس رش��ته صنعت ها‪،‬‬ ‫برپایی اس��تانی و مجازی این نمایش��گاه‪ ،‬اختصاص‬ ‫فضای دائمی و شتاب بخشی اجرای بهینه این فرایند‬ ‫را از جمله مصوبات این نشست برشمرد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو در این نشس��ت با اشاره به‬ ‫تجربه برگزاری نمایش��گاه فرصت های ساخت داخل‬ ‫و رونق تولید در تیر گذش��ته گفت‪ :‬مقرر ش��ده است‬ ‫فضایی جهت برگزاری نمایشگاه داخلی سازی به طور‬ ‫دائم در محل نمایش��گاه بین المللی تهران اختصاص‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫محمدباق��ر عالی افزود‪ :‬ب��رای بهره گیری از توان و‬ ‫ظرفیت ه��ای تمامی بخش های مرتب��ط در روزهای‬ ‫بیانیه گروه صنعتی ایران خودرو در اطاعت از فرامین رهبرمعظم انقالب‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو در بیانه ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬این گروه صنعتی با پیروی از رهنمودهای‬ ‫رهب��ر معظم انقالب تمام اهتم��ام خود را برای‬ ‫اجرای��ی ک��ردن «رون��ق تولید و بومی س��ازی‬ ‫قطعات پیش��رفته» با اس��تفاده از توان داخل و‬ ‫شرکت های دانش بنیان به کار خواهد بست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬رهبر معظ��م انقالب‬ ‫در دی��دار ب��ا تولیدکنن��دگان و کارافرین��ان و‬ ‫فع��االن اقتصادی‪ ،‬تولیدکنندگان را فرماندهان‪،‬‬ ‫پیش��روان‪ ،‬خط ش��کنان و صفوف مقدم عرصه‬ ‫حیات��ی «تولی��د داخل��ی‪ ،‬رون��ق اقتص��ادی و‬ ‫گس��ترش رفاه عمومی» خواندند و خاطرنشان‬ ‫کردند‪ :‬ای��ن میدان خطیر‪ ،‬می��دان یک جنگ‬ ‫اقتصادی واقعی است‪.‬‬ ‫متن این بیانه به این شرح است‪:‬‬ ‫در دهه ‪ 4‬انقالب اس�لامی ب��ا اصرار بر حفظ‬ ‫دس��تاوردهای انق�لاب‪ ،‬بر ض��رورت پیروی از‬ ‫رهنمود ه��ای داهیان��ه و مدبران��ه رهبر معظم‬ ‫انق�لاب حضرت ای��ت اهلل خامن��ه ای‪ ،‬در تدبیر‬ ‫حکیمان��ه و مصلحت جویان��ه ام��ور ب��ه منظور‬ ‫ارتق��ای عزتمن��دی ای��ن ملت و کش��ور تاکید‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو با پیروی از فرمایش‬ ‫معظم له تمام اهتمام و توان خودرا برای اجرایی‬ ‫ک��ردن رونق تولید در کش��ور در حوزه صنعت‬ ‫خودرو به کار خواهد بس��ت و ب��ر عهد خود که‬ ‫تداوم راه تا اس��تقالل صنعتی کش��ور است‪ ،‬با‬ ‫ملت وفادار خواهد ماند‪.‬‬ ‫بی شک یگانه راه تحقق این امر دل بستن به‬ ‫توانمندی داخل��ی و بهره گیری از تمام توش و‬ ‫توان برای رونق تولید اس��ت‪ .‬کاری که فرزندان‬ ‫برومند این مرز و بوم در سنگر تولید به ویژه در‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬بدان اهتمام دارند و‬ ‫برای تحقق ان تالش می کنند‪.‬‬ ‫ب��ا افتخ��ار اع�لام می کنیم‪ ،‬برخ�لاف انچه‬ ‫اس��تعمار در تهدیدات ناشی از جنگ اقتصادی‬ ‫تحمیلی می پنداش��ت و باوجود محدودیت های‬ ‫پیش امده ناش��ی از تحریم ها و خروج شریکان‬ ‫خارجی ای��ن گروه صنعتی از کش��ور‪ ،‬دالوران‬ ‫جبهه تولید در این س��نگر توانس��تند سدهای‬ ‫جدی حرکت به س��مت رونق تولید را شکسته‬ ‫و این صنعت را به تحرکی جدی دچار کنند‪.‬‬ ‫اس��تقالل و خودکفایی در تولید ‪ ۲۲۱‬قطعه‬ ‫در ب��ازه زمان��ی کمت��ر از دو س��ال و کاه��ش‬ ‫ارزبری ‪ ۲۲۴‬میلیون ی��ورو و همچنین افزایش‬ ‫تی��راژ روزانه تولی��د‪ ،‬کاهش تعه��دات معوقه‪،‬‬ ‫بروزرس��انی تحوی��ل ف��روش ف��وری خ��ودرو‪،‬‬ ‫جم��ع اوری خودروهای دارای کس��ری قطعه و‬ ‫به صفر رس��اندن ان تا دی امسال‪ ،‬همکاری با‬ ‫قطعه س��ازان داخلی برای بومی سازی ‪ ۸۵‬قطعه‬ ‫با فناوری پیش��رفته از محص��والت ایران خودرو‬ ‫با کاهش ارزبری س��االنه ‪ ۱۲۷‬میلیون یورویی‬ ‫از جمله دس��تاوردهایی اس��ت ک��ه ان را مایه‬ ‫خرسندی می دانیم‪.‬‬ ‫همچنین هم��کاری با دیگر ش��رکت ها برای‬ ‫خودکفای��ی تولید قطعات پیش��رفته خودرو در‬ ‫دس��تور کار قرار دارد که از جمل��ه می توان به‬ ‫هم��کاری با ش��رکت های زیرمجموع��ه وزارت‬ ‫دفاع ب��رای خودکفایی و تولید برخی قطعات با‬ ‫فناوری باال اشاره کرد‪.‬‬ ‫رجا واثق داریم در س��ایه حمایت ملی از این‬ ‫صنعت‪ ،‬بتوانیم با گام نهادن در مس��یر و نقشه‬ ‫راهی که طریق اس��تقالل کش��ور برای جوانان‬ ‫و مل��ت غیورم��ان طرح ریزی ش��ده‪ ،‬چرخی از‬ ‫چرخ های توسعه و تعالی را برای داشتن ایرانی‬ ‫اباد‪ ،‬مستقل و ازاد به حرکت دراوریم‪.‬‬ ‫نرخ روغن موتور تغییر نداشته است‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک‪ ،‬روغن‬ ‫و فیلتر خودرو درباره برخی مطالب منتشرش��ده‬ ‫تغییر فرمول محاس��به نرخ لوب کات‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫لوب کات ماده اولیه اس��ت و تمام تولیدکنندگان‬ ‫روغ��ن موتور از ل��وب کات برای تهی��ه محصول‬ ‫اس��تفاده می کنند و نرخ لوب کات از ابتدای سال‬ ‫‪ ۹۸‬تا کنون تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫داوود س��عادتی نژاد در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫افزود‪ :‬لوب کات ماده اولیه و مربوط به پتروشیمی‬ ‫ایران بوده و نرخ ان از ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬تغییری‬ ‫نیافته است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان الستیک‪ ،‬روغن و‬ ‫فیلتر خودرو گفت‪ :‬همچنین نرخ روعن موتور از‬ ‫ابتدای سال تاکنون افزایش نیافته و درحال حاضر‬ ‫وضعیت بازار روغن موتور مساعد بوده و کمبودی‬ ‫در بازار این محصول وجود ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام صنف��ی تصریح ک��رد‪ ۴ :‬کارخانه‬ ‫تولیدکننده روغن مش��غول تولی��د این محصول‬ ‫هستند و وضعیت تولید و عرضه روغن موتور در‬ ‫بازار مناسب است‪.‬‬ ‫س��عادتی نژاد گف��ت‪ :‬وضعیت تولی��د و عرضه‬ ‫الستیک ایرانی نیز مساعد است و تولیدکنندگان‬ ‫‪ ۸۵‬درصد نیاز کش��ور را تولید و تامین می کنند‬ ‫و فقط درباره الس��تیک اندازه ‪ ۱۳‬پرایدی کمبود‬ ‫اندکی وجود دارد که البته در این باره نیز به تازگی‬ ‫تصمیمی اتخاذ و مقرر ش��د تولی��د و عرضه این‬ ‫الستیک افزایش یابد‪.‬‬ ‫نرخ باالی خودروهای الکتریکی و بازار تقاضا‬ ‫ب��ا توجه به اس��تقبال بی نظیر مش��تریان در‬ ‫کش��ورهای گوناگون جهان از خودروهای پاک‬ ‫و دوستدار محیط زیست‪ ،‬بسیاری از کارشناسان‬ ‫بر این باورند که نرخ باالی این محصوالت مانع‬ ‫استقبال بیش��تر مردم از خودروهای الکتریکی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بسیاری از کشورهای جهان‬ ‫قصد دارند با هدف مقابله با الودگی هوا و کاهش‬ ‫میزان انتش��ار االینده ها و گازه��ای گلخانه ای‬ ‫و حف��ظ بیش��تر محیط زیس��ت‪ ،‬خودروه��ای‬ ‫تم��ام الکتریک��ی و برق��ی را ب��ه تولی��د انبوه‬ ‫برس��انند‪ .‬افزایش روزاف��زون خودروهای برقی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫و محبوبیت استفاده بیش��تر از این خودروهای‬ ‫پاک‪ ،‬موجب شده ش��رکت های خودروسازی در‬ ‫سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر‬ ‫ی��ک از برنامه های خود ب��رای طراحی و تولید‬ ‫خودروهای��ی بهتر و ب��ا توان پیمایش بیش��تر‬ ‫رونمایی کنند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب شرکت های خودروسازی بزرگی‬ ‫تصمی��م گرفته اند که تغییر رویک��رد داده و به‬ ‫سمت و س��وی س��اخت و طراحی خودروهای‬ ‫برق��ی و الکتریکی و هیبری��دی بپردازند تا در‬ ‫س��ال های اینده‪ ،‬مش��تریان خودرو بیش��تر به‬ ‫خرید این محصوالت روی بیاورند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و تحلیلگران فع��ال در بازارهای‬ ‫جهان��ی خودرو به تازگی با انتش��ار گزارش های‬ ‫جدیدی دلیل این مس��ئله را تش��ریح و عنوان‬ ‫کرده اند که خودروهای برقی فقط در کشورهای‬ ‫ثروتمند و مرفه که در انها مردم و شهروندان از‬ ‫رفاه و اسایش مالی به نسبت باالیی برخوردارند‪،‬‬ ‫مورد اس��تقبال قرار می گیرد چراکه نرخ باالی‬ ‫این محصوالت س��بب شده کسی حاضر نباشد‬ ‫فقط به منظور حفاظت از محیط زیست‪ ،‬هزینه‬ ‫هنگفت��ی در قبال پیمایش مس��افت کوتاه تری‬ ‫در مقایس��ه ب��ا خودروه��ای بنزین��ی و دیزلی‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫این��ده فراخوان��ی در س��طح مل��ی انج��ام خواه��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این نمایش��گاه با مش��ارکت همه‬ ‫بخش های توانمند‪ ،‬معاونت علمی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان و دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫انجمن ها و نهاد های تخصصی‪ ،‬صندوق های حمایتی‪،‬‬ ‫س��ازندگان‪ ،‬اصحاب رسانه و سایر ذی نفعان در سطح‬ ‫فراگیر ملی برنامه ریزی و برپا می شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ای��درو همچنین اجرای منویات‬ ‫رهبر معظ��م انقالب را اصلی ترین راهبرد رونق تولید‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬ایدرو ب��ه عنوان قدیمی ترین‬ ‫س��ازمان توس��عه ای رس��الت خود را در به هم رسانی‬ ‫و حمای��ت از پیونده��ای منج��ر ب��ه داخلی س��ازی‬ ‫ش��رکت های فناور و ش��رکت های صنعت��ی نیازمند‬ ‫تعریف کرده است‪.‬‬ ‫نشس��ت س��تاد اجرایی نمایش��گاه دائمی نیازهای‬ ‫صنایع ادامه دارد‪.‬‬ ‫محمدباقر عالی‬ ‫ایدرو رسالت‬ ‫خود را در‬ ‫بهم رسانی‬ ‫و حمایت از‬ ‫پیوندهای منجر‬ ‫به داخلی سازی‬ ‫شرکت های‬ ‫فناور و‬ ‫شرکت های‬ ‫صنعتی نیازمند‬ ‫تعریف‬ ‫کرده است‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪ :‬در‬ ‫راستای اجرای فرمایشات رهبر معظم انقالب‬ ‫مدظله العالی در جمع تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ای��ن وزارتخانه برپایی نمایش��گاه‬ ‫دائمی مدنظ��ر معظم له به منظ��ور تجمیع و‬ ‫داخلی س��ازی نیازهای صنایع کشور را کلید‬ ‫زد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬رضا رحمانی همچنین‬ ‫با اش��اره به وجود زیرساخت و فضای مناسب‬ ‫در نمایش��گاه بین المللی و فضاهای استانی و‬ ‫نی��ز تجربه مفید این وزارتخان��ه در برگزاری‬ ‫نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل‬ ‫و رون��ق تولید تیر ‪ ۹۸‬اعالم کرد‪ :‬مس��ئولیت‬ ‫این نمایشگاه دائمی برعهده سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران( ای��درو ) با همکاری‬ ‫تمامی نهادهای مرتبط قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصریح ک��رد‪ :‬این نمایش��گاه با‬ ‫مش��ارکت همه بخش ه��ای توانمند‪ ،‬معاونت‬ ‫علم��ی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬وزارت عل��وم‪،‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان و دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫انجمن های تخصصی‪ ،‬صندوق های حمایتی‪،‬‬ ‫سازندگان‪ ،‬اصحاب رسانه و سایر ذی نفعان در‬ ‫سطح فراگیر ملی برنامه ریزی و برپا می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه رحمان��ی در روزه��ای این��ده‬ ‫فراخوان ه��ای مش��ارکت و دع��وت از هم��ه‬ ‫گروه ه��ای هدف برای بهره گی��ری از حداکثر‬ ‫توان هموطنان توانمند ش��امل داخل و خارج‬ ‫کشور انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایدرو و رسالت حمایت از رونق تولید‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1412‬‬ ‫پیاپی ‪2730‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫عملکرد میزهای تخصصی داخلی سازی در گفت‪‎‬وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات‬ ‫بستری‬ ‫برای رقابت‬ ‫و توسعه‬ ‫خبر‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان سمنان با بیان اینکه مشکالت واحدهای‬ ‫تولیدی اس��تان در کارگروه تس��هیل بررس��ی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪۴ :‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫ب��ه واحدهای تولیدی پرداخت ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬بهروز اس��ودی در صد و ن��ود و هفتمین‬ ‫نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران‬ ‫اس��تانداری با بیان اینک��ه ‪ ۱۴۵‬واحد تولیدی از‬ ‫تسهیالت رونق تولید و اشتغال بهره مند شدند‪،‬‬ ‫اب��راز کرد‪ :‬به این تعداد واحد تولیدی در مجموع‬ ‫تس��هیالتی معادل ‪۴‬هزار میلیارد ریال پرداخت‬ ‫ شده است‪ .‬وی با بیان اینکه تسهیالت در بخش‬ ‫رون��ق تولید به ‪ ۵۷‬واحد پرداخت ش��ده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه هم��ه تالش ها در راس��تای‬ ‫بازگردان��دن واحدها به چرخه اقتصادی اس��ت‬ ‫ای��ن واحده��ا از تس��هیالت ب��ه ارزش ‪۲‬هزار و‬ ‫‪۶۱۰‬میلی��ارد ری��ال بهره من��د ش��دند‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان با‬ ‫بیان اینکه از بند الف تبصره ‪ ۱۸‬مربوط به تولید و‬ ‫اشتغال نیز ‪ ۸۸‬طرح مشمول دریافت تسهیالت‬ ‫ش��دند‪ ،‬ابراز ک��رد‪ :‬این واحدها نیز تس��هیالتی‬ ‫معادل ه��زار و ‪۳۹۰‬میلیارد ریال دریافت کردند‬ ‫که انتظار می رود بتوانند از محل این تس��هیالت‬ ‫به رونق تولید دس��ت پیدا کنند‪ .‬اسودی با بیان‬ ‫اینکه تاکن��ون ‪ ۲۸۷‬واحد تولیدی برای دریافت‬ ‫تسهیالت به ارزش بیش از ‪۱۷‬هزار میلیارد ریال‬ ‫به بانک های عامل معرفی ش��دند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این نشس��ت نیز با تصمی��م اعضای کارگروه‬ ‫‪ ۳۶‬واح��د تولیدی نیز برای دریافت تس��هیالت‬ ‫ب��ه ارزش ‪۴۳۲‬میلیارد ریال ب��ه بانک ها معرفی‬ ‫شدند‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان سمنان از بررسی مشکالت بیش از ‪۹۹۰‬‬ ‫واحد تولیدی مش��کل دار در نشس��ت های این‬ ‫کارگروه خبر داد و افزود‪ :‬در اخرین دس��تور کار‬ ‫این نشست مشکالت بانکی‪ ،‬زیربنایی‪ ،‬مالیاتی ‪۶‬‬ ‫واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫پرداخت ‪۴۰۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت‬ ‫به واحدهای تولیدی‬ ‫با مدیر برگزارکننده و سازندگان تشریح شد‬ ‫‪ ۲۸‬قطعه در ‪ ۴‬ماه به تولید انبوه رسید‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫چ��را صنع��ت قطع��ه به عنوان ی��ک صنعت‬ ‫خصوصی بهره وری الزم را ندارد؟ دلیل س��وداور‬ ‫نبودن صنعت قطعه کشور به این برمی گردد که‬ ‫برنامه تولید در مقیاس اقتصادی در این صنعت‬ ‫وجود ندارد‪ .‬قطعه س��از خارج��ی تیراژ میلیونی‬ ‫دارد در نتیج��ه هزینه های تولید ان سرش��کن‬ ‫شده و قیمت های شان رقابتی می شود‪ .‬در کشور‬ ‫بحث داخلی س��ازی صنایع مطرح اس��ت که در‬ ‫کنار این موضوع باید تولید در مقیاس اقتصادی‬ ‫هم مدنظر باش��د‪ .‬تیراژ پایین مش��کالت کمبود‬ ‫نقدینگی را تش��دید می کند؛ بنابراین نمی توان‬ ‫انتظار داش��ت خصوصی بودن صنعتی به خودی‬ ‫خود کمکی به توسعه کند‪ ،‬بلکه به زنجیره ای از‬ ‫عوام��ل گوناگون برمی گردد که در کنار یکدیگر‬ ‫باید به یک نتیجه واحد برس��ند‪ .‬برای توسعه در‬ ‫صنعت الزم اس��ت متصدیان امر برنامه جامعی‬ ‫داش��ته باشند و بداند قرار است برای برنامه های‬ ‫راهب��ردی کالن اقتص��ادی در ک��دام بخش ها‬ ‫سرمایه گذاری شود‪ .‬در شکل کلی صنعتگر باید‬ ‫در کنار تولید و داخلی سازی‪ ،‬بازارهای صادراتی‬ ‫خ��ود را ه��م بس��نجد‪ .‬ام��روز تولیدکنندگانی‬ ‫ک��ه بازارهای صادراتی را ه��دف قرار نمی دهند‬ ‫محکوم به شکست و حذف از بازارهای بین المللی‬ ‫هس��تند زیرا صادرات ب��ازار بزرگی را در اختیار‬ ‫تولیدکنن��ده ق��رار می دهد که نتیج��ه ان تیراژ‬ ‫باال اس��ت‪ .‬امروز قطعه س��از ایرانی می تواند خود‬ ‫را محدود به خودروس��ازان داخلی نکند چنانکه‬ ‫برخی از صنعتگ��ران این کار را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه صنعت تای��ر موقعیتی دارد که‬ ‫می توان��د ب��رای تمام خودروه��ای جهان تولید‬ ‫الستیک داشته باشد‪ .‬فقط باید برای رسیدن به‬ ‫بازارهای جهانی یک سلسله استانداردهای الزم‬ ‫رعایت شود؛ بنابراین برای توسعه فقط خصوصی‬ ‫ب��ودن صنعتی مالک نیس��ت‪ ،‬بلک��ه مولفه های‬ ‫زیادی برای موفقیت در ان نیاز اس��ت‪ .‬صنعتگر‬ ‫ایرانی همیش��ه درگیر نوعی ش��وک به نام شوک‬ ‫اینده اس��ت چراک��ه او دارای اهداف بلندمدت و‬ ‫برنامه ه��ای راهبردی کالن نیس��ت؛ از این رو در‬ ‫ادامه فعالیت‪ ،‬بس��یاری امروز دچار شوک اینده‬ ‫ش��ده اند که محکوم به کنار رفتن از صحنه های‬ ‫رقابتی هستند‪ .‬تولیدکننده باید همواره در حال‬ ‫تحقیق و توسعه باشد تا بتواند در مقابل رقیبان‬ ‫مجالی برای رقابت داشته باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نهض��ت داخلی س��ازی قطع��ات با تعری��ف میزهای‬ ‫تخصصی در حال انجام اس��ت‪ .‬تا ام��روز ‪ ۳‬میز(‪ 2‬میز‬ ‫در ته��ران و ی��ک میز در تبریز) برگزار ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫میز نخست تیر امس��ال همزمان با نخستین نمایشگاه‬ ‫فرصت های س��اخت داخل و رونق تولید برگزار و برای‬ ‫‪ ۳۵‬قطعه با ‪ ۳۲‬قطعه‪‎‬ساز به ارزش ‪۸۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫قرارداد بسته ش��د‪ .‬چون زمان کوتاهی از برگزاری میز‬ ‫دوم گذش��ته‪ ،‬از ‪ ۴۲‬قطع��ه تعریف ش��ده در این میز‪،‬‬ ‫‪ ۷‬قطع��ه به تولید انبوه رس��یده اس��ت‪ .‬در مجموع از‬ ‫‪ ۷۷‬قطعه می��ز اول و دوم‪ ۲۸ ،‬قطعه ت��ا برگزاری میز‬ ‫س��وم(‪ ۲۳‬ابان) داخلی‪‎‬سازی ش��ده و به مرحله تولید‬ ‫انبوه رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزبری پایین موتورسیکلت‬ ‫مهرداد خسروی‬ ‫بهمن ضیامقدم‬ ‫یونس اکبرپورپایدار‬ ‫بهمن ضیامقدم‪ ،‬دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت‬ ‫کش��ور درباره داخلی س��ازی قطعات موتورسیکلت به‬ ‫گف��ت‪ :‬تع��دادی از قطعات در می��ز تخصصی‬ ‫س��وم امده بود ام��ا هنوز برنامه ای ب��ه انجمن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت در این ب��اره ابالغ نش��ده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫پیشنهاد انجمن برای داخلی سازی قطعات این بود که‬ ‫به ش��کل پلکانی تعمیق س��اخت داخل در این صنعت‬ ‫جلو برود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور در پاسخ به‬ ‫این پرسش که برای داخلی سازی چه قطعاتی پیشنهاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬انجی��ن موتورس��یکلت های انژکتوری‬ ‫پرمصرف مانند س��ی جی ‪ ۱۲۵‬درخواست شده به طور‬ ‫پلکان��ی در مدت ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال انژکتور این انجین ها در‬ ‫داخل س��اخته و تامین ش��ود‪ .‬ارزبری این قطعه حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬دالر است(هر قطعه)‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ا داخلی س��ازی ای��ن قطع��ه‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان فقط انجی��ن انژکتور بدون سیس��تم‬ ‫سوخت رس��ان انژکتور وارد می کنند و به این ترتیب از‬ ‫شدت وابستگی ها کاسته شود‪.‬‬ ‫ضیامقدم در پاسخ به این پرسش که ایا داخلی سازی‬ ‫قطعات موتورس��یکلت به میزه��ای تخصصی چهارم و‬ ‫پنجم هم می رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬بعید اس��ت زیرا ارزبری این‬ ‫صنعت باال نیس��ت‪ .‬سال گذش��ته میزان ارزی صنعت‬ ‫موتورسیکلت(سازنده موتورسیکلت و قطعه سازان ان)‬ ‫با توجه به اش��تغالزایی باالی این صنعت که از کش��ور‬ ‫خارج شد حدود ‪۵۰‬میلیون دالر بود که رقم کمی برای‬ ‫یک صنعت اس��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم‬ ‫به ان اذعان دارد‪ .‬بیش��تر قطعات بین ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬درصد‬ ‫داخل کشور س��اخته می شود و عمده قطعاتی که وارد‬ ‫می ش��ود انجین موتورسیکلت است‪ .‬میزهای تخصصی‬ ‫برای صنایعی است که ارزبری باالیی دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برای داخلی س��ازی انجین با توجه به‬ ‫تیراژ تولی��د و وضعیتی که ب��ازار دارد‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫نمی توانند سرمایه گذاری جدید داشته باشند‪.‬‬ ‫ضیامقدم درباره میز تخصصی قطعات موتورسیکلت‬ ‫برقی هم گفت‪ :‬بازار تقاضا موتورسیکلت برقی پایین و‬ ‫نرخ ان باالس��ت اما قرار است با سیستم سواپ(تملک‬ ‫باتری که یا برعه��ده دولت خواهد بود یا یک پیمانکار‬ ‫مانند شهرداری یا سازمان برنامه و بودجه) شرکت مپنا‬ ‫باتری موتورسیکلت ها را تولید و تامین کند‪ .‬امیدواریم‬ ‫با داخلی س��ازی باتری نرخ موتورسیکلت برقی کاهش‬ ‫پی��دا ک��رده و ب��ازار ان رون��ق بگی��رد‪۴۰ .‬درصد نرخ‬ ‫موتورسیکلت برقی مربوط به باتری ان است‪.‬‬ ‫ضیامقدم یاداور ش��د‪ :‬با سیس��تم س��واپ(‪)swap‬‬ ‫ایس��تگاه هایی در سطح ش��هر تعریف می شود‪ .‬در این‬ ‫ایستگاه ها صاحب موتورسیکلت می تواند باتری خالی را‬ ‫تحویل دهد و یک باتری شارژ شده تحویل بگیرد‪ .‬مانند‬ ‫اتفاقی که در گذش��ته برای کپسول های گاز ال پی جی‬ ‫رخ می داد‪.‬‬ ‫‹ ‹همراهی تبریزی‪‎‬ها‬ ‫یونس اکبرپورپایدار‪ ،‬رئیس انجمن سازندگان قطعه‪،‬‬ ‫ه��دف از تعریف میزهای تخصصی ایجاد تحرک برای داخلی‪‎‬س��ازی‬ ‫محصوالت مورد نیاز و افزایش خودکفایی کشور است‪ .‬درحال‪‎‬حاضر‬ ‫شاهد هستیم این هدف محقق شده است‬ ‫ماش��ین و مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز درباره‬ ‫میز تخصصی سوم گفت‪ :‬در این میز برای هر دو صنعت‬ ‫خودرو و موتورس��یکلت ‪۴۸‬قطعه برای داخلی س��ازی‬ ‫پیشنهاد شده بود‪.‬‬ ‫‪ ۳۷‬سازنده ساخت داخل این ‪ ۴۸‬قطعه را پذیرفتند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬قطع��ه در حوزه موتورس��یکلت و باقیمانده‬ ‫قطع��ات برای صنعت خ��ودرو بود‪ .‬در ای��ن میان‪۱۴ ،‬‬ ‫قطعه‪‎‬ساز اذربایجان شرقی متعهد به ساخت ‪ ۲۸‬قطعه‬ ‫از این قطعات و باقی قطعه‪‎‬س��ازان از س��ایر اس��تان‪‎‬ها‬ ‫(اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬مش��هد و‪ )...‬متعهد به داخلی‪‎‬س��ازی‬ ‫باقی قطعات شدند‪.‬‬ ‫اکبرپ��ور پایدار درباره تامین س��رمایه‪‎‬های مورد نیاز‬ ‫س��اخت این قطعات توضی��ح داد‪ :‬برخی از این قطعات‬ ‫مانند پلوس جلوی خودرو س��واری برای ساخت نیاز به‬ ‫س��رمایه‪‎‬گذاری جدید دارد اما بعضی دیگر از قطعات را‬ ‫می‪‎‬ت��وان با امکاناتی ک��ه در واحدهای صنعتی موجود‬ ‫است‪ ،‬داخل سازی کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برای بخش��ی از قطع��ات قرارداد منعقد‬ ‫ش��ده است و برای سایر محصوالت که نیازمند فناوری‬ ‫هس��تند‪ ،‬تفاهمنامه امضا می‪‎‬شود‪ .‬به‪‎‬عنوان مثال‪ ،‬برای‬ ‫تعمیق س��اخت داخل جعبه فرمان هیدرولیکی خودرو‬ ‫تفاهمنامه نوشته شده تا با مذاکره تصمیم گرفته شود‬ ‫س��رمایه مورد نیاز برای تولید این قطعه چگونه تامین‬ ‫شود‪ .‬باید دید چقدر خودروساز می‪‎‬تواند برای قطعه‪‎‬ساز‬ ‫تامین مالی داشته باشد‪.‬‬ ‫این مقام صنفی درباره زمان متعهد شده برای تامین‬ ‫قطعات نیز گفت‪ :‬قطعه‪‎‬سازان زنمانی بین یک تا ‪ ۶‬ماه‬ ‫را متعهد به داخلی‪‎‬سازی قطعات شده‪‎‬اند تا نمونه اماده‬ ‫و برای تاییدیه نهایی ازمایش شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن سازندگان قطعه‪ ،‬ماشین و مجموعه های‬ ‫صنعت��ی و خودرو تبریز درباره پیش��نهاد انجمن برای‬ ‫تامین مالی تعمیق س��اخت داخ��ل‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در این‬ ‫زمینه بانک‪‎‬ها باید تعامل و همکاری داش��ته باش��ند و‬ ‫ب��ا وام‪‎‬های ‪۴‬درص��دی تولیدکنن��ده را همراهی کنند‪.‬‬ ‫دول��ت یارانه بپ��ردازد تا صنعتگ��ران بتوانند فناوری و‬ ‫ماش��ین‪‎‬االت وارد کنند تا رونق واقعی محقق ش��ود‪ .‬با‬ ‫شعار‪ ،‬کارها به طور زیرساختی جلو نمی‪‎‬رود‪ .‬رویه فعلی‬ ‫به‪‎‬گونه‪‎‬ای اس��ت که تمام امور بر عهده قطعه‪‎‬ساز است‬ ‫که خود کمبود نقدینگی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از قطعه‪‎‬سازان تبریز اعالم امادگی‬ ‫کرده که ای‪‎‬س��ی‪‎‬یو (‪ )ECU‬خ��ودرو را تولید و تامین‬ ‫کند و در این باره با ساپکو هم وارد مذاکره شده است‪ .‬از‬ ‫یک سو اعتماد و اطمینان دو طرف از یکدیگر و ازسوی‬ ‫دیگر‪ ،‬حمایت‪‎‬ه��ای مالی‪ ،‬رونق تولی��د را رقم می‪‎‬زند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط شاید الزم باش��د برای ساخت قطعات‬ ‫خودروساز هم شریک شود‪.‬‬ ‫اکبرپورپای��دار با بیان اینکه اذربایجان ش��رقی ‪۵۵۰‬‬ ‫قطعه‪‎‬س��از دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬قطعه‪‎‬س��ازان این اس��تان‬ ‫می‪‎‬توانن��د برای ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬قطعه دیگر ه��م همراه با‬ ‫نهضت تعمیق ساخت داخل باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی‪‎‬سازی انژکتور موتورسیکلت‬ ‫مهرداد خس��روی‪ ،‬مدی��ر پروژه‪‎‬های س��اخت داخل‬ ‫دفت��ر صنای��ع خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت درباره داخلی‪‎‬س��ازی قطع��ات مورد‬ ‫نیاز موتورس��یکلت به‬ ‫گفت‪ :‬بخش��ی از قطعات‬ ‫در یک مجموعه تعریف ش��ده و برای داخلی‪‎‬س��ازی در‬ ‫میز تخصصی س��وم خودرو پیش��نهاد ش��ده است‪ .‬در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬قطعات ای ام اس(‪ )EMS‬که ش��امل ‪1۲‬‬ ‫قطعه ریز می شود‪ ،‬قرار است ‪ ۱۰‬قطعه از این مجموعه‬ ‫داخلی س��ازی شده و ‪ ۲‬قطعه دیگر همچنان وارد شود‪.‬‬ ‫ای��ن قطعات ش��امل دریچه گاز‪ ،‬منیفولد هوا‪ ،‬حس��گر‬ ‫دمای بدنه‪(ECU ،‬ای‪‎‬سی‪‎‬یو) و‪ ...‬است که ساخت انها‬ ‫به برخی سازندگان داخلی محول شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬مجم��وع این قطع��ات ‪۱۰۵‬ی��ورو ارزبری‬ ‫داش��ته‪‎‬اند که با اغاز داخلی‪‎‬سازی ها تا حدود ‪۷۶‬درصد‬ ‫سیستم انژکتور در داخل تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با س��اخت داخل این قطعات در مدت‬ ‫یک س��ال‪ ،‬از خ��روج یک میلی��ون یورو ارز از کش��ور‬ ‫جلوگیری می ش��ود‪ .‬در واق��ع ارزش ریالی این قرارداد‬ ‫حدود ‪۱۶.۹‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫خس��روی با بیان اینکه زم��ان تولید انب��وه قطعات‬ ‫موردنظ��ر از دی ‪ ۹۸‬تا خرداد ‪ ۹۹‬تعیین ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بستگی به نوع قطعه‪ ،‬زمان تولید انبوه انها دی و اسفند‬ ‫‪ ۹۸‬و اردیبهشت و خرداد ‪ ۹۹‬تعیین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‪‎‬گیری از ظرفیت‪‎‬های خالی‬ ‫مدیر پروژه‪‎‬های س��اخت داخل دفتر صنایع خودرو و‬ ‫نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره تامین‬ ‫مالی این پروژه‪‎‬ها با اش��اره به یک سلسله ظرفیت‪‎‬های‬ ‫موج��ود از قب��ل‪ ،‬گفت‪ :‬در برخی قطعات هم ش��رکت‬ ‫م��ورد نظ��ر س��رمایه‪‎‬گذاری را انجام داده اس��ت و در‬ ‫این‪‎‬باره ش��رکت‪‎‬های تامین‪‎‬کننده قطعات و سازندگان‬ ‫موتورسیکلت مذاکره کرده است و به توافق رسیده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫خس��روی درب��اره تضمی��ن خرید از داخل ازس��وی‬ ‫موتورسیکلت‪‎‬سازان عنوان کرد‪ :‬با داخلی‪‎‬سازی قطعات‬ ‫کارتک��س خری��د خارجی س��ازندگان قطع می‪‎‬ش��ود‪.‬‬ ‫به‪‎‬عن��وان مث��ال‪ ،‬در قراردادهای��ی ک��ه خودروس��از با‬ ‫تامین‪‎‬کنن��دگان دارد تیراژ مورد نی��از امده که ممکن‬ ‫اس��ت در مدت یک سال این تعداد محقق شود یا چند‬ ‫س��ال‪ .‬قراردادهای بین س��ازندگان و زنجیره تامین بر‬ ‫مبنای تیراژ بس��ته می‪‎‬شود یا ممکن است عنوان شود‬ ‫در مدت ‪ ۵‬سال این تیراژ الزم است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬استعالم پس از تعمیق ساخت داخل منجربه‬ ‫این می‪‎‬ش��ود که حتی پس از رفع تحریم ها هم سازنده‬ ‫محصول نهایی قطعات را از خارج تامین نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعریف میزهای تخصصی دیگر‬ ‫خس��روی درباره میزه��ای تخصصی دیگ��ر تعمیق‬ ‫س��اخت داخ��ل به قطعات ریلی اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫می��ز چهارم قرار اس��ت ب��رای قطعات خ��ودرو و ریلی‬ ‫اختصاص داده ش��ود‪ .‬در صنعت موتورس��یکلت با میز‬ ‫س��وم خودرویی به نوعی ارتباط تامین‪‎‬کننده و سازنده‬ ‫محص��ول نهایی برقرار ش��ده و س��اخت داخل قطعات‬ ‫موتورس��یکلت در حال انجام اس��ت که ممکن اس��ت‬ ‫جدا از میزهای تخصصی باش��د‪ .‬در واقع با اغاز نهضت‬ ‫س��اخت داخل و تعریف میزهای تخصصی‪ ،‬روند به‪‎‬طور‬ ‫خودکار از س��وی قطعه‪‎‬س��ازان و سازندگان محصوالت‬ ‫نهای��ی جدا از میزهای تخصصی در حال انجام اس��ت‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬میز تخصصی دارای شرایط خاصی است و‬ ‫هر قطعه‪‎‬ای در این میزها تعریف نمی‪‎‬شود‪.‬‬ ‫وی درباره ش��رایط خ��اص این میزه��ا گفت‪ :‬عمق‬ ‫س��اخت ان قطعه‪ ،‬میزان ارزبری ان‪ ،‬همچنین مربوط‬ ‫به خودروها و محصوالت پرتیراژ باش��د‪ ،‬سورس تامین‬ ‫داخل نداش��ته باش��د زی��را به‪‎‬دنبال کاره��ای موازی‬ ‫نیس��تیم‪ ،‬نمونه نخست‪ ،‬دست کم بین ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬ماه تولید‬ ‫داخل شده باشد و‪ ...‬از جمله شرایط خاص برای حضور‬ ‫قطعه روی میز تخصصی اس��ت‪ .‬به‪‎‬عن��وان نمونه‪ ،‬برای‬ ‫میز س��وم ‪ ۴۰‬قطعه س��فارش داده شد و ما از بین انها‬ ‫فقط ‪ ۲۲‬قطعه انتخاب و میز سوم را تعریف کردیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هدف ما از تعریف میزهای تخصصی‬ ‫ایجاد تحرک برای داخلی‪‎‬س��ازی محصوالت مورد نیاز‬ ‫و افزایش خودکفایی کش��ور است‪ .‬درحال‪‎‬حاضر شاهد‬ ‫هس��تیم این هدف به ثمر نشسته است‪ .‬به‪‎‬عنوان مثال‪،‬‬ ‫با برگزاری ‪ ۳‬میز تخصصی‪ ،‬سایر شرکت‪‎‬ها‪ ،‬خود برای‬ ‫تامین قطعات در حوزه‪‎‬های گوناگون درخواست داده‪‎‬اند‬ ‫از جمله شرکت برق برای تامین قطعات ماشین‪‎‬االت و‬ ‫تجهیزات سخت‪‎‬افزاری مورد نیاز ان‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل طرح‪‎‬ها پس از داخلی‪‎‬سازی‬ ‫خسروی با بیان اینکه در ادامه میزها‪ ،‬کنترل پروژه‪‎‬ها‬ ‫هم تعریف ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این باره می‪‎‬دانیم چند‬ ‫قطع��ه در میز اول و دوم به تولید نمونه رس��یده و چه‬ ‫تع��داد طراحی قالب‪‎‬ش��ان تغییر کرده ی��ا چه تعداد از‬ ‫قطعات به‪‎‬لح��اظ کیفی رد ش��ده‪‎‬اند و اقدام هایی برای‬ ‫ساخت دوباره انها در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن از ‪ ۳۵‬قطعه تعریف ش��ده در‬ ‫میز تخصصی اول ‪ ۲۱‬قطعه تا زمان برگزاری میز سوم‬ ‫به تولید انبوه رس��یده اس��ت (میز نخس��ت تیر امسال‬ ‫همزمان با نخس��تین نمایش��گاه فرصت های س��اخت‬ ‫داخل و رونق تولید برگزار ش��د ک��ه برای ‪ ۳۵‬قطعه با‬ ‫‪ ۳۲‬قطعه‪‎‬ساز به ارزش ‪۸۴۰‬میلیارد تومان قرارداد بسته‬ ‫شد)‪ .‬میز دوم چون زمان کوتاهی از ان گذشته‪ ،‬از ‪۴۲‬‬ ‫قطعه تعریف ش��ده در این می��ز ‪ ۷‬قطعه به تولید انبوه‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬در مجموع از ‪ ۷۷‬قطعه میز اول و دوم‬ ‫‪ ۲۸‬قطعه تا برگزاری میز سوم داخلی‪‎‬سازی‪ ،‬به مرحله‬ ‫تولید انبوه رسیدند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در مجموع از ‪ ۳‬می��ز تخصصی‪ ۹۹ ،‬قطعه‬ ‫با ‪ ۸۹‬س��ازنده و بیش از ‪۳‬ه��زار و ‪۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ارزش قرارداد بس��ته شده که به این ترتیب منجربه به‬ ‫کاهش ارزب��ری ‪۲۷۵‬میلیون یورویی(تیراژ یک س��ال‬ ‫تولید) خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر پروژه‪‎‬های س��اخت داخل دفتر صنایع خودرو و‬ ‫نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫افزایش اش��تغالزایی در کنار خودکفایی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫مدیران اس��تانی خواستیم همین میزها را برای صنایع‬ ‫ی خود تعریف کنند‪ .‬با برگزاری‬ ‫ن ها ‬ ‫استان خود در استا ‪‎‬‬ ‫میز تخصصی سوم در تبریز به دنبال این بودیم که این‬ ‫امر الگویی برای سایر استان‪‎‬ها باشد‪.‬‬ ‫خسروی عنوان کرد‪ :‬برای صنعت خودرو بین ‪ ۳‬تا ‪۵‬‬ ‫میز تخصصی پیش‪‎‬بینی ش��ده که کفایت می‪‎‬کند زیرا‬ ‫ضرورت دارد در کنار کمیت‪ ،‬کیفیت هم دنبال ش��ود‪.‬‬ ‫از این‪‎‬رو به دنبال تسری این میزهای تخصصی به سایر‬ ‫صنایع داخلی هستیم‪ .‬به این ترتیب در پایان اذر‪ ،‬میز‬ ‫تخصصی دیگری خواهیم داش��ت و پایان دی نیز میز‬ ‫تخصصی چهارم خودرو و ریلی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫از واژه نهضت ملی و اراده جمعی برای‬ ‫باره��ا‬ ‫عبور از تحری ‪‎‬م اس��تفاده کرده است اما شاید الزم باشد‬ ‫ب��ه ای��ن نکته هم اش��اره کنیم که هن��وز نوعی قهر و‬ ‫دلخوری بی��ن صنعتگران با یکدیگر یا بین انجمن‪‎‬ها با‬ ‫مدیران تصمیم‪‎‬گیرنده دولتی یا بهتر است بگوییم بین‬ ‫بخش خصوصی و دولتی وج��ود دارد که گاهی‪ ،‬وقتی‬ ‫ش خصوصی‬ ‫برای کسب اخبار و گزارش‪‎‬ها به سراغ بخ ‪‎‬‬ ‫می‪‎‬رویم تا از روند داخلی‪‎‬س��ازی قطعات جویا شویم از‬ ‫ان اظهار بی‪‎‬اطالعی می کنن��د و گویا فرهنگ فعالیت‬ ‫جزیره‪‎‬ای همچنان غالب اس��ت و هر بخش نمی‪‎‬خواهد‬ ‫مدیریت را در این جزیره از دست بدهد‪.‬‬ ‫اگرچه روند ساخت داخل به طور کالن در حال انجام‬ ‫اس��ت اما برای موفقیت بیش��تر باید با پیگیری دالیل‬ ‫گالیه‪‎‬مندی‪ ،‬افراد و انجمن‪‎‬های بیش��تری را با این موج‬ ‫همراه ک��رد‪ .‬کج دار ومریز رفتار ک��ردن هرزرفت زمان‬ ‫و انرژی‪‎‬اس��ت و نمی‪‎‬توان بیش��ترین بهره‪‎‬برداری را از‬ ‫تالش‪‎‬های در حال انجام داشت‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1412‬‬ ‫پیاپی ‪2730‬‬ ‫بومی سازی ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫قطعه و تجهیز‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫گذری بر ‪ ۱۴۲‬سال‬ ‫فعالیت بازار بورس‬ ‫فلزات اساسی انگلیس‬ ‫گالیه بخش خصوصی از بروز یک پدیده در واگذاری محدوده های معدنی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹شاکیان مستندات ارائه کنند‬ ‫عباس��علی ایروانی‪ ،‬مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی‬ ‫درباره این که برخی از ارائه رانت در پهنه های اکتشافی‬ ‫گالی��ه دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پهنه ها طبق دس��تورالعملی‬ ‫واگ��ذار می ش��وند و به این ترتی��ب انها را ب��ه مزایده‬ ‫می گذارن��د‪ .‬دراین بین به خاط��ر اینکه پهنه ها معموال‬ ‫مس��احت زیادی دارند‪ ،‬اگر قرار باش��د پهنه ها واگذار‬ ‫ش��ود ترجیح این اس��ت که ش��رکت های ب��زرگ در‬ ‫اکتشاف ورود کنند‪.‬‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬فعاالن معدنی برای تهیه نقش��ه ها و‬ ‫مطالعات ژئوفیزیک اولیه احتیاج به امکانات و سرمایه‬ ‫ دارند که منابع مالی و توان فنی شرکت های کوچک از‬ ‫انجام ان برنمی اید‪ .‬بنابراین شرکت هایی که توان مالی‬ ‫و فنی باالیی دارند در این حوزه ورود کرده و با یکدیگر‬ ‫رقاب��ت کنند‪ .‬معموال این ش��رکت ها شناخته ش��ده و‬ ‫معروف هستند و گاهی هم ممکن است به نهادها وابسته‬ ‫باشند ولی به هرحال واگذاری ها به صورت مزایده انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به اینکه ش��رکت های دولت��ی به ناچار‬ ‫در پهنه ه��ا ورود می کنن��د گف��ت‪ :‬گاه��ی ب��رای‬ ‫برخ��ی از پهنه ه��ا متقاضی وج��ود ندارد ب��ه همین‬ ‫دلی��ل ش��رکت های دولت��ی پیش قدم ش��ده و در ان ‬ ‫محدوده ه��ا س��رمایه گذاری می کنند‪ .‬مانند ش��رکت‬ ‫تهی��ه و تولید م��واد معدن��ی و س��ازمان ایمیدرو که‬ ‫س��عید صم��دی‪ :‬ما ذخیره جدی��دی کش��ف نکرده ایم اما برخ��ی مواقع‬ ‫شرکت های دولتی صادقانه برخورد نکرده و کنار ذخایر قبلی گمانه می زنند‬ ‫و ذخایر قبلی را افزایش می دهند‪ .‬نکته مهم این اس��ت که اکتشاف کنار‬ ‫ذخایر قبلی عمال اکتشاف نیست‬ ‫پهنه ه��ا را گرفته و مناطق امیدبخش��ی را شناس��ایی‬ ‫کرده اند‪ .‬او با تاکید بر اینکه باید با کسانی که از رانت‬ ‫اس��تفاده می کنند برخورد کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بعید است‬ ‫که رانتی صورت گرفته باش��د اما اگر کس��انی مدعی‬ ‫این مسئله هستند که فالن پهنه به فالن شرکت داده ‬ ‫ش��ده باید مستندات خود را به س��ازمان های مربوطه‬ ‫ارائ��ه دهند تا موضوع بررس��ی و ب��ا خاطیان برخورد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدیل اکتشاف به نمایشنامه‬ ‫سعید صمدی‪ ،‬رئیس کمیس��یون معدن خانه اقتصاد‬ ‫تو گو با‬ ‫ای��ران در گف ‬ ‫گف��ت‪ :‬در قانون معادن‬ ‫به صراحت امده که دولت‪ ،‬ش��رکت ها و س��ازمان های‬ ‫دولت��ی حق ندارند وارد فعالیت اکتش��افی ش��وند که‬ ‫در ان ام��کان فعالیت بخش خصوصی وجود دارد‪ .‬وی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬به طور کلی اکتش��اف ی��ک کار پیچیده‪،‬‬ ‫هزینه بر و تخصصی اس��ت‪ ،‬درنتیج��ه به هیچ وجه کار‬ ‫دولت نیست‪.‬‬ ‫از انجایی که شرکت های دولتی محیط دولتی دارند‬ ‫و انگیزه و تخصص بخش��ی خصوص��ی را به هیچ وجه‬ ‫ندارند بنابراین نباید در کار تخصصی معدن ورود کنند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ش��رکت های دولتی باید مدام مناقصه و‬ ‫مزای��ده بگذارند و اس��تعالم نرخ کنن��د‪ .‬به این ترتیب‬ ‫انعط��اف الزم در تصمیم گیری ه��ای فن��ی و مالی را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫محمدحسین فرهنگی‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عباسعلی ایروانی‬ ‫سعید صمدی‬ ‫یکی از مش��کالتی که همواره ساکنان منطقه‬ ‫ذخی��ره معدنی با اس��تخراج کنندگان و فعاالن‬ ‫معدنی داش��ته اند این اس��ت که به روستایشان‬ ‫ان طور که باید توجهی نمی ش��ود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫معدن جزو انفال اس��ت‪ ،‬مردم محلی باور دارند‬ ‫معدن متعلق ب��ه ان منطقه اس��ت و درنتیجه‬ ‫اث��ار مثبت ان ه��م باید در همانج��ا ظاهر و در‬ ‫زندگی ش��ان مش��خص ش��ود‪ .‬بنابرای��ن اینکه‬ ‫اتفاقی در توس��عه روس��تا و اس��تان نمی افتد و‬ ‫ان منطقه همچنان با محرومیت روبه رو است و‬ ‫درکنار ان معدن روز به روز رشد می کند باعث‬ ‫می ش��ود چالش های زیادی برای معدن کاران و‬ ‫مس��ئوالن به وجود اید که بای��د بر ان متمرکز‬ ‫شد‪ .‬البته تا جایی که اطالع داریم معدن کاران‬ ‫اغلب به خاطر همین مس��ئله عالقه مند هستند‬ ‫در مناطق��ی که دس��ت به اس��تخراج می زنند‬ ‫اقدامات اصالحی را انجام بدهند اما مسئله مهم‬ ‫این است که ش��اهد نیستیم چند درصد از انها‬ ‫خود را مل��زم به چنین کاری می کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫صرف تشویق معدنکار کافی نیست و ما باید انها‬ ‫را به اقدامات اصالحی در روس��تا تشویق کنیم‪.‬‬ ‫درواقع گاهی اگر الزامی وجود نداش��ته باش��د‬ ‫ممکن اس��ت در ان روس��تا با مشکالت زیادی‬ ‫روبه رو ش��ویم که هزینه های ناگواری هم داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن روند چه خوب اس��ت در کنار حقوق‬ ‫دولتی که تکلیفی برای معدنکار ایجاد می کند‪،‬‬ ‫ط��رح های��ی هم ش��کل بگیرد که ت��ا حداکثر‬ ‫ممک��ن بتوان نیازه��ای مردم محلی را پاس��خ‬ ‫داد‪ .‬طرح هایی که مش��خص کند معدن کاران و‬ ‫بهره برداران معادن کشور باید بخشی از سودشان‬ ‫را در همان مناطق معدنی سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫به باور برخی از کارشناسان حوزه معدن‪ ،‬در شناسایی‬ ‫و واگ��ذاری پهنه های معدنی‪ ،‬رانت وج��ود دارد و در‬ ‫عمل دسترسی همه شرکت های اکتشافی و معدنی در‬ ‫انتخاب محدوده های معدنی یکسان نیست‪ .‬انها از وجود‬ ‫برخی رانت ها در ای��ن زمینه خبر می دهند و از طرف‬ ‫دیگر مسئوالن مربوطه معتقدند چنین چیزی درست‬ ‫نیس��ت و اگر کسی در این زمینه مستنداتی دارد ارائه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن ب��اره با کارشناس��ان ح��وزه معدن‬ ‫گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫الزامی‬ ‫به نام‬ ‫توسعه‬ ‫دست ما کوتاه و خرما بر نخیل‬ ‫رئی��س کمیس��یون مع��دن خان��ه اقتص��اد ای��ران‬ ‫بابیان اینکه اکتش��اف وقتی وارد ش��رکت های دولتی‬ ‫می ش��ود به نمایش��نامه تبدیل می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ ۶‬س��ال اس��ت که ش��رکت های دولتی و زیرمجموعه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ای��ن حوزه مانور‬ ‫می دهن��د‪ .‬این درحالی اس��ت که مهندس��ان معدن‬ ‫اکتش��افاتی را قبول دارند که در پی ان گواهی کشف‬ ‫روی میز گذاشته شود‪ .‬انها باید بررسی کنند که چند‬ ‫ذخیره بزرگ را به نسبت هزینه هایی که کرده اند‪ ،‬کشف‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫صمدی ب��ا بیان اینکه اکتش��اف را بای��د از نمایش‬ ‫دور کرد‪ ،‬گفت‪ :‬درواقع پهنه اکتش��افی را به دولتی ها‬ ‫می دهند و انها هم به مزایده گذاش��ته و ان را به اسم‬ ‫بخش خصوصی به شبه دولتی ها واگذار می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه پهن��ه اکتش��افی ت��ا‬ ‫زمان��ی ک��ه چی��زی در ان کش��ف نش��ود‪ ،‬ارزش��ی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره‬ ‫ب��ه وضعی��ت اکتش��افات در دنیا اظهار ک��رد‪ :‬در دنیا‬ ‫شرکت هایی هستند که تخصص اکتشاف دارند؛ پهنه ای‬ ‫را انتخاب و اسکن کرده و ممکن است در ان پهنه ‪۱۰‬‬ ‫محدوده معدنی پیدا کنند و از بین انها تنها ‪ ۳‬ذخیره‬ ‫خوب به دست اید‪ .‬بعد هم این ذخایر را به شرکت های‬ ‫بهره برداری معادن می فروش��ند‪ .‬این درحالی است که‬ ‫متاس��فانه در کش��ور ما کار اکتشاف تخصصی صورت‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫صم��دی در پایان بابیان اینکه در کش��ور ما دقت‬ ‫الزم وج��ود ندارد و ب��ه همین خاطر کار اکتش��افات‬ ‫پی��ش نخواهد رف��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬م��ا ذخیره جدیدی‬ ‫کشف نکرده ایم منتها برخی مواقع شرکت های دولتی‬ ‫صادقانه برخ��ورد نکرده و کنار ذخایر قبلی گمانه زده‬ ‫و ذخای��ر قبلی را افزای��ش می دهند‪ .‬نکت��ه مهم این‬ ‫اس��ت که اکتش��اف کنار ذخایر قبلی عمال اکتش��اف‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1412‬‬ ‫پیاپی ‪2730‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫چابهار ظرفیت مناسبی‬ ‫برای توسعه اقتصادی‬ ‫افغانستان است‬ ‫سفیر جمهوری اسالمی افغانستان در تهران‬ ‫گفت‪ :‬چابهار ظرفیت مناس��بی برای توس��عه‬ ‫اقتصادی افغانستان است و می تواند این کشور‬ ‫محصور در خشکی را به اب های ازاد دنیا وصل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا عبدالغفور لیوال پنجش��نبه‬ ‫‪ ۲۱‬نوامب��ر (‪ ۳۰‬اذر) در دی��دار ب��ا تاج��ران‬ ‫و بازرگان��ان افغانس��تانی مقی��م منطق��ه ازاد‬ ‫چابهار اظهارک��رد‪ :‬از نزدی��ک از توانمندی ها‬ ‫و ظرفیت ه��ای چابه��ار دیدن ک��ردم تا دیگر‬ ‫تاجران را تش��ویق به س��رمایه گذاری و حضور‬ ‫در این منطقه کنم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مش��کالت مطرح ش��ده ازس��وی‬ ‫تاجران پیگیری می ش��ود و از هیچ کوشش��ی‬ ‫ب��رای ح��ل مش��کالت و برداش��تن موان��ع‬ ‫سرمایه گذاری دریغ نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫سفیر جمهوری اسالمی افغانستان در تهران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬افغانستان پس از جنگ های طوالنی‬ ‫در مسیر توس��عه و ابادانی قرار گرفته و امروز‬ ‫ش��اهد هستیم تاجران این کش��ور در مناطق‬ ‫گوناگون جهان از جمله چابهار حضور دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مش��کالت پی��ش روی‬ ‫س��رمایه گذاران در هم��ه ج��ا وج��ود دارد و‬ ‫مش��کالت اقام��ت‪ ،‬ت��ردد در سراس��ر ای��ران‬ ‫و ی��ا حداق��ل در محدوده اس��تان سیس��تان‬ ‫وبلوچستان در س��طح ملی و استانی پیگیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬لی��وال همچنی��ن برق��راری پرواز‬ ‫چابهار ‪ -‬کابل را خواس��تار ش��د‪ .‬رئیس دفتر‬ ‫نمایندگ��ی وزارت امورخارج��ه در چابهار نیز‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تاجران افغانس��تان حضور فعالی در‬ ‫منطقه ازادچابه��ار دارند و تمام همکاری ها را‬ ‫ب��ا انها انجام داده ایم تا مش��کالت این تاجران‬ ‫ب��ه حداقل برس��د‪ .‬حمیدرضا طوس��ی افزود‪:‬‬ ‫شهرس��تان چابه��ار ب��ا موقعی��ت جغرافیایی‬ ‫راهب��ردی در کنار اب ه��ای ازاد‪ ،‬نقطه اتصال‬ ‫کری��دور ش��رق ایران ب��ه اب های اقیانوس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬هیات ها‪ ،‬ش��رکت ها و‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی زیادی ب��ا هماهنگی‬ ‫وزارت امورخارج��ه در چند س��ال گذش��ته از‬ ‫فرصت ه��ای تجاری‪ ،‬اقتصادی و گردش��گری‬ ‫چابهار دیدن کردن��د‪ .‬رئیس دفتر نمایندگی‬ ‫وزارت ام��ور خارجه در چابه��ار ادامه داد‪ :‬این‬ ‫دفتر تالش زیادی برای جذب س��رمایه گذاری‬ ‫کش��ورهای همسایه و منطقه کرده است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬ثبت ‪ ۱۷۶‬ش��رکت افغانستان در منطقه‬ ‫ازادچابهار نمونه ای از توجه تاجران ان کش��ور‬ ‫به سرمایه گذاری در این منطقه است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گذری بر ‪ ۱۴۲‬سال فعالیت بازار بورس فلزات اساسی انگلیس‬ ‫برگردان‪:‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ماه مه (اردیبهش��ت‪-‬خرداد) بورس فلزات لندن با‬ ‫پیش��ینه ‪ ۱۴۲‬س��ال فعالیت‪« ،‬گِی هیوی ا ِوانس» را به‬ ‫س��مت رئیس هیات مدیره منصوب کرد‪ .‬او پیش از این‬ ‫ب��ه عنوان یک بانکدار فعالیت می کرد و حاال نخس��تین‬ ‫زنی اس��ت که در این س��مت قرار می گی��رد‪ .‬این تغییر‬ ‫البت��ه نخس��تین رویداد ویژه ای نیس��ت ک��ه این نهاد‬ ‫تجرب��ه می کند‪ .‬به بهانه این انتصاب به افت و خیزهایی‬ ‫می پردازیم که بورس فلزات لندن در این س��ال ها تجربه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حلقه زدن در قهوه خانه‬ ‫پیشینه تجارت‬ ‫فلزات در‬ ‫انگلیس به‬ ‫دوران روم‬ ‫باستان برگردد‪.‬‬ ‫در ان زمان‬ ‫امپراتور روم از‬ ‫ذخایر قلع و مس‬ ‫موجود در مناطق‬ ‫وِ لز و کورن وال‬ ‫انگلیس در‬ ‫کشور‬ ‫گشایی های‬ ‫مستمر‬ ‫استفاده می کرد‬ ‫به نق��ل از ماینینگ‪-‬تکنولوژی‪ ،‬به‬ ‫به گزارش‬ ‫نظر می رسد پیشینه تجارت فلزات در انگلیس به دوران‬ ‫روم باستان برگردد‪.‬‬ ‫در ان زم��ان امپرات��ور روم از ذخایر قلع و مس موجود‬ ‫در مناطق ِولز و کورن وال انگلیس در کشورگش��ایی های‬ ‫مس��تمر اس��تفاده می کرد‪ .‬ب��ا این ح��ال برپایی نهادی‬ ‫ب��ه ن��ام بورس فل��زات لن��دن در س��ال ‪۱۵۷۱‬میالدی‬ ‫(‪۹۵۰‬خورش��یدی) ب��ا ب��ه راه افت��ادن مرک��زی به نام‬ ‫بورس سلطنتی (‪ )the RoyalExchange‬ثبت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایجاد بورس سلطنتی در ان زمان اقدامی نواورانه به‬ ‫شمار می رفت که شخصی به نام «سِ رتوماس گِریشامو»‬ ‫ط��راح ان ب��ود‪ .‬انجا فضایی مانند ب��ورس برای گردهم‬ ‫امدن بازرگانان بود‪.‬‬ ‫س��اختمان بورس س��لطنتی ‪۲‬بار ات��ش گرفت؛ یک‬ ‫ب��ار در س��ال ‪۱۶۶۶‬میالدی (‪۱۰۴۵‬خورش��یدی) و در‬ ‫پ��ی ی��ک اتش س��وزی ب��زرگ در لندن و ب��ار دیگر در‬ ‫س��ال ‪۱۸۳۸‬میالدی (‪۱۲۱۷‬خورش��یدی)‪ .‬س��پس در‬ ‫س��ال ‪۱۸۴۴‬میالدی (‪۱۲۲۳‬خورشیدی) از سوی ملکه‬ ‫ویکتوری��ا بازگش��ایی ش��د و فعالیت خ��ود را به صورت‬ ‫بانک ادامه داد‪ .‬این مرکز مبادله کاال به س��رعت ش��لوغ‬ ‫ش��د و معامله گران حاضر در انجا به چند گروه تقس��یم‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫انها در قهوه خانه های اطراف جمع می شدند‪ .‬تاجران و‬ ‫معامله گران فلزات در قهوه خانه ای به نام اورش��لیم جمع‬ ‫می ش��دند و در انجا برای معامله انچه امروز کامودیتی‬ ‫نام گرفته گرد هم می امدند‪.‬‬ ‫س��نت حلقه زدن از همان جا شکل گرفت؛ سنتی که‬ ‫تا امروز ادامه پیدا کرده و به صورت دایره ای از مبل های‬ ‫قرمز در بورس فلزات لندن ظاهر ش��ده است؛ مبل هایی‬ ‫که افراد شرکت کننده در معامله باید روی ان بنشینند‪.‬‬ ‫‹ ‹کانال سوئز؛ اغاز تحول‬ ‫در س��ال ‪۱۸۶۹‬میالدی (‪۱۲۴۸‬خورش��یدی) کانال‬ ‫س��وئز برای عبور کشتی ها باز ش��د‪ .‬این کانال اب راهی‬ ‫اس��ت در مصر به طول ‪۱۹۲‬کیلومتر که دریای مدیترانه‬ ‫را ب��ه دریای س��رخ وصل می کند و این ام��کان را برای‬ ‫کشتی ها فراهم می کند که از مسیر بین این ‪۲‬دریا عبور‬ ‫کنن��د‪ .‬این کانال اهمیت زیادی برای صادرات و واردات‬ ‫س��ال جاری میالدی‪ ،‬بورس فلزات لندن برای نخس��تین بار یک زن‬ ‫را به س��مت رئیس هیات مدیره منصوب می کند‪ .‬این زن «گِ ی هیوی‬ ‫اِ وانس» اس��ت که تجربه بیش از ‪۳۰‬س��ال فعالیت در بخش مالی را‬ ‫دارد و تاکنون در سازمان هایی مانند گروه بورس اوراق بهادار لندن‬ ‫و شرکت بیمه اویوا در انگلیس کار کرده است‬ ‫ش��مار زیادی از کامودیتی ها از جمله فلزات داش��ت‪ .‬از‬ ‫جمله پیامدهای مثبت ان اینکه قلع می توانس��ت فقط‬ ‫در ‪۳‬ماه از مالزی به انگلیس وارد شود و در همین زمان‬ ‫کم بار مس از شیلی به انگلیس برسد‪.‬‬ ‫بهره ب��رداری از ای��ن کانال و س��رعت پیش امده در‬ ‫انتقال کامودیتی ها منتهی به سیس��تم تاریخ های سریع‬ ‫روزانه ش��د که ‪۳‬ماه اینده را پوش��ش می دهد؛ شبکه ای‬ ‫که همچنان برقرار است‪.‬‬ ‫کان��ال س��وئز نی��ز ب��ه عن��وان بخ��ش حیات��ی‬ ‫تج��ارت جهان��ی فل��زات باق��ی مان��د و به وس��یله ان‬ ‫س��االنه بی��ش از ‪۳۴‬ه��زار ت��ن کان��ی و فل��ز جابه جا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فیوچرز‬ ‫‹ ‹شروع معامالت‬ ‫ِ‬ ‫فیوچرز(معامالت‬ ‫در نیمه دوم قرن ‪۱۹‬میالدی‪ ،‬تجارت ِ‬ ‫اتی) فلزات در لندن ش��روع ش��د‪ .‬این اتفاق باعث ش��د‬ ‫معامله گ��ران در تالش برای یافتن فضای کافی چندین‬ ‫ب��ار به محل ه��ای گوناگون نقل م��کان کنند؛ رویدادی‬ ‫ک��ه در نهای��ت منجر به ش��کل گیری ش��رکت معدن و‬ ‫فلزات لندن ش��د یعنی فضایی که ام��روز بورس فلزات‬ ‫لندن اس��ت‪ .‬این گروه به س��رعت رش��د ک��رد تا اینکه‬ ‫در س��ال ‪۱۸۸۲‬می�لادی (‪۱۲۶۱‬خورش��یدی) مجبور‬ ‫ش��د ب��ه س��اختمانی در لن��دن نق��ل مکان کن��د‪ .‬این‬ ‫س��اختمان با هدف ایجاد فضا برای مبادالت در خیابان‬ ‫ویتینگت��ون س��اخته ش��د و ح��دود ‪۱۰۰‬س��ال برقرار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹وقوع جنگ های جهانی‬ ‫ژوئی��ه ‪( 1914‬تیر‪-‬م��رداد ‪ )۱۲۹۳‬جنگ جهانی اول‬ ‫منجر به تعطیلی موقت بورس فلزات لندن شد‪ .‬از زمان‬ ‫بازگشایی‪ ،‬بورس فلزات لندن بدون توقف به فعالیت خود‬ ‫ادامه داد اما در سال ‪۱۹۱۴‬میالدی به دنبال وقوع جنگ‬ ‫جهانی اول‪ ،‬این وقفه اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫در ان زم��ان کمب��ود عرضه فلزات‪ ،‬اروپا را زیر فش��ار‬ ‫قرار داده بود و تقاضای چشمگیری برای اهن و فوالد از‬ ‫س��وی طرفین جنگ وجود داشت از جمله وزارت دفاع‬ ‫و نیروی دریایی‪.‬‬ ‫این تقاضا باعث شد دولت انگلیس بها و توزیع فوالد در‬ ‫س��ال های جنگ را کنترل کند‪ .‬این محدودیت ها بورس‬ ‫فلزات لندن را برای مدتی از فعالیت بازداش��ت تا اینکه‬ ‫ای��ن نهاد در پاییز ‪۲۰۱۴‬میالدی (‪۱۳۹۳‬خورش��یدی)‬ ‫فعالیت خود را از سر گرفت‪.‬‬ ‫با این حال پیش از س��ال ‪۲۰۱۴‬می�لادی و در ژوئیه‬ ‫‪۲۰۱۰‬میالدی (تیر‪-‬م��رداد ‪ )۱۳۸۹‬بورس فلزات لندن‬ ‫نخستین دفتر خود را در خارج از لندن بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫این دفتر پس از ‪۱۳۳‬س��ال فعالیت این نهاد در سنگاپور‬ ‫برقرار شد و برپایی ان رویداد مهمی برای این شرکت به‬ ‫شمار می امد که نشان از ماهیت در حال تغییر تقاضای‬ ‫فلزات داشت‪.‬‬ ‫لی��ز می�لان‪ ،‬مدی��ر وقت بخ��ش اس��یا در ان زمان‬ ‫گف��ت‪ :‬بیش��ترین اعض��ای م��ا در س��نگاپور و دیگ��ر‬ ‫مناط��ق حوال��ی ان منطقه مس��تقر هس��تند و حضور‬ ‫م��ا در ای��ن منطق��ه ب��رای پش��تیبانی از انه��ا حیاتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتصاب یک زن در راس هیات مدیره‬ ‫سال جاری میالدی‪ ،‬بورس فلزات لندن برای نخستین‬ ‫ب��ار یک زن را به س��مت رئیس هی��ات مدیره منصوب‬ ‫می کن��د‪ .‬این زن «گِی هیوی ا ِوانس» اس��ت که تجربه‬ ‫بیش از ‪۳۰‬سال فعالیت در بخش مالی را دارد و تاکنون‬ ‫در س��ازمان هایی مانند گروه ب��ورس اوراق بهادار لندن‬ ‫و ش��رکت بیم��ه اویوا در انگلیس کار کرده اس��ت‪ .‬او تا‬ ‫حدود ‪۳‬ماه دیگر و اوایل دس��امبر (اواس��ط اذر) پس از‬ ‫بازنشستگی رسمی سِ ربریان ب ِندر‪ ،‬بر این منصب خواهد‬ ‫نشست‪.‬‬ ‫رئیس برنامه ریزی و بومی سازی فوالد مبارکه خبر داد‬ ‫بومی سازی ‪ ۱۰۰‬هزار قطعه و تجهیز در فوالد مبارکه‬ ‫گ�روه معدن‪ :‬ش��رکت ف��والد مبارکه ج��زو یکی‬ ‫از ش��رکت های پیش��رو در زمین��ه بومی س��ازی‬ ‫اس��ت‪ .‬رئی��س برنامه ری��زی و بومی س��ازی ف��والد‬ ‫مبارک��ه عن��وان کرد‪ :‬ف��والد مبارکه از زمان س��اخت‬ ‫ب��ا ن��گاه بومی س��ازی و س��اخت داخل‪ ،‬ایجاد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫مصی��ب فروغی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬ف��والد مبارکه‬ ‫از س��ال ‪ ۷۲‬ب��ه بع��د به منظ��ور تامین نی��از قطعات‪،‬‬ ‫بومی س��ازی را نی��ز اغ��از ک��رد و در س��ال ‪ ۸۰‬به این‬ ‫نتیجه رس��ید که اگر بخواهد تامی��ن پایداری از داخل‬ ‫کش��ور انجام شود باید برنامه مدون و پایداری نیز برای‬ ‫س��اخت داخل داش��ته باش��د؛ بنابراین فوالد مبارکه‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬س��اختار مدیریت س��اخت داخل‬ ‫و بومی س��ازی را به طور رسمی و س��اختاریافته ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬در س��ال ‪ ۹۰‬س��اختار بومی س��ازی را برای همه‬ ‫اقالم به طور توس��عه یافته اغاز ک��رد و اکنون به جرات‬ ‫می ت��وان گفت بیش از ‪۱۰۰‬ه��زار قطعه و تجهیز مورد‬ ‫نیاز برای پش��تیبانی و تولید در فوالد مبارکه ازس��وی‬ ‫سازندگان‪ ،‬تامین کنندگان و شرکت های دانش بنیان‬ ‫داخل��ی بومی س��ازی ش��ده اس��ت و بی��ش از چن��د‬ ‫‪۱۰۰‬ش��رکت در این زمینه با ف��والد مبارکه همکاری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تامین کنندگان داخلی‬ ‫رئی��س برنامه ریزی و بومی س��ازی ف��والد مبارکه‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬حمای��ت ف��والد مبارک��ه از ش��رکت های‬ ‫داخل��ی بدین ش��کل اس��ت که فرص��ت بازار ب��ه انها‬ ‫می ده��د ت��ا ان س��ازنده ی��ا تامین کنن��ده‪ ،‬صاحب‬ ‫فناوری اقالمی ش��ود که فوالد مبارکه برای تولید نیاز‬ ‫دارد‪ .‬از منظر دیگر فوالد مبارکه ریس��ک اس��تفاده از‬ ‫کااله��ای ایرانی را در حد هم��ه نیازهای خود پذیرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫فروغی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬همچنین از منظر‬ ‫دیگر‪ ،‬فوالد مبارک��ه پیش پرداخت ها با مبالغ باال را به‬ ‫سازندگان داده و به طور بلندمدت از انها خرید می کند‬ ‫که نوعی حمایت مالی از س��ازندگان و تامین کنندگان‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ف��والد مبارک��ه در حوزه های‬ ‫مکانی��ک‪ ،‬برق‪ ،‬مواد و پلیمر به طور کامل فعال اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تمامی نیازهای فوالد مبارکه از کانال بومی سازی‬ ‫کنترل می ش��ود ت��ا انهایی که قابلیت س��اخت داخل‬ ‫دارند داخلی شده و در زمینه مواردی که امکان ساخت‬ ‫داخل به طور موقتی امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬برای رفع نیاز‬ ‫فعل��ی خرید خارجی انج��ام داده و به م��وازات ان نیز‬ ‫بومی سازی می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی از سنگ تا رنگ‬ ‫رئی��س برنامه ریزی و بومی س��ازی ف��والد مبارکه‬ ‫در ادام��ه اظهارک��رد‪ :‬ف��والد مبارک��ه ب��ا رویک��رد‬ ‫مهن��دس عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعام��ل مجموع��ه‪ ،‬قصد‬ ‫دارد از ف��از بومی س��ازی قطع��ات‪ ،‬تجهی��زات و‬ ‫م��واد ب��ه س��مت بومی س��ازی فن��اوری حرک��ت‬ ‫کن��د‪ .‬بدی��ن منظ��ور مطالع��ات اولی��ه انج��ام‬ ‫و نشس��ت های الزم برگ��زار ش��ده و س��اختارها و‬ ‫روش های��ی نیز پیش��نهاد ش��ده و امیدواریم به زودی‬ ‫ش��اهد بومی س��ازی فن��اوری در صنع��ت ف��والد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫فروغی ادامه داد‪ :‬انتظار مدیرعامل مجموعه این است‬ ‫که به دانش و فناوری صنعت فوالد از سنگ تا رنگ دست‬ ‫پیدا کنیم و این ج��زو رویکردهای اصلی فوالد مبارکه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬نیاز فوالد مبارکه پس‬ ‫از تامین قطعات و تجهیزات‪ ،‬بومی س��ازی فناوری خط‬ ‫تولید اس��ت که مکمل بومی سازی قطعات و تجهیزات‬ ‫به ش��مار م��ی رود و ب��دون یکدیگر معن��ا و مفهمومی‬ ‫ندارد‪ .‬یعنی اگر بخواهیم به دانش بومی س��ازی فوالد‬ ‫از س��نگ تا رنگ دس��ت پی��دا کنیم هم بای��د قادر به‬ ‫بومی س��ازی تجهیزات و قطعات باش��یم و هم فناوری‬ ‫را بوم��ی کنیم که فوالد مبارکه در موضوع نخس��ت به‬ ‫موفقی رس��یده و به دنبال تحقق بومی س��ازی فناوری‬ ‫اس��ت‪ .‬فروغی یاداور ش��د‪ :‬هرچند ک��ه در جهان این‬ ‫روند معکوس اس��ت‪ ،‬اما در ایران به دلیل برخی مسائل‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی که وجود داشت ما برای پایداری‬ ‫تولید خود از بومی س��ازی تجهیزات اغاز کرده و سپس‬ ‫به سراغ بومی سازی فناوری رفته ایم‪.‬‬ ‫رئیس برنامه ریزی و بومی س��ازی ف��والد مبارکه با‬ ‫تاکی��د بر این نکته که بومی س��ازی در ف��والد مبارکه‬ ‫یک اس��تراتژی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ب��ه اهدافی که‬ ‫برنامه ریزی کرده ایم‪ ،‬رس��یده ایم و چشم انداز تعریف‬ ‫شده را دنبال می کنیم و با حمایت مدیرعامل و مدیران‬ ‫ارش��د مجموعه به دنبال دستیابی به اهداف بلندمدت‬ ‫بومی س��ازی در فوالد مبارکه هس��تیم که تاکنون هم‬ ‫نتایج مطلوبی حاصل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی ‪ ۸۲‬درصدی‬ ‫رئیس برنامه ریزی و بومی س��ازی ف��والد مبارکه در‬ ‫پاسخ به این پرسش که چند قطعه دیگر شناسایی شده‬ ‫که نیازمند بومی سازی است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫از منظ��ر قطعه یدکی حدود ‪ ۲۲۰‬تا ‪ ۲۳۰‬هزار کد دارد‬ ‫ام��ا کدهای فعال ان که قطعه یدکی های مورد مصرف‬ ‫ان هس��تند ح��دود ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۱۶۰‬هزار مورد هس��تند و‬ ‫فق��ط حدود ‪۱۸‬درصد این اقالم باقی مانده که نیازمند‬ ‫بومی سازی است‪.‬‬ ‫فروغ��ی اضاف��ه ک��رد‪ :‬البت��ه اقالمی ک��ه تاکنون‬ ‫س��اخت داخل نش��ده اند به دلیل کم بودن سطح نیاز‬ ‫و به صرف��ه نبودن اقتص��ادی برای س��ازندگان‪ ،‬بومی‬ ‫نش��ده اند که در نشس��ت اخیر با س��ایر فوالدس��ازان‬ ‫ش��امل ذوب اهن‪ ،‬گل گهر‪ ،‬چادرملو و فوالد خراس��ان‬ ‫به دنبال تجمیع این اقالم و بومی س��ازی انها هس��تیم‬ ‫و خوشبختانه ش��رکت های یادش��ده امادگی خود را‬ ‫اعالم کردند تا مشکل صرفه اقتصادی با این شیوه حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فروغ��ی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخ��ی اقالم‬ ‫باقیمان��ده نیز از فناوری باال و پیچیده ای برخوردارند و‬ ‫به عبارتی قطعات های تک هستند و در نتیجه نیازمند‬ ‫سرمایه گذاری هستند که به دنبال ان نیز خواهیم رفت‪.‬‬ ‫بعضیقطعاتمحدودنیزوجودداردکهباعثمحدودیت‬ ‫تولید نمی شوند که این اقالم اصال نیازمند بومی سازی‬ ‫نیس��تند و سایر کش��ورها هم به دنبال بومی سازی ان‬ ‫برنمی ایند‪.‬‬ ‫با ما سبک زندگی اقتصادی را‬ ‫‪www.Gostaresh.news‬‬ ‫گسترشدهید‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1412‬‬ ‫پیاپی ‪2730‬‬ ‫قیمت نیمی از کاالهای‬ ‫اساسی کاهشی شد‬ ‫اینده جهان در مشت‬ ‫صنعت تفریحات‬ ‫مهم ترین مشتریان‬ ‫میگوی قشم‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫جهانگیری‪ :‬باید با نظارت جدی و دقیق‪ ،‬نگرانی مردم از افزایش قیمت ها رفع شود‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹می پذیریم که اسیب دیده است‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری با تاکید ب��ر اینکه از‬ ‫جدی تری��ن مس��ائل کش��ور‪ ،‬موضوع ق��درت خرید‬ ‫مردم اس��ت‪ ،‬به شوک وارد ش��ده به اقتصاد ایران در‬ ‫سال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬اشاره کرد و گفت‪ :‬دولت در سال‬ ‫‪ ۹۲‬تالش کرد تا با روش های اقتصادی قدرت خرید‬ ‫م��ردم را که در س��ال های پیش از ان اس��یب دیده‬ ‫بود‪ ،‬ترمیم کند‪ .‬از اوایل س��ال ‪ ۹۷‬نیز با شوک دوم‬ ‫اقتصادی روبه رو ش��دیم و تورم سیر صعودی گرفت‬ ‫و باید تالش کنیم ب��ا راهکارهای اقتصادی از قدرت‬ ‫خرید مردم حمای��ت کنیم‪ .‬جهانگیری با بیان اینکه‬ ‫دول��ت و نظام این واقعی��ت را که قدرت خرید مردم‬ ‫اسیب دیده می پذیرد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬دولت تالش می کند‬ ‫به ویژه در ماه های پایانی س��ال بار جدیدی از طریق‬ ‫بودجه بر نقدینگی کشور تحمیل نشود‪ .‬امروز نه تنها‬ ‫در حد نیازهای امس��ال‪ ،‬بلکه برای ماه های نخس��ت‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬نی��ز کاال در انبارها وج��ود دارد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه حضور قدرتمندانه مجموعه س��تاد تنظیم‬ ‫بازار و بازوهای نظارتی ان می تواند مانع سوءاستفاده‬ ‫و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم باشد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه روند تامین کاال از مبادی داخلی و‬ ‫خارجی به ش��کل کامال طبیعی در حال انجام است‬ ‫طبیعتا نباید ش��اهد افزایش قیمت ها باشیم‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری با تاکید بر اینک��ه هیچ نهاد و‬ ‫س��ازمانی تا پایان سال ‪ ۹۸‬اجازه صدور افزایش نرخ‬ ‫را ن��دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انچه در اختیار دولت اس��ت از‬ ‫جمل��ه نرخ حامل های انرژی مانن��د اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و‬ ‫گازوئیل به هیچ وجه تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬به هیچ وجه‬ ‫افزایش نرخ نخواهد داشت و اگر مجوزی هم در این‬ ‫زمینه صادر ش��ده که تا به حال به کار گرفته نشده‬ ‫اس��ت اجرای ان متوقف خواهد ش��د‪ .‬از تمام نهادها‬ ‫و س��ازمان های دیگر که امکان صدور مجوز افزایش‬ ‫ن��رخ دارند هم می خواهیم که چنی��ن مجوزهایی را‬ ‫صادر نکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تا بهمن فرصت دارید‬ ‫معاون اول رئیس جمه��وری با بیان اینکه دولت از‬ ‫راه اندازی س��امانه جامع تجارت برای نظارت بر بازار‬ ‫به طور کامل حمای��ت می کند‪ ،‬افزود‪ :‬همه نهاد هایی‬ ‫که باید به س��امانه جامع تجارت متصل ش��وند باید‬ ‫تا بهمن که اخرین فرصت اس��ت ای��ن کار را انجام‬ ‫دهند تا رون��د تولید‪ ،‬توزیع و مص��رف به طور کامل‬ ‫زی��ر نظر قرار گیرد و وضعی��ت ذخایر کاالیی و روند‬ ‫توزی��ع در هر لحظه به طور دقیق قابل رصد باش��د و‬ ‫نهادهای نظارتی نیز بتوانند با تخلف ها برخورد کنند‬ ‫و چنانچه نه��ادی در این زمینه تعلل کند با مدیران‬ ‫ان برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹به هنگام و حداکثری‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز با بیان اینکه پس از تغییر‬ ‫نرخ بنزی��ن روی ب��ار روانی‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬تشدید بازرسی ها‬ ‫و حض��ور بهن��گام و اثر گذار‬ ‫نهاد ه��ای گوناگون در تنظیم‬ ‫بازار کشور به جد کار کردیم‬ ‫و خوش��بختانه در چن��د روز گذش��ته و براس��اس‬ ‫امارهای موجود جو روانی بازار به خوبی کنترل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬رضا رحمان��ی افزود‪ :‬در ای��ن دوره ‪ ۳‬دغدغه‬ ‫اصلی شامل وفور و در دسترس بودن انواع کاال‪ ،‬رصد‬ ‫رون��د تولی��دات کاالیی در کش��ور و رویارویی با جو‬ ‫روان��ی بازار در دس��تور کار ویژه س��تاد تنظیم بازار‬ ‫کش��ور بوده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از نخس��تین روز‬ ‫اج��رای ط��رح س��همیه بندی بنزی��ن در کش��ور‪،‬‬ ‫نشس��ت های کارگروه ملی تنظیم بازار کشور به طور‬ ‫روزانه و مستمر در حال برگزاری است‪ .‬بازرسی ها در‬ ‫‪ ۳‬الیه مشخص در حال انجام است که البته پیشگام‬ ‫اجرای ای��ن طرح خود اصناف هس��تند و س��ازمان‬ ‫حمایت‪ ،‬بازرس��ان س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ها و تعزی��رات حکومت��ی در الیه های بعدی‬ ‫مسئولیت های محوله را پیگیری می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۵‬درصد افزایش نرخ تخلف است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه براساس‬ ‫امار در روند کلی تولیدات کش��ور مش��کلی به وجود‬ ‫نیام��ده و در بحث وفور کاال هم چه در بخش ذخایر‬ ‫و چه موارد موجود در شبکه توزیع و انبارها مشکلی‬ ‫نداری��م‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬در روند کنترل ب��ازار محدود‬ ‫به بازرس��ی نیس��تیم و اولویت کنترل از مبدا است‬ ‫و ب��ا راه اندازی س��امانه های جامع تجارت براس��اس‬ ‫برنام��ه دقیق در حال رصد و پایش بازار هس��تیم و‬ ‫هوشمندسازی روند بازرسی ها را دنبال می کنیم‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ ۱۶ :‬قلم کاال از ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی رصد شده‬ ‫باالی ‪۵‬درصد افزایش نرخ داشته اند‪ ،‬این تخلف است‬ ‫و باید برخورد ش��ود‪ .‬بازار شب عید نیز از هم اکنون‬ ‫در حال برنامه ریزی است‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به نظر مردم‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماعی هم در نشست ستاد‬ ‫تنظیم بازار کشور گفت‪ :‬برای‬ ‫تحول در نظام توزیع و تامین‪،‬‬ ‫توجه به راه اندازی سامانه های‬ ‫الکترونیک ضروری اس��ت که‬ ‫جای بسی خوش��حالی است‬ ‫که اقدام ه��ای خوبی در این زمینه از س��وی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت انجام ش��ده اس��ت‪ .‬محمد‬ ‫ش��ریعتمداری افزود‪ :‬برای تنظی��م بازار‪ ،‬تامین مالی‬ ‫م��ورد نی��از بای��د در دس��تور کار قرار بگی��رد‪ .‬روند‬ ‫قیمت گ��ذاری و افزایش ن��رخ کاال و خدمات هم در‬ ‫بخش دولتی و ه��م در بخش خصوصی باید فعال در‬ ‫این ش��رایط برای تنظیم بازار متوقف شود‪ .‬وزیر کار‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬هم��کاری و هماهنگ��ی نهاد ه��ای‬ ‫اطالع رس��انی کش��ور با تنظیم بازار باید مدنظر واقع‬ ‫ش��ده و باید نظر مردم در رون��د اجرایی تنظیم بازار‬ ‫لحاظ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰‬میلیون تن ذخیره کاال‬ ‫معاون بازرگانی داخلی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز‬ ‫در این نشس��ت از ثبات کلی‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د کااله��ا پ��س از‬ ‫افزایش نرخ بنزین خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬س��ال گذش��ته افزون‬ ‫ب��ر‪ ۲۱‬میلی��ون ت��ن کاالی‬ ‫اساسی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬وارد کشور شده است و در ‪ ۷‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال ‪ ۱۴‬میلیون تن وارد و ذخیره شده‬ ‫اس��ت که ‪ ۱۰‬میلیون تن ذخایر کاال تا قبل از شروع‬ ‫ط��رح افزایش نرخ بنزین بوده اس��ت‪ .‬عباس قبادی‬ ‫اف��زود‪ :‬بی��ش از ‪ ۲۰‬ه��زار تن کاال در ای��ام محرم و‬ ‫اربعین عرضه ش��ده و همچنین توزیع ‪ ۲۲۵‬هزار تن‬ ‫کاالی اساس��ی برای ماه رمضان انجام شده است و با‬ ‫توجه به اینکه در ایام نوروز سال گذشته ‪ ۶۰‬هزارتن‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۳۹‬درصدی بازرسی ها‬ ‫همچنی��ن رئی��س س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان در نشس��ت‬ ‫ستاد تنظیم بازار کشور اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در هفته پس از افزایش‬ ‫ن��رخ بنزین نس��بت به هفته‬ ‫پی��ش از ان‪ ،‬تع��داد‬ ‫بازرس��ی های بازرس��ان س��ازمان حمایت در سطح‬ ‫کشور‪ ۳۹.۶ ،‬درصد افزایش یافته است‪ .‬عباس تابش‬ ‫افزود‪ :‬در همین راس��تا تعداد پرونده های متش��کله‬ ‫‪ ۴۵.۵‬درص��د و همچنین ارزش ریال��ی پرونده های‬ ‫متش��کله نی��ز ‪ ۱۹۳.۴۴‬درصد با رش��د روبه رو بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پ��س از اج��رای ط��رح افزایش نرخ‬ ‫بنزین‪ ،‬نشست تنظیم بازار با این هدف که جلوی بار‬ ‫روانی که بر اثر برخی س��ودجویی ها ایجاد می ش��ود‪،‬‬ ‫گرفته ش��ده و تشکیل جلس��ه داد‪ .‬از سرمنشاء کاال‬ ‫روند قیمتی را مورد بازرسی و رصد قرار می دهیم که‬ ‫امار نشان می دهد در ‪ ۷‬ماه نخست امسال نسبت به‬ ‫مدت مشابه س��ال ‪ ۹۷‬تعداد بازرسی ها ‪ ۱۲.۷‬درصد‬ ‫افزای��ش یافته و تعداد پرونده های متش��کله ‪ ۵۶.۶‬و‬ ‫ارزش ریالی پرونده ها ‪ ۷۳‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫تاب��ش گفت‪ :‬روند قیمتی ‪ ۵۳‬قلم از ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی‬ ‫اساسی و مورد نیاز مردم که به طور روزانه رصد شده‪،‬‬ ‫کاهش��ی است‪۱۶ ،‬مورد افزایش ان باالی ‪ ۵‬درصد و‬ ‫نرخ ‪ ۲۲‬قلم ثابت بوده است‪.‬‬ ‫نه تنها در حد‬ ‫نیازهای امسال‪،‬‬ ‫بلکه برای‬ ‫ماه های نخست‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬نیز‬ ‫کاال در انبارها‬ ‫وجود دارد‬ ‫‹ ‹‪80‬درصد گازوئیل سوز هستند‬ ‫یک��ی از بخش های��ی که در‬ ‫تامی��ن کاال و قیم��ت نهایی‬ ‫ب��رای رس��یدن ب��ه دس��ت‬ ‫مصرف کنن��ده مه��م تلق��ی‬ ‫می شود؛ باربری و حمل و نقل‬ ‫اس��ت که در این ب��اره رئیس‬ ‫اتحادی��ه بارفروش��ان تهران‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬افزایش نرخ بنزین ارتباطی با بارهای ما‬ ‫ندارد و تاثیری در قیمت تمام ش��ده نخواهد داش��ت‬ ‫چراک��ه باالی ‪80‬درصد خودروهای ما گازوئیل س��وز‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حسن صابری هرندی در گفت وگو با‬ ‫با اشاره‬ ‫به اینکه قیمت بار ما براس��اس عرضه و تقاضا تعیین‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر ه��م این اصالح نرخ بنزین‬ ‫تاثی��ری بر بار محصوالتی که با خودرو بنزینی حمل‬ ‫می شود داش��ته باشد جزو هزینه کش��اورز محاسبه‬ ‫خواهد شد؛ مانند س��بد و چیدمان بار و‪ ...‬که بسیار‬ ‫اندک است‪ .‬وی با تاکید براینکه محصوالت به وفور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هرهفته کش��ف قیمت داریم و‬ ‫براساس ان نیز بار به فروش می رسد‪.‬‬ ‫صابری هرندی با اش��اره به نرخ گوجه فرنگی که در‬ ‫روزهای گذشته با افزایش قیمت روبه رو شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این موضوع به دلیل بارندگی و هوای سرد است‬ ‫که چیدن محصول را س��خت می کند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که تولید نسبت به سال گذشته افزایش داشته‬ ‫و نگرانی درباره کمبود این محصول وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه بارفروش��ان تهران تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫گوج��ه فرنگی های انباری بین ‪ 4‬ت��ا ‪ 5‬هزارتومان و‬ ‫مابقی نیز بین ‪8‬تا ‪ 9‬هزار تومان به فروش می رس��د‪.‬‬ ‫گوجه فرنگی های گلخانه ای اما با نرخ های باالتر وجود‬ ‫دارد که درصد کمی از بازار را شامل می شود‪.‬‬ ‫صابری هرن��دی گفت‪ :‬نظارت های ما در این مدت‬ ‫تش��دید یافته اس��ت و در این زمین��ه اطالعیه های‬ ‫گوناگون به صنوف ابالغ کرده ایم‪.‬‬ ‫هیچ دلیلی برای‬ ‫تغییر عمده سطح‬ ‫قیمت ها وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬همه‬ ‫نهادها باید از‬ ‫ستاد تنظیم بازار‬ ‫حمایت کنند تا‬ ‫مردم اطمینان‬ ‫یابند از حقوق‬ ‫انها با جدیت‬ ‫حمایت می شود‬ ‫علی نقیب‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‬ ‫صنای��ع ای��ران‪ ،‬ظرفیت باالیی ب��رای بهبود‬ ‫وضعیت رش��د اقتصادی کشور دارد اما به دالیل‬ ‫گوناگون‪ ،‬اثر صنایع در س��ال های گذش��ته بر‬ ‫تولید ناخالص داخلی مثبت نبوده است‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین دالیل این مسئله‪ ،‬رفتار سازمان های‬ ‫مربوط به صنایع اس��ت‪ .‬قوانین و مقررات خوبی‬ ‫با مش��ورت فعاالن بخش خصوصی در اتاق های‬ ‫بازرگان��ی ته��ران و ای��ران تهی��ه و در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی تصویب می شود اما متاسفانه‪،‬‬ ‫سازمان های مربوط تالشی به رعایت این قوانین‬ ‫ندارند‪ .‬در همه ش��عارهای اقتصادی سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬حمایت از صنعت بارها مورد تاکید قرار‬ ‫گرفت��ه اما س��ازمان ها‪ ،‬در اجرای هر قانونی‪ ،‬به‬ ‫جای پایبندی به حمایت از صنایع‪ ،‬به منافع خود‬ ‫فکر می کنند‪ .‬بانک ها‪ ،‬سازمان تامین اجتماعی‬ ‫و وزارت اقتصاد و دارایی در ش��رایطی به صنایع‬ ‫فش��ار می اورند که خام فروشی وصادرات منابع‬ ‫طبیعی به ویژه در حوزه نفت به کمترین میزان‬ ‫ممکن رسیده است‪ .‬تنها راه عبور از دشوارهای‬ ‫تحریم‪ ،‬حمایت از صنعت است اما سازمان ها این‬ ‫اهمیت را درک نکرده و به اصطالح ما یک ساز‬ ‫می زنیم و انها س��ازی دیگر‪ .‬صنعت یک جزیره‬ ‫نیست‪ .‬نمی توان در شرایط کنونی از اصالحات‬ ‫درون صنعت��ی گفت و صرف اجرای ان را عامل‬ ‫حرکت صنعت دانس��ت‪ .‬صنعت به طور حتم به‬ ‫س��رمایه در گردش و حمایت از عرضه و فروش‬ ‫انچ��ه تولی��د می کند نی��از دارد‪ .‬صنایع ایرانی‬ ‫در رقابت با ش��رکت های خارج��ی قرار دارند و‬ ‫نمی توان این فضا را در نظر نگرفت‪ .‬متاس��فانه‬ ‫بعضی قوانین‪ ،‬به خروج سرمایه از صنایع داخلی‬ ‫منجر ش��ده است‪ .‬از جمله قوانین واردات با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی اس��ت‪ .‬زمان��ی که یک کاال با ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومان وارد ش��ود‪ ،‬نه فقط از س��ازنده ان‬ ‫کاال بلک��ه از زنجیره تولیدکنندگان خارجی که‬ ‫در بس��ته بندی و تهیه دیگر ملزومات تولید ان‬ ‫فعال بودند‪ ،‬حمایت می کنیم‪ .‬این درحالی است‬ ‫ک��ه زنجیره صنایع در ایران باید ارز مورد نیاز را‬ ‫از بازار ازاد تهیه کنند و برای تامین سرمایه در‬ ‫گردش بیش از ‪ ۲۰‬درصد بهره بپردازند‪ .‬صنعت‬ ‫نمی تواند به تنهایی مش��کالت را حل کند و به‬ ‫حمایت بیشتری نیاز دارد‪.‬‬ ‫تامین عمده نیازهای کشور‬ ‫با ارز حاصل از صادرات‬ ‫مع��اون اقتصادی رئیس جمه��وری با اعالم‬ ‫ذخایر مناسب کاالهای استراتژیک در کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عمده نیازهای امروز کشور با ارز حاصل‬ ‫از صادرات تامین می ش��ود‪ .‬به گزارش فارس‪،‬‬ ‫محم��د نهاوندی��ان در بازدید از س��امانه های‬ ‫گمرک ایران با اشاره به اینکه براساس گزارش‬ ‫س��تاد مبارزه با قاچاق کاال تالش های موثری‬ ‫در هوشمند س��ازی فراین��د تجارت کش��ور‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬به غی��ر از مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال‪ ،‬در بخش جنگ اقتصادی نیازمند فرایند‬ ‫تجارت هوشمند هستیم‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمه��وری با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه در قال��ب مدیریت هوش��مند کاال‬ ‫بای��د خ��واب کاال در فرایند تج��ارت کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در بح��ث تولید و مصرف‪،‬‬ ‫نهاد ه��ا باید بتوانند در تکمیل فرایند تجارت‬ ‫اطالع��ات را به طور لحظه ای تب��ادل کنند و‬ ‫گمرک نیز موضوع نظارت در این س��امانه را‬ ‫در دستور داشته باشد‪.‬‬ ‫نهاوندیان با اش��اره به اینکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مسئول تجارت کشور و بانک‬ ‫مرک��زی مدیریت ب��ازار ارز را انجام می دهد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امروز در رساندن کاال به تولیدکنندگان‬ ‫گام های بزرگی برداش��ته شد و گمرک نیز به‬ ‫عنوان س��ازمان مس��ئول توانست پیوند مورد‬ ‫نیاز را ایج��اد کند‪ .‬مع��اون رئیس جمهوری‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه اینکه سیاس��ت کش��ور کار با‬ ‫همس��ایگان اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫عمده نیازهای کشور با ارز حاصل از صادرات‬ ‫تامین می شود از این رو هوشمند سازی تجارت‬ ‫باید دنبال ش��ود و این اقدام ها‪ ،‬پاس��خ عملی‬ ‫ایران به تحریم ها به شمار می رود که از سوی‬ ‫کشور در حوزه تجارت دنبال می شود‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به تراز مثبت تجاری کشور در سال های‬ ‫متوالی تاکید کرد‪ :‬به منظور بهبود استفاده از‬ ‫فناوری اطالعات و ارتقای س��طح کارایی در‬ ‫گمرکات نیازمند تالش های بیشتر و برقراری‬ ‫پیوندها میان نهاد ها هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹از قدرت خرید مردم حمایت می کنیم‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در‬ ‫نشس��ت تنظیم بازار دیروز با‬ ‫تاکی��د براینک��ه در ش��رایط‬ ‫کنونی هیچ دلیلی برای تغییر‬ ‫عمده س��طح قیمت ها وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همه نهادها‬ ‫بای��د از س��تاد تنظی��م بازار‬ ‫حمایت کنند تا مردم اطمینان یابند از حقوق انها با‬ ‫جدیت حمایت می ش��ود‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬اس��حاق‬ ‫جهانگی��ری تصریح کرد‪ :‬هم��ه تصمیم های دولت با‬ ‫ّنیت تامین منافع مردم اتخاذ ش��ده است و دولت از‬ ‫عمق جان اعتراض و صدای مردم را می شنود و برای‬ ‫ان احترام قائل اس��ت و ت�لاش خواهد کرد به انچه‬ ‫مورد انتظار مردم اس��ت‪ ،‬جامه عمل بپوشاند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه اگر احساس کنیم جایی در تصمیم گیری‬ ‫اش��تباه کرده ای��م به طور حتم اص�لاح خواهیم کرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬همه باید به تالش ها در راس��تای رفع دغدغه‬ ‫م��ردم در زمینه تغییر قیمت ه��ا ادامه دهند‪ .‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬باید راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر‬ ‫اوضاع در کارگروه های تخصصی مورد بررس��ی دقیق‬ ‫و تصمیم گیری مس��ئوالنه قرار گیرد‪ .‬هدف این باشد‬ ‫که هیچ بار و هزینه جدیدی به مردم تحمیل نشود‪.‬‬ ‫افزایش نرخ بنزین ارتباطی با بارهای ما ندارد و تاثیری در قیمت‬ ‫تمام ش��ده نخواه��د داش��ت چراکه ب��االی ‪80‬درص��د خودروهای ما‬ ‫گازوئیل سوز هستند‬ ‫ذخیره میوه داشتیم‪ ،‬امس��ال نیز ذخیره سازی اقالم‬ ‫مورد نظر اغاز شده است‪.‬‬ ‫تنها راه عبور‬ ‫از دشواری های‬ ‫تحریم‬ ‫یادداشت‬ ‫دولت تا پایان سال تغییری در قیمت ها نخواهد داد‬ ‫پ��س از افزایش نرخ بنزین ک��ه بیش از یک هفته‬ ‫از اجرای ان می گذرد‪ ،‬دولت نشس��ت های فوق العاده‬ ‫تنظی��م بازار تش��کیل داد ک��ه دیروز نی��ز هفتمین‬ ‫نشس��ت ان برگزار شد؛ ان هم پر و پیمان تر‪ .‬نشست‬ ‫تنظیم بازار دیروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬وزیر دادگس��تری‪،‬‬ ‫رئی��س س��ازمان حمایت حق��وق مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬رئیس س��ازمان تعزیرات حکومتی و‬ ‫مدیران و مس��ئوالن مرتبط با حوزه بازار در نهادهای‬ ‫دولتی برگزار شد‪.‬‬ ‫پس از اینکه س��ران قوا درصدد اصالح نرخ بنزین‬ ‫برامدن��د و در نهای��ت پس از ماه ها کش��مکش نرخ‬ ‫را اص�لاح کردند‪ ،‬طرح س��همیه بندی بنزین اجرایی‬ ‫ش��د‪ ،‬نگرانی هایی مبنی ب��ر افزایش نرخ تمام کاالها‬ ‫و خدمات در جامعه به وجود امد برهمین اس��اس از‬ ‫همان روزهای نخست هفته گذشته مسئوالن دولتی‬ ‫از هر طریقی این اطمینان را به مردم دادند که بازار‬ ‫در کنترل است و کاالها افزایش نرخ نخواهند داشت‪.‬‬ ‫ضمن اینکه به طور مس��تمر نشس��ت هایی با حضور‬ ‫نماین��ده نهادهای ذی ربط برگزار ش��د تا تدابیر الزم‬ ‫در راس��تای صیانت از حقوق مصرف کننده و حفظ و‬ ‫کنترل بازار اندیشیده شود‪.‬‬ ‫هرچند مسئوالن تاکید می کنند و بازرسان نیز در‬ ‫سطح شهر کنترل ها را تشدید کرده اند اما مردم هنوز‬ ‫هم ای��ن اطمینان را از افزای��ش نیافتن قیمت ها در‬ ‫بازار ندارند و یک��ی از عوامل مهم تحقق این نگرانی‬ ‫رفتار خ��ود مردم اس��ت؛ مردم یعن��ی تولیدکننده‪،‬‬ ‫توزیع کنن��ده و فروش��نده‪ .‬اگر یک��ی از این حلقه ها‬ ‫دچار وسوس��ه ش��ود و بخواهد نرخ را بی هیچ دلیلی‬ ‫باال ببرد؛ این اطمینان از مردم س��لب می ش��ود که‬ ‫مگر دولت قرار نبود بازار را رصد کند و وعده داد که‬ ‫قیمت ها افزایش پیدا نمی کند؟ واقعیت این است که‬ ‫رص��د و کنترل دولت به تنهایی کافی نیس��ت چراکه‬ ‫کنت��رل ‪۱۰۰‬درصدی این وضعی��ت به قدرتی بزرگ‬ ‫و گس��ترده نیاز دارد و در نتیجه این رصدها از خود‬ ‫مردم اغاز می ش��ود؛ درس��ت از جایی ک��ه نه کرایه‬ ‫تاکسی را بیهوده باال می بریم و نه ماست را بیشتر از‬ ‫نرخ مصوب به فروش می رسانیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1412‬‬ ‫پیاپی ‪2730‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قیمت نیمی از کاالهای اساسی کاهشی شد‬ ‫درخواست تجاری‬ ‫افغانستان از ایران‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران با‬ ‫اش��اره به عوامل موثر در توسعه تجارت ایران‬ ‫با افغانس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از درخواس��ت های‬ ‫افغانس��تان برای توس��عه این تجارت اعمال‬ ‫تعرفه ترجیحی یک طرفه ب��رای واردات کاال‬ ‫به ایران است‪.‬‬ ‫حمی��د زادبوم در گفت وگو با فارس‪ ،‬درباره‬ ‫وضعیت تجارت ایران با افغانستان و در پاسخ‬ ‫ب��ه این پرس��ش که چ��را باوج��ود تاکید بر‬ ‫تجارت به کشورهای همسایه تجارت ایران با‬ ‫افغانستان ناچیز است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سهم ما از‬ ‫صادرات به افغانستان در ‪ ۷‬ما ه نخست امسال‬ ‫بیش از یک میلی��ارد دالر بوده‪ ،‬در حالی که‬ ‫رقم صادرات س��االنه ما به این کش��ور حدود‬ ‫‪۳‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه افغانس��تان بازار خوبی ب��رای ایران‬ ‫اس��ت و ما از س��هم خوبی در بازار افغانستان‬ ‫برخوردار هس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬سهم ما از صادرات‬ ‫به افغانس��تان از برخی کش��ورهای همسایه‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ازار افغانس��تان از‬ ‫ظرفیت های فراوانی برخوردار اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تالش می کنیم س��هم خ��ود را از این‬ ‫بازار افزایش دهیم اما مشکالتی برای توسعه‬ ‫صادرات به این کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫زادبوم افزود‪ :‬تجارت بین ایران و افغانستان‬ ‫یک طرف��ه و به س��ود ایران اس��ت و س��هم‬ ‫صادرات ایران به این کش��ور بیش��تر اس��ت‪.‬‬ ‫افغانستان هم خواهان توسعه تجارت با ایران‬ ‫است و روی صادرات محصوالت کشاورزی به‬ ‫ایران تاکید دارد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان توس��عه تج��ارت ای��ران‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا وزارت جه��اد کش��اورزی رایزنی‬ ‫نهایی انجام ش��ده ت��ا درب��اره واردات برخی‬ ‫محصوالت کش��اورزی افغانستان به ایران که‬ ‫ما نیاز بیشتری به واردات ان داریم مساعدت‬ ‫کن��د‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین این کش��ور خواهان‬ ‫تخفیف ه��ای ترجیح��ی یک جانب��ه درب��اره‬ ‫صادرات چند قلم کاال به ایران است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران با‬ ‫اش��اره به بازارچه های مرزی که سهم باالیی‬ ‫در تجارت ما به افغانستان دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مدتی‬ ‫اس��ت افغانس��تان این بازارچه ها را به احتمال‬ ‫زی��اد به دلیل اینک��ه پایانه گمرک��ی در انجا‬ ‫نداشته‪ ،‬بس��ته است‪ .‬بنابراین برای بازگشایی‬ ‫ان باید تالش کرد؛ چراکه به طور قطع این امر‬ ‫در توس��عه تجارت دو کشور موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫در ‪ ۵‬سال گذشته تجارت ما به افغانستان در‬ ‫حال توسعه بوده و این مسئله باعث خرسندی‬ ‫اس��ت اما باید برای توسعه ان بیشتر تالش و‬ ‫موانع را رفع کرد‪.‬‬ ‫گزارش بانک جهانی از‬ ‫دولت ایران در کارامدی‬ ‫بانک جهانی با بررسی ‪ ۲۰۹‬دولت جهان به‬ ‫لحاظ کارامدی‪ ،‬دولت ایران را در رده ‪ ۱۳۱‬و‬ ‫پایین تر از دولت هایی مثل سنگاپور‪ ،‬سوئیس‪،‬‬ ‫ان��دورا‪ ،‬امارات‪ ،‬تای��وان‪ ،‬قطر‪ ،‬هن��د و اردن‬ ‫قرار داد‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬بانک جهانی در‬ ‫گزارشی به بررسی وضعیت کارامدی دولت ها‬ ‫در ‪ ۲۰۹‬کشور جهان پرداخته و براساس امار‬ ‫س��ال گذشته میالدی نمره ای از صفر تا ‪۱۰۰‬‬ ‫را به هر کش��ور در ش��اخصی به نام ش��اخص‬ ‫کارام��دی دولت ه��ا داده اس��ت‪ .‬دولت ایران‬ ‫در ش��اخص کارامدی دولت ها نمره ‪ ۳۷.۵‬را‬ ‫به دس��ت اورده و در رده بندی جهانی جایگاه‬ ‫‪ ۱۳۱‬را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫اساس کارامدی ‪ ۱۳۰‬دولت در جهان در سال‬ ‫گذش��ته میالدی بیشتر از دولت ایران در این‬ ‫س��ال بوده و ‪ ۷۸‬دولت نیز کارامدی کمتری‬ ‫نسبت به دولت ایران داشته اند‪.‬‬ ‫در رده بن��دی جهان��ی‪ ،‬دولت س��نگاپور با‬ ‫کس��ب نم��ره ‪ ۱۰۰‬ب��ه عن��وان کارامدترین‬ ‫دولت شناخته شده است و سوئیس با کسب‬ ‫نم��ره ‪ ۹۹.۵‬و فنالند با نمره ‪ ۹۹‬به ترتیب در‬ ‫رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫برخی دولت های دیگر که کارامدی بیشتری‬ ‫نس��بت به دولت ایران داش��ته اند عبارتند از‬ ‫ان��دورا‪ ،‬هنگ کن��گ‪ ،‬نروژ‪ ،‬دانم��ارک‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫ام��ارات‪ ،‬تایوان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬قط��ر‪ ،‬یونان‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫اردن‪ ،‬کویت و تونس‪.‬‬ ‫برخ��ی دولت ها نی��ز که در رتب��ه پایین تر‬ ‫از دول��ت ای��ران ق��رار گرفته ان��د عبارتند از‬ ‫الجزایر‪ ،‬مالدیو‪ ،‬مصر‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬نیجر‪ ،‬گابن‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬زیمبابوه‪ ،‬چاد و سودان‪ .‬کشور‬ ‫تازه تاس��یس س��ودان جنوبی با کسب نمره‬ ‫صف��ر به عن��وان ناکارامدتری��ن دولت جهان‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‪ :‬جدیدترین امار منتش��ر شده از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نش��ان می دهد نرخ نیمی از کاالهای‬ ‫اساسی در شهریور امسال نسبت به مرداد کاهشی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این امار نش��ان می دهد از بین ‪ ۴۳‬کاالی‬ ‫اساس��ی نرخ ‪ ۲۲‬کاال در شهریور امسال نسبت به ماه پیش از‬ ‫ان کاهش یافته اس��ت‪ .‬براساس این امار بیشترین کاهش نرخ‬ ‫مربوط به س��یب زمینی درجه یک‪ ،‬جوجه یک روزه گوش��تی و‬ ‫شهریور‬ ‫کاال نام‬ ‫واحد‬ ‫برنج پاکستانی باسماتی درجه‪1‬‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪107810‬‬ ‫برنج تایلندی‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪75518‬‬ ‫برنج طارم اعال‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪228674‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫امسال رسیده است‪.‬‬ ‫قیمت شیر استریل پاکتی ‪ ۲.۵‬درصد و موز درجه یک نیز در‬ ‫این مدت ‪ ۱۱.۷‬و ‪ ۸.۶‬درصد افزایش داشته و به حدود ‪۷۱۰۰‬‬ ‫و ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫گوجه فرنگی ب��وده که به ترتی��ب ‪ ۲۰.۱ ،۲۳.۲‬و ‪ ۱۵.۴‬درصد‬ ‫کاهش نرخ داش��تند و در شهریور امسال با نرخ حدود ‪،۴۷۰۰‬‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬و ‪۲۸۰۰‬تومان به فروش رسیده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹خیار صدرنشین افزایش قیمت‬ ‫‹ ‹چه خبر از نرخ گوشت و مرغ؟‬ ‫بیشترین افزایش نرخ نیز در این مدت مربوط به خیار رسمی‬ ‫درجه یک ب��وده که با افزایش ‪۱۸.۶‬درصدی نرخ ان از کیلویی‬ ‫‪ ۳۴۰۰‬توم��ان در م��رداد به حدود ‪ ۴‬هزار تومان در ش��هریور‬ ‫مرداد‬ ‫‪1398‬‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫شهریور‬ ‫شهریور‬ ‫امارها نش��ان می دهد نرخ گوش��ت گوس��فندی در شهریور‬ ‫امس��ال نسبت به ماه پیش از ان‪ ،‬ثابت بوده و نرخ ان به حدود‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫کاال نام‬ ‫واحد‬ ‫شهریور ‪1398‬‬ ‫مرداد ‪1398‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫شهریور ‪1398‬‬ ‫شهریور ‪1397‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫سیمان خاکستری تیپ ‪ 2‬پاکتی‬ ‫پاکت‬ ‫‪142480‬‬ ‫‪140172‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪142480‬‬ ‫‪97114‬‬ ‫‪46.7‬‬ ‫سیمان خاکستری تیپ ‪ 2‬فله‬ ‫تن‬ ‫‪2252187‬‬ ‫‪2237623‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪2252187‬‬ ‫‪1530148‬‬ ‫‪47.2‬‬ ‫سیمان خاکستری تیپ ‪ 1 -335‬پاکتی‬ ‫پاکت‬ ‫‪141490‬‬ ‫‪140772‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪141490‬‬ ‫‪94143‬‬ ‫‪50.3‬‬ ‫شکر سفید‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪51903‬‬ ‫‪51858‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪51903‬‬ ‫‪36187‬‬ ‫‪43.4‬‬ ‫‪53377‬‬ ‫‪54181‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪53377‬‬ ‫‪38679‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪83323‬‬ ‫‪81948‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪83323‬‬ ‫‪70844‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪106177‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪107810‬‬ ‫‪87378‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪74264‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪75518‬‬ ‫‪57233‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪232431‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪228674‬‬ ‫‪138300‬‬ ‫‪65.3‬‬ ‫پیاز‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪26980‬‬ ‫‪27922‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪26980‬‬ ‫‪17238‬‬ ‫‪56.5‬‬ ‫شکر بسته ‪ 900‬گرمی‬ ‫تخم مرغ‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪78595‬‬ ‫‪83382‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪78595‬‬ ‫‪89627‬‬ ‫‪-12.3‬‬ ‫عدس درجه یک‬ ‫تیراهن نمره‪ 14‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪47383‬‬ ‫‪47411‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪47383‬‬ ‫‪51396‬‬ ‫‪-7.8‬‬ ‫تیراهن نمره‪ 16‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪44694‬‬ ‫‪44486‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪44694‬‬ ‫‪45473‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫تیراهن نمره‪ 18‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪45379‬‬ ‫‪44384‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪45379‬‬ ‫‪44659‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫جو خارجی‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪17488‬‬ ‫‪17255‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪17488‬‬ ‫‪13752‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫جو داخلی‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪20188‬‬ ‫‪20479‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪20188‬‬ ‫‪14251‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫جوجه یکروزه گوشتی‬ ‫قطعه‬ ‫‪17833‬‬ ‫‪22327‬‬ ‫‪-20.1‬‬ ‫‪17833‬‬ ‫‪12134‬‬ ‫‪47.0‬‬ ‫خرما مضافتی‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪263135‬‬ ‫‪283684‬‬ ‫‪-7.2‬‬ ‫‪263135‬‬ ‫‪98615‬‬ ‫‪166.8‬‬ ‫خیار رسمی درجه یک‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪40306‬‬ ‫‪33996‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪40306‬‬ ‫‪30241‬‬ ‫‪33.3‬‬ ‫ذرت خارجی‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪17109‬‬ ‫‪17126‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪17109‬‬ ‫‪12959‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫ذرت داخلی‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪17165‬‬ ‫‪17241‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪17165‬‬ ‫‪12876‬‬ ‫‪33.3‬‬ ‫روغن موتور ایرانول ‪12000‬‬ ‫گالن فلزی‬ ‫‪711662‬‬ ‫‪711172‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪711662‬‬ ‫‪380907‬‬ ‫‪86.8‬‬ ‫روغن موتور بهران پیشتاز‬ ‫گالن فلزی‬ ‫‪755094‬‬ ‫‪762249‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪755094‬‬ ‫‪417122‬‬ ‫‪81.0‬‬ ‫سبوس گندم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪16067‬‬ ‫‪15819‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪16067‬‬ ‫‪10256‬‬ ‫‪56.7‬‬ ‫سیب زمینی درجه یک‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪46941‬‬ ‫‪61086‬‬ ‫‪-23.2‬‬ ‫‪46941‬‬ ‫‪23452‬‬ ‫‪100.2‬‬ ‫سیمان خاکستری تیپ‪ 1-325‬قله‬ ‫تن‬ ‫‪2239696‬‬ ‫‪2222580‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪2239696‬‬ ‫‪1520092‬‬ ‫‪47.3‬‬ ‫قند حبه‬ ‫کره پاستوریزه پگاه‬ ‫کنجاله سویا وارداتی‬ ‫گوجه فرنگی‬ ‫گوشت گوساله‬ ‫گوشت گوسفندی (مخلوط)‬ ‫گوشت مرغ تازه‬ ‫الستیک پرایدی بارز ‪165#65 #13‬‬ ‫الستیک پژویی بارز ‪185#65#14‬‬ ‫لبه درجه یک‬ ‫لوبیا قرمز درجه یک‬ ‫لوبیا چیتی درجه یک‬ ‫موز درجه یک‬ ‫میلگرد اجدار نمره‪12‬‬ ‫نخود درجه یک‬ ‫شیر استریل پاکتی ‪2.5‬درصد‬ ‫برنج داخلی هاشمی درجه یک‬ ‫بسته ‪ 900‬گرمی‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫بسته ‪100‬گرمی‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫حلقه‬ ‫حلقه‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫کیلوگرم‬ ‫پاکتی‬ ‫کیلوگرم‬ ‫بیشترین تخلف های کشف شده مربوط به کدام کاالهاست؟‬ ‫مدیرکل بازرس��ی و امور قاچاق سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ارسال ‪۴۵۷۶‬‬ ‫پرونده تخلف به تعزیرات در ‪ ۴‬روز نخس��ت هفته‬ ‫گذش��ته خبر داد و تصریح کرد‪ :‬عمده پرونده های‬ ‫تش��کیل ش��ده مربوط به میوه‪ ،‬قند‪ ،‬ش��کر‪ ،‬مرغ‪،‬‬ ‫ برنج‪ ،‬لبنیات‪ ،‬گوشت قرمز‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬حمل ونقل‪،‬‬ ‫ الس��تیک‪ ،‬روغن موتور و مصالح ساختمانی بوده‬ ‫است‪ .‬داریوش بهنودقاسمی در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫از بازرسی بیش از ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬مورد در سراسر‬ ‫کش��ور در ‪۴‬روز نخس��ت هفته گذش��ته از سوی‬ ‫س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها‬ ‫خب��ر داد و گفت که این تخلف ها گران فروش��ی و‬ ‫امتناع از عرضه کاال را نیز ش��امل می ش��ود‪ .‬البته‬ ‫به گفته وی تغییرات ش��دید نرخ در بازار مشاهده‬ ‫نشده و پرونده های تشکیل شده در برخی بخش ها‬ ‫مانن��د می��وه و صیفی جات ربطی به ن��رخ بنزین‬ ‫نداش��ته و به دلیل تغییرات اب وهوایی و مشکالت‬ ‫حمل ونقل اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬مدیرکل بازرس��ی‬ ‫و امور قاچاق س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان همچنین از تش��کیل گش��ت ویژه‬ ‫برخورد با محتکران امتناع کنندگان از عرضه کاال‬ ‫خب��ر داد و اظهار کرد‪ :‬بیش��ترین نظارت بر روند‬ ‫توزیع کاالهایی مانند میوه‪ ،‬ش��وینده‪ ،‬برنج‪ ،‬قند‪،‬‬ ‫‪ ۹۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان رس��یده است‪ .‬با این وجود نرخ گوشت‬ ‫گوس��اله با افزای��ش ‪ ۰.۶‬درصدی از ‪ ۸۵‬ه��زار ‪ ۶۰۰‬تومان در‬ ‫مرداد به حدود ‪ ۸۶‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان در شهریور رسیده است‪.‬‬ ‫قیم��ت گوش��ت مرغ تازه اما در ش��هریور امس��ال به حدود‬ ‫‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان رس��یده که نس��بت به ن��رخ ‪۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬تومان��ی ان در م��رداد ‪ ۶.۱‬درص��د کاه��ش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪65926‬‬ ‫‪45062‬‬ ‫‪29231‬‬ ‫‪27913‬‬ ‫‪861114‬‬ ‫‪984657‬‬ ‫‪134533‬‬ ‫‪2343715‬‬ ‫‪2559166‬‬ ‫‪113215‬‬ ‫‪123709‬‬ ‫‪152120‬‬ ‫‪138536‬‬ ‫‪44071‬‬ ‫‪95541‬‬ ‫‪70555‬‬ ‫‪225077‬‬ ‫‪67027‬‬ ‫‪44786‬‬ ‫‪31432‬‬ ‫‪32993‬‬ ‫‪856034‬‬ ‫‪984737‬‬ ‫‪143247‬‬ ‫‪2398894‬‬ ‫‪2568536‬‬ ‫‪114174‬‬ ‫‪122063‬‬ ‫‪151662‬‬ ‫‪127531‬‬ ‫‪44737‬‬ ‫‪95829‬‬ ‫‪63142‬‬ ‫‪226356‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫‪-15.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪65926‬‬ ‫‪45062‬‬ ‫‪29231‬‬ ‫‪27913‬‬ ‫‪861114‬‬ ‫‪984657‬‬ ‫‪134533‬‬ ‫‪2343715‬‬ ‫‪2559166‬‬ ‫‪113215‬‬ ‫‪123709‬‬ ‫‪152120‬‬ ‫‪138536‬‬ ‫‪44071‬‬ ‫‪95541‬‬ ‫‪70555‬‬ ‫‪225077‬‬ ‫‪43937‬‬ ‫‪43769‬‬ ‫‪25904‬‬ ‫‪32219‬‬ ‫‪480517‬‬ ‫‪530242‬‬ ‫‪100218‬‬ ‫‪1278872‬‬ ‫‪1583085‬‬ ‫‪87714‬‬ ‫‪82417‬‬ ‫‪112615‬‬ ‫‪111606‬‬ ‫‪46794‬‬ ‫‪86240‬‬ ‫‪33259‬‬ ‫‪136035‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪-13.4‬‬ ‫‪79.2‬‬ ‫‪85.7‬‬ ‫‪34.2‬‬ ‫‪83.3‬‬ ‫‪61.7‬‬ ‫‪29.1‬‬ ‫‪50.1‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪-5.8‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪112.1‬‬ ‫‪65.5‬‬ ‫گوجه فرنگی ارزان می شود‬ ‫شکر‪ ،‬مرغ‪ ،‬روغن‪ ،‬لبنیات‪ ،‬گوشت قرمز و تخم مرغ‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬بهنودقاس��می نظ��ارت بر بخش‬ ‫خدمات مانند انبارها‪ ،‬س��ردخانه ها‪ ،‬فروشگاه های‬ ‫زنجی��ره ای و حمل ونق��ل نظام من��د را از جمل��ه‬ ‫مهم ترین اهداف این س��ازمان عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫رعایت نصب قیمت‪ ،‬صدور فاکتور و رعایت س��ود‬ ‫عمده و خرده فروش��ی نیز جزء مواردی اس��ت که‬ ‫بازرسان رعایت انها را کنترل می کنند‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ساعت کاری سامانه ستاد خبری ‪ ۱۲۴‬از روز‬ ‫‪25‬ابان به دونوبت افزایش پیدا کرده‪ ،‬به طوری که‬ ‫از ‪ ۷‬صب��ح تا ‪ ۱۰‬ش��ب‪ ،‬اپراتور پاس��خگوی مردم‬ ‫اس��ت و از ‪ ۱۰‬ش��ب تا صبح روز بع��د نیز به طور‬ ‫نظام مند صدای گزارش های مردمی ضبط می شود‬ ‫و م��ردم می توانن��د با تم��اس با س��امانه ‪ ۱۲۴‬و‬ ‫س��تادهای خبری س��ازمان های صنع��ت ‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت استان ها شکایت های خود را ارائه کنند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان می��وه و تره بار‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه بارندگی ه��ای اخی��ر و از بین‬ ‫رفت��ن برخی از محصوالت‪ ،‬باع��ث افزایش نرخ‬ ‫گوجه فرنگی شده اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تا دو هفته‬ ‫اینده نرخ این محصول کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫اس��داهلل کارگ��ر در گفت وگو با مه��ر‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اکنون در میادین مرک��زی میوه و تره بار‪،‬‬ ‫ن��رخ گوجه فرنگی معادل ‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار تومان اس��ت و ای��ن محص��ول در مراکز‬ ‫خرده فروش��ی س��طح ش��هر به ن��رخ ‪ ۱۲‬تا ‪۱۳‬‬ ‫ه��زار توم��ان عرضه می ش��ود‪ .‬وی عمده دلیل‬ ‫افزای��ش نرخ این محصول را‪ ،‬بارندگی های اخیر‬ ‫و خس��ارت وارده به برخی محصوالت دانست و‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاضر در محص��ول گوجه فرنگی‬ ‫عرض��ه کم ب��وده و تقاضای بس��یاری برای این‬ ‫محصول از س��مت مصرف کننده وجود دارد‪ ،‬که‬ ‫این عوامل موجب افزایش نرخ ان شد ه است‪.‬‬ ‫کارگر تاکید کرد‪ :‬در نهایت نرخ گوجه فرنگی‬ ‫تا دو هفته اینده با کاهش روبه رو خواهد ش��د‪.‬‬ ‫با مس��اعد شدن شرایط اب وهوایی‪ ،‬به طور قطع‬ ‫عرضه ای��ن محص��ول افزایش خواه��د یافت و‬ ‫نرخ گوجه فرنگی شکس��ته خواهد شد و در حد‬ ‫قابل توجهی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫اجیل شب یلدا گران نمی شود‬ ‫رئیس اتحادیه خش��کبار ته��ران گفت‪ :‬با توج��ه به کاهش‬ ‫‪۴۰‬درصدی نرخ خش��کبار از ابتدای س��ال تاکن��ون و افزایش‬ ‫تولید‪ ،‬افزایش قیمتی در شب یلدا نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫مصطفی احمدی در گفت وگو با تسنیم‪ ،‬با بیان اینکه امسال‬ ‫ش��ب یلدا تغییری در نرخ اجیل و خش��کبار نخواهیم داشت‪،‬‬ ‫مس��عود خوانس��اری رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی تهران و ژوزپه پررونه سفیر ایتالیا در ایران با بررسی‬ ‫وضعیت کنونی روابط تجاری بر راه های توسعه روابط کاال مانند‬ ‫تسهیل روابط بانکی و استفاده از سازکار تهاتر کاال تاکید کردند‬ ‫و سفیر ایتالیا نیز از سفر یک هیات بانکی از این کشور به تهران‬ ‫خبر داد‪ .‬سفیر ایتالیا چند ماهی است برای انجام ماموریت خود‬ ‫به تهران امده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ته��ران‪ ،‬در اغاز این‬ ‫مالقات رئی��س اتاق بازرگانی تهران با خوش��امدگویی به ژوزبه‬ ‫پررونه که از اواخر مرداد سال جاری‪ ،‬هدایت سازمان دیپلماسی‬ ‫این کش��ور در ایران را برعهده گرفته اس��ت‪ ،‬برای او در س��مت‬ ‫جدیدش ارزوی موفقیت کرد‪ .‬مس��عود خوانس��اری با اشاره به‬ ‫اس��تحکام روابط سیاسی ایران و ایتالیا و وضعیت مناسب روابط‬ ‫اقتصادی دو کش��ور گفت‪ :‬متاس��فانه این روابط به تازگی تحت‬ ‫تاثیر تحریم قرار گرفته و کاهش قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه روابط گسترده ای میان اتاق بازرگانی تهران و‬ ‫بخش خصوصی ایتالیا شکل گرفته است‪ ،‬به برگزاری دو همایش‬ ‫بزرگ در سال های گذشته توسط اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد‬ ‫که با حضور فعاالن اقتصادی دو کشور صورت گرفت‪.‬‬ ‫خوانس��اری افزود‪ :‬امیدواریم فعالیت سفارت ایتالیا در جهتی‬ ‫باش��د که به کمرنگ ش��دن اثر تحریم ها در روابط اقتصادی دو‬ ‫کشور بینجامد و رابطه بین فعاالن اقتصادی بخش خصوصی دو‬ ‫کشور را تسهیل کند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه س��خنان خود ب��ه معرفی ات��اق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫فعالیت ها و جایگاه پارلمان بخ��ش خصوصی پایتخت پرداخت‬ ‫و اضاف��ه کرد که ات��اق بازرگانی تهران از هرگون��ه همکاری با‬ ‫سفارتخانه ایتالیا و بخش خصوصی این کشور در راستای توسعه‬ ‫همکاری ها استقبال می کند‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به س��ابقه هم��کاری دیرینه و محکمی که بین دو‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬مش��کل و کمبودی در اقالم خش��کبار نداریم زیرا‬ ‫میزان تولید نسبت به س��ال گذشته حدود ‪ ۶۰‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته و قیمت ها نیز از عید تاکنون حدود ‪ ۴۰‬درصد کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تنها مشکلی که وجود دارد کمبود‬ ‫بادام درختی اس��ت و حدود ‪ 3‬ماه اس��ت که در حال پیگیری‬ ‫و رایزنی با وزارت جهاد کش��اورزی هستیم تا در صورت امکان‬ ‫به طورکنترل ش��ده اقدام ب��ه واردات کند‪ .‬هن��وز رایزنی ها به‬ ‫نتیجه نرس��یده اما اگر بخواهیم برای ش��ب یلدا این کمبود را‬ ‫جبران کنیم‪ ،‬الزم اس��ت به زودی اقدام های الزم برای واردات‬ ‫انجام ش��ود تا برای ش��ب یلدا وارد بازار کنیم‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫سفر یک هیات بانکی ایتالیا به ایران‬ ‫کش��ور وجود داشته‪ ،‬ایتالیا شناخت مناس��بی از صنعت و بازار‬ ‫ای��ران دارد و از این جهت می تواند از س��ایر رقبا جلوتر حرکت‬ ‫کند‪ .‬اگر مساله روابط بانکی با کمک دولت ها تسهیل شود‪ ،‬قطعا‬ ‫همکاری های مشترک جهش می یابد و سرمای ه بیشتری از سوی‬ ‫بنگاه های ایتالیایی در زمینه های مس��تعد و س��وداوری که در‬ ‫اقتصاد ایران وجود دارد‪ ،‬س��رمایه گذاری می شود که نتیجه ان‬ ‫انتفاع دوجانبه است‪.‬‬ ‫خوانساری با اشاره به سفر اخیر خود به چین‪ ،‬عنوان کرد که‬ ‫سازوکاری مبنی بر تهاتر کاال بین بخش خصوصی دو کشور در‬ ‫حال بررسی و تدوین است و می توان برای مبادالت بین ایران و‬ ‫ایتالیا نیز سازوکاری مشابهی مورد مذاکره و تدوین قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تمرکز دولت و بخش خصوصی دو کش��ور بر‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی گفت‪ :‬اگرچه تحریم مش��کالتی برای‬ ‫اقتص��اد ایران ایج��اد کرده و موجب کاهش تج��ارت خارجی و‬ ‫رش��د اقتصادی شده است اما در عین حال باعث شده تا تمرکز‬ ‫بیش��تری روی توانمندی های داخلی صورت گیرد و تالش شود‬ ‫تا تولی��د داخلی رونق بگیرد و ص��ادرات غیرنفتی افزایش یابد‪.‬‬ ‫ب��ه همین جه��ت بازارهای همس��ایه و منطق��ه در متن توجه‬ ‫ق��رار گرفته اند و ورود به موافقت نامه های تجاری مانند اوراس��یا‬ ‫در دس��تور کار اس��ت که محقق ش��ده‪ .‬حذف تعرفه ها یا وضع‬ ‫تعرفه های ترجیحی بین ایران و کشورهای همسایه باعث توسعه‬ ‫صادرات می شود و این قبیل توافقات می تواند بین ایران و ایتالیا‬ ‫نیز شکل بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سفارت تمام نیروهای خود را بسیج کرده است‬ ‫سفیر ایتالیا در تهران نیز در این دیدار با قدردانی از تالش های‬ ‫اتاق تهران برای ش��ناخت بیش��تر فعاالن اقتصادی دو کشور و‬ ‫برگ��زاری همایش ه��ا و نشس��ت هایی مانند س��مینار اموزش‬ ‫صادرات محص��والت ارگانیک به ایتالیا و اتحادیه اروپا که هفته‬ ‫قبل برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬از استقبال فعاالن اقتصادی ایرانی از این‬ ‫سیمنار شگفت زده شدم‪ .‬میزان عالقه مندی دو طرف به توسعه‬ ‫روابط دوجانبه بسیار باالست‪.‬‬ ‫ژوزپه پررونه افزود‪ :‬شرکت های ایتالیایی همچنان عالقه مند به‬ ‫حضور و فعالیت در بازار ایران هستند‪ .‬در اغلب نمایشگاه هایی که‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود‪،‬‬ ‫خش��کبار تهران با بیان اینکه نرخ پسته نسبت به سال گذشته‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د کاهش یافته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اقالم وارداتی خش��کبار‬ ‫نی��ز به دلیل ثبات نرخ ارز‪ ،‬نرخ انها تغییری نداش��ته و به دلیل‬ ‫فراوانی محص��ول حتی قیمت ها حدود ‪۲۰‬درص��د ارزان تر از‬ ‫سال گذشته عرضه می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت های ایتالیایی حض��ور دارند و گاهی تنها ش��رکت های‬ ‫خارجی حاضر در نمایشگاه هستند‪ .‬یا می توانم به سرمایه گذاری‬ ‫یک ش��رکت ایتالیایی در تبریز اش��اره کنم که در صنعت تولید‬ ‫وس��ایل گرمایش��ی فعالیت می کند‪ .‬یک هیات تجاری ایتالیایی‬ ‫ه��م به تازگی در ایران بود و دیدارها و مالقات هایی برگزار کرد‪.‬‬ ‫همه اینها نشان از عالقه مندی ایتالیا برای حفظ و توسعه روابط‬ ‫با ایران دارد‪.‬‬ ‫او با بیان این که س��فارت ایتالیا مش��تاق ب��ه نقش افرینی در‬ ‫بهبود روابط اقتصادی دو کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما تمام نیروهای‬ ‫خود را بسیج کرده ایم تا بتوانیم به شرکت های ایتالیایی و ایرانی‬ ‫برای کس��ب ش��ناخت بهتر و عمیق تر از بازار دو کشور و یافتن‬ ‫زمینه های همکاری کمک کنیم‪.‬‬ ‫پررون��ه ب��ا تاکید روی ض��رورت بهبود رواب��ط بانکی بین دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬عنوان کرد که ایتالیا برخالف برخی کشورهای اروپایی‪،‬‬ ‫در تالش اس��ت تا کانال های ارتباطی را باز نگه دارد و با وجود‬ ‫کنترل ه��ا و نظارت هایی که بر بروابط بانک��ی وجود دارد‪ ،‬تمام‬ ‫راه های ارتباطی را مسدود نکند و در همین رابطه به زودی یک‬ ‫هیات بانکی از ایتالیا به تهران خواهد امد‪.‬‬ ‫او همچنین با استقبال از سازکار تهاتر کاال بین دو کشور‪ ،‬ان‬ ‫را راه حلی منطقی در ش��رایط کنونی دانس��ت و افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر نیز یک ش��رکت در ایتالیا توسط فعاالنی از هر دو کشور‬ ‫به ثبت رس��یده که کار مش��ابهی را انج��ام می دهد تا مبادالت‬ ‫تجاری بدون نیاز به تراکنش مالی بین دو کشور انجام گیرد‪ .‬این‬ ‫س��ازوکار قابلیت توسعه و گسترش دارد‪ .‬ضمن اینکه امیدواریم‬ ‫اینستکس نیز به مرحله اجرایی برسد‪.‬‬ ‫پررونه در پایان س��خنان خود بر ضرورت تداوم ارتباطات اتاق‬ ‫بازرگانی تهران و سفارت ایتالیا به منظور هماهنگی برای اجرای‬ ‫برنامه های مشترک و تالش برای رفع موانع کوچک و بزرگ در‬ ‫مسیر توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1412‬‬ ‫پیاپی ‪2730‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از ابعاد برگزاری نمایشگاه شهربازی و پارک های ابی گزارش می دهد‬ ‫اینده جهان در مشت صنعت تفریحات‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ای��ران از عم��ر صنع��ت تفریحات نیم ق��رن زمان‬ ‫می گ��ذرد‪ .‬در ابتدا فقط یک ش��هربازی در تهران وجود‬ ‫داش��ت و به م��رور تعداد انها بیش��تر ش��د‪ .‬نخس��تین‬ ‫تجهیزات��ی ک��ه وارد ایران ش��د از طریق کش��ور ایتالیا‬ ‫ب��ود‪ .‬هنوز ه��م ایتالیایی ها بهترین دس��تگاه ها را تولید‬ ‫می کنن��د‪ .‬بعد از انقالب گروه��ی از فعاالن این عرصه با‬ ‫الگوب��رداری از صنایع تفریحی خارج��ی‪ ،‬اقدام به تولید‬ ‫برخی ماشین االت تفریحی کردند که البته نتیجه بسیار‬ ‫موفقی داشت‪.‬‬ ‫در گذش��ته تولیدکنندگان براس��اس کپ��ی کاری و از‬ ‫روی عکس و با س��عی و خطا اقدام به تولید دس��تگاه ها‬ ‫می کردند در حالی که در صنعت ش��هربازی بحث ایمنی‪،‬‬ ‫خالقیت و نواوری نقش تعیین کننده ای در توسعه و حل‬ ‫مشکالت دارد‪.‬‬ ‫چالش هایی که به واسطه تولید برمبنای کپی برداری‬ ‫اتفاق می افتاد به سه دسته تقسیم می شد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬چون براس��اس س��عی و خطا تولید ش��ده بود در‬ ‫نتیج��ه‪ ،‬احتمال ایج��اد خطای منجر ب��ه فاجعه را زیاد‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬امکان محاسبه دقیق مشخصات دستگاه امکان پذیر‬ ‫نب��ود و در نتیج��ه ام��کان تعیین طول عمر دس��تگاه و‬ ‫شرایط استفاده از دستگاه میسر نبود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬چون براس��اس س��عی و خط��ا ایجاد می ش��د در‬ ‫نتیجه تولیدکننده حاضر به ریس��ک ک��ردن و تغییر در‬ ‫مشخصات دستگاه نمی ش��د و دستگاه ها سال های سال‬ ‫بدون هیچ گونه نواوری تولید می شدند‪.‬‬ ‫پس از این جریان دو راه پیش پای متولیان قرار داشت‬ ‫یا اینکه واردات انجام شود که باتوجه به قیمت های گزاف‬ ‫توجیه اقتصادی نداش��ت یا اینکه براساس استانداردهای‬ ‫نوی��ن دس��تگاه ها در داخل تولید ش��وند‪ .‬امارها نش��ان‬ ‫می ده��د که امروز ح��دود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد دس��تگاه ها‬ ‫در کش��ور ایرانی و مابقی وارداتی است که البته موضوع‬ ‫تحریم ها اخیرا باعث کاهش تولید در ایران شده است‪.‬‬ ‫نهمین دوره نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت تفریحات‪،‬‬ ‫سرگرمی‪ ،‬ش��هربازی و پارک ها در نیمه نخست دی ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬و در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی شهر‬ ‫افتاب برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مش��ارکت کنندگان ای��ن روی��داد را تولیدکنن��دگان‪،‬‬ ‫توس��عه دهندگان‪ ،‬توزیع کنن��دگان و صادرکنن��دگان‬ ‫محصوالت مرتبط با پارک های ابی‪ ،‬شهربازی ها و تمامی‬ ‫زیرمجموعه ه��ای مرتب��ط با صنعت تفریحات تش��کیل‬ ‫می دهن��د‪.‬‬ ‫از ک��م و کیف برگزاری ای��ن رویداد‬ ‫گزارش می دهد‪:‬‬ ‫‹ ‹بای�د مراک�ز تفریحی بیش از پیش توس�عه‬ ‫پیدا کنند‬ ‫محمدرئوف قادری‪ ،‬مدیرعامل شهرافتاب در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یک��ی از چالش های دنیای کنونی‬ ‫موض��وع تفری��ح و اوقات فراغ��ت اس��ت‪ ،‬چراکه تالش‬ ‫جامع��ه را به صورت هدفمن��د افزایش داده و حرکت ان‬ ‫را به س��وی تعالی تنظیم می کن��د‪ .‬صرف نظر از دیدگاه‬ ‫اقتص��ادی و صنعتی‪ ،‬نکته قابل تامل و بررس��ی‪ ،‬دیدگاه‬ ‫فرهنگی و جامعه شناس��ی است‪ ،‬چرا که این صنعت به‬ ‫صورت شایس��ته می تواند سبب نشاط‪ ،‬شادابی‪ ،‬پویایی و‬ ‫سالمت هرچه بیشتر جامعه شود‪.‬‬ ‫وی از برگزاری نمایشگاهی با عنوان امتک در نمایشگاه‬ ‫ش��هر افتاب خبر داد و گفت‪ :‬نمایشگاه صنعت تفریحات‬ ‫در ح��وزه مدیری��ت مراکز تفریحی باید همواره به بحث س��رمایه گذاری‬ ‫توجه ویژه داشت‪ .‬این تفاوت مدیریت به یک نگاه اجتماعی در کنار اداره‬ ‫اقتصادی مجموعه برمی گردد‪ .‬باید حقوق شهروندی و حقوق مردم تهران‬ ‫نسبت به این دارایی عمومی که به عنوان امانت نزد ماست رعایت شود‬ ‫به عنوان قدیمی ترین رویدادی که در شهر افتاب برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬اعتبار ویژه ای به تقویم نمایشگاهی ما بخشیده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو می توان از ان به عنوان الگوی توس��عه‬ ‫نمایشگاهی برای دیگر رویدادهای این مجموعه یاد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شهرافتاب ادامه داد‪ :‬امسال در نیمه نخست‬ ‫دی ش��اهد برگزاری این رویداد در قالب ‪ ۳‬س��الن اصلی‬ ‫هستیم که این امار یک رکورد ویژه محسوب می شود و‬ ‫در دوران رکود صنعت نمایش��گاهی از ظرفیت های ویژه‬ ‫مجموعه شهرافتاب برای رونق رویدادها خبر می دهد‪.‬‬ ‫این کارشناس ارش��د صنعت نمایشگاهی تصریح کرد‪:‬‬ ‫باتوجه به اضافه شدن ‪ ۴‬بخش جدید به نمایشگاه امتک‬ ‫نه��م و برنامه ریزی ب��رای حضور هیات ه��ای تجاری از‬ ‫کش��ورهای همسایه‪ ،‬امس��ال می توانیم پیش بینی کنیم‬ ‫ک��ه در هر روز بی��ش از ‪ ۳‬ه��زار بازدیدکننده تخصصی‬ ‫از بخش های مختلف این رویداد بازدید داشته باشند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با تاکی��د بر لزوم توجه هرچه بیش��تر‬ ‫ب��ه شادس��ازی جامعه از طری��ق برگ��زاری رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی هدفمند اظهار کرد‪ :‬تفریح و س��رگرمی در‬ ‫زندگی بش��ر یک ضرورت حیاتی بوده و گسترش مراکز‬ ‫تفریحی برای گذران اوقات فراغت شهروندان به مثابه یک‬ ‫نیاز مهم برای سالم و با نشاط زیستن افراد الزم و ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬قادری در پایان تاکید کرد‪ :‬نمایشگاه بین المللی‬ ‫صنعت تفریحات‪ ،‬سرگرمی‪ ،‬شهربازی و پارک ها با هدف‬ ‫معرفی ش��رکت ها و برندهای این صنعت‪ ،‬ارائه تولیدات‬ ‫و توانمندی ه��ای ایران��ی‪ ،‬نمایش اخرین دس��تاوردها و‬ ‫فناوری ها به هموطنان عزیز و س��ایر کش��ورها‪ ،‬می تواند‬ ‫زمینه س��از ایجاد کانون های ممتاز ارتباطات‪ ،‬تعامالت و‬ ‫مذاکرات میان سرمایه گذاران‪ ،‬بازرگانان‪ ،‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫طراحان و نخبگان صنعت تفریحات و سرگرمی‪ ،‬اماکن و‬ ‫تجهیزات اوقات فراغت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری در صنعت تفریحات سوداور‬ ‫است‬ ‫مدیرعام��ل پ��ارک ارم‪ ،‬این��ده صنع��ت تفریح��ات‬ ‫را درخش��ان ارزیاب��ی ک��رد و گف��ت‪ :‬چنانچه ب��ه توان‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی اعتماد داش��ته باشیم‪ ،‬در اینده ای‬ ‫نزدیک‪ ،‬تمام شهربازی های کشور مدرن و به روز خواهند‬ ‫شد‪ .‬محمدرضا پرهیزکار تصریح کرد‪ :‬در حوزه مدیریت‬ ‫مراکز تفریحی باید همواره به بحث سرمایه گذاری توجه‬ ‫ویژه داش��ت‪ .‬این تفاوت مدیری��ت به یک نگاه اجتماعی‬ ‫در کن��ار اداره اقتصادی مجموعه برمی گردد‪ .‬باید حقوق‬ ‫ش��هروندی و حقوق مردم تهران نس��بت به این دارایی‬ ‫عمومی که به عنوان امانت نزد ماست رعایت شود‪.‬‬ ‫وی در این گفت وگو همچنین به مهم ترین چالش های‬ ‫مرب��وط به ح��وزه تعمیر و نگهداری اش��اره و بیان کرد‪:‬‬ ‫تامی��ن قطعات یدکی دس��تگاه های خارج��ی باتوجه به‬ ‫ش��رایط تحریم قطعا جزو مهم ترین مشکالت امروز همه‬ ‫شهربازی داران به شمار می رود‪.‬‬ ‫پرهی��زکار در ادام��ه راه��کار تامی��ن قطع��ات را‬ ‫اهمیت بخش��ی به همکاری ب��ا تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬تمام تالش ام��روز فعاالن ما در صنعت‬ ‫تفریحات‪ ،‬مهندس��ی معکوس و س��اخت دس��تگاه ها با‬ ‫اس��تفاده از توان صنعت داخلی است و باید سعی کنیم‬ ‫دس��تگاه های ایرانی جدیدی را به مجموعه های فعال در‬ ‫شهرهای مختلف اضافه کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مجموعه بزرگ پ��ارک ارم در پایان افزود‪:‬‬ ‫اینده کس��ب و کار در حوزه تفریحات بسیار روشن است‬ ‫و در اینده فروش خدمات همراه با ایجاد خاطره خوش از‬ ‫کس��ب وکارهای دیگر پیشی می گیرد چون گذران اوقات‬ ‫فراغت ه��ر روز اولویت بیش��تری پیدا می کن��د‪ .‬یقین‬ ‫بدانید س��رمایه گذاری در بخش تفریحات علیرغم اینکه‬ ‫هم اکنون دارای توجیه اقتصادی باالست در اینده بیش‬ ‫از اکنون مورد استقبال سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت‬ ‫و به دلیل بازار مناسب و تقاضای باال بازارهای عظیم تری‬ ‫را در اختیار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برپای�ی امت�ک ‪ ۲۰۱۹‬با ثب�ت چند رکورد‬ ‫ویژه‬ ‫امت��ک ‪ ۲۰۱۹‬ب��ا حض��ور ‪ ۱۱۰‬ش��رکت داخل��ی و‬ ‫نمایندگان برخی شرکت های خارجی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫این خبری بود که مدیر نمایشگاه به‬ ‫داد‪.‬‬ ‫سعید رس��ا حضور این تعداد مش��ارکت کننده را یک‬ ‫رکورد ویژه دانس��ت و گفت‪ :‬تا امروز با رش��د حدود ‪۶۰‬‬ ‫درص��دی در فضای برگزاری مواج��ه بودیم و البته نکته‬ ‫مهم انکه حضور ش��رکت های دانش بنی��ان در این دوره‬ ‫چشمگیر بوده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬چندین کارگاه و‬ ‫نشست تخصصی برای این دوره در نظر داریم که برگزاری‬ ‫نشس��ت توجیهی برای س��ازندگان و توس��عه دهندگان‬ ‫دس��تگاه های بازی پیرامون حضور در نمایش��گاه صنعت‬ ‫تفریحات عراق ازجمله این موارد است‪ .‬همچنین برپایی‬ ‫یک یا چند س��مینار در حوزه استانداردس��ازی و رعایت‬ ‫اص��ول بین المللی در صنعت تفریحات را نیز در دس��تور‬ ‫کار داریم‪ .‬این کارش��ناس صنعت نمایش��گاهی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬انجمن ها و تشکل های مرتبط با صنعت تفریحات‬ ‫امس��ال تمام قد کنار ما هس��تند و همین امر باعث شده‬ ‫بتوانیم به عنوان یک رویداد تخصصی و در ش��رایطی که‬ ‫رکورد اقتصادی بر صنعت نمایشگاهی کشور حاکم است‪،‬‬ ‫رک��ورد ویژه افزایش متراژ را تا حدود ‪ ۶۰‬درصد افزایش‬ ‫داده و تمام فضای نمایشگاهی شهر افتاب را زیر پوشش‬ ‫ببریم‪ .‬مدیر برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت‬ ‫تفریحات‪ ،‬س��رگرمی‪ ،‬ش��هربازی و پارک ه��ا تاکید کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت اریا ویژن به عنوان برگزارکننده رس��می امتک‬ ‫همواره در طول س��ال های اخیر بر توسعه کمی و کیفی‬ ‫تاکید داشته اس��ت‪ .‬در این زمینه تنها افزایش متراژ را‬ ‫م��ورد توجه قرار ندادیم بلکه س��عی داریم با رونمایی از‬ ‫چند محصول جدید و تالش در مس��یر برپایی جلس��ات‬ ‫‪ B۲B‬برای کلیه مش��ارکت کنندگان به سهم خود‪ ،‬گامی‬ ‫موثر در توسعه این صنعت برداریم‪.‬‬ ‫رس��ا در پایان اظهار کرد‪ :‬امتک در دو س��ال گذشته‬ ‫به عنوان پربازدیدترین رویداد نمایشگاهی شهر افتاب با‬ ‫حضور بیش از ‪ ۱۵‬هزار بازدیدکننده تخصصی و عمومی‬ ‫در هر دوره بوده اس��ت‪ .‬امس��ال نیز با تاکید بر تبلیغات‬ ‫گسترده و برنامه های جذابی که در طول ‪ ۴‬روز برگزاری‬ ‫روی انها متمرکز هستیم‪ ،‬تالش می کنیم افتخار میزبانی‬ ‫از بیش��ترین بازدیدکننده نمایش��گاهی را به نام شرکت‬ ‫اریا ویژن ثبت کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رس��ا در دوره نهم با هدف ایج��اد هیجان و‬ ‫تنوع بیش��تر‪ ،‬چند بخش جدید به نمایشگاه اضافه شده‬ ‫است‪ Amtech action .‬یا بخش ویژه بازی های سالن‬ ‫ورودی ب��رای بازدیدکنن��دگان‪ Amtech tv ،‬یا بخش‬ ‫ویژه مصاحبه های تصویری با صنعتگران برجس��ته حوزه‬ ‫تفریح��ات‪ kids Amtech ،‬یا بخش ویژه برای بازی و‬ ‫تفریح کودکان و ‪ Amtech photo‬به عنوان لوکیشن‬ ‫ثب��ت تصاویر ماندگار برای مخاطبان نمایش��گاه انتخاب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محمد ِرئوف قادری‬ ‫‹ ‹باید صنعت تفریحات را به روستاها ببریم‬ ‫مدیرعامل یک ش��رکت دانش بنی��ان در عرصه تولید‬ ‫ماش��ین های شبیه س��ازی و تفریح��ی گف��ت‪ :‬با تالش‬ ‫همکاران ما بی ش��ک ب��ه زودی فناوری های به روزی وارد‬ ‫کش��ور خواهد شد‪ .‬اکو کش��اورز در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عرصه تخصصی صنعت تفریحات امروز انطور‬ ‫ک��ه باید و ش��اید مورد توج��ه قرار نگرفت��ه و جایگاهی‬ ‫که س��زاوارش اس��ت را ندارد‪ .‬در حال حاضر باتوجه به‬ ‫ضعف های��ی که در این حوزه داری��م‪ ،‬نیاز به این صنعت‬ ‫یعنی نیاز به تفریحات و ش��ادی و سرگرمی برای جامعه‬ ‫بیش از پیش احساس می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬البته فکر می کن��م اینده خوبی در‬ ‫انتظ��ار ای��ن صنعت خواهد ب��ود‪ .‬با تالش هم��کاران ما‬ ‫بی ش��ک به زودی فناوری های به روزی وارد کشور خواهد‬ ‫شد‪ .‬شرکت دانش بنیان کهربا یکی از شرکت هایی خواهد‬ ‫بود که در این مسیر حرکت های خوبی را انجام می دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنع��ت تفریح��ات در ادام��ه افزود‪:‬‬ ‫حت��ی می توانیم در این��ده نزدیک صنع��ت تفریحات و‬ ‫مجموعه های ش��ادی‪ ،‬تفریح و س��رگرمی را به روستاها‬ ‫و مناط��ق محروم ببریم و مردم این مناطق را هم از این‬ ‫صنعت شادی افرین و موثر بهره مند سازیم‪.‬‬ ‫کش��اورز در ادامه با اش��اره به لزوم تغییر شکل تولید‬ ‫دس��تگاه های ب��ازی در کش��ور اظهار کرد‪ :‬در گذش��ته‬ ‫بس��یاری از دس��تگاه های ب��ازی اس��تفاده بیه��وده ای‬ ‫داش��تند و فرصت مردم را بیهوده هدر می دادند اما این‬ ‫دس��تگاه ها به زودی کن��ار خواهند رفت و دس��تگاه های‬ ‫روزام��دی ب��ا فن��اوری باالتری ج��ای انه��ا را خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬ما نیز این هدف را داریم که در اینده دستگاه هایی‬ ‫به س��بک واقعیت مجازی و س��یمیالتوری تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی در پایان راهکاره��ای برون رفت صنعت تفریحات از‬ ‫مش��کالت فعلی را برشمرد و تصریح کرد‪ :‬مغفول ماندن‬ ‫این عرصه بی ش��ک ب��ه دلیل نب��ود حمایت های دولتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در واق��ع نق��د اصلی به خ��ود صنعت تفریح��ات وارد‬ ‫نیس��ت بلکه به متولیان این ح��وزه بازمی گردد و اینکه‬ ‫این صنعت برای مردم تعریف نش��ده باقی مانده اس��ت‪.‬‬ ‫در بیش��تر کش��ورهای دنیا موضوع مربوط به شادسازی‬ ‫مردم و تفریحات مدرن مهم جلوه داده می ش��ود و برای‬ ‫ان اهمیت زیادی قائل هستند‪ ،‬اما متاسفانه در کشور ما‬ ‫این صنعت جایگاه اصلی خودش را ندارد و هیچ حمایتی‬ ‫هم از ان نمی شود‪.‬‬ ‫محمدرضا پرهیزکار‬ ‫سعید رسا‬ ‫برگزاری نمایش��گاه توانمندی ه��ای صادراتی‬ ‫ایران در راس��تای اهداف اقتصاد مقاومتی اس��ت‪.‬‬ ‫بهمن حس��ین زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی ای��ران ضمن بیان این‬ ‫مطلب گف��ت‪ :‬برگزاری نمایش��گاه ها خط مقدم‬ ‫توس��عه صادرات در فضای تجارت فرامرزی است‬ ‫و نمایش��گاه توانمندی ه��ای صادراتی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران (ایران اکسپو ‪ )۲۰۱۹‬نیز از جمله‬ ‫نمایش��گاه هایی است که بس��یار ارزشمند بوده و‬ ‫در راس��تای رس��یدن ب��ه اهداف مه��م صادراتی‬ ‫و رون��ق تولید اس��ت‪ .‬بهمن حس��ین زاده درباره‬ ‫چهارمی��ن نمایش��گاه توانمندی ه��ای صادراتی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران ک��ه در تاریخ ‪ ۲۶‬تا ‪۲۹‬‬ ‫اذر در مح��ل مرک��ز نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫ش��هر افتاب برگزار می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫کنونی برگزاری نمایش��گاه ایران اکس��پو ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫نش��انه موفقیت سیاس��ت های دولتمردان ایران‬ ‫در عرصه ه��ای اقتصادی و سیاس��ی اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اقتصاد باید از وابس��تگی به نفت جدا شود‬ ‫و م��ا در بخش های صادرات غیرنفتی قدرتمندتر‬ ‫ظاهر ش��ویم که برگزاری این نمایشگاه می تواند‬ ‫نتایج بس��یار ارزش��مندی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫حسین زاده اظهار کرد‪ :‬صادرات کاالهای صنعتی‬ ‫یا به طور کلی غیرنفتی‪ ،‬ضمن ایجاد ارزش افزوده‬ ‫باال‪ ،‬وضعیت اشتغال در کشور را بهبود بخشیده و‬ ‫سبب کسب درامدهای ارزی برای تامین نیازهای‬ ‫وارداتی در کشور می شود که کلید تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی ایران گفت‪ :‬امسال که‬ ‫س��ال رونق تولید است تمام تمرکز ما بر برگزاری‬ ‫نمایشگاه های تقاضامحور بوده تا بتوانیم در رونق‬ ‫تولید و حمایت از ساخت داخل گام های عملیاتی‬ ‫برداری��م‪ .‬وی گفت‪ :‬بی ش��ک پوی��ش و پژوهش‬ ‫در صنعت نمایش��گاه مخاطب��ان را به معادله ای‬ ‫رهنمون می س��ازد که هرگاه کشوری بخواهد در‬ ‫صنعت پیشتاز باشد‪ ،‬باید دارای تشکیالت وسیع و‬ ‫سازمان یافته ای در برگزاری نمایشگاه های داخلی‬ ‫و بین المللی باش��د و با ارائه محصوالت و شناخت‬ ‫نیازهای بازارهای جهانی س��طح پیشرفت خود را‬ ‫ارتقا بخشد‪ .‬حسین زاده ادامه داد‪ :‬ایران اکسپو که‬ ‫چند س��الی است برگزار می ش��ود و خوشبختانه‬ ‫با اس��تقبال تاجران کشورهای خارجی نیز مواجه‬ ‫ش��ده نوید بس��یار خوبی ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫داخلی برای نش��ان دادن محصوالت شان در اذر‬ ‫ماه امس��ال اس��ت‪ .‬وی در عین ح��ال بیان کرد‪:‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های توانمندی های صادرات‬ ‫ایرانی به منظور به نمایش گذاشتن توانمندی ها و‬ ‫استقبال بی نظیر تجار خارجی از ان‪ ،‬همه گویای‬ ‫این مس��ئله اس��ت که کاالی ایران��ی می تواند در‬ ‫بازاره��ای جهانی نقش افرینی کن��د‪ .‬وی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬کاالی تولیدی ایرانی دارای کیفیت مناسب‬ ‫و قابل قبولی اس��ت و به طور قطع کاالهای ایرانی‬ ‫می توانن��د جای پای خود را در بازارهای صادراتی‬ ‫محکم تر کنند‪.‬‬ ‫تاسیس دبیرخانه دائمی‬ ‫اینوکس در کیش‬ ‫اکو کشاورز‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه ازاد کی��ش با‬ ‫بی��ان اینک��ه برنامه ریزی ها باید برای اس��تمرار‬ ‫رخداده��ای مهم و بزرگ اقتصادی انجام ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دبیرخانه دائمی کیش اینوکس در جزیره‬ ‫کیش تاس��یس می ش��ود‪ .‬غالمحسین مظفری‬ ‫با اش��اره به برگزاری نمایش��گاه کیش اینوکس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امس��ال نمایش��گاه از رونق بیشتری‬ ‫برخ��وردار بود به ط��وری که این تفاوت در ایین‬ ‫گشایش و مراسم های مرتبط با اغاز نمایشگاه و‬ ‫همچنین نشست های تخصصی پربار و باکیفیت‬ ‫ان ملموس بود‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد برگزاری‬ ‫‪ ۳۵۰‬مالق��ات تج��اری و بی��ش از ‪ ۳۵‬نشس��ت‬ ‫تخصصی در این رخداد مهم اقتصادی‪ ،‬دستاورد‬ ‫خوب��ی ب��رای اقتصاد کش��ور به همراه داش��ته‬ ‫باش��د تا به اهداف مهم تعیین ش��ده دست پیدا‬ ‫کنی��م‪ .‬مدیرعامل س��ازمان منطقه ازاد کیش با‬ ‫بی��ان اینکه امروز کش��ور با تحمیل تحریم ها در‬ ‫شرایط س��خت اقتصادی قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬توجه‬ ‫به توان و ظرفیت داخلی‪ ،‬راهکار مناس��ب برای‬ ‫گذر از دوره تحریم ها اس��ت؛ از این رو برگزاری‬ ‫رویدادهای��ی مانند کیش اینوک��س می تواند راه‬ ‫برون رفت از این ش��رایط خاص را فراهم کند‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری شهر‪ ،‬مظفری در ادامه افزود‪:‬‬ ‫ظرفیت ها و فرصت های بزرگ سرمایه گذاری در‬ ‫کیش برای مهمانان خارجی و سفرای کشورهای‬ ‫حاض��ر در نمایش��گاه اینوکس‪ ،‬بس��یار جالب و‬ ‫تامل برانگیز بود‪ .‬وی با بیان اینکه برنامه ریزی ها‬ ‫بای��د برای اس��تمرار این گونه رخدادهای مهم و‬ ‫بزرگ اقتصادی انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در راس��تای‬ ‫برگزاری مس��تمر چنین رویداد هایی‪ ،‬مقرر شد‬ ‫دبیرخان��ه دائم��ی کیش اینوک��س را در جزیره‬ ‫کیش تاسیس کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایران اکسپو ‪ ۲۰۱۹‬برگ‬ ‫برنده اقتصاد مقاومتی‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1412‬‬ ‫پیاپی ‪2730‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫میگوی قشم در استانه ورود به دروازه جهانی‬ ‫چین‪ ،‬فرانسه‪ ،‬روسیه و امارات مهم ترین مشتریان میگوی قشم هستند‬ ‫صنع��ت پ��رورش میگو به عنوان یک فرصت ش��غلی زودبازده‬ ‫و در عی��ن حال س��وداور می تواند در کنار س��ایر اقالم صادرات‬ ‫غیرنفتی دروازه های جهانی را به خود اختصاص دهد و در عبور‬ ‫از اقتصاد نفتی به کش��ور کمک کند‪ .‬جزیره قش��م فرصتی ناب‬ ‫در خلیج فارس اس��ت که نعمت را بر ساحل نشینان تمام کرده و‬ ‫با موهبت های خدادادی ان‪ ،‬زمینه س��از رشد صنایعی همچون‬ ‫توسعه ش��یالت‪ ،‬صنایع پتروش��یمی‪ ،‬انرژی پاک و گردشگری‬ ‫اس��ت‪ .‬در چند س��ال گذشته‪ ،‬قشم به عنوان یک منطقه پیش رو‬ ‫در حوزه فعالیت های ش��یالتی بین سرمایه گذاران شناخته شده‬ ‫و متقاضی��ان زیادی اماده ورود به عرصه تولیدات صادرات محور‬ ‫در این منطقه هستند‪ .‬با سیاست های سازمان منطقه ازاد قشم‬ ‫در راس��تای بهره برداری بهین��ه از ظرفیت های موجود جزیره و‬ ‫توس��عه متوازن اقتصادی بین جوامع محل��ی‪ ،‬رویکرد جدیدی‬ ‫در فعالیت های صنعتی مرتبط با دریا و ابزیان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از روش های بروز و علمی‪ ،‬جزیره قش��م را به یکی از‬ ‫قطب ه��ای پیش��رو در حوزه خدمات صیادی و چرخه ش��یالت‬ ‫کش��ور تبدیل کرده تا نه تنها تامین کننده اقتصاد جامعه محلی‬ ‫باشد‪ ،‬بلکه به چرخش ارزاوری کشور نیز کمک کند‪.‬‬ ‫گس��ترش صنایع ش��یالتی همچون پ��رورش میگو‪ ،‬ماهی در‬ ‫قفس‪ ،‬جلبک‪ ،‬فراوری ماهی خشک و‪ ...‬با اولویت سرمایه گذاری‬ ‫ازس��وی جامعه محلی‪ ،‬نش��ان دهنده مثبت بودن سیاست های‬ ‫اعمال شده است‪ .‬صنعت پرورش میگو یکی از ظرفیت های مهم‬ ‫برای توس��عه قش��م است که با توجه به موقعیت مناسب جزیره‪،‬‬ ‫بستر الزم برای رشد این صنعت برای تولید محصوالت با قابلیت‬ ‫صادرات فراهم است‪ .‬کاهش زمان تولید‪ ،‬افزایش بهره وری تولید‪،‬‬ ‫افزایش دوره های پرورشی و بهینه سازی ضریب تبدیل محصول‬ ‫ب��رای ورود به بازار جهانی از مهم ترین مزیت های پرورش میگو‬ ‫به شیوه متراکم در جزیره قشم است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه محدودیت های موج��ود برای واگ��ذاری زمین‪،‬‬ ‫اس��تفاده از روش پ��رورش متراک��م بهتری��ن راه ب��رای ارتقای‬ ‫بهره وری در این صنعت است‪.‬‬ ‫هم این��ک ه��زار و ‪ ۴۵۴‬هکت��ار از اراضی جزی��ره به ‪ ۱۱‬طرح‬ ‫پ��رورش میگ��و اختصاص یافته که از این تعداد‪ ۴ ،‬مزرعه با هزار‬ ‫و ‪ ۹۵۸‬میلیارد ریال سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫‪ ۸۴۹‬نیروی بومی در این مزرعه ها مش��غول به کار هس��تند و‬ ‫پیش بینی می شود تا پایان سال ‪ ،۱۳۹۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تُن محصول‬ ‫‹ ‹اجاره ‪ ۵‬ساله زمین به سرمایه گذاران‬ ‫از جزیره قش��م وارد چرخه صادرات کش��ور ش��ود‪ .‬همچنین با‬ ‫بهره برداری از ‪ ۷‬طرح در دس��ت س��اخت‪ ،‬توان تولید میگو در‬ ‫قش��م به ‪ ۱۲‬هزار تُن در س��ال می رسد که برای صنعت صادرات‬ ‫محصوالت دریامحور کشور‪ ،‬ارزاوری باالیی به همراه دارد‪.‬‬ ‫مدیر امالک و مس��تغالت س��ازمان منطقه ازاد قش��م نیز در‬ ‫این باره گفت‪ :‬زمین ها در محدوده منطقه ویژه اقتصادی قش��م‬ ‫با هدف پرورش ابزیان و براس��اس توان سنجی بهره برداران و در‬ ‫یک صورت جلسه‪ ،‬به مدت یک سال در اختیار انها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫احمد دیرستانی افزود‪ :‬عقد قرارداد اجاره ‪ ۵‬ساله اراضی منطقه‬ ‫وی��ژه به بهره برداران منوط به پیش��رفت ‪ ۵۰‬درصدی طرح های‬ ‫ارائه شده در یک سال نخست است و نرخ اجاره زمین ها براساس‬ ‫نرخ منطقه تعیین می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کارگروه ارزش��یابی و‬ ‫واگذاری زمین س��ازمان منطقه ازاد قش��م با هدف شفاف سازی‬ ‫ام��ور اراض��ی این منطقه‪ ،‬ابتدای هر س��ال در ی��ک الیحه نرخ‬ ‫زمین ها را با تعیین نوع کاربری و موقعیت ان مشخص می کند‪.‬‬ ‫دیرستانی تصریح کرد‪ :‬این الیحه پس از تصویب در هیات مدیره‬ ‫سازمان منطقه ازاد قشم‪ ،‬در پرتال این سازمان به نشانی ‪www.‬‬ ‫‪ qeshm.ir‬قرار می گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬بنا بر ماده ‪ ۲۳‬قانون مناطق‬ ‫ویژه اقتصادی در مناطقی که س��ازمان منطقه ازاد مس��ئولیت‬ ‫اداره ان را برعهده دارد‪ ،‬همه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی‬ ‫وزارت جهادکشاورزی‪ ،‬سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی‬ ‫و منابع طبیعی هر منطقه در اختیار سازمان مسئول ان منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸۲‬فرصت شغلی در مزرعه پرورش میگو‬ ‫مدیرعامل شرکت پدیده صدف قشم به ایرنا گفت‪ :‬طرح سایت‬ ‫پرورش میگو ش��رکت پدیده صدف قشم‪ ،‬با هدف افزایش تولید‬ ‫در حوزه شیالت و اشتغالزایی پایدار برای جامعه محلی‪ ،‬در ابان‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬کلنگ زنی شد‪.‬‬ ‫عبدالجلیل امینی افزود‪ :‬این مجموعه در زمینی به مس��احت‬ ‫‪ ۲۰۳‬هکت��ار در ‪ ۳‬مرحل��ه و با اعتباری اف��زون بر ‪ ۱۹۰‬میلیارد‬ ‫ریال ازس��وی در روس��تای نقاشه جزیره قشم شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این س��ایت‪ ۱۳ ،‬مزرعه با ‪۱۹۳‬حوضچه ‪ ۷‬هزار‬ ‫مترمربعی ساخته می شود که ‪ ۸۲‬فرصت شغلی ایجاد می شود و‬ ‫‪ ۱۶۰‬نفر نیز به طور غیرمستقیم فعالیت خواهند داشت‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای شهرس��تان قش��م تصریح کرد‪ ۹ :‬ماه پس از‬ ‫کلنگ زنی این مجموعه‪ ۲۸ ،‬استخر مورد بهره برداری قرار گرفت‬ ‫و نخس��تین برداش��ت مزرعه حدود ‪ ۱۰۰‬تُن بود که با ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫دالر ارزاوری برای جزیره و کشور همراه شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬درحال حاضر فقط ‪ ۴۰‬هکت��ار از این مزرعه به‬ ‫زیر کش��ت رفته و پیش بینی می ش��ود با به بهره برداری رسیدن‬ ‫سایر استخرها ساالنه حدود هزار و ‪ ۳۰۰‬تُن میگو در این مزرعه‬ ‫تولید شود‪.‬‬ ‫امین��ی افزود‪ :‬برداش��ت مزرعه پرورش میگ��و در این مزرعه‬ ‫در حالی انجام ش��د که خریدار چینی‪ ،‬تمام میگوی تولید ش��ده‬ ‫ازس��وی ای��ن مزرعه را پیش خری��د کرده بود‪ .‬ع�لاوه بر چین‪،‬‬ ‫کش��ورهای فرانسه‪ ،‬روسیه و امارات مهم ترین مشتریان میگوی‬ ‫تولید شده در قشم هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۴۴۵‬درصدی سرمایه گذاری‬ ‫مدیر ش��یالت و کشاورزی س��ازمان منطقه ازاد قشم به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬امسال سرمایه گذاری در بخش پرورش میگو ‪ ۴۴۵‬درصد‬ ‫افزایش داشت‪.‬‬ ‫حام��د عبداللهی فین��ی اف��زود‪ :‬ب��ا وج��ود افزای��ش میزان‬ ‫سرمایه گذاری و ظرفیت تولید‪ ،‬زمین های واگذار شده واحدهای‬ ‫مربوط کاهش پیدا کرد و در مقابل‪ ،‬استفاده از فناوری روز جهان‬ ‫در واحدهای فعال پرورش میگو قشم افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل زنجیره ارزش افزوده‬ ‫کاه��ش زمان تولید‪ ،‬افزای��ش بهره وری تولید‪ ،‬افزایش دوره های پرورش��ی‬ ‫و بهینه س��ازی ضریب تبدیل محص��ول برای ورود به ب��ازار جهانی از مهم ترین‬ ‫مزیت های پرورش میگو به شیوه متراکم در جزیره قشم است‬ ‫وی با تاکید بر محدودیت های موجود در بحث واگذاری زمین‬ ‫در جزیره قش��م بیان کرد‪ :‬درحال حاضر گس��ترش پرورش میگو‬ ‫به روش متراکم‪ ،‬بهترین گزینه برای توسعه این صنعت است‪.‬‬ ‫عبدالهی افزود‪ :‬هزار و ‪ ۷۰۰‬هکتار زمین در سطح این جزیره‬ ‫ب��رای پرورش میگو در نظر گرفته ش��ده که بیش��تر این اراضی‬ ‫در منطق��ه ویژه اقتصادی واقع ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪۲۲ :‬‬ ‫دوره تخصصی مهارتی در ‪ ۳‬س��طح عمومی‪ ،‬کارش��ناس فنی و‬ ‫تخصصی در حوزه ش��یالت و پرورش ابزیان جزیره با همکاری‬ ‫موسس��ه اموزش عالی قش��م برگزار می ش��ود‪ .‬مدیر شیالت و‬ ‫کش��اورزی س��ازمان منطقه ازاد قشم گفت‪ :‬این دوره ها با هدف‬ ‫اموزش اصولی فعاالن محلی حوزه شیالت و ارتقای سطح علمی‬ ‫و مهارت های ش��یالتی انها اجرا می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬دستیابی‬ ‫ب��ه توس��عه پایدار اقتص��ادی‪ ،‬افزایش ضریب تولی��د و ایمنی و‬ ‫استانداردس��ازی صنایع شیالتی و زنجیره ارزش محصوالت این‬ ‫صنع��ت با تکیه بر اموزش علم��ی و مهارتی از اهداف مورد نظر‬ ‫برای توسعه پایدار جزیره ازسوی سازمان منطقه ازاد قشم است‪.‬‬ ‫صیادی یکی از فعالیت های اصلی مردم جزیره قش��م از دیرباز‬ ‫تاکنون بوده اس��ت‪ .‬به نظر می رسد باتوجه به سیاست های کالن‬ ‫کش��ور در صنعت ش��یالت و نگاه ویژه س��رمایه گذاران داخلی و‬ ‫خارجی به این مقوله در منطقه ازاد قش��م‪ ،‬در س��ال های اینده‬ ‫تحولی اساس��ی در حوزه شیالتی این جزیره رخ دهد‪ .‬میانگین‬ ‫میزان تولید میگو در کشور حدود ‪ ۳‬تُن در هکتار است؛ این در‬ ‫حالی است که جزیره قشم با ظرفیت برداشت ‪ ۷‬تُن میگو در سال‬ ‫به شیوه سنتی‪ ،‬رکورددار این صنعت در کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود با استفاده از روش پرورش میگو به شیوه‬ ‫متراکم و فوق متراکم‪ ،‬رکورد برداشت میگو به شیوه صنعتی نیز‬ ‫به نام جزیره قشم رقم بخورد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬جذب سرمایه گذار در بخش تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش افزوده ش��امل تولید الرو‪ ،‬پرورش‪ ،‬فراوری‪ ،‬بس��ته بندی و‬ ‫ص��ادرات میگو‪ ،‬می تواند پلی برای دس��تیابی به خودکفایی این‬ ‫جزیره در مهم ترین بخش صنایع شیالتی خود باشد‪.‬‬ ‫تشریح شیوه نظارت بر بازار در استان کرمان‬ ‫شهروندان گرانفروشی ها را گزارش دهند‬ ‫یک��ی از نگرانی هایی ک��ه به دنبال اصالح و گران‬ ‫ش��دن نرخ بنزین در جامعه مطرح ش��د‪ ،‬مس��ئله‬ ‫ت��ورم و گران ش��دن ن��رخ کاالها و خدم��ات بود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که مس��ئوالن از ابتدای اجرای‬ ‫این ط��رح عنوان کردند که تمهی��دات الزم برای‬ ‫جلوگیری از افزایش نرخ کاالها اندیش��یده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬س��ازمان های مربوط هم نظارت بر بازار را‬ ‫تقویت کرده و قول برخورد جدی با گرانفروشی ها‬ ‫را داده ان��د‪ .‬در این راس��تا اما نقش مردم در مقابله‬ ‫با گرانفروش��ی ها بسیار حائز اهمیت است و مردم‬ ‫با گزارش موارد گرانفروش��ی ب��ه نهادهای مربوط‬ ‫می توانن��د اقدامی موثر در برخورد با س��ودجویان‬ ‫اقتص��ادی انجام دهند‪ .‬خبرنگار ایس��نا به منظور‬ ‫بررس��ی و تشریح ش��یوه نظارت بر بازار در استان‬ ‫کرم��ان گفت وگوی��ی را معاون بازرس��ی و نظارت‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��مال اس��تان‬ ‫کرمان انجام داده اس��ت‪ .‬محسن میرزایی در این‬ ‫گفت وگو درباره برخورد با سودجویانی که به بهانه‬ ‫افزایش نرخ بنزین اقدام به گران فروش��ی کرده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در نخس��تین اقدام س��تاد خبری ‪ ۱۲۴‬را در‬ ‫دو نوب��ت صبح و بعدازظهر از س��اعت ‪ ۷.۵‬صبح تا‬ ‫‪ ۱۰‬ش��ب فعال کردیم و از ساعت ‪ ۱۰‬شب تا صبح‬ ‫روز به وسیله پیغام گیر اماده پیگیری شکایت های‬ ‫مردم هس��تیم‪ .‬وی افزود‪ :‬اولویت ما پاس��خگویی‬ ‫ب��ه ش��کایت های مردمی از طریق تلف��ن ‪ ۱۲۴‬یا‬ ‫مراجعه حضوری مردم اس��ت‪ .‬همچنین در ارتباط‬ ‫با بازرسی های سطح شهر در دو نوبت صبح و بعداز‬ ‫ظهر اقدام به تقویت نیروهای مان کردیم‪.‬‬ ‫معاون بازرس��ی و نظارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ش��مال اس��تان کرمان گفت‪ :‬با همیاری‬ ‫و هم��کاری روس��ای ش��عب تعزی��رات حکومتی‬ ‫گش��ت های س��یار پلیس اماکن به منظور کش��ف‬ ‫تخلف های احتمالی راه اندازی ش��ده است‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس با س��ودجویانی که با افزایش نرخ به دنبال‬ ‫سودجویی هستند‪ ،‬برخورد می شود‪.‬‬ ‫میرزایی یاداور شد‪ :‬بازرسان ما هر روز ‪ ۱۰۰‬قلم‬ ‫از کاالهایی که بیش��تر در سبد خانوار وجود دارند‬ ‫را رصد می کنند و تمرکز بیش��تر ما روی کاالهایی‬ ‫است که مایحتاج مردم است‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی ‪ ۳۴۲۶‬مورد تخلف صنفی‬ ‫میرزایی تصریح کرد‪ :‬در ‪۷‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫در کل اس��تان کرم��ان ‪ ۳۵‬ه��زار و ‪ ۳۶۵‬واح��د‬ ‫صنف��ی‪ ،‬توزیع��ی‪ ،‬تولیدی و خدم��ات را ما مورد‬ ‫بازرس��ی ق��رار داده ایم که از این تع��داد ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۴۲۶‬متخلف ش��ناخته ش��ده اند و در جمع بیش‬ ‫از ‪ ۸۷‬میلی��ارد ریال براوردش��ده ک��ه برای صدور‬ ‫رای ب��ه تعزیرات حکومتی ی��ا اداره های تعزیرات‬ ‫حکومتی در شهرس��تان های تابع ارس��ال ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫میرزای��ی گفت‪ :‬مواردی که بیش��تر مد نظرمان‬ ‫است و درخواس��ت داریم واحدهای صنفی انها را‬ ‫لحاظ کنند؛ این اس��ت که تم��ام کاالها درج نرخ‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬زیرا درج نکردن نرخ باعث می شود‬ ‫مصرف کنن��ده ب��ه خرید خود اطمین��ان کمتری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مع��اون بازرس��ی و نظ��ارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ش��مال اس��تان کرمان افزود‪ :‬نشس��تی با‬ ‫معاونت اجرای��ی تعزیرات حکومتی‪ ،‬پلیس اماکن‬ ‫و رئیس اتاق اصناف در راس��تای برنامه ریزی برای‬ ‫کار مش��ترک داشتیم تا براس��اس بخشنامه هایی‬ ‫ک��ه س��ازمان حمای��ت‪ ،‬ق��وه قضاییه و س��ازمان‬ ‫تعزی��رات حکومت��ی اب�لاغ ک��رده کاره��ا را در‬ ‫چارچ��وب قان��ون انج��ام دهی��م‪ .‬وی گف��ت‪ :‬هر‬ ‫س��ازمان موظ��ف اس��ت دس��ت کم در چارچوب‬ ‫ش��رح وظایفش برخ��ورد منطقی ب��ا تخلف هایی‬ ‫که ممکن اس��ت ازس��وی برخی سودجویان پیش‬ ‫بیاید‪ ،‬داش��ته باش��د تا ارامش خاط��ر را به مردم‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با متخلفان اقتصادی‬ ‫میرزای��ی گفت‪ :‬با توجه به گس��تردگی اس��تان‬ ‫کرمان همچنین کثرت واحدهای صنفی و کمبود‬ ‫نیروه��ا و امکانات��ی ک��ه س��ازمان دارد برخورد با‬ ‫متخلف��ان اقتصادی بدون همکاری خود مردم کار‬ ‫بسیار دشواری اس��ت و همکاری مردم بدون شک‬ ‫بس��یار موثر خواهد بود‪ .‬معاون بازرس��ی و نظارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شمال استان کرمان‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ما برای کم کردن الته��اب مردم و ارامش در‬ ‫بازار و برخورد با متخلفان هیچ خط قرمزی نداریم‬ ‫و محکم و قاطع برخورد خواهیم کرد‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫ع�لاوه بر ب��ازار و واحدهای صنفی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫بزرگ پخش و فروشگاه های زنجیره ای‪ ،‬واحدهای‬ ‫تولیدی را نیز رصد می کنیم‪ .‬در این راستا‪ ،‬انبارها‬ ‫نیز مورد بررس��ی ق��رار می گیرد تا احتکاری انجام‬ ‫نش��ود‪ .‬میرزایی افزود‪ :‬بیش��تر ش��کایت هایی که‬ ‫به س��تاد خبری در چند روز گذش��ته واصل شده‬ ‫ش��کایت از افزایش حمل ونقل‪ ،‬کرایه تاکسی و در‬ ‫برخی موارد‪ ،‬میوه فروشان بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هیچ صنفی حق افزایش نرخ را ندارد‬ ‫معاون بازرسی و نظارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان کرمان گفت‪ :‬هیچ صنف و تشکلی نمی تواند‬ ‫به بهان��ه افزایش نرخ بنزین‪ ،‬افزایش نرخ داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬اما اگر ق��رار به افزایش هم باش��د متولیان‬ ‫نهاد ها باید این کار را انجام دهند تا ش��اهد التهاب‬ ‫بازار نباش��یم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬بیش��تر بازرسی ها در‬ ‫قالب گش��ت های مشترک با رئیس��ان انتظامی و‬ ‫قضای��ی انجام می ش��ود چه بازرس��ی های نقره ای‬ ‫و چه بازرس��ی های دو نفری ک��ه به طور حضوری‬ ‫باش��د‪ .‬میرزایی ادامه داد‪ :‬پس از کش��ف تخلف یا‬ ‫تایید صح��ت گزارش های مردمی‪ ،‬ما فرم گزارش‬ ‫بازرس��ی را براساس مس��تندات پر می کنیم و این‬ ‫گزارش برای بررسی وضعیت و صدور رای به شعب‬ ‫تعزیرات حکومتی ارسال می شود‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۴۰۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت به تولید سمنان‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان‬ ‫بابیان اینکه مش��کالت واحدهای تولیدی استان‬ ‫در کارگروه تسهیل بررسی می شود‪ ،‬گفت‪۴ :‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال تس��هیالت به واحده��ای تولیدی‬ ‫پرداخت شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬بهروز اس��ودی در صد و نود‬ ‫و هفتمین نشس��ت کارگروه ستاد تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید اس��تان س��منان بابی��ان اینکه ‪۱۴۵‬‬ ‫واحد تولیدی از تس��هیالت رونق تولید و اشتغال‬ ‫بهره مند شدند‪ ،‬افزود‪ :‬به این تعداد واحد تولیدی‬ ‫در مجموع تسهیالتی معادل ‪ ۴‬هزار میلیارد ریال‬ ‫پرداخت شده اس��ت‪ .‬وی بابیان اینکه تسهیالت‬ ‫در بخش رونق تولید به ‪ ۵۷‬واحد پرداخت ش��ده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اینکه همه تالش ها در راس��تای‬ ‫بازگردان��دن واحده��ا به چرخه اقتصادی اس��ت‬ ‫بنابراین این واحدها از تسهیالت به ارزش ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۱۰‬میلیارد ریال بهره مند شدند‪.‬‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان‬ ‫بابیان اینکه از بند الف تبصره ‪ ۱۸‬مربوط به تولید‬ ‫و اشتغال نیز ‪ ۸۸‬طرح مشمول دریافت تسهیالت‬ ‫شدند‪ ،‬ابرازکرد‪ :‬این واحدها نیز تسهیالتی معادل‬ ‫هزار و ‪ ۳۹۰‬میلیارد ریال دریافت کردند که انتظار‬ ‫می رود واحدها بتوانند از محل این تس��هیالت به‬ ‫رون��ق تولید دس��ت پیدا کنند‪ .‬اس��ودی با بیان‬ ‫اینکه تاکنون ‪ ۲۸۷‬واح��د تولیدی برای دریافت‬ ‫تسهیالت به ارزش بیش از ‪ ۱۷‬هزار میلیارد ریال‬ ‫به بانک های عامل معرفی ش��دند‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫نشس��ت نیز با تصمیم اعضای کارگروه ‪ ۳۶‬واحد‬ ‫تولی��دی نیز ب��رای دریافت تس��هیالت به ارزش‬ ‫‪ ۴۳۲‬میلیارد ریال به بانک ها معرفی شدند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1412‬‬ ‫پیاپی ‪2730‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کارکرد اوراق بهادار بیمه ای تشریح شد‬ ‫ابزار جدید مالی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه‬ ‫تبدیل به اوراق بهادار کردن‪ ،‬نوعی تکنیک مالی است‬ ‫ک��ه دارایی ه��ا را با هم تجمیع ک��رده و انها را به اوراق‬ ‫بهادار قابل مبادله تبدیل می کند‪.‬‬ ‫انواع موسسه های مالی و بنگاه های اقتصادی به منظور‬ ‫ی از این فرایند بهره گرفته و‬ ‫تامین نیازهای س��رمایه ا ‬ ‫از طریق ایجاد اوراق بهادار‪ ،‬ارزش دارایی هایش��ان را به‬ ‫واقعیت تبدیل می کنند؛ این ن��وع اوراق بهادار با اوراق‬ ‫به��ادار بدهی و حق��وق صاحبان س��هام حامیان مالی‬ ‫ش��رکت ها متفاوت اس��ت‪ .‬امروزه نیز این روش به طور‬ ‫گسترد ه توس��ط بانک ها در قالب تکنیک های مشتقات‬ ‫مالی به کارمی رود‪ .‬اما این روش در صنعت بیمه نس��بتاً‬ ‫روش نوظهوری است‪.‬‬ ‫امروزه بیمه گران زندگی به دنبال این هدف هستند‬ ‫که بخش��ی از فعالیت ه��ای اقتصادی ش��ان را به اوراق‬ ‫به��ادار تبدیل کنند و از طریق کارایی س��رمایه‪ ،‬بازده‬ ‫سهام شان را افزایش دهند‪.‬‬ ‫ش��رکت های بیم��ه از طری��ق ف��روش ریس��ک ب��ه‬ ‫سرمایه گذاران‪ ،‬نیازش��ان به نگهداری سرمایه را تقلیل‬ ‫بو کاری‬ ‫داده و قدرت و توانایی خود را برای ورود به کس ‬ ‫جدید‪ ،‬افزایش می دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در پنل تخصصی ک��ه با عنوان‬ ‫ابزارسازی در تامین مالی‪ ،‬در حاشیه ششمین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی ب��ورس‪ ،‬بان��ک و بیمه و با حض��ور رئیس‬ ‫پژوهش��کده بیمه‪ ،‬عضو هیات مدیره پژوهشکده بیمه و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بیمه تعاون برگزار شد‪ ،‬کارکرد های‬ ‫ای��ن اوراق بهادار بیمه ای مورد تش��ریح قرار گرفت و از‬ ‫این ابزار جدید مالی به عنوان یکی از ابزارهای موثر برای‬ ‫افزایش ضریب نفوذ بیمه یاد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین اهداف استفاده از اوراق بهادار‬ ‫بیمه ای‬ ‫حمی��د کردبچ��ه رئیس پژوهش��کده بیم��ه در این‬ ‫پن��ل تخصصی‪ ،‬با بیان اینکه اوراق بهادار س��ازی مالی‪،‬‬ ‫یک��ی از بحث ه��ای مه��م در بحث تامین مالی اس��ت‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن موض��وع‪ ،‬مهم ترین ن��واوری صنعت مالی‬ ‫در ‪ ۳‬دهه گذش��ته ب��وده و می توان��د تحولی در بحث‬ ‫تامی��ن مالی و انتقال ریس��ک در صنع��ت بیمه ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه تبدیل دارایی های موسس��ه مالی به‬ ‫اوراق به��ادار قابل معامله در بازار مالی کارکر د این ابزار‬ ‫اس��ت افزود‪ :‬استفاده از این ابزار در شرکت های بیمه با‬ ‫دو هدف تامین مالی ش��رکت های بیمه و انتقال ریسک‬ ‫انج��ام می گیرد و انچه بکارگیری این ابزار را در صنعت‬ ‫بیمه ضروری و جدی کرده است‪ ،‬بحث عدم پاسخگویی‬ ‫نیازهای س��نتی تامین مالی در صنعت بیمه اس��ت که‬ ‫این محصول می تواند این ضعف را برطرف کند و هم در‬ ‫انتقال ریسک بیمه کمک کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن یکی از مهم تری��ن مزیت های اس��تفاده از‬ ‫اوراق بهادارس��ازی در صنعت بیمه همین بحث تامین‬ ‫مالی ش��رکت های بیمه است‪ .‬به گفته او‪ ،‬از انجایی که‬ ‫شرکت های بیمه با محدودیت سرمایه گذاری مواجه اند‬ ‫و در انتقال ریسک با محدودیت اتکایی روبه رو هستند‪،‬‬ ‫از این رو‪ ،‬اس��تفاده از اوراق بهادارسازی می تواند بسیار‬ ‫کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بیمه‪ ،‬با بیان این ک��ه‪ ،‬دالیل زیادی وجود‬ ‫دارد که اس��تفاده از این ابزار نوی��ن مالی را در صنعت‬ ‫بیمه ضروری می کند افزود‪ :‬در بخش��ی از بیمه نامه ها‬ ‫و محصوالتی که در صنعت بیمه معرفی می ش��ود‪ ،‬مثال‬ ‫بیمه عمر‪ ،‬محصول قس��طی فروخته می ش��ود اما این‬ ‫ام��کان وجود دارد که خطر س��ریع اتفاق بیفتد که این‬ ‫علی رضا زراعی‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ‪ 3‬دهه گذش��ته یکی از مهم ترین نواوری ها در صنعت مالی‪،‬‬ ‫اوراق بهادارس��ازی بوده که درکش��ور ما هم این فرایند ش��روع‬ ‫ش��ده و اگر مراحل اجرای��ی این ابزار محقق ش��ود‪ ،‬صنعت بیمه‬ ‫کش��ور می تواند صاح��ب یک��ی از مدرن ترین ابزاره��ای مالی در‬ ‫صنعت بیمه در سطح جهان شود‬ ‫می تواند برای ش��رکت های بیم��ه از نظر مالی مخاطره‬ ‫ایج��اد کن��د‪ .‬در چنی��ن ش��رایطی ش��رکت های بیمه‬ ‫می توانن��د محصول بیمه ای را به اوراق تبدیل و در بازار‬ ‫عرضه کنند‪.‬‬ ‫او در عی��ن ح��ال‪ ،‬محدودی��ت مال��ی ش��رکت های‬ ‫بیم��ه جهت مش��ارکت در س��رمایه گذاری‪ ،‬محدودیت‬ ‫نقدینگی در زمان پرداخت خس��ارت ب��اال‪ ،‬محدودیت‬ ‫ذخایر بیمه ای‪ ،‬محدودی��ت بیمه های حوادث طبیعی‪،‬‬ ‫محدودی��ت پوش��ش ریس��ک های ب��زرگ‪ ،‬محدودیت‬ ‫کارای��ی بیمه های زندگ��ی به دلیل باز خری��د و‪ ...‬را از‬ ‫عواملی عنوان کرد که استفاده از این اوراق را در صنعت‬ ‫بیمه بسیار حایز اهمیت می کند‪.‬‬ ‫کردبچ��ه با بیان اینکه اوراق به��ادار بیمه ای می تواند‬ ‫در سه دسته و با هدف تامین مالی‪ ،‬اتکایی و بیمه های‬ ‫زندگی عرضه و موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه ش��ود‬ ‫یاداورش��د‪ :‬برای طراحی و ارائه این اوراق بررس��ی های‬ ‫تخصصی در مرکز پژوهش های سازمان بورس و کمیته‬ ‫فقهی انجام ش��ده اما برای اینکه این اوراق قابل عرضه‬ ‫در بورس باش��د‪ ،‬هنوز بررسی ها تکمیل نشده و مراحل‬ ‫دیگری است که باید طی شود‪.‬‬ ‫او معتقد است که در ‪ 3‬دهه گذشته یکی از مهم ترین‬ ‫نواوری ها در صنعت مالی‪ ،‬اوراق بهادارس��ازی بوده که‬ ‫درکش��ور ما هم این فرایند شروع ش��ده و اگر مراحل‬ ‫اجرای��ی این اب��زار محقق ش��ود‪ ،‬صنعت بیمه کش��ور‬ ‫می تواند صاحب یکی از مدرن تری��ن ابزارهای مالی در‬ ‫صنعت بیمه در سطح جهان شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬انتقال ریس��ک و تامی��ن مالی مهم ترین‬ ‫هدف برای اس��تفاده از اوراق بهادار بیمه ای است که در‬ ‫نهای��ت می تواند افزایش ضریب نف��وذ بیمه را به دنبال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رف�ع مش�کالت مال�ی و پولی ب�ا طراحی‬ ‫ابزارهای مالی‬ ‫خامس��یان عضو هی��ات مدیره پژوهش��کده بیمه نیز‬ ‫در ادامه این نشس��ت به تش��ریح مزای��ا و نحوه کارکرد‬ ‫ابزاره��ای مال��ی پرداخت و گف��ت‪ :‬ابزاره��ای مالی از‬ ‫نظ��ر قانونی و مبانی نظری محدودی��ت ندارند؛ ممکن‬ ‫اس��ت دریک محیط کوچک اب��زار خاص همان محیط‬ ‫طراح��ی ش��ود ک��ه کمکی ب��رای حل مش��کالت ان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه مشکالت مالی و پولی با طراحی‬ ‫ابزارهای مالی رفع می شود افزود‪ :‬هر شرکت یا سازمان‬ ‫می تواند متناس��ب با نیازهای خود اب��زار مالی طراحی‬ ‫کند‪ .‬عضو هیات مدیره پژوهش��کده بیمه رفع مش��کل‬ ‫بیمه نامه های قس��طی و افزایش نقدینگی ش��رکت های‬ ‫بیمه را از مزایای استفاده از اوراق بهادار بیمه ای دانست‬ ‫و ادامه داد‪ :‬مش��کل این اس��ت که کمی محافظه کاری‬ ‫برای اوراق بهادار و استفاده از ابزارهای مالی وجود دارد‬ ‫که اگر این محافظه کاری برداشته شود‪ ،‬قطعا استفاده از‬ ‫این ابزارهای مالی می تواند کمکی برای حل مش��کالت‬ ‫شرکت های بیمه باشد‪.‬‬ ‫خامسیان یکی از کارکردهای استفاده از اوراق بهادار‬ ‫بیمه ای را در بیمه های زندگی عنوان کرد و افزود‪ :‬اوراق‬ ‫بهادار بیمه های زندگی می تواند به گسترش بازار اتکایی‬ ‫کمک کند‪ ،‬چرا که با جذب ارزش فعلی دارایی های اتی‬ ‫بیمه های زندگی و انتقال ریس��ک م��رگ و میر فاجعه‬ ‫امیز به خ��ارج از صنعت بیمه می تواند مش��کالت این‬ ‫بخش را کم کند‪.‬‬ ‫وی به ش��رکت های بیمه توصیه کرد که در خصوص‬ ‫استفاده از اوراق بهادار بیمه های زندگی با بانک ها رقابتی‬ ‫را اغاز کنند که موجب تقویت انگیزه بیمه گذاران برای‬ ‫لزوم تقویت تامین مالی پروژه های صنعت نفت در بازار سرمایه‬ ‫مدیرعامل ب��ورس انرژی با اعالم اینک��ه از مجموع ‪ ۵۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال اوراق منتشرش��ده در سال جاری‪ ۶۳ ،‬هزار میلیارد‬ ‫ری��ال اوراق در حوزه انرژی منتشرش��ده از لزوم ظرفیت س��ازی‬ ‫تامین مالی در بازار سرمایه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬علی حس��ینی مدیرعامل بورس انرژی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر شرکت ها و هلدینگ های بزرگ تشنه تامین مالی باشند‬ ‫به نظر بازار سرمایه ایران ظرفیت مناسبی در این خصوص دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬لزوم تامین مالی از بازار س��رمایه این روزها‬ ‫به دلیل موارد ذیل اس��ت‪ :‬ض��رورت تامین مال��ی بخش انرژی‬ ‫با نوس��انات نرخ نف��ت و کافی نبودن مناب��ع مالی داخلی جهت‬ ‫پیش��برد طرح های توس��عه ای باالدس��تی و میان دستی صنعت‬ ‫نف��ت و گاز‪ ،‬بده��ی وزارتخانه های نفت و نیرو ب��ه پیمانکاران و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬سیس��تم یارانه ای حاکم بر بخش انرژی و ناتوانی‬ ‫و پوشش بهای تمام شده انرژی تولیدشده به ویژه در صنعت برق‪،‬‬ ‫کارایی پایین انرژی و س��نتی بودن زیرساخت ها در حوزه نفت‪،‬‬ ‫گاز و برق و وجود تلفات زیاد در ساختارهای طراحی شده اعم از‬ ‫تولیدی انتقال و توزیع و لزوم بکارگیری و استفاده از فناوری های‬ ‫جدید‪ ،‬محدودیت منابع اب شیرین و افزایش میزان حجم انتشار‬ ‫گازهای گلخانه ای است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بورس انرژی در پنل تامین مالی و مش��ارکت در‬ ‫توس��عه پروژه های صنع��ت نفت فرصت های س��رمایه گذاری در‬ ‫کیش درباره س��رمایه گذاری های موردنیاز در بخش انرژی ایران‬ ‫گفت‪ :‬دو برابر ش��دن مصرف برق در ‪ ۱۰‬س��ال این��ده و نیاز به‬ ‫ایج��اد ‪ ۵۰‬هزار مگاوات ظرفیت تولید جدی��د‪ ۱۵ ،‬میلیارد دالر‬ ‫س��رمایه موردنیاز برای تکمیل ‪ ۲۶‬طرح صنعت پتروش��یمی در‬ ‫جهش س��وم صنعت پتروش��یمی ای��ران‪ ،‬نیاز ب��ه ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫دالری س��رمایه گذاری در بخ��ش توس��عه صنعت نف��ت و گاز و‬ ‫پتروشیمی و پاالیش و کاهش ‪ ۵۰‬درصدی شدت انرژی در ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬از مجم��وع ‪ ۵۴۰‬ه��زار میلیارد ری��ال اوراق‬ ‫منتشرش��ده در امس��ال‪ ۶۳ ،‬هزار میلیارد ری��ال اوراق در حوزه‬ ‫انرژی منتشرشده که ‪ ۱۱‬درصد از کل منابع جذب شده است‪.‬‬ ‫نخس��تین روز معامالت در بورس در هفته جاری هرچند با رشد قابل توجه شاخص‬ ‫مواجه نبود ولی درمجموع روند مثبتی طی ش��د و با افزایش ‪ ۶۲۵‬واحدی ش��اخص‬ ‫همراه بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬دیروز شاخص بورس با رشدی کمتر از هزار واحد از ‪ ۳۰۵‬هزار و‬ ‫‪ ۶۲۲‬به ‪ ۳۰۶‬هزار و ‪ ۱۴۵‬واحد رسید که افزایش ‪ ۶۲۵‬واحدی داشت‪.‬‬ ‫ش��اخص ب��ورس در ماه ه��ای گذش��ته افزای��ش قابل توجه��ی داش��ته و گاه در‬ ‫س��رمایه گذاری در این بخش شود‪ .‬به گفته عضو هیات‬ ‫مدیره پژوهش��کده بیمه اس��تفاده از اوراق بهادار بیمه‬ ‫زندگی می تواند مش��کالت در حوزه بازخرید این بیمه‬ ‫نامه ها را رفع کند‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه اوراق به��ادار بیم��ه ای اتکایی می تواند‬ ‫کمک کند تا ریسک های بزرگ در راستای سرمایه های‬ ‫مورد نیاز پوشش داده شود‪.‬‬ ‫خامس��یان با تاکید بر انتقال ریس��ک های بزرگ به‬ ‫خارج از صنعت بیمه با اس��تفاده از اوراق بهادار اتکایی‬ ‫گفت‪ :‬اوراق بهادار می تواند افزایش نقدینگی شرکت های‬ ‫بیمه را به همراه داش��ته باش��د‪ .‬ضمن این که این اوراق‬ ‫در سرمایه گذاری مشترک می تواند جهت مشارکت در‬ ‫سرمایه گذاری های بزرگ و پربازده استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد ابزار اوراق بهادار بیمه یک ضرورت‬ ‫یون��س مظلومی مدیرعام��ل بیمه رازی نی��ز دراین‬ ‫نشس��ت با بیان این که اوراق بهادار بیمه ای چند سالی‬ ‫اس��ت که در صنع��ت بیمه مطرح ش��ده و دارای تنوع‬ ‫زیادی اس��ت اف��زود‪ :‬این ابزار نیاز اصل��ی صنعت بیمه‬ ‫است و باید در صنعت بیمه ما هم هرچه زودتر عملیاتی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه با اس��تفاده ازاین اب��زار می توان به‬ ‫جای توزیع ریس��ک در بین چند ش��رکت بیمه و بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬این ریس��ک را در کل جامعه توزیع کرد که در‬ ‫شرایط فاجعه بار‪ ،‬دچار غافلگیری نشویم افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اهمی��ت این موضوع امیدوار هس��تیم که این اتفاق‬ ‫زودت��ر رخ دهد و ما ش��اهد اجرایی ش��دن این ابزار در‬ ‫صنعت بیمه کشور باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از انجایی که ش��رکت های بیمه با کمبود‬ ‫ظرفی��ت روبه رو هس��تند و نمی توانند به هر میزانی که‬ ‫تمایل دارند ریس��ک قبول کنند‪ ،‬برای رفع این مشکل‬ ‫الزم اس��ت که چند مدل از پوش��ش ریسک را در این‬ ‫صنعت داش��ته باش��یم و به جای اینکه ب��ه بیمه گران‬ ‫اتکایی دهیم‪ ،‬از امکانات بازار سرمایه استفاده کنیم و با‬ ‫واگذاری این ریسک ها به بازار سرمایه‪ ،‬هم ارزش افزوده‬ ‫در صنعت بیمه ایجاد کنیم و هم زمینه سرمایه گذاری‬ ‫را دراین بخش فراهم اوریم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او قبول ریس��ک های ب��زرگ و تامین مالی‬ ‫براس��اس ظرفیت نی��ز از دیگر موضوعاتی اس��ت که با‬ ‫کمک این ابزار می تواند انجام شود‪.‬‬ ‫اوراق بهادار‬ ‫بیمه ای اتکایی‬ ‫می تواند‬ ‫کمک کند تا‬ ‫ریسک های‬ ‫بزرگ در راستای‬ ‫سرمایه های‬ ‫مورد نیاز‬ ‫پوشش داده‬ ‫شود‬ ‫کاهش حجم دارایی های منجمد بانکی با حذف سود مرکب‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حذف سود مرکب از حجم دارایی های منجمد بانکی می کاهد‪.‬‬ ‫سید مهدی فرش��ادان در گفت وگو با ایبِنا با تاکید بر ضرورت‬ ‫تس��ریع در تعیین تکلیف مطالبات معوق ش��بکه بانکی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حذف س��ود مرکب موجب تس��ریع در جم��ع اوری مطالبات‬ ‫معوق بانک ها می ش��ود‪ .‬وی‪ ،‬بابیان اینکه بانک ها باید مس��یر‬ ‫بازگش��ت منابع منجمد ش��ده را باز کنند‪ ،‬افزود‪ :‬محاس��به و‬ ‫دریافت س��ود مرکب و جرایم توسط بانک ها‪ ،‬بزرگ ترین مانع‬ ‫رونق تولید و تحرک اقتصادی در ش��رایط امروز اقتصاد کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تجربه موفق حاصل از بخش��ودگی جرائم و‬ ‫س��ود وام های زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بانک ها با‬ ‫حذف س��ود مرکب از تس��هیالت گیرندگان و تولیدکنندگان‬ ‫می توانند مهم ترین گام حمایتی از تولید در کش��ور را برداشته‬ ‫و بس��یاری از واحدهای تولیدی را از خطر ورشکستگی نجات‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بورس رشد کرد‬ ‫یک روز‪ ،‬چند هزار واحد رش��د کرده اس��ت‪ .‬براین اس��اس رش��د ‪ ۶۲۵‬واحد‪ ،‬نوسان‬ ‫قابل توجهی نس��بت به معامالت گذش��ته به ش��مار نمی رود‪ .‬در بازار دیروز بیشترین‬ ‫تاثی��ر منف��ی را پتروش��یمی پردیس‪ ،‬ف��والد مبارکه و صنای��ع مس ایران ب��ر بازار‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر پتروشیمی پارس و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران باالترین تاثیر‬ ‫مثبت را بر ش��اخص بورس تهران گذاشتند‪ .‬درمجموع تا پایان معامالت دیروز حجم‬ ‫یادداشت‬ ‫حاکمیت شرکتی‬ ‫در صنعت بیمه‬ ‫حافظ منافع‬ ‫صاحبان سهام‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجل��س دهم‪ ،‬بابی��ان اینکه حذف‬ ‫س��ود مرکب از تولیدکنندگان واقعی باعث کاهش هزینه های‬ ‫تولیدش��ده و به نوعی مش��وقی برای حوزه مولد کشور به شمار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در ش��رایط فعلی اقتص��ادی باید بانک ها‬ ‫پشتوانه ای برای بخش تولیدی کشور باشند در غیر این صورت‬ ‫اقتصاد با گره های بسیاری مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬افزود‪ :‬اصالح سیستم بانکی کشور با لوایح بانکداری‬ ‫اس�لامی در مس��یر بهبود وضعی��ت اقتصادی در دس��تور کار‬ ‫اس��ت تا بتوان به این واس��طه ش��رایط را در حوزه امور مولد‬ ‫بهبود بخشید‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫مماش��ات بانک ه��ا با تولیدکنن��دگان به نفع خود انها اس��ت‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی س��ختگیری در دریافت جرائم‬ ‫و س��ود مرکب بانک ها را نیز از دریافت ح��ق قانونی خود دور‬ ‫می کن��د که این مصداق افزودن ب��ر دارایی های منجمد بانکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫سهام معامله شده حدود ‪2‬میلیارد و ‪ ۱۳۳‬میلیون سهم بوده است‪ .‬همچنین ارزش کل‬ ‫معامالت ‪ ۱۲۵۸‬میلیارد تومان بوده که در ‪ ۳۰۵‬هزار و ‪ ۸۳۲‬معامله انجام شده است‪.‬‬ ‫ش��اخص فرابورس هم دیروز با اندکی رش��د همراه شد و به بیش از ‪ ۳۹۵۰‬واحد در‬ ‫معامالت رس��ید‪ .‬پتروشیمی مارون و پتروش��یمی زاگرس بیشترین تاثیر منفی را در‬ ‫فرابورس داشتند‪ .‬همچنین تولید نیروی برق دماوند و صنایع ماشین های اداری ایران‬ ‫باالترین تاثیر مثبت را در فرابورس و در معامالت دیروز ایجاد کردند‪.‬‬ ‫پ��س از بح��ران اقتص��ادی وال اس��تریت‪،‬‬ ‫ذی نفع��ان حاکم بر موسس��ه های مالی به این‬ ‫نتیجه رس��یدند‪ ،‬نمایندگان خ��ود را به اصول‬ ‫حاکمیت ش��رکتی اش��نا و اشتراک منافع را از‬ ‫طریق دستیابی به تفکیک وظایف هیات عامل‪،‬‬ ‫راهبری کرده و ارزیابی مستمر مالی را در طول‬ ‫س��ال مالی و ادوار فصلی و ‪ ۶‬ماهه‪ ،‬نقد کنند و‬ ‫با کمال بی رحمی بر صورت های مالی بتازند‪.‬‬ ‫در ای��ران نی��ز در ش��رکت های بیمه و پس‬ ‫از ابالغ سیاس��ت های اجرای��ی اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی با وجود اینکه به ط��ور عمدی یکی از‬ ‫س��تون های اقتصادی کش��ور به نام تعاونی ها‪،‬‬ ‫غیر قاب��ل اعتنا و تکیه تلقی ش��د‪ ،‬در عمل نیز‬ ‫متاسفانه ظرفیت های چشمگیر تعاونی ها تا به‬ ‫امروز بالتکلیف مانده است‪ .‬رکنی از اقتصاد که‬ ‫رفاه عمومی و س��ود عموم مردم‪ ،‬جدا از دست‬ ‫درازی و تع��دی به منافع عامه‪ ،‬ازس��وی تعداد‬ ‫کمی سودجو را تامین می کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬تع��دد مناف��ع ذی نفعان و‬ ‫س��وداوری فعالیت های بیمه گ��ران در بخش‬ ‫دولت��ی یا حت��ی خصوص��ی‪ ،‬طمع انباش��ت‬ ‫ثروت های ش��خصی عده ای را به همراه داشته‬ ‫و در مقابل زیان های گزاف به صاحبان س��هام‬ ‫و بیمه گ��ذاران تحمیل کرده اس��ت‪ .‬حاکمیت‬ ‫ش��رکتی که هم��ان تفکیک وظای��ف متولیان‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬هدایت و نظ��ارت در مقام هیات‬ ‫عامل از هیات مدیره موسس��ه های بیمه است‪،‬‬ ‫روش مناس��بی نیز برای همگ��را کردن منافع‬ ‫و اس��تقرار نظ��ام عادالن��ه س��وداوری بر پایه‬ ‫ارزش افزوده و ممانعت از کتمان س��وء مدیریت‬ ‫و زیان ه��ای عملیات��ی ب��ا تحلی��ل عملکرد به‬ ‫کم��ک ابزاره��ای نظارت��ی و ارزیاب��ی ارائه و‬ ‫توانسته ذی نفعان را به کمک مقیاس برنامه ها‬ ‫و عملکردها از نتایج سود یا زیان مطمئن کند‪.‬‬ ‫اصول حاکمیت شرکتی(ایین نامه ‪ ۹۳‬بیمه‬ ‫مرکزی) در صنعت بیمه با تکیه بر خردجمعی‬ ‫و کارگروه��ی ( کارگروه محوری ) مش��تمل بر‬ ‫این چارچوب است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تفکی��ک وظای��ف عوام��ل برنامه ریزی و‬ ‫تعیین استراتژی های کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و‬ ‫بلندم��دت و کنترلی نظارتی ( هیات مدیره ) از‬ ‫عوامل اجرایی یا همان هیات عامل‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تعیی��ن روابط و تعامل موجود بین ارکان‬ ‫اصلی و تبعی شرکت و تمامی ذی نفعان‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ارزیابی ه��ای ادواری و مقطعی ازس��وی‬ ‫واحده��ای مس��تقل و اعض��ای غیرمنتف��ع از‬ ‫برنامه های مصوب و تصمیم های عوامل اجرایی‪.‬‬ ‫‪ -۴‬نح��وه اداره ک��رد و مدیری��ت داخل��ی و‬ ‫کنترل های سیستمی و ساختاری برای جذب‬ ‫ی��ا قبول نکردن ریس��ک ها و تطاب��ق قوانین و‬ ‫مقررات‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تعریف تعارض منافع و راهکارهای تعامل‬ ‫صاحبان منابع و رفع تعارض های ناشی ازحقوق‬ ‫مالکان��ه‪ ،‬حقوق ذی نفعان و صاحبان س��هام و‬ ‫صالحیت های تصدی پس��ت های تصمیم ساز‬ ‫و موثر بر هدایت و کنترل موسسه های بیمه‪.‬‬ ‫‪ -۶‬تعیی��ن محدوده زمانی ارتباط واحدهای‬ ‫مس��تقل ارزیابی و حسابرس��ی با موسسه های‬ ‫بیم��ه و قوانین و مق��ررات حاکم برای صیانت‬ ‫از ارزیاب��ان و حسابرس��ان از گزند کج خلقی و‬ ‫رفتاری ی��ا ارزیابی های جانبدارانه برای تحقق‬ ‫ش��فافیت عملکردی مدیران و متولیان هدایت‬ ‫برنامه های هئیت مدیره در هیات های اجرایی‪.‬‬ ‫‪ -۷‬تضامین رفتاری و ش��اخص سنجی برای‬ ‫تعیی��ن رفتار و اس��تحکام رواب��ط بین اعضای‬ ‫هیات مدیره و مدی��ر عامل‪ ،‬با ابزارهای موجود‬ ‫و در دست ناظر قانونی ( بیمه مرکزی ایران )‪.‬‬ ‫‪ -۸‬افش��ای تمام��ی قرارداده��ا و معامالت‬ ‫بیم��ه ای و‪ ...‬ب��رای ش��فافیت ن��زد منتفعان و‬ ‫رواب��ط مال��ی تاثیر گ��ذار بر م��راودات مالی و‬ ‫اعتب��اری و خوداظه��ار کردن (گزارش��گری)‬ ‫و افش��ای حقوق مدیران ارش��د موسس��ه های‬ ‫بیمه‪.‬‬ ‫‪ -۹‬توج��ه بر سالم س��ازی رواب��ط فی مابین‬ ‫عوام��ل موثر و متاثر از ماموریت ها‪ ،‬رس��الت ها‬ ‫و اهداف موسس��ه های بیمه با اشخاص حقیقی‬ ‫و حقوق��ی ش��رکت های صنعت بیم��ه و افراد‬ ‫و خویش��اوندان نس��بی و س��ببی درجه ی��ک‬ ‫هرک��دام از ایش��ان و ممانع��ت از رواب��ط‬ ‫زیر زمینی‪.‬‬ ‫در پای��ان تاکی��د ب��ر این موض��وع محوری‬ ‫ک��ه پای��ه تفک��ر و تدوین و تقنی��ن مقررات و‬ ‫ش��رایط مدنظ��ر در م��واد ‪ ۵‬و ‪ ۱۱‬باید منطبق‬ ‫بر طرح نامه های کارش��ناس محور و در سطوح‬ ‫باالتر مدیر کارشناس��ی بوده و به س��رعت ابالغ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1412‬‬ ‫پیاپی ‪2730‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹عرض�ه کارت هدی�ه کادونا بانک‬ ‫پارسیان‬ ‫بانک پارس��یان کارت هدی��ه جدید خود را‬ ‫ب��ا برند کادونا با ویژگی ه��ای منحصر به فرد‬ ‫به ب��ازار عرضه کرد‪ .‬به گ��زارش روند بورس‪،‬‬ ‫احم��د جعف��ری مدیرعامل ش��رکت تجارت‬ ‫الکترونیک پارس��یان(تاپ) ب��ا اعالم این خبر‬ ‫گف��ت‪ :‬کارت هدیه جدید بانک پارس��یان با‬ ‫همکاری شرکت تاپ و با نام تجاری «کادونا»‬ ‫ب��ا قابلیت های منحصر به فرد نظیر کارت های‬ ‫س��ه بعدی‪ ،‬کارت های عطری و کارت های با‬ ‫طراحی خاص و دلخواه مشتریان در چارچوب‬ ‫ضواب��ط و مق��ررات بانک مرک��زی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران از طریق شعب بانک پارسیان‬ ‫در سراسر کشور به بازار عرضه شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مش��تریان پس از تهیه جس��م کارت دلخواه‬ ‫خود می توانند به صورت غیرحضوری و بدون‬ ‫نیاز به مراجعه به ش��عب بانک‪ ،‬کارت خود را‬ ‫در هر س��اعت از ش��بانه روز از طریق سایت‬ ‫‪ WWW.Kadoona.ir‬شارژ کنند که این‬ ‫امر رضایتمندی مشتریان را به همراه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬گفتنی اس��ت کارت های هدیه کادونا‬ ‫عضو ش��بکه شتاب بوده و تا سقف ‪ ۵‬میلیون‬ ‫ریال قابلیت شارژ توسط مشتری را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�دور رم�ز دوم پوی�ا براس�اس‬ ‫کارت است نه مالکیت افراد‬ ‫مع��اون طرح و برنامه بان��ک صادرات ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬برای ه��ر ی��ک از کارت ه��ای بانکی‬ ‫با ش��یوه نامه جدی��د بانک مرک��زی یک رمز‬ ‫دوم ص��ادر می ش��ود‪ .‬یعنی ص��دور رمز دوم‬ ‫پویا براس��اس کارت اس��ت نه مالکیت افراد‪.‬‬ ‫اپلیکیشن رمز ساز بانک صادرات ایران «ریما»‬ ‫قابلیت تولید رمز برای چندین کارت هر یک‬ ‫از مشتریان را داراست‪.‬‬ ‫به گزارش اریا‪ ،‬سیدکاظم مرتضوی اسکوئی‬ ‫در تش��ریح اقدام��ات این بان��ک در طراحی‬ ‫نرم افزار تولی��د رمز یکبار مصرف گفت‪ :‬بانک‬ ‫ص��ادرات ای��ران در زمینه تولی��د رمز یکبار‬ ‫مصرف با اس��تفاده از نرم افزار «ریما» به این‬ ‫طرح جامه عمل پوشانده است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در تشریح روند همکاری‬ ‫بانک ها با بانک مرکزی برای اجرای طرح رمز‬ ‫دوم یک بار مصرف‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫از س��ال ‪ ٨٤‬همزمان با راه ان��دازی بانکداری‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬تنها بانکی بودی��م که طرح رمز‬ ‫یکبار مص��رف را کلید زدی��م‪ .‬از همان زمان‬ ‫ب��رای ایجاد امنی��ت در بانک��داری اینترنتی‬ ‫با اس��تفاده از س��خت افزار توک��ن از این رمز‬ ‫اس��تفاده کردی��م‪ .‬همچنین از س��نوات قبل‬ ‫از طری��ق درگاه ی��و اس اس دی‪ ،‬پیام��ک و‬ ‫همبانک نیز برای بخشی از فعالیت های بانک‬ ‫از رمز پویا استفاده کرده ایم‪.‬‬ ‫مرتض��وی اس��کوئی بیان ک��رد‪ :‬باتوجه به‬ ‫اقدام��ات متقلبانه در فض��ای مجازی همانند‬ ‫فیش��ینگ و فارمینگ که این روزها ش��دت‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬بانک مرکزی تصمیم ب��ه ایجاد رمز‬ ‫یکبار مصرف توس��ط بانک ها و استفاده از ان‬ ‫به صورت اجباری توسط مردم کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از س��ال گذش��ته که بحث الزام‬ ‫اس��تفاده از رم��ز دوم یکب��ار مص��رف اعالم‬ ‫ش��د‪ ،‬تاری��خ اج��رای ان باتوجه ب��ه فقدان‬ ‫بس��ترهای الزم به تعویق افتاد تا اینکه تاریخ‬ ‫جدی��د یکم دی ماه امس��ال به عن��وان تاریخ‬ ‫رس��می توس��ط رئی��س کل بان��ک مرکزی‬ ‫اعالم ش��ده اس��ت‪ ،‬اما به نظر می رسد باتوجه‬ ‫به امادگ��ی نداش��تن تع��دادی از بانک ها و‬ ‫ش��رکت های ارائه دهنده خدم��ات پرداخت‬ ‫و انفورماتیک��ی ی��ا ش��رکت های پرداخت و‬ ‫فقدان زیرس��اخت های الزم‪ ،‬در اجرای طرح‬ ‫مشکالتی برای بانک ها و مشتریان انها حادث‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مع��اون طرح و برنامه بان��ک صادرات ایران‬ ‫در پاس��خ به این س��وال که ایا برای افرادی‬ ‫که چندین کارت بانک��ی در یک بانک دارند‬ ‫یک رمز دوم صادر می ش��ود ی��ا خیر؟ گفت‪:‬‬ ‫برای هر یک از کارت ها با دستورالعمل جدید‬ ‫بانک مرک��زی یک رمز دوم صادر می ش��ود‪.‬‬ ‫یعن��ی صدور رم��ز دوم پویا بر اس��اس کارت‬ ‫است نه مالکیت افراد‪ .‬البته اپلیکیشن رمزساز‬ ‫«ریم��ا» قابلی��ت تولی��د رمز ب��رای چندین‬ ‫کارت ه��ر ی��ک مش��تریان را داراس��ت‪ .‬این‬ ‫مقام مس��ئول ابراز کرد‪ :‬قوه قضاییه بانک ها را‬ ‫موظف کرده ت��ا به علت افزایش کالهبرداری‬ ‫و فیش��ینگ در کش��ور‪ ،‬تمهیدات الزم برای‬ ‫جلوگی��ری از این امر را در دس��تور کار قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬فرهنگ س��ازی برای مشتریان‬ ‫بانک ه��ا یکی از ارکان اصلی اجرای طرح رمز‬ ‫دوم یکبار مصرف است‪ .‬ارسال پیامک ‪ ،‬ساخت‬ ‫فیلم اموزش��ی و توضیح نحوه استفاده از این‬ ‫رمز در رسانه های جمعی و درگاه های بانک ها‬ ‫از جمله مواردی اس��ت که باید در این مسیر‬ ‫به صورت جدی دنبال شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست تخصصی «نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری» مطرح شد‪:‬‬ ‫ساختار بانکداری ایرانی نیازمند تحول است‬ ‫نخس��تین نشس��ت تخصصی «نق��د روش‬ ‫بانک��داری مرس��وم و تبیی��ن روش مطل��وب‬ ‫بانک��داری اس�لامی» با هم��کاری مرکزاموزش‬ ‫و تحقیقات بانکداری اس�لامی بانک پارس��یان‬ ‫و پژوهش��گاه فق��ه نظام برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک پارس��یان؛ نخستین نشست‬ ‫تخصصی «نقد روش بانکداری مرس��وم و تبیین‬ ‫روش مطل��وب بانکداری اس�لامی» با همکاری‬ ‫مرکز اموزش و تحقیقات بانکداری اسالمی بانک‬ ‫پارسیان و پژوهشگاه فقه نظام‪ ،‬با حضور ایت اله‬ ‫اراک��ی‪ ،‬دبیرکل مجمع جهان��ی تقریب مذاهب‬ ‫اس�لامی‪ ،‬رئیس موسسه عالی اموزش بانکداری‬ ‫ایران‪ ،‬مدیران و اعضای هیات مدیره نظام بانکی‬ ‫و نیز صاحب نظران و کارشناس��ان این حوزه‪ ،‬به‬ ‫میزبانی بانک پارسیان برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابت��دای ای��ن نشس��ت ک��ه از سلس��له‬ ‫نشس��ت های تخصص��ی طراحی م��دل مطلوب‬ ‫نمونه بانک اس�لامی براس��اس مبانی اس�لامی‬ ‫با رویک��رد فقه نظام به ش��مار می ای��د‪ ،‬کورش‬ ‫پرویزی��ان رئیس کانون بانک ها و موسس��ه های‬ ‫اعتب��اری خصوصی و مدیرعامل بانک پارس��یان‬ ‫گفت‪ :‬درح��وزه بانکداری در ای��ران چالش های‬ ‫بسیار بزرگی پیش روی بانکداران است‪ .‬پرویزیان‬ ‫در ادام��ه ضمن اش��اره به برخ��ی چالش ها و از‬ ‫جمل��ه مش��روعیت و چالش ه��ای قانونی گفت‪:‬‬ ‫چال��ش مش��روعیت به عنوان یک مس��ئله مهم‬ ‫بانک��داری‪ ،‬کماکان پیش روی بانکداران اس��ت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬چالش قانون��ی در بانک ها‪ ،‬امروز در‬ ‫حال تبدیل شدن به یک بحران در حوزه قوانین‬ ‫و مقررات بانکی است که شرایط را برای بانک ها‬ ‫و مش��تریان انها بسیار سخت کرده است‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه موضوع های مرتبط ب��ا مفهوم پول‪،‬‬ ‫انتش��ار پول‪ ،‬نرخ بهره یا سود‪ ،‬کارمزد و مسائلی‬ ‫از این دس��ت کماکان وجود دارد که در مقررات‬ ‫موج��ود دارای ابهام و پیچیدگی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک��داری دنی��ا در حال تحول اس��ت؛ در ایران‬ ‫بانکداری متعارف به بانک��داری مبتنی بر عقود‬ ‫تبدیل ش��ده که در این زمین��ه نیز قراردادهای‬ ‫جدیدی در حوزه پولی و مالی ش��کل گرفته که‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس کانون بانک ها و موسس��ه های اعتباری‬ ‫خصوص��ی تصریح ک��رد‪ :‬در برخی از کش��ورها‬ ‫بانک��داری با بنای نرخ به��ره و در برخی دیگر از‬ ‫کش��ورها بانکداری مشارکتی و مبتنی بر طرح و‬ ‫معماری کس��ب و کار شکل گرفته است‪ ،‬اما در‬ ‫کش��ور ما قانون بانکداری ب��دون ربا و مبتنی بر‬ ‫عقود شرعی به وجود امده است‪.‬‬ ‫مس��ئله مه��م رب��وی نب��ودن فعالیت ه��ای‬ ‫بانک��داری و ب��ه وی��ژه در بکارگی��ری و تجهیز‬ ‫مناب��ع اس��ت‪ .‬پرویزیان گفت‪ :‬بانک��داری علمی‬ ‫بین رش��ته ای و چند پیش��ه ای اس��ت و مسئله‬ ‫اصلی چگونگ��ی اس��تفاده از فراورده های علوم‬ ‫بین رش��ته ای مبتنی بر مبانی اسالمی و شرعی‬ ‫اس��ت؛ در عین حال س��اختار بانک��داری ایرانی‬ ‫ب��ه گون��ه ای نیازمند تحول اس��ت ک��ه کارایی‬ ‫بانک ه��ا برای اقتصاد ملی روش��ن باش��د و انها‬ ‫بتوانن��د در ش��رایط مناس��ب به ارائ��ه خدمات‬ ‫بانک��ی بپردازند و البته تنوع خدمات و کس��ب‬ ‫وکاره��ای بانکی درحال رش��د نی��ز مد نظر قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی پیش��نهاد ک��رد‪ :‬ب��رای چنی��ن تغیی��ر و‬ ‫توس��عه ای و اس��تفاده از این ظرفیت‪ ،‬بازنگری‬ ‫قوانین بانکداری کنونی کش��ور‪ ،‬موردنیاز است؛‬ ‫برگ��زاری این نشس��ت ب��ه منظ��ور رونمایی از‬ ‫یک طرح اس��ت ک��ه البته طرح��ی در بانک با‬ ‫همکاری پژوهش��کده فقه نظ��ام در حال اماده‬ ‫تمهیدات بانک کارافرین برای توسعه سرمایه گذاری خارجی‬ ‫چتر حمایتی بانک ملی بر سر گروه های هدف سازمان های حمایتی‬ ‫بانک ملی ایران به منظور توان بخش��ی به اقشار ضعیف و‬ ‫گروه های هدف س��ازمان های حمایتی‪ ،‬در هفت ماه ابتدای‬ ‫امس��ال بی��ش از ‪ ۱۰‬هزار فقره تس��هیالت قرض الحس��نه‬ ‫خو داش��تغالی و مش��اغل خانگ��ی پرداخت کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این بانک از ابتدای‬ ‫امس��ال ت��ا پایان مهرم��اه بی��ش از ‪ ۱۰‬ه��زار و ‪ ۴۸۲‬فقره‬ ‫تس��هیالت خود اشتغالی و مش��اغل خانگی به ارزش ‪2‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۶۵‬میلی��ارد و ‪ ۲۹۸‬میلی��ون ریال ب��ه مددجویان کمیت��ه امداد امام‬ ‫خمینی (ره)‪ ،‬س��ازمان بهزیس��تی و صاحبان مشاغل مورد حمایت وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است‪ .‬براین اساس در این مدت‪،‬‬ ‫سهم تس��هیالت خوداش��تغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) از مجموع‬ ‫تسهیالت قرض الحس��نه پرداختی بانک ملی ایران بیش از ‪ 5‬هزار و ‪۶۸۸‬‬ ‫فقره به ارزش یک هزار و ‪ ۸۱۱‬میلیارد و ‪ ۶۷۲‬میلیون ریال و تس��هیالت‬ ‫خوداشتغالی بهزیستی بیش از ‪ 2‬هزار و ‪ ۷۵‬فقره به ارزش ‪ ۵۷۶‬میلیارد و‬ ‫شدن است تا حرکت به سمت بانکداری ایده ال‬ ‫متناس��ب با نیازهای فرهنگی کش��ور به وجود‬ ‫بیاید‪.‬‬ ‫ای��ت اهلل اراک��ی‪ ،‬دبی��رکل مجم��ع جهان��ی‬ ‫تقریب مذاهب اس�لامی‪ ،‬نیز در نشس��ت «نقد‬ ‫روش بانکداری مرس��وم و تبیین روش مطلوب‬ ‫بانکداری اس�لامی»‪ ،‬گفت‪ :‬ابتدا باید مش��خص‬ ‫ش��ود مقوله بانکداری در زمره کدام یک از فقه‬ ‫خ��رد و یا فقه کالن قرار می گی��رد زیرا هر یک‬ ‫از ای��ن دو‪ ،‬دان��ش خاص خ��ودش را می طلبد‪.‬‬ ‫وی درخصوص فق��ه کالن‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فقه کالن‬ ‫فقهی است که حکم فعل جامعه را بیان می کند‪،‬‬ ‫یک س��ری افعال وجود دارد که قوام ان با رفتار‬ ‫اجتماعی همراه است؛ برای مثال وجود نظام در‬ ‫ی��ک جامعه موجب یک دس��تی و محافظت ان‬ ‫جامعه می شود‪.‬‬ ‫دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی‬ ‫مقوله بانک را یک مس��ئله اجتماعی بیان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬هرگ��ز یک نظام برای تنظی��م رفتار یک‬ ‫فرد تش��کیل نمی ش��ود‪ ،‬بلکه نظ��ام برای یک‬ ‫جامعه ش��کل می گیرد‪ .‬یک��ی از رفتارهای این‬ ‫جامع��ه منظم‪ ،‬مربوط به گردش پولی می ش��ود‬ ‫ک��ه در قالب بان��ک صورت می پذی��رد؛ بنابراین‬ ‫بانک��داری بای��د با فقه کالن مورد بررس��ی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫ای��ت اهلل اراک��ی با تاکی��د بر اینکه مش��کل‬ ‫بانک را نمی توان ب��ا عقود رفع کرد‪ ،‬اظها ر کرد‪:‬‬ ‫مقوله بان��ک‪ ،‬مقوله فقه العقود نیس��ت و چون‬ ‫می خواهی��م گ��ردش ث��روت را در جامعه نظم‬ ‫دهی��م این اقدام یک رفتار اجتماعی محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه مقوله بانک در‬ ‫اصل نوعی نظم دهی به گردش ثروت محسوب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬توجه به اص��ول فقه حاکم‬ ‫در گ��ردش ثروت الزم و ضروری اس��ت؛ در گام‬ ‫نخس��ت می طلبد نحوه مالکیت ثروت مشخص‬ ‫ش��ود‪ .‬دبیرکل مجم��ع جهانی تقری��ب مذاهب‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬دیگر اینک��ه پول به خودی‬ ‫خود نمی تواند افزایش یابد بدون اینکه عامل کار‬ ‫و ریسک در افزوده شدن ان نقش نداشته باشد‪.‬‬ ‫ایت اهلل اراکی افزود‪ :‬همچنین گردش و توزیع‬ ‫ثروت در جامعه نباید به گونه ای باشد که ثروت‬ ‫از یک دس��ت ثروتمند به ثروتمند دیگر منتقل‬ ‫شود و بیشتر جامعه در گردش این پول سهمی‬ ‫نداش��ته باش��د؛ در وهله نخس��ت ب��رای ایجاد‬ ‫بانک��داری اس�لامی توجه به قوانی��ن کالن فقه‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫وی دیگ��ر وظیفه بانک را واس��طه بودن بین‬ ‫سرمایه و نیروی کار بیان کرد و گفت‪ :‬بانکداری‬ ‫اس�لامی به عنوان ی��ک تش��کیالت رابطه بین‬ ‫س��رمایه و نی��روی کار را تنظیم می کند و دیگر‬ ‫اینکه گ��ردش پ��ول در جامعه بای��د مبتنی بر‬ ‫عدالت در تولید و توزیع فرصت ها باش��د؛ اینکه‬ ‫عده ای خاص تنها از فرصت های بانکی اس��تفاده‬ ‫کنند بی عدالتی است‪.‬‬ ‫ایت اهلل محقق داماد؛ اس��تاد دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫مجتهد و حقوقدان نیز در این نشس��ت به ایراد‬ ‫سخنرانی پرداخت و نظر و دیدگاه خود را درباره‬ ‫بانکداری اس�لامی مطرح کرد‪ .‬وی ضمن تاکید‬ ‫بر پنج مقوله مطرح ش��ده ایت اهلل اراکی‪ ،‬جنس‬ ‫فقه اس�لامی را از نوع دانش (‪)Knowledge‬‬ ‫و جن��س پدیده هایی نظی��ر اقتصاد و بانکداری‬ ‫را از جن��س عل��وم (‪ )Science‬دانس��ت و ب��ا‬ ‫ذکر نمونه های متعدد به نقد روش پیش��نهادی‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫‪ ۵۴۸‬میلیون ریال بوده اس��ت‪ .‬همچنین این بانک‪ ،‬پرداخت‬ ‫تس��هیالت مشاغل خانگی به سازمان های حمایتی را نیز در‬ ‫دس��تور کار خود قرار داده که بر این اس��اس در این مدت‪،‬‬ ‫‪ ۶۲‬میلیارد و ‪ ۷۶۰‬میلیون ریال از این تس��هیالت به کمیته‬ ‫امداد امام خمین��ی (ره) و ‪ ۲۳‬میلیارد و ‪ ۷۱۰‬میلیون ریال‬ ‫به سازمان بهزیس��تی پرداخت شده است‪ .‬در این مدت ‪۷۵‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۱۵‬میلیون ریال نیز تسهیالت مشاغل خانگی و‬ ‫خوداشتغالی به بنیاد شهید تخصیص داده شده است‪ .‬پرداخت یک هزار و‬ ‫‪ ۹۱۵‬فقره تس��هیالت مشاغل خانگی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به‬ ‫ارزش ‪ ۲۱۴‬میلی��ارد و ‪ ۷۹۳‬میلیون ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران‬ ‫در راس��تای حمایت از بازار کسب و کار کشور بوده است‪ .‬بانک ملی ایران‬ ‫در س��ال گذش��ته نیز با رویکرد حمایت از بازار اش��تغال ‪ ۴۱‬هزار و ‪۲۳۷‬‬ ‫فقره تس��هیالت قرض الحسنه خوداشتغالی و بالغ بر ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۹۲۷‬فقره‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی تخصیص داده است‪.‬‬ ‫بانک کارافرین تمهیدات بانکی الزم‬ ‫برای جذب سرمایه گذاری خارجی در‬ ‫کش��ور و فع��االن اقتص��ادی داخلی‬ ‫در ام��ر واردات و ص��ادرات را فراه��م‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک‬ ‫کارافرین‪ ،‬حمی��د تهرانفر مدیرعامل‬ ‫این بانک در حاش��یه «یازدهمین نمایشگاه معرفی‬ ‫فرصت ه��ای س��رمایه گذاری کش��ور و شش��مین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی ب��ورس‪ ،‬بان��ک‪ ،‬بیم��ه و‬ ‫خصوصی س��ازی کیش اینوک��س ‪ »۲۰۱۹‬با تبیین‬ ‫نق��ش س��رمایه گذاری خارجی در توس��عه اقتصاد‬ ‫کشور خاطرنشان کرد‪ :‬سرمایه گذاری خارجی اثرات‬ ‫قابل مالحظه ای در رشد متغیرهای کالن اقتصادی‬ ‫کش��ور دارد و بنابرای��ن رویکرد بانک‬ ‫کارافرین حمایت از سرمایه گذاران به‬ ‫وی��ژه در بخش های داخلی و خارجی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬افزایش رش��د‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کاهش نرخ بهره‪ ،‬اش��تغال‪،‬‬ ‫توس��عه صادرات و‪ ...‬از جمله تاثیرات‬ ‫مستقیم س��رمایه گذاری خارجی و در‬ ‫نتیجه توس��عه فعالیت های اقتصادی کش��ور است‪.‬‬ ‫بانک کارافرین در بخش ارزی و بین المللی خدمات‬ ‫بسیار متنوعی را ارائه می کند و کارنامه برجسته ای‬ ‫در صنعت بانکداری کش��ور دارد‪ .‬بر همین اس��اس‬ ‫ای��ن امادگی در بان��ک کارافرین وج��ود دارد تا از‬ ‫س��رمایه گذاران و صادرکنن��دگان غیرنفتی حمایت‬ ‫کامل و همه جانبه صورت گیرد‪.‬‬ ‫تمام فرایندهای بانک توسعه تعاون مطابق با بانکداری دیجیتال‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره بانک توس��عه تع��اون گف��ت‪ :‬تمامی‬ ‫فراینده��ای بان��ک توس��عه تع��اون در مطابقت ب��ا بانکداری‬ ‫دیجیتال قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک توس��عه تع��اون؛ امیر‬ ‫هوش��نگ عص��ار زاده عضو هی��ات مدیره بانک توس��عه تعاون‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬نگاه بانک توس��عه تعاون به بانک��داری دیجیتال‬ ‫مبتنی بر رویکردی جامع مش��تمل برهوشمند س��ازی تمامی‬ ‫تراکنش ه��ا و فراینده��ای بانکداری در س��طح خ��رد و کالن‬ ‫اس��ت و مدل کس��ب وکار ای��ن بانک ب��ا رویک��ردی نوین به‬ ‫ماموریت توس��عه ای و هوشمند س��ازی فعالیت ها تدوین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عصارزاده طراحی و اجرای بانکداری دیجیتال‬ ‫را در سازمان دهی و تنظیم جریان های بانکداری‬ ‫توس��عه ای از قبی��ل تجهیز و تخصی��ص منابع‪،‬‬ ‫تراکنش ها‪ ،‬معامالت‪ ،‬حس��ابداری‪ ،‬حسابرسی و‬ ‫مدیریت ریسک موثر دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫زیرساخت های نرم افزاری‪ ،‬امکانات سخت افزاری‬ ‫و بس��ترهای حقوقی و قانون��ی موردنیاز فراهم‬ ‫گردی��ده و بان��ک توس��عه تع��اون در راس��تای سیاس��ت ها و‬ ‫راهبردهای مقامات پولی و مالی کش��ور‪ ،‬در مس��یر بانکداری‬ ‫دیجیت��ال حرکت می کنن��د‪ .‬عضوهیات مدیره بانک توس��عه‬ ‫تع��اون تحقق اهداف توس��عه ای و اش��تغال زایی بان��ک را در‬ ‫رمز دوم پویا کارت های بانک توسعه صادرات فعال می شود‬ ‫مدی��ر امور فناوری ارتباطات و اطالعات بانک‬ ‫توس��عه صادرات اعالم کرد‪ :‬در راس��تای اجرای‬ ‫سیاس��ت های بانک مرک��زی رم��ز دوم پویای‬ ‫کارت های بانک توس��عه صادرات فعال می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات‪،‬‬ ‫عش��رت عدالت اف��زود‪ :‬این بانک در راس��تای‬ ‫سیاس��ت های بانک مرک��زی به منظ��ور مقابله‬ ‫با مخاطرات ناش��ی از افش��ای رمز دوم کارت ه��ای بانکی به‬ ‫طرف ه��ای غیر مجاز و کاهش جرایم مرتبط با برداش��ت های‬ ‫غیر مج��از در خدم��ات پرداخ��ت از راه دور و مبتنی بر کارت‬ ‫(پرداخت های بدون حضور کارت )‪ ،‬اجرای طرح‬ ‫اقدام مش��ترک ب��رای حذف رمز دوم ایس��تای‬ ‫کارت بانک��ی و ارائه س��رویس رم��ز دوم پویا را‬ ‫در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬جایگزین��ی رمزهای پوی��ا به جای رمزهای‬ ‫ایس��تای کارت ه��ای بانکی یک��ی از روش های‬ ‫موفق در راس��تای ارتقاء سطح امنیتی خدمات‬ ‫مبتنی بر کارت اس��ت و بانک توس��عه صادرات نیز راه اندازی‬ ‫این سرویس را در زمان بندی اعالم شده از سوی بانک مرکزی‬ ‫عملیاتی می کند‪.‬‬ ‫ضمن رعایت اس��تانداردهای مالی و بانکی حائز‬ ‫اهمیت برش��مرد و خاطرنش��ان کرد‪ :‬این بانک‬ ‫از ظرفیت ه��ای قانون��ی و امکان��ات داخلی‪ ،‬در‬ ‫راستای تحقق اهداف طرح های ملی و توسعه ای‬ ‫دولت بهره گیری می کنند‪ .‬امیر هوش��نگ عصار‬ ‫زاده عض��و هی��ات مدی��ره بانک توس��عه تعاون‬ ‫همچنی��ن در نشس��ت تخصصی که با یوس��فی‬ ‫نی��ا معاون فناوری اطالعات بانک صنع��ت معدن و اهی مدیر‬ ‫ام��ور فناوری این بانک در محل غرفه بانک توس��عه تعاون در‬ ‫نمایش��گاه انجام ش��د‪ ،‬با اش��اره به این که محورهای همکاری‬ ‫مناس��بی میان بانک توس��عه تعاون و بان��ک صنعت و معدن‬ ‫وجود دارد اظهار کرد‪ :‬ماموریت و تکالیف توس��عه ای مشترک‬ ‫در این دو بانک س��بب مشابهت فراوانی در فرایند تامین مالی‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی ش��ده اس��ت و به اشتراک گذاری‬ ‫محصوالت فناوری بانکی و دانش سازمانی می تواند در افزایش‬ ‫به��ره وری و اعت�لای خدمات توس��عه ای طرفی��ن موثر واقع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یوسفی نیا معاون بانکداری الکترونیک بانک صنعت و معدن‬ ‫نیز گفت‪ :‬بانک های توس��عه ای با حمایت از واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت تاثیرگذار بوده اند و‬ ‫با ایفای نقش عاملیت طرح های توسعه ای و اشتغال زایی دولت‬ ‫در مسیر صحیح بانکداری توسعه ای قرار دارند‪.‬‬ ‫بانک پاسارگاد ‪ ۳‬هزار جلد کتاب به کتابخانه های کشور اهدا کرد‬ ‫بانک پاس��ارگاد به مناس��بت هفت��ه کت��اب و‬ ‫کتابخوان��ی‪ ۳ ،‬هزار جلد کت��اب به ‪۱۴‬کتابخانه و‬ ‫‪ ۳‬مدرس��ه در استان های مختلف کشور اهدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد‪ ،‬این بانک‬ ‫در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و‬ ‫به منظ��ور ترویج فرهنگ کتابخوانی‪ ،‬تعداد ‪ ۳‬هزار‬ ‫جلدکت��اب با موضوعات علمی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬تاریخی‪،‬‬ ‫مذهبی و‪ ...‬به ‪ ۱۴‬کتابخانه و ‪ ۳‬مدرس��ه در اس��تان های اردبیل‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬لرستان‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫خراس��ان رضوی و سیستان و بلوچستان اهدا کرد‪ .‬بر اساس این‬ ‫خبر‪ ،‬بانک پاسارگاد پیش از این و در جهت انجام‬ ‫رسالت های اجتماعی خود‪ ،‬برای کمک به ارتقای‬ ‫س��طح دانش و توس��عه ی زیرساخت هایرش��د و‬ ‫پیش��رفت کشور‪ ،‬اقدام به ساخت این ‪۱۴‬کتابخانه ‬ ‫در مناطق کمتر توس��عه یافت ه کش��ور کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن این بانک به منظور برخورداری اقش��ار‬ ‫مختل��ف کش��ور از امکان��ات تحصیل��ی و علمی‬ ‫اموزشی‪ ،‬تاکنون ‪ ۶‬مدرسه در نقاط محروم و اسیب دید ه کشور‬ ‫س��اخت ه و در حال ساخت ‪ ۲۰‬مدرس��ه‪ ،‬در مناطق سیل زده در‬ ‫استان های لرستان‪ ،‬خوزستان و گلستان است‪.‬‬ ‫حضور پرقدرت شرکت های هلدینگ بانک تجارت در بازار سرمایه‬ ‫مدیرعامل بانک تجارت بر اهتمام و لزوم پیش��رو بودن ش��رکت های‬ ‫کارگ��زاری تجارت و س��رمایه گذاری ایرانیان در صنع��ت بورس تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بان��ک تج��ارت‪ ،‬رض��ا دولت اب��ادی‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن بان��ک در بازدی��د از ش��رکت کارگ��زاری تج��ارت و‬ ‫س��رمایه گذاری ایرانی��ان ب��ه نق��ش ش��رکت های زیرمجموع��ه در‬ ‫تس��هیل دس��تیابی بانک به اهداف تج��ارت همواره توج��ه ویژه ای به‬ ‫موض��وع تامین منافع س��هامداران داش��ته و بر این اس��اس برنامه های‬ ‫خ��ود را ب��رای انتف��اع هر چ��ه بیش��تر ذی نفع��ان طرح ری��زی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دولت ابادی افزود‪ :‬در بازار رقابت ش��اهد عملکرد نامتعارفی ازس��وی‬ ‫رقبا با نادیده گرفتن بخش��نامه ها و قوانین هستیم و برنامه ای هم برای‬ ‫ورود ب��ه فضای موج��ود نداریم ولی این امر به معنای مواجه نش��دن با‬ ‫ریسک های منطقی نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک تجارت یاداور ش��د‪ :‬انتظار ما از ش��رکت کارگزاری‬ ‫ی‬ ‫تجارت توسعه فعالیت ها و افزایش سهم از مشتریان بازار است به طور ‬ ‫که این کارگزاری س��ال اینده در صدر ش��رکت های کارگزاری سیستم‬ ‫بانکی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬افزایش تعامل کارگزاری تجارت با مدیریت بانکداری‬ ‫ش��رکتی می تواند راهکار و مدل های جدیدی را پیش روی شرکت قرار‬ ‫دهد و توسعه فعالیت ها را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1412‬‬ ‫پیاپی ‪2730‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫ایستگاه های چندمنظوره قطار به زودی رونمایی می شود‬ ‫نسل نوین ایستگاه ها در راه راه اهن ایران‬ ‫حامد قدوسی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫ایس��تگاه قطار اهواز به زودی شاهد تغییر و تحول‬ ‫جدی خواهد بود‪ .‬ایس��تگاه های تهران‪ ،‬قم و مش��هد‬ ‫نی��ز در اولویت تغییر و تحول هس��تند که مهم ترین‬ ‫نمود این تغییر‪ ،‬در اتصال ایس��تگاه ها به حمل ونقل‬ ‫ش��هری خواهد بود‪ .‬ه��دف از این تغییر و تحول این‬ ‫است که مس��افران بیش از پیش و با سادگی بیشتر‬ ‫با حمل ونقل عمومی به راه اهن دسترسی پیدا کرده‬ ‫و کس��انی که از قطار پیاده می ش��وند‪ ،‬بدون نیاز به‬ ‫خودرو شخصی در شهر تردد کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬خدم��ات حمل ونقل ریلی فقط‬ ‫یک��ی از امکاناتی اس��ت ک��ه ایس��تگاه های راه اهن‬ ‫امروزی در سراس��ر جهان در اختیار مس��افران خود‬ ‫قرار می دهند‪ .‬اتصال به همه ش��یوه های حمل ونقل‬ ‫ش��هری مانند تاکس��ی‪ ،‬اتوبوس و مترو و دسترسی‬ ‫به فضاهای تجاری‪ ،‬نس��ل نوین ایس��تگاه های قطار‬ ‫را تبدیل به فضاهای��ی چندوجهی کرده که این کار‬ ‫موجب افزایش اس��تقبال مردم از قطار از یک س��و و‬ ‫باال رفتن درامدهای اقتصادی این ایستگاه ها از سوی‬ ‫دیگر شده است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پایان مطالعات ارپ‬ ‫تهیه طرح جامع ایس��تگاهی برای همه ایستگاه ها‬ ‫برای نخس��تین بار در کش��ور‪ ،‬از جمل��ه نقاط قوت‬ ‫ق��رارداد میان ایران و فرانس��ه در زمین��ه بازافرینی‬ ‫ایستگاه های قطار بود که بر ان تاکید می شد‪ .‬اگرچه‬ ‫در زم��ان انعقاد قرارداد ایران با ارپ‪ ،‬اعالم ش��د کار‬ ‫مطالعات طرح در ‪ ۲۰‬ماه انجام می ش��ود‪ ،‬این کار به‬ ‫تازگی به س��رانجام رسیده و قرار است به زودی وارد‬ ‫مرحله اجرا شود‪.‬‬ ‫سعید رسولی‪ ،‬مدیرعامل شرکت راه اهن در پاسخ‬ ‫به‬ ‫درباره سرنوش��ت قرارداد ایران با ش��رکت‬ ‫ارپ در زمین��ه تحول افرینی در ایس��تگاه های قطار‬ ‫گفت‪ :‬کار مطالعات این قرارداد انجام شده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹نخستین گام چند منظوره ‬ ‫ایران با امضای یک قرارداد خارجی‪ ،‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته ت�لاش کرد نخس��تین گام ها را در مس��یر‬ ‫پیوستن به شبکه ایس��تگاه های نوین راه اهن جهان‬ ‫موسوم به ایس��تگاه های چند وجهی یا چند منظوره‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫اوایل تابستان ‪ ۹۴‬راه اهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫از ق��رارداد خود با ش��رکت فرانس��وی «ارپ» برای‬ ‫ایج��اد تحول در ایس��تگاه های راه اهن ب��ا اولویت ‪۳‬‬ ‫ایس��تگاه تهران‪ ،‬مش��هد و قم رونمای��ی کرد‪ .‬در ان‬ ‫زمان نوین سازی ایستگاه ها‪ ،‬همزمان با حفظ عناصر‬ ‫معماری و تاریخ��ی ایران��ی‪ ،‬از مهم ترین محورهای‬ ‫بازس��ازی ای��ن ایس��تگاه ها اعالم و وعده داده ش��د‬ ‫این ایس��تگاه ها چندمنظ��وره و به همه ش��یوه های‬ ‫حمل ونقل شهری متصل ش��وند‪ .‬با توجه به پیشینه‬ ‫ش��رکت ارپ در طراحی ‪ 400‬طرح توس��عه راه اهن‬ ‫در کش��ورهای مختل��ف دنی��ا‪ ،‬مطالع��ات مربوط به‬ ‫تحول افرینی در ایستگاه های راه اهن ایران به دست‬ ‫این شرکت فرانسوی سپرده شد‪.‬‬ ‫رس��ولی‪ :‬برای تحقق ایستگاه های چندوجهی‪ ،‬تالش می کنیم از این‬ ‫پس در جانمایی ایستگاه ها‪ ،‬مکان ایستگاه را در محدوده پایانه های‬ ‫اتوبوس��رانی طراحی کنیم یا اگر امکان جابه جایی ایس��تگاه راه اهن‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬پایانه ها را به ایستگاه نزدیک کنیم‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه ه��ر میزانی از مطالع��ه که قابل‬ ‫استفاده باشد را محور عمل قرار می دهیم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در طرح مش��ترکی که با شرکت ارپ داشتیم‪ ،‬تعداد‬ ‫زیادی از ایستگاه ها مورد مطالعه قرار گرفت‪ .‬براساس‬ ‫قرارداد‪ ،‬ایس��تگاه های تهران‪ ،‬قم و مشهد در اولویت‬ ‫بودند که طرح جامع این ‪ ۳‬ایس��تگاه نهایی ش��ده و‬ ‫قابل استفاده است‪.‬‬ ‫رسولی درباره وضعیت بازافرینی دیگر ایستگاه های‬ ‫راه اهن بیان کرد‪ :‬برای ایس��تگاه راه اه��ن اهواز نیز‬ ‫ط��رح جامع تهیه و فراخوان جذب س��رمایه گذار ان‬ ‫در روزنامه ها اعالم شده است که درحال برنامه ریزی‬ ‫برای جابه جایی های مورد نیاز در پایانه ها هستیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی یاداور ش��د‪ :‬توسعه‬ ‫خدمات و چندوجهی ش��دن ایس��تگاه ها چند سالی‬ ‫اس��ت مورد توجه راه اهن قرار گرفته و در این زمینه‬ ‫مطالعات جامع ‪ ۳۲‬ایس��تگاه به طور علمی و اصولی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه به دنبال اقدام هایی هس��تیم که در‬ ‫کوت��اه مدت‪ ،‬تغییر مثبت در ایس��تگاه ها ایجاد کند‪،‬‬ ‫اضافه ک��رد‪ :‬برنامه کلی ما اج��رای طرح های جامع‬ ‫تهیه ش��ده اس��ت اما در نظر داریم از ایستگاه هایی‬ ‫کار را شروع کنیم که اثربخشی بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫رسولی با اش��اره به اتصال ایستگاه های راه اهن در‬ ‫برخی ش��هرها مانند تهران و مش��هد به مترو یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬برای تحق��ق ایس��تگاه های چندوجهی‪ ،‬تالش‬ ‫می کنی��م از این پس در جانمایی ایس��تگاه ها‪ ،‬مکان‬ ‫ایستگاه را در محدوده پایانه های اتوبوسرانی طراحی‬ ‫کنیم یا اگر امکان جابه جایی ایستگاه راه اهن موجود‬ ‫نیست‪ ،‬پایانه ها را به ایستگاه نزدیک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط موفقیت چندمنظوره ‬ ‫حضور ایس��تگاه های راه اهن در ش��هرها‪ ،‬از جمله‬ ‫زیرساخت های الزم برای چندوجهی شدن ان هاست‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس حمل ونقل می گوید مش��کالتی که‬ ‫حض��ور ایس��تگاه ها در ش��هر می تواند ایج��اد کند‪،‬‬ ‫راهکارهایی ازمون پس داده در جهان دارد‪.‬‬ ‫خش��ایار کاش��انی در پاس��خ به‬ ‫با اشاره به‬ ‫چندوجهی ش��دن ایس��تگاه های راه اه��ن اصلی در‬ ‫بیشتر کش��ورها با هدف کاهش اس��تفاده از خودرو‬ ‫ش��خصی و توس��عه حمل ونقل عمومی گف��ت‪ :‬البته‬ ‫حضور ایس��تگاه های راه اهن در شهرها با انتقادهایی‬ ‫جزئیات ساخت ‪ ۱۷۰‬هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬جزئیات واگذاری ‪ ۱۷۰‬هزار واحد مسکونی به فرهنگیان‬ ‫را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمد اس�لامی در ایین امضای تفاهمنامه ساخت ‪ ۱۷۰‬هزار‬ ‫واحد مس��کونی برای فرهنگیان اظه��ار کرد‪ :‬با امضای این تفاهمنامه‪ ،‬توس��عه‬ ‫معیشت فرهنگیان در دستور کار قرار می گیرد چراکه همواره توجه به فرهنگیان‬ ‫را در برنامه ها و سیاست های دولت داشته ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این بار برنامه متفاوتی اجرا کرده و قصد داریم یک بار برای همیشه‪،‬‬ ‫مش��کل مس��کن فرهنگیان را حل کنی��م و نهادهایی که باید ای��ن وزارتخانه را‬ ‫پش��تیبانی کنند‪ ،‬نقش خود را ایفا خواهند کرد تا در ‪ 3‬سال‪ ،‬این برنامه محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی یاداور شد‪ :‬اولویت با فرهنگیانی است که در سامانه طرح‬ ‫ملی مسکن‪ ،‬ثبت نام کرده اند و وزارت اموزش و پرورش نیز در ‪ ۲‬هفته‪ ،‬نام ها را‬ ‫به وزارت راه و شهرس��ازی ارائه می دهد تا گستره جغرافیایی این طرح را تعیین‬ ‫کنیم و اگر در منطقه ای کمبود زمین داش��تیم‪ ،‬ان را در قالب تعیین زمین های‬ ‫جدید تامین کنیم‪.‬‬ ‫به گفته اس�لامی‪ ،‬الگوهایی مانند ش��هرک های فرهنگیان نیز تکرار می شود‪،‬‬ ‫چون الگوهای موفقی بودند تعاونی های مسکن وزارت اموزش و پرورش نیز اگر‬ ‫از کفایت کافی برخوردار باش��ند‪ ،‬از ظرفیت اموزش و پرورش در حوزه س��اخت‬ ‫واحدهای مسکونی فرهنگیان بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مردم از ما پرس��یدند که ایا س��اخت ‪ ۱۷۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫جزو ‪ ۴۰۰‬هزار واحد طرح ملی مس��کن اس��ت که باید بگویم در استان هایی که‬ ‫فرهنگیان در سامانه طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند اگر زمین به اندازه ‪۱۷۰‬‬ ‫هزار واحد وجود داش��ت‪ ،‬در گروه طرح ملی مسکن است اما اگر کمبود داشتیم‬ ‫زمین به این طرح اضافه می کنیم تا به سقف ‪ ۴۰۰‬هزار واحد اضافه شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ‪ ۱۰‬ش��هر از اس��تان هایی که ثبت نام شده ظرفیت‬ ‫پر ش��د که قرار اس��ت ظرفیت جدید ایجاد کنیم و دوباره ثبت نام انجام ش��ود‬ ‫تا متقاضیان واقعی شناس��ایی ش��وند‪ .‬ضوابط ورود فرهنگیان به این طرح مانند‬ ‫ضوابط طرح ملی مسکن است‪.‬‬ ‫ساخت ‪ 7‬هزار خانه در بافت فرسوده مازندران‬ ‫استاندار مازندران گفت‪ 7 :‬هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده‬ ‫شهرهای استان در دست ساخت است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا از روابط عمومی اس��تانداری مازندران‪ ،‬احمد‬ ‫حس��ین زادگان در س��تاد بازافرین��ی ش��هری اس��تان مازندران‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬از س��ال گذش��ته تاکن��ون بی��ش از ‪ ۴۰۰‬میلی��ارد‬ ‫ری��ال در ح��وزه بازافرینی در ش��هرهای مختلف ب��ا ‪ ۱۹‬پروژه از‬ ‫جمل��ه فرهنگس��را‪ ،‬پ��ارک معلوالن‪ ،‬کتابخانه‪ ،‬اس��فالت ش��بکه‬ ‫معاب��ر به منظ��ور توس��عه عدال��ت اجتماع��ی و‪ ...‬هزینه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ین زادگان پیش بینی کرد در س��ال اینده برای س��اخت‬ ‫مسکن در بافت فرسوده ش��هرهای مازندران حدود ‪ ۷۲۰‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫وی اعم��ال تخفی��ف برای ص��دور پروانه س��اختمانی در بافت‬ ‫فرس��وده و رفع مش��کل بانک��ی را از مصوبه های این س��تاد برای‬ ‫تسریع و تس��هیل در ساخت مس��کن در بافت فرسوده شهرهای‬ ‫مازندران بیان کرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار مازن��دران گفت‪ :‬واحد مس��کونی مس��ئله ای مهم در‬ ‫کش��ور و تامی��ن ان برای مس��کن اولی ها نیز موضوعی اساس��ی‬ ‫است‪ .‬عقالنی ترین و کم هزینه ترین راه برای تامین مسکن‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح بازافرینی در بافت های فرس��وده اس��ت تا هم از س��اختاری‬ ‫یک دست و هم از مجموعه خدمات زیربنایی و اموزشی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و‪ ...‬برخوردار باشد‪.‬‬ ‫اس��تان مازندران حدود ‪ ۶‬هزار هکتار بافت فرس��وده و تاریخی‬ ‫دارد ک��ه ‪ ۵‬ه��زار هکتار ان‪ ،‬بافت فرس��وده و ه��زار هکتار‪ ،‬بافت‬ ‫تاریخی است‪ .‬ساری مرکز استان مازندران بیشترین بافت تاریخی‬ ‫و فرسوده را در بین ‪ ۵۸‬شهر استان دارد‪.‬‬ ‫بر اساس سیاس��ت دولت و وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬کار ساخت‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار واحد مس��کونی در بافت فرسوده ش��هرهای کشور در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬به هر واحد مسکونی در بافت‬ ‫فرس��وده تا س��قف ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال تسهیالت ارزان نرخ با سود‬ ‫‪ ۹‬درصد برخوردار می ش��ود و مابقی تس��هیالت نیز با نرخ مصوب‬ ‫بانکی داده خواهد شد‪.‬‬ ‫مطرح است و به الودگی های زیست محیطی و صوتی‬ ‫ناش��ی از حض��ور این ایس��تگاه ها در ش��هرها انتقاد‬ ‫می شود این درحالی است که چنین مشکالتی دارای‬ ‫راه حل اس��ت‪ .‬به عنوان مثال دور ایس��تگاه راه اهن‬ ‫در ش��هر می ت��وان از دیوارهای صداگی��ر و ضد صدا‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬جلوگیری از الودگی سوختی ناشی‬ ‫از فعالیت قطار در شهر نیز با حرکت قطارها به سمت‬ ‫برقی ش��دن‪ ،‬در سراسر جهان محقق شده است و در‬ ‫ایران نیز باید به س��مت توس��عه این قطارها حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫کاش��انی یاداور ش��د‪ :‬با وجود قطارهای دیزلی نیز‬ ‫حضور ایستگاه راه اهن درون شهر الودگی کمتری به‬ ‫دنبال خواهد داشت زیرا وقتی قطار داخل شهر بیاید‬ ‫و ایستگاه راه اهن نیز به پایانه های حمل ونقل عمومی‬ ‫متصل باشد‪ ،‬نیاز کمتری به استفاده از خودرو شخصی‬ ‫و تاکسی دربست خواهد بود و شاهد استفاده بیشتر‬ ‫از حمل ونق��ل عموم��ی خواهیم بود که این مس��ئله‬ ‫در کاه��ش الودگی ه��وای ناش��ی از خودروها موثر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ادامه داد‪ :‬با توج��ه به مزیت های‬ ‫مختل��ف حض��ور ایس��تگاه های راه اهن در ش��هرها‪،‬‬ ‫هماهنگ��ی طرح های جام��ع و تفصیلی ب��ا راه اهن‬ ‫در زم��ان س��اخت این ایس��تگاه ها ضروری اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن هماهنگ��ی موجب کاه��ش اثار منف��ی بعدی‬ ‫و جانمایی ه��ای دوب��اره ب��ا هزینه ه��ای بس��یار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سعید رسولی‬ ‫خشایار کاشانی‬ ‫افزایش راه های روستایی اسفالته‬ ‫معاون راه های فرعی و روس��تایی س��ازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونقل جاده ای با اش��اره به‬ ‫‪ ۱۱۰‬ه��زار کیلومتر راه روس��تایی اس��فالت‬ ‫ش��ده در کشور گفت‪ :‬امسال ‪ ۲‬هزار کیلومتر‬ ‫ب��ه جاده ه��ای اس��فالته روس��تایی اف��زوده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رض��ا اکب��ری در گفت وگو با ایرن��ا با بیان‬ ‫این که همه ‪ ۵۰‬ه��زار کیلومتر راه های فرعی‬ ‫کشور اسفالت شده هس��تند‪ ،‬تاکید کرد‪۱۰ :‬‬ ‫درصد از این راه ها به علت خراب و فرسودگی‬ ‫نیازمن��د روک��ش اس��فالت ب��وده و ‪ ۵‬هزار‬ ‫کیلومت��ر دیگر نیز ب��ه روکش های حفاظتی‬ ‫احتیاج دارند‪.‬‬ ‫اکب��ری با اش��اره ب��ه اعتب��ارات تخصیص‬ ‫یافته امس��ال کش��ور در حوزه نگه��داری از‬ ‫راه های روس��تایی تصریح کرد‪ :‬میزان اعتبار‬ ‫اس��تانی تخصیص یافته در ح��وزه نگهداری‬ ‫و مرم��ت راه های روس��تایی ‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫ری��ال و در بخ��ش مل��ی نیز ح��دود ‪ 5‬هزار‬ ‫میلیارد ریال بوده که براس��اس شاخص های‬ ‫محرومیت زدایی و توازن به استان ها تخصیص‬ ‫یافت��ه و س��هم ه��ر اس��تان نیز ابالغ ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬درحال حاض��ر هزین��ه‬ ‫زیرس��اخت و روکش اس��فالت ه��ر کیلومتر‬ ‫راه روس��تایی در دش��ت ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬میلی��ارد و‬ ‫در بخ��ش کوهس��تانی ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬میلی��ارد ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫تایید پیچ دزدی در راه اهن سمنان‬ ‫مدیرکل راه اهن شمال شرق (‪ )۱‬گفت‪ :‬پدیده پیچ دزدی‬ ‫از س��وی دزدها در خطوط ریلی فرعی و فرس��وده راه اهن‬ ‫استان سمنان شدت دارد‪.‬‬ ‫فرش��اد زادخ��ور در گفت وگو با ایرنا اف��زود‪ :‬گزارش های‬ ‫بس��یار کم از پدیده پیچ دزدی از خ��ط اصلی ریلی تهران‪-‬‬ ‫مش��هد در محدوده اس��تان سمنان در س��ال ‪‎‬های گذشته‬ ‫گزارش شد و نظارت ها در این خط از سوی کارکنان‪ ،‬دقیق‬ ‫و همیشگی است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬لکوموتیورانان راه اهن در خط اصلی‬ ‫محور تهران‪ -‬مش��هد در ص��ورت مش��اهده هرگونه تردد‬ ‫مشکوک‪ ،‬مس��ئله را به اداره کل راه اهن شمال شرق (‪)۱‬‬ ‫گزارش می دهند‪.‬‬ ‫مدیرکل راه اهن شمال شرق (‪ )۱‬ادامه داد‪ :‬در سال های‬ ‫گذشته پدیده پیچ دزدی باعث خسارت های جبران ناپذیری‬ ‫به خطوط ریلی کش��ور ش��د‪ .‬همچنین و دلیل خروج قطار‬ ‫اتوبوس��ی گرگان‪ -‬اینچه برون از ریل که در س��ال های نه‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر افزایش‬ ‫نرخ بنزین‬ ‫روی هزینه‬ ‫حمل ونقل‬ ‫چندان دور اتفاق افتاد‪ ،‬سرقت تجهیزات ریلی اعالم شد‪.‬‬ ‫زادخ��ور تصریح کرد‪ :‬دزدها پیچ ه��ا را به عنوان ضایعات‬ ‫اه��ن به نرخ ناچیز به فروش می رس��انند در حالی که نرخ‬ ‫نصب این تجهیزات بسیار قابل توجه است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه اهن شمال شرق (‪ )۱‬اضافه کرد‪ :‬شهروندان‬ ‫در صورت مش��اهده هرگونه پی��چ دزدی در خطوط ریلی‬ ‫استان سمنان‪ ،‬مسئله را به نیروی انتظامی گزارش دهند‪.‬‬ ‫تثبی��ت ریل روی تراورس با پابند انجام می ش��ود که به‬ ‫دلی��ل اهمیت ان در نگهداری ری��ل و جلوگیری از لغزش‬ ‫ان و دیگ��ر م��وارد فن��ی‪ ،‬بای��د داری مش��خصات ویژه ای‬ ‫باش��د و الزم اس��ت نظارت ماموران راه اهن ادامه داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 500‬کیلومتر از خط اصلی مسیر ‪ 926‬کیلومتری‬ ‫تهران‪ -‬مشهد زیر پوشش اداره کل راه اهن شمال شرق(‪)۱‬‬ ‫ق��رار دارد و روزان��ه حدود ‪ 90‬قط��ار در دو خط ریلی این‬ ‫مسیر در رفت و امد هستند‪.‬‬ ‫افزای��ش ناگهان��ی ن��رخ بنزین بس��یاری از‬ ‫ش��هروندان را نگ��ران افزای��ش هزینه ه��ای‬ ‫حمل ونقل مس��افر و بار کرده است‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که مطالعات نشان می دهد در نتیجه ‪ ۲‬یا‬ ‫‪ ۳‬برابر ش��دن نرخ بنزی��ن‪ ،‬افزایش هزینه بخش‬ ‫حمل ونقل (که بیش��ترین اثرپذیری از سوخت‬ ‫را دارد)‪ ،‬ح��دود ‪ ۵۰‬درصد ی��ا کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین تاثیر این اتف��اق روی تورم کل در حد‬ ‫چند درصد است‪.‬‬ ‫یک راننده تاکس��ی یا مسافرکش شخصی در‬ ‫تهران را در نظر بگیرید‪ .‬چنین خودرویی به طور‬ ‫متوس��ط روزانه ‪ ۳۰‬لیتر بنزین مصرف می کند‪.‬‬ ‫برای اینک��ه ببینیم هزینه ه��ای ارائه خدمات‪،‬‬ ‫پیش و پس از ازادسازی چگونه خواهد بود‪ ،‬ابتدا‬ ‫باید عناصر اصلی هزینه تولید خدمات برای یک‬ ‫خودرو متوسط را خرد کنیم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬هزینه زمان راننده‪ ۴۰ :‬هزار تومان در روز‬ ‫‪ -۲‬هزین��ه س��رمایه ای و اس��تهالک و تعمیر‬ ‫خودرو‪ ۲۰ :‬هزار تومان در روز‬ ‫‪ -۳‬هزینه بیمه و جریمه احتمالی و پارکینگ‬ ‫و‪ ۱۰ ...‬هزار تومان در روز‬ ‫‪ -۴‬هزینه سوخت‪ ۳۰ :‬هزار تومان در روز‬ ‫با این هزینه ها‪ ،‬یک خودرو مسافرکش حدود‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون توم��ان در ماه هزین��ه دارد‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت تخمین ما متوسط است و برای خودروها‪،‬‬ ‫مسیرها و افراد مختلف کمی باال و پایین خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫حال نرخ س��وخت را از ‪ ۱۰۰۰‬به ‪ ۳۰۰۰‬تومان‬ ‫برس��انیم ت��ا ببینی��م کل هزینه ارائ��ه خدمات‬ ‫حمل ونق��ل (با فرض ثبات بقی��ه عناصر در دور‬ ‫نخست)‪ ،‬چه قدر بیشتر می شود‪:‬‬ ‫‪-۱‬هزینه زمان راننده‪ ۴۰ :‬هزار تومان در روز‬ ‫‪ -۲‬هزین��ه س��رمایه ای و اس��تهالک و تعمیر‬ ‫خودرو‪ ۲۰ :‬هزار تومان در روز‬ ‫‪ -۳‬هزینه بیمه و جریمه احتمالی و پارکینگ‬ ‫و ‪ ۱۰...‬هزار تومان در روز‬ ‫‪-۴‬هزینه سوخت‪ ۹۰ :‬هزار تومان در روز‬ ‫با این هزینه ها‪ ،‬پس از ازادسازی نرخ سوخت‪،‬‬ ‫یک خودرو مس��افرکش حدود ‪ ۵‬میلیون تومان‬ ‫در م��اه هزینه دارد؛ یعنی پس از ازادس��ازی‪ ،‬با‬ ‫اینک��ه نرخ س��وخت ‪ ۲‬برابر بیش��تر ش��ده بود‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای ارائ��ه خدمات حمل ونق��ل حدود‬ ‫نیم برابر بیش��تر ش��د‪ .‬با توجه به سهمیه ‪۱۵۰۰‬‬ ‫تومان برای تاکس��ی ها‪ ،‬این عدد را باید به عنوان‬ ‫تخمینی دست باال در نظر گرفت‪.‬‬ ‫بنابراین در بخش��ی از اقتصاد که بیش��ترین‬ ‫تاثیرپذیری را از نرخ س��وخت دارد‪ ،‬ازادس��ازی‬ ‫ن��رخ س��وخت و ‪ ۳‬براب��ر ک��ردن ان‪ ،‬ت��ورم ‪۵۰‬‬ ‫درص��دی ایجاد کرد‪ .‬به ط��ور طبیعی این تورم‬ ‫روی نرخ تمام شده بقیه کاالها هم اثر می گذارد‬ ‫چون همه بخش ها بای��د از خدمات حمل ونقل‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬ولی نکته این جا است که سهم‬ ‫هزینه حمل ونق��ل از کل هزینه های بخش های‬ ‫مختلف اقتصاد عدد خیلی بزرگی نبوده و در حد‬ ‫‪ ۳‬ت��ا حداکثر ‪ ۱۰‬درصد اس��ت‪ .‬یعنی اگر هزینه‬ ‫حمل ونقل ‪ ۲‬برابر ش��ود‪ ،‬نرخ یک یخچال یا یک‬ ‫کیلو هندوانه‪ ،‬حدود «نیم ضرب در ‪ ۳‬صدم تا یک‬ ‫دهم» برابر افزایش پیدا می کند‪ .‬این افزایش نرخ‬ ‫در دور بعدی باعث تورم نرخ در همه بخش های‬ ‫اقتصاد می ش��ود و به طور مارپیچ��ی ادامه پیدا‬ ‫می کن��د‪ .‬ولی تاثیر ان روی هزینه بقیه بخش ها‬ ‫ناگه��ان «یک یا دو درجه بزرگ��ی» یعنی ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬برابر کوچک تر از بخش حمل ونقل اس��ت‪.‬‬ ‫وقتی اجازه دهیم اقتصاد به تعادل جدید برسد‪،‬‬ ‫جم��ع همه این تورم ها به هم��ان عدد تورم کل‬ ‫چند درصد می رسد که در ابتدا به ان اشاره شد‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت بگویید این س��خنان درس��ت‬ ‫اس��ت اما در عمل دیده ایم که هر سال قیمت ها‬ ‫درست به اندازه افزایش کرایه تاکسی زیاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه باید گفت امار و ارقام دقیق‬ ‫همه این مش��اهده حس��ی ما را تایید نمی کند و‬ ‫س��ال هایی وجود دارد که ای��ن دو عدد با هم باال‬ ‫نرفته اند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر این مشاهده حتی در سال هایی‬ ‫که تورم و کرایه تاکس��ی با هم باال رفته اند‪ ،‬دچار‬ ‫خطای خلط هم زمانی و علیت اس��ت‪ .‬ان تورمی‬ ‫که هر سال مشاهده می شد‪ ،‬تورم طبیعی اقتصاد‬ ‫بود که چون پیش��اپیش در کرایه تاکسی به طور‬ ‫رس��می بازتاب داش��ت‪ ،‬جامع��ه از ان به عنوان‬ ‫ش��اقولی برای تخمین تورم ان س��ال استفاده‬ ‫می کرد‪ .‬در نتیجه در سال هایی که کرایه تاکسی‬ ‫زیاد نش��ده هم تورم داشتیم چون ریشه و علت‬ ‫اصل��ی تورم کرایه تاکس��ی نبوده اس��ت‪ .‬کرایه‬ ‫تاکس��ی فقط با تورم ان سال همبستگی داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬درواقع در غیاب گران��ی بنزین هم تورم‬ ‫رخ می دهد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1412‬‬ ‫پیاپی ‪2730‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫در نامه فرمانده انتظامی تهران بزرگ به شهردار پایتخت مطرح شد‬ ‫اخبار‬ ‫جزئیات سهمیه بندی‬ ‫بنزین تاکسی ها‬ ‫پیشنهاد پلیس برای اصالح طرح ترافیک‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی اعالم کرد‪:‬‬ ‫س��همیه بندی بنزین تاکس��ی ها باید بر مبنای‬ ‫پیمایش انها محاسبه شود‪.‬‬ ‫علیرضا قنادان در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه دولت با افزای��ش ‪ ۵۰‬لیتری بنزین برای‬ ‫رانن��دگان تاکس��ی دوگانه س��وز موافقت کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر همین اساس بنزین سهمیه ای‬ ‫برای رانندگان تاکس��ی دوگانه سوز ‪ ۲۵۰‬لیتر و‬ ‫برای تاکسی های معمولی ‪ ۴۰۰‬لیتر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه س��همیه بندی بنزین برای‬ ‫رانندگان تاکس��ی باید بر مبنای پیمایش باشد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر راننده تاکسی فعال باشد ‪۲۵۰‬‬ ‫لیتر ب��رای فعالیت او کم اس��ت و باید افزایش‬ ‫یاب��د‪ .‬در عی��ن ح��ال رانندگانی داری��م که یا‬ ‫فعال نیس��تند یا در سازمان های دولتی فعالیت‬ ‫می کنن��د که برای انها نیز این میزان س��همیه‬ ‫بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ممک��ن اس��ت زمینه‬ ‫سوءاستفاه از تاکسی ها با این شیوه سهمیه بندی‬ ‫فراهم شود‪ ،‬گفت‪ :‬سهمیه بندی بنزین تاکسی ها‬ ‫باید بر اساس پیمایش باشد و شهرداری تهران‬ ‫ای��ن امادگی را دارد که پیمایش تاکس��ی ها را‬ ‫محاسبه کند تا بر اساس ان بنزین به رانندگان‬ ‫تاکسی تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫زمان واریز اعتبار‬ ‫سوختی‬ ‫تاکسی های اینترنتی‬ ‫س��تاد پایش حمل ونقل اعالم کرد نخستین‬ ‫مرحله اعتبار سوخت تاکس��ی های اینترنتی با‬ ‫هدف حمایت از رانن��دگان این حوزه و کنترل‬ ‫نرخ کرایه ها تا ‪ ۴‬اذر واریز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی‬ ‫وزارت کشور‪ ،‬بر اس��اس برنامه ریزی های انجام‬ ‫ش��ده برای کنت��رل نرخ کرایه ه��ا و حمایت از‬ ‫رانندگان تاکسی های اینترنتی‪ ،‬نخستین مرحله‬ ‫از اعتبار س��وختگیری این ناوگان حداکثر تا ‪۴‬‬ ‫اذر واریز می شود‪​.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم س��تاد پایش حمل ونقل‪ ،‬در‬ ‫ادام��ه نیز در راس��تای پرداخ��ت هرچه زودتر‪،‬‬ ‫س��هم هر راننده بر اس��اس میزان پیمایش در‬ ‫انته��ای دوره ه��ای ‪ ۷‬روزه و به ط��ور هفتگی‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ذخیره ‪ 6‬ماهه‬ ‫سهمیه سوخت‬ ‫استاندار تهران از قابل استفاده بودن سهمیه‬ ‫س��وخت ابان همه خودروها تا ‪ 6‬ماه و محفوظ‬ ‫ماندن س��همیه خودروهایی که کارت سوخت‬ ‫دریافت نکرده اند‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی‬ ‫استانداری تهران‪ ،‬انوشیروان محسنی بندپی با‬ ‫اشاره به طرح مناسب س��ازی بنزین اظهارکرد‪:‬‬ ‫ذخیره سوخت ابان همه خودروها تا ‪ 6‬ماه قابل‬ ‫استفاده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه وضعی��ت‬ ‫خودروهای��ی ک��ه کارت س��وخت ندارن��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬س��همیه س��وخت مالکانی ک��ه تاکنون‬ ‫کارت س��وخت دریاف��ت نکرده ان��د محف��وظ‬ ‫می ماند‪.‬‬ ‫تعمیر واحدهای سیل زده‬ ‫در لرستان‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن لرستان از تعمیر ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی واحدهای سیل زده در استان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬مس��عود رضایی اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی واحدهای احداثی در مناطق‬ ‫سیل زده استان ‪ ۶۰‬درصد و واحدهای تعمیری‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا ام��روز اقدام های خوبی در روند‬ ‫بازس��ازی‪ ،‬ارزیابی و بررسی ‪ ۱۹۶۹‬روستا انجام‬ ‫ش��ده که ‪ ۴۶‬ه��زار و ‪ ۶۶۹‬واحد در ش��هرها و‬ ‫روس��تاهای استان بررسی و ارزیابی ان ها انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیادمسکن لرستان تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫این تعداد ‪ ۴۸‬هزار مورد برای انواع تسهیالت به‬ ‫بانک ها معرفی ش��ده اند که از این تعداد هم ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۸‬مورد انها احداثی است‪.‬‬ ‫رضای��ی ادام��ه داد‪ ۱۹ :‬ه��زار و ‪ ۴۸۲‬واحد‬ ‫تعمیرات��ی داریم و ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۶۲۲‬معیش��تی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیادمس��کن لرس��تان بی��ان کرد‪:‬‬ ‫واحدهای تعمیری ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۵۴۹‬واحد هستند‬ ‫ک��ه تعمیرات ان ها اغاز ش��ده و خوش��بختانه‬ ‫‪ ۱۸‬ه��زار و ‪ ۴۱۴‬م��ورد ان ب��ه بهره ب��رداری‬ ‫رس��یده و تکمی��ل و تحویل متقاضیان ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زیرساخت ها و‬ ‫معابر کالن شهر‬ ‫تهران‪ ،‬روزانه‬ ‫ظرفیت محدودی‬ ‫برای تحمل بار‬ ‫ترافیکی وسایل‬ ‫نقلیه دارند‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ در نامه ای به شهردار تهران‪،‬‬ ‫معایب طرح کنترل الودگی هوا را تشریح و ‪ ۵‬پیشنهاد برای‬ ‫کاهش مش��کالت ان مطرح کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬اوایل مهر‬ ‫ماه امس��ال انتقادهای پلیس به طرح ترافیک جدید شدت‬ ‫گرفت و مس��ئوالن راهور از ارس��ال نامه ای به ش��هرداری‬ ‫خبر دادند که در ان مش��کالت ط��رح جایگزین زوج و فرد‬ ‫را تشریح و پیش��نهادهایی برای اصالح ان مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫در ان زمان اگرچه مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر‬ ‫اظهار نظرهای��ی درباره این نامه کردند ام��ا جزئیات نامه و‬ ‫انتقادهای مطرح ش��ده از سوی پلیس یا شهرداری تشریح‬ ‫نشد‪ .‬بر اساس نامه ای که س��ردار حسین رحیمی‪ ،‬فرمانده‬ ‫انتظامی تهران بزرگ ‪ ۲۵‬ش��هریور به شهردار تهران نوشته‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬مورد از معایب این طرح شناسایی شده است‪ .‬در این نامه‬ ‫امده اس��ت‪ :‬پلیس معایبی را در طرح جدید ترافیکی مبنی‬ ‫بر تغییر نحوه اجرای طرح شیوه تردد نوبتی (زوج و فرد) در‬ ‫محدوده با پرداخت عوارض‪ ،‬بررسی و اعالم می کند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬در ش��رایط فعلی‪ ،‬زیرس��اخت ها و معابر کالن ش��هر‬ ‫ته��ران‪ ،‬روزانه ظرفیت محدودی ب��رای تحمل بار ترافیکی‬ ‫وس��ایل نقلیه دارند این در حالی اس��ت که بر اس��اس طرح‬ ‫زوج و فرد گذش��ته‪ ،‬از حدود ‪ ۴‬میلیون خ��ودرو موجود‪۲ ،‬‬ ‫میلیون خودرو امکان تردد روزانه داش��تند‪ .‬در طرح جدید‬ ‫نی��ز خودروها ‪ ۱.۵‬روز در هفته به طور رایگان‪ ،‬مجاز به تردد‬ ‫ب��وده و مابقی روزها با پرداخت ع��وارض بدون محدودیت‪،‬‬ ‫اجازه تردد خواهند داش��ت‪ .‬بدیهی اس��ت این روش زمینه‬ ‫افزایش تقاضای سفر بیش از گذشته را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ تقاضای س��فر و حجم ت��ردد در معابر حاش��یه طرح‬ ‫از جمله بزرگراه های امام علی(ع)‪ ،‬ش��هید همت و ش��هید‬ ‫تقاضای س��فر و حجم تردد در معابر حاشیه طرح از جمله بزرگراه های امام‬ ‫علی(ع)‪ ،‬ش��هید همت و شهید چمران افزایش یافته و در نتیجه‪ ،‬افزایش‬ ‫میانگین زمان س��فر و شلوغی در ش��بکه معابر و افزایش الودگی هوا را به‬ ‫همراه داشته است‬ ‫چم��ران افزایش یافته و در نتیج��ه‪ ،‬افزایش میانگین زمان‬ ‫س��فر و تاخیر در ش��بکه معابر و افزایش الودگ��ی هوا را به‬ ‫همراه داشته است‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ افزایش تقاضای اس��تفاده از موتورسیکلت و در نتیجه‬ ‫رشد فزاینده تصادف های منجر به جرح و فوت‬ ‫‪۴‬ـ پیش بین��ی افزایش تقاضای س��فر در روزهای پایانی‬ ‫ه��ر فصل با توجه به ام��کان ذخیره زمان رای��گان (به طور‬ ‫مثال تمرکز و تجمیع س��فرهای خری��د در روزهای پایانی‬ ‫شهریور و اسفند)‬ ‫‪۵‬ـ متناسب نبودن ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی با‬ ‫تقاضای سفرهای جدید‬ ‫‪۶‬ـ نب��ود برنامه ری��زی و پیش بین��ی الزم برای پوش��ش‬ ‫سفرهای مراجعه کنندگان به سازمان های خدمات رسان از‬ ‫جمله مراجعه های ضروری به مراکز درمانی و بیمارستان ها‪،‬‬ ‫مراجع��ه به مراک��ز انتظام��ی و نظام��ی‪ ،‬خدمات دهی به‬ ‫مدرس��ه ها و مراکز دانشگاهی و همچنین حمل و نقل اقالم‬ ‫ضروری مانند خودروهای حمل ارد‬ ‫‪۷‬ـ فراهم س��ازی زمین��ه بی اعتم��ادی مردم نس��بت به‬ ‫مدیریت کش��ور و القای هدف کس��ب درامد به بهانه بهبود‬ ‫وضعیت الودگی هوا‬ ‫‪۸‬ـ افزایش انگیزه کاربران ترافیک برای تخلف (پوشش و‬ ‫مخدوش کردن پالک)‬ ‫‪۹‬ـ ایجاد بس��تر مناس��ب ب��رای تردد ب��دون محدودیت‬ ‫و اس��ان قش��رهای پردرام��د در مح��دوده ط��رح جدید و‬ ‫س��وق دادن اف��راد کم درامد به س��مت اس��تفاده از معابر‬ ‫پیرامونی‬ ‫‪۱۰‬ـ افزایش نارضایتی کاس��بان و س��اکنان مس��تقر در‬ ‫محدوده طرح به علت محدودیت تردد و پرداخت عوارض‬ ‫‪۱۱‬ـ ناکارامدی ط��رح جدید از زمان اجرا و موفق نبودن‬ ‫در کاه��ش بار ترافیکی منطقه مرکزی کالن ش��هر تهران و‬ ‫کاهش الودگی هوا‬ ‫‪۱۲‬ـ افزایش قابل مالحظه بار ترافیکی از ساعت ‪ ۱۹‬تا ‪۲۳‬‬ ‫در معابر و محدودیت های منتهی به اجرای طرح‬ ‫در ادامه این نامه امده است‪ :‬با توجه به مسائل مطرح شده‬ ‫و افزایش نارضایتی های مردمی و مشکالت ترافیکی که در‬ ‫نتیجه اجرای طرح ایجاد ش��ده است‪ ،‬به نظر می رسد طرح‬ ‫بیان ش��ده دارای نقص هایی بوده و الزم است به منظور رفع‬ ‫مشکالت اشاره شده‪ ،‬موارد زیر اعمال شود‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ همه وسایل نقلیه شخصی می توانند در هر هفته فقط‬ ‫‪ ۲‬روز ب��ه ط��ور مجاز تردد کرده و س��ایر روزه��ای هفته به‬ ‫استثنای روزهای تعطیل‪ ،‬ممنوعیت مطلق تردد اعالم شده‬ ‫و ب��رای تردد خودروهای غیرمجاز‪ ،‬جریمه ازس��وی پلیس‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ب��رای م��وارد ت��ردد ض��روری‪ ،‬رانن��دگان‬ ‫می توانن��د از ظرفی��ت روزان��ه ط��رح ترافی��ک اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪-۳‬کاهش زمان طرح ترافیک از ساعت ‪ ۱۹‬به ‪ ۱۷‬و کاهش‬ ‫زمان طرح کاهش الودگی از ‪ ۱۹‬به ‪ ۱۸‬در نیمه دوم سال‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ اج��ازه یک ب��ار خروج و یک بار ورود برای س��اکنان و‬ ‫کاسبان محدوده‪ ،‬بدون محدودیت زمانی‬ ‫‪۵‬ـ در نظ��ر گرفتن تردد مجاز ب��رای خودروهای نظامی‪،‬‬ ‫امنیتی و خدماتی‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش یک ساعته زمان طرح ترافیک‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران با یکی از‬ ‫درخواس��ت های پلیس مبنی بر کاهش س��اعت اتمام طرح‬ ‫ترافیک موافقت کرد‪.‬‬ ‫روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫تهران در اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬از ابتدای اذر تا پایان س��ال‬ ‫ج��اری‪ ،‬زمان اج��رای طرح های ترافیکی از س��اعت ‪ ۱۹‬به‬ ‫س��اعت ‪ ۱۸‬تغییر می یابد‪ .‬کاهش یک س��اعته زمان اجرای‬ ‫طرح ش��امل هر دو محدوده طرح ترافیک و محدوده کنترل‬ ‫الودگی هوا می شود‪.‬‬ ‫ای��ن تصمیم با توجه به کوتاه ش��دن ط��ول روز و با هدف‬ ‫تخلیه س��ریع تر ترافیک بزرگراه های ش��هر در ساعت های‬ ‫ش��بانگاهی‪ ،‬براس��اس اختیارهای قانونی شهرداری تهران‬ ‫و بر اس��اس هماهنگی ب��ا پلیس راهور تهران گرفته ش��ده‬ ‫است‪».‬‬ ‫نامه حمل ونقلی شورای شهری ها به روحانی‬ ‫رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران از تهیه‬ ‫نام��ه ای خطاب به رئیس جمهوری در زمینه اختصاص بخش��ی از‬ ‫درامد حاصل از افزایش نرخ بنزین برای توسعه حمل ونقل عمومی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫محم��د علیخان��ی درباره طرح جدید ترافی��ک و الودگی هوا در‬ ‫پایتخ��ت ب��ه فارس گفت‪ :‬طرح جدید مش��کل الودگی هوا را حل‬ ‫نکرده و تاثیر چندانی در ترافیک هم نداشته است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫بس��ته ای از سیاس��ت ها می تواند چاره کار الودگی هوا در پایتخت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ن و مصوبه های‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر با وج��ود اینکه قان��و ‬ ‫زی��ادی ب��رای مقابله ب��ا الودگی ه��وا و بهبود ترافی��ک در تهران‬ ‫داری��م ولی ب��ه دلی��ل اجرایی نش��دن ان ها‪ ،‬مش��کالت برطرف‬ ‫نش��ده است‪ .‬بر اس��اس قانون‪ ،‬دولت موظف اس��ت کمک هایی از‬ ‫محل صرفه جویی س��وخت ب��ه حمل ونقل عمومی اختصاص دهد‬ ‫تا این ناوگان توس��عه و اتوبوس های فرس��وده نیز نوس��ازی شوند‪،‬‬ ‫ول��ی این موض��وع تا کنون چندان مورد توجه قرار نگرفته اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای شهر تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬قوانین نوس��ازی خودروهای فرس��وده و قوانین و مصوبه های‬ ‫جلوگیری از تردد موتورسیکلت های کاربراتوری به دالیل مختلفی‬ ‫اجرا نشده و اکنون فهرست بلندی از مصوبه ها و قوانینی داریم که‬ ‫در جهت کاهش الودگی هوا اس��ت ولی اجرایی نش��ده است‪ .‬این‬ ‫موضوع را از نهاد های مختلف پیگیری کرده ایم تا ش��اید مشکالت‬ ‫کاه��ش یابد‪ .‬علیخانی اعالم کرد‪ :‬به تازگی رئیس ش��ورای ش��هر‬ ‫تهران نامه ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نوش��ته تا‬ ‫از مح��ل افزایش درامد نرخ بنزین بخش��ی به حمل ونقل عمومی‬ ‫اختصاص یابد‪ .‬نامه ای برای ارس��ال به رئیس جمهوری نیز در حال‬ ‫تهیه اس��ت تا این مس��ئله زودتر تحقق یابد چراکه با گران ش��دن‬ ‫بنزین‪ ،‬مردم به ویژه قش��رهای ضعیف بیشتر از حمل ونقل عمومی‬ ‫افزایش مسافران اتوبوس و مترو بعد از سهمیه بندی بنزین‬ ‫رئیس شورای شهر تهران اعالم کرد‪ :‬باتوجه به سهمیه بندی‬ ‫بنزی��ن ش��اهد افزایش ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصدی مس��افران وس��ایل‬ ‫حمل ونقل عمومی هستیم‪.‬‬ ‫محس��ن هاشمی در گفت وگو با ایس��نا بیان کرد‪ :‬در ابتدای‬ ‫کار براورد می ش��د که با س��همیه بندی بنزی��ن بیش از ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬درصد افزایش مسافر خواهیم داشت که باید گفت افزایش‬ ‫نرخ سوخت‪ ،‬تاثیر مستقیمی بر حمل ونقل عمومی تهران دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ه دلیل س��ردی هوا‪ ،‬م��ردم از مترو و‬ ‫اتوبوس استقبال بیشتری می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬با اینکه همه ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی را برای خدمات رس��انی بهتر و س��ریع فعال‬ ‫کردیم اما با توجه به س��همیه بندی بنزین‪ ،‬اس��تقبال مردم از‬ ‫مترو و اتوبوس بیشتر است و شهرداری تهران نیز توان افزایش‬ ‫ناوگان را ندارد‪.‬‬ ‫رئیس شورای ش��هر تهران با بیان اینکه باید فکر اساسی به‬ ‫حال مترو کرد چرا که درحال حاضر بیش از هزار واگن در مترو‬ ‫فعال اس��ت که حدود ‪ ۳۰‬درصدش��ان نیز باید اورهال ش��وند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مجبوریم از قطارهایی اس��تفاده کنیم که ممکن اس��ت‬ ‫هنگام خدمات رس��انی‪ ،‬دچار حادثه یا خرابی ش��وند و اگر یک‬ ‫واگن یا قطار مترو نتواند به درستی کار کند‪ ،‬کل خدمات دهی‬ ‫خط و حتی شبکه مترو را دچار اختالل می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت اتوبوسرانی با بیان اینکه تعداد ناوگان‬ ‫اتوبوس��رانی تهران در ‪ ۱۰‬سال گذشته‪ ،‬بیش از ‪ ۷‬هزار دستگاه‬ ‫اس��ت گفت‪ :‬به جای انکه براس��اس برنامه‪ ،‬ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د افزایش یابد تع��داد اتوبوس ها به کمت��ر از ‪ ۶‬هزار‬ ‫دس��تگاه و عمر اتوبوس ها از ‪ ۵‬س��ال به ‪ ۱۱‬سال رسیده است‪.‬‬ ‫نیمی از ناوگان فعلی اتوبوس��رانی تهران درحال حاضر فرسوده‬ ‫است و روزانه بیش از ‪ ۳۰۰‬مورد توقف ناشی از خرابی اتوبوس‬ ‫در ته��ران رخ می دهد که موج��ب افزایش ترافیک و نارضایتی‬ ‫شهروندان می شود‪.‬‬ ‫هاش��می با اش��اره به مش��کالت ناش��ی از کمبود ناوگان در‬ ‫ش��بکه مترو و اتوبوس��رانی گف��ت‪ :‬مدیریت ش��هری درحالی‬ ‫ب��ا افزای��ش ح��دود ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۰‬درص��دی مس��افران در پ��ی‬ ‫س��همیه بندی بنزی��ن روبه رو اس��ت ک��ه ناوگان فرس��وده اش‬ ‫ت��وان الزم را ن��دارد و به همی��ن دلیل از دولت خواس��تیم به‬ ‫ش��هرداری تهران نگاه ویژه ای داش��ته باش��د و انه��ا نیز وعده‬ ‫بررس��ی دادند چراکه بر اس��اس قانون هدفمندی یارانه ها باید‬ ‫بخش��ی از درامدهای بنزین صرف توس��عه حمل ونقل عمومی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اس��تفاده می کنن��د اما ظرفیت این ن��اوگان درحال حاضر کفاف و‬ ‫جوابگوی مطالبه مردم و نیاز انها نیس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬همه این‬ ‫موضوع ه��ا و مصوبه ها بای��د مدنظر قرار گیرد ت��ا بتوانیم الودگی‬ ‫ه��وا را کنترل کنی��م‪ ،‬در غیر این صورت به گفته ش��هردار تهران‬ ‫بای��د منتظ��ر باد و باران باش��یم تا بتوانیم الودگ��ی هوا را کاهش‬ ‫دهیم‪ .‬رئیس کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای شهر تهران‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که معاون ش��هردار اعالم کرده باوجود‬ ‫مخالفت ها با طرح ترافیک جدید از س��وی ش��ورای شهر‪ ،‬تاکنون‬ ‫طرح جایگزینی پیش��نهاد نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬معاون حمل ونقل‬ ‫در جایگاهی نیس��ت که به انتقادات ما پاس��خ دهد بلکه ش��هردار‬ ‫باید پاس��خگو باش��د پیشنهاد ما بس��ته ای از راهکارها برای مقابله‬ ‫ب��ا کاه��ش الودگی هوا اس��ت‪ .‬محدودیت ه��ای ترافیکی در همه‬ ‫کش��ورهای دنیا اعمال می ش��ود ولی فقط با ی��ک طرح نمی توان‬ ‫ب��رای مقابل��ه با الودگی اق��دام کرد‪ .‬علیخانی تصری��ح کرد‪ :‬طرح‬ ‫ترافی��ک ایراده��ای زی��ادی دارد ک��ه رفع انها وظیفه ما نیس��ت‪.‬‬ ‫پلی��س راهنمای��ی رانندگی نیز ایرادهایی به این طرح داش��ته که‬ ‫برخی از ان ها‪ ،‬مش��ابه انتقادهای ما به این طرح اس��ت‪ .‬امیدواریم‬ ‫ش��ورای ترافی��ک تهران که وظیفه تایید طرح ه��ای ترافیکی را بر‬ ‫عهده دارد‪ ،‬اقدام های الزم را در زمینه بازنگری در این طرح انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫احتمال ارائه وام ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی برای نوسازی اتوبوس های فرسوده‬ ‫مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از احتمال ارائه وام‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی به رانندگان اتوبوس های فرس��وده بخش‬ ‫خصوصی خبر داد‪.‬‬ ‫پیمان س��نندجی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران‬ ‫در گفت وگ��و با ف��ارس‪ ،‬درباره تغییر نرخ س��وخت و تاثیر ان‬ ‫برای استفاده ش��هروندان از ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه‬ ‫اتوب��وس‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با افزایش نرخ بنزین پیش بینی می ش��ود‬ ‫اس��تفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه اتوبوس افزایش‬ ‫یابد که البته میزان اس��تفاده بس��تگی به شرایطی حمل ونقل‪،‬‬ ‫تعداد ایستگاه ها و دسترسی ان دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر پایتخت ‪ ۵۵۰۰‬ایستگاه اتوبوسرانی‪،‬‬ ‫‪ ۲۴۰‬خ��ط معمول��ی و ‪ ۱۰‬خ��ط بی ار تی دارد که ب��رای ارائه‬ ‫خدمات بیش��تر به شهروندان الزم اس��ت برنامه های بیشتری‬ ‫اجرا شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫ش��واهد میدانی درحال حاضر در برخی خطوط مانند خط یک‬ ‫و هفت افزایش تعداد مس��افران مشهود بوده البته باید یک ماه‬ ‫از افزایش نرخ بنزین بگذرد تا براورد دقیق مس��افران اتوبوس‬ ‫را داش��ته باش��یم و به دلیل اینکه ش��رایط اتوبوسرانی با مترو‬ ‫ت اس��ت و ورود و خروج مسافران‪ ،‬انالین ثبت نمی شود‪،‬‬ ‫متفاو ‬ ‫نمی توانیم اکنون امار دقیقی داشته باشیم‪.‬‬ ‫ش که چه تسهیالتی برای‬ ‫س��نندجی در پاسخ به این پرس�� ‬ ‫رانن��دگان بخش خصوصی با توجه به افزایش نرخ س��وخت در‬ ‫نظر گرفته ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬پیش��نهادهایی مانند نوسازی و‬ ‫بازسازی اتوبوس ها مطرح است که برنامه ریزی های ان کشوری‬ ‫بوده و در صورت تصمیم گیری نهایی‪ ،‬برای شهر تهران اجرایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه درحال حاضر بازس��ازی اتوبوس ها در‬ ‫اولویت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با شرکت های س��ازنده اتوبوس برای ارائه‬ ‫خدمات مذاکره می ش��ود‪ .‬همچنین قرار اس��ت وامی تا سقف‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی��ون تومان با س��ود پایین برای نوس��ازی در اختیار‬ ‫رانندگان اتوبوس های فرس��وده بخش خصوصی قرار گیرد که‬ ‫همه این برنامه ها در صورت تصویب‪ ،‬در قالب یک بس��ته ارائه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران گفت‪ :‬در جلسه‬ ‫س��ازمان ش��هرداری ها همچنین ش��یوه نامه ای تهیه شد که بر‬ ‫اساس مصوبه های شورای اقتصاد‪ ،‬دولت پیگیر نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی از محل مابه التفاوت نرخ سوخت است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1412‬‬ ‫پیاپی ‪2730‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫‹ ‹اسیب جدی به فرهنگ و هنر‬ ‫اگرچ��ه ای��ن روزها اع��داد و ارق��ام مختلف��ی از ضررهای‬ ‫اقتص��ادی ب��ه دلیل قطع��ی اینترن��ت بین الملل��ی در حوزه‬ ‫تجارت مطرح می ش��ود؛ اما بدون ش��ک این حوزه فرهنگ و‬ ‫هنر اس��ت که دچار اس��یب های جدی در نبود اینترنت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬خساراتی که شاید ارزش مالی ان بسیار کمتر از ارزش‬ ‫روح��ی و معنوی ان در جامعه اس��ت‪ .‬در دو دهه گذش��ته که‬ ‫اینترنت توانس��ت فضای حاکم بر جامع��ه را متوجه خود کند‬ ‫و تجارت ه��ا و خدمات مختلفی در این حوزه پایه ریزی ش��د‪،‬‬ ‫ش��اید کمتر کس��ی فکر می کرد که این ح��وزه فرهنگ و هنر‬ ‫باشد که بیش از هر کسب و کاری‪ ،‬سیستم های خود را مبتنی‬ ‫ب��ر فضای مجازی که اینترنت در اختیار کاربران قرار می دهد‪،‬‬ ‫پایه ریزی کند‪ .‬حوزه هنر خیلی زودتر از کس��ب و کارهایی که‬ ‫ماهیت انها بر اساس خرید و فروش های اینترنتی بود توانست‬ ‫از فضای مجازی به نفع تبلیغات برای اثار هنری استفاده کند‬ ‫و به مدد رش��د رس��انه های مجازی‪ ،‬ش��بکه های اجتماعی و‬ ‫اپلیکیش��ن های مختلف توانس��ت از تبلیغات سنتی هنر جدا‬ ‫و ش��رایطی را فراهم کند که در عمل فضای مجازی بخش��ی‬ ‫از اطالع رس��انی حوزه فرهنگ و هنر در دست بگیرد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر در یک دهه گذش��ته با ایجاد فضای امن در زمینه خرید‬ ‫و ف��روش بر پایه اینترنت‪ ،‬باز ه��م این حوزه فرهنگ و هنر بود‬ ‫که پیش از بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی‪ ،‬فضای خرید‬ ‫و ف��روش هن��ر را وارد دنیای اینترنتی ک��رد و به همین دلیل‬ ‫ابعاد اقتصادی هنر نیز وارد این عرصه ش��د‪ .‬بر همین اس��اس‬ ‫می توان این گونه تعبیر کرد اگرچه امروزه بیشتر اقتصاددانان‬ ‫به دنبال ضررهای اقتصادی قطع اینترنت در کش��ور در حوزه‬ ‫تجارت هس��تند؛ اما بدون شک این حوزه فرهنگ و هنر است‬ ‫که از قطعی اینترنت بین المللی بیشترین اسیب را دیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پاییزه کتاب و مشکالت اینترنت‬ ‫کتاب و کتابفروش��ی از حوزه های فرهنگی است که امروزه‬ ‫بخش��ی از فعالیت های ان در فضای اینترنتی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫اگر از تبلیغات و فروش انالین کتاب که در یک هفته گذش��ته‬ ‫تقریب��ا تعطیل بود بگذریم‪ ،‬در روزهای گذش��ته طرح فروش‬ ‫پایی��زه کتاب و حتی پوی��ش کتاب گردی که در چند س��ال‬ ‫گذشته همواره شور و ش��وقی به موضوع فروش کتاب می داد‬ ‫از قطع اینترنت در کشور و اختالالتی که در حوزه فرهنگ و هنر به وجود امد‬ ‫ضربه «اینترنتی» به اقتصاد هنر‬ ‫کرده است تا فیلم ها از اکران مناسبی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین در تالش هستیم با توجه به شرایط‬ ‫فعلی‪ ،‬تعداد نشست های شورای عالی اکران برای برنامه ریزی‬ ‫مناسب سینماها بیشتر شود تا در صورت بروز مشکل بتوانیم‬ ‫ان را به سرعت برطرف کنیم‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کاهش فروش فیلم های روی پرده‬ ‫اقتصاد هنر به دلیل حساسیت هایی که در حوزه کسب درامد دارد‬ ‫با هر رخداد و ناهنجاری ای همچون اتفاقات هفته گذش��ته مشکالت‬ ‫بسیاری را پیش روی خود می بیند‬ ‫ب��ه علت قطع اینترنت جهانی و نب��ود فضای تبلیغی برای این‬ ‫طرح تقریبا ناکام ماندند و موجب ش��د شش��مین دوره پویش‬ ‫کتاب گردی که بیشتر در فضای مجازی تبلیغ می شد تا مردم‬ ‫در یک روز خاص به موضوع کتاب بیشتر واکنش نشان دهند؛‬ ‫در عم��ل ناکام باقی بمان��د‪ .‬بر همین اس��اس موضوع قطعی‬ ‫اینترنت باعث ش��د تا از سوی مدیران و برخی از کتابفروشی ها‬ ‫ط��رح پاییزه کتاب برای ی��ک هفته دیگر تمدید ش��ود تا در‬ ‫روزهای پیش رو با حل ش��دن موضوع قطعی اینترنت‪ ،‬بتوان‬ ‫بخشی از خسارت ها را کاست‪.‬‬ ‫نیکنام حسینی پور‪ ،‬مدیرعامل موسسه خانه کتاب به عنوان‬ ‫مجری طرح «پاییزه کتاب» درباره تاثیر قطعی اینترنت بر این‬ ‫طرح و مش��کالت برخی کتابفروش��ان در ای��ن زمینه به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬مش��کالت مربوط به مس��ائل زیرساختی اینترنت چند‬ ‫ی اس��ت که در کش��ور وجود دارد و به دلیل همین مسائل‬ ‫روز ‬ ‫زیرساختی‪ ،‬طرح را تا تاریخ ‪5‬اذر تمدید کردیم که امیدواریم‬ ‫بخشی از این مسائل زیرساختی حل شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته این مس��ائل و مش��کالت زیرساختی هنوز‬ ‫برای برخی کتابفروشی ها ادامه دارد ولی همکاران ما در خانه‬ ‫کتاب مستقر هس��تند و اگر کسی در حوزه یارانه اش مشکلی‬ ‫دارد‪ ،‬می توان��د تماس بگی��رد تا ما ان را برایش ش��ارژ کنیم‪.‬‬ ‫همچنین اگر مش��کل دیگری هم دارد می تواند تماس بگیرد‬ ‫تا همکاران ما به ان رس��یدگی کنند‪ .‬واقعیت این است که این‬ ‫مسائل بر طرح ما اثر گذاشته است‪ ،‬اما امیدواریم در طرح های‬ ‫اینده بتوانیم از مسیر دیگری این کار را انجام دهیم و مشکلی‬ ‫نداشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش هایی که نفروختند‬ ‫هنر نمایش در چند س��ال گذشته با حذف سنتی تبلیغات‬ ‫که شامل پوس��تر‪ ،‬بروشور و تراکت می شود‪ ،‬درعمل تبلیغات‬ ‫و ج��ذب مخاطب را ب��ه فضای مجازی واگذار ک��رده و در این‬ ‫راستا نیز موفق بوده است؛ اما قطعی اینترنت در هفته گذشته‬ ‫باعث ش��د تا تئاتر نتواند مانند گذشته در عرصه تبلیغات فعال‬ ‫باش��د و عمال در روزهای گذش��ته فضاهای نمایشی‪ ،‬خالی از‬ ‫مخاطب بودند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر تئاتر پیشروتر از بسیاری از کسب و کارهای‬ ‫اینترنت��ی خیل��ی زود زمینه فروش بلی��ت اینترنتی را تجربه‬ ‫ک��رد و ام��روز بیش از ‪ ۹۰‬درصد از ف��روش بلیت نمایش ها در‬ ‫فض��ای اینترنتی انجام می ش��ود؛ به همین دلیل در ش��رایط‬ ‫هفته گذش��ته طبیعی بود که بس��یاری از مخاطبان نتوانند از‬ ‫س��امانه های فروش بلیت اس��تفاده کنند و باعث شد بسیاری‬ ‫از نمایش ه��ا در برخی از روزهای خود بدون مخاطب باش��ند‬ ‫و حتی تعطیل ش��وند‪ .‬در همین رابطه مسعود دلخواه که این‬ ‫روزها نمایش «هیچ چیز جدی نیس��ت» را در س��الن اس��تاد‬ ‫س��مندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه دارد؛ الدن نازی‬ ‫کارگردان نمایش «لباس جدید پادش��اه» که در تماش��اخانه‬ ‫س��نگلج روی صحنه اس��ت و ایمان افش��اریان که قصد دارد‬ ‫نمایش «فرانکنشتاین» را در تاالر اصلی تئاترشهر روی صحنه‬ ‫اورد موضوع قطع اینترنت را مس��ئله ای جدی و اسیب زننده‬ ‫برای تئاتر دانستند‪.‬‬ ‫س��پهر حیدری ن��ژاد کارگردان نمایش «س��فر خس��رو به‬ ‫مس��کو» نیز با اش��اره به متضرر ش��دن گروه نمایش به دلیل‬ ‫اختالل اینترنت در چند روز گذش��ته به‬ ‫گفت‪ :‬اختالل‬ ‫در اینترن��ت به ش��دت به اجرای ما اس��یب زده اس��ت چون‬ ‫مخاطب��ان نمی توانند بلیت رزرو کنن��د و در صورت عالقه به‬ ‫دیدن نمایش‪ ،‬باید به گیشه مراجعه کنند که ان هم مشکالت‬ ‫خ��ودش را دارد و ما نی��ز قادر به اطالع رس��انی یا تبلیغ برای‬ ‫کارمان در فضای مجازی نیستیم‪ .‬بهتر بود در چنین وضعیتی‬ ‫اجراهای تئات��ر را هم تعطیل می کردند تا گروه ها کمتر ضربه‬ ‫بخورند‪.‬‬ ‫‹ ‹هنرهای تجسمی و مشکل تبلیغات اینترنتی‬ ‫اگرچه س��اختار اقتص��ادی هنرهای تجس��می در ایران بر‬ ‫مبن��ای فروش های اینترنتی نیس��ت و هن��وز در این عرصه با‬ ‫تالش های مختلف‪ ،‬س��اختار درستی ش��کل نگرفته است اما‬ ‫موضوع تبلیغ نمایشگاه های هنری که برای هنرمندان جنبه‬ ‫اقتص��ادی را به دنبال دارد از مواردی اس��ت که سال هاس��ت‬ ‫توسط فضای مجازی و اینترنتی انجام می شود‪ .‬هفته گذشته‬ ‫گالری های تهران نیز با ری��زش مخاطب روبه رو بودند و حتی‬ ‫ب��رای برپایی نمایش��گاه های جدید خود نیز ش��رایطی برای‬ ‫اطالع رسانی نداش��تند‪ .‬همین مسئله باعث ش��د بسیاری از‬ ‫نمایش��گاه ها بدون اطالع رس��انی اغاز به کار کنند و برخی از‬ ‫گالری ها نیز نمایش��گاه هفته گذشته خود را تمدید کردند تا‬ ‫امیدوار به هفته جاری باشند که فضای اینترنت بین المللی به‬ ‫شرایط عادی خود بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنبال حل مشکل در شورای اکران‬ ‫حوزه س��ینما هم در هفته گذش��ته سرنوشتی مشابه ای را‬ ‫تجربه کرد‪ ،‬این موضوع به خوبی از میزان افت فروش فیلم های‬ ‫در حال اکران مشخص است‪.‬‬ ‫طبق اطالعات س��امانه فروش س��ینما‪ ،‬مش��خص می شود‬ ‫که س��الن های سینما در هفته گذشته ش��رایط نیمه تعطیل‬ ‫داش��ته اند و برخی از س��ینماهای کش��ور یا تعطیل هس��تند‬ ‫ی��ا اصال مخاطبی ندارند‪ .‬س��امانه رس��می ف��روش فیلم های‬ ‫سینمایی اخرین امار خود را تا پنجشنبه ‪ ۳۰‬ابان بروزرسانی‬ ‫کرده اند و این امار عالوه بر افت فروش فیلم ها‪ ،‬کم شدن تعداد‬ ‫س��ینماهای نمایش دهنده فیلم ها را نیز ثبت کرده که برخی‬ ‫صاحب��ان فیلم ها نیز در گفت وگو با خبرگزاری های داخلی به‬ ‫این مسئله اشاره کرده اند‪.‬‬ ‫علی س��رتیپی سخنگوی شورای عالی اکران‪ ،‬ضمن تشریح‬ ‫مصوبات جلس��ه فوق العاده این ش��ورا درب��اره وضعیت اکران‬ ‫س��ینماها‪ ،‬از ضرر سینماداران به دلیل ناارامی ها و اختالل در‬ ‫فرایند فروش اینترنتی بلیت خبر داد‪.‬‬ ‫س��خنگوی شورای عالی اکران در گفت وگو با مهر با اشاره به‬ ‫اختالل به وجود امده در دسترس��ی مخاطبان به س��ایت های‬ ‫انالین فروش بلیت توضیح داد‪ :‬در چند روز گذش��ته سینماها‬ ‫ی��ا تعطی��ل بوده اند یا خیل��ی غیرفعال؛ کاه��ش فروش های‬ ‫اینترنتی نیز ش��رایطی به وجود اورده که س��ینماداران دچار‬ ‫مشکل ش��ده اند‪ .‬متاسفانه ش��ورای عالی اکران برای برطرف‬ ‫کردن ضرر سینماداران برنامه ای ندارد‪ ،‬اما تمام تالش خود را‬ ‫مطاب��ق ارقام ثبت ش��ده از ف��روش فیلم ه��ای روی پرده‬ ‫سینماها در سامانه رسمی سازمان سینمایی‪ ،‬گیشه سینمای‬ ‫ای��ران متاثر از ناارامی های اخیر‪ ،‬ب��ا افت جدی فروش مواجه‬ ‫شده است که زیان ان متوجه کلیت سینمای ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابر اطالعات س��امانه رس��می فروش س��ینماها‪ ،‬مجموع‬ ‫فروش فیلم های روی پرده در روز گذش��ته فقط ‪ ۱۳۵‬میلیون‬ ‫تومان و مجموع مخاطبان س��ینماها در سراسر کشور کمتر از‬ ‫‪ ۱۲‬هزار نفر ثبت شده است‪.‬‬ ‫س��جاد نوروزی مدیر پردیس س��ینمایی «ازادی» درباره‬ ‫وضعیت فروش س��ینمای ایران در روزهای گذشته به‬ ‫گفت‪ :‬هفته پیش گیش ه سینماها بعد از اکران فیلم هایی مانند‬ ‫«مطرب» ب��ه کارگردانی مصطفی کیایی‪ ،‬تکانی خورده بود و‬ ‫فروش سینماها رشد خوبی داشت و مردم هم استقبال کردند‬ ‫اما بعد از این ناارامی ها‪ ،‬افت محسوس��ی مش��اهده می شود و‬ ‫حتی برخی از سینماها مجبور شدند تعطیل کنند‪ .‬برای مثال‬ ‫پردیس کورش و سینما پیروزی روز گذشته ناگزیر از تعطیلی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫تخفیف های ویژه برای‬ ‫عالقه مندان به سینما‬ ‫‹ ‹«سینما» نخستین قربانی ناارامی ها‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور کلی یکی از نخس��تین کس��ب و کارهایی‬ ‫که در ناارامی ه��ا‪ ،‬حرکات وندالیس��تی و تخریبگرانه تهدید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬صنعت س��ینما به عنوان یک��ی از مهم ترین ارکان‬ ‫اوقات فراغت مردم اس��ت‪ .‬این موضوع در کنار خسارات مادی‬ ‫که ایجاد می ش��ود‪ ،‬ضربه فرهنگی به جامعه می زند‪ .‬مردم هم‬ ‫طبیعت��اً به خاطر این ناارامی ها ه��راس دارند‪ .‬البته در مراکز‬ ‫ش��هر این نگرانی کمتر وجود دارد‪ ،‬ولی در سینماهایی که در‬ ‫غرب و ش��رق تهران واقع ش��ده اند این نگرانی محسوس است‬ ‫و فروش ها به ش��دت کاهش یافته است‪ .‬مضاف بر اینکه در در‬ ‫ش س��ینماها مربوط به فروش‬ ‫جند س��ال گذشته بیشتر فرو ‬ ‫مکانیزه و انالین بوده اس��ت که با اختالل در اینترنت‪ ،‬در این‬ ‫چند روز این نوع فروش هم به شدت کاهش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کنسرت هایی برای صندلی های خالی‬ ‫عرصه موسیقی و کنسرت های مختلف نیز وضعیتی مشابه‬ ‫تئاتر داش��تند و در هفته گذش��ته به خاطر نبود شرایط بلیت‬ ‫فروش��ی و تبلیغات اینترنتی برخی از اهالی موسیقی ترجیح‬ ‫دادند که کنسرت ها و برنامه های خود را لغو و به زمان نامعلوم‬ ‫دیگری انتقال دهند‪ .‬از سویی دیگر برخی از کنسرت ها نیز که‬ ‫نمی توانس��تند برنامه های خود را لغو کنند با ریزش مخاطب‬ ‫روبه رو ش��دند و در عمل در برخی از کنسرت ها‪ ،‬صندلی های‬ ‫خالی فراوانی دیده می شد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬جمعه ش��ب کنس��رت «حاال که می روی»‬ ‫محم��د معتم��دی در حال��ی برگ��زار ش��د ک��ه بس��یاری‬ ‫تحت تاثیر قطعی اینترنت نتوانس��تند به ای��ن برنامه بیایند و‬ ‫برگزار کنندگان مجبور شدند کنسرت را با صندلی های خالی‬ ‫برگزار کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬محمد معتمدی در ابتدای این‬ ‫کنسرت که جمعه شب برگزار شد گفت‪ :‬بسیار خوشحالیم که‬ ‫بعد از یک س��ال موفق شدیم البوم «حاال که می روی» را روی‬ ‫صحنه ببریم که این کنس��رت به نوعی نخستین اجرای زنده‬ ‫البومی اس��ت که خوشبختانه مورد توجه ش��ما عزیزان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به هر حال در ش��رایطی که این روزه��ا کار با اینترنت‬ ‫بس��یار سخت بود و شرایط اطالع رسانی را برای ما دشوار کرد‬ ‫اما بسیار خرس��ندیم که شاهد حضور پرشور شما تماشاگران‬ ‫عزیز در این تاالر هستیم‪.‬‬ ‫نیکنام حسینی پور‬ ‫علی سرتیپی‬ ‫سجاد نوروزی‬ ‫سپهر حیدری نژاد‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫در هفته گذش��ته خسارت های بس��یاری به اهالی فرهنگ‬ ‫و هنر وارد ش��ده است‪ .‬تعطیلی س��ینما و تئاتر و موسیقی در‬ ‫کش��ور موجب می شود روحیه جمعی در کشور با چالش هایی‬ ‫روبه رو ش��ود و انگیزه های بس��یاری را کمرنگ کند‪ .‬از طرفی‬ ‫اقتص��اد هنر ب��ه دلیل حساس��یت هایی که در حوزه کس��ب‬ ‫درام��د دارد با هر رخ��داد و ناهنجاری ای همچ��ون اتفاقات‬ ‫هفته گذش��ته مشکالت بس��یاری را پیش روی خود می بیند‬ ‫که به نظر می رسد باید نسبت به جبران خسارت های به وجود‬ ‫ام��ده فکری کرد ت��ا فعالیت در این حوزه با دلس��ردی همراه‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫معرفی برگزیدگان جشنواره «رشد» چهل ونهم در ایستگاه پایانی‬ ‫برگزی��دگان بخش ه��ای مختلف چه��ل و نهمین جش��نواره فیلم‬ ‫«رش��د» عصر امروز جمعه اول اذر در ایین��ی در حوزه هنری معرفی‬ ‫و تقدیر شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬ایین پایانی چهل و نهمین جش��نواره‬ ‫بین المللی فیلم رش��د با حضور محس��ن حاجی میرزایی وزیر اموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬مهدی س��الم مدیر شبکه تلویزیونی امید‪ ،‬جمعی از مدیران‬ ‫اموزش��ی و هنری کشور و هنرمندان و فیلمسازان عصر جمعه اول اذر‬ ‫در سالن اندیشه حوزه هنری برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراسم‪ ،‬وحید گلستان دبیر جشنواره بین المللی فیلم‬ ‫رش��د با ارائه گزارشی از برپایی جش��نواره‪ ،‬گفت‪ :‬در دوره چهل و نهم‬ ‫جش��نواره رشد شاهد برگزاری یک جش��نواره منحصر به فرد بودیم و‬ ‫تالش می کنیم جنبه های اموزشی ان را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬کارگروه طرح اموزشی این امکان را به ما داد تا قبل از‬ ‫برگزاری جش��نواره در ‪ ۷‬مدرسه فیلم ها به نمایش گذاشته شوند و در‬ ‫یک روند ازمایشی طرح اموزشی را اماده کنیم و برای نخستین بار در‬ ‫قالب یک کتابچه به همکاران فرهنگی خود ارائه کردیم‪ .‬به هنرمندان‬ ‫نیز این نوید را می دهم که با توجه به برنامه درسی ملی‪ ،‬فیلم یک رسانه‬ ‫تزیینی نخواهد بود و به یک رس��انه رسمی اموزشی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫اینترنت فرصت انتش��ار وس��یع و کم هزینه را به ما می دهد و امس��ال‬ ‫تالش کردیم تا بستر بازار فیلم اموزشی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫گلس��تان از دیگر دس��تاوردهای ای��ن دوره را تماش��ای فیلم های‬ ‫منتخب جشنواره توسط ‪ 40‬هزار دانش اموز دانست‪.‬‬ ‫پ��س از صحبت های وحید گلس��تان دبیر جش��نواره فیلم رش��د‬ ‫برگزیدگان بخش های مختلف معرفی شدند‪.‬‬ ‫جایزه اول بخش فیلم بلند داس��تانی به فیلم بلند داستانی قطار ان‬ ‫شب به کارگردانی حمیدرضا قطبی اهدا شد و مژگان بیات برای فیلم‬ ‫فرزند زمین جایزه دوم این بخش را دریافت کرد‪.‬‬ ‫دیپل��م افتخار هم به فیلم الفونس جیت��ر بیت به کارگردانی مارک‬ ‫اسچیتر از کشور المان تعلق گرفت‪.‬‬ ‫جایزه رتبه اول بخش مستند به «بی گدار» اثر علیرضا دهقان و رتبه‬ ‫دوم به فیلم «من می خواهم به مدرس��ه بروم» ب��ه کارگردانی پوتری‬ ‫پورناما سوگوا از کشور مالزی اهدا شد‪.‬‬ ‫دیپل��م افتخار فیلم های منتخب بخش مس��تند به فیلم های قوس‬ ‫الکتریک��ی به کارگردان��ی حمید علیداد و باقر س��روش و فیلم کبوتر‬ ‫اثرالکساندر هویسان از کشور اکراین اهدا شد‪.‬‬ ‫رتبه اول بخش پویانمایی به فیلم «به دنبال الیک» ساخته توبیاس‬ ‫اس��کالج و برنت فارست از کش��ور ژاپن و رتبه دوم به فیلم «زری زری‬ ‫کاکل زری» به کارگردانی مهین جواهریان تعلق گرفت‪.‬‬ ‫فیلم «س��نگ های سپید» اثری از فاطمه حس��نی دیپلم افتخار را‬ ‫کسب کرد‪.‬‬ ‫در بخش دانش اموزی‪ ،‬برگزیدگان کمیسیون ملی یونسکو_ ایران‬ ‫به فیلم های داس��تانی «قاب بس��ته» به کارگردانی ریحانه صالح پور‪،‬‬ ‫مع��اون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری تهران‬ ‫از نصب تابل��وی راهنما برای کتابفروش��ی ها و‬ ‫بارگ��ذاری نش��انی کتابفروش��ی های محلی در‬ ‫سایت ‪ Tehran.ir‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبن��ا‪ ،‬محمدرضا ج��وادی یگانه‪،‬‬ ‫مع��اون فرهنگ��ی اجتماعی ش��هرداری تهران‬ ‫درباره توجه ش��هرداری به کتابفروشی ها گفت‪:‬‬ ‫کتابفروش��ی های محلی از جمل��ه مراکز اصلی‬ ‫عرض��ه کت��اب در تهران هس��تند و احیای این‬ ‫کتابفروش��ی ها وابس��ته به حضور پیوسته مردم‬ ‫است تا زمینه رونق انها فراهم شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برنامه های ش��هرداری تهران‬ ‫درب��اره معرفی کتابفروش��ی های محل��ی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اطالع رس��انی و اگاهی بخش��ی درب��اره‬ ‫کتابفروشی های محلی از سوی شهرداری تهران‬ ‫مورد توجه قرار گرفته است و این نهاد به زودی‬ ‫نشانی کتابفروشی های محلی را در سامانه نقشه‬ ‫پایتخت بارگذاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی ش��هروندان می توانند با مراجعه‬ ‫به س��ایت ‪ Tehran.ir‬از نش��انی نزدیک ترین‬ ‫کتابفروشی محله خود مطلع شود‪ .‬جوادی یگانه‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین تابلوی راهنمای کتابفروش��ی‬ ‫محلی برای کتابفروشی اموت در محله مرزداران‬ ‫نصب ش��ده است و شهرداری در نظر دارد نصب‬ ‫این تابلوها در همه مناطق تهران را اجرا کند‪.‬‬ ‫فیلم «حب��اب» به کارگردان��ی دیانا حیدری و فیل��م پویانمایی «در‬ ‫جست وجوی زندگی» ساخته ایلیا رمضانی برنده دیپلم افتخار و مبلغ‬ ‫‪ 15‬میلیون ریال اهدا شد‪.‬‬ ‫در بخش بزرگس��االن نیز دو فیلم «این س��و‪ ،‬ان سو» به کارگردانی‬ ‫لی��دا فضلی و «راهی کردن» اثر روزا فیش��ر هرکدام مبلغ ‪ 15‬میلیون‬ ‫ری��ال دریافت کردند‪ .‬همچنین در این بخ��ش‪ ،‬فیلم های «کالف» به‬ ‫کارگردانی ملیحه غالم زاده و «گاوگول ‪ »۲‬ساخته مهدی شاد هریک‬ ‫برنده دیپلم افتخار شدند‪.‬‬ ‫فیل��م «ابی کمرنگ» به کارگردانی محمدرضا حاجی غالمی برنده‬ ‫جایزه س��ه میلیون تومانی‪ ،‬فیلم «دابُر» س��اخته سعید نجاتی برنده‬ ‫جای��زه دو میلی��ون تومانی و «راهی کردن» اثری از روزا فیش��ر برنده‬ ‫جایزه یک میلیون تومانی شدند‪.‬‬ ‫جایزه این بخش به فیلم «دوچ» به کارگردانی امیر مش��هدی عباس‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫دس��ت اندرکاران فیلم ه��ای س��ینمایی‬ ‫تخفیف های ویژه ای برای عالقه مندان به سینما‬ ‫در نظر می گیرن��د‪ .‬مدتی قبل از ش��ورای عالی‬ ‫اکران خبر رسیده بود که قرار است برای جبران‬ ‫فروش پایین و مخاطب کم چند ماه قبل سینما‬ ‫نس��بت به س��ال قبل‪ ،‬تمهیدی تازه اندیشیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫علی سرتیپی‪ ،‬سخنگوی ش��ورای عالی اکران‬ ‫با تایید این مطلب به ایس��نا گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫جدی اس��ت و صحبت هایی شده تا با هماهنگی‬ ‫و تایی��د پخش کننده‪ ،‬س��ینمادار و تهیه کننده‬ ‫تخفیف های خاص به مخاطبان سینما بدهیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این کار اگر با هماهنگی انجام ش��ود‪،‬‬ ‫می تواند عملی باشد و هر چقدر بتوانیم تماشاگر‬ ‫بیشتری داشته باشیم به سود سینما است‪ .‬این‬ ‫تهیه کننده و پخش کننده سینما در عین حال با‬ ‫اشاره به مشکالت اخیر از جمله قطع اینترنت و‬ ‫فضای پیش امده که بر س��ینما هم تاثیر داشته‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر مشکل این چند روزه حل‬ ‫ی خواهد‬ ‫شود درباره این تخفیف ها تصمیم گیر ‬ ‫شد‪ .‬بنا بر این گزارش بسیاری از سینماگران از‬ ‫وضع فروش فیلم ها در ماه های گذش��ته به ویژه‬ ‫در تابس��تان گالیه من��د بودند و یک��ی از دالیل‬ ‫این اس��یب به س��ینما را نحوه چیدمان اکران‬ ‫تابستان می دانستند‪ .‬براین اساس برخی مدیران‬ ‫و دس��ت اندرکاران به دنبال ای��ن بوده اند که این‬ ‫شرایط را تا جای ممکن بهبود دهند و تقریبا از‬ ‫ن س��ینماها دوباره رونق گرفتند اما با‬ ‫ابتدای ابا ‬ ‫اتفاقات هفته گذش��ته و قطع اینترنت که سبب‬ ‫اختالل در س��ایت های فروش هم شد رکود به‬ ‫سینما برگشت و در چند روز سینماها وضعیتی‬ ‫تعطیل یا نیمه تعطیل داشتند‪.‬‬ ‫اغاز به کار شورای‬ ‫فرهنگی‪-‬هنری برج میالد‬ ‫ش��ورای فرهنگی‪ -‬هنری برج میالد با حضور‬ ‫جمعی از شخصیت های فرهنگی‪ ،‬ادبی و هنری‬ ‫کشور تشکیل و با هدف سازماندهی رویدادهای‬ ‫فرهنگی و هنری در نماد مدرن کش��ور اغاز به‬ ‫کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مجتبی توس��ل مدیرعامل‬ ‫این مجموعه با اعالم این خبر گفت‪ :‬این ش��ورا‬ ‫در راستای تقویت و توسعه فعالیت های فرهنگی‬ ‫و هنری برج میالد به عنوان نماد توان مهندسی‬ ‫کش��ور و یکی از مهم ترین مقاصد گردش��گری‬ ‫پایتخت تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اعض��ای این ش��ورا متش��کل از‬ ‫ش��خصیت های ادبی‪ ،‬فرهنگی و هنری کش��ور‬ ‫ش��امل احمد رویای��ی رئیس انجم��ن هنرهای‬ ‫تجس��می تهران‪ ،‬عباس مجی��دی رئیس هیات‬ ‫مدیره انجمن مجسمه سازی‪ ،‬عبدالجبار کاکایی‬ ‫عضو انجمن ش��عر و ترانه و مدیر جشنواره های‬ ‫ادبی‪ ،‬محس��ن س��لیمانی نایب رئی��س انجمن‬ ‫گرافیک‪ ،‬سیف اهلل صمدیان رئیس هیات مدیره‬ ‫انجمن عکاس��ان و بنیانگذار جشن تصویر سال‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته توس��ل جلس��ات اینده این ش��ورا‪،‬‬ ‫طرح ه��ای موضوعی و مناس��بتی مورد بحث و‬ ‫بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب‪،‬‬ ‫با نظارت و هدایت اعضای این ش��ورا به اجرا در‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫قطع اینترنت بین المللی در هفته گذشته‪ ،‬شرایطی را ایجاد‬ ‫کرد که بیشترین اسیب متوجه حوزه فرهنگ و هنر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در پی اش��وب ها و اعتراض های هفته‬ ‫گذشته به گرانی نرخ بنزین که منجر به تصمیم شورای امنیت‬ ‫کش��ور برای قطعی اینترنت شد بس��یاری از کسب و کارهای‬ ‫مرتبط با اینترنت دچار اخالل در روند فعالیت های خود شدند‬ ‫و اگرچه اینترنت بر بس��تر ش��بکه ملی اطالعات تالش کرد تا‬ ‫کمی از بار مش��کالت قطعی اینترنت جهانی را برطرف کند اما‬ ‫واقعیت این است که بسیاری از فعالیت های وابسته به اینترنت‬ ‫جهانی با رکود رو به رو شدند به نحوی که خسارت های بسیاری‬ ‫به این حوزه وارد شد‪.‬‬ ‫در همین رابطه محمدج��واد اذری جهرمی وزیر ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات در گفت وگویی رادیویی با اش��اره به اینکه‬ ‫قطعی اینترنت به بسیاری از کسب و کارهای این حوزه اسیب‬ ‫ج��دی وارد کرده اس��ت گفت‪ :‬ما همه تالش م��ان را کرده ایم‬ ‫که صاحبان کس��ب و کارهای مجازی در ش��رایط حاضر زیان‬ ‫نبینن��د‪ .‬ام��ا می دانم که برخ��ی از این کس��ب و کارها تا ‪۹۰‬‬ ‫درصد کاهش س��طح تراکنش داش��ته اند‪ .‬دانشگاهیان نیز در‬ ‫جست وجوی منابع درس��ی و پژوهشی دچار مشکل شده اند‪ .‬‬ ‫همچنین عده ای از کسب و کارهایی که به اینترنت بین الملل‬ ‫متصل هس��تند‪ ،‬معطل مانده اند‪ .‬دیروز خانم��ی با وزارتخانه‬ ‫تم��اس گرفته بود و اظه��ار می کرد که برای ش��رکت در یک‬ ‫ازم��ون در یکی از کش��ورها ‪ ۴۰۰۰‬یورو هزین��ه کرده و حاال‬ ‫برای پیگیری نتیجه ازمون نیازمند دسترسی به ایمیل است و‬ ‫اظهار می کرد که زمان و زحمت و پولی که برای این کار صرف‬ ‫کرده در حال از بین رفتن است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬می دانم که مس��ئوالن ذی ربط خودشان از‬ ‫محدودیت های فعلی ناراضی هس��تند و من ش��خصا به طور‬ ‫مستمر در حال پیگیری هستم که با صالحدید مراجع امنیتی‬ ‫و ش��ورای امنیت کش��ور بتوانیم ارتباطات را مثل قبل برقرار‬ ‫کنیم‪ .‬اما باید قبول کنیم که امنیت فاکتور بسیار مهمی است‬ ‫که در ص��ورت فقدان ان‪ ،‬هیچ فعالیتی در کش��ور قابل انجام‬ ‫نیست‪ .‬در این شرایط که عده ای دنبال سوءاستفاد ه هستند و‬ ‫ممکن است به امنیت کشور خدشه وارد کنند‪ ،‬باید مالحظات‬ ‫نهاد های امنیتی را مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫تابلوی راهنما برای‬ ‫کتابفروشی های تهران‬ ‫یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 3‬اذر ‪ 26 - 1398‬ربیع االول ‪ 24 - 1441‬نوامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1412‬پیاپی ‪2730‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫تهران در رتبه نخست فروش پاییزه کتاب‬ ‫‹ ‹بیشتر مشتریان بی خبرند‬ ‫‹ ‹اهوازی ها می درخشند‬ ‫کتاب رشد(ش��عبه نادری) اه��واز‪ ،‬دنیای کتاب‬ ‫قم‪ ،‬پردیس کتاب مش��هد‪ ،‬کتاب فرازمند رش��ت‪،‬‬ ‫ش��هر کتاب مش��هد‪ ،‬کتاب رشد(ش��عبه مرکزی)‬ ‫اهواز‪ ،‬کتاب ش��رق اهواز‪ ،‬کتاب ابان مش��هد‪ ،‬کتاب‬ ‫محام اهواز و ش��هرکتاب اصفهان(ش��عبه چهارباغ‬ ‫ب��اال) رتبه های یکم ت��ا دهم پرفروش ه��ا به لحاظ‬ ‫تعداد کتاب های فروخته ش��ده را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬کس��ب رتبه نخس��ت کتاب فروشی‬ ‫رشد(ش��عبه نادری) اهواز و تکرار ش��دن نام اهواز با‬ ‫سه کتاب فروشی کتاب رشد(شعبه مرکزی)‪ ،‬کتاب‬ ‫شرق و کتاب محام‪ ،‬جایگاه قابل توجهی را در پاییزه‬ ‫‪ ۹۸‬برای مرکز استان خوزستان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹در انتهای جدول‬ ‫در قع��ر ج��دول پاییزه کت��اب‪ ،‬نام اس��تان ایالم‬ ‫که تنها با یک کتاب فروش��ی؛ یعن��ی «پاتوق کتاب‬ ‫ایالم» در طرح پاییزه ش��رکت کرده‪ ،‬نمایان اس��ت‪.‬‬ ‫این کتاب فروش��ی با گذش��ت نزدیک به ‪ ۱۰‬روز از‬ ‫طرح‪ ،‬توانسته است ‪۳۲۷‬جلد کتاب را در قالب طرح‬ ‫به فروش برساند که بهای این کتاب ها نیز ‪۷‬میلیون‬ ‫و ‪۱۹۱‬هزار تومان ثبت شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر کتاب فروش��ی بهج��ت ب��ا انتق��اد از نبود‬ ‫فرصت کافی برای اطالع رس��انی طرح پاییزه گفت‪:‬‬ ‫در ای��ن ط��رح به علت اع�لام دیرهن��گام برگزاری‬ ‫ان‪ ،‬نتوانس��تیم تبلیغات و اطالع رس��انی مناسبی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫مهدی رضوان��ی‪ ،‬مدیر کتاب فروش��ی بهجت در‬ ‫گفت وگ��و با ایبن��ا‪ ،‬درباره میزان اس��تقبال مردم از‬ ‫ط��رح پاییزه ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬اس��تقبال و فروش کتاب در‬ ‫طرح پاییزه امسال افت داشته است و به نظر من این‬ ‫طرح برای مردم ترغیب کننده نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق روال هرسال‪ ،‬در طرح های فصلی‬ ‫خانه کتاب‪ ،‬کتاب فروشی بهجت ‪ ۴۰‬درصد افزایش‬ ‫فروش و اس��تقبال مخاطب داشته اس��ت اما امسال‬ ‫به ط��ور ناگهانی با کاهش قدرت خرید کتاب روبه رو‬ ‫شدیمکهکمیمارانسبتبهحضوردراینطرحدلسرد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رضوان��ی ب��ا بیان ای��ن مطلب ک��ه ب��ازه زمانی‬ ‫اطالع رس��انی طرح پاییزه کتاب کوت��اه بود‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر اطالع��ات برگزاری ط��رح پاییزه یک ماه‬ ‫زودتر اعالم می شد‪ ،‬قطعا می توانستیم برنامه هایی‬ ‫را ب��رای ترغیب مخاطبان تدارک ببینیم؛ اما در این‬ ‫طرح به علت اعالم دیرهنگام برگزاری ان‪ ،‬نتوانستیم‬ ‫تبلیغات و اطالع رسانی مناسبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫«شب شمس» منتشر شد‬ ‫ِ‬ ‫کنسرت پاییزی «چارتار» در تهران‬ ‫«شب شمس» نوش��ته میالد حسینی به‬ ‫تازگی راهی بازار شده است‪.‬‬ ‫ای��ن رم��ان در ‪ ۱۸۰‬صفحه با ش��مارگان‬ ‫‪ ۷۰۰‬نس��خه و قیم��ت ‪ ۲۷‬ه��زار تومان در‬ ‫نشر چشمه راهی بازار شده است‪ .‬این کتاب‬ ‫داستان پسران و‬ ‫روایتی از خانواده ای بزرگ اس��ت که انگار نفرین ش��ده اند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫دخت��ران در مش��هد‪ .‬ماجرا با خبری تکان دهنده اغاز می ش��ود‪ :‬نوه کوچک‬ ‫ پیوستگی‬ ‫خانواده در بیمارس��تان اس��ت‪ ،‬نوجوانی که نقشی بس��زا در به هم‬ ‫ِ‬ ‫ادم های روایت دارد‪ ...‬حسینی در نخستین رمانش شخصیت های گوناگونی‬ ‫به کار گرفته‪ ،‬از جغرافیای بخش هایی از مشهد استفاده کرده که به ندرت در‬ ‫میان قصه های ادم های خانواده‪،‬‬ ‫ادبیاتِ داستانی ما حضور داشته و مدام در ِ‬ ‫که عمده شان در خانواده ای بزرگ کنار هم زندگی می کنند‪ ،‬در حرکت است‪.‬‬ ‫«شب شمس» با ریتمی به نسبت سریع قصه های ادم هایی را تعریف می کند‬ ‫ِ‬ ‫که همیشه تالش کرده اند نقاب «عادی بودن» بر رفتارشان بزنند‪.‬‬ ‫گروه موس��یقی «چارتار» از مجموعه های فعال در حوزه‬ ‫موس��یقی پاپ ‪ ،‬ساعت ‪ ۱۸:۲۰‬و ‪ ۲۱:۴۵‬روز جمعه ‪ ۲۲‬اذر‬ ‫تازه ترین کنس��رت خود را در تاالر بزرگ هتل اس��پیناس‬ ‫تهران برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫در این کنسرت که توسط شرکت «ققنوس» به مدیریت‬ ‫محمد حس��ین توتونچیان برگزار خواهد ش��د‪ ،‬گروه «چارت��ار» منتخبی از اثار‬ ‫پیش��ین خود را که در قالب البوم و تک اهنگ منتش��ر ک��رده بود‪ ،‬پیش روی‬ ‫مخاطب��ان قرار می دهد و اجرای چند اثر جدید نی��ز از برنامه های گروه در این‬ ‫کنسرت است‪.‬‬ ‫گ��روه موس��یقی «چارتار» فعالیت خود را از هش��ت س��ال پیش با انتش��ار‬ ‫تک اهنگ هایی در فضای مجازی اغاز کرد‪ .‬این گروه در سال های اخیر البوم های‬ ‫«باران تویی»‪« ،‬جاده می رقصد» و «دریا کجاس��ت» را در بازار موسیقی منتشر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ارمان گرشاس��بی خواننده‪ ،‬ارش فتحی اهنگس��از‪ ،‬احسان حائری ترانه سرا و‬ ‫ایی��ن احمدی فر تنظیم کننده‪ ،‬اعضای اصلی گروه چارتار را تش��کیل می دهند‪.‬‬ ‫این گروه چندی پیش نیز اهنگ «بگو که زنده ایم» را در دس��ترس مخاطبانش‬ ‫قرارداد‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«دختران گمشده» به روایت سیامک گلشیری‬ ‫رم��ان «دخت��ران گمش��ده» از مجموعه‬ ‫«گورشاه» نوشته س��یامک گلشیری منتشر‬ ‫ش��د‪ .‬این رمان در ‪ ۲۱۰‬صفحه با ش��مارگان‬ ‫‪ ۱۱۰۰‬نس��خه و قیمت ‪ ۳۲‬هزار تومان در نشر‬ ‫افق منتش��ر شده اس��ت‪ .‬در نوشته پشت جلد‬ ‫کتاب امده اس��ت‪« :‬خواهر نیما ناپدید ش��ده‪ .‬نیما به سراغ نویسنده ای می رود‬ ‫که ادعا می کند کتاب هایش را بر اس��اس واقعیت محض نوش��ته و از نویس��نده‬ ‫می خواهد کمکش کند‪ .‬او که حرف نیما را باور نمی کند‪ ،‬از این کار سر باز می زند‪،‬‬ ‫اما انگار دختران دیگری هم هستند که به سرنوشت خواهر نیما گرفتار شده اند‪.‬‬ ‫سرانجام در شبی مخوف نویسنده به جهانی کشیده می شود که در خیالی ترین‬ ‫رمان ها هم تصورش را نمی کرده‪ .‬از س��یامک گلشیری‪ ،‬یکی از پرخواننده ترین‬ ‫نویس��ندگان ادبیات نوجوان ایران‪ ،‬تاکنون بیش از بیست رمان و چند مجموعه‬ ‫داستان منتشر شده است‪ .‬اثار گلشیری جوایزی را نیز از ان او کرده و بارها نامزد‬ ‫جوایز مختلف ادبی شد ه است‪ .‬رمان «جنگل ابر» از مجموع ه رمان های پنج گانه‬ ‫«خون اشام» گلشیری در فهرست کاتالوگ «کالغ سفید» کتابخانه بین المللی‬ ‫نسل جوان مونیخ جای گرفته است‪».‬‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫«سرخ پوست» به زودی در شبکه نمایش خانگی‬ ‫تهیه کننده فیلم «سرخ پوس��ت» به کارگردانی‬ ‫نیم��ا جاویدی از توزیع این فیلم در ش��بکه نمایش‬ ‫خانگی خبر داد‪.‬‬ ‫مجی��د مطلب��ی تهی��ه کننده «سرخ پوس��ت»‬ ‫درباره توزیع نس��خه قانونی این فیلم گفت‪ :‬شرکت‬ ‫تصویرگس��تر پاسارگاد شرکت پخش این فیلم است و به زودی نسخه قانونی فیلم در‬ ‫اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «سرخ پوست» عالوه بر درخشش در سی و هفتمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر‪ ،‬در بیست و یکمین جشن خانه سینما نیز با نامزدی در ‪ 9‬رشته‪ ،‬توانست تندیس‬ ‫شایستگی بهترین فیلم‪ ،‬بهترین بازیگر نقش اول مرد‪ ،‬بهترین فیلمبرداری و بهترین‬ ‫جلوه های ویژه بصری را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫نوید محمدزاده‪ ،‬پریناز ایزدیار‪ ،‬ستاره پسیانی‪ ،‬اتیال پسیانی‪ ،‬مانی حقیقی و حبیب‬ ‫رضایی در «سرخ پوست» به ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫پروفس��ور فضل اهلل رضا دانشمند ایرانی‬ ‫در سن ‪ ۱۰۵‬سالگی چشم از دنیا فروبست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پروفسور فضل اهلل رضا‬ ‫دانش��مند ایران و رئیس پیشین دانشگاه‬ ‫تهران در ‪ ۱۰۵‬س��الگی در ات��اوای کانادا‬ ‫چشم از جهان فرو بست‪.‬‬ ‫او مهندس برق‪ ،‬اس��تاد دانشگاه‪ ،‬چهره‬ ‫ماندگار‪ ،‬رئیس س��ابق دانش��گاه تهران‪ ،‬دومین نایب التولیه دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف‪ ،‬سفیر سابق ایران در یونسکو و کانادا و برادر بزرگ تر‬ ‫عنای��ت اهلل رضا فلس��فه دان‪ ،‬نویس��نده و مترجم و محق��ق تاریخ و‬ ‫جغرافیای تاریخی ایرانی بوده است‪.‬‬ ‫پروفس��ور رضا‪ ،‬در سال های ‪ ۱۳۲۹‬تا ‪ ۱۳۳۴‬عضو گروه مهندسی‬ ‫ب��رق دانش��کده مهندس��ی دانش��گاه کاتولی��ک امریکا و س��پس‬ ‫دانش��گاه ‪ MIT‬در بوستون امریکا بود‪ .‬این دانشمند ایرانی در سال‬ ‫‪ 1344‬به دلیل مشارکت در نظریه شبکه و اطالعات‪ ،‬به عنوان عضو‬ ‫پیوس��ته مادام العمر ‪ IEEE‬برگزیده شد‪ .‬او همچنین عضو پیوسته‬ ‫‪ AAAS‬است‪ .‬این دانشمند ایرانی عضو افتخاری فرهنگستان زبان‬ ‫و ادب فارسی است‪.‬‬ ‫رض��ا یک��ی از پایه گ��ذاران نظریه اطالعات و مخاب��رات در جهان‬ ‫اس��ت و تحقیقات گس��ترده ای در زمینه ظرفیت ش��نون و ارس��ال‬ ‫حداکث��ر اطالعات در کانال ه��ای مخابراتی نویزدار‪ ،‬نظریه اطالعات‬ ‫و فراینده��ای تصادفی‪ ،‬سیس��تم های خطی انالی��ز عمومی‪ ،‬نظریه‬ ‫سیستم ها و مدارها‪ ،‬نظریه کنترل سیستم های پویا‪ ،‬فضاهای خطی‪،‬‬ ‫انتقال و تلفات انرژی در شبکه های ‪ n‬دهانه ای انجام داده است‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و س��ورنا ستاری معاون‬ ‫علمی و فناوری رئیس جمهوری در پیام های جداگانه ای درگذشت‬ ‫پروفسور رضا را تسلیت گفتند‪.‬‬ ‫معرفی برگزیدگان جایزه‬ ‫کتاب ملی امریکا‬ ‫هی��ات داوران جایزه کتاب ملی امریکا برندگان این رقابت ادبی را‬ ‫در پنج شاخه داستانی ‪ ،‬غیرداستانی ‪ ،‬شعر‪ ،‬اثار ترجمه شده و ادبیات‬ ‫جوانان معرفی کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از گاردین‪« ،‬سوزان چوی» برای پنجمین‬ ‫رمان خود یعنی «تمرین اعتماد» توانست برنده بخش داستانی این‬ ‫دوره از جایزه ادبی کتاب ملی امریکا شود‪.‬‬ ‫«پلنگ س��یاه‪ ،‬گرگ قرمز» نوش��ته «مارلون جیمز»‪« ،‬سابرینا و‬ ‫کورینا» نوش��ته «کالی فاجاردو انس��تین»‪« ،‬زمین در حال ناپدید‬ ‫ش��دن» نوشته «جولیا فیلیپز»‪« ،‬امریکایی های دیگر» نوشته «لیال‬ ‫اللم��ی» از دیگ��ر رقبای «چوی» برای کس��ب جای��زه بهترین اثر‬ ‫داستانی این رقابت ادبی بودند‪ .‬همچنین «خانه زرد» نوشته « سارا ام‬ ‫بروم» نیز به عنوان برگزیده بخش غیرداستانی این دوره از این جایزه‬ ‫ادبی معرفی شد‪« .‬ترسی مک میالن کاتم» برای «قطور»‪« ،‬کاروالین‬ ‫فورش» برای «چیزی که ش��نیدی حقیق��ت دارد»‪« ،‬دیوید تروئر»‬ ‫برای «تپش زانوی زخمی‪ :‬امریکا از س��ال ‪ ۱۹۸۰‬تاکنون»‪« ،‬البرت‬ ‫وودفاکس» و « لزلی جورج» نیز مش��ترکا برای نگارش «منزوی»‪،‬‬ ‫برای کس��ب جایزه کتاب ملی امریکا در بخش اثار غیرداس��تانی با‬ ‫« س��ارا ام بروم» به رقابت پرداختند‪« .‬مارتین س��ندلر» نیز توانست‬ ‫برای نگارش «‪ :۱۹۱۹‬س��الی که امریکا را تغییر داد» جایزه بهترین‬ ‫اث��ر بخ��ش ادبیات جوان��ان این دوره از جایزه کت��اب ملی امریکا را‬ ‫ب��ه خود اختصاص دهد‪« .‬ارتور س��وز» نیز ب��رای «خطوط دید» به‬ ‫عنوان برگزیده نهایی جایزه کتاب ملی امریکا در بخش شعر معرفی‬ ‫شد‪ .‬همچنین «الزلو راسناهورکای» برای «بازگشت بارن ونکهایم» ‬ ‫جایزه کتاب ملی امریکا را در بخش ترجمه به خانه برد‪.‬‬ ‫نمایشگاه اثار «داوینچی»‬ ‫در اسکاتلند‬ ‫بزرگ ترین نمایش��گاه اثار «داوینچی» در اسکاتلند‪ ،‬روز گذشته‬ ‫در ش��هر «ادینبرا» اغاز به کار کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این نمایش��گا ه‬ ‫ک��ه «لئوناردو داوینچی‪ :‬یک عمر هنر نقاش��ی کش��یدن » نام دارد‬ ‫در گال��ری ملکه واق��ع در کاخ هولی رود و به مناس��بت پانصدمین‬ ‫س��الروز درگذش��ت این هنرمند برگزار می شود‪ .‬حدود ‪ ۸۰‬طراحی‬ ‫ی که از مجموعه خصوصی خاندان س��لطنتی بریتانیا امانت‬ ‫داوینچ ‬ ‫گرفته شده اند‪ ،‬در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهند شد‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه س��لیقه «داوینچی » و طرز فکر او را در خلق اثار هنری‬ ‫مورد بررسی قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫تعدادی از طراحی های اناتومی که توسط «داوینچی » انجام شدند‬ ‫نیز در این نمایشگاه عرضه خواهند شد‪.‬‬ ‫احمد دهقان و رمانش در دانشگاه ایتالیا‬ ‫نشست نقد کتاب «سفر به گرای ‪۲۷۰‬‬ ‫درجه» نوش��ته احمد دهقان در دانشگاه‬ ‫«بلونیا»ی ایتالیا برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬به گفته افش��ین‬ ‫شحنه تبار مدیر انتشارات «شمع و مه»‪،‬‬ ‫این نشست توسط این انتشارات با حضور‬ ‫احم��د دهق��ان و میکله مارل��ی مترجم‬ ‫کتاب‪ ،‬همچنین مائوریتس��یو پیستوزو و فائزه مردانی‪ ،‬استادهای ادبیات فارسی‬ ‫این دانشگاه و عالقه مندان و دانشجویان زبان فارسی برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای جلسه مائوریتسیو پیستوزو در سخنانی گفت‪ :‬خوشحالم که از احمد‬ ‫دهقان در دانش��گاه بلونیا اس��تقبال می کنم‪ ،‬چون مهم است که مردم ایتالیا از‬ ‫ادبیات ایران چیزی بخوانند و خیلی خوب است کتاب هایی را که می خوانیم‪ ،‬به‬ ‫فارس��ی باشند یا مستقیم از فارسی ترجمه شده باشند‪ .‬متاسفانه ادبیاتی که ما‬ ‫در ایتالیا از ایران و زبان فارسی می خوانیم‪ ،‬از انگلیسی یا فرانسه ترجمه شده اند‬ ‫اما این که ادبیات امروز ایران را از طریق زبان اصلی خودش بشناسیم مهم است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬موضوع رمان «س��فر به گ��رای ‪ ۲۷۰‬درجه» یک فصل مهم از تاریخ‬ ‫معاصر ایران و جنگ ایران و عراق اس��ت که باید توس��ط دانش��جویان و مردم‬ ‫خوانده شود‪ .‬امروز باعث افتخار است که صدای زنده این نویسنده را در دانشگاه‬ ‫بولونیا می ش��نوم و می خواهم از نویس��نده بابت حضور خودش در این نشست و‬ ‫از میکله مارلی‪ ،‬مترجم رمان برای کیفیت خوب ترجمه این رمان تشکر کنم‪.‬‬ ‫سپس دکتر فائزه مردانی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بلونیا‪ ،‬با اشاره به‬ ‫این که جنگ در تحول جامعه کنونی ایران تاثیر فراوانی داشته‪ ،‬احمد دهقان را‬ ‫با پریمو لوی نویسنده ایتالیایی مقایسه کرد و گفت‪ :‬نویسنده این رمان از تجربه‬ ‫جنگی خودش اس��تفاده کرده تا رمان مهمی درباره تاریخ معاصر ایران بنویسد‪،‬‬ ‫همان طور که پریمو لوی از تجربه اس��ارت خودش اس��تفاده کرد و «ایا این یک‬ ‫انس��ان است» را نوشت‪ .‬این که نویسنده رمان «س��فر به گرای ‪ ۲۷۰‬درجه» در‬ ‫نشس��ت ما حضور دارد‪ ،‬نه به عنوان نویس��نده بلکه به عنوان بازمانده از جنگ‬ ‫ارزشمند است‪.‬‬ ‫در ادامه نشس��ت میکله مارلی درباره موضوع رمان صحبت کرد و دالیلی که‬ ‫باعث شد این رمان را برای ترجمه انتخاب کند‪ ،‬شرح داد‪.‬‬ ‫ش ترجمه این رمان و ویژگی رمان های احمد دهقان و همچنین‬ ‫او درب��اره رو ‬ ‫درب��اره کار فعل��ی خودش‪ ،‬ترجمه «من قاتل پس��رتان هس��تم» ب��ه ایتالیایی‬ ‫توضیح هایی داد و سپس قسمتی از رمان را برای حاضران خواند‪.‬‬ ‫س��پس احمد دهقان به حوادث تاریخ معاصر ایران و تاثیر ان بر رمان نویسی‬ ‫ای��ران پرداخت و جنگ هشت س��اله و ح��وادث و موضوعات مرتب��ط با ان را از‬ ‫سوژه های مهم و تکرارناشدنی تاریخ معاصر ایران برشمرد‪.‬‬ ‫او در پاسخ به پرسش یکی از دانشجوها با اشاره به اشغال خرمشهر در ابتدای‬ ‫جنگ تحمیلی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در جریان اش��غال این ش��هر جنوبی ایران که در ان‬ ‫دوره حدود ‪۵۰۰‬هزار نفر جمعیت داشته است‪ ،‬یک ملت حضور داشتند و دفاع‬ ‫کردند‪ .‬این حضور توده وار به نویس��ندگان اجازه می دهد تا سوژه های بکری را از‬ ‫دل حوادث بیرون بکش��ند و ان را دستمایه نوشتن کنند‪ .‬چه در ایران و چه در‬ ‫جهان نویسندگان از این نوع حوادث هیچ گاه به سادگی نمی گذرند‪.‬‬ ‫این نویس��نده در قس��مت دیگری از صحبت های خود به پرسش هایی درباره‬ ‫ادبیات تبلیغی و انسانی در میان اثار نویسندگان ایرانی پاسخ داد‪.‬‬ ‫این نشست با امضای کتاب توسط احمد دهقان پایان یافت‪.‬‬ ‫اتفاق روز‬ ‫اماره��ای رس��می پاییزه کت��اب‪ ۹۸‬حاکی از ان‬ ‫اس��ت که اس��تان تهران در فاصله چهارروز مانده تا‬ ‫پایان طرح‪ ،‬توانسته هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ‬ ‫مبلغ فروش‪ ،‬پیشتاز استان های کشور باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ب��ا پش��ت س��ر گذاش��تن‬ ‫بیس��ت وهفتمین هفته کتاب جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران که پنجشنبه ‪۳۰‬ابان با ایین کتابگردی به کار‬ ‫خود خاتمه داد‪ ،‬پاییزه کتاب در موعد تمدید ش��ده‪،‬‬ ‫همچنان کار خود را تا دوشنبه ‪ 4‬اذر ادامه می دهد‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارهای پای��گاه پاییزه کت��اب ‪ ،۹۸‬تا‬ ‫صبح ش��نبه ‪۲‬اذر با مشارکت ‪ ۶۰۸‬کتاب فروشی در‬ ‫سراس��ر کشور‪۲۴۱ ،‬هزار و ‪ ۳۸۱‬جلد کتاب در قالب‬ ‫طرح فروخته ش��ده که مبلغ کل این کتاب ها بیشتر‬ ‫از ‪۷‬میلیارد و ‪۳۵۰‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫امارها نش��ان می دهد که اس��تان تهران با فروش‬ ‫‪ ۳۶۰۳۲‬جل��د کت��اب با بهای بی��ش از یک میلیارد‬ ‫و ‪۳۰۰‬میلی��ون توم��ان‪ ،‬پیش��تاز اس��تان های‬ ‫کش��ور بوده اس��ت‪ .‬در اس��تان ته��ران‪ ،‬در مجموع‬ ‫‪ ۱۰۱‬کتاب فروش��ی در ط��رح پایی��زه مش��ارکت‬ ‫دارن��د که ‪ ۹۶‬کتاب فروش��ی در ش��هر ته��ران و ‪۵‬‬ ‫کتاب فروشی از سایر شهرهای استان در طرح فعال‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬خوزستان‪ ،‬قم‪ ،‬اصفهان‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫ف��ارس‪ ،‬مازندران‪ ،‬اذربایجان ش��رقی و کرمانش��اه‬ ‫مقام های دوم تا دهم پرفروش ترین استان ها از نظر‬ ‫تعداد فروش را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫همچنیندرنمودارپرفروش تریناستان هابه لحاظ‬ ‫مبلغ فروش‪ ،‬استان های خراسان رضوی‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬گیالن‪ ،‬خوزستان‪ ،‬فارس‪ ،‬مازندران‪ ،‬اذربایجان‬ ‫ش��رقی و کردستان جایگاه دوم تا دهم را از ان خود‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختیاری با مش��ارکت سه‬ ‫کتاب فروش��ی و ف��روش ‪ ۸۱۵‬جلد کت��اب به مبلغ‬ ‫‪۲۲‬میلی��ون و ‪۷۹۳‬هزار تومان و اس��تان هرمزگان‬ ‫با مش��ارکت ‪ ۳‬کتاب فروش��ی و فروش ‪ ۱۴۳۶‬جلد‬ ‫کت��اب به مبل��غ ‪۳۲‬میلی��ون و ‪۷۶۹‬هزارتوم��ان‬ ‫جایگاه ه��ای باالت��ری را ب��ه خ��ود اختص��اص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫پروفسور «رضا» درگذشت‬ ‫مازیار فکری ارشاد – منتقد سینما‪:‬‬ ‫دوران پرفرازونش��یب انقالب مشروطه تا انقالب ‪،۵۷‬‬ ‫از مهم تری��ن دوره های تاریخی ایران اس��ت‪ .‬دوره ای با‬ ‫انبوهی ماجرای متنوع که بارها دست مایه مستندسازان‬ ‫ایران��ی قرار گرفته و از منظره��ای گوناگون مورد توجه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بابک بهداد س��وژه ای ن��اب از این دوران را‬ ‫برگزیده و با ایده های��ی نو و جذاب‪ ،‬فیلمی دیدنی ارائه‬ ‫کرده است‪ .‬موضوع فیلم در ظاهر میدان بهارستان و نقش ان در سپهر سیاسی‬ ‫کش��ور و ردپای ان در هر واقعه مهم تاریخی است‪ .‬اما میدان بهارستان در واقع‬ ‫بهانه ای است تا روایتی منسجم از رخدادهای مهم انقالب مشروطه و پس از ان‬ ‫را شاهد باشیم‪ .‬در حقیقت فیلم به میدان بهارستان به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫نقاط شهر تهران در صد سال اخیر‪ ،‬وجاهتی مکانی می بخشد‪ .‬چیزی شبیه مثال‬ ‫میدان ترافالگار لندن‪ ،‬محله ورس��ای در پاری��س‪ ،‬یا میدان تحریر قاهره‪ .‬مکانی‬ ‫عمومی که به دالیلی مرکز تحوالت سیاسی و اجتماعی یک کشور شده و نقشی‬ ‫تاریخی می یابد‪.‬‬ ‫«بهارستان خانه ملت» با بهره گیری از تصاویر و عکس های ارشیوی فوق العاده‪-‬‬ ‫که پیش از این در مستندهای مشابه نمونه انها را ندیده بودیم‪ -‬خطی داستانی‬ ‫ش��کل می دهد و دنباله این خط داس��تانی را با توجه ب��ه عنصر وحدت مکانی‬ ‫(میدان بهارستان به عنوان یک پالزای مهم شهری عصر قاجار و مجلس شورای‬ ‫ملی در جایگاه مکان بروز مهم ترین رویدادها و تحوالت سیاس��ی کشور) تا مرز‬ ‫انقالب اس�لامی س��ال ‪ ۵۷‬می کش��اند‪ .‬در این بخش ترفندی هوشمندانه یعنی‬ ‫رنگی کردن برخی از جزییات عکس های به جامانده از س��ال های پایانی سلسله‬ ‫قاجار و دوران پهلوی اول‪ ،‬تنوعی بصری و گرافیکی به انبوهی از عکس های سیاه‬ ‫و سفید و قدیمی می بخشد‪ .‬نقیصه ای که پیش تر بسیاری از مستند های تاریخی‬ ‫و سیاسی مان به ان مبتال بوده اند؛ جای خالی تنوع بصری و تکرار برخی عکس ها‬ ‫که چشم مخاطب را خسته کرده و ارتباط ذهنی او با فیلم به عنوان مجموعه ای‬ ‫از تصاویر حاوی معنا را مختل می کند‪.‬‬ ‫«بهارس��تان خانه ملت» در ای��ن قالب بخش هایی کمتر دیده ش��ده از تاریخ‬ ‫انقالب مشروطه و حوادث پس از ان هم چون کودتای سوم اسفند‪ ،‬اشغال ایران‬ ‫در جنگ جهانی دوم‪ ،‬ملی ش��دن صنعت نفت‪ ،‬کودتای ‪ ۲۸‬مرداد ‪ ۳۲‬و حوادث‬ ‫منته��ی به پیروزی انقالب اس�لامی را روایت می کند‪ .‬در این میان فیلم س��از با‬ ‫داستان ساخته شده‬ ‫بهره گیری از تصویرسازی ها و کاریکاتورها‪ ،‬حفره های ناگزیر‬ ‫ِ‬ ‫را پر و بخش هایی مهم از تاریخ انقالب مش��روطه را که عکس و تصویری از انها‬ ‫موجود نیست‪ ،‬وارد ساحت تصویر کرده است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬فیلمی که اگاهانه‪،‬‬ ‫بیش��تر روی میز تدوین شکل گرفته تا در قاب دوربین‪ ،‬تبدیل به سند تصویری‬ ‫و اطالعات��ی مهمی درباره مهم ترین فرازهای تاریخ معاصر ایران می ش��ود‪ .‬فیلم‬ ‫روی موضوع تاسیس مجلس شورای ملی و تغییر از نظام پادشاهی به یک نظام‬ ‫پارلمانی مبتنی بر رای مردم تاکید ویژه ای می ورزد‪ .‬بر همین اس��اس است که‬ ‫شعار به دست فراموشی سپرده شده «زنده باد ملت ایران»در طول فیلم چند بار‬ ‫تکرار می شود‪ .‬تاسیس پارلمان به عنوان رکن اساسی دموکراسی‪ ،‬ارزوی دیرینه‬ ‫تحول خواهان ایرانی بوده و این پارلمان در طول دوره ای حدودا ‪ ۷۲‬س��اله میان‬ ‫دو انقالب‪ ،‬با فراز و نش��یب هایی حیرت انگیز مواجه شده است؛ مجلسی که گاه‬ ‫حتی زیر باران گلوله های توپ قزاقان کلنل لیاخوف‪ ،‬صدای رس��ای ملت ایران‬ ‫بوده و گاه هم چون دوران نخس��ت وزیری دکتر مصدق‪ ،‬مانعی عظیم بر س��ر راه‬ ‫اجرای خواست و اراده ملت گشته است‪.‬‬ ‫*بخش��ی از ش��عر ملک الش��عرای بهار در توصیف میدان بهارس��تان در عصر‬ ‫مشروطه و پس از ان‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫به بهارستان افتاد مرا دوش عبور*‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!