روزنامه صمت شماره 1410 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1410

روزنامه صمت شماره 1410

روزنامه صمت شماره 1410

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1410‬پیاپی ‪2728‬‬ ‫رصد و کنترل بازار و واحدهای صنفی دوبرابر شده است‬ ‫سرمقاله‬ ‫دوران دگردیسی‬ ‫مناطق ازاد‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ضرورت تغییرات در‬ ‫محصوالت صنعتی‬ ‫ساخت داخل‬ ‫با کمک دانش بنیان ها‬ ‫تکرار یک رفتار‬ ‫غیرمنصفانه‬ ‫پیش نیاز توسعه‬ ‫قطار حومه ای‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مردم خواستار ادامه روند نظارت ها‬ ‫از ‪ ۲۴‬ابان نرخ هر لیتر بنزین س��همیه ای ‪ ۱۵۰۰‬تومان و نرخ هر لیتر بنزین ازاد ‪۳۰۰۰‬‬ ‫تومان تعیین ش��د و پ��س از ان نگرانی هایی در اذهان عمومی ایجاد ش��د که با این اصالح‬ ‫ت دیگر کاالها و خدمات نیز با افزایش روبه رو خواهد ش��د‪ .‬اما از همان س��اعت‬ ‫قیمتی‪ ،‬قیم ‬ ‫اولی��ه مس��ئوالن اعالم کردند عالوه بر لغو مصوبه های پیش��ین افزای��ش قیمت‪ ،‬نظارت و‬ ‫رصد بازار تش��دید خواهد ش��د و با هرگونه افزایش نرخ بدون مماش��ات برخورد می شود‪.‬‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم در ابالغیه ای برای تحقق دس��تور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر اینکه در راس��تای اصالح نرخ بنزین‪ ،‬هرگونه افزایش‬ ‫ن��رخ کاال و خدمات ممنوع اس��ت‪ ،‬ش��یوه نامه ای برای اجرا به هم��ه انجمن ها‪ ،‬اتحادیه ها‪،‬‬ ‫ش��رکت های تولیدی الستیک و شرکت های پاالیش و پخش فراورده های نفتی ابالغ کرد‪.‬‬ ‫در این بخشنامه امده است‪ :‬در راستای ابالغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی‬ ‫ب��ر اصالح نرخ بنزی��ن برای جلوگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان تش��دید رصد و‬ ‫‪7‬‬ ‫کنترل بازار ضروری است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫بازار سنتی‬ ‫فضایی برای دالل پروری‬ ‫‪3‬‬ ‫توسعه معادن بدون امایش‬ ‫سرزمین امکان پذیر نیست‬ ‫‪5‬‬ ‫بورس بین الملل تا پایان‬ ‫امسال راه اندازی می شود‬ ‫فرصت سوختی؛ تهدیدهای زیرساختی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بی تفاوتی فوالد به افزایش قیمت بنزین‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گزارش روز‬ ‫با وجود گران شدن حمل ونقل‬ ‫افزایش حمل با قطار هنوز اما و اگرهایی دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1410‬‬ ‫پیاپی ‪2728‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫دوران‬ ‫دگردیسی‬ ‫مناطق ازاد‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫فعال سرمایه گذاری‬ ‫زمانی ک��ه مناطق ازاد و ویژه اقتصادی در‬ ‫جهان ایجاد ش��دند‪ ،‬ن��ه اقتصادها تا این حد‬ ‫ازاد بودن��د و نه تج��ارت جهانی در این ابعاد‬ ‫ش��کل گرفته و نه سرمایه جهانی به باالترین‬ ‫میزان ممکن خود رسیده بود‪ .‬در جهانی که‬ ‫امروز در ان مناطق ازاد در حال رقابت بر سر‬ ‫جذب منابع هستند بازار اوراق مشتقه به رقم‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫در همین شرایط بازار بدهی به بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد دالر رسیده و به ترتیب بازارهای‬ ‫پول��ی با ‪ ۹۰‬هزار و بازار س��رمایه با ‪ ۷۲‬هزار‬ ‫میلیارد دالر در جهان فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫رشد مناطق ازاد در جهان در حالی به ثبت‬ ‫رس��یده که ایران و مناطق ازاد ان به س��بب‬ ‫تحریم های اولیه تاکنون نتوانس��ته اند انطور‬ ‫که باید ب��ه منابع بین المللی دس��ت یابند و‬ ‫به اندازه رقیبان خود در حاش��یه خلیج فارس‬ ‫توس��عه نیافته ان��د‪ .‬رقیب��ان قدرقدرت��ی که‬ ‫ساالنه دست کم ‪ ۱۰‬میلیارد دالر جذب منابع‬ ‫بین المللی دارند‪.‬‬ ‫اما همین روند نیز در مناطق ازاد در حال‬ ‫تغییر اس��ت و پارادایم از اقتصاد مناطق ازاد‬ ‫با س��رعت بس��یار در حال حرکت به سمت‬ ‫اقتصاد دیجیتالی و البته خدمات محور است‪.‬‬ ‫جالب اس��ت بدانیم کش��ور هنگ کنگ که‬ ‫ای��ن روزها درگیر نزاع داخلی اس��ت و فقط‬ ‫در س��ال گذش��ته بی��ش از ‪ ۷۰‬میلیارد دالر‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارجی داشته‪ ،‬اعالم‬ ‫ک��رده در ح��ال دگردیس��ی اقتص��اد خود و‬ ‫تطاب��ق با رونده��ای مدرن اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫هنگ کنگ��ی ک��ه در س��هولت کس��ب وکار‪،‬‬ ‫بکارگی��ری سیاس��ت های اقتصاد ب��ازار ازاد‬ ‫و ش��فافیت اقتصادی‪ ،‬س��رامد جهان است و‬ ‫جزو بهره ورترین اقتصادهای جهان به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ما در ای��ران بر‬ ‫همان دیدگاه های پیشین پافشاری می کنیم‬ ‫و ت�لاش داریم بر هم��ان عقاید گذش��ته و‬ ‫تجربه های شکس��ت خورده بنیان های جهان‬ ‫اینده را بنا کنیم‪.‬‬ ‫وقت ان است که بپذیریم مناطق ازاد ایران‬ ‫نیز نیازمند تغییر رویکرد و تفکر هستند‪ .‬این‬ ‫تغییر تفکر ابتدا باید در س��طح کالن اقتصاد‬ ‫ایران انجام ش��ود‪ .‬این روند بدون شک بدون‬ ‫تغییر در نگاه ما به جهان اطراف و تجربه های‬ ‫موفق و البته ناموفق امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫بای��د از مش��اوران درجه ی��ک بین المللی‬ ‫برای «مس��ترپلن» های مدرن استفاده کرد‬ ‫و طرح ه��ای توجیه��ی و کالن و قدیم��ی را‬ ‫ک��ه دهه ها پیش تهیه ش��ده اند دور ریخت‪.‬‬ ‫باید به این باور برس��یم ک��ه چگونه می توان‬ ‫ب��ا طرح توس��عه ای که متعلق به ‪ ۳۰‬س��ال‬ ‫پیش از عصر بالک چی��ن و هوش مصنوعی‬ ‫و اینترنت پرس��رعت اس��ت شاهد توسعه در‬ ‫مناطق ازاد بود؟‬ ‫زمان تغییر رویکرد رسیده است و مناطق‬ ‫ازاد ای��ران نیازمند ورود س��رمایه هس��تند؛‬ ‫س��رمایه ای که نه الزاما «س��رمایه خارجی»‬ ‫باشد‪ ،‬بلکه نیازمند حرکت دادن سرمایه های‬ ‫مل��ی و س��رمایه س��رمایه گذاران داخلی از‬ ‫درون سرزمین به سوی مناطق ازاد هستیم‪.‬‬ ‫سوق سرمایه های ملی و بین المللی به سمت‬ ‫مناطق ازاد با ایجاد بسترهای مدرن‪ ،‬شفاف‬ ‫و کارا میسر خواهد بود و تنها در این شرایط‬ ‫اس��ت که می ت��وان ب��ه اج��رای برنامه های‬ ‫توسعه ای در این مناطق امیدوار بود‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط می توان امی��دوار بود که‬ ‫روزی مناط��ق ازاد در ای��ن س��رزمین نی��ز‬ ‫به معن��ای واقعی با ویژگی ه��ا و ظرفیت های‬ ‫مناط��ق ازاد‪ ،‬کارای��ی الزم را در اقتص��اد‬ ‫داش��ته باش��ند؛ مناطق ازادی که طرح های‬ ‫توس��عه ای کالن ان ازس��وی موسس��ه های‬ ‫معتبر و صاحب ن��ام و البته موفق بین المللی‬ ‫و همکاری ش��رکت های ایرانی شکل گرفته‬ ‫باش��د و توانایی پیش بینی توس��عه تا س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬را داشته باشند‪.‬‬ ‫مناط��ق ازادی ک��ه ه��ر ایران��ی وقت��ی‬ ‫می خواهد سرمایه گذاری کند‪ ،‬گوشه چشمی‬ ‫ه��م ب��ه س��رمایه گذاری در ای��ن مناط��ق‬ ‫داشته باش��د‪ .‬وقت ان اس��ت که باور کنیم‬ ‫راه های��ی که پی��ش از این پیموده ش��ده و‬ ‫شکس��ت خورده نمی تواند مس��یر نوینی را‬ ‫برای ما بگش��اید‪ .‬نیازمند ذهن های طراح و‬ ‫خوش فک��ر و مهم تر از ان برای توس��عه این‬ ‫مناط��ق و ای��ران نیازمند شایسته س��االری‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر امور خارجه ای��ران در دیدار با وزیر‬ ‫امور خارجه هلند بر عزم دولت برای کاهش تعهدات‬ ‫برجامی تا زمان تامین منافع ایران تاکید کرد‪ .‬سید‬ ‫عباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاس��ی وزی��ر امور خارجه‬ ‫کش��ورمان که برای ش��رکت در س��ومین نشس��ت‬ ‫رایزنی های سیاس��ی بین جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫هلند به الهه س��فر کرده‪ ،‬با استف بلوک‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه هلند مالقات و درباره موضوعات بین المللی‬ ‫به ویژه اخرین تحوالت برجام و نیز راه های گسترش‬ ‫مناسبات میان دو کش��ور مذاکره و تبادل نظر کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش وزارت ام��ور خارجه‪ ،‬عراقچ��ی در این‬ ‫دیدار سیاست جمهوری اسالمی در کاهش تعهدات‬ ‫برجام��ی خود را تش��ریح و تاکید کرد‪ :‬این اقدام در‬ ‫چارچوب حقوق ایران در برجام انجام می ش��ود و تا‬ ‫زم��ان تامین منافع ای��ران ادامه خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬وزی��ر امور خارجه هلن��د در این‬ ‫دیدار با تاکید دوب��اره بر ضرورت حفظ‬ ‫برجام اظهار کرد‪ :‬هلند از ابتکار فرانس��ه‬ ‫ب��رای پی��دا ک��ردن راه ح��ل خ��روج از‬ ‫بحران جاری حمای��ت می کند‪ .‬عراقچی‬ ‫همچنی��ن در مذاک��رات چندس��اعته با‬ ‫همت��ای هلندی خ��ود درباره موضوع��ات مختلف‬ ‫دوجانبه و چندجانب��ه و منطقه ای‪ ،‬از جمله برجام‪،‬‬ ‫ابتکار صلح هرمز‪ ،‬امنیت کشتیرانی در خلیج فارس‬ ‫و دریای س��رخ‪ ،‬تحوالت منطقه ای و همکاری های‬ ‫اقتصادی گفت وگو و رایزن��ی کرد‪ .‬معاون وزیر امور‬ ‫خارج��ه کش��ورمان در این مذاکرات ضم��ن انتقاد‬ ‫از بی عمل��ی اروپ��ا در زمینه اج��رای تعهدات خود‬ ‫در برج��ام و تبیین گام ه��ای چهارگانه‬ ‫ای��ران در کاه��ش تعهدات ذی��ل برجام‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬اگ��ر اروپا خواس��تار حفظ‬ ‫برجام اس��ت بای��د در ای��ن زمینه اماده‬ ‫پرداخ��ت هزین��ه باش��د‪ .‬وی همچنین‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬حق ایران برای توقف‬ ‫تمام یا بخش��ی از تعهدات��ش در برجام‬ ‫به رسمیت شناخته ش��ده و انچه که ایران تاکنون‬ ‫انجام داده‪ ،‬نقض برجام به شمار نمی رود‪ .‬سید عباس‬ ‫عراقچی با اش��اره به ارائه طرح صلح هرمز ازس��وی‬ ‫رئیس جمهوری اس�لامی ایران گفت‪ :‬صلح و امنیت‬ ‫در منطقه خلیج فارس باید ازس��وی خود کشورهای‬ ‫منطق��ه تامین ش��ود و ابتکار صل��ح هرمز با همین‬ ‫هدف طراحی ش��ده است‪ .‬عراقچی تاکید کرد‪ :‬هیچ‬ ‫نیازی به ائتالف هایی که تنها منجر به افزایش تنش‬ ‫در منطقه می شود نیست‪ .‬معاون سیاسی وزیر امور‬ ‫خارجه کش��ورمان با اش��اره به ظرفیت های موجود‬ ‫در روابط اقتصادی دو کش��ور تصری��ح کرد‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود دولت هلند شرایط همکاری بین شرکت های‬ ‫هلن��دی و ایرانی را تس��هیل و اطمینان های الزم را‬ ‫برای بنگاه های اقتصادی کشورش ایجاد کند‪ .‬طرف‬ ‫هلن��دی نیز در این دیدار بر نق��ش ایران در تامین‬ ‫صل��ح و ثبات منطق��ه ای تاکید و تصری��ح کرد که‬ ‫هلند به دنبال کاهش تنش در منطقه است‪ .‬عراقچی‬ ‫همچنی��ن با حضور در موسس��ه رواب��ط بین الملل‬ ‫هلن��د (کلیخندال) در س��خنانی در جمع مدیران و‬ ‫کارشناسان این موسسه درباره برجام و راهکار اروپا‬ ‫برای حفظ ان سخنرانی کرد‪.‬‬ ‫پول پاشی اشتغال ایجاد نمی کند‬ ‫گازوئیل به دلیل هزینه حمل ونقل روستائیان گران نشد‬ ‫ربیع��ی ب��ا تاکید بر اینک��ه با پول پاش��ی و وام‬ ‫دادن اش��تغال ایجاد نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫مزیت و دانش منطقه ما نیازمند حرکت در مسیر‬ ‫توانمندس��ازی هس��تیم‪ .‬این یک مسیر بلندمدت‬ ‫اس��ت و ما به تحرک خود مردم در جوامع محلی‬ ‫نیازمندیم و کار را ش��روع کردیم‪ .‬سخنگوی دولت‬ ‫با تاکید بر نظام مالی خرد و انتقاد از اعطای برخی‬ ‫وام ه��ای کالن‪ ،‬گفت‪ :‬عادت کردی��م که وام های‬ ‫ب��زرگ بدهیم؛ ی��ک نفر ‪ ۸۰‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫تس��هیالت می گیرد و ساختمان س��ازی می کند یا‬ ‫وام ه��ای ‪ ۴‬هزار میلیارد تومانی و ‪ ۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی دریاف��ت می کنن��د و به بخش مس��کن‬ ‫می برن��د؛ این پول کمی نیس��تند‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر ما نظ��ام تامین مالی خرد را می اموختیم و به‬ ‫این س��مت می بردیم که ب��ا ‪ ۱۰۰‬یا ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫تومان می توانیم اشتغال ایجاد کنیم و زندگی هایی‬ ‫ی‬ ‫را تغییر بدهیم امروز حاشیه و متن حاشیه نشین ‬ ‫ش��هرها را به این شکل نداشتیم‪ .‬سخنگوی دولت‬ ‫با بیان اینکه در پیوست های طرح مدیریت مصرف‬ ‫استاندار تهران با اشاره به امنیت و ارامش حاکم‬ ‫بر پایتخت گفت‪ :‬استان تهران در ارامش و امنیت‬ ‫اس��ت و با تدبیر رهبر معظم انقالب صف مردم از‬ ‫اخاللگران جدا شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬انوش��یروان محس��نی بندپی‬ ‫در جلس��ه ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه استان‬ ‫تهران درباره طرح اصالح ن��رخ بنزین اظهار کرد‪:‬‬ ‫مناسب س��ازی نرخ بنزین یک موض��وع اقتصادی‬ ‫اس��ت که طبق برنامه شش��م دولت مکلف ش��ده‬ ‫در این زمینه اقدام کند‪ .‬س��ران قوا این موضوع را‬ ‫بررسی و خروجی این جلسات کارشناسی تصویب‬ ‫افزای��ش نرخ بنزین بود که رهبر معظم انقالب نیز‬ ‫به الزم االجرا بودن ان اشاره داشتند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن اعالم‬ ‫اینکه س��ال اینده عالوه ب��ر پرداخت یارانه نقدی‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬میلی��ارد تومان برای کاهش فقر‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به ط��ور میانگین هر ‪۱۰‬‬ ‫روز‪ ،‬ی��ک پرداخت به خانوارها خواهیم داش��ت تا‬ ‫مدیریت مصرف برای شان اسان شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدباقر نوبخت در حاشیه‬ ‫هفدهمین جلسه ستاد بودجه گفت‪ :‬در این جلسه‬ ‫س��تاد بودجه منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها‬ ‫مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تالش ما این اس��ت در طول ماه‪3 ،‬‬ ‫پرداخت منظم داشته باشیم؛ یکی پرداخت یارانه‬ ‫نقدی اس��ت ک��ه انج��ام می ش��ود‪ ،‬دوم پرداخت‬ ‫سوخت به روستاییان توجه ویژه شده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در این طرح گازوئی��ل را گران‬ ‫نکردیم تا هزینه حمل ونقل این قش��ر‬ ‫افزای��ش پیدا نکن��د‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫ی ربیعی روز گذش��ته در نخس��تین‬ ‫عل ‬ ‫دوره اموزش��ی مدیری��ت پروژه ه��ای‬ ‫اش��تغالزایی روس��تایی و کاهش فقر با‬ ‫اش��اره به اجرای طرح مدیریت مصرف س��وخت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عادالنه نبود پول یارانه بنزین درقالب قاچاق‬ ‫س��وخت به کشورهای همس��ایه برود یا به افرادی‬ ‫پرداخت شود که ‪ ۳۳‬برابر دهک های پایین جامعه‬ ‫یاران��ه می گیرند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه روس��تاییان‬ ‫بهره من��دی کمتری از بنزین دارند‪ ،‬افزود‪ :‬ش��اید‬ ‫نتوانستیم به درس��تی مزایای این طرح را توضیح‬ ‫بدهی��م اما ذات این تصمیم نوع��ی عادالنه کردن‬ ‫یارانه ه��ای بنزین اس��ت‪ .‬س��خنگوی دولت گفت‪:‬‬ ‫به ط��ور قطع اثار مثب��ت ط��رح مدیریت مصرف‬ ‫س��وخت در میان مدت مش��خص می شود‪ .‬کاهش‬ ‫هزینه های حمل ونقل روس��تایی در پیوس��ت های‬ ‫این تصمیم وجود دارد‪ .‬سخنگوی دولت‬ ‫همچنین ابراز امیدواری کرد با عادالنه‬ ‫ک��ردن بس��یاری از یارانه ه��ا در اینده‬ ‫بتوانیم بیش��تر به طبقات پایین جامعه‬ ‫به ویژه روس��تاییان کمک کنیم‪ .‬ربیعی‬ ‫نظ��ام تامین مال��ی خ��رد را بااهمیت‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬این نظام مالی را باید‬ ‫در کشور گسترش دهیم و ان را بیاموزیم‪ .‬شورای‬ ‫پ��ول و اعتبار می تواند به عنوان یک رویکرد به این‬ ‫موض��وع بپردازد‪ .‬وی افزود‪ :‬اتصال افقی و عمودی‬ ‫بازار در روس��تا و زنجیره ه��ای ان را باید تکمیل‬ ‫کنیم؛ باید بازارهای منطقه ای را به یکدیگر متصل‬ ‫کنیم‪ .‬مصرف از بازارهایی که به اش��تغال روس��تا‬ ‫رونق می دهد اثار اقتصادی و اجتماعی میان مدت‬ ‫در وضعیت زندگی همه ایرانیان خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت با بیان اینکه توس��عه زنجیره‬ ‫اش��تغال و ب��ازار در روس��تا نیازمند هم��کاری و‬ ‫دانش بیش��تر اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما بر اش��تغال زنان‬ ‫در روس��تاها تمرکز کردیم‪ .‬انه��ا بخش بزرگی از‬ ‫استان تهران در ارامش و امنیت است‬ ‫محس��نی بندپ��ی افزود‪ :‬ع��ده ای به‬ ‫ش زدن و‬ ‫بهان��ه اعت��راض اقدام به ات�� ‬ ‫تخری��ب ام��وال عمومی کردن��د و روز‬ ‫اول علی��ه دول��ت و روز دوم علیه نظام‬ ‫ش��عار می دادند که این ع��ده از مردم‬ ‫نبودند بلک��ه اخاللگران��ی بودند که از‬ ‫خارج کشور دس��تور می گرفتند‪ .‬اقدام‬ ‫به موقع رهبر معظم انقالب تاثیر زیادی در کنترل‬ ‫این موضوع داش��ت و س��بب ش��د همه گروه های‬ ‫مردمی ب��رای مدیریت اوضاع ب��ه کمک نیروهای‬ ‫نظامی و انتظامی بیایند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در ش��هر‬ ‫تهران مس��ئله خاصی را شاهد نبودیم‪ ،‬در شرق و‬ ‫جنوب شرق استان نیز مشکلی بروز نکرد فقط در‬ ‫شهرستان های غربی مشکالتی به وجود‬ ‫ام��د که از افراد بوم��ی نبودند و اکنون‬ ‫اوضاع تحت کنترل است و به این افراد‬ ‫اخطارهای الزم داده ش��ده که شهر را‬ ‫ترک کنند‪.‬‬ ‫اس��تاندار ته��ران ادام��ه داد‪ :‬نظم و‬ ‫ارامش در اس��تان تهران برقرار اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن دولت با ش��فافیت و صراحت این طرح‬ ‫را اع�لام کرده و نهادهای نظارتی نیز بر هزینه کرد‬ ‫افزایش نرخ بنزین نظارت می کنند تا منافع ان به‬ ‫احاد جامعه برسد‪.‬‬ ‫محس��نی بندپی تصریح کرد‪ :‬س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان تهران و سازمان تعزیرات‬ ‫هر ‪ ۱۰‬روز یک بار برای خانوارها پرداختی داریم‬ ‫حمایت معیشتی و سوم پرداخت حقوق‬ ‫و اعتبارات عمرانی‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬عالوه ب��ر پرداخت نقدی‬ ‫یارانه در س��ال اینده‪ ۱۵ ،‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان برای کاه��ش فقر که‬ ‫جزو سیاست های دولت دوازدهم است‪،‬‬ ‫ص��رف خواهیم کرد‪ .‬وی اف��زود‪ ۱۲ :‬هزار میلیارد‬ ‫تومان حداقل برای پرداخت های گندم و ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان ب��رای یارانه دارو در س��ال اینده‬ ‫درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫نوبخت گفت‪ :‬ت�لاش می کنیم هم به طرح های‬ ‫عمرانی بپردازیم که اش��تغال و رونق را در اقتصاد‬ ‫داش��ته باش��یم و ه��م پرداخت ه��ای‬ ‫یاران��ه ای نظم یافته داش��ته باش��یم تا‬ ‫در ش��رایط سخت و نامطلوب اقتصادی‬ ‫به خانوارها کمک بیش��تری نس��بت به‬ ‫امسال شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه در‬ ‫تشریح جلس��ه بررسی بودجه سال ‪۹۹‬‬ ‫افزود‪ :‬در این جلسه به موضوع نهایی کردن منابع‬ ‫و مص��ارف عمومی و مناب��ع و مصارف هدفمندی‬ ‫پرداخته ش��د‪ .‬براس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده‬ ‫طرح های عمرانی بیشتر در قالب طرح های استانی‬ ‫م��د نظر ق��رار گرفت تا اس��تانداران و مس��ئوالن‬ ‫اس��تانی دقت بیش��تری برای تخصی��ص اعتبار و‬ ‫عکس روز‬ ‫جامع��ه ما هس��تند؛ اکثریت پذیرفته ش��دگان در‬ ‫دانش��گاه دختران هس��تند؛ بیش��ترین کنشگران‬ ‫س��ازمان های مردم نه��اد در ایران زنان هس��تند؛‬ ‫‪ ۶۶‬درصد اش��تغال در س��ال ‪ ۹۷‬متعل��ق به زنان‬ ‫اس��ت‪ .‬البته چون زن هس��تند نباید اشتغال های‬ ‫غیررس��می و بی کیفیت را گسترش دهند‪ .‬ربیعی‬ ‫همچنین به پدیده حاشیه نش��ینی در ش��هرهای‬ ‫بزرگ اشاره کرد و گفت‪ :‬مهاجرت و حاشیه نشینی‬ ‫امروز دیگر یک مس��ئله و پدیده ساده نیست‪ ،‬یک‬ ‫جریان اجتماعی بزرگ و به بسیاری از اسیب ها و‬ ‫مس��ائل در ش��هرهای بزرگ مرتبط است‪ .‬دستیار‬ ‫ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری بیان کرد‪ :‬اگر‬ ‫در روس��تاها به نیاز توسعه انس��انی و اشتغالزایی‬ ‫پاس��خ ندهیم حاشیه نش��ینی های نگران کننده ای‬ ‫در ش��هرهای بزرگ خواهیم داش��ت؛ پاسخ دادن‬ ‫به مس��ائل حاشیه نش��ینی به مراتب پرهزینه تر از‬ ‫سرمایه گذاری در توس��عه روستایی است و تاخیر‬ ‫در ان پیامده��ای اجتماع��ی به مراتب بیش��تری‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫عه��ده دار نظارت بر بازار هس��تند ت��ا افزایش نرخ‬ ‫کاالهای دیگر را به بهانه افزایش نرخ بنزین نداشته‬ ‫باشیم و نظارت به درستی صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی س��پس به افزای��ش ‪ ۲۴‬درص��دی بودجه‬ ‫هزینه ای اس��تان تهران اشاره کرد و گفت‪ :‬بودجه‬ ‫هزینه ای استان تهران با افزایش ‪ ۲۴‬درصدی سال‬ ‫اینده ب��ه ‪ ۹۶۲‬میلیارد تومان می رس��د که نقش‬ ‫مهمی در افزایش انگیزه و رونق تولید دارد‪ .‬استاندار‬ ‫تهران همچنین درباره س��اماندهی ش��هرک های‬ ‫صنعتی خصوصی اس��تان تهران خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در یک ماه اینده وضعیت بافت های صنعتی پس از‬ ‫بررسی در کارگروه زیربنایی در شورای برنامه ریزی‬ ‫و توسعه استان تعیین تکلیف می شود‪.‬‬ ‫اجرای طرح داش��ته باش��ند و کنترل بیشتری بر‬ ‫طرح های عمرانی انجام شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬گزارش بودجه ش��رکت ها که بخشی‬ ‫از بودجه کل کش��ور است ‪ ۱۴‬ابان طبق قانون به‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی تقدیم ش��د و این روزها‬ ‫اخرین جلس��ات س��تاد برای ارائ��ه الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬است تا در زمان مقرر و قانونی الیحه‬ ‫بودجه تقدیم مجلس شود‪ .‬به گفته رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کشور‪ ،‬این سازمان در حال تدارک‬ ‫پیش نوی��س الیحه بودجه اس��ت تا ان را به دولت‬ ‫بده��د و طبق قانون الیحه بودجه در دولت نهایی‬ ‫ش��ود‪ .‬براس��اس برنامه این الیحه پیش از ‪ ۱۵‬اذر‬ ‫تقدیم مجلس خواهد شد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫پیگیر برقراری اینترنت هستیم‬ ‫بازارماهی فروشان ابادن‬ ‫عکس‪ :‬میزان‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر درک مشکالت و نگرانی مردم گفت‪:‬‬ ‫قطع اینترنت ضررهای فراوانی برای مردم و نظام داش��ته و دارد‪ .‬ش��ورای امنیت‬ ‫کشور به زودی نسبت به صدور مجوز برقراری اینترنت در کشور اقدام خواهد کرد‬ ‫و ما هم پیگیر هس��تیم‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬اذری جهرمی درباره اس��تقرار اینترنت‬ ‫ملی گفت‪ :‬چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد‪ .‬ش��بکه ملی اطالعات‬ ‫به معنای قطع اینترنت نیست و قطع اینترنت به کارکردهای شبکه ملی اطالعات‬ ‫ضربه می زند‪ .‬جهرمی همچنین درباره پیش��رفت ش��بکه مل��ی اطالعات توضیح‬ ‫داد‪ :‬االن بهتری��ن قاض��ی مردم هس��تند‪ .‬هرچند از ناراحتی م��ردم از قطع بودن‬ ‫اینترنت و مش��کالت ان اطالع دارم و به خودم نیز در این چند روز اجازه اس��تفاده‬ ‫از اینترن��ت را ن��دادم‪ ،‬اما مردم قضاوت کنند که ایا خدمات داخلی انها بر ش��بکه‬ ‫ملی‪ ،‬دچار اختالل ش��ده یا خیر‪ .‬اگر زیرساخت شبکه ملی اطالعات نبود خدمات‬ ‫ابری داخلی و بسیاری از زیرساخت های مهم دیگر را نداشتیم؛ بنابراین باید گفت‬ ‫زیرس��اخت ش��بکه ملی اطالعات پیشرفت قابل توجهی داشته‪ ،‬اما بپذیرید که کار‬ ‫بنده و وزارتخانه ام تولید محتوا نیست‪ .‬به طور حتم پس از بهبود شرایط‪ ،‬مفصل با‬ ‫مردم صحبت خواهم کرد و گزارش کاملی از پیشرفت های شبکه ملی خواهم داد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫کاهش تعهدات برجامی تا تامین منافع ایران ادامه می یابد‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی ریاس�ت جمهوری‪-‬‬ ‫سفیران جدید جمهوری اس�لامی ایران در ‪ ۹‬کشور‬ ‫فنالن��د‪ ،‬کنگو‪ ،‬زالندنو‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬جمهوری گینه‪،‬‬ ‫کنیا‪ ،‬سنگال‪ ،‬ترکمنس��تان و تونس سه شنبه پیش‬ ‫از عزیم��ت به محل ماموریت خود با رئیس جمهوری‬ ‫دیدار و گفت وگو کردند‪ .‬حسن روحانی در این دیدار‪،‬‬ ‫برای س��فیران جدید ارزوی موفقیت ک��رد و از انان‬ ‫خواس��ت ضمن معرف��ی توانمندی ها و ظرفیت های‬ ‫کشورمان به س��رمایه گذاران و بخش های خصوصی‬ ‫و دولت��ی مح��ل ماموریت خود‪ ،‬بی��ش از پیش برای‬ ‫توسعه‪ ،‬تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه‬ ‫با دیگر کش��ورها ت�لاش کنن��د‪ .‬رئیس جمهوری بر‬ ‫ض��رورت توس��عه همکاری های اقتص��ادی و کمک‬ ‫س��فیران به تقویت فعالیت بخش خصوصی و تجارت‬ ‫با سایر کشورها تاکید کرد‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت امور خارجه‪-‬‬ ‫محمدجواد ظریف در گفت وگویی تلفنی با اسماعیل‬ ‫هنیه‪ ،‬رئیس دفتر سیاس��ی حم��اس ضمن محکوم‬ ‫ک��ردن تجاوزگری اخی��ر رژیم صهیونیس��تی علیه‬ ‫م��ردم فلس��طین به ویژه در ن��وار غ��زه‪ ،‬موفقیت در‬ ‫تحمی��ل اتش بس به رژیم صهیونیس��تی را به مردم‬ ‫و مقاوم��ت فلس��طین تبریک گف��ت‪ .‬جنبش جهاد‬ ‫اسالمی چهارشنبه گذشته شروطی را برای پذیرش‬ ‫اتش بس با رژیم صهیونیستی پیشنهاد کرد که توقف‬ ‫ترور‪ ،‬توقف حمله به راهپیمایی های بازگشت نزدیک‬ ‫مرزهای غزه و پایبندی اسرائیل به تفاهم های مربوط‬ ‫به لغو محاصره غزه از جمله این شروط است‪ .‬سرانجام‬ ‫بامداد پنجشنبه‪ ۲۳ ،‬ابان اعالم شد که جنبش جهاد‬ ‫اس�لامی فلسطین و رژیم صهیونیستی با درخواست‬ ‫مصر برای اتش بس موافقت کردند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رئیس س��ازمان فدرال همکاری های فنی‪-‬‬ ‫نظامی روس��یه از امادگی این کش��ور ب��رای فروش‬ ‫تس��لیحات ب��ه جمهوری اس�لامی ای��ران خبر داد‪.‬‬ ‫دمیتری ش��وگایف به خبرگزاری دولتی ریانووستی‬ ‫روس��یه گفت‪ :‬طرف روس��ی برای گفت وگ��و درباره‬ ‫همکاری ه��ا با ای��ران در این عرصه (فروش س�لاح)‬ ‫اماده اس��ت؛ به ش��رط اینکه اجرای عملی طرح های‬ ‫یادش��ده پس از لغ��و تحریم تس��لیحاتی بین المللی‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫ی رئیس جمهوری‬ ‫ایس�نا‪ -‬معاون علمی و فناور ‬ ‫با تاکید بر لزوم همراهی با ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫و اس��تارت اپ ها‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر می خواهی��م در جامعه‬ ‫فناوران��ه این��ده س��همی داش��ته باش��یم بای��د از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان حمایت و بستر فعالیت انها‬ ‫را فراهم کنیم‪ .‬س��ورنا ستاری اظهار کرد‪ :‬حرکتی در‬ ‫میان جوانان برای توس��عه پارک ه��ای فناورانه اغاز‬ ‫ش��ده که اگر جلوی ان بایستیم صاحب هیچ چیزی‬ ‫نخواهی��م بود و در اینده چیزی از این حرکت ها برای‬ ‫ما نخواهد ماند‪.‬‬ ‫مهر‪-‬علی شمخانی‪ ،‬نماینده رهبر معظم انقالب‬ ‫و دبی��ر ش��ورای عالی امنیت ملی در دی��دار فرمانده‬ ‫ارتش پاکس��تان‪ ،‬راهبرد امری��کا را ایجاد اختالف و‬ ‫درگیری میان کش��ورهای اس�لامی دانست و گفت‪:‬‬ ‫رویکرد ایران تقویت روابط و همکاری های بیش��تر با‬ ‫کشورهای منطقه‪ ،‬به ویژه همسایگان است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬اژانس بین المللی انرژی اتمی عصر دوشنبه‬ ‫با انتشار گزارشی عبور ذخایر اب سنگین ایران از مرز‬ ‫‪ ۱۳۰‬ت��ن را تایید کرد‪ .‬کاظم غریب ابادی‪ ،‬س��فیر و‬ ‫نماین��ده دائم ایران نزد س��ازمان های بین المللی در‬ ‫وی��ن‪ ،‬با اعالم ای��ن خبر افزود‪ :‬به دنب��ال اطالع ایران‬ ‫به اژانس در روز ش��نبه‪ ،‬بازرسان اژانس روز یکشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬اب��ان از تاسیس��ات اب س��نگین اراک بازدید و‬ ‫راس��تی ازمایی کردند که میزان ذخایر اب س��نگین‬ ‫ایران به ‪( ۱۳۱.۵‬صدوس��ی ویک ممیز پنج) متریک‬ ‫تن رسیده است‪ .‬این چهارمین گام ایران برای کاهش‬ ‫تعهداتش در چارچوب برجام به شمار می رود‪.‬‬ ‫خانه مل�ت‪ -‬رئیس قوه قضاییه تصویب و اجرای‬ ‫ایین نامه قانون رس��یدگی به دارایی های مس��ئوالن‬ ‫را در جهت صیانت از ابروی مدیران کش��ور دانست‪.‬‬ ‫رئی��س قوه قضایی��ه در دیدار ب��ا نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با تاکید بر برخورد نه��اد قضایی با‬ ‫مفسدان‪ ،‬از نمایندگان مجلس خواست که در جهت‬ ‫اصالح س��اختارهای فس��ادزا گام ه��ای جدی تری‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫س��ازمان ملل تاکید کرد‪ :‬نظام بین المللی باید امریکا‬ ‫و اس��رائیل را به رفتار مس��ئوالنه و پذیرش و اجرای‬ ‫تعهدات هس��ته ای وادار کند‪ .‬مجی��د تخت روانچی‬ ‫در جلس��ه افتتاحی��ه کنفرانس خاورمیان��ه عاری از‬ ‫سالح های هسته ای و سایر سالح های کشتار جمعی‬ ‫با اشاره به ابتکار کشورمان در ایده ایجاد منطقه عاری‬ ‫از س�لاح های هس��ته ای در خاورمیان��ه تاکید کرد‪:‬‬ ‫موفقی��ت این کنفرانس به ط��ور قطع به تقویت صلح‬ ‫و امنیت بین المللی کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫روابط عموم�ی ارتش‪ -‬ژنرال قمر جاوید باجوا‪،‬‬ ‫فرمان��ده ارت��ش پاکس��تان ک��ه در راس یک هیات‬ ‫عالی رتبه نظامی به ایران سفر کرده‪ ،‬با حضور در ستاد‬ ‫فرماندهی ارتش‪ ،‬با امیر سرلش��کر سید عبدالرحیم‬ ‫موس��وی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫دی��دار و گفت وگو کرد‪ .‬در این دیدار تاکید ش��د‪ ،‬دو‬ ‫کش��ور دارای تهدیدها و منافع مش��ترک هستند که‬ ‫الزم اس��ت در این زمینه با یکدیگر تعامل و همکاری‬ ‫نزدیکی داشته باشند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪ 1398‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1410‬‬ ‫پیاپی ‪2728‬‬ ‫افت وخیزهای تولید‬ ‫محصوالت صنعتی‬ ‫دغدغه های‬ ‫تاکسیرانان پس از‬ ‫سهمیه بندی بنزین‬ ‫فرصت سوختی‬ ‫تهدیدهای زیرساختی‬ ‫رد یک شایعه در صنعت تایر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫برخی تولیدکنندگان تایر برای جلوگیری از داللی و واسطه گری مبادرت‬ ‫به فروش انالین محصوالت خود کرده اند تا با توجه به سهمیه ای که از‬ ‫سوی دولت برای فروش انالین تعیین شده‪ ،‬واسطه ها را حذف کنند‬ ‫مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو از امضای قرارداد‬ ‫تولی��د ‪ ۱۵۰‬کامی��ون بی��ن ایران خ��ودرو دیزل و ق��رارگاه‬ ‫سازندگی خاتم االنبیا خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬فرشاد مقیمی با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن ‪ ۱۵۰‬کامی��ون در ‪ ۴‬بازه تحویل ق��رارگاه خاتم‬ ‫می شود که ‪ ۲۰‬خودرو ان در اذر و در فازهای بعد ‪ ۳۰‬و ‪۴۰‬‬ ‫خودرو و در فاز چهارم ‪ ۴۵‬خودرو در اس��فند امسال تحویل‬ ‫قرارگاه می شود‪.‬‬ ‫وی که در حاش��یه مراس��م انعقاد تفاهمنامه ساخت ‪۱۵۰‬‬ ‫کامیون از س��وی ش��رکت ایران خودرو دیزل ب��رای قرارگاه‬ ‫س��ازندگی خاتم االنبیا س��خن می گفت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬درباره‬ ‫ای��ن کامیون ها تا ‪ ۸۵‬درصد به خودکفایی رس��یده ایم و این‬ ‫فولک��س واگن اع�لام کرده اس��ت که برنامه ه��ای جامع‬ ‫بلندمدتی به منظور توس��عه و عرضه خودروهای الکتریکی‪،‬‬ ‫پاک و دوستدار محیط زیست دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬شرکت خودروس��ازی فولکس واگن که‬ ‫یک��ی از بزرگترین خودروس��ازان جهان به ش��مار می رود و‬ ‫س��هم قابل توجهی از بازار کش��ورهای مختلف به ویژه اروپا‬ ‫را ب��ه خود اختص��اص داده اس��ت‪ ،‬به تازگ��ی از برنامه های‬ ‫کوتاه م��دت و بلندمدت خود خبر داد و اعالم کرد که تمرکز‬ ‫و سرمایه گذاری بیش��تری روی الکتریکی سازی محصوالت‬ ‫مصطفی تنها‬ ‫ممانعت‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫از عرضه‬ ‫تایر به دلیل‬ ‫گرانی سوخت‪،‬‬ ‫صحت ندارد‪.‬‬ ‫شایعه پراکنی‬ ‫در شرایط‬ ‫حساس فعلی‬ ‫و وضعیت‬ ‫تحریم ها‬ ‫فقط سبب‬ ‫سوءاستفاده‬ ‫دالل ها می شود‬ ‫تولید ‪ ۷۰۰‬کامیون برای قرارگاه خاتم االنبیا ‬ ‫کامیون ه��ا از نظر کیفیت‪ ،‬دوام و هزینه کم مورد اس��تقبال‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقیم��ی اف��زود‪ :‬س��االنه می توانی��م ‪ ۲۵‬هزار خ��ودرو از‬ ‫ای��ن کامیون ه��ا را تولید کنی��م‪ .‬مدیرعامل گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو اف��زود‪ :‬در تفاهم��ی مقرر ش��د ‪ ۷۰۰‬کامیون‬ ‫به وس��یله ایران خودرو دیزل برای ق��رارگاه خاتم االنبیا تولید‬ ‫شود که در گام اول ‪ ۱۵۰‬کامیون تولید و عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫مقیمی ادامه داد‪ :‬همچنین تفاهمنامه ای نیز در حاش��یه این‬ ‫دیدار با فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا انجام شد که‬ ‫ش��امل نوسازی و بازسازی ادوات و ماشین االت قرارگاه است‬ ‫ک��ه در گام اول به صورت نمونه این کار را انجام می دهیم تا‬ ‫سپس در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت س��عید محمد‪ ،‬فرمانده قرارگاه س��ازندگی‬ ‫خاتم االنبی��ا درباره این تفاهمنامه گفت‪ :‬رق��م قرارداد ‪150‬‬ ‫کامیون ‪ 126‬میلیارد تومان تعیین شده است‪ .‬تالش کردیم‬ ‫در س��ال رونق تولید و توجه به تولید داخل بر اساس فرموده‬ ‫رهبر معظ��م انقالب با توجه ب��ه توانمندی های ایران خودرو‬ ‫دیزل در حوزه بومی س��ازی از این ظرفیت اس��تفاده کنیم و‬ ‫کمک شایانی به صنعت خودرو داخل انجام شود‪.‬‬ ‫محم��د تاکید کرد‪ :‬این کامیون ها ب��رای اجرای پروژه های‬ ‫ق��رارگاه خاتم به وی��ژه در خط اهن چابه��ار ‪ -‬زاهدان به کار‬ ‫گرفته می ش��ود و بخش��ی از طرح‪ ،‬یک کمربن��د یک جاده‬ ‫مطرح شده از سوی کشور چین است و در عمل سهم بزرگی‬ ‫از ترانزیت جهانی را به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫برنامه های فولکس واگن برای تولید خودروهای الکتریکی‬ ‫خود خواهد داشت‪.‬‬ ‫این خودروس��از المان��ی بدین ترتیب قصد دارد تا س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۴‬میالدی(‪1403‬خورش��یدی) ‪ ۶۰‬میلی��ارد ی��ورو در‬ ‫بخش حمل ونقل خودروهای پاک و دوس��تدار محیط زیست‬ ‫س��رمایه گذاری کند ت��ا بتواند ‪ ۷۵‬خ��ودر و الکتریکی و ‪۶۰‬‬ ‫خودرو هیبریدی تا س��ال ‪ )۱۴۰۸(۲۰۲۹‬تولید و روانه بازار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش وب سایت اتوبالگ‪ ،‬این شرکت همچنین‬ ‫اعالم کرده اس��ت که انتظار می رود تا س��ال ‪)۱۴۰۸(۲۰۲۹‬‬ ‫می��زان فروش خودروهای الکتریکی خ��ود را به ‪ ۲۶‬میلیون‬ ‫خ��ودرو و خودروه��ای هیبری��دی را به ‪ ۶‬میلی��ون خودرو‬ ‫برس��اند‪ .‬در این میان ‪ ۲۰‬میلیون خودرو بر اس��اس پلتفرم‬ ‫‪ MEB‬و ‪ ۶‬میلیون نیز بر اس��اس پلتفرم پرفورمنس ‪PPE‬‬ ‫ساخته و تولید خواهند شد‪.‬‬ ‫این شرکت پیش تر نیز خاطرنشان کرده بود که می خواهد‬ ‫تا پایان سال ‪ ،)۱۴۰۱( ۲۰۲۲‬خودروهای الکتریکی خود را در‬ ‫‪ ۱۶‬کارخانه مختلف به تولید برساند‪ .‬با اینکه این برنامه های‬ ‫اعالم ش��ده از س��وی فولکس واگن اندک��ی بلندپروازانه به‬ ‫نظر می رس��د‪ ،‬اما کارشناس��ان و تحلیلگران فعال در حوزه‬ ‫فناوری بر این باورند که چندان هم دور از دس��ترس به نظر‬ ‫نمی رسد چراکه در سال های اخیر میزان استقبال از وسایل‬ ‫نقلیه پاک از س��وی مش��تریان و دولت های جهان‪ ،‬به شدت‬ ‫افزایش یافته و پیش بینی می ش��ود که با توجه به مس��ائل و‬ ‫بحران ه��ای کنونی مانند افزایش قیمت س��وخت و الودگی‬ ‫هوا‪ ،‬توس��عه زیرساخت های الزم برای حمل ونقل الکتریکی‪،‬‬ ‫پ��اک و دوس��تدار محیط زیس��ت ض��رورت بیش��تری پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بیم��ه یک��ی از ضروری��ات تولید اس��ت تا‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده کمتر دچار ضرر و‬ ‫زیان شوند‪ .‬این موضوعی بود که انجمن های‬ ‫فعال در صنعت قطعه ان را از سال های پیش‬ ‫مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه قطعه سازان‬ ‫امادگی دارند تا قطعات خود را گارانتی کنند‬ ‫و این زمان بسته به هر قطعه(میانگین حدود‬ ‫‪ ۲‬س��ال) متفاوت می ش��د‪ .‬این مسئله نیز به‬ ‫این دلیل مطرح ش��د تا شائبه ای که در مورد‬ ‫کیفیت قطعات وجود داشت از بین برود‪.‬‬ ‫بحث بیم��ه قطعات ض��رورت دارد که اگر‬ ‫قطعه ای خراب شد شرکت بیمه خسارت ان‬ ‫را بپردازد‪ .‬اگر این باش��د که ش��رکتی مانند‬ ‫بیمه‪ ،‬خری��د دین کند به این مفهوم که پول‬ ‫قطعه س��ازان از س��وی انها پرداخت ش��ود و‬ ‫طرف حس��اب خودروسازان انها باشند‪ ،‬روش‬ ‫مطلوبی خواهد بود‪ .‬بسته به اینکه این بیمه از‬ ‫سوی قطعه ساز یا خودروساز پرداخت می شود‬ ‫وضعیت متفاوت می ش��ود زیرا اگر به تنهایی‬ ‫بر عهده قطعه س��از باش��د دوباره یک هزینه ‬ ‫اضافه‪‎‬ای به او تحمیل می شود‪.‬‬ ‫همچنین ای��ن بیمه کردن قطعات نباید به‬ ‫لحاظ کیفیت با محصوالت اروپایی مقایس��ه‬ ‫ش��وند اما ب��ه نرخ ایرانی به فروش برس��ند و‬ ‫خری��دار مطالب��ات را با مدت زم��ان طوالنی‬ ‫بپردازد؛ بنابراین باید مجموعه عوامل در کنار‬ ‫یکدیگر دیده شود تا راهکار از درون ان بیرون‬ ‫بیاید‪ .‬درمان های موقتی راه چاره نیست‪.‬‬ ‫بنابراین عوام��ل گوناگون در این موضوع ها‬ ‫تاثیرگذار اس��ت‪ .‬هنگامی که نرخ تمام ش��ده‬ ‫باال باش��د به دلیل تیراژ پایی��ن حضور بیمه‬ ‫نمی تواند راهگش��ا در این امر باشد‪ .‬مشکالت‬ ‫امروز قطعه سازان باعث شده تا انها در مباحث‬ ‫جدید با احتیاط بیشتری گام بردارند و چون‬ ‫سرمایه‪‎‬های تولید به ش��دت افت کرده برای‬ ‫انجام هر راهکار جدید که نیاز به هزینه کردن‬ ‫مالی اس��ت افراد محتاط تر حرکت می کنند‪.‬‬ ‫س��رمایه در گ��ردش و نقدینگ��ی واحدهای‬ ‫صنعتی در این باره بسیار مهم است‪.‬‬ ‫افزایش نرخ سوخت‬ ‫تاثیری بر بازار خودرو‬ ‫ندارد‬ ‫نایب رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو گفت‪ :‬افزایش نرخ س��وخت‬ ‫تاثی��ری ب��ر ب��ازار خ��ودرو نخواهد داش��ت زیرا‬ ‫درحال حاض��ر تم��ام خودروها مصرف س��وخت‬ ‫پایین��ی دارند ضم��ن انکه دولت برای س��وخت‬ ‫تاکس��ی ها و خطوط بین شهری س��همیه درنظر‬ ‫گرفته است‪ .‬نعمت اهلل کاشانی نسب در گفت وگو‬ ‫ب��ا خبرخ��ودرو اظهارکرد‪ :‬وضعیت ب��ازار خودرو‬ ‫نس��بت به هفته گذشته تغییر محسوسی نداشته‬ ‫و رکود همچنان بر بازار خودرو حاکم اس��ت‪ .‬نرخ‬ ‫برخی خودروها امانند سراتو افزایش کمی داشته‬ ‫که دلیل ان کاهش عرضه از س��وی خودروس��از‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬افزایش نرخ در ب��ازار خودرو‬ ‫بیش��تر در ارتباط با خودروه��ای پرتیراژ داخلی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به طور معمول‪ ،‬وقت��ی کاالیی گران‬ ‫می شود مردم راغب به خرید ان کاال می شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت براساس اعالم نرخ از سوی یکی‬ ‫از نمایشگاه داران غرب تهران خودروهای هیبرید‬ ‫افزای��ش نرخ زیادی داش��ته اند‪ .‬به عن��وان مثال‪،‬‬ ‫خودروهای محدوده قیمتی تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫حدود ‪ ۵‬میلیون تومان‪ ،‬خودروهای محدوده ‪۱۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی‪ ،‬بی��ن ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫توم��ان و خودروهای خارجی باالی ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی افزایش‬ ‫نرخ داش��ته اند‪ .‬بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو ادامه داد‪ :‬الزم اس��ت عرضه‬ ‫و تقاض��ا متناس��ب باش��د؛ وقت��ی عرضه کاهش‬ ‫می یاب��د به طور خودکار امار تقاض��ا باال می رود‪.‬‬ ‫کاشانی نس��ب درباره تاثیر افزایش نرخ سوخت بر‬ ‫ب��ازار خودرو گفت‪ :‬افزایش نرخ س��وخت تاثیری‬ ‫بر بازار خودرو نخواهد داش��ت زیرا درحال حاضر‬ ‫به ط��ور تقریبی تمام خودروها مصرف س��وخت‬ ‫پایین��ی دارند ضم��ن انکه دولت برای س��وخت‬ ‫تاکس��ی ها و خطوط بین شهری س��همیه درنظر‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬بازرس اتحادیه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو گفت‪ :‬فردی که قدرت خرید‬ ‫ی��ک خودرو پرمصرف مانن��د لندکروز با نرخ یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان را داش��ته این افزایش‬ ‫نرخ سوخت برای او مسئله ای نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تحریمی فقط س��بب می شود دالل ها سوءاستفاده کنند‪.‬‬ ‫به وجود اوردن چنین فضاهایی شرایط را به سود فعالیت‬ ‫سوداگران برای گران فروشی در بازار تایر فراهم می کند‪.‬‬ ‫€ €دلیل گرانی تایر در بازار چیست؟‬ ‫تایر در کارخانه ها گران نشده و تولیدکنندگان افزایش‬ ‫قیمتی نداشتند‪ .‬تایر ابتدای سال یک بار با مجوز به شکل‬ ‫قانونی درصدی باال رفت‪ .‬طبیعی اس��ت تولید هم با روند‬ ‫تورم��ی که در اقتصاد کش��ور وج��ود دارد باید هماهنگ‬ ‫باش��د‪ .‬یک بنگاه اقتصادی باید اقتصادی کار کند‪ .‬صنف‬ ‫تایر همیشه روند قانونی را طی کرده و انجمن نیز براساس‬ ‫قان��ون برنامه ریزی دارد؛ بنابراین هیچ افزایش قیمتی در‬ ‫بازار از سوی تولیدکننده تایر انجام نشده است‪.‬‬ ‫اگر فردی س��راغ دارد تخلفی در این حوزه رخ داده چه‬ ‫به لحاظ عرضه و چه در بحث گران فروشی به انجمن اعالم‬ ‫کند؛ تفاوتی ندارد این فرد مقام دولتی باشد یا فعال بازار‬ ‫و صنعتگر‪ .‬وظیفه هر کس اس��ت در صورت دیدن تخلف‬ ‫ان را با مستندات به مراجع قانونی کشور گزارش دهد تا‬ ‫با ان برخورد ش��ود‪ .‬جنجال افرین��ی و ایجاد جو روانی از‬ ‫سوی هر فردی باشد منطقی نیست‪.‬‬ ‫هرک��س قانون ش��کنی کند بای��د با او برخورد ش��ود‪.‬‬ ‫نهادهای نظارتی اجرای قوانین را کنترل می کنند‪.‬‬ ‫€ €در اخبار اعالم شده بود در نیمه نخست امسال‬ ‫‪۲۳‬میلیون و ‪۵۸۶‬هزار و ‪ ۲۳۹‬انواع تایر در کش�ور‬ ‫تولید ش�ده که در مقایس�ه با مدت مش�ابه س�ال‬ ‫گذشته ‪۴‬درصد رش�د داشته است‪ .‬به عنوان یکی‬ ‫از اعضای هیات مدی�ره انجمن صنفی صنعت تایر‪،‬‬ ‫به نظر شما دلیل کمبود تایر در بازار چیست؟‬ ‫امس��ال کاهش تولید تایر در کش��ور نداشتیم‪ .‬انجمن‬ ‫هم با گرفتن بازخورد و مطالعه وضعیت بازار‪ ،‬برنامه های‬ ‫خ��ود را تدوی��ن می کند‪ .‬فعاالن این حوزه با توجه به این‬ ‫اطالع��ات روند تولید خود را تعیی��ن و تنظیم می کنند‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬اوایل تابس��تان نرخ تای��ر پراید در حال‬ ‫افزای��ش بود درحالی که این مس��ئله برای س��ایر مدل ها‬ ‫وجود نداش��ت؛ از این رو صنعتگران سهم تایر پراید را در‬ ‫تولی��د افزای��ش دادند و در حدود ‪ ۶‬م��اه ‪۲۲‬درصد تولید‬ ‫تایر پراید افزایش یافت اما در بازار تاثیر زیادی نداش��ت‬ ‫و قیمت ها روند کاهش��ی نداش��ت‪ .‬ش��اید فقط از شدت‬ ‫یافتن نرخ این مدل تایر جلوگیری ش��د‪ .‬رخ دادن چنین‬ ‫مس��ئله ای برای اعضای انجمن صنف تایر هم هیچ دلیل‬ ‫منطقی نداشت‪.‬‬ ‫گاهی اتفاق هایی در بازار رخ می دهد که خارج از انتظار‬ ‫اس��ت و قابل پیش بینی نیست‪ .‬عقالنی نیست با افزایش‬ ‫تولید قیمت ها افزایش پیدا کند‪ .‬هر بنگاه اقتصادی وقتی‬ ‫بازار محصولی گر م می ش��ود طبیعی اس��ت بیشتر تولید‬ ‫کند‪.‬‬ ‫قیم��ت محص��والت ب��ا نظ��ارت س��ازمان حمای��ت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کنترل می ش��ود ضمن‬ ‫انک��ه توزی��ع تایر هم از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت کنت��رل می ش��ود‪ .‬تولیدکنن��دگان تایر موظف‬ ‫هس��تند روزان��ه گزارش تولی��د خود ب��ه وزارتخانه ارائه‬ ‫دهند‪ .‬در نتیجه چه اتفاقی در بازار رخ می دهد‪ ،‬مشخص‬ ‫نیس��ت اما به طور قطع در این می��ان تولیدکننده مقصر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫€ €ای�ا توزیع ک�ه زیر نظ�ر وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج�ارت انج�ام می ش�ود‪ ،‬هم در ح�وزه تایرهای‬ ‫سواری است و هم سنگین؟‬ ‫نظ��ارت‪ ،‬بر تولی��د و توزیع کارخانه ها اس��ت اینکه در‬ ‫بازار چه اتفاقی می افتد‪ ،‬مش��خص نیست‪ .‬توزیع تایرهای‬ ‫سنگین از سوی ستاد تنظیم بازار و اداره راهداری نظارت‬ ‫می ش��ود اما در تایرهای س��واری تمام کارخانه ها هنگام‬ ‫توزیع از فروش��ندگان می خواهند که مس��تندات فروش‬ ‫تایره��ای تولی��دی انها را ارائه دهن��د‪ .‬به هر حال در این‬ ‫مستندات تقلب از سوی فروشنده و فعال بازار امکان پذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬تولیدکننده س��عی می کند پیگیر باشد که تعداد‬ ‫تایرهایی که در اختیار فروش��ند ه ق��رار داده امار فروش‬ ‫را ب��ا مس��تندات دریافت کند‪ .‬فروش تایر ب��ا ارائه کارت‬ ‫یادداشت‬ ‫بهرام شهریاری‬ ‫کارشناس صنعت قطعه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫ملی و‪ ...‬انجام می ش��ود تا بازار درس��ت مدیریت شده و با‬ ‫گران فروش��ی و کمبود الستیک مقابله شود اما تخلف در‬ ‫بازار هر صنف و صنعتی ممکن اس��ت و صنف تایر هم از‬ ‫این امر مستثنا نیست‪.‬‬ ‫انجمن تاکید دارد هر تخلفی که دیده می شود گزارش‬ ‫شود تا نهادهای ذی ربط برخورد کنند‪.‬‬ ‫ای��ا وضعیت صنف تای��ر به گونه ای اس��ت که دالل ها‬ ‫بخواهند فعالیت داش��ته باش��ند و به مدیریت فروش در‬ ‫ب��ازار بپردازند؟ به عنوان مثال‪ ،‬مدتی وضعیت نرخ خودرو‬ ‫در بازار به گونه ای بود که سود زیادی برای دالالن به دنبال‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در تمام کاالها‪ ،‬اقالمی که مورد نیاز مردم است این نوع‬ ‫اتفاق ها به ش��کل فصلی رخ می دهد‪ .‬رویکرد بازار کش��ور‬ ‫س��نتی اس��ت این قبیل اتفاق ها در چنین بازاری امری‬ ‫طبیعی اس��ت‪ .‬نمی توان تولیدکننده را مقصر دانس��ت؛‬ ‫بنابراین داللی در بازار س��نتی ب��رای هر صنف و کاالیی‬ ‫ممکن است رخ دهد‪.‬‬ ‫€ €تایر پیش از تحریم و ممنوعیت واردات کاالهای‬ ‫مشابه تولید داخل‪ ،‬یکی از قاچاق پذیرترین کاالها‬ ‫در کشور بود؛ حتی در این بحث عنوان می شد رتبه‬ ‫دوم را در کشور دارد‪ .‬سوداوری این قطعه منجربه‬ ‫قاچ�اق ان می ش�د‪ .‬درحال حاضر ای�ن وضعیت به‬ ‫نوع�ی برای تایر س�اخت داخل در ح�ال رخ دادن‬ ‫است‪ .‬مشکل کجاست؟‬ ‫کاری که از س��وی انجمن و تولیدکنندگان قابل انجام‬ ‫بوده برای جلوگیری از داللی و واس��طه گری در این بازار‬ ‫از س��ال گذشته در حال انجام است ضمن اینکه بر تولید‬ ‫و توزیع تایر نظارت می شود‪ .‬برخی از صنعتگران مبادرت‬ ‫به فروش انالین هم کرده اند تا با توجه به س��همیه ای که‬ ‫از س��وی مقامات دولتی برای فروش انالین تعیین ش��ده‬ ‫واس��طه ها را ح��ذف کنند‪ .‬افراد می توانن��د با مراجعه به‬ ‫سایت های فروش برخی برندهای داخلی‪ ،‬مدارک الزم را‬ ‫ارائه و بارگذاری کنند و تایر مورد نظرشان را سفارش دهند‪.‬‬ ‫در کوتاه ترین زمان پست تایرها را در منزل تحویل خریدار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان تمام س��عی خود را برای تولید و تامین‬ ‫تایر به کار بس��ته اند و تخلف هایی که در این راس��تا انجام‬ ‫می شود باید گزارش و نهادهای قضایی با موضوع برخورد‬ ‫جدی کنند‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ضرورت‬ ‫تغییرات‬ ‫در محصوالت‬ ‫صنعتی‬ ‫بازار سنتی فضایی برای دالل پروری‬ ‫تای��ر‪ ،‬از جمل��ه قطعات اصلی خودرو ب��وده که به دلیل‬ ‫حجیم بودن ان از خیلی پیش تر در کش��ور داخلی سازی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به گفته تولیدکنندگان این صنف‪ ،‬کشور در‬ ‫حوزه تایرهای سواری نیاز به واردات ندارد و فقط بخشی‬ ‫از تایرهای سنگین از خارج تامین می شود‪.‬‬ ‫ براساس امار اعالم شده از سوی یکی از اعضای انجمن‬ ‫صنف تایر‪ ،‬در نیمه نخست امسال ‪۲۳‬میلیون و ‪۵۸۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۳۹‬انواع تایر در کش��ور تولید ش��ده که در مقایسه با‬ ‫مدت مشابه سال گذشته ‪۴‬درصد رشد داشته است‪ .‬وزن‬ ‫تولیدات یادشده ‪۱۳۷‬هزار و ‪ ۸۱۵‬تن بود که از نظر وزنی‬ ‫در مقایس��ه با ‪ ۶‬ماه نخست سال گذشته ‪۵‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫افزایش تعداد و کاهش وزن تایرها هم ناش��ی از تولید‬ ‫کمتر تایر س��نگین و تولید بیش��تر تایرهای سبک بوده‬ ‫است‪ .‬بنابراین گزارش در نیمه نخست امسال ‪۸‬میلیون و‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تایر سواری به وزن ‪۵۹‬هزار و ‪ ۳۷۷‬تن‪۶۶۶ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۷۷‬تای��ر وانتی ب��ه وزن ‪۱۰‬هزار و ‪ ۱۲۱‬تن‪۳۳۸ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۷۷‬تایر باری و اتوبوس��ی به وزن ‪۲۳‬هزار و ‪ ۵۱۸‬تن‪،‬‬ ‫‪۱۰۵‬هزار و ‪ ۷۹۹‬تایر کشاورزی سبک به وزن هزار و ‪۴۳۰‬‬ ‫تن و ‪۹۰‬هزار و ‪ ۴۳۷‬تایر کشاورزی سنگین به وزن ‪۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۸‬تن تولید شد‪.‬‬ ‫در این مدت همچنین ‪۱۷‬هزار و ‪ ۲۰۱‬تایر راه س��ازی‬ ‫و صنعت��ی ب��ه وزن هزار و ‪ ۸۰۱‬تن‪۵۷۵ ،‬هزار و ‪ ۴۹۳‬تایر‬ ‫دوچرخ��ه ب��ه وزن ‪ ۴۹۶‬تن‪ ،‬یک میلی��ون و ‪۹۹۷‬هزار و‬ ‫‪ ۹۹۱‬تای��ر موت��ور به وزن ‪۵‬ه��زار و ‪ ۵۳۲‬تن‪۷۹۴ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۹۳۱‬تی��وب خودرو به وزن ه��زار و ‪ ۹۲۴‬تن‪۴ ،‬میلیون و‬ ‫‪۹۰۸‬هزار و ‪ ۴۲۹‬تیوب دوچرخه و موتور به وزن هزار ‪۹۲۵‬‬ ‫تن و ‪۲‬میلیون و ‪۱۵۳‬هزار و ‪ ۹۷۱‬سایر محصوالت(مانند‬ ‫تایر فرقون‪ ،‬اس��کوتر‪ ،‬نوار نقاله و‪ )...‬به وزن ‪۴‬هزار و ‪۷۰۶‬‬ ‫تن تولید شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن گفتنی اس��ت صاحبان خودرو نس��بت به‬ ‫کیفی��ت تایره��ای داخل��ی گالیه مند هس��تند و عنوان‬ ‫می کنند عمر مفید انها از حد معمول پایین تر اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬کمبودهایی در این ح��وزه در بازار به وجود‬ ‫امده که عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت وگو با خانه ملت عنوان کرده‪ ،‬سیاست احتکار تایر‬ ‫از س��وی کارخانه های تولیدکننده غیرقانونی و نهاد قضا‬ ‫باید با ان برخورد کند‪.‬‬ ‫حسن خسته بند در واکنش به کمبود الستیک در بازار‬ ‫به دلی��ل تصمیم کارخانه های تولیدی برای توزیع نکردن‬ ‫محصوالت‪ ،‬گفته بود‪ ،‬کارخانه های تولید الس��تیک اعالم‬ ‫کرده اند تا زمان افزایش نرخ الستیک به دلیل گران شدن‬ ‫نرخ س��وخت از توزیع این محصوالت خودداری خواهند‬ ‫ک��رد‪ .‬در ش��رایط کنون��ی به دلیل مش��کالت تامین ارز‪،‬‬ ‫واردات محص��ول الس��تیک کاهش یافته و این فرصت را‬ ‫برای کارخانه های داخلی ایجاد کرده که فضای انحصاری‬ ‫را برای تامین الس��تیک خودروهای داخلی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫وی بر لزوم ورود نهاد قضا‪ ،‬س��ازمان تعزیرات حکومتی و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به پرونده احتکار محصول‬ ‫الستیک از سوی کارخانه های تولیدی تاکید کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‬ ‫برای بررس��ی صح��ت این موضوع به‬ ‫س��راغ مصطفی تنها‪ ،‬سخنگوی انجمن صنف تایر کشور‬ ‫رفت که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ای�ا خ�ودداری از عرض�ه تای�ر از س�وی‬ ‫تولیدکنندگان تایر صحت دارد؟‬ ‫من هم این موضوع را ش��نیده ام که یکی از نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی عنوان کرده که تولیدکنندگان از‬ ‫دادن تای��ر به بازار ممانع��ت کرده اند‪ .‬این موضوع صحت‬ ‫ندارد‪ .‬ش��ایعه پراکنی در شرایط حساس فعلی و وضعیت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1410‬‬ ‫پیاپی ‪2728‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افت وخیزهای تولید محصوالت صنعتی‬ ‫امضای تفاهمنامه‬ ‫شهر هوشمند اراک‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تفاهمنامه س��ه جانبه فیمابین استانداری‬ ‫اس��تان مرک��زی‪ ،‬ش��هرداری اراک و مرکز‬ ‫گسترش فناوری اطالعات(مگفا) در راستای‬ ‫توس��عه ش��هر هوش��مند در اراک به امضا‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایدرونی��وز‪ ،‬در این مراس��م‬ ‫محمدج��واد انبیای��ی‪ ،‬مدیرعام��ل مگفا با‬ ‫اش��اره به تجارب ارزش��مند این شرکت در‬ ‫راستای توس��عه شهر هوش��مند و پیشگام‬ ‫در هوشمندس��ازی مبتنی ب��ر فناوری های‬ ‫نوی��ن در کش��ور‪ ،‬هم��کاری س��ازنده تمام‬ ‫نهاده��ای متول��ی در کن��ار ظرفیت ه��ای‬ ‫ب��اال مدیریت��ی و فن��اوری اس��تان مرکزی‬ ‫را نش��انه ع��زم و اراده ج��دی این اس��تان‬ ‫در حرکت به س��وی هوشمندس��ازی شهر‬ ‫اراک توصیف و امادگی این ش��رکت جهت‬ ‫تحق��ق اهداف عال��ی این اس��تان و به ویژه‬ ‫ش��هر اراک با تمام ظرفیت های خود اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��هر هوش��مند نگاهی نو به مدیریت و‬ ‫توس��عه ش��هری اس��ت که با هدف توسعه‬ ‫پایدار شهر و افزایش س��طح کیفی زندگی‬ ‫ش��هروندان در س��طح جهان مطرح ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫ایران خودرو‬ ‫در حالت اماده باش‬ ‫شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو‬ ‫به دستور فرش��اد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خ��ودرو‪ ،‬با توجه به ش��رایط‬ ‫ناپای��دار جوی کش��ور ب��ا اع�لام وضعیت‬ ‫ویژه در سراس��ر در حال��ت اماده باش قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکو پ��رس‪ ،‬ای��ن مجموعه‬ ‫ب��ا توجه به س��ردی ه��وا و ب��ارش برف و‬ ‫باران در اقصی نقاط کش��ور‪ ،‬پیرو دس��تور‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه‪ ،‬ب��ه ص��ورت فوق العاده‬ ‫اماده ارائ��ه خدمات به هموطن��ان‪ ،‬به ویژه‬ ‫در مناط��ق برف گی��ر و سردس��یر کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن گ��زارش‪ ،‬ب��ا توج��ه ب��ه‬ ‫برنامه ریزی ه��ای انج��ام ش��ده‪ ،‬قطع��ات و‬ ‫لوازم یدکی مورد نیاز نمایندگی های شبکه‬ ‫خدمات پس از فروش نیز پیش از اغاز سرما‬ ‫و بارندگی ‪ ،‬در راس��تای تسهیل و تسریع در‬ ‫ارائ��ه خدم��ات‪ ،‬در اختی��ار نمایندگی ها و‬ ‫فروشگاه های مجاز قرار گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین با وجود مکانیزم ها و فرایندهای‬ ‫سیس��تمی موجود‪ ،‬در صورت نیاز‪ ،‬کسری‬ ‫قطع��ات نی��ز به س��رعت از طری��ق س��تاد‬ ‫تامین ش��ده و در اختی��ار نمایندگی ها قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫در این گزارش تاکید شده است‪ ،‬با وجود‬ ‫افزایش قیمت سوخت‪ ،‬خدمات امدادخودرو‬ ‫ایران افزایش قیمتی نداشته و این خدمات‬ ‫همچن��ان با تعرفه های قبل��ی به هموطنان‬ ‫ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت ایس��اکو نی��ز افزایش‬ ‫قیمتیدر قطعات و ارائه خدمات خود اعمال‬ ‫نکرده و به منظور جلب رضایت مش��تریان‪،‬‬ ‫تمام��ی اقدام��ات در نمایندگی ه��ای مجاز‬ ‫ش��بکه خدمات این مجموعه با قیمت قبلی‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مش��تریان گرامی ح��وزه خدمات پس از‬ ‫ف��روش ایران خ��ودرو در صورت مش��اهده‬ ‫هرگونه افزای��ش قیمت در دریافت خدمات‬ ‫امدادی و تعمیرگاهی و یا قطعات می توانند‬ ‫ب��ا ش��ماره ‪ ،096440‬مرک��ز پاس��خگویی‬ ‫ایران خودرو تماس و مراتب را اطالع رسانی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫سال تولید‬ ‫انواع سواری‬ ‫با افت ‪35. 2‬‬ ‫درصدی‪ ،‬اتوبوس‪،‬‬ ‫مینی بوس و ون با‬ ‫کاهش‬ ‫‪ 58. 6‬درصدی و‬ ‫کامیون کشنده با‬ ‫افت‬ ‫‪66 . 1‬درصدی‬ ‫روبه رو شد‬ ‫در ش��رایط فعلی اقتصاد کشور صنایع‪ ،‬تمام تالش‬ ‫خود را به کار گرفته اند تا تیراژ تولید دس��ت کم با امار‬ ‫س��ال گذشته تفاوت زیادی نداش��ته باشد‪ .‬وابستگی‬ ‫برخ��ی اقالم اع��م از م��واد اولیه و قطع��ات منفصله‬ ‫تولی��د را ب��ا روند کن��دی روبه رو ک��رده و در برخی‬ ‫محصوالت صنعتی شاهد افت تیراژ هستیم اما بعضی‬ ‫اقالم وضعیت مناس��ب تری دارند و نه تنها افت تیراژ‬ ‫نداش��ته اند بلکه امار تولیدش��ان نس��بت به سال ‪۹۷‬‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫یک��ی از راهکارهای��ی که برای گ��ذر از این دوران‬ ‫به کار گرفته ش��ده است نهضت تعمیق ساخت داخل‬ ‫محصوالت صنعتی اس��ت‪ .‬اراده ملی‪ ،‬امس��ال به این‬ ‫س��و حرکت کرده ت��ا تصمیم گیران دولت��ی در کنار‬ ‫صنعتگران در میزهای تخصصی وابستگی ارزی را به‬ ‫کمترین سطح ممکن برسانند‪.‬‬ ‫در ادام��ه جدیدترین امار تولی��د کاالهای منتخب‬ ‫صنعتی امده که اخبار موجود حاکی از ان اس��ت که‬ ‫در ‪ 6‬ماهه اول امسال از بین ‪ 31‬گروه کاالی صنعتی‪،‬‬ ‫تولید ‪ 12‬گروه کاهشی و تولید ‪ 19‬گروه نیز افزایشی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امار تولید‬ ‫برخی تولی��دات از صنایع اس��تراتژیک کش��ور به‬ ‫ش��مار می روند ک��ه تیراژ تولیدش��ان با حساس��یت‬ ‫بیشتری دنبال می ش��ود از جمله صنعت خودرو‪ .‬این‬ ‫صنعت چون جزو اولین صنایع تحریمی بود ش��رایط‬ ‫سخت تری را در حال گذر است و طبیعی است تیراژ‬ ‫تولید نسبت به سال گذشته افت زیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬جدیدترین ا م��ار مربوط به تولید‬ ‫کاالهای منتخب صنعتی نش��ان می دهد طی ‪ 6‬ماهه‬ ‫اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از بین ‪31‬‬ ‫گروه کاالی صنعتی‪ ،‬تولید ‪ 12‬گروه کاهشی بوده که‬ ‫می توان به افت ‪ 35. 2‬درصدی تولید انواع س��واری‪،‬‬ ‫کاه��ش ‪ 58. 6‬درصدی تولی��د اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و‬ ‫برنامه برای کاهش قیمت مواد اولیه صنعت خودرو‬ ‫به نظر می رسد افزایش قیمت مواد اولیه تولید در صنعت‬ ‫خودرو که چندی پی��ش و همزمان با افزایش قیمت دالر و‬ ‫تحریم ها فش��ار مضاعفی را به صنعت خودرو وارد کرده بود‪،‬‬ ‫با برنامه ریزی های انجام ش��ده از سوی فوالدسازان وارد فاز‬ ‫جدیدی شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودروکار‪ ،‬قیمت م��واد اولیه از چندی پیش‬ ‫به یک��ی از اصلی ترین چالش های تولی��د در صنعت خودرو‬ ‫تبدیل شده اس��ت تا جایی که خودروس��ازان اعتراض های‬ ‫خ��ود را مبن��ی بر این می��زان افزایش بارها اع�لام و تاکید‬ ‫کردند در ش��رایطی ک��ه همه م��واد اولیه صنایع��ی مانند‬ ‫ف��والد و الومینی��وم در داخل کش��ور تامین می ش��ود‪ ،‬چرا‬ ‫باید ش��اهد افزایش چش��مگیر این می��زان افزایش قیمت‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫حال در تازه ترین اقدام‪ ،‬ش��رکت فوالد مبارکه اصلی ترین‬ ‫تامین کنن��ده نیاز فوالدی خودروس��ازان سیاس��ت کاهش‬ ‫قیمت ها را در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫اب��وذر ندیم��ی‪ ،‬مدیرعامل فوالد غرب اس��یا با اش��اره به‬ ‫سیاس��ت جدید فوالد مبارکه گفت‪ :‬این ش��رکت سیاس��ت‬ ‫جدی��دی در پیش گرفته که بر اس��اس ان کاهش قیمت ها‬ ‫را دنبال می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همزمان با کاهش تقاضا و افزایش میزان فروش‬ ‫و همچنی��ن تغییرات اقتصادی ش��اهد تغییرات��ی در حوزه‬ ‫قیمت مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان خواهیم بود‪.‬‬ ‫این فعال صنعتی با تاکید بر اینکه فوالدسازان هم اکنون‬ ‫بر خالف سیاست افزایش قیمت ها‪ ،‬رویه دیگری را در پیش‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایمیدرو‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و ش��رکت های فوالدس��ازی رویه جدیدی در پیش‬ ‫گرفته اند که بر اساس ان شاهد کاهش قیمت کالف هستیم‬ ‫ک��ه در صورت اجرایی ش��دن‪ ،‬باید این قیمت در فروش نیز‬ ‫رعایت شود‪.‬‬ ‫ندیم��ی ادامه داد‪ :‬در همی��ن حال تعزیرات نی��ز روزانه‪،‬‬ ‫هفتگ��ی و ماهانه قیمت ها را بررس��ی کرده و بر انها نظارت‬ ‫پلی استر ‪ 22. 4‬درصد رشد داشته است‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫طی ‪ 6‬ماهه اول امس��ال تولید یخچال و فریزر ‪13 .6‬‬ ‫درصد‪ ،‬ماش��ین لباسش��ویی ‪ 13 4‬درصد و سیگارت‬ ‫‪ 34.6‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫جدیدترین امار تولید کاالهای منتخب صنعتی نشان می دهد در ‪ 6‬ماهه‬ ‫اول امسال از بین ‪ 31‬گروه کاالی صنعتی‪ ،‬تولید ‪ 12‬گروه کاهشی و تولید‬ ‫‪ 19‬گروه نیز افزایشی بوده است‬ ‫ون و همچنی��ن اف��ت ‪ 66.1‬درص��دی تولید کامیون‬ ‫کشنده اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن تولید کمبای��ن در ‪ 6‬ماهه اول امس��ال‬ ‫ب��ا افت ‪ 64. 5‬درصدی نس��بت به ‪ 6‬ماهه اول س��ال‬ ‫گذشته همراه بوده و در مورد الستیک خودرو ‪11. 6‬‬ ‫درصد‪ ،‬الیاف اکریلی��ک ‪ 56. 1‬درصد‪ ،‬انواع تلویزیون‬ ‫‪ 9‬درص��د‪ ،‬دوده صنعتی ‪ 9. 2‬درصد و روغن موتور و‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫صنعتی تصفیه اول نیز ‪ 17.8‬درصد افت اتفاق افتاده‬ ‫است‪ .‬در مقابل‪ ،‬تولید تراکتور رشد ‪ 24.3‬درصدی و‬ ‫تولید روغن نباتی رش��د ‪ 8.7‬درصدی را تجربه کرده‬ ‫و تولی��د داروی انس��انی نیز با رش��د ‪ 30. 9‬درصدی‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫همچنین تولید نئوپان در ‪ 6‬ماهه اول امسال نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال قبل ‪ 20. 4‬درصد و تولید نخ‬ ‫بر اساس برنامه ها و اهداف تعیین شده در میزهای‬ ‫تخصصی برای س��اخت داخل قطعات عنوان می شود‬ ‫تی��راژ تولید ت��ا پایان س��ال تغییر و رون��د صعودی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬مش��کل اصل��ی بنگاه ه��ای صنعتی‬ ‫کمب��ود نقدینگی اس��ت که ش��دت وابس��تگی این‬ ‫واحده��ا به تس��هیالت بانک��ی از جمل��ه ضعف هایی‬ ‫اس��ت که نیاز به اصالح سیاست گذاری در این زمینه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫المانی ها و اقبال به خودروهای پاک وطنی‬ ‫خواهد کرد و از انجا که خرید ش��رکت های فوالدی از سوی‬ ‫بورس انجام می شود‪ ،‬باید نسبت به تغییرات قیمتی پاسخگو‬ ‫باشد بنابراین مانع از افزایش قیمت ها می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد غرب اس��یا با تاکید ب��ر اینکه هم اکنون‬ ‫قابلیت تامین همه تقاضاهای خودروس��ازان در زمینه فوالد‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬خودروسازان قادر به واردات فوالد با هدف‬ ‫تامین نیاز خود نیس��تند و همه نیاز خود را به وسیله تولید‬ ‫داخل انجام می دهند این در حالی اس��ت که هم اکنون نیز‬ ‫مش��کلی در زمینه تامین وجود ندارد و فوالدس��ازی داخی‬ ‫قابلیت تامین فوالد ارزان مورد نیاز خودروسازان را خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬همزمانن با ارزان ش��دن قیمت کالف فوالد‪،‬‬ ‫قیم��ت محصول نهایی نیز برای خودروس��از کاهش می یابد‬ ‫بنابراین از این پس خودروس��ازان نبای��د نگران گرانی مواد‬ ‫اولیه خود باشند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این اظهارنظرها در حالی مطرح می شود که‬ ‫چندی پیش نیز ایمی��درو به عنوان متولی اصلی مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز خودروس��ازان‪ ،‬طی تفاهمنامه ای اعالم کرد که از‬ ‫این پس اقداماتی در زمینه تامین مواد اولیه خودروس��ازان‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬هرچند که انتظار برای این اقدام از سوی‬ ‫س��ازمان مربوطه پیش از این وجود داشت اما در زمانی که‬ ‫قیمت مواد اولیه داخلی مورد نیاز خودروسازان افزایش حتی‬ ‫‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬برابری را تجربه کرد‪ ،‬هیچ اقدام جدی در این زمینه‬ ‫انجام نشد‪.‬‬ ‫حال در تازه ترین اقدام این شرکت اقدام به کاهش قیمت‬ ‫کالف فوالد کرده و این امید را در خودروس��ازان زنده کرده‬ ‫که به زودی برای تامین مواد اولیه خود قادر خواهند بود که‬ ‫فوالد را با قیمت ارزان تری نس��بت به قب��ل تهیه کنند که‬ ‫این امر در نهایت منجربه کاهش قیمت تمام شده تولید در‬ ‫صنعت خودرو و هزینه های خودروس��ازان خواهد شد‪ .‬حال‬ ‫بای��د دی��د مالک و عزم ای��ن اقدام چگونه و بر اس��اس چه‬ ‫معیاری شکل گرفته است؟‬ ‫امار و گزارش های منتشر شده حاکی از ان است که شهروندان‬ ‫المانی عالقه و تمایل بیش��تری ب��رای خریداری خودروهای پاک‬ ‫ساخت برندهای داخلی این کشور دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬با توجه به افزایش تولی��د خودروهای برقی‬ ‫و الکتریکی‪ ،‬به نظر می رس��د که محبوبیت وس��ایل نقلیه پاک و‬ ‫دوستدار محیط زیست در کش��ورهای اروپایی در مقایسه با سایر‬ ‫نقاط جهان بسیار بیشتر است‪.‬‬ ‫ای��ن روزها که ب��ازار خودروه��ای برقی‪ ،‬هیبری��دی و پالگین‬ ‫هیبری��دی بس��یار داغ ش��ده اس��ت‪ ،‬بس��یاری از ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی در جهان عزم خود را ب��رای تولید انبوه خودروهای‬ ‫برقی جزم کرده و از برنامه های خود بدین منظور رونمایی کرده اند‪.‬‬ ‫افزای��ش روزاف��زون خودروه��ای برق��ی و محبوبی��ت‬ ‫اس��تفاده بیش��تر از ای��ن خودروهای پاک‪ ،‬موجب ش��ده اس��ت‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی در سراس��ر جه��ان ب��ه رقابت��ی‬ ‫تنگاتن��گ پرداخته و هر ی��ک از برنامه های خود ب��رای طراحی‬ ‫و تولی��د خودروهای��ی بهتر و با ت��وان پیمایش بیش��تر رونمایی‬ ‫کنن��د‪ .‬از انج��ا ک��ه المان که یک��ی از بزرگ تری��ن و مهم ترین‬ ‫کش��ورهای اروپای��ی به ش��مار م��ی رود و میزب��ان ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی بزرگ��ی همچون دایملر‪ ،‬ش��رکت مادر مرس��دس‬ ‫بنز‪ ،‬بی‪ .‬ام‪.‬و‪ ،‬فولکس واگن و ائودی اس��ت‪ ،‬بازار خودروی بس��یار‬ ‫ارزش��مند و پراهمیتی در جهان دارد و بس��یاری از خودروسازان‬ ‫موفقیت در بازار این کشور را به منزله موفقیت در کل اروپا تلقی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اماره��ای منتش��ر ش��ده در وب س��ایت ‪clean technica‬‬ ‫نش��ان می ده��د ک��ه در س��ال های اخی��ر به وی��ژه از س��ال‬ ‫‪۲۰۱۷‬میالدی(‪۱۳۹۶‬خورش��یدی) ب��ه بعد‪ ،‬می��زان محبوبیت و‬ ‫اس��تقبال ش��هروندان اروپای��ی از خودروهای برق��ی و الکتریکی‬ ‫ب��ه میزان قابل توجهی افزایش یافته اس��ت به گون��ه ای که در ‪۵‬‬ ‫ماه نخس��ت س��ال ‪ ،)۹۸(۲۰۱۹‬مجموع و تعداد کل خودروهای‬ ‫الکتریکی فروخته ش��ده در المان‪۲۵ ،‬هزار و ‪ ۲۹۹‬خودرو گزارش‬ ‫و اعالم شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش های مربوط به میزان فروش خودروهای پاک‬ ‫و دوس��تدار محیط زیس��ت می توان دریافت که شهروندان المانی‬ ‫عالق��ه و تمایل زی��ادی برای خریداری و اس��تفاده از خودروهای‬ ‫س��اخت ش��رکت های وطنی از خود نش��ان داده اند به گونه ای که‬ ‫حداق��ل ‪ ۸‬خ��ودرو المانی در فهرس��ت برتری��ن‪ ،‬محبوب ترین و‬ ‫پرفروش ترین خودروهای فروخته شده در بازار این کشور اروپایی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مرس��دس بنز ‪ ۳۰۰‬ای ( ‪ )mercedes benz ۳۰۰ e‬با فروش‬ ‫ی��ک هزار و ‪ ۵۶۴‬خ��ودرو در ماه اکتبر ‪(۲۰۱۹‬نیم��ه مهر و ابان‬ ‫‪ ،)۹۸‬موفق ش��ده اس��ت در رتبه نخست فهرس��ت پرفروش ترین‬ ‫خودروهای الکتریکی در بازار المان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ب��ی ام و ای‪ )BMW i ۳(۳‬دومی��ن خ��ودروی این فهرس��ت‬ ‫نی��ز توانس��ته به می��زان ف��روش ‪ ۸۶۱‬خ��ودرو در ماه گذش��ته‬ ‫می�لادی دس��ت پی��دا کن��د‪ .‬مرس��دس بن��ز س��ی ‪ ۳۰۰‬ای‬ ‫(‪ )Mercedes-Benz C ۳۰۰ e‬نی��ز با فروش ‪ ۷۴۸‬خودرو در‬ ‫این بازه زمانی در المان در جایگاه س��وم جدول رده بندی مذکور‬ ‫ایستاده است‪.‬‬ ‫بع��د از این ‪ ۳‬خ��ودروی المانی‪ ،‬خودروی الکتریکی اس��مارت‬ ‫فورت��و ( ‪ )Smart Fortwo EV‬فولک��س واگن ای گلف (‪VW‬‬ ‫‪ ،)e-Golf‬ب��ی ام و ‪ ۲۲۵‬ایکس ای( ‪ ،)BMW ۲۲۵ XE‬بی ام و‬ ‫‪ ۵۳۰‬ای( ‪ ،) BMW ۵۳۰ e‬میتسوبیش��ی اوتلن��در پالگی��ن‬ ‫هیبری��دی (‪ ،)Mitsubishi Outlander PHEV‬رن��و زوئی‬ ‫(‪ ،)Renault Zoe‬خ��ودروی پالگین هیبریدی مینی کانتریمن‬ ‫(‪ ،)Mini Countryman‬خودروی الکتریکی اس��مارت فورتور‬ ‫(‪ ،)Smart Fortour‬نیس��ان لیف (‪ ،)Nissan Leaf‬خودروی‬ ‫الکتریکی هیوندای ایونیک (‪ ،)Hyundai ioniq EV‬هیوندای‬ ‫کون��ا الکتریک��ی (‪ ،)Hyundai Kona EV‬تس�لا مدل ‪۳ (۳‬‬ ‫‪ ،)Tesla Model‬ائودی ای ترون (‪ ،)Audi e-Tron‬کیا سول‬ ‫الکتریکی (‪ ،)Kia Soul‬ولوو ایکس س��ی ‪ ۶۰‬پالگین هیبریدی(‬ ‫‪ ،)XC PHEV Volvo۶۰‬پورش��ه پانام��را پالگی��ن هیبریدی‬ ‫(‪ )Porshe Panamera‬و کی��ا نیرو پالگی��ن هیبریدی (‪Kia‬‬ ‫‪ )Niro PHEV‬به ترتی��ب در جایگاه های چهارم تا هفدهم این‬ ‫فهرست جای گرفته اند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪82/558/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪7۸0/000/000‬‬ ‫‪۴۶۹/۷۹0/00۰‬‬ ‫‪۴۴۸/000/00۰‬‬ ‫‪174/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک(بدون رینگ)‬ ‫‪98/978/000‬‬ ‫‪138/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار(فول)‬ ‫‪80/303/000‬‬ ‫‪105/800/000‬‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک(بدون رینگ)‬ ‫پژو ‪ 2008‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪67/880/000‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪114/994/000‬‬ ‫توقف تولید‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫تیبا‪( 2‬تنوع رنگ)‬ ‫‪51/603/000‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫کوییک اتوماتیک‬ ‫‪93/000/000‬‬ ‫‪172/000/000‬‬ ‫‪350/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪201۸‬‬ ‫‪۳۱۶/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج ‪2018‬‬ ‫‪4۹۰/000/000‬‬ ‫‪38/441/000‬‬ ‫‪49/900/000‬‬ ‫‪69/000/000‬‬ ‫‪96/000/000‬‬ ‫‪62/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪122/700/000‬‬ ‫‪۲۰۱/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫برلیانس کراس‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا اپتیما ‪2017‬‬ ‫‪۳۲۰/000/000‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪6۳۵/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫‪18۰/000/000‬‬ ‫‪489/000/000‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫لکسوس‪ T‬ان ایکس ‪۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪665/000/000‬‬ ‫‪46۵/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪6۷0/000/000‬‬ ‫‪810/000/000‬‬ ‫‪6۴5/000/000‬‬ ‫‪77۵/000/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/1۵0/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪930/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪۴۶0/000/000‬‬ ‫‪1/280/000/000‬‬ ‫‪1/2۰0/000/000‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1410‬‬ ‫پیاپی ‪2728‬‬ ‫گفت وگوی‬ ‫چین دیگر صادرکننده‬ ‫برتر فوالد نیست‬ ‫توسعه معادن بدون امایش سرزمین امکان پذیر نیست‬ ‫متاسفانه برای س��اخت پروژه های بزرگ قانونی نداریم که باید‬ ‫از مطالعات سازمان زمین شناسی استعالم گرفته شود‪ .‬البته ما در‬ ‫سازمانپیگیراینمهمهستیموخوشبختانهنهاد هایقانون گذاری‬ ‫هم به دنبال ان هستند که از سازمان استعالم گرفته شود‬ ‫سازمان زمین شناسی نه تنها در بخش معدن‪،‬‬ ‫بلک��ه در تمامی بخش ها دس��ت به پایش علوم‬ ‫زمین شناس��ی کش��ور زده اس��ت‪ .‬این سازمان‬ ‫یک مجموع��ه حاکمیتی اس��ت که مس��ئولیت‬ ‫سیاس��ت گذاری‪ ،‬نظ��ارت و اج��رای مطالعات‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافی در کش��ور را برعهده‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن س��ازمان به ای��ن دلیل ب��ه امایش‬ ‫سرزمین توجه دارد که یکی از بنگاه های بزرگ‬ ‫تولید کننده اطالعات در کشور است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بامدیر طرح‪ ،‬برنامه و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬در چند س��ال گذش��ته بر‬ ‫اهمی��ت امایش س��رزمین تاکید زیادی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬با وج��ود اینکه بحث امایش س��رزمین‬ ‫مدت هاس��ت مط��رح و حتی مطالع��ات خوبی‬ ‫درباره ان انجام ش��ده‪ ،‬با این حال بی توجهی به‬ ‫این زیرساخت مهم توسعه ای زیان ها و مشکالت‬ ‫زیادی از قبیل توس��عه نامت��وازن را برای منابع‬ ‫طبیع��ی به وی��ژه اب و اقتصاد به وج��ود اورده‬ ‫اس��ت‪ .‬انچه در امایش سرزمین و بخش معدن‬ ‫بیشتر معنا پیدا می کند این است که استراتژی‬ ‫اکتش��اف در کشور چیست‪ ،‬کش��ف کدام ماده‬ ‫معدنی در اولویت اس��ت‪ ،‬ک��دام مناطق باید در‬ ‫اولویت اکتش��افات عمیق ق��رار بگیرند و حتی‬ ‫مراک��ز فراوری م��واد معدنی در ک��دام منطقه‬ ‫راهبردی تر اس��ت‪.‬‬ ‫درباره نقش سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و دغدغه هایی ک��ه برای امایش‬ ‫سرزمین وجود دارد با رضا جدیدی‪ ،‬مدیر طرح‪،‬‬ ‫برنامه و بودجه س��ازمان زمین شناسی گفت وگو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان زمین شناس�ی در راس�تای‬ ‫امایش سرزمین چه اقدام هایی انجام داده‬ ‫است و چقدر به این مهم بها می دهد؟‬ ‫امایش سرزمین در واقع توجه به نقش انسان‬ ‫و فعالیت او و فضایی اس��ت ک��ه در ان زندگی‬ ‫می کند‪ .‬به زبان س��اده تر امایش سرزمین یک‬ ‫مثلث ‪۳‬وجهی اس��ت که به دنبال پاس��خ به این‬ ‫پرسش است که برای کجا‪ ،‬چه فعالیتی و در چه‬ ‫قالبی می تواند اتفاق بیفتد‪ .‬به طور کلی‪ ،‬امایش‬ ‫سرزمین در ایران مفهومی است که در دو دهه‬ ‫گذش��ته پررنگ ش��ده است‪ .‬اس��تفاده از توان‬ ‫س��رزمینی در کشور ایران با توجه به گوناگونی‬ ‫اب و ه��وا‪ ،‬جغرافیا‪ ،‬اقوام و س��نت ها باید انجام‬ ‫ش��ود؛ بنابراین باید برای شروع کار یک معدن‪،‬‬ ‫صنعت گردشگری و مباحث اقتصادی‪ -‬اجتماعی‬ ‫به فضا توجه کنیم‪.‬‬ ‫بی تفاوتی فوالد‬ ‫به افزایش‬ ‫قیمت بنزین‬ ‫سازمان زمین شناسی ‪ ۳۸۰‬الیه اطالعاتی را‬ ‫در قالب ‪ ۹۵‬عنوان نقشه تولید کرده است‪ .‬این‬ ‫نقش��ه ها و اطالعات پایه شرط الزم برای بحث‬ ‫مهم امایش س��رزمین اس��ت‪ .‬به عن��وان مثال‪،‬‬ ‫جاهایی ک��ه رخدادهای کانه زای��ی وجود دارد‬ ‫برای معدن شدن به طور حتم به زیرساخت های‬ ‫مورد نی��از مانند اب و‪ ...‬بای��د توجه کرد‪ .‬برای‬ ‫جانمایی های ش��هری و بحث های زیرس��اختی‪،‬‬ ‫س��دها و راه ها باید در راستای امایش سرزمین‬ ‫گام برداش��ت و باید جاهایی دس��ت به فعالیت‬ ‫معدنی زد که از لحاظ امایش��ی مناسب باشند‪.‬‬ ‫کما اینکه در بحث گردشگری هم ظرفیت یابی‬ ‫ژئوپارک ه��ا مس��ئله ای اس��ت ک��ه س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی نس��خه امایش س��رزمین ان را‬ ‫معرفی و در خصوص ان کار می کند‪.‬‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی بحث زمین شناسی‬ ‫و مخاط��رات را هم در امایش س��رزمین لحاظ‬ ‫می کن��د‪ .‬به این ترتیب مطرح می ش��ود کجاها‬ ‫باید توسعه شهری پیدا کنند و کجاها نباید‪ .‬در‬ ‫این روند سازمان با استفاده از داده ها و اطالعاتی‬ ‫که دارد بایدها و نبایدهای توسعه را در جاهایی‬ ‫که از ما استعالم می شود‪ ،‬اعالم می کند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توج�ه ب�ه اطالعات�ی که س�ازمان‬ ‫زمین شناس�ی برای امایش سرزمین ارائه‬ ‫می ده�د در اج�را چه نقاط ضعف�ی وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫متاسفانه برای ساخت پروژه های بزرگ قانونی‬ ‫نداریم که باید از سازمان زمین شناسی استعالم‬ ‫گرفته ش��ده و این ضعف قانونی باید حل شود‪.‬‬ ‫البته ما در س��ازمان پیگیر این مهم هس��تیم و‬ ‫خوش��بختانه نهاد های قانونگذاری هم به دنبال‬ ‫ان هس��تند که حتما از سازمان استعالم گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این مه��م می تواند در بهبود زیرس��اخت ها‪،‬‬ ‫رشد بخش معدن و گردشگری کشور موثر واقع‬ ‫ش��ده و اطالعات مفی��دی را در اختیار همگان‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫€ €چگون�ه جایی ک�ه اب نیس�ت معدن‬ ‫می تواند فعالیت کند؟‬ ‫رخ��داد کانه زای��ی در محیط ه��ای گوناگون‬ ‫کش��ور وجود دارد اما لزوم��ا در تمامی مناطق‬ ‫کش��ور فعالیت معدنکاری مزی��ت رقابتی ایجاد‬ ‫نمی کند‪ .‬به طور مثال‪ ،‬مواد معدنی در اس��تان‬ ‫یزد جایگاه مناس��بی دارند اما ما اب مورد نیاز‬ ‫ان را تا به حال تامین نکرده ایم‪.‬‬ ‫در بحث امایش س��رزمین هدف ما توجه به‬ ‫مزیت رقابتی فعالیتی در نقاط گوناگون کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬در استان اذربایجان شرقی یا‬ ‫سیستان وبلوچس��تان مزیت های رقابتی موجود‬ ‫متفاوت اس��ت؛ بنابراین استان هایی که با بحث‬ ‫فرونشست و خشکس��الی درگیر هستند مزیت‬ ‫رقابتی ش��ان می تواند صنایعی باش��د که به اب‬ ‫کمتری نیاز دارند‪ ،‬رشد کنند‪.‬‬ ‫سازمان زمین شناس��ی تاکنون در این زمینه‬ ‫نق��ش خود را به خوبی ایفا کرده اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫دغدغه هایی که در نقاط گوناگون مطرح ش��ده‬ ‫تامین اب مورد نیاز معادن و صنایع است‪.‬‬ ‫در این زمینه ب��ا مطالعاتی که انجام داده ایم‪،‬‬ ‫راهکار پیش��نهادی ما اکتشاف و بهره برداری از‬ ‫منابع اب کارستی است‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن درصد باالی��ی از انچ��ه برای‬ ‫ش��رب‪ ،‬صنع��ت و مع��دن اس��تفاده می کردیم‬ ‫اب ه��ای ابرفت��ی بودند که تا به حال ازس��وی‬ ‫وزارت نیرو کشف ش��ده و از چاه ها بهره برداری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €سازمان زمین شناس�ی درباره استفاده‬ ‫از اب ه�ای کارس�تی چ�ه مطالعاتی انجام‬ ‫داده است؟‬ ‫این س��ازمان حدود ‪ ۳‬س��ال است روی گونه‬ ‫جدیدی از منابع ابی برای شرب‪ ،‬صنعت و معدن‬ ‫تمرکز کرده که در جهان هم این روش استفاده‬ ‫می شود‪ .‬ما خاستگاه این منابع مهم را در جاهای‬ ‫گوناگون کشور بررسی و ظرفیت یابی کرده ایم‪ .‬از‬ ‫انجایی که کشور ما دارای ظرفیت های مناسبی‬ ‫برای اب های کارس��تی اس��ت تامین اب مورد‬ ‫نیاز ش��رب و صنعت و مع��دن عملیاتی به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫اب های کارستی تجدیدپذیر بوده‪ ،‬منابع شان‬ ‫از بی��ن نم��ی رود و کیفی��ت مناس��بی دارند و‬ ‫می توانند جایگزین اب شرب در برخی شهرهای‬ ‫کم اب هم بش��وند‪ .‬اب کارستی در جلوگیری‬ ‫از فرار اب های مرزی و ش��هرهایی که مش��کل‬ ‫ابی دارند‪ ،‬می تواند موثر باش��د‪ .‬پایه این اب ها‬ ‫در س��ازندهای س��نگ های اهک��ی و کربناته و‬ ‫سازندهای غاری شکل وجود دارد‪.‬‬ ‫سازمان زمین شناسی به عنوان نمونه ازمایشی‬ ‫به چند استان توجه کرده و در این باره به نتایج‬ ‫خوبی رسیده و نقشه ظرفیت اب های کارستی‬ ‫را در کل کشور تهیه کرده است‪.‬‬ ‫در این زمینه اعالم کرده ایم اس��تان هایی که‬ ‫امادگی دارند مطالع��ات تفصیلی و بهره برداری‬ ‫روی انه��ا انجام ش��ود‪ ،‬اعالم کنند تا س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی خدم��ات الزم را ب��ه انه��ا ارائه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1410‬‬ ‫پیاپی ‪2728‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫حمل ونقل محصوالت فوالدی با سوخت گازوئیل انجام می شود‬ ‫یادداشت‬ ‫ساخت داخل‬ ‫با کمک‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫بی تفاوتی فوالد به افزایش قیمت بنزین‬ ‫محمود محمدی فشارکی‪-‬مدیر‬ ‫برنامه ریزی کنترل تولید فوالد مبارکه‬ ‫رئیس جمهوری عنوان کرد‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫توانستیم ریل‬ ‫را در داخل تولید کنیم‬ ‫رئیس جمه��وری عن��وان ک��رد‪ :‬یک��ی از‬ ‫برنامه ه��ای دول��ت تدبی��ر و امی��د حمایت‬ ‫از صنع��ت ریل��ی در کش��ور اس��ت ک��ه در‬ ‫همی��ن راس��تا ام��روز توانس��ته ایم ری��ل و‬ ‫واگن��ی را که ت��ا دیروز از کش��ورهای دیگر‬ ‫خری��داری می کردی��م را در داخ��ل تولی��د‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬حس��ن روحانی از مص��رف ریلی‬ ‫داخل��ی در محوره��ای مختلف کش��ور خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬اس��تان های همدان‪ ،‬کرمانش��اه‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی و گیالن به خط ریل متصل‬ ‫شده اند و به زودی ش��هرهای میانه و بستان‬ ‫نیز به خط ریلی متصل می ش��وند و در سال‬ ‫اینده یزد به اقلید و در نتیجه به شیراز وصل‬ ‫می شود و می توان این ادعا را داشت که امروز‬ ‫صاحب این قدرت هستیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور کشورمان با اشاره به قدرت و‬ ‫مزیت تولید فوالد و صنایع فوالدی در ایران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امروز در زمینه صنعت فوالد‪ ،‬در‬ ‫دنی��ا قدرتمند بوده و می توانیم در ش��رایط‬ ‫کنونی ت��ا ‪۸۰‬درصد کارخانه فوالد را با توان‬ ‫داخلی راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت ذوب اهن اصفهان به‬ ‫عنوان تنها تولیدکننده انواع ریل در کش��ور‬ ‫نقش مهمی در توس��عه ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫ریلی کش��ور و رقابت با سایر تولیدکنندگان‬ ‫این محصول استراتژیک را در جهان به دوش‬ ‫می کشد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناس��ان حوزه فوالد معتقدند که افزایش قیمت‬ ‫بنزی��ن تاثیری روی قیمت انواع محصوالت فوالدی به‬ ‫همراه نخواهد داشت‪ .‬از انجا که حمل ونقل محصوالت‬ ‫ف��والدی با خودروهای س��نگین و با س��وخت مصرف‬ ‫گازوئی��ل انجام می گیرد از این رو از نرخ بنزین تبعیت‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫افزای��ش قیمت بنزین همان گونه که طی س��ال های‬ ‫گذش��ته نیز ش��اهد ان بودیم بیش از انکه تاثیر واقعی‬ ‫روی قیمت کاالها داش��ته باشد‪ ،‬تاثیرات روانی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیرات روانی‪ ،‬تاثیرات واقعی‬ ‫مجید محمودی‬ ‫درب��اره اثرگذاری قیم��ت بنزین بر محصوالت فوالدی‬ ‫مجید محمودی کارشناس فوالد در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گران ش��دن نرخ بنزین تاثیری روی قیمت‬ ‫محصوالت فوالدی نخواهد داشت‪ ،‬چراکه حمل و نقل‬ ‫محص��والت فوالدی به صورت معمول ریلی و جاده ای‬ ‫انجام می گیرد و س��وخت ماش��ین های س��نگین نیز‬ ‫گازوئیلی اس��ت از این رو افزایش قیمت بنزین تاثیری‬ ‫روی قیم��ت حمل و نقل محصوالت فوالدی به همراه‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫محمودی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬به طور معمول‬ ‫افزایش قیمت بنزین بیش از انکه سبب افزایش قیمت‬ ‫حمل و نقل و س��ایر کاالها ش��ود هم��راه با جو روانی‬ ‫منفی بوده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به این موضوع که در این مرحله‬ ‫تنها قیمت بنزین گران ش��ده اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫موضوع ان اس��ت که تنها قیمت بنزین گران ش��ده و‬ ‫ن��رخ گازوئی��ل افزایش نیافته اس��ت‪ ،‬در حالی که اگر‬ ‫قیمت گازوئیل گران می ش��د روی قیمت تمام کاالها‬ ‫تاثیرگذار می بود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ف��والد در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬‬ ‫البت��ه ممکن اس��ت که گران ش��دن قیم��ت بنزین به‬ ‫صورت بس��یار نامحسوس روی قیمت برخی کاالهاکه‬ ‫ب��ا خودروه��ای کوچ��ک جابه ج��ا می ش��وند‪ ،‬تاثیر‬ ‫بگذارد ام��ا روی محصوالت ف��والدی تاثیری نخواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫محمودی در ادامه تاکید کرد‪ :‬در کل به نظر می رسد‬ ‫ک��ه افزایش قیم��ت بنزین تاثیری روی قیمت س��ایر‬ ‫کاالها نیز به همراه نداش��ته باش��د‪ .‬از س��وی دیگر نیز‬ ‫دولت نظارت کاملی بر بازارها دارد‪.‬‬ ‫سیدبهادر احرامیان‬ ‫همچنی��ن زکری��ا نایبی مدیر تحقیق و توس��عه فوالد‬ ‫ن��اب تبری��ز درب��اره تاثی��ر افزایش قیم��ت بنزین بر‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫‹ ‹بنزین جایگاهی ندارد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صنعت ف��والدی جزو صنایعی اس��ت که‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از ان در داخل کش��ور‬ ‫بومی شده است و می توان اذعان کرد که در‬ ‫حقیقت این صنعت یک صنعت بومی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هرچن��د گاه��ی مش��اهده می کنی��م که‬ ‫وارداتی در این حوزه انجام می گیرد‪ .‬اما در‬ ‫زمینه واردات برخی تجهیزات و قطعات باید‬ ‫شرایط را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫چراکه زمانی که کش��ور در شرایط عادی‬ ‫به سر می برد واردات یک قطعه ممکن است‬ ‫که صرفه اقتصادی داش��ته باش��د اما لزوما‬ ‫ساختن ان به صرفه نباشد‪.‬‬ ‫البت��ه در برخ��ی مواقع قیم��ت دالر نیز‬ ‫می تواند در زمینه واردات قطعات تاثیرگذار‬ ‫قلمداد شود‪.‬‬ ‫به همین دلیل اس��ت که س��اخت برخی‬ ‫قطع��ات در ای��ن روزه��ا ک��ه در تحری��م‬ ‫هستیم‪ ،‬تا پیش از این‪ ،‬واردات ان از لحاظ‬ ‫اقتصادی به صرفه بود اما هم اکنون س��اخت‬ ‫ان در داخ��ل می توان��د به صرفه باش��د‪ .‬از‬ ‫همین رو این روزها بومی س��ازی قطعات در‬ ‫صنعت فوالد بس��یار رایج ش��ده و بسیاری‬ ‫از ش��رکت های بزرگ به سمت بومی سازی‬ ‫پیش رفته اند‪.‬‬ ‫البته ب��ا توجه به این موضوع که س��ابقه‬ ‫صنع��ت ف��والد ایران ب��ه حدود ‪ ۵۰‬س��ال‬ ‫می رس��د‪ ،‬طبیعی اس��ت که باید به سمت‬ ‫بومی س��ازی کامل این صنعت پیش رفت و‬ ‫به عنوان یک کش��ور پیش��رو در این زمینه‬ ‫مطرح بود‪.‬‬ ‫ در زمینه بومی سازی موضوع مهمی که‬ ‫در صنعت فوالد به ان باید توجه داشت در‬ ‫حقیقت پیوند این صنعت با دانش است که‬ ‫از طری��ق ارتباط صنعت فوالد با دانش��گاه‬ ‫میسر خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ض��روری به نظر می رس��د که‬ ‫دانش��گاه ها باید دانش خ��ود را در خدمت‬ ‫ایج��اد فن��اوری در ای��ن صنع��ت ب��ه کار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫البته در زمینه ایجاد دانش و فناوری در‬ ‫صنعت فوالد اس��تارت اپ ها نی��ز می توانند‬ ‫یکی از پیشران ها قلمداد شوند‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه موضوع هایی چون راه اندازی‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان و ارتب��اط بی��ن‬ ‫صنعت و دانش��گاه که در حال شکل گیری‬ ‫اس��ت و همچنی��ن بی نیاز کردن کش��ور از‬ ‫واردات‪ ،‬ب��ه نظر می رس��د بومی س��ازی در‬ ‫صنع��ت فوالد به معنای س��اخت فناوری و‬ ‫تجهیزات طی سال های اینده شکل بگیرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجید محمودی‪ :‬گران شدن نرخ بنزین تاثیری روی قیمت محصوالت‬ ‫فوالدی نخواهد داشت‪ ،‬چراکه حمل و نقل محصوالت فوالدی به طور‬ ‫معمول ریلی و جاده ای انجام می ش��ود و سوخت ماشین های سنگین‬ ‫نیز گازوئیلی اس��ت؛ از این رو افزایش قیم��ت بنزین تاثیری روی‬ ‫قیمت حمل و نقل محصوالت فوالدی نخواهد داشت‬ ‫محص��والت ف��والدی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬افزای��ش قیمت بنزی��ن تاثیری ب��ر قیمت انواع‬ ‫محص��والت فوالدی به همراه نخواهد داش��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫بنزین در فوالدس��ازی جایگاهی ندارد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫این افزایش قیمت بر حمل ونقل نیز تاثیرگذار نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نایبی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البته افزایش قیمت‬ ‫بنزین به همراه خود اثرات مس��تقیم و غیرمستقیم به‬ ‫همراه خواهد داش��ت‪ .‬به طور مثال تاثیر غیرمس��تقیم‬ ‫ان روی قیمت دالر است‪ .‬بنابراین اگر دولت با تدابیری‬ ‫اج��ازه ندهد که قیم��ت بنزین روی بهای دالر اثرگذار‬ ‫باش��د از اث��رات غیرمس��تقیم ان پیش��گیری به عمل‬ ‫خواهد اورد‪ .‬وی در ادامه با اشاره به این موضوع اینکه‬ ‫اگ��ر قیمت گازوئیل گران نش��ود‪ ،‬گف��ت ‪ :‬اگر گازوئیل‬ ‫هم��ان نرخ قبل��ی بماند‪ ،‬هزینه های حم��ل و نقل نیز‬ ‫گران نخواهد شد‪.‬‬ ‫مدی��ر تحقیق و توس��عه فوالد ناب تبری��ز در ادامه‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬البته بهتر بود ک��ه افزایش قیمت بنزین‬ ‫ب��ه صورت برنامه ریزی ش��ده و پلکانی انجام می گرفت‬ ‫که به این ش��کل از س��وی مردم پذیرفتنی تر بود و با‬ ‫حساس��یت کمتری روبه رو می ش��د‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‬ ‫دول��ت با برنامه ریزی از قبل اعالم می کرد که طی یک‬ ‫س��ال اینده در س��ه مرحله قصد افزایش نرخ بنزین را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه هامتاثر از برق و گاز‬ ‫همچنین نای��ب رئیس انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران درب��اره تاثیرپذیری فوالد از قیمت بنزین عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هزینه های تولید فوالد متاثر از برق و گاز طبیعی‬ ‫است و تاثیرپذیری از نرخ بنزین ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬س��یدبهادر احرامی��ان در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬افزایش قیمت بنزین اثری روی قیمت‬ ‫فوالد نداشته است و تاثیری هم نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حمل ونقل فوالد نیز با گازوئیل اس��ت‪.‬‬ ‫ف��والد و بنزین تعامل چندانی ب��ا یکدیگر ندارند و اثر‬ ‫کم��ی روی هم دارن��د‪ ،‬بنابراین واقع��ا افزایش قیمت‬ ‫بنزین روی قیمت تولید فوالد تاثیرگذار نخواهد بود‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬قاعدتا براس��اس اس��تدالل ها و تحلیل هایی‬ ‫که صورت می گیرد‪ ،‬کامال مش��هود اس��ت تاثیرپذیری‬ ‫بنزین و فوالد از هم بسیار کم و نامحسوس خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬بازار فوالد ایران بیش��تر صادراتی‬ ‫اس��ت؛ بنابرای��ن باید تمام تالش را ب��رای روی پا نگه‬ ‫داش��تن این صنعت و باز مان��دن کانال های صادراتی‬ ‫ان انج��ام دهیم تا جریان صادرات اس��تمرار داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫امار سازمان تجارت بین الملل امریکا نشان می دهد‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬ثمن رحیمی راد‪:‬‬ ‫چین از فهرست ‪ ۱۰‬صادرکننده بزرگ فوالد‬ ‫به امریکا خارج شد و ویتنام جای ان را گرفت‪.‬‬ ‫بی ش��ک تنش ه��ای برامده از جن��گ تجاری‬ ‫در دو س��ال اخیر در این اتف��اق بی تاثیر نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این حال امار و ارقام انجمن جهانی فوالد و‬ ‫سازمان تجارت بین الملل امریکا نشان می دهد‬ ‫این کشور همچنان بزرگ ترین واردکننده فوالد‬ ‫جه��ان و چهارمی��ن تولیدکننده ب��زرگ فوالد‬ ‫خام در دنیاس��ت و انچه در ان اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫بی ش��ک بر تجارت بین الملل ای��ن الیاژ اهن و‬ ‫سایر مواد معدنی مرتبط با ان بی تاثیر نیست‪.‬‬ ‫گفتنی است هرچند چین از گروه ‪ ۱۰‬کشور‬ ‫برت��ر صادرکننده فوالد به امریکا خارج ش��ده‪،‬‬ ‫ام��ا این به معنای پای��ان ورود فوالد از چین به‬ ‫امریکا نیس��ت و چین در سال گذشته میالدی‬ ‫پنجمی��ن صادرکننده برتر محصوالت طویل به‬ ‫امریکا بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬براس��اس داده ه��ای‬ ‫سازمان تجارت بین الملل امریکا‪ ،‬این کشور در‬ ‫جایگاه بزرگ تری��ن واردکننده فوالد جهان در‬ ‫سال گذش��ته (‪ ۲۰۱۸‬میالدی) ‪ ۳۰.۸‬میلیون‬ ‫تن فوالد وارد کرد‪ .‬این رقم در مقایسه با تولید‬ ‫فوالد امریکا در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪۱۱‬درصد‬ ‫افزایش داش��ت‪ .‬حجم تولید امریکا در ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی ‪ ۳۴.۵‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫همچنین در سال ‪ ۲۰۱۷‬واردات فوالد امریکا‬ ‫دربرگیرن��ده حدود ‪۹‬درصد از همه فوالدی بود‬ ‫چین دیگر صادرکننده برتر فوالد نیست‬ ‫که به ‪ ۱۹۵‬کش��ور جهان وارد شد و در همین‬ ‫ح��ال گفتنی اس��ت که حجم ف��والدی که در‬ ‫همین سال به امریکا وارد شد‪۲۵ ،‬درصد بیشتر‬ ‫از دومین واردکننده بزرگ فوالد جهان‪ ،‬کشور‬ ‫المان بود‪ .‬از نظر ارزش نیز فوالد ‪ ۱.۲‬درصد از‬ ‫کل اقالمی را که در سال گذشته به امریکا وارد‬ ‫شده بود‪ ،‬دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫گ��زارش تجارت بین المل��ل امریکا در ادامه‬ ‫حکایت از ان دارد که در سال گذشته میالدی‬ ‫این کشور از ‪ ۸۵‬کش��ور جهان فوالد وارد کرد‬ ‫و ‪ ۱۰‬کش��ور کان��ادا‪ ،‬مکزیک‪ ،‬برزی��ل‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ک��ره جنوبی‪ ،‬ژاپ��ن‪ ،‬تایوان و‬ ‫ویتنام بیش��ترین فوالد را در این سال به امریکا‬ ‫فروختند‪.‬‬ ‫حجم فوالد وارداتی از هر یک از این کشورها‬ ‫به امریکا در سال گذشته بیش از ‪۹۵۰‬هزار تن‬ ‫ب��ود و این کش��ورها ‪۷۷‬درص��د از کل فوالدی‬ ‫را ک��ه ب��ه امری��کا ص��ادر می ش��د‪ ،‬در اختیار‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫اسامی این کشورها در حالی عنوان می شود‬ ‫که تا سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی)‬ ‫چی��ن در این گروه ‪۱۰‬گان��ه می گنجید اما در‬ ‫سال گذش��ته از این فهرس��ت حذف و ویتنام‬ ‫جایگزین ان شد‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی کانادا ‪۱۹‬درصد‪،‬‬ ‫برزی��ل ‪۱۴‬درص��د‪ ،‬مکزی��ک ‪۱۱‬درص��د‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی ‪۸‬درصد‪ ،‬روسیه ‪۷‬درصد‪ ،‬ژاپن ‪۴‬درصد‪،‬‬ ‫الم��ان ‪۴‬درصد‪ ،‬ترکیه ‪۳‬درصد‪ ،‬ویتنام ‪۳‬درصد‬ ‫و تایوان ‪۳‬درصد از واردات فوالد به امریکا را در‬ ‫اختیار داش��تند‪ ،‬بر همین اساس میزان واردات‬ ‫فوالد از کانادا به امریکا ‪۵.۷‬میلیون تن‪ ،‬از برزیل‬ ‫‪ ۴.۲‬میلی��ون تن‪ ،‬از مکزیک ‪ ۳.۴‬میلیون تن‪ ،‬از‬ ‫ک��ره جنوبی ‪ ۲.۵‬میلیون تن و از روس��یه ‪۲.۳‬‬ ‫میلیون تن بود‪ .‬در همین حال گفتنی اس��ت‬ ‫که در سال گذشته (‪ ۲۰۱۸‬میالدی) در مقایسه‬ ‫با ‪ ۲۰۱۷‬میالدی حجم واردات فوالد از ‪ ۸‬کشور‬ ‫از ‪ ۱۰‬کشور نامبرده‪ ،‬کاهشی بوده است و تنها‬ ‫دو کش��ور ویتنام و مکزیک در سال ‪ ۲۰۱۸‬در‬ ‫مقایس��ه ب��ا ‪ ۲۰۱۷‬افزایش ص��ادرات فوالد به‬ ‫امریکا را تجربه کردند‪.‬‬ ‫میزان رشد صادرات فوالد از ویتنام به امریکا‬ ‫‪۴۵‬درص��د و از مکزیک ‪۹‬درصد بود‪ .‬در همین‬ ‫حال صادرات فوالد از ترکیه به امریکا ‪۴۷‬درصد‬ ‫کاهش داشت و همچنین صادرات فوالد از کره‬ ‫جنوبی ‪۲۶‬درصد‪ ،‬از ژاپن ‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬از روس��یه‬ ‫‪۱۸‬درصد‪ ،‬از تایوان ‪۱۵‬درصد‪ ،‬از برزیل ‪۱‬درصد‪،‬‬ ‫از الم��ان ‪۶‬درص��د و از کان��ادا ‪۱‬درصد کاهش‬ ‫یافته بود‪ .‬عالوه بر حجم‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۸‬ارزش‬ ‫واردات فوالد ‪ ۵‬مورد از این کشورها نیز نسبت‬ ‫به ‪ ۲۰۱۷‬کاهشی بوده است‪.‬‬ ‫در سال گذش��ته ارزش واردات فوالد امریکا‬ ‫مرگ ‪ ۱۵‬معدنچی در چین‬ ‫ب��ر اثر انفجار یک معدن در ش��هر «پینگ یائو» واقع در ش��مال‬ ‫اس��تان «شانشی» چین‪ ۱۵ ،‬معدنچی کشته و ‪ ۹‬نفر دیگر به شدت‬ ‫زخمی ش��دند‪ .‬خبرگزاری ش��ینهوا روز سه ش��نبه ‪ ۱۹‬اکتبر (‪۲۸‬‬ ‫اکتب��ر) گ��زارش کرد این حادثه عصر روز دوش��نبه و بر اثر انفجار‬ ‫کپسول گاز در این معدن زغال سنگ رخ داده است‪.‬‬ ‫این گ��زارش می افزاید‪ :‬هن��گام انفجار ‪ ۳۵‬معدنچ��ی در معدن‬ ‫مش��غول کار بودن��د که ‪ ۱۱‬نفر انها س��الم هس��تند‪ .‬چین دومین‬ ‫تولید کننده زغال سنگ در جهان است و حوادث زیادی را در چند‬ ‫سال گذشته در معادن خود تجربه کرده است‪ .‬سال گذشته نیز بر‬ ‫اثر انفجار یک معدن در اس��تان شاندونگ واقع در شرق چین‪۲۱ ،‬‬ ‫معدنچی جان خود را از دس��ت دادند سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪۱۳۹۵‬‬ ‫خورش��یدی) نیز ‪ ۶۰‬نفر بر اثر انفجار معدن در هیلونگ جیانگ در‬ ‫شمال شرق این کشور جان باختند‪.‬‬ ‫پایین بودن ضریب ایمن��ی در معادن چین که به طور معمول از‬ ‫س��وی کارفرمایان نادیده گرفته می شود‪ ،‬باعث شده این کشور به‬ ‫داشتن خطرناک ترین معادن جهان مشهور باشد‪.‬‬ ‫براساس امار‪ ،‬درحال حاضر ‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬معدن زغال سنگ در‬ ‫چین فعالیت دارند‪.‬‬ ‫از ویتن��ام ‪۵۹‬درصد‪ ،‬از مکزی��ک ‪۲۰‬درصد‪ ،‬از‬ ‫کان��ادا ‪۸‬درص��د‪ ،‬از برزیل ‪۶‬درص��د و از المان‬ ‫نیز ‪۶‬درصد رش��د داش��ت‪ ،‬در حالی که ارزش‬ ‫واردات ف��والد این کش��ور از ترکیه ‪۳۵‬درصد‪،‬‬ ‫از ک��ره جنوب��ی ‪۱۵‬درصد‪ ،‬از تای��وان ‪۸‬درصد‪،‬‬ ‫از روس��یه ‪۲‬درص��د و از ژاپ��ن ‪۰.۱‬درصد افت‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش همچنین می افزاید‪ :‬در س��ال‬ ‫گذش��ته امریکا بیش��ترین واردات محصوالت‬ ‫تخ��ت را از کانادا‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬مکزیک‪ ،‬ویتنام‬ ‫و المان داش��ت‪ .‬این کشور همچنین بیشترین‬ ‫محص��والت طویل را از کان��ادا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬مکزیک‪،‬‬ ‫ترکیه و چین وارد کرد‪.‬‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬کانادا‪ ،‬مکزیک‪ ،‬تایوان و روس��یه‬ ‫مب��دا بیش��ترین لوله ه��ای فوالدی ب��ه امریکا‬ ‫و برزی��ل‪ ،‬روس��یه‪ ،‬مکزی��ک‪ ،‬رومان��ی و ژاپن‬ ‫مبدا محص��والت نیمه تمام ف��والدی به امریکا‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫امریکا همچنین در س��ال گذش��ته بیشترین‬ ‫فوالد زنگ نزن را کش��ورهای تایوان‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬مکزیک و فرانسه وارد کرد‪.‬‬ ‫در همین حال گفتنی است براساس داده های‬ ‫انجمن جهانی فوالد‪ ،‬امریکا در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی همچنان رتب��ه چهارمین تولیدکننده‬ ‫بزرگ ف��والد خام جهان را ب��ه خود اختصاص‬ ‫داده بود‪ .‬حجم تولید این کش��ور ‪۸۶.۷‬میلیون‬ ‫ت��ن ب��ود‪ ،‬در حال��ی ک��ه در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫می�لادی ‪ ۸۱.۶‬میلی��ون تن فوالد خ��ام تولید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1410‬‬ ‫پیاپی ‪2728‬‬ ‫سرمایه گذاری چین‬ ‫در طرح های زودبازده‬ ‫ایران‬ ‫گردهمایی صنف خشکبار‬ ‫زیر سقف نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران‬ ‫شرکت های‬ ‫حمل ونقل بین المللی‬ ‫گرفتار در مشکالت گمرکی‬ ‫تکرار‬ ‫یک رفتار‬ ‫غیرمنصفانه‬ ‫مردم خواستار ادامه روند نظارت ها‬ ‫از ‪ ۲۴‬اب��ان نرخ ه��ر لیتر بنزین س��همیه ای ‪۱۵۰۰‬‬ ‫توم��ان و نرخ هر لیتر بنزی��ن ازاد ‪ ۳۰۰۰‬تومان تعیین‬ ‫ش��د و پس از ان نگرانی های��ی در اذهان عمومی ایجاد‬ ‫ش��د که با این اصالح قیمت��ی‪ ،‬دیگر قیمت ها در کاالها‬ ‫و خدم��ات نیز ب��ا افزایش نرخ روبه رو خواهند ش��د‪ .‬اما‬ ‫از همان س��اعت اولیه مس��ئوالن اعالم کردند عالوه بر‬ ‫لغو مصوبه های پیش��ین افزای��ش قیمت‪ ،‬نظارت و رصد‬ ‫بازار تشدید خواهد ش��د و با هرگونه افزایش نرخ بدون‬ ‫مماشات برخورد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬عباس قبادی‪ ،‬مع��اون امور بازرگانی‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به تازگ��ی در بازدید از‬ ‫فروش��گاه ش��هروند میدان ارژانتین‪ ،‬ضم��ن صحبت با‬ ‫مدیران و فروش��ندگان با مردم و ش��هروندانی که برای‬ ‫خری��د امده بودن��د نیز درباره تامین کااله��ا و نرخ انها‬ ‫به گفت وگو پرداخ��ت که عموم مردم رضایت خود را از‬ ‫تامین کاالها و ثبات قیمت ها اعالم داشت ه و از مسئوالن‬ ‫خواستند تا نظارت ها را همچنان ادامه دهند‪.‬‬ ‫می کند و موارد تخلفات گزارش ش��ده همچون روزهای‬ ‫گذش��ته بوده است‪ .‬در گشت مش��ترک دو روز گذشته‬ ‫نیز ش��اهد روند کاهش��ی در نرخ مواد پروتئینی بودیم؛‬ ‫به طوری که نرخ هر کیلو گوش��ت قرمز نس��بت به هفته‬ ‫گذشته حدود ‪ ۱۵۰۰‬تومان کاهش داشته و گوشت مرغ‬ ‫نی��ز در میدان بهمن به ن��رخ ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان که‬ ‫زیر نرخ مصوب است‪ ،‬عرضه می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه بدون وقفه کاالها‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هرگونه افزایش نرخ ممنوع است‬ ‫عباس تابش‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬در‬ ‫بخش��نامه برای تحقق دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر اینکه در راستای اصالح نرخ بنزین‪ ،‬هرگونه‬ ‫افزایش نرخ کاال و خدمات ممنوع است‪ ،‬شیوه نامه ای برای اجرا به همه انجمن ها‪ ،‬اتحادیه ها‪ ،‬شرکت های تولیدی‬ ‫الستیک و شرکت های پاالیش و پخش فراورده های نفتی ابالغ کرد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬در این بخشنام ه امده است‪:‬‬ ‫در راس��تای ابالغ مصوبه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اصالح نرخ بنزین و نیز در راستای هم افزایی‬ ‫و استفاده از ظرفیت های انجمن ها‪ ،‬اتحادیه ها و شرکت ها درجلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و به دنبال ان‬ ‫اجحاف در حق مصرف کنندگان ضروری اس��ت ضمن رصد و پایش مس��تمر بازار موضوع در اسرع وقت به تمامی‬ ‫واحدهای زیر پوشش اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫کاال و خدمات را از دیگر اهداف این طرح برشمرد‪.‬‬ ‫تابش وضعیت ذخایر کاالیی را مناس��ب ارزیابی کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬در ش��رایط کنونی به تمام��ی واردکنندگان و‬ ‫شرکت های تولیدی و توزیعی و واحدهای صنفی خرد و‬ ‫کالن توصیه می شود که عرضه بدون وقفه کاالهای خود‬ ‫را ب��ا نگاه تنظیم بازار‪ ،‬مدیریت کنند؛ چراکه در صورت‬ ‫دپو و نگهداری و اعالم نش��دن موجودی کاالهای خود‬ ‫به ویژه کاالهای اساسی‪ ،‬در انبار و سردخانه ها‪ ،‬عمل ان‬ ‫واحد مصداق ارت��کاب‪ ،‬اختفاء و امتناع از عرضه کاال به‬ ‫قصد گرانفروش��ی محس��وب ش��ده و اگر شرایط تخلف‬ ‫احتکار نیز محرز شود به عنوان محتکر شناخته شده و با‬ ‫اشد مجازات با متخلف برخورد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت ‪ ۲۴‬ساعته سامانه ‪۱۲۴‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت تس��ریع در‬ ‫رس��یدگی به پرونده متخلف��ان را از دیگ��ر اهداف این‬ ‫طرح دانس��ت و عنوان کرد‪ :‬بر پایه این طرح با همکاری‬ ‫س��ازمان تعزیرات حکومتی (ش��عب ویژه س��یار) برای‬ ‫تس��ریع در رس��یدگی خ��ارج از نوبت و با تعیین اش��د‬ ‫ت درباره متخلفان و محتک��ران در محل ارتکاب‬ ‫مج��ازا ‬ ‫تخلف اعمال قانون می شود‪.‬‬ ‫تابش با یاداوری اینکه س��امانه ‪ ۱۲۴‬شبانه روز اماده‬ ‫دریافت گزارش��ات و ش��کایات مردمی اس��ت‪ ،‬از مردم‬ ‫سراس��ر کش��ور تقاضا کرد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه کاالهای‬ ‫ض��روری به میزان الزم وجود دارد در صورت مش��اهده‬ ‫گرانفروش��ی یا احت��کار کاال با س��امانه ارتباطی ‪۱۲۴‬و‬ ‫س��تادهای خبری سازمان صنعت و معدن سراسر کشور‬ ‫تماس گرفته و بازرسان را در راستای مبارزه با متخلفان‬ ‫یاری کنند‪.‬‬ ‫وی ضمن اش��اره به تاکیدات وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و تصمیم��ات متخ��ذه کارگروه تنظی��م بازار‪،‬‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬به منظور رفع التهاب تصنعی و ارام سازی‬ ‫فضای بازار در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و نیل به اه��داف کالن اقتصادی‪ ،‬وضعیت بازار از حیث‬ ‫استمرار عرضه کاال متناسب با نیاز بازار مصرف تا اطالع‬ ‫ثان��وی به دقت و مس��تمر رصد و پای��ش و وفق قانون‬ ‫اقدام های پیش��گیرانه موثر و بازدارن��ده درباره تخلفات‬ ‫احتمالی اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رسیدگی خارج از نوبت‬ ‫برهمین اس��اس‪ ،‬معاون نظارت و بازرس��ی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران از دو برابر شدن‬ ‫نظارت ه��ا بر ب��ازار و کاهش نرخ محص��والت پروتئینی‬ ‫خب��ر داد‪ .‬عزیزاهلل افضلی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه به دنبال اصالح نرخ بنزین‪ ،‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان تهران مکلف شده گشت های بازرسی‬ ‫را تش��دید کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مقرر شده سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با همکاری س��ازمان تعزیرات حکومتی‪،‬‬ ‫پلیس امنیت اقتصادی‪ ،‬بازرس��ی ات��اق اصناف تهران و‬ ‫نهادهای مرتبط دیگر از واحدهای صنفی بازرسی کند‪.‬‬ ‫وی از بازرس��ی ‪ ۳۲۷۸‬واحد از روز ش��نبه تا دوشنبه‬ ‫گذش��ته خبر داد و گفت‪ :‬در این بازرسی ها ‪ ۴۱۲‬پرونده‬ ‫برای اصناف متخلف تشکیل شده که مهم ترین تخلفات‬ ‫ش��امل گران فروشی‪ ،‬عدم درج نرخ و عدم صدور فاکتور‬ ‫بوده است‪ .‬همچنین براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار‬ ‫استان تهران‪ ،‬مقرر شده این گونه پرونده ها خارج از نوبت‬ ‫مورد رس��یدگی ش��ود‪ .‬معاون نظارت و بازرسی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران براورد ارزش ریالی‬ ‫پرونده تخلفات استان تهران در روزهای شنبه‪ ،‬یکشنبه‬ ‫و دوش��نبه را ‪۸‬میلی��ارد و ‪ ۳۷‬ه��زار و ‪ ۴۰۸‬ریال اعالم‬ ‫کرد‪ .‬به گفته افضلی در مقایس��ه با امار ماه های گذشته‪،‬‬ ‫تغییرات محسوسی در نرخ کاالها دیده نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باوجود دو برابر ش��دن بازرسی ها و استفاده‬ ‫از ظرفیت های بخش بازرس��ی برای رصد تغییرات بازار‬ ‫و برخورد با س��ودجویان‪ ،‬هیچ رون��د افزایش قیمتی در‬ ‫بازار مشاهده نشده است‪ .‬بازار سیر معمولی خود را طی‬ ‫سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تشدید رصد‬ ‫بازار در قالب گروه های نظارت و بازرس��ی اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همراه با س��ازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری‬ ‫س��ازمان حمایت و بازرس��ان اتاق های اصناف سراس��ر‬ ‫کشور گشت های مشترک را تقویت کردیم‪.‬‬ ‫مجتب��ی صفایی در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر به طور ویژه در ش��رایط عادی فقط در ساعات اداری‬ ‫بازرسی ها را داشتیم اما درحال حاضر نوبت بندی کردیم‬ ‫و از ‪۷‬صب��ح ت��ا ‪۱۰‬ش��ب گروه ها به ص��ورت واحدهای‬ ‫کشیک مستقر هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بیش��تر نظارت ها نی��ز هدفمند بر‬ ‫واحدهایی است که تاثیرپذیر از افزایش نرخ نرخ بنزین‬ ‫هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سرعت رسیدگی را افزایش دادیم تا‬ ‫در روزهای اولیه که هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده‪ ،‬عده ای‬ ‫از این شرایط سوءاستفاده نکنند و قیمت ها را به صورت‬ ‫کاذب افزایش دهند‪.‬‬ ‫س��خنگوی ات��اق اصناف ای��ران ب��ا تاکی��د براینکه‬ ‫خوش��بختانه نگرانی درب��اره تامین و توزیع نداش��ته و‬ ‫نداریم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬همزمان از نیروه��ای اتحادیه های‬ ‫صنفی و کمیس��یون های بازرس��ی هم به��ره می بریم و‬ ‫واحدهای بازرس��ی به طور نظارتی و بازرسی مستمر در‬ ‫حال فعالیت هس��تند‪ .‬تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده و‬ ‫همان رویه قبلی طی شده است‪.‬‬ ‫به گفته صفایی‪ ،‬احتکاری را به طور محسوس نداشتیم‬ ‫مگر به طور موردی که ناش��ی از اصالح نرخ بنزین نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اعالم کردیم باید مصوبه قانونی هرگونه افزایش‬ ‫قیمت‪ ،‬در اختیار باش��د و به سازمان و نهاد موثر از نظر‬ ‫کمیس��یون نظارت بر واحدهای صنفی ابالغ شده است‬ ‫که تا اطالع ثانوی حق افزایش نرخ را ندارند حتی اگر از‬ ‫گذشته مصوبه ای بوده است اما ابالغ نشده هم تا اطالع‬ ‫ثانوی باید از ابالغ ان خودداری کنند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ممکن اس��ت که این موضوع در برخی‬ ‫واحدها و صنوف و رس��ته های صنفی تاثیر خود را نشان‬ ‫دهد و این امری اجتناب ناپذیر اس��ت که در این شرایط‬ ‫باید به طور کارشناسی ورود پیدا کنیم‪ .‬البته هنوز به این‬ ‫جمع بندی نرس��یده ایم که در س��اختار ان تاثیر مثبتی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه با توجه‬ ‫ب��ه تاکید مقامات عالی رتبه کش��وری نظارت ها هر روز‬ ‫ام��ار رصد ب��ازار را اعالم می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬روز دوش��نبه‬ ‫امارها به بیش��ترین میزان رس��یده بود به نحوی که از‬ ‫‪ ۱۲‬هزار بازرسی از واحدهای صنفی سراسر کشور ‪۶۵۰‬‬ ‫پرونده تخلف تشکیل شده بود که به تعزیرات حکومتی‬ ‫ارجاع شد‪ .‬بیشتر این پرونده ها نیز در قالب صادر نکردن‬ ‫فاکتور و درج نشدن نرخ بود و گران فروشی در ان بسیار‬ ‫کمتر بوده است‪.‬‬ ‫به گفته صفایی‪ ،‬بدون تعارف هرجایی که احس��اس‬ ‫شود واحد صنفی مجموعه ای قصد سوء استفاده از فضای‬ ‫ایجاد شده را دارد با ان برخورد و اشد مجازات درج شده‬ ‫در قان��ون نظ��ام صنفی ب��رای ان واح��د صنفی لحاظ‬ ‫می شود‪ .‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬این تشدید بازرسی ها‬ ‫و رصد بازار تا زمانی که ضرورت ان از س��مت نهاد های‬ ‫نظارتی احساس ش��ود‪ ،‬ادامه پیدا خواهد کرد که البته‬ ‫هیچ زمان تعطیل نمی ش��ود و فقط ش��اید از شدت ان‬ ‫کاس��ته شود که البته به فراخور شرایط سیاستگذاری و‬ ‫اجرا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫روز دوشنبه‬ ‫امارها به‬ ‫بیشترین میزان‬ ‫رسیده بود به‬ ‫نحوی که از ‪۱۲‬‬ ‫هزار بازرسی از‬ ‫واحدهای صنفی‬ ‫سراسر کشور‬ ‫‪ ۶۵۰‬پرونده‬ ‫تخلف تشکیل‬ ‫شده بود که‬ ‫به تعزیرات‬ ‫حکومتی ارجاع‬ ‫شد‪ .‬بیشتر‬ ‫این پرونده ها‬ ‫نیز در قالب‬ ‫صادر نکردن‬ ‫فاکتور و درج‬ ‫نشدن نرخ بود‬ ‫و گران فروشی‬ ‫در ان بسیار‬ ‫کمتر بوده است‬ ‫سهم ‪ ۸‬درصدی صادرات صنایع غذایی‬ ‫از کل صادرات غیرنفتی‬ ‫سرپرس��ت معاونت ام��ور صنای��ع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با اش��اره به تکمی��ل زنجیره ارزش‬ ‫در صنایع غذایی از س��هم حدود ‪۸‬درصدی صادرات‬ ‫ای��ن صنایع از ارزش کل صادرات غیرنفتی در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬خبر داد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی‬ ‫در نشس��ت در نشس��ت مش��ترک با اعضای انجمن‬ ‫صنایع تولید و صادرکنندگان کنس��انتره و اب میوه‪،‬‬ ‫تامی��ن امنی��ت غذایی کش��ور را یک��ی از مهم ترین‬ ‫برنامه ه��ای کش��ور عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬در صنایع‬ ‫غذای��ی تولیدکنندگان با تکمی��ل زنجیره ارزش در‬ ‫برخی بخش های مهم کمک موثری به تامین امنیت‬ ‫غذایی در کشور کرده اند و به نوعی در فرایند تولید و‬ ‫عرضه به موقع محصول به مردم پیشگام بوده اند‪ .‬وی‬ ‫خودکفای��ی در بخش محصوالت باغی را مورد تاکید‬ ‫ق��رار داد و تصریح کرد‪ :‬در بخش باغی خوش��بختانه‬ ‫زنجیره ارزش تکمیل شده و شاهد توسعه این صنعت‬ ‫در بخش تولید اشامیدنی و کنسانتره هستیم‪ .‬بیشتر‬ ‫صنایع این بخش مجهز به فناوری روز جهان هستند‪.‬‬ ‫صادقی نیارک��ی با تاکی��د برل��زوم برنامه ریزی برای‬ ‫توسعه صادرات در صنایع غذایی افزود‪ :‬شرایط کنونی‬ ‫فرص��ت خوبی ب��رای صنعتگران ای��ن بخش فراهم‬ ‫اورده که درصدد افزایش صادرات باش��ند‪ .‬سرپرست‬ ‫معاونت ام��ور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از انجمن ه��ای تخصصی خواس��ت برنامه راهبردی‬ ‫جامع��ی در صنعت اش��امیدنی و کنس��انتره تدوین‬ ‫کنند که در بازه زمانی دو س��ال اینده سیاس��ت های‬ ‫کالن این بخش با نگاه راهبردی به توس��عه صادرات‬ ‫مش��خص باشد‪ .‬وی همچنین پیشنهاد طراحی مدل‬ ‫توس��عه ای برای کش��ت محصوالت باغی را مطرح و‬ ‫گفت‪ :‬س��اماندهی وضعیت کاش��ت محصوالت باغی‬ ‫متناسب و نحوه عرضه به صنایع باید از سوی تشکل ها‬ ‫به طور هدفمند مورد پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫موضوع افزایش نرخ س��وخت و دستور افزایش‬ ‫نیافت��ن ن��رخ کاال ب��ه تولیدکنن��دگان موضوع‬ ‫جدی��دی نیس��ت‪ .‬زمانی که در دولت گذش��ته‪،‬‬ ‫مس��ئله هدفمن��دی یارانه ها به می��ان امد‪ ،‬نرخ‬ ‫س��وخت افزای��ش یاف��ت و تولیدکنن��دگان و‬ ‫تش��کل ها نامه هایی را از مراج��ع دولتی دریافت‬ ‫کردن��د که به هیچ عنوان اجازه تغییر نرخ ندارند‬ ‫و هر نوع تخطی از این دس��تور‪ ،‬برخوردها و بگیر‬ ‫و ببنده��ای مربوط به خود را داش��ت‪ .‬به مدت ‪۶‬‬ ‫م��اه هیچ تولیدکننده ای در ان زمان اجازه تغییر‬ ‫نرخ را نداش��ت درحالیکه تولیدکنندگان به ویژه‬ ‫در صنایع تبدیلی‪ ،‬تا شهریور ان سال‪ ،‬نهاده های‬ ‫تولید را با توجه به روند تورم و واقعیت های اقتصاد‬ ‫تهی��ه کرده بودند‪ .‬در واقع تولیدکنندگان پس از‬ ‫اج��رای قانون هدفمندی یارانه ها‪ ،‬به مدت ‪۱۰‬ماه‬ ‫کاالیی را که هزینه نهاده های تولید‪ ،‬بس��ته بندی‬ ‫و لجستیک ان را به نرخ روز پرداخت کرده بودند‪،‬‬ ‫با نرخ س��ال گذش��ته عرضه می کردند‪ .‬زمانی که‬ ‫به ای��ن روند اعتراض کردی��م‪ ،‬دولت وقت اعالم‬ ‫ک��رد که از محل درامدهای ناش��ی از هدفمندی‬ ‫یارانه ه��ا ب��ه تولیدکنندگان کم��ک خواهدکرد‬ ‫و ای��ن در قان��ون امده اس��ت ام��ا در عمل‪ ،‬این‬ ‫بخ��ش از قانون هرگ��ز به اج��را در نیامد‪ .‬در ان‬ ‫زمان پس از گذش��ت ‪ 10‬ماه‪ ،‬با تالش تش��کل ها‬ ‫اصالحات��ی جزیی و مح��دود در نرخ کاالها ایجاد‬ ‫ش��د اما این هم نتوانس��ت هزینه ه��ای تحمیل‬ ‫ش��ده ب��ه تولیدکنندگان را جب��ران کند‪ .‬دراغاز‬ ‫هفته جاری هم با افزایش نرخ بنزین‪ ،‬مس��ئوالن‬ ‫دولت��ی از افزایش نیافتن نرخ انواع کاال گفته اند و‬ ‫اینکه تولیدکنن��دگان حق افزایش نرخ را ندارند‪.‬‬ ‫مسئوالن شاید از تالش برای جبران هزینه ناشی‬ ‫از ای��ن تصمیم به تولیدکنندگان بگویند اما نباید‬ ‫فراموش کرد‪ ،‬زمانی که حمایت از تولید در قانون‬ ‫ام��د بود‪ ،‬خبری از ما نگرفتند چه برس��د به االن‬ ‫ک��ه تنها از این حمایت ح��رف می زنند‪ .‬به عنوان‬ ‫تولیدکنن��ده با سروس��امان گرفت��ن قیمت ها نه‬ ‫تنه��ا درباره انرژی بلکه در م��ورد دیگر بخش ها‪،‬‬ ‫باره��ا و بارها موافقت خود را اعالم کردیم چراکه‬ ‫به بهره وری و رقابت بیش��تر منجر می شود‪ .‬همه‬ ‫دالی��ل دول��ت را در این زمینه درک کرده و با ان‬ ‫همراهی می کنیم اما هر زمان قرار اس��ت اتفاقی‬ ‫درب��اره اص�لاح قیمت ها بیفت��د‪ ،‬هزینه های ان‬ ‫منحص��را و ج��دای از دیگر بخش ه��ای اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬باید توس��ط تولیدکنندگان پرداخت شود‪.‬‬ ‫زمان��ی که قرار اس��ت چنی��ن تصمیماتی اعمال‬ ‫ش��ود‪ ،‬مس��ئولیت ان با دولت اس��ت و موفقیت‬ ‫ان به نام دولت نوش��ته می ش��ود اما هزینه ان را‬ ‫باید تولیدکننده در بخش خصوصی بپردازد‪ .‬این‬ ‫رفتار‪ ،‬منصفانه نیست‪.‬‬ ‫رسوب ‪ ۲۰۰‬کانتینر‬ ‫محصوالت ارایشی‬ ‫بهداشتی در گمرکات‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران اعالم کرد‪ :‬از س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۲۰۰‬کانتینر‬ ‫محصوالت ارایشی و بهداشتی در گمرکات کشور‬ ‫رسوب کرده و بخش زیادی از ان به دلیل شرایط اب‬ ‫و هوایی اسیب دیده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمود‬ ‫نجفی عرب در هشتمین نشست هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کسب وکار ارایشی‪،‬‬ ‫بهداش��تی اظهارکرد‪ :‬پس از تغیی��ر مقررات ارزی‬ ‫و تقس��یم بندی کااله��ا در ردی��ف تعرفه ه��ای‬ ‫گوناگون از اواس��ط س��ال ‪ ،۹۷‬این کس��ب وکارها‬ ‫دچار مش��کالتی ش��دند ک��ه تاکنون حل نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در اردیبهشت امسال وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بخش��نامه ای ابالغ کرده و‬ ‫محصوالت ارایشی و بهداشتی را در ردیف تعرفه ‪۴‬‬ ‫قرار داد‪ ،‬هرچند اعالم شد این بخشنامه عطف به ما‬ ‫س��بق نمی شود‪ .‬رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت‬ ‫اتاق بازرگانی تهران با اشاره به رسوب ‪ ۲۰۰‬کانتینر‬ ‫محصوالت ارایشی و بهداشتی در گمرکات کشور‬ ‫ادامه داد‪ :‬این کاالها همگی ثبت س��فارش ش��ده و‬ ‫پروانه بهداشتی نیز دریافت کرده اند‪ .‬ستاد مبارزه با‬ ‫قاچاق و همچنین وزارت بهداشت از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت درخواست کرده اند برای جلوگیری‬ ‫از اسیب قاچاق‪ ،‬این کاالها هرچه سریع تر ترخیص‬ ‫شوند‪ .‬نجفی عرب اعالم کرد‪ ۲۵۰ :‬شرکت در حوزه‬ ‫ارایشی و بهداشتی مشغول فعالیت هستند‪ ،‬با این‬ ‫اتفاق حدود ‪۳۰‬ه��زار نفر در این حوزه کاری بیکار‬ ‫شدند و شرکت هایش��ان در حال ورشکست شدن‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان در بیان اهداف این ط��رح گفت‪ :‬طرح‬ ‫تش��دید نظارت و بازرس��ی ویژه برخورد با محتکران با‬ ‫هم��کاری س��ازمان تعزی��رات حکومتی‪ ،‬س��ازمان های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مجامع ام��ور صنفی و نیروی‬ ‫انتظامی در سراس��ر کش��ور اجرا و درباره گرانفروشان و‬ ‫متخلفان اقتصادی اعمال قانون خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته تابش؛ نظ��ارت بر روند عرضه کاالهای مهم و‬ ‫اساس��ی از قبیل مواد پتروش��یمی‪ ،‬انواع مواد شوینده و‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬انواع مواد غذایی‪ ،‬محصوالت و فراورده های‬ ‫پروتئین��ی و لبن��ی و‪ ...‬از مهم تری��ن اه��داف این طرح‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫عضو کارگروه س��تاد تنظی��م بازار‪ ،‬نظ��ارت بر مراکز‬ ‫نگهداری کاال (س��ردخانه ها‪ ،‬بنادر‪ ،‬انبارها) و بررس��ی‬ ‫می��زان موجودی‪ ،‬نظارت بر رعایت نصب برچس��ب نرخ‬ ‫و ص��دور فاکتور و رعایت ضرایب س��ود مجاز در مقاطع‬ ‫عمده و خرده فروشی توسط مبادی صنفی عرضه کننده‬ ‫حسن فروزان فرد‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران‬ ‫‹ ‹بازرسی های ‪۱۵‬ساعته‬ ‫‹ ‹احتمال بروز تخلفات دور از ذهن نیست‬ ‫همچنین رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان از اغاز اجرای برنامه های گس��ترده برای‬ ‫تش��دید اقدام های نظارتی وی��ژه‪ ،‬برخورد با محتکران و‬ ‫گرانفروش��ان در سراس��ر کش��ور خبر داد‪ .‬عباس تابش‬ ‫با اش��اره به اجرایی ش��دن سیاس��ت اصالح نرخ بنزین‬ ‫تاکید کرد‪ :‬از انجایی که به واس��طه ج��و روانی جامعه‪،‬‬ ‫احتمال بروز برخی تخلفات مانند گرانفروش��ی یا امتناع‬ ‫از عرضه کاال با هدف بازارسازی کاذب و مدیریت جریان‬ ‫عرضه و در نهایت افزایش نامتعارف نرخ ازس��وی برخی‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬توزیع کنندگان ی��ا تامین کنندگان کاال‬ ‫دور از ذه��ن نیس��ت؛ بنابرای��ن طرح تش��دید اقدامات‬ ‫نظارتی و کنترل��ی در بازار کاال و برخورد با محتکران و‬ ‫گرانفروشان در سراسر کشور در دستور کار این سازمان‬ ‫و س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان در اجرای این ط��رح‪ ،‬با بهره گیری از‬ ‫توان بازرس��ان س��ازمان های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان‪ ،‬س��ازمان‬ ‫حمل ونق��ل و پایانه ها و ناظران افتخ��اری و با همراهی‬ ‫تیم های مشترک متشکل از نمایندگان سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی و اتاق اصناف اس��تان ها و دیگر س��ازمان های‬ ‫مرتبط در سراس��ر کشور در راستای هم افزایی و حصول‬ ‫نتایج مطلوب در قالب گش��ت های مش��ترک‪ ،‬به منظور‬ ‫کنترل و رصد بازار‪ ،‬نظارت خود را بیش از پیش افزایش‬ ‫خواهد داد و با تمام کس��انی که از عرضه کاال خودداری‬ ‫کرده ی��ا محصوالت خود را به بهانه ه��ای واهی احتکار‬ ‫کنند‪ ،‬به شدت برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رصد و کنترل بازار و واحدهای صنفی دوبرابر شده است‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1410‬‬ ‫پیاپی ‪2728‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫در هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تکلیف تاجران جامانده‬ ‫از تخفیف های اوراسیا‬ ‫به روایت زادبوم‬ ‫سرمایه گذاری چین در طرح های زودبازده ایران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئی��س س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‬ ‫ب��ه تم��ام تاجران��ی ک��ه نتوانس��ته اند از‬ ‫تخفیف ه��ای توافقنام��ه اوراس��یا بهره مند‬ ‫ش��وند‪ ،‬اطمینان خاط��ر داد هزینه اضافی‬ ‫پرداخ��ت ش��ده ب��ه انه��ا بازگش��ت داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون بازرگانی وزیر جهادکش��اورزی در‬ ‫نشس��ت هیات نماین��دگان ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران اعالم کرد ک��ه درباره تخفیف های ‪5‬‬ ‫کش��ور طرف قرارداد اوراس��یا مباحث ضد‬ ‫و نقیضی ش��نیده می ش��ود‪ ،‬چنانچه برخی‬ ‫صادرکنندگان مدعی هستند باوجود اعمال‬ ‫ش��دن تخفیف های��ی از طرف ای��ران‪ ،‬این‬ ‫کش��ورها هنوز تخفیف های مق��رر را اعمال‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬حمی��د زادب��وم‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران ضمن ابراز‬ ‫تعجب از ای��ن موضوع به ایرنا گفت‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت برخی تاجران اط�لاع دقیقی از این‬ ‫توافقنامه ک��ه مدت زمان کوتاهی از اجرای‬ ‫ان می گذرد‪ ،‬نداشته باشند‪.‬‬ ‫تاج��ران باید گواهی مبدا اوراس��یا تهیه‬ ‫کنن��د‪ ،‬ام��ا ممک��ن اس��ت برخ��ی از انها‬ ‫همچنان با فرم های قبلی مش��غول فعالیت‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬وقتی کاالهای مش��مول‬ ‫تعرفه به گمرکات کشورها می رسد‪ ،‬انها فرم‬ ‫گواهی مبدا اوراسیا را درخواست می کنند و‬ ‫طبیعی است اگر تاجر این فرم مخصوص را‬ ‫نداشته باش��د‪ ،‬نمی تواند از تخفیف گمرکی‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫تاکید ب��ر اینکه این موضوع ج��ای نگرانی‬ ‫ب��رای تاجران ن��دارد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫یک بند از موافقتنامه اوراس��یا‪ ،‬اگر تاجری‬ ‫موفق به اس��تفاده از تخفیف های معین در‬ ‫ای��ن توافقنامه نش��ود‪ ،‬بع��دا می تواند مبلغ‬ ‫گمرک��ی اضافه پرداخت ش��ده را مطالبه و‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه زادب��وم‪ ،‬تاج��ران بای��د برای‬ ‫استفاده از تخفیف های اوراسیا مدارک خود‬ ‫را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫جریان تجارت کاالها‬ ‫ضعیف می ماند‬ ‫س��ازمان جهانی تجارت (‪ )WTO‬اعالم‬ ‫ک��رد روند تج��ارت کااله��ا در جهان در ‪۳‬‬ ‫ماه چهارم امس��ال میالدی به دلیل تشدید‬ ‫تنش ه��ا و رش��د تعرفه ه��ا در بخش ه��ای‬ ‫کلیدی‪ ،‬همچنان ضعیف می ماند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سازمان جهانی تجارت‬ ‫که مقر ان در ژنو اس��ت و ب��ه میانجیگری‬ ‫در مناقش��ات تج��اری می��ان کش��ورهای‬ ‫می پردازد‪ ،‬ش��اخص تجارت اصلی خود که‬ ‫روند تح��والت بازرگانی در ماه های اینده را‬ ‫نشان می دهد منتشر کرد‪.‬‬ ‫ش��اخص تج��ارت کااله��ای ‪ WTO‬در‬ ‫ش��هریور ‪ ۹۶.۶‬واح��د در مقایس��ه با ‪۹۵.۷‬‬ ‫واحد در ژوئن بود‪.‬‬ ‫رقم ‪ ۱۰۰‬رش��د در ط��ول ‪ 3‬ماهه بعدی‬ ‫مطاب��ق با روند رش��د میان مدت را نش��ان‬ ‫می دهد در حالی که رقم باالی ‪ ۱۰۰‬نش��ان‬ ‫دهنده روند رش��د باالتر و رقم پایین ‪۱۰۰‬‬ ‫نشان دهنده روند رشد پایین تر است‪.‬‬ ‫س��ازمان جهان��ی تج��ارت م��اه میالدی‬ ‫گذشته با اشاره با تنش های تجاری فزاینده‬ ‫و ابهام��ات مربوط به برکس��یت‪ ،‬پیش بینی‬ ‫خود از نرخ رش��د تجارت جهانی در امسال‬ ‫میالدی را کاه��ش داد و به پایین ترین حد‬ ‫در یک دهه گذشته رساند‪.‬‬ ‫طبق پیش بینی این نه��اد جهانی‪ ،‬حجم‬ ‫تجارت کاال امسال ‪ ۱.۲‬درصد و سال اینده‬ ‫‪ ۲.۷‬درصد رشد خواهد کرد که کمتر از نرخ‬ ‫رشد س��ه درصد در س��ال گذشته میالدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش بلومب��رگ‪ ،‬س��ازمان‬ ‫جهانی تجارت اعالم کرد ش��اخص های بار‬ ‫هوای��ی بین المللی‪ ،‬قطع��ات الکترونیکی و‬ ‫مواد خام همگی در پایین روند رش��د نزول‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اکبر مهرفرد‬ ‫هش��تمین نشس��ت هی��ات نماین��دگان ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران ب��ا مح��ور همکاری ه��ای ایران و‬ ‫چین روز گذش��ته در ات��اق بازرگانی ته��ران برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪،‬رییس ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی تهران با اش��اره به س��فر هیات‬ ‫بازرگانی ایران به چین اعالم کرد‪ :‬در این س��فر‪ ،‬اتاق‬ ‫بین المللی چین که ‪ ۵۰۰‬ش��رکت عضو ان هستند‪،‬‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری در طرح های زودب��ازده ایران‬ ‫به خص��وص در دو بخش معدن و کش��اورزی اعالم‬ ‫امادگی کرد‪.‬‬ ‫مس��عود خوانس��اری در هش��تمین نشست هیات‬ ‫نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران درباره س��فر چین‬ ‫گفت‪ :‬قرار بود این س��فر در دو س��ال گذشته انجام‬ ‫ش��ود که در نهایت‪ ،‬هفته گذش��ته در سفر به چین‬ ‫مذاکرات��ی با اتاق بازرگانی چین‪ ،‬پکن‪ ،‬ش��انگهای و‬ ‫برخی سازمان های دیگر داشتیم‪.‬‬ ‫وی این جلس��ات را موثر خوان��د و درباره توافقات‬ ‫انجام ش��ده تصریح کرد‪ :‬با اتاق چین برای تاس��یس‬ ‫کمیته مش��ترک داوری توافق داش��تیم ت��ا بتوانیم‬ ‫اختالف��ات بین تجار و صنعتگران را انجا حل و فصل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫خوانس��اری با بیان اینکه چینی ها از س��ال ‪1391‬‬ ‫تا‪ 1398‬خورش��یدی حدود ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر در خارج از کشور س��رمایه گذاری کردند‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬یک س��وم تج��ارت چی��ن در اتاق ش��انگهای‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬این اتاق سال گذش��ته در نخستین‬ ‫نمایش��گاه واردات برای چین توانس��ت ‪ ۵۲‬میلیارد‬ ‫دالر قرارداد ببندد‪ .‬امس��ال نی��ز ‪ ۷۱‬میلیارد دالر در‬ ‫ط��ول ‪ 5‬روز از برگزاری این نمایش��گاه قرارداد امضا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حضور ایرانیان در این نمایش��گاه‬ ‫در ش��ان جمهوری اس�لامی ایران نب��ود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه ای��ران در این نمایش��گاه به طور تخصصی‬ ‫ش��رکت نکرده و تنها در یک غرفه محصوالتی مانند‬ ‫پسته و فرش عرضه می کرد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران سطح زیربنای نمایشگاه‬ ‫را ‪ 2‬میلی��ون متر مکعب اعالم کرد و افزود‪ :‬چینی ها‬ ‫از همه کش��ورها خواس��ته اند که صادرات خود را به‬ ‫نمای��ش بگذارن��د و خرید ازس��وی چینی ه��ا انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه امکان خوبی برای ایران است‬ ‫که محصوالت صادراتی خود را نمایش داده و عرضه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بانک جهانی و بسیاری کارشناسان این است که این‬ ‫س��ومین بحران مالی جهانی اس��ت که درحال وقوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫خوانس��اری تصریح کرد‪ :‬تالش کش��ورهای بزرگ‬ ‫مانن��د روس��یه‪ ،‬هن��د و چین ب��رای خ��روج دالر از‬ ‫مبادالت تجاری‪ ،‬افزایش بی س��ابقه دیون کشورهای‬ ‫غربی‪ ،‬خروج امریکا از پیمان های منطقه‪ ،‬مش��کالت‬ ‫اتحادی��ه اروپا و جنگ تجاری امریکا و چین از جمله‬ ‫دالیل نامطلوب پیش بینی کردن اینده اقتصاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹صحت سنجی تعهدات اوراسیا‬ ‫حضور ایرانیان در نمایشگاه واردات چین در شان جمهوری اسالمی‬ ‫ایران نبود‪ ،‬متاسفانه ایران در این نمایشگاه به طور تخصصی شرکت‬ ‫نکرده بود و تنها در یک غرفه محصوالتی مانند پسته و فرش را عرضه‬ ‫می کرد‬ ‫‹ ‹همکاری در زمینه گردشگری‬ ‫به گفته خوانس��اری‪ ،‬چینی ها برای صادرات ایران‬ ‫مانند محصوالت کشاورزی تعرفه های ترجیحی قائل‬ ‫ش��ده اند و همچنی��ن انجمن ش��رکت های زودبازده‬ ‫اع�لام امادگی کرده که در موض��وع نیروگاه با ایران‬ ‫همکاری کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به موضوع گردش��گری بی��ان کرد‪:‬‬ ‫چینی ها در س��ال جاری میالدی حدود ‪ ۱۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر در خارج کش��ور صرف گردش��گری کرده اند که‬ ‫پیش بینی می ش��ود تا س��ال ‪1404‬به ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر برس��د‪ .‬همه اتاق های این کش��ور اعالم امادگی‬ ‫کردن��د که با ای��ران در این زمینه همکاری داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ظرفیت های‬ ‫باالی چی��ن گفت‪ :‬در این س��فر همچنین مذاکرات‬ ‫درب��اره طراحی پلتفرم انجام ش��د تا به صورت تهاتر‬ ‫بتوانی��م با چی��ن تجارت داش��ته باش��یم‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس بخش��نامه س��ال ‪ ۹۰‬س��ازمان ثبت‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬افراد ب��رای ثبت ش��رکت بای��د گواهی‬ ‫عدم س��وء پیش��ینه داش��ته باش��ند‪ .‬از انجا که این‬ ‫بخش��نامه خالف قانون تجارت است به دنبال لغو ان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫خوانساری با اشاره به اخرین گزارش بانک جهانی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬مجموع تولید ناخالص جهان در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی ح��دود ‪ ۸۵‬تریلی��ون دالر بوده که‬ ‫سهم ‪ ۱۵‬کشور اول دنیا از تولید ناخالص داخلی ‪۷۵‬‬ ‫درصد اس��ت؛ در این میان سهم امریکا ‪ ۲۳.۸‬و سهم‬ ‫چین ‪ ۱۵.۸۶‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ران از نظر تولی��د ناخالص‬ ‫داخل��ی مق��ام ‪ ۲۷‬دنی��ا را دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬پیش بینی‬ ‫معاون وزیر جهادکش��اورزی گفت‪ ۵ :‬ابان امس��ال‬ ‫تعرفه های ترجیحی ایران و اوراس��یا اجرایی شد که‬ ‫بای��د نحوه اجرای تعهدات اتحادیه اوراس��یا در قبال‬ ‫صادر کنندگان ایرانی صحت سنجی شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش صداو س��یما‪ ،‬عل��ی اکب��ر مهرفرد در‬ ‫هش��تمین نشس��ت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع و مع��ادن تهران اف��زود‪ :‬از ‪ ۵‬ابان امس��ال‪،‬‬ ‫ای��ران تخفیف��ات ب��ه ص��ادر کنندگان کش��ورهای‬ ‫عض��و اوراس��یا را اغ��از ک��رده اس��ت ام��ا در مورد‬ ‫تخفیف هایی که ‪ ۵‬کش��ور اوراسیا به صادر کنندگان‬ ‫ایران��ی می دهن��د حرف ه��ای ضد و نقیض��ی گفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه برخی صادرکنن��دگان اعالم‬ ‫می کنن��د از تخفیف��ات تعرف��ه ترجیح��ی برخوردار‬ ‫ش��ده اند و برخی دیگر ان را رد می کنند اضافه کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۲۳‬روزی که از اجرایی شدن تعرفه های ترجیحی‬ ‫می��ان ای��ران و اوراس��یا می گ��ذرد ‪ ۱۶‬میلیون دالر‬ ‫صادرات به این کش��ورها داشته ایم که باید مسئوالن‬ ‫ذی ربط گزارش دهند که ای��ا صادرکنندگان ایرانی‬ ‫از این تخفیفات برخوردار ش��ده ان��د یا خیر و اینکه‬ ‫برای چه تعداد از صادرکنندگان این تخفیفات اعمال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مهر فرد گفت‪ :‬درحالی که طرف ایرانی تخفیفات را‬ ‫برای صادرکنندگان کشورهای عضو اوراسیا از جمله‬ ‫صادر کنندگان روس��ی اعمال می کند باید پیگیری و‬ ‫مشخص شود اگر طرف اوراسیا به تعهدات خود عمل‬ ‫نمی کند ط��رف ایرانی نیز اج��رای تعهدات و اعمال‬ ‫تخفیفات را متوقف کند‪.‬‬ ‫مع��اون بازرگان��ی وزارت جهاد کش��اورزی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۵‬ابان امس��ال تعرفه های ترجیحی ایران و اوراس��یا‬ ‫اجرایی ش��د که با توجه به اج��رای تعهد ایران‪ ،‬باید‬ ‫نحوه اجرای تعهد اوراس��یا در قب��ال صادرکنندگان‬ ‫ایرانی صحت سنجی شود‪.‬‬ ‫تمرکز ستاد تنظیم بازار بر کنترل نرخ ‪ ۱۰۰‬کاالی اساسی‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۱۵‬بار نرخ بنزین از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۴۰۰‬درصد افزایش یافته‬ ‫ک��ه ‪ ۶‬بار موجب کاهش تورم و ‪ ۳‬ب��ار موجب افزایش تورم‬ ‫شده و ‪ ۶‬بار نیز تورم تغییر نکرده است‪.‬‬ ‫به گزارش صداوس��یما‪ ،‬حس��ین مدرس خیابانی در برنامه‬ ‫گفت وگ��وی وی��ژه خبری ش��بکه دو س��یما با بی��ان اینکه‬ ‫س��امانه ‪ ۱۳۵‬س��ازمان تعزیرات حکومتی نیز برای دریافت‬ ‫گزارش های مردمی فعال شده‪ ،‬افزود‪ :‬فهرست نرخ کاال های‬ ‫اساسی در اپلیکیشن اپ نیز به مردم ارائه شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ‪ ۳‬میلی��ون واحد صنف��ی داریم که‬ ‫نمی توانیم برای هر کدام از انها یک بازرس بگذاریم از مردم‬ ‫خواست از فروش��گاه هایی خرید کنند که برچسب نرخ کاال‬ ‫دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬برای اطمینان مردم از مب��ارزه تنظیم بازار با‬ ‫سوء اس��تفاده کنندگان شرایط کنونی تخلفات انها در سامانه‬ ‫‪ ۱۲۴‬و اپلیکیشن اپ قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی افزود‪ :‬تمرکز س��تاد تنظیم بازار بر کنترل‬ ‫نرخ ‪۱۰۰‬قلم کاالی اساس��ی اس��ت اما این به معنای کنترل‬ ‫نکردن بقیه قیمت ها نیست‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی‬ ‫گف��ت‪ ۷ :‬هزار و ‪ ۵۰۰‬اتحادیه ب��رای‪ ۳‬میلیون واحد صنفی‬ ‫وجود دارد که با همه انها نشست گذاشته ایم و انها در طرح‬ ‫مبارزه با گران فروشی قیمت ها همراهند‪ .‬این اتحادیه ها هر‬ ‫ک��دام بین ‪ 2‬تا ‪ ۱۰‬ب��ازرس دارند که اگر برای هر‬ ‫کدام ‪ 2‬ب��ازرس در نظر بگیری��م ‪ ۱۵‬هزار بازرس‬ ‫اتحادیه ه��ا نیز س��تاد تنظی��م ب��ازار را در کنترل‬ ‫قیمت ها کمک می کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بخش تامین پش��توانه خوبی دارد و‬ ‫مردم بدانن��د اکن��ون به دلیل انباش��ت کاال ها در‬ ‫گمرکات و کشتی ها دغدغه تخلیه انها را داریم‪.‬‬ ‫م��درس خیابانی افزود‪ :‬س��تاد تنظیم ب��ازار دائمی‪ ،‬جزو‬ ‫وظایف حاکمیتی اس��ت و تعطیل ش��دنی نیست‪ .‬از ابتدای‬ ‫اجرای طرح افزایش نرخ بنزین‪ ،‬س��تاد تنظیم بازار‪ ۴‬نشست‬ ‫ب��رای همگرای��ی و همکاری هم��ه نهاد های مرتب��ط با این‬ ‫موضوع برگزار کرده است‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی‬ ‫افزود‪ :‬از ابتدای سال اقدام به تامین کاال های اساسی شده و‬ ‫ذخایر این کاال ها وضع بسیار خوبی دارد و حتی در برخی از‬ ‫انها دو برابر نیاز کشور ذخیره سازی شده است‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی گفت‪ :‬این س��تاد ت�لاش می کند اصالح‬ ‫قیمت ه��ا کمترین تاثیر را بر ثبات فضای اقتصادی کش��ور‬ ‫داشته باشد و شبکه های توزیع را به سمت این ثبات هدایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفیف فروشگاه ها ادامه دارد‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به دلی��ل کافی بودن کاال ها در ب��ازار و انبارها‪،‬‬ ‫تخفیف فروشگاه ها ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی ب��ا بیان اینک��ه با اس��تفاده از‬ ‫س��امانه رصد نرخ کاال‪ ،‬به��ای صد قلم کاال کنترل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس امار روز گذش��ته‪ ،‬نرخ‬ ‫‪ ۵۱‬قلم کاالی اساس��ی کاه��ش و ‪ ۱۱‬قلم افزایش‬ ‫داش��ته و ن��رخ ‪ ۳۸‬قل��م کاال نی��ز ثاب��ت مان��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افزایش نرخ برخ��ی کاال ها مانند برنج وارداتی‬ ‫به دلیل ممنوع ش��دن واردات و حمایت از برنج داخلی است‪.‬‬ ‫قائ��م مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ام��ور بازرگانی‬ ‫گف��ت‪ :‬برای افزایش کنترل ها هم��ه نهاد ها به میدان امدند‬ ‫و ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬ب��ازرس روزان��ه ‪ ۳۰‬هزار بازرس��ی انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی اف��زود‪ :‬تا کنون ‪ ۲‬ه��زار پرونده تعزیراتی‬ ‫ب��رای تخلف��ات تش��کیل ش��ده اس��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬اینکه‬ ‫گران��ی قیمت ه��ا را به افزایش ن��رخ بنزین مرتب��ط کنیم؛‬ ‫جف��ا در ط��رح افزایش نرخ بنزین اس��ت‪ ،‬زی��را نرخ برخی‬ ‫کاال ه��ا مقطع��ی و فصلی اس��ت و ربطی به گران��ی بنزین‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی افزود‪ :‬پیش از اجرای طرح س��همیه بندی‬ ‫بنزین و افزایش ن��رخ این فراورده‪ ،‬روزی ‪ 100‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین با یارانه پنهان هنگفت در کش��ور اس��تفاده می شد و‬ ‫میزان برخورداری دهک باالی جامعه نسبت به دهک پایین‬ ‫جامعه از یارانه انرژی‪ ۱۱ ،‬برابر است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت یارانه پنهان‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه با اجرای طرح افزایش نرخ بنزین افزون‬ ‫ب��ر جلوگیری از قاچاق و الودگی ه��وا‪ ،‬روند پرداخت یارانه‬ ‫به انرژی معکوس و به س��ود دهک های ضعیف جامعه ش��د‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر با روند گذش��ته که ‪ 2 . 8‬برابر میانگین دنیاس��ت‬ ‫بنزین مص��رف می کردیم به زودی وارد کنن��ده این فراورده‬ ‫می ش��دیم و در نتیجه ارزی که کش��ور برای واردات بنزین‬ ‫هزینه می کرد به دهک های مرفه جامعه می رسید‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی‬ ‫افزود‪ :‬بنزین هزار تومانی مانع فکر کردن برای توسعه مترو‪،‬‬ ‫زیرس��اخت های حمل ونقل‪ ،‬خودرو های ب��ا کیفیت و بهبود‬ ‫حمل ونقل عمومی می شد‪ .‬مدرس خیابانی گفت‪ :‬در کشور ما‬ ‫مصرف بنزین ‪ ۱۰.۷‬لیتر در هر صد کیلومتر اس��ت در حالی‬ ‫که در دنیا این رقم ‪ ۵‬و نیم لیتر است‪ .‬وی افزود‪ :‬در ‪۴۰‬سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۵‬بار نرخ بنزین از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۴۰۰‬درصد افزایش یافته‬ ‫ک��ه ‪ ۶‬بار موجب کاهش تورم و ‪ ۳‬ب��ار موجب افزایش تورم‬ ‫ش��ده و ‪ ۶‬ب��ار نیز تورم تغییر نکرده اس��ت‪ .‬مدرس خیابانی‬ ‫گفت‪ :‬با کنترل هایی که انجام می دهیم جلوی شوک حاصل‬ ‫از گرانی بنزین را می گیریم و پس از مدتی مردم مزیت های‬ ‫حاصل از این طرح را می بینند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1410‬‬ ‫پیاپی ‪2728‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‹ ‹مهم ترین چالش برداشت زعفران‬ ‫شرکت ّهای فعال در حوزه کشت و تولید و فراوری‬ ‫زعف��ران از جمله س��نگین وزن های نمایش��گاه هایی‬ ‫هس��تند که با محوریت خش��کبار برگزار می شود‪ .‬در‬ ‫حاشیه نمایش��گاه فرصتی دست داد که با مدیرعامل‬ ‫یکی از شناخته شده های زعفران به گفت وگو بنشینیم‪.‬‬ ‫مرتض��ی مذهب��ی‪ ،‬مدیرعام��ل کش��ت و صنع��ت‬ ‫سحرخیر و رئیس دانش��گاه علمی کاربردی سحرخیز‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬در مجموع محصوالتی که بنیاد تولید‬ ‫ان داخلی باش��د‪ ،‬صنایع وابسته به ان هم خوب رشد‬ ‫می کن��د‪ ،‬به عن��وان مثال این اتفاق در زمینه پس��ته‬ ‫افتاده و به زودی در ارتباط با زعفران هم خواهد افتاد؛‬ ‫اما در ارتباط با زعفران باید گفت تمام کشورها سعی‬ ‫دارند که ما سهم کمتری در تولید و صادرات زعفران‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬این موضوع‪ ،‬کار ما را سخت می کند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در فصل برداش��ت زعفران‪ ،‬خبرنگاران‬ ‫خارجی می این��د و صحنه هایی را ش��کار می کنند و‬ ‫می گویند که زعفران ایران الوده اس��ت‪ .‬در واقع انها‬ ‫از نااگاهی که در این زمینه وجود دارد سوءاس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره ورود ش��رکت های خصوصی به صنعت‬ ‫زعفران گف��ت‪ :‬در ارتباط با صنع��ت زعفران اتفاقات‬ ‫بس��یار خوبی افتاده و ش��رکت های خصوصی‪ ،‬ورودی‬ ‫بس��یار جدی به این صنعت داشته اند‪ .‬برند سحرخیز‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین تولیدکنندگان زعفران اس��ت که‬ ‫در س��ایت های معتب��ر محصوالت ارگانی��ک از جمله‬ ‫سایت های امریکایی حضور دارد و مجوز اتحادیه اروپا‬ ‫را داری��م و در تمامی حوزه ها از جمله بس��ته بندی و‬ ‫تولید بسیار قوی ظاهر شده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاسیس یک دانشگاه جدید‬ ‫مذهبی در ارتباط با ایجاد دانش��گاه سحرخیز بیان‬ ‫کرد‪ :‬امسال دانشگاه سحرخیز راه اندازی شد که افراد‬ ‫بتوانند با تمامی مراحل کار مانند تولید‪ ،‬بس��ته بندی‪،‬‬ ‫بازاریابی‪ ،‬صادرات و ‪ ...‬اشنا شوند و تا مقطع کاردانی‬ ‫ه��م می توانند ادامه تحصیل دهند اما بنا داریم مقطع‬ ‫فوق لیسانس و دکتری هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فعاالن حوزه خش��کبار در نمایش��گاه «خش��کبار‪،‬‬ ‫گیاه��ان دارویی‪ ،‬زعفران فن��اوری‪ ،‬صنایع و خدمات‬ ‫وابس��ته» گرد امدند تا توانمندی های کش��ور در این‬ ‫عرصه مهم و ارزاور را به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا ب��ا تنی چند از اهال��ی این صنف‬ ‫به گفت و گو نشستیم‪ .‬بهمن حس��ین زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫نمایش��گاه بین المللی در حاش��یه برگزاری نمایشگاه‬ ‫خش��کبار گفت‪ :‬ششمین دوره نمایش��گاه خشکبار با‬ ‫حضور ‪ ۱۳۰‬ش��رکت داخلی در حال برگزاری اس��ت‪.‬‬ ‫یک��ی از عمده ترین اقالم صادراتی کش��ور‪ ،‬خش��کبار‬ ‫اس��ت و یکی از مباحثی که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مطرح اس��ت به حمایت از تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان مربوط می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬ما حاضر هس��تیم همه گونه‬ ‫همکاری الزم را در زمینه امور نمایش��گاهی داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬محصوالت خشکبار به خصوص پسته و زعفران‬ ‫ب��ه نام ایران تعریف ش��ده و م��ا روی این محصوالت‬ ‫حس��اب ویژه ای ب��از کردیم‪ .‬این درس��ت اس��ت که‬ ‫شش��مین دوره نمایشگاه خش��کبار در حال برگزاری‬ ‫اس��ت اما انتظار حضور بیش��تر در این نمایش��گاه را‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫در ادامه ش��ماری از مدیران ش��رکت های حاضر در‬ ‫نمایش��گاه مس��ائل و مش��کالت خود را با حمیدرضا‬ ‫زادب��وم‪ ،‬رئی��س س��ازمان توس��عه تج��ارت در میان‬ ‫گذاش��تند‪ .‬زادب��وم ضم��ن تش��کر و اع�لام حمایت‬ ‫از فع��االن ای��ن صنف اظهار داش��ت‪ :‬بدون ش��ک از‬ ‫ش��رکت ها و اف��رادی که مش��غول صادرات راس��تین‬ ‫هس��تند حمای��ت می ش��ود‪ .‬البت��ه منظور ص��ادرات‬ ‫هدفمند و برنامه ریزی ش��ده است‪ .‬اینکه یک مسافر یا‬ ‫دانش��جو بتواند مقدار کمی زعفران با خود به ترکیه و‬ ‫کشورهای دیگر ببرد صادرات نیست‪.‬‬ ‫بهمن حس��ین زاده‪ :‬محصوالت خش��کبار به خصوص پسته و زعفران‬ ‫به نام ایران تعریف ش��ده و ما روی این محصوالت حساب ویژه ای باز‬ ‫کردیم‪ .‬این درست است که ششمین دوره نمایشگاه خشکبار در حال‬ ‫برگزاری است اما انتظار حضور بیشتر در این نمایشگاه را داریم‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که چه کشورهایی رقیب‬ ‫ای��ران در این صنعت هس��تند گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫یکی از مهم ترین رقبای ما کش��ور اس��پانیا است‪ .‬در‬ ‫زمینه تولید هم کشور افغانستان و چین رقبای مهمی‬ ‫هس��تند‪ .‬البته رقبا‪ ،‬فاصله زیادی با م��ا دارند اما اگر‬ ‫ما ب��ه طور جدی ب��ه این صنعت ورود نکنیم ش��اید‬ ‫مشکالتی ایجاد شود‪.‬‬ ‫مذهب��ی در زمین��ه ص��ادرات ای��ن محص��ول به‬ ‫کش��ورهای دیگر گفت‪ :‬در زمین��ه صادرات در حدود‬ ‫‪ ۴‬میلیارد دالر از س��هم کل بازار یعنی تنها ‪ ۵‬درصد‬ ‫سهم ماس��ت که رقم بس��یار پایینی است‪ .‬بخشی از‬ ‫این موضوع به خام فروش��ی و بخشی دیگر به حمایت‬ ‫نکردن دولت مربوط می ش��ود‪ .‬سحرخیر با راه اندازی‬ ‫ش��عبه در دو کشور اس��پانیا و کانادا و ورود به بحث‬ ‫بس��ته بندی توانس��ته برای ایرانی ها کار ایجاد کند و‬ ‫سهم خود را در بازار جهانی افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬در این شرکت به طور میانگین‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬نفر مش��غول به کار هس��تند‪ .‬البته این‬ ‫تعداد نوسان دارد‪ .‬در فصل برداشت به طور میانگین‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬کارگر مش��غول به کار هستند و در بحث‬ ‫پاک کردن گل حدود ‪ ۱۳۰۰‬نفر فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫مذهبی درباره برنامه های توسعه ای و عملکرد ایران‬ ‫در زمینه زعفران و مش��کالت ای��ن صنعت گفت‪ :‬در‬ ‫بح��ث برنامه های توس��عه ای این ش��رکت مهم ترین‬ ‫برنامه تاس��یس دانشگاه است؛ دانش��گاه افق بزرگی‬ ‫را پی��ش روی ما گذاش��ته اس��ت‪ .‬در بح��ث تولید با‬ ‫مش��کلی مواجه هستیم به اسم خال عملکرد زعفران‪.‬‬ ‫طی چند س��ال توانستیم باغ هایی که در زمینه تولید‬ ‫زعف��ران وجود دارد را شناس��ایی کنیم‪ .‬با محققین و‬ ‫دانش��مندان مختلف صحبت کردی��م‪ ،‬درباره پاره ای‬ ‫موضوعات‪ ،‬کارهای تحقیقاتی انجام دادیم و ‪ ۴‬پروژه‬ ‫تحقیقاتی بسیار بزرگ تعریف کردیم‪ .‬به امید خدا اگر‬ ‫بتوانیم به پاس��خ های دقیق برسیم در زمینه عملکرد‬ ‫در دنی��ا‪ ،‬فاصله بزرگی ایجاد خواهد ش��د‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال در کش��ورهایی مانند اسپانیا میزان عملکرد در‬ ‫حدود ‪ ۳۵‬کیلو در هکتار است؛ در حالی که میانگین‬ ‫کشورمان ‪ ۳.۴‬تا ‪ ۴‬کیلو در هکتار است‪ .‬فاصله بسیار‬ ‫زیادی تا میانگین جهانی داریم‪ .‬مجموعه ش��رکت ما‬ ‫به میانگین ‪ ۱۲‬کیلو در هکتار نزدیک ش��ده است اما‬ ‫پیش بینی بنده این اس��ت که این رق��م به زودی به‬ ‫‪ ۱۸‬کیلو برسد‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با برنامه های پیش روی این ش��رکت‬ ‫گفت‪ :‬در تالش هس��تیم ک��ه پرورش زعف��ران را از‬ ‫مزارع خارج کنیم‪ .‬معموال تصور می ش��ود که خروج‬ ‫تولی��د از مزرع��ه یعنی تولید در گلخان��ه اما این طور‬ ‫نیست؛ ایده های مختلفی داریم که محرمانه اند و االن‬ ‫نمی توانم مطرح کنم‪ .‬ما ب��رای اولین بار در ایران‪ ،‬از‬ ‫میکروارگانیزم ها و قارچ ها در کش��ت زعفران استفاده‬ ‫می کنیم‪ .‬حدود ‪ ۸‬گروه کاالیی و ‪ ۲۰۰‬محصول تولید‬ ‫می کنیم و یکی از بحث هایی که این شرکت در حال‬ ‫بررسی و ورود به ان است اقالم دارویی است‪.‬‬ ‫مرتضی مذهبی درب��اره تاثیر برگزاری نمایش��گاه‬ ‫در رش��د صنعت زعفران اظهار کرد‪ :‬نمایشگاه امسال‬ ‫راضی کننده است‪ .‬در حال حاضر نزدیک به ‪ ۴۰‬سال‬ ‫اس��ت که کشاورز در بحث برداش��ت این محصول با‬ ‫مش��کل مواجه اس��ت به این دلیل ک��ه این محصول‬ ‫باید در یک مقطع زمانی خاص برداش��ت شود‪ .‬هیچ‬ ‫محصول دیگری با این ش��رایط وارد بازار نمی شود و‬ ‫بسیار برداشت این محصول دشوار است و حساسیت‬ ‫زیادی دارد چون زمان کمی برای برداشت ان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ک��ه س��عی ما بر مکانیزه ش��دن برداش��ت این‬ ‫محصول است‪.‬‬ ‫معضل بعدی ما پاک کردن زعفران است‪ ،‬هر ‪ ۳‬کیلو‬ ‫گل زعفران توس��ط یک نیروی ماهر پاک می ش��ود؛‬ ‫حاال ش��ما تصور کنید وقتی ‪ ۱۰۰۰‬تن تا ‪ ۳۰۰۰‬تن‬ ‫از این محصول را بخواهیم پاک کنیم چه تعداد نیرو‬ ‫می خواهد‪ .‬امسال یک سری از زمین ها سمت استان‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬کش��اورزان بزرگ برای شان توجیه‬ ‫اقتصادی نداش��ت که حتی بخواهند زعفران خود را‬ ‫بچینن��د! به این دلیل که خری��دار وجود ندارد یا اگر‬ ‫باشد با مبالغ بسیار پایین خریداری می کند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر قیمت‬ ‫زعفران چقدر اس��ت پاسخ داد‪ :‬در رابطه با قیمت این‬ ‫محص��ول هم در ح��ال حاضر نرخ ای��ن محصول در‬ ‫بورس زعفران حدود ‪ ۹‬میلیون تومان‪ ،‬زعفران س��وپر‬ ‫ن در‬ ‫در حدود ‪ ۸‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬تومان‪ ،‬زعفران نگی ‬ ‫حدود ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان درباره معضل قاچ��اق زعفران گفت‪:‬‬ ‫قاچاق زعفران به کشورهای اطراف به خصوص ترکیه‬ ‫همیش��ه جدی بوده است‪ .‬به عنوان مثال پیاز زعفران‬ ‫از کش��ور خارج می ش��ود و ای��ن اتفاق بس��یار بدی‬ ‫اس��ت‪ .‬این مورد در ارتباط با افغانس��تان اتفاق افتاد‬ ‫و بزرگ ترین خیانتی بود که در حق کش��ور ما ش��د‪.‬‬ ‫در یک مقطعی س��خت گیری زی��ادی از طرف دولت‬ ‫در این باره نبود اما در حال حاضر خوش��بختانه حتی‬ ‫برای جابه جایی استانی هم به مجوز نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹عامل موفقیت در صادرات خرما‬ ‫در عرصه ص��ادرات‪ ،‬خرما همواره یکی از مهم ترین‬ ‫محص��والت ای��ران بوده اس��ت‪ .‬در همین راس��تا در‬ ‫حاشیه نمایش��گاه با مدیر یکی از شرکت هایی که در‬ ‫این زمینه فعالیت دارد به گفت وگو نشستیم‪.‬‬ ‫یحی��ی داردان‪ ،‬مدی��ر کارخانجات خرما و ش��یره‬ ‫خرم��ا داردان اظهار داش��ت‪ :‬صنع��ت تولید خرما در‬ ‫ایران سابقه باالیی دارد و تولیدکنندگان مختلفی در‬ ‫جنوب کشور به این کار مشغول هستند‪ .‬صادرات در‬ ‫زمینه خرما نیز به خصوص به کش��ورهای همس��ایه‬ ‫انج��ام می ش��ود که البت��ه در این زمینه یک س��ری‬ ‫پارامتره��ا برای موفقیت از اهمی��ت باالیی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫داردان درب��اره وضعی��ت و تاریخچه ای��ن کارخانه‬ ‫گفت‪ :‬فعالیت کارخانه داردان از س��ال ‪ ۱۳۸۵‬شروع‬ ‫ش��د و یک��ی از نکات مهم این اس��ت ک��ه به صورت‬ ‫مستقیم اشتغال زایی برای ‪ ۲۵۰‬نفر ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی درباره فعالیت شرکت داردان اظهار کرد‪ :‬کار ما‬ ‫تولید نوع بس��یار مرغوبی از خرماست‪ .‬هم در داخل‪،‬‬ ‫ف��روش داریم و هم به کش��ورهای همجوار مخصوصا‬ ‫روسیه صادرات داریم‪ .‬در زمینه صادرات به عراق نیز‬ ‫مش��کلی وجود ندارد؛ ضمن این که ما ش��یره خرما‬ ‫نیز تولی��د می کنیم‪ .‬به طور کلی وضعیت ما از لحاظ‬ ‫صادرات خوب اس��ت‪ .‬در سال گذشته وضعیت تولید‬ ‫خوب بود و مشوق های صادراتی ایجاد شد‪.‬‬ ‫داردان درباره نرخ جهانی خرما و راه پیش��رفت در‬ ‫زمینه تولید گفت‪ :‬نرخ جهانی خرما باال و پایین دارد‬ ‫و حتی در طول چند ماه ممکن اس��ت تغییر کند‪ .‬ما‬ ‫در عرص��ه خرما‪ ،‬زحمت زیادی کش��یدیم و خرمای‬ ‫برند داردان در بسته بندی‪ ،‬جایگاه اول کشور را دارد‪.‬‬ ‫پیش��رفت در زمینه تولید خرما نیز به بس��ته بندی و‬ ‫نظارت مستمر بس��تگی دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بیشترین‬ ‫دلیل موفقیت این بود که کار‪ ،‬از صفر تا صد در دست‬ ‫خود ما بوده اس��ت‪ .‬این نکت��ه را باید گفت که تولید‬ ‫ساالنه ما ‪ ۱۰‬هزار تن به باال است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬ما به دولت وابس��ته نیس��تیم‬ ‫و هی��چ توقعی نداریم‪ .‬یک تولیدکننده همیش��ه باید‬ ‫کاره��ا را خود انجام دهد و اگر بخواهد محتاج دولت‬ ‫یا دیگران باشد پیشرفت نخواهد کرد‪.‬‬ ‫بهمن حسین زاده‬ ‫مرتضی مذهبی‬ ‫یحیی داردان‬ ‫نخستین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن برگزار‬ ‫می ش��ود تا فرصتی برای فرهنگس��ازی اقتصاد‬ ‫دیجیتال و حمایت از تولیدات ایران س��اخت در‬ ‫این حوزه باش��د‪ .‬به گ��زارش خبرگزاری مهر به‬ ‫نقل از معاونت علم��ی و فناوری‪ ،‬پیوند فناوری‬ ‫و اپلیکیش��ن های کاربردی‪ ،‬تبادل افکار بدیع و‬ ‫الگوی بهینه‪ ،‬اشتغال زایی و رشد همکاری های‬ ‫مل��ی و بین المللی‪ ،‬بسترس��ازی الزم برای ارائه‬ ‫ی ش��رکت های‬ ‫حداکثری ظرفیت ها و توانمند ‬ ‫فناور اهدافی است که با برگزاری این نمایشگاه‬ ‫دنبال می ش��ود‪ .‬نخستین «نمایشگاه تخصصی‬ ‫اپلیکیش��ن» از ‪ ۲۴‬ت��ا ‪ ۲۷‬دی م��اه امس��ال در‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران میزبان عالقه مندان‬ ‫می شود‪ .‬فعاالن حوزه های اپلیکیشن‪ ،‬بازی های‬ ‫رایانه ای‪ ،‬اس��تارت اپ ها و کسب و کارهای نوپا‪،‬‬ ‫توس��عه دهندگان‪ ،‬شتاب دهنده ها‪ ،‬اپراتورهای‬ ‫تلفن همراه‪ ،‬فین تک ها و ارائه دهندگان محتوا‬ ‫از شرکت کنندگان این رویداد هستند‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬طبق اخرین اطالعات از مرکز امار‪،‬‬ ‫‪ ۸۸‬میلیون تلفن همراه در کشور مشغول به کار‬ ‫است‪ .‬به عبارت دیگر ضریب نفوذ تلفن همراه در‬ ‫کشور از مرز ‪ ۱۱۰‬درصد گذشته و موجب شده‬ ‫است تا ماهانه بیش از ‪ ۳۱‬میلیون کاربر فعال از‬ ‫اپلیکیش��ن ها استفاده کنند‪ ،‬این ارقام از بازاری‬ ‫گس��ترده برای فعاالن حوزه اپلیکیشن حکایت‬ ‫دارد‪ .‬ب��ازاری که ت��ا پایان فروردین ‪ ۹۸‬تقاضای‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬میلیون کاربر را پاس��خ گفته اس��ت‪.‬‬ ‫در همین راس��تا نخستین «نمایشگاه تخصصی‬ ‫اپلیکیش��ن» می تواند فرصت مناس��بی را برای‬ ‫س��رمایه گذاری در این صنعت رو به رشد فراهم‬ ‫کند‪ .‬این نمایشگاه با گرد هم اوردن فعاالن این‬ ‫حوزه بخشی از زیس��ت بوم اقتصاد دیجیتال را‬ ‫نمایش می دهد‪ .‬زیست بومی که رونق و توسعه‬ ‫ان راهی برای رهایی از اقتصاد نفتی است‪.‬‬ ‫اغاز نمایشگاه تخصصی‬ ‫نیازمندی های وارداتی و‬ ‫ساخت داخل در زنجان‬ ‫نخستین نمایش��گاه تخصصی نیازمندی های‬ ‫وارداتی و س��اخت داخل از ام��روز در زنجان اغاز‬ ‫به کار کرد‪ .‬به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان‪،‬‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه تخصص��ی نیازمندی های‬ ‫وارداتی و فرصت های س��اخت داخ��ل از امروز در‬ ‫محل نمایش��گاه بین المللی کاس��پین اغاز به کار‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه در راس��تای عرضه‬ ‫توانمندی ه��ای داخ��ل و ایج��اد فرص��ت عرضه‬ ‫ب��رای انها و بررس��ی نیازمندی ه��ای واحدهای‬ ‫تولیدی اغاز به کار کرده اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان زنجان با اش��اره‬ ‫به اینک��ه نمایش��گاه تخصص��ی نیازمندی های‬ ‫وارداتی و س��اخت داخل با ه��دف تولید قطعات‬ ‫واردات��ی مورد نیاز واحده��ای تولیدی و صنعتی‬ ‫داخ��ل کش��ور در زنجان اغاز به کار کرده اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬زنجان پنجمین اس��تان در برگزاری‬ ‫این نمایشگاه اس��ت‪ .‬ناصر فغفوری ضمن مغتنم‬ ‫ش��مردن برگزاری این نمایش��گاه و با بیان اینکه‬ ‫این نمایشگاه تا یکم اذرماه در زنجان دایر خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دس��تگاه های متولی برگزاری‬ ‫این رویداد اس��تانداری‪ ،‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت جهاد کشاورزی استان‪ ،‬اداره کل اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای استان‪ ،‬پارک علم و فناوری و اداره‬ ‫کل تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی هس��تند‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه نمایش��گاه مذک��ور در قالب ‪۵۹۸‬‬ ‫واحد صنعتی و در قالب ‪ ۸۸‬غرفه به مساحت ‪۴۱۲‬‬ ‫متر مربع دایر شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تعداد ‪۱۰۰‬‬ ‫متر نیز برای مذاکرات دو جانبه بین ش��رکت های‬ ‫تولیدی و ش��رکت های دانش بنیان و قطعه سازان‬ ‫دایر ش��ده است‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه بازدید از این‬ ‫نمایشگاه برای عموم ازاد است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بازدید‬ ‫از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬در نوبت صبح و در نوبت عصر از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬انجام می شود‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه تامین مواد اولیه از طریق واردات‬ ‫مهم ترین دغدغه واحدهای تولیدی استان است از‬ ‫همین رو به دنبال برگزاری نمایشگاهی بودیم که‬ ‫با بهره گیری از ظرفیت های موجود این مشکالت‬ ‫حل شود‪ .‬فغفوری با بیان اینکه درحال حاضر هزار‬ ‫و ‪ ۲۴۲‬واحد صنعتی در استان فعال است‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در نیمه نخس��ت امس��ال ‪ ۶۹‬واحد صنعتی‬ ‫با س��رمایه گذاری هزار و ‪ ۴۶۲‬میلی��ارد ریال وارد‬ ‫چرخه تولید ش��د‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان زنجان با اش��اره به اینکه یکی از‬ ‫برنامه ه��ای مهم اس��تان جلوگی��ری از تعطیلی‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬طی‬ ‫سنوات گذشته هیچ واحدی به واحدهای تعطیل‬ ‫اضافه نشده‪ ،‬بلکه برخی از واحدهای تعطیل نیز به‬ ‫چرخه تولید بازگشته است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گردهمایی صنف خشکبار زیر سقف نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫نخستین نمایشگاه‬ ‫تخصصی اپلیکیشن‬ ‫برگزار می شود‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1410‬‬ ‫پیاپی ‪2728‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پلمب واحدهای صنفی‬ ‫بدون پروانه کسب‬ ‫فروش نمایشگاه کتاب‬ ‫مشهد‬ ‫مع��اون فرهنگ��ی و رس��انه اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اس�لامی خراس��ان رضوی گفت‪ :‬بیست و‬ ‫یکمین دوره نمایش��گاه بین المللی کتاب مش��هد‬ ‫بیش از ‪ ۸‬میلیارد تومان فروش را در کارنامه خود‬ ‫ثبت کرد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬افش��ین تحفه گر با بیان‬ ‫این خبر اظهارکرد‪ :‬نمایش��گاه کتاب مشهد امسال‬ ‫از ‪ ۸‬تا ‪ ۱۵‬ابان ماه در محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی برپا شد و در مجموع ‪ ۸‬میلیارد و ‪120‬‬ ‫میلیون تومان فروش داشت که نشان می دهد‪ ،‬در‬ ‫مدت برپایی نمایش��گاه به طور متوسط مشهدی ها‬ ‫روزانه بی��ش از یک میلیارد تومان کتاب خریدند‪.‬‬ ‫تحفه گر تصریح کرد‪ :‬س��ال گذشته در بیستمین‬ ‫دوره نمایش��گاه کتاب مش��هد ‪ ۶‬میلی��ارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تومان فروش ثبت که امسال رشد مطلوبی‬ ‫در میزان فروش نمایشگاه داشتیم‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫دبیر نمایش��گاه‪ ،‬مردم اس��تقبال باشکوهی از این‬ ‫نمایش��گاه داشتند و امس��ال حدود ‪ ۱۸۰‬هزار نفر‬ ‫از نمایشگاه کتاب مشهد بازدید کردند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫شب های فرهنگی شهرستان های طرقبه شاندیر‪،‬‬ ‫قوچ��ان و تربت حیدری��ه از دیگر برنامه هایی بود‬ ‫که در نمایشگاه کتاب مشهد برگزار شد‪ .‬همچنین‬ ‫مجموع��ا ‪ ۳۲‬برنامه در قالب نشس��ت تخصصی و‬ ‫ادبی‪ ،‬شب شعر‪ ،‬کارگاه اموزشی و‪ ...‬برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد راه های تایباد‬ ‫نیازمند بهسازی‬ ‫رئی��س اداره راه��داری و حمل ونق��ل ج��اده ای‬ ‫تایباد گفت‪ :‬این شهرس��تان بیش از ‪ ۶۳۸‬کیلومتر‬ ‫راه ش��امل بزرگ��راه‪ ،‬راه اصلی‪ ،‬فرعی‪ ،‬روس��تایی و‬ ‫م��رزی دارد که درحال حاضر ‪ ۵۰‬درصد ان نیازمند‬ ‫اصالح و بهس��ازی اس��ت‪ .‬علی اصغر کرباس��ی در‬ ‫گفت وگ��و با مهر اظهار کرد‪ :‬س��االنه برای نگهداری‬ ‫و اص�لاح این وس��عت از راه ها بی��ش از ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار نیاز اس��ت‪ .‬وی از اغاز عملیات بهسازی‬ ‫نقاط مس��تعد حادثه در جاده روس��تایی پشته خبر‬ ‫داد و اف��زود‪ :‬این محور ‪ ۲۵‬کیلومت��ر طول دارد که‬ ‫پخش قیر با ماس��ه‪ ،‬اصالح دید جاده ای و نصب تابلو‬ ‫از اقدام��ات در ح��ال انجام در این جاده روس��تایی‬ ‫می باش��د که برای ان بی��ش از ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال از‬ ‫محل اعتب��ارات نگهداری راه ه��ا هزینه پیش بینی‬ ‫شده است‪ .‬کرباس��ی مطرح کرد‪ :‬اکنون ‪ ۹۹‬درصد‬ ‫راه های روستایی این شهرستان از نعمت راه مناسب‬ ‫روستایی برخوردارند که تنها راه روستایی شیزن به‬ ‫طول ‪ 7‬کیلومتر منتظر اعتبار برای اسفالت است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬راه های ش��هری‪ ،‬روس��تایی‬ ‫و محوره��ای مواصالت��ی ای��ن شهرس��تان یکی از‬ ‫مهم ترین ش��ریان های سطح کش��ور است که ‪۵۰‬‬ ‫درصد انها نیاز به مرمت و بازسازی است‪.‬‬ ‫رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای تایباد‬ ‫ادامه داد‪ :‬از ابتدای امس��ال ت��ا پایان مهر ماه جاری‬ ‫‪ 4‬هزار و ‪ ۹۴۰‬الس��تیک در بین ناوگان حمل ونقل‬ ‫مس��افری و باری دو شهرستان تایباد و باخرز با نرخ‬ ‫مصوب دولتی توزیع ش��ده و این دو شهرس��تان ‪7‬‬ ‫درصد س��همیه الستیک اس��تان را از ان خود کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد‬ ‫شرکت های حمل ونقل بین المللی گرفتار در مشکالت گمرکی‬ ‫گروه استان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نشس��ت کمیس��یون حمل ونق��ل و ترانزی��ت اتاق‬ ‫مش��هد با هدف بررسی چالش های فعاالن این حوزه‬ ‫در بخش گمرکات برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محم��د زمانیان ی��زدی‪ ،‬در‬ ‫نشست کمیس��یون حمل ونقل و ترانزیت اتاق مشهد‬ ‫با اش��اره به نشستی که مقرر است به زودی با حضور‬ ‫مدی��رکل اداره نظارت بر ترانزی��ت و مدیرکل جرائم‬ ‫س��ازمان یافته گمرک ایران برگزار خواهد شد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این دو مجموعه در گمرک از ادارات پراهمیت‬ ‫هس��تند ک��ه ش��رکت های حمل ونق��ل بین المللی‪،‬‬ ‫تعام�لات کاری فراوانی ب��ا انها داش��ته و با موانعی‬ ‫در ای��ن حوزه ها روبه رو هس��تند‪ .‬ب��ه همین منظور‬ ‫مقرر ش��ده ب��ا هماهنگی های انجام ش��ده‪ ،‬نشس��ت‬ ‫فوق العاده ای با مس��ئوالن این اداره ها برگزار ش��ود و‬ ‫بیشترین بهره برداری را از حضور این مقامات داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹همگرایی برای مطالبه گری‬ ‫اینکه راه اهن‬ ‫اعالم کرده‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫واگن وارد‬ ‫کند‪ ،‬مسئله ای‬ ‫زمان بر است و‬ ‫باید یک شرکت‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫در استان در این‬ ‫زمینه ایجاد شود‬ ‫وی بر ض��رورت همگرایی فعاالن حوزه حمل ونقل‬ ‫ب��رای مطالبه گری در این ح��وزه تاکید کرد و یاداور‬ ‫شد‪ :‬در شرایط موجود‪ ،‬فعاالن اقتصادی دغدغه های‬ ‫گوناگون��ی دارند که از مس��یر مطالبه گری منطقی و‬ ‫پیگیرانه می توان انها را به ثمر رساند‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون حمل ونق��ل و ترانزی��ت اتاق‬ ‫مش��هد در واکنش ب��ه انتقادهای برخ��ی از اعضای‬ ‫کمیس��یون حمل ونقل مبنی بر بازرسی های بی مورد‬ ‫از کانتینره��ای حاوی کاالی خارج��ی گفت‪ :‬قانون‬ ‫درباره عبور کاالی خارجی به صراحت بر داشتن ظن‬ ‫قوی قاچاق برای بازرسی کانتینرهای ترانزیتی تاکید‬ ‫دارد‪ .‬باید بتوانیم با مس��ئوالن گمرک به این نتیجه‬ ‫برس��یم که همه کانتینرهای وارد شده مشمول این‬ ‫ارزیابی ها نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وظیفه ذاتی راه اهن فراموش شده‬ ‫همچنین کاظم شیردل‪ ،‬عضو هیات مدیره اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان خراس��ان رضوی با تشریح اقدام های‬ ‫کارگروه ه��ای زی��ر مجموعه کمیس��یون حمل ونقل‬ ‫اتاق اس��تان گفت‪ :‬در نشس��ت های کارگ��روه ریلی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رئی��س اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بردس��کن‬ ‫گف��ت‪ :‬کااله��ای غیر مج��از در واحدهای صنفی‬ ‫جم��ع اوری و پرونده انان ب��ه تعزیزات حکومتی‬ ‫ارس��ال خواهد ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��هرام‬ ‫طلوع فکور در حاشیه سفر به بخش انابد و بازدید‬ ‫از مجموع��ه واح��د صنعتی در ای��ن بخش اظهار‬ ‫ک��رد‪ ۳۵۰۰ :‬واح��د صنفی در س��طح ش��هرهای‬ ‫بردس��کن‪ ،‬انابد و ش��هراباد فعال هس��تند که این‬ ‫واحده��ای صنف��ی دارای پروانه هس��تند‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه واحدهای صنفی بدون پروانه کس��ب‬ ‫پلمب می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بیش از ‪ ۱۵۰‬واحد صنفی‬ ‫بدون پروانه کس��ب در شهرستان فعال هستند که‬ ‫توس��ط اتاق اصناف اخطاره��ای الزم به انان داده‬ ‫شده که درصورت عدم تمکین توسط اتاق اصناف‬ ‫و نیروی انتظامی ان واحد پلمب می ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫اداره صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت بردس��کن با بیان‬ ‫اینک��ه کاالهای خارجی مجاز‪ ،‬دارای شناس��نامه‬ ‫و ضمانتنامه های معتبر هس��تند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬روی‬ ‫بعض��ی از کااله��ا مثل م��واد غذایی‪ ،‬ارایش��ی و‬ ‫بهداش��تی بارکد و کد بهداش��تی ثبت شده است‬ ‫که نشان دهنده این است که این کاالها از مجاری‬ ‫قانونی وارد کشورشده اند‪ .‬طلوع فکور با بیان اینکه‬ ‫ش��هروندان از کاالهای بی کیفیت و ارزان استفاده‬ ‫نکنند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ارزش کاال نشان دهنده تفاوت با‬ ‫اصل کاال دارد‪ ،‬لذا کاالهایی که مجوز بهداش��ت و‬ ‫س��یب سالمت نداشته باشد مصرف انها خطرناک‬ ‫اس��ت‪ .‬وی از اموزش کسبه در زمینه های مختلف‬ ‫قوانین نام صنفی و نیز مسائل فقه بازار خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف‬ ‫از واحده��ای صنفی مراتب را بالفاصله به س��امانه‬ ‫‪ ۱۲۴‬گزارش دهند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫قان��ون درباره عبور کاالی خارجی به صراحت بر داش��تن ظن قوی‬ ‫قاچاق برای بازرسی کانتینرهای ترانزیتی تاکید دارد‪ .‬باید بتوانیم‬ ‫با مس��ئوالن گمرک به این نتیجه برس��یم که همه کانتینرهای وارد‬ ‫شده مشمول این ارزیابی ها نمی شود‬ ‫یکی از مش��کالتی که در ‪ ۲۰‬سال گذشته با راه اهن‬ ‫داشته ایم‪ ،‬مطرح شد‪.‬‬ ‫برنامه ریزی ما در این نشست ها بر دو محور بررسی‬ ‫امور روزمره و پیگیری بحث خصوصی سازی در بلند‬ ‫مدت تکیه داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ب��ه کمبود واگن ه��ای صادراتی و‬ ‫چالش کهن��ه صادرکنندگان در این حوزه بیان کرد‪:‬‬ ‫‹ ‹تقاضا از راه اهن‬ ‫اینکه راه اهن اعالم کرده بخش خصوصی واگن وارد‬ ‫کند‪ ،‬مسئله ای زمان بر است و باید یک شرکت بخش‬ ‫خصوصی در استان در این زمینه ایجاد شود تا بتواند‬ ‫این مهم را پیگیری کرده و به ثمر برساند‪ ،‬اما در این‬ ‫می��ان‪ ،‬راه اهن وظیفه ذاتی خود ب��رای تامین واگن‬ ‫صادراتی را فراموش کرده و این مس��ئله را به برخی‬ ‫شرکت ها واگذار کرده تا با ارائه ضمانتنامه هایی واگن‬ ‫ش��یردل ادامه داد‪ :‬ان س��وی مرز‪ ،‬عده ای واسطه‬ ‫در ترکمنس��تان‪ ،‬به ازای هر واگن که پیشتر به طور‬ ‫رایگان وارد کش��ور ما می شد‪ ۲۰۰ ،‬تا ‪ ۳۰۰‬دالر اخذ‬ ‫می کنند‪ ،‬تقاضای ما از مجموعه راه اهن این است که‬ ‫راساً برای واردات واگن اقدام کند‪.‬‬ ‫پیش ت��ر هزینه هر واگن از ای��ن طریق ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان با عنوان هزینه ام��دادی بود اما درحال حاضر‬ ‫نرخ هر واگن به بیش از ‪ ۲۵۰‬دالر رسیده و زمانی که‬ ‫تقاضای بار زیادتر است‪ ،‬بیشتر هم می شود‪.‬‬ ‫ش��یردل تاکید کرد‪ :‬پیش��نهاد ما این اس��ت که تا‬ ‫زمانی که راه اهن کشورهای همجوار خصوصی نشده‪،‬‬ ‫راه اهن کش��ور ما نیز از این ظرفیت استفاده کرده و‬ ‫واگن ها را به طور رایگان وارد کشور کند‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان تاکید کرد‬ ‫بروز رسانی و ساماندهی سامانه انبارها‬ ‫اس��تاندار اصفهان گفت‪ :‬در راس��تای مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز‪ ،‬دس��تگاه های اجرایی استان موظف هس��تند تا پایان ابان‬ ‫ماه فهرس��ت انبارهای خود را به س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز ارائه دهند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬عباس رضایی در نشس��ت‬ ‫کمیس��یون برنامه ریزی‪ ،‬هماهنگی و نظ��ارت بر مبارزه قاچاق‬ ‫کاال و ارز اس��تان بر اولویت بندی حل مسائل مربوط به قاچاق‬ ‫کاال تاکید و اظهار کرد‪ :‬برخی مس��ائل روی کاغذ‪ ،‬حل ش��ده‬ ‫به نظر می رس��د ام��ا در واقعیت با موضوع��ات دیگری روبه رو‬ ‫می ش��ویم‪ .‬وی با اشاره بر بروز رسانی و ثبت انبارها در سامانه‬ ‫گفت‪ :‬باید این س��امانه به دقت کارشناسی و ایرادات احتمالی‬ ‫ان برطرف ش��ود تا بتوان ان را بهتر در س��طح استان اجرایی‬ ‫کرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در همین راس��تا‪ ،‬نهاد های اجرایی استان‬ ‫موظف هس��تند تا پایان ابان فهرست انبارهای خود را به ستاد‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز ارائه دهند‪.‬‬ ‫رضایی تاکید کرد‪ :‬اتاق اصناف استان پیگیری کند تا بنگاه ها‬ ‫و واحده��ای صنفی نس��بت به ثبت انبارهای خود در س��امانه‬ ‫انبارها تا پایان ابان ماه اقدام کنند و در این باره مشارکت جدی‬ ‫و نظارت مستمر داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ضم��ن لزوم حفظ احترام و اعتماد به مردم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫نظ��ارت بر ثبت دقیق کدپس��تی به خصوص مکان هایی که از‬ ‫سوخت و فراورده های نفتی نگهداری می کنند‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفهان با تاکید بر شفاف سازی تمامی مراحل ثبت‬ ‫انباره��ا در س��امانه انبارها‪ ،‬افزود‪ :‬تمام��ی انبارهای خصوصی‪،‬‬ ‫دولت��ی و خصولتی پس از بازدید و ثبت باید شناس��ه دریافت‬ ‫کنند و نباید در این زمینه اس��تثنایی وجود داش��ته باشد‪.‬وی‬ ‫یاداور شد‪ :‬اخذ بارنامه به عنوان شناسنامه بار از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت اما درحال حاضر بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد بارنامه ها‬ ‫اش��کال دارد در همین راس��تا اداره کل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای و اداره کل پس��ت استان باید نسبت به درج کدپستی‬ ‫و لزوم ص��دور بارنامه های دقیق اقدام کنن��د‪ .‬رضایی درپایان‬ ‫سامانه یکپارچه قرنطینه را نیز سامانه ای مهم و موثر برشمرد و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬صدور گواهی های بهداشتی قرنطینه ای حمل ونقل‬ ‫داخل کش��ور و کاالهای صادراتی ب��ه همراه گزارش تعداد دام‬ ‫پالک کوبی شده توسط این سامانه یکپارچه انجام می شود‪.‬‬ ‫یکص��د و نوزدهمی��ن نشس��ت کمیس��یون برنامه ری��زی‪،‬‬ ‫هماهنگ��ی و نظارت ب��ر مبارزه قاچ��اق کاال و ارز اس��تان به‬ ‫ریاست دکتر عباس رضایی‪ ،‬استاندار اصفهان و با حضور معاون‬ ‫سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی و معاون هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫استانداری اصفهان و سایر اعضا برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیس قرارگاه مدیریت مصرف سوخت استان خراسان رضوی تاکید کرد‬ ‫رئیس قرارگاه مدیریت مصرف س��وخت اس��تان خراسان‬ ‫رضوی گف��ت‪ :‬هرگون��ه افزایش نرخ ناش��ی از اجرای طرح‬ ‫س��همیه بندی بنزین و افزایش نرخ س��وخت پذیرفته ش��ده‬ ‫نیست و با متخلفان به شدت برخورد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ‬ ‫از مش��هد‪ ،‬حس��ن جعفری در نشس��ت‬ ‫خبری در جم��ع خبرنگاران گفت‪ :‬با هرگونه افزایش نرخ به‬ ‫خصوص در حوزه کاالهای اساسی به شدت برخورد می شود‬ ‫و با گزارش مردم‪ ،‬تیم های بازرس��ی دستگاه های نظارتی در‬ ‫سر صحنه حاضر خواهند شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هرگونه گرانفروش��ی و احتکار احتمالی را‬ ‫مردم گزارش کنند تا برخورد الزم با متخلفان انجام شود‪.‬‬ ‫معاون سیاس��ی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی اس��تانداری خراسان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬س��همیه بندی سوخت صرفا منحصر به بنزین‬ ‫اس��ت و ش��امل حال دیگر فراورده ها مانن��د گاز و گازوئیل‬ ‫با هرگونه افزایش نرخ به شدت برخورد می شود‬ ‫نمی ش��ود و در حوزه جایگاه های س��وخت نیز تمامی ‪۲۸۰‬‬ ‫جایگاه عرضه سوخت در استان و ‪ ۷۲‬جایگاه مشهد امادگی‬ ‫الزم برای ارائه خدمت به مردم را دارند و س��رویس دهی به‬ ‫نحو مطلوب در حال انجام است‪.‬‬ ‫جعفری افزود‪ :‬به منظور تسهیل سوخت گیری خودروهای‬ ‫دوگانه س��وز تمامی جایگاه های س��ی‪.‬ان‪.‬جی نیز فعال و در‬ ‫حال س��رویس دهی هستند‪.‬وی با بیان اینکه سهمیه بندی‬ ‫بنزی��ن بر اس��اس تصمیم ملی و مصوبه ش��ورای هماهنگی‬ ‫اقتصادی س��ران قوا از بامداد ‪ ۲۴‬ابان ماه ابالغ و اجرا ش��ده‬ ‫اس��ت افزود‪ :‬مهم ترین ه��دف اجرای این ط��رح حمایت از‬ ‫معیش��ت مردم به خصوص خانواده های کم درامد است که‬ ‫طی فرایند الزم عایدات حاصل از ان به حس��اب سرپرستان‬ ‫خانوار واریز می شود‪.‬‬ ‫معاون سیاس��ی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی اس��تانداری خراسان‬ ‫رضوی کنترل فرایند مصرف س��وخت ب��ا توجه به افزایش‬ ‫س��االنه ‪ ۱۰‬درصد مصرف‪ ،‬کنت��رل الودگی هوا و جلوگیری‬ ‫از قاچاق سوخت را از دیگر اهداف اجرای این طرح دانست‪.‬‬ ‫جعف��ری ضمن قدردان��ی از ارامش و هم��کاری مردم در‬ ‫روند اجرای طرح سهمیه بندی بنزین گفت‪ :‬خوشبختانه در‬ ‫اس��تان خراس��ان رضوی هیچ حادثه و مورد امنیتی گزارش‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دشمنان در تالش برای تشویق مردم به شرکت‬ ‫در تجمع��ات و تحرکات اعتراضی هس��تند که تا کنون پنج‬ ‫مورد از ای��ن فراخوان به تجمع��ات و حرکت های اعتراضی‬ ‫در مشهد شناس��ایی شده است اما خوش��بختانه هوشیاری‬ ‫مردم باالست‪.‬‬ ‫معاون سیاس��ی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی اس��تانداری خراسان‬ ‫رض��وی گفت‪ :‬س��همیه ابان م��اه تمامی کس��انی که هنوز‬ ‫واحدهای تولیدی در کهگیلویه و بویراحمد به ُکما رفته اند‬ ‫ساز کار مالیاتی حاکم در راستای رونق تولید نیست‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی یاس��وج از به ُکما رفتن‬ ‫واحده��ای تولی��دی در اس��تان کهگیلوی��ه و‬ ‫بویراحمد اظهار نگرانی کرد و یاداور ش��د‪ :‬س��از‬ ‫کار مالیاتی حاکم در راستای رونق تولید نیست‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬نشست ش��ورای گفت وگوی‬ ‫دول��ت و بخش خصوص��ی اس��تان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد به ریاست حس��ین کالنتری‪ ،‬استاندار‬ ‫و با حضور جلیلی‪ ،‬معاون حقوقی و امور مجلس‬ ‫وزارت اقتص��اد در مح��ل اتاق بازرگانی یاس��وج‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬جب��ار کیانی پور با اش��اره به اینکه‬ ‫روند کنونی دریافت مالیات در اس��تان کهگیلویه‬ ‫و بویراحم��د ب��ه هیچ وجه مناس��ب با ش��رایط‬ ‫اقتصادی استان نیست‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در این استان‬ ‫هیچ منبع درامد باالیی نیست و سقف مالیات ها‬ ‫هم خیلی باال است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د براینک��ه واحده��ای تولیدی‬ ‫اس��تان به کما رفته و ش��رایط س��ختی داریم و‬ ‫بخش خصوصی قفل ش��ده اس��ت‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه از بخش خصوصی س��یگنال های خوبی‬ ‫دریاف��ت نمی کنیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬اداره مالیاتی باید به‬ ‫فکر مودی های جدید باش��د‪ .‬کس��ب و کارهایی‬ ‫هستند‪ ،‬مثل اهن فروش ها که میلیاردها تومان‬ ‫درامد دارند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی یاس��وج گفت‪ :‬بنده خودم‬ ‫در سال یک و نیم میلیارد تومان مالیات پرداخت‬ ‫می کنم و حقیقتاً بخش خصوصی از این وضعیت‬ ‫گریان اس��ت و ساز کار مالیاتی حاکم در راستای‬ ‫رونق تولید نیست‪.‬‬ ‫کیانی پور در بخش دیگری از س��خنان خود به‬ ‫نحوه نامناسب تعامل بانک ها با بخش خصوصی‬ ‫گری��زی زد و خاطرنش��ان کرد‪ :‬م��ن نمی دانم‪،‬‬ ‫ام��ا بعض��ی بانک ها از م��دار وظایف خودش��ان‬ ‫خارج ش��دند و منابع انها معلوم نیس��ت به کجا‬ ‫م��ی رود‪ .‬من نمی دان��م این همه زمی��ن که در‬ ‫اختیار بانک ها اس��ت‪ ،‬برای چیست؟ منابع مردم‬ ‫را جم��ع می کنن��د و در خارج از اس��تان ملک‬ ‫می خرند و منابع مردم را تبدیل به یورو می کنند‬ ‫و ان را در گاو صندوق های ش��ان نگه��داری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫موفق ب��ه دریافت کارت س��وخت ب��ه هر دلیلی نش��ده اند‬ ‫محفوظ اس��ت و مردم بدانند که س��همیه بنزین کارت های‬ ‫س��وخت برای مدت ‪ ۶‬ماه در کارت سوخت در صورت عدم‬ ‫استفاده محفوظ می ماند‪.‬جعفری با تاکید بر اینکه مردم باید‬ ‫واقعیت ه��ای جنگ اقتصادی را بدانند و در ش��رایط جاری‬ ‫همراه و همدل باش��ند افزود‪ :‬مش��کلی در عرضه سوخت در‬ ‫اس��تان خراس��ان رضوی وجود ندارد و در صورت مش��اهده‬ ‫هر گونه رفتار اعتراضی از س��وی م��ردم اگرچه به نیروهای‬ ‫امنیتی و انتظامی اماده باش داده ش��ده است اما با افراد به‬ ‫صورت ارشادی برخورد می شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بسته حمایتی‬ ‫معیش��تی برای ‪ ۱۸‬میلیون خان��وار و حدود ‪ ۶۰‬میلیون نفر‬ ‫از جمعیت ایران لحاظ ش��ده است و وجوه مربوط به ان در‬ ‫کمتر از یک هفته اینده به حس��اب سرپرستان خانوار واریز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان غربی تاکید کرد‪:‬‬ ‫هیچ افزایش قیمتی به بهانه گرانی بنزین نخواهیم داشت‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اذربایج��ان غربی گف��ت‪ :‬افزایش ه��ر گونه نرخ‬ ‫کاالهای اساسی در سطح استان غیر قانونی بوده‬ ‫و با متخلفان برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫غالمرض��ا بابای��ی در گفت وگو با ایلن��ا درباره‬ ‫افزایش یا افزایش نیافت��ن نرخ اقالم مصرفی در‬ ‫اذربایجان غرب��ی‪ ،‬گفت‪ :‬تمام کاالهای اساس��ی‬ ‫در س��طح اس��تان به اندازه نیاز مردم وجود دارد‬ ‫و هی��چ افزای��ش قیمتی در این زمینه را ش��اهد‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اف��زود‪ :‬افزای��ش ن��رخ بنزی��ن روی هیچ‬ ‫محصول��ی تاثیرگ��ذار نب��وده و ن��رخ اق�لام‬ ‫مصرفی در هی��چ نقطه از اس��تان دچار افزایش‬ ‫نخواه��د ش��د‪.‬رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اذربایج��ان غرب��ی‪ ،‬عن��وان ک��رد‪:‬‬ ‫جابه جای��ی کاالهای اساس��ی توس��ط ن��اوگان‬ ‫ریلی و نیز ناوگان گازوئیل س��وز انجام می ش��ود‬ ‫و در ای��ن زمین��ه نی��ز هی��چ تغیی��ر قیمت��ی‬ ‫نخواهی��م داش��ت که در ن��رخ اق�لام تاثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بی��ان ک��رد‪ :‬همانطور که وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت بی��ان ک��رد‪ ،‬هی��چ افزای��ش‬ ‫قیمت��ی را ت��اب نخواهی��م اورد و در این زمینه‬ ‫بازرس��ان س��ازمان به طور ش��بانه روزی اماده‬ ‫رس��یدگی و پاس��خگویی ب��ه ه��م اس��تانی ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1410‬‬ ‫پیاپی ‪2728‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کیش میزبان ششمین دورهمی مالی و پولی‬ ‫نمایش�گاه بین الملل�ی بان�ک‪ ،‬بیم�ه و بورس و‬ ‫خصوصی سازی برای شش�مین بار در جزیره کیش‬ ‫اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫در ای�ن ایی�ن تع�دادی از مس�ئوالن بیمه ای و‬ ‫بورسی‪ ،‬مناطق ازاد و بخش خصوصی در اظهارات‬ ‫خود مس�ائلی را مطرح کردند ک�ه به طور عمده به‬ ‫اهمیت تامین مالی توجه داشت که از کانال بیمه و‬ ‫بورس باید پررنگ تر شود‪.‬‬ ‫شش�مین نمایش�گاه بین المللی ب�ورس‪ ،‬بانک‪،‬‬ ‫بیمه و خصوصی سازی در حالی بعدازظهر دوشنبه‬ ‫در جزی�ره کیش با تاکید بر جذب س�رمایه گذاری‬ ‫داخلی و خارجی در اقتصاد کش�ور برگزار ش�د که‬ ‫با وج�ود اعالم قبلی اس�حاق جهانگی�ری‪ ،‬معاون‬ ‫اول رئیس جمه�وری و ش�اپور محم�دی‪ ،‬رئی�س‬ ‫س�ازمان ب�ورس از غایبان این ایی�ن بودند‪ .‬نقش‬ ‫بازار سرمایه در رونق تولید‪ ،‬هدایت نقدینگی های‬ ‫سرگردان به سمت تولید‪ ،‬رشد اقتصاد دانش بنیان‬ ‫و تقوی�ت توانمندی های مل�ی‪ ،‬معرفی فرصت های‬ ‫س�رمایه گذاری کش�ور در حوزه های استراتژیک‪،‬‬ ‫معرفی ابزارها و روش های نوین مالی‪ ،‬نقش صنعت‬ ‫بیمه در توسعه اقتصادی کشور‪ ،‬گسترش ارتباطات‬ ‫تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و همجوار‬ ‫و کش�ورهای دوس�ت‪ ،‬توس�عه س�رمایه گذاری و‬ ‫کارافرینی در مناطق ازاد و جذب س�رمایه گذاری‬ ‫خارجی در ابعاد منطقه ای و جهانی از جمله اهداف‬ ‫برگزاری این نمایشگا ه اعالم شده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری بیمه ها در بازار سرمایه‬ ‫غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬رئیس کل بیمه مرکزی در ششمین‬ ‫همایش بورس‪ ،‬بانک‪ ،‬بیمه با اش��اره به اهمیت برنامه ششم‬ ‫توس��عه به ارتقای صنعت بیمه گفت‪ :‬صنعت بیمه می تواند‬ ‫ریسک تمام انس��ان ها‪ ،‬صنایع‪ ،‬واحدهای پولی و تولیدی را‬ ‫پوشش دهد‪.‬‬ ‫رئی��س کل بیمه مرکزی از برنامه ریزی برای تبدیل اوراق‬ ‫بیمه ای به اوراق بهادار برای خرید و فروش در بازار سرمایه‬ ‫خب��ر داد و افزود‪ :‬در ایین نامه جدید س��رمایه گذاری بیمه‬ ‫تکلیف شده تا شرکت های بیمه ‪ ۴۰‬درصد درامد خود را در‬ ‫بازار سرمایه‪ ،‬سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه به تمام بخش ها کمک‬ ‫می کند تا ریس��ک خود را به حداقل برساند؛ از اهمیت بیمه‬ ‫برای رش��د س��رمایه گذاری س��خن گفت و افزود‪ :‬شاخص‬ ‫توسعه یافتگی کشورها براساس میزان ضریب نفوذ بیمه در‬ ‫ان کشور سنجیده می شود؛ بنابراین اگر سرمایه گذاری ها در‬ ‫کشور بیمه شوند عالوه بر رش��د سرمایه گذاری‪ ،‬رشد نفوذ‬ ‫بیمه را نیز به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی ضمن اشاره به اینکه هرچه نقش‬ ‫دولت در صنعت بیمه کمرنگ تر باش��د این صنعت بیش��تر‬ ‫رش��د می کند‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬یک زمان��ی صد در صد‬ ‫شرکت های بیمه دولتی بود اما در حال حاضر سهم بیمه از‬ ‫صنعت بیمه ‪ ۳۲‬درصد است‪ .‬این در حالی است که در حال‬ ‫گسترش بیمه های تخصصی نیز هستیم‪.‬‬ ‫سلیمانی از اغاز به کار دومین بیمه زندگی در صنعت بیمه‬ ‫خبر داد و تصریح کرد‪ :‬جذب نقدینگی‪ ،‬رشد سرمایه گذاری‬ ‫و افزایش س��رمایه گذاری خ��رد از طریق بیمه زندگی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نفوذ بیمه زندگی مس��ئله بسیار مهمی در‬ ‫صنعت بیمه است و باید برنامه ریزی به سمت افزایش سهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫غالمرضا سلیمانی افزود‪ :‬بخشی از این خسارات‬ ‫مربوط ب��ه س��اختمان بانک ها بوده ی��ا پول های‬ ‫داخل ان که اتش گرفته اس��ت یا پول هایی که به‬ ‫سرقت رفته‪ ،‬اختصاص دارد که ارزیابی و پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چراکه در مقابل اش��وب و اتش سوزی‬ ‫بیمه هستند‪.‬‬ ‫س��لیمانی درباره خودروهایی که در جریان اخیر اس��یب‬ ‫دیدن��د نی��ز گف��ت‪ :‬فق��ط خودروهای��ی ک��ه در بیمه نامه‬ ‫انه��ا ذک��ر ش��ده باش��د‪ ،‬در ای��ن رابط��ه دریافت��ی بیمه‬ ‫خواهن��د داش��ت‪ .‬همچنی��ن س��اختمان ها و اماکنی بیمه‬ ‫هس��تند‪ ،‬در صورت اس��یب‪ ،‬خس��ارت دریاف��ت خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بیمه زندگی در این صنعت باشد؛ درحال حاضر در‬ ‫کشور ‪ ۱۱‬میلیون نفر زیر پوشش این بیمه هستند‪،‬‬ ‫در حال��ی که باید به جایی برس��یم که ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫پرتف��وی صنعت بیمه به بیم��ه زندگی اختصاص‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به خرید بیمه های‬ ‫زندگی در دوره های زمانی گوناگون‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مردم‬ ‫درحال حاضر فقط بیمه را در شخص ثالث و درمان می بینند‬ ‫اما باید محصوالت بیمه ای به طورگسترده در جامعه شناخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��لیمانی در بخش دیگری از س��خنان خ��ود با تاکید بر‬ ‫اینکه صنعت بیمه می تواند پول های خرد جامعه را در کنار‬ ‫بانک ها و بازار س��رمایه جمع اوری کند‪ ،‬افزود‪ :‬در ایین نامه‬ ‫جدید س��رمایه گذاری بیمه تکلیف شده تا شرکت های بیمه‬ ‫‪ ۴۰‬درصد درامد خود را در بازار س��رمایه‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی ورود شرکت های بیمه در بازار سرمایه به رشد‬ ‫بازار مالی ختم می شود‪.‬‬ ‫البت��ه یک��ی از ارکان قدرتمن��د بازاره��ای مالی صنعت‬ ‫بیمه اس��ت که در بسیاری از کش��ورها قدرت شرکت های‬ ‫بیمه موجب تاس��یس بانک می شود‪ ،‬هرچند در ایران روال‬ ‫برعکس است‪ .‬رئیس کل بیمه مرکزی گفت‪ :‬به دنبال تبدیل‬ ‫اوراق بیم��ه ای به اوراق به��ادار برای خرید و فروش در بازار‬ ‫سرمایه هستیم‪.‬‬ ‫س��لمانی درباره اینک��ه افزایش نرخ بنزین ت��ا چه اندازه‬ ‫می تواند صنع��ت بیمه را متاثر کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در کوتاه مدت‬ ‫ممکن اس��ت این تغیی��ر در بخش های اقتص��ادی اثرگذار‬ ‫باش��د ام��ا بررس��ی های اولیه م��ا در صنعت بیمه نش��ان‬ ‫می ده��د این اصالح نرخ اثر مهم��ی برصنعت بیمه نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صنعت بیمه حمل ونقل از کانال خودروهایی‬ ‫اس��ت که سوخت انها گازوئیل اس��ت‪ ،‬درصورتیکه نرخ این‬ ‫س��وخت افزایش��ی نداش��ته و این حوزه را تحت تاثیر قرار‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی در حاشیه این ایین در گفت وگو‬ ‫با خبرن��گاران گفت‪ :‬به دنبال اعتراض های انجام ش��ده برای‬ ‫اصالح نرخ بنزین و اسیب هایی که به همراه داشت‪ ،‬دستور‬ ‫ارزیابی خس��ارات را ص��ادر کرده ایم که ب��ه زودی پرداخت‬ ‫رئی��س کل بیم��ه مرکزی گفت‪ :‬براس��اس بررس��ی های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬بیمه مرکزی در وضعیت کنونی امادگی بیمه‬ ‫نوس��ان های نرخ س��هامی که در بورس معامله می ش��ود را‬ ‫ندارد‪ .‬غالمرضا س��لیمانی در حاش��یه یازدهمین نمایشگاه‬ ‫‹ ‹خسارت اعتراض ها پرداخت می شود‬ ‫‹ ‹تاثیر اصالح نرخ بنزین بر صنعت بیمه‬ ‫‹ ‹ بیمه سهام در مقابل نوسان های قیمتی‬ ‫معرفی فرصت های س��رمایه گذاری و شش��مین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی ب��ورس‪ ،‬بان��ک‪ ،‬بیم��ه و خصوصی س��ازی در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا ایرنا‪ ،‬در باره پوش��ش ریس��ک نوس��ان نرخ‬ ‫س��هام در ب��ورس از طریق بیمه گفت‪ :‬در رابطه با نوس��ان‬ ‫نرخ ک��ه در ب��ورس ایجاد می ش��ود‪ ،‬بحث های��ی مطرح و‬ ‫برخ��ی اقدام های کارشناس��ی در دس��تور کار ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی عمده نوس��ان های نرخ س��هام در بورس را ناش��ی از‬ ‫مس��ائل سیاسی و بین المللی دانست و افزود‪ :‬کمتر می توان‬ ‫ایجاد نوسان های قیمتی در بورس را به مسائلی مانند عوامل‬ ‫اقتصادی ربط داد‪.‬‬ ‫رئی��س کل بیم��ه مرکزی یاداور ش��د‪ :‬در بررس��ی های‬ ‫اولی��ه ک��ه از س��وی بیمه مرک��زی صورت گرفت‪ ،‬پاس��خ‬ ‫م��ا منف��ی ب��ود و در وضعی��ت کنون��ی امادگ��ی بیم��ه‬ ‫نوس��انات نرخ س��هامی که در ب��ورس معامله می ش��ود را‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫س��لیمانی اظهارکرد‪ :‬اکنون روش های��ی را در نظر گرفته‬ ‫و در حال مذاکره با س��ازمان بورس هس��تیم ت��ا بتوانیم با‬ ‫هم��کاری یکدیگر به این نتیجه برس��یم ک��ه فقط می توان‬ ‫خارج از بحث بین المللی و سیاس��ی که موجب نوسان نرخ‬ ‫س��هام در بورس می ش��ود‪ ،‬س��هام را زیر پوشش بیمه قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی در پایان به تاثیر تحریم ها بر حوزه بیمه اشاره و بیان‬ ‫کرد‪ :‬تحریم ها در بح��ث بیمه اتکایی تاثیر گذار بوده به این‬ ‫معن��ا که ش��رکت های بیمه اتکایی که ب��ا امریکا در ارتباط‬ ‫بودند‪ ،‬رابطه خود را با شرکت های بیمه ایرانی قطع کردند اما‬ ‫برخی از انها از طریق شرکت های بیمه ایرانی و بیمه اتکایی‬ ‫جهانی که با امریکا ارتباط نداشتند‪ ،‬در حال همکاری با ایران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تامین مالی ‪ ۸۱‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره سازمان بورس هم در این ایین‬ ‫از تامی��ن مالی ‪ ۸۱‬ه��زار میلیارد تومانی بازار س��رمایه در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬خبر داد‪ .‬حس��ن امیری در ایین افتتاح ششمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه و خصوصی سازی‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن نمایش��گاه فرصت مناس��بی برای شناس��ایی‬ ‫فرصت های س��رمایه گذاری و تامین مالی اقتصاد کش��ور با‬ ‫استفاده از بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س هیات مدیره س��ازمان بورس‪ ،‬اف��زود‪ :‬این‬ ‫س��ازمان در این زمینه در سال های گذش��ته در دو زمینه‬ ‫اساس��ی نقش افرینی کرده و با افزایش ش��فافیت و معرفی‬ ‫روش های تامی��ن مالی به فعاالن اقتصادی نقش مهمی در‬ ‫اقتصاد کشور داشته است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس و‬ ‫فرابورس باید از ش��فافیت باالیی برخوردار باشند تا از این‬ ‫طریق به افزایش شفافیت بازار سرمایه کمک کنیم‪ .‬در این‬ ‫زمینه در ‪ ۴‬سال گذشته رشد خوبی در زمینه شاخص ارائه‬ ‫به موقع اطالعات داش��ته ایم که ای��ن امار از ‪۴۳‬‬ ‫درصد به ‪ ۹۱‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫امیری اذعان داشت‪ :‬شاخص دیگری نیز در این‬ ‫راستا با عنوان عدم ارائه اطالعات از سوی ناشرین‬ ‫وجود دارد که در ‪ ۴‬سال گذشته از ‪ ۴‬درصد به ‪۲‬‬ ‫درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول گفت‪ :‬درباره تاخیر انتش��ار‬ ‫اطالعات توس��ط ناش��ران بورس نیز‪ ،‬ش��اهد بهبود امارها‬ ‫هس��تیم ک��ه در این زمینه نی��ز تالش های انجام ش��ده به‬ ‫افزایش شفافیت بیش��تر تامین مالی از طریق بازار سرمایه‬ ‫کمک کرده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره س��ازمان بورس با اشاره به ماده‬ ‫‪ ۶‬قانون اص��ل ‪ ،۴۴‬تاکید کرد‪ :‬با اج��رای این ماده قانونی‬ ‫فعالیت ه��ای دول��ت نباید باعث ایجاد اخت�لال در فعالیت‬ ‫بخش خصوصی ش��ود و با ایجاد فضای رقابتی ش��رکت ها‬ ‫ملزم به ارائه اطالعات می باشند‪.‬‬ ‫وی همچنین با طرح این س��وال که ایا ساختار‬ ‫مالی کش��ور باید بانک پایه باش��د یا بازار سرمایه‬ ‫پایه‪ ،‬گف��ت‪ :‬ادبیات جهانی در ای��ن زمینه قانون‬ ‫پای��ه محوری را برای س��اختار مالی توصیه کرده‬ ‫اس��ت و باید در این راستا در کشورمان نیز تالش‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در سازمان بورس با اشاره به‬ ‫اقبال سرمایه گذاران به حضور در بازار سرمایه طی ماه های‬ ‫گذشته افزود‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬با ایجاد ابزارهای مناسب‬ ‫می توان تامین مالی خوبی برای صنایع و بنگاه های کش��ور‬ ‫از طریق این بازار انجام داد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ابزاری مانند اوراق سلف موازی استاندارد‬ ‫در ب��ورس کاال و ب��ورس ان��رژی طراح��ی ش��ده و بخش‬ ‫خصوصی و دولت با اس��تفاده از ای��ن اوراق به تامین مالی‬ ‫پروژه های خود می پردازند‪.‬‬ ‫امی��ری اضافه کرد‪ :‬در بورس و فرابورس نیز صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری امکان تامین مالی پروژه ه��ای گوناگون را‬ ‫برای بنگاه های گوناگون فراهم کرده اس��ت و از جمله دیگر‬ ‫ابزارهای قابل اس��تفاده در این راستا اوراق قرض الحسنه و‬ ‫وقف اس��ت که به تایید س��ازمان بورس رس��یده و قابلیت‬ ‫اس��تفاده دارد که باید به این ابزاره��ا اوراق مرابحه‪ ،‬اوراق‬ ‫رهنی و خرید دِین اشاره کرد‪.‬‬ ‫نای��ب رئی��س هی��ات مدی��ره س��ازمان ب��ورس گفت‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬ح��دود ‪ ۱۲۵‬ه��زار میلی��ارد توم��ان تامین‬ ‫مالی از طریق بازار س��رمایه انجام ش��ده ک��ه این امار در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬ب��ه ‪ ۸۱‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومان رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اظه��ار امی��دواری کرد‪ :‬با فرهنگ س��ازی‬ ‫مناسبی که از اقدامات گوناگون از جمله برگزاری نمایشگاه‬ ‫بورس‪ ،‬بانک‪ ،‬بیمه و خصوصی سازی در جزیره کیش انجام‬ ‫می شود ش��اهد تامین مالی مناس��ب صنایع و به دنبال ان‬ ‫توسعه اقتصاد کشور باشیم‪.‬‬ ‫راه اندازی بورس بین الملل‬ ‫مدیرعام��ل منطق ه ازاد کیش با اعالم این خبر که بورس‬ ‫بین الملل تا پایان امس��ال در این جزیره راه اندازی می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با این اتفاق مقدمات تعامالت بیش��تر ش��رکت های‬ ‫داخلی و خارجی برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫غالمحس��ین مظف��ری در ادامه این ایین افزود‪ :‬کش��ور‬ ‫ایران در حوزه اقتصادی از ظرفیت باالیی برخوردار اس��ت‬ ‫و با وجود تحریم های ظالمانه اقتصاد کش��ور امروز به ثبات‬ ‫نس��بی رس��یده اس��ت؛ بنابراین ضرورت دارد با استفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای موج��ود ب��ه ایجاد رون��ق اقتص��ادی کمک‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره منطقه ازاد کیش با اش��اره به این‬ ‫که باید از بازار س��رمایه به عنوان پیش��ران رونق اقتصادی‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬رشد بورس در سال گذشته و امسال‬ ‫موجب ش��ده تا از ای��ن طریق اهمیت بیش��تری به حضور‬ ‫بخش خصوصی در اقتصاد کشور دهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه اث��ار ض��د تورمی و‬ ‫تامین مالی مناس��ب از ویژگی های بازار س��رمایه‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬بانک ها با اصالح س��اختاری‬ ‫ب��ه نس��بت مناس��ب در کن��ار تش��دید نظارت‬ ‫بان��ک مرک��زی می توانن��د تاثی��ر بیش��تری در‬ ‫افزایش س��هم بخش خصوصی از اقتصاد داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مظفری بیان کرد‪ :‬افزایش ‪ ۶۰‬درصدی ش��اخص بانک ها‬ ‫در ب��ورس تایید کننده این موضوع اس��ت ک��ه باید تالش‬ ‫بیشتری در راستای جذب نقدینگی به بازار سرمایه داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدی��ره منطقه ازاد کیش ادامه داد‪ :‬صنعت‬ ‫بیمه نیز طی س��ال های گذشته رشد قابل توجهی در کشور‬ ‫داش��ته اس��ت و افزایش بیش از ‪ ۶۰‬درصدی این گروه در‬ ‫بازار س��رمایه در کنار فرهنگ سازی مناسب موجب پوشش‬ ‫ریسک بیشتر فعالیت های اقتصادی شده است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول تصریح ک��رد‪ :‬صنعت بیمه‬ ‫در کن��ار ب��ورس و بانک باید نقش بیش��تری در‬ ‫اقتصاد کش��ور داش��ته باش��د و در یک بازاریابی‬ ‫هدفمند ب��ه رونق اقتصادی کش��ور کمک کنیم‬ ‫ک��ه برگزاری نمایش��گاه ب��ورس‪ ،‬بان��ک‪ ،‬بیمه و‬ ‫خصوصی سازی کیش در این زمینه نقش بسزایی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حضور نمایندگان کش��ورهای گوناگون‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ب��ه انه��ا پیش��نهاد داد‪ :‬ب��ا وج��ود‬ ‫فش��ارهای بین الملل��ی و تحریم ه��ا در بازار ب��زرگ ایران‬ ‫حضور داش��ته باش��ند و نگ��ران اتفاق های تل��خ و زودگذر‬ ‫نباشند‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره منطق��ه ازاد کی��ش همچنی��ن‬ ‫گف��ت‪ :‬منطق��ه ازاد کی��ش ب��ه دلی��ل موقعی��ت خاص‬ ‫و زیرس��اخت های مناس��بی ک��ه ب��رای س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی دارد‪ ،‬فرص��ت مناس��بی ب��رای رون��ق اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مظفری با اش��اره به راه اندازی ب��ورس بین الملل تا پایان‬ ‫امس��ال‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬با ای��ن کار مقدم��ات تعامالت‬ ‫بیش��تر میان کش��ورهای داخلی و خارج��ی فراهم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در امس��ال ‪ ۱۲۰‬پروژه ب��ه ارزش ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان در حال انجام اس��ت که نش��ان از فعالیت‬ ‫بخش خصوصی در این جزیره دارد‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به تامین مالی ‪۳‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫تکمیل ف��رودگاه کیش از طریق بازار س��رمایه در روزهای‬ ‫گذش��ته گفت‪ :‬ب��ا این اتف��اق ظرفیت این ف��رودگاه به ‪۶‬‬ ‫میلیون نفر می رس��د که فرصت مناس��بی برای توس��عه و‬ ‫جذب سرمایه در این منطقه است‪.‬‬ ‫ش عمده ای از‬ ‫در حال��ی که گفته می ش��ود بخ�� ‬ ‫کارتخوان های ایرانی خارج از کش��ور مسدود شده‬ ‫و تراکنش ه��ا از این دس��تگاه ها معدود اس��ت‪ ،‬در‬ ‫برخی ش��هرهای خارجی‪ ،‬کارتخوان های ایرانی به‬ ‫وفور یافت ش��ده و فعال اس��ت‪ .‬ارائه دستگاه های‬ ‫کارتخوان به مش��اغل مختلف در سال های گذشته‬ ‫با رونق بس��یاری همراه بود و همین سبب شد هر‬ ‫فرد در فروش��گاه خود چندین دستگاه پوز داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که پ��س از مدتی این‬ ‫دستگاه ها بعضا به خارج از کشور انتقال یافت و در‬ ‫ان کش��ورها نیز مورد استفاده قرار گرفت‪.‬استفاده ‬ ‫از کارتخوان های ایرانی خارج از کش��ور مش��کالت‬ ‫زیادی را به ویژه در ش��رایط حس��اس ارزی برای‬ ‫نظام مالی و پرداخت کشور ایجاد کرد و در همین‬ ‫راستا بانک مرکزی بر ان شد تا جلوی فعالیت این‬ ‫کارتخوان ها گرفته شود‪ .‬این تصمیم بانک مرکزی‬ ‫در راس��تای محدودس��ازی فعالیت دالالن بازار ارز‬ ‫ب��ود؛ به گونه ای که ای��ن دالالن از هر امکانی برای‬ ‫خری��د و فروش ارز بهره بردند و یکی از این ابزارها‬ ‫که نق��ل و انتقال پول را برای انها س��اده می کند‪،‬‬ ‫دس��تگاه های پ��وز یا کارتخوان اس��ت ک��ه مبلغ‬ ‫خری��د یا ف��روش ارز را با ان انتق��ال می دهند‪ .‬اما‬ ‫س��فته بازان ارزی به این اکتفا نکردن��د و با انتقال‬ ‫تع��دادی از دس��تگاه های کارتخ��وان ب��ه خارج از‬ ‫کشور‪ ،‬معامالت ارزی خود را در همان محل انجام‬ ‫می دهند‪ .‬بر اس��اس قانون بانک مرکزی‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از کارتخوان ه��ای ایرانی به هر ش��کلی در خارج از‬ ‫کشور ممنوع است و در همین راستا دسترسی این‬ ‫کارتخوان ها به نظام بانکی ایران از طریق مخابرات‬ ‫نیز مس��دود شده اس��ت‪ .‬در این میان دو راه دیگر‬ ‫برای ارتباط این دس��تگاه ها با ایران وجود دارد که‬ ‫یکی س��یمکارت ها و دیگری اس��تفاده از اینترنت‬ ‫با وی پی ان اس��ت‪.‬بانک مرکزی در نخستین اقدام‬ ‫خود ب��رای محدودس��ازی حجم اس��تفاده از این‬ ‫کارتخوان ها‪ ،‬س��قف تراکنش های مال��ی از طریق‬ ‫دس��تگاه های پوز را مح��دود کردکه این کار تا حد‬ ‫زیادی جل��وی این گونه نقل و انتق��االت را گرفت‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬ب��ا دس��تور بانک مرکزی ش��رکت های‬ ‫ارائه دهن��دگان خدم��ات کارتی(پی اس پی) موظف‬ ‫به شناسایی و مسدودسازی دستگاه های کارتخوان‬ ‫فعال در خارج از کشور شدند‪.‬محمدمهدی طوبایی‪،‬‬ ‫معاون توس��عه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی‬ ‫پرداخت ه��ای کارتی (ش��اپرک) در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش ک��ه دس��تگاه های کارتخوان بیش��تر به‬ ‫کدام کش��ورها منتقل شده‪ ،‬گفت‪ :‬به صورت دقیق‬ ‫نمی ت��وان ن��ام کش��ورها را اعالم کرد ام��ا به طور‬ ‫عمده دس��تگاه های کارتخوان برای معامالت ارز به‬ ‫کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده‬ ‫و مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫ام��کان به کارگیری دس��تگاه های کارتخوان ایرانی‬ ‫در تمام کش��ورهای جهان وج��ود دارد‪ ،‬چراکه در‬ ‫هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به ش��بکه‬ ‫شاپرک متصل شد‪ ،‬این امکان وجود دارد‪ .‬طوبایی‬ ‫همچنین با بیان اینکه برخی دالالن برای اینکه کار‬ ‫شناسایی دستگاه های کارتخوان در خارج از کشور‬ ‫را مش��کل کنند از وی پی ان یا فیلترشکن استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استفاده از وی پی ان در خارج‬ ‫از کشور دقیقاً عکس ان چیزی است که در داخل‬ ‫اتف��اق می افتد‪ .‬به این معنا ک��ه وقتی در خارج از‬ ‫فیلترش��کن اس��تفاده می کنند ای پی س��رورهای‬ ‫داخل��ی نمایش داده می ش��ود و کار شناس��ایی را‬ ‫دش��وار می کند‪ .‬براساس اخرین اماری که شاپرک‬ ‫از مسدودس��ازی کارتخوان ه��ای ایران��ی خارج از‬ ‫کش��ور اعالم ک��رده‪ ،‬در نخس��تین س��ری از این‬ ‫اقدام ها ‪ ۹۳۰‬پایانه از دی تا نیمه بهمن س��ال ‪۹۷‬‬ ‫در کش��ورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با‬ ‫ادامه این اقدام ها حدود ‪ ۳۷۰‬پایانه دیگر شناسایی‬ ‫و مسدود شدند؛ تا به این ترتیب طی سال گذشته‬ ‫در مجم��وع ‪ ۱۳۰۴‬پایانه فعال در خارج از کش��ور‬ ‫غیرفعال ش��ود که از این تعداد پایانه ‪ ۱۲۰۷‬مورد‬ ‫توس��ط ش��رکت های پی اس پ��ی و ‪ ۹۷‬پایان��ه نیز‬ ‫توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده اند‪.‬‬ ‫پیگیری های ایسنا حاکی از ان است که شناسایی‬ ‫کارتخوان هایی که از وی پی ان اس��تفاده می کنند‪،‬‬ ‫نی��از ب��ه هماهنگی بان��ک مرکزی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫پی اس پی و وزارت ارتباطات دارد که این هماهنگی‬ ‫انجام ش��ده و اقدام های ان در حال انجام اس��ت‪.‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬مس��ئوالن در این پیگیری ها مدعی‬ ‫ش��ده اند که میزان استفاده از کارتخوان های ایرانی‬ ‫در خ��ارج از کش��ور کاهش چش��مگیری یافته و‬ ‫به طور معدود انجام می شود‪.‬این در حالی است که‬ ‫مشاهدات عینی خبرنگار ایسنا از شهر استانبول از‬ ‫ای��ن موضوع حکایت دارد که کارتخوان های ایرانی‬ ‫به وفور در صرافی ها‪ ،‬سیمکارت فروش��ی ها و برخی‬ ‫رس��توران های این ش��هر فعال است و مشکلی هم‬ ‫برای اس��تفاده از انها وجود ندارد‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫ت ب��ودن این کار ب��رای افراد‬ ‫یک��ی از دالی��ل راح ‬ ‫متخلف این اس��ت که صاحبان کارتخوان هایی که‬ ‫دستگاه شان به خارج از کشور منتقل می شود‪ ،‬هیچ‬ ‫ی انها وجود ندارد‬ ‫جریمه و برخوردی برا ‬ ‫گزارش روز‬ ‫بورس بین الملل تا پایان امسال راه اندازی می شود‬ ‫کارتخوان هایی‬ ‫که خارج از مرز کار می کنند‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1410‬‬ ‫پیاپی ‪2728‬‬ ‫بورس‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش تحلیلی‬ ‫بررسی تاثیر نرخ جدید بنزین بر بازار سرمایه‬ ‫شاخص های تحول‬ ‫در نظام بانکی‬ ‫چراغ سبز بازار یا ریزش کوتاه مدت؟‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سید حمیدرضا علوی‬ ‫سعید اسالمی بیدگلی‬ ‫روز دوش��نبه برخالف روز یکشنبه شاخص بورس‬ ‫تغییر جهت داد و درحالی که ریزش ‪ ۴۵۰۰‬واحدی‬ ‫ب��رای روز یکش��نبه ثبت ش��ده بود‪ ،‬ش��اخص کل‬ ‫توانست ‪۳۸۵‬واحد رشد کند‪.‬‬ ‫در این بی��ن نمادهای گروه بانک��ی و خودرویی‬ ‫بیش��ترین تاثیر را روی ش��اخص های بازار سرمایه‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان بورس اوراق بهادار تهران‪ ،‬در‬ ‫این روز با رشد نرخ سهام شرکت های بزرگ همچون‬ ‫ایران خودرو و پاالیش نفت تبریز‪ ،‬پتروشیمی پارس‬ ‫و بان��ک ملت ش��اخص کل بازده نق��دی و قیمتی‬ ‫توانست ‪ ۳۸۷‬واحد افزایش یابد و به رقم ‪ ۳۰۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۲۷‬واحد برس��د‪ ،‬اما در عین حال با رشد عرضه‬ ‫در بسیاری از سهم ها و کاهش نرخ انها شاخص کل‬ ‫ه��م وزن ‪ ۲۱۲‬واحد افت کرد و ت��ا تراز ‪ ۸۵‬هزار و‬ ‫‪ ۲۲۴‬واحد پایین رفت‪.‬‬ ‫در مقاب��ل گروه مدیری��ت س��رمایه گذاری امید‪،‬‬ ‫معدنی و صنعتی گلگهر‪ ،‬صنعتی و معدنی چادرملو‪،‬‬ ‫بانک پارسیان و گروه مپنا نمادهایی بودند که سعی‬ ‫کردند ش��اخص های بازار را به سمت پایین هدایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در چند روز گذشته خرید و فروش سهام در تاالر‬ ‫شیش��ه ای در حالی با تغییر جه��ت همراه بوده که‬ ‫کارشناس��ان این ب��ازار افزایش ن��رخ بنزین بر روند‬ ‫معامالت را بی تاثیر می دانند‪.‬‬ ‫واقعی��ت امر این اس��ت که افزایش ن��رخ بنزین‬ ‫یک تصمیم راهبردی در هم��ه نظام های اقتصادی‬ ‫به حس��اب می اید که ش��اخص های مختلف اقتصاد‬ ‫خ��رد و کالن جامع��ه را تحت تاثیر ق��رار می دهد‪.‬‬ ‫ام��ا در نظام ه��ای اقتص��ادی متک��ی ب��ر درام��د‬ ‫نف��ت و گاز دامن��ه ای��ن تاثی��ر عمیق و گس��ترده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه ‪ ۳‬موج تغییر‬ ‫س��ید حمیدرضا علوی‪ ،‬کارش��ناس بازار سرمایه‬ ‫با اش��اره به اینک��ه اقتصاد ایران دس��ت کم ‪ 3‬دهه‬ ‫اخی��ر را با بیم و هراس موج ه��ای تغییر نرخ بنزین‬ ‫و فراورده های نفتی س��پری کرده گفت‪ :‬این هراس‬ ‫و نگران��ی فقط منحص��ر به ش��هروندان نبوده بلکه‬ ‫مدی��ران و صاحبان صنایع و س��رمایه گذاران را نیز‬ ‫در برگرفته است‪.‬‬ ‫به ط��وری که همواره دولتمردان‪ ،‬در تنظیم ارقام‬ ‫و ردیف های بودجه س��االنه با ش��اخص نرخ بنزین‬ ‫دچار چالش بوده اند و صنعتگران و س��رمایه گذاران‬ ‫نی��ز‪ ،‬در محاس��به هزینه‪-‬فای��ده پروژه ه��ای ری��ز‬ ‫و درش��ت خ��ود عنصر «قیم��ت ان��رژی» را لحاظ‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��اد و تحلیلگر بازار س��رمایه‬ ‫افزود‪ :‬در یک ن��گاه کالن‪ ،‬تعدیل نرخ فراورده های‬ ‫نفت��ی چنانکه براس��اس معیارهای عل��م اقتصاد و‬ ‫در راس��تای عدال��ت اجتماعی انجام ش��ود همواره‬ ‫مورد دفاع کارشناس��ان و نخبگان اقتصادی خواهد‬ ‫ب��ود و از عوامل موث��ر بر فرایند توس��عه اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما اگر مانند برخی سیاست و طرح ها بدون‬ ‫بررس��ی کارشناسی و بستری س��ازی اجرا شود‪ ،‬به‬ ‫ضد خ��ود تبدیل می ش��ود و به ج��ای بهبود حال‬ ‫و ترمی��م س��اختار اقتص��اد جامعه ب��ه وخامت ان‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫وی در بررس��ی تاثی��ر و پیامده��ای افزایش نرخ‬ ‫بنزین بر یکی از عرصه های مهم اقتصاد کشور یعنی‬ ‫بازار بورس گفت‪ :‬بی ش��ک اغلب فعاالن این بازار از‬ ‫سهامداران تا شرکت ها و کارگزاران بورس نگاه خود‬ ‫را از فردا به مونیتور و خروجی بازار خواهند دوخت‬ ‫تا بازت��اب این اتفاق را در منحنی ش��اخص بورس‬ ‫ببینند‪.‬‬ ‫‹ ‹سابقه ارتباط بورس با نرخ سوخت‬ ‫حمیدرضا علوی‪ ،‬پیش از انکه به پاسخ این پرسش‬ ‫کلیدی درباره واکنش بورس به قیمت گذاری جدید‬ ‫نایب رئیس ش��رکت ب��ورس با تاکید بر ض��رورت هدایت‬ ‫جریان اطالعاتی ازسوی شبکه های موجود در فضای مجازی‬ ‫به س��هامداران‪ ،‬گفت‪ :‬باید به دنبال ورود سهامداران تازه از‬ ‫مسیر درست به بورس باشیم‪.‬‬ ‫محمودرض��ا خواجه نصیری در گفت وگو با مهر با اش��اره‬ ‫به اس��تقبال س��رمایه گذاران جدید از ورود به بازار سرمایه‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی اگر به دنبال ورود س��رمایه گذاران‬ ‫تازه وارد‪ ،‬از مس��یر درست هس��تیم تا این افراد مقصر اصلی‬ ‫ش��کل گیری حرکات هیجانی بازار نباشند‪ ،‬باید متولیان امر‬ ‫و سیاس��ت گذاران بازار سرمایه دس��ت به کار شوند و تدبیر‬ ‫مناسبی برای ورود انها داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز ش��بکه های اجتماعی نقش مهمی‬ ‫در تصمیم س��ازی و تصمیم گی��ری دارند‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر امروز‬ ‫به هدایت جریان اطالعاتی ازس��وی ش��بکه های اجتماعی‪،‬‬ ‫ابزارهای بدون مجوز و غیرعلمی و همچنین غیرکارشناسی‬ ‫معترض هس��تیم‪ ،‬باید این نکته را مدنظر داش��ته باشیم که‬ ‫راه حل این بحران‪ ،‬مس��دود کردن ش��بکه های مجازی فعال‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یک مقام مس��ئول در نظام بانکی گفت‪ :‬ساختار‬ ‫بانک��داری ایرانی به گونه ای نیازمند تحول اس��ت‬ ‫که کارایی بانک ها برای اقتصاد ملی روش��ن باشد‬ ‫و انها بتوانند در ش��رایط مناس��ب به ارائه خدمات‬ ‫بانک��ی بپردازن��د‪ .‬به گ��زارش کان��ون بانک های‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬کورش پرویزیان‪ ،‬رئیس کانون بانک ها‬ ‫و موسس��ه های اعتباری خصوصی در نشست نقد‬ ‫روش بانک��داری مرس��وم و تبیی��ن روش مطلوب‬ ‫بانک��داری اس�لامی گف��ت‪ :‬در ح��وزه بانکداری‬ ‫در ای��ران‪ ،‬چالش های بس��یار بزرگ��ی پیش روی‬ ‫بانکداران است‪ .‬وی ضمن اشاره به برخی چالش ها‬ ‫در این زمینه افزود‪ :‬چالش مشروعیت به عنوان یک‬ ‫مسئله مهم بانکداری‪ ،‬کماکان پیش روی بانکداران‬ ‫اس��ت؛ ضمن اینکه چالش قانونی در بانک ها‪ ،‬امروز‬ ‫در حال تبدیل شدن به یک بحران در حوزه قوانین‬ ‫و مقررات بانکی اس��ت که شرایط را برای بانک ها و‬ ‫مشتریان انها بسیار سخت کرده است‪ .‬پرویزیان با‬ ‫بیان اینکه موضوعات مرتبط با مفهوم پول‪ ،‬انتشار‬ ‫پ��ول‪ ،‬نرخ بهره یا س��ود و کارمزد و مس��ائلی از این‬ ‫دس��ت کماکان وجود دارد ک��ه در مقررات موجود‬ ‫دارای ابهام و پیچیدگی است‪ ،‬گفت‪ :‬بانکداری دنیا‬ ‫در حال تحول اس��ت‪ ،‬این درحالی است که در ایران‬ ‫بانکداریمتعارفبهبانکداریمبتنیبرعقودتبدیل‬ ‫ش��ده که در این زمینه نیز قراردادهای جدیدی در‬ ‫حوزه پولی و مالی ش��کل گرفت��ه و باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬رئی��س کانون بانک ها و موسس��ه های‬ ‫اعتباری خصوصی تصریح کرد‪ :‬در برخی کشورها‪،‬‬ ‫بانک��داری ب��ا بنای نرخ به��ره و در برخ��ی دیگر از‬ ‫کش��ورها بانکداری مش��ارکتی و مبتنی بر طرح و‬ ‫معماری کسب وکار شکل گرفته است؛ اما در کشور‬ ‫ما قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی بر عقود شرعی‬ ‫به وجود امده است؛ ضمن اینکه مسئله مهم ربوی‬ ‫نبودن فعالیت های بانکداری به ویژه در بکارگیری و‬ ‫تجهیز منابع است‪ .‬پرویزیان گفت‪ :‬بانکداری علمی‬ ‫بین رشته ای و چندپیش��ه ای است و مسئله اصلی‬ ‫چگونگی استفاده از فراورده های علوم بین رشته ای‬ ‫مبتنی بر مبانی اس�لامی و ش��رعی است‪ .‬در عین‬ ‫حال س��اختار بانکداری ایران��ی به گونه ای نیازمند‬ ‫تحول اس��ت که کارایی بانک ه��ا برای اقتصاد ملی‬ ‫روش��ن باش��د و انها بتوانند در ش��رایط مناسب به‬ ‫ارائه خدمات بانک��ی بپردازند و البته تنوع خدمات‬ ‫و کس��ب وکارهای بانکی در حال رش��د نیز مد نظر‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وی پیش��نهاد کرد‪ :‬برای چنین تغییر و‬ ‫توس��عه ای و استفاده از این ظرفیت‪ ،‬باید در قوانین‬ ‫بانک��داری کنونی کش��ور بازنگری ش��ود‪ .‬ایت اهلل‬ ‫اراک��ی‪ ،‬دبیرکل مجم��ع جهانی تقری��ب مذاهب‬ ‫اس�لامی در این نشس��ت گفت‪ :‬ابتدا باید مشخص‬ ‫ش��ود مقوله بانکداری در زمره کدام یک از فقه خرد‬ ‫ی��ا فقه کالن ق��رار می گیرد زیرا هر ی��ک از این دو‪،‬‬ ‫دان��ش خاص خ��ودش را می طلبد دبیرکل مجمع‬ ‫جهان��ی تقریب مذاهب اس�لامی‪ ،‬مقول��ه بانک را‬ ‫یک مس��ئله اجتماعی بیان کرد و گفت‪ :‬هرگز یک‬ ‫نظام برای تنظیم رفتار یک فرد تشکیل نمی شود‪،‬‬ ‫بلک��ه نظام برای یک جامعه ش��کل می گیرد‪ .‬یکی‬ ‫از رفتاره��ای این جامعه منظ��م‪ ،‬مربوط به گردش‬ ‫پولی می ش��ود که در قالب بانک صورت می پذیرد؛‬ ‫بنابراین بانکداری باید با فقه کالن مورد بررسی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬ایت اهلل اراکی با تاکید بر اینکه مشکل بانک را‬ ‫نمی توان با عقود رفع کرد‪ ،‬افزود‪ :‬مقوله بانک‪ ،‬مقوله‬ ‫فقه العقود نیست و چون می خواهیم گردش ثروت‬ ‫را در جامعه نظم دهیم این اقدام یک رفتار اجتماعی‬ ‫محسوب می شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه مقوله بانک‬ ‫در اص��ل نوعی نظم دهی به گردش ثروت به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬ابراز ک��رد‪ :‬توجه به اصول فق��ه حاکم در‬ ‫گردش ثروت الزم و ضروری اس��ت‪ .‬در گام نخست‬ ‫باید نح��وه مالکیت ثروت مش��خص ش��ود‪ .‬دیگر‬ ‫اینکه پول به خودی خ��ود نمی تواند افزایش یابد؛‬ ‫بدون اینکه عامل کار و ریس��ک در افزوده شدن ان‬ ‫نقش داشته باش��د‪ .‬دبیرکل مجمع جهانی تقریب‬ ‫مذاهب اس�لامی افزود‪ :‬همچنین گردش و توزیع‬ ‫ثروت در جامعه نباید به گونه ای باش��د که ثروت از‬ ‫یک ثروتمند به ثروتمند دیگر منتقل شود و بیشتر‬ ‫جامعه در گردش این پول س��همی نداشته باشند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول دیگر وظیفه بانک را واسطه بودن‬ ‫بین سرمایه و نیروی کار بیان کرد و گفت‪ :‬بانکداری‬ ‫اسالمی به عنوان یک تشکیالت رابطه بین سرمایه‬ ‫و نیروی کار را تنظیم می کند و دیگر اینکه گردش‬ ‫پ��ول در جامعه بای��د مبتنی بر عدال��ت در تولید و‬ ‫توزیع فرصت ها باشد‪.‬‬ ‫اینکه ع��ده ای خاص تنه��ا از فرصت های بانکی‬ ‫اس��تفاده کنند بی عدالتی است‪ .‬همچنین ایت اهلل‬ ‫محقق داماد‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه ته��ران‪ ،‬مجتهد و‬ ‫حقوق��دان نیز در این نشس��ت به ایراد س��خنرانی‬ ‫پرداخ��ت و نظ��ر و دیدگاه ه��ای خ��ود را درب��اره‬ ‫بانک��داری اس�لامی مطرح کرد و ضم��ن تاکید بر‬ ‫‪ 5‬مقول��ه مطرح ش��ده ایت اهلل اراک��ی‪ ،‬جنس فقه‬ ‫اس�لامی را از نوع دانش (‪ )Knowledge‬و جنس‬ ‫پدیده های��ی مانند اقتصاد و بانک��داری را از جنس‬ ‫علوم (‪ )Science‬دانست و با ذکر نمونه های متعدد‬ ‫به نقد روش پیشنهادی پرداخت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امیدواری��م اث��رات این عوام��ل کوتاه مدت باش��د و توصیه ما به‬ ‫سهامداران غیرحرفه ای این اس��ت که از معامالت پرریسک پرهیز‬ ‫کنند و رفتار هیجانی در بازار نداشته باشند‬ ‫فراورده های نفتی بپردازد؛ توجه به یک «س��ابقه»‬ ‫در ارتب��اط این دو متغیر (بورس و نرخ س��وخت) را‬ ‫ضروری خواند و گفت‪ :‬بازار س��رمایه در س��ال های‬ ‫گذشته دست کم ش��اهد ‪ 3‬موج تغییر نرخ سوخت‬ ‫ب��وده اس��ت؛ ‪ 3‬مقط��ع در س��ال های ‪،۸۹ ،۸۶‬‬ ‫‪.۹۳‬‬ ‫نتیج��ه حاصل از این ‪ 3‬ف��از نیز «تغییر قیمتی»‬ ‫حاک��ی از اثر «مثب��ت» افزایش ن��رخ بنزین بر این‬ ‫ب��ازار اس��ت‪ .‬به گون��ه ای ک��ه تعدیل نرخ س��وخت‬ ‫در برخ��ی برهه ه��ا خ��ود انرژی و س��وخت تازه ای‬ ‫ب��رای حرک��ت رو ب��ه جل��و ماش��ین بورس ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مکانیس��م این تاثیرگ��ذاری نیز اغلب‬ ‫به این ص��ورت بوده ک��ه تعدیل ن��رخ بنزین‪ ،‬چرخ‬ ‫تولید ش��ماری از صنایع مادر را تحرک بخش��یده و‬ ‫از این طریق به تقویت س��هم ها و رشد شاخص بازار‬ ‫سرمایه منجر شده است‪ .‬حال پرسش این است که‬ ‫ایا امروز نیز برای بار چهارم شاهد یک شوک مثبت‬ ‫بع��د از تعدیل نرخ بنزین در بازار س��رمایه خواهیم‬ ‫بود؟‬ ‫‹ ‹واکنش مثبت بازار سرمایه‬ ‫ای��ن تحلیلگر بازار س��رمایه بر این باور اس��ت که‬ ‫دالیل زی��ادی بر این امر دالل��ت دارند که واکنش‬ ‫بازار س��رمایه به تغییر ن��رخ بنزین «مثبت» خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه مکانیس��م های تاثیرگذاری نرخ‬ ‫س��وخت بر بازار بورس گفت‪ :‬نخستین نتایج مثبت‬ ‫افزایش نرخ بنزین به ش��کل کاهش مصرف داخلی‪،‬‬ ‫افزای��ش صادرات این ف��راورده و به تبع ان افزایش‬ ‫درامد دولت و شرکت های تولیدکننده بنزین نمایان‬ ‫می ش��ود‪ .‬طبیعی اس��ت که با این اتفاق بیش��ترین‬ ‫تاثیر مثبت ان در گروه س��هم های متکی بر انرژی‬ ‫دیده شود‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا علوی اف��زود‪ :‬در بازار س��رمایه ایران‬ ‫پیوندی عمیق میان دو عنصر شاخص بورس و نرخ‬ ‫ارز وجود دارد‪.‬‬ ‫تجربه س��ال های گذش��ته نش��ان از این دارد که‬ ‫ن��رخ بنزی��ن به طور ج��دی ب��ازار ارز را تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهد و از این مس��یر ش��اخص بورس را وارد‬ ‫«مس��یر صع��ودی» می کند‪ .‬انتظار م��ی رود صنایع‬ ‫صادرات مح��ور بیش از هم��ه از این اتف��اق منتفع‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫علوی با اش��اره به فاکتور دیگر در سیاست گذاری‬ ‫جدی��د دول��ت ک��ه انتظ��ار م��ی رود ب��ر موقعیت‬ ‫ش��رکت ها و گروه های تولیدی در بازار بورس تاثیر‬ ‫بگ��ذارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬توزیع مس��تقیم یاران��ه چند هزار‬ ‫میلی��اردی بنزین میان ش��هروندان در دس��تور کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫تزریق این رقم در س��بد خرید جامعه بی ش��ک‬ ‫باع��ث رونق بازار کاال به ویژه در برهه کنونی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بر این عام��ل‪ ،‬بحث مهم تحریم و سیاس��ت‬ ‫کاه��ش واردات دولت را اضافه کنی��د که از مدتی‬ ‫قب��ل باعث ش��تاب گرفت��ن روند تولی��د و بازدهی‬ ‫گروه��ی از صنای��ع و ش��رکت های داخل��ی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه به موارد یادش��ده انتظار می رود‬ ‫در این مرحله گروه کاالیی و کامودیتی ها نیز مانند‬ ‫صنایع تولیدکننده انرژی بیشترین سود را از خوان‬ ‫افزایش نرخ بنزین ببرند‪.‬‬ ‫کالم پایان��ی اینک��ه موج ت��ازه نرخ گذاری دولت‬ ‫بر بنزین از منظر بورس��ی ش��باهت چشمگیری به‬ ‫اتفاق ه��ای س��ال ‪ ۸۶‬دارد؛ به این ص��ورت که این‬ ‫ب��ار هم دول��ت بنا دارد مبل��غ ‪ ۵۵‬ه��زار تومان به‬ ‫ازای هر ش��خص تا س��قف ‪ ۲۰۵‬هزار تومان به ‪۱۸‬‬ ‫میلیون خان��وار ایرانی پرداخت کن��د نتیجه عینی‬ ‫چنین سیاس��تی در بازار س��رمایه رش��د نقدینگی‬ ‫در بازار خرده فروش��ی اس��ت و به تبع ان باال رفتن‬ ‫میزان فروش ش��رکت های بورس��ی و سودس��ازی‬ ‫افزون تر‪.‬‬ ‫‹ ‹اثرگذاری کوتاه مدت‬ ‫درهمی��ن ح��ال‪ ،‬دبی��رکل کان��ون نهاده��ای‬ ‫س��رمایه گذاری ای��ران درب��اره اثرگ��ذاری افزایش‬ ‫تازه واردها‪ ،‬مراقب درگاه های غیرمجاز باشند‬ ‫در حوزه بورس نیس��ت و با این ن��وع محدودیت ها نمی توان‬ ‫جلوی این تاثیرگذاری را گرفت‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس ش��رکت ب��ورس تصری��ح ک��رد‪ :‬در چنین‬ ‫ش��رایطی باید در دو جهت هدف گذاری انجام داد؛ نخس��ت‬ ‫توان اطالع رس��انی درس��ت و س��الم را افزایش داد و پس از‬ ‫ان‪ ،‬ابزارهای هوش��مند برای س��رمایه گذاری را ارائه کرد تا‬ ‫بتوان نس��بت به تقویت س��رمایه گذاری و فرهنگ سازی در‬ ‫این زمینه اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر استفاده از اطالعات و دانش بورسی که‬ ‫از طریق شبکه های مجازی هدایت می شود‪ ،‬مورد نقد و انتقاد‬ ‫متولیان و کارشناسان قرار دارد‪ ،‬راه حل رفع ان‪ ،‬ممنوعیت و‬ ‫محدودیت استفاده از این شبکه های مجازی نیست؛ بلکه باید‬ ‫تالش شود تا در کنار این شبکه های مجازی‪ ،‬درگاهی برای‬ ‫جذب مردم به س��مت فضای س��رمایه گذاری هوشمند مهیا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خواج��ه نصی��ری ب��ا تاکی��د بر نقش س��ازمان ب��ورس و‬ ‫همچنی��ن س��ایر بورس ه��ای فع��ال در کش��ور‪ ،‬در هدایت‬ ‫س��رمایه گذاری ها خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای اجرایی شدن این‬ ‫مس��ئله‪ ،‬س��ازمان بورس‪ ،‬بورس ها و تمام��ی نهادهای مالی‬ ‫کش��ور بای��د به ش��کل هماهن��گ و جمعی‪ ،‬ت��وان ویژه ای‬ ‫را ب��رای افزای��ش چنی��ن درگاه های��ی با امکان دسترس��ی‬ ‫اس��ان تر مردم به صندوق های سرمایه گذاری و مشاوره های‬ ‫مرتب��ط با موضوع س��رمایه گذاری‪ ،‬فراهم کنن��د و در عین‬ ‫حال‪ ،‬سیس��تم های س��رمایه گذاری هوش��مند را گسترش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در ش��رکت بورس خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫در صورت��ی که مردم اگاه��ی کافی برای اس��تفاده نکردن‬ ‫از ابزارهای غیرمجاز و غیرکارشناس��ی را داش��ته باش��ند و‬ ‫مخاطراتی که این ش��بکه ها برای سرمایه های ش��ان دارند را‬ ‫کسب کنند‪ ،‬انگاه در انتخاب میان این درگاه های تخصصی‬ ‫و رس��می و ش��بکه های مج��ازی غیرمج��از‪ ،‬به ط��ور قطع‬ ‫درگاه های تخصصی را انتخاب خواهند کرد‪.‬‬ ‫خواجه نصیری تصریح کرد‪ :‬در صورت مهیا ش��دن شرایط‬ ‫دسترس��ی اس��ان عموم مردم به درگاه های ش��ناخته شده‬ ‫ن��رخ بنزی��ن و تنش ه��ای اجتماع��ی ب��ر ب��ازار‬ ‫س��رمایه گف��ت‪ :‬به هر ح��ال تنش ه��ای اجتماعی‬ ‫در کوتاه م��دت ریس��ک های ب��ازار را افزای��ش‬ ‫می ده��د‪ ،‬به ویژه س��رمایه گذاران خ��رد از ورود به‬ ‫معام�لات در این ش��رایط ترس دارن��د؛ بنابراین از‬ ‫این لح��اظ این ش��رایط می تواند در ب��ازار اثرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫س��عید اس�لامی بیدگل��ی در گفت وگ��و ب��ا ایلنا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در حالتی تنش اجتماعی در بلندمدت‬ ‫اثرگ��ذار خواه��د بود ک��ه عام��ل ان در بلندمدت‬ ‫حل نش��ود که به نظر نمی رس��د ش��اهد این اتفاق‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای عالی بورس با بی��ان اینکه در چند‬ ‫روز گذش��ته ب��ازار نزدی��ک ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬واحد‬ ‫کاه��ش را تجربه ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬مش��کالت اینترنت‬ ‫هم به کاهش ش��اخص کمک ک��رد که این موضوع‬ ‫ه��م در کوتاه مدت اثرگذار اس��ت و قطعی اینترنت‬ ‫ای��ن ح��س را ایجاد می کن��د که ریس��کی در بازار‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬ای��ن قطعی اینترن��ت معامالت برخط‬ ‫را ب��ا چالش روب��ه رو کرده که در نوس��انات اثرگذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرهیز از معامالت پرریسک‬ ‫دبی��ر کل کان��ون نهادهای س��رمایه گذاری ایران‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم اثرات این عوامل کوتاه مدت باشد و‬ ‫توصیه ما به سهامداران غیرحرفه ای این است که از‬ ‫معامالت پرریس��ک پرهیز کنند و رفتار هیجانی در‬ ‫بازار نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اقتصاددان ه��ای طرف��دار اقتص��اد‬ ‫ازاد و مخال��ف نظ��ام توزیع یاران ه معتقدند ش��یوه‬ ‫قیمت گذاری انرژی به نوعی توزیع اش��تباه یارانه ها‬ ‫اس��ت؛ از این رو توصیه هایی هم داش��تند که سران‬ ‫ق��وه به این توصیه ها در اصالح قیمت ها کمتر توجه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اسالمی با اش��اره به توصیه اقتصاددان ها به سران‬ ‫قوا در اص�لاح نرخ بنزین افزود‪ :‬نخس��تین موضوع‬ ‫افزایش قیمت ها به طور تدریجی بوده است‪ .‬موضوع‬ ‫دیگر اختصاص یارانه ها و س��همیه ها به افراد‪ ،‬نه به‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫توصیه دیگر این اس��ت که به طور مشخص محل‬ ‫مصرف درامدهای ناش��ی از تغیی��ر نرخ حامل های‬ ‫انرژی به ویژه بنزین مشخص شود‪ .‬البته هر ‪ 3‬مورد‬ ‫در طرح اخیر مغفول واقع شد‪.‬‬ ‫بازار س��رمایه‪ ،‬مردم از این درگاه های رس��می‪ ،‬مورد اعتماد‬ ‫و ش��ناخته شده استفاده کرده و به این ترتیب تمام خدمات‬ ‫مالی و س��رمایه گذاری خود را از این مس��یر درس��ت دنبال‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫نایب رئیس شرکت بورس افزود‪ :‬برای تحقق این امر‪ ،‬تنها‬ ‫راه این اس��ت که متولیان بازار س��رمایه با ص��رف هزینه و‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬نس��بت به فرهنگ سازی در این زمینه اقدام‬ ‫کنند تا مردم اس��ان تر و راحت تر از ش��بکه های مجازی به‬ ‫سمت درگاه های تخصصی و کارامد سوق پیدا کنند‪.‬‬ ‫خواج��ه نصیری تصریح ک��رد‪ :‬این اقدام دیر ی��ا زود باید‬ ‫ازس��وی متولیان بازار سرمایه انجام ش��ود و سازمان بورس‬ ‫باید وارد این فضا ش��ود و ش��رایط را به گونه ای مهیا کند تا‬ ‫دسترسی الزم برای مردم میسر شود‪.‬‬ ‫در این صورت اس��ت که مردم متوجه خواهند شد که اگر‬ ‫از طریق درگاه های رس��می برای سرمایه گذاری اقدام کنند‪،‬‬ ‫تحت حمایت خواهند بود و اطالعات و انتخاب درست خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1410‬‬ ‫پیاپی ‪2728‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫با وجود گران شدن حمل ونقل‪ ،‬افزایش حمل با قطار هنوز اما و اگرهایی دارد‬ ‫فرصت سوختی؛ تهدیدهای زیرساختی‬ ‫گران ش��دن حمل ونقل جاده ای‪ ،‬از جمله نخستین‬ ‫تصوراتی اس��ت که بعد از انتش��ار خب��ر افزایش نرخ‬ ‫س��وخت‪ ،‬در ذهن مس��افران و صاحبان کاال ش��کل‬ ‫گرفته است‪ .‬این گرانی اگرچه خبری ناخوشایند برای‬ ‫مصرف کنندگان حمل ونقل جاده ای است اما می تواند‬ ‫خب��ری خوب برای صاحبان ش��رکت های حمل ونقل‬ ‫ریلی باشد‪ .‬به نظر می رسد اکنون بهترین زمان برای‬ ‫ریلی هاست تا بار و مسافر بیشتری جذب کنند؛ البته‬ ‫اگر بخواهند‪ ،‬بتوانند و بشود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ۱۴ ،‬هزار کیلومتر خط‪ ،‬ش��بکه‬ ‫ریلی ایران را تش��کیل داد ه و به گفته مسئوالن‪ ،‬کار‬ ‫مطالعه و ساخت حدود ‪ ۱۵‬هزار کیلومتر پروژه ریلی‬ ‫دیگر نیز اغاز شده است‪ .‬بیش از ‪ ۲۰‬هزار واگن باری‬ ‫و حدود ‪ ۲‬هزار واگن باری درحال حاضر در این شبکه‬ ‫در حال فعالیت هس��تند که به گفته دست اندرکاران‬ ‫حمل ونقل ریلی‪ ،‬کفاف نیازهای این بخش را نمی دهد‬ ‫و نیاز به ورود تعداد بیش��تری ناوگان به شبکه وجود‬ ‫دارد‪ .‬اگرچه حمل ونقل ریلی درحال حاضر مش��کالت‬ ‫و کمبودهایی دارد‪ ،‬اما به نظر می رس��د افزایش نرخ‬ ‫بنزین‪ ،‬زمان مناسبی برای توسعه ریلی است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹مشکالت زیرساختی‬ ‫متصل ش��ود‪ .‬از س��وی دیگ��ر چون ایس��تگاه ان در‬ ‫ش��رق شهر س��اخته ش��ده و هیچ ارتباطی با قسمت‬ ‫غرب��ی ندارد‪ ،‬ب��رای تاثیرگ��ذاری در زمینه حمل بار‬ ‫و ترانزی��ت‪ ،‬باید خط کمربندی ب��رای ان راه اندازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او با بیان این که برنامه ریزی ها در کش��ور ما بیشتر‬ ‫منطقه ای اس��ت؛ نه ملی‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬به عنوان نمونه‬ ‫ما اکنون راه اهن قزوین‪ -‬رش��ت را داریم که ساخته‬ ‫شده اما کارامدی ندارد زیرا باید همزمان با ان‪ ،‬قطعه‬ ‫رشت‪ -‬استارا نیز ساخته می شد‪.‬‬ ‫فرش��یدی با بیان این که درسال های اخیر خطوط‬ ‫مختلف ریلی س��اخته شده اما به س��رانجام نرسیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬راه اه��ن غ��رب یعن��ی خط اهن‬ ‫کرمانشاه به مرز عراق متصل نشده و راه اهن همدان‬ ‫در بن بس��ت اس��ت زیرا هنوز به س��مت س��نندج و‬ ‫کردس��تان نرفته اس��ت‪ .‬مس��یر ریلی ایران‪ -‬ترکیه‬ ‫ب��ه دریاچه وان می رس��د و هنوز راه اهن یکس��ره به‬ ‫ترکی��ه نداریم‪ .‬راه اهن جلفا به نخجوان در جمهوری‬ ‫اذربایجان متصل می ش��ود اما چ��ون بین نخجوان و‬ ‫س��رزمین اصلی اذربایجان‪ ،‬ارمنستان را داریم که با‬ ‫اذربایجان اختالف سیاسی دارند‪ ،‬در عمل این مسیر‬ ‫ریلی قابل استفاده نیست‪.‬‬ ‫این کارشناس افزود‪ :‬برای بهره برداری از اتصال ریلی‬ ‫به ترکمنستان تعلل کردیم و با توجه به این که چین‬ ‫مسیرهای دسترسی دیگری برای اتصال به ترکمنستان‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬ظرفیت ساخت ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬واگن و لکوموتیو در کش��ور وجود دارد و تا ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫اینده به ساخت و نوسازی بیش از ‪ ۴۰‬هزار واگن و لکوموتیو‬ ‫اعم از باری‪ ،‬مسافری و مترو نیاز است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫رضا رحمانی دوشنبه ش��ب در جلسه مش��ترک با وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی با اشاره به ظرفیت همکاری های مشترک این دو‬ ‫وزارتخانه افزود‪ :‬در بخش معادن و توس��عه زیرس��اخت های‬ ‫مرتبط‪ ،‬نوسازی ناوگان حمل ونقل باری و مسافری‪ ،‬نوسازی‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتص��ادی اس��تانداری هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬جلسه های ستاد تنظیم بازار در شهرستان های استان‬ ‫هرمزگان به طور منظم با حضور مدیران دستگاه های اجرایی‬ ‫ذی ربط به ریاست فرمانداران برگزار و به طور مرتب گزارش‬ ‫اقدام ها از سوی فرمانداری ها منعکس می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬ایرج حیدری در جلس��ه ویژه س��تاد‬ ‫تنظی��م بازار اس��تان هرمزگان ب��ا فرمانداران اس��تان که با‬ ‫محوریت بررسی و رصد اخرین وضعیت حمل ونقل عمومی‬ ‫درون شهری و برون ش��هری و نرخ کاالها برگزار شد‪ ،‬عنوان‬ ‫طراح��ی کرده اس��ت‪ ،‬مس��یر ایران بازده��ی الزم را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫فرشیدی با یاداوری این که به جز مسیرهای تندرو‬ ‫که ویژه حمل مس��افر هس��تند‪ ،‬راه اهن مسافری در‬ ‫هیچ جای جهان بازدهی ندارد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬راه اهن‬ ‫مس��افری در ای��ران پیش از گران��ی بنزین هم گران‬ ‫ب��ود‪ .‬با توج��ه به افزایش نرخ بنزی��ن‪ ،‬اگر این بخش‬ ‫بتوان��د قیمت ها را ثابت نگه داش��ته و اجازه افزایش‬ ‫ن��رخ بلی��ت را نده��د‪ ،‬می توان��د مس��افر بیش��تری‬ ‫ج��ذب کرده و بخش��ی از مس��افر را به س��مت خود‬ ‫بکشند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬مهم ترین بخش راه اهن مس��افری‬ ‫برای ایران درحال حاضر قطارهای حومه ای هس��تند‬ ‫که ن��رخ بلیت پایینی نیز دارند زی��را از یارانه دولتی‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬اگ��ر همین قطارها توس��عه پیدا‬ ‫کنند بخش عمده ای از مش��کالت حمل ونقل شهری‬ ‫ح��ل می ش��ود‪ .‬درحال حاضر در کالن ش��هرها مانند‬ ‫ته��ران بخش زی��ادی از جمعی��ت در حومه زندگی‬ ‫می کنن��د که تردد انه��ا از حومه به ش��هر با خودرو‬ ‫ش��خصی و تاکس��ی‪ ،‬باعث افزایش ترافیک و مصرف‬ ‫بیش��تر بنزین و افزایش الودگی هوا می شود‪ .‬توسعه‬ ‫راه اه��ن حومه ای می تواند این مش��کالت را برطرف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم افزایش بهره وری امکانات موجود‬ ‫یکی دیگر از کارشناس��ان حمل ونقل کشور معتقد‬ ‫اس��ت در ش��رایط موجود و ب��ا امکان��ات موجود نیز‬ ‫حمل ونقل ریلی می تواند کار را توس��عه داده و مسافر‬ ‫و بار بیش��تری جذب کند‪ ،‬به شرط این که بهره وری‬ ‫را افزایش دهد‪.‬‬ ‫س��عید قصابیان در پاس��خ به‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫مس��ئوالن در بیان پیش��رفت حمل ونقل ریلی از این‬ ‫سخن می گویند که در گذشته چه میزان بار و مسافر‬ ‫با راه اهن حمل ش��ده و س��ال بعد ای��ن رقم چه قدر‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬این درحالی است که باید اعالم‬ ‫ش��ود این میزان بار با چه می��زان لکوموتیو و واگن و‬ ‫خط ریلی حمل ش��ده و درواقع حمل بار و مسافر به‬ ‫نسبت امکانات چه قدر بوده است؟‬ ‫قصابیان گفت‪ :‬بررس��ی نس��بت میزان بار و مسافر‬ ‫جابه جا ش��ده به میزان خط و ناوگان نش��ان می دهد‬ ‫بهره وری اس��تفاده از ناوگان و خطوط ریلی در کشور‬ ‫ما بس��یار پایین اس��ت و حداقل در مقایسه با چین‪،‬‬ ‫هند و روسیه وضع خوبی نداریم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس یاداور ش��د‪ :‬ما برای جذب بیشتر‬ ‫مس��افر و بار در بخش ریلی‪ ،‬خ��ط‪ ،‬واگن و لکوموتیو‬ ‫بیش��تری نی��از نداریم و ب��ا همین امکان��ات موجود‬ ‫می توانی��م کار را توس��عه دهی��م ب��ه ش��رط این که‬ ‫بازاریاب��ی خوبی داش��ته باش��یم‪ ،‬تاخی��ر قطارهای‬ ‫مس��افری را کاهش و کیفیت خدمات انها را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬از س��وی دیگر اگر گفته می ش��ود‬ ‫ب��رای محق��ق ش��دن این مس��ائل‪ ،‬پول نیاز اس��ت‪،‬‬ ‫می توان بخش��ی از افزایش درامد بنزینی کشور بعد‬ ‫از س��همیه بندی را به این امر اختصاص داد‪ .‬درواقع با‬ ‫توجه به افزایش نرخ بنزین‪ ،‬دست دولت از نظر منابع‬ ‫ریالی بازتر می شود که با توجه به اهمیت حمل ونقل‬ ‫ریل��ی‪ ،‬این بخش بای��د در اولویت مصرف درامدهای‬ ‫تازه باشد‪.‬‬ ‫نیاز کشور به بیش از ‪ ۴۰‬هزار واگن و لکوموتیو‬ ‫ناوگان ریلی و تامین ماش��ین االت حوزه راهسازی از طریق‬ ‫واحدهای صنعتی داخل کشور‪ ،‬ظرفیت های همکاری باالیی‬ ‫بین دو وزارتخانه وجود دارد که باید بیش ازپیش فعال شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬رویکرد سفارشی سازی نیازهای ریلی‬ ‫کشور در واحدهای داخلی‪ ،‬در یک سال گذشته جهش خوبی‬ ‫داشته و بیش از ‪ ۲‬برابر سفارش های گذشته‪ ،‬پروژه در دست‬ ‫اجرای واحدهای صنعتی است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بابی��ان اینک��ه تحقق اهداف انق�لاب معدنی نی��از به تامین‬ ‫زیرس��اخت های اولیه ازجمله راه های ارتباطی‪ ،‬خطوط ریلی‬ ‫و بندرهای مجهز دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مهم ترین نقطه مش��ترک‬ ‫همکاری های دو وزارتخانه‪ ،‬توجه به توان س��اخت داخل در‬ ‫بخش های مختلف اس��ت‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی نیز در این‬ ‫نشست با یاداوری اهمیت نوسازی ناوگان حمل ونقل باری و‬ ‫مسافری کشور گفت‪ :‬برای نوسازی این ناوگان‪ ،‬توجه ویژه ای‬ ‫ت واحدهای صنعتی کشور وجود دارد‬ ‫به توان داخلی و ظرفی ‬ ‫و با توجه به افزایش نرخ بنزین‪ ،‬اهمیت این مس��ئله بیش��تر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬محمد اس�لامی ادامه داد‪ :‬در بخش معدن نیز‬ ‫با توجه به ضرورت ایجاد زیرس��اخت های الزم ازجمله تامین‬ ‫دغدغه شناورداران بعد از سهمیه بندی بنزین‬ ‫ک��رد‪ :‬با اقدام های مجموع��ه نهاد های اجرای��ی و نظارتی و‬ ‫فرمان��داران‪ ،‬ارامش و ثبات خوبی در اس��تان هرمزگان در‬ ‫حوزه بازار و حمل ونقل حاکم است‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتص��ادی اس��تانداری هرمزگان‬ ‫با اش��اره به اهمی��ت کنترل نرخ کرایه ه��ا به ویژه کرایه های‬ ‫برون ش��هری‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نرخ جدید و کارشناس��ی ش��ده‬ ‫کرایه ه��ای برون ش��هری مناطق مختلف اس��تان هرمزگان‬ ‫ش��امل مرکز شهرستان ها به مرکز استان‪ ،‬بخش ها‪ ،‬شهرها و‬ ‫روستاها به مرکز شهرستان ها در مراحل نهایی تدوین است‬ ‫که به زودی از س��وی س��تاد تنظیم بازار استان ابالغ خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با‬ ‫اش��اره به اهمیت ساماندهی س��رویس مدرسه ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫مدیران و رئیس��ان مناطق و ناحیه ه��ای اموزش وپرورش به‬ ‫همراه مدیران مدرسه ها نس��بت به ساماندهی سرویس های‬ ‫مدرس��ه در س��امانه س��پند اق��دام کنن��د تا ای��ن صنف از‬ ‫سهمیه س��وخت خود برخوردار شوند و خللی در جابه جایی‬ ‫دانش اموزان ایجاد نشود‪.‬‬ ‫او درب��اره دغدغه ه��ای صاحب��ان ش��ناورهای صیادی و‬ ‫مهرداد فرشیدی‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫خطوط ریلی متناس��ب و همچنین جاده های دسترس��ی به‬ ‫معادن‪ ،‬امادگی کامل برای تحقق این هدف وجود دارد که در‬ ‫یک سال گذشته برابر با کل سال های پیش از ان با سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫تفاهم نام��ه هم��کاری امضا ش��د‪ .‬دو طرف در ای��ن دیدار بر‬ ‫ض��رورت رعایت حداکثری حقوق م��ردم و مصرف کنندگان‬ ‫تاکید کردند و مقرر ش��د با توجه به ش��رایط کنونی کشور‪،‬‬ ‫هی��چ مصوبه ای در زمینه افزایش نرخ بخش های خدماتی در‬ ‫حوزه های مختلف راه و شهرسازی عملیاتی نشود‪.‬‬ ‫مسافربرهای ش��خصی در زمینه تامین سوخت عنوان کرد‪:‬‬ ‫رفع دغدغه های صاحبان شناورهای صیادی و مسافربرهای‬ ‫شخصی استان در مراجع ذی ربط در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫حی��دری بابیان اینک��ه رفع دغدغه های مردم اس��تان در‬ ‫حوزه ه��ای حمل ونق��ل و تامی��ن کاال و س��ایر حوزه ها در‬ ‫حال پیگیری اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در صورت بروز هرگونه مشکلی‬ ‫در زمین��ه حمل ونق��ل برون ش��هری‪ ،‬اداره کل راه��داری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای اس��تان امادگی دارد با تامین اتوبوس و‬ ‫مینی بوس این مشکل را در سطح شهرستان ها برطرف کند‪.‬‬ ‫جاده ابریشم ایران راه اندازی می شود‬ ‫مدی��رکل دفت��ر تجاری س��ازی و امور تش��کل های معاونت‬ ‫حمل ونقل گفت‪ :‬هدف فعال س��ازی کری��دور بین المللی جاده‬ ‫ابریشم ایران‪ ،‬گسترش دسترسی های حمل ونقلی کشور است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نق��ل از پای��گاه خب��ری وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬امی��ن ترفع بابی��ان این که دبیرخان��ه کریدور‬ ‫توس��عه ای جاده ابریش��م ایران باهدف فعال سازی این کریدور‬ ‫بین المللی و محوریت توس��عه تجارت ای��ران فعالیت می کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باهدف گسترش دسترسی های حمل ونقلی ایران تاکنون‬ ‫تفاهم نامه ه��ای گوناگونی در زمینه فعال س��ازی کریدور جاده‬ ‫ابریشم ایران با کش��ورهای منطقه منعقدشده و تعدادی دیگر‬ ‫در دست اقدام است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برگزاری نخستین جلسه شورای دیپلماسی‬ ‫حمل ونقل وزارت راه و شهرس��ازی یاداور ش��د‪ :‬تدوین منشور‬ ‫شورای دیپلماسی حمل ونقل در مراحل پایانی است و تا کمتر‬ ‫از یک ماه اینده نخستین جلسه شورای دیپلماسی حمل ونقل‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫ترفع یاداور ش��د‪ :‬عالوه بر پیگیری موانع ترانزیت در داخل‬ ‫کش��ور‪ ،‬مس��ائلی همچون راهکاره��ای افزای��ش ظرفیت های‬ ‫ژئوپولتی��ک کش��ور در برق��راری اتصال ه��ای حمل ونق��ل با‬ ‫کش��ورهای منطقه و ف��را منطقه ای در ش��ورای دیپلماس��ی‬ ‫حمل ونقل دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید رابطه خود با همسایگان را بر اساس منافع‬ ‫متقابل تعریف کرده و نسبت به اتصال زیرساخت های کشور به‬ ‫همسایگان باهدف حفظ مزیت حداکثری موقعیت ژئوپولتیک‬ ‫کشور تحلیل داشته باشیم‪ .‬مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور‬ ‫تش��کل های معاونت حمل ونقل تصری��ح کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫م��ا به دنبال نقش افرینی حد اکثری در کریدورهای حمل ونقل‬ ‫بین المللی هستیم باید وضعیت کشور را نسبت به کریدورهای‬ ‫رقیب تعریف کنیم‪ .‬در این زمینه از کمک دستگاه های مرتبط‬ ‫در حوزه های زیرس��اخت‪ ،‬تامین منابع مالی‪ ،‬تحلیل و پژوهش‬ ‫و روابط خارجی اس��تفاده می شود تا درنهایت تبدیل به نقشه‬ ‫واحد توسعه ارتباطات حمل ونقلی در حوزه بین الملل شود‪.‬‬ ‫در شرایطی که در کالن شهری مانند تهران‬ ‫هم��واره در صب��ح و عصرها ش��اهد ترافیک‬ ‫س��نگین ورودی و خروجی از تهران هستیم‪،‬‬ ‫می توان ب��ا راه اندازی ارتباط ریلی بین تهران‬ ‫و این ش��هرها‪ ،‬تس��هیالت ریلی ارزان‪ ،‬سریع‬ ‫و در دس��ترس برای عموم م��ردم ایجاد کرد‪.‬‬ ‫این مس��اله می تواند باع��ث افزایش جمعیت‬ ‫شهرک های اقماری شود‪ .‬این بدان معناست‬ ‫ک��ه اگرچه با ایجاد خط��وط ریلی‪ ،‬قصد حل‬ ‫کردن مش��کل ترافی��ک و ورود خودروها به‬ ‫شهر را داشته ایم اما این کار‪ ،‬افزایش جمعیت‬ ‫شهر های اقماری را هم به دنبال خواهد داشت‬ ‫زیرا به خاطر ارزان تر بودن زمین و مسکن در‬ ‫شهرهای اقماری‪ ،‬افراد زیادی می توانند در ان‬ ‫زندگی و در ش��هر مرکزی کار کنند‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه ساکنان ش��هرهای اقماری به خاطر‬ ‫کار در مرکز می توانند حقوق بهتری دریافت‬ ‫کنند‪ ،‬در چند س��ال اینده می توانند خودرو‬ ‫تهیه کرده و به س��مت حمل و نقل شخصی‬ ‫س��وق پیدا کنن��د‪ .‬بنابراین اگرچ��ه در نگاه‬ ‫نخس��ت‪ ،‬فراهم کردن یک سامانه ریلی باعث‬ ‫کاهش تردد خودروهای شخصی می شود اما‬ ‫در فازهای بعدی‪ ،‬این مس��اله موجب تشدید‬ ‫مش��کالت ترافیک��ی خواهد ش��د‪ .‬بنابراین با‬ ‫توجه به اسیب هایی که توسعه ریلی شهرهای‬ ‫اقماری به مرکز می تواند داش��ته باش��د باید‬ ‫همزمان با س��اخت خطوط ریل��ی‪ ،‬اقدام های‬ ‫دیگری را ب��ه عن��وان پیش نیاز های ضروری‬ ‫این کار اجرا کنیم‪ .‬این اقدام ها سیاس��ت های‬ ‫کنت��رل جمعیت��ی و کنترل انتخاب وس��یله‬ ‫حمل و نقل ش��خصی یا عمومی است؛ به این‬ ‫معنا که باید ط��رح جامع و افق دولت درباره‬ ‫میزان سکنی گزینی شهرک های اقماری‪ ،‬قبل‬ ‫از س��اخت خطوط ریلی در انها مش��خص و‬ ‫تعیین ش��ود یک ش��هرک اقماری قرار است‬ ‫تا چه ان��دازه جمعیت بپذیرد و مکانیزم هایی‬ ‫تعیین ش��ود که این ش��هر جمعیت بیشتری‬ ‫در خ��ود جای ندهد‪ .‬از س��وی دیگر در کنار‬ ‫ایجاد زیرس��اخت ریلی‪ ،‬باید برای خودروهای‬ ‫ش��خصی اعمال محدودیت شود‪ .‬در شرایطی‬ ‫که ارتباط ریلی بین ش��هر اقماری و مرکز به‬ ‫عنوان ش��یوه دسترسی س��ریع و ارزان ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬می توان برای تردد خودروهای‬ ‫شخصی که الودگی و ترافیک به دنبال دارد‪،‬‬ ‫عوارض وضع کرد‪.‬‬ ‫ثبت نام طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن به مشکل خورد‬ ‫وزارت راه و شهرسازی با صدور اطالعیه ای‬ ‫ب��ه دلیل اخت�لال در اتصال به س��امانه های‬ ‫اینترنتی اع�لام کرد‪ :‬ثبت نامی که قرار بود از‬ ‫‪ ۲۸‬ابان در ‪ ۳‬اس��تان اغاز ش��ود‪ ،‬تا برقراری‬ ‫امکان اتصال کامل به ش��بکه به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫معاونت مس��کن و س��اختمان این وزارتخانه‬ ‫اع�لام ک��رد‪« :‬مرحل��ه بعدی ثبت ن��ام طرح‬ ‫اقدام ملی مس��کن مربوط به استان های یزد‪،‬‬ ‫هم��دان و چهارمح��ال و بختیاری اس��ت که‬ ‫زمان بازگشایی س��امانه ثبت نام از متقاضیان‬ ‫در این ‪ ۳‬استان اعالم خواهد شد»‪ .‬پیش ازاین‬ ‫مقررش��ده بود ک��ه پ��س از پای��ان ثبت نام‬ ‫متقاضیان‍ در استان های کردستان‪ ،‬گلستان و‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد در س��اعت ‪ ۲۴‬روز ‪۲۷‬‬ ‫ابان‪ ،‬ثبت نام از متقاضیان در استان های یزد‪،‬‬ ‫هم��دان و چهارمحال و بختیاری در ‪ ۲۸‬ابان‬ ‫اغاز ش��ود که با توجه به ممکن نشدن اتصال‬ ‫به س��امانه ثبت نام‪ ،‬زمان بازگش��ایی سامانه‬ ‫ثبت نام‪ ،‬اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫بلیت قطارهای‬ ‫رجا گران نمی شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت حمل ونق��ل ریلی رجا‬ ‫گفت‪ :‬هیچ گونه تغییر قیمتی ناشی از افزایش‬ ‫نرخ بنزین در بلیت قطارها نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از ش��رکت‬ ‫حمل ونق��ل ریلی رجا‪ ،‬محم��د رجبی افزود‪:‬‬ ‫باوج��ود افزای��ش ن��رخ بنزی��ن در روزهای‬ ‫اخیر‪ ،‬ش��رکت رجا بر اس��اس تدبیر مدیران‬ ‫راه اه��ن‪ ،‬رجا و هلدینگ گردش��گری تامین‬ ‫اجتماعی(هگتا)‪ ،‬نرخ بلیت قطارهای مسافری‬ ‫را افزایش نخواه��د داد و بلیت قطارهای این‬ ‫شرکت همچنان با همان نرخ پیش به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک کارش��ناس حمل ونقل می گوید اگرچه افزایش‬ ‫نرخ بنزی��ن می تواند فرصت خوب��ی برای حمل ونقل‬ ‫ریلی به ویژه در بخش مس��افری باش��د اما مشکالت‬ ‫زیرس��اختی از یک س��و و گران ب��ودن بلیت قطار از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬ممکن است باز هم این شیوه حمل ونقل‬ ‫را به حاشیه براند‪.‬‬ ‫مهرداد فرش��یدی در گفت وگو با‬ ‫با تاکید بر‬ ‫این که حمل ونقل‪ ،‬زیرس��اخت توسعه در هر کشوری‬ ‫است و همه شیوه های حمل ونقل باید در کنار یکدیگر‬ ‫رش��د کنند‪ ،‬افزود‪ :‬باید پیش از سهمیه بندی بنزین‪،‬‬ ‫هماهنگی الزم انجام می ش��د تا بخشی از درامدهای‬ ‫جدید دولت‪ ،‬صرف توس��عه حمل ونقل شود‪ .‬در این‬ ‫ص��ورت بخش های��ی مانند حمل ونق��ل ریلی فرصت‬ ‫برنامه ریزی داش��تند تا از فرصت افزایش نرخ بنزین‪،‬‬ ‫برای جذب مسافر استفاده کنند اما با توجه به این که‬ ‫گفته ش��ده این اضافه درامد قرار اس��ت به قشرهای‬ ‫کم درامد داده ش��ود‪ ،‬بعید اس��ت از محل درامدهای‬ ‫جدید‪ ،‬بخش��ی برای حمل ونقل ب��ه ویژه بخش ریلی‬ ‫دیده شده باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این که راه اهن ب��ه ویژه برای حمل بار‬ ‫انبوه از مرزها و بندرها بهترین وس��یله اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر دولت بتواند حمل بار ریلی را توس��عه دهد‪ ،‬هم‬ ‫در حم��ل داخلی و هم در زمینه ترانزیت کاال‪ ،‬درامد‬ ‫خوبی ایجاد خواهد شد‪ ،‬البته به شرط این که توسعه‬ ‫الک پشتی نباشد‪.‬‬ ‫این کارشناس با انتقاد از اماده نبودن زیرساخت ها‬ ‫برای توس��عه حمل ریلی بار در کشور گفت‪ :‬راه اهن‬ ‫‪ ۱۳۴‬کیلومت��ری میان��ه به بس��تان اب��اد حدود ‪۲۰‬‬ ‫س��ال اس��ت دارد س��اخته می ش��ود و به تازگی در‬ ‫اس��تانه اغاز ب��ه کار ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬البته هنوز‬ ‫ه��م کارامدی ندارد و برای به��ره وری‪ ،‬باید به تبریز‬ ‫رضا وثوقی‪-‬کارشناس ارشد حمل و‬ ‫نقل و توسعه پایدار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قصابیان‪ :‬برای جذب بیشتر مسافر و بار در بخش ریلی‪ ،‬خط‪ ،‬واگن و‬ ‫لکوموتیو بیشتری نیاز نداریم و با همین امکانات موجود می توانیم کار‬ ‫را توس��عه دهیم به شرط این که بازاریابی خوبی داشته باشیم‪ ،‬تاخیر‬ ‫قطارهای مسافری را کاهش و کیفیت خدمات انها را افزایش دهیم‬ ‫یادداشت‬ ‫پیش نیاز‬ ‫توسعه‬ ‫قطار حومه ای‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1410‬‬ ‫پیاپی ‪2728‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دغدغه های تاکسیرانان پس از سهمیه بندی بنزین‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران‬ ‫قوا‪ ،‬از بامداد ‪ ۲۴‬ابان س��همیه بندی بنزین برای وس��ایل‬ ‫نقلی��ه لح��اظ و برای خودروه��ای فع��ال در حمل ونقل‬ ‫عموم��ی همچون وانت باره��ا‪ ،‬مس��افربرهای اینترنتی و‬ ‫تاکسی های درون شهری س��همیه ای ویژه در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در کالنشهر تهران ‪ ۷۸‬هزار تاکسی‬ ‫در ح��ال فعالیت اس��ت ک��ه از ای��ن می��ان ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫تاکس��ی ها دوگانه س��وز و بقیه تک س��وز یعن��ی بنزینی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ب��رای تاکس��ی های ش��هری براس��اس تک س��وز ی��ا‬ ‫دوگانه س��وز ب��ه ترتی��ب ‪ ۴۰۰‬و ‪ ۲۵۰‬لیتر س��همیه در‬ ‫نظر گرفته ش��د؛ س��همیه ای که از همان دقایق ابتدایی‬ ‫اعالم‪ ،‬با انتقاد و واکنش های گوناگونی ازسوی مسئوالن‬ ‫شهرداری و رانندگان تاکسی روبه رو شد‪ .‬برخی معتقدند‬ ‫باید براس��اس نوع فعالیت تاکس��ی س��همیه داده شود و‬ ‫برخی می گویند بهتر بود پیش از اجرای س��همیه بندی‪،‬‬ ‫زیرساخت ها فراهم می شد‪.‬‬ ‫علیرضا‪ ،‬راننده تاکس��ی گردش��ی با اشاره به دلخوری‬ ‫رانندگان تاکس��ی از این نوع سهمیه بندی می گوید‪ :‬من‬ ‫تاکس��ی گردشی دارم و باید برای پیدا کردن یک مسافر‬ ‫در سطح شهر پرس��ه بزنم و دست اخر هم معلوم نیست‬ ‫مس��افر پیدا ش��ود یا نه‪ .‬به من ‪ ۲۵۰‬لیتر سهمیه بنزین‬ ‫داده ان��د‪ ،‬در حالی که یک روز در میان مجبورم ‪ ۳۰‬لیتر‬ ‫بنزین بزنم و این سهمیه ‪ ۲۵۰‬لیتری فقط پاسخگوی ‪۱۸‬‬ ‫روز کاری من است‪ ،‬بعد از ان چه کنم؟‬ ‫وی با بیان اینکه برای یک مس��یر نمی توانم بیش��تر از‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬توم��ان کرایه دریافت کن��م‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬با این‬ ‫کرایه فقط می توانم یک لیتر بنزین بزنم و اگر س��همیه ام‬ ‫تمام شود باید ‪ ۱۰۰۰‬تومان دیگر روی این کرایه بگذارم‬ ‫تا بتوانم یک لیتر بنزین ‪ ۳۰۰۰‬تومانی بزنم‪.‬‬ ‫حسین‪ ،‬راننده ‪ ۴۰‬س��اله خط بازار‪-‬فاطمی است‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه هنوز میزان س��همیه داخل کارت ما مشخص‬ ‫نیس��ت‪ ،‬می افزاید‪ :‬وقتی کارت س��وخت را وارد دستگاه‬ ‫می کنی��م فق��ط جمل��ه «‪ ۱۵۰۰‬تومان» نمای��ش داده‬ ‫می شود و مقدار سهمیه مشخص نیست‪ .‬نمی دانیم چقدر‬ ‫سهمیه داخل کارت مان وجود دارد و امیدواریم دست کم‬ ‫س��همیه تاکس��ی های دوگانه س��وز را ‪ ۲۵۰‬لیتر اعالم کرده اند‪ .‬بیش��تر‬ ‫تاکسی ها دوگانه سوز هستند اما زیرساختی وجود ندارد‬ ‫این ‪ ۲۵۰‬لیتری که می گویند به ما تخصیص داده ش��ده‬ ‫باش��د‪ .‬وی با بیان اینکه من در زمینه س��رویس مدرسه‬ ‫نیز فعالیت می کنم و کارم ‪ 2‬برابر اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬کسی‬ ‫را می شناس��م که تاکسی دارد اما در یک سازمان دولتی‬ ‫به عنوان رانن��ده کار می کند و بنا ب��ه گفته خودش این‬ ‫‪ ۲۵۰‬لیتر برایش خیلی زیاد اس��ت‪ .‬برای ما جای س��وال‬ ‫اس��ت که چرا بین تاکسی ها تفاوتی قائل نشده اند؟ یعنی‬ ‫تاکس��ی فعال باید ‪ ۲۵۰‬لیتر بگیرد و تاکس��ی غیرفعال‬ ‫نیز که در یک س��ازمان کار می کند یا تاکس��ی که فقط‬ ‫خریداری ش��ده تا صاحبش در مح��دوده طرح ترافیک و‬ ‫زوج و ف��رد راحت تر فعالیت کند ب��ا ما تفاوتی در زمینه‬ ‫سهمیه بنزین ندارد؟‬ ‫‹ ‹کمبود جایگاه های سی ان جی در شهر‬ ‫در س��ال های اخیر ش��هرداری تهران ب��ا هدف کاهش‬ ‫االیندگی تاکس��ی ها‪ ،‬سیاست هایی را در پیش گرفته که‬ ‫برمبنای ان‪ ،‬تاکسی ها باید دوگانه سوز شوند‪.‬‬ ‫احمد‪ ،‬راننده تاکس��ی خ��ط ولیعصر‪-‬هفت تیر با بیان‬ ‫اینکه بیش��تر از گاز اس��تفاده می کن��م‪ ،‬تصریح می کند‪:‬‬ ‫س��همیه تاکس��ی های دوگانه س��وز را ‪ ۲۵۰‬لیت��ر اعالم‬ ‫کرده ان��د‪ .‬بیش��تر تاکس��ی ها دوگانه س��وز هس��تند اما‬ ‫زیرس��اختی وجود ندارد؛ یعنی من مجبور هس��تم برای‬ ‫کاه��ش هزینه ها از س��ی ان جی اس��تفاده کن��م اما مگر‬ ‫جایگاه ه��ای س��ی ان جی در ش��هر به می��زان کافی پیدا‬ ‫می شود؟ جایگاه س��ی ان جی ویژه تاکسی وجود ندارد و‬ ‫احتمال افزایش سهمیه بنزین برخی خودروها‬ ‫معاون حمل ونق��ل ترافیک ش��هرداری تهران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬وزارت کشور امادگی افزایش سهمیه‬ ‫بنزین خودروها را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محسن پورسیداقایی گفت‪:‬‬ ‫برای تاکسی ها‪ ،‬وانت بارها‪ ،‬تاکسی های اینترنتی و‬ ‫سایر وسایل حمل ونقل‪ ،‬سهمیه ها در نظر گرفته‬ ‫ ش��ده اما اگر جایی احس��اس کنیم س��همیه کم‬ ‫اس��ت وزارت کش��ور امادگی دارد ان را افزایش‬ ‫دهد‪ .‬خودروهای دوگانه سوز ازجمله مواردی بود‬ ‫که س��همیه انان روز شنبه از ‪ ۲۰۰‬لیتر به ‪۲۵۰‬‬ ‫لیتر افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی گفت‪ :‬تنها بخشی که برای ان‬ ‫سهمیه در نظر گرفته نشده تاکسی های شخصی‬ ‫اس��ت که چون س��اماندهی ش��ده نیست کاری‬ ‫نتوانستیم انجام دهیم‪.‬‬ ‫تاکسی های اینترنتی هم سهمیه دارند‪ .‬افرادی‬ ‫که ب��ا خودرو ش��خصی مسافرکش��ی می کنند‪،‬‬ ‫می توانند در تاکس��ی های اینترنتی ثبت نام کنند‬ ‫تا هم موضوع جابه جایی مسافر ساماندهی شود و‬ ‫هم انها سهمیه بگیرند‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی با بیان اینکه سهمیه ون ها نیز‬ ‫پس از بررس��ی به ‪ ۶۰۰‬لیت��ر افزایش پیدا کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این س��همیه ها علی الحس��اب اس��ت و ما‬ ‫این موض��وع را پایش می کنیم که اگر تاکس��ی‬ ‫یا وس��یله ای بیش از انچه که پیش بینی کردیم‬ ‫پیمایش داش��ته باشد‪ ،‬براساس پیمایش سهمیه‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬هی��چ نگران��ی در زمین��ه‬ ‫حمل ونقل عمومی در تهران نداریم و تاکسی های‬ ‫رسمی شهر هیچ تغییر نرخ کرایه ای نداشتند‪.‬‬ ‫تاکسی های اینترنتی هم به اندازه کافی سهمیه‬ ‫دارند و برای تا حدود ‪ ۴‬هزار کیلومتر پیمایش در‬ ‫ماه به انان سهمیه دادیم‪.‬‬ ‫احتمال اب گرفتگی و یخ زدگی معابر در شمال تهران‬ ‫اداره کل هواشناسی اس��تان تهران در اطالعیه ای با پیش بینی بارش برف در‬ ‫استان اعالم کرد‪ :‬احتمال اب گرفتگی معابر عمومی و یخ زدگی در مناطق شمالی‬ ‫وجود دارد و توصیه می شود از توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از اداره کل هواشناس��ی استان تهران‪ ،‬این اداره کل همچنین‬ ‫توصی��ه کرد که در عبور و مرور از جاده های کوهس��تانی به علت کاهش دید و‬ ‫لغزندگی تمهیدات الزم در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫این اداره کل وضعیت جوی استان تهران را تا چهارشنبه نیمه ابری تا ابری‪ ،‬در‬ ‫برخی ساعت ها مه الود همراه با بارش باران و برف و وزش باد پیش بینی کرد که‬ ‫در ارتفاعات استان گاهی با کوالک و برف همراه خواهد بود‪ .‬از پنجشنبه با بروز‬ ‫جوی پایدار‪ ،‬روند افزایش االینده های جوی پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫بیش��ینه و کمینه دمای هوای پایتخت در روزهای چهارش��نبه‪ ،‬پنجش��نبه و‬ ‫ی ش��ده‬ ‫جمعه به ترتیب ‪ ۸‬و ‪ ۱۱ ،۲‬و ‪ ۳‬و ‪ ۱۰‬و ‪ ۲‬درجه س��انتی گراد پیش بین ‬ ‫اس��ت‪ .‬فرودگاه امام خمینی (ره) و ورامین با ‪ ۱۰‬درجه و فیروزکوه‪-‬امین اباد با‬ ‫منفی ‪ ۸‬درجه س��انتی گراد به ترتیب گرم ترین و س��ردترین نقاط استان در ‪۲۴‬‬ ‫ساعت گذشته بوده اند‪.‬‬ ‫افزایش نظارت بر تاکسی های اصفهان‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان‬ ‫از افزایش نظارت بر فعالیت تاکسی های این شهر‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬علیرض��ا صلوات��ی درباره‬ ‫تخلف برخی رانندگان تاکس��ی مبنی بر افزایش‬ ‫کرای��ه‪ ،‬بعد از س��همیه بندی بنزین بی��ان کرد‪:‬‬ ‫ممکن اس��ت تخلف هایی از برخی رانندگان سر‬ ‫زده باش��د اما این موضوع تا ان��دازه ای به اخالق‬ ‫و رفتار ناوبران ش��بکه تاکسیرانی برمی گردد که‬ ‫از ش��رایط کنونی سوءاس��تفاده نکنند‪ .‬بازرسان‬ ‫سازمان تاکس��یرانی نیز در روزهای اخیر نظارت‬ ‫خود را افزایش داده اند اما سیاس��ت ما حمایت و‬ ‫هدایت تاکسیرانان است و امیدواریم با همکاری‬ ‫ناوگان تاکسیرانی‪ ،‬نیازی به برخوردهای ناظران‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��همیه سوخت در نظر گرفته شده‬ ‫برای تاکس��ی ها تا اندازه زیادی مشکالت انها را‬ ‫برط��رف خواهد کرد‪ ،‬بااین حال اگر نیاز به اصالح‬ ‫کرایه احساس شود در این زمینه اقدام الزم انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری درباره‬ ‫اعتراض رانندگان سرویس مدرسه به نرخ جدید‬ ‫س��وخت اظهار کرد‪ :‬در مصوبه های ابتدایی‪ ،‬برای‬ ‫سرویس مدرسه ها سهمیه سوختی در نظر گرفته‬ ‫نشده بود اما با تصمیم جدید ستاد سهمیه بندی‪،‬‬ ‫ای��ن تصمیم اصالح ش��ده و برای س��رویس های‬ ‫ص یافته اس��ت‪.‬‬ ‫مدرس��ه نی��ز س��همیه اختص��ا ‬ ‫بااین حال اگر هزینه سرویس های مدرسه نیاز به‬ ‫اصالح داش��ته باش��د تا پایان اذر در این زمینه‬ ‫اقدام خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ضرورت مناسب سازی معابر یزد‬ ‫اس��تاندار یزد با اش��اره به ضرورت مشارکت همه‬ ‫نهادهای اجرایی و نظارتی استان برای مناسب سازی‬ ‫فضای ش��هری گف��ت‪ :‬قول می دهیم ب��ا جدیت در‬ ‫حوزه مناسب س��ازی فضای شهری حرکت و یزد را‬ ‫به عنوان ش��هر مطلوب گردش��گری در ایران و دنیا‬ ‫معرفی کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محمدعلی طالب��ی در ایین‬ ‫رونمای��ی از پوس��تر نخس��تین جش��نواره مل��ی‬ ‫گردشگری معلوالن که به میزبانی استان یزد برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهر دوس��تدار معلول را باید‬ ‫همه نهادها دنبال کنند و پیش قدم شدن شهرداری‬ ‫در این حوزه‪ ،‬وظیفه دیگران را بسیار سنگین کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه همه مدیران و نهادها باید‬ ‫در این زمین��ه اقدام های الزم را انجام دهند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وقت��ی ما از ش��هر جهانی س��خن می گوییم و ثبت‬ ‫جهانی به عنوان برندی ش��اخص مطرح می ش��ود‪،‬‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های ش��هر در دس��ترس باید در‬ ‫اولویت اجرای��ی نهادها و دس��ت اندرکاران این امر‬ ‫قرار گیرد‪ .‬اس��تاندار ی��زد با بیان اینکه بخش��ی از‬ ‫معنا و مفهوم ش��هر جهانی‪ ،‬مناس��ب بودن فضای‬ ‫ش��هری برای زندگی و رفت وامد همه افراد جامعه‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حض��ور همه افراد اع��م از زن و مرد‪،‬‬ ‫پی��ر و جوان و س��الم و معل��ول در جامعه ازجمله‬ ‫ش��اخص های جامع��ه ای پوی��ا و ش��هری جهان��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬طالب��ی با اش��اره به ض��رورت اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت سازمان های مردم نهاد خاطرنشان کرد‪ :‬نگاه‬ ‫اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری و شورای شهر یزد‬ ‫در زمینه مناسب سازی فضای شهری‪ ،‬قابل قدردانی‬ ‫و ستودنی است‪.‬‬ ‫مجبور هستیم ساعت ها در صف گاز بمانیم‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که اگر دیر به خط کاری مان برویم یا بازرس خط‬ ‫ما را جریمه می کند یا مردم با ‪ ۱۳۷‬تماس می گیرند و از‬ ‫نبود تاکسی گالیه می کنند‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬م��ا مجب��ور هس��تیم ب��رای کاه��ش‬ ‫هزینه های م��ان س��اعت ها در صف س��ی ان جی بمانیم و‬ ‫برخی از همکاران مان نیز برای اینکه در طول روز بتوانند‬ ‫به مردم خدمت دهند‪ ،‬شبانه در صف می مانند و وقتی را‬ ‫که باید با خانواده های ش��ان باشند‪ ،‬این گونه می گذرانند‪.‬‬ ‫بهت��ر بود ح��اال که می خواهند ما را ملزم به اس��تفاده از‬ ‫گاز کنند حداقل زیرس��اخت هایش را فراهم می کردند تا‬ ‫مجبور نباشیم برای پر کردن مخزن گاز به محله فدائیان‬ ‫اسالم و‪ ...‬برویم‪.‬‬ ‫‹ ‹صف طوالنی جایگاه های سی ان جی‬ ‫مجید یکی از رانندگان خ��ط نوبنیاد‪-‬هفت تیر با بیان‬ ‫اینکه بهتر اس��ت تاکس��ی دارها برای کاهش هزینه ها از‬ ‫گاز استفاده کنند‪ ،‬می گوید‪ :‬در سال های گذشته ناوگان‬ ‫تاکس��یرانی را به سمت خودرو پژو و سمند که پرمصرف‬ ‫اس��ت هدایت کردند و ح��اال مجبوریم از گاز اس��تفاده‬ ‫کنیم تا هزینه های مان کاهش یابد اما در ش��یب های تند‬ ‫برخی خیابان ها‪ ،‬نمی توانیم از گاز اس��تفاده کنیم چراکه‬ ‫از ش��تاب خودرو کاس��ته می شود و در س��رباالیی ها هم‬ ‫اگر ‪ ۴‬مس��افر در خودرو باشند س��رعت به شدت کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬بنزین را گران کردند اما نرخ کرایه ها‬ ‫ثاب��ت مانده و هر روز نیز گش��ت های نظارتی در خطوط‬ ‫مختلف فعال هستند تا مبادا کرایه را ‪ ۱۰۰‬یا ‪ ۲۰۰‬تومان‬ ‫افزایش دهیم و اگر بفهمند کس��ی کرایه را زیاد کرده‪ ،‬او‬ ‫را به کمیته انضباطی معرفی می کنند اما مش��کالت ما را‬ ‫نمی بینند‪ .‬از یک س��و نرخ بنزی��ن که خوراک اصلی کار‬ ‫ما اس��ت افزایش پیدا کرده و از س��وی دیگر چند ماهی‬ ‫اس��ت قطعات یدکی خودرو گران ش��ده و در این میان‬ ‫هیچ کس راننده تاکسی را که شرمنده زن و بچه اش شده‬ ‫نمی بین��د‪ .‬وی با بیان اینکه ما مجبوریم در روزهای گرم‬ ‫تابستان و سرد زمستان در خیابان ها حضور داشته باشیم‬ ‫و حتی زمان نهار و نماز نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬فقط کافی اس��ت‬ ‫در ی��ک روز برفی یا باران��ی در ترافیک بمانیم‪ ،‬ان موقع‬ ‫اس��ت که س��یل تماس ها به ‪ ۱۳۷‬روانه می شود که چرا‬ ‫تاکسی در روزهای سرد یا گرم وجود ندارد‪.‬‬ ‫مهدی تاکس��یرانی جوان است که از فعالیت بی نظارت‬ ‫مسافرکش های ش��خصی گالیه دارد و می گوید‪ :‬افزایش‬ ‫کرای��ه برای تاکس��یرانان ممنوع ش��ده ام��ا خودروهای‬ ‫شخصی که به راحتی در شهر جوالن می دهند و مسافران‬ ‫را سوار می کنند‪ ،‬از همان روز نخست‪ ،‬کرایه های خود را‬ ‫براس��اس مابه التفاوت نرخ بنزین و حتی بیشتر‪ ،‬افزایش‬ ‫دادند و فقط تاکس��ی ها هس��تند که در ای��ن میان زیان‬ ‫دیده ان��د‪ .‬س��همیه بندی و افزایش ن��رخ بنزین در حالی‬ ‫شش��مین روز خود را پشت س��ر می گذارد که شنیده ها‬ ‫حکایت از برنامه ریزی وزارت کش��ور برای تدوین بس��ته‬ ‫حمایت��ی از رانن��دگان دارد‪ .‬گرچ��ه تدوین این بس��ته‬ ‫حمایت��ی بخش زیادی از دغدغه های رانندگان تاکس��ی‬ ‫را برط��رف می کن��د اما انتظار زیادی نیس��ت که بس��ته‬ ‫بیان ش��ده‪ ،‬پیش ت��ر تدوی��ن و همزمان با اج��رای طرح‬ ‫سهمیه بندی اجرایی می شد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1410‬‬ ‫پیاپی ‪2728‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت نمایش عمومی اثار سینمایی و شرایط ویژه ان‬ ‫معمای پیچیده اکران در سینمای ایران‬ ‫نمایش عمومی اثار س��ینمایی در ای��ران همواره محل‬ ‫گالیه و نارضایتی فیلمسازان و صاحبان اثر است‪ .‬در هیچ‬ ‫مقطعی از سال نمی توانید تهیه کننده و کارگردانی را پیدا‬ ‫کنی��د که از وضعیت اکران فیلمش راضی باش��د و بدون‬ ‫هیچ گالیه ای به کارش در اکران پایان دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ه��ر از گاهی ص��دای اعتراضی از‬ ‫سوی تهیه کننده ای نسبت به مافیای سینمای ایران بلند‬ ‫می ش��ود‪ .‬مافیایی که از تولید تا اکران را در دست گرفته‬ ‫و قدرتش حتی از مراکز تصمیم گیری بیش��تر اس��ت‪ .‬این‬ ‫مافی��ا اما هیچ گونه نش��انه ظاهری ن��دارد و تنها در کالم‬ ‫سینماگران مستتر است‪ .‬رد انگشت اتهام را هم که بگیری‬ ‫به س��رنخ های متفاوت و متضاد از هم می رسیم که نشان‬ ‫می دهد این توهم ظلم پذیری در سینمای ایران هیچ گونه‬ ‫مبن��ا و مبدا درس��تی ن��دارد و به احتمال زی��اد فقط در‬ ‫ش��رایطی که فیلمساز نتوانسته به خواست خود در اکران‬ ‫عمومی دس��ت پیدا کند به ان متوسل می شود تا کمی از‬ ‫بار مسئولیتش را کم کند‪.‬‬ ‫تولی��د و اک��ران در س��ینمای ای��ران ش��رایط ویژه و‬ ‫پیچیده ای دارد‪ .‬مش��کالت جذب سرمایه گذار از یک سو‬ ‫و ترافیک اکران فیل مّها از س��وی دیگر موجب شده است‬ ‫رقابت در عرصه س��ینما با پذیرش ریس��ک های بسیاری‬ ‫همراه باش��د که گاهی توان فیلمساز را تحلیل می دهد و‬ ‫انگیزه کار را در اینده از او می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط دشوار رقابت‬ ‫انیمیشن سینمایی «بنیامین» شهریور امسال با حضور‬ ‫در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوانان مورد اس��تقبال کودکان و خانواده ها قرار گرفت‬ ‫و توانست جایزه بهترین پویانمایی این جشنواره را کسب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اکران عمومی انیمیش��ن «بنیامین» همزمان با دو فیلم‬ ‫«تورن��ا دو» و «منطقه پرواز ممنوع» به عنوان ‪ ۳‬فیلم ویژه‬ ‫کودکان و نوجوانان از ابتدای ابان اغاز شده است‪.‬‬ ‫مصطفی مزرعتی حس��ن ابادی‪ ،‬تهیه کننده انیمیش��ن‬ ‫س��ینمایی «بنیامین» با اش��اره به فض��ای رقابتی اکران‬ ‫فیلم ه��ای ک��ودک و نوج��وان در فصل پاییز امس��ال به‬ ‫گفت‪ :‬اک��ران همزمان ‪ ۳‬فیلم ک��ودک و نوجوان‬ ‫در س��ینماها‪ ،‬ش��رایط را برای هر یک از فیلم ها س��خت‬ ‫می کند اما ما تالش کردیم با برنامه ریزی های تبلیغاتی که‬ ‫انجام دادیم بتوانی��م اکران خوبی را برای «بنیامین» رقم‬ ‫زنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما از مدت ها پیش برای اکران «بنیامین» در‬ ‫این زمان برنامه ریزی کرده بودیم اما شرایط سینما ایران‬ ‫اینگونه نیس��ت که بتوان به راحتی شرایط مساعدی برای‬ ‫اک��ران یک فیلم کودک و نوج��وان فراهم کرد‪ ،‬مخصوصا‬ ‫اگ��ر فیلم اولی باش��یم و بخواهیم با افراد با نفوذ س��ینما‬ ‫رقابت کنیم‪.‬‬ ‫تهیه کننده انیمیشن سینمایی «بنیامین» تصریح کرد‪:‬‬ ‫ما مجبور ش��دیم فیلممان را در گ��روه ازاد اکران کنیم و‬ ‫ریسک این کار را بپذیرم‪ .‬امیدواریم کودکان و والدینشان‬ ‫و همچنین مدارس از این فیلم اس��تقبال کنند و بتوانیم‬ ‫ن سینمایی‬ ‫خاطره خوبی را برای بچه ها رقم بزنیم‪ .‬انیمیش ‬ ‫«ش��اهزاده روم» نیز با ش��رایط مش��ابه وضعیت فعلی ما‬ ‫اکران ش��د و توانست تاریخ ساز شود‪ .‬البته در مورد اکران‬ ‫همزمان ‪ ۳‬فیلم کودک و نوجوان‪ ،‬فکر می کنم نخستین بار‬ ‫در تاریخ سینمای ایران باشد‪.‬‬ ‫حس��ن ابادی در ادامه درباره شرایط س��رگروه گرفتن‬ ‫فیلم های ک��ودک و نوجوان گفت‪ :‬طب��ق اخرین مصوبه‬ ‫ش��ورای عالی اک��ران در س��ال ‪ ،۹۷‬هم��ه س��رگروه های‬ ‫س��ینمایی باید در طول س��ال حداقل ی��ک فیلم کودک‬ ‫اکران کنند اما این موضوع درحال حاضر عملی نشده است‬ ‫و تنها برخی از س��رگروه های س��ینمایی اقدام به این کار‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی در پایان اظهار کرد‪ :‬مس��ئوالن س��ینمایی کش��ور‬ ‫ب��رای احی��ای س��ینمای ک��ودک و ترغی��ب خانواده ها‬ ‫ب��رای انتخاب س��ینما به عن��وان یک تفریح س��الم برای‬ ‫فرزندانش��ان باید بیش��تر ت�لاش کنند‪ .‬راه ان��دازی یک‬ ‫پخ��ش تخصص��ی ک��ودک‪ ،‬تعیین ی��ک س��رگروه ویژه‬ ‫فیلم ه��ای کودک و نوج��وان و همچنین مناسب س��ازی‬ ‫نرخ بلیت های س��ینما برای خانواده ها و کودکان می تواند‬ ‫سرفصل هایی خوبی برای بهبود ش��رایط اکران فیلم های‬ ‫کودک باشد‪.‬‬ ‫اس��فندیاری تاکید ک��رد‪ :‬ما ‪ ۲‬جور اک��ران داریم یکی‬ ‫اک��ران هجوم��ی و کوتاه مدت که ب��رای همین فیلم های‬ ‫کمدی اس��ت و دیگری اکران تدریجی و بلندمدت که در‬ ‫طول زمان به موفقیت می رس��د‪ .‬بنابراین درحال حاضر ما‬ ‫مهندسی درست اکران نداریم تا همه نوع فیلمی در سبد‬ ‫سینماروها وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬در این میان برخی از فیلم هایی که‬ ‫حمایت جدی دارند‪ ،‬می توانند به فروش خوبی برسند که‬ ‫به نظرم باید این موضوع اصالح شود تا همه فیلم ها اکران‬ ‫خوبی را پشت سر بگذارند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رقابت با توقیفی ها‬ ‫نب��ود نظ��ارت ب��ر نظامنامه ه��ای اکران و تغییر ش��رایط بس��ته به‬ ‫سیاس��ت های کالن فرهنگی باعث شده اکران در سینمای ایران یک‬ ‫اقدام سخت و نفسگیر برای صاحبان اثار باشد‬ ‫‹ ‹از فروش راضی نیستیم‬ ‫مس��عود ردایی‪ ،‬تهیه کننده «س��ال دوم دانشکده من»‬ ‫ساخته رسول صدرعاملی که از ‪ ۱۰‬مهر به نمایش عمومی‬ ‫درامده است‪ ،‬درباره نحوه اکران این فیلم به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫اکران «س��ال دوم دانشکده من» براساس برنامه ریزی که‬ ‫انج��ام دادیم‪ ،‬منظم پیش می رود اما این فیلم با توجه به‬ ‫حضور فیلم های دیگر در سینماها شرایط متفاوتی از بُعد‬ ‫تبلیغات در محل اکران‪ ،‬در محیط های شهری و حتی در‬ ‫تلویزیون دارد‪ .‬این در حالی است که «سال دوم دانشکده‬ ‫من» با بودجه شخصی ساخته شده است و شرایط ویژه ای‬ ‫مانن��د دیگر فیلم ها ندارد به وی��ژه ‪ ۲‬فیلم که هزینه های‬ ‫زیادی برای تبلیغات انها می شود‪.‬‬ ‫ردایی افزود‪ :‬درواقع «س��ال دوم دانش��کده من» و بقیه‬ ‫فیلم ه��ا در زمین��ه تبلیغات در محیط های س��ینما دچار‬ ‫مش��کل ش��ده اند‪ ،‬یعنی گاهی اوقات این محل ها توسط‬ ‫یکی دو فیلم در اختیار گرفته می ش��ود که باید برای ان‬ ‫برنامه ریزی بیشتری شود تا همه فیلم ها بتوانند از شرایط‬ ‫مساوی اس��تفاده کنند‪ .‬برای مثال بیلبوردهای سینما در‬ ‫ش��رایط نابرابر بین فیلم ها تقسیم می شود و اکثرا به یکی‬ ‫دو فیل��م اختص��اص پیدا می کند که اتفاق��اً ان فیلم ها از‬ ‫بودجه بهتری هم برخوردار هستند‪ .‬ضمن اینکه در زمان‬ ‫تولید هم از انها حمایت ش��ده و حاال در اکران هم مورد‬ ‫حمایت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تبلیغات تلویزیونی این اثر هم بس��یار‬ ‫اندک اس��ت و شرایط مناس��بی از این نظر ندارد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬تلویزیون با «س��ال دوم دانش��کده م��ن» می تواند به‬ ‫تروی��ج ازدواج جوان��ان و س��ر و س��امان دادن به زندگی‬ ‫خانوادگی بپردازد چراکه این فیلم حداقل ‪ ۲‬مفهوم اصلی‬ ‫خانواده و ازدواج جوانان را دارد اما متاسفانه در این زمینه‬ ‫به این فیلم کم توجهی شده است‪.‬‬ ‫ردای��ی با اش��اره به اینک��ه دس��ت اندرکاران تلویزیون‬ ‫برداش��ت های مختلفی از این فیلم دارن��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫اداره کل بازرگان��ی تلویزی��ون‪ ،‬ش��ورایی وج��ود دارد که‬ ‫فیلم ها را بررس��ی می کنن��د‪ .‬ما فیلم ه��ا را به طور کامل‬ ‫برایش��ان می فرستیم تا انها فیلم را ببیند از همین رو انها‬ ‫براس��اس صالحدید خود تصمیم می گیرند که چه تعداد‬ ‫اگهی بازرگانی به فیلم ها بدهند‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه کنن��ده اظه��ار ک��رد‪ :‬هرچند فیل��م ما جزو‬ ‫فیلم هایی نبود که دچار رده بندی س��نی ش��ده باشد اما‬ ‫شورای بازرگانی تلویزیون به این موضوع هم توجه نکرد و‬ ‫ما همین موضوع را به انها گفتیم‪.‬‬ ‫ردای��ی در بخش دیگ��ر از صبحت هایش عن��وان کرد‪:‬‬ ‫فیلم ه��ا از نیمه تابس��تان به بعد ف��روش خوبی را تجربه‬ ‫نکرده و مخاطب زیادی به س��ینماها نرفته اند با توجه به‬ ‫ش��رایطی که در اکران تابس��تانی و در تداوم ان در پاییز‬ ‫داریم‪ ،‬ما فعال از فروش «س��ال دوم دانشکده من» راضی‬ ‫نیس��تیم اما به نظر می رسد رفته رفته شرایط بهتری برای‬ ‫ان پی��ش می اید‪ .‬بنابراین اگر این فیلم بتواند کف فروش‬ ‫خ��ود را حفظ کند می تواند مخاطبان زیادی را به دس��ت‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫‹ ‹اکران سخت فیلم های اجتماعی‬ ‫عب��داهلل اس��فندیاری تهیه کننده «نرگس مس��ت» که‬ ‫همچنان در انتظار اکران این فیلم اس��ت‪ ،‬معتقد است با‬ ‫شرایط امروز سینماها فیلم های ماندگاری مانند «مادر» و‬ ‫«ناخداخورشید» هم در اکران شکست می خوردند!‬ ‫این تهیه کننده س��ینما که پیش از این تاکید کرده بود‬ ‫«تا زمانی که ساخته پیشین من با عنوان «نرگس مست»‬ ‫به کارگردانی جالل الدین دری اکران نشود‪ ،‬اقدام به تهیه‬ ‫فیل��م دیگری نمی کنم» ضمن تاکید مجدد بر این موضع‬ ‫خود به مهر گفت‪ :‬درحال حاضر اکران در اختیار فیلم های‬ ‫کمدی است؛ فیلم هایی که البته عنوان «کمدی» را یدک‬ ‫می کش��ند اما در حقیقت مس��خره هستند و برای فروش‬ ‫بیش��تر در انها کارهایی انجام می ش��ود که نمی شود نام‬ ‫انه��ا را فیلم گذاش��ت؛ فیلم هایی که نه قص��ه دارند و نه‬ ‫محتوا اما به بهانه یک س��ری ح��رکات ژانگولر تبدیل به‬ ‫فیلم های کمدی شده اند‪ ،‬با این وجود همین فیلم ها اکران‬ ‫را در اختیار گرفته اند و نمی گذارند فیلم های جدی اکران‬ ‫شوند‪ ،‬یعنی فرصت نمایش را از فیلم های جدی گرفته اند‬ ‫و فیلم های جدی در محاصره فیلم های کمدی هستند‪.‬‬ ‫به همین دلیل هم انتظار برای اکران «نرگس مست» تا‬ ‫به این حد طول کشیده است‪.‬‬ ‫اسفندیاری توضیح داد‪ :‬هرچند برخی از فیلم های جدی‬ ‫اس��تثنائاً به فروش خوبی می رس��ند‪ ،‬اما فیلم های کمدی‬ ‫میدان بیش��تری در اختیار دارند و در این میان فیلم های‬ ‫جدی اس��یب می بینند‪ .‬برای مثال پیش از این فیلم های‬ ‫جدی ای روی پ��رده امدند که ما تصور می کردیم بتوانند‬ ‫به فروش مناس��بی برسند اما یک فروش و اکران معمولی‬ ‫را پشت سر گذاشتند‪.‬‬ ‫این تهیه کننده اظهار کرد‪ :‬مدیریت کالن فرهنگی باید‬ ‫به گونه ای عمل کند که در کنار ان فیلم های به اصطالح‬ ‫کمدی‪ ،‬اثار جدی هم به فروش خوبی برس��ند اما در این‬ ‫فضایی که ایجاد ش��ده یقین بدانید اگر االن فیلم «مادر»‬ ‫ب��ه کارگردانی علی حاتمی و «ناخداخورش��ید» س��اخته‬ ‫ناصر تقوایی هم اکران می ش��د‪ ،‬نمی توانس��تند به فروش‬ ‫خوبی برسند یعنی بسیاری از فیلم های تاریخ ما در چنین‬ ‫شرایطی با اس��تقبال مواجه نمی ش��دند چون این روزها‬ ‫سینماداران با یک سری معیارهای کلیشه ای مثل حضور‬ ‫بازیگران معروف و‪ ...‬تکلیف اکران را مشخص می کنند‪.‬‬ ‫علی اش��تیانی پور مدیر ش��رکت پخش «فیلم افرین»‬ ‫عن��وان کرد ک��ه با اغاز مج��دد اکران یک��ی از فیلم های‬ ‫توقیف ش��ده‪ ،‬برخی از س��الن های فیلم «چش��م و گوش‬ ‫بسته» گرفته شد‪.‬‬ ‫مدیر ش��رکت پخش فیلم افرین دربار وضعیت فروش‬ ‫فیلم سینمایی «چشم و گوش بسته» به کارگردانی فرزاد‬ ‫موتمن به مهر گفت‪ :‬ما در س��الن ها با رضایت باالی مردم‬ ‫مواجه هس��تیم و انها به شکل های مختلف این موضوع را‬ ‫به ما انتقال می دهند‪ .‬یعنی در س��الن هایی که در اختیار‬ ‫خودمان است این موضوع را می بینیم یا دیگر سینماداران‬ ‫از ای��ن رضای��ت به م��ا می گویند‪ .‬از همی��ن رو فروش و‬ ‫اس��تقبال از «چشم و گوش بسته» خوب بوده است البته‬ ‫چند بالی اس��مانی و شبه اسمانی بر ما وارد شد‪ .‬در این‬ ‫دوران اکران که یک فیلم طنز س��الم می توانست رضایت‬ ‫مردم را جلب کند و به فروش بیشتری برسد‪.‬‬ ‫اش��تیانی پور ادامه داد‪ ۲ :‬فیلمی ک��ه مهر «توقیف» بر‬ ‫پیش��انی انها خورده بود‪ ،‬روی پرده امده اند و این فیلم ها‬ ‫ذهنیت هایی ب��رای مردم ایجاد کرده ان��د‪ ،‬همین امر هم‬ ‫باعث شده کار برای ما سخت شود‪ .‬ضمن اینکه بخشی از‬ ‫س��الن های ما به ان ‪ ۲‬فیلم اختصاص داده شده و درواقع‬ ‫این س��الن ها از م��ا گرفته شده اس��ت‪ .‬همانطور که گفتم‬ ‫درباره این دوفیلم بحث توقیف در رس��انه ها مطرح ش��ده‬ ‫بود و همین امر اشتیاق مردم را برای تماشای انها بیشتر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ه��ر دوره ای از اک��ران‪ ،‬ش��ما ب��ا تعداد‬ ‫مش��خصی از فیلم ها مواجه هستید اما وقتی ‪ ۲‬فیلم مازاد‬ ‫به یک باره به ن��اوگان اکران اضافه می ش��وند‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫اک��ران بقیه فیلم ها گرفته می ش��ود‪ .‬ضمن اینکه حوادث‬ ‫چند روز گذش��ته مث��ل ماجرای اعتراض ب��ه نرخ بنزین‬ ‫و‪ ...‬روی ف��روش فیلم ها تاثیر گذاش��ته که امیدواریم این‬ ‫موضوع��ات به زوی حل ش��ود‪ .‬ب��رای مث��ال روز ‪ ۲۶‬ابان‬ ‫ش فیلم ها تاثیر‬ ‫پردیس کورش تعطیل بود ک��ه روی فرو ‬ ‫محسوسی گذاش��ت‪ .‬امیدوارم سینماها به سرعت بتوانند‬ ‫رون��د طبیعی خود را طی کنن��د‪ .‬بنابراین از این منظر ما‬ ‫اس��یب دیده ایم ولی به طور کلی فیلم با استقبال مواجه‬ ‫ش��ده‪ ،‬مردم از ان راضی هس��تند و رش��د فروش ان هم‬ ‫مشهود است‪.‬‬ ‫مدی��ر فیلم افری��ن توضیح داد‪ :‬از تبلیغ��ات تلویزیونی‬ ‫ان طور که باید و ش��اید راضی نیس��تیم چ��ون تیزرهای‬ ‫محدودی به ما اختص��اص دادند‪ ،‬البته ما تالش می کنیم‬ ‫این وضعیت را سامان دهیم‪ .‬ما گفت وگوهایی کرده ایم اما‬ ‫تا کنون به نس��بت فیلم های دیگر تعداد کمتری تیزر در‬ ‫اختیارمان قرار داده اند‪ .‬توقع ما این بود که تلویزیون از این‬ ‫فیلم به عنوان یک طنز سالم که خانواده به راحتی می تواند‬ ‫به تماشای ان بنشیند و کسی از ان ازرده نشود‪ ،‬حمایت‬ ‫بیشتری کند و مورد توجه قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫به نظر می رس��د س��ینمای ایران هنوز نتوانسته کالف‬ ‫س��ردرگم اکران را به یک نظم مشخصی برساند‪ .‬معمای‬ ‫پیچیده اکران باعث شده هیچ یک از فیلمسازان و صاحبان‬ ‫اثار از وضعیت موجود راضی نباش��ند و نسبت به شرایط‬ ‫به وجود امده اعتراض کنند‪ .‬نبود نظارت بر نظامنامه های‬ ‫اک��ران و تغییر ش��رایط بس��ته ب��ه سیاس��ت های کالن‬ ‫فرهنگی باعث ش��ده است اکران در س��ینمای ایران یک‬ ‫اقدام س��خت و نفسگیر برای صاحبان اثار باشد‪ .‬در حالی‬ ‫که در بیش��تر کشورهای صاحب س��ینما اینطور نیست و‬ ‫فیلمس��ازان در زمان س��اخت فیلم تاریخ نمایش عمومی‬ ‫ان را نیز تعیین می کنند و اکران به یکی از مراحل تولید‬ ‫فیل��م تبدیل می ش��ود که ی��ک فرایند عادی را س��پری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مصطفی حسن ابادی‬ ‫مسعود ردایی‬ ‫عبداهلل اسفندیاری‬ ‫تاالر اصلی مجموعه تئاترش��هر‪ ،‬پس از پایان‬ ‫پروژه طراحی‪ ،‬نص��ب و راه اندازی تجهیزات با‬ ‫حضور هنرمندان تئاتر‪ ،‬معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمه��وری و رئیس بنی��اد ملی نخبگان‪،‬‬ ‫مدی��ران وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و‬ ‫اصحاب رسانه بازگشایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مراس��م بازگشایی سالن‬ ‫اصل��ی مجموعه تئاتر ش��هر با حضور س��ورنا‬ ‫ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری‬ ‫و رئی��س بنی��اد مل��ی نخبگان‪ ،‬س��یدمجتبی‬ ‫حس��ینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی‪ ،‬الدن حیدری معاون توسعه مدیریت‬ ‫و منابع وزارت ارش��اد‪ ،‬ش��هرام کرمی مدیرکل‬ ‫هنرهای نمایشی‪ ،‬شهرام گیل ابادی مدیرعامل‬ ‫خان��ه تئاتر‪ ،‬س��عید اس��دی مدی��ر مجموعه‬ ‫تئاترش��هر و جمع��ی از هنرمن��دان عصر روز‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۷‬ابان برگزار شد‪.‬‬ ‫الدن حی��دری‪ ،‬مع��اون توس��عه مدیریت و‬ ‫مناب��ع وزارت ارش��اد در این مراس��م‪ ،‬با اعالم‬ ‫پیام تبریک سید عباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اس�لامی به موجب بازسازی مجموعه‬ ‫تئاترش��هر به دست پیمانکاران داخلی گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای دولت یازدهم بیش از ‪ ۲۸‬میلیارد تومان‬ ‫برای مجموعه تئاترشهر هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از اتفاق ه��ای مهم در‬ ‫این طرح اس��تفاده از پیمان��کاران ایرانی بود و‬ ‫پیمان��کار ایرانی در مقاب��ل خارجی ها بهترین‬ ‫عملکرد را داشته و دوش به دوش انها حرکت‬ ‫و در بسیاری از موارد پیشی نیز گرفتند‪.‬‬ ‫مع��اون توس��عه مدیری��ت و مناب��ع وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬جای‬ ‫خوش��حالی دارد که با اعتم��اد وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اس�لامی یک ش��رکت دانش بنیان به‬ ‫میدان امد و توانس��ت به بهترین ش��کل عمل‬ ‫کند و امیدواریم در اینده نیز با تکیه بر نیروی‬ ‫کار داخل��ی که مورد تاکید رهبر معظم انقالب‬ ‫نیز هس��ت بتوانیم اتفاقات بهتر دیگری را رقم‬ ‫بزنیم‪.‬‬ ‫در ادامه این مراس��م سید مجتبی حسینی‪،‬‬ ‫معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز‬ ‫گفت‪ :‬حفظ و نگهداری چنین ساختمانی بیش‬ ‫از وظایف س��ازمانی وظیفه همه مردم است‪ ،‬به‬ ‫همین منظور بهس��ازی مجموعه تئاترش��هر از‬ ‫ا ولویت های وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن مجموع��ه ک��ه ا ولویت‬ ‫تئاتری ها در اجراس��ت به تجهیزات مضاعف و‬ ‫مراقبت بیشتری نیاز داشت‪ .‬استقبال از تئاترها‬ ‫و هنرمن��دان در ای��ن مجموعه گاه��ا بیش از‬ ‫ظرفیت این مجموعه ب��وده و همین امر باعث‬ ‫شد نواقص این مجموعه پس از قدمت زیاد ان‬ ‫شناس��ایی‪ ،‬برطرف و خدمات رفاهی و امکانات‬ ‫بیشتر در اختیار مخاطبان قرار گیرد‪.‬‬ ‫مع��اون امور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی تصریح کرد‪ :‬نکته قاب��ل تمجید این‬ ‫پروژه این اس��ت که ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫داخل��ی در ای��ن مجوعه کار کردن��د و بهترین‬ ‫ش��کل خدمات را در اختیار عالقه مندان تئاتر‬ ‫قرار دادند‪.‬‬ ‫حس��ینی افزود‪ :‬جایگاه تئاتر ش��هر در قالب‬ ‫جدید احت��رام ب��ه مخاطبان اس��ت‪ ،‬در تمام‬ ‫فرایند ای��ن ترمیم تمام ت�لاش براین بود که‬ ‫اصال��ت بنا حفظ ش��ود تا خاطرات قش��رهای‬ ‫گوناگون همچنان باقی بماند‪.‬‬ ‫سعید اس��دی‪ ،‬مدیر مجموعه تئاتر شهر نیز‬ ‫در این مراس��م با بی��ان اینکه روند نوس��ازی‬ ‫مجموعه تئاتر ش��هر ظهور و بروز دانش ایرانی‬ ‫بود‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬انچه امروز در تئاتر ش��هر‬ ‫اتفاق افتاده اس��ت ت��وان و افتخار متخصصان‬ ‫ایرانی در نوسازی و بهسازی و بازسازی و احیاء‬ ‫اس��ت که برای تجهیزاتی که فع��ال نبودند یا‬ ‫فرسوده شده بودند‪ ،‬استفاده شده است‪.‬‬ ‫س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‬ ‫جمه��وری و رئی��س بنی��اد ملی نخب��گان در‬ ‫ادامه این مراس��م با ابراز خوش��حالی از اینکه‬ ‫ح��وزه ش��رکت های دان��ش بنیان ب��ه عرصه‬ ‫هنر نیز گس��ترش یافته اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬امروز‬ ‫س��الن های زیادی را در کش��ور داریم که فاقد‬ ‫اس��تانداردهای الزم است‪ ،‬اینکه برای اولین بار‬ ‫تجهیز سالن نمایش توسط شرکت های داخلی‬ ‫انجام می ش��ود جای خوش��حالی دارد و بدانید‬ ‫که اس��تانداردهای موجود در این س��الن نیز با‬ ‫نمونه های خارجی مطابقت دارد‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫باورپذیری‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫سریال ها!‬ ‫در نظرسنجی جدید نسبت به سریال ها‪« ،‬ستایش ‪»۳‬‬ ‫با ‪ ۶۸.۳‬درصد رتبه اول را به دست اورد که ‪ ۷۹.۵‬درصد‬ ‫از مردم درحد زیاد از این سریال رضایت داشته اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬براس��اس نظرس��نجی مرک��ز‬ ‫تحقیقات رس��انه ملی بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد مردم بیننده‬ ‫برنامه های س��یمای جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬اعم از‬ ‫سریال‪ ،‬فیلم س��ینمایی‪ ،‬مسابقه‪ ،‬مس��تند‪ ،‬برنامه های‬ ‫سخنرانی‪ ،‬گفت وگومحور‪ ،‬ورزشی و اخبار هستند‪.‬‬ ‫براین اس��اس ‪ ۶۸.۳‬درصد از م��ردم بیننده مجموعه‬ ‫‪ ۴۱‬قسمتی «ستایش‪ »۳‬بوده اند که ‪ ۷۹.۵‬درصد از انها‬ ‫درحد زیاد از این سریال رضایت داشته اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن از می��ان مخاطبان س��ریال ‪ ۸۶.۲‬درصد‬ ‫ای��ن س��ریال را از نظر بازی هنرپیش��ه ها‪ ۸۳.۸ ،‬درصد‬ ‫از نظر تیت��راژ‪ ۷۸.۶ ،‬درصد از نظراموزنده بودن‪۷۷.۷ ،‬‬ ‫درص��د از نظرجذابیت و ‪ ۷۳.۲‬درصد از نظر‬ ‫باورپذیربودن شخصیت ها درحد زیاد موفق‬ ‫دانسته اند‪.‬‬ ‫‪ ۶۲.۹‬درص��د بینندگان این س��ریال هم‬ ‫ترتیب وقوع اتفاقات این س��ریال را مناسب‬ ‫ارزیابی کرده اند‪.‬‬ ‫براساس این نظرس��نجی‪ ۲۱.۶ ،‬درصد از‬ ‫مردم بیننده سریال هفت قسمتی «گیله وا» بوده اند که‬ ‫‪ ۷۱.۶‬درص��د از انها از این س��ریال در حد زیاد رضایت‬ ‫داشته اند‪ .‬همچنین از میان مخاطبان سریال «گیله وا»‪،‬‬ ‫‪ ۸۰.۳‬درص��د این س��ریال را از نظر بازی هنرپیش��ه ها‪،‬‬ ‫‪ ۷۲.۸‬درص��د از نظر باورپذیربودن ش��خصیت ها‪۷۲.۳ ،‬‬ ‫درص��د از نظ��ر اموزن��ده ب��ودن‪ ۷۱.۷ ،‬درص��د از نظر‬ ‫تیتراژ‪ ۶۷.۱ ،‬درص��د از نظر جذابیت در حد زیاد موفق‬ ‫دانس��ته اند‪ ۵۸.۴ .‬درصد بینندگان سریال‬ ‫گیل��ه وا هم ترتی��ب وقوع اتفاق��ات دراین‬ ‫س��ریال را مناس��ب ارزیابی کرده اند‪ .‬بعد از‬ ‫سریال های ش��بکه سه س��یما‪ ،‬سریال ‪۱۰‬‬ ‫قس��متی «پناه اخر» ش��بکه ی��ک با ‪۱۴.۲‬‬ ‫درص��د بیننده در رتبه س��وم س��ریال های‬ ‫تلویزیونی که در ماه ابان پایان یافته اند قرار‬ ‫گرفته است که ‪ ۷۶.۵‬درصد از مخاطبان در حد زیاد از‬ ‫این س��ریال رضایت داشته اند‪ .‬از میان مخاطبان سریال‬ ‫«پناه اخر» ‪ ۸۷.۱‬درصد از نظر بازی هنرپیشه ها‪۷۷.۶ ،‬‬ ‫درصد از نظر اموزنده بودن‪ ۷۶.۷ ،‬درصد از نظر تیتراژ‪،‬‬ ‫‪ ۷۳.۴‬درص��د از نظر جذابیت داس��تان‪ ،‬و ‪ ۷۳.۳‬درصد‬ ‫از نظر باورپذیربودن ش��خصیت ها این سریال را در حد‬ ‫زیاد موفق دانسته اند‪ .‬همچنین ‪ ۶۴.۷‬درصد از مخاطبان‬ ‫«پناه اخر» ترتیب وقوع اتفاقات س��ریال را نیز مناسب‬ ‫ارزیابی کرده اند‪ .‬در این نظرسنجی سریال های تکراری‬ ‫که از شبکه های مختلف سیما پخش می شوند نیز مورد‬ ‫ارزیابی قرارگرفته اند که در میان انها سریال تلویزیونی‬ ‫«یوس��ف پیامبر(ع)» از ش��بکه ای فیلم برون مرزی‪ ،‬با‬ ‫‪ ۲۳.۹‬درص��د مخاطب و ‪ ۹۹‬درصد رضایت در صدر این‬ ‫س��ریال های تکراری در ابان قرارگرفته است‪ .‬براساس‬ ‫ای��ن نظرس��نجی‪ ۳۷ ،‬درص��د از مردم اص�لا با پخش‬ ‫سریال های تکراری موافق نیستند و در مقابل ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫از مردم در حد زیاد و ‪ ۳۱‬درصد هم در حد کم از پخش‬ ‫س��ریال های تکراری رضایت دارند‪ .‬براساس نظرسنجی‬ ‫مرکز تحقیقات سازمان ‪ ۳۳.۶‬درصد از مردم سریال های‬ ‫ش��بکه نمایش خانگی را دنبال می کنند و ‪ ۱۷.۶‬درصد‬ ‫هم بیننده سریال های شبکه های ماهواره ای هستند‪.‬‬ ‫اعتماد به مهندسان‬ ‫جوان ایرانی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪ 22 - 1398‬ربیع االول ‪ 20 - 1441‬نوامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1410‬پیاپی ‪2728‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫گشتم نبود‪ ،‬نگرد نیست‬ ‫فضای مجازی با اخبار جعلی و فیک (دروغین) بسیاری‬ ‫روبه رو هستیم‪ ،‬می گوید‪ :‬نه تنها اخبار بلکه در حوزه های‬ ‫مختلف از جمله ادبیات افراد با ذوق و سلیق ه خود مطالب‬ ‫جذابی را منتش��ر می کنند که جذابی��ت دارد و ان را به‬ ‫شاعر و نویس��نده ای نسبت می دهند که مردم هم مورد‬ ‫عالقه شان اس��ت و بعد متاسفانه همین مطلب دست به‬ ‫دس��ت می ش��ود‪ .‬یادم می اید مطلبی به قیصر امین پور‬ ‫نس��بت داده شده بود‪ .‬من تعجب کردم چرا که سال ها با‬ ‫ایش��ان دوست بودم و در یک دانشگاه مدتی با هم درس‬ ‫می خواندیم‪ ،‬هم اتاقی بودیم‪ ،‬در جلس��اتی که در حوزه‬ ‫هنری برگزار می ش��د‪ ،‬با هم بودیم و خصوصیات و تمام‬ ‫اثار ایش��ان را به خوبی می ش��ناختم‪ ،‬ام��ا از این مطلب‬ ‫بی اطالع هستم‪ .‬من می دیدم برخی از این مطالبی که به‬ ‫او منتسب می ش��ود‪ ،‬صحت ندارد‪ .‬برای همین انجمنی‬ ‫درست کردند که در ان صحت و سقم انچه که به شاعران‬ ‫نسبت داده می شود‪ ،‬بررسی شود‪ .‬این انجمن تا حدودی‬ ‫به حواش��ی که در این زمینه پی��ش می امده بود‪ ،‬کمک‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫وی سپس ادامه می دهد‪ :‬بخشی از اتفاقات این چنینی‬ ‫به اخبار جعلی برمی گردد که از س��وی برخی رس��انه ها‬ ‫منتش��ر می شود‪ .‬سواد رس��انه ای فقط این نیست که ما‬ ‫بدانی��م کدام اخبار جعلی اس��ت و کدام جعلی نیس��ت‪.‬‬ ‫هم باید انها را بشناس��یم و هم بتوانی��م تولید محتوای‬ ‫درس��ت داش��ته باش��یم‪ .‬س��واد رس��انه ای به ما کمک‬ ‫می کن��د ک��ه ه��م در دام دیگ��ران نیفتیم و ه��م مردم‬ ‫و افکار مردم را به س��مت و س��ویی ببری��م که پیام های‬ ‫واقعی را دریافت کنند‪ .‬سواد رسانه ای فقط داشتن سواد‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این اس��تاد ارتباطات می گوید یک ف��رد باید ‪ ۱۱‬نوع‬ ‫س��واد داشته باشد تا به سواد رسانه ای به معنای امروزی‬ ‫علم و اگاهی داش��ته باشد و ادامه می دهد‪ :‬این ‪ ۱۱‬مورد‬ ‫س��وادهایی از جمله سواد اطالعاتی‪ ،‬س��واد دیجیتالی‪،‬‬ ‫س��واد رسانه ای جدید‪ ،‬سواد اماری‪ ،‬سواد سالمت‪ ،‬سواد‬ ‫علمی‪ ،‬سواد فناورانه و سواد کامپیوتری و سواد انتقادی‬ ‫را ش��امل می شود‪ .‬سواد رس��انه ای در هم ه حوزه ها به ما‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫ن��ه تنها در ح��وزه ادبیات بلکه در حوزه سیاس��ت هم‬ ‫ما نیازمند س��واد رس��انه ای هس��تیم؛ به عنوان مثال در‬ ‫ارتب��اط با اتفاق��ات اخیر گرانی بنزین ک��ه یک عده هم‬ ‫اعتراض کردند‪ ،‬کسانی موفق بودند که به سواد رسانه ای‬ ‫اگاه بودن��د و کس��انی فری��ب خوردن��د که فاقد س��واد‬ ‫رسانه ای بودند؛ بنابراین س��واد رسانه ای مجموعه ای از‬ ‫سوادهاس��ت که به واس��طه ان در فض��ای مجازی بهتر‬ ‫بتوانیم اثرگذار باش��یم و محتوای درس��ت تولید کنیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه از منابع بی اعتبار تاثیرپذیر هستیم در حالی‬ ‫که اگر سواد رسانه ای داشته باشیم اعتبارشناسی منابع‬ ‫را خیل��ی خوب می توانیم انجام دهی��م‪ .‬ولی از ان طرف‬ ‫هم س��واد رس��انه ای چیزی نیس��ت که در یک کالس‬ ‫دانشگاهی ان را یاد بدهیم‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫چه فیلمی در تلویزیون ببینیم؟‬ ‫«بوی گند دهن خانم مارکز» با پای شکسته‬ ‫پخش دوباره «محمد رسول اهلل (ص)»‬ ‫نمای��ش «بوی گن��د دهن خان��م مارکز»‬ ‫که به دلیل شکس��تگی پای بهنام شرفی دو‬ ‫روز متوقف ش��ده بود از دوشنبه‪ 27 ،‬ابان با‬ ‫حضور این بازیگر از سر گرفته می شود‪« .‬بوی‬ ‫گند دهن خانم مارکز» ب��ه کارگردانی فرید‬ ‫قادرپناه از ‪ 28‬مهر در تماش��اخانه س��پند روی صحنه رفت ولی اجرای روز‬ ‫جمعه و یکش��نبه (‪ 24‬و ‪ 26‬ابان) به دلیل شکستن پای بهنام شرفی بازیگر‬ ‫این نمایش سر صحنه یک فیلم سینمایی متوقف شد‪ .‬با این حال طبق اعالم‬ ‫روابط عمومی نمایش‪ ،‬ش��رفی قرار اس��ت با ویلچیر روی صحنه بازی کند تا‬ ‫اجرای «بوی گند دهن خانم مارکز» ادامه یابد‪ .‬بهنام شرفی‪ ،‬کاوه مرحمتی‪،‬‬ ‫ازاده مشعشعی‪ ،‬امین جاللی و مینا زرنانی بازیگران تازه ترین تولید گروه تئاتر‬ ‫ریگولیتو هستند‪ .‬اجرای این نمایش تا ‪ 5‬اذر تمدید شده است‪.‬‬ ‫ب��رای دومین ب��ار متوالی در چند روز اخی��ر تلویزیون فیلم‬ ‫«محمد رس��ول اهلل (ص)» ساخته مجید مجیدی را روی انتن‬ ‫می برد‪ .‬فیلم «محمد رسول اهلل(ص)» قرار است روز جمعه یکم‬ ‫اذر س��اعت ‪ 14:15‬از این ش��بکه به روی انت��ن برود‪« .‬محمد‬ ‫رس��ول اهلل(ص)» س��اخته مجید مجیدی هفته گذشته برای‬ ‫اولین بار به مناس��بت میالد حضرت رس��ول(ص) در دو قس��مت از تلویزیون پخش‬ ‫ش��د‪ .‬قسمت اول این فیلم پنجش��نبه (‪ ۲۳‬ابان) ساعت ‪ ۲۲‬و قسمت دوم جمعه ‪۲۴‬‬ ‫ابان س��اعت ‪ ۱۶‬روی انتن ش��بکه یک سیما رفت‪« .‬محمد رسول اهلل (ص)» را مجید‬ ‫مجیدی در حد فاصل س��ال های ‪ ۸۹‬تا ‪ ۹۳‬و ب��ا همراهی چهره های بین المللی چون‬ ‫ویتوریو اس��تورارو‪ ،‬ای‪ .‬ار‪ .‬رحمان‪ ،‬میلژن کرکا کلژاکویچ‪ ،‬مایکل اوکانر و اسکات ای‪.‬‬ ‫اندرس��ون ساخت‪ .‬این فیلم در شهرک س��ینمایی پیامبر اعظم که در ‪ ۵۵‬کیلومتری‬ ‫شهر قم قرار دارد‪ ،‬ساخته شد‪.‬‬ ‫علیرضا ش��جاع نوری‪ ،‬مهدی پاکدل‪ ،‬محس��ن تنابنده‪ ،‬مینا س��اداتی‪ ،‬ساره بیات‪،‬‬ ‫داریوش فرهنگ و ‪ ...‬از جمله بازیگران این فیلم هستند‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫یک روایت معتبر از منافقان‬ ‫«ی��ک روای��ت معتب��ر درب��اره س��ازمان‬ ‫مجاهدی��ن خلق» نوش��ته ش��هرام بزرگی از‬ ‫معدود منابعی است که با زبانی روان و مختصر‬ ‫و مفید تاریخچه و ماهیت فعلی این سازمان را‬ ‫برای عامه مردم روایت می کند‪.‬‬ ‫انتش��ارات به نشر (وابسته به اس��تان قدس رضوی) کتاب «یک روایت معتبر‬ ‫درباره سازمان مجاهدین خلق» نوشته شهرام بزرگی را با شمارگان هزار نسخه‪،‬‬ ‫‪ ۹۰‬صفح��ه و بهای ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان منتش��ر کرد‪ .‬ناظ��ر علمی این کتاب‬ ‫محمد حسن روزی طلب است‪.‬‬ ‫تاکنون منابع بس��یاری درباره سازمان منافقین منتشر شده است‪ ،‬هرچند که‬ ‫هنوز هم نقاط تاریک و مبهمی در تاریخچه این س��ازمان وجود دارد‪ .‬همچنین‬ ‫باید اش��اره ک��رد که منابعی که عموم مردم بتوانند ب��ا مطالعه ان به ماهیت این‬ ‫س��ازمان پی ببرند بس��یار کم منتش��ر شده اس��ت‪ .‬به نظر می رسد کتاب «یک‬ ‫روایت معتبر درباره س��ازمان مجاهدین خلق ایران» نوش��ته شهرام بزرگی که‬ ‫در اواخر تابس��تان امس��ال منتشر ش��د‪ ،‬از معدود منابعی است که با هدف عامه‬ ‫مخاطبان نوش��ته است‪ .‬کتاب زبانی ساده دارد و خالی از پیچیدگی های معمول‬ ‫پژوهش های اکادمیک است‪.‬‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫حسام الدین سراج با «سور» به «میالد» می رود‬ ‫حس��ام الدین س��راج خواننده ش��ناخته ش��ده‬ ‫موس��یقی ایران��ی ب��ا همراه��ی گروه «س��ور» به‬ ‫سرپرس��تی مجی��د موالنی��ا تازه ترین کنس��رت‬ ‫خ��ود را روزهای پنجش��نبه ‪ ۳۰‬اب��ان و جمعه اول‬ ‫اذر به یاد خواننده ش��هیر کش��ور افغانستان برگزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در این کنسرت که ساعت ‪ ۱۷‬روزهای یاد شده به اهنگسازی و تنظیم مجید موالنیا‬ ‫به همت مرکز همایش های برج میالد تهران با قیمت بلیت بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار تومان‬ ‫پی��ش روی مخاطبان قرار می گیرد‪ ،‬گروه «س��ور» به ی��اد احمد ظاهر خواننده فقید‬ ‫موس��یقی کشور افغانس��تان که اثارش در بین مردم این منطقه از محبوبیت زیادی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬قطعاتی را به خوانندگی حسام الدین سراج اجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫حسام الدین سراج خواننده‪ ،‬حمید قنبری نوازنده تمبک‪ ،‬امین دادوری نوازنده دف‬ ‫و ک��وزه‪ ،‬روزبه زرعی نوازنده طب�لا و پنداریک‪ ،‬علیرضا دریایی نوازنده کمانچه‪ ،‬فرنام‬ ‫اس��کندری نوازنده کمانچه التو‪ ،‬حنانه سعیدی نوازنده قانون‪ ،‬سحر کمالوند نوازنده‬ ‫رباب و مجید موالنیا نوازنده تار و اهنگس��از گروه اجرایی کنسرت «عاشقانه های بی‬ ‫مرز» را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫چوب حراج به مجسمه سرقتی‬ ‫بنکسی‬ ‫مجسمه به سرقت رفته‪ ،‬اثر‬ ‫«بنکس��ی» هنرمند معروف‬ ‫خیابانی به قیمت یک میلیون‬ ‫پون��د در حراجی س��اتبیز به‬ ‫فروش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از‬ ‫گاردین‪ ،‬مجسمه «درینکر» طبق روال دیگر اثار بنکسی برای اولین‬ ‫بار در س��ال ‪ 1383‬در یک��ی از میدان های مرکز لندن دیده ش��د و‬ ‫هنرمندی به نام «اندی لینکا» این مجسمه را به خانه برد اما این اثر‬ ‫هنری پس از سه سال از خانه «لینکا» نیز به سرقت رفت‪.‬‬ ‫اکنون پس از گذش��ت ‪ ۱۲‬س��ال و در حالی که هنوز دعواهایی بر‬ ‫سر مالکیت اصلی این اثر هنری وجود دارد‪ ،‬مجسمه «درینکر» این‬ ‫بار در حراجی معروف س��اتبیز پیدا ش��ده و قرار است ‪ 30‬ابان چوب‬ ‫حراج بخورد‪.‬‬ ‫«ان��دی لینکا» ب��ا اعتراض به فروش این مجس��مه‪ ،‬خود را مالک‬ ‫حقیق��ی ان می داند و می گوید‪ :‬من پس از پیدا کردن مجس��مه کار‬ ‫درس��ت را انجام دادم و با پلیس تماس گرفتم اما متوجه نمی ش��وم‬ ‫حراجی س��اتبیز چگونه می تواند با وجود چنین ش��واهدی اقدام به‬ ‫فروش این اثر کند‪.‬‬ ‫حراجی ساتبیز اعالم کرده که فروشنده کنونی این اثر حق قانونی‬ ‫وارد ک��ردن ان ب��ه حراجی را دارد و ما در این زمینه با پلیس و پایگاه‬ ‫اطالعاتی جهانی اثار هنری گمشده مشورت کرده ایم‪.‬‬ ‫قیمت اولیه برای فروش این مجسمه در حراجی اثار هنری معاصر‬ ‫ساتبیز ‪ ۷۵۰‬هزار تا یک میلیون پوند اعالم شده است‪.‬‬ ‫«بنکس��ی» هنرمن��د گرافیت��ی کار اهل بریس��تول اس��ت که با‬ ‫نقاش��ی های دیواری و هنر گرافیتی اعتراضی خود‪ ،‬ش��هرت جهانی‬ ‫دارد‪ ،‬با این حال هنوز هویت اصلی او فاش نش��ده است‪ .‬نقاشی های‬ ‫این هنرمند بیشتر به مس��ائل سیاسی و موضوع هایی مانند گرمای‬ ‫جهانی‪ ،‬جنگ‪ ،‬ش��نود غیرقانونی و شرایط س��خت کاری پرداخته‬ ‫اس��ت‪ .‬تاکنون بارها نقاش��ی های این هنرمند از روی دیوار جدا و به‬ ‫قیمت صدها هزار پوند فروخته شده است‪.‬‬ ‫تور مسن ترین برنده «بوکر»‬ ‫در استرالیا‬ ‫«مارگارت اتوود» نویسنده‬ ‫برجس��ته کانادای��ی و برن��ده‬ ‫جایزه ه��ای متع��دد ادب��ی‪،‬‬ ‫س��ال این��ده ب��ه مناس��بت‬ ‫انتش��ار کت��اب جدی��دش‬ ‫برای س��خنرانی به شهرهای‬ ‫مختلف استرالیا سفر می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از گاردین ‪ ،‬پس از ان که رمان «وصیت ها»‬ ‫به عن��وان یک��ی از رمان ه��ای برنده جای��زه بوکر امس��ال معرفی‬ ‫ش��د‪« ،‬مارگارت اتوود» نویس��نده این اثر از س��فر خود به ‪ 6‬ش��هر‬ ‫اس��ترالیا در فاصل��ه فوریه تا مارس (بهمن‪ 98‬ت��ا فروردین‪)1399‬‬ ‫س��ال این��ده ب��ه مناس��بت انتش��ار رم��ان «وصیت ه��ا» خب��ر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫با این که هنوز میزبان سخنرانی های «اتوود» در شهرهای مختلف‬ ‫استرالیا مشخص نشده است‪ ،‬انتظار می رود تور بازدید این نویسنده‬ ‫با پرس��ش و پاس��خ عالقه مندان‪ ،‬صحبت های این نویسنده درباره‬ ‫ی و حرف��ه ای اش و همچنین انگیزه ن��گارش رمان‬ ‫زندگی ش��خص ‬ ‫« وصیت ها» به عنوان دنباله ای برای رمان «سرگذشت ندیمه » پس‬ ‫از حدود سه دهه همراه باشد‪.‬‬ ‫«ات��وود» که اکنون ‪ ۷۹‬س��ال دارد‪ ،‬تاکنون بی��ش از ‪ ۶۰‬کتاب از‬ ‫جمله رمان ‪ ،‬شعر ‪ ،‬داستان کوتاه‪ ،‬مقاله و حتی کتاب های مصور را به‬ ‫چاپ رسانده اس��ت‪ .‬او برای نوشتن اثار شیوا شهرت دارد و توانسته‬ ‫جایزه های مختلف ادب��ی را از جایزه های ادبی ژانرمحوری همچون‬ ‫ن «بوکر» به‬ ‫«ارتور سی کالرک» تا جایزه های ادبی معتبری همچو ‬ ‫خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫رمان «وصیت ها» امس��ال به طور مش��ترک با رمان «دختر ‪ ،‬زن‪ ،‬‬ ‫دیگر» نوش��ته «برناردین اواریستو» نویس��نده بریتانیایی به عنوان‬ ‫برن��ده جایزه بوکر معرفی ش��د‪ « .‬ات��وود » پیش تر نیز ب��رای رمان‬ ‫«ادمکش کور» این جایزه را در س��ال ‪ 1379‬دریافت کرده بود‪ .‬او با‬ ‫دریافت دوباره این جایزه در سال ‪ ۲۰۱۹‬به سالمندترین نویسنده ای‬ ‫تبدیل شد که جایزه بوکر را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫تور استرالیای این نویسنده ماه دی و از شهر « سیدنی» اغاز خواهد‬ ‫ش��د و در ش��هرهای «کانبرا»‪« ،‬بریزب ِن»‪« ،‬ملبورن»‪« ،‬هوبارت» و‬ ‫«پرت» ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫نمایش ادامه دار ‪ ۱۱۰‬گل نوشته هخامنشی‬ ‫در موزه ملی‬ ‫بر خالف اعالم نخست موز ه ملی ایران برای نمایش محدود تعدادی ازگل نوشته های‬ ‫هخامنش��ی ک��ه دو روز بع��د از انتقال به ای��ران‪ ،‬از ‪ ۱۰‬مه��ر در ویترین های بخش‬ ‫هخامنشی ایران باستان قرار گرفته بود‪ ،‬هنوز نمایش این الواح ادامه دارد‪.‬‬ ‫نمایش ‪ ۱۱۰‬لوح هخامنشی از ‪ ۱۸۷۳‬گل نوشته ای که از دانشگاه‬ ‫به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ش��یکاگو به کش��ور برگردانده شد‪ ،‬قرار بود تا ‪ ۳۰‬مهر ادامه داشته باشد‪ ،‬اما این اثار‬ ‫باس��تان موزه مل��ی ایران در معرض‬ ‫همچن��ان و به ص��ورت ادامه دار در تاالر ایران‬ ‫ِ‬ ‫نمایش است‪.‬‬ ‫نمایش این اثار گفت‪:‬‬ ‫جبرییل نوکنده مدیر کل موزه ملی ایران دربار ه مدت زمان‬ ‫ِ‬ ‫نمایش الواح نداریم‪.‬‬ ‫در حال حاضر برنام ه مشخصی برای پایان‬ ‫ِ‬ ‫گل نوش��ته های باروی تخت جمش��ید‪ ،‬اطالعات جدیدی از نامه ها‪ ،‬اس��ناد اداری‪،‬‬ ‫دست نوش��ته های یک کاتب‪ ،‬شاه و دربار‪ ،‬ش��خصیت های تاریخی‪ ،‬کارگران‪ ،‬کاتبان‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬مسافران‪ ،‬ایزدان پارس؛ به پژوهشگران و باستان شناسان می دهند‪.‬‬ ‫تقاضای واردات برای ‪ ۶۶‬هزار تن کاغذ‬ ‫وزارت ارش��اد ج��داول تازه اماری واردات کاغذ بخش فرهنگ را منتش��ر کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تازه ترین جدول واردات کاغذ در بخش‬ ‫فرهنگ برای س��ال ‪ ۱۳۹۸‬را که تا تاریخ ‪ ۲۷‬ابان ماه س��ال جاری به روز شده است‬ ‫منتش��ر کرد‪ .‬بر اس��اس امار این جدول تاکنون ‪ ۱۳۹‬پرونده برای ورود کاغذ بالکی‪،‬‬ ‫تحریر‪ ،‬چاپ و تحریر رول و روزنامه در این وزارتخانه مفتوح شده است‪ .‬بر این اساس‬ ‫ب��رای واردات کاغذ بالک��ی ‪ ۲۲‬پرونده‪ ،‬برای واردات کاغذ تحری��ر ‪ ۴۷‬پرونده‪ ،‬برای‬ ‫واردات کاغذ چاپ و تحریر رول ‪ ۲‬پرونده و برای واردات کاغذ روزنامه ‪ ۶۸‬پرونده در‬ ‫سال جاری باز شده است‪ .‬این پرونده ها در مجموع متقاضی واردات بیش از ‪ ۶۶‬هزار‬ ‫تن کاغذ با ارزش بالغ بر ‪ ۶۰‬میلیون دالر بوده است که از این رقم تاکنون برای بیش‬ ‫از ‪ ۴۲‬هزار تن تامین ارز و برای بیش از ‪ ۳۷‬هزار تن خرید ارز انجام شده است‪ .‬با این‬ ‫همه حجم کاغذ ترخیص ش��ده از گمرکات تاکنون تنها ‪ ۱۴‬هزار تن با ارزش کمی‬ ‫بیش از ‪ ۱۴‬میلیون دالر بوده است‪ .‬از میزان کاغذهای ترخیص شده رتبه نخست در‬ ‫اختیار واردات کاغذ تحریر با بیش از ‪ 7‬هزار تن و رتبه دوم در اختیار کاغذ روزنامه‬ ‫با بیش از ‪ 6‬هزار تن و رتبه س��وم در اختیار کاغذ بالکی با بیش از ‪ ۷۰۰‬تن اس��ت‬ ‫و کاغذهای رولی کماکان ترخیص نش��ده اس��ت‪ .‬در این می��ان کماکان پرونده های‬ ‫ش��رکت های واردات کاغذ که از زمس��تان سال گذش��ته اقدام به خرید ارز کرده اما‬ ‫کماکان کاغذی را وارد کشور نکرده اند در این جداول به چشم می خورد‪ .‬این موضوع‬ ‫به طور ویژه در حوزه واردات کاغذ مطبوعات به چشم می خورد‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام جشنواره فیلم فجر‬ ‫تمدید نمی شود‬ ‫مدیر دبیرخانه جش��نواره ی فیلم فجر گفت‪ :‬فیلمس��ازانی که هنوز موفق به ثبت‬ ‫فیلم خود در س��ایت جش��نواره نش��ده اند‪ ،‬می توانند تا ‪ 30‬ابان ماه حضوری به دفتر‬ ‫جشنواره مراجعه و ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬براس��اس فراخوان سی وهشتمین جش��نواره فیلم فجر تا پایان‬ ‫مهلت قانونی ثبت نام برای ش��رکت در این رویداد‪ ،‬دو روز بیش��تر باقی نمانده و با‬ ‫توجه به قطعی اینترنت‪ ،‬س��یمون سیمونیان درباره احتمال تمدید این مهلت گفت‪:‬‬ ‫نیازی به انجام این کار نیست چون بیشتر اثاری که پروانه ساخت داشتند تا به حال‬ ‫ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬به نظر می رس��د فقط چن��د فیلم دیگر باقی مانده ک��ه در این یکی دو‬ ‫روز‪ ،‬بعضی ها حضوری ثبت نام کرده اند و دیگر کس��انی که هنوز نتوانس��ته اند ثبت‬ ‫ن��ام کنند می توانند به صورت حضوری ثبت نام کنن��د‪ .‬به گفته وی اعالم جزئیاتی‬ ‫از تعداد فیلم های ثبت نام ش��ده در جشنواره به پس از پایان مهلت ثبت نام موکول‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنا بر این گزارش می توان انتظار داش��ت در راستای شفاف سازی هایی که‬ ‫در بخش های مختلف س��ازمان س��ینمایی در پیش گرفته شده است نام متقاضیان‬ ‫شرکت در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر هم اعالم شود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫اش��تباهات و خطاه��ای رایج در فض��ای مجازی که‬ ‫مدام هم دس��ت به دست می ش��ود‪ ،‬تا جایی نفوذ کرده‬ ‫که گاه از سوی متخصصان و حتی رسانه های رسمی هم‬ ‫نااگاهانه تکرار می ش��ود‪ .‬البته مرز میان این اشتباهات و‬ ‫مطالب درست در ش��رایطی که «کپی پیست» راه بهتر‬ ‫و راحت تری نس��بت به تولید اندیش��ه تلقی می شود‪ ،‬به‬ ‫سختی قابل تشخیص است‪.‬‬ ‫نمونه ی اخیر از این اش��تباهات رایج‪ ،‬مربوط به البوم‬ ‫مش��ترک علیرضا قربانی و همایون شجریان است که به‬ ‫اشتباه نام هوشنگ ابتهاج ب ه عنوان شاعر یکی از قطعات‬ ‫این البوم درج ش��ده بود‪ .‬اما نکته اینجاست که اهنگساز‬ ‫این البوم پ��س از عذرخواهی از ابته��اج‪ ،‬این موضوع را‬ ‫مط��رح ک��رده بود که «ای��ن قطعه در اینترنت س��ال ها‬ ‫اس��ت که به اسم اس��تاد ابتهاج ثبت شده و من هم بدون‬ ‫کوچک ترین شک و شبهه ای فکر می کردم که این شعر‪،‬‬ ‫سروده ایشان است»!‬ ‫معلوم نیست اگر خوشبختانه خود هوشنگ ابتهاج در‬ ‫قید حیات نبود و متذکر نمی ش��د که این شعر به غلط به‬ ‫او نسبت داده ش��ده است‪ ،‬اصال این اشتباه روزی اصالح‬ ‫می ش��د یا خیر؛ همان طور که به کرات اشعار یا جمالتی‬ ‫را به اش��تباه به ش��اعر یا متفکری ایران��ی یا خارجی در‬ ‫فضای مجازی نس��بت می دهند و کس��ی هم نیست که‬ ‫دادی بستاند‪.‬‬ ‫اما مواجه ش��دن با اشتباهاتی از این دست‪ ،‬هر بار یک‬ ‫ضرورت را متذکر می شود؛ لزوم باال بردن سواد رسانه ای‬ ‫جامعه‪ .‬ضرورتی که اگرچه تالش هایی برای دس��تیابی‬ ‫به ان انجام می ش��ود اما همچنان حلقه گمش��ده فضای‬ ‫مجازی است‪.‬‬ ‫امید علی مسعودی استاد ارتباطات با اشاره به اینکه در‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫محمدجعف��ر محمدزاده در پاس��خ به س��والی درباره‬ ‫مخاطب��ان رادی��و بیان کرد ک��ه این ح��وزه با کاهش‬ ‫مخاطب مواجه نیس��ت و حتی به مخاطب «رادیو نما»‬ ‫هم اضافه شده است‪.‬‬ ‫محمدجعفر محمدزاده مدیر رادیو ایران درباره اینکه‬ ‫چه برنامه های جدیدی را برای مخاطب در نظر گرفته اند‬ ‫با اش��اره به پخش برنامه های سابق به مهر گفت‪ :‬پخش‬ ‫برنامه «صبح جمعه با ش��ما» بعد از ماه صفر اغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬همچنین برای‬ ‫پخش برنامه «کوی نشاط» با قدرت برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برنامه «ی��ک دو صدا» در فصل جدید به موس��یقی و ترانه ها‬ ‫می پردازد و شرکت کنندگان در سه بخش ترانه سرایی‪ ،‬خوانندگی و اهنگسازی‬ ‫ب��ه رقابت می پردازند‪ .‬همچنین محمدرضا چراغعلی‪ ،‬س��عید بیابانکی و علیرضا‬ ‫افتخاری داوران این برنامه هستند‪.‬‬ ‫محمدزاده با اشاره به رویکرد شبکه برای برنامه ریزی روی چند برنامه اصلی‬ ‫ش��بکه توضیح داد‪ :‬ما چه��ار برنامه را به عنوان اثار ش��اخص انتخاب کرده ایم‬ ‫که می خواهیم س��طح ان ها را از نظر کیفی افزایش دهیم‪ .‬یکی از این برنامه ها‬ ‫«نم��ودار اقتصادی» اس��ت که با توجه به وضعیت اقتصادی کش��ور نیاز اس��ت‬ ‫جدی تر به برنامه های اقتصادی ورود کنیم‪ .‬برنامه بعدی «کافه هنر» اس��ت که‬ ‫به رویدادهای فرهنگی و هنری س��طح کش��ور می پردازد و مورد اس��تقبال هم‬ ‫قرار می گیرد و ارزیابی ها نش��ان می دهد جزو برنامه هایی در سطح اول است که‬ ‫مخاطب انها را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫مدیر رادیو ایران در ادامه اظهار کرد‪ :‬برنامه دیگر رادیو ایران «پارس��ی گویان»‬ ‫اس��ت که به زبان فارس��ی و هویت ملی ایران می پردازد و مخاطبان ان عالوه بر‬ ‫ایران‪ ،‬فارسی زبانان کشورهای دیگر هم هستند‪.‬‬ ‫وی در واکنش به این س��وال که چرا ش��بکه های رادیویی با کاهش مخاطب‬ ‫و افت برنامه های جذاب مواجه ش��ده اند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ما دو گونه ارزیابی داریم‬ ‫که یک مورد ارزیابی های رس��می مرکز تحقیقات صداوسیماست که طبق ان با‬ ‫کاهش مخاطب مواجه نیس��تیم‪ .‬ممکن است در فصل های مختلف این مخاطب‬ ‫کمی کاهش و یا افزایش پیدا کند اما ش��اخص نمودار کلی این مخاطبان تغییر‬ ‫چندانی ندارد‪.‬‬ ‫مدیر رادیو ایران در واکنش به افت کیفی برنامه های رادیویی نیز عنوان کرد‪:‬‬ ‫از انجایی که عوامل برنامه ها و خود برنامه ها به مرور زمان دچار تغییر می شوند‬ ‫ممکن است برنامه ها هم در طول زمان با نوعی تغییرات همراه باشند و در یک‬ ‫فصل ضعیف تر یا مورد توجه تر باشند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬رادیو مخاطب ثابت و پایداری دارد و پایداری مخاطب رادیو‬ ‫از رس��انه های دیگر بیشتر اس��ت چون امکان دسترسی به رادیو برای قشرهایی‬ ‫از جامعه تغییر نکرده است‪ .‬برای مخاطبانی که در ماشین و اتوبوس و برخی از‬ ‫س��ازمان ها هس��تند رادیو بهترین رسانه است و حتی ظرف یک سال گذشته به‬ ‫مخاطبانی که از رادیو نما اس��تفاده می کند اضافه شده و مخاطب پی برده است‬ ‫که می تواند از تلویزیون هم برای شنیدن رادیو استفاده کند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫مخاطب رادیو کمتر شده است؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!